Skip to main content

Full text of "Quae exstant"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing tcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laigc amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout this projcct andhclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offcr guidancc on whclhcr any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http : //books . qooqle . com/| 
CCBlNELn^POTIS 

QUAE EXSTANT 

COM SELECTIS SUPEBIORUH INTERPRETtlll 

\ 

\ 

SmSQUB AiaMADVCBSIONIBUS EDIDIT 

AUGUSTINU9 VAN STAVEREN. i EDITIO NOVA AtJCTIOR 
GUBANTE 

GUILIELMO HENRICO BAtCbtLt 

▲▲» tt* m* ICCL* tjHACElftSIS *IA.C0lr04 

AGCEDUNT CORNELIl NEPOTIS 

FRAGMfiNTA GUBLPttERBYTANA GUM JAC« FI^ID. fieUStNGBBt 

DEFENSIONIBUS OMNlUMQUE VOGABULOBUM AC BEBUM 

INDEX BOSIANUS MULtO QtJAM ANTBA PLENIOR 

£T BMENDATIOB. T0MU8 PRIMtJS» STCTGARDIAE 

BX ttPOdMSLkPntk SOClEtATtS -WtfifttAMdt^ttGtCAS* 
tlPSIAB lir GOMMISSIS APtTD C» ll. F* HARtKAVirVm» 

MDGCCXX. V • t 


•i' r- V I R DreNissiJXfo doctissimo JOANNI EBERHARDO SGHWARZ ECCLESIAE SITLZBACENSIS PASTORI PRAECEPTORI QUONDAM SUO BANC NEPOTIS EOITIONEM OaATISSXHO ANIMO OB T VI.I T GUILIELMUS HENRICUS BARDILL ^ f ■J* \ ^mm 4H ^ " -i P R A E F A T I O. 

AEQUO LECT.ORI 
S A L U T E M, Quum librarii , quorum sumtibus nova haec Cor- 
nelii Nepotis editio excusa eft , totius rei. curam mihl 
demandalTent ^ meque, quem contimiato multorum 
annorum ftudio in tractando hoc Scriptore rerfatum 
effe noverant, rogaffent, ut Staveriano exemplari 
aliquid novae vel emendationis vel interpretationis 
adjicerem;, neque ego alienum me ab hoc negotio 
oftendiffem, ante omnia id mihi agendum effe pu« 
tavi , ut singula Auctoris verba ad antiquofmn libro- 
rum , et scriptorum et editorum , fidem , a qua ni- 
mium saepe disceffum effe videbam, accuratifljme, 

4 

quoad ejus fieri poffet , exigerem. Itaque non con* 

tentus iis copiis , quas , quamquam largiflimas illas^ 

Bofiana Nepotis editio , a Fifchero et Harlefio aucta^ 

suppeditat , alia etiam Comelii exemplaria , in pri- 

mis ea , quae ante magnum novatorem Lambinum ex- 

cufa effent, conquirere coepi. Atque hic ea no- 

bis felicitas obtigit , ut infigni doctiflimorum ami- 

dflimorumque virorum , quorum suo quemque locot 

a V tx • P R A E F A T I O. 

nominabimus^ beneyolentia non solum praeftantifjfimi 
Guelpherbytani codicis rarias lectiones et non infe- 
riorum auctoritate Axenianarum membranarum col- 
lationem'^ a Mdschio multo accuratius , quam ab 
Heufingero factiun erat , evulgatam , sed etiam pl^ae- 
ter optimam Ultrajectinam editionem alias antiquio- 
res inspicere , iisque ad emendanda Cornelii verba 
titi nobis licerct. Sed antequam ad defcribenda haec 
ifepotis ornandi subfidia, et ea, quae illorum ope 
nos praeftare conati simus, enarranda accedamus, 
neceffe eft, ut de Godicibus, quorimi auctoritatc 
Nepotis textus a Yiris Docti^ conftitutus eft , et dc 
jis editionibus , quae praecipuam vel correctionis vcl 
explicationis laudem habcnt, exponamus, Qua in 
re quum Fifcherum in Praefatione, quam Harleftu^ 
;tnultis observationibus locuplctavit , prae ceteris di- 
ligenter et intelligenter verfatum effe inter omnes con- 
.ftet, illius Praefationis eam partem, in qua.de scri- 
ptis editisque Cornelii libris agitur, ita in noftram 
transferemus • ut quaedam , non satis recte tradita, 
emendemus, alia, quae virorum illorum diligentiam 
effugerunt, adjiciamus. 

„ltaliae bibliothecas non repcrio suppcditaffc ad 
emendai^das Ncpotis Vitas Codices fcriptos multos, 
praeter eos , e quibus primae illarum editiones, tan- 
quam rivi e fontibus, deductae fucrimt, Magiu§ 
quidem , de cujus in Cornelium meritis deindc dicc» 
mus, ufus cft libris fcriptis duobus^ uno, quem 
membraneum vocat *), altero , q;iicm pertlnuiffe 

l) M Miltiad. 4t 4- Fisehtr. -PRAEFATIO. m 

oilendits) ad bibliothecain Goenobii, qUod ab dira 
.Antonlo appellatur^ Venetam: de quorumlibrorunif 
antiquitate et bonitate exiftimari a nobis eo minus po^ 
teft^ qno pauciores ex ii« prolatas a Magio lectiones vi* 
demus 3). Yideturtamcn uterque liber omnes conti« 
nuifle Vitas> excepto Attico : in cujus Vita enarran- 
da et explicandfi ea contigit felicitas Henrico Erai* 
jlio y ut e bibliotheta Medicea nobili > Ferdinandi IIIi 
Etruriae principis ^ jufiu^ acciperet libros manu fcrt;A 
ptos duo, qui ab do Medicei diciintur4). lUe ipstf 
autem Emflius in rccenfendis Vitis cetcris adhibuit 
Godicem membranaceunL prbprium ;f quem in Gallia 
Aureliae emerat^), et cujus lectidnes cimi lectio« 
nibus duorum librorum BaTariconim^) fere conve«» 
nire cognorimHS. Hos quidem e bibliotheca Mona^ 

i • 

2) Ad Eumen. 6, 3. Hannib.i3,i. Cat. i.i. et in EpiAolade aetate 
Cornelii Nepotis ad Gregorium Angelerium et Patillum Ligium', 
Anglarienfes Jurisconfultos. [ pag. 44?. «dit. Francofurt. a. 1608. 
fol.] Fischer. . i- » ^/ .. . ' 

3) Commcm.oratMagiua praeterea Codiciem ]^s. Arnoldi Arleni^ iipi 
Misccllan. lib.4- cap. i5. pag. 1482. tom.2. ThesauriGruteriani," 
Fischer* Vide hunc lHagii lo.cum infra in .Testimoniis de Corpt 
Nep. Scd fallitur Fifcherus 9 qiii Magium duobus tantum codici-. 
bus usum fuilTe scribit. V.IMlagii notas ad Miltiad. 4)4: Alduslo" 
cum sic restituere voluit: acieque contenderent , cui nulli 
manusct^ipti codicesy quosntihi viderecontigC' 
rit^ praeter Burgensem et V^netum, suffragantur. Nos ex. 
memhr an acei codicis fide et aequis contenderent legere - 
maluimus, ad Cim.s, 4* Fer&a .* Jj^ene animatas condrmavil, in 
manuscriptis multis et Jensonicis Aldinisque exemplari* 
hus non legunturj praeterquam in Bur^ensi , cu)us mihi co* 
piam fecit Gaspar Succius y diligens architectus. ad Eumeh. 5t 
6: Longolius hoc loco verba nonnulla addity guae in md" 
nuscripio ulloy aut impresso codice 9 praeter Burgensem 
et Venetum, noh le^untur. £x (|uibu8 Magii -verbis clarissime 
apparet, plure» ab ipfo codices infpectes fuii^s. De Burgensi^ 
quem cottsuluiire se teftatur , codice vrde , quae infra a Fifchero 
et a me (adn. 17^) djcentur. 

4) V. Ernft* ad Attic. i, 1. et 7, 2. Fischer. 

6) V. Erna. ad Milt.3,4. Themift. 1,1. Aleib. ib,5. Fischer. 

6) V. ErnSu adEpamiiu 2^5. Fischer. Hunc Ernftii codie^Bir.a Viro rm PEAEFATia 

t 

__ _ . _ . ' * 

ceosi dederat Maximiliaiius , Barariae princeps^ 
Oberto Gifamq7), Jurisconfulto ^ viro doctiftimo, 
Ab Gifanio deinde reAerunt in manus Gafparis 
Scboppii^ qui eos cum exemplo editionis Ingolfta<^ 
dieniis a. iS^S. commifit^ et multas ex iis lectionesin 
Verisimilium libros ^ ) conjecit 9 ) , Schoppii exemplar 
quum poftea nactus elfet Michael Piccartus> et ipfe e- 
0ljaidare nonnuUa inde Nepotis loca in Fericulis Oiti« 
GftS ^^) inftituit. Sed quia Schoppius non diftinxit fa- 
lis et fecrerit unum Godicem ab altero ^ quia eos 
fimpliciter membranas rocat^ opera fua certe et 
manu non multum fubleTaffe debet exiftimari pofte- 
rorum ftudia. £t quoniam coepimus dicere de Ger« 
toianiae liberalitate in Nepdtem ^ age ', quos alios or- 
ifais nofter libros fcriptos benignus ooncefferit ejus- 
dem EditoribuS; videamus, Atque Schefferus quidem 
cui non yideatur merita sua in bonas litteras re- 
hementer eo auxiffe , quod paflus eft Boeclerum^ 
quum Nepotem tertium ederet , fcripto Codice uti ? 
qnem optimae fuilfe notae^ lectiones ex eo excer- 
ptae fati^ declarant, Gomplexus eft Gomelii ritas^ 

I 

' Docto intei^olatum 9 atque ex Scioppii Verisimilium Libris et 

, liambini bommentario multis locid emendatum effe ita manife. 

Aum efi: , ut ejus in conftttiienclb Nepotis textu admodum parva 

auctoritas sit«r Recte itaque Heusingerus de ejus fide dubitat ad 

Hannib* 4) 3* euroque KeojtiiKov ^dptvv appellat ad Ghabr. i, 3. 

^) Ipse scripsit se Hubtrtum in epiftolis ad Lipsium in volum. L 
8y]loges Burmann, ubi p. 342* dicit , se aliquid parare in hunc 
( Comelium Nepotem ). Atque in indice onerum, quae in MS. 
Hubertus Gifanius reliquit ( in Schelbomip Amoenitatt. littera- 
riis tom.XIL p. 591.), nominantur: Cornelii Nepotis opuscula 
€t fragmenta diligenter ex vett, eodd, callecta etefnendata: 
in eadem commentarii^ Jungermannus in notis ^d JuL Polluc^ 
jQhDomaftic. I. Segm*65. p.^f* P^» Hemfterhus. landatillos Gifa- 
nii commentarios , additque« nondfun vero illos effe editos. P R A E P A T I 0. n praeter Atticum, omiieS; fueratque a Sebaltiano Mu^ 
gio^ primo domino ^ cum Stephanianae editionis et- 
emplo dilig^iter collatus, At Tehementer dolenduik 
eStf BoeclerunDCuminhomanitatefua^ tumetiamnei^ 
gligentia^ caufamconquerendi juftam Scheffero d^* 
difle ; nam nec SeSSJas eft ufpiam Boeclerus , a quo 

acceperit tcodicem^ nec curiofe fatis ejus lectione^ 

• 

"enotayit, Quare si eum ipfe denuo conteilderet cxat 

• 

libris editis^ et rel neglecta a Boeclero proferrelf, 
▼el perperam maleque laudata ab eodem emcndaretf, 
«e laborem fufcepturum Schefferus fperayit nec inl- 
gratum ftudiofis nec inutilem. Fecit utnimque ift 
AdTerfariis fuis i»), quibus^ poft mortem ejus, Bet» • 
gae ditarunt fua Obfervationum MiscellcLnearum Vb^ 
limiina *a )• • Lectiones hu jus eodici^ , qui cum BtMS 
derianus , tum. Schefferianus a poffeffore ^ dicitttrv 
reperi raro discrepare a lectionibus libri Leidenfia 
primi , Voffiani fecundi , de quibus ihfra erit dicen« 
di locus , et Axeniani codicis. Hic liber nomen haf* 
bet a Petro Axenio illo , qui fabcllas Pfeudophaedri 
animadyerfionibus illuftrayit »3). Contenderat eimi 8) Lib. ],3o.1ib. 2,3. 10. lib.3,4.8.M. «o. lib.4,2.8. 14. >8. E4ita 
sunt Vcrisimilia Schoppii primum Noriborgae a. iSqo. 8. quvm 
haberet Schoppius annos viginti. Iterum Amftelod. 1662.8. Eischer, 

9) V. Schoppii praefat. ad Verisimilia , et Verisimil. lib. 1. c. 20. 
pag. 70. seqq. Is vero poftea se vocayit Scioppium* v. Epift. Rit» 
tershusii ad Scaliger. pag. 335. tom. II.. Syllog, BurmannianAe. 
Fischer. ; 

10) Cap. 10. Perlcula Critica Mich. Piecarti , Profcfforis artioia 
Altorfini, rprimumcdita sunt (Altorf.) a.i6o8.8. iterum^] eur# 
Joh* Sauberti, Helmftadii «. i663. 4* Fischer, 

11) Cap. i4« et 24- fischer. 

J2) Vol. 8. pag. 432—438. Voti 9. p. iq6— 212. In Volum. 9. p.i97» 
adnotaty iftum oodicem fuiffe Seh. MugiL Fischer. , 

i8) Axfnianum Contelii codicen^ accurate defcripsiti et varia9 efui PRAEFATIO. I cum ceteris libris Jo. Frider. Noodtius ^ Slesyicen* 
sis theologus , lectionesque ejus communicavit cum 
Jo« Mich. Heufingero , yiro ■• doctifiimo. Fleraeque 

' illi communes funt , ut modo demonllTaTimus , cum 
VoljQano fecimdo^ Boeclerianoque^ codice: multae 
tamen etiam propriae , eaedemque apprime bonae» 
^ta , ut Heufingerus ^ judex harum rerum in primig 
iatelligens , non temere fidei illius et auctoritati plur 
rimum tribuilFe videatmr. Atque hactenus de librig- 
Cornelii fcriptis^ quos Germanonnn bibliothecae 
£ditoribus Yitarum ejus fuppeditarunt. Praeter eo$ 
^ius fuit , . nondum a quopiam cqnfultus ^ in.biblio- 

. J^eca yffenbachiana ^ ) i^ membranaceus ^ faeculp 
S^piter quarto decimo fcriptus^ Majo judice. Gonr 
iP^jbfoliis fex et octoginta formae octopertitae , com«- 
plectiturque ^ praeter epillolae Gracchorum matris 
jifgrticulas 9 Vitas omnes^ ita tamen, ut Atticumfe- 
\quatur Yita Gatonis^ ficuti in Godice MendofianOk 
tiH etiam in bibliotheca Guelpherbytana codex Ms* 
membranaceus , qui aetatem habere videtur anno- 
fum circiter quingentorum. De eo vide Jac. Frid. 

. lectioneS} addito plurimis locis judicio suo, diligenter enotavit 

. ChriH. JuL Guil. Alosche in tribus Frograinmatibus , quorum 
liaec infcriptio eft: Symbolae ad Crisin textus Comelii Nepo- 
Im. Partic, L^ Inest descriptio Codicis Axeniani. Lubejcae Tjr- 
pis Rdnihildianis. 1808. 4. VagS- 16. Fartic, IL Inest censura 

' Xectionum codicis Axeniani in Vitis septemprioribusoccurren^ 
fium. Jbid. 1809. 4- p^^^. 18. Partic. JIJ. Inest cens. lect. cod, 
Axen* in Vitis, guae septem priores excipiunty reliquis, Jbid» 
1810.4. paff^. 16. IdemMoschiUs a. 1807. separatim edideratdis. 

• sertationem, ita infcriptam t Cornelii Nepotis Liber y qui inscri- 
hitury JmperatorumExcellenHum Vitae^ utrumopusintegrum^ 
an vero operis majori^ pars qumedam sit habendus. Disserit 
jlf. Chr. JuL GuiL Mosche. Lubecae Typis Rdmhildianis. 
1807. 4* pagg' 16. Hinc corrigenda sunt ea, quae d* Moschii ^ 
programm. Hlueglingiu$ scribit in Harlesii Supplement. ad brev* rft A E E A T 1:0, n Heulingerum in conmJentatione : De Nepote Cornetip 
bene merendi alUjmt fubjidia bihliothecae Cruelpherbyta* 
nae y adjecta FL. Mallii Theodori de metris librd^ 
liUgd. Batay.. 1766. 8. pag. 117. feqq.i^). Godet 
Thottianus ( fuit enim quondam in Bibliotheca Goh 
mitis de Thott^ Dani^) copiofe defcribitur ^ JdL 
Henr. Schlegelio in Obfervationibus criticis et hiftoricis ' 
in Comelmm Nepotem. Hamiae. 1778. 4- Cap- 4* P^S* 
23. feqq. ^6). Sequitmr; ut yideamus^ quos quotre 
libros manu fcriptos reliquae humanae ciyitates prao^ 
buerint Editoribus Vitarum Gornelii. Hifpania qui«- 
dem tantummodo uhum dedit ^ fed membranaceum, 
eundemque bonum^ quamvis non adco antiquuni|t 
utpote anno i45q. fcriptum: quem multis locii^ conr 
venire cognori ciun Voffiano tertio. Dominus ejus 
fuerat Franciscus Mendoza^ Cardinalis Burgenfis: 
imde et Burgenfis liber nominatur a nonnullis, ma* 
xime a Magio ^ qui eo ufus efi; non minus y quam 
pofi^a Andr; Schottus j qua de caufa a Bofio et aliid 
etiam Schotti codex appellatiu' 17). Fuerunt in eo 
omnesVitae, ita^tamen^ ut Vita Catonis Attico non 

notit. litterat. rom. part. 3. pag. 146. seq. et in Additamcntis |id 
Harlesii brev. notit. littcrat. rom. pag. 34* 

14) Vid. Biblioth. Uffenbach. Mss. P. 4. p. 220. n. 160. Fischer. 
Hunc codicem nunc in bibliotheca Gottingcnsi affervari, Schle- 
gelius scribit in Observv. in Cornel. Nop. cap. /^, pag. 28. Sed 
falli Schlcgelium 9 JLiudolphus DilTenius , vir doctiinmus, quenn 
bac de rto consulucram , per litteras mihi significavit. 

15) Heusingeri Commentatio, primum Guclpherbyti a. 1759. 4* 
•xcusa^ in noftra Cornelii editione Tom. 2. pag. 879 — 3g5. de- 
nno repetita eft. Cetcrum accuratiffimam Guelpherbytani codi* 
cis collafionem acceptam referimus viro humaniflTimo^ Joacb* 
Diet. God. Seebodio^ cui dcbitas pro tanto beneficio^ratiasme* 

• cum agent omnes , cpii , quantum boni indc in Corneliuin P^epo» 

• teni collatum sit, ex adnotationibus noftris intelli^ent. 

16) Thotfianus Nepbtis Codex poft mortem poflrelToris cum ceterit 
illius llbris in Regiam Havnienscm BibHothecam translatus eft« /^ m PRA£E^ATtO< IriMH^MB^I praepofita^ ut in plerisque libris^ fed pofipofita^ 
compareret. FauUo liberalior in Nepotem Toluit eSe 
firitaiinia : contulit enim ad omandas ejus Vitas duo 
Codices^ quorum alter Gantabrigiae efl; in biblio« 
theca Gollegii Trinitatis^ alterum Oxonii polEsderat 
Francifcus Bemardus, artis medendi doctori^). Le« 
ctiones excerptae ex utroque leguntur in editione Oxo- 
niensl y fed perpaucae^ ut haec earum paucitas 
timere nos jubeat^ ut Godices ipsi diligenter fatis 
ct curiofe fuerint exculli. Sed fummae hoc in ge« 
nere diligentiae laus debet fine ulla controverfia Pe- 
tro Danieli^Q) tribui^. qui Go^ices fui lectiones ipfe 
in margine exempli Longoliani fcripferat. Quae nill 
-auctoritate Jacobi Bongarfii ad calcem editionis Fran^ 
Cofurtenfis pofitae fuilfent^ fortalfe Bofius etaliinon 
tam felices fuiflent in tollendis fanandisquc multis 
Vitarum Gornelii mendis atque villneribus. Major 
tamen induftria et diligentia comparet in prioribus 
\ Imperatpribus 9 inde a Miltiade ad Agefilaum usque^ 
quam in ceteris : nam ex Eumene quidcm , Hamil- 
care et Hannibale vix duae vel tres lectiones enota- ^ij) Vide Magium ad Milt. 4, 4. Cim. 2, 4. Alcib. 10, 4. Timoth. 
dy 3. 4> 1« Eumen. 69 3. Fischer, Magium eodem illo Burgensi 
codice usum fuiffe, quem portea ScjioUus inspexit, mihi non ita 
exploratum eSe Tidctur , ut non aliquis ca de re dubitare polTit. 
Certe Magius ipse in adnotatione ad Gim. a, 4. (v. su^ra n. 3.) 
Burgensis codicis copiam a^Gaspare Fuccio y diligente archite- 
ctO) sibi factam scribit, et in locis Milt. 4, 4. Eumen. 5, 7. 6, 
1. aliter a Magio , aliter a Schotto Burgensis libri scriptura com- 
inemoratur. Nam Milt. 4» 4« Magius in Burgensi codice scriptum 
efledicit.* acieque cantenderent j Schottus: acieque decertarent. 
,Bumen. 5, 7. Magius ex illo codice profert: Jn hae conclusiO' 
ney Schottus: Ea concUisione, Tum cap.6, i.aMagio Burgen- 
•is Ms. lcctio eaotatur haec: utrumrepetitum JUacedoniamve- 
niret; contra Schottus ibi legi afrirmat:.u^riiiii repetitum in 
MQccdoniam veniret» FJELAEPATIO. xni 

tae funt $ e Phocione , Timoleonte ^ Catone , Attiea 

plane huUae. Quod quis eft cui non fuTpicibnei^ 

moyeat ^ Y itas iUas omnino abfuiiTe ab hoc Codice ? 

!C[eque yero hic unus iliber eft , cujus ufu Gallia sibi 

Nepotem ejusque Editores devinxit. Nam Sayaroni 

quidem 9 quum animum appulijDet ad enarrandas ex^ 

plicandasque Yitas NepoUs^ licuit confidere Codices 

fcriptos integros tres. Duo e bibliotheca Futeani 

acceperat^ quorum unus Bononiae a. i^^y* fcriptus 

erat} aher fiierat Gifanii^ e quo ut ipfe Gifanius^ 

multas lectiones cum in Lucrietiano Indice ^ tum in 

obferyationibus linguae Latinac ^ ita etiam Schottus 

in notis^ protulitso). Uterque^ in primis Gifanianus 

bonae eft atque fp6ctatae fidei^ Schoppio ac Bofio ^^) 

judicibus. Tertium donarat Sayaroni Wibertus Mo« 

guinus^ Ecclefiae Claromontanae Canonicus et Syn- 

dicus. Huic ipfe Sayaro primas detidit ^^)/ necmo- 

do elegantei* eum fcriptum fuifle docet ^ yerum etiam 

integriorem longe. emendatlpremque duobus fuperio* 

ribus. Fraeter hos Codices idem ille Sayaro totidem 

fcriptos Ubros adhibuit in recenfenda Attici yita^ 

\ 

18) V. infra adn^ 27. ' 

19) Vide Sammartb. El^gia Gallor. i^ 9. Rscher* ^ 

20) V. Schoppii Verisimn. p. 74* Fischer. Savaronem nofi ip$a§ 
Gifanii membranas inspexiffe , sed tantum excerptam ex iis lec* 

. tionis varietatem babuilTey baec ejus in Praefatione verba clartf 
docent : Ex bihliotheca V, C. Puteani hahui — schedas ex ^* 
€* Gifaniiy quas amoris er^o scripsit sua manu maximo natu 
Puteani filius f paternae doctrinae et humanitatis heres. Hia 
adde Savaronis adnotationem ad Milt« by 3: Schedae GifanUt 
nona partis ^umma^ auam lectionem ex Gifanii chirogrdi^ 
pho eonceptam traaidit Schoppius sferiss. 2> 10. 

si ) V. c« ad tbemift^ i^ 1. et a« Fischer» 

ta) V* ad Miltiad. 5^ 3, Eumsn. S» 5« et f* tischer^ xiT P R A E P A T I O. ■ifa— — ig ■ II ■ if jMi<t« quorum primi quidem ipfe fuerat poITeflbrj alter 
pertiriuerat ad Gifanii bibliothecam j tertius c mu- 
seo Petri Petarii renerat. Sed ut in dugendis mul- 
tis aliis auctoribus utriusque lingiiae , ita etiam in 
Nepote ornando, Belgarum bibliothecae^ et in his 
Leidenfis maxime , liberalitate facilp fuperarunt om- 
nium aliarum. civitatum bibliothecasi E Leidensi 
enim bibliotheca fuit liber fcriptus is , cujus lectio- 
^nes, a Joanrie SchefiFero exfcriptas, iu prima edi- 
tione fua publicarit Boeclerus, quem nosoum Stareria 
Leidenfem primum nominamus: diverfus enim eft 
ab eo, id quod varietas lectionis declarat^^X, quem 
eidem Staverio adirc contigit , et qui jam antea fue* 
rat ab Oudendorpio, fummo viro, diligentiflim© 
cum excmplo editionis Keuchcnianae commiffus. Hia 
in charta majoris formae fcriptus eft, et a nobis 
Leidenfis fecundus dicitur. Praeterea Staverio co- 
pia facta eft infpiciendi Codices Voflianos tres , qui 
in eadem bibliotheca Leidensi reperiuntur. Pririius 
eoruin in membrana defcriptus eft qiiatemis , et 
quum in plerisque libris Attici Vita agmen cogat, 
in hoc y ut in Mcndofiano et Uffenbachiano codice, 
Catonis Vitae praepofita eft. Abeft autem illa ipfa 
Attici vita ab altcro Codice chartaceo , formae octo- %3) V. c. Gon. 3, 4* L^id* i* Quae huic volehat; Leid. a. huicf 
quae sfolehaU Dio. S, 2. Leid. 2. in eo meo lihro', Leid. i. in 
eo lihro. Iphicr. ly 3. Leid. 2. intercepit; Leid. i. interfecit* 
Datam. 4> &• Leid. i. arma sumit; Leid. 2. armacapit. Fischer. 

•4) Staveriuin minus dilijgenter in conferendis codicibus suis ver- 
satum , rectec[ue co nomine ab Heusingero reprehensum elTe 9 
quum plurimis tellimoniis probare polTira , duobus^ scd iis ma«« 
xime insignibus y contentus ero T. quae Staverius adnotavit ad 
Alcib. 3} 2. et Ageiih B> i. ex.faibitt> tltiHin iiitegfa haec l#c4 V P R A E F A T I O. XT 

pertitae^ cujus lectiones quum fere conTeniant^ ut 
/upra docuimus^ eum Boecleriano^ raro diferepent, 
nonne uterque ex uno fonte videatur fluxilTe ? vel 
potius, quum yoilianus multo recentior lit Boecle- 
riano^ nonne ille ex hoc deductus putetur? ita ta« 
men^ ut Voffiani librarius mutarit multa ex ingenio, 
non pauca deprayarit j>er negligentiam. Volfianus 
tertius^ qui et ipfe in charta ejusdem cum altero 
formae fcriptus eft^ aliquot tantummodo^ mutilus^ 
etiam ordine permutato^ continet Vitas: defunt 
enim inde ab Alcibiade usque ad Timoleonta. Hos 
libros omnes Starerius teftatur se comparalfe et con- 
tendilfe cum editis fumma fide atque diligentia : de 
quo tamen yehementer dubitayit Heulingerus^ nescio^ 
an temere. Etsi enim facile fieri poteft^ ut quaedam 
omiferit Stayerius^ alia male laudarit^ tamen hoo 
tidetur negligentiam non magis arguere , quam non- 
nulla in editis libris operarum peccata correctorum 
incuriamu Immo vero utrumque oftendit imbecilli* 
tatis humanae yeftigia^ a qua nec fumma ablit dili- 
gentiaM). Majori aiitem jure Longolius et Keuche-^ 
nius poflunt miagnae negligentiae accufari et facilli- 
me conyinci. Uterque fcriptp.s adhibuit codices) 
Longolius quidem propriiun ^^), Keuchenius alienum^ 

in Staver. codicibns» an^ ^uemadmodum in plerisque librig^ 
mutila 8int ^ e xpiscari namquam poteris. Quam mulns in loCis 
secundi Vofllani codicis lectiones primo tribuerit> quod et ip* 
sum ab Heusingero vitio datum erat^ certius jam ex noftris ad* 
iiotationibus intelligetur > quae Axenianarum membranarum^ 
cnm Vofliano secundo in plerisque consentientium) Tarietatemy 
a Mosehio diligentissime enotatam> continent. 

s5) Ad Alcib. 7> 4-1 vocat veterem eodicem; ad Thrasyb. 2, 2. ve» 
tustum exemplar; ad ejusdcm vitae c. 4> 4* ^^ Con. 5> 4* ^eum 
exemplar» Fischfr. V* quae i&fra do LongoL edit. dicentur. nre PRAEPATIO. 

^ujus poffcffot fuerat Ererhardus Sluiskenius. At 
ueuter facultatom aliis de bonitate eorum judicandi 
focit , quum oppido paucas inde lectiones protule- 
riiit/ in primis Keuchenius. Nanl Longolius pauUo 
plures iUe quidem laudayit^ 'maxime in locis iis, 
ubi ridiiffet Codicem fuum a reliquis discrepare «W. 
Atque tot quidem fcriptos Ubros confultos effe ab 
Editoribu^ interpretibusque Nepotis rejperimus , non 
dubitantes ^ quin aUis in bibUothecis exftent multi 
aUi27), Sed quaenam fuerint membranae Curio- 
nis iUae, quae ab Gebhardo et Boiio commemo- 
rantur^S)^ non memini me usquam fegiffe» Ceterum 
Heulingeri conjectura ^ qui Codices iUos ^ de quibus 
expofuimus , omnes ex uno medii aeri Ubro ^ eoqne 

mu<« y 46) V» LongoL ad Milt. 4> 3. et 4« c. 7> 5. Themift» 4> *^ Alcil)* 
7) 4» flscher, 

37) AUorum codd. Mss. iiotitiam addere juvat. Lucae in Etruria 
in aedibus PP. S, Mariae Curtis Orlandigorum eft in cod. char- 
tac. saec. XV. m fol. m\n,Aemilii Prohi (Cornelii Nepotis) de 
excellentihus ducibus exterarum gentium liber. v. Franc. An- 
tonii Zachariae — iter litterarium per Italiam ab a. 1753. ad 
ann. 1757. Venetiis. 1762. 4» p» a4« — Mantuae in cod. mem. 
bran. Oapilupiano in 8. sub exitum saeculi XV. scripto sunt vi- 

. tae Cornelii Nepotis cum duobus fragmentis cpidoL Gorneliae ^ 
matris duorum Gracchorum. v. Gatalogo de' codici Mssti dclla 
^ famiglia (iapilupi di Mantova^ illuftrato dalF Abate Don Gip- 
vanni Andres» Mantova. 1797. 8. pag. 10. seq^. — Taurinl ia 
cod. 297. membran. saec. X,V. reg. bibl. fol. 1. Titl Fomponii 
Attici vita ex Gornelio Nepote. v. Gatalo^. codd. Mss. Bibl. re. 
eii Taurinensis Athenaei, auct. Jos, Pasmiy Anton^ Rivautel* 
ia ct Franc, Berta» Taurini. 1749. fol. p. 82. — Paris. in bibl. 
reg. secundum Gatalog. codd. Mss. bibiioth. regiae^ part. III. 
tom.IV. in cod. 5826. nr. 6—8. ViXa Pomponii Attici; it. Ga- 
tonis^ auctore Gornelio Nepote; ejusdem sive Aemilii Probi li- 
ber de excellentibus ductbus extetarum gentium. — In codd. 
683 1. nr. 9. et 8534. vita Pomponii Attici. — In codd. 58a7. et 
6143. de excellentibus Graeciae ducibus et exterarum gentium. 
— In Gatalogo librorum' Msstor. Angliae et Hiberniae, Oxon. 
1697. fol. to'm. 1. p. 96. nr. agi. Gorn. Nepos Cantahrigiae in 
coU. S, TriniUtis. *^ tom. II. p. 3. n. 46« in codice eccl* S* Fetri PRAEFATIQ. tni mutilo et corrupto , ( nempe ex eo , quem Aemilius 
Frobus fcripferat , ) manaife fufpicatur , non parum 
mihi quidem ridetur eo adjurari , quod omnes locis 
multis eadem rerba yel omittunt^); rel deprarata 
exhijbent* 

Sed cpioniam de Godicibus manu fcriptis y pro ra« 
tione inAituti, fatis dixiife fperamuS) age jain ad li- 
bros f ormulis defcriptos , ut propofuimus y proficis- 
camur» Et quo melius dc opera Editorum cujusquq 
judicari pofiit > in hiftoria eorum contexenda ordinem 
faeculorum annommtjue ferrabimus , dicturi de iis^ 
qui Tcl toti ex uno pluribusve fcriptis Codicibtis du- 
cti funt , vel ^ ducibus libris y soUertia ingenioquc Vi- 
rorum doctorum feliciter emendati j eos praetermis- i«MM«i«i»MkM apud Ebo^acuiki. pe VossiaoU > nuiie Leideii^ibus » toAA% ipsA FU 
6cheni9 supra egit» In illo autein Catalogo citantur tom. 11» p% 6S» 
nr* 20Q, — p. 67» nr» b556* et p^ 68» nr» 2570. tum inter codd. 
quoque VolTianos p. 70. nr» A^j^o* Aemilius Probus Lambini cum 
emendatL et notis msst. ac p. 72» n. 2877» GorneliusNepos Sava* 
ronis> Scaligeri inanu notatus. — Fag. 90* ur. 4611. Corn» i>Je- 
P08) inier codd. Franc» Bernardi. -^ Pag» 228« n» 7535» intcr li« 
I>ros Eduardi fieirnardi latinos cum veteribus excmplaribiis col- 
latosjk -^ Auctore Bcrii. de Montfaucon in bibliotiieca bil)liotfae* 
canim Msstorumnovay tom» I. p» 366* D. in BihL LaurenU Me» 
d£cra ^hiHoriarum latinarum Oorpelii Nepotis vita Attici : (^a« 
tonis compendlosa vita» — Fag. 5 12. £. in bibl. Ambros. Medto* 
tan. vita Attici» Harles. Guil. Frider. Rinckius itt libro : Sag-^ 

gio di un Esame critico per resHtuire ad Emilit} Probo it 
bro De Vita Hxeetlentium Imperatorum creduts tomunemtn»' 
te H Cornelio Nepote» V enet« i8iB» 8. quem in germanicum fer-» 
monem vertit Dieter. Hermannus^ primarius ecdesiae Ulmeii* 
•is FaRor) Lips* 1819» 8. qualuor Nepotis codices > nondum a quo» 
ptam consulto8> comm^morat pag» 9. ed. ital. p. 8* vers. germ^ 
ex quibus duo^ saeculo XVL scripti> Venetiis in bibtipth» D* 
Marci^ tertitis saec» XV» ct quartus sacc» XVI» in Fatavini de« 
iniaarii bibliotheca alTervantur» Idem V» D. p. 5o. adn. 1. ed« 
ital. p»45* vcrs»gerro. in eodem Seminario codicem se vididTete* 
fiatur^ cum aliis Vitis in epitomen redactis plures etiam Aemi« 
lii Probi (Corhclii Nepotis) Vitas contractas continentem* 

98)^ Ad Cim» 4, 1. bt Thrasyb» 2, 2» fischer^ ^nM^Ata liae Curio* 
nis membranae sint, infra adn. 56» dicetur» ■ ,., 

19) Ut Lyiaad* c. a» extr. Fischerf . , ; , 11. 

■1" i ) 

xvm P R A E F A T I O. 

suri omninQ^ quorum Editores siut repetiere, nuUa 
re immutata^ priores.^ aut nuUam tamen magnopere in 
notisruisrationem leQtionum yarietatis^ omninoque Cri- 
tices^ habuerunt : ut Ghytraei, Ravii, Loccenii, Kirch- 
maieri; Hildebrandi ^ Curtini, Buchneri, Cellarii, 
Hoogftratani^ multique alii: quorum tameia cetero- 
quin nullius operam contetnnendam , imm.o magni 
faciendam cenfemus, in primis Ravii, Buchneri et 
CeUariiSo). 3o> Edd. Nath, Chytraei, Professoris Bostoch. prodierunt F^an- 

cof. ad Moen. i^7* 4* Bardi Pomeran. i5qo. 8. et i594* ^* ^Ai" 

tionem a.. i577* inscriptara: De vita exccU. Imperatt. libersive 

Aemilii Frobi vel Gornelii Nepotis^ ex emendatione Lambinis 

item de viris illuilribus libcllus, vulgo attributus C. Plinio Se- 

cundo : in usum juventutis et scholarum uno volumine compre- 

hensi , opera Nathan. Chytraei. Francofurti ad Moen. apud Jo. 

Feyerabendt. 1577. 4« ignorat Fabricius. Fluxit tota, ut titulus 

docety e Lambiniana. .Praefixit Chytraeus brevem praefatiuncu. 

lam, et epillolam versiculis scriptam ad Arnoldum Witfeldium, 

equitem Danum. Elegantibus form^ilis eft dcscripta. -r Fd. Jo. 

Ravii s. Ravenii, Jenae. i635. 8. Hamburg. i648« 12. 1677. 12. 

[Uanc editioncm cumFischcro Harl^sius iu Introduct. in Notit. 

litterat. Roman. volum. i. pag. 37&. itemque Editor Bipontinus 

in Notit. litterar. p. xxxi. haud contentneHdam ob additas no. 

. tas appcllant. Sed falluiitur omnes. Neque enim aniraadversi^- 

- ues hacc editio continet^ sed nihil, nis^i tcxtum Lambinianum, 

' verbosam dilFcrtationcm de Emendatione vitiosiirimae per Ger- 

maniam Eloqucntiae et de recta Dictione tresque Indices ad)ec- 

' tos habet. Idem vero Havius cum notis haud contemnendis ^ in 

Bosiana editione repctitis^ publicavitNepotis Miltiadem, Sorae.. 

, 1641. 4* quem librum qtium Fabricius inoiblioth. Latin. volum. 

*' 2. pag. 76* cxempU Hamburg. commemoraiTety in Emeftina Fa« 

briciani opcris editione hic Jocns 9 ut plurima alia^ eaque gra- 

viora j omilTus eft. ] — cum Jo. LQCcenii notis politicis et indice 

philologico. Holmiae. i638. 12. 1654. 8. Hamburg. 1673. 12. — 

" Georg, Casp. Kirchmaiefi cd. quae exprimit Bosii cdit, et pue- 

*' ris tantum aptala eit^ Lips. i665. 8. 1680. 8. — ^rid, Hildehran- 

' di edit. pueris accpmmodata. Lips. 1666. i2« 1680. 12. — cum 

intcrpretatione et nOtis Nicol. Curtini^ in usum Dclphini. Pa- 

ris. 1675. 4- 1726. 4-'I-«ondini. 1691. 8. 1720. 8. — cum notis Au^, 

Buchrieri^ ad tironum maxime captum cemparatis> Hamburgi. 

1688.' 8. Lips. 1693« 8. Dresdae. 1721« 8. -^ cum perspicuis no- 

tis tabulisquechronologicis ac geographicis Christoph, Cellarii, 

Lip^.ioB^. it. 1694* 12. 1699« 12. Regiomonti. i737. 12. Lips. 

eo4em a. 12. et 1774* 8. cum indicc* hiftorico ac latinitatis^ et 

praefat, Chr. Aug. KriegeUi^ ^i rationw critic* habuit, tex>* P h. A E F A T I O. xtt 

- ' - - ■ — " ' ■ — ■ — • — ■ — - — ■ — ■ — ■ — 

Frinceps igitur Cornelii editio^ quam e biblio- 
thcca Ks^piana^ in quam Joh. Dan. Ritteri^ Juris- . 
confulti clariflimi^ liberalitate venerat^ nacti sumus^ 
fiub Aemilii Probi nomine^ Yenetiis a. i47^« ^ ^^'* 
colao Jenfonio^ FrancjO •- Gallo ^ adornata^ prodiit^V)^ 
Ducta eft e Codice fcripto bono , ita quidem ^ ut ab 
eo y qui editioni praefuit > omnia bpna fide reddita> 
nihil immutatum ^ appareat. Hoc maxime eo decla^ 
ratuir y quod exhibet lectiones multas abfurdas et in« 

tumque e Bosii recensipne cleclit^ «^ cutn ndtis delectis Da^f^ 
- Hffogstratani* Amfttelod* 1691« 12. auct. ibid. 1706. 12. [1739« 8« 
Tra>ecti ad Hheo* 1777. 8t ] — Londini ex receas. et cum prae-* 
' fatione Mich, Matttairet et ofTiQ» Jac. Tonson et Jo. Watts« 
1715*. id. Eft^oius textus cum indice breviculo et varr. leclio* 
'tium selectu lenuissimo. tKepetita eft haec editio Londinii es 
offic* J. et R« Tonson , et J. Watts. 1748. 8« ] -»- Londini apud 
Brindley. 1744* i6« — * Vitae eicell. impp. Accedit versio gallicai 
curante Jf.P.MilUro» Berolini. 1746.8. 1756.8. 1775.8.— Mauhemii^ 
l-^^S. 8. — Biponti. 1782. [1788« 1796.] 8r fischer» Bi]>ontini e- 
ditores sunt quidem in textu conftituendo secuti Heusingerum^ 
•ed ita^ ,ut in quibusdam locis lectionem Bosianam revocarent^ 
in ^ibusdam etiam Staverium sequerentur. £ditionibus > a Fi<^ 
ftcbero commemoratis » adde t Gomelii Nepotis excell. impp* vi^ 
tae. Accessit Aridomenis Messenii vita (gn et lat.) ex Pfiusat 
nia. Oxon* e tbeatro Sheldeniano. 1675. 12. Ad finem adjiciun* 
tnr variae lectiones) quae in codd. Mss. et optimis editiohibus 
occurrunty una cum doctorum virorum cOnjecturis ct caRigatio* 
nibus > et indice locuplei*rimo. Repet. ibid. 1687^ ii2« 1697. 8* 
1708. 8. ^. A nitore typorum commendantur edd. GlasguaC) eX" 
cud* Bobert. et Andr* Foulis. 1761. ii. (8.) 1777. I2. (8.) -^ £- 
dHio stereotvpa. Faris. ap. Didot. 1799* la. Harles* Coi*u* Ne^o« 
tis vltae. Amitelod. ap. Wetsten. 1745. 16. — Paris* ap. t)avid* 
1745.^ 13. — ibid. ap. Barbou. 1767. i^ — ibid. ap. Benouard« 
3t volum. 1796. 18. — ' Parmae ap. Bodoni* 1799. 4* -^ C N. Quaf» , 
cxtant omnia. Mediolani , per Aloysium Muflium, 1807. £oV. 

3i ) Hanc editionem laudat Maittarius. in Annal. Typograph. Tom* 
L p» 92* £adcm Tulpii in bona editione i G. N« quae ex(lant| 
omnia. Pataviiy excudebat JoS. Gominus. 1720« C1731. 1727. t73t« 
I733.I 8. usi sunt. Adjectus enim eftlibellus varr« lection. exjen« 
fton. illa et Aldina a. i522. de quo in Epiftola ad lectorem it« 
•eribunt : Ut hiiic nosifae edHioni pretiam coneiliaremus > d^* 
dimus pperamj utquam emendatissimd in manus hominum 
perveniret. Bdcpressifnus autem potiisimum Schotti et Savetro- 
nis^ virorum doctissimorum ^ exemptaria; neque ea neglexi* 
tnus 9 quat nitidissimis typis excusa 9 Notis Variorum ( ut v#* j» PRAEPATIO. 

eptas y quae ipfke' tamen Jn aliis libris fcriptis repe- 
riuntur^ et qiiae facillime a quoyis corrigi potuis* 
©ent 3a). Bonum rero fuiffe Godicem , ex quo expres- 
sit Jenfonius illam editionem fuam , ciun yeteris en 
ifiendataequ^ orthographiae veftigia oflendimt^S)^ tum 

multo etiam magis magna multitudo lectionum oppido 

■% 

. bonarum , quas rel proprias , rel communes cum 
libris melioribus habet. Defcriptum e& exemplum 
in chartis candidis majoris formae, quam nilgo fo« 
lium minus appellant , formulis elegantibus y absol- 
Titurque plagulis sex et yiginti. Caret ficut comma- 
tis et femicolis , pro quibus yel puncta yel cola ha« 
bet y ita etiam cuftodibus , quos yocant. In Yitis 

cant) illustrata^ prodierunt. Insuper Nicotai Jensonis editio^ 
nem principem et Aldinam summa diligentia scrutatiy si quid 
inter legendum occurrisset y quodadremfacere \ndereiury non 
inviti recepimus: quae vero minus arriderenty rejecimus in li- 
bellum' variarum lectionumy ut scilicet nostris laboribus uti 
volentes antiquarum etiam edjitionum una operd fructum per» 
ciperent, Fisciier. De e^itione Jensonian^a v. etiam Fanzer. ia 
Arin. Typ. volum. III. pag. 76. num. 5o. Harles, In Attici vita 
a Vulpiis variahtes lectiones cnotatae sunt ex edit. Epiftolarum 

* dceronis ad Atticum Jensoniana Yenet. a* i47<>- ^ol. et Aldina 
a. i5i3. 8. quibus vita illa adjecta eft. CeterumprincipemNepotis 
editionem j^raeter Vulpios ante Fischerum inspexerat, eodem 
nio e Kappiana bibliotheca exemplari usus » CaroL Christoph, 
Ebethardus y ^m\ a. 1751. Cornelii cditionem publicavit, paucis 
,'brlefvibusque adnotatt. instructam atque ita inscri^tam: Corn. 
Nep. vitae excell. imper. o][»era ct Itudio Carol> Chrilloph. Eber- - 
hardi A. G« Soraviae impensis Amadei Heboldi. 1751. 8. In prac. 

' fatione hujus editionis 9 quam Kappius ad Alcib. 3, 2.^ commcrao- 
rat^ Eberhardus Jensoniani cxcmpli varietatem; ubi digila visa 
eiTet) quae indicaretur, se adaolafle scrlbit, quod tamen vix 
deccm locis ab eo factum vidcmus. 

3a ) V. c. Cim. 4» 3. devoraret^ pro devocaret, Thrasyb. 2, 2. so- 
ticitudo^ pro solitudo.l>\o, 1, 4* legioneSy pro tegationes.Dar 
tam. 5, 3« \dvumy pro unum cet. Fischen 

83) V» c. Milt. S, 5. perteruerunt, ibid. 7, 4« detererentur» Dio. 
8, 5. deteritus* Themisl. 29 1. capes^ndae. C\m, i^.i, quoqueba» • 
iur* Alcib. 5, 7. honusti, \h\di, 6, 3. benisfolentiam. Epamin. 7, 
3. succesissent, Agesil. 5, 3« peccantis* fiumen, a^ 3* partis. ibid. 
"11, v5* hisj pro is* Fiscber* PRAEFATIO. xn 


ipiis neque Gato comparet neque Atticus. Atqni 
lianc quidem editionem teperio repetitam et£e , cmn 
^ ab ipso Jenfonio aliquoties^ ut tertio et fi^ptuagelimb 
inmo y. • quod exemplum Sararo e bibliotheca Futeani 
acceperat 34), et anno fetfio ac feptuagelimo , qua^ 
editio-a Magio memoratnr^), tum etiam ab alii^. An 
Tero Patniensis to ea tota nianarit , quae , Maittarii 
indicio'^^)^ &mio octogelimo prodiit j an Brixiana^ 
quaAii Boeclero tefte^ Jacobus Britannicns curarit 
anno duodccentelinlo ^) j : an Yeneta, ■ quant anno 
nndecentesimo . eKiilTe ex e jusdem Sararonis praeSar- 
tione coghoid3B)^:.qinim' eas non yiderim, quam' nec 
elii I proiWtjft iUarum lectionibus^ jfidicandi copiain 

^ r- • 

34) V;MaHtar. Aiiii. Typ. tom. 1. p. 104. Fischer, £t Paiuier. A» 
T. tonrit niijp. 99. nuitt. i37*. ^terquc S«ivaronem «equitury qut 

'ija fraet9Lt,''Ex hibliotheca y inquit^ V. C. PuUahi habui vHus 
exemplar Vehetiis'impressum An, £}o.*KCoccLXiiu. Verum Imno 
'siveSavarbnidsireoperanimerroremeirey nec Venetam Corne* 
lii 'edttionem a. i473* exllare , sinjgularis et doctrisae et huma- 

. nitatis vir^ Joseplius Van Fraet, qui mey Lutetiae commoran* 
tetty otkiMi offieiomm' genere in perpetuum sibi devinxit, litte* 
ris aa me' datis teftatu^ eft. Itaque Savaronem vel prinoipem Jen. 
soniaham A. iftCcccioLXt'. vel alteram A. mccccLXXvi. editioaemsi- 
gnifieat^ Voluisse credo. 

3&) V. Ma^iumprincipio adnetationum suarum pag. 389. edit. Fraav 
cofiirt. uaec editio a Panaero • nusquam enumeratur» 

36) Ann. Tjp. tom. IV. part. 1. p. 4i3. Fiscker. Panaer. A. T. 
tom. II. p. 354. u* 21. Eidem tamcn suspecta eft in A. T. tom. 
V. pag. 166.* ' 

37) Brixiana edit. a. 1498. foL fujt>in bibliotli. Scbeibiana Vina* 
riensi. FixcAer. V* Boecler. £td Datam. 8> 4* Paii2er..A. T. toiu. 
I. p. 259. n. 123. 

38) Veneta edit. a. 1499. 4* qvLSiVk impressitBernardinus VenetuSy 
fuit inbiblioUi.Baumgartiana. v.Gatalog. part. 2. s. s. p* 86. nr« 
60. fischer, Editio VenetiiS) sine^anni nota, impressa per Ber^ 
nardinum Venetum in 4, describitur a Braunio in Notitia — • de 
libris ab artts typograpbicoe origino ad a. i5oo* impreins, in 
biblioth. — monafterii. ad SS. ^Udalricum et Afram Auguftae ex* 
tantibus. part.a. AuguftaeVindelic. 1789« 4« P^S* 4^* narles. De 
edit. Veneta a^ 1499. 4. v. Paiizer. A% T. tom. III. p. 467* n. 256p. 
De altera Veneta sine anni nota eundem tom. III. p. 496. n. 2800.^ tin , P R A E F A T I 0. iecerint^ nequ^o a£lirpiare pro certo. Sed hoc ta,- 
men comperi , multas JenroniaBae lection^s usqiie a4 
lutinum fe^entis Taeculi vigelimum fuifle propagar 
ta«^, Eeperiii^tiam in. bibliotheca CoUegii FauUini 
JiipBensi» , ^ quae nobis liberalitate Car. Andreae Be» 
lii patuit ) editionem^ Comelit formae quadripartitae^ 
quae tota flu^it n eadem Jenfoniana , nm quod Ca- 
tonis ijuoque et Attici Vitas complectitur ^ $edyitii^ 
4>perarum incuria multiii contaminata.; et q[uam ante 
annum faeculi hujus n(magelimum fextum edomatam 
efle conflal;4^)^ quamvis numeri auni nusquam legan* 
tur, In fronte iUius exflat Epifl;ola Fetri Comeriad 
VbeQdorum Flatum^ patricium Mediolanenfen^ quem 

. toin, VlII* p. 556* Ht 1933. Hano editlonem Braimius K c. cirpa 

-■ .aonum 149B. impreiTam ctte sufipicatur, iu qua np^ affentientes 

« non jb^et, B|oftenim> quleditionis hujus .exe>nplum- e:( Stuttgar* 

lienn Bibliotbeea amiciinmi viriy Caroli Friderici Lebret, be« 

ne6cio nactisumusy eam cum Gornerianis^ dc quib^sstatim di-r 

cetur^ exemplaribusita) etiam in manife0,is yitiis, quaie inprin- 

• cipe editione nondMm conspiciuntur) consentire deprebendimus , 
• ut^. quin altora ^lteram cxpreirerit, nemini ^ubium eCTe point. 

Quum autem Qorneriana Nepotis editio^ quam ante a, 1496* ex« 

• cusam eiTc mox videbimus, omnes) quae supersunt} Vitas^ Ca« 
tonis etiam ct Attici, contineat, Venetum autem ^xemplar Ga* 
tonis Vita ^niatur, banc editionem, utpote minus plcnam , ae- 
tate priorem , atque a Gornero eiqprelTam efle , mibi quidem pro. 
babiiiu^i yidelur» Acoedit altera, eaque gravior^ ratip. Vene- 
tam ccHtioijem a, 1498. a BemQrdino Veneto pubUcatam fuiiTe 
conftat. Quis igitur credat, bunc Ubrarium eodemfere temporCf 
tantulo intervailo, eundem scriptorem bis in lucem emisisse? 

89) V, c. Tbemift. 10, 3. Mintham pro MyunUm* e^c. fischern 

40) Nam Tbeodorus Platus obiit a. 1496, De eo vide Argelati bib- 
liotb, scriptor, Mcdiolan. tom, II. p, 1109. sCq. Fischer- Confer 
. Jac. Frid; Reusingerum in Fragmentis Com. Nep. Guelpberby- 
tanis p. 12«. sqq. Hfirles* V. Panjser. A. T. tom. II, p, 96. n. 
593. tom. IX. p. 253. n. 593« Haec editio Mediolani repetita eit 
a, i5ki. 4. min. v. Panzer. A. T. tom# VII. p. 391, n. 110, In cal- 
ce bujus editionis , cu)us exemplum e publi^a Norimbergensi 
bibliotbcca a doctiAlmo viro , G. C, Bannero , bumanilFime no- 
bis Iransniiflum eft, baec leguntnr: fmpressum Mediolani-per 
Ootardum de ponte Anno domini. M. cccccxi. die* VIII. Men- 
^is Maii» Venetam editionem sine anno et Comerianaro , cimus PRAEPATIO. xiiu praeftantillimum legum interprctcm Tocat. Attici ri- 
tam excipit epiftola Jac. Becheti ad eimdcm Flatum^ 
ad quem alia quoque in calce libri legitur a Fran- 
cisco Philelpho Alediolani fcripta. Quam ob rem in 
eam fufpicioncm >^ni , ut ipfam editionem in eadem 
urbe curatam elTe crcdam. 

Aliquanto feracius Editionum Nepotis bonarum^ 
inftructammque etiam oDferTationibus ' Virorum do- 
ctomm cgregiis ^ fuit facculum fextum decimum. ItL 
iis Argentoratensi, quac anno fexto^ a. d. xii. Kal. 
Apriles, quatemis /^bfoluta fuitin Schurerianis aef 
dibus4i)^ omnesque Vitas comprchendit ^ eo minus 
di)l>itamus primas bonitatis dcferre ^ quum eam fere haoc MedioIanensU rcpetitio eft, ubique Inter se con&piraref 
paulLo ante monuimvs. Oinnes autera, si ab opcrarum Titiisj 
ipiae rcccns illata (tunt, ctisceclas Jensonianne principis contex- 
tum accuratc exprimunt. Qiitim igifur FisclieWis bujus et Coriie- 
rianac cditioQis varictt'ttc|n dili^ontcr, plurimis ccrfe in locis , 
adnotavcrit, n^s Vcncti cr Meaiolanensis CYempTi lcctionibus, 
quao Qusquam ab illarum cditionnm' scriptufa ciifterunty adno- 
tationes noftras non oncrandas elTc exiftimnvimus. Omnino hoc 
nobis persuasfim cfl:, in editionibus saeculi deciroi quinti omni. 
l)us Jensonianae principis tcxtum rcligiosc ser\^atum y nec quid- 
V[iiam in eo iminutatum fuilTe. Niliil enim j quod in Jcnsomanis 
primis exemplaribii^. non l^gatiir , e Vcnctis a Savarone ot Ma- 
gio y e Brixiajfio a Boec^cro producitun 

41) V. Panaer, A. T, Jom.VI. p. 36. n. 83. Ha^c editioncm, quft 
antiquiorcm Lambinus non vidit(v., ipsum ad Eumen. 5^ 7. Han. 
nib. i> 1.) non^ ut vulgb putatur, anno i5o6. sed dcmum a. i5m* 
excutam eflcy Georf^ius Vccsenmcjerus , vir doctiflimus^ in Sj^e^ 
citnine Observationum Misccllanearum in Cornelium Nepotem. 
Ulmac. 1796. invictis, ut mibi quidcm vidctur , argumcntis de. 
monftravit. Ibi enim pag. 4* ^iQui corrigendis^% inquit, ^^Argcn. 
toratensis editionis philyris operas praeflitit^ ernt Wolfg. Angft. 
Ita enim ipse in praefat. ad Hieroclis Commentarios in aurea 
Fytfaagorae carmina , Latine in aedibus Scliurerii a. i5ii. 4* ^x- 
rusos: Atjamjam prelum nosirum formando Aemilium Pro- 

: hum devitis excellentium imperatorum fatiffatur y quem etiam 
^tudiosis immodice prodesse putamus, Praeratio i(la subscripta 
eft: Vm. KaL Martias , ct in iine Aemilii Probi (CornelH 
Kepotis) editionis, de qua diflerimus^ legitur: Ann. M. D. Yh xxiT PRAETATIO- baiin omnium aliarum effe cognoverimus, Exhibet 
enim non fplum lectiones cmn Jenfoniana communes 
multas , fed nec minorem copiam propriarum offen- 
dimus y earundemque exquilitiffimarum apprimeque 
bonarum , quae optimorum fcriptorum Codicum au-* 
ctoritate confirmentur, ita ut, qui editionem illam 
adomavit, iset Jenfonianis exemplis ufus, et Tela« 
cumine ingenii ac follertia, Tel uno pluribusTO Ei' 
bris fcriptls adjutus effe Tideatur. Ab hac Argento^i 
ratensi proxime proditam effe in charta majoris 
formae reperio Fariiienfem 4«) , a Jodoco Badio As^ 
'Cer.Aio curatam, Hieronymoque Aleandro Mottensi Xlt.XeiL Aprilis» Quae quum inter se contenderemus, primiua 
suspicari coepimus , mendam latcre- in numero MDVL et vitiose 
eum excusum csse pro MDXI. Dum igitur certiqra auaerebamus 
indicia, commodc $e nobis obtulit in collcctione noUra liber [V« 
Panjien A. T, tom. VI. p.42. n. i3i. ] : Suhnotata hic eontineri', 
tur Ma^ni Athanasii in psalmos opusculum. Enchiridion K^ 
fgicteti stoicL Basilii oratio de inuidia, Plutarchus de differetin 
jnter odifi et inuidiam* Tahula Cebetis Thehani. 4* "^ cujus 
fine baeo sunt: Maihias SchUreriUs artium doctor id libelli 
VELUTI PRIMITIAS ex officina sua impressoria foeliciter e^ 
misit. Die VIIL lunii, Anno M, D. VIII. Quodsi igitur anno 
i5o8, oificinac primitias cmisit Scburerius> eundem A, i5o6« 
nondum libros iti sua offi^ina ^ aut^ quod idcm cCt y in aedibus 
snis excu^iflb patet," Haec vere vir doctiffimus. Harlefliis cjui^ 
dcin in Supplcmont. ad brev. notit. litterat. rom. tom. 2. p. ^oS, 
scribit, judice Viro quodam docto in libro germanico: AUge- 
meiner Litterar. Anzeiger. Lips, an. i709» nwm, i7j« vcrba v^ 

• luti primit ias ^oiias indioaro videri, Scniirerii ofncinam non. 
dum diu exftitiue, quam id , Athanasii librum primum cITe, en 

'^jus officina emilTum. Sed alter ilfe locus , quem ex Angftiiprac- 
fatione .Veesenmeyerus produxit 9 voriiTima effe ea , qxiae ab hoc 
viro disputantur, clamat. Nam certe qui A. i5ii. prclum fatiga. 
bat Aemilii Probi liber, anno i5o6. mondum editus erat. Hanc 
Veorenmeyeri suspioioncm etiam illud confirmat, quod in Pan. 
eeri^Annalibus Typographicis non modo nullus liber, si Nepotifl 
edilioucm^ excipias, commemoratur , qui ante a. i5o8« in Schii. 
rcrii ofFicina excusus sit, std etiam duorum Hbrorum a. i5o7. Ai*- 
gontorati pcr Joan. Knoblochium imprcfforum mentio fit (v. 
Tom, VL p. 3?. n. 02. pag. 38. n. 95.), in quorum fine.haec 
leguntur: matthias Schiirerius'recoffnovit,\Jndetkpiiarct^ eum, 
qui A* i5o7* in aliena officina reoognoscondis libris praefait,.a. \ z' P R A E P A T 10. xxT inrcriptam, Laudat Asc^nlius in epiftok ad Alean-^ 
dmm yehementer diUgentiam Gerardi fui Vercellani, 
quam diligentiam credo non tantum ad Yitas Plutar- 
chi j a Pylade Brixiaho antea editas , ( has enim fe» 
qnuntur i» i|lo exemplo Vitae Nepotis^ ) yerum ad 
Gomelium quoque pertintiiife. O^rte quanquam le- 
ctiones continet haec editio non paucas y quas jam 
in fiQ^erioribus exemplis ridemus exftare , tamen re* 
periuntur etiam loci multi , qui alitcr ibi et ferc me- 
lius^ quam in ceteris libris, conftituti legantur. In 
fine quidem epiftolae Ascensii adfcriptus eft annus 
xnn. quo prodiit illa^ quam Heuiingerus adhibuity 

m^m^m I ■■ ■ ii p ■ t ■ pi i ^ ^ . ^ 

i5o6. Cornelium Nepotem ex suis aedihus emitteVe non potuisr 
se* Id^m yero Schiirerius a. i5o5. Catonis Titamj a Corneljo 
coQscriptam 9 cum aliis libellis Argcntorati excusam recognoTit, 
cruem librum Yeesenmeyerus 1. c« pag. 4« s<^<I« (cbnf. panzer. 
k* T. tom.« VL^p. 3a. n. 6i. tom. I\. p. 355. n. 5i.) ita deseri- 
bit: ,,Ti.tu1u8 h'ic eft: Hic suhnotata continentur Vita iftf. Cato* 
nis. Sextus Aurelius as vitis Caesarum, Beneuenutus de eadem 
re^ etc. In iine : Joh» Prtls in aedibus Thier^arten Argentpiae 
imprimebat. Mathias SchUrer reco^nouit. Anno M. D. V. guinr 
to Idus JHartU, ^. min. Thomas Wolphius^ junior , qui praefa- 
tiunculam addidit^ tellatur» Jo. Botsemium nuperrime ex Ita* 
lia «dvexilTe Sextum Aurelium et Bencvenutum , caftigatos ac re^» 
. eognitos diligentia Laurentii Abilemii. Habet haec editio y ut con* 
tendenti patebit cum libello variarum lcctionum Fischeriano y 
leotioseB alibi non observatas.'* Uas lcctiones^ a V eiesenmeyero 
enotataa, nos adnotationibus noftris s^d Catonis Vitam inserui» 
nusy alias, diligentilTima exempli^ ab eodem viro humaniflime 
nobis commodati, tractatione collectas in Addenda editionis no« 
Arae oonjecimus, Ceteriim ex iis , quae a Wolphio in Praefatio. 
ne dicuntnr» ihtelligitur, Argentoraten;icm hanc edit. repctitio- 
liera illius efle, quae, Laur. Abftemio curante« Fani a. i5o4* 8» 
apud Hioronjmum Soncinum prodiit , atque a Panzero in A, T. 
tom. IX. p. 46». n. 8. (tom. \U. p, a. n. 8.) describitur, 

4i) Aacensius )am a« i5i4. fol. Gomelii Nepotis editionem publi. 
caverat, Plutarchi Vitis, latine versis, aainnctam. Hao editione 
Heusingerus i|ius eft , qui non immerito illius auctoritati pluri- 
mum trtbuit, et nos quoque aliud c{u8 excmj^lum, e Stutt^ar* 
tiensi bibliolb. nobiscum communicatum , inspeiimus. Coidtinet 
Comelii Vitas, cxcepto Catone, omnes, ct praeter eas, quai 
cum JeiuoniaBo textu comravnes habet, lucUones multas egre« xxn FRAEFATIO. 

— . . ... . ' 

fed ad calcem jplius libri legitifr annus xx43). De* 
siderantur in 6o ^ ut in exemplis Jenfonianis ^ et Ca- 
tonis et Attici Yita^. . Utriusque editionis , et hujug 
0t Argentoratenlis ; excmpla fuppeditayit nobis ek- 
dem bibliotheca CoUeigii FauUini. Foft AscenAi^i^ 
exAitit. Franc. AAU^uus ^ qui cons^retur de Nepote 
bene ihereri^ anno.fecundo et vigeIimo( 1522). Rcr 
periuntw in ejus exemplo ^ quod Yenetiis ex aedibus 
Aldi prodiit octonis ^ lectioi^ifes multae propriae ^ quas 
i^trum e thefawis fui; alienire^ iugenii depromfefit| 
ut Magius fufpicabatur44), an e fqnte Ubrorum fcri- 
ptorum hauferit, ut Hciiiingerus conjiciebat45)^ ipfe 
quidem nusquam oftendit. Sed ego tamen cumHeu- 

gias, <|uae in libris antea editis non «^oxispiciuntnr, sujppeditat, 
ut eann a docto viro, sinc diibio codicum opc, emen^tam eSe 
apparoat. Aldinae curatorcm hane cditionem']^luriniis locis se- 
cutuni fuifTe, mox ada. 47. doccbimiis. MuJtum autem jdiifert ab 
altcra.Ascenliana , quae a. ia2o. exciisa, et cujus yarietas a Fi- 
8cber6 enotata eli. . . . • ■ .u 

43 )' Neque bujits editionis , ncque^prioris Ascenslnaae a. iSi^v'"^!^- 
tlonem a Panzero factam vjdeo. Sed idcnitom. VlII. p. 74. n. 
1280. editiohem commemorat ita inscriptam: ,^FlutarcniChetO' 
nei et Aemilii Prohi; illustrium Virorum vite cum suo Indice 
diligenterrecognite. lAsignc, et infra: Pierre GaudouL ^ntt/i- 
'dantur Parrhisiisin clauso brunello sub si^no divi Cirici.linec 
in fronlefol. 1, a. Fol. eod. h. Epistola deaicatoria Jodoci Ba- 
dii Ascetisii Hieronymo Aleandro Mottensi inscripta , quae da- 
ta est: Idus Decemb, MDXIIII. Infinc: Flnisin Chalco^aphia 
'JNioolai de Pratis Idibus Junii. M. D. XXI. fol. Opnfer. Mait- 
laire Indlll. p. 160. ubi eailcm forte excilatur editio." Maitta- 
riusUc. haechabet: ^^Plutarchi Vitae ^ Latine, Gilles de Oour- 
mont in chalcographia Nicolai de Pratis, M. D. XXI. Idibus 
Junii, i52i. fol." Mibi quoque non dubium eft, quin editio , 
quam Panzerus commemorat, ab ea, quae a Mailtario lauda- 
tur, nulla aliare, nisi inscriptione et typographico insigni dif- 
fcrat, quac diversa a diversis librarii-s aliarum cUam editionunfi 
exemplaribus addita effe conftat. Quum autem editioni illi Epi- 
ftola Ascensii praeposita sit , hu)us textum quoque in eif^ reten- ■ 
tum elTe sufpicamur. Poftrcmo hoc moncndum eKe exiftimavi- 
mu», huic Epistolae in edit. Paris. a. i5i4. subscriptum effe: ad 
Kalen. Decemb. M. D. XIIII. contra in ca , quae a Paneero lau- 
datur , lA liae £pift. haec legi : Idus Decemb. MDXIUI. F R A £ F A T 1:0; wm 

siiigero arbitror^ eum oHuuiio aut fcriptos Codic^ , 
habxkiELef autcerte libroseditosconfuluilTe^ a nobis 
nondum infpectos : yerum multa etiam ex ingenio mur 
taJTe f si vulnera librorum fuorum fperaret auxilio ejiis 
toUi et fanari polTe j etsi eum nolim , nec rent^njtifi 
nec aJTenfu ineo ., abfolyere audaciae libidiiijsque e* 
mendandi^ cyjus ab eodemMagioaccufatum4^) nori.* 
In pracfatione quidem Afulanus ait , se et JuAinuin 
et Probum emittere diligentillime caAigatum 47). 4Jl*^ 
dinum exemplum tribus annis poft [ Florentiae ^ «) 
idsd. 8« } repetierunt Juntae , verum , ut fufpioorj| 
ita^ ut immutarint nonnuUa: quod et in Jullino fa-^ 
ctmn ab iis ei[e coi|ftat4d)« Sed de omni Juntarum 44) Ad Dio. 4, i. Fischer. 

45 ) Ad Al.cib, 7, 4* Fischer^ 

46) Ad Alcib. ^i^* c«6>5« c«ii»a, Dlo, 3,2« fischer* 

47) Atdinum eYemplum, quod Juftinum Nepoti additum liabet# 
(V, Panzer. A. T. tom. VIII. p«47*' n. 1117. ), nogcumedit. Pa- 
ris, a. i5i4* 'ta confenltre cognovimusy ut hujus etiam vitia frc> 
quenter retinuerit. Rccufum eft sinc anni , loci et tjpographi 
nota , fed Venetiis a Gregorio de Gregoriis de Forlivio ,. qui Lug. 
dunonsium typographorum in Gallia cYemplum secutus, aliquot 
AldinacofBciiiae editiones, omilTo nominis sui, anni loeiquein- 
dicio', sed litterarum formis, ad Aldinaruni simi)itudinem eiB- 
etig, additaque ildi pracfatione, ut libri Aldini effe vidfef entur, 
repetiit. Quod conulium fraudulentis illis librariistam ^liciter 
succeffit) uteditiones illae ante annum 1790. quo fraus ilta, dc 
qua )am Aldus ipfe singulari epidola qiicilus fuerat , per lit^- 
ratiilQmum virum, BartTi. Mercierium de Saint Legcr, ,denuo 
protracta oft, ab omnibus pro Aldinis haberentur. V, doctiffi- 
ine de omhi hac re exponentcm Ant. Aiiguftin. Benouardum in 
libro : Annales de Vlmprimerie de» Alde , ou Histoire de trois 
Manuce ef de leurs Hditions, a,volumin. Paris. i8o3.8. quibus 
Supplemejjtium accefllt, ibidem editum a, 1812. 8. Tom. II. p. 
191 — aii, Supplem, p. 91, Editio Cornelii , de qua diximns, 
commemoratur Tom, U. p# 199* Suppl, p. 9». Coufer et Panzer. 
A. T. tom. VIII. p, 56o, n. 1949- 

48) De Jiintina Nepotis editione, quae praetor Juftinum Velleii 
Paterculi libros continet, v, Pan«er.A.T. tom. VIL p.4o.n.«i8. 
Quamquam autem paucas ex hoc exemplu lcctiones Lambinus 
yrotulUi illud tamen intelligitur, eiua conloxtum ab Aldinonon xxmi P R A E F A T I O. 

Opera |udicitim facere certum non llcet, quum ncT» 
bie non fuerit copia exeitipli eorum , nec Lambinu8> 
qui illud laudat nomine exemplarium Flbrentinoram^ 
e<> sie moluiflte uti videatur , ut pofleris prodelTet. 
Tam paiicas inde lectiones protulit ! Jimtinam edi- 
tionem anno fecundo et qnadragellmo fecuta eft Ul* 
trajectina49), quam Andr. Schottus a Canteris Cau- 
cihiisve turatam putabat*<>), et cui tam multum tri- 
buit , ut eam sibi in enarrandp Ncpote non minori 
fuiiTe ufui 'confelTus sit, qudm libram manuTcri- 
plruift^»). Anno poft emisit casdem Vitas Coloniae 
officina Jo. Gymnici octoiiis cum Gyberti Longolil 
notis hiftoricis maxime et criticis , fed non multis^ 
nec adeo longis , et in Timoleontc defincntibus ^*). 

multum differre. Nam pmnibus iis locis, qui aLambinoIaudati 
sunt , Juntina «diHo Aldihae lectiones, vitiofas etiam, repetiit* 

4^):Hii)as cditionis, quam e Gottin^ensi bibliotheca humaninime 
mihi concessit etper amiciflTimum virnm, Lud. DifTenium, trans- 
mittendamcuravit Jer. Dav. Reur[ius,\inrcrip1io haep eft: Aemy' 
IH Probi Excellentium Imperatorum Liber» Ultrajecti.Har- 
mannuf'Borculous excudebdt. In iine hacc lcguntur : Ultraje^ 
eti in aedibus Harminii Borculoi M. D. XLIL mense Au^usti. 
8. min. Pracfationis loco praemiffum eCt: De utilitate le^en» 
dae Historiae , Simon Grynaeus Lectori» Gatonis ot Attici Vi- 
tae abfunt. 

5o) Burmannus II. in notis ad Valesii Emendatt. pag. 117. dicit, 
hanc edit! onem eiTe a Jb. Gauchio, Gonfulari Trdjectino ^ emen- 
datam. Fischer. Eidem viro editionem hanc adfcribit Chriftoph. 
Saxius in Onomaftic. tom. III. p. 242. Ganteris fratribus eam 
tribui non poflTe, jam Bipontinus editor adnotavit. Nam WiL 
helmus G^lnterus, frater majur, natus eG: a. i5^%. quo ipfo edi- 
tio^illa prodiit,^Theodorus Ganterus a. ]545. 

Bi) V. Schottum [in praefat. notarum p. 2. cd. Francof. 1609. ot] 
mA Eumen. 8, i. Fischer, Ultrajectinam edilionem e pracftantis- 
simis codicibus ncc uisi antiquidimarum editionuni collatione 
(Brixianam Editor ipfe eommcmorat ad Rcg. i<,2,) a clocto «raiie 
viro curatam effe , inde intelligitur , quod nusquam fere ab opti- 
morum librorum auctoritate recedit, multasfuo lectiones mani* 
fcfto falfas exhibet , quae in Aldinis cxemplaribus dudnm cor- 
rectae fuerunt , sed in eeteris quoque melioris notae codicibus 
reperiuatur. Plurimis Hki locis varias Ivctioiies in margine «o- P R A E P A T I 0. xxa 

i^ an in iplis tcxtis Gornelii^ quae proprla babist 
baec editio ^ recenfendis diligentius ufu^ sit Godice 
fcripto , e quo paucas ab eo lectiones productas eBie 
fiqiFa demonllravimus^ non liquet.. Hoq vero cpg- 
norimus y multas lectiones ^ quae jam in Jenfonia- 
nis et Argentoratensibus exemplis reperiuntur y ab 
Heulingero et aliis ad ingenium Longolii ^^)^ tanquam 
ad fentem^ referri, eumque a Magio praeiertim^ 
perfaepe quidem ^ sed iujuria nonnumquam ^4) ct te* 
mere rituperari ^ ut cupiditatis magnitudo nimis ap- 
pareat. Magius enim pojft Longolium fuit primus/' 
qui animum appelleret ad confcribendas in Nepotem 
animadyerfiones , yel hiftoricas , rel criticas , paullo 
nberiores illas et longiores Longolianis , fed non do- tatas 9 aliis breves Editoris vel emendatioiies vel animadversiO'* 
nes adjunctas habet , quarum non paucas Andr. Schottum impu- 
dentifiime compilaflc et pro fuis venditafle , ex animadverfioni- 
bus noftris cognosectur. Quem eo etiam nomine merito repre* 
hendas^ quod praeltantirQmi libri lectiones ita raro enotavit, ut 
plurimorum locorum, quae jam in Ultrajectina edit. recte confti. 
tuta' leguntUr 9 emendationem a viris doctis vel Lambino, vei. 
jBoeclero* yel Bosio tribui vidcas. 

Ib) Infcriptio bujus editionis haec e&: Liber Aemylii Probi ^ Ui* 
storipgraphi veteris et praeclarij de vitis excellentiiun Gt^c-* 

- ciae princifum et ducum , (id T, Pomponium Atticum , Cice* 
ronisfamiliarfm. Vitiosissimum exemplar ex manuscripto co» 
jdice quam emendatissimum redditwn est per £). Gyoertum 
LiOngtdium; cujus etiam scholiii sunt^ quae passim inserun^ 
tur. 'Coloniae excudebat Jo. Gymnicus anno ^M.D. XLIIL ^* 
Caret vero haec editio praefatione. Harles. 

65) V. Heufiiiger* ad Paufan. 3. i. etc. Fischer. Heusingertis 1. c 
haec fcribit: ^^Longolius pro dementi ratione edidit dem. orc^»- 
tione.** Atqui oratione jam in ed. Jenfon. et Argentor* legitur* 

64) y. Mag. ad Alcib» ii, s.' AgesiL 5, i. fischer. Adde Gebbard» 
init« ikot. ad GorneL Longoiium Argcntoratenfem Cornelii edi- 
tioiiem-^ quam expreflam ab eo efle ctfrtis indiciis deprebendii 
e eodice suo pafKm emendafle, ut non nego-, ita plurimas Lon> 
golia&i exemjpli Icctiones ejusmodi efle reperio^ ut non tam e 
Iibro manti Kriplb ducta > quam <ix. ingenio profccta videantur. 
HuUwi eerte -iii tot of difiibiit liber repertas.efty qui lectioitea lU I • Mx' P R A E F A T i O. 

etiores « c^t in Catonis Vita definentes. Fraeter fcri» 
ptos Codices ^ de quibus Aipra dictum efl;^ edita et* 
iam adiit exempla , ut Jenfoniana ^ Aidina y Colom*- 
easia^ in quibus inter se comparandis eum Fompejt 
Nutii adjuvit induftria ^^). Editae funt nortae ejus 
una cum Yitis Comclii ipsis^ quarum contexta tas- 
men locis perpaucis a fuperioribus exemplis discro- 
pant y Balileae anno tertio et fexagesimo forma niaj, 
apud Henr* Fetri^X Sexennio poXl Dionyfius Lam- 

la«9 a Lcmgolio inductas 9 auctoritate sua confirmaret. Ipfc qui«^ 
dem in adnotatit^ne ad Datamis vitam ^ se vitae iiujus contextultiy 
qui non auctoris, sed libr.ariorum» vitio subinde soloecilTave- 
rit^ diligenter ex fcripto exemplari reftituilTe fcribit» .idemque 
an reliquis vitis praeftitilTe) in editionis suae infcriptione prac- 
dicat* Quum vero in ceteris vitis parcifQme , in Dataniis ne se« 

^ mel quidem Jectionis varietatcm commemoraverit ^ quid codicig 
sui, quid ingenii dpe reQ.ituerit9 numquam fcire poteris. Attici 
vitae in hac editione eandem illam Sim, Grynaei de utilitate le* 
gendae hiftoriae commentationem $ub{unctam efle , c^uae , ut 
adn. 49. diiinius^ in principio Ultrajcctjni exempli legitur^IIar* 

.. lesius monet in Supplement. ad brev< notit^ litter. Rom* part.I. 

?>ag« 286. Ceterum ousquam Longolium Ultraj* editione ufum 
uilTe reperio« 

65) V« Mag. ad Eumen* 13,4« Fischer* 

66) Conf. Magtum in praef. ad librum de tintinnabulis< Fischer, Ma« 
gianae edit* titulus hic eft: Vitae Virorum illustrium (Colle* 
clore Herm. Widekindo). Continentur Aemilius Probusde viV. 
Exc, Imper. cum anr%otatt. Hier. Magii ^ et ejusdem Magii 
Epist. deaetate Prohi^ G* Cassandri viri aliquot illu$tres^ qui 
ante Procam in Latiofuerey Plinii Sec. de sfiris iUustr. liher^ 
cum appendice Ge. Cassandri y C. Suetonii de ctaris Gramma» 

■- ticis Uher 9 Fr. Petrarchae rerum memor* seu de s^iris iUustri^ 
hus cum supplems Lohardi Sirichii^ ¥L Philostrati Heroieus'' 
sive Dial. ae viris Ulustr. et de \>itis Sophistarum 9 oum versh 

. Steph. Nigri^ et Caesarum vitae ex Suida. Ex hac editione 
Corn. . Nepotis vitae cum Magii^ adnotatt. repetitae sunt Lutet* 
Paris. 1620. 8. Textum a Magio conftitutum rotinuit quoqiie^ 

. paucis immutatis, Caelius Secundus Curio^ qui Plutarchi Vitis* 
ab Hermanno Cruferio latine versis et Basileae apud Thomam 

, Guarinuni a. i564- fol. editis Nepotis vitas 9 praeter Atticum» 
omnes adjunxit. Libri ^ quem ^ nuUi editorum Comriii memo- 
ratum y Jo« Georg. Huttenius bentgniflime mihi commodavit, in- 
fcriptio haec eft: AemyUi Probi^ Scriptori$ vere Romaniy vi* 
ia0 gxeellentium bnperatmrum em veterum atijue alu^rum pro* ( PRAEPATIO. XXXI / bmas Paris. 1669^ 4* ix^wum Nepoti admovit : qua 
opera profUeritne plus ;y an liocuerit^ huic Scriptori^ 
nescio^). ' Aniinadverfiones quidem ejus^ quaema- 
TJmam partem hiftoricae funt , quum multos obfcu- 
ro8 I0CO8 egregie illuftrent , rehementer fempfer se 
cunctis probarunt. Sed reprehenfus eft ^ neque im- 
meritO;} ab Yiris doctis^ praefertim ab Gebhardo^ 
primo f quod furripuerit aliis haud pauca ^ Longolio 
majdme^) et Magio^); deind^^ quod taxfi multog 

bataejidei codicum coUatione a mendisy quibus scatebanty rt' 
purgatae^ et scholiis ad marginem appositis illustratae y qua- 
rwn [Vitarum] cataLogum hic subjectwn habes i etc. Praeiiiiira 
eft Epiftola Caelii Secundi Curionis y claris ac generosis ado^ 
lescentibus , Christopfioro Zienovizio M. Capitanei Cieciersen- 
sis F» et Nicolao Dzieuialtovio y Lituanis^ infcripta Basileae 
Cal, Septemb. ^l.D.hXlV, Gonfentit bu)us edit. infcriptio cuiA 
interiore Magiani cxenipli titulo , qul , Uarlesio teEe in Intro- 
duct^ in notit. litterat. rom. part* i. pag.^3. ita sehabett^^m. 
Probus de vita excelL imp* ex vetustorum et vrobatae fidei 
exemplarium collatione a mendis , quibus scatehat y repurffa* 
tus: cum annotationibus Hier\ Magii, <^uac res facit, utaOu« 
rione^ cujus editio pauciffimis locis a Magiani exemplaris con^ 
textu discrejiat, non alias, qnam quas Ma^ius infpexerat, mem. 
branas significari cxillirocm; Nibil sane in variis lectionibus^ 
quas Curio ad marginem appofuit^ reperimus, quodnoninMa* 

Sii codicjbus et in Aldino exemplari legatur. tiae autem sunt 
lae Curionis membranae, quarum Gebhardus etBosius exBar- 
• thii Adverfariis mentionem raciunt. V. fupra adn. 28. Htijus edi- 
tionis, quam serius, quum jam ad Fragmenta Gornelii operae 
proceffilfent'^ me nactum effe doleo , contextus sine dubio repe- * 
titus eft In eaitt. Basill. a. iS^S. fol. (in qua Attici Vita ceteris 
acceflit. V. Joann. Fabricii Hiftoriam Bibliotb. Fabricianae. 
part. III. Wolfenbutt. 1719. 4. pag. 65. ) et i58o. foL quae itidem 
Flutarchi vitis Comelium IVepotem adjunxerunt. *^Ccterum Ma- 
gius in Epiftola ad Hieronymum Magnocaballium Novocomcn- 
sem, quam suis in Cora. Nepotem animadversionibus prae^osuit^ 

Sag. 386. ed. Francof. scribit, Gybertum Longolium , bominem 
octum^ poA Nicolaum Jensonem, Herculem Oyrlandumy AL 
dumque Manutium , quorum opei*a et impcnsa aliquantuium Pro- 
bo opis allatum sit , manuscripto codice suffragante loca aliqud 
Kcpotis emendaire. £x quibifs Magi^ verbis clarimmo apparet, 
HerTulis alicujus Gyrlandi in Cornelio vel emcndando vel ox. 
cudendo partesfuifle, Quum verode boc bomine legere me qutd- 
quam ant ^tiam audire non meminiirem, doctiffimum virum | 
Josephum V^an Praet, per littcras rogavi, ut, si commodurm 
ipsi effet, esk; qtmis ile l|enn}e il}e Oyi^lahdto romperiirct, be# xxxa PftAEPATIO. 

int6gro6 locoj» conjecturis fuis leribus contaminarit* 
Quuinque Lambinus fumma diyinae exquiiitiflimaeque 
doctrinae, floreret laude y , qUumlL ei l^um pauci pares 
baberentur ingenii acumine atque AyXivoi^^^ non m.c^« 
do aequales adfpiciebaht eum et admirabantur tmice^' 
rerum pofteri etiam ^ quae dicta a tanto viro et pto-* 
feeta eJTent , ea rerifjQma ^\Sj^ atque elegantiflima ju« 
dicavere. Quo nimiae Lambiniani ingenii opinipnis 
errore factum eft ^ ut Lambinianum exemplum cer-^ 
tatim repeteretur ab omnibus^ itaquidem^ utVitae 
Nepotis etiamnunc multis Lambini conjecturis cor^ 
ruptae contaminataeque circumferantur^). Quam*. 

quam 

fiigne mecum oommunicaret. Sed nihil se) diligenter quamris 
quaerentem, reperiire> Pracitantiirimus Vir mihi signifiGavit. 

§7) In biblioth. Leidensi eft exempDar cum notis msstis Henr. Ste* 
, phani. y. Catalog. illius biblioth. p. 937. Fiscker» 

68) V. Gebhard. ad Timoth. a, i* Bos.adCon. 1, 3. I>e Gebhardi 
cupiditate vide ctiam Graev. ad Cicer. epiH» 9, 169 7. ^dde ad 
epiil. 1) 7, i4* i3; 26, 3. Fischer. 

59 ) V. Schott. ad Datam. s^ s. et Fr. Swertium in Elo^io Magii ^ 
quod libro ejus de tintlnnabulis praemilTum cft. Fischer* 

^) VerilTime haec de Lambino disputata sunt^ in quo viro Inge* 
nii acumen, judicandi sollertiamy paratilTimas exquifitae doctri- 
naecopiasnumquam^ fidemet inte^ritatem saepedefidcres* Nam 
quum acerrimo Ciceronianae latinitatis sensu praeditus elTct) et 
recens ab emendandis summi Oratoris scriptis ad Cornclii Vitai 
recognoscendas acceHiiret 9 non poterat fieri y quin elegantiflimi 
judicii vir in multis harum Vitarum locis^ qui Vel a librariia 
corrupti , vel ameliorum scriptorum confuetudine remoti cITent, 
offcndcret, et, in tanta antiquorum librorum depravatione > ad 
emcndationem se converteret. Quod si modefte' iUe ct caute fe- 
i^iflet, atque in animadversionibus suis emendandi rationes ]^ro. 
poruiiret> non erat saney quod rcprehendi in hoc confilio a 
quoquam poITet. Verum eo audaciae progrelTus et t^m licentcr 
in corrigendis Cornelii verbis verfatus ell, ut, ne monito quidem 
lectore, compiu;ribus locis non solum multas voces 4^ suo in-' 
truder,et> sed etiam ipsa Auctoris verba contra omnium libro- 
rum fidem partim immutaret^^partim suo e loco in alienum tra« 
liceret , et Cornelium Ciceronis 9 non suis 9 verbis uti cogeret* 
iJt autem hac dc causa rtctt a viris doctis acciisatum failTe Lam» \ PRAEFATIO. xxxm 

V— — ■ ■ ■■«■■ » ■11 II ■ ' ■ ■ i.i^. I. ■ I II II I ■> I ■ ■ 

•qaam ilhiii negarl non poteft^ multas ei lectiones 
ineptas ct falfas, nugamenta appellat Gebhardus, 
tribui^ quas nobis certo conftat ex aliis libris futn*» 
%as, non ab eo excogitatas elTe^O. £tsi enim nullis 
uTus eft libris fcriptis^^)^ tamen confuluiiTe eum secu- 
tumqne editiones Aiperiores, ut Argentofatenfem^ 
t^arifienfem , Aldinam , Juntinam^ Colonienfem^ sed 
maxime Aldljiam^ apparet^^). Deihde conjectu- 
ras ejus Puteanique , quas ipfe , adrerfantibus acxe- 
pugnantibus libris ,. rec^pilfe fatetur , quas audaces 
eJTe et yanas clamitant muiti, confirmari tamen et fta- 
biliri cognoTimus auctoritate fcriptorum librorum, 
quos poftea infpicere yiris doctis contigit^4), Sed 

. , •■ 

binum )udico> ita gravem tanto viro injuriam ab iis inferri ar- 
bitror, qui eum Longolii Magiique copiis adnotationes suas au- 
xilTe p^hibent. IVon is profecto Lambinus erat, qui, scriptorem 
aliqucm editurus , ad aliorum doctrinam confugere necelTe habe. 
ret, atque in ipsis lilis ad JVepotem commentariis nibil quid« 
quam reperire potui, quod non ex suo potius penore, quam ex^ 
saperiorum Intcrpretum animadversionibus depromiiire debeat^ 
exiHimari. 

(i) V. c. Eumen. fj^ i, et ,Teutamus e& ab Asulano^ non a Lam« 
bino* Fischer, 

^) Fifchcru^ fallitur. Nam ad Milt. 6, 2. codicem Claudii Puteant 
laudat, in quo ohsoletipro vulg. aboleti scriptum erat. Aliis etiam 
locis l«ctiones a Lambmo commemorantur , quae 4n cditionibus> 

Suas Viri Docti consuluerunt , non reperfcae sunt, atque e mem- 
rania defumiae yideri pofTint. Ita ad Fausan. 4i 6. quosdam te« 
fiari dicity in codicibus antiquis Multo magis soriptum elTe., Ad 
Epamin. 8, 4* ^^'^oi ab interitu extraxit ie^Qve affirmat. Ad Pe- 
lop'. 2« 3. pra^ vulgato percussa esty ji^lios perculsa ^st^ 
adf liamilc. 4> 2. aiios lialiae belL inferre^ et ad Hdn* 
.nib. i3, 1. alia exemplaria P. Cornelio Cethego et L, Baetfi^ 
Pamphilo habere tettatur. Idem ad Alcib. 7, 4. vetusti CodiciS 
impressi metiiionem facit, in quo Peritam legatur: quae tamea 
leetio e nuUo adbuc exemplari adnotata e&, 
^) Utrum Lambinus Ultrajectina editione usus sit, nec ne, in« 
certum me eiTc fateor, quum in utramque partem hac de re Ita|\fi 
poffe videam. V. c. Thrasyb. 4« i* facta e duabus virgidis oleii* 

CiniSy Hannib. 8, 3.' ptopius Tiberimy quam Thermopjlaji,^ 
ambino editum.video I quae lectiones io fiullo exemptari *ante 
' ipsum exctlsoV praeterquamin Ultrajectlnp . ^xftant* OontrftlA^ 
cum Epamin. 8, 4* i^ adei quodgug '^c. ti^fn *advm Viva^ih qp^ I ' xx«T P R A E P A T I O. 

fatls de Lainbino ejusqae opera diximm. ^ Frimus 
autem yidit y has Yitas noh efle ab Aemilioi Frobo^ 
fed a Cornelio Nepote^S)^ fraftra Gafpare Barthio 
«ontra difputante. Foft; eum in lucem emi/it N/epo« 
tem cum Yitis Flutarchi Henricus Stephanus ^ Gen^ 
rae a. iSya.^) i3. Tolumm. octonisr, quemutmodo 
Longolii et Magii^ maximeciuc Lambini^ yeltigiain* 
ftitilTe^ modo eas exprelliire lectiones yidimus^ quae 
in libris editis ^ a nobis quidem adhibitis ^ non repe- 
riuntur ^ ita Attici V itam ^ aliorum exemplo j omi- 
si/Te fcimus^yX De editione Ingolftadiensi ^ qua 
Schoppium ufum efle fupra diximus, et quae anno 
tertio ac nonagelimo prddiit^), praoter nomen no« 
bis quidem nihil conftat. "Atque hae funt editiones 
Cornelii hoc faeculo adomatae , vel a nobis , yel ab 
aliis. rifae et confultae. 

Sed fequens faeculum feptimum decimum prodi- 
dit exempla Yitarum ejus longe praeftantilHma. Pri- 2. casu, fpro vulgato causa, primum se rellituifre gloriatur^ 

quum tamen Jam in Ultr. editione uterque locus eodera modo 

emendatus sit. ^tque hoc idem in aliis quoque locis animadver- 

tere licet. Illud vero certius affirmare poffe mihi videor, Ba- 

sileensem Curionis editionem (v. adn. 56.) a Lambino visam 

fuilTc. Nam ad Reg. i, i. haec scribit: Nullis in lihris neque 

antiquioribiis y neque recentioribus ^ hanc inscriptionem [De 

' Begibus] reperit praeterquam in Coloniensi, Quum autem a Co- 

' ' lomensi etiam Longolii excmplo inscriptio illa absit> eamque 

' ex omnibus libris ante Lambinum excusis una Curionis editio 

a. i564*habeat, Lambinum hanc editionem vidilTe^ et}<ro Colo» 

niensi L c. Basileensem nominare voluiffe suspicor. Idem ad 

Cim. I, 1. in qaibusdam cxemplis Germanicis legibus Athenien* 

siuniy pro legibus Atheniensihus ^ scriptum se vidilTe tellatur.^ 

' Atqui ita in Curionis edit. cxpreflum ell. , 

ilS4) V. c. Dio. 1; 4< ctHamilc. 1,4. fischer, 
]i&S Hoc Gifanium primum vidifle^ e Testimoniis de Corn. Neptu 
..x^ intelligitur. 
.'46) Non a. i56o. ut cum Fabricio Bibl» lat. tom i* pag. 104« ed« 

, jSrh. molti tradwt. . > PIIAEFATIO- xMv 

» ■ . ' ■ * ■ ■ ■' 

luttiiiquidem omnium ell illud y quod^ a superiori^ 

hm param di^crcpans , anno fecundo notis hiftoricis 

critieisque^ e%iaxix philologicis ^ brevibus^ aliquoties 

deinde repetitis^Q)^ ornatum fenis denis emisitLute* 

tiae Joannes iSayaro , libris fcriptis tribus , de quibus 

ante commemoratum eJR;^ adjutus. Quam £fararoni& 

editionem fexennio poft excepit majore fonua Fran« 

.cofurtensis ^ cm Claudius Marnius praefatiunculam 

praefixit* Debet autem illa non ta^i propter contex- 

torum bonitatem excellens haberi ^ utpotequae cum 

Lambiniano exemplo tota communia habeat ^ quam 

propterea quod , praeter Excerpta Godicis scripti 

Danielis^ sicut Lambini?^) reliquorumque fuperio- 

rum Editorum notas omnes , ita Schotti quoque a« 

nimadreriiones in Nepotemnovas70, comprehendit r 

qui qiibs in confcribendis illis Godices manu fcriptos 

adierit^ fupra oltendimus. In emendando quidem 

perquam cautus ell et modeftus 7^), fed quum de edi- 

67) A Stepbano cum Lambiniano Basileensis editioniSf a Curiond 
a. 1564* adoraatae, textummaxime exprcflTumfuiire, nosdiligcntt 

^ huiuseditioniscomparationecumSteplianiani exempli lectionibus^ 
a Fiicfaero adnotatis, cognovimus. Ita Timoth. 29 3. in Basil. exem- 
plari editum eli: qui honos.huic uni ante id tempus contigit 
neminii in Stepfaaniano: qui honos huic uni ante hoc tethpus 
tonti^t neminiy quae poitrema vox a ceteris libris omnibu| 
abea. Libellus de Regibu^ in utraque editione ita infcribitur : 
De Regibus brevis notatio. v. adn. 63. Uannib. i3> i* in utro* 
que exemplo Sulpitius autepi Blito legitur, quodet in Mag. es« 
te suTpicor. *. 

tt) V* Piccarti Pericula Crit» p, 3o. Mscher. Hujus editionis con». 
textus^ quantum ex paucis e)us lectionibus, a Schoppio et Pic« 
carto prolatis , iolli^ere licet , e Longoliano et Lambiniano ita 
mixtus elt, ut Lambinianum- frequentius referat. 

^) Ut [Lubecae. 1628. u. tefte Bipontino editoro in Notit. Litr 
ter. p./XXX. XXXL et] Lugd. Batav. a. 1642. 16. adjunctis etian^ 
Longolii notis. Fischer. In Maittarii A. T. tpip. IIL p. 8881. la^. 
ilatur haec editio: ^^AemUius Probus j ^eu Corn. Nep9f: apui 

C 3 Aiyi P R A E P A T I a 

tis exemplis neque AldinumT^)^ neque omniiio ul* 
lum Ultrajectino yetuftius confuluerit^ mirandum-. 
profecto non eft^ multas ab eb lectionesLongolio?^) 
Lambinoqiie tribiitas ef£e, quae aliis debuiflent au- 
. ctoribus tribui. Poft Scfhottum defertus diu relictus- 
que jacuit^Nepos^ nemoque triginta amplius annis 
inventus eft , qui Vitas ejus recenferet pauUo dili«-f 
gentius. Quo beneficio illas et cura^ anno tandem 
quadrageiimo ac fexcentefimo 75), dignatum eft inge« 
nium atque doctrina Boecleri. . Hic non medo con* 
textum denub recenfuit^ multosque locos ^ Leidenfis 
primi Schefferianique Codicisiope^ reftituit et emen- 

I 

Seb, Cramoisy; et ad cakem^ exTypogrdphia Joan. Lihert^ 
Paris, 1627. 12.^' Quae nescio an Savaronianac edit. ropctitio sit. 

79) Lambini Gommcntarii in Francof. excmplo DfiuUis partibua 
auGtiores et uberiores 9 quam in Faris. edit. a. 1569. sunt. 

71) Editas anno poft (160Q. ) in yolumine^ quod ita inscriptuni '<-- 
. j e&: Cornelii Nepotis Oper<i^ quae quidem exstanty historica 

virorum domi militiaeque illustrium Graecorum Romanorum* 
' quey explicata pridem studio Andr, .Schotti^ Antverp. Soc» 
Jesu. Nunc denuo doctorum hominum Accessionibus locuple' . 
tata. Seriem aversa pagina exhibet, Francofurti ap, Claud, 
Marnium et hered, Jo, Aubrii, MDGIX. fol. Series autera haeo 
designatur : 1 ) De Scriptore virorum illuilrtiim 9 auctore Andr. 
Schotto. ^) De auctoribus antiquis virorum iUuIlrium , ejusdem* 
3) Origo gentis Romanae. 4)li^ comm. de origine urbis Bomae 
notae And. Schotti. 5 ) Joann. Metelli epiftola ad Steph. Pighium 
(de auctorc lUius comm.) 6) De viris iUuttribus liber,cum brevibus 
notis Andr. Schotti. 7) Andr. Schotti in Scriptorem de vir. iUu0r. 

• notae ubcriorcs. 8)Dom.Machanei SchoUa. g) Comelii Nepaiis 

• fragmenta, 10) A, Schotti in ea annotationes, 1 1 .)Epistola Come' 

• liae^ matris Gracchorum. 12) Addenda et Gorrigenda in notis 
A. Schotti ad viros iUuilres. i3) P. Nannii de claris GorneHis 

" liber. i4) Car. Sigonii de vita et rebus geftis P. Scipionis Ae- 
miUani Ubcr. i5) Andr, Schotti in Aemilium Probum seu CoriK 

• Nepotemde vita excell, in\per. notae. 16) Duo Indices. Harles.^ 

72) V. eum ad Alcib. 4> *• c.v6, 3. c, io> 4* Fischer. 

73) Sic ad Milt. B, 0, dicit^ solum Lambinum habere df^ cii^Zfceim: 
quae tamcn eft Aldinae edit. lectio.lfli^Aer.' 

C<74) ^^ Themift. 1, 3. ait, LongoUum edidiiTe regehatur. At. sid- 
*• jam ih''Ai'ge']itorat.*legiiur. St^cher. '^ •'— P R A E P A T I 0. xxxTK darit) infertis etiam Fi^einshemii cahjectiiiris 7^); re- 

nim Vitas ipf as in . Capita , et^^aec in minpres se- 

ptiunculaSji paragrap]^os appellant^ d^fcripsit; quiL 

defcrip|ione etiamnunc utimurj e^ indicGm yerbc)- 

' nun addidit y magna. diljfgentia magnoque Audip 

xonfectufn,, Atque>haec,B€)ccleri exempla mox muJti 

alii reL tpl^^^Tel maxim^ certe cx parte ^ . expreflere. 

la iis editionibus ^ quac totae manarunt e Bqec»kria^ 

nis , . praeter Vorflianas 77) et Buchnerianas , eft ea> 

quam Jac. Mylius Lipsiae' anno teriio et quinqua« 

gesimo octonis curarit^rin qua non modo notae 

Boccleri et Jani Gebhardi in omnes Vitas , Ernftii- 

75) Argentorati. i64o. 8. [rcpet. i644« 8*3 Tertia Bocclcri edi- 
tia pfbdiit ibid. a. 1648. 8. Pofiremam ejus , h. c. Bextam c^di- 
tlonem, Argent. i656. 8. optimam vocat Ernftiiis ad titul. Vitae 
Attici. Fischer, Accurate de Boeclerianis Gornelli editt. agit E^ 
ditor Bipontinus in Notit.Litter. p. XXXIT. XXXIII. cujus verbfi 
• huc transcribamus : Boeclerus j qui in prioribus suis editt, a, 
1640. et 1644« nonnisi Lamhinum secutus fuerat ^ nactus a Jo* 
Scheffero 9 cujus nomen uhique silet inhoneste , Codicem opti» 
mae notae^ tertiam a. 1648. haud paullo emendatioremedidUm 
Tertiamhanc his, Boeclero in Suecia per tres tnnos ahsentcj 
a typo^apho ArgentOratensi ^ dissimulata repetitionis nota.f 
recusam cum erratis, eaque in Lipsiensi Mylii edit. retenta 
et aucta eSse queritur Boeclerus in praefat, edit, sextae a. 
, i656k quae proprie dicendaforet quarta y eaque ultima Boecle» 
ri Argentoratum reversi, Uac nos usisumus. « 

76) Y. ad praefat. 4* Fischer. Ad Themill. 9, 3. Gim. 4? a* Agesil. 

3, 4* ' 

77) Gomelius Nepos curo notis Boccleri et indice, a Vorftio lo* 

citpletato , prodiit Lips. a. 1662. 8. Praefationem addidit Vl>r* 
fiius. Repetit. ibid. ^.'1669. 8. Bosius ad Alcib. 6, 3. Vorstium 
Corneliani Indicis interpolatorem vocat. conf. Vorft. ad SuU 
pic. Sever. H. S. i> 12, 3» et alibi. Graevii epiltoll. ad Heins. p. 
140. 145. 147. iSt^. i6o. in Tomo IV. Syllog. epiftelar. a Burraan. 
no editae. Fischer. QuaVh malam a Booflero quoque gratiam la. 
bore 8UO9 in locupletando Indice confumto, Vorstius inierit^ Boe- 
cleri Praefotio ad secundam Velleji editionem (p; XV ■— XIX. 
tom. 1. cd. Ruhnlien. ) abunde docet. Gui vcro modefte non mi- 
nus quam prudenter refpondit Vorftius in Hbro de latin. falfo 
/ Bufpecta cap. 26. p. 27«. sq. Neque ego quemquam, nisi invi- 
dum et iniquum hominem, foreexiftimo, qui illam Vorllii op*^ 
ram non magni faciendam judicet. xlxTixi P R A E F A T I d. que in AtticumT®)/ itttegrae, reperiuntur, sed in 
margiiie etiam adjecta exftat direrfitas lectionum 
^€um Bbtoleriani Codicis manu fcripti, tuiA exeroph 
-^ebl^ai^diani. Nam quarto jam et quadragesimo an* 
no Nepotis Vitae Gebhardi'7^ animadTerfionibus' e* 
-gregie iUuAratae duodeni^ Amft^lodfiMi apiid Janfo- 
iios pradierant ^ in qtiibus animadr^rsionibus Geb- 
hardiini 'supra signific^mus maxime hoc egilTei 
%t Lambini audaciam notaret ^ neque probari ullo 
tnodb poITe doceret. Acceffit autem ^d Vitas ipfas 
recenfendas nullis libris fcriptis propriis inllructus, 
fed ex editis reliquis, quae lectionos optimae rifae 
elfent , eas delegit et fecepit j nonnimiquam ingenii 
quoijue impetum fecutus videtur^), lUud se etiam 
fecifle ait Robertus Keuchenius , cujus editio apud 
Hachios aliquoties^O, noviflime apud Wetftenios 
Amftclodami, octonis prodiit. At Tcro nos eum 
deprehendimus fequi fere Gebhardi veftigia^^)^ etiam 
in eo reprehendendum , quod notas Virorum Docto- 
rum, quas adjecit cditioai suae praeter proprias, sae- 

^8) Ez prima illarum editione Havn. 1629. ^^* sumtae, dequoEra* 
ftius ipse conqueftus eft. Vidc infra adn. 98. 

79*) Vide de ejus consilio, Nepotem edendi > illius epp. ad Jo. 
Kirchmannura , inter Gudianas, a Pctr. Burmanno Ultrafecti 
1697. 8. editas^ num. a33. 240« Mi« P^g» 296. 3o2. 3o3. Fischer. 
Gebhardi editio pollmortem ipsius excusa cft. Obiit enim Gro- 
ningae^ Hiftoriarum et Graecae Linguac ProfelTor, die III. Oc- 
tobr. a. i632. Vide Vitam Jani Gcbhardi , ab Andrea fratre con- 

' ecriptam) et editioni Nopotis subjectam^-pag. 4^1. excmp. Am- 
ftelod. a. 1644* Repetitum autero eft hoc exempluro ibid. a. 1662. i^ 

•0) V; c. Pausan.S,!. edidit conafd: Cim. 2, 5. possessores; Ly. 
stnd. 1, 5. confirmaret; Timol. 3, 5. vix potuerunt, Fischer. 
Hae autom lectiones neque in codd. neque in libris ante Gebhar- 
dum excusis reperiuntur* FRAEPATIO. xiiii 

— T - ^ piflBiae mutilayit mifere et crudeliter laceraTit. Sed • 
ezemplum Boecleri ita fervayit^ ut nonnulla tamen^ 
fide fGriptorum editorumque librorum^ fapienterbe* 
neque mutarit ^ Jo« Andr. Sosius y Buchneri discipu* 
lus 9 magnum Germaniae decus ^ quum ederet pri* ~ 
mum Gomelii Vitas Lipfiae anno feptimo et quin* 
qus^esimO octonis: quam editionem omayit notisut 
propriis^ quibus multae Gafp. Barthii conjecturae^ 
quas a Chri&iano Daumio^) acceperat^ infertae le- 
guntur^ ita alienis quoque, in quibus eminent ma- 
xime Henrici Ernilii Buchnerique animadyerfiones^ 
npndmn tum editae* Atquc quum^ diyenditis prio* , 
ris editibnis excmplaribus , ad recognoscendum ite- 
rum Nepotem animus adjiciendus eifet eidem Bosio, 
tton tantum fuas notas emendayit et auxit , multas> 
quae in prima editiohe, fuerant, suftidit, indicem- 
que ycrborum Boecleri, pofl Loccenii Vorftiique cu- 
ras , locupletayit , yemm alias faepe lectiones in lo- 
cum priomm intelligentcr fcre fuffecit anno 1675. 
8. ^) Qua in re quum cautc admodum , ut par e% 

81) Priraum Lugd. Batav. [i658.8.] 1667. 8, tum [poft mortem Keucbc:. 
nii] ibii. ifrjS. 8. [Amaelod. 1687.8. et ibid. apud Wetften. 1707. 8. J 
Prodierunt etiam Cornclii Vitae ad eiemplar Keuchenianum, in 
usum scholamm Daniac el ]Jf oi^vegiae , Havniae. 1776.8. m^j. 
cura Bartholdi Chrift. Sandwig, qui editionem Hacliian. a. 1667. 
cum maxime, exceptis paucis locis, secutus addidit Longolii » 
T«ambini aliorumr[ue notas, sed non omnes. Fischer,» < 

82) Interdum Lambiiiianas lectionea cxpr«int, ut Pelop. 2y B.de- 
sferterunt. etc. Fischer» 

K 26. Ft" 
Fischerus publicavit Lipsioe a. 1760. 8. 
84) Jenae^ inipensis Christiani Kirchneri^ Bihliopolae Lipsien^ 
sisy excudebai Johannes Nisius. CuranteM. Joann. CbriH.Hct. 
stro. Nam Bosius anno 1674. mortem obierat. XL PRA.EPATIO. , 

docteque eum yerfatum eSe appareret , ooaiiies , qui 
pollea yeUqnt Yitas Nepotis emittere , ab hoc BosiL 
^exemplo non temere recedendum putarunt , ita , ut 
Bosius jur<Q meritoque Nepotis fofpitator et feryator 
nominari pblTe yideatur^)* 

Saeculo octayo decimo de Nepote noftro egregier 
meriti fimt Stayerius et H«ulingeru$. Uterque Bo-« 
sianum exemplum propemqdum totum reddidit , ma-* 
gnamque in conferendis fcriptis editisque libris^pro- 
bayit diligentiam ; Heufingerus etiam in Indice yer<« 
borum locupletando. Qui quum , edito £mendatio<« 

85) Vi Syllogen E-piAolarum a Burmanno cditarum Tom. tV.^^ 
210. 270* 275« Scblegelium in GbservatU supra memoratis p. 52. 
et 68. sq. Nicolaus quoque Hcinfius videtur Nepotem illullrare 
voluilTe. V. cpift. Graevii ad Uoins. Tom. IV. p. 563. Syllog* 
Burmannianac. Harles» Bosianam Nepotis edit. cum solius Bosit 
animadvv. omidis reliquorum intcrpretum , qui in Bofiano exem* 
plo exfi:ant, obfervationibus , sed addita praefatione et libello 
variarum lectionum , ex antiquis codd. et editt. collectarum ^ 
repetiit Jo» Frid. Fischerus, Lips, 1759* 8. Quae cditjo , egregie 
et emendata et aucta , a. i8oo* repetita eli, curante Theoph. 
Chriftoph. Uarlesio 9 de quorum virorum opera adn. 90. accura- 
tius dicetur, 

86) Jo. Mich. Hcufingerus primiim scripfit Emendationes aliquot 
locorum in Cornelii Nepotis Vitis excellentium Impcratorum, 
in Exercitationibus societatis latinae, quae Jenae efi, etc. Volum. 
II. Lips. 1743* 8. p. 173 — 180. pofiea edidit Spicilegium emen- ' 
dationvm et obscrvationum ad Corn. Ncp. excell. imp. vitas 
XVIIL priores y quarum plura menda V. CL Augullini a Stavcrea 
nova ppera nondum sublata corriguntur, loca obscuriora expli* 
cantur ,. alia a ^inifi.ris interpretationibus vindicantur. Isenaci. 
^a. 17440 4* Heufingeri editio prodiit Isenaci et Lips. sumtu et 
t^pis Jo. Chriaoph. lirugii. 1747« B. et, mutata tantum tituli pa* , 
gma, Isenaci et Lips. suintu Mich. Gottl. Griosbachii. ijBS, 8. 
Harles. Item 1756. 8. Sed monendum e^, editionem a. 1747^ sol^rm 
integram efle. Quum enim haec editio a. 1755. et 1756. denu» 
venalis proponeretur , eaque de causa prima libri plagula recu- 
deretur ^ duo folia 9 quibus Heufi^ g^eri Addenda continentur , ii^ 
iis certe exemplaribus , quae iros vidimus , omnibus omifla sunt* 
Heufingerum, diligentiilimae doctrinae virum^ in scriptura et 
manu Nepotis rcfiituenda e recentioribus unum in primis egre* • 
gie versatum fuilTe) i^eriiTime scribit Dan. Wyttenbachius in Vi^ 
ta Dav. Ruhnitenii p. 126. ibidemque p. |25« sq. de Ruhnlt^nii 
consilio « novam Coriieli>editioneni curandi » ita exponit : Hufie V P R A E F A T I (!>• k» wam Spicilegio^), in qno , quid rcprehendendum sU 
hi in prima editione Stareriana Tideretur, oftende^ 
*at, Stayerio bilem libertate sua moviiret, hic con» 
timio coepit eam effundere in Obferyationibus Mis^ 
cellaneis Novis , quae apud Belgas cura Doryillii proi- 
^iiereS?), etin altera editione fua^S)^ quae locisnon* 
nullis ledtiones exhibet> a lcctionibus prioris exem- 
pli direrfas , non femcl impetum in doctrinam atque 
fidem Heuiingeri , haud fcio an frullra', laceflitus fe-* 
cit, Mihi certe videtur Starerius Codicem Leiiden- 
(cm fuuin non diligenter fatis diftinxilfe ubique a 

(Corn. Ncfpotem) secundum Ciceronemy simplicis nafivaegue 
venustatis^causa y maxime mirahatur: hujus dotes^ cum pro» 
pter corruptelas sc^ipturae^ tum propter ignorationem vel m«- 
teriae vel proprietatis 9 minus y quam par esset , a multis per- 
Mpi^ etdolebat^ et^ ut quoddam bonorum studiorum damnumy 
moleste ferebat : cui resarciendo edert parabat Nej}otem a^ 
eommunem intelligentiam patefactum , ita , ut ceteris quidem 
emendandi interpretandique muneribus breviter satisfaceret ^ 
praecipuum vero et maximum locum daret Graecorum Aucto- 
rum^ e quibus hist^riae materiam sumsit Nepos^ locis appo^ 

' nendis^ Herodotiy Thucydidis y JCenophontis , Pohrbii ^ tum 
vero perdifojTimy Theopompiy Ephoriy Tiniaeiy Plistarchi, 
et si qui alii sunt, ut Latini rivuli cum Graecis fontibus com^ 
parari possent : qualefuit institutum Fulvii Ursini in VirgiHa 
eomparatione Graecorum Scriptorum illustrato. ^Mii Plistar' 
ehus ille sit^ quem Wyttenbachius commeinprat , ignorare me 
fateor^ Tirumque dcctifllmum pro PUstarcho y Philistum no<* 
ninare yoluilTe arbitror. Hunc enim ot Ne|)os ipse laudat in Dio« 
nis Vita 3^ a. et ceteri Scriptores cum hiHoricisy a Wyltcnba* 
cbio werooratisi conjvingere solent. 

87) Tom. VI. pag. 5i3 — 538. [Ad quas obseryationes respondit 
Heufingerusin DisculTione AnimadTcrsionura Bclgicarum in fuaa 
cmendationet atque observationes ad Corn. Nep. in]iperatores 
tres priores, ab Auguftino a Staveren IVIisccll. Obrcrv. crit. ad« 
iectarum, in Jo. Gottl. Bidermanni Selcctis Scbolafticis. Vol.ll. 
lasc. n. p. 655. sqq,] Staverius ipfe alias in Nepotem observatt.. 
inreniit Obfervv. Mifccll. Nov. Tom. VHI. p. 8l3. sqq. Staver. 
autem prior editio major prodiit Lugd. Batav. ap. Sam. Jjucht- 
nians. 1734* 8. cum integris. Jani Gebbardi , Henr. Ernftii , et 
Jo. Andr. Bosti , selectisque aliorum Interpretum , et ipsius Sta- 
▼erii, anin^adversionibus. AccelTit omnium vocabulorum indcx, 
Attdio et opera J. A. Bosii confectus. Hcrensx^tur haec editio iu 
Act. Erndit. a. 1^37. p. 3o2 -^ 3o5. Fischer, Hcpetita «ft auct. tfctt ^ R A E P A T I 0. -■i- - Leidensi primo 5 et ia prioribus maxime foliis coxip- 
fudilTe eum et miscuiITe notas Bolianas reperio ^ alie- 
nas item . nonnumquam Bosio tribuijre ^ quasdam et- 
iam omisilTe^). Atque haec etiam.de editionibus * 
Vitarum GorneliiQo)^ quas /hulti alii Viri Docti^ ut 

et emend. Lugd. Batav. 1773.. (in extcriori t^tulo 1774«) B* opera' ^ 
Gar. Ant. Wetftenii , J. G. cui Staverins moriens absolvendae 
editionis curam commendaverat. ' 

88) Lugd. Batav. 1755. 12. ciim aniraadvv. partim criticiS) partim 
biftoricis. Fischer, Hanc cditionem Theopliil. Chriftopli. Harles. 
adjectis siiis , et Joannis Kappii , animadversionibus y recuden- 
dam curavit Erlangdc. 1774* 8> £as tamen Knppii obfcr^tioneSi 
quae longioreserant, qiiain ut i>eteris comm^de conjungi pos- 
sent , Harlcsius Opu^cuZiV suis vam ar^mrnfiinferuil, Halae. 
1773. 8. cditis, pag. 458 — 469» Haec Hurlesii editio, auctior et 
emendatipry tam in notis quam in textu, repetita eil in eadem 
urbe ( Eriang. ) 1800. 8. 

89) Haec omnia a nobis diligcntifllmaBoeclerianae primae^ inqua 
primi Leidcnsis codicis varictas enotata eft^ et BoQanae editio- 
nis a. 1675. compafationc emcndata efte reperies. ^ 

y)) Aliquot editt. et verfionum memoriam subjiccrc lubet. Come- 
liiNep. vitae iexcell. imp. Tcxtui ad optimarum editionum fidem 
reccnfito acceffcrunt illuftrationcs brcviffimae, vcl ex aliis sele- 
ctac, vcl reccns additac. Curavit J. 5. Ithy Bibliothecarius. 
Bernae et Lausannac. 1779. 8. TEx edil|;. Bofiana , Heufingeriana 
et Staveriana, novam plane se rccenfionem concinnaffe; Itbius 
in pracfat. profitetur. Harles.l — cum notis Haiisii, Mogunt. 1785. 
8. — Corn. Nep. vitae excell. imp. Mit Anmerliungen von joh» 

' Heinr. Bremi. Turici. 1796. 8. [ Quae praeftantiffima editio , 
animadvcrfionibus infigniter locuplctatis, rep^tita cft ibid. i8ia« 
8. ct tcrtio, novis curis aucta, ibid. 1820. (1819.) 8.] — C. N. 
vitae germanicc versae ab Anonymo. Francof. et Lips. 1766. 8. 
[Verfioncm hanc a virgine nobili . ab Erath, profectam effe, 
Klueglingius in^HarlcsiiSupplem. adbrey. notit. littcr. rom. part. 
IH. p. 143. teftatur.] — a Jo. Andr. Beni^n,Bergstrae5Seroy 
cum notis. Francof. 1782.8. Edit. II. eniendal. ibid. 1789.8. [cu- 
ra 7>. C. Seyboldi. EditioIII. ibid. i8i5. 8. curante Nic. Godofr. 
EichhoJfiOy qui verfioncm ipsammultis locis cmendavit, et pJu- 
rimas animadverfiones prioribus adjecit. ] — ab Alberto Xaver* 
Weinzierl, Monach. 1792. 8. — Nepotis vitaelingua Etrusca ciim 
notis. Catan. 1771.8. Fischer, C. N. gcrm. vers. a Jo. Dav. Buech' 
ling. cum notis. Lips. 1796. 8. — cum notis. Stuttgard. 1799. 8. 

— [A Jo.Andr,Ottone, Magdebur^. 1776. 1^82. 1793. 8. — a Mich. 
federe. Norimberg. 1800.8. — a Frid. Froehlich, Vindob. i8o5. 8* 

— ab Anonymo. Hamburg. i8i3. 12. — C. N. Vies dcs grands 
Capitaines de Tantiquite, trad. avec des notes par Tabbe Paul. 
Paris. ;«p. Barbou. 1781. 12.] Sed jam recentioxum quorumdam 
virorum doctorum ftudia operamqae y in emcndando aut illuftran» ^■1 ■ , . : 

Schoppius^ Ficcartusy Rutgersius^ ScheflFerus9i>, et 
Struchtmeierus 9^) emendare et illuftrare conati funt. 
Vitam Gatonis e Codice fcripto , qu6m a Car. 
Lajigio acceperat , Pighius suis Annalibus inferuit, et 
Atticum ediderunt^ praeter Qjceronis Interpretes, 

. do textu Gomeliano pofitam, paucis cominemorabo. Bis i^ero 
benc meruit de Ncpote Car. Henr. Tzschuckius, Ejus cnim di- 
Ueentia primum' editae sunt Corn. IMep. vitae exc. imp. in uftim 
•ciiolarum> additis notis criticis et biitoricisy cx recenfione Au- 
' guAini^ van Stavercn. Lips. 1791. 12. Tum dedit tcxfum paflim 
fiiter inforroatum, adjecto commentario 9 in quo partim ]ec(io« 
ais ratio dcclaratur, partim formulae loqucndi, praccipuc res 
hiftoricae, explicantur atque illudrantur , Gottingac. 1804. 2. vo. 
lumni. 8. maj. quorum prius Prolegomena, Textum ct Indicem, 

Softcrius Commentarium perpetuum continet. — Corn. Kepos 
e vita exc/ imp. Mit Einleitungen und teutrchcn Anmer]iungen 
von M. J9. Fr. Hchmieder ^ Rc^tor dcs Luthcr, Gynmas. zu lial- 
le. Berol. i8oi, 8. quae editio scho)arum ufui accommodata clt. 

■ tRcpet. auct. curaute Fried, Schmiederoy filio, i8]5. 8.] Idcm 
Virl). a. 1798. 8. Ilalae Sax. ediderat : Lexicon ueber dcn Cor- 
n^lius NepoS) das Sprache und Sachen voIlAaendig erltlaert, und 
▼iele Ste]lcn in befondern Anmerkungen erlaeutert. [Repet. ita, 
nt obfervationes 9 quae in priori edit. Lexico praepolitao crant^ 
bmitterentiir 9 hoc ipfum autom multis partibus locupletarctur 
atque emendaretury curantc Fr, Schmiederoy ibid. 1816. 8.] — 
Corn. Ncp« vitae excell. imp. Editio nova^ scholarum ufui ac- 
commodatay cunii brevi adnotatione. Curavit Car. Frid. Hein^ 
rich% Saxo, Gymnas. Magdalcn. Vratislav. doctor. Vratislav. 
i8ei. 8. Bafis eft edit. Staver. prima. In utilibus notis hinc inde 
loea quaedam critice tractantur. — Corn. Kcp. vitae cxc. in^p. 
«d exemplar Bosii recudendas curavit, argumentis;^ notis, indi- 
•ibus, vifa auctoris, tabula chronolog. et hiftoria illuftravit Jo. 
Christ. Trid. Wetzel, Lycei Primislav. Rcctor. 2. volumm, Li- 
jenitii. 1801. 8. — C. N. Zum Gebraucd fuer Schulen mit Anmcr- 
Aungen und Wortregiftern verfehen von F. H. Hicklefs, Hannov. 
et Oldenburg. 1802. 8. Tzfchuckius inProocmio ad edit.Gotting* 
vol. I. p. XXXI. Wetzelium nominat Chronologiae in primis in- 
veftisatorem sotlertirTimum^ Rickleflii^m vero priorum editorum 

■ nonita cum lucro reddidiffe judicat. — Uberius res et verba si* 

■ ve dicendi formas explicuit Christ. Henr, Pajifier : Corn. Nep. 
Mit erammatifchen und erldaerenden Anmerkungen, Lips. 1804. 
8.inat. CRepet. auct. ibid. 1817. 8. maj.] Harles, A. 1806. Nepo. 
tis editionem , a Fifchero adornatam (v. adn. 85.), Harlefius, 
tnppreffo nomine suo, repetendam curavit, hac infcriptione ; 
O. N. vitae exc, imp, cum animadverfionibus Joh. Andr, Bosij,! 
Varias lectiones, notas et praefationem addidit Joh. Frid, Fi* 
scbenis. Editio novamulto auctior et emendatior. Lips. 1806. 8, 
nia).IIaec praeftantiffima Cornelii editio tria, magnis juncta lau* 
^ibuS) peccata babet. Frimum enim textus Scriptoris, in quo xhvr FRAEFATIQ. 

: 5 

(ut Manutiu^^ Siiu. Bosius et Graeyius iu fuis edi^ 
tionibus Epiftolarum ad Atticutu)^ feparatim et e* 
narrarunt diligenter £mftiu5 93)^ Gesnerus^ alii94). 

f 

accurate atque emendate edendo praeclarain sane Harlefius ope- 
ram pofuit^ nou tamen acquabili ubique diligentia conaitutus 
eil, ut non paucos locos invenias, quos ^ vel a Lambino^ vel a 
Boho perperam mutatos, Novus Edilor intactos relinquerey anam 
ad vcterum libi^orum auotoritatem revocare maluit. V. Aicib» 
iy 1. Thrafjb. 4^ >. Dio. 6y 3. Epamin. 3, i. Reg; i, 2« Gat. i, 2« 
Attic. 9, 2. etc. Sed , ut in cmendando Comelii textu non sem- 

f>er satis diligentem se Harlelius praeflitit , ita in adnotanda 
GCtionis varictate interduni non diii{;entiorem Fifcherum fuilFe . 
cognovimus. Nos certc^ qui- Codicum , ab aliis confultorum, 
ct antiquiorum, quascunque nobis videre contigit, editionum 
lectionem denuo accarotc cxaniinavinius, et, in exempli noftri 
margine notavimus, variariun tectiomim collcctionem, aFiCdie- 
ro iiiftitut^m^ plus duccntis locis vel mancam vcl vitiofam jktO"' 
nuntiare non dubitaiUus. Multis ille locis r.ti1lam*ex antiquiori- 
'biis edd* varietatem adfcripiit y ubi id fieri iectoris maxime in- 
tereraty nonnumquam cas e libris suis lectioncs protulit, quas 
nos in iisdcm exemplis, diligenter iufpcctis, non deprebendi- 
mus. Quod mirumjprofecto nobis accidit in eo viro, qui mfi- 
nitis locis, vel leviilimos opcrarum errores e libris suis adno- 
tandos putavit. Tertiuin , quod iu Fifclierianis cxf mplis merito 
defidercs , illud efl, quod compluribus Vilarimi Corn<^i locit 
Bosii animadvcrfioncs , in quibus superiorum Interpretum nctae < 
vel confirmantur, vel ubcrius explicantur, vel etiam refellun- 
tur, adfcripsit, has, ^inc quibns Bosianac nullo prorsus modQ 
intelligi pofTunt, non apposuit. V. Miltiad. i;, 5. c. 3, 3. Eumen* 
i3, I. Attic. 9, 2." etc. • — Corn. Nep. Vitae exc. imp. cum libro 
singulari de vita T. Fompon. Attici. In commodum fludiosae fu» 
veututis rccognovit, vitarum ordincm vcmm reducere inftituity 
introductionem de auctoris vita, scriptis, et usu afi;cnlem prae- 
misit ; notas criticas ad .calcem adjecit Franc, Nicol. Titze y AA. 
LL. et Philofopbiae Doctor, Hiftoriarum in C. R. Univerfitjtte 
Pragensi ProfeflTor publ. ord. Rogni Rohcmiae IIi(Ioriogra]>liU8« 
Pragae in bibliopolio Cafpari Widtmann. i8i3; 8. Textum Stave- 
rianum a. 1773. cum Heufingeriana editione diligenter compa- 
ratum , sed in primis Longolii recenfioncm sccutum seeffe, 1'it- 
zius profitetur. Ad Attici Vitam emendandam duas antiquas editt*. * 
de quibus mox adn. c)4- dicetur, adhibuit vir doctiffimus, inge« 
niofc ille , sed audacter nonnumquam , in recognoscendis Cor- 
nelii Vitis verfatus. De hac autcm aliisque recentioribus Corn, 
Wep. editr. diligenter cxponit Car. Frid. Henr. Klueglingius. in 
Harlesii Supplem. ad brev. notit. litterat. Rom. part. IH. p. 333. 
%f{i{, et in Additamentis ad Harlesii; brev. notit. litter. Rom* 
]»ag. 29. iqq. 

91) Ejus Lcctiones Cornelianao in Miltiadem leguntur in illiui 
Miscellaneis. Upfaliae. 1697. 8. p. i — 58. Fischer* Iiem in li- 
hv: Jo, Schefferiy Argentoratenfis , Lectionum academicarum PRAEi^ATlO. xiT -••-I- Bafins et Heufingerus usi sunt in eo recenfendo edi- 
Ijone Romana^ no6 rero excerpsimus lectiones di- 
terfas^ in q[uibus multae bonae funt^ ex excmplo^ 

Jiber, crao continentiir animadverss. in Miltiadem Nepoti^, epi. 
ftolas Piinii etc. I}aml>urg. i675. 8. Lcctiones Cornelianae pri-, 
miim occupant locum. Harles^ Schefferi MisceUanea ctiam Am- 
ftelodami 1698. 8. edita Tunt. 

92) Animadver&onum Lib.^ 1. cap. lo. Harderovici, 1755. 8. Fischer, 
H. /cL Jac, Schmidt Spicilegium obfervationum (criticarum) ad 

. C. N. viiam T. Pomponii Attici. BasiL 1789; 4. •—'( ^^or^. Vee- 
senmeyeri) Spocimen obrorvationum miscellanearuni in Gorn. 

. Nepotem. iJlmae. 1706. 4. Harles, V. adn. 4i. — tJeber Corne- 
lius Nepos» Zuglcich als Anliuendigung eincr hiftorisch • kriti- 

. »chen Behandlung seiner Biographien, von D. fFilh. Mmche^ 
Lehrer am Gymnafium zu Frankfurt. Erfte Abtheiluog. Ueber 

. vComelius Nepos als SchriMeller. In libro germ. edito : Allge- 
meines Jahrbu^h der Univer(itaeten , Gymnafien , Lyceen und 
aaderer gelehrten Bildungsanllalten in und aufler Teutfchiand. 
Erftcn Bandes Drittey Hcit, Erfurt. 1798. 8. pag. aai — »4^. 
Zweite Abtheilung. Ueber Cornelius Nepos als Schulbuch. Eben- 
das. Erften Bandes Fucnftes Hcft. 1799. pag. ^07 — 434* — Dc eo> 
quod in C. N. vitis faciendum reG:at j adcfita commentationc su. 

Ser iis^^ qnae dc pace inter Perfas yictos ct Graecos ^ Cimone 
ace victorer^, compoiita varienarrantur, dilferit C/ir. JuL Gi/iL 
Mosche. Francof. ad Moen. 1802. 4« Alias Doctiflimi viri , prae< 
matora morte abfumti , quo nemo ad pcrfectam oranibus nume- 
rli Comelii editioncra curandam inftructior erat, DiOTcrtatione» 
fuprfi adn. i3. commemoravimus. — M. Henr. Ludov, Hart- 
manni i^yc, Guben. Conrect. ) Animadveriionum in Corn.Ne» 

Sotem Partic. I. Guben. i8o5. 4- Partic. II. ibid. 1808. 4- — De re- 
U8 quibusdam dubiis in Cornelio Nepote obviis. Quaefliohi- 
ftorico - grammatica. Soripsit Chfist, Henr, Paufler'^ Dfesd. 
i8i5. 4« '^^^ obfervationes in alteram deiudc Vitarum Ncpoti» 
editionem, a Fauflero curataro; translatae funt. 

193) Havniae. 1629. 12, Fischer, Iterum Amftelod. i637. 12. additia^ 
Christ. Heidmanni (v. adn. 94*) notis. De his edd. Ernftiusin 
Praefatione Notarum suarum , Bofiano exemplo adjectarum, ita 
fcribit: Annotationes (meno) ad.vitam T. Pomponii Attici^ a 
€. ff, conscriptamy Hafniatf a. 1629. editae (sunt) j et quidem 
me absente y et ah homine y me inaoctiore., qui eas tam corru- 

Ste edidit, alienisque depraKfavit , ut pro meis numqudm ha- 
uerim, sed coactus fuerim ^ eas Amstelodami a, 1637. incudi 
reddere, Verum haec mea cura infelicem libellum juvare nihil 
ptiiuit. Vtdeo enim et certe haud libenter^ eum iterum^ me 
absente et inscio j Lipsiae in publicum prodiisse , et una cum 
doctorum virorum nofis C, N. libro de exc, viris accessisse 
[A. i663.] Qua opera editoresilli j non rogati^ ha^d ma^nam 
a nre gratiam inierunt, Si voluisseni rei litterariae hac in 
partt C0mm6dare\ posterhis exemplum 9 m me emendaturnt et xLTi P R A E P A T I O. 

'V . ■ , 

-■■ ' I ■ ■ ■ I I I I ■ — ^y 

/ 

quod aikno nono et nonageluao quinti decimi saeciili 

Brixiae cum ritis Plutarchi prodiit forina maxima. , 

Fragmenta ceterorum monumentorum Gornelii 

Anxstelodami y uH jam dixi y excusum , edere debiUssent : mU 
hi tamen id prius si^nijicare, 

94) Christ. Heidmannuis. vitam Attlci enarravit in Academia 
HelmilacL et separatim edidit Hclmftad. i6i3. 8. piagg. 2. cam. 
praefatiuucula. Fliiiibertus de la Mare, Senator Divionensist 
in epiHola ad Nic. Heiniium ( in Sylloge epiliolarum Burmann, 

' tom. V. pag. 678. ) in Catalogo operum Leonardi Aretini Atss* 
in biblioth. Jac. Gaddii , ab ipu> desideraiorum , pi^iuio loco 

^ pbnit: Aretini Praefationem in Cornelium Nepotem^ ^t vj- 
tam Attici, Fifcher. Schiegelius in Obfervv* in Corn. IVep. c, 
V. p. 18. seqq. recenfet quatuor antiquas editiones , quibus ad* 
haeret Vita Attici, e bibi. Tiiottiana , n. unam, quae continet 
Ciceronis epp. ad Atticum, Brutum et Quintum fratrem^ Ve*. 
net. per Nic. Jenfon. 1470« fol. et tres alias in fol. quae babent 
vitas clarorum virorum e Plutarcho in l^tinum sermonem con- 
vcrfas^ quarum prima et secunda^ omni indicio tjpographi,^ lo* 
ci, anaique dcftitutae, Schlegelio videntur circ. ann. 1462. ex* 
preifae typis eile; infuper secunda editio pollerior prima> et ad 
hujus exemplum excuta. Tertia edit. Venet. prodiit ap. Nic. 
Jenfon. 1478. Schlegelius p. 4i> seqq. lectioues antiquifGmae edi. 
tionis ab lectt. in edit. Fifcher* a. i^J^* recep.tis diverfas , nota* 

"" vit. Harles» Utramque illam editionem sine ahni , loci et ^P^* 
graphi nota Schlegeiiils primum circ. a. 1462. iiupreiTam iuiire 
putaverat. Scd ipfe in Addendis ad pag. 29. Collectionem ^ in- 
quit, secundam Vitarum Plutarchi anteriorem esse credidian» 
no 1470* Scd ohser\favit Abrahamus Kall^ Linguae Gmecae 
f/i nostra Academia Professor^ aliud ejusdem collectionis ex^ 
emplar evolvenSy inveniri in ea epistolam dedicatoriam Lapi 
Florentini ad Pontificem JHaximum nomine non distinctum» 
Sed indicia satis aperta persuadent > intelli^endum esse Six» 
tum IV, Quum vero is electus fuerit d» 9. Augusti a, i47i« cer» 
tior inde redditus sum , hanc editionem minus esse vetustam^ 
tfuam credideram, *Haec Schlegelius 1. c« cujus obfervationem 
ab Harlcsio neglectam eife miror. Quum autem non dubitarem^ 
quin Schlegelius etiam in alterius exempli aetate definienda ni- 
mium se iiberalem praeftiterit^ virumque praeilantif&mum , Jo- 
fephum Van Fraet, ca de re confuluiifem > sufpicionem meam a 
viro, in his quaeEionibus dijudicandis exercitatiHimo ^ confir- 
mari vebementer lactatus sum. Hic enim me edocuit , * exem- 
plum illud , quod circa a. 1462« excufum fuiife Schlegelius sibi 
perfuaferat I nibil aliud eife, nisi feeundum volumen editionii 
Vitarum Plutarchi, a Jo. Ant. Campano curatae, et Romaesine 
anni indicio, sed circa a. 1470. typis Udalrici Galli (Han) ex- 
oufae. Vide Panzer. A. T. tom. II. p. 4i4* num, 26. Haec edi- 
tio sine anni , loci et typographi nota> verum, ut viri docti» 
quibus Praetius aifentitur, exi£bimant> Argentorati a Joanne 
Mentelio repetita e&, V. Panzer. A. T. tom* I. p. 77. n. ^iq. 
Jaqne h^c editionem eandem effe } quam Schlegcliiu» feeuBd» PRABRATIO. H.T11 mtm primus ^ ut nunc fuht)' oollegit et Vitam Gntotii» at« 
que Attici iis inferuit Andreas Schottus : ante quem 
tamen epiftolae matrb Gracchorum particulas jam 

]o(;o commemorat , idem ille doctifBmus vir mihi sisnificavit f 
limulque monuit, editionis illius exemplum, qiio Scblegcliiis uw 
luseft, non integrum fuilTe : nam non modo prima octo deefle 
folia , fed etiam in ceteris libri partibus complura abfcilTa e^e^ 
ita ut Thottianum exemplar non nisi ^66. habeat y quum inte* 
gra editionis ^llius exempla 5ia. foHis conllcnt. 'Hanc editionem 
excepit Jenfoniana y Veneliis a. 1478. fol. curata, v. Panzer. A. 
T. tom. III. p. i34* n* 3^5. cujus lectiones a fuperiorum excm. 
plorum lectionibus nonniimquam discedunt 9 quamquey p^iucis* 
limis immutatis , expreflTam effe cognovinius in edit. Brixiana a. 
i499« fol. V. Panzer. A. T. tom.I. p. 260. n.i34« Ab harumedi* 
tionum lectionibus plurimis locis ita diffcrt eorum exemplorur^ 
contextus, quae Attici Vitam Ciceronis ad Atticum Epillolis ad- 
iunctam habent, ut haec ecodicibus plane diverfis ducta« atque 
ita dupUcem editionum hujus Vitae claflTem conftituendam efle 
«ppareat. Harum cdttt. princcps Venetiis excufa eft per Nic. Jen- 
fonem, a. 1470. fol. v, Panzer. A. T. tom.in. p. 69. n. 22. quam, 
•i paucifGma loca excipias^ accurate exprimunt nomana ap. Eu- 
charium Silber, alias Fraiick f 1490. fol. v« Panzer. A* T. tom. 

n. p* 499- ^* 4^3* ^^ Veneta a. i499« ^*^ ^^^* ^^^' ^^ ^*^^* c(uam 
Harlesius confuj^it, {'anzcrus non commemorat^ qui aliam Ve- 
' netam ejusdem anni , sed die XV. Julii fol. impreflam , laudat 
tom. lU. p. 467. u. 2556. His vitac Attici editt. a. i5i4> acceHit 
Pariliensis^ ab Ascensio cum Plutarchi vitls excufa, quam nos 
ipsi poCt Heufingerum denuo diligentiflime examinavimus , et* 
adhibitis etiam aiterius claffis exemplaribus> egregie emendatam 
eCTe y intelleximus. Atque ut hujus editionis , ita ceterarum et- 
iam, quas antea momoravimus , lectioncsy aViris Doctis enota- 
tasy animadverlionibus noftris inferuimus. Nani lectioaes Cam- 

ftanianae^ ouam lios principem sine cnno appellamus, Schlege* 
ius, Menteliatiae, c^uam cum Harlesio anfiquam dicimus, Har- 
l^Gu^ et poft eum Titzius, Jenfonianae a. 14?^* idcn hic doctis- 
limus vir, Brixianae Fifcherus , tum Jenfonianae a. 1470. quae 
a nobis princeps a, 1470. vocatur, varietatem Vulpiorum indu'. 
ftria , . Romanae a. 1490. poft BoHum Heufingerus , Venetae a. 
1499. Harlefius adnotavit. In exfcribenda autem horum exempla- 
rum varietate eam rationem secuti sumus^ ut in iis locis^ in 
qaibus Menteliani , Jcnfoniani a. i^^S* Brixiani et Parifiensis^ le- 
ctio a Campaniana principe^ Romana a. 1490. Veneta a. i490» 
et Loneoliana (nam et.haec ad alteram editt. elaifem referevaa 
eft) a JenfoniaiMi a. 1470. iion discederet, Campanianae taatuni 
et Jenfonianae fcripturam commemorarcmusy contra^ ubi has 
editiones inter se diffentire vidiflTemus, fingularum lectionet sin* 
gulatim adfcriberemus. Editiouem Vitae Attici sine loci 9 anni 
, et tjpographi indicio, in fol. laudat Panzerus A: T. tom.IV« p. 
i65. n. 849* eamque Vitam e Cornclii Editoribus primua Corw 
iierus reliquis ad}ecit • in cujiis exemplo sub finem legitur £pi* 
-ftela.Franc. Fkilelplii ad Theo4orum Plaiuia , Medjolaui |V^ xi.T|n PRAEFATIO. KVMMMP Sayaro ediderat9^)^ e libro fcripto fuo^ GifanianQ 
et Petariano.. Poft Schottum diligenter jea recen* 
fuere Bosius et Heuilngerus 9^).^ 

Jam rerb . enumeratis Gomelii codicibus edi<* 

I 

tionibusque iis ^ quae rel a textu acburate conAitu- 
to rel ab interpretationis ratione maxime laudantur^ 
ad ea, quae nos in noris his exemplaribus prae« 
ftare conati simus^ explicanda progredimur. Prima 
igitur^' ut fupra significayimus ^ cura nobis fuit^ ul 
contextum Scriptoris ad antiquorum librorum y ' et 
fcriptorum et typis excuforum , auctoritatem rero- 
earemus ^ ejectisque yel Lambini rel alionmi Jec|io« 
nibus^ quae sine idonea cauiFa et contra omniumli<* 
i>rorum fidem in Gornelii Yitas illatae eflent • yeram 

ejui 

Nonas Januarias exarata , de qua Editor Biponttnus in Notit* 
Lfttcr. p. XXVI. haec fcribit: PhUelphus jatp, a, ilfiu A 3i. 
JuL Florentiae obierat. Vixit is db anno jMOf Mediolaniy in* 
deque abiit a. 1475. Komam^t hincrursus Florentiam.' Necesse 
est i^iur , priorem aliquam Philelphinam vitae Attici editio* 
nem fuisse. Mis ego lectis primum m eam opinionem adductus 
sum , ut in (Pampanianig vel Jenfonianis exemplaribus, quaepiu-^ 
taixhi Vitas a Philelpho aliisque in latinum sermonem verfiis» 
pracmiflis faepius horum lAterpretum epiltolis, continent, Atti- 
cique, ut supra diximus, Vitaiii adjunctam habent, illam Pbi- 

' lelphi epiftolam priihum excufam effc, atque a Cornero inde 
transcriptam, crederem. Sed de Menteliana editione f^Iso mo 
sufpicatum effe , pulcherrimum e)us exemplum , quod Stuttgar* 

^ tiae in Regia Bibliotheca aflervatur, diligenter infpectum ma 
edocuit ; et ut de Jenfoniana non rectius me auguratum elfe cre« 
dam, iUud facit, quod Titeius in Nott. pag. a55. nuUas in ham 
edttiohe Interpretum epiftolas aut Praefationes Vitis praepositas 

• eife fcribit. Gesneriana , quae a Fifchero laudatur , Attici vita# 
editio Gottingae a. 1745. i^. maj* prodiit hac infcriptione : £ii« 
thiridion^ sive prudentra privata ac civilis T. Pomponii Attidf 

• M, et Q, Ciceronumy Cn- Julii Affricolae, Imp. (Jaes. Nervqe 
Trajaniy a Nepotey Ciceronibus^ Tacito^ Plinio descripta. m 
usum praelecttonum academicantm recensuit Jo. Mattni. Ges* 
nerus. Praefationi breves ad Attici ViUim aaimadversione^ ii 
mixut Amt pag. XVI -^ Xym, II » *i P R A E F A T I 0. 

i : XL^X ejus, quantum pro sublidiorum ratione fieri poflet^ 
fcripturam reftitueremus. Itaque singula Auctoris 
•rerba cum iis codicum editionumque lectionibus^ 
quas alii ante nos adnotayerant ^ nosque ipsi in li- 
bris recens tnfpectis yidimus , diligenter comparayi- 
mus ^ et ubique yulgatae lectionis > a Lambino con* 
Aitutae^ fontes inyeftigayimus , ut , quid a codici- 
Inis profectum^ quid e solaLambini conjectura mu« 
tatum fuerit^conitatet^, et contextus ^ qualis nunc 
eft^ origo singuli^ locis demonftrari poflet. In qiio 
labore faepe mirati fumus doctiflimi yiri^ Lambini^ 
audaciam ^ qui ^ ^nuUa neceffltate ^ fuo quodam La- 
tii|itatis fenfu ductus^ tot in Gornelio fanos locos 
immutayerit; tot yoces^ fede sua motas^^ in aliaui 
transtulerit ^ eaque ili re Editorum plerosque ita ■ftlAAi^^^AMa^ 95) Savaro non has ihodo JPragmentoniTn p^articujas ante j^chot* 
tum cdiderat> sed etiam in aliis Cornelii reliquiis colHgendis 
laudabilem operam pofuerat* . Primus autem Nepotis reliquo» 
rumque hiftoricorum latinorum Fragmcnta cplligerc inftituit Ant» 
Riccobonos ^ ad calcem libri de hiftoria^ Venet. i568. 8. repet. 
Basil. i579* ^* ^^^ quem auctlorem coUectionem publicavit Au«^ 
abb« Popma> Amftelbd-. 1620. 8« Vide Salluft» ab Haverkampio 
edit. Tom. IL p»38i -^ 384» 

96) Jac. Frid. Heuftngerus fcripsit libetlum : De Nepoie Cornelio 
htne merendi dliquot subsidia bibliothecae GuelfrhprbHanae* 
Guelpherbyti, i^So. 4* ^^ ^^ ^^'^ frafirtienta, in codice Guclph* 
rlBperta , Gornelic^Nepoti aflet^r^ ftudi|it» Quae quum Ohrift. 4-» 
dolph. Klotzio in Ccnfura illius libelli, in N6vis Act» Erudlt. 
Lips. 17991 m» Februan p. 93.— g6» haudquaquam iftiusimtiquita^ 
tia elTe.vidcrentur, Heufingerus, suam tuiturus rentcntiam, scri- 
psit libellum : Fragmentd ^ C, JV. Guelpherbytana a censoria Lip» 
siensis critici virgula vindicantur» Guelpherb, 1760. ^. Klotziud 
ta^l^nynondum convlcttis, re(\)onditin Miscellaneis crifiCii, Tra* 
jecti adl^hcn. 1763.8. Cap. XI. p. 44-r*-53. Neque veroHeuringe* 
rusr suam *^cferuit cauflam , sed m calce Fl. Matlii Theodori dii 
metris libri > Lugd. Batav. 1766.8. non solum Hbellos supra mo- 
moratos repetiit, sed etianvp. ib5 — 166» modcfte doclequfe te* 
fpondit in Accessione ad vinaieias fragmentorum Aepotis* D6 

Sua aeque verecunde judicavit Klotzius iu Actis Litterar. voL 
[L ^art. 3. p. 345 -^ 348. Siurles. 

Tom.L d • I \ • ■• P R A E F A T I 0. obedientes habuertt , ut pluriniis locis Auctoris ma- 

num prorfus oblitteratani rideas^ et Comelium sae* 

piffirae in Cornelio requiras. Quam fraudeni quum 

primum fagaciter odoratus effet accuratiflimae doc» 

trinae yir, Jo. Mich. Heufingerus, neque tamen sini» 

gula ejus Yclligia ob antiquorum exemplorum penu» 

riam perfequi potuiifet^ non multo poll laudabilis 

Fifcheri in adnotandis librorum^ ante Lambinum im^ 

preflbrum^ lectionibus diligentia egregium ad diju* 

dicandam hanc rem adjumentum attulit. Quibns 

Fifcheri' copiis quum in nollra editione accurata Ul« 

trajectini exempli coUatio acccfferit, id jam opera 

noftra effectum effe arbitror ^ ut ^ si a pauciflii|iis ^ 

locis discedas ^ quid in Cornelii V itis librorum au* 

ctoritate^ quid ingenii ope emendatiun fuerit^ ubr» 

quc dicere poHis^ nec praeter Jimtinam editionem, 

qiiam tamen ab Aldina parum rel nihil differre su» 

pra diximus'^ uUum ex iis^' quae Lambinus vidcre 

potuit^ exemplis supersit ^ cujus lectiones^non exa- 

minatae et cum yulgato Auctoris textu comparatae - 

sint. 

Conftitutis , quantum pro ririum noffcrarum mo- 
do potuimus , Cornelii yerbis ^ ad Interpretum ani- 
madverliones ^ qpaae Stareriana editione continentur^ 
emendate exprimendas et locupletandas ftudium no- 
ftrum contuliitius 5 in qua re multum laboris siobi^ 
exhauriendum fuit. Nam quumadnotationesillasin 
Staveriana editione admodum ritiose excufas^ immo 
integros interdum rersiculos omiffos effe inteltexis- 
semus f ad ipfa Lambini ^ Gebhardi , Boecleri , Bo- ' PRAEFATIO. ^t ii exempla recurrimus > et magiium sane laboris no'* 
tri fructum cepimus^ Non enim vitia sohimy quae 
a/Batayo.exemplari admilTa erant> accurata editio-* 
tttm iliarum comparatione correxlmus > sed plurima^ 
tiam Interpretum notas > a Bosib receptas ^ sed ^ 
kai^erio^ nescio^ qua^de caulTa^ omiiras^ cumsae-' 
\e alias> tum in Miltiadis maxime et Themiiitoclid 
lita ^ rellituimus. Quamquam enim Staverius sfc Bo** 
ianae secundae editionis ^ a. 1675. imprelTae) exem^ 
ilnm repetiiire in Praefatione sua teftatus sit> in* 
iuabus tamen^ quas ^ixi^ yitis hoc mtnime ab ed' 
raeftitum effe cognoyimus , in qiubus Bofianae prib» 
is editionfs et contextum aliquoties^ et animadVei'^ 
lones ^ fecundis Bosii curis multum poftpdnendasi 
epetiit. Nam in pofterioribud exemplis non solum 
nimadyersiones sMs emendayit Bosius et insignitef 
ttXit^ yerum multad etiam^ tum Aias^ tum aliorttm^ 
b ipfo improbatas^ sustulit. Sed quemadmodum' 
iperiorum Interpretum adnotationes ad fecundae' 
losiMae «ditionis rationem copiamque rerocayimu^i' 
a in Stayerii animadyersionibus ea omnia probrA 
sfecuimus^ quibus Heulingerum indecenter ille et 
ihtunaniter lacerayerat > quae^ utroqiie indigiia^ ut 
ova editione redintegrarem > eaque re doctissimO'*^ 
un yirorum Manibus injuriam facerem ^ impetrard 
me non potui t in eoque aifenfuros mihi spero om«* - 
es f qui leye illud damnum> si modo id damnum eft^ 
tun earum^ de quibus jam dixi ^ tum praeelara Mo-« ^ 
diianarum obferyationum acceirione abunde oom* 
enfatum effe inteUigen^* Uamm, tribu& Froluaioni^i 

d 2 Mi P R A E F A T I ^O. 

- f ■ - - j,- -,- _,___ 111 1 ^ r_i.iii ' ii j__-ii 

bus a Mofcliio^publicataruin^ copiam-nobis fecit do- 
ctiifixnas amicilfimusque ■■ vir ^ Imm. G. Hufchkius^ 
qui egregium hoc benelicio editioni nollrae oma- 
mentum cpnciiiayit. Nam et praellantiflimi Axeaia- 
ni Codicis leption^s accurate perfcriptas , et de jpiul-i 
tjs Cornelii locis: Mofchii fententiajn , docte intelli- 
genterque expofitqLm^ continent. Innollris animad- 
TeriionibuS; quas, ut discemi a ceteris poifeiiity 
additis uncis incluiitnus ^ id maxime egimu^ , ut £-; 
Ip^orum^ a nobis confultorum^ rarietatem adnota- 
i^epius^ piultas Codicum lectiones^ quas^ aDaniele; 
S^yaraae aliisque publicatas^ Boiius et StayerittS i 
ycl neglexerant , vel non recte laudayerant , profer-. 
remus , ^reqeptasque a^nobis in textum lectiones par- , 
tim fcriptorun;! pditorumque Iibroru£n fidev, partinr 
Ojptimorum AuctOrum^ in primis Comelii ipsiuS; 
loquendi usu confirmaremus. In confcribendiss au- 
tem his adnotationibus breritatem summo ftudio ser. 
cuti sumus^ ne notamm, satis superque amplarum^ 
copia in nimiam^ et moleHam Lectoribus^ magni- 
tudinem cresceret. ^\' Teftimonia Doctoriim Virorum, squomm plera- 
que a Starerio omiifa fuerant ^ reititui ^ atque in 
iis> quae Voifianae de Comelio Nepote difputationi 
subjeci , quid mihi de hoc Scriptore , quid de Ae- 
milio Probo videretur, modefte* expofui. Reliquiis' 
libromm Cornelii, a Schotto etBosio collectis, Fra- 
gmenta Guelpherbytana cum Jac. Frid. Heuiingeri* 
Defeniiouibus adjecj^ tum quod rariores hodie hi^ P R A E F A T I O. ini 

■ ■ I I ■ ^ ■ II ■ , , I .1, ■ ■ I ■ I ,1 , I ■ , 

libclli sunt^ tiim quod praeclarum talium quaeftic^- 
num accurate tractandarum fpccimen praebent, ut 
neqire modeftiae, adyerfario debitae^ leges negli- 
gantor ^ et juftae eruditorum hominum exfpectatio* 
iii satisfiat. 

Indicem Boftanuro^ ab Heufingero dilig^nter au- 
cl;um , multo pt auctiorem et emendatiorem ^ in edi- ' 
tionem noftram transtulimus. Multas eriim , quae 
JBedfingeri induftriam "effugerant y toces et dictionles 
addidimus , plurima loca , quAe Bofius et Heufinge- 
rus in Vitarunti contextu emcndayerant , sed in In- 
dice intacta reliquerant , correximus ; totumque ad 
textus^ a nobis conftituti, rationem accommodavimus, 
ut, quum jam, antea insignem Nepbtis Lectoribus 
utilitatem attuKiTet, poflbac eum majori etiam ufui^ 
et commoditati fore non^ •dubitemuH. 

B-eftat, ut de confilio, quod librarii/ hujus 
editionis redemtores, ceperunt, aliorum quoque ve- 
terum Scriptorum exempla , a doctis in Batavia viris 
adomata, repetendi, brevitcr exponamus. Namuhct 
cum Cornelii Vitis ex eadem officina prodit prima 
pars Livii , e Drakenborchiana editione repetiti , in 
quo ciurando Novus Editor exemplum , ipfius Draken- 
borchii xnanu notatum , multisque ejus obfervationi- 
bus et correctionibus locupletatum ;, fecutus eft. Sed 
in hac aliisque alionun Scriptorum, qui deinceps. 
fequentur , editionibus recudelndis hoc inftitutum te-. 
nebitur^ ut Batavi exempli et textus acCurate; et I.»T TRAEFATIO. m^mmim^mmmmm \ commentarius ^ 3ine ulla acceilione^ repetatur, no« 
yorumque Editorum curae peculiaribus AnimadYer« 
iionum yoluminibus , feparatim impreffis, fubfequan-' 
tur, N0que illum Doctis Viris, antiqu^rum littcra- 
rum ftudiolis , non jucundum futurum nuntium arbi- 
tror, a Viro,, mathematicarum rerum peritiUimo^ 
J, G. Cammerero ; noyam Elementorum Euclidis edi-r 
tionem parari^ quae, felectis Procli, Cl^yii, Savi- 
Jii , Simfonis , Pileidereri , noyisque ipfius Editoris 
animadyerliombus inftructa, eorundem librariorum 
IVimtibus eitcudetur^ textumque diiigenter emenda- 
tum; latina yerfione adjuncta, habebit» . • Haec, Berievole Lector, in principio hujus l> . 
bri TIBI significanda fuerwit. In quo nayatam Ne- 
poti et bonis litteri^ operato ita TIBI probari cu-/ 
pio , ut ; ctiamsi ingenium et doctrinam , a quibus J 
longiffime abeffe me fateor, defideres, diligentiam 
certe et de Goraelio bene merendi yoluntatem ag- 
noscas; virorumque; qui ornandi Auqtoris inftru-' 
menta nobis fuppeditarunt , benevolentiam grato 
mecum animo profequaris, Vale. Scr, Uraci CaL 
Mart. Mocccxsc, LV DEDICATIO 
JEDITIONIS STAVERIANAE PRIORIS. JLLUSTRISSIMX), GRAVISSifMCk 

V I R 

t 

jroANNi VAN DEN bergh! 

J. c. 

AMPLISSIMIS IN BEP. HONORIBUS IVIULTISQUE Ptld 

PATRU LEGATIONIBU§ SUMMA CUM LAUDE PER- 

FUNQTO, URBIS LEIDAE SAEPIUS CONSULI, - 

RHENOLANDIAE PRAETORI, ET SUPREMO 

EJUSDEM AGGERUM PRAEFECTO 

3. P. D, 

, 4 

AUGUSTINUS TAN STAVEREN. 

V 

Quando Excellentium Imperatorum vitis, a Cornelio 
Nepote eonfcriptis , nova luce donandis manum adhibere 
coepi , Aatim hoc Opusculum lUuflri 'I'uo NOmini infcribere 
deftinavi. Quod propositum perficiendi fiduciam auxit mlhi 
tum ipfe Scriptor , Perfona Tua , ut opinor , Vir muAris* 
ftime , non indignus , quippe cui Pater Tuus , praeclare de 
Bepub. noftra olim promeritus , patrocinium suum ac tute* 
lam non denegavit , et quem Tu ipfe femper in deliciis ha< 
buifli, quum a p]i;ima adolescentia Imperatorum a-Co^melib 
[ noAro commemoratorum , aliorumque , quos ad Remp. na- 
tos prisca tulit aetas, YiroVum praeltantium telligia pteme- iTt PEDICATIO EWTIONIS STAVER. PRIOMS. rccv>aatus, omne tempus literi» dederis^ et poAea, quaiarw 
aJ lummos honores , dignitatesque , natalium Iplendori e^C 
meritis Tuis debitas, evectuses, in utriusque populi {ata^ 
lege& atque inAituta, nX uberrimus inde in Bemp. noArani 
redundaret fnictus, diligenter inquirere nunquam deftitc- 
ri$. Tum quia innumeris a Te auctus et omatus beneficiis, ; 
quibus noTus nuper accellit cumulus , quum Tuo in primis, i 
tiinc tejiporis Oonfulum Praefidis , ampliflimorumque Col- { 
legarum Tuorum conceflu , quatuor codicMm manu^ cxarato- : 
rum , bas Imperatorum vitas continentium , qui in Acade- 
9uae Lugduno Batavae Bibliotheca adferyantur , copia mihi 
facta sit , primam hanc publice tcfiandi , quid et quantum 
Tibi uni debeam, opportunitatera rapiendam exiftiihayi. Hic 
jam latiflimus in egregias Tuas exlpatiandi yirhites patcref 
mihi campus, in quarum magnitudine illuftranda ipfe Cor- 
lielius , si aetas ejus in haec tempora incidilTet , ingeniuiu 
ac Ailum fuum exercere gavifus , et simul Te omnes illo^ 
praeclaros Graeciae ac Bomanae Civitatis viros fortitudine, 
conftantia, prudentia, ac vitae integritate si non fuperalTe, 
faltem aequiparaiTe profeflus fuiflet. 6ed quoniam eainim 
famai , univerfam per Europam celebrata , nulla temporis ve« 
tuftate obliterabitur , nec meo praeconio indigent, hisce in- 
culta oratione exornandis prudcns superfedere malo , quam 
in modeftiam Tuam et publica , quibus nocte dieque invigi- 
las , commoda peccare. Unicum itaque , yir Illuftrillime» 
volum meym hoc eft, ut munusculum illud, etsi leve, cer* 
tiflimum tamen grati memorisque animi teftimonium » hilari 
vultu ac benigno intuearis , Tuoque favore , quem huc us- 
que expertus fum , me profequi pergas. Quod si impetra- 
vero, omnia roe adeptum puiabo. Vale, Vir llluftriffime, 

et Deum T. O, M. , ut Bei Publicae et Literariae conunodo 

• 

Te diu salvum et fuperftitem elT^ velit 9 suppliciter nunQ 
yenerpr , ac fempcr Tenerabor. 

•I>abamLugd.Bat. 
Ipais Idibiis Maji 

A.MDCCXXXIV. I.TJI ct 
1 P R A E F A T I O , EDITIONIS STAVERIANAE PRIORIS. LECTORI B£NEV01.0 5. D. AUGUSTINUS TAN STAVEREN. De nova bac editione pauea praefaturus , Auctorem ipfum nec 
TiH multis commefiddre , nequt de ejus aetate , flylo , ac fide dis^ 
futare decrevu Acttm agerem ^ Amice Lector ^ quofiiam viri^ in^ 
'genii ei eruditionis fama illuflres^ Andreas Schottus y Dion. Lam^ 
innus , item Janus Gebhatdus , fed in primis G. J, Vojpus , et 
mper etiam Ch\ Palflerus in proL ad lib. 0. A. Gellii §. 2. luce 
meridiana clarius oflenderunt^ Comelium Nepotem^ TuUianae aetatisj 
ac fermonis elegantifpmi fcriptorem , mn vero Aemilium Probttht , qui 
fub Theodofio demum vixit , hujus libri tjfe auvtorem , eddentque de. 
caujfa Chr, CeUarius non immerito eum in^principum aurei faeculi 
fcriptorum cenfum jam reiulit. Hifloricum ejfe fumma fide digtufp- 
mum^ fiemo inficias ire potefl y idque probant Auctoresifligravijjimi^ 
Thucydides^ Plato^ Theopompusj Timaeus ^ et Dition^ quos tion 
fifte judicio , res ab exterarum gentium ducibus geflas commemoransj 
Md partes vocavit. Nec objiciat mibi .qmfpiam 9 buuc Auctorem ideo y xTiii PRAEFATIO EDITIONIS Sf AVER. PRIORIS. 

. i 

inferioris clajjis ejfe cenfefidum , aut de fide ejus dubitafidum , quod 
fionfiunquam in Graecis vocabulis vertefuiis Juerit lapfus ; illud ettim 
vitium ei cum optimis fcriptoribus commufie fuijfe , fatis fuperque de» 
ffiofiftravit Academiae Lugdufio Batavae quothdam decus J, Perizb* 
nius , ut ad Phocioftis vitam cap. 4* 'docui, 

Certijjmum itaque bufic\ atque pufijftmum fcriptorem , fed mi" 
fere a lihrariis vexatum , cura fua prifco fiitori rejiituere fion if^eli* 
^ citer coftati Jufit partim », de quibus Juperius mefitiofiem feci ^ far^ 
tim alii quam plurimi viri , praeclara olim Reip, literariae lumifta, 
quorum varias editiofies recefifent D. G. Morbojius Polyhijl» Ute* 
rar. Ltb. 4. ci^. 11. $. 10. et J. ^* Fahricius Bibliotb, Latin, 
• Lib. 1. cap. 6. quipluribus de Nepote egerufit. hiter omftes vero^ 
quas Docti fiobis procurarunt t editiofies , emiftet iUa Jo, Afidreae 
Bosii adfiotatiofiibus^ ac lueufy^tiofjtibus fecufidis , aliorumque aui'- 
madverfioftibtis locupletata^ Jeftae A. ibj5. typis exprejfa, Opti'- 
mam eam^ . et ab Eruditis. diu dejideratam editioftem curh recudere 
in aftimum iftduceret diligefttijpfrtus Luchtmafiftus , atque , ut illius 
curam fufciperem , eftixe me rogaret , diu baesi dubius , oblatam cofu 
ditiofiem acciperefmte , an recufarem : foUicitum eftim me tefiuit fioft 
vattus metus , tte tdiquattdo eorum tuimero haberer , qui quovis pre^ 
tio quasi coftducti ^ ^quorumvis fcriptorum ^ in quibus fttdlam antea 
operam pofueruttt , curatioftem arripere tton dubitattt, Quod pra- 
vufn iftftitutum ipfe caite pejus ct aftgue femper odi , quippe ift Op^ 
timorum Auctorum perfticiem , et Reip, literariae damftum uftice ex- 
cogitatum» Attafneft mecum perpeftdefts , Auctorem , curae mcae 
committeftdum , ejfe Corftelium Nepotem , fcriptorem quidem elegan^ 
tijjimutn , et variis antiquitatibus refertum ; fed , quia primus eft t 
Latittis fcriptoribus ^ quem ad Romanorum elegatttias rite cogttosm 
eettdas itt fftattum Jumpsi ^ jam diu titihi familiarem redditum^ itttem 
gerrimi Bibliopolae votis fatisfacere , ac mattum huic operi admovere 
fuftiftuip 

Ut jam ^a haec editio qualietmque ttteo ftudio atque opera 
fouUo ormtior prodiretf e quatuor cOdicibus MSS, , quortim ufum PRAEFATIO EDITIONIS STIV^R. PRiaRI8. tre 

icfugne nubi concefferum AmpHjpmi civitatis Leidenfis Confides 9 
• voriantes hctiones fitmma cum fide excerpsi , quorum primus efi co^ 
^dex memtranaceus iUuftriffimi olim Ifaacr Vojfii^ et in notis meis 
littra Jk. diftincms i qui coufpicitur in catalogo BiUk Lugd. Bat. 
pag. 3(ii, h. 52. ftiter Vqffl Lat, in quarso. Aitef eft eodex 
chartaceus inter Lat, VoJJ. in octavo p. 887. n. 33. et a me li- 
tera B mtatus , quo codice C/, Boecierum olim fuifie ufum , pie^ 
risque in locis confentientes ex utroque productae lectiones mihi fere 
ferfuaferunt * ), Tertius efi , quem Hterfl C notavi , exfians 
iUdf n, 52, Jn hoc^ codice modo duodecim Excellentium viro^ 
rum vitae repetiuntur , fcilicet Miltiadis , Tbemifioclis , Ari^ 
ftidiSf Paufaniae^ Cimofiis^ Lyfandri , Timoleontts\ Regumj 
Hamiicaris , Hannihalis , Catonis , et Attici , quibus addita 
eft Cortieiiae Gracchorum matris epiftoia. Praeterea in eodem 
nulla vitarum ordinis ratio eft habita-y et literarum ductum 
fer librarii compendia faepe conjectura adfequi vix potui, Hi'> 
fce quartus accedit codex itidem chartaceus Bibliothecae Leiden^ 
sis in folio pag. 325. nuo^ 17. quem ante me cum editiotie 
fi^kiana A, 1705. jam contulerat Vir Eruditiffimus Franc. 
Oudendorpius , qui hanc collationem humanifiime mecum commu*. 
mcavit : quem codicem probae monetae ejfe tum in Lucatw , tum 
in ftrategematum fcriptore Frontino multis exempiis Vtr idem 
fraeftantifiimus docuit* Deitide accuratius confului excerpta ex 
cod. P» Daiuelis , editiotn Fraticofurtensi Atwi 1668» adjem 
€ta , quia Clar, Bofius difirepantes ex eo lectiones multis in 
locis notis fuis inferere fuperfedit, Duos Cqdd, MSS* altcm 
rum Bibliothecae S. Trin, Catttabrig, alterum D. Fr. Ber^ 
nard , M* D, et Regiae Societatis focii , excerpfit Doctus qui^ 
iam Britatmus , et Excerpta editiotii Oxotiietisi e Theatro 
Sheidotiiano A^ 1708. adtexuit^ quas coliatioties fub nomine MSS* " 
Oxoh. Doctorum atumadverfiotiibtts fubjunxi. Ex. Eruditorum 
adtiotatiotiibus plerasque obfervatioties politicas ejeci. Eruditis- 
simi Jatii Gebhardi tiotas criticas , quae a Cl. Bosio ' in in» I I ,. , f m r^nmmm *) [VMe Staverr ad 18, 6, ».J n PRAEP^TIO EDITIONIS STAVER. PRIORIS. 

