Skip to main content

Full text of "A dictionary of the English and Dano-Norwegian languages. Danisms supervised by Johannes Magnussen. English pronunciation by Otto Jespersen"

See other formats


x-*t to (Ehe ^Ci 

of tije tt of (Enronta The Estate of the late 
^r. tf.H. Lohse ENGELSK-DANSK-NORSK ORDBOG ENGELSK-DANSK-NORSK ORDBOG 

AF 

J. BRYNILDSEN 

FOR DANSKENS VEDKOMMENDE GENNEMSET AP' 
JOHANNES MAGNUSSEN. 

UDTALEBETEGNELSEN AF OTTO JESPERSEN. F0RSTE BIND: A M. 
K0BENHAVN. 
GYLDENDALSKE BOGHANDELS FORLAG- 

GREBES BOGTRYKKKRI. 

1902. A DICTIONARY OF THE ENGLISH AND DANO-NORWEGIAN LANGUAGES BY JOHN BRYNILDSEN. 

w DANISMS SUPERVISED BY 
JOHANNES MAGNUSSEN. 

ENGLISH PRONUNCIATION BY OTTO JESPERSEN. PART I (A-M). 'S 
COPENHAGEN. 

GYLDENDAL PUBLISHERS. PRINTED BY GRJBBE. 

1902. 

#7* 

jx.l 


FORORD T^ORELIGGENDE Bog, hvis Iste Heftc kom i 1900, tager fortrinsvis Sigte paa det 
*- engelske Nutidssprog i Tale og i Skrift og sager at fremstille det med tilstraekke- 
lig Udferlighed for den store Flerhed af Lsesere, som ikke forfelger specielle, rent 
faglige Maal. Forevrigt er der lagt forholdsvis ikke liden Vsegt ogsaa paa Fagudtryk. 

Derimod er seldre Forfattere, en Shakespeare, en Milton, en Spenser, kun komne 
med, forsaavidt Steder af dem gaar igen som Gitater eller Erindringer i den senere 
Literatur, hvad der alt i alt heller ikke er ganske ubetragteligt. Saalaenge det dansk- 
norsk-engelske Ordbogsvsesen ligger saa langt tilbage, som det g0r, forekommer det 
mig at haste mindre med seldre Aarhundreders Vserker, som allerede laenge har 
foreligget i en lang Rsekke af gode, let overkommelige Udgaver med Glossar og Tolk- 
ning, en Rsekke der stadig 0ges. 

At Realoplysninger, literaere Allusioner, Egennavne o. s. v. er optagne, er intet 
nyt Trsek; at Grsenserne paa dette Felt er vanskelige at drage, og at Inkonsekvenser 
(^Vilkaarligheder") kan paavises, er sikkert nok. Paa den anden Side har disse uund- 
gaalige Ulemper ikke afskrsekket andre Forfattere, som dog i Regelen henviser 
saadant Stof til sserskilte Tillaeg. Skulde nogen lade sig skrsemme af Betaenkelig- 
heder i disse Str0g, maatte det tankerigtig fere til Umuligheden af i det hele at op- 
tage andet end de blotte Appellativer, ved hvilke forresten heller ikke uangribelig 
Konsekvens lader sig gennemfere. Idet jeg nu indr0mmer, at endel Forklaringer 
f0jede til udtalebetegnede Egennavne kanske kunde veere udeladte, skal jeg rent ud 
tilstaa, at paa mig g0r en Raekke n0gne Ord (endog om de er forsynede med Udtale) 
et trist Indtryk af torn Lyd og forekommer mig at slutte sig kun altfor virknings- 
fuldt til den T0rhed, Kedsommelighed og Hsengen i et eller andet Pensum, som i 
manges 0jne er uadskillelige fra en Ordbog. Og med Hensyn til det store Flertal af 
til Egennavne fejede Oplysninger er det min Tro, at de vil vaere nyttige og vel- 
komne, og paapegede Savn vil for mig vaere ligesaa mange Erkendelser af, at jeg 
her i det hele har vaeret paa rigtig Vej. 

Hvad angaar Bogens Indretning for0vrigt, er Ordenes (tit ogsaa Talemaadernes) 
Opstilling alfabetisk; ligelydende Titelhoveder foran Artikler af st0rre Omfang er VIII 

nummererede og har faaet ny Linie; de vigtigere, mest almengyldige Gengivelser er 
jsevnlig fremhsevede, og i de vidtleftigere Ord vil der ofte fmdes antydet et Skille 
foran del paa hver Overssettelsesraekke felgende Frase-Udvalg. Paa mange Steder 
staar her et starre Antal cross references, hvorved vedkominende Artikel end mere 
afrundes, samtidig med at rum-edende Gentagelser undgaas. Derimod er intet vig- 
tigere og almindelig forekommende Ord i Bogens Hoveddel affserdiget med en blot 
og bar Henvisning, der kunde nade Brugeren til at slaa mange Sider frem eller tilbage. 

I korte Artikler betyder den Raskkefalge, hvori Fraserne kommer, lidet. Vanske- 
ligheden er der farst, naar de optraeder i store Masser. Blandt alle de Veje, som 
her kunde vandres, har jeg valgt at gaa frem efter de elementaere, fra Grammatiken 
kendte Kategorier (Inddelinger), fra det enkelte til det mere sammensatte, og mest 
muligt alfabetisk. Et for alle eller endog blot for to Sprog gyldigt, fra alle Sider 
uklandreligt Princip for fraseologisk Opstilling- fmdes ikke. Det bevises bedst af, at 
dygtige Forfattere gennem Tiderne har naaet Maalet ad de mest afvigende Veje og 
har bygget paa, at Laeseren efterhaanden bliver fortrolig med Bogens Lag i det hele. 

Et givet Ords Betydning er meget ofte noget som blot ,,svaever over", uden at 
lade sig opfange i et andet enkelt Ord i et fremmed Sprog. Hvad en mellemfolkelig 
Ordbog da kan byde, er en Samling Forslag til Gengivelser i et vist Antal Tilfaelde. 
Disse Vederlag Nadmidler altsaa kan ikke uden videre kaldes Betydninger. 
Dette bar fastholdes, hvis man vil damme om, hvorvidt det har lykkes Forf. at for- 
ene Korthed med Klarhed og Grundighed, hvorvidt tilsyneladende ^Gentagelser" er 
mer end tilsyneladende. Sprogene er ikke indbyrdes kommensurable, og ikke laenge 
ad Gangen laber to Sprog langs parallele Linier. Om man vilde oversaette en 
laengere Artikel efter en udfarlig Nationalordbog, der fulgte et Ord fra dets dybeste 
Rod til de yderste Forgreninger, vilde Resultatet blive underligt i den fremmede 
Laesers 0jne, og sikkert vilde man da faa en ganske anden Grund til at tale om 
^Gentagelser". 

Nogle uagtsomme Afvigelser fra det valgte Skema Mangier som aldrig ganske 

undgaas har jeg andetsteds gjort opmaerksom paa. 

* * 

* 

I Henseende til Stavningen har danske og norske Ord tildels voldt Bryderi: de 
danske fordi Saabys iavrigt fortrinlige Bog er utilstraekkelig til dette Brug; de norske 
fordi man her i Landet ganske savner en Retstavningsordbog, om der end er nok 
af spredte Forslag indenfor snsevrere Omraader. Inkonsekvenser i Ordenes Stavning 
vil nok kunne paavises; men i det store og hele vil neppe nogen Lseser, som ikke 
tilfseldigvis selv rider en ortografisk Kaephest, tage Forargelse af den Dragt, de 
skandinaviske Ord har faaet her. 

En Inkonsekvens er den i Bogens senere Dele nu og da brugte adskilte Skriv- 
ning af sammensatte Substantiver. Det er en Indrammelse til engelske Brugere, for 
hvem den tysk-skandinaviske ubegrsensede Sammenskrivning er en haard N0d. For 
os har dette intet at sige. IX 

Paa Tillaeg og Rettelser er der lagt megen Flid. 

Tilfojelserne er mere omfattende, end nogle maaske havde ventet. Man ville i 
denne Anledning erindre, at der paa seks-syv Aar kan komme mangt og meget nyt 
til, og det ikke altid det mindst interessante, ligesom det under heftevis Udgivelse 
kan traeffe, at Savn opstaar i en faerdigtrykt Levering som Felge af noget som staar, 
og maatte staa, i en senere o. s. v. Til at 0ge Addenda bidrog ogsaa meget en sendret 
Bestemmelse m. H. t. Bogens Omfang, efter at de forste Bogstaver allerede var be- 
handlede. Disse maatte da tilsidst bringes paa Trin med de f01gende. 

Her berigtiges endnu fig Steder: Pag. 1057 clavicorn. Der skal laeses kellehornet. 
214 cowberry. B0r oversaettes Tytte(*Tyte)baer: Vaccinium vitis idcea. 1067 
crush-hat. Henvisningen skal vaere crush hat. 1079 drowse. I ( )en skal laeses 
slave. 1092 footer. Det her indkomne ,,(Fodstykke n). Tilf. Sokkel c [scarcement]" 
samt Forbindelsen med make herer t. et udfaldt footing. 318 gafftopsail. Signa- 

turen c udgaar. 

* * 

Angaaende Korrekturen ytrer en anset dansk Fremsteder, at der af Trykfejl er 
M forbausende faa." 

Af paaagtelsesvaerdige Recensioner har jeg set felgende fire: 
Ad. Han sen, i Politiken 1900, Nr. 78. Vedkommer Iste Hefte. 
V. 0sterberg, i Nord. Tidsskrift f. Filologi, 3dje Rsekke, IX Binds Iste Hefte 1900, 

53-60. Vedk. 1-2 Hefte. 

H. Jantzen, i Englische Studien XXIX 1901. Vedk. 19 Hefte. 
W. Archer, i Morning Leader Sept. 16, 1905. Vedk. 130 Hefte. 

Blandt de af de aerede Fremstedere gjorte faktiske Udssettelser er der dem, som 
jeg med Taknemmelighed har taget til Indtaegt i Tillaeg. Andre finder jeg helt eller 
delvis misvisende. F. Eks. 

abortion; have an _. ,,At man i dansk Folkesprog siger ,fare ilde' for at ,abortere% 
tvivler jeg paa," siger en Anmelder. Jeg skal hertil bemaerke, at ,fare ilde' er vel 
kendt i p norsk. Og jeg finder i Molbech ,onen foer ilde (fedte i Utide).' At det 
maaske tillige findes hos Holberg, skader jo ikke. 

afford. ,,B0r ikke gengives ved ,har Raad til', hvilket hedder can afford." Anm. 
erkender altsaa ,have Raad til' kun i Forbindelse med can. Jeg har ved Citater i 
Tillaeg vist det urigtige i denne Antagelse og kan henvise til Murrays Definitioner. 

again. ,,Betydn. af ~ som rent forstaerkende i Udtr. som roar ~ er neppe til- 
straekkelig betonet" Der er ofret tre Linier (hvoraf to Eksempler) paa denne Side 
af again, og Ordet ,forstaerkende' er udtrykkelig sat i Spidsen. Kan der kraeves mere? 

age. n Look one's age savnes." Det er saa. Men skulde det mest passende sages 
under aget Det er jo ikke Substantivet, der er noget maerkeligt ved. Forbindelsen 
staar under look. 

all. ,,Under all savnes all but (naesten), all the same, og et Udtr. som all the better. 11 
Men all but staar under but, og det ogsaa med andre Bett. end ,naesten'. All the same staar under same. Anm. har hidtil aUigevel sine Ord i Behold. Det har ban ikke, 
hvad angaar all the better, som findes lyslevende sidst i Artikelen 1. all. 

amendment. Til amendment kunde fejes move an a. u Det naturlige er at soge 
dette under Verbet, hvor det ganske rigtig findes. 

answer. ^Hvorfor er answer intr i ,a. an address, a description, a name 1 , men 
trans i ,a. a bill, a belt, a purpose' u ? 

Det er ikke mig, som har sat answer an address, a description, a name klos sam- 
men, uden Oversaettelse og som fuldstaendig ensartede Udtryk. De er hos mig tydelig 
adskilte, hvert med sin fyldte [ ]. Ang. det ferste maerkes, at answer an address 
(svare til en Adresse) kendelig skiller sig fra answer an address (besvare en Tale), 
og answer a description (svare til et Signalement) kommer vanskelig paa Linie med 
answer a bill, a purpose, idet det ogsaa kan hedde answer to a description. Endelig 
synes answer a name ikke at dsekke noget af de Tilfaelde, som omhandles i 1. answer. 
Ogsaa i dette Tilfaelde kan answer staa med to (Murray). 

Men answer er et vanskeligt Verbum, og ikke engang Murrays udtemmende Be- 
handling, hvorunder vt og vi idelig skifter, formaar at haeve de Tvivl, som melder 
sig, naar - skal opstilles med sine Vaerdier i et fremmed Sprog. 

JLmrfpev* *Nogle til Kategorien Papirdansk herende Betegnelser som ,Anviser', 
,en Sengerederske' og isaer den skraeksomme ,Overfalder' forstyrrer kun i ringe Grad 
Helhedsindtrykket, men bar dog paatales." Jeg kan ikke tale med Myndighed i 

kSpergsmaal om dansk Sprog, og Anm. har ikke givet Stedet, hvor ,Anviser' fore- 
kommer. Men Ordet er ialfald norsk, ikke papirnorsk, og almindeligt nok. Og hvilket 
dansk Ord skal saettes istedet, naar ,Anviser' vrages? Ang. Sengerederske (bed- 
maker), da har alt Molbech ,Sengereder'. Det latterlige i ,Overfalder' er det for 
en norsk vanskeligt at se. Hvad siger man i dansk for assaulter? ,Overfaldsmand* er 
angivelig udelukkende norsk. 

atomy ( n som Shakespeare dog snarere bruger i Betydn. ,Atom* el. ,Pusling' end 
,Benrad' a ). At atomy kan staa for atom, er muligt. At det skulde vsere en fremher- 
skende Brug, benaegtes. Jeg har i Tillaegget sat et maerkeligt Sted af Besant, som ogsaa 
har andre shakespearske Erindringer. For Besant stod ialfald ikke atomy som 
,Pusling*. 

attempt. ^Medens ~ to sing or singing har Plads under det trans attempt, som 
rigtigt er. u Ja, det er rigtigt efter skandinavisk Skolegrammatik. I Virkeligheden 
er attempt, hvad Signaturen angaar, aldeles ikke rigtig behandlet, det ligesaa lidt 
som adskillige andre Verber, hvor jeg optaget af vigtigere Spergsmaal fandt 
det 0rkesl0st at forlade det vedtagne, som altid tidsnok kan berigtiges. (Man lader 
heist vaere at skifte Heste midt i et Vadested.) Tales der derimod om, hvad der er 
,ret', da maa det fastholdes, at en Infinitiv med Prseposition (to} aldrig kan vaere 
Objekt, direkt Styrelse. 

bad. Her savner Anm. bad grammar og keep bad hours. Det forekommer mig, at 
disse Ting naturligere sages under Substantiverne. Og der findes de. 

^bankhollday er neppe tilstraekkelig oplyst ved det lakoniske ,Bankferie'. Det XI 

benyttede Ord maa alligevel antages at vsere nok for den nogenlunde kyndige. 
,Bankferie* er 'i ethvert Fald det faste Ord i vore Avisers Forretningstelegrammer. 

begin. Naar man kraever begin med fig Verbum behandlet som transitivt, sker 
det i Henhold til den Paastand i Skolegrammatikerne, at -ing ved dette og en (tem- 
melig blandet) Klump af andre Verber er vbs, og at Infinitiven er Objekt. 

Om -ing ved nogle af disse vv t saaledes ved begin, er det tilladt at naere Tvivl. 
For min Part er jeg tilbejelig til i begin searching at se et intransitivt Verbum med 
Praes. part. Ved denne Opfatning faar man ogsaa en let og harmonisk Forklaring af 
tredje Led i f. Eks. begin searching the house. For den taler ogsaa det alternative 
begin to search, hvor Infinitiv med Proposition danner et Komplement (en Dativ- 
infinitiv). Her at opfatte to search som Objekt er almindeligt, men aabenbart urigtigt. 

Skolegrammatiken bar fra den berarte Regel allerede maattet undtage Forbb. 
som go on reading. Der maa ogsaa ellers tages Forbehold. Man vil saaledes neppe 
stille start swimming (igangsaette Svomning) grammatikalsk lige med start swimming 
(begynde at svemme, start to swim). 

bill. ,,Og under ~ var der Grund til at nsevne det almindelige stick no bills." 
Denne Talemaade staar mindst ligesaa godt under stick. Der findes den da ogsaa. 

* * 

En Tak for uegennyttig Tjenstvillighed skyldes en Flerhed af Landsmsend og 
Udlaendinger, som bar ydet Bidrag, mest i Form af Svar paa Spcrgsmaal, jeg bar 
stillet dem, hver i sit Fag. En mindre Liste over maritime Udtryk skylder jeg Kom- 
mandar C. J. MORCH, og en laengere Rsekke medicinske Termini, udarbejdet af Laege 
EDV. KELD (Svendborg, Danmark), er kommet Bogens sidste to Tredjedele tilgode. 
Prof. OTTO JESPERSEN, hvis Udtalebetegnelse vistnok er en af Bogens staerkeste Sider, 
bar ogsaa stettet med Oplysninger, Vink og Raad. Efter den anden danske Med- 
arbejders Bortgang overtog Prof. J. Gennemsynet af Dansken i Tillaeg fra Ordet dead. 

BIRKELI, HORTEN (Norge), Marts Juli 1907. 

J. BRYNILDSEN. OM UDTALEBETEGNELSEN MINE bestrsebelser ved udarbejdelsen af den lydlige del af denne ordbog bar vaeret rettede 
pa at bringe denne i overensstemmelse med, hvad man i nutiden, efter det vaeldige 
opsving fonetikken bar taget, bar lov til at krseve af en lydbetegnelse. Medens man i de 
sidste snes ar bar fact et ikke ringe antal fonetiske engelske texter og ligeledes gode om- 
skrivninger i glossarer, navnlig til elementaere beger, bar ordb0gerne, isser de i England selv 
udkomne, ikke rigtig fulgt med. De fleste af dem bar endnu den gamle opfattelse, hvorefter 
vokalerne i de svage stavelser angives med de lyd, de vilde ha haft, om de stod i stserk 
stavelse, altsa i natural med vokalerne i tune og alley, i corrupt som i corn, osv. Endvidere 
betegnes de stummeste r'er ligesom de tydeligt konsonantiske, o. a. m. I modsaetning hertil bar 
jeg villet give en mere virkelighedstro udtalebetegnelse, der viste de vokal- og konsonant- 
svaekkelser, der faktisk findes i alle, selv de mest dannede englaenderes naturlige udtale. Van- 
skeligheden bestod sa kun i at afgrsense de tilfaelde, hvor svaekkelserne naturligt indtraeder, 
idet der er en hel del tilfaelde, hvor man ved siden af den svsekkede udtale kan here den fulde 
vokalklang mer eller mindre rent. For ikke bestandig i sadanne tilfaelde at skulle spilde plads 
ved efter hinanden at trykke to udtale-angivelser liar jeg fundet pa at benytte skrd (kursive) 
bogstaver, der altsa betegner, at bade en klar og en mer eller mindre udvisket vokal kan 
bruges. Det kan tilrades i de mere- dagligdags ord at udtale det skrat-trykte bogstav med 
vserdien [a], i mere hqjtidelige eller laerde ord derimod snarere at vaelge den klare vokal. Pa 
lignende made bruges typen [6] for at betegne vaklen mellem det mere hojtidelige [e] og det 
mere dagligdags [i]. Hvor jeg i slutningen af (mest indiske) ord bar skrevet a, menes der egent- 
lig vaklen mellem langt [a'] og kort [a]. 

Lydskriften er ellers den samme som jeg i en arraekke bar brugt i forskellige laerebeger 
og i min Fonetik, og som egen og andres erfaring bar fundet praktisk. Den skiller sig kun 
meget lidt fra det internationale* System, der bruges i Mattre Phonetique og stadig vinder 
stigende udbredelse; de fa og sma afvigelser rammer kun punkter, hvor den internationale 
lydskrift viser sig i praxis at volde danske og norske laesere vanskeligheder. At skrive [maen] 
for man forleder let til at udtale med samme lyd som i vort mcend; [mein] for mane voider 
forvexling med [main] i mine pa grund af vort eget ei (ej), og ligeledes f0rer [ou] i [bounj for 
bone let til overdrivelse af diftongen. Disse ulemper undgas ved mit [man, me^, bo u n]. Der- 
ved bliver bogstavet [se] frit til anvendelse i ord som hair [hae'a], hvor den internationale lyd- 
skrift bar []. Med hensyn til lydvaerdierne ma jeg her nojes til mine fremstillinger i min 
Grammatik og Fonetik; blot vil jeg advare mod den lukkede udtale af [i]: dette star, isaer i 
svag stavelse, imellem vort i og e, f. ex. i only ['o u nli], ligesa i den dagligdags udtale af uge- 
dagenes navne, Sunday ['sAndi], hvor et skarpt (tyndt) [i] vil stede mere end den fulde ud- 
tale ['sAnde']. XIII 

Som kilder bar jeg benyttet forst og fremmest en msengde optegnelser om udtaleformer, 
jeg selv bar hert bos dannede englaendere i en raekke af ar; dernaest bar jeg systematisk 
seddelfert alle de oplysninger om udtale, jeg bar kunnet opdrive i vaerker af virkelige fone- 
tikere fra de sidste artier: Bell, Ellis, Sweet, Miss Soames, Jeaffreson, Edwards, Rippmann o. a. 
Men det siger sig selv, at jeg i utallige tilfaelde bar mattet tage mine oplysninger fra ord- 
b0ger og bestandig under mit arbejde bar haft en del af dem opslaede for mig. Storst nytte 
bar jeg naturligvis haft af kaempeordbogen A New English Dictionary, udg. af Murray, Bradley 
og Craigie, sa vidt den er udkommen (eller var udkommen, da jeg var ved vedkommende 
bogstav). Dernsest ma jeg fremhajve The Standard Dictionary (Funk & Wagnalls); af ikke-engelske 
forfattere, der bar vaeret mig nyttige, ma jeg isaer naevne Schroer, Muret og Tanger. At jeg i en 
del tilfaelde er blevet ladt i stikken af alle mine hjaelpekilder, kan ikke undre i betragtning af 
den ualmindelige sporsans overfor overset stof, der udmaerker denne ordbogs forfatter; i ikke 
fa tilfaelde bar ban da selv kunnet hjaelpe mig, i andre bar jeg trods al anvendt umage og 
tit mundtlige og skriftlige foresporgsler bos indf0dte ikke kunnet na videre end til det [?], 
som bar vaeret det mojsommeligste tegn for mig at anvende under mit arbejde. 

At tilfredsstille alle, hvor det gaelder noget sa flygtigt og vaklende som et levende sprogs 
udtale, er pa forhand umuligt. Hver kender og anerkender i reglen kun een udtale af hvert 
ord, selv hvor ban til daglig (ubevidst) bruger flere i sit eget naturlige sprog. Mange vil for- 
kaste en udtaleform, nar de ser den skrevet med lydskrift, blot fordi de fortolker dennes tegn 
p<i en anden made end det var forfatterens hensigt. Jeg bar bestrsebt mig for ikke at for- 
kaetre nogen af de i virkelig naturlig dannet sydengelsk tale forekommende former, om jeg 
end ved den orden, hvori jeg bar opstillet dem, og navnlig ved det semikolon, hvorved jeg 
bar skilt gode fra mindre gode udtaler, bar viist, hvilken der efter mit skon fortjener at fore- 
traekkes. En saerlig vanskelighed bar jeg felt ved dialektord. Det bar tit ikke vaeret muligt, 
ikke engang ved hjaelp af Joseph Wright's lige afsluttede store sex-bindsvserk, at finde ud af 
vedkommende egns udtale; en nojagtig angivelse af den stedlige lyd vilde ogsa kraeve mange 
flere lydtegn end den ellers anvendte lydskrift. Jeg bar da i reglen ligesom ved de ikke belt 
optagne ord fra fremmede sprog valgt at betegne den udtale, som en dannet rigsmalstalende 
englaender vilde anvende, nar ban skulde laese vedkommende form op. Udvejen er ikke belt 
tilfredsstillende, bl. a. fordi en sadan dannet mand, nar ban vilde vaere aerlig, i de fleste til- 
faelde vilde sige pas; men belt skaevt er princippet ikke. Kun overfor skotsk som den bedst 
kendte dialektgruppe, der ogsa i litteraturen spiller den storste rolle, bar jeg del vis fraveget 
princippet ved at indfere saerlige tegn for den skotske cb-lyd [x] og for det [y] eller [0] der 
tit heres daer. De fleste sydenglaendere vil ganske simpelt saette [k] istedenfor den forste og 
[(j)u'] istedenfor den anden. Det skotske r bar jeg noget inkonsekvent somme steder omskrevet 
med konsonanten [r], andre steder med den sydengelske erstatning [a], Lignende vanskeligheder 
findes med hensyn til mange stednavne, hvad jeg dog ikke skal fordybe mig i. 

OTTO JESPERSEN. over uataiBDeiegneisen. 

(Udtalebetegnelsen staar i skarpe Klammer [ ] i Begyndelsen af Artiklen.) ['] betegner Tryk (Akcent): det 
saettes for an den staerke (ak- 
centuerede) Stavelses Begyn- 
delue, f. Eks. city ['siti] med 
Tryk paa ferste, insist [in'sist] 
med Tryk paa anden Stavelse. 
Staar Tegnet to Qange, betyder 
det ligelig eller vaklende Ak- 
centuation, som inside ['in'said] 
med Tryk paa ferste eller anden 
Stay else (eller paa begge); in- 
comprehensibility [in'kampri- 
hensi'bilitij med tilnaermelses- 
vis llge stserkt Tryk paa anden 
og sjette Stavelse. 

[] betegner Lydlsengde; f. Eks. 
seat [si t], me dens sit [sit] ud- 
tales med kort Vokal. 

[] inde i Ord betegner, at den 
foregaaende Lyd er stavelse- 
dannende ; f. Eks. flattener 
['flatn-a] trestavelses; ['fl&tna] 
vilde Iseses som to Stavelser. 
[a-] som far [&], father ['ftrtto]. 
[ai] som eye [al]. 
[au] som how [hauj. 

[&] som hat [hat], 

[b] som bed [bed], ebb [eb]. 

[d] som do [du ], bed [bed]. 
[] som then [Sen]. 

[b] som thin [bin]. 

[e] som i let [let], 
[ei] som i hate [he't]. 

[e] vaklende Udtale mellem [e] og 
[i] som i basket ['ba-sket = 
'ba-sket, 'ba-skit]. [a-] som i hurt [ha-t], her [he-]. 
[e] som i inner ['ina], a&ot*[e'baut], 

hear [hie]. 
[ 9 ] den samme Lyd svag som i far 

[fa-], vary ['vse^ri]. 
[fj som find [faind]. 
[g] som go [go"], 
[h] som hat [hat]. 
[i-] som feel [fi'l]. 
[i] som fill [fil]. 
[la] som hear, here [hie], 
[j] som you [jir]. 
[k] som can [kanj. 
[1] som low [Ion], ell [el], 
[m] som man [man], 
[n] som no [no u ]. 
[rj] som singer ['sirj a], finger 

['firjge]. 

[o u ] som i no [no u ], 
[o] det samme svaekket, som i 

phonetic [fo'netik], 
[oi] som i boy [boi]. 
[p] som i pea [pi']. 
[r] som i red [red], vary ['v <e ri]. 
fs] som i so [so u ]. 
[/] som i she [/!], cWn [t/in]. 
[t] som i *oe [to"]. 
[ir] som i fool [ftil]. 
[u] som i full [fill]. 
[v] som i vivid ['vivid]. 
[w] som i we [wi 1 ] ; [hw] som i 

when [hwen]. 
[x] som i skotsk Udtale af loch 

[lax]; Ikke-Skotter udtaler i 

Region [k]: [l&k]. 
[y] som i skotsk guid [gyd, g0'd]. [z] som i eeal [zH]. 

[j] som i measure ['mega], join 

[dgoin]. 
[] som i hair [hse'a], vary ['vse^ri]. 

[0] som i skotsk guid [g0'd, gydj. 
[&] som i caught [k&'t], court [ka >e t]. 

[a] som i cot [k&t]. 

[A] som i cut [kAt]. 
Kursive Vokaltegn betyder Vaklen 
mellem Vokalens fulde Lyd og 
den svaekkede [a], f. Eks. am- 
bition [dm'bi/an] udtalt [am-] 
eller [am-]; possible ['p&stbl] 
udtalt ['pasibl] eller ['pasabl]; 
authority [d'bariti] udtalt 
[a(')'baritij eller [a'bariti] ; 
accuracy ['akjurasi] med [juj 
eller [ja]. I Stedet for kursivt 
[A] er brugt [9] om Vaklen 
mellem [A] og [a], f. Eks. subdue 
[wb'dju-J med [sAb] eller [sab]. 

( ) omslutter Tegn for Lyd, som 
kan medtages eller udelades, 
f. Eks. every ['ev(a)rl] f empty 
['em(p)ti]. () angiver vak- 
lende Laengde, f. Eks. soft 
[sa(-)ft] med langt eller kort [a]. 
[fr.J, [it.] osv. ved Fremmedord vil 
sige, at dannede Englaendere 
bestrseber sig for saa vidt som 
muligt at efterligne denfranske, 
italienskc osv. Udtale af ved- 
kommende Ord; i Region er 
tUf0jet den almindelige Til- 
naermelse hertil med eugelske 
Lyd, som ofte bruges. Hvor et Ord opferes med to eller flere Udtaler, er den f0rete den, som anses for den bedste; hvis 
de adskilles ved Komma, er de to Udtaler dog paa det naermeste lige gode, medens de Udtaleformer, der 
staar efter et Semikolon, maa betragtes som afgjort ringere end de foran Semikolon. I mange Tilfselde beror 
Afeerelsen af, hvilken af flere forhaandenvserende Udtaler der er at foretrsekke, paa et 8k0n, hvor det er 
nmuligt at tilfredsstille alles Smag. De vigtigste Tegn og Forkortelser. (kort Slange) betegner, at 

Hovedordet gentages. 
* (Stjerne) betegner Ordet som 

norsk. 
\ (Komet) betegner Ordet som 

sjseldent. 
t (d0d) betegner Ordet som for- 

seldet. 

F daglig Tale, 
p Folkesprog. 
<J> S0sprog. 
^ Militaersprog. 
(Tandhjul) teknisk Sprog. 
$ Botanik. 
i Ornitologi. 
X Iktyologi. 
J" Musik. 
a Adjektiv. 
aba absolut. 
ad Adverbium. 
agr Jordbrug. 
aim almindelig. 
amr amerikansk. 
anat Anatomi. 
antiq Antikviteter. 
arch Arkitektur. 
archce Arkaeologi. 
art Artilleri. 
ast Astronomi. 

bet, Bet. betyder; Betydning. 
biU bibelsk. 
bill Billard. 
bl. blandt. 
bl. a. blandt andet. 

c Ftellesken. 
COD Kavalleri. 
ehem Kemi. 
chir Kirurgi. 

cj Konjunktion. 
coll kollektivt. 
comp Komparativ. 
cone konkret. 

cont ringeagtende, dadlende. 
(Imp Dampmaskine. 
d. o. dette Ord. ds det samme. 
dss det samme som. 
egl, Egl egentlig. 
Eks. Eksempel. 
el. eller. 
ent Entomologi. 
esp specielt. 

f. for. 

fig figurlig, overfert. 
flg f01gende. 
fort Fortifikation. 

fr. fransk. 
geol Geologi. 
geom Geometri. 
git gammelt. 
gr Grammatik. 
gr. graesk. 
her Heraldik. 
hst h0j Stil. 
imp Imperfektum. 
int Interjektion. 
ir irsk. 
iron ironisk. 

is. isser. 
istf. istedenfor. 
it. italiensk. 
joe sp0gende. 
jwr juridisk. 
jvf, Jvf jaevnf0r. 
log Logik. 
m. med. 

mach Maskinvaesen. 
man Manege. 
mat Matematik 
med Medicin. 
mere merkantilt. 
met Metallurgi. 
min Mineralogi, Grubedrift. 
mng Manege. 
myth Mytologi. 
n Intetk0n. 
ndf nedenfor. 
nt noget. 
ogs. ogsaa. 
6. 1. og lignende. opt Optik. 
ord Ordenstal. 
orig, Orig oprindelig. 
osv og saa videre. 
ovf ovenfor. 
p. paa. 

parl Parlament. 
part Participium. 
path Patologi. 
pharm Apotekervsesen. 
phil Filosofi. 
phys Fysik. 

pi Pluralis. 
poet poetisk. 
pron Pronomen. 
prov provlnciel(t). 
prcep Proposition. 
railm Jsernbane. 
rhet Retorik. 
s Substantiv. 
sc skotsk. 
Shak. Shakespeare. 

si Slang'. 

sml., Sml. sammenlign. 
sms., Sms. Sammens8etning(erj. 
sp. spansk. 
sp Sport. 
st something. 
stip Superlativ. 
t. tysk; til. 
tel Telegrafi. 
teleph Telefoni. 
theat Teater. 
theol Teologi. 
Tilff. Tilfselde pi. 
typ Typogran. 
ud. uden. 
univ Universitet. 
v Verbum. 
v. ved. 

vet Veterinserkunst. 
vi intransitivt Verbum. 
v. reft refleksivt Verbum. 
vt transitivt Verbum. 
eoo Zoologi. A 1. A [e 1 ] A c & n. Forkortelser: a. o: ana. Sel. ana! 
A 1 o: first class, letter A, i Skibsklassiflkation; fig af 
allerferste Sort, af f0rste Skuffe, la creme de la creme; 
the wedding cake stands , staar 0verst, er det ypper- 
ste; an. o: ana. Sel. ana! A. B. o: artium baccalaureus, 
bachelor of arts. Ogs. f. able-bodied (seaman); A. B. C: 
an _ book, en Abe; go into an - o: go into an aerated 
bread company (shop); the _ process o: the alum, 
blood, charcoal (or clay, chalk) process. Denne bruges 
for at g0re Forurensningspartikler i Vanddrag (*Vas- 
drag) saa tunge, at de straks synker til bunds ; abt. 0: 
about ca., omkr., cirka, omkring; A. C. o: after compli- 
ments; Alpine club; anno Christi; A. D. 552 0: anno 
Domini 552 i Aaret 552 efter Kristus; an A. D. C. 0: an 
aide-de-camp; ad lib. o: ad libitum efter Behag; A. E. I. 
p. Guldsmedsager: for ever and for aye. Grsesk aei; 
A. M o: anno mundi(i Aaret . . .) efter Verdens Skabelse; 
artium magister, master of arts; ante meridiem om For- 
middagen, om Morgenen; at 3 ~; A. 0. F. o: ancient 
order of foresters. En gensidig Sygeforsikringsindret- 
ning; A. P. A. 0: American protective association; A. R. 
o: anno regni i det og det Regeringsaar; A. B. A. o: 
associate of the royal academy; A. B. S. A. o: associate 
of the royal Scottish academy; A. S. 0: Anglo-Saxon; 
A. S. S. o: antiquarice societatis socius Medlem af det 
antikvariske Selskab. 

2. a [-a, V'e 1 ], an [-en, \ 'an] art en, et; a hand- 
somely fitted-up saloon en smukt monteret Salon; twice 
a day to Gange om Dagen; a hundred a year et Hun- 
drede om Aaret; she was a widow hun var Enke; when 
she becomes of an age to wear ornaments naar hun 
kommer i den Alder, at hun kan (el. naar hun bliver 
gammel nok til at) bsere Smykker; be of an age 
vsere p. samme Alder, jsevnaldrende, jsevngammel; they 
areofasise, af en (el. ens) St0rrelse; i (el. af) samme 
Format ; live and die a bachelor (a maid) leve og d0 
som Ungkarl (som Jomfru), d0 ugift; it is not a sin to 
sell dear det er ikke (nogen) Synd at . . .; was stabbed 
in an arm, i Armen, i den ene Arm; be of a decided 
opinion, that . . . af den bestemte Formening, at ... 

3. a [9], Et i det hele git & poet Prseflx, opr. on; 
go a-begging gaa og tigge; gaa Tiggergang, ikke 
finde lysthavende. Bedre: go begging; go a-fishing 
gaa ud at fiske, gaa ud *paa Fiske; *roFiske. Bedre: 
go (out) fishing; he lay a-dying ban laa for D0den; 
a-bed i Seng [in bed]; afoot tilfods. I denne Bet bedre: 
on (or by) foot. aard-Tark ['a -a dva' a k] kapsk Jordsvin n: Orycteropus 
Capensis. 

Aaron ['ae a ran] Aaron. Aaron's rod Kongelys n: 
Verba'scum thapsus. 

aback [a 'bak] ad & bak ; brace ~ brase bak ; lay the 
sails ~ laegge (el. stille) Sejlene bak; at all this I was a 
good deal put ~, blev jeg ikke lidet perpleks; be 
taken ~ & faa bak, faa bakke Sejl; blive h0jlig over- 
rasket, p blive gauske perpleks; the information took her 
~ ogs. denne Underretning kom saa rent bag p hende. 

abacas ['abakAS, -as] Regnebraet w; Regnemaskine, Kugle- 
ramme. Aim counting board; arch Abakus, Dsekplade 
c, paa S0jlekapitsel. 

Abaddon [a'badan] Abaddon, (grsesk:) Apollyon. Navn 
p. en ond Engel, Odelaegger, j0disk D0dsengel. Aabenb. 
IX. 11. 

abaft [a'ba'ft] ad & agter; prcep: ~ the beam agtenfor 
tvsers. 

abalienate [ab'eUjaneit] vt afhaende. 

abandon [a'bandan] vt opgive, give til Pris, prisgive, 
udlevere; svigte; forlade; _ all P ogs. 10be fra alt, 
gaa fra det hele; - an idea, ogs. slippe en Tanke; 
they ~ed their native dialect for [for at antage] the 
more cultivated language; _ [overlade] him to his 
fate; ~ himself [hengive sig] to . . . abandoned [a'ban- 
dand] a forladt; vserge!0s; rygges!0s, p gudsforgaaen. 
abandonment [a'bandanmant] Opgivelse; Afstaaelse; For- 
ladthed; ^ Abandon c. 

abase [a'beis] vt fornedre; ydmyge. abasement [a'bete- 
mant] Fornedrelse; Ydmygelse c. 

abash [a'ba/] vt besksemme, g0re forlegen; ~ed, ogs. 
skamfuld, forlegen; he is not even ~ed by the presence 
of [ban skammer (el. unds6r) sig ikke engang for] 
his wife. 

abate [a'beH] vt nedslaa; formindske; dsempe; slaa af, 
i Pris. abate [a'beH] vi formindskes; aftage, f. Eks. om 
Sygdom; Isegge sig, om Vind; hofte, ogs. *bedage sig, 
om Vejr. abatement [a'beitmant] Formindskelse c ; Ned- 
slag, Afslag n, Rabat, Moderation c; I have no hope of 
getting any ~. abater [a'beHa] Formindsker; Dsemper c. 

abatis ['abatis; aba'tr] ^ Forhugning, f Braade, *For- 
huguing, Braate c. abat-jour [fr.; aba'gua] Skraavindue 
(*Skraavindu), skraat Ovenlys n. abattoir [aba'twa -a ] 
Slagterhus n. 

abb [ab], abb-wool Ksede c, Rendegarn n. 

abba ['aba] Abba, Fader c. abbacy ['abasi] Abbedvserdig- 
hed c; Abbeds (el. abbedlige) Rettigheder og Besiddelser hote; [o u ] so; [ai] I; [au] out; [6] the; [\>] thin; [/] she; [g] measure; [q] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

1 abb abl pi. abbatial [a'be'/(j)al] a abbedlig. abbess ['abes] Ab- 
bedisse c. abbey ['abi] Abbedi n; Klosterkirke c. 

ahbogado [abo'ga'do]. Se avocado! 

abbot ['abat] Abbed c. abbot ship ['abat/ip] Abbedvaer- 
dighed, -stilling c. 

abbreviate [d'bri'vie'tj vt forkorte. abbreviation [dbri'- 
vi'e'/an] Forkortelse c; forkortet Navn, Kselenavn n; the 
ladies usually called him by .s. abbreviator [d'bri'vie'ta] 
Forkorter c. abbrefiatorj [d'bri'viatarij forkortende, for- 
kortelses-, forkortet. 

abbs [abz], pi, sefafco/ 

Abdal ['abdal] Abdallerc, persisk Fanatiker, som 10ber 
grassat gennem Gaderne for at myrde anderledestroende. 

Abdera [ab'diaro] Abdera n. Abderian [ab'diarian] ab- 
deritisk. Abderite ['abdirait] Abderit; fig Abderit, Molbo c. 

abdest ['abdest] Tvset, Tvsetning c, far Ben. Bl. Ma- 
homedanerne. 

abdicate ['abdike't] vt frasige sig, nedleegge, om hajere 
Embede; abs esp takke af, abdicere, frasige sig Tronen, 
nedlsegge Kronen; _d princes Fyrster, som bar abdiceret 
Ac; to - the throne, abdication [abdi'ke'/an] Nedlseg- 
gelse, af hejere Embede; is. Tronfrasigelse, Abdikation c. 
abdlcatire ['abdikeUiv] \ Abdikations-, Frasigelses-. 

Abdiel ['abdiel] Abdiel, den tro Engel, der modstod 
Satan, da denne vilde have Englene til at g0re Opr0r. 
(He) adheres with the faith of ~ to the ancient form of 
adoration, W. Scott. 

abdomen [ab'do u men] Underliv, Liv n, Bug; ent 
Bagkrop c. abdominal [ab'daminal] a Underlivs-, Bug-; 
. belt Mavebselte; . fin Bugfinne; .s Jf Bugfinnede. 

abduce [db'dju's] vt aflede, is. anat; bortvende, traekke 
(el. dreje) hen. abduction [db'dAk/an] Abduktion, is. i 
Btt. Bortf0relse c. Ogs. om en Muskels udadgaaende 
Bevsegelse; Benbrud naer Leddemodet; Maade at drage 
en Slutning. abdnrtor [db'dAkta] Abduktor, udadbevae- 
gende Muskel; Bortf0rer c. 

Abe [e'b; 'e'bi] F Abraham; honest (or old) ~ Lincoln. 

abeam [a'bi'm] ad & tyaers; got the wind _ fik Vinden 
tvaers; in the several bearings of _ i de forskellige Ret- 
ninger fra tvaers. 

abecedarian [e'bisi-'dse-arian] Abc-Lserer; -Laerling c. 

abed [a'bed] ad p i Seng [in bed]. 

Abednego [d'bednigo u ] bibl Abednego, en af de tre 
i Ildovnen. (Daniel I, 7). 

Abel ['e'bl] bibl Abel. 

abele [e'bH, ebl], abel-tree ['e'bltri'] ^ Abild, Abelle, 
S01vpoppel c: Populus alba. 

abellow [a'belo] ad p br01ende, *ogs. beljende; 
brusende, larmende. 

Abencerrage [a'bensare'dg] Abencerrage c. 

Abercorn ['abaka a n] Abercorn n, skotsk By. 

Abercrombie ['abakrAmbi, aba'krambi] a. 

Aberdeen [aba'drn] Aberdeen n; ~ fish Laberdan, 
Kabliov (ogs. *Torsk) c saltet i Tender. 

aberdevine [abadi'vain] ^ Gr0nsisken, *Sisik c: Frin- 
gilla spinus. 

Abergayenny ['abageni, aba'g-] 8. 

Abernethy [aba'ni bi, sc 'nepi] ; . biscuits Tvebak, en 
Art store Kommenkavringer (*Karvekjex). Efter en 
Doktor A. 

aberrent [ab'erant] \ afvigende, omvankende, om- 
strejfende. aberration [abe'rei/an] Afvigelse; Forvildelse, 
Vildfarelse c; mental _ Sindsforvildelse, Sindsforvirring 
c; the -s of passion Lidenskabens Forvildelser; _s of 
youth Ungdomsforvildelser. 

abernncator [aberAn'ke'ta] Lugemaakine c. 

abet [a'bet] vt tiLskynde, (under)st0tte, hjselpe, t. det onde. Se v aid! abetment [a'betmant] Tilskyndelse; 
Underst0ttelse, Hjselp c. abetter, abettor [a 1 beta] Til- 
sky nder; Medskyldlg, Hjaelpers-Hjaelper, Haandlanger c 
[aider and ~] . 

abeyance [a'be'ans] jur Ekspektance, Forventning, 
Venten p. Hjemfald; fig Hvile, Slumren c; it is probable 
that the human faculties in plants are only in - , blot 
beflnder sig i Hvile, kun slumrer; the inheritance is 
(or lies) in _ Arven er f. Ojeblikket herre!0s; the question 
is in ~ Spargsmaalet hviler, er hvilende; fall into ~ 
slumre ind; leave it in ~ bl. a. lade det staa hen; 
lie in . om Len: vsere midlertidig inddraglt. The 
memory is in a condition of absolute _. 

abhor [db'ha *] vt afsky. abhorrence [db'harans] Af- 
sky c; have an - to have (el. nsere) Afsky for; as for 
anonymous letters, that odious system was my ~, s&& 
var dette Uvsesen min Afsky; I hold all such things in 
, jeg naerer Afsky f. alt saadant; turn away in ~ 
vende sig bort m. Afsky. abhorrent [d'b'harant] som 
afskyer, afskyende, fuld af Afsky; afskyelig, modbydelig; 
> to modbydelig for; uforenelig med. abhorrer [d'b'hara] 
Hader, afgjort Fjende (*Fieude) c. Abhorrers kaldtes 
Hofpartiet under Karl II, de senere Torier. 

1. abide [a'baid] vt bie (el. vente) paa, bibl; taale, 
udstaa, bsere m. Taalmodighed, bibl & poet. 
. 2. abide [a'baid] vi blive, bo, opholde sig, bibl & 
poet; it was manifest that here was no abiding place 
for us, ikke var blivende Sted f. os; _ by a con- 
tract staa v. en Kontrakt; - by a resolution blive 
staaende ved (el. fastholde) en Beslutning. 

abietic [abi'etik] Gran-; . acid Abietinsyre. 

Abigail ['ftbigeH] bibl Abigail; F Kammerpige, Terne, 
esp theat Soubrette c. 

ability [a'biliti] Dygtighed, Duelighed, Evne c; pi 
(Aands)evner, Talenter pi; each working to the best of 
his (or to his best) ~, efter bedste Evne. 

Abimelech [a'bimilek]. 

Abingdon ['abirjdan] Abingdon n, By syd f. Oxford,- 
a brute of a mare of mine had fell with me only two 
days before, out with the ~, fuldstsendig : Abingdon 
hunt or hounds. 

Abinger ['abindgaj s. 

abintestate [abin'testet] Intestatarving c. 

abject ['abdgektj a lav, ussel, foragtelig, ynkelig. 
abjectly ['abdgektli] ad foragtelig, ynkelig. abjection 
[db'dgek/en] is. Ydmygelse c for Gud. abjectness ['ab- 
dgiktnes] Lavhed, Usselhed, Foragtelighed c. 

abjuration [abdgu're'/an] Afsvsergelsec. abjure[db'dgu9] 
vt (h0jtidelig) afsvserge. 

ablactate [db'lakteH] vt afvsenne, fra Brystet; ablak- 
tere, afsuge, i Gartnersprog. 

ablactation [ablak'te'Ian] Afvsennelse; Ablaktation, 
Afsugning c. 

ablation [db'leifan] Borttagelse, Fjernelse; med ogs. 
Udt0mmelse c. 

ablatire ['ablativj : the ~ (case) gr Ablativ c. 

ablaut ['ablaut] gr Aflyd c. 

ablaze [a'ble'z] ad i Brand, i lys Lue, F i fuld Fyr; 
in spring it is _ with roses, blusser det af Roser; set ~ 
ssette (el. stikke) i Brand; once more fanaticism was 
set _ atter blussede (el. luede) Fanatismen op. 

able [ebl] duelig, dygtig, habil; sagkyndig; & helbe- 

faren, fuldbefaren [ bodied]; an ~ article, ogs. en vel- 

skreven Artikel (*ogs. Opsats); be _ to vsere istand til at, 
kunne; ..bodied stserk, rask og r0rig; & helbefaren, 
fuldbefaren. Jvf. A, B.t [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a'] hurt; [a] inner; abl abr abloom [a'bhrm] ad i Blomst; be (all) staa i 
Blomst (i fuldt Flor). 

abluent a ['abluent] rensende, affiarende. ablution 
[ab'lu'/an] Vadskning, Tvsetning, Renselse c. 

ably [eibli] ad dygtig, med Dygtighed, med Duelig- 
hed; med Sagkundskab; an ~ edited paper, ogs. et vel- 
redigeret Blad. 

abnegate ['abnigeU] vt \ naegte; fornsegte; give Afkald 
paa. abnegation [abni'geyen] Nsegtelse; Fornsegtelse; Op- 
givelse c; _ of self Selvfornsegtelse. 

abnormal [db'na' a ml] abnorm, uregelmsessig; sygelig; 
vanskabt. abnormity [db'na^miti] Abnormitet, Uregel- 
msessighed; Sygelighed; Vanskabthed, Misdannelse c. 
abiiormous [db'na- a mas], a, se abnormal! 

Abo ['a-bou] Abo n. 

aboard [a'ba -a d] ad P ombord; all _! amr railw 
tig ind! aboard prcep, ombord paa. 

1. abode [a'bo u d] v blev &c. Af abide. 

2. abode [a'bo u d] s Bolig, Bopsel c; took up his ~ tog 
Bolig; during this time his house was the ~ of peace, 
en Fredens Bolig. 

abolish [e'bali/] vt afskaffe, ophseve; inddrage, om 
Embede &c; nedlsegge, om Skole &c. abolishable [a'ba- 
li/abl] afskaffelig; inddragelig. abolisher [a'balija] Af- 
skaflfer; Inddrager c. abolition [abo'lijan] Afskaffelse, 
Ophsevelse; Inddragning, Inddragelse; Nedlseggelse c. 
abolitionist [abo'li/anist] Abolitionist, En der s0ger at 
faa noget afskaffet; amr is. Forksemper c for Neger- 
slaveriets Ophsevelse; the ~s of the national debt For- 
kaempere for Statsgseldens Afskaffelse. 

abominable [a'baminabl] afskyelig. 

abominate [a'bamineH] vt afsky. abomination [aba- 
mi'neijan] Afsky; Afskyelighed, hst Vederstyggelighed c; 
pi Afskyeligheder; the ~ of desolation bibl Odelseggelsens 
Vederstyggelighed ; he is my _ ban er mig en Pest; 
hold in _ have (el. nsere) Afsky for. 

aboon [a'bu'n] ad prov over [above]. 

aboriginal [abo'ridginal] oprindelig, Ur-; -inhabitants 
Urbeboere, Urindvaanere; s Urbeboer, Urindvaaner; Ind- 
fdt c. aborigines [abo'ridgini'z] Urindvaanere pi; \ sg: 
Type of an Aborigine [abo'ridgini-]. 

abortient [a'ba' a ;(j)ant] $ gold, ufrugtbar. abortion 
[a'ba-ajan] Abort, mislykket (el. for tidlig) F0dsel c; Mis- 
foster n; have an ~ abortere, P fare ilde. abortive 
[a'ba/niv] utidig, umoden; mislykket, forfejlet; old 
leaves of ~ memorials, m. mislykkede Forestillinger; 
prove ~ mislykkes, strande, slaa fejl, slaa Klik, vise sig 
forfejlet; render ~ bringe t. at strande. 

abound [a'baund] vi findes (el. haves, vsere tilstede) 
i Overflod, vaere overfl0dig tilstede; those _, ogs. af 
dem (el. af saadanne) er der (el. har vi) nok. 

1. about [a'baut] prcep omkring, om; have him 
constantly _ me stadig have ham om mig; I am easily 
swayed by (the opinions of) those ~ me jeg lader mig 
let bestemme af mine Omgivelser; walk ~ the room 
gaa omkring (el. op og ned) i Vserelset; walk _ the 
streets gaa (el. spadsere) (omkring) i Gaderne; somewhere 
~ the house etsteds (*ogs. ensteds) i Huset; several 
persons _ the court nogle Personer ved Hoffet; I have 
no money _ me, hos (*ogs. paa) mig; omtrent, 
cirka, ca. Sml. dbt.l animals ~ the size of rabbits 
Dyr omtrent af Sterrelse som . . . ; (at) ~ the same time 
omtrent paa (el. heuved den) samme Tid); _ 20 I cirka 
(el. omtrent) 20 Pund; _ how old might this here child 
be? hvor gammel omtrent kunde dette Barn vsere? 
*ogs. hvor gammel p. Lag kunde dette Barnet vsere? 
They are ~ [snart sagt] the best respected people in ten parishes round; angaaende, iAnledning af; om; 
he saw me twice _ the purchase, i Anledning af Han- 
delen; what the conversation is _ hvad Samtalen drejer 
sig om; what are you talking ~? hvad taler I om? 
without knowing what it was aU _, hvad det hele 
drejede sig om el. gjaldt, hvad det altsammen skulde 
betyde, hvad der var paafaerde; they were not long _ 
it de var ikke Isenge om det; you ought to know all ~ 
it du maa vide det altsammen; ved, i; there was 
something _ all I saw which seemed to intimate, ved 
alt hvad jeg saa . . . ; the natives see nothing odd ~ it, 
ser ikke noget underligt (*ogs. rart) deri ; there was 
something ~ the girl, abs: der var noget ved Pigen 0: 
hun duede; what are you _? hvad har du for (*for 
dig, fore)? hvad bestiller du? he is _ no good han har 
intet godt isinde; go (or set) ~ a thing tage fat (el. 
begynde) p. noget. 

2. about [a 'bant] ad omkring; omtrent; all ~ til 
alle Sider; overall; north _ nordpaa; do the thing 
right ~ forsvarlig, tilgavns; he knows his way ~ han 
er kendt, lokaliseret, lokalkendt; be _ vsere paa- 
fserde; vaere paa Benene; vsere oppe, ogs. efter Syg- 
dom; gaa, grassere, om Sygdom; staa paa [to be 
pending]; she is _ again hun er oppe (el. paa Benene) 
igen; she is everywhere ~ hun er overall paafserde; 
he knew what he was ~ han vidste, hvad han 
gjorde; there is much illness ~ der er (el. der hersker) 
megen Sygelighed blandt Folk; if the smallpox were ~ 
hvis Kopperne grasserede; diphtheria is much ~ Difteritis 
grasserer staerkt; there is a good deal of distress _ der 
hersker stor N0d; while the Irish trouble is ~ medens 
de irske Uroligheder staar paa ; come ~ komme istand; 
put ~ ssette ud, om Rygte &c ; put a ship ~ Isegge et 
Skib om, gaa over Stag, (stag)vende; wait ~ vente 
der, vente deromkring; they would treat us ~ as [om- 
trent som] the chieftain treated his prisoners; you are 
~ right there deri har du saa temmelig Ret. 

about-sledge [a'bautsledg] Forhammer c. 

1. above [a'bAv] ad oppe, ovenpaa; oventil, foroven; 
ovenpaa [upstairs]; over and ~ ovenik0bet, p * om- 
fremt; she was _ in her room hun var (oppe) p. sit 
Vaerelse; lighted from ~ oplyst ovenfra, m. Ovenlys. 

2. above [a'bAv] prcep over, ovenover; over, mere 
end; _ all f0rst og fremmest, fremfor alt, mere end 
noget andet, fornemmelig; - board, fig med Kortene 
p. Bordet, aabent og serlig, uden Falskhed; be ~ all 
commendation or praise vsere hsevet over al Ros; be 
~ ground vsere oven Mulde, endnu vsere ilive; seamen 
in laced coats ~ their own tarry jackets, udenpaa deres 
(*sine) tjserede Tr0jer; it is ~ me det er (el. ligger) mig 
f. h0jt; it seldom happens ~ once a year, mere end en 
Gang om Aaret; _ att the rest bl. a. mere end alle de 
0vrige ; be ~ suspicion, hsevet over Mistanke ; ~ water 
oven Vande. 

3. above [a'bAv]. Som Adjektiv: the ~ ovenstaaende 
(n); the ~ improvements ovennsevnte (i Kancellistil: for- 
meldte) Forbedringer; the ~ languages ovenstaaende 
(el. nsevnte, ovennsevnte) Sprog; entitled as ~ under 
ovenstaaende Titel; per ~ [med ovennsevnte] ship. 

abracadabra [abraka'dabra] Abrakadabra n, kabbalistisk 
Fonnel; (menings!0s) Rarase c. 

abrade [db'reJd] vt afskrabe, afgnide, *ogs. skrubbe. 

Abraham ['e^raham, 'eibram] Abraham; si Vaga- 
bond, Klsedej0de c. 

abranchial [a'brankjal], abranchiate [a'brankjet] a jf 
gsellel0s. [e*] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [>] thin; [/] she; [5] measure; [n] sing; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. 

1* abr abs abrasion [db're'gan] Afskrabning, Afgnidning c; hud- 
lest (*ogs. skrubbet) Sted n; bumps and .s. 
abraum ['abraum, -a'm] red Okker c. 
abraxas [d'braksas] Abraksas c, pi Abrakser, (Trylle- 
stene med) indgraverede Hieroglyfer. 

abreast [a'brest] ad jaevnsides, ved Siden af hinanden, 
ved Siden af hverandre; line formed ~ & Frontlinje; a 
fleet formed . en Flaade (formeret) i Frontlinje; six . 
is. seks Mand h0j; _ of the island p. H0jden (el. tvsers) 
af Oen; _ of the main channels tvsers ind f. Storer0st; 
be - of, fig vsere a jour med; bring the establish- 
ment . of modern requirements bringe Anstalten op i 
H0jde m. Nutidens Krav, op t. et tidsmaessigt Stand- 
punkt ; keep - of, fig holde sig a jour med ; keep ~ of 
the times f01ge (el. holde sig i H0jde) m. Tiden. 
abreuroir [fr.j Fuge c, i Muring [joint]. 
abridge [a'bridg] vt forkorte; formindske; sammen- 
drage; that liberty is sadly ~d now, er nu i en s0rgelig 
Grad indskrsenket, beklippet; goes far to ~, ogs. g0r et 
dybt Skaar i . . .; would ~ him of his rights, beklippe (el. 
indskraenke, g0re et Skaar i) bans Rettigheder. abridger 
[a'bridga] Forkorter Sec, Udtogsforfatter c. abridgment 
[a'bridgmantJForkortelse; Indskraenkning, Formindskelse 
c; Sammendrag, Ddtog n; pi t Knaebukser. 

abroach [8'bro u t/J ad anstukken, om T0nde; set ~ 
anstikke, fig udbrede; saette i Gang; bringe p. Tapetet; 
set mischief . stifle Ufred. 

abroad [a'bra d] ad ude (af Huset); ud; udenlands, 
udenfor Landet, udenfor Landets Graenser, *hst i det 
fremmede; udenlands, til Udlandet; at home and _ 
hjemme og ude; the market ~ det udenlandske Marked; 
in several offices ~ p. flere udenlandske Kontorer; he is 
- ban er i Udlandet; the town was _ in the thorough- 
fares, var ude paa Gaderne; the smallpox is ~, grasserer; 
be att (or quite) _ F vaere rent ude af sit Element; 
vaere rent vsek, have tabt Fatningen; vsere ganske uden- 
for Forstaaelsen; it is all ~ det er kommet ud, det er 
almindelig bekendt; he escaped ~ ban undkom (el. 
flygtede) t. Udlandet; ban slap ud af Landet; go ~ 
drage (el. rejse) udenlands; he was ordered ~ & ban 
blev udkommanderet; she sent ~ for a phalanx of 
tutors, indforskrev en Haerskare af Laerere ; set , ssette 
ud, udsprede, g0re bekendt el. offentligt; this threw all 
~ again, bragte atter det hele i Uorden, P *i Ugreie; 
walk _ gaa ud; learn the difference between us ana 
_, mellem os og Udlandet, mellem hjemme og ude 
a letter for _, til Udlandet ; bring from ~ hjemfare 
(fra Udlandet); something brought direct from _ noget 
direkte hjemf0rt; take a lesson from _ tage Laerdom 
af (el. fra, lade sig belsere af) Udlandet ; write for an 
article from _ hjemforskrive en Vare; he does a good 
business with ~ ban driver store Forretninger p. Udlandet. 
abrogate ['abroge't] vt ophseve, ssette ud af Kraft. 
abrogation [abro'ge'/an] Ophaevelse c. 

abrupt [ab'rApt] afbrudt; brat, stejl; fig brat, pludse- 
lig, *ogs. braa; _ precipitous rocks afrevne, bratte 
Klipper. abruptly [ab'rAptliJ ad brat, stejlt; brat, plud- 
selig, *ogs. braat. abruptness [ab'rAptnes] Afbrudtbed; 
Brathed, Stfjlhed; Brathed, Pludselighed c. 
Abruzzi [a-'bnrtsi-] pi: the - Abruzzerne pi. 
abscess ['abses] Svulst (F *ogs. Svul), Byld c. 
abscissa [db'sisa] mat Abscisse c ; pi abscissae [ab'sisi ]. 
abscission [db'sigan] Afskserelse, Fjernen, Fjernelse c. 

abscond [db'skand] vi skjule sig; r0mme, *F stikke 
paa sig; an -ing prentice from en (bort)r0mt Laeredreng 
fra ... absconder [db'skanda] R0mningsmand 1 , *ogs. 
R0mling c. absence ['ftbsans] Fravaerelse c, *ogs. Fravaer H; 
Udeblivelse; Fors0mmelse; Aandsfravaerelse, Distraktion 
c [ ~ of mind]; your ~ would be more agreeable than 
your company, ogs. vi saa heist, at du holdt dig borte 
herfra); our _ [Udeblivelse] had created the greatest 
alarm; you don't know how I feel his ~ du ved ikke 
el. kan ikke taenke dig), hvor jeg savner ham; with such 
an entire - of parade m. saadan en gennemf0rt Prunk- 
10shed el. Bramfrihed; _ of wood Mangel p. Skov, Trae- 
[0shed, Traebarhed c; in the ~ of the chairman (through 
illness) i Praesidentens (Sygdoms)forfald; in the _ of such 

Mangel af saadanne, naar (el. hvor, hvis, forsaavidt) 
saadanne ikke haves el. flndes; a sealed envelope stating 
the cause of his _ en lukket Forfaldsskrivelse, en luk- 
ket Skrivelse indeholdende Oplysning om Forfaldet; 
20 per cent, of ~s 20% (is. Skole)fors0mmelser, he has 
frequent fits of ~ ban bar hyppige Anfald af Distrak- 
tion, ban er tit aandsfravaerende, er meget distrait; he 
was on _ from India ban havde Permission (*ogs. var 
for!0vet) fra I. 

1. absent ['absent] a fravaerende; distrait, tanke!0s 
[- in mind]; with quite an ~, distraught air m. en 
fuldstaendig aandsfravaerende Mine; the large number ~ 
det store Antal (el. de mange) fravaerende; de mange 
Fors0mmelser; those (or the) _ de fravaerende; the ~ are 
always in the wrong de fravaerende bar altid Uret, det 
gaar gerne ud over de fravaerende; he is ~ bl. a. ban 
bar ikke Tankerne m. sig; from most of the dictionaries 
his very name is ~ i de fleste Ordb0ger findes ikke en- 
gang (el. savnes endog) bans Navn; the word is still 
(or continues) ~ from your dictionary, er freindeles 
ikke kommet med (el. ind) i Deres Leksikon; ~ from 
home fravaerende (fra Hjemmet), borte fra sit Hjem; a 
subject rarely ~ from his mind en Sag der sjaelden kom 
ham af Tankerne; defend the ~ forsvare de(n) fra- 
vaerende. 

2. absent [db'sent] v. reft: _ himself fjerne (F ab- 
sentere) sig. 

absentee [absan'ti ] s & a fravaerende, udenforboende 
(c); _ landlords udenforboende Godsejere, *ogs. Verier, 
is. Godsejere som stadig ligger i Udlandet. absenteeism 
[absan'ti-izm]Absent(ee)ismec, is. stadigtOpholdn uden- 
for Landet. 

absent-minded aandsfravaerende, distrait, adspredt. 
absent-mindedly ad ogs. i Distraktion, af (el. i) Tankeles- 
hed. absent-mindedness Aandsfravserelse, Distraktion . 

absinth ['absinb; fr.] Malurtbraendevin n. absinthiated 
[ab'sinbieHid] malurtblandet, bitter. 

absolute ['absal(j)u't] absolut: uindskraenket, ube- 
graenset; fuldkommen, ubetinget; vilkaarlig, egenmaeg- 
tig; Captain Absolute, en despotisk Person i Sheridans 
the Rivals; it appeared an act of _ insanity, at vaere 
ligefrem (el. det rene) Vanvid; the water rushed in ~ cas- 
cades [formelig styrtede ind i Str0mme, *ogs. fossede ind] 
from the ports; . king Enevoldskonge. absolutely ['ab- 
sal(j)u-tli] ad absolut; ganske; - like madmen ganske (el. 
aldeles) som gale Mennesker; - nothing slet (el. aldeles) 
intet, ikke det ringeste. absoluteness ['absal(j)u - tnes] 
Uindskraenkethed ; Fuldkommenhed ; Ubetingethed e. 
absolution [absa'l(j)u Jen] Frikendelse; rel Absolution, 
Syndsforladelse, Afl0sning c. absolutism ['absal(j)utizm]s 
Enevaelde c & n (*Enevaelde n); rel Praedestination, For- 
udbestemmelse c, ubetinget Naadevalg n. absolutist 
['absal(j)utist] s Absolutist, Ven (el. Tilhamger) c af 
Enevaeldet; a absolutistisk, enevaeldig; _ proclivities. 
absolutory [db'saljutari] frifindende; an ~ sentence. 

absolratory [d'b'salvatari] frifindende, Frifindelses-. [a- i- u-] OST. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [4-] faU; [a] hot; [A] but; [a-] hwrt; [a] inner; abs ace absolve [gb'zalv; 9b'salv] vt frikende [for from}; 
give Syndsforladelse (*ogs. Aflosning); lose [fra en For- 
pligtelse from an obligation; fra et L0fte from a pro- 
mise], fritage [for en Forpligtelse from an obligation] . 
The court-martial ~d them from all blame, absolver 
En der frikender, Frikender c, &c. 

absorb [ab'sa 9 b] vt opsuge, indsuge, optage i sig, 
absorbere; sluge, opsluge, absorbere; these things are 
being discussed with ~ing interest, dr0ftes m. alt- 
slugende Interesse; they had some ~ing object in view 
de havde en eller anden Genstand af altopslugende 
Interesse i Kikkerten; an ~ed picture et indslaaet 
Maleri, et Maleri m. indslaaede Farver; ~ing well ab- 
sorberende Br0nd; the weaker states were ~ed by (or 
became ~ed in) the stronger, gik op i (el. slugtes af) 
de stserkere; he was ~ed by (or in, with) his studies, 
ganske optaget af sine Studier; be ~ed in thought 
sidde (el. staa &c) i dybe (el. vsere optaget af) Tanker, 
sidde (el. staa &c) hensunken i Betragtninger. absorbent 
[9b'sa' 9 b9nt] a & s opslugende, indsugende, absor- 
berende (Middel, Absorbens n). absorption [ab'sa^p/an] 
Absorption, Opsugning, Indsugning, Optagelse; fig For- 
dybelse, Optagethed, Opgaaen c. absorptive [ab'sa^ptiv] 
absorberende. 

absquatulate [ab'skwatjuleH] m si stikke af, *ogs. 
stikke paa sig. 

abstain [db'stein] m afholde sig [fra from] . abstainer 
[db'ste'na] En som af holder sig, Afholdsmand c; a 
total _ en Totalafholdsmand, F Totalist. 

abstemious [db'strmjes] afholden, afholdeude. ab- 
stemiousness [db'strmjgsnes] Afhold n, Afholdenhed c. 

abstention [ab'stenjan] Afhold n, Afholdenhed c. 

absterge [db'st9'dg] vt vadske, rense. abstergent [db- 
'sta'dgant] rensende. abstersion [db'st9'/3n] Rensning, 
(Ud)vadskning c, af Saar. abstersive [db'st9 - siv] ren- 
sende. 

abstinence ['abstinans], abstinency ['abstingnsi] Af- 
hold n, Afholdenhed c ; day of ~ Fastedag. abstinent 
['abstingnt] afholden, afholdende. 

1. abstract ['abstrakt] a abstrakt, almindelig, for sig 
betragtet; _ numbers ubensevnte Tal. 

2. abstract ['abstrakt] s abstrakt Begreb; Uddrag, 
Udtog n, Ekstrakt c; - for concrete abstrakt f. konkret; 
an ~ of the accounts en Ekstrakt af Regnskabet, et 
Regnskabsuddrag; in the ~ in abstracto. 

3. abstract [db'strakt] vt afsondre; uddrage, udtrsekke, 
udskille, fraskille; g0re et Uddrag (el. en Ekstrakt) af; 
chem udskille, udvinde, udtrsekke [aim to extract]; 
phil abstrahere, om Begreber ; tilvende (el. tilegne, be- 
msegtige) sig, stjsele; -ing [naar man fratrsekker, med 
Fradrag af ] these sums . . . 

abstracted [db'straktid] a is. forfinet, lutret; aands- 
fravaerende, adspredt, distrait; dunkel, dyb, ufor- 
staaelig. abstraction [db'strak/9n] Abstraktion [Afson- 
dring c; abstrakt Begreb n]; eneboermsessig Verdens- 
opgivelse; Tilegnelse, Tilvendelse, Bemsegtigelse c, 
Tyveri n; Adspredthed, Aandsfravserelse, Distraktion c. 
abstractive [db'straktiv] abstraherende. abstractiveness 
[db'straktivnes] Abstraktion; Dunkelhed; Spidsfindig- 
hed c. 

abstruse [db'stnrs] dunkel, uforstaaelig, vanskelig. ab- 
struseness [db'stru'snes] Dunkelhed &c, Vanskelighed c. 

absurd [9b's9'd] absurd, urimelig, meningsl0s, ufor- 
nuftig. absurdity [9b's9'diti] Urimelighed, Meningsl0s- 
hed, Ufornuft, Absurditet c. Se even! the ~ of this, 
the . of the notion det urimelige (el. menings!0se, ab- 
surd e) heri; where is the _ of...? hvad urimeligt er der i . . . ? reduce to an ~ reducere ad (el. in) absurdum, vise 
(sin Modpart), at hans Paastand &c er urimelig. 

Abukir [abu'kig] Abukir n. 

abundance [9'bAnd9ns] Overflod, Overfl0dighed, rig(elig) 
Msengde c ; the ~ of fuel, ogs. den rige Tilgang p. 
Brsende (Brsendsel); have an ~ of these articles have 
Overflod paa (el. en Overfl0dighed af) disse Artikler; 
if the bill had been introduced, it was in ~ of time, 
var den kommet rigelig tidsnok, havde der vseret rige- 
lig Tid ; of the _ of the heart his mouth speaketh af 
Hjertets Overfl0dighed taler Munden. abundant [9'bAn- 
d9nt] rigelig, overfledig. abundantly ad i Overflod, i 
Overfl0dighed; it is ~ [til Overflod] clear that . . . 

a burton [9'b9'tn] ad: stowed J> stuvet tvserskibs. 

abuse [9'bju z] vt misbruge; udskselde, F bruge Mund 
(*ogs. bruge sig) paa. abuse [9'bju's] s Misbrug c&n; 
Skaeldsord, Ukvemsord, GrovhederpZ, F engrovMundc. 
abusive [9'bju'siv] urigtig; grov; an ~ fellow en grov 
Person; use ~ language bruge Skseldsord, F bruge 
Mund, F *ogs. bruge sig. abusively ad urigtig; med 
Skseldsord. abnsiveness Sksendelyst; Grovhed c. 

abut [9'bAt] vi: _ on grsense (el. st0de op) til, trseffe 
sammen med, ende ved; hvile paa. abutment [9'bAt- 
m9nt] arch Hvaelvingspille c; Vederlag n (Murpille, der 
bserer en Bue el. Hvaelving). abuttal [9'bAt9l] Skel n, 
Grsense; agr Agerkant, Agerr6n c. 

Abydos [9'baid9s] Abydos n. 

abysmal [9'bizm9l] bund!0s. abyss [9'bis] Afgrund c, 
Svselg, *ogs. Slug, Gjuv n. 

acacia [a'ke 1 ^] $ Akacie; mere Akaciegummi c. 

acacio jg'keiJYiJou] Acajou c. 

academic fakg'demik] a akademisk; a figure of - 
proportions o: i Halvdelen af naturlig St0rrelse. acade- 
mic s akademisk Filosof; Student c. academical [ak9- 
'demikl] akademisk; -s akademisk Uniform c. acade- 
mician [9kadi'mi/9n] Akademiker c, Medlem n af et 
Akademi. 

academy [9'kadimi] Akademi, laerd Selskab; Univer- 
sitet n; H0jskole; h0jere Skole c; an ~ figure en Akademi- 
figur, aim i Halvdelen af naturlig St0rrelse efter n0gen 
Model; an ~ for young ladies en (h0jere) Pigeskole, et 
Pigeinstitut. 

Acadia [g'ke^jg] o6s & poet Nyskotland n. 

acajou [fr.; 'ak9gu] Acajou c. 

acaleph i'akalefj, acalepha [akg'li f9], acalephan [ake- 
'li'fgn] soo Gople, *ogs. Manset c: Medusa. 

acanthus [9'kan>9s] $ Bj0rneklo; arch Akant c, pi 
Akanter pi, L0vvserk n. 

a capite ad calcem [e 1 'kapitr ad 'kalsgm] fra Top til 
Taa, fra Isse til Saal el. Fod. 

accede [dk'si'd] vi: _ to gaa ind paa; tiltrsede [en 
Konvention a convention]. 

accelerate [dk'selareit] vt fremskynde, paaskynde; 
.d motion phys (Bevaegelse c med) akcelererende 
Hastighed. acceleration [dksete're'/an] Fremskyndelse, 
Paaskyndelse ; phys & ast Akceleration c ; _ of motion 
0gende (el. voksende, akcelererende) Hastighed c; the ~ 
of the moon, accelerative [dk'selargtiv] fremskyndende, 
paaskyndende. accelerator [dk'selareHg] Fremskynder; 
is. Posthusvogn c. 

1. accent ['aksnt] Akcent: Tone c, Tryk, Eftertryk 
p. en Stavelse, Tonefald n, Lydveegt c; Tonetegn; 
Tonefald, Sving, Sserpraeg n, i Udtale ; pi ogs. Toner, 
Ord ; he spoke in .s that went to all our hearts, i 
Toner, som gik os alle t. Hjerte ; in sepulchral -s i en 
gravlignende Tone, m. Gravrest; speak English with 
a Danish ~, m. dansk Tonefald el. Sving. [e 1 ] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [b] thin; [J] she; [5] measure; [n] singf; [a, a, e] osv. vaklende med [9]. ace ace 2. accent [dk'sent] vt akcentuere: betone, Isegge 
Eftertryk paa, ogs. fig; ssette Tonetegn paa el. ved. 
accentual [dk'sentjual] Tone-, Betonings-, Akcent-, som 
angaar Betoning. accentuation [dksentju'e'/an] Ak 
centuation, Akcentuering c. 

accept [dk'sept] vt modtage, antage, akceptere, 
ogs. godtage; tage tiltakke med; mere akceptere [en 
Veksel a bill]. Se mason! Mserk at to accept tit 
staar m. overfledigt of; be ~ed bl. a. blive antaget; 
som Bejler F ogs faa J a ; which was read and ~ed 
(som blev) oplaest (el. forelagt) og vedtaget; _ the crown, 
an invitation, an offer modtage Kronen, modtage en 
Indbydelse, modtage (el. antage) et Tilbud ; the Em- 
peror will not ~ that explanation, lade den Forklaring 
gaelde; friends please ~ this intimation (Dedsfaldet) 
meddeles kun p. denne Maade; he begged us to ~ it, 
bad at vi ikke vilde forsmaa den; it may be ~ed [an- 
tages] as certain; my lady ~ed every excuse as bona 
fid, tog enhver Undskyldning f. god, lod enhver Und 
skyldning gaelde. 

acceptability [dksepta'biliti] Antagelighed c. accep- 
table [dk'septabl; 'aksaptabl] antagelig, akeeptabel; 
kaerkommen, velkommen; these gifts are often ~, F 
*ogs. saadanne Gaver kommer tit vel med; sacrifices ~ 
to God Gud velbehagelige Ofre. acceptably, ad: the 
change came very -, var meget kserkommen. acceptance 
[dk'septans] Modtagelse; Antagelse, *ogs. Godtagelse, 
Akceptering; Billigelse c, Bifald n\ mere Akcept; mere 
Akcept, (akcepteret) Veksel c; we ask the ~ by your 
Lordship of a volume vi beder Deres Herlighed mod- 
tage . . .; I request your ~ of a small present, ogs. jeg 
beder Dem ikke (at) forsmaa . . . ; his ~ to favour [at 
ban blev taget t. Naade] was the result of ...; force 
it on his . nede ham t. at modtage det; paan0de ham 
det; hear with _ b0nh0re. acceptation [aksap'te^an] 
Betydning c. accepter, acceptor [dk'septa] Modtager; 
is. mere Akceptant c. 

access ['akses, dk'ses] Adgang; Adgang, *ogs. Adkomst; 
Tilvaekst, Foregelse c [aim accession]; Anfald n, af 
Sygdom [aim accession]; an ~ of territory, ogs. en 
Landudvidelse, Landvinding; the - is by a neck of 
land Adgangen dannes af . . . ; gain - [faa Adgang] 
to a prince; ~ was had to the interior by [Adgangen 
t. det indre dannedes af] a rickety ladder; of easy (or 
easy of) -'let at koinme til, hvortil Adgangen er let, 
let tilgaengelig, *F let tilkommelig. 

accessary ['aksesari, dk'sesari] a. se accessory! 

accesserant [akse'siarAnt] pi af accessit; proocime _ 
Akcessit fik felgende: 

accessibility [aksesi'biliti] Tilgaengelighed c. acces- 
sible [dk'sestbl] tilgsengelig; ~ to reason, ogs. mod- 
tagelig f. Grunde. 

accession [dk'se/an] Til trsed else ; (Embeds)tiltr8edelse, 
Tiltraeden [. to office] ; is. Regeringstiltrsedelse, Tron- 
bestigelse [. to the throne]; Foregelse, Tilgang, Til- 
vaekst; Andel, Delagtighed; med Sygdoms Begyndelse c; 
the - of Savoy to [Savojens Tiltrsedelae af] the Grand 
Alliance; an . of territory en Landudvidelse, Land- 
rinding, territorial Udvidelse; that he had any actual - 
to [Andel i] his flight, he positively denied; since the - 
to office of the present Government, accessit [ak'sesit] 
egl han kom nser: Akcessit n, anden Pris, anden 
Praemie c; anden Praemie tilfaldt .... Akcessit fik . . . 
Ofte m. tilfejet proorime. 

accessory ['aksesari, dk'sesari] a underordnet, Bi-; 
delagtig, medskyldig [i to]; . revenues Biindtaegter; 
that is but _ det er kun en Biting, det er noget under- ordnet el. uvsesentligt. accessory s Medskyldig, Delagtig; 
Bidel c, Akcessorium n, is. ipl Rekvisiter pi, Tilbehern; 
pi Bifigurer pi, Staffage c, i Maleri &c; was placed upon 
his trial as an ~ after the fact sattes under Tiltale f. 
efterfelgende Delagtighed. Cycles & accessories. 

acciaccatura [it.; a tjaka'tu'ra] ^ kort Forslagsnode c. 

accidence ['aksidans] gr Formlaere c. 

accident ['aksidant] Tilfselde n; Hsendelse c; Ulykkes- 
tilfselde n; uvsesentlig Omstsendighed; tilfseldig Egen- 
skabc; pi gr Akcidenser pi, som K0n, Tal, Kasus. Se 
vi meet! ~ company Ulykke(s)forsikringsselskab ; -s 
insurance Ulykke(s)forsikring; _s will occur (in the best 
regulated families) saadant noget kan hsendes den 
bedste; naar Ulykken (el. gait) skal vsere, kan man 
bryde (el. braekke) sit Ben p. et jsevnt Gulv (el. Stue- 
gnlv); hvem kan f. Ulykken fly? insured against ~s 
ulykke(s)forsikret; by , ved et Tilfselde, v. en Haendelse; 
v. en ulykkelig Hsendelse, v. et Ulykkestilfaelde; by the 
merest - (in the world), by sheer ~ ved et rent Til- 
faelde ; by a fortunate (or by some) ~ ved et lykkeligt 
Tilfeelde; by some ~, in consequence of (or through) 
an ~ ved en ulykkelig Hsendelse, v. et Ulykkestilfaelde; 
they seldom come to any _ de kommer sjselden t. noget, 
der kommer dem sjselden noget til ; he saw through 
the ~s of life to its essentials bans Blik traengte gen- 
nem Livets Tilfseldigheder til dels Vsesen. 

accidental [aksi'dentl] tilfseldig; jur hsendelig; 
uvaesentlig, tilfaeldig, phil akcidentel; - death D0d r. 
et Ulykkestilfselde; - profits, ogs. Biindtaegter ; _s J^ 
tilfasldige Afledningstegn. accidentally [aksi'dentali] ad 
tilfseldigvis, hsendelsesvis, ved en Haendelse ; _ shot om- 
kommet v. et Vaadeskud; it is ~ done for the purpose 
det er et Tilfaelde, der ser ud som en Tanke. 

accipient [ak'sipiant] Modtager c, git. 

accite [ak'sait] vt t = cite; excite. 

1. acclaim [a'kle'm] vt S tiljuble, tiljuble (el. til- 
raabe) Bifald, juble im0de; hilse som. 

2. acclaim [a'kleim] s Jubelraab, Bifaldsraab n [ac- 
clamation], 

acclamation [akla'meijan] Tilraab, Bifaldsraab, Jubel- 
raab n; amidst the ~s of the people under Folkets 
Jubel; admitted a member by ~ optaget m. Akklama- 
tion. acclamatory [a'klamatari] Bifalds-, Jubel-. 

acclimate [a'klaimet] itfakklimatisere,*ogs. akklimatere: 
vejrvsenne, g0re landsegen; ~d, ogs. stedvant. acclima- 
tion [akli'mei/an], acclimatatioH [aklaima'tei/an], aecli- 

atlsation [aklaimat(a)i'ze s ;an] Akklimatation, Akkli- 
matisering, *ogs. Akklimatering : Vejrvaennelse ; Vcjr- 
vanthed, Stedvanthed c. 

acclimatise [a'klaimataiz] vt, se acclimate! 

accllTlty [a'kliviti] Skraaning (opad), Bakke c. Mod- 
sat declivity. 

accolade [ako'leid, 'la'd] Ridderslag n; J^ Klammer c. 
To give, to refuse him the ~. 

1. accommodate [a'kamadeH] vt af passe; anbringe 
[p. Gulvet on the floor] ; optage, afgive Plads til [hun- 
drede Fanger a hundred prisoners] ; udjaevne, bilsegge, 
forlige; forsyne [m. Vaerelse with a room; m. Penge 
with money]; hjaelpe, statte [m. Penge withmoney], 
laane; be well ~d is. have (et) godt Logi, bo godt 
el. bekvemt; the footman will be ~d [anbragt] elsewhere; 
her sisters were ~d [ogs. til hendes S0stre var der 
redet] on the floor; matters were ~d Sagen blev for- 

1 The first form of the word is anomalous; the sec- 
ond is that used in French, and the third is that most 
in use in English. A. Findlater 1882. la- 1- u-] oav. lange som I far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a-] hurt; [aj inner; ace ace ligt el. bilagt, det kom t. Forlig; ~ himself to cir- 
cumstances lempe (el. f0je) sig efter Omstsendighederne; 
people ~ each other [hjaelpes ad, st0tter hinanden] in 
money matters. 

2. accommodate vi passe [t; we _ together vi deler 
Vserelse. 

accommodating [a'kamadeitirj] a is. im0dekommende, 
hjselpsom; medg0rlig; his ~ conduct bans Im0dekom- 
menhed c; an ~ conscience en elastisk (el. frisiudet) 
Samvittighed ; the terms will be ~ Vilkaarene s bliver 
lempelige. 

accommodation [akama'dei/an] Afpasning, Indretning; 
Ordning; \Passeligbed, Bekvemhed ; Plads c, Husrurn, 
Kvarterw; ogs. pi Udstyr n, BekvemmelighederpZ; Bilseg- 
gelse, Forligelse c; Forlig n; Forsyning; Understattelse c, 
Laan n; mere Rytterveksel c [bill of ~] ; good and 
clean ~ godt og renligt (*rensligt) Kvarter, gode og 
renlige (*renslige) Kvarterer, *ogs. gode Kvarterer og 
rensligt Stel; - for the night Nattekvarter; passenger ~ 
Passagerbekvemmeligbeder pi ; sleeping ~ Soveplads c; 
Sovesteder pi ; cells for the ~ of refractory prisoners, 
t. Anbringelse af genstridige Fanger; bill mere Rytter- 
veksel, *ogs. gjort Veksel c, gjort Papir n; ladder & 
Faldrebstrappe c. 

accompaniment [a'kAmpanimant] Ledsagelse c; ogs. 
Akkompagnement n ; to an ~ of under Ledsagelse (el. 
med Akkompagnement) af . . . accompanist [a'kAmpa- 
nist] Akkompagnat0r c. accompany [a'kAmpani] vt 
f01ge, gaa (el. rejse, vsere) med, ledsage [ham p. flugten 
him in his flight]; > ledsage, akkompagnere; the ~ing 
collection of anecdotes medf01gende (f. Eks. i en For- 
tale: foreliggende) Anekdotesamling; the ~ing letter med- 
felgende Brev; F01gebrevet [covering letter}; ~ing paper, 
is. Bilag n. 

accomplice [a'kamplis] Deltager Medskyldig c; be an 
. of, ogs. vsere i Ledtog med. 

accomplish [a'kamplij] vt fuldbyrde, fuldf0re, fuld- 
ende; udrette [sit yErinde his errand]; opfylde [et 
L0fte a vow, a promise}; opnaa [sin Hensigt his pur- 
pose]; naa [sit Maal his object]; tilbagelaegge [en 
Strsekning a distance] ; without ~ing our errand, is. 
med uforrettet Sag. accomplished [a'kamplij't] a fuld- 
endt; talentfuld, dannet; very highly ~ b0jtdannet; the 
most ~ men of their age, ogs. Msend der staa (el. stod) 
p. H0jden af sin Tids Dannelse. accomplishment [a'kam- 
pli/mant] Fuldbyrdelse, Fuldf0relse, Fuldendelse; Ud- 
rettelse ; Opfyldelse ; Opnaaelse &c ; Fuldendtbed c ; pi 
Fserdigheder, Talenter; pi (en Kvindes) Fserdigheder, 
Talenter, *ogs. (Fruentimmer)netheder [female ~s] ; a 
cricket ground which had all the ~s possible [alle 
mulige Dyder, Egenskaber] for the due prosecution 
of the game. 

1. accord [a'kS^d] vi J^ & fig' stemme; fig stemme 
overens; an air of melancholy which ~ed [stemte] ex- 
actly with his own feelings. 

2. accord vt bringe til at stemme, bringe i Samklang; 
forsone; jaevne, hseve [Vanskeligheder difficulties], bi- 
laegge [Stridigbeder differences]; indramme, bevilge, 
tilstaa [grant]. 

3. accord [a'ka-ad] Akkord, Samklang. Oftere: 
concord, chord; fig Overensstemmelse c; Forlig n; of 
his own ~ af egen Drift; of his own ~ he summoned a 
meeting of the Privy Council ban sammenkaldte selv 
et Statsraad; with one ~ enstemmig. 

accordance [a'ka^dans] Overensstemmelse c; in ~ 
with. 
according [a'ka' 8 dirj] a stemmende, harmonisk; - as (alt) eftersom; efterbaanden (*ogs. efterbvert) som; - to 
prcep i Overensstemmelse med, if01ge; i Forbold til; 
the rates were increasing ~ to distance Satserne steg 
med (el. i Forhold t.) Afstanden; dress ~ to the 
weather, eftersom Vejret er el. var. 

accordingly [a'ka/ a dirjli] ad i Overensstemmelse der- 
med, i Overensstemmelse hermed, derefter; derfor, 
altsaa 1 , f01gelig, i den Anledning; he made a speech, 
ban boldt en (el. indrettede sin) Tale i Overensstem- 
melse dermed ; > I went there jeg gik altsaa; which 
many of them did _ som mange af dem ogsaa gjorde. 

accordion [a'ka adjan] J^ Akkordion, (Trsek-)Harmonika, 
*ogs. Trsekspil n; plaited trsekspilfoldet, som Serpen- 
tinedanserinders Kjoler. The three stories [Etager] of 
finely-kilted, accordion-pleated, or ruffled material. 

accost [a'kast] vt gaa (el. traede) hen til; tale til, til- 
tale, accostable [a'kastabl] tilgsengelig, omgsengelig, 
venlig. 

accouchement [fr.; a'kuj"m8nt, a'kaut/mant] Forl0sning ; 
Nedkomst; F0dselshjselp c. accoachenr [fr.; aku'/a-J 
Aceoucheur, F0dselshjselper c. accoucheuse [fr.; aku'/a'z] 
Jordemoder, *is. Jordmoder c. 

1. account [a'kaunt] vt regne (el. holde) for; he is 
~ed a learned man; no one .s that an abridgment of 
liberty; it was not ~ed to them for [det regnedes dem 
ikke til] shame. 

2. account vi g0re rede, aflaegge (el. g0re) 
Regnskab [for oppebaarne Penge for money received]; 
_ for, fig ogs. g0re sig Rede for, motivere, 
forklare sig [dette Mysterium this mystery}; an of- 
ficer must ~ to (or with) the treasurer for money re- 
ceived, maa staa Kassereren t. Regnskafl f. Oppeb0rsler; 
we ~ed for several men vi gjorde Rede for (o: vi fseldede, 
nedlagde) flere: R. Haggard, King Solomon's Mines 
XIII; that -s for it det forklarer det hele, intet (*ogs. 
ingen) Under da. 

3. account [a'kaunt] s Regning, Beregning; mere 
Konto c ; is. pi Regnskab w, Regnskabsvaesen n, Bog- 
holderi n; pi Mellemvserende n, *ogs. Mellemvser n; 
Beretning, Forklaring, Redeg0relse; Beskrivelse; Gen- 
givelse c, Referat n; *Opfatning; Aarsag, Grund c. Se 
delivery, money! the Julian ~ of time den julianske 
Tidsregning. Styret af Verber: find his ~ in it 
finde sin Regning derved; an ~ is one day to be given 
der skal engang aflaegges Reguskab; give an ~ of 
himself klare (el. g0re Rede) f. sig; give an ~ of your- 
self! g0r Rede f. Dem ! the vessel is said to be heavily 
armed, but I dare say we shall give a good ~ of her, 
men vi skal nok faa Has p. det; have ~s against 
have et Mellemvserende (*ogs. et Mellemvser) med, 
is. fig ogs. have noget udestaaende med; keep an 
(accurate) ~ holde (n0jagtigt) Regnskab; keep -s f0re 
B0ger; keeping (of) ~s Regnskabsf0relse, *Regnskabsf0rsel 
c; keep an ~ with the bank have (en) Konto i Banken; 
lay his ~ with g0re Regning paa; he makes his ~ of it 
ban finder sin Regning derved; after ~s made up 
efter Regnskabets Afslutning; open an ~ with him 
aabne ham en Konto; settle ~s g0re op, afg0re sit 
(el. et) Mellemvserende (*ogs. Mellemvser) ; I have an 
~ to settle with him, fig ogs. jeg bar noget udestaaende 
m. ham. Styret af Prsepositioner: at last ~s three 
arrests were made det sidste vi h0rte var, at der var 
foretaget . . .; latitude by ~ & formodet, gisset Bredde 
(ogs. *Brede); by all ~s efter alle Beretninger, efter 

1 Om det, der er naturligt, sk0nt ikke logisk n0d- 
vendigt. Om det sidste hedder det consequently. [e 1 ] hate; [o u ] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [p] thin; [J] she; [g] measure; [rj] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. ace 8 ace alt hvad der berettes; by last .8 if01ge de seueste Efter- 
retninger el. Beretninger; for private . for privat Reg- 
ning, undert. for privat Konto ; the mines are worked 
for . of the state, f . Statens Regning ; speculation for 
(the)- Termin-SpekulationerpZ, -Forretuinger pi, Diffe- 
renceforretninger ; take into (the) . medregne, ogs. 
fig medtage i Beregningen; fig tage i Betragtning, regne 
med, tage Heiisyn til; what the country had lost in 
its great naval hero was scarcely taken into the ~ of 
grief, det taenkte man nseppe p. i sin Sorg; from all 
. efter alle Beretninger, efter alt hvad der berettes; 
on Government - for Regeringens (el. Statens, offentlig) 
Regning; on my ~ paa min Regning; p. min Konto; 
f. min Skyld; on no _ i intet Tilfeelde, under ingen 
Omstaendighed, p endelig ikke; they commenced on 
their own ~, f. egen Regning, undert. for egen Konto; 
on my own ~ and risk p. min Regning og Risiko; on 
that - af den Grund, derfor; pay on _, i Afdrag, 
a conto; on - of honorarium a conto Honorar; on ~ of 
f. Regning af ; p. Grund af; on ~ of himself f. bans 
(. . . sin) egen Skyld; leave God out of ~ ssette Gud 
ud af Betragtning, ikke regne m. nogeu Gud; call 
to - kraeve t. Regnskab; go to his _ hst indgaa f. 
sin Dommer ; pay to his ~ indbetale p. bans (. . . sin) 
Konto ; place to his ~ skrive p. bans Konto el. Reg- 
ning; put to ~ bringe i Regning; fare sig t. Nytte 
[turn to -] ; put down to his _ skrive (el. fere) p. 
bans Konto, skrive p. bans Regning; send him to 
his _ sende ham over i Evigheden; turn to _ vi: 
svare Regning; vt: drage Nytte af, f0re sig t. Nytte, 
g0re sig nyttig, g0re (god) Brug af; here Bitty turned 
his time to such good ~ that . . . ; I shall not trouble 
the reader with an . [en GengSvelse, et Referat] of 
the speech. 

accountability [akaunta'biliti] Ansvarlighed, Tilregne- 
lighed; Regnskabspligt c. accountable [a'kauntabl] an- 
svarlig; regnskabspligtig. accountancy [a'kauntansi] 
Regnskab, Regnskabsvaesen w, Regnskabsf0relse, *Regn- 
skabsfarsel c. A separate ... accountant [a'kauutant] 
Regnskabsf0rer, Bogholder c. accountjbook Regnskabs- 
bog; Kontobog; .sales Forhandlingsregning c; -work 
Regnskabsf0relse, *Regnskabsf0rsel c. 

accoutre O'ku ta] vt klaede, beklaede, udruste, ud- 
styre, is. J&. accoutrements [a'ku'tamants] pi & Be- 
klsedning, Udrustning, Mundering, (*ogs. Mundur) c, 
Udstyr n. 

accredit [a'kredit] vt skaenke sin Tillid; mere give 
(el. forsyne med) Kreditiv el. Kreditbrev; ~ed soni a 
troet ; anset ; anerkendt ; . him to the French monarch 
akkreditere ham hos . . ., i det diplomatiske Sprog. 

accrescence [a'kresans] Vsekst, Ogning c. Git. 

accrescent [a'kresant] voksende, 0gende. Git. 

1. accrete [a'kri't] vt: _ a thing to oneself berige sig 
med (el. tilegne sig, profitere af) noget. 

2. accrete vi vokse sammen. 

S. accrete [a'kri't] a $ sammenvokset. 

accretion [a'kri'Jan] Tilvaekst, Ogning, Foregelse c. 
accretire [a'kri'tiv] voksende, tiltagende, 0gende. 

accrue [a'knr] vi egl vokse til; opstaa, udkomme, 
flyde [af from}; tilfalde; tilligge, tilb0re; the accruing 
interest de paa!0bende Renter; the profits accruing 
therefrom den deraf flydende Fordel; the right of 
freshwater fishing _s [tilligger, tilh0rer] as a rule to 
the owner of the soil; the importance which would _ 
to him den st0rre Betydning ban da vilde faa. 

accubation [akju'be'Jan] antiq Liggen tilbords; med 
Barselseng c. accumbent [a'kAmbant] tilbagelseuet, liggende; $ paa- 
liggende [incumbent]. 

accumulate [a'kju'mjule't] vt opdynge, ophobe; laegge 
sig til; this sum, with ~d interest, [med Renter og 
Renters Rente] has become nearly ...; vi ophobes, op- 
dynges; vokse, 0ge, tiltage; I have directed the sum 
to -, [anordnet, at Renterne laegges t. Kapitalen] until 
you are eighteen, accumulation [akju mju'le^an] Op- 
hobning, Opdyngning; Opsamling; Hob(*Haug), Dyngec. 
accumulative [a'kju'mjulativ] ophobende, opsamleude; 
ophobet; opsamlet. accumulator [a'kju'mjuleHa] Op- 
hober; Opsamler; elect Akkumulator c [secondary 
battery], 

accuracy ['akjwrasi] N0jagtighed, F Akkuratesse; Rig- 
tighed; ^ Skudsikkerhed, Tnefsikkerhed c; the . (of 
instinct) with which birds of passage den Sikkerhed 
(el. det sikre Instinkt) hvormed Traekfugle . . . ; the ex- 
traordinary _ of the enemy's artillery; an opportunity 
of testing the . [Rigtigheden] of what I have said. 

accurate ['akjwret] n0jagtig; they are in their aim 
de sigter (el. trseffer) godt; an . person, ogs. et Ordens- 
menneske, en Ordensmand. 

accursed [a'ka sid, a'ka'st] forbandet; nederdraagtig. 

accusable [a'kju-zabl] som kan anklages; strafbar; for- 
demmelig, dadelvaerdig. accusation [akju'ze ! /an] An- 
klage, Klage c; make an . [rette en Anklage] against 
him; in jail on an _ of [anklaget for] murder, accu- 
sative [a'kju'zativ] s: the _ gr Akkusativ, Genstands- 
form c [the objective]; the personal pronoun ~, som 
(el. i) Akkusativ. accusatory [a'kju zatari] auklagende; 
with an _ emphasis m. anklagende Eftertryk; the ~ 
libel Anklageskriftet ; the ~ process Anklage -Maksimen, 
-Processen. accuse [a'kju'z] vt anklage; stand ~d of 
vaere anklaget for; the ~d (party) den anktegede, An- 
klagede. A mistake as to the -d's identity, accuser 
[a'kju-za] Anklager c. 

accustom [a'kAStam] vt vaenne; .ed ogs. a vant [til 
to] ; vant, tilvant, ssedvanlig ; be ~ed to walk, ogs. at 
pleje at gaa. Be ~ed to be(ing) alone. 

accustomary [a'kAstamari] ssedvanlig. Aim customary. 

ace [e's] 0je n, paa Kort el. Terning; Es n, *Es c &n, 
i Kortspil; the _ of diamonds Ruder Es; be within 
an ~ of doing it vsere meget nser ved (el. staa p. 
Springet til, p. Nippet t.) at g0re det. 

Aceldama [a'keldeima, a'selde'ma] bibl Hakeldama n, 
Blodageren. 

aeephal [a'sefal], acephalan [a'sefalan], acephalous 
[a'sefalas] soo hoved!0s. 

acer [e'sa] ^ L0n, Ahorn c [maple]. 

acerbate [a'sa'be'tj vt forbitre. 

acerbity [a'sa'biti] Bitterhed c. 

aceric [a'serik] L0n-, Ahorn-; _ acid. 

acerose [asa'ro u s], acerous ['asaras] ^ avnet, *ogs. 
agnet [chaffy]; naaleformigt, om Blad. 

acervate [a'sa'vet] hobet, voksende i Hob(e) el. i 
Klynge(r). 

acescencv [a'sesans] chem Syrlighed; Surnen c. aces- 
cent ['asesant] syrlig; surnende. acetabnlum [asi'tabju- 
lam] antiq Eddikekar n\ anat Hofteskaal; 000 Suge 
skaal c, hos Blseksprutten [sucker]. acetarious [asi- 
'tse-^rias] brugelig til Salat. acetary ['asitari] sur Masse 
c, i Frugt. acetate ['asite 1 ^ eddikesurt Saltn; - of 
copper Kobbergrant; ointment of ~ of lead K01esalve c. 
acetic [a'si-tik, a'setik] eddikesur; _ acid Eddikesyre. 
acetifler [a'setifaia] Eddikedanner c. acetify [a'setifai] 
vt g0re sur, forvandle til Eddike; vi blive sur, forvand- 
les til Eddike. acetimeter [asi'timita] Acetimeter n, [a- I" TZ-] osv. lange som i far, feel, fool; [ f ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [A] hot; [A] h*t; [a-] hurt; [aj inner; ach acq Maaler c for Eddikesyre. acetone ['asito u n] Aceton n. 
acetose [asi'to u s], acetous ['asites] sur; _ fermentation. 

Ichab ['eikab] Akab. 

Achates [a'keHl z] Achates, ^Eneas' Ledsager; fidus 
~ trofast Ledsager c. 

1. ache [e s k] s Vaerk, Smerte c. Is. i sms. som 
headache. 2. ache [e'k] vi vaerke, smerte; my head 
(my heart) _s mit Hoved vserker, jeg bar ondt i 
Hovedet (mit Hjerte b!0der); I ~d all over det vserkede 
i alle Lemmer; he is aching to be off ban er syg (*F 
ban verker) efter at komme afsted. 

Acheron ['akaran] myth Acheron c. 

Achievable [a'tJTvabl] udf0rbar, praktisk; opnaaelig. 

achieve [a'tjrv] vt udf0re, fuldende; opnaa, erholde, 
vinde; opnaa, bringe Cel. drive) det til, hst ramme 
[Idealet af the beau ideal of] ; Thor only ~d [vandt 
kun at, drev det kun t. at] drinking the ocean down 
to ebb-mark; thus Napoleon ~d making his every word 
and look affect his soldiers like a charm saaledes 
bragte N n det dertil, at bans Ord, bans Blik for- 
tryllede Soldaterne; ~ conspicuous failure, iron, g0re 
eklatant Fiasko, veere ganske mserkelig uheldig; the 
marvellous results ~d de vidunderlige Resultater, som 
er opnaaede; she (the piece) ,d immense success, a 
genuine triumph bun (Stykket) gjorde umaadelig Lykke, 
fejrede en sand Triumf. 

achievement [a'tJTvmant] Udf0relse, Fuldendelse; fig 
Fuldendelse; Daad, Bedrift, Heltegerning, Heltedaad, 
*ogs. Bragd c; her ^resskjold, Vaabenmaerke n; a 
great _ en Stordaad, et Storvaerk; it is the ~ of cri- 
ticism to [det er Kritikens sidste Ord at kunne, den 
hejeste kritiske Kunst atj distinguish such counterfeits 
from originals. 

achira [di'tjrra] $ sydamerikansk Pilerod c: Canna 
edulis. 

Achitopel [a'kitofel] Achitophel, Davids Raadgiver. 
Drydens Navn for Shaftesbury. 

achor ['eika, 'eika,' 9 ] Skufv c [scald-head]. 

achromatic [akro'matik] opt farve!0s. achromatism 
[9'kro u matizm] Farvel0shed c. achromatopsy [a'kro u - 
matapsi] Farveblindbed c. 

Aclmrch ['e't/a-t/] s. 

acicular [a'sikjwla] $ naaleformig, naaledannet; - 
leaves naaledannede Blade pi, Bar n. 

acid ['asid] a sur; svovlsyregarvet, om Hemlock- 
laeder. acid s Syre c. acidiflable [a'sidifaiabl] som kan 
gaa over til Syre. acidification [asidifi'kei/an] Over- 
gang c til Syre. acidifler [a'sidifaia] Syredanner c. 
acidify [a'sidifai] vt g0re sur, forvandle til Syre. acidity 
[a'siditi] Surhed c. acidulate [a'sidjwleH] vt g0re syrlig, 
syre; ~d ogs. syrlig. acidulous [a'sidjwlas] syrlig. 

aciform ['asifa-am] naaleformig, naaledannet. 

acinaciform [asi'nasifa^m, a'sinasifa-om] dannet som 
en Krumsabel. 

acinose [asi'no u s], acinous ['asinas] kornet, om Baer. 

ackman ['akman] & Tyv c, paa Inds0 eller paa 
Flod, Elv. 

1. acknowledge [a'knalidg; ak'n&ledg] vt erkende, 
anerkende; tilstaa, vedkende sig; kendes ved, *ogs. 
kjende sig ved; erkende, vaere erkendtlig for; paa- 
sk0nne ; by way of acknowledging his attentions som 
en Paask0nnelse af bans Opmserksomhed ; the curate ~d 
[kvitterede (m. Tak) for, takkede for] the gift; I forgot 
to - [erkende Modtagelsen af] his last letter; some 
funny observations, which she ~d [honorerede] with a 
merry laugh; he was not far from acknowledging to 
[erkende ved el. for] himself that . . . 2. acknowledge, vi: . to erkende. A woman will 
never ~ to a defeat. 

acknowledgment [a'knalidgmant] Erkendelse, Aner- 
kendelse; Tilstaaelse, Vedkendelse; Erkendtlighed; Paa- 
sk0nnelse; Tilstaaelse, Erkendelse, Kvittering c [receipt]; 
pi ogs. Tak c; make my ~s to those ladies bevidne 
Damerne min Erkendtlighed el. Tak; she is by ~ [er 
anerkendt som] one of the most beautiful ladies; by 
way of ~ til Tak, for at vise sin Erkendtlighed el. Paa- 
sk0nnelse; in ~ of [til Tak for, som en Anerkendelse 
af] his great services. 

ack-pirate ['akpairet] & Tyv c [ackman]. 

acme ['akmi] Top c, Toppunkt; Glanspunkt; path 
H0jdepunkt n, Krisis, Krise c; the _ of perfection Top- 
punktet af (el. den h0jeste) Fuldkommenhed. 

acne ['akni] Finne, Filipens c. 

a-cockbill [a'kakbil] & for Kranen, om Aiiker; kajet, 
om Rser. The anchor is (the yards are) ~. 

acology [a'kaledgi] Akologi c, Lseren om Saarlsege- 
midler. 

acolyte ['akolait], t acolyth Akolut, Akolyt: Fselle, 
Stalbroder; is. Messehjselper c. 

aconite ['akonait] ^ Akonit, Stormhat, en Giftplante; 
poet Forgift c. 

acorn ['e^a^n] ^ Agern n, *Egen0dc, Aakornw; 
^ F10jknap c [truck]; the little . [det lille Agern, 
*den lille N0d] you are now planting may grow to an 
oak; ~ galls Knopper. acorned ['eika^nd] fedet ined 
Agern (*Egen0dder, Aakorn). 

acotyledon [ekati'lrdan] $ Akotyledon, Sporeplante, 
Kryptogam c. acotyledonous [akati'li'danas] ^ akoty- 
ledon, blomster!0s, kryptogam. 

acoustic [a'kaustik, 9'ku'stik] akustisk, H0re-; ~ organ 
H0reredskab n. acoustics Akustik, Lydlsere c; the ~ of 
the hall are very satisfactory Lokalet er i akustisk 
Henseende meget heldigt, Lydforholdene er meget 
beldige. acoustician [ak(a)u l sti/an] Akustiker c. 

acquaint [a'kwe^t] vt g0re bekendt [med with], 
underrette [om with], melde til. Se acquainted! it was 
no use ~ing the captain, at g0re Kaptajnen (*Kap- 
teinen) bekendt dermed, at melde det t. Kaptajnen; 
v. reft: ~ himself with g0re sig bekendt med. ac- 
quaintance [a'kweintansj Kendskab w, *Kjendskab n 
(& c); i Forhold t. en Person: Bekendtskab n; Kund- 
skab; Bekendt, F Kending; coll Bekendtskabskreds c, 
Bekendtskaber pi ; an ~ with [Kendskab til] the rules 
of syntax; our great ~s [fine Bekendtskaber, Bekendte] 
from town; we are old ~s, undert. old _, gamle 
Kendinger; form (or make) (an) _ with g0re (el. 
stifte) Bekendtskab med; I had no ~ [Bekendtskab] 
with them; make his ~ (the nearer ~ of) g0re, 
stifte bans Bekendtskab (gore, stifte naermere el. n0jere 
Bekendtskab med); for old _ (sake) for gammelt Kend- 
skabs Skyld, *f for gammelts Skyld; he is somewhat 
retiring and modest on first ~, ved det f0rste Bekendt- 
skab; take a glass with you to our better ~, paa 
naermere Bekendtskab. 

acquaintanceship [a'kweintansjip] Kendskab n, *Kjend- 
skab n (& c); Bekendtskab n. Ogs. i pi. 

acquainted [a'kwemtid] bekendt, kendt. Se locality! 
the prisoner is pretty well , [kendt] from Richmond 
to Alexandria; be - with, om Ting ogs. at have 
Rede paa; be closely ~ with the state of things ogs. 
vsere n0je inde i Forholdene; _ with [kendt i] a family, 
a library; a person ~ with seamanship, som er kendt 
med S0mandskab, en s0kyndig Mand ; become ~ with 
blive bekendt med; blive kendt i [en Familie a family; [e] hate; [o] so; [ai] I; [au] ottt; [8] the; [J>] thin; [J] she; [g] measure; [n] sing- [a, a, e] osv. vaklende med [a]. acq 10 act et Bibliotek a library]; a lucky chance which has 
brought me - with you, soin bar ladet mig g0re Deres 
Bekendtskab; he keeps me - with [holder mig under- 
rettet om] the state of affairs; make him(self) ~ [be- 
kendt] with it. 

acquiesce [akwi'es] vi: ~ in, undert. ~ to ak- 
kviescere (el. bllve staaende) ved, veere tilfreds (el. 
lade sig neje) med, finde (el. f0je) sig i; om Dom: ak- 
kvlescere ved, vedtage; slutte sig til [en Mening an 
opinion] ; this measure has been -d in man bar udeu 
videre (el. rolig) fundet sig i (el. man bar underkastet 
sig, ikke modsat sig) denne Forboldsregel. acquiescent 
[akwi'esntj f0jelig, medgerlig. 

acquirable [a'kwai-rabl] erhvervelig, opnaaelig. 

acquire [a'kwaia] vt erhverve [Formue a fortune], . 
erhverve sig, F Isegge sig til; erhverve (hst forhverve) 
sig [/Ere glory, honour; et h0jt Ry reputation]; I -d 
[bar Isert] my French in Paris; she has lately -d [til- 
egnet sig, faaet fat paa, lagt sig til] some sentimental 
ideas; . a thing by habit faa noget ind v. Vauen. 
acquired [a'kwaiad] tillsert. acquirement [a'kwaiamant] 
Erhvervelse, hst Forhvervelse ; erhvervet (el. tilegnet) 
Egenskab c; ~s, ogs. Kundskaber; Talenter. acquirer 
[a'kwai 3 ra] Erhverver c. acquisition [akwi'zijan] Er- 
hvervelse; Tilegnelse; Anskaffelse c; (tilegnet) Talent 
n; new -s Nyanskaffelser. acquisitive [a'kwizitiv] er- 
hvervet \; opsat paa at erhverve, som bar Sans for at 
erhverve, erhvervstilbejelig, is. i Frenologien. An ~ 
person. An ~ disposition. 

acquist [a'kwist] git Erhvervelse c; make . of er- 
hverve, opnaa. 

acquit [a'kwit] vt 10 se [fra en Forpligtelse of an 
obligation], fri finde, frikende [Arrestanten the pri- 
soner] ; v. reft: ~ himself well g0re sine Sager godt; 
the performers ~ted themselves well, ogs. de optrsedende 
skilte sig godt v. deres (*sine) Roller (el. Partier), 
gjorde deres (*sine) Numre (el. Sager) godt; _ themselves 
with exemplary propriety opfare sig monstervserdigt. 
acquittal [9'kwitl] Frifindelse, Frikendelse c. acquit- 
tance [a'kwitans] Befrielse, L0sning; Kvittering c [re- 
ceipt]; omittance (or forbearance) is no ~ gemt er 
ikke glemt. 

1. acrejf'e'kaj s: an ~ of rupees 100,000 Rupi, i Mon- 
goliet. Jvf. 2. lac! 

2. acre ['e'ka] Acre c, 10.271 Kvadratalen ca. 8 / 4 
Tende Land, 0.405 Hektar, ca. 40 Ar, ca. 5 Maal 
Jord; t Ager c; God's . Kirkegaard c; _s pi tit: 
Jord c, Land n; twenty -s of land hundrede Maal 
Jord. acreage ['e'karids] Arealn, i Acres, acred ['e 5 kad]: 
a large-acred man en Hand m. megen Jord, m. store 
Jordejendomme. 

Acres ['e'kaz] s: Bob -. En Person i Sheridans 
Rivalerne; Kryster c. 

acrid ['akridj skarp; bitter, besk. 

acridian [d'kridjan] zoo Grseshoppe c. 

acridity [a'kriditi] Skarphed; Bitterhed, Beskhed c. 

acrimonious [akri'monjas] skarp, bitter; _ humors 
skarpe Vsedsker. acrimony ['akrimani] Skarphed, Bitter- 
hed c. 

acroa(ma)tic [akroa'matik, akro'atik] akroamatisk, 
esoterisk, for indviede, videnskabelig, Iserd, h0jere. 

acrobat ['akrobat], Akrobat, Linedanser c. acrobatic 
[akro'batik] akrobatmsessig, Akrobat-; _ feats Akrobat- 
kunster. 

urolith ['akrolip] Akrolit c, antik Statue, hvisHoved, 
Hsender og F0dder er af Sten, Kroppen derimod af 
Tree eller Bronze. acromiou [d'kro u mj9nj s: the - (process) anat Skul- 
derbladkammens Spids c. 

acronyc(h)al [d'kranikl] ast akronyktisk, som gaar op, 
naar Solen gaar ned. 

Acropolis [d'kr&polis] s: the ~ Akropolis n. 

acrospire ['akrospaia] $ Staengelspire, Maltkim c 
[plumule]. 

across [a'kra(')s] ad over (*ogs. i) Kors, over hinanden; 
paatvoers, tvaersover; with arms ~ med korslagte Anne, 
m. Armene overkors; a river more than a mile ~, 
over halvanden Kilometer bred; everything goes _, 
gaar sksevt (*ogs. skakt); take him _ saette ham 
over, across prcep (tvsers) over; hinsides; a blow ~ 
[over] the back; broad ~ [over] the shoulders; ~ country 
over Marken, over Markerne, *ogs. over Jordet, over 
Jorderne; i Terrsenridning, paa Jagtridt [cross-country]; 
he sometimes came unpleasantly ~ [i ubehagelig Be- 
r0ring m.] the police; the most stupid bore he ever 
came ~ det dummeste og kedeligste Menneske, ban 
nogensinde havde truffet paa, *ogs. havde vseret ude 
for; a sort of consciousness of he didn't know what, 
coming ~ him, der kom over ham, der paakom ham. 

acrostic [d'krastik] Akrostikon n, et Digt, hyori 
Linjernes Begyndelses- el. Endebogstaver v. at laeses 
sammen giver et Navn el. en Saetning. 

1. act [akt] vi handle, virke, vaere i Virksomhed; 
fangere, funktionere, virke; theat & fig spille 

Komedie; & & fig operere; fig [ogs. optrsede [imod 
against]. Se 3. hint, 2. instinct! he ~ed foolishly in 
doing so deri gjorde ban dumt; if they are only -ing, 
[kun spiller Komedie] we despise them; but to the 
driver's great alarm the brakes did not ~ properly, 
virkede Bremserne ikke, som de skulde ; ~ against 
your wishes handle mod Deres 0nske, g0re Dem 
imod; _ on [f01ge] his advice, the hint; Dr. Strong 
had ~ed on [gjort Alvor af] his intention of retiring; 
~ on [gribe ind i] the destinies of Europe; ~ out of 
character falde ud af Rollen; he seldom ~ed up to 
[handlede efter, falgte] this principle; ~ up to [opfylde] 
all my engagements. 

2. act [akt] vt opf0re, spille, give [et Stykke a play]; 
spille, udfore, give [en Rolle a part] ; fungere (el. op- 
trsede) som; give, agere. Se charade! be ~ed, ogs. 
gaa over Scenen; _ the cicerone fungere som Om- 
viser; she is only ~ing a part det er blot Komediespil; 
_ the (part of a) spy agere Spion ; the children were 
~ing plays, spillede Komedie ; such scenes have been 
-ing [opfarte] in our very vicinity; a tragedy intended 
for the stage, but never -ed, ogs. men som aldrig kom 
t. Opf0relse; _ out [ud0ve, praktisk udf0re, 0re i 
Gerningen] the sermon. "A good woman is an under- 
study for an angel". 

3. act [akt] s Handling, is. hst Akt; theat Akt, 
Handling; parl Parlamentsakt, Lov [~ of parliament]; 
univ Disputats, Disputationsakt c; the Acts of the 
Apostles Apostlernes Gerninger; the act(s) of God en 
h0jere Magt, en uforudselig Hsendelse, en uafvendelig 
(Natur)begivenhed, en vis major c ; an ~ of friendship 
en Vennetjeneste; open ~s of hostility aabenbare 
Fjendtligbeder (*Fiendtligheder) ; an _ of liberality en 
Liberalitet; en Im0dekommenhed ; a five-act [Femakts] 
opera; the bill became an ~ Forslaget blev Lov; my 
messmates had done me a friendly ~, gjort mig en 
(Venne)tjeneste; no other nation was to have ~ or 
part [skulde have nogensomhelst Andel] in the Fram 
expedition; perish by her own - d0 f. (sin) egen 
Haand ; I was in the ~ of ringing, in (the) . to ring [a- i- ir] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a 1 ] hurt; [a] inner; act 11 Ada jeg var ifserd m. at ringe, *ogs. jeg holdt (just) p. at 
ringe; be caught (or found, taken) in the (very) ~ gribes 
p. fersk Gerning, p. fersk Fod; pass from word to ~ gaa 
(over) fra Ord t. Handling [from sounds to things]. 

actable ['aktabl] gennemferlig, mulig. 

act-drop ['aktdrap] theat Mellemaktstseppe n. 

acting ['aktirj] a fungerende, konstitueret, fore!0big 
ansat; i nogle tilff. Saette-, *Saet-; _ captain fungerende 
Kaptajn (*Kapteiu); Ssetskipper c; _ governor fungerende 
Kommandant &c ; receive an ~ order to a brig fore- 
10big anssettes p. en Brig; I am only ~, and may not 
be confirmed jeg er kun forelobig ansat, og min An- 
ssettelse bliver kanske ikke bekrseftet. acting ['aktirj] s 
Handlen c; theat Spil n; - [(det) at spille Komedie] is 
not learnt in a day; the ~ [spillet] is good throughout; 
there is that in her ~ [noget v. hendes Spil] which...; 
~ edition Sceneudgave; _ rights Opf0relsesret c; his ~ 
upon [Handlen i Overensstemmelse med, *ogs. Be- 
f01gelse af, Tilf01getagelse af] the advice. 

actinia [ak'tinja] Aktinie, S0anemone c. 

actinic [ak'tinik] aktinisk. actinism ['aktinizm] Ak- 
tinisme, Solstraalernes kemiske Virkning c. 

action ['ak/an] Handling, Gerning, hst Daad; Virk- 
somhed; Aktion, Optrseden; (Ind)virkning; {& Mekanisme 
(f. Eks. i et Klav6r); Gestikulation c; Gestikulationer 
pl t Gestus pi ; sp (Hests) Bevsegelser pi; sp Fodlag n; 
Jji Aktion, Kamp, Trsefning; jur Proces, Sag c; S0gs- 
maal n, Sag c; a well-actioned horse en Hest m. gode 
Bevsegelser; bring (or enter, lay) an _ against an- 
Isegge Sag imod; there is an (no) . jur Klagen er (ikke) 
grundet; do a charitable (or good) ~ g0re en god 
Gerning; the horse has a beautiful ~, bar sk0nne Be- 
vsegelser; the ~ (or the scene of _) is laid in [Hand- 
lingen er henlagt til, foregaar i] the time of Queen 
Anne; take _ tage Affsere (*ogs. r0re p. sig), ssette sig i 
Bevsegelse, ssette sig i Aktivitet; no further _ has been 
taken der er intet videre foretaget; but now I shall 
(or will) see that ~ is taken upon it men nu vil jeg 
ogsaa s0rge for, at der handles derefter; would to 
Heaven that I could express to you my gratitude by 
~s! . . . i Gerningen, i Handling! it crumbles to dust by 
the - of the sun, v. Solens Indvirkning; be in _ is. 
vsere i Kamp, vsere i Ilden; stories shown in ~, frem- 
stillede i Handling(er) ; carry (or put) into ~ om- 
ssette i Handling, ivserkssette; go into ~ drage i Kamp; 
a man of ~ en Handlingens Mand ; plan of _ Plan (t. 
Handling) ; Felttogsplan ; scene of ~ Kampplads c ; the 
style of art is full of ~, er livfuld, fuld af Liv; 
place (or put) out of ~ is. g0re ukampdygtig, ssette ud 
af Kamp, ud af Spillet ; stille (el. saette) hors de com- 
bat; come to ~ ] komme i Kamp. 

actionable ['akjanabl] paatalelig, som kan paatales el. 
medf0re Ansvar. 

active ['aktiv] virkende, virksom; fremmende; ak- 
tiv, rask, driftig, p som der er Fart i; rask, r0rig, 
*ogs. dispos, P* ogs. sprsek; livlig; praktisk; gr aktiv; 
the most .. of climbers den raskeste Fjeldbestiger; an ~ 
demand, mere livlig Eftersp0rgsel, livligt Begser ; the 
functions of government are negative and restrictive, 
rather than positive and ~, snarere negative og hem- 
mende end positive og fremmende; the duties of ~ life 
det praktiske Livs Pligter; an _ trade livlig Handel, 
livlig Omssetning; the _ (voice) gr Aktiv n, Handle : 
form c; ~ volcanoes virksomme Vulkaner, Vulkaner i 
Virksomhed. actirely ['aktivli] ad is. virksomt; raskt; 
kraftig; _ engaged is. ivrig optaget. 

activity [dk'tiviti] Virksomhed; Raskhed, Driftighed, Aktivitet, Iver c; inspire ~ into bringe Liv i, p saette 
Fart i; put into ~ ssette i Virksomhed. 

actor ['akta] handlende Person; theat Skuespiller; fig 
Komediant c; the ~s ogs. de agerende, medvirkende, 
optrsedende, spillende; become an _, ogs. gaa t. 
Scenen; the -s in [de der spillede en Rolle i, Akt0rerne 
i, Deltagerne i] the bloody drama, actress ['aktres] 
theat Skuespillerinde c. 

actual ['aktjual, 'akt/ual] a virkelig; haandgribelig, 
*paatagelig; formelig; nservserende, nuvsereude, aktuel. 
Se mutiny! become an ~ fact, ogs. traede ud i Virkelig- 
heden, ud i Livet, blive (t.) en Kendsgerning ; in _ life 
i det virkelige Liv; down to ~ times indtil Nutiden; words 
in ~ use, ogs. Ord som virkelig bruges. actualize ['ak- 
tjualaiz, kt/J vt virkeligg0re. actuality [aktju'aliti, kt/] 
Virkelighed, Aktualitet c. actually ['aktjuali, 'aktjuali] 
ad virkelig, faktisk ; formelig, p ordentlig; on the 
third day they could ~ [formelig , ordentlig] fly a 
little. 

actuary ['aktjuari, ktj] Aktuar, Protokolf0rer c. 

actuate ['aktjueit, ktf] vt saette i Virksomhed, ssette i 
Gang, drive, bevsege; fig ogs. tilskynde, paavirke; the 
actuating [drivende, ledende] principle; be ~d [ledes] 
by the most generous motives. 

acu [lat.] : ~ rem tetigisti du traf det paa en Prik. 

acuition [akju'ijan] med Skserpelse c. 

aculeate [a'kju'ljet] tornet, pigget, med Barktorne. 

acumen [a'kju'men] Skarpsindighed c, hst Skarpsind 
n. acuminate [a'kju'miuet] ^ (langt og) skarpt til- 
spidset. acnmination [ekju'mi'nei/an] skarp Tilspids- 
ning c. 

acupressure [akju'preja] med Akupressur, Naaletryk- 
ning c. acupuncturation [akjupArjktju're^an; -kt/a-], 
acupuncture [akju'pArjkt/a] Akupunktur, Naalestikning c, 
i Orienten et smertestillende Middel. 

acushla [? a'ku'/la] ir Yndling, Kseledsegge c [darl- 
ing]. Egl. a cuisle = pulse (of my heart)! 

acute [a'kju't] skarp, h0j, om Lyd; fin, om Sanser A 
Aandsevner; spids; path hidsig, akut; heftig, om 
Smerte; fin, skarpsindig. Jvf. cute! an ~ angle en 
spids Vinkel; an ~ ear et fint 0re; a man of ~ eye- 
sight en Mand m. skarpt Syn; an ~ memory skarp 
Hukommelse; an ~ observer en fin (el. skarp) lagttager; 
an ~ tone en skarp (el. skingrende) Tone, acutely 
[-li] ad is. skarpt; he feels it ~ han f01er det dybt, 
p *det gaar ind p. ham. acuteness [a'kju'tnes] 
Skarphed ; Finhed &c ; path Hidsighed, akut Karakter; 
Heftighed; Skarpsindighed e. 

1. ad [ad] amr forkortet f. advertisement. Sml. 
deadad! 

2. ad [ad], lat. prcep ad, til; the proposal is not 
only ~ hoc, it is ~ omnia, gselder ikke blot dette ene 
Tilfselde, det gselder i Almindelighed; an argumentum 
_ hominem et Argument bygget p. en Mauds Tsenke- 
ssst, Interesser eller Lidenskaber; _ interim midlertidig; 
appoint ~ interim; . libitum frit, efter Behag; _ 
valorem, ogs. efter Vaerdien. 

Ada, Adah ['e'da] Ada c. 

adage ['adidg] Ordsprog, Mundheld, Ord n. 

adagio [a'da'dgio] ^ adagio, langsomt; aw - (move- 
ment) en Adagio. 

Adair [a'dsea] s. 

Adam ['adam] Adam c; the ancient (or the old man) 
~ den gamle Adam; ~'s ale or wine Gaasevin c; ~'s 
apple Adamsseble; I don't know the man from ~ jeg 
kender ikke Manden, om jeg faldt (el. snublede, p 
*ogs. dat) over ham ; a son of ~ en Adamss0n. [e'] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [}>] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. ada add adamant ['adamant] Diamant c, eller andet meget 
haardt Stof; t Magnet c. 

adamantine [ada'mantin] Diamant-; diamantfast, 
ubrydelig. 

Aclamic [d'damik] adamisk; . earth K0dler n. 

Adamite ['adamait] Adamit, Adamianer c; in an . 
state i paradisisk Paaktodning (*ogs. Antraek), kostu- 
meret som Adam oer Eva. 

adap fVj Palmel0v n, bl. Malayerne; Tsekning c 
[atapj. 

adapt [a'dapt] vt afpasse, indrette [efter Jo]; bearbejde, 
f. eks. for Scenen; anveude; -edfrom [bearbejdet efter] 
the French; -ed to its purpose, ogs. formaalstjenlig, 
hensigtsmsessig. 

adaptability [adapta'biliti] Smidighed; Anvendelighed, 
F *H0velighed c ; he had not patience or ~ [Smidig- 
hed] enough to respond to their advances; the ~ of 
the climate [Vejrligets Skikkethed] for agricultural 
pursuits; ~ to purpose Tjenlighed for (el. til) 0jemedet, 
Hensigt* maessighed c; struck by her cleverness and -, 
og Smidighed el. Elasticitet. adaptable [a'daptabl] som 
lader sig afpasse; anvendelig, F *ogs. hevelig; this _ 
[smidige, t. meget anvendelige,. alsidige] lady, the 
Cupid of the first piece, appeared as an old heart- 
broken grey-haired Lucia; is ~ to far wider purposes 
er anvendelig (el. lader sig anvende) i langt videre 
Ojemed. 

adaptation [adap'te'/an] Tilpasning, Tillempning; Be- 
arbejdelse c; a free . into [Bearbejdelse paa] English; 
is commended for its _ [Tjenlighed] to the purposes 
for which . . . 

adapt at ire [a'daptativ] is. bearbejdende; - experience 
Bearbejderroutine c. 

adapter [a'dapta] Bearbejder c. 

adapti?e [a'daptiv] smidig, elastisk; / did not believe 
him - enough to make use of such weapons. 

adaptor [a'dapta] Bearbejder c [adapter]. 

1. add [ad] vt tillaagge, tilfeje, laegge (el. f0je) til. 
Se added! a building -ed en Tilbygning; - [bygge 
til] a studio at the west; some salt must be -ed, maa 
tilsaettes, maa haves (el. kommes) i; _ in tillsegge, 
tilf0je; two may have been -ed in [kan vaere tilf0jet, 
tilkommet under] the revision; the work has ~ed a 
new word to the English language, har skaenket det 
engelske Sprog (el. beriget det engelske Sprog m.) et 
nyt Ord; _ something to [indlaegge, inddigte noget i] 
a known motive; _ force to the blow, strength to 
the inference, vivacity to the description give Slaget 
eget Kraft, styrke denne Slutning, bringe (st0rre) Liv 
i Skildringen; .ed to this, ~ed to which hertil (el. hvor- 
til) kommer, at . . ., foruden at . . . ; to this (or these) 
may (or must) lie -ed hertil kan fejes, hertil kommer 
(endnu) . . . ; - together or up addere, addere (el. 
laegge) sammen. 

2. add [ad] vi & abs: _ to for0ge, 0ge, forh0je 
[Vh-kningen the effect] , paabygge [et Hus a house] ; it 
would only . to your offence, gere din Forseelse st0rre, 
g0re gait vaerre; see if it -s up right! se (efter). om 
Additionen er rigtig! . . . om der er lagtrigtig sammen! 

added ['adid] a foreget, 0get, forh0jet; give . relief 
to fremhseve stserkere; surely what he should say 
would have an _ force, addendum [a'dendarn] Til- 
fojclse c, noget som skal tilf0jes. PI addenda; addenda 
tt corrigenda Tillseg og Rettelser. 

adder ['ada] Hugorm c: Vipera berus; deaf as an - 
dev som en Stok; ..fly Guldsmed, ogs. *Libelle, 0jen- 
stikker c: Libellula [dragon-fly]; ..wort $ tvevreden Pileurt, Slangeurt c, *tvevredent Skedeknae n: Poly- 
gonum bistorta. 

addioe ['Mis], se adz ! 

addict [a'dikt], v. reft: . himself to hengive (F slaa) 
sig til, forfalde (el. blive forfalden) til; -ed to drinking 
forfalden (t. Drik), drikfseldig. addictedness [a'diktid- 
nes], addiction [a'dik/an] Tilb0jelighed [til to], Svaghed 
c [for to]; . to drink(ing), ogs. Drikfaeldighed c. 

addition [a'di/an, a'di/an] Tilf0jelse, Tilssetning, For- 
0gelse, 0gning c, Tillaeg n ; mat. Addition c ; altera- 
tions and ~s Forandringer og Tilf0jelser; Om- og Til- 
bygninger; build ~s foretage Tilbygninger ; an ~ to 
coffee en Kaffetilssetning; in . som Tillaeg dertil; i TU- 
gift; in ~ to the fact [foruden] that he was not hand- 
some . . . additional [a'di/anal] tilf0jet, tillagt, yder- 
ligere; (senere) tilkommet; ekstra; without _ charge 
uden Ekstrabetaling ; uden Prisforh0jelse ; by paying 5 
dollars ., ekstra; I know nothing ~ [mere, videre, 
yderligere] about him; . observations Tillaegsbemserk- 
ninger; something _ noget mere; noget ekstra; _ trains 
Ekstratog; threepence extra for each five words ., 
f. hver tilkommende (el. overskydende) fern Ord. ad- 
ditionally [a'dijanali] ad som en Tilfejelse; i (el. som) 
Tilgift. additiye ['aditiv] som kan (. . . skal) tillsegges; 
the . index error plus Indeksfejlen. 

1. addle ['adl] a bedservet, raadden, syg; torn, hul; 
gold, ufrugtbar; thy egg is by no means ., noget 
Vind-^g. 

2. addle vt bedaerve; g0re torn (el. gold, ufrugtbar); 
he is half _d, halvvejs s!0v, halvtosset; a rotatory 
movement that would have ~d the brain [vilde for- 
styrret Hjernen paa, vilde have ladet det 10be (*gaa) 
rundt for] any sane man; he ~d his brass in jute 
(R. Kipling:) han 0dede sine M0ntsorter paa Jute o: 
Klseder ; _ their eggs laegge Vind-^g ; ~d egg Vind- 
^Eg; the ~d parliament det ufrugtbare Parlament, under 
Jakob I. 

3. addle ['adl] s agr Ajle, flydende G0dning c, 
*Land n, Lande; Vinbserme c [lees of wine]. 

4. addle ['adl] vt f & sc tjene, fortjene; laegge op; 
vi f trives. 

5. addle s prov. Arbejdsl0n c [labourer's wages], 
addlejhead Dumrian c, *ogs. Tomhovedn; brained, 

headed dum, tomhovedet ; pate, pated, se 
^head(ed)! 

addorsed [a'da -a st] her med Ryggen vendt mod hin- 
anden. 

1. address [a'dres] vt henvende sig til; tiltale; tale 
med; adressere, om Brev [direct]; henvende, rette, 
adressere; henvise [refer]. Sml. apply! ~ him by letter 
henveude sig skriftlig t. ham ; he ~ed me in the Eng- 
lish language, tiltalte mig p. Engelsk ; I cannot guess 
whom I have the honour of -ing, den JEre at tale 
med; it ~es the heart det taler t. Hjertet; members 
who desire to . the House [som 0nsker Ordet] usually 
hand in their names to their respective whips; Dr. 
Stockmann will ~ the meeting, vil tale v. M0det; har 
Ordet ; Mr. Simon ~ed [talte ved] a large meeting at; 
_ this office Ekspeditionen anviser; you is used in -ing 
a person De bruges i Tiltale; the town at which the 
colonel was to - him, til hvilken Obersten skulde 
adressere Breve t. ham; - his discourse to henvende 
(el. rette) sin Tale til; we take the liberty of -ing 
[henvise, vise] him to you. 

2. address, v. reft: ~ himself to henvende sig til 
[Forfatteren the author] ; give sig ifserd med, tage fat 
paa [Arbejdet the task]. [a- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [& ] fall; [a] hot; [A] hwt; [a 1 ] hurt; [a] inner; add 13 adj 3. address [a'dres] s Henvendelse ; Tiltale; Tale 
{speech]; Maade c at udtrykke sig; Veesen n [manners]; 
Behsendighed [dexterity]; Forestalling, Adresse; Tak- 
adresse; Udskrift, Adresse c [direction of a letter]; 
deliver (or make, spe+k) an ~ holde en Tale; have 
a good ~ f0re et godt Sprog, udtrykke sig godt; he 
began paying (his) ~es to the girl, at vise Pigen Op- 

mserksomhed; commission mere Adresse-Kommission, 

-Provision, addressee [adre'sr] Adressat c. The ~ could 
not be found, addresser [a'dresa] Ans0ger, Indsender 
af Forestilling el. Adresse; Afsender c; ~s, ogs. om 
Folkepartiet under Karl II [petitioners]. Modsat: ab- 
horrers. 

adduce [a'dju's] vt fremf0re, anfere; - instances an- 
f0re (el. levere) Eksempler; these evidences were ~d 
disse Vidner f0rtes, *ogs disse (Vidne)prov fremf0rtes 
el. fremkom. adducible [a'dju'sibl] som kan anfiares. ad- 
duction [a'dAk/an] Fremf0relse, Anferelse, *ogs. Anf0rsel; 
anat Tiltraekning c. adductor [a'dAkta] anat tiltrsek- 
kende Muskel c. 

Adela ['adila] Adele, Edle c. Adelaide ['adileid] 
Adelheid, Adelaide c. Adele [fr.] Adele, Edle c. Ade- 
lina [adt'laina], Adeline ['adil(a)in] Adelina c. 

Adelphi [a'delfi]; the . Adelfi n, et Kvarter i London, 
mellem West-Strand og Co vent Garden. Her ligger et 
Teater.| 

ademption [a'dem/an] jur Tilbagetagelse c. 

Aden ['eidn] Aden n. 

adenoid ['adinoid] anat adenoid, kirtellignende. 

adenology [adi'naladgi] Adenologi, Kirtellsere c. 

adeps ['adeps] med Fedt n. 

adept [a'dept] indviet, Iserd, forfaren; s Mester, Adept; 
Guldmager c. Sml. 2. dab! I am no ~ at [just ingen 
Mester i] this; be an . [Mester] in flattery. 

adequacy ['adikwasi] rigtigt Forhold n, Forholdsmses- 
sighed; Tilstrsekkelighed [sufficiency]; Hensigtsmsessig- 
hed, (Formaals)tjenliglied c. adequate ['adikwet] lig, 
tilsvarende; forholdsmsessig; passende, rigtig; tilstrsekke- 
lig, fyldestg0rende ; hensigtsmsessig, (formaals)tjenlig; 
if an ~ advantage were to be derived from it hvis 
deraf skulde flyde nogen klsekkelig Fordel, *ogs. om 
der skulde blive nogen Mon i det; in those days Ire- 
land had no ~ [fuldt tjenlig] champion; he is not ~ 
to the task (to the thing), Arbejdet (Tingen) voksen. 
adequately [-li] ad forholdsmsessig &c; passende, rigtig; 
to . [rigtig, traeffende] characterise the sensation. 

adhere [ad'hia] vi hsenge fast, hsenge ved; - to 
[trolig g0re] his duty; sticky objects ~ to [hsenger fast v.] 
the fingers; ~ to [opfylde] an obligation; ~ to [fast- 
holde, holde fast ved, hsenge ved] an opinion; by 
adhering too strictly to the text v. at hsenge for meget 
i Tekstens Ord, i Ordene; he will ~ to [staa ved] his 
word, adherence [dd'hiarans] Vedhsengen, Hsengen ved; 
fig ogs. Fastholden, Troskab c [attachment]; the obstinate 
~ to [Fastholden af, Hsengen ved] the wild habits of 
savage life, adherent [dd'hiarant] a vedhsengende; ad- 
hserent, tilfseldig forbundet; s Tilhsenger c [follower, 
partisan], adhesion [d'd'hi'gan] Vedhsengen, Fasthsengen, 
Hsengen ved; Tilslutning c; give in their _ to [yde 
sin Tilslutning til] the peace party, adhesive [dd'hi'siv] 
fasthsengende, klsebende; _ envelope gumm(i)eret Kon- 
volut; _ plaster Hsefteplaster, ogs. *Heftplaster. 

adhibit [dd'hibit] vt ssette (el. klaebe) paa; indgive. 

adiaphora [adi'afara] pi af adiaphoron. adiaphoron 
[adi'afaran] theol Adiaforon n, ligegyldig Ting, *ogs. 
Middelting c; med Adiaforon, neutralt Middel n. adia- 
phorous [adi'afaras] som kan g0res eller lades, indiffe- rent, ligegyldig; indifferent, neutral, som hverken g0r 
fra eller til. 

adieu [a'dju - ] ad adj0, farvel; s Afsked c; our ~s 
[Afskeden mellem os] were anything but affectionate; 
bid ~ to tage Afsked (el. Farvel) med, sige Farvel 
til; waved his hand by way of ~ vinkede t. Afsked. 

Adige ['adidg] s: the - Adige, Etsch c. 

adipocere, adipocire ['adiposia] Fedtvoks, Ligvoks n. 

adipose [adi'po u s] fed, fedtet, Fedt-. 

adit ['adit] Adgang, Indgang, Tilgang; min Dagaab- 
ning [_ in the open]; Stoll c [adit-level]. 

adiye [d'daiv] soo Korsakreev, Kirsa c: Vulpes cor sac. 

adjacency [a'dge'sansi] Tilgrsensning, Tilst0den, Hos- 
liggen, Nserhed c. adjacent [d'dgeisant] tilgrsensende; 
tilst0dende [Vserelse room] ; two ~ rooms, ogs. to sam- 
menhsengeude Veerelser. 

adjectitious [adgek'tijas] tilf0jet, tilsat. 

adjectival [adgek'taivl] adjektivisk, adjektiv-. ad- 
jectivally ad adjektivisk; used ~. adjective ['adgektiv] 
Adjektiv, Tillsegsord n; law . Proces, Procedure c. Mods. 
law substantive; used as an (or for the) _ brugt som 
Adjektiv. adjectively ad adjektivisk. 

adjoin [a'dgoin] v stede (el. grsense, ligge op) til; 
-ing, a, is. tilst0dende; a farm ~ing (to) the highway, 
en til Landevejen st0dende Gaard. 

1. adjourn [a'dga'n] vt opssette, udssette; parl ajour- 
nere, udssette; - court [haeve Retten] for that night; 
on motion, the meeting was ~ed paa derom fremsat 
Forslag hwvedes M0det; that this meeting stands ~ed 
[at Forhandlingerne udssettes, *ogs. udstaar] till two 
o'clock sharp; the sitting was ~ed [den videre (el. 
Sagens) Behandling udsattes] to the following Monday. 

2. adjourn [a'dga-n] vi parl ajourneres, indstille 
sine M0der, tage Ferier; F begive sig [tiHo]; the court 
~ed Retten hsevedes; that the House should ~ [tage 
Ferier] over Derby Day; the legislature ~ed sine die 
Legislaturen blev op!0st amr. adjournment [a'dga'n- 
mant] parl Ajournering c; Ferier pi. 

adjudge [a'dgAdg} vt tild0mme, tllkende; paad0mme 
[en Sag a case] ; id0mme ; the prise was ~d to [til- 
kendt] the victor; that prize was not ~d, blev ikke ud- 
delt; be ,d to pay the whole expense id0mmes samt- 
lige Omkostninger. adjudgment [a'dgAdgmant] Tild0m- 
melse, Tilkendelse; Paad0mmelse; Id0mmelse; Dom c. 

adjudicate [a'dgu'dikeH] vi d0mme, fselde Dom [i en 
Sag upon a case]; _ upon, ogs. paad0mme; be- 
d0mme [de indsendte Arbejder the works sent in] ; vt, 
paad0mme [Klagen the complaint; en Sag a case], ad- 
judication [adgirdi'keJJan], se adjudgment! adjudicator 
[a'dgu'dikeHa] Tilkender; Dommer c. 

adjunct ['adgAqkt] tilfejet, (dermed) forbundet; s Til- 
f0jelse, Tilssetning c; Tilbeh0r n; (Professors) Med- 
hjselper, (Adjunkt)stipendiat c ; gr Komplement n; phil 
Egenskab, Akcidens c; ~s (to a picture) Staffage c. 
adjunction [d'dgArjk/an] Tilf0jelse; Tilf0jelse, Tilsats c, 
Tillseg n. adjunctive [d'dgArjktiv] tillseggende ; s Ad- 
latus, Adjutant; Adjunkt, Medhjselper; Tilf0jelse c; Til- 
lseg, Tilbeh0r n. adjnnctly ad i Forbindelse, i For- 
ening [med with]; som en F01ge deraf. 

adjuration [adgu're^an] Besvsergelse c. adjure [a'dgua] 
vt besvserge. 

adjust [a'dgAst] vt berigtige, bringe i Rigtighed, 
bringe i Orden, ordne, F *greje; mere opgere [et 
Regnskab accounts] ; regulere, stille ; afrette [en Ma- 
skine an engine], indstille [et Instrument an instrument; 
en Maskine an engine]; verificere [en Sekstant a sextant]; 
fig bilsegge [Tvistemaal differences], afg0re. Se ami- hate; [o"] so; [ai] I; [au] out, [S] the; [)>] thin; [J] she; [g] measure; [rj] si^; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. adj 14 adm cably! -ing balance Justervsegt; -ing block Juster- 
klods ; -.ing file Justerfll ; -ing screw Stilleskrue, Fin- 
skrue. adjust, v. reft: - himself lempe (el. indrette) 
sig, efter to. adjustable [a'dgAStabl] is. indstillelig, *stil- 
bar. adjuster [a'dgAsta] is. Berigtiger; Ordner; Justerer, 
Justermester c [> of weights and measures] . adjustment 
[a'dgAStmant] Berigtigelse, Ordning; Regulering, Stilling; 
Afretning; Indstilling; Verifikation ; Udjsevning; Bilseg- 
gelse, Afgerelse c ; Opg0r n, is. ved Assurance; get a 
good - faa Instrumentet godt (ind)stillet; be in (out of) 
- (ikke) vaere indstillet; throw (be thrown) out of - 
bringe (komme) aflave, *ogs. bringe (komme) i Ulag; 
come to an amicable ~ of differences komme til 
mindeligt Forlig, t. et venskabeligt Opg0r. 

adjutage [a'dgu'tidg, 'adgutidg] Straaler0r n, Ac. 
Se ajutage! 

adjutancy ['adgutansi] Adjutantpost c. adjutant ['ad- 
gutant] (Regiments)adjutant ; 3fr Adjutant, Kaempestork, 
Marabu( stork), Filosof, Argolac: Leptoptilus crumenifer; 
..general Generaladjutant. adjuvant ['adguvent] hjael- 
pende, medvirkende; s med Adjuvans, Bimiddel n; ~ 
causes medvirkende Aarsager. 

admeasure [d'd'mega] vt maale, opmaale; tilmaale; 
udskifte. admeasurement [dd'megamant] Maaling, Op- 
maaling; Tilmaaling; Udskiftning c; system of . Maale- 
system. 

adminicle [dd'minikl] f Hjselp c; scjur underst0ttende 
Bevis n [collateral proof]. 

1. administer [ad'minista] vt administrere, bestyre, 
forvalte; give, yde; meddele, uddele [Sakramentet the 
sacrament] ; anvende, give (ind), lade tage [et Opiat 
an opiate]; tildele [Straf punishment; en Irettessettelse 
a reprimand] ; haandhseve [Lov og Ret justice] ; _ 
the oath to a person forestave En Eden, edfaeste En; 
_ the poison bibringe ham (&c) Giften; ~ relief yde 
Hjaelp. 

2. administer [ad'minista] vi: .on bestyre [et Bo 
an estate]; ~ to bidrage (el. bidrage sit, g0re sit) til; 
hjselpe paa, for0ge, forh0je, 0ge; serge for, afhjaelpe 
[vore Savn our wants]; his presence ~s to our pleasure, 
er en Glaede f. os; _ to his tastes and fancies til- 
fredsstille (el. feje sig efter) bans Smag og Indfald; 
beings destined to - to the happiness of true believers, 
at tjene t. sande troendes Lykke; a fountain ~s to the 
pleasure of the place, forh0jer Stedets Behagelighed. 

administration [admini 1 stre ir an] Administration, Be- 
styrelse, Forvaltning; Administration, Forvaltning, ud- 
0vende Magt, Regering; Ydelse [af Hjselp of relief]; 
Meddelelse, Uddeling [af Sakramentet of the sacra- 
ment] ; Anvendelse ; Bibringelse ; Tildelelse [af Straf of 
punishment; af en Advarsel of an admonition] ; Haand- 
haevelse, Pleje [Rettens of justice] ; Bestyrelse c [af Bo 
of an estate] ; powers of (or talents for) _ Admimstra- 
tionstalent n. administrate [dd'ministreHiv] admini- 
strativ, forvaltende; Bestyrelses-, Forvaltnings-. admin- 
istrator [dd'ministre'ta, admini' stre'to] Bestyrer, For- 
valter ; Administrator [af et Bo of an estate] ; sc Vserge, 
Formynder c. 

admirable ['admirabl] beundringsvaerdig ; fortrseffelig, 
udmaerket; . specimen Pragteksemplar. admirably ad 
is. udmaerket, fortrseffelig; _ adapted for udmserket 
velskikket for; _ wen done udmaerket godt gjort. 

admiral ['admiral] Admiral c; Admiralskib n; Lord 
High Admiral Lord Storadmiral, bl. a. Praesident i 
Admiralitetsretten. admiralship ['admiral/ip] Admirals- 
vaerdighed c, Admiralat n. admiralty ['admiralti] Admi- ralitet n; Marinekommando c; first lord of the - ferste 
Admiralitetslord. 

admiration [admi're'/an] Beundring [for of, undert. 
for]; f Undren, Forundring c [wonder]; in years lony 
past it was my _, var det Genstand f. min Beundring, 
var det mit Svsermeri; note of ~ Udraabstegn n; he did 
this to -, ndmaerket; to the ~ of all his neighbours t. 
Forundring for . . . W. Irv., The Alhambra. 

admire [ad'maia] vt beundre; ynde, svserme for; amr 
sserdeles gerne ville; Mr. Newland, the -d [den be- 
undrede] and the leader of fashion ; at one time the 
~d of a brilliant court, Genstand f. et glimrende Hofs 
Beundring; she was much ~d [ogs. gjorde megen 
Lykke] at the ball; the book was universally _d, 
gjorde almindelig Lykke; the suggestion was not much* 
~d by the ladies Tanken gjorde ikke megen Lykke (el. 
vandt ikke synderligt Bifald) hos Damerne; in most 
(or much) admired confusion i malerisk Forvirring. 
admirer [ad'maira] Beundrer; Elsker c [af of]; she i 
the centre of a crowd of ~s, ogs. hun er meget om- 
sveermet. admiringly [ad'mai a rirjli] ad beundrende, med 
Beundring. 

admissibility [ddmisi'biliti] Antagelighed ; Adgangs- 
berettigelse c. admissible [dd'misiblj antagelig, op- 
tagelig, adgangsberettiget; antagelig, som lader sig 
h0re; boys are ~ at any age between seven and fifteen 
years Adgang bar (el. optages kan) Drenge (*Gutter) i 
Alderen fra . . . til . . .; if such people became -, flk Ad- 
gang, admission [ad'mijen] Indladelse, F Indslipning; 
dmp Indslipning, Paaslipning; Adgang; Adgang, Op- 
tagelse; Anerkendelse, Indremmelse; Entree c; Admis- 
sion, 1 s Entree 1 Krone; the ~ of the demands of 
France en Indr0mmelse (el. Anerkendelse) af Frankrigs 
Krav; examination for ~ Optagelseseksamen ; at a 
charge for _ of Is each mod en Entree af 1 Krone 
pro persona; prices (or fees) of ,. Billetpriser ; dinner 
H0nsegilde, H0nselag n. 

1. admit [ad'mit] vt indlade, give (el. tilstede) Ad- 
gang, slippe ind; optage, antage; antage, anerkende, 
indr0mme; indr0mme, tilstaa. Se 2. admit! be (or 
get) ~ted. ogs. faa Adgang; be -ted a member op- 
tages som Medlem; a large proportion of the passages 
-ted [af de optagne Stykker] are taken from examina- 
tion papers; - a modified supremacy in the Pope 
indr0mme Paven en betinget Overh0jhed; _ the sig- 
nature as his own vedkende sig Underskriften ; be 
-ted as one of [optages i] the sisterhood; ~ a stu- 
dent into [optage en Student ved] a college; ~ into 
[skaenke . . .] his confidence; - such a notion (into his 
mind) give en saadan Tanke Rum, f. Alvor tro (el. 
teenke) dette &c; . it into [optage det paa] his pro- 
gramme; the poet was -ted of [blev optaget i] their 
number. 

2. admit vi tilstede, tillade; as well as our circum- 
stances would ~, som vore Omsteendigheder tillod det, 
tilstedede ; it -s of explanation det lader sig forklare; 
it hardly -s of a doubt det tilsteder naeppe (el. lader 
nseppe Rum for) Tvivl, *Tvil; there is no law -ting of 
the taxation of [som giver Adgang t. at beskatte] such 
incomes. 

admittance [ad'mitans] Indladelse; Adgang c; No ~ 
(except on business)! Uvedkommende forbydes Ad- 
gang ! except by special order there was no - at [kun 
v. saerskilt Tilladelse flk man Adgang til] his house; 
deny (gain) - uaegte (faa) Adgang. 

admixture [ad'mikt/a] Tilsaetning c. 

admonish [ad'manij] vt paaminde, formane, advare. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [a] hat; [& ] fall; [a] hot; [A] hut; [a 1 ] hurt; [a] inner; adm 15 adv admonisher [ad'manija] Paaminder c. admonition [ad- 
mo'ni/an] Paamindelse, Formaning, Advarsel c. Se 1. 
nurture! admonitive [dd'manitiv] paamindende, for- 
manende, advarende. admonitor [ad'manita] Paamin- 
der, Formaner c. admonitory [dd'manitari] advarende, 
formanende, Formanings-. 

admors ['admaz] jur si Administratorer pi. Sammen- 
trukket af administrators. 

admortization [ddma^ti'zeijan] Admortikation, Hen- 
Iseggelse c under den d0de Haand. Sml. mortmain! 

adnascent [ad'nasant] voksende paa, paavoksende; ~ 
plant Snylteplante. adnate [ad'neit] vokset paa, paa- 
rokset, tilvokset. 

ado [a'dir] Vidtl0ftighed c, Besvser, Vr0vl, *ogs. Be- 
styr, Plunder, KUis n; much ~ about nothing hvilke 
Opheevelser f. en Bagatel! *ogs. megen Kvalm (el. stor 
Staahei) f. ingenting ; make a great ~ about trifles 
g0re stort Vsesen af (el. g0re Ophsevelser over) Smaa- 
ting; with much ~ med stort Besvser. 

adobe [a'do u b(i)] amr raa (el. ubrsendt) Teglsten c. 

adolescence [ado'lesans] Ynglingealder c. 

adolescent [ado'lesant] opvoksende, i Opvseksten; 
Ynglinge-. 

Adolph [a'dalf], Adolphns [a'dalfas] Adolf c. 

Adonais [ado'neUs] Shelleys Digt over og Navn for 
Digteren John Keats. 

Adonis [9'do u nis] myth Adonis c. 

adopt [a'dapt] vt adoptere, antage (et Barn) som sit, 
tage i Barns Sted, F tage (Barn) til sig, hst setlede, 
knsessette; fig adoptere, knsessette, g0re til sin (el. sit, 
sine &c), tilegne sig; optage; _ [antage, f01ge] his 
advice; an ~ed child, ogs. et Adoptivbarn; his ~ed 
country ban andet (el. ny, nye) Fsedreland; his ~ed 
father, amr bans Adoptivfader ; what means did he _ 
[brugte ban] to obtain it? his ^ed parents, amr bans 
Adoptivforseldre ; . . . moved a resolution which was 
unanimously ~ed, der enstemmig vedtoges; _ [til- 
egne sig] a rule, a view; an ~ed word et Ord som bar 
faaet Hsevd (el. Borgerret) i Sproget; for a wonder, I 
can agree with you and ~ your words, og g0re Deres 
Ord t. mine; - a lection into [optage en Lsesemaade i] 
the text; a word ~ed into the language et Ord som er 
optaget (el. bar faaet Hsevd, Borgerret) i Sproget. 

adoption [a'dapjan] Adoption, Antagelse i Barns Sted, 
hst Knsesaetning, ^Etledning; fig Adoption, Knsessetning, 
Antagelse, Tilegnelse; Optagelse, Indf0relse c; the 
speedy ~ of the contrivance in [Indretningens snarlige 
Indferelse i] every household; recommending its ~ into 
[Antagelse til] general use; the country of his ~ bans 
andet (el. ny, nye) Fsedreland ; the new language of 
their ~, som de havde autaget. 

adoptive [a'daptiv] Adoptiv; _ father, son Adoptiv- 
fader . . . 

adorable [a'da-rabl] tilbedelsesvserdig. adoration 
[ada'rei/an] Tilbedelse; Hyldest c; pay _ to yde . . . Til- 
bedelse. adore [a'd9>] vt tilbede; fig tilbede; forgude. 
adorer [a'da'ra] Tilbeder c; the adored of all -s alles 
tilbedte. 

adorn [a'da -a n] vt pryde, smykke; udsmykke, deko- 
rere; forskenne. adornment [a'da- a nmant] Prydelse, 
Pryd c; Smykke w; Dekoration c; Ornament n. 

adoscnlation [adaskju'le'Jan] Podning; Mgs Befrugt- 
ning c udenfor Moderens Legeme. 

Adriatic [e'dri'atik, ad-] adriatisk; the ~ Adriater- 
havet. 

adrift [a'drift] ^ i Drift (*prov. paa Rsek), flydende 
om, drivende (for Vind og Vejr); 10s, 10srevet (fra Sur- ring &c) ; be . vsere i Drift, drive ; fig vide hverken 
ud eller ind; vaere p. Vildspor; the spars are _, er los; 
break ~ gaa i Drift, *prov. komme paa Rsek; broken 
~ ogs. 10srevet, fra Surring &c; cut ~ 10se, g0re (el. 
sksere) 10s ; go ~ gaa i Drift; go ~ from the sub- 
ject, fig skeje ud fra Sagen, komme ud p. Vidderne; 
send him _ slaa Haanden af ham, lade ham sejle 
sin egen S0; at eight I was turned ~, blev jeg kastet 
ud i Verden (p. egen Haand); it would be inhuman to 
turn him _ [slaa Haanden af ham] in his old age, 

adroit [a'droit] behsendig, f adrset; _ at [behsendig 
t. at] eluding the blows, adroitly ad behsendig. adroit- 
ness [a'droitnes] Behsendighed c. 

adscititious [adsi'tijas] tilf0jet, tilkommet, laant. 

adscript ['adskript] s: an _ of the soil en Livegen. 

adstriction [ad'strik/an] Sammenbinding; med Sam- 
mensnserpning; Forstoppelse c. 

adulate ['adjuleH] vt git & \ smigre. 

adulation [adju'leifan] Smiger c, Smigreri n. adulator 
['adjuleita] Smigrer c. adulatory ['adjulatari] smigrende. 
adnlatress ['adjule^res] Smigrerske c. 

Adullam [a'dAlam] s; the cave of ~ Adullams Hule. 
Se 1 Sam. XXII 1 & 2 ! Adullamite [a'dAlamait] Adul- 
lamit, Frafalden, et Spottenavn der f0rst brugtes af 
John Bright om en Gruppe engelske Liberale, som i 
1866 skilte sig fra Gladstone i Valgreformsagen. 

adult [a'dAlt] a & s voksen c; _ baptism Voksnes Daab; 
~ people; an ~ passenger; the .s. 

adulterant [a'dAltarant] Forfalsker c; Forfalsknings- 
middel n. adulterate [a'dAltaraH] vt forfalske, om 
Vare eller M0nt. adulteration [adAlta'reiJan] Forfalsk- 
ning c. adulterer [a'dAltara] Horkarl c. adulteress 
[a'dAlt(9)res] Horkvinde c. adulterine [a'dAltarain] Hore-; 
usegte; ulovlig; s i Hor avlet Barn n. adulterous [a'dAl- 
taras] skyldig i Hor, segteskabsbrydersk, horagtig. 
adultery [a'dAltari] Hor, vEgteskabsbrud n; Ukysk- 
hed c. 

adultness [a'dAltnes] Modenhed, *ogs. Voxenhed c. 

adumbrant [a'dAmbrant] givende et (Skygge)rids, 
skitserende(*skisserende),,skitseret(*skisseret). adumbrate 
[a'dAmbreH] vtgive et (Skygge)rids af, skitsere (*skissere), 
g0re et flygtigt Udkast til. adumbration [adAm'bre'/on] 
(Skygge)rids, flygtigt Udkast w, Skitse (*Skisse) c. To 
see in it the ~ [et Skyggerids] of some deeper mystery. 

1. adust [a'dASt] forbrsendt, sveden; t0r; skr0belig, 
sk0r; med hidsig, betsendt, inflammeret; a specimen, 
shrivelled and ~. 

2. adust [a'dASt] st0vet [dusty]. G. Eliot, Romola. 
adnsted [a'dAStid] a, se 1. adust! adustion [a'dAst/an] 

Brand; Ophedning; T0rhed; Hidsighed, Betaendelse; Ud- 
brsending, Kauterisation c. 

1. advance [ad'va'ns] vt bevsege (el. f0re, rykke &c) 
frem; fremssette [en Mening an opinion; en Teori a 
theory}; befordre, forfremme [en Officer an 
officer], lade avancere; paaskynde [Modningen the 
ripening]; frem me [deres Interesser their interests; 
Kirkens Sag the cause of the Church], fremhjselpe, op- 
hjselpe; forskudsvis udrede [Penge money], for- 
strsekke med [Penge money], Isegge . . . ud for. Se 
advanced! ~ a claim fremssette (el. fremkomme med) 
et Krav; ~ matters foregribe Begivenhederne; - him 
the money, ogs. g0re Udlseg. 

2. advance vi avancere, gaa frem el. fremad, rykke 
frem; brede sig (videre og videre), om Luer; rulle frem, 
komme (frem)rullende, om B01ger; fig avancere, g0re 
Fremgang el. Fremskridt; fig g0re det f0rste Skridt 
[make the advances] ; & avancere, blive forfremmet el. hate; [o u ] so; [ai] I; [au] owt; [8] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [rj] sing- [a, a, e] osv. vaklende med [a]. adv 16 ad 1 befordret; mere stige, i Pris; his advancing age 
bans fremrykkende Alderdom; - [rykke, rykke frem] 
against the enemy; - in years komme op i Aarene; 
_ on the last bidder overbyde sidstbydende ; the 
Turks _d upon [rykkede (frem) mod] Vienna; we saw 
three figures advancing upon [komme imod] tts. 