■ ■ ■ ^— — I 11 I 

iiicem erant conjtctae , item Ernfiii JCti , quae indici erant 
fraemijfae , fub textu repofui. Denique ipfe Jynitolam dedi 
paucarum tmarum , quae si ad eruditorum gujhm fiterim^ 
votorum fummam adeptus ero, Vale , Lector , et jihcnilHus 
ftteis cmnibus fave. f ' ' i:.xi 


D E D I C A T I O 
EDITIONIS STAVERIANAE SECUNDAE. NOBILISSIMIS ET AMPLtSSlMIS 

V I R I S, 

SIMONI DROLENVAUX, 

J. c. 
C O N S © L A R I, 

r ' 

s \ 

I 

B T 

J A N O VAN R O Y E N, 

J. C. 

D ATIDIS F1LIO9 

CIVITATIS LEIDENSIS SYNPICO, ILLUSTRI ACADEMIAE 
CURATORUM CONSULUMQUE COLLEGIO AB ACTIS, 

t. P. D. 

CAROLUS ANTONIUS WETSTENIUS, 

j. c. Alteram hanc Cornelii Nefotis Editionehi (cujus prio* 
rem Ato Veftro Materno , Joanni taw dew Bergh , Viro 
perilluflri , dedicaTerat ) Veftris Nominibus qno minus in- 
scriberet doctissimus Augustinos tan Staterew ; impedi« 
vit Mors , quae optimum Senem , diutino morbo confectum, 
praeripuit. Moriens tamen me , dimidia jam ex parte i,xu DEDICATIO EDITIONIS STAVER. SECUNDAE. ^na m^ typis deicriptam Editionem uti corarem , Y ol^isque , Yiri 
NoBiLissiMi, dedicarem, enixe rogayit, in Yobis scilic^t 
Aritas Dotes ac Yirtutes sumino opere admirari ac yene- 
rari solitus^ Neque ego Yiro amicissimo, Praeceptori 
olim meo , negare suAinui* Addendi sane tollendique , 
quae yellem , potefiatem mihi fecerat amplissimam : sed 
eqdem tenore reliqua abfolyere malui , codicem adeo , 
Ipsius manu yariis in locis correctum et auctum, sequi 
contentus. Uberioribus enim hisce adnotationibus ne yo- 
lumen in nimiam molem excresceret ; aliorum ( et in his 
Bofii , Ernftii , Gebbardi \ quaedam , suaque reciderat non 
pauca. Hactenus equidem>operis rationem reddidi. Vos 
autem, Viri Nobilissimi, hoc yenerationis , qua Vos, 
dura in yiyis eflet, profequi haud*deftitit clarissimus Au- 
ctor , pignus accipite ; meque Veftrorum Nominum since- 
ris cultoribus annumerare pergite , Rei Publicae ac Mu« 
sarum bono diu superftites et iiicolumes ! LXrlU JO ANDREAE BOSII 
PRAEFATIO. V L E C T O R I S. i 

Ne legcres in hoc vejlibulo , quae de propojtto noftro frolixe 
rturus eram , ^artim mercatus imfninefis , qui fubinde fnultorum 
mtus intercifit , fartim valetudo fecit meat^ Quae fraeterea et 
mc necefptateni mibi imponit ^ ut^ quidquid hoc epiftolii eft^ aliem 
anu exarandum sit, Sic igitur fem omncm paucis accipe, Cum 
Wtnc trietmio , ab ortMtiJJimo et praeftantiffimo Viro , CHriftiano 
iirchnero , de nova Nepotis Editione adornanda compellatus^ onus 
\ud , otio , quam nunc , abundantior , in me recepijfem , optimum 
nftimavi , in ea re hanc viarn it^ftere , quam in edendis fcriptoiri'» 
vs antiquis CL. Vir , Matthias Berneggterus cum eruditiffimo 
mero, Jo. Freinshemio , primi feliciter inierant. Neque enim 
rebar eorum judicia , qui , cum aliud nihil habeant , quod in hoc 
ftituto pofjint reprehetidere , nimiam diligentiam accufant: quasi 
lec cuiquam vjtio verti debeat. Quare quoscunque noram annotatio^ 
m aliquid irt hunc auctorem fcripfiffe ^ follicite conquifivi ^ hocfine^ 
jeligerem ex omnihus , quae maxime iUuftrando auctori ejfent^ 
ectaque in formam perpetui Commetttarii redigerem. Hoc tamen 
himine , ut CC. W* Jo. Henr. Boecleri , Janique Geb- 
rdi pleraque retinerem , exceptis , quae Gebhardus illuftrafmiae 
timi prolixe congejferat : e ceteris pauca folum et praecipua excer^ 
'em. Sed quoniam fion dubitabam , plura in fcriniis fiiis fetvare 
ros doctos , quae Nepoii noftro novam lucem adferre poffint , 
-isdam aut ipfe,^ aut per amicos conveni ^ modefte rogitans^ ut 
ypofitum mftrum , quoad pojfent , ope confilioque juvarent. Nc" \ LxiT 30. •ANDR. BOSn PRAEFATIO. 

^ fruftra fui. Natn Vtr Celebertimus , et de Nepote mftrp jm 

ante fraeclare meritus ^ Auguftus Buchnerus, m eft fingulari 

et inufitata humanitate , fer amoeiiijjimi ingenii , nec vulgaris do* 

ctrinae adolefcentem , Laurentium Georgium a ^rokow , Equi» 

tem Pomeranum , mn folum duplicem Commem^xium o(im a fi in^» ' 

cboatum , fed etiam Codicem fuum , quo per annoi bene multos ufus 

erat\ Jubmifit. Ac commentariorum quidem alter ^ isque vetuftior^ 

Miltiadem et Themiftoclem ^ cum magtia parte Ariftidis; alter pauUo 

recentior ^ unum Miltiadem cum initio Themiftoclis complectebatur. 

Qodici vero fuo praeter alia multa , quae in ora adfcripferat , fub» 

inde prolixiores annotationes^ inferuerat. Ex utroque genere plurim 

ma in hunc Contmentarium transtulimus ^ adfcripto ubique amtoris 

nomine^ quod etiam in reliquis fecimus, Chriltianus ^uoque Dau- 

mius', Vir meliori fortuna dignilfimus , tres codices , quibus cofi» 

jecturas aliquot fuas Nobilijf, Barthius adfcripferat , ad ms defti* 

navit. Neque defuiffent petitioni mftrae duo fummi Viri , ac Cri^ ■ 

ticorum mfira aetate facHe priticipes , Thomas Reinesius , et Jo» 

J^ridericus Gronovius , tiisi iUuftres eorum cogitatimies furtusM 

nobis itividijjet, Nam alterius codices tiefcio quis mutuo acceptos fi" 

cum afportaverat , alterius conjecturae pridem ad nos mijfae , cum 

litteris , quibus continebatitur , iticertum eujus culpq , perierunt. 

Poftremo Nobtlifiimus idetnque Cotifultijfimus Vir ^ D. Hen'* 

ricus Emltius , JCtus . et Polyhiftor celeberrimus , cum ex aliis 

de propojite ttoftro inteUexiJfet j^fpotite ad nos mijit hactetius inedi- 

tas ad Nepotis Itnperatores Notas , cum Atitiotationibus ad Vitam 

Attici , antea quidem in Belgio Germaniaque editis , fed tiunc pas^ 

sim auctis et itnmutatis» Quas omties , ut ab eo tratismijfae funt^ 

si paucijfima , quae ab aliis occupata eratit , excipias , Cotmnentario 

huic itifiruimus, Haec motiere tiecejfarium duximus , ut fcias , qui* 

bus accepta jerenda fitit , quae tiutic primum in hoc volumine compCm 

r^it , simul debitas \inicuique gratias mecutn agas , habeasque, Quae 

a noftra manu futit^ leviffima ejfe fateor^ et lutn primutn chartis 

iUita , cum doctifiitnorwn hotninum tiotas , quos dixi , ordinarem ^ 

et Typographo traderem. Indicem , ut a C/. Boeclero coticitmam. 

tus erat , reli^iwus , nisi quod imtnutavimus quaedam , ob textum 

it$ JO. ANDR. BOSn PRAEFATIO. "T amlmmt m ultima reeenfione ab eo emendatum*, Additiones aliquot ^e Lam« 
lino et Gebhardo fotijjitnttm , itefnque profria lcctionc defumtat 
fuiitide infperfimus , fed a reliquis afterisco aut unco diftinctas* 

Quae res eorum numero facile , ffero , nos eximet , qni amant 

in aliorum libris ingeniosi efie. Qnemhdmodum nec illud vitio ^verti 

mhis. debft , mod veterum fcriftorum Ipca ab aliis allegata evolvi» 

ms , atque ex emendatijjimis edittonibus correximus , adfcriptis 

flerumque fmmeris librorum , cafitum et verfi'.vIorUm , quos illi 

magnam partetn omiferant. Sufpetun^ enim in utroque genere ma» 

gnorum Virormn exempla , quibus hunc morem tueri pojfumus , si 

ipus sit^ Sed finiamus tandem , quod tempus , valetudo , charta^ 

et oftinia juhent. B* V* et qutcquid in hanc rtpi Operae a mbis 

infumtum eft , id unice adfectui noftro erga ftudia juventutii tran^ 

jcribe^ Ineptut emm sit^ qui ex hujusmodi opella vel mininmm 

famatsibi promittat» yenae^ ipfis KaL Septemb, CIOIOCLVIL^ immm \ Tom. L e JfcXTI 

A D £ 

CORNELIO NEPOTE 

VETERUM SCRIPTORUM 

TESTIMONIA ET JUDICIA. 

KEPOS IPSE IN TITA ATTIGI GAP. XIII. 

Atque hoc non auditum, sed cognitum praedicismius» 
Saepe enim propter familiaritatem domeflicis lAmdJ rebus 
interfuimus. 

M. TULLIUS CICERO 

LIB. XVI. AD ATTIC. EP. V. 

Nepotis epiftolam exTpecto. Cupidus ill^ meorum ? 
qui ea j quibus maxime yavpic5 9 legenda non putet ? £t 
ais, liiit* dMVfiova : tu vero djitt^Mm , iUe quidem aM0potof. 

Vidc In fragment. cap. 5, 9. [Hoc loco, et alio, qui 
in fragmentis num. 10. legitur , Viri Docti Come' 
lium Nepotem significari putant, quod tamen non 
prorfus exploratum efl. Nam et in Epift. ad Attic. 
2» 5. Q. Metellus Nepos Ciceroni simpliciter A^^po^ 
dicitur. Vide Schott, ad Fragm. 5, 10. ] 

C. VALER. CATULLUS 

IN LIBELLO CARMINUM AD CORNEL. NEPOTEM. 

CARM. I. . 

Quoi dono lepidum noTum libellum, 
Arida modo pumice expolitum? 
CORNELI9 tibi. Namque tu solebas 
Meas efTe aliquid putare nugas 9 
Jam tum, quum aufus es unus Italorum 
Omne aeTum tribus explicare chartis» 
Doctis , Juppiter , et laboriosis ! I T E 8 T M« O N I A. crri» 

" \ ' ' • f ■ ' ' ' ■' 

Quare habe tibi , quidquid hoc libelli eA, 
. Qualecumque : quod^ o pati*ona yirgo ^ 
Plus uno maneat perenne saeclo. 

POMPONIUS MELA 

LIB. ni. DE 8ITU ORBIS CAP. V, 
Comelius Nepos» ut recentior auctor, ita certioix ;' 

PLINIUS 

LIB. m. NATUR. HISTOR. CAP. XVUI. 
Nepofl Cornelius f Padi accola. 

IDElWr LIB. V. CAP. L 
Minus profecto mirentur portentofa Graeciae menda* 
cia, » * •« qui cogiteht) noftros nuper pauUo mmus monv 
ilrifica quaedam tradidilTe : praevalidam hanc urbem , ma* 
joremque Carthagine magna) * - - quaeque alia Cornelius 
tfepos >alTidiflime credidit. 

IDElt WB. IX. CAt. XXXIX. 

ETUB.X. CAP.Xxm. 

Nepos Cqmelius , qui diri Augufii princij^tu obiit. 

PLINIUS JUNIOR 

LIB. IV. EPIST. XXVin. 
HerennMs Severus , vir doctilBmus , magni aefiiniat 
in bibliotheca ^ua poncre imagines municipum taorum^i 
Cornelii Nepotiset Titi Cassii: petitque , si sint iftic , ut 
eflfe credibile eft,exfcribendas pingendasque delegem. Quam 
curam tibi potiflimum injungo : primum quia desideriis 
meis amiciflime objre<];aeris ; deinde quia tibi ftadiorum 
lumma reyerentia, fummus amor Iludioforum; poftremo 
quod patriam tuam omnesque > qui nomen ^jus auxerunt , 
ut patriam ipiam , Teneraris et diligis* 

IDEM LIB. V. EPIST. m. 
Scio , non corrumpi in deterius , quae aliquando etiam 
a malis , sed hon^fia manere , quae saepias a bonis fiunt» 
Inter quos Tel praecipue numerandus efi P. yirgilius, Cor«> 

e 21 «Tiii TESTIMONIA. A nelius Nepos , et prius Ennius Acciusque ; non quidem IljS 
tenatores , sed sanctitas niorum non diAat oi*dinibus* 

A. GELLIUS 

LIB. XV. NOCT. ATTIC. CAP. XXVin. 
Cornelius N^pos et rerum memoriae non indiligens, e^ 
M. Ciceronis , ut qui maxime , amicus familiarisque fuit. 

Q. SEPTIMIUS PLORENS TERTULLIANUS 

LIB. n. AD NATIONES CAP. XII. 
ExHat apud litteras Teflras tisquequaque Satnmi cen- 
8US. Legimus apud Caffium Seyerum , apud Comelios, 
Nepotem et Tacitum) apud Graecos quoque, DeodQrum,*) 
" " quique alii antiquitatum cauos collegerunt. 

*) Sic Ms. Agobardi , unde bos libros J. Gothofredut 
edidit. Sed e verbis Tertulliani , Minucii et Lac- 
tantii, qnae hic proiime sequuntur, patet legendum 
efle: Diodorum et Thallum. Male autem nuperri* 
mus editor,' Fhil. PriortuSy.lacvteaea neglecta edi-' 
dit: Diodorum quisfe alii. Bosius. ' 

IBEM IN APOLOGETICO CAP. X. 
Satumum , quantum littorae' docent , neque Diodoras 
Graecus aut Thallus , neque Caflius Severus * ) aut Corne- 
lius Nepos , neque ulius commentator ; ejuscemodi antiqui- 
tatum t aliud quam hominem promulgarunt. 

* ) Severi nomen ab imperito librario eSe , Camuni* 
que Heminaro intelligi vult Vonius de hiftoric. Latiiu 
1, ai. suifragante Jac. Ouzelio in Comment. ad Mi« 
nuc. Fcl. pag. 182. Omnino enim , qui de Saturno 
iftud fcripsit , etCe CaffitAn Heminam , quippe qui 
biftoriam suam orfus fuerit a priscis Italorum re« 
bus. Et eredibilius elfc , Severi nomen fuiffe addi. 
tum, quam TertuUianum memoriae lapsii duos Ca»* 
sios confudilTe. Minucium quoque Fel. qui Tertul* 
lianum exfcripsit» et Lactantium Severi cognomen 
omittere. Yerum haec tanti non sunt, utpropterea 
Domen ^et^^rl expungendum sit. LapSus ctalibimet 
moria Tertullianus eft. Cognomen autem omif«i^ TE«»IMONIA.. txw 

m 1e MftAdHa alii ftadio brevitatis, quemadmoduin gentile Nepo- 
]. -\, . tift iidem reticuenint. Bo5iW. [Cpnfer egregium 
librum :;Jo^. Hartmqn Eberhardt ueber den Zu* 
standder schoenen Wissenschqften bei den Roe" 
mern, Aus dem Schwedischjen, . Mit Zusaetzen. 
Altonae, 1801. 8. pa^. 191 — 199. et ao3 — 2i4.3 

MINUCIUS FELIX 

iN ocTAvio cAP;xxn, 

Saturaum omnes scriptores vetuftatis , Gracci Romani- 

■ • 

que , hominem prodiderunt. Scit hoc Nepos et CaljGus in 
hiftoria, et Thallus ac Diodorus hoc loquuntur. / 

li. COELIUS LACTANTIUS PIRMIANUS 

LIB. I. DIV. INSTITUT. CAP. XIII. 

Omnes, non tantum ^poetae , sed hiftoriarum quoqite 
jpic rerum antiquarum fcriptores, hominemfuifle ISarurnumJ 
Gonfentiunt, qui res ejus in Italia gefias memoriae proSi- 
derunt : Graeci , Diodorus et Thallus } Latini , Nepos , et 
Cailius , et Varro. ' ' • 

S. HIERONYMUS 

IN CHRONICO EUSEBIANO NUM. MDccccixxvti. AD 
OLYMP. CLXXXV. ANN. I. 

Cornelius Nepos', scriptor hiAoricus , ' clarus faabetim 

IDEM IN PRAEFAT. AD LIB. DE SCBIPTORIB. 

ECCLESIASTICIS. 

Hortaris, Dexter» ut, Tranquillum sequens, ecclefia» ' 
flicos scriptores in ordinem digeram , et , quod- ille ii), 
en<inierandis g^exitilium: litterarum fecit yiris iUuIlrihQS , id 
ego in noi^Sffaciaiii. Fecerunt quidem hoc ideni apud 
Graecos , Hermippifs iPeripateticus , Antigo^us CaryAius, 
Sa^rrus, doctifs vir.^^ et loage:Otnnium doctiflimuS Arifto* 
xenns Mttsieus;-ap«d Latinos autem Yarro, Sanfra, Nepos, 
•t f ' ad ettjus Aos exemplam |Tis: proTOcai*e , Tranquillus. rtt' TESTIHONIA. D. MAGNU8 AUSONIUS 

CARMmE AD liATINUM PACATUM DBiEPANIUM 

EPIGRAMMATIS PRAEFIXO. 
' Cui doAb lepidum noTum libellum? 

Veronensis ait poeta quondam, 

tnyentoque dedit ftatim Nepoti» 

At nos illepidum, rudem libellum, 

Burras , quisquilias ineptiasque 

Credemus grcmio cui foyendum? 

Inyeni (trepidae silete nugae) 

Nec doctum minus , et magis benignum , 

Quam quem Gallia praebuit Catullo.' ' 

H>EM EPISTOLA XVI, AD PROBUM PRAEF. PRABT. 

Apologos Titiani, et Nepotis chronica, quasi aliot 
apologos (nam et ipfa inftar sunt fabularum) ad nobilita-* 
tem tuammisi, gaudens atque ctiam glorians , fore ali» 
quid , quod ad inftitutionem tuorum sedulitatis meae Audt6 
conferatur, 

JUDICU RECENTIORUM SCRIPTORUM. 

ONUPHRltS PANVINIUS 

catalogo iUuJlrium fcriptorum Veronefijium , lih^ yu mti^it. 

Conftamiflimo civitatis noftrae teflimonio c. gornelium 
9 BPOTBM , yirum doctiflimum , et antiquitatum omnium pe^ 
ritiflimum , Veroncnfem fuifle , traditur , aui in aumma cu- 
ria cum reliquis Veronensibus illuftribus etiam ftatua pofita 
cft ex publica auctoritate. Eum Plinius lib. III. H. N. cap. 
iO« l^adi accolam vocat, et alibi saepius de eo mentibnctm 
facit. Ortua siquidem in yico Veronensium Hoftilia , ad 
Padt ripas sito, ut Tacitua auctor eft life. XIX. biftoriae Au* 
guftae. Pius quoque Papa 11. in Asiae defcriptione eum 
Yeroni^hfem aperte fuifle scribit. Ad bunc CatuIIus opua 
suum misit , tanquam ctTem auum : Qw» dena lepidum tiovum 
Mellm ? Hic in urbe ' Ciceronia et Caesaris tempore «rixiti 
perrenitque nsque ad AuguAi principatum. Scripsii diset- 


TESTIMOMIA. xxxi •• w tissime iUufbriufn vir^rum was^ Quaram tantum Pomponii 
Attici exflat, quae ceterarum facile specimen potell ju- 

dicari. 

M. ANT. MURETUS 

lib* VII. var. lect. cap^ i. 
Perelegans exftat Aemilii ProLi ad T. Pomponium At«c 
ticum libellus , quo Graecorum Imperatorum ritae mun« 
dissimo ac caftilllmo orationis genere explicantur* 

HIERON. MAGIUS 

frMtfatiofte ddmtatiofmm fuarufft ift Aefftiliufn Proiuffi. 

De Aemjlii Probi yita nihil compertum habeo , quand^ 
nullus atictomm Teteruiii ^ quos mihi |egere contigerit, re- ^ 
peritur, Plutarcho et Gaieno exceptis, qui hominis saltem,, * 
re\ libri hujus memineHt. Horum alter in vita Annibali» 
(si modo haec a Plutarcho confcripta fuit) loquens de 
Arategemate , ab Anhibale contra £umenis', l*ergameni Re- 
gis , clalliarios excogitato , sic inquit : 2jus (Utm sic geftai 
rei fisfi vetuftiores Annales , fed Aemylius et Trogus fiufninerufn% 
Itaque fides penes auctores sit, etc. Alter vero , scilicet Gale- 
nus , in libro de Theriaca ad Pifonem , de eodcm ftratege- 
mate , hunc Probi librum ( nisi fallor ) citans , sic ait : Egp 
autcfn ex quodatn biftoriae libro accepi , quomodo aliquis bellum cofi" 
tra Romafios gerere voluerit^ nulla fnilitatis orditiis potentia fntifti* 
tUs. Homo vero hic ( inquit ) Cartbaginieftfis complures ollas feris^ 
qude repettte poffunt occidere , refertas , adverfus boftes projecit : 
illi autem fioft intelligefites , et quae sequuntur* Cum enim non 
vetuftiores Annales , fed Aemylius duntaxat et Trogus hu- 
jus Ilrategematis ymeminerint : magisque Aemylii verbis 
quam Trogi concinat Galenus ( hoc autem infra ex Anniba- 
lis vita, et JufUni lib. 32. perfpic^re licet) Probi, nonau- 
tem Trogi, ab eo librum significari putaverim. Quamquam 
homo Graecus , et in Latinorum auctofum lectione non ad- 
moduni ^es^rcitatus , quique longe diverfa tractaret, nec for- 
lafTe I^robi librum ad manus haberet , haud fideliter omnia Mxii TESTIMOT^IA. 

■ 1 I lia— ■<———— ^ ■ I ■ ■ III < I I I II ■ .1 » I ■ I I I — ^— ^— MW^ 

retulit : et firma neutiquam memoria ufus , nec libri tituIinOf 
neo auetoris nomen protulit. Yidetur vero delituifle Probus 9 
tum quod iis temporibus sit natua, et ad Ccribendum accefferitiy' 
quibus uberem doctifBmorum virorum proTCntum Boma hi*. 
beret, quorumhic gloriae objectuminus emicuit: tum qmi 
( ut verum fateamur ) hon eo ordine , orationis filo ac le« 
pore 9 quibus iBJus generis et memoriae grarem auctorem 
decuit) yeterum res Titasque literis prodiderit; quin ali« 
quando in Graecis scriptoribus , a quibus multa defumpfitf 
parum fuerit oculatus : et nonnulla , ex Graecae Unguae 

.ignoratione, inTerterit. Sed utcunque sit (non enim hio 
Probum in examen cenfuramque trahereconsiliumeft) eum 
sat eft Tcl his fuorum Tigiliarum reliquiis , in antiquorum 
fcriptorum deflenda clade , doctis hominibus alicujus saepe 
ufus baberi, Beliquias Tero diximus , quod non solum has 

■ Graecorum Ducum Titas fconfcripferit, fed etiam Romano-. 
rum 9 quae temporum injuria defiderantur , sola Cattoia 
Tita ex multis fuperftite , quam Giberto Longolio , homini 
admodum erudito , debemus , qui ex Tetufto eam codice re- 
fliluit*) ; quamque ego mox Venetiis in bibllotheca Coeno« 
bii DiTi Anlonii in Tetufto Probi codice, una cum Francis^ 
co Patricio , Tiro , ut ejus pulcherrimae lucubrationes te- 
ftantur , eruditiffimo , perlegi. Scripfit adhaec de Hiftoricis 
librum , cujus in Dione meminit. Item de vita et moribus M. 
Porcii Catonis , rogatu ( ut in eodem Catone teftatur ) T. 
Pomponii Attici, Qui et praefens opus dicaTit , quos identi« 
dem libros TCtuftas internecioni tradidit et delcTit, 

I D E M 

in efiftola ad Greg. Attgelerium et Taul. Ugium , mtis ejut 

iA Aem. Frobum fubwxa. 

Quanquam in mep libro pallim doctilBmi Robortelli, 
sententiam exquiri toIo , unatamen re mihi p.afum explo- 

•) [Catdnis Vitam diu anteLongolium typis exrcriptam fuiffe, nunc 
sati» conftat^] < / T E S T I M O N I A, ewii f&tB , qpaeqne negotium faceflit , maxime ejus extorqiieri 
/oclieiiim defidero* Haeo eft anceps et difficultatnm pleiia 
ie Aemylii Probi aaeculo apud me quaefiio. Cenfent 
emditi 9 aosque in aimotationibus nofiris affirma* 
?imns 9 qnod et Tulgus ex recepto operis titulo et no- 
TUfimis Probi in Catone rerbis pro comperto habet : auc^- 
torem hunc Pbmponii Attici aetate floi^uifle 9 ejusque ami4 
cnm fuifle, unde et Attico opus hoc infcriptum sit. Yerum 
at hec aitiplius ita apud me ratum non sit, ied ut in eo plane 
«mbigam , conjecturarumque et argumentortim fluctibus 
nnnc huc , 'nunc illuc jacter , ii efficiunt rerfus , quos pri* 
dem in calce Burgensis codtcisMS. sub Probi nomine (nisi 
aherios ProU sunt , eo ab imperito scriba transy^cti ) non 
tamen admodum probos , monente Barthol. Magio , fratre 
meo,** animadyerti, et non sine yoluptate atqUe admiratione 
legimua : quibus auctorem, cujus de saecu!o agimus, Theo« 
dosii Imp; aetate floruifl<e, eique (rel senior, rel junior 
fnerit) a Proio opus suum dioatum oblatumque aperte de« 
monftratur. Yprfus sunt infra scripti : 
Fiade Uber fwfter^ fato meliore metnetito , 
Quum hget baec dominus , te fciat ejfe meim. 
' Ne timeas fklvo flrictos diademate crines^ 
Rideuus hlatidum vel pietate ocnJos. , 
Comnuttiis ruuctis , homitiem fed regtm tetiere 

Se meminit: vitfcit hitw ntagis ille homities. 
Orttemeur fieriUs ; facilis tectura Uhelli 

Tbeodofto , et doctis carmitui nuda placetit^ 
Si rogat auctorem , paullatim deuge uoftrtm 

Tutic DotmuQ nomefi : me jciat effe Probum, 
Corpore^m boc mamis eft getUtricis^ avique^ meaque^ 
Fefices ,' Dmttifd qme meruere manus * )• ■■■ ^ I ■■■ ■ •) [Vers. i. Cod. Guslphetrbyt. hahet: V.liberj*nostri fatom^ 
m. Ver8.!i, Edit Francofurt. a. i6cjB. fol. Quutti le§it. Vera, 
3. Cod. Aten, Nemetua^. Guelph, Nee metuas. Vers. 5% 
6. Ax; Comnifunem. Ed. Savar; hom. strtff. t. Sed meminit^ 
Vers,7, Ax.Ornetur sterilis frafiii teetura libelli.Gu. 


/ uxiT T E S T I H O N I A/ 

Theodosii yero Imperatores , ut ex yeris tempo 
ftupputatiojiibus apparet , ab anno qui fuit humano generi 
salutaris ccglxxxiii^ usque ad CDi.iy , solum Arcadio et Ho* 
norio intercedentibus , imperayerunt: quo tempore^ atqnt 
ante etiam multo , et poft , Proborum factam mentionem inb 
yenio. Nam sub Alexandro Seyero Imperatore Frobus ciui 
Modefto , anno a CbriAi ortu ducentesimo trigesimo , coii- 
sul fuit. Anno yero duccntesimo septuagesimo nono Amre^ 
lium Frobum hnperii diadema accepifle conftat* Anno- tri^ 
centesimo septuagesimo quarto Frobum Confuiem yiiere licet. 
Anno yero quadringentesin^t) nono, sub Arcadio, Honorio- 
et Theodofio juniore Imperatoribus, Frobi confulatus agnos* 
citur. Froborum Confulum mentio etiam habetur in.codiee 
Theodosiano libro secufndo, sub titulo quarto , et libro ter* 
tiio , titulo septimo. Item iibro quarto , titulo sexto ; Am* 
mum libro undecimo , titulo primo : libro yero nono 9 ti4 
tulo secundo , fit mentio Frobi^ Fraefecti Fraetorio : ad qnem 
Auronius Gallus, qui sub Yalentiniano , quimoxcumTheo^ 
dosio imperayit, confulatum una cum Olybrio, aimo a 
Chrifti natali trecentesimo octuagesimo secundo adeptus eft, 
epiftolam scripsit. £t libt^o eodem, titulo yigesimo septi- 
mo , et libro dccimo , titulo secundo , Frobi , Fraefecti w- 
^ilum: et libro secundo, titulo quinto, Frobi ^ Fraefecti llly^ 
rici , factam roentionem quisque yiderc poteft. Proborum 
familia et Divi Hieronymi aetate clariHima fuifle yidetur. 
8ic enim hic ait in epiftola ad Demetriadem : Scilicet nunc 
mibi Froboru-n , et Olybriorum clara repetenda fuut ttomina , et il- 
luftrif Awcii fanguinis genus ^ in quo aut uuUus ^ aut rarus irit^ 
qui non meruerit Cotifulatum , etc. Ejusdem aetate Froba, foe- 
raina doctilBma et Poelria , floruit , cujus Centones etiam 
exftant. Atque his temporibus , non autem Pomponii At- 
tici et Ciceronis, Froborum mentionem inyenio. Frobi Gram« •M ^Ornentur steriles fragili teciura lib. Ver». 11. G«. geniio- 
risavique. Xx. avigue meique. Vers. la. X\. Gu. Felicesj do- 
minum quae meruere , manus. 3 T E S T I M O N I'A. imV 

liuiltci)i qui Commentariam scripferit de bcculta litterarum 
siffdfcatwie epiftolarum Caji JulH Caejkris (atque is ell, opi- 
fior, VaUrius Frchus^ cujus etiam hodie de "Nms antiquotum 
iibeUus cireumfertnr) meminit GeUius libro deeimo septi* 
mb , ci^te uono. Frphum Grammaticum saepins citat Pris<-^ 
eianus. Snetonius in llbro de Grammaticis facit Froki 
Berytbii Grammatici mentionem. Exftant Frobi commentaria 
noanuUa in^Virgilium* Adhaec C« Titii Frobi Epit. libri de<^ 
cimi Yalerii Maximi. Si Pomp. Attici aetate flomiflet Fro^ 
foxnoAer, ac tanti viri amicus exflitiflet, utique ejus apud 
Ciceronem 9 Attici familiarem , ut aliorum complurium At« 
tica amicomm , in epiflolis ; aut apud Corn. Nepotem in At* 
tici Tita , aliqua mentio , quae tamen nuUa eft y habereiur 
(etsi in faftidienda Uteratomm hominum, quorum aetas 
iUa Tim maguam alebat, frequentia , auctor hic Romana for« 
tafle Plebe editus, inter summosauctores obfcurus, non satis 
inpretiofuifle yidetur idemque Probua in Annlibale eo loci, 
vbi Attici Annales citat, ^i Attici amicus fuiflet) iUudque ipsi 
opus dicaflet, id non sine aUqua honori^ meatione faceret, 
aut saltem Atticumyfffni appeUaflet. SedhicaUquisdixerit : 
8i Theodosiorum aetate AemfyUus Probus vitam inter homi* 
nes yiYcbat ; undenam in titulum operis, in Praefationis exor- 
dium, et in Catonis yitam, Attici nomen irrepsit ? Respondeo, 
aU\un fuifle hisce temporibua Atticum , yirum clariflimum, 
qui cum Caefario quinquennium ante quam Theodosius Ju- 
nior imperare coepiflet, scil. anno a yirgineo partu cccc. 
Conful fuit , cujus etiam ConfuUa mentio exAat in Codice 
Theodosianp Ub. a. sub titulo ultimo , et iib. 9. tit« 3. At^ 
que huic Attico , cui poftea ex librariorum infcitia et erro^ 
re Fomfonii nomen additum sit , yel potius die luftrico a 
parentibus in honorem famiUae , et in memoriam 1'. Pomp« 
Attici inditum, sufpicari Ucet, dicatum f uifle iibrum Prohi 
priorem, Graecomm Imperatorum yitas continentem,.tan- 
<piam Attico Atticoram Graecommque res maxime eon* 
yenirent: pofteriorem yero, R<wfnanorum Impp. yitaa, quae uxTi TESTIHONIA. ^i«ta ad aetatem noAram non perrenerunt, comprehendentenii 
Romanorum Imperatori TheodoBio infcriptum fuiffe: unde 
merito in caloe Burgensis exemplaris ^Sti relatum ad The-^ 
odofium epigramma (hoc etiam in yetufto alio exemphuri 
Yenetiis in bibliotheca D. Antonii legitur) tanq. in limine 
alterius libri Theodosio dicati habeatur. £t haec sunt ar« 
giunenta , quibus suaderi poteft , Aemylium Frohum non T« 
Potnp. Attici aetate, scd sub Theodosiis et reCentioribnt 
Impp. floruifle. Contrarias yero partos si quis tueri veKt, 
his poteft contra niti et diflerere argamentis. Primimi 
Pomp. Attici et Ciceronis aetate floruifl^e Probum noftrani^ 
demouftratur: quod rulgata operis infcriptio, et CatoniA 
yita , Fomf. Attici apertam mentionem contineat : quae loca 
corrupta, et mendis maculofa efle, ex nuda conjectura con« 
tendifle non datur. Accedit dicendi phrafis et loquendi mo« 
dus , meo quidem judicio meiior et clegantior in hoc anc« 
tore, quam in iis reperiatur , qui Theodofiorum saeculo fcri* 
- pferunt , cum Lat. linguae dignitas obfoleyiflet , et candor 
barbarica quadam faece eflet coinquinatus. Ad haec cita* 
tur hic Aemylii PrObi liber a Plutarcho in Annibale (nisi 
a recentiore quopiam auctore , avorum noflrorum memo» 
ria , Annibalis yita haec , quae in Plutavchi familiam yulgo 
recipitur , confcripta efi ) qui Auctor floruit tempore Ulp. 
Trajani Imp. qui anno humanae salutis ceutesimo impefa- 
re coepit : cui praeceptor fuit , et Politica sua , ut nemi- 
nem latet, defcripfit, aliaque dicayit. Trajani vero impe- 
rium plus nimio a primo Theodosiv Senioris imperio dissi- 
tum eft , nempe annis ducentis octoginta tribus , ut ex ye- 
ris temporum supputationibus Tulgatisque Chronologiis cog- 
noscere licet. Adde quod Galenus , qui , ut Eufebius in 
Chronicis teftatur , anno a salutis noftrae exordio centesi- 
mo quadragesimo primo florebat, in libro de Tberiaca ad 
Pifonem ( quod in Annotationibus noftris in Probi Praefa- 
jionem docuimus) hujus Frobi hiftoriae, nisi fallor, sup- 
preflb tamen attctoris nomine et libri titulo , meminit : cu- T E 8 T I M O N I A. txxvu 

jos etiam «aeculam plus aecpio a Theodosii illius aetate di- 
Aat, scilicet annis ccxlii. Accedunt Proln ipfiustertimQnia' 
nomiulla^ quae fortaiTe noh yidebuntur penitus derpicienda. 
Siquidem sic inquit in Miltiade :" Ut fopulhwftri honores quofi" 
im Jiieruiit rari ct tetiuesy ob eamque caufam gloriosi; nufic autem 
effusi atque obfoleti etc. Quae Probi diota maxime Pomp. At« 
tici saeculo , si quis hiltorias attentius legerit, quadrare vi- 
dentur, I^em in Thrafybulo Romanorum sua aetatc ignayi- 
am contra Julii Caefaris recentem tyrannidem tecte cai^^ere 
dici poteft , his yerbis : Nam jam tum ' illis teftiforihus fwtrus 
hom pro libermte loquehatimr^^quam pugtmbafit» In Agesilao Cae-> 
farem ob perpetuam dictaturam, et illatam libertati Tim, 
damnare yidetur ( teote tamen , quod a Cicerone etiam fa- 
ctmn yidemus ) ut eum , qur propriae yitae 4 Caefare aut 
Ca^farianis timeret, facile agnoscas : quandoquidem lo- 
qiiens de Agesilao , qui yictori exercitui cum praeelTet , et 
yenilTet in maximam fiduciam , Perfarum regni potiundi, 
tunc domum ab Ephoris reyocatus , juflis abfentium magi- 
Aratuum , ut si priyatus in Comitio eflet Spartae , parere 
Toluit, sic ait: Cujus exemplum utituim imperatores nojlri fequi 
volwJjTeut/ Idem in Eumene eadem planetemporasignificare 
yidetur , quibus imperium Rom. late yigebat , cum sic ait : 
Macedones . vero milites ea tunc erafit fama , qua nunc Romatii fe^ 
rufintr : etefiimfemperhabitifufitfortijjim^ qui fummam imferii po^^ 
tireftttir, £t inferius loquens de yeteranis phalangis.AleT^n- 
dri M. eadem appinxifle tempora fortaiQe cenlebitur, ejus 
enim haec sunt yerba : Itiveterata cum gloria^ tum etiam llcetitia^ 
nott parere fe ducibus ^ fed imperare poflulabatit^ ut ttufu veterani fa^ 
dunf fujftri* liaque periculum eft, ne fkcianr ^ quod iUi fecerutit 
etc« Haec ^ licet non admodum plaufibilia , dixifle et retu* 
liffe Tolui , ne quis me rem non tam ignorafle , quam difli* 
mulafle dicat, ac quo doctiffimo Robortello yeritatem, 
quam alte defoflam exillimo , exquirendi atque inyeniendi 
ansam praeberem* > LxxTHi TESTIHONIA. GREGOR. ANGELERIUS et PAULUS LIGIUS 

in epift» ad lect. iisd^ mtis fubjuncta, 

Magii epiftola perlecta , et argumentis , quae in utram* 
quepartemdeducuntur, penfitatis, doctiffimus RobQrteHus 
prbnuntiavit , Aevtylium Frobum non T. Pbmp. Attici , Cice- 
ronis familiaris , aetate, sed sub Theodosio floruilTe. £am 
yero auctoritatem , quae ex Annibalis yita pro contraria sen- 
tentia elicitur, penes se nuUius pensi haberi dixit, quod 
falfo yita illa Plutarcbo adfcribatur: cum potius a Dohato 
Acciaiolo , Patricio Florentino , qui Laurentii Medicis , aui 
yero Cosmi) saeculo yixerit , confcripta fit. 

IDEM MAGIUS 

* lib. 4* MifceUaneorum cap^ i5. 

Johannes Michael Brutus , nobilis nofirae aetatis Hi-> 
Aoricus , menfibus superioribus , cum apud Jordanum Zi- 
letum, Bibliopolam, elTemus, me percunctabatur , an ad» 
huc Bafileae cufus eflet Aemilii Probi liber de zita exceUentium 
Imperatorum , quem ego ex yetuftorum exemplarium collatio* 
ne a mcndis non paucis repurgayi, annotationibusque au- 
xi, ac pro yiribus illuflrayi. Aderat Arnoldus Arlenius, 
Probique audita mentione, se ejus libri calamo exaratum 
exeniplar , quod Ferrariae emiflet , habere dixit. Hujus 
legendi cum incredibilis me cupido incefleret , precibus ab 
eo conlendi, ut libri saltem ad tridui tempus, quo percur- 
i'cndi facultas eflet, mihi copiam faceret. Hunc cum ille 
ad me mififlet, ayide legere coepi. Titulus erat hujusmodi : 
AEMYLII PROBI DE IMPERATOBIBUS EXTERARUM 
GENTiUM LIBER. Finis libri , si epigramma Probi ejus- 
dem , quod nos ex yetufiis exemplaribiis in epiftola ad Gre-, 
gorium Angelerium et Paulum Ligium pofuimus , excipias, 
qualis in yulgarioribus codicibus. E fcribae yero penore 
subjecta verba : Completum eft opus Aemylii Probi Cornelii Nf- , 
potis. Poft praenotatum titulum haec se mihi ftatim yerba 
•btulerunt:. Non dubito, fore plerosque^ qui Atticae hoc gemis TE6TIMONIA. lxxix 

^ ■■ ■ ■> ■ I. ■ ■ I ■ ■' I ■I "" ... 

JinftmrM leveetc. quae lectioprobabilior^ea, quae in otnni- 
hns reliquis codicibus , quos ego legerim , yideri poteA, cum 
ilii sic habeant : Noti dubito , fore plerosque , Attice , qui hoc gf" 
mu fcrifturae leve etc* Quandoquidem neutiquam friyoiis ar- 
gnmentis jam fuit in citata epillola a nobis demonftratum, 
Aemilium Probum Pomponii Attici coaetaneum non fuifTe : 
quin opus hpc TheodoCo Imperatori efle dicatum; cujus rei 
epigramma illud ad Theodosium praebeat tellimonium* A 
priiicipe autem Graeciae ciyitate suamscriptionemappellat 
Atticam^ quod Graecorum Imperatorum yitas complexura 
eflet y licet id non admodum proprie dictum yideatur , cum 
germone utatur Latino , non Graeco. Sed dices, cum duos 
ille libf*os scripferit , quorum pofterior , ut ipfemet tefta- 
tur^ vitas Romamrum hnperatorum contineret , ac praefatio am* 
bobus communis faifle credi ppIGt , quos libri yoce appel- 
layerit , inquiens : Et in boc exfonemus libro de vita exaeUentium 
Imperatorum , ut etiam titulus^ Aldinorum exemplarium de* 
monllrat , rationi haudquaquam . eft confentaneum , Atticam 
dipi scripturam , quae aeque et Graecos et Latinos Impera- 
tores contineat. Refpondeo , praefationcm hanc ad prio- 
rem duntaxat librum pertinere , cum in ea nuila Latinorum 
facta sit mentio, de quibua altera privatim praefationC) 
quae pofieriori libro praefixa de more sit, loquerctur. Quod 
yero spectat ad illa yerba^ Et in boc expofmnus libro de vita 
exceUentium Imperatorum , librum ego accipi puto non pro uni- 
yergo opere ( quod alias fortafle non sine errore feci) se^ 
pro libro uno. Graecorum autem non addi mentionem , quia 
jam de Graecis agendum eife , sit dictum , nuUa tamen mu- 
lieris Imperatorii facta ^ientione, quae modo apponatur, 
ne de onmium promiscue insignium Graeciae yirorum yita 
hic lector agendum efle crederet. Yides, quantum sit col- 
locationis yoculae unius momentum. Belatiyo ergo yoci| 
Atticae ^ praepofito, omnia rectc habere yidentur, et quae- 
dam difficultates facefl\int , quae olim noa circumyeniebant, 
dum Probum Theodosii aetate yixifle affirmaremus. Yeruia Lixx ^TESTIMONIA. candidi lectoris efto jttdicium» non enim haec jttdicandif 
•edyudicis admoneiidi inftruendique consilio attulimut» 

OBERTUS GIFANIUS 

in Indice Lucretiam ^ voce refutatus. 
Nepos in yita Alcibiadis : Itaque et Siciliae cet. Sed dd 
illo opusculo alias fortalTe accuratius. cupio enim purilH 
illum scriptorem aliquando calligatiorem edere ; quem tuia 
docebimus efle Cornelium Nepotem, non rero Aemilinm 
-Probum y ut yulgo putant. 

DIONYS. LAMBINUS 

fraefat. in Corn» Nepotem^ 

Nunc de scriptore nollro pauca dicamus , quenl , sl o* 
ftendo > rixiffe Pompeji Magni , et Caefaris , et Ciceroiiisi 
et Attici , et ceterorum ejusdem aetatis hominum temppri<^ 
bus, hoc eH , quo tempore res publica Bomana pOpulaH po* 
tentia, sive democratla, et optimatum principatu, sive arifto- 
cratia, gttbernabatur 5 vinco, opinor, eumnon floruiffeTheo- 
dofio imperante, quod quidam volunt» Hoc igitur cuhi multift 
argumentis demonflrare ponim) duobus contentus ero: quo* 
rum hoc erit primum , quod ftatim ab initio , et prooemio 
libri , Atticwn nominatim appellat , ipsique adeo Attico li*> 
brum infcribit, ac dedicat, ibt, Nmi dubito fore plervsque^ At^ 
iice , qui hoc getius Jcripturite Cet. Neque eft quod quisquaA 
mihi dicat , alium hunc effe Atticum , quam eum , ad quenk 
scripftt M. TuUius. Qui haec loquuntur ^ nodum iii scirp6 
quaerunt. Quod autem quidam teftantur, &e in quodank 
libro MS. ita scriptum reperiffe , No» dulito fote plerosque^ 
qui Atticae hoc genus Jcripturae leve cet. atque hanC sctiptUi"^ 
probabiliorem effe recepta sibi videri dicunt*), ha^illi ju« 
dicio sunt parum subtili, aut limato, quibus haec lectio pto-» 
bari omnino potuerit , cum ea quidem sit ineptiffinia atque 
abfurdiCQma : ratio autem , qua eaioi tutantur ^ leyifllma » et 

ma* ^) [Hieron. Magiam sigmftcat.] % , T E 8 T^I M O N I A. Lxxxt tmime Hdicula, auctorem iccirca hanc rcriptibmmappe)'^ 

lalTe Aitkam a principe Graeciae oivitate, quod imp«r4»to^ 

rum Graecorum^Vitas eomplectatur» Quasi Toro ftemio a 

Aatione perfoHorum, de quibus habeatUr^ sit appellandus 

GraecuB » aut Latinus , aut tiallicu^ , ant Hiipanus , et item- 

de eeterU» Ego yero icripturam iliam furcis expeliendamr 

eSey ethane receptam mordicus retinendam effe dico» £0«^ 

dem pertinet ^ quod in Catone ecribit , fi flura de vita et inom. 

fiiuf C/koHts m eo Ubro ferfecutam ejfe^ quen^ feparatim de eo^ 

rigmfwTiti PmpouHAtticiff fecit* Alterum argumentuim eit^oquod' 

nemo «letate 1?heodo«ii sic locutus eft , ut hic sciiptor lo^ 

«{ttitur. £ft enim filum hu)us oratiouis subtile , ptneiTumt; 

ttmatiiuaft^ et plaue Atticum, genusque diceudi natiTum, pu-* 

Mtoa 9 eiegans , nitidum) non eiaboratum) non ionge .ar« 

tel&tum, non putidum, non infolens^ neque teretibus au«« 

ribus odiofum : sed plane Romanam simplicitatepn et mu^» 

ditiem ref erens ac redoiens ^ quali fere fermone laut Gae^ 

Mi^ 4n commentariis sruis utitur^ aut M. Tullius in epifta« 

Ks ed Atticum ^ et in nonnuilis ad famiiiares» At eorum^ 

qui Theodoiiorum aetate florueru^t > nemo sic Latine io<* 

.eutns eft t ;fed omnes- dic^ndi genus yel ionge avceiikumi 

tel impoiitum , Yel tumidumfatque inflatuntf vei ( ut ap* 

peUant) floridum , et fucatum^ rei adipatumi et pinguei 

Yel' lAquinatum , et fordidum, vel peregrinum> et hypofoi" 

ioi^dum uilai^arunt. Ad haec argUmenta accedat ipitus au» 

ttoi^is teftimonium» Ipfumi inquam, hu)us Hbri fcripto* 

jrem > teftem ^ditabo , et t^imonium contra eos , qui euMt 

Hieddosii aequalem fuiiTe contendunt , dicentem prodtt« 

tem; Stc igitur in Miitiade [ I. 6. 1. ] Cujus vivtoriae non a*^ 

UenuTH videtur ^ quale priietninm Miitiddi fit tributum ^ - docei^e ^ jtt» 

fkcilius imelligi pojjit , eandem omuium civitatutn ijfe miuram^ Vt 

inim populinoflri hoftores quoitdam Jiietunt rari^ et tenUes^ ob tam^ 

que caufmn gloriosl ) nwt^ .(mem effusi / ati^ue phfoletix . tic olim 

ttpud Atbenienfes fuijfe teperinms% Haec Yerba af glaunt > huttO 

librum fcriptum 'elTe » quo tempore penes populun^ aiiqUA «xxui T E S T I M O N I, A' 

letiam poteftas erat. Nain quo tempore Theodofius impera-: 
bat, nihil poterat populus. Sic idem ibidem : [LB.3.] 0«-, 
mnes auum n paientitr tn dktmur {yranni « qui foteftate Jmtpir^ 
fetua in ea dvitate ^ guae libertata ufa efi. QuiS) mediocriter 
in Latinis hiftoriis legendis Yevfatusy noa fentit continoo,» 
tmm haec audit , aut legit , ea non elTe fcripta ab homin# 
inregno« y6l in potentia fingulari , nato atque educato?. 
Nam si ita fcripfiflet, Theodofium eadem opera tyramnm.' 
«ppellalTet, qui singularem potentiam , et regnum in ci^»; 
tate olim libera obtinebat: quamris populum non likeraiiii* 
fed jam feryituti alTuefactum) acceperat : quod quanjtae im- 
prudentiae ac dementiae {uilTet % Nunc autem Pompejek 
et Caefare inter se contendentibus ^ et utroque prpbabilepoii 
ac fpeciofam belli caufam afFeiente 9 quafi yel libertateni; 
yel jus tribunitiae potefiiaUs 9 yel auctoritatem fenatus » .eft 
leges antiquas , et morem majorum defendente , populi li^. 
bertate denique nondum prorfus opprefla , libere* quid/Qia 
haec dicuntur , fed neque imprudenter , et sine pericSulQ#: 
In Thrafybulo [Yill. 2. 4.] sic: Neque tameti fro opiwoiw' 
Tbrajybuli auctaefunt opes : . namjam tum illis temporibus fortius bom 
pro lUfertate loquebantur , qnam pugnabant. Significat auctor hiV^ 
jus libri , homines etiam temporibus illis , quibus. yixi^ 
Thr^ifybulus , quemadmodum fuis^, paratiores ad defenden^ 
dam libertatem faifle yerbis , quam factis. £x quo inteU 
ligere licet , eum libertati fayifle , et a potentia singidari 
animum alienum habuifle: quod longe fecuseflet) siTheo^n - 
dosii aetate floruiflet. Yideat lector et quae ad hunc lo<» 
cum annotayimus. In Dione [X. 9.^*] sic: Hic^ Jicut amt 
faepe dictum eft , quam invifa fit fingularis potemia , et nuferands^ 
vita^ qui fe mettiiy quamamari^ nialunt^ cuivis facile inteUectu fmt^ 
Etiam hic loeus argumento eft, non folum tyrannidem, qua^i 
femper injufia , et odio digna efi , yerum etiam fingularem. 
potentiam , quae poteft efle jufta , et populo grata , qualia- 
eft juftorum regum , huic fcriptori inyifam fuifle. Quod 
•i hic liber Theodofio imperium obtineiUe fcriptus eflet« T E S T I M O N 1 A. lxxxiu itane licenter et aperte Kujus libri opifex adrerfus fingu- 

larem potentiam, qiiae niliil aliud eft, quamTionapXiti, aut 

Pa6iXe(ay hoc eft , regnum , fiili fui mucronem defirinxis- 

set? In Epaminonda [XV. lo. 3.] fic; Quo tempon duce 

Pelopida exjuies Tbebas occuparunt^ et praefidimn LacedaemoniO'» 

rum ex arce expuierunty Epamhiofidas ^ quamdiu facta ejh caedet 

etvium 5 domo fe tenuit , quod ueque malos defendere voleiat , tiC'^ 

que impttgnare^ ne manus jmrum fanguine cruentaret^, Namque 

&mem civilem vietoriam fmteflam putabat* Tidetur his rerbis* 

nofter fcriptor et belli ciyilis au(itores, Pompejum^et Cae« 

farem-, in quo tantum fanguinis ciTilis profufum fit , no- 

tarev et tacite Pomponii Attici confilium approbare , <pii 

bellii Qirilibus , quae in ejus aetatem inciderunt , interelT^ 

noluerit , fed domi se continuerit , et quieyerit , quod qui» 

dem prudentilfimi tiri confilium factumque exitus com-> 

probarit. Nam aliis dmnibus*, qui vel bas » yerillas par« 

tes fecuti erant, aut profcriptis et jugulatis, aut iti aci^ 

interemtis , unus Atticus faiyus ex tot tantisque reip. flu* 

etibus emerfit. Itaque de eo ita Comelius Nepds in ejus 

yita: [XXV. lo. 6.]' Quod si gubetitator praecipua laude fertur^ 

fui navem ex bie^e marique fcopulofo fervat , cur non fingularis 

e)us exiftimetur prudentia , qui ex tot tamque g/avibus procel^ 

lis civilibus ad incolumitatem pervenit ? In Agefilao [ XVH. 4« 

S.] «ic: Inboc fiofiminusejus pietasfufpiciendaefty quam virtus beU 

lica : qtn cum victori praeejfet exercitui , maximamque baberet fidu^ 

iiam regni Perfarum potiundiy tanta modeftia dicto audiens fuit 

jujfis abfentium tnagiftratuum , ut si privatus in comitio ejfet Sparm 

tae» Cujus exemplum utinam imperatores fioftri fequi voliiiffenti 

Hic locus clamat , auctorem hujus libri carpere et notarQ 

Pompeji etCaefaris, fed maxime Caefaris, potentiam non 

ferendam, qui imperium et exercitum retinere ultra tem* 

pus lege conceiTum yoluerit. Etiam ad hunc locum yidd 

quae annotayimus. In Eumene [XYIIL i. £•] sic: Itaque 

ntm babuit ad mattuf^ fcribae loco , quod multo apud Grajos bdfiori* 

fcmtiuS' eft | quam apud Komatios. Nam apud ftos , re vera fieut \ «xxxiT T£STIMONIA. 

■» ■■ ■ ■ I- ■-..■■.■■ • , , , ,, , 

futttj mercenarn fcribae exifttmantur. : Etiaxa bic locus indid^^ 
kimc librum effe fcriptum Raniailia potentia populi et an» 
ctoritate optimatnm utentibu», noa iinperatoribus dominaH^ 
tibus. quod planius fiet , . m qnis legat , quae ' etiam ad 
liunc locum annotayimus. Ibidem [ Xyill, 3. 4. ] sic : Af#« 
§edones vero mlites ea tunc erant faima^ qua tmtic Romani fermnwr. ' 
Etenitii femfer habiti fwit fbrtiffitni^ qui fa?nmam imperii fopren" 
mr. Hic quoque locus declarat, hunc librum efle fcrip- 
ti&m-^, quo tempore populus Romanus imperii fummam ob- 
tinebat, non qud imperatores omnia. in fuam poteftatem 
redegerant. - Nam imperatoribusL . dominantibu^ , Germani 
et barbarae . tiationes firmamentum et robur erant exerci- 
tuum V non Romani aut omnino L^tini. Ibid. CXyni..& 
a. ] sic :• Namque iUa fbalatix Alexatufri M/igni^ quae Afiam fenu 
grarat , deviceratque Perfas , invepsrata cum gloria , tum etiam /i« 
centia j tionfarerefe ducibusyfed imferare foflulgbat: ut niuncv^ 
teratiifaciunt.tioftri, Itaque fericulmn efl, tie faciant ^ quodillife^m 
runt fua ititemperantia nimiaque licentia , ut omtua ferdant , nr- 
que minus eos^ am qtiibus fteteritht ^ quam adverfus quos fecerinjm 
Hic locus, si attente, confideretur , unaque legantur, quaa 
ad 'eum annotayimus , omnium apertifQme indicat , atque 
arguit , hujus libri fcriptorem confulum annuorum , non 
imperatorumperpetuorum, temporibus et floruilTe, et fcri- 
pfifle. In Catone [XXIV. 2. 2.] sic: Ibi cum diutius mora^, 
reiur , P. Scipio Africatius , conful iterum , cujus in friore cotifulatu 
quaeftor fuerat 9 voluit eum de froviticia defeUere^ et iffe ei fucce- 

^ dere : tieque hoc fer fetmtum efficere fotuit , cum quidem Scipio i^ 
civitate friticifatum obtitieret , quod tum tion fotetnia^ fed jvrt 
rejf» adttnniftrabatur. Quis non videt, his paucis yerbispo^ 
tentiam Pompeji , et maxime Caefaris, vellicari ac notari? 
His fere argumentis ac tefiimoniis in hanc opinionem addu<^ 
cor, ut eos magnopere falli exiAimem, qui hujus libri 

' fcriptorem aetate Theodosii vixifle pronuntiarunt , quan^ir*. 
Tis magni nominis fint , in quibus efi: Robortellus. Fuerit 
enirn quantumvis doctus, multis in rebus fuerit oculatuS) T E S T I M O N I A. «.xxtc^ » l>l mJUm ^ perfpieBiit^ foUers , et acutus : ignoscant mihi tamen Ro<*^ 
bni^elii jnanes : in hac porum yidit , yaldeque fuit pinguis 
ac tardus. , Quod autem etiam yerfus ad hoc probandum af* 
feruntv iisque yaldc moyebatur is, quem modacommemo* 
rariy Robortellu» : si quis eos attente leget, inteiligett 
nion auctorem ,. et , ut ita dicam , parentem libri significari, 
fed fcriptorem librarium , id ell, eum,- qui manu defcri* 
pCerit, quamquam diferte dicit efle defcriptum a tribusi 
aTO, matre, et filio. Sed praeftat yerfus 'adfcribere i 
iit- lector eruditus eit ingoniofus- -continuo per se inteU 
ligat, unde nata sit yulgata opinio , Aemilium Probum 
eiTe hujus libri auctorem. Vade liber mfier ^ etc* Qnit 

■ non videt , hos verfus non folum ibelegantes , ine* 
ptos 9 et male natois , yerum etiam ab aliquo nebnlone 
indocto, et barbaroi, aut, ne quid .-.grayius dicam, afcri* 
ptore Jibrario.vuL femidocto, efle factos? quorum si Telim 

* fingula Terba jufiis pondevibus examinare et fyllabas , pe- 
desque dimetiri , etfente^tiafi perpendere , et Titiaomnia 
digitOf aut etiam nutu indic;ire: probem quantumvis aut 
pervicaci , aut hebeti , dignos efle, qui lcTiffimo alicui et 
Tiliffimo ludiBiagifi:i^o , Terfuum fcribendorum prurigin» 
perufio, et Tcrfibus infciiiam atque infcicntiam fuam oxn* 
nibus declaranti , siihil praetorea aflequenti , feu potius co- 
quo fuUgine cooperto, ^t immunditie fordibusque popi- 
nae fqualido.,. tribuantur. -Hactenus igitur de tempore, et 
aetate noftri fcriptotis sit a^ nobis.xlisputatum; JNunc de no-» 

; siine, feu nominibus Tideaaihs. Ac primum ab Aentilio Ani* 
tium fumamus. AemiHusi^ilxxv ^ feu, ut alii fcribunt^ /b- 
mlius , nomen eft .gentile, idjque perai^tiquum ,^ et Talde. np- 
bile , notum denique omnibus, qui libros Latinos yel fum- 
mls digitis attigerunt. Ftkeitiuit enim Aemilii Rarhulae, Aemilii 
F^piy Aemlii Fauli^ Aemil&Lepidi^ Fr<^ autem cognomen qfi, i^ 
eA, familiae nomen, antiquisignotuni, etpofierioribus tem« 
poribas, qnibus fuh unijus arinitrio et poteftate res Jtomanaa 
atque adeo orbis terrarum^ <]Mu:iebatur ^ natum. Exftat A"*^ uxxTi TESTIHQNIA. 

. ■ I—— I • ■ 1 1 I 1 «1 1 1— — 1— 

fonii epiflola ordine XVII. ex editione Chriftophori Plaii^ , 
tini, ad Pro^ttm quendam praefectvm praetorio, cajuB epi« 
ftolae initlum eft : Oblata per intiquariof mora fcio fronuffi grt^ 
tiam exfpectatiofie confumtam^ Frobe ^ vir optime^ cet. fequitor - 
deinceps ad eundem dimetrum jambicum boc principiot 
Perge o libeUe Sirmium , Et dic hero meo , et tuo , cet. £x <{ai* 
bus intelligere licet , bunc Probum. magnum quendam., et 
clarum, et fummis honoribus omatum rirum fuilTe; et| 
' quod fortaife magis ad rem pertinet , difertum et eloqaen« 
tem* Sic enim Aufonius in illc dimetro : Huftc dito^ qm 
lifigua potem Mifiorem Atridam praeterit Orando pauca^ et fuftfiea^ 
Qui grandiftes Ulyffei , et Mellifluefitem Neftora , Coficiftftatorem 
et TuUium , cet. Porro au;tem praeter M, Aurelium Valerium • 
Frobum imperatorein , qui imperarit annos quinque et 
menfes quatubr, anno a Chrifto nato gglxxix. Probot aliquol 
reperio lib. ii^. Faftorum, In his Sex^ Afticium^ Sex. fU^Fe^ 
trofitum Fvobum Y» C. confulem anno a partu yirginis gcgiiXXIT* 
/imperantib. FL Valentc , et Flt Valentiniano , altero in »« 
rientc, altero in occidcnte: et anno GGCXiXXXii* eum, quem 
fupra «ommemoravi , Sex. Afticimn , Sex. fiL Frobum , praefe- 
cjtum praetorio , ad quem exftat illa Aufonii epiftola : et 
tlnno CGGOix. Sex. Afiicium^ Sex. fiL Sex^ nepotem^ Fetronium 
Frubum , oonfulem , . imperatoribus Theodosio juniore « Ar* 
cadii filio , et Fl, Honorio Pio« Reperi et alium quendam 
Maecium Frobum, praefidem provinciae Hifpaniae: quem 
commemorat Ulpianus lib. xlyiiu digeftorum, titulodein* 
terdictis et relegatis , his yerbis : Sed imperator fiofter cum di^ . 
vo patre Juo luic rei provideruntn Maeeio enim Frobo , praefidi 
frovinciae Hifpaftiae^ refcripferunt i etiameaproviftciainterdid, wt^ . 
de qiiis miundus fit^ ab eo^ qui regit eam proviftciam^ ubi quis do^ 
m;ciliumi)abeati ceU Praetermitto Probianosy et Frobiftos^ ak - 
hi» Probis leviter deflexos ac deriratos* Horum igituf 
FroboruTfi omnium nullum hujus libri auctorem elfe perfua* 
fum habieo, Si quis alius Probus , mihi ignotus , auctov 
fmflTe dicatur ?^ereor , ne nunquam in natura rerum fueritf T E 8 T I M O IS I A. hxxXfu fed inani cogitatione duntaxat depictus sit alque informa- 
tas. Jam Tero Cortielius Nepos M. Tullii Ciceronis , ct T. 
Pomponii Attici , Cn. Pompeji Magni , et C. Julii Caefarit 
propemddum fuit aequalis, aut certepaulio natu minor; 
parvenitque ad Caefari^ AuguTti, diyi Julii filii, tei^porff, 
ut teAatur Plinius lib. ix. cap. Sq. his Terbis: Nepos Corm 
nelms , qai dwi Augufti principatu obiit. Ne quis autem ftatim 
nobis occurrat , atque ita diOKt , ' Cur igitur nusquam eum 
commemorat M. Tuliius ? Commemorat Tero in epiftolis 
nd Atticum quodam loco , et , quod longe majoris ponderis 
eft i libros duos epiftolarum , et fprtaire plures ad eum fcri» 
pfit, ut ex Macrobio lib. ii. Saturnal. cognoscere licet , cu- 
jus haec Terba funt: Teftis idem Cicero, qui in lib. epiftolarum 
ad CorHelium Nepotetn Jecundo fic ait: Itaque noftfi^ cum omfua$ 
fuae dixijfemus , dicta ejfent , quae facete^ etbreviter^ et acute lo* 
cuti effemus^ ea proprio mmifie appellari dicta voluerunt. Profert 
et Prifcianus lib.Tiii. illud ex epift. Ciceronis ad Nepotem ; 
Hoc reftiterat etiam , ut a te fictis aggrederer donis, Aggrederer 
pajjive. dixit , inquit Prifcianus. £t illud ejusdem ad eun* 
dem: Quihabet^ ultro appetitur ; qui eft pauper ^ afpernatur. Ymt- 
autem Padi accola , ut idem Plin. teftatur lib. iii. cap. 18. 
Ei: quo Aufonius eum in Gallia facit eOe natuni,-epiftoU 
ad Drepanium filium, quae eft ordine xxit. his Terbisy 
qnae eo libentius^ adfcribam , quod Terfus non fatis^ funt e* 
mendati , etiam in editione Chriftophori Plantini , alioqui 
tfpographi diligentis , neque tamen fpondeo me tibi mul* 
to emendatiores traditurum : Cui dono lepidum novum libeUum f 
Vermietifis ait potta quotidam , Inventoque dedit ftatim Nepoti, At 
troj illepidum^ rudem libelium^ Burras y quisquilias j iueptiasqu^ 
Credetuus grettno cui fovetidum? Inveni: (trepide Jilete* verfns} 
Vel, ut maTult legi CL.Puteanus, trepide fileto nate^ ut peir 
wnum librum ftuum fignificet , eumque sic aUoquatur ;, u€ 
parens filiumv ^uod ai recipiamus , malim legi, trepide si^ 
kte ttati. ) Nh dQctum minus t et tnagis betiigimm , Quam queti^ 
GaUia praeb^t^ Quidh. Hoc, nuUus mibi carior^ weofjm 9 Qs^ I \ .»xxTiii T E 8 T I M O N I A. 

fiura jactum *40vem forores , Quam cunctos alios , Marofie demfof^ 
Facatum haud dubie poyta dicis, Ipfe eft. 4ntrepide volatfi verluf. 
Hic vof diligere et volet tueri^ Et nudos gremio fbvere tutd. (Hoe 
Qutem ordine hoA proximos Terfas eJDTe legendos , et pi^ 
fi-oete 9 fovere , reponcndum , vidit Cl. Puteanus ; idem ta- 
men nudum in gremio legit , ut hftbet editio Lugdunenfis ,. «t 
Aritverp. ut congrliat cum voce nate. ) Neque vero quem* 
quam movere debet , quod €atullus himceundemNepotem, 
Italum fuiffe significat , primis verfibus : Cui dono lepidum, 
iiovUm libeUum^ Arida modo pumice expolitum? Corneli^tlbixndm* 
ipte tu folebas Meas effe aliquid putare itugas Jam tum^ eum aujur 
es t/nrfs Italorum Omne aevurH tribus explicare chartis, Nam ort 
Gallica ex antiqua defcriptione ab Ancona initium ducit, et 
tisque ad Alpes porrigitur: et tamen nunc Italia dicitari 
italuique olim dicebatur. Itaque et qui trans Padum asque 
isid Rubiconem , ct qui cis Padiim usque ad Alpes incole* 
bftnt, C7«/// dicebantur. Ula enim erat Gallia rogaf0 , haee 
Transpadana ( eas appello ut homo Gallus , et in urbe Lute- 
Tia hacc fcribcns, aliter appellaturus , si Romae fcriberem.) 
' Et rurfum iidem utrique Itali dicebantur , si quidem vemm 
Y;fl , Italiam a natura Alpibus fuiffe munitam, ut eft, AI« 
pesque et nunc effe , et 6lim fuiffe communes Italiae et 
GKlliae tcrminoR. Rcftat nunc, ut fententiam meam ape- 
liahi, vidcatunife Aemiliui Probus , an Cornelius Nepos 
harum vitarum fcriptor. Difficile quidem et periculofum 
judicium eft : verum tamen , cum et mihi perfuafum sit, has 
vitas , antequam imperatores perpetui dominatum Romae 
6btinerent ,: effe fcriptas , et Probus non sit illorum prifco- 
rtim temporum cognomen , fed recentiorum , et longe po- 
fleriorum : mihi videtur Cornelius Nepos potius, quam Ae- 
?n*ifitlS Probus , verus hujurf libri parens et auctor effe ag* 
ftbfccrffdVis : ita tamen , ut fuum cuique judicium liberum re- 
linqttaVn , heque hoft mihi fumam , ut , qui aJlter fentianti 
k'^nd[uam defipientes , aut errantes , a me condemnentnr. 
Birlpfit ritrtem Coi-nelius Nepos Chronica, ut tleftatur Aufo- T E S T I JI G N T A. tnxw ■■<W » »1^^^ II — I» IM^IIBI « 

^6 epiftola illa , quam fnpra commemorayi , oujuBque lm« 

tian in^ioaVi': Oilata per mtiqusirios mora oet, Quae et a 

Tertidliano in applogetico adyerfus gentes fortaffe signifi* 

cantur his yerbis: Saturnum itaque^ quantum lifterae docent^ ne* 

fue Tbeodorus Graecits^ aut TbaUus ^ neque Ca/jius Severus ^ aut 

Corttelius Nefos , neque uUus commentator Ijujusmodi antiquitatum 

iihidj quamtominemy promulgarunt , eademque fortalTe figni- 

ficat et Catu^tTS in prima illo carmine , quod fupra protu- 

limirs^ yerfibus illis : Jatn tum cum aufus es utius Italorum, Om» 

fte .Ofxwivi sribus exflicare chartis. Gornelium Nepotem , tan- 

qoam hiftoricum , producit tellem et Plutarchus cum ali- 

bi 9 tum in Marcello fub extremum : et Aulus Gellius ( Au- 

lus Gellius , inquam , non Agellius , ut quidam nuper exox1;i 

homines , npyitatis, quam yeritatis cupidiores , noyo et Ro- 

manis inaudito nomine appellare coeperunt) 4ib, XYIL cap, 

XXI. Et Lactantius Tirmianus lib. I. cap. XIII. Et Julius So* 

Knu8 cap. II. Prpfert et Charifius lib- 1. inftit. gramm. yerba 

Comelii Nepotis ex lib. XVL illuftrium yirorum. Citat eun* 

dem teftem in yoce fubitide ex lib. II. Profert et Priscia- 

BUS lib. Vin. haec ex Nepote , ndn commemorato aut in- 

dicato libro : Aedjs Martis eft in circo Flaminio architectata ab 

Hermodoro Salaminio. Praeterea harum yitarum fcriptor ait 

in Dione, [X. 3. 2.] se Ubrum de hiftoricis fcripfilTe, qui 

faodie non exftat. Scripfit Nepos et T. Pomponii Atti- 

ci yitam, ex qua, quanta Nepoti cum Attico familiari- 

tas iujterccfferit, cuiyis intelligere licet. Fuiffe autem 

Tfepotem etiam M. TuUio admodum familiarem, declarant 

epiftolarum libri ab hoc ad illum fcriptarum, ut fupra dixi- 

mua*. Poftremo fententiam meam adjuyat doctorum quo- 

ruod^n^ ^ ) teftimonium , qui fcriptum reliquerunt , . se in 

mu> codicjB manufcr. ad-^loem libri haec yerba afcripta 

r^pei-iiTe: ,Qamfletum ^ opus Aen,ilii Frobi , Cornilii Nepotis*^ 

Qwu|«^?iyidct, ha^Ci.effe fcripta a librfigriio haefitante» et \- \ ■ s« T B S T I H O N I A. 


dttbitante , et iAcerto d^ hujus libri auctore , cum eum Um j 
CorfteUi N^potis, hiuc Aemlii Freii no.mina el cognominl , 
perturbarent ? 

CASP. SCHOPPIUS 

lib. II. verifimiL caf. xo* 

Com. Nepos, qui male rulgo Aemilius Probuii diei* 
t«r«i 

I D E M ' 

Confultatunie IL de prudeutiae tt eloqttentiae parafidae modit. 

Soyiflimas aureae aetatis facio Ciceronem, Caefaremf 
Com. Nepotem, etc. In Nepotis tamen yitas dubium non 
eft nonnuUa pofterioribus faeculis irrCpGfle ab aeyi Augu- 
ftei auro remotiora , Aemilii , credo , Probi opera , cu}U8 
nomen multis faeeulis libellus Nepotis praefcriptum habuit. 

JO. SAVARO 

in praef. ad tiot» juas in Aemih Frobum de aita^ ' 

lexcell, impp. 

Hiinc libmm Corn. Nepoti afferit' ipfa praefatio : Noti du^ 
Into fbre plerosque , Attice , cet. et ex rita Catonis , illa : Hti» 
jus de vita et moribus plura in eo libro perfecuti jumus , quem fe^ 
paratim de eo fecimus , rogatu T. Fompon. Attici , cet. cujus 
quidem libri fragmentum , ex Cornelio Nepdte, laudareyi- 
detur Gellius lib. xi. cap. S. Praeterea libros de viris iUuflri^m 
bus , reterum fcriptis celebres , qui Nepoti tribuuntur , ab 
hujus libri auctore confectos effe, fatis apparet exfine An- 
nibalis ritae : Sed nos tempus eft , Inijus libri facere finem , et 
Romanonm explicare imperatores ^ quo facilius^ roUatis utrorumqu€ 
factis^ qui viri praeferetidi fintj poffit judicari. Tanta>tiam fua- * 
Titas eft fermonis Latini, ut appareat , in eo nativum quem<- 
dam leporem elfe, non*afcitum, et jam aeyo Theddosii de- 
ntum , qiio non parum inclinata erat L^tiaris eloquentia« 
Aemilium autem Probum , cujus nomine circumfertur hic liber, 
TheodoCo regnante yixiffe , et hujiisce libri exibriptorempd- T E S T I M O N I i.. xei 

*■ ' ' t I I I I ■ 

(hift eSe^ (piam auctorem, patet ex his yerfibus : yade liber nO" 
fier etc. Hic ergo fuo auctori reddatur, (piem sibi Comel^ Ne* 
pds juilo titulo Tindicat, quemque coaeyo fuo et familiari 
Pomponio Attico dedit»' cujus etiam rogatu yitam M. Cato- 
nis feparatim .fcripfit , et illi fuperAes, elegantifGmamejus» 
demyitae confuttudinemelegantiaparipTofecutu8eft« Prae- 
ter cbronka , libros exemflorum , de viris iUufiribus , et de vita Cfl- 
toiiis , librum se de bifioricis Oraecis confcripfilTe teftatur in 
Dione: Sed de hoc in eo meo libro plura funt exfofita^ qui de hifioricis 
Graecis confiriptus efi. (sic enim ex MSS. bona fidefuppleyi) 
atque alterum edidit de Latinis hifioricis^ ex quo excerpta 
efle fragmenta Corneliae , Gracchorum matris , Gifanii co* 
dice probatur. Quod ad I)aretis Phrygii hifi;oriam, quam 
e Com. ^ Nepote Latine redditam , Yolaterranus et alii tra- 
diderunt , elegantia Aili potius ducti , quam certa ratione, 
dispar Ililus efi, et diffimilis genius ^ et, si c(uid in me ju* 
dicii, Corn. Nepos illa interprete, ut annis, sic nitore ser- 
monis , longe fuperior , quod , coUatis utriusque fcriptis, 
facile poteft judicai!ji. De hoc auctore ita mihi yifum eA| 
falyo tuo (emdite lector) judicio. 

ANDR. SCH0TTU8 

in ep* ad lect» notis in fragm^ Nepotis fubjecta. 

Quod auctoribus non paucis accidifle memini , ut multa 
ingenii monumenta , yel ipfis ablata alteri falfo attribueren- 
tor , yel aliena ipfis fub jicerentiir , quo in yulgus tituli le- 
nocinio magis probarentur , et tanquam a matribus fuppo* 
siti filii pro yeris obtmderenlur , idem NEPOTI noflro ufu 
yenifle , didici. Librum enim de vita et moribus excellentium 
Graeciae imperatorum ad T, Pomponium Atticum fequio- 
ris aetatis auctori Aemiiio Probo attribuunt : a quo flylus, " 
dicendique elegans character, Attici aetas , multaqut 
abjudicant. Scriptorem contra de viris illufiribus urbis Ro^ 
mae^ qui, a Proca ad CN. Pompejum usqup, feptingento-. 3f«n T E S T I M O N I A. ■** rum annorum mempriam , resque geftas yirorum domi mi* 
litiaeque illuftrium breviter coUigavit, Plinio minori (cui, 
Aldus Manutius adfcripferat ) ablatum, Nepoti Comelio 
multorum ingratiis infcripferunt, et ex Caecilia gente ift 
Corneliam , obtorto collo , ttali quidam cenfores , Hermo- 
laus Barbarus , Japus Parrhafius , Catellianus Cptta , et 
Dominicus Machaneus , aliique traduxerunt, Sed iieutriot 
mihi videri, admodiun adolescens docui fingulari comm«in 
eum auctorem Duaci, et Lutetiae edito: et exveterumrlibr. 
fide rationumque momentis Sex. Aurelio VktorijvLve poftlimi* 
nii rcddidimus : cujus et hiftoriam Auguftam ante ^me na» 
tum nusquam, quod equidem fciam, typis vulgatam, Ant- 
verpiae pnmi edidimus. Quare ut illa Aemilio adfcripta 
Nepotis elTe yvijdia pronuntio, ita viros illuftres ei^em ab- 
judico* 'Sed' funt et alia fpuria, et Cornelio indigna. Darcm 
tis enim Pbrygii circumf erlur de bello Trojano , cui interfuilTe 
dicitur ^ hiftoria , quam Raph. Volaterranus sex carminum 
libris ( qui et cum Dicty Cretensi vulgo leguntur ) conver- 
tiffe Nepoteni tradidit ; quibus et profa oratione narratio 
excidii Trojae praemittitur , quam et ipfe in veteribus libris 
etiam soli Cornelio cuidam infcriptam vidi. Stilus fane non 
eft aureae illius aetatis, nedum Cornelii, cujus eloquentiam 
Tullius , Bomanorum difertilfimus , laudarit, eoque nomine 
cariffimum habuerit. Fuiffe quidem Homero antiquiorem 
fcriptorem Daretem^ Aeliani auctoritate, et D. Ifidori non 
infilior: sed hicne liber ille sit, qui ad Aeliani usque ae- 
tatem duravit , veheraenter dubito. Sic vero ille libr. xi. 
variae hiftor. T6v ^pvya bk Mprrea , oi ^pvyiav iXidSa &n 
nai vvv drtoCfdo^o/iivifv olda , npo OjLnjpH Kai tbTtfv yeve63ai Xi^ 
yu(Si. Salluftio id opus nothum et illegitimum falfariur 
ille, quisquis is eft, lege Comelia, si deprehendatur, pu- 
niendus , infcripfit. Quem quidem Crifpum, Rora, hiftoriae 
principem, initio ftatim ruftice et inepte appellat : Cuij 
inquit, mbil adjiciendtmj aut dimitiuefidum^ rei forwidandae (fort. 
fQrfmidqe) faufafutavi^ alioquin meum effe foffet dubitari. Verum T E 8 X I M O N I A. xou» 

enim yero germanum me repenire parentem gaudeo , nata- 
libus itaque reAituo , auctoritatem fecutus yeluti familia- . 
nun cenforis , Guilielmi Camdeni , hominis Britanni , qui 
sic Daretis illius ac po^matis in Angliae hilloria^^ineminit 
Ae Isca loquens : Hoc Jheculo (^anno xccxxir. floruit ^ qui htnc 
oriwidus et co^notnimtus , Jofephtts Iscanus y JplefididijJipM ingehio 
foyta : cujus Jcripta Jtc probabafitur , ut ad veterum fcriptort^m lau* 
dem pervetierint. £jus etenim de bello Trojano pohrn Germani ier 
jub Cofnelii Kepotis nomitie divulgarunt^ Jam vero Atexandri ill 
lam-fl<^^r//?ow/ef»praeceptorem de rebus Indicis ep(/?o/tfmV quae 
Q. Curtio Rufo fere fubjicitur, ubi et quercus edunt ora- 
cula , multaque ridicula leguntur , quis ^ nisi craflb et 
pia^i. judicio praeditus , ab elegantiffimo , Nepote .tam in- 
condite» conyerfam credat ? Quin et in ipfis auctoribus, yor; 
reor , ne dubia quaedam , nec ^ Nepote profecta , occmv 
rant: ut quae in Qiceronis epiflolrs ad Atticfim non de Corne- 
lio noftro, fed fortafle de MeteUo Nepqte aUoyelegi.doquif- 
mus ; et illam mihi imypa^ifv fuspectam yideri apud Sue- 
tonium : quid dijferat litteratus at erudito *). Et illa Jornatidis 
Gothici de Britannia fuspicor Tadti potius efl*e , quam Nf- 
fOtis , ex iis libris , qui et ipsi magnam partem damno pu>- 
blico interciderunt. Ach* tamen Statius comment. in Ca« 
tullum Nepoti dedit , quin et Corn. Xjibeotiis quaedam apud 
Ifacrobium lib. L Satum. eidem adfcripfit. SeditceOtal^^v' 
h ywafSi nettai. Nos de iis Aliquando in libris ^ivbemypa'^ 
^iat plura. 

I D E M 
lib^ III. obfervatt. butruitiarutr^ cap. 8# 

Qui Aemilio Probo yulgo tribuitur de rebuS ci yita cCr 
cellentium Impp. Graeciae elegans libellus , is meo quidem 
fenfu germanus Corn. Nepotis ad Atticum > cui infcribitur*, 
partus efi* ij^ tj y. quBt notnviini;^ ad Fragment.5, lo. tt6;j. Mosiufi xQir TESTIMONIA. ■♦* CASP. BARTHIUS 

in commefitattone de Lat. lingua , r f Ltttinis feriftoritut. * 

Yitas illuArium Graeciae principum , quas Aemilto 
Probp alii , alii Corn. Nepoti adfcribunt , libens huic ae- 
tati [fecuudae Jc. qua Cicero ^ Caefar j Livtus cet. vixere^j tri- 
buam:.t funt enim fatis nitide et Latine confcriptae; 8ed 
de iis longa difputatio ell. Yita Pomp. Attici, a Corn. Ne- 
pote yere exarata^ omnibus ad illum Ciceronis epiftolis 
adjecta eft. 

IDEM 
lib. xxiT. Adverfariorum cap. i8. 

AemiliumProbum aevo Theodofiano correptorcm Corih 
J^^epotis fuiQe , peculiari a nobis tract^tione nuper rindica* 
tum eft. Etlibp xxT. cop. i5: His diebus demonfirayimufti 
Aemilium Probum aero Theodosii CorneHi Nepotis lifiroi 
in Epitomen redegifle. 

IDEM 
lih, XLii. cap. 2(), 

Unica ^ fed eleganter et proprie fcripta yita vera Conk 
Nepotis ad nos yenit, adeo quidem utrumque , ut Attici re« 
bus^ interefle nobis yideamur , quoties eam legimus, el 
fane ejus comparatione judicare poterant eruditi viri de di* 
teris illis. Eod. cap. fub fi»iem : Non magnopere titulis gar 
yifum ipfum Atticum, ex defcriptione fequenti conftat^ 
quam ego tam luculentam,^ tamque candidam et emendate 
fcriptam puto , ut non folum Aemilii Probi yitae , quas 
Epitomen Nepotis efle alibi probabimus , ad eam fordeantt 
fed , uno folo Suetonio excepto , nihil toto Latio inYeniam 
cxactius , et fuo quodam genio abfolutius» 

ID EM 
lih. Lii. cap. 14. 

Datamen, omnium barbarorum poft Annibalem et A« 
Bulcf^Tf^ f^rtiffimum, nisi libro peculiari celebraflet Ae- T E S T I M O N I A. x«t 

' ■ ' ) ■ ■ ■ ' ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ { ■' ■ 

JDilins Probus, pleraque omnia ejus facinora ignoraremutj 
hitio ejus Titae apud Probum legitur : De quo bqc piura cet. 
Cete;nim et in hac et in aliis omnibus vitis duo diTersi rcri- 
ptores maxime apparent , quod non poterit non Tidere y qui 
pbrafin exactius confiderabit. Itaque nos £pitomen Nepoti» 
tlare a^oacimus. 

IDEM BARTHIUS 

ia commetitario ad Statii libn ii. Tbebaid. vers. 1 19. 

Aem.Probu8 inNepotis ThemiAocle: Europae fuecubuit 
Afom Propertius: Ad cujus jacuit Graecia totafores. Dfe Pro- 
bo quod dixi , eum ita fcribere In Nepotis libro , vera om-' 
nino res eft. Miror ehim , tot doctos tot repetitis roTifis* 
qne editionibus non adrertifre , certe non monuifle , multa 
in iis Titis efle parum Nepotis aerum ferentia. Quod si 
unius genium cum Attici vita commrttas , offenda$ utique 
maltaft falebras , et minime perennem illum dictionis can* 
dorem et illaefam fuaTitatem in docta atque prudente sim- 
plicitate. Nec Tero epigramma Probi patitur , ut eum cum fo- 
ciis fuis folum exfcriptorem arbitrari pofQmus. Quid enim 
froiitia fiierit homini philologo, et adfectanti celebrit<a« 
tem nominis , eam opera fcribae aut amanuensis Tulgari et ^ 
emtibili quaerere , et quaefitam Telle jactare , etiam adfci- 
tift fuia proximis necelfitudinibus ? Sed funt haec alteriua 
loci 9 et crescunt jam in maturitatem in armariis noftris Le- - 
ttiones Nepotinae* 

ID E M 

ad hb; T. Theh. vetu \l\5. 

InTexit in Qraeciam hoc fcuti genus , \^peltas\ amotis 
Tegrandibus clypeis , cet. Iphierates , ut auctor ex Com. 
Nepote Aemilius Probus , cet. Tn eo auctore infignis con- 
tradictio eft, eadem Tita. Cum enim Iphicratem laudaflel^ 
ab inftruendo, docendo, exercendo, conftituendo milite, 
adjieit : Fuit m labore remilfus nimis , parumqus fatiefhs , ut TkeO" 
fmnfus frodidit. An talis homo potuerit talom militemcon- s xCTi TES TIMOPf I Av mtaere , taedet disputare : eA enim falsinimum. Mcnt?'^ 
VBLB utiqae efl mali^nus fcriptor TheopompuS) et incavtku' 
ifteiJLatinuS) qui malignantem fequitur. Ab 'ftrenuiCBiB^ 
aane et exercitatiflimo duce Iphicrate hanc notaim «molitut 
ipfiua fermo, quo-pigritiae in agendo^ celeritatis in l^ 
quendo , arguit Pharnabazum , PerRcarum copiaromiimpdi . 
ratorem, cujus a^xilia ducebat ipfe» Diodorus Siculus l.xf«. 
irif 6i nKeiao t6 ^apvapdSn KatavijX&Kdrof Jtepitdf napadnBvaff 
6 fnev *Iq>iKpdrt)f 6p(^v dvtov h> fikv t<f \iyeiv ovta 6ePv6v y h6k 
vpU jrcpioittofiivoif v(*iX£Xf} ^ na(*pi)<Sia npof dvt6v iXpifpaxfo fpij» 
tfa/ ^dvfnd^eiv i neSf h fikv totf Xoyoif kziv ohvf^ h dktotf.ifr 
yjoif ppa6vf. QuomodQ 9 quo ore , qua front^ ^,^^^.9 ^^.'^ 
baro fuum yitium exprobrare aufus fuilTet Iphicrates » .niflijL 
ipfemet laboris et Arexiuitatis. sibi consqius fuiiret ?. (^^pnfei; 
«tiamcum hac calumnia initium yitae, a Probo.ipfo fcrigtacj^ 
Xe\ inde falfitatem judicabis* Minime enim re^ai^ai- ai^-^-i» 
bQris impatientis hominis eft, quicquid ibi fcribitur* . ^ 

JANUS GEBHARDU9 

' '• in Spicilegio ad fraefat^ Conu NepctirJ ' ' ■ i 

De nitidinimo fcrlptore quae dictnrus 6r&lni 'etincta 
praiecepit clariflimus et^amiciffimus Gerardus Joahties Vp<«i 
siUs, vir iftcomparabilis tnduftriae atqUe eruditidnis.^ Judii 
ciitjuc exquifiti: qui haud levem mihi labotem demsit, cut 
incumbebat alias conyellere (sam opiniohem; qua qnidaKfa 
pauc6s ahte annos occupatus rudioribtrs imponere conaba» 
tur 5 alium effe excellentium imperatorum , alrum T; Pompbnlf 
Attici yitae auctorem; duosqule omnino effe hujus libelli 
fcriptores , huicque rei yitam Datamis direrfp filo contex» 
tam manifefle fidem adftruere *). Affirmabat praetereai 
concifum effe a diyerfis Nepotem , et aliam in hac , alian) 
,in illa elucere dictionis ac fententiaruno^ indolem: in qtttf 
re et mihi fummopere falli yidetur, Quippe eadem eft lo* 
eutionum ffcrmanitas ubiquej fed plus olei confumtum» 

*^) C¥i4e Boa» ad Datam. imt.3 T E S T J M O N I A. xcth 

plusque operae pofitum in Datamis et T, Attiei vita. Caus* 
Bas partim ipfe Nepos in principio Datamis ingerit , partim 
conjicere haud arduum eft. Datames , fortiljQmus barbaro- 
tum ac maximi conlilii, profunda urgebatur obliyione , ac 
vix per crepusculum humanioribus notus erat : quare ut, 
foae magnitudine confilii^ exiguis copiis, geflerat, in lucem 
protraheren^ur ) ratio eorum aCcuratiore Ailo erat expli- 
canda. Ut rero memoriae amiciflimi Attici suprema per- 
solreret Comelius , totum yitae hominis ordinem uberiore 
et comtiore scribendi genere , ipfe quoque aetate prore- 
ctior , exfecutus eft. In r^liquis merito sibi propofuit bre« 
Titatem ac tenuit; quod ubique fatetur: siquidem ea ipsa 
materia tam a Graecis quam Latinis rel jam erat expo- ^ 
sita ) Tel non ignorata» tJnde tamen AEMiiiii frobi nomen 
irrepsit ? Libelius hic saeculi lapfu et incuria e manibus * 
hominum, fortaffis etmemoria, exciderat, in aliquo biblio*^ 
thecae angulo abfirufus. Ut suo tempore vel Augulti favo* 
teni demereretur Aemilius Probus ^ denuo eum protraxit,^ 
Baumque nomen alieno ac prisco splendore illuftratum ivit» 
Terom hanc perfoham praeterito saeculo doctiifimi aliquot 
Tiri plagiario detraxerunt , et rem, litterariam haud exigua 
acceflione locupletarunt ; cum hunc Icriptorem ab interitu 
revocarunt, quamque plurimis abfi:erfum nacTis manibus ju* 
Tentutis infercre cogitarunt. Dolui non semel, Tenufta* 
tis ac puritatis quasi quoddam exemplum noxi admitti in 
ftcholas , non recipl inter pulpita academiarum : cum ro 
•Tera Romanae Veneris copiofa gratiei et fapientiae civili» 
non afpernanda meflis uJbique occurrat. Sed mialttmus sae« 
Culi praTitati dare maitius , quam recta praecipientium vo- 
cem et ductum sequi. Idcirco nunquam fordes barbariei 
penitus excutiemus , et nunquam ad priscorum elegantiam 
•incere adfpirare audebimus% . Tom.t^ , ' g xcYiii T E S T I M O N I A. G. J. VOSSIUS 

LIB. I. DE HISTORICIS LATINIS CAP. XIV. 

CORNfeLIUS NEPOS et ante Caefaiis dictaturam, et , 
eo dictatore, et poftea, vixit. Hieronymus in Chrpnico 1 
Eufebiano refert illum ad annum AuguAi quartum. . Nec 
cuiquam repugnem , eolligenti inde , tum demum diyulgarfe 
eo coepilTe opera , quibus maicime inclaruit. Padi erat ac« 
cola^ tpfte Plinio lib. iii. cap. xviii. unde Catullo , epigram- 
mate primo , Italus , Aufonio aulem epift. xxiv. Gallus vo- 
catur. Nempe quia Italia Transpadana diceretur Gallia To- 
gata. De urbe patria quicquam se habere comperti , negat 
Elias Vinetus in Aufon. Idyll. vii. At Veronenfem fuifle, 
in Leandri Alberti Italia lego : uti et in Cosmographia op« 
timi atque amiciCQmi quondam viri , "^auli Merulae. Imo 
ex Veronenfium hiftoricorum syllabo (quem doctiHImus am- 
pliilQmusque Alexander Becellus , Veronenfis urbis Cancel- 
larius , fecit , ac illuftriffimus Comes , Fernandus Nogarola, 
vir , ut genere, ita litterarum ftudio , nobiliilQmus , cum V. 
* Cl. Laurcntio Pignorio, atqu^ is mecum communicavit) in-'- 
telligo, natum fuilFe Nepotem in Hoftilia : qui VerQnenfium 
vicus eft , Tacito , Plinio , Caffiodoro , et Antonino in Iti- 
nerario memoratus, hodieque ecclefiafiicae Veronenfium ju- 
risdictioni subditus *)• Hiftoricus hic Ciceronis amicas 

* ) [Cornelium Nepotem Veronenfem fuiife et Hoftiliae natum, com- 
muni nuncDoctorum Virorumreotcntiafi,atuiiur, eamque etmihi 
maximeprobabilemvideriprofiteor. Alitcr tameninDisquifitiuni- - 
hus Plinianis T. II. p. 58* sq. sentit Refzzonicus , cujus haec ver- 
ba profert Gierigius in Plinianarum Epiftoll. edit. maj. Tom. I. p. 
463. ^q. „Corneliu8 Nepos nullo modo Veronenfis elfe potuit. ^ 
A Plinio majore enim Padi accola vocatur. Sed Verona xxxm» 
P. recta linea diltat a Pado. Neque natus eft in vico Veronen- 
siumHoftilia: vicus enim nusquain municipium ( Plin. Epift. ^, 
s8.) vocatur, neque credibilc eft, omiics illos viros illuftres m 
uno viculo natos ciTe. Igitur Parmac vindicandus eft Cornc- 
lius Nepos j unde et Titus Cassius ( cujus nomen in Plinii loco 

firaefert Aldinus codex, isque prodigiosae antiquitatis)) aequa- . 
is Ncpoti^ juiTu Octaviani Cnelaris necatus. Parma autem, ho* 
die ixsu P* a Pado diftuns , olim ei multo propior fuit. ^Sacc. 
XII. enira iile exundana haud longc a Paruiao moenibus j^roce^t TESTIMONIA* xcix familiarisque a Gellio yocatur lib. xr. cap. xxYiii. Chronica 
fcripsilTe, teftis eft idem Gellius lib. xrii. cap. xxi. In 
Iiis pro triplici tempore, q6ijX<^j juv5iKifi y nai UopiKcS ^ (de 
^uibus , ex Yarrone et aliis , libro de arteilM^anca dixi* 
mus ) tres yidetur fcripsiffe libros , ac singulis unius tem- 
poris narrationem effe complexus. Sane tres libros feciffe 
Nepotem, quibu^ omne ae vum comprehenderit , liquido te«* 
ftatur CatuUus initio h^idecafjllaborum. Nec hiftoricum 
tempus ab eo folum effe tractatum, indicio^eft illud Aufo- 
nii : Apologos Titianr^ et Nepotis Cbronica ^ quasi alios apolagos^ 
( >tain ct ipfa inftar junt fabularum ) ad nobilitatem tuam mis;. Item 
ex eo, quod TertulUanus in Apologetico adverfus gentes 
( ubi eum inter antiquitatum commentatores difertim repo- 
nit ) dicit , haud aliud Saturnum , quam hoihinem, promuU 
gaffe. Quod etiam Lactantius tradit lib. i. cap. xiu.. lie* 
liquit praeterca libros illuftrium virorum , quorum Gellius 
meminit lib. xi. cap. viii. et Servius in i. Aeneid. Eorum 
librum .II. xv. et xvi. citat Chaiifius *). Ex his habemus 
Tiginti duos exterarum gentium imperatores**). Ceterla 
libris egiffe de Romanis , haec ejus verba oftendunt in ex- 
trema Hannibalis vita : Sed nos tempus jeft hujus librij-acere fi-^ sit. Elogium Nepotis » quod apud Vet^onenCes exftat , Sacc. xv. 
demum factum eu, nec quidquam deiejus patria prodit. Cassius 
autem apud Vetefes interdum uno gentilitio nomine, interdum 
a patria Cassius Parmensis ^ alibi rurCus Cassius Sei^erus ap« 
peilatur. '^3 

•) [xiii. Gellius 1. c. V. Fragment. Gorn. Ncp. cap.3, 2. ] 

♦*) CVeriffime haec disputata, et Vitas excellentium Imperato* 
rum nonnisi partem Operis de Viris Illustribus t\i\iVc^ Itaoc Vi* 
tarum loca clarillime docent. Praefat. n. 8. Sed hic plura per- 
sequi tum mag nitudo voluminis prohibet , tuni festina^ 
tio j ut ea expticem , quae exorsus sum. Quare ad pro^ 
positum veniemusy et in hoc exponemus libro de vita ex* 
cellentium Imper atorum» Librum, voluminis partem^ 
ifolumini opponit , quo vitam excellentium virorum complurium 
acribere exorsus erat. Itaque et magnitiidinem voluminis y in 
quo complures vitae continerenlur^ commemorat^ et^ perreri- 
ptis jam raultorum Vitis^ ut inchoato operi fadigitim imponat^ 
•e^ quasi felTum labore, feftinnre significat. v. Buchner. acl h. 
1, Epamin. 4» 6. Plurinha quidem proferre possemus y sedmo» 
du^ adkih^ndas esi<, quoniarti uno hoc ^Qlumine sfilam 

g a TESTIMONIA. nem , et Romanorum explicare imperatores , quo facilius^ collatis utrf^'^ 
rumque factis , qm viri praeferetidi jint , pojjh judicari * ). Ope— 
ris ejus geuuina infcriptio patet ex'ultimis hisce praefatio* 
nis Verbis i^^uare ad propofitum veuiemus , et iu boc expouemuf » 
libro Ds TiTA ExcELiiEHTiUM iMPERATOBUM. Praeter impe- 
ratores feorfim exarafle librum deregilfus, argum^nto haec 
erunt, quae Timoleontis yitae fubdit : Hifere fuerunt Graecioi 
gentis duces , qui memoria digni videbantur , praeter reges. Inam* 
que eos attingere noluimus , quod omnium res gefiae feparatim funt excellentium vir orum complurium concludere con» 
stituimus , quorum separatim multis millibus versuum cpmplu^ 
res scriptores ante nos explicarunt. £xcellent«s Viros dicit^ 
quorum Vitam imo volumine conclurerit, cujus partes sive li- 
bri duo de extdrnis et Romanis Imperatoribus (Hannib. i3, 4-) 
exponebant. His locis tertium addimus Dio. 9, 5. Hic^ sicut 
ante SAEPE dictum esty quam invisa sit singularis po- 
tentia^ et miserahda vita , qui se metui^ quam amari malunt^ 
cuivis facile intellectU fuit. Ita cnim h. 1. legendum, etvoeem. 
saepe^ immerito e textu ejectam, cum optimis libriji revocan- 
dam eflTe, in adnotatione noltra docuimus. Atqui noir saepe^ 
sed semel tantum cap. 5) 3. quamquam non iisdem vcrbis , ea 
Gornelius dixit, quac faepius se itcralTe profitetur,- ut hicetiam 
locu^s ad magnum de Viris Illustribus opus pertinuilTeexc. Imp*. 
vitas y non separatim cditas elTc , argumento sit. In illo autem 
opere quin scepius Nepos de jufto singularispotentiae odio ver- 
ba fecerit, nemo dubitabit, qui alienum ab hoc imperio* viri. 
animum cx Imperatorum Vitis cognoverit. His rationibus ad- 
ductus Vitas cxcell. Imperatorum partem Corneliani operis de 
viris illultribus fuilTc judico, quam sententiam Mofchius quoque 
in DilTertatione , cujus fupra ( Praefat. adn. i3. ) mentionem fe- 
cimus, exornavit. ] 

*) [Hunc locum si cum iis, quae a Cornelio in Fraefationis fine 
dicuntur, compares, et excellentiumlmperatorum vitas npn se- 
paratimpublicatas, sed cum aliis aliorum Vitis uno opere com- 
prehenfas fuifle cogites, facile intelliges , quam alienum et in- 
commodum illudlit, quod Cornelius praefat. n. 8. fcribit: et in 
h o C£xponemu5 libr o de vita exc ellentium Imperatorum* 
In quibus verbis liber totum opus , duas partes complexuro, di- 
ijitur, quum Haunib. i3, 4* ^*^" appellatione ea tantunvmodo 
operis pars significctur ,"" qua Romanorum Imperatorum vitae 

V continebantur. Itaque Titzius in Introduct. edit. suae p. 25. et 
in not. ad Praefat. num.8. hoc loco \ocem externorum^oR, Im" 
peratorum excidilFe fufpicatur. Ego contra hanc vo(?em et ipfe 
a pornelio profcctam , neque vcro cafu excidilTe, fed ab eo ex- 
clufam elTe arbitror, qui Imperatcu-um Vitas, c magno Virorum 

^ Ulustrium Voluminc cxcerptas , feparatim po.Il aetatem Corne- 
lii publicavit,, quod ab Aemilio Probo factum fuilfe , codicum 
manu fcriptorum teftimonio conHat. JNam Cornelius, qui ipfa 


T E S T I M O N I A. ei 

\ 

fdatae: neqtte tmnen bi admodtim Junt multi*), Externi impe- 

ratores , quos habemus , Aemilii effe Probi a multis cre- 

dnntur. Oui error inde provenit , quod librario id fuerit 

AOfflen, qui vitas eas, paitim sua, partim"^ matris et ayi 

manu fcriptas , Theodofio obtulit. Hoc ita effe, oftendunt 

rerficuli,. qui vitis iftis praemitti in MSS. folent. Ac nec 

Aemilium , nec Theodofiani aeri ^quemquam , eorum effe 

librorum auctorem, abunde arguit pura et Romana dictio. 

Opinetur aliquis , ut Trogus ab Juftino , ita ab Aemilio, qui 

Operis infcriptione de illustribus cujusque generis viris expo. 
nere se velle, significairet , ad eam operis fui partem, qualm- 
peratorum vitae comp.rehenderentur , tranfiturus non fane ne> 
celTe Iiabebat dicere , se ex infinito Ducum numero non nisi 
praestantiores commemoraturum. elTe, quum hoclectorum quis- 
que lua fponte intelligere polTet. Ut igitur Uannib. i3, 4* adKoma' 
norum imperatores explicandos se transire simplicitcrscripsit^ 
jta npn duoito quin etiam in Praefationis finc eandem rationem 
aecutus sit, et in hoc lihro (i. e. inhac Voluminis parte) de 
externorum so Jniperatorum vita expositurum significave-, 
rit. Ita demum uterque locus accurate sibi refpondet, neque 
opus erat , in priore loco vocem excellentium adjicere , quam 
in pofteriore etiam dmilTam eSe videmus. Verum quum Aemi- 
liu^ Probus Imperatorum Vi-tas a reliquis segregaflfet , ct fepa- 
ratim evulgareconRituilfet, tum veroLectores inPraefatione ino- 
ncndi erant , de excellentium Imperatorum vita libros il- 
los fcriptos effe. Ccterum nescio , 'cur Voffius ceteris lihris 
de Romanis imperatoribus egifle Gornelium'' fcribat , quem po- 
tius, ut externos duces , ita Komanos etiam, uno lihro expo- 
«uifTc credo. Hunc autcm quin Plutarchus vidierit, atque ea, 
quae Fragm. Gap. 9. num. 1. de Lucullo , et n.3. 4- de M^rcello 
narrantur, inde transcripferit, dubitari non poteu. £t ncscio, 
an id, quod Fragm. cap. 11. uum. 2. de Augufi:o traditur , eo- 
dem ex libro fumtum sit. Vitam Julii Cacfaris , a Cornclio 
fcriptam, commemorat Gulielmus Pastregicus (Paftrengus), 
Veroncnsis, Saec. xiv. fcriptor, in LihelLo de ori^inihus re- 
runij Vcnetiis a. i547« ^* C"i^o? pag* 17. Locus, quem rogatu 
meo ex ^egiae Pariliensis Bibliotbecae exemplari cicfcripSit C. 
B. Hasius, doctifQmus mihique amicinimus vir« hicefr.: Corne' 
lius Nepos lib, edidit De Viris Illustribus, ocripsit et Julii 
Cqes» vitam et tempora , cujus fulsit temporihus. ^ Paftrengi 
igitur aetate Caefaris yita , a Nepotc confcripta , exfliliffe vide- 
. tur, .et $ane Caefar in Romanorum Impefatorum Vitis omitti 
non potuit. ] 

*) [ Voflio hac etiam in rc affentior contra Bofiam, qui ad Reg. 
1, 1. filiorum fcripta, non Cornelii librum, de Regum rebusge- 
ftis intelligi malit. Mofchius quoque VofTii fententiam fequitur 
in Differtationis , fupra laudatac, insigni loco pag. 9. aq. 
^iua: jiuc. tramcribere operajbipi;etiuiB ett ; ,1^ 3olent interpretes tu T E S T I M O N I A. 


sub Theodofio vixit , in coinpendium effe redactum Nepo- 
tem< Sed aliud fuadet o|>eris concinnitas , et illa prae« 
fandi ratio , quae eft in Epaminondae vita , ac in Pelopida 
inprimis , ubi brevitatem juftam pollicetur- Attameii sen- 
tentia haec, licet errbnea, minus periculi habeat, dummodo 
extra controversiam maneat, Aemilium omnia de puriffirai» 
Kepotis fontibus hausiffe * ). Sane Tulliani effe aevi fcri- 
ptorem , neque alium, quam Nepotem, tum vetcris alicujui 

ad locUmBeg. i, i. commemorare , qui quotve scriptores regum 
clariflimorum mentionem fecerint, eorumque res gcftas inscri- 
ptis suis laudibus ornarint, et affcrunt nobis Uerodotum 9 Cte- 
siam, Diodorum, Trogum. Fruftra. Nominandi potiuff ' erant 
Scriptores , qui data opera dc Re^ibus omnibus bello potissU 
mum claris scripferint, ac npnnisi horum res gedas enarrave- 
rint. Oujus gencris Scriptores dubito an multi fuerint, atqua 
Cornelii lectoribus tam l>ene noti . utadcorum Scriptahi com- 
mode amandari potuilTent. Qtiid? quod CorneIiuT|i prorfus in- 
eptum facimus, si dc rcgibus eum ideo nunc taruifTe dicamus, 
qupd alii separatim de his narralfcnt. Quam rat*onem si sequi 
voluilTot Cornclius, nonne de imperatoribiis quoque et aliis vi- 
ris , quos adhuc expofuerat , eodom modo ipsi tacendum fuiflTety 
quorum vitas, ut ipfe affirmal (Epamin. 4) 6.), complures scri- 
ptores ante ipfum multis millibus explicuerant verfibus? Neque 
eft Cornclius vcrborum adeo parcus, quin, si de aliorum ope- 
ribus no8 cogitare vo1uin*et, id uno verbo addito significaflet. 
Quibus omnlbus non nisi ita occurri poteft , ut , quod jam diu 

. ante nos Vofiius contendit, Cornelium hoc dixiflTe sumas.vrr* 
^um, qui quidem rerum gestarufn magnitudine excelluerintf 
vitas a se sepawatim esse relatas y seaue hinc ex eorum nume' 
ro nunc , cum de imperatorihus excellentibus exponeret , eos % 
qui praesertim bellicis virtutibus alios praestiterinty. ideo at" 
tingere nolle. Hls apta sunt, quae sequuntur: cum tamen re^ 
gum rebus gestis illustrium omnino non admodum multi sint^ 
se aliquam saltem eorum mentionem facere velle» Idque facil: ^ 
multum.enim abcft, ul re»^gc(tas eorum vel brevitTime attingat; 
ipfos contra non nisi brevifnme notat, ut, qui summatim repe- 
tunt, quod alibi pluribus expofuerant. A se ipfo autem res ge- 
0as regum relatas efFe auctor difertis verbis non addidit, cum. 
lcctores jam aliunde, id ab ipso factum elFe, satis scirent: con- 
tra , si ab aliis auctoribus id factum dicerc voluilTet , nonne hoc 
potius aperte fuiifet indicandum?'^ Hacc Mofchius. Eandem seti- 
tentiam Bremius quoquc poft Lambinum amplectitur. Ex Ne- 

' potisautemde Komanis Regibus lihro, quae mfra Fragm. cap« 
to, num. 6. rcferuntur , defumta vidcri poffunt. ] 

*^ [Aemilium Probunfi hnperatorum Vitas , a Nepote scriptas, 
m lucem revocaflTc , ita ut nonnulla earum loca interpolaret ac- 
depravaret) Vitasque, hac ralione conformatas, Theodofio Iih- 
peratori obtuliiFe, cum Viris Doctis ilatuo. Hoc enim et verfus 
jlemilii Probi supra ncmorati clar^ docent y et codicum inaiia T E S T I M O N I A. ciii 

"bri indicio,*) cognoscitur, tum etiam, quod ad Pom- 
ponium Atticum ( cujus idem rogatu dc vita. Catonis librum 
fecit ) ritae iftae fcribantur : utcunque id in quarto Miscel- 
laaeorum fuorum neget Hieronymus Magius , qui ipfa Ne« 
potis praefatione satis refellitur. Accedit et altera ratiow 
Nam his in libris ea legere efi , quae opus hpc fcriptum eflTe 
ckmant, quo tempore Pompejus et Caefar plus poterant^ 
quam libera in rep. expediret. £a Lambinus loca cong^fGt, 

flcriptorum editionumque, e codieibus ductarum, mscriptioneft 
teilantur, ct diligenti vitArum-ipfarum lectione »atis intelligi- 
tur. Quae quum elegantiHirae scriptae sint , egregiisque verbo- 
rum ac sententiarum luminibus diltinetae perfpicuitate simul et 
gravitate lectoris animum tcneant, loca tamen nonnulla occur- 
runty in quibus reliquam elegantiam ita defidcres , ut in alio 
plane Scriptore te verfari putes, et malam interpolatoris mar 
num^ facile asnofcas. Ut autem liac in re Virorum Doctorum sen- 
tenfiae accedimus , tfa recte a VorQo Barthii judicium improba- 
ri exiAimamus, qui Vitas illas ab Aemilio Probo i» epitomen ^ 
fedactas fuiife sibi perfUaserat. MUii Probus in redintcgrandis 
Imperatorum Vitis ita verfatus fuiffe videtur, ut eas a magno 
Virorum Illullrium Volumine segresaret, suaque manu recensi- 
tafl , palllim interpolatas novoque ordine difpofitas, Theodofio Im- 
peratori dedicaret. Ita temporis progreffu factum efl:, ut, ob- 
litterato vero Scriptoris nomine , hae vitae Aemilio Probo tri- 
' buerentur, et, qui eas nonnisi recognoviffet atquc ab oblivione 
vindicaffet, pauilatim pro auctore operis haberetiir. Cui simile 
aliquid in Caefaris Commentariis accidiffe videmus, qiios, a Ju-. 
lio Celfo quodam recenfitos, aliquot medii aevi scriptores ad 
eundem Cetfum auctorem^ refcrunt. Hoc in Imperatorum Viti4 
eo facilius fieri potuit, quod Probus in verficulis^ supra coni- 
memoratis, seliori, tali mpdo conformati, ./^ucforem 9 librum- 
que ipfum suum y i. e. a se denup e tenebris prolatum , defcri- 
ptum ct recenfitum , appellat. Quae verba in fine libri collo- 
. cata (omnes enim membranae, in quibus verfus illi leguntur, 
Haunibalis eos vitae subjieiunt) errorem iis lectoribus objiccre 
non potuerunt, qui antiquiffimis harum vitarum codicibus, Cor- 
nelii nomine praenotatis y uterentur. Verum illa ipfa verba, 
male intellecta, librarios impuliffe videntur, ut Imperatorum 
Titas avero auctore abjudicarent, et, omiffehujus nomine, Ae. 
milium Probum Comelii Nepotis spoliis exornarent. Quod au- 
tem supra poftremo loco pol^i , vitas Imperatorum aliter a P^o- 
hoi atque a Nepote, ordinatas fuiffe, hoc ita acutc itaque evi- 
denter ex ipfa harum Vitarum ratione Titzius demonfiravit, ut, 
qui dubitare ea de re poffit , futurum credam neminem. Qua de 
cauflTa eum Titeianac Introductionis locum, in qua haec qtiatf* 
ftio .pertractatur^ Tefiimoniis de Com. Nepote addendum cu- 
ravimus: Hlud adjicimus, L. Ampelium, cujus aetas in ipfujg 
Theodo^i Imperatoris tempus incidit , Libri Memorialis Cajniti 
XV» quo de elariflimis Athenienfium Regibus etDucibul^^i^^ €iv , T E 8 T I M N I A. nt nihil attineat illa liic reponere ** )• Nec libris illis 3e 
Tiris illuftribus folum perfecutus • eft excellentes imperato* 
res, fed etiam commentationibus claros. Quod argumen* 
tum signat B. Hieronymus, praefatione de fcriptoribus ec* 
clefiafticis : ubi Nepotem inter eos refert, quorum exemplo 
acturus sit ' de iis , qui fcribendo claruerunt. Egit autem 
Nepos tum de Graecis fcriptoribus , tum de Latinis. De 
. Graecis , .colligo inde , quod in Dionis yita dicaty librum 
se fecilTe de illuftribus hiftoricis Graecis , in quo inter alia 
tractarit de Philifto hiftorico. De Latinis , argumento funt 

jkitj Vitarum noftrarum et argumentum et ordinem plurimis lo- 
. cis secutiim fuilTe. Itaque in mediis Athenicnfium ducibus 
Dion^ Syracusanus ^ inter Gononem et Iphicratem interjcctu», 
conrpicitur,\quamquam illam Dionis mentionem a librario , ma-» 
le scdulO) IVepotisque sui, nimium memore, inculcatam fuiffe 
Bufpicari aliquis porfit. Uaec autem quum de Aemilii Probi ope- 
ra mihi ftatuenda eiTe videantur , doctiflimi viri , G. F. Rinckiiy 
sententiam, diligentcr multumque peniitatam , probare non pos- 
• 6um, qui in libro , cujus supra in Praefatione adn. 27. mentio- 
nem fecimus, Aemilium Probum cxcellentium Imperatorum vi- 
tas sub Cornelii Nepotis perfona scripIKTe, verfibus saepe com- 
memoratis adductus^ exiltimat. Hoc enim si facere Proous vo- 

- luilTety non video , cur non Cornelii potius , quam ipfius^ no- 
men codicibus manu scriptis praepofitum sit, neque umquam 
perfuadere mihi potero, eumdem hominem , qui verfus ifi^os, 
quorum quotverba, totidemfcre vitia et incptiae sunt, compo* 

. suity elegantiffimas, si loca nonnulla excipias, Impcratorum vi- 

- tat confcripfiffe. Binekius ipfe ]. c. pag. 43* not. (p. 38. sq. vers. 
>: germ. ) duo pofi.remos carminis verfus a librario adfutos, non 

- a Probo scriptos fuiffe arbitratur, quos tamen ego et materia et 
oratione cctcrorum ita similes cognovi , ut ex eadem officina cx« 
liire appareat. Ccterum Rinckii sententiam jam oppugnatam com- 

• peri a Joele Kohen^i Tergcfi;ino, inlibro, cujus baec infcriptio 
•fti Considerazioni sul Sa^gio di un Esame critico del Si§n, 

• G» F. Hinck Badese per restituire ad Emilio Probo il lu>ro 
de vita excelL Imperatorum. Mediolani. 1819.8. pagg, 70. Sed 
nondum nobis hujus libri infpiciendi copia facta elt. ] 

' *^ Arlenii Codicem, a Magio infpectum, significat, ad cujus 
calccm ( V. supra ) hacc scripta erant: Completum est o-^ 
ptfs Agmylii Probi Cornelii Nepotisy in qua subfcriptioneprima-' 
rium Rinckius sentcntiae suae iirmamentum pofitum exillimat. 
, £go ex his verbis nihil aliud colligi pofl*e cenfeo , nisi hoc^ in 

' illo Arlenii codice , ut in plerisque aliis , cum Imperatorum vi- 

* tis , quas membranae Aemilio Probo tribuunt, Catonis et Atti- 
"* ci vitam, a Cornelio scriptam, conjunctam fuiflV? , ut vere lib- 
"r^vi\i% Aemilii Probi ct Cornelii Nepotis opus ineflle scripferit. ] 

ff^.{[Haec loca Rincliius p. 53. (p. 48. vers. germ.) ab Aemilio 
-K ^pik^ 1 quem ex Cornelii perfona Imperatorum Vitas scripsis- T E S T I M O N I A. cv ' plurima. Nam de Terentio egibe, ex Suetonio fcimus in 
Terentii rita , Donato perperam tributa * ). Ad haec pri- 
jQum de yita Oiceronis librum Gellius citat Ub. XV. c. X^VIII. 
£oque ex opere fragmentum Hieronymus affert epift. ad 
Pammacliium**). Imo rerifimile eft, ^indc effi^ tum vitam 
T. Pomponii Attici , quae- exftat , tum vitara Cato- 
nis , quam iftis claudit yerbis : Hujus de vita et vprU 
hfs plura in eo libro yferfecuti fumus ^ quem feparatim de eo fecimus 
rcgatu Titi Pomfonii Attici. Quare fiudiofos Catonis ad illud vo» 
-lumeti delegamus. Aperte indicat, eo nunc de Catone bre- 
'vius se agere , quia feparatim de eodem fcripferit. Ergo 
Vita illa Catonis, quam paucis perllrictam habemus , niajo* 
ris pars efl voluminis, in quo Romanorum complurium vi- 
tae continerentur. Et sane in antiquifdmo codice Oberti 
Gifanii ante Vitam Attici legebantur haec verba : Ex libro 
Corjielii 'Sefoiis de Latinis bifloricis ***)* Reliquit etiam exem- 

se arbitratur, conveni^nter cbnsilio suo et dedita opera, quo Ne* 
potis partes melius tueretur, n^rationi intexta fuifle contendit. 
In qua re doctiffimo viro alTentiri non poflum. Theodosii enim 
temporibus cum libertate libertath etiam senfus dudum ita ex- 
ftinctus crat, ut ea, quac locis illis contin^ntur, aetatis ifl;ius 
Iiomini nc in mentem quidem venire potuifl^e judicem. Itaque 
Cornelii manum et in his agnoscimus.] 
•) [Quae Fragm. cap. 6. num. i. et 2. de Terentio narrantur, ad 
eum Vironim Illufl.rium librum, quo KomanorumPoHtarumyx- 
tae contincbantur, referenda efl^e videntur. Nam et poetarum 
mcnt Jonem a Cornelio factam fuifl*e , credibile eft. ] 
•*) [Quuni Nepos Ciceronis vitam duobus minimum libris con- 
scripCertt, longiorem eam fuifle apparet, quam quae Illuftrium 
Virorum volumine concludi potuerit. Itaque hanc separatim e« 
ditam , neque taroen non Oratorum vitas a Cornelio enarratas 
fuifl^e censeo. Nam ct per . ae patet , Oratores ab opere illo ex, 
cludi non potuiQ*e, ct, qui Fragm. cap. 9. num. 2. legitur locus,^ 
ad eum CorneUi librum commodiffune refertur , qtio de Roma- 
nis Oratorihus expofuiflje illum sufpicamur. Non enim alia re 
magis , quam dicendi laude , C. Gracchus excelluit. ] 
'***) [ In Guelpherbyt. codice ante Catonis vitam legitur : Kxcer- 
ptum e libro Cornelii Nepotis de Latinis historicis» Qtiae in- 
scriptio quum Vitae ipsius argumento egregie cotivcniat (\, 
Bos. ad Cat. init.), facile aflentior Voftio, Jac. Frid. Heufin- 
gero et Rinckio^qui Catonisvitam ad librum de Latinis histo- 
ric£.f potius , quam ad Romanorum Imperatorum vitas , pertinuis- 
se cenfent. Sed idem ille codex cnm Gifaniano , Schottiano , et 
Fariliensi (v. Schott. ad A.ttic. init. ct supra Praefat. ndn. 27.) 
Attici vitfim eodem de Latinis Historicis libro comprehensam cTi . T E S T I M O N I A. I plorum libros , quos citant Gellius lib. YIL cap^ XYIII. et 
Charifius lib. I. Alia quoque ejusdem laudant yeteres ; sed 
n6n item, quae ad hiftoriam pertineant ^ ). Nam ex epi* 
fiola ejus ad Ciceronem quaedam Laciantius afiert lib. IIL 
inftitut. diyinar. cap« XY. Quemadmodum et Ciceronis ad 
Nepotem epiftolae meminit Tranquillus in Julio cap* LY. 
Ammianus. Marcellinus initio libri XXVI. ac Priscianus lib« 
yiU. Imo et (ecundum Ciceronis epifiolarum librum ad 
Nepotem Majcrobius citat lib. II. Saturnal, cap. I. Quod si 
quis fragmenta omnia Ncpotis desideret, longe iis colli- 
gendis priorum ricit induftriam Andreas SchottusV Hermo-, 
laus Barbarus , caftigationibus in Piinii lib. XY. cap. XXIX* fuilTe significat. Quod quamquam Jac. Frid. Heulingero minus 
verisimile videtur^» Hinckius tamen poft VolTium ethujus infcri-i' 
ptionis fidem non in dubiuni vocandam ftatuit , ^osque ipsi At- 
tici vit^m ad illum Virorum llluAriufn librum non prorfus in«> 
commode referri polTe concedimus. v. Bos. ad Attic. princ. Quod- 
si tamen rcputamus, a Cornelio faanc vitam ita editam fuilTey 
ut primum nonnisi ca, quae primis XVIIL capitibus continen- 
tur, complecteretur, reliqua poilmortem Attici accederent, ad 
Titzii potius sentcntiam inctlnamus, qui in animadvv. suis*p. 
274. At\ici^yit3Lm separatim a Comelio publicatam. fuiffe cenfet, 
sicut illam Catonis plehiorein, quam Ncpos ipfe Cap. 3, 5. com. 
memorat. Utrum autem Oorneliae, matris Gracchorum, cpi. 
Aolanim Frngmenta , quae Codices ex hoc ipfo , de quo loqui. 
mur, Cornelii libro excerpta perhibent, clarirfimae feminae 
tribuenda , aa falfario alicui adrcribcnda sint, mihi non satis 
exploratum effe fateor. SuppoQtitia ca effe, et tantum ©b no- 
minum Cornelii et Corneliae similitudincm' in Nepotis codices 
irrepliffe, cenfet A. G. Langius eo ioco, quem ih adnotatione 
ad Fragm. cap. 12. n. i. signiftcavir pag. 178. Illud certe not 
ipsi non videmus, quomodo hae EpiAolae ad Cornclii de La- 
tinis historicis librum pertinere potuerint, quum neque argu. 
mentum earum huic iibro convcniat, et Corneliam ipfam nemo 
umquam Hiftoricis adnumoraverit. Quae autem e Guelphcrby- 
tano Philippicarum oralionum codice ab Heufingero prolata 
Bunt libri de Latinis historicis fragmcnta, ea quin genuina et 
Cornelio Nepoti tribuenda sint , non dubitamus. Inde illa ctiam 
loca defumta effe apparet , quae Fragm. cap. 3t num. 2. et cap. 
6. n. 3. leguntur. De quorum priore Mofchio plane affenti.mur^ 
in Differtatione, supra laudata, pag. n. seq. haec scribenti : 
Quae de Alhino a Catone vitnperato apud Gellium 1 1, 8. legun. 
tur,^ hic scripta tradit ih libro Cornelii Nepotis de illu. 
strihus viris, quihus adeo verhis codices quidam Mss, dd- 
dunt numerum lihri Xni. quod quemadmodum Bosio non ne- 
gligendum , ita mihi verum et in textum recipiendum videtur* 1*ESTIm6nJA. €tii cenfet, libellum de yiris illuftribus, qui Plinio tribui solet, 
Comelii Nepotis effe , haud Plinii : atque id Teteribus codd- 
adfirui poffe affeverat. £tiam Jani haec Parrhasii fententia 
fuit. Utrius sit , dubitari ait Vinetus, nec ea de re Aatuere 
quiequam aufus eA. Imo aliqui aut SuetoniuiU , aut Taci* 
tum , effe auctorem , putarunt : ut indicat Gyraldus dialo* 
gismo XXVI. Sed omnino funt Sexti Aurelii Victoris : ut 
fatis nunc conftat ex editione Andreae Schotti. Non dubito 
xntei4m , quin plerdque ex Nepote Victor defumferit. Nam 
quod Ludoyicus ViTes,lib. V. de tradendis difciplinis,*Ne- 
potem ait, cle Graecis folum ducibus fcripsiffe, id fatis re- 
fellitur Terbis Nepotis antea adductis. Vir doctiilimus, Jo. Quae itaque Gellius in libris de viris illustrihus se legisse di^ 
vit'> ea vulgo in vita Catonis occurrisse statuunt. Quod mihi 
quideni non placet, Primum enim ex eo lihro , quem de Cato- 
ne separatim se scripsisse- Cornelius ipse prqfitetur^ desiimta 
non ^sunt. Quem enim lihrum auctor separatim de Catone se 
scripsisse dicit^ eundem simul operis cujusitam partem fuisse^ 
quis unquam persuadere sihi possit? Deinde in illa , qiiae no- 
bis restat , Catonis vita hreviori locus ille neque nunc legitur^ 
neque^umauain ^ ab hujus libelli consilio atque tenore quippe 
prorsus alienus , legi potuit, Quis autem Cornelium terae Ca" 
tone scripsisse arhitretur? Desumta itaque potius videntur ex 
vita Albini historiciy ad quem praeterea res narrata multo 
maf^is pertinety quam ad Catonem. De hoc autem in quonam 
libro verba fecerit CorneliuSs^ res ipsa declarat: fecit autem 
sine duhio in illo de historicis latjnis» Jta ut hunc de^histo* 
ricis latinis lihj;um , quem a Cprnelio scriptUm fuisse praeterea 
fra^menta quoque non contemnendae auctoritatis ^ a. Jac, 
Frid. Heusingero puhlicata^ testantur^ unum' ex illis de viris 
iUustribus fuisses satis constet ^ eorumque decimum tertiunv 
fuisse suspicari liceat, Haec Mofchius, cujus sententiae pror> 
sus accedimus, nisi quod Albinum, qui, Graeca liogua ufus^ 
Romanam civitatcm quasi exuilTet, diam in Graecorum hifi6ri« 
corum numerum a Coriielio referri potuifle putattius.] 

*) fTitzius in Introduct, p. iQ. haec scribit: Consideranti frag- 
menta Scriptoris nostriy illa praecipue^ quae ex Plinii ma^ 
joris Historia NaturaU conquisita sunt , ohservabitfir fortasse 
mecum^ C Nepotem plura insuper opera edidisse ,.quorum ti- 
tulos etiam i^oramus. Ntnnque aperte docent horum fragmen* 
torum compluscula ^ Geoffraphica quaedam ab illo esse con" 
dnnata ; sicut ex aliis concluserim , de Antiquitatibus pe- 
culiare ^jusdem opus quoddam exstitisse, Ab hac Tit^ii senten- 
tia me non alieniim profiteor. Poeticen quoque attigiiTe Corne* 
Hum , Plinius Epift. 5, 3. «eftatur. ] cviii TESTIMONIA. 

^ '• lilaria Catana^us, commentario in Plinii librumlV. epili. 
XXVIII. quae ad Sererum scripta eft, etiartiDaretemPhry- 
gium a Nepot^ translatum arbitratur. Nempe decepit eum 
vulgaris imypag>tf. Attamen et hic aqua haeret Vineto , no- 
tis in Aufon. Idyll. VII. Negat efle , qui certi aliquid dc 
translatione hac ausit affirmare. Atqui omnes , quibus ul- 
lum in hisce litteris judicium eft , fatis vident , necDaretem 
illum effe genuinum , nec dictionem ejus Augufteam fapere 
aetatem , sed recentiorem multo. Nepotem autem Caefaris 
Augufti 6biiffe aevo , Plinius teftatur lib. IX. c. 3(). e^ 1. X. 
c. 13. Atque hoc fortaffe impulit Genebrardum, ut puta- 
ret , eum nato jam Chrifto superftitem fuiffe , qui et Jaco- 
bum Gualterium, cum primum tabulas ederet chronogra- 
phicas , in eam fententiam pertraxit. Sed Nepotem eo us- 
que aetatem prorogaffe , nemo temere dixerit , qui tanti 
eum in litteris nominis jam TuUii , Attici , Catulli tempo- 
ribus fuiffe cogitarit. 

FRANC. NICOL. ^TITZIUS ^ 

hitroduct, de Co ?/. Nepor. vha et fcrifti^. 

Codices editionesque ad hunc diem omnes seriem vi- 
tarum exhibuerunt eam, ut i. effet vita Miltiadis : a.The- 
miftoclis: 3. Ariftidis : 4» P^^^^^i^^ • 5. Cimonis: 6. Ly- 
sandri: 7. Alcibiadis: 8. Thrafybuli: 9. Cononis: 10. Dio- 
nis: 11. Iphicratis : is.Chabriae: i3. Timothei: 14. Da- 
tamis : iS. Epaminondae : 1 6. Pelopidae : i^. Agesilai: 
18. £umenis: 19. Phocionis: 20. Timoleontis. Tum se- 
quebatur brevis illa de Regibus expofitio , cui editores nu- 
merum 21. impofuerunt, quia ex quibusdam in ea occur- 
rentibus verbis cap. 1. init. et cap. 3. c. fin. conjectarunt, 
hanc partem effe synopfin alicujus libri , quem Nepos de 
Begibus aut feparatim , aut in Viris illuftribus fecerit. 
Deinceps dederunt praepofito numero 22. vitam Hamilcaris, 
et tandem sa. loco Hannibalis , quo librum finiverunt. TESTIXONI A. €» Jam yero hic primo intuitu-nonne unicuique. mirum yi. 

deri debebat^ quid sibi yita Datamis, fortiffimi omnium batm 

barorum exceptis Hainilcare et Hannibale y ut rerbis ipfius Ne«- 

potis utar ,- paene in medio libri , intei^ vitas ducum Grae- 

corum , rellet? Quid , quod Nepos pofiea , a vita Timo- 

leontis transgreflurus ad duces barbarorum , initio fuccin- 

ctae illius de Begibus commemorationis , peractam eo us-» 

que libri partem refpiciens ait : Hi fere fuerunt Graeciae gen^ 

tis duces , ^»i memcria digni videbamur* Ergone Datamem , quod 

yitam ejus in medio horum cernimus , in Graeciae gentis 

ducibus habuit ? Quis hoc credat, cum ipfe eum, ut yidi» 

' mus , ^ar^tf r»;» dixerit ? 

» 
Sed ajunt editores : eyenit hoc chronologia , in yitis 

iftis ordinandis feryata , ut Datames eum locum obtineret. , 

Audid. At nunc quaero : unde nobis ifta ad chronologiae 

leges facta yitarum ordinatio ? Eftne ab auctore ipfo infti- 

tuta? Quid , si hoc negare aufim? Quid, si hanc negatio- 

nem argumentis , ex ipfius operis conformatione petitis, ad- 

Aruam atque fuflineam ? Age , hoc experiamur ! 

Cum accurato et fobrio fcriptore res nobis eft. Non 
Tolet talis in adornatione partium unius atque ejusdem hi« 
Aorici operis £l genio totius deflectere , et fecum pugnare. 
Ouo yitio hic liber ex recepta yitarum ordinatione sine du- 
bio laborat, ut mirum sit, neminem editorum hoc adhuc 
satis animadyertilfe. Confideremus , si plaeet , illam ope* 
ris particulam , qtiae infcribi folet de Regibus, Quem ordi- 
nem , q^aefo , in recenfendis Regibus auctor hic inftituit ? 
Nonne yidemus illum certum quendam gentium ordinem se- 
qni , atque ita singularum gentium eximios Reges perpetua 
serie profequi , nulla ex aliis permixtione admifla ? Sic igi« 
tur gentium prima illi memoratur Ferfarum: ex hac Reges 
una serie producit , Cyrum, Darium, Hyftafpis filium, Xer- 
xem, Artaxerxem , cui erat cognomentum Macrochir, et 
Artaxerxem cognomine Mnemona. Tum fequitur gens Ma- I cx T £ S T I M O N 1 A. cidonum; n eaque eontinuo Philippus rex, Amjntae filiaSf 
ot Alexander Magnus. Deinde fuccedit gens Efirotarum^ et 
ex ea rex Pyrrhus. PoAea gens Sicula , ex qua nobis pro* 
ducit Dionyfium priorem. Tum denique attingit feparatim 
novos iUos Regcs iactos ex amicis et praefectis Alexandri Mi* 
gtii , Antigonum , Demeti ium , Lyfimachum , Seleacunii 
Ptolemaeum. At nunc pauluium oculos conrertamus adfe« 
riem imperatorum Graecorum , quos huc usque se ait per*- 
tractalTe auctor. Ibi , quum prorfus nihil difficultatis repe- 
riatur , quo minus simili ratione auctor singulamm GFRe<« 
eiae ciyitatum , inter se separatarum , duces excellentes per- 
petuo ordine producere potuerit j immo a quoris cognosca* 
tur, hac methodo inllituta minus operofum conquisitionia 
atque expofitionis laborem in hoc opere debuifle reddi au* 
ctori ; deprehendimus , poil tres Atheniendum duces inter- 
positum Lacedaemonium unum , deinde fequi denuo Athe- 
nienfem unum , et iterum Lacedaemonium , tum tres con- 
tinuo Athenienfes , quos a poll infequentibus tribus abi*um« 
pit Siculus feu Syracufanus Dion : pofiremum denique Athe« 
nienfem Fhocior.em avulfum a praecedcntibus cemimu!i, 
non modo Thebanis duobus cum pofiremo Lacedaenionio^ 
fed Cardiano etiam Eumene , et barbaro quoque , si diis 
placet, Datame, tanquam retinaculis, interjectis. T^ndem 
claudit agmen Corinthius Timoleon. £t i/lam difturbatio- 
nem atque interturbationem Graeciae civitatum mihi excu« 
fet chronologiae ratio? Nullo modo. Quid, quod n^ chro- 
nologia quidem , quam editores praetexunt , hic exacte sa-^ 
tis conftat? Alioquin enim Pelopidas praecedere, sequi 
Epaminondas debuiiret , quod tamen clariflima anctoris ver- 
ba non admittunt , qui in Pelopida ad Epaminondam refpi* 
ciens ait: /icut fupra docuimus. 

Vel his , quae hactenus prolata. funt , credo fufpicio- 
nem juftam oriri jam debere in omnibus, ordinem illum vi- 
tarum non eflfe profectum a Nepote, fed ejus ordiiiationi 
aliena mana vim efle adhibitam , turbatiouemque toUus o- T E S T I M O N I A. oxi 

^— ■■ ■!■■ I I I ■■ ■ ■■ m i | ■ ■ .. 

ts factam* Id re rera ita efle , hinc afieyerare jam nihil 
fecto dubito. Si quaeras 9 quando tanta mutatio operi 
ro>. acciderit ? dicam, haud dubie id eyenilTe aevo illo 
lici ,' et bonis adeo auctoribus inprofpero , quod com« 
liter medium appellare hiftorici folent : quo , qui litteris 
nediocriter tincti eUent , iique fane quam pauci , nil 
)ter Chronica faperent. Si roges, quomodo acciderit? 
ondcam , partim chronologiae , cui iliis temporibus ad* 
1' omnes eflent , qui legerent libros , quique fcriberent, 
loderato amore , quo se , quisquis ille erat , cui Nepo- 
lic liber obvenerat, laudabilem etiam atque eruditam 
ram in se fufcepturum putabat , si yitas ad chronologiae 
m appoRte magis disponeret ; partim infcientia artificii, 
aiLCtor in fuo opere condendo ufus erat , quodque (fe- 
Bmo eyentu) nulla quacunque immutatione inducta abo- 
prorfus poterat. Non enim Nepos in his yilis , arida 
lam pofieriorum Chroniliarum diligentia, id egera$,^ut 
.syis imperatoris facta et mores a prima juyentute ad yi* 
Bxitum anxia cura ad sannos digereret ; fed illud pptiu» 
le habebat , deligere ex cujusyis imperatorum yita, quae 
)ropoAtum fuum pertinentia maxime arbitraretur ; fe- 
jare yero atque data opera transire cuncta, quae ad 
minus neceifaria yiderentur, In tali labore non pote- 
auctori non praeberi quandoque , tum in ordiendis, 
in finiendis nonnullis yitis, tum yero in partibus ope- 
inajoribus interfe connectendis, opportunitas , qua ar^ 
a formam operis adornationemque , ut eam initio mente 
^epiflet, indiciis quibusdam aperiret, confecutionemque 
arum partium, induftria quadam sic compofttarum pro- 
)t. Quibus ille ordinis permutator nihil adyersis , dis- 
; incogitanter membra corporis ita aptillQme ficti, ut 
quamcunque aliam factam compofitionem non polfet 
monftruosi quid exire. Ut yerbo dicam, ifta metamori» 
ii, quam liber hic Nepotis perpeflus eft, accepimus tan-' 
em quidem , quam oiim erat , non ideni. »11 T £ S T I M O N I A. 

» ■ ti ■ ' ■ ■ I ■ ■ I I 11 11 — — ^aj— i^g» 

Igitur probabiliiUmum jam habeo ^ auctorem noftrum in 
Titift imperatorum exponendis ciyitatum quendam ordiMm 
•eryalTe. £t primi quidem ponebantur illi AthehieilGuBr 
duces perpelua ferie : Miltiades , ThemiAoGles , Ariftidet» 
Cimon, Alcibiades, Thrafybulus, Conon, Iphicrates, Cha* 
brias , Timotheus , Phocion. His alios totidem- ex ceterit 
ciTitatibus extemis conquirebat , excitabatque ex LacedAe- 
moniis Paufaniam , Lyfandrum , AgeClaum : ex Thebanit 
£paminondam et Pelopidam : ex 'Syracufanis , qui eraAt (k 
Corinlhiis orti , Dionem : ex iplis Corinthiis , qui maxima» 
res Sjracufis gelltt, Timoleontem: ex semibarbaris (nam 
CherroQefus l'hracia Graeciae ferme annumerabatur } Car« 
dianum £umenem: ac poflquam hic admonuerat Regiimt 
quorum commemoratione tanquam limite utebatur , e^ bar« 
baris jam arcerfiyit Carthaginienres Hamilcarem etHanni]ba« 
lem , ac tum denique extremo loco Datamem Carem adjecit* 
Singularem ergo quendam , ut hinc patet , delectum Nepo» 
habuit. Non enim omnes yolebat explicare imperatores* 
fed , ut ipfe ait , excellentes»* 

Vidcamus nunc jam, utrum Nepos rellitutam iftam a 
nobis libri ordinationem ut yeram et fuam agnoscat. 

Oftendit operis praefatio , auctorem nollrum , . sicut 
alii hillorici fecerunt , Athenienfes cum Lacedaemoniis, ce« 
teris Graeciae gentis ciyitatibus praehabuifle ; ex his autecn 
ipsis duobus praerogatiyam Athenienfibus detulilfe» Tacite 
id declaratur exemplorum ordine , quibus ibi utitur Nepos 
ad mores Grajorum deuotandos. Huic igitur fententiae 
coiiyeniens erat, ut imperatorum quoque Athenienfium Vi- 
tas primo loco poneret. Seryayit id et ordinis antiqui 
adulterator Chronifta , quamyis alia ratione ductus , in MiU 
tiade , Themiftocle , et Arillide , continua ferie ab initio 
pofitis. Deinde autem ad chronologiae normam locum fe* 
cit Paufaniae Spartano , quem yel ipfa expofitio , ftilo ali- 
q[uantum floridipre concepta , arguit non coutinuo lempore 

cum T E S T I M O N I A, cwn 

( 

• . 

'^ cam praecedentibus elTe fcriptum. Colorto aliuih quen- 
dam haec vita gerit > congruentem ml^gis colori ceteronim 
Bpartanorum) ut appareat, cum alitis^cirita^is riris reffe* 
rendis auctoris etiam habitum qnodammodo efr& immuta» 
lum» Rectius multo adjungunt se popularibus fuis Citnoni 

tac defaiceps remoto Lyfandro Alcibiades y in cujus yita ex- 
plicanda quum aliquanto diutius morattis elTet auctor, pri<- 
ma yice necelTarium duxit calcarik sibi admorere» Itaqu« 
in fine sic se hortatur \ S^d fath ^d^ hoc i reliqtms ordiamuu 
Reliquos bic^ proi:ima profpicien» > hon videtur mihi alioa 
intellexilTe ^ quam AthenienfeSk ^ Itaque recte nunc aggre- 
gantttr Thrafjbubis > et Conon, ac deinceps semoto Dione 
IpfaicrateS) Chabrias / atque Timotheus. In hujus fine pau« 
liilum videtur addubitafle Nepos , an et Phocionem priori» 
bu» adderet; cumque id demum annuiflet^ artificio quodam 
tfi ufus> quo et adjungeret eum, et tamen aliquo modo 
qnaai fepararet» Fihiyit enim Timbthei vitam hac claufula r 
Hae€ extremajmt aetas imperatorum Athefiiettfium^ Ifbicratis^ Qhabriae^ 
Timotbei ." neque poft iUonm obitum quisquam dux in iUa urbe fuii 
dignus memoria^ Quibus verbis non modo clarifiime profes* 
aus ell) se huc usqt^e continenter de Athenienlibus egilfe) 
fed exfpectationem etiam lectorum egregie fefellit» qui vi» 
tam flatim Phocionis sic e^^orfus ell : Pbocion ^ Atheniemif^ 
ttsi Jaepe exercitibus praefiiit ^ fummosque magiftrntUs cepit i tameH 
mdto tjus mmr integritas vitae^ quam rei miiitaris iaior% Quis 
hic sit ita obtnfis oculis^ ut non obfervet» illum finem el 
hoe initiunuinter se singulan auctoris arte contineri ? lia» 
tio nunc apertifllma ^ cur Phocionem non simplieiter prio?' 
ribus Conti!xuerit ^''neque tamen omnino praetereundum du» 
xerit* Id totuin airtificium auctoris > Chroniftae nollri tur»^ 
batione accedentet miferei ut nunc credo omnes agnOj&i» 
Cent^ perierat» 

Abfolutis Athenienfibus ordo duceb&t ^roiimug Late» 
daemonios feu Spartanos^ Cum his aliter aliqUiaUiutn lanl» 
matuft auctor » quod ipfe quoqu^ ftilus » \k dixi ^ pVodi^^t 
Tom.l )| \ cxiT T E 3 T I M O N I A. 

■ ^M^— ^— — ^M»»-»—— « ■ _ ■ I— —————— ————— ————^ 

Tid^tur , incedjt». pFoducens nobis una ferie nunc PauCini* 
am, I^yfandrum, Agesilaum. Nec omnino leve eA, qooi 
de^ioziftrare hicpoirum, admonitiouem illam, quae oceiir^ 1] 
rit in^;4^ges. c. i/ fin. ,a^ Xiyfahdrum reyocans^ nunc magis 
etiam ex.^more Nepotis hic yideri polltam* Solet enim nth 
Aer faepius his formulis, de quo fufra metitionem fecimm : ii- 
,cut fufra docuitnus : tt$^ ofiejidimus fupra^ in proxime praemis- 
sam yitam , aut faltem in non multum remotam retroipi- 
cere , yeluti fecit in Bpam. c. 4. e^ ^^ Pelop. c. 4. et nunc 
quoque in Agefilao feryM* ' ^ 

■ • / 

Tertius jam locus sine controyerfia Thebanis diicibiui 
debebatur, Epaminondae et Pelopidae. Horum yitas sine 
dubio Chronifta aliter ordinaflet, nisi auctor in Pelopida 
apertiflimis yerbis indicalTet, se priorem pofuifle Epami- 
nondam. Nam Pelopidas non modo major natu fuit £pa« 
minonda , fed ct prior mortem obiit. At Nepos hic yirtu- 
tum et gloriae majoris rationem habens , dum ceteroquin 
maximam yitae partem simul egiflent^ Epaminondam prae- % 
pofuit. Non erat autem homo noftcr ita coecus , ut claris- 
sima auctoris' yerba ^on adyerteret , quod fupra qui^que ex 
auctoris yerbis^ recte ordinati Atbenienfes Iphicrates , Ch&- 
brias et Timotheus oftendunt. Sed aliis in locis fubtilior 
Nepotis ars eum latuit. 

Poft hos porro , yel temporum etiam ratione habitty 
credo a Nepote collocatos fuifle Dionem Syracufanum at Ti- 
moleontem Corinthium , quem tamen ex rebds geftis paeno 
magis jam Syracufanum factum dicamus. 

His poftremo loco magna arte , prudentifSmoque dele* 
Ctu , Eumenem Cardianum addidit , hominem , ut fupra di* 
ximus , ex semibarbaris defumtum , qui olim tamen piropter 
colonos Athenienfes in Cherfonefum deductos , sicut poftea 
Macedones , inde a pugna ad Chaeroneam , Philippo fummo 
Graecorom Imperatore declarato , Graecis jam accenfcbau- I • I^ E S t r*M O N I A, cxy A tor. Haju* igitur Eumenis Tita data opera , tktridetnr, ali- 
qnantiy plenius' expofita , oecbnoiniae operis fui atictor iiA- 
primis confu^uit. Mira eiAmijuadam ai*te'ita hic iattigitce* 
tetos paene omnes Macedonicos %ice^'cfaHbre^, factaque' 
forum intexuit , ut fupcrfedere jam fltigalis elorum pcrfcri-' 
ptis yitis poflet. Namque et illud docuit, horuin plerds- 
^ r qoe ex pra^fectis Alexandri Magni poflea factos elTe Regds. 

g^l . Hinc, fin^tis jam impeiatorum Grajorum yitis , quod 
f Eumenes admonuerat' Regum., breTifflma commemoi^atUMibfr.' 
? et horum praeflantifllmos percucurrit* .Cumqiie- nihil jaat 
amplitts ex praefatione auctoris lector pofl ha^c jure exfpe-* 
ctare in hoc iibro polTet , fuo more repent& fefeUit omnium 
opinionem, dumpofuit: De quitMsqwniam Jhtis dicrumputaf:, 
^ nms , fwn incammodum videmr , non paetenirt Hamilcarem et Hattm . 
>*-|. mbdem, Futes, ne confilium quidem auctorisy.,rCum;OpuAi 
^\ hoc inftitueret, fuilTc, ut yitas sin^ul horum; €arthaginienvr 
Bj sium cpmpT-ehenderet , quia sic ait : ^ iion itmmmodum videtur^ 
H Annc^, cum ad hunc qim^l.terminum lilMsum iperdux«jEl0lb7 
alacriorem quandam fpem dc perficiehdo tpto yolumine Qftnv«v 
cepit, quam in exordio habuerat? QvLidqui^ dit, noT^as.diias!; 
Titasi quasi accefFQrias, grata accipimusVjoanu^. ;:.<.•«.': . ..^ 

Sed poft has nonne iam profecto libri nnis aderit ? Ni- 
hil enim praeterea auctor promisit. Quid dico, jrbmisit? 
Imo etiam Hannibalis Titam sic conclusit , ut ibi dixerit : 
Sid ftos tempus eft bujus libri facere finem ^ et Romanorum explicare 
imperatores ^ quo facilius ^ coUatis utrorumqrie factis , qui viri prae^^ 
ferendi sinf , poffit juJicari, Videsne ergo , adefle finem? — 
Sic Tidetut* profectp. — At tibi adhuc reflat colloc^ndus.^ 
Datames. Quid hoc facias ? £risne tandem deridiculo cum 
noTa tua ordin^tione ? — Quisquis es , cui sic obloqui mi- 
hi libet ;* non defpondebo animum tamen , confifus genio, 
qui mihi iter iflud tenebricofum, quo incefli usque, face 
praelata tam propitius illuflraTit , ut nihil adhuc , quod fci- 
«m, offenderim. Namq^e is eft profecto, nonego, qui et 

h 2 €«Ti TESTIMONIA. hoc evincet, verba illa ) quae usque adhuc ad c^lceni Haii^ 

Dibalis adieciii legiraus , illi loco minime conyenire ; CQiri 

autem multo'aptiI1S;pAe cnm exitu Datamis, quem Nepos ita 

clauHt, ut libri.finenpi J*am adelTe fentias : itaque ante haec. 

^Yerba inferendam eflTe cum fuo prooemio totam Datamis ti- 

taxu« Quo agnito quis non deploret fortem librorum Tet»- 

rum ! £n ! chronologiae Audium 9 ceterarum artium hnqia- 

niorum difciplinis deAitutum , quantum malum dedit ! Mira* 

bar femper , quid sibi Datames in omnibus editionibus poft 

Timotheum ; quid sibi illud hujus ritae prooemiom in Co- 

d&eibus Timotheo Jid calcem paene annexum yellet? Nunc 

jam repente yideobmnia. Quippe transtulit hanc yitam, se- 

de fua ayulfam^ Ghronifta noAer ad eum locum, quem pos« 

cere illi yidebatur chronica ratio. Illud tamen feryayit, u1 

prooemium ad eundem modum Timotheo praecedenti anf 

neot^eVet , <{uemadmodum' id Hannibali annexum olim repe< 

rerat« Sed poftpema yerba , quae libri finem fieri docerent 

vt Boyus ordo conftaret, adjecit nunc ad calcem Hannibalia 

IntelUgimus jam demum yerborum taorum, Corneli ! rlKio 

neiAt' Vemo nuneadfortiffimumhirum^ maximique cmifiliiy omnHm tar 

iMr0rum ,' exceptis iluobus Carthagitthnfibus , Hamilcare et Msnm 

ffde. Nempe-lude^e nos more tuo yolebas, impertiendo d 

inf^pinato , quod miuime pollicitus efles. Adducebas taii 

nobis , qualem pbft tot excellentes imperatores minime fpf 

rabamus , yirum paene ignotum , cujus tu facta illuftria e 

remotioribus hiftoricis non sine multo labore eruifti , orj 

tioneque tua ita condecorafti, ut libentiffime illi locaii 

queni( alfignare tibi placuit , in fummorum ducum ordim 

gratulemur. Sentimus , te ipfum , ad finem jam jam fel 

citer deducto libro , recreatum eSe quodanmiodo , et in hx 

poftrema yiia , lectoribus mirantibus annuntianda , non sii 

yoluptate quadam ad. praecedentes Hamilcaris et Hannib 

lis yitas refpexUTe , quibus aeque larga manu praeter e: 

fpectationcm nos impertieras. Ut gaudium noftrum cumi 

lares , nonjpe de indufu ia in hoc aptiffimo prooemio nomc ^ TESTIMONIA. CXTII Datamis tacuiAi » ut nos diyinantes baberes , qu^m tandem 
tanto fiatim elogio annuntiatum ultro ejDres producturus? 
Obtiiiailli omnia , quae volebas, Nemini enim noftrum in 
JDentemr yeniiTet Datames, quem etiam yeterum tuorum 
pauciilimi noyifle yidentur. Tanto igitur gratius eft nobis 
taum iftud donum, et quia in%eratum , et quia tam exqui. 
fitum. 

Exfpecto , ut etiam poft ^aec difputata nonnulli sint, 
qaibus id tamen fcrupulum aliquem injiciat , quod Codices 
omnes hujus operis in illo a me impugnato yitarum ordine 
eonfentiant. His conGderandum erit primiun , nullum Cod. 
noftri auctoris tam effe antiquum , ut ea tempora praeyer- 
tat, qnibus immutationem illapi ordinis in hoc opere fa- 
ctam fufpicamur. Deinde, nullam poffe effe tantam Codi- 
cum , etiam antiquiCfimorum , auctoritatem , quae argumen?- 
tis internis , qualia nos contra receptum et yulgatum harum 
yitanim ordinem ex ipfius auctoris ore in lucem protulimus, 
non infringatur et cadat. Quamyis enim hiftoria hujus fa- 
€ti perpetrati narrari non poffit, res tamen ipfa loquitury 
et diyinationi noftrae clarifQma yoce fuffragatur. Qui^ no- 
bis dixerit, quam multi Codices hujus operis exfliterint illo 
tempore , quo Chronifta nofter yixit ? Si forte idem ille has 
yitas ex fua ordinatione etiam defcripsit^ aut faltem itade-, 
fcribi sibi fecit, unum atque alterum exemplar fufficiebat 
inyehendae noyae libri formae. Placebat aliis hic auctor, 
, fub noya forma/jam etiam Chronologus factus: alii factam 
mutationem omnino nesciebant. Ita, neglectis paulatim an- 
tiquioribus Codicibus (si plures erant) et piperi inyol- 
yendo adhibitis , recentior libri fpecies in noftra Iaecu}a 
propagabatur. / - N ^ > I I I i ]0RNELII NePOTIS 

L I B £ R 
D E V r T A 

EXCELLENTIUM IMPERATORUM, A,) CorneliijN^epotis^ Comellum no^ cofnposuiflre has vitas Pro- 

iBc^ cujus praenomen a se ig- bum, ipso versu penultimo e)us 

»rari scribit Giphanius Episto- Epigrammatisindicat^ quo The- 

quadam ad Muretum Lib. i. odolio Imper. totum scripturae 

*ist, Mureti LXVII. Tulliani corpus dica^vit. Vixit Auctor 

vi elTe scriptorem, ipsa ejus harum vitarum T. Ppmp. Attict 

tinitas abimde facit testatum. tempore , quod ipsa inscriptio» 

rum hoc et quicquid de eo quaequem vi>a Cafonij 7»/»^ scri- 

tatu dignum est , Viri Claris- bit; itemque quae dc veteranis 

li, a Jo. Henr. Boeclero in in Enmene queritur, quo loci ad 

» exemplo a se edito citati, bella civilia respicit, clare de- 

iditilllme persecuti sunt, nihil monftrant. Sea Atticum iRum 

: certe parum ut addi a me cum Caesari et Ciceroni aequa- 

tsit. Vide tamen duo tcstimo- lem vixiffe usque in principatum 

A. Gellii Lib. 17. Noct. Att. Augustisatisconftet, saneProbo 

».21. Ernstius, illi ncscio cui tribui hic liber 

hiamvis hic elcgantissimus li- non potest, qui se sub Theodo^ 

• vulgariter AEmilium qucm- ^o fuiffe, ipsemet indicat. Corn. 

n Probum auctorem praefe- autem Nepotem hoc ipso vixillte 

, multo rectius tamen Corn. tempore etCiteroetahiarguunt. 

poti eum asscribi jam olim Quarc Corn. Nepoti rectius quam 

iditiffimi Viri censuerunt. Pro AEm. Probo hic liber afQgnatur. 

enimestnonmodoMss.libro- Porro cum genus dictibnis pu- 

n auctoritas , scd aliae etiam rum, tersum, inafTectatum, pla- 

tvilTimae rationes, quaedubi- neque civile fit, candidumquc et 

e de eo vix linunt. Iloc qui- simplex , quo usus Auctor est, 

n negari non potest, in Mss. non in aliud tempus, quam quo 

ibusdam AEmi.ii Frobi nomen Cornelius vixit , cadere potcll. 

lare , sed ita tamen, ut Nepo- Neque enim aliud^in Cicerone et 

nomen non excludatur. Quod Caesare, qui ejus coaevi fuere, 

it auctorem ipsum ollendit, notare licet. AtTheodosii aetate 

alterum exscriptorem decla- plane alia ratio dicendi obtinuit, 

« Nam descrip&ire tantura, humilior^.multo scilicet , atq^e / 'I COBNELII NEPOTIS fucata magis et incruftata, neque illos taceam , quos Andr. Scbot- 

^atiiraliter pulclira , qualis iHa tus nominat) de Nepote dicit, 

«st. Buchnerus. quod extantiet tam praeclariin- 

^ . _ _ , . genii monumentis sola T. Po«- 

(p.2.) In fronte operis patriae no- ponii Attici vita , quam dilisen. 

menconfpicinoluitNepos, quod ter et eleganter scrip&t, Sm- 

quideni illuArium Hiftoricorum porisinjuriasuperfit. Sederrant , 

•st. V. Dorvihum ad Chariton .L. ^jnde autem opinio illa provene- 1 

i.cap.i.p.4. attamenexejusfcri- ^it, docent dictus Schottos i& 

ptis patet, eum fuiffe Romanum, E^ist, «rf Lectoretn Netotis , et 

ut ex ipsa praefat §.4. nostrismo^ Voslius lib. 1. de historicis Zatinis 

ribus, item ei Agehlai vita cap. ^ap. 14. quibus addeLiliiGywldi 

4. 5. 2. Cujus exfmplutn uttnam im^ Dialogum 26. ettitulum, quem>x 

feratoresnostrisequivolmssent, non codice Amoldi Arlenii enotavit 

quidem Romac natum , sed m Hier.Magius J!fj/cfi/aii.//&..4. /m. 

Hoftilia celebri Veronensium 15. Aemylii Probi de imperiuoHbU 

vico. V. Voss. L. 1. deHift.Lat. exterarum gentium Liber. Ernstiiu. 
€. i4* M. Antonius MuretusLib. 

911. Epift. 7. ad Giphanium su- £x tottamque diverfis in-(p.3.) 

spicatus est, librarios feciife ex scriptionibus haec potimiiMiiii 

C. Cornelio Nepote Comelium Nepo- placuit, quod non modo in vetu- 

tem^ quiahiseamdemlitcrampo- ftiflimiseteMss.codicibusexpref- 

nere laboriosum erat. Cogno^ fts edtionibus reperitur, sed d> 

men Ncpotis pluribus commune auctorieetiamips.oextrema prae- 

fuit. Pythocles Samius in quarto fatione videtur innui; neque ta- . 

Rerum Italicarum scribit, apud men magnopere conteiidemus, si 

Clementem Alexandrin. Lib. i. quis maluerit inscribere VITA; 

Strom.p.334.vatemexftitifre,dic. EXCELLENTIUM IMPERATO- | 

tum Cajum Julium Nepotem, Ex- RUM, ciun a Seicirio laudetur, 1 

ftitit etiam Romae trilhinus Ple- alius Com. Nepotis liber, qui [ 

bis Metellm Nepos dictus v. Dion. VITA ILLUSTRIUM inscribiturw \ 

Caslium Lib. xxxvii. cap. 42,43. .Boi;«^.[VitamVirorumIlluftrium 

Plut. in Cic. p. 873. item alii, nona/}«wCorneliiNepotislibrum 

de quibus jam alii egenmt. fuifte , sed hoc ipsoopereVitam 

Excellentium Imperatorum com- 

•DEVITAEXC.IMPER.]Quos prehen^am , supra in adnotatio- 

P. Danicl titulos sive inscriptio- nibus ad Vossiiun docuimus.] 

nes in MS. suo reperit, genuinos Cod. Danielis : Incipiunt capitmla 

agnoscere non poflum. Si quis in Librwn Aemylii Probi de exceh 

tamen ex me quaerat, quam in lentibus ducibus exterarum geHttnm. 

tanta diverfitate lcgitimam agnos- Liber Aemylii Probtde laudibus exte^ 

cam Inscriptionom , non dubi- rarum Gentium, heid. ProbiHuemyiii 

tem pronunliare genuinam , de Vitis clarorum Imperatorum liher 

quam in calce Pracfationis ipse feliciter incipit, Mss. Riblioth. S* 

Auctor constituit : De Fita excel- Trin, CeLiiXnhr. Aemilius Prohusde 

lentiwn Imperatorum, Nequemag- excellentihus exterantm nationum ffi» 

nopere contendam , si quis cum ris, Cod. Membranac. Volfiaii». 

Longolio malit/^/^«, quod inju- quemlittera Adiftinguam: Aempi 

ria exagitat Magius , inftta Itali- lius Probus de excellentibus ducihtts 

cis ingeniis obtrectandi Trans- exterarum feliciter incipit. Cod« 

alpinos malignitate, si quando Chart. R. Probus Emilius deexceU 

cum illis conciirriint. Gebhardus. lentibus ducibus exterarum gentiuift 

In Ms. Codice conftanter in hoc foeliciter incipit. [Cod. Axen. Emu 

libro legitur /^;>rt. GasparVarre- lii Probi de excellentibus ducihus 

riu» Censura de Berosop. i3. (ut extemarum gentium incipit felicittf / PRAEFATIO. •mf Non dobito, fore plerosque , Attice, qui hQC >ge- i 

nus scripturae leve et^ non ^ satis dignum summorum 

Frologus.EA.XJktra]. Excellentium fuijQTe ajunt: qui Attscae hoc getm 

Jmperatorum Liber Autore Aemilio scripturae etc. Eamque lectionem- 

Froho, ad Atticum. ProoemiumJ] tuetur Magius iv. Miscell. cap. 

Fraefatio God. Dan. Frolog^s^ i5. scd pro recepta lectione plu. 

heid.frooemiuf». Cod. X.prologus. rium meliorumque codicumcon* 

J^on dubito fore. ] Explicavit scnrus facit. hos^ AbeA a cod. 

Rob. Titius prooemium noc lib. Leid. 

6. c. 20. controv. locorum. Schot^ Leve et non s, d, cum relatum (p.4*) 

tus. Non dubito , quin plerique /f^.ctc.]Pero^portunuscsthiclO' 

^uturi fint, sicloquiturLysandro: cus Julii Capitolii^i in Opil. Ma« 

jQuam se habiturum pecunia fidens crin. c. i. Ejus^ qui vitas aliorunt 

Hon dubitabat. Alcibiadc: Neque scrihere prditur ^ offtcium est digna 

dubitabat facile se consecuturum. cognitione perscribere, Et Junio 

Ann. Nemo dubitabat ^ aliquid de quidem Cordo studium fuit eorunt 

pace ejfe scripttm. Sic jungunt et Imperatorum %fitas edere^ quosohscu* 

alii Scriptores primae claGQs, riores videhati qui non multumpro-^ 

adeo utjuventus increpanda non fecit^ nam et pauca reperit ^ et in-' 

fit, si sequatur. Gurtius L. lo. digna memoratu^ ajferens^ se mini- 

G. s6. jam divinat^ marem ejfe con- ma quae^ue persecuturum v quasi vel 

tlejfum ^ quem vos dtfhitatis paratum _ de Trajano aut Fio ^ aut Marca 

tie vel suhdere} Deliciacnollrae scieudumjit ^ quoties procejferit^ quan^ 

Tacit. L. 2. cap. 36. Haudduhium do cihos variaverit, et qrnndo ve* 

eraty eam sententiam altitis penetrare. stem mutaverit^ et qtios qtiando pro- 

lib. 14. ^ap. 43. Non quia dubi- moverit^ quae ille omnia exequenda 

' tarem , super omnihus negotiis melius lihros mythifioriis replevit^ talia scri- 

mtque rectius olim provisum. Itc- hendo (an haec duo verba a glolTa 

rum Gurtius lib. 7. Nec duhitahat sunt? nisi fors accuratam scri- 

bujus quoque ultimi consilii fuijfe bendi diligentiam frustraubiquf 

farticipes. Gebhardus. ^ quaerimus) cum omnino rerumvi- 

Atttce ] De co vide , quae in- lium aut nulla scrihenda Jint , aiit 

fra ad vitam ejus notabimus. nimis pauca^ si tamen ex his more^ 

Nota autem, pro Attice in MS. poffint animadverti^ qui revera sci^ 

God. quem Hieron. Magius vidit, endi sunt: sed ex parte^ ut ex ea cf- 

failTe : Non dubito fore plerosque^ tera collifiantur, Ex his verbis le- 

fui Atticae hoc gentis scripturae^leve. gem videmus Scriptionis hujus: 

Quam lectionem ut probabilio- quam accurate tamcn, si quis, 
n defendit iiii. Miscel. cap, servavit Ncpps : ciui nec ex mi. 


rem detendit iiii. Mtscel. cap, servavit ncpps: qui 

cit. Quod si Nepos ita scr4pse- noribus iltis rebus multa , et ea 

rit, non tam ad suum hunc li- tantum scripfit, quae ingenium, ' 

brum, quam Graecos scriptores, moresque hominum ac regionis 

iinde baec baufit, respexilTe vi- indicarent; et hoc ipsum cum 

detur, maxime vero ad Thucjr- TtpoJS^epaneia ^ quae sub mani- 

didem illum dTtiKaotatov ^ quo bus est , cui consonant i5, 11, 

valde familiariter utitur. Ern.. 1. 25. i3, 6. et ratio metho^tTi, 

stitis, De T. P. Attico^ cujus vi- quam exponit in Epamin. Dice- 

tam seorfim Nepos conscripdt, mus primum de genere : dcinde qui- 

plerigueaccipiunt, eiquelibrum hus disciplinis et a quihus Jit erudi" 

nuQC inscriptum volunt. Scb-tttui tus^ tum de morihtts^ ingeniique fa- 

tamen et Magiu# iii Mss. suis cultutibus^ et fi qtm ulia DIGNA 

A a CORN£LII NEPOTI8 Tirorum personis judicent , quum relatum legent, qiiif 
musicam docuerit Epaminondam , ' aut in ejus Tirtutibiii 
commemorari'', saltaiTe eum commode , scienterque ti- 
2 biis cantafle. Sed hi erunt fere , qui eicpertes lite* 
rari^m Graecarum nihil rectum , nisi quod ipsomm 

MEMORIA erunt: postremo de ge- viva voce Iradi poiTunt. Histo* 

JiiSy ctc. Geterum non tam qui ria autem maxime literis sciip- 

vitas scribunt, quam qui lioc turaque opus habet , ut quae cir« 

modo scribunt , aut consilio, calingidariaversatur, quaecon* 

(quo pracsertim Nepos) iftale- servari memoria , cum infiniU 

ge tenentur : id quod exemplo lint , haud poITunt. Quod prte* 

maximorum virorum disciraus clare observat VofQus de arlo 

JPlutarchi et Suetonii : quibus mi- hiftorica cap. v. Itaque rect* 

nuta etiam quacque annotare, literae pro hiftoria ponuntar« 

^ nec eximia tantum , sed omnem VeV literas -pro naiM^ posuit; 

interiorem ac familiarem vitam hocest, iniiitutione et disciplina 

exequi , non pigcndae res ope- Graeca. Vide et Wowerium im 

rae visa cst. Utrorumque insti- Polymathia cap. xv. Buchnerm» 

-tutum judicii adgubcrnantis rcc- v. cl. Gort. ad Salluft. Cat. c* 

litudinc haud dubie^ publicae 25. n. 2. sic ypdiiiinaTa pro.re-' 

utilitati accomodatur. BoecU rum variarum eruditione posa« 

Fersonis ] Vide P. Manutium erc Graeci , ut patet^; ex notis-' 

ad Giccron. 4* ^d Fam. £p. 5. simo illo Lucae loco in Actis 

p. 196. Apost. cap. 26. comm. a4* C Cod* 

Cutn relatum legent,"] SicLcid. Guelph, SeA hii ] 

Volfian. A. fiuum Doctiff. Ou- 

dendorpius ad marginem libri Nihilrectum] Simile huicNe- 

sui , qucm milii utcndum huma- P«>ti8 est illud Horatii 2. epist. 1. 

nimme praebuit , lcgcndum — ~ Nil rectum , nisi quod plo' 

eonjicit qui relatum legant. ^«^'^ >A^ ducunt. Bolius. Poly- 

jQuis Mits,2 God. Gard.Men- hnis Lib. iv. cap. 21. hancmo. 

dozii qui Epaminondam Cod.Lcid, rum divcrfitatem adscribit ioco- 

«ed VofTiani scmper Epaminun- rum naturac. Scd de hac re 

dam^ quod semcl monuiffe sat ^»^ disputandi non est locus; 

erit. in God. Voff. G. Exami- sed ab antiquiflimis jam tempo- 

nandam. ribus varios populos eodem mor« 

/> ' ^ ^ -T T«yr o bo , ac Romauos , laboraffe« 

Commemorarij Ms. c. S«ivaro- „^,'» «^ 11««^^^*^ V ;i> ,, «•« 

» ^- . * _» r» 1 -HT 1 palct cx lleroaoto LiiD. 11. cap* 

nis co;«»/orrt^/ ut ct God. Mcndoz. J;, „„: „^„„^* a^„.,>»:^- ^\_ 

■cj \'^ «*-. c» » • • . 01» ^rui narrat , Acffyptios ne- 

Jad. V cneta oavaroni insnccta: K^ ^*'-*^ t 

~ ^ .. *^ij\,. . ,."H^V^**' quc Graccorum, ncqucaliorum 

commemoratt, neiiqui libri eius- * 1 • «.•*.*• **.• 1 'ip^ 

(p. 5.) Liteiartm Graecarwn] Re- charfin ct Scylcn , novos moret 

rummorumqucGraccorum. Z;^e- Graecorum in suam patriam in- 

rof cnimtum omniafi:udialibera. fercntcs , intcremiffe. Cicero 

Jia, fivcphilo1ogiam,tum hiftori- Lib. ii. de Legibus cap. 16. p. 

amquidempraccipue, notant, ut 5i. dicit : 7«»/ vero illud stultissh 

hoc in loco. Sane in discipli- mum^ existtmare omnia j^/ia effe^ 

nis proprie dictis scriptura mi- quae sita sunt in populorum institu* 

Busneceffaria est, quippe quae tis^ aui legikus eic. In honorem PRAEFATIO. Oioribuv conveniat , putabunt. Hi si didicerint , non 3 
eadem omnibus esse honella atque turpia, sed omnia 

majorum iilftitutis judicaii , non admirabuntur , nos in 
Grajorum rirtutibus exponendis mores corum secutos. 
Neque enim Cimoni fuit turpe, Atheniensium summo 4 

Tiro , sororem germanam habere in matrimonio : 
quippe quum ciyes ejus eodem uterentur instituto. At id 

tamen Romanorum dicit Poly- Perscn etDemetriumfilios, quo- 

bius Lib. VI. cap. 23. *Aya}^oi rum illum cif Gnathaenio sar- 

yapkiKaitivBfl^Tepoi^ fneraXa- trice Argolica , hiinc ex con- 

petv iStf^Kai ^ft\<iS6air6 fiiXtiov juge*rcgia natum conHat. Plu- 

P^jtalou Prudenter respondit tarch. in Paullo Aemilio ct A- 

Arlabanus tribunus Militum Per- rato. Cicero pro Ligario : i^/0- 

farom Themiilocli apud Plut. veat te bonm pietas^ moveat ger-^ 

in Them. p. 125. ^fl E.ive^ vo- manitas Ut vcrum fatcar , apud 

poi 6ia<piphsiv dvJ^paSTtoov^ dWa Ciccronem Germana soror est iis- 

S dWois KaXd , naXdv 6e 7Cd<Si dem parentibus prognata. Pro 

rd diKela Ko6juelv , nai ^aS^eiv. Domo Clodius cum sorore Germana 

Hi «] Quaedam edd. vett. nefarium ftuprunt fecit. .F-^^ ^^^* 

Duisi. Bosius. Leid. ii si. H. tcjo : ^««w praeserttm Vtrgo Ger. 

Scph. qui si, Mss, Oxon. ii si, ^««^ fratremamplexa teneat. Geb- 

nt et Cod. A. B. scd C. Hii, tardus. Vide mfra ad 5 , 1 , a- 

pro Nisi quod ips. Nisi ips, pro -"^S"!* t t «j i. » -/r 

%uAem, eandem. iCodi. Guclph. Haherel Lcid. hahutjfe. 

Hii si.2 Uterentur.^^ Sic quoque Cod. 

Nos in Grajorum virtutihus ex- Dan. In aliis Ed. lcgitur Uten-. 

fouendis ] - Vcrsus hcxamctcr, tur. [ Pro ejus cives Harlcsius, 

qruod genus jjlures prosa ora- praceunte Fischero cx cditt. Jcn- 

tione scribentibiis suoinde cxci- soniana ^rincipc , Argcntora- 

derunt. Exompla colligit intcr tcnsi, ParifmaCa. i5i4. ct i520.) 

alios Barthius Advers. xi. i5. riVp/ ^;W rcposuit , qiiod etiam 

Sp.6.)iEfox/<tf. ImoLatinissimis:vi- in Cod. Guelph. atquc ed. Ul« 

e Ci. Cort. adSalluft. Catil. cap. traj. legitur. ] 

19, n. 5. etquotics ipsi Cice- ^^ ^^ .^^ „^^^^ ,^,^^^.^ „^yj,, 

rom taha cxcidcrmt , oaendit j^j^ j j^ ^^^^ ^ jy^^^^ „^^^^^., 

Popma ad L. 1. ad Atticum »,oWto, quia probra ct opprobria 

Epist. 1. Fro Moreseorumhon. ^lia natAra turpia habcStur, /. 

%oh Mores genttum. Cod.^ Voss. j>robrum 42. D, de verb. signif. 

J. Setpmtos. Ubi lHpianus ait , quaedam civi^ 

Turpe fuit sor. germ. ] Sororem litfr , et quafi more civitatis turpia 

germanam o/fc»}rdrpiov, eodempa- eirc. Quare ekiam in /. continuus^ 

tre sed divcrsa matrc natam recte iSy. §. Cutnquts, D. de yerh. oblig^ 

alii explicant , . hinc Germanitas ut recte notat Hotom. impossibi- 

Livio vinculum inter fratres, lia appcllantur. Intcr ea autem 

qiio uno eodemque palre , di- est, sororem habere in matri- 

▼ersa nati matre cohaerent. monio. Z. Si stipulor. 35. D. de 

Fhilippus apud eum lib. 40. cap. verb. ohlig. §. 2. Inter eas^ Instit^ 

8. Suhituram vohis aliquando ger.. De nupt. Qui dcsumtus est» e% 

mtmitatis memoriam. loquitur ad Z* Ltbertinus^ 8* A de ritu nupt^ CORNEXII NEP0TI8 / Suidem noftris moribus nefas habetur. Laudi in Graecia 
ucitur adolescentulis , quam plurimos habere amatorei. 

Adde Z» 17. eod.' tit. et Z. 17. cx eodem patre ac matre 'nabti 

C, de nupt, Item Z, idt, D, de quemadmoaum hae nuptiae apud 

Condict, sine causs. et Gujac. xvi. AiTyrios etPersas fieri solebanti 

observ. xxxvii. Patri cum filia- apud Graccos vero prohibitae. 

bus et matri cum filiis nuptias V. ill. Spanhem. ad Julian.Im. 

a variis gentibus fuilTe conces- per. Orat. 1. p. 89. Hie vertt 

sas, multis exemplis probat Co- rccte Intcrpretes, et ad vitam 

varruvias Ictus Tom. 1. Part. 2. Cimonis Cap. 1. observaruntf 

$. 10. n. 9. 10. et i5. Cuiadde per sororem Germanam inteUi^ 

Euseb. Praeparat. Evang. Lib. oiLiTtdrpiov i. e. eodem tanton 

o^. Cap. 1, p. 4B. et Clem. Alcx- patre natam, quae nuptiae apud 

andrin. L. 3. Stromat. p. 43i« AthenienCes fucrc licitae , tefte 

Ubi Xanthus dicit , Magos cum ipso auctorc noHro. Adde Pop- 

jnatribus et filiabus coire , item mam ad Curtium L. 4* Cap. lo» 

cum sororibus, Pertinent huc • n. 28. et Illust. Spanh. ad Juliant 

quoque, quacTheodoretusserm. Imp. Orat. 1. p. 90. et^i. Pro 

9. Lib. de Graec. affect. Curat. id quident^ Leid. id quod non in- 

p. 614. scribit : Fersae^ inquit, vcnulle , sic in Alcib. Cap. 4« ^» 

ex Zaradae legibus viventes et matri- id quod usu veneratJ in Regib* Gap. > 

bus et sororibus et filiabus quoque suis 2» et^ id quod in tyranno nonfuctle 

miscebantur <, et rem injuftissimam reperitur, Cic. 1. adFam. £p. 9. 

juftae les^is loco habebant, Similia id quod factum est, SicinConone 

dePerfis Ctefias refcrtapudTer- Cap. 5. in Mss. Cod. A. Id aued 

tullian. in Apologet. L. 11. c. 9. minus diligenter ejfet celatum: Ubi 

p. io3. Ernftius. V. et Briffo- tamen non aspernanda est vul- 

nium de regno Persarum. L. 2. gata lectio. Adi Cort. ad SalluflU 

p. 229. laudatum a cl. Havcrkam- Cat. 3o. n. 2. 
pio. Hunc Persarum et Mcdo- Laudi in Graecia ducitur"] Hu- 

rum morem acceptum refert Se- jus consuetudinis meminitctNo- 

miramidi Conon Narr. 9. apud stcr infra in Alcibiade cap. 2, 9. 

Photium Biblioth. p. 428, 4^9. De isthoc amore Socratis qua- 

ubi /vide , quae de hoc more no* tuor elegantiffimas dilTcrtationcs - 

tantur ab mtcrpret. Adde et apud Maximum Tyr. habes, ubi 

Doctiss. Elsner. ad Epist. 1. plura invcnies , quae ad morem 

Faulli ad Corinthios Cap. 5. lUum illuftrandum pertinet. Plu- 

comm. 1. p. qo. et 91. nec non rimum sanc Athenienses tribu- 

Menagium ad Diogen. Laert. issQ pulchritudini atque amori- 

praef. p. 6. sect.7. Vcrumhacc bus, certum est: inde potilB- 

non sunt hujus loci ; hic enim mum Socrates philosophandi 

agitur de Nuptiis intcr fratrem captavit causas. Neque enim 

et Sororem Gcrmanam contrac- aliunde rectius occasiones dis- 

tis. Herodianus tamenLib.i. Cap. putationum graviflimarum, qruim 

(p.7.)3. dicit Ptolemaeum Phila- lis ex rebus petendas exillima- 

delphum contra Macedonum ct bat 9 quas praecipue aefilmarent 

Graecorum legcs sororem suam omncs , iisque darent operam. 

duxilTe , et Nuptias hasce vehe- Buchner, Adde Platon. et Xe- 

menter exagitat utpote Barbaris noph. in Sympos. Cicer. Tusc. 

quidcm, qui nulla lege teneban- 5, 33. Alcinoum cap. 26. et 

tur. , non vcro Graecis dignas, Plutarch. apophtegm. Lacon* 

Buripides in Andromache vs, Lambino et magio laudatos. Bos» 
175. ubi vide Scholia : quae loca Adolescentulis ] Leid. Adolescen» 

intelligenda sunt de sororibus tulosi ommittitur in Mss. Oxon. P R A E F A T I 0. Vox adolescentulis expl:*imit Grae- a populo et, ut Gicero tellatur 

cas vocesjueipaKaf, et/ieipdKia, Lib. i. Tusc. disput. c. 4o* eo» 

quae de puellis, et adolescentu- dem scelere jttdicum , quo Tyranfio- 

lis pathicis , et impudicis usur- rum Theramenem , fuifle damna- 

Santur. Vid. Graev. in Luciani tum. v. Periz. ad Aelian. L* i» 

olocc. p. 70, 71, 72. ct Dor- V. H. cap. 16. n. 1. ad L. 11. c. 

vilium aa Chariton. Lib.iv. c. 2. i3. n. 10. Sed haec nihil faciunt 

p.'37i. nam, licct hic haec vox ad Nepotis verba illuftranda. 

multis odiosum nihil , etsuspcc- Plut. in Alcib. p. igS. fateor, 

tum continere videatur, e re im- dicit, 6 6e 2(a>Kpdt»f ipoofjiieya 

pudica tamen desumpta est. con- jiiaptvpiov vv tijf dpetijf , .nai 

tra veavi6KOf et veavias pro evcpviaf t&^ai66f, sed.pag. 19A. 

ftrenuo, audaci , etrobusto. v. addit. 'AXKifiiddijf 6' tfv jnev o- 

0]bs. Misc. Nov. A. 17^4« T. vi. jiieKn Kainpof dyoiyijitofy rjydp 

p. 493 1 494* ®' t IJcet liti, hodie vno OovKvSi^u xcyojnivv siapa- 

inter doctos de hoc Graecorum vo^iia eif to 6c5jna ti]f biaittjs 

moreortae, me non inmisceam, vnoi^iuy toiavtrjv 6i8&)6iv: sed 

certum tamen est , hunc a Ne- verba Thucydidis L. vi. cap. i5. 

pote pro infami fuilTe habitum. oftendunt, Athenienses indeme- 

tt, 81 Nepotisverbarecteperci- tuiffe tyrannidis adfectationera. 

piantur, m Alcib. cap. 1. et 2. (pofiij^b^iVTSf ydp dvtv oi noX* 

non in honprem Socratis et Al- Xoi to ineye^of , tfjf te Katd 

eibiadis sunt accipienda 5 nam, to iavtv to 6(s5jita Ttapavojnias 

Sostcruam hic cap. i.deAlcibia- kf tyv Siaitav^ Kai tijf oiavoiaf^ 

e dixerat, idem simulacse remi- cov KaS kviKasov iv otcf} yiyvoi' 

serat t— luxuripsus^ dijfolutus^ li^ to k7tpa66ev ^ <af tvpawioos i- 

hidinosus^ intemperans reperiebatur» niSvjitbvti TtoXi/Ltioi KaJi^esa6av. 

pergit cap. 2. §.2. ineunte adoles- Scd in quamcumquc partcm amor 

cen^aamatus est amultis moreGrae^ ifte Socratis ct Alcibiadis acci- 

corum . in eis a Socrate, Tum Al- piatur, inpie tamcn, et ftulte fa- 

cibiadem commemorantem indii- ciunt , qui Socratem , et plures 

cit apud Platonem in Sympofio, Ethnicorum dcfunctos philoso- 

se pernoctajfe cum Socrate^ nequeali- phos bcatorum numero adscri- 

ter ab eo surrexijfe^ ac filius aparente bunt, oftendentes , seaut sacras 

dehuefit, Hoc teftinKpnium i^itur litcras non intelligere , aut iis 

est Alcibiadis , autpotiusPlato- fidem non habcrc , et temerariis 

.nift , non vero Nepotis , qui mox quibusdam hominibus , qui nes- 

addit : Fd/ieaquam robuftior estfac- cio quae sibi somnia de externa 

tus^ non minus multos amavit : in quarumdam virtutum speciefin- 

quorum amore^ quoad licitum est gunt, arma, q^ibus iHi suara 

(Heufingerus explicat quam diu defendant sententiam , videri 

fotuit) odiosa multadelicate ^ jocose- velleminiftrare. Ita sentiant Eth- 

Sie ficit, An ibi de cafto amore nici , et ipse Socrates apud Pla- 

eposloqucitur, ut censet Bolius, tonem. v. Ciceron. L. 1. Tuscul. 

(p-o*)^l^<>^'^ ju^ic^<> permitto; Disput. cap. /^i. Ita Aesopus 

non enim decet virum gravem apud Plut. in Pelop. p. 297. sed 

multa odiosa delicate , et jocose sine Chrifto nulla saluspostmor- 

facere. Scio quidem, multos tem. Quid Cato major de So- 

Sro Socrate pugnare , conten- crate dixerit, v. Plut. pag. 35o* 

entes, corruptionem juventutis Habereamatores.yQod.jydJi.ba* 

in eo conftitiffe, quod eam in- buife, Bodus. [^Valckenarius ad 

mitteret in Deos et jpatriam , et Callimachi Elegiarum Fraglnenta 

doceret probare falsa, et vera pag. 216. pro i» Graecia legen- 

refellere, et ideo paullo post dum effe cenfet /» Crf^a , compa- 

ejectos triginta tyrannos injufte, rato loco ex Athenaei Epitomc 8 CORNELII NEPOTIS 

/ 

■ 1 ■■— ^— ■■ ■ ■ I I ■ — — — P^— ia— ^^W^M^ 

t 

\ 

Nnlla Lacedaemoni tam est nobilis yidiiii 

^ qnae non ad scenam eat mercede condncta* 

in Gasauboni Animadverfionlbus rantur» probabili ratione di()Mi- 

pa^. 782. ToU MoKoXs napa tai Laur» Figno^isisdefervisp^m» 

Kpy6iv d6oE.6v iuv , eparv /if/ etfeq* Sed , an hoc ad Laeed. 

rvXelv. Etiam in LlUr. edit.i?»- vid. pertinerc poffit, am|Jiiit 

buije legitur. ) disjpiciendum est. Boecler. Vir 

-_,,.. ^ ., _ diffuliirimaelectionisG. Bartkint 

NuUa Lacedaem. tam. e. n. vsd. ] conjicicbat aliquando leg, KmUm 

Hacc, noil pro ejus actatis ratio- apud Athamunas t. e. ». v, q. n. 

iie dicuntur, cum Lycurgi adhuc «^ fti^am eat. m. c. Heraclidea 

legibus ftaret civitas, per quas ^ adlegans, qui in De poUtiis p. 

ne(iue speclare saltem Comoe- 092. ed. Heins. refert, iu AOu 

dias Tragoediasque fas erat, ut tnanumregionemulieresterramcolen. 

Plutarclius m Inftitutis Laconi- ^jros greges pascere. Eoquc refe- 

cis docet, scd cum calcata dis- rebat, quod mox fequitur apttd 

ciphna vcteri atque duritie in pjep. partim HUMIUIA habei^tMr. 

luxum alquc dehcias prolapsa Sed vereor , ut hanc emend. ad. 

cflet , quod sub Lepnida Agide- mittant cxtrema verba , mercede 

que regibuscontigiffc, et per conducta. Et cur folis vidnis tri- 

muhercs quidem luaxime, Plu- buiffct, quod de fcminis in uni. 

larchus in Agide obrcryat , cujus yerfum Heraclides adfirmat? De- 

verba Macius produxit. guam- nique ivcrint ad Ilivam viduae, 

quamet ab initio fiatun intem- non alias tamen iviffc credide* 

pcranter admodum vixiffe Lacc ri^ , quam viles ct plcbejas, mi- 

daemomorum facminas ct luxu- nime vero nobiles/ de quibu» 

riose, ct conatum quidem Ly- Noffro sermo est. Bojus? 

curgum eas sub)iccre legibus, ,^ . v^ j t 1 •«» 

sed tamen coactum defltere, « ^^*!^^^ ^^^«^- ] ^" VJ^ ^M. 

quod repugnarent, Ariftoteles Bavaricorum , cum quibus ohm 

auctor est lib. II. Politic. cap. ^Y'''^ auctorem Cafpar Schop. 

IX. Qua de cauffa et Plato qub. V^f, contulit , fuit : femtna^dMm 

que llb. 1. dcLL. (p.6$7.)Xa- J^^'^"' <I^,«^ dictum viden pos. 

?aenarum civediv , five licentiam, ^^ ' ''' yj^^^T'^' ' •^*^'" ^1^"^ 

perftringit. Buchner. Doctiifimus «* fumilia. INil tamen mutandum 

vir, nobisque amiciflimus , Jo. P^t^- ^^^: I^^/ ^^*^; ^«*'^ 

Freiiishemius, cujus animadver- ''''^«^ .9^^- Guclph. N. Lacaede^ 

fioncs nobis commimicatas pas- ^^^ ^''^«^ ^"^^* "^ ^""^'^*^* 3 ' 

siminseremus, ita adhaccverba, 2^on adfcenam'] An ut partet 

Ad fcenum eat y actura, arbitror^Ji' ibi accipiat , et adminiftret; an 

cut fub Impp, Romae. Sed quaenam ut proftituat corpus ? Nam me« 

illa phrajis , ad fcenam ire ? videtw^ retrices in fcenam atque thcatrum 

ne fatis Latina} anfuit, ad coe- producerc et proftitucre impu- 

nam^ de qua re nonnihil ad Curt. 5, dicorumlibidini, moris erat. De 

7, 1. fedhaec tantum.leviter dubito. quo videndus Lipfius 1. Elector 

Scenam inire est apud Tacitum i5t cap, xi, £t hanc ob cauffaiK^ 

A. 39 , 3. Atquc hoc fensu ad Plautus apud Feftum fcenicolas 

fcenam ire^ fueriiidcin , ^ ^ • - j-_?- -^ ?j -r»- 

Noftej^dicit: infcenam 

cetcro , etiam spectatores intcr* Scaliger 

(p^.) dum mcrccde conductos, gunt et intcrpretrantur illum lo« 

tellcrasaue in usu antiquitus fiiif- cum. Buehner. Quae de Lacae- 

feundelpectatores aliquidlucra» narum intemperantia et luxuria 
PRAEFATIO. •upra Buchnerus adnotavit ex mazonibus tractantis :. ^ denique 

jLriiiotelis Lib. ii. Polit. cap. ne^elbyci,ncque£uripidi8,ne. 

nono, refutantur a Flut. in Lyc. quo Sophoclis, Graecorum poe- 

p. 47* ^ui eadem pagina et pag. tarum , quos citat jPiut. inparaU. 

M* refert, quae quodammodo Lycurgi et Numae '^*'7(i^T7* ^- 

iUuftrant Nepotis verba. De benda est ratio , de Lycurgi La- 

▼oce vUm vide, quae dixi in cedaemoniicirca pueilas (p.io.) 

Obs. Misc. jam a me citatis in cura jocantium , et inde Lacae* 

not. poli. et ita vocat Xijpasyv-. nas mulieres infamantium. con- 

«afKo/ Strabo L. VI. p.428. Sed fuleCragiumL.m. deJtep. Lac. 

in generc de Lacaenis mulieri- cap. 4* Ucufingero placet ad U^ 

bus loquuntur et Ariltoteies et nai» eat} Gcsnero, tcfte HeuJin- 

Plutarclius ) sed utrumque di- gero , ad coe/tam, Errat etiam 

versafentirenonobfervavitlieu- Meulingerus confundens ire ai 

fingerus. Locum hunc in mendo fcenam , et prodire in fcenum ,* nam 

cubare adhuc opinor , aut Ne- ire ad fcenam est domo exire, ut 

potem incidilTe in auctorem a- in fcenam prodcat , vel in thea- 

liuiii , nobis incognitum. Plu- tro fpectaturus sedeat. in fce- 

tareho , nihil ad infamandas La- nam frodire dicitur de eo , qui 

caenasproferenti , plus fidoi ha- in ipso loco jam sc fiilit , et po- 

beo , quam Ariftoteli , qui toto puloestfpectaculo, quamdiitiuc- 

hoc capite Gretum disciplinas tionem hic ipse docet Ne^os, 

praeposuit Laconicis inftitutis. quod etiam limpliciter dicitur 

-l>c cprruptis Laconum moribus frodire. v. Phaedrum L. v. fab. 

non agitiVepos, id quod liquet 5. vs. 27. Uaec<. de Latinitate» 

ex obpoiitione : et ex corruptis seddeNepotis loco nihildcfinio, 

quibusdam alicujus civitatis mo- utjamsupramonui, qui, si sanus 

ribus de caetcris, nulla tempo- est, alio modo exponi nequit. 

rum ratione habita, judicare, [Vide proiixe de h. L disputan* 

non congrueret Nepotis f ruden- tem Jac. Frid. Ueufingerum in 

tiae, qui folet AthenieniiUm et Fragmentis Gornelii Nep. Guel* 

Bomauorum antiquos mores di- pherbytanis pag. 120 — 122, et 

ftinguere a poileriorum tempo- adde Goerenzii, \ iri doctiflimi, 

t*um depravatis confuetudinibus, conjecturam in Notis adGicero» 

ut in Milt. cap. 6. in Gat. cap. nem de Fiu. 2 , 20. pag. 21*^. 

a. Difputat Ncpos in genere de propofitam : iVirf|>£rca«^( inGi- 

iis, quae in mcmoratis gentibus ceronis loco Godd.) Spir,.Erl* 

Bon sunt turpia, sedlicita, et Bas. scenam ^0 cenam cfferentes^ 

legibus velut sancita , quae apud sed Jic fcribae ab utraque parte pec^ 

Romanos sunt infamia, et hu- cant, J^od notajje ^iceat y ut locum 

qulia. Sic diverfos divcrsorum illum^ in defperatis buc usque reliC' 

populorum morcs enarrat Ae- tum^ pejoribusque adeo conjecturis 

Jianus Lib. iv, V. H. capitepri- mactatum^ emendemus apud Cortiel, 

mo toto. Jam quacrenaum est, Jf^ep. praef, 4* J[uae non ad sce* 

verumnc sit nec ne, quod de fin- nam eat mercede conducta. /*«• 

gulis Laconum viduis et quidem det nos Virorum Doctorum^ qui tales 

nobilibus hic adnotat Nepos, non quisquilias ferre poffint, Scribtndum 

•n nonnullae faeminae Lacedae- eft: quae non ad cenam cat mer* 

mqni turpiter fese geiferint, id cedecondictam. tSV^upiij minMag. 

quod in optimis civitatibus , et nis abftulit participii ultimam^ et 

legum sanctitate florentibus fit. cond.icXvL% uhique Jic pravatur : ce- 

Juliini locus e Lib. 11. cap. 4* ^^^ i^ conjecerunt Gesnerus et 

d> Heufingero citatus nihil facit (Jac. Frtd.) Heufinger, Frequenm 

adrem, non nisi fabulosa dcA- ter autem Comici ihai npot 6eU lo CORNELIINEPOTIS 

Magnis in laudibus tota fere fuit Graecia, yictorein 017111« 

nvov dno (SvfiiPoXijf^ cfi, Plaut^ firein textum rece^it Heitfinge* 

Stich.'^^ 128. condicerc in sym- rus. Bofius, ut vides LeetoTf 

bolam ad coenam. Corn, tnere hanc lectionem fovet, motnBPln- 

latsne/tripturus erat» Hic autetttmos, tarchi loco, ijm a Bofio non 

hnprimis in vidua y a Romanorum rccte intelligitur. Dictum mn^ 

pariter atque Graecorum reliquorum lierisLacaenaenon oHenditapud 

moribus abhorrebat, Haec Goeren- Lacaedemonios , minori in pre* 

zius. Nos in desperatae sanita- tio habitos fuilTe 01ympionicas| 

tis loco vulgatam, quacetiamin sed haec mulier gaudebat, fi- 

Ultr. edit. legitur, non sollici- lium suum elTe mortuum VIG- 

tandam esse duximus, ep vere T O R E M , et ideo hanc mortem 

nobis scripfilTe videtur Witho- sibisuoquefiliogloriosioremexi- 

fius in praefat. Encaen, Critic, fiimabat^, quam si e certamine 

Vefaliae. a. i74i.editorum: Ai Olympico domum vivus rediiTet 

coenam mercede conduciy ut non* victor. Notum est dictum alius 

nulli divinarunt y hoc loco alienifi- mulieris Lacacnae filio suo in 

mum efl , ubi e covtrario mox narra^ bellum proficiscenti clypeum 

tur velut peculiare^ Romanorum tradentis apud Eumdem. p. a^i* 

mulieres a viris quoque conviviis ad- i} Tav , t/ en^ tdf, v. Peri«on, 

inberi, Ergo hoc ritu mulieres in Animadv. Hiftor. cap. 7. p. a37, 

Graeciu abftinebant, Solae enim hic a38. Nam aSpartanisyuaKapt^av<. 

morum utriusque gentis dijerentiae tai jiidWov oi yewaioof dno^ 

demonftrantur, ) 3vij6KOvtsf , 1; oi ivtvXcSf ^«Jv- 

Magnis in laud, tota fiiit Grae- tsf , ut vel notum exNicolaoDa- 

cia'] Placet , miod scripti libri, masceno de moribus gentium, 

Schotto tcfle, habent, quodque cujus excerpta collegit Joannes 

in editionibus aliqubt lego : tota Stobaeus , latina fecit Nic. Cra- 

fire fuit Graecia, Neque enim gius p^ 567. De matrum Lacae- 

apud Graecos omnes eodem pre- narum dicto praeter Perizonium, 

tio habitos Olympionicas, vel videCragium deRep. Lac.L. iii. 

illud indicat, quod apud Lacc- p. 363. Praetcrea pro Bofii sen- 

daemonas pulchrius ac praeilan- tentia non fi,at facetum dictum 

tius atqiie adeo magis honorifi- Agidis apud Plut. in Lyc. p.59. 

cum fibi etiam femina exillima- ETcaivm>tcov tivcSv tvf *HXeihf^ 

verit, filium victorem in acie ca/ naXcSs td ^OXv/ttma «ai di- 

amififi'e,quamOlympionicamha- naiaof dyovtaf, Kai ti fitiya 

bere superfiitem. Refert Plu- *H\eloi noihvti 6i ktcSv nivte 

tarchusinapophthegmatisLacae- d/nepa ^n^,XpcDfievoi tciSiKaio» 

narumpag. m. 242* Bojius, Leid. 6vva, Neque locus ejusdem p* 

Cod. et Voffian. A. etiam habent 53. 54* ^ni docet, Laconas non 

totafire fuit Graecia^ in Chabria nisi jufte palmam reportare vo- 

cap. 1. in Mff. A. et B. item luiffe. (^uid? Lycurgus ipse una 

alio P. Danieli infpecto usque eo cum Iphito intermiffos hos ludos 

tota Graecia fama celebratum efl: reftauravit. v. Athenaeum (p.ii.) 

de hac vero Elliptica locutione L. xiv. cap. 9. pag. 635. Plut. Lyc. 

noftro Auctori propria confule p.3(), 54. Pausaniam v. 4* p.w3. 

CeL Periz. ad Sanctii Minerv. L. Ncc tantum apudLacedaemonios 

4. cap. 6. n. 3. et Graecorumeft summae laudi erat victorem,mo- 

imitatio. Pind. O. Nem. 4* vs. 8a. ri , sed et apud alios. Epami- 

0itif 6k Hpatet €pSi^, SchoL v. nondas Thcbanus moriens ideo 

dvti tcSv iv €pSig[, v. Lamb. 6.1111: fatis vixiy invictta enimmo,» 

Bos. de Ellip. L. Gr. p. 181. T<i rior, Quid? ipsi Lacedaemonii PRAEFATIO. II anno bclli Peloponnefiaci duode- pater tamen ejus, et caeteri Ma- 
cimo ab Eleis inhisccludiscer- cedones Olympionicas plurimi 
iare prohibiti (ob caufl*am, quam fccerunt, quod et ex hac ipsa 
refert Thucydides Lib. v. c. 499 hilioria ^atet. Praetcrea mtid. 
5o. ) omnem lapidem moverunt, fore minuit vim sententiac Nepo. 
ut iterum ad haec certamina ad- tis , qui Graecorum inllituta 
mitterentur. De Pythagora Spar- moribus Romanorum obponit, 
tiata , Olympionica , v. Plut. in et ideo lectores siios Romanos, 
Buma p. 60. Ergo Lacedaemo- Graecarum literarum cxpertes» 
nii non sunt in cauITa, cur fire monet, ne omnia, quae deGrae- 
li. L addatur, licet in quibus- cislegant, suorum majorum in-^ 
daiA MSS. et Edit. rcpcriatur. Ilitutis judiccnt , quia non ea- 
^uanto opere Graeci Sybaritas dcm omnibus honeua sunt atque 
exagitarunt, quum de ludis O- turpia) sciebat cnim Auctor, su- 
lympjcis abolendis cogitarant? os Romanos nihil solere rectum 
T. Athenacum Lib. xii. c. 4f putarc, nisi quod ipsorum mo- 
cum Gasauboni nota , quibus ribus convcniat. Id, quodrecte 
liaec insania magno Ilctilte dici- obscrvat de suis Romanis, de 
tur. Tota Graecia hisce ccrta- cimctis hominibus jam adnotavit 
minibus adco elata fuit , ut non Ucrodotus Lib. iii. cap. 38. qui 
aisi^vere Graccis , ctquidcmno- Hcrodoti locus Ncpoti , .hacc 
bilissimis ad ea pateret aditus. scribenti, forlitan ob oculosfuc- 
v. Herodot. Lib. v. cap. 22. et rit versatus. Practerea Cicero- 
ibi Interpr. et Kuhn. ad Aelian. nis locus jam a Lambino citatus, 
Lib. IX. V. H. cap. 5. asitur cx Orat. pro Flacco cap. i3. Ji" 
ibi de Alexandro Amyntae Tilio, tinas^ pugil , Olympionices^ hoc efi^ 
Macedonc , qui hbi magno ho- apud Graecos , ( quoniam de eorum 
nori duxit ad hoc certamen ad- gravitate dicimus ) prope majus, et 
mitti. Nequc Maccdones postca gloriofius^ quam Romae triumphajfe^ 
ab his ludis fucrunt aversi ; nam monerc videtur, ut to fi}-e cji- 
Alexandcr , Philippi filins , non ciatur. Dcnique suadct idem 
detrectavit ccrtamen Olympi- ipfc Ncpos in £pam. cap. 5. de^ 
cum : tantmn hunc ludum asper- Thebanis loquens , namque illi 
natus fuit, quia iRo temporc, genti plusinefivirium^quamingeniii 
quo in certamcn descendcret, quum satis conllat, pracfcrElpa. 
jiudierat decirc reges , cum qui- minondam , plurcs A^ilTc Theba- 
biis , certarc ' poITct , nolcns a nos ingeniou>s, [CodAxcn. tota 
privatis vinci , aut privatos vin- fire Graecia fitit, Lcctio haud 
cere. Vid. Plut. de yirt. Alcxan- contemnenda. Minime haercn- 
dri Or. 1. T. 11. p. 33i. adquod dumcrat \n fire^ quodnuncqui- 
certamen eum impuliire dicuntur dcm vix aliquid dcmit dictis. 
ibi oi kralpoi , quos idcm Plu- Utuntur cnim illa vocc non so- 
tarchusin vita Alcx, p. 655. vo- lum, ut quacdam omnino cxci- 
cet Tir/ Ttepi dvzov, Scd T. 11. piendaindiccnt , sedctiam,cum 
in Apopht. p. 179. dicit , ab aliquid de toto genere affirmare 
ipso patre Philippo ad id cer- neque audent , nequc ncceire du« 
tamen fuifle incitatum. Scio cimt. v. Pelopid. 2, 1. . 4 » *• 
quidcm , quid addat Plut. deindc Mosche. Nos cum Hculingero cx 
q>aiv€rai 6k nai naSoXh npos oi^\\vn\s\\hxh totafivefuit Graecia 
x6 XiSv aSKrft^v vivos aXXo- rcscripfimus , quod ctiam Cod. 
tpiiiof €Xm>. Sed hoc facit ni- tiuelph. et Ultr. cd. habeiit. ] 
hil ad rem, dc qua hicagimus. Fictorem O/ywp/oe] apud(p.i2.) 
• ^t licet adversatus fueritcerta. Olympios: in Gracciac Olympia : 
men Olympicum , quod tamen ex ubi Curules ludi quotannis in 
ipfis Alexandri verbis non liquct^ honorem Jovis celebrabantur : it CORNELII NEP0TI8 

— ■ — -- --^ -- - I - 

piae citari : in scenam vero prodire , et populo eflb 
spectaculo , nemini in eisdem gentibus fuit turpitu- 

dini. Quae omnia apud nos partim infamia, par-- 
tim humilia, atque ab honeltate remota ponuntur. 

in quibus qui elTet victor , Diis publico versari , ut patet exEo- 

propemodum ipfis habebatur ae- rij)idi8 Oreilj9, Heraclidis et I- 

quaiis. .Unde Horatius pHmo phigenia Aulidensi. Item exMe- 

€»mnium carmine : nandro ac Nazianzeno libro da 

Sunt quos curriculo pulverem 0- documentis virginum, et dcLa- 

lympicum **^*® ^ Seneca Tragico extremo 

Collegife jtwat , metaque fervidis Agam^ mnone. Scfco^r/tf. 

Evitaiarotis, palmaqienobilis J^uae omn. ap. nos^ Romanot 

Terrarum dominos evehit ad Deos. P"^*' quorum moribus infamet 

£t lib IV oda ii habcbantur , qui artis ludicrae 

Sivequo) Elea domum reducit ^^ quaeRus caulTa in scenamaut 

Falma coeleftes. certamen prodirent. Teftatur 

L. 2. $. 5. aitPraetor. D. dehis 

Coeleftes , id est : coele/libus five qui not. infam. itemque Cicero 

Diisproximos. Lege etVitruv- apud, Auguftin. lib. ii. de Givit. 

ium prooem. lib. 9. Plin. 34, Dei cap. xiii. Buchner, Adde 

k. Lucianum vero cumprimis Marcell. Donat. Dilucidat. ad 

de Gymnaliis pag. 729. buchner. Tacit. Annal. 1 , i5. et Sam. 

Cicero pro Flacco cap. i3. 0- Pctit. Comm. ad Lege^ Atticat 

lympionices^ hoc eftapitd Graecospro- p. 75. et «eq. 4» Bqjius. 

pe tnajus et gloriofius^ quam Romae ^artim infamial Haec Ms.Ox,' 

triumphajfe. Adde Pet* Fabnun omittit. 

in Agoniliico 2, 16. Bqfius. Pli- Abque ad honeftate remota ] Ar- 

nius liib. VII. cap. 32. Quin et nob. lib. eit. pro eademsentea- 

funusejus^ ctim^ vtctore filio Olym- tia ait: jQuurum actores inhonfftos 

piae^ exfpirajfet gaudio ^ tota Grae- ejfe^ jus veftrum^ et inter capitm 

cia prosecuta eft. Mff. Oxon. Fic- computari judicavit infamia. Vide 

tortm Fictorem Olympiae. Tertullian. de spectaculis. Emftm 

^ Infcenam vero j|>roSi>e lEadem, Fonuntur'] habentur. Transla- 

fti recte memini , apud Arnob. tio infi^nis a calculatoribus duc- 

lib. VII. leguntur. buo et Lac- ta , qui prout calculum posue- 

tantii fententia de Graccis per- runt, ita valet, Aloibiade: JVTe- 

tinet : Quid mirum , inquit , fi ab iue ei par qtiisquam in civitate pone» 

bac gente univerfa fiagitia manarunt^ retur. ibid. jQuibus rebus effecijfe^ 

apuiquamipfaflagitiareligiofafunty ut apud quoscunque ejfet^ poneretur 

eaque non modo non vitantur^ veruni princeps. Annibale : ^ non me in 

et coltmtur. Adde Auguftin. 11. eo principem pofueris.ya\er.3fl.lExtm 

De civ. DEI cap. X. eteruditis- 6. Respondit Dion^sevitamalleexce' 

simi. Sam. Petiti , amici olim ca- dere , quam metu violentae (p. i3. ) 

riHimi , Comment. in^le^es Attic. mortis amico inimicosqtie jtixta po*. 

pag. 74. cum feq. Ubi facem ob- nere. Lib. iv. cap. 3, 4» •^*«- 

fcuro huic loco accendit. Ern-- ceps ex iis vocemus , quorum animus. 

ftius. aliquo in momento ponendi pecuniam 

' Et populo ] Leid. ac populop nunqam vacavit. et ita aliquoties 

Nemini fuit turpitudini^ Virgi- loquitur. Thrafybulo. Dubito^ 

njbus tamen vitiodatuminGrae- an hunc primtm omnium fonam» 

eia , prodire ia scenam et iu Gebhardus. P R A E F A T I O. \i Contra ea pleraque nostris moribus sunt decora , quae 6 

apud illos turpia putantur. Quem enim Homanorum pu* 
det uxorem ducere in coAyiyium?. aut cujus non materfa* 

milias prijmum locum tenet aedium, atque in celebritate 
yersatur? Quod multo fit aliter in Graecia. Nam neque 7 

Cimtraea^ e prisco more. Gae- nas in conTiviis eorum non in* 

»ar lib. V. comm. de Bello Gal- terfuifle. Ernftius. 

lico cap. 19. contra ea Tuturiusfe- -Cujus materf. non ^r.] MS. co« 

ro factitros ciamitabat, Lib. iii. de dex Dn. Boecleri et quidam editi 

Bello Civil. cap. 74. Contrz ea cujus non m, /. />r, Bofius, Ve- 

Caefar neque fatis militibus perterri- tU8 Lectio > tefte Schotto , at CU" 

Hs confidebat, Ipse Nepos Alci- jus non materf. Leid. at cujus non 

Made. Contraeaji quid Oiiverji ac- matrifam. ItemVolT, C. etpaullo 

cidijfet. Iphicrate. Contra ea ma- ante pro jfuem eninf^ cum enim, , 

ter Athenienfem, Epaminonda. [Cod. Axen. etiam: rtt/W /foniffa. 

Contra ea una urhe noftra etc. quae terfamilias , quem verbbrum or- 

tamen loca vulgp sunt interpo- dinem ^ a tot codicibus exhibi^ 

lata. Gebhardus, Inlphicrate cap. tum, tandem aliquando revocan- 

ult* inlMS. A. contra ea Mater A- dum duximus. Eundem habent 

tbenienfem» et in Epamin, cap. 5. editt. Jensoniana princeps , Ar- 

**yius lib. II. cap. 60. Contra ea^ gentoratenfis, utraqueParis.Lon- 

Aequis inter confulem ac milttem goliana^ Ultrajectina. Guelph. 

u^ y.~ et cl. Cort. ad Salluft. etiam : At cujus non m.'] 

<iatil. cap. 3. n. 2^ [£d. Ultr. Frimum locum'] Atriumipsnm 

^ontra , fine ea. ] seu aulam, ubi et novae nuptae 

lectus genialis fternebatur , et 

jQ«ef»i en. Roman. pudet uxor, duc^ ipsae matres familias agere .et la- 

in convivium ] Notanter ". accip. nas texere solebant, lit ex Asco- 

nxorem. nam virgines acerbae, nio in Milonianam , itemqueAr- 

i. e. immaturae arcebantus a nobio lib. ^. adv. ^entes, con- 

conviviis , ut est apud Nonium. Aat. Vide Lips. Iib. 1. Elect. 

BoecL Varro in Agatone apud cap. xvii. Buchn. 

Nonium.: Firgo de conf>ivio abdi^ In celebritate ] Celebritas quac 

eatur ideo , quod majores noftri vir- pars sit aedium , docet Schop- 

ginis acerhue nures P^eneris vocabulis pius lib. 11. verijimil. cap, x. Ern- 

imbui noluerunt. De iflo autem jiius. Adde Ind. Bojius. Adeant 

Romanorum aliarumque gentium Juvenes Vorftium ad Juftin. L. 

vxores in convivium ducendi 6. cap.9. et cl. Burm. ad Phaed. 

Bore plura Muretus var. Lect. I. i.fab.6. Locus celeberrimus dixit 

799. Lips. ad Annal. ii. Taciti nofter in Dione cap. 10. 

B6ta 10. Bernegger. ad Jnstin. Neque in conviv. adhibetur"] Ita 

7> A» 3. et quaest. cxi. adGer- Cicero, Vitruvius , alii. Vide 

naiiiam Taciti. Bojius. Adi , si Muret^ var. lect. 7, 2. Magnus 

hibet, Muretumlib. VII. Variar. tamen Casaubonus erroris arces- 

Lection. cap. 11. £t addc , nec sit Ncpotem. Cum enim adlib. 

«pud alias gentes mulieres cum 8. Athenaei cap; 9. Biotheam Ni- 

viris accumnere, ut liquet ex cocreontis uxorem correctione 

BaUasaris convivio) quod Da- Optir.i in conviviumintroduxis- 

ttiel defcribit co^. V. EtHerodis set,fi/;rJrov(hocenimsubfi;ituit, 

«pud Marcum vt. 24. Quibus ex cum eifet, noxafnov) mox (p.i4*) 

Ucianon male colligitur, femi- addit: num Ji quis objiciat ex Cor^ 


14 C O R N E L 1 1 N E P O T I S 

in conyiyium adhlbetur, nisi propinquorum » ne 

nelio Nepote j^foemims in convivia minac ^ texentcs lanam , ni 

more Graecorum non ejfe adhibitas; prodire inde fas erat, et 

in promtu funt Graecorum Scripto^ viris versari : qua de rat 

rum teftimonia , (piae contruriumfae- plura notavit eruditus ]vcs 

fiffime factuin arguant. Nihil au- Janus Gebhardus lib. iii. 

tem dubitaverim affer^re, Ncpo- pund. Criticorura cap. iv. 

tis teilimonio , de more universe itaque ibi ferme pcrpetuc 

accepto , nihil detrahcre , quae dcant , facientes opus ; 1 

haud dubie divcrsa perfonarum, dixit, nec fedet ^ pro ^ comn 

locorum , , temporum , cctera- tur. Buchn, Verbum fed^re c 

rumque rerum , quibus confue- riun faeminarum proprium 

tudines aliquam dirQmilitudincm llravcre Broulth* ad Fropei 

aut exceptionempatiuntur, con- 3. El.i^- vs. 36. et cl. Bun 

ditione aliter acciderunt. Boecl. Petron. Satyric. cap. 77. i 

Sanelocur-Ciceronis in Verr. 1, Ovidium Heroid. Ep. 17. vi 

26. tam clarus est, ut dubita- De re ipsa confule schol. 

tionem non admittat. Nam ibi phocl. Oed. Col. vst 328« 

Philodamus , Graccus ipse , et 35o. Cel. J. Perizon. adAc 

civitatis suac princeps , negatj L. iii. cap. i5. ctL.viii. ci 

ntoris eje Graecorum^ ut in convivio et Cerdam ad Virg. L. 9. 

virorum accumhant mulieres, Vitru- vs. 648. Ilector apud Homi 

vius quoque ut rem ccrtam ct il. Z. vs« 49^* dicit, muliei 

Tulgo notam adlegat lib. 6. cap. domeflica munia obcunda^ 

fto. Graeci inquit , andronas appel" curanda bellica. De Caril] 

lant oecos ^ ubi convivia virilia so- Cauniis Herodotus Lib. i.c 

lent ejfe^ quod e0 mnlieres non acce- de Aegyptiis Lih. 11. caj) 

dant, Et paullo ante : In his oe- ( ubi interpr. ) diversa na 

cisfiunt virilia convivia, Nonenim Non tamen credendum est, ( 

fuerat inftitutum^ matresfamiliarum cas , et praesertim Atticas 

eorum moribus accumhere, Quae ta- cet pudicas , numquam pro 

mcn verba haud dubic corrupta in publicum. Contrarium 

sunt. Tentabam igitur : Non enim e mulcta , qua mulctabanti 

fert inftitutum eorum^ matresfamilias in publicum prpdir^t im 

cum maribus accumbere, vel : matres- tius , a rwainoKo^inou , 

fumiliurum Tmtribusaccumber e.Cerie Meurs. Lib. 11. Lect. Att. o 

ejusmodi quid reponendum elfe imo e Casaubono adAtheu 

manifeHum est. Bqfius, De Mace- L. viii. cap. 9. pa^. 607. i 

donibus vide Herodotum Lib. v. Boeclerus jam citavit , et dj 

cap.i8, 19, 20. et seqq. rcfutavit. Quod Nofter axi 

Inconviv.adhib,'] \je\A,inConv. Graecis , idem adnotat de 

a patre, Adhiberi vero in convi^ zonibus , quae hunc moreni 

vium elegans est locutio. Juftin. tharum faeminis propriun 

L. 7. cap. 3. Adhibitis in convi^ dicebant, Herodotus Lib. i 

^ium fuis ac filii uxoribus. VirgiL 114. ^pyo, 6k yvvniKijia \ 

6. Aen- vs 63. ^ovtai^/nivv6aiivrv<5idjugi 

• ■ ' ■ Adhihete Fenates Plauftris Scythas pro dot 

Et patrios epulis^ et quos colit fuilTc usos vel pueri sciunl 

hqfpes Aceftes. ilino Lib.ii. c. 2. v. cl. Va 

T^eaue fedet"] commoratur. Et adHerodoti locum n.54. 

rectc dixit, fedet: conclusae Hector de muhenbus, id€ 

enim et velut adfixae thalamis uxoribus suis sentmnt Ro: 

•uis apud Graecos agebant foc C*««^<> ^« ^^^""^ »^^ ^®' PRAEFATIQ. x i§ 

— ■■■■■'■' I ■ ■ I I I I I !■! . 

ledet nisi in interiore parte aedium , quae 

ywaiKimyvJtif appellatur, quo nemo accedit, nisi propin- 

qua cognatione conjunctus. Sed hic plura persequi 3 
tnm magnitudo Toluminis prohibet, tum feftinatio, ut 

(p.50^®^>^r^P^^Plut. inCYC.p. L. XI. §. i5q. sed quod nihil fa^. 

879. quod elTet (piXorijuos yvvi/i cit ad illultranda Nepotis verba. t 

Koi /adWov raSv noXiriKoSv /if- [^ln GodiceAxeniano Gynaeconitis 

'%aXafi^dvov6a ttap ineivh cppov^ spatio relicto amanu secundain. 

fidon*?; jtieraSidSda rcSv oiKeia- scriptiun legitur. Uujus itaque 

ntSv hteiv^. plura id genus in codicis librarius in exemplo suo 

Folviae vituperium profenintur graecas literas, quas scribendo 

aPliitb in Antonio p. 920. exprimere non audebat, offen.v 

Jn interiore parte} Terentius dit, ab auctore , si quid aliud, 

£un. act. iii. fc. v. ad iHam ip- profectas , noflri&que editioni- 

lam rationemrespiciens; Edicit^ bUs, mea quidem sententia, fine 

ne wr quisquam a4 eumadeat: et dubitatione reftitucndas. Quid 

mibi^ ue abscedam^ imperat^ Initt' alii librarii invenerint , tellantur 

teriari parte ut maneam solus cum modi , quibus a singulis yerbum 

fola. Buchn. exprimitur, varii ac satis miri» 

-I ' ^ 1 MofcheJ] 

Gynaeconitis appellatur} Cqd. oji ^r--iTr*jTTi 

Mendozii Gynechorites. Leid. Gyne^ ^^f^ P/«^« |^/«?«^ J, Vet ed. Ul. 

€borites appellantur. Voff. A.Gyne- trajectma Schotto laudata : Sed 

tiecbonites. C. Gynetborites. Dicitur ^<^ P^'^^ P' MS. Boecleri: Sed 

Gynaeconitis ^X Gynaeceum. Vide ^f^ V^^^ P'. 9«»^ si recipias, 

Stewechium ad Vegetium L. i. Pjf^aid^rnerit,acplurtbus,p^^^^ 

de Be Militari. cap. 7. Graeci Quemadmodum m iUo Virgilu 

vocant etiam PwaiKiiav iUam ^^/«/^«.^«»^»^5 ac alteroCaecinae 

Deam, quam Bomani Bonam. v. ^- ^^^' ^v^^ tam. ep.7. multa 

Plut. iniCic. p. 870. ita dictam J^eas veneratt funt Sic apud ip- 

juxta Varronem, quia tam pudica 8«™ N?P2*T' *^' . §' * ' '^''^^f. '"' 

fuit , ut extra ywaiKoypiriv num- ^'^^^^ *» Thebanos, »d est, prolixe, 

quam sit efireffa, nec nomen longosermone.VideVoff.de 

ejusinpubfico fuerit auditum, Conftruct.c.6i. fi^^/. Cod.D«i. 

nec virum umquam viderit, nec Lf eid. 1. J et H. Steph. add. Sei 

a viro visa sit. v. Macrob. L. i. ^f 1>^«^« P^^f .^t^^^'^' . ^^ ^«^ 

Saturn. cap. 12. p. 204. et Cra- pjuraperf nec ibi^legitur.MS. 

giumin.deRep.lac.cap.4.De Ox. etiam iw^i^/wraj Voffian. A. 

Barbaris et Perfis Phit. Thcm. ^«»1 ntagnttudo. B. Sed haec plura 

p. 125. T6 papfiapiKS yivitf rd P^fm^ ^Jf^. ^«S»- «ed ctm abeft 

ifoXv nai ndXi^a ro Uep^iKov J ^od. C. item^afr. mihi placet 

iis aifKorvniav %i\v ttepi rds yu- ^\^ Pj' L ^? ^od. Axen. ante mag^ 

palnas dypiai> <pv6ei Kal XaXe- »^^^^ ®™i""f, ^'''^' i??^t?*^^ 

nov iw ; 6v ydp mdvov rds ya^ ^'J^^'' . .^^'^"«/^Jf Ed. Ultraj. 

fterdf (more Graecorum) dXXa gy^oomtts. Cod. Guelph. cisf, 

Kairds dpyvpm^ifrovsKaiTtaX^ cW^^if. Idem cum Leid. a. Sed 

XanevoMivaf icSXvpi^f jrafja^- ^«^^/'- P' ^*^"' «^^® ^^-3 

XdrrvCSiv , oSf vno jiitj6ev6f op- Magnitudo voluminis ] Quippc» 

dd^ai r^v iKtofl, dXV oIkoi in quo non modo duces Graeco- 

fiiv diairddSai KaraKeKXei6/iti- rum, sedRomanorilm etiam, ae 

vaf. adde Briffon. de Perfarum aliarum gentium, quin quoslibet 

Gynaeceo, L.i. R. P. $. 112. et viros claros ante alios, ct excel- \ <6 CORNELII NEPQirS PRAEFATIO. 

I ' ■■ ■ ■ ■ ■ ' ... I II.. - 

ea explicem » quae exorsus' sum. Quare ad propositcua 
Teniemus, et in hoc exponemus libro de vita excfUemium 
Im^eratorump 

lentes, describere eratingrelTus. dealiquo; tamen altera ratione et 

Itaque exiguam partem illius infrainPelopidaeprincipio: cu» 

praellantirQmi operis habemus jus de virtuttous Uubito^ inquit» 

reliquam, quod totum de Viris quemadmodum expondm, Nec ob- 

lUuJtribus inscripserat, in aliquot Itat , quod in singulari numero 

libros diflributum. Itaque et vitA potius quam vitis dixit. Nam 

paiillopost ait^ Inhoclibra, Nam et hoc |ipsum Romani sermOnii 

in alits libris persequutus fuit ratio patitur, ut.Hier. Magiiu 

eorum vitas , qui togae ct pacis aliquot exemplis oftendit. Piane 

artibus praeRitifTent. Necaliter ita Julius Uiginus libros suot 

VoOius censuit, cum in Latinis DE VITA REBUSQUE ILLU- 

hiftoricis de Nepote cxponit. STRIUM VIRORUM inscripsit^ 

Quamsibimateriamautem mhoc ut GeUius laudat 1. v. cap. tvi. 

libro tractandam sumserit , et InfrainEpam. quidcmnoiteraits 

quos posuerit sibi (ines , tum in- quoniam uno hoc volumine vitas ex» 

n^a , cum de Regibus narrat, tum celL Vir, etc. Sed et ibi Danie- 

in Hannibale extremo significat. lis Codcx non vitas^ sed vitam 

Pari ratione, qua brevitatem legit. Buchn, Confirmant hane 

scribendi excuset, usus Epami- lectionempraetereaMSS. P. Dtt- 

nonda cap. iv , 6. Buchn, in MS. nielis et Dn. Boccleri, uterque 

Longolii to prohihet periodum ex optimis : modum vero loquen- 

claudit tefte Schotto. De voce di Servius iii i. Aeneldos 37S* 

volumen v. cl. Duker. de Latin. laudans librum Corn. Ncpotis* 

Jurisc. Vet. p. 101. pro explicem qui VITA ILLUSTRIUM inscri- 

Leid. explices. bitur. Bojius. De vita leg. etiam 

> , . ^ - r ^ Cod. Leid. et H. Steph. necnoii 

(P- 16.) Quf^y^ a^ propos.^ Imperato. ^^ Oxoniens. quanl lectioncm 

rum\ defidcrantur haec omnia m probat Munckerus ad Hygin. Lib. 

Ultraj. teftante Schotlo. 5, Allron. cao. 4. et pluribua 

2^^ f;/^a] VetuIlifQmi Codices, exemplis confirmatcl. Cortiusad 

Magio, Schotto et Savarone auc- Salluu. Cat. "Icap. 4* n. 3. et in 

torious , ita legunt , itaque non textum receperunt suae editionia 

est, cur vitas •pro de vita legere cl. Bofius ctCellarius, quos se<- 

malimus. Etsi enim utrumque qui hic non dubitamus. Abest 

recte dicitur , exponere aliquid at a Voss. A.B. Sicd C. [Gu.] devita^ 17 ^ tml I. M J L T I A D E S. C A P. I. 

MLTIADES CIMONIS FILIUS ATHENIENSIS, » 

(p.i7.)Nolotransfcriberc, quae illum, Cypfeli filium , cum ju- 

JuiasRutgerfias o/iaKapm;y con- niore Cimonis , confuderit^ et u- 

vinjcendae Ncpotis dvisopt}6iaf triusque gejia adfcripferit uni, Nol- 

Variarom Lectionum commcnta- lem tanto viro cxcidiflTet tam 

rilsconfignaYit, quaetamen cog- acrc judicium. Primo cnim quod 

noscenda sunt, utseLector abiis plurcs Miltiades fucrint, quem 

erroribus, quos ei Nepos offu- ex vetcribus idoncum auctorem 

derit , expcdiat. Gebhardus. habct , praeter Hcrodotum ? 

Miltiades "^ Gomelius Nepos ex^ Aelianus cnim ifte , quem illi ad. 

Pofitums de vita excell. Graeciae dit , quiquc 'variar, Hiflor, xii. 

lorpp. cpiare a Miltiade fecerit 35. tres fuiffe fic scribit: MiK-. 

mitium , ex Zofimi hill. lib..i. ridSai dk rpelf ^ 6 ri)v XEppo- 

apparet. Foft expeditionem Troja- vij(Sov KTi6a! ^ tiai 6 KvtpiWnf 

9m , inquit , ad pugnam usque Ma- nai 6 Ki^aovof , undc habet, 

fnHsoniam nil praedicatione dignum praeterquam ex Herodoto , et, 

Graeci gfj/ijfe , 'vel adverfus se ip- quod hactenus non observatum, 

/fl/, w/ alium quemquam videntur. perfimc intellecto ? Herodotua 

Itaqne Miltiadcm huic operi enim , qui //^. vi, io3. r^///^. Mit- 

praesultorem efle voluit , me- tiadem noftrum Cimonis F. a 

. mor illius Pindarici : cujuslibet Miltiade Chersonpsi conditore 

Qferis in cafite fplendentem ac reni- nominatum scribit, eundcm hunc 

tentem faciem rjCe opoHere, I, Ra- Chersonesi conditorem Cypscli 

▼ius. Legant juvcnes Thucydi- filium difertis verbis appellat, 

dem Lib. i. cap. i5, i6, 17, 18. eiquc a Chorfonitis , tanquam 

et seqq. et PaufaniamLib. VIII. conditori, facrificia et agonas 

up. 5a. nuncupata elfe clarifTime com- 

miltiades Cimonis filius"] Corn. memorat. Confer. cfl/>. 34. §. i- 

Ncpotem , priorem Miltiadcm et 38. §. 2. (Juam rectc ergo Ae^ 

eum pofteriore confunderc , et lianus Miltiades diitinxerit , se- 

utriusque gefta uni adscribere, cutumque^c jactet /'^^'^'/f/y, ma- 

notavit et Rutgerfius I. ,^ar. /ec/. nifeftum cfle credo. Abunoscil. 

ix. et Petavius lib, iii. Part, 1. discc omnes. Scio quac apud 

Rationarii temporum cap, 11. Vide Marcellinum in vita ThtfCydidis^e" 

L rv. Anthol, r, xii. Ep, lxxxv. gantur: sed nec iftaqui- (p.i8.) 

Sed contradicit ifti fcntentiae Jo. dem citare pro se PetuviusYoXvLit, 

bavcn Coinm, ad c, 1, Milt, De EtundeMarcellinusnisiexHero^ 

iMiltiadis familia vide Dav. Chy- doto, cujus ipsc fidem eod. loco 

traei Chronolog. An. 3472. Erfu- satis elevat? nifi^ inquit, Hcro'» 

jtius» Dion. Petavius Rat. Temp. dotus fhcntitur. Quo igitur argu» 

tii. 2» dignum anitnadver/ione erro- mentopatet crrorNcpotis? juxta 

rnn Corn, N^epotis exiftimat^ quafi AeHanum ac Pptavijun vix alio, 

\k, 1. duos Miltiades^ superior^m quam ex Herodoti Eratouc Itii 

Totn.I, B i8 CORNELII NEPOTIS quum et antiquitate generis , et gioria majorum) 

•cil. conyinceinus omnes , qui ct fic de caeteris : MS. Bibl. tt» 

ab Thurio ifto , apud vetetfes Trin. f^ita MiUiaiis ^ fita Tbe^ 

etiam non iisquequaque bonae mifloclis etc. [ Cod« Guelph. De 

fidei , sic discodunt, ut tutiora Jlfiiitiade,'] 

Jnterim verioraque consectcntur. Antiquitate freneris "] Non polTum 

An exiilimat Fetai ius , Herodo- audire virum doctilT. qui antl-' 

tum, tam vulgarcm ipsa cclebri- qutm h. 1. pro nobili interprcta- 

tate scriptorem , aliosque illo- batur, ductus auctoritate Srcrvii 

rum temporum , auctori noA.ro ad haec Aencid. 2^ Antifiua Me^. 

non lcclos? Aut, h^ djitapry- tabns cum excederet ttrbe, Curehim 

/laro/ fitvrjjitovinu , in tam clara, nolimus plano verborum sen^ 

^erbisque exscriptiflQma Hero- uti ad intelligenda interiora hi- 

doti hiftoria tuin , quando de lioriae ? Nam , ut de Aeaco ta« 

Mihiade noltro commentabatur, ceam , ad Codrum referunt Mil- 

labi tam enormitcr potuiiTe ? An tiadis genu^ veteres quiquescrip- 

Fetavius non recordatur ejus, tores, auctorem certe eum, cu- 

quod T. Livius in prooem, de no- jus nomen quoque pro arf^- 

vis dcflinati operis tanti scrip- mento vetuftalis erat. Prover- 

toribus^ftirmat , eosfemperinn' bio enim dicebatui^ npe6^he^ 

bus certius aliqwd Jefe allttturoscte- pos -Kodpv i Suidas paraemiam 

de}'e ? An oblitus est, tam sacpe intcrpretatur ini rwv adw na' 

hoc profeflum ab auctore noftro? 'KaKSv, Idem et Hefychiut et 

^nnon toto libro , et inlingulis Tarrbaeus. lUuftrat quoque Dio- 

iftis deprehendit exccllcntibus genianus Centur. 4? B?- 7» 4^' 

Graeciae viris , quam alia alia- opere Adag. Graec. Schotti. No- 

que mcmoriae prodita fmt ? Et bilitalcm vero Noftcr minime 

quo loco Cornelium habet, quem practerit , quam gcneris mentio- 

omnes boni magnique auctores, ne fatis indicatam fecit. Ra^iuM, 

etiam fidci caufla, iplieerteve- De Miltiadis gente intricatilfi- 

teres tantoperc hucusque su- mum negotium cst: muUusque 

spcxerunt? Quid ergo ? Dilfen- in explicando eoReinecciusmit. 

aum demonftrare Pe^fl^^iftjpoteft, Quam bcne et feliciter, often- 

errorem non poteft. Atque iU dunfea , quae J. Rutgerfius ftise 

Ijum scimus omnes , etvidemus. et accurate super ea re dispiita. 

Rave. Abcft filius a MS. Leid. vit lib. I. V. L. cap. ix. Hnvk» 

haud absin*de : inRegib. cap. i. ner, Adde Ubb. Emmium ap- 

Darius Iliftitfpis filius in CoA,MS. pend. genealog, p. 29. Gcnus 

A. Darius Uirtafji omilfa voce fi- sane a Codro similiter nobilita- 

lius sed Hirtop fima\e ibi, ut om. tum est. In proverbium enim 

niaverba percgrina, pro //:/?a- abiit hoc , evyevisepof nodpHm 
et ad Lactant. Narr. Ovid. lib. genus dicuntur Mitiades et Ci- 

6. fab. 3. et cl. Duker. ad Flo- mon una cum Alcibiade etThu* 

rum L 2, cap.6. §. 19. Prima cydidc in Scholiis Pindari O, 

vero cujusque Ncpotis libri ver- Nem. 2. vs. 19. sed de cognatione 

ba titulum efle putat Joh. Schef- Miltiadis et Thucydidis adilnter- 

ferus Ep. 5. adN. Iteinfium, id pretes ac Marcellinum de vita 

in sequ. Kpift. rcfponsoria pro- Thircvdidispag. 1. et 2. ubiplura 

bantem. MS. Beruard.pro titulo de Mittiadis ortu videbis notata. 

Iiabetde JliltiaUe, de Tkemijloele Gioriumajorunt] Propter (p.19.) 1. MILTIADES. Cap. I. »9 et sua modellia, unus omnium maicime floreret, eaque 
eHet aetate, ut uon jam solum de eo bene sperare, sed 
etiam confidere ^ ciyes poITent sui^ talem futurum, qua- 
lem cognitum judicarunt, accidit, ut Athenienses Cher- 
sonesum colonos yellent mittere. Cujus generis,^ 

r 

\ 

tumeund. CodrumfdequoVellc). vt. i?W. tJnde Janus Rutgerlius 

Xf 2. Codrum cum morte aetema Var. Lect. i, 9. poftquam majo* ' 

gtoria^ Athenienfes fecuta victoria res Milliadis ex Herodoto et 

tjlt tum propter ejud polleros, Marcellini yita Thucydidis re. 

qui per cccvii. annos non in- censuilTet, auctorisque hoftrl 

tcrrupta succi^d&one digni ab verba recitaflet; haec subjicitt 

^thenienfibus habiti sunt. Rave* Equidem delector recitando tam ve^^ 

Pro modeftia VolT. C. moleftia* nuftae puritatis verbat fed tamen tr$' 

_ ^ -I » . tam paucis verfibus vide tinot et quam 

Eaque efet aetatej Locutionem i^^^s trrores commifji Jint. Fri. 

banc illuftrarunt Eruditi Lipfien. ^^^ ^^ Miltiadefn Maratbc. 

$es in AcUs M. Aprilis A. 1731. „/^^, { demus enim ciarifjimo viroii 

?• *9^* cosptomien^ ^uod olim divinus Flatct 

Ut fum jum-i MS. Boecl. ut jam ^*j!* f,^"*') <:»"/'""'''' "'"^ Miltia^ 

mn. Mox Mss. Pet. DanlcHs et ^^Pff'*-. ^"'"'f »"» ^"/««■f * f 

L«iden£s -. talem eum finurum. Bo- *''«»«'?/«,* '" "'^?;^' J?'" ^f^"*' ?"'*- 

fius. Ms. Oxon. addit #. Vocem *««' f'i''i "'^' Cher/onefi tnco. 

tognitwn lUuaravit Burmannus ad '«. »<f «^*««« «"«//« . f^ *'j' «»*• ^«^ 

Ovid. «I. M. 69. [Aien. etiam »«*'» »'?''_ f.^'*'«ff»^*«* ^f'"^J 

jam »•« /«/««, quod equidem Mt , qm Delfhos ieltberatum irent , 

unice y 
xtf jam >e verum puto. Alial enim f/ ?/*'/, '^"•i>'^'^^' "'i '^*'* 

fa»., verbfs non folum inter. fi^ *^ ^'i""" ^'S" /«<>' f' »"-■ 

pofito, vis additur ea, quanunc J^.""*' /^ *«<? cumThractbus ar^ 

prorfu» caret. Eadem Inlm ra- "'*' .ff »"««»''«'» «»» fi"t , qut ultro auxilia petitwn venerant, fed ciir^ 
AfifinthiiSy qui eos hello tnfeftabant. 
Foftremo Fythia^ non\ ut Nepos vult^ 
nominatim Miltiadem eis dtwem^de" 
dity fed tantum per ambages^ ut 

immof^ tio eft verborum »0» folum , non 
mcda^ ac illorum, ne quidem» 
Nuno autem auctor non varia 
tempora sibi invicem vult oppo» 

«erl, sed8impliciter,quid^am «'f» 7« /«««^ Pjr «»«.air« 

i^tum sit, i^dicare. Verten- f"'"* ^'"ff'V*- 1"»^ '"?' ' 

dum, Iteque e&'. iam non folmn, «f" caftif/imt fcrtptorts avieopif. 

dt(fs > Jetzt nicbt nur; eonlra «'"^ '» »■' ?'??, ^'^/'"'T paeneob. 

■mtem , nim jam folum vertendum ft"P""«' . ?ddit , haiere tamen ATe- 

effet: iafsJenichtSetrXHun quod P?"»»' f' «7"^'^ '-t»^ tt,eant,^. 

«b h. 1. prorsus alieniim est. Nam et /'«{A»»»'», accuramdt^ 

Mofcbe. Coi. Boecl. et Axen. ut lt^e,tttaefcnptorem,,n Eitacsapertt 

jstm non folunt. quod melius effe Mtlttaient nepotcm cum patruo con. 

noh puto. Heufmzer. Gu. Ult. ce- f""^'^'' ^ed heic quoque locum 

terique antc Wetgel. et Brem. halient, quae pauiro ante adver. 

edd/ut in tcxtu expreffumwst.] sus Petav.um disputata sunt. Ju. 

"^ dicio certe et ratione, non er- 

Acciiifi Longc aliter narrat rore , Nofi.ruih ab Herodotd dis- 

Rerodotus , a tempore et hifto- scntire , manifcftnm cst. Bnjtuss 

ria, tum Miltiadis ipfius, tum Consule Celeb. Peri/.onium^ ad 

corum , quae ad Cherfoncsum ct Aelian. lib. 12.- V. H. cap. 35. 

Lemnum gefta «unt. Vide- Ub. Cktrfonefum\ Cbtrowfum Leid. 

. B a V ^o CORNELII NEP0TI8 quum magnus numerus esset, et multi ejus demigratior 
nis peterent societatem, ex his delecti Delphos delibe- 
ratum mifli sunt, qui consulerent Apollinem, quo 

potiflimum duce uterentur. Namque tum Thraces eas 

Codices VofQani fere sempec lo. et in Paradox. Liter. Epift. 

Cberfonefum , pro Cberfonefum. 5. illa , qui confulerent ^folitnem^ 

Ex his} Ex iis Cod. Mend. fi'*e ^"^»® adventitia, ct ab a- 

Sic in pracfat. in MSS. Codd. l*q."<> adscripta effe ecnftcbat, 

hi cl ii sunt confusa, et infra ^^* dcclarare i^olebat vim vocl| 

plus semel. (p. 26.) Ueliberatum. Cujus conjecturam 

Deliberatumj Cum Deo con-. confirmare vidctur cum MS. 

sultationcm initum. Deliberarc Cod. Ernaianus, a ^uo eadcm 

cninii est cum Dco deliberatio. verba aberant: tam liluda, a, 

nem habcrc atquc inaituere , re- 6. Mijerunt Delphos cq^fultum, quii^ 

fcrrc, quod cocptandum ett, ad »««" facerent de rehus fuis. Et ta- 

conBlium oraculi. Nepos The- "'cn cl. viro, Jo. Ravio nihil ma- 

mitt. Deliberantibs^ Fythia refpon. tandum vidcbatur. Nemor enim^ 

dit, ut moenibuslifrneisfemunirent. mquit, ex quacunque ftepi66oXo. ' 

Ciccro lib. 6. Quaeaion. Tus- yin , ^ni tavtoXoiyict vit^um cctu 

culan. Fueris noois Cn. Aufidius J^F^'-^- Nam ut emrum faepi neceffa^ 

in fenatu fententiant dicebat , nec a- ^tus, faefe honefttjfimus iocus efty 

micis deUberantibus deerat , ips^m ^'^« ^» *^^ f^phct lentque fartftteu 

consulcntibusvelconfiliumipfius ^j^ ^^J^^i !^^1^^ conventens eft. 

petentibus. 'Sic confultare usur- /'?^ Artfttdes Rbetor mpi a€pt\U 

pat Tac. 2. Annal. 54- Sacerdos ^^y»» de fimplici genere dicendi^ 

numerum nwdo confultantium et ^oc snter virtutes ejus Idca?^ tan,- 

. nomina audit. Diodorus lib. i5. ram altquodnpinov, recet^et. 

TIvJ^oS bi tivas enejittlfev epv6ojji' ^^V^ '"?• Jydicent, qui pofluntt 

vvf tov ^eov mpi tijs knava sd6e. f « bre vitatis ttudium , quod no- 

fi)/. Nihil autem neque publicac ^«r ubique prae sc fert, hanc 

nequc privatae rei finc Oraculi 'savtoXoytav admitUt. Mihi, ut 

auctoritate aggrcdiebantur. Ju- ingenuc dicam , quod scntiOj 

ftinus lib. 8. cap. 2. Immemores valde sufpecta eft. BJtus. Mibi 

prorfus, quod in dubiis rebus fuis ^ero non, ut olim jam ofiendi 

illo Deo etiam corfiliorum auctore «d cap. 8. Datamis. Addc Doo- 

ufifuerant. Et ftatim : jQuod nihil tifl". Dorpium Jctum cap. xv. Ob- 

J^ne majeftaie numinis ^jus aut pri- servat. p. i55. ' 

vatae unquam aut publicae rei gefe^ , £'«' ^onf. ApolL^ Haec verba 

rant. Gebhard. Haec tautologiae defunt in manu exarato Codice 

quandam fpcciem habent. Nam noftro. Quod miris modis Schop- 

quid deliberatum mittere aliud eft, P» conjecturam confirmat , lib. 

quammittere qui confulant? De- "• Verifimil. cap. i. Ernft. Ab- 

liberare enim hic eft non agitare »«»* «tiam a Leidensi. 

eonfiiium super 'aliqua re, ut Namque tum Thraces} Dolonchi 

vulgo accipitur; sed consulcre, co tempore Chersonesum obti- 

h. e. quacrere ex aliis, quid fa- nebant. li cum gravilfimo bcllo 

ciendum. Infra 2 , a , 6. Mife» ab Apfinthiis premerentur , rc* 

rtmt Delphos confultum^ quidnam ges suos Dclpbos de belli cxitu 

/ucerent de rebus fuis. Deliberan^ u^isoitatum miserunt, ut obscr- 

4ihus Pythia refpondit etc. Buchn. vavit Janus Rutgerfius. (p. 21.) 

Ifkque Schoppius Vcrifimih 2j Gebburd, $ic Mss. Gifan. ct Daiu I. MILTIADES. Gap. I. ai 

\ 

/ - 

regiones tenebant , cum quibus armis erat^ dimicanr 
dum. His consulentibus nominatim Pythia praecepit, 3 

In quibus et mox Thraeces five reicaulTaY et fi€ in tempore. ad- 

l'hreces le^ituT , de quo vidc Ind. hibita est. Rave, 

B'JiuSn Leid. mmque tamen Thra^ Nominat, Fythia praec, ] Gum 

ces» [ Axen, Nam tum , nescio alias per tiexuosas «ambagcs re- 

an verius, quam quod alii ex- spondere oraculum solebat. Au. 

hibent, Namque tum, Hyxxc emvEL ciorScholior. Ariftophan.Equit. 

tum demum locus cfi, xum au> Tvto 6e nap66ov oi /Cpij6/Ltoi\0' 

ctor narrationem aut uberiorem ^cSf hi<£ipovzai vito ru, *An6\' 

cxpofitionem ingreditur. v. The- X<a)Vos, Andronicus Antiopa: ~ 

mift. 69 2. Hamilc. 2^ 1. Ubi au- Ita feptuofe dictio a Dcu datur^ 

tem nonnifi paucis reddenda eft jQuod confecuturum fapiens aegrt^ 

cauffa eorum, quae praecede- co7tfulit, 

banty praesertim si neque vo- Pacuvius Peribaea: 

-calijf, neque m sequatur, No- pi.^a non falfa autumar^ dicti^ 

fier utitur nam,_ v, Datam. 2, 3. JDelphis folei 

Ipbicr. c. 3. extr. Timoth. 4, 1. j^j^^ Dulorefie- 

Mpfcbe. yulgatj : A^aw s«d op- ^^^,7^,7 conjectwa quivi interpreta^ 

tinii libri, Gif, Dan. Leid. 2. y^g^ ^ " , 

Qa. V\U Namque. In Gu. etiam Huorfmt flexi vicc contenieret. 

Treces legitur. ] jvp^t autem Pythia mulier quac- 

renf^cwfj VI, nullo luris ti- ^^^^ ^^^^ ^ut ajunt, infidens 

tulo. Ergo itidem fortioris tripodi Apollinis paffisc.iiribus, 

adventu illis eratcedendum. Cae- gravem subeuntem e fpecu fpi- 

8ar hb. 3. de Bello Civil. cap. ^-^^^ genitalibus recipiebat: et 

lOZ. Novts delecttbus.Jinemo pre. j^^ furore repleta, et capillum 

fSf^et, Macedontamteneireconaretur, promittens, et fpumam ex ore 

Cicero hb. 2. de oflic. Huum ^mittens, omnia alia committc- 

mttem dominatu untus omntateneren- 5,^^ , quae i nsanicnlcs facere con- 

tiir. lib. 4. Epift. ad Marcell. sueverunt, ficqueverba Oraculi 

Sei mihi credcy ettam is, qutte. ^^^ potius infaniae reddebat. 

ttkt omnia^.favet rngemts. Gebh; Scholiorum Graecorum auctor 

Armis er. dimic,2 Integre di- in Arillophanis Plutum: ij Kai 

■ ctum, cxquopolleaabsolute, ii- 6ai/it<a)V tis ifv b7(a> KaXifiievos 

micare, Mfliluit autcm vel ideo jtu^cdv, d^' i 1} Ilv^ia 3rapov(a>' 

plcniorcm phrafin^ quia .cum mdcezo, i) Kai dvzos 6 An^X" 

Thracibus dimicandum eratl Dc \^v ;rt;3io/ ovo/ita^djiievos 6id 

qoibus Vcgetius ait 1, 28. Thra- to tols TtvvJ^avqiitivois Xpi}6jitHS 

c« *w tantum bellicofosfemperfuijfe, 6i66vai , nepi dv dv piXoxi^o. 

manifijium eft^ ut ipsum Martem Cicero de Divinatione : Nam 

fabulae apud eos natum efe confir- terrae vis Pythiam Delphis incita^ 

ment^ Juftinianus prlnc. Novel- bat, £t ibidem Demofthenes ^pi- 

iMQnvi: Illud inconfejfo eft^ quod Xmni^eiv Pythiam diccbat, id 

Ji qtds Thraown regionem nominet^ eft, quafi cum Philippo facere. 

Jtatim una cum dicto virilitas quae^ Hoc autem eo fpcctabat , ut 

dam animum^ et miUtarium copia- eam a Philippo corruptam dice* 

mw, beUorum ac pugnae cogitatio ret. Gebhardus, Pylhia virgo sa^ - 

Jitheat. Hinc ergo Bofl:er non i/. cerdos Apollinis, qui Pythius 

micare^ sed armis dimicare dixit: appellatu» a Pythone serpentt 

.adcoque si e(t (ut quidam exi- intcremto. Haec quomodo Del- 

ftintnt) periiKolQgia.9 augendac phis, inspirata a Daemonc, cu)U» 3« C ORN ELII N EP O T I S 

' " ■' I . ■ ■ i^ , ■ , , ^i^.. ., I ..» 

ut Miltiadem sibi imperatorem sumerent. Id si fecifTent, 
4^incepta prospera futura* Hoc Oraculi responso Mil- 

tiades cum delecta manu claiTe Chersonesum profec-* 
tus, quum accefliflet Lemnumj et incolas ejus insulae 
8ub potellatem redigere vellet Athenienfium , idque Lem- 

S nii sua sponte facerent , poilulaflet , illi irridentes 
responderunt , tum id se facturos , quum ille , domo 

sacra procurabat, oracula cdi- cifc^ns. Caestkr ii.deB. Civ. cap. 

derit, docet Origines llb. iii. 33. Ut neque pedeftri itinere^ neque 

cpntra Qelsum et Dionys. Longi- navibiis commeatu juvari pojjmtm 

Bus mpi vipiif sect. xi. Buchner, Buchner. Pro injulae VolL C* 

^olebat autem ambage quadam, inJtUatae» 

atit per ro \oE.6v rS 'kdyn ora- Lique ut Zemnii'] MS« BoecK 

cula sua enuntiare , unde et A- Leid. idque Lemnii, Bofius. VoIT. 

pollo XoEias dictus , tanquam A. B. C. ut etiam omittunt. bkud 

qui intricata et flexiloqua dice. abfurde, quoniam fcriptores la- 

ret, tellibus ScMiuJlis Pindari tiniflimi hanc particulam poft 

ac Sophoclis , Servio in vi. Aen. vcrba oro , moneo , juheo^ pojtulo et 

Synejio in lib. de insomniis , Elia iimilia solent omittere : conful^ 

Cre^p»y?Comm. inorat. i.quae est AmpliflT. Cuperum L i. Obser- 

(p.22.)adv.Julian. Apoft. C/fm(»^e vat. cap. 19. cL Dukerum, ad 

Aiex» !4rom.lib. v. aliisq[ue plu- Florum lib. i. cap. \* n. i5« et 

ribus. Huic rei praeter Homo. Oudendorp. ad Frontin. lib. i« 

nyma^ Amphihola^ et Aefiigmata, Strat. Cap. 4» n. 26. quare et hic 

inserviebant Allegoriae^ Periphra- ejicere non dubitavi. [Cod. Gu, 

fes^ omnisque alia ad d(Sd^£iav «^omittit, et pauUo antehabet: 

accommodata Kajnnif et figura. Jlf, imperatorem Jihi /. Ed. Ultr. 

Hinc est , quod nofier tanquam idquc Z. /. fp, ut fac, f, A ceteris 

praeter morem accidifle scribit, anteLamb. edd. ut aDell. ] 

Miltiadcm nominatum a Pythia, Lrridentes refpond. ] Besponfum 

et quasi evocatum (ut Romani lo- estcum conditione, sedea, quae 

quuntur) fuilTe , quae circum. per rerum naturamy nt.f.aulA.lll* 

loqui alias et adumbrarc haec Sentent. 4« $• 19* ait, admitti n^n 

talia alFueflet. Rave. Pro Pythia potejl, JCti impojjthilem vocant, 

Leid. Fhitia. eodemque verbo Herodotua eam 

' Lmperatorem fumerent^ elige- interpretatur iv. 4o* Eft autem 

rent, fitique pi^aeficerent. Sic non pura abfolutaque negathi. sed 

Cicero ad AtHcum dixit fumere cum irrifione quadam , ut nofter 

judicemt, et Verrina 5. fumere re- judicat, quia nihil ejus' fignifi- 

euperatores, Gebhard. Hygin. fab. catur, quod dicimus, fed verba 

a3» Alcinous fe inter eos interpofuit, omnia contrariae intcrpretatio* 

ne hellarent: quem judicem sum- nis sunt. Eft ergo ejus generlt 

pserunt, qui eos in pojierum dijiuiit, ironia , quae ex rei natura' intel" 

JHiitiades c, d.] ita Cod. P. ligitur. Fab. viii. 6. Rave. Pro 

Dan. [Ou. Axen. Ult. ] sedLeid. irridentesVoff.B.inridentes, [Ax. 

Aliltiades dilectus c. rf. irridentes, Thottianus ridentes. ] 

* " Clajfe'] Hoc in adverbii spe- Id fe facturos] Lcid. idfactu^ 

xiem ponitur, pro eo quod nos ros. ct fe abefl^e poteft. fic ad te 

dicimiis, }U @^iff(. Sic paullo venirepntiaris, omiSomejC.Bo^ei. 

poft: cum iUi domo navibus proji^ in Themift. 9« v. J. Fr. Groiu I 

I. MILTIADES. Ca>. I. *3 nayibus proficiscens vento aquiione, y^nilTe^ Lemnum: 
hic enim ventus , a septehtrionibus oriens , adver- 

I4. a.'Ob8. cap. 7. Munk. adHy. integre pler.iqiie repctit verba, 

^n. f. 23. et 67« CortiusadSaU JUi enim^ inquit, dixerant^ cum^ 

lud. Gat. cap. 17. n. uit. et nu- Vento Borea dotno profectus , $0 

Tocr Th. Wopliens L. 1. Lect. pervefrijetyfpfe dedituro. <$oniiititd4 

,TuU.ca]p. 2. p. 9. Sic inLysandro naviims ^ quod opere ac re ipsa 

cap. 3. m MS. Leid. ct Voll'. A. praefiabat : omittit ideo , nc 

Sed fintiehat id Jmp ope deortm fd- anxius dc jure suo vidcatur^ Sa- 

tere nonpojfr^ omilToy . InDione tis estlibi, dc vcnto jSquilonere^ 

cap»6. in M^. Leid. et A. Nam^ petilTe , ut id limul de domo^ tan- 

que aperuije vidi bucuir oumia in fua quam liquidi juris, obtruderet. 

poUfiate ejfevellexn YvX^. lEidA.fe Rave, Ceterum rem totam paullo 

omnia ctc. in Hamilcare cap. 1. aliter narrat Hcrodotus extremo 

in eod. MS. A. et Ut quum Ca~ librovi. cujus verba prolixe ad- 

ttilus ncgaret bellum compfjitttrum duxit Llimbinus ad h. 1. Zeno- 

in Vulg. u» q. Cn.febehymcomp, bius additum ait , si profcctus 

in Attico cap. 9. ex eod. MS. et Athenis, eadety, die Lcmnum per- 

Qod, Cetin eoiaedendoaliquamcon veniret. fm/ dvJi>ifftFp6v 'A-^if' 

fecuturos fperabant commoditatefff. vif^ev BopifjL Xpijffd^tevof Tiata-^ 

(p.23.) bi Conon. cap. ult« in JtXevdeiev Hs rifv Ai}/nvov, Bof, 

Codi B. Jimuluns ad regem eum De hoc loquendi more vide Sca- 

mittere velle, ligerum ad Virgilii Catalccta 

Fento^aquiU'] Saepe ita loqui- init. Th. MuuL, ad Hygin. fab. 

tur Nofter, ut genus cum specie 19 et 140. et adAnton. Liberal. 

conjungat. Ita paullo poll ( 1, 2, cap. 25 ot 35. J. Hrouckh. ad 

4«) dixit Vento borea et (i,3, 1.) Propert. L. 2. KK 4» vs. 4* ^ 

Jjlro Jiumine i In Alcibiade'(79 B, cl. Hurm. ad Fetron, cap. 43. 

1,) Aes^os fumen y et in Eumenc et fic Horod. i. cap. 72. npos 

(18, 4» *•) ^"^ Kilum flunien, ftopeifv dvi^iov. c. 110. Ttpoffio- 

^uae eo pertinent , ut perspi- pe<a) xt dvejnu et c. 174. npos 

cua iiat oratio , uti Lectori ne fiopffv dvejnov Theocr. la^W, lov 

figatur aliqua crux , quae ip- vs. 46.' h popivi} dve^iov et sic 

Aum adfligat. Buvhn. In prac- paflim. Ptura dabit cl. Cortiu» 

senti loco id fimul observandum, * ad Salluit. Jugurth. cap. 12. n. 5, 

efle hic defcripta Facti iUitts cum renijht] Leid. Fentfetit, 

Lemniis verba, in quoilli, ut rr. . . /•^* n /t j^ 

tntius imclerent, curiosi lue- « » x^ - tti. • J ^:^*** ;l 

rant, omniaque ' cavere vole- JcioWw m Ullra,cctma ea.tioBe 

bant. Addunt eri;o ad Aquilo- f.nnotatum effc ait : supporui- 

Mmfimul et Vontum, neVorle t.um hunc vcrsum yidcri atqw 

«rguuri Miltiades poffet , et fi- gloff»""» effc. Ncsc.o lamc.t, an 

taSi loci interprelari ; volunt «<>" '*« «»1««»* ^''P»* f^P.^'*".^?' 

«nm mviUu proVicisci , ne terra «"»"J We non erant d.ffic.ha 

eat. Decopt'i in ulti.no, quod ««PPl*-»" mte lcctuque: ut mox 

i,<M eum , non Athenu , voca- » 3 . » '. 4- £'"=»«« ^^^\ '•?P«^tl<5 

bant. Et »unt haec quoque talia ft emm ftx^^^t. Q.i^Ttc vn^t. 

•n oratione minus neceffaria, et legitur s.cut ed.tu™ est. BotcL 

«niod tnm vitiosum est , ple- ^]""^ Heri>dptus pcrinde siAji- 

r«Bnque.nperflna; in pactis au- "' ' '' yap Artmv npo, vorav 

tewy foederihu» , et Timilibus, "'"''"' '"'^^'»' "'* ^"'«"'- ^f' 

eautelae. Itaque et Miltiades, A fiptetttriotiihus'] God. P. Dan. 

Aum ex pacto iniulam po&ulat» et Leid. ahfeptmtr. 24 CORNELIINEPOTIS 6 sum teiiet Athenis proficiscentibus. Miltiades , mo* 
randi tempus non habens , cursum direidt , quo ten- 
debat, pervenitque Chersonesum. 

Adverfum tenet ] Translatio a Ipfa lewjicit 'volittmtmfifimimi 

mllitia, in qua directa acies con- curfum, 

tra alteram adversum tenet , h. nuamvis non diffitear iftud t«r- 

e. oppofita eire recte dicitur. ^^,^ cffe lepida a Giiaecis tirans- 

Cieero Philipp. tenere locum uf^n^^ latione , qui navem oXifjiiai gu- 

nisy et ipse ^epos ( 16, 4, 3. ) bernatorem yvioXov appellent, 

tenere aUerum cornu. Aiverfum ergo aictum : ut notat Muretus L. 1. 

tetiere est , ex. adverso flare. var. cap. 11. hinc currere^ narvi- 

Quare causa nulla erat, cur qui- gare. Flaccus Lib. 1. Argoieiattt. 

dam , quod mmus intelligerent, vs. 265. 

obeloconfoderent, autLambinus * , \ ^ j* ^ - 

contra omnes libros interpoU- Placdo J currere fiuctu .. 

(p.-i^.) ret, aiverfumjlat^tm emittit. ^^*^^ vultts. 

Nimis arctamus Linguae Latinae vs. 307. 

Somacria , si inuiitatum loquen- Age rumpe moras , dumtpa aequ^ 

i genus , quamvis probatum, toto 

ftatim exferminaverimus. Gebh. Currimus. 

Hinc loca , ad quae iter faci- A mariad terram transtulit Vau* 

mus en^egione pofita , dicuntur lerius Maximus Lib. 7. cap. 4*» 

fidverfu. v. cl. Burm; ad. Valer. 5. J^uum alio curfum direxijjer^ fua^ 

Flacc. L, 1. vs. 493. ito ad Coittrehiam rejlexit. Gebh. 

jkoraiidi tempus non hah. ] Naiii Poetis nihil familiarius v. Wcits. 

si consedilTet ibi , dediffet spar- ad Valer. Flacc. L. 1. Argon. 

' tium hoftibus majorcs contra- vs. 271. Graecorum elTe imita- 

hendi vires, et opcs suas in Cher- tionem certum eft, qui rpiXetv 

soncfo magis confirmandi. Qui- dc ipfa navi saepius dixere. Vi- 

bus nondum satis validis super- de praeter alios Schol* Triclin. 

venire,magnuma(iyictoriammo- ad Sophocl. Ajac. vs. 1102. eC 

roentumhabere Hatuebat. Buch. ntipeiv transire pro pemavigare 

Curfum direxit ] Navigationem. imprimis Uomerus ufurpayit, ut 

rov TTopov. Appofite Graeci ma- in Odyff. N.vs. 91 et 264* v.SchoK 

giftri. nopo! 6k Kvpi<a>s ijti v- ApolL Khod.2. Argonaut.v8.3a6. 

ypaov. Xiyetai- Caclar 3. CiviL unAe et siopos de ipfo mari diciw 

25. Sj vel ad littora Apollinarium tur. v. practcr Scholia, quae hic 

curfum dirigerenf, Curt. Lib. lo. innuit Gebhardus, Arillophan. in 

Inde Numidiae folitudinibus pera- Pluto vs. 52 1. III. Spanhem. ad 

gratis curftim Gades dirigere, Pa- Callim. H. in Delum vs. 46. quare 

terculus Lib. i. cap. 4« Hujus et novronopMS ^XtbiasoixilBx^ 

claffis curfum ejfedirectum alii co- rip. Hecub. vs. 112. ei TCovTond^ 

Iwnbae antecedentis volatu, Juftin. pns dKatnSy vs. 445« Plura adde- 

T2. 5. Curfum in Africam dirigit, rem, quac a tcrra ad mare tran»- 

Cicero de Natura. Ab Etejiis ven~ lata funt, sed eTteXtai. Simili, ut 

tis maritimi curfus celeres et certi Nofter, utitur phraii Juftinus* L. 

dirigmtur. Cttrfus er^o maritima 3i.cap. 2. Navem confcendit^ cur- 

profectio. Curtius Iib. 10. Frae- fumqtte ad Antiochum diriait. dirige" 
ipfit Calullus : vs. 162. dirigere 

JDiva qttibus ^ retimns in fummis Fara.Ep.ii. KaT/evzNofterin^p.^S) 
urbibHS arcesy Chabr.Cv ^.ficfaepiusapudidioSw I. HrLTlADES- Cap* IL sd 


GAP. IL 

•" Ibi breyi tempore barbarorum copiis disjeGtis, t 
tota regione, quam petierat, potitus*, loca caAel- 
lis idojniea communiyit , multitudinem , quam secum dux&v 
ffat, in agris coIlocaTit, crebrisque eiccurfionibus locupleta* 

Barharorum r. ] Barbarum c. C. Conmmivit ] God. P. Dan. et 

P. Dan. [Gu. ] et Leid. Leid. commwnit item Voflian. AI 

. £:opiis aisjectis'] fufis ac diffi- 0. [Cod. Axen. C0iy/in«/ri^i7, mult^ 

patis. Caefar Lib. i. Comm. de commodius , quam comnmniit, 

•Bello Gallico cap. 25. I^balange Mofche. Ita etiam £d. Ultr. Cod; 

disjecta , gladiis dtjhrictis in eos inu Gu. communiit. ] 
Tota regionepotitus-] De verbo „^^„, excurfationihus Equites noftri. 
rdm vanus ufus ac &11S : pro- ^^/yj^, Pro lege Manilia: cum 

prius tamen ifte Miltiadi erat ^^^*' gxrurjio Equitatus perbrevi 

propofitus, contra barbarorum ^^jp^^g totius atrni veiiigat aufirre 
uftcurfiones effe provifum; ha- J^^ Gebhardus. Scilicet ifta 

bcre receptaculum , quo com. ^oloniarum inter ceteras erat 

nieatus , praeda , aliaque tra- ^^^^f^ ^^,^ ^^ 'EUi;tfiv ivTto^ 

Iwndo.bello conferrentur 5 et p^^^pa yiv€<S3ai td stspi tov 

fi&here quasdam compedes ac g^^^ '^ J ^^^,, copia Grueci hoc 

racnos, quibusdapvKTi/roicon. jnugis abundarent. Ifocrat. Panath. 

tinerenturinofacio. Talecaftel. Unde ctiam, qui ejusmodi excur- 

lum innuit Diodorus lib. xiv. fionibus operam dabant, non Xn^- 

iibi Gracci reduces ex expedi- 3^^ fg^ nopisai dici volebant, 

tione contra Artaxerxem se re- ^^ ^^ ^^^^^^j, ^^ift. de arte Rhet.. 

fici^bant. .^yro^ 6i ^o^oy , m- 3 ^. R^^e. [Cod. Thott. (p.26.) 

quit , oXvpay KaraXaPo^ievoi, ^,,^^^^, ^^^^ / ^j^^ que. ] 

Tiyv XGapav ejTop^w^ nai tas 

fii^eXeiaf eif tStttv d^poi6avtes Locupletavst'] Alcibiad. Itu 

d^^ov^s iavttff dve\d/jfiavov. priiedu onufii locupUtato exercitu^ 

Cicero alludit : cui templum illud Ibid. Gloriojius exrftimans Barharo» 

fidt arx civium perdUorum^ recep- rum praeda locupUtari quam Gtajo* 

taculum veterum Catilinae militunt^ rum. Agefil. Magna praedu milg^ 

caftellum forenfis iatrocinii. Tacit. tibus locuplettitts . Auiilc. Equis^ 

•111. An. cap, 74. Aledio cum dele- urmis^ vi.-rsj pecuniA totam locuple» 

ctis caftella et mttnitiones idoneislo' tuvit Africam. Locupletare Grae- 

cis imponens , dux ipfe , arta rt in- ci cfferunt spatia^taf i/tinXifCSai 

/eetfa boftihus cuncta fecerat, Curt. cocfeXiiaf , vcl nXifpes noiijcfai 

lib. VII. cap. 10. Haec ( fex op- to spdtevjita navtoias ooweXeiaf* 

pida) omnia Jita funt in editis coU Cicero in Verrem^ Hac tanta 

iibus i tum velut fiaeni domiturum praeda auctus , mancipris^ argento^ 

gentium, Gebhard, vefte hcuplttatus. Gebhardus. 96 CORNELII NEPOTld 

..I ■ ■ ■ II. - .. ■ . . .1 > » 1 — 

2 Tit. Nequ^ minus in ea re prudentia , quam felici- 
tate ) adjutus est. Nam quum yirtute militum ho« 
Aium deyiciflet exercitus , summa aequitafee res conftituil, 

3 atque ipse ibidem manere decreyit. Erat enim inter eos 
dignitate regia , quamyis carebat nomine » neque id ma^ 
gis imperio, quam juAitia , consecutus* Neque eo s^ciu» 
Athenienfibus , a quibus erat profectus , bfficia praeftaliat» 

Neque tntnus ] Leid. ». in ci. Jia ffin apXovtef KaSigdnyfo^ ut 

Adjutus efl'] G1. WaiTe adSal- Eufcbius eos in Ghronicis (p*a70 

Inft. Gat. cap. 9. dicit lcgi in appcllat. Dignitatemscil.regianii, 

Codico Trin. ufm eft , quam le- noii sua appcll^tione gerentcs. 

ctionem aliis exemplis adllruerc £t sane omnium rogum prhnii'' 

conatur. Verum altcram tacite liacc maj^cllas crat. De Evaodro 

probare vidctur Nob. N. Hein- Liv. 1, 7. Evander tum auctwrirati 

iius ad Vcllej. Pater. L. 2. cap. nm^js , qunm imperi^ regehat loctu 

120. pag. 579. lic etiam Leid. De Germanorum regihos fic qui- 

et Voir. A. iUJutKtus B. fed iia dcm Tacitus, quod non jubeHdt\ 

margine adjutus, fcd fuaundi auctoriiate -praediti ef- 

Vtriutemilit, ] fortitudine. Gae- f^nt. Et talia Gatamantaledis^ Ga- 

far Lib. 1. Gomment. de Bei. fti , Dumnorigis Aedui , deq«ii»> 

GalL cap. 2. terfiicHe ejfe , cum bus Gaefar lib. 1. B. G. cap. 3. - 

'uirtuie oumibiis praeftarent ^ totius agit, exiftimanda regna suntL 

.Galhiie imperio potiri, cap.36. F. Havc, 

J^nid vtvicti Germaniy extrcttattjji- J^uumvis careb* nom/ne 1 Quamm, 

mi in limiis , qui intra annos 14. vrs cura Indicativo paftim con- 

tectum non fuhijfent , virtute poj- Prii docent Viri clariflimi Jac. 

yVn^ videc^p. 39. P. Gebhardus, rei^izonius ad S^nctii Blin. L. ^ 

Hoftmm dev, extrc,} Sic jMS. cap. 14. n. 3. et P^ Burmannus 

• Boecleri. Bojius. [Cod. Gu. Ed. ad Ovidium Ep. 'j^^ Heroid. V«. 

\J\ir. divicifet hofttunt,] 2^. Uaec adnotavi, quia Gella- 

4equitatel^oxi concinunt, quae rius ad h. 1. ejus rei mentio- 

Uerodotus de ifto Miltiade lib. nem fecit. 

6. narrat. Nam per vim invafit Immio quam juftit, ] i. e. non 

imperium , Stcsagora mortuo, vi, scdsuorumvo1untate,'ut in- 

conjectis in vincula primoribus fra cap. 8, 3. loquitur* Vide • 

civitatum , qui domum suam ad ind. hojius, 

lugendum Stesagoram convcne- Sectus'^ Plautus. Haec mihi nam 

rant. Ae:fHTtas efi; , cum noftro de fecius videntttr efe^ quamirft/mnia, 

jure remittimus aliquid, et nos Gaefar lib. 3. GiviL cap. 26, P^oe» 

ciimaliis quaiiaequrtmus. Paullo tercectos Dyrrhachiun: mapm vA. 

poft Juftittttm appeliat. Quemad- venti nihib fecrus fequehantdr, Ad* 

modum et in Ariftide vocabulo modum estufttata voculaNepotL 

boc ufu9 eft , ubi aequitatcni et loca brevitatis caufa accuniuln*e 

N.)uititiam intemperantiac live su- nolo. Auctor Bhetoricorum ad 

perbiae atque sacvitiae opponit. Uerennium : Impedimento eft , qim 

Buchnerui, de vQcie uequitatts ad- fecius lex feratur, GMardus, Hunc 

de Indic. Bijius, loqucndi modum illuftravit cL 

Dign^tate re^m , quamvis c*vr^ Dukerus ad Florum L. 3. cap. 

nom,'] More antiquo, et ipforum, i^. $. 9. neque audiendi, qul 

a quibus Miltiadcs originem tra- hmf^^rus legunt, refragantibus 

xit , Godridarum ^ qui Atheni» Godd. MIF. I. MILTIADES. Cap. II. »7 

A quib, irai profectus ] Non ex- quam Hlorum , cum qufhus erat pro* 
suerat amorem et gratificancli A- fectns, Id ab imperitis cxfcrip- 
tbenienfibus ftudium ; vult enim toribus huc quoque intrusumy 
Nepos, Miltiadcm) quamvispa-' cum pofi.ea quidam non congru- 
tria abelTet , ejus tamen sempcr ere animadverlcrent iequenti- 
memoremctEudiosumfuiire. id- bus, ab aliis particula ac , ab 
circomaleSavarolectionemcum aliisa»^, adjecta eft. Quarum 
Auctoris mente pugnantcm prae- tamen neutra qiiadrat. At no- 
ij^9B>)fertautquibuscuMeratprofeC' ftra lectio planirtima est. \ult 
>c(X.AcplanepraetermentemCor- enim Nepos dicere: Miltiadem, 
selii Lambinus ex suo cerebro etfi regiam dignitatem a fuis ob- 
infercit: a quibus profectus erat^ tinuerat, non tamen idcirco mi- 
^aasK iis , quibuscum erat profectus, nus , quam antea , officia prac-r 
Nam etfi quidam libri agnoscant ftitiire Atfaenien&bus, aquibusad 
0um quibus erat profectus , ea ta- ducendam coloniam miflus et in 
men verba vitio imperitorum Chersoncfum profectus trat. At- 
exfcriptofum superioribus , ex que his rebtis , i. e. quia ofBcia 
lineis inferioribus, adhaescrunt. aeque ac antea praeitabat Athe- 
Gtbhardus. MS. Cod. habet: a nieniibus , factum tje , ut nom 
quihus erat prcfectus , ac fuis offi- miuus eorum roluntate , qui mife^ 
eia p-aefiabttt, Quam fcripturam rant , h, e. Athenienfium imperium 
fere confirmaiu Bavarae mem- obtineret^ tanquam nihil a prillina 
, branae , quibuscum contulit Jo, modcratione rccedens , quam 
Raven cap, 1. append» , MHt/aU, suorum, cuni quibus profectui erau 
^ f • 6. Ubi noftrum hunc codicem Quod si tantum Atheniefifihus^ qui' 
citat: pro cujus fcriptura facit, huscum profectus erat^ praeftiUi di- 
fjuod Athenienfes vocct , qui mim cas officta , quomodo hinc seque- 
JeroHt , suos autcm , cum quibus tur , iis rebus facium , lU non mi^ 
nat proftctus, De quibus Kepos nus torum^ qut wiferant^ qudmiBo' 
supra dicit : cum multi ejus aerui- rum , cum quibus erat ptofectus^ vn^ 

frutionis peterent focietatem* Atque luntate imperium obtrneret > Nihil 
os appellat /2/of • Emltius. Sic enim ■prsieceSerat defr.ittevtrMus, 
diserle optimus liber P.^Danie- Practcrca non quadrat in Miltia- 
lis et omnes Savaroni infpecti, dom , colonis , quibus regia 
uno Puteanco excepto , nequo dignitate praeerat , officia iic 
alia Leidcnlis lectio fuit. Gifa- pracftare, tanquam populo Athe- 
nius quoque in Indice Lucret. nienli, a quo poteitatem accepe- 
voce Tracfus hc emendavit hunc rat. Quare neque Bavaricorum 
ioeum, haud dubie sui codicis ac EmiliaQi codicis lectionibu^ 
iide. Denique et Emitianus Co- locusrelinquipoteft. Namutrae- 
dex confcntit, nisi quod addit; ([ue ^SLriter ^tf:j0nienjibus ^ ^tcfuis^ 
nc Juis ^ quod cloiTcma eife, non ct quihuscum profectus^ erct^ oU 
dubito. In vuTgatis editt. legc* iioia praeilitiile Miltia^em vo* 
batur ; quibuscum erat profectus^ lunt, Sed vereor , ne nimius 
cum quibus otiam Boederi co- fnn in re olara et manifeEa. £t 
dex facit. Puteaneus una voce fortaife totum hoc, de quo dis- 
auctipr; aut quibuscunt erat pro- putatur, a glQiFa cst, if<^/W. [Cod* 
fketus ^ quod adeo placuit Sava- Gu. atque £d. Ultr. veramlccti-^ 
roni , ut in textum reciperet. onem , a Bodo egrcgic dcfenfam, 
Membranae Bavaricae, Schop- exhibent. ] MS. Leid* qutbustum 
pio Verifimil. 9« 10. laudatae t erut prof. Voif, B^atttquihpscuv?, 
ac quibuscum erat profectus, Qtii. Officui praeftaf^at'] IntoUiguntur 
' bos omnibus lectionibus ., ut Urifima^ ut alibi auctor appellat. 
etiam Gebhardus animadvertit, seil. quorum cauifa Urbs ( Athe- 
occafionem praebiiit, quod mox nac) adcunda eilet» Tam publici^ 
lA fi^e TCrhcuIi hujlis subjicitur ; q[uam pritmta^ FukiiGu^ £ ad Cowi» 28 CORNELIINEPOTIS ' 

Quibus rebiis fiebat , ut non minus eorum voluntate perpe- 
tuo imperium obtineret « qui mis'erant, quam illorum , cum 

4 quibus erat profectus. ^Chersoneso tali modo conftituta, 
Lemnum revertitur , et ex ^pacto pollulat , ' ut fibi urbem 
tradant. Uli enim dixerant , quum, yento boreadomo profec« 

5 tus 9 eo peryeniiret , sese dedituros : se autem domum 
Chersonefi habere. Cares, qui tum Lemnum incolebant, 
etsi praeter opinionem res ceciderat, tamen non dicto, sed 
secunda fortuna adyersariorum capti, refifiere aufi non 
sunt , atque ex insula demigrarunt. Pari felicitate ceteras 
insulas , quae Cyclades nominantur , sub Atheniensium re- 
degit poteftatem. 

tia yentitaret, si darct Choragi- ri. Versatur utique animo mihi 

um, si in concionem prodiret, et non abQmilis ejus vocis usus, nifi 

de Rep. consulcretinpublicum. (piod in praefentinonsuccurrit. 

J^rivaia , five familiuria , quae et Sufficit indicaflc, ut ■ alii obscr* 

wutua et communia dicuntiu*, fi ar- vcnt. Rave. ^ 

biter captus, si adelTet in amico- Domum Cherfonefi'] Consule Cel. 

rum periculis fortunarum ac Fcrizon. ad Sanctii Minerv. lib, 

praecipuo capitis et famae, ad 4. cap. 6. n. 3. 

sponfaiia, cxequias, ut Tcrtullia- Cares'] Imo Pelasgi, ut tradit 

nusalicubiintcrprctatur. Eadcm Ilcrodotus lib. vi. nonlongeab 

sane aucti>r no/tcr in Attico ob- extrcmo. Lasnbin, Adde Zcnobi» 

servavit. v. 25, 4>4* ^«^'^''^« . um. Ccnt. 3. proverb. num. 85. 

Co»/Hf«^a] Cod. P. Dan. [ Gu. ] Bofius, Pro C«m C. P.Dan. ct 

ct Leid. conftftuto, itcm Voffw A. Voff. B. Chares, [Cod. Gu. Cbarts.^ 

C. Pro borea Voff. B. t)orrea. Ed. Ultr. Carts , et in margine : 

Ex pacto'] Nihil mutandum: Herodotus in Erato, Felasgos vocat 

nam quod c\ vet. codice producit Lemni incolas, ] 

(p.29.) Schottusi^A: cottftttuto , in- Praeterop, res ceciderat'} i. e. ive^ 

tcrpretamentum agnosco. Cice- nerat, Pcr metaphoram a talorum 

ro Attico : Pomponius enim ex pacto jactu desumptam. v. Manut. ad 

et, Convento (mm eu lef^e exierat) jam Cic. lib. 1 . ad Fam. Ep. 7. p 43. et 

a me difcejferat, Gebhardus. Brouckh. adTibull. lib. 1. El.7» 

Urbein'] Urbcs tum in Lcmno vs. 91. 

Sraccipuae erant,Myrina ctEphe- ^on dtQto] Tum quiapactio se- 

ias, velut auctor Suidasefl. U- ria non fuiffet, tum , quod de 

trampoltulavcrit, ncLcio. \ideo Milliadis domo illa, quam tum 

equidcm totam fuiffc petitam habebat, non quamarmispoftea 

insu)am , vetcresquc scfforcs dc- quacficrat, spopondiffcnt. Rave, 

migraffeomnes. Interpretor igi- Snb poteflatem redegit^ Eodcm 

tur, Urbis appellatione Infulatn modo paullo superius de Lemno 

venire, quiamari,tanquammoe. loqucbatur. Paufania: Et Spar-m 

nibus claufa, Urbis fit!;urani gcrat. tam et caeteram Graeciam sub t»(nn 

Qucroadmodum enim ct domos, poieftatem redacturum,^ Ncque dis» 

minimas partes urbis , quae con- pari forma Timolhco. Corcyram 

tiguae non sunt, Infulas nominarc fvb imperium Athenienjinm reapgit* 

placuit; ita videtur, mctaphorae Florus lib. 1. cap.9. F. Proximis 

quadam reciprocalione,totam in- quisque correptis totum Italiam fubfi 

8u)am, Ui4>i8 appcUatJone indica- r£4/|^ere/.Gebh.Leid.K^i%//.(p'.3o > I. MILTIADES. Cap. IIL 2<j| CAP. IIL 

£isdem temporibus Persarum rex Darius, ex Afia i 
in Europam exercitu trajecto , Scylhis bellum inferre 
decreyit. Pontem fecit in HiJlro flumine , qua copias 
traduceret. Ejus pontis, dum ipse abefTet, cuAodes re- 
liquit priucipes , . quos secum ex Jonia et Aeolide duxerat) 
quibus singulis ipsarum urbium perpetua dederat imperia. 
Sic enim facillime putayit se Graeca lingua loquentes, ji 

Exercitu trajecto "] Qui IDCC Sed nihil fortadfismutandumeft. 

millihus armatorum conftabat. Jj>farum^ i: e. Joniac atque Aeo- 

Herodot. 4* Juftin. 2, 5. Oros. lidis rcgionum. Buchnev, 

3,8. Bojius. Voff. C. trajectanv, Pertetuu imperia'] HincPlut. in. 

Scythis beU, inf, ] Quod corum Apophth. ijftos vocat Tyrannos, 

regis Idanthyri (ita id nomen Quanquam enim et ipfi cum ci- 

icrihi volunt Salmaf. Exercit. vihus fuis suh PerfaFum domina- 

Plin. p. 846. et Is. Voff. not. ad tione , atque ut Rex Scytharum 

, Juftii^. 12 , 5, 8. Clementi Alex- appellabat , dvbpdno6a Xptfsd 

andrino 5. Ilromat. p. m. 567. eCt nai ddpasa^ hve ut apud Uero- 

JSavS^paf) iiliam non obtinuis- dot. eft, q)i\odi(STCora ^ manci- 

set, Juiiin. et Oros. U. cc. i^og'. pia fcil. quacdam frugi .cffent; 

luifciL mcejptas (addit Orolius ) civiumtamcnsuorumcauffa, qui- 

fro unius hbiditie hominis i^ccm. bus et ipii non volentibus domi- 

viroruin periculo77tortis exp07ii!lle' narentur, merito quo- (p.3i.) 

rodotus tamen aliam belli caus- dam fuotyranni erant, eoquc no- 

aam facit: fcil. quod Scythae mine $.5.tantopereiibimctuunt. 

Mcdos bello laccf&viffent. Bojius, Rave, 

De ^omine Scytliarum Rcgis Sic enim putavH ctc. ] Senfus 

«tiam Weff. ad Uerodot. Lu>. totius loci ifte. Darius eifectum 

IV. cap. 76. p. 3 16. pontem receptui fuo fervari vo- 

Iftroflumine^ quo2 Cod. P.Dan. [cns , cuftodious curam ejustra- 

[Gu. ] Hyftro flumme ^ qua, Voff. didit Joniae et Aeolidis princi- 

jk. B. C. Hiftro fluir:i}je^ quo, v. pibus. Uorum iides pignorata 

Kot. Poft. * eratdatisimperiis, in amicitiam 

J^a copias ] Bcne. neque pro- quippc affumtos , ut dominari 

Jbo , quod malit Schottus quoj rc- magis quam servire iihi videren- 

feratqiie ad pontem. Gehhardus, tur , urbium fingularum ( intel- 

8ic etiam optimus cod. Dan. At lig. in Jon. et Acol.) tyrannofe 

AISS. Schotti et Boeclcri , ac fecit, ffid Japetov ^asos dvt€<a)i^ 

Longolii editio quo , ut ad pon- itvpdvveve jtoXios, ipquit Uero> 

tem rcfcratur. Bpjius, [Ed. Ultr. dot. lib. 4. Uoc ejusmodi crat, 

Iftro fl, qua, ct iibiquc Dareus.'] utsua quisquepotcftate contenti, 

Jffarum'] Id eft, urbium, in de libertate popularium paruni 

quibu» ipii principes crant nati. cffcnt solliciti , adeoquc Graccos 

Gebbardus, Lamb. lcgit ipforum, Aiiam incolentes , quos Pcrlicu» 

ut principes Joniac et Acolidis, dominatus comprehendcrat, ad 

de quibus meminerat, respiciat. r^snovasetUbertatisrefumendae 3o CORJSfELIINEPOTIS 

a 

1 1 I ■ p ■ ■ ' — —— ■ I ■ 

qui Afiam incolereat , sub sua retenturum potefiate » ti 

amicis suis oppida tuenda tradidiflet , quibus , se op» 

preiTo , nulla spes salutis relinqueretur. In hoc fuit 

^ [tum] numero Miltiades , cui iila cuAodia crederetur. dudium minime erigerent, eri* Ap. Curtium B, 99 !• Artabazus 

give paterentur» Singularis e- vefuftiJiiJtts atMicoru n Hef^is Da^ 

nim perpetuique imperii dulce- rii vocatur : et perculloribusy 

dine illecti* ejus auctorem (Da- N£d>arzani etBeflfo, iiem a^nici^ 

rium) haud dubie credebantur ^/ae grati»; rcpromittitur, ih.cap, 

defenfuri : praesertim cum intel- 10. 10« Quanta autem amicorum 

lectu non elTet dif¥iciie , Dario dignitas ruerit , interea ab A- 

potentia demoto , urbcs , quas mane patet. Confer Eilh. cap. 

obtinuiiTent ipfi , odiofingularis 4 ^^ ^- ^^de dc his Regum atque 

imperii infito, expuliis tyrannis Principum amicisSalm. adSpar- 

( quibus duplici nomine conti- tiani Hadrianum cap. 18. Bem« 

^erat invidiam mereri : et quod egg. ad JuHin. 9, 8, 7. et 34*3» 

inllrumcnta Perfitae dominatio- 3. Ravt, 
nis , et quod tali poteilatis for- » a i. e. infolita ac tyrannica ^\ 'PP^fO.^'' «• " oPpreiTus 

i erant. vid. Nepot. 1, 8,3.) ^f^^*' ..^''v'"^''^^ 'n""' ^- Tu-* 

priainam regiminis disciplinam /'^/5«« '^^ f"'''' \}^ ?,^ ' ^} ^«^*j: 

1-esumturas eifc. /3«\i/§ftfiiai pbcarentur. In^nita e,,ismodi ma 
usi 
nem apud Noilrum 1, 3, 5. BoecL V;^"^ 

[Cod. kxen, Jic ^nim faciUime pU" ^'•^'^^* 

tavitfe , ordine fatis facili. Mo^ /„ hocfuittum uum^ MS. (p.32.) 

fche, Ita etiam Cod. Thottianus, Boecl. In hoctummtm.fuh. Con- 

Guelph. Ed. Ultr. J cinnius aliquanto , quamTttlgajd 

^ . . _ ^ . _ _ Bqpiis. [Ax. In hoc num<^ofrfft 

Amtcts fuis ] 'Erant Perfarura Mrlt. non malc. neuJinfreY. Cod- 

regibus praeter Satrapas et co. ^^^^xH. In hoc fuit nirm^o Milt. 

. ^ntrtos ahi , quos Amtcorum loco Adverbium tum , miod in Boecl- 

habebadt. Diserte id quidera codicc aliam sedcm hal)et, in Ax. 

Dwdorus. Stc. lib. 17. uhi narrat, et Thott. prorfus omittitur , ut 

quomod© Regis caitra direpta, gufpectum uncis inchifimus , et- 

quacqucspolia indejcapta. 0- gi in Cod. Gu. et Ultr. ed. le- 

noi^s Hai toSv tn patSiXeaof cpu «itur. ] 
X<»v, nai ^vyyevaov^ nai tcSv 

aX\&>v ifyejitdv(9)VbK6\iyof8iap'' CredereturJ MSS. Card. Mea- 

Trdytf tcXhtos, Idem lib. 11* Ar- do2ii , et Boecleri t traderetur* 

taxcrten regnum ordinantera Quod interpretamentum elTc, ^ 

pluribus Satraparum dediifc fuc' non dubito^ Bojius, MS. Oxon. 

cclTorcs na rrat: t(av Sk iavtd traderetur. Item Voffian- A. B. 

(piXcav eTtiXi^adSai tbs ivSdtvff C. Haec verba saepius confundi 

nai 6atpaneiat stapaSedooKivai* in Mif. docuit Jam Celeb. Dra« 

Sic do Amane legitur Efth. 3. kenborch. ad SiHum ItaHcnra 

3uod Artaxerxes eum inpcatO'' lib. 16. vs. 371. [Cod. Gu« £d. 

dJ^pti ndvtaavtQSv (fiXw dvtc^, Ultr. crederetur* ] I. MILTIADES. Caf. IIK 3i 

Hic , quum crebri adferrent uuntii , male rem gerere 

]>arium , premique ab Scythis , Miltiades hortatus est 

pontis cuAodes , nte a fortuna datam occafionem libe- 

randae Graeciae dimitterent. Nam si cum his copiis, 4 

qnas secum transportayerat , interiCTet Darius , non so-'* 

Uun Europam fore tutam , sed etiam eos , qui Afiam Adfirrent nuntii'] Cod. P. Dan. mis codrcibus reperiri ' docet 

Kfirrent, n» Nob. Heinliusad Ovidiiunlib. i. 

MaU rent ^trtre Darium'] Sic Faft. vs. 236. et cl. Cdrtius mo- 

Tkemiftocle de^ Xerxe. Hic etfi net apiid Sallultiiun in meliori- 

w«fc rem g^fer^tt, Pro cladcm ac- bus Codicibus exftare pro « pro- 

eeperat. Hamilc. Cum ante ejus fugis ^ ah frofu^ts , pro a perfe- 

idventum et mari et terra male res quendc, ab pf^rfcqtten a,, ad Jugurtli. 

i^erprfif/«r. Gebhardns. V. Juftin. cap. 76. n. 5. et in Ariftidecap. 

»5 5, 10. Bqjius. De hac expe- 2. Cod. P. Dan. ah Lacedfntoniis 

ditionc Torr. ad Val. Maxim. transfeyretur. in Hamilc. cap. 2. 

Lib. V, cap. L. n. 69. in Cod. MS. A. auxfliu ah Koma- 

Frmique'} Caesar. lib. 3. Civ. nis petiverint,- in Hannibale cap. 

Mp. 16^, fi nemo pnmeret. Fron- 3. ah Gafficr, fCod. Axen. a S^^y- 

lin. lih. 2. cap. 43. Minutms thrs, mollius finc dubio. Mofc^^e„ 

Jbtgiis Imper, cum a Scordif:is Da^ Ita ctiam Cod. Gu. Ed, Ultr. ] 

fw^f prewrrrt«r. Est vcrbum Ve- Hortatus eft] Herodotus boc 

natorium, unde Ovidius Phac- ipfos Scythas fccilFc commcmo- 

dra. rat, idque npprohaflTe Miltiadem 

atque sualiire. Vide ipsumlib. vi. 

In nemvs >f lihet , prejjfisque in Hft<'hi. Cum llerodoto facit et 

retia c rvisy Plutarchus in Apophtegm. p. m. 

Hortari celeres per juga fumma 174. BtTjius. 

carts Ne a fort, dat ocrrf. [ih. GraiC. 

dim. ] P, Syrus. Cuv ndi nuUa di. 

Virgil. mrttefTf^nrp occrjto. Caesar. lib. 5. 

Ingenti clamore premts ad rptia de Bell. Gall. extr. ]^e qunn oc^ 

Cft-vf/m. Gebhardus. De verbo ''^'l^' ret H^nr jerrndae dmttttL 

fremi vid. Cl. Bunn. ad h. 1. *^^^- Nepos Alcibvad. rmprry rriP 

Ovid. V9 01. gertniia" non dfn^iji . Cacsar. hb. 

' ^ * 2. de Bell. Gall. cap. 21, Niin 

Ah Scythis"] Leid. ct VoIT. C. qnaerendo f"os pugnandi tempus di- 

tiScythis, Ncc non Cod. P. Dan. mifteret, Id.lib.6. cap. 36. Settfie 

ab ^cythi.f probat Cellarius adh. ipji adhortantur ^ ne tantam {p.33.7 

L ct ita \oir. A. Sic in Milt. fbrtunamex manihus diwittovt, Ci- 

cap. 1. Cod. Leid, et F. Dan. nA ceroni animadverti placere a;;;fr. 

Septentrionihu<, in Iphicrat. cap. tere occfjionem , non dimitterf. 

2. Leid« et A. ah ptritijjiinf) lmi>, Gebhardus. 

Liviu8 centies ut lib. 2. cap. i3. Ne a fortuna'} Sic Cdd. P. Dan. 

eh Romanis, ab Jknicvlo. Itenim pro cim v*; VoIT. B. -"m hi^. 

Nbfter in Dione cap. 1. in MS. T^ovrpoytaverut'] Cod. P. pan, 

Cod. A. B. alia ab nttttrra hahttit- [Llt.] tynnfportarat, 

hona, -Hjgin. fab. 14. p. 47* ' * hiteyiijet'] Interijfef. Leid. et 

ferpentis morfu in Africa obiit. S-c VoIT. A. B- Sic et Cod. Schef- 

pro a Jovi , ah Jovt in veterri- feri. v. afk^ Spift. ad N. Hoisf^ 

V & CORNELIl NEPOTIS 

incolereDt Graeci genere , liberos a Persamm futuros 

dominatione et periculo. Id et facile effici poITe. Ponte 

enim resciflb regem yel hoAium ferro, yel inopia, pau- 

S cis diebus intcriturum. Ad hoc confilium quum plerique 

accederent , Hilliaeus , Miiefius , ne res c6nficeretur, 

obAitit , dicens : non idem ipfis , qui summas imperii 

tene- 

ubi mei|ioriae vitio , crcdo, i'»- Cydni Jluminis ail iter hoftium ^nu 

teriilfent scripfit. [IJlt. interiis- peiliendum mtercluderetur. Gicero 

set, ] dc Legibiis: Ut contra omnesbp^ 

Graeci generi'] Leid. Graecos ge^ Jliwn copias tn ponte unus ajpfteretj 

neris, a tergoquc pontem rntprfctndi jube" 

Id et facile eff, p;'] In aliis li- ret ubi loquitur de Horatio Co- 

bris eft : Id facile effici pojfr, Sed clite. GMurdus, Leid. recifo, Ref" 

cum illo facit vetus meiisCodei cindere^ etrecfVer^ raepiusconfim* 

calamo fcViptus , quem Aureliae duntur in Mfl*. vide cl. Ouden- 

emi, cumvendereturBibliotfieca dorp. ad Frontin. lib. 4* Stra- 

Jo. Thiballieri.- Ernft. MSS. teg. cap. i. in ftne, nec non V. 

Gif. et Scbolto infpecti : Et fa^ V. D. 1). Graev. et Duker. ad 

* cile eftici pofe, Alii : Idfacile eftl^ Florum L i. c. lo. n. 4« -Ponte 

j>. Bofius. Res ipsa monet, utro recifo transnatat l^iberim, [<7a. 

et deleatur quanivis to et agno- Ultr. refcijfo, ] 

scant Lcid. et Voff. A. C. [Axen. Hilhiaeusl Hifliaens , Cod. P. 

Etfuctle effict pojfe. Id quam- • ^^^; ["Gu.Jet VolT. A. Heftiaeus. 

quam acrius defendere nolim, ^j^^ ^j ^alcken. ad Herodot. 

sequitur tamen , legendum effe ^ib. iv. cap. iSy. de Nepote 
^rgemor. i;<»r". «• iDzo.^iu. ^^^^^^ si scripfiffet ^«m 

Ultra). Id ctf ef,p. qupd non ^^^„^ ^ ^ ^^ ^j^ in Somn. Sci- 

rejiciendHm est V.Wt>lfium, pionis Lib. i. apud Macrob. c. 

in Analectis 'Itllerariis ii. pa§. g ^^ ^.^ ^^^ f^ „.^^^^^ ^^^ 

api. feq. et Aug. Malthiae ibi- ^Uatis falus . 
dem III. pag. 24. feq. quibusio- 

cis Clarinimi Viri nun satiscer- Sttfnmas tmperii'} Ti)v toSv o\<iinf 

tam effe docent eorum obsorva- ijye/noviav , ulitatius eft Sttmma 

tioncm , qui Tulliano aevo et iwperii j Summa hclli iviKOof, Ci- 

pro etiam dictum effe negant. ] cero enim , quum loquitur de 

m R^fHjfo"] Alii libri mi/i^^quod potentia ac dignitate, dicity«»^ 

idem ell. Caesar lib. 7. cap.58. mam rerum adminiftrarc . Sumniam 

Refecto punte, quem fuperioribus item ordinis coiifiliiquc cencedere^ 

' diebus boftes refciderant^ exercitum "N C€$nonf ummae retp. praepjfe* At 

traducit, lib. 2. dixit interfcindere quum de pecuniariae rei prae- 

pontem : sicut alH interrumpere* cipua ratione, Non refert , in- 

Juftin. lib. 2. cap. 6. P. MetuenSy quit , par^va nomina in codicem^ 

ne interrupto ponte Iftri reditus Jibt imo omnesfummas pro QuinctoRost-' 

intercluderetur, Cic. Epift. Pon^ cio 5 et in Verrem : A populo /a^ 

tesque , quos fecerunt , interrupti, ctarum quae/iturumque yerujnjitmmas 

Jiiftin. libro 11. cap. 14. Sua^ imminuerc, Gebhardus. Voff. C» 

dintibiis detnde quibasdam^ ut FoHS Darii Regm. (p.3.i.) I. MILTIADES. Cap- IU. 33 

\ 

\ I. . —— , . , ■ I I ■ ■■ ■ . I I ■■ 

tenerent , expedire , et multitudini : quod Darii regno ipso- 
mm nitei^etur dominatio , quo exstincto ipsos poteAate ex* 
paUos ciyibus suis poenas daturos. Itaque adeo se abhor- 
xm a ceterorum consilio, ut nihil putet ipsis utilius, quam 
confirmari regnum Persarum. IIujus quum sententiam plu- 6 
rimieflent se<cuti, Miltiades, non dubitans, tam multis con- 
sciis ad regis aures consilia sua peryentura ^ Chersonesum 
reliquit , ac rursus Ath^nas demigrayit. Cujus ratio etsi non 
raluit, tamen magnopere estlaudanda: quum amicior om- 
liom libertati , quam suae fuprit dominationi. 

Secuti'] Leid. Confecuti, cta cum Iftiaeo ^ tptiy quod privdi 

Confciis ] Leid. Corifiliis , item tim utile ejfet^ sn caujfam adferebat. 

Vot£. A. Id cnifti yelle , quae continent» 

Cujus ratio etsi non val,'] Nid- verba: cim amicior omnium li» 

lum jpondus habuit , niliilqucob- hertati^ quam fuae fuerit dofniua^ 

tinuit. Gicerp pro Gccina , quod tioni : quibus utriusque conlilii 

ttiamsi verho dijferre videatur^^ re ratio tangatur; et cx ifla 6vy» 

tamen est unum y et in omnihuscaus» npicSei judicium fiat de afTectu 

sis idem vulet, Qui judicium Ne- consulentium. Si alitcr legas» 

potis carpunt, antiquitatis suam non poITe Gornelium Nepotem 

ignorationem produnt. Namifii absolvi sententiae , non Sophi* 

prisci nihil sanctius ac rcliglo- Aicac' modo , scd omnino infa- 

Mus libertate duxcrunt , eique mis , quia pcrfidiae ornamen- 

' cons^rvandae ac provehcndae tum quoddam sit : qualis pro- 

omnia cedere debcre, pcrsuasi fccto tant<o viro jtam alicna, quam 

fueruut. Quare fidem , jusjuran- in vulgus etiam improbatidima 

dum , omniaque reliqua offtcia, suo tempore fuit. Nam quid 

nisi Libertati expedirent , nul- efFc quod inter malos mores» 

lius ponderis effc «xiftimarunt, et pcrfidiae exempla aeque re* 

eaque recte violari. Vidc Gae- latum Omnibus saeculis fuerity 

sar. de Bell. Gall. 5, ay, et 7, quam quod Adverjis rehus rarior 

87. ac 76. Isocrates Archidamo : fides eft , Veget. 8,9. et quod 

vnifp tijs k\ev3^Bpias hdkv^ o, ri amicitiarum jura fuccejfii a pieris», 

%sSv SeiVQiV vX vJto^tovijTiov^ Geb- que , non fide ponderantur, Juft« 

bardus, jCujus ratio ^ {orte ejus con- 22, 7, 3? Miltiadcm vero et 

jieit cl. Oud. Voff, G. hac rurfus fidcm Dario dediffe , et cufto« 

A i» [Axen. demigr, Athenas,'] diam pontis in se recepifTe. Eo 

Tamen magnop, est laudanda ] majoris perfidiae reUm , quia 

Ms. cum noonullis cditis libris consilicf suo tantum exercitumt 

legit : laudandus, Ernfi:. Atque ipsumque Regem , qua ifii genti 

•ic potius a Gomelio scriptiun nulla major est jactura, prbdU 

Idifle jcensebat Gl. Ravius, hoc dcrit. Neque cfTe, quod quis 

sensu: Etsi rafio iOa et cotifilium exiflimet, fidem extraneo tantum 

pvba uon fuerint , nec pervicerin^ et privatim datam fiiijfe^ ittam au* 

ift ifto eoncilio^ ipsum tamen aucto- tem et patriae et juris naturalis^ 

ftm iUiut rationis magnopere ejje nuUa privata pactioni aholeri, Fi« 

ktudandumy non alfolute^ quiaper^ dcm cnim privatim publiceque 

fdiam fuaserit ^ std eomparatiomfa* praefiandsim efTe^ tum praeci- . ^4 CORNELII NEPOTIS CAP. IV. 

Darius auteni , quum ex Europa in Afiam rediflet, 
hortantibus amicis , ut Graeciam redigleret in suam pote- 

Sue , quando , ut privatim fi- propter salutem et Dario et U- 

us sis, puhlice non obsit, nec xori ejus sua ope reftitutam, ad 

a summo magiltratu interdic- hoc bellum incitaverat. Vide 

tum. Aut ergo licuilTe Miltiadi Herodot. Lib. iii. cap. i32, iS3, 

amicitiam inire cum Dario , aut i34- cum cl. Wcffclingii nota. 

nefas fuiffe. Si hoc , utique Et , quod in Athenienses Dariug 

nuinquam ineundam , si illud, duces suos miserit , praeter ser- 

non rescindendam fuiffe , nisi vum , continuo ipsum mbnen- 

ex justa cauffa. At vero cum ten) , ut reminisceretur Athe- 

falleret Miltiades , nondum Da- nienlium, suafores atque impul- ' 

rius imminebat Athenieniibus, sores fuere PiEiltratidae. Vide 

quae praecipue illi patria erat. Herodot. .Lib. vi. cap. 94« et 

Illi cnim in Asia Graeci quid not. poll. Et in primis Hippias, 

ad Miltiadcm aut Athcnienses? ut jam e Thucydide monfcravi, 

quippe si male deserti fuere quiPcrsarum comes i etduxfuit. 

non ab Athcniensibus modo sed Adde Clcment. AL Lib. 1. Strom. 

a tota Graecia , quid impclle- pag. 348. Hi fuere praecipue a- 

bat Miltiadem , privato consi- mici , qui Darium, utGraeciam 

lio publicam. Asianorum caus- in suam potellatem redigeret, 

sam agere tanto cum crimine ? fiierunt hortati j sed occulta et 

Usque adeonc igitur in mentem vera fuit cauffa perpetuum odi- 

venire potuit Cornelio Ncpoti, um jam ab Heroicis usque tem- 

tanto viro, corisilium illud pro- poribus inter Aliaticos et Euro- . 

bare Miltiadis, ac magnopere paeos , quod recte observavit 

laudandum ceiiscrc, quod vcl celeb. Burmannus inPraefat; ad 

omnibus scctis, praccipuis sane, VaL Flaccum. Vide Herodot. 

Peripateticorum Stoicorumque, Lib. 1. cap. 3, 4 9 5. Sed sin- 

valde improbaretur? Hacc pro- gula hic suo ordine persequi 

lixe vir doctiflimus , ut obti- nos non finunt notarum angu- 

neat , Nepotem non rationew Iliac. Pofterioribus notis de Le- 

Miltiadis , scd ipsum irtagnopere gatis haec addc. Cum' Himerio 

laudandmn censuiffc. Cui tamen tamen facit Suidas. CurtiusLib. 

ne planc adsentiar, facit locus iii. cap. 10. $. 8. dicit iniata 

Nepotis alius 9 , 5 , 2. et quae Graeciae beUa Darti prius , deinie 

adnotatione proxime praecc- Xerxrs infolentia ^ aquatn ipfamter'- 

dente [a Gebhardo] dictasunt. rawque pofcentium, Sed Curtius 

Bqfius. . non dicit , Xerxis legatos ab 

{p.^ByHortantibusamicis^BelWPcr' Athenienfibus aut Spartanis ter- 

fici origo extcrna live cauffa di- ram et aquam poposciffe : sane 

citur fuiffe Atoffa uxor Darii ex- Xerxis legati terram et aquam 

pctens ancillas Lacaenas, Argi- pcticrunt, sed ab aliis Graecis. 

vas , Atticas et Corinthias fama Suidas confundit totam hilloriam 

celebrcs ; quam Democedcs mc- memoratam ab Herodoto Lib. 

dieusCrotoniata, quia inpatriam vii. cap. i33, i3A. usquead cap., 

redire cupiebat, licetin summo i38. nam Bulis ille et Sperchis 

hoBore ^ipud ipsum Darium effet five Sperthies > ut apud Hero- I. M I L T I A D E S. C AP. IV. 35 

liatem , classem quingentarum navium comparavit , eique 
Datim praefecit et Artaphemem , hisque ducenta peditum, 

dotum, (de qua scripturac va- pro Artapherne Artabazum ha- 

rietate ibi cl; WelT. ) kacedae- bet, caeteri cum Probo consen- 

monii ad Xcrxem Darii filium, tiunt. Pausanias in Atticis so- 

quidem fuerunt mifli, sed ob in- lius Artaphernis meminit, Plato 

juriain Darii ejus patris legatis Dialogo de Legibus 3. et in Me- 

a suis popularibus factam. ^>e- nexeno (licut et Plut. in Parall. ) 

nique cum llimerio, contra ma- Datim solum nominat , quasi 

nirefta Herodoti 1. 1. cap. i33. non habuerit collegWm. Mugius. 

verba , facit Lyciscus Acarnan Herodolum sequitur Nepos e ' 

apud Polybiura Lib. ix. cap.32. Lib. vi. cap. 94. Sed cum Pla- 

TivisXdpiv vnoXajitfidvsTe rovf tone et Plutarcho videtur oon- 

vjtter^ovs npo^ovovf y JAvdpef. scntire AriftidesRhetorOration. 

AaKtoainovioi , Ka^ii^ ^ ovs Kai-. Tom. I. pag. 404» ^^ '^^ ^^ ^- 

povf 6 Sep^tjf dneseiXe nped- nd6af rdf noXeif (Sw6ii6(a)6av 

pevtffv npof viiidf vSaop Kai yijv TiJ'EWd6i^ idia jiiev npof Ad- 

ciTbfuevof j dncsd^avTaf ef t6 riv, koiviJ 6e /tteS TJ/itQov npof 

^piap Tov napa^yovoTa , Kal JSepEijv Kai r«/ vndpXvf dyoovi- 

npo6enipd\\ovraf Tfjs yijf k£- 6djitevoi- 

Xeveiv djtayyelXai tiS AepEjji Datim praefecit,'] Cod. P. Dan/ 

dioTi Ttapa AaKe6aijitovi(a>v eXei Datim praejicit, Ed. Lut. Datim 

XQ KaTa Tijv^ enayyeXiav v^oap in Marg. Datim praejicit, 
Kai ^yijv. Artaphernem J Leid. Artaiter" 

Clafem quingent. nav.:\ Plato ^/''''. Palmerius tentavit huju» 

in Menex. trecentas fuiffe ait^ ^^^^^ nomen ob Arundehanuin 

Hcrodotus (Lib. vi. cap. gS. ) inarmor -^m«/^a exSeldcni scri- 

oic. triremes numerat , absque g^».^"*^ ortentans , sed Humph. 

navibus hippagogis, in quas e- Frideaux mde con)ccit A^ttpherr- 

mios imposuerunt. Bqfiul Poft- T',5.'*^'" conjecturam probat 

quam DSrio nuntiata erat mors Sl; ^ eff. ad Herodoti locum ^ 

regatorumin-barathrumprojec. A^i^^- vi. cap. 94. lin. 62. 
torum ab Athenienftbus , haud Ducenta peditum , decem millia 

•alios in Graeciam milit legatos, equitum. ] Rcposui lectionem, 

sed ut Ariftides Tom. I. pag. quam MSS. Dan. Boccler . et 

132. dicit: dvTdyyeXov v6r) «a- Bavarici duoexhibent. Sicenim 

ri^ejirttetov s6\ov^7tposij6afdp- ubique Nofter,' cum alterutro 

Xovtaf nep6<i5vTovf dpi- (p.36.) loco majorem numerumdiffimu- 

govf^Kai 6i6(a)6i n\ff^os spaTids, lat. Vidc 2,5,4» ^^» ^» ^. 14» 

ivT66ia\\dTTov7tapeKdsbSTovf 8, 2. Integram phrafin habes 2, 

d<ptjyov/iiivovf to^btov isiV', cof 2, 5. et 4» I9 2. In re ipsa va- 

iivdi rov /iiiyisov opov s6\b e- riant Auctores. Nam Pausanias 

jtaivetTai 6* dvT» Kai t6 nepi et Valer. Max. 5 , 3. trecentai, 

%6v 6iy\fa)66ov epyov ev ToTf Lyfias in Epitaphio quingenta 

3ce/ii(p^eT6iv vn6 fia6i\i<a)f eni millia numerant. Bojius. 
yVf Kai v6aTOf aXTij6iv. 'Ep^V: Peditum millia et decem equit. ] 

wfa yap ovra 6v\\al3cov 6ia L^id. Voffian. B. et Cod. P. 

ifit<pi6naTof, aneKteiyev, ori cpoa^ j^^^ Feditum , decem millia eq. 

vijv E\\ijvi6a PapPapou nposa- Consulc J. Fr. Gronovium ad Li- 

y/iatfi STd\^v<5e Xpij6ai. ^^„„1 lilj. 35. ^ap. 14. Eumdem- 

Dittim praefecit et Artaphernem ] que cum Drakenburgio ad L. 

Arifl;ophani&.Graecus explanator xxxi. c. 34« [Ult^r. Datin, etpe- 

C a 36 CORNELIINEPOTIS 

dccem milHa equitum dedit : caussam interserens- , ^e 

hoRem efle Athenienfibus , quod eorum auxilio Jones 

Sardes expugnalTent, suaque praesidia interfeciffcnt. Illi 

a praefecti regii claffe ad Euboeam appulsa celeriter Ere- 

triam ceperunt , omnesque ejus gentis cives abrepto» 

« 

ditum milia , decem eqiiitum dedit, Jam a FaKricio laudatus 9 rotun- 

Gii. reccptam lcctionemfirmat.] dis verbis scribit ijtei 6i jddtis 

Caujfam interferens'] Caujfam in- vTto Japeiu ne/J(pSeif Xoyc^ juev 

terjerere, iHterponere^ dictitare^ Au- eTtiB^elvai 6iKijv ASi}vaioif , on 

ctori nollro cadem funt , quod 2dp6eif kvinpijcSav 9 epycfi 6k 

caufari^ h. e. cauiTas fingere, et Kataspe^a^S^ai tbf"E\\ifvas iis 

praetexere, 7tpocpa(Si$e(S5>ai, Di- Mapa3><i5va navzi t<^ s6\(ip na- 

citur autem df^iovviLKidf Caujfa^ quia ti6Xe nai tifv XcSpav e^op3ei.etc. 

nihil minus, quam CauSa, sed [Cod. Axen. Sardis. Gu. Sadis» 

Color seu Praecextus qiiidam est. Ultr. Sardeis,'] 

Ideoque Polybius lib.3. quodei Fraefecti regii] Leid. Voflian. 

velut/>rae^ejc^«/ opponit, id vocat B. et Cod. P. Dan. illi praefecti 

trjv dXTfSaSf lairiav^ eam^ quae . regii^ nec non £d. Lut. denique 

vere caujfa ejl. Dicitur autem a- etiam Mff- Oxon. Voilian. B. et- 

lias suo vocabulo np6(pa(5if^ ei- iam exhibet pro clajfe adEuhoeam^ 

que tum cauflacst contraria. Ju- appulfu^ clajfe Euhoeam .appulfa.^Vi^ 

fiino 3o, 1 , 2. belli honeflus titu- de, quae notabimus ad Timoth. 

lus vocatur , Hcrodoto 7tp66Xif- cap. 2. De varia conftructionc 

$ia \6y(m> , color orationis , Plu- vcrbi appellere Periz. ad Sanct. 

tarcho in Themidoole et aliis, Min. Lib. iv. cap. 4* num. 73. 

absolute ^^yos ^ eique opponi- Celer, ceperunt"] Quia triduo, 

, twcepyov} quomodo Latini quo- ut Flato in Menex. ac 3. de Le- 

que yerbum dicunt, a/«c*oatque gib. ct Arijiid. 11. Platon. pag^, 

ifpere alienum. Polybius loco 279 } ut Herodotus autem , scpti» 

dicto praeclare docet , a se in- mo die dcbellata insula. Ruve, 

vicem discernijre , magnaque in Nepos non definit tempus , sed 

his prudentiae vi? eft, magna fe- expreiTit illud 2ayifviveiv dc E- 

Jicitatis.W Quodpraesentem vero rclrienfibus a Graecis usurpa* 

spectat rem, Herodotus, Plato, tum. Ariftides Orat. ^Toiri. !• 

> Ariiloteles 2. Anal. 2, 11, 4* I- ^^^^ inPanathenaic. pag. i23. di- 

so^ratcs , Plutarchus , Juftinus, cit 'Epetpiiaf empdvtes , qjXov- 

. in praetextu illo quodammodo, to cpepovtef 6ayifVtfv tiva laifitf- 

\n vera cauffa , prorfus consen- 6djitevoi vavziKiiv» Strabo He- 

tiunt: hancquenofierpaulloante rodotum pro Platonecitans, tifv 

praemifit. Rave. n6\iv Kati^Kaibav 6ayrfvev6av» 

J^uod eorum auxilio Jones Sardes eX' tef, v. Weff. ad Heroa. L. 6. c. 

fu^ajfent^lnXcr frigidasBelliPer- 101. 1. 62. five potius cl. Valclien. 

(p.37.) sici cauffas etiamhaecnu. ad L. iii. c. 149. L 71. Sedce- 

meratur, de qua Herodotus Lib. leritatem hanc Persae debebant 

V. c. 101, 102, io3, 104, io5. Periz. proditioni. v. Herodotum Lib. 

«^d Aelian. Lib. xii. V. H. cap. vi« c. 101« ubi de proditoribuSy 

63. num. 3. Fabric. ad Orofium de quibus etiam cl. Weff. 

Lib. II. cap. 8. num. i3. et No- Omnesque ejui ^ent» cives abref" 

tas ad Ariftidem Orat. Tom. I. tos ] Omnes capti , quia junctrg 

pa^. 121. sive in notis pag. 548.- manibus ab extrema insulae ora 

rlttt. ifi Ajriftid. p. 32 1. partim milites compleii se invicem, ne l 
V 

I. MILTIADES. CaK IV. 87 in Asiam ad regem miserunt. Inde ad Atticam accesse* 
runt, ac suas ct>pias in campum Marathona deduxerunt. 
Is abest ab oppido circiter millia passuum decem. Hoc 'S 

qidsquam elaberetur , effayifvev- pis perfona, In Agelilao cap. 5. 

6av , velut fagena concluseraut in- Tantum uhfuit ab infolentia gloriaey 

colusy ut ex Herodoto etiam Strabo In Attico cap. 12. Tantum ahfuit 

memorat lib. 10» Quanta autem a cupiditate pecuniae nulla MIT. 

muhitudo abducta hinc in servi- Codd. est diftcrentia. Sed in 

tutcm fuerit, facilc ex Strabo- Ccip. 20. M&. S^botti, quodjam 

nis cod. loco colligas, quem si monuit Boiius, cxhibet cum ab 

tanti est, inspice edit. Casaub. urbe ejfet^ cum in Vul^{!;. legitur 

pas. 44^* RMje. ab urbe abejfet. Livius Lib. 3. cap. 

Tn Ajiam ad regem miferuni] Mor- 3. dixit haud multum n pavore cap^ 

tem enim Dati fuei^atintermina- iae urbis abejfe. Scd utrumque, 

tU8 , nisi ad eum Eretrienscs ct crcdo , rectc dicitur , quomodo 

Athenienses captivos perduce- et Vetercs longe ejfe et longe abejfe 

ret. Auctor Plato in Mencxcno. dixcrunt , ut ejfe longijjime, ab elo~ 

jflagius, quentia dixit Quinctilianus. Vide 

In campum Marathona'] de quo Clariff. Burmann. ad Quincti- 

vide Scholia in Arillophanis E- lian. Lib. 8. Injtiitut. Orator. 

«fuites. In quo notabis , quod prooem. Ve nlia-phvaiilongeali» 

non Artapherncm , sed Artaba- cui ejfe ct abejfe DuKer. ad Flo- 

«um cxpeditionis socium a Da- rum Lib. 2 cap. 2. num^ 8- Si 

. rio additum Dati commcmoret. tamen in Miss; extaret is aheji op^ 

Pugnam autem Marathoniam pido^ non vererer in texlum rcci« 

quasi trccenti auctores litteris pcre , quia Auctor sacpius prae- 

«d pofteritatem transmittcrc co- politionem nominidetractamad- 

nati suttt, tefte Plutarcho. Geb- dit verbo , ct ita locutus cst Ci- 

harfius. Oauffam cx Herodoto ccro Lib. 1. Acad. c', 1. PauU 

Lib. VI. cap. 102. jamdocuitad lumque cum ejus vilia ahejfemus. Ve- 

b. L Lambinus. Ab heroe Ma- rumantiquamlectioncmrctincre 

rathone huic campo nomen da- malo , quotics cnim nofter alibi 

tum ereditur , v. Meurs. Ath. etiam duplicavcrit praepofitio- 

Att. L. I. cap. 5. qui pluribus nes , ignorat ncmo , etlocosuo 

de hbc campo agit in Heliquis latius oftendam. [ Etiam Gu. 

Atticis cap. 8. Ariftides Bhetor Ultr. Is eji ab oppido, Sed ct hoc 

oration.Tom. I. pag. 08. ita de loco et Chabr. 3, 4* rectius abefi' . 

hac re declamat: nr aTtotijf SLt^xie ahfuturos ]e^itur.'] 
'AiSiafEJtitiifEXkijvasTTpGoTrj ^ia- Millia pajfuum dectm] Icti ng- 

fidda&iyvantif 6idT6Svvi}<Soi)VJtpo6' ftri notant ad §. Datus. inft.oei 

i6Xev hf MapaSaSvja , «aX<a/ excus. tut. vel cur. miliare Ita- 

-v7t6iiJlr<ptffSefiOf dXSeKSa TSTOJta, licum five lcgale coniici mille 

ftpof.To dwai diTcijv, oSv enePoV' paflibus , uti est in Gloff. ad C^ 

•%ev<SeToTflEX\jj6iv. mitte paffus i54. D. deVerb. fign. 

' /f ahefh ab'] MS. Boecl. is ejt, paffiis verp quinque pedibus^ 

db, sic infra 12 , 3, 4. tantum fe ah pes autem quindecim digitis. 

f«wir</fly«/«roy. Bofius. SicetVoff. Cloff. ad lib. 3. D. dict. tit. et/ 

(p.38.) A. B. C.et in loco Cha- in c. ficut 6. cauff. 17. q.^.Quj- 

briae Bofii lcctionem confirmant bus adde , quod viginti miliaria 

Leid. et Voff. A. B. In Epami- legalia faciant dietam legalem 

nonda cap. 1. Scimus enim Mufi» cit. Lib. 3. in prin. sed Leuca 

sen ttojiris moribus ahejfe « JPritfci* major est miliari legali. Isido- 38 C O R N E L H N E P O T I S 

tumultu Athenienses tam propinqUo tamque magno per- 
moti y auxilium nusquam , nisi a Lacedaemoniis , peti* 
yerunt : Philippidemque cursorem ejus generis , qui 

ru8 enim Lib. Orig. i5. cap.ult. Nisi a LacedJ\ Plato Dialogo 3. 

et Jornand. hiitor. Geticae cap. de L. L. auctor cft , mifiiTe qui- 

36. scribunt , Lcucam finiri mille dem ad alios quoque Graecorum, 

et quingentis paHibufi. De Mi- qui opem ab ipfis peterent, sed 

liaribus autem ut recte conila- a ncmine , praterquam a Lace- , 

ret, columna, quae miliarium daemoniis, impetralTe , atque 

vocabatur, Romae ad aedem Sa- hos confecta pugna Marathonia 

turni aurata poAta crat, a qua dcmum veniiTe auxilio. Buchn» 

omnes viae Italicae inciperent. Vide de hac re Weff. ad Hero- 

De qua vide Plin. Lib. 3. cap. dot. Lib. vi. c. io6. n. 38. cum 

6. Sucton. Othone , et Tacit. Valckenario. ad Lib. vii. cap. 

Lib. I. Hiftor. cap. 27, 3. iibi 206. num. 43. Quam turpiter 

Miliarium aureum appellatur. sese etiam gelTerint ( p. 39« ) 

Ernftius, Graeci, Xerxe Graeciam inva- 

Mittia pafuunt decem^^ Mw. P. ^f""^^ '^«^ ^"4^^*^ l>,^*''^?*^"" 

Danielis et Boecleri pro pajuum ^^™ P^^^^» » ^^®^* ^^^*- Them. 

legunt />a/«f. Quod etsi cohsue- P^8' **"• 

tudini 'veterum scriptorum re- Philippidemquel Sic Thurii,in- 

pugnat,(nam, si Gronovio de yadente Italiam Dionyfio , ta- 

Pecun. vet. 1, 7. credimus,vox bellarios ad foederatos miserunt 

mtttta semper cum genitiyo jun- auxilia arccOitum. Diodor. Lib. 

gitur , ) non tamen silentio prae. ^, yidctur unaquaelibet Grae- 

tereundumduximus. Bf^us. Mss. ^iae civitas tales cursores ha- 

Leid. etVoss. A. C.rGu.]etiam buifFe. De Lacedaemoniis idem 

fajfus, sed consule Lector CL lijj, jg. q^os Diodor. et N^pos 

Graeyiuni ad Ciceron. Lib.io. Hemerodromos wocsit, 11 et bpoino. 

ad Fam. Ep. 17. nec non J. Fr. ^^'^pvKes appellantur. Polyaen. 

Gronovmm de Pcc. Vet. Lib. i. Li£^ 5. in¥udocimo. Curfor Ci- 

^^P* *^* ceroni eft, qui cursu valet, de 

Tumultu'] Recte bcUum tam Divinatione: Curfor ad Olympia 

propittquum tamque ma^num^ tumuU proficisci cogitans, vifus efl infom^ 

tum dixit, Romanavoce de Grae- nis curru quadrigarum vehi, Geb- 

ca expcditione ob limilitudinem liard. Ita hujus cursoris nomen 

usus. Tumultus enim proprie et apud Pausaniam , Plinium, 

vocabatur bellum a domefticis Solinum, IsidorumPelus. Oecu- 

autvicinisquodimmincbat, quod mehium, Suidam, aliosque scri- 

tum negotia live rcs tumerent. bitur. Herodotus <p£ihin3zi6rfv 

Vide Cicer. Philipp. 1, 8. ' Voff. vocat. Libri variant. In Lon- 

Infi;. Orat. 4 v ^ 9 4» ^^ Lexico- goliano fuit : Fhidippidemque , et 

graphos paflim, Pertinet huclo- sic in Plinio reponi volebat Sal- 

cus Frontini Stratag. 5. 2. C, mafius. Vulgatae 6ditiones et 

Caefar feditione in TUMULTU ci- ante Maeium excusae : Fhilip-^ 

'vilitim armorum , ac tum maxime pumque, At MSS. Dan, et alter 

TUMENTIBUS animis, legionem exBavaricis: Fhidippumque^ quo* 

totant exauctoravit, BoAus. Con- modo ct Gifanius e suo lcgit« 

sule de hac vocc AmplilT. Cu- Idque verum hujus cursoris no- 

perumLib. 2. Ob8. cap. 4» VolT, men. cITe vix dubito. Cl. Ra- 

C. Tmtulto. vius exiftimabat, ab hoc Phi- I. 'MILTIADES. Cay. IV. 89 vjitpodpdjLioi vocantur , Lacedaemonem iruserunt , 4 
ut nuntiaret , quam c^leri opus esset auxilio* 

dippo ceteros, qui ejusmodi cur- alter e Bavaricis legunt, necvi- 

«ores eflent, ac (ut de hoc He- ' deo, cur sperni debeat) dictum, 

rodotus ait) rSto i/LteXeTffdalf., ut Demoe, Canephoroe^ Clerumenoe^ 

fbiiippidaf dictos , quemadmo- Adeiphoe , ct Aniilia , de quibus 

dumab Eumolpo, qui initiaudi Gifan. Ind. Lucrct. v. TractuSj 

rationem invenit, omnesdeinde et Vofiius de Art. grammat. 4» 

sacerdotes myfteriorum dicti 6. Bolius. [Cod. Axen. Philip' 

tmtEimtolpidne, Quam ejus con- puntque , in quo neque huic codi- 

jeGtaram adjuvare videtur Pol- ci neque aliis plus tribuendum 

lux^ cui in Onomaftico 3, 3o, 3. ccnfco, quam alibi in noitiini- 

Pfe7/ppz<Jwnonpersonae,sedmu- bus propriis ficri licet. Oorne- 

neris Beu officii nomen est. Nam ]iiis cnim , Herodotum in omili 

inter cursoria vocabula , seu ad hac narratione sequens, omni- 

cursum pertinentia, refcrt : Kai um minime Philippum scripfiffe 

^iKiitnior)S 6e, inquit, if/itepO' videtur. Utrum Philippidem an 

hpofios, Peffime Interpres, Fhi- Phidippidem ^nXov ^cr'\\iter\\^ cum 

lippides "uero , Tota die currens ^ di- Herodoti libri iluctucnt , dubi- 

xiti ac si Philippidem Comicum tare aliquis poflit. Mihi quidem. 

ea voce usum fuiffe , Pollux di- Phidippidem cum ibi tum apud 

ceret. Debebat: Et Philippides^ Cornelium praeferendum vide- 

idem quod hemerodromus. Nam. id tur. Mofche, Vocem Hemerodro^ 

velle PoUucem, manifeftum est, mde graecis litcris exprimendani 

Quod a. idem vir clariss. Phi- effey Idem veriflime monet, id- 

hppum illtun , primum hemerodro- quc jam in Ultr. edit. faclum 

mwn exjlitijfe^^ et hunc tumultum est. Gu. hemerodrome, ] Codi- / 

ejits muneris inftituendi caufam Athe- cum lidem secutns hemcrodromoe 

nienfibus dediffe, credit, id nescio, reposui. Sic Plinius Lib. vi. 

an Herodoti ac Nepotis noftri cap. 3p. pag. 34?.^ «t^ Occidentem 

pijtSeis admittant. Nam uterque, verfus Nigroe ubi v. Hard. et 

ut rem jamante Athenis reccp- not. poft. et hanc scripturamab 

tam et usitatam , Hemerodromos ipso auctore profectam credo. 

memorat. Bojius, Hepterodromi ] Speculatores c- 

Pbilippidemque'] Leid. Philip' rant , et nuncii. Sane Philippi- 

pumque, sic «t Mss. Oxon. [et den iftum Herod. KijpvKa vocat. 

Ultr. sed Gu. Phydippumque,'] De Inde et dpo/ttoKvpijKef appellati 

vocis scriptura v. Weff. ad He- Aeschini , ut Harpocration ob- 

rodot. L. VI. cap. io5. num. i3. servat^, qui addit oi Weyo/tevoi 

Hic Phidippides Panis cultum ifjLtepodpdjLioi, Livius 1. xxxi. 

Atbenas induxit. v, Clement.* A- cap. xxiv. Refpondijjet ^ ni specu- 

lex. protreptic. pag. 28. per frau- lator ( Hemerodromos Graeci 'vocant^ 

dem , ut credit cL Valclienarius ingens die uno curfu ^emetientes fpa^ 

ad Herodoti L L num. 18. a tium) contemplatus regium agmen e 

Miltiade eicogitatam , qui plura fpecula quadam^ progreffus ndcteme* 

ibi de Panis cultu, cui sacrafa- d/a, Athenas pervenifet, Appu- 

cerc bellp Medico secundo Ari- lejus de Mundo (pag. 124.) diur- 

llides quoque .Oraculo Delphico «<?x ex-cKjybm interpretatur. Grae- 

luffus fuit. V. Plut. in Arili. ca in libro de Mundo , qui Ari- 

pag. 325. ftoteli tribuitur vulgo , ita ha- 

Hemerodromil Hemerodromoe (s\c. bent: ijfiepofipdiitoiTe Kai 6ko' 

•nim optimi libri Gif. Dan. et svoi^ Kai d^^^^iK^ocpopof, «ai yu- 40 CORNELII NEP0TI6 4 Domi autem creant decem praetores , qui exerdtui 
praeefTent , in eis Miltiadem , inter quot magna fuit 

XaKetj <ppiitT6i>pi(SvTe kjcontifpes, KifpvKaf etiam dici docuU Me- 

Qiiae ita vertit Appulejus d. 1. urfius Lib« iii* L. Att. cap. 12 • 

Excurfores iiurni ^ atque noctumi ex- A Perfis dicti *Asdvbai y vel V^-' 
(p,^o, ) ploratorey<,etnunciifpeculii^ (Sndvdai, Vir Doct. ad Juftin. 

rum incenfores ojfftdui» Quamvis Libro x. capite 3* etiam^^yya- 

autem haec diversa munia fint, poi, v. Kuit. ad Suidam m v. 

tamen in uno haud raro con- "Ayyapof et Briiron« de R.lP. 

"^currunt. Livius sanc in allegato L« i* $• 238« 239. 
supra loco hemerodromum ac fpecu" Bomi autem creant decem fraef» 

latorem si ve 6K07t6v , unum eun- qui^ exercitui praeejf, in eis Miltia-' 

'^ demque facit. Aeneas ouoque detn] Notent rudiores omnem ma« 

Tactictis cum cap. vi. Poliorce- giftratum, cui exercitus pareret» 

tici de rfjLiepo^Kdnois agit 9 du- rraetorem nuncupatum. Liber 

plex iis ofYicium adlgnat. Primo Andreae Schotti : Domi autem 

enim vult servare ipsos dc spe- creant decem praetores^ in tis Mil» 

cula, atquc , si opus, signum tiadem, Gebhard. Illud, qui ex^ 

edere rei visae , quodcunque ercitui praeejfent^ videtur nQnuo- 

elTet tandem : deinde ut si quid mini alienum , et foris inculca- 

accidilTet, quod edito figno sa- tum, eo quod vox praetorum 

tis commodc haud exprimi pos- sola rem exprimat. Sed haee . 

set, ipsi accurrerent quantocyus, forte , praeter consnetudinem ^ 

nt ea de rc nunciarent. In pri- hujus scripturae , emendantur, 

ino ut recte versentur , e/itmipiif Agnoscit verba MSC. nofter co- 

- noXinh , peritos helli eSe vult, ne dex , [ quemadmodum et rcliqui. 

decipianturvidendo : deindc^to- Bof\ congruitque phrafis, prae^ 

66)Kei/, celeritate pedunt poUenteSy tor exercitui praefuSt^g^ 1^1» Boec* 
ut si quid nunciandum , celeriter' ler. Idem cod. Boccl. una cum 

poflint, quod plane eft if/itepO' Dan. Schotti et Leid, nonmale: 

cpojLihf facerc. Buchn, De cur- creant decem pr, etc. in eis Miltia^ 

soribus peditibus , cquitibus, dem. Boiius. Leid. Domi erant 

animantibus videclegantemLip- autem creant. Mss. Oxon, et VoiT, 

sii epiftolam , quae in centuna B. C. creant 10. praetores^ ubi ta- 

singulariad Ita], et Hispan, est men in margineS. notatum est 

Sg. ad Micaultium. Cucurritau- a/. creati } et pro Miltiades^ MiU 

tem hic Philippides biduoAthe- tiadem^ ut et VorSan. A. et B» 

nis Lacedaemonem mille ducenta et hic in marg. al, L Milcyades, 

quadraginta ftadia, secundum De decem his praetoribus hoo 

8oHn. cap. 6. Suidas mille quin- tcmporc creatis egregie Ferizo- 

|;enta nominat : Plinius hcxl, nius ad Aelianum Lib. v. V. H. 

Lipfius mille ducenta sexa^inta cap, i3. num. 6. eademfercpro* 

praefert. sunt Rom. milharia ferens, quae spripsitadLib. iii, 

centiim qui^quaginta septem et c.Vjj^um. 17. De hac ducum 

semis : noftrae Leucae circiter contcntionc , sed noftro Miltiadi 

quadraginta. Res non aieontagna^ .Callimacho , Aphidnaeo, Fole- 

si cum ceteris exemplis , quae marcho sufTragantc Herodotus ' 

collegit ille , conferatur. Boecl, Ljb. vi. cap. 109. et Plutarchus 

Leid. Hemerodromae ^ item Vos. Lib. 1. sympos. quaeft. )0. pag* 

sian.^. Voir. 0. hemordrame vo- 628« singuli hi praetores habe* 

ca^fir,^aulo poft huic Cod. quam bant suam npvtavifhjv tijf t/;i^« 

abeft ante Cfieri, Uos bpQfio* ptis ut loquitur cap, lio, Hero* I. MILTIADES. Cap. IV. 41 contentio , utrum moenibus se defenderent, an obyiam 
irent hoJftibus , acieque decemerent. Unus Miliiades 5 
maxime nitebatur, ut primo quoque tempore caltra fie- 
rent: id ^si factum eflet , et ciyibus animum accessu- 
mm, quum yiderent, de eorum yirtute non desperari, 
et hofles eadem re fore tardiores ^ si animadverterent, au- 
deri adversus se tam exiguis copiis dimicare. 

dotas 1. I. quod ita latius expli- ita usus sit. Vulgat^m tamen, 

catPlut. in Ariit. pag. 32i. uai quae etito Mss. Magii ctP. Da- ^ 

xap' tfu^pav iKQSv^ spatrjyS ro nielis confirmatur , ut purini- 

nfQfOf iXovfcOs (as nepiifXJ^tv mam, Cacsarique familiariffi'- 

iis avTov rj dpXi) j napidcDKe mam, Gebhardus taetur^, oAeudit- 

MiXud&n, nempe Ariftides, ubi que , praetcr Caesarem 1. Bell. 

' plura. Sed quod Flut» uni ad- Gall. 3i. et /fi, et Lib. 2, 9. 

scribit Ariftidi, id tribuit sin- Lib, 3, 28. Lib. 5, i6./hacvoce 

gulis ducibus Herodotus. [ Cod. et Ciceronem in epill. ad Attic, 

Axen. legit: creati — Miltiades^ et de Finib. itemque Curtium^, 

nequaquam: creant et Miltiadem, 1, 8. usos. Schottus e mcmbra-. . 

Gu. et Ultr. creant etMiltiadcm,'] nis suis : decertarent, Quod ver- 

(p. 4i*) Definderentl Se abest bum etinfra23, lo", 4. in qui- 

a Mss. Leid. [ Gu. Ultr. In hac busdam edd. Icgitur. Nupcrus 

edit. etiam hoftibus abest. ] cditor Nepotis Rob.' Keuchchius 

Acieque decernerent'} Male alii in quodam Vet. Ljib, se rcpe- 

equis vel aequis 5 neque opus cor- • rilTe ait aciemque cernerent , idque 

rectione Savaronis ac2>^»^ lifccr- dc Graeco expreflumputat, dic- 

nerent, quamvis in Eumene quo» tumque ut Kpiveiv rov TtdXe/novj 

que dixerit , quo integriore exercitu cernere beUwn etc. de quo videriiiti 

iecemeret,, Vulgata lectio conten^ qui me doctiores sunt. FortalTe 

lifreif^ puriflima est, Caesarique legendum acieqne cernerent^ Quo* . 

familiariDima, sic cnim Lib. 1, modo Ennius, "V ir^ilius, et Plau- 

de B, Gall. cap. 3i* semel atque tus hac voce usi sunt. B(Jius, 

iterum armis contendijfe, cap. 48« Lcid. decernerent, Voflian. A. de^ 

ut si vallet praelio contendere^ ei certarent, Sed supra notatum e- 

potefias non deejfet, Lib. 2. cap. 9, rat decernerent^ in Voff. B. decer- 

Fraelio equeftri inter duasucies con^ nerent, C. decertarent, Contcnde- 

tendebatur, Lib. 3. cap. 28. et rent sine ulla haelitatione in tcx- 

Lib. 5. cap. 16. Curt. Lib. 4« *^™ rcciperem ; sed suadeniibus 

cap. 1. De regno aequo^ si vellety tam a Bofiolaudatis quam a ma 

Jnarte contenderet, Cicera Attico: inspectis Codd. Mss. coactus fui 

Aut si exercitum ctllducat, nccejfe a vulgata lectionq recedere , et 

ijt armis ciim eo contendere, de Fi- Bosianam sequi editionem. De 

ttib. Tauri pro ^vitulis contra leo- verbo cemere ett decernere agemus 

^essumma vi impetutfue contendunt, ad Hannib. cap. 10. [Gu. Ultr, 

bide apparet et Cl. Sclfottum deccrnerent, ] - 

^^hx^T^er^evdcmaciequedecertarent Defperare'] heid, defperari, 

ohducere voluilTe. Gehhard, Sic Eadem re\ h. e. ideo^ eadem 

^SS. complures ac meliores ple- ' de caufa, v. Gudium ad Phaed, 

' Hque, [utl/eid. 1.] probatque L. 1. f. ii. 