3. advance [ad'va'ns] s Fremrykning, fremadgaaende 
Bevregelse; Naermelse; Fremrykkethed, Stilling fremfor; 
fig Tilnsermelse c; ogs. fig Fremskridt n [progress]; Frem- 
gang, Bedring c [mending]; mere Overbud n; mere 
Avance, Fordel, Fortjeneste; Befordring, Forfremmelse 
c, Avancement; Forskud, Udlseg n, forstrakt Sum c; 
the concerto is a considerable - upon [Fremskridt fra] 
his previous compositions; make ~s bl. a. s0ge en 
Tilnsermelse; make ..s to bl. a. s0ge en Tilnsermelse 
med, naenne sig til; make the _, the (first) ~s g0re 
det f0rste Skridt; science has in recent years made 
great ~s, gjort store Fremskridt; A made large .s to B 
gjorde store Udlseg for B, forsk0d B (el. forstrakte (*for- 
strak) B med) store Summer; make prodigious ~ [mserk- 
vaerdige Fremskridt] in the knowledge of the language; 
meet his ~s komme bam im0de (p. Halvvejen) ; put 
off at an ~, mere afssette m. Avance, m. Fordel; 
ready for an ~ fserdig t. Fremrykning; passengers 
must be booked well in _, en rum Tid i Forvejen, 
*ogs. i god Betids; pay in _, paa Forskud, forskudsvis; 
payable in _ som erlsegges forskudsvis ; walk in ~ 
gaa foran ; gaa (el. drage) i Forvejen ; in ~ of fremfor, 
foran ; the legislature is sometimes in ~ of [forud for] 
public opinion; I have the news in ~ of [f0r] them; 
situated a little in _ of [foran] the smokestack; A is in 
- to B a thousand pounds, staar i 1000 Funds Forskud 
til B; be on the ,, under Fremrykning; Ney dashed 
on the ~ of the allied troops, kastede sig over de 
allierede Troppers Avantgarde. 

advanced [ad'va'nst] fremrykket; fig fremskreden 
[Tinker thinker] ; the day (month, morning) was far ~ 
det var langt op ad Dagen, *langt p. Dag (langt ind 
(*ude) i Maaneden, langt op ad (*langt p.) For- 
middagen); ~ sheets Udbaengsark; the preparations 
reached a comparatively ~ stage (of progress), et for- 
holdsvis fremrykket Stadium; text-books, introductory 
and ~, for Begyndere og f. Viderekomne; as the work 
became more _ eftersom Arbejdet skred (el. rykkede) 
frem, eftersom det led med Arbejdet; people in ~ years 
Folk i fremrykket Alder, seldre Folk ; the inhabitants 
were not far _ [komne langt] in civilisation; ~ in life 
i en fremrykket Alder, en seldre Mand, pi seldre Folk. 

advance-guard [ad'va'nsga a d] ^ Avantgarde. 

advancement [ad'va'nsmant] Fremskriden; fremskreden 
Tilstand; Fremme, Fremhjselp, Ophjselp; Forfremmelse c, 
Avancement n; forskudsvis Udredelse c; for the ~ of 
science t. Videnskabeligheds Fremme. 

a<lvaHce|money [ad'va'ns mAni] forstrakt Sum c, For- 
skud ; Udlseg n; & Udgaaningspenge pi [~ on wages]; 
note J, Anvisning c paa Udgaaningspenge. 

advancer [ad'va'nsa] is. Fremmer, Fremhjselper ; Bod- 
merist c [. on bottomry]. 

advance-sheet Udhsengsark. 

1. advantage [ad'va'ntidg] Fordel; Overvsegt c, For- 
trin, F *Prse; Gode n ; confined lodgings, their .s and 
disadvantages, deres Fordele og Mangier, deres For- 
dele og Ulemper, deres Dyder og Lyder; if they find it 
to their . dersom de finder deres (*sin> Fordel derved; 
gain an over (undert. of) them, en Fordel over 
dem ; he had greatly the - over [bl. a. et stort Prse 
fremfor] his brother officers; you have the _ of me F jeg bar ikke den Forn0jelse at kende Dem ; I fail to 
see that you have any - of (or over) your brother, at 
du bar nogen Fordel fremfor (el. noget forud for) din 
Broder ; take ~ of f0re sig til Nytte, p" nytte ; dadlende: 
benytte sig af ; overliste, narre, F snyde, F *ogs. lure. 
They should in every instance endeavour to dis- 
guise their position, or may be taken of them by 
those with whom they have to deal; have him at - hare 
en Fordel fremfor ham; bave (el. faa) ham i sin Magt; 
overrumple bam ; to the best ~ paa det fordelagtigste, 
m. st0rst Fordel; i det bedste (el. fordelagtigste) Lys; 
in the saddle he did not appear (or exhibit, look, 
show) to -, viste ban sig ikke (el. tog ban sig ikke 
ud) t. sin Fordel; look to better _ tage sig bedre ud; 
can be used to equal -, med ligestor Fordel; a com- 
parison that would hardly be to my _, vilde falde 
ud t. min Fordel; sell (work) to ~ sselge (drive) m. 
Fordel ; under every ~ under de gunstigste Forhold, 
under de trenkelig gunstigste Omstsendigbeder; a book 
that students may consult with ~, med Fordel, m. 
Udbytte; the illustrations might with _ [gerne] have 
been more numerous. 

2. advantage [ad'va'ntidg] vt gavne, hjselpe; frem- 
bjselpe, ophjselpe. 

advantage-ground ^ fordelagtigt Terrsen [vantage- 
ground], advantageous [advan'teidgas] fordelagtig. 
advantageously [-li] ad fordelagtig; med Fordel, med 
Nytte. advantageousness [-nes] Fordelagtighed c. 

advent ['advent] hst Komme n, Tilkommelse, Til- 
komst; Advent c; from Joan of Arc's ~ [Fremtrseden], 
the English power in France had gradually declined. 
Death's dreadful .. adventitious [advan'tijas] tilkom- 
men; fremmed; tilfseldig; ikke arvet, ikke medf0dt. 
adventive [ad'ventiv] ^ tilfseldig (el. spredt) forekom- 
mende; s t fremmed c. adventual [ad'ventjual] Ad- 
vents-. 

adventure [ad'ventja] Hsendelse c, Trsef; Eventyr n, 
(eventyrlig) Hseudelse, Oplevelse c; Vovestykke, farligt 
Foretagende; mere git Handelsforetagende w, Spekula- 
tion, is. tils0s; Ekspedition, Rejse, K0bmandsfserd; 
Ladning c, Varer pi sendte (el. forskrevne) p. Spekula- 
tion; gross ~ Bodmeri n; _ in a mine Grubelod, Kuks 
c; his ~, ogs. hvad der var haendt ham; the -s of his 
life, ogs. bans Oplevelser; be out in search of -s 
vsere ude p. Eventyr. adventurer [ad'ventjara] Vove- 
hals; Eventyrer, Lykkeridder; f rejsende Spekulant, 
Rejsende c; a Scotch ~ en skotsk Eventyrer, en for- 
10ben Skotte. adventuress [ad 'vent/ares] Eventyrerske 
c adventurous [ad'veut/aras] forvoven; eventyrlig. 
adventurousness Forvovenhed; Eventyrlighed c. 

adverb ['adva'b] gr Adverbium, Biord n. adverbial 
[ad'va bjal] adverbial, adverbially ad adverbialt, som 
Adverbium,- 

adversaria [adva'sse ria] antiq Kladdebog; Noticebogc. 

adversary ['advasari] Modstander, Modpart; Modspiller; 
Satan c [1 Pet. V. 8]. adversative [tfd'va sativ] gr adver- 
sativ, modssettende ; s modssettende (el. adversativt) 
Ord n. adverse ['adva s] modsat; ugunstig, ulykkelig, 
uheldig; through ~ circumstances under ulykkelige 
Omstsendigheder; i Modgang; _ fate or fortune ulykke- 
lig Sksebne, Vanskaebne; - party Modparti n; ~ wind(s) 
Modvind c. adverseness ['adva snes] Modssetning, Mod- 
strid; Ugunst, Ugunstighed, Uheldighed c. adversity 
[d'd'va'siti] Modgang c; in the school of ~ i Modgangens 
Skole; in seasons of ~ i Modgangens Dage.. 

advert [ad'va't] vi: _ to Isegge Maerke til, vaere op- 
mserksom (el. have sin Opmaerksomhed rettet) paa; la- i- tr] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hurt; [a] inner; adv 17 aff g0re opmserksom paa, omtale 1 . advertence [ad 'va' tans] 
Opmserksomhed c. have _ to Isegge Maerke til, vsere 
opmserksom (el. have sin Opmserksomhed rettet) paa. 

1. advertise ['advataiz] vt underrette [ham om 
him of}; aver te re [et Hus tilsalgs, tilleje a house for 
sale, to let], bekendtg0re, fremlyse [fundne Sager 
property found] ; efterlyse [en Deserter (*R0mling) 
a runaway], _ things lost avertere efter noget tabt. 

2. advertise vi avertere [efter en Kontorist for a 
clerk}. 

advertisement [ad'va'tizmant] Underretning, Efterret- 
ning; Annonce, Bekendtg0relse c, Avertissement n. 
advertiser ['advataiza, adva'taiza] Underretter; Aver- 
tereude; Efterlyser; Annoncetidende c, Avertissements- 
blad n; Morning Advertiser: Organ f. Gsestgivere og 
Vsertshusholdere. advertising Avertering c, &C; ~ 
columns Avertissementsspalter, office Annoucebureau n, 
van Annoncevogn. 

advice [ad'vais] Raad n; Betsenkning c, Respons w; 
is. i pi Efterretning ; mere Advis c. Se 1. act! a bit 
(or piece) of ~ et Raad; good ~ gode Raad pi; several 
pieces of ~ flere Raad ; it is the only [det eneste] - I 
can give you; take ~ s0ge Raad; lade sig belsere; 
indhente (en) Betsenkning; s0ge Lsege; the ~ of the fac- 
ulty Fakultets-Betsenkningen, -Responset; according to 
(or by) last ~s if01ge de seneste Efterretninger ; at (or 
on) the ~ of paa Ens Raad; acting on (or under) the _ 
of Dr. N, ogs. efter Dr. N's Raad; boat Aviso-Baad c, 
-Fart0j n. 

advisability [advaiza'biliti] Raadelighed, Tilraadelig- 
hed c. advisable [ad'vaizabl] (til)raadelig. advise [ad- 
'vaiz] vt raade; tilraade; underrette [om of]; mere 
avisere; ill-advised mindre vel betseukt; well-advised 
velbetsenkt. advise vi overveje Sagen, overlsegge; _ 
with raadfare sig med. advisedly [ad'vaizidli] ad med 
Overlseg, med beraad Hu. adviser [ad'vaiza] Raadgiver; 
Underretter c ; legal ~ juridisk Kousulentc; spiritual ~ 
Sjseles0rger c. advisory [ad'vaizari] raadgivende; _ 
power raadgivende Myndighed. 

advocacy ['advokasi] Forsvar n, Advokatur c; his - of 
[ogs. at han g0r sig t. Talsmand f.] Irish rights; his ~ 
of [at han tager Ordet f.] an inquiry into . . .; they 
would give him their ~, g0re sig t. hans Talsmseud. 
The people were grateful for this _. 

1. advocate ['advoket] is. sc Advokat ; fig ogs. Tals- 
mand; Forfsegter c; the Advocate theol Talsmanden o: 
Frelseren. 

2. advocate ['advoke*t] vt forsvare, forfsegte; udtale 
sig (el. tage Ordet) for; - his cause forfsegte (el. tale) 
hans Sag. advocateship ['advoket/ip] Forsvar n, Sag- 
f0rsel, Advokatur c. 

advowee [advau'i 1 ] Kirkepatron, Kaldsherre c. ad- 
vowson [ad'vauzn] Kaldsret, Patronatsret c [right of-}. 

adynamic [adi'namik] kraft!0s. adynamy [a'dinami] 
Kraftesl0shed, Kraftl0shed c. 

adytum ['aditAm] Adyton n, det allerhelligste el. inderste. 

ad/, adze [adz] B0dker0kse, Tsengsel, *B0dker0x, 
Dixel, Texel c [addicej. 

x. Ord med JP er her oftest opferte med Skrive- 
maaden e. 

~aegagropila [i'ga'grapila] Haarkugle, Haarbold, *Haar- 
balc, p Troldn0stew; hos Fugl: Fjerbolle, *ogs. Fjser- 
bal c. 

1 At a later day, learning how suspicion had ad- 
verted to [vendt sig mod] his employer, he dared not 
state the truth. Engineering 1887 579 3 . hate; [o] so; [al] J; [au] out; [S] the; [p] thin; [f] she; [5] measure; [n] sing; [a, a, aeger ['i'dga] univ syg; s Lsegeattest, Sygeattest c. 

aegilops ['edgilaps] path Byld i 0jekrogen; 0jefistel c. 

aegis ['i-dgiB] myth yEgide; fig ^Sgide c, Skjold (og 
Vaerge), Vaern n. 

aegrotat [i'gro u tat] univ (er) syg; s Sygeattest, Lsege 
attest c; ~ degree Kontinuation, Kontinuationseksamen 
c, paa Grund af Sygdom. 

JEneld [i'ui'id, 'i-njid] s: the , ^Eneiden. 

vEolian [i'o u ljan] seolisk; . harp or lyre jEolsharpe, 
Vindharpe c. aaolipile [i'alipail] Dampkugle, Vindkugle c. 

aeon [i'an] Verdensalder, Evighedc; they may endure 
far into the ~s of futurity, ud i en meget lang Frern- 
tid, F evindelig. 

aerate ['se^reU] vt forbinde med Kulsyre t; lade optage 
Luft; soo arterialisere, rense; ~d bread Luftbr0d. Sml. 
A. B. C.! ~d waters Bruslimonade, F *Brus c. aera- 
tion [33 >al rei/an] Forbindelse med Kulsyre f; soo Ar- 
terialisation; agr (Jordens) Udluftning c. aerial [e'rrial] 
Luft-; h0jtliggende, h0j ; seterisk; _ feats Luftkunster; 
- roots Luftr0dder. 

aerie ['se >8 ri, 'iari] (0rne)rede c (*n); 0rneuuger pi; 
fig Afkom n [ayry, eyryj. 

aeriferons [se -al rifares] Iuftf0rende. aerification [33' a ri- 
fi'kei/an] Forbindelse (el. Maetning) med Luft; Over- 
gang til Luftform; Luftformighed c. aeriform ['ae^ri- 
fa-om] luftformig. aerify ['se-arifai] vt indbringe Luft i, 
fylde (el. forbinde) med Luft; forvandle til Luftform. 
aerodynamics [se^rodi'namiks] Aerodynamik c. aero- 
graphy [se' a 'ragran] Aerografi c, Beskrivelse af den 
atmosfseriske Luft. aerolite ['se->rolait] Aerolit, Meteorit. 
Meteorsteu c. aerolitic [se-aro'litik] Meteorsten-; _ iron 
Meteorjaern. aerology [se-a'raladgi] Aerologi, Luftlsere c. 
aerometer [se-a'ramita] Aerometer n, Luftmaaler c. 
aeronaut ['se-arona't] Aeronaut, Luftskipper, Ballon- 
f0rer c. aeronautics [8e >8 ro'na'tiks] Luftsejlads c, Luft- 
skipped n. aerophyte ['se' a rofait] ^ Luftplante c. 
aerostat ['se^rostat] Aerostat, Luftballon c, Luftskib n. 
aerostatics [se^ro'statiks], aerostation [se^ro'steJ/an], se 
aeronautics ! 

aerugo [i'ru - go u ] Rust c; Spanskgr0nt w. 

esthete ['esbi-t, 'i'sj^i't], &c, se esthete &c! 

jet., se cetat.! 

aetat. i en Alder af. Forkortet af lat. cetatis; a por- 
trait of Dobbs - 25, i 25aars-Alderen . 

aetltes [eU'taiti'z], aetitestmw Aetit, 0rnesten, Klapper- 
sten c [eaglestone]. 

aface [a 'fete] ad: ~ of him f ligeoverfor ham [in 
front of him], 

afar [a'fa' a ] ad fjernt, laugt borte; _ off t langt borte 
[far off]; from - langvejs, langvejs fra; paa lang Af- 
stand, F *paa lange Leder. 

affability [afa'biliti] Venlighed, Omgsengelighed, Ned- 
ladenhed c, nedladende Vsesen n. affable ['afabl] ven- 
lig, omgaengelig, nedladende. 

affair [a'fse-a] Anliggende n, Aflfsere, Sag; Forretning, 
Affsere; ^ Fsegtning, Affsere c; continental ~s, the state 
of .s on the Continent Forholdene (el. Sagernes Stil- 
ling, Stillingen) p. Fastlandet, de kontinentale Affserer; 
quite a different ~ en ganske anden Sag, noget ganske 
(el. helt) andet, F *andre Boiler; that's his ~ det bliver 
hans Sag, han om det, det maa han om; an - of 
posts ^ en Forpostfeegtning ; the smallest ~ in the 
shape of a church [den mindste Tingest af en Kirke] 
J had ever seen; on his private ~s i private Forret- 
ninger. 

affect [a'fekt] vt afficere, (ind)virke paa, paavirke; 
ber0re, vedkomme [vore Interesser our interests]; am- 

osv. vaklende med [a] 

2 aff 18 aft cere, angrlbe [0jnene the eyes] ; afficere, g0re Indtryk 
paa, rore; stemme, g0re . . . stemt; leegge an paa [en 
letlivet Skrivemaade a frivolous style] ; gerne antage 
[en rund Form o round figure}; give sig Mine (el. Ud- 
seende) af, hykle, affektere; ynde, g0re af [fancy], 
Se 1. air! her eyesight is -ed hendes Syn er afficeret 
(el. noget svaekket); Italian poetry has powerfully -ed 
ipaavirket] some of our greatest minds; the matter -s 
Sa-t'ii ber0rer] landowners quite as much as tenants; 
this does not -the principal question Hovedsp0rgs- 
maalft bliver uber0rt heraf ; the -ed person, is. den 
angrebne; how did it - the king? te. hvilket Indtryk 
gjorde det p. Kongeu? f hvorledes tog Kongen det? 
deeply -ed dybt r0rt; - [tragte efter, stile til, tage 
Sigte paa] imperial sway; - ignorance hykle Uviden- 
bed, lade (ogs. *anstille sig) fremmed; _ a stare 
lade forundret, ogs. *spille den forundrede; ~ the 
character of an [give sig Udseende af at have vseret] 
eye-witness; I .ed to be satisfied (to overlook him) jeg 
lod som jeg var tilfreds (lod som jeg ikke saa ham, 
oversaa ham m. Forsset) ; a soft buff colour is much 
~ed [yndet, s0gt] by brunettes; - him, ogs. have til- 
overs f. ham; -ed [r0rt] to tears; -ed with [angreben 
af] ophthalmia. 

affectation [afek'te'/an] Laeggen an, Given sig Udseende 
(el. Mine\ Aflfekteren; Affektation, tvungen Efterlig- 
ning, forceret Straeben c, noget villet n; his absurd ~ 
of scholarship bans urimelige Lyst t. at agere (el. 
gaelde f.) laerd; _ of wit Vittighedsjagt c. 

affected [a'fektid] is. affekteret, kunstlet. affectedly 
ad paa en kunstlet (*ogs. tilgjort) Maade; med Forsaet. 
affected ness Forstillelse; Affektation c, affekteret Vassen 
n, *ogs. Tilgjorthed c. affectibility [afekti'biliti] Paa- 
virkelighed, Modtagelighed c. affectible [a'fekttbl] 
paavirkelig, modtagelig. affecting [a'fektirj] is. roreude, 
bevaegelig, hjertegribende. affectingly ad paa en r0rende 
(Ac) Maade, i gribende Ord. 

1. affection [a'fek/au] Affekt, (Sjaels^temning; (vae- 
sentlig) Beskaffeuhed ; (naturlig) Tilb0jelighed, Lyst; 
Velvilje, Hengivenhed, Kferlighed, 0mhed c; figure, 
rveight &c are -s of [vaesentlige Egenskaber ved] bodies; 
love, fear, and hope are .s of the mind, sjsolelige 
Stemninger el. Affekter; conjugal _ aegteskabelig 
Kifrlighed; feel (or have) an - for (sjseldnere to, 
towards) nsere Godhed el. Tilb0jelighed for; my chief 
had no great - for me, ogs. min Chef havde ikke stort 
(el. synderlig, *ogs. noget st0rre) tilovers f. mig; she upon 
whom his soul's .s are fixed, ogs. den bans Hu staar 
til; gain his - vinde bans Godhed el. Hengivenhed; 
the mistress (or queen) of his -s bans Hjertes Dame. 

2. affection vt, \ nsere Tilbejelighed (el. Godhed) 
for, g0re af. 

affectlonal [a'fek/onal] Stemnings-, Affekts-, stem- 
ningsm*s.sig. affectionate [a'fekjanet] kserlig, 0m, hen- 
given; an _ [venligt] countenance; your - [hengivne] 
daughter, affectionately ad 0mt, kaerlig. affectionate- 
ness [a'fek/anitues] Hengivenhed c. 

affiance [a'faians] givet L0fte n, Tro, Trolovelse c; - 
in, poet Tillid til, Tro paa. affiance vt forlove; trolove 
sig med, faeste; poet sksenke sin Tillid, slaa Lid til, tro 
paa; the -d one hendes Kaereste (hst Fsestemand). af- 
fiant [a'faiant] Bekrseftende, Erklseringsudsteder c. af- 
fidavit [afi'de'vit] beediget Forklaring, Erkltering, Be- 
krtpftelse, Attest; Bekraeftelse, istedenfor Ed; Leveattest c. 

affiliate [a'fllieH] vt antage i Barns Sted, adoptere; op- 
tage, som Medlem; - (on, to) udlsegge som (Bame)- 
fader; .d school Filialskole, Annekgskole; (Universitete)- filial c, -d society Filial c, Filialselskab, *ogs. tilsluttet 
Selskab n. affiliation [afili'e'/on] Adoption, Antagelse i 
Bains Sted; Optagelse; Filial c, Filialselskab w; jur 
Udlaegning c, af Barnefader, som Barnefader; take 
out an - summons against him tage (Amts)resolution 
p. ham, p. Barnefaderen. 

afflnage ['afinidg] f met Affinage, Affinering c. 

affinity [a'finiti] Svogerskab, Slaegtskab n; Overens- 
stemmelse, Lighed; Forbindelbe, Sammenhasng; chem 
Affinitet c, Valgsleegtskab n; languages which bear a, 
close - to [er i naer Slaegt m.] the Greek; silver has 
little - to [Afflnitet til] oxygen. 

affirm [a'fa-m] vt stadfseste [Dommen the judgment}; 
udtale, bekraefte 1 , paastaa; vi, bekrsefte, paastaa. af- 
firmance [Q'famens] Stadfaestelse ; Konfirmation c, af 
Testament, i nogle tilff.; a statute in _ of common law 
en skreven Lov som stadftester den uskrevne. afflrmant 
[a'fa-mant] Beknefter, Bekrseftende c. affirmation [afa- 
'me'/an] Bekrreftelse; Forsikring; h0jtidelig Forsikring, 
Bekraaftelse c, istedenfor Ed. affirmative [a'fa'mativ] a 
afflrmativ, bejaende, bekrsefteude ; bekraeftende, stad- 
ftestende; the French imperative ~, Imperativ uden 
Naegtelse ; an act ~ of common law en (skreven) Lov, 
der stadfaester den uskrevne. affirmative s bejaende 
(el. bekrseftende, affirmativt) Ord n; Bejaelse, Be- 
krseftelse c; answer in the ~ besvare bejaende, med 
ja; vi: svare bekrseftende, svare ja, give et bekraeftende 
Svar; being answered in the ~ da ban (&c) fik et be- 
kraeftende Svar; there were seventy votes in the _, Ja- 
stemmer. 

afflrmer [a'fa'ma] s, se afflrmant! 

affix [a'fiks] vt tilf0je, vedf0je, tilhaenge, faeste, haenge 
(el. faeste, sactte) paa el. til, knytte; we -ed our names 
vi satte vore Navne under; - his seal trykke sit Segl 
under [et Dokument to a document] ; names -ed [som 
er knyttede, som knytter sig] to ideas; - a syllable 
to a word affigere en Stavelse, tilf0je en Stavelse 
Slutningen af et Ord. fflx ['afiks] gr Affiks n. 

afflation [a'fle'Jan] Paablsesning, Paaaanding c. af- 
flatus [o'fleHas] Pust n; (poetisk; profetisk) Inspiration. 
Beaandelse; med Traekluft, p Trsek c. 

afflict [a'flikt] vt bedr0ve, aengste; pine, plage; hjem- 
s0ge; -ed ogs. nedb0jet; -ed at bedr0vet over; .ed by 
(or with) great misfortunes hjems0gt (el. ramt) af 
store Ulykker; .ed with (undert. by) the gout plaget af 
Podagra affliction [a'flik/an] Sorg, Kummer, Graem- 
melse; Lidelse, Plage c, Kors n. afflictive [a'fliktiv] 
smertelig, smertefuld; kummerfuld. 

affluence ['afluans] Velstand, Overflod c; this raised 
him to (a state of) ~, gjorde ham t. en velstaaende 
Mand. affluent ['afluant] overfl0dig; s Biflod c, Till0b n, 
*ogs. Bielvc. afflux ['aflAks] Tilstr0mning c [af Blod t. 
Hovedet of blood to the head], af fluxion [a'flAk/an] s, 
se afflux I 

afforce [e'fa' 9 s] vt forstserke (Jury, med nye Med- 
lemmer). 

afford [a'f& 9 d] vt yde, frembringe, afgive, give, levere; 
mere kunne saelge, kunne levere, t. en vis Pris; be- 
stride, have Raad til, overkomme; - accommodation 
for [have (el. afgive) Plads for (el. til)] sixty persons; 
the best medical assistance the town -ed, som kunde 
skaffes i Byen; the finest clothing the market -s, som 
Markedet kan levere el. praestere; - [yde] consola- 

1 bekrsefte, som almindelig er ligt stadf33ste, be- 
tegner i juridisk Brug ogsaa overhovedet at udtale 
noget i positiv Retning. fa- I 1 tr] osv. lange som i far, feel, fool; ['b] Tryketavlse; [a] hat; [&] fall; [&] hot; [A] hut; [a*] hurt; [a] inner; aff 19 aft 


tion; I cannot _ myself [kan ikke have] that pleasure; 
the milage ~s [afgiver] comfortable quarters; grapes _ 
[yder, giver] wine; he can _ his son a liberal allowance, 
give sin S0n rundelige Maanedspenge ; we cannot ~ it 
vi bar (*ogs. vi ser os) ikke Raad dertil, *ogs. vi bar 
ikke Magt t. at koste det; we can no longer - [bar ikke 
Isengere Raad t. at holde] a governess; my mother 
cannot - me [bar ikke Raad til at give mig, *ogs. kan 
ikke koste mig] another suit of clothes; you can - 
[afse] the time too; I can - to jeg bar Raad t. at; jeg 
kan finde mig i at . . .; unable to - [holde, *ogs. koste 
sig] better lodgings; Adams can ~ [levere] wine at a 
less price than Benson; he can . [afse] a sum yearly 
in charity. 

afforest [a'f&rist] vt forvandle (el. udlsegge) til Skov; 
beplante med Skov. afforestation [afari'ste^an] For- 
vandling (el. Udlseggelse) til Skov; Beplantning c med 
Skov. 

affray [a'fre 1 ] vt poet forskrsekke; s Slagsmaal, p. 
offentligt Sted; Opl0b n, Tumult c. 

affright [a'frait] vt forskrsekke, skrsekslaa; s Sknek, 
Alteration c. 

affront [a'ft-Ant] vt mode, Ansigt t. Ansigt git; for- 
nserme; forhaane; - danger m0de (el. trodse) 
Faren ; be ~ed with him vsere (. . . blive) fornsermet 
p. ham. affront [a'frAnt] s Fornsermelse ; Forhaanelse 
c; offer an ~ to, pass an - on tilfeje ... en For- 
n perm else; vise . . . Haan; an ~ offered to me [en For- 
nsermelse mod mig] as her guardian, affronter For- 
npermer c. 

affusion [a'fju'gan] Paagydning; med Badning c. 

afghan ['afgan] amr hseklet (el. stukket) Vogntseppe; 
Sofatseppe w, *Sofal0ber c. Afghan ['afgan] afghansk; 
s Afghaner c. Afghanistan [af'ganistan] Afghanistan n. 

afield [a'fi Id] ad i Marken; & i Felten; ud paa Mar- 
ken; ^ i Felten; ud; fig paa Vildspor, *ogs. ude paa 
Vidderne; far _ vidt og bredt, lange Veje; further - 
Isengere (ud, bort) ; go (or look) ~ se sig om; go far _ 
for [g0re sig sserlig Umage m.] a thing; he has no time 
to go far _ for [at umage sig langt for at faa] society; 
lead - f0re vild. 

afire [a'faia] ad i Brand; she was all ~ bun var lutter 
Fyr og Flamme; set _ stikke (el. ssette) i Brand. 

aflame [a'fleim] ad i Luer, i Flammer; be ~ staa i 
Luer; fig komme i G10d, i Brand; set _ stikke (el. 
ssette) i Brand. 

afloat [a'flo u t] ad flot, flydende, sv0mmende; tils0s, ude; 
fig paa Farten, i Bevsegelse. Se ashore! time _ bl. a. 
Fartstid; be - vsere flot; vsere tils0s, vsere ude; vsere 
p. Togt; mere vsere i Oml0b; a detective is ~, er ude, 
er p. Farten, er paafserde; attain a greater speed 
than any ship _, end noget Skib, der flyder p. S0en; 
all ships ~ alle Skibe som er i Farten ; the gangway 
and quarterdeck were ~, stod under Vand; rumours 
get ~ [der begynder at gaa Rygter om] that . . ,; keep 
- holde (refl holde sig) oppe, holde (. . . sig) oven 
Vande, holde (. . . sig) flot; set her - bringe Skibet 
flot; rumours have been set -, er satte i Oml0b. 

af cam [a'fo u m] ad i Skum; the sea is all _, staar i et 
Skum [is all in a foam]. 

afoot [a'fut] ad tilfods [on foot, by foot]; fig i Gserde, 
i Gang; i Bevsegelse, paa Benene; a design is _ der er 
en Plan (el. noget) i Gserde; get ~ again koinme p. 
Benene, efter Sygdom. 

afore [a'fa' a ] ad & prcep, se before! -said fornsevnt, 
bemeldt; -thought, a: malice ~ Overlseg n [malice 
prepense]. a fortiori [e> fa^/i'a'rai] lot med des st0rre Grund, 
med desto stserkere F0je; end mere. 

afonl [a'faul], ad, se foul! A vessel ran ~ of us. 

afraid [e'fre'd] a bange, rsed; I am - so jeg er bange 
(el. reed) f. det ; "Your fortune . . . but you have no 
fortune". "I am - not . . ." Nej, jeg er bange for det; 
I am much _ she will, meget (*ogs. sterkt, F stygt) 
bange for, at bun (det) vil; the keeper was ~ for his 
life, bange f. sit Liv; - of death bange f. D0den; _ of 
her mother bange (el. rsed) f. sin Moder, f~ *ogs. rsed 
sin Mor. 

afresh [aTreJ] ad paa ny, *ogs. paanyt, F *paa nyt 
Lag; start -, ogs. begynde p. en frisk, *ogs. begynde 
p. ny frisk. 

Afric ['afrik] afrikansk t; - heat en sand tropisk 
Hede. Africa ['afrika] Afrika n. African ['afrikan] 
afrikansk; s Afrikaner(inde) c; . traveller Afrikarej- 
sende. Africander ['afrikanda] Afrikander, Sydafrikaner 
c, Efterkommer af europseiske (is. hollandske) Kolo- 
nister. Africo ['afriko] hind Negerslave c. Afridis 
['afridis?] pi Afridier, en afghansk Klan vest & syd f. 
Peshawar. 

afrit ['afri(-)t, a'frit], afrite ['afrait] (ond) Daemon, 
Djsevel c, i mahomedansk Mytologi [ufreet]. 

aft [a-ft] ad ,, agter; agterlig; agterind, om Vmd; 
let the guns be pointed more ~, mere agterlig. 

1. after ['a fta] prcep efter; placed in a line one 
another, den ene efter den anden ; Battleships of the 
future (~ Admiral Reveillere), efter Admiral R.; _ all 
naar alt kommer t. alt; alligevel; things will be so 
different - tomorrow, fra imorgen; _ supper efter 
Aftensmad(en ; ; _ a year efter et Aars Forl0b ; . next 
year fra nseste Aar; be ~ a thing at p0nse p. noget; 
he is ~ no good ban bar intet godt isinde; what tricks 
are you ~ now? hvad Streger bar du nu for? hvad 
gaar du nu og p0nser (el. lurer) paa? inquire _ [sp0rge 
efter] a friend; make a thing ~ a model, efter en 
Model; efter Model. 

2. after ['a'fta] ad efter; in a moment ~ et 0jeblik 
efter. 

3. after ['a'fta] cj efter at; - the ship sails (sailed), 
er (var) afsejlet, er (var) afgaaet. 

4. after, i smss. ; ages Eftertiden, Efterverdenen, 
de kommende (el. senere) Slsegter; birth Efterbyrd; 

body & Agterskib n; clap Eftersmsek n; cost senere 

Udgift c; fig EfterveerpZ; crop Efterh0st; dinner 

wine Dessertvin c, nap Middagss0vn c, speech Bordtale 
(ved Desserten); face & 10s Agterstsevn c; grass 
Eftergrses n, Efterslset, *auden Slaat, Efterslaat, (Efter)- 
haa c ; guard J, Agtergaster pi hoars Fritimer pi, 

Fritid c; life: in ~ i (sine) senere Aar; .math, se 

-.grass! -most agterst; -noon [a'fta'nu-n; i smss. 'a'fta- 
nu'n] Eftermiddag (mellem Kl. 12 og Aften) ; good _! 
Adj0! Farvel! in the _ om Eftermiddagen ; in the -s 
om Eftermiddagen(e) ; on the - of the same day om 
Eftermiddagen samme Dag, _ church, ~ tea; -pains 
Efterveer; -part sidste Del; ^ Agterdel c, Agterskib n; 

-peak: the _ & Agterskarpen indenbords; period 

senere Periode; at an _ paa et senere Tidspunkt; 
-piece f01gende (el. senere) Stykke; bageste (el. sidste) 
Stykke; theat Efterstykke, lille (*lidet) Lystspil &c; 
Bagstykke n ; ^ Rorfylding c ; -thought senere Tanke, 
Eftertanke c, noget man f0rst senere (el. bagefter) 
tsenker paa ; I was only an ~ paa mig tsenkte man 
f0rst senere el. bagefter; this came as an ~ paa dette 
taenkte ban <fec f0rst bagefter; -wale Stavpude, Kumte- 
pude c; -wards ['a-ftawadz] ad sidenefter, senere, bag- hate; [o] so; [ai] I, [au] out; [8] the; [J>] thin, [/] ; [g] measure; [rj] sing, (a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

2* aft age efter; Edward Fowler, - bishop [(den) sen ere Biskop] 
of Gloucester; -wise bagklog, ogs. *efterklog. 

aftnard [a ftwad] ad agter, agterover. 

ag [ag, a-g] hind lid c. Give me some -/ 

aga [a'ga-, 'ago, 'e'ga] (tyrkisk) Herre; Opsynsmaud; 
Anferer; Qberst c. 

again [a'getn, a'gen] ad igen, alter, en Gang til, 
endnu (el. nok) en Gang; endvidere, v. Opregniug &c; 
paa den anden Side; don't do it ~! g0r det ikke igen 
el. oftere! I shall call - jeg kommer igeu; - and - 
den ene Gang efter den anden, Gang efter (*ogs. paa) 
Gang; over ~ enduu en Gang; and he struck him ~, 
and still (or yet) -, endnu en Gang og nok en Gang; 
as big - [dobbelt saa svser] as you were this morning; 
as fast - dobbelt saa strerkt (*fort); as much - en Gang 
til (el. dobbelt) saa meget; the news was communicated 
to Adams, to Benson, and to the servant, who ~ [igen, 
p. sin Side] told his master; what's his name -? hvad 
er det nu ban hedder? but, -, [paa den anden Side] 
the tread was too cautious and stealthy for that. 
Forstferkende : my eyes ached ~ det sved i Ojnene; he 
struck his fist on the table so heavily that the wood 
cracked _, saa det (formelig) knagede. 

1. against [a'genst, a'ge'nst] prcep ligeoverfor 
[over-]; sammenlignende: imod, ved Siden af /as 
compared to]; om Modssetning eller ugunstig Stem- 
ning: mod, imod; sp om Kap(s) med [for a wager]; 
om Tiden : hen ad, ogs. *henimod; - the mouth of 
the river udfor Flodmundingen, *ogs. udfor Elvemun- 
dingeu, udfor Elveosen; put a cross ~ [ved] his name; 
_ [mod] the wind; he looks like a boy ~ [mod, ved 
Siden af] you; 510 as ~ [mod] 343 last year; ~ law 
mod Lov og Ret ; - reason mod Fornuften ; / have an 
account _ [en Regning paa] him; it is ~ us, i Kortspil: at 
tage, at stikke, Mr. Sedley was strongly ~ [meget imod] 
this plan; is there anything - [at sige paa] this lady's 
reputation? what have you got ~ [hvad bar du imod] 
him? I won't hear one word ~ [til Forklejnelse for] 
my father; J know nothing ~ [ufordelagtigt om] him; 
drink - him drikke omkap (*ogs. kapdrikke) m. ham; 
swallows fly low ~ [f0r, mod] rain. 

2. against cj F til. They ordered a steak and 
some oysters ~ they came back. 

agal-agal ['e'gel'eigal] s, se agar-agar! 

agalaxy ['&gdl&kni] path Agalaksi, Mangel c paa Maelk 
i Bry sterne. 

agamogenesis [agamo'dgenisis] Agamogeuesi, k0ns!0s 
Avling c. agamouft ['agamasj $ agam, agamisk, k0ns!0s. 

1. agape [a'geip] a & ad gabende; stand with 
mouth - staa m. gabende Mund. 

2. agape ['agopi], pi agapae ['agapi'] Agape, Kserlig- 
hedsmaaltid n. 

agar-agar ['e'gar'e'ga] ceylonsk Mos n (*Mose c), ben- 
galsk Husblas c, bestaaende af flere Arter Tang i t0rret 
Tilstand. Som Gracilaria lichmoides, Eucheuma spi- 
nosum. Bruges i Orienten t. Supper og Geleer. 

agarle ['agarik, a'garik] Paddehat, Bladsvamp c; oak 
~ Fyrsvamp, *Knusk c. 

1. agate [a'ge't] ad p igang; get [komme] ... 

2, agate ['agit] s Agat c. 

Agatha ['aga>a] Agate, *ogs. Aagot c. 
agatiferous [aga'tifaras] agatf0rende. agatise ['agataiz] 
vt forvandle til Agat. 

1 Agar-agar, en Substans, i hvilken man dyrker 
Bakterler. Naturen 1887 No. 3. Kaldes ogs. agal- 
agal. Svarer vaesentlig til Gelatin c. Sml. gelose! agave [a'ge'vij ^ Agave c: Agave Americana. 
ag-boat ['agbo u t, a g-] hind Dampskib n [steamer]. 

1. age [edg] s Alder; Menneskealder (lifetime}; Alder- 
dom [old -]; Alder c, Alderstrin n; moden Alder; Tids- 
alder; Slsegt c, Slaegtled; Aarhundrede n; lang Tid, 
Evighed c. Se 2. a, admissible! ~ [Alderdomj and 
rheumatism had left him a cripple; double my - det 
dobbelte af min Alder, dobbelt saa gammel som jeg; 
what ~ is he? hvor gammel er ban? when I was your 
_ da jeg var p. din Alder; the seven ~s (of man) de 
syv Aldere, Alderstrin. Se Shakespeares ^4s you like it 
II. 7! the _ of chivalry Riddertiden ; _s yet unborn 
(endnu) uf0dte Slaegter; these five _s disse fern Aarhun- 
dreder; he has not been here this -, i lang Tid, *ogs. paa 
langsommelig Tid. Styret af Prsepositiouer: die at 
the - [i en Alder] of forty; behind the , ude af Tideu, F 
agterudsejlet; between the .s of 10 and 30 i Alderen fra 
10 til 30 Aar; for an ~ i lang (langsommelig) Tid; m. 
Naegtelse : i (el. paa) lang(e) Tid(er); in (his) old ~, in his 
_ paa sine gamle Dage, p. sin gamle Alder; a man of 
my ~, i (el. paa) min Alder; of ~ enough to gammel 
nok til at ; a youth of eighteen years of _ en ISaars 
Yngling; the prejudices of the ~ Tidens Fordomme; 
den Tids (el. Tidsalders) Fordomme; until you are of 
an ~ to wear them, i den Alder, at du kan bsere (el. 
gaa med) dem; he was just of _, var netop bleven 
myndig; come of ~ blive myndig; in the course of 
_s gennem Tiderne ; be over _, over Alderen; she 
was neither better nor wiser than her ~, end sin Sam- 
tid; to all .s i al Evighed, for al Fremtid; live to a 
great - opnaa en h0j Alder, blive en gammel Mand 
&c; under ~ umyndig, mindreaarig. 

2. age [e'dg] vt aelde, g0re gammel. 

3. age vi aeldes, blive gammel. 

age-clause [e'dg kla z] Aldersklausul; he retired from 
the service under the ~, faldt for Aldersgrsensen. 

aged [e*dgid] gammel; tilaarskommen, aldrende; be- 
daget; i en Alder af . . .; show deference for the ., 
for Alderdommen; a youth . [e>dgd] nineteen en nitten- 
aai*s Yngling, en ung Mand i 19aars-Alderen ; over- 
aged for gammel, over Alderen, overaarig. 

age-limit ['eMg'limit] Aldersgnense. 

agency ['e'dgensi] Virken, Virksomhed c; Middel n; 
Agentur c & n; Bureau n\ the . [Virken, Virksomhedj 
of Providence in the natural world; moved by some 
unseen ~, usynlig Kraft, usynligt Middel; by the simple 
of [simpelt hen ved] an oyster; God may speak to 
us through the ~ of dreams, gennem Dr0mme; through 
Reuter's Agency genuem R.'s Bureau; -.office Kom- 
missionskontor . 

agenda [a'dgenda] Noticebog; Agende c, Ritual n\ 
the ., ogs. Dagsordenen. agendum [a'dgendam] \ nogot 
som skal g0res. 

agent ['e'dgantjhandlende Person, Fuldmsegtig, Agent; 
Ekspedit0r [shipping ~, steamship _]; ir & sc Forvalter, 
Bestyrer [steward]; Agens c, (Virke)middel; Redskab n; 
the ~ gr agens c; det logiske Subjekt, i Passiv [the ~ 
of the passive]; a bleaching ~ et Blegemiddel ; be a 
free ~ bl. a. have fri (el. frie) Hsender, vsere sin egeu 
Herre, vaere Herre over sine Handlinger, handle 
frit; man is a free -, er et frit Vsesen, handler af fri 
Vilje; Heaven made us - [til virkende Vsesener], free 
to good or ill; singer marks the - Sanger betegner 
agens, en handlende Person; - for (or to) the Company 
Agent f. Kompagniet; God was merciful in removing 
the - of [Redskabet for] such affliction; --noun gr 
nomen (pi nomina) agentis. [a i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['baj Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a ] hurt; [a] inner; Age ago Aircsilaus [adgesi'leias] s. 

ag-gari [a'g-, a g'ga-ri] hind egl. Ildvogn c: Lokomo- 
tiv; Jsernbanetog n [railway train]. 

agglomerate la'glamareH] v samle (sig) i Hob (*Haug), 
dynge (sig) sammen, pakke (sig) sammen. agglomera- 
tion [aglama'rei/an] Opdyngning, Ophobning; Masse c. 

agglutlnant [a'gkrtinant] klsebende, sammenlimende, 
bindende; s Bindemiddel n. agglutinate [a'glu'tineH] 
vt klsebe (el. lime, binde) sammen; a [a'glutinet] 
sammenklsebet ; _ languages agglutinerende Sprog. 
agglutination [aglirti'nei/an] Sammenliming ; Sammen- 
hseng c. agglutinative [a'glu'tineHiv; -nativ] sammen- 
limende; _ languages agglutinerende Sprog. 

aggrandize ['agrandaiz] vt udvide, forst0rre; fig for- 
h0je ; ~ [udvide] our conceptions ; his scheme for 
aggrandising his son bans Plan til Sennens Oph0jelse. 
aggrandizement [a'grandizmant] Udvidelse, Forst0rrelse; 
fig Oph0jelse c; an ~ (of territory) en Landudvidelse, 
en Landvindiug. 

aggravate ['agrave't] vt forvserre; skserpe [Straffen the 
punishment}; farve, markere stserkt [en Skildring a de- 
scription], karrikere lidt, chargere, overdrive, g0re et 
st0rre Nummer af; p tirre, f terge, *tirre, erte (op), 
prov terge; ~d, ogs. kvalificeret, om Forbrydelse; be 
~d, om Person ogs. vsere (. . . blive) sergerlig; aggravat- 
ing circumstances skserpende (el. graverende) Omstsen- 
digbeder; aggravating crimes graverende Forbrydelser; 
. the mischief g0re gait vserre; for treasons so ,d 
[for saa kvalificerede Majestsetsforbrydelser] there could 
be no pardon, aggravation [agra'veijan] Forveerrelse; 
Skserpelse [af en Straf of a punishment] ; stserk Farve- 
Isegning, Markering, Chargering, Karrikering, Farvning, 
Overdrivelse; Ondskab c; circumstances of such peculiar 
_ saa sserdeles skserpende (el. graverende) Omstsendig- 
heder; by a little - of the features [ved at markere, 
karrikere Trsekkene lidt] he changed it into the 
Saracen's head; he was probably acting out of pure , 
af bare Ondskab. aggravators ['agrave>taz] f.sZ (hos 
costermongers:) Orelokker. 

aggregate ['agrige't] vt samle (i en Sum, i en Masse); 
i alt be!0be sig til; the receipts of lumber ,d 2000000 
feet, aggregate a samlet; the , testimony of many 
hundreds; ~ value; 9 per cent, on the , patients ni 
Procent af samtlige (el. det samlede Antal) Patienter, 
*ogs. af det samlede Belaeg. aggregate ['agriget] Samling, 
(samlet) Sum; Masse c, Aggregat n. aggregately ['agri- 
getli] ad samlet, (tagen) i en Sum, i en Masse, aggre- 
gation [agri'geijan] Samling; Sum; Masse c, Aggregate. 
aggregative ['agrigeHiv] samlet, tilsammentagen. 

aggress [a'gres] vi anfalde abs; ~ on anfalde, over- 
falde. aggression [a'gre/an] Anfald, Angreb, Overfald n. 
aggressive [a'gresiv] angribende; paagaaende; assume 
the _ gribe Offensiven, gaa angrebsvis tilvserks. aggress- 
iveness [a'gresivnes] Tilb0jelighed til Angreb; Paa- 
gaaenhed c. aggressor [a'gresa] Angriber c. 

aggrieve [a'gri'v] vt forurette, kraenke; with an ~d 
[ogs. malkontent] face. 

aghanee [ag'hani'] hind Vinterris [amunj; anden 
Rish0st c. 

aghast [a'ga st] a & ad forfserdet; he caps your story 
with an experience that simply leaves you ~ , som faar 
Dem t. at gaa bagover; stand (or be struck) ~ staa 
ganske forfserdet [over at]. 

agile ['ads(a)il] rask, *ogs. ledig, adrset, *prov snau. 
agility [a'dgiliti] Raskhed, *Ledigbed c. 

Aginconrt ['adginka^t] Azincourt n. 

agio ['adsio u , 'eidgio"] mere Agio, Opgaeld c. agiotage ['adgjotids, 'ei-] Vekselaager, Agiotage c, B0rsspil w, 
B0rsspekulationer pi. 

agitable ['adgitabl] t bevsegelig; som lader sig dr0fte, 
som kan droftes. agitate ['adgiteH] vt (voldsomt) be- 
vsege, saette i Bevsegelse ; ryste ; forstyrre ; afhandle, 
dr0fte, undersoge [et Sp0rgsmaal a question] ; omgaas 
med [fortvivlede Planer desperate designs]; ~d ogs. op- 
r0rt, f. eks. om Hav; ophidset, om Sind; be ~d, om 
et Sp0rgsmaal, ogs. vsere p. Bane, i Bevsegelse, oppe; 
he was greatly ~d, ogs. det gjorde et stserkt Indtryk 
p. ham; an ~d countenance en forstyrret Mine; ques- 
tions that are now agitating the public, som nu ssetter 
Sindene i Bevsegelse; the wind ~s the sea ssetter Havet 
i Bevsegelse; _ his views, ogs. agitere f. sine Me- 
ninger. agitate vi agitere [for for, in favour of], agi- 
tation [adgi'teijan] Bevsegelse; Rystelse; Forstyrrelse, 
Uro; Ophidselse, ophidset Stemning; Dr0ftelse, Under- 
s0gelse; (politisk &c) Agitation c; religious ~s religi0se 
Brydninger; the sea is in _, i voldsom Bevsegelse, i 
Opr0r, opr0rt; a violent ~ was set on foot [en voldsom 
Agitation blev sat i Gang] to . . . ; the scheme which he 
had in-, som ban omgikkes med. agitator ['adgite { ta] 
Ophidser; Tilskynder; Agitator c; Rystevserk n. 

aglao! ['agla o u ] hind bring (el. giv) mig lid! 

aglee, agley [a'gli'j ad sc sksevt; gait; gang ~. 

aglet s, se aiguillette. 

Aglionby ['aglianbi] s. 

aglow [a'glo u ] g!0dende; bed; her face all ~ med gl0- 
dende Kinder. 

agnail ['agueU] Neglebyld [whitlow]; Neglerod c 
[hangnail]. 

agnate ['ague 1 !] beslsegtet paa fsedrene Side; s Agnati 
fsedrene Frsende, Slsegtning c paa fsedrene Side, agiiatic 
[dg'natik] agnatisk, paa Mandslinien; _ succession 
Arvegang p. Mandslinien. agnation [ag'ne^an] agna- 
tisk Slsegtskab, Fsedrenefrsendskab n. 

Agnes ['agniz] Agnes. 

agnomen [g'no u men] antiq Tilnavn n. agnomination 
[agnami'neijan] Tildelelse (el. Givelse) c af Tilnavn; 
Tilnavn w; rhet Paronomasi c 

agnostic [ag'nastik] a agnostisk; _ doubt, agnostic s 
Agnostiker c, En der ikke vil udsige noget bestemt om 
det guddommeliges Natur. agnosticism [ag'nastisizm] 
Agnosticisme c. 

agnns ['agnas] egl. Lam n; Agnus Dei en Vokskage 
m. indprseget Figur af et Lam baerende Sejersfanen; 
~~castus ty Kyskhedstrse n: Vitex agnus castus. 

ago [a'go u ] ad for ... siden ; three days _ for tre 
Dage siden; long ~ for Isenge siden, forlsengst; not long 
~ for ikke Isenge siden; days of very long ~ laengst for- 
svundne Dage. ago s: in the long ~ i gamle, Isengst 
forsvundne Dage. 

agog [a 'gag] a & ad lysten, opsat; set him ~ for 
(or on) g0re ham lysten paa; set his curiosity - 
pirre (el. vsekke) nans Nysgerrighed ; - to lysten efter 
(el. paa) at, opsat p. at ... 

agoing [a'go u irj] i Gang; set ~. agone [a'ga(-)n] ad 
p & poet for ... siden [ago] ; a svunden, fremfaren; 
in years _ i fremfarne Tider. 

agonism ['agonizm] Vseddekamp, Vseddestrid c. 
agonist ['agonist] Vseddeksemper ; theol Agonistiker, 
Donatist c. agonistes [ago'nisti-z] Vseddekaamper c, i 
det Udtryk Samson Agonistes, Titlen p. en Tragedie 
af Milton, agonistic [ago'nistik] Vseddekamp-, Vsedde- 
ksemper-, vseddekampsmsessig; polemisk. agonize ['ago- 
naiz] vt pine, martre; the ~d cry of my brother min 
Broders Smerteskrig; to escape from an agonizing hate; [o] so; [ai] I, [au] out; [8] the; ()>] thin; [/] sfee; [g] measure; [n] sing; [a, d, e] osv. vaklende med [e]. ago aid [kvalfuld] death; the -d [ulykkelige] father; he -d his 
mother by his behaviour. Agonize vi martres, pines, 
lide Kvaler; fig arbejde (el. ksempe, anstrenge gig) til 
det yderste, pine sig; every one who has no real fancy 
seems agonizing for [at jage efter] originality; I might 
- [arbejde t. det yderste] in words for a day, and I 
should not express the delight; I'd ~ [g0re mit yderste] 
to serve you if I could, auronothete [o'go u nobi't] antiq 
Kampdommerc. agony ['agoni] opr. Kamp; D0dskamp, 
Dedskval t; Kval c, Kvaler pi, Pine; Sjaelekval, Angst, 
Fortvivlelse ; Krise, hoj Spending c ; F ni Point pi, i 
Whist 1 ; the ~ column Jammerspalten. En Afdeling af 
en Avis, f. eks. i the Times, hvori Bekendtg0relser om 
savnede Paararende &c indrykkes; the - moment, sp 
det afgerende (el. niest spsendende) 0jeblik; mortal ~, 
_ of death D0dskamp, Agoni c ; the crisis or essential 
_ of the battle Slagets Krise eller afg0rende Moment. 
Carlyle ; an ~ of tears fortvivlet Graad c ; she was in 
an _ nun led Angstens (el. D0dens) Kvaler; nun var 
ganske ulykkelig ; some of his followers, who had eaten 
some, died in ~, under store Smerter; be in an ~ of 
apprehension, of fear svseve i den d0deligste Angst; in 
an - of pain under svsere (el. ulidelige) Smerter; he 
struck the marble in an _ of pleasure, [i en Paroksysme 
af Begejstring] bidding it "Speak!" burst into an ~ of 
tears, of weeping brast i voldsom (el. fortvivlet) Graad. 

agouti [a'gu-ti] Guldharec: Dasyprocta. 

agrarian [a'grae^rian] agrarisk, jordbrugs- ; s Agra- 
rianer; Lov c om Jordens Udstykning i lige Dele. 
agrarianism [a'grse^rianizm] Agrarianisme c, Principet 
om Jordens ligelige Fordeling. 

1. agree [a'gri'] vt indr0mme [Faktum, dette the 
fact]; blive enige om; ~d? enig? / am ~d, enig; well, 
it is -d godt, det er en Aftale, et Ord; and it was ~d 
bl. a. og saaledes blev det da; it was ,d that man blev 
(. . . var) enig om, at . . .; the ~d [stipulerede, *ogs. om- 
forenede] charge of 100 gs ; the price -d to be paid den 
aftalte (el. stipulerede, *ogs. omforenede) Pris; pay him 
his -d [den aftalte] salary; at the -d [aftalte] spot. 

2. agree vi stemme, stemme overens; vsere enig(e), 
vaere enstemmig; enes, blive enig, komme til Enighed; 
enes, leve i Enighed; the brothers did not _ kunde 
Ikke enes, kom ikke overens; . for the price enes 
(el. blive enige) om Prisen; authors do not ~ in [er 
ikke enige om] the sense of this expression; ~ on 
blive enige (el. komme t. Enighed) om [en Kendelse a 
decision] , vedtage [en Beslutning a resolution}; ~ to 
indvilge i [et Tilbud an offer] ; vedtage [en Resolution 
a resolution] ; this was .d to ogs. dette blev indvilget; 
I ~ with him [er enig in. ham i] that . . .; I quite ~ 
with him there F ogs. det holder jeg ganske m. ham 
i; lobsters do not with him, bar ban ikke godt af, 
harinonerer ikke m. ham, bekommer ham ikke vel; I 
don't . with [jeg befinder mig ikke vel paa, *ogs. jeg 
kommer ikke af det med] the sea. 

agreeable [a'gri'abl] overensstemmende [med to]; be- 
hagelig; do the , g0re sig behagelig, F *ogs. g0re 
sig fore; do the (or make himself) _ to g0re sig be- 
hagelig for ; if all the company are ~ R hvis alle saa 
synes, *ogs. hvis ingen er modbydelig; / am quite - to 
anything [jeg vil ikke modsaette mig, *ogs. vsere modbyde- 
lig t. noget] that will he&pedite business; mix [forene] 
the useful with the -. agreeably [a'gri'abli] ad be- 

1 [There are] nine points to an agony of whist. 
Choice Reading. Ed. by W. A. Clouston. Melbourne, 
E. W. Cole, p. 192. hagelig, paa en behagelig Maade; - to i Overensstem- 
melse med. agreement [a'gri'mant] Overensstemmelse, 
Enighed ; Aftale ; Akkord, Overenskomst, Kontrakt c; 
Forlig n ; we met by ~, efter Aftale; come to an . slutte 
(el. gaa til) Forlig; slutte Akkord. 

agrestic [a'grestik] landlig; bondeagtig, raa. agrl- 
cultor ['agrikAlta] Landmand c [husbandman], agri- 
cultural [agri'kAltJaral] Jordbrugs-, Landbrugs-; _ college 
hejere Landbrugsskole c; the _ prospects are fair 
H0studsigterne er ganske gode; - society Landhushold- 
ningsselskab. agriculture ['agrikAlt/a] Jordbrug, Land- 
brug n. agriculturist [agri'kAltJarist] Agronom c. 

agrimony ['agrimaui] ^ Agermaane, *Akermaane c: 
Agrimonia eupatoria. 

agriot ['agriat] prov B0nderkirsebaer, surt Kirsebser, 
Syltekirsebser, *Kirseb?er n : Prunus cerasus. 

agrom ['e^rdm] path Agrom c, i Bengalen kc en 
Sygdom hvorved Tungen revner og klseber v. Ganen. 

agronomy [a'granami] Agronomi, Jordbrugslaere c. 

agrostology [agro'staladgi] Grseslsere c. 

aground [a 'graund] ad & paa Grund ; we ran her 
[satte Skibet] .. 

agroupment [a'gru-pmant] Grupperiug c [grouping]. 

ague ['eigju] Kuldegysning; Koldfeber c. ague ['e'gjuj 
vt slaa med (el. ligesorn med) Koldfeber; -d febersyg; 
fever Koldfeber; tree Sassafrastrse, indisk Fenuikel- 
trse: Radix (s. Lignum) sassafras, aguish ['e'gjui/] 
feberagtig; feberkold; gysende. 

agnn-boat [?] hind Damper c, Dampskib n. 

ah [a 1 ] int ah! o! ak! _ me! ak, ve mig! aha [a'ha'] 
int aha ! s Haha c, Aabning i Hegn m. en dyb Grav 
foran [ha-ha]. 

Ahab ['ehab] Achab. 

Ahasuerns [ahazju'rras] Ahasverus c. 

ahead [a'hed] ad forud, foran; fremad; & forud; ^ 
forover ; line ~ K01vandslinie ; a vast stride ~ et langt 
Skridt fremad; be so much ~ fig ogs. have saameget For- 
spring (*til Forgangs); wind right - stik Modvind, Vind 
stik i Stsevn; the wind is right ~, stik i Staevn; get ~ 
komme forud ; fig ogs. faa Indpas ; go ~ gaa forover; 
skyde over Stfevn; go _! forover ! Ogs. som arnerikansk 
Valgsprog; a go-ahead man en Fremskridtsmand. 
ahead, i Forb. m. of: be . of vsere foran (el. forud 
for); vsere (el. sidde) ovenfor [i Klassen in class]; be 
_ of her time & vsere forud i Ruten; get _ of, amr 
overliste, narre, *ogs. lure ; the island bore but a little 
~ of [pejledes blot et kort Stykke forenfor] us; he sat 
for some moments looking - of him, og saa frernfor 
sig; run _ of\ the reckoning vsere forud for Be- 
stikket. 

ahint [a'hint] ad & prcep bagved, *ogs. bag sc A 
prov [behind]; his rooms _ the club. 

Ahithophel [d'hibofel] Achitofel c. 

ahoy! [a'hoi] int J, hoj! all hands ~! alle Maud op! 

ahull [a'hAl] ad: lie . J, ligge hi for Takkol og Tov 
f*Taug). 

1. ai ['a'i] zoo (almindeligt, tretaaet) Dovendyr n, Aj c: 
Bradypus tridactylus. 

2. ai [a(-)i] ad ja [ay]. Ofte hos R. Kipling. 

1. aid fe'd] vt hjaalpe, staa bi, st0tte; Heaven [Gud] 
-a those who ~ themselves; he ~ed my escape, hjalp 
mig t. at undvige. 

2. aid vi hjaelpe til, bistaa; - and abet gaa ham 
(Ac) tilhaande, v. en Ugerning; - in [hjselpe til m. at] 
concealing the goods; ,ed in [bistod ved] the destruc- 
tion of the pirates' nest. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hot; [&] fall; [a] hot; [A] but; [9'}hwrt; [a] inner; aid aja 3. aid s Hjselp, Stette; Penge-Hjaelp, -Underst0ttelse 
c, an _ to memory en Stette f. Hukommelsen ; F en 
Fuskelap; these may be *s [Stetter, en St0tte] to mem- 
ory; gave (or rendered) such ~ in the household as 
might be expected hjalp til i Huset, saa godt de kunde; 
render - yde Hjselp; call him in ~ kalde (el. tage) 
ham til Hjselp; in . of the funds t. Indtsegt for 
Fondet; come (swim) to his ~ komme ham t. Hjselp 
(sv0mme ud f. at hjselpe ham); the translation has to 
be performed without any ~, uden noget Hjselpe- 
middel. 

aide [e ! d] & Adjutant c; with - and staff, aide-de* 
camp [fr. ; 'eiddakarj] & (Generals) Adjutant c. Forkortet 
A. D. C. aider ['e'da] Hjselper; St0tte c, Se abettor! 

aigrette ['e'gret] Diamantbusk, Bsevrenaal c. Se egret, aiguillette [eigwi'let] Dup, *ogs. Dop, p. Frynse el. 
Snor; ^ Aiguillette c, Snorebaand n, Sn0relidse c. 

ail [el] vt fejle; what ~s you? hvad fejler du? hvad 
er det som fejler dig? something ~s him han fejler 
noget, der fejler ham noget, der er noget som fejler 
ham. ail vi fejle noget. ail [eU] t Upasselighed c. 

nil a nt us [ententes] ; . tree Ajlanttrse, Anghikatrse n: 
Simarubacece, Xanthoxylacece. 

ailing ['eilirj] a upasselig; skranten, *ogs. hanglesyg. 
ailment ['eUmant] Upasselighed, Sygdom c; little -s *ogs. 
smaa Ramperier; Andrew Ague asked his aunt her ~, 
hvad der fejlede hende? Begyndelsen t. en Slags 
0velsesstykke i Tungefcerdighed, f. B0rn; he has the ~ 
badly at present. 

ails [eUz] $ prov Stak c, Avneb0rste c, ogs. *Akse- 
skaeg n, *Snerp c. 

1. aim [em] vi sigte [paa a*]; fig stile [til a*]; 
strsebe; tragte [efter kongelig Magt at royal power}; 
~ high sigte h0jt; fig stile h0jt; _ at, ogs. sigte til; 
tage Sigte paa; m. upers. S\ibj. sigte til, tilsigte, gaa ud 
paa; efterstrsebe [nans Liv his life] ; it was ~ed at you, 
you were ~ed at det sigtede (el. der sigtedes) til Dem, 
det var m0ntet .(ogs. *myntet) p. Dem; _ for sigte 
efter; both boats were ~ing for [ogs. stilede til] the 
same whale. 

2. aim vt rette; fig rette, stile - his rifle at sigte 
(m. sin Riffel) paa; a satire ~ed at [rettet mod, stilet 
til, som tager Sigte paa] this vice. 

3. aim [etai] a Retning c, Sigte; Maal, Sigte; fig 
Sigte, (For)maal n\ my life's ~ min Livsopgave, mit 
Livsmaal; technique is not the ~ and end of art, Kun- 
stens Endemaal; cry _ raabe Sigt! v. Bueskydning; 
fig f opmuntre, st0tte, segge; give _ f l ede Ens Sigte, 
vejlede En (v. at sige ham Udfaldet af foregaaende 
Skud), i Bueskydning; a society having for its _ the 
the revival of, som bar til (el. saetter sig det) Formaal 
at faa genindf0rt . . .; take . tage Sigte, sigte; take 
-! >& (Iseg) an! take a steady ~ now! tag nu godt 
Sigte ! crier Vejleder, Bistand (v. Sigtet, under Bue- 
skydning); fig Hjaelper c med Ord alene. aiming Sigten, 
Sigtning c, Sigte n; ~ apparatus Sigte-Apparat n, -Mid- 
ler pi; - tube, art 0velsespatron c. aimless uden Maal, 
hensigts!0s, formaals!0s; an ~ life et Liv uden Maal 
(og Med). aimlessly ad uden Maal og Med. 

ain [e ! n] sc egen [own]; en [one]. 

Aino ['aino u ] Aino c, Menneske af endel lavtstaaende 
Stammer p. Jeso &c; a Aino-. 

ain't, aint [e'nt] v. Staar for am not, is not, are not. 
Undert. f. have not, has not. 

1. air [se-Q] 8 Luft; Luftning; J* Melodi; ^ Arie; 
Mine ; Holdning c ; Vsesen n ; light -s lette Luftninger; a lofty . en stolt (el. vserdig) Mine ; affect the ~s of 
a lady spille Dame ; horse and rider passed through 
man and carriage, as if they had been thin ~, som 
de havde veeret Luft; he is thin ~ to me han er Luft 
f. mig; it would simply be beating the _ det blev lutter 
Slag i Luften; find _ faa Luft; give himself (or 
put on) _s g0re sig til, g0re sig vigtig, give sig en 
air; the grand ~ he is giving himself [den fornemme 
Mine han giver sig] this morning; the . smells sweet, 
ogs. Luften er ren; take ~ trsekke frisk Luft; f blive 
bekendt, komme ud; take the _ trsekke frisk Luft; 
*motionere; I feel as free as ~, fri (og let) som Fuglen 
i Luften; gasp for _ snappe efter Luft; numbers 
were walking for ~, var ude for at trsekke Luft; it is 
[ligger] in the ~; the boatswain raised his cat high in 
~, h0jt i Vejret; up into the ~ (op) i Luften, tilvejrs; 
a trout would leap a foot into [op i] the air; live 
on _ leve af Luften, F leve af Herrens Vejr og Norden- 
vind. 

2. air [ae*8] vt lufte, udlufte; ventilere; fig give Luft, 
F lufte [sine Tanker om his ideas as to; sine Besvse- 
ringer his grievances] ; _ his French opfriske sin 
Fransk ; *bravere m. sin Fransk ; _ [r0re, ogs. *movere] 
a horse; the usual first ideas that ~ themselves [ogs. 
som ventileres] on every new acquaintance; ~ quo- 
tations kaste (el. slaa) om sig m. Citater; _ his [komme 
m. sin, tillade sig denne] insolent swaggerings. 

air|ball, balloon Ballon c, som Leget0j; bladder 

Luftblaere; Sv0mmebl8ere ; born Iuftf0dt, luftig, fan- 

tastisk; built bygget i Luften; _ castles Luft-Slotte, 

-Kasteller; casing Kappe c, paa Dampskibsskorsten; 

draught Lufttrsek; drawn tegnet i Luften; _ castles 

Luft-Slotte, -Kasteller; gun Luftb0sse c; holder 
Gasmaaler c, Gasometer n. airily ['se-arili] ad luftig; 
fig friskt, raskt, vindig; i det blaa. airiness ['se %9 rines] 
Luftighed; fig Friskhed, Lethed, Raskhed, Vindighed c. 
airing ['a^rir)] Luftning, Udluftning; Ventilation; Luft- 
ning, af Vind ; Motion, Tur c; a light ~ en svag Luft- 
ning, *ogs. et Hseng af Vind; _ hours Spadseretid(en); 
walk out (take the child out) for an ~ gaa ud for at 
trsekke frisk Luft, *ogs. motionere (movere Barnet). 

airjplant Luftplante ; poise Luftvsegt; sac Luftssek, 

i Fuglelegeme; shaft Luftskakt; spacing (et vist 
Antal) Kubikfod Luft; ..thread (Edderkops) Lufttraad 
c; pi flyvende Sommer c, *Lufttraade pi [gossamer]; 
tight lufttset; -.trap Vandlaas n. 

1. airy ['se^ri] s R Gaardsplads c, under Gadens 
Niveau [area]; in a parenthesis were the words "airy 
bell", as an instruction to the bearer. Pickw. P. 

2. airy ['se' 9 ri] s (0rne)rede c, *n [aerie, eyry]. 

3. airy ['se'Ti] ad is. amr nogensinde. m. Nseg- 
telse [ary, ever a]; - a sail en eneste Sejler. 

4. airy ['se-ori] a luftig; fig frisk, let, luftig, i det 
blaa, rask, vindig : i dadlende Bet. ; merry and ~ glad 
og let; empty sound and ~ notions, og vindige Ideer. 

aise [ete] ^ prov H0rsilke, *Snyltetraad : Cuscuta; 
mere Shilling c, i Billingsgate. 

aisle [ail] arch F10j ; Gang c, i gotisk Kirkebygning; 
is. Sideskibw, ogs. side ~; middle . Midtskib; .d med 
F10je ; med Sideskibe. 

ait [et] Ulle (*liden) 0, Holm, *Holme c [ayot, eyotj. 

aitch-bone ['eH/boin] Halestykke w. 

aits [e j ts] pi sc Havre c [oats]. 

Aix-la-Chapelle [e'(k)sla/a'pel] Aachen w. 

ajar [a'dga- 9 ] ad paa Klem, F *P a Glyt, paa G10t; 
leave the door ~ lade D0ren staa p. Klem <fcc; open 
the door .. ajar ad: they are ~ der er kommet en [e 1 ] hate; [o u ] so; [ai] I; [au] out; [3] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing, [a, a, e] osv. vaklende med []. aju Alb Kurre paa Traaden, der er kommet dem noget iraellem. 
8ml. 1 & 2 jar! 

ajutage fo'dgu tidg, 'adgutidg] Straalerer, Regulerings- 
rer; dmp Aflebsrer; cfcem Forbindelsesrer n, mellem 
to Apparater. 

ajutment o'dgAtmont] Fremspring n. Marryat, P. 
Simple. 

alt* s* f? Akasa c & n, forste aabenbarede Element 
i Kosmos, Urstof n. I teosofiske Beger. 

Akbar ['akbir a ] Akbar c, egl. meget stor. En Mogul- 
kejser i 16. Aarh. ; the king was as tolerant as , in 
matters of belief. Sml. Allah! 

Akenside ''e'knsaid] s. 

Akerman ['akoma'n] Akjerman n (By). 

akimbo [o'kimbo 11 ] ad i Siden; arms ~ m. Hamderne 
i Siden; tvith one arm -. 

akin [o'kin] a beslsegtet, i Slsegt, *R i Skyld [med to]; 
the ttvo families are near _, er na?r besla^gtede, *P i 
nsert Skyldskab; tvith a feeling , to [som var besla-gtet 
m., i Sla>gt m. I gratitude. 

knee [o'ni'j poet paa Kme. 

Akyab [a'kjab] s. 

al., andre, flere, en Forkortelse af alii [e'liai] ; at the 
suit of Aleck Brodie, et ~ efter Rekvisition af A B. 
med flere (m. fl.). 

Alabama [illo'ba ma] Alabama n ; the - question Ala- 
bamasagen, et Stridssp0rgsmaal mellem de nordameri- 
kanske Fristater og England i Anledning af Krydseren 
Alabama. 

alabaster i'aloba'sto, ala'ba'sta] Alabast c; ..glass 
Alabastglas, Mjelkeglas. 

alack! [a'lak] int, ak ! _a>day! Gud hjselpe mig! 

alacrity [o'lakriti] Frejdighed, Kvikhed, Raskhed c; 
- to 'Redebonhed t. at] undertake the commission; the 
soldiers advanced tvith _ to meet the enemy, rykkede 
frejdig Fjeuden (*Fienden) im0de. 

Aladdin [.Vladin] Aladdin c; finish Js window o: 
at (forsoge at) fuldf0re et Arbejde som eu stor Aand 
bar ladet ufuldendt. 

a-la-grecque [fr.; alo'grek] arch a la grecque c & n, 
rette Linier brudte under rette Vinkler. 

alamode [fr.; I al8'mo"d] moderne, alamodisk. 

aland [a'land] ad iland. Aim. ashore, 

Alani [o'leinai], Alans ['alanz] pi Alaner. 

alar [e'la] Vinge-; vinget. 

Alaric ['alarik] Alarik c. 

1. alarm [a'la m] s Alarm, Alarmering c, Anskrig n; 
Brandalarm, Brandmelding [an - of fire]; Uro, ^ng- 
stelse; Bekymring; Vaekker c (i Ur); Vsekkerur n 
[alarum]; Appel c, i Fsegtning; ~s of fire, ogs. Brand- 
raab, Raab p. Brand; beat an , slaa Alarm; give 
the -, m. pers. Subj. g0re Anskrig; the cry of the pay- 
master had given an (or the) ,, havde sat Folkene (&c) 
i Bevfegelse, havde alarmeret Folkene; I gave him no 
small - jeg gjorde ham ikke licit (lidet) urolig; on an 
~ of fire being given da der var gjort Brandalarm, da 
Brand var varslet; v. (en) Brandalarm; raise an (or the) 
~ gere Anskrig, g0re Alarm, raabe; take (the) . tage 
Skraek, mrerke Uraad; take the ., ogf. blive alar- 
meret, komme i Beva?gelse; take - at blive urolig 
(e4. *ngstelig &c) over. "What do you mean?" she 
cried, in ., raabte him urolig; I was constantly in . 
about him jeg gik i stadig Uro (el. yEngstelse) f. ham; 
keep them in a state of - holde dem i stadig Uro; 
the party were under great ., befandt slg i stor Uro; 
you need not be under the slightest ., beh0ver aldeles 
ikke at sengste Dem. 2. alarm [a'la-<m] vt kalde til (el. under) Vaaben; 
saette i Bevsegelse, bringe paa Benene, alarmere; varsle; 
skraemme; forurolige, aengste; ~ed, ogs. forskrtekket; 
urolig, aengstelig. alarm|bell Alarmklokke, Larmklokke, 

Stormklokke; -.clock Vsekkerur n drum Alarm- 

tromrne, Larmtromme, Stortromme; gauge [ ge'dg] 
dmp Manometer n, Vandstandsmaaler c; -.ground 
Alarmplads; .-gun Alarmkanon. alarming a skrsek- 
indjagende, frygtelig; mindre stserkt: foruroligende, 
sengstende. alarmingly ad is. i en foruroligende (el. 
seugstende) Grad; the fever increased ~; the knees of 
the trousers began to get ~ [beta?nkelig] white, alarm- 
ist [9'la- a niist] Alarmist, Urostifter c. alarmjpost Alarm- 
plads c; natch Vaekkerur n. alarum [a'laram] Vfek- 
kerur n; is. ^ Larmpibe c. Ogs. larum. 

alary ['e'lari] Vinge-; vingedannet. 

alas! [o'la's, a'las] int, ak!; destovserre, ogs. *des- 
vserre; for loss of life along that coast was, -/ [des- 
vserre] no novelty; ~ for us, [saameget vaerre for os, ve 
os] if we get a few pinches! but - for the vanity of 
human hopes! men ak ! hvor tomme er ikke men- 
neskelige Forhaabninger ! 

alastor [o'la'sto] Hsevnaand ; Alastor, or the Spirit of 
Solitude, et Digt af Shelley. 

alate ['eUeH] anat & $ vinget. 

a latere [e 5 'Jatari ] (legatus) a latere c, paveligt 
Sendebud. Sml. de latere! 

alaya [?] Verdens Sjsel c, Aanden (Buddhi) som Ver- 
deus Princip. I teosofisk &c Sprog. 

alb [alb], alba ['alba] Albe, Messesserk c, hos Kato- 
liker. 

albacore ['albaka- 9 ] s, se albicore! 

Alban ['alban] a: the , Mount Albanerbjsorget. al- 
ban Alban n, et hvidt krystallinsk Stof udvundet af 
Guttaperka. Albania lal'be'nja] Albanien n. Albanian 
[al'be'njan] albanesisk; s Albaneser c. Albans ['a'lbanz]. 
Albany ['a Ibani], bl. a.: the ~ Albany n. Et Kvarter i 
Piccadilly, London, m. elegante Lejligheder f. ugifte. 

albata [al'beHa] Nys01v n [German silver]. 

albatroKs ['albatras] 3f Albatrosc: Diomedea eoculans 
fman-of-war bird]. 

albeit [al'bi'it] cj poet hvorvel, endsk0nt. 

Albemarle ['albima 1] s. 

Albert ['albot] Albert c; a prince - amr Surtout, Slags 
dobbeltknappet Boujour c; an , chain en (*ogs. et) 
kort Urkaede; _ rock Albertitc. 

Alberta [dl'ba ta] Alberta, Berta c. 

albescent [al'besnt] hvidnende; hvidlig. 

albicore ['albika a ] Jf Bonitc: Thynnus pelamys. 

Albigenses [albi'dgensi-z], Albigeois [fr. ; 'albidgois] 
Albigensere. Alblgensian [albi'dgensian, -Jan] albi- 
gensisk; the ~ war Albigenserkrigen. 

Albin ['albin] sc (det skotske) H0jland n. 

albinism ['albinizm] Albinisme, Lysskyhed c. albino 
[al'bi no", - ( baino] Albino, Kakerlak c. PL albinos. 

Albion ['albjan] poet Albion, England n ; - metal 
Alb(ion)metal, fortinnet Ely n. 

Alboin ['alboin] s. 

albugineons [albju'dgi njas] seggehvideagtig, *0jehvide- 
agUg. albngines [al'bjirdsini z\pl af albugo [aPbju'go"] 
path hvid Staer c. album ['albam] hvid Tavle, is. til 
Bekendtg0relser, hos Romerne; Stambog c; (Fotografi)- 
Album n; Navneprotokol c. albumen [al'bju'man] ^Egge- 
hvide c; ^Eggehvidestof n\ Frohvide c. alburnum 
[al'bd-nam] Spint, Gede c, Hvidtrse n, ogs. *Splint, *Gjete, 
Yte c [blea, sap, sapwood]. 

Albyn s, se Albin! [a- i- u-] osv. lange som i for, fee], fool; [ba] Trykstavelse; [a] hat, [A] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hurt; [a] inner; ale alh alcade [81'ke'd] = alcalde & alcaid. 

alcahest ['alkahest] Alkahest c & w, Menstruum, al- 
mindeligt Opl0sningsmiddel n. 

Alcaic [al'keUk] alkseisk; s alkseisk Vers el. Verse- 
maal n. 

alcaid [al'ke { d] (spansk) Kommandant; Slutter c. 

Alcaia [alka'la-] s. 

alcalde [al'kaldi] Alkalde, Byfoged c, i Spanien. 

alcanna [al'kana] Alkanna c. Se (al)henna! 

alcarraza [alka'ra za] Vandk01er c. 

aleayde, s, se alcaid! 

Alcester ['a'lsta, 'a'(l)sta] 8. 

alchemist ['alkimist] Alkymist, Guldmager c. alche- 
mistic [alki'mistik] alkymistisk. alchemy ['alkimi] Al- 
kymi c, Guldmageri n. alchymist &c, se alchemist, &c\ 

Alcina [aTtJrna] Alcina c, en Person i Ariosts Orlando 
Furioso. N0d sine Elskere en Tid, og forvandlede 
dem saa til Trseer, Stene, Kilder, Dyr. 

Alco ['alko] ; _ dog Alkohund, en Varietet af Vild- 
hunde i Meksiko og Peru. 

Alcock ['a-lkak] s. 

alcohol ['alkohal] Alkohol c. alcoholic [alko'halik] 
alkoholisk. alcoholize ['iilkohdlaiz] vt alkoholisere, for- 
vandle til Alkohol. alcoholmeter [alko'halmita], alco- 
bolometer [alkoha'lamita] Alkoholometer n, Brsende- 
vinspr0ver c. 

Alcoran [alko'ra-n, 'ran; 'al-] s: the - Koranen. 

alcove ['alkouy, al'kov] Alkove, Fordybning, i Vse- 
relse; Niche c, til Statue &c. 

alcyon ['Slsidn] s, se halcyon! alcyonian [alsi'o u njan] 
alcyonisk; -poZt/psKorkkoraller. alcyoninm [alsi'o u njam] 
Korkkora c; - digitatum D0dningehaand c [dead men's 
fingers]. 

Aldebaran [al'debaran] as* Aldebaran c. 

aldehyde ['aldihaid] chem Aldehyd c & n 

1. alder ['a'lda] $ El c, Elletrse n, *Or c, Oretree n, 
prov Older c : Betula alnus; - buckthorn T0rstetrse n, 
*Brakal, Hundheg, Troldheg c : Rhamnus frangula. 

2. alder sp en Art kunstig Flue c til 0rredfangst 
Sort Krop, brune Vinger, sorte Tva?rbaand. 

alderman ['a/ldaman] Oldermand, Raadmand, Raads- 
herre c ; mayor and ~ Borgmester og Raad ; an in 
chains, si f. en Kalkun behsengt m. P01ser. aldermanic 
[a'lda'manik] a Raadmands-; the vacant ~ gown, alder- 
manship ['a'ldemanjip] Raadmandsvserdighed c. 

aldern ['a'lden] a Elle-, *Ore-, prov Older-. 

Aldersgrate ['a-ldazge 1 !]; _ Street, i London. 

Aldershot ['a'lda/at] Aldershot n, en Standlejr i Hamp- 
shire, sydvest f. London. 

Aldine ['a'ldain, 'aldain] a aldinsk, trykt af Aldus 
Manutius i Venedig; s Aldiner c. 

ale [en] (staerkt, klart, gulagtigt) 01 n; - -berry f aleatory ['e^jatari] afhsengig af et Terningekast, 
usikker, hasarderet, *ogs. hasardi0s. 

alecampane [alikam'pe^] Slags Brystsukker n, Kara- 
mel, Drops c. 

alecnst ['eUkast] ^ Balsom, ogs. *Balsam c: Tana- 
cetum balsamita. 

alectryomachy [alektri'amaki] Hanekamp c. 

alee [a'lr] ad & i Lse; helm ./ 

alegar ['iiliga, 'eUiga] surt 01 n, Malteddike c. 

ale|glas8 01glas [aim. tumbler}; ..house 01hus; -poli- 
tician, ogs. politisk Kandest0ber c. 

Alemanni [ali'manai] Alemanner. Alemannie iili- 
'mauik] alemannisk. 

alembic [a'lembik] Destillerkolbe c. Aleppine [ale'pi'n] a, aleppensisk, fra Aleppo; s 
Aleppenser c. 

alerion, s, se allerion! 

alert [a'la't] aarvaagen, agtpaagivende, rask (i Ven- 
dingen), f vaagen; he is always on the ~, altid p. sin 
Post, altid aarvaagen; a sentinel on the , en aarvaagen 
Skildvagt; the Sorbonne became on the ~, kom i Ge- 
vaer; keep attention on the _ holde Folk i Aande; 
put him on the - g0re ham aarvaagen, advare (el. 
*varsle) ham. alertness Aarvaagenhed ; Raskhed, F 
Vaagenhed c. 

alesilver f 01afgift c, til Londons Lordmayor. 

aleuromancy [a'lju^ramansi] Aleuromanti, Melspaa- 
dom c. aleurometer [alju'ramita] Melmaaler, Melpr0ver 
c, til at bestemme Melets Maengde af Plantelim. 
aleuron(e) [a'lju <a ran, -ro u n] Aleuronat, Glutenmel w, 
^Eggehvide, is. udvundet af Hvede. aleuronlc [a'lju- 
'ranik] Aleuronat-. 

Aleut [ali'u-t] Aleut c. Aleutian [ali'u fan], Aleatic 
[ali'u-tik] aleutisk. 

alewife 01v8ertinde; amr Jf Alose, Aletflsk, Majflsk, 
Stamsild c : Clupea alosa. 

Alexander [aleg'za'nda] Alexander c; ~ the coppersmith, 
se 1 Tim. I. 20 & 2. Tim. IV. 14!. Alexandra [aleg- 
'za'ndra]. Alexandrian [aleg'za'ndrian] Aleksandriner c; 
a aleksandrinsk. alexandrine [aleg'za'ndrin] Aleksan- 
driner c, en Versart. 

alexipharmic [aleksi'fa-amik] indeholdende Modgift, 
*ogs. modgiftig; s Modgift c. 

alexiteric [aleksi'terik] indeholdende Modgift, *ogs. 
modgiftig; s Modgift c. 

Alf [glf] Alf, Alv c, forkortet f. Alfred. 

alfa ['a'lfa] ^ Alfa c, Spartogrs n: Stipa tenacis- 
sima. 

Alfonso [al'fanso u ] Alfonso c. 

Alford ['alfad]. Alfred ['alfred]. 

al fresco [al 'fresko u ] i det fri, i fri Luft, under aaben 
Himmel; _ cafe Friluftskafe, *ogs. Udekaf6; _ con- 
certs, luncheons; an ~ costume en luftig Dragt. 

alga [alga] $ Tang, Tare, Alge c. PI algae ['aldgi']. 

algal ['algal] a algeagtig; s Alge c. 

algebra ['aldgibra] Algebra c. algebraic(al) [aldgi- 
'breMk(l)] algebraisk. algebraist [aldgi 1 breast] Alge- 
br(a)ist c. 

Algeria [al'dsiaria] Algerien, Algier n. Algerian 
[al'dgiarian] algiersk; s Algierer c. Algerine [aldsi'ri'n] 
algiersk; s Algierer; fig S0r0ver c. 

Algernon ['aldganan]. 

Algic algonkinsk [Algonkin]. 

algid ['aldgid] is. path iskold; . cholera asiatisk (el. 
indisk) Kolera; the cholera reached the ~ stage. 

Algiers [dl'dgiaz] Algiern. 

alglflc [al'dgifik] med steerkt k01ende. 

algology [al'glladgi] Algologi c, Lseren om Algerne. 

Algonkin, Algonquin [al'garjkin] algonkinsk. 

algor ['alga] path Frysning, Kulde c. 

algorism ['algarizm], algorithm ['algaribm] det ara- 
biske Talsystem; Beregning c; the ~ of numbers, of 
surds. 

algous ['algas] Alge-, Tang-, Tare-; algeagtig; algerig. 

alguazil [algwa'zil] (sp.) Politibetjent c. 

algum ['algam] bibl r0dt Sandeltrse n [almug]. 

Alhambra [al'(h)ambra] s : the- Alhambra n, et Slot i 
Granada. Alhambresque [al(h)am'bresk] alhambresque, 
i Alhambrastil. 

alhenna [al'hena] ^ Henna c, en orientalsk Plante 
som bruges t. Sminke [alcanna]. 


hate; [o*] so; [ai] /; [au] out; [8] the; [b] thin; [f] she; [g] measure; [n] siw^; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. alh 26 all alhydic [al'baidik] a: > chain & Luftsaekksede c, til 
Optagning af sunkne Skibe. 

All [a -11] *; - Baba, en K0bmand i Tusind og en 
Nat. 

alia ['e'lja] a: inter ~ blandt andet. alias ['eUjas, 
aljas] ad alias, ogsaa kaldet; s andet (el. autaget) Navnn; 
he goes by [under] several ~es; the numerous ~es he 
had assumed, alibi ['alibai] egl. andensteds (ad); 
jur Alibi n, Ikketilstedevterelse c, paa Gerningsstedet ; 
prove his - be vise sit Alibi. 

Allcant(e) [iili'kant] Alikantew; Alikantevin c. 

Alice ['alia], Alicia [a'li/a] Alice c. 

alidad [ali'dad], alidade [ali'de'd] ast Alhidade c. 

alien ['e'ljan] a & s fremmed [for from, to]; the Alien 
BUI Fremmedloven ; - jury Fremmed jury, halvt be- 
staaende af Udlaendinge; - office Paskontor. alienabi- 
lity [e'ljana'biliti] Af haendelighed c. alienable ['eUjanabl] 
afhsendelig. alienate ['eUjaneH] vt afhsende; overdrage; 
vende Ens Hjerte fra; st0de fra sig, vende Ens Hjerte 
fra sig, forspilde Ens Sympati /"- the affections of]; 
the recollection of his former life is a dream that only 
the more _s him from [fjerner ham mere fra, bringer 
ham i et end fjernere Porhold til] the realities of the 
present; having -d his relations . . . alienation [eHja- 
'ne'/an] Afhaendelse; Overdragelse ; Bortstedelse, For- 
spildelse af Velvilje el. Sympati; Sindsforvirring [- of 
mind, mental _]; hind Afgiftsfrihed c. alienator ['eHja- 
ne { ta] Afhaender, Overdrager c. alien(e) ['e'ljan] vt af- 
haende; overdrage; sselge; ~ him from faa (el. bringe) 
ham t. at afstaa fra. alienee [eUja'ni 1 ] K0ber c. 
alienism ['eUjanizm] Fremmedforhold n. alienist ['e 1 !- 
janist] Sindssygelaege, Alienist, Psykiatriker c. alienor 
('e'ljana, 'eilja'na a ] Overdrager, Sselger c. 

alift [a'lift] rejst; the hackles were _ on her back. 

1. alight [a'lail] vi stige ned; stige (el. staa) af, om 
en ridende [~ from a horse, from on horseback]; 
stige ud, om en k0rende [~ from a carriage] ; dale 
(el. falde) ned; Noah .ed from [steg ud af] the Ark; 
a bird ~s on [daler ned i, slaar sig ned i, saetter sig i] 
a tree; and may his blessing _ on [hvile over] my 
endeavours! 

2. alight [a'lait] a tsendt; oplyst; fall asleep with the 
candle _, ogs. sove (*ogs. sovne) fra Lyset; no stoves 
shall be . [der skal ikke vsere lid (F Varme) i nogen 
Ovn] after a certain hour; the lamps were ~, taendte; 
many of the windows were open and ., og oplyste; 
the whole house was _ with [oplyst af] the sunshine; 
keep the cigar . holde lid (F Fyr, Varme) i Cigaren; 
I had left the lamp ., ladet Lampen (staa og) bnende; 
set the patch - ssette Fyr paa (el. afsvide) denne 
Jordplet (Mordflek). 

align [a 'lain] vt opstille i (el. paa) Linie, an bringe i 
en Linie el. i Linier; udstikke, om Vej [aline]; art 
*bringe over et; the recruits ~ themselves, man by 
man; the route is so ~ed that this place is never 
likely to be reached; the route will be in parts ~ed 
[rettet] and widened; _ his rifle; ~ the sights and the 
buUseye. align vi & stille, stille sig op, trsede an 
[fan into line], alignment [a'lainmant] Opstilling (el. 
Ordning, Anbringelse) i el. paa Linie(r) ; Linie ; Snor- 
rethed; Udstikning c, af Vej &c. 

alike [a'laik] a ens, lige, uden Forskel; you two are 
much ~, Ugne meget hinanden; today or next day, is 
- to him, er det samme f. ham. alike ad lige, lige- 
meget; weigh . veje ligemeget (*ogs. ligt); dressed - 
ens klaedte ; deaf to us and to him d0v baade f. os 
og f. ham. aliment ['alimant] Nsering, F0de c; sc Underholdnings- 
bidrag; Opfostringsbidrag n [alimony], alimental [ali- 
'mentl] naerende, Nserings- ; > sop Ernaeringssaft. ali- 
mentallj ad som (el. til) Ernsvring. alimentary [ali- 
'mentari] Naerings , F0de-; - canal Ford0jelseskanal; 
_ substances Naaringsstoflfer, *ogs. F0deemner. all* 
mentation [aliman'te^an] Ernsering; naarende Kraft, 
Naeringsvaerdi c. alimentative [ali'mentativ] Ernaerings-; 
their ~ machinery, alimentiveness [ali'mentivnes] Er- 
naeringsdrift c, i Frenologi; Ernseringsdriftens Organ n 
[organ of ] . alimony ['alimani] Alimentation c, Under- 
holdningsbidrag, t. fraskilt Hustru &c; Opfostrings- 
bidrag n, til Barn. 

aline [a'lain] vt, alinemeat s, se alignment)! 

aliped ['aliped] a & s vingefodet (Dyrn). 

ali.inant ['alikwant] uligedeleude. aliquot ['alikwat] 
ligedelende; - tone J^ Bitone, Alikvottone. 

Alison [-alisan] s. 

alit [a'lit] v, f steg ned &c. Af 1. alight. 

alitrnnk ['alitrArjk] ent Vinge- Segment, -Stykke, 
-Led n. 

alive [a'laiv] a levende; i Virksomhed; livlig, fuld af 
Liv; med en levende F01else [af to] ; burial ~ levende 
Begravelse; man J. men Menneske dog! the best man 
~ det bedste Menneske af (el. i) Verden; bring him 
to camp, dead or ~, d0d eller levende; he came ~ 
[levende] to land; a pool of water absolutely _ with 
[som formelig vrimlede (el. mylrede, *ogs. yrede, F 
aulede) af] slimy reptiles; while - [i levende Live] he 
had given instructions how to proceed; within the 
memory of those now ~ i (el. indenfor) nulevendes 
Erindring; the city was all ~ Byen var (el. i Byen var 
der) lutter Liv; the company were all - Selskabet var 
lutter Liv; be ~ to vaere vaagen og indse, have aabent 
(el. opladt) 0je (el. have 0jnene aabne, oppe) for, have 
en vaagen Forstaaelse af; fee . to every sound vsere 
aarvaagen ved (*ogs. vsere vak for) den mindste Lyd; 
become ~ to faa 0jnene op for, faa (el. vaagne t.) 
Forstaaelse af, F blive klog paa [at the fact that] ; 
keep ~ vedligeholde [Uden the fire], holde Liv i [Hadet 
the hatred}; keep the game (the lawsuit) ~ holde 
Spillet (Processen) gaaende; t look ~ F rappe (el. 
rubbe) sig, *rappe (el. svinte, raske, R n0ite) sig. 

alizari [ali'za-ri] mere Krap c, i Orienten [madder J. 
alizaric [ali'zarik] Krap-. alizarin, alizarine [a'lizarin, 
ali'za'rin] Alisarin c. 

alkahest s, se alcahest! 

alkalescence [alka'lesans] Udvikling af Ludsalt, raadden 
Gaaring c. alkalescent [alka'lesant] udviklende Ludsalt. 
alkali ['alkal(a)i] Kali, Alkali, Ludsalt n, Potaske c. PI 
alkalies, alkali! y ['alkalifai] vt forvandle til et Alkali; 
vi forvandles (el. gaa over) til et Alkali, alkalfmeter 
['alka'limita] Alkalimeter n, Alkalimaaler c. alkaline 
['alkalain] alkalisk, ludsaltagtig. alkalinity [alka'liniti] 
Alkali(ni)tet c. alkalize ['alkalaiz] vt alkalisere, brasnde 
til Ludsalt; blande (el. maette) med Ludsalt. alkaloid 
['alkaloid] Alkaloid n, Plantebase c. 

alkanet ['alkanet] Alkanne c, et Farvestof af Planteu 
Anchusa tinctoria. 

alkekengi [alki'kendgi] $ Blserebfeger, ogs. *J0de- 
kirsebser n, Boborelle c : Physalis alkekengi. 

alkermes [al'ka'miz] pharm Alkermeskonfekt; Kermos- 
saft c. 

alkool [al'ku'l] Kohol c & n, et Farvestof, is. soin 
0jensminke bl. Orientalerinder. 

1. all [a 1] a al (n alt, pi alle); hel; lutter; pi ogs. 
samtlige. Se 1. for, 3. mistake! Adjektivisk: _ [a- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] faU; [a] hot; [A] ht*t; [a-] hurt; [a] inner; all all day (long) den hele Dag, hele Dagen, Dagen igennem; 
- day tomorrow hele Dagen i Morgen, f *i hele Morgen; 
J did nothing but dream _ last night, hele Natten, ogs. 
*i hele Nat; - this year (i) hele dette Aar ; (over) . Den- 
mark (over) hele D.; - over (or over ~) the country 
hele Landet over; good night, gentlemen ~! Godnat, 
alle mine Herrer ! have a talent for becoming ~ 
things to ~ men, blive alt f. alle; why should it be in 
Norway, of _ places? hvorfor skulde det netop (el. 
endelig) vsere i Norge ? J like it of ~ things det lider 
jeg meget vel, det synes jeg sserdeles godt om, det ser 
jeg meget genie; det saa jeg meget gerne. Som Ap- 
position: my heart is ~ his, tilherer ham helt; she 
is ~ smiles (soul), lutter Smil (Sjsel); the tools were 
jags and notches Vserkt0jet var Hak i Hak; it was ~ 
a dream det hele var en Dr0m. Prsedikativt: it 
was ~ she could do to [hun kunde ikke andet end lige, 
*det var saavidt hun kunde] squeese out of the window; 
it is ~ I can do to F *ogs. jeg har evig nok m. at . . .; 
is that ~? er det det hele? ikke andet? p ikke vserre? 
if that be ~ hvis det er det hele . . .; er der ikke andet 
ivejen, saa . . .; that's ~ (about it) det er det hele; 
would ~ were ~/ jeg vilde 0nske alle var enige! I 
Forbindelse med Pronominer: _ and every, ~ 
and each, each (or one) and ~ alle og enhver, hver og 
en; (and) I don't know what ~ og hvad ved jeg alt? 
we ~ (of us) vi alle ; _ whose carriages [hvis Vogne 
alle] were in the hands of . . .; who were ~, who ~ of 
them were . . . som alle (el. som samtlige) var . . . ; _ 
(of) which reasons [Grunde som alle, hvilke Grunde 
alle el. samtlige] have been conclusive with the young 
couple; _ of which [hvilket altsammen] would occasion 
delay; for ~ your sakes for eder(s) alles Skyld ; gentle- 
men, ~ your healths! Skaal, alle mine Herrer! Sidst 
i en Opregning: and ~ F og hele Resten, etcetera 
etcetera. Styret af Prsepositioner: at _ i det hele, 
i det hele taget, overhovedet, is. v. Naegtelse, v. Tvivl, 
v. Superlativ; f ganske [altogether, wholly]; not at ~ 
aldeles (F slet, p *slettes) ikke; som Svar p. en Tak- 
sigelse: intet at takke for! aa, jeg be'er! nothing at ~ 
[intetsomhelst, aldeles intet] poetical; could you give 
me any information at _ touching [som p. nogeu 
Maade angaar] Miss N? I do not think so at ~, ogs. 
det kan jeg aldrig tro, jeg tror aldrig det ; with no 
inscription at _ uden nogen(somhelst) Indskrift; if he 
could at > [paa nogen Maade kunde] help it; is my 
mother changed at .? er . . . paa nogen Maade ander- 
ledes? the ablest general that this war did produce 
at ,, som denne Krig i det hele kunde opvise ; you 
were afraid of going down at ~; she ridiculed them 
for wearing such dresses at -; it will at ~ tell det 
bliver ganske (el. meget) virkuingsfuldt, vil g0re forme- 
lig Effekt. Trollope, Orley Farm XXXIV; a paper 
for ~ et Blad for Hvermand; in _ i alt, i det hele, alt 
i alt ; seven in ~ i alt sy v; in part or in ,~ delvis eller 
ganske ; this man seemed _ in - to her, seemed her - 
in ~, syntes at vsere hende(s) alt; that is ~ in ~ det er 
Hovedsagen, det vigtigste; he is . in ~ with the family, 
Pot og Pande der i Huset ; taking (or take) him for _ 
in ~ he is a pleasant enough fellow i det hele taget 
(el. alt i alt) er nan en ganske behagelig Mand. For- 
stserkende en Komparativ: that only made the 
room (~) the warmer, kun saameget lunere; - the 
better (kun) saameget desbedre. 

2. all [&1] ad ganske; helt. Se 1. along, 1. right! 
fight _ [ganske] alone; _ along [langs hele] the 
frontier; stretch himself . out, helt ud; shake - over skselve over hele Legemet, ryste p. alle Leramer; 
. round, is. helt rundt; Bordet (el. Salen, Kredsen) 
rundt, *F ogs. over hele Jaegten. Sml. all-round! 
eat ~ up splse ganske (el. helt) op; the bogeyman will 
eat us - up, spiser os m.'Hud og Haar; come ~ too 
soon komme altfor (*ogs. saa altfor) tidlig. 

3. all [a-1] s alt w; risk their _ ssette alt i vove, 
spille va-banque ; it was my little ~ det var alt (*det 
lille) jeg havde. 

all-age(d) ['a le i dg(d)] sp af enhver Alder, af alle 
Aldere; _ horses; all-age stakes Leb n for Heste af eii- 
I hver Alder, 

Allah ['ala] Alia c; _ Akbar! Gud er stor! _ ho Akbar 
(Kipling, Life's Handicap 326). Dette er Muezzinens 
Ord fra Minaretens Top. 

allantotoxicon [a'lante'taksikan] P01segift c. 

allay [a'le 1 ] vt, bringe til Ro, berolige, dsempe; for- 
milde, lindre, mildne; daempe, om Suit og T0rst; _ 
popular excitement dsempe Ophidselsen (ude i Folket); 
something must be done to ~ public feeling, berolige 
Almenheden; _ the severity of affliction mildne 
Hjems0gelsens Haardhed. 

all-blaze [aTble*z] et Slags Fyrfad n. Ogs. an ~ pot; 
heating an ~ pot on a fire of twigs. 

allegation [ali'gei/an] Paastand, *ogs. Anf0rsel c, An- 
bringende n; erroneous ~s of fact fejlagtige faktiske 
Paastande ; a false _. allege [a'ledg] vt paastaa, anf0re, 
angive; paaberaabe (sig) [en Autoritet an authority}; 
he is ~d to have said han angives at have (*ogs. han 
har angivelig) sagt. allegeable [a'ledgabl] som lader 
sig anf0re el. paastaa; som kan paaberaabes. 

Alleghanian [ali'geinjan] a alleghanisk s Alleghanier 
c. Alleghany ['aligeini] s: the _ Mountains or Ridge, 
the Alleghanies Alleghany n, Apalacherne pi ; _ vine 
ty klatrende Jordr0g (*Aakersissel) c : Adlumia cirrosa. 

allegiance [a'li'dgaus] Troskabspligt, Troskab; Lydig- 
hed c; bear - hylde; give in his _ to the Bour- 
bons hylde Bourbonerne; own ~ to . . . hylde . . ., 
ogs. fig; swear ~ to at svserge . . . Troskab; throw 
off ~ to (or withdraw their ~ from) the King opsige 
Kongen Huldskab (og Troskab); take the oath of ~ 
aflaegge Hyldingseden ; aflaegge Lenseden. allegiant 
[a'li-dgant] huld og tro; tro, trofast, brav, loyal; s 
Undersaat c. 

allegoric(al) [ali'garik(l)] allegorisk, sindbilledlig. 
allegorically ad allegorisk. allegorist ['aligarist] Alle- 
gorist, Allegoriker c. allegorize ['aligaraiz] vt allegori- 
sere; forstaa (el. opfatte) allegorisk el. billedlig; vi tale 
i Allegorier, i en Allegori. allegory ['aligari] Allegori, 
sindbilledlig Fremstilling c. 

alleluia(h) [ali'lu-ja] int & s Hallelujah (w); ^ G0ge- 
mad, Skovsyre, Surkl0ver, *Gj0gsyre : Oxalis acetosella; 
Farvevisse, gul Visse c : Genista tinotoria. 

all | embracing altomfatteude; ..engrossing alt slugende, 
altopslugende; the ~ topic. 

1. alien ['alin] prov nyp!0jet Grsesland n; Brakmark; 
Stubmark c. 

2. Allen ['alin] Allen c; Barbara Allen's Cruelty, en 
engelsk Folkevise; Lough (or bog of) ~ Allens0, i Ir- 
land, gennemstr0mmet af Shannon ; a-Dale, en Bue- 
skytte i Robin Hoods Bande og Helten i flere gamle 
Ballader. 

allenarly [a'lenali] ad jur alene, blot, ikkun; a aller-float ['a'l8flo u t], aller-trout ['a'latraut] jf Hvid- 
0rred, *Laks0rret c : Salmo trutta. 
allerion [a'liarian] her 0rn c uden Naeb og K10r. hate; [o] so; [ai] J; [au] out; [S] the; [b] thin; [/] ^e; [g] measure; [n] sing; (a, a, e] ov. vaklende med [a]. all all allerlate [a'H-viet]trflindre, lette; formilde [Straffen the 
punishment}, alleviation [ali'vi'e'/an] Lindring, Lettelse; 
Formildelse c. alleviator [a'li-vie 1 ^] Lindrer; Formilder 
c ; Lindringsmiddel n, Lseskedrik c. alleriatory [a'li'vja- 
tari] lindrende. 

1. alley ['ali] Alle, Gang, f. eks. i en Have; Gyde, ogs. 
*Gang c, *Smug n, "prov Veit ; arch Gang, Korridor; 
sp Keglebane c [bowling or skittle ~J; they rolled over 
like skittles in an .. 

2. alley ['ali] sp Marmel, ogs. *(Kixe)kugle, prov 
*Kiksert, Mablis c. Forvansket af alabaster [ally]. 

alleyite ['aliait] F Gydebeboer, *Smugbeboer ; fig 
Plebejer c. 

alleytavr, alleytor ['ali'ta-( e )] sp, se 2. alley! 

All I Father myth Alfader; the - is just; ..Fools' day 
Narredag, Iste April c. alljfours engelsk Firkort c; go 
on - gaa p. (alle) fire; this example goes on _ [stem- 
mer t. Punkt og Prikke] with the rest; no simile can 
go on ~ der er ikke den Lignelse som jo halter; run 
on - fig gaa glat; shoe ~ kringsko; good algod; 
the Allgood den Algode; hall! int nil (vaere) dig! - 
and welcome! hil og ssel ! Alljhallow [a'l'halo 11 ], i smss. 
Allehelgens; _ eve Allehelgensaften, 31. Oktbr.; hal- 
lows Allehelgensdag, Iste Novbr., f Helgemesse c. all- 
heal $> Baldrian, *Vendelrod: Valeriana; Fuglelim, 
ogs. *Mistel, Mistelten c : Viscum album. 

alliaceous [ali'e'/as] 10gagtig; hvidlogagtig; lugtende 
af Hvidleg. 

alliance [a'laians] Forbund n, Forbiudelse, Alliance; 
(^gteskabs)forbindelse c, Giftermaal, Parti ; Slsegtskab, 
Svogerskab n\ pi ogs. Forbundsffeller, forbundne, al- 
lierede [allies] ; form (or make) an . stifle en For- 
bindelse; gifte sig; enter into [iiidgaa] an _. 

alllce ['alls] f Alose, Aletfisk, Majfisk, Stamsild c: 
Clupea alosa. 

allied [a'laidj forbundet; beshegtet, besvogret. Se 1. 
ally! the , powers de forenede (el. forbundne) Magter, 
de allierede; climate and its _ [og dermed beslsegtede] 
phenomena. 

allies, pi, af ally. 

alliitate ['alige't] vt sammen-binde, -knytte f; beregne 
ved Alligation, alligation [ali'geijon] Sammenbinding f; 
Legering c; (rule of) ~ alternate Blandingsregning, 
Alligationsregning c; - medial Gennemsnitsregning. 

alligator ['alige l ta] Alligator, Kaiman, amerikansk 
Krokodille c; - pear Advokatpsere [avocado pear]. 

all-important sserdeles vigtig, *ogs. h0jvigtig. 

alliteration [alita're'/an] Alliteration c, (Bog)stavrim n. 
alliterative [a'litorativ, -eUiv] allitererende. 

allmouth ['a'lmaup] jf S0djsevel c. Lophius pisca- 
torius. 

Alloa ['aloaj 8. 

Allobroges [o'l&brodgi z] pi Allobroger. 

allocation [alo'ke'Jan] Tildelelse; Anvisning, t. Udbe- 
tnling, af Plads; (An)ordning, Opstilling c. 

allni-ution [alo'kju-Jan] Tale, Allokutiou, Henven- 
delse c. 

allodial [a'lodj9l] a Odels-, Ejendoms-; allodials 
Odelsjord c; - farm Ejendomsgaard, Odelsgaard; - law 
Odelsret, Odelslov c. allodlally ad til (Odel og) Eje. 

allodium [a'lodjam] Odelsgods n, Selvejendom c. 

allogamy [d'lagami] ^ Krydsning c. 

allonge [fr.; a'l&rjg] Tilsatsstykke n, Forlsengelse ; is. 
mere Allonge, Tllhaengsseddel c; f for lunge; - wig f 
Allongeparyk [full-bottom]. 

allonym ['alonim] Allonym, laant Navn, Pseudonym 
*/. allopathic [alo'pa}>ik] allopatisk. allopathist [d'la- papist] Allopat c. allopathy [a'lapebi] Allopati c. Mod- 
sat homoeopathy. 

allot [a'lat] vt udlodde, fordele ved (el. som ved) 
Lodtrsekning; fordele; tilkende; sksenke, tilstaa; is. hst 
beskikke, beskrere, om Sksebnen &c; fastssette, tilmaale; 
each one had his .ted [bestemte, hst beskikkede] share; 
every man should be content with that which Provi- 
dence .s to [beskaerer, tilskikker] him; vi: _ upon 
amr P agte, tsenke paa [lot]; I 'lot upon going to 
Boston, allotment [a'latmont] Udlodning; Tildeling, 
Tildelelse; Tilkendelse; Tilstaaelse; Tilskikkelse; concr 
Lod, Del; Tilskikkelse; agr Jordlod, Parcel c; tmnGrube- 
felt n; & Trrck c&n, TraekptngepZ; _ note Tnekseddel c; 
cottar's ~ Hus(mands)lod, *Husmandsplads, Pladseb6t c. 

allot rious [a'latrias] frenimed, uvedkommende. 

allotropism [a'latropizm], allotropy [a'ldtropij chem 
Allotropi c. 

allottee [al&'ti ] Deltager, Lodhaver; Modtager c. 

all-over [a'l'o u vo] a P ganske syg; s mere helforgyldt 
(el. helpletteret) Knapc; ~s Ildebefindende n. all-orerlsh 
[a'l'o u varij] f" utilpas, utidig, *ogs. doucement; an ~ 
feeling of sickness et almindeligt Ildebefindende = all- 
orerishuess. 

1. allow [a'lau] vt indromme, tilstaa, give; indromme, 
lade gselde, inedgive; tillade; godkende; godkende, lade 
passere, om Revisor; fradrage, slaa af; sc & amr paa- 
staa, udtale, erklsere, sige; amr mene, tsenke, tro; 
amr agte, taenke (paa), prov *vsere tsenkt paa, med 
Inf. el. at-Sa?tn.; amr synes, saa synes, finde for godt; 
children are not ~ed on the grass, maa ikke gaa i 
Grsesset; . a claim erkende (el. indr0mme) et Krav; 
the claims of the applicants in most cases were ~ed, 
ogs. Ans0gernes Paastand blev . . . taget tilfelge; the 
judge refused to , costs Sagens Omkostninger ophseve- 
des; dogs are not ~ed [maa ikke medtages] in this 
park; those who will ~ the expense de som vil spen- 
dere det ; if I may be ~ed [om man vil tillade mig] 
that expression; will you ~ nothing, then, for [vil du 
da ikke tage noget Hensyn til] the long misery I was 
made to endure? he was ~ed [der blev tilstaaet ham, 
F *han blev tilstaaet] three thousand pounds a year; 
no smoking is ,ed Tobaksr0gning forbydes; _ [af- 
drage] a sum for leakage; I scarcely - myself time 
for meals jeg under mig kuapt Madro; - [tilladej 
his son to be absent; we are ~ed only to accompany 
the travellers (on a) part of the journey vi faar (hst det 
forundes os) kun fulgt (*f01ge) . . .; / didn't ~ to ever see 
you again, amr jeg tsenkte ikke nogensinde at skulle 
se dig igen ; he asked as a favour to be - ed to die [om 
at maatte d0] in his native country; no tobacco was 
~ed [Tobak maatte ikke] to be grown; - time for 
him [lade ham faa Tid, give ham Tid] to get off; ~ 
him [give ham Henstand] till Monday morning to . . .; 
be .ed on shore <J, faa Landlov. 

2. allow [a'lau] vi & abs: . for tage Hensyn til, 
medtage i Beregningen, F regne [Luftmodstanden the 
resistance of the air}; . for tare beregue Rabat f. 
Tara; ~ of tilstede, tillade; it .8 of an excuse det 
lader sig undskylde; it is ~ed of in [det kan gaa an 
for] men of your years, allowable [a'lauobl] tilstede- 
lig, tilladelig, tilladt; in these every shift and dodge 
are -. allowance [a'lauans] Indremmelse, Tilstaaelse, 
Erkendelse; indremmet (el. tilstaaet) Del, Portion; is 
<t Ration, p Ranson, Luns, Lons c, Hensyn n, Hensyn- 
tagen; mere Rabat c, Nedslag, Fradrag n- Refaktie; 
Tolerance c, Remedium, Spillerum n, i M0ntv. Se af- 
ford! house ~ is. Huslejegodtg0relse c; monthly . [a- i- u-] osv. lange om i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [a ] fall; [a] hot; [A] but; [a-] hurt; [a] inner; all alo MaanedspengepZ; pay and ~s & Gage og Einolumenter; 
make ~s, abs tage Hensyn; even when that ~ was 
made, is. endog bortset derfra; make , for tage 
Hensyn til; we must make for youth and inexperience, 
ogs. man maa holde Ungdom og Uerfarenhed noget 
tilgode; make ~ for, and yield to, one another und- 
skylde (el. baere over med) og f0je sig efter hinanden; 
making (proper) _ for naar man tager (tilborligt, pas- 
sende) Hensyn til; go beyond his _ overskride den 
tilstaaede (el. anviste) Sum, overskride det faste Bidrag 
&c; live within the compass [holde sig inden Graen- 
serne] of his _; put them on (an) ., on short ~ 
ssette dem p. Ration, allowance [a'lauans] vt saette paa 
Ration. 

"alloy" [a'loi] vt legere [S01v m. Kobber silver with 
copper], ogs. fig blande; fig forringe, nedsaette, *ogs. op- 
blande; pleasure ~ed [blandet] with misfortunes, alloy 
[a'loi] Legering [Tilsaetning ; Blanding, Sammensaetning 
c]; no happiness without ~, er ublandet. alloyage 
[a'loiedg] Legering c. 

all | poke [&Tpo"k] f Solhat, *ogs. Kraakehat c [. 

bonnet]; round ad belt rundt; iflaeng, uden Forskel, 

over en Bank, (saaledes) som det falder. Se 2. all! a 
som gaar belt rundt; almindelig; gennemsnitlig, gen- 
nemsnits; alsidig, mangesidig; . fire Skydning over 
bele Linien; _ game Selskabsspil. Aim. round-game; 
an . man en jaevnt dygtig (el. til alt brugelig) Mand; 
at an . price of . . . til (el. efter) en Gennemsnitspris 
af . . . 

alls [a'lz] pi si Tapdryp n. 

All! Saints [aTseints] Allehelgensdag c, Iste November 
[All Saints' day]; -wort $ Perikon, *Pirkum c : Hyperi- 
cum perforatum; Souls alle Sjaele c, 2den November 
[All Souls' day], allspice ['a'lspais] $ Allebaande c : 
Myrtus pimenta. all-to-pieces amr overvaettes ; ad 
. ganske og aldeles. 

allude [a'l(j)u'd] vi alludere, hentyde, sigte [til to], 
*ogs. henspille [paa to]. 

allure [a'l(j)ua] vt lokke; forlokke, forfore; . them 
on lokke dem. allurement [9'l(j)uamant] (Til)lokkelse; 
Forlokkelse, Forf0relse c; Lokkemiddel n; Tiltraeknings- 
kraft, Dragelse; pikant Interesse c. alluring [a'l(j)uarinj 
tillokkende, hst dragende. 

allusion [9'l(j)u - gan] Hentydning [til, paa to], Allusion 
c [til to]; the _ seems to be to [der synes at hentydes 
til, *ogs. henspilles paa] a horse; in~ to med Hentydning 
til (el. paa), med Allusion til. allusive [9'l(j)u'siv] hen- 
tydende, alluderende. allusively ad hentydningsvis. 

allus ['a laz] ad F = always. 

alluvia [a'lj)u-vja] pi Alluvialland, opsv0mmet Land, 
*ogs. Opsv0m n. Af alluvium, alluvial [9'l(j)u'VJ8l] 
alluvial, opsv0mmet, opskyllet. alluvion [a'Kjjirvjan], 
alluvium [9'l(j)irvJ9m] pi alluvia, se alluvia! 

.allwool ['a Iwul] a belulden; _ wear Normaldragt c 
(f. Eks. Jagers). 

ally [a'lai] vt forene, forbinde; forene (v Slaegtskab). 
Se allied! ally [a'lai] s Forbundsfaelle, Allieret c; the 
war of the allies Krigen m. Forbundsfsellerne. ally 
['ali] s, se 2. alley! 

Alma ['alma] s; bl. a. the , Alma c, en Flod p. Krim; 
the battle of [ved] the -; - Mater Universitetet. alma, 
s, se almah! 

Aim tick's ['almaks] Al macks n. Et i 1765 bygget 
Lokale i King's Street, London. Subskriptionsballer f. 
det fineste Selskab. Nu kaldes Stedet Willis's Rooms. 

Almagest ['almadgest] Almagest c, et astronomisk 
Vterk af Ptolemaeus. almagra [al'meigra] Spanskr0dt n. 

almah ['alma] (segyptisk) Danserinde c [almeh]. 

almanac ['a'lmanak] Almanak c; maker -trykker c. 

almandine ['alma' d(a)in] Almandin c, en Art r0dGranat. 

alme(h), se almah. 

Almeric [al'merik] s; ~ road, i Brixton. 

almery [? 'almari] arch Skab, Vsegskab n\ Kommode 
c. Sml. ambry! 

almightiness [aO)l'maitines] Almagt c. almighty [&()!- 
'maiti] almaegtig; P kolossal, svaer, voldsom; Almighty 
God, the Almighty den Almaegtige; the ~ dollar Penge- 
dyrkelsen. Et Udtryk som f0rst brugtes af W. Irving 
i 1837; be in an , fix R vaare i Fedtefadet (*i en ge- 
valtig Vaande). 

almirah [al'maira] hind Skab n\ Kommode c. 

almond ['a'maud] Maudel c, ogs. anat; nuts Peber- 

(*Pepper)u0dder m. Handler i; powder Mandelklid 
pi (*n). 

almoner ['almane, 'a'mne] Almosenier, Huskapellan, 
Slotspraest c. almonry ['almanri] Slotspraastebolig c. Se 
almery! 

almost ['a'lmo u st] ad naesten; naer; naer (el. snartj 
sagt ; _ all, ogs. omtrent alle ; - and very nigh saves 
many a lie naer ved skyder ingen Hare el. slaar 
ingen Mand ihjel, na3sten slaar ingen af Hesten; 
siibtle, me had ~ said casuistical vi bavde naer sagt 
kasuistisk; I'd ~ forgotten that det bavde jeg naer glemt. 

alms [a'mz] Almisse c; Almisser pi, Almisse c & coll; 
| ask an _ bede om (en) Almisse; ask ~ from him 
bede ham om Almisse; bestow ~ give Almisse(r); 
take heed that ye do not your ~ before men! give 
much ~ give mange Almisser; scorn [forsmaa] an ~; 
live on [af] ~; .deeds bibl Almisser. Ap. Gern. IX. 36; 
.giving det at give Almisse ; .house Fattighus n, *ogs. 
Fattigstue c; _ for widows Stiftelse for Enker, *ogs. 
Enkestue c; -woman fattig Kone, *ogs. Fattigkone. 

almuce ['almju's] f Amiktus c [amice]. 

almug ['almAg] bibl r0dt Sandeltrrc n [algum]. 

almura, almyra, s, se almirah! 

alnage ['a'lnedg] f Alenmaaling c. 

Alnaschar [al'naske] Alnaschar c. En K0bmand i 
Tusind og en Nat ; fig Dr0mmer, Fantast c ; the dream, 
of ~ A's Dr0m. Svarer t. vort Konen med ,ZEggene. 

Aln(e)wick ['anik] s. 

aloe ['alo u ] ^ Aloec: Aloe; pi ogs. Aloesaftc; American 
(or century) _ amerikansk (el. hundredaarig) Agave c. 
aloetic [alo'etik] aloeholdig, lavet af Aloe. 

aloft [a'l&Oft] ad h0jt, i Vejret, tilvejrs ; ^ tilvejrs; 
- and alow tilvejrs og nede ; the colours flew . Flaget 
fl0j tiltops; go _ gaa tilvejrs; F krepere; go . [gaa til- 
vejrs, spraenges i Luften] in good company; hold . holde i 
Vejret; fall from . ^ falde ned fra Riggen, *ogs. fra Vejret. 

alogians [a'lo u dgianz] pi theol Aloger. 

alogy ['alodgi] Alogi, Ufornuft c. 

1. alone [a'lo u n] a ene, alene; - withhim, is. paa 
Tomandshaand; it is not good that the man should be 
_, at Mennesket er (for sig) alene; we are not (or do 
not stand) ~ in this belief vi staar ikke (al)ene med 
denne Tro; the murderer was not ~ in [ene om, alene 
om] his crime; leave it _/ bryd dig ikke m. det! 
let me leave it ~, then! naa saa faar jeg lade 
vsere ! leave me ~! lad mig vaere ! ; forstyr mig ikke! 
some place where they may be left ~ by [kan vaere i 
Fred for] the wolf; let ~ p endsige; / didn't hide, nor 
wouldn't, from any man living, let ~ a woman; let 
that book ,! lad den Bog (F *den Bogen) ligge! P 
*ikke aens den Bogen! whatever, I do, or let ~, [hvad hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [p] *fein; [/] she; [3] measure; [n] si0; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. alo 30 alt jeg saa g0r eller ikke g0r] all one, it goes against me; 
let - the fact that . . . ikke at tale om at . . ; let well 
(enough) -! det bedste er det godes Fjende (*Fiende)! 
F *lad vrere m. det som er! (det er) bedst ikke at base 
mere paa det! let me - for that! lad mig serge for (el. 
lad mig om) det! det skal jeg nok serge for! det er 
min mindste Kunst! let him ~ for [ban finder altid 
paa] an excuse! stand ~, is. staa paa egne Ben; walk 
_ om Smaab0rn: gaa alene. 

2. lone [a'lon] ad alene; not ~ ikke alene, ikke 
blot [not only]. 

1. along [a'l&rj] ad afsted, *ogs. bortover; med; 
all . hele Vejen ; hele Tiden ; henstrakt, saa lang ban 
var; / said so all ~ det var det jeg sagde hele Tideu; 
be - vaere med; is the book -. 9 er Bogen med? it 
was ~ in [ude i] this wild country somewhere that...; 
come J f01g (el. kom) med ! as I came _ idet jeg kom 
gaaende (el. k0rende <fcc); the children are coming . 
'efterj presently; get ~ komme afsted, F *komme 
sig afsted, fig klare (*ogs. greie) sig, klare (*ogs. greie) 
det; / suppose I'd better be getting -; if you know 
English, you'll be able to get ~ nearly everywhere; I 
shall get ~ very well; we shall get _ all right together, 
komme ud (*ogs. komme) af det m. hinanden; get ~ 
i klare sig] without it; go ~ gaa; go - (with you)! 
gaa Deres Vej! gaa m. Dem! go ~, [aa Sludder! *ogs. 
aa T0v! aa T0v m. dig!] you stupid fellow! I manage 
to keep - jeg holder det nogenluude *(saavidt) gaaende ; 
lie- knenge over; put them .! k0r paa! k0r vsek! I'll 
take him ~, tager ham med; ~of, se long of, u. 4. long! 
- with sammen med; tilligemed; ligesom; it's 0! to be 
a slave _ with [Trtel ligesom] the barbarous Turk! 

2. along [a'larj] prcep langs, langsmed, *ogs. bort- 
over. 

alongside [a'laqsaid] ad Side om Side; fig jsevnsides; 
., til Siden, undert. langbords; come (or go, lay) ~ 
ogs. Isegge til, v. Bro (*Brygge), v. Skibsside; free 
from ~ frit fra Skibsside, *ogs. frit over Reekken. 
alongside prcep: ~ (of) ved (. . . til) Siden af, langbords 
rned; _ (of) the ship, ogs. ved Skibssiden ; she'll come 
~ the quay den (f. eks. Damperen) laegger til Kajen; 
but ~ this [ved Siden heraf] there is another step which 
might be taken . . . 

loo [?] Ind. Kartoffel, *Potet c [potato]; - Bokhara 
Bokharablommer, *Bokharaplommer. Moore, Lalla 
Rookh. 

aloof [a'hrf] ad paa (el. i) Afstand; borte; they are 
all most pleasant and chatty, and do not hold you ., 
;paa Afstand, F tre Skridt fra Livet] like some upstart 
people; keep (or stand) ~ from holde sig borte fra, 
fig. aloofness [a'lu fnes] Forbeholdenhed, Reserverthed 
c; in a soft tone which had, however, a distinct ., even 
hauteur. 

alopecy [a'lapisi, 'alopisi] path Alopeki c, Haar- 
fald n. 

alose [a'los] Jf Alose, Aletfisk, Majflsk, Stamsild c: 
Clupea alosa. 

aloud [a'laud] od h0jt ; overlydt ; think . toenke h0jt. 

a 1'outrance [fr.] ad til det yderste; a outrance; trial 
. Sprsengningsfors0g. 

alow [a'lo] ad lavt; lavt nede; nede. Se aloft! with 
studdingsails . and aloft m. alle Laesejl satte. 

alp [alp] h0jt Fjaeld, H0jfjseld n, the Alps Alperne. 

alpaca [aTpaka] Paka, Alpaka c, peruviansk Faar n -. 
Auchenia paca; Alpaka c & n, Slags T0J. 

alpnhorn ['alpenha n] ^ Alpehorn n, Lur c. alpen- stock ['alpanstak] Alpestok c. alpestrine [al'pestrin] 
Alpe-; _ diseases Alpesygdomme. 

alpha 'iilfa Alfa n & c; I am Alpha and Omega, 
the beginning and the end. alphabet ['atfabet] Alfabet 
n, Bogstavrsekke ; Abe c ; he had only learned the - of 
it [dens Abe] in his father's sudden death, alphabet 
vt ordne alfabetisk; betegne ved Bogstaver. alpha- 
betic(al) [alfa'betik(l)] alfabetisk. alphabetize ['alfsbi- 
taiz] vt ordne alfabetisk. 

alphenic [al'fenik] med Alfeniks, hvidt Bygsukker n 
[white barley-sugar]. 

alp-horn ['alpha' a n] J* Alpehorn n, Lur c. Alpine 
['ftlpain] alpinsk, alpikolisk, Alpe-, H0jfjselds-; . climber, 
is. Tindebestiger c, club Alpeklub, Turistforening c, horn 
Alpehorn n, Lur c, plants Alpeplanter, stock Alpestok c. 
alp-staff ['alpsta f] Alpestok, Alpestav c. 
. already [aQl'redi] ad allerede, F & hst alt; even > 
allerede (da); allerede (nu); - as an undergraduate; . 
in 1804, in those days; the contrivances ~ in use. 

alright amr f. all right. 

alruna [al'ru'na] $ Galdebaer n: Bryonia alba. 

Alsace j'aisas, al'sa's, iil'se's] Elsass n. Alsatia [al- 
I se 1 /(j)a] Elsass n; f ogs. Forbrydertilholdssted i London. 
Alsacian, Alsatian [ar.se i j(j)an] elsassisk; s Elsasser c. 

alsine ['alsain] ^ Fuglegrses, H0nsebid n, *Arve, 
Vassarv c : Alsine (s. Stellaria) media [chickweed]. 

also ['&(')lsou] ad ogsaa, F og- 

alt [alt] ^ Alt c. 

Altai [al'tai] s: the _ Altaj n. Altaian [arte l au, 
Altaic [al'te'ik] altaisk, Altaj-. 

altar ['&( )lta] Alter n; an - to [for] Eros; lead her 
to the ~, ogs. f0re hende t. Brudeskamlen. altarage 
['ar)ltarids] Offer n, Offerpeuge pi. altar|cloth Alter- 
Klsede n, -Dugc; -..piece Altertavle c; screen Alter- 
skab n, --slab Altersten c; steps Knrefald n. 

alter ['&(-)lt3] vt forandre, oendre; - his mind 
skifte Sind; that ~s the case det forandrer Sagen. 
alter m forandre sig. alterability [aitara'biliti] For- 
andrelighed c. alterable ['a(-)ltarabl] forandrelig. 
alteration laita'rei/an] Forandring, .Endring c. 

alterative ['a(-)ltarativ]a&swed altererende (Middeln). 

altercate ['altakeH, 'a(-)lt-] vi traette, trsettes. alter- 
cation [alta'kei/an, &lt-] Trtette, Ordstrid c. 

alter ego ['altar 'i go u ] audet Jeg n [Dobbeltgsenger; 
Fuldmsegtig c]. 

altern [al'ta n, 'altan; ogs. med a] crystall. alter- 
nerende. alternant [al'ta nant, &lt-] geol med alter- 
nerende (el. vekslende) Lag. alternate ['altane't, 'a(-)lt-] 
vt udf0re skiftevis el. turvis, skiftes til (el. om) ; sende 
(el. lade f01ge) skiftevis; forandre skiftevis. God -s good 
and evil, alternate vi skifte, veksle. alternate [al- 
'ta'net, alt-] a skiftende, skiftevis, vekslende; ^ veksel- 
stillet; - angles Vekselvinkler; on - (Fri)days, mornings 
hver anden (Fre)dag, Morgen; - generation Genera- 
tionsskifte n. alternate [al'ta net, alt-] s amr Sup- 
pleant c. alternately [al'ta netli, &lt-] ad afvekslende, 
skiftevis, F i Bunterad; black and white .. alternation 
[alta 1 'net/an, alt-] Veksling, Afveksling c, (indbyrdcs) 
Skifte n; math Ombytning, Permutation, Variation c; 
theol Responsorium n\ - of generation Generations- 
skifte n. alternative [al'ta "nativ, alt-] a alternativ, 
mellem hvilke der kan vselges. alternative s Alternativ; 
Valgw, egl. mellem to Ting; there is no ~, intet Valg, 
ikke noget Enten Eller; der er ikke andet for [end 
but], in either - i begge Tilfaelde, i begge Fald. alter- 
natively ad alternative 

althea [al'bi'a] $ Altsea, vild Katost c. [a- I' n-] OT. lsn?e som i far, feel, fool; I'ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] h**rt; [9\ inner; alt 31 amb Althorp ['a-lpa-ap] s. 

although [aC)l'8o] cj endsk0nt, uagtet, ihvorvel. 

altimeter [dTtimita] H0jdemaaler c. altimetry [dl- 
' timitri] H0jdemaaling c. 

altincar [al'tirjka] Tinkal, raa Boraks c [tincal]. 

altitude ['altitjird] H0jde c, is. ast; the ~ of a star, 
mountain, a bird's flight; take an ~. 

alto ['alto u ] J" Alt, Altstemme c. 

altogether [a(-)lta'geSa] ad alle sammen, & til gelik; 
tilsammcn, i det hele, i alt, alt i alt; i det hele taget; 
aldeles, ganske [quite]; for bestandig, f *for godt, for 
godt og alt [for good, for good and all]. 

alto-relievo, alto-rilieyo [altori'li vo u ] Hautrelief, 
stserktoph0jet Arbejde n. 

altruism f'altruizm] Altruisme, Naestekserlighed c. 
Mods, egotism, altruistic altru'istik] altruistisk, nseste- 
kserlig. Mods, egotistic, altruist ['altruist] Altruist, 
Menneskeven c. 

alum | 'alom; s Alun c & n. alum vt alune. alumina 
[a'l(j)u-min8], alumine ['aljumain] Aluminiumjord c. 
aluminium [alju'minjam] , aluminum [9'l(j)u-ininam] 
Aluminium n. aluminous [a'l(j)u - min9s] alunholdig. 
alumish ['alamij] alunagtig. 

alumni [a'lAmnai] pi Alumner. Af alumnus [a'lAm- 
nas] Alumnus, Discipel c. 

alntaceous [alju'tei/as] Isederbrun. 
. Alva ['alva] s Alba; Duke of -. alvamarina [alvama- 
'raina] mere t0rret Tang c, S0grses n. 

alveary ['alviari] Bikube; 0rehule, Orehulhed c. 
alveated ['alvieUid] cellet, bullet, alveole ['alviol] 
Celle, i Kube; Tandhule c. alveoli [al'vrolai], pi, af 
alveolus [al'vi olas]. Se alveole! alveus ['alvias] anat 
Gang, Kanal c; Flodleje, Elveleje n. alvine ['alvainj 
Underlivs-; _ discharges. 

always ['a'lwez] ad altid, F alletider, hst stedee; not 
for ~ ikke for bestandig. 

am ['am, (a)m] v. I am jeg er. Af to be. 

amadavat [amada'vat] "^ Amadavat c, en indisk 
Spurvefugl: Estrilda amadava. 

amadou ['amadu'] Fyrsvamp, *ogs. Knusk c. 

Amag [? 'amag], Amager ['a'ma-ga] Amager n. 

amah ['a'ma] hind Amme, Tjenestepige c. 

amain [a'me'n] ad af al Kraft, paa Kraft; shout ~; 
let go J. & (kast) los! lower J. fir ned! strike J. lad 
10be! 

Amalekite [a'malikait, 'amel-] Amalekit c. 

amalgam [a'malgam] Amalgam n, Legering mellem 
Kviks01v og Metaller. amalgam vi amalgameres, amal- 
gamere sig. amalgamate [a'malgame 1 !] vt amalgamere; 
vi amalgameres, amalgamere sig; fig ogs. gaa op i hin- 
anden. amalgamation [amalga'mei/an] Amalgamering c. 

amandine [a'mandin] Amandin, Sk0nhedspaste c. 

amanuenses [amanju'ensi'z] pi. Af amanuensis. 
amanuensis [amanju'eusis] fHaand)skriver ; Famulus c 
[esp. a bishop's ~]. 

amaranth ['amaran)>] ^ Amarant: Amarantus; 
uvisnelig Blomst, som Billede p. Ud0deligheden; 
Amarant c, en blaaligr0d Farve. amaranthine [ame- 
'ranpiu] Amarant-; uvisnelig. 

amaryllis [ama'rilis] ^ Amaryl c. 

amass [e'mas] vt samle [en Formue a fortune}. 
amassette [ama'set] (Malers) Farvekniv c. amassment 
[a'masmant] Ophobning, Hob, Masse c; an - of imagin- 
ary conceptions. 

amateur [ama'ta-, \ 'amatjua] Amat0r, Dilettant, 
Kunstven c; an _ casual et frivilligt Fattighuslem ; - 
performances Dilettantforestillinger. amateurship [ame- 'ta'/ip] Egensk&b c som Amat0r el. Kunstven; Dilettanteri 
n; the danger of ~. 

Amati [a-'ma'ti ] Amati pl\ an J^ en Amati, en 
Kremoneserviolin. Opr. fabrikeret af Familien Amati 
fra Kremona. 

amatorial [ama'ta'rial] elskovs-, kaerligheds- ; ~ pro- 
geny Elskovsb0rn pi. nmatorian [ama'taTian] elskovs-, 
erotisk; _ odes, amatory ['amatari] elskovs-, kferlig- 
heds-, erotisk; _ potion Elskovsdrik. 

amaurosis [ama'ro u sis] path sort Staer c. 

amaze [a'me^] vt betage, forfaerde; forbavse. amaze 
s hst Forfterdelse ; Forbavselse c ; the other men stood 
in _, stod forfaerdede; the pictured ceiling, from which 
gods and men looked down upon them with ~. amaze- 
ment [a'meizmant] Betagelse, Forfaerdelse ; Forbav- 
selse c. amazingly ad i en forbavsende Grad, F for-, 
ferdelig. 

ama/.on ['amazan] Amasone c; - ant Amasonmyre c: 
Formica rufescens. Amazon s: the ~ Amasonfloden. 
Amazonian [ama'zo u njan] Amasone-; Amason-. 

ambages ['ambidgi'z, am'beidgi'z] Omsv0bpZ. 

ambassador [d'm'basada] Ambassad0r c; appoint 
him ~ to [i] Paris, ambassadorial [ambasa'da rielj 
Ambassad0r-. ambassadress [am'basodres] Ambassa- 
drice; Ambassadors Gemalinde c. 

amber ['amba] Oplagssted n, mere Ambar c & n 1 ; 
you may be disposed to preserve it in your _. Notes 
and Queries, cit. i Brewer, amber ['amba] Rav n, 
Bernsten c: Electrum, Succinum; a fly (or straw) in 
. o : en Raritet ; that girl ought to be preserved in ~ 
[ssettes i (el. paa) Spiritus] as the only one of the kind 
in existence; gris ['ambogri's] Ambra c: Ambra am- 
brosiaca s. grisea. 

amberline ['ambal(a)in] J, Amberline c [hambroline, 
hamberline]; serve out marline, ~, and different stores 
F. Marryat, Driven to Bay 1 157 T. 

amber|seed Abelmoskusfr0, Bisamkorn, Bisamfre, 
Desmerkornw: Semen Abelmoschi; ..tipped ravspidset, 
med Ravspids. 

ambidexter [ambi'deksta] Tvehsending, En der bruger 
begge Hsender lige godt; fig behsendig Man0vrist, Poli- 
tikus, Vejrhane, Vendekaabe c. ambidexterity [am- 
bideks'teriti] Tveheendethed, *Tveha3ndthed ; Behsendig- 
hed c i Man0vren, dygtige Man0vrer pi, Dobbeltspil n. 
ambidextrous [ambi'dekstras] tvehfendet, *tvehsendt; fig 
behsendig, man0vredygtig, politisk, som haenger Kap- 
pen efter Vinden, som blscser varmt og koldt. 

ambient ['ambjant] omsvsevende, omsluttende, om- 
givende; the ~ air, clouds. 

imbign ['ambigju'] f Ambigu, Blandingsret c, F 
Ruskomsnusk n. ambiguity [ambi'gju'iti] Dobbelttydig- 
hed, Tvetydighed, Utydelighed c; when the phrase is 
not subject to ~, ogs. naar Tvetydighed ikke kan op- 
staa; words of single signification, without any ,; no 
shadow of ^ can rest upon . . . ambiguous [am'bigjuas] 
dobbelttydig, tvetydig, utydelig. ambignousness s, se 
ambiguity ! 

ambis [? 'ambis] Ambis c, en Musling, af hvis Skal 
der laves kunstige Taender. 

ambit ['ambit] Omkreds c, Omraade n. 

ambition [am'bijan] ^Ergerrighed ; Magtsyge, Herske- 
syge ; Fordringsfuldhed c, Pretentioner pi ; have no . 
to be ikke naere den ^Ergerrighed t^el. ikke tragte efter) 

1 Ambar (russ.) Pakhus, isaer de i de russiske Hoved- 
eksportstseder vaerende store Pakhuse til Opbevaring af 
HampogLin; Hampambaf. J. Lampe, Handelsordb. [e*] hate; [o] so; [ai] I; [au] ott; [8] the; [b] thin; [/] afce; (&] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med []. amb ami at vtere el. blive. ambitious [dm'bi/as] rergerrig, hejt- 
stilende; magtsyg, herskesyg; fordrlngsfuld, pretenti0s; 
. of conquests erobrelysten ; be - of obtaining, ogs. 
stte en JEre i at opnaa, saette stor Pris paa; be - of 
honours, ogs. tragte efter Udmaerkelser ; Jess ~ ivories 
mindre fordringsfulde (el. mere beskedne) Arbejder. 

amiiitiis ['ambitas] antiq Ambitus, Stemmehvervning 
(*-hverving); Omkreds, Yderkant c; arch aabent Rum 
ft, langs Bygning el. Grav. 

amble ['ambl] vi gaa Pasgang; s Pasgang c. ambler 
['ambla] Pasgsenger c. ambling gaaende Pasgaug; fig 
trippende; s Pasgang; Trippen, trippende Gang c; an - 
pace, amblingly ad i Pasgang; trippende. 

amblyopy ['ambliopi] path 0jentaage, Svagsynet- 
hed c. 

ambo ['ambo u ], ambon ['amban] Ambon, aflaug Kirke- 
pult c. 

ambreada [ambri'a da] kunstigt Rav w; gulred Glas- 
perle c. ambreate ['arnbrie 1 ^ ambrainsurt Salt n. am- 
breic [am'bri'ik] a; _ acid Ambrainsyre. ambreln(e) 
f'ambriin] Arnbrafedt, Ambrein n. 

Ambrose ['ainbro u z] Ambrosius c; the hymn of St. ~ 
den ambrosianske Lovsang. ambrosia [am'bro u zia, -ga] 
myth Ambrosia, Gudernes Spise ; ^ Ambrosia c. am- 
brosial !am'bro u zial, -gel] ambrosisk, vellugtende, s0dt- 
duftende, himmelsk, dejlig. Ambrosian [am'bro u zian, 
-gan] ambrosiansk ; the - chant den -e Lovsang. 

ambry ['a'mbri] Skab, K0kkenskab n; Niche, For- 
dybningc, Aflukken, til Kirkes hellige Kar [= almery}. 
Ogs. ved Misforstaaelse f. almonry Almisse-bus, -rum n. 

ambsace [amz'e's] Esser alle pi, laveste Terningekast; 
I had rather be in this choice than throw ~ for my 
life. Sh., All's well . . . 

ambulance ['ambjulaus] Ambulance c, Feltlasaret, 
Felthospital w; Ambulancevogn, Sygevogn c [- cart]; - 
association Samarit(an)forening ; - class Samaritkursus 
w; _ classman Samarit c ; St. John ~ man Johanniter c. 
ambulant ['ambjulant] ambulerende, vandrende. am- 
bulation [ambju'lei/an] (Om)vandring c. ambulator 
'iimbjule'ta] ent T0mrnermand: Lamia cedilis; surv 
SkridtUeller c [perambulator], ambulatory ['ambju- 
lotari] a ambulerende, vandrende; for Tiden ugyldigt 
[Testament will] ; _ animal Dyr m. Bevsegelsesevne; 
_ feet ^ Gangf0dder. ambulatory arch Gang, S0jle- 
gang c, Galleri n &c ; Promenadeplads ; & Voldgang, 
Rundegang c. 

ambury ['ambari] vet Blodvorte c. 

ambuscade [amba'ske'd] & Baghold n, om Personerne; 
lay (or prepare) an _ Isegge et Baghold; draw 
[lokke] them into an _. ambuscade vt laegge sig i Bag- 
hold efter. ambuscade vi Isegge et Baghold; ligge i 
Baghold, lure, ambush ['ambuj] & Baghold n, om 
Stedet; lay (or prepare) an ~; station them in .. 
ambush v laegge (vi ligge) i Baghold. 

ami-bean [ami'bi'an] skiftevis svarende. 

ameer [a'mia] Emir c. 

Amelia [a'mrlja] Amalie. 

ameliorable [a'mi Ijarabl] forbedrelig, som kan for- 

bedres el. foraedles. ameliorate [a'mi'ljare't] vt for- 

bedre; foreedle. ameliorate vi blive bedre, bedres, 

bedre sig; forsedles; wines . by age, v. at ligge. 

amelioration [a'mi Ija're'Jan] Forbedring; Forsedling c. 

amelioratlre [a-mi'ljareHiv] forbedrende; foraadlende. 

ameliorator [a'mi'ljare'ta] Forbedrer; Foraedlerc. 

amen! fe^men, 'a-'men] int & s Amen n. 

amenability [emi'na'biliti] Medg0rlighed, F0jelighed; 

Ausvarlighed c. amenable* [a'mi'nabl] medg0rlig, f0je- lig ; ansvarlig [overfor, for to] ; be ~ to counsel tage 
imod (el. vsere modtagelig f) Raad, lade sig raade, 
lade sig slge; - to reason modtagelig f. Grunde, med- 
g0rlig; prisoners that have committed one great crime 
are not so depraved, and are much more ~ [when 
in prison]; make - drage t. Ansvar; saette under 
Tiltale [make _ to justice]; made _, but not con- 
victed. 

amend [a'mend] vt rette paa, forbedre; parl tendre; 
_ our ways forbedre vort Levnet. amend vi rette 
paa (el. forbedre) sig; aendre; my fortune [Vilkaar pi] 
-s; A moved to - by [stillede det Jindriugsforslag at] 
striking out shall, amendable [a'mendabl] som lader 
sig rette; _ errors, amendatory [a'mendatari] retteude, 
forbedrende,! berigtigende ; ^Endrings-. amende [fr.; 
a'marjd; a'mend] (fr.) Bod, Mulkt; Tilbagekaldelse; Op- 
rejsningc; - honorable, ogs. offentlig Af bigt c. amend- 

ent [a'mendrnaut] Forbedriug; (moralsk) Forbedring; 
Berigtigelse, yEndring c i Lovtekst &c; ^ndringsforslag 
n ; prov Gedske, G0dning c, M0g n, *Gj0dsel, Haevd, 
M0g, Gj0dning c [manure]; put an _ parl &c stille 
et ^ndringsforslag ; vow - love Bod og Bedring. 
amends [a'mendz] pi Oprejsning c; Fyldestg0relse c, 
Erstatning c ; ample _ were made der gaves fuld Op- 
rejsning; make ~ for . . . g0re . . . god igen; erstatte. 

amenity [a'meniti] Behagelighed; Sk0nhed, Fagerhed, 
Ynde c; amenities is. Skonheder. 

a in P nsa et toro [e 1 'mense* et 'ta-ro u ] jur fra Bord 
og Seng. 

ament [a'ment] ^ Rakle c [catkin], amentaceous 
[aman'te'Jas] ^ rakle-lignende ; -bserende; ~ plants 
Rakleplanter. amentum [a'mentam] s, se ament! 

amerce [a'ma's] vt id0mme (*ogs. ilsegge) en Bod [af 
25 Pund in the sum of 251], mulktere. amercement 
[a'ma-smant] Bod, Kendelse, Mulkt c. 

America [a'merika] Amerika n. American [a'merikan] 
amerikansk; _ chair Kaminstol; _ cloth Voksdug c, - ivy 
vild Vin, *Vildvin c : Ampelopsis quinquefolia; ~ trunk 
EtagekuflFert. American Amerikaner c. Americaness 
[a'merikanes] \ Amerikauerinde c. americanism [a'nie- 
rikanizm] Amerikanisme c. americanize [a'merikanaiz] 
vt amerikanisere. 

ametabola [ami'tabola] pi Ametamorfoter, Insekter 
uden Forvandling. ametabolian [ameta'bo u ljan] Ameta- 
morfot c. 

amethyst ['amibist] Ametyst c, blaa violet ^Edelsten. 
amethystine [ami'bistin] ametyst-, blaa violet. 

Amhara [am'ha-ra] Amhara n. 

Amherst ['am(h)a-stj Amherstn. 

amiability [emja'biliti] Elskvaardighed c. amiable 
['eimjabl] elskvaerdig; make herself .. amiableness. 

amianthus [ami'anpas] Amiant c, Slags Asbest. 

amicability [amika'biliti] Venskabelighed c. amicable 
['amikabl] venskabelig; fredsommelig ; mindelig. Se 
adjustment! an ~ temper en fredsommelig Karakter, 
Fredsommelighed c; if you take that tone, any - ar- 
rangement will be impossible, amicably ad venskabe- 
lig &c; ~ adjust afg0re i Mindelighed. 

amice ['amis] Amiktus c, Gejstligs Hoved- el. Skulder- 
klsede, Akselklaede n. 

amicus [a'maikas] (lat.) Yen c; ~ curia? tilfaeldig Raad- 
giver c. 

amid [a'mid] prcep midt i, (midt) iblaudt; under; - 
[under] hearty cheers, the laughter of the rest. 

amide ['amaid, a'maid] chem Amid //. amidin(e) 
['amidin] Amidin n. amidogen [a'maidodgen] s, se 
amide! [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hurt; [a] Inner; ami 33 amp amidships [a'mid/ips] ad midtskibs. 
amidst [a'midst] prcep midt i, (midt) iblandt; midt 
under; under [Folkets Jubel the acclamations of the 
people}; - my family i min Families Sk0d. 

Aminadab [a'minadab] Amminadab; Kvteker c, i gamle 
Komedier. 

amir [a'mia] Emir c [ameer], 

amiss [a'mis] a fejlagtig, urigtig; it may not be ~ to 
det t0r ikke vsere afvejen (el. saa gait, saa ilde) at. . .; 
it would not be ~ [afvejen] if . . .; she is not _ hun er 
ikke saa ilde, *ogs. ikke vserst; tell her what was ~ in 
[ivejen med] her dress; that there is anything ~ [ivejen] 
with . . . amiss ad fejl, fejlagtig, F gait; come - 
komme i Utide, komme t. Ulejlighed; nothing comes . 
to him (to a hungry stomach) ban tager tiltakke med 
hvad det skal vsere; ban bar Brug f. alt muligt; ban 
er med til (*paa) alt ; (for huugrig Mave er iutet Br0d 
sort, Hunger kreever ej Herreretter); a bathe could not 
come ~, kunde ikke vsere afvejen, kunde komme vel 
med; do ~ forse sig, fejle, F g0re gait; take ~ optage ilde. 
amity ['auriti] Venskab n; conclude (or make) a 
treaty of ~ and commerce, en Venskabs- og Handels- 
traktat; bonds (or ties) of ~ Venskabsbaand; they parted 
on great terms of ~, i den bedste Forstaaelse, som sser- 
deles gode Venner. 

Amhvch ['amluk] Amlwch n. 

a nun a ['ama] Abbedisse, Moder c i Gud. ttrama ['ama] 
Bind, Beelte n, Bandage c. 
ammite ['amait] Rognsten, Oolit c. 
ammochryse ['amokrais] Guldglimmer c, Katteguld n. 
ammodyte ['amodait] Sand-Aal; -Snog; -Plante c. 

ammonia o'mo"njo Ammoniak c. ammoniac [a'mo u n- 
jak] a Ammoniak-, ammoniakholdig ; spirit of sal ~ 
Salmiakspiritus. ammoniac s Ammoniakgummi n [gum 
-]. ammoniacal [amo'naiakl] a, se ammoniac! ~ 
water Ammoniakvand n, Salmiakspiritus c. 

ammonite ['amonait] Ammouit c, forstenet Blsek- 
eprutteskal. 

ammonium [a'mo u njam] Ammonium n. 
ammunition [amju'ni/an] Krigsforraad pi; is. Krudt 
og Kugler pi, Artillerigods n, Ammunition c; - 
bread, shoes, stockings Kommis-Br0d, -Sko, -Str0mper. 
amnesia [am'ni-sia] Hukommelsestab n. amnesty 
['amnisti] almindelig Tilgivelse, Amnesti c [act of 
oblivion]; the persons included in the _ de af Amne- 
stien omfattede Personer, de amnesterede. 

amnion ['amnidn], amuios ['amnids] Fosterhinde, 
Lammehinde c. amniotie [amni'atik] Amnions-; - fluid 
Amnionsvsedske, Modervaedske c, Moder vand n. 

amo'ba [a'mi'ba] Vekseldyr n. PI amoebae [-br]. amoe- 
baean [ami'bi'an] vekslende, skiftende. amcebseum [ami- 
"bi-am] Vekseldigt, Digt n i Samtaleform. amoeboid 
[a'mi'boid] vekseldyrlignende, vekslende, skiftende; an 
~ movement, amoebons [a'mi'bas] a i Samtalefonn, 
dialogisk. 

amok ad, se amuck! 

among [a'mAn] prcep blandt, iblandt ; fought ~ them- 

selves sloges indbyrdes; select from ~ [vaelge i, vselge 

af] the whole collection those which . . . amongst 

[a'mAnst] prcep blandt, iblandt; ^ other things blandt 

Andet, bl. a. 

Amoor [a'mua] s: the ~ Amur c. 

amorist ['amarist] Elsker, forelsket c. 

amorous ['amaras] som let forelsker sig, let forelsket, 

letfsengelig, F forlibt af sig; forelsket, F forlibt [i of}; 

jElskovs-, Kserligheds-; the - couple, is. de forlovede pi, 

F Kserestefolkene ; of an - disposition m. Anlseg til Forelskelse, erotisk anlagt, letfsengelig ; _ glances for- 
libte 0jekast. amorously ad forelsket; kaelent. 

amorphism [a'ma -a flzm] Amorfisme, Amorfi c, uformet 
Tilstand; in a state of . i amorf Tilstand. amorphous 
[a'ma-afas] a amorf, amorfisk [uregelmsessig formet; 
ukrystalliseret]. 

amortization [ama >a ti'zei/an] Amortisation, is. Afdrag- 
ning c. amortize [a'ma- a tiz] vt amortisere, is. afbetale, 
afdrage. amortlzement [a'ma- a tizmant] s, se amortisation. 

Amos ['e'mas] s Amos c. 

amount O'maunt] vi be!0be sig, gaa op [til to} ; his 
bill ~s to fifty pounds; suspicions almost .ing [der 
nsesten grsenser] to certainty; a sensibility which ~ed 
to [som nsesten blev til, som nsesten fik Lighed med] 
a disease; their testimony ~s to [indeholder] little; his 
fears almost _ [er nsesten blevet til] to madness; which 
-s to the same (thing) hvad der kommer ud p. det 
samme, ud p. et; make the number ~ [bringe Tallet 
op] to six; his speech ~s to this bans Tale (el. Replik) 
siger (el. indeholder) alt i alt f01gende: . . . amount s 
Bel0b n, Sum c; the - [Summon] of 7 and 9 is 16; any 
~ of newspapers en sand (el. Guds) Velsignelse (el. en 
stor Overflod) af Aviser, *ogs. Aviser i lange Baner; the 
~ of damage Skaden; the ~ of damages Erstatningens 
St0rrelse c; the ~ [Summen] of his discourse; the ~ of 
the testimony is this Vidneudsaguene (*-provene) gaar i 
e n Sum ud paa falgende ; the ~ of traffic Trafikmseng- 
den, Trafiken ; what prodigious _ of traffic! this o 
confidence on rather a short acquaintance, saa megen 
Tillid . . .; to a large - til (el. med) et stort Bel0b; to 
the . of til et Bel0b af. 

1. Amour [a'mua] s: the ~ Amur c. 

2. amour [a'mua] Kserligheds-Forhold n, -Forstaaelse 
c, galant Eveutyr n; carry on an ~ with staa i Kserlig- 
hedsforhold til. amourists, se amorist! amour-propre 
[fr.] Egenkaerlighed c. 

ampelite ['ampilait] Ampelit c, en kulstofholdig 
Alunskifer. 

ampersand, amperse-and [ampa'sand] Tegnet &, som 
tidligere stod i Alfabetet, efter s. 

amphibia [am'flbja] pi Amflbier. Af amphibium. 
amphibian am 'lib Jon; Amfibium n. amphlbiology [am- 
fibi'aladgi] Amfibiologi c, Leeren om Amflbierne. am- 
phibious [am'flbjas] amfibisk; ~ beings, ogs. Amfibier. 
amphibiousness amfibisk Natur c. amphibium [am'fi- 
bjam] Amfibium n. PI amphibia. 

amphibole ['amfiboul] Amfibol, Hornblende, Straal- 
sten c. amphtbolite [am'fibolait] Hornblendesten c. 
amphibological [amfibo'ladgikl] af tvivlsom Betydning, 
utydelig, tvetydig. amphibology [amfi'baladgi] tvetydig 
Frase (el. Tale, Ssetning), Tvetydighed e. amphibolous 
[dm'fibolas] utydelig, tvetydig. 

amphictyonio [amfikti'anik] Amfiktyoner-. amphietyons 
[dm'fiktidnz] pi: the . Amfiktyonerne pi, Amfiktyoner- 
raadet [the council of -]. amphictyony [am'fiktiani] 
Amfiktyonerforbund n, Forbund mellem Nabostater. 

Amphion [am'faian] myth Amfion c. 

amphisbaena [amfis'bi'na] Dobbeltl0ber, Orme0gle c. 

amphisoians [am'fi/anz], amphiscii [am'fi;iai] pi to- 
skyggede Folk. 

amphitheatre [amfi'bi ata] Amfiteater n. amphi- 
theatrical [amfibi'atrikl] Amfiteater-; amfiteatralsk. am- 
phitheatrioally ad amfiteatralsk, i Form af (el. som paa) 
et Amfiteater. 

Amphitrite [amfi'traiti-] myth Amfitrite c. 

amphora ['amfaroj antiq Amfora c, stor tve banket 
Krukke. hate; [o*] so; [ai] I; [au] emt; [8] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] siw^; [a, a, e} osv. vaklende med [a]. 

amp 34 ana amphoterlc [amfo'terik] amloterisk, dels det ene, dels 
det andet, neutral. 

ample [ampl] vid, rummelig; overfledlg, ruudelig; 
fyldig, udfarlig. Se amends! an - [vid] cloak; an ~ 
rummeligt: house; - [fuld] justice; in an . wanner 
overflodig, i Overflod, m. rund Haand ; _ [overfl0dig, 
rundelig provision; there was ~ time to, nmdelig Tid 
(inok) til at. ampleness Vidhed c, &c. 

Hinpliative ['ampliativ- udvidende, tilf0jende, ud- 
sigende noget nyt, syntetisk. amplification [amplifi- 
'ke'/ani Udvidelse; (videre) UdvikHng, videre Udforelse; 
Videredigtning c; what he had to say was in _ [var 
en videre Udforelse, videre Udvikling] of statements 
previously made; briefly, without any ~, uden al Vidt- 
loftighed, udeu Bredde. ampliflcative ['amplifikeHiv] 
udvidende; videre udviklende; (mere) udfort, detailleret. 
amplify 1'amplifaij vt udvide; udvide, for0ge, 0ge, for- 
storre ; forstserke ; fig udvikle, udfere (i det enkelte, i 
Detaillen), behandle udf0rlig(ere) ; all concaves _ [for- 
stserkerj the sound, amplify vi udvide sig; for0ges, 
eges; fig tale (el. skrive) bredt; udbrede sig [over et 
Emne upon a subject], amplitude ['amplitju'd] Vidde, 
(stor) Udstra?kning ; fig Evne c, Midler pi; art & ast. 
Amplitude c; _ compass & Pejlkompas, Azimutkompas 
[azimuth compass] ; . of oscillation (Penduls) Sving- 
ningsbue, Svingebue c. amply ['amplij ad vidt, rumme- 
lig; overfledig, rundelig, mere end tilstrsekkeligt, i fuldt 
Maal, p *ogs. fuldskurende ; they should be ~ [rigt] 
rewarded; _ sufficient mere end tilstrtekkeligt, runde- 
lig (stor Ac) nok. 

ampul I'ampAl] Ampulla c, is. Kar m. Salveolje, i 
den kat. Kirke. ampulla [am'pAla] antiq Ampulla c, 
et tranghalset, buget Kar. ampullaceous [ampA'te^as] 
flaskeformet, buget. 

amputate ['ampjute't] vt amputere, afsaette; lemlaeste. 
Se mahogany! amputating "knife Amputationskniv. 
amputation [iimpju'te'/an] Amputation, Afssetning c. 

amuck [a'mAk] ad: run ~ gaa Bersa?rkergang (*Ber- 
M-rkgang), gaa grassat Gang, 10be grassat; fig tale (el. 
skrive) op ad Va>gge og ned ad Stolper; lade Fantasien 
lobe af m. sig. 

amulet ['amjuletj Amulet c, Tryllemiddel baaret paa 
Kroppen. amuletic [amju'letik] baaret som Amulet. 

amun ['amen] Vinterris c, i Nedrebeugaleu [aghanee]. 

amuse fc'mjirz] vt more, underholde; afspise, opholde 
m. tomme Lafter with idle promises] . F sm0re om 
Munden 'm. Fraser with fair words]; to ~ my leisure 
hmtrs til Morskab i ledige Timer; I must leave my 
sister to _ [underholde] you; you seem to be ~d De 
synes at more Dem, De synes at finde det morsomt; 
they were highly _d by . . . de morede sig ineget over . . .; 
I was much .d by (or with) her playing jeg fandt 
hendes Spil meget uuderholdende. amuse, v. reft: . 
himself more (el. uuderholde) sig; Emma, to _ herself, 
took [t. Tidsfordriv tog E.] a rifle and went out; . 
himself by (or in, with) reading a book underholde 
sig m. en Bog; my keepers -d themselves with my 
proceedings, morede sig ved, hvad jeg foretog mig. 
amusement [a'mju'zmant] Morskab, Forn0jelse, Under- 
holdning c; for . for (el. til) Morskab; for his . for 
Morskabs (el. for Moro) Skyld, for sin Pornejelse, til 
Tidsfordriv; read for . Isese f. sin Forn0jelse, Isese f. 
Morskab ; to the great . of til stor Morskab (el. Moro) 
for ... amusing [d'mjirzirj] morsom, forn0jelig, under- 
holdende.. 

Amj ['emi] Ka-lenavn f. Amata, Amelia. 