SfivQro^ Gum etinfranofterinEu- Auderi'} Sic le^it vetus Cod, 

»ene et Hannibale boc verbo MS. et Livius Lib. 39 , 8. ait : 42 CORNELII NEPOTI8 CAP. V. 

Hoc in tempore nulla civitas Atheniensibus aa^Iic» 
>^ fuit praeter Plataeenses. Ea mille misit militum. Ita— - 
que horum adyentu decem millia armatorum completa 

Multodolo^ pleraque per vim aude- n. 78. HerodotusLih. vi. c.io8. 

(p. 42. ) bantur. 'ErnR,.^ Auderi^ narrat, Athcniensihus ad Hercu- 

Leid. CSod. etVoIT. A..'R.dimicare lis fanum inftructis 9 Plataeenses 

VolT. B. dimicari, Voff. A. C cum omni populo veniffc auxi- 

ast C. P. Dah. copiis dimicarent, lio. Appianus Al.de B. Hannib. 

citat et a«(ieri CeL Periz. adSanc- pag. 58o, dicit'AJ^ijvotioif ifMa" 

tir Minerv. Lih.4* cap.6.^ §.18. pa^oSvn/LiiKpQ TtoXif 1] IlXataii* 

verum CL Schefferus docet, in covedpa/je, «bfrd ze mvMvh fie-- 

Codice, qucm Boeclero ulen- za6Xetv, Hinc Plataeenfium ima- 

dum dedit, scriptum exftarc au- gines in Poecile cmoque fuere 

dere^ et ita legendum effe, in E- pictae. v. Meurs; L. 1. Athen. 

pift. 7. ad N. Ueinsium. omitti- Att. cap, 5. et eorum urhflpoCU 

tur dimicarc in Ms. Oxon. si au- ea ah Alexandro fuit reftituta, 

deri retineatur, non nccessarium poftquam Asia potitus orat, 6n 

effe opinor, ut addatur dimicari, rtjv Xcopav ol naripes dvtoSm 

Sed addamus eumdem Perizo- evayoovicfa^^ai tolf '^XXfftSiv 

nium ad Sanctii Min. Lih. iii. vTrep tijf eX£v3>epiaf napifSXoVm 

cap. 6. num. 5. ita rem expedi- Plut. Al. pag. 685. inprimjs in» 

entem: si animadverterent ^ auderi Ariftid. pag. 3^5, 826. Philippi- 

adverfus se tam exis^uis ccpiis dimi^ des enim cutsor ad Lacedaem.o- 

carc h. e. dimicationem , pug- nios miffus infectis rehus ahir6 

nam. uhi plura de hocloquendi fuit coactus. Haec nota suntex 

genere. [jGu. Ultr. audere et di- Herodoto Lih. vi. cap. io5» 106. 

micari. ] et Scholiafte Ariftidis Tom. II.' 

Hoc in tempore'} V. Ind. voci- p. 172. cl. Valcken. yidendus^ad 

hus /» et Tempus. ^Bofius. Herod. Laudatus Ariftides Mil- 

Athenienfthus] Leid. Athenienjts. tiadis laudes extollens dicit L L 

D/x /• n i-fc T»yr ..t:«ji pag' 175. aliquot modo Plataecn^ 

Ptopew/^j] Qu. Mss. et Edd. ^esaccurriffe 
Flataeenfium. Bofhis.heid.Platen^ Dccem miUia compl. fnnf] Plu- 

tes. Cod. Voff. A. B. Flatevfes. ^^^^^^^ "^Atheniensium 

Paullopoft pro ttaqne W«;«Mss. ^^ j^^^J numerat. Iftajn-^ 

Oxon. ttaque homtnum y^ot. ^ue summam ut efficeret,8ervo» 

Poft. [ Cqd. Axen. Plateenfes, i{jini^aes (ccrle omnium primu») 

quae lectio alteri multum prae, ad pileum vocabat. Paufan^ in 

m7^^ l^y % ??nJ'p/- ^«. Tanquam fieri poftea con. 
Mojche. hii^m Gu. et Ultr. Pla. ^^^^j^ in rerum angu^iis. Errat 

taeenjes. J Juftinus 2, 9. et exscriptor ejtts 

Mille militwfi] Herodotus 2000. Orofius , ipfti decem millia Athe- 

numerat. Bifirn. Vide de hac nienfibuspraeterauxiliaresmille 

conftructione Cell. viros J. Fr, Pletaeensesattribuit. i?avf.Codd» 

Gronovium Lih. 1. cap. 10. de Voff. semper exhihent miliam 

Pcc. Vct. ct Jac. Peri/.onium ad Praeter Plat. etc. usque ad quat 

Sanctii Minerv. Lih. 4* cap. 4» «ia«i^ non reperiunturinVoff»C» 1« I. MILTIADES. Cap. T. 43 

-,...: i 

suBt: quae manus mirabili flagrabat pugiiandi cupiditate. 
Ouo factum est , ut plus , quam coUegae , Miltiades 3 
Taluerit^ Ejus auctoritate impulsi Athenienses copias ex 
urbe eduxerunt, locoque idoneo castra feperunt. Deinde 3 
^v pofiero die sub montis radicibus , acie e regione in« 
^l structa , noya arte , yi summ^ praelium commiserunt. 

m 

(^»/^3.) Mirabilijlagr, pugn.cu- multitudinem acies inter arbo- 

^ittUe"] De alacritate Athenien- rum tractus , iu montis radici- 

fiimi etiam Isocrates in Paneg. bus inllructa : vim vero sttmmam 

et Jiiftinus 2, 9, 11. quorum alacritatem pugnandi incredibi- 

ille iaaqu. alienis animabus , non lem , et vincendi fiduciam , qui 

/«ix,^ic/{Va^firafprocurriilceo^; a suis caftris octo fere Itadia in 

liic, cum mille pajpis inter duas a^ barbarosprocurrerent. Appolite 

ciesijfent^ citato curfu ante jactum Vegetius Lib 1. cap. 1. In om- 

Ji^ttarum ad bojlem venijfe ait. ni praelio non tum multitudo et vir^ 

JBtqfiis^ tus indocta, quam ars et exercitium 

raluerit'] Cod. Dan. valeret^ folentpraeJiarevictoriam.Gehhdrd, 

etmox: ejusergo auctoritate,, quo- Lambinus transponit hocpacto: 

modoetGifaniuslegebat. Bolius. Deinde pojlero die sub montis radi- 

Cod, Leid. pro vaiuerit habet cibus acie e regione injlructa^ hoc 

^foieret; nec enim nec ergo legun- con/ilio, ut et mont. teg. altitud, et 

tttr iu Leid. Uic cum Hculin- arborum tractu (natnque arbores mul- 

gero ejeci z6 enim. [ Abest e- tis locis erant rarae) equi^, hojl, im- 

tiam a Gu. Sed Ulir, Ejusergo.'] ped. ne mult, clauderentur : nova 

jDeinde pojierp] Cod. P. Dan. arte j vi fum. prael, commiferunt, 

ieinpojlero, Vofl*. B. Pojlera, [Cod. Si vulgatus ordo scrvaretur, du- 

Axen. Deinde pojiera submotis^ non riusculum forc cxiliimavit. Onu 

desn, Idem codexpauloai|lc extra nino autem Futeanum sequor, 

iirbem , vix bene , attamen non eundem sensum , (ine transposi- 

omnino negligcndum. . ^l/b/cibp. tione , agnosccntem. Quidenim 

Acie e reg, injtructa'} Quomo- durum illud? Arbores erant hoc 

do inllructa fuerit, narrat llero- conJUio , ut leg, Ad cvitandam 

dot. Lib. 6. Lambin, repetitionem, cumpraeclarepri- 

Kova arte^ visumma] Schedae mo quidem generatim pugnae 

Oifanii, nona partisfumma, Sava- hujus adjumenta, novam artem 

ronis et; Schotti libri antiqui, (nov. consilium alibi vocat, lin- 

iaptrtemontisfumma^ quam scrip- gularc nimirum et e re nata ce- 

tiiram et Schott^as probat 3 quod leritcr repertum) ct vim summam 

ad montis pedem inftrui acies ac fortitudincm militum posuis- 

potuit, pugna vero ad montis set, dcindc ar^fw sivecensilium 

verticem committi, urgente, ut (nomen iterarenon eratneceffe) 

fit, hoflili acie. Sedhaecsiex- in inftruenda acie locoque le- 

aminanda forent ; magnam lin- gendo exponit : quemadmodum 

§iila Schotto difftcultalem re- v irtutem rmWXvim num. 5. itiaem 

Spondendi afferrent.Mihi pcrsiia- seorsum oHendit. Arbores eyant 

eoaltiusdelitescereulcus, quam hoc confilio *. non sane erant hoc 

ut ex ingenio sine Codd. Mss. consilio^ scdquiaeraat, consilio 

ope tolli poOit. Interim nova arte solerti aoiei accommodabantur^ 

licet caperc Ilrategema , quo ad ea scilicct , quae praecedunt, 

contra immcnsam Barbarorum referenda e£t haec fipaXvXoyia, 44 CORNELII NEPOTIS 

Namque arbores mullis locis erant stratae^ hoc caitm^ 

■ 

Quod objectum ell, arhorim rari- impcdirent accedcntes. Fcrtinec 

(p. 44*) tiitctn non impedire equitU' hoc ad septimamdcpiignandirA. 

tatum , sed crehritatein silvae ac den- tionem Vcgetii , de qua 9 ut cae- 

yi/a^fw ; nonconcencrimomnino. teris ctiam, Lib. iii. cap. 20» ^ 

f^uls enim non videat , arbores exponit. Haec Bucbnerus. Mihiy 

licet raras et pcr sericm enatas ut ingenue fatear, nondnm li* 

sed multislocis tamen , Milliadi quel. Ceterum artem , quaMil* 

subfidium , hofii impedimentum tiades usus cEt adversus Barba- 

attuliAe, cujus cquites nec ubi- ros , paullo diversam facit Cle* 

que, nec libero incursu, impe- mens Alexandr. i. iirdm. p. n. 

tuquc ac recursu , ncc quanto 3 i8. Noctu , inquit , dmxU Atbt^ 

cupiebaiit agmine, arborum in- nicnseSy per loca invia iter faeiem^ 

terventu praeliari poterant. Er- et eos^ qui ipsum observabant, B«r» 

go hic quidem niliil scrupuli. baros Aecipiens, Hippias enim^ ^ 

8ola rcAat, quae memoratur, deficerit ab A^henierifibus ^ barbms 

Marathonii campi.p1anities.Sed in Atticam induxerat ^ et oppfnitaut^ 

quid implicamus rcm satis ex- quac praeoccupaverat^ loca /ervakat^ 

peditam? An pugnantifta : cam- propterea quod erat peritus regionis. 

pus ipse planus erat et equita- Ac difficile quidem erat^ UtereHip* 

tui aplus : et sub radicibus mon- piam. Unde nterito JHiltiades 9 it 

tisal\ili, arbores multis locis locis inviis et nocte usus<, oggrejns 

tractim enatae \isobantur. Geh- Persas^ quibus praeerat Datis^ in 

h\tr%\:is tamen dc arh-^yibus proftratis certumine cum its^ quomm ipse dnx 

-'conjicit, ad imj^edicndum equi- erat^ superior evqpt, vnlt autem 

tatum hoftium ( ut «/». Frontin, eum in hac re Mojsen imitatum. 

a, g. ) igitur pro nrriTf logendum Bifius, Cod. Dan. inftmcta^ no^ 

etUM , 7/1'iirur , quod si in codioe tm partis summa prael, commif» 

uHo reperiretur, jani dubiores Leid. et non apertijfima pr. com, 

careret, optimeque consilii ra- > olT. C. inftructa in parte montis 

tio explicaretur, nimirum ut a swnma pr, com, Pro ar^ffrrr Cod. 

tergo montibus, latere concae- Leid. arbore ^ pro multisj militiSf 

dihus munitos Athenienses in- et pro roror, flratae^ sed rarae 

telligeromus. Bcrc:. Atque sic MSS. Oxon. et VolT. A. B. Jtra- 

etiam Bu.Hirus rescribondum t*:e placet Clerico Bibl. Anc. et 

censebat. \'am in Commentario Mod. Tom. v. p. 1. Vcrba boe 

ad h. l. Haec , :f:q:,:t , absurdif- ccf:::ro parenthesi efle excluden- 

lima lectio esl. Legendum vel da" et ad praecedens^raf//«m cotttm 

ft*\i:je \^\ /atar, Signilicat n. aut yf.-:Vfr;flr/ referenda, docetSchcff. dopactos f^alTim Iruncos arbo- Epift. 5. ad^iic. Heinsinin, quod 
tim a^oi iu^ouio polobantprAO- tcf^ in parenlhesi posita habc- 

sid7um« partim artoatquosolor- anlur. Ai omnia mc falluntf 

lia officiobanl. 1.ocu< tWiobAf% vovKi illa. ^.rmive — c'.ruderenturj 

no o\ alloM p,^rto, qua monlo< qwod ol «lii viderunt« pluribut 

«wrijobanl, inxadi iM^flTont : ;ir* o\ponunt« quaenam illa fticrit 

\ort>* no* qua p,)tobAt c.\jn'|ni<» no\a Ar«/qti4 aciem infiructam 

inoum*rt»o<,M.t,i!i;N»»oTc» , po<i. Auctor di\orAt. S^^tae autcm 

ti> contra tnuici» wirborum^ o^ui malo • quamouam Fc^r ctiam in I. Itf I L T I A D E S. C AP. y. 45 A :i'.- sifio, ut et montium tegerentur altitudine, et arbo- 

.nmi tractu equitatus hofiiuin impediretur , ne multitu- 

"^l dine elauderentur« Datis , etsi non aequunji locum yi« 4 

a(.| Jlebat sui^ , tameu fretus numero copiarum suarum 

confligere cupiebat : eoque magis , quod , priusquam 

Lacedaemonii subsidio yenirent , dimicare utile arbi- H 


taea, cod. legitur. Mosche- Gu. ipsi tanquam Lacedaemonios ex 

mm forHi /umttta. Ult. nona par^ Orationis inltituto opprimenti 
Ussumma, In iisdem rarae legi- ^ crederem, nisi et apud tlutar- 
tur» sed ftratae cum Moschio a- * chum Ariftide reperilTem, ohjec- 

liisque praeferendum est. J tam Lacedaemoniis ab Arillide 

jft et Montium tegerentur altitU" cunctationem atque oscitantiam , qui 

diiu'} God. P. Dan. ut et montium conculcandas denuo harharis Athenas - 

^mSiiine tpgerentur, VolT. C. rege- ohjicerent. Et quidcm pro verhio 

rtfitur* ' eorum notata mora est, Suidas 

Arbonim tractu'] An arhores e- Mezd ri)v ev /napaScSvi ^dXijv^ 

rantproilratae, utingentemPer- nai /itstd tov 7i6\e^ov , ij 6v/ii' 

Mrum equitatum impedirent ? /LtaXia^ eni r(Sv eni V7to5>i6ei 

V. Frontinus Lib. 2. cap. 9. p/a- KaSvsepij^dvrcov. Neque du- 

'mtiemj in qua dimicaturus erat^ ar- hium est, iludio fecilTeLacedae- 

ierihm froftratis impe^ivit, Licct monios , qui aemulationem u- 

etiam capere arb^rum tractum pro triusque urhis cogitaverit. Quan- 

regionem arboribus consitamac quam Ariftides 11. Platon. pag. 

densam. Gebhardus^ 279. aliam adhuc caullam tangat. 

Datfs etsisnon locum aequum vid, Lacedaemonii ^ inquit , aut quia 

fw\ Sic lego e MSS. Dan. et hello cum Messcniis impliciti^ ant 

BoecL In vidgatis est : non /0- quia exspectabant pleniluniwn , a//- 

00» aequum, BoHus. Cod. Dan. xilio wnire non potcrant, Rave. 

Ct Leid. i)a^i&/V. [Ita etiam Gu. Voff. C. iubjidio veniret, Rccte 

Uem cumUltr. nonaequumlocum^ Ravenius h. L mentioncminjicit 

4t in textu legituri ] aemulationis utriusque urhis. 

(p.45. ) ,Juoigis% quod priusq,"] Hinc poftea Athenieuses questi 

Leia. Magis prius. funt , Lacedaemonios si dis pla- 

Friusquam Lacedaemonii s» v, 2 cet , ea tempeftate • Hyacinthia ^ 

Lace^emonii enim.quatridui re- agentes , neglexiffe adventutn 

ligione tenebantur , quod intra Mardonii in Atticam. Vide He- 

iatempus plena nondum luna rodotumLih. ix. cap.6,7. unde 

effl^, antc qnam nefas ipsis edu- Diodorus Siculus Lih. xii. cap^ 

cere exercilum. Herod, \i, io5. 2. dicit, quod Athenienses dWo 

Strab^ IX. foL 339« Fausanids in AaKedai/ttovioiyv Kai TleXonov" 

Attic. Juftin. II. 9. et ex eo 0- vi)^iow i^igc /teydXas dvvd/iteif 

rffius. II. 8. Lucianus Lycurgi lJep6iKds Kai natd yifv Kai Ka* 

iiam legem commemorat de A' rdSd\aTtavKaTi)y<a)ri(Savto, Kai 

firoL Hermogenes n. de Invent. c. rviv nepiPoyrov jtlep6(Sv ifyentO" 

u Flato tamen iii* de LL. ut et viav eni ro6ovrov haneivco6avj 

ia Menex. ignorare se cauffam f^se dvayKadai nd6as rds Kard 

flimulat, ut apparet, frigidam riiv *A6iav noXeis e\ev3^epcS6ai 

nitus. Isocrates in Paneg. Lace- Kard (Jt'r3wKa/. 

^aemonios naso Attico quamal- Dimicareutile arbitVahatwr^Vvo ar* 

tilfime suspendit* £t miuimum bitrabatur Cod. Leid. arbitrabantur. 46 CORNELII NEPOTIS 

. f 

trabalur. Ilaque in aciem peditum centum , dquiturz 
5 decem millia produxit , praeliumque comnnisit. In qii 
tanto plus yirtut;e valuerunt Athenienses, ut decemplf 
cem numerum hostium profligarint , adeoque- perter^ 

/« aciem ] 7» acient Cod. P. et idco 3epjit6t€pa nonnulli ja 

Dan. sed Voff. B. acie, et paullo dicarint. <^uamquam, ut n& 

poll prieBlium abeH a Ms. Oxon. hoc celetur , minus quidem pui 

Vofl*. G. pro adeoque pert, adeo tat Ariftides , ap. quemepigrann 

pert, ma tantum evvea /Ltvpidf^af^ noi] 

Tanto itus val, Ath. ] Tanta vir- elKo6i numerat. Kave, Addc 

tnte ^ inquitJuftinus, decertatum Vetav. Ration. Temp. part. i. 

est, ut hinc viros ^ inde pecudes^ pu- lib. 3, i. Bofius. 

tares (2, 9, 12. ) quia more anima-' Frojligarent , adeoque etc.'] Non 

lium inutti cadcbant, ut Veget. 1, male Ms. Pet. IJanielis: pro^i^a- 

21. loquitur, veterum more, Li- rint ,, adeoque pertcrruerint , ut F. 

vii XXV. 16, i5. Ciirtii v. 3^ 19. n. c. f. ii. petierint. BolKus. Sic 

Rave. quoque Cod. Leid. Vofl*. B. pro^ 

Decempl, numerutfj,, hoftium ] In- fiigaverint , et pro peterent , petie^ 

teremtorum numeriim sex millia runt. Vofl". C. petierint. Heufin- 

tantum et ducenta fuiff^e llero- gerus legit /^ro^f^aWw/, etdeindc 

dot. VI. 117. scribit. Eorum |>(?^im»^ auctoritate codicum. At- 

scil. qxii. praelio occubuerant. tamcn Nepos in Ariftide cap. 2. 

Naufragio enim absumtos (quo- d.VL\X juftitia factum est Ariftidis^ut, 

rumingentcmmnltitudinem fuis- o. f. c. Gr» ad Ath. foc^ fe appli^ 

se ctiam ex Diodoro xi. 12, ct carent et h. d. deligerent Jibi, ubi 

i3. colligitur) Juftinusl. d. com- nullacodicum est varietas. [Etsi 
memorat , ducenta millia sum- ' Cod. Axen. non habet ferterrue^ 

matim referens. Epigrammave- rint ^ quod falso ipsi inLipsiensi 

ro iilud, quodMaratlioniaepug- edit. tribuitur, seA perterruerunt^ 

nae in porticu Poecile inscrip- equidem lectionem illam Cod. 

(p.46.) tum fuit , multo libera- Dan. unice veram puto. Est e- 

lius putat. nim auctor ineo, utdicat, qnid 

summa illa Atheniensium virtus 

'EXKijv&yv TCpo/iidXovzef 'ASj]- effecerit , qua tarito plus, valu- 

j valoi Mapa^cSvi^ iflje dicuntur , ut non solum ho- 

; *EKTeivav MydcoveiKodi juvpid' R,cs profigaverint , i. e. fugave- 

^ 6af. rint, sed etiam adeo |)ey/(frr«eri»/, 

^^j^ ut fugientes nonca7?ra, quodip- 

1' Mendacib numerum attolli que- sis faciendum erat, sed navesfe^ 

\ ritur Longolius. ' Ceterum obli- tierint. Alias manca est peno- 

j tusne est ejus apud Ciccronem: dus. Deest enim adverbum^fr- 

'; Ifti imperite facinnt ^ qui non ut a terruerunt nomeneorum^ qiiiper- 

Foeta^ sed ut a tefle veritatem exi^ tetriti fuerint, cum ita numetwi^ 

gunt? I. de legib. Ideo ipse o- hoftium repetere nullo modo li- 

rator Isocrates non minus fere ceat. Quod autem p-ofligarintet 

numerat. eXiyoi^ inquit, Ttpof ^etierint malim, movet me ratio, 

TCoXXdf ^ivpiddaf. In Paneg. J[dam alibi auctor sequitur, cum, 

Admiror autem maxime, quod/quid quantumve aliqua re effec- 

Longolio in mentem non venerit tum nierit , notare vult. Loca 

Oratio Ariftidis7tepiJCapaq>Seyiii. simillima sunt Dio 4» c^t^. E^a- 

Ubi et hic versus citatur, etde- min.2,2.i^q/fl7e.Cod.Dan.etLeid. 

feaditur, etiamsi Attica haec eflc, 2. lectionem, quam pracclare tue- L MILTIADES- Cap. V- 47 

raenmt^ ut Persae non caftra , sed nayes petie- 
rint. Qua pugna nihil adhuc est nobilius. Nulla 

tuvMo^liiusy etiam optimaCltr. iiXtv o^ tiXpi]6aitOy dXV cSeT. 

editio confirmat. Interim vulga- TtBp in SsS TtXijyeisy v7tBnenr<a. 

^ tam perterruerunt y quod etiam in Kti rjf TtoXei Kai rovs aitivf 

"' Gu. legitur, mutare nolui. V. tyf diafid^ecnf Katejiiijitq>eto j oif 

infra la, 3,3. et Brcmium adCi- naKoSf npoE.evi)6avtaf dvtcp tvf 

ter, de Fin. 1, 7. pag, 38. sc[. 'A^^fjvaiovsy KaiteXevtdbi)^ npiv 

<jui saepiflime a Veteribus ora- ri devtepov KaKov dvtov eEep- 

tionis formam mut^ri docet. Pro yd^a^Sai. quae uhima AriHi- 

frofitgarent et peterenr Ax. quoque dis verba confirmata ab aliis an- 

cum Gu. profiigarint et petierint, tiquioribus scriptoribus. Vide 

V. Goercnz. ad Gic. de Fin. 2, in not. poil. ad Tbemift. cap. 2. 

19. pag. 216. ] §. 4* Idem Ariitides Tom. II. 

^aves peterent"] Quibus aufuge- pag. 175. adnotat de Mihiade: 

rcutf ncglectis caRris, quorum npootof^ Kai ftovof taoif '£XXy)- 

tuendorum spes et ipsa ex ani- v<a>v viKyddf iE Kai tettapdKoV' 

mis excidcrat. Pausanias auc- ta ^^ij td (Svjiinavta. 
ior eft, plures periiffe Maratho- j^ua pugna nihil adhuC} Vulgus 

'niolacu, locorum imperitia. He- doctorum dicit^ hactenus, £rn. 

Todotus tfadit , Graec^s barba- ftius. VoIT. B. q, p, n, a, e, his 

TOsfugientes persccutos fuiflTe ad nohilius. VofT. C. voluhrlius, 
xnare usqfue, et injecilFe ignem Nihil aihuc est nohiliusl Gau- 

navib. quibus moliebaptur fu- sam gloriac hoc praelio compa- 

gam. Buchncr, Ingentis terro- ratae subdit continuo. fic Pali- 

risindicium et desperantium reb. sania : Hujus illujlrijjimum eji prae* 

•U18, cum acerrimus quisque cajlr'i^ (p.47.) Hunt apuii Flatacas, Quare 

utnovijtmam spatn^ retineat, tette ridiculum eft Schottum appro- 

Tac. 3, H. 84 > !• Gaesar 3. de bare.: jQitonram pu^na nihil adhuc 

B. Civ. 9. Mffgncf numero inter- eji volubilius ^ ct refcrre ad anci- 

ficto reliquos atque ipfum Octavium pitem Martis aleani. Gebhardus» 

in naves confugere coegerunt. Juftin. Tum ex ipsa , tum cx scriptorib. 

^» 9> i3. i^icti Perfae in naves con- priorem caufTain allegat Auctor, 

fiigerunt, ex quihus multae suppref- alteram addo ex Plutarchi Arijli^ 

f^tt multae captae funt, Gebhai^d. de^ qui cara a trccentis Aucto- 

' Ceierum Frontinus Strateg. 4> ribus dcscriptam adfirmat. i?i«^f. 

7) 43. claffcm Persarum , acccp- Per eos, qui ei intcrfuerant , 

^ nac clside ;^ urbem petiije ait, jurare mos fuit. Athenaeus Hb. 

•ed a Mihiade cowpttljos Athenieri- o, Savaro, Dc tempore pugnae 

■ /wi ut fijlinarent ad opem urhi fe- hujus non una Chronologorum ,- 

ffndain, moeniaque arfnatis impleta, etiam recentifQmorum , senten- 

<jno factum, ut Perfae, rati, in~ tia eft^ neque mirum, cum nc- 

lf«^«« eife numerum Athenienjtum^ que veteres consentiant. Scali- 

*^ ^lio milrte ad Marathona pugna- ger lib. v. de Emend. Tcmp, anno 

*^S (tlium pro muris fuis opponi^ secundo Olymp. lxxii. contigiffe 

^^oumactrs exemplo navihus Afiam vult, Meuraius in Archont. 9, 

^^tiprint, Bosius. Ariftides Rhe- 4. primo , Sigonius in Gomment. 

*•' «n Panathenaico Orat. Tom. ad Sul|>ic. Sever. tcrtio, cujui 

^* pag. 127. declamat : yevoi^td- sententiam tuetur et Petayius dic 

voy y^p yj ^ MapaSaSvi toX- Doctr. Temp. 10, 22. et in Ra- 

^Vfatofy Kai t<Sv Papftdpoov tionar. Temp. part. 2. lib. 3j xu 

'^XaSivttov in tyf 'EXXddof , <a6- Gui tamen repugnare videtur an- 

*'Pj novioptS^ *2apetof /i^ ovk tiquiflimum marinor Aruodelia- 48 CQRNELII NEPOTIS / enim unquam tam exigua manus tantas opc» 

prostrayit. CAP. 

nnm) veteres Graecorum Epo- Hrjv.Thrsi9yhu\o : Thra^bHliauctke 

ebas continensy a Scldcno edi- fvnt opes. Ulitur ct Cononc «t 

tum. Vidchuius CanoncmChro- Dibne. Flaccus 3. Argon. 494* 

nicum, notis in Marmor illud refetit quo crimtne Ferses 

subjcctum pag. 104. Locum de- Barharicas jam tnovit opeSj Hir^ 

lineavit post alios Joan. Lau- canaque sinia. 

renbergius Gromaticac lib. 25 2. Livius Andronicus equo Troja- 

£<i/?ttj, Tantafuithaec victoria lia- no : Da mihi basce op»:s , quas peto^ 

bita, ut ipse locus, nemj>e campus quas precor^ porrige opitula, SalL L 

Marathon,virtutis quaindam no- 2. Hift. Daedalum^ ex Sicilia pro* 

tam obtinuerlt. Vidc AriCU.dem fectum^ cum Minoi fugeret iram 

T. i.pag. 125, 127. cumcLValcke- atque opes. De magnitudine cla- 

nario ad Herodot. ix. cap. 27. dis Medicae inter alios VaL 

num. 83. Tp adhuc valet idem Max. lib. 5. cap. 3. Benc egijent 

quod usqite ad boc tempus, v, Pcri- Athenienfes cwn Miltiade^ si ettm 

Bon. ad Sanctii-Minerv. L. iv. c. pofl trecenta millia Persarum Ma- 

4. n. 3o. quod addit Neposj ne rathohe devicta^ in exilium proti» 

quid detrahat de nobilitate uji- nus mifijfcnt, Gebhard. 

"*- gnae Salaminiae, de qua in The- Tantas opes proftyavit'] Cimone : 

mift. c. 5." scribit: Haec alurain- Barharorum uno coticurfu maxin.atn 

ctoria , quae ciim Marathonio pojjit ^im proftravit. Pelopida : delecta 

" eomparari tropaeo, quamquampu- miinus prima phalangem proftravit, 

f- ae Marathoniae gloria solorum Curt. L 4* ^* ^iQ* Ingenti caede 

t& Atheniensium , Salaminiae p-oftratos hoftes, L 9. pr. jQuidquid 

quoque aliorum Graecorum. v. /ndisviriwnfiiifet^ illa dimicatiO' 

Suidam in v. 'Apif^eidijs^ et VaL ne proftratum, Caesar L 7. c. 78. 

ckenarium Ll. praeicrea Nepos» Nec (p.48.) ftuUicia ac temeritate 

adhuc adjicit , quia antc hanc pu- veftra aut imhecillitate animi omnem 

gnam nihil adeo mcmorabile a Galliam profternere, Cicero pro 

Graecis geftum cst. A ide quae Ra- Marcello : J^uae jacere fentis , helli 

vius etego notavimus ad c. 1. §. ipfius impetu perculfa atque proftratai 

I. Haec victoria quoquc in caus- Val. L 8. c. 3. Universum conatns 
sa fuit, cur A.thcnicnses Rcgcm profternere, Gebhardus. Ms. legit 
oUm suumTbescum, licctvivum tantas copias. Credam fuiflfe: tun- 
et mortuum indignius habilum, tas opes copiasquc, Haec enim vor 
pr» heroe colere cocpcrint : reov cabula ap. Cicer. aliosque scrip- 
iv Mapa^cSvi npos Mijdovf itia- toressaepc conjunguntqr. Ern/l, 
Xojiih'0i>ve6oEavovK6\iy0i(pd6- Recte, proftravk. De a^e cnim 
^ta Ofi(5i6i)5 h oTcKois naSopdv et praelio loquitur. Majorem 
npo dvKsSv kni xoi\s fiapfidpovs excrcitum quidem Themiftocles 
€p€p6/tiev(fv^ ut refert Plutarchus vicit, sedconsilio magis^ quam 
in Theseo pag. 17. quod Athe- armis^ fugatos potiiis, quam 
uienlium figmentum suo loco re- occisos. Rave. Quod in Cod. 
linquo. Hic quoque a Nepote Ernft. legitur: ^a»rax cop/ai, haud 
nulla fit mentio dc tot caprarum dubie ab aliena manu est. Bfififs, 
sacrificio , quot Persae occide- Opes in plur. num. passim notat 
rcntur , ante pugnam Maratbo- auiilia et quidem militaria , de- 
niam igresti Dianae voto, dc inde ipsos militcs sive vim ac 
quo Interprr. ad Acflinn. Lib. numerum militum, v.cL Burm. 

II. V. H, cap. a5. n. 4, 5. ad Valer. Flacc. L 3. Argon. 
Tautas opes^ Jlvvam\> KoXtuu ▼s. 7i3. el Cortium ad ^ailuft^ I. MILTIADES. Caf. VI. 49 CAP. VI. 

I 

Cujus Ttctoriae non alienum yidetur quale prae- \ 

mium Miltiadi sit tributum, docere, quo facilius intelligi 
possit, eamdem oftmium civitatum esse naturam. Ut s 
enim populi noftri honores quondam fuerunt rari et 
tenues , ob eamqiie cauflam gloriosi , nunc autem 

Catil. cap. 17. nnm. x. De Per- ea'oftendemus. Tenues ; dona enim 

sarum caesorum jiumero cl.^^eir. amplijjima Imperatorum et fortium 

ad Herodot. Lib. Vi. c. 117. civitm ^«//i era»^, -^t Plinius scri- 

n* 6. bit, auantum quis uno die circum" 

' InteMigi pojfftt'] Ms. Boecl. ad- aravijet ^ et qnartarii fcirris aut 

dit indt, Bosius. beminae , confirente popula, Lib. 

Ut enim populinojtri'] Sic Mss. Tiii. 3. SicLib. xxxvi. i5. Suh' 

Gif« BoecL Dan. nisi quod po- it vero cogitatio , quota portio hu* 

ftremus nabebat populi K, , con- rum fuerint areae itlae , quas invic^ 

sentieiite Leidensi. Cui tamen tis Imperatorihusdecernehant publice 

lectioni ipse P. Daniel vulga- ad exaedificandas domos : funtmusque 

tam pracferebat. Bofius. In no- illarum honos crat , ndjici decreto^ 

firo Leid. ut tnim yopuli nojh-i. ut domus eorum fores extra aperi- 

Sic Voff. B. ubi pr« int, pojjit rentur , et janua in puhlicum rejice" 

tandem , inteOigi pojit inde eandent, retur, Hoc erat clarijf. injifrne inter. 

' £t paullo ante in Cod. Vofl*;. C. triumphales quoque domos, Bave. 
Miltiade Jit tr. T6 R. in Cod. Oh eamaue caufant glorif^'] Ideo 

F. Danielis pro Romani cst nihili ; et Auguftus ad hunc antiquumt 

nam per populi nojhi honores in- morem revocavit et militum du- 

t«Uigantur honores, quos popu- cumque pracmia , ut Suetonius^ 

luft*Homanus bene meritis ae- c. 24. narrat. Do»c 7 inquit wi- 

cemebat, nam tefte Polybio L. litaria etc. Ad quae optlme Ca* 

▼I. cap* u. deBomanis ti/ii;/ saubonus: Quare omi/it civicasf 

yap ifi Kai Ttjutopiasivtff ttoXi- Haeji materiae ^ aefimationem Jfe^* 

^ijBt povof 6 difjiiof Hvpios. et tes , omnium vilijfimae : fuerunt e^ 

' deinde addente «ai /ii/v ras dp' nim initio ilignae^ pojiea ex esculo^ 

Hds 6 6i}fios 6i6co6t tols dEiots, tandem quernae: si honorem iis ha* 

Hi erant ftante Bep. rari , et te- hitum , omnium gloriosijjimae etfu^ 

nues, et ideo glonosi: sed mu- perhtjjimae , >praeter oyidionalent^^ 

tatis temporibus efTusi, et obso- Quae ipsa ^oque tantum gra* 

leli elCe coeperunt. [Gu. Ultr. minea erat. Liv.yii. 87. Sic.dt' 

Ft enim pop, nojiri.2 ap. Graecos 01ympionicaruna( 

Utpopnlinojlrihonores quondamfit'. praemium corona erat oleagina»' 

{'^•fy^m) er.rariettenues^Rarifut' Diod. Sic. Lib. iv. tanto tamett 

runt, i.quianpnambitionietgra- honore habita, ut^ omnia ipsi 

liae dabantur , sed virtuti* quae decora celTerint. Gicero glono- 

quomajor, hocinfrequeijtior. 2. sis Bomanorum triumphis, imo 

^uia Ainctili; non muTti,"'non ipsi antiqtio consulatui {fipi omnik 

simuldabantur, h. e. nonbifusi cum regibus habebat communia) 

eranty itt ex€iniploC«eiari8poft* comparat. Tusc. 11. i^at^e» 

Tem^t. P \ . 5o eORNEI. IINEPOTIS 

■ >■■■■■ ■ ii i ■ I ■ ■ ■ ■ , ■ 

effusi , atque obsoleti : sic olim apud Athenienses 

I 

Effusi atqui ohsoleti] Froihiscue mirum ^ quae ImperatoribuS) ob 

▼ulgati ac viles. Curt. Lib. 9. rem feliciter gcHam, tribui ho- 

•ap. 1. Jam vilia et ohfoleta effe noris cauITa solebant. Earum 

fpoiiadi Perfis, Cicero pro Quin- prima,'diei tantum uniui^ po-» 

ctio. Antiquam ojjicii rat.iottem di' stea, dierum ^ii^atoor decreta. id- 

kxitj cujus fflendor otnnis in his que insolens et nullo ante bello, 

tnoribus obfole^oit, Et pro Fontcjo primumque in Furio Camillo^ 

^jitjtudia militaria upud juventu- quantp imperatore ! factum Li- 

tem obfoleta ^ in dcsuetudinem vius ^cvihiX, Poft Quintio , die-« 

ouae jam abiilTent. Tacit. Lib. rum quinque^ Cn. Pompeioy du9^ 

4. Ann. cap.26. Ne Bla\fi avun- decim tributa fuit. Quas tameit 

^uli ejus laus ol(folesceret. Quare Caesaris excefferunt. Prima c- 

secundum P. Syrum Rarum effit nim xv , altera utraque dierum ' 

cportet , quod diu carum velis, Qeh- xx. erat. Sed nondum tempe* 

hardus. £^/^ opponuntur i^am ratum. SiquidemAuguftodierum 

ttftenuibus i otfoleti^gloriofis, Quia data quinquaginta , ut CiccroPhi- 

enim et parerent ambitioni , et lipp* xiv. auctor est. iBousque 

tanto numero , tantaque pompa dccrevit honor ifte , ut multitu. 

darentur, dici rectius nonpote- dine laboraverit sua. Hi tamen 

rant, quam effundi. Per Hono- omnes armorum etmilftiae.ifiud 

res autem intelliguntur h. 1. non praemium habuerunt. Cicero in 

tantum poteftates, sivemagiftra- IJrbe et togatUs idem menrity 

tus , aut tituli, praenomina, me- idque gloriatur, iii. Catilinaria, 

moriae, pomjiae, sed et harum. sibi poH U^rbem conditam primo ' 

pmnium rerum apparatuls , qui contigiire. Ex quo satis, eredo, 

ipse quoque honoris caufla^ at- apparet, quomodo priomm tem- 

que ut consueta cx eo inso- porum honor senum c^viluerit» 

lescerent , privatp publicoque dum novi aliquid semper 'quae- 

confilio adjiciebatuf . Etiamsi situm. Quid mirum crgo , si et - 

ergo triumphi Imperatoribus et omnehoc genus suppUcationumy 

olim acti , ejusmodi tamcn in- imo ipsorum quoque triumpho* 

ip. 5o.^ llrumento apparatuque rum, in ludicra magis obaoleta-^ 

'ompejus, eoque magnificentius quc defecit? £t, si tanto cumu^ 

Caesar agebant , ut simul cum lo deinde opus fuLt in hohoran- 

honorificis Patrum decretis nulli do Caesarc ? Ecce. Continuuin 

'veterum conferri potuerint. Tu- consulatum^ perpetuam Dictattiram 

ferant enim et Tribuni pL legem, Fraefeqturamque morum , Fraeno* 

ut Cn, Pompejus ludis Circenjib. co^ men Imperatoris , cogHomen Fa^s* 

rona aurea et omni cultutriumpban- Fatriae, jus perpetud gejtandae hU'^ 

iium uteretur j scenicis autem prae^ reae , Jlatuant inter Reges , fuggei' 

texta coronaque laurea, VelL Pa- Jlum in'0rchejh'a^ eptin et tmpliorn 

terc. II, ^o. De Cacsare qui- humanofajligio y Jtdem auream i» 

deVn M. CiccrodeProvinc. Con- Curia et pro Tribunalij .Tbenstm 

Sjql,. Cajo Ca^ari^ inquit , y«^/>//- et* Ferculum Circefffi pompq , Tenu 

eatipnem decrevijlis , numeroy ut «^- pla , Aras , Jimulacra juxta Oeos^ 

mini ullo ex beOo , honore , ut om- Fulvtnar , Flaminem 9 Zupercos^ 

nfno nemttu, Ubi vidcmus, quae- appellationem ntenfis a suo nomitteete^ 

dam in ipso honore fuiiFe, qnuae VideSueton. Pro ! quantum non 

hohoris eirent, eumque vulga- inodoTiimiorum, sed Dilf con* 

redecustransirefacerent. Exem- yenientium honorum* Tamenad- 

plumporro capiemus , sedunum huc cum illorum decretisy vel 

tliintCxat* A supplicationil^us ni- ipsos uiiiversos Fatres conscrip^^ I. ftlLTIADES. Caf. VI. 5t 

fuifle reperimus. Namque' huic Miltiadi, qui Athe* 3 
nas totamque Graeciam' liberarat, talis honos tribu* 
tu8 ell, in porticu, quae IIoiKiXif vocatur , quum 

tos , publice scdentem pro acde ligitur, una Marathonia victoria, 

Veneris Genitricis adirc Caesa- uC Pl.ut. Tkll. p. 92. de cap. ex 

rem opprtebat , ut ne in dela- Amic. utilit. adnotat : 0s/iiisO' 

tis honoribus quidquam summi kX?// i^Xeyev hk kdv dvtov naSiii^ 

faonoris praetermitteretur, At- fteiv tijv h MapaSoovi r« MiX~ 

que hinc Auctorcm noftrum pro- rtddn viKtjv' vid. notas meas ad 

be intelligas. Qtiia enim nonda- Themift. c. 5. $. 3. ubi etiam 

bantur amplius honores , sed ejp- tropaeum simpliciter pro victoria 

fiitidebantur , adinirationem sui ponitur , nam de tropaeis Milti- 

quisque honor primo amittebat ; adi erectis, nuUa, quantumme. 

numero enim censeri incepit: mini , apudscriptoresiitmentio» 

poft, quia caltus addiceretur di- imo Plut. in Gim. p. 4^* dicit» 

vinus f qiiodnam potuit hiuna- poftquam de honore Gimoni ha- 

num tantum elTe faftigium, quod bito exposuerat, vte ydp Oejtiu 

' prae illo non sorderet ? quod- sxjKXijs toiitv tivos , hte MiKm 

nam divinum, quod eand. for- tiddtjs itvXev. dWd tit^ y$ , 

tun^m nonsUbirct? cum parum ^aXXu se^avov ditnvti ISaaXd" 

ingens decus aut praemium .ha- ptfs 6 ^eKeXevs Sk iui6v tffs iic- 

beretur, quod auius similiter nXrf^ias dvasds ^ dvtetnev^ vh . 

usurpalTct. Ravej, Obsoleti etiam ivyvo&fnova /fer., dpi6a6av bk 

Qodu P. Dan. -'Absoleti Voir. A. tc^ 6iijLiq> tdte gxiovifv d<piis, o» 

et ienus pro; tenues, -^ ^ tav ydp^ ( ^<pi)) /uovos d^CBorttfa- 

J^i Athenas liberaratJ] Sic Mss. /Ltevos, qd MiXtidStfy viKtfdrfs tovt 

Dan. ct Boecl. Vulgati: libera- pappdphs^ tdte Kai ti'fid(SSai, 

vH, Mox pro oui Boecl. quia^ fitSvos dEiv, 
Dan. qsdi , quou ex altero cor- Poecile ] Antea Tlei^iavdKteiof ' 

rnptum efte v manifeftum est. dicta. Videantnr Jani Rutgersii 

B^fius. Leid. Nam h, M; ea A' Variac Loctioncs Lib. 5. c. i. 

ikenas tofamque Graecia liberarat. ubi plura de Folvgnoto Thasto 

VoiT. B. etiam liberarat. [Gu. quia Aglaophontis et 'filio ct discipulo 

A* t&tqm Gr, liberarat. fJltr. qui jucunda congedLt. DiogenesLa» 

Ath.-tottanque.JSr, liberarat, utBo- crt. Lib. 8. in Zenone !^vaKd/i- 

fia8*edidit. j- jttw 6k iv rjf noiidXtf soq^ tff 

TaU honos tributt ejf] Alterum Kai nei^iavaKteicfi KaXh/tii^fj^ 

Miltiadis praemium tropaea sunt djt6' 6i tifs ypaffijs rfi 77o\ti- 

(p;5i.)- et hoftium manubiis, yvc6tv noiKiXtf, Vide CL Virf 

qoibns se a somno quotidie ex- et de Antiquitate imice meriti 

eitari, Themiftocles lactabat : Athenarum Atticarum Lib. i. c» 

Auctor TuUius iv. TuscuL et 5. Gebbardus, Vide infra quae 

Plut. Schottus, Non recte sentit dixi in vita Attici ad vocem Fhi» 

Schottus de Milti^dis tropaeiS) diae. De Miltiadis fortitudina 

tamciaam de'aItcro praemio. vi- vide Philonis Judaeiteftimonium 

de Davis. ad Cic. L. L. ca;p. 19. libro mpi t» ndvta aTtvdatov eh 

nam per tropa^a intelliguntur vai iXevJ^epov. pag. 684* Ernft» 

ibr victoriae a Miltiade repor* God. P. Dan. TtoiKiXff, [Gu. 

tatae , velut Pkitarchus in The- Ultr. Poecile, Sed recte Bremiu^ 

seo 6t Apophth. agit deunoMil- graccum^ nomen ex optimo Co- 

tiadis tropaeo, quod Themiftoc- dice reftituit. ] 
lem e somno suscitabat y intel- Cum fupta depingeretur Mara', 

D 2 * 

A 5« CORNELII NEPOTIS pugna depingeretur Marathonia ,. ut in decem praeto- 
Irum numero prima ejus imago poneretur, isque lior- 
/L taretur milites^, praeliumqiie committeret. Idem ille po* 
pulus, pofteaquam majus imperium est nactus, et largi- 
tione magi(tratuum corruptus est, trecentas ftatuas Deme- 
trio Phalereo decreyit. tbonia'] Vide Clem. Alexandrin. j( Stjvaiou kni tov npXefitn^ gpO' 

lt\h, 1. Strontat. pag. 3^8. Ernjt. riryQSv /iteyisov jtttv elXev dEitaifita 

A Panaeno fratre PEiiiae pictum JmXziddifs ^ 66cfj 6k nai dwa- 

id praelium, tradunt Pausanias (1^,52.) ^cidevteposijv^Apisei&tff» 

]^iaci8 1. et Plinius Hi£t. Nat. vitiose inVolT. C. Proprdlf/ittm^ 

35, 8. qui *et , quos duces in eo praediimquey ut et in cap- 7. 

pinxerit , narrat. Aelianus ^ a Isque hortaretur milites e^.l A- 

Hicone aut Polygnoto Thasio rillidcs Platon. 2. MSvor ic cf- 

pictum vult. 7. Uiu;. Animal. 28. stdvtcov JtpvKpiJ^t) tifv.Xelpa ix- 

vid. Meurs. Athen. Attic. 1, 5. tetaK<ios ypa^i'vai ^ costote Sty^ 

Bofius, Xe tols spaticStais neXevdftevos, 

frima ejus imap poneretur'^ Po- Ravtus. Vide et Plutarch. in Ci- 

%ere proprie , dicuntur ^ artifices mone ^ ac Aeschinem Orat. adv. 

•ive pictores.: Propertius. L. 2. Ctefiphontem: e quatotumhunc 

£1. 2. v«. 53. locum ah auctore nofiro trans- 

Si quis vultfamd tabulas anteire latum elTc , I^ongolius ac Lamhi- 

vetujlas, , nus cxillimaiit. Brjins, Deverho 

Hic domindm exemplo ^oneX hortari Graev. ad Juftin. 11, 4* 

in artc meam. Gloriae aliorum Atheniensiiun, 

Adi clariflimum iQurmannum ad qui quoque heroice sese in Hac. 

Ovid 10» Mctam. vs. 5i6. nec pugna geflerunt , ^ksci|Lritateni 

non im^go proprie de picturis u- attulit Miltiadis virtua ciim con- . 

'8urpaturkOvid.6. Metam. vs.io3. silio conjuncta, de quihus cl. . 

MAemis elufam dejtgnat imagine Valclicnarius ad Herodot, lih. 

. ttturs vii cap. 114. 

Europen : ^eruin taurum^ freta Trecentas Jlatuas DemetrioThaUl 

veraput^r^s^ Numero noller rotundo utitur. 

Floru^ . ^h. 1 . , propjCm. faciam Straho enim Lih . ix. nlure^ quam ^ 

qUod spleni ^,quiterrdruntjitus pin- trecentas refert. Viac ctplut. in ' 

giint^ in hrevi qua^ tabeSa totam napayyeX/Li, noXit^ piog. Laer- 

ejus imaginem amplectar, hinc tius v. 5. trecentas sexaginta. 

Nofi^er in Ep.^ cap. 1. Quum au- Vide et Plin. 34» 6. tFtique to- . 

tem e:(primere imaginem confuetU' tidcm, quot dies ahnustumha- 

dinis atque vitae velimus Epaminon' here crediehatur. M. Varro, 

dae,. De voce /^0^0 confulendus Htc Demetrius aeneas tot aptueft^ 

estP. Manutius ad Ciceron. L. J^uot luces bdbetannus aksolu* 

5. ad Fam. £p. 12. p. i36. de tus, 

raro hoc tum tempons honore Vide Ger. ^Jo. VoIT. de Hift. Gr« 

Flinius L.xxxiv. Sect« d. qui 1, 12. Quide Demetrio hoc plu- 

hune Ncpotis locum illullrat. ra voluerit , adeat Diog. Laert. 

ciir vero prima Miltiadis imago I. d* Plut. in Demetrio , Noftrum 

ponenda fuerit in decem praeto- in Phocione, Diod. Siculum 

mm numero, docet Plut. in Arifl:. circa ejus tempora , etc. Jj^ave, 

p. 3ai. Tmf 6^ natesQStdDV toU Fhdereo Leid. et Cod. VolT. A.. I. MILTIADE8. Cap. TII. Si 


CAP. VII. 

Fost hoc praelium classem septuaginta navium A- i 
, thenienses eidem Miltiadi dederunt , ut insulas , quae 

barbaros adjuyerant , bello persequeretur. Quo impe- 
' rio «plerasque* ad officium redire coegit , nonnullas ti . 

expugnayit* £x his Parum insulam, opibus clatam, quum % 

B. Phalerio. v. c1. Ruhnk. ad P. vcro bic notat obcdientiam, qua 

Rutilium Lupum L. ii. Sect. 16. popiilus magiflratui tenctur. Ih- 

p. 118. De Demetrii ftatuisvide fra Cimone: InftUas alienutas ad 

cL Mcnag. ad d. L. Diog. Laer- qfficium redire coegit. Gonone. E^ 

tii Sect. 75. pro decrevit VolT. B. tiam cum in ojjicio non manehatl 

decemit, Datame. Ut fine armis propinquutn 

ad officium reduceret, Eumenc . /e 

Pojt hocpraelium, etc,'\ Hero- omnihus praefectis ^ qui in officio 

dotus Lib. VI. cap. 182. paullo manehant^ mifijf} literas, Tacit. 

aliter. narrat enim MiUiadem ah L 1. AnnaL c. ifi, Pojlquam tna^ 

Athenie^Jihui navts fiptuaginta , et jorem leglottum partem in officio vi- 

gxtrcitum^ et pecunias petiijfe j ta- dent. Caesar. L 1. dc BeL Gal. 

centem , adverfus quos helltm gejlu- Cur hunc tam temere quisquum ah of- 

rus ejfet : hoc tnntum eis pollicitton^ Jicio discejfurtim judicaret, Geb- 

Jeeoslocupletattirusn^JifefeqHerentury hard. Voff. C. plures, 
ti enim regioni fe beBum iUatu» 

rmitmunde magnam vim auri facile Paruminfulam^^^Etiamh^ncrem 

ejjentlaturi, etc, Lambin. Viden- raulto aliter narrat Herod. cod. 

tuEc^autem haec Petavio part. 1. lib. quod longum sit rcferre. 

Ration.temp. lib. 3, 2. proximo Quare petat leotor a fonte. £• 

anno ab Marathonia victoria phorus vero , cujus verba apud 

contigilTe. Bojius, InVoff. B.pro Stephanum reperi , hanc hifto- 

heMoperfequeretur^profequeyetu:',SO' riam narrans, propius ad Pro- 

Jenni mutatione , sic in Lucano bum accedit , ita ut Probus ex 

Ij. I. V8. 201. Infra inCatonec. eo sumsiffe , quae hac de re 

8. vide Celeb. purm. adPhaedr. scripsit, videatur. Lamhin. Adde 

L. 3. fab. 20. vs. 3. et adOvid. cL Valckcn. ad Herodotum L. 

\, ^, Metam. vs. i5i. et pcr in vi. c. i33. n. 58. [ Confer £jpiborf 

aliis quoque compolitis cum pro Cumaei Pragtnenta , coOegit atque 

saepius confundi doccbimus ad ittujlravit Meier Marx, Praefatus 

Hannib. cap. 5. perfequi vcro eJlFrid. Creuzer, Carolsruhae, \^i5, 

^J?0 notior phrasis est, quamut 8. pag. 211. scq.] 
(p.53.) raidtis illuAretur } idem 

eire ac premere hetto et quidcm ob Opihus elatam "] Appofite Zeno- 

illatam injuriam docuere sum. bius iv. 49- vnepffgidvvr ydp 

nrius Gronovius adLiviumLib.2. evjtpaySvras risKepiwpaihf 91^- 

cap. 16. et Broukhus. ad Tibull. 6iv yf pisotiXtfs yBvi6Sai, Va- 

li. i^ EL 9. vs. 28. ler. Max. vii. 1, 2. Gyges regno 

Plerasque ad ojfic, red, coegit,^ Lydiae armis et divitiis abundim» 

-*- '^ iiber plures» Officium tijfino injlatus, Gebhard. 64 CORNELII NEPOTIS oratione reconciliare non posset, copifis e naTibus e- 
duxit 9 Airbem operibus clausit 5 omnique commeata 
priyavit: deinde yineis ac teftudinibus conftitutis, pro* 
3 pius muros accessit. Quum jam in eo esset, ut op- 
pido potiretur , procul in continenti lueus , qui ex 
insula c6nspiciebatur , nescio quo casu , noctumo tem- 
pore incensus est. Cujus ftamma ut ab oppidanis. et 
oppugnatoribus est yisa, utrisque venit in opinionem, 

Copias e navihus eduxit'] Cod. S^mtjamineoejfet] ItainPau« 

Schefferi Cofias eiuxit^ quare (p. 54*) san. c. '5. Quum jvm in 

Schefferus vir ille praeftantifli. eo e^t^ ut comprehenderetur, IJvius 

znu9 illud e navihus gloffema effe lib. 2. cap. 17. jum in eo ejfet^ 

putat in Ep. 7. ad N. Heinsium: ut muros evaderet miles , Sic'Graeci 

«jus scntentiam confirmat Voff. iv tHtois et ivtavSa eivai dixe- 

B. in quo etiam haec verba o- runt. Aelian. L. 4* V. H. cap. 

fiiittuntur. 8. de Amynta Macedone iTtei ok 

Opiribus claufit "] Ut non tam evtovrois ^, quumvero in eoejfet, 

arraata vi , quam inopia doma- sc. ut regionem relinqueret. pro quo 

ret. Vegetius Lib. iii. cap. Sophocl. in Electr. vs. 91. dixit 

xxvi. Aut inopia j aut fupervenien- ^s evtavS i/nev^'Iv oxmi'^ onvetv 

tibus y aut terrore melius efi hofiem naipos^ nam in eofun.us^ ut non 

domari^ quam praelio, Vev opera ampliUs fegnitiei detur locus, 
autem munitiones intelligity qu^e JFlamma ut ] ut deest Leid. 
foffa , vallo ct aggere conftanf . Venit in opin, J^num a filajf, tr- 

Buchn, Operib. oppugnanturmu- giis datum'] £x eorum generef 

liitiora, quam quae impetu seu quaewxf^a vocantur, ignis quo- 

corona capi subigique poffunt. que signiun quoddamest, nihil- 

Tacit. 5- H. i3, ^. Hancadver' que expeditius ad significandum 

fus urbem gentemque Titus Caefar^ eminus. Veget. 3, &. per noctem 

quando impetum etfubita bella locus Jlammis ^ per diem ftnno Jignificari 

abnueret^ aggerib, vineisque certare tradit fociss , quod aliter nwitiari 

Jiatuit. Liv. lib. 37. Cum ad non-poteft, Inter alia ergo fieri 

moenia cafira pofuijfet , non corona^ igne consuevit , ut obseuis spet 

fed operib, oppugnare urbem efi ag" accendatur depellendae obsimo- " 

gr^Jfus, Vide Caesar. 2. de B. nis. Eoque indicio cum Cicero 

GaU. 12. Tac. 6. A. ^i, Graeci in caftris ^eneretur , et speraret 

Tocant tdcppois nai savpGS/ttatSi subBdiofuturumCaesarem,^!»* 

nepipaXetv^ vel etiam nepiKafi' primum fumi inctndiorum proculvi* 

fidveiv, Gebhard, Xdde Tennul.ad debantur^ ifia res omnem dubitatio^ 

Frontin. L. 3. Str^t. cap. 2. E. nem adventus legionum expellehat* 

4.. et |cL Dukerum ad Florum L. Caes. BeU. GaU. v. AB* et viii» 

X, cap. iS. n. 11. 3. Caesar cum Bitunges neco- 

Omnique commeatu ] Nempe pinantes opprimere vellet, etiam 

mari prohibitos, atque interclu- illud vulgareincurfionisjignum^quod 

8OS : ut dicit Ephorus , ttjs 5a- incendiis aedificioruM intelligi con* 

\dttffs efpyoov^ Lamb, Vro prO' fuevit ^ int^rdictoZsufiulerat,. Rave» 

fius, Lcid. proprius, [Cod- Axen. Ms. Oxon. Srgnum adverfariis da» 

et tejtudinibus, Pro deinde Gut tum, Antiquum morem Graecis 

Ultr* dein,1 militibus olim iifitatum iUuftra» I. MI LTI A D E S. Xap. m 5S signum a clafliariis regiis datum. Quo factum est, 4 
ut et Parii a deditione deterrerentur , et l^liltiades, 
timens, ne classis regia adyenttivet, inccnsis operi- 
bus,. quae ftatuerat, cum totidem naribus, atque erat 
* profectus ^ Athenas magna cum oflfensione cirium suo- 
nun redirel. Accusatus ergo proditionis, qiiod, 9 

runl Scliol. Homeri Iliad. i^. Acmsatus ergo"} In Cod. Dan. 

Ti. 207. Tsetztes ad Lycophroo. plenius legebatur: Accufutus est 

▼I. 25o. Meursius ad Eund. vs. ergo, Bofius. Lcid. Accufutus ergo* . 

dii5. Serviuft et Gerda ad Virg. 2. z6 eft cum Cod. Dan. non ^ft re- 

Aen. vs. 2^. etad6. Aen. vs. 519. jicicndum. In primis acciisatus 

Clajtariis renis} Eiccrpta e est a Xanthippo, Ariphronis filip. 

libro P. Danielis: cut» claj/iariis v. Herodot. L. vi. cap. i36. [Gu. 

n^V, ttt infra Themiftocle: r«m VMr. Acc.crfroeft. Cod.Dai^ Acc. 
claffiftriis reps conftixit, sunt au- efi crgo^ quae ipsa varietas vcr- 

tem C/ff^or// milites navales. The- bum a librariis intrusum efle de- 

miftocL cuius fama perterrrti clas- mondrat. V. infra ad 19, 1, 1. 

Jiariicummanerenoh uuderent. Han- et addc not. ad 2, 4, 5.J 
nibale: Die ipfo^ quofacturus erat Froditionis ] Trogus Pompejut 

navaii praelium^ clajjliarios convo- aliter memoriae prodidit , quod 

cat, H08 Hirtius de BelL Alcx- cx Jufiino. intelligas, qui Miltia- 

and. cap. xi. vocat Epibatas, dem ob cnmen peculatus in carce- 

Gebbardus. Ms. P. Danielis, rcm conjectom narrat, 29 i5, 19. ' 

clajfi Regis , ut infra 2, 3, 2. Rc- Seneca etiam Controv. Lib. ix. i. 

»V autem intellige, Persarum. ejusmodi problcma proponit^ 

Nam Reges Persarum absolute Milt/ades pt:culatus damnatus^ in 

Reges d|cebantur. v. Ind. Bojius^ carcere aUi^tns decJP.f, Et sane 

C/tf^firmre^/V exhibetetiam VoflT. non aberrant. 31i1tiades 'enim 

B. f et Axen.] pecuniam publicain in usus s&os * 

llejfrrfrfif^ffr] QuiafortalTeme. cum perfidia vertebat. Id di- 

tuebant sibi a Persis, si se A- recte factum sit, an per ol^li- 

thenieasibus dederent. Lambin, quum, nihil refert, nisi quod 

Pro ut et Parii L^id. et FArum» crimen augeat. Damnatus uti- 

Vofll ,A. ut Parii. C. et ut Parii, quc hujus praccipue criminis 

CLeid. I. Gu.Ax. Ult. utet.} est, dum, quantus in claflcm 

JHilt, timens^ ne claJjHs reg, ad* factuscst sumtiis, litemredimere 

vent» ] AJiam cauffam , cur Mil- dcbuit. Undc Herodotus vi. i36. 

tiades recefferit, tradit Herod. scribit, mulctam ei irrogatam 

Eratoneextrema.VideEdvv.Sim- fuiffe Katd tijv ddiKiavj quod 

•onis Chronic.Catholic. parte iv. interpretor , juxta damnuw perfide 

6. 24. Bofius. Vide Interprr. ad datum, Rave. IIujus sentcntia et 

erodotam L. vi. c. i36. qui eo videtur confirman,quodpro- 

Lib. viii.^cap. 112. poftea Pa- ditionis accusati ftalim ab accu- 

TioiBe/MSOKXtJaXplf^aaiiXaaa' satione in vincula conjicieban- 

If^vf expeditionem devitaffe re- tur; convicli autem morte lue-* 

fert.* bant, nec inlra fines Atticae se» 

Ineenjs operibus^^ Vallum enim peliri poterant, ut docet Peti-^ 

ex stidibus et turribus conftabat. tus Comment. ad Leg. Att. L 7. 

Ke quis cum Magio vineas, te- tit. 4. p^ 66a. Quorum nihil MiL 

Audines et machinas beHicas in- t»adi factum est. Nam neque ca- . 

<p.55.) tcUigi putet. Uojitis. piti» damnatus, ctpoftcademum, 56 CORNELII NEPOTIS quum Parum expu^n^^re posset, a rege corruptus in* 

fectis reLus [a pugna] disceffilTet, Eo tempore aegererat 

vulneribus , quae in oppugnando oppidb acceperat. 

Itaque quoniam ipse pro se dicere non poffet, 

verba fecit frater ejus Tisagoras. Caussa cognita 

quam pecunia multatus erat , in riov» £t hoc quidem nofier pfia 
vincula conjectus e&, Bos, Suidas fiLdicere interpretatur. Scribere 
scribit, eumtyrannidisinCherso- ennn litigatoribus , fed quae illi fra 
neso usurpatae reum fuiffe ^c. fe. ipjt dicerent^ erat tnoris^ /'?*'*' 
tum. Vid. infr« c. viii. §, 3. Ernft^ autem , ut non liceret pro altero agere^ 
^pugna] SicLoneolius etLam» diserte Fabius teftatur 2, 16. E- 
binus , sed ab optimis codd. Dan* ratque non tantum legis , sed et 
8c1iotti , Leid. et BoecL liaec verbi illa sententia. Ideoque cum 
verba aberant. Quorum aucto- Miltiadesproseverbafacerenoii 
ritatc nixusparenthesi inclusi , poffet, facerent autem amici e» 
ui intelligeret lecfcor , suspecta jus (ut Herodotus refcrt ) mutat 
cffe. Praeterea, ut recte Geb- (p.SG.^verbumiMiXria^iy/^edv* 
hardus, quibus blanditiu* ifta tof nape&)v /uiv^ hKdrto\oyietOf 
lectio, iis demonftrare incum- v7t€pa7to\oy4ovto 6e oi yiXai. 
bebat, pugna significari quoque Uinc Luoianus in Anacbarside 9 
oppugnationem. Bijtus, rro n- tnf dwtjydphf ^ Advocatos^ dc- 
ius Cod. Leid. omnibus ^ sed a pu^ scribens, ri/ vnkp aXXcwlep^v- 
|r«a non legilur, Abeft et a Voff. rayvocat; et boc nontamca«//«w 
B. vide not, poft. licet pugnare dicere (id enim facere dicuntuTj^ 
pro oppugnare aliquando sumi qui pro se ipsi dicunt,) quam" 
concedamus, nullum tamen ex- patrocinari est. Licebat autem 
^mplumproferetur , quo demon- utrique partium pro litis autper» 
ftrabitur, p«g»awponiproobpug. fonae conditiono Advocatos pc- 
natione. [Ax. /«/, reh, a rege di$^ tere a Judicibus, ut apud Z«- 
pejifei (non: discejfit), Quod re- cianum est in bis Accusato. Hcr- 
petitur arege , id scribendi erro- mogenes disertis verbis d(SSiv€i- 
re potius prd illo , apugnuy quod av, i«/m/7a^ewi allegat, Method. 
alii habent, politum, cjuam te- Eloq. cap. 21. ubi de tcmporc 
mere expraecedentibus iteratum et caudis agit, ex quibus dare 
puto. Mosche, Et Gu.a rege, Ab orator debeat Advocatos. Rave^ 
^, Ult, utrumque, et apugnfl^ Pro co] Aberat Ms. Leidcnsi. 
ct a rege , abeft. J Bos, [Male Heuftngerus ipse^ quod 

Vulnerib, quae in oppugn, opp. a Ms. Voff. B. et Ax. abeli , sed 
acf.] Aliam morbi cauffamrcfert in ceteris libris omnibus^ etiam 
Herod.L. 6. cap. i36. Bos, Accepe- in Gu. et Ultr, legitur* a gram* 
rit/ Cod. P. Dan. [Gu. Ax.Uit.] Sed matico adjectuni putat» Sed iti^ 
Lfeid. etVoff. C, ce^ero^ AdHero- iisdem libris omnibusque anle" 
dotilocum cL Valckenarius opi- Lambinum editis verba ^o eo «• 
natur , Nepotem secutum fuiffe ihittuntur, quae Heusingerus uo- 
Ephorum. vide et Weff. ad cap, cis iuclusit, nos autem c texti^ 
10.3 .lin. 60, removimus. Pro quoniam' ipse in: 

jQuoniam ipfe pro fe dicere^] Id XJltr, legitur, cunt ipsp,J 
iruod Auctor Dialogi de Corrupt, Tisagoras ] Stesagoras est fig* 
tl. iiixii, fuavocerefponderey cap^- mentum Longblii : cum contra • 
36> ^. Juxta legem sciL cujus cxftet in omnibus libris Dixago* 
meuiifii.t Ffato in Apologia So- ras, P, Daniclis Excerpta Sago, 
^aXxi y ^t^' 6i vo^tt^^ dnoXoytf'. raf,Vulgati/);ag:0ra/nuUarationc« I. HILTIAOES. Cap. VII. 5? 

— I I ■ ■ ■ I ■ ■ ■ I .1 

capitit disolutus 9 pecunia multatus est , eaque li& 6 
quinquaginta»- talentis aestimata est y quantus in clas- 

lem sumtus factus erat. Hanc pecuniam quod .solvere 

Verum Cl. Rutgerfius e Libanio natur Timotheus , lisque ejus aefti* 

redacit Tisagora^, Idem accusat ntatur centum talenfis, Vellej. Pa- 

exUerudotoerroris, quodmiilto terc. Lib. a. c. 8. C. Catocon» 

antequam Miltiadi hoc aciciderf t, fularis M. Catonis nefos^ Afiicani 

' jam obiiiTet ille. Gebbard. Miire fororis filius ^ repetundarum ex Ma» 

tariant libri. Vuleati Diagoras^ cedonia damnatus efi^ cum lis qua^ 

Xu. Danielis et Scnotti Sagorasj tuor miOibus aeflimaretur, Caesar 

Longolii Dix^goras ; Boecleri I- Lib. 5. Comm. cap. a. Arbitros 

^pras, Ilerodotus Lib. vi. et inter civitates dat ^ qui litem aefti» 

Tbomas • Magifter in vocc ri^i/, ment poenamque conflituant, Ita cre- 

Stes§goram \oc9JiX i quod nomen bcrrime loquitur Ciccro. Valer. 

etiam heic rcposuit Longolius, Max. Lib. 5. cap. iii. 2. estpoe- 

ivfragante Lambino. Rectum nam finire, De Furio Camillo. At^ 

est Ttsagoras , quod e Libaiiio in inquit , aerario abejfe tribiinus pU 

Oratione Cimonis pro Miltiade querebatur quindecim miUia aeris^ 

Amplias. Ruteerfius reduxit, i. tanti namque poena finita eft. Gcb- 

Var. lect. 9. Et sic quoque Scho- hard. 

haftet AriftidisCimonis Coalemi In clajfem'] Cod. Dan. in claf" 

patrem, Miltiadis avum appellat, fes. Bofius. Etiam Lcid. [Ax. 

fuem Herodotus pariter Stesago- Gu. 1 /n clajfes , sed in cUxjfem est 

ramvocat, lib. eod. p. 393. Porro ad claiTem iftam septuaginta na- • 

Idem Rutgersius erroris accusat vium apparandam. Lucanus L. 

Voftnun, quod ?x Herodoto con- 1. vs. 3o6. In Clajfem cadit oinn^ 

ftetfTisafforammultoante, quam nemus, Ubi vide Scholia, ctCI. ^ 

Miltiadi lioc acciderit , obiiflVi. Oudendorpii notas , qui ct ad 

•ed vide Notas ad 1 , i, 1. Cp- Frontinum Lib. 2. fi:ratcg. cap. 

monis filius, Bofius.* Leid. IsagO' 2. num. 5. pro locuPt cajtris edi-, 

' nas, Voir. A. C. Sagoras, VoIT. B. tum^ nonmaleconjicitlcgendum 

^foniam pro fe et Sagoras, [ Gu. (p.S^.) locum in cajbra^ id csl, 

Sagoras, Ult. Diagoras. ] ad caftra facienda , editum, ^ Eo- 

Capitis ahfolutus'] Amiciscausam dem modo apud Florum Lib.s* 

e)us agentibus, etbeneficia, qui- cap. 6. $. 23. in facramtntum mi~ 

hua patriam obftrinxerat sibi, littae liberata fervitia i. e. (Expli. 

commemorantibus. Herodot. 6. cante ita CX, Dultero,) sacra- 

liam alias ordinaria proditionis menti causa , ut sacramento a- 

poena, ut paullo ante diximus, digi polTent. Huc refer, quae 

mors erat. Bfjius, notat Cortius ad Cic. ix. ad Fam. 

Fecania Multatus'] Cod. P. Ep. 20. n. 5. et ad Salluft. Cat. 

Ban. mulctatus eft, Voffian. A. c. 12. n. 4* sic Graeci , et inter 

multatus eft et pro abfolutus Voff. alios Thcocritus Idyll. 5. vs. 98. 

' C. abfoluta, , ks XKalvav^ dvri rS ep^d^edJ^ai 

■ Eaqui Hs aeftimata eftl Litem XXalvav tefte antiquoScholiafte; 

aeftimare,tefl;e AsconioFcdiano, sed et consule de hoc loco not. 

eft pecuniam , de qua lis fuit, et poft. 

propter quam reus condemna- jQuod .solvere in praesentia non po-^ 

tuB eft, insumipamredigere. Ne- terat"] Sic praeter Mss. Savaroni 

poa Cimone , Cum pater ejus li' et Schotto inspectos etiam Dan, 

tem aeftimatam populo.folvere non et Boecl. hancquelectionemom- 

fejfet. Timoiheo, Hoc judicio dam^ nino veram et genuinam effe. 58 CORNELII NEPOTIS \. in praesentia non poterat, in Tincula publica colljectut 

est, ibique diem obiit supremum* ^ 

contendcbat Clar. Bavius. Nam tia neque pollea solvere p<ol9iit« 

si cum Longolio et Lanibino, ncc denique ejus filius Giinony 

quos ca in rcpleriqueomnesre- cui quoque in eodem carcere 

centioi^es sequuli sunt, illud in fui((etmoriendum, nisi Elpimice^ 

pruefehtid omittas, verba Nepotis soror germana , et uxor, altero 

neque morem populi Athenien- matrimonio cum pecunioso Cal- 

fium exprimcre, et scnsu falsa lia inito , mariti secundi aere 

eiTc. Non enim , inquit ^ putes eum e cuftodia liberaflet. In 

carcerem cum mulcta commu- T^em. cap.8. pro in praefetttia Rnx 

talTc, ut, quia solvere Miltiades a^^^e^ Leid. God.quousussum, f» 

non poUet, pocnam civibus suis praefentia rerum abejfet , et in 

corpore et in vinculis dedcrit. Godice Leidensi i. in praefett' 

Si quidem et poft parentis cu- tia Rex efet, Unde patet, ibi 

juscuuque , qui Aerarius factus quoque Hbrarios inter se discor* 

erat, et hujus ipsius Miltiadis dare. in Alcib. cap. lo. id guod 

, obitum, libcri adhuc eadem mul- in praefentiaveftimentorum fiiit nul^ 

cta tenebantur, ututcarcerespa- la cpdicum ell varietas,. iu Han- 

renti fuiflent perpctui. Non e- nib. cap.6. Voir. B. monftruma» 

nim , quod scicndum , in poinam liquod attulit^ar/f;2^ar»iif, et ibi 

dabantur, sed incuftodiam^ ut Pcrizonium o^end\ rn praefentia* 

apertc in Cimone 1,1. dicitur, at- rum AeienddSe. Si in'prAefentianm 

que <ad solutionis maturandae ne- in Nepotis loco hbc sitfercndum» 

ccCTitatem. Flutarchus quoque potcft etiamferri inXhem. cap.8.. 

%cr\b\l tn Cinton^ Miltiadem ;n7of ubi pro, secundum codicemLei* 

rijv enri6iv eipXJ^ivta, ut solve- densem, in praesentia rerumiAcXS» 

ret , abrcptum. Haec ille. Adde legi polfet in praefintiarum Rex» 

not. seq. BJiu^» In Fraefentia scd nihil definio, et rem siio loca 

Libri Mss. Schotti ct Lcid. nec relinquo ; attamen si e% animi 

non Oxon.item Vofliani A. B. (p.58.) sententia loquar, dubito» 

G. td. rn praesentia in textum rc- an singula ifta Nepotis loca smt 

cepitllculingerus. Egonimquam quidem sana^ nam Gurtius, per* 

credam, haec verba,^licet sint petuus Nepotis imitator , ut ex. 

lati^iHQma, et Nepotis puritate multis locis apparet , numquam 

digna, ipsi auctori suamdebcre hac locutione usus est. Lib. vuu 

originem, sed a describentibus cap. 3. $. Ss. legitur oppertripit 

incjulcata, ut ipsa docet hiftoria ; praefentiam ipfius, Scd ibi quoque 

. nam Nepos ISphorum , ut opi- Godicum eft varietas , et alii lc-«' 

nantur Docti , secutus , simpli- gunt opperirique praefns ipfis- inter* 

' citer narrat, Miltiadem, prodi- ^enit^ ipsum locum inspice. in 

tionis accusatum , ct hinc ulti- Libro vi, cap. 3. $. 8. qui f^^^ 

mo supplicio dignum, id quod fentcs metuunt^ in abfentia boftes t* 

ipsares indicat , licctNeposnon runt^ uhi Acidalius credit, Cwr-^ 

addat, scd Tisagora, ut Nepos, tium scripfiiOre o^/Vif/f J hofleseruni. 

ye\ amici-s, ut Uerodotus dicit, ibi deloco, non de temporeaei* 

pro co vulneribus aegro depre- tur.Liviohanclocutionem in ac-s 

catis , capitis absolutum , pecu- liciis fuifle oftendit Drahenbur* 

nia multatum, in carceremiuifre gius ad Lib. vi. cap. i6. $.& sed 

coniectum, quia multam eam sol- hocjiihil ad Nepotem, cui rot» 

vere non potcrat. Quid opus eft, praefentia obtrusum a librariis 

ut addatur in praefentiu, res ipsa opinor. Ferizonius ad Sanctti^ 

loquitur^ neque enim inpraefan' Min. L. h. c.3. n.,8. p. i^a. im i 

X l. MILTIADES. Cap. VU. 6^ 

* 

pratfmtiu dixilFe quoque Teren- Socrate in Phacclone refert P/af(?, 

tium et Tacitum monliravit. [Gu. crus i0 ix vinculo doLuijje. Erant 

in frdeftntia habet, quod inUitr. ergo vincula, quib. pcdes arta. 

ed. male omittitur, ] bantur. Vocabant ea suo sibi 

In vincula pubL gonj , ^T^] Primo proprio nominc, JtodoKdKKijv. 

de jure vinciendiy deinde de Fin- Inlerpres Ariftophanis inEquit. 

cuBs, Quibus mulcta irrogala, ab Fiticulorum ^ iaquii^ genus eft i ;>.',- 

eo die, quo debere inceperant, numyquodnodoKdKKtwvocunt; eo^ 

fiebant Aerarii , h. e. acrario ob- demque modo ao. Lysiam Orat, 

' ikow, ut e& ^j^. Demofth.inZeptin. j. adv. Dbeonfffeyf. explicatur, ci-' 

• Ideoque tum in vinculis eos lex taturaue lex, quae jubebat, de* 

efle jubebat, quo usque solvis- cem dies Aerarium nabere ndda 

sent. Sic convictis mcu4e parentum ev tff noboKdKKf]. Gum autem 

trMCtaiicnis irrogare mulctam lex vinculum hac lege adhiberetur 

jubet, et pcrgit: Jimulctairrogata iis, qui et solvendo, et fam in 

fnerit ^ quousque eam^ folverit ^ in eo toti erant, ut expedirent pe- 

vinculis efto, Ead. formula habe- cunias ; quanto jullius inducban- 

tor in lege Solonis, super iis, turnoIi:roMiltiadi,quii»^'ae;'f»//a 

qui militiam detrectant, autde- folvere non poterat ? Respondent 

•ertoressunt, uti eAap.i?>ycibi»fm ergo haec vincula Romanorum 

Orat. contra Gtefiph. et ap. De- Nervo ^ ex quo qui propter aes 

mafib, Orat. advers. Timocr. Si- nexierant, in nervoejJedicunUir, 

militformulaeftinlegesuperiis, Netvum. enim appeBamus ^ inqiUt 

<|ui damnati suxiXBidayytKias^ et Feftiis, etiamfen-euiftvinculum^ qtio 

totidemv6rbisrepctituraliaquo- pedes vingiuntur, Haecfermcom- 

^elesef 9uper NauclerisetMer. nia adversus Longolii ct Zamhini 

catorious, Athenis alio, aut ali- lectiones, inprimis pro intclH- 

unde Athenasnavigahtibus, si in- gendo auctore , moribusque A- 

jnfte et non secundum tabulas (p.5Q.) thcnienlium, in pnuca 

contractus fecifle convicti elTent. contuli, ei: 01. Viri Sam, Fetiti 

Idem />f»<0/?ire»ff adv. Timocr. et Commentario ad leges Atticas 

Zenoth. Et haec caufla erat, quae Lib. iv. Rave. Herodotus Lib.^vi. 

eosy qui solvere nonpoIFcnt, in cap. i36. in fine tacet de carcere, 

perpetuis carceribus detinebat, ct mortem ita describit : MiKtid^ 

Miitiademque noltrum in vincu- 6fjs fikv fitxd tavra 6cpaKs\i6av^ 

lis obire^ coegit. Ne sic tamen ex- tds te tS javp^ ^ci^ ^ansvtos 

puncta erat mulcta, quippe et teXevtqi, Verbo Herodoti usus 

in libero^s durabat ; utinCimone Arillides T. U. p. 244- i^^ i^c- 

«pparuit , de quo vide noftrum. morat insurgensinPlatonisGor- 

^uale.exemplujTi et de Scydimo giam p. 352. MiKtidbfjs 6k ecpJb^t} 

refert Suidas in 'ApiSoyeit<a>vi, te\ivtil6as , b toSv diKasGSv 3a- 

Jtriftogiton^ inquitf Scydimi Jtlius ^ vatov natayvdvtcav avrjSf, «6% 

ttdumniator, Hujus pater , quod ae- ©/ (Sv cpijf ( Plato ) k&v iis ro 

rwrio pecuniam deheret\ incarcere o- fidpa^pov ijLtTtetSaov , di mv ^'^ 

'4ii7. Poftea vero et ipfe Aviftogitony tov Ilpvtaviv , dWd tS rpov- 

ut iMius debiti baeres , eodem conjec- juatos dvtafi, ^cpaKeXi^avtos^ tiai 

tus eft, Veniamus ad Vincvla. Ea tvtaov sroWoi^ jiiuWttv 6* anav- 

^isertenofternominat, etfaciunt tes ndptvpes, 

alii perinde. Val. Max. de Cimo- Conjectus eft2 Non tantum MiU 

s B^: Banc hereditatem paternam ma^ tiades , sed etiam filius ; ut uter- 

xiitti Ducis fUius ^et futurus ipfe ae" que discerety eand, omnium civi- 

tmtis fuae Dux ^ folam fe fortitum^ taium ejfe naturam^ Vide inf. vi- 

Catenas fc, et carcerentj glortaripo- tam Cimon. Dionis Chrysoflomi ^ 

Kr/?. Utique^.praetercarrerfiii, me- Orat, LXXIIJ. pag. 634- etVal. 

minit sin^vlcatettarum^ Nam et d# Max, Lib, V. cap, IIl. Notaii- 6o CORNELII NEPdTIS i^Ma^ CAP. viir. • 

/ 

1 

1 , Hic etsi crimine Pario est accusatus • tamen alia 
fuit cauffa damnationis. Nanvque Athenienses propter 
Pisiftrati tyrannidem , quae paucis annis ante fuerat, 
omnium suorum ciyium pdtentiam extimesoebant. Mil- dum autem heic eH , obsidiO' Quae paucis anms ante fiierat^ } 

nem sinc caufla solvere, prodi- Desiit cnim, ut coUigitureTha- 

tioni ab Athenicnsibus fuiJQTe da. cydide , anno vicefimo ante pug- 

tum. Quo nomine ac titulo Mil- nam Marathoniam , cum Uip- 

tiadis Eic error a Pet. Gregorio pias, Pififtratidarum ultimus, ur- 

Tholosano inter proditionis cri. be pelleretur , deci^tumquct ia 

mina> refqrtur. £ib, xxxv. Syn^ eum omnesque Piliftratidas acier- 

tagm, jwt, univerfi: cup. v. §. pen- rimumfieret. Vide Meurs. For- 

uU» Emft. Eft abeH a lieid. idem tun. Att. c. lo. et in Pififtrato c* 

pro i^ar/o, Pariio, [ Gu. v/Wa, 20. Pctav. in Paralipom.adLib. 

ut omnibus ferc locis. ] 10. de Doctr. temp. p. 856« ei 

FropterFiJiflrati tyrannidJ^^^O' part. 2. Rationar. temp. L. 3. c. 

knodo eam et occuparit, et ges- q.quietprolixedisquirunt,<{uanw 

serit , vide ex Solonis epiftola diu haec tyrannis duraverit. Mar- 

ad Epimenidem , quae eH apud mor tamen Arundelianu^fn , cu« 

Diog, Laert. Lib. 1. in Solon. ut jus supra ad 1, 5, 5. mentiofa- 

et ex Herodot, 1, 59. Ariflot, v. cta ,- ejectionem PiMratidarum 

Polit. 7. Flutarch, in Solon. Dio- xxi. annis pugna Marathonia an- 

dor, Sicul, XIII. 95. Faler, Max, tiquiorem facit. v. Selden. Ca- 

I, 3. et VIII, 9. Aelian, viii, 19. non. Chronic. p. io3. Bqfius, De 

Juflink 11, '8. 6. Quomodo au- tempore , quo Pififtratus regna- 

tem liberati Athemenfes , appa- vit , Periz. ad Aelian. L. iii. V«> 

ret ex eod. Herodotev^ 63. Jfau- H. c. 21. n. 3. 

sania in Laconicis. Ex recentio- Omniumf, civiuntpot, extimtfc,'} 

ribus nemo quidem accuratior Videtur expreffilTe Thucydidem,. 

Jdth, Maurfio} qui integro libro qui de Alcibiade eadem refert, 

[quem Pififlratum inscripsit, Bof,^ Lib. v. Popnlus ( Atheniensis), p» 

complexus omnia eft. Vocatur (p.6o.) fama acceperat , tyranniaem^ 

autem Pififlrati tyrannis^ ejus qui- Pififlrati et filiorum extremts temp0^ 

dem velut Auctoris, sednonmi- ribus gravem exflitife femper m» 

nus iiliorum, Hipparchi et Hip^ me,tu verfabatur , etfufpecta habebat 

plae, quae universim tvpawis . omnia, Rave. Similiter Ariflidet 

Tf TQov nei<Si^pati6<£v\^ Pijtftra- Orat. pro Quatuorvirisi Viden' 

tidarum tyrannis^ auctorib. appel- tur mibi ( Athenienses), cum cala» 

latur. Rave, [ Pro Nam Atheni- mitates eas , quas fub Fijiftratidis 

enfes Cod. Axen. Gu. Ultr. Num- perpejfi erant , cogitarent , neminem 

que^ Ath, cpiod in aliis quoque li- praeferri ceteris voluife^ fed aequati 

bris obvium praeeunte Harlesio omnes poteftate ejfe, Bofius. Pro 

in tcxtum recepimus. PauIIo fuorum civium [ quod etiam ia 

9XkXek\.l!iio\X,(ji\ji,taiKenaliacauJfa Ultraj. Icgitur, J exllat in Cod. 

fuit damnationis^ ordine , inquit P. Dan. civium fuorum. [ Ita Qt 

Moschiu» , Bon negligendo. ] Axen. et Guelph* ] I. miltiIdes. cap. vin. 61 

tiades multiun in imperiis magiilratibusque yersatus % 

non videbatur posse efle privatus , praesertim quum 

consuetudine ad Imperii eupiditatem trahi yideretur. 

Imperiis ntttgiflrafihusque'] Gifa- meier Lib. 1. Obs. cap. lo^ cl. 

Bii codex, telle Sc&otto, maznis- Oudend. conjicit excidiffe fortc^ 

^, monetque exaudiendum re- ro judiciis, [Gu. in imperiismag^ 

kus, Sed mihi videtur interpo- nisque, Sed £d. princeps atque 

latnm effe ab eo , qui magiftrati~ Vltr a]. multum in imperii^ magiftra -^ 

hs offensus putarat sufficerc im- tibusqueverfatuSj ut de sanitate loci 

ferOs vel loco tv magiftratibus a- non dubitandulh sit. ] ^ ^ 

liad requiri dictumve a scriptore. Cum confttetuiL ad imperii cupid»'] 

Cebbwd* Gifanii , P. Danielis et Casaubonus laudat ad Suetonil 

Boederi codices : fmperjis magniS" Jul. Gaes-. cap. 3o. cum imptrii 

fu, Id 81 non compendio , sed confuetudine , quod probare non 

uitegre acriptum , r^^Mi cxaudi- pofTum. G^e^ibar.^ . Casaubon. in, 

eadam,^ ait Schottus. Sed de Animadv. SuetOn. (a(iy«/.c.3o.) 

compendio securus eJQTe poterat : geminat vocem : cunt imperii cott^ 

rt enim unquam hanc vocem fuetudine ad imperii cupiditdtem tra" 

abbreviavit ? Neque tamen hi vider, Fortafle autem consen- 

ideo rebus •ubaudiendum est. Nec sus librorum facile tuctur vul- 

«nim ita solet Nepos , nec for- gatam lect. Quoniam enim et 

talTe priscorum alii. £t tamen antecedcntia , et quae sequunturf 

vulgatam lectionemamala manu satis definiimt iltam confuetudl- 

effe vix dubito. Neque enim cre- nem , nihil aut incommodi in Itile 

diderim librarios in tot Codd, aut obscuri in sensu babet o- 

pro notiHima acplaniapertique mifQo vocis, qUae obviam sub- 

sensus voce aliam supposuilTe. intellectionem ^ve potius repe- 

Praeterea Nepos, nisi mc om- titionemexproximo liabet. Bo?c/. 

nia fEdliint, potius dixifTet i;»/>e- Optime FauHus Drctconus lliEioTi 

riis dcmiigiflratibus, Cogitdhamigi' Miscell. 2 , 14. - Flacuit,[ne iwpc^ 

tur in imperiis magnis^ verfatuSy rium longius^ quam annuum^ baAe- 

sed unde copula irrepfifTet, quae rent ( Consules ) , neper diutumi» 

omnes Libros manu typisque de- tatem poteftatis irifolentiores redie» 

scriptos 9 occupat ?• Tentabam renttir , fed civiles femper ejfent^ qui 

rtiam .multis in imperiis magnisque fe poft annum fcirent ejfe privatoi* 

vtrfatus 5 quomodo 9, 3', 1. tnultA Quo nihil ad praesentem locum 

moffuf^e merita, et 18, a, 4« ^'^^* opportunius mihi visum eil. Rave^ 

Us magnasque pollicitationes con- Adde Liv. 2, a. et 4» 24* ./^^^» 

janxit. Sed neque hoc placuit, 3i, 1, 8. et Cafaubonwn ad Sue- 

comrecordarer niius, quod2, 1, ton. 1. c. Bqfius, Legendus eft 

9» legitur multtm in judicitis pri- Herodotus lib. iv* cap. i47* de 

yatis verfubatur* Nil igitur aliud Thera , tutore Proclis et Euryft* 

ia praesentia occurrit , quam ut henis , filiorum Ariftodemi , in 

velexcidiire aliquid censeam, vel spem regni Laconici succresccn- 

copulam^ h. L kEjjynriKijv sive tium. Haud invcnufte dixit Ga* 

ezplanativam eCfe ; iaemque efle tulus apud Dionem Cadium lib. 

in imperiis magnisque , ac si dixis* 36. cap. 14. Ov ^dp isiv iv tff 

iei: tn imperiss.iisque magms. Etsi t<Sv dv^^pcSnaav <pv6ei^ if^vXifv 

hoc duriuscutum efle non diffi*» /tn) ori viav^ dXXd Kai itpe^Qv' 

ieor. Brfius, Leid. etOxon.Mss. zipav^ h eEovcfiaif ini no%vv 

Voff. B. [Axen.] multum imperiis Xpovov iv6iarpii)a(Sav , rots na^ 

jKMy^i/fM^.etitalegitJ«J.Strucht* rpiou ySi6iv iSiXm . iitM^^^'^* \ 6a CORNELIINEPDTIS 

§ ■ ■ II III I— —————— ————»1^1^— i^^M—^i^—W——MMi^1»^B^—^—^B^—^——^B^—. 

I 

3 Nam Chersonesi onines illos 9 quos nabitarat) annos 
perpetuam obtinuerat dominalionem , tyrannusque fufe- 
t^at appellatus 9 sed jultus» Non erat enim yi con« 
secutus , sed suoriihi yoluntate , -eamque potestatem 
bonitate retinebat. Omncfs autem et habentur et di^ 

(p.6i.) Cher/one/i'] Cherfonejfo vGdr^pov. PolybiusLib.n. cftp. ISg. 

Leid. et Voff. A. C. [Axen. ib«- ait dvtq ydp Zhvoiua (rvpdvvuy 

bitctverat. Gu. omfiis iBos, Ultr. mpiiXn ritv d6ep€sdTijv ^fjttpa^ 

Cherfonnefo,'] 6iv , nai Ttddar 3t€piei\ff(pe rdf 

Tyranntisque fu. appeO,fedju/ius'] iv dvSpcSnoif ddiKiaf nat na- 

l^CTnpe', ut Arilloteles loquitur, pavofitiaf, mille hujusmodi sen- 

(3. pol, 3.) rvpawos nard vd^ tentiae exempla proferri poffent; 

Hov , tyrannus legitimus, Emftius. sed eniXod, 

Quod Gorn; Ncpos de Miltiadis Non enim vi"] Duas c^uffasad- 

in Chersonesum imperio tyran- ducit, cur jujius tyrannus apjiel'' 

nico, scd jufto , habet, idem latus Miltiades, quarum pnma 

Strabolib. Y» de Chersonesi rec- eft, quod Cherfonitarura volun* 

toribus universe tradit: !EKa- tatesummam rerum in seisusce- 

\6vro 6k rvpawoi y naimp oi perit, altera, xruod jufte et mode- 

TtXeiHf knuiKBls yeyovoref} Ap^ rate eo imperio usus. Atquede* 

peliahantur tyranni ^ quamijuam pU" ifta quidem bene fere habet rest" 

rique jufle imperabant, Loccen. at verq ,de prima aliud pcrfiia- 

Hcrodotus Lib. vi. cap. 104. di- derc nobis poffint, quae Hero- 

cit ab inimicis tamcn Athenis- dotus L 6. narrat, etnos supra 

accusatum fuiffe occupatae Cher- attigimus. Buchner, v. ad 1 , 9, 

soncsi tyrannidis, sed hoc reatu 2. Bofius, 

liberatum, populi suffragiis du- Retinueraf] retinehat Leid. ut 

cem fuiffe factum. Vocem y«- et Boecleri , itcm Voff. A. C. 

ftus eleganter illuftravitDoctini- quac lectio se s^tis commendat. 

mus Vir H. Snakenburg ad Cur- [ Cod. Axen. retinebat , qubd u- 

tium Lib. 4* cap. 10. in fine. nice verum puto: Eft enim ak 

Addidit hoc Nepos, utpote ra- teipa ratio , curTyrannus appel-- 

rum quid in regibus et tyrannis, latus fuerit jnftus , quarum pri- 

quia , ut Flut. in Ariftide pag. ^ ma eft , quod eam non confecn- 

3«!. in finenotat rt/v PatSiKiKoa^ tus erat vi. Ita demum sibi re- 

rdrffv nai Seiordrijv npodijyo' fpondent membra : eft enim co»-, 

piav TO JVKAION raSv PatSu fecutus erat tempus imp^rfectnm 

X^(<i)v , Kai rvpdw(9iv ovSeif i^if' rei praeteritae , cui .aptum eft 

X(a>(Jtv. ubi plura. In omncs ta- ■ retinebat, Mofche. Ita etiam Gu. ' 

incn Reges non convenit aspe- Ult. Titziusverba/fiiy«/F«J. Ncn ' 

riusillud Catonis majoris dictum trat enim vi confecutus^ fedfuonmi\ 

T^tord $qSov ^ 6 Pa6iKe\U^ dap- voluntate, eamque pote/iatemhimitiUf 

Kocpdyov Mv. v. Plut. Cat. Maj. retinehat imcis rnchilit» A^aw jtt- - 

pag. 340. In eadem tamen scn- ftum, inquit , tyrannum mtis um» 

tentia f^erunt Graeci: Soficles quant Romanorum Ha fxprejedixiif 

Corinthius apud Herodot. L. v. Jkinde in his conclufis nil aliudcaH" 

cap. qa, adversus Lacedaemo- fpicituryquaminutilisrepetitioeonmf,^ 

nios dicit rvpawiSaf if rdf no' quaeNeposfuperiusjantcap.^dfftultu 

Xif Kardyeiv napa6Kevd^e<S3e. luculentius dixerat, Parum abeft* . 

7» ovre dSijioitepov 6v6iv isi quin affentiar. ] 
naif dt^SpcSnovf^ ovze /«uzi^o- Omnes autem ei hah. f^c*] Appa- I. MILTIADES. Cap. V lll. 63 

■ 

■ ■ r 1 — ' ■ 111 

cuntur tyranni , qui poteAatc sunt perpetua in ea 
ciyitate , quae libertate usa est. Sed in Miltiade 4 
er&t cum summa humanitas , tum mira eommunitas, 

rarety credo, quam gollicitus facta injuria, J^at;;. God. P. Dan. 

auctor fuerit, cum Miltiadcm Et dicuntur tyrunni et hahcntur : 

Tyrannum fuiiTe appellatum scri- locum liunc cgrcgie iliullravit 

pturuft eret. Ut ita Magius fru- Vir Celeb. J. Ferizonius ad Ae- - 

Irt tantopere metuat huic defi- lian. L. 2, V. H. cap. ao. Vofl*. 

nitioni , quam non Graecis mo- G. civitate lihertate ufa eji absque ' 

iio\ sed et Romanis non incog- quae. [ Gu. Ultr. et dicuntur et 

mtamy ipso Giceronis aevo a hahentur tyranni,'] 
Marimo viro erutam, accipere Cumfumma^ Edidit Heufinge- 

Sotius quam vellicare dcbuiITet. rus quumfumma^ ut et in Them. 

otos et verfus Euripidis ,. vel cap. a. in ^quo quum divitiis om. 

SophocIiSyUt elt ap. Ageii. xiii. Scd in hujusmodi loquendi mo- 

17. Soq>oi Tvpawoi roSv 6o(p€Sv dis non dicitnr quum^ sed, cum^ 

fSwu^itf. Aritiophanes jnNubib. <[uod aliquando mutatur intum^ 

Jovem vocat walSv rvpawov. ita ut Nepc0 dicere potuiiTet ^«/yi 

Sic Aeneam , quo neminem ta- fumma humanitas , tum mira comi- 

men alias aut ipietate aut julli- tas. v. Oudendorp. ad Sucton. 

tia priorem fuiITe docet, Virgi- in J. Gaesare cap. 75. Scd hic 

Uus Tjrannum vocat vi. Aen. nihil mutandum. [ God. Dan. 

966. tum f. hum , ut ct Gu. Ultr.] 

' . Comitas'\ Suavesludos faciunt, 

Fttrs mihi pacis trit dextram /e- qui cx erratis amanuenfium aliam 

. tigijfe tyranni. moliuntur lectionem con\muniias. 

Vidit id Savaro, et, mesuffra- 

(p. 6a.^ Horatio 3. Od. 7. La- gantc , vulgatam rectc tuctur. 

mns ea Itae Tyrannus. v. VoiT. Ell enim comitas humanilas mo- 

Inft. Orat. i, 4« 8« Sane et ru- rolitati ac feveritudini contraria. 

{\awi6os vocem perinde in me- Attico. Ejus comitas nonjine feve^ 

ius acceptam olim, docct Euri- ritate erat, Tacit. 3. Annal. cap. 

pidis ille verfus, quemPorphy- 62. Jndoluere exterae nationes reges-' 

rius in Isagoge cap. a. 18. et A- que^ tanta iUicomitasinfocioSymdn' 

thenaieus la, 7. citant TtpoStov fuetudo in hojies} vifuque etauditu 

fih eldof aEiiov tvpawiSos, Ipse juxta venerahilis , cum magnitudi" 

monet scholialles Thucydidis, nem et gravttatem fumnute fortunae 

Comait, Philofophos quidemdi- retineret, invidiam et arrogantiam 

Kn^ere inter rypawi6a nai ejfugerat. Lib. 6. Annal. cap. 5o. 

fiatfiXeiav ; oi 6k pifropes d^ia- idem animi rigor quae^ta interdum 

9dp»s XiyH6i. RhetoreSj inquit, comitate. Gehhard. Ita practer 

a. e^ qui eloquentiae aut ele- vuIgatosomnesMIT.plorique. Gi- 

gantiae cauIFa scribunt, utOra- fanius tamen in Observ. L.L. p. 

tores, Poftae, Hiftorici, /«({i^ 4o. Schottus ct P, Daniel. in 

finnteraccipiuHt. £t hoc cft, quod not. ad h. 1. e suis Godd. malun^ 

de Toce tjrranni animadverti de- communitas , quomodo legendum 

bebat , praecipue in hoc noltro, et G1. Puteanus conjccerat. Gon- 

joi in hiftoria Graeca libenter firmant autem hanc lectionem 

iese ad Graecorum etiam verbo^ cum auctoritate Terentii , Sue- 

rum convertit imitationem, qua tonii , Servii , ac Gaecilii , qui- 

quid^oi neglecta observatione, bus communis idem eft ac nu- 

a ma|ni8 quoquevirisipfimagna manus, et qui aequaliterse om- 64 C O R N E L 1 1 N E P O T I 8 

- ■ • - • ■ ;— ' - 

ut nemo tam humili» esset » cui non ad eum adi- 

tui nibusimpertit^ tum quorumdam npo(fifyopiai> , tanquam orna* 

Graecorum, a quibus koivo/ eo- metitum comntunitatis cMlis,- Comm 

dem fensu usurpatur. Ac Teren- munitas enim rebus magis «t jure, 

tii quidem Heaut. 5, 1 9 -dg. boc tamquam veriflimis aequalitatis 

cSL in quibusdam libris : jQuenu characteribUs et praecipua soi 

quam animo tattt Communi eje aut iplius nota } comitas autem verbis 

leni puttts ? Suetonii vero Claud. ac morum facilitate , in vulg^us 

cap. 21. in omnibus tam editisy cuni primis , quod cxtcrna tan- 

qiiam manu exaratis : Nic ullo^ tum acftimat , spcctatur. Sane 

fpectaculi genere communior aut Ve- comfnunitas poteil triftior- paidlo 

mijjior erat, Scrvii autem ad Ae- ac severa effc, ut et de bonicute]u» 

neid. 8, 275 : Alii 9 commimem, dicabat D. Hierojnymus in cap* 

humanum'^ beneficum^ ^iXdvSpco^ 5. Epill. ad Galat. comitas vero'^ 

novy unde et commuHes bomines di' jucunda semper et delectabilis 

cimus, Caecilii denique Cratino, cst; illa jus suum, haec decua 

Prisciano extremo Lri>. 6. lauda- prensat> Tandem apud Princi* 

tum, modo fit obfequenSy hilaris^ pem virum potif&mum in molli 

coniis^ commimis, cjncordis, dum aditu fandique copia spectatur» 

tdj quod pet/t^ potittir, £ Graecis atque tumbonis auctoribusprorr 

praetcr Phocylidem, Dcmofthe- sus solennis (;09(iVa(rj eflTe consue- 

nem ;repi se^dvny Isocratemin vit. Haec.pro vulg. lcctione Vir 

Euagora , et Xenophontem 1. DoctifQmus. Ut ingenue dicam» 

Hift. Graec. laudant Etymologi- quodsentio^nondumadducipot- 

con Magnum , cui koivos est, o sum ,^ ut ro cotmnunitas erratum 

evKo\os yivcinevof jtd<Si, Savaro amanuenfium credam. Verisi- 

tamen ambigcbat,nimireceptum milius enim ell, eos aut prora- 

fit hoc nomenineasignificatione riorissignificatusvocabulo, qna- 

(p. 63. ) apud Latinos Auctores. le communitas eli , more suo usi^ - 

GebbUrdus erratum amanuenfium tatius reposuiflc; aut, cumab- 

putabat. Cl. Ravius, etsi fate- breviate scriptum eflet coitas^ o 

tur, recte Gifanium et P. Da- compendio hoc Cquod etiam 

niclem suas lectiones interpre- Schotto videbatur) to comitas 

tari , ro comitas tamen omnino natum. Praeterea quod subjici* ; 

retinendum censet. £x ipso qni- tur , ut nenio tam htanilis ejfet^ cid 

dem, inquit ^ quem adducimt, non ad eum aditus pateret^ non tam 

Servio patet , jam antc ab auc- comitatis eft quam communitatis» 

tore nofiro dictum efle , quod Nam comem cum dicimus , fa^i* 

commmitate fignificari ifii volunt : lem quidem et hiimanum et ^t* • 

£ft enim Servio communis^ idem Xdi>^/7fid?rov,ctafFabi1emdicimus: 

2uad humanus et beneficus ad 8* non item eum ^ qui talem se oiiu 

eneid» Atqui de* biwtanitate et bo-> nibus et promiscue praebeat* 

nitate jam dictum erat^ Porro com-^ Potefl: enim comis efl*e etiam , qui ' 

munitas ifi;a'noa facile aliud, quam tantum erga pares autpaucos nn* • 

civilitatem ^ principis sciL virtu- manus efl. Communis autemfivo*; 

tem in libera Rep. et quam Ci« «coii;6/eum, saltcm interdum) de* 

cero Fin. 3. aoi. communitattm signaty qui nemini praecludit 

vocat civilem^ ^cW, tiiv knuiKnav aditum) sed aequalem se omni* - 

fignificaret) quopacto differtad- bus exhibet, et infimis etiamae* 

huc a comitate. Hanc enim GIos- humilllmis quodammodo parem 

sae expqnunt ^\Ko<fpo9-6viiv^kv» facit» 9^0 sensu hac voceprae- I. MII/TIADES. Cap. YMI. 65 ^w^ tns ' pateret :: magna. i auctoritatf . apud omnea ciyitate»; 
nobile nomen, laus rei militaris maxima. Haec pO<- 

ter SvetoniiiA IoCq ]^aullo ainte tcfte ^rotioyio 1. c. Tulgo eftc^ 
. laudato et alii Bcriptoros mclid- ti^n) crkdiittint Suetoiiius Vesi 
ris aeri ufi.' suttt : et£( plerumque pafiano-!!». ^Super coenam et fitfer 
a Ubitoriia aut editoribus in al- akas comimntfftmus mtdtajoco trans-» 
feram vuleatiorengt corrupta est. igehat-^ fic -enim e Cod. Viterb» 
ac Gic^. Gat. maj. cap,. 17. ait legCfidum docnit magnus GafanJ 
QjrMmetciterisiurthus^omniyxiievi bonus; ctuh vtilgo lcgatur V^yfi* 
erffl. Lyjundruiu et fmHiLtarem fitif- feraliascifinmijitnns, £t (fiiid aliO' 
^. Ita Ma. veteFriihm Nic. Heiu- rum auctoritatos conquirimus? 
uui VulgO' eft comiwer^ Lyfiet IpBC Ncpos infVa 25, 3, 1. de ku 
kmuHMm»^ Idem 41 ad^Fam. Ep^ tico : ^r^ inquit, fi gerebat, utcom^. 
Q.'da PompejO) amicOriun con*^ munis fnfimis^ par principibus wde* 
Bi^ti spomente^ Au^ummagis cam^ retttr. Imitatus boc Petrus Cbry^ 
mutd^eei^emus- iu victoriafyturum Bologus recentior ille quiilemv 
fufi^qitmuinc9rtisrehmfiiijlet}\5\ai sed tamen prisctfe elegantiad ad- 
jM|ir^|er Quilielmiu^', et e nescio fcctator, sermone i36* Hahefboc 
quo* Vft.- Godice Ur(l|ifi^ » coptehs Adelpbi pUnapietate dignatio^ ^tdp~ 
jpdeBaiitv Sed recte |iegabat(ip ^vis pauperis intret bofpitrum , ^o*- 
aot.' ad eum Ipc. siye r^ruterus, peris fe ponat ad menfam ^ ut hump- 
liveGcbbardus mar^arfVomsegla- /ifr«f ye /flrc/Vi^ communem , quem 
Mliniitiltnrtmik Oiodius quoqiife diifititie^ poteflas ^ bonorficitetred^ 
TrlSLnaA^^f ir^ CaeAanH com* drdit ^ngularem, SiAQniiisitem Al»' 
mguteffi tribu\t, ■ quod yiltum bp^ ][>ollinaris e)usd; feculi scriptor 
mii^um liiu^es non spernat,. sed et pariter veteris elegantiae ftu- 
Jovis exemplo , se quolibet ore diolVis, -cumHbro^. Ep^^Q. Srm^ 
celebrai^i aBBat. . flicium in fermoue communem (^^ 

ipfi fater patriae (quii enimcom- enim e Mfr/edit'Sayaro) in con^ 
wms tUoxi) . tubemie aequalem etlih. 8. Epift« 

Stfiinet- in ntfire carmine i3. Nwetium^^evi;; utSirmondn^ ^ 
''fuepeiegi: . i Nonnechium^ Jine popularitate! ctftA-^ 

Ita^lituie locimi.eCbd.Firclibai- miunem dixit. 'Satis ut bpiiio^t 
«lihei reftitnit olim Groaovius ob- hinc apparet, Latlnls scripter}* 
l|ervat»-.a., vk» it^qne lagi intri- bus (de quo ambigebat Savaro^ 
biu. Mstt ait et*uditi£Bmu8 Ovidii Faemus plane negabat ) . conmu* 
•eCpitator Nic. lileinfins, cuita- nem dici, quitanquam aliquisier 
■len BOn.placebat, quoniam de vulgo se gerit, et se inferiorea 
^emmuni houo mox fequitur, qiiare imo infimum 'qitemque et bumil- 
(fi 64.) ^raefe^cbat dvilius^ quod .limum comiteto bid)et, 'compellit 
Gronovio gloiTema videbatur. humaniter, inconfiliumadhibet, 
Sed quid prohibetPoetamluiiffe locis rccreat, ab iis celebrari 
ia voce (oiyrMif^itiV , quae et publi- laudarique se fmit, aeque illia 
cum, et qui erga cuiictos aeque ac di^nioribus fura moderatury 
comis eft, deuenat , adeoque hofpitia eorum intrat, menfisad- 
juarto versu ad primum ayu-. fidet, dQnique nemini eorum adi- 
alTe? sed et apud liiviiun^,* lo. tiim ad ' se praecludit : adeoque 
» Quinctius ConLul concordiae paciS" ct cotnmunitatem , aeque ac comi- 
fue domefticam curam ^ jura infimis tatem, verbis ac morum faci- 
fummisque mederando^ ita teuuit^ut litate in vulgus fpectari , aeque 
ettm et Patres feverum confulem et jucuhdam ac delectabilem eire^ 
Pltht fatis Communem ( ita ^s. aeque 9ioUi aditu fandi^^ €Q|a^ 

Tem,J. E ^ 4f , . '. ft6 ' CORNELIIMBPOTIS 


pulus respiciens maluit eum innoxium plectit quam 
se diutius esse in timbre* 

oienreri;^ aeque a bonis auctoFi- MILTIADISreskabentiirapuJ 

hus 9 principibus viris tribui fo- Flutarcb. in vita Cimonis^ Heradot, . 

lewe } denique non minus, quam frnefmim lib« 6. Ftttffan, ht Attic» 

CQfttitatem Skh humanxtate, cujus il- Aelian.. 12, S5. Flaton. in Gorgia^ 

l^veluti fpecied eft, diilinguif Ciceron. pajpm, FaL Maxim.B^S* 

eoque haud inepte aKepote lub- gxt/ 3. et 8, 14. ext, i* Jutin,.^^ 

jungi. (^uare nil .cauiTjpie videot 9. et i5t Gell. 17» 21. rtaliouBoe-^ 

cur ea vox boc loco rejici debeat : cUr, Adde Suidatr in verbp JlfftX- 

praesertim cum in optimis aii- ^idSifs., Emft. EiBgiem ejud ha^ 

quot codicibus repenatur* Bo- bes eix Herma vcteri intor Ima- 

^s» C0»0ifififiVa;legitetGl. Schef- gines Illuftrium F* Ur^i minak. 

ferus Epifl.7. ad Nic. Heinfium : 92. Ejusdem Hermea. (p.^. ) 

ff^ius hacc vox confunpUtur alius.rcpertus- olim Romae ia 

pum coutitfis ut et comis cum C0X»- monteCoelioy his.verfibasGrao- 

numis, V. Manut. ad Giceron. 1. cisi et Latinis infcriptus : . 

9. ad Fam. Ep. 24. et Cl; Grae- ^o. TEHSA8. BELLO. VICIT. 

yium ad 1. 4. Ep. 9. a Cl. Bur- Vj^j^h^^hquis^ U^ ARVI8. 

njanna ad 1. 1. Ovidii citatum. £iviBU9. mGBATIS. ET.PA- 
Cod. P, Pan. etLeid.etyoir.B. . { ^,^1^^^ IIMTERIIT. 
fipn fummqibumattttaSm Voli. A. t». = . ■ _ ■. 

communitas^ sed in margine ea- nAJNTEC. MIATIAJHjTAAd- 
deia manu fcriptum erat , a/. co- PHIA. EPFA. lCACINi 

mtas.etvvoap4qmtfej,apdop^ UEPCAL KAL 1UAPA6^. 
ms',erateXi^mnon\f^^V^TmYo(^. cHC. APETHC. ITMENOC. 
B. [^Cod. Axen. ,ccVffi^a/. Recen- ..,,, 

tiorum.quidam receperc commu- Exhibent ^rif^mKi Infcripdon. p. . 

nitas. Res reyoc^nda ad accura- ccccxxxvkii. 6. et Jo. Fabtr in 

jtius Godicum exam^n. Mofcbe. Gommentar. ad Imagineff Urfini 

JEtiamGu. communitas^ quodcum pffg.)58.' Spectatur et in nurnit- 

B14rleiio reftitui.. Vto\ civiiates mate pereleganti (noscio nuam 

G^. civitatisy ct pro mal. eum vctudoj quod penes me eiL e& 

latr, ly. iUum.'] gies Miltiadis cum titalo iMIA^ 

Zttus rri milft. maxima] De voce TIAAOY AOHNAIOY. In aver- 

Laus V. GL Burmann. ad Valer. sa parte imago libertatiB iiniftni 

Flacc. 1. 6.'vs. 546. manu pileiim tenentisfnperpiN* 

i-^ Haec populus refpiciens ^ maluit^ ro laiiream attollcnte , cumhao 

^r.] In Ms. Sluiskenii, tefte infanptione: EAjIHNaN' E* 

Keuchenioy fiutaf(/j»icfmj.Bofius. AEYBEPEIA^ B^r I . . j 

^ IL THEMISTOCLES. mritm • ■ ,» 1 

C A p. I. THEMISTOCLES NEOCLI P; ATHE- 
SIENSIS. Hujus Titia iueuntis i^4<^lescei?Ltiae ..I.:. ■ (pj.^)Tbmiftocles2ieoclietc.']TU Neoctem^ J^e^clum^ et inde^f4(/l 

tuJiis hujus vitae a Cornelio ta-> noftcr lecit: quemadmodum et 

lii mibi videtur eSe conceptUB. paullo poft pro Ntocles , in qui* 

THEMISTOCLES NEOCLI FI- \^^^ ^*"» Neotitus, jiixs^j^e 

LIU8 ATHENIENSIS. Scbottp, invenitur. Sic^^tof 

Cl in recundp casu Co^» nott^,^* 

Ei^ pittM ineuntis aiolescentiae^ xit in Iphicrate sub fii)ei|^,i^\aul 

l^. Sic refiheendum cenTeo Ti- Cot^rs alias .Gracca terminatijAe 

Inlum vitae Alcibiadeae, dicebatur: itemJV;rc/aifl;lr%f» Af •> 

ALGIBIADES CLINIAE FILIUS «7?*» »«««??.• q^ NectoHebisVh^^^ 

ATHENIENSIS *«**P^« «'/!"» «P.E??*^; ^?" 

ratione id in Arifl.ide ipio pnn« 

In^boe natura etc* Idem tencn- cipio dictum videtur: aeau/tifi 

dnm in IHmQtheOf Cihabria, E- fere fitit TbemijtocUi Ut Tbmi* 

paminonda^ Eumene, Timole^ ftoclf etlaxa fit cafud patrius, ut 

«nte , ■Annibale» Gtbbard^ 'jVIem- hic Neocli^ PoiTumug tame^ jbi 

branaceus meus Cod. lesit Ne* et Dandi seu tertium casum.^f- 

aclisfilius^ De Themifiocle vide tuere. Bucbner» .Adae Voi^fivt 

Aiuuftint Epift. ccLxiv. c. et de Analogia a, 9. Eft autem haije 

Samam in de;iiMK\i//. Quibus lectio meliorum Codicum^ j^t 

«Uequoi laudat scriptorcs D. Gif. Dan. Fut. Savar. Schotti^; 

Boeclerus /«fr /»• Not» Emftius. nam in aliis eA Neoclis^ ouomo« 

fiaec verba Gcbhardus titulum do mox v. a* Heocles^ Bo&us. i^» 

ntae hujht c6nftitucre cenfebat, di Victorium et Cortium ad Ci* 

ipfam autem vitam ab illis de* ceron. 5. ad Fam. Ep. la* pag. 

avm verbiB Hujus ^itia etc. in* 258. et ad Salluft. FrafpBA. pa" 

aipere» IdcmqucctinAlcibiade, 934. Munck. ad Hygin. fab. " 

!Fimotheo, Chabria, Epaminon* et Perit. ad Aelian* Lib.ni. 

da^Bumene, Timoleonte et H. cap.3o.num. i.etquemjipn? 

Hannibale tenendnm ait. Nihil Voir.A.B.C. Neocli, etmoxATir. 

Uaen fine librorum auctoritate cclus , sed supra notatum er^t 

immutare voluimus. Bofius* [Gu* 2^eocles. [Axen.Gu* NeocHi fted 

* Jbemiftocle. ] Ultr. Ntoclis. 1 

Nev^i] Solebant Latini non Hujus vitia tneunt. aiolefcXBt^» 

raro Graeca aut barbara ad La- merat ca Plutarchus et •Aeiianut 

fiBdmm rationem inflectere et f^ \i, ac Val. Maximus. 6« is* 

commutare* Sic hoa loco pro Scbottus. 

E 1 ^ X:ORNELII NEPOTIS 

magnis sunt emendata yirtulibus : adeo ut anteferatur 

2 huic nemo, pauci pares putentur. Sed ab initio eft 

ordiendum. P^ter ejus Ncocles generosus fuit. Is 

uxorem Acharn^am civem duxit , ': ; ex qua wtus ell Magnis funt emend, virt.'] Alio- fuit, pofl; quem Magius Halscar" 

rum excmpla , qui vitia adolcs- najjiam amptexus cA.. (^isl vero 

centiae magnis virtutibus en^cn- intcr ipfos fcriptores de matre 

(p.67.) darunt, bahes apudVa- hofi convenit, cur admiins con- 

lcr. Maxim. 6, 9. Macrob. Sa- jectationibus profligemus libro- 

.fi^al: i^. et^*.j\idi et <}ie. pro rum Wif «eript^rnm?. : iS^bbard^ 

Caelio cap« 12. Bo/tus. VoiF. A. Acharnanam Mir. BoeCler.' Ernft. 

^VfAlMc^ahk , - iopra notatom erat et tefl^c.&choppio VQiiflm^ i»'4iIp 

tmendata, duo Bavarici. Longoluis , Ma- 

O^itindum'] Leid. OrdiendusAiei gius , Savaro y Schottus, e suig 

'iBt vbfflan.'^'A.' G. ['^^•G laudant Acaritattam fine adt^irft- 

■ y ']^eefi>les 2 Mff. Gif. Dan. Sch. tione; > *Id primus, ut opinofv 

'y^odliis-, c[ttod etfi omnino re)i- Aldvn in Haiicarnajtam mutavit; 

^^^'t^liQn aufim: potuit 'tameii e haudidubie, quod apud Plulari. 

^'Jgf^^i^c. J^eoeJi<f erro^e- librario- chum (egerat, jN^eantbettt fatritm 

:rii3i3%asci. 'B^n/. Leid;'iV>0ciff, matri Themifloclis Uahcamas- 
' : ' Gefihrpfus fiiii'] 1,^ e, genere perltfis librariis in Aearnanaid 

'llltdtri*:^t nobili: de quO tamen verti. Secutus hos Lambinus, 

^ contrarium Flutarchus narrat in et nlerique editores rcliqui. Lon- 

vita The^ifieclis^ Bucbner. golius, Phaniaeapud£und.Flii> 

,1$ -ixortltt eib.Ji il^rjio matemo tarchiim fidem fecutus', CairiMam 

l^eihe^e vd5«^'''fiyc Ipurius non logit, rufftagante Sdbotto* 'No- 

le^itimus /Hrei}n>v(^iorcivi8 Athe- bis in tanto librorum confensu 

''nicinfis' fuitj ^lV^d idein Flutar- religio cfl a prisca lectione dis- 

' chus notat.^ ^9/(TiO( cnim cives cedere: praeserdm. cuminteri]^ 

babebaiitur \ qui' utrumque Pa- sos fcriptores de ea re bob oohve- 

"renteTtfhabuiH&utiiidigenam,. e. niat. Nam ^ere etiam, quiBha^i 

*r;AthCniensem: roi^T, qiiorum .trem Themilloclis Tbrejfam dite- 

'Autpater aut mater peregrina, ^rent. . Neqne miAus in nomfai^ 

- Sxi Arift:oteles doeot' 'Lib. vi. Fo- discrepant. Nam 4^1, • Threfim 
' hU cap. 1 V. Utrutn autem Threfl^a, faciunt, Abrotonwn^ qui CariiiaiBii 

- quod alii vdluilt: ^ an Carina fiie- Eutet-pen vocant. Vid. Plntaivlib 

'jriiniater Themilioclis, quodno- Themifl:oc. pr. et AthenaBvs^di 

'fter tradit ( efl enim Haucarhas- 5. Ceterum Acbarnanam mald^ 

'tftts Cariae caput ) cum nemine quam Acarnanam, . Nam ah Actf^ 

pugnabimus. Tanti non eft. Buch^ nania , vicina Epiro provinciBi» 

ner, gentile nomen faemininttm iKni 

' ' HalicarnaJJUm.'] In Mff. eft .e& Acamana %eii /lamams, .Ste^ 

Acharnunam, Quam fcriptnram phanus nepi noXtw in ^AKHpva^ 

-Schoppius Lib. 1. Feri/imiL cap, via^ to i^mov dnapviv^ysai 

'•XT. tx Bavaro Cod. confirmat, ro StfXvKov oKapvavis ete'. Vra^^ 

•et ex alio Dn. Boeclerus. Ertifi, tcrea quomodo . Wf eipf •dixiirc^ 

LongoUus primus Carinm rcpo- qu^e ex AcarnttaiaorUK 4cb9fm II. THEHI:ST0CL;E8« .^*p. 1. fy^ 

Th^miAocleh ^Hi< ' IW^ mintis > , c»set .pirt^tav. 

MMM T, dietam pnto ti» Acbar- tarclio [«'efus vitapag. iii,iia. ' 

(p.tS.) na i at. Sforlaaa _» Sforta Kai thSv , v6S.tt>v tii KwoHapvei, 

«C. Erar-ftutem rfc&ama htC <fVite\{vTtiiv i TSto' S esiv iE^i. 

JcMliatf Sfjfto! Atticae frequm- iruXiiSv '^•vftvd<Siav''''HpaiAiiifj' 

tUfiiAHi , tribu» OeaSidos, e(r- iitei niiii&voi ' i» fjv' j-vti^^t^-'^ 

^r 60 ftadiig Athenis' diftans. ' Stoti,'dW fttiXeto inSeiijt&ii- 

riJ. Tfaaeyd. 1. 1. Pauian. Atti-- tiiv tiift^pa Siirt{jv'i6av) lnH-] 

rfl.,^ Stephanuj ittfli n6Xcvn>; iH ttvdi i 0tfiitiiH\iii tcSv i^J- 

tt e^iuilIbribuB Meurfins lib. de yeyovorini viai-iffttanv natdfiaf^ 

npullt Alticae pag. iB. Hojus vovtai in Ktivi'M.pytJipr\e'iipe<I'^ 

aMlM'i pafiter'Be reli^oniin ^ai firi? uviB, nal tvtv 'ytvptli- 

iatorum, eives AthenienfeSs ■"■■ vv Soiiti fcaripyiiei tov ttS%i'v6-'' 

^/Hi ilt''Tha«. Ibiiaitur, nmglia 3eor ntti^vvffisiwv Sidpi6fi6v d-' 

C-vMlatii erant. - Itaque ao- veXtir. ■ Plutnr.cht lo.cum ' ilhi-"' 

■niltei^em iHdfe.orttrm eivtm Ttravit Mciirfius L."ii,. AthfenJ' 

#tlt;'!&tflc^mlpata: credo ut Att; cafi.l. ^iiem 6iopiefi6vH^^, 

;' WMulloctem hVifJ^ioy Allieoa- rum Inftaupavlt Pencles , «ed 

nrt «Ivem fuive indicaret , non poAea idcm subftutitlv. Flut. in 

,i^*»t ■ Wt' PhitarcJiUs' voluk;' Fericle ^pag'. 171. «d dc eo hic 

' jf^Aweniilieive» ii foliunmodo agendi''non eft^ldcU^. Quld -•>. 

bibelMrinlurlAthem», ({niutruiii-' Nepbs rcriprerit 'CUrMnm. vide' 

pe pM^lem eivcm babuiffent: Buclliier, ad h. 1;; muliei: e Ca- 

^ vero matre pertfgriua i>«tt, ria'- ofiunda :'a'' {IHbi^i* voca'.' 

Wnfi, .vdSoi lia^ebattlur, nPc tur A^ipa teKe 'SWpKnno , tt 

uio! iioiinattpais (urcjfauilebant. rfomcro IIj J'. lii, ubi breW(£' 

p jjup Axittpi- 6- Pojitii;: 4. et, Schfciia K^Vt/iai Kapirlr. Sul- 

Pfolixe Samuel ^Pf^titus COin- dns CTapfri^ 'jwif.^^^Sefl' .tum «<»■ 

mnl- MLeg. Auicas JUil}. i.c. riv^mfhi rurfieclMifell';'' nnod 

4). ifit I^ib. ^ eap. I. ^a^iif.L'^iil.' tRmenriecte aildittt^ , si fftticar- 

A^iasa^B^. 'JUs.CanU^^. eiVbltii mtfiram .lcgainr. SPVeroiltalua-' 

Jk. .Marifvmn. , M. Bernafdian. tifr, Ncpolcm scripAflc Acl-vr- 

fivapMii'. ^t ,lifoff.,B. jiS-f^Wwm. nanoin c:vrm, nl TliemiaQcIcm 

jrplt 'C.J^a^aniiiin. -^C, *'i*- yvifdior, non *riiSav fuiffl'e indi. 

uUlpGUslm^^trc^ .T,y cVT- Feri£(^n-. oaret, miilliun.dcirahitut' deNc- 

tA,$)i^i^ L\b. t^- Yj,fi- c^p-i poiii fide ji nam Piularclius, qiii. 

fffjHr. '^' iCaiiira, cuf b^nc' accuratirBme Theiniftoclis viiam 

tiMent, nompp BqliciB"'!^"'",. dcrcripfit, mdrem cju» pcregri- 

pil ^uIifittTjiafiafp civent:'-ptiW- nam'ftiillb refiert; Pcio , quidnD' 

wriiD, haec cA, Quia pfaeter,^- tllum aldcre taf \iynSiv, lam- 

)iot'^m proqat Cl. Peri)<>niuA quim Ao re inccrta ; attamen 

•d Aelioni locum. Heiilingerus hriptores, auoB citat, idem ad- 

Ifj^t AckamaiittiH civem. Vcrum firmant ; et ille , ot AthcnBCn^ 

JMe^ lecJio bie locum babere qe. nullum HtftoricAun adfcrunt, qui' 

iput : nam tuni Themi/toclis ma- contrarium monftrat. Praeterea 

tcrluit Attica, noii pere(;rinB. Nepo,) h«ilam dc matribua illu- 

l^m reT^rftperegriita fuit, non flriuin , quos d^fcribit, virorum 

Itlica;' nam si non per^rlna faclt mcntioQeiii., praelerquam 

Aieril ejws m.atcr , inlei< notlios li. I. cti in Datame cap.i. Data- 

■unera^f nequit; quum lamea titti patrg Ckviiffart, natiane Care, 

propter fvatrem inter liotbofire- e't mdtri Scytbifa natus, qnia is 

ceiuetii;|:'^ethocrcivit ipscThe. quoque dJversae gentis liabuit 

•iftoclesr ',^^> narrOQie plv- farentes. praclcroa ta Flntar- f, 
l 70 C O R N E L 1 1 J?J E P O T I S 

parentibtis , quod et libeHus yiVebat , et teln fa* 
miliarem negligebat , a patre exheredatus est* 

ein iofXiyhefivderelveriiAtenoB comiter de maximi viri luxuria 

dubi^re non jubent, nam sic loquitur; ue, 'ii fcciHet alitcr, 

qupque de Themiftoclis patre du- malignua atque acerbus. videre* 

bivtari polTct ez Hcrodoto Lib. tur. Luxuri^osum autem iier-i 

yiv cap. 143. 'Hv 6e ttSv iu 'A* quam h. e. voluptatibus , a9li« 

Sifivaicdv Qviip ks np^arns veodsi eiis, scortationibus ac^ ooin|>o* 

3ltapia>v tcp Uvo/ja jLtiv tijv OBiai^ tationibus deditum fiuffc iSitien 

^pK\ii}f^,7tats ie NeoKXiof 'JS- mlftoclem adolescentiae ..{liitiOf 

KAAE'EIV, E quibus Herodoti Athena^us, Aelianua, Val.M^x*. 

verbis, ettotaPlutarcbi defcrip- et alii teftautur. J5l«(riN. In,qui^ 

tione apparet, Themiiloclcm ho- busdam W£, eX edd. 'pp& libenpfif 

minem fuiflc obfcurum , ante» additur jujio : sed aberat optiniit 

quam ad primum Heip,..capelfen* libris Dan. t^^*^^'*] &ifaiiV 

fp.69.) dae gradum pervcnit, Boecl, Leid. .et Bavar^ antiqui* 

Fiut. in Gat. Ma). pag, 353. ner ore. Bafius, Beperitur. in yoiTi 

^at , Themiftoclem dito yivhs A. C. scd in B. 1stc.jufi9.net li* 

uiife \a//9tppv, hinc idemrefert ^erii^ exftant* Vide Gortium a^^ 

>ag. ii4« eum incurriftc in ocu- Salluft. B. Catil; cap. 5i.* num» 

6s et voculas Athcnienftum^ 11» Heuftngcro non placet/i^/^p* .' 

2uod homp npvus cum nobih Rmfamiliar. neglig. ] Rtmfium 

limone Olvmpiae .ccrtairet con- fimiliarm^off, G. 

Tiviis , tabemaculis, r^iliquo. -^n-- , j^ a.i •m-^-» .* ..*> 

q^e fplendorc ct apparatu. \d. , ^xberedatus ejf]. Magiua putati 

3it tamen Plutarcfius pag. lia. Aufetorem h. L Latini scrmonis 

certum effe, cum fuilfc e gencre S^S?°*!J™ ^^" ^^'"25^ L ?™ 

Lycomedarum. Sivc,ut%eur: ™ d<ftcat, pro exfcfrerfa^ hoc 

iius Lib. II. Lcct.'Att, cap. 19, sfendu menHS dici aAi,c«^^^ S^d 

Lycomidi^rum. [Gu. AcarLio^, haec ,rSfum ihovent ICtorum fi. 

Ifltr. Acarnanem: Cum Heufin. [j'?,- fSP''* ''''!?' i^^^^^^SiJ^f^^V 

gero Bofii lcctionem reftitui,] ^^^? 1"^^!^® /^^^r* ' Bf^** 

^ D ^-L T o 1 ^^ 11 * i ftoclem nbn a familia tiatrfs fu- 

Parf»J»to] SchottusmalletPo- iffc Alieiatum : scd. proptcr e^ 

rentt, ct mox deleri aja^re, nam fuaonem' ab herc^ditate ^ftibmo. 

patrem , inquit , potifamum of- ^^^ ^^^^ ^^^cn certum e$t, 

fendit, ut exhacrcdaveritabdu y^feres intcr abdicatioiiem et 

caveritquc fUium , miaeresma- cxhercddtionem diftinxiffe. &»/: 

trem ad ^q«eum adegit. Etvc- ^i^atianis vcrbo hac in re uaf 

rum cft, Plutarchum, Aeliamura, ^^nt Scneca controv, 1. 7. el^ 

Valerium Max. aliosque sohus y^|. jj^, 5^ ^^ ^^^^ 2. qui et 

patris mentioncm facere. Neque ntatremfiifpendio finire vitam frop. 

Umen idcirco apud . Noftrum fer filii tilrphudinm coactam alU 

quidquam mutandum, Bofius, j^^^^ Aelianum lib. a. V. H. c. 

Zib&ius ^ivehat'] Sequcndus 12. e& dnonifpvXJi^eis aTtd rSTrat^ 

consensus librorum MIF. docto* pos. Eadclmque voce ct Suidas 

T^mque yirorum judicio ftan« liidvttXevet dnonijpvKtov nsa^^ 

dum ejicientium to jufto. Gehm Flutarclius quoque dnon^pxjErp 

hard. Dilfolute nimis ct licenter vocat. Anoni]pv^is autem idem 

vixiffe Agnificat ; ncque finem eft, qjOLod ahdicatio ^ lit }>atet eL» 

aut modum posuifle illis rebus, 6. C. dc patr. potcft. InterGeus* 

quae clfe affincs alias adolcsccn* sasautcm abdicationls fcJffe yi« 

tiae folcnt, Modefte nempe et tiam Uberiorem et prodigaHtJU II. T H E IV I B T O C L E/8. % »>p. I. 71 

Qoae cantamelu non fregit eum , sed ■ erexit. Nam, 3 
cpum jadicatset 9 .sine summa induftma non posse 
•am exflingai 9 totuin se dedidit reipublicae^i - diltgen- 
tioa amicift. famaeque aeiTiens. Multum ii/ judiciis 

I . ■ I ■ . , . ^ - ■ . ■.'■•■! ; i • - 

tcm, coasescimus e 8^^ea CQH' Vide dq yoco .conttmtelia cl&nff, 

troY»i.> 8» ep 9. Qaiiitiii^cQe* Vinun A^t. Scfaultingium in£x. 

~* 979. et aoo.. ao-Luciano in ^rc. ad Valer^w Max. 1. 7. c; 7. 

p.* De abaicatioiiie Ath^f d(\ Teftam. BasciiT. pag. 899. la 

i pliiraJ^etituf 3, 4. pag» jnre Romano exlierodatio injutui 

et Begq» ^dii .uitin' alia ei etiam yocaturi V ; Burman. ad 

. IMone ^docet, abdUatQfl non Quintilian. dQolam. 261. 

jUiC^ boi}9pun vateinQruin par- Nonfiegit tumj SimililcrCur- 

iicipeSif ,,Alqueliine.'iortaiDreeft, tius 7, 3« 38. de coliorte seor- y 

fiojljfiipos Tbomino.clemeihe- sim a ceteris ignominiac caufla ^ 

redatnm i^t. Add. notas Ernftii. tendere jufla : : Jucitahat viriutett 

IJbtfirum ^kftam Themiiloclift ab^ ignominiae dentendae cupide» Ubi 

jiication^, matrisqii^ ejui sur plura FrjOJinshenfiUs. Bofius. De 

ipendium Plfitarcfaus; p.iii). iig- verbo yranrgrre consule Tennu- 

meatum /evftimat;., Bof, -Aou.ex- «lium ad Frontinuniilib. 2. cap. 

^eredatiHn fuilTe Tk^miftocJkm 9.E.3. etCl. WithdfiiuhinSpe- 

patet ex Acliano 1. 10« V. U. c^ cimine Gunthertam> . vap. • 4* 

17. 4icente cum hahuijDPe tria ta- pag. 109^. .-U 

lenta:'T. ibi. Cl, ForiBon. Plu- , Se demit.'^ Sic Min Gifan. 

tsrchi ImO ^ontra Lambini Acn- Dan. Schott. vcnuJEtias9.!Ciu^ 

tjentiam' lupcm dat Torr3.,adVa). .vulg. d^i^. Pe re vide .Jkdia- 

llax» L« Yi. c. 9. {B. 8o. , .num St - Vk^^ ct Plutarah.:> in n^iia 

(p^) ftimat,nottCffe dlcen- % ^***J? *£!**?*r?^^^^ 

««cwilumeliam, cumThemi- ^^^^'''^Tr^^^liJSt^^' ' 

ftodes recte fuerit exheredatus. 5*?****; H*^-.? ^"^*^- ''^'^ ^** 

Qood verum effel, si eonttonelia ^^\^^ *ff^^f!^V" ^f "^: 

Kie^ftiiffet dicta pro infufia. 1. fttt^duntur m Lyfandro c*p.i.^t 

1. D;:deftiSj«r. N^tiautemcdU- ?«P.\>«>-' ^"y" 7**«« • ^^^« «J»** 

iomeUa «iontemmdicitur. Ouo- '/«^ *^f ^**J!^' ^"^TT l"^' 

«o46 S^eea loqoitur in li&llo Sfmifi^' I-eid. et Voff. A^. 

i^0mfiimiiafapkf!tu. Hecte etiakn /' ^^^'/'^- Nec non in Datarfe 

nheredatiohaec,eperionaThe. ^«Si *;. 5"». 5. /*?«?« ^fjjj? 

laiftoclis contumelfa appellari ^J^^^^J^^^^J^J'^^^;..}^^ 

poteft. Vide tit. Inflitut.^^De ifi. ^i^fi^' X?^' ?• ^V^; ^^J??.; 

EmJ^. Magna enim *ontttm«. ^*^'^^"I^_^" ^*"?5'.^?; f%.S- 

liaVrat, quod Abdicatus patei»- . w^o editur fic d«ij/i«/f ^iCi#. 

aafamfiUaetcidebat, publiceqde »5« L«d^t Voff. A. B. con- 

per praecoiiem prohuhcidbatar, A^bter durttmi fe ^ediffe. 

patrem negare hunC filium sunih ' Dilieeritiiif amicis'] FamiliaritCr 

elts alhplius. Vid. Petit. 1. c. nstts iuitMhefiphilo, Solonisafe- 

pag, i€6. unde ct apud Seheeaifh fhnlator^, ut Clcmens Alexan. 

CQBtrovers. 1,8. Thehiiftoclcfs drin. Lib. i, Sttom. pag. do3. ^t ^ 

dicitur abdicationeni virtute diB- iinte cuin Plutarchus inThcm. ^. 

levUTe, tanquam infignemmacu. 113. h^rTaht, qui Mncfiphilus 

Uka. Add. not. Emftii. Bojits. Themifliidi saepius fnit litilis. t. 7« . ..<30RN.EIiH' SEPOTIS ■sr- p.riTatis . Tersabatur 9 saepe in concionem popnli pro- 
dibat 9 .nuUa; res major sine eo gerebator, celeriter^ 
qiie, ; quae- opiia.erant» repeiiebat. Neque minus ib 

Herodot. Lib. vux. cap. $7, 68. mcnter probo , modo interpun- 

etPlut. Tom. II. An seni sit ser. gatarpolJt^erelra^«r, Itaeaimopti- 

Besp. pag./TgS. Hoc -Tbemilloc. me consulitur rententitfrum com 

lcs confiuario suo* usiuf' foit ad oitmitSflitt 9 quae ia vtilgata perll 

.exempliun heroum^y-et alioruiifi bmnisr. 'Gum ci|im auoldr oim^ 

^rorum prudentiiun, decpnbtii fet/quaejam fecerit^Tbarriiftdd- 

Aelianus Lib ; xii. V. H. cap. i5; left 9 addit i, . qiiibul 'virtUtTbus- 

;8ic quoque Gh. Pompejus prot praefertim factum .fitf'*'Ut nulia 

fecit per Theophanem Lesbiuro. res major fine eo gereMj^rVPr 

▼^ G;-J; VoC&iun L. 1. de Hifi.. liriief^yiiimoputerant^irf&iehatt^^ 

Qn.ctcp, ^23. M. T. Gicero per ■Vellem quidem- icbiijanctio' cau- 

Mticiimi Sbaevokm. t. Plut. in ^lis- adeo^ teleriter Mhi etc. ' 4t 

Graccho pag. da8. inGic. pag. -ab^ffe poierat. iXfo/^l^. ' Cr (frl ^ 

8B1 , 862, ^ ^ ^ ^y^ Q„ UJt^; 3ua ^ ihlus (Bt 

F.erfykaiuri^Woi^. k.^fetAtUr iVi aliislibribobseqntJhS^kMeb* 

aed {Bi: xh* sec. verfahatiir, ^■'Pl^hi -piila i)f|(e-dmi£f^ eft.J^ 

«cccptus. 6iit »6n solum htdirti 'RsfKHebae'} MSS.Dah.Leid.iBl 

■ 9§Sp eetylnToSv^hfo^taXiyw dno «Ed. Ulti^aje^tina adduhtv/lrff/f^i. 
..fo^ator^ •'v«rum etiam Kpirtjv •irdefk oi^atiofie explrcahkt i bidicib 

d6(pd\tf nepi td dvinQoXaianc^ SthotHt^^GhhhafiiYteft.xAtetnm 

SiXaov idmovn utrefert Plut. in -anquifd deftderari ,' «fum ,et pru- 

'h^m. pag. 114. • '■'- dentiae)uxtaeteIoqu^tiaefllsude 

.\ShetttfrerehaUtr'\ Sicmeliores -viguerit-ThemiftoCieil Vide ifi- 

ilibri quomodo Gurtiusy 7^ * 9, - 33. fra 3 » 1 )"« . • et * Gider . in Bruio 

■ de Parm^nfdh^ : Jkk:j^'4ih ni' .t^n^' B^ifim' 

hil htagme rei gejferiiin meliqtu re. . //t^iftifms^.etc.'] Puto hajee tra- 

fc^titur: Bos. $/mi'i'fo gerehntur, Je^ta eS^t. .et ita- conftitueadAx 

QodJL.Pt Dhnv sed Leid. Shie eo, celeriteymtBfuae opus enmtrtpirkhati 

^miiditf/r legeadum monetSci- .muii.etiaeifiJtaivtihusiutaitThu^ 

opp. h 1. veriiiin.. c."io.' vide .fi^^) i^ijftm judicabat ^Ut.de-fit. 

• Freinshemiinotasadlj L Gurtii. .caMid%iGory'iciehfttm' ^equt. iuinks is 

[Axen. etiam ^K i/Ef<^) neatio an teh, gesrendis frouUm qum ipocogi^ 

comm:odiu9. Mof^.- Ita eviam -^MrfyViPra^PriiSBf^Cpmmendatpru». 

tJltr-;} » . 4- '. .,'... ,4entiam, quae eft facultas animi^ 

> (p, 71.) Celeritertfue fuae opi^r. oeleriter • repericndi , . quae ad 

«e^fr.]PrudentiaminThemiftode ^emsint. Q^od fit, cumctverif- 

commendat: qude quaft pi^opi^a Si^^e judicamus de pracfentibua, 

et praecipua eju^ virtUs •nxitb .et de fijyturis callidc conjicjmua. 

.Quare et Luciahus'cuii|'ih De- HjUm si in his ei^rarc cqntingat^ 

.mofthenis ehcomio ^ ( pag.' o^>) verum conftlium afFerre noa 

. principcm oratorem Pericli - Ot .poftumus. Etsi vero maguum om- 

Thcmiftocli exaequaret, dicit xuno.et praeclarum habeadun^ 

..Themiftpcli prudentia, Pericli «prudcntemGfleetrcctepoirecoxL- 

,vero magnil;Qdine animi . Jimilem fulere f^hvLS} tamen adLperfectio- 

fuiflev BHcb^er, hci^, et.VolC^B. nem civilis ftve politici viri ne- 

celer^r tpiae opui > erant, . fVoIf. G. .celfe : etiam eft , ut solcrtia et 

feleritcrquej, qm^ gfm traU^ [God. promtitudo rcrum^ agcndaruxa 

Axen. ce.leriter\ mao optts erant, re- accedat : quo etiam poffist quae 

feriebati quam icctiQncm, ▼ehe- consulueris. Q^od in consulto- IL ZHGlFISTQCLXfi... Ca^. I. 73 Y ■ ■ ■ — ^^^ rebus gerendis promtus, quam excogitandis , erat: quod 
et de inilantibus (ut ait Thucydides) yerissime judicabat, 
et de futuris callidissime conjici^bat» Quo factum eA, 
ut breyi.tempqfre illuftraretur* ., 

tibtis' ^^e^!'^lendum ' Mdfciatius a- didis riei^ba a Nejpot^ In I jn^anii 

iLor. cap. lxxvi. (^uoicirca fub. cant.Namdv7otfXfdidcfiv.Kf>ari- 

fvuigit : Ne^ mlntts tn rehus^eren- ifof ra ^ityvta kyivtediliisii^Xieitet 

^,|«n0iMC^.etp. Ut.gmnAs nume- . e^bene vertit NcpQ9,per. Qelfii\W9 

yo8 viri pblitici ablotvifl^e t^he- quaeopus,erant^ reperieiaty utetiam 

allfboiileiholl^deret. • Ad, re^ se- (p^ 79.) vidit Schwebei ^d^^^kio- 

rendas inepti sunt , qui pavidi- sandrum j>ag. 8. lin. 27. Hic non 

<uris A^turae j Jtcm mii morofior eft q^aeilio , utrum Themiltoclcs 

Ties p&ullo'lunt-,!'et fir6$le-o^en- feterit eloquens., qttippe qtii iur 

dannu",' aut taedixuA capiunt^ terprimos n\imeretur oratores) 

.^ quid nodi ihtercidat. tOuos 9^d t^i cum laude dicere con- 

taihen ihagnosaepe iil^eiiio efl^, tefnti-^ nihil umquamlilerifllit^an^ 

ma^a prudentia, 'eCpraeftantif- Aatuih ,ad poll^ricatem 'transihi- 

fima iiolisiliafinVehilr^ po(re,'hb- seruiit',' utex antiquo -9cViptore 

sno nf gavcrit. Haec autiem no* Argiiiti^nti ih Ai^iftidis PfAiaffh^- 

B^a.-super iftoc loco coniecthra naicum profert FabriciuJi Bibl. 

«vrAhir ab ipso tliticvdide con- Gr. Tbm.. II. Lib. iV. cap. 3o.$k 

4)Attari qtt6t(ue , unde haec dc-' 1. Scd aih veiba ThnCjrdidis a 

vnifci^-sunt. Nam ejusdem ordi- Nepdte versa hae.c'4^|^iiicent; 

ifem 'Videtur servare. Buchner. ■ De inftantihus:']^ Thncyclidcs 

SiiclmeraB h. 1. verborum fecit reSSvri TtapaXpifjita 'pro quibus 

transpofitionem , .^ probatam a HudzQnm V. L. rc^ I»kv'nap6v- 

Oi*kevio ad Clc.Lib. 1. deOfTic. ttov. ouae Verba Ncnos 'vertit 
itmts ut j\ 

LHygin. \A 

lUeKs Editioni^' Ulfrajectinae, et F. <;ap; 4^. aliter Graeti dicunt 

Ms. GodiceLeidensif^^ut jamBe- rd ^ejrcf^fa. utAeKanusLib.'vin« 

§Utt' adnbtavit: eeleriterque^ quae V; H. cot).'&. 

wpufertmtt reffetiebaP, facileetiaefH ' Virait Thuc^iies'] Scripimnhdc 

IfraHpne explickhat'{:neqne minus in Thttcydidc»reliquitLib. i.Hefo-' 

r^ksgeirenais froMtus , quthn excogi- doths ( ^od et LongolJi.u^ ahho- 

Undis eraty quod et de itiftintibusi tat) Lib. viii. •Graecoruhi Om- 

9t mt' Tbuc^ides , ^rijfime judi- Biuih'prudentinimum-fVti(re The- 

tnbnfiftde fiau^is^eoMidiJtmecon^ m^ftoclem litcris prodiditJ 'A.fi- 

pcUhkt, BedfiicUe eadem oratione ftides quocrue Bhetor hnhc, quod 

kxp/fraiur^ Nepotis vcrba efte haud in praevidendis iuturis pnidens 

trado, licet Schptti, Gebhardi, ctinduftrius effet; laudavit. Frti- 

ttiiimc ReuEneeri suffraaiis ho- detatem itidem vocat Cicero in 

tftorttta. Graevius licet aosentia- Bruto..^/tf^'Kf. Thucydidislocum 

Ittr buchnero,' ita legiti -C^/frs- profert Cicero quoquc 10. ad 

t9t\ quaeopus erant^ reperiebat^ £t Attic. cp^ 8. Bofius, lOcusThudy- 

n ita legondum , tum concinne didts eft Lib. 1. cap. i38. L. 79. 

aiddi poflunft, facHeqm eadem ora- Eodem modo Juftinus L. 1. e*^, 

tieneexplicah96^S6dj simcamsen- Oftanem vocat virum nobilem et tn 

tentiam interpbnere liceat, a li-^ cqnjecturis fagacijjimum, 

brarii|adA|tacpedo'.rdumThuc7« - 1 :: - 74 ^ CORNKLII NEFOTIS C.AP. II. 

1 Primus autem gradus 'fuit capesiiendae reipublicae 
bello GorcyraeO) ad quod gerendum praetor a populo fac^ 
tut 9 non solum praesenti bello sed etiam reliquo tem** 

2 pore f^rociorem reddidit civitatem. Nam quum pecunia 
publica, quae w metallis redibat, largitione magiftrdtaum 

quotAnnis iiiteriret 9 ille persuasit populo , ut ea peca^ 

. . - j 

* ■ . ■ . , . . t 

Gradus fuU capeff. ] VolT. B» Ariftoplianis EquiUbus, alii. Tii- 

Gradfis cafeffl, dendus eruditiff. Meurfius Forr 

. Beilo Corcyroiol Laiobiiius re- tunae Atticae cap. 7. pag. 6$9 

posuit Airineticum. Gpii^a quod 56. Ccntum talentorum fuilTf 

Andr. Scnottus . suggeQlt Ipqum hunc reditmn, ait Polyaenua 

ex Plutarcho ii^ Them.. ubibelli Lih. 1. in Tnemiftocle comm.d» 

inter Corcjraeos et vorinthios Bqfius, ^ . 

sciL, mentio extat diserta, quan- Interiret'} Sic $. 2. Jnftst., pt 

?uam Ttapipyoof, Memorat exiim ufufiructu , de pecunia diciUnry 

lutarchus : ThemiHoclem iiivi- quod ipso usu extinguatur. The^ 

dia populari exsulcm., Corcy» philo dno^piwvtai, Eriift, piyi^ 

ram dcmigraire ( Nep. a, 8« 3. ) dcbatur autem haec pecunia, si 

ilducia veteris benencii. ytvo- Hcrodotum audimus» yiritim dc- 

^ievcd ydp dvtaov Kpitifs npds nis in lingulos puberes drach^, 

kopivMHS kXovtoiiv 6i,afpojpdv mis. Bofius, Elegantiam locutip» 

?Kv<Se tfjv iXSpav etc. Si^d non- nis illi^rat CLBurmann.adPeu. 

dum tpUitur ditfLcultas. Nepos tron. Satyric. cap. i5» pag. 54« 

ait, Fraetorem factum bello Cor- haud diflimili metaphora opes fe^ 

cyraep : Plutarchus arhitr^tn con* nescere dixit NpAer m Alcib. cap, 

iroverfiae inter Coreyr. et Corin. 5. ubi Gebhardum cons{ule« 

thios sponte captum : ille , Cor- JMe perfuafit fof^tn etc, ] Quo 

cjraeos.fregilTe^ hic secundum artificio» refert Polyaenus L c. 

eos contra Corinthios pronun- cuius yerba antehac mutila ^ 

tiaile refert. .Boecler. aade.not. corrupta, e conjectura reftitnit 

ad %i .9, 3. Bojius, Casaub. in Notis. Bofins^ 

Ftrociarim'} Voff. B,Jeraci$remm Ut ea pecunia cljfis centm naOm 

(P-7^0 $n«nipeoHni4t fublica} oedific.'] Idem DioPm#eusO- 

Leid. quum ex pecunia,puklica, ' rat. a5. de iUo^ ndmpe Themi. 

i^ ex metaUis redibat ] Hoc ilocle , audivifti^ quod Atbenietfei 

eft, ex argenti fodinis, quae e- navali praelio certare coegerit^ cim 

rant in Laurio monte , ac 4nitio antea /uifent pedites. Erni^us. Nnr 

privatae ali<|uot civium familia- pero Comeliani Indicis Bve lop 

rumquc,.deindc publicao totius cuplctatori sive censori yidetnir 

Urbis fucro. Memiuere earum legenAum exeapfcunia, Necenimt 

praeter Plutarchum in Theml- inquitf yoeida ex abeffe poteft« 

Hocle Thucydidesa. et 6. Hero- ut nos dicimus* DOtl bem 0e(b€ 

dotus 7. Paasanias in . Atticis/ ift ein @A{f ^thM , ita Latinl 

Strabo 3. ^t q. Vitruvius 7 » 7« ese ea pefiunia navis medifieata e/h 

Hcsychiusi Suidasi Seholiailes Nimirum ttlrQbi|tte,prft«pofitiA- II. Tte^MISTOCLES. Caf.1I. 75 

ida clauis centum nariam aedificaretor. Qua celeriter S 
e^cTa t priimtm CdrcTraeoft fregit, deind^ marilimot 
praed<ynes cobseotanflo mare tutuni redditlit. ' In quo 
cn» dititus orateTit , . tum etiatot' peritissimos -belli naTa<- i«n ojyoft^t elTe edditam. Fir. 
' ibt deiade , quod.dixcrat, Nc- 
potis locis ariis, ut^, 1, 5. 4, 
1, 3. et i3, 4' '- ^ miiWs non 

*H«EtVi, 8"ed (X ntaifiAiii arx or- 
«•*« ( tx pTaedi trifos auri p"Jitus, 
tX rt /amiliiirl tnuri reficti dicun. 
(ur- Quid igitjfr faciet Plauto ? 
«pud miera pater Cbarini Mer- 
««•:?. i, Ct-, ait 

' 4mwm fi vniUKft , tttqid taft- 

timtm 
ifwvm, m^tat ^ trtetntu 
\,Pi*rtt, 
■'^mft, , , 

Fraeterea qiti Taenim, ut 16 ex 
C libris oninibu^ excidcrit ? ipiod 
^riini in uua Boecl. editione id 
sioe provocabuto legitur , haua 
dubic Cjpoihetae erroi- efi. S#. 
Jiui.'Vt ra pfWciifleihihenlleid, 
at trc9 Voffiani. [Gu. Ult.] 

CtHtwn nimiain] Sic pt Plutar. 
«hus'pag. ii3. Poljaenus, alii, 
Berodotus Lib. 7. ducentas nu- 
nerat, B-ifiKi. 

£mm «/. eff. 1 m etlam M». 
BMclm, Q. edd. ^, ^t 'Cequen- 
tit U llieraiitoolc^ referantur. 
ItAtf. Leid. [Gn.] qim ctltr. ef. 
Toff. A.'B. C. aiai.' fX7t Aien. 
«Dltr.J 

Primi^ CercyriUoi frrrit ] Fln. 
tarebtu Ot viti Thtntift. f. ii3. 
«. Ariftide* Vm tjuii. ncaitiia T. 
II.-.p. 187. et Herod. lii. 7. non 
'Cisre^dum belliiiil , led Acgi. 
Uiite, lialc confilto canlTam prao- 
litiire memorant. 'rhucyd. quo- 
iat in praoeikiidit, Athenienlibu» 
nuii Aeginetls bellum gerenti- 
bni eo4ein<r'^. tfepipol-e barba- 
romiA adved^in einectantihiUi 
ThemJAoclB^ AtlienienabuB rua. 
m, tttjtavei', '^uibus ^ftea cnm iliia conflixervat, aedifiea. 
(p.^^.) rekit. Aeeinetae olitt 
navali polentia (ut Flutorch. !«• 
Aatiir) marc tenuerunt, eraot- 
que Athenis infeHi , nimis^ui 
propter propinquitatempfraceo 
iimminebant, unde AeginamPi- 
raeei lippitudinem diiitPericles. 
PUii. t« apophth, el iit ejut ifttt, 
Quainobrbm Atbeniensei »UTer 
runt, ut iis polliees praecule^ 
rentut-: anctor Cicerb 3> dedf- 
fic. Mnf,ius. Adversut AeRine- 
tas triremibus illis uros Auieiii^ 
fenfcs etiam Po);aeniu ait 1, c, 
KoAer itaque alios auctores le- 
entus videlur. Bojius. Leid. Fri- 
B161 Cortyraeos freg. Voff. C. Cor. 
cyraeus, t. Welf. ad Uerodotilo* 
eum c. 145. n. 4^- 

Mitrit, pracd, conttettmdo ' »(t. ] 
Furioris aevi scriptore» Fraeio' . 
aait takn io mari , quain intcrra 
lalroclnantem Tocant. Cicero 
itt Vorrom: Fecjflii, uti prardo' 
'tUs feUnt , quipaaH communes J!m 
hojlri'. otnHium , tamin alijiail JUf 
inftitiaait atMictt , ipifiiii ^on .mt^ 
fiarcmt, venan tfium praeja quBi 
aag/anl. ' Con)ungit idem Prae.. 
don^m Ct Firatam. Ibidem:£arc 
eitrifali iffli fraedoiil oc piratae ifi- 
citierifi Pltafelis fkit. Et .anctor a^ 
Hereaniiun : Uriespirafis praiio- 
nibustpu patefactat. Sed noaerdi- 
flinguit epidieto mnritimi i ut val. 
Mai. 6, g, i5. dc C. Julip Gae^ 
larc, Gehk. r. Broulih. ad TibuU, 
L. 3, £1.6. TB. 11. qui et vocem 
tiaum iUuHravit ad Ffopert. L, 
3. BI. 9- vs. 73. cui adde cl. Pu. 
Itemra ad Florum L. 4- cap, 1, 
n. 33. 

Cam div. ern, tim ptr,"] Iirid. 
[Axen, Gu. mtr. ] (nw iivitiii 
em. tian etijm perit, Ab beroicii 
uaque teinporibns\ rei oauticae CORNELII NE.POTIS t lis feclt ^thcnienBQg. [d quantae .saluti fuerjt qpiTeri 
sae GraRciae , liello ^pgDituin e^ FecBiifP , qui^n 

Xerxe». et,,mari' et tflri'^ JioIluiTt , .|uuTW4ae. inferr^ 
t^uropte xvm twti> , 9ffpi» , ' qv^AMi^ ';°9Vb ante>i 

tae^e Atheniensc^imperti^fiini^ tft tcriptt^rpf., Mai^i^a para vc- 

Vide*Pliilocliarun) apud Plut. in terum Slmi:) i'. Oiynipiailis 7S'. 

Tbegeop. 7. Ai<cl>onie Atbenls CalTi^de, con-^ 

' .Puaniiit ialutnlieii. J^umii Sa. tigilTe sci4.ual. Vid. lllciirfiui 

jfcSr ■ ■ ,.. ■ <p.75.> de Arcboiil. Allicn. a, 

' .Prei&s, ^'■nfifinwB»] 1(61(1; i^ff!- 9* *''i ?'!ilE'"i Bcd i3fl.cn(lit P«a-; 

j^.'qiap)i. VofSan.' G. «oni.ca)» *iu5 Je t»oeir. lemp. i3,33.cam 

<t'Xtrjc«(. Hinc Tliucvdiiles |(it aeciaiffe Oljlnp. ;^i; aoDo.ijuarlQ' 

Lfb:'). 'cbpl 18. AtUAiienaoit eieurite h. e. pCrio'di Snliana^ 

bello. PcrQco s'cc|ind(i coeppCg ii^: '^fbib i(i>ilia'fe ^74.' .app6- 

tiert ii»fta!i. ' Confer cap. 49. lente vere. QuoA (<tiam 'ScSli- 

4r!ltotel.' Lib. V. de'Hcp. cap, ger ^, de Emend. Temp. |tBg. 

i^.ji.'3bi. et Plul. in Tbem: p, 466. pro' tertifGtni haBlierSt : 

'li^.JB. ita ut Athenienlibug.riia. congniitc[ue et marmorAn^a^e- 

Mi .'principatua convenicnliprj llanum. E' retentioribus. itlem 

biidm Lacedaemaniis 'Fuerit vi- placct Lansio de annik Qbrilli 1, - 

A». T. Ci;agium Lih. IV. deHei». i5. et Ufferio l. c. p. iT-i. ^ui 

Lac. cap, 3. p.. 385, 386. Ham accurate tempone..e^editiaiiu 

ipeT ,FiA'cmi Siilium intelliait Ke- hnfuil digellit. Sopus. Goni\iii.p-^ 

fo^ileTlum Perlicum sccunilani. tiam ill. Spanliem. ad' Ji4iaB.t 

Gu. yit. Nait c«m Xcrxei.T ' Imp. Oral. i. p, 478. t» ^Ttij;' 

BtSuni lii/irnt Eimp^'"]. Fiwi- ". ^'"f. tantU '^.ofi' J^,.'''"^i 

cipue luasn Harddnii fe^^'Sis- gu^itiu itc. ] Mm. 'Pauclla et 

•AaSeret Ar»hdmu palruua). e) Sirho'»: : tumi<mtU ctp. Vta^M-; 

pteUtfiM I^lia^iidHrum .80 Ale; qu? a«b ntm .f. omtp ^o : t^ 

ufldartuii iThelTalilie rcguiR, qi)^ twv^t. Af'd,Boec'-i'i codeSf: 

ducui. ^.Vid. ?I*rqdot. ,Eib.,7'. tum laiii.tpsiisVe^U-qi-^ttc.q-uifA 

Dlod^i*'. 'Sic, Tf . pV, Conaump- aiverritaj factt,' ut u(ruia(|iie ye^|: 

|0rat ^dnfjA^^aaparatubelL hu- bum*una cura pronomm^ ab a- 

jl&;^ta Herodptfim?, aj. et Iienaman.uefl'e,»uspi,cejf,Fi)rtan'« 

ITf(K[pf. Stc. L I. 'trieuniiiTii in- igitiir lottig Io'cu« ,' cje^tfi nnic^ 

t^AiiH^ jliita ]uJlin. a,.^oi.'ii. vocu!a , »10 conAitiu diAihjcm- 

agt Otollain. 3, q, ijuinq^uenoium,' ^e debet : teMo cogii. tjl ^e^co^ 

lianlij Oral. i,.pflg, 77,^011 caiii Xerx. el m. ettlh. ixf. ta» 

Aus.<]Uam<|cccmahnorumspa,- Eurqfae, eiap tajitii eopiis ,' quaiitia 

tinia in^mlijre gcrihit , Jiidicto niifue iiKtia nequi f. h. iju. qu(>4;,4l 

OTerH tom, i. Annal. Sacr. p. parUcuUm retinere maiii iiilf 

l^. imprndcntinime. add. {i. leees ac diHinkues. I^V cii^ 

yoffium ad Juftlnum 1, 10, n. A, etm. et f. btu. Univ.tnf.Eu- 

icd videturt ut ctiam Fetavioin rofne cum 'tahta cigUi, 44. ii*T 

notis ^djJAmtocumobstrvatum, 51« aiite ntqiu'pofiea biibait V^-r 

uiia compntalTe .innog, «pio» Da, aiian {bajia inim, tl. Oi. it if.;i^ 

rins_, 'Xoriis pater, apparatni (. /. q. J. m. c.";/ipirf««(i«r t. 0. 

bclli hujus insumscrat, id qtiad t. f, vt. p'. e. q.. »f. fiienmiy hi^ii 

Libnnius quoqucfecitin ySa^Tili- l.vtlem)ii aivinlii. Certe,unde 

jt^. I>e tcmporc h'uju« in Eufo- Ifta diverfitas pxovcnire potu«- 

pani {la^aaiuf noncouvcmtiii* rtt, noa videO, iii>iutrnnii|^e IL TBX^HISTOCLES. Cap. IL 77 neque postea . habuU qaisquam. IIujus cnim • dassis 5 
miUe et ducentarum. navium longarum fuit, quam duo 

▼erbum aliunde inaertum dica- ELffe dicuntur v. UiTcr 1.- t^ pag. 

nus. Boecl. tamen^ codicis lcc- 176. Longtu autem nayts dixit 1^0« 

tionem firmaire videtur illud ffer quascunquc niilitares, quas 

Curtii 4) I9 !!• Xerxes ad op^ Gracci /<axpa/ vocabant: et Li- 

fKffiandas nos cum immanibus barba' vius quoque 209 27.« Caesar B^ 

rtfumcopiisvenit. Bofius. neceaw Gall. 5)29.. ac Scaurua in libelfo 

aee invqjlt exftant in Leid. et deOrthographia,simpliciter op- 

Yoir. G. Ms. Oxon. cum tantis co-, ponunt ouerariis, Videndus 01, 

rviuit. pro Neque^ pofiea Voll. Scheifcrus Lib. 9. de MilitialfSat'- 

mc pojiea. BoRl sententiam vali veter. cap. a. etLib.4. cap. 

•ecntusBum, sed et cauffale cjcci i.Bofius. Nepos rotuhdo numerar 

ii^ote supervacaneum. Si juve- utStur . uti rlutarchus adversn» 

ais hanc remcxaggeratamlegere Stoicos p. 1078. rds Bip^H -Xi- 

cvpiat» adeat AnAidcm in Pa. Xiat^ uai f^iano^icts^ ncA tdt 

aathen* Oration. T. I. pag. 127. 'EXKitviKds ofiu rpiaKoiSiaf isptfi' 

tiftfj, ante, [Gu, cumtantis copiis^ piis h t(f 6Ki\ei vav^aXh6ar, 

fuuntas Wfque fmte nec pofiea. Ultr^ quamvis idem hic Plutarchus in 

c.f, copiis eaminvc^t^ q. In ca*. Themiltoclisvitaiamex Aefchylo 

ileip ut in Gu. Ai^en. omnibus- ( p. 76. ) demonftraverit daffem 

qne ante Lambinum editis unte Xerxis fuiiTe mille ducentarum 

lecitur, quod tamen minus pla- et septem navium, ct ita optimi 

ceL] ac certifQmi saepins Hiftorici 

rotundo uti solent numero ; unde 

JHiBe et itk. nav. long.!] Sic non est, quod Stanleiad Aecky.% 

qaoquo Aeschylus illis tempori- lum in Pcrsas vs. 34i> Isocra^ 

bus proxiraius, Pcrfis, hisiquod tem, et Nepotem minn^ euriose 

■cptem addit : itemque Isocra- ftgere dicat, quod non nisi mille 

tes in Panathen. et Paneg. Juli* et ducentas numereot. Accusa- 
dii, Bongarsii ac Bcrncggeri, gici, quam Ui(larici te^monio 

Jullinus 2, 10, 20. nec longcab- uti maluit, a cl. Valchenario ad 

euBt Diodorus Sic. Lib. 11. qui Herodotum L. vii. c.8(>. Gasau^ 

Ilns quam xcc. et Herodotus bonus tamen ad Strabonem L. 

ib. 7. qui Kccvu.> numerant. 1. p. 47* de Aeschylo hacc ad- 

8ed addunt onerarias xaiH. et notat: lege Aefcbyli Fer/as, mult» 

bippagogas xdcccli; Ciccro in quidem ihificta, nego tamenbifi»» 

Vtr« numero rotundo usus millc, riam Saiaminiae Naumachiae^ quaa. 