Amyag ['amids ?] Amyas c. amygdalae [tVmigdali'] anat Handler, Tonsiller. 
amygdalate [a'migdaleH] Mandelma-lk c. amygdaloid 
[a'migdaloid] Mandelsten c. 

nmykos [a'maikas ?| Amykos c; aseptin , Amykos 
Aseptin. 

amyl ['amil] Stivelse c, Amyl n. amylaceous [ami- 
le^as] Stivelse-, stivelseagtig. amylic [a'milik] Stivelse-; 
_ ether Amyl-^Eter. 

an [an ; \ 'an] art en, et; an enemy, an hour. 
Bruges af nogle ogsaa foran udtalt h i ubetonet Sta- 
velse: an historian, an horticulturist, an humanitarian. 
an [on] cj f & poet dersom. Ogs. an if. 

ana ['ana] med ana, lige Dele, ana ['e'na, 'a'na]. En 
Endelse som, f0jet t. et Navn, betegner en Samling 
mindevrcrdige Udsagn, Anekdoter &c, f. eks. John- 
soniana. 

anabaptism [iina'baptizm] Auabaptisme c, Gend0ber- 
nes Lsere. anabaptist [ana'baptist] Anabaptist, Gen- 
deber c. anabaptlstic [iinebap'tistik] anabaptistisk, 
gend0bersk. anabasis [a'nabssis] Anabasis c. Oprejse, 
Rejse (el. Tog) op fra Kysten, som Cyrus den yngres; 
the ~ of Napoleon. 

anacardic [ana'ka -a dik] Anakardien0d-, (A)cajoun0d-; 
_ acid (A)cajousyre, Anakardsyre. anaoardium [aiie- 
'ka ia dj9m] ^ Anakardietrtc, (A)cajoutra? w. anacathartic 
[anaka'pa-atik] auakatartisk (Middel, is. Brsekmiddel w). 

Anacliarsis [ana'ka' a sis] Anakarsis c; _ among the 
Scythians o: en Vismand blandt Daarer. 

anachoret [ii'nakdret] Eneboer c. Aim. anchoret. 

anachronism [o'nakronizm] Anakronisme, Tidsreg- 
ningsfejl; Ubetimelighed c; noget n som kommer i 
Utide. anachronistic [onakro'nistik] anakronistisk. 
anaclastic [ftne'klastik] anaklastisk, bevirket ved 
Straalebrydning; _ ciirves. anaclastics [-s] Dioptrik c. 

anacoluthic [anako'l(j)u-pik] gr anakolutisk, maug- 
lende F01ge og Sammenhreng. anacoluthon [anako- 
'l(j)u'pan] Anakolut, Anakoluti c. 

anaconda [iiua'kanda] Anakonda c, storste Kvfeler- 
slange. 

Anacreon [a'nakrian] Auakreon c; the ~ of the guillotine 
0: Bertrand Barere. Anacreontic [anakri'antik] ana- 
kreontisk, handlende om Vin og Krerlighed; s ana- 
kreoutisk Digt n. 

anacrusis [ana'kru'sis] Anakrusis, Optakt c, i Verslare. 

anadem ['Jinadem] Blomsterkrans c, om Hovedet. 

anadromous [a'niidromas] opad!0bende, anadrom, om 
Fisk som t visse Tider s0ger op i Ferskvand, Elve &c. 

anaemia [a'nrmja] Antomi, Blod-Fattigdom, -Mangel c. 
anaemic [a'nemik] antemisk, blodfattig. 

anaesthetic [ani-s'petik, -'pi'tik] ansestetisk, bed0vende 
(Middel w). anaesthetize [a'ni'spitaiz, o'nesb.] vt 
bed0ve. 

anaglyph ['anaglif] Anaglyf, Auaglypt c. Basrelief n, 
Billedvrcrk i halvoph0jet Arbejde. anaglyphic(al) [ana- 
'gliflk(l)] anaglyfisk. anaglyphies [ana'gliflks] Ana- 
glyfer. 

aMngogic(al) [ana'gadgiktl}] anagogisk, aandig, Imj, 
mystisk, om Bibelfortolkning. 

anagram ['anagram] Anagram n, Bogstavomflytning, 
hvorved en anden Mening faas; form (or turn) his: 
name into an - lave et Anagram af bans Xavu. ana- 
grammatifst [ana'gramatlst] Anagrammatiker c. ana- 
grammatize [ana'gramataiz] vt anagrammatisere. 

anal ['einal] Anal, h0rende til Anus; - fin Halefinne, 
Gatfinne. 

analcime [o'nalsaim] Analcim c & n, Tsernlngzeolit c, 
et halvgennemsigtigt, r0dligt Mineral. [a- i- u-] osv. lange som 1 far, feel, fool; ['be] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [&] hot; [A] hut; [a'] hurt; [a] inner; ana 35 anc analecta [ana'lekta], analects f'analekts] Analekta pi, 
(Samling c af) udvalgte Brudstykker pi. 

analogic(al) [ana'ladgik(l)] analogisk, grundet paa 
Analog! el. Forholdslighed. analogically ad analogisk. 
analogism [e'nalodgizm] f Analogisme, Slutning fra 
Aarsag til Virkning; analogisk Undersegelse c. ana- 
logize [a'naladgaiz] vt analogisere, forklare analogisk. 
analogon [a'nalagau] s, se analogue! analogous [a'na- 
lagas] analog, liguende. analogously \ad analogt; i 
Lighed hernied, i Lighed dermed. analogue ['analag] 
Analogon, Sidestykke n, Analog! c, noget tilsvarende 
el. lignende; the nearest ~ [bl. a. det nsermest tilsva- 
rende] I can find for it; meet [trseffe, flnde] its ~ 
in ... analogy [a'naladgi] Analog!, Lighed c; his mind 
bears a singular to [bar en mserkelig Lighed m.j 
his body; there is an ~ [der er Analog!] between plants 
and animals; after the _ of i Analog! (el. i Lighed) 
med . . . 

analphabet [d'nalfabet]. analphabete [ct'nalfabi t] a & 
s analfabet, ulpesekyndig(c). analphabetic [dnalfa'betik] 
analfabetisk, om Lydtetegnelse forskellig fra Bogstav- 
princippet. 

analysis [a'nalisis], pi analyses [a'nalisi'z] Analyse c. 
analyst ['analist] Analytiker, Analyst c. analytical) 
[ana'litik(l)] analytisk; ~ geometry analytisk Geometri, 
F" Analyt c. analytically ad analytisk. analytics [ana- 
litiks] Analytik c. analyzable ['analaizabl] soni kan 
analyseres, som lader sig analysere. analyzation [ana- 
lai'zeijan] Analyse, Opl0sning c. analyze ['analaiz] vt 
analysere, op!0se; fig ogs. (kritisk) eftergaa, unders0ge, 
vurdere; ~ an action to ascertain its morality, ana- 
ly/er ['analaiza] Analytiker c; Oplosningsmiddel n. 

anamnestic [anam'nestik] Hukommelsen st0ttende. 

anamorphosis [ana.'ma "fasis], pi anamorphoses [-si'z] 
Forvrtengning c, Vrsengebillede n ; catoptrical ana- 
morphoses. 

auan! [a'nan] int p hvad? *ogs. bee? well, what say 
you to a friend who would take the better bargain off 
your hand? Anan! Goldsm. 

ananas [a'neinas, a'na'nas, a'nanasl ^ Ananas c 
fpine-applej. 

ananthous [#'nanj>as] blomster!0s. 

anapest ['anapest] Anaptest c. En Versfbd af to korte 
Stavelser og en lang, som General og intervene. 

anaphora [a'nafara] rhet Anafora c. 

an aphrodisiac [dnafro'diziak] K0nsdriften s!0vende 
(Middel n). 

anarch ['ana -a k] f Anark, Fredsforstyrrer, Urostifter c; 
the Union of Labour, a born ~ and tyrant, anarchic(al) 
[a'na-kik(l)] anarkisk, Iovl0s. anarchist ['ana a kist] 
Anarkist, Fredsforstyrrer, Urostifter,' Opr0rer c. anarchize 
['ana<kaiz] vt f0re til (el. ud i) Anarki. anarchy ['anaki] 
Anarki n, Voldsvselde c & n (*Voldsv?elde w), Lovl0s- 
hed, Forvirring c; bring society into a state of [f0re 
Samfundet ud i] ~. 

anasarca [ana'sa >a ka] Hndvattersot, Anasarka c, 0dem 
n. anasarcous [ana'sa >9 kas] vattersottig. 

Anastasia [ano'ste'ga] Anastasia c. 

anastomose [a'nastomo ll z] vi anat anastomosere, 
inoskulere, forbinde sig, munde ind; the anastomosing 
network of vessels, anastomosis [anasto'mo u sis] Ana- 
stomose, Inoskulation, Indmunding c, Sammenl0b n. 

anathema [a'na]>ima] Banlysning, Forbandelse, Ud- 
st0delse c (af Kirkens Samfund), Anatema, Ban n; ud- 
st0dt, banlyst (Person), banlyst Ting c; pronounce 
an ~ against lyse . . . i (Kirkeus) Ban. anathematic(al) 
;an8j>i'matik(l)] anatematisk, Ban-, Banlysnings-, For- bandelses-. anathematize [a'najjimataiz] vt anatemati- 
sere, lyse (el. ssette) i (Kirkens) Ban. 

anatifa [a'natifa], pi anatifse Andesksel w; Lepade c. 
anatifer [a'natifa] Langhals, Lepade c. anatlferous 
[ana'tifaras] andfrembringende, om Andesksel. If01ge 
den Tro, at de f0dte .Ender. 

anatomic! al) [ana'tamik(l)] anatomisk. anatomically 
ad auatomisk, ad anatomisk Vej. anatomist [a'nata- 
mist] Anatom c. anatomize [9'natamaiz] vt anatomere, 
s0nderlemme, i videnskabeligt 0jemed. Ogs. fig. ana- 
tomy [a'natami] Anatomi ; fig Anatomeriug, S0nder- 
lemmelse c; poet Benrad c <fc n, Skelet n. Sml. 
atomy ! 

anatron ['anatran] Glasgalle, Glasgalde c: Fel vitri; 
Salpeter n <fc c. 

anbury ['anbarij^ef Blodvorte famburyj; K10vning 
c i flere Grene. en Sygdom paa Roer (*Naeper). Ogs. 
kaldt fingers and toes. 

ancestor ['ansista] Ane, Stamfader, *ogs. Forfader; jur 
Arvelader c; pi is. Forfsedre; our ~s vore Forfaedre; 
Fsedrene; the direct . of direkte Stamfader til ; - wor- 
ship Fsedredyrkelse. ancestral [an'sestral, 'ansistral] 
Fsedrene , arvet, nedarvet; - estate Fsedrenegods, Stam- 
gods n, Faedrenegaard c ; ~ trees seldganile Traeer. an- 
cestress ['ansistres] Ane, Stammoder c. ancestry ['an- 
sistri] Aner pi, Stamfsedre pi, Forfaedre pi ; Byrd, Her- 
komst c; my maternal ~ mine Forfcedre p. m0drene 
Side; a long line of _ en lang Auertekke. 

anchor ['arjka] j, Anker n\ cast ~ kaste Anker; 
fig ogs. havne; drop ~ kaste (P dryppe) Anker; 
weigh ~ lette Anker, abs lette; ride at ~ ligge til 
Ankers, f. Anker; twenty-four hours at - et Anker- 
Etmnal; come to (an) ~ komme til Ankers, ankre 
op, *prov. ta' fast; with all her _s out, ogs. med alle 
Joern ude. anchor vt ankre med, forankre [et Skib a 
ship]; forankre [Kabler cables], anchor vi ankre, kaste 
Anker; fig ogs. havne. anchorable f'arjkarabl] skikket 
til Ankring. anchorage ['arjkaredg] Ankerplads c, *ogs. 
Ankersaat n; Aukrings-Redskaber pi; -Afgift c. 

anchoret ['aqkaret] Anakoret, Eneboer c. anchoret- 
ic(al) [arjka'retik(l)] Eneboer-, eneboermeessig. 

anchor| ground Anker-Bund, -Grund, Holdebund c; 
hold Ankerhold; --ice Bundis / ground-ice J. 

anchoiite ['arjkarait] s, se anchoret! 

anchory [an'tjo ll vi, 'antjavi] Ausjovis, F Ansjos c: 
Engraulis encrassic(h)olus ; paste Ansjossnuar w; 

pear Anschojepsere : Grias ca/uliftora; pickler, 

preserver Ansjosnedlregger c; sauce. 

anchylosis [anki'lo u sis] Stivhed (i et Ledemod), Ube- 
V33gelighed c. 

1'ancien regime [fr.], ogs. det gamle Regimente, den 
gamle Tingenes Tilstand. Egl. om Tiden f0r 1789. 

ancient [Vnjant] a gammel; more (most) _ seldre 
(aaldst); the -s de gamle, Oldtidens Mennesker; the An- 
cient [den gamle] of days; ~ author, city, days, forest; 
the - continent den gamle Verden; according to ~ 
custom or usage efter gammel Skik; in ~ [den seldre] 
history; the Ancient Mariner Den gamle S0mand: et 
Digt af Coleridge; in ~ and modern times i gammel 
og ny (el. aeldre og nyere) Tid. ancient ['etojant] t 
Flag n\ the bloody - Blodflaget. anciently ad fordum, 
i fordums (el. gamle) Dage el. Tider. 

ancile [dn'saili] Ancile n, Mars's himmelfaldne 
Skjold. 

ancillary ['ansilari] tjenende, underordnet. 

ancipital [dn'sipital], ancipitous [dn'sipitas] ^ tve- 
segget. hote; [o] so; [ai] I; [an] out; [5] the; [b] /fcin; [/] she; [z] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. anc 36 ang ancon ['aqkdn] (gr. lat.) Albue; arch Konsol c; 
Ancon sheep Ankonfaar, en (uddod) Faarerace m. lang 
Krop, meget korte Ben og krogede Forben [otter breed]. 
ancone s, se ancon! 

ancony f'aqkani] Luppe c, ogs. *Smeltestykke n, 
formet som en flad Jwrnstang m. et firkantet Hoved i 
hver Ende. 

and and, an] c; og; og det; frank, candid, and 
honourable: Komma efter candid! ~ tvith reason og 
det med rette; I must run for it, - soon, og det 
snart; there are women, ~ handsome women too, og 
det til og med (el. tilmed) smukke Kvinder; there are 
wometi ~ women Kviuder og Kviuder er to, der er 
Forskel paa Kvinder. and cj 1 hvis, dersom [an]. 

Andalusia [anda'lu'ga] Andalusieu n. 

Andaman r anda'man] ; the ~ Islands, the ~s Anda- 
manoerne. 

andante [an'danti] Andante (c). 

andarac ['andarak] Andarak c, rodt Auripigment n. 

Andean f'andion] andinsk, andes-, Andes-. Andes 
['andi-z] s: the . Andesbjsergene, Anderne. 

andiron ;'andai(r)an] Ildbuk, Buk c til Stegespid. 

andranatomy ;andra'natarni} Menneskets Anatomi c. 

Andrew ['andnr] Andreas, Anders, *ogs. Endre. Se 
ailment t St. ~'s cross Andreaskors, i Form af X; 
. Millar & si Orlogs-Mand c, -Skib n. 

Androcles ['andrdkli'z Androkles. 

androgynal [dn'dradginal], androgynous [dn'dradgi- 
nas, hermafroditisk, tvetullet; $ tvekonnet. 

android ['android] Androide, menneskelig Automat c. 
PI andrnides [an'droidi zj. 

Andronicus [iindro'naikas, Shakesp. an'dranikas] 
Andronikus. 

androsphinx f'androsnqks] Audrosflnks c, L0ve med 
Menneskehoved, i aegyptisk Kunst. androtomy [an'dra- 
tami] Menneskets Anatomi c. Mods, sootomy. 

anecdotage [anek'do u tidgj Anekdotesamling c; joe den 
snaksomme (Oldinge)alder. anecdotal ['anekdotl] 
anekdotemtessig. anecdote ['anekdo u t] Anekdote, lille 
(*liden) Historie c, pi ogs. Smaahistorier ; much . 
mange Anekdoter; full of ~ fuld af Anekdoter; 

monger Anekdotekraemmer c. anecdotist ['anek- 

do u tist] Anekdote-Fortaeller; -Samler c. 

anele [a'ni'l] vt give den sidste Olie. 

anelectrlc [ani'lektrik] uelektrisk (Legeme n). anelec- 
trode [ani'lektro u d] positiv Pol c. 

anellid ['anilid], anellidan [a'nelidan] Ledorm c 
[annelid]. 

anemia [a'ni'mja] Anaemi c [ancemia]. 

anemography [ani'magrafi] Anemografi, Vindbeskri- 
velse c. anemology [ani'inaladgi] Anemologi, Vindlsere 
c. anemometer [ani'mamita] Vindmaaler c. 

anemone [a'nemani] ^ Simmer, Anemone, *Symre c. 
Anemone; blue - Blaasimmer, *Blaasymre, Blaaveis c: 
Hepatica triloba; white - Hvldsimmer, *Hvidsymre, 
Hvidveis c: Anemone nemorosa. 

anend [a'nend] ad ^ paa Ende; omhoug, *omhaug. 
anent [a'nent] prcep is. sc ligeoverfor; om, an- 
gaaende; live _ the church; say nothing . this parti- 
cular. 

Anerley ['anali] Anerley n, ved London. 
aneroid ['aniroid] a: . barometer Aneroidbaro- 
meter. 

aneuriam I'anjurizm] Aneurysma n, Aareknude, Puls- 
aaresvolst c. 

anew [a'njir] ad paany, *ogs. paanyt. 
anfractuosity [dnfraktju'asiti] Bugtethed; Krumning Bugtniug, Bugt, Vinding c. anfractuous [dn'fraktjuas] 
bugtet, snoet, vreden; the ~ spires of a horn. 

angel [ l e i n(d)gal] Engel c; angels' visits, few (or short) 
and far between sjtelden (el. en Sjaaldenhed) som en 
hvid Ravn, P sjrelden som Steg i Ugen; an - passes 
hrough the room der gaar en Engel gennem Stuen, 
*o?s. der gaar en Konstabel forbi; talk of the ~s . . . 
here she is naar man taler om Solen, saa skinner den; 
vrite like an . skrive som det var prentet. Egl. 
krive som Angelo Vergecio, en Skeuskriver i XV Aarh. 
mgelic [dn'dselik] Engle-, englelig. angelica [dn'dge- 
ika] ^ Engelskrer, ogs. *Kvan, Angelika, *Kvanne, 
Kvannerod, (Kvan)j6l c: Angelica (archangelica). 
angelical [dn'dgelikl] Engle-, englelig. Angelina [and- 
gi'laina] Angelina, *ogs. Inghild. Ange'o ['andgilo"] 
Angelo; the Castle of St. _ Engelsborg n, en Frestniug 

Rom. angelology [e'ndga'laladgi] Angelologi c, Lren 
om Engleue. angelot i'andgtlat] Angelika, en Slags 
Lut el. Guitar; Engelot, Engelsdaler; Angelot c, en 
Slags Ost fra Normandiet. angel-shot LrenkekuglerpZ. 
angelus ['andgilas] Angelas c, en katolsk B0n &.Ring- 
ning t. denne Bon. 

anger ['anga] Vrede c [paa with}; what he does in ~, 
i Vrede ; a shot fired in - et skarpt Skud, affyret i 
fjendtlig (*fiendtlig) Hensigt, et skarpt Skud i Felten; 
he had never seen a shot (or smelled powder) fired 
in ,, lugtet Krudt i et Slag, i Felten. anger vt be- 
tfende, inflammere, hidse; eegge, tirre, g0re vred. 

Angermania [anga'meinja] Angermanland n. 

Angerin(e) ['andgavin] fra Angers, fra Anjou, auge- 
vinsk. 

angina ['andgina, do'dgaina] Halsbetfendelse, Hals(e)- 
syge c; . diphtherica ondartet Cogs, trondhjemsk) 
Hals(e)syge. 

angiography [andgi'a^rafij anat Karbeskrivelse, Angio- 
grafi c. angiology [audgi'aladgi] Karlasre, Angiologi c. 
angiotomy [andgi'atami] Kardissektion c. 

angle ['arjgl] Vinkel c; at right -s i rette Vinkler; 
at a right ~ to or with i en ret Viukel med ; fire at 
high ~s, med stor Elevation; view from different -s, 
fra forskellige Synspuukter, under forskellige Syns- 
vinkler. angle' ['angl] Medetoj, ogs. *(Fiske)redskab n, 
P *Fiskegreier pi; cast his - on the water, angle 
vi mede, ogs. *flske [, for fish]; ~ for mede, ogs. *flske 
efter, ogs. fig ; she is angling for him hun laegger sine 
Garn ud efter ham; - with a silver hook flske p. 
S01vkrog. angle vtfig mede (ogs. *angle, fiske) efter, s0ge 
at lokke; bar, ..iron Vinkeljaern. angler ['aqgla] 
Fisker, Sn0refisker; Jf Sadjaavel, Marulk c: Lophius 
piscatorius; angler's fish Sportsfisk [game-fish]. 

Angles ['anglz] pi: the - Anglerne. 

Angle|sea, -sey ['anglsi']. 

anglet ['aqglet] lille (*liden) Vinkel c. 

Angll ['aqglai] pi: the ~ Anglerne. Anglla ['arjglia] 
poet England; East - Ostangeln n. Anglican ['aqglikan] 
engelsk; theol anglikansk; the - Church, anglicanism 
[arjglikanizm] Anglikanisme c. anglice ['aqglisi] paa 
Engelsk; paa godt Engelsk; LAvorno, -, Leghorn, angll- 
cism ['aqglisizm] Anglicisme, engelsk (Sprog)egenhed c. 
anglicize ['aqglisaiz] vt anglisere, g0re engelsk, give et 
engelsk Tilsnit. 

angling ['aqgllq] (Sn0re)fiskeri n. 

anglo>, Anglo- [aqglo( u )], ismss; ..German anglotysk; 

mania [-'metaja] Anglomani; -maniac Angloman c; 

-phll anglofll, engelsksindet; -phobia [-'fo u bja] Anglofobi, 

Frygt c for Engelskmsendene ; -phobian Anglofob c; [a- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [a] hot; [a-] foil; [i] hot; [A] hut; [a'j hurt; [a] inner; Ang 37 arm -portugos portugisiske 0sters fedede i Kent; Saxon 
[-'sakssn] angelsaksisk; s Angelsakser c. 

Angola [arj'go ll la] Angorakamelot c & n; ~ pea Due- 
sert: Cytisus cajan [pigeon pea]. Angora [cirj'ga'ra] 
Angora n; - rabbit Angorakanin, Silkekanin. 

angrily ['arjgrili] ad vredt. angry ['arjgri] a vred 
[over at\ paa with, undert. at], p vild, *P sint, vond, 
prov ful; path indammeret; Christian the Angry, om 
Kristian II ; the wound had assumed such an ~ [hidsigt] 
appearance that , . .; never an ~ word passed [der 
faldt aldrig et ondt Ord] between them; he got ~ about 
(or at) nothing ban blev vred f. ingenting. 

angnllllform [arj'gwilifa -8 m] aalformig, aalagtig. an- 
gninal [arj'gwinjal] Snog-, suogagtig. 

anguish ['angwij] (Sjsele)angest, Fortvi(v)lelse ; Kval, 
Marter, Pine c. anguish ['arigwi/] vt pine; vi lide. 

angular ['arjgjwla] spids, vinkeldannet, ogs. fig kantet; 

- point (Vinkels) Toppunkt. angularity [arjgju'lariti] 
Vinkelform, Spidskantethed; fig Kantethed c. angularly 
ad i Vinkel, i Vinkler, med spids(e) Kant(er). angulated 
['aijgjuleHid] (spids)kantet. angulosity [arjgju'lasiti] 
(Spids)kantethed c. 

anhelation [anbi'lelfan] Stakaandethed, Hiven c; be- 
svserligt Aandedrset n. 

anhungered [an'hArjgad] sulten; Isengselsfuld. 

anhydrite [an'haidrait] Anhydrit, Karstenit, Muriacit, 
Pengit, vandfri Gibs c. anhydrous [an'he.idras] vandfri; 
~ vinegar Iseddike. 

Aniba [a'ni'ba-] s, 

anidiomatical [anidja'rnatikl] sprogstridig, modSprogets 
Aand. You would not say two times; it is ,. Landor. 

a-night(s) [a'nait(s)] om Natten. 

anil ['anil] Anilindigo c. 

anile ['anailjgammelkonemeessig, ksellingeagtig (*kjser- 
ringeagtig). Sml. senile! puerile or ~ ideas; a childish 
or ~ overacting of hitman testimony. 

aniline ['anilain] Anilin c. 

anility [a'niliti] det n at vaere en gammel Kone; 
(Kones) Alderdom, S10vhed, S10vbedstilstand c. Sml. 
senility! marks of ~ Tegn paa S10vbed. 

animadversion [animad'va'Jan] (dadlende, kritiske) 
Bemserkninger pi, Kritik, Dadel, *ogs. Klander; Irette- 
sfettelse c; dismiss them with severe ~ lade dem gaa 
m. en streng Irettessettelse. animadversive [animed- 
'va-siv] a: . faculty lagttagelsesevne, Opfattelsesevne. 
animadvert [animad'va't] m iagttage; is. ~ on g0re 
(dadlende, kritiske) Bemaerkninger om el. ved, kriti- 
sere, dadle, *ogs. klandre. animadverter Kritiker, 
Dadler c. 

animal ['animal] Dyr n; go the entire (or extreme) 
. P tage Skridtet fuldt ud. Sml. hog! ~ fable Dyre- 
fabel; - painter Dyremaler. animal animalsk; dyrisk; 

- appetites dyriske Lyster; . chemistry Dyrkemi, Zoo- 
kemi; - food animalsk F0de; K0d-F0de, -Kost c; - 
functions Livsfunktioner ; the ~ "kingdom Dyreriget; _ 
spirits Livsaanderp?, Spiritus animales pi, Nervevsedske; 
Kraft c, Liv n ; his courage rose and fell with his _ 
spirits, steg og faldt m. bans legemlige Befindende. 
animalcnla Smaadyr pi. Af animalculum. animalcular 
[ani'malkjula] Smaadyr-, h0rende til de meget smaa 
(is. mikroskopiske) Dyr. animalcule [ani'malkjul] lille 
(*lidet) Dyr, mikroskopisk Dyr n. animalculist [ani- 
'malkjulist] Animalkulist c, Kender af mikroskopiske 
Dyr. animalculum [ani'malkjulam] s, se animalcule! 
PI animalcula [-19]. 

animalism ['animalizm] Dyretilstand, dyrisk Tilstand; 
Dyriskhed, dyrisk Sanseligbed c. animalization [ani- Animalisation, Meddelelse af dyrisk Liv 
el. dyriske (animalske) Egenskaber; (F0dens) Forvand- 
ling c til dyrisk Stof. animalize ['animalaiz] vt ani- 
malisere. 

animate ['animeitj vt give Liv, g0re levende, *ogs. belive, 
besjsele; (op)ildne, animere; tlie harbour presented an 
~d [livligt] appearance; an -d [levende] sandwich; his 
speech was very ~d bans Tale var meget livfuld el. 
livlig, der var meget Liv i bans Tale; - [opmuntre, 
opildne] the soldiers to battle; the passion which ~s to 
any active purpose, animate ['animet] a levende, med 
Liv; - bodies. 

animation [ani'me^an] Levendeg0relse c; Liv; Liv n, 
Livlighed. p Fart c; there is not much ~ [stort Liv, 
synderlig Fart] in trade just at present; signs of re~ 
turning ~ Tegn p. tilbagevendende Liv; with ~ med 
Liv, livfuldt; recite a story with great ~, m. meget 
Liv, p med megen Fart, animator ['anime'ta] (den, 
det) besjselende, *belivende c (ri)\ bevsegende Princip n. 

anime ['animi] Animegummi c & n, Courbarilbarpiks, 
Flodbarpiks c & n: Resina anime. 

animosity [ani'masiti] Had, (bittert) Fjendskab (*Fiend- 
skab) n, bitter Uvilje c; I bear them no ~ jeg nserer 
ingen Uvilje mod dem ; these factions never suspended 
their animosities [lodikkeHadethvile] till they ruined ... 
animus ['animas] Aand, Hensigt, Retning, Tendens; 
Animositet, personlig Uvilje c; the ~ in which the boolc 
is written; accuse them of ~ sigte dem f. at neere 
personlig Uvilje mod ham (&c). 

anion ['anian] s: the ~ chem Anionen, Medgsengeren. 
Mods, the cation. 

anise ['anis] ^ Anis, Anisplante c: Pitnpinella 
anisum; seed, ani-seed ['anisi'd] Anisfr0 n, Anis c: 
Semen anisi; Anisbrfendevin n. anisette [ani'zet] 
Anisette, Anislik0r c. 

avjeela [an'dgi'la] flydende Hus, Kanobus n, blandt 
Singhaleserne. 

Anjfvin a, se Angevin! 

anker ['arjka] Anker n, som Maal. 

ankle ['aqkl] Ankel c; bone -Ben; boots, _jacks 
-Sko. anklet ['anklet] Ankelprydelse c; iron ~s Fod- 
jsern; heavy iron ~s *ogs. Fodheller. 

anlace ['anlas] f & poet Dolk, Daggert, Kniv c. 

anlaut ['anlaut] gr Forlyd, Fromlyd c [initial sound}. 

anna ['ana] Anna c, en ostind. M0nt = Vie Rupi = 
11 0re. 

annalist ['analist] Annalist, Aarbogsforfatter c. an- 
nalize ['analaiz] \ vt annalisere, optegne (i Aarbog). 
annals ['analz] Annaler, Aarb0ger. 

Annam [a'nam] Aunam n. Annamese iino'mi'/ , An- 
namite ['anamait] Annamit; a annamitisk. 

Annandale ['anande 1 !], en Dal i Skotland. Ogs. en Dal 
i Nserbeden af Simla (Forindien). Med V8eddel0bsbane, 
Boldplads &c. 

annat(e)s ['ane'ts, 'anats] Annater pi, F0rstegr0de, 
f0rste Aarsindtsegt c af Praestekald, Naadsensaar n. 

Anne [an] Anna, Anne c; Queen - is dead 0: gainmelt 
nyt [stale news]. 

anneal [a'nll] afk01e, om Glas; udg!0de, adoucere, 
om Metal; efterg!0de, for at indbrsende Farver i noget. 
annealing [a'ni'lirj], annealment [a'nHrnant] Afk01iug; 
^Udgl0dning c, &c. 
, Annecy [fr.; a'n'si'] s. 

, annelid ['anilid] Ledorm c. aunelida [a'nelida] Led- 
onne. annelidan [a'nelidan] Ledorm c. 

Annesley ['anzli] s. 

annex [a'neks] vt vedf0je, tilknytte, tilf0je; hoslregge, [e] hate; [o] so; [al] J; [au] out; [8] the; [b] thm; [/] she; [g] measure; [n] sing, [a, d, e] osv. vaklende med [a]. ann 38 ano vedlsegge; forene, indlemme, annektere; I hand you 
.ed account of, mere jeg overraekker Dem vedlagt (el. 
hoslagt) Reining over . . .; there is no salary -ed Stil- 
lingen (Ac) er ikke forbuudet m. L0n; - [f0je] a codicil 
to a will; . a penalty [knytte en Straf] to the prohibi- 
tion; - this province to [indlemine denne Provins i] 
his kingdom, annex vi slutte (el. knytte) sig. annex 
[a'neks] s noget tilknyttet, Anneks w. Sml. annexe! 
the -es of [det der slutter sig til] divinity, annexation 
[anek'se'Janj Vedfejelse, Tilfojelse, Tilkuytning; Hos- 
la^ggelse, Vedhoggelse ; Auneksion, Forening, Indlem- 
melse, Tilknytning c; French appetites of ~, Tilknyt- 
ningslyster, Anneksionslyster. annexe [a'neks] noget 
tilknyttet, Anneks [annex]; Anneks n, Anneksbygning 
c; the society is little more than an ~ [et Anneks] to 
the Foreign Office. 

anniciit ['anikAtj hind Dam, Daemniug c. 

Annie ['aui Annik c. 

annihilate [a'naiileH] vt tilintetgore. annihilation 
[anaii'le'/an] Tilintetgorelse c. annihilator [a'naiileHa] 
Tilintetg0rer, 0delsegger ; Ekstinkt0r c \ fire .]. an- 
nihilatorj [a'naiilatari] tilintetg0rende, 0delseggende. 

anniversary [ani'va'sari] aarlig (tilbagevendende) ; an 
~ feast. anniTersary Aarsdag; Aarsfest c; the - of his 
wedding bans Bryllupsdag; the (one-)hundredth . of 
American independence Hundredaarsdagen for den 
amerikanske Uafhtengighedserklsering. 

anno ['ano u ] i Aaret . . . ; - Domini ['daminaij i 
Aaret . . . efter Kristus. Se A. D. 

annomlnation [anami'ne'/an] Ordspil; (Bog)stavrim n. 

Aanonay [fr.; ano'ne 1 ] s. 

annotate ['auoteUj vt annotere, forsyne med Noter 
el. Anmserkninger ; an ~d edition [ogs. en Anmaerk- 
ningsudgave] of Childe Harold, annotation [ano'te^an] 
Note, Anmferkning c [til on}, nnnotator ['anote'ta] 
Annotator, Fortolker c. 

annotto [a'nato u ] Annatto, Annotto, Orlean, Oste- 
farve, Sm0rfarve c. 

announce [a'nauns] vt forkynde, tilkendegive, be- 
kendtg0re ; melde ; forkynde [en Lsere a doctrine} ; the 
servant ~d [meldte] me; Lord Clive now -d his inten- 
tion (or p^^rpose) of [tilkendegav, meldte, at det var 
bans Agt at] proceeding to England, announcement 
[a'naunsmant] Forkyndelse, Tilkendegivelse, Bekendt- 
g0relse; Melding c, Budskab n. announcer Forkyuder c. 

annoy [a'noi] vt tilf0je Skade, fortrsedige; ulejlige, 
plage, genere; forurolige; tirre; chikanere, aergre, p 
krepere; -ing kedelig; ~ed ogs. sergerlig [over at af- ' 
brydes at being interrupted} ; he would be ~ed if [ban 
vilde blive lergerllg, det vilde eergre ham, ban vilde 
zergre sig, hvis] it was supposed . . . / . [forurolige, 
genere] the army by a continued cannonade; be much 
-ed by (or with) flies generes (el. plages) meget af 
Pluer. annoyance [a'noians] Plage, Ulejligbed, For- 
trsed, Gene c; this is a great ~ to him or gives him 
great _ dette voider ham stort Besvaer, er ham t. stor 
Plage el. Ulejlighed; to the great - of farmers t. stor 
Fortned (el. Plage) f. Landmanden. annoyer Plage- 
aand c. 

annual ['anjual] aarlig; . grant Aarstilskud, Annuum, 
noget vist n aarlig; . plant enaarig Plante; . poetry 
Nytaarsgavepoesi, Julenummerpoesi ; the Annual Re- 
gister Aarsprotokollen, et Tidsskrift, hvorl mindevaer- 
dige Begivenheder aarlig optegnes; . ring % Aarmrerke 
n, ogs. *Aarring, *Aarsring, Gaare, Voxt(r)c; - tenant 
Fsester p. Aaremaal ; _ ticket Abonnementskort n, Aars- 
billet c, is. paa Jaernbane. annual Aareskriftn; poetisk Kalender, Nytaarsgave ; ^ enaarig Plante c ; Aarskort , 
Abonnementsbillet c, is. i pi. annually ['anjualij ad 
aarlig; om Aaret. 

annuitant [a'nju itant] Livrentenyder, Pensionist c. 
annuity [a'nju'ili] Livreute c. Sail, to defer! 

annul [a 'HA!] vt annullere, erklsere ugyldig, kende 
uefterrettelig, omst0de, ophasve ; the signal made is 
-led, tilbagekaldes. 

annular ['anjwla] ringforniig; ringet; Ring-; . finger 
Riugfinger. annulary ['anjwlari] a, se annular! an- 
nulated ['anjwleUid] ringet, cirklet. annulation [anju- 
le'/an] Ringform ; Ring c, Bselte n. annulet ['anjwlet] 
lille (*lideu) Ring; Ring c, paa S0jleskaft. 

annulment [a'nAlmant] Annullering, Omst0delse, Op- 
hfevelse; Tilbagekaldelse c. 

annnlose [anju'lous] bestaaende af Rtnge, ringet; . 
animals Leddyr. 

annum ['anam]: per annum = pro anno, om Aaret. 

annunciation [anAnsi'e^an] Forkyndelse c; Budskab n; 
Marias Bebudelse; Marise Bebudelsesdag c, 25. Marts 
[day}. annunciator [a'nAnsieHa, a'ttAn/ie'ta] For 
kynder; Klokkeledning c, Ringeapparat n. 

annus ['anas] (lat.) Aar n. Sml. anno, annum, 
A. D.! - mirabilis Underaaret 0: Aaret 1666. 

anode ['ano u d] positiv Pol c. Mods, cathode. 

anodyne ['anodain] smertestillende (Middel n); - 
necklace Tand(perle)halsbaand w; Strikke c, Goldsm. 

anoint [a'noiut] vt salve [ham t. Konge him king}; 
si gennemprygle, *cgs. sm0re op ; the Anointed deu 
salvede ; the Lord's Anointed Herrens salvede ; an ~ed 
scoundrel is. ir en ^Erkeslyngel. anointing Salving; si 
banket Tr0je c, *ogs. opsmurt Skind n. anointment 
[a'nointmant] Salving c. 

anomal [a'no u mal] \ gr uregelniaassigt (el. afvigende) 
Ord n. anomalism [a'namalizm] Anomali, Uregel- 
msessighed, Afvigelse c. anomalistic [anaina'listik] 
anomal, uregelmsessig, afvigende; ast anomalistisk . 
anomalous [a'namalas] anomal, uregelmsessig, uregelret, 
afvigende. anomaly [a'nameli] Anomali, Uregelmsessig- 
hed, Afvigelse c. 

anon [a'nan] ad ret nu, straks; igen; of whom (of 
which) more _ om hvem (hvorom) mere siden; ever 
and ~ git nu og da [now and then]; let vsek [every 
now and then], 

anonyma [a'nanima] Halvverdensdame, Demimonde- 
dame, Demimondaine c. anonymity [ano'nimiti] Ano- 
nymttetc. anonymous [a'nanimas] anonym, navnl0s, 
unaevnt, unavngivet; the author is -. anonymously ad 
anonymt. 

anophyte ['anofait] ^ Mosplante c. 

a n ops y ['anapsij Blindhed c. 

anormal [a'na a mal] uregelmiessig, anormal [ab- 
normal], 

anosmia [a'nasmia] Lugttab, Tab n af Lugtesansen. 

another [a'nASa] en anden, et andet; en (el. et) til, 
endnu (el. nok) en, endnu (el. nok) et, Se 1. one! 
I won't walk _ step jeg gaar ikke et Skridt videre; 
you'll never have - happy moment du faar aldrig mere 
en lykkelig Stund; in ~ six months om seks Maaneder; 
you are an Englishman, I am ~, det er jeg ogsaa; 
Tell-tale! ... You're _/ Sladderhank! ... det kan du 
selv vsere! I am ~'s jeg tilh0rer en anden; I'll kill 
her sooner than see her Js hellere end se hende til- [a- i- u-j osv. lange som i far, feel, fool; ['DA] Trykstavelse; [a] hat; [a ] fall; [a] hot; [A] hwt; [a 1 ] hurt; [a] inner; ano 39 ant h0re en anden; -guess, -guise andeu, anderledes 1 ; the 
law is executed in ~ sort of way. 

anotta [d'nate] s, se~ annotto! 

ansated ['anse'tid] banket, med Hank. 

Ansc(h)arius [an'skse'^rias] Ansgar c. 

anserine ['ans9r(a)iu] Gaase-; Gaasehuds-; an - skin 
en Hud som Gaaseus. 

Anstruther ['ansta, 'an(')stnr3a]. 

1. answer ['a'nsa] vt svare [ham hint], besvare, 
svare paa [et Spargsmaal a question; et Brev a letter]; 
fyldestgore, tilfredsstille; forsvare, g0re Rede (el. staa 
til Ansvar) for; b0de for; svare til [binandeu each other]-, 
- the bell, door, milk passe (p.) Klokken, passe Daren, 
lukke op f. Mselkemanden; - a bill of exchange, a 
claim, a debt honorere en Veksel, fyldestg0re (el. til- 
fredsstille, dsekke) et Krav; she ~ed her helm no longer 
Skibet lystrede ikke Irenger Roret ; t o - a purpose tjene 
et 0jerne<3; som Hensigtsssetn.: naar ban (&c) havde en 
Hensigt dermed; this does not ~ the purpose, svarer 
ikke t. Ojemedet; these holes _ the purpose of [kan 
tjene som, tjener som] receptacles; ~ me one question! 
svar mig p. et Sp0rgsmaal! Lord F. -ed [is. irn0degik] 
the speaker; and grievously has Ccesar ~ed it, b0dei 
derfor; to the other question she absolutely knew not 
what to ~ paa det andet Sp0rgsmaal vidste bun ikke, 
bvad bun skulde svare; I cannot ~ it to [forsvare for] 
my conscience to . . . 

2. answer vi svare; g0re Rede; gaa an, kunne bruges, 
lade sig bruge, vsere anvendelig, slaa til; btere sig, om 
Forretning; svare til; staa i Forhold til; and shoes to ~ 
og dertil svarende (el. og tilsvarende) Sko; a very few 
will ~ det vil vsere nok m. nogle ganske faa, F nogle 
ganske faa g0r det; this did not ~ dette viste sig ikke 
heldigt, dette slog ikke til, F dette gik ikke; it -.s ad- 
mirably bl. a. det svarer udmserket Regning; he 
stopped before a house -.ing [der svarede til] the ad- 
dress; it does not ~ my description, svarer ikke t. min 
Beskrivelse, t. mit Sigualement; the lad -s the name 
of [lyder Navnet, F *ogs. roper sig for] Jim; _ again 
svare, om nsesvis Tjener &c; gypsum ~s [er anvendelig] 
as mamire; III ~ for it jeg svarer (el. indestaar) f. det; 
I'll - for it [jeg skal svare for, jeg vaedder] that she 
loses herself; know how to ~ for it vide at klare for 
sig; the same furniture which had ~ed for [var brugt 
af, var benyttet af] his predecessor; this spar will ~ 
for [vil kunne bruges til] a jib-boom; every one must 
~ for himself enhver faar svare f. sig; _ for yourself! 
ogs. *vi er ej Ordet; - in law m0de, give M0de, som 
indsUevnt; it does not - [svarer ikke] to my descrip- 
tion; Starlight Tom -s [svarer] to his name; by the 
time the bell was sounded, most of the passengers had 
arrived to ~ to [efterkomme, f01ge] its summons; the 
man must _ to his employer [maa vsere sin Principal 
ansvarlig] for the money entrusted to his care. 

3. answer s Svar; math Resultat n, Facit c, pi ogs. 
Facitbog c; Ansvar; jur Forsvarsindlseg n. Se 1. ques- 
tion! in three days you shall have an ~, skal De faa 
Svar; make ~ svare, sige til Svar; make [give] an _; 
made no . to this gav intet Svar (herpaa); an ~ will 

1 Burke uses the word anotherguess, in which 
expression are both vulgarity and ignorance. The 
real term is another guise; there is nothing of 
guessing. Landor, cit. i Imperial Dictionary. 
Anotherguess er en Fordrejelse for anothergets, -gates; 
Dryden skriver -ghess; det bruges ogsaa bl. a. af Field- 
ing og R. Browning. oblige or is requested Svar udbedes [S. u.]; be held to 
_ [drages til Ansvar] as an accessory before the fact; 
was not without his _ havde Svar p. rede Haand. 

answerable ['a'nsarsbl] som lader sig besvare, som 
kan besvares; ausvarlig; tilsvarende, som kan lignes 
[med to]; passende, svarende til, tilsvarende; tilstnekke- 
lig; som er i H0jde med; anvendelig, tjenlig. answer- 
less svar!0s; hvortil (el. hvorpaa) intet Svar kan gives. 

an't [eint, a'nt] v P er ikke. Smtr. af am not, are 
not. Sml. ain't! 

ant [a - nt, ant] Myre, p *ogs. Maur c: Formica; go 
to the ~, thou sluggard! du lade, gak til Myren ! 

anta ['antd] arch Ante c, fremspringende Sidemur i 
et grsesk Tempel. PI antce ['anti']; a temple in antis 
et Tempel med Anter, in antis. 

antacid [ant'asid] syredsempende (Middel n). 

antagonism [dn'taganizm] Autagonisme, Strid, Mod- 
strid c, Modstetningsforhold n. antagonist [dn'taganistj 
Modstauder; Antagonist c, en Art gr0nne Stikkelsbser. 
antagonistic [d'ntaga'nistik] stridende [mod to], rnodsat; 
modvirkende; dressed in a costume wholly ~ to his 
views of the becoming, antagonize [dn'taganaiz] vt 
modvirke, modarbejde, modstette sig; the paper in 
question has made it an object to ~ all attempts at . . .; 
vi f virke imod. 

antanaclasis [ante'naklasis] rhet Antanaklase c, Ords 
Gentagelse i en anden Betydning. 

antaphrodisiac [antafro'dizjak] antafroditisk , mod 
K0nsdriften virkende (Middel, Antafrodisiakum n). 
antaphroditic [antafro'ditik] antivenerisk (Middel n). 

Antarctic [du'ta-<ktik] antarktisk, sydpolar; the ~ 
circle Sydpolarkredsen, Ocean Sydishavet, pole Syd- 
polen; the ~ regions, the ,s Sydpobiregnene, An- 
tarkterne. 

antarthritic [anta^'britik] god for (el. tjenlig mod) 
Gigt; s Gigtmiddel n. 

antasthmatic [antds(b)'matik] god for (el. tjenlig mod) 
Astma; s Middel n mod Astma. 

ant-bear ['a-ntbse'a, 'antbse-a] Myresluger, *ogs. Myre- 
bj0rn c: Myrmecophaga. 

ante ['anti] lat. prcep, foran, f0r; ad foran, ovenfor; 
see >! se ovenfor! ante ['anti] Indsats, Pouille c, i 
Poker; vi ssette, i Poker; aim. ~ up. 

anteact ['autiakt] tidligere (el. forudgaaende) Hand- 
ling. 

ant-eater ['anti ta, a] s, se ant-bear! 

antecedence [anti 'si -dans] Antecedens, Forudgaaen, 
Forudgang; Planets tilsyneladende Bevaagelse c mod 
Vest, modsat Tegnenes Orden. antecedent [anti'srdant] 
forudgaaeude ; _ history Forhistorie, Historik c; an 
event _ to [som gik forud for, som foregik f0r] the 
the deluge, antecedent noget forudgaaende; gr Antece- 
dens c, Ord hvorpaa Relativet gaar; math Forled n; 
log Forsaetning c; -s ogs. tidligere Liv n, Fortid c, An 
tecedentia pi. antecedently ad tidligere, forud ; - to 
conversion forud for Omvendelsen. antecessor [anti- 
'sesa] Forgaenger c. 

antechamber ['antitjeimba] Antichambre, Forveerelse n. 

anteclan a, se antiscian! 

antedate ['antideH] tidligere Datum; Forudnydelse c. 
antedate ['antideH] vt antedatere; vaere eeldre end, Hggo 
forud for; anticipere, nyde forud [anticipate]. 

antedilurlan [antidi'Kj^rvjan] autediluviausk, som 
var til (el. indtraf) f0r Syndflodeu; the - world, ogs 
Forverdeuen. nntodiliiTian s antodihivirtiisk Menneske 
el. Dyr n. 

antelope ['antilo u p] Antilope c. [e] hote; [o] so; [ai] 7; [au] out; [3] the; [}>] thin; [/] sfee; [z] measure; [n] sing; e\ osv. vr.klende med [a]. ant 40 ant antemeridian [ftntimi'ridjan] Formiddags, f0r Middag. 

antemundane [anti'mAnde'n] fra (el. som var til) for 
Verdens Skabelse. 

antenatal [anti'ne'tl] (fra) f0r F0dselen; dim phantoms 
of some ~ existence. 

antenna [dn'tena] F01ehorn n. PI antennae [-ni']. 

Antenor [an'ti'na] Antenor c. 

antepasfhal [anti'paskal] f0r Paasken. 

antependium [anti'pendjam] arch Antependium, An- 
temensale n, en Tavle af Tree eller Metal eller et ud- 
sp;cmU brod^ret Stof p. et Alters Forside og Side- 
vsegge. 

antepenult [antipi'nAlt], antepennltima [antipi'nAltimo] 
gr Antepenultirna, 3dje Stavelse c fra Enden. ante- 
penultimate [antipi'DAltimet] (som h0rer til) Antepenul- 
tirua c. 

antepileptic [antepi'leptik] tjenlig (Middel w) mod 
Epilepsi. 

anterior [dn'tiarie] forangaaende, foranliggende, tid- 
ligere, feldre; foranliggende, *ogs. ^fremmere, fremre; 
forrest, *ogs. fremmest, fremst ; the ~ [forreste] part of 
the mouth; an event ~ to [som indtraf f0r, som ligger 
forud for] the fall of Constantinople, anteriority [dn- 
tiari'ariti] tidligere (el. seldre) Datum, Prioritet; Be- 
liggenhed c foran. anteriorly [dn'tiariali] ad tidligere; 
fortil. 

anteroom ['antiru(-)m] Forvaerelse n. 

antestomach ['antistAmak] Formave, Kirtelmave. 

anthelion [an'brljan, ant'hi'ljan] Bisol, Solglans, Sol- 
ulv, (.Sol)ur, Vejrsol c. 

anthelmintic [anbel'mintik] ormdrivende (Middel, 
Ormemiddel w). 

anthem ['anbem] Anthem, (kirkelig) Vekselsang; 
senere: (kirkelig) Kantate c; the national _ National- 
sangen. 

anther ['anba] $ St0vpung c. anthesis [an'bi'sis] 
Blomstring, Blomstringstid c. 

ant | hill, ..hillock Myretue, p *ogs. Maurtue c. 

anthocarp ['anboka' 9 p] ^ Frugtstand c. antholite 
['anbolait] forstenet Blomst, Blomsterforstening c. an- 
thology [dn'baladgi] Antologi, Krestomati c, udvalgte 
Laesestykker pi. 

Anthony ['antoni] Antonius, Anton c. Se absolute! 
an ~ pig en Dseggegris, ogs. "Kselegris; St. ~'s fire path 
Rosen c: Erysipelas. 

anthophyllite [anbo'filait, an'baf.] Autofyllit, *ogs. 
Potetsten c. antho/.oa [anjjo'zo u 9] pi Blomsterdyr. 

anthracite ['an)>r9sait] Antracit c, Glanskul n & pi. 
anthracometer [anj>re'kamit9] Kulsyremaaler c. anthrax 
['anj)rceks] path Blodbule, ogs. *Blodbyld, Brandbyld, 
Karbunkel; vet Miltbrand; min Litantraks c, Stenkul 
n & pi. 

anthropography [anj>ro'pagr9fi] Antropografi c. an- 
thropoid ['an)?ropoid] menneskelignende ; motikeys are 
an .. race, anthropolite [an')>ro u polait] Antropolit, 
menneskelig Forstening c. anthropologist [anj>ro'pa- 
ladgist] Antropolog c. anthropology [an^ro'palodgi] An- 
tropologi, Menneskets Naturlaere c. anthropometric [dn- 
>ro u po'metrik] antropometrisk ; an ~ laboratory, an- 
thropometry [an]?ro'pamitri] Antropometri [Menneskets 
Proportionslare ; Maaling c af Mennesker, t. senere 
Genkendelse af en Forbryder &c] ; a process of . for 
the purpose of checking the evils of fraudulent en- 
listment and desertion, anthropomorphic [dn bro"po' ma - 
fikj antropomorfisk. anthropomorphism [dnJ?ropo'ma-9- 
flzm] Antropomorfisme, Sanseligg0relse, Forestilling c 
om Gud 1 menneskelig Skikkelse. anthropomorphlte I [-'ma- 9 fait] Antropomorflt c. anthropomorphous [ 
menneskelignende, med menneskelig Skikkelse, antro- 
pomorf ; an ~ [antropomorf] plant; ~ monkeys Menne- 
skeaber: Anthropomorpha. anthropophagi [anj>ro'pa- 
fadgai] Menneskesedere, Kannibaler. anthropophagous 
[-'pafages] menneskesedende, kannibalsk. anthropophagy 
[-'paf9dgij Menneskesederi n, Kannibalisme c. anthro- 
posophy [-'pasofl] Antroposofi, Menneskets Naturlaere c. 
anthropotoiny [-'pat9mi] Menneskets Anatomi c. 

anti ['anti] gr. prcep imod. 

antiar ['antja^, 'ant/a] chem Antiarin n & c, paa Java 
en Gift af Upastrseets Saft. 

anti-attrition Antifriktionsmiddel n, Sm0relse c. 

Autibes [fr.; aq'ti'b] Antibes n. 

antibilious [anti'biljgs] tjenlig mod Mavesyre, syre- 
dsempende, galdefordrivende; _ pills. 

antic ['antik] gammel, sselsom f. antic Hans Kvast f; 
arch grotesk Ornament n, fantastisk Figur c; -s (under- 
lige) Fagter, Krumspring; Dikkedarer. antic ['antik] vi 
g0re (underlige) Fagter &c. 

anticardinm [anti 'ka- a d jam] Hjerlekule, Hjertegrube c 
[pit of the stomach]. 

anticausodic [antika-'sadik], anticausotic [-tik] (Mid- 
del n) mod Feberhede. 

antichlore ['antiklg, a] Antiklor n. 

Antichrist ['antikraist] Antikrist c. antichrisfinn [an- 
ti'kristjan] antikristelig; antikristelig. 

antichronism [an'tikronizm] Antikronisme, Tidsreg- 
ningsfejl c. 

anticht hones [an'tikjjoni z] Antiktoner, Jordboere 
under lige Bredde, p. modsatte Halvdele af Kloden. 

anticipant [dn'tisip9nt] foregribende, forudfolende, 
forudanende, m. of. anticipate [dn'tisipeH] vt (forudse 
og) forekomme; anticipere, foregribe, forudgribe, tage 
f0r Tiden; (forlods) tage op paa [sine Midler his means]; 
forudse; forudf01e, (forud)ane; forud nyde, nyde i 
Forventningen ; glsede sig til [look forward to]; love 
(el. vente) sig; a&s foregribe Tingenes Gang, foregribe 
Begivenhederne [advance matters]; I ~ [venter mig, 
lover mig] much amusement from . . .; ~ [forudse] 
and prevent a design; _ the evils of life g0re sig 
Livet tungt f0r Tiden; Henry certainly does ~ [tager 
virkelig op af (*paa)] his means; the barrister ~d [an- 
ticiperede, foregreb, fremsatte allerede da] part of his 
argument; ~ payment anticipere Indbetalingen, be- 
tale f0r Forfaldsdag ; . the pleasures of [ogs. glsede 
sig til, *ogs. hygge sig til] a visit; I did not ~ [ventede 
ikke] a refusal. 

anticipation [dntisi'pei/an] Anticipation, Foregribelse, 
Forudgriben; Forudfalelse, (Forud)anelse ; Forsmag; 
Forudnydelse [af Himlens Glseder of the joys of Heaven]', 
Forventning, glad (Forud)anelse ; forudfattet Mening c, 
Forhaandsindtryk ; phil Forhaandsbegreb ; mere For- 
skud n, Forskudsoptagelse c; the happy ~ of [den 
glade Forventning om] a renewed existence; payment 
by ~ Forudbetaling ; Forskudsbetaling ; I feel that I 
hate him by -, paa Forhaand, forhaandsvis; as in - of 
this is. ligesom i Forudfblelsen heraf; our doors were 
guarded, in _ of [idet vi ventede, *ogs. i Paavente af] a 
visit from the famous thief; in - [i Tilfselde] of a pos- 
sible sudden storm; many men give themselves up to 
the first of their minds, overlader sig til deres (*sit) 
f0rste Indtryk. anticipatire [dn'tisipeitiv] anticipi-rendo, 
foregribende; forudfolende; forlods, forhaands-. Med of. 
antlcipatlTely ad forud, paa Forhaand, forlods. antici- 
patory [an'tisip9t9ri] a, se anticipative! [a- i- u'] osv. lange som i far, feel, fool; fba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a 1 ] hurt; [a] inner; ant 41 ant anticlimax [anti'klaimdks] rhet Antiklimaks c. Ogs. 
dss. bathos. 

anticlinal [anti'klainal] geol antiklinal, udfaldende, 
om Lagstilling; - line or axis, ogs. Sadellinje c. 

anticonstitutioiial [antikansti'tju'Janal] antikonstitu- 
tionel, forfatningsstridig, grundlov(s)stridlg. 

anticontagious [antikan 1 tongas] (god) mod Smitte. 

anticouYnlsive [antikan'VAlsiv] (god) mod Krampe. 

anticor ['antika-e] vet Hjertehaevelse c. 

anticorrosiye [antika'ro u siv] mod Rust. 

anticnm [an'taikam] arch Bislag n, udbygget Vestibule c. 

antidactyl [anti'daktil] pros, omvendt Daktyl, Ana- 
psest c. 

antidotal ['antido u tl] indeholdende Modgift, *ogs. 
modgiftig. antidotally ad som Modgift. antidote 
['antido ll t] Modgift c. 

antidj sent eric [antidieen'terik] god (Middel w) mod 
Blodgang. 

anti-fat ['antifat] a (god) mod Fedme ; a very ~ diet. 

antifebrile [anti'febril, 'fi'bril] feberstillende, feber- 
daempende (Middel, Feberiniddel n). antifebrin [anti- 
'febrin] Antifebrin n. 

anti-fouling [anti'faulirj] (god) mod Forurensning ; _ 
composition or marine paint & Bundmaling c. 

antifriction [anti'frikjan] (god) mod Friktion; _ grease 
Smorelsec; - metal Antifriktionsmetal, Taplagermetal. 

Antigone [an'tigoni ] Antigone c; the modern ~ 0: 
Marie-Therese-Charlotte, Hertuginde af Angouleme. 

antigropelos [anti'grapilas, -lo u z] vandtatte Gamasker 
pi, *ogs. Leggings pi; the surgeon of the union, in 
Mackintosh and .. Kingsley, Yeast 1. 

antiguggler [anti'gAgla] Sifon, krurn Hsevert c. 

antihypnotic [antihip'natik] Middel n mod Sovesyge. 

antilithic [anti'libik] virksom (Middel w) mod Sten. 

Antilles [an'til(i')z] pi: the ~ Antillerne. 

antikemic [anti'li'mik] , antiloimic [-'loimik] Pest- 
middel n. 

antimacassar [antime'kasa] Antimakassar c [tidy]. 

antimask ['antima'sk] Antimaske c. Et komisk Mel- 
lemspil i de saakaldte masks. 

antimonial [anti'mo u njal] Antimonial-, Spydglans-; s 
Antimonprseparat n. antimony ['antimani] Antimon, 
Antimonium n, Spidsglans, Spydglans c. 

antinephritic [antini'fritik] tjenlig (Middel n) mod 
Nyresygdomme. 

Antinomian [anti'no u mJ8n] theol antinomistisk; s An- 
tinomist, Lovfjende (*Lovfiende) c, paa Luthers Tid. 
antinomy [an'tinami] Antinomi, Lovstrid, Modsigelse 
(mellem to Love); modsat Lov, Modssetning c. 

Aiitiiioiis [an'tinoAs] Antinous c. Hadrians Page og el- 
skede, et Menster paa mandlig Sk0nhed, 

antiparalytic [antiparo'litik] tjenlig (Middel n) mod 
Lamhed. 

antipathetic [antipa'J)etik] antipatisk. antipathic [an- 
ti'paj>ik] antipatisk. antipathist [an'tipe^ist] Hader, 
Fjende (*Fiende) c; the - of light en Fjende (*Fiende) 
af Lyset. antipathy [an'tipajn] Antipati, (uvilkaarlig) 
Modbydelighed, (naturlig) Afsky [for to], Modvilje c 
[mod to] ; the - of class to class Antipatierne imellem 
Klasserne, Klassehadet; inveterate antipathies against 
[indgroet (Af)sky for] particular nations; what is your 
_ to [hvad (el. hvorfor) har du egentlig imod] this 
man? if a natural ~ should exist between hope and 
reason, ogs. hvis Haab og Fornuft aldeles ikke skulde 
kunne forliges; have an ~ to (\ against) nsere Af- 
sky for; take a great . to faa (el. fatte) stserk Antipati 
(el. Afsky, Modbydelighed) for. antiperistasis [antipa'ristasis] Antiperistase c, som naar 
ulsesket Kalk kommer i Brand v. Vand. 

antiphon ['antifan] s, se antiphony! antiphone ['an- 
tifo u n] Korets Svar n, ved Vekselsang. antiphony [dn- 
'tifoni] Antifoni, kirkelig Vekselsang c. 

antiphrasis [an'tifrasis] rhet Antifrase c, Ords Brug i 
en Betydning modsat den egentlige; this court of justice, 
this court of vengeance, antiphrastic [anti'frastik] 
antifrastisk. 

antipodal [dn'tipodal] antipodal, antipodalsk, stik 
modsat; be utterly - to . . .; the knack of seeing con- 
nexions between the most seemingly ~ things, antipode 
['antipo u d] Antipode; fig Antipode, Modsaetniug c. 
PI antipodes [dn'tipodi z]; she was the perfect s of 
her husband, i et og alt sin Mand modsat, en Modsset- 
ning t. sin Mand ; fairly wish him at the ~s formelig 
0nske ban sad p. Bloksbjerg, formelig 0nske ban var, 
hvor Peberet (*Pepperen) gror. 

autipope ['autipo u p] Modpave c. 

antipyrin(e) [anti'pairin] Antipyrin n. 

antiqua mater [an'tikwa 'meHa] gamle Moder 0: Uni 
versitetet. 

antiquarian [anti'kwae-arien] Antikvar, Oldforsker, 
Oldgransker c; in ~ [antikvariske] circles; of some 
interest to s. antiquarianism [anti'kwa3' a ri8nizm] Old 
forskning c. antiquary ['antikweri] Oldgransker c. 
antiquate ['antikweH] vt antikvere, g0re forseldet; bringe 
ud af Brug; erklsere forseldet, afskaffe, opheeve. anti- 
quated ['antikweHid] gammel; antikveret, forseldet, af 
Brug gaaet, ubrugelig, af Mode gaaet, umoderne, for- 
ladt, opgivet; ~ misery gammel Elendighed, Elendig- 
bed af gammel Dato; an _ view et forladt (el. over- 
vundet) Standpunkt. 

antique [dn'ti'k, poet 'antik] antik, fra Oldtiden, gam- 
mel; garnmeldags; he has rather an . look f *han ser 
temmelig forhenvserende ud ; an ~ robe, ogs. en gam- 
melmodisk (el. gammeldags) Dragt; an ~ [antik] statue; 
the ~ style of [den antikiserende (*ogs. alderdommelige) 
Tone i] Thomson's Castle of Indolence; . [gammeldags 
af Brug gaaede] words, antique [dn'ti'k] gammel Gen- 
stand, Genstand af agtvserdig ^Elde, Antik(e), autik 
Kunstgenstand c; study the ~ studere Antiken; 
adorned with woodcuts from the ~, elter Antiken ; 
draw from the ~ tegne efter Antiken. antiqneuess 
dn'ti'knes] JElde c, Oldtidspraeg, antikt (*ogs. alder- 
dommeligt) Tilsnit n; Gammeldagshed, Gammelagtig- 
hed c. antiquity [dn'tikwiti] Oldtid; ^Elde; Antikvi- 
tet c, (*ogs. Stykke n) Oldsag, Oldtidslevning, *ogs, 
Fornlevning c, Oldverk n; pi ogs. Oldtidsindretninger, 
OldtidssEeder ; the remote (or venerable) ~ den fjerne 
(el. graa) Oldtid ; you are a shrewd ~, neighbour en 
listig gammel Mand, *ogs. et listigt Stykke Oldsag; from 
all (or from the most remote) ~ fra den fjerneste (el. 
graa) Oldtid ; a dealer in antiquities en Antikvitets- 
bandler ; one of the most eloquent orators of ~, en af 
Oldtidens st0rste Talere; remnants of ~ Oldtidslevninger 
[antiquities]; a family of great ~ en meget ganirnel 
Familie, en Familie som gaar langt tilbage (i Tiden); 
the tower is of such high (or great) ~ [af saa h0j ^Ide] 
that no man knows who built it. 

antis ['antis]: in ~, se anta! 

antiscians [dn'ti/anz], antiscii [dn'tisiai, -'tijiai] Anti- 
scii, modskyggende. 

antiscriptiiral [anti'skript/wral] skriftstridig; s Ord pi 
af den Art, der omhandles i det 2det Bud, Banden c, 
Raaheder pi, raa Tale c. [e 5 ] hate; [o] so; [ai] J; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [n] s\ng; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. ant 42 any antiseptic [anti'septik] antiseptisk, mod Forraadnelse 
bevarende (Middel w). 

antlslaferj [anti'sle'vri] Autislaveri-, mod Slaveriet 
ksempende Ac. 

antisocial [anti'so u ;al] samfundsfjendtlig, *samfunds- 
fiendtlig. 

antispasmodic [antispaz'madik] krampestilleude (Mid- 
del H . 

antlstrophe [an'tistrofi ] Antistrofe. 

aiitlstriunatic [autistru'matik] god for Krop. 

antithesis [au'tipisis], pi antitheses [an'tiJMsi'z] Anti- 
tese, Mtfsietning c. antithetic(al) [auti'betik(l)] anti- 
tetisk [til to], Modsa-tnings-, modssetningsvis; be - to, 
ogs. staa i Modstetuing til. 

antitype ['antitaipi Antitype c, Modbillede n [paa, 
for of j; the paschal lamb is the type [Billede] of which 
Christ is the .; the Ark was supposed to be the ~ of 
the Argo. antitypical [anti'tipikl] antitypisk, mod- 
billed tig. 

antler ['antla] sp Tak, Bade, Spids, paa Hjortehorn; 
Opsats c paa Raabnk; .ed med Takker, med Opsais, 
takket. 

ant-lion ['a'ntlaian, a] ent Myrel0ve c: Myrmeleo. 

untied [an'ti sai] pi, se antiscians! 

antonomasia [d'ntono'meizja] rhet Antonomasi c, Brag 
af Faellesnavn for Egennavn eller omvendt. antonoiuas- 
tically [antono'mastikali] ad ved Antonomasi, antono- 
mastisk. 

Antony ['antonij Antonius, Anton. Se Anthony! 

anus ['etnas] Anus, Endetarnisaabning c. 

anvil ['anvil] Ambolt c; be on the ~ fig staa p. 
Stabelen, vsere p. Tapetet, vsere igserde. 

anxiety [iiij'zaitti] ^ngstelse, Angest, Uro; Spsending 
c, (ivrigt) Onske 1 n. Se 2. look! his - of mind bans 
Sjseleangst; his _ to please hans Strseben efter (el. bans 
Ouske om) at taekkes andre; my ~ for [den Spending 
hvori jeg ventede] that news threw me into a fever; 
the ladies were all ~, stod (el. sad, befandt sig) i stor 
Spending; his health continues to give great ~ to his 
friends, voider vedblivende hans Paarorende stor Be- 
kymring; he was watching with intense ~, iagttog det 
hele i stor Spsending. 

anxious ['arj(k).fas] rengstelig, angst, bange, urolig; 
spsendt; ivrig, ivrig 0nskende, laengselsfuld. Se Note 
t. anxiety! one ~ [bange] hour dragged on after an- 
other; _ [spa?ndt] expectation; Sophia felt an interest in 
[en nerves Interesse for] all that concerned them; there 
can be no question that the times are ~, at Tiderne jo 
er betydningsfulde el. urovsekkende ; Nelson's most ~ 
[inderligste, ivrigste] wish was, to be once more in com- 
mand; I am ~ about [sengstelig, urolig for] them; ~ 
for ivrig for, F opsat paa; spsendt paa; I see now why 
he was so ~ for my company, var saa ivrig efter (el. for, 
F *saa nedig om) min Tilstedekomst ; . . . saa ivrig 
s0gte mit Selskab; be - for [spsendt paa] the issue of 
a battle; the people were _ for [Landet Isengtes efter] 
peace; they are > for his presence de Isenges efter at 
(el. de vilde sierdeles gerne) se ham, lamges efter at 
han skal komme; de ensker hans Tilstedevrerelse, de 
ousker han skal vare tilstede ; he is ~ for your safety 
han vil saa gerne (. . . han ensker at) se dig i Sikker- 
hed, din Frelse ligger ham meget p. Hjerte. Med 

1 Ligesom a anxious tit bar mistet sit Begreb af 
nerves (el. spsendt) Interesse Ac, saaledes forekommer 
ogs. s anxiety ofte m. den svagere Betydning 0nske. Infinitiv: be ~ to have stor Lyst til at, gerne ville, 
ladedetva>resigmagtpaaliggende;0nske, ville; be deeply 
_ to [jengstelig spa?ndt p. at] know . . .; be _ to please 
gerne ville trckkes andre; vsere behagelysten ; the 
Queen was ~ to possess [havde stor Lyst til (*paa)] 
a splendid set of diamonds; ~ to purchase k0belysten. 
Med at-Ssetuing: why are you so - she should 
[hvorfor vil du endelig nun skal] marry me? anxiously 
['arj(k)Jasli] ad fengstelig &c; _ await the result vsere 
spamdt p. Udfaldet; the end I so - [gerne, ivrig] desire; 
Mrs. P. did at last find the opportunity she so ~ 
[ivrig] sought; - wait [vaere spsendt paa] to see ... 

any ['eni] pron en, iiogen, uogeusomhelst ; hvilkeu- 
somhelst, euhver. Se 2. detail! in - (and every) case 
i ethvert Fald; - day hvad Dag dct skal vsere, naar- 
somhelst; - distance hvilkensomhelst Afstaud el. Vej- 
Isengde, hvor langt det skal (. . . skulde) vsere; if you 
are going . distance hvis De skal rejse et Isengere 
Stykke Vej, hvis De skal langt; evidence for the im- 
putation there was scarcely - af Bevis . . . fandtes der 
saagodtsom intet; at - hour til hvilketsomhelst Klokke- 
slet, naarsomhelst; at ~ moment hvad 0jeblik det skal 
vsere, naarsomhelst; ~ number (et) hvilketsomhelst An- 
tal, hvormange det skal vaere; plunge into _ and 
every [enhver] self-abasement; - time [naarsomhelst] 
before three; are there - witnesses [(nogen) VLdner] 
present? I don't think we ~ of us [at nogen af os] did 
him justice; the puff collusive is the netvest of -, den 
allernyeste; for the purpose of determining what sum, 
if _, [i Tilfselde] should be paid, any ['eni] ad. For- 
stserker en Komparativ: they don't know ~ better de 
ved ikke bedre; are you ~ better? er De bedre? 1 
couldn't bear it - longer, holde det ud Isengere; ~ more 
mere, anybody ['enibadi] pron nogen; hvemsomhelst, 
enhver; in the presence of everyone in London who 
is ., i Nservserelse (*ogs. Overvser)af enhver mere betyde- 
lig Londoner, anyhow ['enihau] ad p paa nogen Maade; 
paa en hvilkensomhelst Maade; paa en Maade, paa en 
Vis, taliter qualiter, *ogs. paa Sset og Vis ; i ethvert 
Fald, i ethvert Tilfselde; ~ and everyhow paa alle 
mulige Maader; paa en Maade, *ogs. paa Sset og Vis; 
he did it - han gjorde det saa som saa; he went on . 
han f0rte et vildt (el. frygteligt) Liv; ~, you must 
manage it for me paa den ene eller den anden Maade 
(*ogs. paa Saet og Vis; . . .; an ~ story en 10s Historie; 
en Intrige uden Hold, i Drama &c. anyone ['eniwAu] 
pron, se anybody! anything ['enipirj] pron noget; alt, 
hvadsomhelst, hvad det skal vsere, alt muligt; she can 
do - [hvad det skal vsere] with him; ~ but (or rather 
than) agreeable alt andet end (el. just ikke) behagelig, 
is - the matter [er der noget ivejen] with him? if the 
men do ~ like [kun nogenlunde, nogenledes, tilntermel- 
sesvis g0r] their duty; as pleased as ~ saa tilfredse soin 
bare muligt, p *ogs. saa forn0iede som dertil; I would 
not for . have him believe jeg vilde ikke for alt i Ver- 
den (el. for meget, p *ogs. for aldrig det, for alt 
det), han skulde tro . . .; I would not have had this 
happen for ~ jeg vilde ikke for meget, at dette skulde 
vsere hsendt ; for.I know saa vidt jeg ved, for alt 
det jeg ved; if ~ nsermest, *ogs. heist; the sea had, 
if ., increased, ogs. S0gangeu var snarere til- end af- 
taget. anyway ['eniwe 1 ] ad paa uogen Maade; paa 
hvilkensomhelst Maade; i ethvert Tilfselde, P nok er 
det . . . anywhen ['enihwen] ad, is. amr naarsomhelst, 
til alle Tider, til enhver Tid ; the London Trader ar- 
rived .. anywhere ['enihwara] ad nogensteds, noget- 
steds ; hvor det skal (. . . skulde) vsere, overalt, alle- [a- i' u-] osv. lange som i far, feel, fool; [ ( ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] httt; [a 1 ] hurt; [a] inner; Aoi 43 apo vegne. anywise ['eniwaiz] ad, paa nogen Maade; paa 
enhver Maade: i alle Maader. 

Aoiz [a'o'i'p, a 'wi J>] Aoiz n. 

Ionian [e ll o u njan] aonisk, Musernes (gen); the ~ 
fount. 

aorist ['se a rist] gr Aorist c & n; a aorlstisk. 

aorta [ei'a a ta] anat Aorta c, den store Hjertepulsaare. 
aortal [ei'^tol], aortic [e^'a-Hik] a Aorta-. 

apace [a'pe's] ad rask, *raskt; winter is coming on , 
nsermer sig m. stserke Skridt, i Stormskridt ; hand 
out the cable -! J, stik villig paa Tovet (*Tauget)! the 
work is now proceeding ~, gaar nu rask (*raskt) 
fremad. 

Apaczai [a'pa - 'tsr] s. 

apagoge [apa'go u dgtj log Apagoge, Apagogi c, Bevis 
f. en Ssetnings Rigtighed ud fra den modsattes Urime- 
lighed. apagogic(al) [apa'gadgik(l)] apagogisk; _ demon- 
stration, ogs. indirekte Bevisf0relse. 

apart [a'pa-t] ad afsides; afsondret, for sig selv. 
Se 2. pull! any two points at a convenient distance ~, 
fra hinanden; joking ~! Sp0g tilside ! that _ bortset (el. 
afset) derfra; begin business - begynde (en Forret- 
ning) f. sig selv, f. egen Regning, etablere (en) egen 
Forretning; fall ~ falde fra hverandre; falde i Staver, 
om T0nde; falde op, om Bog; the book was sure to 
fall ~ [det var sikkert, at Bogen faldt op] at his essay 
on gardens; live ~ leve adskilte, hver f. sig; set funds 
~ for some particular purpose reservere (*ogs. afssette) 
Penge t. et bestemt 0jemed; number 8 was to be set 
[reserveres] for him; a portion of the prison set - for 
[bestemt for, anvist] boys under fourteen; take a thing ~ 
tage noget fra hinanden, fra hverandre ; tell them ~ tage 
dem ud (el. skelne dem) fra hverandre ; teeth far ~ 
Tseuder med store Mellemrum, *ogs. meget glisne 
Tsender; eyes wide ~ 0jne som ligger langt fra hin- 
anden; vidt opspilede (el. opspserrede) 0jne; legs wide 
~ strittende (P skrsevende) Ben; - from bortset (el. 
afset) fra ; a speech _ from [som ikke angaarj the pre- 
sent purpose; ~ altogether from ganske bortset fra, 
for slet ikke at tale om. apart afsides Replik c; an- 
other _. 

apartment [a'pa -a tmant] Vserelse n\ pi ogs. Lejlighed 
c, Bekvemmelighed c; he's got .s to let si haiis Kvist- 
etage (*Overetage) er saa temmelig torn ; live (or reside) 
in ~s logere, leje m0blerede Vserelser; house is. amr 
Leje-Hus n, -Gaard c [tenement-house]. 

apathetic [apa'petik] apatisk, kold, koldsindig, ube- 
r0rt; sl0v. apathetically ad apatisk. apathy ['apapi] 
Apati c. 

apatite ['apatait] min Apatit c. 

ape [ep] Abe: Pithecus; fig Abekat, Efteraberjc; 
lead -s in hell d0 som gammel Jomfru. ape vt 
efterabe. 

apeak [a'pi'k] ad & op og ned; *i Kryds og Pig; the 
anchor is -, er op og ned, er i Brsekning; my anchor's 
short ~, er hevet ind t. kortstagsvis ; set her yards ./ 
bras i Kryds og Pig! 

Apelles [a'peli-z] Apelles c. 

apellous [a'pelas] n0genhudet. 

Apennines ['apinainz] pi -. the _ Apenninerne. 

apepsy [a'pepsi] Apepsi, mangelfuld Ford0jelse c. 

aper ['e'pa] Efteraber, P Abekat c. 

aperon [fr. ; apa'sju 1 ] Aper^u, Overblik ; Udkast n, 
Skiise (*Skisse) c. 

aperient [a'pi'ariant] aflf0rende, aabnende (Middel, 
Aperiens n). aperitive [a'peritiv] Aperitiv, aabnende 
(el. aff0rende) Middel, Aperiens n. a-per-se ['eipasi'J en (el. noget) ganske aparte Sml. 
an A. 1. 

aperture ['apat/ej Aabning; Revue c; Hul n, 

apetalous [a'petalas] (blomster)blad!0s, kron!0s. 

apex ['e'peks] Top c; Toppxmkt n; fig ogs. Spids c ; gr 
Lsengdetegn; mat Toppunkt n. PI apexes & apices 
['eipisi-z, 'apisi-z]. 

aphasia [a'feizja] Afasi, Maall0shed c. 

aphelion [a'fi'ljan] Afel, Afeliuni, Solfjerne n. 

apheresis [a'flarisis] Afaeresis, Ords Forkortelse c forfra. 

aphides ['iifidi z] pi Plantelus. Af aphis. 

aphilanthropy [afi'lanprapi] manglende Menneskekser- 
lighed; path Folkeskyhed c. 

aphis ['afis] Plantelus c. PI aphides. 

aphlogistic [aflo'dgistik] flammelos; ~ lamp davysk 
Sikkerhedslampe. 

aphonous ['afouas] stemme!0s. aphony ['afonij Stem- 
metab n. 

aphorism ['afarizm] Aforisme c, Tankesprog n. 
aphorist ['afarist] Forfatter c af Tankesprog. aphor- 
istic [afa'ristik] aforistisk. 

aphrodisiac [afro'dizjak] K0nsdriften pirrende (Mid- 
del, Afrodisiakum n). aphrodisiacal [afrodi'zaiakl] 
K0nsdriften pirrende. Aphrodite [afro'daiti] Afrodite c. 

aphthae ['afj>i'] Mselkeskorper pi, Frosk, Mundsvie, 
Tr0ske c. 

a piacere [it.] ^ a piacere, efter Behag. 

apiarian [e^i'se^rian], apiarist ['eipjarist] Biavler, 
Biholder, Bir0gter c. apiary ['eipjari] Bihave c. 

apical ['apikl] Top-, Toppunkt-. apices ['e'pisi'z, 
'apisi'z] pi Toppe, Toppunkter. Af apex. 

Apician [a'pijan] apiciansk; epikurseisk, uds0gt, fin, 
om Mad. Apicius [a'pi/ias] Apicius. 

a-pick-a-back [a'pikabak] ad paa Ens Skuldre [pick- 
a-back]. 

apiculture ['9pikAlt/a] Biavl c. aplculturlst [e'pi'kAl- 
t/aristj Biavler c. 

apiece [a'pi's] ad (for) hver, tilmands, p *per Snude; 
(for) Stykket; be fined a thousand pounds ~, hver; 
they cost a shilling _, Stykket. 

a-pigga-buck, ad, se a-pick-a-back ! 

apis ['e'pis] ent Bi, *Bie c. Apis ['e'pis] Apis ; Apis- 
okse c, i segyptisk My tologi ; the god - ; mummied ~ 
bulls. 

apish ['e'pij] Abe-, abeagtig; fig ogs. efterabende, uar- 
agtig, *ogs. tilgjort. 

aplomb [fr.; a'plarj] Aplomb, Frejdighed, Ligevaegt, 
(Selv)sikkerhed, Selvtillid c [self-possession], 

apocalypse [a'pakalips] Apokalypse, Aabenbaring c. 
apocalyptic(al) [apaka'liptik(l) apokalyptisk; the ~ num- 
ber, apocalyptist [apaka'liptist] Apokalyptiker c, For- 
fatter om (*over) Aabenbaringen. 

apocopate [a'pakopeH] vt apokopere, afkorte et Ords 
sidste Del. apocope [a'pakopi] Apokope, Endeafkort- 
ning c. 

apocrypha [a'pakrifa] pi Apokryfer. apocryphal [a'pa- 
krifal] apokryf, apokryflsk; mindre paalidelig, tvivlsom, 
af tvivlsom ^Egthed. 

apod ['apad] fod!0s. apodal ['apodal] fod!0s; f bar- 
buget, bugfinne!0s. apode ['apo u dj fod!0st Dyr n; bar- 
buget (el. bugfinne!0s) Fisk c. 

apodictic(al) [apo'diktik(l)] apodiktisk, uimodsigelig, 
iudlysende. 

apodosis [a'padosis] gr Apodosis, Efterstetning c, is. 
om betinget Ssetning. 

apodous ['apodas] a, se apod! 

apogean [apo'dgi'an] apogseisk, jordfjern; ~ tides Nip- [e l ] hate; [o] so; [ai] /; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [n] King; [a, a, e] osv. vaklende med []. a point 44 app tider. apogee ['apodgi ] ast Apegfe, Apogaeum, *ogs. 
Jordfjerne n. 

a point [fr.J a point, paa en Prik, nojagtig; passelig, 
F *ogs. passe. 

Ipollinarian [apali'nse erian] apollinarisk; s Apollina- 
rist c. ApolHnarls [apali'n8e-ris] ApolHnarisvand n, et 
kulsyreholdigtMineralvand fra Ahrweiler iRhinprejssen. 
Apollo [a'palo u ] Apollo c; - Belvidere den belvederiske 
A., en ber0mt Billedst0tte i VatJkanet; _ Bunder Apollo 
Skibsbro (*Brygge), i Bombay ; a perfect _, ogs. en ren 
Adonis. Apollyon [a'palian] Apollyon c. Se Abaddon! 
apologetir(al) [ap&lo'dgetik(l)] apologetisk, Forsvars-, 
til Forsvar; undskyldende. apologetics [apalo'dgetiks] 
theol Apologetik c. apologist [a'paladgist] Apologet, 
Talsmand, Forsvarer, Forfsegter c. apologize [a'p&- 
ladgaiz] vi g0re Undskyldning [for for], apologue ['apo- 
lagj Apolog, Fabel c. apology [a'palsdgi] Apologi, For- 
svarstale c, Forsvarsskrift, Forsvar n ; Undskyldning; 
formildende (el. maskerende) Omskrivning; Nedhjaelp c, 
Surrogat n ; an _ for a breakfast (pocket), ogs. noget 
som skulde betyde (en) Frokost (en Lomme); take a 
hasty ~ for a breakfast i Hast spise lidt Frokost; an 
~ for an oath en maskeret Ed; an ~ for washing en 
Slags Toilet, F en Kattevask [a lick and a promise]; 
make (or offer) an . g0re (en) Undskyldning; in ~ 
[til sin Undskyldning] he pleaded . . . 

apophlegmatic [apofleg'matik] slimafferende (Middel n). 
apophthegm ['apobemj Tankesprog n. apophyge [a'pa- 
fidgi] arch Apofyge c, S0jleskaftets 0verste Led. apo- 
physis [a'pafisis] Benudvsekst c, Overben n. apoplectic 
[apo'plektik] apoplektisk [Slag-, slagagtig; m. Ansats t. 
Slag]; an - fit or stroke Slag, et Slaganfald n. apoplec- 
tic Apoplekliker c. apoplexy ['apopleksi] Apopleksi c, 
F Slag n; be in (die of) an _ have ftiaet (d0 af) Apo- 
pleksi; die of an . of the heart, af Hjerteslag. 

aport [o'pa-^t] ad & Bagbord; put the helm _. 

aportoise [a'pa- a tiz] ad: lower the yards ~ ^ fire 
Rseerne ned til Rtelingen. 

aposiopesis [aposaio'pi'sis] rhet Aposiopesif, Aposio- 
pese, Tankefoitielse, pludselig Afbrydelse c midt i 
Talen. Saa skal jeg da . . .! 

apostacy, apostasy [a'pastasi] Frafald n. apostate 
[a'pastet] Apostat, Frafalden c. apostatic(al) [apo'sta- 
tik(l)] Apostat-, apostatmaessig, Frafalden(s). apostatize 
[a'p&stataiz] m apostasere, blive Apostat, falde fra [-from 
his religion}. 

apostemate [a'pastime^] vi bulne, ogs. *bolne, *ssette 
sig til Verk. apostemation [a'p&sti'meijan] Bulnen (ogs. 
*Bolnen), R0dessetning, *Verk c. apostematous [apo- 
'stematasj Bylde-, byldeagtig, Svulst-, svulstagtig. 
uposteme ['apostrm] Byld, Svulst, F *ogs. Svul c. 

a posteriori [e 1 pasteri'&Tai] a posteriori, aposteriorisk, 
ad Erfaringens Vej; an .. argument. Mods, a priori. 

apostil(l) [a'p&still Apostille, Randbem^erkning c. 

apostle [a'pasl] Apostel c. Se 3. act! Paul the 
Apostle Apostelen Paulus; the ^ creed den apostoliske 
Bekendelse; the _ of France (to the Indians) Frankrigs 
(Indianernes) Apostel. apostleship [e'paal/ip], apostolate 
[a'pastaleH] Apostelembede, Apostolat n. apostolic 
[apo'stalik] apostolisk ; His Apostolic Majesty, en Titel 
f. Kejseren af 0sterrig. 

apostrophe [a'pastrofi] rhet Apostrofe; gr Apostrof c. 
apostrophic [apo'strafik] apostrofisk. apostrophize [a'pa- 
strofaiz] vt apostrofere [henvende sig til, tiltale; be- 
tegne en Forkortelse af]. 

apostnme a, se aposteme! 

apothecary [a'paj>ikari] Apoteker; Laege, Underlsegec. I England bar en apothecary Ret til ogsaa at foreskrive 
Lsegemidler; ~'s Latin K0kkenlatin; an ~'s shop et 
Apotek [aim. chemist's shop], 

apothegm ['apobem] Tankesprog n [apophthegm]. 

apotheosis [apobi'o u si8] Apoteose, Optagelse c blandt 
Guderne. apotheosize [apo'bi osaiz] vt apoteosere, op- 
tage blandt Guderne. 

apothesis [a'p&bisis] arch Apotesis c, S0jleskaftets 
nederste Led n; chir Ledssetning c. 

apozeni ['apozem] med Dekokt n [decoction]. 

appal [a'pa/1] vt forfserde, indjage Skreek. appalling 
forfserdelig, skrsekindjagende. 

appanage ['apanedg] Apanage c; fig Underhold n. 
appanagist ['apanedgist] apanageret Person c. 

apparatus [apa'reHas] Apparat, Redskab n; respiratory 

AandedrsetsredskaberpZ. apparel [a'paral] Klsedning, 
Dragt, Garderobe c. apparel [a'paral] vt klsede; kltede, 
pryde, smykke. 

apparent [a'pa^rant, a'parant] tilsyneladeude; 
git 0jensynlig [evident, obvious]; ~ death skind0d; heir 

- nsermeste Arving; Tronarving, Kronprins c ; _ horizon 
ast apparent Horisont, Kimmiug c; - [tilsyneladende] 
motion of the sun; - noon sand Middag; _ time sand 
Tid; as is _ from som det fremgaar af [as is evident 
from], apparently ad tilsyneladende, som det synes, 
(i Fortid:) som det syntes; git 0jensynlig; - dead skin- 
d0d ; one - dead en skind0d ; intoxicated synlig be- 
ruset. apparition [apa'ri/an] Tilsynekomst ; Aaben- 
barelse; Genstand, Skikkelse c; Syn n, Aabenbarelse c; 
Syn; Genfserd n; ast Synlighed c [mods, occupation], 
apparitor [a'parita] Pedel, Retstjener c. 

appeal [a 'pi 1] vi appellere; to ~ against (or from) a 
decision, a sentence appellere (el. paaanke, *ogs. paa- 
kjaere) en Kendelse; . to appellere til, indskyde sig (el. 
sin Sag, Sagen) for el. under; beraabe sig paa; klage 
til; appellere (el. tale) til, F slaa paa [de patriotiske 
F01elser patriotic feelings] ; ~ to arms, to the sword lade 
Svserdet afg0re Sagen, (i sidste Instans) lade Vaaben- 
lykken afg0re Sp0rgsmaalet; / - to Cesar, appellerer til 
(*ogs. indskyder min Sag f.) Kejseren; I _ [ogs. henviser] 
to the Scriptures in the original; she used to say she 
liked things that -ed [talte] to the heart; it does not ~ 
to me det tiltaler (el. huer) mig ikke ; J ~ to all man- 
kind for the truth of what is alleged jeg appellerer 
(el. heustiller) til den hele Menneskehed, om det an- 
f0rte ikke er Sandhed; there is no superior to ~ to for 
relief, t. hvem man kan klage (f. at faa Oprejsniug). 
appeal vt kalde, stsevne, udfordre f; appellere, paaanke, 
*ogs. paakjaere; the case was ~ed from the inferior 
court, blev paaanket fra Underretten, Underretsdommen 
blev paaanket (*ogs. paakjjeret). appeal [a'pi'l] 8 App el 
(til), i flere Tilff. ; jur ogs. Paaankning c, *ogs. Kjeere- 
maalw; Beraabelse (paa), Paaberaabelse (af); B0n, Hen- 
stilling, Henvendelse (til); Tilflugt c, Middel n\ an ~ to 
arms (to force) is all that is left us at lade Svserdet 
afg0re Sagen (Magtanvendelse) er nu vor eneste Til- 
flugt ; an ~ lay [der kunde appelleres] from it to a 
superior council; woe to the defaulter whose ~ lay to 
[som skulde (el. maatte) appellere til, indanke sin Sag 
for] the tribunal where he presided; make an ~ rette 
en Appel, appellere, henstille, vende sig [til to] ; the ~ 
was (made in) vain, ogs. bans &c B0n var forgiuves; 
- can be made to der kan appelleres til . . . ; make 
an - to the country rette en Appel t. Landet 0: oplose 
den lovgivende Forsamling og udskrive nye Valg; cases 
on ~ Appelsager, *ogs. Kjaeremaalssager; summons on _ 
Ankestsevniug, Appelstsevning. la- i- ir] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [it] hat; [&] fall; [&] hot; [A] hut; [a-] hurt; [aj inner; app 45 app appealable [a'pHabl] appellabel, paaankelig, *ogs. 
paakjaerelig. appealant [a'prlant] f Appellant c [ap- 
pellant], appealing a bedende, b0nlig; an ~ look. 
appealingly ad b0nlig. 

appear [a'pia] vi blive (. . . vaere) synlig, komme (el. 
lade sig) tilsyne, komme (el. traede) frem, vise sig; 
udkomme, om Bog &c; indfinde (el. fremstille) sig, 
mode, give M0de; optraede; vise sig, kunne ses; se ud 
til, forekomme,synes. Se applicant ! the defendant 
did not ~ indstaevnte m0dte ikke; it ~s so det synes 
saa, det lader til; she was not, however, what she ~ed 
hun svarede imidlertid ikke t. sit Ydre ; why (or from 
what cause) does not _ uvist hvorfor, uvist af hvad 
(el. hvilken) Grund; he never let it det maerkedes 
ikke p. ham, ban lod sig ikke mserke dermed; I replied 
so as to make it ~ that, saaleies at det fik Udseende 
af, at . . . ; there -s [der synes] to have been a million 
of men brought into the field; you had better not ~ to 
know anything about it det er bedst du lader, som du 
ikke ved om det; at first sight it might _ [synes] 
that ...; this ~s as if it would be [dette lader til at 
skulle blive] a strong gale; this man ,ed [optraadte 
(som Vidne, som Klager)] against me; we must all - 
before [mede for, fremstille os for, hst *fremstaa for] 
this judgment seat; ~ (before the public) as a writer 
optraede som Forfatter; it will ~ by what follows det 
vil ses af det f01gende . . . ; it ~s by or from [fremgaar 
af, ses af] his letter; from what you hinted just now 
it would ~ that [det lod p. Dem f0r, som] you mean 
to say . . .; I cannot decently ~ [optraede, vise mig] in 
this jacket; ~ in [optrsede paa] his pulpit; an angel 
~ed to [viste sig for] him in a dream; it ~s to [fore- 
kommer] me that . . .; how impossible did it ~ to her to 
lose him, ogs. som hvor umuligt stod det ikke f. hende 
at skulle miste ham ! his absence ~ed to me long, forekom 
mig lang; _ with their own heads optraede fel. vise sig) 
m. deres (*sit) naturlige Haar. 

appearance [a'piarans] Tilsynekomst, Fremkomst, 
Fremtrseden, Optraeden; Tilstedekomst, Tilstedeblivelse; 
(Bogs) Fremkomst, *ogs. Udkomst c ; noget som ses, Syn n, 
Aabenbarelse; Foreteelse, Fremtoning, Tilsyneladelse c, 
Faenomen; Skin, Udseende; Ydre, Udseende, Udvortes; 
Vaesen n ; Mine; Holdning; (Afgivelse c af) M0de n ; -s 
pi is. Skinnet n, i bestemtForm; (*Fiske-, Silde-)Syner 
pi, Fornemmelser pi [.s of fish]. Se applicant, 1. gen- 
eral! an ~ in the sky en Foreteelse p. Himlen, et Luft- 
fsenomen, et Luftsyn; the ~ [Holdning] of the regiment 
was exceptionable; -s are against him hau bar Skin- 
net imod sig; his first ~ is. hans f0rste Optraeden; hans 
Debut; ~s are often deceitful Skinnet bedrager ofte; 
there was every ~ of rough weather, of a gale alt 
tegnede til (el. det saa sikkert ud t. at blive) haardt 
Vejr, Storm ; there is no - of [det ser ikke ud til] fine 
weather; the defendant had entered no ~, [havde ikke 
givet M0de, var ikke m0dt] nor filed any defence; 
keep up -s [holde gode Miner] with him; make his 
_ vise sig, lade sig tilsyne; trsede frem; traede ind 
[enter the room &c] ; iodfinde sig, give M0de, komme 
tilstede; fig frerntrsede, optraede [som Historiker as a 
historian] ; frembyde et Skue; vaekke Opsigt ; laughing 
at the ~ [den Figur] we made . . .; made his first ~ 
[debuterede] in 1842; the forest presented the . of hav- 
ing been [saa ud, som den var] destroyed by a hurri- 
cane; put in an ~ indfinde sig, m0de, komme til- 
stede; lade sig se; put on the ~ [give sig Skin] of 
poverty ; (just) to save ~s for at frelse (el. redde) Skin- 
net; his sudden [Tilsynekomst] surprised us; judge not according to ~/ bibl d0mmer ikke efter Anseelse! 
to judge from ~s at d0mme efter det udvortes, efter 
det ydre ; for the sake of ~s for Skinnets (el. for et 
Syns) Skyld ; to ~ at any rate ialfald tilsyneladende; 
to all _ efter alle Tegn, Solemaerker, Julemserker, *ogs. 
Merker (at d0mme); the next morning the town was, 
to all ~, [tilsyneladende] quite quiet; they all prostrated 
themselves before the image, with every - of [alle Tegn 
paa] the greatest devotion. 

appearant [a'piarant], appearer [a'piara] jur Kompa- 
rent, m0dende c. 

appeasable [a'pi'zabl] som lader sig berolige (el. til- 
fredsstille, stille, daempe). appease [a'pi'z] vt bringe til 
Ro, berolige, daempe; - [stille] his hunger; - [daempe] 
the tumult of passions, appeasement Beroligelse, Daem- 
pelse c. appeaser Beroliger, Dsemper c. 

appellant [a'pelant] Appellant c. Ogs. the party ... 
appellate [a'pelet] a Appellations-; - court, judges. 
appellation [ape'le'/an] Benaevnelse c. appellative [a'pela- 
tiv] gr appellativisk; s Appellativ, Faellesnavn n. ap- 
pellatively ad som Appellativ, appellativisk. appella- 
tory [a'pelatari] appellatorisk; _ libel Appellationsskrift 
n. appellee [ape'li'] jur Appellat c. Mods, appellant. 

append [a'peud] vt vedhaenge, vedhaefte; tilf0je, knytte 
til; hidsaette; the condition which she had ~ed [knyttet] 
to her help; the seal ~ed to the record det Protokollen 
vedhsengende Segl. appendage [a'pendidg] Vedbaeng, 
Tillaag, Appendiks; *Underbrug n [under to]', modesty 
is the of [et Tilbeb0r til] sobriety, appendant [a'pen- 
dant] vedhaengeade, vedheftet; medf01gende; the seal ~ 
to the paper det Papiret vedbaengende Segl ; the ad- 
vowson is ~ to [tilligger] the manor, appendant s Til- 
beb0r; Tilliggende n, Tilliggelse c. appendix [a'pen- 
diks] Bilag, Tillasg n. PI ogs. appendices [a'peu- 
disi-z]. 

Appenzell [apant'sel] Appenzell n. 

appertain [apVte'n] vi hst tilhore [dette Liv to this 
life]. 

appetence ['apitans], appetency ['apitansi] Lyst, (Natur)- 
drift, Tilb0jelighed c, Instinkt n; an ~ for [Lyst til, 
*paa] food; an . for [Lyst til] rest, appetite ['apitait] 
Lyst c, Begaer n, Begaerlighed; Madlyst, Appetit c. Se 
annexation! an _ for plunder Rovlyst; his ~ for 
revenge haus Hsevnlyst; walk to get up (or for) an - 
spadsere (*ogs. motionere) for at faa Appetit; give (or 
produce) an _ give (el. frembringe) Appetit; eat with 
an ~, med god Appetit; compelling appetitvaekkende. 
appetitive ['apitaitiv, a'petitiv] lysten, begaerende; - 
faculty or power Begaereevne. appetize ['apitaiz] vi 
vaekke Begaer, g0re lysten; give Appetit, skaerpe Appe- 
titen. appetizer ['apitaiza] Appetitvsekker c, Lokke- 
middelw. appetizing appetitvaekkende, appetitlig, ind- 
bydende, fristende. 

Appian ['apjan] appisk. 

applaud [a'plad] vt tilklappe (el. tilraabe) Bifald, 
klappe til, applaudere; rose, prise, modtage med Bifald. 
applauder [a'pla-da] Blfaldsytrer ; Ynder c. applause 
[a'pla'z] Bifaldsytringer pi, Bifald n, is. (Haand)klap, 
Applaus; fig Ros c, Bifald w; the performance met 
with general ~, vandt almindeligt Bifald. applansire 
[o'pla siv] Bifalds-, bifaldende, velvillig; the House was 
crowded and - Huset var fuldt, og Bifaldet stserkt. 

apple ['apl] ^Eble w; how we .s swim! vi Paerer, vi 
sv0mmer ! the ~ of discord et Tvistens ^Eble ; I loved 

him as the very ~ of my eye, som min 0jesten; cart 

^Eblevogn; it will upset the ~ p det vil volde stor 
Larm (*ogs. et svare Opstyr); upset his ~ si endevende Ie] hate; [o] so; [ai] I; [au] owt; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [rj] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 46 app (el. vende op og ned p.) ham; down with his J. si slaa 

hamoverende! cobbler atnr (i Pennsylv.) .Eblepostej, 

.Eblepai c; fool .Eblegred; fritters ^Ebleskiver; 
..jack amr .Eblebrandevin w; John ,Eble n i Kon- 
volut? pie .Eblepostej, .Eblepai c; an _ bed F en 
Seng hvis Lagener er lagte saaledes, at man ikke 
kan faa F0dderne ued i den; in ~ order i den nyde- 
ligste Orden, saa nydelig som Perler p. en Snor; rose 
Hunderose, *Klunger, Nyperose c: Rosa canina; 
.-sauce jEblemos c. 

appliable [.Vplaiobl] t anvendelig [applicable], ap- 
pliance [.Vplaions] Anvendelse; Indretning c, Redskab n; 
pi Tilbehor n; pi Reinedier pi; iise various -s; a 
machine with its .s. applicability [aplika'biliti] An- 
vendelighed c. applicable f'aplikabl] anvendelig [paa 
foreliggende Tilfa?lde to the case under consideration]; 
these general observations are fully ~ to [ogs. bar sin 
fulde Anvendelse paa] the present state of our own 
affairs, applicant ['aplikant] Ans0ger, Kandidat; Re- 
flekterende, Lysthavende; amr flittig Studerende c ; the 
. for [den der beder om] a cup of water declares him- 
self to be the Messias; -s are required to appear in 
person vedkommende (Ans0ger) maa indfinde sig per- 
sonlig. applicate ['apliket] a anvendt; - ordinate mat 
Applikat, Ordinal c. application [apli'ke'/an] An- 
bringelse; Paala?gning; Paastrygning c, (Paa)str0g; Om- 
slag w; Henvendelse, Begsering; Ans0gning c, An- 
dragende n; Anvendelse, Brug; Flid c, iha>rdigt Ar- 
bejde n; Anvendelse c, f. eks. af en Bemserkning; prak- 
tisk Anvendel.se, praktisk Brug c; cold -s kolde Om- 
slag; well, sir, what is your ~? . . . hvad er Deres Be- 
gfering? I make the remark and leave you to make 
the .., og overlader t. Dem at anvende den, g0re An- 
vendelsen; his _ for the grant of land bans Ans0gning 
om at faa Jord overladt; there have been numerous ~s 
for [der bar meldt sig mange til] this office; the _ of 
emollients to [Anbringelse af . . . paa] a diseased limb; 
mustard ~s to [Sennepsomslag paa] the soles of the 
feet; indefatigable _ to [ufortredent Arbejde, utrfettelig 
Flid i] the public business; the ~ of the microscope to 
researches [Anvendelse v. Forskninger] in that study; 
the _ of balloons to the purposes of war, Anvendelse 
til Krigsbrug, i Krig; the ~ of botany to medicine, An- 
vendelse i Medicinen; the expression certainly did 
have an . to [havde sin Anvendelse paa] himself; 
make . [henvende sig] to the court; ~ to be made [man 
henvende sig (el. Henvendelse sker) to the steward; 
send ~ sub "H. S." to this paper! Billetter mserkede 
H. S. indlrcgges paa dette Blads Kontor, nedlspgges i 
Ekspeditiouen; by - efter (el. paa) Ans0gning; the pain 
was removed by this ~, ved dette Middel ; prospectus 
(sent) on ., tilstilles p. Forlaugende; on _ at [v. Hen- 
vendelse t.] the office; on the proper . being made p. 
derom sket Henvendelse. applicative ['aplikeHiv] ud- 
ovende, praktisk. applicatory ['aplikat8ri] ud0vende, 
praktisk. applied [a'plaid] a anveudt; - mathematics. 
applique ffr. ; apli'kei] Applikationsarbejde, paalagt 
Arbejde n. 

1. apply [o'plai] vt anbringe, Isegge (el. saette) paa, 
F applicere ; anvende, bruge; ans0ge (el. anholde, an- 
drage) om [at that]. Se inwardly! be applied, ogs. 
komme til Anvendelse; ladders were now applied, til- 
sattes nu; . the hand to [la?gge Haanden paa] the 
breast; _ medicaments to [lacgge . . . paa] a diseased 
part of the body; I _ [laegger] my ear to the wall; _ 
[anvende] a sum of money to the payment of; - the 
testimony to [anvende . . . paa] the case; the first that applied the term to [brugte Udtrykket om] the unknown 
novelist: ~ his mind to rette sin Opmrerksomhed paa; 
Isegge sig efter, Isegge Vind paa, ofre sig for, F slaa 
sig paa; CEdipus applied his powerful mind to [anvendte 
(*lagde) sin msegtige Aandskraft paa] the subject; as 
applied to the state of the weather [brugt om Vejret] 
the word means . . . 

2. apply [o'plai] v. reft: - himself g0re sig Flid, 
gribe sig an; Vfere flittig; ~ himself to tage fat paa; 
laegge sig efter [Grsesk the study of Greek]. 

3. apply [a'plai] vi passe; henvende sig (m. Aumod- 
ning), anmode; melde sig; g0re sig Flid git; v?ere 
flittig git /- himself] ; the description applies [passer] 
but partially; no Irish need ~ Irloendere beh0ver ikke 
at melde sig; Tom applies too much, er altfor flittig; _ 
at this office man henvende sig her paa Kontoret; I 
doubt whether the word would _ to [passe paa, lade 
sig brnge om, have (sin) Anvendelse paa] her at all; 
the word applies to [ogs. bruges om] a low cart; ~ to 
a friend for information henvende sig t. en Ven om 
(el. for at faa) Oplysninger ; for price & particulars ~ 
to H. nrermere Oplysninger erholdes (el. det nsermere 
erfares) ved Henvendelse til . . . ; ~ to him for relief 
anmode ham om Underst0ttelse; - to or address Mr. H. 
man henvende sig mundtlig eller skriftlig til ... 

appoggiatnra [it. ; apadga'tu'ra] J^ Forslag n, For- 
slagsnode c. 

1. appoint [a'point] vt bestemme, fastssette; fore- 
skrive; anordue; udpege, bestemme, udva^lge; udnsevne 
(*ogs. opna?vne), ansatte; anvise, bestemme; udstyre, ud- 
ruste. Se moment! well ~ed godt (el. vel) udrustet, i god 
Stand; - [nedsfette] a commission; at the ~ed hour t. 
aftalt (el. bestemt) Tid el. Klokkeslet; ~ [bestemme, be- 
rarnme] a meeting, a time; exactly at the ~ed [aftalte, 
bestemte] minute; a person is ~ed (as) [ansa^ttes som] 
steward; Mr. H. was ~ed his heir iudsattes til Arving; 
was ~ed [udnpevntes til] ambassador at Constantinople; 
he ~ed me for (or to come at) six o'clock, satte mig 
Stsevne t. Kl. seks; the Queen ~ed him to be one of 
her pages, gav ham Ansjettelse som Page; - him to 
command [ssette ham t. at f0re] a regiment; Captain 
H. was ~ed to [fik Kommaudo over] a frigate; _ him 
to [ansfette ham i] the office; be ~ed to office komme i 
Embede, komme i Stilling; that the vacancy should be 
~ed to abs at Posten skulde bessettes. 

2. appoint [a'point] s mere Appoint, Afsuit n. 
appointee [opoin'ti'] s ansat, udntevnt c; he is an ~ of 

my son's, er ansat af niin S0n. appointer [a'pointo] 
Bestemmer, Fastsa^tter; Udnsevner, Ansa^tter, ansa>ttende 
Myndighed c. appointment [a'pointmant] Bestem- 
melse, Fastsrettelse; Anordning; Ansa^ttelse, Udna^vnelse, 
Antagelse ; Ansattelse, Post c, Embede n ; Aftale, Be- 
stemmelse c; (aftalt) Staevne, M0de n; pi Udstyr n\ pi 
L0n c, Gage c; divine .s guddoinmelige (el. Guds) An- 
ordninger; her toilet table .s Udstyret af (el. paa) hen- 
des Toiletbord; it is his - is. det er anordnet (el. be- 
skikket) af ham ; get an _ faa en Ausa^ttelse [v. Jtern- 
banen on the railway], faa et (el. komme i) Embede; 
you should not give people ~s [saette Folk Staevne], 
when I am out of the way; having an ~, [da jeg 
skulde traffe nogen] I left the house just afterwards; 
schoolmasters holding ~s Skolelserere som bar An- 
sajttelse, ansatte Skolelarere ; we made an - to meet 
[aftalte et Mode (til), satte hinanden Sta;vne til] six 
o'clock; receive the ~ of [faa Posten som] ambassador; 
received his _ to [flk Kommando til] a gunboat; came 
according to ., efter Aftale; by ~ efter Aftale; (efter [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [Q-] hurt; [oj inner; app 47 app Firma:) Hofleveraud0r, Hofleveranderer ; the cavaliers 
emulated their chief in the richness of their ~s, ved 
deres (*sin) rige Ekvipering. 

apportion [a'pa/a/an] vt fordele, udskifte; time 
among [fordele sin Tid paa, mellem] varioiis employ- 
ments, apportioner Fordeler, Udskifter c. apportion- 
ment [a'pa-a/anmant] Fordeling, Udskiftning c; the ~ of 
punishment Strafudmaalingen. 

appose [a'po u z] vt f sp0rge, eksaminere. Sml. appo- 
sition & to pose! apposite ['apazit] passende, anvende- 
lig, trseffende; this argument is very ~ to [rammer netop] 
the case, appositeness Anvendelighed, Passelighed c; 
an ~ of imagery, apposition [apo'zi/an] Tilvsekst, For- 
0gelse; gr Apposition; f Eksamination c; - day Aars- 
fest, v. St. Paul's School, London, appositional [apo- 
'zi/anal] gr appositionel. appositive [a'pazitiv] i Appo- 
sition [til to], appositiv. 

appraisal [a'preizol] Vurdering, Vserdssettelse, Takst.; 
Vserdi, Takst, Vserditakst c. appraise [a'pre'z] vt vur- 
dere, vaerdssette, taksere; ~d value Takst-sum, -vaerdi, 
Vurderingssum c. appraisement Prisberegning c. Se 
appraisal! appraiser Taksationsmand c. 

appreciable [a'prr/jabl] mserkelig, mserkbar, kendelig, 
synderlig. appreciably ad mserkelig, kendelig; - lighter. 
appreciate [a'prr/ie^t] vt vurdere, vserdssette, taksere; fig 
ogs. paask0nne, skatte, ssette Pris paa; amr 0ge Vser- 
dien af, bringe t. at stige i Vserdi; we seldom sufficiently _ 
[ssetter . . . nok Pris paa] the advantages we enjoy; . 
them at [skatte dem efter] their proper value, ap- 
preciate vi amr stige i Vserdi. appreciation [apri'/iei- 
Jan] (rigtig) Vurdering; Paaskennelse ; amr Vserdistig- 
ning, Stigning i (el. 0get) Vserdi c ; show her _ of 
vise, at hun saetter (. . . satte) Pris paa; from an _ of 
fordi ban (Ac) satte Pris paa . . . ; meet with little ~ 
from those who finde lideu Paask0nnelse hos dem (el. 
fra deres Side) der . . . appreciate [a'prrjjativ] sk0n- 
som; an _ [skensomt; taknemmeligt] audience, ap- 
predatory [a'pri'Jjatari] sk0nsom; an ~ commendation. 
apprehend [apri'hend] vt anholde, paagribe; begribe, 
fatte, forstaa, opfatte; befrygte, frygte (for), apprehend 
vi autage, formene. mene, tro. apprehensible [apri- 
hensibl] fattelig, som kail begribes. apprehension [apri- 
'heu/an] Griben; Anholdelse, Paagribelse; Forstaaelse, 
Opfatning; Tanke c, Begreb; Begreb n, Fatteevne, p 
Begribelse; JEngstelse, bange Anelse, Frygte, .s of war 
Krigsfrygt c; in our ., [efter vor Opfattelse] the facts 
prove the issue; Claudius was in no small ~ for 
[nserede ikke ringe ^ngstelse, var ikke lidet sengstelig 
for] his own life; organ of ~ Griberedskab n; dull of 
(or of dull) ~ af langsomt Begreb, p tung i Begribel- 
sen; quick of - hurtig t. at opfatte, af hurtigt Begreb, 
som har let ved at opfatte; be under great ~s svseve i 
stor Angest; be under the - of nsere Frygt for. ap- 
prehensive [apri'hensiv] Iserenem f; falsom t; bange 
[for of-, for at that]. 

apprentice [a'prentis] Lserling, Laeredreng *ogs. Lsere- 
gut c Se 1. bind! Sml. prentice! apprentice [a'pren- 
tis] vt ssette i Lsere [hos t o] was ~d to (the trade of) 
a millwright, i M011ebyggerlsere, i Lsere hos en M011e- 
bygger. apprenticeship Lsere, Lserlingestilling; Lsere- 
Tid c, -Aar pi- serve his . to whaling udstaa sin Lsere- 
tid (*ogs. staa Lseren) som Hvalfanger; has served three 
years' ~ bar vseret (el. staaet) tre Aar i Lsere. 
apprise [a'praiz] vt underrette [om of]. 
appri/.al [o'praizal], apprize [a'praiz] vt, se appraisal, 
appraise ! 
appro, [a'pro 11 ]. En Forkortelse af approbation; on ~, bl. Juvelerer: i (el. per) Kommission [on sale or 
return], 

approach [a'pro u t/] vi nserme sig, komme nasrmere, 
vsere i Anmarch. Kun i uegentlig Bet. med to; 
congratulate yo^l upon your ~ing [forestaaende] happi- 
ness; _ very near gaa (. . . komrne) meget nser; - 
nearer or more nearly gaa (. . . komme) naermere ; ~ 
near and more near komme nsermere og neermere; 
violence ~ing to [som nsesten grsenser til] madness; the 
cat ~es to the tiger neermer sig i Natur t. Tigeren, 
staar Tigeren nser; _ to a close nperrne sig (el. lakke 
ad) Enden ; be fast ~ing to a state of completion raskt 
neerme sig Fuldendelsen; I saw a figure .ing towards 
me, nserme sig mig. approach vt bringe (el. f0re, 
rykke) nser el. nsermere; naerme sig (til), komme nser; 
henvende sig til, trsede i Forbindelse med; _ his camp 
as near as he can to the city rykke sin Lejr saa naer 
ind mod Byen som . . . ; ~ completion nserme sig Fuld- 
endelsen; the stalls are ,ed [tilgsengelige] from each 
side of the entrance; and from it alone can they be 
~ed og dette er den eneste Vej (el. *Adkomst) t. dem; 
the church was not easily ~ed [let at komme til, *ogs. p 
let tilkommelig] in bad weather; it was not wise to _ 
him bl. a. ban var ikke god at komme nser; _ [hen- 
vende sig til] the Sanitary Board upon the unsatis- 
factory state of, on the subject; I don't know how to _ 
the task, hvorledes jeg skal gribe Sagen an; he thought 
to have ~ed even Homer, at vsere kommen Homer nser. 
approach [a'pro ll t.n s Nsermelse; Adgang, Adkomst; Op- 
k0rsel, Indk0rsel; <, Indsejling c [seaward ~] ; pi Ad- 
gang c, Adkomst c; pi X L0begrave, Approcher pi ; fig 
Tilnsermelse c; the only (way of) ~ [Vej, Adgang, Ad. 
komst] was a narrow staircase; I did not perceive 
his ~, bans Nsermelse, bans Komme ; the nearest ~ fig 
det nsermest tilsvarende; the ~ to [Adgang til, Omgang 
med] kings; the ~ of the herring Sildens Indskriden c, 
*Sildens Indsig n- the ~ of winter Vinterens Nsermelse; 
graft by _ afsuge vt ; on a still nearer ~ da ban &c 
kom endnu nsermere ; alluded to the near ~ of her [t. 
sin naer forestaaende] confinement, approaching s Af- 
sugning c. approachless utilgsengelig. 

approbate ['aprobe^] vt t & amr antage, approbere; 
a person ~d to [med Ret til at] preach, to keep a 
public-house, approbation [apro'beijan] Billigelse c, Bi- 
fald n; Ros c; a smile of ~ et bifaldende Smil; none of 
these proposals met the baron's ~, vandt Baronens Bi- 
fald. approbative ['aprobeHiv] bifaldende. 

appropriable [8'pro u pri8bl] tilegnelig; som kan afssettes 
(el. disponeres) til et bestemt Brug. appropriate [e'pro 11 - 
prieit] vt tilegne sig, beholde for sig (alene); afssette, 
anvise, bestemme; bevilge; henlsegge (til gejstlig Stif- 
telse); a spot of ground ~d for [bestemt til] a garden; 
_ funds towards bevilge Penge til; special funds ~d to- 
certain public necessities sseregne Fonds, hvorpaa visse 
Statsforn0denheder er anviste. appropriate [-et] a be- 
stemt for en vis Person el. et vist 0jemed; som udeluk- 
kende tilh0rer En, egen, saeregen; passende; skikket; paa 
sin Plads, velvalgt. appropriately ad paa en passende 
Maade. appropriateness Skikketlud, Passelighed c. ap- 
propriation [8pro u pri'ei/8n] Tilegnelse; Anvisning; Bevil- 
ling (*Bevilgning); Henlseggelse c, f. Eks. til Reservefond; 
_ bill Fiuanslov c, *Budget w; make the necessary ~s 
anvise (el. bevilge) de n0dvendige Pengemidler; make 
an ~ of 1500 I towards bevilge . . . til . . .; this act of ~ 
denne Besiddelsestagelse; denne Tilegnelse. appropria- 
tive [a'pro u prietiv] tilegnende, Tilegnelses-; Bevillings-, 
*Bevilgnings-. approprlator [8'pro u prie 1 ta] Tilegner; Au- [e] hate; [o] so; [ai] J; [an] out; [8] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] ting; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. app 48 arb viser, Bevilger, bevilgende Myndighed; (Praebendes) 
Indehaver c. 

approrable [a'pru'vabl] bifaldsvaerdig, antagelig; for- 
tjenstfuld, rosvrcrdig. approval [a'pnrral] Bifald n; 
Billigelse; Approbation c; if the plan meets your ~, 
vimler Deres Bifald; books (boots) sent on - B0ger t. 
Geunemsyn (Stevler sendte t. Prove), approve [a'pnrv] 
vt bifalde, billige; ynde; finde Behag i; rose; antage, 
approbere; stadfieste [en Dom a decision]. Se approved. 
M;erk at - ogs. staar m. overfl0digt of! the war was 
not universally .d (of), ogs. Krigen omfattedes ikke 
ra. almindeligt Bifald; . of his conduct, approved 
[a'pnrvdj a anerkendt; yndet, afgjort; dressed after 
the most _ fashion, *i den mest patente Stil ; the most 
_ Janerkendte] surgeon of the town; an - [yndet, popu- 
l.-er] writer, approvement [a'pru'vmant] Optraeden c 
som Kronvidne el. Angiver og Vidne mod Medskyldig(e). 
approver [a'pnrva] Bifalder c; jur Kronvidne n, An- 
giver og Vidne mod Medskyldig(e) ; turn -. approv- 
ingly ad bifaldende. 

approximate [a'praksimet] a omtreutlig, tilnaermelses-, 
npproksimativ. approximate [a'praksimeU] vt nserme, 
bringe naer; vi komine naer, nserme sig. approximately 
ad tilnaermelseavis, nogenledes, approksiniativt ; very - 
meget naer, paa lidet naer. approximation [apraksi- 
'me l /an] Tilnsermelse c. approximative [a'praksimetiv] 
lilnsennelsesvis n0jagtig, omtrentlig. 

appulse [O'PA!S] Sammensted n, Berating; ast Appuls, 
B3r0ring c. appulslon [a'pAl/on] f Sammenst0d n. ap- 
pnlsive [a'pAlsiv] sammeust0dende, ber0rende. 

appurtenance [a'pa'tiuans] Tilbeh0r n; Tilliggelse, 
tilliggende Ret c. appurtenant [-nant] tilh0rende; til- 
liggende. 

apricot ['e'prikat] ^ Aprikos c: Prunus Armeniaca. 

April ['e'pril] April c; make an ~ fool of him narre 
ham April; my ~ morn git iron min Bryllupsdag. 

a priori [e l pri'a'rai] a priori, paa Forhaand [at the 
outset]; an ~ [apriorisk] argument. 

apron ['e'pran; 'e'pan] Forklaede; (Skomagers) For- 
skind, Sk0dskind; Forskind w, paa Vogn; Vindueskarm, 
*ogs. (Vindus)brysting [sill]; & Inderstaevn, p. Forstsevn; 
Slemholt c; art Platlod, Dseksel n; string For- 
klaedebaand. 

apropos [fr.; apro'po u ] a propos [tllpas, belejlig; del 
er sandt, medens jeg busker del]. 

apse [aps], se apsis! apsis [apsis], pi. apsides ['ap- 
sidl z] ast Apsis c, pi Apsider pi; arch hvaelvet Tag n; 
Korhvaelving c; Relikvieskrin n. 

apt [apt] skikket, bekvem, passende, F *ogs. h0velig; 
traeffende; tilb0jelig (til), udsat (for), som let bliver 
(. . . g0r) noget; tllb0jelig (til), anlagt for, F *ogs. lagt 
(for); laerenem, laervillig; the comparison is anything 
but -, alt andet end passende el. trseffende; this affords 
-a very _ [trseffende] illustration; ~ instruments be- 
kvemine Redskaber; . at [anlagt f., flink i] languages; 
- for [anlagt f.] social intercourse; the song was ~ to 
[passede til] what was going on; wheat on moist land 
is . to blast, udsat f. Meldr0je ; which it would other- 
.wise be very _ to do, som den ellers meget let kunde 
(gere); that is - to be the case [det er, det bliver gerne 
Tilfseldet] with such as . . . ; > to forget glemsom, 
*ogs. glemsk; a pupil . to learn en Iferenem (el. Iser- 
villig) Etev. 

aptera ['aptara], apterans ['aptaranz] ^ vingelese 
.apterous ['aptaras] vingel0s. 

apteryx ['aptariks] " Snaeppestruds : Apteryx; Kivi c 

A. Mantelli. aptitude ['aptitju-d] Hang, Anlaeg n, Tilb0jelighed; - 
Skikkethed c, Anlseg; Nemme n, Leerenemhed, Laervil- 
ighed c ; men acquire an - to [faar Hang til] parti- 
cular vices; oil has an _ to [bar Tilbojelighed til at] 
burn; shwv an ~ for vise Aulaeg for; a boy of re- 
markable ~, med srerdeles godt Nemme. aptly ad pas- 
sende; traeffende; it has ~ [traeflfende] been said . . . 
aptness ['aptnes] s, se aptitude! the ~ of things to their 
ends Tingenes Hensigtsmaessighed c; the - of iron to 
\Taerns Tilbojeligbed til at] rust. 
aptote ['aptoH] gr Aptoton, ubejeligt Ord n. 
apyretic [api'retik] feberfri; - days, apyrexy ['api- 
raksi] Feberfrihed c. apyrous [a'paires, 'apiras] ufor- 
braendelig, ildfast. 

aqua ['e'kwa, 'akwa] Vand w; . fortis ['f& tis] Skede- 
vand; _ marina or marine [ma'ri'n] Akvamarin c, 
Slags Beryl ; _ regia ['ri'dga] Kongevand. aquarium 
>'kwfe' a riam] Akvarium n. Aquarius [a'kwae -arias] s: 
the - ast Aquarius, Vandmanden. aquatic [a'kwatik] 
akvatisk, Vand-; .s Vandsport(en). aquatint ['akwatint], 
aquatinta [akwa'tinta] Vandfarveman6r, Tuschman^r c. 
aquavit:? [eikwa'vaiti'] Akvavit c. aqua-virarinm [e'kva- 
vi'vae^riam] Akvarium n, for Dyr. aqueduct ['akwi- 
dAkt] Vandledning; anat Gang, Kanal c; bridge 
Akvaedukt c. aqueous ['e^wias] vandagtig, vandig; 
vandrig; ^ humor (0jets) Vandvaedske; - rocks Flets- 
bjerge, neptuniske Bjergarter. aquiferous [a'kwifaras] 
vandforeude. 

aquiline ['akwil(a)in] 0rne-; _ nose Ornenaese. 

aquosity [a'kvvasiti] Vandagtighed, Vandighed c. 

Arab ['arab] s Araber c; (City or street) .s Gade- 
mennesker, hjemlose Gadedrenge (*Gadegutter). Arab a 
arabisk; an ~ dome, village. 

araba [a'ra'ba] Karre, *Kjaerre; is. Oksevogn c; a 
train of ~s. 

arabesque [ara'besk] arch Arabesk, Slynge c, Slynge- 
ornament n. Arabia [a'reibja] Arabien n. Arabian 
[a'reibjan] arabisk. Aim. Arab: the ~ bird 0: Fugl 
F0niks; an _ horse en Araber; the ~ Nights (or Nights' 
Entertainments) Tusind og en Nat; it sounds like an ~ 
night, som et Eventyr fra Tusind og en Nat. Arabic 
['arabik] arabisk, is. orn Sprog & Tal; a dial with ~ 
figures; the ~ Gulf, arabist ['arabist] Araber c, Kender 
af Arabisk. 

arable ['arabl] a p!0jbar, F *p!0iende; lagt under 
Ploven (*Plaugen), opdyrket, dyrket. arable s Ager- 
land, P10jeland, *ogs. Plaugland n. 

Araby ['arabi] poet Arabien n [Arabia]; ~ the Happy 
Det lykkelige A. 

arachnoid [a'raknoid] spiudelvaevagtig; s anat Spinde 1 
vsevhud c /"- membrane]. 

Arad ['a^rad] s. 

Aragon ['aragau] Aragonien n. 

Aral ['aral] s: Lake - Aralsoen. 

Aram ['se a ram] s. 

Aramaic [ara'meUk], Aramean [ara'mi an] arainaeisk. 

ara neons [a're'njas] spindelvaevagtig. 

arango [a'rango 11 ] Araugo c, Perle af usleben Karneol. 

Aranjueth [sp.; a'ranjuep] Aranjuez n. 

Ararat ['ararat] s: Mount - Ararat n. 

aratory ['aratari] P10jnings-, P10je-, Jordbrugs-. 

arbalist ['a -a balist] Arinbr0st, Laasbue c. 

Arbela [a-'bHa], Arbil ['a^bi'l] Arbela n. 

arbiter ['a a bita] Voldgiftsmand [aim. arbitrator}; 
Dommer c ; the ~ of the situation Situationens Herre c; 
on ~ of taste en Smagsdommer. arbitrament [a-'bitra- [a- i- u-] osv. lange Bom i for, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [a] hot; [a ] fall; [a] hot; [A] ht*t; [a-] hurt; [a] inner; arb 49 ard mant] fri Vilje, Afg0relse c, frit Valg n; Voldgifts- 
kendelse c. arbitrariness ['a' e bitrarines] Vilkaarlighed c. 
arbitrary ['a ^bitrari] vilkaarlig; egeumsegtig. arbitrate 
['a^bitreH] vt afgere, *ogs. kende i, som Voldgiftsmand; 
afg0re, bestemme; vi d0mme (el. optrsede) som Vold- 
giftsmand [i on, upon], arbitration [a a bi'treijan] Void- 
gift c; _ court Voldgiftsret ; refer (or submit) a case 
to . undergive en Sag Voldgift, voldgive en Sag. ar- 
bitrator I'a-abitre'ta] Voldgiftsmand; Herre, (uind- 
skrsenket) Hersker c; - of averages Dispacher c. arbi- 
tratrix [a^bi'treHriks], arbitress ['a' a bitres] Voldgifts- 
kvinde c. 

arblast ['a^bla'stj Armbr0st, Laasbue c. 

arbor ['a >a ba] lat. Tree n\ ~ vitce Livstrae : Thuja, ar- 
boreal [a -a 'ba-rialj Tree-, Skov-, som lever (el. findes) 
p. Treeer, i Skove. arboreous [a' a 'ba'rias] traeformig; 
trseagtig; som vokser paa Trseer. arborescence [a >a ba- 
'resans] Traeform, trselignende Forgrening c, i Krystaller. 
arborescent [a' a ba'resant] trselignende, som gerne an- 
tager Lighed m. et Tree el. bliver traeagtig. arboricul- 
ture ['a' a barikAlt/a] Traedyrkning c. arboriform ['a' a ba- 
rifa^m] traeformig. arborist ['a -a barist] Trsegartner; 
Traekender c. arborization [a^barai'zei/an] Planteteg- 
ning, Lovtegniug c, paa Sten. arborized ['a' a baraizd] 
traelignende. arbour ['a' a ba] L0vhytte c, Lysthus n. 
arbuscle ['a -a bAsl] Dvergtrse n. arbuseular [a- a 'bAskJMla] 
buskagtig. arbustive [a' a 'bAstiv] f busket, kratbevokset. 
arbute ['a^bju't] Jordbsertrse n: Arbutus. 

Arbuthnot ['a' a bej>nat, sc ar'bAjmat] s. 

arc [a -a k] Bue, Cirkelbue; F Buelampe c. Uudert. f. 
arch; forming the ~ of a circle dannende en Cirkel- 
bue; - lamp (light) Buelampe (Buelys). arcade [a' a - 
'ke'd] Buegang, Arkade; Hvselving c\ ~d med Bue- 
gange, hvselvet. 

Arcades ['a' a kadrz] lat. pi Arkadiere; _ ambo begge 
to Arkadiere o: lige eksceutriske begge to. Arcadian 
[a- al ke ! djan] arkadisk; landlig, landlig-uskyldig; an - 
youth F en Klodsmajor, et Fjog. Arcadian s Ar- 
kadier c. 

arcanum [a^'keinam] Arkanum, hemmeligt Middel, 
L0nmiddel n. PI arcana [-na], 

1. arch [a -a tfj Bue c, Hvaelv n; ~ and pillar bricks 
for stferkt brsendte Mursten. 2. arch vt bue, hvselve; 
_ his back krumme Ryggen opad; skyde Ryg; ~ed 
bridge Buebro. 3. arch m bue (el. hvselve) sig. 

4. arch [a -a tr] a skalkagtig, *ogs. sk0jeragtig; ^rke-; 
an - [polisk, *skejeragtig] lad; an - [skselmsk, skalk- 
agtig] look; an _ rogue en Mesterskselm. 

rchaeologic(al) [a' a kio'lad3ik(l)] arkseologisk ; . 
museum, ogs. Oldsamling c. archaeology [a^ki'aladsi] 
Arkaeologi, Oldkyndighed c. archaic [a >a 'keUk] ar- 
kaistisk, arkai'serende, forseldet, is. om Ord. archaism 
['a- a ke'izm] Arkai'sme c, foraeldet Ord el. Udtryk n. 

archangel ['a^k'e'ndgal] ^rkeengel; ^ Kvan, ogs. 
*Angelika, *Kvannerod, (Kvann)jol c: Archangelica. 
Archangel [a^'keiudgal] Arkangel(sk) n. 

arch|bishop ['a^t/'bi/apj ^rkebiskop; -bishopric 
^rkebispedamme; .buttress ['a^t/bAtris] svsevende Bue- 
kontrefort; .deacon Arkidiakon, ^Erkedegnc; deaconry 
Arkidiakonat; .diocese yErkestift; .ducal serkehertugelig; 
.duchess ^rkehertuginde ; .duchy ^Erkehertugdemme; 
.duke ^rkehertug; the Archduke Stephen ^Erkehertug 
Stefan; .dukedom ^rkehertugdemme ; .enemy Arve- 
fjende, *Arveflende. 

archer ['a' a t;a] Bueskytte, *Bueskytter c. archeress 
'a- a tjares] kvindelig Bueskytte, *Bueskytterske c. archery ['a -a t/ari] Bueskydning c ; _ hat Amazonehat; _ 
meeting Bueskydningsm0de n. 

Arches ['a^t/iz] ; _ Court, Court of - Overkonsisto- 
rium n, 0verste gejstlige Ret. 

arche|typal ['a -a kitaipal, a -a 'ketipal] oprindelig, origi- 
nal; .type ['a-akitaip] Monster n, Original; Normal c, 
M0nstereksemplar n, af Maal, M0nt, Vsegt; -typical 
[a- a ki'tipikl] se -typal! 

archi- [a'ki], i sms.; .ater [a^ki'eita] Livlsege, f0rste 
Livmedikus; Stadsfysikus c; -diaconal [a >a kidai'akanal] 
arkidiakonal ; -episcopacy [a >8 kii'piskapasi] aerkebiskop- 
pelig Vaerdighed c ; .episcopal [-e'piskapal] aerkebiskop 
pelig. 

archil ['a-atjil, 'a' a kil] Lakmusplante, Orseille c. 

archimandrite [a' a ki'mandrait] Arkimandrit, Over- 
abbed c, i den grseske Kirke. 

Archimedean [a' a ki'mrdjan] a: _ screw Arkimedes' 
Skrue. Archimedes [a a ki'mi - di'z] ; - screw, se Archi- 
medean ! 

archipelago [a -9 ki'pelago u ] Arkipelag, Arkipel, 0hav n- 
the Archipelago Arkipelagus n. 

architect ['a' a kitekt] Arkitekt, Bygmester c; the ~ of 
his own fortunes sin egen Lykkes Smed. architect!?? 
['a' a kitektiv] Bygnings-, brugt (el. brugelig) t. Bygning, 
til Bygningsbrug. architectonic [a' a kitek'tanik] a arki- 
tektonisk, Bygnings-; s phil Arkitektonik, Anordnings- 
laare, Systematik c; -s Bygningskunst, Arkitektonik c. 
architecture [a' a ki'tektja] Arkitektur, Bygningskunst c; 
military - Befsestningskunst ; naval ~ Skibsbygnings- 
kunst c. 

architrave ['a a kitre>v] arch Arkitrav, nederste Del af 
Gesims ; Gerikt c /. moulding, ~d dressing], 

archival ['a' a kival] Arkiv-, arkival. archive-keeper 
['a' a kaiv ki-pa] Arkivar c. archives ['a <a kaivz; 'a' a kivz] 
pi Arkiv; Arkiv n, Arkivsager pi, Arkivalier pi ; lodged 
among the ~ nedlagt i Arkivet. archivist ['a' a kivist] 
Arkivar c. 

Archkensim [? a^t/'kenzim] tysk-polske J0der [Ash- 
kenasim], 

archly ['a -a tjli] ad skselmsk, skalkagtig. archness 
Skselmeri n, Skselmskhed, Skalkagtighed c. 

archon ['a -a kdn] antiq Arkont c. 

archway ['a^tjwe 1 ] (hvselvet) Port c, Portrum n. 
archwise L'a^t/waiz] ad som (el. i Form af) en Bue el. 
Hvaelving. 

Arcite ['a-asait] s. 

arc-lamp ['a^klamp] Buelampe. 

arco ['a >a ko u ] min Stykmessing c & n [impure brass], 

arctation [a^k'te^an] path egl Forsnsevring ; For- 
stoppelse c. 

Arctic ['a <a ktik] arktisk, hejnordisk, nordlig, Nord-; 
the . Ocean Nordishavet; - raspberry *Aakerbaer : Bu- 
bus arcticus; the - regions de nordlige (el. arktiske) 
Egne, Arkterne pi, H0jnorden n. 

arcubalist ['a -a kjubalist] Armbr0st, Laasbue c. 

ardassine [a a da'si'n] Ardassin, Perlesilke c. 

Ardeche [fr.] s: the - Ardeche n. 

Arden ['a' 9 dn] s. 

ardency ['a-dnsi] Varme, Fyrighed, Inderlighed; Iver; 
& Luvgerrighed c. 

Ardennes [a <a 'den] pi : the ~ Ardennerne ; the Forest 
of - Ardennerskoven. 

ardent ['a' a dnt] brsendende, fyrig, varm; ivrig; ^ 
luvgerrig; _ explorers ivrige Opdagere el. Opdagelses- 
rejsende; this ~ mind dette varme Gemyt; with that ~ 
[braendende] thirst for knowledge; ~ spirits ildfulde 
Sjaele, varme Gemytter; hidsendeDrikkep?, Brsendevin. [e 1 ] hate; [o u ] so; [ai] J; [au] out; [8] the; []>] thin; [J] she; [3] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

4 ard 50 an ardour ['a'*da] Hede, Varme; fig Hede; Vanne, Fyrig- 
hed, Inderlighed; Iver, Ivrighed; (brsendende) Lyst c; 
martial . Krigslyst c, krigersk Sind n ; his - in [Iver 
for] the cause; the _ of the sun's rays Solstraal ernes 
Bnenden, Solbranden, den braendende Sol; in the - of 
conversation i Talens Hede ; in the ~ of his zeal [i sin 
store Iver, i sin braendende Xidkaerhed] he promised 
more than he was able to perform; he pursues study 
with ~, med Liv og Lyst. 

arduous ['a -8 djuas] a brat, stejl, h0j poet ; svaer, be- 
svserlig, vanskelig; an ~ post, task, arduously ad med 
(stort) Besvaer, med (stor) Vanskelighed. arduousness 
Besvserlighed, Vanskelighed c. 

1. are [a'*, a; foran Vokal a r, (a)r] v. tve (you, they) 
[\vi- a' 9 , wia; ju' a' 9 , jua, joa, jaV 8 ; Se 1 a -9 , Saea] _ vi 
C. . .) er, hst vi (...) ere. Af to be; tve ~ praised vi 
blive roste, vi roses. 

2. are [a-*] s Are, Ar c = 100 Kvadratmeter. 

area ['ae^ria] (afgraenset, indhegnet) Plan n, (plan) 
Flade; (indhegnet, bebygget) Tomt; (saenket) Gaards- 
plads c; Fladeindhold, Rumindhold, Areal; path bart 
(el. skaldet) Sted n, f Maane c, i Hovedet; path Haar- 
fald n; the ~ of St. Paul's; ..drain arch Luftlag n. 
areal ['se rial] a Flade , Plan-, area-sneak Gaards- 
pladstyv. 

areca ['arika] $ Arekapalme, Betelnodpalme c: Areca 
catechu. 

areek [a'ri'k] ad darapende, rygende. 

arena [a'ri'na] egl Sand c & n; sandet Plads; Arena, 
Kampplads c; path Nyregrus n. arenaceous [ari'ne'/as] a 
Sand-, sandet, sandagtig; smuldrende; - quarts Kvarts- 
sand c & n. arenarious [ari'nae 9 rias] sandet, sandig. 
arenatton med Sandbad n. arenose [ari'no u s] sandet, 
sandig. 

areola [a'ri'ola] Rand, Ring c, omkring Brystvorte, 
omkring Kopper <fec. PI areolce [-li]. 

areometer [ae 8 ri'amita] Araeometer n. 
. areopagite [ari'apagait, -dgait] Areopagit c, Medtem 
af Areopagus Areopagus [ari'apagas] s: the - antiq 
Areopagus , H0jesteret c, i Athen; fig Areopag n, 
h0j Domstol c. 

Arezzo [it.; a''retso u ] Arezzo n. 

1. argal ['a^gal] Argol, Argal c, raa Vinsten. 

2. argal ['a -gal] cj. En Fordrejelse af ergo (altsaa), 
f. Eks. i Hamlet V. 1. 

argali ['argali] zoo Argalifaar n : Ovis ammon. 

argand ['a' 8 gand] argandsk Lampe c [ArgandlampJ. 

Argean [a' 9 'dgran] som herer til Argo el. Arkcn. 

argent ['a^dgantj s her S01vfarve c, hvidt n; a S01v-, 
s01vhvid. argental [a ^'dgental] S01v-, s01vlignende, 
s01vholdig. argentan ['a-adgantan] Argentan, Nys01vw. 
argentic [a-a'dgentik] a, se argental! argentiferous 
[a-dgan'tifaras] s01v-f0rende, -holdig. 

Argentina [a' 9 dgan'taina] Argentina n. 

Argentine [a'dgan'taiu] argentinsk, the ~ republic. 

argify ['a^gifai] m p rsesonnere, snakke; vt prov 
betyde [argue]; don't you ,! ikke rsesonnere! - with 
him snakke f. ham. Ogs. argufy. 

argil ['a 8 dgil] Pibeler, Pottemagerler n. argillaceous 
[a 'dgi'leVas] leret. argilliferous [a dgi'lifaras] staarkt 
lerholdig. argllllte ['a-Mgilait] Lerskifer c & n. 

Arrive [> gaiv, 'a'-'dgaiv] argivisk, graesk. 

argol ['a a gal], se 1. argali t0rret M0g n, *t0rket (el. 
terret) M0g c, som Brsendsel. 

argol-bargol ['a gal 'ba^galj vi sc mundhugges, bides. 

argon ['a'gan] Argon, luftformigt Grundstof, opdaget 
1894 af de engelske Kemikere Rayleigh og Ramsay. Argonaut ['a^gona't] Argonavt c, en af Jasons Ffeller 
ombord p. Argo. argonauta[a- 9 go'nata]zooNavtilc. Argo- 
nautic [a 9 go'na'tik] a: the ~ expedition Argonavtertoget. 

Argonne(s) [a <9 'gan(z)] s: the - hills Argonne n. 

argosy ['a^gasi] git & poet kostelig ladet Snekke c, 
rigtladet Skib n\ the Argosy, Titel p. et Tidsskrift 

argue ['a' 9 gju] vi argumentere, bruge Argumenter; 
raesonnere; disputere; they -d [rsesonnerede som saa,] 
that . . .; I can't pretend to with you. argue vt af- 
handle, dr0fte; jur procedere [en Sag a case] \ vise, 
bevise, tyde paa; overbevise, overtale v. Grunde; - the 
case or point, ogs. dr0fte Sagen, afhandle den Sag; 
not to know me ~s yourselves [viser, at I selv ere] 
unknown, The lowest of your throng. Milton, Paradise 
Lost; ~ away bortprocedere, procedere vsek; . a 
man into [(ved Grunde) bibringe en Mand] a different 
opinion; ~ them out of [(ved Fornuftgrunde) bringe 
dem fra] their determination, arguer ['a >a gjua] Bevis- 
f0rer, Argumentator ; Disputant, Polemiker c. argufy 
['a-egjufai] v, se argify! argument ['a a gjwmant] Argu- 
ment, Bevis n, (Bevis)grund ; Begrundelse, Udvikling, 
Argumentation c, Raesonnement w; Dr0ftelse, Diskussion; 
Disput, Ordstrid ; jur Procedure ; i Bog &c : Indholdsan- 
givelsec, Udtog; ast Argwcaentn; pretty strong ~s temTae- 
lig stserke (el. kraftige) Argumenter; the ~ from design 
en Argumentation ud fra (at der foreligger) en Plan, ud 
fra det planmoessige ; much _ [mange Argumenter] has 
been advanced to show that . . .; the - [Proceduren] in 
this case was continued in support of . .. ; pursue the 
_ fortssette Diskussionen ; he firmly resisted ~, ogs. 
ban var utilgsengelig for (Mod)grunde; nothing was to 
be gained by ., ved (Fornuft)grunde ; too weak to 
engage in ~, til at optage nogen Diskussion el. Argu- 
mentation &c; for the sake of - for Eksemplets Skyld, 
som et (blot) Tankeeksperiment; in the course of his _ 
under bans (. . . sin) Argumentation &c; in the heat 
of - i Disputens Hede. argumentation [a -a gjwman- 
'te'/an] Begrundelse, Bevisf0relse, Udvikling, Argu- 
mentation c, Rsesonnement w; this manner of ~. ar- 
gumentative [a -a gju'mentativ] som viser, som beviser 
el. tyder paa [en uendelig Visdom of infinite wisdom}; 
demonstrerende, docerende ; disputerelysten ; this ~ ad- 
dress, ogs. dette vel motiverede Foredrag ; an - writer. 

Argus ['a- 9 gasj myth Argus c; possess the eyes of , 
have Argus0jne; Richelieu is an ~, bar Argus0jne; 

eyed med (el. som bar) Argus0jne; the ~ vigilance 

of his father Faderens Argus0jue pi. 

argute [a e 'gju t] skarp, skarpsindig. 

Argyle [a' 9 'gail, a'-'gail] s. 

arhan, arhat hind stor Aand c [mahatmaj. 

aria ['a-ria] ^ Arie, Melodi c. 

Arian ['ae 9 rian] ariansk ; s Arianer c. 

arid ['arid] t0r, udt0rret, forterret (*ogs. forterket), 
*ogs. t0rlsendt. aridity [a'riditi], aridness T0rhed c. 

Ariel ['83' 9 riel] Ariel. 

aries ['83 9 rii z] antiq Aries, Stormbuk, Vasdderc; the 
Aries ast Veedderen, Aries c; Nulpunktw afVaedderens 
Tegn [the first point of Aries]. Gen. Arietis. 

arietta [a-ri'eto], ariette [a-ri'et] lille (*liden) Arie, 
Ariette c. 

aright [a'rait] git & poet, rettelig, rigtigen. 

aril ['aril], arillns [a'rilas] ^ Fr0da?kkew, Fr0kappe c 
[seed-coat]. 

Arion [a'raian] Arion c. 

ariose [ari'o u s] ^ arioso, sangmaessig, melodies, 
i0refaldende. 

rise [a'raiz] in rejse (el. haeve) sig, stige (op) ; staa [a- i- u-] osv. lange om i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hwrt; [a] inner; Ari 51 aro op, om Solen; opstaa, fra de d0de; optrsede, fremtrsede; 
m. upers. Snbj. opstaa, opkomme. Se inquiry! the 
name arose [opkom] upon that occasion; ~ from fig 
ogs. skrive sig fra; this ~s from not considering, kom- 
mer af, at man ikke betsenker . . . 

Aristarch ['arista^kj Aristark c; fig ogs. oni en streng 
Kritiker el. Kunstdommer. 

Aristides [ari'staidi'z] Aristides c 

aristocracy [ari'stakrasi] Aristokrati n, aristocrat 
[a'ristakrat, 'aristokiat] Aristokrat c. aristocratic [ari- 
sto'kratik, arista'kratik] aristokratisk. 

Aristogiton [aristo'dgaitdn] s. 

Aristophanes [ari'stafani'z] Aristofanes c. Aristophauic 
[aristo'fanik] aristofanisk. 

Aristotelian [aristo'trljan] aristotelisk; s Aristoteliker c. 
Aristotle [ari'statl] Aristoteles c. 

arithmancy ['aribmansi] Aritmanti, Spaadom c af Tal. 
arithmetic [e'ri^mitik] Aritmetik, Regnekuust; Regning; 
Regnebog c. Sml. mental, the three R's! arithmetical 
[aritjj'metikl] aritmetisk; . table Regnetabel. arithmet- 
ician [a'ribmi'tijan, aribmi'tijan] Aritmetiker, Regne- 
mester c. arithmocracy [arib'makrasi] Aritmokrati n, 
Talvselde n & c (*Talvselde n), Majoritetsvaelde n & c ; 
a mere brute ~. 

Arius ['se^rias, e'raias] Arius c. 

Ark [a-k] bibl: the , Arkeu; the . of the Covenant 
Pagtens (*Paktens) Ark. ark amr (Flod-, Elve)baad, 
(Torve)baad; sc Kasse, *ogs. Bing(e) c; a meal-ark. 

Arkansas [a' 8 'kansas, amr 'a 8 kansa.-] Arkansas n. 

Ark wright ['a' 8 krait] s. 

arle [a >8 l] vt sc fseste, give Fsestepenge; give Haand- 
penge. arles [a' a lz] sc Fsestepenge, *ogs. Stedpenge; 
Haandpenge pi { penny. Eng. earnest-money]. 

1. arm [a tf m] s Vaaben; Vaaben n, Vaabenart c [an 
~ of service]. Se arms! it is the rifling, sighting, and 
regulation of the ~ that makes a perfect match-rifle. 
Cit. Whitney, Century Diet.; the cavalry _ Kavalleri- 
vaabenet, Kavalleriet. 

2. arm [a' a m] vt vsebne; om Skib, om Magnet: 
armere; styrke, beslaa, forstcerke; pansre; the employ- 
ment of ~ed force, af vsebnet (el. af den vsebnede) 
Magt; _ the lead ssette Talg p. Loddet; ~ed men be- 
vsebnede; the league of .ed netitrality det vsebnede 
Nevtralitetsforbund; - himself [vsebne sig] with 
patience. 

3. arm vi vsebne sig; gribe til Vaaben. 

4. arm [a -9 m] s Arm; & Nok [yard-arm]; fig ogs. 
Magt c; make a long ~ strsekke Armen ud, for at naa 
nt; hold a thing (out) at ~'s length holde nt (ud 
fra sig) i stiv (el strakt) Arm ; keep him (off) at, ~'s 
length holde ham i tilberlig Afstand, F holde ham tre 
Skridt fra Livet; Edward had his sister on his ~ ved 
(*i) Armen; fly to [flyve i] his -s; throw himself into 
the ~s of kaste sig i Armene paa . . . 

armada [a 8 'me i da] Armada, (armeret) Flaade, 
Eskadre c. 

armadillo [a >e ma'dilo u ] zoo Armadil c, Panserdyr, 
Bseltedyr n: Euphractus. 

Armageddon [a^ma'gedn] s. 

Armagh [a <a 'ma - ] s. 

armament ['a^mamant] Krigsmagt, Vsebning ; art Be- 
stykning, Armering, Montering c ; a land and naval ~ 
en Haer og en Flaade (el. Eskadre); apparently of 
about the same ~ as ourselves, armatoli [a^mato'li 1 , 
-'to u li] Armatolis pi, nygraesk Folkeveebning. armature 
[a >9 mat;a] Bevasbning c, Vaaben pi, Rustning f; (Bjael- 
kes, Magnets) Armatur; (Bjaelkes) Forstserkning c. arm | hand ^ Gcvaer-Opsats, -Raekke, -Reol c; -chair 
Lsenestol ; .chest Armaturkiste, Gevserkiste. 
Armenian [a' 9 'mi'njan] armenisk; s Armenier c. 
armful ['a -e mful] Favnfuld, Byrde c, *Fange n. arm- 
gasket *t, Noksejsing. 

Armida [a^'mi'da] myth Armida c. 

armiger ['a a midgaj lat. Vaabendrager, Vaebner; senerer 
Vaabenskjoldbasrer c [esquire]. 

armillet ['a- 8 miletj f (lille, *lidet) Armbaand n. 
Sml. armlet! 

arming ['a^mirj] Vaebning; ^ Armatur (el. Armering) 
paa Lod, Lodtalg c /- of the lead]; ~s gammelt Tov- 
vserk n Klasder pi hsengte t. Terring udenbords. 

Arminian [a a 'minjan] arminiansk; s Arminianer c. 

armistice ['a' a mistis] Vaaben-Hvile, -Stilstand c. 

armless ['armies] vaaben!0s; armies. 

armlet ['armlet] egl. lille (*liden) Arm; (lille, *liden) 
Arm, Vig c, af S0en; (lille, *lidet; ^Ermew; Armskinne 
c; Armbaand n [bracelet]. 

armorial [a s'maTial] Vaaben-; _ bearings (or ensigns, 
insignia), signs ~ Vaabeu-Billede, -Mserke, Skjold- 
maarke n. 

Armoric [a -a 'marik] armorikansk. Armorican [a' a 'ma- 
rikan] armorikansk; s Armorikaner c. 

armour ['a' a ma] Vaaben pi, Bevsebning; Rustning c, 
Harni^k, Panser; ^ Panser n; in complete ~ i fuld 
Rustning. armour vt pansre, panserklsede ; hearer 
Vaabendrager c; breaking panserbrydende ; clad 
panserklsedt, pansret; s Panserskib n, p Panser c. 
armourer ['a' 9 mara] Vaabensmed; Rustmesterc. armour- 
plated pansret. armoury ['a^mari] Rustkammerw; her 
Vaabenlsere; amr Vaabenfabrik c. 

armpit ['armpit] Armhule, Armhuling c. 

arms [a >a mz] pi Vaaben; her Vaaben; assume (or 
take up) ~ gribe t. Vaaben ; be in [staa under] ~ ; rise 
in [gribe til] ~ ; be taken in ~ gribes m. Vaaben i 
Haand el. ihsende ; beat to ~ slaa Alarm ; call to ~ 
raabe (F *ogs. rope) i Gevser; a cry to ~ was given 
der raabtes i Gevaer; get to ~ trsede under Vaaben, 
i Gevaer ; be under [staa under] _ ; get (or turn out) 
under ~ trsede under Vaaben, i Gevser; be up in 
[staa under] - ; call up in [kalde til] _ ; the Sorbonne 
was up in ~, var kommet (. . . kom) i Gevaer. army 
['a -9 mi] Hser, Arme; Landetat; fig Hserskare, Hser c; be 
in [staa ved] the ~; the princes were with [laa ved] 

the ~ in Caledonia; cloth Militserklaede ; corps 

Armekorps; estimates Armebudget, Militaerbudget ; 

list Armeens Rulle c, Armeens Ruller pi; Militser- 
kalender c; -...officer Landofflcer, Officer i Landetaten; 

surgeon Militserlaege ; worm Processionslarve c, af 

Bombyx processionea. 

arnatto s, se annotto! 

Arnaut ['a^naut, a -a 'naut] egl. tapper Mand; Arnavt, 
albanesisk Fjseldbonde c. 

arnee ['a' 8 ni] zoo Arnibeffel c: Bubalus Ami. 

arnica ['a' a nika] $ Nyseblomst, Tobaksurt, Volverlej, 
*Solblom, Olkong c: Arnica montana. 

Arnold ['a' a nald] s. 

arnot ['a' 9 nat] Jordn0d c, af Bunium bulbocastanum. 

Arnott ['a-anat] s. 

arnotto s, se annotto! 

arn't [a -8 nt] v. Sammentr. af are not. 

arnut ['a' 8 nAt, -at] 8, se arnot! 

aroint! int, se aroynt! 

aroma [a'ro u ma] Aroma, Duft, Bouquet c; the ~ [den 
Duft] of youth and freshness which . . . aromatic [aro- 
'matik] aromatisk; _ pills Aandepiller, F undert. [e] hate; [o u ] so; [ai] I, [au] out; [8] the; [b] thm; [/] she; [g] measure; [rj] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

4* aro arr *MundpiUer; - vinegar Regeddike, Vinaigre c. aromatic 
s aromatisk Stof, Krydderi n. aromatization [aro u ma- 
tai'ze'/an] Krydren, Krydring c. aromatize [a'ro"ma- 
taiz] vt krydre. 

arose [a'ro u z] vi rejste sig, &c. Af arise. 

aroand [a'raund] prcep & ad rundt (om), (rimdt; om- 
kring, om ; I haven't been ,, rundt omkring, har ikke 
setmigom; take it all - [alt i alt, i det hele], there is 
quite a good deal of information in the book; several 
of those ~ flere af de omstaaende. 

arouse [a'rauz] vt vsekke, opvsekke; - [vaekke] suspi- 
cions; _ reflection vaekke t. Eftertanke. 

arow [9'ro] ad i Rad, i Rad og Rsekke; the ameer 
turned to his nobles all ~. 

aroynt ! [a'roint] int, git & poet : . thee bort (med dig)! 

arpeggio [a^'pedgo 11 ] J* Arpeggio, Harpemaner c. 

arpent ['a'-'pant] $ St. Hansurt, *Husl0g, Smorbuk c: 
Sedunt telephium. Ogs. ..weed. 

arquebusade [a^kwibA'se'd] Arkebusadevand, Saar- 
vand; Hagebesseskud n. arquebnse, arquebuss ['a a kwi- 
bAs] Hagebesse c. arquebnsier [a^kwibA'sia] Hage- 
skytte, *Hageskytter c. 

arrach ['aratj] $ Havemelde c: Atriplex hortensis 
[orach], 

arrack ['ardk, a'rak] Arrak, Arak c, Risbrsendevin n 
[rack]. 

arraign [a're'n] vt stille for Retten; anklage, sigte 
[for for], arraignment Anklage, Beskyldning, Sigtelse c. 

arrange [a're'nCd^j vt ordne, bringe (el. Isegge, ssette, 
stille) i Orden, loegge tilrette; opstille; indrette, foran- 
stalte, arrangere; aftale; ^ arrangere, udssette; _ [for- 
anstalte, arrangere] a grand funeral; ~ the materials 
Isegge Stoffet tilrette; it was an ~d thing [et aftalt 
Spil] between them; troops ~d for battle Tropper opstil- 
lede t. Slag, i Slagordeu; it was -d [det ordnedes saa- 
ledes, man orduede sig saaledes, det aftaltes] that . . . 
arrange vi ordue sig; ordne (el. indrette) sig; we must 
. accordingly, indrette os derefter; proceed there for 
the purpose of arranging about [f. at ordne sig (el. 
ordne det forn0dne) med Hensyn til] the machinery; 
for tomorrow the Comedie announces "Frou-Frou", as 
originally ~d for, som tidligere bestemt; _ to indrette 
(el. ordne) sig p. at ... arrangement [a're i n(d)3mant] 
Orduing, Anordning, Foranstaltning c, Arrangements; 
Aftale; Overenskomst c, Forlig; J^ Arrangement, Ud- 
togn, Udsjettelse c; temporary . midlertidig Orduing; 
make the ~s ordne det fornedne; / made my .s ac- 
cordingly, indrettede (el. ordnede) mig derefter, der- 
paa; make .s for [f0je Anstalt, trseffe Foranstaltninger, 
g0re Forberedelser til at] meeting the attack; make 
an - [ogs. ordne sig] with his creditors; deed of -, is. 
Akkordforslag n; an ~ was come to [det kom t. en 
Ordning, t. et Forlig) by which . . . arranger Ordner, 
Anordner; Arrang0r c. 

arrant ['arant] a berygtet ; durkdreven, yErke-, Top- 
maals, topmaalt; _ coward ^rkekryster; . fool top- 
maalt Fse; . rogue yErkeskselm. 

arras ['aras] egl Arrastapet; broderet Tapet n; ..door 
Tapetder. 

array [a're] s Orden, Orduing; Slagorden, Fylking; 
Dragt, Paakl^dning; jur (Fortegnelse c over) Jury- 
msend pi; a gallant , [Fylking] of nobles and cavaliers; 
drawn up in battle . opstillede i Slagorden, fylkede 
t. Slag, array [a're 1 ] vt ordne; opstille, fylke; klsede; 
pryde; . a jury opraabe Jur>'msendene, ssette Juryen; 
- themselves in defence of fylke sig (t. Vsern) om, slaa 
Kreds (el. slutte Vagt) om. arrear [a'ria] Rest, Restance c, pi Restancer; -s of 
taxes Skatterestancer, resterende Skatter; be in ~ staa 
til Rest (m. Betalingeu), *ogs. reste (f. Terminen &C) 1 ; 
the biisiness of the House was greatly in ~s, laa meget 
tilbage el. tilagters; be in his -s 1 staa i Restance t. 
bam ; he is six weeks in - to my proprietor, staar til 
Rest f. seks Uger hos min Vsert; the rent has been so 
long in - Lejeu har staaet saa Isenge ubetalt; salaries 
become in ~ Gagerne bliver ikke betalte ; he got nine 
months in -s with [kom tre Fjerdingaar tilagters med, 
kom . . . i Restance for] his rates; fall into - blive 
ubetalt. arrearage [a'riaridg] Restancer pi. 

arrest [a 1 rest] vt standse; arrestere, standse, stoppe, 
saette fast; Isegge Beslag (el. g0re Arrest) paa; fseste, 
laegge Beslag paa [bans Opmaerksomhed his attention], 
tiltrsekke sig [bans Blik his eyes] ; _ the current of a 
river hsemme Flodens (*is. Elvens) Lob, stemme Floden 
(Elven). arrest [a 1 rest] Arrestatiou, Haeftelse, Faangs- 
ling; Arrest c, Beslag n- an - was laid [der blev lagt 
Beslag] on the cargo; make an _ foretage en Arresta 
tion; two _s were made der foretoges to Arrestationer; 
be under . vaare i Arrest, vsere Arrestant; place him 
under (or put him under an) - saette ham i (el. 
belaegge ham med) Arrest; he was threatened with ~ 
[m. Gseldsarrest] by his tailor, arrester, arrestor [a'resta] 
Arrestudf0rer; Arrestrekvirent c. 

arriere-pensee [fr.] Bagtanke c. 

arris ['ftris] arch Grad, Grat, Kant c; -.gutter Tag- 
rende, af Trse ; -wise ad diagonal!. 

arriral [a'raival] Ankomst, Fremkomst, Henkomst; 
mere Forsendelse, Forsyning, f Sending c ; ~ platform 
Ankomstperron ; fresh _s [ny Forsyning, ny Tilf0rsel] 
every week; hotel _s ankomne Rejsende; steamer >s 
ankomne Dampskibe; our ~ at the castle, at home, at 
the (railway) station, in England, in London, on the 
ground (spot, cruising station), vor Ankomst t. Slottet, 
vor Hjemkomst, vor Aukomst t. Stationen, t. England, 
p. Pladsen . . .; our - at this conclusion (Opnaaelsen 
af ) dette Resultat ; Mr. F was the first ~, den f0rste som 
kom, den f0rst ankomne; I am a fresh ~ in [nylig 
kommen til] South Africa; at (or on) my _ ved min 
Ankomst : a bad look-out for later ~s, for senerekom- 
iriende ; on . of the mail v. Postens Ankomst [naar 
Posten er kommet ; da Posten var kommet] ; on safe ~ 
of the goods ved Varernes lykkelige Fremkomst. ar- 
rive [a'raiv] vi ankomme, komme; komme frem; komme 
tilstede /_ on the spot, on the scene]; expected to . 
mere hidventet; reinforcements need be arriving [maa 
vsere undervejs], or they will be too late; the doctor 
thought himself ~d, taenkte ban var der (- : var fremme); 
.d there [ankommet dertil], he fortified three camps; 
. at [ankomme til] the castle, London; opnaa, komme 
til [et Resultat a conclusion], opnaa, drive det til 
[saadan Fuldkommenhed such perfection] ; latitude -d 
at & paakommende Bredde; _ in [til] England, a 
country, London; ~ on the ground komme (tilstede) 
p. Terrsenet, *ogs. komme til Feltet; both girls ~ on the 
scene [optraeder (p. Skuepladsen), kominer ind p. 
Scenen] armed with knives; - on the spot komme til 
Stedet; vsere p. Pletten. 

arrogance ['aragans] Anmasselse, Arrogance c, Over- 
mod, Hovmod n. arrogant ['aragant] aumassende, 
overmodig, hovmodig. arrogate ['arage't] vt anmasse 

1 A person may be in arrear for the whole amount 
of a debt; but arrears and arrearage imply that 
a part has been paid. Webster. [a- i- u-] osv. lar?e som i for, feel, fool; V'ba] Trykstavelse; [a] hat; [a-] fall; [a] hot; [A] hwt; [a-] hurt; [aj inner; arr 53 art (el. tiltage, tilrive) sig; krseve; - dominion over, the 
right of deciding dogmatically. Undert. . to himself. 
arrogation [are'geifan] Anmasselse, Tiltagelse; For- 
dring c, Krav n [paa of] ; jur Adoption c. 

arrope [a'ro u p] Sherrykul0r c. 

arrow ['aro u ] s Pil c; broad . bred Pii. Et p. forskel- 
lige Maader brugt Symbol. Bruges is. som det offent- 
liges Mserke p. Gods beslaglagt af Toldvaesenet ; green 
. $ Rellike, *Rylk, Ryllik, 01kal c: Achillea mille- 
folium. arrow vi undert. skyde spidst i Vejret; grass 
Salting, ogs. *Trehagec : Triglochin; green. Se root! 
-head Pilespids, Pileod c; ~ed characters Kileskrift c. 
arrowlet ['aroint] (lille, *liden) Pil c. arrow-root vest- 
indisk Salep c, Arrowmel, Pilerodmel, amerikansk (el. 
indiansk) Stivelsemel n: Amylum arrow, arrowy 
['aro u i] a Pile- ; pildannet, spids ; pilsnar. 

arroyo [a'roio 11 ] amr Vandleb n, Aa, Bsek c. 

Arry ['ari] vulg. Udtale af Harry; lystig Fyr af Lon- 
dons P0bel. Arryese [ari'i s] simpelt Londonnersprog n 
[Cockney]. Arryish ['ariij] simpel-gemytlig. 

arse [a's] Bagdel, Bag; J> Nakke c. 

arsenal ['a' a sanal] Arsenal, T0jhus n. 

arseniate [a a 'si'njet] arseniksurt Salt n. arsenic 
['a -8 snik] Arsen n, Arsenik c. arsenic [a -a 'senik] a 
Arsen-, arsenikalsk, arsenikholdig. Ogs. arsenical, 
arsenicate [a ^'senikeH] vt forbinde med Arsenik. ar- 
senions [a' 8 'srnjas] a, se arsenical! arseninret [a' a 'sen- 
juret] Arsenikmalm c; - of nickel Nikkelkis c. 

arsis ['a -a sis] Arsis c, i Metrik : den stserke Stavelse. 

arson ['a' a S8n] Brandstiftelse, Ildspaassettelse, Mord- 
brand c. 

1. art [a-n] v. thou ~ du est. Af to be. 

2. art [a' a t] s Kunst; Kunstfserdighed ; Forstillelse; 
Klegt, List c; the ~s Kunst, Kunsten, de sk0nne Kunster 
[the fine ~sj; the ~s of rule, the ~ hotv to rule Kunsten 
at herske ; the .s of painting and sculpture Maler- og 
Billedhuggerkunsten ; there's the _ of it det er (netop) 
Kunsten ; J was (or had) no - nor part in it, havde 
ingensomhelst (An)del deri; cultivate peaceful -s or 
the -s of peace dyrke (el. drive) fredelige (el. Fredens) 
Kunster el. Sysler, 0ve fredelige Idrsetter; the English 
had the ~ to, var saa listige (el. var listige nok til) at. 

Artegal(l) ['a^tigdl] s: Sir ~, en Helt i Spensers 
Faery Queen. Irenes Befrier. En Type paa Ret- 
fserdighed. 

artcmisia [a a ti'mizia, -'miga] $ Malurt c. 

Art emus ['a'timas] s Artemus c; - Ward, en Fore- 
viser [showman], meget klegtig, meget amerikansk, 
meget forfsengelig. Den angivelige Forf. af C. F. Brownes 
saaledes betitlede Afhaudlinger. 

arterial [a' a 'tiari9l] arteri0s, arteriel. arteriali/.ation 
[a-niarialai'zei/an] Arterialisation c. arterialize [a >a 'tia- 
rialaizj vt arterialisere, omdanne t. Arterieblod [aerate]. 
arteriology [a 8 tiari'al8dgi] Arteriologi c, Lseren om 
Pulsaarerne. arteriotomy [a niari'atami] Arteriotomi c 
[Pulsaares Aabning; Pulsaarernes Anatomi]. artery 
['a <9 tari] Arterie, Pulsaare, *ogs. Livaare c. 

Artesian [a a 'ti - gan] artesisk; - well, ogs. boret Br0nd. 

artful ['a >a tf(n)l kunstig, kunstfserdig; k!0gtig, snu 
(*slu). Sml. Dodger! artfully ad is. med K10gt, 
k!0gtig. artfulness is. K10gt, Snuhed (*Sluhed) c. 

arthritic [a a'pritik] Lede-, som angriber Ledemodene; 
gigtagtig, *ogs. gigtisk; gigtlsegende. arthritis [a' 9 'prai- 
tis] Ledbetaendelse; Gigt c. 

Arthur ['a ia ba] Artur c; Js, nml. chib, en af de aeldre 
Spilleklubber i London; .'s chase den vilde Haer, den 
(el. Kong Valdemars) vilde Jagt, *Aasgaardsreien, Oskereiden; -'s seat Arturs Ssede, et Fjeld v. Edin- 
burgh; Js round table bl. a. 24 i Fjeldet udgravede 
Seeder i Denbigh Amt i Wales. 

artichoke ['a^titjouk] $ Artiskok c: Cynara sco- 
lymus; _ bottom Artiskok-Bund, -Stol c. 

article ['a' a tikl] Led, Afsnit n, Del; Genstand; Post c, 
Punkt n ; gr Artikel ; mere (Vare)artikel, (Handels)- 
artikel, Vare [ of merchandise]; (Avis)artikel, (Blad)- 
opsats c, *undert. Opsset; si Vsesen n, Figur, Perpen- 
dikel c. Se genuine! ~s is. Genstande pi, Sager pi; 
Lserebrev n, Lserekontrakt c; ^ Hyrekontrakt c /-s of 
agreement]; ~s for offices Kontorrekvisiter ; -s for use 
Brugsgenstande ; an . of dress et Klsedningsstykke, F 
*ogs. Kl3ed(es)plag; an - of faith en Trosartikel; an . 
of food et F0demiddel, *ogs. et F0deemne; pi ogs. 
F0devarer, Levnetsmidler; an . of furniture et Stykke 
Bohave; that's the ~ si det er Hovedsagen, derpaa 
kommer det an ; what's the next ~? mere hvad kan jeg 
saa tjene Dem med? contribute two ~s on [levere to 
Indlseg i] the question; serve his ~s honourably udstaa 
sin Lseretid m. JEre; sign .s onboard [tage Hyre paa] 
a ship; such as hold it as an ~ of faith [de for hvem 
det er en Trosartikel] that . . .; dispose of her heart as 
an ~ of merchandise, som en (anden) Haudelsvare; in 
the ~ of death in articulo mortis, paa D0dslejet; be 
within seven months of the expiration of his ~s have 
7 Maaneder igen af sin Lseretid. article ['a' a tikl] vt is. 
ssette i Lsere, hos to; an ~d clerk en Sagf0rerfuld- 
msegtig; an ~d pupil en Elev paa Kontrakt 1 , Elev og 
Medhjselper, *ogs. Laeredatter c. 

articular [a a 'tikjwla] Lede- ; _ disease, process, ar- 
ticulate [a- al tikjttlet] a Led-, ledet; artikuleret, tydelig 
adskilt, klar, tydelig; the assumption, ~ or tacit den 
udtalte eller stiltiende Antagelse. articulate [a' a 'tikjw- 
let] s Leddyr n. articulate [a^'tikjwlek] vi artikulere, 
udtale (Ordene) tydelig; tale tydelig; Lord C, melted 
to tears, could not ~, but held his arms open to em- 
brace his son. articulate [a^'tikjwle't] vt Iedf0je, arti- 
kulere; artikulere, tydelig udtale, ogs. fig. articulately 
[-letli] ad tydelig. articulateness [-letnes] Tydelighed c. 
articulation [a^tikjw'le^an] Ledf0jning, Leddannelse, 
Artikulation; (tydelig) Udtale c; _ now became difficult 
det blev nu vanskeligt for ham &c at tale tydelig. 

artifice ['a -a tifis] (kunstfserdig) Indretning c; Kunst- 
stykke n, Kunst; List c, Kuustgreb n. artificer [a -a 'ti- 
fisa] Kunstner, Haandvterker; ^ Haandvaerker c. arti- 
ficial [a' a ti'fijal] kunstig; kunstlet; ~ manure kunstig 
G0dning (*ogs. Gj0dsel), Handelsg0dning ; _ [fingerede] 
persons, artificiality [a-nifiJTaliti] Kunstighed; Kunstlet- 
hed c, kunstlet Vaesen n. artificially ad paa kunstig 
Maade, ad kunstig Vej. artiflcialness s. 

artillerist [a a 'til(8)rist] Artillerist c. artillery [a' a 'til- 
O)ri] Artilleri n; man Artillerist c; ..park Artilleri- 
park. 

artisan [a^ti'zan, 'a' a tizan] Haandvserker c. 

artist ['a -a tist] Kunstner c. Tit is. om Malere; formed 
by the ~ hand of nature, af Naturens Kunstnerhaand; 
> life Kunstnerliv(et). artiste [a >a 'tist] Artist, Skue- 
spiller 2 ; virkelig Kunstner c i sit Fag. artistic [a' a 'ti- 
stik] kunstnerisk, artistisk; kunstmaessig. artist-like 
kunstmaessig. artless ['a' a tles] naturlig, ukunstlet; 
naiv; jaevn, *ogs. enkel; play the parts of ~ girls 

1 Miss Sharp was an articled pupil, Thack., 
Vanity Fair. Betyder der, at hun havde frit Ophold 
og Undervisning mod selv at undervise i Fransk. 

2 Saaledes is. i Avisreferater. hate; [o] so; [ai] I; [au] ott; [6] the; [p] thiu; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. aru 54 asc spille Ing6nueroller. artlessly ad is. naivt. artless- 
ness s, bl. a. Naivetet c. 

arum ['& ram] $ Arum, dansk Ingefser c: Arum 
maculatum [cuckoo pint], 

Arnndel ['arandal] s. Arundellan [aran'di Ijan] arun- 
delsk; the . marbles de arundelske Marmortavler, 
Marmorkreniken, i Oxf. 

arundinaceous [arAndi'ne'/as] R0r-; rerlignende. arun- 
dineous [aran'dinjas] rerbevokset. 

arnpa [? a'nrpa] a uden Form, i Teosofi. 

aruspex [a'rASpeks], aruspice [a'rASpis] antiq Haruspeks 
c. arusplc) [a'rASpisi] Haruspicisme c. 

ary ['se a ri, 'eri] ad is. amr nogensinde [3. airy]; 
since that day, have you seen ~ a sail on the sea? 

Aryan ['se^rian; 'a'rian] arisk; s Arier c. 

arj itallus [ari'balas] antiq (Vin)flaske, (Vin)ssek c. 

arytenold [ari'ti-noid] (cartilage) Tudbrusk, Pyramide 
brusk c. 

1. as [as] : ~ in prcesenti. En af de ferste Konjuga- 
tionsregler i den latinske Formlsere. Fuldst. : as in 
prcesenti perfectum format in avi. Nsevnes tit som 
Eksempel p. en ganske elementser Regel. 

2. as fas] s antiq As c, en romersk Vsegt & M0nt. 

3. as [as] myth As, Aas c; pi teser, Aser, /Eser; 
Thor the As Asator. 

4. as ['az, aim. az] ad lige saa; som; we have many 
writers - [lige saa] great as he; the barometer was ~ 
low - [stod belt nede paa] 41 degrees; - easily lige 
saa let; we might ~ easily ~ not [vi kunde lige saa let] 
have . . .; accompany him _ far _ [felge ham til] the 
theatre; ~ much _ to say som (om) ban &c vilde 
sige . . . ; - soon saa snart som ; I may ~ well [lige 
saa godt; gerne] do it; it would be ~ well [det er bedst] 
to tell him so; I, ~ well -, you, am wrong jeg bar 
Uret, saavelsom du. 

5. as ['az, aim. az] cj sammenlignende : ligesom, 
som;. samtidig: idet; kavsalt: idet, eftersom; 
forsikrende, i Udraab: saasandt [as sure as]; grad- 
vis tiltagende: eftersom, efterhaanden som [ac- 
cording as]; som om, som [as if, as though]; far from 
helping each, ~ became [som det semmede sigj good 
neighbours . . .; _ it is som Sagerne nu staar; nu; alle- 
rede nu; _ it was som Sagerne stod; da, nu; allerede 
da; . you were! ^ midtad! the captain remained on 
deck all night, _ did [og det samme gjorde] most of 
the officers; when Harold comes again, ~ come he will, 
og ban vil komme, og ban kommer . . .; late ~ the 
hour was sent som det var [da det var sent; sk0nt det 
var sent] ; we esteem you highly ~ an individual, som 
Menneske; he died in 604, leaving a name, . priest 
[som Freest], ruler, and writer, second to none of . . .; 
- we go [undervejs], I'll let you into a secret; ravaging 
~ he went hterjende hvor ban kom ; a horse unfit for 
the road, ~ wanting [som manglende, saasom den 
manglede] an eye; _ J have life! ~ I live! ~ saasandt 
jeg lever! . I hope to be saved! saasandt jeg haaber 
p. Saligheden! they will improve. ~ [eftersom] they 
grow older; the Spirit paused a moment, - observing 
[som om den mserkede] his condition; I remember it , 
it were but [som om det var] yesterday; Mr. Barnacle 
bent his head, - who should say: [som om ban vilde 
sige] "I do not deny that"; . it were to meet som for 
at mede . . .; . it were, adverbialt efterstillet: ligesom, 
saa at sige. Med spergende Pronomen eller 
Adverbium: _ how hvorledes, hst & joe hvorlunde; 
Digby did not fail (. how could a lover neglect?) to 
try . . . (og hvorledes kunde . . .?) ; and very likely Emily was jealous, ~ what mother is not, [og hvilkeu 
Moder er ikke det?] of those who . . .? I was content, 
~ who would not have been, og hvem vilde ikke (have) 
vseret det ? som enhver vilde va?ret ; I didn't return 
the venison, - why should I? thi hvorfor skulde jeg 
det? I nogle prsepositionale Forbb.: . [az] for 
med Hensyn til, hvad augaar, hvad det angaar, at. . .; 
he might look in at that address - per advertisement, 
efter (el. ifelge) Bekendtg0relsen; - [azj to med Hensyii 
til, hvad angaar; - to [paa] body and mind. 

6. as [az] Som pron som, efter same, such, as. p 
som almindeligt relativt pron; p for cj that; such - 
saadanne (el. de) som ; _ many -; much ~. 

7. as. Forkortet f. assigns. 

asadulcis [iisa'dAlsis] Benzoe c. asafetida [asa'fetida] 
Dyvelsdrsek c. 

asbestine [dz'bestin] asbestisk, uforbrsendelig. as- 
bestos, asbestos [az'best&s, -tas] Asbest c. 

Ascalon ['askalan, aska'lan] Askalon n; publish it not 
in _/ bibl bebuder det ikke p. Gaderne i Askalon! fig 
fortsel det ikke p. Gader og Strseder! 

ascarls ['askaris] Askaride, Spolorm c. PI ascarides 
[a'skaridi-z]. 

ascend [a'send] vi stige i Vejret, gaa (el. stige) op el. 
tilvejrs, haeve sig; entre. Sml. 4> to 'scend, send! ~ to 
heaven fare tilhimmels. ascend vt bestige; . a hill, 
ladder, rampart, throne, tree, asceudant [a'seudant] a 
(over Horisonten) opstigemle, opgaaende; fig overlegeu, 
overvejende, overmsegtig. ascendant [a'sendant] s 
Herredomme n, Magt; Overmagt, (overvejende) Ind- 
flydelse, Overlegenhed ; Ascendent, Sltegtning i op- 
stigende Linje; astrol Ascendant c, den v. et Menneskes 
F0dsel opgaaende Del af Ekliptikeu; snow and rain 
struggling for the ~, ksempende om Overvaegten, om 
Overtaget; my star is in the ~, er i Opgaaende, i Op- 
gang, staar h0jt, mine Udsigter lysner; be in the ~ 
vsere v. Magten, have Overvsegten, vsere den (el. det) 
overvejende. ascendency [a'sendansi] Overlegenhed, 
(overvejende) Indflydelse, (Over)magt c, Overtag n. 
ascendible [a'sendibl] bestigelig. ascension [a'sen/anj 
Opstigning; Bestiguing, Bestigelse c; Ascension Ascen- 
sion n; the Ascension Kristi Himmelfart; _ Day Kristi 
Himmelfartsdag. ascent [a'sent] Opstigning, Opfart, 
Opgang, *ogs. Optur; Opgang, Vej op; Bakke, H0jde; 
Stigning, Haeldning c. Hseldw. Se lineal! a steep ~ en 
stejl Bakke, *ogs. en Bnekke; the road has an . of 
[Stigning paa, Stigning af] five degrees; a hill said to 
be two miles of ~, to Mil op ad (*op for) Bakke. 

ascertain [asa'te'n] vt bringe paa det rene, forvisse 
sig om, skaffe sig at vide, bestemme, fastslaa, komme 
efter, konstatere; it is an ~ed fact, sikkert nok, ganske 
sikkert; to ~ the fact for at forvisse mig herom, for at 
komme p. det rene hermed. ascertainable [asa'te'nobl] 
bestemmelig, som lader sig bestemme el. fastslaa &c. 
ascertainment [asa'te'nmant] Bringen paa det rene; 
Bestemmelse, Fastslaaen, Fastslaaelse, 'Konstatering c; 
the verification and ~ of these accounts. 

ascetic [d'setik] asketisk ; > theology Asketik, Opbyg- 
gelseslsere c. ascetic [d'setik] Asket; Eneboer c. asceti- 
clsm [d'setisizm] Askese, Verdensforsagelse c. 

Aschani ['askam] s Ascham c. ascham sp Skab n, 
Kiste, Kasse c, til Buer, Pile og andre Rekvisiter v. 
Bueskydning. 

ascians ['a/ianzj pi Askii, skyggelese. 

ascldian [a'sidjanj, ascidium [a'sidjam] zoo S0puug, 
S0kede c PI ascidia [a'sidja]. 

ascii f'ajiai] pi Askii, skyggelese. [a- 1- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hot; [&] foil; [a] hot; [A] but; [a 1 ] hwrt; [a] inner; asc 55 asp ascites [a'saiti'z] path Underlivsvattersot c. 

ascititious [asi'ti/as] a, se adscititious ! 

Ascot ['askat] s: . Heath Askot Hede (*Mo), v. Wind- 
sor. Med et Vseddel0b i Maj Maaned. 

ascribable [a'skraibabl] som kan tilskrives, som er at 
tilskrive, tilregnelig ; a failure largely [f. en stor Del] 
_ to . . . ascribe [a'skraib] vt: -to henfere til, tilskrive, 
tilregne. ascription [a'skrip/an] Tilskrivelse, Tilregnelse, 
Tillfeggelse c; his habitual ~ to them of [det at hail 
stadig tillsegger dem, bans stadige Udstyrelse af dein 
med] a saintly freedom from all the passions of ordi- 
nary political humanity; the ~ of human passions to 
the Supreme Being det at tillsegge det h0jeste Vaesen 
menneskelige Lidenskaber; en Udflndelse (el. Op- 
dagelse) af menneskelige Lidenskaber hos det bejeste 
Vaesen. 

ascriptitious [askrip'ti/as] livegen. Sml. adscript! 

aseptic [a'septik] uforraadnelig, aseptisk. 

asexual [a'seksjual] a k0ns!0s. 

Asgill ['azgil] s. 

ash [aj] $ Ask c: Fraxinus; Asketree n. ash [a/] 
Aske c. I aim. ashes; cigar ~, bone - Cigaraske . . .; a 
white biilky _ is left; light grey or _ lyse- eller aske- 
graa ; of an _ colour askefarvet ; the absence of ~ and 
scoria. 

ashamed [a'/e'ind] skamfuld; be ~, ogs. skamme sig; he 
was so ~ about f skamfuld over] it; I am ~ [jeg skam- 
mer mig for] to beg; they ought to be ~ of themselves 
de burde (el. rnaatte) skamme sig (noget); and hope 
maketh not ~ bibl men Haabet besksemmer ikke. 

Ashantee [ajau'ti', a'/anti'] Asbantier c; a asbantisk. 

Ashby ['ft/bi] s. Ashby-de-la-Zouch [-dela'zu-J]. 

ash j cat f askefarvet Kat; coloured askefarvet, aske- 
graa. 

ashen ['ft/an] Aske-, Asketrses, af Asketrse. ashen 
{'ajau] Aske-; askegraa; his face was _; he turned an 
_ colour; his face turned an ~ grey (or white). 

ashory ['ajari] Askehul n; Potaskefabrik c. ashes 
fajiz] pi Aske c ; lie among [i] the ~; the house lies 
[ligger] in ~; lay in (or reduce to) ~ Isegge i Aske; 
. to -, dust to dust! af Jord er du kommen, t. Jord 
ekal du blive! Ashiepattle ['a/ipatl] sc Askepot c, for- 
s0mt Barn n. 

Ashkeuazim [ajki'nazim] pi tysk-polske J0der. Mods. 
Sephardim. 

ash-keys ^ Askens Frugtstand c [culver-keys] . 

ashlar ['a/la] Kvadersten; Kvader(stens)mur ; Mur c 
med Kvaderblendering. ashlaring ['ajlarin] arch korte 
opretstaaende Stcendere, mellem Gulv og Bjaelkelag i 
Loflsvserelse, hvorved uudgaas de spidse Vinkler. 
ashler s, se ashlar! 

Ashmolean [a,f'moljau, ajuio'lran] ashmoleansk; the , 
Museum, i Oxford. 

ashore [a'/a' a ] ad & iland; and afloat iland og tils0s; 
be ~ vaere iland; staa p. Land, p. Grand; go _ gaa 
iland; komme p. Grund; runher _ sejle Skuden iland, 
laudsjette Skuden. 

ash pan Askeskuffe; pit dmp Aske-Grav c, -Hul n. 

Ash- Wednesday Askeonsdag. ash-weed Skvalderkaal c: 
jEgopodium podagraria. ashy ['a/i] Aske-; askestr0et; 
pale ask graa, i Ansigtet. 

Asia ['e'/a] Asia, Asien n; - Minor ['maina] Lille- 
asieu. Asiatic [e^'atik, eisi'atik] asiatlsk; s Asiat(er) c. 
aslaticism [e^i'atisizm] Asiatisme, Efterligning c af 
asiatisk Skik. 

aside [a'said] ad tilside, til Siden; paa hver Side f 
[on each side]; grow ~ vokse sksevt; take him ~, af- sides, tilside; that is totally _ from the purpose, Jigger 
ganske udenfor Sagen, *ogs. p. Siden af Sp0rgsmaalet; 
some one backed me against another man for fifty 
pound ~: Jacob Faithful VII. aside s afsides Replik c. 

asinine ['asinainj ^Esel-, aeselagtig. 

ask [a'sk] l vt bede, bede om; bede, indbyde; sp0rge, 
sp0rge om; krseve, fordre, forlange. Se alms! ~ alms, 
his consent bede om Almisse, om bans Samtykke; 
would it be ~ing too much of him [var det for meget 
forlangt] to beg . . .?; your opinion is not ~ed man 
sp0rger ikke om Deres Mening; I have st to _ you jeg 
bar noget at bede dig om, en B0n t. dig; what makes 
you - that? hvad bringer Dem t. at sp0rge om det? 
. . . sp0rge saaledes? p bvorledes (el. hvordan) det? 
what sum did you - him? hvilken Sum (el. hvad) 
forlangte De af ham? - his way, ogs. sp0rge sig 
frem; they were ~ed (in church) der lystes f. dem, *f 
de faldt ned fra Prsekestolen ; - her to dance engagere 
hende ; ~ him to dine bede bam t. Middag ; we have 
been ~ed to publish [ogs. efter Anmodning offentliggor 
vi] the following correspondence; ~ him for it (for 
news) bede ham derom (sp0rge ham om nyt); how 
much do you ~ [hvad forlanger De] for this book? - 
st of him bede ham om noget; fordre noget af ham. 
ask vi sp0rge [efter after; for; om about, after}; 
bede [om for]; do they , for [sp0rger man efter] 
passports ? he would ~ for no forgiveness from Harry 
ban vilde ikke bede Henrik om Tilgivelse ; we ~ed for 
the light to be covered, bad om at Lyset maatte blive 
tildaekket. 

askance [a'ska-ns, a'skans] ad til Siden; sksevt; paa 
sk0ns; eye him . skseve t. ham, skotte hen (el. skele) 
t. ham ; look ~ at skaeve til, skotte hen (el. skele) til; 
eye (or view) ~, look ~ at fig se sksevt til. 

asker ['a - ska] Sp0rger; bedende c; zoo Vandfirben n: 
Triton [water newt]. 

askew [a'skju 1 ] ad skaevt, *ogs. paaskakke. 

asking [a'skirj] Beden; Sp0rgen; Lysning c, til ^Egte- 
skab; have it for the ~ faa det, blot man beder 
(derom); you may have anything for the ~, ogs. . . . alt 
hvad du (blot) peger paa; the banns are published 
between N N and N N. This is the second time of . 
der lyses til ^Egteskab auden Gang for ... og . . . 

aslant [a'sla'nt] ad paask0ns, paaskraa, *ogs. paa Sned, 

asleep [a'sli'p] ad i S0vne; sovende; be _ at sove; a 
man who's _ does no harm den der sover, synder 
ikke; catch him - is. overrumple ham; drop (or fall) _ 
falde i S0vn, *ogs. sovne (paa) ; go fast _ falde i dyb 
S0vn; something that will put me ., sound -, som jeg 
kan sove af, sove trygt el. godt af. 

aslope [a'slo u p] ad hseldende, skraanende. 

asp [a - sp, asp] zoo Giftsnog c: Coluber haje. asp 
[a - sp, asp] 3f Bsevreasp, ^sp, *Asp, Esp, Osp : Populus 
tremula; S01vpoppel c: P. alba. 

asparagus [a'sparagas] ^ Asparges c. aspartate 
[a'spa' a tet] chem aspargessurt Salt n. aspartic [a'spa^- 
tik] a Asparges-; _ acid. 

aspect ['aspekt; \ poet a'spekt] Aspekt, Udseende, 
Aasyn; ast Aspekt n; Beliggenhed, Retning c; his 
piteous ~ [Udseende] might have moved even Tod; 
their ~ [Beliggenhed] being mostly towards the South 
. . .; the - of the garden was almost due [ogs. Haven 
laa nsesten stik imod, ret i] south-west; consider the 
matter under new ~s. under three ~s, fra nye Syns- 
puukter, fra tre forskellige Sider. 

asked udt. ofte [a'stj. [e>] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [b] thin; [J] she; [g] measure; [n] sing, [a, a, e] osv. vaklende med asp 56 ass aspen ['a-span. 'aspanl a .Espe-, *Aspe-, Espe-, Ospe-; 
s .Esp, *Asp, Esp, Osp c [asp]; tremble like an -, som 
et JEspel0v, *som et Aspelov. 

asper ['ftspe] a: spiritus - gr Spiritus asper c. asper 
['aspa] Asper c, en tyrkisk Ment, ca. 4 0re. 

aspergery [a'spa'dsari] Asparges-Bed, -Anlaeg n. 

aspergill ['aspedsll], aspergillum [aspa'dsilam] Vie- 
vandskost c. 

asperifollate [aspari'fo u ljet"|, asperlfollous [-'fo u ljas] $ 
rubladet. asperity [a'speriti] Ruhed, Ujsevnhed; (is. 
Stemmens, Sindets) Haardhed, Barskhed c; the accliv- 
ities and asperities of duty Pligtens stejle og knudrede 
Veje. 

aspermous [a'spa'mas] ^ frelos. 

asperse [a'spa's] vt stwnke; beklikke, bagvadske, svaerte. 
asperser Bagvadskerc. aspersion [a'spa-Jan] Bagvadskelse 
c. aspersorinm [aspa'sa'riam] Vievands-Kar M; -Kost c. 
aspersory [a'spa-sari] bagvadskende. 

asphalt ['asfalt, as'falt] Asfalt c ; vt asfaltere ; ~ed felt 
Asfaltfilt. asphaltic [as'faltik] asfaltisk. asphalt-paper 
Tagpap c & n. asphaltum [as'faltam] Asfalt c. 

asphodel ['asfodel] 3( Asfodel: Asphodelus ramosus; 
Pinselilje c: Narcissus poeticus. 

asphyctlc [as'fiktik] skinded; still living, although in 
an ~ condition, asphyxia [as'fiksja] Skinded c. as- 
phyxiated [as'fiksieUid] skind0d. asphyxy Skind0d c. 

1. aspic ['aspik] 200 Giftsnog c [asp]. 

2. aspic $ bredbladet Lavendel c: Lavandula spica. 

3. aspic ['aspik] Gelee c: _ of eggs Mg i Gelee o. 1. 
Aspinall ['aspina-1, 'aspinl] s. 

Aspinwall ['aspinwa'l] s. 

aspirant [a'spairant; 'aspirant] Kandidat, Aspirant c. 
aspirate ['aspire't] vt gr aspirere, udtale med h-Lyd. 
aspirate ['aspiret] s Aspirata c ; Aspirationstegn n, Spiri- 
tus asper ; h-Lyd c. aspirate a aspireret ; h ,, the . h. 
aspiration [aspi're'/an] Pust w; gr Aspiration; fig Attraa, 
Higen, Tragten c, tit i pi; ~s ogs. Strseben c. aspire 
[a'spaia] vi hige, tragte [efteraf], stile; stige, stile; a&s 
stile hejt ; a person like myself had better not ~ stile 
hejt, vsere sergerrig; he -d no higher ban stilede (el. 
bans Higen gik) ikke hejere; - after [tragte efter] 
hidden knowledge; I have -d at great things, tragtet 
efter store Ting, stilet hejt; _ to [aspirere til] a crown. 
aspiring a higende; opadstrsebende ; sergerrig, h0jt- 
stilende; . pump Sugepumpe. 

asp-tree s, se asp! 

asquint [a'skwint] ad skelende, skeevt. 

As.,uith ['askwip] s. 

ass [a-g, as] ^Esel n : Equus asinus; fig JEsel c, Fae n\ 
~'s milk ^Eselmselk. 

assagai ['a-sagai] Assegaj c, (sydafrikansk) Kastespyd n. 

assail [a'se'l] vt angribe, anfalde; . [bestorme] with 
questions, assailable angribelig, som kan angribes. 
assailant Angriber c. 

Assam ['asam] Assamn. Assamese [asa'mi'z] assame- 
sisk; s Assameser c; Assamesisk n. 

assapanic [asa'panik] Assapan c: Sciuropterus volu- 
cella, en Art Flyve-Egern (*Flyve-Ekorn). 

in [a'sasin] (Snig)morder c. assassinate [a'sasineH] 

vt (snig)myrde. assassination [asasi'ne^an] (Snig)mord n. 

assault [a'sa(-;lt] vt angribe, anfalde; jur overfalde 
/- and batter]. assault vi: _ on jur overfalde. 
assault [a'sa(-)H] s Angreb, Anfald; ^ Stormangreb n, 
Storm; jur Realinjurie c, Overfald n; an . with intent 
to kill ogs. forsegt Mord, et Mordforseg; the . had been 
given three times [tre Stormangreb var foretagne] in 
one night; make an - on gere et Angreb paa; fig ogs. gere Indgreb i ; carry by^~ tage m. Storm, storme. 
assaulter Angriber; Fornsenrier, Overfalder, *ogs. Over- 
faldsmand c. 

assay [a'se 5 ] s Pr0ve, Probering; Justering c. assay 
[a'se 1 ] vt prove, probere. assayer Probermester, Vurder- 
mester, (M0nt)guardein c [~ to the mint], assay] master, 
se assayer! piece Pr0vestykke. 

assegai s, se assagai! 

assemblage [a'semblidg] Samling, af Ting; Forsamling 
c, af Personer. assemble [a'sembl] vt samle; samle, 
forsamle; sammenkalde. assemble vi (for)samles, (for)- 
samle sig; sammentrsede ; the Parliament has again 
~d, er igen traadt sammen. assembly [a'sembli] For- 
samling c, Selskab; is. Balselskab n, Assemblee c; & 
Samlingssignal, Signal n til Opstilling [, call]; the ~ 
beats det trommer (el. der trommes) t. Opstilling; 

call Samlingssignal, Signal n til Opstilling; rooms 

Bal-, Festivitets-, Societetslokale n. 

assent [d'sent] Samtykke, Bifald n; the royal . 
(kongelig, Kongens) Sanktion c; pass the royal ~ faa 
(el. opnaa) kongelig Sanktion; I nodded my head in - 
jeg nikkede samtykkende, t. Samtykke; a murmur of 
~ en Bifaldsmumlen ; with one ~ enstemmig. assent 
[a'sent] vi: ~ to samtykke i, bifalde. assenter sam- 
tykkende c. 

assert [a'sa't] vt hsevde, paastaa; haevde, forsvare, 
tage i Forsvar; _ [hfevde, forsvare, g0re gseldende] 
our rights; _ him from forsvare ham mod el. overfor; 
^ himself g0re sig gseldende; hunger -ed itself, [gjorde 
sig gfeldende] but there was nothing to eat. asserter 
Hsevder, Forsvarer c. assertion [a'sa-Jan] Paastand; 
Hsevdelse c, Forsvar n\ it is a big - to make [ogs. det 
er meget (*ogs. sterkt) sagt] but . . . assertive [a'sa'tiv] 
paastaaelig; selvbevidst, suffisant. assertireness [-nes] 
selvbevidst Vsesen n, Sufflsance c. 

assess [a'ses] vt paalaegge Skat, *ogs. skatlsegge, skatte- 
Isegge, ligue i (el. iligne) Skat, p ligne; - the damages 
bestemme Erstatningssummen ; -ed taxes direkte Skat; 
the -ed value Skattetaksten ; - him at 401 ligne ham 
i 40 Funds Skat, assessable [a'sesabl] skatbar. assess- 
ment [a'sesmant] Beskatning; (Skatte)ligning ; Udlig- 
ning c; . [Bestemmelse] of the damages; ~ committee 
Ligningskommission c. assessor [a'sesa] Assessor, Bi- 
sidder; Ligningsmand c /- of taxes]; Valgvidne n. 

assets ['asets] jur (Bos) Masse c; - and debts or 
liabilities (Boets) Aktiva og Passiva pi, Indgaeld og 
Udgseld c. 

asseverate [a'sevare't] vt (bestemt) forsikre, (hojtidelig) 
bekrsefte. asseveration [a'seva're'/an] Forsikring, Be- 
krseftelse c; make a solemn - forsikre h0jtidelig. 

assibilate [a'sibile't] vt gr assibilere, give Hvislelyd; 
shot, an -d form of scot. 

assiduity [asi'dju iti] Vedholdenhed, (stadig) Flid, 
(ufortr0den) Driftighed c; pi Opmserksomheder, Ga- 
lanterier. assiduous [a'sidjuas] vedholdeude; flittig; 
ufortr0den; an ~ frequenter of [en flittig Gaest i] the 
readingroom. assiduousness s, se assiduity! 

assiento [asi'ento"] Overenskomst angaaende For- 
syning m. Negerslaver; is. den spanske Forpagtuings- 
(*Forpaktnings)kontrakt c om Slavers Indfersel t. Ame- 
rika; Negerhandelsselskab n. 

assign [a 'sain] vt anvise; bestemme; vaelge, *ogs. op- 
nsevne; afhaende, overdrage; _ new meanings to old 
words underlregge gamle Ord nye Betydninger [affix]; 
mean motives to his opponents tillsegge sine Mod- 
standere lave Motiver [impute]; the vessels ~ed for fa- i- tr] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hot; [&] foil; [a] hot; [A] hut; [a 1 ] hurt; [a] Inner; ass 57 ast [udsete til] the expedition; ~ each class to the super- 
intendence of henlsegge Opsynet m. hvert Parti til ... 
assignable angivelig, paaviselig. assignation [asig'ne 1 - 
Jan] Anvisning; Henlseggelse c; aftalt M0de, Stsevne,. 
Stsevnem0de n\ Afhsendelse, Overdragelse c. assignee 
[asi'ni 1 ] Fuldmsegtig, Reprsesentant ; (Bos) Bestyrer c. 
assigner [a'saina] Anviser c, &c. assignment [a'sain- 
mant] Anvisning; Henlseggelse; Bestemmelse; Angivelse; 
Overdragelse c; Overdragelsesdokument n [deed of ~/; 
Konkurs; Udnsevnelse c af Bestyrer, i Bo; he made an 
~ of his affairs ban opgav sit Bo ; - [Angivelse] of 
reasons, assignor [asi'naV 9 ] Anviser &c; Overdrager c. 

assimilable [a'similabl] assimilabel, *ogs. indoptagelig; 
is. omsaettelig, fordejelig. assimilate [a'simile't] vt assi- 
milere; omssette, ford0je; m assimilere sig, lade sig ind- 
optage; is. omssettes, fordejes. assimilation [asimi'le 1 - 
Jan] Assimilering, Indoptagelse ; Lighed; (Stof)omsset- 
ning, Fordejelse; Lighed, Identitet c. assimilative 
[a'simileHiv], assimilatory assimilerende. 

Assist [as 'si -si] ; Francis of ~. 

assist [a'sist] vt hjselpe, bistaa, gaa tilhaande, vsere 
behjselpelig; hjselpe paa; _ his memory (his will) hjselpe 
p. bans Hukoinmelse (komme bans Vilje til Hjselp); _ 
him in [hjselpe ham, vsere ham behjselpelig med] doing 
it; ~ her off hef horse (to a sofa) hjselpe hende af 
Hesten (hen t. en Sofa), assist vi hjselpe til [ved in; 
med at in -ing], yde Hjselp, g0re sit [til in] ; _ at 
vsere tilstede ved, bivaane; vsere med til (*i, ved). 
assistance [a'sistans] Hjselp, Bistand, F Assistance c; 
we may be of some ~ to him vi kail vsere ham t. Hjselp; 
run to the ~ of the marquis ile Markien t. Hjselp. 
assistant [a'sistant] Medhjselper, Assist ent; Andenlserer, 
Underlserer [~ teacher]; Amanuensis /_ siirgeon]; Sveud, 
*Diskemand [, in a shop or at the counter, draper's .]; 
Laborant c; _ chief bl. a. Afdelingschef, f. Eks. i Brand- 
vsesenet; _ professor Lektor, Universitetsstipendiat c; 
I have no . bl. a. jeg bar ingen (til) Hjselp, f. Eks. i 
Butiken. 

assize [a'saiz] s (af det offentlige fastsat) Pris, Takst c, 
is. for Br0d [~ of bread]; pi Assiser pi, Assiseret c, 
(Kreds)ting, (Retter)ting n; the bloody ~s det blodige 
Ting, 1685 i Dorchester under Overdommer Jeffreys; 
at every ~s paa hvert Ting, assize [a'saiz] f vt ssette 
Takst(en) paa; udligne [assess], assi/.ement f Efter- 
syn n, Kontrol, af Maal og Vsegt; (Br0dtakstens) Sset- 
telse c. assizer f Kontrollor c, af Maal og Vsegt. 
assizor [a'saiza] f sc Jurymand c. 

associable [a'so u jabl] forenelig; omgsengelig, selskabe- 
lig [sociable], associate [e'soufieH] vt knytte til (el. til 
sig); optage, som Fselle, som Medlem; optage i sig; the 
interest ~d with [som knytter sig t.] the appearance of 
the book; particles of rock ~d with [indblandede i] the 
substance; it is ~d in my mind with det bringer mig 
altid t. at tseqke paa, det minder mig altid om . . . 
associate vi slutte ( F slaa) sig sammen, slutte sig til 
hinanden; ~ with fserdes sammen (el. s0ge Omgang) 
med, sage sin Omgang blandt, F holde til med. 
associate a forenet, forbunden; medoptaget, associeret; 
~ judge Meddommer, Assessor c ; foreign ~ members 
udenlandske (korresponderende) Medlemmer. associate 
[a'so u /iet] s Fselle, Kammerat, Omgangsfselle ; jur Med- 
dommer, Kollega, Assessor [-judge]; mere Kompaguon, 
Medinteressent ; Deltager c; his , in guilt bans Med- 
skyldige. association [asouji'e'/an] Forbindelse, For- 
ening; Forening c, Selskab n; Ideforbindelse /- of ideas]; 
pi ogs. Erindringer, Minder; the ~s [Minder] called up 
by the name; localities famous for their _s with Wil- liam Tell, kendte fra W. Tells Historic; rich in (or 
charged with) ~s minderig a. 

assoil [a'so'l] vt t frikende; theol tilsige Syndsforladelse, 
give Afl0sning; 10se af Band (*af Ban, af Bannet); is. iForb. 
whom God ~! omtr. velsignet vsere bans Minde ! assoilyie 
[a'soUji], assoilzte vt sc jur frikende, frifinde. Se assoil! 
Her er s en Misforstaaelse for det gamle Bogstav g == y. 

assonance ['asanans] Assonans c, Halvrim n. assonant 
['asanant] assonerende, halvrimet. 

assort [a'sa -a t] vt sortere [sort]; mere assortere, for- 
syne, m. fuldstsendigt Vareforraad i en bestemt Genre; 
well ~ed vel(as)sorteret ; an ~ed cargo en Stykgodslad.- 
ning. assort vi passe, egne sig; passe sammen; _ with 
omgaas (med). assortment [a'sa>tmant] Sortering c; mere 
Assortiment n. 

assuage [a'swe'dg] ^lindre, mildne; berolige, dsempe. 
assuagement [a'swe'dgmant] Lindring; Beroligelse, Dsem- 
pelse c. assnager Lindrer; Dsemper c. 

assume [a's(j)u-m] vt overtage [et (el. sit) Embede 
office] ; antage, paatage sig [en Mine an air; en Skik- 
kelse a form]; paatage sig [Fromheds Maske a mask 
of piety] ; forudsaette, antage ; tillage sig ; forpligte sig 
til [undertake]. Se aggressive! - a coat anlsegge en 
Frakke; affekteret & joe: tage en Frakke paa [put 
on a coat]; ~ [overtage, tiltrsede] the government; with 
cm air of ~d indifference m. en paataget ligegyldig 
Mine; an ~d [antaget] name; assuming that forudsat 
(el. naar man antager) at . . . ; - too much to himself 
have for h0je Tanker om sig selv, vsere anmassende el. 
indbildsk. assume vi vsere anmassende el. indbildsk. 
assuming anmassende, overmodig, pretenti0s, indbildsk. 
assumpsit [a'SAmsit] jur L0fte n; make an .. assump- 
tion [a'SAmJan] Overtagelse; Anlseggelse, af en Dragt 
[adoption]; Antagelse, Forudssetning; Anmasselse, Ind- 
bildskhed [presumption]; Himmelfart, is. Jomfru Marise; 
(Mariaa) Himmelfartsdag; theat Opfattelse, Fremstilling c 
(af en Rolle) ; we are writing on the [under den For- 
udssetning, vi gaar ud fra] that . . . assumptive [a'sAm- 
tiv] antagelig; autaget, forudsat. 

assurance [a'Juarans] Tilsikring, Forsikring; Forvis- 
ning, Fortr0stning ; Sikkerhed, Selvtillid, Suffisance; 
mere Forsikring, Assurance c. assure [a'Jua; a'/aV 9 ] vt 
forsikre, tilsikre; love; mere forsikre, assurere; he -d 
[forsikrede] me that . . .; but who is to ~ us [men hvem 
sikrer os, F hvem bar givet os Brev paa] that . . .? I 
solemnly ~d her to [forsikrede hende om] the contrary; 
we may feel or rest ~d [vsere forvissede om, vsere sikre 
paa] that . . .; ~ himself of [sikre sig] obedience, as- 
suredly [a'Juaridli] ad sikkerlig, sikkert. assuree 
[a/ua'ri-] Forsikret, Forsikringstager c. assurer [a'Juara] 
Assurand0r c. 

Assyria [a'siria] Assyrien n. Assyrian [a'sirian] assyrisk; 
s Assyrer c ; Assyrisk n. 

Astarte [a'sta >9 ti] myth Astarte c. 

a-stay-peak [a'ste'pi'k] ad & stag(s)vis. 

aster ['asta, a-sta] > Aster, F Asters c. asteriatcd 
[a'stiarie^id] stjernedannet, straale-. asterisk ['astarisk] 
Asterisk, Stjerne c, i Bogtryk &c; ~s ogs. R for hysterics; 
lying in screeching ~s now down the hill. Westward 
Ho! I 192 T. asterism ['astarizm] lille (*liden) Stjerne- 
klynge c; tre Stjerner, i Bogtryk &e. 

astern [a'sta'n] ad & agterud; drop [sakke] ~; he 
fell _ fig det gik tilagters m. ham; be ~ of the reckon- 
ing vsere agterud f. Bestikket. 

asteroid ['astaroid] ast Asteroid e c. 

asthenia [asbi'naia], astheny ['asbini] path Asteni, 
Svsekkelse c. [e] hate; [o] so; [si] 7; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [q] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. ast 58 ath asthma ['asmaj path Astnia, Trangbrystighed c. asth- 
matic [as'matik] astmatisk, trangbrystig; s Astmatiker c. 

astir [a'sta'] ad i Bevtegelse, oppe, paa Benene; early 
as it was, the toivn was ~. 

Astley ['astli] Astley c, bl. a. Grundlreggeren af en Cir- 
kus (med Folketeater) i London, Astley's. Nu ganger's. 
Astlej'Cooprr : Sir _, en engelsk Kirurg, bekendt f. sit 
Vid og sit frie Sprog. 

astonied [a'stanid] part lamslaaet, rrcdselslagen. 

astonish [a'stani/] vt forbavse, ssette i Forbavselse; _ 
his n-eak mind git forbavse ham (den svage Sjsel). En 
i sin Tid stnaende Sp0g; literally to ~ his son's weak 
mind, i Dickens' Christmas Car.: fordi denne Tale- 
maade passer bogstavelig p. Hamlet; Brand looked at 
him, ~ed; be ~ed at (. . . to find) va?re forbavset over 
(ved at finde) . . . ; / am ~ed at you De forbavser mig, 
gor mig formelig forbavset. astonishingly ad forbav- 
sende; i en forbavsende Grad. astonishment [d'stanij"- 
mantj Forbavselse c; looked at her in ~ saa forbavset 
p. hende; in great ~ bajlig forbavset; to the no small ~ 
of til ikke ringe Forbavselse for . . . 

Astor ['astaj s; bl. a. William ~, en amerikansk Rig- 
maud; _ Hotel, et stort Hotel i New York. 

Astoreth ['astarep] myth Astoreth, Astarte c. 

astound [a'staund] vt slaa med Forbavselse. 

astraddle [e'stradl] ad skrrcvs, ridende. 

Astnea [a'stri'a] Astrsea (Gudinde og Stjerue); Aphra 
Behns Pseudonym. 

astragal ['astragal] arch Astragal, Rundstav c. 

Astrakhan [astra'kan, -'ka n] Astrakan; Astrakauskind 
M, Baranke c /_ lambskin]; a black _ cap. 

astral ['astral] Astral-, Stjerne-, stjerneliguende ; - 
lamp Astrallampe. 

astray [o'stre 1 ] ad paa Vildspor; go ~ gaa vild; komme 
p. Vildspor, (undert.) vildre; lead ~ fore vild, lede p. 
Vildspor. 

astriction [a'strikjan] path Sammentrsekning ; For- 
stoppelse; Underbindiutf; Blodstillen, v. snerpende 
Midler; sc Malletvang c [socome, thirlagej. 

astride [a'straid] ad skrsevs, ridende; _ of or on 
skrsevs over, rideude paa; Bacchus ~ on a barrel 
Bakkus p. T0nden. 

astringc [a'strin(d)3] vt sammentrsekke, sammen- 
trykke; binde, forpligte. astringency [a'strin(d)3ansi] 
bindende (el. sammensnerpende, snerpende) Kraft. 
astringent [-ant] a & s astringerende, bindende, sam- 
mensnerpende, snerpeude (Middel, Astringens n). 

astrolabe ['astrole'bf f <*st Astrolabium n. astrol- 
atry [d'stralatri] Stjernedyrkelse c. astrologer [d'stra- 
ladgaj Astrolog, Stjernetyder c. astrological [astro- 
ladxikl] astrologi^k. astrology [fi'straladgi] Astrologi c, 
Stjernetyderi n. astronomer [d'stranama] Astronom c. 
astronomical [astro'uamikl] astronomisk astronomy 
[d'stranami] Astronomi c. 

astrut [a'strAt] ad spankende. 

Asturian [ < i 1 st(j)uoriau] a asturisk ; s Asturier c. Astu- 
rlas [d'st(j)uarias] : (the) . Asturien n ; the - [asturiske] 
mountains. 

astute [e'stjirt] a snu, *slu. astuteness s. 

asunder [a'sAnda] ad istykker, *F isonder; adskilt, 
fra hinauden, fra hverandre; trees growing full six 
feet _, fra hverandre; start ~ fare fra hinanden; take it 
- tage det fra hveraudre. 

a-swim ;a'swim] ad svemmende, *paa Sv0m, til- 
svems; sc flydende, svemmende [afloat]; drive the 
horse ~; start .. 

a-swoon [e'swu u] ad besvimet. asylum [a'sailam] Asyl, Fristed, Tilflugtssted n, Til- 
flugtc; B0rneasyl (*Barneasyl) w, *Barnekrybbe/w/cw* -7; 
Sindssygeanstalt c [lunatic .// . for the poor Fattig- 
husn; . for the deaf and dumb D0vstummeinstitut n\ 
right of ~ Asylret, Kvarterfrihed c. 

asymmetry [a'simitri] Asymmetri, Mangel paa Sym- 
metri; mat Inkommensurabilitet c. asymptote ['asiin- 
to u t] mat Asymptote c. asyndeton [a'sinditan] rhet 
Asyndeton n, Bindeordenes Bortfald. 

at [at, aim at] prcep ved; i; hos; paa; til. Se to 
aim, to arrive! come in . [ind ad, ind af] the door; 
. him again! paa ham igen! ~ a little after [lidt over] 
four; _ [ved] his accession, death; ready . [hos] all 
booksellers and news agents; I am so frightened! 
What ., dear? ... for hvad . . .? - [mod] a compara- 
tively trifling sacrifice; they are not dear , that 
(price) det er ikke dyrt, det er ikke forme?et forlang!; 
(f. dem); Smith had sold him a vicious horse, and a 
dry cow ~ that, og dertil en gold Ko. 

atabal ['atabal, ata'bal] Atabal c, mavrisk P.xvkc. 

ataghan ['atagan] Yatagan c [yataghan]. 

ataman ['ataman] Hetmau, Kosakhovding c. 

a-tanto. Se a-taunto! 

atap [?] Palrael0v n (is. af Nipa fruticans), som 
Tajkningsmateriale; (Tag)tajkning c, i de malayo-javau- 
ske Egne [atepj. 

atar ['ata] Rosenolie c [attar]. 

a-taunt(o) ra'ta-ut(o u )] ad & fuldt rigget, m. alt oppe, 
i (fuld) Puds. 

atavic [d'tavik] atavistisk. atavism ['atavizm] Atav- 
isme c. atavistic [ata'vistik] atavistisk. 

ataxia [a'taksja], ataxy [o'taksi] path Ataksi, Uregel- 
msessighed c. 

ate [et, e ! t] v spiste; spist. Af to eat. I part bedre 
eaten. 

Ate ['e'ti] myth Ate, Hsevngudinde c. 

atop s, se atap! 

Athulia [a'beUja] Atalia c. Athanase [aba'ne's] Ate- 
uasius c. Atlianasian [aba'ne'/au] atanasiansk [Beken- 
delse creed] ; s Atanasiauer c. Athanasins [apa'ne'/as] 
Atanasius c. 

atheism ['e'pjizm] Atei'sme, Gudsfornaegtelse c. 
atheist ['eipjist] Ateist c. atheistic [e'pi'istik] ateistisk. 

Athena, Athene [d'pi'ua, -ni] myth Atenec. athenteum 
[api'ni'am] Ateueum n [Ateuetempel ; Lseseselskab; 
offentlig Leesesal]; the Athenceum, kritisk Ugeblad i 
London. Athenian [a'prnjan] ateniensisk; s Atenienser c. 
Athens ['apinz] Aten n; modern ~ det moderne (el. Nu- 
tidens) A.; the modern ~, om Byen Edinburgh; the ~ 
of America or of the New World Boston n. 

Atherley ['apali, 'aSali] s. 

athirst [a'^a'st] a terstig, *ogs. t0rst; . for battle 
tarstende efter Kamp, kampt0rstende. 

athlete ['aplrtl Atlet, Naeveksemper; Turner, Gymnast c; 
. of the faith Troshelt, Martyr c. athletic [ap'letik] 
atletisk; kcempestserk; . shoes Gymnastiksko, Turnsko. 
athletics Legemsovelser pi, Gymnastik c. 

Athol ['apdlj Athol n; _ brose or porridge Athol 
Suppe-, en Blending af Whisky, Honning, Mselk. 

at<home [at'ho u m] s Modtagelses-Aften, -Dag c. at- 
home(igh)ness [at'ho u m(ijjnes] Hjemlighed, Hyggelig- 
hed, Hygge c. 

athwart [a'pwa 8 tj prcep tvsersover; ^ tvsers for; 
tvsers paa. Se forefoot ! the yards are laid still more ~ 
the ship's length, er endnu mere opbraste; .ships 
tvaerskibs. [a i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [a ] fall; [a] hot; [A] hwt; [a'] l: M rt; [a] inner; ati 59 att atilt [a 'tilt] ad paa Haeld; run - fare 10s [paa 
at, with]. 

Atkins ['atkinz] s, se Thomas! 

Atlantean [atlau'ti'an] a Atlas- ; atlantisk, ksempe- 
maessig; _ shoulders Atlasskuldre. atlantes [at'lanti z] 
pi arch Atlanter, mandlige Figurer, som St0tter under 
Bygningsdele. Atlantic [at'lantik] atlantisk, som barer 
t. Atlanterhavet eller t. 0en Atlantis;, fra Atlas stam- 
mende; the ~ Atlanterhavet, *ogs. p Atlanteren. 
Atlautides [at'laatidi'z] pi: the _ ast Atlautiderne, 
Plejaderne og Hyaderne. Atlantis [at'lantis] Atlantis n, 
en uhyre stor 0, der skulde have ligget udenfor Gibral- 
tarstrsedet. Skal efter Teosoferne vsere den 4de Races 
Bolig. atlas ['atlas] Atlas, *ogs. Kartverkw; Atlasfolio 
/_ folio] ; mere Atlas, Atlask; anat Atlas(hvirvel) c. 
Atlas myth Atlas c; atlases is. Atlasser, Atlanter. 

atma ['atmaj Universalaand c, i Teosofi. 

atmolosry [at'maladgi] Atmologi, Lseren om Vaud- 
dampe. atmometer [at'mamita] Fordampningsmaaler c. 
atmosphere ['atmasfia] Atmosfsere, Dunstkreds, Luft- 
kreds ; Luft c, ogs. i Maleri ; the figure wants more - 
[Luft], more perspective; his ~ of life haiis Livsluft; 
war is in the ~ der er Krig i Luften. atmosi)heric(al) 
[atmas'ferik(l)] atmoslaerisk; _ presstire Lufttryk. 

atoll [a'tal, 'atal], atollon [a'talau] Atol c & n, Ring- 
rev n, Koral-0 c med Lagune i Midten. 

atom ['atam] Atom, St0vgran; Gran n, Smule c; a 
man destitute of even an ~ [det ringeste Gran] of 
imagination; crush (grind) to ~s knuse i Atomer, slaa 
i tusinde Stumper og Stykker (male t. Atomer, F 
knuse i Mas); the glass was shivered to ~s, ogs. . . . gik 
i tusiude Stykker. atomic [a'tamik] Atom-; lillebitte, 
*bitteliden, f 0rliden; atomistisk; _ weights Atom- 
vsegte, *Atomvegter. atomist ['atamist] Atomist, atomi- 
stisk Filosof c. atomize ['atamaiz] vt forvandle til 
Atomer. atomy ['atami] Benrad c & n, Skelet n. 
Shakesp. 

atone [a'to u n] vt b0de for, sohe. Ogs. - for. atone* 
rnent [a'to u nmant] (Ud)soning; theol Forsoning c; make 
~ for (ud)sone. atouer [a'to u na] theol Forl0ser c. 

atonic [a'tanik] a atonisk [nedspsendt, slap; gr ton- 
las, ubetonet, svag]. atonic s Atonou, toulost (el. ube- 
tonet) Ord; med nedstemmende Middel n. atony 
['atoni] Nedspsendthed, Slaphed, Atoni c. 

atop [a'tap] ad ovenpaa; - of ovenpaa. 

atrabilarian [atrabi'lae^rian, eHra-] galdesyg, melan- 
kolsk (Melankoliker c). atrabilarious [-as], atrabiliar 
[-'bilja], atrabiliary [-'biljari], atrabiliOHS [-'biljas] galde- 
syg, melankolsk. 

atrial ['e'trial] herende til en Forhal eller Forgaard. 

atrip [a'trip] ad & let; under Hejsniug; the anchor 
is ~, er let, af Gruuden ; , the topsails are ~ nu hejses 
Mserssejlene. 

atrocious [a'tro u /as] afskyelig, frygtelig, F fsel; most 
~ ogs. himmelraabende. atrociousness Afskyelighed c. 
atrocity [a'trasiti] Afskyelighed; Grumhed c; pi Af- 
skyeligheder. 

atrophied ['atrofidj hentseret, indsvunden. atrophy 
['atrofl] Atrofl, Hentsering, Indsvinding; Hentserethed c. 

Atropos ['atropasj myth Atropos c. 

attach [a'tat/] vt fseste, knytte (*knyte), binde; jur 
arrest ere, hsefte, beslaglsegge ; fig vinde (f. sig, f. en 
Sag), knytte til sig &c; tillsegge; - it by [faeste det medj 
a string; my father ~es blame not to [Isegger Skylden, 
ikke paa] the Pope, but to...; become ~ed to [blive 
ansat ved] the revenue department; the mystery ~ed 
to my birth, the interest ~ed to [som knytter (el. knyttede) sig til] the performance; he thus succeeded 
in ~ing them to [vinde dem for, knytte dem til] the 
cause; too great importance should not be ~ed to it 
man b0r ikke tillsegge det f. stor Vigtigbed; man maa 
ikke laegge formeget deri. attach vi knytte sig, vsere 
knyttet; the degradation which ~es to a blow; a deep 
interest ~es [knytter sig] to this event; the importance 
which once ~ed to [som i sin Tid tillagdes] them; a 
penalty ~es to it der er sat Mulkt derfor; the privileges 
~ing to [som tilkommer (*ogs. tilligger)] this class; no 
responsibility ~es to [paahviler] the occupant of the in- 
vaded premises, attachable [a'tat/abl] som kan fsestes 
&c; arrestabel; where the blame was - to [Skylden, 
den var at tilskrive] the Board itself, attache [fr.; 
a'ta-Je 1 ] Attache c attached [a'tat/t] knyttet; hengiven; 
it is a common enough belief that cats are - to places 
only, kun holder af (el. knytter sig t.) Steder; become ~ 
to faa . . . kser, *ogs. blive glad (el. kjser) i. attacheshlp 
[a'ta-Jei/ip] Attachepost c; the military _ [Hosten som 
Militserattach6] at Berlin, attachment [a'tatjmantj 
Knytning, Tilkuytning; Fasthsengen; fig Hoengen [ved 
to] Troskab; Hengivenhed, Sympati, Kserlighed, Til- 
bojelighed c, Sympatier pi; Forbindelse c, Faeste, 
Baand; Tilhseng, Tilbeh0r n; Hseftelse, Beslaglfeggelse 
c, Beslagw; an ~ [Forbindelse] between the phonograph 
and the window; tell him of his ~ [Tilb0jelighed, 
F01elser] for his daughter; - to liberty Frisind n; form 
an ~ to fatte Tilb0jelighed for, kaste sin Tilb0jelighed 
paa; she had an ~ to him hun nserede Tilb0jelighed 
(*ogs. inklinerede) f. ham. 

attack [a'tak] vt angribe, anfalde, kaste sig over; 
antaste; fig tage fat paa [Arbejdet the task}; si tage for 
sig af, g0re Indhug paa, om Mad; be ~ed with [au- 
grebet af] dysentery, attack [a'tak] Angreb, Anfald. 
pi ogs. Angrebsvserker ; the ~s of calumny, ogs. onde 
Tungers Antastelser; make ready for an (the) ~ g0re 
sig fserdig t. Angreb (t. at modtage Angrebet); he was 
killed in [faldt v.] the ~ on Lucknow; come on (rush, 
rush on) to the ~ rykke (styrtej frem t. Angreb. 

attain [a'te ! n] vi: ~ to naa frem til; fig opnaa. at- 
tain vt naa, opnaa; naa, komme op imod, komme i 
Ja3vnh0jde med. attainability [atema'biliti] Opnaaelig- 
hed c. attainable [a'teinabl] opnaaelig. attainder 
[a'teinda] Besmittelse; Skamplet, *ogs. Skamflek; t 
borgerlig D0d, Vanaare; Faaldelse c for hals!0s For- 
brydelse ; a bill of en Lov givet f. Tilfaaldet, mod 
Persouen: en Karrikatur af Rigsretstiltale impeach- 
ment, attainment [a'te^mant] Opnaaelse c; Taleut n, 
is. i pi. attaint [a'teint] vt besmitte [taint] ; ssette en 
Skamplet (*ogs. Skamflek) paa; f bibringe borgerlig 
D0d, (vansere v. at) fselde f. hals!0s Forbrydelse. Sml. 
(bill of) attainder! attaint [a'te'nt] s f Plet, Skamplet; 
Smitte; Besmittelse c [taint], attaintmeut, attainture 
[a'tetotja] f borgerlig D0d, Vausere c. 

attal ['atl] Grus n\ min *Berghalder pi. 

Attalia [ata'laia] Atalia c. 

attar ['ata] Rosenolie c [~ of roses]. Aim. otto. 

attempt [a'tem(p)t vt fors0gc; foretage sig; tragte (el. 
strsebe) efter; g0re et Attentat paa; the bill will be ~ed 
[der vil blive gjort et Fors0g m. Lovforslaget] next 
session; ~ an escape, an excuse, a laugh, resistance 
fors0ge (paa) at undvige, at undskylde sig, at le, at g0re 
Modstaud el. saatte sig t. Modvaerge; _ impossibilities 
fors0ge (p.) det umulige; _ a (his) life strsebe En (ham) 
efter Livet; _ his (own) life fors0ge Selvmord, laagge 
Haand p. sig selv; Pope ~ed [fors0gte sig i] the pathetic; 
a case of -ed suicide et Selvmordsfors0g; - to sing or sing- [e>] hate; [o] so; [al] I; [au] out; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [q] King; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. att 60 att ing fors0ge (el. prove, F probere) at synge; fors0ge sig i 
Sang, attempt vi forsoge, pr0ve (paa); - on a person's 
life strobe (el. staa) En efter Livet. attempt [a'tem(p)t] 
Forseg; fig Tilleb, *og.. Tilsprang; Attentat n [paa ham 
on his life]; an _ at murder, on life, to kill or murder 
et Mordforseg; an ~ at [et Tilleb til] mirth, at a smile; 
an . at conciliation et Forsoningsforseg; et Mseglings- 
forseg; make an ~ on his life gere et Attentat p. ham 
el. paa bans Liv, efterstrsebe bans Liv, *ogs. staa (el. 
etnebe) ham efter Livet ; after an unsuccessful ~ at [For- 
s0g m.j the study of law; perish in [under] the ~; the 
author of some dramatic ~s, Fors0g; on the slightest 
_ of escape, Fors0g p. at undvige, Flugtfors0g. 

attend [a'tend] vt ledsage, f01ge, is. om at ledsage 
en Foresat; betjene, opvarte, p *ogs. stelle for; pleje; 
fig ledsage, f01ge med, felge af; bivaane, overvsere, 
vsere tilstede ved; h0re, f. Eks. en Professor [i, over 
for]; the ceremony was largely ~ed, fandt Sted under 
stor Tilslutning; the circumstances .ing [de nsermere 
Omstsendigheder ved] his death; _ the debates (school) 
felge Debatterne, overvsere Forhandlingerne (s0ge 
Skolen); _ [ledsage; opvarte, betjene] the Emperor; he 
passed some time ~ing [tilbragte nogen Tid ved] the 
medical faculties; ~ a funeral overvsere en Begravelse; 
vfere til (*i) Begravelse ; ~ his funeral, ogs. folge ham t 
Graven; success did not ~ him ban havde ikke Lykken 
med; _ an invalid, a patient pleje en syg; - mass bi- 
vaane Messen, git lyde Messe; she ~ed [betjente] my 
ship as a bumboat woman; the theatre was well ~ed, 
var godt bes0gt; a book .ed [ledsaget] by a map; was 
~ed [blev tilset], for lock-jaw, by a veterinary surgeon; 

- him to the door f01ge ham t. D0ren, tild0rs; a book 
..ed with [ledsaget af] a map; an enterprise .ed [for- 
bundet] with danger; the omission was ~ed with no 
[fik (el. havde) ingen] disagreeable consequences; be 
~ed with sticcess faa et heldigt Udfald. attend vi vsere 
tilstede; tage sig af Sageu; ~ (up)on ledsage; vsere til- 
stede hos, vsere tilstede i Ens Nserhed, have Tjeneste 
hos; m0de (el. give M0de) for el. hos; _ to give Agt 
paa, Isegge Mserke til; passe; h0re paa, lytte til; tage 
sig af; I had the boy -ed to [lod Drengen (*Gutten) tilse] 
and examined; _ to [ekspedere] a customer; ~ to his 
duty passe sin Tjeneste; the surgeons had more upon 
their hands than they could ~ to, end de kunde over- 
komme; I wish you would ~ to the question, at De 
vilde h0re efter, hvad der sp0rges om; he was required 
to . upon [m0de for] the committee; ~ below [gaa ned 
om Lse] with the carpenter. 

attendance [a'tendans] Tilstedeveerelse ; Tjeneste c; 
M0de n; Opvartning; Betjening c, Tjenerskab; F01ge; 
Bes0g n, Frekvens c. Se to dance! the average . den 
gennemsnitlige S0gning el. Frekvens, det gennemsnit- 
lige Bes0g; the _ was not large Bes0get var ikke stort; 
der var ikke mange Folk, f. Eks. i Teatret; a larger 
~ [Tilslutning] of the workmen of the locality; a select 

- et uds0gt Publikum; (compulsory) . at school 
(tvungen) Skolegang; official duties, . on [M0der i] 
Parliament called his father to town; a rebuke for 
their late ., fordi de indfandt sig (el. kom) saa sent; 
in ., is. tjensthavende, tjenstg0rende, opvartende; the 
officer in . tjenstharentJe Officer -&c; be in ~ is. Tsere 
tilstede; komme tilstede; find this officer in finde . . . 
tilstede ; certificate of _ Flidsattest, ogs. "Frekvensattest; 
hours of . Skoletid; Kontortid c, Ac. 

attendant [a'tendant] medf01gende; ledsagende; tjenst- 
havende, tjenstg0rende [hos upon] ; fig ledsagende; 
on [tilstede hos] their Lord; battues and . [de dem ] ledsagende, de m. dem forbundne] butcheries; the un- 
| avoidable inaccuracies ~ on the execution, attendant 
s Tilstedevaerende ; Ledsager; Opvarter, Oppasser, Op- 
vartende c; noget som f01ger med; medical .s tilstede- 
vserende Lseger; an _ at (or on) a meeting en af Del- 
tngerne i et M0de, en v. et M0de tilstedevserende ; is 
delirium usually an _ on [f01ger Vildelse ssedvanlig- 
vis med] this disorder? 

attention [a'ten/an] Opmserksomhed c; & Retstilling, 
*Givagt n. Se arrest, attract ! attract (or direct, draw) - 
to henlede Opmserksomheden (el. gore opmserksom) paa; 
call ~ to henlede Opmserksomheden paa; *ogs. fremholde; 
- is also called to . . . ogs. tillige bringes . . . i Eriudring; 
catch (or excite) ~ vaekke Opmserksomhed; this dis- 
covery drew [henledede] upon him the - of . . .; fix ~ 
on fseste Opmaerksomheden ved; give - abs Isegge 
Mserke, vsere opmserksom, h0re efter ; no _ was given 
to the invention [Opfindelsen sksenkedes der (*skjsenke- 
des) ingen Opmserksomhed j until . . .; pay me (great) ~ 
vise mig (megen) Opmserksomhed; pay ~ to Isegge 
Mserke til ; tage Hensyn til ; drage Omsorg for ; Isegge 
sig efter, drive (el. Isegge Vind) paa ; be paying her 
[vise hende] _; pay close (or great) to ~ Isegge n0je 
Mserke til, give n0je Agt paa; nor did he pay much ~ 
to dress heller ikke sin Dragt sksenkede han synderlig 
Oprnserksomhed ; if he had paid but tolerable - to [blot 
nogenlunde havde passet] his business . . .; the navy, 
too, received much of Peter's ~ ogsaa Flaaden ofrede 
(el. sksenkede) Peter megen Opmserksomhed; sheep are 
receiving particular . der drives isser (*paa) Faareavl; 
we received every [der vistes os al mulig] _; she con- 
tinued to receive her lover's ~s, Opmserksomheder; 
show us every [al mulig] ~; the .s [den Opmserksom- 
hed] I had shown her; Edward now turned his ~ to 
[rettede sin Opmserksomhed paa] Scotland; the battalion 
was (or stood drawn up) at -., stod ret, *stod (opstillet) 
i Givagt, stod opstillet, havde stillet; stand to - *staa 
i Givagt; *stille sig i Givagt, stille; be treated with every 
[al mulig] ~; the vessel is fitted up with every ~ [alt 
muligt Hensyn] to comfort; signal Opmserksomheds- 
signal. 

attentive [a'tentiv] opmserksom [paa to], paapasselig. 
attentively ad opmserksomt. 

attennant [a'tenjuant] a & s fortyndende (Middel n). 
attenuate [a'tenjue 1 !] vt fortynde; findele, pulverisere; 
fig svaekke; the ~d [svsekkedej garrison were expecting 
to be reinforced, attenuate vi fortyndes; formindskes, 
blive mindre. attenuation [atenju'e'/an] Fortyndelse; 
Findeling, Pulverisering ; fig Svsekkelse; Afmagring c. 

attest [a'test] vt bevidne, bekrsefte; tage til Vidne; 
fig vidne om; an -ed [bekrseftet] copy; the ruins of 
Palmyra _ [vidner om] its ancient magnificence. 
attestation [ate'ste^an] Vidnesbyrd w; Bevidnelse; Un- 
derskrift c til Vitterlighed; in - [til Bevidnelse] of. 

Attic ['atik] a attisk; _ salt attisk Salt. Attics 
Atenienser c. attic ['atik] arch Kvistetage, Kvist c 
/. story J; Kvistvarelse, Tagkammer w; i autik Arki- 
tektur: Attika, Attike c. Sml. basement! queer in 
the . si ikke rigtig i Overetagen. atticism ['atisizm] 
Atticisme c. atticize ['atisaiz] v bringe i Samklaug 
med Kttisk (Sprog)brng; bru^e Atticismer. 

attire [a'taia] vt ^klsede, if0re; pryde; .d in [ogs. 
if0rt] a white robe, attire [a'taia] s Klsedning, Dragt c, 
*ogs. Antrsek n; pi Hjortehorn, Takker; a man in 
female .. 

attitude ['atitju'd] Stilling, Holdning; F Postyr, 
Positur, Attitude c; fig Stilling. Holdning c; preserve [a- 1- u-] osv. lange som i for, feel, fool; [ ( ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a'] hurt; [a] inner; att 61 aug a, firm ~, en fast Holdning ; an ~ of entreaty en 
bedende Stilling; his ~ to [Stilling til, Standpunkt til] 
fiction; strike (or take) an ~, put himself into (or 
in an) ~ p ssette sig i Positur; standing in an _ 
[staaende i Positur, posereude] at his writing table. 
attitudinize [ati'tjirdinaiz] vi indtage en teatralsk Stil- 
ling el. teatralske Stillinger, posere; g0re sig til, gore 
sig. vigtig, F vigte sig, *gj0re sig til, gj0re sig vigtig. 

attle ['atl] Grus w; min Berghalder pi [attalj. 

attorney [e'ta'ni] Fuldmsegtig; f & amr Sagforer c 
{solicitor]; letter (or power, warrant) of ~ Fuldmagt c; 

general Regeringsadvokat ; amr Justitsminister c. 

attorneyship Fuldmsegtigstilling ; t & >w^ Sagf0rer- 
stilling c. 

attract [a'trakt] vt tiltrsekke; fig ogs. lokke; tiltale. 
Se attention! ~ [tiltrsekke sig, tildrage sig] attention; 
his attention was ~ed by . . . ogs. ban blev opmserksom 
paa . . .; her ears were ~ed by [bendes 0ren opfangede] 
a noise; ~ed [tiltrukne, lokkede did] by the hope of 
plunder; ~ my attention away [bortdrage rain Op- 
mserksomhed] from my books, attractability [atrakte- 
'biliti] Evne til at tiltrsekkes, *ogs. Tiltrsekkelighed c. 
attractable [a'traktabl] tiltrsekkelig ; udsat for Tiltrsek- 
iiing. attraction [a'trakjan] Tiltrsekniug; Tiltrseknings- 
kraft; fig Tiltrsekningskraft, dragende Magt, Dragelse c; 
theat Kassestykke, F Trsekplaster n; beauty is a 
powerful ~, ever en msegtig Tiltrsekning ; feel an ~ 
towards f01e sig tiltrukket af (el. draget til), f01e en 
Dragelse til; music has no - [Tiltrsekning] for him. 
attractive [a'traktiv] tiltrsekkende (Middel, Trsekmiddel 
w); this made them mutually ~, bevirkede, at de f01te 
sig tiltrukne af binanden. attractively ad paa en til- 
trsekkende Maade. attractiveness Tiltraekningskraft c. 
attrahent ['atrahant] a (til)trsekkeude ; s noget tiltrsek- 
kende; med Trsekmiddel n. 

attributable [a'tribjutabl] som kan tillsegges (el. til- 
skrives, tilregnes); is ~ to, ogs. hseuger sammen med; 
no blame whatever is ~ to [ingen Fejl kan tilskrives] 
her officers; a fault not ~ to the author, ogs. en For- 
fatteren utilregnelig Fejl. attribute [a'tribjut] vt til- 
Isegge, tilskrive, tilregne [ham Fejlen the fault to him}. 
attribute ['atribjut] s Egenskab c; Attribut, Sserkende, 
Ssermserke; gr Attribut n ; a club is the _ of Hercules. 
attribution [atri'bju'Jan] Tillseggelse; tillagt Egenskab c. 
attributive [a'tribjutiv] tillseggende. 

attrition [a'trijan] Slid n, ved Friktion; slidt Tilstand; 
.theol S0nderknuselse c. 

attune [a'tju'n] vt stemme; bringe til f.t stemme 
[med to]. 

aubaine [fr.; o'bein] (Kronens Ret til) Arv c efter 
Udlsending. 

aubin [fr. o'barj] Travgalop c. 

auburn f'a'ban] kastanjebrun, barkbrun. 

Auckland ['aVkland] s. 

au courant [fr.; oku'rarj] ; be ~ have fulgt med, vsere 
a jour; be ~ of vsere a jour med, have Rede (F* ogs. 
<5reie) paa; anyone who has cared to keep himself ~ 
with [f01ge med i] what has been doing during recent 
years . . . 

auction ['a-k/an] Avktion c; I bought it at [p. en] _; 
sell by (amr at) ~, ved Avktion; a sale by _ en Avktion; 
put up to [ssette til] ~; go to [paa] ~s. auctioneer 
[a-kja'nia] s Avktionarius ; h0jre Haand c, i Bokser-sZ; 
tip him the - si slaa ham t. Jorden; it was as if a 
fighting man were engaged to go about the house, ad- 
ministering a touch of his art, which I believe is 
-called The Auctioneer, to every domestic he met with: Christmas Stories 13 T. auctioneer vt: ~ away bort- 
avktionere, foravktionere. auction-rooms Avktions- 
lokale w; visit ~ gaa p. Avktioner. 

audacious [a''de'Jas] forvoven, dristig; frsek. auda- 
ciously ad forvovent, dristigt; frsekt. audaciousness, se 
audacity! audacity [a-'dasiti] Forvovenhed, Dristighed; 
Fraekhed c ; this piece of ~ denne Dristighed ; have the 
[den] . to . . . 

audibility [a'di'biliti] H0rbarhed, H0rlighed c. audible 
['a/dibl] h0rbar. Ji0rlig, lydelig; an - voice, whisper; 
cries were distinctly ~, kunde tydelig h0res; make 
himself (or his voice) ~, render- himself ~ faa (el. 
skaffe sig) 0renlyd; failing to render himself ~ da det 
ikke lykkedes ham at trsenge igennem, at skaffe sig 
Orenlyd. audience ['a'djans] Avdiens c, Foretnede; 
Publikum w, Tilskuere pi, Tilh0rere pi, Forsamling c; 
is. univ Auditorium w; a large ~ bl. a. en talrig Til- 
h0rerskare; ask (or beg, request) an ~ from bede oni 
Avdiens hos; close [hseve] the ~; draw crowded ~s 
traakke fuldt Hus; have an ~ of, sometimes with have 
Avdiens (el. Foretrsede) hos ; to such an appeal we shall 
always give ready ~, skal vi altid villig laane Ore; no 
pacific overture could obtain ~ der var ikke 0renlyd 
at faa f. noget fredeligt Forslag ; at a private - i Pri- 
vatavdiens. audiphone ['a - difo u nl Audifon, H0revifte c. 
audit ['a-dit] s Revision c. audit ['a'dit] vt revidere; 
_,ale Camb. univ Revisions01, sserdeles stserkt 01, 
der antages at drikkes, naar Regnskaberne er revi- 
derede; commissioner Statsrevisor c; department 
Revisionsdepartement. audition [a-'dijan] H0ren; 
H0relse, H0reevne, *ogs. H0rsel c; noget h0rt, def. det 
h0rte; one of the -s [et masrkeligt Udsagn] of Pytha- 
goras was this . . .; what may be called ~, the listening 
to French sentences and rapidly interpreting them; 
the music lies quite beyond the limit of his ~. audit- 
office Revisionsdepartement n. auditor ['a'dita] Til- 
h0rer; Revisor c. auditorium [a'di'ta-riam] Avditorium 
n. auditorius [-ta/rias] : meatus anat H0regang c. 
auditory ['a'ditari] a H0re-; the . nerve; s Avditorium 
n, Tilskuerplads c. anditress ['a/ditres] Tilh0rerinde c. 

au fait [fr. ; o'fe] i Grunden; be ~ at (or to) vsere 
inde i. 

Augean [a/'dgran] a-, clean the ~ stable(s) rense 
Augias' Staid. 

auger ['a'ga] Naver c, stort Bor n (*stor Bor c); bit 

Borbid n, *Borbid c; bore, hole Borhul; J> Bolte- 

hul n. 

aught [a't] pron hst noget; he may stay or go for _ 
I care for mig kau ban blive eller rejse; for _ I know 
for alt det jeg ved. 

augite ['a'dgait] min Avgit c. 

augment [a'g'ment] vt 0ge, for0ge. augment vi 0ge, 
for0ges, tage til. augment ['a'gmaut] s 0gning, For- 
0gelse, Tilvaekst c; gr Avgment n. augmentation [a'g- 
man'tei/an] 0gning, For0gelse c; her ^Erestegn n, i 
Vaaben; - court, court of ~(s) Avgmentationsretten, en 
af Henrik VIII oprettet Domstol t. Behandling af 
Sager og Trsetter vedkommende Klostre og Abbedi- 
land. augmentative [a'g'nientativ] 0gende, for0gende, 
For0gelses-; s gr Augmentativ, betydningsforstserkende 
Ord n. 

augur ['a-ga] s Avgur, (romersk) Spaamandc. augur 
['a'ga] vi tage Varsler; gsette; ane; a circumstance 
from which he ~ed ill, af hvilken han spaaede ilde, 
tog daarlige Varsler; it ~s well of [varsler (el. spaarj 
godt for] the expedition, augur vt spaa, varsle; this ~s 
no good, auguratien [a/gju're'Jan] f Spaadom c, egl. hate . [ou] so; ; [au] . [r]] sing . [a d . e] osv vak iende med [a]. aug a ut af Fugles Flugt Ac. augnrial [& 'gjuarial] Avgur-, 
avgurmfessig. augury ['a gjuri] Spaadom c, egl. af 
Fugles Flugt &c; Varsel, Omen ; and his mother 
drew many happy auguries from [tog mangt et lykke- 
ligt Varsel af] the gallantry of his manner; full of 
evil - ulykkespaaende. 

august [a'gASt] bej, oph0jet. August ['a-gast] Avgust, 
Hestmaaned c. Augusta [d'gASta] bl. a. (et latinsk Navn 
f.) London n. Augustan [d'gAstan] augustseisk; augs- 
burgsk; the - [augustseiske] age; the - confession den 
augsburgske Bekendelse, Augustana c. Augustine 
[a'gAStin, 'a gastin] Aiigustinermunk ; St. ~ Augustinus 
[Austin]. Angustinian [a'ga'stinjan] Augustinermunk c. 
augustness [a'gAStnes] H0jhed, Ophejcthed c. Augustus 
[d'gAstas] Avgust (Personnavnet). 

auk [a k] > Alke: Alca; great _ Gejrfugl: A. im- 
pennis; little _ lille Krabbedykker, S0konge, 
Gr0nlands0rn, lille Kongeand, *Alkekonge c: Mer- 
gulus alle. 

nularian [a'la? a rian] a uni-v avlisk, avlar, som an- 
gaar en Hall el. et mindre pengestierkt Kollegium; j 
s Avlarianer c, Medlem n af en Hall. 

auld [aid, aid] sc gammel [old]; (the days of) ~ 
lang syne gamle, laengstforsvundne Cage, det som var 
engaug; Auld Lang Syne, Titelen p. en Vise, skrift- 
ftestet af Robert Burns; Auld Reekie p det gamle R0g- 
hul 0: Byen Edinburgh; ~f annul gammelklog, gammel- 
voksen, *ogs. veslevoxen. 

aullc ['a lik] Hof-; . councillor (court) Hofraad (Hof- 
ret), i Tyskland. aullc theol Doktordisputats ; Doktor 
promotion c. 

auiuuce s, se almuce! 

aunt ['a-nt] Tante, Faster, Moster c; Aunt Sally 
Kastning m. Keeppe efter en Figur som liar en Kridt- 
pibe i Munden; go to see my ~ joe gaa t. Tante Meyer. 
auntie, aunty ['a nti] p lille Tante, *ogs. Tantemor c. 

aura ['& ra] egl. Luft; Duft, Uddunstning af en Tings 
finere Dele; Avra, Udstraaling, Lysning c I teosofisk 
fc lignende Sprog. aural ['a'ral] Luft-. aural 0re-; 
_ catarrh Orekatarrh; _ surgeon 0renlsege. 

aurate ['a-ret] $ Guldpa?re c; chem Avrat, guldsurt 
Salt n. anrelia [d'rMja] ent Puppe; zoo Oregople c: 
Aurelia aurita. anrelian [d'rrljan] Puppe-; s Insekt- 
samler c. aureola [a'ri'ala], aureole ['a-rio"!] Glorie, 
Straalekrans c, is. over hele Legemet. auric f'a-rik] 
Guld-; _ actd Guldsyre. auricle ['a'rikl] udvendigt 
Ore; (Slags) H0rer0r n; the ~ of the heart Hjerte0ret. 
auricled ['a'rikld] eret, (forsynet) med 0re. auricula 
[d'rikjttla] $f Aurikel c: Primula auricula; Judas0re 
n: Peeisa auricula, auricular [d'rikjwla] 0re-; Hjerte- 
0re-; ~ confession hemmeligt Skriftemaal, Oreskrifte- 
maal. aurlculate [d'rikjtdet] 0ret, 0redannet, auriferous 
[d'rifaras] guldf0reude. auriform ['a rifa 9 mJ ereformig, 
0redannet. 

auriga [a'raiga] anat fjerde Leverlnp c; chir Side- 
bind n. Auriga ast Kusken. 

auricalp ['a-Tiakalp] 0reske; chir Oreske, Oresoude c. 
aurlst ['a-ristj Orelsege c. 

aurochs ['auraks, 'Araks] zoo Ksempeokse, Urokse c: 
Bos urns. 

aurora [d'ra-ra] Morcenr0de c; . borealis (aiistralis) 
Nordlys (Sydlys) n. Aurora myth Aurora c. auroral 
[d'raral] a Morgenr0de-; frisk; Nordlys-; . light, ~ 
splendour, aurorean [d'r&Tian] poet = auroral. 
Anrungaliail [a TAnga'ba 'd] s 
auscultation [a skAl'te'/an] Auskultation c, Under- s0gelse af Hjerte &c ved Herelsens (*H0rselens) Hjaelp. 
anficnltatory [a'skAltatari] auskultatorisk. 

auspice ['a-spis] Varsel n, egl. af Fugles Flugt &c; 
-s Auspicier pi, Beskyttelse c, Ledelse c; under the . 
of the King under Kongeus Auspicier (el. Ledelse, 
0jne, Tilsyn). auspicious [d'spi/as] lovende, heldig, 
lykkevarslende; gunstig, gunstig stemt. auspleiousncss 
[-nes] lovende (el. gode) Udsigter, lykkelige Varsler pi; 
Lykke c, Held n. 

austere [a'stia] streng; an ~ [strengt ssedeligt] life; 
an ~ look; . morals strenge Saeder. austerity [a'steriti] 
Strenghed c. 

Austin ['a'stin] Eystein, Osten; St. - Avgustinus; - 
friar (nun) Avgustiner Munk (-Nonne) 

austral ['a'strdlj sydlig, avstral. Australasia [a strol- 
'e^a] Avstralien, Oceanien, Polynesien. Australasian 
[a-stral'e'/an] avstralisk; s Avstralier c. Australia 
[a'stre'lja] Avstralien, Nyholland n, Avstraliens Fast- 
land. Australian [a'stre'ljan] avstralisk; s Avstralier c. 

Austria ['a'stria] Osterrig w; Hungary Osterrig- 
Ungarn. Austrian ['a'strian] 0sterrigsk; the . lip: den 
tykke Lsebe, der kendetegner Huset Habsburg; the . 
woman 0sterrigerinden, is. om Marie - Antoinette. 
Austrian s 0sterrigerc. Austro-Hungary [a'stro-'bArjgari] 
Osterrig-Ungarn n. 

authentic(al) [d'bentik(l)] avtentisk, paalidelig, rigtig; 
aegte; retsgyldig. authenticate [a'pentikeU] vt avtenti- 
sere, bekrrefte ; legalisere ; bevise Avtentien (el. Piialide- 
ligheden) af. authentication [dbenti'ke'/an] Bekraeftelse, 
Legalisation c. authenticity [a pan'tisiti] Avtenti, Paa- 
lidelighed; ^Egtbed; Retsgyldighed, Formrigtighed c' r 
a line of doiibtful .. 

author ['aba] Ophavsmand, Fader c, Ophav n, For- 
fatter, Autor c; the _s of this statute denne Lovs 
Faadre; who is the ~ of [f Fa'r til] this joke cannot be 
ascertained. authoress ['a pares] Forfatterinde c. 
authorial [a'pa'rial] Forfatter-. I am a total stranger 
to . vanity. Scott, Antiquary XIV. 128. authoritarian 
e-orian] a avtoritetstro. authorttatire [d'pari- 
avtoritetsmsessig, officiel, efter Bemyndigelse af- 
givet; myndig, bydende; an . contradiction has been 
given det er (blevet) officiel t dementeret, demeuteret 
fra kompetent Hold, anthoritatively ad officielt; myn- 
digt. authoritativeness [-nes] Myndigbed c. authority 
[d'bariti] Avtoritet, Myndighed; Myndighed c, bydende 
(el. respektindgydende) Vsesen w; Vfegt, Anseelse c; 
Vidnesbyrd, Vidne n, Hjemmelsmand, Hjemmel; Kilde; 
Bemyndigelse c; jur Praejudikat w; Praejudikatsamling, 
c; the authorities Avtoriteterne, Myndighederne; the - 
of parents [Forseldres Myndighed] over children; our ~ 
on [Kilde for] the early Merovingian reigns; an ~ on- 
[Avtoritet i] German; the Gospels are our only au- 
thorities [Kilder] for the miracles of Christ; he carries 
no - in appearance hans Ydre indgyder ingen Respekt, 
*ogs. der staar ingen Respekt af haus ydre Meuueske ; 
in Hallam's work I find - [St0tte] for this opinion; I 
have my ~ jeg har miu Hjemmelsmand, *P jeg bar 
Mand f. mig; the bishop had no _ [Adgang, Befojelse, 
Berettigelse, Kompetence, Myndighed] to do so; people 
who by - obtained an order to, som af Avtoriteterue fik 
Tilladelse til at . . .; witnesses appointed by - Retsvid- 
ner, *ogs mandtalsf0rte Vidner, Retsbisiddere; published 
by - udgivet efter offentlig Foranstaltning ; by my ~ 
efier Bemyndigelse fra mig; those in , Avtoriteterne, 
Myndighederne; a historian of no ~, som ikke nyder 
nogen Anseelse ; in a voice of menacing ~ i en myn- 
dig, truende Tone ; with an air of ~ med en myndig [a- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [& ] fall; [&] hot; [A] hut; [a 1 ] hurt; [a] inner; aut 63 ave Mine ; in virtue of their own ., on their own ~ af egen 
Magtfuldkommenhed el. Myndighed, p. egen Haand; 
on his _, ogs. med ham som Kilde; 7 have it on good 
-, fra god Kilde, fra paalideligt Hold ; the work was 
produced under the ~ of the Lords of the Admiralty, 
p. Admiralitetets Foranstaltning. authorization [a'parai- 
'zeijan] Bemyndigelse; Bekraeftelse c. authorize ['erparaiz] 
vt bemyndige, give Fuldmagt; give Magt; g0re retsgyldig, 
legalisere; ~ [bekrsefte, stadfseste] an opinion, a report; 
idioms ~dby [som bar faaet Hsevd v.] usage, authorlet 
['a-palet], authorling [-lin] lille (el. dimiuutiv, *liden, 
diminutiv) Forfatter c, pi Smaaforfattere. authorship 
Forfatterskab n\ commence - begynde sin Forfatter- 
virksomhed ; a poem of unknown ~, af en iibekendl 
Forfatter, hvis Forfatter er ukendt. 

auto] biographer [a'tobai'agrafa] Selvbiograf; -bio- 
graphical [baio'grafikl] selvbiografisk; .biography [-bai- 
'agrafi] Selvbiografi c. 

autochthon [a'takpan] egl. Jordfeding; Urindvaaner c. 
autochthonic [a tak'banik], autochthonous [a'takpanes] 
egl. jordfodt; Ur-, indf0dt, oprindelig. 

autocracy [a'takrasi] Avtokrati n, Enevselde c & n 
(*Enevselde n).' autocrat ['a/tokrat] Avtokrat, Selv- 
hersker, enevseldig Hersker c. autocratic [a'to'kratik] 
avtokratisk, enevseldig. antocratrix [a'takratriks] Selv- 
herskerinde c. 

auto-da-fe [a'toda'fe*, au-] Avtodafe, Ksetterbrsen- 
ding c. 

autogeneal [a'to'dgi'njal], autogenous [a'tadganas] selv- 
avlende, selvdanneude. 

autograph ['a'tograf] egenhsendig | Skrivelse letter] ; s 
egenhsendig Skrivelse c; egeuhsendigt Skrift n\ egen- 
hsendig Underskrift c; sp Aftryk n af Hestehov. auto- 
graphic [a-to'grafik] egenhsendig; Avtograf-; - press 
Avtografpresse. autography [a'tagrafi] Haandskrift- 
kyndighed; Litografering, Kontratryk c; Litografi, Kon- 
tratryk n. Se autograph! 

Autolycos [a't&likas], Autolycus myth. 

automata [a'tamata] Avtomater. PI af automaton. 
automatic [a'to'matik] avtomatisk [selvbevsegende ; 
maskinmsessig]. automatism [a'tamatizm] avtomatisk Be- 
vaegelse el. Bevsegelsesevne c. automaton [a'tamatan] 
Avtomat, selvbevsegende Maskine el. (isser menneskelig) 
Figur c. PI ~s or automata. 

automedon [a'tamidan] Avtomedon, Kusk c. 

antonomic [a/to'namik] avtouomisk, Selvstyre-, Selv- 
lovgivnings-. autonomy [a'tanami] Avtonomi c, Selv- 
styre n. 

autopsy ['a'tapsi, a'tapsi] Avtopsi c, Selvsyn n; anat 
Obduktion c. autoptkal [a'taptikl] avtoptisk, selvseet, 
ved Selvsyn iagttaget el. erhvervet. 

autumn ['a'tam] Efteraar, H0st c; - is setting in or 
coming on, det bliver H0st, *ogs. det hestes; in the _ 
om Efteraaret &c ; in the _ of 1897. autumnal [a'tAm- 
nal] Efteraars-, Host-, h0stlig. autumn-sown: ~ corn 
Efteraarssaed, H0stsaed c. 

auxiliary [ag'ziljari] hjselpende, hjselpe-; an ~ (verb) 
et Hjselpeverbum; - troops Hjaelpetropper. auxiliary s 
Hjaelper, Underst0tter, St0tte c; gr Hjeelpeverbum n; 
pi Hjaelpetropper ; anything that might be an - to 
intelligence, som kunde hjselpe ham t. Oplysninger. 

Ava ['a - va] Ava n, et Sted i Birmah. Med Marmor- 
brud, i hvilke Gudebilleder forfaerdiges, og hvor kun 
Prsester bar Lov t. at handle. Se Moore, Lalla RooTch I ! 
a?a' [a'va 1 ] ad sc. Staar f. of a', of all. Ofte = at 
all. ava ['a'va] Ava c Paa Sydhavs0erne en berusende Drik lavet af Avabuskens Rod. ava ['e^ej 3t Topas- 
kolibri, Topas c: Topasa pella. 

aradavat [avade'vat] 3t Amadavat c [amadavat]. 

avail [a'veU] v refl: ~ himself of benytte sig af, f0re 
sig til Nytte, nytte. avail vi gavne, hjselpe, nytte; no 
canvas ~s [hjselper] against the desert sun; ~ of be- 
nytte (el. betjene) sig af, nytte ; if every opportunity 
was ~ed of to . . .; ~ upon t fore bag Lyset, bedrage, 
dupere, bestikke [impose upon], avail [a've 1 !] Gavu 
n & c, Nytte, Hjselp, Fordel c; pi Udbytte n, Frugt c; 
the -s [Udbyttet] of a sale by auction; the ~s [Frugten, 
Frugterne] of their own industry; his endeavours were 
(of) no ~ var frugtes!0se, frugtede ikke; but without ~, 
uden Frugt, t. ingen Nytte. availability [aveila'biliti] 
Fordelagtighed, Gavnlighed, Nytte, Hensigtsmsessighed; 
Disponibilitet; Gyldighed c. available [a'veUabl] gavn- 
lig, som der er Gavn (el. Hjaelp) i, nyttig, fordelagtig, 
hensigtsmsessig ; disponibel, f. Eks. om Kapital; gsel- 
dende, f. Eks. om en Billet, om Lov; gyldig, om Lov, 
om Argument ; brugbar ; trout fishing and ptarmigan 
shooting are ~ der er Adgang til . . . ; there are many 
smaller buildings in which quiet rest is ~ to [kan 
faas af] those who suffer from . . .; have books ~ have 
Adgang t. B0ger. availably ad med Fordel, med 
Nytte; med Virkning, hensigtsmaessig. 

avalanche [fr.; 'ava'la-nj] s Lavine c, Sneskred n (Sne- 
skred c & n] ; vi skride (el. glide) ud ; rutsche ; every 
time we ~d from one end of the stage-carriage to the 
other. 

avant-courier [fr.; a'va ntkuaria] Forbud n, Forl0ber, 
Kurer c. 

avanturine [a'vantjurin] s, se aventurine! 

Avar [9'va >e ] avarisk; s Avar c. 

avarice ['avaris] Gerrighed, Havesyge c; of power 
Magtsyge c. avaricious [ava'rijas] gerrig, havesyg. 
avariciousness s, se avarice! 

avast! [a'va-st] int & vast! staa! stop! ~ hauling! 
staa i Braserne! - heaving! staa hive! avast [a'va'st] 
Standsning, F *ogs. Stans c. 

avatar [a-ve'ta' 9 , 'avata' 9 ] myth (Guddoms, is. Vishnus) 
Nedstigning, K0dspaatagelse, ogs. fig Aabenbaring; fig 
(ny) Optraeden; (ny) Ytringsform; Udgave, Skikkelse c; 
woman is seldom present there save in her worst and 
foulest _. 

avaunt! [a'va'nt, a'va'nt] int hst bort! 

Ave ['eM] egl vser hilset! _ Maria or Mary hilset 
vsere du, Maria! Avemaria n, en m. disse Ord begyn- 
dende B0n; Bedeklokke c. 

Aveley ['e^vOi] s. 

avenaceous [avi'nei/as] Havre-, havrelignende. 

avenge [a'ven(djg] vt hst heevne; it is certain to - 
itself [det vil ganske vist hsevne sig, straffe sig selv] 
in the end. avenger Hsevner c. 

avens ['avanz] ^ Engklokke, Kopatte, *Humleblomst : 
Geum rivale [drooping ~J; Nellikerod, *Nellikrod c: 
Geum urbanum [city ,]. 

Aventine ['avantain] : Mount - Aventinerbjerget. 

aventurine [9'ventjurin] min Aventurin, Avanturiu, 
en Art Kvarts; Guldflus, kunstig Avanturin c. 

avenue ['avinju] Tilgang, Vej; Alle /. of trees]; amr 
bred Gade, Boulevard, Hovedgade, is. i Byens Lsengde- 
retning, mods, street; Opk0rsel, Indk0rsel, Avenue ; fig 
Adgang, Tilgang, Vej c. Se fifth! the .s [Adgangeu] 
to the army and navy are closed to them; every . was 
closed against [alle Veje var stsengede (*staengte), alle 
Sunde var lukkede for] me. 

aver [a'va ] vt erklsere, forsikre. average ['av(a)ridg] [e] hate; [o] so; [ai] J; [au] out; [8] the; [>] toin; [/] she; [g] measure; [n] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [9], ave 64 awe Geunemsnit, Middeltal, Medium n; pi is. Gennemsnits- 
Kornpriser pi ; Havari n ; general - Havari grosse ; im- 
perial _ Kapitelstakst c; particular ~ Havari parti- 
culaire el. particuliere ; strike an ~ tage Middeltallet 
(el. Medium) af ; an - may be struck at... de kan i 
Gennemsnit ssettes til; above the _ ogs. over det al- 
mindelige; the harvest now in progress is below ., ogs. 
under et Middel(*Middels)aar , statement of ~ Dispache c; 
put into a harbour upon _, under Havari; on an (or the) 
_ i Gennemsnit, efter Middeltal, *ogs. i Middel. average 
som a genuemsnitlig, Gennemsnits-; an ~ girl en Pige af 
det almindelige Slags el. af Genuemsnittet, en Pige, som 
Piger (er) flest; an . year, ogs. et Middel(*Middels)aar. 
average ['av(a)rids] vt beregne (el. tage) efter Gennem- 
snittet el. Middeltallet; fordele, repartere, udligne; 
tage Gennemsnittet (el. Medium, Middeltallet) af; gen- 
nemsnitlig be!0be sig til (el. afholde, dreje sig om, 
drive det til, g0re, have, koste); - six balls a month, 
slips an hour, meetings a week; -sized af Gennemsnits- 
St0rrelse el. -Format, mellemstor, middelstor; an ~ 

farm; statement Dispache c. averment [a'va'nwnt] 

Erklsering, Forsikring c. 

averruncator [av9rArj'ke ! ta] Trsebeskseringssaks, Rosen- 
saks c, med Snor. 

averse [a'va's] utilb0jelig, uvillig [til from or to] ; he 
has shown himself strongly ~ from it; my nature is ~ 
to it det er imod min Natur, min Natur imod. averse- 
ness s. aversion [9'va J"9n] Modbydelighed, Afsky, 
Modvilje, Uvilje c; conceive an - to faa (el. fatte) Af- 
sky for, F faa imod, p *faa Stygge til; feel (or have) 
an _ against (or to, sometimes for) use re Afsky (el. 
have Modbydelighed) for el. Uvilje mod. avert [a'va-t] 
vt bortvende [Ojnene the eyes] ; afvende [bans Vrede 
his ire] ; with his face ~ed med bortvendt Ansigt. 

aviary ['e'vjari] Fuglehus, (stort) Fuglebur, Flyvebur 
n, Voliere c. 
Arice ['avis] s. 

aviculture ['e^ikAltJa] Fuglekultur c. 
avidity [a'viditi] Griskhed, Begaarlighed c. 
avigato ['avi'geHo] - pear Avokatpaere, Frugten af 
Avokattrseet .- Laurus perfea. 

avitchi [?] Ulyksalighed c, Helvede n, betragtet som 
Tilstand, ikke som Sted. I teosofiske B0ger. 

Avocm [9'vouka]; the Vale of ., Emnet f. enaf Moores 
Irske Melodier. 

avocado [a vo'ka-do] s, se avigato! 
avocation [avo'keVan], is. i pi (Kalds)forretning, 
Dont c. 

avocato [a-vo'ka'to] s, se avigato! 
avocet(te) ['avoset] > Brogeblit, Strandskade, ogs. 
*Klyde c: Recurvirostra avocetta. 

avoid [a'void] vt sky, undgaa; undlade; jur ikke ind- 
lade sig paa (at gendrive), forbigaa; erklsere (el. g0re) 
ugyldig; _ [sky] the company of gamesters; ~ [undgaa] 
me; in order to , [for at undgaa, for at b0je af for] a 
constitutional conflict; examples to be ~ed, som ikke 
b0r efterlignes el. f01ges ; -ing notice of, is. med Forbi- 
gaaelse af. avoid vi blive ledig, blive vakant. avoid- 
able [9'voidabl] undvigelig; som kan undgaas; som b0r 
undgaas. avoidance [9'voidans] Undgaaelse; Ledig 
bliven, *ogs. Ledigblivelse ; (is. Prsestekalds) Ledighed, 
Vakance; Ugyldighedserklaering c. 

avolrdnpois [avada'poiz, -dju-] Handelsvsegt, Viktualie- 
vsegt c. Mods, troy weight; 1 pound - er 453 l59 Gram. 
Afon ['e'van, 'av9n] s. 

avouch [a'vaut/] vt erklsere, forsikre, paastaa; be- 
krsefte, st0tte. avouchable [a'vaut/abl] som lader sig paastaa fcc. avoucher [a'vaut/9] Forsikrer, En c der 
paastaar. 

avourneen [a'va a ni - n] ir Skat, F Snut c [darling]. 
Sml. mavourneen! 

avow [9'vau] vt aabent erklsere (el. udtale, tilstaa), 
bekende, vedkende sig; an ~ed [erklseret] enemy; 1 
yedkende sig] his principles, a crime, avowable som 
frit (el. aabent) kan udtales, som man aabent kan ved- 
keude sig. avowal [a'vaual] aaben Erkleering, (frimodig) 
Erkendelse, Tilstaaelse c. avowedly [o'vauidlij ad 
aabent, frimodigt, frit ; efter hvad der er in confesso. 
avowee [avau'i'] s, se advowee! 

avuncular [a'vAqkjwla] Onkel-, Onkels, onkelmsessig; 
an ~ privilege. 

await [e'weU] vt oppebie, veute paa; vente, forestaa. 
Se development! a glorious reward ~s the good; the 
punishment that ~ed him. 

awake [a'we*k] vt veekke. Sml. to call! I Fortid ogs. 
awoke, awake vi vaagne. I Fortid oftest awoke; the 
watchman gave so great a thump at my door, that I 
-d at the knock; _ to righteousness, awake [a'we'k] a 
vaagen; be ~ vrere vaagen; si veere vaagen, have 0jnene 
oppe; be - to the thing si skonne Tingen, vsere inde i 
det. awaken [a'we'kn] vt vsekke; vi vaagne; ~ed som a 
is. (religi0st) vakt; those -ed de vakte; ~ing som a 
vsekkende; they had suddenly -ed to the fact that, to 
the importance of, havde faaet 0je (el. 0jnene op) for 
at . . ., for Vigtigheden af . . . awakener Vsekker c. 
awakening (is. religi0s) Veekkelse c. 

award [a'vva a d] vt tilkende, tild0mme; forunde, tildele 
tilstaa; - damages; were ,ed [fik, *ogs. blev tilfundne] 
long terms of penal servitude; the punishment to be 
~ed [id0mmes] in each case, award vi keude, afgive 
(el. afsige) Kendelse; afgive sin Censur. award [a'wa' d d] 
s Kendelse; Bedommelse, Censur; Karakteristik c; make 
his ~ afgive sin Kendelse fcc. awarder Dommer; Censor c. 
aware [a'wse'a] opma?rksom [paa of], vidende [om ojTj; 
be ~ of or that, ogs. kende til (til at), mserke (at) . . ., 
vide (at) . . .; we are but little - of it det er saavidt vi 
rnserker ( P *gaar til) det ; he was well ~ that . . ., is. 
han vidste godt, at . . . ; before he was ~ of it, ogs. 
*inden han fik Ord f. sig; become ~ of blive opmserksom 
paa el. vidende om ; mserke ; make him - [opmeerksom] 
of or that . . . 

awash [a'waj 1 ] ad & i Vandspejlet, i Vandskorpen; 
the rock is just [ligger lige] .. 

away [a'we 1 ] ad borte, F vsek; bort, F vsek; forstserkende 
v. et Verburn : v se k. Se far (ad) ! the master is . (from 
home) er borte, ikke hjemme ; they were better -de 
burde heist vsere(t) borte; he was ~ [vaek var han, 
*ogs. afsted bar det] like an arrow; I cannot ~ with 
his music jeg kan ikke med bans Musik; frown ., 
[rynk kun Paudeu] but I must speak! mount a horse 
and -/ og saa af Sted! F *og saa afgaarde! speak -/ 
tal vsek ! stand ~ ! gaa tilside ! 

awe [&] 8 (.Ere)frygt, (hellig) Ra9dsel; Respekt c; we 
stood in ~ of him, we held him in ~ vi havde stor 
Respekt f. ham. awe vt indgyde (^Ere)frygt el. Re- 
spekt, vsekke JSrefrygt hos; skrtemme, imponere, domi- 
nere; be ~d by clamours lade sig sknemme (el. domi- 
nere) af Skriget, him into slcrsemme ham til ... 
aweary [a'wiari] a(d) trset. 

aweather [3'we8a] ad & til Luvart ; helm ./ op m. 
Roret! aweigh [o'we 1 ] ad & let, af Grunden; the 
anchor is -. 

awejinspiring serefrygtiudgydende ; skrsekindjageude; 
stricken, struck greben af ^refrygt el. af hellig [a- i- u'] osv. lan-e som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [9-] hurt; [9] inner; awh 65 Baa Rsedsel, betageu . (af <Erefrygt, af Reedsel), hajtidelig. 
awful ['a'f(u)l] serefrygtveekkende, h0jtidelig, betagende 
poet; skrtekiiidjagende; p skrsek^elig, frygtelig, fsel; 
an _ hat, nose, awfully ['a'fwli] ad p skrpekkelig &c; 
.. dull jolly. 

awhile [a'hwail] ad en Stund, en Tid; not yet ~ ikke 
f. det ferste, ikke endnu p. en Stund. 

awkward ['a/kwadj avet, akavet, ogs. *kejtet, klodset, 
ubehsendig; p slem, *ogs. lei. Sml. squad! this is ~ det 
var da kedeligt (el. slemt, P *ogs. leitj; an ~ sort of 
[et slemt, P *ogs. leit] animal; some ~ [famlende] 
essays; this produced a rather ~ [forlegeu ; pinlig] 
pause; tve soon passed the ~ [slemme, p *leie] place 
near the summit; it is an ~ thing . . . ing det er saa 
sin Sag at ... awkwardness Avethed, ogs. *Kejtethed, 
Klodsethed, Ubehseudighed c; find some , in [fiude det 
noget ubekvemt at] dismounting. 

awl [a-1] Syl c. 

unless ['ales] uaerb0dig; ubetageu ; som man ikke 
bar Respekt for, *ogs. som dei ikke staar Respekt af. 

awlwort ['a-lwo't] Sylblad n. Subularia aquatica. 

awn [a-u] agr Stak, Aviieb0rste, *Snerp(e), Agne c. 
awued [a'ud] stakket &c. 

awniug ['a-uiq] Solsejl, Soltelt n, Markise c; - deck 
overbygget Daek n, (nieget let) Overbygniug c; ~ fish 
Flynder (*Flyndre) c til Solsejl. 

awoke [a'wo u k] v veekkede; vaagnede. Af awake. 

awry [a'rai] a(d) skaevt, paa Skraa; til Siden; glance 
a look - kaste et Sideblik, skele; her cap is ~, sidder 
skeevt. 

ax [aks, a'ks] v P bede &c [ask]. 

axayacatl [a'ksa'jakatl] Kaviar c af (en vis Slags) 
Flue-^Eg, i Meksiko. 

axe [aks] (Hugge)0kse, *0x c; hang up his ~ traekke 
sig tilbage fra Forretningeme ; opgive et Foretagende; 
head Oksehammer c. 

axes ['aksiz] pi Akser. Af axis; 0kser. Af axe. 

axial ['aksial] aksial, Akse-; its _ rotation, ogs. dens 
Akse-Omdrejning, dens Roteriug om sin Akse. 

axil ['aksil], axilla [ak'sila] anat Armhule; $ Blad- 
vinkel c. 

axiom ['aksiam, 'akjiam] Aksiom n, selviudlysende 
Sandhed c. axiomatic [aksio'matik] aksiomatisk, selv- 
indlyseude. 

axiometer [aksi'amita] ^ Aksrometer n, *ogs. Vise- 
piude, Ratviser c. 

axis ['aksis] Akse c. PI axes, axle ['aksl] (Vogn> 
aksel, (Hjul)aksel c; box Taplager n; pin Lund- 
stikke, *Luustikke c [linch-pin]; tree Aksel c; tree 
hoop & art Dragbaand n. AxmiHster ['aksminsta] s (By) ; axminster Axminster- 
tfeppe n. 

axolotl ['aksolatl] soo Axolotlc: Ambystoma axolotl. 

axotomous [ak'satamas] tnin lodretklevbar. 

Axy ['aksi] p forkortet f. Alexander. 

ay [a'i, ai] ad ja!; ak!; (undert.) hvad? ay ay, sir! 
ja vel (Hr. Kaptajn, *Hr. Kapteiu &c) ; oh - / aa jo ! _ 
me unhappy! ak jeg ulykkelige! 

ayah ['eija, a'ia] hind (Tjeneste)pige; Barnepige c. 

Aybar [ai'ba' 9 ] s. 

aye [a(')i] ad ja [ay]. Se ayes! aye [e'j ad hst stedse; 
allow the greatness to pass from her, it might be for 
-, for stedse. Jvf. A. E. L! 

aye-aye ['aiai] soo Abe-Egern n, ogs. *Aye-aye, 
Gnaver-Abe c, Fingerdyr n : Chiromys Madagascar ensis. 

ayes [a( )iz] parl Jaer; . and noes; call for the - for- 
lange Afstemuiug. 

Ayesliah ['aiaja', Vaja'] Ayeshah, Mahomeds 2den og 
Yudlingshustru. 

Aylesbury ['e'lzbari] s. Aylesham [ 1 e i lz(h)8m, 'eU/am] s. 

Aylmer ['eUma] s 

Aymer ['eima] Ajmar c. 

ayont [a'jant] ad prov hinsides [beyond]; from 
the sea. 

Ayrshire ['se-aja] s; the ~ Poet 0: Robert Burns, f0dt 
i Nserheden af By en Ayr [se'a]. 

ayry ['se^ri] (0rne)rede c, *(0rner)rede n [airy, eyry], 

Aytoun ['e'tu'n, 'e'tau] s. 

azalea [a'zeUje] ^ Azalea c; alpine (or trailing) ~ 
*Fjeldbrisk, Grepplyng, Hsengebrisk, Kreplyng c: A. 
procumbens. 

Azazel [a'zeizal] Azazel, Syndebuk, bl. J0derne. I Mil- 
tons Paradise Lost Fanebserer f. Helved eshseren. 

A/.a/.il, se Asasel! 

azimuth ['azmiAf>] ast Azimut c; - compass & ogs. 
Pejlkompas. azimuthal ['azimju'^alj azimutal; - dial 
Azimutal-Ur n. 

a/oic [a'zo u ik] azoisk, udeu Dyrelevuinger; ~ rocks. 

Azores [a'za/ a z, a'za'rrz] pi Azorer. Azoriait [a'za-rian] 
azorisk. 

axote [a'zo u t, 'azo u t] chem Azot, Kvaelstof n; -d 
kvselstofholdig. azotic [a'zatik] a azotisk, Kvselstof-. 
u/oti/e ['azotaiz] vt azotisere, kvselstofmsette. azotous 
[a'zo u tas] Salpeter-; _ acid. 

Azrael ['azHel] myth D0dseugel c. 

Aztec ['aztek] azteksk, oldmeksikansk ; s Aztek(er), 
Oldmeksikaner c; Azteksk n. 

azure ['e^a, 'aga] azur-, himtnel-, lyse-blaa; s Azur, 
azur-, himmel-, lyse-blaat n; poet Himmelhvselving c, 
Himlens Blaa [heaven's ~]; her blaat Felt n; vt farve blaa. B B, b [bi] B, b, *ogs. c; h; . flat b. Forkortel- 
ser: B. A. 0: bachelor of arts; Bart. 0: baronet; B. Q, 
o: before Christ; ^ bad character, hvilket i sin Tid 
indbrsendtes paa vedkommende for Desertion &c; B. 
C. L. o: bachelor of civil law; B. D. 0: bachelor of 
divinity; bds. 0: boards Pap, Papbind; B. 0. O: branch 
office; Bp. 0: bishop; B. L. 0: bachelor of law; B. L. L. 
o: bachelor of laws; B. and S. o: brandy and soda; B. Sc. o: bachelor of science: B. S. ^ 0: botanical 
society of London; Bt. 0: Baronet; B. V. 0: blessed 
virgin; B. W. G. o: Birmingham wire gauge. 

baa [ba - ] Brsegen c, *ogs. Braeg n. baa v braege, *ogs. 
mekre. 

Baal ['be^al] Baal c. baalism ['be'alizm] Baalsdyrkelse, 
Baalisme c. hate; [o u ] so; [ai] I, [au] out; [5] the; [])] thiu; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [aj, 

5 Bab 66 bac Bab [bab] F forkortct f. Barbara. bab [bab] Tatte, 
Tat, Taate c. Slags Snere t. Aalefangst. 

baba ['ba-ba-] hind Fader; lllle Dreng, *Lillegut c, 
brugt som Kseleord til B0rn. Ofte I pi (babalog, 
babalok) = Smaafolk, B0rn. 

Babbage ['babidgj s. Bl. a. Navnet p. Opfinderen af 
en Regnemaskine. 

babble ['ba'bl] r* pludre, *ogs. prate, om B0rn; pjatte, 
ogs. *prate, *skravle; every babbling [sladrende] brook; 
a babbling hound sp en Hund som st0der formeget p. 
Foden. babble ttf (frem)pludre. babble s Pludren c, ogs. 
*Prat; Pjat, ogs. *Prat, *Skravl n. babblement F 
Pludren c, ogs. *Prat n, Passiar c. babbler Pludder- 
mund, p Pluddermads, *Pratmager, Skravler; Sladder- 
hank c. 

babe [be'b] (Patte)barn n. 

Babel ['be'bl] Babel, Babylon n; by ~'s streams 
Babylons Floder] we sat and wept; that ~ [det Babel, 
den babyloniske Forvirring] of strange tongues. 

Babington ['babirjtan] s. 

babironssa [ba'bi'nrsa] eoo Bablrussa c, Hjortesvinw: 
Porous babirussa. 

baboo ['ba'buj s t se babn! 

baboon [ba'bu'n] zoo Bavian c: Cynocephalus. 

babu ['ba-bu] hind en Titel som Hr. (Mr.); bengalesisk 
Kontorist c. 

baby ['bebi] (Patte)barn w; the ~ (of the family) ogs. 
den yngste (el. mindste, lille); his - daughter bans lille 
Datter; calf Spaedkalv; farmer(ess) Englemager(ske) 
c; farming Englemageri n. babyhood tidligste (el. 
spaed) Barndom c. babyhouse Dukke-Stue c, -Hus n. 
babyish pattebarneagtig; barnagtig. 

Babylonian [babi'lo u njan] babylonisk; the ~ whore o: 
Paved0mmet. Babylonian s Babylonier; Stjernetyder c. 
Babylonic [babi'l&nik] babylonisk, ogs. fig. Babylonish 
;babi'lo u ni/] babylonisk; the _ captivity of the Church. 

baby-pin Sikkerhedsnaal. 

babyrougsa s, se babiroussa! 

bac [bak] Faerge, Pram c; Bryggerkar n. 

bacca ['bake] p Tobak c [bacco, baccy, tobacco]. 

baccalaureate [bako'la'riat] Bakkalavreat n, Kandidat- 
eksamen c. 

baccarat [fr.; baka'ra ] Baccarat c, et vist Kortspil. 

baccaroon [baka'nrn] Arbejderdepot, Slaveoplag n. 

baccate ['bake 1 !] baeragtig, kedet. 

bacchanal ['bakanal] Bakkusdyrker, Bakkantfinde); 
Drikkebroder e; Svirelagw; a bakkantisk; svirende. 
baechanalia- [baka'ne'lja] pi Bakkusfester, Bakkanalier; 
Svirelag. bacchanalian s & a, se bacchanal! bacchanals 
pi, se bacchanalia! bacchant ['bakant] Bakkuspraest, 
Bakkant c. bacchante [ba'kant(i), 'bakent] Bakkus- 
prsestinde, Bakkantinde c. Bacchic ['bakik] a bakkisk; 
p glad, drukken. 

bacciferous [bak'sifaras] baerbaerende. 

baccilll, baccillus, se bacillus! 

bacclToroui [bak'sivaras] basr-aedende, -spisende. 

baeco ['bako] p Tobak c [tobacco], baccy ['baki] p 
Tobak c [tobacco]; ..prick & stor Tobaksrulle c, med 
Smerting om. 

bach, p Ungkarl c. Forkortet f. bachelor, bachelor 
','batjila] Ungkarl, p Pebersvend c; her ~" ir hendes 
Ksereste [her sweetheart]; die a -, ogs. d0 ugift; the 
party was a Js one det var et Ungkarleselskab ; - of 
arts Kandidat (efter 3 Aars Ophold) ; he took his - of 
arts degree ban blev Kandidat; Js button(s). Et folke- 
ligt (*og8. Trivial-)Navn for adskillige Planter, saasom | Nyser011ike, *Hvitkomming c: Achillea ptarmica. 
bachelorhood Ungkarlestand c, Ungkarleliv n. 
bacillus [ba'silas] pi bacilli [ba'silai] path Bac(c)ille c. 

1. back s, se bad 

2. back [bak] s Bag, Ryg; Bagside; Rygside; & 
Agterkant; Stoleryg c, Lsene n; ~ and belly p KIsader 
og Kost; the ~ of a book en Bogryg; the . of the hand 
Haandbagen; the - of the head, of the neck Nakken; the 
_ of a knife Ryggen af en Kniv, *ogs. en Knivsbag; the 
- of the wood Skovens Bagside; ~ foremost baglsengs, 
*bagfrem; get (or put) his ~ up gere Modstand, stride 
imod; blive vred (*ogs. harm, P *sint), rejse B0rster, 
skyde Ryg, *ogs. sastte Ug, vise Uggen; give (or make, 
proffer) a ~ staa Buk, f. ham &c; put a person's ~ up 
faa En t. at skyde Ryg, g0re En vred (P *sint); see 
the - of st blive noget kvit ; the gentleman turned his 
~, vendte ham (&c) Ryggen; turn my _ upon him vende 
ham Ryggen ; at the - of bagved, ogs. *bag, *bag(en)om; 
I'd give something to discover whether there's another 
man at the ~ of [om der staar nogen anden bag- 
ved, *bag] all this; have eyes at the - of his head, 
0jne i Nakken; have him at his _ have ham i Ryggen; 
well sheltered in front and in ~, foran og bag(til) ; be 
on a person's ~ vaere p. Nakken af En; he is thoroughly 
on his ~, er kommet rent p. Knseerne; she has eighty 
years on her ~, paa Bagen ; hat on the ~ of my head 
med Hatten bag i Nakken; have no clothes (shirt) to 
his ~ ikke have Klseder (Skjorten) p. Kroppen; stand ~ 
to ~, Ryg mod Ryg. 

3. back ad tilbage, P *tilbars; P igen; a two-pair ~ 
et Vaerelse p. anden Sal (*i tredie Etage) til Gaarden; 
a month or two -. for et Par Maaneder siden; am I to 
say 'Good morning' ~? igen? get (or receive) ~ faa til- 
bage, faa igen; stand -! tilbage! try ~ p pr0ve igen; 
s0ge at komme 10s, s0ge at retirere, fors0ge at komme 
fra det; sp fig f01ge Sporet, f01ge Sporene; a house 
situated ~ [som ligger rykket ind, *indrykket] from the 
street; far - [langt lilbage, *ogs. op] in the Middle Ages; 
_ in the thirties (tilbage, oppe) i Trediverne ; we must 
find out who stands ~ of [staar bagved (*bag)] him; ~ 
of the barracks bagved (*bag) Kasernen; I decline 
to go ~ on [komme tilbage til] the question whether .. 
I'll be [tilbage] to supper. 

4. back vt ligge paa Bagsiden af, ligge bagved (ogs. 
*bag); danne en Baggrund til; st0tte, ogs. fig [, a 
friend]; bsere paa Ryggen; rykke tilbage [en Stol a 
chair]; dmp reversere, kaste bak [Maskineu the engine]; 
& bakke [Sejl sails] ; saatte Ryg i [en Bog a book] ; i 
katte, et Anker t. et st0rre; sp saette Penge paa, ogs. 
fig holde paa; - him saette Penge p. ham, ogs. fig holde 
p. ham; I ~ him at a rebus or a charade against the 
best rymer in the kingdom; III ~ him to do it jeg 
vasdder ban g0r det; I - myself to run him any day 
jeg vil (forbinde mig t. at) 10be omkap m. ham, hvad 
Dag det skal vasre; - a bill mere endossere eu Veksel; 
. a horse bestige en Hest; humme en Hest, ogs. *rygge 
(m.) en Hest, *prov haape, hoppe; sp holde (el. saette 
Penge) p. en Hest ; ~ the oars, - water skaade, skodde, 
*hamle, skaate, stryge; _ down kaste (p. Ryg), *ogs. 
saette i Bakken; faa Bugt med; > up st0tte, fig ogs. 
give . . . et Rygst0d ; sp slaa (el. st0de) tilbage [en 
Kugle a batt]. 

5. back vi gaa (el. bevaege sig, rykke) tilbage; ^ 
bakke; J, baghale sig, om Vind; the horse refuses to ~, 
vil ikke humme sig, ogs. *vil ikke rygge; - and fill &, 
bakke og fylde ; fig sige (snart) ja og (snart) nej ; - 
down gaa baglaengs nedad, f. Eks. en Stige; fig vige, [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hot; [&] foil; [a] hot; [A] hut; [a-] hurt; [a] inner; bac 67 bad give tabt, F opgive ^Evret, give sig; tage sine Ord (el. 
en Beskyldning) tilbage; be firm, don't ~ down! ; - out 
gaa baglsengs ud; fig trtede (el. trtekke sig) tilbage; 
_ out of the royal presence gaa . . . ud af det konge- 
lige Gemak; - [trsekke sigl out of a difficulty; then 
that's why you ~ed out of going [trak Dem tilbage og 
ikke gik] down the Chute. 

6. back a Bag-, bagre, Ryg-; Mod-. 

7. back-, ismss. ; balance dmp Modvregt; bite 
vt bagtale, biter Bagtaler c; board Haekbrsedt, i 
Fsergebaad; Rygbrsedt n, som skulde give Pigeb0rn 
rank Holdning; bone Rygben n, Rygrad; fig ogs. 
Holdning, Karakter; baerende Tanke c, bserende Prin- 
cip n; he is the _ of [det er ham som bserer] the 
business; you always wanted ~, ogs. du har altid 
vseret en holdnings!0s Person; Kroomen are the labour 
_ of [med Korornanerne staar og falder Arbejdsmarkedet 
i] some W. African colonies; he has plenty of - ban 
bar Ben i Naesen; a gentleman to the ~ Kavaler til 
Fingerspidserne, nobel t. det yderste, i Sind og Skind; 
a queen to the . Dronning lige ud i Fingerspidserne; 
breaker agr Formand, Leder c, for Arbejdslag; 
comb Nakkekam, Topkam; country amr Opland; 
door Bagd0r. 

.backed, i smss. -rygget. 

back | eddy Vandbvirvel, Bagevje, end Slutning; is. 

sc Slutning af Efteraaret, H0stens Slutning c [latter part 
of autumn] ; I clipped the hedges with my ain hands 
last ~; ~ handicaps. 

backer ['baka] St0tte, St0tter; Yen; is. Kaverings- 
mand; sp Vseddende c, En der ssetter Penge p. en 
Hest. 

back) front Dsekgrund c, ved Radering el. Graveriug; 
gam mo n Triktrakw; _ board Triktrakbraet ; garden 
Baghave, Have p. Bagsiden; ground Baggrund, Fond 
c; hair Nakkebaar n; Chignon, 10s Fletning (*Flette) c; 
handed a & ad med Bagen af Haanden, med Haand- 
bagen; a _ Now; a ~ [indirekte] compliment; - [bag- 
overliggeude] letters; hander F Slag med Haand- 
bagen ; fig Sidehug n [til at] ; house Baghus ; Privet, 
*ogs. Udhus n. 

backing I'bakin] bl. a. Tilridning, *ogs. Indridning, 
af en Hest ; Bakning c, Underlag n, af Tree el. Mur; 
Bakning, Reversering; (Bogrygs) Liming; fig St0tte c; 
he has an Irish ~ ; I received no - ; up sp Bakning 
c, i Cricket. 

back|lill bagved liggende (*ogs. bagre) Hul n, paa et 

Instrument. Fejlagtig back-lilt; number seldre Num- 

mer; -.parting Nakkeskilniug; paternoster Fadervorw 
Isest bagfra, som Tryllemiddel ; mumlende Ed el. For- 
bandelse c; pay resterende L0n(ning) c; ..payments 
Restancer; ..pressure dmp Modtryk; ..rent Restance c, 
paa Forpagtningsafgift; room Vaerelse t. Gaarden. 

backs [baks] mere engelsk Pundlseder n eller Affaldet 
deraf; a - et Parti Pundlseder. 

back | scraper Ryg-Kradser, K10pind c [scratch-back]; 

seat Bagssede; take a ~ amr fig trade i Baggrunden; 

settlements, is. Graensekolonier. 

backshee ['bakfi ], backsheesh, backshish ['bak/i /] is. 
hind Bakshish, (Penge)gave c, Gratiale w. 

back] shop Vserelse n bag Butik; show Perspektiv- 
kasse c; side Bag, Bagdel c; ..sided vankantet; 
..slide ['bakslaid, bak'slaid] m falde fra; ..slider Fra- 
falden, Apostat c; ..sliding Frafald w, Apostasi c; 
slum skummelt Hul n, skummel Baggade c; Tyve- 

rede c (*n); square et Vserkt0j: Anslagsvlnkel c; 

stair is. fig Bagtrappe- ; no - influence for me bl. a. jeg gaar ikke ad (*i) Bagtrapper;" a few cowardly . 
rogues, fejge Karle af dem som gaar ad (*i) Bagtrapper; 
..stairs Bagtrapper; fig ogs. Bagveje; stay & Bardun 
c; . stool R0st n til Barduner; ..stitch Attersting; 
..surf Bags0 c, ogs. *Rendesug n, *Dragsu(g) c; 
..swanked p svajrygget, *keikrygget, svairygget; 
..sweep Bags0 c, ogs. *Rendesug, *Dragsu(g) c /. of 
the waves]; sword sp Huggestok c [singlestick]; 

tools (Bogbinders) Stempler og Fileter; track Bag- 

spor; take the - amr fig gaa tilbage (fra sin Stilling), 
retirere; train Returtog; volume seldre Bind. 

backward ['bakwad] a uvillig, modstrsebende ; efter 
liggende, tilbageliggende ; sen, unern; sildig, sen, som 
kommer for sent; forbigangen; - ships mere backward 
Skibe o: Skibe som er p. Tilbagevejen og ventes om 
noget Isengere Tid. Sml. forward! spring is _, kom- 
mer sent; agriculture was in a - state, laa tilbage, F 
*laa i Baglexen; they thrive like everything else in this 
country, and that is .the _ way, det vil sige den anden 
Vej, det vil sige at de gaar Krebsegang; - [modstrse- 
bende] wills; - [tilbageliggende] in the art of raising 
vegetables, backward ad tilbage. Aim. backwards. 
Backward . . . March! 

backwardation [bakwa'de^n], backwardizatlon [bak- 
wadi'zei/an] mere Backwardation c, HenstandsrenterpZ, 
Renter erlagte f. at opnaa Udssettelse m. at levere 
Vserdipapirer. 

backwardness Uvillighed; Efterliggen; Trseghed, Sen- 
bed, Unemhed; Sildighed, Senhedc; sildigt Komme n, 
lang Udebliven c; lavt Standpunkt n. 

backwards ['bakwadz] ad tilbage; bagover, baglaengs; 
fall ~, bagover; the work went ~ det gik tilbage m, 
Arbejdet; move _ [tilbage] and forward; read - laese 
bagover el. bagfra. 

backjwash Mods0 c; water *Bagevje c; Vand n 

kastet tilbage fra M011ehjul ; swamps and ~s; water 

v skaade, skodde, *skaate, prov hamle, stryge; the 

craft was instantly .ed out of harm's way ; winter 

Eftervinter; .woods amr Vestens (el. de vestlige) Ur- 
skove, i Amerika. I amr Dagligtale er Ordene back 
og western indbyrdes ombyttelige; -woodsman Kolonist 
i de vestlige Urskove, Skovrydder c; the -woodsmen of 
civilisation Kulturens Pionerer, Nybrudsmsend. 

bacon ['beikan] Flsesk n, af Dyrets Sider og Bug; 
save his - si hytte sit Skind. Bacon ['be*kan] s. Baco- 
nian [be i 'ko u njan] baconsk, bakoniansk; s Bakonianer c. 

bacterium [bak'tiariam] path Bakterie c; pi bacteria 
[bak'tiaria] & bacteriums. bacteriology [baktiari'aladgi] 
Bakteriologi c. 

Bactrian ['baktrian] baktrisk; _ camel almindelig 
Kamel : Camelus Bactrianus. 

Bacup ['bakap] s. 

1. bad [bad] a ond, slet; ond, slem; bedservet, syg; 
F syg, daarlig; daarlig, mislig, slet; falsk, eftergjort; - 
crops Misvsekst c, *ogs. Uaar n ; . [bedeervet] fish, lobster; 
. fortune Ulykke; come back like a ~ halfpenny, m. 
uforrettet Sag; a . sovereign bl. a. et falsk Pundstykke; 
chopped horsehair in their oats isn't a . thing, 
er ikke ilde, er ikke (saa) gait; _ words Skseldsord, 
stygge Ord; it is ~ [stygt] of you; but it was just as . 
men lige gait (el. ilde) blev det; what do you think 
of it? . . . not so ., ikke saa gait; nothing is so . as 
not to be good for st intet er saa gait, at det jo er 
godt f. noget; thafs too _ det er for gait (el. grovt, dr0jt); 
she is very . [daarlig] indeed; be - of a fever vsere 
daarlig af Feber; how _ [daarlig] you look! that looks 
. det ser gait ud; be taken . p blive daarlig. hate; [o u ] so; [al] J; [au] out- [S] the; [>] thin; [J] she; [g] measure; [rj] sing; [a, d, e] osv. vakleude med [a]. bad 68 bai 2. bad ondt; slet n; there are -s and goods among 
them der er godt og slet iblandt ; make ~ worse g0re 
gait (el. ondt) vserre; matters went from - to worse det 
blev vwrre og vrre ; go to the - blive 0delagt gaa i j 
Hundene; blive ruineret, P *ryge; tabe, tilsrette Penge; 
I am now 100 pounds to the _ jeg bar nu tabt (el. 
tilsat) . . . 

Badajo/ [sp.; bada'ko u s] s. 

badderlorkn ['badalaks] $ 'Bladtare, Butarec: Alaria 
esculenta. 

bade [bad] v bod &c. Af bid. 

Baden ['ba'dn; Baden w; a badensisk, badensk. 
Budener ['ba'dn-aj Badener, Badeuser c. 

badge [badg] Kendetegn, Tegn, Mserke w; is. i pi ogs. 
Distinktioner, f. Eks. paa Militserhue; (Ordens)insignier; 
member's ~ Medlems-Tegn n; -Knap c; - of honour 
jErestegn. badge vt mrerke. 

badgeer ['badsia] hind & pers Vindfanger, Venti- 
lator c. 

badger ['badge] Grsevling, prov Brok, *prov Svintax, 
Svinsok: Meles vulgaris; Pensel af Grfevlingehaar; 
Kornpranger c. badger vt forf01ge ; plage ; dog Grav- 
hund, Grrevlingehund, Taks c : Canis vertagus; legged 
(hos Shakesp.) halt, *ogs. laag-, lav-, steg-, stuthalt. 

badgir, se badgeer! 

badian ['ba'djanj ^ Stjernanis c: Fructus anisi 
stellati. 

badigeon [be'didgan] Kit n, hos Billedhuggere og 
Snedkere. 

badinage [fr.; 'badinidg] Sksemt, Sp0g c. 

bad-looking ilde udseende ; she is not . hun er ikke 
ilde, ser ikke ilde ud. badly ad slet; slemt; daarlig, 
ilde; things had been going . with [det var gaaet 
daarlig for (el. raed)] both uncle and nephew; need 
(or want) them (so very) _ trsenge haardt til dem, 
*ogs. traenge dem saart; ~ [slemt, haardt] wounded. 
bad-metal Knapmetal. 

Badminton ['badmintan] Badminton n; Badminton c, 
en vis Sommerdrik af R0dvin &c. 

iiadncss ['badnes] Slethed; Daarlighed, Slethed, dnar- 
lig Beskaffenhed c. 

bael ['be'al] $ bengalsk Kvfedetrre n. 

ba flaty ['bafati] Kattun n, bl. Manufakturister. 

baffle ['bafll vt narre; spotte; if the wind does not ~ 
[ikke narrerj MS; it ~d [spotted e] all our efforts; baffling 

[lunefuld, omflakkende, ustadig] wind; door dmp 

Leded0r; plate Beskyttelsesplade. baffler En som 
narrer; Tilintetgorer, Forstyrrer c af Plan &c ; slaaende 
Modbevis n, Trumf c. 

baft [baft , bafta ['bafta] mere Kattuu n [baffaty]. 

bag [bag] s Sa?k, Pose; Haarpung; Taske, *ogs. Vseske 
c; vet Yver, *ogs. Jur w; Kuffert [travelling -7; _s si 
Beuklreder, Bukser [t rousers]; get the - faa Fur, ogs. *faa 
Lubepas, *faa Fyg [get the sack]; make a good . sp 
g0re god Fangst; we've made a pretty good ., ogs. vi 
har haft ganske god Jagt; -(s) made Fangst c, (Fangst)- 
udbytte n; Jagt c, Jagtudbytte n ; put your head in a 
-/ hvor vil De hen ? gaa hjem og Issg Dem ! *ogs. De 
da! bag vt putte (el. pakke) i Saek el. Pose; fig drive 
ind i en Seek, klemme op i en cul-de-sac; sp fange; 
flake; vejde, faelde, nedlaegge, skyde; a ~ged army; i 
himself, ogs. for!0be sig. bag vi pose sig, laegge sig 
(el. ligge) i Poser; a ~ging [poset] waistcoat. 

bagait ['ba 'ga-it] hind Have c, Haveland n. 

bagasM [ba'gas] Bagasse c, Rester af Sukkerr0ret 
[canetrash]. 

bagatelle [baga'tel] Bagatel, Ubetydelighed c, pi ogs. Smaating pi; sp <Halvbillard c, en afaendret Form af 
Billardspil. 

Bagehot ['be'dgat] s. 

bag-fox sp S8ekkeroev, en i en Sa?k p. Jagten med- 
bragt Rsev, der slippes og derefter jages [bagman]. 

baggage ['bagidg] ^ Bagage c, Tros; is. amr Rejse- 
t0j n, Bagage; cont Sk0ge git; (joe git) T0jte, T0s c; 
bag and ~ med Pik og Pak; car amr Bagagevogn; 

smasher joe amr (Jernbane)port0r c; waggon 

Bagagevogn, Trosvogn. 

baggala ['bagala 1 ] J, Baggala c, arabisk tomastet 
Baad, i det indiske Hav. 

bagging a poset, som hsenger i Poser, bagging s 
Ssekkelserred n; - factory Posefabrik; S?ekkefabrik. 

baggit ['bagit] Hunlaks c. 

baggy ['bagi] poset; vid som en Srek; - trousers. 

bagh [ba-g] hind Tiger c. 

Baglers ['baglaz] pi: the ~ Baglerne. 

baglo ['biiglo 1 '] s, se baggala! 

bag] man ['bagman] mere Haudelsrejsende. Nu aim. 
commercial traveller; sp si Stekkeraev c [bag-fox]; 
net Posenot, *Kilen6t. 

bagnio ['banjo] f Badehus, Bad; Bordel n; keeper 
Bordelvpert(iude) c. 

baglpiper J^ Ssekkepiber c; pipes: a pair of ~ ^ 
en Ssekkepibe; reef J, uuderste Rev, i M?erssejl. 
bagsman s, se bagman! 

baguette [ba'get] arch lille (*liden) Rundstav c. 

bag-wig ['bag'wig] Pungparyk c. 

bah! [ba-] int ba! (aa) pyt! 

Bahama [ba'ha-ma] s: the _ islands, the _s Bahama- 
0erne. 

Bahia [ba'(h)i'a] Bahia n. 

BaYkal ['baika-1] Bajkal n; Lake ~ Bajkals0en. 
Baikaleaii [bai'keUjan] bajkalsk, Bajkal-. 

bail [be 1 !] vt deponere; jur 10slade mod Kavtion; gaa 
i Kavtiori for; he was ~ed out, 10slodes mod Kavtion; 
_ up, is. i Austr. sZ staudse, stoppe (og plyndre), om 
Stratenr0ver. Ogs. skrevet bale up; they were ~ed up, 
and making some resistance, were shot down and all 
their gold stolen, bail [be ! l] s Kavtionist; Kavtion; 
Hank, *ogs. Hav, p. Kedel &c; sp Tvserpind c, paa 
Wicket; he was only a ~ det var blot en Kavtionist; 
find ~ skaffe sig Kavtion el. Kavtionister; go (put 
in) _ gaa i (stille) Kavtiou ; a couple of ~ [aldrig bails 
i pi] et Par Kavtionister ; the man is out on ., paa fri 
Fod mod Kavtion; the prisoner was admitted to ~, flk 
Lov til at stille Kavtion. bailable som kan loslades 
mod Kavtion ; the charge is not a ~ matter der kan i 
denne (el. i en saadan) Sag ikke stilles Kavtion. bailee 
[be 11 !! 1 ] jur Depositarius, Modtager c. bailey ['be'li] 
t Ydermur, v. et fevdalt Slot; Ydermur; ydre Borg- 
gaard c; the Old Bailey Garnle Bailey n t et Retslokale 
i London, Sfedet f. the Central Criminal Court, bailie 
['beUij s, se bailey! sc Foged c. bailiff ['be'lifj Sogue- 
foged, *Lensmand; Underforvalter c. bailiwick ['beUi- 
wik] Sogn, ogs. *Fogderi, *Lensmandsdistrikt n. bail- 
ment ['be'lmant] Sikkerhedsstillelse, Afgivelse c af De- 
positum t. Sikkerhed. 

hain't, balnt [bent] v p er ikke [ain't, isn't]; this is 
the tenth, ~ it? 

It a Irani ['bai'ra'in] Bajranic, Mahomed anernes Paaske, 
efter Ramadan fast en. 
bairn [bae'an, beru] sc Barn n. 

bait [be't] sp Madiug, ogs. *Lokkemad, *Mad c, Agn w; 
til Rovdyr: Lokkemad c, *is. Aate c & n; Hidsniug c, 
af Dyr, in. Hund; Forfriskniuger pi, indtagne under- - i- u-] osv. lange som 1 for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] bat; (&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a-] hurt; [a] i nner; bai bal vejs; Beden, ogs. *Hvil, Rast; Jt Hvidsild c: Cltipea 
alba [whitebait]. Se nibble! the _ took, is. ban bed p. 
Krogen, *ogs ban gik p. Agnet; swallow the . bide p. 
Krogen, *ogs. gaa p. Agnet; be in a ~ p vsere vred, 
vsere vild, *ogs. vsere vond ; put him in a ~ g0re ham 
vred, *ogs. gj0re ham vond, faa ham sint, erte ham 
op. bait vt ssette Madiug paa, *segne, ague; udlsegge 
Lokkemad (*Aate) i el. paa; hidse; fig plage, forf01ge; 
~ [hidse] a bear; . (up) the ground (or pitch, spot, swim) 
udkaste Lokkemad til Fisken (for at den skal sarnie 
sig;, *fly, flu ; - the horse lade Hesten bede, ogs. *fodre 
Hesteu, give Hesten Foder. bait vi bede, ogs. *indtage 
Forfriskninger, holde Hvil el. Rast, raste; bede, ogs. 
*fodre, fore; we stopped to ., ogs. vi stand.sede for at 
give Hesten(e) Foder; ~ for all fish mede (*lsegge Agn 
ud) efter alt muligt. baiter bl. a. Forfelger, Plageaand; 
Driller, ogs. *Ertepotte c [teaser], 

baito ['be'to ?] anglo-hind f. wait you vent (hvor du 
er)! I Kiplings Soldiers Three. 

bait-stables pi Foderstald c. Tit i Forbindelstn livery 
and bait stables. 

baize [be 5 z] Baj c & n, et vist Uldt0j. 

iiajan ['be'dgan] sc univ Rus c [bejan]. 

bake [be j k] vt bage; stege, i Ovu, i Aske, i Solen; 
brsende, om Potter, omTegl 1 ; _ [stege] apples; baking 
apple Madseble; the meal which ~d her [hvoraf hun 
bagte sine] cakes; a ~d [stegt] leg-of-mutton, bake vi 
bage; bages; steges; the horses were baking [stegtes] in 
the sun; ..house Bageri n. baker ['be'ke] Eager c; a 
Js dozen si tretten, (undert.) fjorten. Eftersom der 
gives et eller to Br0d p. K0bet; give him a ~'s dozen 
si give ham eu ordentlig Lussiug, *ogs. rundjule ham; 

Js salt Hjortetaksalt; legged kalvbenet, *kalvbent. 

baking Bagning, *ogs. Bagst; Bsegt, *Bagst c. 

bakshish s, se backsheesh! 

Balaam ['beUsm, 'beHi-im] bibl Bileam c; si Spalte- 
fyld c & n, Spaltef0de c, for Aviser. 

balachoiig ['balatjarj] Rejepulver (*Raekepulver), Fiske- 
pulver , et kinesisk Krydderi. 

balalaika [bala'laika] Balalajka c, russisk Citer 
med to eller tre Strenge. 

1. balance ['balons] sfig Veegt, Vsegtskaal; Overvsegt; 
Forskel, Difference, Rest; is. amr Rest c; Overskud n; 
mere is. Saldo; mere Balance; Vejning (mod hinanden), 
Sammenligning; Vurdering c, Sk0n; rigtigt (el. ret) For- 
hold n, Ligevsegt, Balance; Uro c, i Ur; the Balance 
ast Vsegteu ; disturb the ~ of power in Europe for- 
styrre den evropseiske Ligevaegt; it is an even ~ Vaegt- 
skaalen vakler (*ogs. vejerj, det staar paa Vippebrsedtet 
(p paa Vip), det vejer op, F *ogs. det staar p. Bil begge; 
det gaar lige op, *ogs. det gaar op i op ; hold the . of 
power have Overmagten, have Overvaegten; strike the 
. mere opg0re Balaucec; a . of parties took place der 
begyudte en Vseddekamp mellem Partierue; turn the ~ 
g0re Udslaget, la?gge det afg0rende Lod i Vsegtskaaleu; 
hang in the ~ staa p. Vippebreettet, F *ogs. staa p. 
Bil begge ; the fate of the bill hung in the . ; his life 
hung in the _, ogs. han svsevede mellem Liv og D0d; 
push (or throw) him off his - bringe barn ud af Ba- 
lance el. Ligeva?gt, lade ham miste (el. tabe) Balanceii; 
owing to the close ~ of parties p. Grund af deu knappe 

1 Dog skelnes der tildels netop mellem at broende 
og at bage Tegl: I ^Egypten brsendte man ikke 
Teglene, men bagte dem i Solen. A. Chr. Bang 
til et Sted i Vogts Bibelhistorie, mellemste Format, 1890. (el. ringe) Forskel i Partiernes Styrke, fordi Partierne 
staar (. . . stod) neesten lige 1 . 

2. balance ['balans] vt veje fig- overveje; bringe i 
Ligevsegt, briuge (el. faa) til at balancere; opveje, veje 
op; veje mod hinanden, sammenholde, sammenligne; 
mere balancere, saldere, afslutte, om Bog el. Konto &C; 
~d, ogs. i Ligevsegt; stabil; vel afvejet, symmetrisk; 
equally ~d, is. i Ligevsegt; ligevaegtig; ~ the account, 
ogs. slutte Kontoen (el. Regningen, Regnskabet); the 
Emperor ~d [afvejede] his favours with an impartial 
hand; ~ his income faa sine Indtsegter (og Udgifter) t. 
at balanceve, bringe Balance i sit Budget; - [svigte] 
the mizen; -partners g0re Balance, figurere (f. sin 
Dame, f. sin Herre); parties were nearly equally ~d 
Partierne stod og vippede, stod nsesten lige, var nresten 
jsevnstserke ; was evidently balancing in his mind 
[overvejede] whether he should . . . 

3. balance vi balancere, veje lige, vsere i Ligevsegt, 
veje op ; mere balaucere, stemme, om Regnskab &c; 
gaa lige op, *ogs. gaa op i op; vtere uvis; flsh Men- 

neskesederc: Carcharias; pole Balancerstang; reef 

Svigtereb, Diagonalrev; vt klosreve; sheet mere 
Status c; file his _ gaa t. Konkurs, opgive sit Bo; 
step ^ ferste Gang0velser pi, Rekrutgang, Rekrut- 
march c; verge mech Balancerstang c ; wheel Gang- 
fa jul, Stighjul, Echappement n, i Lommeur. 

balas ['bales] a: ~ ruby Ballasrubiu, Rubin balais, 
Rubin spin el c. 

Balaton ['bfilatan] Plattense c. 

balaustine [ba'lft-stln] ^ vildt Granatrebletrse n. 

balbuties [bal'bju'/ii z] path Stammen c. 

balcony ['balkeui] Balkon, Altan ; ^ Vsegtergang c, 
Galleri n. 

bald [bald] skaldet; n0gen, bar; om Fugl: bseldet, 
ogs. *fjserl0s; ^ blad!0s; a ~ crown; . on the top of 
the head flenskaldet, *fleinskaldet ; ~ wheat stak!0s 
Hvede. 

baldachin ['baldakin] Baldakin, Tronhimmel c. 

baldcoot s, se baldicoot! 

balderbrae ['ba-ldabre 1 ] $ git Baldersbraa, Liuharts- 
urt, *Balblom, Balderbraa c: Pyrethrum inodorum 
[mayweed]. 

balderdash ['b&'ldadaj] Miskmask, Lavsammeu; is. 
P01sesnak, Vr0vl, *ogs. T0v, R0r n. t 

bald|head Skaldepande c; ..headed (flen)skaldet, 
*(flein)skaldet; snatch him ~ \ stikke ham ganske ud, 
tage Luven fra ham. 

baldicoot ['ba'ldiku't] egl n0gen Vandh0ne (*Soth0ne); 
fig kronraget c. Ogsaa baldcoot. 

baldly ['ba-ldli] ad skaldet; n0gent, uden Pynt el. 
Broderier; ligefrem, ligetil. 

baldmoney ['baldmAni] $ Bj0rnefennikel c: Meum 
athamanticum. 

baldness Skaldethed; N0geuhed, Barbed c. bald|pate 
Skaldepande c; pated skaldet; rib Svinekotelet c. 

baldric ['baVldrik] Akselskserf n. 

Baldwin ['ba-ldwin] Balduiu, Boldevin. 

bale [bel] s git & list Elendighed, Sorg, Ulykke, 
N0d c; when ~ is hext, boot is next naar N0den er 
st0rst, er Hjselpen nsermest; the idol could work bitt 
little . [volde lidet Fortreed] at the bottom of a good 

i Mk. ogs. N. Univ. & Skoleann. 1893, P. 188 (Juell- 
T0unesen): I Tegniug drev man det til Ornamenter og 
Genstande with a balance o: med to Sider, bestaaende 
af tilsvarende krumme Linjer. [e f ] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [S] ^e; [b] thin; [J] she, [g] measure; [rj] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. Bal 70 bam deep n-ell bale s mere (Vare)balle c /- of merchandise]. I 
bale vt pakke 1 (el. som) Bailer; stacks of ~d hay | 
Stakke af He i Bailer; . up einballere, indpakke, pakke 
(i Bailer), bale vt 0^ ; Ifense, 0se (laens) ; > out [0se 
Isens] a boat; ~ out [bakke op] the peasoup. bale : 
_ up si standse, stoppe. Se bail! 

Balearic [bali'iirik' a: the ~ islands Balearerae. 

baleen [ba'li ir Hvalbarde c, Hvalben n. 

bale-fire sc Signalild, Bavn c. baleful ['beUf(u)l] for- 
dttrvflig; odeheirgeude; farlig, frygtelig; giftig. 

Balestier [bo'lestia, 'balostio] s. 

Balfe [bftlf s. 

Bal four ;'balfuoj s. 

ball "> 'ba li, hind is. Offer n, til en Gud. 

ballki [ba'li'ki] russ. roget St0r(ryg) c. 

Ballol 'l..'ilj.>l s. 

balist j'balistj Ballist c, en Kastemaskine. balister 
[ba'listo; Arrabrost, Laasbue c [arcubalist]. 

Balize [b& 'li'z s. 

balk [ba'k] s Agerren; Bjselke; fransk Kant, en Form 
af Trrelast; fig Skuffelse, Streg i Regningen; Hindring c, 
Afbr?ek n; min (Lejes) Forsna?vring c. Sml. baulk! 
balk vt agr rispe; tilokse, ogs. *ruhugge, *grovhugge, 
rubbe (i Skoven), om T0inmer; fig skuflfe; spotte, g0re 
tiliutet, tilintetg0re ; bedrage, narre [for of], forholde 
[ham en Fornejelse him of a pleasure}. Sml. baulk! 
~ed, ogs. fejlslagen; _ him of a customer skille ham 
ved en Kunde, tnekke en Kunde fra ham. balk vi 
standse brat, standse med et, F *ogs. stoppe (plud- 
selig) op, braastanse; gaa bag Tojleu, om Hest; he ~ed 
in his speech. 

Balkan f'ba-lkan, bal'ka'n] : the ~ peninsula Balkan- 
halv0en; the ~(s) Balkan n. 

balker f'ba'ka] En der skuffer (forstyrrer, tilintetg0r); 
Hest som gaar bag T0jlen, stfedig (*sta) Hest; Varsler, 
Udkigsmand (F *ogs. Udkik, Udkiger), Signalmand c, 
paa Sildefangst: varsler Stirnernes Reining, balky amr 
som gaar bag Tejlen. 

ball r b&-l] sp Boldt, ogs. *Bold, *Bal; sp & art Kugle; 
Balde, i flere .tilff; ret Pille, t. Hest [horse-ball] ; Tin- 
grube, i Cornwall; Luppe c, *Smeltestykke, i Jternfabr 
rbloom]; N0gle, *N0ste n [_ of yarn &c] ; . of the eye 
(knee) 0jesteu c (Kmeskal c); three (red) ~s tre (r0de) 
Kugler, is. *som Pantelaauerskilt ; keep up the , fig 
holde Samtalen gaaende; play at - spille (el. slaa) Boldt 
(ogs. *Bold, *Bal); fire ivith . skyde skarpt. ball [b& 1] 
sp Bal n, Dansefestc; give them a .. g0re (el. give) et 
Bal f. dem; be at (go to) a (or the) ~ vsere (gaa) p. 
Bal. ball vi: the horse ,s, samler Sne p. Hovene. 

ballad ['balod; (Folke)vise; (Gade)vise c; ..monger 
Visesa-lger c; poetry Visedigtning; ginger Vise- 
sanger; Gadesanger c. 

ballahon ['balohu ] ^ Ballahou c, en Slags hnrtig- 
sejlende Tomaster m. Skonnertrig, i Vestindien; slet 
Skib n, *ogs. Filleskude c. 

ballam ['balem] Kano c, bl. Perleflskere p. Ceylon. 

ballan ['balon] ; . wrasse Jf Berggylte, *ogs. Berg- 
sugge c: Labrus maculatus. 

ball-ari(l-sork.-t Ledhoved n med Ledskaal ; . joint 
Kugleled. 

ballarag ['balarag vt p kujonere, *ogs. topride, n0d- 
true [bullyrag J. 

ballast ['biilast; Ballast c; Grusdakke n, paa Jsernb; 
discharge (or heave, take out) the . skyde Ballasten; 
she will stand and shift (or stands and shifts) without 
- Skibet kan ligge tomt og forhale uden Ballast, bal- 
iMt vt ballaste; gruse; vi indtage Ballast; gruse. ballastage 'balastid/,;. Ballastpenge pi. ballast) hea?er 
Ballasthiver, lighter -Pram, ballasting Ballast; Grus- 
ning c. ballast-naggon Grusvogn. 

ball | cartridge skarp Patron; cock Svommekran; 
dmp & art Kugleventil c. 

ballerina [bate'ri'na] (Ballet)danserinde c. PI ballerine, 
ballet ['bftlit] Ballet c. 

Balliol ['beUjal] s. 

ballista [ba'lista] art Ballist c, en Kastemaskine. 
ballister [ba'lista] Armbr0st, Laasbue c [arcubalist]. 
ballistic [ba'listik] Kaste-, ballistisk; -s Ballistik c; 
Projektillaere c. 

ball-lightning Kuglelyn. 

balloon [ba'lu'n] Ballon; Ballon, Glasbeholdei c. 
balloon [ba'lu-n] vt udspile, opbl?ese; fig g0re staerk 
Reklame for; fish Pindsvinflsk : Diodon. balloonist 
[ba'lu'nist] Ballonf0rer, Luftskipper c. balloonry [-rij 
Luft-Fart, -Sejlads c, -Skipperi n. 

ballot ['balat] s Kugle, brugt v. Stemmegivning ; al- 
mindelig: Stenimeseddelc; Antal n afgivne Sternrner; 
(skriftlig, anonym) Afstemning, Stemmegivning, Vo- 
tering c [private ~J; complete the militia by ~, ved 
Lodtr?ekning ; become members without ,, uden Vo- 
tering. ballot vi stemme (skriftlig, anonyrnt), votere; 
box Valgurne c. 

ball|practice ^J Skyde0velser pi, Skarpskyduing c; 

proof kuglesikker, skudfast; room Balsal c; shoot- 

iug Skarpskydning. bailsman Jongl0r c. balllralre 
Kugleventil [ball-cock]; work Arbejde i Tiugrube. 

bally ['bali] p praegtig, ypperlig, *ogs. grusk [bully 
a] ; a -. horse, picture, run; let us make . asses of 
ourselves! bally ['bali] s ir By c. Et Led i mange 
irske Stedsnavne. Ballyacliath [bali'akliilb]. Egl Ris- 
gaerdernes (*FlettegfBrdernes) Stad, et irsk Navn for 
Dublin. 

balm [ba'm] Balsam; Balsam, Vellugt; Lfegedom, Lin- 
dring c; - of Gilead Mekkabalsam ; ..cricket ent Tree- 
L0ber, -Pikker, *-Kryber c : Certhia familiaris. Dette 
Ord, der forekommer i A. Tennysotis Dirge, er opkom- 
met v. Misforstaaelse af T. Baumgrille. Se Murray^ 
Ordbog og The Westminster Gazette 1893. 121 ! 

Balmoral [bal'marol] Balmoral n, et kongeligt Slot i 
Aberdeenshire i Mellemskotland. balmoral Slags m0n- 
stret Sk0rt n; (Dame)sn0rest0vle c; ~ stockings skotsk- 
vsevede Str0mper. 

balmy ['ba'mi] balsamisk; balsamisk duftende; Itegende, 
lindrende; si aandssvag. 

balneum ['balniAm] lat. Bad n; ~ Marios chem Marie- 
bad, Vandbad. 

balsa ['balsa] Fiskeflaade c, ved Det stille Hav; lif e ~ 
Reduingsflaade, af Kavtschukpuder. 

balsam ['balsam] Balsam c; garden ~ Balsamine c: 
Impatiens balsamina; - of Mecca Mekkabalsam. bal- 
samic [baTsamik, b#l-] balsamisk; laegende; lindrende. 
balsamine ['ba'lsamin] ^ Balsamine c: Impatiens bal- 
samina. 

Bait [baXOlt] Balte(r) c. Jvf. Baltic! 

Balthasar [bal'be'sa] Baltasar, Beltsasar c. 

Baltic [ba(-)ltik] baltisk, 0sters0-, 0stersoisk ; the . 
Det baltiske Hav, 0sters0en. 

Baltimore ['b&C)ltiin&-]. 

baluster ['balasta] Baluster, Tremme c i Rsekvserk 
balustrade [bala'stre'd] Balustrade c, Raekvaerk, *ogs. 
Haandrev n. 

bam [bam] s Snyderi, *ogs. Jux n; Historic, *ogs. 
Skr0ne c. bam vi snyde, *ogs. juxe. 

bamboo ]bdm'bu-] Bambus c, Bambusr0r: Bambusa la- i- u-] osv. lange som i for, fed, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [&] hot; [A] hwt: [c'] hwrt; [9] inner; bam 71 ban arundinacea; Bamboo n, Slags uglasseret, brungult 
Porcellsen. bamboo [bdm'bir] vt prygle m. Bambus. 

bamboozle [bam'bu'zl] vt si snyde, *ogs. juxe. bam- 
boozler si Snyder, joe Snydenstrup, *ogs. Juxer c. 

Bampfield ['bampfHd] s. 

ban [ban] s Kundg0relse c; pi Lysning c, til ^Egte- 
skab [the ~s of marriage]; Forbud; Ban n, Forbaudelse; 
(Rigens, Rigets) Akt; Pengestraf c ; bid (or publish) the 
-s lyse til jEgteskab ; forbid the ~s between . . . and . . . 
nedlsegge Indsigelse v. Lysningen for . . . og . . .; place 
a ~ upon, is. ssette i Samfundets Ban; place a potent 
_ on the business of prizefighting nedlsegge et kraftigt 
Forbud mod Bokserfaget; the -s were published today 
idag lystes der f. hende (el. dem), joe idag faldt hun 
ned fra Prsedikestolen ; publish the ~ of the Empire 
against him erklsere ham i Rigens Akt; be (come) under 
the ~ of the law vsere (komme) i Lovens Ban; fall 
under the ~ of Government authorities komme p. Re- 
geringens sorte Brset; place under a ~ ssette i Ban; 
saette i Samfundets Ban; put him under the ~ of the 
Empire erklsere ham i Rigens Akt. ban [ban] v git & 
sc bande; ~ning away at a deuce of a rate, ban [ban] 
s Ban, Guvern0r c, for Eks. i Kroatien. 

banal ['betaal, 'banal] banal, triviel. ^banality [ba- 
naliti] Banalitet, Trivialitet c.; 

banana [ba'mvna] Adamsfigen, Banan, Paradisfigen, 
Pisang c, Frugten af Musa paradisiaca; ~ man si 
Queenslsender c. 

banat ['bauat'j Banat n. Se ban! 

banco ['banko u ] Bank, is. den venetianske; Banko, 
Baukom0nt c, Bankopenge pi, mods. Kurant ; mark ~ 
Bankomark; sittings in ~ jur regelmsessige Sessioner af 
de h0jere Retter i Retsterminen. 