Plato de Leg. et CteQasPersicis efi fars maxima belli Ferjici^ abuM^ 

plus« quam millefuilTescribunitv bifioricoy aut fidelius aut accuratiut 

Ouaenam gentesL^ etquotearum eje- d^criptam^ vel in numero na» 

•ingnlao inftruxerint^) .narrant vium quanta poetae aKpiPeiaf (ta:* 

Herodotus ct Diodorus Sictflus q^e aitibixai ydp ol^a^ ufjig^ 

H» citt. ClaC&SjUiiiversa ex Afia nificaret^Mtbilfe hic fingere aut te* 

«dducta iuxta; ewid. Herodotum mereaffirmare^ ipscIIerodQtusfine 

7, i&|. -.conftitit hominibus icir» dubio hunc debet Ac^chylp. na- 

eiler 6i76iio* quibus in Thracia vium numerum tam accuratiim» 

et objaccntibus insulis,. cum cujus.tragocdiasHerodotumper* 

ess* na^vibttij xxiv, /nlUia ac«er« yfAx^fS^ patet e Libro \\. eap. 78 CORNELII NEPailS 

millia onerariaruin sequebantur , terreftrei autem exer- 
citus septingentomm millium peditum , equitum qua- 
dringentorum millium fuerunt. Cujus de adventu 
qiium fama in Graeciam eflet perlata , et maxime A- 
thenienses peti dicerentur propter pugnam Maratho* 

l56* ei hihc -videtur Flutarclius L. xxxiii. cap» lo. sect. 4?. n. 
Tragici teftimonium praetuliflTe. i5. ubi Plinius agit de Pythio 

Onerariarum ] Leid. onerarium. ^y*^^^ ^^^ ^^^ Bitl^um vo: 

Vhff. Q. arariartim. cat, qm totum hunc Xcrxis cx- 

' ^ ^ . . n w crcitum epulo cxccpit , ut i&m 

Tirrejkesmttmexircttui] In nu* narraverat Herodotiw L. vn. c. 

mero terreftrium copiarum mirc j^. y i^e et ad eum Intcrprr. idcm 

vanant ««J^ores , Herodotus L. nan^atur de Democriti patre a 

7- ^*P; .*^- *®5- ^2!^-\^^^** V. Maximo Lib. viii; cap. 7. 

m Perficis caa. a3. Diod. Stcu- E^t. 4. sed vide ibi Torreifinm, 

lus ii^ 5. Isocratcs Panathe- et Acta LSps. M. Aprilis m^J. 

ttaico, Plmlus 33, 10. Plut. pa- p. ^^^^ ^ iftodoro Siculo L. xi: 

i^alL AeliMus i3, 3. Juftmus a, cap. 57. adscribitur hoc Lysf^i 

10, 18. Orofius j, k). Theodo. theidi v. ibi cl. Waff. Aelianui 
ad A. M. 35s9. Qui feon^tctebat Miaium^ Utrbbique ahest a 
apud noftrum lcgeiidum cffeawii- 1^^.^; y^^ ^ ^^^^ peditum equu fm quadraffttUa^miHtum, nonmale. ^^^ ^^,^0. fuerunt. Voff. C. Ex&r 

Nam' et Herodotus , cum \. 7, ^;^ jy^ peditum, eouitum Duadiin* 

T6o. peditnm numerum pltts quam ^tt^tffn fyerunL iCodi. Axen. 

duplo majorcm Noftro , clxx. J^gyrefiris autemexercitusfeptingenta 

myriados scihcet, flve 1,700000 decem milia piditum ^ equitum qib^ 

faciat, -eouitum tamcn cap. 07« nn^ 

non amplftts ctuam VIII. myria- dragintamiliafuerunt. Gu. dcc 

dcs, five 80000 mmicrat. Gctc- .T^ ^^ .^^ ^^ * 1 

rumvoxwiWiwfutrobiqtteaberat pedttumequttum^cccfuerunt.-^ 

aCodice P. Danielis. Ms.BocC- Cujui de adifentu etc. ] Fama 

leri peditum numerum dcccm -pcrlata in Graoeiam per Denui^ 

mlllibils auget 1 hoc modo : ter^ ratttmLacedacmoniomm Re^em 

fefiris vif." ^. feftingentorum decem apud^ersas oxsttlantcm. Hifto* 

miitia. Mox idem codcx habet i rfam late describit Herodotut 

qwdringinta miUia. I^antum att* Lib. vtt. c. aB^» «piem secuti Ju- 

tem copiarum numerttm fuiffc^ Aintts Lib. ii. c. lo. JuiHitttni 

ait Mcla t», %. ut ^erxes^ quia n»^ Orosius Lib» ti. cap. 9« Hero^ 

mero nanpaterat^ fpaiio etis fsietire' dotttm> PolyacnttSttt ^o^ addo 

*ur. Id quomodo factttm» doccnt (p. 77») Herodoti et Jttftimt In- 

Herodotds 7 , 60. et PHnins 4f terpretes. 

11.^ Gcntes varias, cpiibtts con* Peti'} Venufta transl^tio ftgUu 

ftitit hic cxercitus, variaque ip- diatoribttd ^ «pti iJ* qttam^ pa*- 

sorum arma et vcftitnm duces* tem ferri mucf onem dingimt» 

qiie Jpraecipttos prolixe descrl- eam petere Latifiis dicuntar^ €i- 

hit Hcrodobis. Bofia. Be tmi- cero dc Grat. Giadiatttns et vi" 

mero vide et Hard. ad PUnittUi 'mi^ cMr, t# fiteni^ whem i utau IL THEMISTOCLES. Cap. II. 79 niam , miseront Delphos conaultum , quidnam facer^nt 

^mnia facitmt uiiliter tti pugnam^ fitvos ovX vTcifKbBVf n^mpe cqel- 

§t ad adspectum jucunde. Pro Mu- ditidne a Graccis non accepta, 

raena : Etenim fcieham^ Catilinam De Corcyraeig ct aliis 9 ad quos 

non laius aut vetitrem^ sed caput et Graeci legatos miseranty idem 

caUum/olere petere. Appofitus eftt cap. 168. et AriHidcs 1. 1« 

locus apud Curt. Lib. 10. c. 25. Mif^runt Delpbos cenfultum'] E« 

cur Ferjus vicerimus ? ut ftirpi eo^ tiam hic locus monilrat, cohfulere 

' }i itli -- - f&viamus f Quod jufii itli re- idem elTe » quod deliherare : atque 

fVf Darius et Xerxestot miUiumag^ sic supra Miltiade, 1, 2. recte 

mimibus tantismte clajibus nequicquam omitti ; qui confulerent Apollinetn» 

fiHvermst. Oaudian. de Bello Ne autem Comelius opus haBe'. 

^tico Tft* 99« ret verbum confuiere heic repe- 

tere, dicit, Deliherantih. Fytbim 

' J/ectanH ttomen flirpemque ahokre refpondit, Emft. Modum consu- 

Gttarsim^ lisnAi Oraculi in gratiam adoles- 

'Utpropius peterere, fitit, centnm e Scholiis in Ariftopha- 

nis Flutum enotabo : Ol ttav^ 

Gtr^lwri. Hoc praetcxebatur. Re'> reijdfiepoi, inquit auctor illey iy-» 

^era eiiim cuncta Graecia tan- ypd<p(^ dvcsKaivad^ei rcpof tov 

quam Perfis infefiiffima pcteba- Hov rds revevdeu istoiSvto, ypd* 

tur, Herodotus Lib. vii; cap. tpovtef iv nvKtitfi to natd npo^ 

iSBy 139. fj 9patffka6iif 1; 0a(Si' dipeiSxv dvtols Mi^ievoi seq>chap 

fuiotwofia fiiv eiXe o^s ijt^A^* re diny>t6dvtes dfiptf rii /navti' 

waf iXavvei , natiero 6i iis nd- 3t6\<f) iXetpotdvw. O 6i ivtvi' 

tfov rifv 'ilXXdda. adde Diodor. X-dov ^ii/nipQovov tnv dttdKpi<St» 

Sr. 11. Caufliae bcUi juxta Gte- rotsrcpoteivojnivoitijtoieTto.Geh'' 

am , quod Chalcedonenses pon* bard. Pro quidnam facerent VolT» 

tem a Dario ftructum solvere G. quaedamfdc» Verbum mittert 

conati elTent , et aram a Dario absolute positum proprie de le- 

in hoBorem Jovis Diabatcrii e- gatis ac oratoribus sumi docent 

rectam diruLfTent» quodque Da- Cl. V. V. SchefT. ct P. Burm. 

tin Athcnienses interfeciflTenti ad Phaedr* Li i. f. 2. v. 21. Sip 

neque cadaver ejus dare voluif- Graecis hijuTteiv absolutfi pi|o 

!ent. Bofius. De hoc praetextu legatos mittere. Herodot* L. i. 

Cerxia certiorem etiam facicbant c. 167. ol di jiyuWaloi is JiX^ 

0elon6m Legati Graecorum. v. tpns inefirtov. L. 3. c. f8.^ si/i- 

Berddot. L L cap. 157. adquem staov Sif chf 6*0tdviff ftap* av- 

tom tcmp.oris praeter caeterps Tt/v* Thucyd. L. 1. cSyX.^S. isti 

Graecos potentem in Sicilia l^r tifv AaKeoaijuova stifttstdoy, Ae- 

fati Graecorum mifGi auxiHuni lian. L. 3. V. H. c.43. Svfia* 

Sb eo petierunt » quod iis sc pitat 6t inefistov Hs jieXipHS. v^ 

laturum pollicebajtur, si eum fa- j3L Lamb. Bos. dc Ellips« L. Gr. 

•erent summum Grae.coruni Dii- paff.; 7. * ^ 

eein f Lacedaemoniis parere nQr '^uidmfm facerent de rjchus'] Sic 

lentein* quae narrat Hprp4oFu9 conflt^iiter libri. ItfaVe auteio 

L. L a cap^ 14^. ad cap. xQ^ ItS^sik^Am et Schottus pracposi^ 

dt qjCko Gelone v. Periz. ad J^Ci* tioncm q^leri, vplui^f 9 ^P? ^' 

SiM« L.^vi. V. H. c. 11. n*a» (p.78. ) trumque rccte dicitur, 

L aedlii sese ad Gelonis vplun- qifid.,ftpc.fa'it^? et quid de bocfa- 

tatem conformare nolueront. v. ciitm? iUud quidem iWeifttifCQSff 
aot. poft. et idco Arillides T. n. ' h^c plcfieii .Vid^ VolT. de con- 

y. igi. dixit f AiM» Mh vU^KMt ttructione.i»^, 4Q. et Schopp. 8o CORNELII NEPOTIS i 

§ 

• ' ....... I ... .. — I I ,rf ^ 

de rebas suis. Dcliberantibns Pythia respondit^ ut moe- 

7 nibus ligueis se munirent. Id responsum quo raleret, 

quiim hitelligeret nemo» ThemiUocIes persuasit, consi* 

V. ..■■.'. • . ■ • .- ■ ; lium, ■ / ■ ■ » » '. . 

suspect. . Lection. 2, ^3. Bofius, Juppiter e ligno muris Tritoniia ' 

Schottus. 'pro facerent de rehus le* donat^ -. ' 

f^lfnterem rebus\ JElt sic in Age- Q^ifoU invicti tiit siftt natisqui 

silao cap. 4- Qmerereturqtte nb eo^ fdiuti» 

qniii his feri vellet, V. ClarilT, -, 

Burmann. ad Phaedrunu. L> 3. PpsiuS^ Conifer JuJ|iii. Lili. 8«c» 

fab. ao. v8. 8r et tank de rehu^ 12* Tzetzeii ad Lvf^ophjon. ys^ 

quam de personis. plerumque i^^Q* ^t Scholiait. Ariftophan. 

ita loquuntur y viie\ allatis lo- Eqiiit. vs. 882^ ct io37f hinc Ac- 

cispatet. Atheni^ses certe haeo lianus L. 12. V. H. cap. 43* Ai- 

iama maxime perturbavit». Peri cit soluia Themiiloclem Heorum 

sas procul abefle opiAatQS, nec voces inOraculorum responsia 

certuifi eorum adventum timen^ intell^xUTe : ubi vide quos ]au<- 

tes,ut refert Plu^ ^^'hem. p. da,t.Cel..Periz. ad n. 10; ,et In4. 

i.i3. D. imde p. 114. narrate terpretes ad Suidae locum. C^ 

t^:, Mifdu fcaTdfiaivovTos i:ti tifv Moe/t. Ha 3. Voff. 

HX^d^a, Kai tq$v ^ASijvixi^w /3«^ Cum ivtelUgeret nmoj Aliter 

Xevojuivaov Jtipif!pai{ify6 Tbs fiiv Herodotus; qui ait , quosdam 
aXXbs iKovras iKSifvq^ tijf spa-- AthcnicnsiumdixilTeDoumsignlr 

Tifyias, iKTtenXifyjuivHS zov Kiv- ficare naves, easque, caeteriil 

Mivov , praeter noftrum Themi- omiCfis, aedificari juiOQ/re, eo,rumT 

ftpclemf et Epicydom. demago- cnie interpretationcm >pofl;ea, ^ 

gum , disertum quidem , scd Themiilode fuifl!© confirtaatam^ 

animo inbellem,.et venalem. v. Bofius^ • ^ • ., » 

*^*^' ThHniJlocles perfuafit J irid^ 

: ^ythial^ Vid. sui). ad 1, 1, «, praeter auctores md*> adlega^ 

Ifbmen ei Ariftonice fiiit, tcfte V*? Ariftot.i. Rhet. i5. Pausanl. 

Herodoto. Bofius. . Atticis. Plutarch. in vita. Po- 

' . ■ ' jyaen'. t. Stratagem. Frontin. i^ 

Vt moenih/lipi. re ntufiirent'] Si '6. Juftin. 2, 12. et Mait. Ty- 

Max.Tyrius- rHfiert." ^ii. Deui riuin Diflxjrtat. 3. Geterum iioil 

oracutum dafiUis'^^ urffem Ugneo ut solum eventu felix hoc consiliuiik 

fnufo tjngereht, Viierijlhi Thenti' ftiit , sed ctiam prudens et rt* 

ftdclesttitUgneamtro^tYirefnesde*- tix)ne nixum. Nam, ut ait Fron^ 

Jtgnari. Ernft.^ Oracutum intei tintts,' Thentiftocles neque praeti^ 

grum una cuin eitl^licati oA^ habcs ffdejhi , neque finium tutelae « ' ne^i 

ap. Hierodot. */.' pagJ 271". etNii obfidioni credebat fufficere Atbenien" 

cephpram Gregoram Scholiis in ffS^ BofluS. cl. Valcken. ad He^ 

Sj^nesium de insomnih p. 368« rodotum Lib. iii. c. 57» lin» 47^ 

seq; ac ^ parte Anud Suldam iii conjicit , ' Themiftoclem oraciui 

dvetXev» Gtijus ni^ duo'vtous Sipbniis olim editi, quo.)ub€^ 

huc maxime pertinent t *•• bantur , q>pQ66a6^t EvXwdp 

te %6Xov^ Ki/ipvKd V ipvSp^i 

TelXos TptToytPit £ JXrt>op 6t* recordatum, hoc Pythiae responk 

6ot ivpvSftaSe^f^ sum feliciter fuifl*o intprpreta» 

MSvovdn6pStfTOvtt\i3^ivit6 tum. Quidqnid sit, sacpius vi^ 

6itiiiva^ ovi!^. denms aenipiiai#, a multii no/^ JI. THEMISTOCLES. Cap, II. 8i 

liiua esse ApoUiniB, ut in nayes se suaque conferrent: 
enm enim a Deo significari murum ligneum. Tali 

intenecta) ab uno^foliciter fuiire quo cap. i35. legitur simpliciter 

eiplicita. Unum milar omnium de eodem Apolline rv SeS ayof 

ciemplornni sit aenigma Croesi itpivavTof. Antonina Libcral. c. 

'(P^79«) nitvqftpdTtov itapi^eiVi i. Metam. Xpco/uiv^f) O' 0EO2 

•b «no modoLampsacenorum e avstnev. Vid. Scliol. Tiiucyd. 

aata sfiiOoribusrecteperGeptum, L. a. cap. i&. L. €^.dnpo66io. 

ipiid'Herodotum Lib* vi. c. 37. pUoas ydp dvti}v cpadiv oi *AStf' 

Kmfli Hcrodoti h. 1. a Bofio, et vaJoi nai tov 'AnoWciiva 6/Ltoia>ff 

aPeriionio.a4 Aelianum L. XII. y. et ad cap. i3. L. 4^* ^bi 9 

V. E^ cap. 43- n. lA. citati re- J^eof pro Paliadc ponitur : hinc 

itlioBem . confirmat Ariftides T» jutantes per Cererem et Proser-' 

IL p. 186. et 187. unde Aelia- pinam dicebant vif rcc 5e«p. ▼. 

sol, dicena de Themifiocle 'fiO'' ill. Spanhem. ad Callim. H. Ce- 

mtfuwrif tdf ttSn J^b^v h roU rer. p. 655. etDoctiiT. cTAmaud. 

Xff^^ptoU ^pwdf^ ofiendit, sese cap. aa. 'de Diis Paredris. Ae- 

nbn .aecntwrn eiTe Herodotum» lianus hoc oracuU responsum 

utineo Noftram, qui praemisit regj^iciens dicit de Themiftocle 

OBifmijB<eIU^^ctitemo,itautAe* Lib. la. V. H. cap. 4^* ^'^' 

ti«BUS et Nepot eumdem scrip- vof 6wuif rds r<&v S^f^ iv ^oU 

torea fuilTe imitati Tideantur; Xp^tSfuolf ^ieovdf , ubi r<iov Se^tf 

nam Hierodotus et Ariftides non de solo «Apolline De]phico,qjuo- 

dicunt, hoc resnonsum a nc* modo a Poetis dii pro^ola Ve-^ 

n4nie fiiifie intellectum, quum ncrcv. PalTerat. ad Propcrt. L. 

nddnnt, aquibusdam Athcnien- 1. £1. 1. vs.8. ncc credo Aelia^ 

finm quoque pcr lieneimi mu* num per rcJv ^ecJv Jovem ct. A- 

mni naves fuiue intellectas; pro pollinem simul intellexilTe, quin 

tanferrent VoS£. c. eonferret. Apollo oracula ex Jovc scilicet 

dicitur cognoscere, ut docent 

j|.l)0ol fiectebaece Mss. Ba* praeter Schol. Soph. in Oed. 

varida, ia quibus crat ad eoy in« Ool. v. 786. etiam cl. Pottems 

■ertiift' Sclioppius Verisim. 1, 30. ad LVcophron. vs. 6. et ceL 

babuitqne et Schotti codex. Sic Broukfa. ad TibulL L. 3. Et. 4. 

enim et rcliqui tcriptoreB. He« vs. 47. verum tum etiam Pallfll 

rodotns tds viaf (Stffiaiveiv rov addi poflet^ quae inter Dclphici 

3eip» Etmojc if rv/ noXefiivf oraculi pracsides fuithabita. v. 

f^ JeV iw^js^i ro Xpffftipiov. iU. Spanhem. ad Callim. H. PalL 

ivMmmii nujus sententiae eiiam vs. 19 1* ^«^620. item alii dii,'sed 

JhMlH^auetorem esse^ M^x* Ty» priorem. sententiam amplector. 

riw V o itiJ^dfdvtotf Xp^. Poly- rro ^ignifieariheA. signifrtuiL 

aen^Xi. i. cap. 3o. A*3tfvaioif 6 [ Cod. Axcn. ei enim a Dea^ 

Mf 9Xpa6e» £t mox : rS JS^i non eum etenim» Mosche. Pa« 

4^ Xpif6avrofs Bostus. Saepc ris. editio a. i9i4. eutn enim 

veteres reverentiae cauflVl deo* siffnificAre murum lijpieumj Ut 

rum. dearumque propria nomina suhintelligatur ex antecedenti- 

Jileatio invoivcrc fuere soliti ; bus Apollinem. Elcganter enim 

aio in Pausania cap. ult. Dei ente infinitivum accosativus ow 

Deiphiciresponso erutusy imita- mittitur, idque Nepoti fVequens. 

.tns.TbucydidemLib. 1. cap. 134. Verba a deo Sn cCtcris ctiam 

£ dS^6f^ivJi\9oif. SchoL v. Vulgatis desuut. ateuc ita qul- 

explicat pcr 6 'ATtdW^* pro dem mcrito. Heusin§^us in 

Tem, L '. F 8^ CORNELIINEPQTIS 

-I II r ' - - - " — ■ — — - - - 

^ consilio probato addunt ad superiores totidem nayes 

triremes, suaque omnia, quae moyieri potdrant} par^- 
tim Salamina , partim Troezena asportant; arcem sa- 

« 

Addendis ad h. L Gu. Ultr. rizon. ad Val. Max. L. 8. c. i4* 

Bofii lectionem firmant. ] Ext. ii. adde cl. Oudjmdorp.ad 

Totidemnasfes triremes.lcen' Frontin. L i; Stratee. cap. 3i»- 

tum sc. Tot enim jamhabeoant. i»6,lnVo[£.C. tamenS alafnindm 

ftup. a, 2, a. Bosius, VoIT. A. partim Troezenam ahspprtant* 

Trientes sed in Marg. Mremt\f . VolT. B. Salamiha, in Voff. A. 

Omnia quae moveripot.2 1^^ Salaminamy TrOezenamy sed 

fra lo, 4)2. Graeci cxponunt dv- supra notatum^rat iSalammem) 

vatd r(i5v XprfjLidtw. Bectius td Troezenem» si cui melius Sal^ 

■kninXa. Tacit. Ann. ^6, ii» 3. mina et Troezena videatnr, peir 

Si qua asportari possentj sihi me licet, uti locutus eft cap« 4* 

quemque deducere. 5.Hiilor. 19, sed' et ibi variant Codices , et 

a, Raptis , quae ferri poteranty vide ibi Bofium. Quam benigne 

^aetens injectoigniininsulam a Troezeniis excepti sint A&e- 

voncessit. Ammian. 38, x» vo- nien&umparente8etuxores,mii1- 

cat mohilem censum. Jufiinus tis refert Plut. Them. pag» 116^ 

389 3, 6. Homines vero et quae- 117* Nenos sua brevitate hiftoA 

cunque auferri possenty Ti^a- riae haud satis lucis adftrt. vide ' 

m* cederent, tots kninXois op- ad Dion. cap. 4« $• s. [Gu. Sa» 

ponuntur td kyyna^ Et Pausa- laminay sed Troezenamm ITltri 

nias dicit emnXa eiCe Ktiijtiata deportant,'] 

rd /ft/ £^^aia ,. dX\d tf}v nai! Arcem sacerdoHhus jpaueii^ 

4)lKovKti'f(Siv tifv dwajudvTfv kXeu- q^e'] Sacerdotibusquideni, quod 

(p. 80. ) (Sai. Quae Eufiathius sacra non vidercntur praeier* 

.profert^ ita ut ct aliam suam opi- mittenda ; senioribus vero , five 

^iohem addat , nai ftifv dWa^f qupd nollent mutare sententiam 

.HninXa naS itepns y hi tijf km- dc arce lignis vallisque ^iunien- 

JtoXiff td ditypei td kmnoXd^ov^ da ; quod etiam P&dsaniat in 

•Ta kv tc^ npocpaivs(S^ain Geh^ Atticis , ^ et Hcrodotus 8« 4^ "^ 

.hard. dentur innuere : sea ' quoniarm 

.! Partim Salaminem^ partim in patria occumbere maluemnt^ 

.Troezenem'} Ed. Ultrajectina: ut Komani ap. Liviiim 5, 41. He«> 

ipi Salaminay partim Troeze- rodotus et pauperes relietot fu- 

.na. Quod nescio /cur Schottus iffe scribit. Becte autdm Nepoa 

.iaiferendi ca6u dlctum putet : ait, paucos majores hatu rp^ 

fcuin sit a<SGufandi , Graeco more mansiiTe , nam reliqni senes in 

infiexo. Sic infra a, 9, 3. prae' in^ulas dcportati. Tefti^ Arifti- 

JUo apud Sfdamina facto, O- des in Oratione v^r^p x^vtittd^ 

,Tid^ Epift. Her. 5. 107. p<ayv, Bosiiis. Quidam ex amicis 

Hic tecumTrdezenacolam,^ mcis olim legebat pro dc sacria^ 

£lFrontinus hac ipsainre :auc- "proc, ad sacra prbcurandq»^ 

tor fmt eis liheros et conjuges naud absurdc. Quaelibet urbs 

Troezena et in alias urhes e- ftatuta sacrahabebat, qnae sl 

mittendi: Herodotus e\ Aegi- non observarentur, jngens po- 

nam addit. Mox MS. Dan. ha- nulo periculum inminere ftiatue- 

bebat deportant ; Schotti ah- oaht , ut de bell6 Gallico patct 

sportant. Bofiu^. Partim ante cx Floro L. i. cap. i3. Voir. ۥ 

Troez, noii legitur in Leid. de paucique, Lambino quoque noa 

Accusativo ifto Graeco v. cL Fe- di^licuit ad sacra procUrand^ IL THEMISTOGLES. Cap. IL Qi 

C^rdotibua , paucisque majoribus natu eic sacra 
procaranda tradunt 9 reliquum oppidum relinquunt. 

mhil tat&ai mutard auio. ■Si co- Keucheiiius per sacra inttlligit 

dices tuaderekit , lectionem in . plurimorum dcorum simulacra, 

textom reciperem. Arcem onim etaliaidola, quae ibi adiervar 

Mcerdodbus, paucisque raaipri-' bantur; inquaBententiaestHeU"* 

Inu uatu Athcnienses tradidissc singerus , qui damnat lectiopem 

dieuLtur ad sacra procurandaf ad sacra^ Mihitameny utdixit 

iitsr quae etiam potuit esse sa- non videtur absurda* 
eer ianis , ' qui adscrvabatur in 

toapTo Minervae Poliadis 9 in Reliquum opp» reU ] Cicero 

n urbis parte ex^ftructo, in qua ( e Demofthene » ut interpretes 

, irxerat* vide Straboh. L. ix. P. Manutiuset alii fajhobAerva- 

Msi^b6. ^qui numquam dicitur rnnt) Lib^ ttt. de OfBc. «ap. lu 

fliiue Afitinctus', nist neglicen^ narrat , Gyrsilum quemdam sua-^ 

tia ^rudeCssimi ^anni Ai4llio- silTe, ut in urbe manerent, Xerr 

aitf tempore belli Mithridatici. xemque reciperent, sed eum ab 

T. Pltit. in Niuna p. 66. ergonon - Athenicnsibus fuiffc lapidibus 

tem^rebelli Memci ; nam Plut. obrutum. Hanc hiftoriam tan-* 

dare di^nguit, dicens, Delphis git etiam Suidas in v. SipEt/f* 

iguem sacrum a Medis incensp et cl. Valcken. ad Herodbt. Lib* 

teniplb fuifle exilinctum, sedA- tx.cap. 5. n. 54* Pompejusfaunc 

&emfr d<^ttm tempore Ariftio* Atheniensium disceflum egregi^ 

nis. M hoc igne sacro 9 et Ari* laudat apud ^ppianum A1.L. tr. 

tibne tyranttOi V. Dionis Fragm. de B. Civ. p. 753. *ASnvatoi tiip 

Peiresf ; libris 34« priorib. p» noXiv i£i\ife6vy o} dvopet^ v^nkp 

9o« 5i.' $^^74« ^ ibi Vales. et iXsvSepiaf iots kmi6i no^tnt^" 

FidMc. H)uic igni praefectae tef ^ ^ ta dtnifimta 7t6Xtv , d\« 

erajkit Vldiiae yctulae , ut Plut. 1. Xd tvf av6paf nlvat .voui$ovttff 

L quhe inter paucas natu ma)0'* ftai r66e «pdBoptef , o^ioiif dv* 

resjpotueHntnuire. Graecisve- ti)v dveXafidv te^ nai hjnXeefi" 

ro famlliare fUt uxores « libe- , pav dni^^Jjvav^ Isocrates an« 

ros» et senes ad cuftodiam ur- tea id quoquo Atheniehfibus lau« 

bis relinquere, v. Diod. Sic.^L. di elTe duxit in Archidamo pag* 

rr» cap. 65. De hoc igne nihil a3i. 6wet66tef*A^rfvaiotf knXu 

Inve^ias 9^A. Hcrodotum^ ^qui 9t^(St tiiv X^pa^> vnkp tijf t^ 

Xiib. Tht* agit^tantum de olea in aWm* 'EXKiiv^ iXevSeptaf» 

firechthei templo. Vide c. 55« Quantum vero negotii hoc con- 

(p..8i.) ^i^* vVefl*. Omniatem- silium ThemiftocU pra^buerit» 

pils Deorum a Pijrsis incendio multis narrat Plut. In Themift* 

tma fullTe' deleta. narrat etiam pag. ti6. Adde Lambinum et 

Wbclorus Sic» Lib. xu «ap. t4« Bositun ad c. 3. in fine. Fa 84 CORNELII NEPOTIS CAP. III. 

1 Hujus consilium plerisqpe ciyitatibus displicebat, 

et in terra dimicari magis placebat. Itaque ^ missi sunt 
delecti cum Leonida , Lacedaemoniortim ' reg^, qui 
Tbermoj^las Qccuparent , longiusque barbaros progredi 
non paterentur. Hi yim boAi^m non sustinuerunt, 

[, Jn terra iimic.'] Ms. Boecl. noTafidvtaf rtfv «eyaXiJi» dva* 

t^ra jdimic* quompdo locutus %tcLvpfiS(Sau t. Axen- cunii^ t^eo* 

alib^2, 2, ^ 5) 2 9 3« 21, 1, 3. mda duce^ Lacedfiemqniorum 

JBofius. Dimicari Vof£» A. B. regit'. Mimme itaque bic Godex 

6« sed B. [Ult.] et terra dimi- Leonfdam regem appeli^r* da- 

carim bitat.9 quod cx iisy quae iu cdit. 

Itague missi sunt delecti etc» ] Lipsiensi 9 comonemorata codieis 

yide Juilin. 2, 11. et ibi lauda- leetione, adduntur,. .aliquit su- 

tps a Berneggero. In numcro Bpicari poterat. Mosche-'* fLoo 

tain ^dclectorum et occisorum, Mardonio et ^erxi a^^ribuit 

quam Fersarum, cum quibus pug- Lampon Prtbei 9 Aegincrfa. apud 

narunt , mire discrepant Scrip- Eumdem Lib, ix. x;ap» if^ 

tores, >de quo Uifer. . Tom. i. (p.82.) Missisuntdeteetiic^m 

Annal. p. :^77. et jseq. et Siihs.. Leonida»'] Juxta UerodqtuinL.^ 

Cbronic. GathpL part. 4« 27, 28. vii. c. 2o5. ipse Leonidas sponta 

Encomium caesorum a Simoni- jsua profectus, hos s^bi e](e^|Ei 

de. scriptum exftat apnd Diodor. vi^etur. 6s tot^ ri'Ce^ hStpf%oJc6* 

Sic. 11. Didichon columnae, quo \a$, ijTiXsEd/iievof. dv^at te tif 

loco sepulti sunt, iuscriptum a- nateset^tpLf tpufK0(fi9^,,undehyr 

pud Strab.Xih.9. Fugnampro- ciscus AQarnan apud ..Pojyb^um 

lixe describunt Herodotus 7. sub Lib* i^* cap. 32« dicit ad Lace- 

£nem , et Diodorus 1 1. Bosius. daemonios tivof JtdXtv iSeXov^ 

Yoff.^B, cum Leonida duce Lac. ^yv^ KainpoSijfXfiifHop^^d' 

Jlx, etian^ tcfte'neujQngero, cum no^^ay^nivHS tovf nipi Aicofpibrfv 

Leonida duce Lac» quae lectio etc unde vates dixere apudPlut» 

non est spcrnenda , nam, vpx iuPelop. p. 289. .Afaavi^av t^ 

duce non negat Lepnidam fuifle XpV^i^'¥ tpondvtv^a nppSvtfd' 

Tegem Lacedaemoniprum, ut in- fisvov iavtd^v vnkp ttf^TSXXi^^aff 

xnerito credit Heufingerus } sed ^ cujiis vero ordinis fuerLat }n tre- 

adfirmat, Leonidaiul^cedaemo- centi, conjicit Gragiu^.di? >Bep» 

niorum regem fuilTe ducem ho- Lac.L.ii. cap. 14* 

rum delectorum , et ita dillingui Hi vim kost, non sustinue^ 

"pote&i cum Leonida duccy Lace- runt,'] Strabo Lib. ix. p. 656. 

daemoniorum tege y et hanc lec- dicit : Tlepi 6k td sevd taijta oi 

tionem defendit ipse Herodotus nepi Aea>vi6av /tietd 6^iy&vt65v 

Lib. vii. cap. 238. SipBr}s 61- 6jii6p(a>v tots tonois dvti&Kov 

eB.v'u 6id toov venpoSv nai Aeaan^i- npos tds to6avtas tcSv TlepanSv 

*e<a), dMpiOQos^ oTi BA2IAET2 Svvdineis , jitiXpi nepieXSdvtes 

TEffViKAr 2TPATHr02 AA- 6i dtpan(Sv td opif, natinofa» 

KEAAIMOMaNj iniTievae d- dvtis oi j^dpffapou II. THEMISTOCLES. Cap. III. 85 

eoque loco omnes interierunt. At classis communi& t 
Graeciae trecentarum nayium, in qua ducentae erant A. 
theniensium, primum apud Artemisium, inter Euboeam 
continentemque terram, cum classiariis regis conflixit. 
Angustias enim^ Themistocles quaerebat, ne multitudine 
circumiretur. Hic etsi pari praelio discesserant , tamen 3 
eodem loco non siint ausi manere : quod erat periculum, 
nei ti pars nayium adversariorum Euboeam superasset, 

Omnes inttrierunt. ] Horum nalis ) die pugnam lianc commis • 

' iatieritum et ducis grapbice de- sam Ait Aelianus 2 , 35. sed ex 

' teribit Herodotus'Lib..vii. cap. Herodoto apparet, mcdia aeAate, 

ss4« mii locus cxaminatur a Lon- sub initium Olympladis lxxt* 

|iiib de sublimit. cap. 38. Ari. contigilFe. Bosius. Cod. P^Dan. 

iiSti in Fanathenaic. Oral. T. L Arthemisium Lcid. Artemisium. 

pig. i3a. extenuat hanc Laco- Cum classiariis regis'] Ouol 

flum virtulem. in Atheniensium, rum claffis diffipata tuni, etpaul- . 

ouibos favere videtur, lau- i^ ante Iridui tempellate mini- 

,dein. adde pag. i^ , 162. et mum^cccc. ut Heradotus 7. seu. 

*'5*Pv*^' . ^ . ut Diodorus 11. ccc. triren^p 

Oassis communis Graeciae amiserat. Bosius. 
tre.c. nasf. j Pluriihas naves, poft . 00 n >^. • * i ¥ «^ 

Atbenienses tamen, comm\mi < P- §3. ) Ctj^^^um»^^*"':] ^eid. 

Graecorum dassi hoc tempore 5J. Cod. P. Dan. item Voff. B. 

exhibuere Aeginenfes tefte Pau- Ctrmiretur. v. cL Oudendorp. , 

aania. v» Periz. ad Aeliani Lib. «^ ^^^"^^^Jl-. ^\V ^""^ ""^JK* ^' 

XII. V. H. cap. 10. n. i. ct 5. »• i^- et MiscelL Obs. pro Nov.' 

ubi docemur, Aeginenfes opti- ct Decemb. 1732. P. 340. [Gup 

me in pugna Salaminia rem ges- ^"* circUmiretur. } 

•iste. ^ . Pari praelio'] Aequo Martf 

Dueeniae erant Atheniens. ] dicunt ct aequis manibus. Tacit. 

Herodotus priivc. Lib. 8. solum 1, Annal. c. 63. Inde hostibus 

Atticas et Plataeenftum cxxvii. terror ^ militi fiducia , et ma-^ 

raemorat; .in univerium vero m&u^ aequis abscessum» Sal]iift; 

-ccLXZu Diodorus Sicult^ Athe- GatiL cap. 3q. n. 4* Quod sf 

men&mn' cxl. jmiverfim cclxxx. primo praelio Catilina supe- 

lirocrates in Areopagitico Athe- rior , aut aequa manu discessis'' 

Bieafiun» tantummodo lx. ^iffe set. Gurt 1. 6. c. 2. liuarum 

ttiibit; Bosius. Pro trecenta- nobilissimarum bello gentium 

mmheid. trecentum. cumStan- ^:r^rci^jpariMartepu^niz&a/i^ 

leo ad Aeschyli Perfas vs. 338. Graeci vocaht; itepa\KS&)f dycb' 

confer Weff. ad Diod. Sicul. L. vi^e^Sai. Gebh. Sic et Hero- , 

XI. c. 12. n. 74* Plut. in Them. dotus, ac Diodorus. At Isocra- 

p. 117, ducentas fiiiffe adfirmat. te^ Pancgyrico , Aelianus 2, 2$. 

Primum ap. Artemisium^ et Vetus Epigramma Plutarchd 

Besont haec in quibusdam libris. laudatum , Victoriam Gi*acci(i 

Emst» Vide Herod. 8, 8. Dio- tribuunt. Bo^mi. De phrasi pars 

dor. 11. Plutarch. Themift. p. praelio discedere consule cl. 

ii5. Sexto Thargelionis (se- burmann. ad Petron. Sa^ic. 

cundi Atbeuienftum mensis ver* cap. 34* abeft pari a VoJIa (?• 86 GOHNELII NEPOTIS 4 ancipiti premerentur periculo. Quo factmn est, nt ab Ar. 
.temisio discederent 9 et exadyersum Athenas apud Sala- 
mina classem suam constituercfntt. Aneipiti pr^merentur peri* tur qaoqrne Cicero de Divinati* 

wlo'] HoHe et a fronte etater. one. Gebhardus, Exadversum 

So inilante atque urgente* £o. diserte meliores libri , puta Gif. 

em plano modo 0, Curt. vxit Dan, Put. Sav. Boeci. [Gu.] 

cap. 46* Bactriam defecerantj probante Gifanio Obs. 1. !• p. 

Scythae etiam lacessehant, An^ 86.^ et in Append. pag. 286. Fla-^ 

cipiti periculo impUcitus j deos cuit et Sayaroni ac Gebhardo ; 

^uoque incusans auerehatur se quare non dubitavi in textum 

jacere segnem, Graeci vocant recipcre, Usi, praetei^ noftrum, 

pdXffv d/tiipi(Sfiirtjtov, Gurt« iii. optimi scriptores eodem signifi- 

C..26. Ubi circuirij uhi and'» catu» Plautus Bacchid. 4» 7^ 37> 

piii acie opprimi possenU Gae« Video exadversum Pistoderum 

sar ^ib. vii, Comm. c« 76. Nec et Bacchidem. Terent. Adelpb. 

eratomnium quisquami quiad^ A, 2,4^, Estpistrilla, ^exadver- 

spectum modo tantae multitU" (p. 84O sum/a&rica. Ubitamim 

dinis sustineri posse arhitrare" omnes Boedero infpecti : exaa- 

tUTj praesertim ancipiti prae" v^rio. Phormione 1, 2> 38. £x- 

Uo; cum ex onpido eruptione. ndyersnxneilocoTonstrinaeraU 

jmffnaretury et foris tantae CO" mox v, 47* Ea sita erat exadyer* 

piae equitatus peditatusque cer^ jium. Adde Gellium 7, 7. ubi de 

nerentur, Lib* m, Civil. 0.72« accentuvocisdisputat. Praesenti 

JPfon illi ancipitem terrorem in^ lobo maxime congruit illud A^-* 

. tra extraque munitiones cogi^ p uleji in Floridis: Samos leano 

tahant. Curt. v. cap, 24* Vndi" in mari insula estj exadversum 

gue erffo Macedonum armisful- Miletos* Cicero dixit exadver" 

fentihus ancipitimalaoppressu sus^ De Divinatione 1, 4^* Ar<i 

arro: Caesar reversionem fe" exadver^us eum locum conse- 

fitj ne post occipitium in Hi" crata est» Quomodo NofterB^^t 

spania exercftus qmerant, relin- 7. exadversus ' Thrasxbulum for-^ 

gueret : quo se conjiceret Pom" tissime pugnaret* sic eniin ibi 

pejuSj ut ancipitiurgereturheU libri mehores. Alterutriim refti- 

Xo. Gebhard. fUlt. superassent,'] tuendum videtur Plinio infra 

Artemisio"] Leid, Artemensioj in fragmaitis 7, 8, ubi vuleo ex.. 

VoiT. B. Arthemesio. C. Arte^ adverfo Padi fauces. Solebant 

mesio, Haec lectio nihili eft, v, Veteres praepofiftiones hoc nno* 

llerodotum Lib, vii. cap, 176, doceminare. De quo plura VolH 

>77, Plut, inXhem. o, ii5«ii6. 4* oe Anal. 23. Bosius, Voff, A* 

Ariflidem Ehetorem uration, T« exadversutn.^B, exadversum* iku« 

I. p, 3^0. 9t T. Ilt p. 187, nai pra notatum erat et adversumn 

kpeStov ^kv (Themirfoclcs) iii Adde Gron, ad Gellium xi, %%^ 

Upfe/Lti(Siov n\€v<Saf &votv vav- [Ult. et adversum-"] 
f{aXi<iiv &VO t'sr)(ii rponaia* dc 

J>ugna vero Bolius )am egitt Apud Salamina class* s» 

Adyefs^m Athen.] Aflentior, consU] Idoue non fine confilio 

^av^roni aliiaque rescribentibns et magno labore Themiftoclis» 

J^ctoritate veterum Codd. et exm cum Graeci in fuas quisfpie fe* 

' Udversum* Thrasybulo : Cum des reverti vellent , multique a« 

Sid^m ^xqdversus ThrasyhU" deo se domum recepiflent, He- 

mfortissime pugnaret. Uti- rod, XJran. et Diodor, Sie« Lib* II. THEM1ST0GLES. Cap. IV. 87 CAP. IV. 

At Xerxes 9 Thermopylis expugnatis, protinus ac- > 

cessit asta , idque nullis defendent:ibus , interfectis 
sacardotibas » qaos in arce inyenerat , incendio de-v 

n. Lam6« Adde FlutarcH. Thc inaleGodexLongo1ii,arrem.Bo. 

auft. p. 117. et scqq.. Bosius* iius. Astu, LMd. et Oxon. VofT.A. 

Satamina'] Gifanius Append. [Gu. Ult. ] astum. VoIT. G. a- 

Obs. L. L. L c. e vet. liDr. le- stuum. Vro idquenulUsy idnul- 

pt Slilaminam,^ quod aeque lis. ^t pro invenerdt y invene»- 

vrobum. Salamis enim et Sd- rant Leid. Proprie noc loco 

lamma dicebatur. Immo Sal- notat eam urbis partcm , in mia' 

mafii judicio hoc magis Latinum arx e(l, ct itadeiinit cisv Straba 

eCL Bosius* Vide ad c. 9'. hujus Lib. ix. p. 606. to 6e asv dvto 

vitae. VoIT. A. Salaminamy fu* nitpa isiv h> neditj) TcepidiKujtti-] 

pra Salaminem notatum erat vtj m^KX^, kjti Serrf nirpa^no 

yoff. B. [Gu.] Salaifiinamf rrjf 'ASffvdfieppv^ ore dpXatos 

itenat C. , vi<ais^ 6 tifs lloXiddof^ h (Sf>6 dd^ 

Thermopylis eacpugnatis^^hif fiesof XvXvof. -AHu nomensuum. 

yius recte refert L. xxxvi. c. i5.= debct Thefeo , ut Mcurfius in. 

idropTi.^, et ab aliis, quia (p.85.) Thefco e Plutarcho dor 

cdUdae aquae in ipsis faucibus cet cap. 17. p. 66. Si Gellii, et 

lun^y Thbbkopylae locus qppeU Gtefiae a ppAo jam citatbrum 

laiur^ nobilis LacedaemoniO' verba, negantium arcem inceni-; 

rumadversusPersasmortema' dio fuilTe delctam , ulla fidcdig. 

gis memorabiliy quam pugna. ua sint, s^ccr ille ignis, dequo 

Quem Livii lo^um, etaliadePy- ad cap. 3. cgi , potuit quoque 

I18 hisce observata videbis a Pe- tum tcmporis manfifTe iUacrus. 

risonio ad Aelian. L. iii. V. H. Scd fiandum ab Ilcrodoto , Dh)- 

cap. 25. n. 3. doro Siculo et aliis gravioribua 

Astu'} Ut Romani Urbemnn^ te(libu«. 

e£oXi^suamBomam, itaGraeci In arce} Eam quomodo oc» 

inque iis' praecipue Attici Athe- cupap^, refert Herodotus.8, 53» 

nat vocabant Astu, Gicero de Bosius, 

Legibus. Jn Astu quod appella- Incendio delevit"] Iphicrate» 

tuTj omnes se conferre jussit. JVbn prius Thebani Sparta ab~ 

Alcib. Postquam astu venit, E- scessisseni y quam captam in^ 

tiam Urbem nar itoX^v, Pho- cendio delessent. Gurt. 3. c. 38. 

cione. Cum Demade de Urbe Dis dedita templa ruinis et ig'» 

tradend.a Antipatro consense^ nibfis esse delfita. F)or. 2. c. 6* 

rat. Vitiose cxscrip,tore^ jexhi- Quqe quantqque utriusque ca^ 

bucrunt arcem. Longolii Edjjtio stra facibns illatis una nocte 

astumy et ita Attiu9 OenQm<ao. delevit! Gicero. Tu cruore et 

Vt omnes qui arcem astum^ue fldmma omnia delere vis, Geb« 

accolunt.' v. Stcphanus de Alex- bardus. An et a^cem ? Ncgant 

ftndria. Gebhara* AtHenas, quas Gellius N. A. 6, 17. etGtcfiasink 

KQf^ e£oXf/i' ita vocabant Grracci; Ferficis apud Fhotium, quem 

item urbemy oppidum* y. Ind. q^pdVlTeriUS T. i. Annal. p^ 178« 88 C0RNELIINEP0TI8 

3 leyit, Cujus fama petterriti classiarii quum manere 

nQu auderent 9 et plurimi hortarentur « ut domos suas 
quisque discederent moenibusque se defenderent, . 
Themiftoctes unus rellitit , et ^^ umyersos pares . esse 

' id afftrmare ait, haud duhie a- 'AStfvdf (quod in arce fitum, et 

fidptif^a ^vijfioviKov eft, Sed ' a PerAs parit^r combuftum erat, 

Hetodotus L. c. Ttqdav riyv d* yid, Mcurs. Gecropia cap. 14« et 

^ npQTtoXiv exullara alt. J^osw> seqq, ) dnhovTef nateaia^^aif 

Cufut/aina] Memhranaemeae deiv<iSs rjSv^w, Tiiv "AttiK^ Ut* 

habent; Cujus flamma^ GlalBa- men kvpnoXBjuivfjv vidiflo eos . 

rios nim. incendii flamma faifle ait^ quod fajcile fieri potuit. Eam 

perten^itos, Ita etiam fuifl^o in enim infula exadyerio Eleufinis ' 

Bavaronis Godice ipfe teftatur. attingebat, an^ufl;oque ab ea fre- 

Emsiius. MSS. Gif. Dan. Put. to dirimehatur. Y. Strabo 9« £t 

3avar. Ernll. [ Gu/i et unusBa. Plut. Them. p. 1^8. Athenis a. 

varico.rum : cujusflamma^ quod longius diftahat-, quam ut flam* 

praeter Savaronem Sclioppip nia incendii ejus cQnfpioi poDfet» 

quoque Verifim. i, ao. ae Geh- Bosius» .Vofl'. B, C. rultj jTama, 
£ardo probatur.^ Gujus judiciO) Vt domos suas aisceaerent'^ 

nil in ea absurditatis efi. Sala^ Ita Mfl*« Dan. et Boecleri : alii 

mis enim, inquit^ tam lon^e hon interp.ontmt quisque, Boa- Leid. 

difiat Atbonis , ut flamma mcen. ut d. suasque dise. Vofl'. A« B. 

sae urbis cerni non potuerit, ^IAj.,'] utdomossuasdiscederenty 

Addit, manifefie hanc lectionem etitaC. [Gu^Ult.] [Longol. editio 

ftahilire cum locum Nofiri 1, 7, babef : ut d* s, quisque diseede^ 

4* tum illud Glaudiani 9« in £u« ren^, atqueita, notanteFischero» 

trop, 4?^ * etiam librarius Leidenfis a. scri- 

.bere voluiffe videtur. Hane lee^ 

-—7- lonee spectari puppihus tionem unice. probat Jao, Gro* 

urbes novius , ab eodem Fischero ci- 

Accensas) lucere fretum* tatus, ad Macrob. Somn« 1, l. 

■ ^ pag. 3. nosque eam, ut contex, 

Pro vulgata tamen praeter Godi- tui aptiHimam , recipere non 

ces plurimos , in quibus fama dubitavimus. 3 
legitur , illud facit , quod vetiam (p. ^,) Universos esse^ pares 

ahi scriptores non flamma , sed a/eo.]- Sciopp. xii. Verisimil. c« ' 

nuntio mcendii bujus Graecos ult. ex vefere libro legit: (/>w« 

apud Salamina territos-, scri. versos'pares esse posse ajebaim 

bunt. Herodotus^S. Oi iv SaXa^ Emst^ Mss. Gif* Dan. Put. Sa- 

/arVi 'EXXi/vf / ^ <»/ 6ft ifjyyyA. var. fCfU.] etunus SchoppioVe« 

Srfc^f^Xetqmpiiifv^AStfyaidDV rifinuL 3, 20. laudatus: univer'» 

dnp6rto\iv , ( incensam fuifl^e sc. sos pares esse posse ajebqt^ T^^* 

ut paullo ante narraverat ) h moao loquuti cum alii, ut Gae- 

Totfarov Sopvfiov dninovto , «d/ sar B. G. L 40, Gicero in ep. ad 

hfioi taSv spattf^v idi wp»- Att. 'et Or. pro L. ManiL jufti- . 

Sifvai e/iievov to nponei^evov nus 7, 6, 4» *^"* ip*® Nepos 7, 

npifyiaa y dXX h te tdf vijas i(f- 6, 2. Sed is altera quoque rati- 

imntov , nai isia deipovto cof one usus eft 16, 8, 4* ^^ ^^ * ^^9 

&noSev<s6^cvoi, Diodorus 11. pl 4* Bosius. 'Locum Nepos in 

nepi tffv Six\a/iilva fnatpifiov^ mente habuit Giceronis ad Atti- 

w 'A^ffvatoi , x6 tifitevos tn$ cum : 'Noi^disj^Qta inaiiu pares \ 

t 

n. T H E M I S T O C L E S. Cap. IV. 0() pos»e ajebat , dispersos teAabatur perituros , idque Eu* 
lybiadi , regi Lacodaemoniorum , qui tura s ummae im- 
p«rii praeerat, fore affirmabat. Quem quum minus, $ 
qoam Tellet , moyeret , noctu de servis suis quem 
habuit fidelissimum, ^d regem misit, ut ei nimtia*» 
ret suis Tcrbis : adyersarios ejus in fuga esse , qui a 

adversariis esse non possumus. VoflT. A. C. Eurhiadi. 
Gebhlirdus. Leid. et Vofl*. A. B. Qui tum summae imperii 

pares esse. [Item Axen.^ct Ult. praeeraf} Athenienrium et TJie- 

•ed praefero praeftantiftimorum miftoclis concefTu, utnarratlle-» 

codd. tcripturam: pares esse rodotus Lib. 8. pr. Lamhin, 

posse» Facile posse poft verbum' Plutarchus 1. 1. id dignitati Spar- 

esse excidere potuit, idquc ctiam tac tribuit. Bosius» Recte hp- 

Infra 7, 4? ^. factum est.] lius hoc obforvavit e Plutarcho, 

Pares esse'^ Pofl*e refiftere at- nam Hcrodotus L. viii. cap. 2. 

5[ac bellum summovcrc barbari. Tov 6f, rov r6 /tiiyisov naprot 

nfra Alcibiade: Neque terra eXovta, TtapeiXovro STrapriff- 

neque mari hostes pares esse rai'Evpvpidbea^ rov^EvpvKKH- 

potuerant, Eumene : Hoc Anti- dead , oi ydp (SvmnaXoi ovk e<pa' 

gonus cum comperisset , intelli- 6av , ijv jtnf 6 AdKdov yyeMo^evff^ 

geretque , se parem non esse pa- 'A^^vvaioKSi ixj^e^^ai tjyf o/iA^oitfi, 

ratis adversariis, Annib. Dolo d\\d \v6eiv ro jiiiXXov i-tf^tf-. 

eratpugnandumy cum parnon J^ai spdrevjLia, Vide Cragiunt 

esset armis. Caesar i. de B. L. iv. de Rep. Lac. cap. 3. p« 

Gall. c. 40. Helvetii tamen pa- 383, 384. ^^ ^ot. ad Ariftidem Pa. 

res esse nostro exercitui non nathenaic. Oration. T, L p. 55o, 
potuerunt,» Cicero pro Loge Ma- Quem cumminus^ quamveU 

nilia: Hi nullo in loco pares Z^t, moveret] Caufl*amadfertHe- 

jam praedonibus esse poterant, rod. L. 8. pr. Plutarchus ait, £u- 

Juftin. Lib. 7. cap. 6. Quoniam rybiadem timidum ignavumque 

omnibus par esse non poteratj in adeundis periculisfuiife, eam- 

dispensanda ratus alia hella. queohremintralfthmumcumco- 

Par ergo i(SoTca\iff. Gehhard. piis se rccipere decrcvifle. iUa- 

Euryiiadi'] Ad qucm Oratio ^m^. Adde Aelian. i3,4o»^tPoly- 

Themiftoclis exftat apud Ilero- acn. 1. in Them. comm» 2.Diodo. 

dot. 8. Adde Plut. p. 117. Regio nis ait , Eurybiadem , adfumte 

^enere fuifl^e negat Herodotus Themiftocle,'hortatum quidem 

alib. eod. libro. (nempe c. 4-») mullitudinem, etadingruenspc* 

Bosius. Idem ex eodcm Hcro- riculum animafl^e: sed impetura 

doto observavit Periz. ad Ae- eorumcohiberenonpotuifl^e.Uo- 

. lian. Lib. xiii. V. H. cap. 40. sius. Ariftidcs unus Aegina sum^ 

«. 4« sed vide not. poft. in qui. mocum vitaepericuloprofectiis; 

bus de\e strenuus ^ sed. Quem in caufl^a fuit, curEurybiadisSa- 

liaXaKov Ttepi rov kiv^vvov ftiis- lamina defcrere cupientis confi- 

se dicit Plut. in Them. p. 117. lium dotectum fit Themi&ocli. v. 

nt Magius mox adnotat. Plura Plut. Arift. p. 3^3. 
de Earybiade et Themiftoole A- Noctu servum] Qui crat Eu* 

riftides Tom. II. pag. 189, igo. nuchus, et roTv naiSotv naiba-. 

Kam c virtutis praemio oi a La- y6iyo/, nomine Sycinnus, Poly.- 

cedacmoniis decreto Eurybia- aen. Lih. i. in Themift.. Comm, 

dis animua tpectari non potest. 2. Gebhard,. $ic ct Juftinus 2| 9* COHNELtl NEPOTIS 

■ ■ • . I II ■■ I - I , ■■ ■■ 

/ 

8i . discessissent , majore ciim labore set longinquidre 

tempore bellum confecturum , quum singi^los con* 

sectari cogeretur; quos si statim aggrederetur , brevi 

'Unitersos oppressurum. Hoc eo valebaty ut ingratiis 

(p.87.) 13, 19. Herodotus oiks^ dictis barharis j^igilia marcen^ 

tijv Themiiftoclis , et liberorum tibus confligerent, Gebhardus. 

«jus Paedagogum ( quod etiam Lon^inqiiiore temporel Lon^ 

Plutarchus p 118. ct Potyaenus W/,(7ua5 i^dem hic valet quod 

1. c. faciunt) vocat. Nomen ei %^^^^, diuturnus. v. Paflirat. 

Sjcinnus. Plut. addit, genere ^^ groucklius. ad Propert. 1. k 

Pcrfaraetcaptivum fuiffe. Memi- 171 /: «o o-» ' 

nit cjus et Glemens Alci. Pae- ^ /. r j is 

dag. Lib. i. et ait, eum genus Confecturum-} eft, ad linem 

faltationisinveniffe, quod6vKiv- perducturun.. CommUtere bel- 

vi^eiv dicebalur. Strategema lum eft mcipcrc, profhgare bel- 
hoc, praetcr jam dictos, refc^ luni prope «d exitum adducere, 

runt ctiam Frontinus 1 , i\ 14. conficere vero ad exitum perdu- 

etDiodon Sic. 11. Bosius. Pro cere.V.Srevvechiumad\ cgctium 

JideUssimumy fidissimutn Voff. de Re mililan lib. 2. c. 7. p. i36. 

A. C. [Axen.] In genere apiid GVDulter. ad Florum l. 2. cap. 

barbaros honorati erant Eunu- i&. n. 2. ct Gort. ad Salluft. Ju- 

chi fidci cauffa. v. Herodot. L. g"»**». c. 3?. "• 3. Ciccro L. 10. 

VIII. cap. io5. cum Valckcnario, ad Fam. Ep. 19. Qui emm An- 

ct Stanleo ad Aescbyli Pcrsas tonium oppresserit , is hoc bel- 

vs. 985. Vidc ct L. III. cap. 4. lum teterrimiim periculosissi- 

Vcrba Ncpotis : de servis suis mumque t onfeccrit^ et m gene- 

quem habuit fidelissimum cx- re cor^icerepro iransigere, nc- 

primunt verba Herodoti , Iic6t gotium absolvcrc, ufurpari do- 

aNa de re, ita locuti Lib. v. c. cet P.ManutiusadOic.l.y.adFam. 

35. Te5v ^»X(»)i> Tov ni^orarov. Ep. 2. i^ag. 3o4. q% itaLatme con» 

Majorecumlaboreetc.l Haec /ectae pro pcractis. v. Gl. Ouden- 

pene eadcm Frontin. 2, 2, i3. «^orp. ad Lucan. I. i. vs. 55o. 

dif/icilioremque rem JCerxifu- Consectaril Similiter Juftl- 

turamy si singulas civitatesob- nus: majore labore ei sing^ulas 

sidione ag^rederetar. Eadcm consectandas. Ms. Boeclcri ta- 

decauffa laetatur Alexander, Da- men [ct Ax.l insectari- Bosius. 

rium universas rcgni vires dis. Ut in^ratiis] Membranae m- 

crimini ofljerre; Ma^no se ^raf w,quod.pcrindc rrtihi eft.Pb- 

aestA liberatum ait^ quod li- lyaeniisl. i.O^ ^f A\7^'f/ aKoif^/ 

teat cum Omnibus Darii cqpiis eviMjdav. Front. Jdque persua» 
eonfliffere; veritum se lon^atn " dere civibus non possety soller- 

helli moram^ si Persae exerci- tia ejfecit ^ ut a barbaris adu* 

tum divisissenty apud Juftin. 11, tilitates compellerentur, Hac 

i3, 3. Addit praeterea aliam cir- voce non abhorret Gicero in 

cumftantiam Front. quae ad vic- Verrcm: Heticebunt ^ quae po- 

toriam non minimuih contulit terunty libenter j dicenty guae 

monientum,, omiffam Nepoti : necesse erit^ ingratiis» Gebh. 

Qua ratione, inquit, effecit^ ut (p. ^.y Ita cxpreflis litterislegi- 

exercitus barharorum primum tur in Ms. noftro. Et uti Nepoa 

inquietaretur <t dum tqta nocte cum Plauto et Tcrentio ingra* 

in statione custodia est : deinde tiis, ita Cicero lib. i. de Lc- 

Ut sui mane integris viribus cum gib. dixit inviiiis. Qui etiam in- n. THEMISTOCLES. Gap. rf. ^t «d depugnandum omnes cogerentur. Hac re audita § 
Barbarus^ nihil doli subesse credens, postridie alie- 
nissimo * sibi loco, contra opportunissimo hostibus, 
adeo angusto mari conflixit, ut ejus multitudo naviUm 

^atiis dixit. ErnsU Sio quo- Dion. CafliumTom. I. p. 82. quia 

?iie EmftiaDus. At Gif. Dan. eratPersa.VoxBarfrani^incon* 

ttt. SaT. Bavarici; ingratis^ temptum adhibebatur a veteri- 

miodl-Gebhardo perinde erat; bus. Acgyptii omnes vocabnnt 

Scioppio Verifim. 1, 20. reclius Barbaros, qui Aegyptiorum lin* ' 

altero vt debatur « etsi illud La- gua nonutebantur. videHerod. 

tinum efle iion negat. Placebat L. ii. c. i58. Sed haec fatit nota 

et Gentili parerg. 1, 25. Pareo sunt. in primis xd fiapPapiKQ^ 

in Lex. Grit. ac Gifanio Ind. Lu- et td 'EXM^viKa in Graecis fcri- 

cret. qui sie et apud Tercnt. ac ptoribus sunt oppofita. v, VaL 

Fbutam c vett. L legi vult. Sed cken. ad Eundem L. ni. c. 3i5. 

ifk melioribus libris conftanter LacedaemoniiPersas^Graecorum 

in^aft*ij legitur. Idque et metri hoftes, HfVou/ appellaverc. v. 

ratio pollulat. Usi autem hac Plut. in Arift. p. 325. etWcJT. ad 

voce^Tereiitius quidem Eun. 2, Herodot. L. ix. c. 11. n. 66. 
1, 14. lieaut. 3« 1, 37. Phorm. 5, Alieniss, sibi loco efc.'] Ini- 

6»48. Plautus autem Amphitr. 1, quiffimo. fupra Miltiadc. Caefar 
I9 ai5. CurcuL i^ i, 6. Cafin. 2, 5, 1. de B. GalL cap. i5. Qui cu- 

7. Cifteilar. 2, 3; 82. MiL Glor. 2, pidius novissirtium agmen in" 

09 39. Menaecbm. 5^ 8> 5. Merc. secuti alieno loco cum equitatu ' 

%^ 4' i^* ^^ c^ ^atiis dixit ea- Helvetiorum praelium commiU 

Aem ratione Afin. 1, 3, 38. ct 42. tunt, Gebh. Pro opportumssi^ 

et Epid. 3>4938. Ac, ne quis Co- mo Volf. A. oportunissimo» 
micos tantiim, metri caufFa, sic Angustckmari"] In freto nem.' 

locutos putet) Cicoro quoquc pe inter Salaminem infulam, et • 

5ro Quinctio c. 14. ac^cllius N. Heraclcum Hve Fanum Hercu\ 

.. 17, 1. usi. Pricacus ct apud lis » in Attica litum, fupra qupd 

Apulcjum Metam. i. extr. rcpo- Xerxe&^^ clalfem et aciem fpecu- 

Bit. Eft autem nomen , non ad- lans, i^ edito confederat. Dio- 

▼erbiamy utVoflius de arteGram. dor. Sic. ii, et Plutarch. Them. 

8, 1. et47-~duobus Plauti locis pag. 118. Quod tamen dc initio 

Wincit, quibus addi poteR GeL tantum pugnae capidebet; nara 

WhWMy viiie^ingratiisnostris. maxima pars pugnae in aperto 

Bofius. Pra ingratiis Leid. m- aequorc, ut idem Diodorus nar,- 

Cratisj et fic VolT.A. B.C. [Gu. rat, commifla. Plutarchus pag* 

Clt.] fuit etiam in codice cL 119. addit, Themiftoclem non 

Scheifcri. v. Efus E^iift. 7. adN. fohim loci, fed etiam tcmporis ^ 

Heii^um. Apud Terenf. Eun. a, commoditatem captafle, quo 

1,14. in Ms^. pro ingratiis^ etiam ventus c mari incrcbrescens fluc- 

ingraius legitur ; unde liquet, tus per fretura impelleret, magn« 

descriptoret hanc vocem' non barbaricarum navium , |anquam 

pereepiflte. Vide Donati nptas. altiorum et^ gravioruro , incom. 

Ai depugnandum cogerentur modo. Bosius. De tempore pug- 

probam effo loeutionem oftendit nae poft Stanleum a me in po.ft. 

el. Oudtndorp ad Frontinum L. edit. citatum confulendus Duke- 

4. Strateg. cap. 7. num, 147. ru« ad Thucydidem L. 1. c. 18. 

. Barharus] Ita per excellen- lin.62. Hoc tempore diciturftiL 

^am 4ictut i«rxes. v. Relm. ad M^e cometes Ccratiat. ▼• Plin. 93 CORNELIINEPOTIS 

■ * 

•xpU(!;ari non pOtuerit. Victus ergo efl magis confilio TKe- 
. miftocUs , quam arniis Graeciae. 

Lib. ii. N. H. cap. «5. pag. 88. *ASijvaioif rdf 3ed/, jtiyisov 

ipfo hujus pugnae die dicitur zi}f6vnnoXiaf tmdtiE^a^ivafttai 

quoque natus effe Eujripides. v. evapyesatov teK/in}piov, fjeXX6v' 

Flut. L. viu. quaeft. i. p. 717. tqdv ^^dp r(wv 'EXXi/voov nai tc3v 

( p. 89. ) ' Quantum. damni Xer^s Bappdp(a)V€if XetpafijEeiv^ npeS* 

clafli dederit ScyUis Sicyonaeus, tov /liv nXitsov odov Kovioprov^ 

V. ^ard. ad Plinium Lib. xxxv. dipojttsvov dno ^EXtv6tvos ini 

§. 32. n. 66. pag. 706. Sed con- tijv 6vjii0oXi}v , navti t^ zpa^' 

fer de eo Herodotum Lib. vin. t(^ dfjXov yeve(S3>ai, *Etta tStov 

«ap. 8. et ad eum Intcrpretes. eif vpavov dviivta Koi v6<pov 

, Magnae Graeciae incolae sUum yivoftttvov , 6id jiiioit tS spatO' 

auxiiium AthenienQbus negave- ni&a XtopKvra, t6v"IaKXov 00^ 

runt praeter Pliayllum, athletam «v, etc. Gebhard, MSS. Dan. 

Crotoniatam, qui cum navi fuis Boecl. [ et Gu. ] Victus ergoest 

s^umptibus inllructaSalaminana- magis etiam cons* T/iem.£Gu. 

vjgavit. Interprr. ad Herodo- Themistocli}. Bofius. Ariftide» 

tum L. VIII. cap. 47. poft fata H. in Regem pajg. 65. ij^^tyop» > 

propterea ab Alcxandro cullus. oljiai j Kal tdv tdf TtoXXdf^^- 

Dicitur Xerxes acicm fpectalfe pidfiaf eni tovf "EXXnjvcLf dya^ 

' in monte Aegaleo. v.Meursiire- yovta (Xerxem) %ai ov Svzt 

liqua Attica cap. \, pag. 5. cum ytj, «rr ^dXa^da iXo^pei ina^ 

Weffelingio et Valckenario ad vaof , evof dvdpdf (ThemiftoclisX 

Herodotum L. viii. 6ap. 90. n. yvdSjLiijf yztij^eyta, dc qua vic- 

39. et^o. quomodo vero Tiiemi- toria idem latinime in F?inaihe- 

fiocles fuos cives ad depugnan- naic. pag. i4i, 142, i43« Omit- 

dum incendcrit, undc galtorum tuntur a Nepote, quae de Mar- 

^allinaceoram certamen Atheni^ donio et Alexandro, Amynt^e fi- 

initium traxerit, v. Interprr; ad lio, Macedonum Rege ad Athe- 

Aelian. L. 11. V. H. c. 28. Refert nienfcsmiifo, referuntur ab He- 

quoque Pbanias Lesbius, aThe- rodoto Lib. viii. cap. 1^6. ^squc 

.miilocle tres adolescentes cap- ad iiuem libri, etAriftidc 1. 1. P* 

tivos, Sandauces, Regis fororis, 144« et seqq. S^d Plut. in Arift. 

et Auctarti filios, Eupbrantide pag. 824» ^aS. rcm alio modo 

vate sic jubente , ante pugnaiu narrat. [ Cod. Axen. Victus est 

navalem ad Salamina Baccho O- ergo ma^is etiain, Ed. Arg^Ultr, 

meHae fuiiTe immolatos. v, Phit. Long. Baill.Bos. 2. Harles. Vittu9 

in Pelop. 289. in Them. p. 118. est ergo magis consilfo Them. 

119. et in Ariilide pag. 323, 824. Reliquae: Victus ergo estm. e» 

CPro /lawu/ii Ult. manuum. v. TA^/n. quod nos in textum rcfti- 

ad Timoth; 3,4*1 tuimus. Ubique enim CorneUus 

Consilio The mistoclis^Fr ont, Nc^os part)culam ergo sccundo 

Solertia, Polyacn. tfj (Socpiatv ab initio periodi loco collocare 

spattjy», Pleriquc tantam vic- solet. Hacc obfervatio Mofchii 

toriam prudentiae ThemiftocUs conjecturac adverfatur , qui in- 

adjudicant: sed Hon vetus Scri- fra^, 10,2. Societatem hutc ergo 

ptor apud intcrpretem Arifto- renuntiat legendum eSe suspicai 

phanis, qui Vict6riae primas Xuv. Societatiem ergo huic%cr\'!^'' 

tribuit Deabus : yiycJi (praeces- siffet Cornclius, non: Societa" 

sit Herodotus) yap h tfj napd temhuic ergp, A1cib.6, 5. Resti^ 

SaXajLitvavavjitaXiqt^ noXvXti- tuta ergo huic sunt puhlice 

Tiojjivb tH'EXXijviKH TtXij^bf tQ5v bona, Dio. 2, 2. Dedit ergo 

ve^v mpioiKQov ^ 6vjijjaXy6ai huic veniam.1 11. T H E M I S T O C L E S. Cap. V, ^3 CAP. V. 

Hic etsi male rem gesserat , tamen tantas lia- ^ 

bebat reliquias copiarum , ut etiam cum his oppri- 
mere posset hostes. Iterum ab eodem gradu depul* 
iot est. Nam Themistocles yerens , ne bellare per^ 

•eyeraret , certiorem eum fecit , id agi , ut pons, 

Wc"] Q. Edd. addunt barba- nibus facile patebit. Quid enim 

nis. Sed aberat ea vocx ab opt. eft: Interim Xerxes db eodem 

BOr. Gif. Dan. Bch. aliisque, re- ( Themiftoclc ) ^adu depulsus 

petiia, ut opinor , ex imtio ver- est? Contra vis n.on parva ac- 

DCuU praeccdentis. mox Boecl. cedere videtur fentcntiac , qpan- 

tantas habuit reL £t paidlo do Xcrxes, cui tantae fupere* * 

poft exc. Dan. ut etiam tum his rant copiae , iterum^ ab codem 

tmi oppr, p. h. videtur fuifle, Themiftocle-gradu dcpulfusdici- 

lit etiam cum his tum (i. e. eo tur. Gradu autcm, giadttitorum 

(p.go.) tempore) op, p, /i.Sta- modo, dcpellitur is, cui ab ad- 

tim Ed. UltraJ. Iterum ab eo- verfario omnis aut altcri nocen- 

dem. Longolii: Interim tamen di aut se ipfum deVendcndi op- 

ab epd^ Scd Gebhardo placebat portunitas eripitur , quique' fic 

▼nlgatum. Idque et Cod. Dan. vincitur. Simul autem apparet, 

aliique confirmant. Bosius, Leid. quam parum apte Xcrxes interim 

Oxon.- et Voir. A. B. Hic etsi, ab eodem gradu depulfus effe-^ 

Paullo ante ergo est maffis e- ratur. Mosche, Pautlo ante in 

tiam Voff. C. et pro malererti Ax. cod. ut etiam,y non uti le- 
gesserat y ^male gesscrat, [ Ult, «Jgitur. Gu. Interim ab eodemy 

Xfim mate g, et etiam tum his, sed melior alteralectio. v. Iphi- 

itk Gu. quoque tum legitur.] crat. 2, 3.] 

. Jntenm ab eodeni §radu de- Certiorem eumficit^ Pcr eun- 

jpulsus est^ Alii, iterum: alii, dem Sicinnum, quo antcdfuerat 

^nterim tamen, Placet vulga- ufus. Ita Herodot. 8, 110. et Ju- 

tum. Eleganter autcm njmium fllnus a, i3, 7. Dibdorus^ quo- 

'^piantum dictnm eftd^^adud^- que Siculus 1. li. 17. filioriim 

SelUy pro, occafioiie rei geren- suorum paedagogiim^ ablesaffe 

ae deiici. Germani: ^u^ teiH ait; sed Plutarchus' ( in Arilt. p. 

0MtMl gmicben toerbcn. Gebh. 824.) scribit, mJffum Amacen 

Addt In^.Y. gradus, Bofius. Pro quendam, e regiis eimuchis in- 

interim' Leid. iterum, Sic et ter captivos iriventum; Polyae- 

tJltraj. Edit. tamen abefl a Leid. nus unum ex eunuchis riiis Arfa- 

Cod. P. Dan. et Voff. A. B. dc cen. Rem ipfam riarrat etiairi 

phrafi adi Broukh. ad Propert. Frontinus 2, 6, 8. inter ftratc^e- . 

ii. i. El. i3. vs. 8. et Interprc- mata de emittendo hofte, ne 

tes ad Petron. cap. 80. [Lectib claufus praelitun ex^ dcfperatio^ 

Jterum ab eodem /p-adu depul- ne refdintcgret. Bosius, Ad Dio- 

sus estf quam Axen. quoqueha- dot». v. Weff* num. 37. t?t eum- 

bet, uriice vCra videtur. Cum dcm cum cl. ValclienarioadHe- 

enim eodem cum grada nullo rbdoti locum n. 73. et ad cap. 

xnodo jungi poHit, qu<im parum 75. nnm. 8. 

commoda ut lectio Jnterimy om- Id agi, utpons etc.'] Et rcvera (^4 C0Ri>4EHl NEPOnS quem ille iu HcUesponto iecerat , dissolveretur , ac 
reditu in Asiam excluderetur ; idquc ei persuasit. 

2 Itaque qua sex mensibus iter fecerat , eadem minus 
X diebus tnginta in Asisim reyersus est, seque a The- 

mistecle non superatum sed conserratum judicavit. 

3 Sic unius viri prudentia Graecia liberata est, Europaequct 
auccubuit Asia. Haec altera victoria, quae cum Marathonio 
possit comparari tropaeo* Nam pari modo apud ^alamink 

agehatur , fuadente etiam iii fugax animaly pavido reffressu. 

fpecicm Themiflocle , et reni« regnum suum repetert cst coac» 

tente sive Eurybiade, siyc A- tus» Jultinus hihf ii. cap* i3. 

riAide: si vera funt, quae re- dicit: piscatoria scapha trepl- 

ferunl; Herodotus^ , " Plutarchus, fius trajecit, Sed vide cl. Valc- 

iPolyacnus, etJuIlinus. SedThe^ ^en. ad Hcrodotum Lib. viit» 

miftoclcs exploratp Graecoriuu cap* ii8. num. 5. ubi Herodo^ 

animo, valide diitualit profectio- tus et cap. 119. varias de Xcrxit 

aem: animoy si Herodoto cre- fuga narrationes profert; Rer 

dimus, sibi apud Persam sub^ verfus^ in patriam a quo po&e^ 

sidium coif^parandiy ut, si quid fUerit intcrfectus, vide InterprTf 

apud Athenienfes accideret air ad Aelian. Lib. xiii. V. H^ c,-3* 

yerli ^i , haberet, quo se con^ Uhius viri prudential Vido 

ycrterCt. Cui congruunt, miae infr^ ad i5) 10, 4* Bosius* 

IVepos ipfe infra^, 3. scribit. . Europaegue ^succubuit Asia»^ 

Aosius, Leid. habct dissolveret* Perfae tamen demum fuerc subf* 

^. Jn Hellesponto'] PliniusL.iv. acti ab Alexandroj ut ex hir 

JV. H. Sect. ixiv. }>a^. 214, 2i5« Uoriis conllat. Vide et Polybi- 

yastummarepraejacens Asiae; Um Lib« tx. cap, 22,23,28. Ita- 

et ab Eitropa porrecto Cherso- que haec verba niliil aliud no« 

nesi litore expulsum an^usto tjant , quam Aliam i. e. Afiaticos, 

meatu irrunipit in terras , sep^ nve Perfas (. v. Herodot. Lib. 1« 

tem stadiorum y ut dictum est^ cap. 4. unde et Asiae morej^ 

ipiterifallo Europam auferens pro Periarum morjbus pofuit 

Asiae* Primas angustiasUeU vaL Maximus Lib* ti. c« 6* £x* 

lespfxnturh \iQcant* Hac Xer^esy t.) fuiife d^victos ab£uropaei# 

lPisr^afun\ re±^ constraioin.na' i* e« Graccis , sed hoc tcmpor^ 

yibiis poifte jwxit exerciUtm» waeci hac victoria fcrvituteiat 

Minus diebus tri^intaj He- jQbiaFerlis inpendentem, a cer« 

rodotus 8t 1!; ^5* ampliato die» vicibus fuis excuiferant, quttni 

rumnuineroait,cumintr£^4^*<^c^ veitea Perfarum domitorif efe 

ad trajectum pervcniife , nullam JUo >^ si Dis placet, conservatoiij 

partem copiarum ducentcm.£ai* servirc fuerunt coacti. 

Conservatum'^ Sic Mif. oiH' Salamineml Leid. [Gu,] ^a- 

nes , in aliis edit« typothctarum laminam Voif* A* fupra nota* 

(p* 91.) yitio, male conversatum* tum erat Salamiuem» B. €• Sa» 

V* Ariitidem^ Tom. II. pag. 195, laminam* Leid. Quae Mara^ 

igSi i$7« Hinc VaL Maxim. L» fAonto^ pro quae cum Mara-- 

1. cap. 6. pag.ji. iVam (Xer- tAonto. Pro ^ropaeo, quodprae- 

xesi)qui mare ctassibus^ terram ceifit» Voff. A. B. C. [Gu.] Tro^ 

ptdestri operuit exerntu > ut pheo» femper vero tropaeo scri* II. THEMI^TOCLES. Cap. V. ^ 95 parro numero nayiam maiima post hominum memoriam 
classis est deTicta, bendum ignorat nemo ex Schol. ctr* teihp. 10 9 ^4« Rationar. 

Ariftophan. in Fluto. vs. 4^3. Temp^ 29 3 9 11. et in not. ad ■ 

AddeEpift. ad Palmerium in A- Tbemiilii Orat. ii. pag. 63q. ac 

polog. pro Lucano. pag. 956. et Uffer. 1. e. pag. 174. Quorum ra- 

iit hic tropaeum Marathonium tiAiibug exacte conaruit Mar- 

de iiifigni iila victoria 9 sic Ari- mbr Arundelianum. iosius» CI. 

ftoph. m Equit. vs. i33i. dixit WelTeling. adSimfonii Chronic. 

t6 iv /napaS^vi tponalov^ iibi pag. 721. vicclimo Octobris Ju. 

Tide Scholia. Adde Sil. Italic. liani ex Herodoto et Plutarcho 

Lib. 14. V8. 282. docet Athenienses a Perfis hanc 

viotoriam reportafi^e : Hiftoriam 

Et Salaminiacis quantam (p. 03.) latedcrcribitSoholiaftes 

Eoisque tropaeis. Arifiophanis Equit. vs. 782« 

Parvo numero navium'] Tri- Post, hom» memoridm] Quan- . 

Temium scilicet coci.xxx. inter toiu unquam in hominum memo- 

crnas Athenienfium clxxx. juxta riam pervenit. Sic loquitur et 

Herod. 89 ^^* etseqq* AefcnyM Ariftide, nec non Cicero in Ver- 

tamen gcc. tantum numerat, CtC'' rem.. < Quod nemo unquam post 

fias locc. Vid. UlTer* Annal. T. I. hominum memoriamfecit. Geb- 

fag. 178. et seqq. Bosius* ^ Cur hard. V* Ind. post. jBofius. In 

lataeenfes pugnae Salatniniae IRepbuBeap.i.maximispostKo-^ 

non adfVierint 9 refert idcm H&. rfunum memoriam exercitihusi 

rodotus Lib. viii. cap.44. Ciir adi cl. Cortium ad Sall. H. fragrii) 

in infUa Pffttalia tropaeum ftie; pag. ^. Thucydides Lib. 11. o; 

xnt erectUm , docet Plut. in Ari- 8. aicit eodem ferc modo 9 sed 

llid.paff. 323« 32^. de alia re , quae tamen ad Grae- 

Maximaceajm]Quippeqnae 66s pertinebat , dq> i '^Wifvef 

plos quam mille nayes babuitt fiifMVtfvtau Polybius Ltb. 11. c. 

tfuamra Diodorus fopina eo. pe« !i3. napatfntvrfv , ifXinffv Sdei/ 

nilTe ait^ praeter una cnm viri^ ft^ /tiviifiovevei, intelligitttr vero 

captas. Ctefias 19. amiflas fci^i- memonahominum hoc loco^qui . 

bit. Vid. Ulfer. I. c. Contigit a. tempore hifterico flohierunt, qiii 

bnjgna haec 9 ut inter omnes con- de rebtis gefiis^ non fictis scrip- 

ttiit^ Ol^rmpiadis lxxv. anno i* aerunt, uhde rtj/ ^SpeojTfftfjf 

archonte Calliade. Sed de anni XefojaivtffyeyiiffTgpeStofett pri- 

teinporenoneademomniuni fen- mus, qui tempore hiftorico vi- 

ti^htia eft'; flini enim , qui fine xit. v. WelT. ad Herodot. L. 111. 

anni pngnatum volunt 9 alii Py* cap. las.-Un. 8). Simonides a- 

libtofione, five QctobH: sediiv- nndPlvf. Them. pag. 119. in f. 

Ininte hoc anno 9 circa aiem tA nane pugtaam navalem vocat t^ 

Boedromionis h. e. sub kutum- 'kCLkijv Khi ntptpdtfxov vikifV', fff 

nnm, Qye^ fine a^ftatts anhi Pe- ihS *lEXKifiSw^ cute fiapfidpoif 

Kod. Jul. /(234. id cdhVigiCre fo- 4vd\tov fpfov hpyatai Xaft*^ 

Hde demonilHiht Pet«tviQ4-d'c do- itpdtepov. I <)6 CORNELIl NEPOTljS * CAP. VI. 

• I 

» Magnus hoc ^ bello Themistocles fuit , nec miftor 

in pace. Quum' enim Phalerico portui ne<pie ma|^p 
neque bono» Athenienses uterentur , hujus consiKo triplex 

Piraeei 

Nec minor] VoJDT, X* B. [Gu.J Lib. iv. cap. 7. . Scct. 11, imd0 

neque minor. iVlUfuU omittity PArtier^U5 dcscendit : imd Scho- 

e't Aatim habet : neque nUnor Ujtftes Ariftophanift in Equit* vs, 

pace* ] H». explicans d<pvaSy^akKijpiKaf 

PhoLereo portu,'^ Exc. Dan. per taf neydXas addit 9)0X17- 

Phalarico. An lege^dumPA^- p^s 6k Xmipfzfis^AvtiMjs'^ <{aod 

lericori Nam Graecla <paXitpifs6f. si verum sit « locus hic ita di* 

dictus. Diodorus Sicul. ii.'£fl;i« lUngui .polTet : qiium enim Pha^ 

veiffi Xpi»/itiv6ov ttSv *A!^ifvai«p lereo^ portu neque magno ne* 

_.r ^ 1^^ .^^-v^^. — r Athenienses uteren^ 

kaberent. Tfp stpo(Sayopevojdiv^ ^aX^p^^ ouit honoy At 
Kcf, Epitome Stcphani do, Vrbi'* tMr. Id est h 
,^r y^^vr • *-.*,.«...„ * ,,m^ atyiotpvetf^ .^^».». : — 

tiirifi tyrannus notior Phalero» a.Thcmiilocle dicuntur, quodiia- 

^emo Atticac. Inde occasio cor- turam admonentem promta arta 

ruptelac. Ncque tamen plane rc- secutus « eos emunivit*^ ^Quoa 

fi ciiHidum to Phalereo» JSTam ipse autem Nepos dignitate dvitatem 

b^iiios^ ubi hic portus fait,. ( de aequiparUsse ^ .utUitate super^ 

qno vid. Meurs. de pop. Attic. asscf alty^ ejus rci sumenda eslr 

pag. i36.) non tantum tpaXijpov ex magnificentia operis ratio* 

et spdXifpa ,v sed etiam Phale* fanta enim latitudo mSiri «rat, 

r^us djctus. Stephanus loco ut duo plauAra lapides compor* 

pauUo ante laudato; Xiyetai 6k tautia e rcgiono praeterireiiLts 

«ai 6 bij/itos nai 6ifp6ti)s ^paXt;- neque. caomento intus luloqi|be 

fifu/. BosiuSy Codex.Oxon. Pha» Bxpletus « sed conftructis coag* 

ertco portUm Vofilus A. B. pha" mentatisque saxis firmatus ^ fer* 

larico. C Axen. Pialerio , Ouw ro plumboqtie foris contioebar 

Phalarico, sed Ult> ^holerico. ] tur. Nam akitudo absoluta lifDM^ 

C. Phalerico^ «j^uodpraeferoin- est , fato quodam opero^ons 

vito Bosio) quia pi^c^ieif Codi- Ar^cturae : quam plerumque de* 

(p. 93. ) ceg Mss. etiam PliiMUt Aituunt sntntus, operae , tempuf 

Lib. 11. cap. io3« dicit: Etgua^ jetc* tA^tt^d; porro ex ipaaur* 

in AesculapUfonte Athenisim" bit eond^tione aeftimari debet* 

mersa sunt y in Phalerico red* puippe mari potiCftnium hoftica 

duntur. Quamquam plane p/ki* vit tlmebaturi ita ut portu oc« 

lereo nondum rejicio: nam non cupato parum aut nibil eiTet in 

tantum 6ff/Jos Atticae aicitur ^pa* oppido praesidii. Huc consilium 

XijpoVi utapudHerodotumL. ix. spcctabat Themiftoclis) quo ju- 

cap. 32. ct g>aXi)pd^ sed ct ipse bebat Athenienses, si tcrra prc- 

portus P&atera vocaturaPliuio merenturi relictis domibuA huo 11. T HEMI STO C LE S. Cap. VI. 97 

Piraeei portus conllitutus efl, isque moenibus circum-» 
iatus , ut ipfam . urbem dignitate aequipararct , utili- . 

confugere, facilius omnia pro- /ttivaf eXeitpstfy rrdvtafnXeitvs. 

Suiraturos etc. vid. Tbucyd. 1. 1. (an ex Uefjchio legendum kXbi- 

loec^ruj. Omnes ferme arbi- SbSj i, e. catenis claufas, ut ex- 

trantur, Piraeeum ideo tripli- ponit Meurlius de populis Att. 

eem dictuni, quod \tres portus pag. 95. seu , ut Vomus 1. c. 

comprehenderet , nimirum ip- septo Munychiae contentos? ) 

Nun riraeeum ; Phalerum etMu- els /itkv 6 KavSdpn Xi;ii;v, «roj 

nychiam. Vcrum qua ratione KaX^jitevos dno zivos i}p(s)of, Jtat». 

Phalerus et Munychia Piraeei 3dp«. Primam Meurlius 1. c. '^- 

portus dici mereantur, eqiiidem <ppobi6iov dictam vult. Sequitur 

non video , et prorCus omni id enim apud Scholiaften : elta ro 

ntione caret. Nam quamvis uno (^.c^l^^^A^po^icSxov.^e^^MkQ^ioV" 

niironim claufi.ro septi eflent, talTeAon&ationemaUeram, seda- 

diTersi tamen erant portus, ma- liumCantharilocumsignant:nam 

xinioque a se invicem difi;abant etmox additur: tlraKi)KX^ru\i« 

fp4tio. Sed diferte docet Pau- jitivof soai e. Ceterum portum 

fanias, jam ante, quam Thcmi. huncpraeterThucydidemetPau- 

fiocles Phalerum et Munychiam i*aniam pulchre defcribit Strabo 

PmTeco junxiflTet , tres liabuilFe 1. g.E Junioribus vid. Meurs. 1. c. 

portus. verba^ejus funt : 0e/iti~ Bosius. Voff. A. CGu. ] Pirei. 

soKXiff 6i aof iipE.€ (rotf te ydp Adde Meurs. Lib. 1. Lect. A. 

nkin<Si imzijdeiotepof 6 neipai- cap. 19. De vocis scriptura sae- 

tvf i^^iverd oi nponettS^aij nai pius in Codd. Mff. corrupta Oud. 

Xi/iA'^/ rpetf dvy iv6s kXeiv tS ad Frontin. Lib. 1. Strateg. x. 

^cikffpS) tSto 6cpi6iv eniveiov cap. xi. .num. 60. 
tivai*at£<iKevd(Sato. Nullusita- 

2ite dubito, quin idco triplex f^gue moen.] Cl. Scheffcrui 

ictus 8i€ Piraeeus, quod tres Epift. 7. ad N. Heinfium lcgit 

diverfae ftationes m eo effent. n^g^^ ' ad moenihus referendum 

Et fane cx his tribus ftatioijibus dicens. [ Cod. Boecl. tefte Schef- 

tuuim Piraeei nomine fuiffe m- fero Obfervat. misc. Belg. T. ix. 

- ««nilam, facile mihi perfuadeo. j^g^^ moenihusy littera jmajus- 

Alteramdictam fuiffe J^avi^ape>v; ^^^ ^o iisque, Hoc recipien^ 

▼idetur mnuere Hefychius : Kav. jum cffc , facile mihi perfuadet. 

3apw. XiMijvoyto, naXettai ev Heusinger. Ult. constitutus est. 

5^!f S'?- , .T^i* .^P.r"'**^ ^^ Isque moenibus circundatus.} 

^ea.HefychLus : Zea y EKatff na- ^ 

pd 'ASTfvaioiSy.KaieistaDvh Tlei' ^ , ^ t- 

oaul Xiftivw dno tn KapnS ti)f , , Aeqmpararet ] Exaequaret. 

Zedf. HXei 6i6 Ileipaievf Xmi. Alciblade: ut nemo eumlabore 

vas tpetf KXeievf. Haec Doctiff. corponsque viribus posset ae^ 

VxYy Is. Voffius in not. ad Scy- qmparare. Pacuvius : 

lacis Peripl. pag. 8. Ac secun* %r . . 

dae quidem ftationis etiam Ari- J^^^ *» 9« » 9"«<f es^entura 

ftophanes Pace. meminit: sed sunt^ 

Kav^povXifiiva yoc^ty^. ^. Praevideant , aequiparent 

*Ev Iliipaet difnv *si KavSdpv lovi. 
Xi/ft/v. 

Sueton. Aug. cap. <)4« ct in Nc- 

Ubi Scholiaftcs : 6 tleipaivs Xu rone cap. 63. Oebhardiu» 

Tom.I. ^ 98 CORNELIINEPOTI8 

s tate fuperaret. Idem muros Atheniensium reftituit 
praecipuo periculo sue. Namque Lacedaemonii caus- 
'sam id^oneam nacti propter barbarorum excursionesi 
qua negarent ^ bportere extra Peloponnefum uUam urbem 

Idem muros Atheniensium re- rent probant Gehhardus et Sci- 

stit. praecip. peric. suoJi Dig- opp, L* i. Yeridim c. 20. VoIT. A. ■ 

num hoc factum calliditate Tbe- B. Peloponnessum , ut Cherso* 

milloclea / quod ubique pracdi- nessum, iHabere etiam Ax, [Gu* 

cant Graeci y et nuUus fermc ex. Ult. ] Verbum haheri non modo 

itat fcriptor, qui non minimum interpretationem facilem vixad- 

alludat. Gehhardus. £ multis mittit, scd adeo nonnullae ratto- 

▼ide Thucyd. i. Diodor. Sicul. nes gravidtimae ei adverfantur« 

!!• >Deniofl;h. Or. ad Lept. Plu- Quis enim credat, urhem pcr •• 

tarchum invita> Polja^n. i.Pau- clTe locum muris circumdatumf 

fan. initio lib. i. Juftin. 2, i5«f Nonne Athenae hoc nomine di« 

Frontin. ly^i) 10. Bosius, gnae fuere', quamvis caruiflent 

Idemque ] Ms. Boecl. Idem^ . muris ? Spartam nemo umquan& . 

tine copula. Bosius,. Ita etiam ur&f m dicere dubitavit« quamvis 

Leid. et VoIF. A. B. G. {.Quh ( Age&^. 6, r. 2. Pauran. 9) i.)^me 

quaeso /iiemyu^ legere suftineat, muris essetoppidum,^eque£eiu . 

cum codicesy praeter Axcn. et tentiarum ratio rectc conftare vi* 

Bpeclerianum, Leid. 2. etVpnia- detur: nolehant haheri urbemf 

ni 1. 2. 3. qui quidem generis in- i. e. locum muris circumdatuniy 

ter se diversimmi sunt,, legant ne essent locamunita, Praeter- 

/(i^m ?]VIorche. EtGu.Ult, /der/n, ea cum in omni hoc loco Gor» 

ac ftatim cum £d. Arg. etBafil. nelius, quod in PauLaniae et The* 

praecipuo suo periculo, ] miftoclis vita solet^ Thucydidem 

Lacedaemonii caussam ido- accuratiiBme fequatur, quid ille 

lieam nacti^ De hoc praetextu nobis legendum suadeat, vident 

nihil alibi memini legerc. Alii omnes. Ille enim haec habet i^ 

•ranes rnvidiam Lacedaemonio- 90: dvtoi ifdiov av 6p<i3pT€f jn^ 

rum oblendunt. Polyaen. 1, i. stote hceivvs juijre dWov ^fjdipa 

*A^i)vaUn td reiXtf rS dseof f)'- telXof iXovta , h. e. optimum' 

yeipav ^ AdKfaivef e(p^6vnv.* Ju- ratij neque illoSj neque uUam 

flin. 2, 15^ 2. Cum moenia ma- civiti/item habere urbem muris 

jora complexifuissenty suspecti circumdatam ; mox addit : tjEiw 

esse Lacedaemoniis coepere^ re dvtbf //9 reiXi^etv j muros 

recte reputantihus , quihus rui^ construere, Deinde aedifican^ 

na urhis tantum increnienti de- tes vix habet, cui apte possit 

disset, guantum sit datura mu- jungi^ nisi muros aut scriben- 

nita civitas, Gebhardus. do aut cogitando addas. Neque 

Qua negarent} Alii addunt denique satis bene dictum puto : 

re : qua re. negarent , quod ta- non oportere haberi urbem. Quis 

men abeft a Mu. meliori ous , ut umquam dixit : urbs hahetury 

Gif.Leid.Boecl. [Gu.Ax.Ult.] edi- man hat eine Stadtj es itteine 

tisque omuibus,ut annotat Schot- Stadt vorhanden ? Merito ita- 

tus. Mox pro haberi MS. Boecl. que habere , quod codices et 

habere.Vko%* [AraddiditLamb.] praeftantiflimae editt. exhtbent, 

Urb, haberi} Leid. urhem in textum reeipitur. il^ojcAir. Ed« 

muros hahere» Vofl*. A. urhem Ald.Lamb. haheri. Reliquae 

habere^ itOta B. G* qua neffa- tiquiores, hahere. j II. THEMI ST O CtES. Cap. VL 99 •w ' habere j ne essent loca muiiita ^ quae hoAes possi- 
derent , AUieniensed aedliicantes prohibere sunt co- 
nati* Hoc longe alio spectabat , atque yideri vole- 3 
bant. Athenienses .- enim duabus yictoriis , Marathonia 
et Salaminia , tantam gloriam apud omnes gentes 
erant jconsecuti , ut . intelligcrent Lacedaemonii , de 
Frincipatu sibi cum his certameh fore. Quare eot 4 
qaam' onfirmissimos e$se yolebant. Pollquam autem 
audierunt 9 . muros inllrui , legatos Athenas miserunt, 

Ne ^isent locd munita'] JuR.in. mihi Yidcor vocis alioy cujus 

9, 1$, 3; Mittunt legatos y qui interpretationem, alitery nunc 

monerenty ne munimenta ho^ fimul cum eju» depravatione, o- 

jfifr. et receptacuUi- futuri belli nitnoj hahemus. Vcram ifaque 

eHstruant* Bofius. hujus loci lcctioncm arbitror 

Quae hosteS"] Leid. quam cfTc hanc: Haec longe alio spe^ 

kosies^ ^ ctabantj atque videri volebant. 

Athenienses prohibere sunt Morche. Gu. Hoc lonffc animo 

tOnaii2 I^t mox fcquitur, per spectabat. In Ult. viilgata lec- 

legatos» Diodor. L. xi. Oifcpi^- tio eiftat^ quam mutare cum 

(kif npotSidvtBi toif 6iKo6ojuS<ii Morchip nolim.] 
np06eea%zov d(pita(SSai tcSv ip- Mdrathonia et Sataminia ] 

^^M» ti^V taXitffv. Hanc narra^ Mentionem utriusque Victoriae 

tionem quoque hahet' Auctor facit A. GelHus Lib. 17. Noct. 

Siiholiorum in Ariilophanis £)^ Att^ Cap. 21. pag. 4^3. llla orta 

qult^s vA. 811. G^6^r<{.(p.9§.) clt ante Chriftum natnm 490. 

Jtoc longe alio spectabat} Ernstius, 
Annotat 8chottn8 e libro sibi Lacedaemonii'] Abcrat a Ms. 

eonlViltO! Hoc lon^ animo spec^ Boecleri , et potcft abeiTc. Bos. 
tabant. Refingi polfet « Aliud De principatu sibi ] Lcid. pt*o 

longe animo spectabant, Etsi sibi , Sui, <^uia Laccdaemonii 

verbis , inquit , aliud fercbant, murorum obpugnandonim inpe- 

animo tamenadlonge aliamrem riti , et a Lycurgo TTvpyoiiiaX^tv 

4Solllmflbant. Gebhard, De fenfu prohibiti crant. v. Herodot. L. 

Bon abnuo, sed mutatione opus n. cap. 70. et WeflT. ad n. 88. 
fioHeire, facile judicabit dicti- Quum ir\firmissimos'] Sice 

oni Nepotis ad(\ietus. Bosius. mcmbr^ Bavaris Schoppius e- 

tjievSi, atiter spectabant, Oxon. mendavit Verifim. 1, ao. A vul- 

hoe longe aliter animo exspec-^ gatis particula quam abeft. ficut 

tdhant.yoSr. A» C. lonee ani* ct a Ms. Boecleri. Bos, IQuam 

mo spectabanti Sed Bi nac lon* hahcnt omncs edd. ut et Gu. 

ge spectabant, [ Cod, Axen. Ulti nec printum a Scioppio ad- 

Jtac longe*aliter animo specta'- ditum cst. AhestaLong. etMag. 

hant (non! spectabat), In qui- edit.] 

bus primum quidem spectabanty Muros instrui'] Ita praeter 

quod plurimi Codd. agnoscunt, cditos Ms. Boecler. [Gu.Ult. 3 

Sror(\is non negligendum est, et membranae Bavarde , Scioo- 

einde hoc Rnc aubio ortum cil pio teilc L c. Firmatque Geo- 

€T hec i. e.^ haec; in animode- Xardfuj illo Curtii 5, 1, 25. mu- 

nique veftigium deprehendere rUs instmctus Laterculo coctiH. 

G 2 itto CORNELII NEPOTIS qui id fieri retarent. His praesentibus desierunt, ac 
se de ea re legatos ad eos missar.os dixerunt. Hanc Ibid. comm. 33* uhi de hortis I. i. Strat. cap. i*' n. 67. Theo- 
peniilihus Bahylone: Saxeae pompus apud Plutarchum in The- 
pilae y quae totum onus susti- mi(t. pag. 121. narrat, Themi* 
nenty instructae sunt: super llocicm auro (Graege Xpf/)uatfi) 
pilas lapide quadrato soutm corrupiiTe Ephoros , ne adver- 
stratum est. Sic recte editio' farentur, et ita opus inpedircnt. 
nes Belgicae, et plerique Mss. Scimus, honorattun fuiiTe^maxi- 
Jnstructae^ ^i. c. exaedificatae, me poft hanc victoriam Thenii» 
conltructae. Kan videntur ce- Aoclem' a Lacedaemoniis , imo 
pilTc vim hujus verhi, qui saxo ei obtigiiTe honorem , qui nemi- 
.repofuerunt ^ quod etiam in ni peregrinorum umquamab iis 
codd. Palatinorum uno fuit. Ta- eft tributus. v. Yalcken. ad He- 
citus 2. H. 22, 3. Legionarius rodot. ^ib. viii. capl 124* n*Bi. 
suhruit muros y instruit agge- Se^ an.Ephori, viriy ut descri- 
rem > moUtur pprtas» Alibi di- buntur , graviifimi , ab hoc ho" 
xit aggerem struere^ 3. H. 20, noratirQmo viro pecunia sese 
6 , 2. A. 18, 2. etc. Caefar, ex- corrumpi hverint , vehemcnter 
struere aggerem. 2. B. G. 29. dubito, et quidem contra suam 
Solinus cap. I. Posuisse sedes^ patriam, potuit tamen elTe ye- 
instruxisse moenia et oppidum rum. Omnes maledici non funt 
ah ea Rhomen votasse* 8ic e- mendaces. vid^ , quae de Theo- 
nim e Ms. legendum. Bosius. pompo dicemus ad Alcibiad. 
Engelitad. strui. v. Sciopp. 1. cap. xi. clament alii / hoc ti£e 
Veris. cap. 20. haec Cl. Oud. contra unanimem Hiftoricorum 
ad Mi^rg. in Cod. VoiF. C. in- cpnfenfum, contra Lycurgi le- 
strui, ges , et ea , quae poitea dc Ly- 

His prdesent. desiemnt] Con- :Sai|dro et Ephoris notata svnt a 
lilio ThemiiiocUs; nam nisl in- Cragio dp Hep. Lac. Lib. 11. c« 
termiiiifent muuitionem, a La- 4* 8i vero Xpif/Lia6i mi6as in- 
cedacmoniis ope rcliquorum Fe- telligeret Theopompus, TJI^emi- . 
loponnefiorum poterant impedi- itoclcm Ephororum , . Ucet tum 
ri vi arinata. Diodor. lib. xi. temporis ab auri et argenti, a Ly- 
Gehhard. Thucydides Lib. 1. curgo cRep. exfulare juCGl , ab- 
paullo aliter : non enim. pra^- horrentium usu, animum e fuo 
sentihus Lacedaemoniorum le- animo fpectantem auro eos cor- 
miferat ) diQimulanter et obfcure tiae abso^vi nequit. Unde qui- 

legatos detinuiife \ nequc dimi- dam eum^vocarunt lt;rovovXpi7- 

fiife, priusquam legatiy quosipii Mansijv y. Plut. in Them. pag. 

mifiifent, Athenas revern eifent. 114. et ArtAides apud Plut. pag*. 

Apud Plutarchum in Themiilocle 620. Thcmiiloclem vocat 6oq>6v 

neque dc legatis retentis, neque clvdpa.^ rij/ Se Xeipos av npa» 

de opere intermiifo ullum ver- rivvra, ubi plura ,de ejus avari- 

bum. Lamhinus. Thucydidis tia', et pag. 333. refpondetThe- 

(p. 96. ) narrationi congruunt miilocli naXov 6k nai spdtifyt' 

Juitinus et Frontinus : locapaul- nov dXrfScSs, 17 fcepi tds Xetffaf 

lo ante laudavimus. J9o5iuj. Ad- kvKpdteiq. v. CL Valckcn. ad 

de Clr Oudendorp. ad Frontin. Herodotuin Lib. vxn, cap. 4« 11. THEMI8T0CLES. Cap. VL loi 

* II ■ I . I . ■ — — — — . • 

legationem suscepit Themistocles , et solus primo pro'- 5 
f ectus est , reliqui legati ut tum exirent ,v quum sa- . 

tis altitado muri exstructa yideretur , praecepit : in- 
teiim onmes , servi atque liberi , opus facerent, 

n. Zl9> et e capite 5. apparet, The- talenta non poffedit, quum poR- 

miltoclenk Eurybiadem, Lacedae- ea quidem centum, ut Theopom- 

monium licet ^ Jam argentocor- pus (quocum facit Critias apnd 

rumpere sciviire; fed an Epho- AelianumLib.x. V. I£. cap, 17.) 

rorum, exemplum in argentum vel ut Theophraftus, octocinta 

domi pofQdentes ftatuere folito- poIFedit talenta. v. Plut. Thcm. 

mm (v. Grag. Lib. iii. deRep, pag. 124* D. qui in Gat. Maj.^ 

Lac. X. 1. ) abftin^ntiam expu- pag. 353. dicit , ThemiHoclcn^ 

•gnare valnerit, licet voluerit, in neque a genere clanim , neque 

medio relinqno. Scio quidem, a divitiis, polfedifle, ut ajunt, 

qoid Ariftoteles Lib. 11. Politic. quinque, vel tria talenta, ante- 

cap. 9. pag. 33o. de Ephoris re- quam ad Reip. clavum sederct. 

f\erat yivtivtai S ht t» di}^tov Addc Gl. Valcken. ad Herod. L L 

stdvtefj (£S€ noWaKif i/uTtinToV' cap. 112. n. 6. Hinc magna ex 

6iv avSpeoTtoi 6<p65pa Jidviftcf parte apparet, unde tantam pe- 

iif to dpXetov ^ ol 6id tijv d- cuniac vim iibi corrascrit. Hinc 

xopiav cBvioi if6av, Sed hic jam quoque crimini proditionis, 

praeftantiffimus fcriptor hanc E- que eum poftca inimici accusa- 

, phororum inftitutionem non tam (pig^.) runt, facile fides habita 

iSdutarem fuilTe opinatur, quam fuit , licet ficto ; nam Timoc^e- 

plures alii judicarunt. De La- on, Rhodius po^'ta , qui ante 

cedaemoniorum mulieribus, et Themiftoclis calculo Athcnis fu-' 

LjOYirgi inftituto Plutarchuni alia erat cjectus, hunc proditionis 

fentire, ac Ariftotelem in vita temere accusavit, et petulan- 
OJ 

nonnulli 

fiua Philofophus, scripferint, ^e cap. 27. num. 3. 1 

Pcricle (tefte Plutarcho p. i64«) Praecepit'] Monuit, suaftty 

ati naS inasov hiavtov hftrjv suggefQt. Diodorus stapijyysi. 

,23tdptijv Bcpoita bina^tdXavta Xcv. Gaefar Lib. 3. de R. GiviL 1 

9tapd tS IlepiKKihf, oh T0Y2 cap. 62. Gurt. Lib. 9. cap. 11. 

EJSf TE'AEinA'NTA2 Sepa- Gebh. V. Ind. Bosius. pLongoL" 

xeiifov napfjtelto tov TtoXs/tiov, etUlt. habent : pra^cepif , utin» 

0v tffv iipvrtfv Gavhjttevof, dWd terimy sed ufj abcft a Vet. P. 

tav XpSffovj h c^ napadKeva' Dan. VoIF. A. R. vide ad Milt^^ 

aduevof KoS i)(SvXiav ifntXKi cap. 1. n. 4. [Fallunlur Heufia-^ 

no^ke^fftSeiv peXtiov. Scio qui- gcrus et Fifchenis , qui u< ante 

dem haec poft Themiftoclis ae- tum exirefit in libris modo no-^ 

tatem accidiife ; scd haec eodem minatis abcITe dicunt. ] 

redeunt. Imo Lacedaemonios Omnes servi atgue liheri o<« 

hisce teraporibus corrumpi po- pus facerent'] Diodorus Sic. di« 

tuiire.auro Per/icopatet e Plut. xit stavdif/tisi teiXi^eiv ti)v noXiv^ 

in Arift. pag. 324. Caeterum, ut Bosius^ Thucydides Lib. i. cap. 

^d ThemiAoclemredeam, quan-. 90C ante Diodorum )am dixerat, 

topere.sese ditavit, poftquamad tetXiSeiv 6k ndvtaf navdif/uei 

B^mp. accelBtj nam antea tria tits iv t^ nqXe^iy nai dvtHS na$ I ro9 CORNELIINEPOTI» 

neqtte ulli. loco parcerent , siTC sacer , sive profa- 

nus , siye privatus esset , sive publicus , et updique, 

ywatKaf 'Kai TcatSaf. unde idem Fallas Minerra » quae habeba- 

cap. 93. dicit, nai fiiiXrf tf oiKO- tur dca sivepra^ses artium opi- 

^o/iiia kti Kai vvv esiv ^ oti na- fipumque, ae inprimis architeo- 

rd (J««df;v kyivtto» oiydp JS^cj^i-' turae, dicta fuit a Graecis ij 3«- 

Xioi Ttavroioov X^^cov vjtdneiV' 6 y fPJ^y^iV/f- v, Heraclid.Pon- 

tai , Kai u Evveipya6nivQdv esw tic. in Allegoff Homer. pag. 444« 

^, dXX CD/ 'inasoi note npoGi" Scheffer. ad Aelian. LiOf 1. V. 

cpepov, ,noXXai te 9i)\ai dnQ H. cap» 2* Cl. Graevius in Lect^ 

6ij/itfzt6i)v , Kai Xi3oi eipya<SMi' Hefiod. <:ap. ii> pag. m, 6L et 

voi eyKateXiyijdav, QuodperT Dayis. ad JTGaesarfdeBcll. Gall^ ^ 

tinet ad locutionem, et morem Libt 6. cap. 17. quo tamen iitu-, 

Graecorum , neceflitate urgcnte, lo etiam per excellentiam infigt 

muros oxdrucntium^ Idera L.v, uitur, qu^a censetur Lanificii in^i 

^ap.82. de muris ah Argivis ex- vcntrix, ut ollendit Cl, Schcf^ 

ftructis Kai oi ftev ^Apyeloi fer, ]. d. cui adde 111. Spanhem^ • 

iJAN^flMEr , KAI AYTOI, ad Callim. H. PaU. vs. 6. 

m"i{ r^;^^/^^^', ^^^ ^^f^' Sive sacer esset y sive profa^. 

TM eteiXiaov. Athenae autem nus y sive privatus} T6 siv^ pro. 

'solae in tota Attica muro fuere f^^^^ ejiciendum , a nimis Cbc. 

mumtae. Vide Valclten, ad He- ^ali manu Longolii invpctum, 

rodot. Lib. y. cap. 34. lin. 5. monuit SchoppiSsi, Vcris.c^o, 

De Alhenarum muris Meursius, gavaro , Schottus , et necdurai 

ct alu )am cgerunt. Opus et obtemperatum. [Haecverbanon 

OperapafGmdicunturdemuris, primui induxit Longolius, sed 

mocmbus, templis, ahisqueae, f^ pluribus Codd. ctjam ih Ed, 

dificus, quae exftruuntur sive principe , Arg, utraque Paris. ct 

exaructasunt. Virgil.2. Georg. ^ia, expreffl sunt? ] Auctor 

ys. i55. ^ SchoHorum in Ariftophan. Equi- 

Adde tot egreffiasurbesy ope, ( ^3 j ^^^^ (^s, gi,'; ^j tofam 

rumyuf lahorem. hibes hiaoriam) jttij q>ei66jitivvt 

Ubi Servium vide. et 3. Aen, /i^re i6i«, fiifte Sifjnoditt tivos 

V9>' 30. diKohofiifftatos. In eo discrepans, 

— Divisque fereham quod tantum profanos J qua pri- 

'''Auspicibt^s ^oeptorujn ope- vatos , qua publicos , non vero 

rum. sacros locos complccti jufB fucr 

Juftinus Lib. 2. cap. i5. Nunti' rint Athenicnfcs muris suis : Nc<< 

mtur Spartanis opus Athenis pos autem affirmct non parcir 

maturari, et 1. 36. c. 4* Matri tum fuiiFe sacris quoquc, quum 

deinde sepulcrum faeere insti- tamen fuerit praeceptum vetus 

iuity cui o^eri intentus, Livius ftttf Kivetv ^ fiifte ficijfiihSf fitiJTetd,, 

Itih, 1. cap. 53. Nam quum ve^ 9>«/, /iifre ifpeSa, non eiTe mOf 

iut posito bello fundamentis yenda iseu yiolanda neqiie alta- 

iempli jaciendis y aliisque urr ria , neque sepulcra aut heroum 

hanis operibus intentum se esse sacella. Vide Zenob. 1 , 54« Geh" 

simularet, Sic alti pafQm, ut hard, A, Ms. Cod. abeil sis^e 

Graeci ^pfov. Thucyd. quemhic profanus; et, uuto,_rectc : quam- 

Nofier imitatur, Lib. 1. cap.90. vis locus proranus sacro oppon{ 

li. 28. SJ^ev tis cotpiXe^a ^sai if soleat j ficut privatus in sequeii<* 

to ipyov , quod Schol. ibi ex- tibus publico. Alias, locus pro- 

j^licat pcr iif tyv nzidiv* luAa ffinn^ et priva^ non differunti II. THEMISTO CLES. Cap. VL io3 

— ^ 

qaod idoneum^ad muniendum putarent, congcrcrent. Quo 

factum est, ut Atheniensium muri ex sapellis sepulcris- 

qne dDnstarept. 

Privatus enim profanns efl;, et vatus eft. DifFerunt enim, utge- 

contra profanus dicitur priva- mis ct species. Ilaec cum ita 

tns. Hinc Trcbatius apuR Ma- fint , nolui vcrba liacc plane ejl- 

erobium, profanum pTOprie id pere, sod satis liabui , si unci^ 

effe ait 9 quod ex religioso , vel includercm; ut suspecta- ct in 

sacro in usum hominum , pro- quibusd. Mff. ct cdd. iiaud re- 

prietatemve convcrsum cft. Lib. perta, Non rcpugnabo intcrim, 

ni. -cap. in. ScrtUTTt'. Nec Vete- siquis «jicfenda putct. Bosius. 

rcs aliam-rerum divifioncm ag- VoflT, A. C. sive sacerj sivepri- 

noscebaot , nisi ut faccrent rcs vatus esset B. sive sacer y sive 

sacras y privatas , ct publicas. profanusj sive privatus esset. 

Quo pertmcre vidcntur Ausouii (] Secundum codiccs, Axcnianum 

versus Eidyll, xv. ctiam, legendum : sive sacer^ si- 

ve profanusy sive privatus essety 

'. Jus triplex y tabulae quod ter 5£V^pu6h*cu^. Quodubifit, quam 

sanxere quaternae : aptc cadat orationis numcnis, 

Sacruniy Privatumj et populi facilc patet omnibus. Mosche» 

commune (juod usguam est. Rectc Interprctcs laudant Gicer. 

in Verrcm 2, 4? 54 • Itaque[Msir' 

IGtornm alia eft dx/linctio intit, ccllus] aed{ficiis ommhusj pu- 

Pe rcr. diyis. EmstiuSp Adde blicis^ privatisy sacris y profa- 

Scbopp. Verifim. 1, 20. ct notam nis , sic pepercit Gu. Ult. sive 

Emilii , quorum Scntentiam fir- sacer sive privatus esset. ] 

mant Mss. Gif. Put. Sch. Dava- Ad muniendumj Ad murum 

rici , I^eid. et Ernftianus, a qui- ftrucndiim , Trpof rov reiXi6fn6v, 

bu8 omnibus t6 sive profanus Sic Plautus forma Provcrbii di- 

abfuiflc dicitur. Boecleri tamen iit, suo cibo moenia munire. 

habct boc modo : sive sacery si- Curt. Lib. 4» cap. 25. Munien" 

ve profanus y sive privatus essety tibus coria ^elaque jussit ob- 

tiye pub.. Vidctur et Cod. Da- tendi. Muniiie crgo TctpiteiXi- 

^aielis kabuifi*e : nam excerpta e- clnv. Gebhard. [ Quaedam cdd.- 

jus nullam heic varietatcmaano- sed undiqucy nonpialc. Etmox: 

tant 9 citai tamen haec verba in cogerent; scd congererent^ quod 

Longolii editione reperiantur. etiam in Cod. Gif [Gu. ] ctEd. 

Praetcrea quomodo ex eo, quod Ultraj. fuit , aptius. v. Ind. JBo- 

iiis tantummodo triplcx apud Ro- shis. Lcid, ct Voff, A. B, et un- 

taanos fuit, fcquitur, apud Grae- dique. [Ita et Gu. Ult. ] 

cos nnlla fuirTc loca privata ? Congererenf^ Aptum rciveii- 

•ic ciMm rationcm coUigant nc., ^^^. ^^^^ ^u^a vulgalum eft 

ccffc «, qui Ausonianum verfi^ ^ix^ co^eren^ spurlum efi. Virg. 

cuiiunurgcnt. Jam, curresquac- / * 

«lam profanac crurit ; ( qiJid c- '^ r 1^^ "^^^^ cong^essere 

nim aiiud sunf, quas jureconsulti Columbae. 

kumani juris vocant) loca non Ad flruendum nidum. Hinc con* 

cmnt? Nequc verum cft, locum geries efl; firucs ct saxorumcon- 

"profanum et privatum non dif. ^cftus. Curtius 8, 2, 24. Caedi 

ferre; nam si maxrme admittam, tamcn arbores et saxfl congeri 

jyrivatum omncm profhnum elTc, jussit, Flaccus 1. 3. Argonaut. 

Bon tamen omnis profanus pri- Vs. 97. 104 CORNELU NEP0TI8 

I ■ ■ ■ — — ^' I ■ ■ I ■ ■ I ■ I ,——1 ■ 

Fert sonitus immota phalanXf Tot congeft«^inanu praerup^ 

irasque retentat;^ tis oppida saxis* 

Congeries dum prima ftuat 

Gcbhardus. Servius eongesta manuy aedi» 

ficata , constructa. 

(p.99)Coe^«r«]ntLeid.quodefi;iii- £^ sacellis serpulcrisque con- 

hili. co^erent q;. Edd. sed conge" starentl IdLeft, e rebus facris et 

r^r^n^ legeAdum, hinc enlm ver. religious. Vide $. 8 etg. Lillit, 

bum hoc pro aedificare , con- De rer. divis. et ibidem Inter- 

ftruere, usurpatur, Yirg.3«Ge. prele4> £r7Ut^ux, 
org. vs* i56* 


CAP- VII. 

Themistoclds autem. , ut Lacedaemonem Tenit, 
a£re ad magistratus noluit , et dedit operam, 

Adire ad magistr, 1 Sic Mss. hinc ad Syrtimadjacent. Gice- 

Gif. [Gu.] Dan. et Schotti : pro- ro oratione 9. in Verrem apud 

bante Gebh. £t eft ad iAum mo« A. Gelliiun Lib. i. cap. 6. ad^ 

dum et alibi loquutus Nofter, eunt ad ea loca^ quae nunquam 

itemque Terentius , Gaefar, alii. antea adiercfnt. Gons. Broulih. 

Thucydides , quem exprer&ire ad Tibull. Lib. i. £L 5. va, 4o« 
-videtur : h xi}v AaKeoaifiova 

iXS^v u npodviu npos tds dp- Sertaque de sanctis ^deripuissM 

OCds. Aberat tamen particula e- focis. 
tiam a Mir. Leidenfi ct Boecleri, 

Tet ed. Ultr. ] Bosius. Sic in £t quae notabimus ad Alcibiai 

Hannibale cap. 2. in Mss. Godd. cap. i. Caef. Auguftum praepo- 

A. et B. adiit ad regem. Giccro fitiones vcrbis junctas geminaro 

3« ad Fam. £pift. 10. Ad me fuiflb solitum ex Suetonio in e- 

adire quosdam memini" Frae- jus Tita cap. 86. dooet, cU Bunn« 

pofitionum duplicationc gaudet ad Fhaedr» Lib. 1. fab. B. Hunc 

inprimis nofter Nepos, ut a €1. loquendi modum certe a Grae- 

Gortio ad Sallufi. Gatil. cap.^V cis mutuati sunt Latinj. Hero- 

num. 5. et ab interprctibus ad dotus Lib. 2. cap. 65. h t^ydp 

b. L et ad Hannib. c. I. satis dvSpooJViftfj q>i^6€i w h^' apa 

ftiperque probatum eft : iqua ra- ro itiWov yive0Sai dnotpittnv. 

tione procul omni dubio Vir GL 'EMjiiiveiv ^N tjf 'Ami^ dixit 

F. Burmannus permotus legitad Thucyd. Lib. 3. cap. 23. Ari« 

Felopid. cap. 3. pro in puhd^ ftouh. Fluto vs. 43o. ZtftSvtit 

num subjiciensy sub pulvinum *EKTcd(iifs /ttkX<iopas*EKPaX£tv^et 

subjiciensy ut ibi oftendemus. Ys.jqi.E^tSyQp^EI^iovtdi^EnS 

8ic Ovid. 3. Metam. vs. 597« ri/i^oiKtav^etsicsaepius^pudx^p^ 

r., . „ . j timos fcriptores. Adeat etiam 

-j Diae telluns ad oras leqtorDoctiff.RapheliQmadActa 

AppUcor. AjPpftoL cap. 19/comin. 3a. Ni. 

Fompon, Mela Lib. i. tap. 7. bubiiuiiua tamen ,adirc magi^ IL THEMI8T0CLES. Cap. VIL io5 

vt qoam longissime tempiis duceret , caus6am inter- 

ponens t so coUegas exspectare , quum Lacedaemonii 

quererentur , opus nihilominus fieri , eumque in ea 

re conari fallere. Interim reliqui legati sunt conse- 2 

enti. A quibus quum audiiret, non multum supereife^ 

• 

ttratusy ut in Vofl*. B. etiam Thuejrdides, Magiu^. Auctor 

probum ef£e oftendemus ad Ti- saepius laudatus in hac narrati- 

moth. c. 3. et variat Ood. Leid. one elegantem ^Jiabet rationem 

qui nunc addit , nunc domit politicam: ro jLtev npoDTov eif 

praepo£tiones. Sic in Paiifan. 7i;v 7taptt6iav vmpetiJ^zo taSv 

cap* 2. pro ex puhlicis vinculis npedfiitav. jm) yap d6cpa\ks v- 

^jfugisse in illo lcgitur Godice, ndpXeiv dvt(^Koivds kvroXds^Ka» 

puobcisvinculiseffu^isse, Con- fiovri /uovov d7to7t\ijp<ai<Sai tijv 

(p. loo.) tra in Uannibale c. 6. npi60eiav^ nai ^(SXaXKev ^ oti 

in Vuigatis £dd. lcgitur/t/u» si- pijn^o napeyivovto, JuAinus : 

mul cum eo acie excesserant, nunc tarditatem coUegarum ac-. 

Leid. et^ VoiT. A. B. profemnt, cusans^ sine quibus agi jure 

q, Sm c. eo ex acie excesseranU nihil possit, Genh^ Deinterpun- 

et sic saepius. etione horum verborum conCule 

Ut quam lonffissime tempus cl. SchefF. Epift. 7. ad N. Hcias, 

duceret} Juftin. 2y i5, 6. diem [In Sylloge £pi(lolarum Burm.. 

de die proferendo spatium con- tom. v. pag. 10. Schefferi in- 

' summando operi quaerebat. terpunctionem , Heinsio quoque 

•Ifenibranae Schotto excufiae vo- probatam in Epift. 8. pag. 11. 

cibut traductis : Ut quam lon" in textu repofuimus. Antea sio 

gissime tempus interponens di- interpungenatur : se collegas 

eeret caussam , se colle^as ex' exspectare, Quum L. q^ o. n. 

jprctorff, quod illc nonafpernari /. e. in ea re conari fallerep 

Tidetur ; perperam : nam cui u- interim reUqui legati sunt coh* 

traque locutio tempus ducercy secuti. ] 

' iSieia interponere caussam info- £a rel Mfl*. Dan. Boecler. et 

lens acciderat, ambas flagiiiofe q. edd. in ea re, Bosius. Leid. 

transpofitis verbis e suo captu etiam m ea rr , et Vofl*. A. B., G. 

interpolavit. Gaefar Lib. 1. c. Sic in Agesilao cap. 3. In quo 

-i6. dtf BtU. GalL Diem ex die quum eum opinio fefellisset.vid, 

ducere Aeduij conferrij com- not. poft. et pro Lacedaemonii 

pt^ari^ adesse dicere» Ubi se Vofl*. G. Lacedaemoni. tlnea 

diuHus duci intellexity iv rur^y) re etiam Ax. Gu. £d. Arg. Ult. 

xpifl^ tiva XpovH ijii7toi6Sv.Geb' Long. ] 

Aaril.Pro di/cer^^quaedam edd. lieliq, leg. suntl Leid. reliq. 

duccr^liir. Bosius. duceret Leid, sunt. Vofl; A. consecuti ^ non 

CtVoff. B. sed VoflltG. tempus: consequuti.' 
interponens caussam diceret. Superesse"] Schotti liber m- 

C Axen. Gu. Ult. ducerft^ et perare h. L reliquum eflie, re- 

luiec in margine : Al. ducere* ftare, Auctor Graecus : ijbij 6i ttf 

tisr'] teiXes iKavaSs 7tpoKeX<»pifK6tcof. 

Causs* interpon, ] Vide not. Diodor. oi pkv A^tjvaloi to teU 

ad 1, 4« ^* Sosius, Xos icp3>a(Sav y iq>* iKavov Kate» 

Se colleeas exsp^ctare } XhrO' CKevaKdtts» Gicero quoque ita 

aycfaum scil. Lysiclis filium, et loquitur Paradoxis: uter igitur * 

AriAidtm Lyliniaclii » ut inquit estditi^r^ euideest^ an «ui m. r 10& CORNELIINEPOTIS 

munitionis , ad Ephoros Lacedaemoniorum accessit^ 
pen^s quos summum impprium erai, atque apud eos 
contendit , falfa his efle delata : quare aequum efiey 
illos riros bonos nobtlesque mittere , quibus fidea 

perat? De Oratore: In dMsio- *AXX imXeB^d/aevof dvtaSv dv» 

ne ffenetiun et deesse aliquam bpas rits kvvoia Kai nisei Sia» 

(p.ioi.) partem,ef ruperar^m^n- (pipovtas y enontas hiTteiaif^ai» 

dosum est ; et alibi , quae ta- Poly. vocat KatadKortvs, Front. 

men loca non suppetunt memb- et rogavit , ut mitttrent alU- 

riae. Gebhardus». Liber Schot" quos^ quihus crederetit de 7iu<-> 

to infpectus : superare* Quod e- nitione Athenarum. Gcbhard. 
tiam Gebhardo probatur. Sed Quibus fides habereturl Sio 

quae ab utroque adducta sunt Lambinus cdidit , ct in Ms. suo 

Viredu ac Ciceroms loca , «on p^ Dani^l reperit. [Ita etiam 

qnadrant. Nam \hi superare, Gu. Ult.J Ccteri editi jiixU et 

velabundare eft, vel superfti- ^anu exarati codd. o. /. adhi^ 

tem effe. At sic planc Livius: heretur ^ quam phrafin ntparum 

Multa die superante accessit. Latinam poft Lambinum rejicit 

Et Ovidius: G. Scioppius in paradoxis litte- 

_ , rariis Epift. 5. pag. 43. Nfc. ta- 

Parssup^at coepti , pars est men Heinfius apud Ovidium i5. 

exhausta laboris. Metam, 36i. banc trium Codd. Idem alibi : Ms8. lectionem probat: Si qua fides rebus tamen esf 

— nec tempora vitae adhibenda probatis. 
Longa meae superanU 

»j- • j-.-rt- n • X.C Ubivulgolegiturad(f^nda, eam- 

Adisis eruditifl:. Bangii obferva- que firmat iUo Ausonii Ep. la. 

tion. philologic. Lib. 2. pag. 

789. Bosius. VoIL A. superare. Si ^ua fides falsis nunquam 

Superare poni ab ipfo Cicero- ^^t adhibenda podHs. 

ne pro reftare et perficicndae 

rci deefTe, docet Gronov. ad A. jaem Scioppius totum hoc ex 

Gell. Lib. 1. N. A. cap. 22. cui gioffa vel interpretatione ad o- 

adde Gortium ad Salluft. B. Ju- ram libri pofita in con4extum o- 

gurth. cap. 70. nutn. 2. sed hic rationis irrepfifi*e, coque expun- 

superesse retine. vide not. poft. gendum censet. Est enimy in. 

Summumimperiunn Cod. P. quit, palam otiosum. Si enim 

Dan. imperuim summum erat. Lacedaemonii ex civibus suis 

Vofl^.B. imperium summum est. ^i^os bonos nobilesque Aihenas 

In marg. erat. Vofl'. C. sum^ mitterent, quiremexplorarent^ 

mum erat imperium. [Cod. A- fi^ri aliter non poterat, quin 

xenian. summum imperium est^ maximam eis rerum omnium 

non : imperiupi summum est. fidem haberent. Sed pro re- 

Gu. Ultr. summum erqt impe- cepta lectione praeter consen- 

rmm. Ceteri edd. vulgatam tu- sum librorum omniuih , cum il- 

®"*"^-^ lud faci^, quod Nepos , ficut tt 

Illos viros bonos nobilesque Julius iCaeCar ac ejus aetatis a- 

mittere^ quibus etc,'] Auctor a- lii, ea addunt aliqnando, quae 

pud Ariftophan. ExplanatoTem : tautologias fpeciem habent, aU I II. .THEMISTOCLES. Cap. VII. 107 

Iiaberetur , qui rem explorarent ; interea se obsidem 
retinerenf. Geftns eft ei mos , tresque legati , functi 3* 
sunusiis honoribus , Athenas missi sunt, Cum his 

^e omitti potnilTc videntur, tum datus : juiXpi 6k trjs hiehoav na^ 

«uod ^ii scriptores dicunt pe- ph6ias ojiiijpQv dvrov natenay^ 

tliire Themiftpclem, neLacedae^ yeXXeto, Diodor. Lib. xi. nai^ 

monii falso rumori fidem habe- riroov iyyvfjtnv iavtoy nape^ 

rent , sed mitterent , f|uibus re-c 6i6vn Gebharans, Etiam Foiy-f 

ferentibus credi polTet. Diodor. aenus : dpisHf kKTei/xt^ate nata- 

Lib. i|. napendXeiSe tiif dpXov- (Snonhf^ ijtteKataXovtes, Sasius» 

faf MV ^i^^fiV nevettf ^^taif. VoIT. C. intereu sibi detraher^ 

Auctor incertus apud Scholia- retinerent^ 
Iten Ariftoph. ii^ Equit, p. 338, 

ineiSev idvt^f /ttri taXian ni^ev-. Tresauelegatifunctisxanmir' 

*iv totf ffnXcfiitivoif eif eXSpav honorihus'] Numerus nou expri- 

nairatijtSai tnv jrd\iv> d\X eni- mitur alibi. Diodorus : «V 6k 

ftp. 102,) Xt^ajuivvs dvtoov dvr tdf ASifvaf dniseiXav tHf knir 

ppdf titf ivvoict nai nisei 6ia- q)povesdtvf KatadKe^aiiiivHf^ nai 

mipovtasy kndntaf eKnijit^ai, ytepi Sv i5v Xpeia noXvnpay^o- 

Frontinus, 1, 1, 10, contendity vijdai, Auctor Graecus ' ddt}' 

falsum ad eos rumorem perla^ \of : neidSivraiiv §v AakedaijLtO', 

ttun; etrogasdty ut mitterent vi&iV', Kai tbf iLid\isa diatpipov^ 

alignos ex principibus y ijfuibus taf kwoit^ nai nisei taSv noXu 

^ederent ae munitione Athe- raSv» Quae omnia vulgatam tu- 

r^arum» Qui locus , noftro huic tantur lectionem* Nihilominus 

^lane gemmus , inire receptam Godice suo fretus Clar. Schot- 

lectionem confirmat. Boiius. Pro tus facti y hoc eft, illo inter- 

f%aheretury Leid. [ Ax. ] ct Voff; prete , creati : dein : summis 

A. B. G. qdhiberetur, Quod non honoribus y id eft summa aucto^ 

^robat cl. Oud. et rccte , nam ritate. Ignoscat mihi cultinimi 

fidem adhibere notat fideliter ct mitiQimi viri genius ; nun^ 

in rc verfari , sed habere fidem quam sum tam credulus fbturus 

notat crcdere. v. cL Burm. ad pctulantiaeimpcritinimorumcXf 

1, L Qvidii , et Vavaffor de Vi spriptorum , ut planilHmc dicta 

fCUsu Quorund. Vcrbor.pag. 2, obscuriHimis vixque coelo la- 

Pro explararent Leid. Expio- tino perferendis poftponam. 

rarent, jGfbh,Voi£, B. gestus eimos. 

Interea se obsidem retine- Cum his colleg. suos Thern. 

r^ntj Membranae Schotto in- /imff pro^c.l \ariat hcic Dio- 

kpectae longius abeunt: interea dorus, qui vult cum Themiftocl)^; 

9ihi detrahere reticerent , quod et cacteros legatos ipfum conse- 

ille exponit , definerent male de cutos Laccdaemone a Spartanis 

•e loqui , remque sermonibus retentos, Lib. xi. l^t quoquc 

fvaducere, ac factum damnare. Graecus Magilicr: \dSpa toU 

Sed nunquam mihi pcrfuaserit, *ASijvafoif npoditaEe^ /i^ npq- 

fta coacte et implicite loqui Cor- tepov tns AaKeSai/aovicdv avdpaf 

^ielium noftrum 2 dein vertitur dnicSca) naXiv k\Sefv kddait noiv 

biftoriainaliamcircumllantiam, dvtdvte Kai tovf 6vMnpi(ipeif 

^quae nunquam interyenit. Afflli- dno\\^6<a)6iv* A partibus vero 

cit e}us conjccturam Graecus Nepotis ftat Frontinus. Gebh» 

Hle acF%»tor ^ebrii^s modo lau- Voff. A* Thmish ri jussit. io8 COfiNELII NEP0TI8 

collegas 9U0S Themistocles jussit proficisci , eisque 

praedixit , ut ne prius Lacedaemoniorum legatos 
4 dimitterent , quam ipse esset remissus. Hos post-» 
quam Athenas peryenisse ratus est , ad magistratum 
senatumque Lacedaemoniorum adiit , et apud eos li« 
berrime professus est : Athenienses suo consifio j quod 

Eisgue praedixif 2 'ProntinvLs: petuus , ' Ephororum vero an- 

suis clam scripsit* Juftinus 2, nuus. Verum Ephori ab anti- 

- ibtS. per servum magistraHhus quis semper praeponunturfena- 

scribit. Gebh. Er go praedicere, torihus, ut ab Herodoto Lib. u 

monere, interdiccre, vetare, et cap. 65. in f. thf kcpopus Kaiyi» 

ut cap. 6, 5. loquehatur , prae^ povtaf isff6e Avxbpyof, Plnt* 

cipere eR., Sic Tacitus iS. A. 869 in Ages.^pag. 597. toiStoiKtcSv 

1. ne pu^nampriotes auderenty etpopeov^v tdte Hai teSvyepdv» 

praedixit, Idem 16. A. 33, 2. ttav to /niyisov iv tfj noKitiiif 

praedictoy ne in Kep* hahere^ npdtos, Nepos, Herodotisen- 

tur, Vellejus 2. 82, 2. praedi" tentiam forsan secutus, itascrip- 

xitque y ne destinatum iter pe^ serit, vel pro^tcr auctam Epho- 

terent,hiviu$ 2d, ig, praedictum rorum potentiam, de qua egil; 

erat Dictatorisj ne quid ab^ in Pausania cap. 3. et Cragiut 

' sente eo rei gereret, Bos. Pro jam in Indice citatus. Practerea 

eisque Boecleri Codex ^t Vofl*. Ephori per cxcellentiam magi* 

A. B. [Gu. Ult.] hisque, Pro stratus a Graecis vocantur, uti 

ne prius VofT. G. quamprius, a Xenophonte in Oratione d^ 

Dimitterent2 Sic Leid. ac ita Agefilao Regepae. 52o. inn&^ 

legendum recte cenfet cl. Oud^ ^X^ev dvt^ 'AtlO TDThl Cfl- 

adFrontin. Lih. i. Strateg. c. 1. KOITEADTN fiotfSetv t)J na^ 

num. 62. VoIT. B. remitterent ', tpidi^ et mox addit, imiSeto 

sed supra notatum erat dimit- t]f ndXei, et Ephororum jtilTa 

terent. [ Axen. e^iam remitte- ab eodem Xenophonte Lib. iv* 

rent,"] H. Gr. ]^g. 4po. vocantur td 

(p. io3.) Eji, ad ma^. ] Ju- vno TlfjS nOAERSnapayr 

l^inus : Adiit deinde concionem yeWo/iieva, P]ut. in Ages. pag« 

JLacedaemoniorum, Bos. Leid. 6o5. eos vocat dpXovtaf, et it^ 

Esty ad mag, Clariss. Ouden- Ncpos in Agcs. cap. 4* §• !• cot 

dorpius pro magistratum le- vocat magistratus^ undc hoc lo- 

git magistratus , ut fupra h. co cum cl. Oudendorpio nmip 

c. et Ter. Phorm. 2, 3, 66. Ad- lego magistratus^i accedente e- 

dc mcas notas ad Pelopid. c. 2. tiam Hcufingcro. [Scd \\ onmu- 

num. 2. dc SenatuLaconicoante hus lihris f Gu. etiam et Ultr. 

alios jam cgit Cragius de Rep. ma^istratum legitur. ] ( 

Lac. cap. 3. Lih. 11. unicumhoc Professus] RcUituit eMs. suo 

addatur , Nepotem pracpofuifle hanc vocem Savaro, habuitque 

To magistratum i. c. Ephoros et P. Dan. Codex. [ Axen. Qu. 

ti^ senatum^ licct lis sit intcr Ult. ] Ufus ea et infra eft 23,11» 

antiquos , utrum Ephori a Ly- 1. Thucydides dixit (paveo^s iu 

curgo, an a Theopon^o sint in- nev: quod nofter exprefut.^ Est 

fi;ituti, de scnatorihus nullafuc- enim' professus idem ac p.alaia 

rit discordia, et scnatorum ma- fallUs. v. Ind. MIT. Puteanl»^ Gi« 

giftratuf per totam vitam per- fanii , Boecleri 9 ac pleri^4 IL THEMIST0CLE8. Cap. VII. 109 

-- 

Gommuni jure gentium facere possent , Deos pulilicos 

Sttosque patrios ac penates , quo facilius ab hoste 

possent defendere , muris sepsisse , nerpe in eo, 

quod inutile esset Graeciae , fecisse. Nam iilorum 5 

lurbem nt propugnaculum oppositum esse barbaris, 

apud quam jam bis classes regias fecisse naufragium. 

Lacedaemonios autem male et injuste facere, qui id 6 

potius intuerentur , quod ipsorum dominationi , quam 

qaod nniyersae Graeciae utile esset. Quare si suos 

legatos recip^re yellent , quos Athenas miserant , se 

cditi;pro5ffCU<U5,Longolii: pro- a me impctrare potui, utrescri- 

loaUus. Sed utrumque ffloirema berem joppositum , et, quia con- 

pvto. Bosius, Pro apudeos lib. firmatur lectio oppositam a God. 

Leid. rl guos apud lib. Profes- Voss. B. Axcn. et ^d. Longoli- 

m etiam JLegit cl. Oudend. ad ana , et , quia ftatim sequitur 

Front. Lib. i. Strateg. cap. 1. apud quam , licet non sim ig- 

imn. 61. VoIT. B. prosecut\s. narus, pronomina relativa sae- 

Deos publ, suQsque patrios pius sequi genus remotioris sub- 

venaies2 Leid. [Axen. Gu.] et bantivi, rem,dequa a^itur, ex- - 

Vo/r. B. C. Deosque publ. Fro primentis. [ Ult. oppositam, sed 

jepsisse Voff. B. sepisse. Gu. oppositum , quod poft Heu- 

Negue eo quod inutile esset singerum recte revocavit Bre- 

Gr.Jec.2 Sic diserte Mss. Bava- mius, laudans ConradumHeufin- 

rici , Boecleri , alii , nec video, gerum in Praefat. ad Cic. Of&c. 

cur^necelTe iit, cum Puteano et pa£. xxxxvi.] 

Lambino neque eos reponere. Classem re^iam"] MIT. Leid. 

Dan. [6u.] et Leid. neque in eo. et BoecL classes reffias. q. Edd. 

De re ipsa vidc Thuc. Lib. 1. classis regla fecisset naufrag. 

pag. 61. Bosius. Ultraj. £d. ne- Bos. Fecisse etiam Lcid. meus : 

que in eo quod. Sciopp. 1. Ve- fic et legit^cl. Muncli. ad Hygin. 

risim. cap. 20. legit neque eoy fab. 4« Voff. A. B. [ Gu. Ult. ] 

quod^ fic et Scliotti Codex et classes regias fecisse. Fecisse 

yoff. C. .Facile admitti potcft abellaVoff. C. l\J\t. apudhane 

in eo, -pr o quam.'] 

Fecisse naufragium'] Fuiffe Giceropro Fonte)o. iLstinfro- \*^' / ^^^lx^ 

yincia GaUia Narbo Martius ^a^amp oi 6<po6pi 

^la Vop^i Roman^^^^^^^ /-/.3^^^^ D^e^^tc ^,3 

Kfo"?;o1rn:^^^^^ -do d. DuI.. adFlor. ., ^3 ^. 

hard. Vro oppositam Leid. et Male et injuste facere] Sal- 

Voff. C. oppoji^m. Sic ct. Cod. luft. Jug. 22. Populum Rom^ 

(p. 104.) P* Dan. Sed opposi- neque recte,' neque pro bono 

tam legendum docet c1. Munck. facturum , si ab jure gentium 

ad Hygin. fab. 4; ut Voff. B. sese prohibuerit. Gebh. 

Li^ct HOB fim morofiis , nondum . Si suos leg» recip* s^ellcnt] $ic no CORNELII NEPOTIS 

remitterent , aliter illos numquam in patriam re« 
cepturi. 

Galli retinent legatos spe recu<« Axen. [Gu. Ult.] essent recepiuri^ 

J'»eranddruin obfidum apud'Gae- quam. lectioncm in tot codicum 

ar. L., 3. Comm. cap*8. Ge&/i* aliorum teilimouiis , quibusop- 

(p.io5)>dt2»^friZioJJSicM8. Dan* ponitur nullus, valde atque u«- 

£Gu. Ult.] Sed Codi Boecl. et vul- nice probandam puto. Mosche^ 

gatae £dd. alias, Moic to essent Frobat etiam Ueuiing^erus , lau- 

glofieiha videbatur cl. Gronovio datis iis , quae ad Datam. 14^ i^ 

not. ad Liv. 34^ %q. Bosius. Es- ^dnotavit. Nos cum Bremio Har^ 

sent addunt Leid. et yolT; A. B. lesioquc Gronovii sentcntiam 
C4 facio tamen cum Gronovioi - praeferendam esse duximus. J 
pfo atiter VoIF. B< alias. [Cod. CAP. VilL 

I ^ameii non efiU^it ciVium ^ubruin inyidiam^ Natti^p 

que pb enmdem timorem , quo damnatus^ erat Mil* 
tiades 9 testarum. sufiragiis e eiyitate ejectns , ^on effiigit civium sUOr* in^ tempus 5 he |iotentia et prAtia^ 

vidiam'] Vide ex epillolis, quae qua pollerent , ad invadendaiii 

sub Themiiloclis nohiine cifcum.* tyrannidcm invitarentuf ^ etpo- 

feruntur, 1* ad Aeschylum ^ 2. pulus libertate privaretUr. Quod 

ad Alcetam^ 14* ad Patisaniam, m PiMrato evenifle noverant^. 

et 9« ad Habronychum* Bosius* Nam pbst exactum ejus iiliuia 

Leid. civicorum. q* Edd* Hic Hippiam, qui in Marathoniapu* 

iamen etc. irna ceciderat tontra patriaift 
cismum 

fijeret, ab aliis du3um~ adnota-* excellat^ aut si cxtiterit aliqliis^ 

tum est. Recte aiitent Plutari- alio loco et apud alios iit< SU 

dhus iri Thetnifto<3le ( Pag. i;23. milia his Plutarchus scribit Ari* 

B.).ob8ervat non poendm fuisse ftide p^g* 322* C. D. E. ubi e- 

decennale illud exiliumy sed tiam docet, quomodo ipsa illa 

mitigationem allevationemtjue res inftituefetur. Buchn. Adde 

invidiae y ut dignitatem eorUm not. ad 5, 3^ 1. In MIT. Sayar* 

et auctoritatem deprimerent y Sch. Leid^ et quib. edd. yeter. 

^tti uni omnium excellerent ma* erat testularum : qua voce in ea- 

xime etantistarent. Neque e- dem re usus eft infra 39I) a.Bo^^ 

nim aut cxcidebant bonis fuis , sius. Schotti Godex et VoflT. B. 

aut incurrebant infamiam: in G. [Gu. Ult. ] testutarum^ Ad 

eo omnis coercitio conftabat, hanc hiftoriam alludit Ariftophi 

ut abeifent ak urbe ad definitum Bquir. V8« 816. ubi V. SehoL el 11. THEMISTOCLES. Cap. VIII. m 

\ 1 

Argos habitatum concessit. liic quam propter multas 2 

ejus yirtutes magna cum dignitute yircret , Lacedae- 
monii legatos Athenas miseioint , qui eum absentem 
accusarent , quod socictatem cum rege Persarum ad 
Graeciam opprimendam fecisset* Hoc crimine' absens 3 

ad Thucyd. L. 1. cap. i3&. Lib. inurereprop6raire.iBo5ittf.Hinc 

99. De originc Oilracismi adde Ariliidcs Tom. 11. pag. 248. Ss- 

ScbeiTer. et Perizon. ad Aelian. iii^oKkEa bk eKfi>Xu3i;(fav, k^oi 

Lib. XIII. V. U« cap. 24* n. 8. 6ox£fv, {'KaTayafelv) vnc Aa» 

et Weff, ad Diod. Sicul. L. xi. nedaijiiovioDV, ubi plura , qui 

cap. 2i5. num. 60. De cxsilio, in ThemiHoclem etiam apud Ad.> 

quod Athenienses^ Tliemiiioclcm metum fuerunt pcrsecuti, ut re« 

miserunt i nequcuntes praesen* fert Diodorus Siculus Libi xi« 

tem occiderc, agit AriHides Rhe- cap. 56. qui tacct^de Athenien- 

tor. in Or. Leuctr. quarta pag. sibus^ licet Nepo*s $. 9. hujut 

465. a quo Yocatur s o tq5v naX* capitis eos addat^ aftibiinCoad* 

Aisav ipy<a>v 6v/itfiki\as Kat fpa- VoiT. B. et Axen. scriptum est 

Tiiyos yevo/utvof. Atheniensihus et LaccdaemO'»^ 

Argos'] Ubi commorabantur, m£^ ; hinc mihi incidit siispicio, 

qui teftarum suffragiis c civitate forsan legendum Atheniensibus 

cjecti crant. Lambinus. a Lacedaemoniis 1 etXximAihe' 

Propter multas ] Leid. per niensibus notaret in graHam 

nutlias. [ £/iij, pro qiio suas AtheniensiUm ^ sed hanc conjec- 

dicendum erat, Bremius dcle- turam ncmini obtrudo. Athe- 

▼it, dilTentiente Tzschuckio, qui nienses ct Laccdaemonii simul 

aimilia exempla passim obvia quidcm fuene euin persecuti, uti 

esse animadvertit. V. infra ad Plut. Thcm. pag. ia3. mcinorat, 

Attic. 4i 4* 1 ^^^ i^ ^S^^ ^^ utrorumquo per- 

{p. i&^») Lacedaemonii legat, secutione, antcquam ad Admc- 

Atkenas mis. etc* ] Diodorus tum adirct. Qui proditionis cri- 

8ic. tamen Lib. xi. a crimine men primus Themiitocli inten- 

absolutum refert , et poftea ob tavit , fuit Leobotes Alcmaeonis 

•uspicionem excellentiae^ patria filius Agraulcnsis , subscriben- 

pulsum. Thucydidcs vero L. 1. tibusaccusationiLacedaemoniis, 

cap. i35. jam ante patria a ci- tefte Plutarcho. 

▼ibos ejcctum , ad Lacedaemo- Persarum] Alii ]ibri Perse : 

Biorum acGUsationem, ulteriore quos Lambinus excuffit , Persiae 

pcrsecutione ab Atheniensibus vel Persidis. Gebhard. Perse 

cxagitatum fuissc author ell. £t Leid. et Godet P. Dan. item 

hoc convcnit ipfus Themilloclis VoIT. A. G. [Gu. ] 

narrationiEpiu. IX. etxiii. Loc^ F^cm^^] LongoL iniissety tc^ 

eeti» GauIFam , cur Lacedacmo- nugnantibus libris. Faceresocie- 

nii accusarcnt Themilloclem, tatem etiain infra nofterdixitg, 

Diodorus hanc iliilTe ait , quod 2, 2. ficut et Gic. pro Qninctio 8. 

ipsi ob Pausaniae proditionem facere amicitiam 7, 6, 4* ^t 1^9 

male. audirent, Athenicnsiuin v. 10, 2. Foedus amicitiamque fa- 

esiftimatio inclarcsceret, prop- ccr^* Jullin. 12, 2, 12. Bos, God. 

terea quod nullus duiuk ipsorum P. Dan. fecisset* 

ciyis proditionis convictus es- Hoc crim, abs, ptod. est dam- 

set. Itaquc cos parcm nomini natus ] Mcmiiut iniqui hujus 

Atheniensi. ijnoniiiuae notam judicii qiioque Dio Ghryso^o- 112 CORNELII N.EP OTIS - ^ » prQditionis est ^amnatus. Id ut audiyit , quod non 
satis tutum se Argis videbat , Corcyram deniigravit. 
Ibi quum ejus principes ciritatis animadyertisset ti« 
mere , ne propter se bellum his Lacedaemonii ^et 
j^thenienses indicerent , ad Admetum , Molossomm - 

regem 

mus Orat. lxxiii. OejtnsoKKia^ civitatis» Nonne et ejus texta 
inquit eujtetSelv ^67eep 7tpo6i66v- ejiciendum erit ? Verba ejtim 
za^ 6s TtqpaXapc^v dvtiiS, Ern^ ejus civitatis ab '^uctore pro* 
'stius^ Nempe proditionis cum fecta nou videntur. Hinc codi* 
Pausania initae accusabatur, cum mira in his verbis fluctUc 
quoxiiam famiiiarius eo uteba- atio. Cui practerea yerborani- 
tur, ac quotidie literas et nuh- ordo, quumiejusprincipes civi* 
ciosad eum miflitabat. Thucyd. tatisy placere poterit? JHoschei 

1. Diod. Sic. 11. Plut. in yita. At placuit Nepoti. Ita enim 5, 3» 

Eag. 123. Qui tamen omnes ab ^ quum ejus majorem partem 
oc crimine eum absohrunt. Ad- insulae devicisser, confer a, .49^^ 
de Plut. lib. de utilit. ex inim. 14, 6, S. 18, 3, 5. 19, 1, t/VuI- 
capienda, itemque Themiftoclis gata itaque, quam etiam in Ult^ 
£p. i4* Bosius. Leid. damnatus cdit. reperio , non sollicitandA 
est. vide Weff. ad Diodori lo- est.] 

cum cap. 54* num. 45. et Loc- Ad Admet. MoL H. constj 

cen. h. 1. ad §. 2. [Etiam Gu. Sic ferc Thucyd. 1. Diodor. iV* 
Uit. damnutus est»] ^ fhit, invita, et ipsc Epifh 19» 

Corcyram] Devinxerat cnim et 20. prolixe. Sed de hospitio 
sibi Corcyracos beneficio , ut quod nofter uarrat, in eo nemi- 
Thuc. Lib. 1. cap. ( i36. ) et Plut. nem adsenticntcm habet. Kam 
in vita teftantur. Unde se ab Thucydidei) et pleriqUe hiftori- 
his defensum iri , sperare pote« corum , etiam Cicero in BrutOy 
rat. Ma^us* v. sup. not. ad inimicum ei fuiffe Admetum «* 

2, 2, 1. Totam narrationem de junt. Cauffam habes apudPlut. 
I Corcyraeis habes Epifi;. 12. et 1. e. et Scholiaftem Thuc^didia 

19. carum , quae Themiftocli p. m. 00. Ipse Epift. 20. o "Ab* 
(p. 107.) tribuuntur. Bosius, pijrof efik jttkv eyvc6pi<S£v » «oi ii 

Ibi cum ejus principes civita" olS oti ejui(iTj6ev, Thucyd. dvay*' 
tis animadv.'] Urbcm effe infu- nd^etai napd " A(^jitt}Tov ovta 
lae cognominem Corcyram, no- dvr<^ u cpiXov KataXvtSai» Ubi, 
viinus : ejus dubii cxiinendi gra- Longolius negandi particulam 
tia addit Corneiius a civitatis non ^.agnoviffe ISepotem censet» 
principibus , metu belli Lace- Sed ego jpotius cum Magio di» 
dacmonii, Themiiloclem faces* xerim, anos auctores sequutum 
sere inde jussum Quare non effe. Bosius. Ad Adm, molos* 
temcre eum Schotto to cisfitatis jorumLeid. et Voff. A. C. sed B* 
exturbarim Gehhardus. Prin» Molossorum Admetum Molos*^ 
cipes civ. anim. Leid. princeps sum* Admetum Molofforum rf » 
anim. Civitatis abcll etiam a gem Themiftocli fuiffe inimicum 
Scholti codice Mend. pro indi' tum Schol. Thucydidis Lib. i> 
cerent Voff. A. inciderent in cap. i36. hic a Bofio citatnt^ 
Mar^. alii indicerent. [In Ax. tum Ariftides Tom. III. pag. 385» 
Codice [ut in Gu. ] non legitur a cl. -Dukero ad.Thucyd. I. e. \ IL THEMISTOCLES. Cap. VIII. n3 

I 

■ — • — — — — 

regem , cum quo ei hospitium erat , confugit. Huc 
oaum. yenisseti et in praesentia rex abessct , quo 4 
majore religione se receptum tueretur j fiiiam ejus 

paryulam arripuit ^ et cum ea se in sacrarium , quod 

•ddactus abunde docent, nec rf/tteU f^k k^iiioi eKaSeSdfiiBSaf 

Bon Plutarchus a Lambiuo jam vrc]) ydp eidXevev ij KpareOiTCQ' 

adjpartes vocatus. Xis, *Api06af 6i 6 fiiKpof vito* 

Uospitium fuerat "] Ms. Dan. Xeipios i)v e/iioi nai Eicpof ev Sa^ . 

erut» Vci Ncpos alium scripto- Tipqc- (^uae si ab iplius manu 

rtm fecntus ea 9 vel a Ubrariis sunt , rcs confccta ell. 8cd no«* 

biec verba sunt adsuta. In hi' tiim eCl Graeculorum Audium in 

loria Themiftoclis mentio qui- Epiftolis hoc genus iingendis. 

dem fit de ejus hospite Nicogcne Bosius. In poit. edit. typothe*^ 

Aegis in Aeolico oppidulo ha- tarum vitio abripuit ]cgitur« 

biUnte a Plut. Them. pa^. 124« Diodorus Siculus Lib. xi. c. 56. 

Biodorus vero Siculus Lib. xu simplioiter narrat Kara^pvyaov 

tap. 56. agit do hospite Thcmi- 6^ npof ti)v isidv, iKirijs eyi-^ 

* ftoclis Lvfitneide inAfia hal^itan- vero, Sed paullo poft dicit: 6 

te, sed ae Admeto hofpite 'altum pa<SiKe{>f C^^f^V^of} ^oPijSeif 

ffnid caeteros elt silentium, ut /nev tdf d^TteiXdf , i\ec3v 6k tov 

yusL Bofius monuit. [ Axcn. e- ikirijv. Ncmpe quia apud Mo- 

tiaii .fuerat 9 sed erat malim, loITos cum rcgio Juvcne ^Tti rtfv 

t»d unice narrationi aptum. isiav KaSidai erat sanctifTimum 

sehe, Atque ita God. Guelph. et irrefragabile supplicii genuSf * 

et praefiantiflima Ultr. editio, ut ut e Plutarcho jam adnotavit U. 

19 textum recipere non dubita- Junius Lib. 11. Animadv. c. ii. 

verim. Paullo ante Gu. ad Moe- Thucydides loco citato appellat 

nun JHolossum regem, Etiam etiam , r^ro fiiyi^ov iKirevjtta* 

XilU Molossum,'] Unde HcetDioddrus Siculusnul' 

. Rex abessetj Si<? quoque Thu- lam de filio , aut filia faciat men« 

^dides 1, et ipse Themiu. EpiA. tionem, tamen ex ultimis Dio* 

ao. Diodorus tamen vult adfu- dori Siculi verbis suppHci^um 

ilTe et coniiter cum exccpilTe* hoc fuilTe maximum patct, quia 

Caeterum in Ms. Leid. fuit rex tantopere ejus vices dolebat^ 

efstti cui, ut opinor, occasib' Hcet Admetus inilhicus fuilTet 

aem praeouit non inteHectum ThemidocH , et fiHum , non fi-» 

to in praesentia, Librarius e- Ham arripuifle Themifloclem« 

nim de loco accepit, cum de* Tliucydidcm et Plutarchum se« 

bnerit de tempore. Bosius, Lcid. cutus pr4 certo fiatuo 5 quam« 

rerum abesset ipro rex abesset* quamThemiftocHs cpillolam cum 

. FUiam eius pars>.2 Imo fi- ^?^*^' ^* Weff. adbiod. Sicul. 

liihn', siThucydidi(L. 1. c. i36.) «*'»™ P^^ «P'**'** habeam. 
et Plutarcho credimus. Quare In sacrariumy quod summa 

Lan^bin. exifiimabatt vcl lapsum colebatur cerimonia ] Morem 

effe Nepotem , vel aHos fequu' hunc omnium Graecorum f^iffe 

tum, vel erratum effe Hbrario'> apparet, ut e foco> vcluti asylo» 

rmm. £t ante Lambin. Longo- extrahere nefas ducerent | ut nec - 

(p, 108» ) Hus non dubitabat a ab ara , nec a principis fiatua 

noftro scriptum fluffe fitium rapere Hcebat. Pleni jurecon- 

parvulum. Epiftola 10. Themi- sultorum Hbri; vidc proverb. 

Boclis etiam nomen fflii addit: £ Vestay et e Thucydide Tur» 

Tom. I. H » / ii4 CORNELII NEPOTIS I summa colebatur caerimonia, eonjecit. Inde non prius 
egressus est , qnam rex eum data dextra in fidem 
5 reciperet , quam praestitit. Nam quum ab Atheni-,^ 
ensibus et Laced^moniis exposceretur publice , sup- 
plicem non prodidit , monuitque , ut consuleret sibi ; 
difncile enim csse , in tam propinquo loco tuto eom 
Tdrsari. Itaque il^ydnam eum deduci jussit, et quod 

nehum Adversar. 21,-18« et hac yivd/Lievat Kard ^vvSiJKas ina^ 

de re dilTerentem Jacob, Rae- <pai tqSv 6e^i(Sv Xeipaov eis 6v/ii' 

vardum Variqr, 1, 7. Schottus. ppXov rS Pifiaia e(ie63>ai Kai 

Voir. A. cerimonia jj^ro ceremO' elvai td (Svvti^^ejiteva. ctc. Lam^ 

nia, Varie baec vox scribitur. binus. add. MarcelL Donat» 

Dulierus in Floro edidit Lib. 1. JDilUcidati ad Capitolini Mc^i^ 

cap. 2. Caeremoniasy ubi varias minos pag. 644* ^^ <^^V« Bolius. 

Codicum scripturas adnotat, de /„ ^^^^ reciperet , guan% 

^uibus mter veteres quoque non praestitit ] Cic€»roniana locutio, 

conTiat, ut ,am dudum docuere ^^ ^3 3^ Fam. Epift. 19. UtLj^ 

Marcus Donatus ad Lmum Lib. ^^^^^ infidem necessitudinen^ 

ixi. cap. 62- G. J. Voffius m ^^^^ recipias. Et recipere 

Etjm. Lmg. Lat. et Gronovius idamproin societateih accipcrc 

ad A. Gelhum L. iv. N. A. c. 9. j ^^^^^ Servius ad VirgiliuAi 

qui dicit , Scahgerum derivalTe ^^^ ^ ^^n. vs. 666. Voff. C. 

& Cerusj quod antiquis notat ^^^^ ^^^ ^^^^ ^. j. ;. f, ^. 

sanctum. . n (p. 109.) Ab Athen, et Laced. 

Inde non prius egressus est,^ exposceretur ] Exposcere est 

Ms. Boecl. Inde s^ero prius e- ^^^iretv eni tijuoopia. infraHan- 
multo eft,quaequeinte3Ltumve. amlcos admorZm dep7sf^^. 

cipiatur, digniflima. Mosche.l i£ip,i„s Li],. g. cap. 38. Prin^ 

J)ata dextral Nullum de da- cipem sc. i et conciiatorem b* 

ta dextra apud hiiloricos , qui G, ad supplicium deposcit. Geb* 

exftant^ verbum. Probabiliter haf^d. Longa oratione, ut ait 

a. hoc a Nepote, five ab aliis Thiicydides : cujus suramamima 

sumtum, Rye de suo additum, cum rcrpouso Admeti habes e- 

I»ofitum ell. Nam qui sancte a- pift. moao laudata , pag. 38, 39« 

iquid promittebant , et fidem Kdit. Graeco Latinae. add. Dio- 

daoant, dextram dabant apud doVus 11. pag. Gr. 270. Bostus» 

veteres. Sic apud Xenoph. iX- Ab abcft a Voff. B. [Cod. Axen. 

XtjviK. 6. non longe a principio : Ndm cum Lacedaemoniis ei A* 

ht tbtaov de^ids ddvtes^ Hai Xa- theniensibus.] 

fidvtes , kni tbtois drtistejitJtev Supplicem non prodidityTap 

Tov Kotvv. Sic M. Thillius Phi- tffs iKe(Sias vo/ttov riyucJr, ut lo- 

lipp. II. Dextracy fidei iestesy quitur Polyaen. Lib. 8. Gebh. 

?>erfidia sunt et scelere violatae* Pjrdnam ] Leid. et cod. P* 

dem 7. ad Att. 9. contra Cae^ Dan. Phydnam. V6t£. A. C*. sarem^ ubi sunt densae illae [Gu.] Phidnam. 
dgxtrae 7 Hesjchius : debai^ ai Hac re audita \ ] ALbfanthatc IL THEMISTO CLE S. Cap. VIIL ii5 

% 

satis esset praesidii dedit. Hic in nayem omnibuft 6 
ignotus nautis ascendit. Quae quum tempestate ma- 

» 

a <piibusdam edd. fet Gu. Ult. ] ad Fhaedn Lib. 4* ^«^b. 21. vs. 

Bosius* Etiam a Leid. absunt, 0. ct fic in Alcibiad. ^ap.^ 4* ^^ 

atque abeffe facile poirunt, ete tn triremem ascendity sive ut 

textu ejic}. Voff. C. Hic re au- Cod. Leid. et triremem ascen* 

dita» [Hacc verba a Lambino dit , ubi nullus Codex profert 

satis imprudcnter inculcata sunt, escendit, Ati in £pam« cap. 4« 

in omnibus Codd. atque ante E' pro in navem ascenderet Cou. 

ditis omiffa. Fallitur itaqueSta-» Danielis habet escenderet, cete- 

Terius , qui in Voff. C» ea repe* ris habentibus adscenderet* Con- 

riti s6ribit4] scendit navim dixit nofter ia 

PraeSldii'] *Eg>66ia nai fta- Hannib. cap. 7. ubi in Cod«Ms« 

panoiitTtijv. Epaminonda. Prae- A. navem ascendit legitur. Cel* 

sidium dedity ut eo tuto perve- larius et Bofius hic in textumre* 

niret, Gebhardus. JCpv6S ttXiJ- ceperunt escendit , quos non- 

^of i6fa>pv(SaT0 dvtd^ Admetus, dum scquar. Cur nautis hic lo« 

ut Diod. Sic. Lib. xi. cap. 56. cum habcrc debeat, cauffam vi- 

Omnibus ignotus nctutis es- deo nullam ^ ipse Thucydides a 

eendit'] T6 naii^iV inserui cMff. Bofio laudatus fiat pro mea sen< 

tGu. ] Dan. Leid. BoecK ct ed. tentia^ qui Lib. i. cap. iS^. di^ 

Itraj. quod in reliquis Codd. cit, Themiftoclem invienlffe na* 

a praecedenti vocc facilc ob soni vem 6\Kd6a SiVe onei*ariam , in 

mmilitudin^em^absorberi potuit. qua praeter nautas iinc dubio 

Thucydides : vv ydp dyvabs tots etiam alii fiierint vectores : dc* 

hf^ tif vvt, Themiftocles ipseep. inde addit idenf' i)v ydp ayv<^i 

19 : tots^ /tth ev tij vvt dyvcos a- tots kv tij vi]t, erat enim igno* 

ttaCiv zivai k66KHv, Plutarchus : tus iisy qui erant in navi. lu- 

u6ivos eiSotos lisis eiif tcJvrtXe- terpres vertit iis ^ qui in navi 

f^vTQov, Schottus tamen gloffema vehebantur. Nepos poiiea ad- 

ccnsebat. Tum non dubitavi ver- dit de navis domino 9 negue 

biun escendit auctoHtate Ms.. quemquam ex ea exire passu» 
Cod. '^ ^- • '' ' • ' . . ^-1 i|ue veterum auctorum teftimo- clidc Tem ita narrat ov6€vot 

Aiis ftrmaverint, Gruterus, Gro- h66tos, 6ns iitf tcSv «XeoiJtw, 

novius, alii. V. Ind. Bo«ui. ctipoftea addit, quod Thcmi- 

Pro ferretur in Leid. fertur , et Aocles dva6tiEntv eis NdEov i- 

pauilo poft pfo neque quemg> avtov t(Ste vavKkiljpc^ nai tcf 

ejue queniq. Ms. Cod. A^ nau" KvPepvijttj' De verbo adscen- 

fis escendit. Volt. B. [ctAien.] dere consule mcas notas po£fc« 

i^nqtus nautis adscendit. C. quibus adde cL Ruhnhenii ob« 

tgnotus^ exscendit. Escendere servationem ad P. Rutilium Lu- 

et a5Ctfn^ereconfusa saepiuseffc pum Lib. 1. Sect. iS. pag. 4^* 

docet nos cl. Curt. ad Salluft. prudenter dic^ntis: ver5um es- 

Cat. Cap^55. num. 3. qui et ej- CEtrnxitLE , ^uod qui hodie Qri^ 

^endere navim ex corrupto hoo tices tirocmia ponunt > nimis 

lioftri Aucloris loco defendit ad cupide scriptoYibi^s obtrudefe 

lugurth. c. 25. n. 5. Proprium solent. Diod. Siculus Lib# xi« 

tameu in hac re cffe verbum as- cap. 56. qui de hac navi tacet^ 

cend^rf re€tedoc«tnosP*Burm. narrat» Themifioclem Moloffo- 

H a ii6 CORNELIINEPOTIS x^ma' Naxum ferretur , ubi tum Atheniensium efat ex- 

ei^citus , sensit Themistocles , si eo perTeriisset, sibi 

esse pereundum. Hac nec^ssitate €oactus domiiio na- 

vis , qui sit , aperit , multa poUicens , si se con- 

7 servasset^ At ille , clarissimi viri captus misericor- 

* dia , diem noctemque procul ab insula in salo na- 

vem tenuit in ancoris , neque quemquam ex ea ex- 

A ire passus est. Inde Ephesum pervenit , ibi({ue The- 

mistoclem exponit , cui iile pro meritis gi^atiam post- 

ea retulit. 

r ^" 

rum terra egreflum duos juvenes Dioclem poft laudatoa ^ Bofio 

mercaturam exercentcs , et hinc auctores et Pljat. in Them. pag. 

viarum pcritos nactunv, cum illis 124* ctiam refert - Appianus Al* 

s6se infugain dedifTe , ct ita Lih. iv. Bell. €iv. pag. 990« 

in ARam tandem cvaliire, et ibi Qui sit etiam^Voff. B. C. vide 

fuiffe deversatiim apudhorpitcm Cort. ad Salluft. Cat. xliv. 5. 

ditissimum, ( de ciijus nomine et Bun. ad Lact. Lih. i. deFals. 

inter Plutarchum et Diodorum RcL cap. xi. pag. 69. etiam si* 

non convenit., ut jam notavit qui pro siguis saepirfime inve- 

Weff. ad illum locum) eumque niri ^pud Optimos, oiiendit cL 

hofpitem TJiemiftocli cum Rege Ruhnkcn. ad Julium Rufinianum 

colloquendi feciffecopiam, Thu- pag. 201. confer eumdem Bune- 

cydides L L nullai^ de duobus mannum ad Lactantium p. 76. 
juvenibus facit mentionem , scd Jnde Ephesum ] Diodorus 

dicit /nerd rc^rt nard nepaaSv multo aliter lib. 2 Lambinus» 
tivof TtopevSeif dvco. [Gu. ex^ Exponit] EkPiPq^vi, Cur- 

scendit^ Ult. conscendit , sed tius , Caefar. alilque , quam cre- 

adscendit etiam Moschio opti- berrime. illelib.3. CiviL c. 3i. 

mum videtur.] f. Neque affectum valetudine 

Atheniensium erat exercitus.'] Jilium exponere in terram jpa- 

IVaxum oppugnans , ut ajunt titur, Ita Graeci quoque tu^et' 

Thucydides 1. Plutarchus , Po- vai ufurpant. Pluiarch. Dione 

l^aenus. i. Bosiits, ifojLticovras^ dvrov inJS^etvni eif 

Qui sit] Sic Mff. Danielis et JraXiav, Curt. Lib, 9. cap. 47. 