Bancroft ['baqkraft] s. 

band [band] s Baand, ogs. fig; (Dame)baelte n; *, 
Forsteerkningslap, Styrkelap c; pi Prsestekrave c, Blad- 
krave c [clerical ~s]; pi (Jurists) Krave c [legal ~s]; 
Forening, Skare c, Samfund; Musikkor, Musikkorps n, 
Musik c, ^ ogs. Spil n [~ of musicians] ; a gold . en 
Guldsnor, en Guldtresse; _ of hope Ungdomsforening c, 
for Totalaf hold; a composition for a full instrumental 

for fuldt Orkester; in ~s under (Kors)baand. band 
vt binde, knytte; mserke m. Baand; samle, forene; cont 
sammenrotte; ~ed, is. (stribet) m. Tvserbaand; si sulten. 
band vi rotte (el. Isegge) sig sammen. bandage ['ban- 
didg] s Bind n, Forbinding, Bandage c; Brokbaand n; 
cooling ~s kolde Omslag; the . [Bindet] was taken 
from his eyes; it has torn the ~ off my eyes; still with 
the ~ on my eyes, bandage ['bandidg] vt forbinde; 
binde for [0jnene his eyes] ; his eyes were ~d, is. nans 
0jne blev tilbundne, der blev bundet f. bans 0jne; _ 
(up) their hurts forbinde deres Saar. 

bandalore ['baudala-a] Slange c, et Legetej som kan 
kastes til Jorden, men v. Hjselp af en Spiralfjeder kan 
springe tilbage i Haanden. 

bandan(n)a [bd'n'dana] mere Bandanna c, Slags indisk 
T0rkleede. 

bandar [?] hind Abe c [monkey]. 

banrlari [ban'da-ri] hind Kok c [cook]. 

liaiida-soap ['band8so u pj indisk Muskatsm0r n. 

bandbox ['bandbaks] (Dames) Hataeske c; neat as a ~ 
net som et pillet Mg\ he (she) comes out of a _ fig 
nan (hun) ser ud, som om ban (hun) kom lige fra 
Skrsedderen (Modehandlerinden) ; maker Paparbejder 
c. bandelet ['bandalet] arch lille (*liden) flad Liste c. 
bandelore ['bandala' 9 ] sp Slange c. Se bandalore! 

banderbast [banda'ba'st] hind Orden; Ordning c. banderole ['bandaral] Vimpel; Trompetsnor medKvast, 
Banderole; Lansefane c. 

bandicoot ['bandiku't] soo Bandikut, avstralisk Pung- 
grsevling c: Perameles. 

banding bl. a. Partidaunelse; Sammenslutning; Stribe, 
Linie c; Baand n; its -_ [Stribning af] the stream with 

colder and warmer water; indistinct .s; plane Not- 

h0vl m. Baksav (*Baksag). 

bandit ['bandit] Bandit, R0ver, Stimaud c. banditti 
[ban'diti] pi Banditter, R0vere ; the captain of ~ Ban- 
ditchefen, R0ver-H0vdingen, -Kaptajnen (*-Kapteinen); 
a party of ~ en R0verbande ; a ~ [en hel Bande] of 
bailiff's followers. 

bandle ['bandlj ir 61 Cm., omtrent 1 Alen c. 

bandlet ['bandlet] arch lille (*liden) flad Liste. band)- 
man J^ Hoboist, Spillemand c; master Musik- 
instrukt0r c. bandog Lsenkehund, *ogs. Bandhund. 
bandoleer [baudo'lia] ^ Akselrem c med Kuglepung 
&c, Bandoler n. Nu cartridge-box and shoulder- 
belt, bandoline ['bandolin] Bandolin(e) c, Kvsede- 
slim n. 

bandore ['ban'da a ] J^ Pandore c, Sstrenget Guitar. 

band-plant: large ~ Sf Vinca major c. bandrol s, se 
banderole! bandsaw Baandsav, *Baaudsag. bandsman 
Hoboist, Spillemand c [bandman]. band-stand Musik- 
tribune. 

bandy [? 'ba'ndi] hind Vogn c, K0ret0j n. bandy 
['bandi] sp b0jet Boldtrse, *b0iet Baltrse; Spil n med 
Bandy, Bandybold; sZ Sekspenny c. bandy vt kaste (el. 
slaa) frem og tilbage, slsenge fra Mund til Mund; skifte, 
(ud)veksle, give og faa; _ [udveksle] compliments; let 
not obvious truths be bandied about [slsenges fra Mund 
t. Mund] in a disputation! -words skifte (el. udveksle) 
mange Ord; bides, mundhugges; legged hjulbenet, 
*hjulbent; legs Hjulben. 

bane [beta] Gift, Forgift, is. fig & i smss.; fig Bane c; 
Banesaar, Ulivssaar; Forlis n, Undergang; vet Lever- 
syge, *ogs. Mingle c, hos Faar; _ and antidote Gift og 
Modgift; money, thou _ of bliss! . . . du Lyksaligheds 
Ruin! the ~ of the case (cause) det som gjorde, at 
Sagen tables (det hvorpaa Sagen strandede); this was 

the ~ of his life, blev bans Livs Ulykke; berry Drue- 

munke c, *Ormegra?s, Svinebter, Troldbser n: Actcea 
spicata. baneful giftig; fordservelig. banewort ['beta- 
wat] Galnebser n, ogs. *Belladonna c: Atropa bella- 
donna. 

Banff [bamf] s. 

bang [ban] vt banke, slaa; smaelde med; lade brage 
el. dundre, dundre paa; dsenge, prygle, p *svolke; 
si slaa af Marken, overgaa, tage Luven fra [beat]; 
klippe tvsers af; arrangere med (el. give) Paudehaar; 
the present style of ~ed girl, Pige med Pandehaar; 
that's what ~s me most about it all det er f. mig det 
ufatteligste v. den hele Sag; - the door slaa D0ren i m. 
Brag, smselde m. D0ren; _ [dundre 10s paa] a drum; 
~ a hand on [slaa i] the table, bang vi smaelde, 
dundre, brage; a couple of men-of-war ~ing away [som 
dundrer 10s] at each other, bangs Slag; Smseld, Brag, 
Dr0n ; Paudehaar n [bangs], bang ! int bum ! bang 
[ban] s Bang c & n [banguej. 

Bangalore [bango'la' 9 ] s. 

banghy ['barjgi] hind Skulderaag n; Pakkepost; Baerer, 

Drager c, Bud n; bedar (Last)drager, Bsererc; trallah 

[-wala] Mand med Skulderaag, (Last)drager, Bserer c. 

banging ['barjirj] a si svaer, stor svser, som bar 
vasket sig; a - fellow en stor Prygl, *en stor Rusk, p 
en svser Svolk. [e 1 ] hate; [o u ] so; [ai] I; [an] ot; [ft] the; []>] thin; [/] she; [z] measure; fn] siwflr; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. Ban bar Bangkok "ban'kak] s. 

bangle ['bantf] Armring [bracelet J; Ankelring c. 

Bangor 'bMij-.-i'- .- 

ban in* [barjz] pi Pandehaar /. 

bane-tail lang, klippet (Heste)hale. 

banjfuc [ban] hind Bang c A , et Berusningsmiddel 
af Hampeblade. 

bang-np ['\ iirj Ap] sJ forstcrangs, *ogs. gild, grum, grnsk. 

banirnan ;?J (zuluisk) Stik-Assegaj c. 

banian ;'banjan] hinduisk Kobmand, Banjan 1 ; Banjan- 
Kjortel, -Kappe c; indisk Figentne n [banyan]; ~ days 
<. Fastc-, Fiske-, Grod-Dage. 

haniRh i'ba'ni/] vt forvisc [fra Riget (from) the king- 
dom; til to ; fig ogs. banlyse, fjerue, fordrive, forjage; 
_ himself gaa i frivillig Landflygtighed. banishable 
om kan forvises; som kan medf0re (el. straffes med) 
Forvisning; a - offence, banishment [-mont] Forvisning 
c ; place of - Forvisningssted. 

banister Cbanista] Balustre, Tremrae c, i Raakvserk 
[baluster]. 

banjo ['ba'ndgo 11 ] Banjo, Negerguitar c; frame 

dmp Skrueramme. baujoist ['bandgo u ist] Banjoist(inde) 
c. banjore ['bandga 8 ] s, se banjo! 

bank [bank; s Banke, i adskillige tilff.; (Flod, *Elve)- 
Bred : Bakke, Greftevold ; mere Bank c ; a _ of clouds 
(raspberries; violets) en Skybanke (en Hindbrerbakke, 
*Bringeb?erbakke; et Violbed); how's the .? si hvordan 
staar det til med (*hvor stanr) Finanserne? keep Jfee.holde 
(el. Isegge) Bank; he is as rich as a ~ han bar Penge som 
Gnes; deposit (or lay up) at (or in) a - indsaette i en 
Bank, sa?tte i Banken; mining by ~s Strossebrydniug c; 
give each other down the ~ f give hiuanden ordentlig (paa 
Pukkelen), *ogs. give hinauden fuldskurende; stock in ~ 
Bankkapital; stand in the .. bank vt omdremrae; si 
anbringe i Sikkerhed; _ the fires & dmp bsenke Fyreue. 
bank vi saette i en Bank, saette i Banken; drive 
Bank(ier)forretninger ; _ up, om Skymasser: trsekke op; 
you must - [dele] with me si. bankable anbriugelig, 
i Bank &c. baiikjbill Bankveksel; is. amr Banknote, 
Pengeseddel c; ..book Bankbog, Kontrabog, m. Bank; 
Bankprotokol c. banker ['banks] Bankier, Veksellerer 
(*Vexeller), Peugehandler ; Bankfisker; Bank-Fisker c, 
-Fartoj n, -Skojte; austr flonimeude Flod el. Elv, Elv i 
Flom (belt op t. Bredderne), *ogs. flo Elv c ; the river 
was then nearly half a _; I wish you, would let me be 
your . for [tjene Dem m.] a hundred pounds; came 
from his Js, fra sin Bankier. bank-holiday [bank'halide] 
Bankferie. banking Bankvaeseu n; Bank(ier)forretninger 
pi [ogs. _ business] t Pengehandel c; _ firm or house 
Bankier-Firma, -Hus. banknote Banknote, Pengeseddel 
c; postbill Bankanvisuing, paa 7 Dages Sigt. bank- 
rapt ['bankrapt]Bankerott0r,Fal lent, *ogs.Opbyderc; 
turn -(a) fallere, F spille Bankerot, f *spille op. bank- 
rupt a bankerot, fallit; go . gaa baukerot el. fallit; 
make him , gore ham baukerot, ruinere ham. bank- 
nipt t gore bankerot, ruinere. bankruptcy ['bankrapsi] 
Bankerot, Fallit, Konkurs c, go into ~ gaa (til) Konkurs 
Ac; . court Skifteret. 

bankshall ['bank/al] hind Pakhus; Havuekoutor n. 

bankMock Bankaktie. 

Bannatyne ['banatain] s; . club, en litener Klub der 
har udgivet adskilligt af aeldre sc Poesi. Opl0st i 1859. 

1 Dissc er bekendte f. deres Nyjsomhed. Spiser slet 
ikke Ked. Deraf saadanne Udtryk som Nor must it be 
forgotten that a Banian will flourish, where even a 
Jew would starve. The Mail 25. 5. 1888. banner ['bana] Banner, Mserke n. banneret ['banaret 
Banncrherre c. Ogs. lord -; seven lords ,. 

bannock f'Muak] (flad) Kage c. Bannockbnrn ['ba- 
nak'ba-n] s. bannock-fluke Jf sc Pig(h)var, *ogs. Sand- 
hverv c fturbotj. 

banns [banz] pi Lysning c [bans]. 

banqnet ['barjkwet] Banket c, Gaestebud n, Fcstc; a. 
| held to Odin en Fest f. Odin, banquet ['bankwei] vt 
gere (et) Gaestebud for, bevaerte. banquet vi feste, 
V3ere til Gsestebud; leve h0jt, *ogs. gasterere; ~ing hall 
Festsal, (i celdre Sprog:) Gildesal. banqueter Vsert; 
Gsest, Festeude c. 

banshee ['ban/I ] ir & sc dodspaaende Fe, *Drang c. 

banstickle ['banstikl] jf Hundestejle, Pigsild, *Sting- 
sild, prov Stikling c : Gasterosteus aculeatus. 

Bantam ['bantam] s. bantam ['bantam] Bantam- 
hene c. 

banter ['banta] vt spege (el. skasmte) med, drille. 
banter s Sp0g, Sksemt c, Drilleri n. banterer Sp0ge- 
fugl c. 

Banting ['bantirj] Banting. Is. Navnet p. en eng. Be- 
gravelsesentreprenar, p. hvem den af Lsegeu \V. Harvey 
opfundne Bantingkur f0rst blev an vend! ; do ~ p brnge 
Bantingkuren. bantingism ['bantirjizm] path Banting- 
kur c, en vis Afrnagriugskur. 

bantling ['bantlin] f Unge c, lille (*lidet) Barn. 

Bantu ['bantu] Bantu c & pi, en vis Folkea?t i Syd- 
afrika; Bantu, Bautusprog n. 

banyan ['banjon] $ Baniantne, iudisk Figentro? n: 
Ficus indica. Ogs. >,tree. 

baobab ['ba - obab, 'be 1 -] ^ Baobab c & n, Abebr0dtrse 
n: Adansonia digitata. 

bap [blip] sc (3-0res-, 7-0res-) Br0d n. 

Baphomet ['bafomet] Bafomet c, en Afgud el. et Sym- 
bol, som Tempelherrerne sagdes at tilbede. 

baptism ['baptizm] Dnab c; his - of fire Ilddaabeu; 
the sign of the cross is used in -, v. Daabeu. baptismal 
[bap'tizmal] Daabs-; . name D0benavn ; - covenant 
Daabspagt, *Daabspakt. baptist ['baptist] D0ber; Gen- 
d0ber, Baptist c; St. John the Baptist Doberen Jo- 
hannes, baptistery ['baptist(a)ri] Baptisterium, D0bested, 
Daabskapel n. baptistical [bap'tistikl] D0be(r)-, Daabs-. 
baptize [bdp'taiz] vt d0be [Barnet med Navnet M the 
child by the name of Margaret]; be -d a Christian, 
ogs. tage Daaben, lade sig d0be. 

1. bar [ba-<] s Slaa, ogs. *Bom, Stang; Tremme, 
Stang, f. Eks. i et Bur; Labank c, Tvsertise n, i Kasse; 
fig Bom, Hiudring, Skranke c, Stsengsel n; & Bauke, 
Barre, p Bar, forau Havn; Sandbauke, ogs. *0r, ved 
Flod- el. Elvemunding; Skranke, i Tingsal; fig Domstol; 
Skaenk, i Vsertshus; Restavrant, Restavration ; J" Takt-. 
streg; f Takt; sp Rsekke c [horizontal ~J; Baand, 
Tvserbaaud n, paa Fuglevinge; her Bjaelke; jur Ekscep- 
tiou, Indsigelse; mech Brajkstang c, *ogs. Spet n 1 ; the 
., is. Advokatstanden, Advokaturen c, Advoknternej)?; 
~s, ogs. Stangjseru [iron in ~s] ; parallel ~s bl. a. 
Stang c, i Gymnastik; the .s of a gate Tremmerue i 
et Led, *ogs. Stsengerne i en Grind ; the ~s of a fence 
Tremmeme (*ogs. Grinderne) i et Gserde; -s of rest J* 1 
hele Pavser; the . of [Barren (F Baren) ved] Sandy- 
hook; a - of soap en Stang Ssebe; create new .s to 
commerce skabe nye Skranker (el. Staangsler) f. Haude- 
len; a case at - en Sag der mi procederts, som 
staar f. Retteu; a trial at _ eu Sag f0rt f. en West- 
minsterdomstol. Mods, a case at nisi prius; below the 

1 Larsen (1897) har: Lauer (paa Hest) bars. [a- i- ir] osv. lange som i far, 'eel, too}- [bft] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [9-] hurt; [a] inner; bar 73 bar ., is. parl nedenfor Skranken, i Uuderhuset; pass his 
examination for the _ tage sin juridiske Eksamen; 
iron in ~s Stangjsern; soap in ~s Stangssebe; be ad- 
mitted (or be called, go) to the - faa Bestalling (*Er- 
klsering) som Advokat, blive Advokat; calling to the ~ 
Advokat-Bestalling, *-Erklaering c. 

2. bar [ba a ] vt stsenge, steenge for. Forsteerket: ~ 
up; fig ogs. afskaere, forbyde, forhindre; udelukke, und- 
tage; afslaa, i Piquet; vet aabne og underbinde [en 
Aare a vein]; baande, maerke m. Tvserbaand; over- 
strege; a five-barred gate et Led m. fern Tremmer, 
*ogs. en Grind m. fern Stsenger; J ~ that throw jeg 
protesterer mod det Kast, del Kast gselder ikke; stop, 
I ~/ abs vent, jeg reserverer mig! -red by time jur 
pneskriberet ; wings faintly -red with black, m. svagt 
sorte Baand. 

3. bar [ba >9 ] prcep undtagen [barring]; ~ mistakes 
mere m. Forbehold af Fejl (og Udeladelser). Se barring! 
~ one paa en nser. 

Barabbas [bo'rabss] s. 

barb [ba >a b] $ Skseg n, paa Plantedele ; Straale, p. 
Fjer; Genhage, *ogs. Holdert, Agnor; Taggc, paa Jsern- 
traad; _ fence Pigtraadgserde, Taggegcerde. barb [ba e b] 
Panser [bard]; senere: Skabrak n. barb vt bessette 
med Genhager (*ogs. Aguorer); pansre; a ~ed wire 
fence et Pigtraadgserde, Taggegserde; a ~ed steed; this 
~ed the point [bkserpede Brodden] of his hatred. Barb 
Berber c. barb Berber, marokkansk Hest; Kilke, numi- 
disk Due c : Columba Numidica. 

barbacan ['ba^bakd'n] Brotaarn, Porttaarn; Skyde- 
skaar n. 

Barbadian [ba -e'btidjan] barbadisk. Barbadois [ba'- 
'be'do"/] Barbadoes n; ~ cedar Barbadoesceder, Kuba- 
ceder (hvoraf Cigaikassetrse) ; ~ leg path Baibadoesben, 
Elefantben n, Elefantiasis c: Elephantiasis Arabum; 
Fodfnat n [~ leg in poitltry], 

Barbara ['ba ta baia] Barbara. Se Allen! 

barbarian [ba a 'bse a rian] Barbarc; pi ogs. Barbaresker 
pi; outside ~s, is. Ikkekinesere. barbarian a barbarisk. 
barbaric [ba a 'barik] barbarisk; wild ~ music, barbarism 
['ba -a barizm] Barbari w; Barbarisme, Sprogsynd c, is. 
unodigt Fremmedord. barbarity [ba a 'bariti] Barbari n. 
barbari/c ['ba -a baraiz] vt barbarisere, g0re til en Barbar 
el. til Barbarer, f0re tilbage til Barbariet. barbarous 
['ba- d baras] barbarisk, i flere Tilff. Barbary ['ba' a bari] 
Berberiet; between Tripoli and ~; ~ lion Berberl0ve, 
Atlasl0v: Leo Barbarus; ~ pigeon Kilke, numidisk 
Due c: Columba Numidica [barb]. 

barbate ['ba^beH] $ sksegget, *skjegget. barbated 
['ba^be^id] geuhaget, med Genhager (besat). barb-bolt 
& Hakkebolt. 

barbecue ['ba' a bikju-] Dyr 'n stegt belt; f arch 
Terrasse; Platform c til T0rriug af Kaffe, p. Jamaika. 
barbecue vt stege (et Dyr) helt. 

barbel ['ba a bal] Skseggetraad, hos Fiske; Sksegkarpe c: 
Barbus. 

barber ['ba^ba] Barber c; - surgeon Feltskger, Bart- 
skser c; Js block Parykblok. 

Barberini [ba -a ba'rrrri] s; is. the ~ Barberinivaseu, 
Portlandvasen, i biitisk Museum. 

barberry ['ba-abari] 5^ Berberis c: Berberis. 

barbet ['ba^bet] Pudel(hund): Cam's familiaris 
aquaticus; > Sksegg0g c: Bucco. 

barbette [ba a 'bet] art Barbette c, aabent Batteri w; 
a ~ battery; the guns are in ~, er monterede a (el. en) 
Barbette; fire en ~ skyde over Bank, over Bseuk, over 
Brystvternet. Mods, gennem Skydeskaar. barbican ['ba a bikdu] s. Sebarbacan! Barbican, ogs, 

Navii p. en oftere nsevnt Gade i London, v. Aldersgate 
Station. 

barbnle ['ba'bju-l] fint Skseg w; lille (*liden) Geu- 
hage; Hage c, paa Fjer; F01ehaar n, paa Fisk [feeler]. 

barb-vrire Pigtraad. 

barcarolle ['ba -a k9ro u l] J^ Barkarole,. Gondolf0rer' 
sang c. 

Barclay ['ba %a kli] s, is. en bekeudt Brygger. 

bard [ba >a d] Barde, Skjald (*Skald) c. bard (Bests) Pauser. 

Bardell ['ba- a 'del] s. 

bardic ['ba <a dik] bardisk, Barde-, a - poem, bardism 
[ta-odizm] Skjalde(*Skalde)kunst c. 

bardit Bardit c, gammeltysk Kampbymne. 

bare [bse' a ] v bar, &c. f f. bore, af to bear, bare a 
bar, u0geu, blot, blottet; blottet [for of] ; the _ \ det 
n0gne [the nude]; lay - blotte; my illness has left me 
~ (of cash), har aldeles blottet mig (f. Kontanter); ~ 
contract jur u0gen Kontrakt, pactum nudum; going in 
his ~ feet, m. bare F0dder; throttle the brute with his 
~ hands, m. blotte Hseuder; the _ idea or notion den 
blotte Tanke, allerede (F bare) Tanken ; it is . justice 
to [kun simpel Retfsei dighed mod] Clive to say that . . .; 
lie, lie-to, scud (or run) under ~ poles, for Takkel 
og Tov; - [bare, blad!0se, afl0vede, skaldede] trees. 
bare vt blotte, afklsede; afl0ve; .back paa usadlet Hest, 
uden Sadel; ride .; the renowned ~ rider; -backed 
usadlet, banygget ; -bone skindmager (*ogs. skranglet) 
Peison c; -bones frasestserk Fauatiker c; -faced util- 
hyllet; fra?k; of the most ~ possible description af det 
freekkest mulige Slags; -facedly utilhyllet; frsekt; -foot 
a & ad barfodet; -handed a med bare Hsender; -headed 
a barhovedet; -legged barbenet, *barb6nt. barely ad 
knapt (el. ueppe, F* ogs. snaut) nok; knebent, *ogs. 
saavidt. Se just! and ~ that; I could - hold, ogs. det 
var knapt nok (*ogs. det var saavidt) jeg kunde holde . . . 
bareness Barbed, Blottelse, N0genhed c. baresark ['bee >a - 
sa-k] Berserk. 

Barenth Baireuth n. 

bargain ['ba' a gin] K0b n, Handel, Forretning; Altaic, 
Akkord c; a . is a _ K0b er K0b; let it be a -/ lad 
det vspre en Aftale! it's a -/ det er altsaa en Aftale! 
det er afgjort! det er et Ord! buy a ~ g0re en god 
Forretning el. Handel, et godt K0b; buy (or get) it a 
(great, hollow) ~ faa det f. (meget) godt K0b (faa det 
f. R0verk0b); too honest to drive so good a ~, til at 
g0re en saa god Forretuing; give up the ~ lade Haude- 
len gaa tilbage; have a good ~ of [let faa Bugt m.] the 
pirates, W. Sc. ; make a _ [akkordere, g0re Akkoid] 
with the cabman; into (undert. in to] the ~ oven i 
K0bet, paa K0bet, p. Handeleu; get [fua], throw [give] 
s into the -; she dreaded to be made an object of ~ 
and sale, (en) Genstand f. K0b og Salg. bargain vi 
k0bslaa, tinge [om for}: staa i Handel [om for}; - for, 
ogs. tinge paa; aftale; betinge sig; bestille, tinge [Vogn 
a carriage]; a carriage can also be ~ed for Vogu kan 
ogsaa tinges; it wasn't exactly what I ~ed for, ogs. 
. . . det jeg ventede (el. havde tsenkt mig). bargain 
vt: ~ away handle bort; borttinge. bargainee [ba 8 gi'nr] 
K0ber c. bargainer [ r ba a gina] Sselger c. 

barge [ba' 9 dg] stor Lystbaad, Pragtslup, Studsbaad; 
& Chefsslup; mere (Laste)pram, *ogs. (F0rings)praui c; 
the Barge Office Faergekontoret (is. i New-York), hvor 
Emigranter interneres v. Landstigniugeu, f0reud det 
tillades dem at lande i De forenede Stater. 

barge|board ['ba a dgba >a d] arch Vind-Ske, Sked, 
-Skede, *is. Vindski, Svil c, paa Tagende; .course [e] hate; [o] so; [ai] J; [an] out; [8] the; [b] thin; [f] she; [g] measure; [q] si^, [a, d, e] osv. vaklende med [a]. bar 74 bar Lesholt c; course Tags Fremspring (el. Udstik) n, 

udover Gavlen. 

bargee [ba^'dgi'] Baadforer; Praminand c; -s Baad- 
luandskab n, Roere ft, ved Cauibr. univ. bargeman 
Prammand. 

barghefit, bargnest ['ba^gestj prov Spogelse, Gen- 
tard M. 

baric ['bae -e rik; o Barium-. 

barilla [ba'rila] chem Barilla, spansk Soda c. 

Baring ['bwTiij] s. 

bar-iron ['baTai(rten] Stangjaern. 

baritone 'barito"n: J" Bariton, h0j Bas; Baritonist c. 

barium M bif->ri.nnj chent Barium, Baryum n. 

bark [ba -*k] s Bark; Kinabark ; si Irlaender(inde), Ire c; 
ibirch-)bark Birkebark, *ogs. Nsever c; that's the word 
tvith the ~ on it der bar De Ordet uskrsellet el. rent 
ud af Posen. bark vt afbarke, *ogs. barkflette, sokke, 
stette, sevle, syre; flaa Huden af, *ogs. skrubbe [Ar- 
mene their arms], bark G0eu c; furious ~s rasende 
Geen c. bark [ba-k] vi ge [ad, *paa at]; dogs ~ at 
the moon, bark [ba'k] s & Bark c, Barkskib n [barque]. 

barkantine ['ba kauti n] & Skonnert-Skib n, -Bark c. 

bark (bag Barktaske, *Nfeverskrukke c; --bared af- 
barket. 

barkeeper Krovfert, ogs. *Vsertshusholder c. 

barkentine ['ba <>kanti-n] J. Skonnert-Skib n, -Bark c. 

barker ['ba ia ka] G0er; Afbarker, *ogs. Barkfletter; si 
Kundekaprer [tout]; si Pistol c. barkery ['ba >a kari] 
Garveri, Skavsted n. barking G0en; Afbarkning c; - 
trows (Bark)fljekkejfern n, *ogs. Kyttel c, Tykel c. 

barley ['ba a li] Byg c & n: Hordeum ; French (or 
peeled, pot, Scotch) ~ Bankebyg c & n, *Helgryn pi ; 

corn Bygkorn. Soin Liengdemaal 8.5 mm. ; sugar 

Bygsukker, Brystsukker. 

barling ['ba' 3 lirj] mere prov Stage c, pi ogs. Stik c, 
en Dimension af Treelast; Jf prov Ni0je, ogs. *Lampret, 
Negenoje c. Petromyson [lamprey]. 

barloom ['ba >a lu'm] M011estol c, til Baandvsevning. 

barm ;ba >a m] Gaer, *ogs. Gang, prov Gjester c; pressed 

- Presgaer. 

barmaid i'ba^me'd] Opvartningspige, Jomfru c. 

barmaster ['ba'ma-sta] prov Bjsergmester, *Borg- 
mester c. 

Barmecide 'ba- a misaidj Barmakifle c, Medlem af den 
persiske Familie Bannak; a -feast et Gsestebud i Fan- 
tasien. Efter en Fortfelling i Tusind og en Nat, om en 
Barmakide og Tiggeren Shacabac. 

Yarmouth ['ba'amap] s. 

barn sc Barn n [bairn, child], barn [ba -a n] agr Lade 
c, *Lade c & n, *ogs. Laave c; a parson's _ is never 
so full but there's room for more Praestessekken bliver 
aldrig fuld; gather into _s samle i Lader. 

barnacle ['ba^iiakl] conch Langhals, Andeskael, Lepade : 
Lepas; > Bramgaas, svensk Gaas, *Fjeldgivas c : Bernicla 
leticopsis; .8 Bremse c, Naesejsern n, til Hest; si Briller 
pi; Njeseklemmer c. 

Barnardo fba- & 'na- 9 do] s. Is. om Dr. ~, eu engelsk 
Filantrop af irsk Herkomst (f. 1845), "the Father of 
Nobody's Children", Stifter af en Mamgde efter ham 
opkaldte B0rne(*Barne)hjem i London og andctstcds. 

barn-door Laded0r; - fowl H0ns pi. 

barney ['ba-nij si Snyderi, *ogs. Jux n; Muntration; 
Kommers c, L0jerpl; Udflugt, Turc; raise (or rise) a 

- si samle et Publikum, omkring et Marionetteater &c. 
harn|floor (Ta?rske)lo, *Laave c; ..landing Ladebro, 

Laavebro c, ..owl S10rugle, *Perleugle: Strixflammea; 
..it or men si I^destormere 0: Skuespillere p. Landet. Barnum ['ba^nain]. Is. om Ejeren af det bekendte 
Kuriositetsmuseum i New-York, den moderae Humbugs 
og Reklames Fader. 

Bamwell ['ba a nwelj s. Is. George ., Titelen p. et 
S0rgespil af G. Lillo f 1739. 

barn-yard Ladegaard c, *Tun n. 

barometer [ba'ramita] Barometer n. barometric [ba- 
ro'metrik] barometrisk; . curve Barometerkurve ; _ 
column, barometrically [baro'metrikali] ad barometrisk; 
v. Barometrets Hjselp. 

baron ['baron] Baron, Friherre; jur ^Egtemand c; create 
(or make) him a ~, ogs. baronisere ham ; _ of beef 
belt Bagred (*bel Bagpart), af Kreatur; -s of the Ex- 
chequer Skatkammerbaroner, Dommere i Finaussager 
mellem Staten og private, baronage ['baranidg] (samtlige) 
Baronerp^, *ogs. Friherskab; Baronat, *ogs. Friberskab; 
Baroni n. baroness ['baranes] Baronesse, Friherreinde 
c; the Baroness B. C. baronet ['baranet] Baronet c. 
Forkortet Bart, baronetage ['baranetids] Baronetter 
pi; Baronetvaerdighed c. baronetcy ['baranetsi] Baronets 
Range, baronial [ba'ro u njal] baron(i)al, Baron-, barony 
['baranij Baronat, *ogs. Friherskab n, Baronvserdighed c; 
Baroni, *Friherskab; Salser til Skatkammerbaron; ir 
Herred n, Kreds c. 

baroque [ba'ro u k] barok. 

baroscope ['barosko u pj Baroskop n, Lufttrykmaaler c. 

barouche [ba'ru 1 /] Barutsche c, Slags firhjulet Kalesche- 
vogn c. barouchet ['baru/e 5 ] Barutschet c. 

barque [ba'*k] ^ Bark c, Barkskib; Skib n, Skude; 
Baad c. barquentine ['ba <a kanti'n] Skonnert-Skib n, 
-Bark c. 

barrack ['barak] Kaserne c; -s pi & sg Kaserne c; in 
a respectable house, not in a ~; a cavalry .s. bar- 
racoon [bara'ku'n] Slave-Depot n, -Gaard c, -Oplag n. 

barrage ['ba'ridg] Spurring c, Sttengsel n. 

barras ['baras; fr.] Barras, ordinser Fyrreharpiks 
(*ordinaer Furukvae); Ba(r)ras, Rapper c, en Sort ordi- 
nsert Paklaarred. 

barrator ['barataj Traettebroder, Tingstud; is. uredelig 
Skibsf0rer el. S0mand; jur sc bestikkelig Dommer c. 
barratrous ['barotras] uredelig; bestikkelig, bestukken. 
barratry ['baratrij Tilskyndelse c til Trsette; ^ Baratteri, 
Underslseb n, Uredelighed; jur sc Bestikkelighed c, 
som Dommer. 

barrel ['baral] s T0nde; Maalt0nde; lang (og hul, cylin- 
drisk) Genstand; (Hests) Krop; J, Rat-Bom, jStamme, 
*ogs. -Aas /"- of a wheel]; Snaekke, i Stueur; art Gevaer- 
Pibe c, -L0b; Fjederhus n, i Lommeur, i Taffelur; ~ of 
a capstan Spilstamme c ; - of the ear anat Tromme- 
hule c; - of a pump Pumpest0vle c. barrel ['baral] vt 
pakke, nedlaegge, fylde, i T0nde(r); J,ed goods T0nde- 
gods; a double barrelled gun et dobbelt!0bet Gevaer, 

P et Dobbeltl0b ; bulk Va> Reg. Tons ; buoy T0ude- 

b0je; curls korte, tykke Kr011er; ..organ Haandorgel 

n, Lirekasse c l Positiv n. Se grind! .rault T0nde- 
hvselving c. 

barren ['baran] a gold, ufrugtbar [paa of; in]; mager, 
tynd; gold, *is. gjseld, om Ko; gold, skarp, *ogs. skrind, 
om Jord; the marriage proved ~, blev ufrugtbart, barn- 
10st; an age ~ in great men; a book ~ of [ogs. fatti 
paa] ideas, barren s amr Hede, *Mo c. barrenneis 
Goldhed c &c. barren wort [-wa t] Epimedium c al- 
pinum. 

bar-rest J* hel Pavse. 

barricade [bari'ke'd] s ^ Barrikade (af Trfeer &c), For- 
hngning, *ogs. Braate; fig Bom, Skrauke c, Stsengsel n. 
barricade vt barrikadere, spserre, stsenge. barrier [a- i- uj osv. langc som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat, [a ] fall; [a] hot; [A] ht*t; [a 1 ] hwrt; [a] inner; bar 75 bas ['baria] Barriere, Bom c, Staengsel; Greense-Vsern n, 
-Fsestning; fig Boni, (For)hmdring, Skranke c, Staeng- 
sel; Skel n, Grsense c, *ogs. Dele n; - of a fish-pot 
Landgarn, *Ragarn n, paa Fiskeruse; gate ^ Barriere- 

port; reef Koralrev, parallelt m. Kysten. barring 

['ba'riq] is. Stsengning c; - out Udestaengning. barring 
['ba'rir)] part & prcep undtagen; - accidents hvis ikke 
noget uforudset indtrseffer; ~ a few rings undtagen (el. 
med Undtagelse af) nogle Ringe; . mistakes mere med 
Forbehold af Fejl (og Udeladelser), salvo error e et 
omissione, S. E. & 0.; ~ that undtagen (el. paa det 
nser) at ... barrister ['barista] Advokat c. bar-room 
Sksenkestue. 

barrow ['baro u ] Haandvogn [handbarrow ; is. coster- 
monger's ~] ; (Trille)b0r, (Hjul)b0r c [wheel-barrow] '. 
barrow ['baro u ] Galtegris, Gjseldgris c [ hog, ~~pig]. 
barrow ['baro u ] Kaempe-Dysse, -H0j, Jsettestue, *Kjaempe- 
haug c; coat Uldsk0rt n med Liv, for Smaab0rn. 

barse [ba -a s] prov Jt Aborre, *ogs. Tryte, prov Skjebe, 
Fandens Fisk [perch]. 

barlshoe Ringsko, Sko f. hovesyg Hest; shot Stang- 
kugler pi, Knipler pi. 

Bart. Forkortet f. baronet. 

bar-tender amr Betjent c, i Restavration. 

barter ['ba'ta] vi bytte; drive Byttehandel. barter 
vt bortbytte. Ogs. _ away; tilbytte sig. barter s 
Bytte n ; Byttegenstand c ; take st in ~ against or for 
tage noget i (el. til) Bytte for, i Bytte mod; the prin- 
cipal articles comprised in the ~. barterer Bytter, 
byttende; Byttehandler c. 

Bartholomew [ba a ']mlomju-] Bartolomseus, Bertel; St. 
_ som Tidsbetegnelse : St. Bartolomaeus, p* ogs. Barsok, 
Bardonbukkekniv [J,ide]; the massacre(s) of St. ~, 
the (Eve of) Saint _ Bartolomeeusnatten, Blodbryl- 
luppet; ~ fair, p. Smithfield, London; -tide, se Bar- 
tholomew ! 

bartizan [ba^ti'zan] fremspringende mindre Taarn, 
Bitaarn, Hj0nietaarn; Galleri n. 

barton ['ba -a tan] Lensgods, adeligt Jordegods, Ridder- 
gods; Herressede n ; Udhuse pi, Udrum pi. 

bartram ['ba^rem] $ Nyser011ike, *Hvidkomming c : 
Achillea ptarmica. 

bar|way (G0erde)led med bevaegelige Staenger, *ogs. 
(Skutel)led, (Skusle)led n; weed Agersnerle, *Vindet c, 
Vindelgrses n: Convolvulus arvensis; wood afrikansk 
R0dtne, Angolatrse, rundt Sandeltrse. 

baryta [ba'raita] chem Baryt c. barytes [ba'raitrz] 
min Tungspat c [heavy-spar], barytone ['barito u n] a 
baryton; s gr Barytonon, Old n med ubetonet Eude- 
stavelse; J^ Bariton, h0j Bas c. Se baritone! barynm 
'b3e >8 riam] min Barium, Baryum n. 

basal ['be'sal] a basisk, som h0rer til (el. danner) 
Grundfladen; - plane, i Krystallseren : basisk Flade; 
cleavage K10vniug parallel med Aksen. 

basalt [ba'sa(-)lt, 'basalt] Basalt c. basaltic [ba'sa(-)l- 
tikl basaltisk, Basalt-; a _ column en Basaltst0tte. 

base [bete] a lav, dyb; fig ringe, mindre sedel; lav; 
slet; usegte, falsk; _ coin slet (el. falsk) M0nt; by > 
means ved lave (el. lavtliggende) Midler; alloyed with 
~r [ringere] metal; do a ~ thing [begaa en Lavhed] 
toward her; the ~ tone [Bastonen] of a violin, base 
[bete] s Grundvold ; Fod c, Fodstykke n ; Grundflade, 
Basis; Grundlinie; chem Base c ; Bejdsemiddel n, i Farv- 
ning; J^ Bas [bass]; surv Hovedlinie c, sp Maal n, ved 
uogle Spil; off his _ si som tager fejl, som bar Uret; 
forrykt. base [bete] vt grunde, grundlsegge, fig ogs. 
basere; he wrote a history of animated nature chiefly ~d upon [efter, p. Grundlag af] Buff on' s great work; 
ball amr Slags Boldspil n\ born uaagte; lavsettet. 

Basel ['ba'sal] Basel n. 

baseless ['beteles] grund!0s, ugrundet; a ~ prejudice. 
base-line is. surv Hovedlinie. basely ['be'sli] ad uaedelt. 
lavt, slet; usegte, udenfor ^Egteskab. basement ['bete- 
mant] arch underste Etage, Underetage; Kaelderetage c 
[underground ~J; from ~ to attic fra Kaelder t. Loft, 
fra 0verst t. nederst. base-minded lavsjselet. baseness 
Lavhed; Ringhed, ringe Beskaffenhed ; uaegte F0dsel c; 
the _ of . . . ing den Nedrighed at ... base] pi ate is. 
drnp Bundramine, Tundameutplade c; ring f art 
b0jeste Frise c; rocket ^ Vav, *Vau, vild Reseda c: 
Reseda luteola. bases ['beisizj pi. Af base & af basis. 
base-string J^ Basstreng. 

bash [baj 1 ] vt si slaa; indslaa, indst0de; a shocking 
bad hat, all ,ed [bulet, ramponeret, *ogs. bunket] and 
bent; ~ about, ogs. at hundse; ~ in [indst0de Pullen 
i] the tall hats, bash s Slag, St0d n. bash int burdus ! 
ogs. *bardus ! 

Bashau ['beijan] Basan n. 

bashaw [ba'fa j Pascha [pacha], 

bashful ['bajf(u)l] unds'elig, p *flau; be ., ogs. at 
genere sig; don't be ~ on my account! ogs. gener 
Dem ikke f. mig! bashfulness Undselighed, F *Flau- 
hed c. 

Bashibazotik [bajiba'zu'k] Baschibosuk c. 

basic ['beteik] chem basisk; _ cinder or slag basisk 
Slagg. basifler ['beisifaia] Basedanner c. basify ['be'si- 
fai] vt basiftcere. basil ['bazil] skraa JEg, (i Grader an- 
given) Slib c, f. Eks. paa H0vljsern. basil vt afskraa, 
slibe (f. Eks. H0vljsern) i en bestemt Vinkel. basil s % 
Basilikum n : Ocimum basilicum. basil s mere Basant- 
c, garvet Faareskind n. Basil ['beteil, 'bazil] s Basilius. 

basilar ['basila] basilar, basilaer, Grund-. basilic ['ba- 
silik] arcfeBasilika [RetshaL B0rshal; Domkirke, Lang- 
kirke] c ; Palads, Slot n ; a i Basilikastil. basilica [ba- 
'silik9],se6as^c/ basilical [-kl] a i Basilikastil. basilican 
[ba'silikan] a i Basilikastil; the ~ churches of Rome. 
basilicon [ba'silikan] med Kongesalve c. basiliscine 
[basi'lisin] a Basilisk-; her _ eyes, basilisk ['bazilisk, 
bas-] Basilisk c [et Fabeldyr; Firben; en gld Kanonj. 
basilweed ['bazilwi'd] ^ Kransb0rste c: Clinopodium. 

basin ['beten] Kumme, *ogs. Kum c; Vandfad n, *ogs. 
Bolle; Dam; Br0ndkiste c, ogs. *Bassin n, *Kum; Dok 
c, Bassin; Nedslagsdistrikt n [fluvial ~]; sugar _ Sukker- 
Skaal, -Kop c; faced med Fuldmaaneansigt. 

basis ['betels] Grundvold; Fod c, Fodstykke n; fig 
Grundvold c, Grundlag n; Grundbestanddel c. PI 
bases; the bases of the cliffs [Klippernes Fod] are skirted 
with evergreens; make this the of ~ [laegge dette t. 
Grund f.] their verdict; in framing my text, I have 
taken Ernesti's for my ., lagt Ernestis til Grund. 
basisity [ba'sisiti] chem Baseitet c. basist ['beteist] / 
Bassist c. 

bask [ba'sk] vi varme (*ogs. mose) sig, bade (el. bage) 
sig, i lun Varme; sole sig /"- in the sun(shine)]; be -ing 
[sole sig] in thoughts of sage and onion, bask vt bade 
(el. bage) i Solen, *ogs. mose. 

basket ['ba'sket] s Kurv, ogs. paaKaarde; & Skanse- 
kurv [gabion] ; arch Akantuskurv c. basket vt pakke 

(i Kurv, i Kurve) ; buttons kurvem0nstrede Metal- 

knapper; handle-arch Kurvebanksbue; hare sp 
Kurvehare, en fangen Hare som slippes ud af en Kurv 

for at jages i Mangel af andet; hilt Kurvparerplade c; 

osier Baandpil, *Kurvpil : Salix viminalis. basketry 
['ba-skitri] Kurve pi, Kurvearbejde n. basketfsalt [e>] hate; [o] so; [ai] I, [au] oui; [8] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a], bas 76 bat Bordsalt; ..woman Kurvekone; irork Kurve(mager)- 
arbejde. 

basking-Hhark ^ Brygde c : Squalus maximus. 

Basle M ba-s9i; Basel n. 

bason , se basin! 

Basque [ba'sk] baskisk; s Basker c. basque (Dame)- 
kofte c, Kofteliv n, *Kufte c, Kufteliv n. 

bas-relief ;ba'(s)ri'li'f] Basrelief n, mindre end halv- 
ophejet Arbejde. bass [ba's] X Bars c: Perca labrax. 
bass 'ba'S; $ amerikansk (el. negeu) Liud c: Tilia 
glabra s. Americana, bass [be's] ^ Bas c. Bass [bas] 
lyst 01 n [pale ale], Efter FabrikanteDS Navn. 

bassa f'ba^a ] Pascha [bashaw, pacha]. 

Bassanio [ba'sa'njo 11 ] 8. 

bass-drum !'be<sdrAni] Stortromme. 

basset 'Lasit] sp Basset c, Bassetspil n. basset ['basit] 
geol Laghoved, Skikthoved n. basset vi geol dukke 
frem el. op; vise sig i Dagen; horn J^ Bassethoru n, 
Basklarinet c. bassett s & vi geol, se basset! 

bassinet [basi'net] Kurvevugge; Vuggevogu, Barne- 
vogn i Form af en Kurvevugge; $ Kabeleje, Koblomme, 
*Hestehov, Myrsoleie c : Caltha palustris. 

bassock i'basdk] f Bastmaatte: Bede-Maatte, Knaele- 
Maatte, *-Matte c. Jvf hassock! 

bassoon [ba'strn] J^ Fagot c. bassoonist Fagotist c. 

bass-relief, basso-rlliero [it.; basori'lje^o"] s, se 6as- 
relief! bass-riol ['be'svaiolj Gambe, Violoncel c. 

bast iba'stj Bast; Bedematte, Knselematte c[bassock]. 
bast sp Bete c. 

bast a! ['basta] int stop! 

bastard ['bastad; 'ba'stodl s Bastard c, usegte Barn w; 
.s mere Farin c & n. bastard a usegte; file Bastard- 
fil. bastardize >'bastadaiz] vt g0re til (el. bevise at 
vaere, erklsere for) eii Bastard, bastard (oats Flyve- 
havre, vild Havre, *Fald-, Flog-, Kryb-, Laud-, Svart-, 
Trold-Havre : Avena fatua; title Smudstitel. bastardy 
['bastodi] usegte F0dsel el. Herkomst c. 

baste [be'stj vt (mele og) dryppe [en Steg a joint]; si 
(ind)sm0re, bauke, it was ~d with cream and salt. 
baste [be'stj vt rempe, rimpe, ri(e), *traakle, prov neste; 
- together, ogs. kaste sarumen. 

bastile [ba'sti'l, 'ba-stil] Bastille, hastig opfert Tree- 
fjestning; (Be)fcestning c; the Bastile Bastillen. 

bastinado [basti'ne l do] s Stokkeprygl j>Z, *Stokkeprygl 
c & n; is. Bastouade c, Stokkeslag pi under Fodsaalerne; 
vt straffe m. Bastonade. 

basting ['be'stirjj Drypning; Riniug, *Traakliug c; _ 
ladle Dryppeske. 

bastion ['bastion] fort Bastion; ~ed med Bastioner. 

basto ['ba'8to u ] Basta c, K10ver Es, i Lhombre. 

bat [bat] K011e, *ogs. Klubbe c; sp Boldtiae n, *ogs. 
Klubbe c; Skiferler n, *Skiferler c & n; Vatplade c; 
Stykke n (ituslaaet) MursUm, pi ogs. Murstensbrokker, 
Skserver [brick-bats]; on his own ~ si paa egen Kouto 
el. Regning, p. egen Haand. bat w fare en K011e (*ogs. 
Klubbe); bruge (el. f0re) et Boldtrae el. en K011e (*ogs. 
en Klubbe). Se batting! they all -ted ff0rte K011en, 
ogs. forte Klubben] up to their reputation, bat [bat] 
s > Flapgermus c: Vespertilio. 

batable 'be'tobl] omtvistet, stridig; is. . ground. 

batata [ba'ta to, ba'teUs] % Batate, s0d Kartoffel 
(*Potet) c: Batatas edulis. 

Batafia '>Vttvjaj Batavia n. Batavian [bs'te'vjan] 
batavisk, hollandsk. 

batch [batf] Ba?gt, ogs. *Bagning, *Bagst; fig Afdeling, 
Portion c, Hold; Slamg n; he was promoted in the last .. 

bate [be't] vt sp su-tte Mading paa, *a>gne [bait]. bate [beH] vt formindske; slaa af. I nogle Udtryk 
[abate]; nor ~ their hearers of an inch (poet) ej spare 
dem som lytter f. en Tomme. Don Juan XIII 98; 
abandon the idea that they tiill ~ one, iota of [slaa en 
Teddel af i] their pretensions; with -d breath med til- 
bageholdt Aandedrset; med dsempet R0st, dsempet. 

bath [bab; pi ba 8z] s Bad; Badekar; Badehus n. 
Bath s Bath n; Hanko Baths Hank0 Bad n; have a ~ 
tage et Bad; in a perfect ~ of perspiration fuldstaendig 
badet i Sved; knight of the Bath Ridder af Bath- 
ordenen ; go to the ~s rejse t. Bad; (you) go to Bath! 
P ti du stille ! *ogs. hvad sk0uner du ?; gaa Pokker i Void! 
*ogs. aa reis! reis p. Vseggen! (a) du da! let thy ser- 
vants take us to the -/ . . . f0re os i Badl bath [ta-p] 
vt Ifegge i Badekar; . the baby; brick [Bath-brick] 

Pudsesten c; chair Rullestol (m. Kalesche); coating 

si korthaaret Dyflfel c & n. 

bathe [be'S] vt bade [sine 0jne his eyes]; vi (undeit. 
reft: - himself) bade sig, bade; perish when (or while) 
bathing, ved (el. under) Badniug). bathe Bad n ; have 
you had [faaet, taget] your .? bather ['be*6a] badeude; 
Badegsest c. 

bathershiu ad R mod Solen, *ogs. rangs01es; forkert, 
bag vend t. 

bath-gloves Vadskeskindshandsker. 

bathing ['be'Sirjj Badniug c; box Afklreduiugs- 
v^erelse n\ machine Badevogn c; place Badested; 
tub Bade-Balje c; -Kar w; fan Badevogn. 

bath|man Bademand; metal Tombak n, *Tambak c. 

bathorse ['bath&^s, 'b&'-] Officershest; Bagagehest. 

bathos ['be'bds] rhet Batos, latterlig Antiklimaks c. 

Bathshela [bab'JTba] Batseba. 

Bathurst ['ba -past] s. 

i>;ithj metric-ill [babi'metrikl] batymetrisk, Dybde- 
maalings-. bathymetry [ba'pimatri] Batymetri, Dybde- 
maaling. 

bating ['be'tirj] prcep undtageu; s Formindskelse c. 

batist [ba'tist] Batist c. 

batlet ['batlet] Bauketaerskel c, Banketrae n. 

but. man ['ba'mdn; 'batman] ^ Oppasser c; money 
^ L0nningstill8eg n. Jvf. batta! 

batn. Forkortet f. battalion. 

baton ['batan; fr.] Stok, Stav; & Kommandostav, p. 
Epaulet; ^ Instnikt0rstok, Taktstok [conductor's .]; 
Politistok c [~ of a policeman]; the ~ of a field-marshal 
Marskalkstaven. batoon [ba'tirn], se baton! 

batrachia [ba'tre'kja] pi n0genhudede. batrachomyo- 
machy [batrokomai'aniaki] Fr0musekamp, *Froskmuse- 
kamp c; is. the B., en Parodi p. Iliaden. 

batsman ['batsman], batster ['batsto] sp Kolleferer, 
*Klubbef0rer c. 

batswing ['batsvvirj] Flag(g)ermusvinge c, is. om en 
vis Form af Gasbreetider. 

batta ['bata] ^ (L0nnings)tillseg n, for Tjeneste i 
Indien elltr anden speciel Tjeneste; Kostpenge pi ; Til- 
laeg n [bat-money]; Kursforskel, Agio, Opgseld; Dis- 
kouto c, Fiadrag n, paa undervsegtig eller ikke gang- 
bar M0nt. Batta ['bata] Battasprog n; the .s Battaerue, 
et Folk i det Indre af Sumatra. 

battalion [ba'taijan] Bataljon; fig Fylking c. 

battel ['batl] f Tvekamp c, som Gudsdom [battle]. 
battel ['batl] vi f0des, underholdes; Oxf. univ lade sig 
skrive (el. staa skrevet) for F0devarer; ligge ved Uni- 
versitetet. Sml. dinner-eating t battel univ F0devarer 
pi, leverede fra Pioviantrummet; Betaling (el. Uge- 
regniug) c for Kost. batten ['batn] vt g0de (ogs. agr}, 
fede, mseske. batten vi g0de (el. fede, mseske) sig. batten [a- i- u-] osv. lar?e som i far, feel, fool; I'ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hurt; [aj inner; bat 77 be ['batuj s Syvtommers(*Syvtoms)planke c; & Skalke- 
list, Skalkningslist ; Labank c, Tvsertrse n, i Kasse ; pi 
& ogs. Skamfilingsskaaler ; K0jeribber ; pi Langsentere. 
batten vt skalke. Ogs. _ down; the hatches were pro- 
perly secured and ~ed down, battening, is. Skalkiiing c. 

batter ['bata] vt forslaa ; bearbejde (m. Slag, is. med 
Skyts); beskyde; forskyde, rampouere; ~ed forslaaet, for- 
stedt, beskadiget (v. St0d), medtaget, ramponeret; for- 
skudt, rampoueret; a ~ed hat en ramponeret Hat. batter 
vi skraane tilbage, om Dossering. batter arch Dosseriug 
c. batter R0rec. batter K011e(*Klubbe)f0rer c [ batsterj. 

batterdeau [bata'do u ] Fangdsemuing c [cofferdam], 

battering is. Beskydning, Bearbejdelse; arch Mave c; 

charge: the gun has not yet been fired with its full 

~, med sin st0rste Laduing; --pieces Belejringsskyts w; 

ram Stormbuk, Murbrsekker c; --train Belejrings- 

park c. batter-pudding Gr0d c [hasty -pudding], battery 
['batarij Batteri w; Stampe c, til Erts; jur Overfald n 
[assault and ~] ; a - of horse et rideude Batteri i 
place in ~ affutere. 

batting ['batirj] is. K011e(*Klubbe)f0ring c, Spil n- 
Pladevat c & n; machine Slagniaskine, Batt0r c, til 
Bomuld [scutcher &c]; staff Banketrse n, til Vask. 

battle ['bftti] & Slag n, Batalje c, Feltslag n. Se 1. 
join, 2. next! careful attention is half the ~, er halv- 
vundet Slag, er den halve Sejr; do ~ fksempe] for the 
truth; fight a ~ udkaempe (el. levere) et Slag; fight his 
.(s) slaas f. ham, vserge ham; give ~ levere Slag; for 
the purpose of giving us _ (of giving ~ to Charles) for 
at levere os (Karl) Slag; offer [tilbyde] -; he fell at (or 
in) the ~ of W i Slaget ved W. battle vi slaa, slaas, 
holde Slag, ksempe. battle vt: _ it out udksempe 
Striden; leave them to ~ it out among themselves; 

array Slagorden c; form in ~; axe Strids0kse, 

*Strids0x; & Entrebil c; -dore ['batlda-*] sp Ketser, 
*Katscher c; - barley Viftebyg: Hordeum seocriton; 

field Valplads c, *ogs. Slagfelt; Slagsted n; ground 

Valplads c. battlement ['bailment] kreneleret (el. med 
Murtinder forsynet) Brystvsern n, (takket) Murkrans, 
Murtiud(e) c; ~ed kreneleret, takket. battlcjpiece Slag- 
Stykke, -Maleri, Bataljemaleri n; painter of ~s Slag- 

maler, Bataljemaler; royal Slag (tit: Slagsmaal) over 

heleLiuien; ordentligt Slagsmaal el. Skseuderiw; .ship 
Kampskib, Slagskib. 

baltock(iug) ['batak(irj)] Batokker pi, Padogger pi, 
Stokkeprygl pi (*Stokkeprygl c & w), Spidsrod c, i 
Ruslaud. 

battoule [ba'tu 1 !]; -.board Spriugbrsedt n, is. i Cirkus. 

battue [fr.; ba'tjir] sp Klapjagt, *ogs. Drivjagt c; 
make a . for anstille (el. afholde) en Klapjagt paa, 
jage efter . . . 

batty ['batij si L0n c; Sportier pi. Jvf. batta! 

batwing ['batwirj] Flag(g)ermusvinge c [batswing], 

baubee ['ba - bi] sc Skilliug, Tre0re, *ogs. Tre0ring c; 
Jenny's ~ Jennys Medgift c. 

bauble ['baVbl] Stykke n Leget0j (el. Snurrepiberi n, 
Stads); Bagatel; Narrebriks c [a fool's -]. 

baud(e)kin ['ba'd(i)kin] f Slags Gyldenstykke n. 

baudric ['ba'drik] Akselskserf n [baldric]. 

baiulrons ['ba'dranzj sc Kis, ogs. *Pus, Kat c. 

baulk [ba-k] ^ Tvsersentw; Barkun, Muffers c. Sml. 
balk! in ~, i Billard : in salvo. baulk [ba'k] vt J, 
forst0tte med Tvsersenter. 

Kavaria [ba'vse^ria] Bajern n. Bavarian [-n] bajersk; 
s Bajrer c. 

bavin ['bavin] Risbrsende, ogs. *Kvas n, *Risved git; 
prov ureii Kalksten c. bawd [ba'd] s Ruflfer(ske) c. bawd vi ruffe, drive 
RufTeri. bawdy ['ba'dij liderlig; smudsig; house 
Bordel, berygtet Sted n. 

bawhorse s, se bathorse! 

bawl[ba-l]^skraale. bawlsSkraalw. bawlerSkraalerc. 

bawn [ban] ydre Indhegning, v. et irsk Slot f; 
Ydermur f; *** Kvseghave, Kvaegfold, ogs. *L0kke, 
*Kreaturhage, v. Gaarden; (stor) Bondegaard c. 

baxter ['baksta] Bagstehelle, *ogs. Takke c. 

bay [be 1 ] a r0dbrun, fuksr0d; a > horse en Fuks. 
bay s Fuks c. bay [be 5 ] s Bugt, af S0en ; M011edam c, 
opstemmet Vand n [tumbling-bay]; arch (D0r)aabning, 
(Vindues)aabning c; arch Fag, Felt; H0rum, *ogs. H0- 
brut [~ of a barn]; Vinduesniche, Vinduesfordybning c 
[~ of a window] ; & Batteridaek n foran Beddingen; 
sick .. J, Syge-Rum, -Telt n ; the, Bay of Naples Bugten 
v. Neapel; Aboukir Bay Bugten ved A. bay [be 1 ] ^ 
Lavrbfertrse n, poet Lavre c; pi Lavrbserkrans c, fig 
ogs. Lavrbser pi [laurels], bay [be 1 ] s Glam n, G0en c; 
the - of the bloodhound; full ~ sp Hals, *ogs. Los c; hold 
(or keep) the dog (the enemy) at ~ holde sig Hunden 
(. . .) fra Livet, holde Hunden (. . .) fra sig; holde 
Hunden (...) i Klemme; stand at ~ tage Stand, have 
taget Stand (for at ssette sig t. Modvaerge, egl om for- 
fulgt Vildt), g0re Front, have gjort Front (mod sine 
Forf01gere, byde ham (el. dem &c) Spidsen, holde 
Stand; trsenges (el. trues) haardt; bring (or drive) to ~ 
faa til at tage Stand el. g0re Front; bringe t. det 
yderste, F bringe i Klemme; turn to - vende sig mod 
siu(e; Forf01ger(e); endelig ssette sig t. JModvserge. bay 
vi glamme, g0, halse, give Hals, bay vt halse paa, g0 
ad (*paa); - the boar, the moon. 

bayadere [ba-ja'dia, -'dee a ] Bajadere, (ostindisk) Danser- 
inde, *ogs. Dansepige. 

bayard ['beted] r0dbrun Hest, Fuks [bay]; Hest c. 

bay-berry Lavrbser. 

Bayes [be'z] s. Is. Hovedpersonen i Hertugen af 
Buckinghams Farce The Rehearsal, en Satire p. Hof- 
digteren John Dryden. 

bay -ice Iskrav n. 

baying ['be'irj] Glam n, Glammen, Halsen, G0en, *ogs. 
Los c. 

bay-leaved lavrbserbladet ; _ willow Lavrbserpil, *Ister- 
vidje c : Salix pentandra. 

bayonet ['be'auet; 'bagonet, 'banet] s ^ Bajonet; drnp 
Sikkerheds-Stift, -Naal c; with ~s fixed, with fixed -s 
med opplantede Bajonetter, m. Bajonetterne paa ; they 
had fixed ~s de havde Bajonetterne paa. bayonet vt 
nedstikke med Bajouetten; were ~ted [blev p. Bajonet- 
spidsen drevne] out of . . .; fencing Bajonetfcegtuing. 

bayou ['bain'] amr (Sydst.) Miude n, Mundiug c, *ogs. 
Os c & w; Kanal c. 

bay! rum Bayrum, Lavrbser-Spiritus c, -Vandw: Spiri- 
tus myricce acris; salt Bajsalt, raat Havsalt; tree 
Lavrbsertrse ; window (mangekantet, fra Jorden op- 
gaaeude) Karnapviudue ; wood Hondurasrnahogiii c; 
yarn Uldgarn [woollen yarn]. 

bazar [ba'za' 8 ] Basar c, (0sterlaudsk) Torv n. 

baxugar [?] hind Akrobat, Gymnast, Luftspringer c 
[tumbler]. 

bdellium ['deljam] Bdellium c, Slags Gunimiharpiks. 

be [bi ] vi vaere; vsere til; blive, i Fortid og is. til 
at danue Passiv. To be; was var (pi were var, hst 
vare); blev, bleve; been vseret; blevet; its magnificence 
is now among the things that are not, tilh0rer ganske 
Fortideu, er nu kun en Saga; it was hours [det tog 
flerc Timer, det varede i timevis] before the caravan hate; [o] so; [fti] I, [an] out; [8] the; [b] thin; [/] she; [ Z ] measure; [n] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. be 78 be could be collected; today is [er,det] Wednesday; from 
Marseilles to Genoa is er del] a run of one night; to 
satisfy myself that there tvas no deception, at der ikke 
var Bedrageri m. i Spillet; girls were girls then da 
var der Piger til; wheat tvas 10 d a (or the) bushel 
Hvedfn stod i (el. Prisen p. Hvede var) . . .; there was 
no answer der var ikke noget Svar, der skulde ikke 
ventes p. Svar; der kom Intel Svar; there was a battle 
(a change) der stod et (el. det kom til) Slag (der ind- 
traadte et Omslag, der kom en Forandring); there was 
a pause der indtraadte (el. kom, opstod, blev) en 
Pavse; there was a reconciliation (a scene) det kom til 
Forsoning (t. en Scene); instead of hanging, there was 
transportation, blev det t. Deportation. Indrom- 
meude: Bath - it then! lad det vsere B.l Sml. how- 
ever! Betingeude: if I were you . . . var jeg (el. hvis 
jeg var) som Dem . . . ; it seems as if it was to . det 
synes (at vsere) saa beskikket (R *saa laget). I Prse- 
sens Participium: that being so naar saa er (Til- 
fseldel) . . .; being [da de var, som] closely interested in 
the matter they thought. . . Omskrivende med 
Prspsens Participium: the wind is freshening 
Vinden frisker i (el. op, paa), *Vinden frisker (paa), 
Vinden friskner (i); while they were discussing [medens 
de (som bedst) dr0ftede] this favourite question . . ./ he 
was fully twenty minutes dressing ban brugte fulde 
tyve Min. til (el. var fulde tyve Min. om) at klaede sig 
paa. I Forbindelser med Infinitiv: where am I 
to sit? hvor skal jeg sidde? it seems as if it was to ~ 
det synes saa beskikket (R *ogs. laget 1 ); my brother-in- 
law that is to ., F my brother-in-law to ~ min til- 
kommende Svoger; if I was to make it known hvis jeg 
gjorde det bekendt; if you were to see him now om du 
nu fik ham at se, *om du nu fik se ham ; this was not 
to , dette skulde ikke ske (el. blive Tilfseldet); det var 
ikke saa beskikket ( R *lagetj ; his surprise is not to _ 
described, er ikke til at (el. lader sig ikke) beskrive; 
he tvas not to _ saved, stod ikke t. at redde. Med 
nogle module Verber: that can't very well, 
can it? det gaar ikke (*rigtig) godt an, hvad? if such 
things could _ hvis saadant var muligt; we must all 
die, when it must ., naar det er saa beskikket, naar det 
maa saa vsere; it must not _ det maa ikke ske. Pas- 
sivt: he was killed ban blev drsebt, ban drsebtes; 
ban faldt ; she would not ~ comforted, guided, warned, 
lade sig treste, lede, advare. MedAdverbier: as 
it is, se 5. as! here we are her er vi; her bar vl 
det, nml. det sogte ; here you are ! vser saa god ! be- 
fore you know where you are f0r De (el. man) ved 
et Ord af (*ved Ord af det) ; ask her how her mother 
/... bar det, lever, befinder sig, hvorledes det staar 
til m. hendes Moder! (how do you do?.. .) how are 
you? (Goddag,) hvordan staar det til? *hvor staar til? 
how's att at home? is. amr hvordan staar det til (*hvor 
staar til) hjemme? I can't tell how it is, but... hvor- 
dan det bar sig . . .; I'll tell you how it is, hvordan det 
forholder sig ; how is it [gaar det til] that I see you 
here? how much is that goose? hvad koster Gaasen? 
how much is this butter a pound? hvad koster Pundet 
af . . .? hvad koster . . . pr. Fund? how much will that 

.? hvormeget bliver det? he was [det varede] long 
before he could satisfy himself; had we listened 
to him, this would never have been, var dette aldrig 
(el. ikke) sket; her hair is much darker than it was, 

T blevet meget merkere, er meget merkere end f0r. 
Sml. young! there it is der er det; der bar vi det oi 
jeg ventede det; there you are, is. vsers'go! Se here we (you) are! I am frequently thus, ogs. jeg bar det hyp- 
pip saaledes ; I wonder where he is [ogs. fserdes] now. 
Med Pronomen: a gentleman every inch of him; in 
his own way, that is, det vil (da) sige p. siu Maade; 
/ have accepted his offer . . . conditionally, that is, det 
vil sige betingelsesvis, betingelsesvis da; by the same 
way, that is [ogs. nemlig] through the windows; his lady, 
Miss M that was, F fdt M., *Fr0ken M var; there 
were two classes of created objects which he held in the 
most unmingled horror: they were [nemlig] dogs and 
children; I'll tell you what it is, hvordan det forholder 
sig, hvori det stikker; you have not told me what that 
favotir is, hvori denne Tjeneste bestaar, hvad det er f. 
en Tjeueste. I Forbindelser med Prsepositioner: 
_ about to, se about! he knew what he was about, 
hvad ban gjorde; the talk had been all about [havde 
kun drejet sig om] dress; my first question was after 
[gjaldt] Clennam; ~ at is. vsere (etsteds, *ensteds); vsere 
med ved; bestille, foretage sig; fare 10s (el. have fat) paa, 
*F vsere paa; _ at it vsere i Gang (el. ifserd) dermed, 
*ogs. holde paa med det; abs vsere i Gang el. i Ar- 
bejde, *ogs. holde paa; why didn't you kill him, while 
you were at it ? . . . med det samme ? he was at [paa] 
me in a moment; the poor duckling knew not what to 
_ at, hvad den skulde gribe (F* ogs. tage sig) til; 
what are you at there? hvad bestiller du (el. bar du for, 
*ogs. hvad bar du fore) der?; hvad er det f. Anstalter? 
I know what I am at, hvad jeg g0r; General F was 
at [var med ved] the attack on Buenos-Aires, was at 
[var med (i Slagene) ved] Nivelle and Toulouse; he has 
been at his tricks [paa Spil, *ogs. ude m. sine Streger] 
again; the election is by [foregaar v.] ballot; ~ for is. 
holde paa (el. med); vsere stemt for; ville; skulle til 
/, going to]; this is for [til] you; what's [hvad er der, 
hvad skal vi have] for breakfast ? no, thank you, I am 
not for any tak, jeg skal ikke ha' ; I am for staying 
[holder for, at vi bliver] at home; I am for [skla til] 
Highgate tonight; my last thought at night, and my 
first in the morning, was for [gjaldt] my monkey; what 
is the English for Dreng? hvad hedder Dreng paa 
Engelsk? _ all for vsere opsat paa; svserme for; I am 
just [jeg kommer lige, F Jeg kan hilse] from England; ~ 
in bl. a.: bo i; ligge i; ^ staa ved, m. Tone paa in : vaere 
engageret, f. Eks. som Sagf0rer; vsere hjemme; what's 
that in [hvad hedder det paa] English? he was twenty 
minutes in [brugte ... til at, var . . . om at] dressing; 
the lover's pleasure, like that of the hunter, is [ligger] 
in the chase; I'll speak to him, and see whafs [hvad 
der bor] in him; repent, if it ~ in you! . . . hvis det 
ligger f. Dem at angre! _ in [staa v.] the Fusiliers; ~ 
in it, is. vsere med, vsere delagtig(e); they are not in 
it, ogs. de er ikke med paa Noderne, *de er udenfor 
Begribelsen; F de maa ikke komme der; - in for have 
ivente, kunne vente sig; we are in for a shower, ct 
curious trip, some trouble; ~ in for it, is. have paataget 
sig (el. indladt sig paa) det; in with si vsere ind- 
gaaet med; I have never been into [i] a church; his 
last thought was of [gjaldt] her; I must _ off jeg maa 
afsted, *ogs. jeg maa komme afgaarde; ~ on it si vsere 
fserdig (t. Slagsmaal) ; he has been out twice, is. ban bar 
haft to Dueller, *ogs. ban bar to Gange gaaet ud f. Haan- 
den; J have never been to [i] India; I've been to [hos] 
the doctor; my first visit was to [gjaldt] Major Ponto; 
whafs that to me? hvad vedkommer det mig? - up 
with, is. indhente; the business is upon [gselderj life 
and death; ~ with [ligge ved, staa ved] the army; that 
impudent fellow G has been with [hos] me. [a- i- u-j osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] bat; [a ] fall; [A] hot; [A] but; [9-] hwrt; [9] inner; bea 79 bea beach [bi'tj] s Strand, Strandbred, S0strand c. beach 
vt hale paa Land; ssette paa Land, landssette [run 
ashore]; the boat was ~ed, ogs. Baaden lagde til; the 
ship is ~ed, ogs. Skibet staar p. Land; comber amr 
lang (fra Havet indrullende) B01ge; forvildet Evropseer 
c, paa de avstraliske 0er. Sml. Besant, The Captains' 

Room, Ashers Sam] ing 90. 92. 95 og is. 106! grass 

Marehalm, vild Rug, Hjelme, Klittetag c, Senegraes, 
Strandgraes, *Ruggraes n, S(tr)andrug c: Elymus are- 
narius s Psamma arenaria. 
Beachy-Head ['Wt/ihed] Beachy Head n. 
beacon ['bi'kan] s Bavn; & Kabe, ogs. *Baak(e), Bake c, 
Semserke n; ~ and broom Kostcvager c. beacon vt 
lyse for, is. fig; oplyse; & afprikke, afmserke, *op- 
merke; - [lyse op i] the darkness of heaven; ~ buoy 
Vagerboje, ogs. *Vagerb0ie. beaconage pi Kabepenge, 
ogs. *Prikkepenge, Vagerpenge. 
Beaconsfleld ['bi'kanzfHd, lokalt 'bekanz-] s. 
bead [bi'dj slille (*liden) Kugle, Perle; Perle, Draabe, 
Boble c; pi Rosenkrans c, Perler pi; arch Perle-Snor, 
-Staf, -Stav c; art (Sigte)korn n; ~ed is. arch noted 
Perlestaf; bid (or tell) ~s tselle sine Perler; draw a . 
tage Sigte [paa on]; get your . well on him! tag ham 
p. Kornet! raise a ~ vsere pr0veholdig, perle, om 
Brsendevin &c; fig faa noget til, gennemf0re det, F 
faa det til at flaske sig; the perspiration stood in ~s 

[perlede (el. piblede) frem] on his forehead; cuffs 

Manchetter m. Perlestikninger. beading ['bi'dirj] Perle- 
staf c; Guldlister pi; Perlebroderi n. 

beadle ['bi'dl] Ketsbud n; Universitetspedel; agr 
Mark-Hyrde, -Vogter, Stodderfoged, *Bygdev8egter, 
Stodderkonge {parish ~] ; Bytjener; Kirketjener c. 
beadleship bl. a. Bytjenerstilling c. 

bead | mat Perlebrikke, perlebroderet Lampebrikke c; 
proof Perl epr0ve, af Spiritus; a pr0veholdig; roll 
[-ro u l] Bedeliste, Fortegnelse over dem for hvem der skal 
bedes; Fortegnelse c, Katalog n (ogs. *Katalog c), Lisle 
c; going over the ~ of English worthies, beadsman 
['bi'dzman] Forbeder, Munk c. beady ['bi'di] a perle- 
agtig; (perle)rund. 

beagle ['bi'gl] Hyler c, den lille engelske Harehund. 
beak [bi'k] s Nseb n; Snabel; Spids; Skibssnabel; Spore 
c, Horn, paa Vsedderskib; Nseb n, Nsebgrad, Taa, for 
Hoven, p. Hestesko; si (Politi)dommer; (Politi)konstabel 
c. beak [bi'k] vt nsebbe, gribe med Nsebet. beaked [bi'kt] 
a nsebbet ; snablet ; spidst ud!0bende ; - whale Vaage- 
hval, (gr0nl.) Tikagulik c: Balcena rostrata. Ogs. 
bottle-head, bottle-nose. 
beaker ['bi'ke] stort Bseger n. 

beakjhead ['bi'khed] & 10s Bak c; Iron Spaerhorn n 
[bickern], 

beal [brl] s Blegn, Pustel, ogs. *Filipens, *Finne, 
Kveise c. heal m bolne, bulne, ssette Materie, *ogs. 
svelle, trutne. 

be-all ['br'a-l]-. that but this blow might be the ~ and 
the end-all here (Macb. I. 7) saa det hele var et St0d 
og denned alting ude her. 

beam [bi'm] s Bjaelke; J, Dseksbjselke; Bredde over 
Daekket [breadth of ~]; Vaegtbjselke c [~ of a balance]; 
sp Hjortehorn n; Vognstang; Vseverbom; agr Plovaas, 
*Plaugaas [plough-beam]; agr Harvebul, *Harvbrand; 
dmp Balance [walking (or working) ~J; Straale, Lys- 
straale c. Sml. abaft! on deck there was considerable 
. Bredden over Daekket var betydelig; before the ~ & 
foran for (*forenfor) tvaers; on the - tvaers p. Diame- 
tralplanet; a sail on the (or our) weather ~ en Sejler 
tvaers til Lu vart ; with a maximum . of 16 ft. beam vt udstraale. Ogs. > forth, beam m straale; it ~ed on 
their comprehension det gik op f. dem, de kom t. For- 
staaelse deraf; bird Bityv, Pottefugl, ogs. *graa Flue- 
snapper c: Mtiscicapa grisola; compasses, dividers 

Stangpasser; end arch Bjaelkehoved n; one of the 
faces on the ~s looking at me sideways; on her ~s 4, 
med Rselingen i Vandet; go (or be thrown) on her ~s 
& kraenge (el. kastes) belt over; he is on his ,s fig han 
er rent kommet p. Knaeerne ; his loss threw the direc- 
tors, as it were, on their ~s; engine dmp h0j Ba- 

lancemaskine ; feather Slagfjser, Svingfjaer; sea 

Sides0; tree Akselbser n, *Asal c: Sorbus aria. 
beamy ['bi'mi] a bjaelkelignende; bjselketung; f bred- 
skuldret; straalende. 

bean [brn] ^ B0nne c: Vicia faba. Sml. beans! 
he'll get (I'll give him) .s F han faar (jeg skal give 
ham) p. Pukkelen ; hot boiled ~s sp Tampen brsender; 
caper B0nnekapers: Zygophyllum; _cod (portugisisk) 

Lodsbaad, Fiskerbaad c; feast egl. B0nnefest, Juli- 

udflugt, en Fridag c med Udflugt, som Principaler til- 
staar deres (*sine) Arbejdere en Dag i Juli, der antages 
at vsere B0nnernes Tid; goose Sasdgaas, Ruggaas, 

*ogs. Graagaas: Anser segetum; pole B0nne-Stang, 

-Stage c; as tall as a _ saa lang som en B0nnestage, 
Humlestang. 

beans [bi'nz] (af fr. biens?) si M0nt, ogs. *Mynt c r 
Penge pi, *ogs. Peng pi. 

bean't, beant [bi'nt, bient] v p & prov er ikke 
[bain'tj; it _ our fault. 

1. bear [bae'8] vt baare, bsere (el. holde) oppe [ogs. 
_ up] ; baare, f0re, transportere [aim. carry] ; besidde, 
have [Magt sway] ; bsere, f0re [et Navn a name; et 
Maerke a badge]; om aandelige Forhold : nsere [Kserlig- 
hed love; Fjendskab, *Fiendskab enmity]; taale [at h0re 
Sandheden truth], udstaa; finde sig i; bsere, bestride 
[Omkostningerne the expense], F staa i; udf0re [en 
Rolle a part], bestride; tilstede, egne sig til [en Tyd- 
ning an interpretation]; taale, vsere istand til; bsere, 
yde [Frugt fruit] ; f0de [et Barn a child; til Verdeu 
into the world], hst & om Dyr: baere. To bear; bore; 
borne (baaret), born (f0dt); when first born, is. ved 
F0dselen; he ~s [bserer] his age well; he patiently bore 
[fandt sig taalmodig i] all; ~ arms in a coat f0re 
Vaaben i sit Skjold; ~ him company holde ham m. 
Selskab ; the enmity her neighbour has persistently 
borne [nseret f.] her during a whole generation; the 
most favourable interpretation that the words can 
possibly _ den gunstigste Tydning Ordene tilsteder; 
the love they ~ (to) [som de nserer for, hvormed de 
omfatter] her Majesty; - a part [tage Del, del tage] in 
the conversation; ~ a conspicuous part spille en frem- 
traedende Rolle; poets are born Digtere fades, man 
fades t. Digter; she cannot ~ [f0re] her sails; the word 
~s [har, staar med] this sense in Shakespeare; he was- 
born a soldier han var f0dt (til) Soldat; a son was (or 
he had a son) born to him der f0dtes ham (el. han flk) 
en S0n; _ a sword bsere et Svserd; baere Svserd. Med 
Prsepositioner & Adverbier: science was born 
again, genf0dtes, f0dtes paany; . away [gaa af med] 
the prise; _ back drive (el. jage, trsenge, tvinge) til- 
bage; - down nedslaa; overvselde, overmande; J, is. 
bore (el. 10be) 1 Saenk; down everything, opposition 
nedslaa (el. knuse) enhver Modstand, jage alt forau 
sig, knuge al Modstand til Jordeu; a creature so borne 
down in [nedbrudt paa] soul and body; this kind of 
ourage is born in some men, er nogle Mennesker 
medf0dt; the occurrence was borne in upon him det [e*] hate; [o u ] 0; fail I; [au] owt; [8] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bea 80 bea passe rede dagede oj. i bans Erlndriug; it was borne in 
upon [det gik (*steg) op f.| him hotv . . ./ he was born 
of Scotch parentage bail var af skotk Herkoinst, f0dt 
afskotskeForseldre; - off [afbode] a blow; - off a boat 
holdc en Baad fri; _ out bekrsefte, bjemle, stetle; - 
Mm out (in his statements) bekrrefte bans Udsagu ; he 
was bom to power ban er f0dt til at herske, en f0dt 
Hersker; he was born to [v. F0dselen Arviug til] twelve 
thousand a year ; ~ up holde oppe; holde flydeude el. 
flot; fig holde oppc; a raft that would - me up; ~ up 
the helm laegge Roret op; hope -s up the mind [holder 
En oppe] under sufferings; ~ up a horse trsekke i 
Opsatstojlerne; virtues which were born with him or 
that he was born with, der var ham medf0dte, mod- 
fed te Dyder. 

2. bear [bfie'a] v. reft: ~ himself f0re sig; opf0re sig. 

3. bear [bse'a] vi bsere, i flere tilff; bsere, bsere 
Frugt; art bsere; J, ligge (i en bestemt Retuiug), 
pejles; holde, staa, styre. Mserk at i & Udtryk staar 
for borne almindelig bore! discharging her broad-side 
into them as the guns bore, eftersom Skytset bar; the 
ice ~s or will ~ Isen bserer; how does the land -? i 
hvad Reining ligger Laudet? at four o'clock Cape F 
bore S. W. by compass, pejledes Kap F i misviseude 
Sydvest; the light was just visible -ing ft. N. W. about 
twenty miles, syuligt i N. N. V. tyve Kvartmil af; the 
ship -s Skibet stikker f. dybt; that matters may be 
brought to _ for at det kan (el. skal) lykkes, *for at der 
kan blive uogen Mon i det, for at der skal komme nt 
(*ogs. ut monueude) ucl af del; the pressure thus brought 
to - det Tryk der saaledes 0vedes [paa against, on]. 
Be ndf ! - away & bsere (el. holde) af ; . back from 
gna (el. vige) tilbage fra; vige tilbagefor; ~ down upon 
& bsere (el. holde, staa, slsevne, styre) ned paa; _ in 
with the land bolde ned p. Laudet; -ing then to the 
right [idet man saa holder tilh0jre] the grounds will 
be entered; ~ toward stsevne (el. styre) imod; ~ up & 
Isegge Roret op 1 ; fig vsere fast, vise Karakter el. Ka- 
rakterstyrke, holde sig (el. Modet) oppe, bolde ud, 
holde Stand, F holde sig ksek, *ogs. ikke give sig over 
/_ up against adversity]; she has bore up J,; until Na- 
ture can ~ up no longer, ikke mere holder det ud; the 
calmness and fortitude with which she was Jing up 
against [hvorined hun bar] her grievous loss; ~ up for 
styre i Retniug af, ssette Kursen til ; fig stile (heu) til; 
_ up under [holde Stand i] affliction; _ upon vise (el. 
vsere rettet) imod; art bestryge; fig have Hensyn til 
(*ogs. paa), staa i Forbiudelse med; the artillery bore 
upon [bestr0g; spillede pan] our centre; the wind -s 
[bserer, staar] upon the house; how does it _ upon the 
matter? hvilkeu Forbiudelse bar det m. Sagen? he 
brought his eye, his glass to - upon [rettede 0jet 
paa] the object; till the wind _ upon [lager i] the sail; 
1 implore you to bring your interest to - upon this, 
at g0re Deres ludflydelse gseldende her; collect all 
materials -ing upon the subject sainle alt didh0rende 
(el. Ill Einnet herende, Emuet vedkommende) Stof; 
hard upon bl. a. ramme haardt, falde haardt paa; om 
Person ogs. gaa stserkt p. Klingeu: fare ilde med'; the 
ti-ind .s hard upon the place Vindeu bserer staerkt 
paa, Vluden lager stserkt der; the measure will . with 
peculiar hardship upon [vil falde sserlig haardt paa] 
schools in poor districts; _ tvith baere over (el. vsere 
overbserende) uied. 

1 To put the helm up so as to bring the vessel into 
the wind. Whitney, Cent. Diet. 4. bear [bse 9] soo Bj0ru, dmp Lokkedoru, *F (Lokke)- 
d6r, mere Baissier, Baissespekulant c\ first catch your 
-, and then divide the skin! sselg ikke Huden af 
Bj0rnen, f0r den er fauget! 

5. bear [bse'a] vi mere spekulere i Prisnedgaug, 
frembringe Baisse; vt sselge; the best time to sell or 
_ consols. 

C. bear [bse a] $ sc Byg c & n, P *ogs. Koru n, 
Hummel c: Hordeum vulgare [barley]. 

bearable ['bse'-rabl] udholdelig; was the thought .? 
var den Tauke t. at holde ud ? such a visit will be not 
only -, but enjoyable. 

bear] berry Melbter, -Ris, *Melbser n, -Lyng c: Arc 
tostaphylos; -.bind 3- Gedeblad n, Kaprifolium, F 
Kravlop, *Rseveklo, Vedveudel, Vivendel: Lonicera 
periclymenum ; Gserdesuerle, *Strandviudel c: Convol- 
vulus sepium. 

beard [biad] s Sksegn; before he had a [havde faaet] 
_; ever since I had _ to my chin, fik Skseg p. Hagen; 
stroking his . strygeude sig om Sksegget (*Skjegget) ; he 
wears his ~ hau gaar med Skseg; he never had such 
a fight since he wore -, siden ban fik Skseg; the 
monkey was laughing at his ~, stod og lo ham op i 
Ansigtet; shave for a -, for at faa Skseg; but I heard 
him murmur "fortunate" into his _, mumle . . . i 
Sksegget (*i Skjegget). beard vt trsekke i Sksegget 
(*i Skjegget); fig trodse; forsyne med Skseg; tage 
Sksegget af [Osters oysters] ; b0rste, ogs. *skrubbe (m. 
Sksegget); tilhugge, efter opslaaet (&c) Liuie; skeuske, 
fortynde fra Tilhuguiugslinien ; _ed bl. a. Sksegget 
(*skjcgget) ; grsesgroet ; spidstakket ; some of the young 
men were romping with the girls and ~ing their rosy 
faces, beardiuj? bl. a. Tilhugniug; Skenskning, For- 
tynding c; Hue Ssetliuie, Tilhuguingsliuie. beardless 
['biadles] sksegtes, cont fledesksegget (*fl0deskjegget). 

bearer ['bse-Ta] Bserer; is. Overbriuger; St0ttepille; 
*Tverjukke; her Skjoldbaerer; dmp Vange; dmp Bsere- 
staugc; desire him to send it by ~, ved Overbringereu 
heraf! a cheque (payable) to ~ en Anvisuing lydende 
p. Ihseudehavor, et ihreudebaverpapir. 

brarjganlen Bj0ruegaard ; fig polsk Rigsdag, *ogs. 
Huskestue c; hunt Bjernejagt; go -ing gaa paa 
Bj0mejagt. 

bearing ['bse' 9 rirj] is. Holdning; Retuiug, Beliggeiihed; 
J> Pejliug; fig For bind el se c [med on], Forhold [til on]; 
dmp (Tap)lager n\ -s her Vaabeumserke n [armorial 
-s] ; find his (or take the) ~s orieutere (el. lokalisere) 
sig; I had lost my ~s jeg kunde ikke Icengere orieutere 
mig, jeg kendte inig ikke igeu; set .s & udssette 
Pejlinger; take the .s of tage Pejliug af; in order to 
understand the ~s of the situation, Situatioueu til alle 
Sider; the drawing of the figure is out in all its ~s 
Figuren er gauske forteguct; discuss the question in 
every ~ or in all its ~s dr0fte Sp0rgsmaalet fra alle 
Sider, dr0fte (og behaudle) Sagen p. Kryds og Tvsers, 
give Sagen eu alsidig Draftelse; the trees are now in 
full ~, bserer uu som bedst; she is down to her ~s 
Skuden er p. sin st0rste Ktseuguiug; the weight was 
just sufficient to bring the boat well down to her .s. 
belt ued t. Vandlinieu; --bar dmp Bserestang c; 

monument orieutereude Monument, fremtrsedcnde 

Mserkepuukt n; power Bareevne; reiii Opt0mme, 

Opsatst0jle c. 

bearish ['bse-arij"] bj0rueagtig; mere spekulereude i 
Baisseu ; operators are growing -, begyuder at speku- 
lere i Baisseu, i faldeude Priser &c. bear] leader 
Bj0ruetra3kker; F Rejsehovmester c; pit Bj0rnegrav; [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; [ba] Trykstavelse, [a] hat; [a ] fall; [a] hot; [A] ht#t; [a'] hurt- [a] inner; bea 81 bea fig polsk Rigsdag, *ogs. Huskestue c. bear's | breech $ 
Akant c; ears ty Avrikel c: Primula auricula; 

garlic Ramsl0g, *Rams c: Allium ursinum; grease 

Bj0rnefedt, is. om en Slags kostbar Pomade, bearskin 
Bj0rneskind n; langhaaret Kalmuk; Bj0rneskindshue c. 
beast [bi-st] Dyr n\ the .s of the field Markens Dyr; 
the Beast (in Revelations) Dyret (i Aabenbaringen); 
the proconsul flung (or threw) them before (or to) the 
~s, before (or to) wild ~s, lod dem kaste f. vilde Dyr; 
--epic Dyre-Epos. beastish ['bi'stij] f dyrisk. beast- 
liness Dyriskhed; F Fselhed, Gemeahed c. beastly 
['bi'stli] dyrisk; F fsel, bestialsk, gemen; ad: ~ drunk 
drukken som et Dyr, som et Svin; declared it was too 
~ mean, alt for bestialsk usselt. 

1. beat [bi't] vt banke, slaa; (fln)st0de, knuse; 
bryde, banke, om Hamp; stampe; tserske; udhamre [til 
tynde Plader into thin plates] ; sp gennemstrej fe, gen- 
nems0ge, afs0ge; bane, *opgaa, om Vej el. Sti; bryde 
(el. vaske) imod, vaske, om B01ger; omtumle, om 
B01ger; bestryge, stryge imod, staa paa, om Vind; fig 
overvinde, slaa [defeat]. Se 1. alarm, arms, beaten, 
drum! he was -en, is. ban fik Bank (el. Prygl, F Stryg), 
git ban fik Hug; if her history does not _ a book, 
[ikke er en hel Roman] I never read, one; ~ the bounds 
opgaa Grsenserne; - his brains (or head) about bryde 
sin Hjerne (el. sit Hoved) med; he ~ [slog sig for] his 
breast and cried most piteously; ~ [bauke] a carpet; 

- the chimp sp afs0ge denne Trseklynge; ~ a cover sp 
afs0ge et (Vildt)stade ; that ~s everything F den var 
vserre ! he was walking up and down, ~ing his hands 
upon his breast, slaaende Hsenderne mod Brystet, *ogs. 
slaaende Floke; that (or that's what) ~s me F det 
sk0nner jeg ikke, den kau jeg ikke; _ [bane] the way; 
~ away min bortgrave, udgrave; ~ down slaa ned, 
kaste overende; demolere; Isegge flad; nedtrsede, F* 
nedtraakke; agr nedslaa, nedklappe, bringe til at Isegge 
sig, klappe til Jorden, om Seed; nedslaa, dsempe, 
bringe til at Isegge sig, om St0v ; knuse, knuge til 
Jorden [enhver Modstand opposition] ; slaa ned, faa 
nedsat, faa nedtinget, om Priser; prutte med [Manden 
the man]; their mode of extinguishing the flames had 
been to ~ them down [dsenge p. dem] with branches; 

- it into him (or his brains, mind) banke (el. hamre, 
F *ogs. plugge) det ind i ham, give ham det ind m. 
Skeer; _ it into shape tilhamre det; fig ssette Fagon 
(el. Skik) paa det; be ~ out vsere ganske opgiven (af 
Trsethed), udaset, *ogs. ganske kvit, prov klar [dead ~J; 
an iron plate .en out thin en tyndhamret Jaernplade; 
~ out [udtvsere] a thought; _ him out of it bringe (el. 
faa) ham fra det, faa ham til at afstaa fra det; - [ryste] 
up feathers; ~ up the enemy's quarters angribe Fjen- 
den (*Fienden) i hans egen Lejr; went about ~ing up 
[og hvervede] recruits; subscribers mostly ~en up from 
among [opst0vede (el. kaprede) bland t] his personal 
friends. 

2. beat vi slaa, banke, ogs. om Hjerte & om Puls; 
i, bovte (*baute), krydse, lavere [. to windward}; with 
a ~ing [m. bankende] heart; he felt his heart ~ing 
with [banke af] joy; my heart once _ about [slog for] 
that woman; his pulse ~ faster or more quickly, slog 
steerkere; _ about for s0ge (at udfinde), s0ge paa for- 
skellige Maader; the sun ~ down [braendte, stegte] 
mercilessly; off & krydse ud fra Land; ~ up for fig 
gaa (el. ligge) og hverve el. kapre; ~ up and down sp 
springe frem og tilbage; the waters of the lake ~ upon 
[slaar mod] the rocky shore. 

3. beat s Slag, i fprskellige Tilff.; / Taktslag w; J^ Mordent, Halvtrille c; (Politimands, Vsegters) Distrikt; 
sp (Jagt)distrikt, (Jagt)felt, Revier; almindeligt Tilhold, 
almindeligt Tilholdssted n [habitual place of resort]; 
amr B011e, *Slusk c; - of the drum Trommeslag; the 
inevitable squad of ~s with bleary eyes and wolfish 
faces; the clock is in ~, har en jsevn Lyd ; the clock is 
out of ~, har en ujsevn Lyd, halter, hikker; he (Or- 
kesterdirigent &c) gave his three -s, slog tre Slag. 
lu-aten f'bi'tn] a: the ~ path (or road, track) fig den 
slagne Vej el. Landevej; gammel Slendrian c; a ~ [for- 
tsersket] question; a ~ [pr0vet] soldier, beater En som 
slaar, slaaende; sp Driver, Klapper; St0der, (Morter)- 
stang; i smss. tit: -Slager c; the ~s sp *ogs. Drevet sg. 

beatific [bi'8'tifik] Iyksaligg0rende, (lyk)salig; _ vision 
saligt Syn, is. et Syn af de salige i Himmelen. beati- 
fication [biatifi'keijan] Lyksaligg0relse ; Beatifikation, 
Salighedserklsering c. I den katolske Kirke det f0rste 
Skridt t. Ens Oph0jelse t. Helgen. beatified [bi'atifaid] 
a forklaret. beatify [bi'atifai] vt erklsere (el. betragte 
som) lykkelig (el. lyksalig; Iyksaligg0rende) ; is. beati- 
ficere, erklaere salig. Jvf. beatified! 

beating ['bi'tirj] Slag pi, Banken c; Prygl pi, BankpZ, 
*Prygl, Bank c & n; & Bovten (*Bauten, Bauting), 
Krydsning, Lavering c; give him a _ give ham en 
Dragt Prygl, prygle (el. banke) ham op; fig banke ham 
0: overvinde ham; in all of them we hear the ~ of a 
good and warm heart i dem alle slaar det gode, varme 
Menneskehjerte os im0de; I held my breath till the 
very ~s [Slag] of my heart seemed to suffocate me. 

beatitude [bi'atitju'd] Lyksalighed; Beatifikation, 
Salighedserklsering c. 

Beatrice ['bi^tris] Beatrix, Beatrice. Is. en Person i 
Shakespeares Much Ado about Nothing. 

Beattie ['bi ti] s. 

beau [bo 11 ] Laps, Modeherre, Kavaler, Sprade c. PI 
beaux, beaus [bo u z] ; Beau Nash, en ber0mt Mode- 
herre i XVIII. Aarh. Levede f. det meste i Bath og 
gjorde meget f. dette Sted. 

Beauchamp ['brt/am] s. Beauclerc ['bo u kla'k, bo u - 
klse-a] s. 

beaufet ['bo u fet] Buffet c, (Vseg)skab n. 

beau-ideal [bo u ai'dial] ideal Fuldkommenhed c; Ideal 
w; the (very) ~ [et sandt Ideal, et Pragteksemplar] of 
a waiter, beauish ['bo u ij] lapset, kavaiermsessig, sprade- 
msessig, Sprade-. Beanlieu ['bjuli] s. Beanmaris [bo u - 
'm83 -a ris, -maris] : ~ shark Sildehaj, *Haabrand, Haa- 
mser c: Lamna cornubica [porbeagle]. Beaumont 
['bo u m8nt] s. beauteous ['bju'tias] is. poet sk0n. 
beautifler ['bju'tifaia] Forsk0nner c; Sk0nhedsmiddel n. 
beautiful ['bju'tif(u)l] sk0n ; a ~ butter, lady, picture, 
poem; a ~ lady, ogs. en Sk0nhed. beautifully [-fali] 
ad sk0nt; Lucretius has said - [saa sk0nt, saa smukt] 
that . . . beautify ['bju-tifai] vt forsk0nne; pryde. 
beauty ['bju'ti] Sk0nhed; cone Sk0nhed c; the Beauty 
and the Beast Dejligheden og Uhyret (i Eventyret); 
that is the ~ of it, netop Dyden derved; we must wait 
for sunshine in order to see the beauties of Kew, Kews 
Sk0nhed; the country is in its full ~ Landskabet (el. 
Naturen) pranger i sin bedste Dragt, staar i sin fulde 
Pragt; - doctor, is. amr Sk0nhedslsege ; ~ sense Sk0n- 
hedssans; _ sleep den bedste S0vn: f0r Midnat; go to 
bed now, and have your ~ sleep! ~ wash Sk0nheds- 
vand n. 

beaver ['bi'va] Baever c: Castor fiber; Baeverskind n; 
git & amr Hat c; ~'s house Bseverbo c (*w). bearer 
Hjselmgitter, Visir n; ~ed med (Hja3lm)gitter, med 
Visir; house Bseverbo c (*w); rat Bseverrotte, [e>] hate; [o u ] so; [ai] I, [au] out; [8] the; [J>] thin; [/] she; [2] measure; [n] siw^; [a, a, e] osv. vaklende med [9]. 

G bee 82 bed Moskusrotte, Ondatra c: Fiber zibethicus. bearery 
['bi'vari] Bcevergaard c. 

becaflco ;beka'fl-ko u ] \ Have(gra?s)smutte, Grsessmutte, 
ogs. *Havesanger c: Sylvia hortettsis. 

becalm [bi'ka-m] vt & tage Luven fra ; be -ed faa 
Stille; be .ed by [faa sine Sejl i D0dvinden af] a ship. 

became [bi'ke'm] v blev Ac. Af become. 

because [bi'ka(-)z] cj fordi; bread itself was a delicacy 
seldom thought of, - hard to be obtained, fordi del 
var saa vanskeligt at faa ; - of paa Grund af, (i Skrift- 
sprog:) formedelst, mere grundet paa; she did not dare 
. of [turde ikke for] her mother. 

beccaflco, se becafico! 

beche-de-mer [fr ] Trepang, spiselig S0p01se c-. Holo- 
thuria edulis. 

Bechuana(land) [bet;u'a'na(land)] s. 

beck ,bek] Aa, Ba?k c. beck [bek] s Vink, Tegn n; be 
at their . and nod staa p. Pinde f. dem; have him 
always at ~ altid have ham v. Haanden; be obedient 
to the . and call of adlyde Ens mindste Vink. beck 
[bek] v vinke, give Tegn, nikke [beckon]; vinke til sig 
[beckon up]. 

becket ['bekit] & (Tov)knevel; Hundsvot c. becket 
tt indknevle. 

Beckford ['bekfad] s. 

beckon ['bekan] vi vinke. beckon vt vinke til; - me 
to him, to . me up vinke mig hen til sig; ~ed me to 
follow gav mig Tegn (el. et Vink), at jeg skulde 
komme med. 

Becky ['beki] Bekka, forkortet &c af Rebecca. 

become [bi'kAm] vi blive; - Icing; . a Christian blive 
Kristen; after this it became [blev det, blev det til] 
street fighting; by the prompt administration of jus- 
tice, he became [blev ban] obeyed and dreaded; the 
pope had ~ reconciled to [var bleven forsonet med] 
Charles; the plaintiffs became, therefore, in very dis- 
tressed circumstances, kom derfor i trykkende Kaar; 
that she should thus suddenly . of importance, blive 
af Vigtighed, en vigtig Person; what would- [vilde 
der blive] of them? become vt passe til, F *ogs. hove; 
passe (el. semme sig) for, klsede; klsede; she .s the 
character perfectly hun passer fortrseffelig t. Rollen. 
becoming [bi'kAmin] blivende, vorclende; passende, 
semmelig; klseclelig; klaedelig; the . det vordende; det 
passende; things which were little in _ [som lidet 
s0mmede sig (for)J a queen; with an air - to the 
moment m. en t. Ojeblikket passende Mine, becomingly 
ad passende, semmelig, p. en passende (el. s0mmelig) 
Maade. becomingness [-nes] Klsedelighed, S0mme- 
lighed c. 

1. bed [bed] Seng c; Bed n, *ogs. Seng c; Elveleje, 
*ogs. Elvefar; min Lag, Leje; Fundament; railw Bane- 
legeme n [road bed]; . of a mortar Morterblok c; do 
(or make) the - rede Sengen, *ogs. rede op; as you 
make your ., so you must lie upon it som man reder, 
saa ligger man, the daily average number of .a occu- 
pied or filled [den gennemsnitlige, daglige Belsegning 
(*det . . . Belaeg)] was . . .; be separated from . and board 
skilles fra Bord og Seng; be in > ligge; J, is. vaere tilk0js, 
*ogs. vaere k0jet, have k0jet sig; be ill in . ligge syg, F 
abs ligge; be in . with ligge syg af; die in his ., ogs. d0 
Sotted0d ; sleep in (or on) a good -, i en god Seng ; 
they found him on a (or the) . of death, p. D0dslejet; 
children of the first ., af f0rste Kuld ; children of two 
.s B0rn af to Kuld, to Kuld B0rn; this stretched him 
on a sick ., on a . of sickness, lagde (el. strakte) ham 
p. Sygelejet; be out of . vsere oven Senge, vsere oppe; she had not been to -, i Seng; be brought to . of [for- 
10ses (el. nedkomme, *P blive liggende) med] a son; 
go to ., i Seng, tilsengs, F *k0je sig, k0je; put the 
children to . bringe B0rnene i Seng, Isegge (F *k0je) 
B0rnene; lade B0rnene gaa i Seng; take to his . Isegge 
sig syg, gaa tilsengs, gaa i Seng; by this time she had 
taken entirely to her ~, var hun bleven stadig senge- 
liggende. 

2. bed vt plante (i Bed), ssette; lejre, nedfaeste, i 
Jorden; _ [opsaette] a boiler; - [nedfseste] a mortar; 
~ [lejre, nedfseste] a stone; where large bodies of still 
waters are ~ded hvor store Ansamlinger . . . er lejrede, 
bar sit Leje; - out udbede, udplante, udpotte. 

bed-accommodation Sengerum n. 

bedad [bi'dad] ir ved Gud, minsandten [by God]. 

bedaub [bi'd&'b] vt tils01e, tilsm0re. 

Itedawin f'beda'wi'n] Beduin c. 

bed|bug Sengetsege c: Cimex lectularia; chamber 
Sovevserelse; ladies of the - Hofdamer; ..cover Senge- 
taeppe, *ogs. Overbredsel n. 

bedder ['beda] Ligger, i Oliem011e; Bedplante c. 

bedding ['bedin] Sengetej n, Sengeklseder pi; & K0je- 
klteder pi; dmp Underlag n, for Kedel; agr Str0else c; 
geol Lejringsforhold n & pi; - plant Plante (t. Udbed- 
ning), *ogs. Plente c; articles of . Sengeartikler. 

Bede [bi'd] Beda, Bfeda. 

bedesman s, se beadsman! 

bedevil [bi'devl] vt forg0re, forhekse; the cards seemed 
Jed. bedevilment [-mant] Forg0relse, Forhekselse c. 

bedew [bi'dju-] vt dugge. 

bed [fellow ['bedfelo u ] Sovekammerat, Sengekammerat 
c; be a good ~ have et godt Sovehjerte [be a good 
sleeper]; ..furniture Sengeudstyr n; M0belsirts c & n; 
..head Hovedgterde n; ..heat Sengevarme. 

bedight [bi'dait] part & a poet prydet, smykket; - 
with blue ribbon; the modest maidens have me .. 

bedim [bi'dim] vt fordunkle. 

Bedirere ['bediviaj s. I Tennyson's Idyls of the King. 

bedizen [bi'daizn] vt udmaje, ugle ud (*ogs. til), *ogs. 
udspjaake, jugle til. 

Bedlam ['bedlam] Bedlam n, et Sindssygeasyl i Lon- 
don, svarende t. Bidstrup i Danmark og t. Gaustad i 
Norge; I'll retire to .. bedlamite ['bedlamait] Daare- 
kistelem n, Bidstrupkandidat (*Gnustadkandidat, p 
Gaustadgalning) c. 

Bedford ['bedfad] s. Bedfordshire ['bedfad/dj Grev- 
skab i England; I'm for - (spegende :) jeg vil i Seng. 

bedmaker ['bedme'ka] Sengerederske, Oppasserske, 
Gungkone c. 

Bedouin ['bedui n, 'bedwin] Beduin c. 

bedjpan (Stik)b83kken n; piece, ~.plate dmp Fun- 
damentplade, Bundramme c [base-plate]; .-post Senge- 
stolpe c; in the twinkling of a - joe i et Nu, *ogs. i 
r0de Rappet, paa r0de Rappen. 

bedrabble [bi'drabl], bedraggle [bi'dragl] vt tils01e, 
tilrakke (is. med Gferer, *med S01eborder). 

bedral ['bedral] Klokker c, i Skotlaud. 

bed (ridden (is. stadig) sengeliggende ; both were . a 
long time; ..room Sovevaerelse, F Sengekammer n; - 
candlestick Lyseplade, prov *Blakkert c; ..side Side 
af Seng, Seugekant, Sengestavc; he assembled around 
his . the nobles . . . om sit Leje, rundt om sin Seng; 
the cradle stands at Jenny's -, ved Jennys Seng; he 
stood by her ., ved hendes Seng el. Leje, hos hende 
v. Sengen; ..site \ Alkove c; sore Liggesaar n; 
..stead Sengested n, Seng c; a double - en Dobbelt- 
seng, en Tospaenderseng ; straw Sengehalm; $ gul [a- i- u-] osv lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] hot; [&] fall; [ft] hot; [A] hut; [a-] hurt; [a] inner; bee 83 beg Snserre, Klammerurt, Jomfru Maries Sengehalm, *Gul- 
fegre, Gulmaure c : Galium verum. Ogs. Our Lady's ~; 
string Snor, i Sengebucd; tassel Sengebaand n; 

tick Dynevaar n ; work Overrisling c, af Kunsteng; 

the four systems of irrigation employed in England... 
namely, ~, catchwork, subterranean, and warping 
irrigation. 

bee [bi-] Bi, *ogs. Bie: Apis; amr Arbejdshjselp c (af 
sammenkomne Naboer), Arbejdsm0de n, *Dovning, 
Doning, Dugning. Sml. spelling-bee! J> Klampe c, paa 
Spryd, t. Forrestsengestagsojl ; have a - in his bonnet 
or head have Fluer i Hovedet. 

beebee ['bi'bi-] anglo-hind Kvinde, Dame; Maitresse, 
Konkubine c; - Miriam Jomfru Maria. 

bee|block & Violin c paa Bov(*Boug)spryd ; bread 
Bibr0d. 

beech [bi't/]B0g, *ogs. B6k c: Fagus. beechen ['bi't Jan] 
a B0ge-. beech|mast B0geolden c, *B0gen0dder pi; 
tree B0getrse. 

bee|culture Biavl c; eater "$. Biseder: Merops. 

beef [bi'f] Oksek0d n; amr Okse c: Bos taurus; pi 
beeves Okser [aim. oxen]; broth K0dsuppe. 

beefeater ['bi'fi'ta] Drabant, Livgardist c, pi ogs. 
kongelige Hustropper [yeomen of the guards]. 

beef|extract K0dekstrakt; fat Oksetalg c; head p 
H0ved, ogs. *Kvseg, *ogs. Gr0dboved n [~ed person]. 

beeflower Gyldenlak c: Cheiranthus cheiri. 

beef | steak [-ste ! k] B0f, B0fsteg, *Bif c ; suet Oksetalg 
c; tea K0dekstrakt, Bouillon, K0dgelee c; wood Bo- 
tanybaytite, Paraporttrse. Af Casuaria equisitifolia. 
beefy ['bi'fi] k0drig; our dinners are baronial and -. 

bee|glue Forvoks n; hiye Bikube; put his hand into 
a ~ fig r0re v. en (*et) Hvepserede; keeping Bihold; 
line Luftvejen, Fuglevejen; take a -. 

Beelzebub [bi'elzibAb] s. 

bee-master Biholder, Biejer c. 

been [bin; bin] v vseret; blevet. Af to be. Jvf. bin! 

bee | nettle S( *Guldaae c: Galeopsis versicolor; orchis 
Orchis c militaris. 

beer [bia] 01 n; can -Stob, ogs. *-St0b n; chiller 

-Varmer c; -.house -Hus; - keeper 01vsert c ; machine, 
pull -Pumpe c. 

BeersheJ>a ['biejrba, bi'e'/iba] Beerschaba n; from 
Dan to ~ fig ogs. fra Ende til anden. 

beery ['biari] 011et, i flere Tilff. 

bees [bi'z] pi Kostbarheder &c [bighes]. 

bee's|wax [bi'zwaks] Bivoks; -waxed bonet; - tables; 
-wing Hinde c, paa gammel Vin. 

beet [bi't] $ Bede, *Bete: Beta; chard (or leaf, 
white, wild) _ Bladbede, *Mangold c: Beta vulgaris 
ft cicla. 

Beethoren [ty.; 'beito u V8n, 'bi'po u v9n] s. 

beetle ['bi'tl] (Brolaegger)jomfru t; stor K011e (*Klubbe); 
^ Prsest c, Nagleslag, Klamajslag n, Klamaj-K011e 
(*-Klubbe); ent Bille, Skarnbasse, Torbist, *ogs. Skal- 
basse, Tordyvel c, pi ogs. vingedsekkede : Scarabceus. 
beetle vi staa frem, skyde (sig) ud, hsenge (el. rage) 

udover ; brow busket Bryn n ; fig m0rk Mine c; 

browed m. buskede Bryn; m0rk; head H0ved, ogs. 

*Kvseg, Gr0d-, K0d-, Trse-Hoved n; he is a ., ogs. man 
kan rende D0re ind (el. op) m. ham ; squashers si 
com Bj0rnelabber; wafer Ut0jkage c. 

beet|radish, rare Bladbede, *Mangold c: Beta 
vulgaris; root R0dbede, Runkelroe. 

beeye [bi'v] % Stud, Okse, Ko c. Sml. beef. 

befall [bi'fa-1] vt ramme, tilst0de, times, trseffe, veder- 
fares; evil will - you det vil gaa dig ilde; an experience which befell him [en Oplevelse ban havde, et Even- 
tyr han bestod] more than twenty years ago; a 
like fate befell [rammede, vederfores] one of the gig's 
crew; if anything _s me hvis der skulde komme mig 
noget til, ogs. *hvis det skulde gaa gait med mig, hvis 
der tilst0der mig noget, hvis jeg kommer til noget. 
befall vi hsende, hst begive sig; gaa for sig, gaa til; 
these things befell two seasons after; this was how 
things befell saaledes var det Tingen gik for sig, gik til; 
the worst that may -., som kan hsende; it befell that . . . 

beflt [bi'fit] vt passe for, s0mme sig; ~ting passende. 

befool [bi'firl] vt holde for Nar. 

before [bi'fa' a ] prcep foran; i Nservserelse af; - her 
foran hende; foran sig; i hendes Nfervserelse; - witnesses- 
i Vidners Overvserelse, i Overvser af Vidner ; he'd been 
here - now [vseret her f0r, tidligere] but that . . .; at a 
quarter _ [paa, f0r] five; I have little doubt that _ 
[inden] many years there will be . . .; something in his 
face tells her there is bad news - her, at der venter 
hende slemme Efterretninger ; they sometimes forgot 
what was - them, hvad der forestod (el. ventede) 
dem . . . ; had given notice for the letter to be produced, 
and that it was not - the court, at det ikke forelaa i 
(el. for) Retten, ikke var dokumenteret; the case (data) 
_ us det foreliggende Tilfrelde (de os foreliggende Data); 
Rochelle fell _ [for] Richelieu; this letter was of a 
pattern with all that went . it, med alle de fore- 
gaaende; we have the day _ [for] us; he had them _ 
him, lod dem komme (el. kaldte dem) for sig; one 
thing he had _ all other men e t havde han forud for 
(el. et Prse havde han fremfor) alle andre; lay the papers 

- the council fremlsegge Dokumenterne for (el. i) 
Raadet, forelsegge Raadet Papirerne; put her ~ the 
wind & Ifegge Skibet for Vinden el. fordevind, *P 
laegge Skibet undaf Vinden ; stand - [ogs. udenfor] the 
house; walk straight ~ you! gaa lige (*ogs. bent) frem! 
before ad foran, forud ; om Tid : f0r, forud ; allerede; 
she went - [foran] with the candle; the works that 
went ~, som gik (el. var gaaede) forud. before cj f0rend, 
f0r; they had not proceeded far, - he suddenly brought 

himself up; cited f0rna>vnt; -hand ad paa Forhaand; 

be _ with them komme dem i Fork0bet; mentioned 
fornsevnt, f0rn?evnt, f0r omtalt. 

befoul [bi'faul] vt forurense; tilsmudse. 

befriend [bi'frend] vt vtere en Ven for, vaere Ens Ven, 
vise Velvilje; hjaelpe, staa bi; so far, luck, has ~ed me, 
har Lykken staaet mig bi, vseret mig huld. 

beg [beg] vt bede; bede om, udbede sig; tiltigge sig. 
Se pardon! not so fast, I ~! ikke saa raskt, maa jeg 
(el. om jeg maa) bede! I - (leave) to observe jeg til- 
lader mig (*ogs. skal faa Lov til) at bemserke . . . ; the 
pope -ged his aid [bad ham om Hjselp] against . . .; 
from him they ~ged hard [ham tiggede de (*tyndt) 
om] a bunch of grapes; ~ his leave bede ham om 
Tilladelse el. Lov; all the money he could ~ [tigge, 
tigge sig til] or borrow; we had ~ged (him to spare) 
our son's life vi havde bedt ham spare vor S0n, lade 
vor S0n beholde Livet; - the question som Bevis bruge 
noget ubevist, tage Sagen f. givet; he ~s the entire 
question and considers his accusations well-founded; 

- him off bede ham fri [for Udvisning from being ex- 
pelled], gaa i Forb0n f. ham. beg vi bede, tigge, 
trygle; tigge, betle; - hard bede og tigge, bede saa 
vakkert (p* saa tyndt); _ and pray tigge og bede, 
tigge og trygle, bede saa b0nlig, bede saa inderlig 
vakkert; go ~ging gaa og tigge, gaa Stoddergang, gaa 
Tiggergang; ikke flnde Lysthaver(e) el. K0ber(e); - at J 1 ] hate; [o u ] so; [ai] I; [au] out; [S] the; [b] thiu; [/] she; [g] measure; [rj] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

6" beg 84 Beh every man's [tigge f. Hvermands] door; he continued 
to ~ [bede] for his life; Captain Cs lady -ged for [bad 
for, gik i Forbon f.] him, and he was spared; ~ off 
bede sig fri, bede f. sig; it tvas for my old dames I 
MW -ging to [tiggede hos] Lord Varley. 

begad [bi'gad] int ved (el. for) Gud! min Seel! min- 
sandten ! 

began [bi'gan] v begyndte. Af begin. 

beget [bi'get] rt avle. 

beggar ['bega] Tigger, Betlerc; sue a -, and catch a 
louse! hvor intet er, bar Kejseren tabt sin Ret! Js bush 
Tiggerherl>erge; ~'s buttons ^ Burre, *Borre, Klenge, 
Purre c, Klaategra-s M: Lappa major; ~'s lace (en 
Slags) Traadbaaud og va?vede Kniplinger; ~'s lice $ 
Burresnivrre c, Smaaburrer pi, *Friergra's, Klengegra^s 
, Tiggerlus pi: Galium aparine; ~'s petition com. 
Lommetorkhede n. beggar rt bringe til Tiggerstaven, 
ruinere; (nearly) .ed, ogs. tiggefrerdig; _ description 
overgaa al Beskrivelse. Et staaende Citat af Shake- 
speare beggarly a tiggeragtig, stodderagtig; fig ogs. 
ussel, *ogs. fattigslig; it was all a matter of ~ salaries. 
beggar-my-neighbour F et Slags langvarigt Kortspil n, 
*Svelte c. beggary ['begari] Arniod, Usseldom c; reduced 
to - bragt t. Tiggerstaven, ruineret, F* som Freed. Ord: 
(kav) t'ant. begging Tiggen c, Tiggeri n; their ~ and 
praying deres Tiggen og Tryglen ; _ letter Tiggerbrev; 
_ friar or monk Tiggermuuk. 

Beghard ['begad] Beghard(e; c. 

Beghiiie ['be'gin] Beghine, Begutte c. 

begin [bi'gin] vi begynde [tage sin Begyndelse; 
gere Begyudelsenj ; the difficulty is only ~ning nu be- 
gyp.der forst Vanskeligheden ; _ searching or to search 
begyude at soge ; _ at the beginning, m. Begyndelsen; 
he began by [m. at] saying, by telling us that . . .; I 
think I shall ~ by [med at] preventing you from . . .; 
the count began again on [med] the business of their 
visit; ~ to [paa] the repast. W. Black, A Daughter of 
Heth I 235 T; ~ with [med, paa] Latin; always ready for 
a quarrel, he -s with us [p* begynder ban p. os] loudly 
enough about this and that; to - with, [t. en Begyndelse, 
f. del ferste] there is no doubt . . . begin vt begynde; 
he began life [ban begyndte] as a reading boy in a 
printing office; he had nothing to _ the world [at be- 
gynde] with, begin F Begyndelse c [beginning]; in 
the - of July, beginner Begynder c; Greek for ~s, ogs. 
graesk Elementarbog c. beginning Begyndelse c; make 
a - g0re Begyndelsen ; at (or in) the ~ i Begyndelsen 
[af of]; from the ~ fra Begyndelsen (af), fra f0rste 
Faerd, fra forste Stund; from such small ,s arose af 
en saa ringe Begyndelse opstod; the story is a lie from 
- to end, fra Begyndelse (*ogs. fra Egg) til Ende ; by 
way of making a til (el. for at g0re) en Begyndelse. 

beglerbeg ['beglabeg] (tyrkisk Provins)guvern0r c. 

begone! [bi'gan] int bort! pak dig! ud! 

begonia [bi'gonja] $> Judas0re n & c, Begonia c. 

begored [bi'ga-d] blodbesudlet. 

begorra! [bi'gara] int p ved (el. for) Gud! min Sael! 

begot [bi'gat] vt avlede. Af beget. 

begrime [bi'graim] vt tils01e, tilsmudse. 

Begnard ['begad] Begbard(e) c. 

beguile [bi'gail] vt skuffe, git; fordrive [Tiden m. Sam- 
tale the time with conversation] \ . the tedium of the 
journey fordrive Rejsens Kedsommelighed, Tiden 
undervejs. 

Beguln(e) ['be'gin] theol Beguine, Begut(te) c. 

begum ['bi-gam] Begum, (ostindisk) Fyrstinde c. 

behader [?] vi ir lege, fjase ; I was ,in' round with the gangs on the 'bankmint. R. Kipling, Soldiers 
Three. 

behalf [bi'ha'f] Gavn, Bedste n, Interesse c; in my - 
til mit Bedste, i min Interesse ; make interest in her 
_; I am watching chances in your ~ is. mere *jeg 
vigilererf. Deres. Interesse; his speech in ~ of [Tale for] 
Roscius; on my _ p. mine Vegne; on _ of Denmark, 
ogs. for Danmarks Vedkommende; watch the case on _ 
of the relatives, ogs. iagttage de efterladtes Tarv under 
Sagen, under Forretningen. 

behare [bi'he'v] vi opfore sig; f0re (el. gerere) sig; 
om Skib: bsere sig ad; ~ gallantly holde sig tappert; 
the ship ~d nobly, bjfergede sig godt; v. reft: _ himself 
is. opf0re sig godt, skikke sig (godt); he seems to have 
~d himself here; he hardly knew how to ~ himself, 
[hvad Ben ban skulde staa paa] for joy; a well-behaved 
lad en Dreng (*Gut), som opforer (el. skikker) sig godt. 
behaviour [bi'he'vja] Opf0rsel, Fa>rd; Holdning, Maade 
c at f0re (el. gerere) sig; a ship's - et Skibs Holdning 
el. Opf0rsel, hvorledes et Skib brerer sig ad; during 
good-, om Embedsmand : (ansat) for Livstid, *for Leve- 
tiden, "quamdiu se bene gesserit"; on his (or her) - 
der opforer (el. maa opf0re) sig godt el. anstrendigt; F 
paa Pr0ve; be on his best ~ skikke (el. opfore) sig saa 
godt som muligt, vise sig fra den bedste Side; I shottld 
be obliged to be so much on my good ~, maatte staa 
baade den ene og den andeu t. Regnskab (f. mit For- 
hold); Lady L, who was now, for reasons of her own, 
upon her good _ [maatte skikke sig], did penance; 
Wherwell was on his worst ~, [opforte sig saare ilde] 
as in a close finish he collided with Whitewind. Sp. 

behead [bi'hed] vt halshugge. beheading Halshug- 
ning c. 

beheld [bi'held] vt skuede, saa. Af behold. 

Behemoth [bi'hrma>] bibl Behemot c. 

behen ['bi'heu] sav(*sag)bladet Knopurt: Centaurea 
behen; Bla?rehanekam c: Cucubalus behen. 

behest [bi'hest] fast Bud n t Befaling c. 

behind [bi'haind] prcep bagved, ogs. *bag, *bagom; 
they are _ the (or their) age de ere tilbage for deres 
Tid, *de ligger -agterud f. sin Tid; be ~ (his) time 
komme for sent; vsere forsiuket; it is so wofully - the 
times, saa s0rgelig lidt tidssvarende, *saa bedr0velig 
agterud for (el. ude af) Tiden; five minutes ~ time 
already, ogs. . . . over Tiden; Asia is much ~ [staar 
meget tilbage f.] Europe in civilisation; get (thee) ~ 
me (, Satan) ! vig fra mig (, Satan) ! we had the wind 
- MS, i Ryggen. behind ad, bagved, ogs. *bag, bagtil, 
*bag om; we are ~, is. vi er forsinkede [~ time]; judged 
from this standpoint the country is lamentably ~, er 
(*ligger) Landet beklagelig tjlbage; there is st - fig der 
stikker ut under; it's the first time I've been - (in paying 
rates), at jeg bar vseret i Agterhaanden (in. Skatter); 
be left ~, is. distanceres, F agterudsejles; fig ogs. over- 
fl0jes; drop (or fall, get) ~ sakke agterud, ogs. fig; I 
looked ~, saa mig tilbage ; none dared stay ~, ingen 
turde udeblive el. blive borte. behindhand [bi'baind- 
hand] a som staar i Restance; tilbageliggende ; be - in 
his circumstances vsere i Underbalance, F vsere kom- 
met tilagters, F* g s - V8ere i Subus; the books were ~ 
B0gerne var ikke (f0rte) a jour, *ogs. Bogholderiet laa 
tilbage, F* ogs. Bogholderiet var kommet i Bagmessen, 
i Baglexen; he is much ~ in his studies, ogs. ban er 
(*staar, ligger) meget tilbage; be ~ [vcere (*ligge) til- 
bage] with his lessons; seem - with Bob in . . . synes 
at staa tilbage for Bob i . . . 

Behn [ben, be'n] s; Afra ['afra] ., en Forfatterinde. [a- i- u'] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hurt; [a] inner; beh 85 bel behold [bi'hold]^ skue.se; .! se! Sml. lo! beholden 
[bi'ho u ldn] a forbunden, takskyldig; I am - to you for 
. . . jeg er Dem forbunden (el. Tak skyldig, jeg skylder 
Dem Tak) for. beholder [bi'ho u lda] Beskuer, Betragter 
c. beholding a. Mindre godt f. beholden. 

behoof fbi'hu'f] Tarv c & n, Baade c; for the use 
and - of til Gavn og Baade for; arranged an enter- 
tainment for his ~ gjorde Gilde for ham. behoove, 
behove [bi'htvv; bi'ho u v] vt behoves; passe (el. somme) 
sig for; vaere tjenligt for, veere til Ens Tarv; tilkomme; 
whom does it better ~ to . . .? hvem er vel ngermere til 
at . . .? Altid upersonligt, med it til Subj. 

Behring['b3e ia rirj, 'berirj] Behring; _'s Strait(s) Behrings- 
strsedet. 

being ['bi'irj] a ntervserende : for the time . for nser- 
vserende (Tid); indtil videre; til enhver (given) Tid; 
be signed by the prefect for the time ~. being n Veeren, 
Tilvrerelse c, *ogs. Tilveer; Vfesen n; clerks, draper's 
assistants, and similar ~s in the humbler walks of 
life, og lignende beskedne Eksistenser; be in (or have) 
~ vpere.til; in him we live, and move, and have our _ 
bibl i ham leve og r0res og ere vi; there is not such 
another man in ~, ogs. bans Mage eksisterer (el. fiudes) 
ikke ; bring (or call) into _ kalde tillive ; in another 
state of ~ i en anden Tilvaerelsestilstand. 

Beirout ['begirt, 'bainrt] Bejrut n. 

bejan f'brdgan] sc ^^niv Rus c [freshman, recentiorj. 
Sml. bajan! 

bejewelled [bi'dgu'ild] smykkebesat, is. beringet. 

Bel [bel] F Bella, Arabella; Isabella. 

belabour [bi'le^a] vt bearbejde (med Prygl) P" * 
sm0re op. 

belard [bi'la -a d] vt speekke; - each other with praise 
overrose hinanden. Troll ope. 

belated [bi'leitid] forsinket; is. overfaldet af Natten 
el. af M0rket; a whipper-in brings up a ~ hound. 

belay [bi'le 1 ] vt & kaste til ; - ! fast ! pipe _ (with 
breakfast)! pib fast (pib t. at staa m. Frokosten) ! _ 
fast g0re fast for godt. belaying; _ pin Kofilnagle; _ 
pin rack (Kofil)nagleb?enk. 

belch [bel(t)J] vi rsebe, repetere, P * rape, belch Rseb n, 
Rseben c, ogs. *Opst0d, p *Rap; si P0jt n, *Skvaleramp 
c, Skvalw, daarligt 01; the . [dette Pust, p* ogs. dette 
Gufs] of heat and foul atmosphere was so disgusting 
when I first lifted the (hatch-)cover that . . . belcher 
['belfa] m0rkeblaat Halst0rklsede, *ogs. (Halse)skjerf, 
med hvide Prikker; Halst0rkl3ede , *ogs. Skjerf n. 

beldam ['beldam] (Pulver)heks c; the ~ p ogs. Mutter c. 

beleaguer [bi'li'ga] vt hst belejre [besiege]. 

belemnite ['belamnait] min Tordensten, ogs. *Belem- 
nit c, Vsettelys n, *ogs. Tore-Lod, -Lo, -Sten c. 

Belfast [bel'fa-st]. 

belfry ['belfri] bevsegeligt Belejringstaarn ; Klokke- 
Taarn, -Hus, f Barfred n- Klokkestabel ; & Klokke- 
galge c. 

Belgae ['belgi'J pi Belger. Belgian ['beldg(j)an] a bel- 
gisk; s Belgier; Belgierinde c; the King of the ~s. 
Belgic ['beldgik] belgisk, som herer t. Oldtidens Belger. 
Belgium [ p beldg(j)am] Belgien n. 

Belgrade ['bel'gre^] Belgrad n. 

Belgravia [bel'gre'vja] Belgravia n, et fornemt Str0g i 
Londons Westend. Belgravian [-vjan] belgraviansk; 
aristokratisk. 

Belial ['bMjal] bibl Belial c. 

belibel [bi'laibl] vt paskvillere; injuriere. 

belie [bi'lai] vt g0re til L0gner; he does not . his 
appearance hans (el. det) Ydre bedrager ikke; he does not ~ [han svarer ganske til] his name; her firmness 
did not _ itself [fornsegtede sig ikke] even then. 

belief [bi'li-f ] Tro c [paa in] ; the old .s den gamle 
Tro ; . and knowledge Tro og Viden ; a ~ in ghosts 
Tro(en) paa Sp0gelser, Spegelsetro; a . in witchcraft 
Tro(en) paa Hekseri; a ~ is expressed [der udtales den 
Tro] that . . .; that is beyond (all) _ det er (ganske) 
utroligt ; picturesque beyond (or past) ~ utrolig male- 
risk ; in [efter] my ~, it had . . .; in (or under) the _ 
that i den Tro, at . . . ; at a time when I was under 
the [stod i den] firm . that . . . believable [bi'li vabl] 
trolig; it seemed hardly . that. . . believe [bi'li'v] vt 
tro ; I could scarcely . my [tro mine egne] ears, eyes; 
well, then . your own eyes! ogs. se da selv! make 
him ~ st g0re ham vis paa nt, binde ham noget p. 
YErmet; make-believe to be asleep lade som (orn) man 
sover; to ~ her, [hvis man kan tro hende] she marries 
a fortune; I _ you P det skulde jeg (vel) mene; he is 
not to be -d/ikke at tro, ikke at stole paa; 7 do not _ 
it of Jack jeg tiltror ikke Jakob dette, jeg tror det 
ikke om (P* til) Jack; _ me on my (bare) word, p. 
mit (blotte) Ord. believe vi tro [paa Gud in (bibl ogs. 
on) God; p. hans Uskyldighed in his innocence]; she -s 
with me, som jeg. believer troende, En c der tror; a 
true ~ en rettroende, is. en Mahomedaner; I am not 
a ~ in [jeg tror ikke paa] Mesmer. 

belike [bi'laik] ad prov & sc maaske, kanske. 

belittle [bi'litl] vt is. amr forklejne. 

Belize [bi'li'z] s. 

bell [bel] s Klokke, Bjalde, *ogs. Vfekke c; & Glas 
n: Halvtime; Lydtragt c [~ of a wind instrument]; it 
is four ~s der slaar 4 Glas; bear the ~ gaa af m. 
Prisen, vinde Kransen; strike ~s & slaa Glas; the ~s of 
London sp Brobrobrille c; her voice is as clear as a 
_ er klokkeren; Peter Bell, Titelen p. et Digt af Words- 
worth (1819); Bell's Life, Titelen p. en Avis f. Sport og 
noble Passioner. bell vi skrige, p* ogs. belje; vokse 
klokkeformig; they _ one to the other like challenging 
bucks, bell vt danne (el. forme) som en Klokke ; who 
will . [hsenge Klokken p ] the cat? 

Bella ['bete] Bella, Arabella, belladonna [bele'dana] 
^ Galnebaer n, ogs. ^Belladonna c : Atropa belladonna. 
Bellamy ['belami] ; dine at ~'s, hos Bellamy o : i Parla- 
mentsbygningens Restavrant. 

Bellario [be'la'rio u ] s. 

bell|clapper Klokkeknevl, *ogs. Klokkekolv c; cow 
Bjseldeko; crank Viukelvsegtstang c. 

belle [bel] Sk0nhed, sk0n Kvinde c. belle [bel] Op- 
hold n, Pavse c. I Marryats Frank Mildmay XXIV. 

Bellerophon [be'lerefan] myth Bellerofon c. 

belles-lettres [bel'letez] de sk0nne Videnskaber pi, 
Humaniora pi, Bellettristik c. bellettristic [beli'tristikj 
bellettristisk. 

Bellingham ['belindgam] s. 

bell] founder Klokke -St0ber; foundry -St0beri; 
..hanger -Ophaenger c; ..harness Bjteldet0j n. 

bellicose [beli'ko u s] stridbar. belligerence [be'lidga- 
rens] Krigs-F0relse, *ogs. -F0rsel c. belligerency [be'lidga- 
ransi] Krigsf0relse c; assume the obligations of a state 
of,, Krigstilstandens Forpligtelser. belligerent [be'lidga- 
raut] krig(s)f0rende ; krigersk; the _ operations Krigs- 
operationerne ; the . [krigerske] tone of a debate, bel- 
ligerent s krigsforende (Magt, Stat c, Folk n). 

bell |, jar Glasklokke c; .man ['belman] Udraaber, 
Klokkemand c; ..metal Klokke-Gods n, Klokke-Malm 
c & n (*-Malm c), -Metal n; . ball Melerkugle, v. 
Krudtfabrikation ; mouth Indgusaabningens Ud- [e] hate; [o] so; [ai] /; [au] out; [5] the- [b] thiu; [/] she; [g] measure; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bel 86 ben videlsec; ..mouthed art med Trompetmunding: som i 
sin Tid Karrouader. 

bellon f'belaii] path Blykolik c. 

bellow ['belo u j <N agr boge, ogs. *br01e, Taute; 
skraale, R* belje; brele, om Hav el. Storm, bellow s 
Bogen c, ogs. *Br0l, *Raut; Skraal, p* Belj; Br01 n. 

bellows ['belo"z, 'betes] (Bltese)baelg; Pusterc [a pair 
of _/; blow the - tra-kke I Bielgen ; ..blower Baelge- 
tneder c. bellowser ['beloza] R dybt Suk, Suk n fra 
Lungedybet. bellows|flsh Snreppefisk: Centriscus; 
mender B;elgeflikker. 

bell pepper spansk Peber (*Pepper): Capsicum an- 

nuum; pull Klokkestreng c; ringer (Klokke)ringer; 

..ringing Ringning (m. Kirkeklokker). Klokkeringning 
drives i England tildels som en Sport (campanology) 
af dertil danuede Foreninger; rope Klokkestrseng c; 
hang in the -s fig udsaette Vielsen, sk0nt der er lyst 
t. .Sgteskab; ware ^ (Baendel)tang c, *Aale- 
grses, S0graes n, Madlauk, Mandlauk, Marlauk, Mar- 
halm, Matlauktare c: Zostera marina; wether Klokke- 

faar n, *is. Bjeldesau c. 

belly ['beli] s Bug, i Here Tilff; Bug c, (Under)liv n, 
(om Dyr <fc R om Menneske :) Vom c; the ~ of a bottle 
(fiddle) en Flaskemave (Sangbuuden i en Violin); make 
a god of one's _ g0re Bugeu t. sin Gud; bellied, i smss. 
-mavet, -buget. belly vi bugne, svulme; the sail bellied 
(out), bugnede, satte Bug; ..ache R Kolik c, *ogs. 
Magetag ft; .band Buggjord, *ogs. Gjort c; Brystbaand 
n, paaDrage; & Forstaerkniugslap, Styrkelap c; .bound 
R forstoppet, som bar haardt Liv [tied up]; .bumper: 
go - bl. B0rn: *age Ktclkebakke liggende p. Maven; 
.ful p Vomfuldc; -roll buget Tromle (*ogs. Kunke- 
stok, Rul, Rult) c. 

belong [bi'lan] vi h0re til ; both _ abs begge er Med- 
lemmer, af Klubben &c; did they ~ here? h0rte de til 
her? var de herfra? where may that schooner . (to)? 
. . . h0re (el. have) hjemme? vaere hjemmeh0rende? or 
wherever else they may . (to) eller hvor de nu ellers 
harer hjemme; . in [hate til (el. vaere hjemmeh0rende) 
i. va^re fra] England; _ to [vaere Medlem(mer) afj a 
club; this book .s to [tilh0rer] me; I . to [tilh0rer] 
L&titia; much shipping .s to [har (el. h0rer) hjemme i] 
this port; that lady was believed to . to [vaere fra] 
Belfast; vengeance .s to Heaven Haevuen h0rer Gud 
til; this -a to [h0rer hjemme i] imagination; it does 
not ~ to [tilkommer ikke] this commission to . . . 
belongings pi Tilbeh0r n; Sager pi, Ejendele pi; 
Familie c, Paar0rende pi [folks, friends, family]; I 
gathered together and packed up my .. 

Belooche(e) [bi'hrt/i] belutsche(n)sisk, belutschisk; s 
Belutsche(n)ser c. Beloochistan j-sta'n, -stan] Belut- 
schistan n. 

belOTed [bi'lAv(i)d] elsket; afholdt [af by, undert. of]; 
not particularly . of his comrades. 

below [bi'lo u ] prcep under; it is . me or my dignity, 
under min Vterdighed. below ad nede, uedenunder"; 
nedenfor. Se attend vi! be - & have Frivagt; down . 
under Daek. 

Belphegor ['belfiga] Belfegor c, som Betegnelse f. en 
ryggesl0s, utugtig Person. Efter Bel Phegor, en moa- 
bitisk Guddom. 

Belshazzar [bel'Jiizo] Beltsasar c. 

Belsize ['belsaizj s; . Lane, en Gade i London. 

belt [belt] s Bselte n; Runddel, i Skov; Maskinrem c; 
put two bottles under his . stikke to Flasker under 
Vesten. Belt s geog Belt n ; the great (lesser) _ Store- 
belt (Lillebelt). belt vt ombifilte; tugte, piske, dsenge; _ed cruiser ,J, Krydser m. Panserbtelte (i Vandlinien); 
_ed knight (Belte)ridderi. 

Beltane ['belteu] ir & sc Beltan-Fest [en Fest der 
fejres i Irland 21. Juni og i nogle Egne af Skotland 
Iste Maj. Blus, Dans. Der spises Br0d, der kaldes 
beltan cakes]; sc ogs. Pinsetermin c. 

belting ['beltiq] Omgjorduing uied (el. If0relse c af) 
Bselte; Maskinremme pi, Remgods n. belt-saw Baandsav, 
*Baandsag. 

beluga [bi'lu-ga] Hvidfisk c. 

belyedere [belvi'dia] arch Udsigt c, Belvedere n. 

BelToir ['bi'va] s. 

Belzoni [it.]; is. G. B. ., en italiensk Rejsende og 
Oldforsker f 1823. Tnengte ind i det segyptiske Ipsam- 
bultempel, Kongegravene og i Kefrens Pyramide. 

bema ['brma] antiq Bema n, Talerstol c, i det gamle 
Athen. 

bemoan [bi'mo u n] vt jamre over, begrcede; beklage; 
_ himself jamre over sin Sksebne. 

bemuse [bi'mju'z] vt omtaage; _ himself with beer. 

ben [ben] prcep sc indeufor ; ind i ; gae - the house 
or hoose gaa ind i Huset; gaa ind i Bedstestuen; but 
the hoose and - the hoose udenfor og indeufor (Huset). 
ben a fortrolig, familiser, F indgaaet; he is far ~, (alt- 
for) farniliser. ben sc & prov Bedstestue c. Modsat 
but. ben si Benefice c [benefit], ben sc & ir (Bjserg)- 
Spids, *ogs. Nut c, is. i Egennavne, som Ben Nevis. 
ben v amr vseret [been]. Ben Ben [Benjamin] ; the 
big - of Westminster, Kselenavn f. den store, 13700 Kilo 
vsegtige Klokke i Westminster. 

Benares [bi'na-ris, -riz] s. 

Benbo(w) [benbo u ]. Is. Admiral ., som faudt Helte- 
d0den i 1701 i Slaget v. St. Martha; Benbow, ogs. om en 
Drikkebroder af dette Navn, omtalt i Crabbes Borough. 

bench [ben(t)J] s Bsenk; H0vlebseuk [carpenter's or 
joiner's -7; Berme, Banquette c, i Vejbygning; Dom- 
merssede n ; Dommere pi, Domstol c ; the _ and the 
bar Dommerne og Advokaterne; the bishops' (or the 
sacred) ~ Bispebsenken, Biskoppernes Ssede, i Over- 
huset; the King's (Queen's) Bench Overhofretten. Ogs. et 
Fsengsel i Southwark [King's Bench prison]; until the - 
[Domstoleu] differentiates between . . . and . . .; he nar- 
rowly escaped the ~, var p. et hsengeude Haar blevet 
Biskop; he gets into parliament just to keep himself 
out of the Bench, for ikke at komme i Slutteriet. 
bench vt bsenke. bencher Senior, v. Juristkollegium; 
Lavs (ogs. *Laugs) Oldermand c. bench | mark fast 
Mrerke, (forkortet:) F M; plane Skothevl; ..show 
Hundeudstilling. 

bend [bend] vt b0je; spjende [en Bue a bow]; rette, 
fa^ste [sin Opmajrksomhed his attention; sit Blik his 
eye]; rynke [Brynet the brow git. Aim. knit the brow}; 
< sammenknobe ; *beude, istikke [Ankertovet the 
(chain-) cable], fastg0re. Se bent! ~ the chain-cable, 
ogs. ihekse Ksettiugeu, laese Kaettingen ind i Anker- 
riugeu; he sat for some moments, with his ears bent 
to listen, anspeendt lyttende, lyttende spjendt; -ing end 
4, paastikkende Part c; - his march towards rette 
Marchen henimod, marchere i Retning af; . his mind 
to rette sin Opmaerksomhed (el. Isegge Vind) paa, Itegge 
sig efter; . [underbende, underslaa] sails, bend vi 
b0je sig; the men bent lustily to their oars, lagde sig 

1 Retten til at bsere Baelte og Sporer var forbeholdt 
Riddere, knights. Den Dag idag er Grevskabsrepraesen- 
tanter, knights of the shire, ved den officielle Bekendt- 
g0relse af deres Valg omgjordede med Baelte og Svaerd. fa- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hurt, [a] inner; ben 87 ben m. Kraft p. Aarerne, roede kraftig til (*paa) ; tlie tree 
~s to [svajer i el. for] the blast, bend B0jning(F* B0i), 
Krog c; Knserer; min forhserdet Ler n (*ogs. Lere c); 
her Skraabjaelke c [bar sinister]; & Bend, Bendsel, t. 
Ankerstik [cable ~] ; J, Stik; mere Kernelseder, (ren- 
skaaret) Saalelaeder, Pundlseder n [.s, bend leather, 
butt]; -s ^ ogs. Barkholter [aim. wales] ; there are 
nearer a hundred than fifty different ~s [Former, 
Sorter] of hooks; the road makes a ~, g0r en Bugt (*ogs. 
Krog); the river takes an abrupt . [g0r en skarp B0j 
ning, et Knaek] to the west; go on the ~ si gaa p. Sold 
(*Rangel). Sml. bender! the superstructure was out of 
its ., havde givet sig, havde faaet en Hceldning, *ogs. et 
Held, lien dable b0jelig. bender ['benda] B0jer c; si Seks- 
pencestykke n; si Arm c; si Ben [leg]; amr si Sold n, 
*Rangel, Hallo; amr si Soldebroder, Solderist, *Rangle- 
fant, Ranglepave c. 

bendigo ['bendigo 11 ] prov laadden Skindhue c. 

bend-leather Kernelseder, (renskaaret) Saalelseder, 
Pundlseder [bends]. 

bene ['beni] ^ Olieplante c: Sesamum orientale 
[benne], 

bciieaped [bi'ni'pt] <t, paa Grund (v. Niptid), *ogs. 
nept. 

beneath [bi'ni'p] prcep under; - me or my dignity 
under min Vserdighed. beneath ad nede; neden- 
under. 

Benedick ['benidikj Benedick. En ung Paduaner, 
der tilsidst segter Beatrice. Se Shakespeares Much Ado 
about Nothing! become a ~ gifte (p forandre) sig. 
Benedict ['benidikt] Benedikt; gift (is. nygift) Mand c. 
Benedicta [beni'dikta] Benedikte. Benedictine f-'diktin] 
Benediktiner- ; _ liqueur. Benedictine Beuediktiner, 
-Munk c. benediction [-'dik/an] Velsignelse; (Abbeds) 
Indvielse c; bestow his _ give ham (el. dem &c) sin 
Velsignelse; give (or pronounce) the ~ lyse (el. uddele) 
Velsignelsen. benedictory [-'diktari] velsignende, Vel- 
signelses-. benefaction [-'fak/an] Velgerning c; Bene- 
ficium n; the physic ~, en vis Pengeuddeling ved 
Magdalenakollegiet i Oxford, benefactor [-'fakta] Vel- 
_g0rer c. benefactress [-'faktres] Velg0rerinde c. bene- 
fice f'benifis] Prsestekald, Kald n. beneficence [bi'nefi- 
sans] Godg0renhed c. beneficent [bi'nefisont] god- 
g0rende. beneficial [beni'fijal] velg0reude, gavnlig, 
heldig, (som er) til Gavn. beneficiary [beni'fijari] 
(Kalds)indehaver, Beueficiar; underst0ttet (Person), 
Gavenyder c; the list of beneficiaries, beneflciate [beni- 
'fi/ieH] vt (om meksikanske Gruber:) drive [en Grube 
a mine]; tilgodeg0re, udnytte; the majority of the ores 
_d [tilgodegjorte] are from the bonanza mine of the 
district, benefit ['benifit] s Velgerning; Vinding, Nytte 
c, Gavn, Bedste n ; theat Benefice c [~ play]; a clear _ 
theat en hel Benefice; confer ~s vise Velgerninger; 
derive . from have (el. h0ste) Gavn af, drage (el. h0ste) 
Nytte af; have the (full) . of nyde godt (have rigtig 
Nytte, fuldt Udbytte) af; let the prisoner have the - of 
doubt give Anklagede Tvivlens (*Tvileus) Beneficium; 
plead (~ of) clergy krseve (el. procedere paa) gejstliges 
Forret: Fritagelse for i Kriminalsag at m0de f. verds- 
lige Dommere. AfskafFet 1827; Mrs N will take a (or 
her) - [har (sin) Benefice] on Saturday; for the _ of 
til Bedste (el. Gavn) for; for at nyde godt af [Luften 
the air}; theat til Benefice for; for the public ~ for det 
almene Bedste; for the ~ of his health for sin Helbred, 
for sin Helbreds Skyld; my decision is for his ., til 
haus Bedste; the vital force and the nourishment are 
expended to the ~ of [til Fordel for] height, benefit ['bemfit] vt (m. upersonl. Subj.) vsere velg0rende for, 
komme tilgode, g0re (En) godt; gavne; (m. pers. Subj.) 
g0re vel imod. Se beneficiate! my sister, under 
pretence of ~ing [pleje, s0rge for] her own health, . . .; 
be ~ed by drage Fordel (el. Nytte) af, have (el. h0ste) Gavn 
af. benefit vi have (el. drage) Fordel [af by]; society 
(gensidig) Underst0ttelsesforening c; stock (Velg0ren- 
heds)k0dkraft, Bouillon c, til Uddeling. I Thackerays 
Vanity Fair, benevolence [bi'nevalans] Velvilje; Men- 
neskekserlighed ; Velgerning; Gave c. benevolent [bi- 
nevalant] velvillig; menneskekserlig ; . fund Under- 
st0ttelsesfoud ; ~ society Underst0ttelsesselskab, Vel- 
g0renhedsselskab. 

Bengal [ben'ga/l] Bengaleu n; - light bengalsk lid c; 
_ Tigers F 17de Infanteriregiment, hvis Maerke er en 
gren Tiger. Bengalee [ben'ga'li', 'bengd'li'] Bengali, 
Bengaleser c; Bengali, bengalsk Sprog n. Bengalese 
[benga'li'z] Bengali, Bengaleser c; a Bengali, bengalsk. 

Benicia [bi'nij(j)a] Benicia n, et Sted i Kalifornien; . 
Boy 0: John C. Heenan(s), en amerikansk Nfeveksemper 
som i 1860 sloges m. Tom Sayers om Bfeltet. 

benight [bi'nait] vt indhylle i M0rke; is. i part over- 
rasket af Natten; fig form0rket; _ed tourists; we ~ed 
heathens; these ~ed pagans. 

benign [bi'nain] mild, venlig; huld, naadig, gunstig; 
velg0reude, f. Eks. om Lsegemiddel; godartet, om Syg- 
dom. benignant [bi'nignant] god, naadig, mild, huld. 
benignity [bi'nigniti] Mildhed, Venlighed; velg0rende 
Virkning c el. Virkninger pi. 

benison ['benisan] poet Velsignelse c. 

Benjamin f'bendgamin] Benjamin; Yngste c; Ksele- 
barn n; si Frakke c; Queensland is the ~ of our colonial 
possessions; ~'s mess fig Broderparten ; an upper - en 
Overfrakke. benjamin Benzoe c [gum ~]; Beuzoetr?e n : 
Styrax bemoin. 

benjee [ben'dgi'] soo almindelig Iknevmon, segyptisk 
Manguste, Faraorotte c: Herpestes Ichneumon. 

benjy ['bendgi] Diminutiv af Benjamin; si Vest c; 
upper ~ Overfrakke c. 

Beumore [ben'mfi/ 9 ] Benmore n; is. om et Forsamlings- 
lokale i Simla, Indien. 

benne ['beni] ^ Olieplante c [bene]. 

bonnet ['benit] ^ Nellikerod, *ogs. Krathumleblomst 
c: Geum urbanum [herb ~J. Bennet ['benit] Bent, 
Bendix. 

hen-nut. ['bennAt] ^ Behenn0d: Nux behen. 

benshee s, se banshee! 

bent [bent] part & a b0jet; fig opsat [paa upon]; 
standing with ~ head and his robe torn; if you are ~ 
upon [endelig vil] leaving us so soon; his mind was _ 
on [bans Hu stod til at] gaining glory on the plains of 
Palestine, bent s (Sinds) Retuiug, Tilb0jelighed, *ogs. 
Dragelse c; Aulseg n; the ~ of his mind (or his natural 
,) was for (or towards) literature haus Tilb0jelig- 
hed gik i Retning af Literaturen ; I began to doubt 
whether my mind would hold its proper ~ [sin Spsend- 
kraft] under the strain thus laid upon it; an intensely 
religious ~ pervades [der gaar et dybt religi0st Drag 
genuein] our nation; at the top of his ~ af Hjertens 
Lyst ; it is out of my ~ det ligger ikke for mig ; they 
fool me to the top of my ~ man gsekker mig nsesten 
mere, end jeg kan udholde. Sh. bent ^ bl. a. R0r- 
grses n-. Phalaris arundinacea; Siv, S0kogleaks n, 

Ravi (c?), *Sev n: Scirpus lacustris; about is. med 

opkrampede (*opbrettede) Bremmer; a ~ hat; gasket 
<, Hanefod c; grass Mosebunke, *Bunke, Vein c. 
Askegrses w: Aira ccespitosa. [et] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [3] the; [b] tfun; [/] sfce; [g] measure; '[n] siflf, [a, a, e] osv. vaklende med []. Ben 88 bes Bentham ['bentam, 'benbam] 8; is. Jeremy -, en i 
1832 afded Statsokonom og utilistisk Filosof. benthamite 
['bentamait, 'benj>-j Benthamit c. 

bent|lerer Vinkelvaegtstang; -.wood Efev, Vedbend c, 
Vintergrant n, *Bergflette, Vedbcnde c: Hedera helix; 
Austrian - chair Wienerstol. 

benumbed [bi'nAmd] valen, p* ogs. nummen; _ with 
cold stivnet (el. stiv) af Kulde. 

benzine ['benzrn] chetn Bensin, Bensol c. benzoin 
['benzo u in, 'benzoin] Bensoe c [gum benjamin], benzole 
['benzal, -zo u l] 8, se benzine! 

boons [bi'arj ?] Shilling c, i lingua franca. 

Beowulf ['be'owulf, 'bra-] s. 

bepralse [bi'pre'z] vt udskrige; ,d, ogs. forrost. 

bequeath T bi'kwi 8, bi'kwrb] vt testamentere. beqneath- 
able test(ament)abel. beqneather Arvelader, Testator c. 
bequest [bi'kwest] Arv. Legat n. 

Berber I'ba bo] Berber, Mavrer c. 

Berbicc'[ba-'bi-s] s. 

here [bio] ^ Byg c & n [6. bear}. Bere [bar a] s. 

bereare [bi'rrv] vt bereve (is. ved D0den), ber0ve 
(En) en af bans el. hendes Naermeste; ~d bl. a. fader- 
10s; moderlos; the ~d family den hjems0gte Familie; 
the -d father den sergende Fader ; a life so entirely 
bereft of joy et saa ganske glaede!0st (el. glaedetomt) 
Liv. bereavement [-mant] Tab n, Hjems0gelse c, is. 
D0dsfald n ; Familiesorg c ; a severe - et foleligt Tab ; et 
tuugt Dodsfald; on account of a recent ~ paa Grund af 
et nylig indtruffet D0dsfald i Familien. 

Berehaven ['bae-aheH-anj s. 

Berenger ['berindga] s. ^ 

Berenice [beri'naisi] s. 

Beresford ['berisfd 9 d] s. 

Berezina [beri'zi'na] s: the _ Berezina c. 

berg [ba'g] Isbjserg n. 

bergamot ['ba'gamat] Bergamottrje n: Citrus berga- 
mia; Bergamot- Essens; -Paere c; -Snus c (*n). 

bergander ['ba 'ganda] Brandgaas, Gravand, Grav- 
gaas, *Fagergaas c: Anas tadorna. berggil, bergle 
['ba'g(i)l], bergylt ['be gilt] X Berggylte, *ogs. Berg- 
sugge c: Labrus berggylta. bergraaster ['ba'gma'sta] 
Bergmester, i Derbyshire [barmaster], bergmehl ['ba'g- 
mi-1] Kiselguhr c. 

Berhampoor [beram'pua] s. 

beriberi ['beri'beri], beriberla [beri'biaria] hind Vatter- 
sot c med Lamhed i Benene. 

Beringer fberindgo] s. Berkeley ['ba'kli; 'ba-akli] s. 
Berks [ba-ks] F Berkshire n. Berkshire ['ba'kfa, 
'ba->k;a]. Berlin f'ba-'lin] Berlin n; Berlinervogn c ; pi 
Traadvanter /. gloves]; ~ blue ['ba'lin blu'] Berliner- 
blaat; wool Kanevasgarn, Sefyrgarn n; - worJc Brode- 
rier pi Berliner ['ba'lina] Berliner c. 

berm(e) [ba-m] fort Berme. 

Bermoothea [ba'mu'Siz]. En seldre Form f. Bermu- 
das. Bermuda [ba'm(j)irda]; . berry Saebebser. Bermu- 
das [-z] s: the ~ Bermudas0erne, Sommereerne. 

Bern(e) [ba-n] Bern n. Bernese [ba''ni - z] Berner c; a 
Berner-, bernesisk, bernsk; the - Alps Berneralperne. 

Berners ['ba naz] s; is. Dame Juliana -, Priorinde v. 
Sopewell Kloster v. St. Albans, antagen Forfatter af 
The Bokys of Hawking & Hunting samt Cootarmures I 
at St. Albans (1486). 

berri-berri s. Se beriberi! 

berry ['beri] * Baer n; (Kaflfe)b0nne c [coffee >7; Fiskeag, 
Rognkorn n; brown as a ~ brun (el. solbnendt) som 
en Tater, *ogs. brun som en Orestub; be in ~ have 
Rogn. brry vi bsere Baer; go ~ing gaa ud at (el. og) plukke Brer, berry vt befrugte; brown taterbrun; 
my face, neck, and hands were burnt to a -, var sol- 
brtendte som p. en Tater. 

berserk ['ba'sa'k] Bersaerk c. 

berth [be- >] & Ankerplads, Liggeplads c; Lukaf n, 
*Lugar c & n; Soveplads, K0jeplads; Baas, p. Takkel- 
loft; fig Stilling c; give a good (or respectable, ivide) . 
to holde sig i god (el. aerb0dig) Afstand fra, gaa langt 
afVejen for, gaa langt udenom, p*ogs. holde sig godt 
undaf; he has a good ~ ban bar en god Plads, bar (el. 
sidder i) en god Stilling, berth vt lade nnkre, anvise 
(Anker)plads ; anbringe; is. anvise K0je (el. Kojeplads, 
Lukaf (*Lugar)). 

bertha ['ba'ba], berthe [ba-]?] Berta c, liggende (Knip- 
lings)krave paa Damekjole. 

berth-rate mere & ^ Fragt c for anlaeggende Skibe. 

Bertie ['ba'ti] f Albert c. 

bertram ['ba'tram] ^ Nyser011ike, *Hvidkomming c 
fbartram], 

Bcrty ['ba ti] F Berte, Berta c. 

Berwick ['berik; amr 'ba-wik] s. 

beryl ['beril] Beryl c, (blaa)gron /Edelsten. 

bcsant ['bezant] Bysantiner, bysantisk M0nt c, ! J /4 
Dukat [bezant]. Bcsant ['bezant, bi'zant] s. 

bcs-antlers [te'z'antlaz] pi a'ndet Saet Hjortetakker. 

beseech [bi'si'tj] vt b0nfalde, bede (indstsendig) ; b0n- 
falde om, bede om; fervently ~ her pardon bede hende 
b0nlig om Tilgivelse. beseechingly ad b0nlig. 

beseem [bi'si'm] vt semme, s0mme sig for. beseem- 
ingly ad s0mmelig, paa en semmelig Maade. 

beset [bi'set] vt omringe, *ogs. kringsaette; blokere, 
indeslutte; he was ~ [omringet] and treacherously slain; 
his Mng sin bans Sk0desynd; after considering the 
difficulties which ~ [der klseber ved] the theories here- 
tofore advanced; ~ by the ice *ogs. i Bestet i Isen; the 
investigation is ~ with many difficulties, er forbundet 
m. mange (el. er fuld af) Vanskeligheder. beset men t 
Omringelse; Bickering; Sk0desynd c [besetting sin], 

beshrew [bi'Jru-] v : ~ me but ... jeg vil vaere for- 
d0mt (el. en evig), om . . . 

beside [bi'said] prcep ved Siden af; udenfor. Undert. 
f. besides; he was ~ himself, ude af sig selv; it would 
be ~ my purpose, ligge udenfor min Opgave, min Plan; 
it is (or lies) ~ the question altogether; drive (or put, 
set) him - himself bringe ham ud af sig selv. besides 
[bi'saidz] prcep foruden, ved Siden af; st . exercise nt 
mere (el. andet, nt andet og mere) end Motion; many 
_ me mange med mig. besides ad desuden, desfor- 
uden, ved Siden deraf el. heraf; nobody ~ ingen anden, 
ingen flere; and who knows what ~ og Gud ved hvad. 

besiege [bi'si'dg] vt belejre. besieger Belejrer c. 

besmear [bi'smia] vt besm0re, tilsm0re. 

besom ['Wzam] Fejekost (af sammenbundne Kviste), 
*Lime, Sopelime c; vt feje, *ogs. sope. 

besot [bi'sat] vt s!0ve, egl. ved Drik; indtage, for- 
blinde, daare git; ~ted, ogs. s!0v, *ogs. 0rsk; our 
brother's ..ted [lidenskabelige, overvaettes, F naragtige] 
devotion to this Jewess. Scott ; but he was utterly ~ted 
on [aldeles forgabet i] her. Kingsley. besotment S10v- 
hed, *S10velse c; (Vane)drikkeri n. 

besought [bi'sa-t] v b0nfaldt &c. Af beseech. 

bespatter [bi'spata] vt overstaeuke, tils01e, *ogs. over- 
skvette. 

bespeak [bi'spi'k] vt tiltale f & joe; abonnere (paa), 
bestllle, betinge sig, *ogs. tinge (paa); s0ge at vinde; 
tyde paa, vise; Mr. Pettifer bespake [tiltalte] him thus; 
~ his attention udbede sig bans Opmferksomhed, Op- ' i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [&] hot; [A] hwt; [a'] hurt; [a] inner; bes 89 bet mserksoruhed hos ham; laegge Beslag p. bans Opmserk- 
somhed; these letters ~ [betegner, viser] the character 
of the man; bespoke department Bestillingsafdeling, 
f. Eks. i Ekviperingsforretning; a play bestille en 
Teaterforestilling. bespeak [bi'sprk] concr Bestilling c; 
it was a ~ night theat Stykket (el. Forestillingen) gaves 
efter Bestilling. 

bespew [bi'spju 1 ] vt bespy. 

Bess [bes] Betsy, Lise; is. (good) Queen -, om Dron- 
ning Elisabet f 1603; Black ~, Stratenr0veren Dick 
Turpins rappe Hest; Brown - Flintelaasgevser; Gevser n. 

Bessemer ['besima]; _ iron Bessemermetal n. 

Bessy ['besi] F Lise, Betsy. 

best [best] a bedst; tell the truth: that's the ~ plan 
or way, det bedste ; the ~ thing [det bedste] I can do 
is, to be off; one of the _ things about it [nt af det 
bedste derved] is ... ; it is ~ that we should part det 
er bedst vi skilles; it were ~ you saw how [det er nok 
bedst du ser til] to get away; I began to consider what 
was (or would be) _ to be done, hvad der var bedst at 
g0re; I had ~ say so jeg gjorde bedst i at sige det; 
you had ~ abs det gjorde De bedst (el. det g0r De ret) i; 
I shall discharge these duties as I think ~, som jeg 
finder (det) tjenligst. best. Substantivisk : I'll try and 
do my ~, mit bedste; get the _ of it staa sig bedst 
derved (f. Eks. ved en Handel), gaa af med Fordelen; 
gaa af med Prisen ; have the ~ of the battle have (el. 
faa) Overvsegten i Slaget, gaa sejrende ud af Kainpen; 
look my _ tage mig (mest muligt) ud t. min Fordel; 
she is bent on looking her ~ [p. ret (ogs. *rigtig) at 
vise sig] today; make the ~ of benytte (paa bedste 
Maade), udnytte; make the ~ of bad, of a bad bargain, 
of a bad matter klare sig fra det med mindst mulig 
Skade el. Skam, faa det bedste ud af Situationen; *ikke 
give sig over, tage det rolig; tage Verden som den (el. 
finde sig i det) som falder, F lade fern vsere lige; it is 
a matter to make the ~ of det er noget som man fin- 
der sig i (men ikke synes om) ; make the ~ of things 
faa det bedste ud af Situationen. Se make the ~ of 
bad! make the _ of your time! (be)nyt Tiden! he made 
the ~ of his way home ban skyndte sig hjem, alt hvad 
(el. det bedste) han kunde; try his very (F dead) ~ 
g0re sig den bedst mulige Flid ; at ~ i bedste Fald, i 
(det) heldigste Tilfselde ; I acted for the _ jeg gjorde 
det i den bedste Hensigt; dressed in my (very) _ i min 
bedste Puds; dressed in their Sunday ~ i S0ndags- 
klseder, F med Kisteklsederne paa; act to the of his 
employer's interest staa p. sin Principals Bedste; to the 
~ of my (humble) ability or abilities af al min Evne, 
efter bedste Evne, saalangt min Evne strsekker (efter 
min ringe Evne); to the ~ of my knowledge saavidt jeg 
ved; to the ~ of our means efter Evne; efter fattig Lejlig- 
hed; to the _ of my power saa godt jeg kan, efter (bedste) 
Evne, saavidt det staar i min Magt ; to the . of my 
remembrance saavidt jeg mindes. best ad bedst; they 
bore their imprisonment as _ they could or might, as 
they might ~, saa godt (el. som bedst) de kunde; his ~ 
known [mest bekendte] work; he loves that little child 
(the) . [h0jest] of all his children; the two persons I 
loved .. [h0jest] in the world; he was the one subject 
they loved ~ to [heist vilde] discuss; it would be hard 
to say which read (the) ., hvem der laeste bedst; 
thinking how ~ to (or how - she should) show . . . 
hvorledes nun p. bedste Maade skulde vise . . . best 
vt si have Fordelen over el. fremfor; besejre; snyde, lure; 
be ~ed, ogs. ligge under; is. blive taget ved Naesen. 
bestest joe bedsteste ; the sweetest, ~ boy that lives. bestial ['bestjal] dyrisk. bestiality [besti'aliti] Dyrisk- 
hed c. bestlalize ['bestjalaiz] vt g0re til (et) Dyr. 

bestiarian [besti'se >a rian] Dyreven c. bestiary ['best- 
jari] Bestiarium n, Dyrebog c fra Middelalderen. 

bestir [bi'sta'] v reft: ~ himself skynde sig, *ogs. rore 
paa sig; gribe sig an, F* ogs. tage i. 

best|man sc Brudef0rer /" to the bride] ; Forlover, 
*ogs. Kaveringsmand [~ to the bridegroom]; Brudesvend, 
*ogs. Brudekarl c; natured godmodigst, mest godrnodig. 

bestow [bi'sto u ] vt henstuve [stow away], anbringe, 
gemme, (ned)lsegge git; meddele, sksenke, yde; vise 
[MTG honours] ; he had now got the remains of his 
pudding safely ~ed vel forvaret el. anbragt; he ~ed 
[lagde] it in a pouch . . .; lavish in ~ing . . . 0dsel (el. 
rundhaandet) med . . . ; ~ an estate upon him sksenke 
ham et Gods ; forsere ham en Landejendom ; far more 
deserving of the honours ~ed on [den Mre der vistes] 
him than. . .; the highest praise that can be .ed on 
[ydes] a man; Scrooge had not ~ed one thought on 
Marley, havde ikke ofret M. en Tanke; the amount of 
work ~ed [det Arbejde som er lagt] on the book. 
bestowal [bi'sto ll al] Ydelse, Tildelelse c; a wholesale _ 
of this distinction on [en massevis Uddeling af denne 
Udmserkelse til] men who . . . bestower Giver, Yder c. 

best-parlour git & amr Bedstestue, Stadsestue, 
*Bedststue, Stasstue c. 

bestride [bi'straid] vt ride paa. bestrode [bi'stro u d] v 
red paa. Af bestride. 

bet [bet] Vseddemaal n, Pare c; accept (or take) the 
~ holde (el. modtage) Vseddemaalet ; it is a safe ~ 
[man kan trygt vsedde paa] that . . . ; I will lay you 
any _ [vsedde (m. Dem) om hvad det skal vsere] that...; 
_s are started as to whether der indgaas Vseddernaal 
om, hvorvidt ... bet v vsedde, R* vaage; you ~ amr 
det kan De vsedde paa, De kan tro. Som parentetisk 
Indskud: kan De tro; . his half-crown (any sum) on 
it vsedde en Krone (hvadsomhelst) derpaa; -ting on 
who [om hvem der] should finally capture him; ~ ten 
to one. bet [bet] v slog, slaaet &c, f & vulg f. beat. 

betake [bi'teik] v reft: ~ himself begive sig; s0ge ind; 
ty; they betook themselves [tyede, *F tog] to the boats; 
- themselves to [slaa sig paa] brandy-and-water ; ~ 
himself to flight gribe (el. tage) Flugten; the stag -s 
himself to [s0ger ind i] the thicket. 

betel ['bi'tl] Betel, Betelpeber (*Betelpepper) c: Piper 
betle. 