BoocL Recte. qui pro quis, ut Qui expositi erant undique dd 

faepe apud Plaut. Terent, Crc. naves trepidi et improviso ma* 

Heliqui quis sit, [ ul Ult. sed Gu. lo attoniti recurrunt. Hirtius 

qui, ] Rem fere eodem modo dc B. Africano cap. 10. Aquan" 

narrant Thucyd. et Polyaen. 1. di caussa remiges in terram 

adduntque, Themiffoclem mina- exposuisset. Gebhard. 

tum, nisi ab ipso servaretur, ' Gratiam post. retulit] Nempe 

se dicturum Athenienfib. illum ingenti pecunia eum donavit, ut' 

vecunia se corrumpi paffum. Thucyd. et Plutarch. referunt. 

Quod etiaijni ipse ep. 19. refert : Bosius. Postea Gr. r^. Voff. B. 

wd cetera paullo aliter, narrat. [Gu. Ult. In Gu. etiam Themu 

Basius* Minatura fuiffe Themi. ^^oc^n legitur, ut cap. 9, i.J 


. l II. THEMISTOCLES. Cap. IX. 117 1 CAP. IX. 

Scio, plerosque ita scripsisse, Themiftoclem Xerxe i 
regnante in Asiam traiisisse. Sed ego potissimum 
Thucydidi credo , quod aetate proximus erat , qui 

(p.iii.) Plerosque'] Ephorum mihi veriffima fcriptura , cum' 

scilicet, Dinonem, Clitarchum, infinitis locis provocabulum o- 

H^aclidem , aliosque complu. mittat Ncpos , ut Lambinus di- 

res 'Flutarcho laudatos. Cum ligenter monuit. Gehhardus. Sic 

quibus et Diodor. Siculus ii. ac e Ms. Dan. legendum puto. Vul- 

Epift. 19., ThcmiHoclis faciunt. go elc proximusy qui ilh t.h.r^ 

Bosius. dura admodum ellipsi. Schop^ 

Themistoclem Xerxe reg^ .pius verisim, i, 20. eBavaricos 

nante in Asiam transisse} qui aetaie proximus ab hisqui 

Membranaceum metlm codicem etc, Ernfiius e suo : quod aC" 

melius legere arbitror: Themi^ tate proximus ab his erat ^ qui 

stodem ad Xerxem re^antem etc, Schottus denique e Men- 

in Asiam transiisse : ( qurnno- doziano : ^proximus erat iisy qui 

do et Schoppius Verilim. 1, 20. etc. Qnae lcctiones omncs coii# 

ejib. .vet. emcndavit) ita cnim textui repugnant. Neque enim 

eStf apud Diodorum Siculum. Sic ideo Thucydidi potifQmum crc- 

paullo poft dicit Cornelius no- derc se -ait Nepos , quod proxi- 

Iter: ad Artaxerxem eum ve- mus aetate fuerit hiftoricorum 

iti55e. Verum Xerxis et Arta- illis, qui res illorum tcmporutn 

xerxis nominum apud Perfas composuerant, sed quod ipso 

permutatio Chronologiam Per- vetiutifOmus inter cos , et tem- 

sarum non parum turbat. Dis>- poribus illis proximus. IVam E- 

sensum veterum hiftoricorum su- phorus , Dinon , Clitarchus, He- 

per hac re Plutarchus quoque raclides, Diodorus , ceterique, 

indicat Themistocle pag. laS; quiThemiftoclemXerxcregnantc 

^uem Acatius ad Thucydid. con- in Aftam transiilfe scripfere, om- 

ciliare ftudet. Ait enim ad Ar- nes aetate multo pofteriores fu- 

taxcrxem venilTe , qui cumpatre ere. Thucydidesa.Olymp.Lxxvi. 

tum, poft cladem in Graecia ac- anno secundo , hoc eft quadri- 

ceptam, Rempub. geflerit. Er/i- ennio ante exilium Thcmiftoclis 

stius. Consule cl. Duherum ad natus fuit. Vid. Voss. de Hi^ 

Thucyd. Lib. 1. cap. 187. lin. stor. Graec. 1, 1. et ^, De his 

49. Ms. Oxon. Themistocl, ad igitur eft : inter hos , ex his, ut 

Xerxem regnantem in Asiam supra cap. 4? 3> : de slervis suisy 

misisse, quem Jiabet fidelissimum, Cu- 

Quod aetate proximus erat jus figniiicatus ignoratione fac- 

de his"] Ex Ms. Cod. |egc, ^uoci tum puto, ut tam varie locus 

aetate proximus ah his erat. hic a librariis interpolaretur. 

Emftius. Cod, P. Daniel : aet. Bosius, Proximus eratiisYoff, 

prox, de his qui, Schoppius A. proximus et is qui C. Heu- 

prox, ah his qui, Schottus vc- fingcrus in textum )am recepit 

ro addit de Ms. suo protimus proximus de iis. Contra La- 

erat iis, Verum vulgata eft tinitatem non inj!urgo, neque ad< 


«i8 CORNELII NEPOTIS 

illorum temporum historiam reli^uerunt », et eju^dem 

vcrsor mterpretationi Bofianae, miftoclem) Thucydidesj qui et 

licet mihi durior videatiir. Sed Atheniensis eraty etsummolo^ 

ego , si, quod sentio, dicam, d^ co natusy summusque vir j et 

his, qui illorum temporum hi- paullo aetate posterior j tan^ 

storiam religuerunt ^ a Nepote tum mortuum scripsit , c[uem '^ 

profecta non credo , nam , s| Ciceronis locum line dubio ante 

per illorum temporum intelli- oculos babuerit Nepos , quum > 

fit ilia tempora , quibus bella baec de Themiftoclis transitu li^ 

erfica a Graccis fuere gefi;a, teris mandaret, et Thucjdidis 

(p. 112.) scriptores exfi^itere, qui sententiam de ejusdem morte 

Themiftocli aetate fucre propio- cap. lo* amplecteretur, Alios 

rcs , uti Herodotus , et ipso He* etiam ante Thucydi^m illorum 

rodoto prior CUaron Lampface- temporum hiAoriam reliquilTo 

jius, de quo videndus Volnus de patet ex ipfius Thucydidis ver* 

Hift. Gr. Lib. iv. cap. 3. p.442. fcis Lib, i. cap, grj.eypaif^ 6i 

et poft. euin Perizonius ad Ae<r dvrd ( nempe de imperio ' % 

lian. 1. V, H. cap. i5. qui Cha. Lacedaemoniis ad Athenienses 

ron ftiit. ejusdem sentcntiae, in translato) nai rifv inffoXvv t0 

qua Thucydidesj it^ enim Plut, ,\6y» iTtoifffSdjnfjv fiid tdSc ^ ott, 

Themiit. pag. laS. ut jamBofius tols npo ejn6 djcadiv knkivks rS-, 

vidit; ©ovKv6i6iff fikv ovv nai totJv ro X&piov^ nai ii,rditp6 

^dpcav 6 Aa/itiJ}aiiifv6f isophdi, tqSv Mif&iKoSv ^EWifviKd BwBrim 

TeSvi}K6tof BipEn , Jtpof tov ^ftfav , 1; dvtd td MifdiKa. T«, 

viov dvtS tc^ OejuisonXel yevdd- todv 6e ^ o6nep nai ijtbato ev tjf 

j5ai tifv evtevE.iv. Sed , si pcr 'Attmy Evyypa<pjJ ^EWavinof^ 

illa tempora praccipue intelli-» ^paXi<sdf te , nai totf Xpovoit 

' genda simt 1 quibus Themillo»/ in dnpificSf i7ce/Ltvif(SSif , ujtta di 

cles ad B,egem PerCarum transiit, nai tiff dpXiff dnodetEiv iXei 

certe Themifiocll aetate fuit tfff tacv ASifvaiayv , iv ol(^ rpS'» 

propior omnibus scriptoribus, n<^ natisif. J)e Hellanici aeta* 

qui aliam fovcrunt sententiam, te , qui duodecim annis ante He« 

(piibus a Plutarcho enumeratis rodotum natus fui0*e dicitur, ea« 

Bofius addidit Diodor. Siculum. dem fereHudzon. adlocumThu- 

Herodotus nullam de hoc The- oydidis, quae profert VoCSus 

milioclis transitu fecit mentio- Lib. 1. dq^ H» Gr. cap. i. Alios 

nem , aut de ejus fato , undo a VofQo notatos omittO, In tex« 

Gebhardo non erat , quod nota. tum tamen recepi de iis , licet 

ret ad cap. 10. J. ^, EtsiThu- mihi suspectum, et nullum ex* 

eydideSy nerodotus , aliique ni- emplum proferatur scr]ptorum« 

hil de sanguine taurino pro^ qui ita locuti fuerunt, rfon eft 

did^rint; cium Herodolus dc quaefi^io, utrum de pro ex po» 

ThemiRoclis morte non scripse- ni soleat, id quod frcquentiflime 

^rit, Itaque videtur mihi Nepos £t , sed an proximus de his 

etiam fimp]jcitcr dixilTe, qUod umquam repertum sit; proxi-m 

aetqte proximus 9 et ejusdem mus ab his^ satts latine dicitur, 

civiiatis fuity uti in Alcib. c. xi, quomodo hic legitErnft. v. Torr» 

Thucydides i qui ejusdem fieta' ad Val. Maximum Lib. iii. c.a, 

tisfuity nempe, cujus erat Al- num. 16. his pro iis facile re^- 

cibiades. Fraecipue Cicero in neri potefi;. v. cL Ruhnken^ a4 

Bruto cap. xi. meam fere sen- Butilium 1 , 16. pag. 56. MoT 

tchtiam nrmare videtur de The« pro et ejusdem Leid, ut ejus^ 

miftoclis mprte agens; quemiTh»* d9m*[JL^id. i . ^d aet^pro^mus II.» THEMISTOCLES. Cap. IX. «i^ 

ci^taljis fuit. Is autem ait , ad Artaxerxem eam ye- 
nisse , atque his yerbis epidolam misisse. Toemt-' s 

stocles veni dd te , qui plurima mala omnium Grajo^ 
rum in domum tuam intuli , quum mihi necesse fuity 
adversus patrem tuum bellare , patriamque meam de^ 

• 

€rat de fds. Codex Gu. qui aetate (quem nondum cognorat obiilTei) 

proximus de hisy qui. Scd Ult. sed a iilio demum ejus Artaxer- 

optime: quod aetate proximus xe receptus fuerit. Bosius. Bo- 

eraty quij quam unice veram lec- lianae scntentiae liaud favet Dio- 

tionem Bremio praeeunte revo- dorus Sicuhis Lib. xi. cap. 56. 

eavimus. Ante qui supplendum nam ille hofpes L^Iitheides eum 

eorum ^ i,e, ex iis^ quae Elliphs de Xerxis obitu quidcm fecilTqt 

^ornelto familiaris eR, v. Indi< certiorem, etindicaffet, Artaxer- 

cem V. Ellipsis pronominiS', sed xem jam regnare , vcl tota haep 

liic noa animadvcrsa a libra- Diodori narratio habenda cft 

riis, qui vario modo looumin- pro fabula. v. WclT. ad n. ^. 

terpolaverunt. ] qui sua dcbet Dukero ad Thu- 

Is autem ait, ad Artaxer^ <^yd'd* L. i, c. 137. n. 49. qui 

xem eum i^enisse] Suida* ait: "l^^^ ^atius hanc rem illuftrat. 

q>?vy£i npos 'Apra^ipEvv tov i^^^ »?*• pott- Xerxis et Ar^ 

iisSv nepa^v Pa6i\ea. Ernstius. ^^erxis nomen pofterioribus e- 

Id quod etiam scripscrat Cha^ *>»"l temporibus ab Hiftoricis 

ron Lampsacenus , tefte PUi^ confundi oftendit Reimarus ad 

tarcho: scriptor Thucydide, ip- I>»onem Caffiym Lib. lxxx. c.\ 

soque etiam Herodoto, ut vo- L. 61. 

lunt, autiquior. Ceterum cum His verbis epistolam misissel 

utraque sentcntia magni nomi- Haec coram respondiftc llegi ip- . 

nis Bcriptoribu^nitatur; idcirco sum increnanti, ait Epift. ig. 

Petavius y ut componeret hunc pag. ^i. id quod etiam Flutar- 

dilTensum , duplex regni Arta- chus tr^ndit. Diodorus qiioque 

xerxis exordium conftituit^ vult- niillam epiftolae mentiOiicm fa« 

que decem annos cumpatrereg- cit, sed introductum ad regem 

nalTe. vide eum lib. 10. de doctr. ait illum edocuilFe , nil injuAi 

temp. cap. 25. et in Kation. se fcciffe. Bosius. [ Gu. Arta-^ 

temp. part. 2. £.3, 10. Wilh. xerxen.'] 

Langius, fcre iisdemrationibus Cummihi] Ms. Dan. [Ult.] 

inductus , eum anno patemi im- quamdiu. Quomodo Thucydi- 

perii lertiodecimo regem defig- des : o6ov Xpdvov tov dov 7ta, 

natum exiftimat,-L. 2. de annis repa kitiovra i/iioi dvdyKij if/ttV'- 

{p.iiS.) Chtisti c. i5. Sedmultis voinijv. Cod. Boecleri: quodmi^ 

utfaque eol*um sententia difli- hi. [ Ita et Ax.] An legendum 

cuUatibus .premitur : Ut alibi quoad mihi nec. fiiit ? vel ro 

fortalTe docebimus. Usscrius quod pro quoad accipiendum? 

pag. 187. mortem Xerxis in an- JBosius. 

niun p. I. 42405 Themiftoclis Patrem tuum bellare'} Leid. 

tranfitum in proxime sequentem patrem bellare. Pro adversus 

conjicit. (fnod si recte se habet, Cod. P. Dan. adversum, Pro 

^ta conciliaveris hunc dilTenfum, omnium Grajorum Vofr. A. C. 

lit traoiierit quidem ad Xerxemi [ Gu. ] hominum GrajX)rum ; et \ 
\ r«o , CORNELII NEPOTIS 

, , wi ■ 1 I I ■>■>'«■' 3 fenclere. Idem multo plura bona feciy postquam ih 

tuto ipsey et ille iti periculo esse coepit. Nam quum 

* 4n Asiam, reverti vellet , praelio apud ^Salamina factoy 

' jpro cum semper in lioc Godice e^o^ sed ] abeft ego etiam a Cod» 

quum reperitur. Nec ahfurda Dan. et Leid. 

lectio eft hominum Grajorum, ^^^ £„ Asiam reverH velletl 

quum veteres dixere hommes Schottus in scripto Codice re- 

Germaniy hommes LaUm etc. pgrit, nollety idque convenii»e 

Vide J. Fr. Oronovium Lih. 2. fp^ „/ j autumat iis , quae di- 

Observ. cap. i3. ct Ih. Wop- ift Nofter 3 , 5, 1. Timuisse 

liens Lib. a. Lect. Tulhan. c. 17. jihemist. ne perseveraret Xer- 

pag. 227. cl. Weff. ad Herodot. ^^^ bellare. Plutarch^ tran». 

liib. v. cap. 3i. nura. 57. exph- ^|j^ jj^^^. ^^ propositum fugae 

cat mdomUmtuam, perinreg- pgrficae poft mimun a Themi- . 

num, regiamque tuam familiam, ^^^j^ nuhtium , non ad confili^ 

ct dicit, locutionem effe, quae ^^ perfeverandi , quod antca 

ex Orienti^ more profluxit. cl. habuerit Xerxes , hoc sensu: 

Dukeras ad Thucydidem Lib. 1. ^^^ * reditum Persa matu^ 

cap. 137. hn. 5i. Cafaubonum ^^^^^^ Themiftoclem effeciffe, ut 

Exerfcitat. xiii. ad Baronium c. ^^^ ^j receptus effct ab insec 

III. scqutus,. )am ante eum do- ^atione Graecorum: noXXd /ttiv 

cuit , oiHov pro regno vel regia s^ciXnaiv e/itoi KaK& mp6ai^ 

hic et apud ahos dici , beneque ^^^^^ ^^ *^^ K6>Xv'tfavri rf)v 

ibi observat h rav vftetepov oi- ^,-^£1^. Quae verba Themifto- 

nov, a Nepote yerti m domum ^^^^ vulgafam lectionem tueren- 

4uam. [Gu. Ed. Ult. omnesque ^^, ^j" nuntium Xerxi miffum 

ante Bos. adyersus , quod ,am ^^^^ voluntatem revertendi, es- 

Harlefius restituit. ] ^et l^ic rfiemoratum. Boecler. 

Bonafeci]m. Bayarusvetu- Xerxem ante acceptum a The- 

ftior^ orsusfui, SchoDpio re- mift^j^jie nuntium cogitaffe re- 

iferenteyeriIim.i,20.sedGracca ^^^^j ^ clare docet Herodotus. 

Thucydidis non congruunt. Bo- j^^^ poftquam narraffct cOnsi- 

sius. [Hcufingcro affentior, qui lium Artemisiae reditum suaden- 

ex Co4. Axen. lectione : multo tjg , subjicit ijaSv re dtf rv (^vja. 

J^^r%J?^^^^ /^"% Cornehum p^XiJ SepEvf* XiyvcSa ydp dne^ 

scripfiffcputat: multoplura rur^ txiyXave tdnep avros hoeu i6k 

3US bona feci. Mofche. J ^^^ ^i „ci^tef Kai nd6ai tfvve- 

Postquam in tuto ipse"] CL fiyXevov dvTcS jueveiv^ e/tieve dv^ 

Freinshcm. lcgendum conjccit: SoKieiv e/ttoi.ijTCi) KardppaodvKee, 

jyost. in t. ipsa , sciL patria. Quac satis mco quidcm judicio 

Sic ct aptius cohaet*crct oratio. receptam lcctioncm tucntur. 

IVisi tamen Nepoti Thucydidaea Bosius. Vellet Ctiami Lcid. et 

•illa exprimere conftitutum , *£- Voff. A. B. ct pro Salamina 

neibdv kv d6q>aXel niv ipoiy Leid. ct Voff. A. B. C. [Axcn. 

iKeivtfi fie iv emKiv6vv<9> ndXiv v Gu. ] Salaminam. paullo poft 

aTtoKojitidv eyiyveto, Ad prioris circumiretur et in Cod. P. Dan» 

.conjccturac incntem oppidoPlu- et Voff. A. C. confu^i ad te* 

tarchus: <keti}f'E\\doof iv da^ Quam lectioncm in tcxtumrecc- 

^aXelyevoftivvf^napioXetd 6u pi , quia.antc dixerat veni ad 

.fi&i^^acoiitevaXapi^a^B^aitiKai le, et permdtus a codicibus 

}vfilv, BoecL [LoDg. et Mag. ipse hisce 9 et ab Axeiu Heufijigerua \ 
I II. THEMIST0CLE8. Cap. IX. isi hueris eum certiorem feci y id agi^ ut poiiSy quem in 
Hellesponto fy:erat , dissolvereiur , atque ab bostibus 
eircunttretur ,^ quo nuntio ille periculo est liberatus. Nunc 4. 
autem confugi ad /e, exagitatus a cuncta Grama-^ tuam 
petens amicitiam : quam si ero adeptus > non minus me 
bonum amcum babebis > quam fortem inimiaim ille ex^ 
fertus est. Ea autem rogo-, ut de bis rebus^ quas tecum 
colloqui voloyannum mibi temporis des^ eoque transacto 
ai te venire patiaris. legendum conjecit nunc ad te noXifniof , Kai^, Xprjsof* cpiXor. 

ConfugL [Axen. Nunc autem BoecL Adde Gebhardo lauda- 

coiifu^ aa te^ non : Nunccon- tos Tacit. i. H. 71, 2, 3. Sencc. 

fugi^ad te» Ita ejtiam Cod.Dan. de Ira 2, 34* Bosiusi Voir. i. 3. Gu. Ed. Ult. Bene.] 

Littcris e» c, feci] Vidc cl. 

Valken. adHerodotumLib.vm. 

eap. 110. num. 73. Ea autem'] Leid. id autem. 

Ut de his r. ] Leid. ut his r. 

De quihus tecum loqui VO' 
lo2 Schol^i liber et Mff, Bavari 

iRxagitatus a cuncta Graecid^ Schopplo 1. Veris. cap.^20. lau- ^ 

Translatio a Venatoribus , qui dati : quas tecum colloqui volo, 

exactam cubilibus suis fcram BoAus. Vonian. A. [Gu. Ultr.] ' 

nullibi patiuntur confiftere, do- (p. ii5. ) quas tecum colloqui^ 

nec in poteilatcm veniat. Ovi- itcm B. €. Loqui five colloqui 

dius (L. 3. Art. Am. 662.) Ktlc' res pro de rehus satis dcfendi 

pu^ hic aliis exagitatus erit, potefl. Adi cl. Gort. ad Sallult. 

f&ebhard. Ad L. d. Ovidii con- Cat. cap. 5. num. 9. et Graeco- 

fulo Cl. Burmanni notas. rumell imitatio. fic evXiveiv ttU 

Non minusbonum amicum ^Vv pro Ttepi ri^Xiy/. Eur. Al- 

ctc) Non video, quid sibi ve- ^^^' Y^' l^f^' *° Suppl. vs. 612. .. 

litdubitotioLambiniquaerentis, ^^^^«/«^ ^"^i'^?^^ ?^y, evi>i7tns. 

^id intersit interfortem et bo- «^» SchoL Anftoph. Acharnan. 

num? aul cur acrem inimicum V t''^- ^* I>octiff. Elsner. ad 

( quod subftituendum putabat) f^' ^^"fa« «ap. 20. Comm. 37. 

commodius legi poffit. Senfus [?raeclare Bremius Quas, om- 

satisplanus: pater tuus virtu- "'«"^ ^odd. atque edd. lcctio- 

lcm meam et Induftriam in Uo- "^"^ ' *<^?!ere a Lambino muta- 

aem expcrtus eft : tu experiere J?"» » reftituit, Vide infra ad 

fidem et operam amici. Bonus ^ragm. 5, 1.] 
amicus y non latif&mo illo ligni- Annum mihi temporis des^ 

ficatu boni , qui ad omnes vir- Probat prae caeteris hanc lectio- 

tutes pertinet, sed refpectu fl- nem Savaro. At Schoppius c 

dei et utilitatis , ad quam prae- Schedis Gifanii annum mihi , 

lertim Themift. apud Thucyd. tempus des, A Savarone non 

etPlutarch. provocat, accipicn- aulim diffentire. Gebh, Sic e 

du8 eft : ficut fortis inimicus ef- suo codice cmendavit Savaro, 

ficaciam in nocendo et ftrenui- suffragante Gebhardo. Dan. et 

latem notat. Denique ; Bapvs Bavarici : annuum mihi tempus 133 ^ ^ORNELII NEP0TI8 ■ p CAP. X. t Hujus rex animi magnitudinem admirans^ cupiens- 

qiie taJem yirum sibi conciliari , yeniam dedit. Ule 

omne illud tempus litteris sermonique Fer^arum dedit^ 

des. 'Gif. annu mihi tempus Cupiensguefiljeid.cupiensU 

des, Fut. annum mihi tempo- et sequGns sibi abcil a Leid. D^ 

ris spatium, Mox Boecl. ad te re vide cl, WalTe ad' Thucyd* 

venire patiaris ^ ominb prono- Lib. i. cap. i38. L, 65. 

minc m^. I^oiius. Leid. an/tuum Conciliari'] Inter suos adfioi» 

mihi tempus. Pronomen m^ Gebhardusi ^ ^ 

omittunt ctiam Vofl'. B. C. et ^ Veniam dedpt^ Sic lomiitur 

abeflb potefl^. Praeterea ^on du- Paufania j Dionc , atque Eume- 

bito , quin in Vofl*. B. scriptum ne. Caes. L. 7. Comm. c. i5.^ f* , 

sit annum temporis^ alioquin Datur petentibus venia. Ju^n. 

notafljcm. Propter ingravescen- Lib. 11. cap. i5. Pro se justam 

tem actatem ab integro Codd. in ' magis quam gravem sepulturae- 

Bibliotheca publica " aflervatos vemam orare. Cicero Attico: 

consulcrc non libiiit, alioquin Impetravi a Salaminiis^ ut si^ 

certiora Mcufingero rcponprem^ lerentj veniam illi quidem mi^ ^ 

Sed spcro , polihac alios, qui- hi jdederunt, h. e. permiferunt 

bus eoidcm inspicicndi dabitur vel concefl^erunt. Oroflus L. v. 

copia , me satis efl*e defensuros. cap. i5. Tandem Marius Coti- 

[ In Ax. anniui^m mihi temporis sul forti desperatione spei ve* 

dei ita exftat, ut extremam ^em- niamfecit. Gebhard. Adde cl. 

poris partcm aliquis , quem li- Muncherum ad Hygin. fab. 45» » 

orarium ipsum fuilTe sulpicor, Omne illud tempus lit. ser^ 

rafura delere tcntarit. Equidcm monique Pers. lierii^] Valerius 

h. I. annuum fempM.y Cornelium Maximus Lib. 8. cap. 7. Ext. i5. 

Bcripfifl^c cenfeo. Mosche. Gu. Graecus fcriptor qSi/Xo/. Mtf» 

. Ult. annuum mihi tempus desy 6iki)v qycovtfv /itaJMv idida^ep 

»ed hic ctiam Brcmium sequi- dvtov (Artaxerxem) JtoSi €<S<a6% 

mur , qui vulgatam lcctionem, rov vtatipa SipEifv. Gebhard. 

a Cod. Savar. Edit. principe, Dc eo nj^bil Themiftocles in fuls 

Argentor. uti^aque Paris. Ald. epiftolis , scd in itinere ex con. 

et Longol. confirmatam, non grefjfionibus et confuetudine s6 

mutandam efl^c exiftimat. Caefar. linguam Perficam didicifle refert 

BcU. Civ. 1 , 3. Scx dies ad cp. 19. INisi forte annuum M>a* 

eam rem conjiciendam spatii cium non solum linguae , sed et 

postnJant. Iii finc hujus Capi- (p. 116. ) morib. gentis perdis-* 

tis Gu. etiam et Ult. edit. me ceudis, ut notat ThucydideSj 

exciuduut, quod a Lambino ad- sumferit. Morcs enim populi 

^itum eft. ] non in transitu ,y sed longiori 

Admirans'] Boecler. rUltraj.] cqnfuetudine addiscuntur. Locc* 

admiratus. Bofius. Vofl*. B. ad- Pi*o illud tempus Ed. Mag. e| 

miratus, sed supra notatum erat Steph. i^ t. et pro dedit Leid« 

uimirans* [Cru.] se dediditj iic et V^^ff* A« C« n. THEMI STO CLE 8, <:ap. X. 128 quibus adeo eruditus est , ut multo commodius dica- 
tur apud regem verba fecisse , quam hi. poterant, 
qui in Peraide erant nati. Hic quum* multa regi es- % 
set pfollicitus , gratissiinumque illud , si suis 'Uti con- 
siliis yellet, illum Graeciam bello oppressurum, magnis 
muneribus ab Artaxerxe donatus in Asiam rediit, do- 
miciliunque Magnesiae sibi constituit. Namque banc 3 

Qui in- Perside erant nati, ] cam addisccre noluerint. yido 

Perfis crat regio, iii qua Perfae Plut. Anton, p, 927. [Gu. Am# 

proprie dicti babitabant, unde Mox Ult. esset re^i pollicitus.^ 

in Eum. cap. 8. scribit infini^ Se Graeciam bello oppressu^ 

tima regione Persidis. DcPcr-^ runi] Id regi cum promiMe, ce- 
liib. Y, cap, 94. et alii, quos lioc unquam admijJTurum. ^rpa. 

citat BrilTonius Lib. 1. de n. P. rev6ojuai y inquit, iTC *ASifvaf 

ciap. 68. quamq^am , ut vcl pu- €y&> , nal tff dJS^ifvaiaiw vavfna-^ 

CTi norunt, ibi per totum annum Xijdavri fiaXSjuai. TcoWd dXXa 

non morabantur Reges. Nepois isai^ rSro de hdinore, Loccenius» 

'feve Tbucydidis locum expres- Jllum Graeciam Cod, P. Dan. 

■it e Lib. 1. cap. i&t], Ti]s re et omnes mei Codices. Pro, 

nepaidos yX<iS66iff, 6<Sa kbvva" Magnesiae Leid, Maganen* 

ro natevdv^e , Kai r<s5v iTtirif- Que abeft a Voff. C. 

SevJndrQinf tijf XoSpaf, Diodo- (p.u^.) Magnismuneribus^jDe 

ru8 Siculus Lib.xi. cap. 57. vo- bis Plut. Tbem, p. 126. et Diod* 

cat Ttiv IIep6iba bidrkeKrov» a Sicul. Lib. xi. cap; 57. ct inter 

Plut. in Them. pag. 126. dicitur munera baec praeter urbes me» 

Cf/v nep6i6a yXoSrrav dTtoXpoov^ moratas erat etiam uxor Perfica^ 

T&f iKfiiaJ^6i)v\if nempe tam per.- quae generis sui antiquitate, for- 

fecte iftam linguam edoctus, ut mae pracftantia, et morum.ex* 

elegantius fcfc exprimerct, quam ccllentia praeter cacteras erat 

nafi PerfaC| Primum pcr iuter- venerabilis, tefte Diodoro , de 

pretem locutus fuerat Themi- qua tacetThucydides; itemservi 

Itocles . Ut e Plutarcbo jam ob- ad varia minifteria, undc Plut, 

servavlf BriflTonius Lib. 1, deR. Tom. I. in Tbem. pag. 126. in 

P. cap. 214* et baec de Tbemi- f. et T. IL de cxlilio pag. 602, 

ftocle niiftoria clare edocet, Grao- narrat GejinsoKXiff 6k Xopffyit^ 

coft non nifi vcrnacula lingua o- Pa^iXiKJf Jtpvravfvojitevof ei^etv 

lim fuiife ufos. v. Wouw. de Xeyerai npof ri'v ywcSKa Kai 

Tolymatbia cap. 3o, praecipuo rur natfiaf , 'AmaXojtte^a dv , ei 

Atbenienfes: binc Atticae foe* fti) dnaoXofiteSa, ct de Tbemifto« 

minae Lemnum abreptao liboros clis gloria boc cxfilio auctaapud 

8U0S lingua Attica ct Atbenien- Perfas , non amifla , quam in 

Hum moribus erudicrunt. vide Graecia retulerat, idem p. 6o5, 

Herodotiim Lib. vi. cap. i38. De boc Tbemiftoclis dicto dubii* 

imo Macedones fuam vemacu- tat Ariftides Oration, Tom I, 

lam Hnguam tanti feconmt, ut pag. 265. et 266. 
nonnulli poft Alexandri temj^ra Namque hanc urbem etc,'\ 

iu Aegjrpto ragnantes Aeg^ptia» MiT. Magio laudati et quidam e« 


; 124 CORNELII NEPOTIS urbem ei rex doiiarat , his quidem verbis , quae ei 

, panem praeberc^t ; ( ex qiia regione quinquaginta ta- 

lenta quotannis redibant ) Lampsacum autem, und^ Vi- 

r 

diti: Namque h, u. .ei R, don, quam de qua hic agitur. confer 

tum duabus aliiSshis ususverb. Uerodotum Lib. iii. cap. 139. et 

Sed inferta merito sufpectaLam- seqq. et PeriK. ad Aelian'. fj, iv. 

binus "habuit. £t absuntab op- Y. U. cap. 5. num. 22. SyloCoiE 

timis libris. Mox Ms. Dan. his enim ob beneficii memoriam a 

?^uidem verbis, Q^od Longo- Dario Uyltaspis filio petierat,ut 

ius plane omilit. Bosius, Samum, suam patriam, e qua a 

^ His usus verfei^] Leid. [Gu.3 fratre Polycrate ejectus erat^ 

his(jue verbis, [In Axeniano co- sibi reltitueret j sed pluribus 

dicc his verbis media interpoRta haec exsequendi hic non eft lo- 

eft litcra ^, ita lineola transfixa, cus. Vide interiin BrilTon. Lib* 

ut mihi saltcm quidem signifi. 1. de R. P. cap. i5o. Ad tres 

care videatur. Uoc saltem ma- has urbes , Themiftocli a Pcrfav 

net , q nec deletam elfc, nec que rum rege clatas , mimificentiam 

indicare poITe. Axeniano itaque inMonefem Antonius fuam con* 

tribuenda videtur lectio : his fert apud Plut. in Antonio pag. 

quidem verbis, Mofche. Editio 0^2. quocum confer Appian. Aj. 

Prii^ceps ccteraeque vetulliores de Bello Parth. pag. 270. quem 

habent : his usus verbis , sed jam citavit Walie ad Thucfydi*. 

melius id, quod in Cod. Dan. dem. [Fallitur hi 1.' Ueufinge- 

et Ultr. icd. legitur: his quiderfi rus, qui ei ante ^panem in antr< 

verbis ^ ex quo alterum hisque quioribus libris abelTe, etrecte 

verbis corruptiim ell.] quidcm , dicit. Omittitur enim 

Quae ei panem praeberet:'} in sola Longol. atque ^x hac . 

Sic Thucyd. Diod. SicuL Plu- ducta Magii editione, sed inre- 

tarchus, quiNCx Neanthe etPha- li(^'uis libris, ut in Cod. DanieL 

nik addit Pcrcotam et Palaesce- Gu. et ed. Ult. exprpflum eft.] 
pQn in ilragula etveltitum: quos Ex qua regione quinqu. 

sequitur et Athenaeus -Lib. 1. ei talenta'] T6 ei a pleris- 

Hunc morem Perfarum in do- que MSS. - et odd. vett* [ ante 

nando commcmorat et M. Tul- Lamb. ] abfuit. Quare Lambi- 

lius 3. in Verr. cap. 33. Solere no videbatur legcndum : ex qua 

ajunt barbaros re^es Persa- regi quinq, tal.q, r. Bolius. Pro 

rum ac Syrorum phlres uxores reaibant Lcid. redibat ; eiabeft 

habere: his autem uxoribus ci- a [Leid. i.BoccLl VoIT. A. B.G. 

vitates attribuere hoc modo : Haecsuntvcrba ThucydidisL. t, 

Hdec civitas mulieri redimicu- cap. i38. bovros Pa^Mcof dxfT^ 

lum praebeat , haec in collumy Ma^n^ij^iav fitv dproVf i) npo^i- " 

haec in crines. Lambin. S\mi- cpepe TtevTifKovra rdXavra r« 

lia habes ap. Platon. Alcibiade mavry. de reditutacent Diodo- 

pruno pag. 33. Bosius. De hoc rus Siculus Lib. xi. cap. 57. et 

Pcrfarum more v. Interprr. ad lyutarch. inThem p. 127. [Etiahi 

, Thi^cydid. Lib. 1. c. i38. L. ^3. a Gu. et ed.Ult. «abeft.Fifche- 

Hotoman. ad Ciceron. Lib. iii. rus in Cod. Dan. reperiri.hoo 

in Verr. cap. 33. et quos lau- pronomenscribit, sedinFrancd- 

dat Torr. ad Val. Maxim. L. v. furtensi ed. nihil hacdereadno- 

cap. 2. num. 71. sed de Sylo- tatum eft. ] ' 
sonte, et Dario, quos ibi nlc- Lampsacum'\ MIT. Danielis 

morat V* Maximus , alia res eft, et BoecL Lampsacum autenh V II. . THEMISTOCLES. Cap. X. 125 Bum sumeret ; Myuntem; ex qua opsonium haberet. 
Hujus ad nostram memoriam monumeuta manseruiit 
duo , sepulcrum prope oppidum , in quo est sepultus, 
statuae in foro Magnesiae. De cujus morte multimodis 4 (p. ii8. ) Long. ed. Lampsac. 
Hem» £t certe tale quid rcquiri 
▼idetur,, ut cohaereat oratio. 
Mo« pro Myuntem Ms, Boecl, 
habebat Smyrnam, Sed reli- 
qoi scriptores, ipfeque Tliemi- 
ftocles ep. 19. Myuntem nomi-, 
nant. Bos. Item Leid. ct VblT. 
B. agnoscunt autem ; et pro My' 
untem VolT. A. C. Myntam. 
Leid. et Voff. B. Smyrnam. 
Myuntem recte editum efl*e patet 
ex ScholiaHe Ariilophan. Equit. 
vs. 84. De urbe Myunte agit cL 
"Weff. ad Herodoti Lib. 1. c. 42. 
Lin. 88. iisdem fere vcrbis, qui- 
bus cL Duker. ad Thucydid. L. 

1. cap. i38. num. 94. opsonium 
h. L pifces nptare abunde docet 
idem vir, a me in poil. not. ci- 
tatHs, unde di^ocpdyns et (piKo- 
^«r vocabant r«/ 7tepizi)v iX^vo^ 
ncDXiav dvadiddvxaf ind^ote^ 
nai tS KGa6<a>vof oE^oof aKovov 
Tar, ut docet Plutarchus L. iv. 
Symjp. quacil. 4* pag* 667, 668. 
qui locusinon fugit Gasaubonum 
ad Strabonis verba eLibroxiv. 
pag. 973. cSf 6' 6 Kc65<a>Vj 6 Ka* 
ta rt)v 6il)o7r(B)\iav , iijjo^tjde, 
[ Gu. Lamsacum autem^ in Ult. 
autem omittitur , , quod bcne 
poft Boiium repofuit Uarlelius, 
quum aptiffime fuperioribus il- 
lis : his quidem verbis refpon- 
deat. Codex Gu. Myntam y 
Ult. Myuntem. ] 

.Sepulchrum prope oppiduml 
Athcnas scil. ubi adhuc Paufa- 
niae aevo (vixit autem sub Marco 
Imp. ) ad maximum portum cx- 
iUtiffe,. ex Atticis cjus discimus. 
Oppidi voce fupra quoque i, 4» 

2. ita usus cii:. V. Ind. Bosius, 
Magnesiae'] Leid- Ma^nen- 

siae; in foro modo adfcriptum 
erat alia manu in Voff. A* Voff. C. Statuat vero pro statuae iii 
foro, 

De cujus morte'} Hieronymus 
cp, II. ad Ncpot. Sapiens vir 
Qraeciae Themistocles cum eX" 
pletis centum et, septem annis 
se mari cerneret, dixisse fer^ 
tur y se dolerey quod tum effre^ 
deretur e vitUy quando sapere 
coepisset, Sed vel corruptus is 
locus , legendumquc Theophra^ 
stus , vel sanctus pater memo- 
ria lapfus eft. Vioe Cafaub. ad 
Theophraffi character. pag. 97. 
ct PhiL Carolum Var. lect. 2. 7. 
Bosius. 

De cujus morte"] Pro de hujus 
autem morte y quem loquendj^ 
modum illuO^at Th. Wopkens 
lib. 2. Lect./Tullian. c. i3. p.200* 

Multis modis] Confenfus li- 
brorum pracftat MultimodiSf 
quod poH Savaronem et ipsc ad- 
misi. Apulejus : Quarum Sub^ 
stantid muttimoda potestatum 
coitione conficitur, Vctus Poe- 
ta apud Ciccronem de Oratore, 
jyEultimodis sum circumventus^ 
morboy exsilioy atque inopia. 
Gebhardus. Mff. Dan. Gif. Put. 
[ Gu. ]. Savar. fnultimodis; quod 
probai^ ac tuentur Savaro, Gi- 
fanius in Ind. Lucrct. et Geb- 
hardus. Quarc fidcnter in tcitun\ 
rccepi. CJfiPlautus, Tercntius, 
et faepiQime Lucrctius. Vetus 
Poota ap. Cic. dc Orat. 3, 58. 

Multimodis sum circumventusy 
morboy exsilio atque inopia, 

Bohus. Lcid. [Ult.] multis modis. 
Voff. A. multimodis ; est abeff a 
Voff. C. Video quidcm, viros 
doctirTimos hodic in suis scriptis 
multimodis pro fnultis modis 
ufurpare ; scd Luorctiana ct 
poetica iSepoti 901^ obtruvd^nda ts .a6 COLRNELII NEP0T!IS 

—-.»— — i— — i— — — — ■ 1 1 ■ ■ »»— . 11» »»»-»— —^——^—— ————» 

apud plerosque scriptum est ; sed nos eumdem potissimum 
"l^hucydidem auctorem probamus, qui illum ait /Magnesiae 
morbo mortuum, neque negat fuisse famam, yenenum sua ^ 

opinor. Miror etiam , Th. Mun- Opinionis originem , qua hauilo 

ckcrum ad Fulgentiiim Lib. i. immolati tauri sanguine Themi- 

Mytliolog. cap. ii. quiNcpotcm fboelem sibi mortem conscivilTe 

sibi famiiiarem reddiclit,.et cum credebatur, aperit: nempe er 

€od. Ms. contulit, nuUam, dum vitiosa Sophoclei dicti interpre- 

ibi de huju8modi,advcrbiis agit, tatione ortam putaf;, ad cujus- 

de hoc IVcpotis loco fecilTemen» modi fatum alludlTe Tragicii^ 

tioncm. [MuUimodis in Cornc- vul^o exiftimabatur. Etfi Thu* 

lio Nepote admittit, in Cicero- cydidcs, Herodotus aliiquenihil 

nis scriptis damnat, Gocrenzius de sanguinc taurino projlidcriat; 

ad Cic. de Fin. 2, ^6. p. 245. et tameii plures rcperire licct, qui-' 

in Addendis p. 699. ] bus haec opinio sit ;firmiter ac- 

(p.119.) Eundem potiss»'] Ms. ccpta, quam qui Thucydidi as* 

BoecL eum potissimum ^ ut et sensum comtnodent. Vidcatur 

VoiT. B. CiceroBruto (cap. la.) Diodor* 

Venen.sua sponte sums.^Tro Sic. Lib. xi. pag. 272. ,pr. Va* 

ccrto id affirmat Suidas. Ern^ lerii locum adduxi : B. Hiero- 

Stius. Tauri sanguinem. Videtur nymi teltimonium ad manum no^ 

autem iftud facrificium peragere cit; quamvis relideat in memo^ 

voluilFe brevi iturus in Expedi- ria. Graecus quidam scriptor a» 

tionem Dianae XsVKoq^pvi. Val* pud Arillophan. Eiplanatorcnu 

Max.5, 6. ext. 3. ThemistocleSj Themilloclesjrapayfvo/wo/a/ic^ 

quem sfirtus sua victoremj inju' r(^ sparijycp ( Artaxerxis ) fi/ 

tid patriae imperatorem Per^ Mayvfj6iav ^nal Karayvitf laxnS 

sarum fecerat y ut se ab ea op' ei oi '6i avtov 6(a>^ivtsf "EXXif* 

pugnanda ahstineret ^ instituto vef Bira fmXeva^i PapPdpoif^ 

sacrijicio exceptum patera tau- npo(pd6eiXpij(Sdiitevof oof ^diav - 

ri sanguinem hausit : et ante kmreXi6ai phXoito , Kai iepvp^ 

ipsam aram quasi guaedampie- yi}(S(ii rff Xetmogjpyi *Apr€^i6t 

tatis clara victima concidiU KaXhjiiivij rat^poo vno3>eif ti^ 

8^holiorum auctor in Arifto- cpidXtfv , Kai v^odeBdfttpof ro 

phan. Equites. vs. 83. Ev Ma- atjtia Kai XavSov itiaav ete^k^rif* 

yvifdia yevdjLtevof S^doov reXevrd, dev hSioof. Sic tefte Strabone 

nai jierd ^'dvarov 'rov jni^o^dp' Lib. 1. Geograph. irrumpeiiti* ' 

papov hdeiKvvjuevof rponov. Et bus in Phrygiam Cimmcriis Mi- 

^aullopoft: SvjttjuaXof 6e q)if(ii^ *das epoto tauri sanguiue obiit« 

tevded^ai ftepi ©efiisoKXiHf^ hte *HviKa , inquit , M{6av atjuatt 

' ydp 'Hp66orof re , hre 0bKv6i' Tavpa niovta (pa(Siv dmXSetp^ 

^Vf isopet, 'EsiySv dsto 2o^oK' elf tq Xpeobv, Tradit^que Plu*' 

e»f EXivtff. tarch« Flaminino, ex quorttndam 

opinione Hannibalem Midae et. 

*Ejitoi 6e XoSsov ai/na rocdpv y* Tnemiftoclis exempllo taurino- 

iKTtietv sanguine epoto sc cvi^aiTe. Oeh^ 

Kai ftiiye nXeioj toSv 6* iXeiv hard. sumere proprie hic sumi. 

6v(S<pffiuiaf, tur, ut et in Dione c. 2. Hoe 

aeger sumptojuf somno sapitusf 

Tivkf 6k €pa6iv , ori SoepoKXiJf diem ohiit supremum, Naih hoc 

nepi 0e/itisoKX4bf rfito ^tfdi. tfjei* verbiMU 4« naedicamentis 9 qua« 

bovrai dkf i^ ydp h^ m^avov* potaniut , dici solere docet cL 


II. THEMISTOCEES. Cap. X. 127 

flponte sumsisse , quum se , quae regi de Graecia 
opprimenda pollicitus esset . praestarc posse despera- 
ret. Idem ossa ejus ciam iu Attica ab amicis se- 5 

Burmannus ad Serenum Samo- d^ ivioi , ^APMAKON £**//'• 
nicom de Medicina cap, 9. live MEPOSf npotJeveyKa/uevof etc« 
▼». 137, Thucydides 1. 1. vo6y(Saf 6k re- 

Camsey auae regi de Grae- '^'^'^? ,!f^ ^'^^- V^**^* ^t "''*' 

eiaapprimenda pomcitus essety '^.«^ eKii6iny.cpapnaKCi> aTCoSayelv 

praesfare posse desperaret. ] ovTov,a6vvatujvoMi6oLvraeivai- 

illudit Cic. 10. ad Att. 7. "Adij^ ?f' ^f^^^^' ^^^'^/f? avniaXero. 

Xof scriptor apud Ariftophanis ^» ipsa Thucydidis verba ele- 

Explanatorem : Ol 6k WaSiv, oti ganter a Kepote expreffa, ut Lam- 

Cvvnbfof 6 eeiiUSOKKvf , 6u ^X biuus jam obsorvavit; videmus ^ivexc 

tjmienerVliashiljus reT^a^as b?ud multum difFeire a Thucy- 

i^ffert; qui videri inThemiftocle ^ide , pro certo narrantem, an- 

poteft; Buchn. Voff, B. opti^ tequam do hac fabula mcntio- 

fienda. Diod. Siculus Lib. xi. nem faciat , £v ravrai/ raJ/ «o- 

cap. 58. refert, Auctores non- V^f, Katepico^e.^navrw^ itpot 
taxepirirwmseifXafietvhop^ chi alias hu|us ,. . , 

KVf, Hfi spate^6eiv ijtitiis"EX^ rentis, ut Buchnerus dicit, lo- 

Xtfvaf avh> BejitisoKXeHf, 6cpa> cuin vidc in Ihera. pag. 127. et 

^iiSlS^of 6e th tavpu, Kai iccv i^?- «* n? ^*"?* P^S- 40o-, ^^.^ 

Ipnaov yevojiiivaov , tov Gefnso. ^aXisa , ori tn 0e^usonKekfi^ 

nXianvXiKa tS ahtatof JvXvpoS- ^w^aveto 66Eav eirai nai ^- 

6avxa knmetv, nai napaXpma H^^"^ .^ toXf fiapfiapoif ^eya^ 

ti\H)tif6ai. Recle acutirTimus ^^nv, v.Tr>c5^6^X/i^« P<^^^\^^ ♦**• 

Dukcrus ad Thucydidem Lib. 1. *'«^'^' ^*^^ LXKijvikov f «Af;iov 

c. i38. lin. »7. ei hoc Diodori ?part;yi,(J6ir. 0euisoK\vs gkv 

loco colligit, nihil effe, unde in- f»^'^ ^^^ V^iSa \iyerai tat E\. 

telligt pofiit , enrn pro vero \in>inaf npa^ets ano^^nf , cof 

habuilTeid, quod de sanguine ovk av y7tepfta\oiievof ryv Kf^^. 

taurinoaThemiftoclehauftocir- /'^'^^ evtvXiav , Kal upizvv e. ^ 

cumfercbatur. Symmachi locum nc^v te\evtv<Sau [ Cod. Aien. 

aGobhardoadductumeliampro- ohtinenda , quod ^ehemonter 

fcrt Duherus , et Weff. ad Dio- probandum videlur. jMosche,] 

dori locum num. 7. qui loca * Ossa ejus clam in Atiica 

profert medicorum, sanguinis ah amicis scpulfa'i AHi pu- 

taurini hauftum peftilentenl effe blico decreto factum fuiffe pro- 

docentium. Plut. in Thcm. nag. diderunt juffu Oraculi) quod non 

*28. ita rem narrat, (Themiftoc- citius fore peftilentiae fuiem re- 

Jcs) ®/ jit^v o 7to\v( \6yof, sponderat, quam si Themiftoc- 

^IMA TAYPEION maov , (?u Us offa Magnefia reduxiffdnt. CORNELM NEPOTIS pulta ) quoniam legibus non coucederetur , quod pro- 
ditionis esset damnatus ^ memoriae prodidit. 
^ III. ARI- 

"AbifKos quidam ap. Arift. in. Perizon. et Abr. Torrenium ad 

terpretem : \oi/Lt<B>Edvr(iDV 6k *A- Valer. Maxim. lib. 5. cap. 3- 

S^ijvaioDvi} B^EOf ehte^liitTdyHvrd Ext. 3. num. 88. 
osia 0eiinsoK\ibs. Mayviir<av6b DE THEMISTOCiLIS *rebua 

$iij 6vyX<a>pidvtQiyv , ffrTJ6avro kni vi^e Plutarchum in vita j He^ 

TpidKOvra vjttipaif hayi6avres rodot.Snbiodor. Sic.ii. Biblio^' 

rcp rd<p(9> Kai TtepKSKijvaS^avref thecae , . fhucyd. 3. Suid. v.* 

t6 Xaopiov y Xdwpa KOjui<Sb6iv Themistocles y Aelianum paS" 

dvop^jcavref rd osd, Gebhard. simj Justin. 2. Val. Max. et 

Pro Am. esse sepulta Leid. frontinumj Cicer, Pausaniant 

et Boeclei^iarius, item Voff. B. nassimy Poljraen.i.etc.* Boecl^ 

C. atn, sepulta y, cl. Duli. ad Multa^quoque de eo suppedita- 

Thucyd; Lib. i. cap. l38. iin. c)4* bunt Epiftolac 21. quaje sub eju9 

[God. Axen. ossa ejus in Attica nomine circumferuntur , primo 

clam ab amicis sepulta yquAC aJo.Matth. Carjophilo Graece, 

verborum series vu^atae longe pofl cum translatione Lat. ab 

£raeferenda. J)ibicA.er. Esse^ a EUaEhingeropublicatae, dequi*' 

ambino additum , etiam in Gu. bus tamen viri docti dnbitant, ge-^ 

. «t Ult. omittitur. ] nuinaene sint, an a Graeculo quo* 

SUoniam leg. non conced. (p.i2i.)damconfictae. Effigicme' 

proditionis etc.J Oi) ydp gemmaannularihabesinterlma*. 

, iEiiv y>avep<Sf Sdnreiv h * ASif* gines Urfini Num. 141. Paullov 

vaiftov ini jtpoSodia cpevyovra* diversam exhibet nummus inett8| 

Vide Petit. Coramentar. ad Le- his circum' literis : ^EMISTO^ 

ges Atticas 7, 4« pag..262. item- KAH2 A0HNAIO2. InpoHica 

que Kirchmann. de fimer. Romi parte Victoria prorae navis. in^ 

append. pag. 720. seq. ct Guthe- siftens , dextra palmam , siniftra 

rium de Jure Manium 1, 7. Bo- lauream tenens, cum literis? 

sius. Adde Viros ingenio ac e- KATA IIEPSaN. Encomiuiii 

ruditione conspicuos Hudson. ac ejus reliquit nobis Ariftides Rhe* 

Dukerum ad Thucyd. L. 1. cap. tor. Bosius. Inprimis de leo 

i34* 1*^« «t cap. i3B* 1. 97- J* Cicer. de Oll&c» I- i. cap. 22. / 199 III. ARIST IDES. C JL p. L ARISTIDES LTSIMACHI F. ATHENIEN- i 
SI89 aequalis fere fuit Tlxemistocli. Itaque cum eo ' (p.ii^.) DE ARISTIDE viclen^ oft^ndit e Plutarclio. NonnulU 

di PUUarchus in \fita 9 Hero^ tamcn Theologi , dc contumelia 

dotus in Urania^ Diodorus Si- nollro servatori facta agentest 

cuf. II. Pdlyaenus 1. Fronfirius hunc Senccae errorem latius 

.4 j 3 , 5* Valerius Max. 5 ; 3. propagarunt. 

€XU 3. Justinus 2, i5, i6. Cicero Aristides Lysimachi F.] VI de 

passimy Seneca 4. de benef, 27. praeter illos fcriptores , quoi^ 

ef Consol. ad Helv. i3. (ubi ta- clarilT. Boeclerus adduxit, dc A.* 

inon' erraiTe videtur Seneca) Ae-^ riftide Suidam in vocc *Apitei6iff^ 

schines contra Ctesiphontem , ubi inter alia dicit : Huicy quani* 

etc, Suidas, Boeclerusi Faciem vis paup6r essety tamen prop-^ 

e)as exbibet nummus , in cujus ter vitae sanctim^niam iHJu^ 

uno latere caput illius, et : API- ratofides habehatur. vide in* 

STIAH2 O JrKAK)2\ in al- fra cap. 3 $. 2. Ernst, Lyfimai 

tero mYilier sedens , dextra ba- chi non ^icomachi filium fUilTe 

culum tenens» infra: B0YAH2 docet CeL PerizoniusadAelian» 

VNfiMH \ circum: ^OY JO- 1. 2. V. H. cap. 43. n. 2. pratfi 

KEIN AAA EINAL Quae po- cigute , quia filius Ariftidis aB 

ftrema fortalfe refpi cium id quod avi nomino dictus cft Lyfimstchtif , 

Platarchus Aristide pag. 320. cui addcre ^otuiflet, DemetriuM 

uarrat: cum facti in iimphiara- Phalereum in libro de Socrate 

um ab Aeschylo jambi in thca- narrare . ijvifjuoveijeiv 'Apisei6i^ 

* Iro recitarentur, J^yatpioSv iv /ndXa nhrfta AY* 

\ ^ ■ ^ SrMAXON , 6f kavrdv en mv^ 

Ov ydp SoKelv ibiKaior^ d\X aKi\i tivdf dveipoKpiriKS ^apd 

elva^ JS^iXeif ro iaKXetov Xiydfiitvov 'KaSecSi^ 

fievos ^oiSne, v. Plut. pajg;. dS&^ 

etc. omncs rcQpexiil^ Ariftidcm^ unde patet ^ Lyfimachi ayituUi 

tanquam adeum praecipue haec nomen ab Ariftidis filiabUd eti^m 

virtus pertineret Bosius» De taiffe honoratum. 

varais Ariftidis Fabric. Tom.II. Aequali^'] l5th>Xpbi>d/ five o* 

BiM. Gr.Lib. tv« c. 3o. p. 3^3. fiiifKiii. Attico^ i^uatx re yio5i- 

et teii(i. firforcm Senecae a iis inter a^qiiales ferehntur\, 

Boeelero h. L prolatum )am no- Curtius RufuS Xib. vtit. oap. 67. 

tavit Lipfius • et adfcripfifle Ari- m. Attatum etiam aequalem siot 

ilidi » quae Phociont facta suut, et Aottd Msparem habi^ oris 

T9m.t* I I 

I 3q cornelii nepotis de principatu contendit , namque obtrectarunt inter se. 
2 In his autem cognitum est , quanto/ antestaret; elo- 

et corporis j lUique cum procul ^tTbemilioclisayaritiam indica- 

s^iseretur , \feste regia exornat, verlr. v. Phit. in Arill. p. 820. 

Lactant. ^LibC 1. Inli; cap. 5. Vo- Obtrectarunt inter je] ^ie- 

catur Orplieus ip^orum deorum no\iziv6avro: contrariasinHep. 

aequalis: liquidem inter Argo- parles foverunt. Infrai5y5, a. 

nautas cum Tyndaridis et Her- Hahvit ohtrectatorem y etc» Pa^ 

culenavi^aTit. Gebhardus. Addc tercuLiis 2, 43? 3. iltiusmodi ob- 

ex Aeliano i3,, 44« quod iiscTem trectationes vocat civiles con^ 

tutoribus usi sunt, etiimuledu- tentiones. Valerius 3, 8. ext. i. 

cati , ac ab eod. praeceptore in- acerrimi studii in adiuinistra- 

Aituti. Bosius. tione Reip. dissidia? Gcbhard. 

. . % Plutarclius auctior efL^ tradidilTe 

(p. 123. ) De principatu eon- nonnullos, a prima aetate usque 

tenditj De loco priucipe in ci- inter -Ariliidem ac Themiftociem 

vitate , uter alteri in adminir fuiAe inimicitias^ ut in onmi ser- 

£randa cedcret, aut praeferrc- mone live serio fiy^ ludicro dis- 

tur , vnep rS npooteib, Dione : sentirent. Buchner, Lcid. 06- 

huod principatum non concede- tractarunt. A Cicerone Lib. iv. 

otit. Catone : tum quidem Sci^ Tuscul. Difput. cap. 8. pag. 280. 

^ pio in ci\>itateprinc'\Yatu.mohti- dicilur efle aegritudo ex eoj 

jiereU Paterculus Lib. 2. c.44* quod alter quoque potiatur eo, 

Crassus ut , quem principatum quod ipse concupiverit. [Ingenue 

solus assequi non pqteraty auctO' fateor, baec Nepotis vcrba pa- 

ritaie Pompejiy viribus tene- rum mlhi probari. Primum /te- 

ret Caesaris, Gebhardus. Voir, ^ue displicet, quod ab hoc ver- 

C. cum eo principatu conten^ borum contextu plane alienum 

dit. Praecipue mihi Themifto- ell, etialcfaliquiddelidero', quale 

.cJes videtur ab Ariftide dilTenfiire^ ex Plutarcho notavit Buchnerus ; 

qmaApiseiSiif j K\ei(i3Svv/ jitiv Thcmiftoclem atque Ariftidem 

Tfi narasijdajuevB zifv noXixeiav inde a pueritia omnibus in re- 

'ijiezd TvsTvpdwns (Pififtratum, bus, atquc ita etiam in civitate 

Qt ejus iilios) iraZpofyevoMevoSy adminiftranda , iuter se diflen- 

^jf^oiiias 6e, koI i^avjuddas itid- silfe. Tum verbum ohtrectare 

'^isijiL toov noXitiKoSv dvdpQDv ylv- deAriftide dictum offendit, cum 

pnpyov tov /^aKedatjttoviovy vijja- jst apud alios Scriptoresetapud 

7:0 Mh dpisoKpaTiKiJf noXiteiaSy ipsum Cornelium Nepotem huic 

ii<SXe 6* dvTiTa(S(Sdjjev,ov vnep t5 verbo' numquain non aliqua vi- 

<5i|//« Oe/itisok\ea rov Neonkinf. tii notio subjecta fit. v^ Indicem 

jPlut. Arift. pag.' 3i9* co^pfule v. ohtrectatio et obtrectator.^ 

c^umdcm in Pelop. jjag, 279. et Quanto antestaret eloquentia^ 

mCim. pag. 4^5. o/ye (C^imoii) innocentiae j Quanto intervallo 

iif^i 0ejiii<SToK\et Jtapd r« ^6ov- praecedcret ac superare]( inno- 

xos knaipovti tiiv ofjiuoKpatiav tentiam Eloguentia, £nmus I- 

Svtiftaive /itet 'API^^EfjOY. phigenia. , 
Ariftidis juftitia patetexhiftoria, 

quam poft Cicerohem ot Plutar- Plehsin hocregi Qntistafj licet 

cnum reifert Val. Maximus Lib. Lacrymare plebit ri^hontste 

VI. cap. 5. . num. 2. sed quae jo- ' non licet. 
filtiK Themiftoclis animum sme 

diibio exacerbaverit , imo.quod Tacitus 2« Annal.. cap. ^. Utl^ Hl. A R I 8 T I D E S. Cap. |, xix 

quentia innocentiae. Quajnquam enim adeo excelle* 
bat Aristides. abstinentia., ut unus post hominum 
memoriain i quod quidem nos audierimus , cogno- 
' miae JoAus sit s^ppellatus , tamen ^ a Themiftocle i^ 

c£f • ordinibus j dignationihus Eipaminondd strenua , in So* 

dntistenU Apul. lib. 4* Metam. crate sapiens , in Homero di' 

Tunc inter eos unusy <fui ro* seria. Gebhardus* Praeter Ptu- - 

borc caeteris anfistgLbat. Idem tarchum in Aristide, (qui midta 

I. 8. ^uamquam caeteris Omni* infignis jultitiae ejus exfempla afl 

bus is genere viris antistarttt f6ti) nerodotus 8. (cap. 79.) 

Cum accufandi cafu Q. Metellu^ Aeschines or* qdv. Ctesiph. et 

Nnitiidicus' aptid Gellium. . Qud itepi napaftpedp» Diodorus Sic> 

ih re quanto universi me unum 11. Ciceto Or» pro P. Sextiq 

antistatisy tanto vobis quam tap. 67. et Tuscul» »5, 36: ete. 

tnihi mdjorem injuriam atque BostUs* Polliea citharoedus Di-\ 

contumeliam facit. Gebharclus. caeiiSi fiv^ jdiKaios i. e* juftus 

Leld* cbristaret VolT. A. B. C* appellatus qUoque fuitj Alexan^ 

\S3VL>\Jht.'\ ahtestaret, Quadri- dro Thebas capiente| caulfom 

garius apud A. Gellium i^ib. 9« docet t^linius Libi xxxiVi $ect. 

N. A. cap. i3. Qui et viribuset iq* J. 4» pag«6&ii .et ideo recte 

maenitudine et adplescentta si^ addit Nepos quod quidemnoi 

mulque virtute caeteris antista- audierinmS. Ita solfciit scripto- 

bat» Vide Bofii indicem. lAnti- res, fic Uerodotus L« ix.. c« 37. 

Hartt a Lambino e[l< 1 di>6pH6itat&if ipyov fsdvtw xw^ 

Quafnquam ] Ms« Datt» eum* ^^eis idfihfi Polybiu^ L, i. c« 63, 

cwn ; et in gldfi^a pro qUam* ^i> ff/iieh ^dliihf anojf iiia^6vtefj, 

quam, !Bofius. [ Gu. CumcUm* De nollrO AriHidd ita Atiftides 

et fdpra feriptum: quamqudm.] Sophifta iii iPanathen* fiy* .Orat* 

QUodquidem nos) CiP. Dari. Tom. L pag. i*jo. oi /itiv ovtoai 

qude qutdem nos* L^id. qudm ^KOsa 6iffXot>, eoSe rov 6iotki^6^ 

quidefn audtimus et paullo a^te av^d ftap* dvtoti rols EXX jtfit 

pro ut unus Letd. eiunUs, Voffi jrJCAlOM iiXffJi^vmi MOhlON 

A. TGu. Ult.] quod quidem noS 'EAAft- l^H^t drtd tbtn. "Sonpec*. 

BudierimUs* B^ qiUdemnos au^ caffet igitur coritra hifiptiam 

dierimus. Sed in Marg< aU mi Nepos ^ si scripfiiTet UnUs Gtiie' 

quod. corum p. k- 1«. rr. Cogn. JU* 

Juitus sit appettaius 2 Valer* STVS sit appeltatus.de hoO 

6* c^p, 3. AnsUdeSy quo toiius Ariftidifi (Spgnomine V. Weffi Ad 

(p* 124*) Graeciae justitia cen^ Diod. Sic; Lib. xi* c. 47» n*33j 

Mur. Viderelicjua. PhocionOt Tdtnen^ d Thetnistocle] Qui 

Ex mio cognomine Bonus est in vulgus gparCeratj AriftideiA 
^^^ ortinique sUavitate tempe- 

Yati mOres Phocionisy quos oz>* sibi parafle. Plutarchus ih viYcf 
^- -, Atxulejus Apc - 

logia« Eadem emm est pau» ino expulflrttm elTe aute Cimqneih; 

pertas apud GrdecQS tn Aristide et Themiftoclemi s^d j^q^t^U 

justa^ in Phodone itnigna^ Uk our ftbstor illt dubitHt. ^i>^ 

lA i3i& eORNELII NEPOTra , _ ■ ■ ■ ■ ■ — — ^i«— M— ■«— I 

coUabefactus , testola illa exilio decem annorum mnU 
tatus est. Qui quidem quum- intelligeret, reprimi concitatam ■ multitudinem non posise , ctedensque ani- 
madvertiss^t quemdam scnbentem , ut . patria pelle- ' 
. retur , quaesisse ab eo dicitur , quare id faceret, 
aut quid Aristides conmusisset, cnr tanta ppena dig- 
^ nus duceretur? Cui ille respondit : se .ignorare Ari- 
fttidem 3 sed sibi non placere, qiiod tam cupide ela- 

• 

ante pugnam Salaminiam , uti Aius Jugurtha cap. 4^* Tnterea 

J^epps refert, in eifilium fucrat parentes aut parsd pueri mili» 

ejectus , quuih Tliemiilocles de- tum sedibus peUebantur. £t sic 

xnum poft pugnam hanc cxsilio passim regno ac domo pMi ve- 

• niultatus fuit } et idcm verum teres dixiS^e docet cl. Ifurman- 

efi. de Cimone. vide cap. 3. e- nus ad Ovid. £p. 12. Heroid.vs. 

ius.vitae^ (p. 125.) i35. [Ax. etiametGu* 

Oollabefactus'] qonvulOis, ac animadvertisset , quod Hcufin. 

rttinae objectus. Phocione : Co/i. 6«^«« >aud ineptum effe dicit, 

vidit autem maxime uno cri^ »<>» ^? optimis Codd. in textum 

m»i»a. Tacit. 4. Annal. cap. 60. recepimu^] 

-Qui fratrem guoaue -traxit in ^ (^uendam scnbentemj «u- 
labefaetdm dimoxdsset. Gehhar^ ««/ ruuicum luiue a,um, acie- 

dus. Plut. in Cat. Maj. p.353. Rulajn Anftidi, ut uni deplebe, 

4ta sese exprimit *aoffpaKr<J3ei/, tradidifle, et rogaffe , ut Arifti- 

nai r.atasdaiaaS£U vno Stm- f »« ^J"»."? infcriberet : idque 

^akXins. et in Them, pag. 114. '^««c feciffe. Bosius. 

,tivi6jtih>of' Si ^ nai rols noXkols Se i^norar^] ' Id cft, nonnos« 

api^KKtiv^f zi\of KaTesa6ia(Se nai %q, vide praeter loca in Indicc 

petisff6ev 'e'cospani6^ivTa tov ad h. 1. notata Brouckh.adPro- 

'Apiveidifv. pert. 1. 2. £1. 2. vs. 56. £xpres- 

rC^rienJflae]Probalectio,qUam »»* ^im verbi Curtius Lib. iii. 

bmniiio requirunt proxime an- ««?• »2. §. 17.. de matre Daru 

tecqdtntia. Nihilominus Bar- ^ft^'"», iffnorationem numquam 

Ihiiis Lib. XXIV. A^l^. cap. 18. '»'»'^« ^»« ^^S"" excusa^s. 

Cadensque. Idem ftatim to tam Quod tam eupide eldboraS" 

ahtc cupide cxpelUt. Gebhar- set}^ Sic e membranis Bavaricis 

'dus. Sic Mff. ct infra fimiliter le^it Sckopmus Verisim. 4« ^* 

loqilutus 5, 3s 2. et i3, 3, 4* ^^V^^ emendationem confirmant 

Alii Sedensque. Mox Daniel. et Mff. Dan.Gifan. S^ch. QGn.J et 

lleid. animadvertisset. Bofius. Leid. In ' Boecleriano quoque 

Voff. C. ctiam animadvertisset. fuit : quod ita cupide. Barthius 

Frb pelleretur Leid. expellere- tamen Adversar. 2^, 18. conten- 

tur. Utrumque rccte, sed nihil debat, ro tam omittendvm eiPp. 

. mutanduin. Cicero. L 9. ad Fam; Non enim , inquit , tam mper» 

' £p. 9. Si forte Pompejus pul- fluam affectionem^ qiiam ipsam 

9vt& his jquoque locis rursus alias honestam quaerehai naminis 

re^ones petere- cogatur* Sallu* isHus caussam indicabat rust^ 

\ III. ARISTIDE6. Caf. I. , i33 

borasset^-.uf praeter ceteros Justus appellaretur. Hic decem 5 
aimorum legitimam poenam non pertulit. Nam, postquam 
Xerxes in Graeciam descendit 9 sexto fere anno, quam 

CUl Ji^^ Sfobis tot bonorum li- ^th dvbptiay nai <pp6vrj(iu ^h 

YfTQXWf^ confenfus potior yifus* av3p(it):roi/, 6navi(sdzaTov 6b dX- 

Geteriim etsi laudari juftitiae (lu- X<a)v dya^v 'O jrKAI02» 

Oium in Ariltide omnino debet; ubi plura memoria digniflimade 

iinprudenter tamen egit, cum Graecis imperatoribus , eorum- 

tam cupide elahoravit^ utprae- que victonis* lcgi poflunt. [Gu. 

ter ceteros justus diceretur. No- Aristiden. Ult. tain omittit.] 

rpt enini ingcnium plcbis , quod Nam postquam Kerxes^ Uunc 

juliileminensferrepofrct. (^uarc a4 Ariftidem exulem mifilTe le- 

Colei;e quidcm juiUtiam, non gatos, et tria^millia Daricorum 

autem..oltentare debuit^ Bosius. obtuliffe, scribit Suidas-, apu4 

Broulib. ad Propertium 1. c. Bo- (p. 126.) cmem vide, quae re- 

aianam forsan secutus cditioncm sponderit. Ernstiiis. Suidae lo- 

citat ctiam tam cupide. £t fic ciis eil non tantum in 'Apiscifftjs^ 

exhibent VoiT. A. G. sed Vofl*. scd et in JapnKt^f. 

B. ita cupide. sed an tam cupi- Xn Graeciarji descendit^ Mo- 

de elaboravcrit Ari&ides hunc vit in Gracc.iam. sic dvapaivtiv 

titukun, dvbito,^ nam Plut. in cfi; expeditionem suscipere. Eo- 

Arift* pag. 321. inf. narrat: ^a- dem moao , quo Latini descen- . 

CeSv 6e zqSv nepi dvtov dpetQSv dere^ Crrsieci Karafidiveiv jutti^ 

ff 6iKdio(Svvi} roJs tcoWoIs di6f gunt. ]V(emini ap. Diod. scrip- 

Stfdw TcapelXe 6id ro tifvXpei-. tvan. Te^^appv^dTcasKloLTafiaiyeiv 

cv evTeXeXesdtiiv dvTiis KaiKoi-^ eis tov TtoXe/iiov. Xii>nophon' A- 

voxdx^v vndpXeiv» oSev dvifP gefilao : 'Ejtei6ii 6 Wpdvji' Jt^^- 

ativffs Kal 6tfMOTiK6seKTif6dTo zifv tf3fv Tifv 'E\Xd6a 6i^fiif.^ dvri» 

0a6iXiK«aTdTifv Kai SeioTdTvv 6iaPyvai in dvTov. Gehhdrdus^ 

npp69fyopiav , zo ArKAIOf>/, Adi Tennul. ad Frontin. lib. 2» 

nnm connrmant nequaquam iVe->! Stratcg. cap. 1. num. 35. 

Sotis verba, ^quae Plutarchus Sexto fere anno"] Imo tertioi^ 

einde addit o T€Sv 0a6iX^6yif juxta Plutarchum in vita pag^ 

nai tvpdwaov 6v6eis i^i(X<»6el>J. 323. Cum quo facit Scaligerad 

yrtde dicta ad {. 2. et Plut. pag. Euseh, num. ii33< qui revoca- 

3i2. a Bofio supra jam laudatus tum ait anno i. Olymp.. lxxt. 

ollendil;, hanc calumnia^ Th^- ejectum Olyiiip. lxxivI anno ix^ 

miftoclis malitiae acceptam efle Sibho ttus ^uarto a;i7to rc<FOcatum 

rcferendamy imo rcsponsum il- scribit; sed includit cum,.quc»' 

lud rudici , tefi.e Flutarcho pag. expulfus efi;. £t fic fortaffe Ne^ 

323. simpliciter hoc fuit , ho- pos scripfit^ mutavit autcm li-^ 

XXSjitat TcavTaXS t6v 6iKaiov ^rarius , traiecta virgula , IVtp 

dHV6av, qui alio modo hanc rem inVIto.vjBo.riu5. ^ 

ii*efert, ut Bofius jam oilendit Quam erat expulsus'] Repo- 

ad illa verba ^u^mJom scriben- sui lectionem, quamMfl*. Schotti 

fem : praelerca populus hoc tcm- et Boecl. ac £d« Ultrajectina ex- 

pore ipso juftitiam colebat. Plut. hibent ; omifla vocula post^ qiiam 

pag. 332. ^OvTdj fiih 6 61^/itos ^v in aliis Codd. librarii , quibus 

^tXo6iKaios ^ ovTia 6i t<^ 6y)it(jp haec ellipsis infucta erat , de 

o dvrfptttSotjKaifiifiaios.Vrske' suo addiderant. rLan^bin. addi- 

terea rlut. in T. Q. Flam. pag. dit, non librarii.] Nam fic sacpe 
375« adnotat ^Hv 6i dpa 6ndifiov. veteres. Suetonius Claud, 17« i34 CO^NELII NEPOtlS erat expuUus , populi scito in patiriain ' re^ti^' 
tutus est. Sexto , quam prcfectus erQt ^cmsuluity plehesguje scisfit^ Ta« 
mense Romam reaiit, Curtius cit. 3. A. 58, 2. nuUa de- )po po* 
4» 4? 19* Tyrus septimo menscj puliscita^ non in libris td£re'^ 
quam oppugnari coepta eraty moniarum reperiri* Ceiertad 
capta est. rlinhis H. N, 8, 4^^ ita dictum^ quia populus^seivit^ 
deequo: Terram dttingereorey h. e. sani^it, conliituit. Idem 

triduo proximo , quam sit ^e-^ Fesfus col. 76. quod in omnes 

nitus^ negant posse» Bosius. homines T$sve populus scisdt^ 
Leid. etinm .abjicit post^ ut et lex appellAtur, Boethius in To* 

Voir. A. B- C- [Gu.j Pro cjuo pica Cicer. lib. 3. Lexestyjuam 

dix^it Nofler in Diohc cap. 5. populus c^nfuriatis corhitiis sci» 

Post diem tertiumy quam Si- verit, Apte igitur Nofter hair 

ciLiam atUgerat, Eft et Livi« voce expre(lit decreta ^\^ i^ij^id^ 

ana locurio , ut 1, 3^ cap. 33. ^taxa Athenienfium , cpiac non 

Jhnotrecentesimoalteroy^iuam a plebe, sed ab universo Y}opu- 

condita Rom(i frat. £t hb. ^. h)inconcioncsanciebantur.Nam • 

cap.7. Anno trecentesimo deci- psephiBmatc revocatum cum »- 

77^0 y quam lirbs Rojna condita liis Ariftidem , clare apparet e 

rra^. el Eod, cap. Tertio rr%ensey Plutarcho} cujus ha^csuntpag. 

maminierunt^ ol ita saepiust 323. vcrba; XvdavTBS tovvofiov j 

Addc Al)r. Gronovium ad Jufti- ^fjq>i(favro rdts jUBSeg<i5(Si kd- 

Sum lib. 26. cap. 1. num. 10. 5q6ov. Similiter Lmiii.4^9'^^- 

.rntz. ad S. A. victorem de V?: (p.127. ) dccretnm Rhodiorum, 

I, cap, Aa, num.". 6f ^ ^ quod Polybius ipifyifS^ia dixcrat, 

Popu/i m^o 1 ' Vulgati omncs, jci^um po^uf^ vocat. Societa^ 

plebiseito. Sed ncutiquam sper- temy inctuit, ab Romanis ita 

nondum judico to populi scitoj^ voleaant p^tiy ut nullum de ea 

^upd et heic in Mff- Oan, [Gu.J re jcitum j)opuli fieret , aut 

ac Leidenli , ct in iisdcm aut a« titteris mdndaretur : quod nisi 

liis Codd. infra lcgitur 7? 5, 4» impetrarent y major repulsis 

l5, 7, 4« \9t 2, 2. Id, five quo4 ignominia esset. Polybius di- 

abbrcviatc scriptum cfTet pp^i-^ terat: rSro 6k kjtoiij6av^ PhXo^ 

scitoyG\pliscito<, scuquodigno-f /ttevoi v 6id tS i^ijq>i(Sfiaras nai 

ttim i11iseA*et, imperiti librarii npe^^ptias dnorvXelVy idv aX- 

In notius mularunt, Dicebatiu* X^/ 66Ep 'Pca^iaioif : in Ex^ 

aiitem apud RoVnanos popmi cerpt, Lekation. ecloga g3. Bo- 

scHum lei sive ju(I\im a ^opulo siiis, Pjfebescito VolT. R. Ple- 

faptum. Festus in schedis Far- biscito [ Axen. Ultr.] Leid. et 

nesianisy ut a viris doctis sup-i Yoss. A. 
^pietae sunt, col^ i36, Scitum 

populi dlcebatur y quod sine Restitutus est"] Ejecerat Ari- 

plebe cunctus patricius ordoy Aidem improvida plebs : nunc 

rO^ante patricioy suis sujfra- ineruente bello poenitet cam 

giis jussit : quod autem ququo ftuTtitiac suac. Rccte Comicus , 

nnterrogante ex patribus y et dixit: .Tum demum nos nostra 

vlebe suffrd^ante scitum essety intelligere bona , cum , quae 

idjam le^es scriptae diceban- in potestate habttimus y amisi» 

fur, Sed illud pleoeiscitum esty mus. Scd metus quoque erat, 

quod ' Tribunus pL sine patri- ne Ariftidcs , quod Plutarchus 

eiis plebem rogavit y id estj p. 3i3. ob8erYat.9 in Xerii» III. ARI8TIDE8. Cap. L i35 

: ^ 

partes transiret 9 ac referret dicit, quod 6 dvrof Mtpitptv 

injurias 9 quas intuliflcnt. Me- ev *Ai}'ivjj tpvycDV. Ovidius Lib. 

tiebantur enim maximum virum 1. Ex Pont. £pill. iii. vs. 71. 

suo modulo, et talem Ariftidis canil: 
quoque Hatuebant animum, qua- 

lis vulgp incire ^hominibus so- Pulsus Aristides patria La- 
if^ ■Bnchnerus. Adde Plut; in cedaemdna fugit, 

T^nV P^S' «117. qUi hoc jpo- 

puU scitum adlcribit ipsi Tlie- Forfan, quia Acginam TtepiiXjt- 

miSdcli , scribens Tat^ra <^ /ni- (Siv rire 'Atrinif , nai rf Meyapiff. , 
ydXa ~tS Qe/aisohXibf, nai tnf . Kod ti)s IleXoTcorvv^Jii td /tieXpi, 

noXitas ai<S>^6jitevof •nbSiSvtaf l^niSavpH , dXedovti eKatdvsa- 

*Apiiseibffv j Kai dediotas j /nrf diuf iKasrf 6ieXh6a y tefte Stra- 

^» 4WT)^.^^, PapJ5dpcfi Jtpotf- bone Lib. vin» pag. 676. et La- * 

J^eii^ iavtov dvatpiilftf td rtpdy- cedaemon totius regionis tractug- 

4iara tfff 'EWdbof -^ — ypdcpei dicitur ; ut nuper etiam obser- 

i^i^q>iiSfia , tolf eni Xpdvcp ine- vavit cL Weff. ad Herodot. L» 

^^s^sSfliyiEetvaiKateXJii^^^iyTtpdt' vii. cap. 234* In hap insula 

xtivi Kal \iyeiv td fiiXtisatff commoratum fuiflc 'Ariftidem, 

'J^XdSi ftetd toSv aAX<a)v TioXi- populi suffragiis Athenis in cx- 

^i&v. Hem aftutias! Hfoc vero' silium ejectum, patet cx He-. 

ftatumint falso Athenienses ^ rodoto Lib. viii. cap. 79. et 

^am Plut. in Arifl:. pag. 333. ad- Plut. Arift. pag. 3^3. De Acgina 

notat , quod Ariftides urbe ex-. intcr Straboncm , et P. Melam 

ced'en6> , /tzit Xelpaf dvdteivaf Lib. n. cap. 7. lin. 80. fere con- 

tis tov ovpavov ^ iftiBato tifv venit. lilnc forsan Aeginctae, 

ivaiftiav (co/ eoiKeif) ivXijv tc^ ab AriEide.,apud eos commpra-^ 

'AXCXXeX y fiifdeva Kaipov 'ASif- to, ad ahtiquam aimultateih de- 

vaiHf natdXaPetv , bf dvayKd- ponendam, et cum Atbeni^ns^. 

6£% tov difjiiov ^Aptseidb ftvrf<S' bus pro communi Graeciae sa-' 

3fjvau Pofiquam vero rcfiitu- li^tcr pugnaftdum incitati tam Are- 

ta% cft , stimmo in lionore in nue in pugiia Salaminia pngnla- 

patria fuit habitas usque ad ul- runt, ut juxta Herodotum. inter 

timum vita^ 'drem, unde Philis- Graecas civitates paTmam' eoi- 

cin ad Ciceroncm exsulcm cqn- rum civitas reiulcrit. t.^ Pliit. in* 

golanduin dixit apud Dionem Thcm. pag. 120. sed deiiocHe- 

Cal&nm Lib. xxxviii. cap. 27. rodoti toco, qui ^ Lib« yiii*' 

fniftvifSJ^e 6iy o6ov 'Apiseiotff tS cap. 93. consulendus Hiipendae' 

0emedkXibf vsepov 6iifveyKev, eruditionis Vir, L. ۥ Yalclie^^ 

ubi Fabric. (^uo fugerit Arifti- narius , num. 67. ; 

des i a paucis indieatur. Suidas r36 CORNELII NEPOTI8 ■^^hMMMMPi CAP. II. 

■ * ■ " ■ • 

Interfuk autem pugnae naTali apnd Salaliima» 
quae facta est prius , quam poena liberaretor. Idem 

praetor fuit Atheniensium apud Flataeas in pfaelio» 
quo Mardonius fusus barbarorumque exereitus inter- 

. (p.^aSO Interfuit a\ pngnae ] sativis saepe Nominativos faeere 

Inter quam adfumtis multis gra- soliti fuennt) ut raote obTervat 

vioris armaturae militibus ge- cl. Oudendorp. ad J. Obsequen* 

nqre Athenienlibus, Perfas, qui tem de Prodig. cap. 74.^ Prae- 

Pfjttaleam infnlam, ut aidnatan- terea Salamis et Salamina vc^ 

te& e naufragio suos servarent, teres dizifle, potuiflent eum do- 

boftes necarent 9 ocbupaverantf cere Juftinus et Servius. VldQ 

omnes eiccptis quibusdam illu- praeter Bolium ad Themi^ocl. 

Aribus interemit 9 ut referunt eap. 4> Perizon* ad Sanctij Mir 

Herodotas 8. et Plutarchus p. herv. Lib. i. cap. g^ num* 4«^ 

3^3.Bosius. De boc loco Nepo- Duker. ad Florum. «Lib. 4« c^> 

tis consule Valcl&en. ad Hero- 11. num. 4« 

dot. Lib. viii. cap. 81.. lin. 5. Prius guam^ Abeft. a .Vo/r» 

et WelT. ad cap. 95.' n. 6. et 9. C. 

Saiamina'] . Accusati vus Grac . ^^^'^ praetorfuii\ Et quidem 

cus pro Salaminem. Ouid er- avtoKpatoop. PhUarchus pa^. 

eo alii mutare aggrediuntur ? ^?^' XEiporovij^ds f:mxnvo$ 

Sifula enim iUa in Sinu Santo- avtoKparcop M tvy ndXnv.Vo^ 

Hico prope Peloponnefum Sa^ »**? *• «r«* ^««^«^^''««/'•Cff 

«amw cfeberrinfe appellatur. ( si credimus Pe^Uo ad LXj. ^tt. 

Salaminflm nuncupan non me. ^, 5. pag. 25i.) tum m belli ap. 

mini. Notus eft Oraculi verfus paratu adornando, Uim m beflo 

4S JS^ein SaXajiiif, dnoXels 6e ?ro arbitrio admmiErando^pla- 

th) tinva ywaiKcSv. Gebhardus. ^. "^l ^P"^ Romanos sol^at 

Lamb. mallet. Salaminam aut »»ctator. Bosius. Plut. m CaU 

Salaminem, nirila neceffitate. Maj. pag. 363. Jpifndvf-Ji^fi^ 

Vid. sup. ad a , a , S.^Bosius. ^apaScSviy nai naXiv h ma^ 

Lectio Vulgata certe retineri t^^f^J^^^^^J^^K 52^. , «'P«^V?^^' 

poteft. Attamen Salaminam^^ ^ide Plut. m AriAid. pag. 32i. 

tibent [Ax.Gu.] tyes mei Vos- ^i addit: M^yisrov ^ikv elXey 

8iani , item Cod. Leid. et Voff. «^^«?^« MiXtiadvs , ^ 66Ef} nai 

B. C. in Themift. cap. 6. Ouare J^a/'" dtutepof vv Apiseidvf. 

Salaminam si quis hic repo- Haec ergo omifit Nepos, ut bene 

neret, non rcfragarer. Argu. "^*"" Magius. 

mentum , quo hic utitur Geb. Mardonius ] Qucm Xerxes 

bardus , infirmo nititur talo , li- poft cladem Salaminiam in 6rae« 

cet enim haec infula a Graecis cia rcliquit. V. inf. 4? I9 >• et 

Salamis appellctur , non tamen Plut. Aristide pag. 324* Bosius* 

indc scquitur Salaminam nun- Hinc Ariftidcs Tom. IL p. 178« 

cupari non ]icerc, cum Latini de Xerxe Ka2, ov natiXme Map* 

ex cjusmodi Graecorum Accu- doviovf ^avatoSvta , o5/ hmHv^ III. AniSTID£S. Cap. II. i37 ■«V fectus est. Neqne aliud est ullum hujua in re militari 3 
illattre factum, quam hujus imperii memoria ; justitiae 
vero et aequitatis et innocentiae multa: in primis, quod 
ejus aequitate factum cst , quum in communi classe 
esset Graeciae simul cum Pausania , quo duce Mardo- 
liiut erat fugatus , ut summa imperii maritimi ab Lace- 
daemoniis transferretur ad Athenienses. Namque tmte id 3 
tempus et mari et terra duces erant Lacedaemonii, Tum 
•utem et intemperantia Pausaniae et justitia factum est WMtiKute y Kai aiaa ijiioi 'donefvy quod ah&inentia eSL, et avaritiae 

om»/ iXoiev npof uv a^SXoXoXv- opponitur. Vidc Cic, pro L. 

To oi^^EXXrfvif» Plut. in Tliem* ManiL cap. i3. Bosius. 

pac. ii3. XcrxeB inparem sc Cum in communi classe esset 

noftibus fentiens. mapSdviov Graetiae simul cum Pausania'] 

ifiTtodtov elvai toU *^\\ij(Si tijs Ab Athcnienfibus dux ad hcl. 

^i^ia^s ^dWov i}bov\(^(S6iiievov ]um, collcga Cimone, ipiiru.s. 

Svtop natiXiftev, Hic rclictus e- v. Plutarchuk pag. 332. Bbsius. 

rat, tefte Plut. in Ariftidc , tS >jf Lac^ctaemon.J God. P. Dan, 

spettStofiaXi^^StatoviXcovmpt ah Lacedaenion. Pro nam(f^e 

tpidnovta /uvpiddaf. Fufus Mar. ante id Leid. namtjue id ante 

donius ad Platacas magiftratu id, £t pr^ tumj tunc* [Ax^ a6 

, XanthiBpidis. v. £umd. p. 37.i* Lac. non: a. Etiam Gru« aby scd 

■ Intei/ecius est^ ItSLpro estin- Ult. a.] 

Iffr/iBcfiMle^^tVoflr. A.B.G. [Ax. Intemperantia'] Impotentia, 

Gii« In aatiquioribus edd. ut in saevitia , supcrbia , papvtiftu 

Ult»- est omittitur. Lambinus est v. Plutarchus (. c. Bojiuj. VoflT. 

interfectus edidit, sed alterum G. tum autem intemperaniial 

in Codd. exftat. 3 vffpivYOcsiX Uerodotus Lib. viii, 

(p. 129. ) Neque aliud est uU cap. 3.^ ^cd quomodo rem nar- 

Icfm3 Fuit tamen Praetor cum rat? tjs^yap 61) fo6dpevoi tov 

caeteris, bello Marathonio, at- Ihp(Sia^ nepi tfif iKeivH iifiv ^ov 

?ue Ih eo Itrcnue se geflit, ut dyaSva inoitvvtoj lIPCy^AtSIN 

^hucYd^ ct Plutarchus tcaan- TIT N nAY2AMEa YBPIN 

tur^ Sed quia confilio et aufpi. IlPOISXOMENOIy dneiKovto 

ciis Miltiadis , in quem totum tifv ijyepovitiv tvs AaKedaifto- 

Gxercitus imperium iranslatum vinf. Quae vcrba rcctc vertit Is. 

cft) in campis Marathoniis Pug- Gafaubonus ad Poiybium p. 96. 

natum eft, non huic, sedMutia- Pausaniae perfidiam praeteX" 

A\ victoriae laus tributa fuit. entes , ct unde practcxtus ifle 

Maffius. [ Si /ac^m deleas, sa- manaverit, patcbitexeodcm Ga- 

nitatem hiiic loco rcddas» v. i5, Sftubono , qucm idco jam ad He- 

7« 3« ai, 1, 3. Heusinger.] rodoti locum citavit c1. ValcKe- 

Justitiae et aequitatis'] Exem- narius. De hac re consule Ari- 

pla commemorat TiaZ^W3« Of- (tidcm Oration. Tom. L p. 209. 

jic. 11. et i3. Pro innocentiae Plut. in Arill. pag. 3x33. (*Apw 

Schottus putabat continentiae ttifitfs) e\aSe tcSv AaKihamo^ 

rf fcribeiidum : sed fruftra. In- viW , ovX on\oiSj dvfik vavdiv^ 

nocentia enim quandoque idem o'vd' Xnnois y ivyvti>po6vvrf 6e^ I * i38 CORNELIINEPOTIS^ 

_ I iBM-i -\- - T^-M-*i— II r^ n ^ '^ I 

Aristidis , tit omnes fere civitates Graeciae ad Athe- 
niensium societat^m - de applicarent , et adversus bar- 
baf os hos duces deli§etTeitt Vibi. 

fcai TtoXttiia ty/v rf^^Bj^toviixv ara- l^xxv, 4* confer Plut. ]>ag* 3SS* - 

peXo/Lievof. ita ut Graecos caete- Ut omnei fere civit. etc» J 

ros potiffimum Ariliidis a^qui- Narrant Diodor. ii« Plutarchm 
tas inpuleritad imperiuin in.Arj^^nVh pag. S3a. jre^^. .Tangit 

thenienie^ transferendum ; viaie et ,Thucyd, Lib. i. quanquam 

omnino 'cl. Valkenarium^ <pii' 'Ariitidem non coihmempratl 

obfervat ad Herodot. U\. hanc jLam&... Fro deliger^fU 'Sfoffi 

rem eveniire triennio poft Ol. C diligerent. mfi^fir^immmnfimnmk .CAP. III. 

Quos qv9,:/ J^aciUu?». repellerent ^ ai ^. fprte| ^ 

. . -■ . ■ . ■■ . ■• . ^; 

(p. i3o.) Quofatilius repellr^ In Ed. Ald. Mrfg. ct Lamb.eft,} 

rent etc,'] ^di tio Longofii i^uo^ mifere turbalur. Bi hae enint 

6uo facilim repellerent, siff. lectione rationem,*curGraccOi^ 

i. r. bonarentur ; ad nlasses rum civitates se ad Athfni<m^<l 

aedif. etc. Sed alteram lectio- umsocietatemapplicHerint, C*r- 

nem d^Aitictionemque pra^ferc- nelius reddit potiffiilAum liailK^^ 

bat Magius , tanquam manuscri- (pio facilius barharos r^elle'^ 

ptorum ftde nixam. ri(> ^uo^ ta> rent. ^uo quid cum ab re,^tibnf 

meh' et in Leid. -^it. Bosius^ ab hoc loco , elfe potoft n^agitf 

Voff. A. B. C. item meus Leid. alienum? Cornelius enim,' «itA'*^ 

qitos guo fac. rep. Codicum au- riftidis virtutcs lectoribus prb- 

ctoritate freti , !i legamus quos bet, commemorat primum C)Us^ 

quo faeilius repellerent', ab his juftitia factum effo, ut,- omne» 

verbis tertium caput/initium su- Graecorum civitates, Paufaniac^ 

mcre, pcr me licet. Scd adhuo intempcrantiam perfacfac> ad 

aqua mihi haeret. [Ax. etiam societatem Athenicnfium sc ap<-t 

[Gu. Ult.] Quos quo facilius pliparent^ deindes eundem, ju^ 

repellerenty quod unice verum ftitiac quippe laude^ florcntemy 

videtur. Primum enim e vuU delectum effe, qui conftituercly 

gatae lectionis rationc .claudi* quantum pecuniae quaequc ci- 

care periodum et mancam effe vitas daret adclaffes aedifican-> 

<|uis(fue sentict. In verbis enim, das cxCrcitusque comparandosf 

quo facilius repellerent, prono- his denique addit, 'cur Gracciiir 

men dolideratur, peinde ea, hoc placUerit^ quo s(c eo fiLci-i 

quae sequuntur , a<f ciawM [Gu, lius repellerejit barharos y si 

^cldssis'] aedijicandas etc. con- fortehellum reparare conaretf* 
)nnctione, qua cum anteceden- Jtur. Vprbo, ut Heufingerus di— 

tibus nectantur , non bene ca- cit , Graeci , quo faciliiis rcnd- 

rcnt. Praeterea omne auctoris lererft barrbaros , non tam ad A* 
confilium lectione vulgata, [quae ' thenienfium societatcm se appl&^ III. A R I S T I D E S. Caf. iri. i39 bellnm renoTare eonarentur , ad classcts aedilicandas 

eMrcitusque eotiiparandos ' quantum pecuniae quaeque 
ciyitas daret, Anstides delectiis est, qui oonstituerel, 
ejusque arbitrio quadringena et sexagena talenta quot^ 

aimii Delum sunt coUatas Id enim commune aera* 

\ ; 

euenmt ^ €fdam commdne aera. fra 7, q, 3. ex quo (juinqudgtn^ 
rinm conftitueriint. In his au^^ talenta sfectigalis cajiiebat, Vul-y 

tem Corneiib praervit Thucydi. ^o editur i quadringenta et sexa-i 

des 1 9 96« neque aiiter Diodo- ^'nta.Boiius. yoil'.B, Quadrin* 

rus Siculua 11 , 47* Ip sequen- gentaet sexagena- Sedininarg.- 

tibua Ax. yQvi^mei ejusque ar^ alia manu sexqginta, 

hiirio 9 quod cquidem haud du-. Sunt collaia J Epaminonda; 

bitanter reciperem , teilibus lu- Priiisquam acciperef pecunianif 

eulentifHmis nrmatum. Mosche^ adducebat eum y qui quatrebat, 

Ult. Ejusy sed melius Dan. Gu, ad eos y qui conferebant. Flac^ 

ejusque. ] cus Ijib, i. Arg. vs. 358. 

^f /ium rffnovar^ ]De novo et 

hitegro inferrc. Hamilcare. Sed ^-^ Hinc Talaus j fratrisqu& 

Uuj ut statim mente dgitaretj Laodocus urget 

si paullum modo res essentre- Hemo terga sui , quosnobile 

fectaey bellum rehoy^Te, Uir- c onlulit ^^rg-ai. • 
tius. Lib. 8l. cap. 1; ComplureS 

eodem tempore civitates reno« . Gontribuit ad expeditionem Col-» 

vare. belli consilia nitebantun chicam. Gebharaus. Pro Delum 

Tacit. Lib..3. Anuaf. cap. 20, p. Vofl*. C. /n bellum. pro ejus 

Kodem anno Tacfarinas bellum arbitrio VoIT, A. B. C. ejus^ 

in Africd r^enovat. Gebh, In ge^ que arbitrio. 

«cre rrnovarj^ eft it^are, Vide Commune aerarium'] Thucyd. 

Servium ad Virgil. 2, Aen, 3, (p. ,31.) Lib. 1. cap.Q6. ra/nelon 

phrafin vcro hanc iUuftrat Cor- Xyxo/ ijv dvtots nai ^vvo^oih 

i|usad Salluft. Jugurtb, cap,36, ^^ ^^^^^ kyivovto. golejjant au^' 

num. i.et ad cap. 5i. num. 5, t^m veteres in fanis pecunia^ 

Quanium pecun, quaeque ci-x suas privatas et publicas rlepo- 

wit. J VidecoUecta iU^purwo For- nere. . Infra «3, 99 3. Cic.de ie- 

.tun. Attic. cap. 7« pag« 52. et gib, 2, 16. Plaut, jBqccA»d«- .«', 

seqg* Boiius. 3^ 72. et 78. Lambinus.' Add0 

Aristiies delectus est"] Ab u- Brodaeum Miscell. 4« 17« Mi» 

niveraa Graecia. Vid. Plutarch. Laurentium Polymdthiae ,19 i* 

Vi^a pag. 333. Bofius. et not.ad 23, 99 3* Boiius.* Keo 

Suudringena et sexagena non Bemegg. ad Juftin. Lib. -^, 

Vide Scholiaftem Acacii cap. 6. 111. Spanhem, adAriftp^ 

ad Thucyd. pag. 4*- Ernstiiis. phani Plut. vs. 119. Cel, J. Pe- 

Sie Mif. Gif. Dan. Sch. etBocc- rizon. ad Aelian. Lib. i3. V.H. 

Jeri. [Gu. sed Leid. i. quadra- cap. 2. fic Bomae pecuniam de. 

gena et sexagena. Ult; qua- ponebant in templo Saturni, et 

dringenta et sexaginta. Axen; Pacis, v. Serv. ad Virg. 2. Ge- 

quadragena sexaginta^ non org. vs. 5o2. et Gronov. ad A. 

quadringena seXi quod Heufin- Gell. Lib. 3. N. A. cap, 9. Da- 

gerus 9 neque quadringena et vis. ad Ciceron. Lib. ii< de le- 

^jr.- quod Fiftherus iaiuiat.] In» gib. cap. i6« pag* i36. et quis \ . 14« COANELII NEPOTIS ■^m4*> • 1 
rium esse voluerunt. Quae ' oinni& pecunia poatero 

9 tempore Athenas traaslata est. Hic qu^ fuerit absti-: 

nentia , nuUum est certius indiciun^ > . quam quod^ 

Bon?' DUum infulam Atlienien- vi. N. A. cap. io«' quam F^rie- 

ses praetulerunt , ut infulam fub- les omnibus modis ratam voluit, 

urbanam, etfi non fubditam, ta- ut populus bello dillentus alia 

mena se maxifnc pendentem ci- potius c^mnia a%ef^%* quai;n ra- 

vijtatem. Omnibus autem hipic fionem a se cxigeret peciuiiae 

Igcumcommendabatinlignistem- Sbi creditaC) qifi^m ijp^ sub sa- 

^ sanctitas, . unde Faufanias cro nomine in foos, ums averte- 

jh(Sftf (confer. Strabonem L. xiv. 5. quibus 

pag«. 9B5. )am citatum a Span- Lic. xii. cap..39,^39 9 ^o* cmn 

bem. ad Gallim. H. in Del. l^e- notis cL 'VVelTelingii >* de pecu.^ 

(lum in voce minorem et Cice- nia a Fericle eis to SoqVf utdi- 

ron. pro legc Manilia lc. iS.yKAF ^ cebat inpenfa, confer Suidam in 

jfJElAN T0I2 KPrjZO- /liov , eU Aiov et. tif to Jiov 

MENOIS MA' TON OEON cum Montcfalcon. BibL GoisUn. 

^0K0Y'2H2i nAPeXillN. pag. 608, 6o<>. Hujus belU vcra 

Doctiflimus Hudfon ad Thucy- origo (de qua FluL in Fericle 

didem Lnhr. 1. cap. .96. L 64. pag. 16^. teftatur,n)v^^ jn; <ip. 

adjicit , quia locus crat munitis- Xi/x', onoas i6Xiv % ov fidSiov 

fimus ; sed in co errat, nam idem vy(iSvai. ) videtur lajfcuiirc Lapc- 

Faufanias mox addit: ote ov6nf daemonios ipfos, opinatos , cx- 

dteiXisn tfjs AifXh. Hunc Hud- ortum propter antiquamTakhy- 

sonii errorem jam ante. me de- bii iram. v. Herodot Lib« vxi. 

texit Dorvillius in Defcriptione (p. i32. ) cap. i37. Quocumque 

Dcli cap. 3. in Obs. Misc. VoL vero modo caulfam hujus bclli 

VH. Tom. L confer Spanh. ad rcferas , Fericles fuit auctoi^; 

Gallim. H. in Delum vs, 34. qui id quod ipfi Megarenfes probe 

buhc Faufaniae locum , melius, fciverunt , totara caedem^ An* 

quam ab interprctc, vcrfum jam themocriti , quae fibi objicieba- 

ad partes vocavit. tur, fictam oftendcntesl Hifto- 

^ _ * __ riam de hoc Anthemocrito vide 

Ouaeomn. pecunia etc. ] y. apud Flutarch. in Fericle pac. 

Juftm. 3, 6, 4. Bosius. Quid ^^g^ quam faiftoriam vix inteni-^ 

Theophraftus dc hac pecunia gas, licet a Faufania Lib. i. c. 

coiitra foedus, confenticntc A- §5, Suida, ct HarpocrAtione p.. 

riftidc , et rcfpondente 011 6i- /j. cum notis Valefii , MaulTaci, 

naiov /iih, dv^Kfipov 6k tbt isi, ^j j Meurfio Lib. Ui. IthcH. 

Athenas translata dixcrit, vide ^^^^ cai^. 5. mcmoratam, nisi 

Flnt. in Ariftid. paff. 334. Unde ^um hisce Flutarchum L L et 

bellum Peloponncfiacum ortum pag. 160, 170, 171. conferas. [Gu. 

sit, in notulis hiftoricis meis postero die tempore.'] 

ouendi , cu]us facti mc nondum "^ . ^ - 

poenitet, nam hacc vera et pri- QuamquodquumlheiA. Qucm 

ma hujus bclU ^it caulfa ) alte- quum. ut et Voif. C^ Voif. n. 11« 

ra me qiioque non latet : nempe e» c. indicium majusque : ct 

tabula Attico commercio Mega- paidlo antc Voif. A. Hic fuerii 

renfes prohibens, de qua tabula abstinentia^ omiflb qua. [Ax« 

mentio fit apud A. GelUum Lib, est indicium ccrtius» £Uam ia III. ARISTIDES. Cap. III. lAi 

qanm tantfs rebus praefuisset 9 'in tanta paupertate 
decesait i : ut , qui efferretur , yix reliquerit. Quo 
lactnm est , ut filiae ejus publice alerentur , et de 3 

6n. et Ultr*], quod omiffuita eft, ex publico , sumtu 'publico : e 

Tccte additum a Lambino. ] Prytaneo fcil. ( ut Phttarch. ait 

/n tanta pawpert.'] Plut. Ari- pa?- 335.) ubi bene dcRep. me- 

ttide princ. et in Apophtegm. ".»«» eorumque pofteri» coinmii. 

pag. 186. frontin. 4, 3, 5. ubi n»» ▼•e*»» dabatur. De quo nde 

Inulia exempla habet, §. 3. et Meurnum Athen. Attic. 1, 8. 

4. Ip dubium vocavit Ariftidis Bos. Leid. aut publice. Pro fi- 

Mnmertatem Demetrius Phale- »«« Voff. C.filias.FroJactum 

reust «ui refpondet PlutarcA. ert Voff. A, rGu.J Quo factum 

L e. Bositts. "*• Saepe Hoc vcrbum omitti- 

rt ji. • ic T r» j o T\»_ **••■ '• >•» Themift. cab. 17. ei Voff. 

[ Gu. IJlt.] ffu» ejfeftetur. Quae ^ „„^ ^ ^^ Voflf B. Quo 

<nn doctt fc. 1. adnotanmt ,^no. fa^tomaenamadeptusgloriam. 

taffima flmt e Donato ad Terent. ^j^ LyfanSro cap. i. inVoff. C. 

Aadr.i;i,90. cm tamen ver- Sedimmodestiafactumadver. 

hvm ejferre non satis ufitatuma ,^,.„„„, Livius Lib. 11. c.33. 

L*t.nis videtur, dicenti Virg - . . j^.„j^ ^ concordia coep. 

linm Lib. 4. Gcorg: vs. »56. u- ^^ eoneessumque in conditfo. 

•mn effe de fimere verbo expor- * ^ tmperatores ad id 

*^^!i.®'*ft*'™/^*"''il^' iellumW omnium populorum 

ret. yenim eft , a Graeco i»*^- ^gntentia lecti AttiisTullius, 

«sw denvan , unde in<popaie ^ ^ jUartius exul Romanus, 

^ens elatione proprie ufurpa- .^ aliquanto plus spei re- 

"•P''^' il^iif *1* "^r** !j*l'i' S*> 't C. Jdlius consules facti. 

Aophan. Plut. V8. 1009. Sed in ^ y^jentem ac Faliscum 

Latium receptim effe , patet e? | ^. ./o^iog ata^ae Aomi- 

vanis ipforum Romanorum ror- _,,„ _^„,_-,,. t-rf;, ,'J - 

«inlis , el Auctoribus res Roma- ""P P^orum<iue y hostis uil a. 

iSrde.cribentibusT sed malu- «^^^T^rZZfa^a ' X 

mm cum J. Lud. de la Gerdaad ?")?»«'»«' «<»P«« /««*«» «"•»'* 

»• ** "^r •d.^-«'^'" t^^t^ rc'e;:tierp4Sf«BroS' 

«*portor«r adhibuiffe^t expn- ^^j emcndatione Lib. i. El. ». 

meret Graecorum tKKOfiictiv^ ^g -^ 

dc quo verho egit DoctilTa Els- ' '^ 

«er- ad Evangel. Lucae cap. 7. ^^j^ ^^.;- .^ „^^ ^^^^ ^^^ comm. 13. medicina jfigurae» Utfiliae ejus publ, alerentur] 

Tetfatur ,et id Aeschines infine (p. i33.) ConfuleBroukli. adLib. 

Orat» contra Ctesiph. Quantum 3. E1. 21» vs. 44* ^^ propius ad 

autem dotis nomine datum sit rem Lucanus ex vera C1. Ouden- 

filiabusv et quanta liberalitate to- dorpii emendatione L. 1. vs. lao. 
tum genus Ariftidis profecuti 

sint Athenicnrof , apud Plut, in Morte tua diseussafideS) beU 

vita ejus legerc licct. Longolius. lumaue movere 

Alebantur autem publice, i. e. Permtssum ducibus. , \ i4tJ C O R N E I4 1 1 N E P O T I S / • V ■- communi aerario dotibu^ datis coUQcarentur. De- 
cessit autem ^ fere post annum qoartum , quam The* 
mistocles Athenis erat expulsus. . 

Etde hacelegantiainprimiscon* tarchus, v« in ParallelL Arifti» 

•ulendi funt Jac. Ferizonius £- dis , et Catonis Maj. pag.:354l 

^ili..28. ad N. Heinfium pag.771, Decessit^ De mortis gcnere, 

77'i. et Cortius ad SaUufi;ium Cat. quod Cciam, apud auctores nlhil 

€. 2o. num. i3. Graecos et Poe< exftat , nifi quod reftitutus in 

tas cl: llilloricos hoc y^rbuin priixinum Mtum, quaeftura^iii* 

subftantivum facpius omifiirei ctus honeile decellerit. Quaiii. 

non necelFe eft, ut multis pro- obrem non fatis poffum niirari» 

^ bemus. Vide tamen de Po^tis qiiod de efus mortc a Seneca 

SchoLPind. O. Fyth. 12. ys.5o. Cons. ad Albin. c. i3. fcriptum 

et Schol. Ariflophanis inRanis eil: Ducebatur Athenis ad sup- 

vs. 1547^ ex Hiftoricis mille lo-i^ plicium Aristides etc, Sed tfuia. 

ca concifae hujus Orationis ad- id plerique < oranes Phocibni ad- 

ducere poITemus. Itaque' ver- fcnbunt , fivtf/itoviKav. d/iidpZffMa 

bum esjt hic facilc abelTe potcli< «n Seneca ^Se arbitror. Ltmgom 

Collocarentur ] Nuptum da-' tius* iSe loco mortis et fepuf. 

rentur. Bpaminonda , crut uir^ chro publice «i conftru^o^vi^* 

^o nmici nubilis propter paU' Plut« j34« et £eqq. B^sius* Na^ 

Sertatem collocari non possetf turali lege Ariftidem itiortuui^. 

[. Ciccro Lib«ii.deO(lfic. Cum efle patet ex ipfo verbt» difce- 

tonsultretur , utrum bono virp dere y quod de naturae debitum 

pauperi an minus probato dU' reddentibus folet adhiberi» vide 

Sfiti filiam co\\oc9^^eu Idem de tl. SchefFer« ad Phaedri Lib* 4« 

inventione^ P. Scipio Corne* fabi 4< idque ex infinitis aueto- 

lianifiUam Ti 'Oraccho collo- rum locis confirinari nolret,. in. 

cavit. Dc illis, quorum filia^ fpice modo lector Livii 1« c« 34* 

public^ ex aerario dotatae fue- Suetonii Auguft« cap« 1014 etJu« 

rint collocatae nuptum , vide fiini Lib» 1. c. i. Lib« 4«^^r '« 

Valer. MaxiiA. Lib« 4- ^^V* 4* d^ Lib. 9. c« 8« Lib« 20« c« 4* ^^ 

Faupertaie laudata. Gebhardus* ita centies* 

De dote harum filiarum vide Quam Themistocles Athenis 

CeL J* Ferizon* ad Aelian. Lib« erat exputsus'] Id quod Diod* 

10. V. H. cap. i5* Quid vero iS/eului factum ait Olymp^ Lxxyti« 

de Arimdispaup^rtatedicatPiu* tLhno lu Bosius» 143 IV. P A U S A N I A S. CAP. I. 

/ 

•PAUSANIAS LACEDAEMONIUS magnus ^ 

(p. i34«) FAUSANIAE res am^ nos liomines ipsa sttietate fa^ 

plius memorahunt tibi Plutar- cit, Sallu/i. Orat. 2. ad Cacfa- 

ehus in Aristide et alibiy Thucy» rem. Hostem adversum depri- 

dides i.' Herodotus L\h. Q. Dio- mere strenuo homini difficile 

dorus II. Aelianus v* h. 4 9 7* e^* Gebiiard. Cicero in Lucullo 

Poljaenus 8. Xenophon lusk* t. i. Omnis liheralis et dignd 

Oraec. 2. Justin. 2. iS» 16. 5, 10, homine nobili ah eo \pcrcepta 

(^ 6s 4« 7* Vdlerius Maxim» 2, doctrina. ei 2. ad Faui. £p. 7. 

69 !• Suidasetc. Boeclcrus. Etiamne tu has inepiiqs homo 

Pausanias Lacedaemonius] imea sententia) summa pru^ 

Cleombroii filius 5 ut HerodotuS dentia *.c. Terenl. Phorm. 5, 6, 

9* Thacydides 1. et 2. Kpigram- *4* ^o"*^ hominum ornatis- 

ma vetus apud Athenaeum 12, J»'»»^« Ncqud vox homo Paufa- 

9. Plutarchus in Apophth. La^ «««e perfona eft indigna^ cum a 

con. Siddas et alii vocant. Non yal. Maximo de rejje Antiofchd 

igitur Agelilai, autHegefilai. vid. adhibeatur, tefte cL Burman. ad 

inf. ai cap. 5, 2. Bosius. Suidas Phaedf . L. 2. fab. 5. vs. 19. Et 

ex Thucydide et Plutarcho haec saepius a Cicei*onc in boUam 

refqrt. Ilav6avias nXeo/nPpotii tartem conjungitur cum virO, 

nai dyXiSeaf , pa<Si%EV5 Xant* de eo qui vii^tutibug ducet , ad- 

baifioviw* iic infra quoque c. dito epitheto magnUs vel funili, 

3, 5. rex vocatur. Ernstius. v- Jta tamen, ut aliquid discriniinis 

not*poft. HcgeftlaumtamenPau- »nter utramque elrc videatur, 

ifaniaepatremfacitquoque Chry- q^od exprimere verbis vix pos- 

'sermus in Stob. Serm. xxxvuk »« > «^ cenfet VavafTor de vi et 

pag. 228. citatus a Weff. adDio- us" quorumd. verb* pag* 49* 

aor.SicuL Lib. XI. cap. 45.^.71- Maenus etiam heic magnum 

sedmale, fuit enim patcr ejus quid; notat, pofitum qUippC pro 

Cleombrotus. vide Bolium ad c- illuftn , nobili , virtulc siia et 

5. hujus vitae. factis infignibus confpicuo ac 

n/r L 1 i7..r 1 potcnti. Ovid. Lib. 2« Art« A- 

Magnus homo] Etttcloquuii- V^^ 

tur Latini , ne quis fequioris *» * . - • 

aevi ftosculum putet, Acmilio^ ^^"* ^^ '^ capta LyrneSiae 
que Probo Cornelii laborcs ad- magnrts Achilles. 

{iMicet. Livius Lib. 35. cap. 10. Tibulliis h» 4* £1« i< Y^* >7^« <^0 

Quae res minus verendos maf' Mcffala. i44 CORNELH NEPOTIS 

• ^ 

komo , sed yarius in omni genere ritae fuit. Nam 

3 Ut virtutibus eluxit , sic yitiis est obrutus* Hujus 

illustrissimum est praelium apud Plataeas* Namque 

illo Erffo uhi per claros ierint tua plexa freto atque aestui simi- 

facta triumphoSf Ua* Gebhardus. 

Solus utroque idem diceris Ut virtutibus eluxit 9 sic sd^ 

magnus in orbe* His ] Ob virtutes erat eonspi- 

CUU8. Attico : Qua ex re noot* 

Scrvius ad Y irgil. 1 . Aen. vs. 292. lis inter aequales ferebatur cla» 

riusq^ue explendescebat, Cicero 

Julius a Magno demissum no^ loqui. amat : virtus f eloquentiae 

men Julo» . magnitudo elucet; ut pro Fon- 

tejo : Quid est igitur f u&t elu« 

notat , a Magnoj ^icut Alexan- cerc possit prudentia 1 Gebhard* 

dery sicut Pompejus. Graecie- Sic vitiis est obrutus'^ Obte« 

nimomnemagnificumm^^nwaLi ctus , obfcuratus. Obrui enim 

(p.i35) de Pompejo v. Cel. Burm. oppoCuit r<f elucere. Er^ o o6-^ 

ad Petron. cap. 124. pae. 592. ruere cil obscurare. Statius L* 

fle Alexandro res nota. Sic Gae- 1. Thebaid. ^ 
sai^ Auguflus , qui alibi invictus 

et al^iJ Yocatur ,^ ^eculiari hoo ^..«— Quantum-virides VenUM 

hoAoris nomine inhgnitur. vid. addita n/mphas 

Broukh. ad Propert. {j. 2. £1. i. Obruit. 

vs. 26. unde polierior(w Impe- ^ 

ratores magni non solum sed et Tacit. Vita Agricolac cap* 17« 

maximi fuere dicti. Vid. IIL Cum Cerealis quidem alterius 

Spanhem. dilfert. 5. do usu et successoris curam famamque, 

praeil* Numism. p. m. 434* ^d obruiflet. Ita Gracci nataX^ 

exemplum rcsum Parthbrum et usurpant. "AdffKof apud Suidain 

Perfarum. (Idem virincompara- (piXoKoyiqt re nai dtpvraif it6 
infigi 

DQCliff. Efsner. ad Acta Apoflol. scuravit. Memini ita quoque lo- 

cap. 19. com. 27. ct Alberti ad quiCiceronem. fje5/i.ard.Liviug 

com. 34* ) ifto titulo se adorari Lib. 3. cap. 19. At enim divinis 

volebant. ^ ' humanisque obruti sceleribus 

Varius in omni gen. ^^itael ^J^^H;' vos hoc anno pertaturos 

Eruditiff. Schotto non affentior dictitatts? De verbo obruere 

x6 vitae hinc ableganti , cum consulendi sunt eximii Inierpre- 

verba inde ambigua sint eva. ^®» ^^ ^aler. Flaccum Lib. i. 

•ura ; neque illis , qui . malunt Argon. vs. 019. 
vanusy interpretanturque Xdv* Hujus illustriss* esl prael.'S 

vov.^ Florus 4» 3,4» Antonius Haec vox praelio conjuncta non 

varius ingenio. Cicero Laelio: satis se mihi probat, inquit 

Assentatoris animus varius^ Schottus, ut cZdru^tmum mat* 

eommutabilis et multiplex. Va« lem', si libri favercnt. Ego, cum 

ler. Maxim. Lib. 6. cap.. 9. de dc celebritatc et fama potius* 

Fortima» Nec aut hnec autilla quam de magnitudine ipsa et 

simul universUf sed varie per» momentis prae(ii accipitUTv noa IV. PAUSANIAS. CAt. I. 145 illo duce Mardonius , salrapes rcgius , natione Me- 
du8 9 regis gener , in primis omuium Pcrsarum et 
maau fortis ct consilii plenus , cum duccntis milli- 

video 9 quid liabeat incommo- man^m fuiffe conftat. Setlrecie 

di^ cum illustrandl voxct i7/u- locutus eftnoller, riirliim imme- 

itrium ifto senfu placeat Noliro. rito suis intcrpretibiis sul^ectus. 

Supra 2, 1, 4* guo factum esty Sic enim apud Justin, 18, 4\^- 

ut brevi tempore illustraretur. Sicliaciis rive Acerba Pygmalio- 

i. e. fama et auctoritate incla- nis, cujussororeminmalriraonio 

resceret: i3, i, 2, Multa hu- habebat, ^ener vocatur, quod 

jus sunt praeclarefacta. ^ Std auctoritale Cujacii et exemplis 

haecmaxime illustria^ i. e. ad aciriruuntHongarrius ct Cl. Ber- 

gloriara infignia. 21, 1, 3. J^er- neggcrus, cujus edit. vid. Boec- 

ad maxime est iUustre^ quod lerus. Ponis tamen et alia ra- 

. maximis post hom, mem, excr- tione tucri noftrum. si ciun Sa- 

titih. terra marique bellum in- varone , Gehhardo , et alijs tC' 

tulit Graeciae, Boeclerusw Ad- ^pm Darium intelHgas , cujusfi- 

de Ind. Praelium lioc proHxc liam Arlozoftren Mardonius(ut 

defcribunt Herodot. 9 , 27. us- ex Herodoti 6, 43* cognoscimus) 

rad 70. Plutarchus Aiisti' inmatrimonio Iiabuit. Certehac 

pag. 33o. Diodor. Sic» n, ralione re/^is generum Pliarna- 

3i- brcviter narrant Ctesiasy bazum dixitg, 2, 1. Artaxer-^ 

Straho 9. Pausanias Laconi- xis icil. cujus fiHam duxorat, ut 

cis et Boeoticis y Justinus2, i^, Plut.in Artaxerxevcievi» ^^- 

<p. i36.) etc. Contigit autem an- re non erat, cur poft aHos iVo- 

no »1. Olymp. lxxv. archonlo ftrum erroris argneret UsseriuS 

Xanthippo sive Xanthippide, pasj. i83. quod innuat, Mardo- 

dic 3. JBocdromionis, h. e. 25. niinn Xerxis generum fuiffe. 

Scptembr. Bosius, tertio die Bosius, 

menfis Bocdromionis hoc prae- Inprimis omnium Pets* 

Hiun factum fcribit Plut. in Ca- manu fortis,'] Epaminonda. P^- 

millo pag. 128. in Ariftide pag. ritus belli, fortis manuy animo 

33o. dicit r;7 Tf rpa6t tS Poijopo- maximo, Quem locum Lambi-* 

fiioSvof, AelianiLS vero Lib. 11. nus praeterierat. Vehh. H. eft 

V, H. cap. 25. dicit hoc prae- intcr omnes Perfas praecipuo 

lium commiffum t« 6* dvzh jliij' fortis. SimiH phrafi 2, 2. Plu- 

t6fi0a^ytj\i(Svof)iKTpisa/Ltivii. rima mala nmnium Grajorum 

nbi Perizonius cum Plutarcho in in domum tuam intuli. Bofius. 

Ariftide omnino facere videtur Cum ducent. millib. pedJ] He- 

contra Aelianum. In hac pugna rodotusq. 3i. et Plutarchits A* 

tribus Attica Aeantis dicta egre- ristide ccc. milHa Perfarum nu- 

gie quoque rem genit. v. Pliit. merant, quibus Herodotud addit 

Lib. 1. Symp. Quacft. 10. p. 628. l. miHia auxUiariorum Graeco- 

Voff. A. [Gu.] HujusindustriS' rum. Diodor. Sic. 11. ait, cxer* 

simum. pro Mardonius Voff. citum Mardonii univerfum , so- 

ۥ Maradonius, ciisadnumeratis, conftitiffc quali 

ii miUibus. Ctesias xti. tantum- 

Reffis ffener'] Darii, cujus fi- modo myriadas cum Mardonio 

ham Artozoftren in matrimonio adverfus Plataeenfes miffas scri- 

habebat , quod si de Xerxe ca*- bit. Bosius. Leid. cum vit. miU 

pias, gener hcic erit sororis libus, Voff. C. c^ c. millihus. 
maritus. Oebh. Atqui sororis 

Tom. /♦ R 146 CORNELII NEPOTIS \ libus peditum , quos viritim legerat, et yiginti xnilli- 

Quos viritim le^erat'] Erat, niis et caeteris Graecis in fugam ♦ 

ut hinc apparet, ifta delectus ra- versi , nullo ordine ad caftra 

tio, qua vir virum suae salutis contendei^unt sua, et ad murum 

causa legerat, cum cpio in prae- ligneumfive vallum , quod fece- 

Iiis versaretur, et apud Orien- rant in parte agri Thebani. v. 

tis populos non incognita. Ro. Ilerodot. Lib. ix. cap.65. eadeiin 

manis caeterisque Itahae populis Herodotum fere secutus teftatur 

non ^iffc infolcutem docet Li- Diodorus Sicidus LiJ>. xi. c.3i. 

vius 9, 39. Ad Vadimonis lacum e7tiKeiftev&)v dk t<sSv "EXXi}v<aw^ 

Etrusci lege sacrata coacto ex- oi jiih TtXsin^ reJv fiappdpcav eis 

ercituj cum \dr virum Itgisset^ to EvXivov rttXof 6wi<pvyov^ 

quantis nunquam alias ante co- tc5v S aXKaav oi inev neta Jnap. 

Eiis y simul animis dimicarunt. dovih taXSivtef "EXKifvef eis tas 

►e Germanis Ca^sar L 1. Com- Orjliaf dveX<iSpy6av. tnf 6kXou 

ment. de Bello Gall. cap. 48« ««^ ovtaf nXintf taav tetpam^» , 

Juilinus 2, i3, 3. Sihi ccc, mil- /iivpioov dvaXafiaov *Aptdpa$os^ 

lia armatorum lecta ex omni' dvyp Jtapd TlipfSais inaivvfie' 

bus copiis relinquat. Ita Geb- vof^ eif S^dtepov nipof ^(pvye^naif 

hardus. De more Romanorum, 6vvro/iiov tyv dvaXaSpifiiv Ttoiif- 

quo vir virum legebat , plura 6djitevofy Ttpoijyev esti tys ^cafti- 

Victorius variar. lection. 16, 19. Sos. Confer et cap. 32. et 33- 

Turneb. Advers, 25, 7. Savilius confer et Herodotum usque ad 

ad Taciti histor. i» i8, 2. etc. cap. 72. ejusdem libri : sed tan- 

Sed apud noftrum nil am- dem qui Artabazi caftra fucrunt 

plius ista formula videtur in- secuti , per varios cafus , et re-. 

(p. 137.) dicari , quam delectos rum discrimina incolumes inA- 

cum cura , non promiscue ad- liam redierunt , caeteris ^miser- 

sumtos pedites. Bosius. rimum in modum trucidatis. Sed, 

Viginti millib. ] Mff. Dan. et brevitati ftudens Nepos Jimpli- 

Boecler. aberat vox millibus, citer narrat, Mardonh exercitum 

quafi ex priori versu fubaudi- a Graccis fuilTe in fugam actum, 

enda. Bosius. Abeft etiam a Mardonio in pugna occiso , et 

Voff. B. et Leid. [Ult. et \figin ti quidem» ab Aeimnefto illuftri 

millibus equitum. (^vi. etZigUiti Spartiata, qui ab ahis vocatur 

equitum. Hac ille lineamillena. Arimneftus. v. Interprr. adHe- 

rium numerumexprimere solet. rodotum Lib. ix. cap. 64. n. 12. 

Id cum in ahis etiam Codd. fac- «* ^d cap. 72. num. 42. quae vo-. 

tum effet , quara facile h. 1. vox c^s saepius m Mff. fuere confur 

ret. 

vitiL -j _ 

tibus pro millibus. lidem Codd. poft; . Hic Mardonius hanc ex- 

pro Graecia, [quod etiam in Gu. peditionem m Europam Xerxi 

et Uh. eft, ] legunt Graeciae, coramendaffc videtur. vide Ari- 

(sed a. m.sec. in Voff B. Grae- ?j"^™ Oration. Tom. L p. 385. 

cia ) quam lectionem probat cL V* ^^^^ tacite confirmat Hero- 

Oudendorpius,quiacap.3. C/a^. dotus Lib. vii. cap. 82. a qwo 

sis Graeciae, et cap. 4. arma ^^^^^ exercitus pedefl;ris Xerxis 

Graeciae dixit nofter. Graeciae enumerantur, et in primis Mar- 

pro Graecia reftitui , nam non donius , sed qui eum sequitur 

ftatim e Graecia fugati Perfae ^^\ Tritanjtaechmes filius Arta- 

hoc praelio , scd a Ldcedaemo- "^^^ » ^^ V^^ addit HerodotuSy. IV. PAUSANIAS. Cap. I. 147 

^ 

bnft equitum , haud ita magna manu Graeciac fuga- 
tos est, eoque ipse dux cecidit praelie. Qua yictoria ^ 


Qt diftingwatur in primis a Mar- < apud Latinos frequcntlCQme in- 

doniO) et Tritantaccfame filio, venitur. Reperi tamen cader^ 

tS yvoijatfv J^e/ttivH , iliij sparive- pro eo quoque adhiberi , ubi ^ 

(SJ^ai kni tijv 'EWdda, quis ictuvel vulnere humi fHindi<» 

Haui ita magna inanu\ Cen- tur , unde mors non semper 

tom miUibus hominUm, ut Dio- sequatur. Auctor de viris illu- 

dorus L c. et Justinus 2, 14 9 4« ^ribus cap. Sq. ilamma cum 

&vfi nt Herodotus , cx. millibus. trecentis pu^nans cccidit. Geb» 

Multo pauciores Ctesias habct» hardus» Lapide ictus ab Arim- 

Ait enim : Mardonio occurrisse nello quodam Spartano , ut ait 

Pausaniam , ccc. Spartanos^ (p.i3S)Plutarch, Aristidev^di^i» 

et £13. acfolaSy ex aliisque ur» £t sic fcre reliqui,ut Diodorusj 

hitw sex milUa secum ducen- Herodotusy Pausanias, Etiam 

tem, pag. 665. Atque hunc, aut Marmor Arundellianum : KAI 

fid&lem scriptorem alium, No- MAPA0NI02 ETEAEYTH^ 

SLer fequutus videtur. Bosius. 2EN ENTHl MAXHL Ctefia^ 

[QuidComeliusverbis Aaudi^a tamen vulneratum aufugifie, et 

ma§na mahu fibi velit, cognos- pofica demum , cum ad ApoUi- 

cimus cum ex aliis locis, tum nis aedem diripiendam mifius 

praesortim ex Hannib. 5> 5. Ibi elTet, grandine opprefliim peri- 

narrat 9 Minucium non ita muU ilFe , scribit : qucm et Justinus 

Us diebus poft aftutum illud Uan- sequutus vidctur 2, 14» 5. Bosius^ 

nibalis , quo Fabium elufit , in- Pofi; Bofium eadem observayit 

ventum cffe fugatum. Id autem cl. Wcff. ad Diod. Sicul. Lib. 

nemo facile, qui Livii narratio- xi. cap. 3i. lin. 77. sed Fabri- 

nem 22, 18. sqq. comparaverit, cius recte observat, Ctefiam, Ju- 

poft pancos dies accimffe dicet. fiinum et Orofium ad Mardo- 

Cogitandum itaque de intervaUo nium retuliffe , quae Artabazo 

quodam temporis mediocri ; erant tribuenda , ad Orofium L* 

idem quod nofiri : nicht gar 11. cap. 11. num. 7. imo Heroh 

lange darauf. Ita nunc quoque : dotus Lib. ix. cap. 84* de Mar* 

mii einem nicht gar grossen donii occisi cadavere multis agit* 
Heere. Quamquam enim Grae- 

corum exercitus numerum cen- Victoria elatus^ MetB<api(iB^if% 

tum millium superabat, medio- dpSsif, Inf. 6, 1, 3. Hac victo* 

cris tamen erat ad Ferrarum ex- ria Lysander elatus, Tacitus 12« 

ercitum ,^ cujus numerus altero A. 29, 4* Ne fortuna elati no' 

tanto major fuit. Mosche»'] stram quoque pacem turbarent^ 

Ipse dux cecidit praelio ] Ai' CaePar. 7, 47« Sed elati spe ce* 

dnne Plutarchus , ut monui ad leris victoriae et hostium fuga^ 

TibuUum. L. 3. £L 5. vs. i8. superiorumque temporum sc 

cundis praeliis* Frontinus 1, 3» 

Cum cecidit fato consul uter* 3. Annibal successibus praelio* 

que pari, rum insolens. et 1, 11, 2. ^am- 

nitum numerosus exercitus et 

Thrasyb. in secundo praelio ce- successibus twnidus. Hanc caus- 

cidit Critias* Datame. Cadit in sam quoque prodidit Arifiotcles : 

praelio adolescens. Jufiin. L 20. nam ut solus Spartae ceterisque 

cap. 3. Non 4amen immemores Graecis imperaret Pausanias , 

pristinae ^loHae cccidere. sic nova confilia cuxn Xerve iniifff 

K 2 / 148 CORNELII NEPOTIS »■ V elatus piurima miscere coepit » et majora concupis- 
cere. Sed primum in eo est reprehensus , quod 
ex praeda tripodein aureum Delphis posuissct, epi-' 
grammate scripto , in quo ei:at haec senteutia .: SUO 

ab eodem perliibetur, 5, Politic. quitur j centies et apud alios 

7. Gebhardus. scriptores occurenti 3 scd qnuae- 

Plurimamiscere] SvyKVKdv^ Aio eft, an hic ita fit legendum. 
rapdttnv* Cicero pro Milone, [Gu. quod cum j sed Ult. quod 

Quanto illepluramisceheit^tan' ex praeda^ quam lectionem op* 

to his magis convalescebat. time defendit Staveriu^.] 
Gebhardus. Vide Cl. Scheffer. Quod ex praeda trip, aureim 

adPhaedr. L. i.Fah. a. et Cort. D, pof. ] Ita Msc. omifla parti* 

ad Sallufl. Catil. c. 10. num. 3. cula cum^ quam in codicih* a 

In VoIT. C. ineo cumrepr.quod quodam imperito infartam ve* 

cuju ex pr. t a. D. potuisset. lut vinciendae scntentiae , abs- 

Heulingerus male intrufit iftud que Msc. ope conjecerat An^l. 

quum. Anreprehensus fuitPau- Freinshemius. Boeclerus.^^EA k^ 

sanias^ quod Laccdaemonii hos pollini dedicalTet. Suidasinvoce 

verfus exfculp^erunt ? nemo e- Ilav6avias. Ernstius. Ponere 

nim rcprehenditur ob poenam, saepillime sumitur pro res con- 

sed ob culpam ; culpa ejus haec secratas five ufibus humanis ei< 

^ fuit , quod ex praeda tripo- (p.iSg.) emptas cuidam Deo de- 

dem a. D. pos. epigrammate cficare. Ovid. EpiH. 12. Heroid» 

scripto y i. q. e» h, s. s. d. B. a. vs. 128. 
P. e. d, e. y. e. A. d. ^. etob 

hanc culpam Paufanias fuit re- Ponitur ad patrios harbara 
prehenfus j hoc eft propter epi- praeda deos. 

gramma , quod proprio marte 

Faufanias inrcribencUim curave- Et L. 4. Trift. El. 8. vs. 22. 
rat in tripode , non quem ille 

soUis, scd Graeci ex primitiis Milesj ut emeritis nonest sa^ 
manubiarum Delphis pofuerant, tis utilis anniSj 

ut docetThucydides Lib. 1. cap. Ponit ad antiquosy quaetU" 

182. adde WelT. ad Diodor. Sic. lity arma lares, 

Lib. XI. cap. 33. lin. 38. qui Dio- 

dorus de arroganti hoc epigram- Adi , Lector, V. V. D. D. Th. 

mate, qiiod Paufanias mscribi Munch.adHygin. f. 3. etBrouk- 

jufferat, tacet; uli et Herodo- huis. ad Propert. L. 2. EL ii* 

tus Lib. IX. cap. 81. qui tamen vs. 27. Eadem hac iignificatione 

mentionem facit de aureo hoc occurrit , quod jam monere in- 

tripode Delphis pofito. Poena ftituit Muncker. L LapudGrae- 

Faufaniae infamia fuit, quodLa- cos verbum Ti3i;yiii, ut Apol- 

cedaemonii hos vcrfus exfculp- lon. Rhod. L 4- Argon. vs. i549* 

serint. Denique, si quod ref^- et Callim. Epigr. 3^, 4^» 5o, et 

rendum sit ad hos vers. Lac. 5i. ubi per deos illos Samothra- 

exsc. macrocolia fit Nepoti ne- ces Caftorem et Pollucem intel- 

cpiaquampropria ; et loca, quae ligendos, eSe docebunt , quae 

Heufingerus adducit, multum ab profert Tob. Gutberlcth. de Dis 

hoc difrerunt ; Nepos saepius Cabiris cap. 3. 
quod quum junxerit , quarum SUO DUCTU BARB. eto.] Nisi 

vocum conjunctioni nemo oblo- properarcmus ^ operae pretiuin IV. PAUSANIAS. Cap. I. 149 t m DUCTU BARBAROS APUD PLATAEAS ESSE DELE- 
TOS , EJUSQUE VICTORIAE ERGO APOLLINI DO- . 
NUM DEDISSE. Hos versus Lacedaemonii exsculpse^ 4 ■" 
I nmt, neque aliud scripserunt, quam nomina earum ciyi- 
tatom, •quarum auxiKo Persae erant yicti* 

effet^ heic obfervare, quam apta Mff, et editi. Magius tamen 

eademque occulta gravitate ex- opinabatur lcgendum exscalpse- 

prelTent hic Nepos XapaKtifpa runt, quod exscalpere fcalpen- : 

huypa^i^atiKov. Habent enim do delere vel amovere Qgnificet, 

ifta^ inscriptiones veterum et et proclivis depravatio elfe po- 

dlediea^nes quiddam a vulgari tucrit librariis ; neque ab ullo 

sermone ac sententiis diverfum, Latinorum verbum exsculpo pro 

non nt qnaefitum videatur , sea eo , quod eft sculpturas erado, 

nadve iM^ddsdDf quadam indole vel deleo , prolatum fit. Verum 

foecundum et grande. NonnuUae nulla correctione opus. Expres- 

ad dignitatem senfus po^tici ac- sit enim et heic Nepos Graeca 

ced-unt , cum retineant soluta haec Thucydidis : ro /ttev e\er 

verba. AHae metrum miscent yelov oi JiaKedai/iiovioi iEeKo- 

liboris aententiis: multae ligant Xatpav ^5v/ rore dno rSrpino* 

sermonem non verfu minus, 60/ rvro^ Kai eniypatpav ovo- 

quam scveritate , majcltate , ro- jtiasi rdf noWeif^ etc. 'EKKoXdft' 

tunditate, etiam, quae fimpliciter reiv , qua voce el Plutarchus 

aiit vagc videntur dicta , novi- (p.140.) lih, de malij^nit, Hero- 

tate et efQcacia animum folcnt doti bac ipfa in re usus, eftde- 

.retentare. Quorum omnium ex- lcre, excidere, quod infculptum 

empla videre eft in magno In- aut incifum fuerat : ut apudDe- 

scriptionum Gruterianarum o- molllienem htKoXaTtreiv ro ijfrj- 

pere. Huic noftrae infcriptioni (pi6/iia. (Juod recte vertas exr 

plane gemina eft concinnitate sculpere decretum R\e populi'* 

brevilateque illa Taciti^ 2. A. scitum; quod scilicet antea ta- 

22, i.intropaeo Germanici: De^ bulis , ut ficri mos erat, fucrat 

hellatis inter Rhenum Alhim- incifum. Exscalpere autem cft 

Que nationihus j exercitum Ti- aliquid ex alicjuo scalpere tan- 

berii Caesaris ea monimenta quam e materia 5 ut exsalpere 

Marti et Jovi et Augusto sa- siffnum e li^nof etc. Bosius, O- 

crasfisse, Expreffit autem Ne- xonienfis editor mavult exscalp- 

pos suam ( id enim Kpideoaf in- serunt, Attamen exsculpserunt 

fiituendae caidra adjicimus) ex cxhibent Leid. Voff. A. B. [Ax, 

Gracco versu itidem egrcgio Gu. Ult. sed] Voff. C. expulse- 

(Thucydidis Lib. 1. cap. 182.) runt, 

Neque aliud scripser. etc,"] Id- 

1E\Xiyi'<fln>dpX?/yo/£fffi ffparov que ex veteri inftituto Gracco- 

(^\e6e Mijdrayif rum ^ quod pofteri duces ex am- 

Jlavdaviaf, ^oififp jitvv/tt dvi- bitione mutarunt , et hujus rei ^ 

3]/Kf xdbe, gloriam ad se derivanmt , ut 

auctor eft Demofthenes Or. de 

Boeclerus, Voff. B. inquohaec rep, ord. Loccenius, Etbocpru- 

sententia erat, [ ut infra Dio. dcnter, si consulatur de Lac vic- 

6, 4. Codex Gu. in quo haec toriaPlut. in Ariftideapag.327. 

erat sententia."] ad 332. 

Exsculpserunf] Sic omnes S cripserunt ] Forte rescripse- .50 CORNELII NEPOTIS CAP. II. 

|i Post id praelium eumdem Pausaniam cum cl^se 

communi Cyprum at<^ue Hellespontum miserunt , ut 
ex his regionibus barbarorum praesidia , depelleret. 

2 Pari felicitate in ea re usus elatius se gerere coe- 
pit , majoresque appetere res. Nam quum , Byzantio 
expugnato, cepisset complures Persarum nobiles*) atque 
in his nonnuUos regis propinqiios, hos clam Xend 
remisit , simulans , ex yinculis publicis effugisse , et 
cimi his Gongylum Eretriensem , qui litteras Regi 

ru/if, aliud refcribendo in lo- Praeterfluminipropinaualocay 

cum exfculpti Epigrammatis sub- ubi videcl. Gort. pro Ex pubL 

Hituenmt , ct hoc poftulat ver- vinculis effug. Leid. fmhU vin^ 

bum eneypatpav, Gebhardus, culis effu§. [ Ax. in iw.] 
Thucyd. eTtiypa^av, Plutarchus. 

iveXdpaEav, Bosius, Haec verba (p. i4}0 Gongjrtum Eretrien" 

non reperiuntur ioVolF, C. [Ult. sej^"] oic legendum, non^vUtin 

civitatium,'] ' pleris<jue Mir. eft, Cretensem, 

Post id praelium"] Anno iv. Ita cnim vocant Thucydides i. 

Olympiadis lxxv. si sequimur cap. 128. et Diodorus Sic. ii. 

Diodorum 11. Meminere prac. meminit et Xenophon iWtfv. 

tcrea expeditionis hujus Thucy- haud longe a principio Gongyli 

dides 1. Plutarchus^ Arillide, Ju- cujusdam, quem, solum exEre- 

ftinus 2, i5, 4« Bosius, trienfibus Medorum rebus favis- 

se , eoque exfulaire fcribit. Sunt 

Cum classi communi"] Q^^^ autem haec , et quae ad finem 

conftabat L. triremibus e Pelo. usque vitae hujus sequuntur, ple- 

' ponnefo ductis, ct xxx. Atticis, raque ex Thucydid. Lib. i. de- 

quibUs AriHides praeerat. vid, sumta, sed quandoque liberius 

Diodor. ct Thucyd. 11. citt, Bo^ conversa. Bosius. (^Leid. i. Gon^ 

sius, de verbo depellere vide, eulum Cretensem^ Gu. Gongu^ 

Oud. ad Lucan. L. 11. vs. 654* Oim £retr»>n Jem, IJlt, ut in textu 

legitur. ] C. P- Dai^. et Lfiid. 

Elatius se fferere coepit] Pro Eretriensem^ Voff. B. C. cre^ 

Elatius se gerere^ elatus ^erere tensem, Voff. A. Gongulium, C. 

Voff. A. de mutato Paufamae in. Gongulum, Alius elx Gongylus 

genio V. Ariftid. Tom, I, p. 63. Corinthius tempore belli Pelo- 

JPro Byzantio Leid. Curantio, ponneiiaci , de quo Thucydides 

Pro complures Leid. quemplu^ jLib. vii. cap. a. etpoll eumPlut. 

r^j. Voff. C. quam plures, pro in Nioia pag. 536. egerunt,, ut 

regis propinquos , regi propin^ jam Waffe oftendit. Pro Byzan^ 

quos, lic Mff. excepto uno Struv. tii Leid. ct Cod. P. Dan. Bjrzan' 

et recentioribus £dd« apud Sal. ti. lG\i,Bizanti,] ct pro seque 

hiH. Jugurth. cap. 43. num. 4* tecum Leid* se tecum* IT. PAUSANIA8. Cap. II. i5i 

redderet, in qaibus haec fuisse scripta ^hucydides me- 

moriae prodidit. Pausantas^ dux Spartae^ quos By^ 3 
%antii ceperat^ postquam propinquos tuos cognovit^ tibi 
muneri misit y seque tecum affimtatc conjungi cupit : 
quarey si tibi videtuvy des ei j^iam tuam nuptum. Id 4 
n feceriSx ct Spartam et ceteram Graeciam sub tuam 
potestatem , se adjuvante^ te redacturum pollicetur. 
His de rebus 'si quid geri voluerisy certum hominetn 
ad eum mittas face , cum quo celloquatur. Rex 5 

Des ei filiam tuavn. nuptum^ noiHjuai (Spi 2ndpti)v nai rrfif 

,f>e liac phraii difputarunt Yiri aXXifv 'E\\d6a vTtoXeiptov nou 

.docti ad V^aL Max. Lib. 4* c. 4* V<Sai, jdwaros 6e 6oko3 eivai 

.£x. 9. Taceo enim^ quod prin- rdvza npd^ai , /uerd 6h fivXev- 

xeps eivitatis filiam ei nuptum onevos. Bosius. Leid. sub sua 

dedit. Paullo ante pro tibimu- potestate. De omilTa vocula te 

mteri misitj ut munere misit vide cl. Gort. ad Salluft. Gat. c. 

.Vofl*. G. aS. n. 1. VoIT. A. B. G. sub tu- 

Se adjus^ante te redacturum-] «"» potestatem se adjuvante re^ 

Longolius edidil: te adjuv. re- ^^^cturum. [ God. Dan. habet: 

dacturum se pollic. Senfupla- -Jf adjuvante reducturum se. 

no, etproximc adveram lcctio- Ciun Tzschuckio ita interpunxi: 

nem accedente , scd invitis li- se adjuvante, te redacturum 

bris,, qui confensu ro se exhi- polhcetur, ob fimimmum locum 

bcnt in prioribus , in poftremis Them. 10, 2. Pro Spartam Ult. 

non agnoscunt. Nam in omni- ^parten habet. J 

bu8, tam Mir. (juam vett. edd. 0P'i4^*) ^*<y ^^ rebus ] Sic 

[ut in Gu. Ult.] lcgitur: sead- Mff. [ etiam Leid. 1. Gu. ] et 

juvante redacturum. EruditiiF. Ed. Ultrajectina , probatque Qt 

Gronovius in littcris ad Amplifl*. Schott. Inf. 20, i, 2. Sed in his 

Boedcrum: Videtur, inqmt^ aut rebus etc. At LongoL et Lamb. 

superfluum ro adjuvante , aut Horum igitur. quomodo Thu- 

jcri 6e?»dufn, redactum iri. (/uan- cydides : h ivti (Se ThT<a)v dpid- 

quam possit intelliffi vulgatum^ nei. Bosius. Pro volueris Vofl". 

si aliud se subaudias ; sed du- A. nolueris. Vofl*. B. hisque de • 

rissimum illud , et Nepote in- rebus s. q. fi^. v. 

diffnum. Mihi pacne indubium Certum hominem'] De voce 

eft, Nepotem fcripfifl^e, ut pri- cerhi^ Paflerat. ad Propert. Li. 

mi ante fcxennium legcndumefle EI i3. vs. 6. ct cl. Burmann. ad 

conjecimus } nunc autem fidcn- Pctron. Satyric. c. 44* P^o /rum 

ter in textu Auctoris refcripfi- auo colloquatur Leid. cum quq 

mus. Excidit autcm vocula te^ toquatur. 

quoniam caedem literac in fine Ad eum mittas face ] Thucy- 

Sraeccdcntis vocis legebantur. dides Lib. 1. cap. 128. dicit tt^/i. 

iCmpe ut in tota hac narratione, ne dv6pa nisov EnP &A'AA2- 

ita et hcic Thucydidem cxpres- 2AN ^ ct repetit cap. i2q. Sip- 

sit. Sic autem ille: yv^fltiv itjs 6k ydJ^i) te tjj inisoAjj^Kai 453 CORNELII NEPOTIS tot homiiium salute , tam sibi necessariorum , magno- 
pere gayisus , confestim cum epistola Artabazum ad 
Pausaniam mittit , in qua eum collaudat , ac petit , ne 
cui i*ei parcat ad ea perficienda, quae pollicetur. 

drcosiXXn * Aprd0a^ov tov (fap- Thucydides, et Nepos vocant Ar- 

vdKii Enr 0A'AA22AN, IDrgo gilium quemdam j prior epiAola 

mirum, si Nepos non fcripferit ergo non bab^t Auclorem Dio- 

ad tnare mittas face. Scd con- dorum , sed Thucydidem, et Nc- 

tra codicesnibllmutandum. Haec potem. Uaec ad nanc hiftoriam 

vcro epiftola videtur diu poll hac illuArandam in le^entis conape- 

innotuifTcGraccis^nam dc ea ad- ctum videntur mihi fuiiro pro- 

notat Thucydides , kvByifpaTCto duconda. 

fie tdde Kai h dvtjj , ©y T'2' Tot hominum ] Membranac 

TEPON ANEYPE0H. Neque priorem vocem delent , neque 

Ucrodoto Lib. v. cap. 82. scri- admodum neceflariam : inquit 

bciiti spattjyov 6k tbtiadv dni- Scholt. Mihi elcgantiiis vid^tur» 

bt^z Meyafidtifv , dvdpa Tlip- si retineatur. Quod vero Lam* 

Gijv tcsov * AXai/Ltevi^iaov , i6i>vtS binus cum Puteano exiAimat, co-^ 

re Kai Aapein dve^jnov^ tS FlaV' pula adjecta legcndum, et tam, 

iSavii)s 6 KXeoftPpoty AaKedai- sibi necessariorum i in eo thh* 

ftdviof , ei 6if dXvSrff yb 6 Xd- ilra cll. Nam copuia clegantius 

yof^ vsipcp Xp6v<^ tvti(a>v ifp- omittitur. Bosius» Leid. necet» 

ftt6J6ato Svyatipa^ epaata dXcjv sariorum. tot abefi; a Yoff, C. 

Tiff 'E\Xd6of tvpavvos yevi^Sai^ Artahazum ] Pharnacis filium^ 

co^ijLita fuit, ut rocte cl. Wes- ut T^uc/(f ide^ addit Lib. i.cap* 

selingius observat. duae sunt e- 129. Diodorus 11. f^pattfyav yo^ 

piftolac, prior per Gongylum £- cat. Bosius. Uic Bofius in In- 

retriensem, ahera per Argilium ^ dice addit Uerodoti locum e L» 

- quemdam poflea ad Artabazum ' ix. cap. 4*; ^ quo vocatiir \Ap* 

miflTae , unde dolus fuit patcfac- tdftacof 6 (fapvaKeos^ 6i iv ci- 

tus , ut ex Nepote cap. 4. hujus XiyoitSi Ilep^icaiv t;v dvtfp ^oKi- 

vitac et Thucyd. Lib. 1. c. i33. //o/ Ttqpd SipEfK adde c. 66. 

patet. Diodorus Siculus Lib. ix. etSg. a PolyaenoLib.vn, Strat. 

cap. 44». priorem epiftolam non cap. 33. §. 3. vocalur *Aptdfia^ 

produxit , per Gongylum Ere- ^of tpapvdtcn. VolT. C' Artha- 

trienfem ad Artabazum milTam, baxum. Voff, A. Artabaxwn» B. 

sed de iis , quae inter Xerxem [Ax.] Artabarem. etinMargine 

et Paufaniam convenerant, scri- (p,i43.) Codicis Vorfiani^A. no- 

bens addit (SwetiSeito ydp 61 tatum erat al. Artabarem. 

dno^pi}tci>v <piXiav :rcp6f tov fia- Ac petii] MS. Boecler. copula 

diXia , Kai tifv Svyatipa tS abcrat. Bosius. Item Leid, ct 

SipEH ya/iteTv i'fieXXei>y ivanpo- Voff, B. C. [Lcgitur ac in ed. 

6(^ tHf *'E\Xifvafy vv 6* 6 tavta Lamb. sed deest in Gu, Edit. 

srpatto/jevof *Aptdfia^of spatif- principe , Argentor. Paris. a. 

yof. Certe haud ignaro Gon- i520. Ald. et Ult. De Long. et 

gylo Eretrienfi , ut e supcriori- Mag. nihil a Fischero adnota. 

bus Diodori verbis apparet, qui tum eft. Ob praecedens ver- 

tamen dc ipQs litcris tacet, sea bum collaudat facile in liBria 

jcap. 45. de cpiftola agit, jquae excidere potuit. ] 

profecto fuit pofterior, aperta Ad eaperjicienda'] Ms. Dan, 

a quodam tabcllariorum , quem ad ea ^efiicienda. Bos> Sic et IV. PAUSANIAS. Cap. II. »53 

\ 
\ 

. ■ ' . ' II. I 

8i fecerit , nullius rei a se repulsam laturnm. IIujus 6 

Panaanias yoluntate cognita, alacrior ad rem gerendam 
factus , in suspicionem cecidit Lacedaemoniorum* In 

i{Q0 facto domum reyocatus , accusatus capitis, absol- 
yitur, multatur tamen pecunia : quam ob caussam ad 
elassem remissus non est. 

Voir. B. [ Gu. Ult. Pro pollice- ipfe , nec Thucydides* quidquam 

tur Ult. polliceretur 9 sed aliis tradunt. Thucydides tantum ait, 

etiam locis Gornelius infiniti- eum privatis quibusdam crimi. 

yum in obliqua oratione non nibu^ condemnatum, amaximis 

refugit. ] absolutum. Bos. Leid. Lacedae- 

Si feceri€\ Dan. Leid. et Boecl. monio 9 pro Lacedaemoniorum, 

si perfecerit , quod c proximo [ Pro In quo facto Ult. Quo fa- 

pei^c»^/>da natum videtur. heic cto ^ quod INepoti frequentilli* 

certe locum yix habet, nam quod mum ell , v. Ind. v. Fio^ neque 

Xerxes pollicctur , Paufaniam ab hoc loco alienum.] 
nuUius rei a se rejiulsam latu- Multatur tamen pecunia : 

rum, id non accipiendum eitde quam ob caussam ad classem 

nraemiis ob perfecta 9 quae pol- remissus non est ] Animadvcr> • 

licitus erat^ largiendis^ red de tis,multatos Lacedaemone infa. 

auxilio, quod rex praeltiturus mia haud carere , eoque ipso 

erat • si facereU quac Kcx fieri mandata provincia live imperio 

Toleoat, h. e* si nulli rei parce- excidcre, nec non patria^ nisi 

tet , ac ncque nocte ncque die eam indgni facto moritove re. 

quiesccret, ad ea perficienda^ cuperalTent. Polyaenus l. 2. iu 

fluaepoZZice6atur. Siccniraapud Clearcho Com 7. KKiapXos a- 

Thucjdidem ( unde haec nar- TtosdvToav Bi^avriaav ^ijjnKioSelf 

rati5 defumta cP:) Xerxes: Kai vno toSv E(p6pMV eis AdjLtipaisov 

6e fnifte vvE. /111}^ ijfnipa km^Xi- Kati7t\ev6e. Ibidem : S^ivin- 

tQa &se dvelvai Jtpd66eiv tiy oSv nos AaKaov ^ijjLtico^eis Xpv/tia(Siv 

htoi vm6Xvif, juifSe Xpv6b Kai VTto taSv eq>6p(a>v TtpoKnoitftcSfdv- 

dpyvp» bandvjf KeKQi>Kv63><ai^ fLiif' tojuo\if6ai Ttpos tits Teyedtas v- 

di spatids jtXif^ei , iijtoi 6et sroKpivdyiffro/. Neposinfrai6, i,3, 

9tapayiyve6^ai, Unde clare ap- dc Pelopida: Idquesuoprivato^ 

paret, non nuptias fiHae , aut non publico fecit consitio y quo 

honores et praemia , quae rex facto eum Lacedaemonii ab 

Paufaniae, si perfecisset y quae exercitu removerunt^ pecunia» 

pollicebatur ^ concelTurus elTet, que multarunt. Gebhard. Pos- 

sed pecuniam et militem, ut ea sis tamen et ideo militiae prae- 

poflet perficere , promitti. JBo- fecturam Paufaniae iabrogatam 

sius. Perfecerit etiam VoIT A. dicere, ne vindictae cupidine 

B. [Gu. Ult. Verirtima eft Bre. moliretur aliquid, traductis in 

mii obfervatio, fecerithA.^ro suas partes copiis imperio ejus 

effecerit,ye\perfecerit^quod in adfuctis. Plerum^e enim , qui 

afiquot Codd. legitur, dictum, &\e jure SlyQ injuria damnati, 

ucqne ad vcrba ne cui rei par^ ultionem hoc cafu meditari so- 

eat cum Bofio referendum effe.] lent. Exemplo Livius Salinator 

In suspic. cecidit] Accufatum eft apud Livium 2jj 36, et 4a. 

effe a Peloponneftis, scribitDio- Bosius, , 
donu II. Sed de luulcta, nec i54 CORNELJI NEPOTIS V CAP. iir. 

1 . At ille post non multo sua sponte ad exercitum 

rediit, et ibi non callida sed dementi ratione. cogi* 
tata patefecit. Non enim mores patrios solum sed 

3 etiam cultum vestitumque mutayit. Apparatu regio ute- 
batur , yeste Medica ; satellites Medi et Aegyptii 

(p. i44*) Cogitata ] Emenda- ffitata placet , infpiciat , cniae 

tio Lambini. Quia tamen Vett. 3e verbo cogitare notant ei. V. 

Libb. cognata^ nihil certius vel V. Burmann. ad Vellej. Fatere. 

ipfo LamDino judicc , quam re- L. a. cap. i3. in fine , et Tor- 

ficribendum eS^e conata» Gaefar. renius ad Valer. Maxim. L.5. c.2. 

L. 1. Bell. Gall. c. 3. Perfacile E. i. Mihi minus arridet conata. 

factu esse illis probat conata Leid. Oxon. VolT. A.' B. G. cogr- 

perficere. VeUej. PatercuL L. ii. nita, pro callida Voff, A. cfUi- 

cap. 29 Privatis ut opibus ita da» Val. Maximus fine dubio 

consiliis magna ausus magni- noitrum imitatus L. 11. cap. 6« 

ficeque conata exsecutus^ 8ue- , Ex. i. dicit quod eos (Sparta- 

- ton. in Galba cap. 17. Facilio' nos) non frustra timuisse dux 

rem occasionem JfX. Salvio O- ipsorum Pausanias pat-efecit. 

thoni praebuit perficiendi co- sed elegantius tamen Nepos d»- 

nata. Juvenal. Satyr. i3. cit cogitata patefecit, 

Non enim mores patrios etc.2 

Nam scelus intra se tacitum Vide Valer, Max.. i^ 6, 1. ubi 

qui cogitat ullum^ Paufaniam fortitudinem fuam ef- 

. Facti cnmen habet^ cedo 9 si foeminato cultu molliifre ait. 

. conata p^reg*»t ? Gebh. Gelhard, Adde Themistocl. ep. 

' ' . ' 2. et 14. quibus Paufaniae hoc 

Sic e Thucydide Lambinus et ipfum exprobratur. Bositis. 

diu ante Editio Ultrajectina [ct Veste Med."] I. e. Perfica A- 

Gu.] Alii malunt co/ta^a 5 quos then. 12, q. TlavtSaviaf KaraJ^- 

aajuvare videtur God. Dan. in /ttevof rdv ndrpiov rpi/36ova rtfv 

quo fuit coffnata. Nofter utra- srepdiKifv hebvdaro ?oXf;v.'apiid 

que voce alibi ufus : quemad- Latinos faepe Medi pro Persis 

modum et alii veterum. Vid. ponuntur, quia unius imperiO 

Index, Sedct TAucyrJid^futrique parebant. Lam Wnuf. Solentilli 

favet. Prioii quidem in illis : ejus gentis , cujus gratiam ac 

KariXnv n]v didvoiav in ydv- fiudia aucupantur, vellitum.qi|0- 

varo, Alteri vero iftis: dXX kp- que atque habitum aflumere, 

yoif PpaXirii ;rp«df/Xu d rff deindc , ad quos animo desci- 

yvcojttjj /tin^ovcof iaitteira ijiieXKe verunt , cultu quoque de^ene- 

npdEeiv. Libri ^amen et eddT rare. De Germanico Tacitusi^ 

vetdrcs omnes, uno Danielis ex- A. 5<), 2. FaleriusS^ 6, i. deP,« 

ccpto, habent cognitcu Quod Scipione: Crediderim etiamfa." 

etu corruptum, propius tamen vorem eum sociorum uberio^ 

ad ro cogitata^ quam ad ro co^ rem se adepturum existimassef 

nata accedit. fiosius. Si cui co- si victum earum et solemnes IV. PAUSANIAS. Gap. III. i55 

«^■— — —————— Mi I — ^^^»^»^— »— — — ^— — —^— .— 1^^^,^,^ 

sequebantur ; epulabatur more Persarum luxuriosius, 
quam, qui aderant, perpeti possent; aditum petenti- 

'jtxercitationes comprohasset. inde patet, quod peregrini in 

,Sic Paufanias , ut captaret Per- eorum luxum prolapfi , vitam 

sarum favorcm , cultu(|ue men- cum morte mutabant, ut de Ta- 

tem oftenderet, Mcdica vefle uti cho Aegyptiorum Rege narrat 

▼oluit, abjecto amictu patrio, Aelianus lib. 6. V. U. cap. i. 

obsoletiore, quam videreturtan- quare mirari non debemus, si 

to fafticio , ad quod mentis ela- quidam^Paufaniac comites banc 

tione adrpirabat, convenire. Flo- luxuriam perpeti non potuerunt. 

rus 4 9 11 9 '3. de M. Antonio : Aditum petentibus convenien- 

To§ae j fdscium ohlitus totus di non dahat ] Si moribus , 

in monstrum istud , ut mentcy cultu vellituque , si apparatu 

ita animo ( Freinshemius lcg. Barbaros imitabatur , kvnpodO' 

amictu) quoque et cultu desci- dift mite Graeciae ingeniunitex- 

■verat, Aureum in manu hacu- hibere quomodo conveniebr.t ? ^ 

lum; ad latus acinaces; pur- Quippe ut Tacitus 2. A. 2, 6. 

purea\?estis ingentihus ohstricta perhiDct, prompti aditusy oh- 

(p. 145«) §emmisy diadema ade- via comitas j ignotae Parthis 

raty ut regina rex ipse jruere' iirtutes y novd vitia. Eft vcro 

tur, Ccterum ut hic Paufanias admidlonum difBcuUas familiare 

Fcrficum habitum aflimulavcrat, ceiraepoteftati acdivitiis vitium. 

quod ad eos transire meditatus Livius 24, 5. de Uieronymo: a- 

'crat: ita qui Lacedaemoniis ftu- ditus non alienis ^modoy sed 

debant , affectum suum cultu eo- tutorihus quoque difficiles. Ta- 

-rum aflumpto denudabant. Ari- citus 4* A. 74» 3. Eovenirepa-* 

stophanes Crahronihus : tres y eques y magna pars pje- 

hisy anxii erga Sejanumycujus 

• KaiEwcovBpa6idaKai(pop65v durior congressusy atque eoper 

Kpd6Jte^a seju/iidTcov , njvJtf^ amhitun et societate consilio' 

vTtijvifv dKnpov rpi(ptdv. rum parahatur, Per amhitum 

dicit, cum nempe.modoprecio 

-Scholia addunt: dvri tS AaKQn- per acceptirfimos fervos ac li- ^ 

vi^Wt ort oi AaK&3v(^ovrFf rot- bertos , modo prece atque sum- 

avra ejterijdevov etc. Gehhard. ma demiflione ab ipfo Scjano 

,Leid. veste Mcdico. (p. 146.) congrelTus eflet impc- 

Sequehantur'} Thucydides L. trandus. Hoc modo eft intelli- 

1. c. i3o; addit'6id; riif SpdKijs gcndus locus Juftini 1, 3, 2. Cum 

nopevo/iievov* admitti magna amhitione ae- 

Epulahatur more Pers. ] De gre ohtinuisset Arhaces. Vi- 

Feriarum epuHs victucpic le.ca- tium iftud odii plenissimum ob« 

tur JCenoph. lib. 8, Cyropaed. jicit fratri Agamemnoni Mcne». 

et Athenaeus 4» 6. Ad praefen- laus^apud Euripidem Jphi/^enia 

Tem Prbbi locum quod attinet, Aulidensi: 
legere ne pigeat'/f^rodofMmHb. 

9. Athenaeum l. cit. et Plu- • Kdr ^^ei Kard(5Xef dpXdfy jhB' 

tarch, in Apophth. Lacon. Ma- rafiaX&iv a\X«/ rppnuf 

gius, Contra Lacedaemoniorum Totf q^i\oi(Siv wiii? if6^a rots 

victtts rigidus et parcus erat, npiv <^f 7tp6(SSev (pi\of. 

ut docet Meursius Miscellan, • Jv(Snp66irosy i'6<ii> re nMS^ptov \ 

Laconic. 1, 8. Bosiujs. Quanto (Sndvwf, ^ 
t^pere ' Perfae »ndulferint gulae, i56 , CORNELII NEPOTIS 

3 bus conveniendi non dabat; superbe respondebat, [et] 
crudeliter imperabat. Spartam redire nolebat. Golo- 
nas, qui locus in agro Troadis est , se contulerat^ 
ibi consilia cum patriae, tum sibi inimica capiebat. 

4 Id postquam Lacedaemonii rescierunt, legatos ad eum cum 

Pe failu ac difTicultate divitum, Leid. [Gu. Ult.] et Axen. leg^ 

quam in admittendo tenuibres rescierunt, [Gu. Ult. Ttodaey 

adhibent, capiendus P. Sjri mi« sed God. Boecl. Axen. Troadis» 

mus:. Yulgatam retinuit Bremius.] 

•r ^ .» Lesratos'] Tliucyd. KifuvKat i* 

Non semper aurem facaem e. niSicmm. Lanibinus. 

^ habet fehcitas. Cum Scytala^ Affentiar P. 