Ret ham ['bepam] s. 

Bethany ['bebani] Betania n. 

bethel ['bepal] Bedehus, Kapel, f. Dissentere [ogs. _ 
chapel]; is. amr Bedehus n for S0msend; flag Betel- 
flag, Flag f. Gudstjeneste; ship Betelskib: ombord p. 

hvilket Gudstjeneste holdes. 

Bethesda [bi'bezda]; the Pool of ~ Betesda Dam. 

bethink [bi'pirjk] v reft: _ himself (t him) of konirne 
i Tanker om, huske. 

Bethnal ['bebnal] Bethnal n; ~ Green cemetery. 

Bethphage ['bebfadgi-, 'bebfe'ds] Betfage n. 

Beth ii uc [bi'bu-n] s. 

betide [bi'taid] vt times; woe ~ [Gud naade] the of- 
ficer who . . .! Woe ~ you if . . .! 

betimes [bi'taimz] ad itide, betids, betimelig [in 
(good) time]. 

betoken [bi'to u kn] vt vsere et Tegn paa, betegne, au- 
tyde, tyde paa; varsle. 

betony ['betani] $ Betonie c. 

betray [bi'tre 1 ] vt forraade, hst svige; svigte [sin Pligt 
his duty] ; r0be [sig himself; sin Uvidenhed his ignor- [e] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [3] the; [p] thiu; [J] she; [g] measure; [rj] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [9]. bet 90 bew once}; we are -ing no confidetice in stating [vi be- 
gaar iugen Indiskretion v. at sige] that ...; - [svigte] 
this duty; that action -s [reber] the blackest heart; - 
a trust svige Ens Tillid ; - me into the hands of my 
enemies forraade mig t. mine Fjender (*Fiender), i mine 
Fjenders Void ; I have been ~ed into [er bleven ledet 
(el. bar ladet mig fere) ind paa] a Jong disquisition. 
betrayal [bi'tre'al] Forraederin, *ogs. Forraadelse; Aaben- 
baring, *ogs. Fordagenlaeggelse c; / had much difficulty 
to suppress the - of [for ikke at robe] my satisfaction; 
it would, therefore, be alike affectation and a - of our 
duty, en Svigteu af vor Pligt, en Pligtfors0mmelse. 
betrayer Forraader; En der rober; Forferer c. 

betroth [bi'tro u 5; bi'tr&}>] vt hst trolove sig rued, 
fceste, F forlove sig med; udnsevne, til Biskop; his (or 
her) -ed bans . . . Forlovede. betrothal [bi'tro u Sal], 
betrothment [bi'tro u Smant] Trolovelse c. 

Bets(e)y ['betsij F Betsy, Elisabet. 

1. better ['beta] a bedre; Oh, this is [dette bliver] _ 
and .! I hope to hear you are (or I hope you'll be) ~ 
soon (jeg ensker Dem) god Bedring ! be getting - bedres, 
blive bedre; go him one ~ (modtage Veeddemaalet og 
tilbyde at) 0ge Indsatsen med I 1 ; fig overbyde (el. 
overgaa) ham. Ogs. go one . on him; this decidedly 
goes one . on mental calculators; you had ~ (not) det 
gor De ret i (*det faar De uok passe Dem for; det er 
er ikke vaerdt); he had ~ do so ban gjorde bedst i at 
gore det; what had I ~ do? hvad skal jeg g0re? you 
had ~ [g0r rettest i at] let him go; she had ~ [det 
havde vaeret bedst, om bun havde] married him; Ihe 
carriage had ~ be ordered [det er bedst at bestille 
Vognen] for one o'clock; I had ~ stay jeg b0r bellere 
(el. heist) blive; you'll be (all) the - for it det vil De 
bare have godt af; fellows who are no . than they 
should be, som ikke er Vorherres bedste B0ru ; I am 
none the ~ det bar ikke hjulpet mig; dermed er jeg 
lige user; *jeg bar intet igen derfor; what shall I be 
the ~ for it? hvad vil det hjaelpe mig? she seemed 
somewhat ~ for [at blive uoget bedre af] what you 
gave her. 

2. better s noget n bedre; Fordel, Overmagt; Over- 
mand c, is. i pi; ape his _s efterabe sine Overmaend, 
bedre Folk; a vile slanderer (for she is no >) . . . (ti 
aiidet er bun ikke) ; I shall do - soon jeg skal snart 
g0re det bedre; you can't (or couldn't) do ~ De kan 
ikke g0re uoget bedre, det er det bedste De kau g0re; 
but you could expect no -, ikke vente andet; get the ~ 
of tage (el. faa) Overhaand over; besejre; forvinde; 
persotis who should have known [burde vidst] _; I 
know ~ jeg ved bedre (end som saa) ; take him for - 
for (F sometimes or) worse blive bans Hustru i Med- 
gang og i Modgaug, tage bain til ^Egteffelle. 

3. better ad bedre; st that were ~ away noget som 
heist burde vaere(t) borte; ninety years and ., godt og 
vel halvfemsindstyve (*niti) Aar, *ogs. niti Aar og vel 
saa det; - [mere, prov* bedre] than ninety years; rather 
- than half past eleven meget over halv tolv. 

4. better vt forbedre; we can't - it vi kan intet g0re 
ved det, derved er intet at gere ; - himself forbedre 
sine Kaar, faa en fordelagtigere Stilling ; slaa sig op. 

1 Ogsaa om at forh0je Indsatsen med et hvilketsorn- 
helst Bel0b. Is. bruges denne Forbindelse i poker: 1 
see you hedder det der, naar en spilleude deponerer 
en Indsats lig sin Formands. Saetter ban en h0jere, 
hedder det derimod I see you and go one (or more) 
better. 5. better ['beta] Vaaddende, "Vsedder c [bettor]. 

betterment ['betamant] Forbedring; is. amragr Grand- 
forbedring c. bettermost ['betamo u st, -mast] amr F 
bedst [best]. 

betting ['betirj] Vaeddemaal j?Z, PareerpZ. bettor ['beta] 
Vceddeude, *Vaedder c. 

Bettws y Coed ['betu-s a 'koid] s. 

Betty ['beti] F Betsy, Elisabet. betty ['beti] kort Braek- 
jaern n, Brsekstang c, *ogs. Brot n, bl. Tyve; italiensk 
Olieflaske ; chem Florentinerflaske [Florentine flask or 
receiver] ; F K0kkenskriver c [cot-betty, molly J. betty 
['beti] vi: ~ about vimse om, som en K0kkenskriver. 
Betty ['beti] s; Master ., egl Henry West ~, "the 
infant (or young) Eoscius", en Dreug (*Gut) der i sin 
Tid gjorde Opsigt som Deklamator. Debuterede tolv 
Aar gamniel 1803 og d0de 1874. 

Betubium [bi'tju'biam] Durnsby, Kap n St. Andrew, 
i Skotland. 

betune [bi'tu n] prcep P imellem [between]. 

between [bi'twi'n] prcep imellem, mellem; ~ this and 
Ed herfra t. England; - you and me (F I), - our- 
selves rnellern os sagt; I am quite unreserved with 
you, as . yourself and myself [p. Tomandshaand m. 
Dem] I know I may be; ~ them i Fsellesskab, i For- 
eniug; ved faelles Hjselp; tilsammen; expenses to be 
borne ~ us; we gained a hundred pounds _ us. 
between Ting c af Mellemsorten, af Mellemst0rrelse; 
_s is. halvlange Naale, mods, blunts & sharps, between 
ad imellem ; fig ogs. i Vejen; we had fixed this picnic 
for three years, but st always came ~. betwixt [bi- 
twikst] prcep git & hst imellem; _ and between (saa) 
rnidt imellem. 

Beulah ['bju la] bibl ^Egtehustru c; and thy land 
(shall be) called ~, en uEgtehustru; the - iSpa Beulah 
Bad, et Forlystelsessted i Nserheden af Krystalpaladset 
i London. 

betel ['bevl] skoev Vinkel [enhver Viukel som ikke er 
45 el. 90], Skaevning, Skraakant; Maal c, Skaevmaal n, 
& ogs. Svaj c; a - angle en sksev Vinkel. bevel ['bevl] vt 
afskraa; & afsvaje, svaje. svajhugge; facettere; _edged 

med (slebue) Facetter; a - mirror; gear mech Ind- 

gribuing c ; wheel konisk Hjul. 

bever ['bi'va] Drik c, mellem Maaltiderne; - days, i 
Eton, Dage da der udleveres Ekstra01. beverage ['beva- 
ridg] Drik; jEbleviu, af de t. Cider brugte .Ebler, i 
Devonshire; Limonade c. 

Beverley ['bevali] s. 

Bevil ['bev(i)l], et M0nster p. en Hand, i Steeles 
Conscious Lovers. Ogs. usevut i Thomsons Winter. 

Bevls ['bi vis, 'bevis] Lord Marmions Hest, hos W. 
Scott; Sir ~ of Southampton, en Ridder hvis Bedrifter 
fortselles i Draytons Polyolbion II. 

bevy ['bevi] Svserm c, is. af Vagtler; a of ladies. 

bewail [bi'weU] vt jamre over, begraede. 

beware [bi'wae'a] vi vogte (el. vare) sig, tage sig i Agt 
[for of]; I would have you .; ~ how you [vogt Dem 
for at] trust your life in the power of those men! 

Bewick ['bju'ik] s. Is. naevues ~'s Quadrupeds og 
~'s Birds, populaere Naturhistorier. 

bewilder [bi'wilda] vt f0re vild f; forvirre, F k0re 
rundt, F* fortulle; ~ed, is. forstyrret; a ~ing noise en 
St0j som g0r En gauske 0r i Hovedet. bewilderment 
[-maut] Forvirriug c. 

bewitch [bi'wit/] vt forhekse ; fortrylle; a -ing [for- 
tryllende] smile; it's water -ed f det er uoget P0jt, p 
det er t. at faa Lus i Maven af. 

bewray [bi're 1 ] vt git & bibl r0be ; thy speech [Maal] [a- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool, ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [a ] fall; [a] hot; [A] hwt; [a~] hurt; [a] inner; bey 91 bid -eth thee; their clothes and faces ~ them as toilers for 
a weekly wage. 

bey [be 1 ] Bey, (tyrkisk) Statholder c. 

beyond [bi'jand] ad over; Isengere. beyond prcep bin- 
sides, paa den anden Side af, F*ogs. bortenfor; uden- 
for; fig bl. a. udover; it is ~ my comprehension det 
ligger udenfor min Fatteevne; it is ~ [udenfor] all 
doubt; devoting himself to tasks - his strength, Op- 
gaver som nan ikke magter; this is ~ even you det 
overstiger endog Deres Krsefter, det magter end ikke 
De; be - himself vsere ude af sig selv; overgaa sig selv; 
~ [foruden, bortset fra] the immense crowd of people 
present, there was no demonstration . . .; they slightly 
altered their attitude of perfect repose, but ~ that 
betrayed neither [robede ellers hverken] curiosity nor 
interest; they get - me de vokser mig over Hovedet, 
tager Magten fra mig; the situation was getting ~ me, 
ogs. Stillingen blev mig for broget; go . gaa Isengere 
end, gaa udover; fig overgaa; svige, skuffe; we don't go ~ 
[Isengere end til] Clapham Junction; go ~ himself (or 
his strength) in dealing with a subject forlefte sig p. 
et Emne; _ that he never goes laengere (el. udover det) 
gaar ban aldrig; they pretend to nothing ~ what de 
g0r ikke Krav p. andet (og mere) end bvad . . . ; the 
Britons retired ~ [trak sig bort bag] the mountains; ~ 
[paa den anden Side af, *ogs. bortenfor] Mm sat the 
Governor; I shall not step ~ the line of [overskride 
Grsensen for] my duty; work ~ [over] office-hours; it 
wounds me ~ expression or words, usigelig, mere end 
Ord kan sige. beyond s: the - det binsidige; dresses 
of tone and bonnets of the .. 

bezant s, se besant! 

bezel ['bezl] Kapsel c, paa Ring, t. Sten &c. 

bezoar ['bi'za 9 , 'bezoa' 9 ] Besoar, Besoarsteu, Modgift c; 
German ~ Gemsekugle, evropseisk (el. tysk) Besoar- 
sten c, p* Troldn0ste n: JEgagropila. 

Bezonian [bi'zo u njen] f Tigger, Stodder c. Hos Shake- 
speare, Scott, Bulwer o. a. 

B flats joe si Vseggedyr [bugs]. Sml. F sharps! 

bhadoe ['ba'do u i-] hind f0rste Host c, i August og 
Septbr. 

bhagavat ['ba-gava't ?] (Sauskr.) servserdig, hellig; - 
gita, en Afdeliug af det indiske Epos Mahabharata, en 
Samtale mellem Krishna og Arjuna. 

bhang [bag] s. Se bang, bangue! 

Bhavani [ba-'va'ni?] hind myth Shivas Hustru. 

bheesty ['bi sti] hind Vandbserer c. Ogs. bhisti, 
Kipling. 

bi [bai-]. En Forstavelse: to, to Gange, dobbelt. 

binmbonne [biamba'ni 1 ?] Silkebast, Bast c. 

In-art Iciilate [baia-"tikjulet] toledet. 

bias ['baias] s Eksceutricitet; Sideiudflydelse, afvigende 
Retniug; ensidig Dragelse, Tilb0jelighed c, Hang n 
(*ogs. Ludning); Partiskhed c. bias ad paa skraa; cut 
cloth ~. bias vt g0re ekscentrisk; give en bestemt 
Retniug, afb0je, drage til en af Siderne; paavirke, 
forud indtage; ~(s)ed, ogs. ekscentrisk; the balls are not 
entirely round, but what is called ~(s)ed. 

bib [bib] s Smsek, is. Saglesmsek, Savlesmsek (*Sikle- 
smek) c. bib vi pimpe. bibables ['baibablz] Drikke- 
varer pi, *f Drikkende n. bibacious [b^i'be'Jas] for- 
drukken. 

bibasic [bai'beteik] chem tvebasisk. 

bibation [bi'beijan] Drik, Drikken c. 

bibi s, se beebee! 

bible ['baibl] Bibel c; Bible moths Bibelm01, et 0ge- 
navn p. Wesley og bans Tilhsengere ; 111 take my ~ oath [g0re min Saligheds Ed paa] that...; . with 
notes Bibelvserk; .-clerk Oxf. univ Gratist c [som orig 
Iseste h0jt af Bibelen i Kollegiets Kirke] ; -man Bibel- 

bud n; pedlar Kolport0r c; reading Bibellaesning, 

i to Tilff.; woman Bibelkviude c, (kvindeligt) Bibel- 
bud n. biblical ['biblikl] bibelsk. bibliognoste ['biblio- 
gnost, -ast] Bogkender c, med Hensyn t. Titler, Trykke- 
sted, Datum, bibliographer [bibli 1 agrafe] Bogkender c. 
bibliographic [biblio'grafik] boghistorisk, bibliografisk; 
- knowledge Bogkundskab. bibliography [bibli'agrafi] 
Bibliografi c [Bogkundskab; Bogfortegnelse; Literatur 0: 
hvad der er skrevet over et givet Emne]. bibliolatry 
[bibli'alatri] Bogforgudelse; is. Bibelforgudelse c. biblio- 
mania [biblio'meinja] Bibliomaui c, Bograseri n. biblio- 
maniac [biblio'meinjak] Biblioman, Bognar c. biblio- 
phile ['bibliofll] Bibliofil, Bogven c. bibliopole ['biblio- 
po u l] joe Bibliopol, Boghandler c. biblist ['b(a)iblist] 
Biblist (som holder sig t. Bibelen alene, uden Hensyn 
t. Tradition og kirkelig Avtoritet); Bibelkender c. 

bibulous ['bibjwlas] sugende, svampagtig, svampet, 
por0s; his ~ affection for old brandy; ~ paper Trk- 
papir. 

bice [bais] Bjaergblaat n. 

bicentenary [bai'sentinari, baisau'ti nari] Tohuudred 
aars-; s Tobundredaarsfest c, ogs. _ commemoration. 

bicephalous [bai'sefalas] bicefal, tvebovedet. 

biceps ['baiseps] anat Biceps, en Muskel i Overarmen 
& i Laaret; P Arm c; I've a good -, too; did you ever 
feel my ~? 

Bicester ['bista, 'baisista] s. 

bichord ['baika-ad] tostrenget; a ~ [dobbeltstrenget] 
piano. 

bicker ['bika] vi bides, trsette, mundhugges, sksendes, 
p* kjseftes; git & poet flagre, spille, sitre. bicker ['bika] 
Strid, Trsette c, Ksevl n. bickerer ['bikara] Traettebroder, 
Trsettes0ster c. bickering Mundhuggeri, Sksenderi, 
Skaendsmaal n, Traette c. 

bickeru ['bikan] Sperhorn n. 

Bickerstaff ['bikasta-fj det Navn, hvorunder Steele 
skrev i The Tatler. 

bicycle ['baisikl] Bicyklec/ftifce/. bicyclism ['baisiklizm] 
Bicykleridning c. bicyclist ['baisiklist] Bicyklist c. 

bid [bid] vt byde, is. i Bet. befale; (ind)byde, bede; 
\ tilbyde [offer]. Se ban, bead! we do as we are -, 
ogs. vi parerer Ordre ; I bade bind [b0d at biude] him 
at once to the tree, git f. ordered him to be bound; ~ 
[byde] farewell, goodnight; ~ [bed] the gentleman wait 
a moment, come in! why was I not ~den [budeu, budt, 
bedt]? why was I the only one excluded? bid vi 
byde [paa noget for (amr ogs. on) a thing; over ham 
over him; it ~s fair det er (jo) lovende; he -s fair to 
make [ban tegner t. at blive] a good scholar; , for 
popularity s0ge at g0re sig populaer, laegge an p. Folke- 
yndest, flske, angle, fri til Vselgerne. bid Bud n, paa 
Avktion & fig ; he made a desperate ~ for victory ban 
satte alt ind paa (el. opb0d sit yderste for) at sejre; 
it certainly is nothing but a ~ for votes, et Bud paa 
Vselgernes Stemmer, kun anlagt p. at fiske Stemmer, 
kun et Frieri t. Vselgerne, kun et Stemmefiskeri. 

Bidassoa [bida'so u al s : the ~ Bidassoa c. 

biddable ['bidabl] sc lydig, f0jelig. bidder Byder c; 
the highest ~ h0jestbydende c; -s at the auction of 
^popularity; there was not a single _ for [Byder, Bud 
paa] it. Bidder; George ~. Se the Calculating Boy! 
bidding Befaliug c, Bud, Bydende n; do her mother's 
_ udf0re sin Moders Befaling, g0re hvad Moderen 
sagde; mountains will not move at his ~, paa bans [e 1 ] hate; [o u ] so, [ai] /; [au] o^l\., [8] the, [p] thin; [/] she; [5] measure; [rj] sing, [a, a, e] osv. vakleude med [a]. Bid 92 bil Bud; a? everybody's -, ogs. paa Kommando af hvem- 
somhelst; prayer Bon foran Praedikenen. 

Biddy ['bidf Birgitte, Brita. biddy F Kylling, Putte, 
*Toppe, Tuppe; F (Tjeneste)pige, *ogs. Jente c. 

bide [baid] vt bie (el. vente) paa; finde sig i; - his 
time se Tiden an ; he was content to ~ his time ban 
biede taalmodig, til bans Tid kom; he -s it by reason 
of his breeding. 

Bideford ['bidifa'd] s; the . Postman o: Digteren 
Edward Capern, sorn engang var Postbud i Bideford. 

Indent al [bai'dentl] tvetandet. 

bleld [bHd] Dristighed c, Mod n; Selvtillid, Tillids- 
fuldhed; (Folelse af) Tryghed; t i alle disse Bett; 
Hjfelp t; Beskyttelse, Tilflugt c; Ly,- Skjul n prov & 
sc; the evil showers make the low bush better than no 
-, Scott, Monastery I. 3; we have stooped to the _ 
[Skjulet] and the byre Kipling. 

biennial [bai'enjal] toaarlig; $ toaarig; s toaarig 
Plante c. biennially ad hvert andet Aar; paa to 
Aar. 

bier [bia] (Lig)baare c. 

bies [baiz, bi zj pi. Se highest 

biestings ['bi'stinz] Raamrelk c. 

blf [bif] vt prov banke, bearbejde; - him in the 
rear. 

bifacial [bai'fe'Jal] med to ens (el. lige) Sider. 

bifarious [bai'fae <rias] tvefoklig. 

bifer ['baifa] tvebser Plante c. biferous ['bifaras] 
tvfcba?r. 

biffin ['bifin] (Norfolk)seble n, torret Dessertseble 
[Norfolk -s/. 

bifld ['b(a)ifid], bifldate f'bifideU] $ tveklovet. 

biflorous [bai'fla ras] toblomstret. 

biform(ed) ['baifa' a m(d)] tveformet, med to Legemer 
el. Figurer. 

bifurcate(d) [bai'fa'ket, 'baifa-keHid] gaflet, tvegrenet; 
tvedelt. bifurcation [baifa -'kefan] Gaffelstilling ; Tve- 
deling, Klovning c. 

big [big] a tyk, for, F* diger; F stor [great, large]; 
F tyk, *ogs. fremmelig [- with child], dreegtig /_ with 
young] ; , with fig ogs. fuld af; a - one (sometimes:) 
fern Shilling pi ; get the . bird theat si blive udpebet. 
Sml. goose! ~ people Storfolk, F* ogs. Storinger; be ~ 
with, ogs. gaa og brygge paa, gaa frugtsommelig med; 
look _ brese (*briske) sig; talk _ bruge store Ord, f0re 
det store Ord. big [big] sc Byg c & n [barley], big 
[big] vt sc bygge [build]. 

bigamist ['bigamist] Bigam, Bigamist c. bigamy ['bi- 
gami] Bigami, Tvegifte n. 

bigaroon [biga'nrn] Bigarreau c, Slags Kirsebser 
[white heart]. 

Blgelow f'biglo"] s. 

big-brained a is. tykskallet. Big-endians [big'endjanz] 
Tykendianere. Et Religionsparti i Kejserdommet Lilli- 
put. Se Swift, Gulliver's Travels! 

bigg [big] sc Byg c & n [barley]. 

biggin ['bigin] (Barne)hue, 0rehue; Strippe [pigginj; 
Kaffesi, ogs. *Kaffe-Pose, *-Sil c. 

hUhes [baiz, bi'z] pi Kostbarheder, Smykker; she is 
all in her _ today bun er idag 'i fuld Puds; idag er bun 
rigtig oppe. Ogs. bees, bies. 

big-korn ['bigha^n] Big-Horn, vildt amerikansk Faar, 4 
n: Coprovu (s. ovis) montana. 

bight [bait] Bugt c, af Seen, af Towserk; hook the - 
huke Bugten, om Anker; hang in _s. 

Biglow f'biglo"] ; the . Papers, en Rsekke satiriske Digte i Yankeedialekt, tillagte eu Hosea Biglow, men 
forfattede af James Russell Lowell 1848 & 1864. 

bigot ['bigat] Bigot c [Haengeboved n; ensidig Ivrer, 
blind Tilhfenger c]. bigoted ['bigatid] bigot, bigotry 
['bigatri] Bigotteri n, is. religies Forbliudelse. 

bigwig ['bigwig] F Avtoritet, Embedsmand; Stor- 
borger, ogs. *Stormand, Matador, *ogs. Storing, Kakse c; 
the -s, ogs. Spidserne. bigwigged vigtig, stolt. 

bijou ['bi(-)3u] egl. ^Edelsten; (nydelig) Miniaturgen- 
stand c; a ~ lawn en nydelig lille (*liden) Plsene. 

bike [baik] F Bicykle c ; a spin on the -. Saaledes 
i The Hub 26 Decbr 1896 p. 330. Nu (1899) paa Veje 
til at blive det anerkendte Udtryk for bicycle, bike vi 
cykle. 

bilander ['b(a)ilanda] & Bilander, Bylander c, Forings- 
skib p. Hollands Floder. 

bilateral [bai'lataral] tvesidig, beggesidig. 

bilberry ['bilberi] Blaabaer n: Vaccinium myrtillus. 

bilbo ['bilbo"] f Kaarde c. bilboes ['bilbo"zj pi & 
(Arrest)b0je c. 

bile [bail] Galde c; stir up (all) his ~ bringe bans 
Galde t. at 10be over; duct*Galdegang, Levergang c. 

bilge [bildg] (Fade)bug; (Skibsskrogs) Bug, Kimming c; 
as dead as a ~ d0d som en Sild. bilge vt indst0de 
Bunden i, gore leek i Bunden; ~d is. Isek i Bunden, i 
Flakket; block Slagbedding c ; coads Lobere p. Bed- 
dingen; injection Lastindsprojtning; keel Ekstra-, 
Slag-, Slingre-K01; __planks Kimraingsplanker, Liv- 
holter; pump Kimmings-, Last-, Lense-, Slag-Pumpe; 

water Grund-, K01-, Lse-, Slag-Vand, F Slavand; 

..ways Lobere p. Beddingen. 

biliary ['biljari] a Galde-; - duct. 

bilingual [bai'lirjgwal] a Tosprogs-, affattet paa (el. i) 
to Sprog ; a - dictionary, inscription, bilinguous [bai- 
lirjgwes] totunget, talende to Sprog. 

bilious ['biljas] Galde-; galdesyg, ogs. fig; f kardial- 
gistisk; be _ F have Kardialgi. biliousness Galdesyge; 
F Kardialgi c. 

bilk [bilk] Streg c i Regningen, fatalt (Mod)trsek, i 
Cribbage; Kneb, Puds n, Streg c, Bedrag n \; Snyder, 
Bedrager c; I have broken my . jeg bar odelagt Spillet 
f. mig selv (V). bilk vt gore En en Streg i Regningen, 
odelsegge Ens Spil, i Cribbage; F rmrre, skuffe; lade i 
Stikken; lure, snyde; undgaa, omgaa; . a creditor; ~ 
Mm of his due. 

bill [bil] Bil (*Bile), 0kse (*0ks) ; Stridsokse ; Hakke; 
i Sandspaan c, Nseb n, paa Ankerflig. bill jur (skrift- 
lig) Klage; Tiltalebeslutning, F Tiltale [- found]; For- 
skrivning c, (Gselds)bevis n [note of hand, promissory 
note] ; mere Veksel /_ of exchange] ; Regning [trades- 
man's -]; parl Bill c, Lovforslag n [- in Parliament 
or in Congress]; Fortegnelse; Plakat c, Opslag n 
[, posted, put up], Se bring in, introduce, month! - 
of building & Bilbrev n; ~ of credit Kreditbrev n; 
Statsobligation c; - of divorce Skilsmissebrev n; ~ of 
entry Varefortegnelse c, til Toldboden; _ of fare Spise- 
seddel c; a (clear) of health (rent) Sundhedspas; . 
of humanity Humanitetsveksel c ; (as per) . of lading 
mere (efter) Konnossement n ; - of parcels Vareregning 
c; _ of quantities (Bygnings)overslag n; the Bill of 
Rights Rettighedsloven, hvorved Englands fri Forfat- 
ning sikredes efter Stuarternes Fordrivelse ; - of sale 
Salgsdokument, Skode n; - of tonnage Maalebrev M; 
private ~s in Parliament private Lovforslag; a - in- 
troduced by Government, a public . en kongelig Pro- 
position ; find a true ~ jur dekretere Tiltale ; a 
true . had been found against him by the grand [a- i- u-] osv. lange som 1 far, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [ft] hat; [&] fall; [A] hot; [A] hut; [a-] httrt; [a] inner; bil 93 bir jury 1 Klagen var godkendt af Storjuryen, der var 
dekreteret Tiltale; I have a _ for [en Veksel paa] 20 I; 
I pay my ~, paa offeutligt Sted ogs. jeg betaler min 
Fortaering; put it in the _ ssette (el. opf0re) det paa 
Regningen. bill [bil] Nseb n\ (Fugls) Lyd, Tone, 
Sang, *ogs. Laat c. bill vi nsebbes; ~ing and cooing 
Nsebben og Kurren c. bill vt hugge, *ogs. bile; a 
footpath -ed in the bush. Bill [bil] f Vilhelm. For- 
kortet af William. 

bill I boards J, Ankerbro c; book mere Vekselbog; 
broker Vekselmaegler; debt Vekselgseld. 

billet ['bilit] Jt aarsganimel Sej c. billet Brsende- 
stykke, *Vedtrse n. billet ['bilit] Billet, Biljet [note]; 
$j Indkvarteringsseddel, Kvarterseddel c [~ of resi- 
dence]; Kvarter n ; the house where the major had his 
~, sit Kvarter; every bullet has its ~, har sin Adresse, 
sit Bestemmelsessted auvist: only those are killed 
whose death Providence has ordained, J. A. H. Murray. 
billet ['bilit] vt an vise (el. laegge i) Kvarter, indkvartere 
[hos upon] ; be ~ed upon ligge i Kvarter hos ; soldiers 
were ~ed off in the neighbouring public-houses. 

billet-doux [bilei'dir] Billet-doux c, Krerlighedsbrev n. 
billet-head 3, Gallion, Skibssnabel c, som ikke fore- 
stiller nogen Figur. 

bill holder mere Vekselejer c; hook Faskinekniv 
[hand-bill]. 

billiard ['biljad] Billard-, *ogs. Biljar-, i smss ; playing 
Billafdspil; take to ~. billiards ['biljadz] pi Billard c, 
Billardspil n. billiard-table Billard n. 

Billingsgate ['biliqzge 1 !] Billingsgate n, et Fisketorv i 
London; Skseldsord^Z, Gemenheder pi, PlumphederpZ; 
that's ~ det er plumpt el. plat; _ pheasant si R0gesild c. 

billion ['biljan] Billion, en Million Millioner; amr 
Milliard c. 

billman ['bilman] Bilemand c. 

billot ['bilatj (Quid-, S01v)barre c. 

billow ['bilo"] s (stor) Bolge c. billow vi beige, rulle. 
billowy ['biloi] bolgende. 

bill; poster, ..sticker Plakatklistrer c; Billstickers will 
be prosecuted! Opslag forbydes! 

Billy ['bili] F Vilhelm. Forkortet af William; . Ruf- 
fian, en matrosmsessig Gengivelse af Bellerophon. billy 
so Silkedomme)t0rklsede; si gammelt Metal n; si Politi- 
stok; austr. (Te)kande c, bl. Buskmaend ; boil a ~ of 
tea; barlow Gadeg0gler c; boy lille (*liden) Skon- 
nert, Kulskude c, rund for og agter; ..cock (hat) b!0d 
Hat, F Bulehat c; -.fencer si Skrabhandler c; goat 
Gedebuk c; hunting si S0gen (el. Jagt) c efter (el. 
K0b n af) gammelt Metal; go tatting and ~ in the 
country. 

biltong ['biltarjj t0rret Vildt(k0d) n. Ogs. biltongue, 
biltung. 

bimanous ['b(a)imanas] tohsendet, "tohaendt. bimem- 
bral [bai'membral] to]ed(d)et. bimensal [bai'mensl] to- 
maanedlig, hveranden Maaned. bimetallism [bai'me- 
tdlizm] Bimetallisme, Dobbeltm0ntfod c. 

bin [bin] Bing, Kasse, *ogs. B01e, & Kiste, t. ^Erter, 
t. Gryn; prov Krybbe c; the same vintage, but another . 
fig af samme Surdejg; det samme p. en anden Maade. 
bin v git f. been, be, is, are; what . [are] you want- 
ing? ; also there . another pious reason. Byron, Don 
Juan XIII. 26. 

1 Er der i the grand jury (Anklagejuryen, Storjuryen) 
mindst tolv Medlemmer, der i Vidneforklaringerne fin- 
der Grund til at saette Sigtede under Tiltale, skrives 
der paa Klagen A true bill. Ellers Not found. binary ['bainarij binser, to-, som falder to og to, som 
bestaar af to; _ arithmetic Dyadik c, dyadisk Talsy- 
stem n. binate ['baineU] $ tvekoblet. 

bind [baind] vt binde, i flere Tilff; forbinde [dress]; 
forbinde, forpligte ; tilpligte; stoppe, forstoppe [~ the 
bowels]; kante, naadle, om Skot0j; ind binde, F binde 
[en Bog a book] ; fast ~, fast (or safe) find bedre at 
vaere forklog end bagklog (*ogs. eftervar); _ [binde] con- 
science, grain; . [forbinde] the wound with a piece of 
linen; be bound bl. a. have haardt Liv, have Forstop- 
pelse / be tied up] ; such blankets are bound to [maa 
n0dvendigvis] breed sores; she is bound to [hun inaa] 
have kinsmen somewhere; as in duty bound pligt- 
skyldigst, pligtrnoessig ; he felt that he was in honour 
bound [f01te det som en ^Eressag] to . . .; ~ over til- 
pligte; is. jur give Tilhold om (el. lade afgive Forpligtelse 
til) at m0de; she was bound over [anbragt, engageret] 
as an articled pupil; be bound (apprentice) to [stettes 
i Lsere hos] a carver; they had little to . [som bandt, 
som knyttede] them to life; she must be bound out to 
service hun maa ud og tjene; - up binde; ~ up [for- 
binde] a wound; be bound up in fig veere ganske op- 
taget af ; gaa (el. vsere gaaet) op i, koncentrere sig om; 
be bound up with bl. a. vsere indbundet sammen med; 
fig vsere fast (el. uop!0selig) knyttet til; staa og falde 
med; a box thickly bound [beslaaet] with brass, bind 
vi trsekke sig sammen, stivne; (for)binde; clay ~s by 
heat, bind $ (Humle)ranke [hop-bind]; Bindebue c; 
amr Korn-Magasiu, -Oplag n; grey - ^ Hvidl0gs- 
humle c. binder ['bainda] Kornbinder; Bogbinder c; 
Bind, Baand; Bindemiddel n. bindery ['baindari] amr 
(Bog)binderi n. binding Bind, Baand n; Indbiuding c, 
(Bog)bind; Beslag n; arch Forbinding; Kant, Kantning, 
Bord; Natsnor c, f. Eks. paa Sofa, binding a bindende, 
forpligtende. bindweed Gedeblad n, Kaprifolium, 
F Kravlop, *Vivendel c: Lonicera periclymenum. 

bine [bain] $ slyngende Steeugel, Ranke c; great ~s 
Gserdesnerle, *Strandviiidel c: Convolvulus sepium. 

Bingham ['birjam] s; ~'s Dandies, 17de Lansener- 
regiment n. 

bingo ['birjgo u ] git si Brsendevin n. 

bingy ['birji] si sejgt (*ogs. traakjernet) Sm0r n. bingy 
a : ~ milk prov syrlig Mselk. 

Binkie ['birjki] F ^Esel n. 

binnacle ['binekl] J/ Nathus, Kompashus n. 

binocle ['bindkl] Dobbeltkikkert ; Dobbeltlorgnet c. 
binocular [bi'nakjwla] to0jet; - glass or telescope, F 
binocular Kikkert f. begge 0jne; is. Marinekikkert c; 
a present of a pair of ~s ; -vision Seen m. begge 0jne. 

binomial [bai'no^mjal] mat binom n ; a binomisk, to- 
le(d)det. 

biograph ['baiogra'f, -graf] opt Biograf c, et Projek- 
tionsapparat t. Fremstilling af saakaldte levende Foto- 
grafier, i Lighed m. Kinematografen. Jvf. mutoscope! 
biographer [bai'agrafa] Biograf c. biographic(al) [baio- 
'grank(l)] biografisk. biography [bai'agrafi] Biografi, 
Levnetsbeskrivelse c. biologic(al) [baio'ladsik(l)] bio- 
logisk. biology [bai'aladgi] Biologi c, Lseren om Livet. 

biparous ['biparos] f0dende to hver Gang, bipartile 
[bai'pa' a tail] tvedelelig. bipartite [bai'pa^tait] tvedelt. 
bipartition [baipa-"ti/an] Tvedeling c. biped ['baiped] 
tofaddet Dyr n. bipennate [bai'peneit] tovinget. bipe- 
talous [bai'petalas] tobladet. Bipont ['baipant] Zwei- 
briicken n. biqnadrate [bai'kwadre 1 !] mat Bikvadrat. 

birch [ba-t/] Birk, *ogs. Bjerk c: Betula; Ris n; 
spare the ~ and spoil the child or barn, birch vt 
piske (m. Ris), give Ris, rise; bark Birkebark, [e 1 ] hate; [o] so; [ai] J; [au] out- [S] the, [b] thin; [J] she; [g] measure; [n] si0; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bir 94 bit *ogs. Bjerkebark, *Na>ver c; ..broom Fejekost (af Birke- 
kvlste), *Bjerkelime c. birchen ['ba't/an] a Birke-, 
ogs. Bjcrke-. birching Ris, *ogs. Risbast c. birchjrod 
Birke(*ogs. Bjerkejris; tar Birketjfere, *ogs. Nseverolje 
c; wine Birkevin. 

bird >8-d] Fugl c; a little . h as told (or whispered) 
me jeg har hert en Fngl synge om. bird vi fange 
Fugle; cage Fuglebur; Birdcage Walk, en Prome- 
nade p. Sydsiden af St. James' Park, London; call 
Lokkepibe, Fugleflojte c; cherry $ Heg c: Prunus 
padus; fancier Fugle-Elsker, -Samler; -Opdrsetter, 
-Handler c. birdlkin ['ba dikin] lille (*liden) Fugl c, 
pi smaa Fugle, blrdlng Fuglefangst c [aim. fowling}. 
bird|lime Fuglelim c & n- of-paradise Paradisfugl: 
Paradisea; organ Fugleorgel. bird's-eye ^ bl. m. a. 
Bsevregraes n : Brisa media, bird's-eye, i smss ; _ maple 
smaabladet (el. pensylvansk) L0n c: Acer spicatum; _ 
view Fugleperspektiv n ; obtain a ~ view of the place: 
take a . view of the subject bird | shooter Fuglejseger c; 
shot Hagl n & pi. bird's|nest Fuglerede; nesting: 
go ~ (gaa ud at) plyndre Fuglereder, *plyndre (el. r0ve; 
Fuglereder, *F gaaogrople, gaa p. Repling, R raneReir. 

hireme ['bairi-m] Bireme c, toradaaret Skib n. 

blretta [bi'reta] Baret c. Ogs. - cap. 

birii ['biTi- ?] hind Arekaskraa c & n; Cigar c. 

Birkbfck ['ba'kbek]; Is. George ., en eng. Lsege og 
Filantrop, Stifter bl. a. af London Mechanics' Institu- 
tion t 1841 ; a - school. 

Itirkeheins ['ba'kibainz] Birkebeuer. 

Birkenhead :'bd knhed] s. 

birm [ba-mj Snes c (*n), 21 Stykker, bl. Fiskere. 

Birmingham ['ba'niirjam] Birmingham n\ a - h et 
udeladt eller tilsat h, som Tegn p. mangelfuld Dan- 
nelse. Sml. Brummagem! 

Birnam ['ba'narn; birnam n, et Fjreld i Perthshire, 
Skotland, 1324 eng. Fod h0jt, engang skovbevokset. 
Se Shakespeares Macbeth ! 

birr [ba-] vi sc snrre, snurre. birr sc Snurren; Kraft c; 
Sted; Tilleb n. 

blrse [ba-s] sc Borste, *Bust c; set up his ~ vaekke 
bans Vrede. 

birt [bo-t] Jf Pighvar, *Pigvar, Sandhverv c [turbolj. 

birth ;ba-p] F0dsel, hst Byrd; Byrd, Herkomst c; new 
. theol Genf0delse c; give ~ to bringe t. Verden, ned- 
komme med; she died in giving him ~, i Barselseng 
m. ham; she died in giving - to a daughter- in a few 
months after ,, efter F0dselen; at - [vert F0dselen. 
idet den kommer frem] it is about ten or twelve feet 
long; have two children at a ., paa en Gang; a man 
of - en Mand af god Famille ; his place of ~ hans 
F0dested; .day Fedselsdag; - honours F Stjernefald n- 
~ suit paradisisk Dragt c; ..mark Modermaerke n, *ogs. 
F0dflek c; ..place F0dested n, hst Vugge c; ..right 
Fedselsret ; F0rstef0dselsret. 

Biscay ['biske'] Biskaya n; the Bay of . Den biskay- 
iske Bugt, F Den spanske 80, F *Spansks0en. Bisrayan 
[bi'ske'an] biskayisk. 

blscnit ['biskit] Tvebak, ogs. *Besk0jt / sea-biscuit ]; 
Tvebak, ogs. "Keeks [is. captain's .] ; Biscuit c, uglas- 
seret Porcellren [bisque ware] ; passing within a ~'s 
throw of passerende ... paa Besk0jtkasthold; ..baking 
Forgl0dnlng c ; ..kiln Forgl0dningsovn. 

1 A small parcel of areca-nut, catechu, spice, and 
chunam, rolled up in a betel leaf, to be chewed. Bir is 
are presented to guests as a mark of courtesy. Biri 
is also the name for a cigar. Whitworth. bisect [bai'sekt] vt tvedele; halvere. bisection [bai- 
'sek/an Tvedeling; Halvering c. hiscrial [bai'siarial] 
toradet. bisexual [bai'sek/ual] $f tvek0nnet. 

bish-a-barnabee [bi/a'ba^nabi] prov Marieh0ne, *Jom- 
fru Marie c, Mariefly n: Coccinella [ladybird]. 

bishop ['bi/ap] Biskop, F Bisp; Bisp, en saa kaldt 
Drik; L0ber, i Skak (*i Schak); amr Tonrnure, L0jt- 
nant c [bustle, dress-improver]; . Barnaby, se bish-a- 
barnabee! bishop vt konflrmere; - the balls typ vsede 
Ballerne; - (a horse's) teeth behandle en Hests Taender 
(m. g!0dende Jsern, for at give dem et yngre Udseeude); 
_ milk P svide Mselk. bishopess Bispinde c. bishop- 
ric [-rik] Bisped0mme n; the three ~s 0: Metz, Toul, 
Verdun. 

bisk [bisk] Kraftsuppe c. bisk [bisk] vt udradere, F 
stryge. 

Bisley ['bizli] Bisley n, en By i Gloucestershire ; a - 
meeting, is. et i Bisley afholdt Staevne af Skyttefor- 
eningen (*Landsskytterforeningen). 

Blsmillah [bis'mila] arabisk: i den h0jbarmhjertige 
Guds Navn 1 . 

bismuth ['bismAp] Vismut c. bismuthal [-91] vismut- 
holdig, Vismut-. 

bison ['b(a)isn, 'bizn] Bison, B0ffel c: Bonassus 
Americanus. 

bisque [bisk] Biscuit c, uglasseret Porcellsen /"- ware]. 
bisque sp Forgave c, i Tennis. 

bissextile [bi'sekstil] Skudaar n\ the - day Skud- 
dagen. 

bister ['bista] Bister, Bistre c [bistre]. 

bistort ['bista' a t] ^ tvevreden Pileurt c, *tvevredent 
Skedeknte n : Polygonum bistorta. 

bistoury ['bistttri] chir Bistouri c & n, kirurgisk Kuiv. 

bistre ['bista] Bistre, Glansso^d, Sodfarve c, kemisk- 
brunt, n0ddebrunt n. 

bisulcous [bai'SAlkas] med Klove (*K10ver); tvefuret. 

bit [bit] Mundbid, Mile ; Kam c, *ogs. Aks, Skjeg n, 
paa N0gle; draw ~ holde, holde Hesten an. bit vt 
bidsle, p * bigsle, beisle. bit v bed. Af bite, bit Stykke 
n, Bid, *ogs. Bete; Borbid; si 300re c; amr 12>/2 
Centstykke n, omtr. Halvkrone c (i Sydst.) 2 ; big .s F 
hele Penge, st0rre Pengestykker; a long ~ en slidt 
20cent; two -s amr 25 Cent(s); touch the , faa fat p. 
M0nten el. Pengene; hseve; a towel and a - of [Stykke] 
soap; I am a _ [Stykke] of a doctor; a little - of a 
man en lille bitte (*en bitteliden) Maud; give him a - 
of my mind sige ham min Mening (rent ud), *ogs. synge 
op f. ham; a little -of a thing en lille (*liden) Tingest; 
not a ~ of it ! paa ingen Maade ! aldeles ikke ! F * var 
det ligt sig! not to care a - for ikke bryde sig det 
mindste (el. det ringeste, en D0jt, en Smule, *ogs. det 
Slag) om; she was not a ~ afraid, envious; a little (or 

1 Bismillah (Arabic). The name of the formula 'In 
the name of God the most merciful', with which all 
letters and public documents among Musalmans are 
inscribed; which is repeated on the killing of any 
animal for food; and which is worn as a talisman 
against evil spirits. Etc. Etc. Whitworth, Anglo- 
Indian Dictionary. 

2 bit bruges paa de forskellige Steder med andre 
Vserdier. Det bet. saaledes ifl. Hale paa Chinooksprog 
sixpenny piece og dime. Nyttig er da Oplysningen i 
Slang Diet.: bit usually means the smallest silver 
coin in circulation; also a piece of money af any 
kind. Til det sidste slutter sig da Forbindelsen touch 
the bit. la- i- u-T ov. lange som i far, feel, fool; ['be] Trykstavelse; [&] hat; [a 1 ] fall;. [A] hot; [A] h**t; [9-] bwrt; [a] inner; bit 95 bla the least) ~ envious en lille (*lidenj Smule misundelig; 
you are evidently interested in racing, miss? Not the 
least little -; after a _ snart, om lidt; bite on the ~ 
suge paa Labben; hutle (*hangle) sig igennem: tear to 
-s rive istykker, *ogs. rive i (Smaa)beter. 

bitch [bit/] Tseve, Tispe; fig Tseve c; -party Oxf. 
univ Teselskab n. 

bite [bait] vt bide; F lure, narre; - the dust bide i 
Grsesset; the ground & tage fat i G run den, om Anker; 
he bit his Up, bed sig i Laeben; the most knowing ones 
get bit [brsender sig, *bliver brsendte] sometimes. Sml. 
fly, a! ~ in indsetse; - off afbide. bite vi bide; sp & 
fig bide, bide paa [take the bait]; hugge, om Orm; bide, 
tage, om Skrue; the perch ~s eagerly (at this bait); he 
thinks he's got a bargain, and ~s directly ; the rascal 
bit and struggled [bed og sled] like a fox-cub; the 
screw does not _. bite Bid n; Bid, Mundfuld c; Bid w, 
paa Fiskekrog [rise] ; it enables ~s or rises to be felt; 
, and sup p Mad og Drikke c. biter Bider, Bidende 
c; the ~ was (or it was a -) bit det var H0g over 
H0g, ban var kommet t. den urette. biting bidende; 
those - articles; _ cold, biting Biden c; _ in Indsets- 
ning c. bitmouth Mundbid, Mile c. 

bitnoben [bit'no u ban] chem et Klorid af Natrium el. 
K0kkensalt med Myrobalan og en del Jsern. 

bitt [bit] & Beddingsknsegt c [vertical ~/; .s Bed- 
ding c, ombord. bitt v. > (the cable) g0re Bedding- 
slag. 

bittacle ['bitakl] J, Kompashus, Nathus n [binnacle]. 

bitter ['bita] bitter, besk; bitter [imod against; upon]; 
bidende, *ogs. sur, om Kulde; the cold was _ det var en 
bidende Kulde, *ogs. koldt og surt (Vejr); be ~ upon ud- 
tale sig bittert om, p * harske sig over; _ end & Tamp c, 
af Ksetting; to the . end & paa Tamp; fig til det (aller) 
yderste, F til sidste Tamp; belt til Enden; til D0.den; 
he is logical to the ~ end; the Repiiblicans, having 
advanced too far, were forced to go to the ~ end; pay 
out (or veer) to the ~ end fire (el. stikke) p. Tamp ; I 
shall see this business out to the ~ end; his . est friend 
joe bans bitreste Yen; the Bitter Lakes Bitterseerne. 
bitter noget n bittert; pi Bitterhed c; pi Bitter c, en 
Drik; the champion coimtry tasted the ~s of defeat, 
Nederlagets Bitterhed; the ,s and sweets of life; do a 
si tage sig en halv Bajer (*en 01). bitter ^ Bedding- 
slag n. bitter ad yderlig, til det yderste; the pun was 
a - bad one, var yderlig slet, var rigtig ynkeligt ; they 
try to do their _ best de s0ger at gore deres (*sit) 
yderste, gore det rigtig godt el. saa godt som bare mu- 
ligt ; if it were not so ~, ~ cold, saa bidende, bitterlig 
koldt; in a ~ [yderlig, absolut] new country such as 
the Soudan; apple Kolokvint c, Purger-Paradisseble n: 
Fructus colocynthidis ; cress Springklap c: Carda- 

mine; cucumber, gourd, se apple! bitterish 

noget bitter, bitterly ad bittert; the wind was ~ cold 
Vinden var bidende (el. bitterlig) kold, *ogs. det blseste 
surt; censure -, bittert; feel _ towards nsere Bitterbed 
imod; he went out, and wept ., bitterlig. 

bittern ['bitan] > Rerdrum c: Ardea stellaris. bittern 
bitter Saltvandsrest c, i Saltvserk ; Bitterstof n, til For- 
falskning at 01. 

bitterness Bitterhed c; in that hour of ~ i bin bitre 
Stund; his - upon [mod] her. bitter] salt Bittersalt, 
engelsk (el. Epsom) Salt n, svovlsur Magnesia c; 
sweet 3( is. bitters0d Natskygge, *Kipplyng, S0d- 
vider, Vivang c: Solanum dulcamara. Ogs. - night- 
shade. 

bittle ['bill] Banketrse n, Banketaerskel c. bittock ['bitok] egl. lille (*lidet) Stykke n; a mile 
and a - sc & prov lidt over en Fjerdingvej, *en Halv- 
fjerding og et Stykke, og et lidet Skaav. 

bittor ['bita] R0rdrum c [bittern]. 

bitumen [bi'tju'men; 'bitjumen] Jordbeg c & n. 
bitumenize [bi'tju'minaiz] vt asfaltere. bituminous [bi- 
'tju'minas] jordbegaglig, bitumin0s. 

biralre ['baivalv] Musling c. bivalve toskallet; to- 
klappet. li valvular [bai'valvjula] a, se bivalve! 

bivouac ['bivuak, 'bivwak] ^ Bivouak c ; v bivouakere, 
ligge (vt Isegge) i Bivouak; we rode to where they 
were ~ked. 

biweekly ['bai'wi kli] a fjortendaglig, to-ugentlig; ad 
hver anden Uge. Undertiden fejlagtig for: to Gange 
ugentlig. 

bizard ['blzad] ^ k0dfarvet Nellike c med to forskel- 
ligfarvede Striber. 

bizarre [bi'za' 9 ] sser, ogs. *bizar. 

blab [blab] vt udplapre, r0be; vi udplapre (el. r0be) 
Hemmeligheder, sladre (af Skole). blabber Plaprer, 
aabenmundet (el. indiskret) Person c. 

1. black [blak] a sort, F & P svart; F sktegget, 
ubarberet; fig sort; - with human beings sort af Men- 
nesker; beat him ~ [gul] and blue; the lamp burns ~ 
Lampen oser; finding that he grew ~ [blaa] in the 
face, I let him go; matters are looking ~ det ser sort 
ud; the - [sorte] art; the Black Book den sorte Bog, 
*Svartebogen ; be in his ~ books staa p. det sorte Breet 
(el. staa ilde anskrevet) bos ham; get into the - books 
komme p. det sorte Brset. Sml. black-book! the Black 
Country (theB. C.JKuldistrikterne, Fabrikdistrikterne #Z, 
i England; the . death den sorte D0d, *ogs. Digerd0den; 
_ diamonds Kul; fig uslebne Juveler; the _ dog fig 
Nedtrykthed, Fortrykthed, Tungsindigbed, Melankoli c, 
daarligt Hum0r n\ the _ dog is on the child's back 
prov Barnet er i ondt Lune, *ogs. Barnet furler; shake 
off the - dog; I was under the ~ dog, sulking like a 
child; - doll, is. som Skilt f. Pjaltekrtemmere (*Fille- 
handlere). Deraf dolly-shop; ~ dose sammensat 
Sennadekokt n (& c) ; exit Sawbones, looking ~ 
doses, sur som Eddike; _ draught, omtr. = black 
dose; a ~ eye et (af Slag) blaat 0je; the Black Forest 
Scbwarzwald n\ a ~ frost Barfrost; ~ furniture Rosen- 
trses M0bler; - game Urh0ns pi, *Aarfugl c, Aarh0ns 
pi; a ~ gentleman en farvet Herre o: en Neger; _ 
grouse, se - game! the _ hole Kachotteri; the Black 
Hole of Calcutta, se is. Macaulay, Lord Clive! . house 
F Hvidevarehandel c; _ Maria p Cellevogn, Fange- 
vogn c [prisoners' van]; , oakum tjaeret Vserk, *Tjaere- 
drev n; marshal of the , rod Marskalk m. sort Stav. 
For Riddere af Hosebaandsordenen. Fungerer ogs. 
ved Underhuset; - sheep fig mauvais Sujet c, daarligt 
Subjekt, *ogs. skabbet Faar w; Skruebraekker, ogs. *Strej- 
kebryder c; there is a ~ sheep in every flock der er 
brodne Kar i alle Lande, *ogs. der findes allesteds Fant 
mellem Folk; . strap si (tyk, s0d) Portvin c; _ sugar 
Lakritsmikstur c; Black Town, de Indf0dtes Byhalvdel 
i Calcutta; printed in ~er type, m. federe Skrift el. 
Typer; _ varnish & Kultjsere c; - water Halsbrynde, 
(i Slesv.) Braendsel, *Halsbrsende, Haubit, prov Brystve, 
Hugbit c: Pyrosis; ~ whale Biskajerhval, Nordhval, 
Nordkaper c.- Balcena biscayensis s. glacialis s. islan- 
dica; _ wood p Rosentrae [rosewood] 1 . 

2. black s sort n; sort, farvet 0: Neger c; 0genavn 

1 Flere Forbindelser nedenfor med sammeu- 
f0jende Streg. [e] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [b] *Mn; [f] she; [g] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [ej. bla 96 bla n, bl. Skoledrenge (*Skolegutter) ; -s sort n, sorte 
Farver (el. Partier) pi, i Malert &c ; argue that - is 
tvhite (ville) gore sort t. hvidt; wear _; be clothed in 
.; give it him in . and tvhite give ham sort p. hvidt 
derfor; Jet us have it in . and tvhite! be set down in 
[med] - on tvhite for public perusal. 

3. black vt svaerte, is. Ovn med Isensvaerte; & lap- 
salve /- down]; - his eye give ham et blaat 0je; 
.. amoor Morian ; ^ Dunhammer, Muskedonner c, 
*Duukjevle c & n. Typha latifolia; wash a _ white; 

a mi -tan om Himd: med sort Krop og brune Ben (og 

tit ogsaa brunt Ansigt), sortred Rottehund c; the ~ setter 
den *kotske langhaarede H0use(*Fugle)hund, Gordon- 
setteren; and-whlte drawing Haandtegning; .a-vlsed 
prov sortsmudset, *sortsnmsket ; back sort Hav- 
maage, *Svartbagmaage c: Larus marinus [.^backed 

gull]; ball (Skomagers; Voksstykke n, *ogs. Voxbete 

[heelbaUJ; sort Kugle, Stemnieseddel med Nej, v. Vo- 
u-ring over en Kandidat t. Optagelse; F Slags Sukker- 
kngle c; ^ Kulaks w: Ustilago segetum; ..ball vt ude- 
lukke, forkaste, nsegte at optage; be .ed ogs. falde 
igeunem; band Sorgeflor n; min Kuljsernsten c; 
..bass Jf Sortaborre c: Zeitgopterus punct atus; beetle 

Kakerlak c: Blatta; berry bl. a. Brombser, *Bj0rue- 

brer: Rubus frut icosus; were as plenty as -berries, saa 
talrige som Fluer i September, berrying Brom(*Bj0rne)- 
bnerplukning c ; -berry-swagger si Lidse(*Lisse)handler c, 
paaGaden; bird Solsort, Sortdrossel, *Sorttrost: Tur- 
diis merula; p Negerslave c; birder Slavejaeger c; 
..birding Slave-Fangst, -Jagt c, is. om den polynesiske 
Coolietrafik; board Vrcgtavle; Opslagstavle c; book 
univ Straflfeprotokol c; boy australisk Grsestrae n; 
.brash : . iron ore brun Haematit el. Limonit c, i Forest 

of Dean; ..browed sortbrynet; buck Antilopehan c: 

Antilope besoartica; ..cap > Haveskade, Muukefugl, 
sorthovedet Sanger, Sorthtette, *Munk, p. de kanariske 
0er: Capirot c: Sylvia atricapilla; damp tnin Sump- 
gas, skadelig Grubeluft, Stank c, breendbare Luftarter 
pi [choke-damp J; edged sortrandet; on _ paper, ogs. 
paa Papir m. S0rgerand. 

blacken ['blaknj v g0re (. . . blive) sort, svserte; for- 
morke (vi formorkes) ; fig svserte ; _ his eye give ham 
et blaat 0je ; ever since the fire .ed the place, lagde 
Stedet i Aske; a heap of _ed [forkullede, sveertede] 
ruins; Welsh coal does not ~, svaerter ikke. 

black | faced agr sorthovedet; fellow indf0dt fau- 
stralsk) Sort c; fliher Fisketyv c, foot Skruebrsekker, 
ogs. *Strejkebryder c, friar Sortebroder, Dominikanerc. 

blackguard ['blagadj Sjofelist, *ogs. P0belist; Slyngel c; 
asjofel, gemen, pobelagtig; vt sjofle; udskselde, overfuse, 
over0se med Gemenheder. blackguardism ['blagadizm] 
Pobelagtighed c. blackguardly sjofel, gemen, pebel- 
agtig. 

black-head prov bl. a. Byld c. 

blacking ['blakin] Svaertning; J, Lapsalving; Blank- 
svserte c. blackish ['blaki/] sortagtig, sortladen. 

blackjack Laederflaske c; ..knot fast Knude; ..lead 
Blyant, Grant c ; ..lead vt pudse (m. Svserte); ..leg 
Spillefugl, (falsk) Splller ; vet en Form af Miltbrand c, 
ukendt hos os. Se black nob! ..letter Munkeskrift; typ 
gotisk Skrift, Fraktur c; a _ day en Ulykkesdag; list 
mere trykt Restanceliste, Fortegnelse over Insolvente 
ogFallenter, F* ogs. Svartebog; *Svartebogc, (det) sorte 
Brset n ; Straffeprotokol c ; ..list seette paa Restance- 
listen (*ogs. i Svartebogen Ac); he writes home and has 

.a fellow ~ed, og faar En sat p. det sorte Braet; mall 

Tribut, Sikkerhedsafgift, mod roveriske Overfald; (Penge)udpresning ; Ydelse c in natura; attempts at ~ 
[Pengeudpresning] occasionally turned up; levy . on 
hfeve Tribut hos; is. braudskatte, afpresse Penge, presse 

Penge ud af; mail vt, se levy -/ match Fyrsvainp, 

*ogs. Knusk c [amadou]; Monday Ulykkesdag ; Hen- 
rettelsesdag f ; Iste Skoledag efter Ferierne ; 2den 
Paaskedag. 

blackness Sorthed c; all faces shall gather _ bibl 
alle Ansigter skulle blive ganske sorte; unto ., and 
darkness, and tempest til Mulm og M0rke og Uvejr. 

blackjnob Skruebrsekker, ogs. *Strejkebryder ; L0s- 
gsenger c, Ikkemedlem n af Fagforening [blackleg, knob- 
stick]; polled sortkuldet, *sortkollet; potSveertegryde; 
pudding Blodp01se c; sheep. Se black sheep ! smith 
Grovsmed; _ coal Smedeknlj^; the Harmonious Black- 
smith, et Stykke af Handel ; a harmonious ~ F En, 
der hamrer paa Klaveret, Flygelbanker, Flygelhelt c; 

smithing Grovsmed(e)arbejde n; thorn Slaaentorn, 

*Slaape(torn) c : Prunus spinosa. Blackball ['blakwa'l] 
s; . hitch J, Nakkestik. Blwkwell ['blakwelj s; . Island, 
ved New- York, hvor Drankere afsoner deres (*sine) 
Mulkter; the ~ winter (otte a ti Dages) Kuldeperiode c 
i Slutningen af April, blackwork Grovsmed(e)arbejde; 
si Arbejde for en Begravelsesentrepren0r, sort Arbejde n. 
blacky ['blaki] F \ Krage (*Kraake); Kaa (*Kaie) 
c, &c. 

bladder ['bladaj Bleere c; herb Blserebseger, ogs. 
*J0dekirsebaer n : Physalis alkekengi; worm Tinte c : 
Cysticetus; wort Blsererod c: Utricularia. 

blade [ble ! d] Blad, is. Grsesblad; Blad, paa Aare, p. 
Kniv, p. Sav (*Sag); anat Skulderblad n [shoulder.]; 
Klinge, p. Svserd; F rask (el. flot) Herre c; the _s of 
a swordfish en Svserdfisks Nseb, Svserd n; the ~s of a 
propeller Vingerne p. en Dampskibsskrue; a knowing ~ 
en skrap (*skarp) Karl; a regular . en fuldblods Love; 
grain in the . Korn i Straaet; bone Skulderben. 
bladed. i smss. -bladet; a two-bladed knife. 

Bladud ['ble'dAd] Bladud. En eng. Sagnkonge af 
dette Navn skal have anlagt Bath, hvis Sundhedskilder 
han helligede Minerva. 

blain [ble*n] Blegn, *Blemme c. 

blair [blse-a] & Stof n, Sm0ring c. 

Blake [ble j kj; is. Robert ~, Englands mest ber0mte 
S0helt i XVII Aarh; f 1657; William ., Digter og 
Maler, f 1827. 

blamable ['bleimabl] dadelvserdig, lastveerdig. blame 
[bleJm] vt dadle, laste ; I cannot . you (for it) is. det 
kan jeg ikke fortsenke Dem i; he is to - han er at 
dadle, det er ikke rigtigt af ham ; han bar Uret ; he is 
most to ~ han bar den st0rste Skyld ; I was (or had) 
myself to ~ det var min egen Skyld ; one is as much 
to ~ as the other, ogs. de er begge lige gode ; he .d 
himself for having han bebrejdede sig, at ban havde; 
_d som a & ad F forbistret; you .d young poachers! 
ammunition was -d scarce, blame Dadel; Skyld c; 
the - attaches to (or lies with) Skylden ligger hos . . .; 
bear the . bsere Skylden; cast (or throw) the . on (the 
shoulders of) kaste Skylden (over) paa . . . ; lay the . 
on laegge Skylden paa, F skylde paa; share the . bsere 
en Del af Skylden, dele Ansvaret; take the _ of it over- 
tage Ansvaret, F tage det p. sig; very noble of him 
to take the whole - on himself; James never took - 
to [lagde aldrig Skylden paa] himself; before death he 
absolved his brother from -, for enhver Skyld; the jury 
acquitted Joseph of ., for al Skyld. blameless dadel- 
fri, ulastelig. blamelessness s. blameworthy dadel- 
vserdig. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; [-ba] Trykstavelse; [a] hat; [a-] fall; [a] hot; [A] htt; [9-] hurt; [a] inner; bla 97 bla blanch [bla'n/] vt g0re hvid, blege; blege, f. Eks. ved 
Hypning; hvidkoge, f. Eks. S01v; skolde [Handler al- 
monds] ; ~ed [ligblege] cheeks, blanch vi blive hvid, 
hvidne; bleges; his cheeks ~ed [blev ligblege] with fear; 
the rose ~es [bleges] in the sun. Blanch(e) [bla-nj] 
Blanka c. blancmange(r) [bla'ma'ng, bla'mang, ogs. m. 
fr. Nasal] Blancmanger c, Slags Budding (*Pudding). 

bland [bland] blid; a _ disposition et blidt Gemyt; 
they were remarkably ~, blide som Duer (*Lerker), 
due(*lerke)blide. blandander [blan'danda] vi ir smigre, 
smiske. Kipling, blandish ['blandij] vt ksele for, smigre. 
blandishment ['blandi/mant] kaelne OrdpZ; Kattevenlig- 
hede, indsmigrendeKsertegnpZ. bland ness ['blandnes] 
Blidhed c. 

blank [blank] a blank, ubeskrevet, uudfyldt; arch 
blind; torn [paa, for of]; ren, uden Fangst, blank; om 
Net ogs. sort, P* svart; resultat!0s, frugtes!0s; uden 
Forbogstav, uden Fornavn [_ Tupman &c ; Mr. Blank 
Hr.N.N.J; forfserdet; ublandet, ren, fuldstaendig; eighteen 
hundred . F attenhundrede og Hvidkaal (*ogs. Gr0n- 
kaal, den Tid); it leaves him hoarse, palpitating, and 
utterly - of ideas, og absolut tanketom; draw a cover 
. afs0ge et Stade uden at finde noget, is. ikke finde 
nogen Raev ; s0ge forgaeves ; draw his gorse, the rooms, 
the place .; fire ~ skyde blindt, skyde med 10st (Krudt); 
look ~ staa maal!0s (af Forfaerdelse), staa (el. vsere) 
fortvivlet (*fortvilet) el. raadvild, p tabe Nsese og Mund; 
a ~ ballot en blank Stemmeseddel ; _ bill Regnings- 
blanket c; ~ cannons Kanoner m. blinde Ladninger, 
ladede m. 10st Krudt; ~ cartridge blind (el. 10s) Pa- 
tron c, 10st Krudt n; load with ~ cartridge, ogs. lade 
blindt; return the money under cover, i blank (el. 
uadresseret) Konvolut; it was a ~ day vi kom hjem 
uden (Spor af) Fangst, ganske blanke, om Fiskere p* 
uden Ben i Baaden; began to look round him in ~ 
despair, rent fortvivlet (*fortvilet) ; dice blanke (el. 
umeerkede) Terninger; ~ file & blind Rode; the discovery 
of his ~ [fuldstaendige, absolute, tykke] ignorance on 
all these subjects; leaf, ogs. Forsatsblad; _ pages are 
interleaved der er indsat rene Blade; a _ piece of paper 
et Stykke rent Papir; a ~ receipt en Kvitteringsblanket; 
only Daniel's seat was ~, var tomt; a ~ shot en blind 
Ladning; et bliudt Skud; a ~ trip pass Blanket c til 
Fribillet ; _ verse Blankvers n & pi, rimfri Vers pi, is. 
Sfodede heroiske; ~ wall blind Mur; a ~ [blindt] win- 
dow, blank tomt (el. aabent) Rum, *ogs. Tomrum n; 
Lakune, Luge c ; blankt Lod n, Nite; Blanket, t. Doku- 
ment ; Blanket c, i M0ntv. ; Stykke, Materiale, *ogs. 
Emne n, f. Eks. til en Kniv; broken -s of arrow- 
heads, lance-heads, and stone-axes; then, as novelists 
inform us, "all was a ~", var alt som et ubeskrevet 
Blad;-t7Z you once more grant me the favour, life will 
be a ., lutter Tombed, *ogs. tomt og 0dt ; there came 
a noise, as if Old Bones had let off all his ~s [aflyret 
sine Skud] at once; leave that in ~! lad det staa aabent, 
in bianco ! grant him a credit in ~ mere aabne ham 
en Blankokredit; we sate down with a ~ vi fik kun en 
Nite. Goldsm.; cutting machine Udslagvserk n. 

blanket ['blanket] Uldtseppe; typ Filtunderlag n; 
Overhud, paa Hval [scarfskin]; Sukkerpsere, Prinsesse- 
paere c; a wet ~, is. en kold Afrivning; fig ogs. en Af- 
k01ing; put a wet ~ on (or over) fig give ... en kold 
Douche, fare en kold Straale henover, spolere, kvsele, 
drsebe, Isegge en Dsemper paa; a dog in a ~, som Mad- 
ret : syltede Solbser pi indbagte i en Dejg, Solbserpostej c; 
toss in a ~ lege Himmelsprset med, *ogs. himmelsprette, 
J, ogs. hyppe. blanket vt Isegge Uldtseppe(r) i; lege Himmelsprset m., *ogs. himmelsprette, & ogs. hyppe. 
blanketing Uldtseppet0j n; Himmelsprset, & ogs. Hyp- 
ning c. blanket-leaf ^ Kongelys n: Verbascum 
thapsus. 

blankly ad forfserdet; they looked at each other ~, 
forfserdede. 

blare [blse'a] vi brole (om Barn, Kalv, Elefant), is. 
prov; gjalde, om Trompet; vt br01e; gjalde. blare s 
Br01; Gjald n. blare J, Stof n [blair]. 

blarmed [bla^md] p forbistret [blamed]. 

Blarney ['bla -a ni] Blarney n, en Flsekke i Grevskabet 
Cork, Irland. En h0j Klippe (og et Slot) sammesteds; 
have kissed the ~ stone besidde en mserkelig Over- 
talelsesgave el. Svada, have mserkelige Talegaver, p* 
ogs. have godt af Munden. In. et Sagn ang. en Sten 
p. Slottet Blarney, blarney Snak c & n (for Pengene), 
fagre Ord pi ; none of your ~ ! hold op m. den Snak ! 
blarney vt overtale, besnakke [talk over], p give Snak 
for Pengene. 

blase [bla-'ze 1 ] blaseret. 

blaspheme [blas'fi'm, bla's-] vt bespotte; vi bespotte 
Gud ; udst0de Forbandelser, bande ; _ [tale bespottelig] 
against the Holy Ghost, blasphemer Bespotter c. 
blasphemous ['blasfimas, 'bla's-] bespottelig. blasphemy 
['blasfimi, 'bla's-] (Guds)bespottelse ; Ed c. 

blast [bla'st] Blsesen, Bluest c; Vindst0d w; Luftstr0m, 
f. Eks. fra Bselg, fra Mund; Spildedamp [exhaust]; 
(Luft)trek c; Skrald, St0d, i Bleeseinstrument ; St0d n, 
i Pibe, med Damppibe; Spraengning, Minering; 0del83g- 
gende (el. svidende) Vind, Dunst; ^ Meldr0jer c, Drog 
(w?), Moderkorn n, ogs. *Meldr0je, *Bogne: Claviceps 
purpurea [~ rye]; fig Plage, Landeplage; Smitte c; ~s 
pi (bl. a.) Blaesen c, Blaast c; prolonged (short) ~ 
laengere (.kort) St0d, f. Eks. med Damppibe; smelt so 
many tons of iron at a ~, i en Kampagne; by the ~ of 
God they perish bibl de skulle omkomme f. Guds 
Aande; put a furnace in ~ tsende en Ma(r)sovn. blast 
vt brsende, svide, bringe til at visne; 0delsegge; smitte; 
bortminere, (bort)sprsenge ; udsprsenge; ~ed from (or 
out of) a rock is. udspraengt i Fjseldet. blasted ['bla'S- 
tid] a p forbistret, Helvedes. blast-engine met Blsese- 
maskine. blaster Minerer c. blastfurnace Marsovn, 
Masovn; hole Minehul. blasting is. Spraengning c; 
Mineringsarbejder pi; _ gelatine Sprsenggelatin ; 
operations Mineringsarbejder, Sprsengningsarbejder ; ~ 
powder Minerkrudt. blast-pipe Bleeser0r; dmp Blsese- 
r0r n, Sodkran c. 

blatant ['bleHant, \ a] br01ende, som en Kalv; 
snakkesalig; sladdervorn, bagtalersk; no imposing 
majesty of composition, no ~ [saftig] anecdote; the ~ 
beast det br01ende Dyr 0: Bagvadskelsen fremstillet som 
et Uhyre. Spenser, Faery Queen V & VI; a ~ writer 
en altid sksendende (el. brummende) Forfatter. 

blather ['blaSa] vi pjatte, ogs. *prate, *skravle; vr0vle; 
fla3be. Seblether! the ~ing lunatic, blatherskite ['bia- 
?5askait] amr Pladdermund, *Skravleb0tte c; Gifford 
was such a manly fellow, no ~, talking his elders to 
death. 

blaze [ble'z] Lue c; Lys n, Lysning; Lysstr0m c, Lys- 
hav; Blis, paa Dyr; is. amr Mserke n, *Blink, Blenk c, 
paa Trse ; hot as ~s it was varmt var det som bare 
Pokker; like ~s p med Knald, dygtig, *ogs. saa det 
bar (el. havde) godt Lag; they hate each other like ~s; 
cry like -s; what the -s [hvad Pokker] is in the wind 
now? all India was in a ~, stod i lys Lue, i fuld 
Brand, var i fuldt Opr0r; his whole heart was in a ~ 
instantly, var straks i fuld Brand; set in a ~ ssette i hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [S] the; [p] thin; [/] she; [5] measure; [rj] sing; (a, a, e] osv. vaklende med [e]. bla 98 bli Brand; bringe t. at blusse ordentlig op, faa ordentlig i 
Brand ; ask his way to .s F sp0rge om Vejen til . . . 
hvad var det nu? gone to -* F gaaet ad Helvede til, 
Pokker i Void, blaze vi blusse, lue, flamme; lyse, 
skinne, straale; braende af, smaelde 108 [paa dem into 
them}; wait till he comes back to the same place again, 
and then ./ . . . braend af I a biasing [forbistret, ban- 
sat] strange answer; you biasing [forbi&trede] young 
fool! - aloft blusse (el. lue) h0jt op; the flames ~d out 
Luerne blussede (el. slog) op; the war .d out, fanat- 
icism .d up, blussede (el. luede) op. blaze vt mserke, 
*ogs. (ud)blenke, (ud)bllnke, blekke ; _ a path mserke 
en Sti ud, *merke ud (el. udblinke) en Sti; he .d his 
way [meerkede (*ogs. blinkede) sig frem] to North Fork; 
. it abroad udbasune det, fortaelle det p. Gader og 
Straeder, p baere det udover. blazer bl. a. sp vid Flo- 
nelsjakke, Flonelstr0je, *Flanelsfrak c. 

blazon ['ble'zan] vt stille tilskue, fremvise; udbasune, 
udraabe; pryde; kolorere; besmykke; tolke, tyde, egl. 
om heraldiske Figurer; her genealogy had been beauti- 
fully .ed, koloreret. blazon ['ble'zan] Vaabenkunst, He- 
raldik c [blazonry J; Vaabenmaerke n ; Bram, Brammen, 
Tilskuestilling, Fremvisning; Udbasunen c. blazoner 
[-a] Vaaben-kyndig, -Maler, Heraldiker; Talsmand, 
Forkynder, Udbreder c. blazonry [-ri] Vaabenkunst, 
Heraldik c ; Vaabenmaerker pi. 

blea [bli-] $ Gede c, Hvidtrae n, ogs. *Splint, *Gjete, 
Yte c. 

bleaberry ['ble'beri, bli--] $ is. (Mose)b011e c, *Mik- 
kelsbaer n, (Skind)tryte c, prov Blokkebaer n : Vaccinium 
uliginosum. 

bleach [bli'tj] vt blege; vi bleges; the linen is .ing 
T0jet bleges, er p. Bleg. bleacher Blegemand, Bleger c. 

bleachery Blegeri n. bleach) field, green Blege-Dam, 

ogs. *-Plads *-Vold c. bleaching Blegning, Bleg c; ~ 
powder Blegepulver. 

bleak [bli'k] (raa)kold, blaesende, trist, *ogs. (0de og) 
vindsom, 0dslig. bleak [bli'k] f Blikke, Hvidskalle, 
L0jer, *L0je c: Cyprinus alburnus. bleakness Kold- 
hed, Kulde, Tristhed, *ogs. Odslighed c. 

blear [blia] vt g0re saar, betaende; bringe til at rinde, 
om 0jne; g0re sur0jet, give rindende 0jne; fonn0rke, 
om Synet ; .ed rindende, om 0jne ; her eyes are .ed 
and red; eye path rindende 0jne pi, Sur0jethed c; 
..eyed sur0jet. 

bleary ['bliari] prov Gr0d c [porridge]. 

bleat [bli-t] vi braege, *ogs. mekre. bleat Braeg w, 
*ogs. Mekren c. bleating is. Braegen, *ogs. Mekring c. 

bleb [bleb] Vandblaere, Blegn (*Blemme) c. 

bled [bled] v b!0dte, *b!0dede; aarelod. Af bleed. 

bleed [bli'd] vi b!0de, F b!0; _ at the nose have (*b!0de) 
Nssseblod; . to death forb!0de sig; his heart bled within 
him bans HJerte b!0dte (*b!0dede). bleed vt aarelade; 
F aarelade, lade punge ud ; agr skrabe Saft af, *ogs. 
save, om Traeer; they bled him freely for [aarelod ham 
dygtig til] this fund, bleeding B10dning c; Blodtab n; 
cWr Aareladning; agr Saftskrabning, *ogs. Saving c; - 
from the nose Naeseblod n. bleeding b!0dende; blodig. 

Blefuscu [bli'fAskju] Blefusku n. En skilt v. en 
Kanal fra Lilliput og beboet af Dvaerge. Skulde betyde 
Frankrig. Gullivers Rejser. 

blemish ['blemifj vt beklikke, ssette Klik paa [Ens 
Rygte reputation], blemish Lyde, F Skavank; fig 
Klik c; one . there was to [en Lyde var der ved] his 
otherwise unblemished record. blemo ['bli-mo" ?] s Sengetaeppe n. Kingsley, Yeast 
30 T. Af graesk blema. 

blench [blen/] vi fare (F* ogs. skvette) tilside, rykke 
tilbage; vige, svigte, F* drage sig undaf [flinch]. 
blench vi [blen/] blegne; that little foot-page he .ed 
with [af] fear. Ingoldsby Legends. 

blend [blend] vt blande. blend vi blande sig. blend 
Blanding c ; each generation makes history for itself, 
as claret is made with "blends" to suit the taste. 
blending Blanding; gr Sammenblanding, Kontamination 
c (af Ord el. Udtryk). 

blende [blend] min Blende c. blendons ['blendes] 
blend0s, Blende-. 

Blenheim ['blenim] Blenhejm n, en Landsby i Bajern. 
Slag 1704; _ House, Hertugen af Marlboroughs Slot ved 
Oxford; - (spaniel or dog) Blenhejm-Vagtelhund, en 
lille (*liden) langhaaret Stuehund, kun v. sin Farve at 
skille fra Kong Karls-Hunden. 

blennorrhea [bleno'ri'9] path Slimflod n ; Dryppert c. 

blenny ['bleni] Aalekvabbe, *Tangaal c: Blennius. 

bleostauing [?] arch Mosaikbrolaegning c. Weale. 

bless [bles] vt velsigne, p & poet signe; may the Al- 
mighty ~ and preserve you!; (God) .me! p - my eyes 
or soul! Gud forbarme sig! ih (*naa) du forbannende ! 
- me if I know what I've said or done to offend him! 
om jeg ved . . .! I'm .ed if I do nej men om jeg g0r! 
J have not a shilling to ~ myself with p jeg ejer ikke 
en eneste stakkels (*ogs. stakkers) Krone, bar ikke en 
Krone i Portemonnseen; without a penny (wherewithal) 
to . himself uden Hvid eller Skilling, uden en Skilling 
i Portemonnaeen, uden saameget som en r0d 0re. 
blessed ['blesid, blest] velsignet; afd0d, salig; every . 
day, morning hver gudskabte (el. evige) Dag . . .; 
wouldn't it be a . thing [vilde det ikke vaere velsignet] 
to . . . ? the Blessed Virgin [B. V.J den hellige Jomfru; 
the islands of the . de saliges 0er. blessedly ['blesidli] 
ad velsignet; poor fellow, he was . [saa velsignet] 
blind to the fact that . . . blessedness ['blesidnes] Lyk- 
salighedc; live in single ., i enlig (*enslig) Lyksalighed 
o: ugift. blesser Velsigner c. blessing Velsignelse c; 
by the . of God med Guds Hjaelp. blest, a, se 
bless(ed)! 

blether ['bleSa] vi pjatte, ogs. *prate, *skravle; vr0vle, 
sludre; flaebe [blubber], blether ['bleSa] Pjat, ogs. *Prat, 
*Skravl; Vr0vl, Sludder n. 

bletonism ['bletanizm] den Kunst c at paa vise Vand- 
aarer, Vandf01eri n, Bletonisme c. 

blets [blets] St0d pi, st0dte Steder pi, paa ^Ebler Ac. 

blew [blu 1 ] v blaeste, Ac. Af blow. 

Blifll ['blaifll]. En Person i Fieldings History of 
Tom Jones, a Foundling. 

blight [blait] agr Brandaks, Kulaks, Muldaks n: 
Ustilago segetum; Sygdom, p. Planter; fig Ruin, 0de- 
laeggelse c ; a . seemed to have fallen on our fortunes 
der syntes at have lagt sig en Sygdom paa alt, hvad 
vort var. 

bllmy ['blaimi] p Fanden tage mig [egl. blame me]; 
and ~ if both the orses didn't go down! 

blind [blaind] blind [for to; for at to the fact that]. 
Se 1. strike! go - of [blive blind paa] one eye or both; 
it is the . leading the ., den halte som leder den 
blinde; ~ blocking Blindtryk c, i Bogbinderi, _ hooTcey 
Rambus c, et Slags Kortspil; - letter office Kontor f. 
uanbringelige Breve; talk like a . man of colours, 
som den blinde om Farverne; a _ map et Blindkort; 
render . obedience vise blind Lydighed; _ school [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [a ] fall; [a] hot; [A] hut; [9-] hurt; [a] inner; bli 99 bio Blindeskole; - side fig svag Side [foible]; _ window. 
blind vt blinde; om Vindue: blsende; ^ blendere, 
blindere; fig blsende, forblinde; form0rke; bigotry of 
political principle ~ed them to [gjorde dem blinde f.] 
consequences; ~ing [blaendende] white, blind Skserm, 
Jalousie c [window -7; Gardin, Rullegardin n, *Gardin 
c Sen [roller-blind, sun-blind]; Skyklap; ^ Blendering, 
Blindering c; blindt Vindue; fig Skalkeskjul, Skjul, 
Sksermbraat n; the _s were down Gardinerne var ned- 
trukne, nedrullede; they were mere ~s to lead the 
police off the real track, blindage ['blaindidgj & 
Blendering, Blindering c. blind-coal Kulblende, An- 
tracit c, Glanskul n. blinder Blfender, Forblinder; 
Skyklap c [blinker], blind-fascine Dsekfaskine. blind- 
fold a & ad med tilbundne 0jne, med Bind for 0jnene; 
ad fig ogs. iblinde; blindthen; . play(er) Blindspil(ler); 
knowing his district _, he wasted no time hunting for 
short cuts; instead of rushing ~ on your ruin, blind- 
fold vt tilbinde (el. binde for) Ens 0jne. blindly ad 
iblinde, blindthen. bllndman blind Mand; Js-buff 
Blindebuk c; _'s holiday p M0rkning c, Tusmerke n ; it 
is Js holiday det er Tusmerke. blindness Blindhed c. 
blind worm S10g, Staalorm c : Anguis fragilis. 

blink [blink] vi glippe (el. klippe) med 0jnene, *ogs. 
blinke (med 0jnene), F plire; se dunkelt, skimte; 
blinke, lyse svagt el. mat; skimte frem; brsende mat el. 
svagt; ,ing om Pers. F* ogs. plir0jet; ~ing candles 
desige Lys; ~ing stars matlysende (el. matskinnende) 
Stjerner. blink vt: . his eyes glippe (el. klippe, *ogs. 
blinke) med 0jnene ; _ the peril (the question) b0je af 
for Faren (omgaa, undgaa Sp0rgsmaalet). blink Blink; 
Glimt ; J, Isblink n [~ of ice], blinkard ['blirjkad] F 
Blindebertel, *ogs. Blinding, ogs. fig; Skelevip, *Bling- 
sing c; Glimt, Blink n; calling himself an ass and a 
. for . . . blink-beer Sommer01, vel aflagret Lagercl. 
blinker ['blirjka] Blinker c. Se blinkard ! _s is. Sky- 
klapper; si Briller. blinkered (forsynet) med Sky- 
klapper. 

bliss [blis] Lyksalighed c. blissful lyksalig. 

blister ['blista] Blegn, ogs. *Blsere, Vable, *Blemme c; 
Traekplaster w, is. spansk Flue c [fly] ; raise ~s trsekke 
Blaerer. blister vt Isegge Trsekplaster (is. en spansk 
Flue) paa; brsende Vabler i; .ed is. blaeret (ogs. om 
Metal), fuld af Vabler; she must be ~ed bun maa have 
en spansk Flue paa; ~ing paper blseretrsekkende Papir. 
blister vi haeve sig i Blserer, i Vabler; fly spansk 
Flue; steel Blserestaal, Cementstaal, *ogs. Blemme- 
staal. 

blithe [blaiS, blaib] livsglad, glad, lystig. Ogs. 
-some. 

blizzard ['blizad] amr Snestorm, m. brat Temperatur- 
fald; F haard N0d c at knaekke [a poser]. 

bloat [blo u t] vt opblsese, *ogs. oppuse; r0ge rund, om 
Slid [blote]; fig g0re opbleest; ~ed, ogs. plusset, ogs. *op- 
blsest, *ogs. opdunset, *p!0set, opdunstet; a ~ed appe- 
tite of power ophovnet Magtbegser; a ~ed [hoven, op- 
hovnet, opblsest] aristocrat, bloat vi svulme ud, *ogs. 
svelle ud, trutne. bloat Hammer c som er udbuget 
v. 0jet. bloater rundr0get (*rundr0gt) Sild, (rund) R0ge- 
sild c. Ogs. bloat-herring ; small .8 B0kling c; Yar- 
mouth Bloaters, ogs. 0genavn til Beboerne af Yarmouth, 
bloating Opsvulmen, *ogs. Truttenhed c. 

blob [blab] Boble; Draabe; Klat c; on the _ si 
mundtlig. 

blobber ['blaba] p Boble, Blaere c ; lip tyk Lsebe; 
-.lipped tyklsebet. block [blak] Blok c, i adskillige Tilff; is. amr Kvar- 
tal, Kompleks /_ of houses or buildings]; Rektangel n 
med Hustomter; ^ Blok; fig Hindring, Standsning, 
Spserring, Bickering c, f. Eks. af Fserdselen; a _ sketch- 
book en (Skitsebog af) Blok, af Blade til Afrivning; the 
inconvenience of the ~ of traffic [det uheldige i at 
Faerdselen spserres] in approaching . . .; cut ~s with a 
razor fig skyde Hval m. Knappenaale; the butchers' 
shops contain chiefly what are known to the trade as 
ornamental ~s or ~ ornaments o: K0d n ophakket t. 
Pynt p. Blokkene (og som senere sselges t. Fattigfolk), 
Udstillingsfars c ; as deaf as a _ (saa) d0d som en Stok 
el. Sten ; taken in the _ i det hele taget ; a hat of the 
newest ~, af nyeste Facon. block vt hindre, standse; 
spserre [en Vej a road; en Havn a harbour]- blokere, 
indeslutte; - out is. ssette Facon paa; > up spserre; 
blokere. blockade [bl&'keM] Blokade c. blockade vt 
blokere, indeslutte; .man Kystvagt c. block|book Bog 
med rene Blade til Afrivning, Blok; Blokbog, tavle- 
trykt Bog c; capitals Jsernskrift c, f. Eks. paa Kroki; 
-head Dosmer, Dosmerpande c, K0dhoved, Trsehoved 
n; house Blokhus. blockish tung, trseg; klodset. 

block) notes Bloknoter, rene Blade t. Afrivning; sight 

art Sigteklak c ; system railw Bloksystem, det at der 
mellem to i samme Retning gaaende Tog altid skal 
vsere et Mellemrum af mindst Afstanden fra en Station 
til den nseste; tin Bloktin. 

bloke [blo u k] si Fyr, *ogs. Fysak c [you old .]; Ksereste 
c. Blokes [blocks] ; Mr. - Hr. N. N., is. om en Tilstede- 
vserende, hvis Navn man ikke vil nsevne. 

blond, blonde [bland] a lysladen, blond, *ogs. lyslet. 
blonde s Blondine c. blonde s Blonder pi. Ogs. blond- 
lace. 

blood [blAdj Blod n; sp ogs. Svejs; mere r0d Koral; 
git Roue, Udhaler c. Se determination, 1. run I the ~ 
royal det kongelige Blod ; I'll go there myself to keep 
the young ~s in order, holde Styr p. de raske unge 
Herrer; his ~ be on [komme over] us! my ~ was up 
jeg var kommet i Harnisk; breed (or make, stir up) 
bad (or black) ~, ill-blood ssette ondt Blod; bring ~ 
vsekke Blod; bringing ~ at [ogs. saa der kom Blod ved] 
every blow; so as to bring (or till it brought) ~, till the 
- came, ogs. tilblods ; was that humiliation to be put 
upon him by his own ~? ... tilf0jes ham af hans eget 
K0d og Blod? in [med] cold ~; a prince of the _ (royal) 
en Prins af Blodet ; labour under a tendency of - [lide 
af Blodstigning] to the head, blood vt sp give Blod paa 
Tanden (*p. Tand), lade en Hund smage (eller se, lugte) 
Blodet af det Vildt den skal jage; fig ogs. vsenne til at 
se Blod; they are ~ed to fox; be anxious to - his men; 
..drawn blodtappet; ye ~ calf I horse (Fuld)blods- 
hest; hound Blodhund; kinship Blodstsegtskab. 
bloodless blod!0s; a ~ [ublodig] victory, blood (letter 
Aarelader c; ..letting Aareladning c; making blod- 

dannende; poisoning Blodforgiftning; red blodr0d; 

that ~ hand of Sir Pitt Crawley's would be in any- 
body's pocket except his own. Sigter til, at en Baronet 
altid f0rer en blodr0d Haand i sit Skjold : the open red 
hand in the armorial coat of baronets; relation 
k0delig Slsegtning; shed Blodsudgydelse c; .shot 
blodskudt, blodsprsengt; ..sucker Blodsuger, is. Igle c; 

fig Blodmenneske n ; vessel Blodkar; break (or burst, 

rupture) a ~ sprsenge et Blodkar; wood Blaa-, Blod-, 
Kampeschetrse : Hcematoxylon Campechianum [log- 
wood]; wort bl. a. R011ike, *Ryllik, 01kall : Achulea 
millefolium; Sommerhyld, *Dvserghyld c: Sambucus hate; [o*>] so; [ai] I; [au] out; [] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

7* bio 100 bio ebuJus. bloody ['blAdi] blodig; P Helvedes*. Tit kun 
forefeerkende; o long and - battle; Bloody Mary Maria 
den blodterstige ; the Bloody Wedding Blodbrylluppet; 
a - rascal; not a ~ one ikke en eneste en; -bones 
Bussemand, *ogs. R0s c. Tit: rawhead and -. 

bloom [blu-m] i Jaernf. Smeltestykke n t (halvcylindrisk) 
Jsernblok, p Blomst, Bloom c. bloom [blirm] Blomst; 
fig Blomst, Blomstring c, Flor n ; this plant bears a ~ 
[Blomst] one foot to ttvo feet in diameter; natural 
roses have the finest ~, den kenneste (*vakreste) R0dme; 
her cheek lost its ., sine Roser; the of health Sund- 
hedens Roser pi; take the - off it fig lugte p. det; be 
in full - staa i fuldt Flor; cut off in the ~ of youth 
bortrykket i sin Ungdoms Vaar; the trees are clothed 
with ~, i Blomster. bloom vi blomstre, staa i Flor; fig 
blorustre, florere. Se blooming! 

Bloomer ['bltrma] s. Is. nrevnes Mrs. Amelia ~ fra New 
York, der i 1849 sogte at indfare en forbedret Kvinde- 
dragt, den saakaldte Bloomerdragt c, tvedelt Skort n. 
Se bloomers! bloomerism ['blu marizm] Bloomerisme c. 
bloomers ['bhrmaz] Bloomerdragt c, tvedelt Skort n, 
(Darnes) Bicyklebukser pi. 

blooming ['bhrmin] Ferskning, Puddling c. blooming 
Blomstring c. blooming blomstrende; p (egl. fuldt ud- 
sprunget:) forbandet, Helvedes, iron velsignet [bloody]; 
but n'hat shall we do with the ~ article when we've 
got it? there is no ~ [Fanden ingen] error about it; a 
_ [forbandet] lie; 'tain't because you ~ [det er Fanden 
ikke fordi De] can't, it's 'cause you ~ won't. Blooms- 
bury ['blu'mzbari] Bloomsbury n, et Kvarter i London. 
bloomy blomstrende, i fuldt Flor. 

Mossom ['blasam] Blomst c, som Plantedel hvoraf 
Frugteu fremkommer. blossom vi blomstre, ssette 
Blomst(er); ~ forth fremblomstre. 

blot [blat] vt plette; tilklatte, *ogs. tilklakke; udslette, 
F slette, udstryge [~ out]; torre, m. Trsekpapir [et 
Brev a letter]; ~ his reputation ssette en Plet p. bans 
Rygte; Poland was torn to pieces, and -ted from [ud- 
slettet af, stroget af] the map of Europe; ~ out the 
memory of udslette Mindet om. blot vi is. slaa igen- 
nem, om Blaek. blot Plet, *Flek; Klat, *Klad, Klak; 
(Udjslettelse; fig (Skam)plet, F Blamage, *ogs. Skam- 
flek; blotstillet (el. udsat) Brikke c, i Brsetspil; a _ in 
the scutcheon en Plet p. bans Skjold. 

blotch [blat/] Plet, *Flek; Klat, *Klak; (stor) Blemme c. 
blotchy blemmet. 

blote [blo u t] vt (rund)r0ge, om Sild. Sml. bloater! 

blotter ['blato]. En o eller noget n som pletter &c; 

mere Kladde, Kladdebog c. blotting, i srnss.; book 

Mappe c, af Traekpapir; pad Underlag n af Trsek- 
papir, Blseksuger c ; paper Skrsentspapir, ogs. *ulimet 
Papir, Trsekpapir, F* ogs. Klakpapir. 

Blonnt [bUnt] a. 

blouse [blauz] Bluse, Kittelc; the -s de bluseklsedte, 
Blusemaendene . 

blouHed [blauzd] git echaufferet, r0d [blowsed. Nu 
flushed}. 

blow [blo] s Slag; St0d; J^ St0d, i Pibe; Spyflueaeg 
n, con Spy n (*ogs. c); Bespyelse; J, Storm c; the ~ of 
a poniard et Dolkested; two long (short) -s to Isengere 

i Da bloody er meget almindeligt i Eder og andre 
platte Udtryk, undgaa mange i det hele at bruge Ordet 
udenfor nogle faste Forbindelser. Et blodigt Slag 
udtrykkes da ved a sanguinary battle. Blodigt 
(o: raastegt) K0d hedder beef very much underdressed. 
Fuglen var belt blodig the bird was aU blood. (kortere) St0d, f. Eks. med Damppibe; I caught (or 
fetched, gave, struck) him a - jeg gav ham et Slag; 
the _ [Stormen] came on with a white squall; when 
hard ~s were going da der vankede ramme Hug el. 
St0d, da Slaget stod; have a ~ at your flute! blses lidt 
p. Deres F10jte (F* paa F10jten Deres)! strike a _ f0re 
et Hug, et Slag. Se ovfr! strike a ~ at England [til- 
f0jeE d etSlag, rette et St0d modE d, ramme Ed] 
through her trade; strike him a , on [ogs. hugge ham 
over] the hand; strike the ~ for slaa et Slag for . . .; 
strike the ~ for the cause slaa et Slag i Sagen ; at a 
(or one) ~ med et Slag; fig ogs. paa en Gang, med en 
eneste Gang; they came to -s de kom i (el. det kom 
til) Slagsmaal; this knife will settle him with a ~, med 
et St0d, med et Stik; the English entered the camp 
without a ~, uden Svserdslag. blow [blo u ] s Flor n, af 
Blomster & fig; a ~ of tulips; her beauty is hardly in 
its full -. blow [blo] vi blsese, p* blaase; he -s! 
(p. Hvalfangst:) Baadfald! the number of furnaces 
-ing Antallet af Ovne i Gang, Antallet af igangvserende 
Ovne; the wind blew hard det blseste stserkt; the door 
blew open, blseste op; I ~ at [blseser paa] my flute 
every day; the clouds blew away, blseste (el. trak) 
bort ; the steeple (the tree) blew down, blseste ned ; the 
snow had ~n [var f0get] in through the roof; I blew 
into [ind i] it with all my strength; the mists were 
-ing off, trak bort; _ [drive, trsekke] over; the wind 
blew [ogs. str0gl chin through the valley; the door blew 
to, blaeste til; the affair (the ship) blew up Planen r0g 
i Lyset (Skibet sprang i Luften); _ upon laegge Spy i; 
g0re fortsersket; r0be, forraade; the credit of the false 
witnesses had been -n upon de falske Vidner var blevne 
blottede el. afklaedte, det var ude med Vidnernes An- 
seelse. blow vi springe ud; blomstre. blow vt blsese, 
ogs. ^ ; i Forb. med ad skyde ; si r0be. Se blown 
som int i Imperativ : blsese vaere med . . . ! ogs. *jeg 
blfeser i . . .! P* blaas i . . . ! Oh, ~ the letter!; you be -ed 
p aa rejs ad Helvede til, *ogs. reis paa Vpeggen ! Fll 
be -ed first! Gud om jeg g0r! he ~s hot and cold ban 
blseser varmt og koldt, ban er snart med, snart mod, 
man ved ikke, hvor man har ham; - the bellows (the 
fire) traede Baelgen (blsese p. Ilden); I'm going to get 
my share or I'll - [r0be] the whole gaff; ~ one's fingers 
or nails blaese i Haenderne (for at varme dem); - a kiss 
(til)sende hani &c et Kys; -n kiss F Fingerkys, Slaeng- 
kys; _ [pudse] his nose; ~ the organ f slaa Orgel; ~n 
sand Drivsand, Flyvesand; be -n about by every wind of 
doctrine svaje om f. enhver Vind, som blseser; _ away 
bortblaese ; fig bortvejre; art bortskyde, (undert.) bort- 
blaese; he had an arm -n away, fik en Arm afskudt; 
the steeple (the tree) was -n down Taarnet (. . .) blseste 
ned; socialists were -n [udskudte] from guns; ~ them 
into the air sprsenge dem i Luften; have his left arm 
\ -n off faa . . . afskudt; - off a gun af blaese en Kanon; 
all his resentment seemed -n off, syntes bortblaest, var 
som str0gen bort; ~ off her (or the) steam slippe 
Dampen; ~ out, ogs. oppuste; fede, g0de; _ out his 
brain(s) skyde ham en Kugle f. Panden ; ~ to pieces 
spraenge istykker; _ up spree nge [en Klippe a rock], 
spraenge i Luften [et Skib a ship] ; r0fle, tale donners 
til, godt gennemm0nstre, ogs. *gennemhegle, *tale 
dunders til, skrubbe dygtig, com harpikse; ~ up a con- 
tention vsekke en Strid. 

blow-ball Dunhoved n, paa L0vetand. 

blowen ['blo u in] si T0s, Sk0ge c; a short simple ser- 
vice that might catch the ears of the roughs and the 
.a. Kings ley, Yeast 177 T. Jvf. blower, blowing! |cv i- tr] osv langc som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [& ] fall; [a] hot; [A] hut; [a'] hurt; [o] inner; bio 101 blu blower ['blo u a] Blseser ; Hval ; Bselgetrseder [bellows- 
blower]; Tinsmelter c; P arrigt Menneske n, *ogs. 
Sinnetagg; p for!0ben Person; Puster c; Blseser0r n; 
T0s, Pige, *ogs. Jente c, i Tatersprog; pi ogs. Stank c, 
skadelig Grubeluft c, Sumpgas c [fire-damps]. bl(w|fly 
Spy flue: Musca vomitoria; hole (Hvals) Blsesehul. 
blowing T0s c. Byron [blowen]. blowing-up R0ffel, 
ogs. *Straffeprseken, Sksendeprseken, Overhaling, *ogs. 
Skuring c. blow-milk skummet Mselk [skim-milk], 
blown a is. blsest, f. Eks. om Glas [mods, cut] ; op- 
pustet; svampagtig, por0s, om st0bt Qenstand; med- 
taget, belagt (m. Smuds, m. Flueskarn); bedservet, *ogs. 
skjsemt; aande!0s, forpustet; udtemt, udmattet; udblaest, 
om JEg; _ kisses Fingerkys, Sleengkys; - meat bedservet 
K0d; a - reputation et medtaget (el. skadelidt) Rygte; 
full-blown, om Blomst: i fuldt Flor, fuldt udsprunget; 
a half -blown [halvt udsprungen] rose; too full-blown 
altfor udsprunget. blow-off; cock dmp Afblsesnings- 
kran; (Kedels) Bundkran; pipe dmp Afblsesningsr0r. 
blow-out si Maaltid Mad, godt Maaltid n. blow-pipe 
B10eser0r. blow-up F Overhaling, *ogs. Skuring c ; it'll 
end in a ~ \ det vil tage en Ende m. Forfserdelse. 
blow-valve dmp Sn0fteventil. blowy ['blo u i] F blee- 
sende, stormende; a ~ morning. 

blowzed [blauzd], blowzy ['blauzi] echaufferet, r0d. 
Nu flushed. 

blub [blAb] vi flsebe, bl. Skolegutter [blubber]; it isn't 
worth ~bing about, at flsebe for. blub s Flseben c; it 
would do him good once more to have a good ~, flsebe 
rigtig ud. blubber ['blAba] (Hval)sp8ek n\ Gople, *ogs. 
Manaet c: Medusa, blubber ['blAba] vi flsebe; ~ed, ogs. 
opsvulmet, hoven; lip tyk Leebe [blobber-lip]. 

Blncher ['blut/a, 'blu'ka] Blucher; -.boots Sn0re- 
st0vler. Ogs. bluchers. 

bludgeon ['blAdgen] Kuippel, p* ogs. Svolk c. 

blndger ['bL\dg9] si voldsom Tyv c, en Tyv der ikke 
betsenker sig p. at bruge Void. 

blue [blu 1 ] a blaa; fig fortrykt, nedtrykt, hypokonder, 
melankolsk, trist; he was - in the face fig ban stod 
som himmelfalden ; feel ~ f01e sig fortrykt el. melan- 
kolsk; the officer went ~, stod som himmelfalden; look _ 
F se yderst flov (el. flad) ud, staa ganske fortabt; a ~ 
day F en kedsommelig Dag; - [blaat] blood; a journey 
into the Blue Distance of Tieck, t. Tiecks blaa Fjerne; 
be in a ~ funk p vsere morderlig bange ; ~ Monday 
F Blaamandag; once in a ~ moon F en Gang hvert 
Jubelaar; I heard her calling - murders, skrige morder- 
lig op; a copy by the ~ process en blaa Solkopi; a bit 
of ~ sky en klar Plet (p. Himlen), *ogs. et Glyt af blaa 
Himmel, et Glan i Sky; . talk fri Tale, letfserdig Pas- 
siar c. Mods, brown, Quakerish; true ~ segte; streng; 
Presbyterian true _ strengt presbyteriansk, stokpresby- 
teriansk. blue s blaa, blaat n; blaa: konservativ c; 
Blaat n, Blaaelse, ogs. *Blaastivelse ; si Panser, ogs. 
*Politikonstabel, *Kost c [.bottle, bobby]; blaat Hav 
el. Vand n, rum S0 c; _s bl. a. Tungsindighed c, Me- 
lankoli c, Hypokondri c; the Blues bl. a. den konge- 
lige Livgarde tilhest [the Eoyal Horse Guards]; that 
will give one the ~s det vil g0re En melankolsk; I 
have the (or a fit of my) -s jeg har et af mine Ryk 
af Forstemthed; he has won his - (univ sp) ban er valgt 
til at reprsesentere sit Universitet; this came upon the 
Committee like a bolt from the ~, kom over Komiteen 
som et Lyn fra klar Himmel ; as soon as the steamer 
was well into the ~, var vel ude i rum S0. blue vt 
g0re (el. farve) blaa, blaane; si stampe, ssette: pant- 
saette; .-apron statesman (politisk) Kandest0ber c; -bag Blaapose; -ball ^ Djsevelsbid, *Blaahat c: 
Scabiosa succisa; bell Blaaklokke: Campanula ro- 
tundifolia; nikkende Scilla c: Scilla nutans; black 
Ridsekul n ; book Blaabog c, parlamentariske Rap- 
porter pi som Kongen fremlaegger f. Parlamentets Af- 
delinger; amr Statskalender c; bottle blaa Spyflue 
[~ fiy]; si Panser, ogs. *Politikonstabel, *Kost; ^ nik- 
kende Scilla: Scilla nutans; Kornblomst, *ogs. Ager- 
nellik, Kornknopurt c: Centaurea cyanus; -breast "^ 
Blaakselke, Blaahals c: Sylvia suecica s cyanecula; 
butter Graasalve, Lusesalve, com Ryttersalve c; but- 
tons ^ Vinca c major. Se blueball! -cake Blaakugler pi, 
til Vask; -coat boy Blaakaabedreng (*gut), i Vajsen- 
huset Christ's Church, der ogs. kaldes Blue Coat School. 
Disse Drenges (*Gutters) Dragt er, som Navnet antyder, 
blaa. De gaar i Almindelighed barhovedet Aaret 

rundt, ogs. paa offentlig Gade ; gum avstralsk Feber- 

trae n ; devils si Drankersyner pi ; Forstemthed c, 
Hypokondri c, Melankoli c. blueing ['blu'irj] Blaaning 
c; Blaastof; Blaat n, Blaaelse, ogs. *Blaastivelse c, 
Blaakugler pi. blue|jacket Blaatr0je, *ogs. S0gut c; 

mantle Blaakjole, engelsk Vaabenpersevant c, en 

Klasse Herolder. Sml. rouge! Blue-Nose F Nyskot- 

laender; ointment Merkurialsalve ; paper Blaapapir; 

peter Lods-Flag n, -G0s c; hoist the _; pigeon ,, 

si Lod n [sounding lead]; fly a ~ st stjsele Zink fra 
Hustage; - flyer si Zinktyv c; pill Merkurialpille; 

point Art amerikansk 0stexs c; ribbon Hosebaands- 

ridder; Blaabaandsmand c, Slags Maadeholdsrnand ; 
Ribbon Army, en kristelig Maadeholdsforening; rib- 
boner Blaabaandsmand c; rock Fjselddue: Columba 
livia; (tam) Due c: C. domestica; stocking fig Blaa- 
str0mpe; stone Blaasten, blaa Vitriol c. bluey ['blu'i] 
si Ely n [lead]; austr Fempundsnote ; Bylt c 

bluff [bUf] a bred foran; stejl, brat; & rejsende Steevn, 
nsesten vertikal i Boven (*Baugen); fig stejl, barsk, but, 
brusque; (undert.) ligefrem, F * endefrem, ligetil; stand 
_ git vsere fast, holde sig tappert; that he should have 
stood - to [holdt sig tappert som] old bachelor so long, 
and sink into a husband at last. Sheridan School f. 
Scand. II 3. bluff [blAf] s Brink, Aas, Fjseldvseg, 
prov *Ufs; & Brink, stejl Klippe el. Fjseldvseg c, stejlt 
Forbjaarg n; Skyklap c [blinker]; Bind, f. 0jnene; 
Spjseld, for arrig (*olm) Okse; fig Skalkeskjul, Skaarm- 
braet n, Maske c, Komediespil ; Paaskud n, torn Und- 
skyldning c; udfordrende Sprog, Praleri n, overlegen 
Feerd c (beregnet paa at skrsemme el. dupere), Skrsem- 
meskud n & pi; Slags Ecarte: Scherwenzel c [brag, 
poker, amr euchre]; the ~ of her bows & den fyldigo 
Del af dens Bov (*Baug). bluff [blAf] vt binde for (el. 
tilbinde) Ens 0jne; dupere (egl. om Modspilleren i 
Ecart6 el. Scherwenzel); forb!0ffe (f forblurTe), skrasrnme, 
forvirre; amr p ogs. afbide fig; ~ a British govern- 
ment; - off afskrsekke, imponere (v. Bravader &c). 
bluff vi leegge an paa at forb!0fTe (sine Modstandere), 

give den overlegne; bowed ^ med Boven (*Baugen) 

ret op og ned, rejsende Stsevn; head brat Nses, stejlt 
Forbjaarg; fig Faahoved n [blockhead]; headed, se 
bowed! bluffly ad stejlt, brat &c. bluff-nobbed si 
med Boven (*Baugen) ret op og ned, rejsende Stsevn 
[bluff-bowed], bluffy ['blAfl] stejl, brat; fig stejl, barsk, 
brusque, but. 

bluing s, se blueing! bluish ['blu'ij] blaalig, blaa- 
agtig; - white blaahvid. 

blunder ['bUuda] vi g0re en Bommert (el. Bommerter), 
bomre; forvr0vle sig; _ about rave om; - along or 
away sjuske, *ogs. slarve ivei; - upon komme dum- [e*] hate; [o u ] BO; [ai] I; [au] out; [8] the; [p] th'm; [/] she; [g] measure; [q] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. blu 102 boa pende ind I (*ogs. op i) ; he -ed upon this due quite by 
accident; in my peregrinations I have chanced to ~ upon 
a scene which . . . blander ['bUnda] Fadaese, Bommert, 
F Buk c; Fejlgreb, Misgreb n; forfejlet Ytring c; 
make a -. Blnnderbore ['bUndaba ]. Navnet paa den 
Kaempe, som druknede ved at Jack borede Hul i bans 
Baad. I Eventyret om Jack the Giant Kitter. blander- 
boss ['blAndebAs] Muskedonner; joe Klokker, Klods- 
raajor, Klodrian c, tanke!0st Menneske n. Wanderer 
Klokker, Klodrian c. blunderhead s, se blunderer! 
blundering uheldig, klodset; som taler (el. handler) 
paa maa og faa (*paa maafaa), som lader Munden 10be, 
tanke!0s. 

blunt [bUnt] a slev, F* slu; but, stump [Blyant 
pencil] ; fig brusque, brysk, but ; fig ligefrem, ugenert; 
a - [afstumpet] cone, blunt vt sieve, (undert.) d0ve; 
afstumpe; the -ed [afstumpede] cone of . . . blunt 
[blAnt] s si M0nt, ogs. *Mynt c, Myntsorter pi, Penge 
pi blnntish ['blAnti/j noget s!0v. bluntly ad lige (*ogs. 
b6nt) ud, lige(*ogs. b6nt) frem; lige til, ugenert, paa sin 
ligefremme Maade, *ogs. i al Ryhed. bluntness S10vhed; 
Ligefremhed, Ugenerthed c. 

blur [bl9'] Plet (*Flek), Sm0re; fig Plet, Skamplet, 
*ogs. Skamflek c; see things with a _ se Genstandene 
uklart, som 1 en Taage. blur vt plette, sksemme; g0re 
uklar el. omtaaget; fig plette, saette en Plet paa, be- 
klikke. 

blurt [bla-t] v kimse, ogs. *blaese [ad at], hos Shake- 
speare; _ for hint! f blaese vaere m. ham! ogs. *jeg 
blaeser ham et Stykke! Endnu i Westward Ho! f. Eks. 
U 309 T; - out buse ud (el. frem) med, plumpe ud 
med; _ it out. 

blush [D!A/] vt r0dme, blive r0d. Forstaerket: _ up; 
-ing deeply, ogs. blussende r0d; _ redder r0dme endnu 
staerkere; - up very red r0dme dybt. blush a bleg, i 
enkelte Udtryk; _ coloured [blegr0dt] paper; -pink 
satin blegrad Atlask ; roses blegr0de Roser. blush s 
R0dme, R0dmen c; it was inconceivable to me how 
such a delusion could bear the - of daylight, hvorledes 
en saadan Elusion kunde taale Dagslyset. det fulde 
Dagslys; at (the) first ~, on (the) first - (of the matter) 
ved f0rste 0jekast; the answer, at the first ~, seems 
simple; put him to the - bringe ham til at r0dme; 
without a - uden at r0dme; uden at beh0ve at r0dme. 
blushing a blussende, r0dmende; s R0dmen c. blush- 
less fni'k . 

bluster ['blAStoj vt buldre, larme, bruse, suse, om 
Vinden; fig tale h0jr0stet, buldre, larme, g0re Larm, 
F * braake ; skvadronere. bluster s Buldren, Larm c, 
F* Braak n. blusterer ['bUstera] Skvadron0r, Vind- 
mager c. 

Blyth [blaip] a. 

bo [bo u ] t A prov Nisse, Bussemand c. bo! int bu! 
Is. til B0ra. Ogs. peep-bo. Sml. bo-peep! he cannot 
say -to a goose han kan hverken sige bu eller ba, ban 
kan ikke taelle t. fern ; han er fejg, *ogs. han er en 
Rsedhare. 

boa ['boa, b&-<] Kaempeslange ; Boa c, om Halsen; - 
constrictor, ogs. Kongekvaeler c; . Upas Upastrae n, et 
stort ostindisk Gifttrae : Antiaris toxicaria. 

Boadlcea [boadi'si-8] Boadicea, en britisk Dronning i 
Iste Aarh., paa Neros Tid. Stillede sig efter sin Ge- 
mals D0d i Spidsen f. Briterne for at afkaste Romer- 
nes Aap ; Ayacanora, who had been preaching war 
like a very -, was much vexed. Westward Ho! II 166 T. 

Boanerges [bo^'na-dgi-z] pi Boanerges, Tordens0n- 
ner, som Tilnavn f. Disciplene Jakob og Johannes. Boa- nerges som sg Krafttaler, Skraaler; Svovlprsedikant c. 
PI Boanerges(s)es. 

boar [ba-o] Orne, Gait c, ogs. *Hansvin n, *Galte, 
Raane c; Vildsvin n, *ogs. Basse c [wild -]. boar vi 
saette Naesen for h0jt i Vejret, om Hest. boar Spring- 
flod c [bore]. 

board [ba-'d] s Braet, *Bord; Bord n, git & hst [table]; 
Tavle, Vsegtavle c [black -]; Braet, t. Braetspil; Spjaeld 
n, til arrigt (*olmt) Dyr [a . over his eyes, a bluff]; 
Kost c ; Kostpenge pi ; Raadsbord n ; Kommission c ; <k 
Slag n, Bovt (*Baut) c; Pap c & n [card-, mill-, paste-, 
tar-] ; Bind n, *ogs. Perm c. Se above prcep! I shall 
have full ~, alt i Huset, fuld Pension; the -s Is. 
Braederne D: Scenen; ~ and ~ ^ Bord om Bord; leave 
the -s gaa fra Scenen; pay a considerable ~, betyde- 
ligt i Kostpenge; the military - is. Bed0mmelseskom- 
missionen, v. Udskrivning &c; rough -s Rispebord; - 
and men Braet og Brikker; - and room fuld Pension, 
Vserelse og Kost; _ and wages Kost og L0n; - of trade 
B0rskomit6 c; the - of works Ingeni0rvaesenet n (i en 
By); at the festive - ved breden Bord; place at - ssette 
(el. tinge) i Kost; he retained his seat at the Board, 
sit Ssede i Komrnissionen ; the mast went by the - 
Stangen gik overbord (og slaebte over Siden); Masten 
braekkede(s) i Daekket ; a book in boards (forkortet in 
GO'S), en stift heftet Bog, en Bog i Papbind; on ~ of 
ship tilskibs; all on - is. alle ombordvaerende; she was 
lost with all on ~ Skibet forgik m. Hand og Mus; ship 
... on ~ the Latona afskibe (el. aflade) . . . pr. Latona ; 
go (place) on the ~s gaa t. (bringe p.) Scenen; take me 
to - and lodging at [i Kost og Logis f.] six shillings a 
week, board vt braedelaegge, *brettelaegge; beklaede med 
Fjaele, *(bord)klfiede ; ^borde; J, entre; holde med 
Kost, bespise; saette i Kost el. i Pension [place at -]; 
om Dyr: saette paa Foder; krisple, om Laeder; a -ed 
floor et Braedegulv, *et Brettegulv; - out [bortsaette] a 
pauper; . over tildaekke m. Breeder (*Bretter), klaede 
ind. board vi is. vaere i Kost el. Pension [hos with]; 
is. amr bo paa Hotel; a Miss St. Omer, who was then 
-ing at a convent; two prim aunts with whom she -ed 
and lodged, boarder ['ba' 9 da] Pensionaer, Kostgaenger, 
Logerende i Pensionat el. Privathotel; J, Entregast c; 
are you to be a -? bl. a. skal De spise i Familien? 
board |ffame Braetspil; head Bordende c. boarding 
['ba-odiij] bl. a. Bording; Entring; Braedelaegning, *Brette- 
laegning; Beklaedning m. Fjaele, *Bordklaedning c; 
Braedelag, *Brettelag; Bra3de(*Brette)gulv n; Bordvaeg; 

Kost c; boss amr Spisemester c; house Pension c, 

Pensionat; Logi(s)hus n, for S0maend; master Matros- 
vsert, Logi(s)husvaert c; nettings J, Entrenet n; 

pike Entrepig; school Kostskole, Pensions-Skole, 

-Anstalt c. board|man Annoncemand c; school Folke- 
skole; wages Kostpenge pi. 

bearish ['b& ri/] svinsk, griset; plump, raa. 

boast [bo u st] vt prale, skryde, rose sig [af of], *ogs. 
bravere [med of]; both sides may - of [rose sig af, op- 
vise] great talents and of great virtues, boast vt prale 
(el. rose sig) af, *ogs. bravere med; kunne opvise; tugte 
[en Sten a stone]; this -ed [forroste, udskregne] imita- 
tion of nature; the -ed [udskregne] miracle; we -ed 
ourselves [roste os af at vaere] her equals; his coun- 
trymen -ed that . . . pralede (el. var stolte) af, omtalte 
(el. naevnte) m. Stolthed, at ... boast s Bravade c, 
Pral, Praleri, Skryderi, F* ogs. Skryd n [a vain -]; it is 
(or he makes it) his - that ... det er bans Stolthed 
(el. han roser sig af), at . . .; make a ~ of a thing rose 
sig (el. g0re sig til) af, *ogs. bravere med nt. boaster [a- 1- H-] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [9'] hurt; [a] inner; boa 103 bod Pralhans, Storskryder, *ogs. Skrydhals c. boastful stor- 
skrydende, selvskrydende. boasting BravaderpZ, Skry- 
den c, Pral, F *Skryd n; Tugtning c. 

boaston ['bo u st9n, bastan] Boston c, et Kortspil. 

boat [bo u t] s Baad c; burn his .s fig brsende sine 
Skibe; take ~ tage (el. indskibe sig i) en Baad; it is 
about ten minutes by ~, ti Minuter pr. Baad, ti Mi- 
nuters Baadfart; we are both in the same ~ vi behandles 
begge ens, skseres begge over en Kam; vi er (begge) i 
samme Kasus; cross in a ~ ssette over m. Baad. boat 
vt f0re (el. transportere ; om Mennesker *ogs. skydse) i 
Baad; befare med Baad; _ him over ssette ham over. 
boatable ['bo u tabl] farbar med Baad. boat] fare Baad- 

fragt; fly ent Rygsvemmer c: Notonecta; hook 

Baadshage; house Baadhus, *ogs. (Baad)n0st n. boat- 
ing Honing; Baad-Sejlads, -Fart, -Sport; -Transport, 
Forsel i Baad; *Baadskydsc; ~ party Baadtur, Roturc. 
boat | keeper J, Baadvagt, Bavian c; .man Fsergemand, 
Baadmand, *ogs. Skullermand, Skuddermand, prov 
F10tmand; shed Baadskur, *ogs. (Baad)n0st n. boats- 
man s, se boatman! boatswain ['bo u sn] & Baadsmand 
c; chief . H0jbaadsmand ; .'s mate Baadsmandsmat; 
's pipe (or whistle, call) Baadsmandspibe. 

Bob [bab] Bob, forkortet af Robert; si Politibetjent, 
Panser, *Kost c [bobby]; light .s si lette Infanterister pi, 
let Infanteri n. bob [bab] nt 10stb.se ngende, (dinglende) 
Tilhseng, (Stykke n) Hsengestads; Pendeloque c; <J, Lod 
n [plumb -]; Vsegt, p. Pendel; Orm, *Mark, Taate, 
Tatte c, til Aalefangst [bab, clod] ; Ryk, Kast [med 
Hovedet of the head], Slag, St0d; Omkvaed n; kort 
Paryk /_ wig] ; si Shilling, Krone; Melodi, Figur c, i 
Klokkeringning 1 . Se nob! all is . si alt er trygt; give 
him the ~ lade ham faa en lang Nsese, narre (el. skuffe) 
ham. bob vt rykke, rykke med, bevaege m. et Ryk 
el. rykvis; slaa, slaa til; afstudse, *ogs. afstubbe, stytte 
[en Hestehale a horse's tail]. Sml. bobtail! . a courtesy 
or courtesies g0re et Kniks, knikse, F stebe Lys; he 
~bed his head han rykkede (el. gjorde et Kast) m. 
Hovedet; he .bed his head in at [stak (hastig) Hovedet 
ind ad] the door, bob vi rykke; (hsenge og) dingle; 
gaa (*ogs. dyppe) op og ned; svinge; ssette, springe, 
p* ogs. skvette; sp rykke, skiftevis trsekke og fire, 
*ogs. hile, drotte, p. Fiskeri; ~bing and courtesying 
Kniks og Nejen; med Kniks og Nejen; _ for eels purre 
(el. tatte) Aal; _ into the room komme ssettende (el. 
hoppende, p* skvettende) ind i Stuen. 

Bobadil ['babadil] s; Captain ~, en Person i Ben Jon- 
sons Every Man in his Humor, en Storpraler; literary 
.s litersere Slagsbr0dre, stridbare Forfattere, som truer 
Kritikere m. Prygl. 

bobber ['baba] Fiskehandler, Smaahandler c i Fisk. 

bobbery ['babari] Tumult, Staahej c; there was a devil 
of a ~ der blev en svare Staahej. 

bobbin ['babin] Spole; Kniple-Stok, -Find; Traadlidse, 
*Traadlisse c. bobbinet ['babi'net] Bobinet c. 

bobbish ['babi/] F rask, frisk, *ogs. kry, kjgek; I hope 

1 bob. A term used by change -ringers to denote 
certain changes in the working of the methods by 
which long peals of changes are produced. Treble 
bob is a method in which the bells, and more especially 
the 'Treble', have a dodging course. A bob minor is 
rung upon 6 bells, a bob triple upon 7, a bob 
major upon 8, a bob royal upon 10, a bob maxi- 
mus upon 12. Grove, Diet, of Music, s. v. Change, 
cit. af Murray. I have the pleasure of seeing you pretty ~ this 
morning ? 

bobby ['babi] F Panser, *Kost c: Politibetjent. 

bob | cherry ['babt/eri] s: play . kaste Ste"ne i Smaa- 
huller i Jorden; ..fishing Tatning c [clod-fishing] ; 
major Ringning c paa otte Klokker. Se Note t. bob! 

bobolink ['babolink] Risfugl c: Amadina oryzivora. 

bob | stays ['babsteiz] J, Vaterstagw; ..tail kort Hale, 
F* Spsel c; tag-rag and ~ Janhagel c, ogs. *Pak n, 
P0bel c; ..tailed stumphalet, korthalet; ..white ^ 
Kolinhane, Trsevagtel, virginsk Vagtel c: Ortyx vir- 
ginianus; wig kort Paryk. 

bocal ['boukal; fr.] (korthalset) Glaskar n. 

boccia ['bat/a] sp Boccia c. 

bock [bak] Bock01 n. Ogs. bock-beer. 

bockey ['baki] amr Grseskarflaske, Kalebasse c. 

bockland ['bakland] Arvefsestejord c [bookland]. 

bode [bo u d] vt bebude, varsle, vsere et Varsel om. 
bodeful ['bo u dful] varselsfuld, varslende. 

bodice ['badis] Sn0rliv, Korset; Liv, Kjoleliv n, 
mods, underdress. bodied ['badid] ptc & a med 
Legeme, m. Krop ; _ and headed [m. Krop og Hoved] 
like a capon, bodiless ['badiles] ulegemlig. bodily 
['badili] a legemlig; put him in ~ fear g0re ham or- 
dentlig bange. bodily ad legemlig; formelig, fuld- 
staendig, bogstavelig; bring him _ before us, i Legemet, 
i K0det, bringe ham personlig tilstede; carry a thing 
away ~ formelig (el. bogstavelig) bortf0re en Gen- 
stand; he was carried away . [med Hud og Haar, 
*ogs. med Hud og Krop] by the devil; the roof of the 
hotel fell in ~; lighten a ship _ lette et Skib over det 
hele ; his dead friend stands _ [lyslevende, *ogs. livs- 
levende] before him. 

boding ['bo u dirj].a varslende; s Varsel n. 

bodkin ['badkin] Pren [Nu stiletto}\ typ Aal; Trsekke- 
uaal; git Haarnaal c; ride ~ sidde imellem, mellem to 
andre p. et Vognssede. 

bodle ['badl] sc 0re c. 

Bodleian [bad'li'en, 'badlian] bodlejansk; the . library, 
F the . det bodlejanske Bibliotek n, i Oxford. 

body ['badi] Legeme n, Krop c ; Lig [dead ./; F 
Menneske n, Person; Stamme c, af Tree; ^ Gros, 
Centrum n, Hovedstyrke c; Samfund, Korps n, Korpo- 
ration; Forsamling; Afdeling, Flok; Masse, Msengde; 
Samling, Ansamling c; geom geometrisk Legeme, 
Solidum; (Vins, Farves) Korpus n, Fyldighedc; Liv, af 
Klseder ; (Hats) Underlag n, modsat Silke &c ; (Vogns) 
Fading, *Fatning c, Overstel n [. of a carriage}; 
learned (legislative] bodies laerde Selskaber el. Sam- 
fund (lovgivende Forsamlinger) ; the poor old ~ det 
stakkels gamle Skind el. Skrog, *ogs. den stakkars 
gamle Krog (el. Krogen); a shrewd kind of . en snu 
Rad, *en ful Fant el. Kar ; the ~ of electors Valgkol- 
legiet, Vselgerkollegiet, Vaslgerkorpset, *ogs. Vaelgerstok- 
ken; a great ~ [Samling] of facts; a . offerees et Troppe- 
korps ; . of laws Korpus n juris ; the great (or large) 
_ of water which falls from the cataract den store 
Vandmaengde, der falder ud af Fossen, Fossens store 
Vandf0ring c; the ~ [Liget] of ' . . . was found in a 
prospect hole; absent in ~, [med Legemet] but present 
in spirit; sick in ~ [syg p. Legeme] and mind; in a 
(or one) ~ samlet, i samlet Flok, i sluttet Trop, F i 
Flok og F01ge ; alle som en; in corpore ; finding that 
we could not effect our flight in one ., [samlet] we 
agreed to separate; in the . i K0det, i levende Live; 
lyslevende, *ogs. livslevende; in the . of the book 
(court, hall) inde i selve Bogen (inde el. nede i selve hate; [o] so; [ai] I; [au] ot*t; [S] the; [b] thin; [/] she, [g] measure; [rj] sing; [a,d v e\ osv. vaklende med [a]. Boe 104 bol Retssalen; nede el. inde i selve Salen); the mob 
gathered into great bodies, i store Hobe el. Flokke; 
wines of good - Vine m. godt Korpus, fyldige Vine; 
the son of my . jur rnin kodelige Sen ; the majority 
of the House of Commons, out of which . the Crown 
[af hvis Midte Kronen] appoints the members of the 
Cabinet; refer the question to the whole . of the people 
indbringe Spergsmaalet f. det samlede Folk, body vt 
danne, forme; legemliggore. Ogs. . forth. Se bodied t 
as imagination bodies forth [Icgemligg0r] the forms of 
things unknown. Sh., Mite. Night's D.; ..cloth Heste- 
dcekkc(n); clothing Gangklseder pl\ coat Livkjole; 
Grundfarve, Grundiug, *ogs. Grundering c, ved Vogn- 

maling; colour Daekfarve; .-guard Livvagt; physician 

Livlaage; .-plan & Spanteridsn; politic Statslegeme; 
-.post i Propellerstsevn c; side Stavpude c; snatcher 
Lig-Tyv, -Rever; si Sognefoged, *Lensmand; si Detektiv, 
Opdager c. 

Boeotian [bi'o u /an] beotisk, ogs. fig; s B0ot(i)er c. 

Boer [bua] Boer c, Nybygger af hollandsk Herkomst, 
i Kaplandet. 

Boffln ['bafiu] s. En Mrs. - omtales i Dickens' Our 
Mutual Friend; questions which had better be dis- 
cussed (if ever) in the absence of Mrs. ~. Cornh. Mag. 
1888. 64. 

bog [bag] s Mose, *Myr c; Moseland, *Myrlsende n. 
bog vt nedsaenke i en Mose (*Myr); be -ged synke ned 
(i en Mose, *i en Myr); bean $ Bukkeblad w & c: 
Menyanthes trifoliata; berry Tranebser, *ogs. Myr- 
baer n, Myrtyte, Trante c : Oocycoccos palustris. 

bogey ['bo ll gi] B0rneaeder, ogs. *Bussemand, *ogs. 
Res; Dravg c; company Humbugkompagni (uden 
Kapital); -man B0rneseder, ogs. *Bussemand, *ogs. 
R0s; Gendarm, ogs. *Konstabel c /_ in blue]. 

boggard ['bagad], boggart ['bagat] prov Genfserd, 
Spogelse n; Nisse c. 

boggle ['bagl] vi blive urolig, blive skrsemt, *ogs. 
kvrekke, vsekke til; om Hest ogs. give et Sset, blive 
sky, *ogs. skvette; fig vakle, studse, betsenke sig, standse, 
vige tilbage; he had not had time to learn his lesson 
and -d [famlede] helplessly; they . at nothing [viger 
ikke tilbage for nt] which serves their purpose, boggle 
s Saet, *ogs. Skvet n, Skvetten; Skyhed; Skrupel, Be- 
tcenkelighed f; Bommert; Forfuskning, Forkludring c, 
Kludder n. boggle-de-botch, boggledy-botch ['bagldi- 
'b&tfl F fuldstsendig Forkludring c. 

boggy ['bagi] moset, *myret, myrlsendt; _ land ogs. 
Moseland, *Myrlaende n\ -soil Mosejord, *Myrjord. 
boggy mere (grovere, m0rkere) Sunnhamp c. hog hole 
Skarngrube, *Binge c; house Vandhus. 

bogie ['bo u gi] J, Kamin c. Se bogey! 

bog-iron ore Mose(*Myr)jsern n. 

bogle ['bo"gl] Spagelse, Genfserd n; Bussemand c. 

boi? myrtle Pors, *ogs. Post c: Myrica gale; ore 

Mose(*Myr)jaern n; trotter Mose(*myr)traver c, irsk 
Omstrejfer, eller som 0genavn p. en Ire i Alminde- 
llghed. 

bogus ['bogas] a forloren, falsk, uaegte. 

bogwort ['bagwa-t] Moseb011e c, *Blokkebser, Mikkels- 
bser n, (Skind)tryte c : Vaccinium uliginosum. 

boh [bo] hind Kaptajn c, i den birmesiske indf0dte 
Heer. 

bohea [bo'hi 1 ] mere Boheate c. 

Bohemia [bo'hi'mja] B0hmen n. Bohemian [bo- 
'hi-mjan] behmisk; zigeunertnsessig, 10s, (om)flakkende; 
fig bohememsessig. Bohemian Behmer; Zigeuner, Om- strejfer, F * ogs. Fant; fig BohSme c. bohemianism [bo- 
'hi'mjanizmj BohSmevassen n. 

bohoo [bo'hu 1 ] vi flaebe, tude. 

bohnn; . upas, se boa upas I Bohnn ['bo u (h)aii] s. 

boiar ['boia] Bojar c, h0j Rigsembedsmand, fordum i 
Rusland [boyarj. 

boil [boil] vi koge; be -ing, ogs. vsere J Kog; keep 
the pot -ing holde Gryden i Kog; fig holde Spillet 
gaaende; my blood ~ed (again, within me) det (el. 
Blodet) kogte i mig; make his blood ~ bringe bans 
Blod i Kog; . over, boil vt koge; ~ed F forkortet for 
~ed beef or mutton; . down indkoge [I. en Essens 
to an essence}; an infusion made by -ing down the 
tulip leaves, boil s Kogen, Kog c; be on the _, i Kog; 
come to a ~ komme i Kog. boil s Byld c. 

Boileaugunge [?] Boileaugunge n, en Forstad til Simla 
i Ostindien. 

boiler f'boila] Koger; (Damp)kedel c. boilery Kogeri; 
Saltsyderi n. boiling Kogen, Kogning; (K0d)kraft c, S0, 
Vand hvori noget er kogt; Rodvand, Vand n hvori 
Redder Ac er kogte; Kedel c (fuld); the whole - P hele 
Molevitten, *ogs. hele Sinelten; point Kogepunkt; he 
was at ~, paa Kogepunktet. 

boisterous ['boistares] vild, voldsom; stejende, h0j- 
r0stet, *ogs. braakende. boisterousness Vildhed, Vold- 
somhed; H0jr0stethed, st0jende (el. larmende) Maner c, 
*ogs. Braak n. 

bolar(y) ['bo u la, 'bol8ri] Ler-, leragtig. Sml. bole! 

bold [bold] dristig, ksek, djaerv, ureed; fri, fripostig; 
fraek; a _ [rask] hand; a - [dristig] metaphor; a . 
shore et stejlt Land, en stejl Kyst; do a _ thing udf0re 
en dristig Daad; _ type tydelig Tryk, F* grei Stil; it is 
a - word det er stserke Ord, stserkt sagt; . of approach 
brat, stejl ; make ~ tage sig Friheder, vaare fripostig; 
make (or be) - to driste (el. fordriste) sig til at. 

Bolderaa [balda'ra-] s Bolderaa n. 

bold-faced fripostig, frsek. boldly ad dristig, kaekt, 
djasrvt ; fripostig ; fraskt. boldness Dristighed, Ksekhed, 
Djaervhed; Fripostighed; Frsekhed c. bold-spirited dri- 
stig, ksek. 

bole [bo u l] Bol, Boljord, Bolus; Bolus, stor Pille c. 
bole [bo u l] Bui, Trsestamme, *ogs. B61 c. 

bolection bo'lek/an] ophojet Liste (*List) c [~ moulding]. 

Bolerium [bo'liariam] s; _ promontory nu: Kap 
Landsend n. 

bolero [sp.; bo'le'ro] Bolero c, en spansk Dans. 

boletic [bo'letik] R0rsvamp-. boletus [bo'li'tas] R0r- 
svamp c. 

Boleyn ['bulin] s. 

Bolingbroke ['baliqbruk, 'bul-] s. 

bollng-cloth ['bolinkla(-)p] haandmalet Silke c. 

bolls ['bolis] Ildkugle; Meteorsten c. 

boll [bol] $ Fr0-Bae]g, -Kapsel c, Frehus n. boll [bo"l] 
mere Boll c, 2,is Hektoliter Korn. boll vi faa Bselge; 
the barley was in the ear and the flax was ~ed bibl 
Byggen var i Aks, og H0rren (*Linen) i Stilke. bollard 
['baled] ,, Pullert, Peal c; . timber Judas0re n [knight- 
head], boiling ['bo u lirjj prov Stasvnetree, kappet (*ogs. 
afstubbet) Trae n. 

Bologna [bo'lo u nja] Bologna n; ~ sausage (en Art 
grovere) Cervelatp01se, Hjernep01se, r0get Fl83skep01se. 
bologna s, se Bologna sausage ! amr P01se c [sausage], 

bolometer [bo'l&mita] Bolometer n, (Langleys) Straale- 
maaler. bolometric [balo'metrik] bolometrisk. 

Bolor ['bo u la <e , -la] ; ~ Mountains Bolor Tag n. 

bolster ['bo u lsta] (lang, is. Under)pude; Sadelpude c; 
Sadeltemmer n\ chir Kompres; mech Dyne; Balance c, la- i- u-1 cwv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [] foil; [a] hot; [ A ] hwt; [9-] bwrt; [aj inner; bol 105 bon paa Kniv. bolster vt underst0tte m, Puder; fig statte; 
nsere; sy Puder under Armene paa. Forstserket : _ up 
bolstering Underst0ttelse; St0tte c. 

bolt [bo u lt] s (Krydsbue)pil ; Bolt, i adskillige Tilff; 
Tordenkile c [thunder-] ; Lyn n. Se Hue! make a 
(clean) ~ of it F stryge sin Kaas el. Vej, r0mme; drop 
in (upon him) like a _ dumpe ned (hos ham) som et 
Meteor, som fra Himmelen. bolt vt stsenge (med Bolt); 
bolte ; leegge i Lsenker, hst Isegge i Bolt og Jsern ; fig 
ogs. Isenkebinde; sluge hel, uden at tygge /_ a thing 
whole]; ~ himself in stsenge sig inde. bolt vt sigte, 
drifte (*dryfte); fig sigte, drefte; sp opdrive [Kaniner 
rabbits &c] ; _ corn; ~ out the truth buse ud (el. frem, 
plumpe ud) med Sandheden [blurt out], bolt m fare, 
pile; give et Saet, F* ogs. skvette; sp is. durke; is. amr 
tage tilbens ; g0re sig usynlig ; I must ~; ~ in komme 
farende (el. ssettende) ind; falde med D0ren ind i 
Huset; _ out of the house, bolt ad lige, *ogs. rakt; 
bardus, bums, pladask; rising _ [lige op] from his seat; 
~ (up) against lige paa, lige imod; _ upright ravret, 
ogs. *rank (el. ret) som et Lys, ret tilvejrs, *ogs. strag 
som en Stage, bolter ['bo u lta] Bolter; Sigtemaskine c, 
Sigtevserk n; sp Durker; R0mling; Renegat, Frafalden, 
Overl0ber c. bolt-head chem Recipient c. bolting is. 
Boltning; Stsengning; Sigtning, Driftning <fec; sp Durken, 
Durking c; aabent T0j n, Sigtedug c [~ cloth]; Over- 

10beri n, F* Snuing c; cloth Sigtedug c; hutch 

Sigtebing ; mill(s) Sigtem011e c. bolt-rope <, Lig n, 
paa Sejl; the sail was blown out of the ~ Sejlet blseste 
ud af Liget; der stod ikke Sejl i Lig. 

bolus ['hollas] med Bolus, (stor) Pille c. 

bomb [bam, bAm] art Bombe c. bombard ['bambad, 
'bAmbadj f Bombarde c. bombard [bdm'ba-od] vt 
bombardere [shell]. bombardier [bamba'dia, bAm-] 

Bombarded c \; beetle ent Bombard erbille : Brachi- 

nus. bombardment [bdm'ba <a dmant] Bombardement n. 

bombast ['bambast, 'bAm-] Bombast, Svulst c, h0j- 
travende Ord pi, svulmende Fraser pi. bombastic 
[bdm'bastik] bombastisk, svulstig, h0jtravende, frase- 
svulmende. 

Bombay [bam'be 1 ] Bombay n. 

bombasine [bambe'zi'n, bAm-] Bombasin, Bommesi n. 
bombic ['bambik] a som h0rer til Silkeormen, Silke- 
orme-. 

bombjketrh Morterchalup, Bombard6rgalliot c; proof 
bombefast; shell Bombe c; fragment of a ~ Granat- 
stump c; vessel, se ketch! 

bombycinons [bam'bisinas] silkeormfarvet, gennem- 
sigtig m. gult Skser. 

bon [barj] Kaffetrse n, i ^Egypten. 

bona ['bona]; ~ fide [faidr], ogs. i god Tro; ~ officia, 
ogs. (sine) gode Tjenester pi, Tjeneste c; Msegling c. 

bonanza [bo'nanza, -sa] amr egl et spansk Ord: 
Lykke c. Mods, borrasca; is. min rigt Ertsfund n, 
rige Anvisninger pi ; fig Guldgrube c ; som adjektivisk 
Tillseg: rig, sserdeles fordelagtig, overmaade lennende; 
is. storstilet, i stor Stil, i stor Skala; this was (or 
proved) a ~ for him; strike a ~ g0re et stor(arte)t 
Kup; the mine is in ~, er nu paa sit rigeste, giver 
overfladigt Udbytte ; a financial operation, which was 
to have been a ~ boom, [som skulde vseret Signalet til 
rigt Udbytte og blomstrende (*ogs. rige Udbytter og 
florissante) Tider] has since smashed him up; _ farm 
Storgaard, Gaard af den storstilede Type, *ogs. damp- 
brugt Gaard; _ mines. Is. & orig om S01vgruberne i 
Comstock i Nevada, som gav overordentlig stort Ud- 
bytte f. en Tid. Bonaparte ['bo u napa -a t] s. Bonapartean [bo u na'pa >a - 
tjan] bonapartesk. Bonapartism ['bo u napa' a tizm] Bona- 
partisme c. Bonapartist ['bo u n9pa' 9 tist] Bonapartist c. 

bonasns [bo'neisas], bonassns [bo'nasas] zoo Bison c. 

bon-bon [fr.; 'banban] Bonbon c. 

bonce [bans] Stenkugle (der af B0rn bruges til Leg), 
*(stor) Marmel, (Kikse)kugle, prov Kixert, Mablis c. 

bond [band] Baand f & poet; arch Forband, For- 
bandt; fig Baand, Foreningsbaand, Sambaand [~ of 
union], Venskabsbaand n [~ of amity]; Forpligtelse; 
Obligation c; chem Atom w; a captive in .s hst en 
Fange i Lsenker, en Isenkebunden (Fange); goods in . 
Varer p. Oplag. Se v bond! bind himself in a ~ to for- 
pligte sig til at ... bond a laenkebunden, fangen, *ogs. 
trselket. bond vt mere Isegge i (Told)oplag; give Obli- 
gation for; ~ed goods (warehouses) Varer p. Toldoplag 
(Magasiner f. Varer p. Oplag, Toldvsesenets Magasiner). 
bondage ['bandidg] Trseldom c; be in ~ to vsere en 

Trsel under... bond {debt Obligationsgseld ; holder 

Obligationsejer, Obligations Ihsendehaver c. bonding 
j mere Oplseggelse c paa Toldvsesenets Magasiner. bond|- 
maid Traalkvinde c; .man, servant, slave Trsel c. 
bondsjman Trsel f; ;'wr Kavtionist c; -woman Trsel- 
kvinde. bond (timber Bindlngstrse w; -woman Trsel- 
kvinde. 

Bone [bo u n] Bona n. bone [bo u n] (Knokkel)ben n; 
pi Fiskeben, i Kjoleliv; pi Spiler, i Paraply; pi Kastag- 
netter, af Ben; pi TserningerpZ; Fribillet c; no -s broke 
fig der er ingen Skade sket; he was happy to find 
himself with -s unbroken, ved at finde, at alle Lem- 
mer var hele, at han endnu var helskindet; give him 
a to gnaw or pick fig give ham nt at bestille (el. 
tsenke paa); stoppe Munden p. ham (saa Isenge); lay 
(or leave) his _s among them Isegge sine Ben blandt 
dem; he made no ~s of it han gjorde ingen Vanske- 
ligheder, gjorde det glat af; work in ~; this is now ~ 
of my -s bibl denne Gang er det Ben af mine Ben. 
bone vt ssette Fiskeben i, om Kjoleliv; ssette Spiler i, 
om Paraply; tage Benene ud af, befri f. Ben; si negle, 
redde, ogs. *knibe (med sig), rapse (med sig), *ogs. 
nappe, kvarte, reise med; si knibe, fakke, tage v. Vinge- 
benet; ~d is. ben!0s, benfri, e. g. turkey; ~ the meat 
Isegge Ben i K0det. D. Sk. pag. 22 T. bone vi amr 
& slide i det, ogs. *pugge, proppe sig t. Eksamen; 

bed geol Benlag, over Triasgruppen; black Bensort, 

Spodium n, Benkul pi, dyriske Kul pi; dog prov 
Blaamave, Svarthaa c [dogfish, piked dog]; dressing 
Ben-G0dning, -G0dske, *-Gj0dsel o; house si Fattig- 
(lig)kiste c; idle, la/y luddoven. boneless ben!0s, 
benfri [Torsk cod]; kraftes!0s; holdnings!0s. bone|set ^ 
Kulsukker c & n: Symphytum; setter Ledreparat0r, 
Leddoktor c; setting Ledssetning. 

lioness f'bo u nes] Boness n [Borrowstounness]. 

Boney ['bo u ni] F Bonaparte [Bonaparte]. 

bonfire ['banfaia] (Glsedes)baal (-)blus n. Jvf. bonner! 
make ~s F ogs. blusse. 

Boniface ['banifis, -fe 5 s] Bonifacius; F Vsert c. 

boning f'bo u nin] is. Ojemaalsnivellering c. 

Bonington ['bauirjtan] s. 

bonlto [ba'nito 11 ] Jf Bonit c : Thynnus pelamys [al- 
bicore]. 

bonner ['bana] s univ si = bonfire. 

bonnet ['banit] (Dame)hat, is. *ogs. 0rehat; sc Hue, 
F*Lue; fort & & Bonnet; si Straamand; railw Gnist- 
fanger, Gnistfsenger c, *ogs. Gnistfsengernet n; a woman 
with forget-me-nots on [paa] her ~. bonnet vt if0re 
Hat; slaa Hatten ned i Panden paa; si lokke (til Spil), hate; [o] so; [ai] I, [au] out; [S] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, a, e] OST. vaklende med [a]. bon 106 boo lokke (til at gere Bud); ~ed and cloaked, ogs. med 
Hat og Kaabe, i Rejset0j; blind Markise c; box 
Hataeske, *ogs. Hattetine c; pin Hattenaal; ..shape 
Hatteform; - maker Hattefabrikant. 

bonny ['bani] a sc k0n, *vakker; glad, lystig; stovt, 
gUd; clabber opsat Maelk c. 

Bononian [bo'no u njan] bolognesisk, Bologneser- ; 
bottles, jars; - stone. 

bonus ['bo u nas] Ekstrabetaling; Bonus, Ekstradividende 
c, Ekstraudbytte; Gratiale n, Dus0r c. 

bony ['bo u ni] benet, knoklet; knokkelfar; a ^ hand. 

bonze [b&nz] Bonze, Praest c. 

boo [bu ] vi sc bukke [bow]. Boo [bu 1 ] s: Prince 
Lee -, Son af Abba Thule, Konge paa Cooroora (Pelew- 
oerne) i Det stille Hav. Gsestede England og d0de der 
i 1784, 20 Aargammel. Omtales i Marryats Jacob Faithful 
ch. II og biograferes i Chambers's Miscell. XCIV 1732. 

booby ['bu'bij > hvid Sule, Tossefugl, Jan van Gent, 
*is. Havsule: Sula alba s. bassana; fig Klokker c, 
Fjog n; Fuks c, i Skoleklasse; hatch & Karmluge. 

boodhism ['budizm] Buddisme c. 

boodle ['bu'dl] amr Flok c, Slseng, F01ge n; (Drifts)- 
kapital; Profile, Udbytte (af et Bedrageri); Bytte n, 
vundet p. det Offentliges Bekostning; Stikpenge pi, 
Bestikkelser pi ; falsk M0nt (ogs. *Mynt) c ; the whole 
(kit and) ~ of them hele Flokken (el. Slsenget, F01get); 
_ aldermen bestikkelige Oldermaend; it ain't ~ Tm 
after; do him out of his share of the .. boodle $ git 
Brandenborger c, gul Okse0je n & c, onde Urter pi, 
*Msriguld n & c: Chrysanthemum segetum [corn 
marigold]; fig Fjog, Fee n. boodler Byttejaeger; be- 
stikkelig Funktionaer; Stemmesaelger c, &c. 

boody ['bu'di] vi F se barsk ud; surmule; come, 
don't ~ with me! 

book [buk] Bog c, pi B0gerpZ; mere Bogmusselin, 
Buckmusselin n ; the ~ of .s B0gernes Bog; a _ of the 
play Teksten; a . of verse en Digtsamliug; it does not 
suit his _ det passer ikke i hans Kram (*ogs. Kram- 
kiste), passer ikke ind i hans Kogebog; speak by the ~ 
tale som en Bog; be in his bad (good) _s vaere ilde 
(godt) anskrevet (vaere i Kridthuset) bos ham; the 
number of children on the .s, af indskrevne (el. bog- 
f0rte) B0rn; he knew who was on his .s, hvem der 
stod i hans (el. hvem ban havde i sine) B0ger; look on 
the same . with se i Bog med . . .; bring to . F kraeve 
t. Regnskab; without _ udenad. book vt indf0re, 
bogf0re; abonnere, tinge, f. Eks. Plads; abonnere paa 
[ham him] ; si fakke, knibe, tage v. Svingfjedren (ogs. 
ved Vingebenet); _ a passage for [tage Billet til] New 
York; places (or seats) were -ed [Billetter var tegnede, 
der var abonneret] one month in advance; _ a place in 
the stagecoach tage Billet t. Diligencen; he was ~ed 
at last F tilsidst blev ban kneben ; _ him for a place 
U-gne ham f. Billet (el. Plads) t. et Sted, bestille Plads 
f. ham t. et Sted; be ~ed for . . . staa i Bogen (*tilbogs) 
for . . .; he is -ed for a party ban er bestilt (el. der er 
abonneret p. ham) t. et Selskab ; I _ you to stay with 
me; he is, ed for [ban kan vente sig] st uncomfortable; 
..agent Kolport0r c; ..binder Bogbinder; ..bindery; 
..binding Bogbinderi n, Indbinding c af B0ger; ..cage 
Bogskab n; ..club Laeseforening c, Laeseselskab n- 
coyer (Bog)bind n, *ogs. (-)perm c; ..debt Regnings- 
gaeld [mods. Vekselgaeld Ma-deb*]; ..form Bogform; 
the articles are now collected in .. booking is. Bog- 
f0ring, Indf0reel; Indtegning, Indskrivning c. I smss. 
tit: Indskrivnings-; ..office Indtegningskontor ; is. Bil- 
letkontor. bookish ['bukij] laselysten git; boglaerd, stuelaerd, pedantisk; a . man en Stuelaerd, en Pedant, 
en Bogorm. bookism ['bukizm] Boglighed, Interesse for 
(el. Opgaaen i) B0ger; Stuelaerdom c. bookkeeper Bog- 
holder c; keeping Bog-Holderi n, -F0rsel c; land 

Arvefaestejord c [bockland]; learned boglaerd, bog- 
laert; learning Boglaerdom, boglig Lserdom. booklet 
['buklet] lille (*liden) Bog c, pi Smaab0ger. bookjmaker 
Bog-Mager, -Fabrikant; sp Vseddemaals-Agent c; mak- 
ing 1 Bes0rgelse c af Vaeddemaal med faste Gevinster; 
mark(er) Bogmaerke n; muslin Buckmusselin; post 
Bogpost; by ~ is. under (Kors)baand; seller Boghandler; 
Booksellers' Row, i the Strand, egl Holywellstreet; Js 
shop Boghandel e; selling trade Boghandel; accessible 
in the _; shop Boghandel c ; stall Bog(handler)bod; 
store amr Boghandel c; trade Boghandel; worm 
Bogorm. 

bool [birl] sc Kugle, Bold (*Bal) c [bowl]; play at 
_s. boolwork ['bu'lw9'k] s, se buhlwork! 

booly ['bu-li] ir agr (Flytte)fold, *ogs. (Saue)grind c, 
Sauegrinder pi, Kve, prov Kru c; (irske) Nomader pi. 

boom [bu - m] Bom; & ogs. Laesejlsspire c; amr 
Haengsel, Haengsle [Umber-boom]; Dr0n n, Dr0nen, 
f. Eks. af Kanoner; hul Brusen, *ogs. Dur; (R0rdrums) 
Pavken c; a large boat which lay on the ~s, som stod 
p. Galgerne. boom [bu m] vi drane, *ogs. dure; pavke, 
om R0rdrum; she came -ing Skuden kom strygende, 
f. fulde Sejl. boom [bu-m] amr glansfuld Igangsaettelse, 
Reklame c; (Forretningernes pludselige) Opsving n\ 
(Forretnings)feber, (Bys, Stats unaturlige) Opblomstren; 
feberagtig Virksomhed; blomstrende (*ogs. florissant) Tid 
el. Periode c, *ogs. florissante TiderpZ; brat Prisstigning 
c, give a -to is. bringe i Vejret el. i Skuddet; at -prices 
til den blomstrende (*ogs. florissante) Tids Priser; the 
town has no ~, but just a steady, reliable, rapid growth; 
real estate has taken a sudden ~; a - in real estate. 
boom vt g0re Reklame (el. reklamere) for, dundre op 
om, slaa paa Stortromme for; . his show fig slaa p. 
Stortromme f. ham. boom vi tage (et staerkt, pludseligt, 
unaturligt) Opsving, komme i Skuddet, faa en blom- 
strende (*ogs. florissant) Periode; gaa tilvejrs, om Priser; 
vise sig som en god Spekulation; brace ^ Spirbras. 

boomer ['bu'ma] amr Spekulant c. boomer ['bu'ma] 
austr Kaenguru(han) : Macropus major; Showtl, Fjaeld- 
baever c : Haplodon rufus s Aplodontia leporina. 

boomerang ['bu-maranj Bumerang c, avstralsk Kaste- 
trae n. 

boomermart ['bu'mama <a t?] austr sp Skaerm c ved 
Fuglefangst. 

boom-iron J> B0jle til Klyverbom; Laesejlsb0jle c. 
boomkin ['Inrmkin] & Udlsegger c. boom-tackle Taljer 
pi til Bomskade. 

boon [bu'n] Gave, Naadegave; Gunst, Gunstbevisning 
c; a blessed (or great) - to en sand (el. stor) Velsig- 
nelse for . . . boon [bu - n] a: a - companion en glad 
Sjael ; en Drikkebroder ; in all the hollow friendship of 
boon-companionship med Drikkebredres hele skr0mtede 
Venskab. boon [bu n] H0r(*Lin)affald n. 

boor [bua] orig Bonde; fig B0flfel, Bondeknold, F* 
Bondekn6k, prov *Bauer c. boorish ['buari/j bursk, 

1 Ved denne Maade at vaedde paa [bookmaking] 
ved man altsaa paa Forhaand, hvor meget den Sum 
beleber sig til, som man i Tilfaelde kan vinde. Ved 
Totalisatorvaeddemaal ved man ikke dette. Gevinsten 
kan her f0rst blive bestemt, efter at den sejrende Hests 
Navn er bleven bekendtgjort ... N. Idraetsblad 1883. 
2072. la' i- u-] osv. lange som i for, fed, fool; [ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [&] hot; [A] hwt; [o'] hwrt; [a] inner; boo 107 Bos ogs. *b0ffelagtig, bondsk, *ogs. bondslig, prov bauer- 
agtig. 

boose [bu-z] vi svire [boose], foooser Svirebroder, 
Drikkebroder c. boosy ['bu'zi] omtaaget. 

boost [bu'st] vt amr 10fte op el. ivejret; ~ing [ogs. 
drivende] up the sand like a whirlwind; - a boy up a 
tree, booster L0fter c; Middel n til at 10fte (el. hseve, 
0ge); Forstaerkning c; . . . will prove a ~ to the net 
receipts. 

boot [birt] v git baade, gavne. boot s : to ~ git oven- 
ik0bet [into the bargain]; to the _ of foruden, i Tillaeg 
til. Scott, Iv. ch. XXXIII. boot [bu't] St0vle c; 
Gemme, Rum, Magasin, i Vogn; Forskind n, i Vogn. 
Se boots! the .s, ogs. den spanske St0vle; high -s, is. 
Skaftest0vler; Puss in ~s den best0vlede Kat; be in his 
s P vaere paa St0vlerne; my heart positively sank 
into my -s. boot vt if0re St0vler; coated and -ed for 
it med Frakke og St0vler paa (i den Anledning). 

boot-and-saddle ['bu'tn'sadl] cav Boute-selle c, Sig- 
nal n til Sadling. W. Scott; sound to - blsese (til) 
Sadling. 

bootee [bu-'tr] Halvst0vle c. 

Bootes [bo'o u ti'z] astr Bootes c. 

booth [bu-S] Bod, Fjselebod c. Booth [bu-p] s. Is. 
General William -, Stifteren af Frelsens Haer. Boothia 
Felix ['bu-pja 'fi'liks] s. 

bootjack St0vleknaegt c; lace St0vlebaand n. 

bootless ['bu-tles] uden Baade, frugtesl0s. 

boot | lick amr Spytslikker c; maker Skomager; 
rack St0vlersekke c, St0vlestativ n. boots [birts] 
St0vlepudser, Hotelkarl c, Hotelbud n, Dreng (*Gut) i 
et Hotel, *ogs. Visergut c. Boots Askeladden, Esben 

Askelad, i Eventyret. boot|top St0vlekrave c; top vt 

& laegge Spigerhuden paa . . .; topping Spigerhud 
c; tree St0vlelsest c. 

booty ['bu'ti] Bytte n; make ~; play ~ spille under 
Daekke; tabe med Overlaeg; ride ~ sp med Forsaet tabe 
L0bet. 

booze, boozer, boozy, se boose, booser, boosy! 

bo-peep [bo u 'pi-p] Tit, Titteleg c; play at _ lege Tit. 

bor [ba-] prov Nabo, Ven. I Tiltale til Personer af 
begge K0n og alle Aldre. Sml. mor! how are you, ~? 

boracic [bo'rasik] borsur; _ acid Aseptin n (*ogs. c). 

borage f'bAridg] ^ Borasurt c: Borago. 

borasco, se borrasca! 

borate ['ba'^reH] borakssurt Salt n; ~ of soda borsurt 
Natron. 

borax ['ba >a rflks] Boraks c; _ honey pharm Spr0- 
saft c. 

borborygm ['ba -a barim], borborygmus [ba a ba'rigmas] 
Rumlen c, i Indvoldene. 

Borda [fr.] s Borda c; ~'s circle ^ Refleksions- 
cirkel. 