>, ^ j „^ , w . Danieli leciionem cum clava af- 

Contra de Pto emaeo Curtius g, ferenti? At Nepos non abhor- 
», 23, LiberaLis inpnmisy adi- -ret Graecis vocabulis, quaecom- 

j tuquefacihs, nihilex Jastu re. ^ode Latinis mutari ndn pos- 

gio assumseraU Gebhard. Leid. g^„t. si^ Iphicrate non reftiglt 

[Gu.] conyfenmndu non addit jnoram, et alibi Ephoriy ostra- 

etiam cod. P. Dan. [ Gu. Ult. cismum, astu, acta. Latinian- 

Deest in ed. Arg. et LongoL]. tiquiores non faaidiosi in reri- 

Superberespond. etc.'] De ar- nendis Graecis erant^ iic Livius 

rogantia iila ct inhumanitatc Pau- dixitPeZion ocrim; dc quibus vide 

i»aniae vidc Plut. Aristide ac Nonium. Scytalae formam depin- 

Cimoney Diod. Sic ii. et Ari- gunt Plut. in Lysandro , Marcel- 

stid. rhetorem Orat. de laudib. linus in Thucydidem, Gellius lib. 

jVE. Aurelii y Tomo 11. pag. ii3. 17. cap. g. Ariftophanis Scho- 

Bosius. Leid. respondebat, cru- liaftcs in Aves ( vs. i283.) Ufum 

deliter omiSo et, ita et Yoff. B. autem literarum secretiorum 

[ Ax. Gu. Ult. quare cum Heu- praebuiffe et hic de seytala ad- 

singero uncis inclufimus. ] notat. Video autem semper in 

Colonas ] Non recordor mihi revocando Imperatores suos scy- 

liujus loci nomen alibi occur- tala ufos Laccdaemoniqs. Xeno- 

riffe. Gebhardus. Leid. ut et phon Agefilao inei6i) y\3ev dv^ 

Vofl* A. B. C. [Gu. Ult. ] Colo- tcS 6KvidXf) dno tqSv oikoi re- 

nas. Vide notas meas polle- XaSv 0oij3^etv tif Tcarpi^i^ ejrfi5e- 

riores. to. Polyaen. lib. 8. 4>apvdfia^of 

Troade ] In textum recepi Kata AvSavSpb AaKedai/itovioif 

Troadis ; ne morosus videar, ^ypatpev. oi de dno tiff 'Adiat 

licet, quosconsului, codices an- dvtov dveKa\e(5avto 6KVtd\ffP 

tiquam retineant lectionem. Thu- ne/ittpavtef. At rcvocationi ifti cur 

cydides Lib. 1. cap. i3i. vocat tantum fecrctum ineffe oportue- 

Ko\<a>vdftdf Tpaoiddaf. jyiodO' rit, non perfpicio. Colligere 

rus Siculus Lib. xiv. cap. 38. ergo licet, fcvtalen praeftitiffe 

dicit tdf ev tjf^ TpaodSi n6\eif, omnem usum literarum, teffera» 

*A^dEitov /iiev HV Kal Ko\(a>vdf, rum, atque aliarum id genus no- 

Ktti 'Apiafiav. adde Harduin. ad tarum. Nam et in pccuniae fum- 

Flinium Lib. v. c. 3o. num. 35. ma^gnanda, et faccis obsignan- 

a quo locus hic Colone vocatur. (p. 147.) dis scytalen habuiffe lo- 

forsan scripfit Neposm TVoad^, cum docet Diodor. lib. i3. de 

omiffo a^ro. j^ro^resciveruntcnm Fecunia ex praeda Atbenienfium IV. PAXrSANlAS. Cap. III. iSy 

I ■ I. I ■■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ I I. '■ " 1. ■ I i ^mmmmmmmmm 

/ 

spytala miserunt 9 in qua more illorum erat scriptum: 

I 

Lacedaemonem a LyCandra milTa. sed lorum tantummodo five mem- 

Alium ufum mcmorat Polyaen. brana, in qua ligno circumpli. 

h 1. in Tyrtaeeo. Vide Juftin. cata litterae scriptae fuerant, ad 

IJb. 3. c. 5. ubi dKvxcCkibas in- impcratores mittebatur, retento 

terpretatur tesseras, Apud Ci- ligno. Sic enim exferte scribuut 

ceronem in quadam epiftola ad Plutarchus > Geliius j Suidas^ 

Atticum fcytales Laconicae h. e. Tzetzes , et Scholiastes Aristo^ 

Epiftolae brevis et obfcurae ex- phanis, An igi,tur cum Ma^io 

ftat mentio, ut interpretatur Bc- putabimus, auctorem ipfum er- 

roaldusAdnotationibus. Gebhar^ rore ductum credidifle nijpvKaf 

dus» Vide de hac voce Marcelli surculum iive lignum illud teres, 

Donati dilucidation. ad Liv. L quod charta instar lori prolixa 

38. et Cleraens Alexandr. 11. conveftiebatur , secum portare 

Hrom. p. 367* a. Ernstius» Scy- solitos, atque ideo ^anc^amnun- 

taleii Laconicam , dc qua plura cupalfe, quod parvam lanceam 

in indice, heic^ a Nepote ilgni- forma referret? An potius, cum 

fic^ri 9 duJ>itari non licet. Nam acquo membrana live lorum, ac 

diferte Thucydides , quem ex- lignum, circum quod plicaba- 

preffit: ni/u^avtefj inquit, m}' tur, scytale yocatA Ri : (namut 

SUKa oi "E(popoiy Kai (SKvrdXijv, Plutarch, Lysandra l. c. scri- 

t solitos a Lacedaemoniis fcy- bit^ Ka\elTai ojuaovv/tmf p^i E^v- 

' tala revocari imperatores, etiam "Kcp (SKvrdXy ro pifiXinv,) Grtoe- 

Lyfander exempfo ell, apud Plu^ corum imitatione litteras ipfas 

tarch, in vita pag. 444- ^^ ^^- lanceam vel clavam vocaffe? 

lyaen* lib. 8. in Pharnahazo, Utcunque sit, vox scytalammi-' 

Immo alia quoqiie Imperatori- um a librorum omnium fcriptura 

bus et ^ praefectis per fcytalen nbit ; eoque vix ea ufiim Nepo- 

mandari folita , exejusdem Plu^ tem crediderim, nisi in vetuilo 

tarchi Alcibiade extr, et Xeno- aliquo codice reperlatur. Bo^ 

phontis hist. Gr. 3. apparet. Sed sius, De scytala praeter SchoJ. 

an ipfa voce scytala Nofter ufus Thucyd. 1. 1. c. i3i. rm. '97. et 

sit, non aeque certum elt. Pri- Schol. Arillophan. in Lylifl,r. ys« 

mus enim Aldus eam reposuilfe 09. etiam Suidas et Schol. Pin« 

dicitur, nullis vctt. libris suf- dari Olymp. 6. vs. i54* Leid. 7a- 

fragantibus. Nam in l>an. Gif. na, Ms. Oxon. lancea* Volf. A. 

et Schotti fuit: cum lava, un- B. C. lana, talea conjecit cL 

dc P. Daniel et Schottus ten- Oudendorp. ut in poft. ed. mo- 

tabant : cum clava, i. e. surculo, nui. Volf, B. [ Ax. Gu. Ult.] pauUo 

cujus formam fcytale referebat ante tum patriaey tum sioi ini* 

Savaro e fuis et antiquilT. edi- mica. Confilia haec fuerunt. Go- 

tione Veneta laudat: cumlana^ natus eft Paufanias in fuapatria 

quod recte rcjicit iWTa^iuy: cum Ephororum poteftatem tollerev 

acque in lana fcriptac sint lite- et libi uni imperium fummum as-* 

rae « neque lorum illud , quo serere , sed , ut in his adjuva* 

surculus involvcbatur , ^area di- retur a Perfis, eoruni rebnsftu- 

oi queat. Ms. BoecL cum lan^ duit, idque egit, ut Perfae to- 

cea^ €{uomod.o et Lonffolius edu tius Graeciae elfent domini^ r» 

dit: etfi negat, se videre, cur Pcriz, ad Aelian. Lib. iit. V. 

fcytale yocetur lancea. Sed om- H. c. 47« num. 6. ncque obftat, 

nibus hiscc lectionibus repugnat quod Uerodotus Lib V. c. 3a. 

mos Lacedaemoniorum. Nec e- dicat, quodPaufanias cupiverit, 

uua furcului ipfe fivfi .liguum^ xijf 'EXkd^stfipavvofyMvi^B^mu i58 C O R N E 1 1 1 N E P O T I S 

nisi domum reverteYctiir ^ se capitis eum datnnaturos. 

5 Hoc nunlio commotus , sperans , se etiam tum. pecunia 
et potentia indans periculum posse depellere , domum 
rediit» Huc ut yenit , ab ephoris in vincula publica 
conjectus est. (Licet enim legibus ebrum culvis ephoro 
h.oc facere regi. ) Hinc tatnen se expediyit, neque eo 

et Thucydides Lib. i. cap. 128. judices aut accufatores; poten" 

cumdeclaret fuilTe f^^tff/iffi^ovTfJ/ tia , qua eosdem deterreret. 

'EWifviKilf dpXfff^ quoniam ejus Buchnerus. Sed neutro valuit». 

dominatio niteretur Perfarum, Prudentior hac parte Alcibiades 

regno. £odem morbo laboravit fuit, qui abfens reus violatae 

FaufaniaS) quo Theras , tutor religionis factus fuga fibt confu- 

Proclis ct EuryHhenis , ut ad- luit , infra 7, 4^ ^* ^t 4* lu qui-« 

notat Hcrodotus Lib. IV. c. i47« l)u$cl. edd. legitur: seetiat^cum 

(p. 148.) lUerque non poterant, pecunia et pot. Bofius. Leid. et 

aut uolebant po|tea vivere pri- VoIT. A. B. cum pecunia. fiX do* 

vati. sed Theras tamen nollro mum redit pro domum rediit» 

Paufania fuit honeHior. [ Gu. le- lcgo nunc cum pecunioy tum po* 
gatos cum lana ad eum mise- / tentia^ vcl tum pecunioy tumpo» 

runt^ fed Ultrajectina , quam c tentia, ut paullo ante Voff. B. 

Codicibus , iisque optimis , ex- habet tum patriae y tum sibi 

preiTam effe nemo ncgabit : le- inimica. [ Quod Ueufingerus ex. 

gatos ad eum cum scytala mi- conjcctura repofuit, eUam tum 

serunti ut vulgata lectio fiden- pecuniuy id in Gu. ct Ult. di- 

ter retineri po(ut. ] serte expreflum cll. fro conjeC" 

Se capitis eum damnaturos'] tus est Gu. est conjectus^ etpro 

Id enim, lcgibus eorum licebat hoc facere Ult. haec f. ] 
^cere regibus. De quo yidc Ephoris-] Ephori centum et 

GroUum de J. B. et F. 1, 4, 8. triginta annis pofi latas Lycurgi 

et m notis ad eum locum Ba- ^^tliras coniirtuti. de his AriftS- 

tio, quia(utinfranofterloquu ^^1^, y^^^ ^ p^,j^ ^ ^, q^j^j^^ 

tur2i,i,2.) Spartani reges y otCC. Huc ut venit adEphoros.' 

nomme y non potestate , seu, ut r • » • n x 

efti7, 1, a. nomine magis quam In vmcula p. conjectus] Lo- 

imperio reges fuere. Tales au- qujtur eo pacto in Miltiade , et 

tcm capite puniri pofre, inter Pclopida. Curtius lib. 10. Or- 

alios Grotius docet loco modo -^»^^^ «^» vmcula traditus est. 

laudato. Bofius. Cicero Attico. Ut Vectius {ett.} 

Commotus] Sic MiF. Savaroni "» vmcula conjiceretur. Gcb- 

infpecti, ut xiv, 4» *• ct 6, 6. x, hardus. 

a, 5. XX» 1, 6. vii, 10, 2. vulgo Licet enim'] Praeter vetercs 

editur : mo^ui. Bofius. ctficVoIf. Thucydidem lib. 1. Xenoph.- 

B. vide not. poft. in textu nunc de polit. Laced. Aristot. PoUt* 

retinui) Hcet mofu; mihi magis 2, 7. vide auctores in Ind. ^v*' 

adrideat, quia illa lectio firma- Ephori adlegatos. jBo5»u^. Leid. 

tur et ab Axeniano. [Gu. ut hoc facere y quod regi» 

Voff. B. et Ax. commotus^ scd R^gi] 9^ dignitate pollebat 

Ult* motus, ] Paufanias } non ipse qufdem rex ; 

Sperans se pdcunia et poten- sed Pliftarchi, Leonidae, quiad 

tia j Pecunia^ qua corrumperet Tbermopylas occubucrat 9 ^ii»^ / IV. PAUSANIAS. Cap. III. iSq 

magis . carebat suspicione. Nam opinio manebat , eum 

ac patrnelis sui 9 tutor. v. Thu- 11. c. 4* P* ^» ^33. vertere po- 

cxo. L c, Bofius. Thucydidis a tuilTet Nepos licet enim leeibus 

Bofio citati locus eft e Lib i.c. eorum epnoris hoc cuivisfacere 

i32*^ unde miror, Cragium L. 11. Kegi. Hoc cil , live prodicus 

de Rcp. Laccd. cap. 11. ex lioc sit, five revcra Rex. Nam licct 

Tlmcydiclis loco referre, Pausa- Tliucydides non dixerit l^asrov 

niam noftrum fuifle tutorcm im- Pa(Sikia , satis liaec verfio scse 

puberis Leonidae. Fateor, e commendat. nam tov fiadiXea 

jDi(»dori Siculi Ipcoa me innot. h. ]. notat quemvis Regem La- 

poft. citati, nempe Lib. xi. c. 29. cedaempuiorum propter hujus 

coniicipofle, Paufaniam fuifle articuli vim , velpueris cogni- 

tntorem Leonidae. En Diodori tam. memoria ]ap(us efl. Cragius 

yerba teSv dk 6v/ii7tdvt&>v TlaV' L. iv. de Rep. Lac. c^ 4* P* ^gS. 

Haviafj BrnjTPOnOS rr/V dicens, Aemilium Probum vo'- 

TOT' AEaNIJOY nAUO'2. care Paufaniam P]iftarchi tuto-^ 

sed ultima verba Diodori ita rem 5 nam Kegem tantummodo' 

snnt vertcnda , tutor existens eum vocat. Regcm quoquePau-. 

filit Leonidae. h. c. Pliftarchi, faniam appellavit mulier memo- 

?ai erat iilius Leonidae. adde rata ab Herodoto Lib. ix. c. 76. 

aufaniam Lib. 111. c. 4. et He- unde ab Ariftidc H. in Reg. pag. 

rodotnm Lib. ix. c. 10. jam a 63. rectc vocatur 6 taov Aam- 

me in not. poft. citatos. Hujus- dai/novi^oov spatijyof. Alii quo- 

modi\ tutores apud Lacedaemo- que hunc Paufaniam Rcgem vo- 

nios vocabantur JtpobiKoi , ut e carunt. v. Interprr. ad Thucy- 

'PlAt. in Lyc. pag. 40. oftendit did. Lib. 1. c. lo^jr. vocavit sesu- 

Gragius 1. L fed ut a Nepote, ita pcrbe Paufanias in epigrammate 

aThucydide 1. 1. cap. i3i. Pau- ifto celebri apud Thucydid. 'JB\- 

fanias Rex vocatur, imo Nepos Xt/vcov dpXifyov. quod vertit 

modo vertit Thucydidis verba, Nepos c. 1. suo ductu Barharos 

(jj, i49») /nt jam obfervat Lam- apudPlataeas esse deletos quum 

binus., iEesi 6t tots 'Eq>6poif tefte Herodoto, kyiveto jnev 1; 

tov (3a(Si\ia Spddai tSto. atta- ijye/iioviif ITKeisdpXii t^ AecDvi- 

men Nepos videtur mihi Thucy- 0«. sed hujusmodi Prodicos, five 

didis vcrba non benc vertifl*e, tutores re§es pofl^e vocari, pa- 

nam cuivis Ephoro hoc facere tet ex eorum poteftate , descri- 

non llcebat Regi, et tols 'E(p6- pta a Cragio 1. ]. undc in Epi- 

pois apud Thucydidem noh no- ftolaRegiPerfarumscripta,quam 

Ukt euiifis Ephoro , neque singu- profert Thucydides Lib. 1. c.128. 

lis ephoris , hoc eft cuivis ex et vertit Nepos in Paufaui c. 2. 

Ephoris, quasi unus ex Ephoris se vocat Ducem Spartae. 

solushocpoflctfacere, fiveprin- Hinc tamen se evpedivit] Ex 

ceps ephororum, five alius, sed vinculis liberavit. Horat. de se 

e^noris conjunctim^ sive ordi- amore vincto, Epod. ix. 
ni , vel ut ]iodie loquimur, coU 

leffio^ Ephororum. Unus pote- Unde expedire non amicorum 

rat nihil , sed finsulorum quin- queant 

que suffragiis collectis, viden. Lioera consilia. 
dum erat, inter quot ex hisce 

quinque conveniret, et si trcs Eumene: Hinc tamen multis 

ex iis suffragarentur , caeteri suis amississ eenpediyit.Auicoz 

duo in eamdem fenteiitiam trans* In proscriptorum numerum a 

ire debebant. vide Cragijiim L. P. yalumnio praefecto fabrum 46u CORNEJ.II NEPOTIS 

6 cuni rege habere societatem. Est genus quoddam homi- 
num, quod Ilotae Tocatur, quorum magna multitudo a- 
gros Lacedaemoniorum colit, servorumque munere fan- 
gitur. Hos quoque soliicitare spe libertatis exiAimabatur., 

«^ Sed quod harum rerum nullum erat apertum crimen , quo 
argui posset , non putabant, de tali tamque ciaro viro suspi- 

cionibas ah&entem relatum expedivit. lit, fcribere dabltet Ilotae^He 

Cic. pro Milonc : si vita nostra quo vid^ndi sunt Interprcte» ad 

in atiquas insidias incideret^ Liv. 34» 27. Mosche* Ult.. He- 

omnis honesta ratio essetexpe- lotae. Vulgata Helotes Lambi- 

diendae salutis* et in Verrem, num auctorem habet.] 

expcdire se ex laqueis. Gcbhard. jjo^ mioque sollicitare spe W 

hst genus quoddam hom.i 5^^^ -1 cacsarLib. 3. Civ. c. ai. 

Illuftris eruditione ct mentis m CaeUus Milonem in Turinum 

rem hlterariam clariflimus /o/i. ad soUicitandos pastores prae» 

Frid. Gronovius in httens ad ^;^,-^. ijjia. cap. 22. Milo, quos 

Boecleriun: Mallem,inquit, £5^ ^^ aere alieno lahorare arhi. 

^enus quoddam hommum (He- trahatur , sollicltabati Liv. Lib. 

lotes s;ocantur) quoriim etc. Si- 34. j^ihil actum esse exsiUo 

mile obferyayi in floro hb. 3. Annihalis , si absens quoque 

cap. 3. Suh ipsis Alpium radi^ j^^^^s moUri res , sollicitando- 

cihus assecutus {locum Aquas q^e animos hominum turhare 

Sextiasvocant) quoyfidemnu^ statum civitatis posset Curt. 

minum ! praelto oppressit. Sic Lijj, 3^ ^^ ^g ^^^ ^d perni^ 

enim scnpferat lUe , ubi vidgo „.^^ ejusetiam a latere ipsius 

ineptiffimc , in locum quem. Bo- p^cunia sollicitaret hostis. Auc- 

Aus. Si codices addicerent, cum W de virisilluftribus: Faftrmw^ 

Gronovio facerem. p^£^^ ^j^ter le^atos sollicitari 

Helotes'} Leid. UUote. Voff. nonpoteraty quartaparteregni 

A. Elote. B. etC. [Gu. ] iUote^ promiwa. Decrebrisliomminsi- 

Cod. P. Dan. iUotae v. Fcrizon. diis in doininos Ariftotelk Lib. 3* 

(p. i5o. ) ad Aeliani locum. Po- cap. 7. pr. Gehhard. Non va- 

litc ct elegantcr Ncpos hoc ho- num fuiire hunc inctum Lacedae-* 

minum genus non vocat scrvos, moniorum, docent cxcmpla Ro- 

nam proprie non erant scrvi, manorum ap. Florum 3, 19» Bo- 

sed incolae urbis Laconicae, ftus. Dc rc ct verbo Cortius ad 

quae dicitur Helos. scd Lace- Salluft. Catil. cap. 524. num» 4* 

daemonii pro scrvis utcbantur, Voff. A. B. SoUcitare. Leid. et 

undc Strabo Lib* xv. pag. 1027. C. soUicitare. 

dicitdelndisiTai ro dvri 6w\<a)v Spe Uhertatis] Et civitatis« 

Tolf ev dKfttjJ Xpff63ai viois^ 00 f quam illis promittebat , si una 

Kpfftef jLtev rotf ' Aq>aini(i6raif^ oxsurgerent, et in univefso ne- 

AdKcovef 6e totf *'Ei\(a)(Su adde gotio conftciendo se adjuvarent* 

Lib. VI. pag. 426. V. Schol. Thu- Thucydides l. c, Bosiusl 

cydid. L. 1. cap. 101. num. 3i. Non suspicionihus oportere 

et Harpocration. [Helotes edi- judieari] Utcbantur cnim Spar- 

tur contra omncs codices. Quis, tani hac inter sc eonsuetudine) 

91 codicum rationem habere ve- nequidpropercdchomineSpar* IV. PAUSANIAS. Cap. IV. i6r 

■ ■ 

cioiiibas pportere judicari , et exspectaiiduin , dum se 
ipsa. re.8 aperiret* 

tano line e.vicIcntifYimis indiciis ronim obprobrium cfTc (lictum 

aoArbiuB liatuerent. Thucydides beno adnotavik Cragius. Lib. ii. - 

I. G.«Bofiii8. Judicare VoU'. O. Hep. Lac. cap. 4* pag. i3o. 

ObFcrvat Plut. Ages. pag. 614. Dum se ipsa res apJ] Dc par- 

A^elilaum, autea consultis eplio- ticula dum pro doncc subjunc- 

ri8> morte multalTe cos, qui poft livo addita vidc cl. Dukcruin ad 

pugnlim Lcuctricam pcmiciolis- Florum Lib. 3- cap. 11. nuni. 7. 

simam conjurationem in Spar- Vofl*. A. C. et^exspectandum.li. 

tiatas feccrant , et quidcin in- tamque viro claro, si cumileu- 

dleta cauAa, ovScvof ^iXu 6iKyf singcro iiic malis et e.vspectan" 

te^^m^aTedjttSvb npotepov 2inap' dum , liabcs iiic conscnticjitcm. 

«larcJv. Sed hoc fcrit Agclilaus (p.i5i)\ . Draltenburg. adLivium 

swnma ursente necenitatc, queni L. xl. c. 58. num. 1. i^umdem ad 

SpartanieicgerantLcgislatorcm, Lib. \xi. cap. 26. $. 6. confcr 

({Ui in conciouem prodicns di- cl. Ruhnk. ad V. Hutiiium Lu- 

xity oportcrc illo dic leges dor- puni Lib. 1. Scct. i3. pag. 46. ct 

mirc, mde inpofteruin viin liiam quae jain nolavi c Wopkcniio ad 

receptiiras. v. Eumd. pag. f)i'2, Kiiui. cap.4. addc Doctifl*. Adr. 

6i3.. de quo prudenti Agclilai van j)orp. Ictum, c. 1. obscr- 

consilio v. Pcriz. ad Aclian. L. vat. pag. 3. [ Etiain Ou. Llt. 

XIV.' V.H. cap.27. ergononcfr, omncsquc cdili antc Lnmbinum 

({U6d Ariftoteies dicat , Ephoris et, quod teincrc a Lambino niu- 

bcere indicta cauIFa tot occidcre, tatuin eflc jaiu UcuiingOrus' ad- 

quot libitum eft. quod in £pho- iiotavit. ] CAP. IV. 

Interim Argilms quidam adolescentulus , quem puc» t 
rum Pausanias amorc Venereo dilexerat, quum episto- 
lam ab eo ad Artabaziuti accepisset , eique in suspi- 
CLonein Tenisset, aliquid in ea de se esse scriptum, 

Arfi^lius quidam adotescentU' rorum amores apud Lacedaemo- 

iust quem puer. Pausanias am. nios turpitudinis cxptrtes fuilfe 

Ven. dHex.2 Thuc/dides puuWo denionfirant. Ma^ius An ergo 

honcftius haec : dvifp 'ApyiXioj dicemus , illud amore venereo 

naidtnd ^ot' upavTb, 'SMhTtai*- gloITema cIFe? Ccrle , Barthii 
ced. Rep. et Plut», in LycurffOy pungenda , quippc ex crrorc 
in Cimone^ fnstitutis LacJoniciSi ipflus Auctoris orta , qui Crac- 
et in Ptlopida$ atque alii , pue- cum nai6iKd obfcoeno scnsu in- i62 CORNELII NEPOTIS 

quocl ncmo eorum rediissct , qui super tali catissa 60* 

dem missl erant , yincula .(^pistolae laxaTit V sigiiocpie 
detracto cognovit , si pertulissct , sibi esse pereun* 

3 dum. Erant in eadem epistola , quae ad ea pertinebant» 
quae inter regcm Pausaniamque convenerant. Ha:s ille 

3 litteras ephoris tradidit, Non est praetereunda grayitas 
Lacedaemoniorum hoc loco. Nam ne hujus quidtsm in- 

terpretatus ell , quiim antiqui- batur Thucydideum illud : Xvei 

tus de honcfi.o amore capicbatur, tdf imsoXdf, Coraelium autein 

ut bic rectc notat Longolius. Adi multo magif- vidcri poilehoc \vn 

Cel. J« Perizonium adAelianum reddidiire verbo latiuo laxoAfif^ 

lib. 3. V. II. c. 12. nUm. 5. vlu- quam laceraviU inde potil&mum 

ribus de hoc loco agentcm. Cod. apparct , quod ■ auctpres latini 

P. Dan. [Gu. ] amore venerio, commutantintcrse verba JoZv^re 

Voir. C. Venero. de Argilio ct lax<^re, non iten^ solvere efc 

vid. notas poiicriures. lacerare, Hinc Vireil, Aen, 2, 

Vincula epistolae laceravit^ ^'oii.laxatchustraSinon,Ue. 

Ms. meus Icgit pro laxavit, la- solvit , apent. Cicero. iji Ctito- 

^ ceravit. Quam scripturam Schop- ^^ ^<^J' .f ap- ?• • «"»« "«** *^- 

pii membranae contirmant L. 1 quenleip iUa : Multorum cogno^^ 

Verilim. cap. a. Vinculis autem ^» ^^^f/[*f^f^ sine.qufreUh qur- 

colligata& antiquorum Graeco- f? ^* libidinum vmculis laxatos 

rum fuiflc cpiRolas , Curtii hoc ( >• ^- solutos) esse non moleste 

tcaimoniorecteprobatBarthius. ffr^^^K Quin de eadem re duo 

Parmenion, ait Curtius Lib. 7, »11? ^''t^^ pr^VJ'.*^"®. a scriplo- 

a. vinculum Epistolae solvens, ^'}^^^ |;V*"l? «dhiberi , loeo cffi- 

quidnam rex ageret , require- fitur illo Curtii , ab aliis jam 

bdt. Ernst. Sic membranacBa- laudato , L. 7. c.2. i^ojc/i,^. Ax. 

varicac, rcfcrcntc Schoppio Ve^ laceravit^ scd Gu. Ult. laxas^it, 

risim. 4,2. itemque m£ Boecl. q«o^^ po^ Harlefiuin Bremium- 

etErnftii; rectius, ut opiaor, q"e reposui. Fro rediisset Gu. 

quam laxavit^ ut vulco leffilur, redtsset, } ^n *, 

Thucydides : Xvei rds kmso\us, ( P; »&»• ) Si pertulisset} Abc- 

Diodorus: dvi(^ts rdf emso- ranthaecamembranisSchoppu : 

\df. At laxare vincula noneft sed recte obscrvatum fartf^o 

solverc, aut aperirc, sed re- ^dvers. 24, 18. et Gebhardo, 

mitlere, aut laxiora facere. Et deccdere aliquid seiitentiae, si 

qui legi potuit cpiftola , si tan- eximantur. Non emm simplici- 

tummodolaxatasuntvincuIa,non ter ci pcreundum erat, aed si 

disciffa? quid attinebat figillum fd Arta^azum epifi;olam p^u- 

fimile efTmgerc, (quod Thucy- '«^«t. Supraj 8,6. sensitThe- 

dides Argilium Jiunc fecifi^c, ait) mistocles , si eo pervenisset, sibi 

si vincula integra permanscrc ? ^/J/ pereundum. Tamen Tliucy- 

Bo5£a^. Lcid. et Vofl". A. C. ia- ^»^es solum ait:- dvrov «;/>ev 

SBavit, B. lacerdvit, sedinmarg. Wffypa/z/i^w nttivnv, Bosius. 

a. m. scc. laxasHt. [Cum in Erant in eadem epistolayquae 

omni hoc loco Cornelius Thu- ad ea pert."] Non exftant in C. 

cydidem cft secutus auctorem, Leid. 

tum nunc ei antc oculos obvcrfa- Nam ne hujusquidem infiicio'] IV. PAUSANIAS. Cap. IV. i63 

dicio- impulsi sunt , ut Paiisainam coraprchendcrent, 
neqae prius yim adhibendain putavcrunt , quam se ipse 
indicasset. Itaque huic indici, quid fieri ycllent, prae- 
ceperunt. Fanum Ncptuni cst Taenari, quod yiolari 4 
nefas putant Gvaeci. £0 ille index confugit , in araque 

Aliam rationom aiTert Diodorus 'Ad^pdXeiof IlofSeiitSv itapd *A- 
Siculus; nempc quia literas a- Sifvaiot6i ri^tdrai , tva d<S<pa' 
pcrtas tradidcrat. Latnbinus. XcJ/ st\i(a(it. Jn Acharnens Act, 

11. sc. 6. Gebh, Mcminerc tcm. 
arffuisse , accusasse . et co/ivi- ^^, sj^. ciiin?ibi legendum : non 

m^e.Gebh. Seip^eelefianlcr: ^,^ ^,^^^^ edilur, oiKfrai/. Kc 

•10 Cicero 9. ad Fam. l:.p. 14. ^^^^ ^^y^^ ^^^^j ^^^^ ^^^^^ 

Tecum ipse certes. Quam elc /j supiilicibus , afyla erant. J3o. 

ganuam luvcnire etiam eil m ,£,,5/ \ Taenaro Neptuni Filio 

njrgmo Fab. ^6.^ Caeterae, fide j ^^ locusdiciturhabere nomen. 

i'^^}^^ ^^V.^^^ ^J^^^^^<^^runt,^ v.ScJiol.Apoll.Rhod.i. Argon. 

rah. 57. Sthenobaeayreaudtta, ^,^ g^»,^,,^ Lib. 8. Geogr- 

■Iisa se interfecit. aui ita sac ^^^^ ^^ Enftath. ad Dionys. 

pius. de lioc loquenaimorccgc. {.crieg. vs. 498. tradunt, Keptu. 

runt cl. v: v. ftulierus ad Ho- ,^^„^ l^ Apolline pro Pytlione 

rum Lib. 3. cap. 18. num. 7. et ^^.^^ ^iXe PracUdium Taenari : 

Cortius ad Sallua. Cat. c.;2o. n. 6. „3,^*^^ ,,j^ p^ x\o fuit olim tem. 

cl ad c. 23. num. 2. [ INon elc . ^^,^^ ^ ^^^^ ^^ yi jg. 

cantcr, scd, quod bcne monmt [ ,53 ^ ^y 3, ^,^ 55^ ^^^^^ 

T««chiicliius , verc et proprie ' jd fit , Taenari fuiffe tlhim. 

Cornclius ie luse dixit, quod /^^,^ ^ ,^^ Neptuni tcmplum, 

•enfus ratio h. 1. ncccflario po- j^^^^ ^„/„^3 ^^„ft*at. vidc cel. Pc 

•™**-J ^ rizon. ad Aelian. Lib. 6. V. H. 

Quidjieri velL] Q. Edd. ^uae cap. 7. binc iepd raivapos vo- 

fieri velL Bofius. catur a Pindaro, O. Pyth. 4. vs. 

Fanum Nep.'] Scholia in Ari- 7?; vide et Thucydid. Lib. 1. c. 

stoph. Achafnenses : ( vs. 5oq. ) ^^3. \ off. C. pro/ai»um, Vanum. 

Taivapov ydp isi rfts Aancdvi- , j.^t * j 

nijs dnp^iifpto,^, h q5 tontiov {'» .«'*« f ^»»^^.^{.^.3 .^^ «^" 

ilv nardyov eif ddv. h^dvb^a bk conftigiobant , q[ui fibi timebant, 

ilvKai lfo6tidcSvof iepov 'A6tpa- ^^»«7» ^^,J***^*- Plautus Mo- 

X£i». Ifte vero Neptunus idco, ««"• 5,i,45. E^mterim hanc 

pnto, *A6(pdXeios diccbatur, aram occupa6o. Tercntius He- 

quod navigationem tutam ac se- «"*• 5, 2, 22. JVe te admisce; 

ciindampraeftarepoffet. lo^em J*^'"^ accusat .Syre , ie ; nec 

cognomiSe colebatur et ab l^lhe^ *^ «'^«.'^ J»?» \,.^^<^, precatorem 

nicnfibus. Idem Scholiastes : P^raris. Virgihus Aen. 2. 

L 2 i64 . € O R N E L 1 1 N E P T I S conscdit. Haiic juxta lociiui fccerunt sub teiTa » ei; 
quo posset audiri» si quis quid ioqueretur cum Argi- ^ 
S gilio. Uuc ex ephoris quidam descenderuiit« Pauj»aiuas, Aedibus in medUs ^' *nudoque vel in aliis Edd. 1218. ^xit dts 

sub aetheris axey supplicc. 

Ingens ara fuitj juxtaque ve- npodmddvta nos^f 

terrima laurus BQD/iKf^ KA0,H20AIt(f ll^oci^ 

Incumbens arde^ aique um- daSvof. 

bra comple.va penates» 

Heic Hecuba et natae nequic^ Et ita sacpius , et 7tpo<S7tEp6ytcL 

quam altaria citcum etc. ; ibi vertitur per supplicem^ nou 

male y nam npo67tinreiv pro- 

Ibidem de Ilelena: priiun eft suppbcum, ut Eurip. 

Androra. vs. 536. 

Illa sibi infestos eversa ob , i 

Pergama Teucros^ Tijiie7Tpo67ti7neifjd\iavrcixpav 

Et poenas Danaum 9 et de- H KVfna \iralf <^f iKertvw, 

serti conjugis iras 

Permetuens ^ Trojae et pa- VideDoct.Elsn.adEvang.Mar- 

triae communis' Erinnys^ ci c. 3. vs. 11. llaec ^ 7tap6^ifi^_^ 

Abdiderat sese, atquearisin^ lliiic eliam iSptrai appellantiir 

visa scdebat. supplices, vid. 111. Spanh: ad 

Call. II. I)el. vs. 325. Item^flprf- 

Lambinus, Qui fupplicantium sioi» Vid. ■\\eir. ad Hcroaot.^ 

mos erat. Quarc Graeci ritum Lib. 1. cap. 35. [Cod. Dan. Ed.* 

iftum' per verbum i^eiv expri- Ult. cum Lcid..2. in araquecon'^ 

mere solebant, uti apiid Euri- sedit, quae copulae cbllocatio 

pidcm aliosquc scriptores lcgi- in Nepolc frequentiffima eft. V. 

mus. Id quod Latini imitati Ind. v. que. ] 

sunt. Unde apud Plautum assi- Hanc juxta locum fecerUnt 

dere in ara^ ilud. Act. 3. sc. 3. sub terra^ llaud difliihili calli- 

et in aram abire sessum ibid. ditatc ap. Tacit, 4* ^* ^9 ^* 

scen. 4. quodTacito eR.aramin' Tectum inter et laquearia tres 

sidere» (Juo etiam TibuUi ver- Senatores haud minus tufpila' 

sus spectat : tebra , quam detestandd fraude 

sese obtrudunt , foraminibu^ et 

Illius ad tumulum fugiam (jt, i!j\.) rimisauremadmovent, 

supplexque sedebo. Caetcruim cfuia Thucydides vo- 

cAt Ka\vpi}v , il/a^m^ legendum 

Ernftius. Add. Turneb. Advers, ccnfet hcic elle specum; cui s« 

ai, 18. Raevard. variar. 1 , 7. propemoduni ( diffimulato no- 

Taubmann. ad PlauU p. 678. minc) aftentiri additLam^iiUM; 

etc. Bosius. Leid. in araque nihil tamen vcteribus libris in- 

consedit. Considere j et sedere vitis mutandum effe suadet. Geb" 

verba elTesupplicumdocentPas- hardus. Diodorus 6ist\iJv 6Kff- 

serat. ad Propert. l. 2. £1. 21. vifv circumdatam Argilio dicit, 

vs. ^o. ct Broulilius. ad TibuU. in eaque Ephoros occultatos.Bo- 

3, 7, i5. et ad 1. 4. El. i3. vs. sius. Clar. Wcff. adDiodor.Sic. 

23. ApoU. Rhod. ]. 4. Argon. Lib. xi. c. 45. locum, quem re- 

vs. 69I. ufus eft verbo iddveiv. spicit Bofiua , ftatuit , Nepotem 

et Soplioci. Oed. Coi. vs. 1201. alios auctores fuilTe secutum. IT. PAt»ANIAS. Caf. IV. i65 

m» I 

I ■ ■ '■■» !■■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■■■ ■ ■ ■■ 11 ■ m ■ I ■ ■ ■■■■■■ I ■ 

Bt aadiyit $ Argilium confugifle in aram , perturbatus 
Tenit eo. Quem quum supplicem Dei videret in ara 
•6dentem « quaerit 9 cauflae quid sit tam repentino 
. «^onfilio. Huic ille, quid ex litteris comperiflet, ape* 
rit. Modo magis Pauianias perturbatus orare coepit, 6 

. Petfurhatus eo sfenit) Schot- W^.BoecU abbreviate moma^i^* 

taU primum vocabulum deticere Id Barthius Adv, 24, 18. expo- 

in veterc libro notat, vldeturque nit, supramodum. Ma^senimy 

probare. quod paullo poft oc- inquit, orabat y quam qui patrU 
enrrat* Scd illud jpfum eo ma* • hus occultatis excusari prodi' 

gisperturbatus adifruit, heic ex* fionis posset. Sed dubito , an 

drodi non debcre prius p^rtar» quisquam vetertim ita loquutus 

batui. Gcbhardus. VoIT. A. B. git. Quid si cxponas: Jam, vd 

C. sfenit eo. Sed perturhatus in Tum, magis perturbatus ? Lam^ 

Yotti C. non legitur. [Gu. Ult. hinus maflet multo ma^Sy ait- 

onmesque ante Lambinum editi : aye teftari quosdam , ita in an- 

ferturbatus venit eo y quod in. tiquiscodd. fuilTe scriptum. VcU 

juria Slle transpoI\iit. Fallitur lem nominalTet! nam ego qui- 

etiam Schottus , qm perturhatus ^em in nullo sic scriptum fuiiTa 

^ in Ult. omitti scribit. ] reperio. Bosius. Leid. AZodo 

Quaerit^ eaussae quid sit tam magis. ut et VoIT. A. B. Paa- 

r*;>rii<MMCon«7i7]EIegantiusex- sanias abeft a Vofl". C. [Ax. ut 

^ •I.-rr^t^n^^ {''T.T''!''''' Boecl. T^ ma^-s. De quo, quid 

coiwl*o.Gebhardus.Le,d.etiam .ibi velil, vix^dubitari potcft, 

repentmo consil § Quam lec ^„^^^^0 codicis ralionem te- 

Jonemprobat, eipluribusillu- ^^^^^^^ Eft enim aperte pro 

feV •^i'' • !^Z^\^\l^ %^^}- rnodo. Sic nofter Pelopia: i. 
Cat.c.4o.n.2.DcIimiIibu8Darivis . — . ^t* 

vide adLyfandrum c. 1. Nofter P«" ratione f/io pro mo Jo. Hmo 

in Alcib. c. 7T Itaque huic ma- ^^^*^^? «^» codiccs legunt modo, 

xime putamus malo caussam 3«?^ omnino relinendum eft. 

fidsse. Sed variant ibi Codices, ^ «'«* enim idem fere quod nuntu 

et clar. Oudendorpius legi vult «f^ exquisitius dictum eft. conf. 

mali caussam. ]fiilt. c^. Se Terent. Adelph. 3, 1, 2. Cic. pro 

esse hostem Atheniensihus. Ad- Foniej.i.Ut sitiJetztnochmehr 

de cl. Dukcr. ad Florum 1. 2. c. 6. hetretenfienff Pausanias an zu 

n. 48. ct Cort. ad Salluft. CatiL ^»"^"- Fruftra con)icilur multo, 

c. 32. n. 1. f Ax. repentini con- quod nunquam sic offertur mo. 

silii. Gu. repentini consilii^ et Vulgalum autem tanto ta Lam- 

lupra fcriptum t. o. o. Ult. rc- bino induclum] omni rationc cft 

pentini consilii^ et in margine: deftitutum. fift autcm mo in Cod. 

Al. repentino consilio.l^ Ax. non a manu fecunda , sed 

• Tantoma^is^ Schoppius fcri- a prima^ ne'que margini adpoft« 

bit, se in duobus librispro tanto tum , sed verfui suo ita additum, 

invenilTc modo, quod Barthio ut is proximorum spatium pau- 

L «4; '^^▼•.<^* ^B. valde probatur: lum excedat^ quod alibi cnioque 

fiquidem in vetuftillima cditione animadvertcre licet. InferitCod, 

Ua invenerit. Ernstius. Mss. ^on, habet enim: ^S? non ma. 

Schotti [Gu.] et, tefte Schop- ^^ ^ed punctis additii iiludsa- 

p»o vcrmm. 4, 2. duo Bavarici, fi, damnivit. Mosche.2 
ac £d. Ultrajectma : modo ma» \ ^ 166 C R N E L I t N E P T I S 

■ ■ I.. . 11 ■ T • ■ I ■ « I ■ I . . - .. I I I < . 

ne enuntiaFet , nec se , meritum' de illo optime , pro- 
deret. / Quod si eam yeniam sibi dediflet, tantisqua 
implicatum rebus subleTalTet , magho ei praemio fu- 
turum.r ; Ne enuntiaret] "RectivLS Schop' caium^ quomodo et 10, i^ i* 

pius ne^ enun^iaret , arcana dc- legitur, Denuo Iiid. vide. JBO' 

legeret , et Eplioris proderet. sius. 

Apulej. Metam. Lib. x. Neque Tantisque implicitum rehus] 

aa vos , quae i^noraviy possum CotL Dan. implicatum. Dione; 

enuntiare. Cicero conlra Rul- utraque implicatus tyrannide 

lum : qui sociorum consilia ad- Dionysiorum, Apulej. 10. Me- 

versariis enuntiavit. Gebhard, tam. Morbi inextricabilis ye* 

Sic legit idem Schoppius, (4* terno vehementer implicatus* 

Verilim.' cap." 2.) et auctoritale et| ita videntur veteres eile lo- 

Livii comprobat, ,,cui addi pot- cuti. Idem libr. 3. sed ut ex a- 

. eli: Ciccro» qui dicil, er^untiare nimo tihi volens^ omne delic». 

consilia amicorum^ Orat. pro tum^i^quo me tantis angorihus 

l^os^o Atfier,Enuntiare myster implicafli, remiitam. Gebhar» 

7'MZ, Lib. 1. de Orat^ et Enun- dus. heid. quoque implicatum^ ' 

tiare xiommissa , Lib. 2. Tusc. nec non Vofl]» B. C. C Ax. Gu. 

Quaeft. Sed ego in omnibus li- Ult. quod repprui. Vid. ad Age- 

bris meis , editis et Ms. reperio sil. 8, 6. J 

nuntiaret» £rnQ:ius. Sic recte Magno ei praemiofuturum} 

Dan. et Bavaricus unus. LAx. Alii magno esse ei praemiofu^ 

Gu. Clt.] vid. not. Ernftii. Alii turum. Laml]Mtou& malit : ma^^ 

nuntiaret.Bosius^Vropterprae- no id ei praemio futurumy id 

cedcns e male ex ne enuntiaret eft, magnis eumnuineribus one- 

factum eSe ne nuntiaret, rccte ratumiri.(7e&/»ard.Leid.>[Gu.^x. 

putat cl. Cortius ad Salluft. Ca- Ult.] pro putaverunt y putarunU 

til'. cap. 23. num. 1. Enuntiare [Ed. princ. Arg. Long. magno- 

onfnino rctinendum cIt,proprie que ei praemio futurum, Utra- 

eniih notat taccnda detegere. que Faris. et Ald. magno se ei 

Vide cl. Burmann. ad Quincli- pra<fm£o/uf. Ax-. Gu.Ult.Mag.Bii- 

lian. Declam. 7.72. sil. magno ei praemio fitturum» 

(p. i55. ) Si eam veniam si^ Atqtie ita nos quoquc edidimust 

bi ded.'} Si hoc sibi conceflis- excluso verbo^jje, quod^ a,Lam- 

sct, ut sup. 2, 10, I. Vid. Ind. biuo profectum, receutioresre* 

Mox scripti libri Jiabent impli' tiuuerunt. ] ' ^ IV. PAUSANIAS. Cap. T. 167 CAP. V. 

His rebus ephori cognitis satius putayerunt , in i 
Brbe eum comprehendi, Quo quum essent profecti , et 
Pausanias', placato Argilio, ut putabat, Lacedaemo- 
nem reyerteretur , in itinere, quum jam in co esset, 
ut comprehenderetur , e yultu cujusdam ephori , qui 
eum admonere cupiebat , insidias sibi iieri intellexit* 
Itaqti^ paucis ante gradibus , quam qui sequebantur, 2 

[/1» itinere^ Cornelium intcr- novit} cum praeterea alius qui- 

dum non satis recte auctoribus dam Ephorus, henevolcntia duc- 

Srae^is uFum cITe, ut pmnes, cre- tus , nutu claiuleliino rcm om- 

o, coifcedcnt, ita non polTum ncm ei patefaceret, curfupetiit 

Aon mirari , id in hocloconon- templum, quoduropcadjacebat. 

dum ab aliis animadverfum eiTe Quia quaefo delideres amplius? 

atque nbtatum. Quis cnim cft, Ijndc autem ex his , profocto fa- 

qiir.non sentiat, rem tali modo tisperfpicue tradilis, illa Corne- 

narralamdrfiicultalibuslaborare lii liachtatio ? Thucydidis h tjf 

haud -mcdiocribus ? Paufaniam 66(p legcndo ccpit pro itinere^ 

Aatim fecutiun putemus Epho- quod cum fcnicl ir.cntc roncc- 

rofl^? Quos cum Tacnari adfuiflc pifl^ct, ad fcribcndum accedcns 

senliirol, nullam- ei inde sufpi- Qmnem rcm ita narravit, ac si 

^cioncm crcatam arbilrcmur ? in itinere urbcm verfus duccnle 

Nonne satis patet, EphorosPau- accidiflct. Mosche»\ 
aaniam, apud a(;r'orum incolas £ \^ultu cUJusd, Ephoril Ex 

^ratiodCrimum , nusquam nili in niUu clandcfiino aliis inotifer- 

urbe tuto comprehcndcrc po- vato, veifnati d(pav€l ^ ut Thu- 

tuilTe? Si dcnique rcs in itincre cydides lib. 1. pag. 87. habet. 

gefta cfrct, quomodo Paufaniam Loccenius. Voff. li. et ex vultu. 

ex itincrc putabimus in acdem C, ex vultu, [Itact Gu. Ax, Ult. 

Minervae , quae in acropoli Codex Ax. ctiam habct : cum^am 

sita crat, ita confugerc potuifle, in eo esset^ ut jajn compr.'] 
ui paucis ante gradibus, quam Admonere'}. INon male Boccl. 

fjui fequebanlur, eo pcrveniret? ct Lcid. admoneri. Dan. quo- 

Rcs aulcm , si Thucydidem I1 quc ammoneri. Bofius. Mf. O- 

i33. audimus , multo aliler ac- xon. amoveri, Lcid. mcus am- 

cidit. Taonaro profecti jam e- moneri. Vofl". B. C. admoneii* 

rant in urbc ct Ephori et Pau- [ Ax. ctiam admoneri , quod re- 

saniasf ibi autem, cum in ep ciperc non dubitarein. Mosche» 

efl*ct, ut Paufaniaszn via (£vT,if Ita etiam £d. I^lt. sed Gu. ad- 

6d(f)j i. e.perurbemaliquandp monerey quod cum Tzfchuchio 

incedens, comprchendcretur, cx praefl;are duco, quia ad ipfum, 

unius ad eum accedentis Epho- qui cupiebat, pertinet. 1 
ri vultu (irato et hinc rem om- Quam qui sequehantur'] Buch- 

nemprodei^te), cur veniret,^cog- nerus cxiftimabat supplendum i68 CORNELH NEPOTIS 

iii aedem Minerrae, quae XaXmoiKOf vocatur, confu- 
git* Ilinc ne exire posset , statim ephori vaWas ejus comprehendcrent ^ aut fimilcm inLyc. pag. 42. detharilao Rege 

▼ocem aiiam. l^Iallem : ibanty [ibi obscditioneminatamtimente 

per^ebant etc, In Cod. Dan. e- refert , «areyuye npos^rtfv XfEX- 

rat: qui euni seguebantur. Hos, uioiKov, iinae patct, fpfis Lacc- 

fn aedetn Minervae^ qiiae dacmoniorum Hcgibus jam ab 

Chalcioccus vocatur^ confugit\ antiquis tcmporibus non infoli- 

Vid. Thucydid, 1. Diodor. 11. tum fuiffe, ibi fuam fugA «jiiae- 

Lycurj°;us Orat, in Leocrateniy rere falutem. [Cod. Ax. in ac- 

Aelian,c). /^i, Polyaen, 8. Piut, dem Minervae Chalcioecus vo- 

i/i paralL pag. 3t)8. Themistoc. catury fcd Chalcioecus a mana. 

Epist,?.. etc. hcfcribit templum scriori infitum eft fpatio, quod 

hoc PausaniasLaconicis, Addc Codicis librarius vacuum reli- 

Meursii Miscell, Lacon* 1, 3. querat. Unde satispatet, grae- 

Boliii<». cis litcris voccm fuiffe exara- 

Quae Chalcioecus vocatur ] tam , ideoque a librario effe o- 

Acdesnc, anMincrva? Ad illam miffam. Sine dubio autcm redu- 

refcrrc irialim; namila etLiViu^ ccnda sunt graeca. Mosche» Id- 

35, 36. Aetoli circa Chalcioecum que jam in Ult. fa ctujn-Cft. ] 

(p. i56.) {Minervae est templum Hinc ne exire possef^ Qucm 

acneum) congre^ati caeduntur, eliam abllralierc rcli^jone veta- 

Aelianus \iG\n Var, histor.gf^i. bantur. Polyaenus: o^f^et dfcotf" 

de Paurania loqucns: ejni oe iiv :tdfSai iKeryv «k i)v Si/Liif» Geb- 

jtpofi TiJ XaXKioiKCa) , Kal diSTtd' hardus, 

Xaie rco') Xijlic^k Cetcri plcriquc Statim Ephori valvas ] PIu- 

Mincrvam ipfam XaXmoiKovyo- tarchus non ab Epliorisf, fed a 

cant. Vidc Indicem. Quos si patrc cjus factum fcribit. Ob^ 

Noftcr imitari vohiiffet j fimpH- stju.rerunt FolyQcn, tc^hVit ha- 

ritcr, puto , dixiffct: in aedem yrrj)Ko66iiiii<Sav, Ciccro dixit 06- 

Minervae Chalciocci. Thucy- struere aditum* Gebhardl IiWo 

dides tamcii vocal To iepovXaX- patcr ejus Hegcfilaus', si credi- 

nioiKn, Bosius, Leid. Chalci- mus Chrysermo Corinthiohh.Zm. 

dicos. Voff. A. FGu. 1 Calchidi- Historiae Persicae, Sic cnim 

cos, VolT. C. Chalcidicus. scd illc ap. Stobaeum serm. i57« 

Voff. B. Xa\KioiKof. Adde Pe- 'HyrdiXaos 6 7tari)p r« TtavdaviH 

rizon. ad Acliani locum. siquis mpi raSv dvjiiPEfiijKoTOdv aKvdar^ 

bic malit cum Voff. B. Chal- tov viov jniXpi tS va6 tiJs XaX- 

cioecos ^ pcr me licet j scd res moiKu (Svve6i(s)Eiv ^A^^ijvdfy nai 

eodcm rcdit; nam Draltcnbur- rdf Svpaf tS Tejn^vuf nXivSoif 

fius ad Livium Lib. xxxv. cap. ijLKppdEaf, /iieTd Tyf ^wvainof Tip^ 

6. dc Codicibus Mff. hanc yo- €i6o6ov kcpphpi](SE ^ KaiWijttcf^rdv 

cem misere depravantibus ad- npoboTijv avttkev , ov 1} nvTtfp 

notat: Frob, iinno i53i. Chal- deipada vnep r«/ opuf eppitev. 

cioecum recte emendavit. ncquo Quac in paraflela sua rctulit Plu- 

Codicum scribcntiiim Chalcidi^ tarchus, pag. 3o8. scd patrpm 

cos adco fpcrnanda lcctio, licct Agefilaum vocat. Male uterqne': 

Chalcioecos pracferam. confule fuit enim is Clcombrotus, uti\ip. 

Yiotara a Fabricio ad Dion. Cas- ad 4» *» *• dit^inius. .Rosiiis,. 

sii Lib. 14, c. 22. De boc asylo Vctlvas ejus aedis obstr, fee^ 

praeter alios Lnmbinus ad h, 1. tumques.demoL^Tifvopo^ovd.. 

fl Polybius Ub.iv. c. 35. Plut. fnfK&v, Thucyd. lib. i.' c i34- IV. PAUSANIAS. Caf. V. 169 f 

aedis obstiniterunt , tectumque sunt demoliti, quo fa- 
cilius sub diyo interiret, Dicitur, eo tempore matrem 3 

Pausaniae Tixisse, eamque jam magno natu, postquam 

L. 77. Nepos Timoleonte : Cae- rum in AriftopTianis Equites. A 

tera tyrannidis propuenacida matre vero memorat inbumatum 

dejQoliius e5^. (j\irt;* lib. 8. c. cITe projectum, cohtra Thucy- 

54* alii extra urbem iecta de- didis, Diodori , Folyaeni alio- 

inolicbantur. pccurrit apud Ci- rumque sententiam. Caeterum 

ceronem demoliriparietemipar- matri Faufaniae nomen fuit, si 

iemmuri^Gebhardus. Immodo- Polyaeno lib. 8. credimus, The- 

rouncuLae baud magnae templi, ano, cap. 5i. lin auctori Scho- 

quam , ne sub dio adflig^rctur, liorum m Ariftoph. Equit^esVIX.- 

Ingjreilus crat. Ita namque Thu- KaXJS^ixx. Gebhardus.. "Siomen ei 

cyaides^ Ttmpli tamen fores ob- Theano fuit , si Polyneno cre^ 

itructas, etiam Ckrysermusy Plu- dimus. Sed Suidas Anchithe- 

tarchus et Diodorus traclunt. am; Scholiastes in Aristoph. 

3osius. Vide Servium ad Virg. Equit» Alcalthedm vocat. Bos, 

1. Aen» vs. 4^8. VoflV Q.,moliti A Scholiafte Ariltophanis 1. 1. 

sunt. nempe vs. 84* i^^^ 9 UtmaleGcb- 

Quo fp.cilius ] Schopp. liber hardus , et ex eo Bolius protu- 

pro facilius legit c^^er«tfj. l. 4* lcrunt Alcaltheam^ sed Alca- 

Veritim« a. Celer autem mors thea Faufaniae mater dicilur. 

opponitur lentacy et a Curtio A Scholiallc Thucydidis lib. i* 

y ocatur ^frenua. I. 9. c.8. §. 20. c. i34* !• 74* ^OQdXnT Alcithea^ 

Strenue mori oido.m , quod Ne- addente , inde apparere ingeni- 

-poii facilius interire, lib. 3,5, um Lacaeoarum mulierum , ct 

i3. Gcbhardus. Sic praetcrcdd. quanto in odio Tyranni fueriiit 

vett. pierique manu cxarati. Ac Laccdaemoniis. De conHructio- 

fimiliter infra 189 6, 4< ^^^ 9^^ ^^ ^* i^dic. in v. dico. Burm. 

facilius faceret. At altcr Bava- ad Ovid. v. Faft. 597. ct Duker. 

ricorum ( teste Schoppio. veri» ad Florum 11, vi. i\b. 
sim. 4, 2. ) Lcidenfis, Ernftia- Ma^no natu^ Bectc etexin- 

nus, ctLd.Ullrajectina: quoce- ^ole Wepotis , optimorumque . 

lenus, fivLod glufljema puto.Bo- scriptorum, quod ex i3, 3, 1. 

sms. \on. A. B. C. [Gu.] cW«f. ^ecte adftruit Savaro , contra 

Kmj, sed in Marg. Vofl:. B./a- Lainbin. et Schottum, pracfe- 

ciliussub divo. rentcs ma^fnamraafu. Addoego 

^^tt6Jrv;D]6icoptimibbriMfl-. ,/ - ^^ LJvius 10, 38. Sacer- 

idquc recte. Vide Ind. Bosius. j^^^ Q^i^ Paccio quodam , Ao- 

[Gii. divoy fed Ult. dio.j j^ing ma^o natu. Idem 1. 3. 

IHcitur matrem Paus» vix.'] Ma/^no natu quidam cum om- 

Pro mater dicitur \nxisse , usi- nium majorum suorum insi^- 

tato iXKijvi6/ticoS, Tacitus 1. H. nibus se in forum projecit. Ibi- 

(p.iSr.) 60, i. itttantum supe^ dem: Cui magnonatuy non 

rioris Germaniae exercitum sujferentibus Jam viribus etc. 

descivisse crederetur. Hoc Plu- Gebhardus. Sic Ms. Leid. [Gu. 

tarchus , ut praecepi dicere, Ult.] et Vofl*. A. B. in Datame 

factnm patri cjus adscribit, quem c. j. maximo natu filius^, pro- 

Agefilaum nuncupat, cum fit C{e- bante cL Oudendorpio ad Lu- 

ombrdtus, teftibu* Hcrodoto, can. 2. vs. 728. et Livianam lo- 

Thucydide, et auctore ScUolio- cutionem efl^e qui» ighorat? In- 170 C O R N E ii 1 1 "N E P O T I 8 

de scelere filii coxnpierit, in primis ad filium clauden- 

4 dum lapidem ad introitum aedis attnlisse. Sic Pan- 

sanias magnam belli gloriam tui^i morte maculavit. Hic 

quum semianimis de templo elatus esset , confestim 

fpice modo lib. s. c. a3. lib. 3« (p.i58.) Scboliaftes Tlnicy^dis 

C.58. et^jl et ita saepius. Mag- ad Hn. 74. dicit etiam 17 iu^h^P 

no hic abeft a Voff. A. dvrS 'AXml^ia IIPnTH \i3ipp 

Jnprimis ad fiL claud,'] Prae- inH^rjKt. sed- praemifif ijvina. f- 
ter dhrysermum et Plut, paullo tppacav na^ • dvtS to otntifia. 
ante laudatos ^ Polyaenus, Tku- sed Polyaenus Lib. Tin. c* 5i. 
cjd, Diod. Sic, IL citatis, Bo- cum Diodoro et Tzetse faeit, ma- 
fius. Uoc factum alii adfcribunt trem memorans lapidem adoU 
Paufalfiiae patri. v. Weff. adDi- ftium adplicuiffe , antequam o- 
odor. Sicul. Lib. xi. c. 45. n.71. ftium obftriiicerant Lacedaemo- 
Chryfermus tamen paullo antea nii. Nepos quidem dicit mpri- 
Bofio jam, et poftea a Weff. ad 7?iwmatremhoc feciJTe, fedpoft- 
Diod. citatus , etiam fimul de «piam Ephori valyas aedis clau- 
matre, ^ye patris uxore mentio- serant , 'Oui tamen non ftatim a- 
nem facit. Diodor. Sic. L. xi. ditum aedis sepferant, ut supra 
c. 45. differt etiam a Nepote, memorati auctores clare doccnt. 
ordmem rerum confundentc , De mafris hoc facto ipfe tacet 
nam is narrat, dnopvjitiviaiv ^i Thucydides; et alios scriptorcS) 
tg5v AaKe6ai/itovi(a>v , h ri^tcdpt}- acThucydidemetDiodorum,Ne- 
dovtaitov Mtijv^ XSytrai rijv potcm fuiffe secutum liquidoap- 
fiiiJTtpa r« Jlav^aviv Karavtfj^a- paret. Suidas , ( quem scriyto- 
6av piV ro iepov , oXXo jttev /iti}- rem fecutus fuerit, non inquiro) 
dev /itiJTe eiTtelv , /itijte npdEai ri, ita rem narrat , de Pansanra» 
TtXiv^^ov 6k pasddaHav dvaSet- Kara^eifyei ks tiiitevof * A3ifvds. 
vai Hara rifv eis ro iepov ei6- 1) 6e /itifTifp nXiv^ov SStfKe ripj^' 
o6cn)-, Kai rbto 7tpd^a<5av kna- rif Katd rffs ii666b , elra oi aX- 
veXSeTv eis rifv i6iav oiKiav, riis Xoi. Kai vrtsis iv6ov dniSopet 
6e AaKe6aijitovivs rij rijs /itffrpos [Ult, e templo,] 
ftpidei (SifvaKoXiiSijlsavTaSy evoi- Confestim animam efflavit^i 
fio6ojttfj6ai TffV h6o6ov Kai th- Cum antea Simonidis illud /irf- 
T<9) Tcp rpon&i 6vvavayKd6ai rov ftvifdo dv^paonos (^Vy fpreviireti 
Ilav6aviav XifiCji KaTaspeipai rov jam fame contabescens dixiffe 
fiiov- ergo non ftatim Ephori ferturciJ ^frvfKefeetcetera, quae 
valvas aedis obftruxerunt , ut. sequuntur ap. Aelian. lib. 9. c. 
rVepos fcribit. cumDiodoro facit 4*. Alia ejus dicta refert yrae- 
Tzetzes Ghil. xii. citatus iam a tcr Herodotum Pausanias lib* 3. 
cl. Waffe ad Thucydid. Lib. 1. pag. 199. Ernstius. Sic et I^- 
cap. i34* lin. 19. cyaides. Lambinus ait, Xeho- 
ndvTCdv 6* dnop}tfiiv<a>v phontem Hist. Gr, 3. fcriberc» ' 

Ti 6iov npdrreiv eri dvt^ y eum Tegeam profugiffe , ibierue 

' eEdyeiv , jurf iEdyeiVj morbo confectum mortuum eljfe* 

H' TbTit /itffTffp dpada tSlJav Sed Xenophon de alio Paufania, 

6avib XiB>oVj Pliftonactis filio , loquitur. J5o- 

Th vw evi^Ke tStov iv tols sius, Dirilfimo itaque aifectus 

npoSvpoif eft supplicio Paufanias ( yidc 

^'O yvdvres AdK<aves dventifSav Thucydid. lib. 1. c. i34«) Q^idjP- 

tds nvXaSm nim^ayiuseftjquamfamiemori? IV.: P.AU S ANI AS. Cai*. y, 171 animam efflayit. Cujus mortui corpus quum eodem non- 5 
nuUi dicerent inferri oportere» quo hi, quid ad sup- 
plicium essent dati 9 displicuit pluribus, et procul ab eo 
loco infodeiiint, quo erat mortuus. Inde posterius [Dei] 

• 

Tale Supplicium ^ erat Graecis (p. 1S9.) autem is locus Keddaf, 

ipsis , eorumque diis» ut ajebant, de quo adifis Cragium de Rep. 

invifirfimum , undc etiam Noller Lacedaem- 4) 10. Bosius* Vide 

recte turpem Faufaniac mortem DoctilT. Interpr. WalT. et DiJier. 

Tocavit. Vide Vetercs Criticos ad Thucyd. lib. 1. c. i34- n.84. 

ad Sopbocl. Antig. vs. 784* de Procul ah eo loco^ Tkucydi- 

Mosynoecis referunt, ut horren- des : edoEe n\f)6iov nn naro- 

dum quid, quod regemjurapo- pvBai, Anigitur, additanegandi 

pulo ingrata reddentem in car- particula , legendum : non pro- 

cerem conjicere , et fame suiTo. cul ab eo locol moxMs.Boecl. 

caresolcbant. VideSchol. Apol- quo erat mortuus: omilTa prae> 

|on. Bhod. lib. 2. Argonaut. vs. politione. Bosius. Non nccelTe 

io3i. Eamdem tamen poenam eft, ut legatur non procul ab eo 

subiit Eumenes. vide ejus vitam loco , nam ex tota hac hilloria 

cap. la. liquet, Nepotem non in omnir 

Eodem'] Q. eM, addunt lo- bus eSe secutum Thucydidem. 

ci, Bos. Diod. Siculus Lib.xi. [Thucydidis verba haec sunt: 

c. 45. refert , defuncti cadaver jivtov kiiiiXKi}6av nkv ks tov Ked- 

ad sepulturam fuilTc conccITum dav , Inep titf xaKup^'»/ e/iifidX' 

propiuquis. Xenophon Lib'. iii. \eiv iiaoJ^ei^av, kneita eSoE.e . 

Ilift. Gr. pag. 396. dicit, Paufa- nXtjdiov nv natophEai, nXfjcSiov 

niam 'fuill'e capitis damnatum, jrv, i. e. prope Ceadam, Appa- 

jquia non ftitit scse injudicio, ret ergo, non Thucydidem h.L 

ut obfervavit Cragius Lib. iv. a Cornclio expreflum^neque huuc 

de Bep. Lac. c. 7, pag. 431. sed ex illo emcndandum elTe.J Suidas 

confundit Cragius, uti et Lam. dicit to 6i6f5jiia eif tovKtdfiav 

binus, Paufaniam Cleombroti (0dpaSpov6iisiz^o)eppiif)av^ 

filium, cum Paufania Pli/lonac- contra Thucydidis et Nepotis 

tis filio, de quo agit Xcnophon, sentcntiam ; sed hic confiindit 

iit rccto obscrvat Bofius. Vidc totam hiftoriam, nam, quaedc 

Faufaniam Lib. iii. c.5. Plut. in indenarrat, jamanteasuntfacla, 

Lvs. pag. 45o. et WeflT. ad Diod. ut videmus c. 1. hujus vitae. JVc- 

SucuL Lib. XIV. C.89. Quid? ipfi lianus L. iv. V. H. c.7. tov svf. 

«ntiqui eumdcm errarunt erro- Kpov iEifiaXov dvth inros reJv 

rcm. Plutarchus ipfc in Apophth. 6p(a>v, sccutus Timaeum. v. ibi In- 

Lac. pag. 23o. tribuit Paufaniae tcrprr. Dc phrasi procul ab eo 

lClcombroti filio id , quod Pau- loco vide ods. MiscelL Nov. et 

'aaQiae Pliftonactis iilio tribucn- Dec. 1732. pag. 887. Mox pro in 

dumeft, ut oftcndit cL Dorvillius quo erat m, Vofl'. A. B. C. et 

in Exercitatione de Infcriptt. De- Loid. meus auo erat mortuus, 

liacis cap. 3. pag. 21, 22. quae [/n> a Lambmo intrusum, ctiam 

legltur in Obferv. MiscelL VoL in Gu. et Ult. omittitur.] 

▼II. Tom. I. Dei Delfkici ] To Veiahersit 

Quohi^ qui ad supplic» dati] a Mfl*. Leid. BoecL etqucmlau. 

Subaudi, inferri solebant, J!\iU' dat Schoppius Veris» 4^ ^* ^^d 

cydides: ovneprvf naKVpyvfifi' rctineri )ubent vorba Thucydi^ 

fidXkew eitt^itfav, Dicebatur disioSkStosoiv^t^K^otstov »72 CORNELII NEPOTIS 

Delphici rcs^iiOTiso eruhis atqne eodem loco sepiilttt9v 
ubi Titam posuet*at. 

rdtpov vsepov eXpifda . Totf Aa- Lambinum ad b. 1. etWelTel.ad 

mbamoviois jttetH^eyKBlv^ ovnep Diodor. Sicul. L. xi. c. 45* [God. 

dni^^ave^Bos. Dei abe^aLeid. Dan. Gu. Ult. lectionem aBosio 

meo et Voil'. B. C. De periphrasi reccptam confirmant. ] * 

Apollinis vide ad Themiftocl. c. Ubi vitam posuerat ] Repo- 

2. si aMir. codicibus (tamus, Dei sui lectionem MlT.Dan. Sch.FGu.] 

delcndum ell: ut ab Homero U. Leid. Schoppiani etcditiomsUl- 

A. vs. i6o. uXvfimof pro Jove traicctinae , quam et Gif. con- 

Olympio , sed vide not. poft. A- firmat, cujus Excerpfa habent: 

pollo vocatur 6 if^eos 6 iv JeX- ubi vt posuerat. Vulgo : ubi v£- 

^of/, ab Ariftide Tom. IL pa^. tamfinierat, Ponere sntam dic- 

i86. Responso hic proprie uti- tum , ut ponere calamum y ve- 

tur Auctor de oraculo. JuAinus stemj doloremy et fimilia. Pro- 

lib. 2. c. 12. Consulentibus Del- pertius 2, i6, 3* phis Oraculum responsum fue- 
raty ct Nofter in Themiltocfe c. Non potuit saxo vitam pofuiire 

2. Juft. lib. 6. c. i. propter re- Cerauno? 
sponsum oraculi Delphici. P. 

. Mela Lib. i. cap. ig (^uod con- Idem 2 , 26. sub finem. 
sulentibus ^ in quasnam terras 

poHssimum tenderent , respon- Quod mihi si ponenda tuo sit 

sum erat, Item alii, confule Th. corpore vita^ 

Munchcr. ad Lactant. Argum. Exitus hic nobis non inho' 

fab. Ovid. lib. 3. fab. 5. et ad nestus erit. 
lib. 6. fab*3. et Cort. adSalluft. 

Catil. cap,47. num. 2. [Gu. Ult. (Juae loca et J. Gebhard, addu- 

, omnesque ante Lambinum editi x 1 1. Poner^jpir»7ume odemfenfVi 

Dei ignorant, quod ante Del- (p. 160.) dixit Valerius Maxim* 

phici facile omitti potuit. Hinc 7, 8, 8. Bos, Leid. meus^ Oxon* 

ejicere nolui, fed, utsufpectum, et Voff. A. B. C. ctiam posue^ 

uncis includendum curavi.] rat. Ciccro q. ad Fam. Kp. 2^. 

Eodem loco sepultus^ Verba Si in hac cura atque admini- 

haec , ct quae ad finem usque fe- stratione vita mihi po'nenda sitm 

quunlur, Schoppius e vetereli- v. ibi Cort. Ovid. 4« Trift. EL 

bro ita iegit: Inde posterius 8. vs. i4« 
Delphici responso eriitus atque 

eodem loco sepultus y ubi vitam Hos ego sic annos ponere 

posuerat. Barthius ex indole dignus eraim, 
scriptoris efle ait, loco delere. 

Vidc Suidam ante citatum, Ern- Vide Pafleratii notas adPropcrt. 

stius. T6 eodem a quibusdam Lib. 2. £L 10. ys. 43. Paullo 

libris abeft. Barthius Advers, ante moncre oblitus fui , quod 

24> >8. potius et exindoleNepo- corpus mortui hic pro cadavere 

tis mulro melius putat , si et ro ppnatur, quomodo apud Grae- 

loco delcatur. Bosius, Hanc ob cos (SoSjiia, Vide Clar. Burmann. 

rem tamen iram Apollinis sibi ad Quinctilian. Inftit. Orat. Pro- 

concitarunt Lacedaemonii , et oem. Libri 1. et. ad Valer. Flac- 

quomodo placatus fuerit , vide cum Lib. iii. Arg. vers. 333. 17* V. C I M N. c ▲ p. I. CIMON MILTIADIS F. ATHENIENSIS, i 
duro admoduln initio usus est adoiescentiae. (p. t6i.) CIMONIS "res scrlp. Tres MiltiadesnumeratAeliaQus 

sere Plutarchus Cirnone , />io- Lib. xji. V, H. cap. 35. Ern-- 

dorus 11. ct 12, Herodotus d, et stius, Ortum Cimonis latius cx- 

7. Thucydides' \, Polyaenusu tcndit Plut. inCimohep. m. 480. 

Plato in Thea^e et Gorgia<, Ab avi liomine ob rcportatas c 

Suidas y Athenaeus li, Demo- ludis Olympicis victorias a Piii- ^ 

sthenes orat, contra Aristo- llrati filiis, ei hunc bonoremin- ' 

craU Andocides Orat. in Alcib. videntibiis , interfccti , ut re- 

Aristides Tomo 3. Platonicai. fert Hefodotus Lib. vi. cap. 39. 

Justinus 2, i5, 10. Valerius Ma- et io3. appellatiis fuit , vel pro- 

ximus 5, 3. ext. 3, 5, 4. ext. 2, avi. De Cimonibiis Noftri avo 

6. 19. ext. 3. Qicero 2. Off. 18. et proavo Perizon. ad Aeliah. 

etc\ Boecl. Facies ejus in nuni- Libi* tx. V. H. c. 33. nura. 4. 
morUm ineorum uno conspici- Ddro admot. initio ] Male in 

tur , cuin infcr. KYJVIONOS edit. Colon. djVo. RecteP.Dan. 

AOHNAIOY. In poftica parte [Gu.Ult.] et Schott. rfuro; du- 

victoria scniinud.a armis insi^ rum enim hic notat laboriofumy 

dens, dcxtra palmam, liniftra live multis malis calamitnribus- 

clypeum tcncns , in quo : NIKH <lue obnoxium. Consule cl. Bur- 

Infra : AQHNAIilN, Circum mann. ad Vaierium Flacc. L. 5. 

Vicloriam: KATA AAKEAAl- Argon. vs. aa5. Non invenufte 

MONlilN, Recentiorem, etsu- hic Nofter verbum uti adhibuit 

Seriore saeculo cudim effe vix pro pati more Graecorum, ver- 

ubilo. Hcrmam ejus, sed ca-. bum Xpdtf^ai tam de malis, fato 

pite tlruncatum , €*xnibent Ursi- quodam deftinatis, nos premen- 

ni'Imagines num. 46. DiverAiS tibus, <{uam de bonis, quae no- 

ab hoc Cimon Tifagorae F. quan- bis obveniunt, ufurpantium. He. 

qnam interdum cum noftro hoe rodot. Lib. 3. cap. 4^* drtiKo^ 

conffindatur. De qUo vide Rut" fttvos 6k ks rd dtnia , dvja^opfj 

ffers. Var, lect. i, 9. pag, 33. et iXpifro, Anton. Liberal. c. 11. 

^.'Bosius, Vide et ad Quincti- Metam. pag. 86. nai i6i}\ci>6fVy 

lian. 3o2. declam. \o(£, B. oiaiXpff6atofSviit<popa,itervLm 

Cymon, Herodotus Lib. 1. cap. 117. nat 

Cimon Miltiadisfilius^']l£.VM^ roiht^ /ii6p<i) kXpn)6aro 6 nalf^ 

cttjtts supra mentio facta eft. et tatem vitae exitum hahuit y - / 174 CORNELII NEPQTIS Nam quum pater cjus litem aestimatam populo solyere nbn 
potuisset, ob eamque caussam iu yinculis publicis decessis* 
set , Cimon eadem custodia tenebatur , neque legibus Athe- 

puer. De vocabulo usus y. Pe- orat. adverfus Timocratem sub 

riz. ad Sanctii Minerv. Lib. iii, iinem: Pater istius aerarius est^ 

cap. 2. pag. 284. quetn bonus iste vir negli^t, 

Initio aaolescentiae'] ^ Quoa- Quod si is y ad quem illius ig^ 

pud populum maie audivit, ds nominiaehereditasredituraestf 

axaKXof Kai noXvnoxiji^ ^ai xt^ si qfiid patri acciderit y tamen 

7td3t7tCf> Kijucdvi ( Coalemo ob solvendam esse mulctam non 

mentis ftuporcm cognominato) censet; sedillimtemporisyquod 

TtponeoiKQos xifv q>y(liv: ut fcri- pater^vixerit^ usuram esse /li- 

bit Plutarchus pag. 480. ^ale- crifaciehddmy etc. Ad quemlo- 

rius quoquc Maximusb, g.ext, cum Ulpianus : hlonos ydp ijv^ 

3. ait , ejus incunabula dpinio- dxis 6<p£iX(a>v np6 xifs eKxitSew 

ne stultitiae fuisse referta. Bo- xeXevxijdei , xits 7tal6as djtodi- 

sius. Uinc Ariilides T.U.^p.i^a* ^dvai x6 ■p^XtiJitq. h 6k Mf, K(zi 

baec adnotat oxij^kv xoiwv. ovX dvxns oxUlhs eivai, iods av dao-,. 

(jiA62)€ls xaov Kojjijjiov^hS iios 6qo(Siv, l^em Demosthenes oraU 

vTtsXSetv Kai KoXaKevddi Ki/ueov adv. Androtioncm , pag. miht 

i^^evexo j ol juijSk xd TtaxpcSa h 4^3. mcminit Z^^ijy quaAndrO" 

Ji^eXijfSavxes dvzfp Ttapadwca^ tii- tioni , quod' pater ejus fmsset 

Xpi noppcai xfjs ijXmias inixpo- aerarius , et mulctam reipub»^ 

noi fiapxvpSdiv, Sed unde bs^ec non solvisset , nec habere con^ 

hauferit Ariftides , nescio. Flut. ciones% nec facere decreta ii- 

advcrfus Princ. indoct. p. 782. ceat. £t mox Androtiouem sia 

adnotat Kijn&ivos ifv 6 olvos oi,a- adloquitur : Aut igitur patrem 

fioXff, ^ tuum non fuisse aerariUm^ id 

Nam. cum pater ejus^i Supra oitendito : aut carcerenon pro- 

ad 1, 6, \7. Bosius, Voff. A. Ob fu^sse , sed sotvisse pecuniam_' 

eamque caussam vinculis publi- Quae si ostendere non poteris^ 

cis aecessisset, lege vetante fecisti decretumi 

Eddem custodia teneb,^ ^i* haeredem enim te lex consti- 

bil de,.ime. cuAodia Herodotus tuit paternae ignominiae. KXnr 

acPlutarchus, Memincre tamen povufiov ydp 6e Ka^isif6iv ovo^ 

Diodorus Siculus in Excerpt, jnos xijs axijttias xifs xh naxpos. 

Peiresc, Lib. 20. pag. 254* va* Hac crgo lege Cimon , patre in 

lerius Maxim, 5, 3. ext, 3. et carcerc , mulcta nondum solul^» 

5, 4- ^^^< 2* Justinus 2, i5, 19 9 mortuo, et dxmias etdebitipa- 

Seneca controvers. 24. et Quin- terni Leres , ac acrarius adeoy 

ctilianus Declam. 3o2. Exftat- factus ell. Tales autem , ul iu« 

que et a})ud Libanium Tomo,i. pra ad 1, 7, 6. dictum, le^tam- 

declamatio ejus , pro patre in diu in vinculis elfe jubebat, do« 

carcerem ire volentis* Bosius, , nec solvilFent. Itaque nec Ci-. 

Neque legib, Athen, emitti mon emitti poterat, nisi pecu- 

poterat] Lege apud Athenicnfes niam , qua pater mulctatus e* 

sancitum erat, ut si quis aera- ra^; ^oli^f ^ e^. At quos paullo ante 

rius , antcquam mulctaim solve* cuftqdiae Cimonis meminiire di- 

ret, obierit, liberi .eam solye- ximus, ad unum omnes Gimo- 

rent: sin,. et ipfi axipoi eflTcnt, nemspontevinculasubiilFealant, 

donec solverint. Demosthenes pietate commotum, ut iis corpus V. CIMON. Cap. I. 175 JL. niensmm emitti poterat ^ nisi pecuniam \ qua pater 
mnltatus erat, solyisset. Habebat autem in matrimonio 2 patris ad sepulturam Fedimeret. Aiheniensihus "^ Lambinus 

Diodonis : «^ KifiODv reXevTi} dav- mallet Atheniensium , nuUa ne- 

ras rv Tcarpos dvrS h ril dijfio^ ee(Btate. Mot Ma. Boecl. mul- 

(ii^ cpvXoiKff Sid ro /m) i6Xv(Sai i^ ctaius erat, non male. Bosius, 

kTi(Sfiir6 d^Xffjtta, 'ivaWdfitfro Atheniensibus Leid. meus, et 

fSajtta rS narpof eif racpifv, iav- VolT. A. B. C. Pro mulctatus 

r6v eis rifv q>v\aKVv TtapidcoKe essetf mulctatusfuerat Leid. m. 

nai^ 6ie6itaro ro o^Xrf/na, Va- et pro solvissetj sxdveret, [ Cod. 

lerius : Immo ne corpus quidem Ax. Atheniensium , quod, Ueu« 

ejus {W\X\eidL\%) seputturae prius fingero probatum, Bremius rc. 

maniqri passi sunt^ quamfi^ Aituit. Ita etiam in Gcrmanicis 

lius 'ejus bimon eisdem vincu- quibusdam exemp}is fcriptiim se 

lis se constringendum traderet, vidilTe dicit Lambinus. Uac ille 

Etloco altero: Cimonj qui pa- appellationc Longolii Magiique 

tri tuo sepulturam voluntariis editiones deEgnare rolet. Sed e 

vinculis ertiere non dubitasti. neatra lectionem Alheniensium 

Juftinus ' Patrem j translatis in a Fifchero adnotatam reperio. 

se vinculisy ad sepulturam re- Pro multatus esset ctiam Ax. 

demit, Apud Senecam Cimon Gu. Ult. m. eratj quod et Mo- 

ipfe: nec quicquam Cimo ha* sehius praefert.] 

ouit y quod dare pro patre^ prae^ Habebat autem in matrim, 

ier se ipsum y posset, Kt mox sorar ^ermanam s. ] Nodus in^ 

MiUiadis pretium se et vicari* expUcabilis , inquit Lambinus* 

um Tocat , cumque redemisscy Ceteri enim Scriptorcs ccrtatim 

et pro eo alli/^atum se^ ait, Ac incufant hoc matrimonium , ne- 

rurCus : Redemi , inquit , cor^ que inftitutis Athenienliiun dari 

(p.i63.) pus tuum^ MiitiadeSy poife coniirmant: solus Nepos 

ne funeri quidem interfuturusy )uris allegatioue eum abfolvit, 

17» quod me ipsum impenderem, qui jam olim ollracismo prop. 

£t pauHo poii : Non erat mihi terea punitus nonnullis ( quan- 

poena^ in carcere esse : mea quam, ut mox patebit, falfo) 

ifoluntate eo perveneram, Deni- credebatur. Itaque nemo hic se 

que Quinctilianus: Cimoni iUiy extricavit. Atheniensibus Ucet^ 

qui patris corpus vtcario corpore inquit Nepos , eodem patre na^ 

redemit, Uacc miror, non ad- tas uxores ducere, 8ed tale» 

BOtalfe yiros doctos, nec solli- non vocantur ^^rmareae ; quod 

eitos fuilfe, an ct qua ratione praefertim Muretus urg^t l. i5. 

cum iis, quac Noftcr tradit, con- V, L, c. 6. Jdc autemsu|^ra quo- 

ciliari podint. An dicemus, hos que , praef, 4* appellavit. prae- 

omne^icgemillam Athenienfium, terca cur reprehenditur Cimon 

morcmque, qua patemorum vin- ab Auctoribus? curpuuituspro- 

culorum hcrcditas ad liberoa pterea dicitur ? Vapulavcrat cr- 

transiret, ignoraflTc? An potius, go rurfum Scriptor judicii ,ac 

quihoccasu aerariifierent,non, diligentiae praeciarus inprimis^ 

ut cetcros , qui sua culpa fie- ni cordatioris plenus doctrinaei 

bant, vinculis conftrictos, nisi Janus Rutgersius, vindcx in- 

corpus dcfuncti parcntis ad se- nocentiae exortus efiet. Quivar. 

puUuram hoc pacto redimere lect. 1. 1. 0.9. cumprimo, licu- 

vellent ? Mihi, ut ingenue fatear, ifle Athenis fororem ojnondrpiov 

non liquet. Bosius, uxorem ducere, tcAimoniis vc- tib CORNJELII NEPOTIS, 

— ' — ■ ■ - ■ ■ ■ 1 : 1 

lerum pfobalTct , ., idqu^ ^feciflp que fratrem profQribi curaiTet, 

Cimonem ex h. 1. ofl:eudiii'ctvce- iater militares jocos bic verfus 

tcra ad hunc modum expedfft':. {actatus eft: 
Unde igitur, inquies , Germa* 

nam vocat? Hefpondco z6 Ger^ De Germaneis , nonde Gal- 

manam eb loco ilihil aliud itfSe^ leis duotriumphant consulesm 
quam ojttojtdrfiiov. Quod enim 

vir difertifQmus tantopere cla^ Gum tamen Paullus Lepidus, qui 

mat, id elFe barbarumi non me- dehgnatur, adoptione solummo* 

minerat, Grammaticos inde Get' do M. Lepidi frater. fuerit. De- 

manos derivarc, quod .-eodem inde ob idcrimen, utnuganlur, 

germin^ ,. h. e. patre , prognati oftracismo non potuit cjici, cum 

eflbnt. Feflus : Germen est^ quod oflracismus non fueritpoenafce- 

ex arhorum surculis nascitury lerum, sed tantuminvidiofaevir- 

unde et Germani , quasi eadem tutis velut imminutio. Plato 

stirpe geniti. Servius in V. Ae» Comicus, 
neid. Germanus estj seeundwn 

Varronem in libris de Gradi- Kai ri ninpaXt tw tpoitfSv. 

buSf de eadem genetrice niq»^ nkv d^ia 

nans^ non, ut MULTI dicunty de *AvxS 6e nai x<Sv siyfiidtoov a- 

eodem germine y quos ille tan^ vdEia', 

tum fratres vocat, Vides id Ov ydp toidtoiv eivsK oepaX'. 

MULTOS tradidiffe , Y^"^^**5'* ivpiSi}. 

solum improbaffe? et immerito, ; 

si veram nominis rationem vi* Vide isitur , virum. innoecntini* 

dcas. Imp. Juflinianus Inflit. De mum falso teftimonio opprimi. 

leg. Agn. succ. $. Uoc etiam. Uactenus Rutgersius, Quo.d si 

Germanarn consanguineam -pro ' amplius jam de causa poenac 

sorore 6/iionaTpicp ufurpavit. vera difpicimus , nemo eara me- 

Hoc etiam addendum nostrae lius Nepote noitro expofuit : qui 

constitutioni existimavimusy ut bis punitum ait, semel vinCuUsi 

transferatur unus tantummodo propter patris mulctam 5, i, i. 

^radus a jure cognaiionis in iterum ostracismo^ ob fufpicio' 

legitimam successionem ; ut ncm tvrannidis 5, 3 ^ i. £t ila 

non solumjratris filius etfilia^ concilianda , five potius con jun* 

secundum quod jam definivi- genda e& illa , qiiac de cauflVt 

mus y ad successionem patris, poenae apud Auctores occurrit, 

sui vocentur ; sed etiam Ger*- divcrlitas ; quorum aliriftam, a- 

manae consaneuineae j vel so- liihanc, utsolam tradtmt Equi«' 

roris uterinae filius et filia soli dem, ut, quodfentio, dicanit 

etc. Contra Virffilius Lib. 5. K* cui poterat perfuaderi , Nepo^ 

rycem Bntae et Veneris iiliiun, tem imo tempore uno loco se 

Aeneae Germanum vocat, qui suaque adeo oblivifci verba, ut 

crat tantum frater uterinus; de matrimonio sororum eodem 

patre natarum loquens vel ^er- 

Haec Germanus Eryx quon* manam appellaret , quae noa 

dam tuus arma gerebat^ poflet Agnificarc ojnondtpiovi 

vel aliter 'accipi vellet vocem, 

Ut eo loco annotavit Servius» cujus ipfe se mterpretem con- 

AmpHus dico, etiam adoptivos flatuerat? Uoc, inquam, quis 

fratres, Germanos yoce latius cogitaret de viro tam caflig:atae 

(p.i64*)sunita nonnunquamdici. Latinitatis , tam promtae aKpi- 

Certe A. U. nccx. in triumpho 0eiaf ? Dcbuit ergo ipiius uti- 

L^ Munatii Planci , et Aeniilii que auctoritate , cui tutiffimo 

Lepidi , de Gallcis , oum utcr* creditur , conilarc , germanam 

pro V. CIMON. Caf. I. . 177 pTO sorore. eodem patre nata eKMcira) ^mdbf ^ 6 /iikv mvra- 

accipi , (quidenim clariiis ? ) e- Kodiojitedi/itvof^ myraKo^ivs 6'pa 

tia^ili niillus praeterea Aiictorum yi^tds ^ 6 de i7t:ievs TpiaKodiaf^ 

locus id aftirmaflct. <Juae cum 6 dt (^evyizijs iKarovTtevTijftovTa» 

rcputo mecum, magis magisque Diodor. 1. 12. talem legem a So- 

atX caih inducor cautioncm, ut lone latam , sed a Oliaronda cor- 

modeftius et revcrentius seutiam reclam narrat. Porro inter pro- 

dc viro antiquitatis tum Roma- ximas et imKXijpvs recenreban- 

nae tum peregrinae peritiffimo, tur forores ^ermanae h. e. o/io- 

qui circumfpectione miriiica Po- TtdTpioi. Locus elegans habetur 

lita fcribentium vitia, creduli- apud Pbiloaem Judaeum de le- 

tatem et affectationem , feliciter (p.i65 ) gibus f})ecia1ibus, quem 

devitavit; qui maximorum suae atti|^it M. Antonius Muretus Lib. 

ac poflerae aetatis virorum lau- xv, Var. Lcct. c. 5. Pleniorem 

dibus inter Scriptores lide fama- vero adduxit vir magnae doctri- 

que digniHimos collocatus eli:. nae , ncc minoris induflriae ac 

Uunc ego cur ftatimdviffppi/cyta/ probitatis Andreas Schottus. 'O 

aut erroris sufpectem , cum dis- 'A^ijvalos ^oXcdv , inquit ille, 

senfus occurrit aliorum ? cum ojttoTtaTpivs kcpuis dyftf-^ai, Tas 

f^raefertim tam frequenter et ve- 6/iiojiti}Tpibs eKajXvdev. *0 di Aor 

uti folenniter ( compara Uero- Kedaijitovieov vojitoSiTijs ^jitTcaXiVf 

dotum cum noftro : et videbis tov eiti toTs ojLioya^piois ydiiov 

quodajo) id factum animadvcr- kmTpitpas ^ tov npos Tas ojito^ 

tam. Nimirum ut difficile eft, naTpibS . aTteJmv Aig^vTtTiaov 

cxlonginquojudicare j ita longe XXevd^^aov Tijv iKaTe^tsdv ivXd- 

nobis faciiius id foret, si iisdem, peiav ^ <^s if/ttiepya dtaTaTToju4' 

quibus Nepos ufus eft , adhuc vcitv icpdpydev eis d6e\yeiap. 

bodie monumentis eflemus in- Ergo nunc liquet, Lycurgum ac 

Ifcructi : quorum dum pleraque Solonem quasi confulto cohtra- 

defideramus , electionem.llifto- rias hac in parte leges fanxifl*e. 

rici et ftudium latere aliquando Hic apud Athenienfes Germana- 

necefl*e eft. Boeclerus. Ante ali- rum sororum , five consangui- 

quot annos jam docuit Clar. Rut- neasdiccre malis, mafrimonium 

gerflus, errare eos , qui erroris indulfit: iile apud Lacedacmb* 

accufent C.ornelium, quodmore nios , quafl data opera hujusin- 

Atbenicnlium licere germanam ftitutis adverfans confangftlnea- 

«ororem in matrimonium ducere rum conjunctionem interdixity 

fcripserit. Idem ego exiftimo, et et uterinarum fororum nuptia- 

jam ad praefationem tetigi, O^r- lem consuetudinem permfsit : 

manos non vocari iisdem etpa- quod apud Athenienses piaculo 

trc et matre natos; fed eodem dignum ponebatur. vide Scho- 

patre, at diverfa matre produc- lia Ariftophanis Nebulis Act. ^- 

to9. vide Mureti Var. Lect L. Scen. 2. Aegvptius autem legis- 

VIII. cap. 1. Lib, XV. cap. 5.qui lator irrisit hinc Atlieniensiumy 

fignum primus fuftulit errorem illinc Lacedaemoniorum super- 

bunGGornelio impingendi. Apud ftitionem ac timiditatem , tan- 

Athenienfes proximi genere or- quam imperfecta sancientium, 

bas puellas et penuria dotis e- iisdemque patre ac matre geni- 

locatu difficiles lege ducere ju- tos inceftuosis nupti^s copulavit. 

bebantur , aut tantum dotis lar- Gebhardus, Variae ad locum 

f;iri , qui fponfum invenire pos- hunc explicandum adducuntur 

seitt. Verbalegisex Rudaeoad- sententiae a Dn. Roeclero et a- 

scribam. ToSv imKXifpaov o6ai liis» Quibus ego pro' ingenii 

t6 J^tfTiKov reXgtfiv , idv fitrf /3«- mei tenuitate pauca haec add^m: 

Xt/Tai iXeiv 6 iyyvTOTa yivhs^ in God. videlicet meo ad oram 178 C O R N E L 1 1 N E P O T I S t \ satis vetuila fcriptura e rcgione tlum non efl, Muretum, quic- 

horum verborum, eodem patre quidcontradicalUutgerfius, rec- 

natas , notatum etCe , utroque te de vocum conjunctione 9 So' 

parente natai, Quod si Nepos rorem germanam suam^ ambi- 

ita scripferit, proclamaret quis- gere. Ab Arabibus atque Per- 

quam , rem eife salvam, ct Au- lis hunc morem fuilfe obscrva- 

torem noftrum frulira objurgari tum , ut nun solum sororibus, 

poft alios a Meurfio viro erudi- scd matribus etiam misccrentur, 

tiflimo cap. xvi. in Solone* Ne- cStrabone, Clem. Alexandrino, 

que tamen sine errore ita scrip- et Bardefane discimus t quibus 

silfet: cum nusquam repcriatur, addcndumeii cadcm de re cgre- 

apud Athenienfes licuiifc foro- gium tciiimonium Theodoretiy 

rem germanam , nempc eodem qui Libro ix. OepamvriKiif scri- 

patrc eademque matrc natam, bit, Perficas nationcs , quac jam 

uxorem ducerc. Scd Solonislex pridem Zaradae lcgibus rege- 

permittebat germanam consan- bantur , matrum , sororum , fi- 

guineam , id eft , sororcm o/«o. lianim connubiis susque deque 

ndrpiov matrimonio secum con- commixtas eirc. Inde credam, 

jungerc , non autem uterinani, Platonem suam haufiife impieta- 

6^tojiii)Tpiav^ multo minus ger- tem, ut Lib. v. Derepuh, ejus- 

manam. Quamlegem citatPhilo modi improbas ac ferasconjun- 

3udgie\is hih. nepi toSv dva<f€po- ctiones commcndaret. De Ae- 

fniv(a)vevei6€iv6/Lt(<DV eifdvoyivjj. gyptiorum moribus hac in re 

pag. 6oa. ubi Latinus interpres vidc Diodorum Siculum , de 

msQc pro^ germanis consangui ■ Chaldaeis , eorumque impia le- 

neis transtulit uterinis germa- ge Theodorum Metochitam, vuL 

nis. E quo loco aliisque a Mu- go Glycam parte 11. Annal. p. 

reto Lib. xv. Var. Lcct. c. 5. 198. Sed unde , 4[uis quaerere 

et Sam. Pctito citatis Lib. vi. (p. 166. ) podfit , quod germanas 

Ti. 1. De leg* Att Cornclii no- confanguineas non autem uteri- 

iiri nodus hic , ut Lambinus lo- nas licuerit Athenienfibus acci- 

quitur , inexplicabilis , cxpli- pere uxores? Duae Graecorum 

candus eft, et quidem hoc modo : legis rationcs reddi poifunt. Pri- 

Athenienfibus licuiife sororcm ma cii , quia in vitandis nuptiis 

germanam eodcm patre natam, maternum genus , ut certius, 

id eii, gcrmanam confanguineam magis sit attcndendum. Altera 

uxorem duccrc. Ejusmodi au- acpotior eife videtur , quodcum 

tem sororem a Ncpote appcllari Deuteronom. xiii. 6. frater u- 

germanam verisimile eft, quia terinus ponatur ut conjunctior, 

mfra Timoleonte cap. i.4-cam, eumque morcm Hebraei fuerint 

quae alias germana dicitur, vo- secuti, uti fccit, fecundum Rab- 

cat sororem ex iisdem parenti- binos plerosque , Abrahamus, 

bus natam. Cyrillus tamcn Lib. qui Saram Tharac filiam cx al- 

VI. contra Julianum imperat, tera uxorc in matrimouio ha- 

connubium hoc cum fororc eo- buiife creditur , consuetudo illa 

dem patrc eademque matre na- pcr Phoenices , quibus ab A- 

taeifehabitumcxiiiimat : C»mo7i, chille Tatio Lib. 1. tribuitur, 

inquit, Elpinicen, eodemsemi venerit ad Athenicnses. Sunt 

ne et san^ine ortam pro u- tamen alii , quod Grotius quo- 

xore habuit : et Persas ipsosy quc notavit, qui cenfent, Sa- 

immo et ipsum summum Jovem ram sororem dici moreHebraeo, 

imitatus , eodem cum sorore cum non fuerit ddeXcpij sed a- 

lorb usus esU Nempe cum Ju- beXfpibv ^ id eii, fratris filia, et 

.none, cum qua Jupiter eodem non patruelis^ ut Valla etEras- 

Ipartu dicitur editus. Sednegan- mus putarunt. Quoa eonomine • I f N V- CIMON. Cap. I. ^-79 ' sororem gennanam suam , nomine Elpinicen , ' non 

magis amore, quam more , ductus. Nam Athenien- 
sibus licet' eodem patrd natas UxQres ducere. Hujus 3 
conjugii cupidus Callias quidam , non tam generpsus 

Giplianius JGtus recte reprclien. Stefimbrotum ^ juxta Diodorunqi 

dit, Vide Grotii Lib. ii. De Periegeten Isodicen, Eurypto- 

jure belli et pacis cap. v. §. i3. lemi MegacUs filii filiam. Plut. 

U^i dc connubiis ejusmodi in- ,Cim. p. 488. de qua idem jPlut, 

ceftuosis agit , eaque damnat. pag. 481. egcrat. [Ult. nomineo^ ^ 

Adde Bezam ad Matth. xiv. 3. mittitcumEd.Arg.Long.Mag.^a- 

Ernstius. Denuo Hutgersium sil.sedexHat in Cod. Dan.Gu. re- 

adi L c. paff.^2.seq. Adde «Sam. liquisque Editis. Gu. Uelphice- 

Petitum Commentar. ad leges nem , et infra : Helpicene. } 

Atticas Lib. vi. pag.44* ^^ -^™- .. ^ 
pliir. Ernstii prolixam ad h. L 

adnotajtionem. De si^nificatu More} Vulgo addunt pa^rto ; 

vocis germanus plura dicemus quod ab opt. libris Gif. Dan« 

in in6\ce. Basius. Vide nos ad Mend. [Gu. Ax. Ult.] Leid. fioecL 

^raef. ibi enim, ut et hit, Ha- abeft. Gcbhardus tamen sine son. 

tuimus f virosdoctos, undc om- tentiae dctrimento yabelTe non 

nis difficultas orta eft) male^^r- poITe , cenfebat^ cui adfentire 

manafn de sorore iisdem pro- non polTum. Splent enim haeo 

ducta parentibus interpretatos duo invicem opponi. Vide Ind« 

^efFe, quum^e sorore ex codem in amor. Ceterum alii « 'apud 

tantum patre nata locum capien- Plutarchum pag. 481. id^d nu- 

dum elTe praeter intcrpretcs ipfc psi^Te Elpinicen -fratri fe-runt, 

doceat auctor^ et ut hic germa- quod oh inopianv sponsUm ge» 

nus de sorore ojnonarpicj) , sic nere suo dignum hon invenir^t.» 

alibi de uterino ufurpatur. Vide Boiius. Ms. Oxon. omittit jya^ 

praeter alios CL Weireling. L. ^Wo , itqm VoIF. A.B. C« acLeli^ 

1. Obs. cap. i3. Soror ex iisdem meus. .',, 
parentibus nata ab Herodoto L. 

III. c. 3i. vocatur dyr^ dju^ori- • . . , • 

p<a)v d6€\<peij. qui has nuptias Nam Mheniensibus licet etcl 

contra Perfarum mores primum De quo praeter Philonem^ Am*. 

a Cambyfe fuilfe contractas nar- pli*s» Ernstio laudatum , teftaa* 

rat, et ut hujusmodi soror a Xuv SchoUastes Aristophanisad 

Germana sorore diHinguatur, Nehulas by 2. p. 200. Minutiu^ 

NepoPtem in TimoL cap. 1. n. 4» Octavio,. etSeneca in Apoco» 

vocalTe sororem ex eisdem pa- locynthosi^ quorum verba poft 

rentihus natam^ vir doctus ad alios adduxerunt Rutgers. l, c. 

b. L jam oAendit. pag. 39« 4o. et Sanu PetituS 

Comm. ad leg. Att. p. 44<^* ^19 

£Ipmic^n] Ita Graeci vocant: Mnesiptolemam, filiam TUemi« 

M^. Dan. et Leid. Helpicenemi ftoclis ex fecundis n^ptiis ges^« 

alii| Helpinicem. iBosius. 'EXm* tam , Arche^itolis frater non it% 

viKi) vocatur a SchoL AriHoph* eadem matre (o d6e\q>6f ini&v 

Equit. vers. 85i. ct a Plutarcho ojiiojUVtpiof) duxit 9 ut i^efqrt 

. p. m. 480.^ F. aliisque. VoIL A. Plutarchus in Themistoclii p, 

D. Helpinice. C. Helpicene. Du. 128. Bosius. C. P. Dan. Napi* 

sit etiam Cimon Clitoriam jUiXsk que Atheniens^ i Ita, etiam \Jl\r} i8o CORNELII NEPOTIS 

• — 1——^ ■■ ____^...___ , _■ ■ ■ ^ _, ^ — 

/ . 

^quam pecuniofas y qui magnas pecunias ex.'' metallis 

( p. 167. ) Pecunio^^iyita ku ^ztii* anno iix. pugnae Maratho^ 

tici: cum esset j^ecumotvL9 ^ ne- niao 6^66X0 f interfuit, occu- 

indilio minus fuit emaxtTtLciU buitquet lit Gronoviuj conjicit, 

3. Annal. 55. Quamquam for^ Oljmp. Lxxrvii. anno 1. victor 

tuna vel industria plerique pe- ad Potidaeam. At cinnabareoa 

Guniofam ad senectam perveni- conficiendi ratto a Gailia , juxta 

tent, 1. i3. c. 52. valuitque pe- Theophrastum lib» ,de lapidi* 

cuniofa orbitate et senecta, Ci- busy Plinium N» H. 33, J^. ct 

ijero pfo Quinctio : Vir copiis Anonymum Scriptorem Olyin* 

rei familiaris locuples et pecu- piadum^ inventa eft Olymp. xciii. 

niofus. Gebhardus. anno iv. octoginta ampiius an- 

Oui magn, pec, ex metallis] nig a pugna Marathonia. Alius 

Scfjiicet argentifodinis Laurei, ergo luerit a XaKKOffXijr^ .- ac 

Attieae regioAis , de quibus su- fortalFe is, qui anno praecedenti, 

prai-, 2.2. Uarum fortalTe ar- juxta ^aftos, archonfuit, ac in 

gentifoainarum proventus rc- BlarmoreArundeltianoKaWiaf 

demtor erat Callias : vel potius 6 nporpeof dicitur. vid. MeUTm 

privatim aliquas in Laureo ar- sius Archont, 3, 12« et Selde'' 

gentifodinas habebat, ut ctiam nus in Canone Chronico p. iisl. 

^icias habuit; quod i^Zu^arcAu^ ^t 5^9^. Bosius. Varii fuere Gal- 

in Nicia demonftrat^ etti in u- liae, sed saepius confusi. y. Pe- 

niverfum hujus rcgionis metalla rizon. ad Aeuan. Lib.xiv. c. i6. 

reip. Atheniensium fuilTe viden- quuipvero varii Galliae fuereil- 

tur. Magius. Aliam divitiarum luftridQmi, diftinguit Nepos faunc 

caulfam narrant Plufarchus in Galliam ab illis nHb^li genere 

Aristide p.' 322. et Scholiastes ortis, dieens : Callias quidamf 

Aristophanis in NubeSt a qui- non tam generosus quam pe- 

bus parum dlscrepant Michalil cuniosus y et ideo etiam adait, 

Apostolius Paroem» cent, 11,74« suos auctores secutus, unde sibi 

nesychius et Suidasin XafCKo- magnas pecunias fecerit, nempe 

ttXrSrof : et rurfus aliam ex He- e metallis, e quibus collectaeo- 

raclidc Pontico Athenaeus Lib. pes haud magno olim erant in 

XII. c. 9. pag. 536, 537* Ortas e honore. Plut. in Gralfo p. 565. 

fpoliatis Perfarum cadaveribus, dicit: dW^f nh> ydp vfc av ris 

quae Marathone sepulta fueranti doKi;ia<Teie xriv dno faetdWcov 

innuere videtur Themistocles ipyadiav^ ^f rd nXitsa nepai' 

Epistola 8. Geterum quod Cal- vetai 6id "itakipydinf , fi fiappd- 

liaieiiliam Gimonem in matrimo- pcovy Moav 6e6ijjiv<a>Vy nai ^Sei- 

nro habuilTe^ ac in adulterio de- iuiv<iov h rotf vTtJ&Xoif^ nai vodem 

preheuCam interfecilfe , Seneca potf etc. Huc pertinct quoque 

tontrovers. 24* scribit , id Rut^ dictum Phalerlsi apud Strabon. 

fersius ScholaEico more cOn. Lib. m. pag. 2i8. de Atticis 

ctum putat, ut argumentum de- metallis : Htoo awrSvGof dpvtteiv 

clamationis elfet, loc, cit. p.43. tbf dvJ^pc6rtvf y <q>/ av npo^bo^ 

Plura de Gallia hoc ejusdemque Kcovtaf dvzov dvdEeiv tov' JIXii- 

nomini» aliis illuftris Gronovius toova. De Niciae divitiis inde 

observ, 4» 7« Nuperrimus Ne- acquisitis Plut. p. 525, 53o. Hinc 

poth interpres eundem elTe pu- Tantalo, Pelopidis, Gadmo, Pria- 

tat , qm cinnabarin sive minium inb , Midac, Gygr et Groefo hu* 

itiveniire dieitur^ ingenti meta- jusmodi divitiac haud magnum 

ehrouismo. Nam is, cujus Ne- dccus adtulerunt. v. Eumd.Stra^ 

|N»i-heic m^nit> Olympiadis bon. Lib. x«k. pag^. 9989 999, el V. CIMON. Cap. I. i8i fecerat, egit cum Cimone, ut eam sibi uxorem da- 4 
^et : id si impetrasset , se pro illo pecuniam solutu- 
i^um. Is quum talem conditionem aspemaretur, Elpi. 

Oalliam hunc vocat Nepos ai/em- Galliae filio, de qua consulen- 

^Lant Calliam : hoic efl iibi ab dusPerizon. adAclian. 1. l.quae 

^rigine ignotum, nam quidatn tamen pecunia a Callia Hippo- 

^ Xiatinis dc ignoto dicitur: im6 nici filio dilapidata fuit, ita ut 

ipfc^ Plut. in Gim. pag. 481. ita is in fumma egeftate decelTerit. < 

dim vo^at KaXKias toSv evno- Callias dadvXos , XaKKonX^iTof 

fXtov tif A^vvfj6iv ipacS^eif cognominatus , Hipponici fuit 

9rpo6il\3e. Unde haec mihi fcri- filius. is , licet crii,deliflimus ct 

^enti incidit fufpicio, bominem injuHifiimus , mifFus fuit tamen 

liunc propter divitias fibi avare ab Athenienfibus legationis prin- 

Cp« 160.) quacfitas cognominatum ceps ad Artaxerxen Xerxis filium 

AilTc Caliiam (quia nobiliores Longimanum , ut rcferunt Hero- 

^^lliae fuas quoque divitias sum- dotus a Perizonio laudatus, Dio- 

3ma cum infamia acquihverunt ) dorus Siculus Lib. xii. c. 4*Sui- 

'«t non confimdendum cum eo, das, et Plut. in Cim. pag. 487« 

^uem ita defcribit Plut. in Ari- qui addit, Athenienfes nunc Gal- 

£ide pag. 321. agcns dc integri- liam, rov Jipe60ev<1avra tijnydai 

tate et abftinentia Ariitidis , in 6ia<pip6vt<a}f, Quocumque iile 

Marathone cum sua tribu capti- dadSXof fuerit ingenio , non 

vorum praedaeque cuftodis re- poteft dici a Nepote ct Plutar^ 

licti. KaWictf^ 6 da6bXof;(qm cho Callias quidamy sua lega- 

ab Eodem pag. 334* vocatur 6(r- tione illuftris. 

6hXof dvtc^ ( Ariftidi ) yevei Feceraf} L. e. confecerat, col- 

npodVKaiiv ^ et deinde dve^iofx legerat, acquifiverat. NotiHima 

ubi etiam vidc , quid ex Aeschi- ,phraiis eft, rem facere pro opes 

ne Socratico referat) rwrcj) tif parare, v. AmpliiT. Cupcrus L. 

(odf eoiKe tcSv Pappdpcov npo<S- 1. Obferv. c. 5. fic facere sibi 

inedevy oiifSeif ftatSiXea^ 6ia ti}v magnas opes magnumque no* 

lidfLitfv Kai to spdcpiov eivai) m^n dixit Livius 1. 1. c. g. Fa^ 

TCpofKvvydaf 6e Kai Xafiofttevof cere corpus apud PhaedrumL.3y 

riff de^idf €6eiE,e7zo\vv Xpv(S6v fab. 7. vs. 5. pro contrahere fibi 

iv XaKKQfi tivi KatoponpvyfiUvov^ pinguedinem. confule ibi Incom. 

6 6k KaXKiaf cofiotatof dv^poS' parabilem Vinim de me ftudiis- 

x(^y^ Kai Ttapavojitotatof yevo- quemeis optimemeritnmP. Bur- 

/uievof tov fitev Xpv66v dveiXeto^ mannum. Adde Gebhardum ad - 

rov 6e dvSpconov ^ <£f /ttif Katel- vitam Ghabriae c. 2. Et haeccft 

jroi Jtpof Mpnf , djtiKteivev» iK Graecorum imitatio , qui kpyd" 

ritH ipa6i Kai XaKKonXnthf vJto ^ecS^ai , facere pro acquirere, 

r^v KcaftiKoSv tuf dno tijf oimaf . parare , lucrari posuerunt. v. 

XiyetSSai^ 6K<a)nt6vtQov eis tov GeL Pc^rizon. ad Aelian. L 4« 

ronov ^ kv i^ t6 Xpvdiov KaX^ V. H. cap. 3. et Doctiif. Elsner* 

\iaf e^fpey. Quocum facitSchol. ad Evang. Joannis cap. 6.^3.27. 

Ariftophanis in Nub. vs. 64- qui imdeipfavox epyatf ^a pro ^uae- 

eum quoque vocat 6a66Xov, Sed stu, v. Raph. ad Acta Apoft. c* 

haec hiftoria variat>ir quoque, 19. vs, 24* 

et forfan confunditur cum hi- Egit cum Cimonel Leid. M. 

ftoria, quae narratur de Diom- Egit Cimone. 
»efto Eretrienfi, et Uipponico Conditionem aspernaretur} / i83 CORNELII NEPOTIS nice negarit , se passuram , Miltiadis progeniem in 
yinculis publicis interire, quoniam prohibere posset, 
seque Calliae nupturam» si ea, quae polliceretur , prae» 
stitisset. Prppric ot elcganter : nam voca- si hujus vindicUs eesserity con- 

bulum nuptiale conditioy dequo ditionem^^^a^ quaerendam ef- 

multa docti viri , et inprimis se. Confule praeter alios Cel. 

ICti. Infra Attico : Cum prop^ Burmann. act Ouinctilian. de- 

ter suam gratiam et Caesaris clam. aSy. [ v, indicem»'] Pro 

pptentiam nullius conditionis aspernarefur Leid. M. Asper^ 

non haberet potestatem» Apu- natur. VofT. C. Aspernarent, 
lejus Apologia. Quam condi- Quoniam prohih, possefj se^ 

tionem cum obstinate proposi^ que CalL nupt, ] Sic Ms. Boecl. 

tam videret mulier sapiens* et editi antiquiores. Lambinus 

Ibid. sin haec reputans jormae et vulgati : quoniamque prohib» 

et divitiarum gratia me dd a^ posset > se Calliae nupt. Qui- 

liam conditionem reservarem. dam Lambino laudati : ^uomam- 

Juftin. 1. XI. cap* '7. Tam puU que prohiberet ^ se C, n. Bofius* 

chra conditio prima f^egnifeli' heia, Voff. A. B. C. [Gu. Ult. j 

citas videbatur, Gebhaivd.^ Coti- quoniam prohibere posset ^ se^ 

ditio de matrimonio. Livius L. que Calliae nupturam, Sed in 

3» G. 4&* ttoc tantum sciaty sibij VolT. C. pro Calliae , CalUas* CAP. IL 

1 Tali modo custodia liberatus Cimon celeriter ad 

principatum ^eryenit. Habebat enim satis eloquentiae, 

Celeriter, ad principatum per- mone , pag. 180. auctorem fccu- 

venit'] Provectus a populo, fa- tus S tesimbrotum tcrihit^ eum 

ftidio Themiftoclis ; et praefer- omnis liberalis doctrinae ciper- 

tim ab Arillide, ut haberet, quem tem fUilTe , et solertia dicendi 

Thcmifloclis ingenio et audaciae atque urbanitate Attica caruiflTe. 

objiceret. Pofi: etiam a Lacedae- jLam&i nu5. Longolius ex eo quo- 

moniis ejusdem Themiftoclis o- que eloquentiam Cimonis colli- 

dio. ^ V. Plutarch, 4B19 et 4BB. gebat , quod a Suida dicitur in- 

Bosius, fcodKomKov pipXiov J^acv/udtSiov 

Habeb, en, satis eloquentiae"^ scripfiire. Sed recte animadver* 

Etiam Plato ih Theage Cimoni tit magius^ non debuilTe hinc 

eloquentiam tribuit. nam facit colligi, docte, eleganter, etor- 

cum virum politicum , et cum nate scriptum Biifle : potuilTe c- 

Pericle comparat: idque agnos- nim admirabilem videri propter 

cit Aristides Sophista in Ci-, praefidia contra equorum mor- 

mone, Sed Plutarchus in Ci- oos praesentanea tutiffimaqttey 


V. CIMON. Cap. IL i83 

siimmam liberalitatem , magnam prudentiam cum juris 
ciyiiis j tum rei militaris , quod cum patre a puero d veterinariis etiaiA vulgo pe- tur nomen , cujus fit civitatis, 

tita. Bosius. Leid. M. eloquen- jus cjus civitatis fignificatur,^ de 

tiae satis ct pro cum juriscivi- qua sermo inHituitur. ^.sedjus. 

Eisy tumjuriscivilis, EtiamVoff. 2. InHitut. de Jure Kat. Gent. et 

!B. tum jur. civ, Voff. C. ha* Civ. Et recte juri civili operam 

hehat ium sat, eloquentiae , et dedit , cum turpe fit patricio et 

pLoftca cumjuriscivilis , cum rei Nobili viro et cauffas oranti, jus, 

tnilitaris, Memoratur Cimon «nb in quo verfaretur ^ ignorare, ut 

^rriano Lib. vii. de Al. M. Q. Mueius ait apud Pomponium 

ISxp. cap. i3. pag. 291. (qucm in Ictum in Lib. 2. §. 43« D. de 

lianc rem jam ad partes vocave- orig. Jur. (Juo etiam pertinent 

rv^X McurAus in Thefeo c. 20. illa Juftiniani in ^rooem. Infiit. 

et G. J. Voflius Lib. iv. de H. Imperatoriam majestatem non 

Gr. pag. 5io. ) qui scripiijt pug- solum armis decoratam^ sed 

nam Ainazwnum , ct Atlienien- etiam legihus oportet esse ar» 

fium, non minus accurate , quam matam, Ernllius. [Ax. Gu. Ult. 

Athcuicnfium et Pcrfarum. Sed tum jurisciv,^ 

Gronovius , fccutus Freinshe- 

mium ad Curtium Lib. vi. c. 5. Tum rei militaris "] Fuitenim 

j. 24* pii*<*t non abfurde Arria- summus imperator^ quippe qui. 

ni verbum y^^*pa^Tai vertendum cum Themistocle , etMiltiade, et 

effepicta est, DeCimonepictore (imilibus belli ducibus confera- 

(p. 170.) V. Fabrum et Periz. ad tiir. Lambinus. Vid, Plutarch» 

Aclian. Lib.^viii. V. li. c. 8. pag. 4B1. *AyaS6v spatijyovxO' 

Sed quocumque modo veftatur, cat Diodorus Siculus in Exc, 

non c£i nofter ille Cimon, de Peiresc, 25^., Bosius, In Lcid. 

quo hic fcribit Nepos, ncque e- tum Juris civ. tum r«mi7. Pru- 

tiam noftro Cimoni tribuendus dentiae rei militaris exemplunv 

eft liber egregius dcreequeftri, hoc eft, quod tefte Plutarcho p. 

ut facit Suideis , scd ibi virdoc- ^Q(h f^pinij^ev apas dno KviOH 

tus rcctc fufpicatur, a Suida uaiTpioni\ibiaKo6iaifTpii)ps6i^ 

Cimoncm confundi cum Simone, npos /ttev rdXos on dpXfi/, Kai 

de quo Simone mentionem facit nepiaycoyr/V vno 0iiiii67Oh\ivf 

Xenophon de Re Equeftri p. m. dpisa KaretSKevafiitivais, kKtlvof 

736. ct ideo Longolii et Bosii ^ktote KainXarvcipas knoii)6Bv 

conjectura de Cimonis hinccol- dvrdf^ Kai ^idfia6iv tols nara- 

ligenda eloquentia, vana eft. Si sp^/ua6iv ed<a>Kev, oos dv vno 

eruditionis quoddam fpeclmen rcSv noWaSv onXiroSv /ttaXijitoiT 

a Cimone in lucem prodiiffet, repai npos<pipoivro rots noXe» 

Plutarrhus accuratiffimus scrip- fiiiois. De navibus a Themiftoclc 

tor illud nonpraeteriffet filentio. factis v. Thucydid. Lib. i.cap.- 

Summam liberdlitatem ] In i^w et ex'eo J. Schefter. Lib.ii. 

qua praecipue Pififtratum imita- de Milit. Nav. cap. 5. pag. i3i« 

tus eft. Vide Theopompum ap. scddo his hic agcndi non eft lo*' 

AthenaeumLib. 12. cap.8. Plut. cus. Tantum hunc Plutarchi lo- 

in .Cimone. Emstius, De qua cum adduxi , ut Cimonis rei mi- 

infra cap. 4* Bosius, litaris prudentiam-^ nudis verbis 

a Nepote memoratam often- 

Juris civilis'} Nempe Athe- derem. 
nicnfis. Nam quoties non addi- r 184 CORNELII NEPOTIS "T^ in exercitibus fuerat versatus, Itaque hic et popuhun. 

urbanum in sua tehuit potestate , et apud exercitum. 

3 plurimum valuit auctoritate. Primum imperator apud 

flumen Strymona magnas copias Tbracum fugavit , op- 

piduih Amph^polim constituit , eoque dedem millia Athe- 
3 niensium in coloniam misit^ Idem iterum apud My- 

Tn exercitibus 3 Sic lego e nus, ut eodem die et prope Eu- 

Gif. LGu.] etDan. vulgo elt: in rymedontem , et apua Mycalen 

fxercitu. Bofius. Leid. et alii pugnaretur: nam ea loca lon- 

exercitu. [Ita et Ult. ]. gifSme inter se didant. Quarc 

Populum urb, insua ten.po^ parum abeft, qiiin adfentiar Cl. 

test, J Id quod oftcndunt , quae V. Christ. Frid» Francken^tei^ 

narrat Plutarchus -psig, ^drj, f.et nioy Eloquenliae Latinae et bi- 

pag. 489. 6, Bolius. ftoriarum in Academ. Lips. Pro- 

Apud /lumen Strymonci\ Vid. feflbri , amico rumi%) meo , qui 

Thunrd i. c. q8. Diodor. Sic, subvercbatur , ne praelium ad 

II, Plut. Cimone t pag. 482. et Mycalen , a Leotycliide Sparta- 

Pausanias Arcadicis. Bolius. no eadem die , qua illud alte» 

Oppidum Amphipolim con^ rum ad Plataeas , commilTumy 

itituit etc.'] Vide Meurs. For- cum hoc Cimonis Noftcr confu- 

(p.171.) tunae Att, cap. 6. pag. derit. Sed ne cultiffimo scri- 

4^. Bosius. ptori tam craflum errorem im* 

Eoque decem millia^ Millia pingam, potius dixerim , illud, 

abeft a C. P. Dan. apud Mycalen^ a fciolo quodam 

Idem iterum apud Mycalen'] infertum efle: qui oum in prae* 

Defcribuiil hoc praelium Diodo- ced. commate locum praelii ad- 

rus Sic- IX, 61. et Plutarchus ditnm videret, heic quoque talo 

Cimone pag. 4B6. mcmorantque quid addendum efle cenfuerit» 

Jdeth U de j^loria Athenien- Fortallis autem Nepos fcriplit: 

sium-, Thucydidesi, cap. 100. Idem iterum imperator ^ Cy^ 

\ Plato in Menexeno t Polyae- priorum efc. nam id , quae prae- 

fius 1. Frontinus 4^7i 45. Juela cedunt, vidcntur requirere. J3o« 

j, i4« Eusebius Chronico, Sed sius. Leid, M. et VoIT. A, €• 

hi omnes ad . Eurymedontem flu- Mychalen, [ Gu. Micalen.-^ Ma- 

vium, fivo prope Cyprum, pug- cariam legit Palmerius Obferv, 

natum fcri^unt (quanquam non in Plut^arclium pag. 219. Quid 

uno modq rcm narrent) nemo, ftatuendum lit, incertum eft.po- 

ad Mycalcn. Kt certe five My- tuit tamen fuos habere Nepoa 

calcn Cariae urbcm, cujus Ste- auctores, quos eft fecutus, er,- 

phanus de Urbibus nieminitj roris forfitan quoque haud in- 

fivo montenfi aut promontorium, munes. id quod tamen non cre- 

sub quo Perfae oodcm die, quo do ; nam victoriae ad Mycalen 

ad Plataeas, victi suntj seude. reportataesociusnonfuitCimon; 

nique infulam in ora Joniae Pli^ sed Xanthippus Ariphronis fi- 

nio H, N, 5, 3i. memoratam, Jius, Athenienfis (unde Ariftides 

intelligas; fieri non potuit, ut Bhetor pag. i5i, dixit (Atheni* 

claffis Perfica , quae , Diodoro enfes ) svikcov inkv rifv h Mvnd^ 

et Plutarcho teftibus, ad Eury^ Xij^tdXijv, forfan una cum Leo- 

medontem ftationcm habuit, ap, tychide Spartanorum Rcge ( u- 

Mycalendevinceretur^multomi* terque enim erant yyvMiVQi n/x T. CIMON. Cap. II. V i85 

1 . , : — . ^ ul 

^»ilen Cypriorum et Pho^nicum dtfcentarum riavium da»* 
«em devietfmi cepit , eodemque die pari fortuna in . 
terra ufus eft. Namque, hoAium nayibus captisr^ftatim ex 

valvTiKfff 6vvd^ie<&f). conferPau- «enfet. Idem tamen lib. deglor» 

Can. Lib. viii. cap. 52. cum Dio- Athen. centum tr^remes Phoe- 

doro Siculo Lib. xi. cap. 34* ct riilTas captas scribit. quod etiara 

35. qui latius rcm descrlbit. in veteri cpigrammate.apud Dio- ' 

Graccis in generie hanc victo- dorum Sic. et Aristidem Orat, 

riam adfcribit Plut. in Camillo i^faton.s.legitur. /)io(2oruf plures, 

pag. i38. Tbtod* dv ndXiv Tlip' quamcentiim,'unacumclamafiis; 

tfai /itifvo'f Bov^po/itiGDVOf iKZi) reliquas vacuas in potcAatem su^ 

fiev iv Ij^apaSoSvi , rpirjf 6' ev am redcgifle Cimoncm , tradit i 

nXaraialf dfMa Kai nepi' MvkQ' totamquo clalTem fuilfe navium 

%ffv vTrtiSif6av vno rc/v 'EXXtf- cccii,; P^rfas cccl. navibus Ci- 

va>v. qui differt tn nienfe ab Ae* moni oceurrilfey Ephorus : t^i 

liano Lib. II. V. H. cap. a5. sed Phanodemus\ retulit , tefte 

de faoc temporis ditcrimine hic Plutarcho l, c. Bofius. Adde ~ 

noa agtmus. vide de victoria ad WelT. ad Diod. Sic. Lib. xi. e. 

Mycalen, et Plataeas eodem di^ 62. n-46- Velf. B. devinctam. 

Earta, ejusquc nuntio Plut. in Eodemoue die} Ita et T/iucx- 

. P. Aemilio pag. 268. nai iv didesy Plutarchus et Frontinus» 

MvKd\tf rrjf nXaraiatdi npof Diodorus quoque ait ^ statiiH 

Mifdvfl uti locus hic legitur a ( jrapdXpi)f;<a ) poft navalem vi. 

Cafaubono ad Polyaen. Lib. 1. ctoriam Cimoncm ad terreftres 

Strat. c. 33. '.am. 1. et Front. in Perfarum copias duxifle clalfem. 

Lib. 1. Strat. cap. xi. $. 7. Hacc Bosius. In tetra abeil a, meo 

gelLa dicuntur Olymp. i.xxv4 <n. Leid. et Yolf. C. et Leid; pro 

Cimonem vero Olymp. 1.XXVII9 namque ^ nam. Volf. C. pro 

tU* AthenienCes demum elege- captisy capti. Ariftides Ora- 

runt ducem , quo tempore Dio- tion. Tom. IL .pag. i5^. *Enif6k 

dorus Siculus Lib. xi. '^cap. 60. Evpvjtiidovri noraiu^Sff vavuhi- 

vt 61- eniimcrare coepit Cimo- Xiar icai ftedoftiaXiaf -iLivtffiiBla 

nis facinora : et ideo apud My- estfdtv ^ dfifipoTepa tfinipa /ii^r- 

calen hic locum habere nequit. viKisSv. addepag. 157. Plut. Cim. 

Pro Cypriorum Cod. Schotti> pag. 486. Ki/iiwv 6i cadnep dSXtf» 

Gifanii et Leid. m. et Vofl*. C. rtff 6€iv6f^ ij/nipa m^ 6vo ko' 

Cyprorum, [Pro iterum Uh. Sijpt}K60f dy<avi6juaTa f Koi ro 

interim, v. ad 2, 5, 1. Aflentior fttev ev SaTitt/uTvi ne^oftaXia^ to 

▼iris doctis , qui Corneliunt h. L 6t h TlXaraialf vavfiaXia nape^ 

{nraeliumapudMycalcncumprae- XtfXvB^f ^^^ rpdnaiov entfyeovi' 

10 ad Eurymcdontein commiflTo 6aro tatf viKoif, Plut. in T. Q. 

confujifle arbitrantur. Idem fac- Flam. pag. 3^5. conjungit rd 

tum ab eo supra in Miltiade, Cyp- npof 'Evpv/tii6ovTi , Kai rd nepi 

seli 9 et Miltiadc, Cimonis, filio, Kvnpov Ki/Li<a>vqf epya, , 

Snfra in^ Dionysiis, Siciliae ty- Ex classe copias eduxit} Ar. 

rannis , 10, 2. ct in Ptolemaeis^ mis et habitu Perfarum captis 

Aegypti regibus, 21, 3.] illorum nayibus impofitos^ quos 

I)ucentarum navium classem iUi suo» efle rati y subito op- 

Sev» cepit} Sic fere Thucydides pressi sunt. Ita Diodorus, Po^ 

C]j. 172.) quoque, et PZa/arcAuj : lyaenusy et Frontinus. Plutar" 

nisi quod hic pluribusy quam CC. cAv^ nihil do hoc ftrategemate. 

illis , quae captae sunt, navibus Bos* Confer notas ad Ariftidii 

elalTem barbarorum eenftitifl^e} Panathenaio.^* 263. sive 55s. i86 CORNELII NEPOTIS clafle copias suas eduxit , barbarorum uno concurfti 

4 maximam Tim proftravit. Qua victoria magna .praeda 
ivotitus qutmi domum reverteretur , quod jam non- 
nullae infulae propter acerbitatem imperii defecerant, 
bene animatas confirmavit, alicnatas ad officium redire Coe- 

5 git. Scyrum , quam eo tempore Dolopes incolebant , qnod 

Barbarorum uno cottc. max. dXX ^(inep in nobos Sifonw^f 

vim ] Cod. Boecl. transpolitis npiv bianvevdai Kai sifvai t^f 

vocibus : barbarorum max, vim ftapfidpnf , td ftev enopSei y nai 

uno concursu prostr, Bos. Leid. Katespe<pero, ta de d^iiff nai 

m, barborumque maximam npodfjyeto tots "EWfjtSiv, mtt 

vim uno concursu» [Ax. barba» (p. 173.) ti)v dn 'lovias 'A6iap 

rorumque maximam vim uno dXpi Ila^q>vXiaf navidna^w 

concursuprostravit yquod muUo JIepiSiK(Sv onXodv eptf/ii<iS(Sai. 

commodiusdictumputo.Mojc/ie. Scyrum "] Sic ThueydideS \» 

ItactiamGu.Ed. Argent.Longol. Diodorus ii. et Plutarchus ^, 

et Ult. Serled.priuc. utraquePa- 483. vocant. Itaque male qui- 

ris. Ald. et Mag. valgatam lectlo- dam codices : Cyprvfm. Geteruia 

nem eonfirmant. Tzsch.uckius ita Thucydides ct. Diodorus haec^ 

edidit: bafharorumqueundcon^ ante victoriam ad Eurymedon<- 

cursiu maximam ^im proHravit^ tem reportatam contigilTe voliint. 

neque enim, quid hic d6vv6etov Plutarchus cum Noftro ©onve- 

valeat, seviderescribit. Mihihoc nit. Bosius. Cx/v am, Cod. .?• 

ipfum celeritatem, qua Cimon u- Dari. [Gu.] et Voff. A. C. 

aus eft, egregie designare vidc- Quam Dolopes incolehant'] 

twTn ] Diodorus addit Pelasgos.Bo^itix. 

. Ma^na praeda) Nempe, iit - Quod contumacius se gesse» 

I>iodoru8 ait,^tr»remibus cccyl. rantj Imperium Athenicnsium 

virorumxx, millibus,.elpecui^iae detrectavcrantatqueexcuITerant^ 

muititudineiiQemorabili. .Bo^. Nam contumacia defpectum seu 

contemtionem superiorum no- 
tat, et quae contemtionem «•• 

jraustnonprecesyninii^omi^sum^ quitur , rcbellionem scu defec- 

quoambiguos allicereti promti tionicm. vid. Tacitus 4» ^» 3,1. 

nrmi^rentur. Juftin. L. xxxi. c. 6. et cap. 74* et 75, 8. Apnd Jufti- 

m. Acilius civitates socias con^T- num contumacia notat crimen 

ihabat,- dubias illiciebat, Pater- laefae majeftatis , in quod incuiv 

culusL. II. c. 120. Vacillantium rcre potcrat, qui incautis lacri- 

etiamcis Rhenum sitarum ^en^ mis praerentem rerum conditio^ 

tium animos confirmavit. Gebh. nem deflcret, Lib, viii. cap. 6. 

Haec a quibusdam MIT. et edd. Tacitus inquit 9 moeror et htc*, 

abfuilTe, ait iWa^*uj. In meliori- tus verentiousy ne ipsaelacri^ 

bus tamenhabentur. Bosius, Ab- mae pro contumacia haberentun 

8unt et a Ms. Gxon. [Ed.princ. Nam suae suorumque sorti^qnam 

utraqueParis.Ald.etJunt.jPlut. tyranni acerbitas aggr^ivalwt 

p. 4B5., in genere haccde Cimone illacrimalFe acceptum in criroen 

akdnot!it:KaifiievdvTiiye.th /iieyd- capita1e.Tacit.xii. Annal. cap* 

Xw fiadiXeoof ovdeif eraTteiv^aide 47» Latinus Pacatus PanegVrico 

Kai awiseiKe -to <pp6vijua jndX^ Theodosio Aug. dictO. Claudian* 

XoVf V Kifii<i^v y ov ydp dviJKev a. in Bufin. ' - ■ 
hi Tijs *EXkd6oj dnyXKayjaivw^ V. CIHON. CAPi II. »87 

macius se gesserant 9 vacuefecit ^ sessores yeteres 

t miseris neflerequidem qua inventa olim fuerunt Oreftis 

it lenire dolorem olTa , repererat, Scyrum cepifi'i^. 

Colloquiis impune liceU qui Lib. i. c. 17. dixerat, Cimo- 

irdus. ^^™ ' Thefei mortem ultum^ 

Scyri delevifle , &ve evertilFe, 

^chus pag. 483. aliam af- incolas (vertit enim J. Meurfius 

uffam; sc. quod Dolopes H^J\^**??"-i^"' ?• ^» Ki^wos 

B praedonesque effent In- ^« MiXtia^^ SnvpiHf noiifdav^ 

, ac Theffalos quosdam in- ^^^^P«^^^!;£?,?«5.^^^r^ ^^^'"•^^ 

s Scyrum quaefius gratia » Cimone Milliadis filio : ego 

tos depraedati in vincula vertendum duco Stwpivf «roif/. 

iffent, etc. Nisi forte haec ^^}^^^ avasaryf penScyrt in- 

occasio insulac capiendae, ^olas ex pristims sedibus sur^- 

vero ea, quam Nepos at- gere faciente , siye cogente, \e\ 

Magius. Gesserant Voff. ^J^^ J®^^^ expellente. Suidas. 

[Gu. Ult.] quam lectionem avasiidaf , avasaw jconf6af, 

rt Heufingerus , nec ego ^ai jiittoiKKias. cum Not. poft. 

. attamen altera , Igesse^ S^"^®^^^?^^"Si ,*° ^ij^^^^^^^P- 

lamhabent Ed. Ald. Lamb. ^i. pag. 182, i33.) et Th^ei offa 

.] haud minus proba eft: Athenas reportaffe; fed Plut. in 

imon vacuefecit Scyrum, < P- »74- ) Thefeo pag. 17. et in 

jontumacius sese gefferat, ^*?- P^g' 4?3- «^rrat, Cimoni, 

.ta.insula, sed continens P^^^fi"* Scyrum jam ceperat, 

mi pro contento manife- JIl^T.^««. cupiditatem eruendi 

[l. Scyrus fuit insula in Tjiefei offa, qui addit, Cimonem 

LCgaeo sita, et quidcmce- «^ ">«'•« mfeftantes, et peregri- 

ima. Vid. Strabon. L. ix. nos mercatores , inque us Thcs, 

S7. et Waffe in Add. ad «^los , spoliantes et m vmcuhs 

lid. pag. 666, 667. variis tenentes Dolopas coercendos 

bnoxia. Olim Pelasgi, et jnvitatum per literas admfulam 

habuerunt: poftea Dolo- Scyron fuiffc profectum, 

led hoc tempore praeter Vacuefecit^ Tifv TtoXiv sive 

?s eam etiain inhabitabant vvjdov epyjiiov t(Sv oinffTop^DV e-. 

Pelasgi , ut Diod. Siculus noirj6e. Infra 209 3^ 9. Civibus 

:. cap. 6o. Itaquc nonso- novis hello vacuefactas posses^ 

>lopes, sed caeteri inco- siones divisit* Vacuefactio au- 

liuc ibi superftites impe- tem, qua poffeffores vel sub co^ 

acerc noluerunt. Noftcr ronavenduntur, vel in alias trap 

, ut Lambinus jam vidit, jiciuntur fedes , poena eft anti- 

ir Thucydidem Lib. i. c. quis temporibus in rcbelles ac 

>m etiam sequitur Plut. in victos conftituta. Justin^s 8 , 5, 

>ag. 483. Do cauffa , cur 7. de Philippo : Reversus in 

,hanc infulam oppugna- regnumy ut pecora pastores 

inter Nepotem, et Grae- nunc in hjhernos^ nunc in ae^ 

ptores non convenit. Pau- stivos saltus traficiunt : sic ille 

Lib. III. cap. 3. dicit, A- populoset urbes^ ut illi iel re- 

kfibus editum fuiffe ora- plenda yel derelinquenda qiiae* 

(|uo fuere moniti , ut que loea videhantur 9 adlihidi' 

efei e Scyro Athenas de« nem suam transfert, JJiod.libn 

»nt, aliter enira Scyron 12. riepihXiJf diaipeSeif rpari}- 

iffe capi , Cimonemque, yof ispdtevdev initifv 'Evpoiav 

imhaec offa eadem arte^ fitxd fyfvdfitw ^d£,tQ%Qy^^ nai i88 CORNELil NEPOTIS orbe insnlaque ejecit , agros civibus divisit. Tliasios 
opulentia fretos suo adventu fregit. His ex manu« 

isijy ^kv n6\w toSv 'EsiaiiaDV i- lej. Patcrcul. Lib* i. c. 3. p. 26. 

'%CDV Katd Kpdtof f i£(fl>Ki(te ru/ Attamen nihil mutandum ^ con- 

Xffiaief/ iK tfjf natpibos. Ubi sentientibus Mfl*. Godd. 

itoiKi^eiv ix rtj/ natpidof ele- Affros civibus divisif] Diodo- 

ganterrefpondet Nepotis vacue* rusLib. xi. cap. 60. Ktisifv *A» 

^cere. Vacuefactio autem,sive ex ^ifvatov Katasif6aff KattKXtfpi^ 

{latriis fedibus in alienas trans- Xifde tyv X(apav. Lambinus. 

atio polfeiforum, mihi videtur Thasios'] Qui etiam ab Athe- 

pocna media lenitatis ac feveri. nicnhbus defecerant. vid. Thu^ 

tudinis fuilfe. Lcniflima Contu- cyd. L c. et Plutarckus p. 487. 

macium poena erat pecuniaria Bosius. De Thafiis Herodot. L. 

multa. vid. Curtius^ri».^^. Dein vi. cap. 46, 47i 48- ^^ l^ih. vn. 

Itatus mutatio : exempli gratia} cap. 118, 119* et Diod. Sicul. L. 

reilitutio popularis imperii. Vi- xi. cap. 70. et ibi Weff. 

de Dioaorus lib. 12. de Samoa Opulentia fretos] Superbos 

Fericle compofita. Mcdiae ad- atque elatos } nam opcs animum 

scribo ftefuaonem sumtuum, na- subdu^t. Tacit. lib. 6. Annal. c. 

vium ademptionem, ac muro- ^i, fretus bellis. Fretus idem, 

rum demotitionem. Videatur quod elatus Miltiade. Gebhard, 

Diodorus l. 11. Severinimapoe- Fregif] Vi debilitavit, eorum- 

|ia efi; Juvcntutis intcrnccio, im- que opes comminuit ccrtamin^e 

bellis aetatis ktavdpanobid^of^ navali. T\\em\2i. classe celeriter 

ac urbis vcl deletio , vel alienis effecta primum Corcjrraeos fre^ 

Solfeiforibus attributio. yid. I- git. Lyfandr. ut Atheniensium 

em lib. 12. de Scionacis, ab impotentem dominationem re- 

AthenienAbus ad officium redac- (p. 175. ) fringerent. Ciccro de 

tis. Facaefacereverbumnonad- Offic Viriatus Lusitanus^ quem 

modum tritum. Valerius, sed C. Lelius fregit^et comminuit. 

de alia re , lib. v. cap. 4» ti« 2. Gebhardus. Hinc res fractae 

utitur ct Apulejus: non puto re- pro afQictis et comminutis Vir- 

periri apud Ciccronem, fallita- gil. 4. Georg. vs. 240. et3.Aen. 

mcn poflum. Sed recordor ei vs. 53. 
obtrumm a Carrione lib. 1. An- 

tiquar. Lecl. Catilinaria prima. jjft opes fractae Teucrum y et 

Quum morte superioris uxoris Fortuna recessit. 
nuptiis domum vacuefeciffes. 

?'uem tamen Gruterus nofter Vide Servium ad 2. Aen. vs. i3« 

racccptor optime mcritus non Juilinus lib. 4» c. 4« Quibus re* 

sequitur. Ut nec capitc 6. ejus- bus fracti Syracusani ausilium 

dem Orationis. Quippe lectio- a Lacedaemoniis petunt.' Sic 

nem vulgatam tuetur Salluftius lib. 6. cap. 8. et lib. 6. c. i. Et 

Caiil. cap. xv. Sed utitur Ma- si freLCiae sint opes ; ficalibifae- 

crob. Lib. VII. Saturn. cap. 12. pius. v. Arntz. ad Victor. deV. 

Venas inedia vacucfacit, satu^ 1. xlii, 6« Voff. C. etThracios» 

ritas obstruit. Gcbhardus. Va- His ex manubiis] His e ma* 

cuefacere desumpsit Nepos a Ci. nubiis emendavit Schottus ad c. 

ceronc. v. Torr. ad Valer. Ma- 33. Scriptoris de Viris Hluftri- 

xim. Lib. 11. cap. 7. num. 7. bus. Ernstius, Sic libri melio- 

Sessores] Dc sanitate scriptu- res , in his trcs Schotto laudatU 

rae dubitat Nob. Heinfiuft ad Vel- Firmat Plutarchus p* 487* Jlpa* y. CIMON. C*p. III. 189 J l ' I I biis Athenarum ai^ , qua ad meridiem yet^git , est 
omata. Sivtaov To5v aiX/ttaKaDrcov Xa^v- dp€rifv.[Hise(nonex)manubiis 

pcav^ el/ te rd aWa Xpi}jita(Siv jam in Kd. Principe, Farisinak 

6 SifjitofippiiSaStf y Kairjj aKpO' utraque, Ald. Lon^. Mag. et 

noXei r6 voriov relXos Kare^ Lamb.legitur, nec pnmusSchot- 

<hiiva6£v^ dn ineiviff ivnopij' tus reltituit. Gu. His ex ma" 

iSas rtff spareiaf, Vulgo erat, nubiis. Ult. His ex navibus. 

His ex navibus. ^ Bofius. Lcid. Pro Ath, arx Ax. Gu. £d. Arg. 

M. His ex manibus, Sed his ex Long. Mag. Ult. arx Athena* 

manubiis recte reftitutum ell a rum. ] 

doctis. potuiffct etiam diccre Ne- Qua ad meridiem vergit ] T6 

'po9 his de manubiis, v. Duii. ad voriovrtiXof^ utPlutarchus. Ma- 

Florum Lib. 1. c. 7. num. 8. Uoc le igiturMs.Boecl. et q. edd. ifuae* 

laudi non fuiffe (Jimoni censet DemuroCecropiae(sic enimarx 

Plato apnd Plut. in Arill. p. 334« haec vOcata ) plura Meursius 

n\dr(aiv6iy r<Sv /tteydXcov do- Cercropia cap. 5. Boiius.Leid.M. 

Kiivrw Kai ovojLtasaov *ASyvy(Si pro quoy que, Voff. A. B. C. 

fiovov dtiov Xoyv rSrov aTZo^ quae. Pars hu)us murorum a Ci* 

y>aivti rov dvdpa (Ariffidem) mone , pars a Pelasgis exftructa 

0e/tii6roKXia jLikv ydp Kai Ki- eit. Vide e Paufaniae Libro 1« 

fieova 9 Kai HepiKXSa soaov , Kai c. 28. hoc docentem Meuriium 

XptfjitdrcDv f Kai (fXvapiaf noX- Lib. vi. Att. Lect. cap.ult. [Gu. 

^ijf ijLtnXifdai rtfv noXiv , *Apu qua, sed Ult. plurimique editi 

€ei6fjv 6i jtoXirev6a(5^ai npof quae."] CAP. III. 

Ouibus rebus quum unus in civitate maxime flore- 1 

Maxime floreret'] Hoc verbo que administratione Reip, flo- 

ulituretMiltiadeetEpaminonda. ruiffemus. Lib. 2. ad. Fam. £p. 

Curt. lib. 10. ipsum parium flo- i3. complecti hominem floren»- 

ruiffe paullisper, Cicero in Ver- tem aetate , opibusy honoribus^ 

rem: Hic in sua patria multis in^ehioj liberis , propinquis^ 

\drtutibus ac beneficiis floruit. affinibusy amicis. liD.4* Ep. i3. 

Pro Caelio : Q. Metellus quum (p. 176. ) et in qua itinyt modo 

in Hep, ^orerct inte^errima ae- gratiay auctoritate , ^/oriaflo- 

tate y optimo habitu , maximis ruimus, et eo sen<iu simpliciter, 

Adrtutibusy ereptus est universae quo hic dixit liB. 5. cap. i5. ut 

ciifitati, Gebh. Hinc florere auc- cum maxime florere nos opor' 

toritate , gloria y artibus , opi» teret. Vide ibi P. Manut. Sic 

hus y honoribus etc. Ciceronia- Graecis J^dXXeiv et dvJ^iiv. Sio- 

nac sunt locutiones ut lib. 1. ad phocl. Antig. vs. 714. Ti ydp 

Fam. Ep. Q. In sententiis sena- narp6f©AAA0NT02 ivKXeiaf 

tariisy et in omni actioney at'^ rivvou 'A^aXjita ^tit^ov. div5i;- i9e C0RNELIINEP0TI8 

ret ,. incidit in eamdem inyidiam , quam pater suiis 
ceterique Atheniensium principes. Nam testarum suf« 
fragiis , quod illi ospamtSftQv Yocant» decem annorum exili^ 6af per Kparijtfaf cx]4licatTzet- pote cap. 3. in Paufan. J. Fr. 

zes ad Lycophron. vs. 1429. Thu- Gronovius in epiftola ad Boec- 

cyd. lib. 1. cap. 19. <a>/ rd npd- lerum telte Bolio )am praetulit 

risd note /lerd dKpaKfvhf tyf Est genus quoddam hominum^ 

(EvmtiaXiaf HN0H2AN , et ut (Helotes vocantur). ro quod ta* 

Juhinus lib. 5. cap. i. florentes mendefcnditPcrizoniusad Sanc* 

Athtniensium opes , ita Pindar. tii Minerv. 1. 1. 
O. P^th. 7. vs. 22. dixit t^dWv- Ostracismum ] De bujus no- 

<Sav evdai/Lioviav ^ et ipse TtXStof minibusj origine y historia et 

dicitur homini dvB^lv O. Pyth« ritu e veteribus Diodorus Sicul» 

10. vs. 28. ^dWovtef Ttappijdia 11. Plutarchus Aristide y The^ 

Eurip. Uippol. vs. 4^2. et ita jnistocley et alibi ; Aristides O" 

saepius. rat» Platon, 2. Pollux Onomast» 

Incidit in e* invidiam^ quam"] 8, 5. Scholiastes Aristoph* in 

Sic et [Gu. Ult. et] Gifanius e Equites pag. 340. et in Vespas* 

suo cod. laudat in collectan. Lu- pag. 408. Tzetzes ChiL i3 9 489« 

cret. voce Relativo* Ms. Boecl. Hesycnius et Suidas in ospa» 

in quam. Bolius. God. VoIT. B. Kid/jdf etc. E junioribus : Uobo 

Inc. in e. invidiam^ in quam» Emmius Vet, Graeciae Tomo 

Sednihil mutandum: pracpofltio IIL pag. 37. et seq. Beroaldus 

enim ea expraecedenti fuointel- annotat, in var. auct, TomoIIi 

ligenda eft. De hac elegantia Thesaur. Crit» pag. 257. Hadr, 

confulendi funt CeL Burmannus Junius animadversion, 5 , i8« 

ad Ph^iedr. lib. 4. fab. 4. vs. 1. Kekerm, de Rep, Athen. 2> 24, 

' etThomas Wopkenslib. 1. Lect. 4. Si^onius de ead, 2, 4. Sca- 

TuUian.' cap. 1. et de Synthesi liffer ad Euseb. n. 789. et i533. 

ifta testarum suffragiis , quod Maussacus ad Harpocrationem 

illi ostracismum vocant ^ CeL pag. ig3. seq. et accuratiflimc 

J. Peri/.onius ad Sanctii Miner- omiimm Meursius Attic. lection. 

vam lib.2. cap.9. num. 4. etad 5, 18. et Sam. Petitus Com- 

^ib. 4. cap. 4. num. 80. ment. ad Leg, Atticas lib. 4. 

Ceterique Ath. princ.jDe qui- tit. 9. Juftusnc , ct rejp. utilis, 

bus practer Dionem Chrysosto- ad ejusque securitatcm et ftatum 

mum , Orat. 73. Ernstio lauda- conservandum aptus sit ^ dispui 

tum , videndus Valerius Max. tant Ariftoteles Politic. 3,9. Dio 

5, 3. ext.3. Bofius. Chrysoftomus Orat. 73. Ariftides 

Quod illi ostr, v. ] Si per co- in Plafonicis pafiim , et Valerius 

dices liceret, to quod ejici pos- Maximus 5 , 3. extremo. ^dde, 

set. Curtius Lib. iv. c. 7. §. 22. quae ad 2, 8, 1. dictA sunt. J5o- 

In medio habet fontemy aqudm sius. Voff. A. hostracos, B. ostra^ 

solis vocant; ubi Cellarius non chismon. in C. non reperitur^ 

eft audicndus, qui putat vocem nec in Leid. meo. [Ax. ut Voff.' 

quem excidiffe. cap. 9. §. 10. ad B. o^tracAzVmon, in quo ad grae- 

alterum amnemy Bumado no- cas literas nobis redeundnmeffe 

men est.^ A Geliius L. iii. c. i3. sufpicor. Mosche. Id in Gu. et 

Orator in Rep. fuit. illi difiaa' Ult. edit. factum eft. ] 
yooybf appellant. vide Servium (p. 177.) Exilio multatus'} 

ad Virg. 1. Aen. 16. HincinNe. Facttun id effc propter illegiti.^ ' » V. CIMON. Cap. IIL 1^1 

I ■ i — — — — ■ ' I II ■— 1— I 

multatus est. Cujus facti celerius Athenicnses , quam ^ 
ipsum, poenituit. Nam quupi iile animo forti inyidiae in« 
gratorum civium cessisset , bellumque Lacedaemonii Athe» 
niensibus indixissent, confestim notae ejus yirtutis desi- 
derium consecutum est. * Itaque post annum quititum, quam 3 

inum matriinonium , quod cum Gimonis exniium cxcufet Arifti- 

iororc iniit, muld sCribunt, e des , vide cum Tom. 11. pag» 

quibus quosdamcitatLambiniis: 242, 243. 

quibus adde Suidam. Ernstius. q^^^ ipsum'] Atqui Cimo- 

Haud dubic boc praetextu, quod ^^^ f^^^^ poenituisse dici non 

libcrtati Athenienfium penculum ^^^^^ nisi improprie, non cnim 

ab eo imminerct. Nam et ali. jruit in ejus poleaatc, ne non pel- 

quando capiHs accusatus efi, leretur. llic igilur ipsum po9^ 

quod remp. in se transferre co- ^^^^^^ interpretor , ipsi doluit. 

naretur./yemo^^Aen^^orat.ady. ^-^ jyj Tulllus pro M. Coelie. 

Ari&ocratem: XM/(i^a, oti tyv ^e quo-v. Gellius 17, 1. Lambi^ 

Mfpiov^etEKivv(S€7to\neiave<p „,J §^„^^3 ^^ bcncfic. 6, '671 

icMov.napa tpeu jiha^^^ Non est istud exilium, cujus 

(Athenienfes (cilicet)^i/y«^T^ neminemnonmasisquamddm' 

fiV ^avarc^ avnioo(Sai, mvtif- natum pudet. hoccenms. iienuB 

Kovta fie taXavta ei6i7tpatav. loquendi Lambinus non perce. 

P^tttorcAMjquoquerefertp.487. -^^^ j contra Lambinim il- 

eum, cumThafiisdevictisMace. fuftravit Heufingcrus ad Alcib. 

domac yicmae pcpcrciflct, ab ^.ap. 3. $. 5. [ Ax. Gu. Ult. om- 

advcrfanis in judicium vocatum, ^/ ^^^^ Lambinum Ed. pro 

quafi muneribus ab Alexandro r^^^J ^„£„,^ ,,abent animo forti, 

rege corruptus effct Bosius. sed ^^^^^ ^^^e sine caufia transposuit.] 

boc judicio fuit absolutus , ut Bellum Lacedaem. Athenien^ 

idem rcfert Plutarchus , Scho- sibus indixissent] Et ingentem 

liaftesAriaophan.Equie. vs.85i. ^ladem ad Tanagram illis intu- 

6Xe6ov6e 01 XapiHatoi navtes YxS^enX. vid. Flutarchus in Ci- 

^%paKi(i^^V<iav , Ap^^^^^ ^^^ ^ ^^^^^ 

noijiitj^eisy nai 6iapXvSeif npqs .(^Wf.^^^T? notae ejus virt. de-^ 

noXitas) vid. not. pofi:.ubipro ^»rf-J Similis locus mfra Epam. 

Plut. in Cim. pag. 157. lcge vita. vide Flaccum lib. 3. Ar- 

Plut. in Pericle pag. 157. adde gonaut. vs. 247. Gebhardus.V^- 

pag. 167,168. qui Pericles etiam raphraseos loco potcft effe lUud 

Cimonis filios odio perfccutus Taciti Agric. 41 , 3: rum rfam- 

cft, et inde populo Athenienfium ^\ damnis continuarentur, pos. 

suafit, ut. flagrante bello Pelo. cebatur orevulgt dux Affricola. 

ponnefiaco Cimonis filio , Lace- Bofius. Voff. A. Notae ejus vir. 

Sa^moTiio appellato, quuhi mit- ^^^^» sed fupra notatum erat vir- 

teretur Corcyraeis auxilio, de- ^"^i^.etpro consecutum^ conse- 

ccm modo naves daret in con- ^l^utum. 

tumeliam, (vidc hiftoriam apud Quam expulsusl Sic lego^e 

Thucydid. Lib. 1. cap. 45.) quia C. Dan. quod et Lambinus con- 

noWif ifv h)voiaj nai (fiKiatdp jcccrat. Similis locutio habctur 

Kitnwos oiKf^ npos AanedaUfO' infra 10, 5, 3. Bosius, Vide Ccl. 

vivs ; ut verbis Plutarchi utar. J. Perizon. ad Sanctii Minerv. 

Quomodo vero Themiftbclis et li^. 2. cap. 9. num. 5. [Axen. 193 CORNELII NEPOTIS eicpulsus erat , in patriam reyocatus est. IUe , quod 

hospitio Lacedaemoniorum utebatur, satius existimans, 

conten*- 

cum edd. antiquioribus quo, noA monem , jam notum eft. Caefar 

quam. Sed Gu. Ult. quam.^ Lib. i. de BelT. Gall. cap. 2i. 

Re^ocatas est^ Decrcto Pe- Ipse de quarta vigilia eodem^ 

riclis , ut tradit Ptutarchus pag. itinere , quo hostes ierant , .ad 

490. Lambinus, Uinc Ariltides eos contendit. Lib. vi. c. 3. p* 

Tom. II. pag 284« 6 KijiiQdvil^ca)' De impro\dso in jines Nervio^ 

Kpani^B^i} ^Likv^ ^'^yfl ^^ ovnpO' rum contendit. Apulejus L. 9. 

(SecyiiiKsSb^i} ^ qLKXd nai KatifXSe Metam. Tunc reliquifiatres tarh 

npo Thf Xpdvb. vide Phtt. in Pe- Hercules desperata quam ultro 

ricle pag. iSy. qui , cur Pericles ne^lecta sua salute contendunt 

ijpse fcripferit hoc decretum, ad divitem. Nepos £um. Sin per 

docet. Zoca 5o/a contenderet. Cicero, 

tp.178. ) Quod hospitio La- Mihi non dubium esty quin 

\ * cedaem.^ Hoc Graece diceretur Brundusium contendam. Idem. 

h. m. oTi npoE^evos ifv tccv Aa- Tarsum vidi, inde ad Amanum 

nedai/joviaov. Propter hoc ho- contendi. Gebhardus. Sic prj- 

spitium autem Lacedaemonio- mus didinxit Magius [ vel potius 

rum rebus ftudere ac favere Aldus], cum antea male locus 

Sutabatur; hoc eft, quod Graeci hic interpungeretur, hoc modo : 

icunt, \aKOdvi<^eiv, Haecenim satius existimans contendere y 

fuit oflracismi cauiTa, ut tradit Laced. sua sp, est prof, Expo- 

Plutarchus ^a^, 489. quam ap- nit autem hoc scnsu : Cimonem, 

F^Wait jniKpdv np6q>a6iv, Lamo. cum revocatus elTet, noluiffefta- 

Fragmentum Theopompi huc tim in patriam redire, quod suo- 

pertinens, ex inedito Ariftidis rum defiderium patriae poftha- 

Scholiafte a CreuKero exfcrip- beret; idcoque^ etsi cives sui 

tum, publicavit Marxius in Epho- non praecepiltent , Laccdaemo- 

ri fraement. pag, 224. Docte nem , quae proprer hofpitium 

de eo difputat Creuzerus inprae- amica fibi civitas videretur, pro, 

fat. p. 27. seqq.] fectum, hoc confilio , ut pacis 

Satius exist. contendere La- auctor conciliatorquo eflTet. quod 

cedaemonem} Eximium fpeci- enim Lacedaemoniorumforte o* 

mcn fidei Lambini , quam in e- pes cernerct elfc majores, eam- 

mendandis fcriptoribusadhibuit: que ob rem patriac timeret, e re 

hominis nimirum omnia libidini Athenienfium potius effe ccnfu- 

ingenii, etiam refragantibus om- iffe , ad pacem conciliandamLa. 

nibus libris, tribuentis. Flaei- cedaemonem, quam Athenas ad 

tio, quo fuum heic caput obli- bcllum adornandum opemque 

gavit, obviam ivit Savaro lu- ferendam proficisci. At Lamb. 

xuriem Monftrolicnfem exone- plusculis insertis, sic cdidit: 

rando ac reponendo: Satius satius existimans , eos et cives 

existimansj contendere Lace- suos inter se una voluntate con* 

daeJhonemy sua sponte est pro- sentire , quam armis conten^ 
suafponte, fine juftupopuli, pa- ac si locum mutilum ratus , cu- 
com inter duas civitates conffare. jus scnfum non adsequerctur, de 
^uid sit contendere Lacedae- suo nimis liberalis, tam multa /: t. C I M O :N; C ap. IIL -j contendere Lacedaemonem , sua sponte ' eft . prQfectua, 
pacemqlie inter duas potentiffiniiis civitates conciliavit. 
Poft , neque ila multo , Cyprum cum ducenlis navibus'4 
imperator milTus , quum ejus majorem partem insula^ 

* % 1 

V 

Tcpugnantibus libris adicciffet, sar lib. 7. cap. 6!>. Eegatos ad 

cum tamcn in adnotationihus Vercingetori^em de pace et a-- 

ad h. L ne vcrbo quiclcm indi- micitih conciliandapti&Zicemi/. 

cet, haec ex conjcclura sc. ad- sos. Loquitur 00 modoi et ThraF- 

dita effe: sed tantummodo 1110- sybiil. atque Hamilc. Et parem 

.Aeat, hunc locum in librisfere i^n modiim antiquinimi. Ennius 

omnihus vulgatis lacerum tt Crcsphofite: 

mutilum fuisse. Qiiare paene Kho tu , Df^quibus est pofe^ 

adducor in eam sententiam, ut, stas moius superum atque 

quae addidit , ex aliquo MSto ' inferuniy ' 

aut edilione vet. defumta effc su- Pacem inter se coneilianty * 

spicer. De quo viderint, quibus conferunt concordiam, 

Tetereseditioncs admanumfunt. Cicero pro Dejotaro : Quocuni 

' Diflimulari tamen non dfebet, ea mihi amicitiam Resp. conci^- 

ab' optimis libris Gif. Put. Sa- liavit^ hospitium voluntas i/- 

var. Schotti, Boecler. Lcid. im- triusque conjuhxit, Gebh. 

mo ab omnibus, ut opinor, ma- Cyprum jnissus'] Cimanem 

nu exaratis, editisve, quorum poft exilium Athenienfibus Cy- 

variae lectiones a viris doclis pilim acquifiviffc, etiam scribit 

adnotatae sunt, abfuiffe: eoque Dib Orat. 73. pag. 634' ct Sui- 

nort immerito suspecta esse , das inA7;f<a>r pott Thucyd. lib. T. 

quam^diu non apparel , unde de- pag. 47. Diod. Sic. xii. 3. et IMu- 

sumta sint. Bosius. MS. Oxon. tarchus in vita-^ejus, qut suifti. 

lcg. satis existimans verbis con- mam' viri virtutem uno ore prac- 

tendere. Voff. C. aestinianSj et dicant.E7715f.CEd. Paris. 1.2. Aldv 

que pott paceni^ neque itq ante Lamb.m C/prum, sedGu. Axcn, 

multo agnoscit. [ Ax. noii hab^i;, Ult. ] Lcid.. et omries Voniani lU; 

satis existimans ^erhis cohtehr' «nonagnofcuntpraepbfitionemfVi^ 

«f^rtf, scd satis existimans con- el ita amat Ibqui Noftcr. \ ide 

temnere, Contemnere j>ro con- quae diccmus ad Datamis vltam 

tendere aliis etiam locis in hoc c.4*num.4. Pro imperaf or V offl 

cod. legitur. Mosche. Ult. sd- C. super. 

iius existimans contendere La- Cum ducentis nayihus^ v. Pe- 

eedaemonem y et in margine : riz. ad Aclian. Lib. v. V. H. c". 

Voces aliquot desiderari videii- 10. num. 4. 

tur. Quae Lambinus h. L incul- Imperatqrmissus.l ProprFe 

cavit, et a Gu. et ab omnibus non fuit miffus, scd ^tia sponte, 

omnino libris abfunt. ] ^TtXifpb 6iaKo6iaf rpii}pnf y cSr 

Sua sponte est profectus] Ni- eif "Ai}w:tTov nai KvTtpov dvSif 

h\\ de hac profectione Plutar» iK^paTevlo/itevoSy qiiia AthenienJ- 

ehus; sed ftatim rediiffe cum A- s^es videbat in pace otii effc \tA- 

thenas , ac civitates in gratiam patientes, ut refcrtTltit. inCim', 

reduxiffe ait, pag. 4oo. ijo^m^. pag. 4<)o. sed a Nepotc ftat Dio'- 

(p.17^. ) Pacemque concilia- dorus Sicuhts Lib. xh. c.'3. ^fd 

vit^ Ita dictum^ ut conciliare Si ritcdv *ASijvaloi 'f^iaTtenoXe' 

discerdes, in concordiam refi:i- /aifKdres VTtep *Aiyv7tri6JV npof 

tuerc ac gratiam reducere. Cae- Ilepdas y rds vavs dstddas dno- 

Tom.L N i<)4 ^ C O R N E L I I N E P O T 1 S' 

■ ■II. I I I » ■ !■ I ' ■ ■ t ■ „ ■ ■ ■ , !■ I I — ^ 

deyicilTet , in fnorjbum implicitus , In oppido Citio eft 
snortttub, 

XeXodKotef h rff Xeyojuivp TIpo^ fipatttyc5v,ftsL%im pro sed in paee^ 

6(ii>nifii vrjdiipy fipaXvv Xpovov sed etiamin pace Jjeid,ctyot[. 

biaXmdvtef ivv<^6av nqXiv no- B. Particulam etiam y licet in 

\e/iielv tolf uiptSaif vnkp t<Sv duobus his MIT. reperiatur, et 

^atd tffv *A6iav 'EXXi\v(a)v, xa- fienfus poftulet ut addatur , non 

tapticSavtef 6e soXov dioKotSioDV tauien neceire e& j ut in textum 

tpitipaov, Kdii epatijyov iXdjue" recipiamus , cum sedyoQ. non 

voiKi/n(a)va,t6vMiXtiddb,npo<ii- solupi y non modoy pro sed et- 

TaEav nXetv kni Kvnpov ^ nai iam ^oni saepius soleat^ 'Ut do- 

^bianoXeiiiBtv totf Ilipdaif. ubi cuere cl. Oudeiifdorp. a4 Fron- 

tolura de Cimone et boc bello. tin, lib. s. Strateg. cap. i, E. 

Thuc^dides Lib. i. cap. 112. ad- i5. num. 5i. et Gortius ad SaU 

scribit hoc bellum ipsis Athe. lult. Gatil. c. iB. n.y^. [Ax. quo- 

nicnflbus , qui ita quoqu^ cum que sed etiam in pace j quam 

Jfoftro facit, lectionem quod repudiant 9 id 

In morbum implic. ] Alii> tcfte equidcm approbarc non poQum. 

PlutarchOf vulnere, quod ad- Longe alia enim eft rsdio loco- 

verfus barbaros pugnans acce- rnm, quae ex Cicerone (Ep. ad 

perat, confectum ^ tradidere. Fam. 1, 6. pr. i^ 9960.) etCae- 

JBosius. Propria hsiec eft locutio, sare { B. Q, 1, 43, 8. ) laudat Hou- 

ut jam dpcuit Servius ^d Vir- fingerus. Eft quidem ut etiam 

§\\, 1, Aen. vs. 663. Cimonrfjin post non joZum abefTe podit, cum 

efunctum effe dvtojudtap Sayd- .ei i quod prius positum erat, 

r^. i. e. morte naturali, adnptat multo antercrtur pofterius , id-» 

Scholiaftes Thucyd. Lib. 1. cap^ qwe per sc eft maximum, quasi, 

jia. num. 55. Voff. C. sed m ^t Heufingeri verbis utar, dj- 

7nor&. impL [Ult. pro in mor' ^** sed adeo. Res autem eftlon- 

biim habet mor5o. ] ge alia, ubi verbis^ no;» solumy 

fn oppido Citio] Thucydidcs *^^. etiam non nisi membra o- 

et cum eo Plutarchus non in op- rationis ncctuntur , qnod noftro 

pido , sed dum illud obsiderot, Jp^^ accidit. Eft enim nunc idem 

occunuiffe Cimonem fcribunt. »®i'® quod cum^ tum; et^et, In 

jDiodorus tamen lib. 12. expug* ^^o e/lam omitti nonsolct,iM!b- 

naffe , att. Bosius. . sche, Gu. non solum in bellOi sed 

Citio'] 'Ev Kvtticp tijf Kvnph, etiam in pace. Ed. Ult. nonsa^ 

ait Suidas e Thucydide. Ern- *^7» helloy sed etiam pace* Edit, 

stius. t)iodoro quoque et Plu^ pnnc. utraquo Paris. Ald.Long. 

iarcho Kitiov vocatur. At» in ?* Mag. non solum in belloy sed 

£\c. Dan. CGu. Ult,] legftur Cjr- ^^pace, Ita ctiam Arg, non : feci 

thio, Quomodo apud Suidam: etiam in pace* Vide Heufinger. 

tv Kvtti^. Bns. Vide cl. Waffc «d Gic. Offic. 1,4. pag. 36. et Goe- " 

et Duker. adThucydid. Lib. 1. c. renz. ad Gic. deLegg. i,i4.pag. 

iia. num. 5i. Leid. m. Cjthioj 63. de Fin. 5, 9. pag.56i. Nepot 

item Voff. A. sed B. Cytio. CAx. ipfe 23, n, 7. neque tufn soluni^ 

Citio. ] In Crpro Cimonem mor- sed saepe alias pedestribus co^ 

fuum simpliciter narrat Diodo- pHs pari prudentia pepulit ad» 

rus Lib. xn. cap. 4* in f* itcm versarioSy ubi particula etiam^ 

(p. ]Ro.)Plut. inPeric1epag.i56. quemadmodnm noftro in loco* 

heXivtr)(Se 6i Ki^cov iv Kvnpap fiine ulla vi omiffa eft. ] ' T. CIMON. Cap. IV. 1^5 Ui« CAP. IV. 

Hunc Athenienses non solum in bello, sed in i 

paee diu desiderayerunt. Fuit enim tanta liberali- 
late , quum compluribus locis praedia hortosque habe- 
ret) ut numquam in eis custodem imposuerit fructus 

Fuit enim tanta liber.2 To- Athejiiensiumj quodnempep^- 

tum hunc locum, usque ad fi- miseritex agris suisfructus dc' 

nem capitis , c Theopompo de- cerperey quis>ellent; atqueinde 

fumtum , et quaA ad verbum con- multis cibum praehuerit. Bofius. 

versum cSe^ notavit Casaubo' Plut, pas. 484* c. "Hdi; S evno. 

nusy animadvers, in Athenaei p<^v 6 Kiincov k(p<iS6ia tijf t^pa- 

i2y 8* Simihs munificentia Gil- riay, a Ka\c5f vjto tgSv noXe- 

liae Agrigentinifuit, dequo Vd' ^icov ifioEev ej^eXefdSatt ndX' 

leriuj^ JHaxim, ^) 8. ext, a. De Xiov dvi)\i(iKev eis T«y noXitaf. 

Cimouis autem hberalitate LaC' tcSv tk ydp dypo5v tnf cppny/nvf 

tantius 6, 9. breviter: egenti- dfpetKevjtvaKaitoXsUvou^ nai 

hus stipem dedit y et pauperes t^v jtoXitoSv tolf Seo/nivoif d^ 

invitavtt, et nudos induit, Bo- 6e<Sf vndpXtj Xa/nffdveiv xijf d- 

fius. Ms. Oxon. tanta liberali- n(6paf» 
tate usus est, pro compluribus 

Voff. C. quam pluribus. Caus- ^-^., custodem imposueritl 

•am , cur, et temiMs , quo hae Barthius Adversar. «4» 18. e vc- 

sua liberalitate Cimon uti coe- teribus editis ac membranis , 

?^' A R r ^* *P*'^^» *^'''" ^*'** Caelius Curio, 

404. A. B. ti. ^ profert; ut numquamin eiscu-' 

Ut nunquam in eis custodem^ stodem imposuerit. Scribendum 

Plutarchus eleganter hac de re : vero ipse retur : ut numquam 

'Ev tfj Xoipai «apnaov itoi/Ltniw in eis custodem unum jyosuerit* 

djtapXdf^ nai 6(Sa ^pai xaXd (p. 181.) Gebh. Sic p>riqueM(r. 