Bordeaux ['ba' a do u ] Bordeaux n; Bordeaux(vin) c. 

bordel ['ba >a dal] git Bordel n [brothel]. 

border ['ba^da] Kant; Rabat, i Have; Graense c; is. 
pi Grsenser pi, Grsenselandskab n ; ravage the -s of a 
country; the Border Minstrel o: Walter Scott; hover on 
the ~s of indecency svaeve p. Graenserne af det uan- 
staendige, *ogs. svseve p. det anstsendiges Pynt. border 
vi: _ upon graense til; his age ~s (or he is -ing) upon 
fifty ban nsermer sig de halvtreds el. de femti. border 
vt kante ; indfatte ; begrsense ; ~ed carpets afpassede 
Gulvteepper. borderer Graenseboer c. borderland ['ba -a da- 
land] Graenseland; B~, Navn p. et spiritistisk Tidsskrift, 
udg. af W. T. Stead, borderline Graenselinje; .-lining 
Spundvaeg c. bordjland f Taffelgods n\ .man f Taflfelhusmand, 
Bordarius c (som forsynede Hovedgaarden med JEg og 
Fugl). 

bordnre ['ba^djua, -dga] her (Felts) Indfatning c. 

bore [ba >a ] vt gennembore; bore, udbore; plage, 
traette, kede; ~ [bore, udbore] a cannon; people get 
~d with [bliver kede af] each other's company; the ~s 
and the ,d de kedelige og de der kedes; . himself to 
death with ennui, ogs. vaere faerdig at forgaa af Ked- 
somhed. bore vi bore; lade sig bore, bores; pirouettere, 
i Dans; this timber does not ~ well, bore Borhul; f 
Hul n, Aabning, Spraekke, Rift c; (B0sses &c) L0b n, 
Boring c, Kaliber c & n ; P kedelig Person ; ' kedelig 
Ting c, nt kedeligt; kedeligt Sted> Se light s! a blue ~, 
a _ of blue sky en blaa Rift i Sky erne, *ogs. et Glyt af 
blaa Himmel, et Glan i Sky; the most stupid ~ [det 
dummeste og kedeligste Menneske] he ever came across; 
it is a ~ [(saa) kedeligt] to be ordered off where . . .; 
the ~ of [det kedelige ved] a place like this is, 
that . . . bore [ba/] (stor) Tidevandsb01ge c. bore [ba >a ] 
v bar &c; f0dte. Af bear. 

boreal ['ba^rial] a Nord-, nordlig. boreas ['ba^rias] 
Nordenvind, Boreas c. 

boredom ['ba' a dam] Kedsomhed c. 

boreen [ba-'ri'n] anglo-hind (smal) Gade c. 

bore-hole Borhul. 

boreman s, se bordman! 

borer ['ba'ra] Borer c; Bor n, *Bor c; Jf Slimaal c-. 
Myxine [glutinous hag], boring Boring c; Borhul n\ 
Borspaan c; bit Borbid c. borish ['ba'rij] kedsom- 
melig. borism ['ba'rizm] Kedsomhed, Lede; Livs- 
lede c. 

born [ba-n] f0dt, P f0d [af en Kvinde of woman; 
af graeske Foraeldre of Greek parents], Af bear; never 
in my ~ [Iivf0dte] days; a Bristol man ~ barnef0dt i 
B 1; he is a . orator t en f0dt Taler, f0dt (til) Taler. 
borne [ba -a n] baaret. Af bear. 

Borneo ['ba >a njo u ] Borneo n. Bornese [ba- al ni - z] bor- 
nesisk; s Borneser c; Bornesisk n. 

boron ['ba -a ran] chem Bor n. 

borough ['bAro u , 'bAra] K0bstad; (Valg)kreds, By, By- 
del c [parliamentary .]; shires and ~s Amter og Byer; 
the Borough 0: South wark, p. Themsens Sydside; . 
English jur Minorat n, yngstes Forret i Arvef01gen; 
monger Valgkrsemmer c. 

borrasca [ba'raska] egl et spansk Ord: Uvejr n; amr 
d0v (o: uholdig) Sten c. Mods, bonanza (mine). 

borrow ['baro u ] v laane [Penge af ham money of 
him] ; he that goes -ing, goes sorrowing hvo som med 
Laan og Borgen vil fordrive Betleren, faar ham f0rst i 
Huset til sig; rites ~ed from [fra] the ancients; if I 
had to - out of twenty purses om jeg skulde laane p, 
tyve Steder. borrow Pant n; Gissel c; ye may retain 
as -s my two priests. Scott, Iv. XXXIII. borrower 
Laaner, Laantager c. Se bottomry! 

Bors [ba >9 s, bo u as] s. 

borstal [ba-stl, bastl] prov Bakkesti c [bostal]. 

bort [ba t] Diamantaffald n; daarlig Diamant c. 

Bortell ['ba>tel] Bortell c, Tyrens Navn i Reineke 
Fuchs". 

Borussi [bo'rAsai] s: the - (Gammel)pr0jsserne. 
bornssomania [borASo'metoja] Borussomani, Forkaerlig- 
hed c for alt pr0jssisk. 

boscage ['baskidg] Underskov, Tykning c, taet Blade- 
hang n. 
Boscobel ['baskobal] s. hate; [o] so; [al] I; [au] out; [S] the; [p] thin; [J] she; [g] measure; [q] sm0; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bos 108 hot bosh [b&;] Skin; mere Kunstsm0r, Margarine, *ogs. 
Oleomargarin; (tom[t]) Snak, Sludder; Omrids n, Skitse 
(Skisse) c; Skovlandskab n; cut a - prov stase, g0re 
Figur. bORh-bok ['ba;b&k] goo Skovbuk c: Sylvicapra. 
boRhy ['ba;i] dum, vrevlet; - games. 

BoKJe(R)man ['bfijman, 'b&flzman] Buskmand. PI -s bosk [bask] Underskov, Tykning c, *ogs. Skovsnar w. 
bosket ['basket] Bosquet, Lund, Levgang c. 

bosom ['buzam] Bryst n, Barm c; tn Me - [Sk0d] of 
the church; the partner (or tvife) of his - bans Hjerte 
Kone ; as you lay on my ~, ved min Barm ; put the 
baby to the -, til Brystet; -.friend intim Ven, Hjertens 
Ven; Brystdug c; Hal(e)skserf n. 

Bosporian [bas'p&Tien] bosporansk. Bosporus ['bas- 
paras;, BoRphems ['basfaras] s: the ~ Bosporus n. 

boss [bas] Bugle, ogs. *Bule, *Kul; Knap, Knop, *ogs. 
Knot; Bosse, frit og rundt formet Genstand c; Tegl- 
tsekkers Kalktrug (*Kalktraug); dmp Nav n; Ssenke, 
ved Sinedning &c [swage]; Halmmaatte c, lavt Halm- 
sfede n, Halniskarnmel [hassock]; loc amr Bisonokse c 
[bison], boss [bas] amr Principal, Hester, Chef, F 
Bas; prov Bas, Mester, Overmand c; a ~ mason en 
Forsterangs Murer; a . player; are you the ~ of [er 
De Mester f.] this puke? boss [bas] vt bossere, udf0re 
i fuld Bosse el. i hel Runding, F pussere; p amr staa 
(el. vsere Bas) for, lede, styre [det hele the whole affair; 
Huset the house; Arbejdet the work]; _ [anvise] us 
where to dig; . it abs staa for det hele; _ the occasion 
staa (i Spidsen) for det hele Arrangement; ~ him about 
kommandere ham (snart her, snart der). bossage ['ba- 
sidg] arch KragstenejjZ, *udkragede StenepZ, til Orna- 
menter; Rustique, Opera rustica, Bossage c: Stenens 
Flade springer ru frem. bossets ['basits] Benknuder 
pi, i Hjortens Pande. 

bostal [bastl] prov Bakkesti c [borstal]. 

bostangi [ba'standgij orig Gartner; (tyrkisk) Livvagt 
c ; - bashi Livvagtchef c. 

Boston ['bastan] Boston w; sp Boston c; a Bostoner; 
i Chinookspr. amerikausk [American]. 

Boswell ['bazwelj s. Is. James ., ded 1795, Samuel 
Johnsons Biograf. Bosworth ['bazwap] s. 

bot [bat] (Hestebremsens) Larve c; pi Orm c, hos 
Heste. Ifl. SI D: Kolik c. 

botanic(al) [bo'tanik(l)] botanisk; a ~ case en Botani- 
serkasse (*-kapsel) c. botanist ['batanist] Botaniker c. 
botanize ['batanaiz] vi botanisere [herborise]; botanizing 
box Botaniserkasse (*-kapsel) c. botany ['bateni] Bota- 
nik c. Botany Bay [-be 1 ] s i New South Wales, en 
Forbryderkoloni. 

botarga [bo'ta-aga], botargo [bo'ta^go"] Botargo, Bou- 
targue c, SI. Kaviar af Tunfiskrogn Jfcc. 

botch [bat/] Hsevelse, Svulst (F* Svul); Flik, Lap c; 
Fuskeri, Makvserk, Makkeri, forfusket Arbejde, Fusk n. 
botch [bat/] vt befsenge med Svulster; bede, flikke, 
lappe (paa); sammenmakke; forfuske, forkludre. botcher 
Fusker; Skoflikker; Lappeskomager ; Lappeskraedder c. 

bot-fly ['b&tflai] ent Brems, Bremse; is. Hestebremsc: 
(Estrus equi [breeze-fly]. 

both [bo u b] begge, poet baade; both . . . and. . . baade 
. . . og . . . ; . seem (to be) plenty p. begge Dele synes 
der at vaere rig Tilgang ; the happiest time of . their 
[i (deres) begges] lives; on _ our parts fra vores beg- 
ges Side ; . of n>hom, who . of them som (el. hvilke) 
begge . . .; we > (of us) vi begge. 

bother ['baSa] vi gore Knuder (el. Vr0vl, Vidtl0ftig- 
heder, Ophaevelser). bother vt plage; . himself plage sig; fange Griller, skabe sig alskens (m0rke) Tanker; - 
it! F saa for (*ogs. til) Pokker! _ parents! ogs. gid 
Fanden havde Forseldre ! Skidt med Forseldre ! _ [drsebe, 
*forgive] him with talking, bother F Plageri n, Vidtlef- 
tigheder pi, Ophaevelser pi, F*ogs. Plunder n; be in a 
- have meget travlt, *have det meget travlt, vaere op- 
kavet. botheration [baSa're'Jan] p Vr0vl, ogs. *Plageri 
n; Vaande; Travlhed, *ogs. Opkavethed c; - to it! se 
saa (for (*ogs. til) Pokker) ! bother-headed dum, klodset; 
I am awfully . how to [dum (el. klodset) t. at] manage 
some correspondence. 

bothle, bothy ['bapi] sc & ir Hytte, *ogs. Stue c, is. 
til mandligt Tyende ; black _ Smugbrsenderi n\ ~ system 
Kasernesystem, det skotske System at bygge Kaserner 
i forskellige Bydele t. Brug f. enlige Folk. 

Bothnia ['babnia] Botten n ; the Gulf of ~ Den bot- 
niske Bugt, Bottenhavet. 

Bothwell ['baSwel, 'bap-] s. 

botry- [batri-], i smss. Drueklase-. botryoid(al) ['ba- 
trioid, batri'oidl] klaseformig. 

bottee ['bati' ?] Pandemasrke n, hos nogle indiske 
Sekterere. 

bottine ['bati'n] Halvst0vle c [half -boot]. 

bot(t)s [bats] pi Orm c. Se bot! 

bottle ['batl] Flaske; Butelje c [two-pint ~] ; Blaek- 
hus n [ink -7; take to the . slaa sig paa (el. til) Flasken. 
bottle vt anbringe i Flaske(r), komme (el. fylde, 
hselde, F* ogs. have) p. Flasker; paaflaske, buteljere; 
~d beer aftappet 01; ~d snakes Orme p. Glas; - up his 
anger opsamle sin Vrede. bottle Bundt c, Knippe n 
[H0 of hay] : look for a needle in a ~ of hay; case 
Flaskefoder n; chart Stromkort, udarbejdet p. Grund- 
lag af Flaskesedler [bottle-papers]; ends Flaske-. 
skaar, *ogs. Flaskebrot; -gourd Flaskegrseskar : Cucur- 
bita lagenaria [calabash]; .head goo Vaagehval, 
(grenlandsk:) Tikagulik c: Balcena rostrata; holder 
(Boksers) Sekundaut, Medhjaelper (som holdt Vand- 
karaflfen); Hjaslpershjaelper; Brudekarl c; label Flaske- 
skilt n; -nose stor, klumpet Naese. Se bottlehead! 

nosed klumpnaeset, tyknseset; paper Flaskebrev n, 

Flaskeseddel c. Sml. bottle-chart! bottler Flaskefy Id er, 
Tapper ; Nedlsegger c ; a _ of anchovies, an anchovy - 
en Anschovisnedlsegger. bottle) screw Proptrsekker c git 
[corkscrew]; -.-sucker, top Flaskehsette, *Flaskesmok 

c; tray Flaskebakke c; wire Flasketraad. bottling 

(Paa)flaskning, (Af)tapning, Buteljering; Nedlaegning c; 
the above - is supplied to this theatre. 

bottom ['batem] Nederdel, nederste Del, nederste 
Ende; Bund; (Skibs)bund c; (Baads, Skibs) Hvselv; For- 
fang, *Forsyn, paa Fiskesn0re; Grundlag n, Grund; 
Bagdel, F Ende, Finale, Hale [sml. botty]; Dalstrsek- 
ning c ; fig Skib n, K01 c ; mere pi Skibe pi, Tonnage c; 
(Paryks) Nederdel, hamgende Del c; Fed n, Dukke, 
*ogs. Haspel, Haaspel c f [skein]; N0gle, *N0ste n f 
[ball]; fig Sejghed, Udholdenhed c. Se insurance! a 
cane-bottom et R0rssede; a full ~ en Allongeparyk; the 
_ one den underste, den nederste; Mosely Bottom 
Moselydalen ; ~ up or upward & med K01en ivejret; 
we found no _ & vi flk intet Lodskud; have no ~ ikke 
have Bund; vsere uudt0mmelig; at ~ underst; nederst; 
fig i Grunden, i sin Bund, i Hjertet; but at ~ [i Grun- 
den, i sit Hjerte] he was very angry; at the very ~ 
aller underst ; aller nederst ; the best is at the ~, koni- 
mer tilsidst; at the - of [nederst nede i] the street; at 
the - of the table v. nederste Bordende; at the very ~ 
of the second table laengst nede ved Euden af . . . ; he 
is at the - of it, at the _ of the mischief det er ham [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a-] hurt; [a] inner; bou 109 bou der staar bagved (det hele) ; get at the . of it komme 
tilbunds i Sagen; from . nedenfra, fra neden; appear 
in a full ~ optrsede i (el. med) Allongeparyk ; goods 
exported in Dutch ~s, i hollandske Skibe ; venture too 
much in one ~, paa en K01; a horse of good ~ en ud- 
holdende Hest; on his own ~ paa egen Haand; stand 
on his own ~ fig staa p. egne Ben ; get to the _ of it 
komme tilbunds i Sagen ; go to the ~ gaa tilbunds; 
send to the ~ saenke i Kvag, ogs. *sende tilbunds. Bot- 
tom s. En Person i Shakespeares Mids. N. Dr., Rend- 
ing i Lembkes Overs, bottom vt bunde, saette Bund(e) 
i, forsyne med Bund(e); fig basere, (grund)laegge, 
grunde; we doubt whether these have been ~ed on [ogs. 
om disse bunder i] sound principles; it would be diffi- 
cult to point out one [act] that is ~ed on anything 
like sound principle, bottom vi is. tage Bund; the pool 

suddenly deepens till the rail will not _; die Saenke 

c; glade Dalslette c; heat Undervarme; is. Drivhus- 

temperatur, kunstig Temperatur c i Drivhuse; land 

Daljord, Dal c, *ogs. Dallsende n. bottomless bund!0s; 
uudgrundelig ; the ~ pit Afgrunden, Afgrundsdybet. 
bottomry ['batamri] mere Bodmeri n- an advancer (or 
a lender) on ~ en Bodmerigiver ; a borrower on _ en 
Bodmerist, Bodmeritager. bottom-toko Bank pi (*Bank 
c & n) paa Enden. botty ['bati] Popo, ogs. *Hale, Finale, 
*Nale c, et Barnekammerord. botty ['bati] a prov N 
indbildsk, opblsest [conceited]; the frog that tried to 
look as big as an ox was a "botty" frog. 

boubie ['bu'bi] sc Fuks c, i Skoleklasse [booby]. 

bouchal [bu't/al] ir: ma _ min Ven! F* ogs. Ven 
<-nen) min! 

Boncicault [fr.; bu - si'ko u ] s. 

boudoir ['bu-dwa' 9 ; fr.] Boudoir n. 

bongh [bau] (st0rre) Gren c; pot ['baupat] (Blom- 
ster)buket c [bouquet, bowpot]. 

bought [ba-t] v kebte; k0bt. Af buy. 

boul [bul] sc B0jning; Hank c; come to the hand like 
the ~ o' a pint-stoup gaa som Fod i Hose. 

Bonlangerite [bu'landgarait] cont Boulangist c. Bou- 
langist ['bulandgistj Boulangist c; a boulangistisk. 

bonlder ['bo u lda] geol (st0rre) Rullesten [bowlder]. 

boule [bu-1] s, se buhl! 

boulevard ['bul(9)va -a ] Boulevard c. boulevard vt boule- 
vardere, anlaegge som (el. udlaegge til) Boulevard; >ed 
streets 1 , boulevardian [bul(9)'va' e djan] Boulevardier c. 

Boulogne [bu'lo u n] Boulogne n. 

bounce [bauns] vi springe, fare; dunke, dundre; F 
skryde, *ogs. kyte; dominere. bounce vt snyde, lure; 
amr fure, ogs. *jage, *ogs. skeie ud. bounce Spring, 
Hop; (tungt) Slag, Stod; f & amr Smeeld n, Eksplosion 
c; Praleri, Skryd n, Bravader pi, F* ogs. Kytw; Over- 
drivelse; Trusel; dr0j L0gn, *ogs. god Skr0ne c; that 
is a ./ den var dr0j! get the grand ~ amr si faa Fur 
(*Fyg); J don't value her resentment the ~ of a cracker, 
Goldsm. She stoops to conquer HI; you must strike the 
ball on the -. bounceable ['baunsabl] stortalende, F* 
ogs. kyten. bouncible undert. f. bounceable. bouncer 
stor Prygl, *ogs. svser Rusk, rigtig en Plug; Praler, 
Skryder, Skrydhals; Tyran; si Lurendrejer; dr0j L0gn 
(*ogs. Skr0ne); stor L0gnhals, *ogs. Skr0nemager; En c 
cller noget n som bar vadsket sig el. *som siger se op ! 

1 Man bar i Chicago saakaldte boulevarded streets, 
ved hvis Skjaeringspunkter der er anbragt Skilte med In- 
skriptioner som: Kun for Forn0ielseskj0rsel ingen 
Trafikkj0rsel tilladt . . . paa denne Boulevard*. N. Mgbl. 
1892. 329. the stone must be a ~. bouncing a bl. a. stortalende, 
(stor) skryd ende, pralende; stovt, gild, som bar vadsket 
sig, *ogs. som siger se op ! a ~ boy of four months old. 

bound [baund] s Graense; fig ogs. Skranke c. Is. i pi; 
break ~s bryde Skrankerne, gaa udenfor den tilladte 
Graense 1 ; his rage knew no ~s, ingen Graenser; set ~s 
to [Graenser f.] his ambition; go beyond [over, udover] 
all ~s; the sickness in the out-villages spread, the 
Basar was put out of ~s, stilledes udenfor det tilladte 
Omraade o: Basaren maatte ikke besoges; hold within 
~s holde indenfor Skranker el. Graenser. bound s Hop, 
Spring, Saet n; at a (or with one) ~ med et Hop, i 
(el. med) et Saet. bound vt begraense; _ Africa! naevn 
Afrikas Graenser! a district ~ed on the north [i Nord] 
by the Danube, bound vi hoppe, springe, bound a 
bestemt [til for, to ; til Hjemstedet home] ; paa Vejen, 
undervejs [til for, to ; fra from] ; where are you ~? F 
whither _? hvor skal De (el. agter De Dem) hen ? where 
., som Rubrik: Bestemmelsessted ; we were ~ [ogs. vi 
kom] from Jamaica; be _ on a picnic party, on the 
same errand skulle paa Skovtur (*Landtur), vaere 
ude i samme ^Erinde. bound v bandt; bundet. Af 
bind; I'll be _ F det kan jeg forsikre. boundary ['baun- 
dari] Graense c ; the boundaries of Sweden; - plan Be- 
graensningsflade c. bound-bailiff Sognefoged, *Lens- 
mand c. bounden ['baundan] bindende, forpligtende; 
skyldig; I consider it my ~ duty [som min Skyldighed, 
som min simple Pligt] to . . . bounder ['baunda] Hopper; 
si Kabriolet c, K0ret0j n. bounder si simpel Person, 
Sjofelist c. bounder, i smss: inward (outward) - Skib 
f. indgaaende (udgaaende Skib) n. beunding-stoue 
Graensesten, Skselsten; f Kugle c [marble]. 

bounteous ['bauntjas, -tfas] poet gavmild. bountiful 
['bauutif(u)l] gavmild, rundhaandet, velg0rende; over- 
fl0dig, rigelig; ~ supply; lady ~ Barmhjertighedsengel c. 
Egl. efter Lady Bountiful i Farquhars Komedie Beaux' 
Stratagem, bounty ['baunti] Gavmildhed; Barmhjertig- 
hed; Naadegave, Gave; Udf0rselspraemie [~ on exporta- 
tion], Indf0rselspraemie [~ on importation], Praemie c, til 
Industriens Ophjselp &c; Hvervepenge pi; Queen Anne's 
Bounty Dronning Annas Gave. Anna gav Afkald p. 
Tiende og F0rstegr0de t. Fordel f. fattige Praestekald. 
Sml. 'a certain charity', G. Eliot, Amos Barton V ! 
I positively will not live upon the ~ of [Gaver fra] 
Mrs. D.; live on the ~ of others, ogs. af andres Naade. 

boufuet ['bu-ke 1 , bu'ke 1 ] (Blomster)buket ; (Vins) 
Bouquet, Blomst; fig Duft c. 

Bonrbonist ['buabanist], Bourbonite [-nait] Bour- 
boni(s)t c. 

Bourchier ['buatjia, 'baut/a] s. 

bourgeois [bur'gwa 1 ] (fr.) Borger c; a borgerlig. bour- 
geois [ba -l dgois] typ Bourgeois, Burgis o. bourgeoisie 
[fr.] Bourgeoisie n, Borgerklasse c. 

bourgeon ['ba'dgan] vi slaa ud, knoppes [burgeon]. 

Bourke [ba*k] s. 

bourn [ba >9 n] poet Graense c; Maal n, hvortil der 
sigtes el. stiles; f & poet Aa, Baek c. bourne s, se 
bourn! Bourne [buan, ba >9 n] s. Bournemouth [ba >9 n- 
msb, 'buanmaub] s. 

bournous [ba-'nu's, -'nu'z] Burnus c [burnoose]. 

bouse [bu'z, bauz] vi, se boose! 

bout [baut] Omgang, Vending sc agr; Dyst, T0rn c, 
(Baske)tag; Drikkelag n; a ~ of dancing en Svingom; 

1 Mk. ogs. Christoffersen, Ravnekroksbilleder 98 : 
i den Alder, da Laengslerne pleier at komme, og Fan- 
tasien bryter Gar. [e'J hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [3] the; [\>] thin; [/] she; [g] measure; [n] sin^; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bou 110 bow we shall have no going to Scotland this -, [Gang] I 
fancy, bout r: - ship & gaa bovt. bout ad & prosp, 
forkortet af about. 

boute-selle ['bvrtsel] cav BouteseUe, Appel c, Signal 
* til Sadling. 

Boorerie ['btrvri] *. 

bOTlne ['bo"vain] a bovin, Hornkvfeg(s)-. 

borrll ['bovril] Bovril, Bovrils K0dekstrakt c, ogs. 
indeholdende pulveriseret K0d [fluid beef]. Efter Fa- 
brikantens en Edinburghers Navn. 

1. bow [bau] vt beje; udtrykke v. et Buk; ledsage 
med (el. under) Buk ; he ~ed his acknowledgments or 
thanks ban takkede m. et (dybt) Buk, ban bukkede t. 
Tak; the whole nation ~ed their necks to [b0jede Nakke 
f.J the worst kind of tyranny; the emissaries were ~ed 
in [blev forte ind under megen Bukken] by . . .; they 
~ed hint (themselves) out de fulgte ham bukkende ud 
(forlod bukkende Vserelset). 

2. bow [bau] vi bukke; b0je sig; b0je (el. bue) sig; 
with him I have not even a ~ing acquaintance, bar 
jeg ikke engang Hilsebekendtskab, er jeg ikke engang 
paa Hat; - [falde] down and worship; he had soon to 
_ before [b0je sig for] the storm; ~ to bukke for, hilse 
(paa); fig b0je sig for; - to her decision, the majority, 
his wishes. 

3. bow [bau] s Buk n\ & Boug, Bov, *Baug, paa 
Skib; Forende c, forreste Stsevnrum, *Fremskot n, i 
Baad. Som & Udtryk aim. the bows; & Pligthugger, 
forreste Roer c; make his _ to [g0re sit Buk f., bukke 
f.] the party; be towed -s under & skaere under; in -.' 
& Bov, *Baug! 

4. bow [bo u ] & & sp Bue [archer's ~]; ^ Bue; Bue- 
faring; Sadelbue [saddle.]; 10s S10jfe c ; arch Karnap n; 
throw out a - bygge et Karnap. 

5. bow [bo u ] vt b0je, krumme, F bukke; - a ribbon 
binde et Baand til (el. i) S10jfe; .ed shutters lukkede 
Lemme ("Lemrner) *. 

bow-and-quarter line & Echiquier c & n. 

Bow-bells [bo belz] Klokkerne i Bowkirken i Lon- 
don, som p. det naermeste danner Byens Centrum ; be 
born within sound of ~ vaere et aegte Londonerbarn . . . 
eller en aegte Londoner Hjemf0ding. 

bow-catcher ['boukat/a] si Favorit, Spytkr011e c [kiss- 
curl]. 

bow-chaser ['baut/etee] & Bovjagerkanon c. 

Bow-Chnrch [bo tja-t/]. Se u. Bow-bells! 

Ftow-compasscN ['bokAmpasiz] Stillepasser, Buepasser c. 

Bowden [boMn] s. 

Bowdleh ['baudit/] s. 

Bowdler ['baudla] s. Is. omtales en Bowdler, der ud- 
rensede alt anst0deligt bos Shakespeare, bowdleriza- 
tion [baudlartaji'ze'/an] Forhutling c, af en Forfatter, 
efter Bowdlers Maade. bowdlerize ['baudlaraiz] vt reuse, 
forhutle; a Shakespeare ~d en Shakespeareudgave 
renset af (eller a la) Bowdler. 

bowel ['bautl] s Indvold c. Is. i pi; the .s of the 
earth, ogs. Jordens Indre n; how are the ~s? bar De 
Aabning (el. Aflf0ring)? have -s have Hjerte i Livet, 
have Hjertelag; have Mod i Brystet; he has no [ikke] 
- or no -s of compassion; move the ~s bevirke Af- 
f0ring. bowel vt udtage Indvoldene af. 

Bowen ['bo"an] s. 

bower ['baua] B0jer c; & Krananker n; best (small) 

1 Dette Udtryk forekommer paa 8 Steder i M. De- 
lands Roman John Ward, Preacher. ~ st0rste (mindste) Krananker. bower 1 ['baua] amr 
Fil c, i Euchre, bower ['baua] L0vhytte, L0vsal c, 
Lysthus; Bur, Boudoir n [boudoir]; _ of bliss Lyk- 
salighedsbur, i Spensers Faery Queen II, Acrasias for- 
tryllede Bolig, som 0delagdes af Sir Guyon. 

boweric ['bauarik] hind Br0nd c, med Trappened- 
gang. 

bow-grace ['baugrete] ^ Ishud c af gam melt Tov- 
vserk. 

bow-hand ['bo u hand] Buehaand, venstre Haand, v. 
Bueskydning; J^ h0jre Haand. 

bowieknife ['boinaif] amr Tollekniv. 

bowing ['bo u irj] ^ Buefaringc. bow|instrament Stryge- 
instrument; knot 10s S10jfe c [4. bow]. 

bowl [bo u l] Bolle, Sp01kum; Kumme, *ogs. Kum; Terrin 
c; Skeblad; Pibehoved n. bowl [bol] Bossel, Bold, ogs. 
*Kugle, *Bal c; they who play at -s may (or must) 
meet with rubbers med i Legen, med af Stegen. bowl 
vt rulle, trille ; slaa, i Cricket ; - out slaa . . . ud af 
Spillet, kaste ud; fig ssette . . . ud af Spillet; fortrgenge; 
opdage, fange, fakke, knibe; one young chap I ~ed out 
[kneb jeg] not long ago; - over slaa til Jorden; ned- 
Isegge, fselde, is. i Jseger-sZ; if a customer is struck 
with the showroom, she is less likely to be ~ed over by 
[gaa bagover p. Grund af] the prices, bowl vt slaa 
Bold, *slaa Bal ; slaa, is. i Cricket; rulle, trille ; - well, 
ogs. sse tte Kuglen godt an; the carriage ~ed along; 
next day they were in the trade winds, ~ing merrily 
along. 

bowlder ['bo u lda] geol (st0rre) Rullesten, Vandreblok 
c ; and for each . [Kampesten] on his estate Scott had 
a legend or a ditty. 

bow-legged ['bolegd] hjulbenet, *hjulbent. 

bowler [bol9] (Bold)spiller, (Cricket)spiller, Spillende, 
Deltager; Crickethue c. 

Bowles [bo u lz] s. 

bowlful ['bowlful] Bolle, Sp01kum c (fuld); a of 
water. 

bowline ['bo u lain] ^ Buline c; stand on a - sejle 
under Bulinen, sejle bidevind; - knot Pselestik n. 

bowling ['bolirj] (Kugle)spil; is. (Bold)spil; (Kegle)- 
spil; (Cricket)spil ; Spil n med ekscentriske Kugler. 
bowling J> Buline c [bowline]; alley (Kegle)bane, 
Boldplads c, &c; green Gr0nning (*Gnesvold) c, til 
Boldspil, &c; knot & Pselestikn; -.path, se alley! 

bowman ['bom<Xn] Bueskytte, *Bueskytter c [archer]. 
bowman ['baum#n] ^ Pligthugger c. 

bow-net f'bo u net] Tene, ogs. *Ruse, *Teine c. 

bow-oar ['baua' 8 ] forreste Aare; Pligthugger, forreste 
Roer c. 

bow-pen ['bo u pen] Ridsefjer c. 

howl piece ['baupi s] Bovjagerkanon c; port Bov- 
port, Ladeport (*Lasteport) c forud. 

bow-pot ['baupat] Buket c; "...we have made her 
a ~". "Say a bouquet, sister Jemima, 'tis more genteel." 
Thackeray, Vanity Fair. 8ml. bough-pot! 

Bowring ['baurirj] 8. 

Bowrjr ['bauri] s. Is. om en berygtet Gade i den 0st- 
lige Del af New York. 

bow-saw ['bo u sa - ] Buesav, *Buesag. 

bowse [bu-z, bauz] vi pokulere, bsegre, svire; J> bavse, 
hive [boose, bouse]. 

1 In the game of Euchre the name of the two 
highest cards the knave of trumps and the knave 
of the same colour, called right and left bower re- 
spectively. J. A. H. Murray. [a- i- ir] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse, [ft] hat; [ft-] fall; [ft] hot; [A] hwt; [a'] hwrt; [a] inner; bow 111 bra bow-shot ['bo u /at] Bueskud n; bibl Bueskuds Afstand c. 

bowsprit ['bowsprit] Bovspryd . 

Bow Street ['bo u strrt] Bowstreet c & n, en Gade i 
London, tidligere Soedet for Politiets Hovedkontor og 
sserlig f. det hemmelige Politi. Svarende t. det nu- 
vserende Scotland Yard; officer, runner Opdagel- 
sesbetjent, Opdager, Detektiv c. Nu detective. 

bow | string ['bo u strirj] Buestrseng; vt strangulere, v. 

Buestrseng; sweeps pi stor Buepasser c; window 

Buevindue; Karnapvindue (rundt, og bygget belt op fra 
Jorden). 

bow-wow! ['bau'wau] int (& s) Vowov, *Vauvau (n); 
Vov, *Vau c, Barneord f. Hund; - word lydbetegnende 
Ord. Max Muller. 

bowyer ['bo u ja] f Bueskytte, *Bueskytter c. Bowyer 
['boJ9] s. 

Box [baks] s ; ~ and Cox, de to Hovedpersoner i John 
M. Mortons Farce af samme Navn. box [baks] s $( 
Buksbom: Buxus; ^Eske (*p ogs. Ask) c, Skrin n, *ogs. 
Tine, L0b; Kasse c; afdelt Rum; Kabinet, f. Eks. paa 
Restavrant; Aflukke; Spiltov, *Spiltaug, Spilt n, i 
Staid; theat Loge; (Kuske)buk c, Kuskessede n [coach- 
box]; B0sning, *B0ssing c, i Nav [bush, bushing]; mech 
Taplager n [journal-box]; hunting (or shooting) ~ 
Skydehus, Jagthus n; a Christmas _ en Juleklap; 
housemaid's ~ Knivkasse c; a sailor's _ en Skibskiste; 
we are all in the same ~ F i samme Kasus, i samme 
Kategori; be in the wrong . F gaa fejl i Byen, ogs. 
*tage rent fejl, vsere ganske p. Vildspor. box [baks] : 
a . on the ear en Vinge, ogs. *en (el. et) Orefigen, en 
paa (*under) 0ret, *ogs. en Fig. box vi bakses, bokses, 
*boxe; . it \ gere Lykke hos (el. tiltale) Logernes 
Publikum ; the rants of Byron's ryvning plays would 
have pitted it, ~ed it, and galleried it with those of 
any Bayes or Bilboa, Macaulay; go ~ing gaa omkring 
og 0nske glsedelig Jul som forhen Svende hos deres 
(*sine) Mestre, for at faa en Drikkeskilling ; . off & 
bakke om. box [baks] vt Isegge i ^Eske(r), laegge i 
Kasse(r); jur deponere i Retten, om Dokument [lodge 
a document in a law court] ; tilpasse n0je, indlaske; 
& omsejle; - the compass & laese Kompasset rundt; 
can you - the compass? kan du Kompasset? _ his 
ears give ham paa (*en under) 0ret, *ogs. fige ham 
(op); - a tree bore et Tree, for at faa Saften; . the 
watch kantre Vsegterhuset (og Vsegtereii); . in inde- 
slutte ; the path was a very good one, though ~ed in 
on all sides by grass; bed Skabseng; board Kasse- 
Brset, *-Bordw; compass Boussole c. boxen ['baksan] 
a Buksbom-, Buksboms-; buksbomagtig. boxer ['b&ksaj 
Bakser, ogs. *Bokser, Nseveksemper c. box | haul ['b&ks- 
ha-1] vt & bakke for, til Affald; ..hauling & Ombak- 
ning c. boxing ['baksirj] sp Baksen, ogs. *Boksning, 
Nsevekamp c; day anden Juledag; ..night anden 
Juledags Aften. boxjiron Strygejsern (m. Bolt), Bolte- 

jsern; keeper Logeaabner, Kontroll0r c; keeperess 

Logeaabnerske, Ouvreusec; ottoman Puf c; oysters 

amr Daase0sters, store Stege0sters; plaiting Modfolder 

jtf; stew stegte 0sters pi. Sml. box-oysters! tree 

Buksbom c: Buxus; wallah hind egl. ^Eskemand, 
Kassemand c : Bud n (med Varer, fra K0bmand); wood 
Buksbom c. 

boy [boi] Dreng, *Gut c; when I was a - da jeg var 
Dreng (*Gut), som Dreng (*Gut); I have been timid 
from a ~, fra jeg var Dreug (*Gut). 

boyar [b&'ja^, 'boia] Bojar c, h0j Rigsembedsmand, 
fordum i Rusland. 

Boycott ['boikat] s. Is. nsevnes en Kaptajn Boycott, der i 1880 var Godsbestyrer v. Ballinrobe (Mayo, Irland). 
Da Befolkningen afbr0d enhver Forbindelse med ham, 
maatte han nedlsegge sin Stilling og forlade Godset. 
boycott ['boikat] Boycotting, Banssettelse c; Boycott, 
Ban w; a similar ~ has been applied to the doctor 
Doktoren er bleven sat i et lignende Ban, p. en lig- 
nende Maade er Doktoren bleven boycottet ; the ~ was 
removed Bannet hsevedes. boycott ['boikat] vt boycotte, 
ssette i (Befolkningens, Foreningens, Kammeraternes, 
Samfundets &c) Ban, holde sig borte fra. 

boydom f'boidam] Drenge(*Gutte)vsesen n. boyhood 
['boihud] Drengealder n, Drengeaar pi, ogs. *Barndoru, 
*Guttealder c, GutteaarpZ; from _ fra Drengeaarene, ogs. 
*fra Barnsb6n, *fra Gutteaarene. boyish ['boiij] Drenge-, 
drengeagtig, *Gutte-, gutteagtig; om Pige: drengeagtig, 
*gutteagtig, F guttet. 

Boz [baz]. En Fordrejelse af Moses. Et Maerke, hvor- 
under Charles Dickens skrev sine Sketches of Life and 
Character i The Morning Chronicle. 

Bozzy ['bazi]. Et Kselenavn f. James Boswell, Dr. 
Johnsons Biograf t 1795. 

Brabant [bra'bant, -'ba - nt] Brabant n. Brabantine 
[bra'bantin, -'ba'ntin] brabantsk. 

brabble ['brabl] Ksevl, Mudder, F* ogs. Kjangl n. 
brabble ['brabl] vi ksevles, ogs. *ksevle, F* kjangle; 
brabbling curs never want sore ears bidske Hunde (el. 
gale Katte) faar revet Skind. 

braccate ['brakeit] a, med fjerklsedt Mellemfod. 

brace [brete] St0tte; Taabjselke c; Baand, Bind, Bselte 
n; typ Parentes, Klamme, Accolade c. Sml. brackets! 
sp Par n, af Vildt, af Fisk, af Pistoler ; (Vogn)rem; 
Haengerem; ^ Bras; Borsvingel, *Borsveiv [breast .]; fig 
Spaendkraft, Spsending; min Haangebsenk c [pit-mouth]; 
pi ogs. Bukseseler; pi ogs. Rorl0kkerpZ [rudder-braces]; 
pi ogs. Spasnderem c, paa Tromme; two . to Par; a _ 
and a half tre Stykker; ogs. et Kobbel p. tre. brace 
[bre 5 s] vt forst0tte, is. med Bjselkeankere; binde; spsende, 
stramme; styrke, om Nerverne &c; J> brase; - about 
& brase om; comeback, ~d [styrke t] in body and mind 
by your vacation, eh? ~ his feet against stemme F0d- 
derne imod, F* S S - tage Spsendetag i . . .; abandoned 
his easy attitude, and seemed to ~ himself up for 
[anspsende sig til, F stramme sig op til] a trying en- 
counter; _ sharp up & skterpe; ..button Seleknap. 
bracelet ['brevet] Armbaand n. bracer ['bretea] is. 
Bind, Bselte n, Sele c. 

brach [brat/] sp Taevehund, ogs. *Tispe c. Sh. 

brachial ['brakjal, 'breikjal] brakial, Arm-; armlig- 
nende. 

brachy- [braki-], som Smstgslcd : kort-. brachycepha- 
lous [braki'sefalasj brachykefal, korthovedet. brmchylogy 
[bra'kiladgi] rhet Brachylogi, fyndig Korthed c. 

bracing ['breisin] nervestyrkende; s <f, Erase; hands 
by, after .s and bowlings! staa klar v. Agterbraser og 
Buliner ! 

bracken ['brakn, 'brakin] ^ 0rnebregne, *Eiustape, 
Kjelg c: Pteris aquilina. Ogs. lady .. 

bracket ['brakit] arch Konsol c; J, kort Krumtemmer 
n; lille (*liden) vaegfast Bsenk; art Rapertvaeg c; -s typ 
Parentes c [round ~s], Klammer pi [square ~s], Acco- 
lade c, Tegnet j eller |; inclose (or place) within ~s 
ssette i Parentes &c. bracket vt underst0tte ved Kon- 
sol(er); forsyne med Konsol(er); ssette i Parentes &c, 
indklamre &c; stille (el. ssette) i Accolade, sammen- 
parre, sammenstille; the names Smith & Jones are ~ed 
(together) as candidates; Mr. C. P. Sanger, ~ed second [e] hate; [o] so; [all J; [au] out; [S] the; [p] thin; [J] she; [*,] measure; [n] sin0; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bra 112 bra wrangler, w . . .; dock Taffelur. bracketing is. Kon- 
solrwkke c. bracket-system art Gafifelskydning c, en 
Slags Indskydning, mods. Gruppeskydning. 

brackish ['braki/J brak, halvfersk. 

brad [brad] Skopind af Joern, ogs. *(Jaern)plug, *Nub, 
Nud; i Dykker(s) c; ~s si Gryn pi: Penge pi; -awl 
Spidsbor n (*c); Stenker, Soenkkolb c. 

Bradford ['bradfad] s. Bradlaugh ['bradla ] s. Brad- 
ley ['bradli] s. Bradshaw ['brad/a ] s. Is. _ som Ud- 
giver af Jrcmbane(rejse)ruter (Railway Guide); a ~ en 
Bradshaw, en Samling af Jsernbaneruter. 

Bradwardine ['bradwddln]. Is. Rose ~, Datter af 
Baron Bradwardine og Heltinden i Scotts Waverley. 

brae [bre 1 ] sc Bakke c, Bakkehseld n [bray], 

brag [brag] vi skryde, skraeppe, prale, brovte, F* ogs. 
kyte [af of}, brag [brag] Skryderi, Praleri n, Skryden, 
Skneppen c, F* ogs. Kyt n; Scherwenzel c, Slags Kort- 
spil. braggadocio [braga'do u jjo u ] s Skryd, Praleri n, 
Bravader pi, Brovterier pi. braggart ['bragat], bragger 
['bragf>] (Stor)skryder, Brovter, Storpraler, Pralhals, 
*ogs. Skrydhals c. 

Brahma ['bra'mo] hind myth Brama, Skaberen. 
Brahma ['bra'mo] geog Birma n. Almindelig Burma. 
Se ogs. Brahmapootra! Brahma ['bra'ma] Brahma c, 
is. som Navn p. en eng. Fabrikant; Brahmanegle, t. 
Brahmalaas; _ lock, ogs. brahraaisk Laas, en Slags Sik- 
kerhedslaas; Js press (en Art) hydravlisk Presse. Brah- 
man ['bra'mon] Braman, Bramin c. brahmanism ['bra 1 - 
monizm] Bramanisme c. Brahmapootra [bra'ma'putra] 
Bramaputra-Hone c; -Hans pi. Ofte forkortet Brahma. 
Brahmin ['bra'minj. Se Brahman! 

braid [bre ! d] a sc bred [broad]; fig droj, plump, vel 
frl. braid [bre'd] vt flette; sno; besy (el. bessette) med 
Snore; a ~ed coat en Snorefrakke; ~ed lights flettede 
Fyrstikker; - [tillavej starch; a ~ed swrtout ^ en 
Begesche. braid Snor, is. Frakkesnor c. braiding Flet- 
ning c; Fletninger pi ; Snore pi, Snorebessetning c. 

brail [breU] J, Givtov (til Skonnertsejl), Gaffelgivtov, 
*Givtaug n (til Sneiseil). brail vt: . up opgive 
(Gaffelsejl). 

brain [bre'n] Hjerne c; is. pi Hoved n, Begavelse c, 
F Omlob n i Hovedet; he has ~s ban bar Hoved, der 
er Hoved p. ham; the .s [Hjernen] are used to throw 
in as a ground bait; men of ~s gode Hoveder, Be- 
gavelser; he has France on the ~ ban er Galloman; 
send one with ~s in his head [m. Omleb i Hovedet] 
down tonight ! brain vt is. slaa Hjernen itu (el. indslaa 
Hjernen) paa; fe?er Hjernebeteendelse c. brainless 

enfoldig; aandles. brain [pan si Skalle c; pulp Hjerne-. 

marv c; sick ikke rigtig i Hovedet, * F tullet; flygtig, 

tankeles; stone Hjernekoral c: Caryophyllia; work 

Tankearbejde, Aandsarbejde; worker En c der arbejder 
med Hjernen. 

braise [bre'z] vt lave (el. koge) a la braise, koge 
under et Laag, hvis Hulning er fyldt med Gleder, 
medens K0det er omgivet af Skinkestykker, Gr0nsager 
Ac. braise Jf sc Rudskalle, *Mort c : Cyprinus rutilus 
[roach], bruiser ['bre'za] Gryde (el. Pande) c til Kog- 
ning a la braise. 

brait [bre 1 !] usleben Diamant c. 

braize. Se braise & breeze [Kulstev] ! 
brake [bre'k] $ 0rnebregne, *Einstape c [bracken]; 
Bregnekrat; Krat n, Tykning, *ogs. Kjerre, undert. ogs. 
Krampe c; canebrake R0rtykning c; the gelid -s of 
brown oar-weeds, brake H0r-Bryde, -Brage, *Linbraak 
c (pi -Brseker pZ); ^Itetrug, *Eltetraug w; Trense c, 
ekarpt Bidsel n; Bremse, p. Vogn Ace; agr Brakharv [break-harrow]; Skolevogn, Tsemmervogn c. brake vt 
brage, ogs. *bryde [H0r, *Lln flax}; bremse; carriage 
railw Passagerstoppevogn, C. F. Vogn; man, brakes- 
man Bremser, Bremsevogter c. brakeran Bremsevogn, 
*Brsekvogn. braky ['bre^i] bregnebevokset ; fuld af 
Krat, *ogs. kjerret. 

bramble ['brambl] Klynger, ogs. *Tj0rn, Torn <med 
Barktorne), *Klunger c: Rubus; Brombfer, *Bj0rnebser 
n: R. fruticosus; he sat on -s [paa Naale] until . . . 
bramble ['brambl] %> Kvseker(finke), norsk Bogfinke, 
*Bjergflnke c: Fringilla montifringula ; .bush Torne- 
krat n; ^flnch 3t Kvteker, *Bjergflnke c. Se bramble! 
net Fuglenet. brambly ['brambli] tornebevokset. 

Bramin ['bra'min] Bramiu, Braman c. bramiuical 
[bra -l minikl] braminsk, bramansk. braminism ['bra'mi- 
nizm] Bramanisme c. 

bran [bran] Saad n, ogs. *Saader pi, Saaer pi, Klid 
pi, KliderpZ (*Klid n & c), *Skrsede n. Bran [bran]. Is. 
som Navn p. Fingals Hund; if not , it is ~ f s brother 
0: om ikke den segte Vare, saa dog noget lige saa godt. 

branch [bra-n/] Gren; Arm, Gren, *ogs. Kvisle, af 
Elv; Bjaelke, Stang, paa Bidsel; Afdeling, Branche; Di- 
sciplin c, Fag, Lserefag n [~ of knowledge, of learning]; 
mere &c Afdeling, Filial [~ association; ~ house], Filial 
c, Afdelingskontor ; & Lodspatent n; the ~es [Fag] 
required to be taught; the three ~es of legislature de 
tre Rigsstsender. branch vi skyde Grene; grene (el. for- 
grene, udgrene) sig, grene ud / off or out]; when I 
~ed off [tog (el. b0jede) af] homeward, . . .; the case ~ed 
out into [forgrenede sig til] several distinct lawsuits. 
brancher ['bra'n/e] Grenudskyder; uflyg (el. netop flyve- 

dygtig) H0g c. branchjestablishment, house Filial, 

Afdeling c, Afdelingskontor n. 

branchiae ['brarjkii'] pi Brankier, Gseller pi. 

branchings ['bra-n/ines] Forgrening c. branching 
gren(e)skydende ; forgrenet; far associations vidtfor- 
grenede Samfund el. Sammenslutninger. branching s 
Forgrening c. 

branchiopoda [braqki'apode] pi Brankiopoder, gselle- 
f0ddede. 

branchless gren(e)10s. branchjline Sidelinie, For- 
greningslinie, is. railw [ of rail]; Sidebane c; ,_offtce 

Afdelingskontor; pilot fast (el. speciel) Lods c; pipe 

R0rforgrening, Afstikker c ; post-office Postekspedition 

c. branchy ['bra'nJTj grenet. 

brancorn ['branka'fn] $ Kul-Aks n & pi : Ustilago 
segetum. 

brand [brand] Brand [firebrand]; poet Brand, Svaerd- 
klinge c; ^ Kul-Aks n & pi [brancorn] ; jur Brsende- 
mserke; mere indbrfendt Maerke, *ogs. Sviemerke; mere 
Mserke, Stempel ; Mrerke n, Kvalitet, Sort c ; ale of a 
certain ~; tobaccoes of the best ~s. brand vt brsende 
Mserke i el. paa; til Straf : braendemserke / with in- 
famy]; mere mterke, stemple, m. Varen til Obj; ind- 
brsende, (ind)stemple, m. Stemplet til Obj. brander 
['brande] Mserker; sc (Stege)rist c; vt sc riste. brand- 
goose Bramgaas, svensk Gaas, *Fjeldgaas: Bernicla 
leucopsis. branding is. Brsendemserkning; Mserkning, 

Stempling c; iron Brsendejsern. brand-iron Brtende- 

jsern n; Brandfod c. brandish ['brandi/] vt svinge, om 
Vaaben. brandish Sving n. 

brandling ['brandlirj] r0d (og stribet) Maddike (*Mark), 
til Fiskeri; prov lille (*liden) Laks, Laksunge c 
[samlet]. 

brand-new f'brandnju 1 ] F flunkende (el. splinter) ny, 
*ogs. spilder (el. spildrende) ny. 

brandy ['brandi] (Drue)brsendevin; (Korn)brffindevin n; [& i- u-] osv. lan.-?e som i for, feel, fool; V*>a] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] httt; [9-] hurt; [aj inner; bra 113 bre Konjak c [French ]; pi F Drammeglas [ glasses]; 
. is Latin for fish fig Fisken skal svemme! *Plsken 
sv0mme! brandy vt blande m. Konjak; behandle i (el. 
med) Konjak ; sylte [Frugt fruit] ; _ his coffee ssette en 

Spids p. Kaffen; and-water Grog c; bottle is. 

Konjakflaske; ^ Aakoneblad n, gul Aakande, *Aborre- 
blomst, gul Vassblom c : Nuphar luteum; fruit syltet 
Frugt; pawnee anglo-hind Grog c. 

bran-gruel Klidvand n. 

Brangtons ['brarjtanz]: the ~ Damerne Brangton, nogle 
ondskabsfulde, misundelige og simple Fruentimmer i 
Prk. Burneys Roman Evelina. 

brank [brarjk] ^ prov Tarre, ogs. *Boghvede: Fago- 
pyrum eseulentum [buckwheat]; Mundknevl c, for 
skaendesyg Kvinde. 

brankursine [brarjk 'a 'sin] ^ Akant, Bj0rneklo c. 

bran-new ['brannju'] a, se brand-new! 

branny ['brani] klidet, klidagtig. 

brant [brant] s, se brand-goose! fox Brandrsev, 
Brunrsev: Vulpes alopex; goose, se brand-goose! 

Brasenose [bre ! zno u z] s Brasenose n, Navn p. et Kol- 
legium i Oxford. 

brash [bra/] a prov & amr sk0r [brittle]; ubesindig, 
overilet [rash]; ~ ice, radishes, timber, twigs, vegetables, 
wood, brash [bra/] s Udslset n, is. hos B0rn prov 
[rash]; pludselig Opdagelse prov; Bragen c, Brag n; 
afhugne (el. affaldne) Grene pi, Kap, Afkap n prov; 
Klippestykker pi, under Alluvialdannelser; Sjap-Is, sk0r 
Is; Kvadder n, ogs.* Issjap, *ogs. Iss0rpe c / ice], 
Sml. brush-ice! Sml. water-brash! 

brasier s, se brasier! 

brass [bra's] (ukogt) Kis, p. Java; (afskallet) Ris c, i 
Ostindien. brass [bra's] (kobberblandet) Malm c; Mes- 
sing c & n, *Messing c [yellow ~] ; Bronse, Bronze c; 
Kobber n [red ~] ; fig F Frsekhed, frsek Pande c; the 
_ p M0nten c, M0ntsorterue pi, Moneterne pi, *Mynten 
c, Myntsorterne pi. Sml. addle! ~es ogs. Messing-T0j 
n; -Instrum enter pi, BlikinstrumenterpZ, om Personerne 
ogs. Blikblsesere pi; Messingornamenter pi, a memorial 
_ [Mindetavle (af Messing)] erected to the memory of 
the late Canon L; borrow the _ for a drink; she gave 
us the ~; as bold as _ med den st0rste Frsekhed, *ogs. 
uden Genance. Brass [bra's] s. Is. Mr. Sampson ~, of 
Bevis Marks, en slyngelagtig Sagf0rer. Se Dickens' Old 
Curiosity Shop! brass) band Hornmusik c, Blikblsesere 
pi; battery Plademessing c & n (*c). 

brasse [bras] f Sandart, *Gj0rs c: Perca lucio- 
perca. 

brassets ['brasits] Hjelm c, Hovedpanser n. 

brassjfoil Messingfolie [Dutch gold]; gun Malm- 
kanon. brassiness Messingagtighed c. brass (leaf Mes- 
singfolie c [brass-foil]; visaged frsek. brassy ['bra-si] 
malmagtig, messingagtig; messingfarvet ; fig F freek; ~ 
looks frsek Mine c, frsek Pande c. 

brat [brat] orig vErmeforklsede n [pinafore]; p Unge 
c [child]. 

brattach ['bratak, sc -ax] sc Klsede; Mserke n, Fane c ; 
every man must repair to the - of his tribe. Scott. 

brattice ['bratis] Indbygning c, Plankevaerk n, f. Eks. 
omkring en Maskine. Ogs. brattice-work. 

brava! ['bra'va] int brava! bravado [bra've'do 11 , 
-'va'do u ] Bravade c, Bravader pi, Praleri n; forego his 
stikke Pibe i Ssek; only a bit of ~ ikke andet end en 
Trumf ; say so out of _ sige det for at prale, *ogs. paa 
Skryd; Dick had probably performed it out of ~, for at 
vise sig, F* ogs. for at vsere Kar. brave [bre*v] ksek, tap- 
per, hst gsev; udmserket, storartet; sk0n; she is ~ [svaer] in ribbons; they were ~ over it de holdt sig tappert; 
wasn't it _ of Nett to risk. ..? braye [bre^] tapper 
Mand; (is. blandt Vilde:) Kriger; Slagsbroder, *ogs. 
Slagskjsempe, Slaaskjsempe ; Vovehals c; our -s vore 
Tapre. brave vt trodse, byde . . . Trods ; _ [overstaa] 
dangers and hardships which; _ it out holde Konte- 
nancen. bravely ['breivli] ad keekt, tappert. bravery 
['bre^Cajri] Tapperhed; f Pynt, Puds, Stads c; women 
who can dress in silk and satin, and put on all man- 
ner of -. Besant, Ready-Money Mortiboy. bravo ['bra'- 
vo u l Bravo, Bandit, lejet Morder c; roughs and hired 
~s. braro! ['bra -l vo u ] int & s Bravo (n). bravura [bra'- 
'vu'ra] Bravur; J^ ogs. Bravurarie c. 

brawl [bra'l] hind Brawl n, blaa- og hvidstribet Bom- 
uldst0j. brawl [bra'l] vi skraale; klamres; suse, *ogs. 
dure, om Elv. brawl [bra'l] Skraal n; Larm c; Klam- 
meri n; Susen, *ogs. Dur c. brawler Skraaler; Traette- 
broder c. brawling a trsettekser; s Skraal; Klammeri n, 
Klammerier pi. 

brawn [bra-n] (Vild)svinek0d ) Galtek0dn; (Grise)sylte 
c; Muskelk0d, muskelf0rt Sted n; svsere Muskier pi, 
(is. Armens) Muskelkraft; fig Arm c. brawniness 
Muskelf0rhed ; fig Styrke c. brawny ['br&'ni] muskel- 
f0r, (muskel)stserk. 

braxy ['braksi] vet Bugl0b n; Tarmbetsendelse c, hos 
Faar. braxy a selvd0d, kreperet; - mutton. 

bray [bre 1 ] vt st0de, flnst0de [Droguerier drugs]; rive 
[Bogtrykkerfarve printer's ink] ; prov banke, prygle; 
though thou shouldst ~ him among wheat with a 
pestle, bibl. bray vt skralde [~ forth]; skryde. bray vi 
skralde, hst gjalde; skryde, om ^Esel. bray Skrald; 
Dr0n n; (^Esels) Skryd en c; the _ of the trumpet Trom- 
petens Skrald n, Gjalden c. bray Bakke c, Bakkehseld 
n, prov *ogs. Slade c [sc brae]; f Grses n som ligger i 
Skaare. bray hind afskallet Ris c. Bray [bre*] s: (the) 
vicar of - Prsesten i Bray o : en Vendekaabe, en Ja- 
broder, *ogs. en Jaberre, *en Medgaaer, et Msehse. 
Braybrooke ['breibruk]. Is. Baron ~, som i 1825 f0rste 
Gang udgav The Diary of Samuel Pepys. brayer 
['bre^] Skryder, som et^Esel; Farvest0der; Farveriver 
c. braying is. Skrydenc; Dr0n w; Susen, *ogs. Dur; 
Alarm c. 

braze [bre^] vt bronsere; lodde, v. Slaglod; beslaa 
m. Messing; fig forhserde; fig hserde, staalssette. brazen 
['bre^an] a Malm-, Messing-, Bronse-. Se brass! fig 
frsek, skam!0s, ublu; the ~ serpent Kobberslangen. 
brazen v: ~ it trodse, vsere frsek; _ it out fraskt blive 
ved (el. fastholde) sit, F hjselpe sig igennem ved Frsek- 
hed, nsegte frsekt; faced frsek, skam!0s. brazen ness 
Metalagtighed; Frsekhed, Skaml0shed c. brazier ['bre^a] 
G0rtler, Messingsmed ; Kobberslager c ; lille (*lidet) Kul- 
bsekken, Fyrfad n, Kulpande c. 

Brazil [bra'zil] Brasilien n\ ~ nut Paran0d, Juvian0d, 
brasiliansk Kastanje c, Fr0et af Bertholletia excelsa; 
be at [i] ~. brazil [bra'zil] Brasilietrse, Fernambuktrse 
n, F Fernambuk c: Ccesalpinia echinata [Brazil 
wood], braziletto [brazi'leto u ] Brasilettrse w, simplere 
Sorter R0dtrse. Brazilian [bra'ziljan] a brasiliansk; s 
Brasilianer c; the Emperor of the s. Brazils [bra'zilz] 
s: the ~ Brasilien n. 

breach [bri't/] Brud n\ art Bresche c; a - of confi- 
dence en Indiskretion ; a _ of discipline et Brud p. 
Disciplinen; a _ of faith et Brud p. Tro og Love ; a ~ 
of promise et L0fte(s)brud; brudt .35gteskabsl0fte w /"- of 
promise of marriage]; a ~ of trust en Misbrug af Ens 
Tillid, en Tillidsmisbrug ; make a . in ^ skyde 
Bresche i ; widen the ~ [Bruddet, K10ften] between the Ie] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [J>] thin; [/] she; [5] measure; [q] sin0; [o, a, e] osv. vaklende med [9]. bre 114 bre two countries; the . [Bruddet, K10flen] between the 
King and the people widened or grew wider and 
wider; a custom more honoured in the ~, than the 
observance (Sh., Hamlet) en Skik der snarere maa kal- 
des en Uskik, et Eksempel paa, hvad man ikke ber 
gere. breach vt skyde Bresche i. breachy ['bri t/i] 
som springer over Gaerderne, *ogs. som bryder Gard, 
gardhar, garhar. 

bread [bred] Br0d n. Sml. loaf! two ~s to (Portioner) 
Bred; earn (or make) his _ tjene sit Bred; he could 
scarcely earn . for [tjene Br0det til] his numerous 
family; make ~ bage Bred, abs bage; take the - out 
of his mouth tage ham Bredet af Munden. bread vt 
panere [crumb]; ~ed lamb-chops. 

Breadalbane [bred'alban, -'aOlban, -'a'ban] s. 

bread -ami-butter [bredn'bAta] Sm0rogbr0d, Sm0rre- 
br0d; p nedterftigt Ophold n, del n0dt0rftige ; a piece 
or slice of - et (Stykke) Sm0rogbr0d; a . miss en Back- 
fisch, *ogs. en Fremslsenge, joe en Styvingsjente. 
bread) barge <, Br0dbakke c; corn Br0dkorn; fruit 

Br0dfrugt; making (Br0d)bagning c; room Bred- 

kammer n, & ogs. Br0dk0je c; stnif Br0d-Stof, -Korn 
n, Kornvarer pi ; tax Br0dtakst c. 

breadth [bredj>] Bredde c. Se beam, length! the ~ of 
a hair en Haarsbred, et Haarsmon; five man's ~s fem 
Mandsbredder. 

bread | tree Br0d(frugt)trae : Artocarpus incisa; win- 
ner Fors0rger c; Underhold, Levebr0d n. 

1. break [bre { k] vt spraenge [et Tov a rope; en 
Laas a lock]; bryde [Jord ground; H0r, *Lin flax; en 
Forpligtelse an engagement]; s0nderbryde, knuse; 
slaa Hul i [Hovedet his head]; bryde, g0re Brud 
paa [et Lofte a promise; en Lov a law]; braekke [et 
Segl a seal; en Aksel a shaft], bryde [Seglet the seal]; 
afbryde, bryde [Stilheden thesilence], bryde [Tavs- 
heden silence]; nedbryde [Sundheden his health]; 
daempe [Faldet the fall]; skole, tilride, tilk0re, taemme, 
*skole, indride, indkj0re, taemme [en Hest a horse]; 
mere bringe til Fallit, ruinere; k as sere [en Officer a 
military officer; et Testament a will], Sml. broken! 
Se jest ! a butterfly (or flies, houseflies) on a (or the) 
wheel fig skyde Spurve m. Kanoner; _ ground bryde 
Jorden, begynde at grave el. at p!0je; ^ aabne L0be- 
gravene; fig forberede Sagen; ~ new ground fig bryde 
nyt Land, vaere banebrydende ; it is hard to . habits 
one has been eighteen hundred years accustomed to, 
at bryde med . . . gamle Vaner; he broke his head han 
slog ham (. . . sig) Hul i Hovedet; - [knuse] her 
heart; a horse never thoroughly broke, som aldrig er 
blevet ordentlig tilk0rt (*indkj0rt) &c; _ it gently to 
his father! sig det t. hans Fader, men p. en lempelig 
Maade! tal forsigtig t. hans Fader! - the news to him 
(lempelig) forberede ham p. Budskabet; . the way 
k0re (el. ride &c) afvejen, give halv Vej. Med Ad- 
verb ier: - down nedbryde, nedrive, F* rive; the 
Austrians broke down [af br0d, afkastede] the bridge 
behind them; the people were ready to . down the 
doors [rive D0rene ned] to get in; ~ in a horse skole 
(tilride, tilk0re, taemme) en Hest. *skole (indride, ind- 
kj0re, taemme) en Hest; . off an engagement hseve 
en Forbindelse, en Forlovelse; it off abs haeve For- 
bindelsen, F gre det forbi, slaa op [med with] ; _ 
over bryde, overtrade; _ over a rule bryde (el. g0re 
Brud paa) en Regel ; . over rule bryde p. Regelen el. 
Reglerne, g0re en Undtagelse; . through bryde [Tavs- 
heden thesilence; Overenskomsten the agreement]; bryde 
med [den forfejlede Politik the mistaken policy] ; bryde paa [en Grundsaetning a principle] ; ~ through his in- 
variable rule of never signing a photograph; _ to harness 
tilk0re, *indkj0re; _ to the saddle tilride, *indride; a 
fine American horse broke to the saddle en ... tilredet 
. . . Hest; . up bl. a. st0de, finstede, pulverisere; op- 
hugge [et Skib a ship] ; agr brakp!0je ; afbryde [en 
Samtale a conversation]; op!0se [et Hus, en Husholdning 
housekeeping, an establishment] ; hseve [Anlaegget the 
establishment]. 

2. break [breik] v refl: _ himself of a habit bryde 
med en Vane, vaenne (F laere) sig af med nt. 

3. break [bre'k] vi springe, briste, braekke, gaa af, 
gaa itu, *F gaa is0nder; braekke, bryde. om S0; bryde 
frem, om Lys, om Dagen; mere g0re Opbud, gaa 
Fallit, g0re (F spille) Bankerot, F spille op; fig gaa 
sin Oplesning im0de, vaere meget affaeldig el. betaenke- 
Hg syg- Forstserket: - up; the others broke [splittede 
sig (ad)] and ran; he, his health is -ing fast han gaar 
hurtig sin Oplesning im0de, han ligger p. det sidste; 
_ open revne, gaa istykker; the abscess broke der gik 
Hul p. Bylden; the bank is broke F Banken er gaaet 
overstyr; daylight, the day -s Dagen bryder frem; my 
heart was ~ing, vilde briste, var bristefserdigt ; who 
was crying as if her heart would -, vilde (el. skulde) 
briste; "before the rain ~s, holder op; the rains broke, 
ogs. Regntiden var tilende; Regntiden var begyndt; his 
voice is -ing hans Stemme er i Overgang, *han er i 
(Stemme)skiftingen. Med Adverbier & Praeposi- 
tioner: - away [is. rive sig 10s] from; - down briste 
(el. bryde, braekke, falde, ramie, styrte) sammen, styrte 
ind, styrte ned, F ramie ; gaa istykker, f. Eks. om en 
Vogn; sp braekke sammen, om Jagthund; fig forulykke, 
f. Eks. om et Banetog; fig slaa Klik, klikke, svigte, 
f. Eks. om Forsyningsvaesenet ; om Person is. bryde 
sammen, komme rent ud af det, gaa (reut) fra Kon- 
cepterne; he broke down, ogs. det gik istykker f. ham; 
he had broken down almost at the outset, ogs. det var 
gaaet (ham) gait, naesten i det samme han begyndte; 
my patience ~s down [brister, svigter, slaar Klik] some- 
times; the train for L has broken down, er forulykket; 
- forth bryde frem el. ud; from her moorings 
spraenge Fort0jningerne ; ~ in bryde ind; ~ in upon 
bryde (el. vaelte) ind over; tage Hul paa [sine Spare- 
penge his savings]- g0re Brud paa, bryde paa [en Regel 
a rule]; a light s in upon me der gaar et Lys op f. mig; 
~into bryde sig iud i, g0relndbrud i [etHus a house]; 
tage Hul paa [en Fempundsnote a five-pound note] ; 
_ into a [ssette i, *fatte] gallop; the house had been 
broken into der var gjort Indbrud (i Huset); - into a 
run tage til at 10be, slaa om i L0b, *ogs. ssette p. Sprang; 
^ into [bryde] the awkward silence; the glacier -sinto 
view, bliver (pludselig) synlig, ses ; - off, is. bryde med 
sin Forlovede, F S 0re det forbi; if he were to - off 
[bryde] with her; the wind ~s off & Vinden skraler 
[hauls forward]; ~ out bryde ud [af Fsengslet of their 
prison]; bryde frem, f. Eks. om Sved ; fig komme til 
Udbrud; the perspiration broke out on his forehead; ~ 
through falde (el. gaa) igennem [Isen the ice] ; where 
thieves do not ~ through, nor [bryder ind og] steal; ~ 
up is. op!0se sig; gaa sin Opl0sning im0de, vaere meget 
affaeldig; gaa op, om Is; ~ing up, om Is: i Opbrud; 
om Person: affseldig; the party broke up Selskabet 
br0d op; when does school up? naar slutter Skolen 
[Skoleterminen] ? the society broke up Selskabet op!0ste 
sig, F gik ind ; the wreck will ~ up [gaa istykker, 
blive slaaet istykker] in the next storm; ~ [bryde] 
with him. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [9-] hurt; [Q] inner; bre 115 bre 4. break [brek] s Brud; Frembrud n; Afbrydelse c, 
i flere Tilff; Fremspring n [projection]; Afsats [a ~ in 
the deck]; typ Divis c, Delingstegn ; Ophold n, Stands- 
ning, F* Stans; opdyrket Straekning; Case; Skru c, 
Vrid n, forandret Retning, f. Eks. af Cricketkugle 
[twist]; bill &c Serie (af gode St0d & deraf f01gende 
Points); prov Masse, stor Klynge [a of folk, honey 
suckle, stars]; mere Konsignation, Sending c, Parti n 
[af Tekister of chests of tea]; the 'break' or oasis believed 
to exist in the interior of Greenland; a . [Aabning 
in the clouds, in the hedge; a in the horizon et lys 
Punkt, ogs. fig; a ~ [Afsats] in the wall; there was a 
_ in the weather der kom Vejrforandring; make a _ 
bryde ud (af Feengsel; af Rsekkerne; fra Linien el. Ret 
ningen); g0re en Afstikker; fig bryde (el. skille sig) ud 
the prisoner made a for liberty; I made a _ over 
[en Afstikker] here to tell you; make a ~ for it p 
bryde ud &c; at (or with) _ of day i Dagbrsekningen 
ved Daggry, ved Dagens Frembrud; at the ~ of June 
Begyndelsen (el. i de f0rste Dage) af Juni. 

5. break [breik] Bremse [brake]; Skolevogn, Tsem 
me(r)vogn; Charabancs c. 

breakable ['bre*kabl] brsekkelig. breakage ['br^kidg; 
mere Braekage c, Brsek, Brud n; free from ~ is. fri for 
Brud. break|bones <, F Fiske0rn, Flodorn c: Pandion 

haliaetus; down is. Sammenstyrtning; Ubrugelig- 

g0relse c, Havari, Uheld n, Skade; Tilintetgerelse, 
Undergang c; amr Kavallerichok n, vild Galopade; 
Negerdans c; a _ gang [Hjselpemandskab n] was soon 
on the spot; the ~ locomotive [Hjselpelokomotivet] sent 
from Boulogne also left the metals; dance a _; owing 
to the of [Havari paa, Skade paa, Uheld med] his 
cycles, breaker ['bre^ka] S0nderbryder, Knuser; & Op- 
hugger [ship-breaker]; Overtrseder; Tsemmer, Dress0r, 
Berider [horsebreaker] ; & Braads0 c, *ogs. Braat n; 
& pi ogs. Brsending c, Brsendinger pi, p Brsekninger 
pi; J> Vandanker n, til Baad; ~'s yard & Spaanhave c. 
breakfast ['brekfast] Frokost c; _ [Frokosten] is ready; 
~ cup Kontorkop; _ things Frokost-T0j, *-Stel n. 
breakfast ['brekfast] vi spise Frokost, joe *frokostere; 
_ on [nyde til Frokost] a cup of chocolate and a very 
small roll, breakfasting Frokostspisning c. break-harrow 
Brakharv. breaking is. Tilridning, *Indridning c. 
breaking-in Tsemning, Dressur, Skolering, Tilridning 
(*Indridning), Tilkering (*Indkj0ring) c. breaking-up 
Opbrud n. Sml. break up! the _ of the ice Isens Op- 
brud el. Opgang, Isl0sningen, Isgangen; _ dance Af- 
skedsbal, Slutningsbal n. break (man Bremse vogter c; 
_neck ['breiknek] halsbrsekkende ; at (a) , pace, speed; 
hurry them through Committee at ~ speed; _neck hals- 
brsekkende Sted; halsbraekkende Fald n; _out Udbrud 
n; on the ~ of the war; up Opl0sning c; a of a 
party into [et Partis Oplesning i] factions; _ party Af- 
skedsselskab ; Slutningsselskab ; ^water B01gebryder, 
Molo c. 

bream [bri m] Jt Brasen c : Abramis brama. bream 
[bri'm] vt & braende i Bunden [et Skib a vessel] . 

breast [brest] Bryst n ; the pleasure of giving ~, at 
give Bryst ; make a clean _ (of it) gaa t. Bekendelse; 
strike his _, is. slaa sig f. Brystet; sink sobbing on 
[til] his .; . to [mod] _; put [Isegge] the baby to the _. 
breast [brest] vt ssette (el. stemme) Brystet imod; fig 
ksekt m0de ; [stemme sig imod] the popular current; 
~ the waves stsevne (el. stemme sig imod) S0erne; 

band ^ (Lodhivers) Livline c ; beam & Listebjaelke, 

p. Forkant af Skans el. paa Agterkant af Bak ; fast 

Bryst-Fort0jning c, -Faaste n; -^glasses Patteglas; __hlgh brysth0j, ogs. ad i Brysth0jde; _hook is. Bovbaand 

n; pad Brystpude; pang ondartet Brystkrampe c: 
Angina pectoris; plate is. Brystharnisk, Kyrads n; 

plough Skuffejsern n, Skyffel c; rope Livline c 

[breast-band]; work Brystvsern n. 

breath [breb] Aande c; Aandedrag, Aandedrset n, F 
Pust c; Pust n, Luftning; Duft c; fig Mundsvejr n, 
fuldstsendig : idle _; he apologises the next _ [i nseste 
Aandedrset] to tell us that ...; it is the very of us, 
it is the of our nostrils det er en Livsbetingelse (el. 
en ren Velfserdssag) f. os; her ~ came fast hun aandede 
hurtig; draw his drage Aande, trsekke Vejret, F 
trsekke Luft; draw a deep (or long) ~ trsekke Vejret 
dybt ; draw his last _ drage sit sidste Suk ; I drew in 
deep _s, ogs. jeg aandede af fuldt Bryst; fetch his 
trsekke Vejret, *ogs. skyde (el. treekke) Pusten; faa Vejret 
( F* Pusten) igen; we all held our ~s vi holdt alle Aanden 
(is. F* Pusten); recover his _ faa Vejret igen; take ~ 
komme til Aande, F puste ud; give them time to take 
~, ogs. give dem (et) Pusterum; laugh and sob almost 
at a ~, naesten i samme Aandedrset ; pause (or stop) 
for _, for at drage Aande, for at puste ud, *ogs. puste 
i Bakken ; keep himself in ~ holde sig i Aande ; . . .? 
asked all in a , med een Mund ; out of _ aande!0s, 
forpustet; under his (ganske) sagte, sotto voce; with 
the same ~ i samme Aandedraet. breathe [bri'8] vi 
aande, trsekke Vejret, F* puste, trsekke Pusten; as 
well as any woman breathing, som nogen Kvinde i 
Verden; give him breathing time, give ham (et) Puste- 
rum ; I _ easier or more freely jeg aander friere ; I 
once more jeg aander atter frit; stop to ~ F* puste i 
Bakken. breathe vt aande, indaande [Luften the air]; 
indaande, meddele v. Aanden; henaande, hviske; ytre, 
udtale [et 0nske a wish] ; ytre, vise, Isegge for Dagen; 
lade puste ud [en Rest a horse]; aabne, vsekke [en 
Aare a vein] ; g0re forpustet, tage Vejret fra ; he was 
a little ~d by [forpustet af] the journey up; don't ~ it 
[ikke et Ord derom] to papa! he softly ~d [henaandede, 
hviskede] thy name; ~ [aande] vengeance; words 
scarcely ~d let henaandede Ord; _ out is. ytre, udtale. 
breather ['bri'Sa] Aander c, aandende Vsesen n; Ind- 
blseser; Beliver c. breathing ['bri'Sirj] Aande, Aanden; 
Luftning; fig Indblsesning ; (10nlig, stille) Higen; 
Motion c ; Lufthul n ; gr Aspiration ; the rough (soft) 
_ gr Spiritus asper (lenis); place Luft -Aabning c, 
Hul n; space, time Pusterum n. breathless 
i'breples] aande!0s; aandelas, forpustet; _ expectation 
aande!0s Forventning ; at a ~ pace med en Fart, som 
nsesten tager Vejret fra En. breathlessly ad aande- 
0st; forpustet; listen _ lytte under aande!0s Stilhed. 

breccia ['bret/a] Breccia, Breccie c, enStenart: skarp- 

kantede Brudstykker af andre Stenarter forbundne v. 

et kalk- el. kiselholdigt Bindemiddel. brecciated 

bret/ieHid] breccieagtig [Sten rock]; ~ agate Ruin- 

agat. 

breckan ['brekan] sc Bregne c [bracken, fern]. 

bred [bred] v avlede Ac; avlet Ac. Af breed. 

breech [bri't/] (Kroppens) Bagdel, (Tings) bageste 

Del c, Bagparti n; Bund c; (Kanons) Bundstykke n; 

Bugt, af Krumt0mmer; F Baglader c [Joader]; ~es 

brit/iz], ogs. Knsebukser; Bukser [nu trousers]; she (or 

he wife) wears the ~es fig det er Konen, som bar 

Bukserne paa. breech [bri(-)t/] vt if0re (el. klsede i) 

Bukser; art Isegge Brog paa; a child newly ~ed et Barn 

om lige (ogs. *netop) har faaet Bukser paa, joe en (*et) 

Buksetrold; _block ar^Kilec, Kilestykkew, (i de Bajjges 

kyts:) Skrue c. breeching ['bri t/irj] Strambuks /a ]; [e] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [S] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [rj] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

8* bre 116 bri Bagrem, *ogs. Bagole, Bagsele [crupper] ; art Brog c; 
_bolt Bolt t. Brogbejle. breech (loader Bagladevaaben 
n, F Bagladerc; loading Baglade-; rifleguns riflede 
Bagladekanoner; __pln art Svansskrue. 

breed [bri'd] vt avle; opdnette, opelske (*ogs. opale), 
is. poet fostre; fig opdrage; uddanne, m. Angivelse af: 
hvortil?; fig avle, fostre, frembringe, fremkalde, volde, 
vcekke ; the place where I am born and bred, f0dt og 
opdraget, f0dt og fostret; an Englishman born and 
bred engelsk af Fedsel og efter sin Opdragelse; all 
men, whether city or country bred, opdragne (el. op- 
voksede) i Byen eller p. Landet, i By eller p. Land; 
ill-blood saette ondt Blod; the pond ~s [avler, frem- 
bringer] fish; the country ~s [avler, fostrer] a race of 
stout men; strife vsekke Strid; bred a soldier (with 
a view to the bar) uddannet t. Militaer (til Skranken, 
til Jurist); a dog supposed to be bred between [en Ba- 
stard af] a dog and a wolf; bred in the bone i K0det 
baaret (og ej i Klaederne skaaret); _ in and in indavle, 
forplante v. Indavl. breed m formere sig, yngle; f0de; 
good animals to ~ from gode Dyr til at g0re Tillaeg 
efter, gode Tillaegsdyr. breed s Afkom n; Race, Rase c. 
breeder Avler; Opdrsetter c; Avlsdyr n. breeding Avl 
c; Opdrset, Tillseg, *ogs. Al, Opal n; Udklsekning; Ud- 
dannelse, Opdragelse c; good ~ Velopdragenhed, Leve- 
maade c ; be past ~, for gammel til at faa Lam, til at 
kselve (ogs. *bsere) &c; ^establishment is. Udklsek- 
ningsanstalt; In-and-in Indavl, Renavl c; pan Ruge- 
kasse. 

breeks [bri-ks] prov Bukser pi, f Brog c, t *ogs. 
Br0ker pi. 

breeze [bri'z] s Brise, *Bris; p Tumult c, Opstyr n; a 
moderate ~ en frisk Brise; a strong stiv Brise, (en) frisk 
Ruling; there is a light _ [det lufter (*ogs. briser) lidt] 
on the water, breeze w blsese, lufte, *ogs. brise; f0res 
af Brisen, h0res [rise on the ~] ; ~ up friske i (el. op, 
paa), *friske (paa), brise op, om Vind; at this moment 
the noise of the distant fight ~d up louder [steg h0jere, 
hertes staerkere] than ever, breeze [bri'z] s (grovere) 
Kulaske c, Kulgrus n. breeze [bri'z] s ent Klseg c: 
Tabanus; fly Bremse c: (Estrus. breezeless blikstille. 
breezy [bri-zi] luftig, F* brisen. 

brent [brent], brent-goose s, se brand-goose, brant! 

Brentford ['brentfad] Brentford n; like the two kings 
of ~ smelling at one nosegay: om to forsonede Rival er. 
Der sigtes t. en Situation i en gammel Farce, The 
Rehearsal, af Hertugen af Buckingham. 

Breslaw ['bresla'; -lau] s Breslau n. 

bressomer ['bresama] arch Drager c. 

bret [bret] jf prov Pighvar(re), *Pigvar, Sandhverv c : 
Pleuronectes maximus. 

Bretagne [bri'te'n; fr.] s Bretagne n [Brittany]. 

brethren ['breSrin] pi fast Br0dre [brothers]; fig Em- 
bedsbr0dre, Kolleger; Stammefraender. 

Breton ['bretn] a bretagnisk; s Bretagner c. 

brettiee ['bretis] s, se brattice! 

breve [bri'v] Brevis, Ottefjerdedelsnode; gr Bue c, 
Korthedstegn, Breve n, over en Vokal. Se brief! 
brevet ['brevit] kongeligt Patent n; & titulser Forfrem- 
melse eller Rang c. brevet vt tildele titulser Rang. 
brevet a titulser; rank, ogs. Rang i Hseren. brevetcy 
['brevitsi] titulaer Rang; titulser Forfremmelse c. breriary 
['bri-vjari] Udtog; Breviar n, B0nne(formular)bog c. 
brevier [bri'via] typ Petit c. brevity ['breviti] Korthed, 
Kortfattethed c; for _ for Kortheds Skyld. 

brew [bnr] vt brygge [01 beer; et Glas Grog a 
glass of grog]- _ pave] a cup of tea; the tea is set to ~, staar og traekker [draw] ; _ mischief brygge p' 
noget ondt. brew vi brygge; fig brygge op, vsere 
igserde, vsere igaere; as you ~, so you must drink som 
man reder, saa ligger man; mischief is ~ing der er 
noget (ondt) igaere, der er Fare paafaerde, F der er 
Ugler i Mosen, *ogs. det brygger op t. noget; a stornt 
is ~ing det trsekker op t. Uvejr, *ogs. det brygger (el. 
bygger) op. brewage ['bru'idgj Brygw. brewer [bnre] 
Brygger c. brewery ['bnrari], brew-house Bryggeri n. 
brewing Brygning; Brygning c, Bryg n. 

brewis ['bnris] git & prov Suppe, Vselling c; Mselke- 
br0d n. 

briar ['braia] s, se brier! briar-root Hvidlyngrod, 
hvoraf laves korte Tobakspiber. Se brier! 

bribe [braib] Bestikkelse c, Stikpenge c & pi ; ~s of 
money Pengebestikkelser ; he scorns to give a ~, for- 
smaar at bruge Bestikkelser; take a ~ or ^s tage imod 
Bestikkelser, lade sig bestikke. bribe vt bestikke ; - 
him into silence k0be bans Tavshed; had been ~d into 
silence havde faaet Penge f. at tie. bribeless ubestuk- 
ken; ubestikkelig. briber Bestikker c. bribery ['brai- 
bari] Bestikkelser pi-, Bestikkelighed c; the long- 
established system of ~ det gamle Bestikkelsessystem. 

brick [brik] s Mursten; Teglsten; Bundt, Kasse c, 
is. som Pakning om ben!0s Fisk; a load, a thousand of 
; lay a first _ laegge en Grundsten, som h0jtidelig 
Ceremoni; a regular ~ F en gemytlig Fyr; en lystig 
Faetter el. Broder; he's no end of a _, en Knop, ogs. *en 
storartet Fyr; a _ in his hat si en Ksefert, ogs. *en Hivert; 
like ~s F som Ingenting; read like a ~ univ si slide i 
det, ogs. *laese som en Hest. brick [brik] vt belsegge 
(el. brolsegge) med Mursten; mure; briquetere, male 
(en Vaeg) som Mursten; _ in indemure; indmure; - out 
mure ude; up tilmure; indmure; bat Murstens- 
Skaerve, -Brokke c, Stykke n Mursten; burner Tegl- 
braender; clay Tegller; dust Teglmel n; the Brick- 
dusts det 53de Infanteriregiment, efter Farven p. dets 
Uniformopslag; (yellow) Trippelse, prov *Stripsl c; 
fleld Teglmark c, Teglvserk, (Felt)teglbrsenderi n; 

fielder austr (kaempemaessig) St0vsky c; kiln Tegl- 

ovn; layer ['brikleia, -lae'a] Murer c. Sml. mason! 

maker Teglbrsender c; nogging Bindingsvaerk n, 

Fagmur c, faginuret Staendervserk n; oil Murstens- 
olie: Oleum philosophicum ; tea Te indpakket i en 
teglstensagtig Form; en Slags tarvelig Te; timber 
Prop c, Spigerslag n ; wall Grundmur; work Mur c, 
Murvserk n; pi Teglvaerk n & pi; in ~ af Mur, muret; 
yard Teglvserk n. 

bridal ['braidal] a Brude-, Bryllups-; _ couple Brude- 
par; ^ favours Brudesl0jfer: som Brudepigerne i Kir- 
ken foraerer Herrerne i F01get; - wreath Brudekrans. 
bridal hst & poet Bryllup n [wedding], bride [braid] 
Brud c; Js wreath Brudekrans. bridegroom ['braid- 
gru'm] Brudgom c; -'s man Forlover c. bridesjmald 
Brudepigc; man Brudesvend, *ogs. Brudekarl c. 

bridewell ['braidwel] Tugthus n. 

bridge [bridg] s Bro; amr Bro, *Brygge; Nseseryg [ 
of the nose]; Stol, Violinstol; J^Anhangsstok, i Piano; 
dmp Fyrbro; <, (Kommando)bro c, (-)braet [captain's 
~]; Land n, i Blok [partition]; the Bridge of Sighs 
Sukkenes Bro, il Ponte dei Sospiri; throw a ~ across 
or over slaa Bro over, bridge vt bygge (el. slaa) Bro 
over, bridge vi hvselve sig, is. om Violin; construc- 
tion Brobygning; ..gutter Tagrende, af Tree; .head 
Jji Brohoved. 

Bridget ['bridgit] Birgitte c. 

bridge-train Brotrsen, Pontontrsen. [a- i- u-] ov. lange som i for, fed, fool; [ ( ba] Trykatavelse; [a] hat; [&] fall; [&] hot; [A] hut; [a-] hurt; [a] inner; bri 117 bri bridging Brobygning, Broslagning e; Dholes Lekker 
af Staaltraad eller Vidje, v. Forfserdigelse af Fletvserk. 

bridle ['braid)] Bidsel n; fig T0jle c; draw _ holde 
Hesten an. bridle vt bidsle, p* bigsle; fig t0jle; his 
efforts to ~ his temper, t0jle sin Vrede. bridle vi knejse, 
ssette Nakken ivejret. Ogs. ~ up; arm (Rytters) ven- 

stre Arm; bit Mundbid; hand (Rytters) venstre 

Haand ; path Ridevej c ; port & Bovport, *Baug- 

port (p. Fregat); way Ridevej. Bridlington ['ba'lirj- 

tan] s. bridoon [bri'du'n] Trense, Bridon c. 

brief [bri'fj kort(varig), hst stakket; kort(fattet); in , 
language kort sagt; _ petticoats joe stakkede Skorter 
[short]; to be ~, is. for at fatte mig kort el. i Korthed, 
kort sagt. brief Udtog w, kortfattet Fremstilling, is. af 
en Retssag; Embedsskrivelse, is. Retsordre; Bevilling c 
til Indsamling; Breve, paveligt Brev [apostolical _// 
Skrivpapir n\ Laaneseddel, Assistenshusseddel, *Pante- 
(laaner)seddel c ; there was but small chance of his ob- 
taining ~s, til at ban skulde faa Sager at (ud)f0re; such 
are, in ~, [i Udtog, i Kortbed, kortelig] his qualifications; 
their stories are written in ~ upon their colours. 
brief vt jur forfatte (et) Udtog af, bringe i Udtog ; for- 
syne (en ledende Advokat) med Udtog, meddele (i sit 
Udtog); I never could looJc a counsel in the face again, 
if I'd neglect to ~ Mm with [i mit Udtog til ham at 
medtage] such facts as these, briefless uden Sager, 
*ogs. sageslos; a ~ barrister, briefly ad kortelig, i Kort- 
hed. briefness Korthed c. 

brier ['braia] ^ Hunderose, Hybentorn, *Nyperose, 
Nypetorn, Klunger: Eosa canina; f Nsesevarmer, kort 
Tobakspibe, *ogs. Snaddepibe, Snadde c, af Tree. Sml. 
briar-root! tooth Ulvetand, p. Sav, *p. Sag. briery 
['braiari] a tornet. 

brieze [bri'z] s Aske c, Kulgrus n [breese] ; Klseg c 
[breese]. 

brig [brig] & Brig c. 

brigade [bri'geid] ^ Brigade c; the _ ogs. Brand- 
vsesenet [the fire ~J. Ogs. om de irsk-katolske Med- 
lemmer af Underhuset, p. Grund af deres stramme 
Sammenhold [the Irish ~] ; the ~ [Brandvsesenet, 
Brandfolkene] were promptly in attendance, brigade 
vt danne til en Brigade, oprette en Brigade (el. Bri- 
gader) af ; ~ them with [indlemme dem i, stikke dem 
ind i] two strong regiments, brigadier [briga'dia] Bri- 
gadegeneral c. Ogs. general, brigand ['brigandj 
Brigant, (Straten)r0ver, hst Stimand c. brigandage 
['brigandidg] R0veri; R0vreruvsesen n. brigantine ['bri- 
ganti-n] & Brigantine c. Brlgdr., forkortet for brigadier. 

Briggian ['brigjan] a briggisk. 

Brigham ['brigam] 8. 

bright [brait] a blank, klar, lys; lys, om Tanke; 
klogtig, ofte iron; [blanke] buttons; depict all in the 
~est colours, ogs. skildre alting i et rosenfarvet Lys; a 
~ [lysende] example; a ~ idea (or thought) en lys 
Tanke ; the journey had its ~ side, sin lyse Side, sin 
Lysside; he is not very ~, meget k!0gtig; on those rare 
days, when the sun is ~ de faa solklare (*solblanke) 
Cage. Bright s Bright; ~'s disease Brights Sygdom, 
morbus Brightii, en Slags Nyrebetsendelse. brighten 
[braitn] vt klare, g0re klar el. blank, g0re klarere el. 
blankere, *ogs. klarne ; forh0je Glansen af, ogs. fig; 
indbringe mere Lys i, g0re lysere el. venligere, *ogs. 
lysne. Tit m. forstserkende up; ~ the prospects g0re 
Udsigterne lysere, *ogs. lysne Udsigterne. brighten vi 
lysne (*ogs. klarne), blive lys (el. lysere), blive klar og 
straalende; as the day ~ed eftersom det lysnede; her 
prospects ~, blive lysere (*ogs. lysner) ; things ~ up a little det lysner lidt. brightness Blankhed, Klarhed' 
Glans; K10gt, K10gtighed c. 

Brighton ['braitn] s Brighton n. 

brill [bril] f Slethvar, *Sletvar c : Pleuronectes rhom- 
bus [pearl, prill], 

brilliance ['briljans] Glans; fig Aand, Aandrighed c; 
a member more remarkable for _ than principle, som 
udmserker sig mere v. Aand end v. Principernes Fast- 
bed, brilliancy ['briljansi] Glans; Lysstyrke c; the ~ of 
the eye, ogs. 0jets lid; the light arrives at its maxi- 
mum ., opnaar sin maksimale Lysstyrke; false ~ for- 
loren Aandrighed, Ordglimmer c. brilliant ['briljant] 
glimrende, straalende; funklende; fig glimrende; fig 
aandrig; ~ly lighted straalende oplyst; he thought he 
was being epigrammatic and ~, og aandrig. brilliant 
s Brillant c. 

brills [brilz] pi (Hests) 0jenhaar. brill-snake Brille- 
slange [spectacle snake]. 

brim [brim] s Bred, Rand, af Glas &c; Overkant; 
Skygge, Brem c, paa Hat; better spare at the ~, than 
at the bottom bedre at spare p. Bredden end p. Bun- 
den, bedst at spare fra Laaget; det er sent, naar En 
ser Bunden; full to the _ fuld t. Randen, bredfuld, f* 
ogs. tremmende fuld. brim vt fylde til Randen. brim- 
ful svingende fuld, ogs. *bredfuld, fuld til Randen, p * 
ogs. tremmende fuld. brimmer bredfuldt Glas, Bseger n. 
brimming bredfuld [brimful]. 

brims(e) [brimz] Bremse c : CEstrus; you have a _ in 
your tail du har Kviks01v i Enden, du er altid paa 
Farten. 

brimstone ['brimstan] Svovl n, *Svovl c & n; Citron- 
sommerfugl c; - for casks Indslag n; ~ butterfly Citron- 
sommerfugl: Gonopterysc rhamni. brimstony ['brim- 
stani] a svovlagtig, svovlholdig; svovlet. 

rinded ['brindid] gulbrun, brunstribet. 

brindled ['brindid] a stribet, spsettet, *ogs. brandet; 
a ~ cow en skjoldet Ko. 

brine [brain] s salt Vand, Saltvand n; (Salt)lage c; 
Saltvand, S0vand n ; poet (salte) Taarer pi. brine vt 
Isegge i Lage; salte, sylte, f. Eks. H0; pan, pit, 
_pump, ..spring Salt-Pande, -Kilde, -Pumpe, -Kilde c. 

1. bring [brirj] vt bringe, is. til den talende; med- 
bringe, medtage; amr tit: hente [fetch]; bringe, ind- 
bringe ; forskaffe ; bringe, bevsege [til at to] ; household 
requisites must be brought, maa medbringes; have you 
brought the book? har De (bragt, taget) Bogen med? 
it me! bring mig den! the cups brought [indbragte] 
40 1; there is nothing will ~ [bringe] more honour 
than . . . Med Adverbier & Praepositioner: ~ 
about istandbringe, faa istand; gennemf0re; fremkalde; 
_ about [indlede] an acquaintance; be brought about, 
ogs. komme istand; _ about her ends naa sit Maal; 
he was brought before [f0rt for] the general; . down 
bringe ned ; ydmyge ; trykke [Priserne prices] ; sp &c 
nedlsegge, faelde; _ down the house theat &c tage stor- 
mende Bifald ; - down to date bringe (el. f0re) a jour, 
f0re t. Dato; the record has been brought down to the 
present time, er f0rt ned t. Nutiden; - forth frem- 
bringe, fede; aabenbare, bringe f. Dagen; .forward 
fremssette, fremkomme med, f komme (frem) med; _ 
forward for [opstille til] discussion; . the case forward 
fremme Sagen; _ in bringe ind; optage, samle [ad- 
spredte Kreaturer straggling cattle]; bringe indenfor 
de rette Grsenser; indbringe [en Pris a price; Udbytte 
profits; et Lovforslag a bill]; ~ in [indf0re] their 
religion again, all through the country; they brought 
in [kendte] Anne Boleyn guilty; the sailor was brought hate; [o u ] so; [ai] /; [au] ottt; [8] the; [}>] thin; [/] she; [g] measure; [q] sing, [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bri 118 bro into [fartes ind i] the room; the bill (the indictment) 
was brought into the House Forslaget blev indbragt 
(Anklagen blev bragt frem) for Tinget; - off bortbringe, 
bortfare; hente; faa . . . frikendt; faa . . . fri; - on bringe 
videre [til to], fig forauledige, bevirke; paadrage [ham &c 
en Sygdom an illness] ; - out bringe ud ; bringe frem; 
theat bringe p. Scenen, fremf0re, opfere; faa frem, om 
Ord; blotte, bringe f. Dagen, bringe f. Lyset; *ogs. laegge I 
i Dagen; opdage; finde frem; bringe t. at tale, F faa Hul 
paa, faa p. Snak; circumstances had brought out [bragt 
f. Dagen, *ogs. lagt i Dagen] the natural peculiarities of 
both; the context will generally ~ out the meaning Be- 
tydningen vil fremgaa af Sarumenhaengen; _ over bringe 
over; overbringe; overf0re, i Bogholderi; to this place he 
tvas brought [f0rt], surrounded by a guard; Condorcet 
brought to [tilferte] the party a different kind of 
strength; - him to p bringe ham t. Bevidsthed; - 
under daempe, kue; kue, tvinge t. Lydighed el. Under- 
kastelse; - up is. bringe til Stedet, bringe tilstede; 
hente; fig bringe p. Bane, fremkomme med; fig op- 
drsette, opelske, *ogs. opale; opdrage, uddanne; staudse, 
stoppe; g0re Holdt med; ^ forankre, ankre med; why 
do you ~ up bygones like this? hvorfor ripper du op i 
saadanne gamle Sager (*ogs. Passager)? - up a question, 
a subject bringe p. Bane . . . ; that you would some day 
be brought up short, ogs. at du en skenne (*vakker) 
Dag pludselig maatte sige stop; at du en sk0nne (*vak- 
ker) Dag vilde blive taget ved Vingebenet, *ogs. vilde 
blive knebet; be brought up for an [uddannes til] ar- 
chitect; * misery upon f0re Elendighed over; ~ down 
ruin on fore i Ulykke ; the father, by his recklessness, 
brought much trouble upon the family, beredede v. sin 
Ligegyldighed Familien megen Ulykke, *ogs. mange 
Vidervaerdigheder ; _ all his provisions with him med- 
bringe al Proviant, bringe al Proviant m. sig. 

2. bring [brirj] v reft: ~ himself to believe overtale 
sig til at tro; they could not _ themselves to believe 
that F de kunde ikke faa (det) i deres (*sit) Hoved, 
at . . .; _ himself up standse, stoppe op. 

3. bring [brin] vi & abs : > to & dreje bi, dreje til, 
stoppe (v. at kaste paa); standse, g0re Holdt; _ up ankre 
op, komme tilankers, stoppe, v. at ankre; standse, 
stoppe op, om Rytter ogs. holde Hesten an. For- 
stcerket: _ up short. 

b ringer ['brine] Overbringer c. 

brinja(u)l ['brindg&'l] Frugt c af ^Eggeplanten (Sola- 
num Melongena). 

Brinja(r)ree [brin'dga'ri] Kornhandler, Salthandler c, 
i Dekkan. 

brink [brink] Brink, Kant, Rand c; be on the ~ of 
anger vsere p. Vredens Rand, vsere p. Nippet (el. staerkt 
p. Vej) t. at blive vred ; on the _ of despair p. For- 
tvirlelsens Rand (*ogs. Pynt); on the ~ of the grave 
(precipice, road) paa Gravens (Afgrundens) Rand (paa 
Vejkanten); he saw that she was on the _ of tears, at 
hun var gnedefserdig (P* paa Graaden). 

briny ['braini] a salt; the - deep; ~ tears; the - p 
Seen, Havet; at the bottom of the _ paa Havsens Bund. 

brtony ['braiani] ^ Galdebaer n [bryonyj. 

briquet ['briket], briquette [bri'ket] Briket, Briquette 
c: Slags fransk Teglsten & presset Kul. 

brigance [bri'zans] chem & art Brisance c. brisant 
[bri'zarj] art brisant, for hurtigbraendende, is. om 
Krudt; 

Brisbane ['brizbe'n, -ban] . 

Brisgow ['braisgau] Breisgau n. 

brisk [brisk] a livlig ; fyrig ; mousserende, om Vin (mods. still); the air was _ [frisk] and cold; a - [liv- 
lig] fire; at a ~ pace m. raske Trin; i raskt Trav; one 
or two of his _ sayings [Kvikheder, P* ogs. Kvikkerter] 
soon scattered the party; a - [livlig] trade; at a - 
trot i raskt Trav. brisk vt opmuntre, oplive, P muntre. 
Forstserket: - up.^ 

brisket ['briskit] Forbryst, Bryst n, paa Kreatur. 

briskly ['briskli] ad livlig; raskt. 

Brister ['brista] p & Bristol n. Se shipshape! 

bristle ['brisl] B0rste c, stivt Haar n, *ogs. Bust c; 
the ~s of the pinewood Fyrrens (*Furens) Naale; set 
up the _s ogs. fig rejse B0rster, *ogs. ssette op Uggen; 
setting up the ~s, ogs. med strittende Haar. bristle vi 
stritte, staa stivt; rejse sig; bristling, ogs. stivtstaaende; 
stiv; fremstikkende [Kanoner guns; Pistoler pistols]; 
the difficulties which ~ in these works, hvormed disse 
Arbejder er spsekkede; _ up stritte; ogs. fig rejse B0r- 
ster; a mound bristling [spsekket] with batteries, bristly 
['brisli] b0rstet, *ogs. bustet. 

Bristol ['bristal] Bristol n; board Bristolpapir, limet 

Velinpapir; fashion Bristolvis, god S0mandsskik c. 

Sml. shipshape! 

brit [brit] Sildeunge; Brisling [sprat]; Hvalf0de c, 
*Hvalaat n, Hvalaate c, is. Entomostraoa. 

Britain ['britn] Britannien, poet Bretland n. Bri- 
tannia [bri'tanja] Britannien n. britannia Britannia- 
metal, Argentin n [~ metal or pewter], Britannic [bri- 
'tanik] britannisk, britisk; one of his _ Majesty's ships. 
British ['briti;] britisk. Britisher ['briti/a], is. amr 
Britte c; North - Skotte, Skotlsender c. North Brit- 
ishers. Scotch. So they often call themselves. Briton 
['brit(a)n] Britte c. 

britt [brit] s, se brit! 

Brittauy ['britani] Bretagne n. 

brittle ['britl] a sk0r. brittle vt sp opsprsette, ud- 
veje [hulk] ; - a hare; if you lay a finger on me, 
I will . you like any deer, brittleness Sk0rhed c. 

britzska ['bri(t)ska] Britzska c, lang Kaleschevogn, i 
Polen & Rusland. 

Brixton ['brikstan] s. 

brize [bri'z, braiz] Klseg c [breeze]. 

broach [bro u tj] Rival, ogs.* Opr0mmer; mach Dril; 
Spids c, paa Hjort. Se brooch! broach [bro u tj] vt tage 
Hul paa, begynde at bruge af; anbore, anstikke, prov 
*sprette, sprette paa [et Fad a cask] ; begynde; frem- 
ssette [en Mening an opinion] ; fremkomme med [et 
Forslag a proposition], bringe paa Bane [et Emne a 
subject], broach vi: - to J> breekke til, kaste sig 
tvsers paa Seerne. broacher Spid n git; Fremssetter; 
Ophavsmand c, Ophav n. 

broad [br&'d] a bred, ogs. fig; it is five yards _ at 
the (or where) ~est, paa det bredeste; - in the shoul- 
ders bred over Skuldrene, bredskuldret; _ bean Ager- 
b0nne, ogs. *Hesteb0nne, *B0nne: Vicia faba; the 
Broad Church Bredkirken, den frisindede Protestant- 
isme; Broad Church som a: bredkirkelig; a - compli- 
ment en flov (*flau) Kompliment; it was - [lys] day; I 
fell asleep and only woke at ~ day, da det var blevet 
hejlys Dag; in _ day or daylight v. h0jlys Dag, p* ogs. 
midt p. lyse Dagen; till ~ daylight t. den lyseMorgen; 
a - farce en lavtliggende (el. lavkomisk) Farce ; a ~ 
[meget tydeligt] hint; ~ mirth plump Lystighed; - 
nonsense det rene Vr0vl, p Paerevr0vl; _ Scotch lav- 
skotsk [Lowland Scotch]; by ~ sunlight i fuldt Sol- 
skin; a man of - views, m. et bredt Syn p. Tingene, 
med liberate Anskuelser. broad ad: - awake lys- 
vaagen. broad s Bredning, Udvidelse afenElv, grund fa- i- tr] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hot; [&] foil; [a] hot; [A] hwt; [a 1 ] hwrt; [a] inner; Bro 119 bro Ferskvandss0, Mose (*Myr) c; the Norfolk _s; arrow, 
se arrow! axe Bredbil c; brim bredskygget (el. 
bredbremmet) Filthat; F Kvaeker; gammel Herre c; 
.-cast Haaudsaaning, Bredssed, Fuldssed c; a haand- 
saaet, bredsaaet; fig som street udover; sow ~ saa 

bredt, saa med Haanden, haandsaa; cloth dobbelt- 

bredt (fint) Klsede. Modsat narrow-cloth, broaden 
['bra-dn] v g0re bredere, udvide; blive bredere, udvide 
(el. brede) sig. broad-gauge [bra/d ge*dg] railw bredt 
Spor n. broadish ['bra'dij] temmelig bred; fig noget 
plump; noget fri, noget slibrig. broadly ad bredt; 
plumpt ud, *ogs. i al Ryhed; _ speaking i sin Alminde- 
lighed, i det store taget. Breadmoor ['bra'dmua, -ma -a ] 
Broadmoor n, i Crowthorne, Berks. Med et Kriminal- 
asyl: - Criminal Lunatic Asylum, broadness is. fig 
Bredde, Bredhed c; her clear, girlish voice, with its 
musical Irish _. broad | seal Statssegl; sheet Piakat 
c; -side Bredside; is. & Bredside; Salve c; glat Lagw; 
Piakat c [broad-sheet]; ~ guns Bredsidekanoner; wait 
till the beast turns ~ on, vender (sig med) Bredsiden 
til; _ on to the wharf m. Siden t. Broen (*Bryggen); 
pour in (or to give the enemy) a ~ give (Fjenden, 
*Fienden) det glatte Lag; ~sword ^ Huggert c; - 
exercise, play, practice Hugning c. Broadway ['bra'd- 
we 1 ] Broadway n, New Yorks Hovedgade, fra Batteriet 
i Sydvest t. Unionspladsen i Nordost. broadwise ['bra/d- 
waiz] ad efter Bredden. broady ['bra'di] si Klsede n. 
Egl f. broadcloth. 

Brobdlngnag ['brabdirjnag] Brobdingnag n, et Even- 
tyrland befolket af Ksemper. Modsat Lilliput. I Gul- 
liver's Travels. Brobdingnaggian [brabdin'nagjen] 
brobdingnaggiansk, ksempemsessig, kolossal. 

brocade [bro'keid] Brokade c, Slags Silket0j ; ~d bro- 
kadevsevet; brokadeklsedt. 

broccoli ['brakoli] Brokkoli, italiensk Rosenkaal, 
Aspargeskaal c. Jvf. brockiloes! 

brock [brak] prov Brok, ogs. *Grsevling, *prov 
(Svin)tax c [badger]. Se brocket! 

Brocken ['brakan] s: the ~ Brocken, Bloksbjserg n; 
the spectre of [paa] the ~. 

brocket ['brakit] Gaffelhjort, Spidshjort, toaarig 
Hjort c. 

brockiloes ['brakilo u z] p Brokkoli c [broccoli]. 

brodekin, brodequin ['bro u d(i)kin, 'bradkinj f Halv- 
stevle c. 

brog [brag] Haandbor n, *Haandbor c. 

brogan ['bro u gan, 'bragan] (tyk) Sko c. broganeer 
[bro u ga'nia] Ire, Irlsender c. Ainsworth, Rookwood II 5. 
brogue [bro u g] ir Hudsko, *ogs. Komag; irsk Akcent, 
irsk Udtale, irsk Brydning c; pi ogs. Bukser [trousers]; 
from the ~ to the boot, all speak well of him h0j og 
lav ... 

broider f'broida] vt brodere [embroider], broidery 
['broidari] Broderi n. 

broil [broil] Opstyr n, Tumult, *ogs. Opstuds c. 
broil [broil] vt stege, riste; ~ed bones opstegte Ben, 
*ogs. opsnurrede Stegeben; the hot Jing sun den ste- 
gende Sol, *ogs. Solstegen. broil vi steges, ristes. 
broiler Urostifter; Rist c. 

broke [bro u k] vi vsere Msegler; is. koble \. Jvf. broker! 
broke [bro u k] v br0d; (undert., is. p) brudt <fec. Af 
break, hv. se! I'm dead _ jeg er ruineret, *ogs. jeg 
er kav Fant. broke s noget n som bryder f ; Sorg c t; 
_s kort (el. kortstaplet) Uld c [short wool] ; noils and 
~s Uldblaar (*Uld^ry) n og kort Uld c. broken ['bro u kn] 
brudt, braekket, knsekket, knust, itu, itukommen; af- 
brudt; brudt [Hest horse] ; nedbrudt [p. Legeme og Sjsel in body and mind] ; kuperet [Terrsen ground]. 
Se fortune! he is much ~, meget .nedbrudt, dybt ned- 
b0jet; _ bottles knuste Flasker; Flaskeskaar, *ogs. Flaske 
brot; one case of ~ discipline et Brud p. Disciplinen; 
a - [ramponeret] floor; _ heads brodne (el. knuste) 
Pander; die of a ~ heart d0 af (Hjerte)sorg; a ~ [streget] 
line; a ~ [brudt, knsekket] man; ~ meat K0drester pi, 
K0dlevninger pi [gammelt] metal; a ~ [bruddent] 
number; a ~ [kasseret] officer; a piece of a ^ pot et 
Potteskaar; [gammelt] silver; a ~ soldier en gammel 
Invalid; _ stone(s) Stenskserver pi, Puksten, P* ogs. 
Puk f, a - [sprungen] string; a ~ tradesman en fal- 
leret Handelsmand; - victuals Mad-Rester, (-)Levninger; 

in a ~ [brusten] voice; _ water Brsendinger pi backed 

rygbrudt, F* ogs. rygv6k; ^ k01brudt; down ned- 
brudt; ruineret; _ in constitution legemlig nedbrudt, 
m. en nedbrudt Helbred; a ~ [ruineret] solicitor; 
.hearted med knust Hjerte, (dybt) nedb0jet; _ln is. 
tilredet, *indredet; a ~ artillery horse ^ ogs. en 
Nummerhest. brokenly ['bro u knli] ad afbrudt, rykvis. 
broken | spirited (s0nder)knust, dybt bedr0vet cl. ned- 

b0jet; up opbrudt; opk0rt; a _ road, ogs. en bundles 

Vej; winded stakaandet 

broker ['bro u ka] Msegler; Marschandiser [furniture ~]; 
Avktionarius, Inkassator c; Js contract Slutseddel c. 
brokerage ['bro u karid3] Courtage, Mseglerl0n c; carry 
on a commission and business, og Mseglerfbrret- 
ning. 

brolly ['brali] univ si Paraply c [umbrella]. 

bromate ['broimeitj chem bromsurt Salt n. brome 
[bro u m] chem Brom n. 

brome-grass ['bro u mgra's] (Rug)hejre c, *Fax, Havre- 
grses n: Bromus secalinus. 

bromide ['bro u maid] chem Bro mid n. bromine ['bro u - 
m(a)in] Brom n. 

Bromley ['brAmli, 'bramli] s. 

Brompton ['brAmtan] Brompton n. Bromwlch 
['brAmidg] s. 

bronchia ['braqkia], bronchiae ['braqkii-] pi anat 
Bronkier, Luftveje, Luftr0rets Grene pi. bronchitis 
[brarj'kaitis] path Bronkit(is) c; ^ kettle Inhalations- 
apparat. 

broncho, bronco ['brarjko' 1 ] (halvvild) Praeriehest c, 
Krydsning af Hest og Mustang. 

Bronte ['branti, -te 1 ] s. 

brontology [br&n'taladgi] Brontologi c, Lseren om 
Torden og Lynafledning. 

bronze [br&nz] Bronse; Bronse, Bronsefarve c; Bronse- 
Vserk n, -Figur; -Medal je c. bronze vt bronsere; fig 
hserde, barke; forhserde; ~d bl. a. barket; vejrbidt [~d 
by sun and wind]; ~d skin path Bronsesygdom, Addi- 

sons Sygdom c; powder usegte Bronsepulver n, Metal- 

bronse, Stavbronse c; shoe Bronsesko. bronzy ['br&nzi] 

bronselignende. 

brooch [bro u tf] Brosche, Brystnaal; S01je c; Mono- 
krom, ensfarvet Maleri n. 

brood [bru'd] vi ruge; Jing time Rugetid; a storm 
was Jing above et Uvejr trak sammen over vore Ho- 
veder; _ on [ruge over] unprofitable gold; ~ over [ruge 
over] misfortunes, brood vt ruge, udruge. brood s 
Yngel c, Afkom, *ogs. F0stre; Kuld, *ogs. F0stre n; 
hen Liggeh0ne, Rugeh0ne; mare Stodhoppe; F01- 
hoppe. broody ['bru'di] rugelysten; indesluttet; sc 
frugtbar; you're as moody and ~ a lad as never I set 
eyes on yet: Dickens, Lord Silverman's Expl. V. 

brook [bruk] Aa, Bsek c ; Brook Farm, et socialistisk 
Samfund v. Boston, brook [bruk] vt taale, aim. m. [e] hate; [o] so; [al] I; [au] out- [8] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. bro 120 bru Nsegtelse; they could ill - the slightest indignity at his 
hand; in the tone of one who wul not . much delay; 
young men cannot _ restraint; this business -8 no 
delay. Brookes [bruksj; ~'s (club), en af de seldre 
Klubber i St. James's Street, London. Whiggernes 
Hovedkvarter. Man spillede hejt der. brooklfme 
['bruklaim] $ Lemmike, *Vasflesme c: Veronica beo- 
cabunga. 

brool [bru'l] Summen, Susen, *ogs. Dur; Muralen c, 
ogs. fig. 

broom [bru m] ^ Lyng: Calluna vulgaris; Gyvel: 
Spartium scoparium [green _/; Fejekost, *ogs. (Sope-) 
Lime c; new _s sweep clean nye Koste fejer bedst. 
broom vt feje. broom vt & brsende, i Bunden [bream]. 
broom vi flosse, flosse (el. flise) sig op; there should be 
no -ing of the head [of a pile]: Engineering 1892. 

412; rape ^ Gyvelkvseler c: Orobanche; .stick 

Kosteskaft, *ogs. Limeskaft n ; she rides .s post, like 
a witch. broomy [bnrmi] lyngbevokset ; gyvelbe- 
vokset. 

brose [bro u z] sc (Havre-, ^rte)suppe c. Sml. Athol! 

brosier ['bro u zia] prov Bankerott0r, Fallent c; my- 
dame fuldstsendig Plyndring c, hos Husholderske el. 
Vsertinde, t. Straf for Gerrighed. Et Skoleudtryk i 
Eton. 

brotany ['bratani] $ (Have)ambra, Abrod c: Herba 
abrotani [southernwood]. 

broth [bra(-)b] (K0d)suppe c, *ogs. (Gryn)sod; amr 
Sne-Pludder, -P10r n, -Plere c & n, *Snes0rpe c; the 
black . of Sparta Spartanernes sorte Suppe; too many 
cooks spoil the . jo flere Kokke, des vserre Sod; a . of 
a boy en glad Sjael ; Hugh was always a . of a boy 
after the girls, en Pigernes (*en Damernes) Jens; a 
cake of (portable) . en Suppekage, ogs. *en Bouillon- 
kage [a cake of portable soup]. 

brothel ['brabl, 'braSlJ Bordel n. 

brother [brA?te] Broder, F Bror c, pi Bredre pi ; fig 
Kollega; Svoger c [brother-in-law]; . blade orig Krigs- 
kammerat; Fagfselle, Broder c af (el. i) Faget; . chip 
orig T0mmennands Kammerat; Fagfaelle, Fagbroder, 
Broder c af (el. i) Faget; his . consul bans (en Kon- 
suls) Kollega c; a . mason, is. en Broder 0: Frimurer; 
a . spirit en Aandsftelle, Aandsfrsende; a . student en 
Medstuderende, en Kammerat; . whip (Kusks) Kollega; 
german Helbroder, kedelig Broder. brotherhood 
['brAfohud] Broderskab n. brother-in-law ['brASarin'la'] 
Svoger c. brotherllness Broderlighed ; Kollegialitet c. 
brotherly ['brASali] a broderlig; . feeling, ogs. Kol- 
legialitet c; act in a . spirit, ogs. optraede (el. handle) 
kollegialt. 

Brongh [brAf] . 

Brougham [bnr(8)m, 'bro u am]; - English slet engelsk 
[Brummagem English], brougham ['bro u 8m, bru - m] 
Landaulet, let Landauer c. 

brought [br&'t] bragte &c; bragt Ac. Af bring. 

brow [brau] Bryn n, i adskill. Tilff.; poet Pande; & 
Laatestilling, Landgangsstilling ; arch Kaabe c; the ~ 
of a forest Skovbryn n, Skov-Kant, -Rand, Udkant c 
af en Skov; the . of the hill H0jbrynet, *Haugbrynet; 
bend (or knit) the ~s rynke Brynene ; ..antlers f0rste 
8t n Takker; .beat behandle ovennodig, s0ge at im- 
ponere el. skraemme (v. bistre Blik Ac); .beater arro- 
gant Person c. 

brown [braun] brun; . bess, se bess! . bread Grov- 
br0d; . butter brunet Sm0r; . George si Kommisbrod n; 
Lerkrukke c; the hare is ., er graa; . stout brun 
Porter, finere Sort Porter; be in a . study sidde el. staa i (dybe) Tanker; . sugar Puddersukker; . talk 
kveekermffissig (el. sserdeles anstaendig) Konversation. 
Sml. blue! do . brunstege; si fig tage ordentlig v. 
Nsesen, *ogs. narre (el. snyde) op i Stry. brown brunt 
n; brune Farver el. Tinter pi, brunt n, i Maleri, i 
Landskab; si Halvpenny; Kobberdank c; fire into the 
. of the men skyde ind i Massen. Brown Bruun c; 
John .'s body lies mouldering in the ground, en be- 
kendt faderal Marschsang under den amerikanske 
Borgerkrig. brown vt brune; bronsere, om Gevaerpibe; 
brsende (el. fyre) 10s paa. brown tri: . to si begribe, 
sk0nne; coal Brunkul. Brownie P den brune, *ogs. 
Brunen, om en brun Hest. brownie Nisse, *ogs. Tuft, 
Tomtegubbe c. browning bl. a. Bronsering c. brownish 
brunlig; (of a) . yellow brungul. brown-paper Kardus- 
papir, Pakpapir; . man si simpel Spiller c. Brownrlgg 
['braunrig]; Elisabeth , blev henrettet f. Mord 1767. 

browse [brauz] vi afbide unge Skud; grsesse, *ogs. 
havne, beite; . upon afbide, *ogs. afbeite. browse vt 
afbide; gnesse (*ogs. havne, beite) paa. 

Bruce [bnrs] s. 

Bruges ['bru'dgiz] s Brugge n. 

Bruin ['bnrin] s: (Master, Sir) . Bruno, Bamse. 

bruise [bnrz] vt kvseste, kontundere, saare; (for-) 
st0de, forslaa; knuse; skraa, grutte, ogs. *grovmale, 
*gr0pe; it shall . thy head, and thou shalt . his heel 
bibl den samme skal senderknuse dit Hoved . . . bruise 
Kontusion, Kvaestelsec; St0d, Slag; St0d, st0dt Sted n, 
paa Frugt. bruiser s>l Bokser c. bruising si Boksen, 
*ogs. Boxing c. 

bruit [bru't] vt git g0re bekendt, udbrede, udsprede. 
Ogs. . about; the word is _ed about that . . . der gaar 
det Ord at ... 

Brum [brAm] s^ Birmingham n. Forkortet af Brum- 
magem. 

brumal ['bnrmal] a vinterlig, Vinter-. brume ['bru-m] 
poet Taage c. 

Brummagem ['brAmadgem] si Birmingham n; Imita- 
tion c, usegte Sager pi ; som a forloren, falsk, usegte; 
. buttons si falske Shillingstykker ; . English slet 
engelsk [Brougham]. 

BrnmmelO) ['brAmal] Brummel c. En i sin Tid be- 
kendt Londoner Modeherre og Deltager i Georg IV's 
Udsvsevelser f 1840. 

brunette [bru'net; fr.] Brunette c. 

Brunswick ['brAnzwik] Brunsvig n; ~ sausage Cerve- 
Iatp01se, Hjernep01se. 

brunt [brAnt] (Kamps, Angrebs) Hede; Dagens Strid 
og Hede ; Kraftanstrengelse c ; the ~ of the battle, ogs. 
den afg0rende Kamp ; bear (or sustain) the . of the 
battle udholde Kampens Hede ; of course the . of the 
business [Arbejdsbyrden] fell on me; stand the first . 
tage (el. staa) den f0rste T0rn. 

brush [brA/] s B0rste; Malerkost [paint-brush], Pensel 
[hair-pencil]; si Maler [house-painter]; Risskov c, 
Krat, *ogs. Snar; Risbrsende, ogs.* Kvas n, *Risved c 
[~wood]; F Basketagn, Dyst, T0rn; sp Lunte, (Raeve-) 
Hale c, is. som Jagttrofse ; a fellow . en (Malers) Kol- 
lega; burn _ amr agr afbrsende Skov og Krat, "brsende 
Braate ; give it another J fig giv det endnu en lille 
(*liden) AffilingI he drew farther into the shade of 
the _. brush vt b0rste; ber0re, strejfe; afb0rste; af- 
stryge [~ off]; pensle [Halsen, i Halsen the throat, his 
throat]; -ing machine B0rstemaskine ; Tregarva ~ed 
his hand across his eyes, str0g sig m. Haanden over 
0jnene; . [stryge] the tears from her eyes; he had ~ed 
his sleeve [blandet sig med] the crowd; . up b0rste; [a- i- 11'] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [A] hot; [A] hwt; [*] hurt; [a] inner; bru 121 buc fig opfriske [sine Kundskaber his knowledge] ; opfriske, 
opfiffe, p opfikse. brush vi b0rste sig. Forstaerket: . 
up; fig jolle (ogs. *feje, stryge) afsted; at a J,ng gallop 
i strygende Gallop; - along, away, off; he ~ed [str0g] 

by me; house Rishytte, Grenehytte c; ice Issjap, 

*ogs. Iss0rpe c; maker B0rstenbinder c; ..making 
B0rstenbinderi n; ..turkey Busk-H0ne, -Kalkun, Tyk- 
nsebh0ne c : Talegallus Lathami; wheel Friktionshjul; 
.wood Krat n, Smaaskov c, *ogs. Snar; Risbrsende, 
Grenebraende n, Risved n (*c), Kvas n. 

brusque ['brAsk; fr.] a brusque, hastig; in short, ~ 
tones i en kort, hastig Tone. 

Brussels ['brAslz] Bryssel n; Brysselertsepper pi /". 
carpets]; ~ lace Brysselerkniplinger pi; _ sprouts Rosen- 
kaal c. 

brutal ['bnrtal] dyrisk; umenneskelig. brutalism 
['bru-talizm] Dyriskhed; Umenneskelighed, Raahed c. 
brutality [bnr'taliti] Dyriskhed; Umenneskelighed, Raa- 
hed c. brutalize ['bnrtalaiz] vt g0re til et Dyr el. til 
Dyr, g0re til et Umenneske el. til Umennesker, ned- 
saette, forraae. brute [bru't] a ufornuftig, dyrisk; _ 
force (den) raa Kraft, brute s (umaelende, ufornuftigt) 
Dyr; Ubaest, Baest; raat Menneske; Afskum, Umenneske 
n. brutish ['bru'ti/] dyrisk; raa, umenneskelig. bru- 
turn ['bru'tam] : _ fulmen (lat.) s!0vt Lyn n, torn 
Trusel c. brutns ['bnrtAs] Paryk i Smag m. Brutus, 
Haarfacon c som paa romerske Buster; Haar n tilbage- 
str0get fra Pan den. 

bryony ['braiani] $ Galdebaer n. 

bub [bAb] si Drik; p Patte c, Bryst n. bubbles ['bAbiz] 
p Bryster; Batterier. 

bubble ['bAbl] Boble; fig Boble, Humbug c, Humbug- 
foretagende n; the tongue is boiled to a ~, er akkurat 
tilpas (*passelig, p passe) kogt. bubble m boble, skyde 
Bobler; boble, *ogs. pjutre, putre, om kogende Gryde. 
bubble vt p narre, bedrage; what swindler has .d you? ; 
ami-squeak p Ruskomsnusk n. bubbler P Lurendrejer 
c. bufcbley-jock is. sc Kalkun [turkey]; fig Skryder, 
Pralhans, Vindmager c. bubbly ['bAblij a boblende. 

bubo ['bju'bo u ] ^ Hornugle; anat Lyske; Lyskebyld, 
Bubon c. bubonocele [bju'banosrl] Lyskebrok n. 

bncca ['bAka] Nisse c, is. i Tingruber. 

buccal [bAkal] a Kseve-, Kind-. 

buccanier, buccaneer [bAka'nia] Bukkan6r, S0r0ver c, i 
Vestindien i 17de og 18de Aarh. 

Bucclengh [bA'khr] s. 

Bncellas [bju'selas] Bucellas c, en portugisisk, sherry- 
lignende Vin. 

Bucentaur [bju'senta^, 'bju'-] Bucentavr, Bucentoro 
c, den Galej, hvorpaa Venedigs Doge sejlede ud for at 
"formaele sig m. Havet. 

Bucephalus [bju'sefalas] Bukefalos c. 

Buchiui ['bAkanj s. Buchanan [ba'kanan, bju-] s. 

buck [bAk] Byg, Bygelud, *B0gelud c. buck [bAk] 
Daahjort; Han (af Faar, Ged, Hare, Kanin); rask ung 
Herre, Modeherre; si (Kabkusks) Stedfortrseder, Vikar; 
Aaleruse, *ogs. Aaleteine c [eel-buck]; three and a . 
si tre Shilling og seks. buck vt byge, *b0ge; min knuse, 
pukke; stange [butt], buck vi 10be, parre sig; skyde 
Ryg og slaa bagud, om Hesti; fig sparke imod, stejle; 

1 To make a violent effort to throw off a rider or 
pack by means of rapid plunging jumps performed by 
springing into the air, arching the back, and coming 
down with the forelegs perfectly stiff, the head being 
commonly held as low as possible: said of a horse or 
mule. Whitney, Century Dictionary. ~ at improvements stejle v. enhver foreslaaet For- 
bedring. buckaboo ['bAkabu'] Bussemand c. buck (basket 

Kurv t. Vadsket0j; bean Bukkeblad n, *ogs. Gjede- 

k!0v c: Menyanthes trifoliata [bogbean]; coney Han - 
kanin, Ramler c. 

buckeen [bA'krn] tr git fattigfornem, forfejlet L0ve c; 
several squireens, or little squires, a race of men who 
have succeeded to the ~s, described by Young and 
Crumpe. Edgeworth, Tales of Fashionable Life. 

bucket ['bAkit] Spand c (*w), B0tte ; Br0ndjunge c, 
ogs.* Br0ndspand c (*w); J> P0s; (Ventil)kury; Celle c, 
i Vandhjul. bucket vt hale (el. trsekke) op, i Spand, i 
P0s; slaa (el. p0se) Vand paa; gennemb!0de; si snyde; 
ride skarpt, forride, skamride ['taking it out of a horse 
by bucketfuls'] ; ~ing his wretched horse [idet ban red 
sin elendige Hest i strakt Karriere] home to Cam- 
bridge; we've cut their base, and now will ~ 'em to 
pieces, hugge dem s0nder og sammen. bucket vi hale 
(el. trsekke) Vand op; p0se Vand op; si fig fare, stryge, 
ile; i Roning: skyde Kroppen hurtig forover, f0r Aare- 
taget g0res; _ back ile tilbage, *ogs. stryge hjemover; . 
off; -fnl Spand c (*w) &c ; P0s c, &c ; a . of water en 
(*et) Spand Vand; in ~s i spandevis. Ogs. in buckets 
full; shop amr (simpelt) Spillehus n. 

buckeye ['bAkai] Kastanje : JEsculus; Ohienser c, Ind- 
bygger i Ohio; the _ state 0: Ohio n. 

buckjgoat Buk c; horse si Snudedrag n; hound 
sp Hjortehund; master of the .s Jaegermester. 

buckle ['bAki] Konkylie c. Se bucky! 

Buckingham ['bAkiqam] Buckingham; . Palace, et 
kongeligt Slot i London, m. Facade til St. James's 
Park, en af Dronning Victorias Residenser; off with his 
head! so much for ./ hug Hovedet af! med Bucking- 
ham g0r man kort Proces. Et Sted i Colly Gibbers 
Richard III altered, ofte brugt som et Mundheld. 

buckingjore Scheideerts; stool Vadskebaenk; tub 

Bygekar, *B0gekar n. 

inick jumper Raster, Rygskyder, Afsmider c, om Hest. 
Se Note til buck vi! he could ride a ~. 

buckle ['bAkl] s Spaende n, *Spaende c & n; Baand- 
jaernforbinder c. buckle vt (fast)spaende, paaspaende; 
b0je; kr011e, v. Varme; ~d shoes Spaendesko; be ~d si 
blive arresteret; gifte sig; . on his sword spaende Sabe- 
len om Livet. buckle vi kr011es, kr011e sig; - to abs 
tage fat p. noget ordentligt, tage sig noget ordentligt 
for; I can't . to that p det kan jeg ikke vaere enig (el. 
samtykke) i; jeg forstaar det ikke; _ down to (regular) 
work tage fat og arbejde, tage fat p. noget ordentligt; 

beggar si en Person, der fungetede som Freest v. 

Vielser i Fleetfaengselet [couple-beggar], buckler ['bAklaj 
Skjold; & Klydslaag n. 

Buckley ['bAkli] s; who struck .? hvem var det, som 
slog til B y? En Forbindelse, der bruges f. at aergre 
Irlaendere 1 . 

buckmast ['bAkma'st] Bog, B0geolden c, *B0ge- 
n0dder pi. 

buckra ['bAkra] hvid; s Hvid, hvid Mand c, i amr 
Negersprog. 

buck-rabbit Hankauin, Ramler c. 

1 Efter f01gende Historic. En Engelskmand havde 
slaaet til en Irlsender v. Navn Buckley. Denne skreg 
op, og en af bans Venner ilede til og spurgte : "Who 
struck Buckley?" Det var mig, sagde Engelskman- 
den, beredende sig til Slagsmaal. Dem? sagde Irlaen- 
deren, efter omhyggelig at have m0nstret sin Modstan- 
ders Muskier og Sener, ja, da var det tilpas for ham. [e] hate; [o] so; [ai] 1; [au] owt; [8] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] sin^; [a, a, e] osv. vaklende med [a] buc 122 buk buckram ['bAkram] Rullebuk c, ogs. *Dvelg, stivt 
Indlsegslajrred n. Sml. tape! a af Rullebuk, af Dvelg; 
fig stiv, fin og stram. 

bnckghish ['bAk/i/] hind Gave c, Gratiale n [back- 
shishj. 

buck shot Dyrehagl pi; -skin Hjortelseder, Hjorte- 
skind; Buckskin n, en Sort T0j ; - gloves Hjorteskinds- 
handsker; -thorn $ Slaaen, Slaaentorn, *Slaape c, 
Slaapebwr n: Prunus spinosa; Vrietorn, *Troldved c, 
Troldbser n : Rhamnus cathartica [common ~J; sea ~ 
Klintepil, (Sand)tidse, *Tindved c: Hippophae rham- 

noides; wheat Tarre, ogs. *Boghvede c: Fagopyrum 

esculentum. 

buckj ['bAkij sc Konkylie c; roaring ~ Trompetsnegl, 
Trompetsnekke, ogs. *B01gehornsnegl c: Buccinum 
undatum [whelk]. 

bncollc [bju'kalik] bukolisk [hyrdemsessig, landlig; fig 
landlig-uskyldig]; s Hyrdedigt, Bukolikon n. 

bud [bAd] Knop; prov Aarling, Aarsunge c, ogs. *aars- 
gammelt Dyr n [yearling]; be [staa] in _. bud vi 
knoppes, skyde Knopper; fig spire, fremspire; in cases 
of sores and -ding [begyndende] ophthalmia; a young 
.ding [fremspirende] talent, bud vt inokulere. 

Buda ['bu-da] Buda, Ofen n. 

Buddha ['buda] Buddha c. buddhi ['budi] Buddhi c, 
Menneskets sjette Princip, Aanden. buddhism ['budizm] 
Buddhisme c. buddhist ['budist] Buddhist c. 

budding ['bAdirj] Knopskydning; fig Fremspiren c. 

huddle ['bAdl] min Vadsketrug, *Vasketraug n; 
Slemme-Herd, -Gray c. bnddle vt slemme, vadske, om 
Erts. bnddle $ Brandenborger, gul Okseoje, onde 
Urter pi, *Mariguld c & n : Chrysanthemum segetum 
[corn marigold]. 

budge [bAdg] vi r0re sig, af Stedet; si *stryge sin 
Vej. budge si stserkt n, stserke Drikkevarer pi. budge- 
barrel art Lsederkoggers, Krudtt0nde c med Laeder- 
pose. 

Bndgel(l) ['bAdgal]. Is. Eustace ., Essayist og Poli- 
tiker f 1736 . 

bndgero(w) ['bAdgaro"] hind (stor bengalesisk) Lyst- 
baad c. 

budget ['bAdgit] Pose, Taske, *ogs. Vaeske; parl Fi- 
nanslov c, ogs. *Budget n; let the man trudge it mho 
has lost his ~, sin Pung ; ~ of news Nyhedspose; my _ 
of news min Pose med (el. alle mine) Nyheder; open 
the ~ parl forelaegge Budgettet. 

Budle ['bju'dlj; - Hill. 

budmash [bAd'ma'J] hind Afskum, Skarn n, Skurk, 
Kanalje; Opr0rer c. 

Buenos Aires ['bo u nas 'ae >9 riz, 'bju'nas-] Buenos 
Aires n. 

buff [bAf] semsket B0ffelheder, Semsklaeder; Brungult; 
& Laederkyrads n, K011ert; mech Polerskive, Smergel- 
skive c; be (or stand) in _ si vaere (el. staa) ganske 
u0gen; strip to the _ si klasde sig n0gen t. Skindet. 
buff o Semsklaeder-, Semsklseders ; brungul, gul; a - 
[gul] waistcoat; stand ~ si staa ganske n0gen. buffalo 
['bAfalo"] B0ffel: Bubalus; amr Bison, Bisonokse c: 
Eonassus Americanus. 

buffer ['bAfa] railw Puflfer, ogs. *Buffer, St0dpude; & 

i Pope refers to him - 'Let Budgell charge low 
Grub Street on my quill, And write whate'er he please, 
except my will'. The allusion ...is to the legacy of 
two thousand pounds left to Budgell by Dr. Tindal 
in his will, which Budgell was popularly supposed to 
have forged . . . Adams. Baaclsmandsniat ; Pudsekone, Polererske, i Sheffield; 
Pudsemaskine, i Fotografl; si Hund; Fyr, Karl, *ogs. 
Fysak c; an old _ p en gaminel Fyr; en gammel 
St0daf (ogs. *St0der); a steady old _; a regular _ en 
gemytlig Karl; a _ state en St0dpudestat. 

buffet ['bAfit; fr.] Buffet c. buffet ['bAfit] Puf, St0d n; 
Klaps c & n, *ogs. Drei c; & (S0ens, Vindens) Skub n. 
buffet ['bAflt] vt piifife, st0de ; klapse; . the billows ligge 
og tumle (p* ogs. svolke) p. B01gerne. buffet ['bAfit] vi 
skubbe (el. puffe) sig frem; be ~ing about, se - the 
billows! 

buff-jacket Lsederkyrads n, K011ert c. 

bnffle-head ['b/vflhed] git Kedhoved n. 

buffo ['bufo u ] Komiker c, i Opera, buffoon [bA'fu'n] 
Bajads, G0gler c. buffoonery [bA'fu'nari] Lejer pi, 
Bajadsstreger pi, G0gleri n. 

buft'l stick, wheel Filskive, Pol6rskive, Smergel- 
skive c. 

buffy ['bAfi] laaderfarvet; si dmkken. 

bug [bAg] Tsege c, Vseggedyr n; _s amr vinge- 
daekkede. 

bugaboo ['bAgsbu ], bugbear ['bAgbae'a], bnggaboo 
['bAgabu'] Bussemand, *prov R0s c. 

bugger ['bAga] Sodomit c. buggery ['bAgari] Sodo- 
miteri n. 

buggy ['bAgi] fuld af (el. befaengt m.) Vasggedyr. 
buggy [bAgi] Gig, *Trille c. 

bugle ['bju'gl] vild Okse, B0flfel c. bugle ['bju-gl] 
(langagtig, sort Glas)perle c. bugle ['bju'gl] $ Laebe- 
10s, *Jonsokkoll c: Ajuga. bugle ['bju'gl] sp (Jagt)- 
horn; ^ (Signal)horn, p Bygelhorn n; call Horn- 
signal; horn Jagthorn; Signalhorn, p Bygelhorn; 
major Tambourmajor c. bugler ['bju'gla] Hornblaaser, 
Signal0r c. 

bugloss ['bju'glas] ^ Oksetunge, *Kotunge c: An- 
chusa. 

buhl [bu'l] mat Guld n; (mat) Indlsegning c, Mar- 
quetteri n; furniture M0bler i indlagt (el. decouperet) 
Arbejde, Rococom0bler pi; sw L0vsav, *L0vsag; 

work (mat) Indlaegning c, Marquetteri, Decoupeur- 

arbejde n. 

buhrstone ['ba - sto u n] min fransk Flint, M011estens- 
kvarts, M011estensflint c [burrstone]. 

build [bild] vt bygge; F lave, skabe, g0re, sy; a 
lady's dress built by Redfern ; a very well built dress; 
Calcutta-built clothes kalkuttasyede Klseder; a London 
built cutler en i London uddannet Knivsmed ; steel- 
built; a strongly built person; I can understand an 
Afghan stealing, because he's built that way, [er saa- 
ledes skabt, anlagt] but . . .; the heat in the built-in 
[indebyggede] street is fearful; with a room built on 
[til] here at one time, and there at another; ~ up 
bygge op; bibl opbygge; bygge for, forbygge; ~ up a 
suit komponere (el. sy) en Dragt. build vi & abs bygge; 
it is easier to pull down than to ~, end at bygge op; 
ravens ~ [bygger (Rede)] early in spring; . on bygge 
paa, bebygge; fig bygge paa; the ground has been built 
on; a great amount of land not built upon, af ube- 
bygget Land; _ over bebygge; - to [bygge paa] a house. 
build Bygning, Bygningsmaade; (Legems)bygning; Facon 
c, Suit n; a big man of powerful ~; his stout ~ (of 
body), builder Bygger; Bygmester; Murmester c. build- 
ing Bygning c, abstr. & konkr.; has been two years in 
_, under Bygning; - committee, fund, lot, site Bygge- 
-Komite, -Fond, -Tomt. 

bukshish ['bAk/i/] hind Gave c, Gratiale n [back- 
shish]. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] ht*t; [a'] hurt; [a] inner; bul 123 bul bulb [bAlb] L0g, Svibel; Kugle, sora p. Termometer; 
P01se c, som p. Jsernbaneskinne; _ of the eye Ojeaeble n 
[eye-ball], bulb vi svulme (*ogs. svelle) ud. bulbed [bAlbd] 
10gformet; rund, rundhovedet. bulbiferous [bAl'biferes] 
10gbserende. bulb-iron Pelsejsern. bnlbotuber ['bAlbo- 
tju'ba] ^ L0gknold c. bulbous ['bAlbas] L0g-, 10gformig. 
bulb-plate & P01seplade. 

bulbul ['bulbul] (persisk) Nattergal c. 

buldo ['buldo u ?j Bremse, Brems c [bulldog]; bad ~, 
R. Kipling, The Story of the Gadbys. 

Bulgaria [bAl'gse^ria] Bulgarian n. Bulgarian [-rian] 
Bulgarer c; Bulgarisk n\ a bulgarisk. 

bulge [bAldg] s Bug, Udbugning, fremstaaende Del, 
*ogs. Kul c. Se bilge! bulge w bovne, ogs. *bugne, 
ssette Bug, staa frem, *ogs. danne en Kul. Ogs. _ out; 
faa Bunden indst0dt, blive laek. 8ml. bilge! with its 
bleary windows, its bulging doorsteps; the belts of all 
of them simply ~ with [bugner af] loot, bnlger ['bAldga] 
si nt stort, nt som siger Sparto (*Sex) [buster], bulgy 
['bAldgi] opsvulmet, svullen, *ogs. trutten; the throat 
feels -; ~ legs \ krogede Ben [bandy legs]. 

bulimy ['bju'limi] path Bulimia, glubende Appetit c: 
Fames canina. 

bulk [bAlk] Omfang n, Masse, St0rrelse c, Dimensioner 
pi; sterre Del, Hovedmasse, Hovedstyrke, (den store) 
Flerhed, Majoritet, *ogs. Tyngde; J> (indstuvet) Lad- 
ning; arch Udbygning c, Udbyg, Fremspring n; Af- 
deling c, Aflukke n ; the ~ of his forces Hovedstyrken 
af bans Stridskrsefter, bans Hovedstyrke ; the of the 
fleet Flaadens Hovedstyrke; break - bryde (el. brsekke) 
Lasten 0: begynde at losse; sale by ~ Salg p. Rus, Rus- 
salg; - for _ forholdsvis, forholdsmsessig; air is lighter 
~ for ~ than water 0: et Volumen Luft er lettere end 
samme Volumen Vand; cargo in ~ Styrtegodsladning; 
corn (stowed, laden) in ~ 10st Korn, Korn stuvet 10st i 
Rummet ; pork in _, ogs. Flsesk in bulk. Mods, pork 
in barrels; it is laden in _, ogs. det f0res som Styrte- 
gods; salt in ~ salte 10st i Rummet; this oil is never 
sold in -, 10st; goods stowed in ~ Styrtegods. bulk vi 
tage stor Plads, vsere omfangsrig, p* ogs. ruve, rue; 
.Jiead J, Skodde, ogs. *Skot n, Afdeling; Udbygning c, 
Skur n; -head vt anbringe Skodder (ogs. *Skot) i, af- 
dele; - off fraskille v. Skodder (*Skot); .heading Skod- 
der, *Skot pi. bulky ['bAlki] a svaer, diger; omfangsrig, 
som fylder op, som tager stor Plads, vidt!0ftig, vo- 
Iumiu0s, p* ogs. ruvsom; udstaaende; ~ goods, bulky 
['bAlki] sc & prov Panser, Politibetjent, ogs. *(Politi)- 
konstabel, *Kost c. 

bull [bul] paveligt Segl n; Bulle; Snitser, ogs. *Bommert 
c; make a ~; an Irish ~, ogs. et irsk Indfald. bull [bill] 
Tyr, ogs. *Oxe, Stud; Han, f. Eks. Hvalhan [whale]; 
mere Haussier c; eng. Kronestykke n, Krone c, fern 
Shilling pi; bl. Fanger: (Okse)k0d n [beef]. Som a 
(i Smstgg.) ofte: stor. bull vt mere k0be; the best time 
to buy or _ consols or shares; _ a cask vande et 
Fad 0: hselde varmt Vand p. et tomt Rumfad f. senere 
at drikke den fremkomne Blanding. 

bnllace ['bulis] $ Krsegetrae n: Prunus insititia 
/_ plum]; Slaaen, Slaaentorn, *Slaape c, Slaapebser n: 
Prunus spinosa. 

bullary ['bulari] Bullarium n, Bullesamling c. 

bnll|baiting Tyrehidsning c; bat amerikansk Nat- 

ravn (*Kveldknar) c : Caprimulgus Americanus; beef 

Tyrek0d, i Udtryk f. Ringeagt: as ugly as - grim (ogs. 
*styg) som en Ulykke; go to the billy-fencer, and sell 

yourself for -. som gammelt Skrab; boat Skindbaad; 

varying from a Thames skiff to an Indian's -; calf Tyrekalv, ogs. *Oksekalv; dance J> Dans uden Darner; 
dog Buldog, Bulbider; univ si Prorektors Assistent; 
si Sognefoged, *Lensmand; ent Brems, Bremse c [gad- 
fly], bl. Halvblodsfolket i Kanada. Sml. buldo! _doze 
piske (en Neger) fordservet; hundse, 0ve Tryk paa, 
skraemme, kujonere; -dozer Pisker; Tyran; stor Pistol c. 

Bullen ['bulin] s. Bnller ['bula] s. 

bullet ['bulit] lille (*liden) Kugle; Kugle c, is. til 
Haandvaaben; get the ~ si blive opsagt; shake the ~ at 
him si true ham m. Afsked. bullet vt afskedige, give 
L0bepas; -^catcher sp & ^ Kuglefanger; ^.extractor, 
^forceps Kugletang c; _b.ead ent Hvirvler: Gyrinus; 
fig haard Hals, *ogs. Stridbuk c; headed haard, stiv, 
*ogs. strid. 

bulletin ['bulttin] Bulletin c. bulletin ['buHtin] vt 
udsende, opslaa, som Bulletin; every few minutes a 

new dispatch was ~ed from . . . ; board Bulletinbrset 

n, Opslagstavle c. 

bullet-proof skudfast, kuglesikker. bullety ['buliti] 
kugleformig, (kugle)rund ; 

bull|flght Tyrefsegtning; -finch Dompap: Pyrrhula; 
sp Jordvold, lav Mur c (med en let, h0j Hsek over, 
som Hesten maa bryde igennem); pine _ Krognseb, 
norsk (el. svensk) Papeg0je, *Konglebit, Fjelddompap 
c : Pinicola enucleator; fly Bremse, Brems c [gadfly]; 
frog Oksefro, *Oxefrosk: Rana mugiens s. pipiens; 
head : armed ~ Jf Panserulk, *Steuulk c : Agonus 

(s. Cottus) cataphractus; headed m. Tyrehoved, bred- 

pandet; stiv, halsstarrig, *ogs. strid; blindt paagaaende, 
dumt fremfusende, dum. 

bullimong ['bulimArj] agr Blandingskorn, *ogs. Bland- 
korn n. 

bullion ['buljan] Guld (el. S01v) n regnet efter Vsegt, 
is. um0ntet (ogs. *umyntet) i Stsenger el. Tener, Barrer 
pi, Barreguld, Barres01v; (Banks) Metalforraad n; git 
Bouillon, Kantilje c; silver ~ ogs. S01v n. 

bullirag ['bulirag] vt p kujonere [ballarag]. 

bullish ['buli/] tyreagtig; mere spekulerende i Haus- 
sen, k0belysten; Chicago operators are growing 
more ~. 

bull-necked tyrehalset. bullock ['bulak] Okse, Stud, 
*ogs. Gjseldokse c. Bullokar ['bulake] s. bull-seg ['bul- 
seg] prov Bulle, B011e, *Gj8eldstud, Gjseldokse c. bulls- 
eye ['bulzai] ^, (stor) Klaade c, Bigat n, (en0jet, rund) 
Jomfru c; rundt Patentglas w; Luftglug, Lysglug, *Luft- 
glugge, Lysglugge; lille (*liden) rund Stormsky c, Okse- 
0je n; ast Aldebaran; Politimands Blindlygte; Blink c, 
i Skydeskive; f Tvebak, ogs.* Niirnberger-^g n, *ogs. 
Nsepe, Pot6t c, Ur med sserdeles konveks Glas; ku!0rt 
Kandiskugle, stribet Sukkerkugle c; - glass, ogs. Knub- 
glas; make a ~ trseffe Blinken. bulljterrier Buldogge- 
pintscher, Bulbider-Rottehund c. Se V. M011er, 

Hunden og Hunderacerne 204! trout Laks-Forelle, 

-0rred, *Lax0rret c: Salmo trutta; the large ~ is. 

Hunner-0rreten; need Knopurt : Centaurea; whacker 

Studedriver c, i de amr Veststater; whale Hvalhan, 
Hanhval c. 

bully ['buli] Storskryder; dominerende (el. storsnudet) 
Person; B011e, ogs.* Bulbider, Traettebroder, Slagsbroder 
(*ogs. Slaaskjsempe), brutal Person; Tyran; Sk0ges Be- 
skytter; Udsmider, p. oflfentligt Sted; & (Arbejder)for- 
mand; Dyst, Mel6e c, Haandmsenge n, i Eton Fodbold. 
bully vt kujonere, tyrannisere, *ogs. topride; _ him out 
of it fratrue ham det; _ him into it true (*ogs. pukke) 
ham til (at g0re) det. bully vi dominere, tyrannisere; 
husere, *ogs. braake; ~ing [truende] brutality, bully 
a si & p praegtig, gild, prov & *ogs. grum [capital, [e] hote; [o] so; [ai] /; [au] out; [8] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [rj] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. bul 124 bun crack, firstrate &c] ; a _ boat, horse, place, woman; - 
for you! F bravo! (det var) godt gjort! *ogs. nu var 
De Kar! - for old Sawbones! ogs. Hurra for . . .! 
bally . Kan staa for bullfinch, bullhead, bully-cod, 
bully-beef; beef salt K0d [pickled beef*]; cod et 
kornisk Navn f. Fisken Pholis subfurcata [shanny]; tas- 
manisk Aalekvabbe (*Tangaal) c : Blennius Tasntanicus; 

rag se bullirag!; rook skvadronerende Bedrager, 

Lurendrejer c; how now, my ~? nu, min gode Mand? 
Sh., Merry Wives. 

bulrush ['bulrA/j $ Siv, *ogs. Sev n; is. Ravi (n?), Siv, 
Storsiv, Sekogleaks, *S0konglesiv n -. Scirpus lacustris; 
Dunhammer, Muskedonner c, *(bredbladet) Dunkjevle 
c & n: Typha lati folia [great ~]; amr Lysesiv n: 
Juncus effusus. 

bulse [bAls] mere Pakke c, med Diamanter eller 
Guldstev. 

bulter ['bAlta], bnltow ['bAlto u ] Line, *ogs. Bake, 
Bakke, Rev c. 

bulwark ['bulwark, -wa*k] Bolvaerk n, Bastion; & 
Skanseklaedning c; fig Bolvserk, (Skjold og) Vserge n; 
the ~s and stanchions &. det opstaaende. 

Bulirer ['bulwa] s. 

bum [bAm] p Bagdel c. 

bumbailifT ['bAm'beUif] Sognefoged, *Leusmand c 
[bound-bailiff]. 

Bumble ['bAmbl]. Is. Mr. ., en Bytjener [beadle] i 
Dickens' Oliver Twist, bumble si & joe Bytjener c. 
bumble vt si indhylle, omvikle [muffle]. 

bumble-bee Humle, undert. Humlebi c [humble-bee], 

bumbledom ['bAinbldam] Bytjenervselde c (*n), Vigtig- 
mageri hos kommunale Avtoriteter, *ogs. kommunalt 
Paveri n. 

bumble-footed klumpfodet; klodset i Gang. 

bnmblepuppjr ['bAmblpApij sp M011e c, M011espil n, f 
Troumadame c, et Kuglespil i ni Huller [merils, 
nine-holes, nine men's morris]; f Damewhist, Whist 
c spillet regel!0st. 

bumboat ['bAinbo u t] Bumbaad, Kadrejerbaad, Pro- 
viantbaad. 

bnmkin ['bAmkinj J, Buttelur; Udligger c, agter, t. 
Storbras Blok. 

bummaree [bAma'ri'] Opk0ber, Detailhandler c, paa 
Billingsgate Fisketorv. 

bummer ['bAma] amr Civilist v. Hovedkvarteret, Lejr- 
kammerat, Krigsamat0r; Marod0r, Landleber [camp- 
follower]; Driver c. 

bump [bAmp] St0d n, Dunk c; is. Sammenst0d n, i 
Kaproning; Bugle, ogs. *(fremstaaende) Knude, Bule, 
*Kul c; Organ n, egl i Frenologi; we had good confi- 
dence in the driver's _ of locality, i Kuskens Stedsans; 
have the _ of music have Sans for Musik, vsere musi- 
kalsk, besidde det musikalske Organ, bump vt st0de, 
dunke; sp st0de, dunke; sp indhente og paast0de, i 
Kaproning; _ [st0de (med), rende, 10be] the head 
against a watt; _ out typ udspile, om Sats. bump m 
st0de; the ship ~s Sklbet hugger, bump [bAmp] int bar- 
dus ! bums ! come . against a post, bumper ['bAmpa] amr 
railw Puffer, ogs.* Buffer, St0dpude c [buffer], bumper 
bredfuldt Glas; theat git fuldt Hus n; to vundne Spil 
pi, otte Points pi (opnaaede f0r Modspilleren bar vun- 
det noget); a double ~. bumper vi bsegre, pokulere. 

bumpkin ['bAm(p)kin] Klods, T01per, *ogs Slamp c 
Se bumkin! 

1 8ml. Norsk Morgenblad 1897 661: det salte her- 
metiske K0d (bully beef). bumpology [bAm'p&ladgl] cont & joe Frenologi c. 
bump | stick Glatholt c, et Skomagerredskab t. at glatte 
Saalen ; ..supper Festmaaltid n blandt Kaproere, f. at 
fejre en gjort bump. 

bumptious ['bAm(p);as] F dumstolt, hovmodig, iud- 
bildsk, opblaest. 

bun [bAn] Bolle c, Slags Br0d. 

bnnce s, se bunsel 

bunch [bAn/] Knippe n, Bundt c; K10vse, ogs. *Klase; 
undert. Pukkel c [hump]; a _ of sweet cherries et (*en) 
Bundt Kirsebser, *ogs. en Krans Moreller; a - of grapes 
en Drueklase ; a ~ of keys et N0gleknippe ; I thought 
she came off her horse rather in a ~, saadan i en 
Klump. Aim: in a bundle; he is the best of a bad ~ 
of them ban er forholdsvis (el. efter Omstaendighederne) 
den bedste. bunch vt (sammen)knippe; folde; gruppere. 
bunch vi knippe (el. klase) sig; svulme (*ogs. svelle) 

ud; backed pukkelrygget [hump-backed]; grass 

Svingel c: Festuca. bunchy ['bAn.fi] knippet; voksende 
i Klaser; busket. 

bunco ['bAijko u ] amr si Bondefangeri, svigagtigt Spil n. 
Ogs. bunco game. 

buncombe ['bArjkam] Vselgerne pi; Valgflaesk n, Tale 
holdt for et Syns (el. for Vselgernes) Skyld; (par- 
lamentarisk) Teatereifekt, Bombast; lutter Snak c 
(*Snak c & n). 

bund [bAnd] hind Dsemning, Kaj c. bund [bAnd] vt 
anglo-hind ordne. Forstserket: _ up; when the house 
is ~ed up for the night, bundabust ['bAndabAst] hind 
Orden; Ordning, Anordning c; Anstalter pi, Arrange- 
ments pi; every one was employed in making what 
they call out here his "bundabust", i. e. arrangements 
for the ensuing campaign. 

Bundelcnnd [DAndl'kAnd] s. 

bunder ['bAnda] hind Havn; Skibsbro, ogs.* Brygge; 
Landgangsbaad c [surf boat]; Flydebro, *Flydebrygge. 
Ogs. bunder boat, bunder ['bAnda] zoo Bhunder, Rhesus- 
abe: Macacus rhesus; fig And c [canard]; boat, 
se ovfr! 

bunderbust ['bAndabASt] hind Orden c. Se bundabust I 

bundle ['bAndl] Bylt c, *ogs. Knyten [e.g. of clothes], 
Bundt c, Knippe n [e. g. of straw], Pakke c [e. g. of 
yarn], bundle vt (sammen)bylte, *ogs. (sammen)knyte; 
pakke; fig pakke, praktisere, uden videre anbringe el. 
ssette, putte, k0re, *ogs. skydse; they have a way of 
bundling you about [praktisere En hid og did, *ogs. 
skydse En om] in a matter-of-fact style that makes, 
you feel as if you were being trundled like a wheel- 
barrow; ~dme and my second into a hackney-carriage; 
the children were .d off to bed, puttedes (&c) i Seng; 
. him out of doors k0re (*ogs. skydse) ham p. Portenj 
. up indbylte, *ogs. balle (el. knyte, tulle), sammen; 
indhylle, indbylte, *ogs. indballe, indtulle. bundle vi 
pakke ind, lave sig til at rejse; i en Fart komme afsted 
el. afgaarde, ssette afsted, *ogs. leegge afgaarde; drive 
natligt Frieri, gaa p. Nattefrieri, *ogs. gaa Kjellgang, 
prov* gaa paa Tuske; the savages ~d [pakkede sig] 
back to their canoes; the doors of the palanquins slid 
back, and the women ~d [ogs. kom ssettende] out; 
..pillar arch Knipperpille, ogs. *knippet S0jle c, S0jle- 
knippe n. bundling Byltning, Sammenknippen c, &c; 
Nattefrieri, Nattel0beri n, *ogs. Kjellgang, Udpaagang 
c; press is. Garnpresse. 

bundobust f'bAndobAst] hind Orden c, &c. Se bunda- 
bust t 

bung [bAn] Spuns n & c, *is. Spuns c; f Understyr- 
mand c [som bl. a. havde Opsyn m. Uddelingen af [a- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [a] hot; [&] foil; [a] hot; [A] httt; [a-] ht*rt; [aj inner; bun 125 bur Grog] ; the second master and master's assistant are 
or used to be . . . known as 'bungs' in the service. 
Murray, bung vt spunse; tilspunse; - (up) his eyes 
indemure (el. tilmure) bans Glugger, i Boksersprog. 

bungalow ['bArjgalo 11 ] hind (Sommer)hus n. 

Bungay ['bArjgi] Bungay n; go to - with you! F vsek 
med dig ! lad mig vsere ! plag mig ikke ! 

bung-hole Spunshul. 

bungle ['bArjgi] vi fuske, kludre, *ogs. tukle; bungling 
work Makvserk n. bungle vt sammen-kludre, -makke. 
Forstserket: - up; forkludre. bungle Kludder, Makvserk 
n\ Bommert c. bungler ['bArjgla] Fusker, Kludrer c. 
bungling fuskeragtig; sammenkludret, sammenjasket; 
forfusket, forfejlet; _ work, ogs. Makvserk n. 

bunheaded ['bAnhedid] \ k0dhovedet, gr0dhovedet, 
dum. 

bunion ['bAnjan] Knyst, *Trsel c, paa Stortaaen; 
plaster Ligtornplaster n, *ogs. Ligtornflytter c. 

bunk [bArjk] <, fast K0je, Standk0je c. bunk vi 
ligge (egl i Standk0je), sove, holde til, vsere anbragt 
(om Natten); <, ogs. t0rne ind [~ in]; _ it si echappere, 
fordufte; t0fle af; I shall ~ on two chairs in the 
counting-room; the two boys ~ed together, bunker 
['bArjka] Kistebsenk; Bing(e), Beholder; & (Kul)bunker, 
*ogs. Kulbax c; Maskinrum n; lille (*liden) Sandgrav c, 
Sandhul n, isser paa Golf bane ; amr Jt Menhaden c, en 
Sildeart: Brevoortia tyrannus [menhaden, moss- 
bunker]; si 01 n. Bunker ['bArjka] s; ~'s Hill, i Nser- 
heden af Boston. Slag 17 Juni 1775, Republikan ernes 
f0rste Vaabendaad i Uafhsengighedskrigen. 

bunko ['bArjko u ] s, se bunco! 

bunkum s, se buncombe! 

bunneah ['bAnia'], bunnla ['bAnja] hind Kornhandler, 
Fr0handler c. 

bunny ['bAni] prov Ravin, Hulvej, mod S0en; Erts- 
masse c som ikke danner en Aare el. Gang; Baadhus, 
*ogs. N0st n; Kanin c. 

Bnnsby ['bAnzbi]. Is. Jack ~, Kaptajn Cuttles Ven, i 
Dickens' Dombey and Son. 

bunse [bAns] s si Kommission; Kommission, Profit c; 
sell upon ~ si sselge pr. Kommission, for Frugthandlere 
[costermongersj. Ogs. bunce, bunts. 

bunt [bAnt] J, Midtduge pi, Bug c, paa Sejl ; take a 
_ tage en Bug. bunt vt: ~ a sail skinde et Sejl op i 
Bugen. bunt vi stange [efter at]', drikke en Skalle, ogs.* 
skalle [ham, efter ham at him], hunter ['bAnta] si 
Kludesamlerske; Sk0ge c (som ogs. tigger & stjseler). 

bunting ['bAntirj] ^ Verling, *Spurv c: Emberisa. 
bunting Flagdug, Haardug c til Flag; Flag pi; gay 
with i rigt Flagskrud, rigt flagsmykket, som pranger 
m. Flag. 

buntline <k Buggording c. 

bunts [bAnts] pi, se bunse! 

bunya ['bAnja] hind Kornhandler c [bunneah, &c]. 

Bitnyan ['bAnjan] s. 

Buonaparte &c. Se Bonaparte, Ac. 

buoy [boi, \ bwoi] Boje, ogs. *B0je; B0je c, Mserke 
n, *ogs. Varde, V01e, Vite c, paa Fiskegarn. buoy [boi, 
\ bwoi] vt holde flot el. flydende, ogs. fig holde oppe; 
markere, *ogs. opmerke (v. Bojer), Isegge Boje(rj ved; ~ 
the dangers; I was still ~ed up with [bares (el. holdtes) 
oppe af ] some faint hope that . . .; he was so ~ed with 
[10ftet af ] new hope and good spirits, buoy vi flyde, 
sv0mme. buoyage ['boiidg, \ 'bwoiidg] Bojer pi, ogs.* 
B0jer pi; Opmserkning c; Opmserkningsvsesen, Maerke- 
vsesen n; Bojepenge pi. buoyancy ['boiansi, \ 'bwoiansi] 
Opdrift, specifisk Lethed; fig Elasticitet, Frejdighed c, frejdigt Syn el. Sind n, Lethed, Livsglaede, Livslyst c[~ of 
spirits], buoyant ['boiaut, \ 'bwoiant]. letflydende, let- 
sv0mmende; elastisk, frejdig, (livs)glad, let; a ~ dis- 
position et let Sind; a _ (submarine) mine en Flyde- 
mine. 

bur [ba*] $ Burre c, ogs. *ru (el. pigget) Fr0gemme 
n, *Borre, prov* Klaate; Humlek(n)op; Slibe-Eg, ogs. 
*Grad, Grat; gr Rotacisme, Skarren paa Bogstav r; zoo 
Rose, Krans, p. Hjortehorn; Kalvebrissel [sweetbread]; 
Klinke c, Slags Mursten; he sticks like a ~ ban hsenger 
paa som en Burre, *han er paahsengelig som en Borre. 
bur vi gr kremle, ogs.* kurre ; udtale r med Dr0belen 
el. uvulsert, *ogs. skarre paa r. bur vt udtale uvulsert, 
*ogs. skarre paa; _ up bertle. 

Burbage ['ba'bidg] s. Is. Richard ~, Skuespiller, Shake- 
speares Ven. 

burbolt ['b8'bo u lt], aim. burbot ['ba'bat] Jf Aale- 
kvabbe, *Lake c: Gadus lota. 

Burchell ['ba't/il] s. Is. om en Baronet, som under 
Navnet Mr. - spiller en Rolle i O. Goldsmiths Vicar 
of Wakefield; Js sebra soo Dav, Davhest, Burchells 
Tigerhest c: Hippotigris Burchellii. 

Burd [ba'd] s. Is. Helen ~, Heltinden i en skotsk 
Folkevise &c, en Type paa ksek Standhaftighed. 

burden ['ba'dn] Byrde, *ogs. B0r; fig Byrde; ^ Drseg- 
tighed c; be (become) a _ on or to his family ligge 
(falde) sin Familie t. Byrde; bear the ~ and heat of 
the day; beast of ~ Lastdyr; _ of proof Bevisbyrde; 
the ~ of Isaiah Udsagn over Babel, som Esajas, Amoz's 
S0n, skuede. Esajas XIII 1. burden vt betynge, tynge 
(paa), trykke; _ [betynge, trykke] a nation with taxes. 
burden Omkvsed, Kor n [~ of a song], burdensome 
['be'dnsem] byrdefuld, tung, tyngende, trykkende. 

Burdett [ba-'det, 'ba'dit] s; Coutts [-kirts] s: 
Baroness ~, bekendt for sit menneskekserlige Arbejde. 

burdock ['ba'dak] ^ Burre, Purre c, *Klengegr3es, 
Klaategrses n: Lappa major. 

bureau [bju'ro u , 'bjuaro u ] is. amr Kontor, is. Rege- 
ringskontor n; amr Kommode c [small chest of 
drawers], bureaucracy [bju'ro u krasi, bju'rak-] Bureau- 
krati, Kontorstyre n, Bureaukratisme c. bureaucrat 
['bjuarokrat] Bureaukrat c. bureaucratic [bjuaro'kratik] 
bureaukratisk. bnreaucratist [bju'ro u kr9tist, bju'rak-] 
Bureaukrat c. 

burg [buag, ba-g] \ poet Borg c. 

bnrgage ['ba'gidg] jur Slags Fseste n, Forpagtning c. 

burgee [ba-'dgi'] Slags smaa KulpZ; ^ Stander c, 
mindre Splitflag n. 

burgeon ['ba'dgan] poet Knop c, Skud n. burgeon vi 
knoppes, skyde frem, blomstre. Ogs. bourgeon. 

burgess ['ba'dgis] Borger, af en K0bstad; Borgerreprae- 
sentant; Bydommer c; roll Mandtalsprotokol c over 
stemmeberettigede, p Mandtal n. burgessship Borger- 
skab n, Borgerret c. bnrggrare ['ba-gre^] Borggreve 
c. burggrariate [ba^'gre'viet] Borggrevskab n. burg- 
gravine ['ba'gre^in] Borggrevinde c. burgh ['bAra] K0b- 
stad, By c, med Reprsesentationsret [borough], burgher 
['ba-ga] Borger c. bnrghmaster ['ba-gma'sta, 'bAra-] 
Borgernaester, *ogs. Bormester c. Se barmaster! 

burglar ['ba'gla] (natlig) Indbrudstyv c. burglarious 
[ba-'glse^rias] indbrudsmsessig, Indbruds-. burglariously 
ad ved Indbrud. burglar-proof indbrudsfri, tyvefast, 
tyvesikker. burglary ['ba'glari] (natligt) Indbrud, Ind- 
brudstyveri n. burgle ['ba'gl] vt bryde (sig) ind i, g0re 
Indbrud i. burgomaster ['ba-goma-sta] Borgermester, 
*ogs. Bormester; > Graamaage, hvidvinget Maage, 
Perlemaage, *Bormestermaage c: LOTUS glaucus. [e] hote; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. bur 126 bur burgoo, burgont ['be 'gu'] is. ^ Gred c. 

Bunroyne [ba'goin] s. 

bnrgrare .fee, se burggrave! 

Burgundy ['ba'gandi] Burgund n; - pitch Galipot c, 
Fyrreharpiks c & n, *Galipot, Furuharpix c [galipot]. 
burgundy Burgunder(vin) c. 

burial ['berial] Begravelse, hst Jordfaestelse c; give this 
phantom a Christian -, ogs. faa bragt en saadan Gen- 
ganger i Kristenjord; receive (a) Christian . faa kristelig 
'el. hejtidelig) Begravelse; ..case Metal(lig)kiste c; 
service Begravelsesritual n. 

Buridan ['bjuaridan] s; ~'s Ass. 

burin ['bjuarin] Gravstik(ke) c. 

Burke [ba k] s. burke [ba'k] vt kvsele, myrde, ved 
Kvaelning, med fserrest muligt Mserker p. Void; fig 
kvaele i Fedselen, begrave, stiltiende henlsegge; tie 
ihjel ; sea burking & forssetligt Forlis n, Assurancesvig 
efter Overenskomst mellem Reder og Skipper; - a book 
undertrykke en Bog, f0r den er udkommet; _ discus- 
sion undertrykke enhver Diskussion; . an issue, a 
question, burker Kvseler, Morder, Kadaverleverandor c. 

burl [ba 1] Knude, p. Traad; Noppe c, paa T0j. burl 
vt valke; noppe, nopre. burl prov Kegemester c. burl 
r prov sksenke, om Drikkevarer ; pokulere, bsegre ; _ 
out a glass. 

burlap ['ba'lap] (grovt, svaert) Ssekkelserred n. 

burlaw ['ba la~] sc f Lynchlov, Folkejustits c. 

Burlelgh ['ba'li]. Is. William Cecil, Lord ~, Stats- 
sekretaer under Elisabet f 1598; Lord ~'s nod (en 
talende Gestus), sigter t. et Sted i Sheridans The 
Critic III. 1 : Lord . comes forward, shakes his head, 
and exit. 

burler ['ba'la] prov Kegemester c [burl]. 

burlesque [ba - 'lesk] burlesk, lavkomisk. burlesque 
Parodi, Travesti c; musical . Opera c buffa. burlesque 
vt latterliggere, parodiere, travestere ; a photographer 
who has so abominably d me. burletta [ba-'leta] 
(komisk) Operette, musikalsk Farce c; a _ singer. 

burly ['ba-li] fyldig, dr0j, svser, *ogs. diger, r0slig; 
buldrende, *ogs. braakende. 

Burma(h) ['ba'ma] Birma n. 

bur-marigold ['ba - marigo u ld] Br0ndsel, *Br0ndsle c: 
Bidens tripartita. 

burn [ba n] vt brsende; be ~t, om Ting ogs. brsende 
(op) vi. Se burnt! ,t agr fortorret (*is. fort0rket), 
skadet af T0rke, solskoldet, *ogs. forskinnet; six per- 
sons were -t (in the house) seks Mennesker inde 
braendte, p * brandt inde ; he was so badly ~t [saa 
slemt forbrsendt] that...; the hdtel was ~t down, to 
the ground, up, afbraendte (el. nedbraendte) til Grun- 
den ; these singular words ~ed themselves in upon or 
got -t into [braendte sig ind i] my memory; he was ~t 
out twice to Gange blev ban brandlidt, blev ban hus- 
vild v. Ildebrand, braendte det f. ham; burnt-out people 
brandlidte; some burnt-out [udbrsendt] volcano, burn 
vi brsende; brsende, svide, Isegge sig ved, v. Grydens 
Bund ; fig brsende, t0rete [efter Hsevn for revenge] ; fig 
vsere brsendende, om Sp0rgsmaal; he cursed and swore 
so as to make my ears ., saa det susede (F* ogs. 
hedtnede) om 0rene ; in America the silver question 
does actually .; the light . blue or dim, mat, d0sig; 
. away or out braende ud; the house had already -ed 
to the ground, var nedbraendt ; you . / Tampen brsen- 
der ! burn 8 brsendt Sted ; Brandsaar, F * Braend n 
(Tegl)brsending c; agr Kulaks n & pi, Brand c, i 
Korn: Ustilago segetum. burn [ba'n] poet & sc Aa 
Baek c. Burnand ['ba'nand] s. Is. Mr. F. C. ., Redakter af 
Punch omkr. 1893. 

burner ['ba'na] Opbraender; Antsender; (Gas-, Lampe)- 
brsender c. 

Burnet ['ba nit] s. bnrnet ['ba nit] $ Bibernelle c: 
Poterium sanguisorba; moth ent ogs. Blodplet c; 
saxifrage $ *Gjeldkarve c: Pimpinetta saxifraga. 
Burnett ['ba'nit] s. burnettize ['ba nttaiz] vt galvani- 
sere, om Sejldug fe Tovvserk (*Taiigverk). 

burning brsendende; a ~ [ogs. hidsig] fever; it is a . 
shame det er en Synd og Skam, *ogs. det er Skam og 
Spot; under a _ sun i stegende Solskiu, F* ogs. i Sol- 
stegen; . [forsmsedelig] thirst, burning Brand c; the - 
of Troy; a firebrand plucked from the ~ en rygende 
Brand, der reddes af en lid; glass Braendeglas; mir- 
ror Brsendspejl; point Antsendelsestemperatur c. 

burnish ['ba nij] vt polere; vi blive glat, blive blank; 
blive fyldig og trind (*lubben). burnish Polering; 
Glans c. burnisher Polerer c; Poler-T0j, -Staal, -Jsern n, 
-Tand c. 

burnoose [ba''mrs, -'nu z, 'ba'nus] Burnus c, en hvid 
ulden arabisk Kappe m. Hsette. 

Burns [ba'nz] s. Is. Robert-, skotsk Digter, og John 
~, engelsk Arbejderf0rer. 

Biirnsliinii ['ba'nzland] Ayrshire n, i Skotland. 

burnt [ba'nt] a brsendt; a . child dreads the fire 
brsendt Barn skyr Ilden; a - match en af brsendt Taend- 
stik (*Fyrstik); ear (St0v)brand c, Kulaks, Sodaks n: 

Ustilago segetum; offering bibl Brsendoffer; out, se 

burn ! 

burr [ba'] s Sc v, se bur! 

burra ['bAra] anglo-hind stor; herlig; _ bibi egl den 
h0je Frue, is. om det ostindiske Kompani; ~ khana 
stor(arte)t Selskab, stor Opdsekning; . sahib egl stor 
Herre; is. hvid c. 

bur-reed ['ba'ri'dj Pindsvinknop c: Sparganium. 

burro ['buro] ^ Glastare: Laminaria digitata; Purre, 
*Porre(10g) c: Allium porrum; amr Msel n, i Kolo- 
rado &c. 

burr-oak storblomstret Eg c: Quercus macrocarpa. 

burrock ['bArdk] Rusedam c, i en Aa (*Elv). 

burrow ['bAto n ] s, \ f. borough, burrow ['bAro u ] 
(f. Eks. Kanins) Hule, (gravet) Gang c. burrow vi grave 
(Huler i Jorden, Gange), grave sig ned; ~ing dog nord- 
amerikansk Praeriehund : Cants latrans [coyote]. 

bnrrstone ['ba'sto u n] s, se buhrstone! 

burry ['ba-ri] a burret, burreagtig, *borret, borre- 
agtig. 

bursar ['ba'sa] is. univ Kvsestor, Skatmester; sc Sti- 
pendiat, Student c med Stipendium. bursarship Kvaestur 
c & n; Stipendium n; Friplads c. bursary ['ba sari] 
Kvaestors Kontor; sc univ Legat, Stipendium n. 

bursat ['ba-sa't ?] hind Regn c (*ogs. n), Regntid c, i 
Midten af Juni Maaned. bursati [ba-'sa'ti ?] vet Regn- 
tidssygdom, Sommersygdom c. 

burst [ba'st] vi briste, spraekke, springe; fare; brage 
108, om Bifald; the boiler . Kedelen sprang; the bubble 
_ Boblen brast; _ in bryde ind; komme farende ind; - 
into the room (into tears, into view) komme farende 
ind i Stuen (briste i Graad; vise sig, blive synlig); - 
out is. bryde frem; fare op; . out laughing briste i 
Latter, *ogs. stikke i at le; . out [buse ud] with a 
secret; . through bryde (sig) igennem; - up briste, 
spraekke, springe; mere ramie (overende), gaa istykker, 
bryde sammen, om usolide Foretagender. Sml. ovfr. 
the bubble _/ ready to . bristefserdig, sprsekkefserdig; 
~ing with fat smsekfed, *smeldfed; his cheeks are ~ing [a- i- u-] osv. lange som i for, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] bwt; [a-] hurt; [a] inner; bur 127 bus with [ban strutter af] health; -ing with suppressed 
laughter (with rage) forpint af Latter (lynende for- 
bitret). burst vt spraenge [et Blodkar a blood-vessel; 
en Kanon a cannon; mit Faengsel my confinement}. 
burst s Udbrud, Frembrud; Brist n, Bristning c, Brud 
n; Spraengning, Bristning; Sprsengning, Eksplosion c; 
Smseld, Skrald, Brag; F (Kraft)tag, *ogs. (Spaende)tag; 
si Sold n, ogs. *Svir, *Rangel c [spree] ; si Maaltid 
Mad, godt Maaltid n, (stor) Opdaekning, Servering c 
I big feed, blow-out]; a week's ~, Sold n, *Rangel c; _ 
of applause bragende (el. storm ende) Bifald n, Bifalds 
storm c; _ of laughter Latterudbrud; a loud _ [stserkt 
Skrald] of military music; ~ of passion Vredesudbrud; 
- of tears Taarestr0m c; _ of thunder Tordenskrald n; 
there are foxes that run so short that you can never 
get a ~ [faa ordeutlig fuldt Rend] after them; at a (or 
one) ~ egl med en Kraftanstraengelse ; paa en Gang, 
*ogs. i et Rend; go on the ~ gaa p. Sold (*Rangel); 
come out with a ~fig optraede (el. vise sig, komme) med 
Eclat, burster ['bQ'Sta] Spraenger; Spraengladning, t. 
Granat &c; voldsom Motion, Spraenggymnastik c; (tuugt) 
Fald n, Melsaek, Bj0rn [cropper] ; austr Sommerstorm, 
S0ndenstorm c [a southerly bu(r)ster]. Se ogs. buster! 
bursting bl. a. bristefserdig, f & joe spraekkefaerdig. 
bursting Bristen, Bristning, Spraengning; Eksplosion, 
Spraengning c; my heart beat almost to ., som det 
skulde (el. vilde) briste; charge Tsendladning. bnrst-up 
mere f Krach n, Spillen c op. 

hurt [ba-t] Jf Pighvar(re), *Pigvar, Sandkverv c: Pleu- 
ronectes maximus. 

burthen ['be "San] f Byrde c, Ac [burden], 

burton ['ba'tnj ^(Haand)taljec. Sea-burton! tackle 
Arbejdstalje. 

bur-weed Burresnerre c, *Klengegraes n: Galium 
aparine. 

bury ['beri] Kabstad f undt. i Smstgg som Canter- 
bury [borough]; prov Herregaard, Herskabsbolig c. 
bury ['beri] vt begrave, hst jorde ; here is (or lies) Mo- 
hammed buried; ~ing ground Begravelsesplads c; let 
the dead (past) ~ its dead! 

1. bus [bAs] F Basse c [omnibus], Se ogs. buss! 

2. bus [bAs] vt; _ it F tage med Omnibussen. 

3. bus [biz] theat si Mimik c, Minespil, stumt Spil n 
[business], 

busby ['bAzbi] & Husarhue, Kolbak, Bj0rneskinds- 
hue c. 

bush [buj] Busk; (avstralisk, kanadisk) Udmark, Skov, 
p* Skau c; Land n [country; modsat By town]; mere 
Efeugren, som Vinskilt &c ; sp Lunte, Raevehale; mach 
B0ssing c ; where there are no -es there can be no 
nuts fig en Skselm giver mere, end ban bar; burn - 
amr agr afbraende Skov og Krat, *braende Braate; 
good wine needs no _ god Vare anbefaler (el. saelger) 
sig selv ; beat (or go) about the . ikke ville ud m. 
Sproget, g0re Omsv0b, p* baere sig undaf; turn the 
cows into the slippe Kreaturerne p. Overdrevet (*paa 
Havn, paa Beite); does not grow on every _ fig vokser 
ikke paa (alle) Traeer ; she looks as if she had put her 
head through a _ o: hendes Haar er meget forpjusket 
(*ogs. fliset, fjonet); lead him a dance thoro' _ thoro' 
briar lade ham 10be m. Limstangen; take to the _ 
r0mme tilskovs. bush [bu/] vi buske sig, buskes; the 
-ing [buskede] alder, bush vt t0jre, *tjore, efter T0m- 
men; rise [^Erter peas] ; agr barve, rive, med Engharv 
[bush-harrow]; b0sse [et Taphul a pivot-hole] ; _ in 

seeds barve (el. rive) Fr0et ned, med Engharv; bean 

Sabel-, Snitte-, Svaerd-B0nne, ogs. *Stangb0nne: Pha- seolus vulgaris communis [kidney-beau] ; beater sp 

Driver, Klapper c. 

bushel ['bujal] (engelsk) Skaeppe c = 8 Gallons, 36.34 8 
Liter; hide [saette] his light under a ~. 

Bush(e)y ['buji]. Is. Bush(e)y Park, en Skov ved 
Hampton Court, et Slot 3 Mil sydv. f. London. 

bush-harrow Engharv. bushing B0ssing, B0sning; 
Buskplantning c. bush | man ['bujman] is. austr Kolonist, 
Nybygger, Skovrydder; Buskmand c, i Sydafrika. Se 
bosjeman; master Skovmester, Sururuku c, en 
Klapperslange i tropisk Amerika: Lachesis mutus; 
ranger is. austr Stimand, Bandit, undvegen For- 
bryder c; town is. austr Landsby [country town]; 
tree Buksbom c: Buxus sempervirens; retch Gaerde- 
vikke, *ogs. Tranevikke : Vicia sepium; whack v ligge 

ude i Skoven; overfalde, stoppe; myrde; whacker 

Klapper, Driver; En som faerdes i (el. baner sig Vej 
gennem) Skov og Krat; Skovrydder, Nybygger [back- 
woodsman]; under den amr Borgerkrig : irregulser Sol- 
dat, Friskaremand ; Bandit, Stimand c [bushranger]. 
bushy ['buji] busket; busket, *ogs. kjerret; _ [brusende] 
whiskers. Se ogs. Bushey! 

busily ['bizili] ad travlt, ogs.* travelt. 

business ['biznis] Forretning c; Forretninger pi ; Ger- 
ning c, Kald n; Opgave; Sag c; theat (stumt) Spil n, 
Mimik c ["action as distinguished from dialogue"]; 
much ~ mange Forretninger; the next _ in order naeste 
Sag, p. Dagsordenen &c; the two ~es [Forretninger] 
would often run into one another; what ~ is that of 
yours? hvad kommer det Dem ved? the _ of each day 
[Dagens Gerning] commences with prayer; such as take 
an interest in the _ [Gerning] of the school; . [Arbejde] 
is the salt of life; what's your ~ here? is. hvad bar 
De her at bestille (el. g0rej? hvad skal De her? it's no 
, of his or none of his ~ det vedkommer (ogs. p* 
kommer, skiller) ham ikke; it must be our ~ [det maa 
vaere vor Opgave el. Sag, for os maa det gaelde] to 
prevent it; their _ [Opgave, Sag] was, to enjoy life as 
brilliantly as possible; our ~ is (or lies) with Barer e 
vi bar m. Barere at bestille el. g0re; carry on a (com- 
mission and brokerage) ~ drive en (Kommissions- & 
Maegler)forretning; do - g0re Forretninger; the theatres 
are doing an excellent -, g0r udmaerkede Forretninger 
el. Affaerer; that firm does a good _ [gode Forret- 
ninger] with . . .; do a good (stroke of) ~ by [g0re en 
god Forretning (el. g0re Affaere)] by . . .; no is doing 
(there is but little _ done) der g0res ingen Forretninger 
(ogs. der er kun liden Omsaetning); one little spoonful 
does the ~, ger det; lead novices to attempt what they 
have no ~ to, hvad de ikke b0r befatte sig med; what 
~ had he [hvorfor skulde ban ogsaa] marry the prin- 
cess? make a ~ g0re en Forretning; make it his to 
. . . g0re det t. sin (el. saette sig t.) Opgave at . . ., ar- 
bejde p. at . . . ; make a ~ of gere ... til en (el. sin) 
Forretning; majce it the (whole) ~ of his life to g0re 
det t. sin Livsopgave at . . . ; mean _ mene det alvor- 
lig [med at in . . . ing]; have reelle Hensigter; will 
you state your ~? vil De sige mig Deres ^Erinde? 
Sty ret af Praepositioner: about (or for, on) ~ i 
Forretninger; send him about his _ vise ham Vinter- 
vejen; give ham en god Dag; go there either for _ or 
amusement rejse did i Forretninger eller f. sin For- 
n0jelse; go into ~ for himself etablere egen Forretning, 
etablere (el. nedsaette) sig p.'egen Haand; a great deal 
of _ mange Forretningef ; a piece of ~ en Forretning, 
en Affaere; communications on _ forretningsmaessige 
Meddelelser; come to ~! is. kom t. Sagen! let us to ~ hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [b] thin; [f] she; [g] measure; [n] si0; [a, a, e] osv. vaklende med [e]. bus but .directly! lad os straks komrae t. Sagen! business ad- 
jektivisk: - card Anbefalingskort ; - hours Forret- 
ningstiden ; out of [udenfor] - hours; a good ~ neigh- 
bourhood et godt Forretningsstreg; _ paper (for the 
day) Dagsorden c; transact all the ~ part of [alt det 
forretningsmaessige ved] the marriage; consider the 
matter from a - [forretningsmaessigt] point of view; 
year, ogs Driftsaar. businesslike forretningsmaessig. 

bask [bAsk] Blanchet c. busk [bAsk] vt git & sc gere 
(F* stelle) island, g0re fserdig, forberede; bruge, an- 
vende ; vi gore sig faerdig og rejse (el. komme afsted); 
kljede (el. pynte) sig ; ile, skynde sig ; - ye, _ ye, my 
bonnie bride! Det forste Vers af The Braes of Yarrow, 
en Folkevise af William Hamilton af Bangour f 1754. 
Endnu bruges _ (it) P i Bett. falbyde Varer fra 
Hus til Hus, s0ge Kunder (el. handle) paa Gader og 
Straeder, g0re Forretninger p. Vaertshuse; om Musi- 
kanter og Taskenspillere : optraede (for Gaesterne) paa 
Vaertshuse Ac. 

buskin {'bAskin] h0j St0vle; Koturne c; tread in -s 
gaa p. Koturnen o: optraede som Tragiker; ~ed h0j- 
st0vlet; koturneklaedt. 

busman ['bAsman] F Omnibuskusk c. 

buss [bAs] F Kys n (*ogs. c), Smask c. buss vt git 
kysse. buss [DAS] Sildeb0js, (st0rre) Sildebaad c. 

bust [bASt] Buste, Byste c ; stand for a ~ staa Buste. 
Jbust vi P briste [burst]; angive (el. melde) Sagen,- 
blive Angiver, sladre {inform, split], bust [bASt] p 
Bristning c, &c [burst]; Sold n, *Rangel c [burster]; 
go on the - gaa p. Sold (*Rangel). 

bustard [bAstad] \ Trap c: Otis. 

buster ['bAsta] p amr nt stort, nt n som bar vadsket 
sig, Krabat c, Uhyre n, *ogs. stor Rusk; Buldrebasse, 
Bulbider, *ogs. Braaker, Varg c. Se burster! what a J. 
den har vadsket sig! 

bustle [bAsl] vi vaere i Bevaegelse, have travlt (*have 
det travlt), vimse; _ about is. vimse om; the two men 
now -d about, fik (*fik det) nu travlt. bustle Travlhed 
, *ogs. Kav n; F Tournure, *ogs. L0jtnant [bishop]; 
si M0nt, ogs. *Mynt c; draw the _ sZ haeve (Penge); be 
(all) in a have svsert travlt, *have det svsert travelt, 
vaere opskj0rtet el. opkavet. bustle vt si komme plud- 
selig over, overraske, overrumple; plade [rush]; you 
have sharped and ~d us. bustler travlt (*ogs. opkavet) 
Menneske n. bustling travl; vims; urolig; livlig [By 
town}. 

busy f'bizi] travl (*ogs. travel), stseikt (el. meget) op- 
taget; beskaeftiget, optaget; be ~ have travlt (*have det 
travelt), vsere meget optaget; reporters are ~ taking 
notes, bar travlt m. at g0re Notater; what are you _ 
at (or on) now? hvad er det De nu bar travlt med? 
she was in the kitchen, ogs. bun syslede (*ogs. stel- 
lede) i Kekkenet; pickpockets became , flk travlt, *fik 
det travelt; with our minds ~ upon m. vore Tanker 
optagne af . . . busy vt beskaeftige, sysselsaette, give 

noget at bestille; - himself with, ogs. sysle med; body 

geskjseftig Person, Vigtigper c. busyness [bizines] 
Travlhed c, det at have travlt. busy-sack si Vadsaek 
[carpet-bag]. 

but [bAt, bet] prcep & cj uden t & c, fig uden; 
undtagen; hvis ikke; touch not the cat . [uden] a 
glove; the hoose and ben the hoose baade i Daglig- 
stuen og i Bedstestuen (*Bedstvserelset) ; att - alt und- 
tagen; saagodtsom, naestea; all . twelve of which [som 
alle p. tolv nser] took fire from . . .; I have forgotten 
att . [undtagen] love, all . you, Madam. Westward 
Ho! I 266; the soldiers all . worshiped him, formelig (el. naesten) tilbad ham; a criminal is a criminal, and 
nothing ~ it, og intet andet; he had no relation _ [ingen 
anden Slaegtning end] his nephew; what ~ hvad andet 
end; who he [hvem andre end ban] could have done 
it? his immediate predecessor ~ one bans Nsestformand; 
the next day _ one to Dage efter; the smallest Toddle 
_ one den naestmiudste T ; I will pawn my dukedom 
_ [saette . . . i Pant, 'p. at] I take that garrison; they 
would starve ~ for the assistance of.. . hvis de ikke 
blev hjulpne af . . .; - for him hvis ban ikke var, hvis 
ban ikke havde vaeret . . ., uden ham . . . ; _ for the 
fact that ... var det ikke (el. havde det ikke vaeret) 
fordi . . .; - for this hope . . . havde jeg ikke (el. havde 
jeg ikke haft) dette Haab . . ., ellers . . .; - for that . . . 
ellers . . ., hvis det ikke havde vaeret, uden det; ~ that 
I [havde jeg ikke] met him; there is hardly any pro- 
fession ~ has [som ikke har, som jo bar, uden at den 
har] its slang; who knows ~ (that) this may be [hvem 
ved. om ikke dette er] true? there is no question ~ 
the king will [der er ikke Sp0rgsmaal om, at Kongen 
jo vil] reform the abuses; I cannot ~ recognise, kan 
ikke andet end erkende ; J cannot ~ say that jeg kan 
kun (el. ikke andet end) sige, jeg kan ikke sige andet 
end, jeg maa (F det maa jeg) sige, at . . .; kun, blot, 
F bare: he is formidable ~ to [ban frygtes kun af] 
his enemies; I shudder - to think of it, ved den blotte 
Tanke (derpaa); one can [man kan altid] try; ~ now 
[lige nu, ogs. *nys] you seemed to share the joy you 
gave; men; derimod; - [men] the senate dissented; 
they are selfish, not so much by nature, ~ because . . . 
som fordi . . . but Men n, F Aber c & n; there is a _ 
in the question, en Hage (*ogs. en Aber) v. Sagen ; let 
there be no .s! (but me) no ~s/ ingen Men'er! but s, 
se butt! but sc Dagligstue c. Sml. ben! but ad i Dag- 
ligstuen, i Ydervserelset. 
butcha ['bAtJa] hind Unge c; Barn n. 
butcher ['but/a] Slagter c; ~'s meat (Slagte)k0d; ~'s 
steel (Slagters) Hvaessestaal. butcher vt slagte; bird 
Tornskade c: Lanius. butchery ['but/aril Slagteri n. 

Bute [bju't] Bute n, et Grevskab i Skotland; Bute c, 
en af Persevanterne v. det heraldiske Kollegium f. 
Skotland. 

but-end fbAtend] s, se butt-end! 
butler ['bAtla] Kaeldermester ; anglo-hind Overtjener, 
F0rstemand; bibl Mundsksenk c. butleress ['bAtlaresj 
Kaeldermesterske; Overpige, *ogs. Overtjener c. 

bntment ['bAtmant] Landkar, paa Bro; arch Veder- 
lag n. butt [bAt] (den) tykke Ende, Tykende ; Rod- 
ende, af Bjaelke, af Planke; & Butlask; agr Skeljord; 
F (Yder)kant; ^ Skydevold c, Kuglefang n [artillery, 
practice, proof ~]; fig Skive c, for Sp0g, f. Spot; St0d n 
(med Hovedet), F Skalle c; St0d (med Horn), Stang; 
undert. St0d, i Feegtning; Fad n (b.n Hektoliter Vin; 
4.91 Hektoliter 01); flrkantet Hud, (Hud c af) Pund- 
laeder n [som halveret efter Ryggen giver to bends}; 
undert. Stump c [af en Cigar of a cigar}. Undert. f. 
butty; round >a Stik c & pi, en Form af T0mmer; 
make him the ~ of his jokes (of his sarcasms) g0re 
ham t. en Skive f. sine Vittigheder (lade sin Spot gaa 
ud over ham) ; five feet through at the ~ fern Fod i 
Diameter i Rodenden; the marker at the ~s [ved 
Sklven] knows what he has to do; balancing himself 
on the _ [Yderkanten] of a chair, butt vt st0de op 
[til on], grsense [til on], ende [ved on]; st0de; skalle; 
stange; ~ at or into st0de til, skalle; stange (efter). 
butt ad: come fun - against komme dejsende lige paa; 
they ran . at [lige paa, F* ogs. ende paa] each other i- B-] .osv. langc som i for, feel, fool; ['baj Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a 1 ] hwrt; [a] inner; but 129 like ram-goats; end Tykende, Rodende ; ^ Kolbe c, 
Sksefte n. 

butter ['bAta] Sm0r n ; foo much ~ fig altfor mange 
Blomster; make [ogs. kserne] .; he looks as if ~ would 
not melt in his mouth ban ser saa uskyldig ud. butter 
vt smere ; fig sm0re om Munden, smigre (for) ; _ him 
to his heart's content; ~ed eggs R0rseg pi, yEgger0re c, 
~ed side Smorside; know on which side one's bread is 
~ed fig forstaa sig p. sin Fordel, vaere om sig, P* ogs. 
have Naeringsvet ; hot ~ed toast varmt ristet Br0d (*ogs. 
Ristebr0d) m. Sm0r; ..and-eggs $ Flseg, (gul) Iris, 
ogs. *(gul) Svaerdlilje: Iris pseudacorus; Paaskelilje: 
Narcissus pseudonarcissus ; Dorotealilje c: Leucoium 
vernum; boat Sm0rkande, Sauceskaal c; bowl Sm0r- 

skaal c; bump > stor R0rdrumc: Botaurus stellaris. 

Prov & hos Tennyson; cup ^ Gaasepotentil, *Mure 

c, S01vgrses n: Potentilla anserina; Kabeleje, Ko- 
blomme, *Sm0rblomst, Gjethams, Hestehov c: Caltha 
palustris [big ~] ; finger fig Klodrian c; fingered 
klodset, *ogs. sliphamdt; fedtet (el. glat) p. Fingrene; 
fly Sommerfugl c. butterine ['bAtarrnj Blandiugs- 
sm0r, Kunstsm0r, Margarin(e), Oleomargarin n [bosh]. 

butteris ['bAtaris] Virkejaern n, til Hov. 

butter] making Sm0r-Lavning, -Kserning, -Fabrikation 

c; milk Kaernemselk; nut amr aflang (bvid) Val- 

n0d: Juglans cinerea s. oblonga; sauce r0rt Sm0r n; 

scotch Slags Sukkert0j, Brystsukker n\ shell Sm0r- 

skaal; shore p & Sm0rland [Cape Fly-away] '; tub 

Sm0rb0tte, *ogs. Sm0rbut c; ^.worker (Sm0r)selte- 
maskine c; wort Vibefedt, *Tsettegr3es n : Pinguicula 
vulgaris. 

buttery ['bAtari] a sm0rret, sra0ragtig. buttery ['bA- 
tari] s is. univ Spisebod c, Proviantrum n. 

buttock ['bAtak] Balde c. 

button ['bAtn] Knap; Dup, Dop, Knap, p. Floret; art 
Drue; si Lokkefugl, Straamand c, paa Avktioner &c; 
~s p Page c; 6-button gloves Gknaps Handsker; I 
wouldn't give a ~ [D0jt (*ogs. Hegte)] for it; make ~s P 
se trist ud; hold him by the ~ holde ham fast v. Knap- 
hullet; is. opholde ham laenge (m. Passiar); staa p. en 
fortrolig Fod m. ham. button vt knappe, P* ogs. 
kneppe; knappe til, P* knappe igen /. up], button vi 
knappes; lade sig knappe; shoes that ~ about the ankle. 
buttener si Lokkefugl, Straamand c, paa Avktioner &c. 
button {holder snakkesalig (*ogs. taledryg) Person, Plad- 

dermund (*Skravlekop) c; hole Knaphul n\ P Kuap- 

hulsbuket c, Blomster pi i Knaphullet ; a . merchant; 

hole vt opholde (m. Snak); holing is. Knap- 

hulss0m c; hook Handskeknapper c; maker Knap- 

mager; mould Knapskaal c; nose p Knaphuls- 

buket c; .-onions Perlel0g, meget smaa L0g; ..shank 
Knapstilk; ..tree Platan c: Platanus Occident alis. 
bnttony ['bAtani] med mange Knapper, mangekuappet, 
knapperig; the -page. Thackeray, Van. F. 

buttress ['bAtrts] Modpille, Kontrefort c. buttress vt 
afst0tte, afstive, v. Modpille. 

butt-shaft ['bAt/a-ft] Pil c. 

butty ['bAti] si min Formand, bctroet Hand; Kamme- 
rat, i det kongelige Marinerkorps ; Underpolitibetjent, 
*Underkonstabel c [policeman's assistant]. 

butyraceoug [bju'ti'reijas] Sm0r-, sm0ragtig. butyric 
[bju'tirik] Sm0r-; - ether Sm0rseter. 

buxom ['bAksam] elastisk; munter, livlig, task; 
trivelig. 

buy [bai] v k0be; k0be, i Kortspil <fcc; ~ing vessel 
K0befart0j; this shilling shall ~ [gaa til] tobacco; the 
finest bouquet that money could _, som kunde faas f. Penge; _ cherries with [for] the money; ~ him free, ~ 
his freedom k0be ham fri, ud!0se ham ; go to lots of 
places, ~ing things, [og g0re Indk0b] you know; _ it 
of [af] him; . off afk0be, bortk0be [Vikingerne the 
vikings}; Frederic was bought off [afk0btes] by the 
cession of a province; . himself off 10sk0be (el. ud!0se) 
sig; _ out [ud!0se] his co-heirs; _ over k0be, bestikke; 
_ up opk0be; fig neddysse, v. Penge. buyer ['baia] 
K0ber; Lysthavende, Reflekterende, Reflektant c [in- 
tending ~], 

Buys [bois] s. 

buz [bAz] vi summe ; rumours ^eing about [der om- 
summede] her name, buz vt is. hviske om ; hemmelig 
udsprede, ssette ud /_ about]; . a bottle dele Resten 
(af en Flaske, uden at der bliver fulde Glas), omtr. 
vride Flasken. buz Summen; Hvisken, i Krogene; 
Travlhed, Bevsegelse; Gsering c; a - saw amr en Cirkel- 
sav, *Cirkelsag; . wig stor, brusende Paryk; but what 
with your fast talking and fine speaking, I'm all in 
a ~, er jeg ganske fortumlet. 

buzzard ['bAzad] % Musvaage, *0rmeh0g, Vaspipe: 
Buteo vulgaris; amr si Georgier c; rough-legged ~ 
laaddenbenet Musvaage, Vintermusvaage, *Fjeldvaage c: 
Buteo lagopus. 

1. by [bai, \ svagt bi] prcep nser, (naer)ved, hos; 
sit ~ me I sid (her) hos mig! forbi; go _ a church; 
over, via; go [rejse, tage] to Prague ~ Dresden; 
return ~ Germany and France; _ land tillands; . 
water tilvands; ved; lead a horse _ the bridle; _ all 
that is sacred; ~ night om Natten, ved Nattetid; med; 
_ his second wife he had a son; take _ force, med 
Magt; go (or sail, steam) _ her for England rejse med 
det Skib t. England; af, is. ved logisk Subj. i Passiv; 
I see by ~ advertisements in the papers . . .; he was 
killed ~ a soldier; a statue ~ Canova; you might get 
killed. Who ~? af hvem? hvem af? if01ge, efter; _ 
[efter, paa] his advice; live _ rule leve efter Regler; 
despot as he was . taste and _ deeds, efter sin Smag 
og efter sine Handlinger; it is ten o'clock _ me, _ my 
watch, hos mig, efter mil Ur. Om et Maal, is. ved 
Komparativ: larger ~ a half en halv Gang til saa 
stor; not so much as you _ a large deal ikke p. langt 
nser saa meget som De ; it was not the first time ~ 
many (times) det var langtfra f0rste Gang; efter, i, 
is. foran Salgsenhed; seZZ meat ~ the pound, efter Pund, 
pundvis ; shoot partridges ~ the thousand, i tusindvis; 
go _ ones and twos, ~ threes gaa en og to (ad Gangen), 
gaa tre ogtre (ad Gangen); inden, senest; _ Friday 
senest (paa) Fredag, inden Fredag [on or before Fri- 
day]; ~ noon, ogs. til Middag; _ now or ~ this time 
[nu, ved disse Tider] we are running down the pas- 
sage; ~ seven (o'clock) inden (el. senest) Kl. syv; ~ 
tomorrow, ogs. som imorgen; if they are not better 
tomorrow, til imorgen; _ the time [naar] you are strong 
enough. Forskellige Udtryk: he is _ Antilope from 
[den er falden under A. og] a Danish mare; a house 
standing somewhat ~ itself, som ligger noget f. sig 
selv, noget isoleret; poverty _ itself [i sig selv, i og for 
sig] is no such great curse; all ~ himself for sig selv; 
(ganske) alene; (ganske) p. egen Haand; waiting here 
all . yourself, ganske alene; he can see sufficiently to 
walk - himself, ogs. ban bar Gangsyn; revelation 
and belief, considered _ and for themselves, i og for 
sig; twenty feet . forty seks Meter lang og tretten 
Meter bred el. h0j ; _ and by(e) med det f0rste, snart; 
senere; straks; that is _ the by(e) dette i Forbi- hate; [o u ] so; [al] I; [au] ottt; [S] the- [J>] thin; [J] she; [3] measure; [n] sing; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. by 130 cab gaaende; - the by(e) det er sandt! a propos! *ogs. paa 
Tale herom . . . 

2. by ad tilstede; forbi; & bi; - and large fuld og 
bi; be ~ vsere tilstede; go ~ .gaa forbi. 

by-by [bai'bai] farvel! egl i Barnesprog; Visselulle, 
ogs.* Seng, S0vn c; come to - komme (. . . gaa) i Seng, 
*komme (gaa) og lalle sig. 

by-corner Afkrog. 

bye [bail. S 6 * *V fl Slutningen)! put to _ bringe i 
Visselullen (ogs.* i Seng), i Barnesprog; bye F farvel 
/ good-bye] I 

by-election Eftervalg, *ogs. Stikvalg. 

bye-lo [bai'lo u ?] hind: goto- gaa i Visselullen, *gaa 
og lalle sig, i Barnesprog. 

bylgone ['baiga(')n] forbigangen; let -s be ~s! lad For- 
tiden (el. lad gemt) vsere glemt ! why do you bring up .s [gamle Historier, *ogs. gamle Passager] like this? 
hours Fritimer, Fristunder; lane Sidegade, *ogs. 
Afgade c; Ian Bilov, Saerlov; pi Statuter, Love pi. 

byle [bail] hind Stud, Okse c. 

by | name Tilnavn, 0genavn; place Afkrog c, *ogs. 

Afhul n\ play theat stumt Spil; product Bi- 

produkt. 

byre [baia] sc & prov Kostald c, ogs. *Fsehus, *Fj0s 
n, prov F16r c. 

Byron ['bairan] s. Byronic [bai'ranik] byronsk. 

Bysshe [bi/] s. 

by | slander Hosstaaende, Tilstede vserende, Tilskuer c; 
street Sidegade ; .-time Fritid, ledig Tid ; ..way Bi- 
vej, Sidevej; word Ordsprog, Mundheld n. 

Byzantine [bi'zantain, 'bizautain] bysantinsk; s By- 
santiner; Bysantiner, bysantisk M0nt (ogs. *Mynt) c. C, e [si 1 ] C, c n, *ogs. c. Forkortelser: C. o: centum; 
C. B. 0: confined (or confinement) to barracks; com- 
panion of the Bath; C. C. o: circuit- closer Str0mslutter- 
mine; C. C. C. 0: Corpus Christi College, i Oxford; C. D. 
acts o: contagious diseases acts; C E. 0: civil engineer; 
cent, o: centum; cf. o: confer, compare jsevnf0r (jvf., 
jvfr.); C. G. S. o: centimeter gram second; eh. o: chapter; 
C. J. 0: chief justice; CM G. 0: companion of the order 
of St. Michael and St. George; C. 0. 0: commanding 
officer; c. o., e/o o: care of . . . Adresse . . .; C. 0. D. o: 
cash (or collect) on delivery; C. P. o: county police (?); 
Crystal Palace; cp. o. compare. Sml. cf.! C. P. S. 0: 
custos privati sigilli gehejme Seglbevarer; Cr. 0: credit; 
creditor; C. B M. & P P. B. o : Chicago Rocky Moun- 
tains & Pacific Railroad; C. I. E. o: companion of the 
order of Indian empire; C. S I. o: companion of the 
star of India; C. S. E. o: civil service engineer; ct 0: 
cent; Ct. 0: count; court; curt. D: current dennes; cts. 
o: cents; ewt. 0: centweight, hundredweight. 

Caaba ['ka (a)ba, ka 'eiba, 'ke^ba] s-.the~ Kaaba(en), 
Templet i Mekka og esp et mindre Bedehus indeni dette. 

cab [kab] Kabriolet, Kab, Droske; Overssettelse, Suyde- 
seddel, *Fuskelap c, i Skolesprog [crib], cab vi -. -it 
F k0re i Kabriolet, i Droske. 

cabal [ka'bal] Klike c; pi ogs. Kabaler, Rsenker. 
cabal [ka'bal] vi danne en Klike; bruge Kabaler el. 
Rsenker, intrigere, kabalere. 

Cabal [ka'bal] : the . Cabalministeriet (1670). 

Cabals) ['kabala, ka'bal] Kabbala c, Rabbinernes 
hemmelige Visdom. cabalist ['kabalist] Kabbalist, 
kabbalakyndig c. cabalistic [kaba'listik] kabbaiistisk. 

caballada [sp.; kava'l(j)a da] Flok c Heste. 

caballer [ka'bala] Rsenkesmed, Kabalemager c. 

caballine ['kabalain] a som h0rer til Heste, Heste-. 

cabbage ['kabidg] Kaal c; Kaalhoved n; Smugg c & n, 
Sportel, bl. Skraeddere; Rosenstok c, paa Hjort. < abbage 
vi ssette Hoved, om Kaal; faa (el. braende m.) lang Tande 
(*Tane), om Lys; F knibe (*nype) noget, se sig selv 
tilgode. cabbage vt F knibe, negle, redde, *nype, 
kvarte, rejse med; head fig Kaalhoved n; lang Tande (*Tane) c; headed (som brsender) med lang Tande; 
fig kaalhovedet; lettuce Laktuk(salat), *(Hoved)salat: 
Lactuca sativa; moth Kaalugle c: Mammestra 

brassicce; rose Centifolie c: Rosa centifolia; tree, 

Kaal(areka)palme : Areca oleracea; Hate af Palmebast; 
white Hvidsvsermer, Kaalsommerfugl, *Kaalpapilion 
c: Pieris brassicce. 

Cabbala, rabbalist, cabbalistic, se Cabala &c! 

cabby ['kabi] F Kab(riolet)kusk, Droskekusk, *Kab- 
kusk, Vognmand c. 

caber ['ke^baj Stang, Stage c, til Stillads &C; throw 
(or toss) the - sc sp kaste m. Stang. 

cabiai ['ka'biai] zoo Kapivar c, Flodsvin n : Hydro- 
chosrus capybara. 

cabin ['kabin] Hytte, *ogs. Stue; F Hybel; ^ Kahyt 
c; first _ this time p. f0rste Kahyt (ogs. *paa f0rste 
Plads) denne Gang; boy Kahytsdreng, *Kabytsgut. 

cabinet ['kabinit] Kabinet. i flere Tilff; (finere) Skab 

n; council Kabinetsraad, Statsraad; dinner Minister- 

middag; maker M0belsnedker c; organ Stueorgel; 
..piano (tneget h0jt) opretstaaende Piauo 

Cabiii [ka'bairai] KabirerpZ, nogle grseske Guddomme 
af dunkel Betydning. 

cable ['keJbl] Kabel; Trosse; Kabellaengde c; Kabel- 
tov (*-taug); Kabeltelegram n\ half a - broad en halv 
Kabellaengde bred; my former ~s mine tidligere (Kabel)- 
telegrammer; .-"s length Kabellsengde, ca. 100 fathoms, 
600 feet, Vio nautical mile, 220 Meter i; about three ~s' 
length, tre Kdbellaengder. cable vt (fast)kable; kable, 
telegrafere (pr Kabel) ; car Kabel(bane)vogn ; .gram 
['keiblgram] Kabeltelegram; ..laid kabelslaaet; length 
Kabellsengde. cablet ['ke'bletj smaakkert Kabeltov n. 
cablejtier Kabelrum n, Tov(*Taug)briks c; way Kabel- 
bane c. 

cabman ['kabman] Kab(riolet)kusk, Droskekusk c. 

cabob [ka'bab] ben!0s Fngl, i Tyrkiet & Persien; 
hind Steg; Bedek011e c (*Faarelaar n) spaakket med 

1 The regular length of a chain cable is 120 fathoms 
(720 feet). Whitney, Cent. Diet. [a- i- u'] osv. lange Pom i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a-] hurt; [o] inner; cab 131 cag Slid &c. cabob vt siege paa Find, som ben!0s Fugl. 
Ogs. kabob. 

caboodle [ka'bu'dl] s: the whole _ si hele Kompagniet, 
*ogs. hele Hurven; hel* Stadsen. Jvf. boodle! 

Cabool ['ka'bul, ka'bu'l] Kabul n. Cabolee [ka'bu'lr] 
kabulesisk; s Kabuleser c. Caboolistan [ka'buli'sta'n] 
Kabulistan n. 

caboose [ka'bu s] & Kabysse, Kabys, F Bysse; atnr 
railw en Vogn i et Godstog til Brug for Arbejdere og 
Jsernbanefolk, *ogs. Brsekvogn c, til Godstog. 

Caboul ['ka-bul, ka'bu -1] Kabul w. 

cabriole ['kabrio u l] Kapriol c, Bukkespring, Krum- 
spring n. 

cabriolet [kabrio'le^] Kabriolet c. cabjstand Holde- 
plads c; runner Kab(riolet)kusk, Droskekusk c. 

cacao [ka'keio 11 , ka'ka - o u ] Kakaotrae n: Theobroma 
cacao; Kakaob0nne c. 

cachalot ['ka/alat] soo Kaskelot c. 

cache [kaj", ka'J] amr Gemmested, Skjulested n; is. 
Stendysse, ogs. *Varde c, hvori noget gemmes; in a ~ 
among the rocks, cache vt gemme, begrave, nedstene. 

cachectic [ka'kektik] usund, fordservet, rued fordservet 
Blod, kakektisk; remedies kakektiske Midler, cachexy 
[ka'keksi] Kakeksi c. 

cachinnation [kaki'nei/an] Skoggerlatter c. 

cachucha [ka't/u't/a] Cachucha c, en spansk Dans. 

cacique [ka'si'k] Kasik, (indiansk, is. meksikansk) 
H0vding, Konge c. 

cack [kak] vi ksekke, ogs.* kakke; bl. B0rn : g0re Bee, 
ogs.* g0re A. 

cackle ['kakl] vi kagle; fig gnsegge, ogs.* fnise, *knegge, 
skratte [~ with laughing] ; skvadronere, *ogs. skravle. 
cackle ['kakl] Kaglen, *ogs. Kakkel; Gnseggen, *Kneggen, 
Skratten c, Skrat n; Skvadronering c, *ogs. Skravl n\ 
he laughed with a little malevolent ~ as he spoke. 
cackler bl. a. Skvadron0r, *ogs. Skravlekop c. 

cacochymic(al) [kako'kimik(l)] usund, med fordservet 
Blod. cacochymy ['kakokaimi] Kakokymi c, usunde 
Vsedsker pi. cuooda-mon [kako'di'man] ond Aand; 
Satan c; the perch twisted himself among those roots 
and, ~ that he was, ran off, hook and all. cacoe'thes 
[kako'i'Jjes, -pi'z] Kakoetes, slet (el. slem) Vane, Mani 
c; ulsegeligt Onde el. Saar n; ~ loquendi Talesyge, 
(overstr0mmende) Taletrang c; _ scribendi Mani for at 
skrive, Skrivekl0e c. cacography [ka'kagrafi] Kakografi, 
slet Bogstavering, slet Graft c. cacology [ka'kaladgi] 
fejlfuld Tale c; fejlagtigt Ordvalg n. cacophonic(al) 
[kako'fanik(l)] kakofon, ildeklingende, mindre vel- 
klingeude. cacophony [ka'kafoni] Kakofoni, Mislyd c. 
cacotrophy [ka'katrofi] slet Ernsering c. 

cactus f'kftktas] ^ Kaktus c. PI ogs. cacti ['kaktai]. 

cad [kad] iiniv si Filister; si (Omnibus)kondukt0r; 
Bydreng (*Visergut) c, Bud n; Sjover; simpel Person, 
*ogs. Simpleks c. 

cadaver [ka'de'va] Kadaver, Lig n. cadareric [kada- 
'verik, ka'davarik] h0rende til Lig, Lig-; - rigidity. 
cadaverous [ka'davares] ligagtig; gusten. 

cad-bait ['kadbeH] ent Sprok pi, Ugger pi, ogs. *Myg- 
larver pi, *Ugg pi, i Vandet. 

cadder ['kada] prov Allike, *Kaie c [jackdaw], 

caddis ['kadis] s, se cad-bait! fly Vaarflue c: 
Phryganea. 

caddon ['kado u ] prov, se cadder! 

caddy ['kadi] Tedaase c. 

cade [ke ! d] T0nde, Dunk, *ogs. Kagge; si Hate, *ogs. 
Masrs n; already as full as a ~ of herrings; there is 
your J. cade [ke'd] vt dsegge, ogs. *opflaske [bring up by hand]; bejle over, ogs. *deegge for, *klistre op; 
tsemme. Cade [ke'd] s. Is. Jack ~, en Irlsender, som i 
1450 i Spidsen f. 20000 vsebnede Msend, is. fra Kent, 
agtede at procure redress of grievances. Deraf endnu 
Jack ~ legislation (Lovgivning c efter) Tryk n udenfra. 

cadence ['ke'dans] (Talens) Fald, afmaalt (el. rytmisk) 
Tonefald n; mng harmoniske Bevsegelser pi ; ^ Takt; 
J^ Kadence c, Slutningsl0b n. cadence ['keidans] vt 
kadencere, afmaale, afrunde, *ogs. rytmere, lade falde 
jsevnt. 

cadene [ka'di'n] mere Kadene n, ordinsert Uldtseppe 
fra Levanten. 

cadent ['ke j dant] rytmisk, harmonisk, som falder 
godt. 

cade-oil Kadinolie, branket Enebaerolie: Pyroleum 
Cadinum. 

cadet [ka'detj.yngre (el. yngste) S0n; 10nnet Officers- 
aspirant, v. et Regiment; Kadet, Krigsskoleelev c [mili- 
tary _7; the ~ of a royal house, cadetship Kadetplads; 
Anssettelse c som Kadet. 

cadew ['kadju] s, se cad -bait! cade -worm, se 
caddis-fly! 

cadge [kadg] vi si luske; snylte, tigge; prov bsere en 
Byrde; sc gaa vild, *ogs. vildre; you lousy, cadging ci- 
vilian! cadge [kadg] s: be on the ~ si vsere ude paa Rov, 
*ogs. vsere paa Udkig efter noget at hale [be on the 
make], cadger Torvh0ker, Torvebonde; Snylter; Plat- 
tenslager; simpel Person, *ogs. Simpleks c. 

cadi ['ka-di, 'ke'di] Kadi, (tyrkisk) Fredsdommer c. 
cadilesker [ka'di'leska] (tyrkisk) Dommer c. 

Cadiz ['keidiz] Kadiz n. 

cadlock ['kadlak] ^ Agersenuep, prov *ogs. Moster: 
Sinapis arvensis; Agerraeddike, Kiddike c: Raphanus 
raphanistrum. 

Cadmean [kad'mian] kadmeisk, Kadmus-; a , victory 
0: en altfor dyrek0bt Sejr. 

cadmium ['kadmiAm] min Kadmium n. 

Cadogan [ka'do u gan; ka'dAgan] s. 

cadre ['ka'da] egl Ramme c; ^ Kadrer, *ogs. Kadres 
pi, Officerer & Underofficerer. 

caducean [ka'dju sian] kaduceisk. caducens [ka'dju'- 
siAs] myth Kaduceus, Merkurstav c. 

caducity [ka'dju siti] Affseldighed; Forgsengelighed c. 
caducous [ka'dju-kas] ^ tidlig affaldende. 

Cadwallader [kad'walada] s. 

cady ['kadi] sc Bybud n. 

ccal ['si kol] csekal, Aabnings-, Blindtarms-. caecum 
['si-kAin, -am] Csekum, Blindtarm c. 

CaMlnion ['kadman] Csedmon c. 

Caen [fr.; karj; ke } n] Caen n. 

Caerleon [kee-a'li'dn, 'ka^'li'dn] Caerlon n, et Sted i 
Wales, Kong Arturs ssedvanlige Ssede. 

Caermarthen [ka' 9 'ma 9 J>an, -San]. 

Caernarvon [ka' 9 'na* 9 v8n, ka - -]. 

Caesar ['si'za], se Cesar! Caesarian [si'zse >a rian], se 
Cesarian! 

civsura [si'zjuara, si'sjuara] Csesur c, Versafsnit n. 

caf mere caf, c. a. f. [cost assurance freight]. 

cafe ['kafei; fr.] Cafe, Kafe c. cafenet ['kafinet] (tyr- 
kisk) Hotel, Herberge n. 

Caffraria [kaf'rse 9 ria] Kaffraria, Kafferlandet, Kaffer- 
nes Land n. Caffre ['kafa] Kaffer c. 

caftan ['kaftan ; kafta'n] Kaftan, (tyrkisk) Over- 
kjortel c. 

cag [kag] Bimpel, ogs. *Kagge, Dunk c [keg], caff 
[kag] vt drille, ogs. prov *terge, *erte, i SkolesZ. 

cage [ke*dg] Bur; Fangebur; Arresthus n, *ogs. Lens- H hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [8] the; [}>] thin; [/] she; [5] measure; [rj] siw^r; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. 

9* cag 132 cal mandsarrest c; the - of a staircase Trappehus n. cage 
vt 8tte (el. indespserre) i Bur; fig fange ; a .d lion en 
L0ve i Bur ; my friend, you are -d/ 

ciggy ['kagi] o som smager af Duuken. 

cagmag ['kagmag] Z sejg gammel Gaas; usmagelig 
Mad c. 

cague [ke l g] Kaag c, hollandsk Kanalskib el. Smakke. 

cahoot [ka'hu-t] antr p Kompagniskab n ; go in ~ 
with him. 

caiftc ['ke'jd'k, 'kaiak] Kajak, (eskimoisk) Skind- 
baad c. 

caiman ['ke'man] Kajman, (amerikansk) Krokodille, 
Alligator c. 

Cain [ke'n] Kajn. 

ca'lng ['ka-irjj; - whale Grindehval, Grinde c: Glo- 
bicephalus globiceps. 

cainlte ['ke'nait] G0dningssalt n. Cainites ['keUiaits] 
pi Kajniter, en Sekt i 2det Aarh. 

eaVqae [ka'i'k] Kaik c, tyrkisk Baad eller let Skib. 

calr.l [kae 9d] sc Landstryger c. 

Cairene [kai'rrnl kajrensisk, fra Kajro; s Kajrenser c. 

cairn [kse an] Stendysse, R0se, *R0s, Varde c; sc 
ofte om h0je Fjaelde. F. Eks. _ Toul, . Gorm i 
Grampiankseden. Cairngorm ['kae'anga 9 m] Cairngorm 
n, en Fjaeldtop i de skotske Grampians ; deraf _ stone 
or cairngorm skotsk Agat c [Scotch pebble] . cairn jflre 
Vfetteild; ..tangle ['kse'antarjgl] $ Glas-, Hav-, Hest-, 
Kurv-, Stok-, Stor-, Tongle-Tare c: Laminaria digitata. 

Cairo ['kairo] Kajro n. 

caisson ['ke'san], caissoon [ke^su'n] ^ Ammunitions- 
kiste ; Rustvogn, Ammunitions vogn ; arch Flydedok; 
Dokport, i Form af et Skib ; Ssenkkasse, Saenkkiste c; 
symmetrisk bosserede Felter pi. 

raithness ['kernes] Caithness n. 

caitiff ['ke'tif] Nidding, Skurk c. 

Caius ['ke'asj. Is. Dr. ~, en fransk Lsege i Shake- 
speares Merry Wives; the clipped English of Dr. .; 
_ College ['ki'z 'kalidg] et Kollegium i Cambridge. 

cajepnt ['kadgapAt] Kajeputolie c: JEtheroleum Caje- 
puti. 

cajole [ka'dgo u l] vt smigre (el. smiske, sleske, lirke, 
F* ogs. gj01e) for; _ him out of it narre det fra ham; 
- him to [lokke ham til at] part with it; _ him into a 
reception of these views lirke og bibringe ham (el. for- 
lede ham t. at antage) disse Anskuelser. cajoler 
Smigrer, Smisker, Slesker c. cajolery [ka'dgo u lfa)ri] 
Smiger, Smisken, Slesken, Lirken c. 

cake [ke'k] univ si tarveligt Hoved, K0dhoved n; si 
Tosse; Nathue c. cake [ke'k] Kage c; the land o' .s 
o : Skotland ; a _ of chocolate en Chokoladeplade ; a _ 
of soap et Stykke Ssebe ; you cannot eat your _ and 
have it man kan ikke faa (el. have) baade i Pose og i 
Saek; lift (or take) the , fig brere Prisen. cake vt bage 
(el kage) sammen; belsegge; -d with dirt, cake vi 
kage sig, *ogs. klabbe sig sammen; caking coal Beg- 
kul; ..making Kagebagning c; ..slice Kagespade c. 

cal [kal] Volfram c, i Cornwall. 

calaber [kala'ba 1 *] zoo Burunduk c, stribet sibirisk 
Jordegern (*Jordekorn) n : Tamias striatus. 

calabash ['kalaba^ $ Flaskegraeskar n: Lagenaria 
vulgaris [bottle gourd]; Graeskarflaske, Kalebasse c. 

calaboose [kate'bu z] ^ si Kachot c, Faengsel n. 

Calabria [ka'leibria] Kalabrien n. 

Calais ['kalis; fr.] Calais n. 

calamanco [kala-manko"] Kal(a)mank n, Slags T0j. 

calamlferous [kala'mifaras] r0rrig, r0rbaerende. 

calamlae ['kalamain] twin Kiselgalmej c, Zinkglas n. calamint ['kalamint] ^ Bakkemynte c: Melissa cala- 
minta. 

calamitous [ka'lamitas] ulykkelig, bedr0velig. calamity 
[ka'lamiti] Ulykke; ElendighedV. 

calamus ['kalaniAs] ^ Rotang; Kalmus c [sweet flag]. 

Caland ['katend] Kaland, Kalend c, Kalandgilde n, 
Broderskab af Gejstlige og Lsegfolk. 

calando [ka'la ndo] calando, aftagende, hen 
d0ende. 

calapee s, se calipee! 

calash [ka'la;] Kalesche; Kaleschevogn; Damehsette c; 
top Kalesche c. 

oalavances ['kalavansiz]. Flere Slags ^Erter eller B0n- 
ner (Murray). I Marryats Frank Mildmay ch. VI. 

calcar ['kalka 9 ] Fritteovn; ^ Spore c. calcareous 
[kal'kse-arias] kalkagtig; . tufa Kalktuf. calces ['kalsi'z] 
pi Oksyder. Af calx, calciferous [kal'sifaras] kalk- 
f0reude. calcimine ['kalsim(a)in] (Art finere) Hvidte- 
kalk, Hvidtning c. calcimine ['kalsim(a)in] vt hvidte. 
calcination [kalsi'neijan] Forkalkning; Oksydation c. 
calcine [kal'sain] vt forkalke; oksydere; udg!0de; vi for- 
kalkes; oksydere(s). calcite ['kalsait] Kalkspat c. eal- 
cium j'kalsiAm] Kalcium n, Metallet i Kalk. calco- 
graphy [karkagrafi] Gravering c i Kridtmaner [chalco- 
graphy]. 

Calcraft ['kalkra'ft]. Is. Navn p. en B0ddel v. Midten 
af 19de Aarh. 

calculable ['kalkjwlabl] beregnelig, som kan beregne?. 
calculate ['kalkjwleit] vt beregne [til 4% at 4 per cent.]; 
iudrette; amr agte, have til Hensigt; amr antage, for- 
mode; when he did speak, it was with a ~d [bereguet, 
studeret] caution; ~d for beregnet paa; egnet for; a 
republic is only ~dfor [egner sig kun for] an enlightened 
and virtuous people; a system -d to [beregnet p. at; 
egnet 1 til at] save time, calculate vi beregne; austille 
(el. g0re) Beregninger; . on ot upon regne (el. g0re 
Regning) paa. calculating regnende ; Regne- ; fig be- 
regnende, beregnet; the _ boy, is. den unge Regne- 
mester. I Dickens' Hard Times I ch. XVI kan herved 
tsenkes p. George Bidder eller Zerah Colburn; _ dupli- 
city; ~ machine Regnemaskine. calculation [kalkju- 
'le^an] Beregning, F Regning c; take this into our -s 
medtage dette i Beregningen, tage Hensyn hertil (i vor 
Beregning) ; on a rough ~ ved en 10selig Beregning. 
calculator ['kalkjwleita] Beregner; Reguemester c; ready 
_ (fserdigreguet) Tabel c. calcnlous ['kalkjulas] sten- 
lignende, haard; gruset, sandet; lidende af Sten. cal- 
culus ['kalkjulAs] path Sten ; mat Regning c, b0jere 
Regnemetode. 

Calcutta [kal'kAta] s. 

caldera [kal'dse' 9 ra] stor Kedel; geol Kedel, Gryde, 
Botndal c, i en Vulkans Side. 

Calderon ['kaldardn] s. 

caldron ['ka'ldran] (stor) Kedel c [cauldron], 

Caleb ['keUeb] Kaleb c; - Quotem, en Klokker og 
Tusindkunstner i Colmans The Review or, The Wags 
of Windsor; - Williams, Helten i W. Godwins (f 1836) 
Novelle Adventures of Caleb Williams. 

Caledonia [kali'do u iij8] poet Kaledonia, Skotland n. 
Caledonian [kali'do u njan] Kaledonier, Skotte c; skotsk n; 
a kaledonisk, skotsk. 

calefactory [kali'faktari] ophedende, varmende; . ap- 
paratus Varmeapparat. 

1 ... and frequently (though improperly) in the sense 
of fitted, without any thought of intentional adapta- 
tion. Whitney, Cent. Diet. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; [ ( ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hwt; [a-] hurt; [oj inner; cal 133 cal calendar ['katenda] Kalender, Almanak c; vt indf0re 
(i Kalender), indregistrere. 

calender ['kalanda] Kalander, Varmpresse c; vt presse, 
glitte. calendrer [-dra] Presser c. 

Calends ['kalandz] pi Calendse c, hos Romerne den 
f0rste Dag i hver Maaned; at the Greek ~ til den 30te 
Februar, i en blaa Fremtid; defer a thing to the Greek 
_, ogs. udskyde noget ganske i det blaa. 

calenture ['kalantjua, -t/a] path hidsig Feber, Klimat- 
feber c, Solstik n, bl. sofarende i tropiske Egne. 

calf [ka-f] Kalv, i flere Tilff. ; Laag c /"- of the leg]. 
PL calves; ~'s skin Kalveskind; cow in ~ Ko med 
Kalv, *ogs. Baereko ; (bound in) whole ~ (indbundet) i 

Skindbind; lo?e p begyndende Lidenskab c; ~.skin 

Kalveskind. . . 

Caliban ['kaliban] Caliban, en Person i Shakespeares 
The Tempest; a _ language or style et nyt Sprog; 
Satan had not the privilege, as ~, to use new phrases, 
and diction unknown. 

caliber ['kaliba] Kaliber, Vidde c, Viddemaal n ; fig 
Kaliber, Evne c. calibrate ['kalibreit] vt kalibrere. 
calibration [kali'brei/an] Kalibrering s. calibre, se 
caliber ! 

Calibnru f'kaliba'n] Kaliburn n, Kong Arturs Svserd 
[ExcalibarJ. 

calico ['kalikouj Kaliko w, Slags Kattun; printer; 
--yard austr Hestehave c. 

calidge ['kalidg] Kelitsch c, en Fasan-Art: Euploca- 
mus gallophasis albocristatus. 

Calidore ['kalida-'] s; Sir ., Helten i 4de Bog af 
Spensers Faery Queen, en Type paa H0viskhed. 

calif ['keUif, 'kalif] Kalif c [caliph]. 

California [kali'fa-anja] Kalifornien n ; si M0nt, ogs. 
*Mynt c, Guld n. Californian [-an] kalifornisk ; s Kali- 
fornier c; Kalifornisk n; ~s si Guld n. 

calipash ['kalipa/] Rygstykke n (af Skildpadde); Skild- 
padderagout c. calipee ['kalipi-] Bugstykke n (af Skild- 
padde); Skildpadderagout c. calipee ['kalipi'] Riffel, 
*Rifle c, i Chinook. Forvansket af fr. carabine. 

caliper ['kalipa] i Smstgg; _ compasses Krumpasser c; 
_ measure Klavemaaling, Klavemaalsberegning c. I 
Forstv, mods, string measure; -s Krumpasser [ogs. in- 
side -s]; Calliper, Loddeklave, Diameterklave c, i Forstv. 

caliph ['kellf, 'kalif] Kalif c. caliphate [-eH] Kalifat n. 

calisthenic [k'alis'benik] kalistenisk; .s fransk Gym- 
nastik c, Anstands0velser^. calisthenium [kalis' pi njam] 
Gymnastiksal c. 

caliver ['kaliva, ka'li'va] f Hageb0sse c. 

calk [ka-k, kalk] vt, se caique! calk [ka-k] vt & kal- 
fatere [caulk] ; skserpe, om Hestesko ; skarpsko, om 
Hest. calk [ka'k] (Is)brodde c. calker Kalfaterer; (Is)- 
brodde; si Snaps, ogs.* Dram c; finish off with a . of 
good cognac, calkin ['ka kin, 'kalkin] Hage, p. Heste- 
sko; (Is)brodde c; Haeljsern og Saalebesparere pi, Beslag 
n, paa Skot0j. calking-iron <, Kalfatjsern. 

1. call [ka-1] vt kalde, i forskell. Tilff; opkalde 
[ efter after, from] kalde [en Freest a clergyman] ; jur 
kalde til Skranken, give Bestalling som Advokat 
[fuldst. _ to the bar]; indkalde [et Parlament a parlia- 
ment], sammenkalde [et Raad a council]; kalde paa, 
raabe (*ogs. rope) paa, tilkalde; raabe paa, *ogs. rope paa 
[Brand fire]; lyse (til ^gteskab) for [et Par a couple], 
lokke paa [Kvseget, *ogs. Buskapen the cattle]; vaekke, 
om Morgenen, efter Aftale; & purre, purre ud; be .ed, is. 
blive kaldt; kaldes; hedde, *hede; she was ~ed Sophia; 
if to live it can be ~ed hvis det kan kaldes at leve; 
they which are ~ed, bibl; _ [vsek] me at six! ~ a bond, om Debitor : opsige en Obligation ; shall I _ [hente] a 
cab? a ~ed [overordentlig] congress; a boy who ~s his 
name [som kalder sig, *ogs. roper sig for] Green; for 
eleven years Charles ~ed [indkaldte] no parliament; 
the manager will . the play [sammenkalde Personalet 
til Pr0ve] tomorrow; a ~ed [overordentlig] session; 
, a station i Telefoni : opringe en Station; _ the watch 
J, ogs. slaa Pur. Med Adverbier & Prseposi- 
tioner: .ed his children about him kaldte sine B0rn 
om sig; ~ her [opkalde hende] after her aunt; ~ forth 
fremkalde; kalde til (el. ssette i) Virksomhed; opbyde; 
built a city from [efter] him ~ed Saba; . in, is. til- 
kalde, om Lsege, om Politi, om Tolk; opsige [Penge 
money] ; inddrage [Penge money] ; potters were ~ed in 
[indkaldte, indforskrevne] from Holland; ~ in to (his) 
aid, ~ in the aid of kalde til Hjselp, indkalde; lade sig 
bitraede af; _ into being or life kalde tillive; fremkalde; 
. off bortkalde ; . off your dog, [kald Hunden t. Dem] 
or III shoot him! _ off [bortdrage] the attention; . out 
indkornmaudere, indkalde [Mandskaber men]; J> purre, 
purre ud [Folkene the men] ; udfordre, t. Duel ; fig 
fremkalde [Flyveskrifter pamphlets] ; the military have 
been ~ed out Militseret er indkaldt; but the contingent 
~ed out is subordinate to financial considerations; ~ 
over oplsese [en Liste a list, a roll], op raabe [Navnene 
the names] ; the list was ~ed through, oplsestes ; - up 
raabe (*ogs. rope) hen til sig; indkalde, indkommandere 
[~ out] ; indkalde [saameget pr. Aktie so much per 
share; Reserven the reserves}; fremmane, citere [Fan- 
den the devil] ; fremkalde [Minder associations; dunkle 
Erindringer dim remembrances] ; the men of the line 
are ~ed up for at least twenty-four days; ~ up the 
unpaid calls indkalde de ikke indbetalte Terminer; the 
devil was ~ed up, [citeret, stsevnet til at m0de] sworn, 
and examined; ~ up for trial imlstcevne; paaraabe. 

2. call [ka'l] vi raabe, hst knUe; lokke, om Fugl; 
gale, om G0g; komme, indfinde sig; se ind, *ogs se 
(P lyes) indom; be out ~ing voere ude i Visiter; the 
physician ~ed immediately, kom straks (tilstede); he 
~ed his way ban fortsatte sin Vej; I shall - your way 
jeg skal se iud til (*ogs. indom) dig. Med Adverbier 
& Prsepositioner: I shall ~ again jeg kommer igen; 
_ at an!0be, p* ogs. bilse indom; railw stoppe ved, 
(under t.) an!0be; ports ~ed at Anl0bssteder, Stoppe- 
steder; Mellemsteder; ~ing at . . . is. med Anl0b af . . . ; 
. down komme ned og bes0ge, *ogs. komme nedom; _ 
for komme efter, komme for at hente ; sp0rge efter; for- 
lange [sin Hat his hat; Vin wine]; fig krseve, paakraeve; 
to be (left till) ~ed for poste (telegraphe) restante; _ in 
se ind til ham (&c), *ogs. h0res (el. lydes, lyes, stikke) 
iudom ; _ into my father's se ind til min Fader, *ogs. 
gaa (el. se) indom min Far; _ in upon, se _ in! ~ on 
him s0ge ham, i bans Hjem; aflaegge ham en Visit, 
bes0ge ham; melde sig hos ham. Se ogs. . upon! ~ out 
raabe, skrige; _ out for [raabe paa] him; _ over komme 
over og bes0ge ham &c, *ogs. komme (el. stikke) bortom; 
_ to raabe (*ogs. rope) til; crimes that ~ to heaven; a 
cheerful voice ~ed to us to enter, raabte vsersgo ! raabte 
kom! (up)on opfordre; _ upon a lady is. opfordre 
en Dame t. at synge . . . idet en Herre og en Dame 
synger skiftevis. 

3. call [ka-1] s Raaben (*ogs. Roping), hst Kalden c; 
Raab, *ogs. R6p n; teleph Opringning; Vsekning; J, Pur; 
sp Lok, Lokken; (G0gs) Galen c, Gal n; (Tjurs, *Tiurs) 
Kluuk c; Paaraab, Opraab n [is. roll-call]; theat Fremkal- 
delse; is. ^ Indkaldelse; mere Indkaldelse, af Termin; 
Kaldelse c, til Prsest; (indre; guddommeligt) Kald n; hate; [o u ] so; [ai] I; [au] out; [3] the; [p] thin; [J] she; [g] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. cal 134 cal Fordring c, Krav, Bud n; Invit(e), i Kortsp.; Opfordring, 
Anledntng, Foranledning c; kort Bes0gw, Visit c; is. ^ 
(Horn-, Tromme)signal n ; Pibe, Signalpibe, is. Baads- 
mandspibe; sp Lokkepibe, *ogs. Lok; were Terrain, 
som indkaldes el. kan indkaldes *; mere Efterspergsel c 
[efter for], Begser n [for for] ; an extensive - [Efter- 
spergsel efter, Begser for] the commodity; a ~ of the 
House parl Navneopraab; en Indkaldelse af Parla- 
mentet ; a sudden _ of the House ; a second ~ [Ind- 
kaldelse] of 125 francs per share; you didn't answer 
my -, bl. a. De besvarede ikke mm Invite; there is no 
_ for you to snigger De behever ikke at fnise ; _ up 
the unpaid ,s indkalde de ikke indbetalte (Aktie)ter- 
miner; feel a _ to [fole sig opfordret (el. kaldet) til at] 
speak; give (or make, pay) him a ~ aflaegge (el. g0re) hani 
on Visit, g0re (en) Visit hos ham, se ind til (*se indom) 
ham, se op t. ham &c; he also had the distinction of 
a . theat ban n0d ogsaa den Udmaerkelse at blive 
fremkaldt; you had no ~ to be there De havde ingen 
Opfordring t. at vaere der; De havde intet der at be- 
stille; did you hear the ~? & h0rte du Purren?; make 
a few -s on [Visiter hos] the families to whom I had 
introductions; a _ will be made at Bermuda B a vil 
blive an!0bet, B a an!0bes ; on the _ for action being 
sounded da der var blaest Signal til klart Skib; die, 
if need be, at the ~ of duty, at duty's -, naar Pligten 
kalder el. byder; money at ~ mere Penge p. Anfor- 
dring; J am always (with)in ~, altid indenfor H0re- 
vldde, aldrig laengere borte end at jeg kan h0re(s); 
house of . Standkvarter, fast Sted; Herberge, Laugs- 
hus n ; port of _ Anl0bssted ; Ordrested ; money on _ 
mere Penge p. Anfordring. 

callable [ka'labl] indkaldelig, som kan indkaldes; 
only 860000 will be . in cash. 

Callaghan ['kalahan] s. 

callant ['kalant] prov & sc Kn0s, Dreng, *Gut c. 

Callao [ka'l(j)a o] Kallao . 

call|bird Lokkefugl ; ..boy theat Regiss0rbud n ; J, 
Repetit0r c, hos Dampbaadskaptajn; ..change Ringning 
c efter mundtlig eller skriftlig Besked. 

Callcott ['ka Ikat] s. 

call-duck Lokkeand [decoy duck], caller Raaber, 
*ogs. Roper; Bes0gende; Kommeude, En c der kommer 
(el. indflnder sig) ; _s' letters Posterestantebreve ; there 
have been several _s [Visiter] today; the property was 
cleverly stolen by the first ~, [den f0rste der kom] who 
never turned up again. 

calligrapher [kd'ligrafe] Kalligraf, Sk0nskriver c. 
calHgraphlc(al) [kali'grank(l)] kalligraflsk, Skenskrifts-, 
Sk0nskriver-. calligraphy [kd'ligrafi] Kalligrafi, Sk0n- 
*krift, Sk0nskrivning c. 

calllmanco [kali'manko"] s, se calamanco! 

calling ['ka-liq] bl. a. bes0gende, som aflsegger Vi- 
sit(er); this is flattering to us, for you are not a ~ 
man, en Mand som g0r mange Visiter. calling Ind- 
bydelse, Opfordring, Kaldelse c, Kald; Opraab, Paa- 
rnab n, Oplcesning c; Kald, LivskaM /_ in life]; Fag n, 
Klasse ; bibl (guddommelig) Kaldelse c ; over Opraab, 
Paaraab n. 

1 Temple og Whitney omtaler ogs. flg. mere Anven- 
delser af call : the privilege of claiming or demanding \ 
& receiving (a) a certain number of shares of some ! 
particular stock, at a specified price & within a stated \ 
period, or (b) the difference of value at the time of j 
making the demand over that specified in the contract, \ 
if the price has risen; hence the document itself. Calliope [kd'laiopi'] Kalliope c. 

callipash s, se calipash! 

callipers pi, se calipers! 

callisthenic a, se calisthenic! 

call | loan mere Laan (at tilbagebetale) paa Anfordring ; 
-.money Penge p. Anfordring; night Bestallingsaften, 
den Aften da juridiske Studerende kaldes t. Skranken; 
..note sp Lokketone c; office: a public telephone _ 
en offentlig (Telefon)talestation. 

callose [kd'lo u s] $ med haarde Pletter (*Flekker) eller 
Forhserdelser. callosity [ka'lasiti] (Hud)forhserdelse, 
haard Hud; fig haard Hud, Haardhudethed c; posterior 
- Saedepude c. callous ['kala t s] forhserdet, haardhudet; 
fig hserdet, haardhudet, uf01som; J have grown _ to it, 
ogs. jeg f01er (el. maerker) det ikke Isengere, p* ogs. 
jeg gaar ikke Isengere til det. callousness, is. Haerdet- 
hcd, Haerdelse, Haardhudethed, Ufalsomhed c. 

call (out Indkaldelse, Indkommando c; over Opraab, 
Paaraab n [roll-call], 

callow ['kalo] bar, n0gen; is. bseldet, ogs. *fJ83r!0s; 
ir lavtliggende, sid (og sumpig), *ogs. sidlaendt. calloir 
['kalo u ] ir Moseland, *Myrla3ude, Vaadlaande n, isser 
langsmed en Elv. 

call-station s, se call-office! 

callus ['kalAs] med haard Hud; Bennydanuelse c efter 
Brud. 

calm [ka-m] rolig, stille, om Vejr; rolig, om Sind; 
about midnight it became -, blev det stille; he looked 
quite ~ and quiet, rolig og stille; dead _ d0dstille, blik- 
stille; it fell dead (or perfectly) - det blev blikstille. 
det stillede (*stilnede) af. calm Vindstille, Stille c; 
after a storm comes a ~ efter Storm kommer Stille; 
the ., the belt of ~s det stille Baelte, mellem Passaterne; 
the next morning it was almost a ~, var det nsesten 
stille; it is a dead (or perfect) . det er blik (F d0d 
dam) stille, det er Havblik; in ~ or in tempest i Stille 
eller i Storm ; be caught in a _ faa (Vind)stille. calm 
vt berolige, stille ; and even that did not - his fears. 
calm vi blive rolig el. stille, stilles (*ogs. stilne) ; sud- 
denly the water s; the turmoil was already ~ing 
down, var ved (*holdt p.) at Isegge sig. calmer [ka-ma] 
Beroliger, Dsemper, Stiller c; F beroligende Middel n. 
calmly* ad rolig. calmness Stilhed; Ro; Sagtmodig- 
hed c. 

Calne [ka'n] s. 

calomel f'kalomel] chem Kalomel c & n, Kviks01v- 
kloryr n: Chloretum hydrargyrosum. 

caloric [ka'larik] Varmestof n. caloric a Varme-. 
caloricity [kalo'risiti] dyrisk Varme, Egenvarme, Legems- 
varme c. calorlfere [ka'larifla] Varmeapparat n, is. ved 
Vand i R0r. calorific [kalo'rifik] varmende, varmeud- 
viklende; _ capacity Egenvarme c. calorimeter [kalo- 
"rimita] Varmemaaler c. 

calotype ['kalotaipj Kalotypi, Papirfotografl c; Kalo- 
typi, Papirfotografi n. 

caloyer ['kaloja] Munk af Basiliusordenen, Basiliu.s- 
munk c, i den grseske Kirke. 

caique [ka k, kalk] vt kalkere, gennemtegne, over- 
tegne. caiqning Kalkering, Gennemtegning, Over- 
tegning c. 

Calthorpe ['kalpa-ap, 'ka-lba'ep] s. 

Calton [ka'ltan] Calton. Is. Gallon Hill, Edinburghs 
Akropolis, en H0jde nordost f. Edinburgh, hvorpaa 
adskillige Mindesmaerker, hvoriblandt Nationalmonu 
mentet t. Erindring om Kampene v. Waterloo. 

caltrop ['kaltrap] ^ Tribulus, en Slags Tidsel (*Tistel); 
^ Fodangel c. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] hat; [&] fall; [&] hot; [A] Imt; [a'] hwt; [a] inner; cal 135 cam calumet ['kaljumet] Tobakspibe c, bl. Indianerne: the 
~ of peace (war) Fred(krigs)piben; accept (refuse) the ~ 
antage (forkaste) Fredsvilkaarene. 

calumniate [ka'lAmnie't] vt bagtale, bagvadske. calum- 
niator [ka'lAmnieHa] Bagtaler, Bagvadsker c. calum- 
nious [ka'lAinnias] bagtalersk, bagvadskende. calumny 
['kalamni] Bagtalelse, Bagvadskelse c; onde Tunger pi. 

Calvary ['kalvari] Ubl Kalvariebjserg, Hovedpande- 
bjserget, Golgata n. 

calve [ka - v] m kaelve, *kalve, bsere. 

Calvert ['kalvat] s; ~'s entire, om en vis 01sort & om 
14de Infanteriregiment. 

calves [ka-vz] pi Kalve, &c. Afcalf. 

Calvinism ['kalvinizm] Kalvinisme c. Calvinist ['kal- 
vinist] Kalvinist c. Calvinistic(al) [kalvi'nistik(l)] 
kalvinistisk. 

calrity ['kalviti] Skaldethed c. 

calx [kalks] Oksyd n. PI calces (hv. se!) & calxes. 

calycanthns [kali'kanf>as] ^ karolinensisk Allehaande 
c: Calycanthus floribundus. calycle ['kalikl] 3j Bi- 
bseger, Yderbseger n. calyx ['kaliks, 'keUiks] ^ 
Bseger n. 

Cam [kam] s: the ~ Cam c, en Elv i det 0stlige 
Engl. Cam., forkortet f. Cambridge, cam [kaem] dmp 
Hsevekam, *Kam c [til Ekspansiou for expansion}. 

camaieu [fr.; 'kamaju'] Kamee, Gemme med oph0jede 
Figurer [cameo]; Camayeu, Camaieu c, Monokrom, 
en(s)farvet Billede w, f. Eks. graat i graat, r0dt i 
T0dt. 

camail [ka'me 1 !] Skulderkrave ; Ringkrave c, paa 
Hjselmrand. 

camarilla [kama'ril(j)a] Kamarilla c. 

Camaroons [kama'nrnz] s: the ~ Kamerun n, en tysk 
Koloni p. Afrikas Vestkyst. 

camass [ka'mas] ^ spiselig Strandl0g c: Squilla (s. 
Camassia) esculenta. Ogs. _ root. 

Camb. forkortet f. Cambridge. 

camber ['k'amba] arch konveks Bue; J> Katteryg; 
Molohavn c, for Smaafart0jer; a torpedo-boat ~; dock 
T0mmerdok. cambered f'kambad] buet. cambering 
krum, krummet opad; katterygget, om Daek. 

Cambenvell ['kambawel] Camberwell n, et Kirkesogn 
i London; - beauty Vidjefalsene c: Bombyx vinula, 
Vanessa antiopa. 

cambial ['kambial] kambial, Bankier-, Veksel-; kam- 
bial, som h0rer t. Kambium el. Dannelsesvsev n. cambist 
['kambist] Bankier, Vekselkyndig c. cambium ['kam- 
biam] ^ Kambium, Dannelsesvsev n. 

Cambodia [kam'bo u dja], Cambodja [-dga] Kambodscha. 

camboge [kam'bo u dg] Gummigut c [gamboge]. 

cambrel ['kambrsl] (Heste)bagben n; Slagterbjaelke c 
[gambrel]. 

Cambria ['kambriaj Cambria, Wales n. Cambrian 
['kambrian] vallisisk; s Valliser c; Vallisisk n. 

cambric ['keimbrik] Kammerdug, Bomuldsbatist c. 

Cambridge f'ke 5 mbridg] Cambridge n. 

Cambro- ['kambro], iSmstgg.; Briton Kambrobritte, 

Valliser c. 

Cambyses [kam'baisrz] s. 

Camden ['kamdanj. Is. William ~, en Historiker f 
1623, til hvis Erindring et Selskab der udgiver seldre hi- 
storiske og litersere Mindesmserker kaldes the ~ society; 
, Town, et Kvarter i det nordlige London. 

came [ke'm] v kom <kc. Af come, came [ke ! m] Vin- 
duesbly n. 

camel ['kamal] zoo Kamel c: Camelus; break the Js 
back fig bringe Bsegeret t. at flyde over; a feather will break (or it is the last ounce that breaks) the ~'s back. 
cameleer [kama'lia] Kameldriver; Kamelrytter c. 

camellia [ka'melia] ^ Kamel(l)ia c. 

camelopard ['kamalopa^d, ka'melo-] Girafc: Camelo- 
pardalis girafa. 

camelot ['kamlat] Kamelot c [camlet]. Camelot 
['kamilat] Camelot n, i Somersetshire, Kong Arturs 
Residens. 

camelry ['kamalri] J^ Kameleri n, Troppeafdeling 
eller Tropper ridende paa Kameler. camelthorn ['kii- 
mal}>a' a n] ^ Kameltorn, en tornet Baelgplante: Alhagi 
Maurorum; en t0rstetr9e(*troldbaer)agtig Busk, i Persien 
& Indien: Zisyphus nummularia; i Sydafr. Acacia c, 
i flere Arter, is. Acacia giraffce & erioloba. 

cameo ['kamio u ] Kam6e, Camee, Gemme c med op- 
h0jede Figurer. 

camera ['karaara] buet (el. hvselvet) Tag; (Fotografs) 
Kamera n. cameralistic [kamara'listik] kameralistisk; 
_s Kameralvidenskaber pi, Regerings- el. Statsviden- 
skaber pi, Stats0konomi c. camerated ['kamareHid] 
buet, hvselvet. 

Cameron ['kamaran] Camero c; ~'s gathering Cameros 
Samlingssignal, Skotternes (Udtryk f. deres) militsere 
Signaler m. Ssekkepibe. Cameronians [kama'ro u njanz] 
Cameronianere, om et sc Religionsparti & om 26de 
Infanteriregiment . 

camesa [ka'mi'sa] si Skjorte c; Linned n, Chemise c. 
camese [ka'mvs] knsesid Frakke c. Byron. Camisar(d) 
['kamiza i9 (d)] Camisard c. camisole ['kamiso u l] Under- 
liv, Liv n. 

camister ['kamista] si Prsedikant, Freest; Lserer c. 

camlet ['kamlat] Kamelot c. 

cammock ['kamak] $ R011ike, *Ryllik, Rylk, Olkalc: 
Achillea millefolium; Perikon, Perikum, *ogs. Pirkum, 
01kong c : Hypericum perforatum. 

camoena [ka'mi'na] myth Kam0ne, Muse. PI ca- camomile ['kamomail] ^ romersk Kamille, *romersk 
Kamomille c: Anthemis ndbilis. 

camorra [ka'mara] Slags Bluse, Kittel; Camorra c, et 
hemmeligt Forbrydersamfund i Neapel. 

camouflet [fr.] ^ Camouflet, Indslagsmine c. 

camp [kamp] Lejr c; - of exercise or instruction 
Ovelseslejr ; pleasure _ Lystlejr ; break or break up 
(his) ~ bryde Lejren; fix their ~ slaa (el. opslaa sin) 
Lejr; then there was life in the ~ da kom der Liv i 
Lejren; carry the war into the enemy's ~ f0re Krigen 
over i Fjendens (*Fiendens) egen Lejr, angribe Fjenden 
i nans egen Lejr. camp vt lejre, Isegge i Lejr, lade 
lejre sig [encamp], camp vi ligge i Lejr, kampere; 
lejre sig. 

campagnol ['kampanjal] Markmus c: Arvicola agres- 
tis [field vole]. 

campaign [kam'pein] Felttog n. campaign [kam'pe'n] 
vi ligge (el. vsere) i Felten; two months' Jing to Maa- 
neders Felttog el. Feltliv. campaigner [kd'm'peina] 
gammel Kriger, Veteran c. 

campaniform [kam'panifa >9 m] klokkeformig. cam- 
panile [it.; 'kampan(a)il] Klokketaarn n. campanology 
[kampa'naladgi] sp Klokkeringning, Ringe(r)kunst c. 

campjbed Feltseng; __ bedstead Feltseng. 

Campbell ['kambal, 'kamel] s. 

Campeachy [kam 'pi -t.fi] Campeche w; _ wood Cam- 
pechetrae, Blaatrse: Hcematoxylon campechianum. 

campestral [kam'pestral], campestrian [kam'pestrian] 
som h0rer til en Mark el. Marker, Mark-. 

campjflre Lejrbaal n, Bivouakild c; __ follower Civilist [e] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [3] the; [b] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. cam 136 can ved Hovedkvarteret, Ikke-Kombattant, Lejrkammerat, 
KrigsamatOT c; ground Lejrplads c. 

camphine ['kamfi n] Kamfln c, et Belysningsstof. 

camphor ['kamfa] Kamfer c; essence Kamferdraaber 
pi. ramphorate ['kamfare'tj vt maette med Kamfer; -d 
oil Kamferolie. camphoric [kdm'farik] Kamfer-, kamfer- 
agtig; - acid Kamfersyre. 

camp-hospital Felthospital, Feltlasaret n. camping 
is. Kampering c; ground, place Lejrplads c. 

campion ['kampian] $ Agrostemma coelirosa c. 

camp|kettleFeltkedel, Feltgryde; meeting Lejrm0de 
n, (religi0s) Forsamling c i fri Mark. 

Campo Santo [it.] egl hellig Mark; Kirkegaard c; the 
_ of Dissenters 0: Bunhill Fields Kirkegaard, i 
London. 

camp|sheating, shed(ding), sheet(ing) T0mmerbe- 
klsedning, T0minervaeg c, langs en Strandbred; stool 
Feltstol; train Tros n. 

camptulicon [kiimp'tju'likan] Kamptulikon n [kamp- 
tulicon]. 

ram wheel mech Kamhjul; wood afrikansk Rodtrse, 
Angolatrae, rundt Sandeltrse [bartvood]. 

1. can [kan] Kande, *ogs. (Melke)saa; Kande; Daase c. 

2. can vt nedlsegge i Daase(r); nedlaegge (hermetisk), 
henkoge, *ogs. hermetisere; fresh and ~ned corn Korn 
i frisk og bermetisk henkogt Tilstand ; ~ning establish- 
ment Kogeri n; ~ned goods hermetisk nedlagte Sager 
pi, *ogs. Hermetik c. 

3. can [kan, kan] v kan; J _ jeg kan; I could jeg kunde; 
- I trouble you for a light? t0r (el. turde) jeg bede Dem 
om lid? how . I? bvorledes (el. hvor) kan jeg det? 
but what could [skulde] I do? mho could havethoiight 
it? hvem skulde have troet det? could [kan, skulde] 
it have been the cat? this _ be said dette kan siges, 
lader sig sige ; she laughed all she could, alt det bun 
kunde, *ogs. alt det bun vaudt; as bad as bad ~ be saa 
daarlig som vel (F bare) muligt; this cannot be done, 
is. dette lader sig ikke g0re; I . well of woodcraft jeg 
er kyndig i Jagt. Ivanboe XXXIII. 335 T. 

Cana ['ke'na] Kana n; the marriage in (or of) ~ 
Brylluppet i K. Canaan ['ke'nan, 'ke ! nj8n] Kanaan n. 
Canaanite ['ke ! nanait] Kanaanit c. Canaanitish ['ketoe- 
'naitij] kanaanitisk. 

Canada ['kanada] Kanada n. Ogs. the Canadas; the 
French were beaten out of the ~s. Canadian [ka'ne'djan] 
kanadisk; > glove Bselgvante, Helhandske, *Lovante, 
Lovaatt(e) c. Canadian s Kanadier c; Kanadisk n. 

canal [ka'nal] Kanal, gravet v. Kunst; Kanal c, i 
Legemet. canal ['kanal]; _ coal Kannelkul [cannel 
coal]. 

canard [ka'na^d; fr.] (Avis)and c, pZ ^Ender. 

Canaries [ka'nae' 8 riz] pi. the Kanarierne. canary 
[ka'nae-arf] kanarisk, Kanari-; the Canary Islands de 
kanariske 0er. canary Kanarifugl c; bird Kanarifugl; 
seed Kanari fr0. 

canaster [ka'nasta] Kanaster c. 

canbuoy ['kanboi] & Kandeb0je c. 

cancel ['kansal] vt udstrege, udstryge; overstemple, 
kassere, om Frimaerke; fig ophaeve, annullere, slaa en 
Streg over; mere ristornere; jur aflyse; mat haeve [hin- 
anden each other], typ omtrykke. cancel typ Omtryk; 
omtrykt Blad el. Ark n. cancellate ['kansalet] gitter- 
formig, gitterlignende ; _d tvaerstreget. cancellation 
[kansa'lei/an] Udstregning c. cancelling bl. a. mere 
Ristorno c. 

cancer ['kiinsa] zoo Krabbe; ast Krebs; path Krseft c; - 
of the stomach Mavekraeft; die of a _ in the (or her) breast; the tropic of Cancer Krebsens Vendekreds. can- 
cerate ['kansareH] vi blive (el. gaa over) til Krseft, kance- 
rere. cancerous ['kanssras] kraeftagtig, kankr0s. cancrine 
['karjkrain] krabbeagtig. cancroid f'karjkroid] krabbe-, 
krabbeagtig; kraeftagtig, kraeftlignende; . tumors. 

candelabrum [kandi'le^ram] Kandelaber: h0j Lyse- 
stage; Armstage c. I pi candelabrums & candelabra. 

candid ['kandid] oprigtig; to be ~ with you, is. naar jeg 
skal vsere oprigtig, oprigtig talt. candidacy ['kandidasi] 
Kandidatur c. candidate ['kandide% -det] Kandidat, 
Ans0ger c. Se membership! a ~ (to be) sent up en 
Dimittend ; the successful ~ will enter upon his duties 
[Posten tiltrsedes] early in August; even now, sufficient 
_s are not forthcoming, melder der sig ikke Kandidater 
nok, er Tilgangen ikke tilstrsekkelig ; become a ~ for 
the chair of logic (for the consulate) melde sig (F* 
kandidere) t. Professoratet i . . . (stille sig t. Konsulatet); 
he invited me to become a ~, til at stille mig; til at 
s0ge Posten. candidateship [-Jip] Kandidatur c. candi- 
dature ['kandide'tje, -detfe] Kaudidatur c. candidly ad 
oprigtig; oprigtig talt. 

candle ['kandl] (Form)lys; elect Normallys n [stand- 
ard ~]; ~s F ^s. (Snot)dolker ; he cannot (or is not 
fit to) hold a ~ (or -s) to her ban bserer ikke Vand 
(F* ogs. maa ikke komme der) mod hende; it is 
too soon to light _s, for tidligt til at taende Lys; as 
pale as a . bleg som et Lagen; a motion for (fresh) 
_s t parl et Forslag om at bringe (friske) Lys ind i 
Salen. Ved et saadant Forslag kunde M0det afbrydes; 
a number of siocteen-candle incandescent lamps et 
Antal G10delamper af 16 Normallys; the game was not 
worth the ~ (let kostede mer Umage end det var vaerdt, 

det 10nnede ikke Umagen; bomb Knaldglas n; coal 

Kannelkul [cannel-coal] ; light (kunstigt) Lys, (Ilds)- 
lys; worTc by [ved] .. Candlemas ['kandlmdsj Kyndel- 
misse, ogs. *Lysmesse, Kyndel(s)misse c, 2den Februar. 
candlejpower Lysstyrke c, Normallys pi; rush Lysesiv, 
*Lyssiv: Juncus effusus; .stick Lysestage c; . orna- 
ments Lysemanscbetter. 

candour ['kanda] Oprigtighed c; Mrs. Candour, en 
bagtalerisk Kvinde i Sheridans School for Scandal; in 
, [naar jeg skal vsere oprigtig, oprigtig talt] I must 
acknowledge . . . 

candroy ['kandroi] et Apparat t. at tringe Bomulds- 
t0j henover en Valse for at trykkes. 

candy ['kaudi] Kandi, Kandis; amr Konfekt c, Sukker- 
t0j n. candy ['kandi] vt indkoge med Sukker, sukker- 
sylte; krystallisere, om Sukker; kandere, kandisere, 
oversukre. candy vi sukre (el. kandere, kandisere, kry- 
stallisere) sig. 

cane [ke j n] R0r n; (myg) Stok, Spaserestok c; Sukker- 
r0r; Spanskr0r n; poet (R0r)pil c; give a boy the ~ give 
en Dreng (*Gut) af (el. med) Spanskr0ret, give . . . 
Spanskr0r; have the ~, is. faa af (el. med) Spanskr0ret; 
as lean as a . saa mager som en Humlestang. cane 
vt forarbejde af (el. udstyre m.) R0r; saette R0rsaede(r) 
i, forsyne m. (R0r)saeder; give af (el. med) Spanskr0ret. 
cane vi bruge Spanskr0r, give af (el. med) Spanskr0ret; 
..bottomed med R0rsaede(r); _ chair, ogs. R0rstol; 
.brake R0rkrat n, R0rtykning c; .mill Sukkenn011e. 

canescent [ka'nesant] hvidnende, graalig. 

canetrash ['ketotraj] Bagasse c, Rester pi af Sukker- 
r0ret. 

cangue [kan] Cangue, transportabel Gabestok c, i 
Kina. 

can-hooks J, Skinkelhager; . slings Fadelaenge c med 
L0shager. [a- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; [ba] Trykstavelse; [ft] hat; [ft-] faU; [ft] hot; [A] hut; [a-] httrt; [a] inner; can 137 can canicular [ka'nikjwla] a: _ days Hundedage; - year 
segyptisk Aar. Canicule ['kanikjul] s: the ~ ast Hunde- 
stjernen. canine ['kanain, ka'nain] a Hunde-, hunde- 
agtig; _ appetite glubsk (el. glubende) Appetit; _ letter 
Hundebogstav : r ; _ madness Hundegalskab ; - tooth 
Hundetand, Ojentand. 

canikin s, se cannikin! 

caning ['keinirj] Dragt Prygl (af Stokken, af Spansk- 
r0ret), Lussing c; get a ~, ogs. faa af Stokken. 

canister ['kanista] lille (*liden) Kurv; Daase c, Skrin 
n, f. Eks. til Te el. Kaffe; art Daase c, til Kartsesker; 
shot Kartaeske c ; Kartsesker pi. 

cank [karjk] vi R prov plapre, snakke, sladre; blive 
ved; vt: ~ a thing about gaa og sladre om noget. 

canker ['karjka] omsigaedende (el. krseftagtigt) Saar n, 
Krseft, p. Trseer & fig; Krseftskade; Hunderose, *Nype- 
rose: Rosa canina; prov Kaalorm, Larve, *ogs. Aame 
c [caterpillar], canker ['karjka] vt taere (el. sede) paa; 
fordserve; besmitte. canker vi blive giftig el ondartet, 
forgiftes; fordaerves. cankerous ['karjkaras] omsig- 
aedende, omsiggribende, fortaerende. canker|rash gan- 

gren0s Treskec; rose Kornvalmue: Papaver rhceas; 

Hunderose, *Klunger, Nyperose c: Rosa canina; weed 
Engsvineblom c: Senecio Jacobcea; worm gr0u (Land)- 
maaler, gren Spanner c, Larven af Geometra brumata. 
cankery ['karjkari] fordaervet, krseftsyg. 

cannabino ['kanabin] Hamp(e)-, som h0rer til (el. er 
af) Hamp \. 

cannel ['kanal]; ~ coal Kannelkul. 

cannery ['kanari] Kogeri n, hermetisk Nedlcegning c. 

cannibal ['kanibal] Kannibal, Menneskeaeder c; pi 
joe 0velsesbaade for Russen, i Cambridge ["cannot- 
pulls"]. cannibalism ['kanibalizml Kannibalisme c, 
Menneskeaederi n; Umeuneskelighed c. 

cannikin ['kanikin] lille (*lidenj Kande c, &c. 
canning is. hermetisk Nedlaeguing, Henkogning c. 

cannon ['kanan] art Kanon; bill Karambolage; vet 
Skank c [shank]; ~s [Kanoner] are made of brass, 
iron &c; _ [Artilleri] were planted round Whitehall. 
cannon ['kanan] vi bill karambolere [med into], can- 
nonade [kana'ne'd] Kanonade; Kanontorden c. can- 
nonade [kana'ne'd] vt beskyde m. Kanoner; vi skyde 

m. Kanoner. cannon) ball, bullet Kanonkugle. can- 

nonier [kana'nia] Kanoner c. cannoujnietal Bronse c, 
Kanonmetal n ; powder Kanonkrudt ; shot Kanon- 
Kugle; -Skudvidde c. 

cannot ['kanat, ka-nt] v kan ikke. 

eannula ['kanjula] med Kanyle, Canule c, R0r n. 
cannular ['kanjula] R0r-, rerformig. 

canny ['kani] sc brav, skikkelig, *ogs. snil; snu, 
*slu; there's a smell here that isn't ~, som ikke er 
god; a ~ Scot en snu (*slu) Skotte, 

Canobic ['ka'no u bik] kanopisk [Canopic]. 

canoe [ka'nu 1 ] Knubskib n, ogs.* Kano; Lorje, *ogs. 
Ege, Eke c. 

canon ['kanan] Kanon: Regel, Rettesnor; Kirkelov; 
Helgeuliste; Slags stor Trykskrift; mus; Kannik, 
Domherre, Stiftsherre; bill Karambolage c; the ~ law 
den kanoniske Ret. 

canon ['kanjan] (stor FJ3eld)kl0ft, dybt indskaaren 
Flodseng, Ravin c, i den vestlige Del af de forenede 
Stater. 

cauoness ['kauanes] Kanonisse, Stiftsdame c. canonic 
[ka'nanik] kanonisk; kirkelig. canonical [ka'nanikl] 
kanonisk; kirkelig; -s Ornat n; clergy [Praester] in full 
-s. canonicate [ka'naniket] Kanonikat n. canonist 
['kananist] Kender c af kanonisk Ret. canonization [kananai'zeijan] Kanonisation, Oph0jelse c til Helgen. 
cunoni/e ['kananaiz] vt kanonisere, opheje til Helgen. 
canonry ['kananri] Kanonikat, Domherreembede n. 
canon ship Kanonikat n. 

Canopic [ka'no u pik] kanopisk, fra Kanopus, en gam- 
mel By i ^Egypten; _ jars, ogs. Kanoper, bredbugede 
Kar med Hoved og F0dder. 

canopy ['kanapi] (Tron)himmel c. canopy ['kanapi] 
vt bedsekke (som) med en (Tron)himmel; fig ogs. over- 
hvselve. 

canorous [ka'na'ras] klingende, melod50s, musikalsk, 
sangfuld. 

canstick ['kanstik] git Lysestage c [candlestick] ; Kit 
with the - Lygtemand c. Se Henry IV, III. 1 & Wash. 
Irving, en Note til Stratford on Avon i Sketchbook! 

canstore ['kansto u v] Selvkoger c. 

cant [kant] vt kante, stille paa Kant, *ogs. bikke 
paa; ssette (el. stille) paa H0jkant; kaste, kyle; kantre, 
om Bjaslke, om Rundholt; hugge en Kant af; _ a batt; 
_ [vippe] him deftly out of the saddle; ~ over a cask 
or pail; ~ up a plank, cant [kant] Hseld n, Hseld- 
ning c; Skub, St0d; Kast w ; Portion, Del, Andel; 
Pakke; Afdeling ; prov (H0)bundt; Yderstav, i T0nde- 
bund [cantle]; agr Strimmel, *ogs. Teig c; give a ball 
a ~, et St0d, et Skub ; a haystack is said to be cut 
across in ~s, and a field of wheat is divided into ~s, 
when...; be on the _ staa p. Hseld. cant [kant] vi 
klynke, tale klynkende, tale i en affekteret syngende 
Tone; hykle; bruge Floskler el. Eraser, *ogs. floskulere; 
git sselge v. Avktion; git g0re Bud, v. Avktion; let 
amateur critics ~ [*floskulere] and cavil as they 
choose! -ing arms Vaabenmserke n indeholdende en 
Rebus; ~ing fanatics, ogs. frasestserke Fanatikere: ~iny 
humanity bl. a. frasestaerk (el. frasesvulmende) Hu- 
manitet. cunt [kant] Klynk n, klynkende (og hyklerisk) 
Tale c; Hykleri n; Slang, Jargon c, Fagsprog, Klassesprog 
[nu slang] ; P0belsprog; Landstrygersprog, *ogs. Fante- 
sprog; Frasemageri n, Floskler pi, (hule) FraserpZ, Tale- 
maader pi, *ogs. Floskulatur c; sell by ~ git saalge v. 
Avktion. cant a slangagtig; _ words, ogs. Sleengeord, 
Ord uden rigtig Grund. Cant., s, forkortet f. Canter- 
bury, can't [ka'nt] v p kan ikke [cannot]. 

Cantab ['kantab] F Cambridger, Cambridge(r)- 
student c [Cantabrigian]. 

cantabile [kan'ta'bile] a & ad ^ cantabile, sangmses- 
sig, syngende. 

Cantabrigian [kanta'brid3(i)an] Cambridger, Cam- 
bridge(r)student c. Forkortet: Cantab. 

cantalerer ['kantali'va] arch (udskaaret) Bjselkehoved 
n, Modillon c. 

cantaloupe ['kantalup] $ Kantelupe c, en Afart af 
Melon. 

cantankerous [kdn'tankaras] F vrangvillig, trsettekser, 
krakilsk, *ogs. vrang, F* ogs. aeglesyg. 

cantata [kan'ta'ta] ^ Kantate c. 

canteen [kan'ti'n] Feltflaske c; Marketenderi n; (Regi- 
ments) Drikkestue c; Feltk0kken; Rejsek0kken n. 

cantel s, se cantle! 

canter ['kanta] vi galoppere, gaa (el. ride) i (kort, 
samlet) Galop, canter ['kanta] (kort, samlet) Galop c; 
win at (or in) a - fig vinde en let Sejr; fall into a ~ 
sastte i (*fatte) Galop, canter ['kanta] Klynker; Hykler; 
Frasemager, *ogs. Floskulant c. 

Canterbury ['kantaberi] Canterbury n; a ~ gallop 
kort (el. samlet) Galop [canter], canterbury (Node)- 
etagere c. 

cant-furrow agr Kantfure. hate; [o u ] so, [ai] I; [au] ottt; [0] the; [p] thin; [/] she; [g] measure; [n] sing; [a, d, e] osv. vaklende med [a]. can 138 cap cantharis ['kanbaris], pi cantharides [kdn'baridi'z] 
spansk Flue c. 

can thus ['kanbas] anat 0jekrig, 0jekrog c. 

canticle ['kantikl] Sang, Vise c git; the ~s Salomons 
Hejsaug c, Hejsangen. 

cantico(y) ['kantikoi, -ko u ] Dans, is. religies Dans, 
bl. Indianere; Dans, *ogs Dansemoro c [kantikoy]. 

cantilate c. se cantillate! 

cantilever ['kantili va] arch, se cantalever! 

cantillate ['kantileH] v messe, som i en Synagoge. 
cant illation [kanti'le'/au] Messe(n) c. 

Can tire [kdu'taia] Can tire n. 

ca title ['kantlj Stykke w, *ogs. Stub; is. Yderstav, i 
Teudebund, i Tendelaag; Bagsvissel c, bageste Op- 
hojning p. Sadel. cantlet [kautlet] lille (*lidet) 
.Stykke n. 

canto ['kanto u ] Sang, som Afdeling af et Digt; Dis- 
kant c. PI cantos. 

Canton [kau'tan] s. 

canton ['kiintan] Herred, Tinglag n; Kanton c, f 
Fylke; her mimlre Hjernefelt; Hj0rne n, i Flag; fig 
Del, Afdeling c, Hold n; the _ Ticino, the . of Glarus 
Kanton Tessin, Glarus; a red ensign with the union 
in the upper _. canton ['kantan] vt inddele; J^ kan- 
tonnere. cantonize ['kantanaiz] vt inddele i Herreder 
ifec. cantonment ['kantanmant] ^ Kautonnement n. 
cantoonment [kan'tu nmant] ^ Kantonnement n. 

cantred ['kautrad], cantref [-af] Hundrede n, Distrikt 
af hundrede Landsbyer, i Wales. 

cantrip ['kantrip] sc & prov Trolddom c, Trylleri n, 
Tryllesang c; Kneb, Kunstgreb w, Kunst c. 

< x u nt -timber ['kanttimbaj J> Kantespant n. 

canty ['kanti] sc livlig; glad; net lille, lille (*liden) 
og net; a ~ creature; we grew crouse and ~. 

C'antyre [kdn'taiaj Cantyre n. 

Canuck [ka'nAk, 'kanak] Kanadier c, som et Ogenavn 
i de forenede Stater. 

Canute [ka'nju't] Knud, Knut. 

canvas ['kanvas] groft Laerred n, *ogs. Strie c & w; 
Dug, Sejldug; Dug, Teltdug; Sigtedug c; Kanevas c & 
n [embroidery _/; Sejl_pZ; Telte pi, under _, is. i Telte; 
under Sejl, tilsejls; part of the force is under _, ligger 
(el. er anbragt) i Telte; the regiment have been ordered 
to go under _, lejre sig i Telte; place (or put) under .; 
actor Teltakt0r c, rejsende Skuespiller, som optraeder 
i et Telt, p. et Fjaelebodsteater; back, backed duck 

amr Kanevas-And c: Anas vallisnerice ; bucket <J, 

Admiral, Slagp0s c. 

canvass ['kanves] vt drefte, undersege; hverve Stem- 
nier (el. agitere) i el. paa, bearbejde; - a district (for 
votes), canvass vi hverve Stemmer, agitere, bearbejde 
Stemningen; samle Abonnenter el. Subskribenter'; ~ 
against him; ~ (for votes); ~ for a seat in parliament, 
ogs. arbejde (el. virke) f. Ens Kandidatur ; I'm ~ing for 
[paa] the National Portrait Gallery, canvass ['kanvas] 
Droftelse, Unders0gelse ; Stemmesamling, Agitation c, 
Arbejde n for Ens Kandidatur; Subskribentsamling c. 

canvagseens [kanva'sruz] pi Sejldugsbukser. 

canvasser ['kanvasa] Stemmesamler, Stemmehverver, 
Agitator; Valgbestyrer, Valgprever; Abonnentsamler, 
Suhskrlbentsamler, Kolporter c. Sml. book-canvasser! 

canvas-theatre Teltt eater n, Fjaelebod c. 

cany ['ke'ni] rerbevokset; R0r-, af R0r. 

canyon ['kanjan] s, se canon! 

canzonet [kanzo'net] Kanzonetta c, lille (*liden) caolne [ki-n] ir Klagesang c, over enAfd0d. caoutchouc ['kanljuk, S 'ku't/uk] Kautschuk c, Viske- 
laeder n [India rubber]; _ tube Kautschukslange c. 

cap [kap] Kasket, Hue, F I^ue; (Kvinde)bsette ; art 
Fsenghsette, Tseudhaette [copper (or percussion) .]; art 
& Knaldperle c; & ^Eselhoved n; Dop, i Kompas; 
Hsette c (for Bolter, f. Pullert, f. Tovvaerk &c); Pak- 
papir [cap-paper] ; Papir i st0rre Format [cap-paper]; 
agr Hatbaand n [cap-sheaf]; min d0v Sten c som Lag 
over den holdige; bowsprit ~ Bovspryd ^Eselhoved; 
the ~ fitted Bemaerkningen rammede el. traf ; han (&o 
f01te sig truffen; if the , fits, wear it! hvis Kjolen 
passer, saa trsek den paa ! set her ~ at or for Isegge 
an paa, Isegge sine Garn ud efter, g0re sig elskvserdig 
for; lower the topsail down on the ~ lade Mserssejlene 
10be ned paa Randen. cap typ Kapital c, Kapitalbog- 
stav c & n [capital], cap vt bedsekke (med el. som med 
en Hue); tildsekke; seette Haette paa; ssette Faenghsette 
(el. Taendhaette; Knaldperle) paa; tilkapsle, kapsle [en 
Flaske a bottle] ; fig fuldstsendigg0re ; fuldkommeng0re, 
bringe til H0jdepunktet ; saette Kronen paa; ligge 
oven paa, daekke; overgaa, p tage Luven fra [excel]; 
overbyde [en Historie a story] ; overgaa Ens Forstand, 
ligge udeufor Ens Begreb; tage Huen af for, hilse; 
that ~s all (or everything, the globe) det siger (*slaar) 
Sparto t. alt; _ the climax slaa Rekorden, saette en ny 
Rekord; ~ the climax of absurdity, ogs. naa Topmaalet 
af Ufornuft; it ~s me how he gets his work done jeg 
begriber ikke (*ogs. jeg begriber mig ikke paa), hvor- 
ledes . . . ; the young scholar ~ped the distich forth- 
with, havde straks nseste Liniepar faerdigt, kunde straks 
citere falgende Liniepar; - the hock beskadige Hase- 
ledet; - a rifle saette Faenghaette p. en Riffel; . a rope 
& saette en Haette p. Tampen af et Tov; - a speech 
overbyde en (falden) Replik ; _ a story with its moral 
udstyre Historien m. en Moral; - verses kapcitere Vers 
(som begynder m. et bestemt Bogstav). cap vi is. hilse 
(m. Hue), tage til Huen. Ogs. _ it. 

capability [keipa'biliti] Duelighed, Dygtighed; Evne c; 

- of dispersion Spredningsevne. capable ['ke^abl] 
istand [til of]; modtagelig [for of]; dygtig, duelig; dygtig 
[til of], som forrnaar, som evner [at of ... ing]; it is ~ 
of explanation det lader sig forklare ; a castle ~ of 
[som er istand til at, som formaar at] resisting a long 
assault, capacious [ka'pe'Jas] rummelig, omfattende; a 
_ mind en fordomsfri Aand. capacitate [ka'pasite^] vt 
dygtigg0re, saette istand ; skaffe Betingelserne (for at). 
capacitation [kapasi'te'/an] Dygtigg0relse c; the super- 
natural birth was essential as a ~ for the work to be 
performed. De Quincey hos Murray, capacity [ka'pasiti] 
Vidde, (Rum)udstraekning ; & Lasteevne c, Indtagende 
n [carrying .]; Optagelsesevne, Modtagelighed; Dygtig- 
hed, Evne c, Anlaeg n & pi ; Ydeevne ; Betingelse, For- 
udsaetning c; Egenskab, Stand c, Fag w; jur Betingel- 
ser pi, f. Eks. for at beklaede en Stilling ; geom Rum- 
fang, Rumindhold n; heat-capacity Varmekapacitet c; 

- for work Arbejdsdygtighed, Arbejdskraft c; a pursuit 
in which we have no ~ for excellence, hvori vi ikke 
har Forudssetninger for at drive det t. noget udmaerket, 
work in the ~ of masons arbejde som (el. i Egenskab 
af) Murere; measure of - Hulmaal; with many ca 

ties of being otherwise m. mange Betingelser (el. For 
udsaetninger) for at blive noget andet. 

cap-a-pie [kapa'pi'] ad fra Top til Taa; be armed -., 
ogs. vaere i fuldt Harnisk. 

caparison [ka'parisan] Skabrak, Sadeldaekke w; ~ed 
with purple med purpurfarvet Skabrak. 

cape [ke'p] Forbjaerg, Kap, Naes; (Kappe)slag; Kaabe- r a- i- ir] osv. lange som 1 far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [ft] hat; [ft-] fall; [ft] hot; [A] hwt; [a-] hurt; [a] inner; cap 139 cap slag n; Cape, is. som Overstykke f. Darner; Kapvin c. 
Cape s: the _ Kap; _ pigeon Kapdue: Procellaria 
Capensis. 

capel ['keipl] min et Mineral bestaaende af Kvarts, 
Sk0rl og Hornblende. Capel ['ke^pl, kapl]; _ court, et 
Sted i London (mellem Lombard Str. og Cornhill), B0rs 
f. Jaernbaneaktier. 

capelan ['kap(a)lan], capelin ['kaplin] Jf Lodde c: 
Mallotus arcticus. 

capellet ['kapilet] vet Staalsvamp c. 

capello [ka'pelo 11 ] s, se cobra! 

capelocracy [kapi'lakrasi] Detaillister^Z, Detailhandlere 
pi, K0bmsend pi; K0bmandsvaelde n. 

caper ['keipa] m kapriolere, g0re Bukkespring, g0re 
Luftspring el Kaprioler, danse, hoppe. caper ['ke^pa] 
Bukkespring, Luftspring (*ogs. Luftsprang n), Kapriol c; 
cut ~s g0re Bukkespring, kapriolere &c. caper ['ke^pa] 
^ Kapers c, af Capparis spinosa. 

capercailzie [kapa'keilzi, egl -'keiljij % Tjur, *Tiur c: 
Tetrao urogallus; _ hen R0je c. capercali [-'keili] s, se 
capercailzie! 

Capet [fr.; 'keipit] ; is. Hugh _ Hugo Capet. 

Capetian [ka 1 pi 7(1)311] kapetingisk; s Kapetiuger c. 

capful ['kftpful] J, Hatfuld; a - of wind. 

capi ['ka-pi] pi, af capo (d'opera). 

capias Pkapias] jur Arrestbefaling c, Arrestdekret; 
Eksekutionsdekret n [writ of ~]. 

capibara [kapi'ba - ra] soo Kapivar c, Flodsvin n: 
Hydrochcerus capybara. 

capillament [ke'pilamont] Filament n, Fiber c. capil- 
larity [kapi'lariti] Haarr0rskraft c. capillary ['kapilari, 
ka'pilari] haarlignende ; haardannet; haarfin; - action 
or attraction Haarr0rsvirksomhed, Kapillarattraktion c. 
capillary Haarr0r n. Ogs. _ tube. 

caping ['keipirj] arch Kaabe c. 

capital ['kapital] Hoved-, vigtigst, hovedsagelig ; F 
fortrseffelig, udmserket, ypperlig; a ~ f stort f, *ogs. 
stor f; _ letters store Bogstaver; Kapitaler; a _ offence 
en Kapitalforbrydelse, en hals!0s Gerning; ~ punish- 
ment D0dsstraf, Livsstraf; many crimes that are ~ [som 
der er sat Livsstraf for, som straffes m. Livets For- 
tabelse] among us; it ought to be made ~ [der burde 
saettes Livsstraf for] to attempt to . . . capital arch S0jle- 
hoved n, Kapitael; Hovedstad; mere Kapital, Hoved- 
stol; mere Kapital c, Kapitaler pZ, Pengemagt c, Penge- 
midlerjpZ; typ Kapital(bogstav) c, stort Bogstav w; small 
-s typ smaa Kapitaler, Kapitelker; make ~ of or out 
of g0re (el. slaa) Kapital af; an incident of which 
calumny made _; Mr. Toole made much comic _ out 
of the part, capitalist ['kapitalist] Kapitalist, Penge- 
mand c. capitalize ['kapitalaiz] vt kapitalisere. capit- 
ally ad is. fortraeffelig, udmserket, ypperlig ; jur med 
Livsstraf; do ~ g0re sine Sager fortraeffelig, g0re det 
udmaerket, F* ogs. greie det (el. sine Sager) meget 
fint; punish ~ straffe p. Livet, .(ogs. om Gerningen:) 
straffe med D0den. Capitan j'kapitan, kapi'ta-n]; _ 
Pacha Kapudan-Bascha, Kapidau-Bassa c, tyrkisk 
Overadmiral. capitation [kapi'te'Jan] Folketaelling; 
Kopskat c; _ tax Kopskat; Bel0nning pr. Hoved f. 
Krigsfanger, is. i S0krig; Pris c, udbetalt f. Hovedet af 
en Fjende (*Fiende) eller Fredl0s. capite ['kapiti] jur 
Besiddelse c, af Jord; tenure in _ Tronlen n. Capitol 
['kapitdl] s: the ~ Kapitolium w Capitoline [ka'pito- 
lain, 'kapi-] kapitolinsk. capitular [ka'pitjula] Kapitel-, 
Kapitels-; ^ hovedet, om Blomsterstand. capitular 
Domkapitels Forordning; Samling c af Kapitelsforord- 
ninger, Kapitularier pi ; Lovbog; Kapitular c, Kapitels- medlem n. capitularly ad i Kapitel; assembled, ogs. 
samlede t. Kapitel. capitulary [ka ' pit j uteri] a & s, se 
capitular! capitulate [ka'pitjuleit] vi kapitulere, over- 
give sig paa Betingelser. capitulation [kapitju'le'Jan] 
Kapitulatiou c. 

capivi [ka'pi'vi] ^ Kopajvabalsam c; tree Ko- 

pajvatrae. 

cap-maker Kasketmager, ogs.* Huemager c. 

cap'n ['kapn] p ^ = captain. 

capnomaucy ['kapnouiansi] Kapnomanti, Spaadom c 
af R0g. 

capoch [ka'putj] Kabuds, ogs.* Hsette c. 

capo d'opera ['ka'po'dapara] ^ Mestervaark n. PI 
capi d'opera. 

capon ['keipan] Kapun c, gildet Hane; - justice git 
bestikkelig Dommer; Js feather $ Akeleje : Aquilegia; 
~'s tail 3* Baldrian, *Vendelrod c: Valeriana. capon 
['keipan], caponize ['ke'panaiz] vt kapunere, kapune. 
capot [ka'pat] sp Laes n kaput, i Piquet, capot [ka'pat] 
vt g0re Laas kaput, capote [ka'po u t] lang Damekaabe, 
*ogs. Slynge c. 

cappadine ['kapadi(')n] Kapiton, Affaldssilke, Flok- 
silke c. 

cap | paper Kardus-, Indpaknings-, Posepapir, (graat) 
Pakpapir; Skriv(e)papir n (i st0rre Format), Folio c; 
peak Kasketskygge, ogs.* Hueskygge. capper Kasket- 
(ogs.* Hue)mager c. capperclawing ['kapakla'ir)] si Sam- 
menst0d n mellem Kvinder. Jvf clapperclaw! capping 
bl. a. min d0v Sten c som Lag over den holdige [cap]. 

Capri ['ka-pri] Kapri n. 

caprice [ka'pri's] Lune, Indfald n, Kaprice c. capri- 
cious [ka'pri/as] lunefuld, lunegod, *ogs. lunet; the 
weather had been - [lunefuldt, ustadigt] all the morn- 
ing. Capricorn ['kaprika on] ; the ~ (ast:) Stenbukken. 
caprification [kaprifi'kei/an] ^ Kaprifikation c, kunstig 
Befrugtning af Figentrae v. Gallehvepse. caprine ['k'a- 
pr(a)in] Bukke-, bukkeagtig. capriole ['kaprio 11 !] Bukke- 
spring, Luftspring n, is. man Kapriol c. caprizant 
['kaprizant] med hoppende; a ~ pulse. 

cap-rock min d0v Sten c, som Lag over den holdige 
[cap, capping]. 

caps, [kaps] typ Kapitaler pi [capitals]. 

cap-sheaf agr Hatbaand ; fig Toppuukt n, Krans, 
Krone c; this letter is the ~ of his independence. 

capsicum ['kapsikarn] spansk Peber (*Pepper) c. 

capsize [kap'saiz] vt & ksentre, *kantre; endevende 
[en Tovkvajl, *en Taugkveil a coil of rope] ; be ~d is. 
kaentre (*kantre), F kapsejse. capsize vi ksentre 
(*kantre), F kapsejse. capsize [kap'saiz] Kaentring 
(*Kantring), Kuldsejlas, Kuldsejling c. 

cap-square art f Pandedseksel n. 

capstan ['kapstan] ^ Gangspil, Spil n. 

capsular ['kapsjulaj bul, kapselformig. capsulate(d) 
['kapsjuleHCid)] indkapslet. capsule ['kapsjul] Kapsel c; 
trade mark on ~s and cases, capsule vt kapsle; med 
&c indkapsle; carefully ~d [indkapslede] quiescent 
spores. 

capt., Capt. forkortet f. captain. 

captain ['kaptm, p 'kap(t)n] Kaptajn, *Kaptein ; 
Spr0jtef0rer, *Brandmester; Feltherre, Haerf0rer c 1 ; the 
_, i Skoleklasse: Duksen, Nummer et (*en); _ general 
Generalkaptajn, kommanderende General; ~s' room & 
Skipperstue; be ~ of the Venus, Kaptajn paa (el. F0rer 

1 Man maerke ogs. Captain med et tilf0jet Adjektiv 
som en anonym Beteguelse for et Kapl0bsselskab. 
F. Eks. Captain Blue. '[e] hate; [o] so; [ai] I; [au] out; [5] the; [p] thin; [J] she; [g] measure; fa] sing; [a, a, e] osv. vaklende med [a]. cap 140 car af) v s; the - of the college ajldste Mesterlektianer c; 
- of foot Infanterikaptajn; . of a gun Kanonkomman- 
der c; - of the hold (Last)skibmand c; - of the port 
Havnekaptajn, kommanderende S0officer c i en Havn; 
the of their salvation bibl deres Saligg0relses Fyrste 
c; the _ of the school aeldste Mesterlektianer c; he is 
the - of the shotv, Manden f. det hele ; - of the top 
Formand c i Maerset. captain ['kapttn] vt vsere Leder 
for, lede, anfere. staa i Spidsen for; anfiare, vsere Chef 
(el. Kaptajn) for; Mr. C. will - the Ministerialists; a 
volunteer crew, .ed by Id. captaincy ['kapU'nsi] Kap- 
tajns(*Kapteins)post c; obtain a ~, is. blive Kaptajn. 
captain ship Kaptajns(*Kapteius)post; Haerfererdygtighed 
c; shotv good ~ vise sig som en dygtig Hoerferer. 

captation [kap'te'/an] Yndesttilsnigelse, Smiger c. 
caption ['kap/anl Arrest; Overskrift c. captious ['kap/as] 
dadlesyg, vauskelig; snaereude, spidsflndig, lumsk, 
underfundig. captivate ['kaptive 1 !] vt fig tage fangen, 
bedaare, indtage. captive ['kaptiv] (Krigs)fange c; _ 
chains Fangelsenker ; carry (away) the pope (a) _ to 
Savona (bort)f0re . . . som Fange til S a; lead him ~ 
fore ham i Fangenskab, bortfore ham som Fange. 
captive faugen; a - balloon en t0jret (*tjoret) Ballon, 
en Ballon captif; a - [fanget] lion, captivity [kdp'tiviti] 
Fangenskab n ; carry into . (bort)f0re i Fangenskab; 
bringing into ~ every thought to the obedience of Christ 
tage al Tanke tilfange under Christi Lydighed. captor 
L'kapta] Tilfangetager; Paagriber, & Opbringer, Kapt0r, 
Prisetager; ^ Erobrer c. 

cap-trimming KappebesaUuing, Kappepynt c. 

capture ['kaptja] Tilfangetagelse ; Paagribelse; <, Op- 
bringelse; ^ Indtagelse, Erobring; , Prise; Fangst c. 
capture ['kaptja] vt tilfangetage, fange,- tage; paagribe 
[en Forbryder a criminal] ; & opbringe, tage; ^ ind- 
tage, erobre; fig indtage, tage fangen, indfange Ens 
Sympati el. Interesse ; the new Nitouche has quite ~d 
the public. 

capuchin ['kapjutjm; kapju'Jrn] Haettekaabe; Kapu- 
ciner, Kapucinermunk; >Kappeduec: Columba cucul- 
lata minor; _ monkey Kapucinerabe, Cay, Saj c : Cebus 
capucinus. 

Capulet ['kapjuletj. Se Shakespeare, Romeo and 
Juliet! Jvf Montague! 

capweed ['kapwi d] $ Hyrdetaske c: Capsella bursa 
pastoris. 

car [ka 3 ] prov Krat, Holt n, Lund, *ogs. Kjerre c; 
Kaer n, Mose, *Myr c [carr, carse] ; an osier-car; a ~ 
of alders, car [ka a ] Karre, ogs.* Kaarre [aim. cart]; 
Baad, Gondol, til Luftballon; poet Triumfvogn; antiq 
Stridsvogn; ir Charabancs [jaunting (or outside) -]; 
amr (Jaernbane)vogn c [railway ~]; freight _ amr 
Godsvogu [eng. goods van]; the Car ast Karlsvognen. 

Carabas ['karabiis]. 

carabine ['karabin] Karabin c. carabineer [karabi'nia] 
Karabinier c. 

Caracas [ka'ra kas, ka'rakas] Caracas n. 

earack ['karak] Karake c, Slags sp. Skib. 

caracol(e) ['karakal, -kol] man Karakole c, Halv- 
sving n. caracol(e^) ['karakal, -kol] vi karakolere; 
tumle sin Hest. 

carafe [ka'ra- f] Karaffe(l) c. 

caragheen ['karagrn] ^ irlandsk Mos n, *Sauetang 
c: Chondrus (s. Fucus) crispus. Ogs. . ntoss, car- 
rag(h)een. 

caramel ['karamel] Karamel n & c, Sukker varmet 
til ca. 1700. 

carant [ka'rant] vi git lebe, rende; if everybody's ~ing about to once each after his own men. West- 
ward Ho! II 315 T. carant, caranto, se coranto! 

carapace ['karepe's] Rygskjold n; the - of a crab, of 
a tortoise. 

carat ['karat] Karat c & n; gold (of) twenty .s fine 
20 Karats Guld. 

caravan ['kara'vanj Karavane; (Menageri)vogn ; Vogn 
c til Fangetransport ; si Jsernbanetog n, is. et som er 
bestilt f. at f0re Folk til en Priskamp. caravansary 
[kara'vansari], caravansera [-sara], caravanserai [-sarai] 
Karavanseraj, Karavaneherberge n; si (Jaernbane)- 
station c. 

caravel ['karavel] Kravel, et gammelt sp. Skib; fransk 
Sildeb0js c. 

caraway ['karawe 1 ] ^ Kommen, *Karve, Karvi c: 
Carum carvi; _ seeds. 

carbine ['ka 8 bain] art Karabin c. carbineer [ka -a bi- 
'nia] Karabinier c. 

carbolic [ka-'balik] Karbol-; _ acid Karbolsyre; - 
soap Karbolssebe ; a solution of _ acid Karbolvand n. 

carbon ['ka' a ban] Kul, Kulstofw; - filament Kulfiber. 
carbonaceous [ka abo'nei/as] kulstofholdig. Carbonari 
[ka' a bo'na-ri] Karbonari pi. carbonate ['ka a bonet] kul- 
surt Salt n; _ of potash kulsur Kali c. carbonic [ka -a - 
'bauik] kulsur; _ acid Kulsyre ; -paper Grafitpapir, 
mere ogs. Blaapapir. carboniferous [ka 9 bo'nifaras] kul- 
f0rende; the ~ period Kulperioden. carbonize ['ka -a bo- 
naiz] vt forvandle til Kulstof, forkulle. 

carboy ['ka' 9 boi] Glasballon, Damejeanne, stor (m. 
Fletvaark omvunden) Flaske, p* ogs. Dimension c. Sml. 
demijohn ! 

carbuncle ['ka^bAnkl] Karbunkel, Brandbyld; mtn 
Karbunkel, Karfunkel c; ~d (besat) med Brandbylder; 
m. r0de Bylder, *ogs. rodkvejset; karbunkelbesat. car- 
buncular [ka' a 'bArjkjula] Karbuukel- ; karbunkelagtig, 
r0d, inflammeret. carburet ['ka 9 bjuret] Kulforbindelse 
c; - of hydrogen, ~(t)ed hydrogen Kulvandstof n. 

carcase, carcass ['ka' 9 kas] d0d Krop c, Aadsel; Kor- 
pus n, *ogs. Skrot c, i Ringeagt el. Sp0g om Legemet; 
Skrog, n0gent T0mmervaerk n; Rester pi, Stumper pi, 
hvad der er igen, f. Eks. af et Skib; art Karkas, Brand- 
kugle c; where the ~ is, the eagles will be gathered 
hvor Aadselet er, der skulle Ornene forsamles, *der 
Aatet er, vil 0rnene sankes; have his ~, en folkelig 
Omtydning af Habeas Corpus; butcher Storslagter. 

carcel ['kasal]; _ lamp Moderat0rlampe. 

carcinoma [ka' a si'no u ma] Kraeft, Kraeftbyld c. caret- 
noniutoiis [ka 8 si'no u matas] kraeftagtig. 

card [ka 9 d] Karte, (Uld)karte, *ogs. Kare c. card vt 
karde, karte, *ogs. kare. card [ka' 9 d] Kort, (Spille;kort, 
(Visit)kort n; J, (Kompas)rose c; ~s Laas n, i Piquet; big 
- fig F Storborger, ogs.* Matador, *ogs. Bixe; a queer 
_ en sser Praas, ogs.* en underlig En, en underlig 
Sekser, en snurrig Patron, *ea snurrig Buk; the -s 
were against him han fik daarlige Kort, han sad i 
Uheld; do (or make) the ~s blande og give, i Kortspil; 
leave a (or his) ~ on aflevere (el. nedlaagge) (sit) Kort 
bos; be at ~s (sidde og) spille Kort; lucky at ~s, un- 
lucky in love or in life uheldig i Kort, lykkelig i Kaer- 
lighed; two by ~s, i Kortspil : to for Stik; speak by the 
~ veje hvert Ord ; tell fortunes by (or with) ~s spaa i 
(el. laegge) Kort; it is on the .s that, it seems quite on 
the ~s that . . . det syfles p. Forhaand rimeligt (el. det 
lader sig m. Sikkerhed forudsige, det er at forudse), 
at . . . ; trick with ~s g0re Kortkunster. 

cardamom ['ka 9 damam] Kardemome c. 

card | board Tegnepap c & n, Karton c; case Visit- u-] osv. lange som i far, feel, fool; ['ba] Trykstavelse; [a] hat; [a ] fall; [a] hot; [A] but; [a-] hurt; [a] inner; car 141 car kortbog c; ~ castle Korthus n; counter Regnepenge, 
Jeton c. 

carder ['ka' a da] Karder, Karter, *ogs. Karer c. 

cardiac ['ka-diak, 'ka' a djak] a & s Hjerte-; hjertestyr- 
keude, oplivende (Middel w) ; - wheel mach Hjertehjul 
n, hjerteformig Ekscentrik c. cardiacal [ka' a 'daiakl] a, 
se cardiac! cardialgy ['ka-odialdgi] path Kardialgi, 
Smerte (el. Trykken; c i Hjertekulen. 

cardigan ['ka -a digan] (Dame)vest c. 

cardinal ['ka^dinal] vigtigst, fornemst, Hoved-, af 
st0rst Vigtighed ; ~ number Hovedtal, Kardinaltal; _ 
points Hovedstreger, p. Kompas; - virtues Grunddyder, 
Hoveddyder. 'cardinal Kardinal c, ogs. i Bett. en vis 
Drik & en Slags Damekaabe. cardinalate ['ka-dina- 
le't], cardinalship ['ka^dinal/ip] Kardinalat n, Kardinal- 
vserdighed c. 

carditis [ka-a'daitis] Kardit(is), Hjertebetsendelse c. 

card-match Strygeflade c. 

card oo n [ka a 'du'n] ^ Kardon-Artiskok, spansk Arti- 
skok c: Cynara cardunculus. 

card (rack Kortrsekke, Korthylde c, Stativ n til Visit- 
kort &c; sharper falsk Spiller, Bedrager c (i Kort- 
spil); trick Kortkunst. 

Cardwell ['ka' a dwal]. Is. Edward ~, Statsmand, 
Krigsminister i 1868; -'s men Officerer som forfremmes 
efter Principet om Ikkek0b af Officers bestallingen. 

care [kse a] Omsorg c, Opsyn n\ Pleje; Forsorg [pro- 
vident ~]; Omhu, Omhyggelighed ; Sorg, Uro, Bekym- 
ring c; the ~ and maintenance of bridges Opsyn med 
og Vedligeholdelse af Broer; the ~ of his farm, bl. a. 
Tilsyuet m. sit Landbrug; she shall be my ~ hende 
s0rger jeg for, hende tager jeg mig af ; his first ~ was 
to . . . det f0rste ban s0rgede for, var at . . . ; his per- 
sonal interest was his first (or greatest) ~, gik bam 
over (el. gik hos ham foran) alt; have a _ vsere lor- 
sigtig, vare (el. vogte) sig; have a ~! vser forsigtig &c! 
you would not have thought this fellow had a ~ for 
[br0d sig om] the picturesque; have a ~ of vogte sig 
for; have a ~ of your steps! se Dem for (el. vser for- 
sigtig med), hvorDe trseder! have the _ of a thing, is. 
skulle bes0rge noget; _ killed the cat Sorg kan endog 
blive Kattens D0d (sk0nt den bar ni Liv); take vaere 
forsigtig, tage sig iagt, *ogs. agte sig; - must be taken 
notito man maa se til (el. der maa passes paa) ikke 
at . . . ; take ~ of drage Omsorg for; tage sig af ; every 
~ was taken of her, is. bun blev plejet p. det bedste; 
great ~ is taken of (to, that) ... is. man passer n0je 
(el. vel) paa (paa at) . . .; take _ of [ogs. tage vare paa] 
his horse; take good ~ of, ogs. fare vel (el. paent) 
med . . .; only take _ you don't fall! ogs. fald blot 
ikke ned ! you must go to bed and take ~ of yourself 
... og pleje Dem; with ~ (som Paaskrift:) forsigtig! 
care [kse-a] vi bekymre sig, bryde sig [om about, for}; 
who ~s? hvem bekymrer sig om det?; F jeg er lige 
glad, p* jeg er lige ssel; I don't ~, is. jeg er lige glad; 
det er mig det samme; they don't ~ (twopence) f ogs. 
de blseser i det hele ; 1 don't ~ if I do det kan jeg al- 
tid (el. gerne) g0re ; I don't know if I _, is. for mig 
gerne! nobody knows, because nobody .s to know, 
bryder sig om at (el. gider) vide det; but what . his 
employers? men hvad bryder (el. bekymrer) bans Prin- 
cipaler sig om det ? what do I ~ about [hvad bryder jeg 
rnig om] that man? the governor did not - about [br0d 
sig ikke om 0: 0nskede ikke] laying out more money 
than could be helped; ~ for nothing ikke bekymre (el. 
bryde) sig om nogen Ting, f lade fern (el. syv) vsere lige; 
that I -d nothing for det br0d jeg mig slet ikke om; she -d little for [br0d sig lidet om] what was said on 
the subject; though 1 should not . for him to hear it 
sk0nt jeg ikke br0d mig om (o: sk0nt jeg mindre gerne 
saa), at ban h0rte det. care vt sc bryde sig om, have 
tilovers for [regard, care for]. 

careen [ka'ri'n] vt & k01hale. eareen vi krsenge, 
krsenge over [for Vinden before (or to) the wind], ligge 
p. Siden; so violent was the gust that even thepunt ~ed 
to it; ~ing beach K01halingsplads, Bank c. careenage 
[ka'ri nidg] Bradbsenk c. 

career [ka'ria] Bane c, til L0b, til Ridt; Kapl0b n; 
Karriere, hastig Bevsegelse; fig Bane; fig Karriere, L0be- 
bane c, Livsl0b n [ . in life]; the whole of his public ~, 
ogs. bans hele offentlige Virksomhed; commence (or 
plunge into) a ~ of crime slaa ind p. Forbryderbanen; 
give up his ~ of crime opgive Forbryderbanen ; make 
a _ g0re Karriere; in mad ~ i vild Karriere, i vildt 
Jag; enter upon a . of authorship slaa iiid p. For- 
fatterbanen. career [ka'ria] vi ile, jage, storme, 10be 
hastig, have stor Fart; _ away bl. a. storme afsted; 
one day he was ~ing [jog ban afsted] in a carriage- 
and-four. 

care-free sorgfri; a happy, ~ sort of recreation. 
careful ['kse afl] forsigtig [med of; na. hvad jeg siger 
what I say]; omhyggelig [for, om of}; a small manual, 
with which he had been ~ to provide himself, som ban 
havde vaeret saa forsigtig at forsyne sig med, hvormed 
ban forsigtigvis havde forsynet sig. careless ['kse'alis] 
ligegyldig; sk0des!0s; henkastet, om Bemserkning; he 
is so ~ F~ ogs. ban lader fern (el. syv) vsere lige; in a 
_ tone or way, ogs. benkastende, henkastet, i en let 
henkastet Tone; a man ~ of life, is. en Mand som 
bryder sig lidet om Livet. carelessly ad ligegyldig; 
sk0des!0st; henkastende, henkastet; af Vanvare; whether 
it is done ~ or by design, carelessness Ligegyldighed; 
Sk0desl0sbed c; apart from a few ~es of construction, 
Sk0desl0sheder i Konstruktionen. 

caress [ka'res] vt ksele for, ogs.* ksertegne, *ksele. 
caress [ka'res] Ksertegn n. 

caret ['karit, 'kae 9 rit] typ Udeladelsestegn n: /\. 

caretaker ['kse ate'ka] R0gter, Vogter; Opsynsmand, 
Opsynskone c, Opsyn n, pi ogs. Opsyn n, OpsynsfolkpZ. 

Carew ['kae' a rir, ka'rvr] s. 

care-worn medtagen af Sorg, forgrsemmet. 

Carey ['kse' 9 ri]; mother ~'s chickens J> smaa Storm- 
svaler (el. Stormfngle, Uvejrsfugle), Stormpetreller : 
Thalassidroma pelagica. 

carfax ['ka' a faks] f Korsvej c. Carfax, Navn paa et 
Gadekryds i Oxford. 

cargo ['ka-9go u ] Ladning c, ombordvserende Gods n; 
a ~ ex [pr.] Neptune. 

cargoose ['ka' a gu's] ^ toppet Lappedykker el. Silke- 
and, Topdykker, *Toplom c: Podiceps cristatus. 

Carib f'karib] Karaib, Karib c. Carib kar(a)ibisk, om 
Sproget. Caribbean [kari'bi'an] kar(a)ibisk. Caribbee 
['kari'bi'] Kar(a)ib1 karaibisk c. 

caribou ['kari'bir] amr Rensdyr n, Rene: Tarandus 
rangifer. 

caricature ['karikatjua, -t/a] Karrikatur c, Vrsenge- 
billede n. caricature ['karikatjua, -tja] vt karrikere, 
vrsenge, forvrsenge. caricaturist [karika'tjuarist] Karri- 
katur teguer c. 

caries ['kae^rii'z] Benedder, Raaddenbed c. 

carinate ['karinet] k01dannet. 

Carinthia [ka'rinpia] Karnthen n. 

cariole ['karioul] Kariol, *ogs. Karjol c. cariole ['ka- 
rio u l] vi k0re i Kariol. hate; [o] so; [ai] 7; [au] ottt; [S] the; [p] thin; [J] she; [z] measure; [rj] sin^; [a, a, e} osv. vaklende med [a]. car 142 car cariosity [kari'asiti] Ben ed d er c [caries], carious ['kae' 9 - 
rias] angreben af Benedder, raadden, karies; a _ tooth. 

Carisbrooke ['karizbruk] s\ - Castle, p. Isle of Wight. 

erk [ka -9 k] poet Bekymring, Kummer c; fling ~ and 
care aside! bort m. Kummer, bort m. Klage! -ing 
care nageude Kummer. Carker ['ka' 9 ka]. Is. James 
-, i Dickens's Dontbey & Son, Dombeys Fuldmsegtig, 
som forraader sin Principal. 

earl(e) [ka^l] Bonde, Bondetamp; sc Gnier c. Jvf 
housecarl! _ hemp Hunplanten af Hamp. 

Carle [ka >9 l]; - Sunday 5te S0ndag i Faste. 

carlic ^ se charlock! 

carline ['kaolin] Karolin, en saa kaldt M0nt; bill 
Karoline c. carline ['kaolin] J> Kravel c [carling] ; . 
heather Klokkelyng, *Bustelyng, Poselyng c & n-. 
Erica tetralix; . thistle Karline, Bakketidsel, *Stjerne- 
tistel c: Carlina. 

carling ['ka 9 lirj] & Kravel; Mastegrette c [mast- 
carlingj. 

carl ings ['ka 9 lirjz] prov (Graa)serter pi som nydes 
S0ndag f0r Palmes0ndag. Sml. Carle Sunday. 

Carlisle ['ka^'lail] s. 

carlock ['ka' a lak] Husblas c, Fiskelim c & n. Se 
charlock! 

Carlovingian [ka-olo'vindgan] karolingisk; s Karo- 
linger c. Carlsbad ['ka lzbad] Karlsbad n. Carlsrnhe 
['ka-lznr] s. Carlton ['kaftan]. Is. the ~ (Club) 
Carltonklubben, i Pall Mall, London, de konservatives 
Hovedkvarter. 

carl-tangle ['ka ltangl], se cairn-tangle! 

Carlyle ['ka-a'lail]. Is. Thomas ., engelsk Forfatter 
t 1881. Carlylean [ka >a 'lailian] Carlyleaner c. Carlylese 
[ka -a lai'li s, -'li z] Carlyle Sprog, carlylesk n. 

carmagnole [ka a man'jo u l] Carmagnole c, en vild 
Dans & Sang under den franske Revolution. 

carman ['ka- a mau] Vognmand. 

Carmarthen [ka -a 'ma' a pan, -San] s. 

Carmel ['ka a mel] s: Mount _ Karmel n. Carmelite 
['ka' a malait] Karmeliter, Karmelitermunk c. 

Carmichael [ka a'maikl] s. 

carminative ['ka^mine'tiv] a & s vinddrivende, var- 
raende (Middel n). 

carmine ['ka^min] Karmin c; a _ cloth et hejredt 
Klaede. 

earn [ka a n, karan] Stendysse, Rose, ogs.* R0s, Varde 
[cairn]; is. Ksempedysse, Ksempeh0j, Jsettestue, 
*Kjrempehaug c. 

carnage ['ka a nidx] Blodbad n; sp Fangst, Hundenes 
Del c (af faeldet Vildt). carnal ['ka 9 nal] *0delig; sanse- 
lig; - knowledge kedelig Omgang. carnality [ka-a'na- 
liti] K0delighed, Sanselighed c. carnalize ['ka -nalaiz] ' 
vt g0re k0delig, nedvaerdige til K0delighed, til Sanse- 
lighed. carnally ad k0delig; sanselig; paa en k0delig 
(el sanselig) Maade; ..minded k0deligsindet; sanselig; 
verdsligsindet. 

Carnarvon [ka'na van] s. 

Carnatic [ka^'natik] s: the - Karnatik n, et teldre 
Navn p. det sydestlige Dekkan. 

carnation [ka a 'ne'/an] Inkarnat n, K0dfarve; ^ k0d- 
farvet Nellike, Haveuellike c: Dianthus caryophyllus. 

Carnegie [ka -ni gi, ka-e'neigi] s. Is. Andrew -, Staal- 
kongen. 

earnellan [ka'ni Ijan] Karneol c, en blodr0d Kalcedon. 

carneous ['ka-nias] K0d-, k0det. 

carney ['ka ^ni] vi si smiske, indsmigre sig, logre; - 
up to smiske for. carney si hykkelsk Tale, Smiger, 
Smisken c. Carniola [ka'9ni'o"la] Krain n. 

carnlsh ['ka' a ni/] si K0d n, Mad c. 

carnival ['ka -a nival] Karneval, Karnaval n; in - time 
i Karneval stid en. carnivora [ka'nivara] pi k0dsedende 
Dyr. carnivorous [ka a 'nivaras] k0dsedende. carnosity 
[ka a 'nasiti] K0dudvsekst; K0dfuldhed c. carnous ['ka <a - 
nas] K0d-, k0det. 

on rn -tan trie, se cairn-tangle & carl-tangle! 

carny ['ka -9 ni] vi & s, se carney! 

carob ['kardb] ^ Johannesbr0dtrse n : Ceratonia 
siliqua. Ogs. carob-tree. 

carol ['karal, \ 'karal] Sang, Jubelsaug, Lovsang c. 
carol ['karal; -al] vt lovsynge; m synge, poet sjunge. 

carolin(e) ['karalin] Karolin c [carline]. Caroline 
['karalain] Karoline c. Caroline ['kiiralain] karolinsk, 
h0rende til Karl ; the . dramatists Dramatikerne under 
Karl I og II. Carolus ['karalas] Gutdm0nt til V^rdi 20 
eller 23 s, under Karl I. 

1. caroon [ka'ru'n] si fern Shilling. 

2. caroon [ka'nrn] $ Fuglekirsebaer, *s0dt Kirsebr 
n, Morel c: Prunus avium. 

carosse [ka'ras] Forvserkskappe c, i Sydafrika [kaross]. 

caroteel [karo'ti 1] mere Frugtfad n, Fad hvori t0rret 
Frugt forsendes. 

carotic [ka'ratik] Bed0velses- ; Halspulsaare- ; _ state 
bed0vet Tilstand ; _ arteries Halspulsaarer. carotid 
[ka'ratid] anat Carotis, Halspulsaare c. carotid [ka'ra- 
tid], carotidal [-al] Halspulsaare-; ~ nerve. 

carousal [ka'rauzal] (Drikke)gilde n. carouse [ka'rauz] 
m bsegre, pokulere; drikke, svire; sidde og svire. 
carouse [ka'rauz] s, se carousal! 

carp [ka >a p] f Karpe c : Cyprinus carpio. carp [ka <a p] 
vi skumle [over a], have noget at udssette [paa at}; 
-ing spirit Dadlesyge, Lastesyge c; - at, ogs. laste, 
dadle; he -s at everything, ogs. ban bar nu altid noget 
at udssette. 

Carpathians [ka a 'pe i >janz] Karpaterne. 

carpenter ['ka'panta] T0minermand, Bygningssnedker 
c; -'s bench H0vlbaenk; _'s rule Tommestok c; ~'s 
scene Prosceuiumspassage c (der spilles medens Scenens 
st0rre Bagparti er tildsekket). Carpenter s. Is. Miss 
Mary _, filantropisk Amerikanerinde, fortjent af Fseng- 
selsvsesenet f 1877. carpenter-bee ent Trsebi, *Trsebie: 
Xylocopa. carpentry ['ka a pantri] T0mring c, T0mmer- 
mandshaandvserk; T0mmervaerk n. 

carpet ['ka^pet] Tseppe; om Tseppe af hjemlig Til- 
virkning: *ogs. Aaklsede n; as smooth as a new ~ saa 
glat som et Stuegulv; be on the _ veere p. Tapetet, p. 
Tale, p. Omtale. carpet ['ka a pet] tfeppelsegge ; a little 
-ed room; bag Vadssek; bagger Vadssekmand, 
haanlig om en Nordstatsboer som efter Krigen 186165 
midlertidig tog Ophold i en Sydstat; Levebr0dspolitiker 
c; .-dance T0eppedans, et improviseret Bal uden Af- 
tagning af Gulvtaepperne. carpeting ['ka 9 pitirj] (Gulv)- 
tseppet0j n; Tsepper pi. carpet) knight Stuehelt; Damer- 
nes Jens c; rod Tseppestang; way Gneskant rundt 
Ager, Agerren c. 

carpolite ['ka'polait] forstenet Frugt, Karpolit c. 
carpologist [ka 9 'paladgist] Karpolog, Frugtkender c. 
carpology [ka"'paladsi] Karpologi, Frugtlfere c. 

carpus ['ka 9 pas] anat Haandled n. 

carr [ka 9 ] prov Krat, Holt n [car, corse], 

carrng(h)een ['karagi'n] irlandsk Mos n, *Sauetang c: 
Chondrus (s. Fucus) crispus. 

carrancha [kd'rant/a] Carancho, Traro c, en Art 
Gribbefalk : Polyborus (vulgaris s. Brasiliensis). 

carriage ['karidgj F0rsel, Transport, Fragtning; Vogn, fa- i- u-] osv. lange som i far, feel, fool; J'ba] Trykstavelse; [a] hat; [&] fall; [a] hot; [A] hut; [a-] hwrt; [a] inner; car 143 car Ekvipage c, K0ret0j w, F * ogs. Redskab; art Affutage, 
Lavet, & Affutage, Rapert; Holdning, Maade c at f0re sig; 
dmp Bsereleje (*-lager) n; ~s Ubl Bagage c; - free or paid, 
is. frit tilbragt, frit tilk0rt <fec; water ~ s0vserts Trans- 
port; water _ would not be available s0vserts kunde de 
ikke f0res; by water s0vserts ad; two hours by ~ to 
Timer pr. Vogn, to Timers K0rsel; a new road is 
opened for ~s, for K0rsel ; avoid paying for ~ of [at 
betale Fragt f.j the machine; in a ~, in his ~, is. til- 
vogns; he ordered the horses to his _ ban lod spaende 
for. carriageable ['karidsabl] farbar, *k0rbar; _ road 
K0revej. carriage-aud-four firspaendt Vogn; drive in a 
- ogs. k0re med fire, carriage! dog dalmatisk (H0nse)- 
hund, Vognhund, Porcellaenshund ; double Dobbelt- 
slag (p. Derklokken) f. k0rende Herskaber. Sml. run- 
away! paid franko, fragtfrit, frit tilbragt, frit tilk0rt &c; 
top Kalesche c; way K0revej; K0rebane, Gade c. 

carriboo, se cariboo! 

Carrick ['karik] Carrick, en af Persevanterne ved det 
heraldiske Kollegium f. Skotland. Sml. Bute & Uni- 
corn, carrick ['karik] Karake [carack]; sp Klubbe; 
Golf c, Golfspil n [shinty]; bend & Gr0nlandsstik; 
bitts & Bradspilknsegte. 

Carrie ['kari] f Lina, Line c. 

carrier ['karia] Bserer, Drager; Foermand, ogs.* Fragt- 
kusk, *Fragtemand, Vognmand; Overbringer; ^ is. De- 
peschef0rer; & Fragtfarer; mere Transportvare, Vare som 
transporteres el. taaler Transport ' ; Patron c, paa Dreje- 
baenk. Se pigeon. pigeon Brevdue. 

carriole ['kario u l] Kariol, *ogs. Karjol c [cariole]. 

carrion ['karian] Aadsel n; the hyena feeds on [er- 
naerer sig af] ~; crow holstensk (el. sort) Krage, 
Ravnekrage, *(Sort)kraake, graa Kraake : Corvus corone. 

carriwitchet ['kari 'wit/it] si Kaeldermand c, umuligt 
Sp0rgsmaal. 

car ro in f'karam] bill Karambolage c. carrom vi ka- 
rambolere. 

carron ['karan] ^ Fuglekirsebser, *s0dt Kirsebser n, 
Morel c: Prunus avium [caroon] ; _ oil pharm Kalk- 
liniment n. 

carronade [kara'ne'd] art Karronade c, en let Skibs- 
kanon. 

carroon [ka'nrn] f Karreafgift, *Kjserreafgift c, i 
London. 

carrot ['karat] 5fc Gulerod c: Daucus carota; ~s joe 
ogs. r0dt Haar. carroty ['karati] gulerodfarvet; F (ild)- 
r0dt, om Haar, om Skseg; r0dhaaret; ~ whiskers. 

car row ['karou] f ir rejsende Spiller c. 

1. carry ['kari] vt bsere, bsere paa; bringe, fra 
den talende; f0re; f0re, indehave [en Ladning a 
cargo]; om Vogn & Skib: fragte; f0re, medhave, med- 
f0re, vsere forsynet med; fig drive igennem [en Kandi- 
dat a candidate; en Lov a bill] ; mat beholde i(n; 
mente; & erobre, indtage; fig indeholde, have. I For- 
bindelse med it: ~ it cunningly gaa listig tilvaarks, 
fare stille; _ it fair towards holde sig gode Venner (*til- 
vens) (el. ikke Isegge sig ud, ikke bryde; med; that is 
.ing it very fine det er at tage det meget n0je; . it high 
spille Herre, optraede myndig; _ it off vise en dristig 
(el. frsek) Pande, hjselpe sig igennem v. Frsekhed, holde 
Kontenancen; _ it off well holde Kontenancen, spille 
sin Rolle godt. I Forbindelser med Substan- 

1 Mserk Steam coal ... is essentially a 'carrier'; and 
the demand for it rises and falls with the general 
prosperity of trade. The Daily News 7 12 1877. 
carrier, an oyster that will bear transportation well. tiver & Prouomener: _ arms bsere Vaaben; ~ 
arms! i Arm en . . . Gevser! _ your grandmother these 
calces! bring din Bedstemoder disse Kager! passion 
carried him too far Vreden f0rte ham f. vidt, Hidsig- 
heden 10b af m. ham, ban forivrede sig; they carried 
their candidate in spite of all, ogs. de trodsede deres 
(*sin) Kandidat igennem ; _ corn fig si bsere sin Med- 
gang godt, ikke lade Lykken stige sig til Hovedet ; a 
tent and all food have to be carried, maa baeres did; 
maa medf0res (el. medtages, medhaves); contract for 
~ing the mails overtage Postbefordringen; _ one (mat:) 
1 in mente; laane 1 som er 10 [borrotv and ~ one]; the 
ship will ~ a physician Skibet (med)f0rer Lsege, Laege 
f01ger med Skibet ; _ his point ssette (el. tvinge) siu 
Vilje igennem, F ssette sin Krig igennem, faa sin Krig 
frem; bring in a verdict that carries [lyder paa] capi- 
tal punishment; a resolution protesting against the 
measure was carried unanimously, vedtoges enstem- 
mig; . a sword (an umbrella) gaa med Sabel (m. Pa- 
raply); the word of command: Carry sword! Korn- 
mandoordet Trsek Sablen an! *I Armen Sabel! _ tales 
(out of school) f0re (el. fare med, gaa med) Sladder, 
sladre af Skole ; the town was carried, erobredes, ind- 
toges; qualifications ~ing a vote Betingelser, som med- 
f0rer Stemmeret, Stemmeretsbetingelser; a barrage ~ing 
less than 6 ft of water en Spserring m. en Vanddybde 
af . . . Forbindelser med Prsepositioner & Ad- 
verb ier: ~ away bortf0re; bsere bort; tage med sig, 
medtage; J> forlise, sejle overbord [en Stang a mast]; be 
carried away & ogs. brsekke; bortbrsekkes; she was so 
carried away [revet med] by the play that ...; we 
were all carried away with [revne med af] him as by 
whirlwind force; he carries all before him ban sejrer 
overall, tager (alt og) alle m. Storm, river alt m. sig; 
he thought it carried something of argument in it, at 
det havde noget overbevisende ved sig, indeholdt noget 
af et Argument; on hearing this, the king carries 
[f0rer] him into a hall; ~ off bortf0re, F trsekke afsted 
(el. af ) med ; vinde, F drage af med ; bortrive, bort- 
rykke, v. D0den; bringe til at passere, g0re passabel, 
faa til at glide ned; opveje, vsere en Undskyldning for, 
brede over, F kvitte for. Se ogs. ovfr. _ it! a rapid 
intellect and ready eloquence may ~ off a little inde- 
pendence; I have not enough diamonds to ~ off black 
velvet; if you expect to ~ off your obedience by being 
impertinent . . .; you ~ off this matter [De tager dette] 
with tolerable coolness; at the N N rifle contest they 
carried off [vandt de, *ogs. tilsk0d de sig] all the great 
prises; - on drive [store Forretninger great business; 
S0r0veri piracy], f0re [Korrespondancen the corres- 
pondence; en Diskussion a discussion; en Prores a 
lawsuit; Krigen the war]; fortssette [Krigen the war}. 
Se amour! the t of tout is carried on [overfly ttes (el. 
overf0res, lyder over) paa] that vowel; the ~ing on of 
war [Krigsf0rsel] with different powers; ~ out fig ud- 
f0re, ssette ivserk, ivserkssette, gennemf0re [Billed et the 
image]; ~ me outj F (com:) hold p. mig, Magdelone! to 
, out the metaphor, ogs. for at blive i Billedet; _ 
through fare igennem; fig gennemfare, ssette igennem; 
to this place he was carried, [blev ban f0rt] surrounded 
by a guard; _ it to the expenditure f0re det t. Udgift; 
the art has been carried [bragt] to such perfection 
that . . .; ~ (along) with him medbringe, medf0re. 

2. carry v reft: ~ himself f0re sig; opf0re sig. 

3. carry vi bsere; naa frem, h0res, om Lyd; art naa 
frem), om Projektil; rsekke, uaa, skyde, om Vaaben; 

fig slaa til, kunne g0res gseldende; no gun carries so [e] hate; [o] so; [al] I; [au] out; [S] the; [\>] thin; [f\ she; [g] measure; [rj] sing; [a, a, e] osv.