^ipbdif %pii6Sai Kai Xa^ifidveiv et editi , nisi quod praepofitio in 

anavta tols tevois napeXcoVy quibusdam deeil. jBarthius Ad^ 

fponov tivd ti)v ini Kpdvb /tw- vers. a4, i8« mallet : in eis cu^ 

^o\oyb/iiivi)v Koivwiav eis tov stodem unum posuerit. Schopm 

fiiovaif^isKatifyev,XddeevLnd,in pius Verisim. ^y 2. c vet. libro 

Pericle ^a^, i^, TheophrastuSi [Gifanii]: nunquam eis custO' 

apud Ciceron, Offic. 1. haec ad dem posuerit, Quomodo PrO' 

ciiriales ^ve contribules Cimo- pertius : Quos igitur tibi custo» 

nis refiringit. Aitenim, eum ita des^ quae liminuy ponanil Ea- 

instituissey et vHlicis imperU' quelectioet Ge6/»ardoplacebat; 

Sfisscy ut omnia praeberentur y qui duobus Ciceronis ioeis fir- 

quicunque Laciades in villam mabat: uno Philipp* 2, 18. ubi 

tuam devertisset. Civibus uni- patrem Curionis custodes po^ 

verse hoc permifilFe eum , scri- suisse Antonio , ne limen intra" 

bit Theopompus apud Athenae» ret; altero Orat. pro FLacco c, 

um L c. Si-nile qiiid de Ephi- J9. uhi Hermippum custoden% 

alte refert Heraclides in politia frwnento publico positum» ait« iq6 CORNEII NEPOtlS 

servandi gratia, ne quis impediretur, quo xninus cju» 
ji rebus , quibus quisque vellet, frueretur, Semper eum 
pedisequi cum nummis sunt secuti, ut, si quis opis 
ejus indigeret , liaberet , qiiod statim daret , ne diff fe- 
rendo videretur negare. Saepe , quum aliquem offen- 
Siim fortuna videret minus ,bene vestitum, suum ami- 

Uno item Caesaris B. Gall. i, ipotf r^v ytsviiteav) nujmmUlosque 

20. quo se custodes Dumnorigi silentio in manus inJecifTe. Jvo 

po5um^ scribit, uty quae affat^ i\tp£lsv£avi6Koij ait Theopom' 

quibuscum loquatur, scire pos- pui. Non admodum dissimile efi, 

set. Pro vulgata lectione facit quoddeL.Veratio narrat GelZiiiJ 

illud Ciceronis Orat. pro Cn. Jv. A» 20, i. Bosius. 
Plancio , cap. 25. pariter a Geb- 

hardo adductum : Sin emimuSy Ne differendo) V. Ind, v.dif' 

quem villicum imponercmus^ ^rre. Ausonius : 

Suem pecori praejiceremus, Vi- Gratia^ quae tarda est^ inffra» 

eturque Nepos expreffiffe ver- ta est gratia^ namqi^e 

fca Theopompi: hzois dypols Quae Jieri properat gra^ 

nai zols KifrcQis hSeva tn KapTtS tia , grata magis» Bo«. 
.Ko^isa ytjXawa. Bosius, Leid. 

m. eis custodes inposuerit y pro Quum aliquem offensum for' 

in eis posuetit, Verbum ponere tunavid.l Lambinus faoc'expQ- 

in hac re proprium effe docent nit , cui fortuna esset iniqudf 

Paffcratius ad Fropert. lib. 2. irata^ atque offensa. Quodcwca 

£1. 5. vs. 29. et Broukh. ad Ti- mihiinfolcns videretur^ necdu- 

buUum lib« 1. £1. i. vs. 21. bitarem offensum hic idcm effe^ Pomosisque ruber custos po- 2[uodo&i;za7n/actum, repertumj 
)1. Freinshemius copfirmavit 

natur i'n hortis , * meam sentent. indubiamq;ue fore 

Terreat ut saevafalce Pri- iixit, si in aliquo codice /orie 

apus aves. fortuna legeretur, quod et ab- 

sorberi facile potuerit a seq. 

I^iliil tamc?n muto , cum Voff. A. vocabulo. Bqeclerus. [ Fortuna 

B^ G. [ Gu. ] in eis custodem im^ offensus ell, casii obvius, forjtuitu 

posuerit exbibeant. v. Cort. ad oblatus, Kata TvXf)v^ ut Graeci 

Sallufi:. B. Jug. lxi. 1. [Ult. eis saepe. Cic. Offic. a, i3. aliquo 

cust. imposueriti line in, quod cUsu atque fortuna. LaeL c. 17. 

€tiam Lambinus omitit. ] si qua fortuna acciderit» Non 

Quihus quisque vellef] Befti- erat, quod Freinshemius fdrte 

tui to quisque auctoritate Mff. /orfuna conjiceret, quod de op- 

Dan. [Gu. ] Leid. Boecl. ctquos tatis potius quam de fbrtuitis 

Schottus inspcxit, nil enim cau- cafibus quibusque dicitur. Haec 

sae video, cur rejici debeat. Bos^ Heusingerus , cujus • inlerpreta'-' 

Ita et Leid, m. et Voff. A. B. C. tionem nos quoque probamus, 

£sed Ult. quisque obefi:. 1 Negari tamen non poteft, du. 

Semper eum pedisequi"] Plu- rius haec a Cornelio atque info. 

tarchus p. 484» vocat veavidKvs lenter dtcta effe. ] Pro alicjuemf 

(fwtf^eif 9 aitque, eos tuliffe pecu- si codites addicerent, legi pos- 

niam copiosam, adfiiitiffeque ele. set senem y vel quum senem a- 

gantioribuft inopum {rols Ko^t- liqaem. fortuna. Vide Plut. ia V. CnnON. Cap. IV. »97 

ealum dedit. Quotidie sic coena er coquebatur , ut, 3i 
quos inyocatos yidisset in foro, omnes deyocaret; quod 
facere nullum diem praetermittebat. Nulli fides ejusi 

Cim. pag. 4B4* et in Fericle p. 18. lcg. ut quoscunque invocatos 

i56. ubi Gimon dicitur Tu/ffpM. vidisseU EIl autem insjocatus 

fivtiphs aincpitwvQDv^ et alterum dfcXi^rof, ad epulas non invita- 

locum integrum dcfcripfit Bo- tus. Fuit Cimonis animo par 

fius, ubi etiam legitur d^cDv Gilliac Agrigentini, cujusdomus 

npcaPvrepof» quasi quaedam mimificentiac of- 

(p. 182.) Suum amiculum'} ficina crcdebatur. Val. Max. lib. 

Imo alicujus e pedisequis , si 4, c. 8. Quae comparanda cum 

Theopompo et Plutarcho cre- verbis Nepolis. Vel, cui non^ 

dimus. Sic enim tlle : onote tcSv dum vocari contigit. Terent. 

TCoXitcSv tiva i'6oi kclk^Ss tfjutpie^- Eunucho. Invocato ut sit loctts 

^ivovy KeXevei dvtov iuetajitq)iiv' semper. Gebhardus. Schoppius 

wdSai taov veavitfKCdv tivd taSv lib. 4* Verifim. c. 3. legendum 

tSwaKoXvSbvtayvdvtdp, Hic vero effe exiftimat : Ut quos invoca" 

pag. 484. dvtc^ dk veavi6Koi na- tos vidisset, Cui Ms. meus Cod. 

peinovto pvvij^eifj djttJteXomevoi adllipulatur. Barthius tamen ma- 

naXaSf ^ <av iitasof ^ el' tis 6W' vult: ut quoscunque invocatos. 

T^Xoi ti^ Ki/tKovi tc5v d$c5v Lib. xxiv. Adverfar. c. 18. £rn- 

npt<spvtepos y ijiuqjiediuivof evde- stius, Ita Mff. Dan. Gif. Put* 

cSr y diif/iteipeto^ npos dvtov td Savar. Schott. ErnH. et, Schop* 

t/Hztia, Bosius» pio Veris, 4? ^* telle, alter e Ba- 

Quotidie sic coenal Sic fere 'varicis: probantque, praeter 

et Theopompus, ac Plutarchus. Savaronem j Schottum 9 ac 

Sed Arifi;oteles , apud Plutar- Schoppium , Gifanius Ind* 

. chum , non omnibus Athenien- Lucr. v. Relativo , Gehhardusy 

fibus , sed curialium ejus Lacia- alii. Sic Terentius Eunucho b% 

darum cuivis , qui vellet , coe- 9. 29. 

nam paratam fuiffe, ait. Bosius* — ^ ut mihi tua domus 

Flut. in Fericle pag. i56. ubi Te praesentcj ahsentepateat\ 
Cihion dicitur betnvov KaS iffti^ invocato ut sit locus Semperm 

pavtcfi 6eo/itiv(p napiXoDv *A^if' Ubi vetus interpres : INVOCA- 

vaiciw, in Cim. p. 4^- delTzvov TO 9 non vocato si^ificat, IN 

oiKoi nap* dvt(^j Xitov jttevy dp^ etenim auget et mmuii dictio* 

fc*rv ftk toh noXKolf knoielto nem. Et mox : INVOCATO. 

KaS' ffjLtipav, ubi de Arillotelis, Male intelli§itur precihus vo- 

^e quo hic vdgit Bofius , tellimo- catoj quum sit dvtofidtcp i, e^ 

nio Plutarchus confuli potefi, etiam non invitandoy quin ul" 

sed Lib. iv. Symp. quaeft. 3. p. tro venire deheat suam aomum* 

667. noWvf Kai navtobannf isi- Apu4 Plautum Captiv, 1 , 1 , a. 

<Jt> ffd£<u/. idem inCim. p.485.ad- Parafitus : iBvocatus soleo ess9 

^xl ae QXmone 6 6k tifv fitkv oiKiav in convivio, Vulgo erat: quos 

Totf noXitaif npvtavetov dno» convocatos, Unde Lamhinus fa- 

deiEaf Koivovy iv dk tp XoSpijc ciebat: quos nonvocatosi Bar" 

KopnoSv itoi/iKaw dnapXdf ctc. thius Xayers, ^^j^iS. quoscuh" . 

quae jam Bofius citavit ad §• i. que invocatos, Sed neutro opuss 

Invocatos'] Lambinus non vo- cum MSta lectio fatis plana sit« 

tatos. Bectius Schoppius , P. Bosius, Lcid. M. invocatosy 

. Daniel ac Schottus invocatos. item Voff. A. B. C. . [Gu. Ult.]^ 
Barthitis Adversar* Lib. xxiT. c* Devocarefl Sic MJDT* LamhU 198 CORNELII NEPOtlS 

nulli opera, nulli res familiaris defuit. Multos locu- 
pletavit, complures pauperes mortuos,' qui, unde ef-t 
4 ferrentur, non reliquissent, suo siimtu extulit* Sio 
se gerendo , miniine est mirandum , si et yita ejus 
fuit, secura et mors acerba. 

nus mallet convocaret^ aut vo- 4^^. oi Sk dvtoi (nempcpedifc- 

cnret. Eft enim, inquit, devo- qui ) wai vojtiKfMa no/Lti^ovtef 

care proprie deorsum vocarc, d^J^ov&v napisdjLteyoi rols ko/u- 

ut apud Horat, epod. 17. refixa ^ots t<i5v mviftaov h> ayopd tfifij^ 

coelo dcvoc^re sidera', et apud jri; taSv Kspjnarioov hepaXXov eif 

Ciceron. Tusc. 5. Socrates pri^ xa/ Xelpaf, ubi quoque Cratini, 

. mus philosophiam dcvocavit e Gorgiae Lcontini, et Critiaete-i' 

coelo, £t tamen mox subjicit: fiimonia de Cimohis commen- 

Nisi dicamusDEVOClLBEetiam danda libcralitate citantur. 

valere, de loco vocare } ut idem Compluresl Voff. C. guum 

Cicero : Nihil est quod eum de plures. Pro efferrentur Voff. A. 

( provincia devoccnt. Ouid i^itur ejferentur^ et paullo ante pro 

(p. i83. ) dubitas , liambinc? nullires fam, VotCB.nullares 

toevocahat omnes Cimon; de fam, . • . . 

foro fcil. domum suam. Bosius, Fuit secura"] Nullis periculis 

Voniani A. B. [Gu. Ult.] devo- atquo insidiis expofita. Securus 

caret, C. devoraret. De verbo is demum dici poteft, qui cu- 

devocare consule Nob. Hein- ris vacat. Seneca Hippolyto 

fium , et Ccl. Burmannum ad O- vs. 164* 
vidium lib. 4* Metam. vs. 102. 

Scelus aliquatutumy nuUa 

Praetermittehat'] Contaminat securum facit, 
locum LambinuSy legendo inter- 

mittehatj contra libros. Geb- P. Syrtis: 
hard. Cel. Perizonius illnftrans 

phrafin nullum diem praeter- Tutasaepcj nunquam secura^ 

mittere ad Sanctii Minerv. 1. 4« mala conscientia est, Gebh. 
c- 6. num. 16. citat praetermi' 

^i7, vitione memoriae , an Ms. Ms. Boccl, pro/ui7 habet/uerit. 

cujusdam codicis auctoritate, Bofius. Vofl*. A. secuta, 

nescio. [Lambinus malebat m- Jklors acerba] Immatura, a- 

termittebat, Sed Cicero eliam dcoquc luctuosa. P. Syrus. 
lib. 9. ad Attic. ep. 17. dixit : 

ego tamen nullum diem prae^ Mors infanti felix , juveni a- 

termitto, V. eumdcmep. addiv. ccrbdi y seni nimis sera, 
1, 5, 7. 9, 24) Q* 12, 24, pr. 

Nec praetermitto facere rcpre- Cicero in Antonium : Accrbis- 

Bcndi potcft, Caesar B. Civ. 2, simum ejusdiemsupremumma' 

89.^ Reliqua studio itineris con- lim , quam L, Cinnae domina- 

ficiendi quaerere praetermittit, tum, Gcbhardus. Pro miran- 

Hcufinger. Ed. Ult. quod utfa- dum Lcid. m. admirandum. 

eeret, n, d, pr. ] Sed fimplex mfrandum rctinen- 

dum cft. Vidc , quac de vcrbo 

Jklultos locupletavit,] Jam £ae. mirari^ sequcnte conjunctione 

pius laudatus PlutarcUus pag. ^»^ profert cl, Burm. ad Quiuc^* \ V. CIMON. Cap, IV. »W tilian^ Declam^. 262. Acerha talis mors etiam matura voca- 

mors ell immitis , cruda, im- tur. vide ElegantilT. Broukhus. 

matura , per metaphoram ab ad Tibull. lib. 4»I£1* i* vs. 2o5. 

immaturis frugibus desumptam; (p.iS^O^gi^egiusLiviilocusL. 7« 

ut patet ex notinimo illo Phae- c. i. Maximeque eam pestilen- 

dri loco Lib. 4* fab. 2. de uva. tiam insignem mors guam ma- 

tura, tam acerba M. Furiife- 

Nondum matura ^st > nolo cit Ecce malitiara tamen Athe- 

acerbam sumere. nienHum apud Plut. pag. 485. 

oi 6k ravra KoXaKeiav oXXb xai 

Ubi vide SchefTerum , et Manu- dtj^iayaoyiav elvai 6ia8dX\ovrefy 

tium ad Ciceron. lib. 1. adFam. sed t;;ra rijy dXXij s ecfjXiyXovro 

Ep. 1. Appodte Virgilius lib. 5. rS dvdpof jrpoaipi6e(aif^ dpisd^ 

Aen. vs. 49» •KpariKijf Kai AaKQdviKijs v6ijf^ 

qui deinde pergit Kaijtpof^Efpi- 

Jamque diesini fallor) adest^ dXr^jv \vsepov Xdpiri rS 6-inH 

quem semp^r accrbum, KaraXvovra rifv et *AphH nd^ 

Semper honoratum ( sic Di yn fibXijv dii)viX3>ii, Xifiu/iidr6i>v 

voluistis ) habebop 6e 6i}iito(iicov rvf dXXvf (et in his 

sine.dubio Themiftoclem) nXr/v 

Ubi Servius: acerbum. Prop- *Apisei6vy Kai^EqJidXru ndvraf 

ter perditum patrem/ Gonsule dvaminTcXanivHf 6p<av , dvrov 

Parei notas ad Quinctilian. Lib. d6iKa^av , Kai dSiKrov ev rff no* 

VI. Inflit. Orator. Prooem. pag. Xireici 6<iopo6oKiaf y Kai ndvra 

4^3. Vult itaque Nepos indicare, npotKa nai KaSapcSf npdrrovra 

Cimonis mortem civibus visam Kai Xiyovra 6id riXnf napi6)Ce. 

fuilTe maturam i. e. praematu-. ubi pfura de ejus abftinentia et 

ram, praecipitem , feHinatam, inte£;ritate. [Bene observarunf 

ac qucUi ante diem venientem, Tzschucliius Bremiusque, acer* 

ideoque acerbam , quia ,' dum bam mortem h. l. luctuosamci^ 

vizity omuibus profuit. Nam vibus, non immaturami elFe.] 900 CORNBLII NEPOriS yi. LYSANDER CAP. t 1 LTS ANDER LACEDAEMONHJS magnam reliquit sui fa- 

(p. i85.) LYSANDRJre&hai', cedaem, h 5. Emmius 1. c. et 

bemus apud Plutarch. in vitaj Casaubonus ad Athenaei 6 , so. 

et alibiy Thucydideni 5. Xeno* Cragius et Casaubonus volunt 

phontem Graec* HisU 3. et 3. eosoem fuifle, quos Scholiastes 

Diodorum 12 , i3. Polyaenum Aristophanis ad Plutum et £• 

i. et 7. Pausaniam pamm. Ac' quites > Hesychius et Suidasj 

Uanuni Tpat&m^ JustinumB^Fron* ^o Sawaf \ocantt $ed Meursius 

Hnumiy 5, 7. a, I9 i8. 4» '9 9« h^* negattemereconfundendos; 

Ciceronem padQm* Boeclerus* ^ vereor , ut satis bene. Bosius» 

Lysander] Ariftocliti F. qui Lyfander perpetuo appcllatur a 

ex gente Heraclidarum fuit. Plu* scriptoribus Lacedaemonius^ u« 

iarchus in Lys. pag. 434^ Mo- ti a Gicerone Lib. 1. de Divin. 

thaeum unum fuiiFe Lyfandrum» c. 34« Lacedaemoniorum clariS" 

scrihunt Phylarchus &^\id.Athe- simus, attamen non natus,* sed 

naeum 6» ao. et Aelianus Var* factus. v. Interpr. ad Aelian. 

Histor, Hj, 43. Quam vere, du- Lib. xiii. V. H. c. 8. et Cra. 

bitat Uhho Emmius Tomo 3. gium L. i. de Rep. Lac« cap. 5« 

Vet, Graeciae pag. i33. Dice- quamquam idem addit , a jE^lu- 

bantur autem mothaces pueri, tarcho , qucni in poft. not. cita- 

qui cum loouplotiorum Lacedae- vi ^ Lyfandri genus referri ad 

moniorum liberis educabantur, Heraclidas, sednon regii gene- 

jbt singuli , bini , vel etiam plu- Hs. Patcr ejus non Api^dnKBi" 

res , cum iisdem in gymnaBis ro/, ut a Plutarcho, sed Aristo^ 

concertaturi mittebantur , ac u« critus a Paufania Lib. vi. c« 3« 

niversae inftitutionis participes pag. 459. vocatur. 

liebant. Hesychius et Aelianus Famam magis felicit. quam 

l. c. servos fuiffe volunt^ sed sdrt. partam^ De verfutia Ly- 

Phylarchus et^ Athenaeus libe- sandri teflantur Plutarch, in 

ros, non tamenLacedaemonios. vita pag. 437. et Cicero i. Of- 

Quos Meursius Miscellan. La- fic. 3o. Jaem temen in Catone 

conic. 2, 6 ita conciliare invi- majore c. 17. virum summ^^ 

cem nititur, ut dicat fuilfe qui« virtutis vocat. Bosius. Lacedae- 

dem servos, sed Hbertate dona. monii saltem in ejus virtute ut« 

tos, fic tamcn, ut non pleno jure, pote sibi cognita , spem fuam 

"Telut ceteri Lacedaemonii, fWie- collocaverant , nam , ut Plut. in 

rentut. Plura de iis praeter Lys. pag. ^34. refert, 6ei(Savtet 

Meursium, Cragius de rep* La* iv , poft Atiienieiifium ret ali VI. LtSANDER. Cap. I. Aot 

m I I l i II I I ■ I II t . II ■■■■■■ l .— ■ • 1 

mam , magis felicitate quam yirtute pariam, 

Athenienses enim , in Peloponnesios sexto et 
Ticesimo anno belium gerentes , confecisse apparet. 

Alcibiade paullo ante reditum iSicuL i3. aliosque contigitanno 

rcftitutas, o( uiax£dai/ioi^i^i7rd- 4* Olymp. xciii. Periodi JuL 

\iv y nai yevdjiteyot tats npo^. 4^09. Bosius» Fu£nae hujus tem* 

ftiaif KOivoi npof tov noXtjnov^ pus etiam confici potell ex iis, 

c^/ ftytfiidvos te detvSy nai napa' quae profert Folybius L. 1. c. 6. 

CKBvifs kppfaiiiBvtsipas deSjLtevov^ et Strabone Lib. vi. p. 439* cum 

iKTcif4nh6iv eni tvv tys J^aXdd' nota Cafauboni. Hac victoria 

61JS ijyefioviav Av6avbpov. Frae- totum bellum (Peloponnefiacum) 

terca an non virtute sua, dcvicto delevit Lyfander, ut rectc obfer- 

Antiocho et Athenienfibus , ere- vavit Nepos iu Alcib. cap. 8. in 

xit tropaeum, quindccim navi- f. quod nellum vocat Plut. in 

bus captis ? v. pag. 4^^* Lyfand. pag. 439* ut jam Lambi- 

FeUcitate quam virtute'] Ms. nus notavit fiijnx^ov nai noiKi- 

(p. 186.) mci Cod. fide lego ma' Xootatov ndSe6i te Kai tvXaif 

^s fortunoj quam virtute , quae dnisotatov tcSv npo dvtS noXi, 

pulchrior oppofitio eft, cujus e- ftw. ubi plura de celeritatc, qua 

xemplum anud infra habemus in hoc bellum confecit. Polybius 

Thrafybulo: si per se virtui sine vero Lib. 1. c. 63. bellum Fu- 

fortuna ponderanda sit, Ern- nicum vocat noXvXpovo&tatc^v 

Ilius. Ms. £ri\fiii : fortuna q, v. nat dvveXisatov Kai /ttiyisov no- 

£t sic praeter nofirum 8, 1,1. Xejitov , Sv y/iiets i'6ft€v aKoff jna'- 

panim auctorcs. Vid. Freins- JS^ovtes' qiiod annos duraverat 

hemii not, ad Flor* praef» 2. quatuor ct viginti , sed conti- 

Bofius. nuos , fine ulla intermifQone. 

S'xto et vicesimo anno] Alii ^. ^^^JI?*,^^^'»*^/^^] P!^pi!T 

volunt, Athcnienfes a Lysandro tia conflictantes, ut tr^dimt Plut. 

cfl*e oppreffos anno belli Pclo- ''»^^i'^- ^* -Jf^^^P'^- o- i*'il' 

ponnefiact xxvii. ct seq. Mu- reb. Graec. Diodor. Stcul. hb. 

fos autcm urbis ad concentum »3. ext. Lambinus. Jn hic no- 

tibiarum ab codcm dejcctos xvi. ♦«* «^,^^'?'*^^^.^^'»^^- ^. Cort. 

die /itHwXic5vos id eft , ut pleri- ?d Salluft. Catil. c. o. n. 4- Pro 

que explicant, Martii, ad Ca- "» P<r/oponnetto* Leid. Pelo^ 

lendarium Julianum ix. Maji se- V?nnesso. Yoff. B.PeloBonesy 

cundum Calvifium. Ouo eodcm fo*-. ^. Peloponesis. lOru. A- 

die aliquot annos praelio adSa- ihemensis enim Peloponnesios.] 

laminem Xerxem vicerant. £m- Confecisse^ Penitus ftraviffo 

itius. Nam cocpcrat bellum il- ae viciffe. Magius subftituen- 

lud «nnoi. Olympiadis lxxxvii* dum ccnfuerat eonfregisse five 

Periodi Julianae 4it83. ut docent contudisse. Sed in eo se ipse 

Scaliger de Emendat tempor. rcprchendit, Conficere^ E^'^*" 

Ub. 6. Meursius in Archonti» tus abfumere. Seneca Lib.3. dc 

hus Athenienk. lib. 3. cap. 3« benef. Rabies^ quae omni ci- 

Petavius de doctrina temporum vili bello gravius togatam ci^ 

lo, 27. et Parte 2. Rationarii vitatem confecit. Cicero de In- 

iempor. lib, 3, 11. Langius de ventione: Ucinius hosies con- 

annis Christ. a, 16. etc. Fugna secutus est et confecit. Gebhard. 

mero ad Aegos flumen , de qua Livius L. 2. c. 4^9 Ibi fortuna 

ki<p sermoi lecundum. Z^iodor. populi RamQm duos hostium 30S CORNELII NEPOTIS 3 Id qua ration^ consecutus sit , latet. Non enim yir- 
tute sui exercitus sed immodestia factum est adversa- 

exercitusy haud minus jxernU pag. 439* ei hora una tempus 

cioso quam pertinaci cettamine Xongissimum et ^ bellum omni* 

confecit. Lid. 3. cap. 70. Con- um -» quae ante ipsUm fueranty 

^cevcnX equos virosqucy ne quis maxitne variumy et cladibuset 

revehereturinde adpraelium. In casibus maxime incertum atque 

• indice Bofii recte notatum eft. infidum y sustulit y et confecit. 

metaphoram defumptam eife a liaec narrantur etiani a JCenO' 

gladiatoribus ac beftiariis. De phonte lib. 2. kXXtjv, et a I>io- 

noc verbo difputaruntLiterariae doro Siculo 1. i3. et a Poljae- 

Beip. Principes Graevius ad Gi- no 1. i' Strategematum, Lam- 

ceron. L. 9. ad Fam. Ep^ 20. et biniis. Gonfer tamen notam JSm» 

Dukerus ad Florum L. 3. cap. 1. stianam. Bos. [ Hune locum 

num. 8. hiiic coi%fici etiam di- corrumpunt, qui negationem ad- 

cuntur, quorum vircs frangun- jiciunt. Ajilea dixit apparrf, id 

tur, debilitantur, tabescunt. Vir>- eft, non dubium, omnibus no- 

gil. 3. Aen. vers. 5go. Macie tum famaque celebratum eft, in 

confecta suprema. Pliaedrus L. omnium oculos incurrit. Illi 

3. fab. ^. macie confectus lu- nunc opponit contrarium ver- 

eus, ubi vide Glar. Schefferum. bum latetf idell, obfcurum,du- 

ib. 1. fab. 14. Hic cum jace- biumell, non apparet, nonpo- 

ret morbo confectus ffravi. Gi- teft explicari, oftendi planumque 

cero Lib. 7. ad Fam. Ep. 26. iicri , qua sua virtute tam nobile 

confectus lan^uore acfame. v. nomen libi pepcrerit. RatioYdo 

Elegantiir. Broukh. ad Tibull. L. eft confiliulbi , rei agen^dae et 

1. hi. 8. vers. 39. et ut milites perficiendae prudentia. Idfacile 

conficere dicunturhoftes, et gla- intelliges , si cum hoc loco con- 

diatores adversarios , ita dcntes tendes 14» 1» 2. Lyfander enim 

conficere cibum dicuntur. Li- felicitate potius' vicerat , c^am 

vius Lib. 2. c. 32. Conspirasse sua militumque virtute: unde 

inde^ ne manus ad os cibum fer- eum rem praeclarissimam te» 

rerit, nec os acciperet datum^ nuissimo labore peregisse ait 

nec dentes conficerent. Gonfule Plutarchus Lyfandro pag. 437« 

(p. 187.) Geleb. Burmann. ad multique alii hoc ejus opus di- 

Quinctilian. Lib. 10. Inftitut. O- vinum , id eft , fortunae muneri 

rator. c. 1. paa^. 882. Haec in tribuendum, putarunt. Heusin» 

Juvennm gratiam extendi ali- ger.'\ yvo id qudy cesquaV of^. 

quanto latius. C. J. jt Struchtmeier L. 1. Ani- 

Id qua rat, consec. sity latet,"] madv. Grit. c. 10. le^it necyqua» 

S)uomodo latere poteft, cum ipse Scd hanc lectionem Heusingeri- 

icat, factum id effe immodeftia anae opinioni efl*e contrariam 

adverfariorum ? Videtur biclo- examinanti lectori apparebi^t; 

cus effe mutilatus, ut et alii in qui tamen prudenter fecerit, si 

hoc opusculo multi. Gredam i- conferat opinionem Ernftii cum 

gitur olim fuiffe non latet. Ern- Heufingeri scntentia. [ Itaque 

itius. Ouaratione ad eas angu- Heufingeri notam ad h. h adji- 

ftias Athenienses redegerit , ut ciendam curavi , quamquam in- 

eos ad Aegos flumcn vicerit, ob- tcrpretationi ejus accederc non 

scurum eft ; et videtur divinitus poflumt Emftiiquc scntcntiam 

effe factum, non humanitus. Refh probabiliorcm duco. 1 » 

enim maximam minimo labofe 'Immodestia'] Disciplinae mi- 

eonfecitj ut fcribit Plutarchus litaris violalioae) ejutqiie repa- VL LtSANDER. Cap. L 20^^ riorum, qui, quod dicto audientes imperatoribus suis gulis ruptis ac perfractis. inf; 7, sunty ut, simulatque velimusy 

89 5. Ge6/iard.Uancmilitiirniin- accurrant. Gato de re Rullica* 

modeiliatnpiiichreclescribitPIut. Eadem uti curet fadatque mO' 

Lyf. p. 438. seq, Sed Aristides neoy Dominoque dicto audiens 

Sophista XevTpiKi^ \6y(^. A. sit. Varro de re RuAica L, 1. 

dicit, nesligentia Imperatorum c. 17. Facilius enim his quam 

hoc evenilTe^ non immod*eIlia minoribus natu dicto sunt au- 

militum. Lamhinus, Addc Fron'^ dientes. Gebhard. Hunc loquen- 

finu/ii 2, 1, 18. Bolius. Nonnulli di morem illuilrarunt P. Manu- 

hoc tribuunt proditioni, qua Ty- tius ad Caelium Lib. 8. ad Fam. 

deus et Adiniantus a Lyfandro Cic. £p. 4* ^t summus Grono- 

auro corrupti Atbenienliumclas- vius ad Livium Lib. 29. cap. 20. 

sem in Lyfandri poteRatem tra- jam a Bolio in Indice citatus. 

didiireperhibontur, idquodante (p. 188.) Gortius ad Salluft. Ga- 

me janv retulit Wefl*. ad Diod. til c. 5o. num. 1. Glar. Bur- 

Sicul Lib. XIII. c. 106. lin. 32^ mann. ad Phaedr. Lib. 1. fab. 3. 

Sed cum nollro confer etiam vers. i3. qui de fimilibus Datl- 

Plut. in Alcib. pag. 211, 212. et vis agit, et BoHus ad Datamis 

Polyaen. Lib. 1. Strat. c. 45. §• vitam c. 2. n. 3. ubitamenVos- 

2« ut jam aiii monucrunt 5 atta- siani A. et B. regis dicto au- 

men Athcnienses praecipue Ly- diens exhibent. 
tum adversariorum. vide ad c. «^em legatum, revera autem du- 

3. Arillidis. cem ad bellum contra Athenien- 

fes gcrendum mitterent, idque 

Qiiod dicto audientes Impe^ tum reliquis sociis, tum ipsro 

ratoribus suis non erant'] l\on quoque Gyropollulaniibus; acri 

obtcmperaverant, neque eorum enim et vigilanti duce opiis erat 

mandatis aufcultaverant. Ira lor polt cladem aCanicratidaadAr- 

quitur puriffimi oris fcriptor ginufas acceptam^ ipfe cum co- 

Cornelius et Iphicrale: Ut nul- piis prOfcctus urbes aliquot A- 

lae unquam in Graecia neque siae m pote|tatem suam redegit: 

exercitatiorescopiaejneque mU' pugnandi tamen facultatem du- 

g^is dicto audientea fucrint duci. cibus Athenienlibus non fecit. 

£t Agelilao : tanta modestia di- Quam ejus calliditatem cum pari 

cto Siiidiens fuit jussis absentium praeditus ingenio animadvertc- 

Maffistraiuum, (Juare emen- ret Alcibiades , operam fuam et 

dandum cenfeo Datame : Thyus conlilium ofFerens a ducibus At- 

re^i dicto audiens non erat. fiois non fine contumelia repcl- 

Caefar Lib. 1. Oomm. de Bello litur. Gujus five superbiae fivc 

Gallico c. 40. Quibuscunque ex- imprudentiae graves mox poe- 

ercitus dicto atidiens nonfuerit. nas dederunt^ artibus Lyfandri 

Auctor de Vir. Illufir. c. 7. P^- circumventi, et opprefli adAc- 

tere^ ut interim y dum conva^ gos potamos Gherfoiiesi. Periit 

lesciti Servio Tullo dicto au- tumpraeter exercitumAthenien- 

diente& essent. Plautus Amphitr. sium claflis eorum inllructinima 

Ego sum Josfi dicto audiens. Gi- clxxx. navium. Atque hac rn- 

cero de Divinat. Istae ima^i- tione Lysander victoriam con* 

nes ita itobis dicto audientes^ secutus eft. ^^^od certe Nepoiem ae4 CORNELII NEP0TI8 non crant dispalati in agris , relictis _ navibus , in ho- 
; stium venerunt potestatem. Quo facto Athenienses se 
3 Lacedaemoniis dedideVunt. Hac victoria Lvsander ela- 

tus , quum antea semper factiosus audaxque foissetf non latuit , ut ei Alcibiadis vita, Rglictisnavih.^ Refpexit, cre- 
' quae sequitiir , patet, cap. 8. do, hanc victoriam, qui cudi 
Vide de hac re Urbisque inte- fecit nummum, cujus penes me 
ritu plura apud Hiftoricos a Dn. ectypum eil ; in cujus antica 
Boeclero citatos : quibus adde parte caput Lyfandri cum inscr* 

girationem Caefaris apud Sallu- AYSANJPOY AAXaNOS: in 
ium de Bello Catilinario p. i5i. pollica : Victoria currui ab equis 
Sencc. lib. De tranquill. animi marinis permare tractoinfiftens,, 
c. 3. et Epia. 104. Cicero viii. et: NIKH NHITI2. Bosius. 
ad Attic. Valerium Maxim. 3. c. Naves hac numero erant 100. ex 
2. Ernstius. Uac victoria Lace- Jullino Lib. 5. c. 5. et Paufania 
daemonii non ducatum solum, Lib. g. cap. 3a. pro dediderunt 
sed Dominationem Graeciae funt VoflT. A. C. deaerunt ^ forfan^ 
confecuti. tefte Diodoro Slcido rectius. vide Davis. ad Caefa- 
Lib. XIV. cap. 2. AaKedaijLtdvioi rem L. 3. dc Bello Civili c. lu 
6i Tcepi7toiii6dfitevoi trfv tfff'E\: et C6rt. ad Sallult. Jugurth. c. 
Xddof dpXijv dvain(pi(Spiftiftov. 73. n. 5. [Gu. dgrfenii»*, sed Ult. 
8ed de hoc imperio confulcndus dediderunt^ quod cum Heufin- 
Is. Cafaubonus ad Polybium p. gero Bremius praefert.] 
97. auocum confer Cragium L. jj^^ victoria Lys. elatusj Vi- 
OQQ c ^?;- Laced. c. 3. p. 387, de ad 4, 1, 3. Gebhard. Elatus 
388. Sedliiodor. Siculus addit, fuit propter divinos honores,ut 
to te tavtvf k^epv3^i)6ay , ott (p. ,§g./ Duris narrat , sibi a 
npa^iu abitv,5 nata z^v 6yfx. (f^aecis oblatos. vid. Plut. in 
fraXcov imte\elvkneXeipv6av. .^ ^^3, D^ Samiis, qui 

J>e quo tempore iidem Cafaubo- ^^ hanc victoriam ei ftatuam 
nus et Cragius. f„ Olympia pofuere, v.Paufan. 

Dispalati in agris'] Pacilis de Lib. vi. cap. 3. Cicero Lib. 1. 
vagis, difperiis, atque incompo- de divin. cap. 34* Namqueet 
fitis victoria. Plutarchus^ Nav- Lysandri , qui Lacedaemonio: 
tiKov otav efcitcSv yijf viviftai rum clarissimus fueraty sta^ 
jtXavoi^ievov, onoi tis 34\ei^ nai tuae , quae Delphis stabat 9 in 
6ia(i7teip6jiievo>v, Tacitus Ann. capite corona subito exstititex 
4, 48» 4« Thracum auxilia re- asperis herbis et agrestibusx 
pentino concursu territa , cum stellaeque aureae^ quae Delphis 
pars,^munitionibus adjacerenti erant a Lacedaemoniis positae 
jilures extra palarentury tanto post navalem illam victorian^ 
infensius caesi, Hift. 4« 35. 3. Lysandriy qua Atheniensts con* 
Civilis urbi rursum missos JVb- ciderunt. 

vesium frumentatores^ datasque Audaxque] Plutarchus Lyfan- 
in praesidium cohortes ^ velut dro: 'Hv^6k nai \6yep JS^patSvs^ 
multa^pacey accepity rarum a- nai natanXffKtinof npos titf av- 
pud signa militem, arma in ve- titeivovtaf, Lambinus. pro 11»- 
hiculis : cunctos licentia vagos dulsit Volf. C. [ Ax. ] indulxiU 
eompositus invadit. Dchoccafu Diodorus Siculus Lib. xiii. cap.' 
T. Frontfn. a , 1 , 18. Gebhard. 70. eum vocat toXjaav iftnpc^ VI. LY8ANDER. Cap. I. J{o5 

sic sibi indulsit ^ ut ejus opera in maximum odium 
Graeciae Lacedaemonii pervenerint. Nam , quum hanq ^ 
caussam Lacedaemonii dictitassent sibi esse belli ^ ut 
Atheniensium impot^ntem dominationem refringerent, 
postquam apud Aegos flumen Lysander classis hostium 
est potitus, nihil aliud molitus est, quam ut omnes 
ciyitates in sua teneret pdtestate, quum id se Lace- 
daemoniorum caussa facere simularet. .Namque undi- $ 
que , qui Atheniensium rebus studuissent , ejectis , 
decem delegerat in unaquaque civitate ^ quibus sum- ttTov hXovra «pof Jtddav nspU tenore p. pro in sua teneret p. 

satfiv. Adolcscentem ex inftitu- pro simularet Voff. B. simula- 

tis Laconicis dicitPlutarcIius p. viY, sed a. m. s. simularet» De 

434» ^ eum fuiffe ^i\6rifitov Kai Lysandro adnotat haec Arillidcs 

€pi\6veiKov* T^m. H» pag. 175. di6nep Av- 

(SavfipoVj tov h 'Aiyof nota^ 

Eius ojpera'^ Id eft culpa. ita inoXf rdSavfiasd npdEavra Kai 

in Alcibiad. cap. 6. in Ep. cap. 66E,avta juh> KaSeXetv rov n^Xe- 

8. in Hannib. cap. 7. /itov rov npof 'AJ^ifvaibS , ry/ 5* 

d\rfStia noWeSv Kai jiteydXQov 

Belli2 Sic libri meliores. Alii KaKoSv dvrov rols "EWi](Siv dp" 

bellum, Bofius. Leid. m. dic- Eavra, 
tarunt. Voff. R. C. [Ax. Gu.] 

dictassent, impotentem hic no- Namg. undique qui'} Defor^ 

tat saevam, immoderatam. Con- mis modus loquendi et horri- 

fule Victorium ad Ciceron.Lib. dus. Ernst. [Recte Heufingeru» 

10. ad Fam. Ep. 1, Eodem mo- h. L obfervavit, et afj)era ali- 

do foeneratorum faevitiam im- quando compolitione delectatos 

potentiam vocat Florus Lib. 1. effe veteres. Exemplis ab ipso 

cap. 23. num. 1. Ut Nofter re- laudatis , 3 , 1 , 3. qui quidem 

frm^ere , fic Propertius Lib. 3. quum it^telligeret ; Ibid. 3 , 2. 

£1. 2. vs. 44* quam qfiod quum tantis rebus 

praefuisset; 14, 11, B.priusqiie 

Aut quibus in campis^Maria- quam quisquam , adde 4 9 4 9 4* 

no praelia si^no si quis quid loqueretur; i5i 4» 

Stent^ et Teutonicas Roma A. suaque quae attulerat; Ibid. 

refringat ope5. 8, 2. omniaque quac collegae 

dixerant; 17, 1 , 3. itaque m- 

ubi vide Paffcratii notas pag. traque , et 24 , 1 1 4« ^* 9^^ 

421. [Pro classis Ult. classeij quaestor. V. ad i5, 4» ^* ^^^^ 

9» ^*] 
Nihil aliud molitus est"} Nar- 

ifat Xenoph. lib. 2. rer. Graec, D,ecem delegerat"] Aenadap' 

totam Graeciam defeciffe ab A- Xiaf appellat Isocrat. pane§pr* 

thenienfibus poil pugnam illam rico^ et ad Philifh Sic etDio- 

navalem, praeter Samios. Lam* dor. SicuL Lib. i^ non lon^e 

binus» VolT. G. vitiose in suo a principio. M Xenoph^ L. 3,.- aob eORNELli NEPOTIS mum imperiam potestatemque omhium rerum committe- 

ret. , Horum in. numerum nemo admittebatur , nisi qni 
aut ejus hospitio contineretur ^ aut se illius fore pro« 
prium fide confirmarat. 

rer, Gr, deKopXiaf appcllat, nifi theo c. 3. in Ms. Boecl. et Volf. 

locus mendosus ed, Lambinus, B. Huic in consilio dantur. in \ 

Atlicnis autcm triginta pracfe- Juiiino L. i. c. 7. n. 10. scxco- • 

ccrat, dccem vero Firacco. Plu- dicesMfl*. legunt siquidin Croe^ 

tarchus. Hi poltea triginta viri so crudelius consuluissety «^am 

urbeiu lervitute opprelTerunt, et lectionemprobatct illultrat Abr. 

ad tyrannidem usque saevierunt. Gronovius, vir Majorum gloriam 

Magius. Voff. A. delegarat^ virtutibus suis augens , quem 

(p. 190.) fed supra notatum erat jam citatum vidi a Gortio ad 

dWe^^ra^. Ariltides Orat. Tom.I. Sallull. Gatil. #ap. 52. num. 12. 

png. 210. de Lacedaemoniis c3?e Sed hoc loco praefcro innume» 

rvpawibas h nd6aif ralf 'E^K- rum» [Codex Gu. Ax. Ed. prin- 

\ijvi<Si 7t6\e6i KaTesifdav ^ ds ceps, Argent. utraquc Parifien- 

npodelnov evcpi)f.i(as JcKapXias, sis ^ Aldina , Long. et Mag. in 

Gur Lyfandcr, captis Atiienis, numeroy sed Ult. ct Lamb. in 

triginta urbi praefectos, Piraeeo numerum , quod jure praefcrt 

vero decem inposuerit , caus- Staverius.] 
sam proditMcuriius Lib. 1. Lect. 

Att. cap. 19. lAj..dele§arat.^ Ejus hospitio contineretur 'i 

Hofpitum numero liaberctur. 

Horum in numeruml Ms. Gic. Non enim mea gratia fa- 

Bocclcr. et aliquot. codd. hor. miliaritatihus continetur» Geb- 

in numero. Bofius. In numero hardus. Cum quo ei hospitium 

etiam Voff. A. B. in Miltiad. c. esset . ut 2, 8, 3. loquitur. V. 

5. num. 4* }^ Voir. B. in acie Ind. hospes. Bofius. Egregie 

produxit. in Dione cap. 6. in verbum contineretur illuitravii 

plerisque Mff. in filiosuamvim Geleb. Dukerus adFlorumL.4« 

exercuit. Perpctua variatione. cap. 2^ num. i3. confirmaret 

Vide Glar. Ckidendorp. ad Fron- male in quibusdam Edd.legitur. 

tin. Lib. 1. Strateg. cap. 10. n. recte Ms. Leid. m. et Voff. A. 

2. Munck. ad Hygin. faff. 5o. et G. [Gu. Ult.l confirmarat. v. 

92. Broukh. ad Propert. Lib. 2. Glar. Oudendorp. ad Frontin* 

£1. 7. vers. 5o. et Gort. ad Sal- Lib. 3. flrateg. praef. num. 3. 

lull.-. Gat. cap. 19. n. 3. in Alci- Quid per haec verba intelUgen- 

biade cap. 4* ih Ms. Leid. Hoc dum sit , docet Perizon. ad Ac- 

crimine in contentione ab ini- lian. Lib. 111. V« U. cap. 20. 

micis compeUabatur. ia ICimo- num. 2. VI. LTSANDER. Cap. II. 907 CAP. II. 

Itfi^, decemTirali potestate in omiribus urbibus con- i 
•tituta , ipsius nutu omnia gerebantur. Cujus de cru- 
delitate ac perfidia satis est unam rcm, exempli gra- 
tia , proferre , 'ne de eodem plura enamcrando defati- 
gemus lectores. Victor ex Asia quum reverteretur, 2 
Thasumque deyertisset, quod ea civitas praecipua fide 

(p. 191. ) Tatigemus'] Mff. probabiliorvidetur.Fcrgitpratf- 

Schotti, Gif. et Dan. defatige' terea auctor narrare de rebus 

mus , quae fortaffe vera lectio* geftis ac moribus Lyfandri; dc 

Bosius. [\]lu fatiffemus, sedj crudelitate autem etperildiaviri 

dtfatigemus etiam Voff. A. B. cum plura narrari poffent, ta- 

C. [ Gu. ] Ita ut pro certo ha- men uniimillud narraffe satisha- 
beam, hanc veram effe lcctio- bcr. Mosche*' Iloufingero , vul- 
nem, nec in textunl recipere du- gatam probanti , affentior. ] 
bitem. Defatigare plus notat Disfcrtissef] B6[ius in indice 
quam /atig^are. Cicero lo. ad legit devertisset, quam lectio- 
Fam. Ep. 19. Sed^ me herculesy nem nunc admitto, tota critico- 
in ea ( Rep.) conservandajam rum cohorte ita jubente. BoAus 
defatigatus non miilto plus pa- veftigia preriit Dausquii. Bour- 
triae faveoy qudm tuae gloriae* deloti ad Petronii Satyric. c. 9. 
ct ita in aliis verbis. Confule Burmannus, item Torrenius ad 

D. D. V. V. Broukhus. ad Pro- •Valer. Maxim. Lib. 1. cap. 7. n. 
pert. L. a. EL 16. vs. 7. Bur- 3i. Sed hoc loco Codicum fcri- 
inann. ad Phaedr. L. 5. fab. 5. bentium divertisset mira eft con- 
V8. 27. et Cannegieter ad Avia- Hantia. Sed cenforiam Critico- 
num fab: 1. Imprimis Auctor rum hodie notam non efTugeret, 
nofter amat hanc praepolitionem si quis , invitis licet codicibus, 
verbis praeponere ad vim ver- hon ubique legcret deyerterey 
borum augendam atque inten- deversariy deversoria unde fal- 
dendiim. in Hannibale cap. 10. tim vox diversorium civitate Ito- 
five legas decertaturi , live po- mana, totoque Latio cxpulsa eft, 
tius dffcrefuri, vimintenditprae- . rccepta vero deversorium, ut et 
poiitio de. in Themift. cap. 4« deverticulum pro diverticulum, 
Hoc eo valebat , ut ingratiis ad scio equidem aliud cffe divertere: 
depugnandum omnes cogeren- undc diversus et divortium a- 
tur, m Milt. c. 2. nam quum quarum. Aliud devertere h. e. 
virtute militum hostium devi- vertcre de via in locum j.uxta 
ciffet exercitus» Consule Gcb- viam positum , vel in locum 
hard. ad Conon. cap. i. in Voff. quemdam humiliorem , unde a. 
B. pro ne de eodem , ne de ea- pud Feftum deversus cxplicatur 
dem, sed supra notatum erat eo- per deorsum versus. Scd tamen 
dem. [Ax. etiam ne de eadem, dubito, an ubique ideo diWriUj 
quae lectio in tali verborum ac sit ejicicndum, praesertim e loco 
sentelitiarum nexu mihi multo Oviaii 1. Metam. 4^9* Cetera io8 CORNELU NEPOTI^^ 

fuerat erga Athenienses , proinde ac si iidem &mLis- 

simi solerent esse amici , qui constantes fuisseiit ini- 

3 mici.9 eam peryertere concupirit. Y^dit autem^ iiisi 

in eo diversis tellus animalia formis Ult. perinde ac sij ei in mar- 
Sponte sua pep^rit. Eidem fato gine : Fort. ac si non. ] 
obnoxium fuii verbum ascen- Si iidem] Qui ad oram Ul* 
dere^ quod fummi Gronovii ye- traject. cditionis negationem in- 
iligiis iniilientes Critici ex omni- serendam sibi videri annotaraty 
Ihis editionibus ejecerunt, et mentem non percepit, quae ta- 
pro eo escendere repofuerunt, lis eft: Qui conftantiam suam 
uti etiam Heu^pgerus ad Thc- odii atque inimicitiarum tem- 
ihiltocl. cap. 8. vid^ ibi notas poreinhoftes dcclararunt,iidema 
mcas. [Ax. Victor cum exAsia cum fuerint ad adversas partes 
rev, In cpdem cod. ut in Gu. £d. traducti , parem fidem in amore . 
Ult.reliquisque antiquioribus di- atque societate tucntur atque cx- 
vertisset legitur, quod recte a scrunt. Qua opinione eft supra 
Lambino mutatum elt. ] Themirtoclcs, 2. q. 4* eftque ei- 

, ^ ^ cmplo Marius Cclsus apud Ta- 

Proinde ac si iidem etc.'] SC" citum Hist, i, 71. Gcbhardus* 
cutus sum edit. Florentinam et Alcibiadcs apud Thucydidem L 
Aldin. ceterae cnim [Long. et 6. ait, eum^ qui, cumhoHis eft, 
JV[ag. ] habcnt contrarie : perin- multum nocct , prodcIFe pluri- 
de ac si iidem /. sol, esse im- mum, si iiat amicus. Seneca de 
mici > qui constantes fuissent Ira 2, 34 : Quos populus Roma- 
amici, £x Thucyd. 8. ficet in- nusfideliores hahet socios^quam 
tclligere , Thasios, antequam quos habuit pertinacissimos ho^ 
tantam fidem in Athenienses stes 1 Loccenius. Yoif. B. j^Gu.] 
(p. 193.) pracftitilTent , eorum^ idem. pro Thasum Vofl. A. 
fuilFe inimicoB, et Lacedaemo- Thassum; pro eam perverterey 
niorum socios atque amicos. pervertere eam; pro futurum 
^imc igitur, quia Athcnienlibus omnestres Vofliani futuram^ sed 
«os videt amicos effe factos Ly- in Voff. tamcn A./ufurumsupra 
sandcr, et in hac amicitia pcr- notatum crat; pro dilaberen» 
mansuros judicat , eos pervcr- tur Voff, C. liberarentur. [Etiam 
terc bupit. congruit cum TAu- Gu. pervertere eam. ] 
cydide , et confirmat hanc lectio- Quia hic dcest exemplumrquod 
nem id , quod ell ap. Demosth. narrare institucrat Ncpos , non 
Orat. ad Leptinem: Tsto fih commiticndum duxi, quinlecto- 
toivvv SafSinf ths iuet 'EK^pdvm^ >ris cognitioni juvandae rem ge- 
ncSf VK d6iKi}(iate y kdv aq>i\if' ftam ex Pofyaeno (1. strateff^} 
6^e Tijv dtiXnav; oi napadov- buc rcferrem : Cum Thasum 
t€f v/iilv Oddov , nai tijv AaKt- propter eos , qui Atheniensium 
SawoviGAV tpphpAv /iteS onXcov rebus ftuduerant , pervertcre 
BKfiaXdvtef y Kai 0pa6vPbXov Lyfander deltinaffct , sicut Ne- 
ei6ayay6vt€f j Kai fcapn6X6vtes potis habet naiTatio , atque, lio^ 
^iXifv vjiitv trjv dvtcSv natpiba^ evaderent, quos perditos cupic-* 
airioi tS yive^Sai 6vnnaXov bat , metueret : fraudem cle- 
tov nepi BpaKijv t6xov vfnlv i- mentia ac religionis obtcntu ve- 
yivovto, Lainbinus, [ Gu. Jpro- landam censuit. Erat apud Tha- 
inde , ut Lambinus recte ecudiU sios templum Herculis , quod ^ VI. LYSAN1>ER, Cap, UI. 209 

ft '. ■ ■ ■ 

in eo occultasset Toluntatem , futurum, ut Thasii di« 
laberentur , consulerentque rebus suis. Itaque * *"> 

summa ipsi caeremonia colcbant. et numen elTent yvSti convcnire« 

Hi^c vocatis civibus infidtosae Talia tam accurata fimulatione 

liumanitatis pleniflima oratione asseveranti creditum eft. Pro-' 

imposuit. Veniam se omnibiis dicre ex latebris, qui Athenicn- 

dare, ajebat, antcactorum. Con- ftis rcip. ftudio gravibra cxtimue* 

iiernatione et tempore facilc ex- rant. Quo» ille poit paucos diest 

cusari , quae in iHo renun trans- niiiil amplius suspicaiites , salu- 

itu accidiflJent. Igitur frufira ti- tisque penitus securos adortut 

mere quenquam, aut latere. Ac omncs interfecit Boecler, Simi- 

cederent modo , bonamque de lis pCrfldia fuit, quam Milcti e- 

eo fpem omnes capercnt, qui xercuit: de qua idem Polyae» 

parccre omnibus . conftituilTet. nus lib. 1. pag, 71. et Plutar* 

Haec se tcile Deo ipsorum pa- ckus pag. 4^« Bofius. 
trio poUiceri , ad ou)U6 templum CAP. III. 

N 
• .■■'•«• 

\. . 

^ ^ decexnTiralem suam potestatem ttLJi . iJi^ ^ 
fllo Gonstitutam sustulerunt. Quo dolore InCenstift 

(p.igS.^ ** Decemv.suampot pot, ah illo const» sust. et in 

sui ab illo] Ms. Boecl. Dan. et margine: \iimi. Hcliquae cditt* 

heid. itaque hi d, s. pot. ah i. c, vulgatam lectionem exhibent» 

Ccterum lacuna fortafl^e rec- quam mutare ausi non fumui» 

tius incipiet poft vocem Itaque^ quum a mutilis laccrisque locis 

quam antecedentia requirunt. manum abfiinere satiut) fit Vere 

Sosius. V. Gron. de Ccntes. et enim Ueufingerus : Non Thtt* 

Unc. Us. p. 647* [Ax. itaque hi siorum tantum caedes y sed et 

decemviralem suam potestatem alia quaedafn hic exci4^rantf 

a&. illo const. sust. Lectio vul- quibus permoti Lacedaemonti 

gata nemini facile placebit:^ of- decemwalem illam potestatei^ 

fcndunt praesi^rtim suam , sui, sustnierunt, ] 

At nequc Ajl. codicis verbavitio Sustuler,'] Vid. Plut* p* 449* 

carent: redundat suam, idau- Jbosius» 

tem unde ortum dicamus ? Prae- Quo dolore ineensus } Atiatti 

terquam igitur, ^uod locus lacu- cauflam fuifle vult iHodorus^ 

nafaboret, de iis quoquedubi- nempe elationem animi ao fe« 

tandum , quae ad^unt. Mosche. rociam ) quod bellum JPelopqii* 

Leid. 1. Itaque hidecemsfiralem nefiacum confeciflet, et Jiacedi^* 

potestatem illam ab illo con- moniis principatum Graecia^ 

stitutam sust. non : dec. suam terra et inari peperifl^et. Lath* 

potest. Gu. Itaque hii d. suam hin. Diodori locus eA Lib«xiv. 

pot, ah illo const» sust. £d. UU* cap. i3. ^ed' nec Nepos, ncc 

yitaque sui decemvirahm Ulam Diodorus cavfllam iuo lo«o ~ flio CORNELirNEPOtlS • 

iniit Gonsilia , reges Lacedaemonionim tollere. SM 
•entiebat » id se sine ope deorum facere non poss^e, ferunt. Veram prodit Plut.^ in nai (Lyfander) Stivoelto tifv dp* 

hyf, pa^« 447* quod }am yidit Xffv in Tfov dvitvol^Ktwfnerasif' 

We/r. ad 1. 1. nempe, quando <Saf ^ eif kowov dnobwai nddiv 

d9tijt\tv<Sev tis STtdptfjv dtU 'HpaKXeibaif- Sed inter ipsot 

fiw opyi^ofiivof Mhf t(f 'Aytf(St- aiitiquos non convenit de coiw 

Xd^y qui ad efiis arrogantiam filio Xf fandri 9 id quod et Ari*- 

lntoleral)ilem deprimendam eum Jtotele jam liquet^ nam pergit 

^9cid€i^eKpe&'6aitrfv' Ariftoteles Plutarcliust &/ de h>ioi wa6vvj 

Lib* V. de Rep. c. 7. pag. 395. »X 'HpaKXiiSaif, dWd iSnap* 

taoite hoc confirmaty quum a- tidtaif ( Horum sententiam fc- 

l^s de seditionibus.et commu- quitur Diodorus 1. 1. 6ievoelto 

^tionibus arliiocratiamm dicit, Kata\v6ai tijv teSv 'HpaKXeidaSp 

if otav tivkf dti/iid$<avtaifte' ^a<fiAeiay(noningenerer^^a- 

yd\oi ovtef y Kai futfdevof ifttMf liiKeiav) Kai Koivtfv in ndvtcov 

fcax^ apetijiv vno tivcSv ivtijnO' SnaptiataSv noiij6ai tifv atpt* 
tipniw, .olov.Av0av6iuujjnatt^v. 6iv ttiiv,fia6i\iw) Kva /if) t^ 

fia6i\im>, Plut. in Agelilao pae. 09* 'HpaK\i\if, d\\d tcov oXot 

600. de Lyfandro vk i\ifye oe 'HpaK\iff to yipas dpetfj npi^ 

viff opyfjf , dWd fiapii^f yi- vojnivQiv y if KqKclvov eif J^tSif 

pw ifSif tov \oin6v /Cpdvav i' tifidf dvijyayev, vide etp.45t>. 

pH\evev y oncDf toSv &vetv oIk&v in fine , et in Aeef. pag. 6oo. jam 

tiiv fia(fi\eiav d(pe\dfievof , eif superius a me laudat^s., Nofter 

fiicfov wrtatSiv xticoSoirf Snapttd' autem Nepos vidis eft etiam 8e« 

«oi/. quid ait reges tollere^ ex- qui eos auctores, de quibus A* 

Slicui in not. poft. Ferizonius ad riftoteles • et Plutarchus i&6ntp 

.elian. L. VII. V.H. C.13. n. 6. di- <pa6i tivef dicunt. fConfer £- 

eit Lysander dominationem in phori Fragmenta a Marxio col- 

urbe patria dicitur adjfectasse^ Icctap.sS^. fqq. ] 

wblatis Re^bus Le^timis.Sed (p. 194. ) Iniit consilia reges 

baec mea etiam explicatione in- Lac. tolL^ Vid. Aristot. Potifm 

digent. Nepos ijise sese explicat &, 1. et 7. Plutarch. pag. 44?* 

H. 5. Agensy quid fcriptum sit in BoSius. 

bratione a Gleone Halirarnafieo Sed sentiehat id. s. s» o^ D* 

^iicripta, ut re§ia potestate dis^ /> n. p.'] Plut. in Lyfhnd. pag. 

isdlutd ex (imnihus dUtc deli- 447« haec adcuratiusrefcrt,}uxni 

^Mtur. Ariftoteles a Bofio Jam quem np^tov fiiv iv ineXeiptftStf 

'eitatust nempe Lib. x. eap. 1. Kai nape6Kevd6ato neH^eiv ff 

pag. dQ6. de Rep. qnosd^m di- iavtS rvf no\itafj nal ' \6yov 

cereait, LyfandrumtentalTefca- iBe/ue^ita npof tifi> vn6JS^6tp ta\v6ai tifv fia6i\eiav, 'pTo quo yeypajtt/itivov vno' K\iwof tS 
*liiiii^a dixeratro dve\etv. tdquod A\tKapva66i^f. Ac^ deinceps 
qnam tollere dorum, (qu 

df fcrtmen -illud interHeraclidas, cho faciam,) qui Lib. xiv, c. i3 

'«nd sublafo , sperabat , nt Plu- in fine addit, id quod etiam re- 

•farehus ajt : tr;/ Ra6i\eiaf Srtii> fert Ncpos in fine hujus capltis, 

^tKa^ofiiviff , h6iva ' npd dvtS inXyfandri domo aliqUanto poft 

SHaptidtffv dfp atpeS^6e6Sai. ejns interitum orationem ftulfe 

-lrt hoc elare Indieat his verbit rfpc^amnrctttrate, five uf afii VI. LTSANDER. Cap. III. . 2it quod Lacedaempnii omnia ad oracula |:eferre consue* 
yerant. Primum Delphod corrumpere est conatu$..? 
Ouum id non potuisset , > Dodonam adortud est* Hij:i^ 

quoque repuisus dixit^ se vota suscepissei quae Joxi 

icj^unt in Graepid mSavc^/^ icot DelphosJ Mfl*. Scli« Gif« I>a]i. ^ 

navot^pyajf 6criiii3Lm, quamiple rGu. ] Delphi» An legcjidu&i 

(nam dc Gleone tacct) ad mul- Delphis; ut primtim nominan- 

titudinem cxhortandam commcn* ter accipiatur , snbaudiaturque 

tus erat, ut ex omnibusdeinccps oracutum? Certe alicjuid latet* 

civium familiis regos crearCntur. l>e re vide Diod, Sicttt. et Pto. 

Plutarch. pag. 448. teftatur, quod LysanSro pag 447. Bosius. Leii. 

ov ph i^ddpd^ijyt r$ /ivadvSpa meus Delphts. Voffian* A. C* 

^<avioi ibkv , dXKd Jiutd tifv w- Delphi. uelphos f [ quod «tiaia 
XfUTiyv. quod adfirmat Uiod. 81-^ in Llt* legitur^] retiuendum, tt 
cul. 1. 1» tdte ^ih ^v '^^iv , ifSei'* hujtis urbis cives ^ in miibu» «•' 

^av ol Aaiudai/iiovioi ntpi t^/ rant ApolliniSi Saeefdotes et In- 

ti Avadv6ph npoatpi(S£m sif primidP^rthiad^iiAclligeDdi^pra^^ 

tp KataX^Caat tbf dq>' 'HpaKXinf sertim , quia Nofter Graecod &f • 

fiaatXelf) ^etd 6i tiva Xpdvav lct jmitari, ijui Detphos tfim ae 

teXevtijaavtOf dvti ^ nai ttv^v civibus, quam de urbe ipsa di- 

Xptf/Aatta/JaSv ctftv/iiivtaiv natd xere» Vidc €eleb. J. Petiistni* 

tifv oiniav. to se aboft VolT. A» ad Aeliaui libk 6. Vi H, eap*. ^4 

de qua ellipdi actum ad Milt» c. ct Schoh Thucydidi^ lib. 1. cap* 

1« [ Abeft etiam ab Aien. £d. ii*i. lin. 63« nec audiendti!l.tf< 

Xnt. reliquisque ante Lambinum. Palmerius Lib« vt> Graeieiae t« 

8cd eft in Cod. Dan^ et Gu.] 8. pag.6i9« qut Aefchylf ft Spa^- 

Lacedaemonii omnia ad 0« hemio ad Callimachum Hi tti A« 

racula referre consueverantl poll. laudati locum aliter expli^ 

Kon soUun Lacedaemonii , sed cat. Ita moic per Dbdonam 'tttt" 

omnesfere Graeci solent /idXiffa jus urbis cives Ove Oraculi 139" 

tdtf /itavteiotf npotSiXHv» Pro' jdonaei vatcs intelligUAturj tArc 

prium autem heic eft verbum re- uon per AfroSi Joyis HammK* 

ferre* Cic» 1. de Divinatione: nis Amiilitcs soi}< etlta Ifle^tti 

sedderehus ohscuris et incertis videmus in aliis utbem vi^ ift* 

ad ApoUinem censeo refeTcn<> gionem non tantttm pro civib^ 

dum. Graeci ufUrpant npoiSav- vel incolis 5 sed pro quadam t^U 

ati3^(j3^at et npo6avay>ipeiv. vium vel incdlarum parte poni« 

Diodorus Lib. 17. Totf /advttat Attamen hunc locum acutioribtt» 

stpoacmaSi/iivof nepity Oif/aein, examjnandum relinqub. Ad halko 
^. pecadum ritu ad votuptatem rihus semper aut Delphit.om* 

omnia referunt. Laeedaemonii tulum 1 ^ut ah Hammone^ jimt 

praofertim exemplum fuere se' 9 Dodona petehanU l^cursus 

cuti Lycurgi. de eo et aliis sa^e (p« iq5.) qXuAem^ quiLacedae" 

cum Graecid Strabo Li1i..ivi« m^omorum remp. temperatitf 

pag. iio5« Sed adde CragiuniL. le^es suas^ axictoriiate ApoUi" 

tii. de Rep. Lae. cap. 1. quio« fiiS Detphici cotkfirmasfit i 4p¥is 

Aendity cur Lyfander bac via tum \>etlet, Lysander icommuia" 

ioerit adgre((tt8< re, gadem esi prc^ifta nii* 

O u sia CORNELII NEPOTIS 

t 
[.■■■■-WtL-i I j. ■--■ I -; • ' ' ' " 1 ^ rw I 

Hammoni soWeret^ existimans, se Afros facilius cor- 
*3 ruptimun. Hac spe quum profectus esset in Africam, 
multum eum antistites. Jovis fefellerunt» Nam non so- 
lum corrumpi non potuernnt , sed etiam Legatos La- 
cedaemonem miserunt, qui Lysandmm accusarent, quod 
4 saoerdotes fani corrumpere conatus esset. Accusatus 
koc crimine judicumque absolutus sententiis j Orcho- 

' giotpe. ubi vide clar. bavifii Orchomeniis] Hi Lacedaemo- 

Botas. niorum partes sequebantur. v* 

Se Afros facilius corruptu- Plut. in Pelop. pag. 285.infin.. 
rum] Nimiriun quia gens illa Qccisus est a ThJ CumHaw 

tubdola , et ad technas fraudes- Hartum obsiderel, urbem Boeo- 

quc vel etiam natura proclivis ^jae; Sic Xenoph. L 3. Uellen. 

^ttet.Magws. In graviffimisre- ^^ pi^^^ ^^ Lysandroy v.t^.et 
|>usOraculaconfulente8,nonne. Lambin.*^ Adde Diod. \^ 

gligebaiitquoquemittereadAm. gj Pausan. Laconicis, Justin. 

«lonem. Vide de Croefo Hero- ^ ^ 5, B6iim. Adde Fabric. ad 

dot. Lib. 1. cap.46. cujusfacer- Orofium Lib. iii. cap. 1. n. 33. 

.dotes venora, sed magis sim- Xenophon Lib. m. in fine pag. 

pliciaforranrefponderuntCrpe- ^ Sitercauffas, ob cmasPaS. 

«o , quam Pythia Delphica. vide ^^^^^^ Pliftoanactis filius capiti« 

f t cap. 48.. ubi notat Herodotus damnatus fuit , enumerat quo- 

•ingida singulorum vaticmia que hanc, quod PaufaniasXy- 

Crpeftnn rejcciffe praeter DeL ^^ndro apud Haliartum ad dib- 

phicum, et^t cap. 49. Aniphia. ^^ ^j^^ ^^,^ f^grit prae&o. 

rau adde cap. 52. corrupti tamen q^^^^^ Paufan. Lib. 111. cap. 5. 

S^aea Ammonis sacerdotes auro ^^ pj^j ;„ Lyfand. p. 449 , ^56. 

lexandri. V. Plut. m Al. p. 680. j^jde Weff. ad Diod. Sicul. Lib. 

:4dde Juftmum Lib. xi. cap. 11. ^^^ ^ap. 80. in Haliarlo Lysan. 

9m vero hic debet Nepos Epho- ^ri ihonumentum eft. v. Pau. 

, jf1j^.quaem saepius sequitur. vid. f^^^ j^^^^ ^^ 33 ^^^ ^^^^ 

Tlnif in Lyfand. pag. 447- Voff. p^g^ i^^ ^it Lysandri corpus 
XquaequaeJoviA.s.Q.quaeq. ftaliarto ablatum, in socio Pa- 
_„ ^^ __ .- ^ .- — , quae Delphi> 

.UU.ctMag.^Hammoi»>, ut )am fg^, confpici. Attentione digiia 

Harlefius edidit , laudans Dra- g„„t ^^^ba Plutarchi in Lyfand. 

kcnborch. ad SU. ItaL 1, 39. J (p.196) p. 4A8. de temporemorUt 

Multum ] Sic libri meliores. heXtvtitiSe o^ npiv iE^Adiaf inaw. 

■Inaliis^ multi. Bofius. [Ax. e- eXSetv tov AyvfaiXaov, e/u7ce(S<iap 

' tiam multum, nbn multi. Et eif tov BoKatmov TtoXe^ov^ ^9 

Gu. Ult. multum. ] fttdXXov ijttfiaXeiiv ttfv *EXXd6a. 

Leffatos Lacedaem.fniserunt'] in Agefil. pag. 600. haecadnotat 

• Ita et DiodoruSy ac Plutarchus de Lyfandro edoKoi fiiydXtfv av 

-pag. 448. Bofius. Lacedaemo- dntpyd<Sa6Sai KivtfCftv iKtdvtiff 

nem pro Lacedaemonar [ Gii. rif< /iia^^ppd/ (nempe inter Age- 

■ Pan. Ed. Ult.] Voff. A. B. C «ilaum etLyfandrum) iintfnpd- 

•t itfrnuBC lego» - tepov iteXt^tff^tVy eii fioimia» ■ , .1 

VI. LTSANDRB. Cap. III. ai3 

f . ■ i . ■ I II ■ ■ ' ' I ■ , . ■ ■ I ■ ,1 ■ ■ I m i^i ■ I 

iBeniis missus subsidia, occisus est a Thebanis apad 
Haliartum. Quam vei^e de eo foret judicatum , oratio 5 
indicio fuit, quae post mortem in domo ejus reperta - 
est , in qua suadet Lacedaemoniis , ut , regia potestattt - 
dissoluta , ex omnibus dux- deligatur ad bellum gereA-^ 
dum , sed ita scripta , ut deorum yideretur congnjer^e 
sententrae , quam ille se habiturum , pecunia fidens, 

spartv^as. quem motum adhuc hac oratlone licet facundiffima^ 

poft Lyrandri mortem cxftare ex< civium aniihbs metu quodairi Dei 

pertus fuit Agefilaus ex Asia re- et superftitione Aatuilfe priuste- 

verfus, sed quem prudcnter com- here occupatos, quae oratio poft 

pofuit. vid. Eumd. p'. 6o6. YoIT. mortcm Lyfandri ab Agefilao ex. 

Q.Orchdmeuis.etvroveretfire* Afia reverso lecta et in publi- 

Nec fuit poft indicio reperitur cum prolata fedavit et cxftin- 

in VoiT. A. [ £d. Ult. Ar£. Lon^ xit factionera, quam Lyfander 

Mag. Quam vere foret ae eo jV} vivus contra, Agefilaum , fimul 

A Thebanis^ Ab Ualiartio ci- atque ex Asia rcvcrtifl*et, confla- 

vc , Neochoro dicto , ut Plut. yerat. Vide Plut. Ages. p. 6o6» 

Lyf.. pac. 45o. Hanc gloriam A- in fine. [ A Cod. Guclph. Edit. 

thenicnfibus vindicat Arifl:ides prineipe , Arg. Paris. a. iSzo. 

Panathen. Sive Orjation. Tbm.I. Ald. Ult. Long. et Mag. ita ab« 

pag. 167. Ed, Oxon* Videclar. eft, quod aLambino additumvi* 

'Welf. ad Diodor. Siculum. Lib. detur, nec sane deeflTe poteft.] 

w% cap. 81. num. ^. , Quam ille se habiturum pe^ 

Dissoluta] V. Ind. Bosius. ^^J,,, ^j^„, ^^„ dubitabatl 

Ex omnibus dux delig.^ Ms. Quam oraculi sententiaih pro se 
Boecl. dux aberat. Bosius, Dux obtenturum non diffidebat. Ad ^ 

abeft Vofl*. A. et B. et Axen. verbum fere Diodorus. /iia ^ 
Pro deligatur Vofl^. C. eligatur* tM{^iv\i naxpm^ Aifivos ) iial 

Sed ita scripta , ut deorum rc5v Ko/tn^o/iiivw Xptffndriav l\« 
ifideretur congruere sententiaey m<Saf nH6tiv. Gebhardus. Undo 
ifU€un iUe'] InMs.BoecL defunt, has op^s sibi fecit Lyfander, qui» 
euae de oratione hic habcntur : bus memoratos sacerdotes eov» 
ftatim enim pofl; vocem ^erei»- rumpere tentavit ? irpd^ffhne^ 
dum^ sequitur, quo ille se ha^ vi^ )uxta Plut. pag. 434* Hocve- 
bitur* In $chotti codice erat: rum efl;, contra Lycurgi quideni 
sed scriptaj ut dicit^ nonyi» legem (de qua praeter alios tx 
dentur congruere sententiae, profeflo-egitCragiusLib.iii.de 
inepte utrumque. Bosius» Ita Bep. Lac. Tab. x. Inftitut i«> 
abefl Vo(fianis A. C. in Vofl*. B. magnam auri argentique vim 
non reperiuntur : Sed ita s. u* Spartae intulit pofl Athenieiisca 
d.st.e.s. Pro ^uam idem ^uo, feliciterdebellatos. Sednedra^-* . 
C. et A. quod» sed in Vofl*. A, mam quidem e tanta praeda «1- 
supra notatum erat quam. Pro bi servavit, et in l^imma pau» 
Deonum Vofl". C. dicit* pro sd* pertate deceffit. Hoc teftatur 
det*etary non videntur, Plut Theopompus apud Plut. p. 4^ 
Lyf. pag. 447. refert Lyfandrum, teftatur hoc Aeiianus Lib. vi. V. 
ratum aon satit sibi priaefidiiad H. c. 4* Lib.x. c. i5. et Peris» 
tantam rem perficiendam fore in ad Lib. iiv. t. ag. niam. 1. unde ixtf C R N E 1. 1 1 W E P O T I S ■■"■••"*•»■ non dubit«bat« Vm^ «i «crip^iase • Cleon Halicarnasseu» 
^citjir, y \ 

r 

iPlultf fcfG, pag, Mt ^i eo aclfir- Indicant: hroXds ydp iXeivid& 

ipat f av^pf mf QvdX^rof "Ono. Cyto agentis ) napd t^ n<itp6ff 

Xptf^i(if<»v ivSn%V^e rtfv narpida oTtads Q0a aV TtpOaip^fSvrai Aa^ 

t^iXa^Xiffiaf 9 nai rpv(pf,s , nai ne6auf6v^ot Xopvyil0Ct* dvroU% • 

%pv(i6p nq^ apyvpov (n r$ no^ ergo ibi Nepps non inale dicit» 

X?/ii* fcara^a^<«)V « Hai rhs Av- pecuniam aB ipfp Rege Lace. 

(P' ^97») n^py^ naranoXirevdd* Haemoniia» five Lyfandro fuiife 

Jtevof voMvf, Addc JSuTOdem in suppeclitatam , id (juod etiam 

^Tf» P»g' 434» Pe fumma a hy- di^it Plut, in Alcib, pag. «u, 

»4n4ro^partam milfa, v. Plut, iX vnoXoyiiQMevoi r^v dXpfl^ 

in Nicia p, 54a, Sed per Gylip. ftariav , ay' is noXefieSv Tipof 

P.um turpiter diminuta, in Ly, dvJSf^pcSscns BA^SIAtlA NJ^TAN 
pag. 447» Paufanias LiS» 3t. c. 9.. yiaK£6aMWW, «ai rexpdpoXov 

Jag, 8^0. dicit 9 Athenienfes jac-. dvri tpmfidXy rcS vavrv 6i66v^ 

tare , Jjyfandrum etiam donis ros^ i^ cSv eXape JIAJtA KY^ 

corrupijfe Tydcum et Adiman. POy ( Hujus Begis Maeni *ilio) 

tCim« Si haec vera sint, patet Xpi;/'a'r<av (Hic Cyrus mit filiusi 

liyfandrum acq[ui(itam pecuniam Aapein r^ ApraBdpBv^ v, Schol, 

in publicos, non in privatos u. Thucvdidis Lib, lu c. 65. n. «8.) 

9US convertiffe, <}uod ultimum poft victoriam ad Aegos pota. 

ei capitale f^iiiTet, Vid. eumdem mos reportatam pecuniam tamcn 

Cra^ium liibt IV. de IieP« Lac, non semper in publicos ufus con« 

«. 3. Nonnulla de Lyfanori pau» vcrtit, nam juxta Plut. pag. 443« 

Xertat«| jam olim notavi ad c. 4, C, AvriXoX^ 6i Ttoiiidavu /le. 

d bellum tamen gerendum pe^ rpivs rivds eif avtov siXbs ifm 

runiam accepilTe dtcitur a Cyro, tf-^ei/ e^onKe nXvdas dpyvpinrop 

qui eum Sardes evocaverat. Hinc mXov. et hac pecunia fioens sc 

Schol. Ari/loplianis in Ranis fcri-> sacerdotos corrupturum spera* 

kit vs, 368, K^pos ydp Av0dv^ verat. Sed quac pecunia ubi rc« 

^p^ im^ifie Xpvittara tore eis manferit, inccrtumeft, si in(Vm« 

ndXe^ov 6aveiH XdpWn Confter ma pauperlate deceflerit, An 

plut, in Lyfand. pag. 435. 437. in vero pecunia Lyfandri fiierit, 

Alcib, pag. an, Sed havei^ Xd^ quae inThoracis ejus amici,per 

i»rv (piod addit Scholiaftes , non £phoros necati, aomo inyentn 

invenitur in Plutarcho. neque in ftiit , ut rofert Plut, pag, 444« 

Piodoro Siculo Lib, xii, c* 70« non di|udico. Qua pecunia fa« 

^i rem pluribus enarrat, et e« cerdotes , ct ante Adimantum et 

io4« de 4{ua pecunia l^oiler etiam TydeumAtheniensiumducescor. 

Jn Alcib, c, 8, $, 9, quod ipHs rumpere pofuit, Hic Cyrushuio 

-peeunia a Heffe suppeditaba" Lyfandro miiit quOque victoriao 

tur. ubi b| eoaices addiQerentt eftu(ra gratulatoriam triremem 

pro tpsis legi polfet ipsi sc, Ly^ aacratam bicubitalem , e% auro 

mndro , quamvis eodcm redeat, et ebore fsictam , quae fUerat ia 

flbi Lambinus per Heerem recte Bra0dae et Acanthiorum ^efau* 

jnteillgit Oyrum Parii filium, sed ro, Vide Dumd. pag. 443, 

julc fiLUo id mandatum a patre ' fianc ei scripsisseCleon /fo^ 

merat, Verba Piodori eaim1io« U^Qmwmi ok^bQtur ] V«uf<. ^ ' VI. LTSAT^DER. Caf. IV. «15 patus enim illc mos in Graecia, rat. At Mff. Dail. Gif.Savar. 

ut oratores et sophillae alils ora- Put. [G«.] AUcarnas. corrupte, 

tiones scriptitarent, unde Xoyo- credo , ut solent in nominibus 

ypd^poi} quaevox, cumrc, pofi- propriis codices manu exarati, 

ea in contemtum adducta. Vid. quantumvis optimae notac. Bo* 

CresolL Theatr, Rhetor. 3, 2. sius* H/alicarnas etiam Voff. A, 

Boeclcrus. Q» AlicarnaseusB,lAx, Alicar' 

Halicarnasseus'] Ita et Plu- nasus.} ' 

tarchus Yocaity ubihancremnar- CAP. IV. 

Atquc hoc loco non est praet^rcundum factum i 
Pharnabazi) satrapis regii. Nam quum Lysander prae- 
fectus classis in bello multa crudeliter avareque fecis- 
set, deque his rebus suspicaretur ad ciyes suos ess^ 
perlatum, petiit a Phamabazo, ut ad ephoros sibi 
testimonium daret, quanta sanctitate bellum ^essissety 
sociosque tractasset, deque ea re accur^te scriberet: 
magnam enim ejus auctoritatem in ea re futuram. (p. 198.) 'Hoc loco'] to loco Polyaen. 'j.'^in Phamahazo» 

aberat Xicid. Ms. Bosius, Pro BoAus. [Ult. a Pharn» petiit. ] 

cum^ quum Voff. A. qui sicsem- Ad ephorosl A quibus, sc)^- 

per solet. Pro satrapisB. stra- tala miffa, revocatus fuerat , nt 

pw, pro Pharnahazi C. Bar^ narrant PluU et Polyaenus II. 

nabazi , et pro^ re^ii , regis. citt, Bos. Voff. B. aut Ephoros. Ctnt. satrapae, Gu. reffis»2 

Multa crudeliter'] Vid. Plu- 
tarck, pag. 443* Bosius, scd a m. s. aput. 

Quanta sanctitate hellum ges* 
sisset"} Juftitia, moderatione at- 

j^ , ^ . . que inteeritatc. Valer. 4» i4» O^- 

A^areque 3 Continentiam ta- priacani pecuniam maximd 

mencjus, ct opum munerumque 'cum diligentia et sanctitate: £/» 

contemtum Jaudat Plutarchus ^rbem deportas^eraU Ilinc sanc^ 

pag, 434. et45o. Bosius, Vide t^e manus, non pbllatae cap- 

Perizon. ad Aelian. Lib. m. V. tandis et acceptandis muneribu» ' 

H. c. ao. ot hoc patet « e>us provincialium apud Valer. 1. a. 

paubertate , dc qua v. Kubn. ad ^. ^. Tum continentia inerat 

Eumdem Lib. vi. cap. 4. et ego imperatorihus nostris, quam 

pauUo superius ad «. 3. hgtju» sanctas manus hahere deherent^ 

vitae. Que abeft Voff. B. ^j^,^ i^ta altaria discentibus, 

Deque his rehus"} Plutarchus Gebhardus. V. Cl. Duker. ad 

baec prolixe, scd tamen paullo Florum 2, 6, 4^* ^^^^ Socios 

aliter, ulirrat, pag. 444. Vid. et Voff. G. Socio, \ \ V «i6 CORNELII NEPODIS s Huic ille liberaliter pollicetur, librum grayem multil 
yerbis conscripsitf ^in quo summis eum fert laudibus* 
Quem quum legisftet probassetque , dum signatur, 
alterum J[»ari magnitudine, tanta simiUtudine, ut dis- 
<^emi non posset, signatum subjecit , in quo accura- 

3 tissime ejus ayaritiam perfidiamque accusarat. Hinc 

Liheraliter petlicetur'] Plu- num. i. plcne dixit iterum So- 

tarchus: vno6X6juevof anavta fter in Attfco c. lo. Quod si 

9roiij6eiv. Lambinus, Ut solent gubernatorpraecipualaudefer' 

falsi falsimoniis. Gurtius 8, a, tur. et ita alii passim. Pro in 

V 17. Polydamas tanto liberatus quo Yoff. C. in quibus. [Ax^ in 

metUt inpensius etiam^ quam quihus summiseum affert (non 

exigebaturj promittit operam. mquos, e. offert) laudibusj scri- 

Loauitur autem ad eum modum bendi vitio pr.o effert. Mosche. 

crcbro (Jaesar.* libro 4- de B. Leid. 1. s. eum fert lattdibus. 

G. c* 18. et c. 21. ubi Graecus Ita ctiam codex Dan. atque cdi- 

interpres reddit q>i\oq>povet- tio Ultraj. non: eum summis. 

(fSat, Gehhfird. Pro in ea re Tum in duobus bis libris, ut in 

jVoff. C. in ejus re. : Gu. Ed; principe, Argent. Paris. 

. Librum graveml Mff. Gif. a. i5i4- (fai»o enim exEd.prin'- 

. Dan, [Leid. 1.} et Ed. Ultrajcct. cipe ct Arg. Fischerus, exrari- 

Srandemy quod probabat Gehh. fina Heufingerus in Addendis 9110 

Itera tamcn lectio etiam in proferunt) Ald. et LongoL qui- 

M^. BoecL ikxm Gu.] rejperitur, hus legitur. Sed praefcro alte- 

nec inutatione opus. Grasfem^ rum, quod ob ea, quae prae- 

tcil. pondere ^ quippc multis cefferunt : muZt£f i;^r&£5, fat;ile a 

verbis conscriptum. Plutarchus librariis mutari poluit, et jam in 

(p. 109.) et Polyaenus raodo i- edit. Mag. et Bafil. item , Fifche- 

9tito\af y modo ypdjujiiara , mo- ri fidcj in Paris. a. i520. legitur. ] 
do fltpXia Tocant. Bosius. [Cod. 

Dan. Gu. Ult. verbis muUis.'} Dum obsienatur'] Ms. BoecL 

In quo summis etc. ] Cod. et alii Lamoino laudati 9 dum 

Xj\f.QlE^.\J\\T9i]. in quibus eum signatur. (jMomodo mox: sig- 

sun\mi5 fert laudib. Bos. Leid. natum subjecit. Et Martidlii' 

m. et Voff. B. effert lauAibus. Jam fignat meus annulus JLage- 

Voff. A. [Gu.1 fert. C. /<rre, nam. Bos. Signatur etiam Voff. 

corrupte pro fert. Utrumquo B. C. [Ed. princ. utraqucParis. 

recte. Virg. 1. Aen. vs. 629. etAld. dum designatur* Mag. 

BafiL rfum «g-nareiur.Hinc Lam- 

tpse hostis Teucros insigni binus, obsecutisreliquis, fecit: 

laude ferebat. dum bbsienatur» Sed Ax. Gu. 

Ed. Arg. IHt. et Long. dum si- 

Servius expli cat per Zauda&af, gnatury qi|Lod, c|[uamquam 5£j^- 

praeferehat. Livius a. cap. 49* na^um sequitur, inComelionc- 

Fdbios ad coelum laudibus fe- minem oifendere potcft. V, ad 7, 

runt. lib. 4« c. 4i* Tempanium i, a. ] 
meritis laudibus fcrens. Ali- 

quando ^au<2i&uj subintclligitur^ Tanta similitudine^ Sic Mff. 

ut adcoelum ferresc.laudibus. Boecl. Leid. et, Magio tefl;e, 

V* Cort. ad Sallu£« Catil. c. 53. Burgensis ac Venetus. Neque 1 VL LT8ANDER. Caf. IV. a»? 

Xysander domum quam redisset, pbstquam de snis re* 
bus gestis apud maiimum magistratum, quae Toluerat, 
dixecat , testimonii loco librum a- Phamabazo datum 
tradidit. Hunc, summoto Lysandro, quum ephori cog* 
nossent , ipsi legendum dederunt. Ka ille imprudens 
ipse suus fuit accusator. 

aliter hahuKTe «odicem DaniCr tfKeiv. Supra Pausania: vincula 

lis, ex eo collig^o, quod in £x- epUtolae laxavity signoque de-' 

cerptis illius non adnotatur^ haec tracto cognovit. Conone: Qui' 

verba, quae in edit. Longolii, bus cognitis rex tantum aucto» 

cum qua coUatus eft, habieban. ritate ejus motus est. Datame: 

tur , adfuilTe. In aiiis tamen de- Talibus ille litteris cognitis cuffs 

fucrc, credo, quod ob £milem jam ad ixercitum Acen venis* 

vocum terminationem alteru- set. Gebhardus.' 

trum membrum, ut fieri solet, • (p.200.)^uu^]Gttriiondixitm 

a librs^riis omiffum elTet. Ejicere accusatort sed 5uuf? itascil. ut 

igitur nolui ; praesertim cum et meus et tuus defensor dicitur. 

apud Plutarch. ac Folyaenum qui me et te dcfendit, Iniprw» 

Lyfander dicatur commutaffe dens autem , quia litteras in ca- 

fiipXia fjfqdkv 6ia<pipovta ti) put suum scrlplas, quasi Belle- 

o^ei, quod non tam ^d ma^i- rophon,aliterexilliman8ad suos 

tudinem ytfuam ad similitudi- tulit. Lambin. Folytienm dvtog 

nem pertinet. Immo si maxime XdS dvtS ypdmitata eKo/ii(Te« 

ftarimagnitudine fuxSentf faci- Oebhard, Pharnahaeus itaqua 

c discerni poterant, ni elsimU Lyfandro inpofuit I^cundum ip- 

litudo interceniiret. Uncistamen sius sententiam, puerostalis^ sfi-* 

inclusi, ut intelligerct lector, a rosjurejurandodecipiendos.Si 

quibusdam libb. abefle. Bosius. modo hoc dictum sit Lyfandri; 

Bepci-iuntur et in tribus VolBa- nam alii , ut Flut. Lib. ix. Symp. 

nis, [Gu. Ult.*] Recte Auctor quaeft. 6. fragm. quaeliioms la» 

utitur verbo subjecit. Subjiccre jag. 741. five Glaucias apud eum- 

enim saepius notat falsum pro dem hoc tribuit Polycrati tyran- 

verosubponere. V. Torr. adVal. .no: alii Dionyfio tyranno: alii 

Maxim. Lib. iii. e, 2, n. 92. Pro Philippoj unde Plut. in L^T. p. 

accusarat Voff. C. accusa\dt. 437.addit: oi/^Jatfi. (y^vtfavdpo/) 

Pro hincy hunc Voff. A. B./Ct M\eve yap («3/ <paai) ra/ lukv 

-pro, librumy libro. *Pro sum- Tcalbas dspaydXoUytHt 6k ,aih^ 

moto , submoto Voff. C. in quo 6paf opKois iEaTtatdiv. v. inter- 

Cod. dederunt non reperitur. prr. ad Aelian. Lib. vii. V. H. 

Pro cog^nosssnt YoS£. B. coffno- c. 12. CAx. ipse sui f. ac.excrui- 

vissent. et pro ipsi^ ipsae. fitior lc^io , quam q^uae a lib- 

Cum Ephori cognossenf^ Le- rarioproficircipotuerit.ilibjc^r. 

giffent. Co^noscere^ dvaywoS^ Gu. Ult. vulgatae accedunt. ] ^ ■> 3>8 CQRNELIl NEPOT.IS 

P* ■ ■ ■i.MMMMM— —————— —■^ I » VII. ALCIBIADES. Cap. I. * ALCmiADES CLINIAE F. ATHENIEliJSIS. In 

hoc . natura , quid ef ficere possit , yidetur etperta» 

Constat enim inter omnes, qui de eo memoriae pro- 

diderunt, nihil illo fuisse excellentius vel in .vi- 

3 tiis vel in virtutibus» Natus in amplissima civitate , 

• \ 

\ 

(p. aoi.) ALCIBiADEM me- num. 188. Demarate vocatur: 

moravere Plutarchus in vita, sed Plutarcho habcnda fldes, 

Diodor» I2. et i3. Thucydides eam Dinomachen appellanti. v 

6. et 6. etc» Xenophon hisU Gr» (p. 202.) In hoc natura} V. 

- 1. et alibi,.Polyaenus l. Aelia- liid. v. na^ura. Ms. Leid. Inquo 

nusvar, hist, li, 7. i3, 38. Iso- natura, Bosius. Uic tacet Vos- 

crates oratione de Bi^isy Athe- sianus Codex C. usque ad vftam 

naeus i*^» Plato t Suiaasy Justi- Timoleontis. [Ax.^Gu. £d. Ult* 

nus 4- ®t 3* Vol, MaX' i, 7. ext, omnesque anteBosium , nihil iU 

Q. 3, 1. ext. 1. 6, 9. exU 4* Fron^ lo, sed Bos. fecunda, nihil eo^ 

tiniis 2, 5, 44« ^^ 4^* ^y 7? ^* ^9 operarum vitio, quod lAimis rc- 

2,6. 3, 69 6. 3, 9, 6. 3, 1 1, 3. 3^ verenter ab Editoribus Cornelii 

12, 1. Cicero aliquotiesy etc, propagatum elt. ] 

BoeAerus^ Natus] Schoppi Veteres mem- 

Alcihiades Cliniae f.2 Vide branae (Lib. 4. Verisim. c. 2.) 

Aelian. L 2. V. fi. c. i.et Dion. leeunt: Natusin amplissima ci» 

Chryf. Orat. 25. Qui eum vocat vitate, Quocum consentit Ms. 

* AXKiPidbijv rov KXnvin. Sm^M meus. [Lcid. 1. Gu. Ult.] Lec- -^ 

autem viov XXeivib. Nomen elFe tionemque hanc comprobant 

Laconicum Alcibiadem^ obser» haec ejusdem ,Cornelii sub fin« ^ 

vavit Cael. Rhodigin. Lib. iS» hu)uBviiaie: Cum Athenis<,splen" 

Lect. Antiq. c. 37. Alios de hoc dissima civitate , natus esseU 

Imperatore scriptores vide ci- Ernftius. Sic Mfl*. ct vulgati, 

tatos a Boeclero. Ernst, De praeter Ald. et Lamb. qui nan% 

quatuor diversis hoc nomine legunt. Infrac. 11, 2.cum Afhe* 

vocatis Meursius Att. lect. 6, nis, splendidiss. civitatey natus 

12. Bosius. De pluribus Fabric, esset. Savaro. Hinc Plut. in De- 

Bibl. Gr. Lib. 11. cap. 26. pag. mofthene ilatim in initio p. 846« 

885. Hujus Alcibiadis mater a dicil: 'O jnev ypdtpas ro knl r// 

Plinio Lib. xxxiv. Sect. 19. $.3i. -vinf} tijs ^0\vjLinia6iv inTtoSpo* VII. AL0IBIADE8. et.r.1. S19 MbMMaM«MM«BWM«WM«MpMMaMMiaMMpMMaaM^np ~4 

summo gencre j omnium aetatis suao multo fomosl»» / 
aimus , ad omnes res aptus , consiliique pleuus^ 
Namque Imperator fuit summus et mari et terra j di* 

fdaf df A^niPidf^tjv kyK^mov ^ moris snfignia, J9o5iuJ« Aelian, 
^i^0iXpijvai Tcfiviaijtiov^npiS' Lib, i2. v. H. can, i^t 'Epad^ 
xov VTtdpiai rifv noXiv et;do« Mi^tatov nai copaioTatdv ^aOiv 
mMov, ^ 'EWyv^v (tivyevea^ai AXKifiid^ 

Siimmo ^ener^"] Genus Alci» dijv. Hinc in Guria Octaviae Ho* 
liadis copioie exponit Isocra^ mac Alcibiades conspicitur re* 
ies in oraU ntpi ^ftiyw/, quae praefentatus sul> effigie Cupidi- 
babetur ab Alcibiadis illio, et nis fulmen tenentis, ut refert 
PluU in Alcib, Lambinus, Adde Piiuius Lib, xxxvi, c. 3« fect, 4, 
Meursium U c, BoHus, A Gice« $. 8. pag. 798« id quod i]luftra« 
ronc Lib. iix, Tusc. Dilput, c. tur a Piut. in AlciD, pa^. 198« 
33, vocatur summo loco natus^ de Alcibiadis dilToluta vita^ et 
a Tbucydide Lib, v. c. 43. vo^ ejus clypeo agente , dHniboi xt 
catur d£«si/(aT» npo^ov^v thiqS* 6iaXpv6}» noitjdiv ovbkv initSif- 
lAtvof^ De Alcibiadis Stemmate nov tcSv natpiaiiv iXb^av^ d\X 
Valefius in notis Mauflaci in KPaTA KEPAYm'^OP0K 
Harpocration, p. 86 9 87« Diik. Dc ouo clrpeo confulendus Span« 
ad Thucydid, Lib« viii. oap. 6, bemius DilT. vii. de praeft, et 
et Interpretes ad Herodot« Lib, Vsu Numism. Antiqu. Tom. L p« 
VIII* cap. 17, A33. Depraellanti e)U8 corpons 

Omnium aetatis suae m.for^ (^^"1« P"**. pag, 192. Suae abe& 
mosiss.j Diodorus. L. i3. i}v 6i Vofriano A. Ms. Oxon. pro ae^ 
tiw o^iv naS vnepfioXffv ivnpe. *^*^^y civitatiSy et paullo poft 
^f/f. Gebhardus. Ita ut in pro- P^o consihique, consUnsque. 
Ycrbium abierit Karo *AXmfiid6H Formosissimus t ad omnes re^ 
fiopq>tf. Ariftaenet. Lib, i. £p, apt. etc. ] Inerant Alcibiadi om« 
17. Formosinimam Hiiire non ma, quae magnisWiris auctori- 
ignoravit Socrates, cujus ama- tatem et benevolentiam populi 
sius dicitur apud Suidam. Quo solent conciliaro | ^piibus etiam 
I>etronii illud in Satyrico cap, eifccit Alcibiades » ut populus 
128. portinet; Non tam intac- Athenienfis reliqua ei eondona* 
tus Alcibifides in praeceptoris rct , vitiisque ejus semper levis- 
sui lectulafuiU Vide quae in- sima nomina imposoret, ludos 
fra $. a, cap,2. apud Nepotem (p. 3o3.) ea, animi remifiKones 
de 00 dicuntur. Emst Undo et facilitatem interpretaretur^ 
et fculptprcs Athenis Hermas Seeus tamen de bls omnibws ju^- 
Alcibiadi adiimilabant ,ut refert dicabat SocratcfSt exprobansAl. 
Clemens Alexandrinus Admom eibiadi twm ob iftaec faftum» 
nit* ad Gentes pag. 35« Add« uti conftat ex initio Alcibiadis 
not. Ernstii. Imaginem e)u8 primi Platonis: fecus ^lii virl 
e gemma exhibent Ursiniana^ prudentes, uti notat Plutarchus 
oum. 4. De aliia vide notas Jo^ in ejus vita: exquorum fenten* 
fabri. Est et io nummo , qui tia de magnis vlrls et rebus ju- 

Sencs me est) caput AIcibia« dicandumeftt non calculis ftre^ 
is imberbe oum inscr» AAKh pituipie multitudinii. Loecenius* 
BlAAHSt in poftica parte Cu« /mpera^or fummifj] Piodor, 
pldo avem manibus dimittens} i3. Kotd tiv spateiav dpieof,, 
pone I» ) Pbaretra €t «rciH, k^ Gcbhordus* Pt Alcibiadis doti- 230 CORNELII NEPOTIS 3 sertus, ut in primU dicendo valeret, quod tanta erat 
^ commendatio oris atque orationis i ut nemo ei dicendo 

bus plura Diodorus I. I. cap. in Verpis vs. 44* fTuasi, ut SchoL 
6& Hiuc Romaui Alcibiadi sta- inquit, \prop dixerit. Nihilo« 
tuam pofuere in cornibus Co- minus tamen Plutarchtis in Al- 
' mitii , ]uin bello samnitico ab A- cibiadc p. m. 192 B. I^laefa lin* 
pollinc Pythio fortilTimo Grajae gua sua, quae vulgo blanda effe 
gentis limulacrum dicare. V. Pli- solet, magnam sibi gratiam con- 
nium Lib. xxxiv. Scct. 12. Plut. ciliaflc Au:ibiadem nobis narrat. 
in Numa pag. 65. refert dvzoi Quidquidsit: Alcibiades quidera 
hk ftKfjKoajitsv no\\<s3v iv poSitjf eloquentia valuit,.linguae tiameik 
fneJ^iSvredv y oTi^Pcojitaioif nori vilio non carui|. Et sie satis 
Xpv^JitS ysvofttevh Tov (ppovmoS- conjicipoteft,Auctoremnoftrum, 
TaTov Kaitov dv6pEi6TaTov*E\' ad sensum ejus verbonun effi- 
Xifvcov idpv^ad^^ai nap* dvTots^ caci(Bmum, quae vera eft facun- 
ksi)(Sav tTti Tiff dyopds kiHovas dia , non vero eloquium sive 
Xa\Kds bvo^ rrfv /itev * A\Ki/5id' pronunciationem refpexifl^j, id- 
ftby tffv 6k Ilv^ayoph, Sed ad- que patet ex locutione sequenti» 
)dit Tavta jitkv iv d^cpiCprfTifOeif^ Itaque disertus eamdem, quam 
eXovta JtoWds Kai to mveTv 6ia Scrvius ei tribuit, hic tamen re- 
iLiaKpoTipoDVy Kai rd msex^e^J^aiy tinet significationcm, scilicet lo- 
ftieipaKiGSSvf esi (fiKoveiKias.^ qiicntis verba ordine difpofita^ 
' Kt mari J llepofui copulam c neque longis ambagibus involu- 
Cod. Leidensi , [Ax. Gu. ], quae ta, sed fenfu cfficacia ac plana; 
a reliquis libris ct edd. aberat. quae dos in homine blaefojocura 
Bosius, [Abest etiam ab Ult. ] habere poteft. Eodem^vitio la- 
Dicendo valeret^ Sic in Dione horavit summus orator Demo- 
c. 3. dixit valere etoquentia, \i- fthenes. vide Menag. ^ad Diogen. 
dc Celeb. Burmann. ad Quincti- Laert. Lib. ii. c. 108. pag. i25. 
lian. lib. 2. Inftitut. Orator. cap. et Davis. ad Cic. Lib. 11. de Di^ 
17. Qui oratores a Graecis 6v. vinat. c. 46. nec non Ariftoteles* 
vatot ep \6y<ip vocantur. Vide vide Menag. ad Diogen. Laert. 
Bapliclium ad Evang. Luca^ c. Lib. v. c. 1, Nonnuila etiam de 
94« cora. 19^ et cl. Burmann. ad Alcibiadiseloquentiapoftmeno« 
Petron. Satjric. c. 89. pag. 4^1 . tavit Weff. a/d Diod. Sicul. Lib. 
fiveKpariffoi X^^fivutde Pericle xiii, c. 68. num. 5 Adde d* 
Eupbiis apud Schol. Ariftoph. Buhnken. in Hift. Critic. Orato- 
Ach. vs. Ba^. nec hoc rairumeft, (p.2o4.) rum Graecorunit prae- 
quttiiii Homeri verfus scmper in fixa Butilio Lupo p. 38* 3^. 
rummo habuerit pretio. Vide Ut nemo ei aicendp poss* re- 
Aelian. L i3. V. H. cap. 38. sist,"] 'Hv ydp icai Xdy^ ^fl^ 

^ Quod tantal Sic opt notae taotatos et ftatim 6eiv6tatos ^ 
Mir. BoecL Gif. Dan. [Gu.]be. siTTetv. Gehh. Quare apud Suu 
«e. caufl*am cnira eJuS) quoddi- dam vocatur d^ffvatos <pi\6<So* 
xerat, subjicit. vulgati Tetiam <pos Kai p^taop, Emstius» Itaqu^ 
Ult. ] et tanta, Bofius. Quad e- bcflli Siculi suafor et auctor fuit, 
tiam Leid. et Vofl*. A.NofterAl- Nicia fruftra dtfliiadente. Thu* 
eibiadem disertum vocat, hoc' cyd. lib. 6. Lamhinus. l ^° ^^^. 
eft, plane loquentem, ut docet verbisrepetitumilludff^endo*-* 
Servius ad VirgiL lih. 2. Aen. dic^ndo Interpretes ofTendit. Sea 
vs. 149. cum Ariftophanes eura uon satis sibi Cornelius Nepo^ 
iAt blaesum balbumque (raducat a Udibus cavit* JlxeippUs ab Heu« m Al.CIBIADES. CkT.l. 321 Tr posset resistere; deinde, quum tempus po»€eret, 3 
laboriosus, patiens, liberalis, splendidus pon minu» > 

lingefo ad 19, 3, 1. facto-^fac- plicatio subtilior, quam verior, 

tus — factionis prolatis : 14, 9, videtur. T6 idem , quod Lambi- 

^.faciebat -^facere — fecissent; nus repofuif , non fert continens 

jby^iy b.£xissent—^exierunt\ et periodus^ ab eadem voce inci- , 

18, 8, 2. 3.faciunt — faciant — piens. Bosius. VoIT. A. [Gu.l 

fecerunt — fecerint — facta^ ad- di\^es, B., deinde. Quod amplec- 

de 2, 3, 3. periculum — periculo ; titur HcuAngerus , quia , ut ait, 

c. 10, 1. iUe — illud; 8, 1, 3. IVcpos c. 2. de Alcibiadis divi- 

ille —-ille; 17? 6, 1. exeundum tiis^agit, sed ibi Auctor loqui- 

— exitu — exire ; 18, 2, 3. ma- tur de jf^ipponici, ejussoceri, di- 

^no — magnam — magno — vitiis, si locus it4'sit redituen- 

magnis; 19, 2^ i.p^rvenisset — dus, ut fiatuit Heulingefrus, quod 

pervenit^ ct locum inprimis in- ab hiIlor\^a vcritate nbn abiior- 

signem 10, 5^ 6. quisub adversa- ret. vide not. meas poft. et Val. 

riifuerant pote^tate — quae sub Maxim. ,Lib. vi. c. 9. Ext. 4« ubi 

Dionjrsii potestatefuerat, Itaque abundantes ejus divitias voc&tm 

hic ietiam dicendo — dicendo fer- <^uot jugera poflederit agrorum, 

ri potelt, quamquam poiieriore etubi, docet e Platone Meuriius 

loco dicenti malim.] in Reliquis Atticis c. 5. p. 19. 

Dives , cum tempus posoeret, Patrem ejus Cliniam fuilFe jam 

laboriosusj Emendatio Lambi- divitempatetex iis, quaenarrat 

niana: Idem, cumtempus posce- Plut. in Alcib. pag. 191. utpote 

ret. Alii libri, Deinde\ cum qui UJOSTOAn. TPIHPEI 

tempus. Iterum alii ; Dives cum Ttepi *Apreini6iov evdo^oof haV' 

tenipusposceret.Ditiin^Aiendum: /itdXi}6ev» [Ax. [Clt.] deindef 

Dives , . cum tempus posceret» quod , non quo codici huic te- 

Quasi caetcroqui inter se pug- mere faveam , sed quod dives 

narent divitiae ac labor, dicit, huicloco omnino non aptumvi- 

utraque in Alcibiadc convenilFe. detur, unice probo. Nonne e- 

Diodor. evb* ivyeveia nai 7t\b- nim auctornunc ineo eft, ut Al- 

tcp TtpcStos ASijvaicov. GebKard. cibiadis naturaediC ingenii bona 

!Nonpotui, quin reponerem lec- enumeret? Gontra de iis, quae 

tionem, quam dudum e libris suis a fortuna habebat , mox sequun- 

produxerant Gifanius, Schottus, tur haec : Educatus est etc iii 

et Pet. ^DamV/, probavitque et quibus recte divitiarum quoque 

Gebhardus, Neque enim ullam mentio fit, quarum nunc nuUus 

rationem animo poflum conci- locus eft. Mosche. Lambinus ad 

pcre, quafactum sit, utlibrarii h. L Omnes^ inquit, libri vuU 

pro Deinde^ quod^ in aliis co- gati habebant deinde , praeter 

dicibusetedd. legitur, Divesre- unum^ inquo erat id eftj e§o 

scripserint. Sed nec ita folet Ne- excudendum curavi Idem, recte^ 

pos. Deniqi^e, ut c Diodoro Si- nisi fallor. Haec librorum va- 

cuZo conftat, Alcibiadesnonmo- rielas facit^ ut cum Bremio 

do nobilitate , sedetiam divitiisy Tzschuckipqueutramque vocem, 

(;r\«f<y)) primus Atheniensium et di\fes et dei/Ki^* vitiatameffe 

fuit. quod a Noftro omiffum effe^ suspicer. Interim deindcy quod 

quis credat? Ccterum, utrecte aptius eft huic>Ioco, repofui, 

Gebhardus adnotavit, illa cum quamquam etiam mihi languere 

t^/Tipuj po^c^re^ ad sequentia re- videatur. ]. ^ 

f erri deb ent^ quanquam iUius ex« i<lon mihus in \fita quam victuTi 231 CORNELri' NEPOTIS in yita quam yictu^ afFabilis, blandus, temporibns 
4 callidissime inseryiens* Idem, simul ac se remiser^ti 
neque caussa suberat, quare animi laborem perferret, 
In&uriosus, dissolutus» libidinosuSf intemperans repe- 
xiebatur, ut omnes admirarentur, in uno homine tan- 

Praeclare baec mihi , ut spuria Idem simul ac se remiseratl 

et aliuvirrc inculcata» in Ultraj. A negotii^ in otium, a labore 

editione orailTa videntur; Dio- in voluptates se transdederat. 

dor. Ti)v ^Xijt» Xafnnpos nai /le- Hinc remissiones Tacito Agr. ^ 

yaXentjftoXof, Gebh. Cui ego 3. Tempora curarum remissio» ^' 

adsentiri non poiTuni. V. Ind. numaue divisa; quae 2. A. 33, 

V. victus, Bolius. Uuc fpectatora- 5. delinimenta curarum et peri» 

tioy quam de se ipso habuit a- culorumvocat,Gebkardus»\iott!, 

pud Thucydid. Jjib. vi. cap. i6. A. praemiserat, 
inter bMbli ^iori ap/tiara jnev ist^ Nequel Sic Exc. Dan. Vulgo 

rd naS^ijKaj 66a vi^eif 7t(a) i^icd' eO; nec. Bosius. ne^u^Leid. [Gu. 

Ti// Ttpozepovy hiKi](Sa 6ey nai Ax. Ult.] 

devtepaf, Kai ritaptos eyevojnijv^ Luxuriosus , ^f c."] V. Plutar* 

nai ^ aXKa dEioDf tf/f viKijf na- chum in vita) et Athenaeum 

pe(JKei;atfa//i;v. Athenas Olympia 12, 9. et alibi. Bojiu^. 
reversus duas tabulas ctiam dedi- Tantam inesse dissimU.l Mff. 

cavit, dequibusMeursiusL. ui. Schotti et Boecl. t. esse diss. 

Athen. Att. cap. 9. sed ipsa ver- Gebhardus inesse mavult ex Ta- 

ba Gebhardo et abis suspecla cii. 1. 4. Hiftor. Tanta illi ex- 

sunt, unde vir quidam vere d^c ^^^,.^„£ diversitas inerat licen^ 

tiflimus suam conjecturam me- Haepatientiaeque, Quodele&an^ 

cum communicavil, legens : non ti^s Semo negaveritT quamquam 

minus in victu quanv amictu. ^t altera lectio satis latina fit. 

Cui lectioni favere videtur ipse ^ quibusd. libris verbum hoo 
auctor in A^ef. c. 7. §.3. mhtl ^^^^ abeffe, notat Lamhinus.* 

de yictu , nihil de vestitu mu- „eque uecessarium exiftimat 

tavit. item Salluftius Catilin. B. Schottus. De re v. Athenaeum 

c. 38. num. 6. uti regio Kiictu aU et Plutarch. U. cit. Similia fere 
que cultu aetatem agerent. ubi ^e Catilina prodidit Cicero in 
vid. Cortium. [Ax. m vic^u, quem Coeliana c. 5. et 6. Bofius. Leid. 
Bremius tacite sccutus eft. v. Voi£.X.B.Ox.tantamessey$ed 
ad 9, 5, 2.] quia Noftcr gaudet praepositio- 

Inserviensl Excerpta Dan. num duplicatione, tan^am m^^f e 

[Gu. Ult.] serviensy quod Geb. omnino hic retinendum efi. Vi- 

hardus praefert; allegans illud de Cel. Burmann. ad Petronium 

Lucani : Temporibus servire de- Satyric. c. 74. p. 367. et ad Quinc- 

cet; et Ciceronis ad Atticum: tilian. Lib. 2. Inftitut. Orator. 

Serviretempori cumnecesse sit ; c. 17. propc finem, et Cortium 

itemque quod nofter infra 22, ly ad Salluft. Catil. c. i5. in fine. 

d. paci servire dicit. Sed 1*7». Cicero Lib. i. de Divinat. c. 
(p.2o5.) serviendi voce hac ipfea 9. ut Davifius legit : Inest in 
vita nofter ea rationc usus eft istis etiam ranunculis natura 

e. 11, 3. JBosius. Pro callidis- quaedam significans aliquid. 
stfne Voff. A. calidissime. Pro Non nego tamen alios aliter lo- 
insersfiens lieid. serviens. cutos elre. Liviui L. 3. cap. 3i« Vllf ALCIBIADES. Cap. L t!93 

taim ette ditsimilitttdinem tamque diyersi^ na*> 
taram. 

/jt . Fahio minus in bono ^on- drom. vs. 45o. tif^ vk iv v^tv i- 

stans^ quamgntwumin mali- ^iv^ ustKsUoi ^ovoi» Quid sce» 

tia ingenium esse^ et ita in At- leris non est in yobis7 nonne 

Uco/cap; 2. ex Mss. Cod. prae- plurimae caedes. VaL Maxitn. 

ter gratiam^ quae in adoles^ Lib. vi. c. 9. Ex« 6. loons huc 

centulo mdgna erat. Vide Cl. facit. Quae tam diversaj tam" 

Cortium ad Sallust. Catil. cap. que inter se contraria si ^uis 

5i. flu 44 . et VVaCfe ad Jugurth. apud animum suum attenttore 

cap.. 3o«. pag. 3i2. Adde Ciceron. comparatione expendere Melitf 

3. in Verrem c. 2. Ego in uno duosinuno homine Sullasfuisse 

homine omnia vitia , quae pos- crediderit, [ Inesse primua edi- 

sunt in hoij^incperdito n^ario' dit Lambinus, atque ita Guclpiu 

aue esscy reprehendo* Dcfimi^ cod. habere videtur, cum nulla 

libus vero loquendi modis con- tnde lectionis varietas enotata 

aule Celeb. Broukh. ad Prop. iit. Ecl. princeps, litraquc Pari», 

Lib. a* El. i3 vs. 74;^ Interea et Ald. verbum plane omittunt. 

necMagius nccSchottusaudien- £d. Long. tantam esse morum 

6ij qui tantam inesse delen- dissim. £d. Mag» tantam mo^ 

dum cenfent. £odem modo lo- rum diss. Sed God. Schotti 

cuti fuere Graeci. Euripidca in BoecLLeid.s. Voss. A.B. Axeife 

6upplic. vs. 2B0» 'Evvioiaid' dv- Oxon. £d. Argcnt. et Ult. essct 

^p<i»n6i)vr66e "Evefi^ In ju^^eni" quod Nepoti familiare eSu V* 

hus^autem hoc inesU «t in.Anr Ind. v. esse.'^ X ■ • \ '\ cAP. ir. 

emm * Educatus est in domo Fericiis (prirignas emm 
ejus fuisse dicitur) eruditus a Socrate^ Socerum hft- 

( p. 306. 2 Educatus* 7 Infans cor ne educent iilios AIcil>iad^m 

Butritus cft a muliere Ijacaena moribus aequentes) (ti 6k iv- 

nomine Amycla. v. Plut. Alcib. noXa tats diaitaif, nal d6inXaf 

^ag. iga. qui in Ljcurgo p. 4j. nai dSa/aPff 6H6tb 9^ nai scpot 

caufTam 4<^cet, ubi deliacaenis iptf/jiav dipopay nai dTKipaSvif» 

nutricibus agity ifv 6i nepi tdf noXias dytwif nai nXav^pv- 

Tpoyi/ im^tiXeid tu pttd tiX- pKJjnoSv (hoc esregium eft) 610 

vtffy «S« dvev ^jtapydvoav iKvpe^ nai toSv eB^Sevlvioi totf tinvou 

q>i(Saf td 0pi(ptftotf iiii\e6i nai Aancavindf i<s>v^o titSdf, nat 

Totf ii6e6iv iXevSipia noietv tifv ye tdv 'AJ^rfvatov *AXmfiid' 

(mos ifte hodie et apud plur^s 6ifvtiStv6a6av*Ajitynkap{sopS6t 

Sopulo^ invaluit, et jam ad no- yeyovivai Adnaivdv» qui addilf 

rates quosdam peregrinorum Per^clem Alcibiadi dediiTe pac- 

admiratorts traalin) qutbut prt- dagogum Zopxrum ^ H6iv tt t^Tv aa4 : CORNELII NEP0TJ8 

s ■ - - . - _ 

aWaav 6ia<pifovra dnXaov* dc ciimfuilTc, notat Ma^us ; cum 
quo ct idein in Alcib. pag. 192. Alcibiadcs in matrimonio ha. 
quld Plato dc lioc Zopyro dixe- bucrit liipparethen, iiliam Hip# 
rit, jam docui in not. polt. Uic ponici , cujus uxorem poftea ¥%- 
a Spenccro ad Oricen. in Cel- ricles duxit, ut Plutarchus in 
sum creditur fiiiilc lUc Kopyrus Peride scribit. Bosius. Pli^. ili 
PhyAognomon , de quo agit Ci- Alcib. pag. 191. T« 6k *A\M0td» 
oero Lib. iv. Tusc. Disput. c. 6u IlepiKKijf nai *Api(fip*av 6 
37* contra Davihi scntentiam, Sav^instv, npoi^KovJU KOtdt 
cui snbfcribo. yivof y enttpdxsvov» 

PericUs ] Ms. PericU^ ut sup. Ejus} Ita libb. meiioret. [Dm4 
Neodi pro Neoclis^ et Procli Ax. Gu. £d. Ult. Lamb. ct re* 
pro Proclis in Agefilao. Gehhar- centt. ] alii suus : quomock» lo« 
dus* Nominis hujus duo fuerunt cutus5, 3, r. t3, 3, 4**'^^ S^^t 
'vlari viri. Uujus, de quo Ne- 10, 4* ^* ^d. Bosius* ' 
pos heic scribit , fuit acqualis et Eruditus a 8oorate\ Licethoe 
aemulus Thucydides, non autcm, ex Platone et Xenophonte cof • 
^iio in errore multi verfantur, noscere ; quanquam Socrates, 10 
Ttmcydides hiftoricus. Vidc An- (p.207)^poZo^>iaaP^fonffscrip* 
jiat. in Plutarchi Periclem Xy- ta, negat^se cu)usquam magiitrum 
landri. Hu)us Periclis intermul. fuilTe. 'Lam&i7iU5. Cum discipu*- 
4os scriptores mcminit etiam Ci- lus priua fuiffet Sophili. Suiaas*. 
ccro apud Auguftin. Lib. 9. de Ernstitts. . Socratis discipulum 
Civ. Dci cap. 9. Ernstius* Vid. etiam faciunt Xenophon, lib. u 
not. ad 2, 1, 1. Bosius, Pericli Memorabil. pag. 711. et Lac^ 
etiam Lcid. [Gu.] Confule nu- tantius Div. Jnstit. 3 19* quod 
tas Abr. Gronovii ad Juftinum tamen negat quX)que Isocrates 
X. 3. c. 7. num. 4. In notis poft. in Busiri^ ^ Polycratem id ad- 
pag.8i. lin. 2. de I eantur a n^mpe sercntem rcdargucns. Bosius. a 
usquc ad Diod, 8ic, Lib« xi. c. Societate^ VoS. A. Plut. iu A1- 
37. et 34« et rcpoAC.. guia mater-t c1b.pag.u91. dicit., Xeyirai ^ 
num Periclis ^enus erat ex iisj 6v nawios oti riff 2<a)KpdrHf Ttpos 
qui piaculi Cytonei erant affi- dvrov iwoiaf nai cpiKias ov /11- 
nes, Vide Thucjdid, Lib. 1. c. Kpd npos doEav Q7ti\av6£v Al- 
127. Marsham, Chronic. Scc. cibiadis adolescentis animo om- 
xviii. uag. 638. et de infami- nem populi , in cujus concio- 
hus Cytonis posteris egit Span- nem prodirc verebatur j cxemit 
hemius a Dukero adThucydi- metum, graphicc 'Abfcribens A- 
dis locum laudatus, Agarista • thenienfium populum. v. AeHaiu 
ejus mater fuit, Plut.FericU Lib. ji. jV. U. c. 1. 'Superbiam 
pag. i53. de qua Herodot. Lib. ejus vaniffimam ciniirum inmo- 
vf, e. i3o. i3i. Plurihus haec dum ob oculos pofuit. v.Lib. 
exsequerer^.sed nonferunt no- iii* cap. 28. cu}us praecepta ni- v 
tarum angustiae, In Peridis si descruUrct, eum numq]uiamva* 
laudcs etfpatiatus eft quoquc A- rios variorum mores fuiH^e ex- 
riftides Oration. Tom. II. pag. preflurum refert idem Lib. iv« 
118. et feqq. cap. i5. cum Perizonii nota. 

Privignus en, ej, f, d.'] Immo, Aelius Ariftidcs Orati on. Tom. H. 
si credimus Diodoro Sic. 12. et pag. 124« dicit dc eo *y|\Ki/9ia- 
Suidae^ sororis ejus fi^Iius. Unde 01// S iraip<9> XpcSftevof 2a>Kpa- 
Valerius Max, 3 , 1. ext. 1. et m, iniKpd^t indWov 6* H6iv d- 
Gellius i5, 17. Periclem av}in' noivaro rijf dvvndiaf, Solum" 
culum e)us vocant. Videri ta- mpdo haec adfero, utoHendain, 
mcn Periclcm , si non Alcibia- quid hi fcriptores in SocTatiji 
dis, ejus tamen uxoris , vitri- eratiam aAnotaverint. 

biut VII. ALCIBIADES. Cap. IL S25 buit Hipponicum , omnium Graeca lingua loquentium 
diyitissimum, ut, w ipse fingere reliet, neque plur^ 
l>ona reminisci , neque majpra posset consequi , quam 

«■ 

Omnium Or^ ^**?£r« ehoquen" Neque plura hona reminisci'] 

tia ditiss. ] Disertissimum non Neque plura bona excogitare. 

solum vulgg. libri , sed etiam Senius ed : Si Alcibiades sibi 

optimac^ norae cod* Bpecleri ex- ipfe fbrtunam fabricarc atque 

bibet, r|uod cum Lam&t/iujpa- componcre vellet , non pollret 

rum latine dictum , e.t praeterea memoria ac mentis discirrfu plu- 
ret , ejectis duabus vpcil^Us , ac hilitatem eximiam , abuhdah- 

totldem immutatis, ^corrigebat: tes diviiias y formam praextan.* 

omn. Graecorum diyiiishmuni, tissitnam ^ favorem civium prO' 

Sed ei nemo doctorum abfcul- pehsum, summa imperiayjrrae- 

tavit. Ut nos cdidimiis, legunt cipuas pdtentiae virei;flagran* 

Mfr.DanieL Schorti 'etGifanii. tissimumin^enium. GchhikvAus^ 

^guae lectioj 9\\. GehharduSyCtoh Leid. qude vel fortuna vel na- 

sit stahitita Vett. libfis , ciir (p. 208 J fura tHbuernnt. Nihil 

conjecturis nihililectorihus im- muta. imttatus cltCiceronem d^ 

ponaturi IntelU^it vero Hip* Amicitia tap. 37. Ex omnihui 

?)onicum eloquentia istas lucu- rehus , quat mihi auifortunnt, 

entas opes acyuisivisse. Sed aut natui^a tribuit. Fortunath 

Schottus ac Gifanius Ind. Lu et Naturam sacpius coniuhgit 

cret. dtliVWmum de facultatc di- Cicero , ut velut ^uodammbdb 

cendi accipiunt, quomodo Ovi- sibi obpofitas, ut m Ornt. prb 

dius divitem inffenio dixit. Ut- Lig. cAp. ult. Nihil habet nee 

cunque legas, ccrtum eft,Hip- Fortuna lua majus^ qUam tU 

ponicuip a Plutarcho in vita Al- possis^ nec haiura tua meliuSf 

cihiadis , Lysifi ordt. vnkp tcSv quarn ut velis conservQre ^dam 

*Apiso<p. Xptf^i. Isocrate orat. plurimos. Dc veybb reihintsci 

9tepi ^svyhf aliisque, ut opibus qu'od'quidem IVepoti familiaf^ 

abundantcm , ac nivitiis Graeco- eSt. , sed non eo liensu ^ quo hic 

rum primum, et qtii plurima utitur Nepos , nieani sentciltiam 

omnium Graecorum possidere non intc^ono,^ quum' plurf^ 

existimatus sit* ut cloqucntis- scriptores Latini perierunt, « 

simum vero a neminc , quod quibus unum vel alterufn Nepbs 

sciam, pracdicari.Bo^tui. VoCT. imirari potucrit. practere» intcr 

A. l^GvL,'] omniumGraecae lin* codices de scriptura convehit. 

^uae eloquentia ditiss. B. [Ax'!] Obsoletuni verbum emimm pjl* 

Omniuni Graet^e linffuae elo- rifRmo htiic fcriutori, licel^non- 

quentia cUsertissimum* Opulen- nulla poculiaria habenti , -obtru^ 

tiffimum tamen prae caeteris dere non audeo. TGu. trihue' 

praedicari Graecis , rectc nota- ret. C. Dan. et Ult. qu^m vel 

vit Bofiu^. Vide.CeL J. Perizo- natura vel fortund tfibuef*at 

nium ad Aelian.' L. 14.- V. H. c. ( Dan. trihueret ). Heufin^ciro, 

16. Adde not. poft. ''Ult. om- qui Cornelium h* \. eminisci 

nium ^raecae linguae eloquen^ KrigfiiFec^iftimat^aCrentiturBrc- 

tia ditissimum ^ ei inmarsini^: mius,' eamque cotif^ctuVaim '. 61 

Al dUaiissimumA ! tpfc verifEoiam elHe Mi^iaJ 

T<m,I. p' . ^ aa6 C O R N E L 1 1 N E P O T I S 

2 yel fortona yel natura ti'ibuerat. Ineunte adolegcentia 
amatus est a multis more Graeeorum , in eis a Sd- 
'crate « de quo mentionem facit Plato in Symposio. 

3 Namque eum induxit commcmorantem , se pernoctasse 
€um Socrate, ' neque aliter ab eo surrcxisse, ac filius 

JHore Graec. ] De flagitioro lib. 2. C/ropaedias p« 5o. edH» 
ho^ amore Gic. 5. Tusc. quaeft. Leunclau. apud quem Cyrus ad 
Iiaec refert : cum abundaretf manipiilarium queiidam, nomine 
nempe Dionysius Tyrannus , et Sabaulam : 7; nai (Sv , nard to/9 
aequalium familiaHtatihus et E/IAHNIKON TPOXION , ^ 
consuetudine propinquorumyha' naXov iei ^ mpidyeif tSro to 
beret etiam more Graeciae quos- nnpdKiov , to napaKataKeiut» 
dam adolescentes amore von- v6v6oi, Ceterum' dccaflo acno- 
junctos , credebat eorum ne- nclto,.aniore loqui Nepotemyiik' 
mini. Xenophon. lib. 2. Tlai- dicar^ videntur, quae de So- 
^ia/ dicit natd tov 'EXkA)vin6v crate subjicit. Cpnfer tamen, 
tpdnov, ' Alii legunt : amore quae ad h, K annotavit AmplifT. 
Graecorum. Socratem libidino- Ernstius. Bosius. Leid. amore* 
8um ct impurum fuilTe hominem Voir. A. B* more. Notandus hic 
et flagitipsi amoris jultas dedilTe elt loquendi modus Noilro i^- 
poenas , tellatur Tertullianus in miliaris a muLtis more GraecO' 
Apologet. ubi dicit , se legifle rum , in eis a Socrate > ut in 
partem sententiae Atticae in So- Milt. cap. 4* num. 4* Domi au- 
cratcm , qua corruptor ddoleS' tem creant decem praetoresy in 
.centium pronunciatur. Magnum eis Miltiad. Vidc J. Fr. Gron. 
crimen, ob quod merito Athe^ ad Liv. l. 6» cap. 14. Itaque a 
nis , sunt verna A. Gellii , ca- Socrate retinendum. 
pitis damnatus est y et in car^ A Socratt] Praepolltio abcrat 
' cere veneno neqatus. Lib. 17. Ms^^Gu. et J Danielis. Bosius, 
Noct. Att. cap. 21. £t tamen £tiam.Voiliano#B. qui pro So- 
^spurcum hunc homincm impru- cratct Socratem. 
dentes magi^ri discipulis fuis Neque aL ab eo surrexisse^ 
qommendare ' solcnt. Emstius. (p. 209. ) ac Jilius a par. deb. ] 
De quo fupra praef. 4» Ciccro Uaec vel per tip(a)viiav a Plato- 
aupque- in Fragmentis libri 4* ne dicta sunt, vel certe per men- 
jpLe repubtica : Apud Graecos, dacium'. De Socratis enim tuf- 
^nquit, opprobriofuit adolescen^ pitudinc a libidinc nata nemo du- 
iibuSf si amatores non habe- oitarc potell, qui supra anobis . 
jent. adde not» ad praef. et, dicta legerit. Nequc Gracei in 
. praeter ibi laudatos, JV^nop/ibi»t. vitio ponebant dcperdere hone- 
ie repiib. Lacedaem. ac Aelian. ftatem adolescentulorum , qui- 
var* hist. S^ 12. In Mfl*. Dan. btis laudi ducebatur , . |pant phl- 
(Gu.JetGif.erat: amore Graec. rimos kaberc athator^l, ut ips« 
iqupd pract^r illos etiam tuen- Corn. in Praef. $.4* te&atur. Con- 
tur StMOttu^^ et Gebhardus. Sed fer. 4» 4? i* wi ego aniorev0' 
pro vulgata lectione facit cum nereo reperi in omni|>U8 MIT. et 
Vicero TuscJ 5, .20. cuiii ait, iElditis, quqs mihi infoicere li- 
JDionysiumy Syracusanorum ty- cuit. An religiosae devotionls 
lannum'» habuisseMO^^EGrae- pars eft, Socratem eximere e 
cide qupsdam adolesjcentes amo- nlihierb paganorum , de q^bus 
re conjunctosi tum Xenophon. vide, quae ^t SSnetus^afiotiu: VIl. ALCIBIADES- €ap. III. aa^ 

a* pftrente debuerit.. Pofiea quam roburtior* est faclus, 3 
non minus multos amavit) in quorum amore, quoad 
licitum. est, odiosa multa delicate jocoscque fecit) quae 
r^ferremus, nisi majora pptioraque liabOi*Qmus. . 

• * ' t ■ ' 

I, 27.? Ernstius. Ita et Ptii-^ jam"actpt*aefat. Leid. pro rfe6ue- 

tarchus oraU 1 . defortUna Alex. rit , dcbuerat. 

M. et Petronius in Satyrico* Robustior} De hac voce cl. 

AccuratuintamenSocratein,qiiod Gronuv« adJuRin* Li]>< 3« c. 1« 

adolescentu]os corrumperct, e ilum. t* quibti^ locutionibul 

Diog'. LaHrtio tn vita ejus > et Graeci de hujusfhodi aetate fue- 

JCenophonte i. Memordbilium rint usi 9 doeet cl* Valclten» ad 

cognoscimus, qui pofterior ta* licrodot* Lib« tv. c. 9* num. 36i 

men eum prolixe ab lioc crimi* Odiosa] Nob* Bartjiitis itiar 

nc vindicat. Bosius. ConfcrMc^ lebat otiosa, Bofuis. Pro delt" 

nagium ad Diog. Laci^* Lib. il. caf^.VoIl'^ 15« dilicata. [Ult* O^ 

sect. 38. ct Auctoreni Vitae Vir- diose.'] 

gjlianae pag. 3. et forfan Ern* Potioraque^ Ms* Dan. potia* 

uii de Soeratc judicium disp]i« ra^ omiflia copula< JB051115. flta 

cebit« conferatur Davifius ad ctiam Ou* ct pro haberemus 

Ciceron* L,. iv* Tufc* Disput» idom haberem.l 
c. 34. addo tamen 9 quae notavi «MMMMHiMMMMkaftMaMiiiHita CAP. IIL 

Bello PeJopOimesio hujuA consilio btquo 6uet:0t-itat0 ^ 

' . * ■ 1 

Pet4>ponnesiaco'\ Cod* Dan* v«Stepliaii. Byss. in v* IMd^toV- 

Peloponnesio. Boiius* Sic et \i^6ot ^ et ita Plbius vocat Lib. 

Leid. Voff« A. Peloponnesso B» xxix« c* 1* dCct< a. et Lib« ixz^ 

Peloponnessio* Si Codices fe-^ c« t» ^cct«ii. p<524< ubi de tcm^ 

quamur, Peloponnesio satM pore Imjud belli agit^ ct cur pcr 

l^oflet^ nt um edidit Ueudnge' duplcx i^, fcribaturt ex aliisdo- 

rus; et fatfpr in Cotione c. 1* cebit Strabo Lib« iit. pag»gi(^f 

tiulla .Codicum cft varictas , nisl Hoc bellum vocatur etiatii ^r- 

quod Petoponneisio scril^atur chidamitmK vide Suidam. Flut. 

vitiosepro Peloponnesio* Atta- in Pericle pag. i56, 170. Thu- 

tncrt incolae vocantur PWqpoif- cydid. Lib. 11 1. caj). i< [ Guj 

nesii^ beUum vero ipsum PeUh Ax. Ult. Peloponnesio t ut aliiji 

'ponn^Wacum. Graeci autemdi« lo^is Cornelius. y. Ind«] . 

xerunt tav IhXoftovPijSim it6- Hujus consitio atgue^uuctj 

Xe/Jop. V* Rerodot Lib. vii* c* Nempe pofi mortcm Periclis- v* 

137. Tbucvdid. Lib* U C.l.Plttt« (p#aiO.) Thucydid. L. 11. c. 65- 

Tom* IL deExaiio pag.^od^ vel AriiUdemOraiion. Tom. ILt>a£« 

JhXoitavvpdiaHdv itoT^iioVi ut 1^4« 125< Ct Flutarcb. iu Alcibj 3a8 ' C O R N E L 1 1 N EP O T I S , AtUenienses bellum Syracusanis indixerunt, ad qi&od 

gerendum ipse dvtx delectus est, di\o praeterea colle* 

s gae. dati , Nicias et Lamachus. Id quum appararetur^ 

prius quam clas^is exiret, accidit, ut una nocte oni- 

nes Hermae 5 qui in oppido erant Athenis , dejiceren- touo praeterea collegae dati] veiv avtols z6 daijnoviov a^svno 
Pracifectus clarQs aliquancio folus 'EpjtioKpdtus tS^^Epjtmvof ( qui 
iinperiuiutenebat, fedfrequenter a Diod. Sic. Lib. xiii. c. 96« vo- 
cum collegis pari poteAate prae- catiu* 6 KatartoXe/aifdas *AStf' 
ditis ; ut hic Alcibiades cum Ni- vains ) TtXelsa neidovtai napa 
ciaetLamacho. Quade re ^c^»^ tov ndXejiiov^ altera, rof/ '^{jy. 
ferus uofter in de miliiia navali vaiois , 6i<av6v vyi}cSa(SJ^ai ye- 
4, 5. pag. 288. ' C^uifa erat , ne ^ovivai ,^ tov dno tys vinps i- 
imperii summam uni , si domi- A,ovtq,tbvojiia spatijyov^ dvte^* 
nationem affectaret , infeliciter novta ,3tp6s tijv spatijf-^iay.Sed 
qommittei^ent^ sed ejus cupidi^ de Aiictore hujus suspicionis u- 
fs^es , colle^ additis^ -cohibe- triusque P)ut. \r\ IVicia pag. 5a3« 
reiit. Pluiarchiis in Ahcih, Loc- HLc Niciaa , de quo in not. pofU 
cenius* Duo non pliires coUe- ]am'.egij9 a Diod* Sic. Lib. xiii. 
gae dari ^lebant. v. Thucyd. L. cap. la. vocatur (pv(Sci deididaC 
11. cap. 58, 79. cauifam docet /icdt). sed Plut. in Nic. pag. 5a4* 
Lib. IV. cap. ^. cumDuherino- adnotat t^ q>vaei d3>ap6ys nai 
ta. Leid. Micid et LdmaUchus/^^^Se^Xftis^ '^v jtiev toXs noXejau 
Volf. A. Nitia et Lam. B. JV£- nols dninpvntev evtvXi^rifv ^eu 
sias et Lam, [ Ax. Nitias et La- Xiav, ( KatoSpB^H ydp 6jita\QSs 
macus. Gu.' Mitia ^t Lamma- fpatiiycSv), Polybius contra L. 
chus. ] ix. quantum damni suo exerci- 

Hermdel Statuae sic dictae ab tui , dei6i6aijLtovv<ias tys 2e\ij- 
Hermete. Vide Becmannum de v9fs eKXinik6ijf * <iisti deivovnpo- 
Originib. in voc. Mercur, Ern- 6rjjLiaivv(Sijs adtulerit, clare de- 
ftius. Macrob. Lib. 1. Sat. c. 19. monllrat. DcNiciac hujus morte 

J»ag. 24 i« Pleraque etiam simU' non- convenit inter andquos. v. 
acra Mercurii quadtato statu Welf. ad Diod. Sicul./Lib. xiii. 
figurantur solo capite insigni- e^ 33. num. 4. et Walfe adThuK^ 
ta, et \nrilihus erectis* quae/i- cydid; Lib. vii. cap. 86. sed u- 
gura significatj solem^mundi «erque oblitus eft, quae Plut^ 
esse caput , et rerum satoremy pag^ 54^ fcrtpsit : JyjuoaSivifv 
omnemque vim ejus non in quo- ok nai Nmiav dnoSavtiv /Ti- 
dam divisorum ministerio menv- jualos 6v ^i)(Siv vn6 ttSv Svpa- 
shrorumj sed in sola mente con- nh^iaav Kata\ev6Sivtas , 6>/ ^i^ 
sisterey cujus sedes in capite \isos iyP^^^ y ^^^ S^Kvti&iffy 
est, Servius ad Virg. VIII. Aen. d\X ' Epjttonpdttts nijut^avrosy biz 
vs. i38. dicit Hermas ctiam vo-* tfjs iKK\tf6iaf (Swet^Siifty Kai6i 
cari quosdam stimulos in mo^ iv6s tcSv ^vXdKa^v. napimav^ 
dum signorum sine manibus. dvtiis 6i iavtoSv dnoSavitv» ra 
Adde Hudfon. ct Dulter. ad Thu. jtiivtoi aaSjnata np6f taXs m^XofV 
cydidis L. 6. c. 27. Ab hoccasu htpXif^vta Ket6Sai q>avepdt6tf 
factum eft, ut haec vana et ri- Seojaivoif t^ S^djttataf.iacjiaM 
dicula inciderit sufpicio , tijj ne- non omifit Pabricius ad Orofimli 
piKonij.tQSv 'EpftQSv npofStifiai- Lib.ii. c, t4.minuii. Pt*4tcn^ t 

* VII. ALCIB1A:DE9., q^». III. asQ 
tur, praeter uniun, qui ante januam.erat Andocidis. 

■ ' " ■ 

collega Alcibiadis Lamaclio plu- non Alcibiadis , 6t a tribu Ac- 

ra dedit Perizonius ad Aelian. eeide pofitum, ac Andocidis 

Li)>. II. y. H. c. 43* nunu 5.in Hermem dictum fuilTe. Lambi- 

npt. poft. pro cl. Duker, repo- nus hifloriam et .veritateni se- 

ne Jf^asse. qmitusemendahatzquiante jan* 

Athenis"} Vercor, ne. gloITe- Andocidis eraf ^ Ahdocidisq^e 

ma.nt; nam Athcnas oppidum Hermesvocatusest, recte, ouod 

'(p.2ii.) abfolute vbcare solet, ad pribra; non item quod ad 

8upra 1, 5, a. et 2, io« 3. Bo- ppfteriora) quibus ct hi&oria 

sius, In not. poli. legendum repugnat y ut mox dicemus ; et 

conjeci , qiii in forg erant Athe- libri manu exarati; quorumnul- 

mi. Plut* Tom. II. dq x. Or^t. lus^ ^9^ fciam, aut to Her- 

*e\ quidem de hoc Ando.clde pag. mes^ autQppulamagnoscit. Am- 

834. e Cratippo refert yiJKwp plilT, Boecleri.liber, . ^ur ante 

rkfnepltfjv^dvopqv/Epjitdfn^' jan. eratj Andocides vocitatus 

pi€Kotpav* dc iUu^rium virorum est, Sed longe auctius £d« Ul- 

vftatuis in foro poni . solitis v. traj. et cod, P^ Danielis. Nam 

BoAum ad Chabr. c, i. num. 3. illa: Jtaque iUe postea Mer* 

^ Dejicerentur ] Immp. circum- curius AndrpcUdis vocatus est» 

ciderenfur autmutilarentur. Sic Hic: eratAndvocidi,. Itaqueille 

enim Thucydides 6.^ Diodoru^s postea Merc. Andrpcydes vocj- 

i3. pr, Plutarchus in Alc\b,et tatus est Vnde.vii^ dubito , sic 

Anaocides brat. c^e jnysteriis, scripsi(Cc IVepotem : qui anteja- 

qui omnes TtEpiKonvy. vocant. nuam erat Andocidi,,. Itaque 

]M[odum circumcidendi «ScAoZia- ille postea Mer^urius Andocir 

stes Thucydidis eo. loco tradit. iis ( vel Anflop^des ) vocitams 

In Cod. l)an, fuit deiceretiir, Un- est. ouarc et in fextufidenter ita 

de legerim deicerentur, Jta e- rescripsi* Nam . ad hunc plane 

nim scribebant veteres. Bosius, modum Plutarchus in Alcih. p. 

Leid. etiam deicerentur^ item aoi. ubi deAndocide obHermas 

Voir. Bt ^Gu. Ax. ,] legendum truncatps in vincula coi^jecto: 

iov{9Xi decidercnturj cumNcpos vitoTCtov ^i bi\ i/Kfs^a zfjft^ 

TJiucydidcm sequatur. . Veteres *Ep/itc5v nepiKOJtijs knoitit^v^of^i^ 

vcro unica tantum^itefa ^. ver. yaf.*Epfiijff 6 7tX^6iov dvTHt^f 

ba cvmiacio comppfita scHbere oiKiaf ^ dvdS>tffia TijfV 'Aiytftdof 

fuilTe solitos.docebunt, quoslau- tpv^iffibpvfiivof^ tvydp oXi^oif 

dat Celebevr* Dukerus ad Flq- ndw toSv ^inKpavfSv ^ fidvof aX^- 

rum L. !• c. lo. num. 5. [De ,66v aKipaiof iflnve, dionaivifv 

Ij^nificatione verbi dejicere j. \Av6onich KaXettai ^ nai ndvtef 

Goerenx. ad Cic. Dc Legg^.a, utadf ovofid^Hdiy tijs imypa^Hf 

s6. pag. 2o4^J ;i .dvtijuaptvpv^rff, Vides , pottea 

Qui ante jan, erat AndoHdi demum ijta dictum,, quam ceteri 

elc. ] Plerjque vulgiati habebant, dejecti elfent. id ^uod indtcant» 

qui ante jan, ejus erat^ jfndo' quac in £d. Ul(tra>* et msc. Dan. 

cidesque vocaius , est, ,Atqi4,,9x sunt adjecta. £a Ht^in aliis codd. 

Aescnine orat, adversus Jimar- oniitterentur, > fe^cit repetitio no^- 

. ehum , Plutarcho in 4^c»&iad<, minis Andocidis. Saepe enim 

\Nicia et vitis Rhetorum^ An^' librarii,. cum vox aliqua inea- 

docide ipso in oraU de myste- dem periado', vel etiam pa^ina, 

riis.^ et Harpocrationein Av6p' bis occurrcret, quae inter^ace- 

KiStt ^ EpfnU 9 conJOtat, hunc.la- ];»ant, feJHinatione vcl errore o- 

pidemprope. domum Andpcidis, miferunt. cujus rei; illuftre ex« «3o COItNELII NkPOTIS , Itaque ille postea M^renrius Andociclis vocitatus cst, 
3 Hoc quum apparer^t no» sino magna multorum consen- 

' cnipluin pracbet Josephi Uber tcr iJdvem Bbetoras nipneratur* 

, 7t£pi \oyi(fjLiv dvtoKpd^opQf^ si- (unde factum cft , ut npnnum- 

ve, ut vulgo infcribitur, de Mqc- (|uam confunclatur cum Anti- 

wbaeis. nam is faac una caufl*a in phonte Hbetore* v* Fabric. 'tom. 

editis codd. mifere mutilatu» e|k, i. Bibj. Gr; Lib. ii* c, a6t pag, 

ut e membrt vett, apparet , e 881 ♦ ov 'EWavinoi 6 (Svyypa- 

cruibus cumbr*vii<^i>v <5f<j5,au9. yrv/ eif ra/ '05vflfcr^tt>T dnaydi' 

tiorem multo , purioremcjuc da. i>«y dvijyaysV' sed Pfcudo Pfut, 

bimus, Id ergo beic quocjue fa* Tom, 11, pag. 834* scribit y&vvf 

eltlm. Certe ijt codice Boecleri 'EvTtarpidaiw^ <a/ 6^ ^EX^aviKOff 

hae ratione pcccatuni el£e i mo». nai dnd 'EpJ^t^t quodeodemre- 

nifeftumcft, Ceterum Nepos An- Jit, ut patet ex Hyginf fabt 201. 

docidi fcripfit, ut alibi Neocli^ et (igmentum hoc eft, quia, ut 

Proc/t, ut item aKi Thucydidi^ plutarchus addit, na^VKSi ydp 

'Euripidi, Archonidiy Tijnar' $if dvtdv fo Kvpvvcav vivof, sed 

chidiy Persii JJemottheniy A-^ conter Ruhnhen. inHiftoriaCri- 

ristofeli^ etct gignendi cafu di» tjca Orat, Graeoor* p« 59- addc 

xerunt 5 de qUo ' vidaidus Vbs- Suidam* A vulgo continuo vo^ 

sius de ancilo^. ?, g. \Juanquam catus eft Mercurius Andocidis 

autom in eo H^rma non Ando* magis ad infamandum, «juam 

cidis nomen , sed a1|ud , erat honoranduni Andocidem« et ideo 

ihfcriptuTH , ut e PlutarchocQy Nepos dicit voc/fa^u^ eif,nempe 

(p|. 912.) ligitur ; attamen in alio a populo sufpectum A^docidem 

fuit, qnemcapitetmncatum JiJf" habente , nam, ut ex Plutarchi 

vii Ursini Imk^nes Jllustriwn hoco jam adnotavit Boflus, alio 

num, i3, eifrhibcnt, ciun infcrip, nomine haec ftatua infcripta fuit, 

tione : ANAQKIAHS AEOtrO', nam Andocidcs hanc ftatuam non 

POY ASH^AIO^fBosfus^An' pofuerat, alioquin ftatuae apo- 

^rocl^^^^ Leid. in '>;^o(r< A, non nentibus .cognominaba^tur, ut 

lcgitur. B. Andocims. a i»eid, T^pftai inndhXe%o%^ de quibusJ, 

Andocidisque Hermes abfunt. Meurfius Lib, t, Att, Lect, c.7. 

'Voir. A. Androclides vocitatus sed cfnia haec Mefcurii ftatua, 

absquevcrbosubftantivo. B,i^?l- quae erat ante domum, quam 

drocljf Hermes vocitaius est, turo inhabit^bat Andocidea,^ (hoc 

Oxon. AntejanuamAndroclidii enim^indicant verbaFIutarchiiu 

Androclidisque vocatus ^.tf . Prq Nicia, pag. 53i.) sola manfcrat 

'vf/t(2ocirZi lego nunc AndocidiSi iUaefa, caeteHs ftatuis , qnae^* 

nam Ucet non negem , antiquum raiH nepi tyv dyopdv ^ ut dicit 

lllum geniHvum pofte ferri, hie .P4eud0PIut.de x, Orat. Tom. II* 

tamen locum haber^ nequit, qula p^gt 834« una nocte mutilatis, et 

'ftatimfequitup: itaque iiypost* Ita Mercurii ftatuam iftanl Andoi 

^a Mercurius Andoddis vocitu. cides ercditur violari vetuiflle» 

tusest, Q *Avdom^ii !Ep;(if/ sati^ quia aedibus ipftua erat proxima, 

-eft descriptus fl| J, Meurfio lib, uhde. ipse consclus , particcps, 

III, Athen, Att« cap« 3« et Att« et aiictor hnjiU saerilegii habe« 

"jiCct, Lib, iv« c« i^, etLambino batur, et ob hanc suf^icionem 

'ad 1|, 1, De ipfo Andoclde haco invincu1apublicacon]ectuserat, 

•ddit Plut. Alcih. pag« aoi« nai s0d quomodo se hoc fudicio li- 

^AvdoKidtffjfV d ffptcop, V, ct bcraverit, refcrt Plut. iii Alcib, 

Bibl, CoiaIin« pa^. $97. ubi in< p. 209« multa de Andoti^e con/ VIL ALGIBIADES. Caf. IIL fi3i sione esse factum , quod non ad priyatam j sed ad 
publicam rem pertineret, magnus multitudini timor est 
injectus , ne qua repentina yis in ciritate exsisteret, 
quae libertatem opprimei^et populi« Hoc maxime con- ^ 

geffit Photius Biblioth. Canon. Quod non ] Msg. BoccU quae 

GGLXi. Sed an crimen commit- non ^ sc. ponfeniio « quod a lU 

terctur, si in Nepote fcgcretur brarii ingenio eft, ut opinor; 

qui ante Januam erat Ando- qui putabat, vocem hanc ad prae- 

cidae , et deinde Mercurius An- ccdens consensione pertinere t 

docidae. ({uomodo Tissapher'. ac pronbmen efle; cum iit coii- 

71^^, Tissaphemae* v. Oucl. ad junctio, cauflTam indicans , . cur 

Frontin. Lib. i. Strateg. c. 8. hoc facto magnus sit multitU' 

^, 12. tum.omnis lis de ]ectione dini timor injectus i quia sciL 

Andoeidi et Andocidis dirimi- multorum in hac rc consensio 

,tur. Nam c codicibus veritas ctd puhlieam rem , quippe con- 

scfriptiirae elici nequit; fai ehim spirationem prae screrens^ peP" 

somniant de Androcfy.^ Andro- tmebat, Bofius. Etiam quaenoh 

'cHdi ct Androclidis^ e quibus VoiT. B.[At« tamen quod nonl. 

Androdis confici polFetj sed An- Pro sed ad publicam rem^ LeicL 

droclcs hic non hafoct locum, li- sed puhlicam rem, [Ita etGu. 

cet hoc tempore famofidimus^ atque ed. Magii. v. ad g, 5, s.l 

nam erat acerrimus hbfiis Alcf- Magnus multitudini tim^j 

biadis, et f?jus amicorum, vin- Plutarchus L Ck pauUo allter: 

dex ftatus popularis. v. Thuc^- multps etiam eorumj qui talia 

did. Lib. viii. c. 65. et Plut. in contemnunt^ pefturhavit. Lam- 

A1cib.pag.2o6. quae Joea jam binus. Sic loqutturinfraDiones 

citata vidi a cl. Ruhnkenio in Quod factum omnihus maxi' 

Ilifi;oria Critica Oratorum Grae- mum timorem injecit. Iphicr. 

corum pag. 43* Andocides vcro, Ut ipso adspectu cuivi^ injice* 

qui a Plut. in Alcib. p. 201. vo^ retadmimfionem^iu. Gurt.L. o» 

catus eh' fiKiodijjiiof dXiyafpCi- cap. 8. Affirmatio PorimulH» 

fro/, in Thcm. pag. 128. dicitur pZicrm animo r^^etj injeceraf ctf- 

mpi 6k T<Sv Xeitpdvaw (Thcmi- ram. Gacfar Lib. 1. Gomm* e. 

ftocli9)'ovr* 'AvdoKibif npodiXeiv 46. Multo major alaerftas iTu- 

afiov, 7^ Jtpof tJdf iraipvf (qua- aiumque pugnandimajus exer- 

les Pisandri in ftatu popuiari eitui injectum est. Gebhardut. 

(p. 2i3.) evertendo socii proprie timor abeft a Leid. 

appellabantur , ut docet Bnhn. Ne qua repentina vis ind^ 

hcn. 1. L pag. $2. ) \iyovti tp^O' tate existeret ] De hac phrasi 

pd6avT(is ra XH^^ava Siafpi- confule Wafte ad Salluft. Jugurth. 

ipai titf 'ASifvaihfy ipt66krai yap cap. 53. pag. 370.^ 

ini Tov difjuov napoEvv&v rvf B- jPopuo], Lamhinus contrali* 

\i^apXiKikt. Pro consensione brot expungit : quanta fide, jpfe 

heiiLconfusione, [^Oa* quiante -vlderit. Scnottus. [ Lambiniiis 

januam erat Anwocfy.aes voei- vocem popuU non expunzit, sjtfd 

tatus est, Ult. qui a. ?'■ e. An- in alium locum transtnlit f ita 

. droclidis. Itaque ilie post^a edens : quae papuU libertaUm 

Mercurius AndrocLides ( non opprimeret. v. tamen infra %d 

AndrocUdis) vocatusestj etin.eap^Sy 2.] • • >? 

. aruirgine : Andoddes apwiPhi' ■ lioc mtunme convenirein M^ ii% ■ CORNEIiII N EPOTlS 

Tenire in ' Aloibiadeih yidebatur , qoiod et potentior et 
major « ' qmim priyatuft f exi6tiniabatar. Multos enim 
liberalitate det^nxerat, pluret etiam opera forenai Buot 
^ reddiderat, Quave fiebatj ut omniuxu oeulo»^ quotiea* 
cumque in publicum prodisset, ad ae conyerteret, ne- 
que ei par quisquam in- ciyitate poaeretur. Itaque non 
Bolum spem in eo bab^bant maximam y .aed etiam ti* 
• " . . • . «I 

dorus i3. oap. 3. ito/ (privatut pecunia ip»erai;et , regni affec- 

qiiidam et inquilinus) pivxov (Alr tf^ti suTpioipne in carcerem eft 

cihi^dem) iEe\iy^afKat€iliev(ijiJ^' conjectus. .Vide LMwn 6« i4* 

^i ivpd^ij t<iSv. W dWw» id* etc. jjberdlitas ergo pro Lar- 

f^oji.zTii TtpdEeciis iMs ivpBZv gitione. IJtitur fic C^ae.rar i. B. 

l^6vvi/L^i;. EtpauUopoft, odu) Q. 18. Ipsum esse Dumnori^em 

Sriv^tQ plurium hoc periculum ^^mma qudacia ,. ma^a apud 

JCibiadi intefntatun) innoxioi ^d- (p..ai4.) ^ plebem propter Uberq- 

4ifc; -et calumniae ^onieyema^* MPatem graUay cupidum renuif^ 

|eciite specicm flactuni Argig, quo j^ovarum,, Gcbhardu&. 

.quidam, qui privato ejus hospi- . Opera forensi'} Op^r^, Mt«- 

tu> contineb^tur , populi im- meus. Non ita recte. «Savaro* 

jp)erlum dijQTolvere agrein , uni- v,. Ind. Bos, 

vorsi a civibus concisi sunt. Suds reddideratl Sic legen- 

Gebh^ Fhraiis Giceroniana 3. in dum, quomodo , habent codicea 

Verrem oap. lo. Tametsi om- emendati/ non, quomodo ali| 

7»fa ui istum hominem consfe- mendosi , ^eduxerat, Licet e- 

. mr^puti^^u. quamlatiusilluflrat ti am legcre red^^eraf , idque ex 

.Clanir. Burmann. ad Vellej. Pa- veftigiis . antiquae scripturae : 

tercul. Lib. 2. cap. 39. p. a52. quomodointerdumloquiturCae- 

Fro \iidebaturm Leid. videban- sarl Lambinus. Loquuntur et 

turm Thucydiaes Lib.' VI. c.6i. hnnc a^ modum Graeci, ibi^f 

ftavraXoSev re movetiJKSi. vno^ Katadnfvd^soSai» Herodianus 

tiq, is tov *AKmptdd^» ubi v. 1. 1. Xpij/aata 66i>pif(Sd^tevov (aif 

D^^r. fSof ini tolf PaCSiKeiav jfiiaSeXO' 

Ouqdetpotentiore»m*q>prfy* fjtivoif ) fiiya\6(ppovi imddOa 

0X&sU_^ Uinc AriHophanos inlMi- dwnt&^rjtai to tpd^tvna* Dio- 

nisoumLeonicoinparabat, quem doru^: 7«/ te ev rdXa tpati^S- 

in lyrbe. aU;haud ezpediret; si caf, nai tif jiteS iavtS y talt 

:Vero aleretuir , obsequendum e- iwoiair ifiivf Katdsij^ev, Geb' 

. }us moribus elTe. Locce7»iuj. Lq- Aarduj. Adde Ina. j^u^. Bo- 

eus Arillophanis ed in Ranis y. fius. [In una Ald. editione yi« 

^78, .Qraeci eum etiam^ aliam tiose reduxerat legjjtur.] 

ot MulTamLeonicomparavere, QuoHescungue in jmbUcum 

quam pjofertFlutarehus mcjus pr^s^t^ Pro Qnotiescunque 

iifita pag. iQa, C. f ^ff. A.B. [At. du. ] quotiens^ 

MuUos liberaUtate desnnx^- tunque, Pro prodisset Leid. pro* 

-^^] Liberalitatem^populus lar- dissenU Pro par quUquam in 

Jgjtlonem indigetatv etiftis lar- = eivitate, par ih cisdtate^ omiflb 

gitoribus crimen rorum nova. qtdsquam Leid. 

mmaffingit. M. Manliiu Gapi. Sedeiiam timoreml Ifoneft 

t^Unua eum' addlotos prbpvia nove dictiun , ut oenJDA Mon. y II. A L G I B I A D E & CArk.Uh m morein, quod et obesse plurimum et prodesse poterat. 
Aspergebatur etiam infamia , quod in domo sua facere 6 
mysteria dicebatur, quod nefas erat more Atheniensium; 
. idque non ad religionem 9 sed nd conjurationem per* 
tinere exisiimabatur. ' ' 

Erolienfis. Propert. 3, 11, 6. raf 'adspersus. In Vatinium. JVr 

Vulnerihus didicit miles hahere gua ftr tua summa indi^mtott 

metum. Gcbhardus. Pro in eo labes illius dignitaii alperga- 

sjpem-, [quod in Ed. Mag. Stcph. tur. Gebhardus. 

Oebhard. et Kcuchen.- legitur» Mysteria^- Sacra ^Cexeriiffiye 

pmnes reliqui libri, etiam Gu. Eleuiinia. vicl. Ind. JBojuijp.. . 

JJlt. eT] Leid. spem in eo. Recte Quo.d nefas er, } Erat enim 

banc locufionem. illudrat Hen^ capiiale, myfteria evvilgare: ,de 

ftingcrus. ^ [^Saepe verbum duo- quo vide praeter roriptotes i^ 

bus nominibus aptari docens, Indice laudatos , Beniegg. qd 

quod uni tantum conveniat. v. Justin. 5. cap. 1. Ceterum AI- 

'4*2, 3« 89 4) ^* ^98', a. cibiadem boc crimine accuTatum, 

et adde 6, 3^ a* 14» 8, 4* ^8, scribuot^ejtiam Xenophqn n de «» a.] reb, Graec. Thu<nrd. 6, ip. JWd- Obesse pZwr.] Hinc Timon ilfe, doru^ i3 9 5. et Plutarchus X»J- 

quepfi jLti^dvSp<a>nov Lutianus sandro. A quo tamen eum pur- 

^ing, libeUo inducit, Alcibia- gat Isqcrates Orat. dt Bigis.. 

dcm adamabat , ijuod praerasi- Bofius. Facere mysteria dixlt 

•re.t magno illum malo fore ati- .m,ore Graecorum , qui eodem 

quando Athenienfibus 5 ut refert modo ;roif fv adbibuerunt. noi€li^^ 

Plutarchus, fiiofius. Vide Plut. hiovv6ia Tbucydid. lib. a. cap. 

in Antonio ^ag..g48. ReQpexit i5. noifi^ai ioptifv Lucas m 

Timon praecipue oellum Pelo- Actis ^poft.' cap. 18. comm. 21 . 

Sonncfiacum, in quod Alcibia- v. Rapbel. ad Mattb. cap. a6- 

es Athenienfe^ erat conjectu- comm. 18. De Ccreris sajQris 

'ruft. Plutafcbi locus in Alcib. non evulgandis s vide C^- 

lcgitur.pag. 199. . . ^ ^ Broulih. ad TibuU* Kb. 3. lib. 

/ Adspergebatur etiam infa- 5. va. 7, adde Notas ad Arifii- 

.Tfuo-] Curt. lib. 10.^ F. Haec ut- dem Oration. Tom. L pag. 323. 

'tUnque s^nt tradita , eorum^ five 5S6, [In verbis idque no/» 

:ipios rumor adfperserat , mox ad.religionem etc. aue explic^- 

poUntia exstinxit., XpuiAih.S. tivam .elTe et idem {ere, quc^d 

Jiididor morum tamen impro" nempe , valere , docet Goerens. 

■ biUusp. rgpulsae ^QntuinAiQfUff- ad Cic. de Fin. i» ^.' }fA%^iM I • I.: - .» I " I": ..:■:* 'f'- :. fV 934 XORNEL1I NEPOTIS CAP. IV. 

& Hoc crimine in concione ab inimicis compellabatar* 

Sed instabat tempus ad bellum proficiscendi. Id ille 
intaensi neque ignorans ciyium suorum consuetudineni» 

postulabaty si quid tle se agi yellent, potius de prae« 

Jn coneione ah inUnicistom^ h. e. Schotto interprete, foreBsi 

peUahatur^ Hanc correctionem in lite appellabatur* Qaod sf 

ingenio ClaudU Puteani debi' quis reponi veiit , equidem non 

tam produxit Lambinusj firma- multum repugnayerim : certe 

.Titque partim auctoritate Thu- Schottianae lectioni anteferen* 

eydidisf Diodori, et Plutarchi, dumputo. Lam&iiuanamtamen, 

2ai perfp^cue oiicndunt, Alci- ut ingenue dic^m, veriorcmesi- 

iadem accufatum effe apudpo- ftimo. Bosius. In Leid. in con^ 

'pulum , atoue adeo in concione : ttntione ab inimicis compelle' 

p^stim tribus locis Ciceronis, batur, VoIT. A. B. in conten^ 

oiforum duobus , puta Epist. ad tionem ab inimicis compella» 

famiUar» S,,i2, etOrat.prodO' batur. [ Ax. tton contentiohej 

mo suay verbum compellare eo- scd contione y i. e. concione. 

dem significatu ufurpctur; ter- Ubique ferc in his t pro euti 

fio , uempe Epift. ad Attic. ^9 2. solct. Mosche. tro coneione 

dicatur, Ni^idium minari j iti Gu. \J\i. contentione.'] 

concione se judicem -, qui non Id ille metuens ] Ita msc. 

adfueritj compellaturum. quae BoecJ. Aluintuens^ ut inf. lo, 

tamen verba alitcr diliinguun- 8» 1. 12, 2, 3. Mox idem mse. 

for in edit. Gruteri 9 ac illud in postulabat 9 si quid d. s. a. v* 

concionc non cum verbo com- Bofius. vid» not. poft. IH 9he& 

pMarct ^cd ttf minari jungi- , et a Leid. et a VolT. A. et faoile 

tor. A populo , et in concione desidcrari in fimilibus fupra o- 

damuatum Aleibiadcm^ ctiam e Rendimus. Pro de praesentif 

' Voftro cap. 6 > 4. colbgas. ibi de praesente Vofl*. A. JT Axen« 

ergo ef accuTatus fuit. In vulgg. etiam nietuens babet.. Ouod si 

,et msc, Bchotti erat: in con- quis quaerat ; quid Atcibiadi 

tenUonem ab in, compelleba^ metuendum Aiifletv lu promtu 

turi h.'^. ut ^c^o^^ et Geh- eft, quod refpOnd^aBiuft. ilfc- 

httrdus 9 (qui ab hac «priptura, tuenoa ipn erat bA hfXium pro* 

tanquam latinirfima et clcgantis-p fectio 9 cum crimine illo in con- 

sima 9 ue latum quidem ungucm cione eflet compellatus. Mosche* 

discedendum cenfent ) expo- Gu. Ed. XJlt. omnesque ante 

nunt, ab advcrsariis, Thcfl*alo Boecler. intuens j quodrectea 

Cimonis F, et Androcle , coge* recentioribus Noftri interpreti- 

batur et quafi obtorto collo tra« bus revocatum eSt, Pro prae- 

bobatur ad diccndam caufl*am, sente^ quod in Cod, Dan. Leid* 

At mcliorcs libri 9 put^ Dan. 1. et Gu. eft^ Ax.Ult. praesenH. 

Gif. Boecl. lcgebant 9 ut ctiam Ut^ a Lambino inculcatum^ m 

LongoUus cdidcrat ; in conten^ Gu. Ax. UU. reliquisque anti- 

tione ab inimic. compellabatur^ quioribus deest. ] VII. ALCIBIADES. Cap. IV. a35 dente quaestie haberetur, quam absens iQTidiae cri* 

miue accusaretnr. Inimici yero ejus quiescendum in s 
flraesenti , quia noceri non posse intelligebant i et il» 
lud tempus exspectandum decreTerunty quo exissct, ut 

sic absentem aggrederentur ; itaque f^cenmt. Nam post- 3 
quam in Siciliam eum pervcmsse crediderunt^ absen* 

Quam absens'] Quod tamQH bat| <|uum^f ante lnflnltlT08fV*e« 

Goutra legcm Athemenlium crat, quentiflime 8id>audiatur » et Ti.- 

Vide Raevafdum 5« Varior. 8« tzius in tCKtum recepjt. v. Sta- 

Locccnius. yer. supra ad i, i, 5. et confer 

Invidiae mmw ]Pertincnt 4? 4' ^* ^S, 7, 3. MiW Come- 

huc verba Diodori lib. i3. de lins (ptia noceri ei nonpossrin* 

Alcibiade : alii libri tamen m* telUeebant fcripfiiTe vioetur. Ita 

vidia criminiSn Gebliardus, |)di. faciUimc apparet , cur in aliis 

tio Ultraiectina; ins^idia crimi- libris nocert^ in aliis nocereex" 

nis, Bolius* preiTum sit. j 

In praesenH] Sic MH' Jffagius Quo exissety ut sic abs, agg*'] 

edidit' in praesentia* Vcnit Co d. Lei d. ouo n rT. a. n. msc. 

Schotto in mentem refcribere Boecl. et Eid. Paris. guo si ex. 

ip.2i6.)inpraesensrati,J^uQSLe, ut a, a. An legenduin, qiio sic 

Similiter loqmitus JVepos infra exisset^ Ut absentem agffrede- 

25) 12. 5. Bosius» [Llt. f^ante rentur; h* e. quo tam longe re* 

illud omittit, atque ad verbam ceiniTet Athenis, uttueri senon 

praesenti lianc in margine notam poflet. Neque enim ftatim atque 

addit : Forte in praesens rati. ] urbe eici0*et , sed postquam in 

Noceri non posse j ^ Jta MIT. Siciliam eum pervenisse credi- 

Gif. Dan, Boecl. Alii, in his Ed. derunt > reum fecerunt, ut mox 

Longol. et Ms. lieidenfis nocere scquitur. Bosius. Pro quo ex^ 

non posse. Lambinus duobus issety VoIT. B. quo si exissfi» 

vocabulis auctius; nocere se ei Vofl*, A. quo si existetf ' et pro 

tion posse. Primusne , et cur, ut sic absentem Leid. 11^ si ah- 

juxta cum ignarirfimis scioj nam sentem' V^fl*, A. 3« Ut absen" 

ipsc tacet penitus. Bos. Leid. tem» [Gu, Ult, omnesque ante 

mcMs noceri non posset. Und^ lUamh fed\tiiquojsiexisset<,utab' 

video , alium efl*e Godicem Lei- sentem ogffred. {leusipger. hoc 

dcnsem , quo viri docti ante me loco; LeicU 1, quo, si eiuTet, ab- 

iisi sunt^ Vofl*. A« noceri non sentem sggrt Bene» Jllud ut ex 

"posse. sed supra soriptum erat glossa estj superscHptym foT" 

'nocere* B. noceri non posse. tassepronominim^ojsicaLam- 

l Vulgatam lectionem , q. noceH bino tnvectumy ciim ut si in Mssn 

n* P' i. mancam efle , quisque aliquibyjf sit. Ego Lambini 1e. 

facile scntiet. Ax. habet; quu ctionemt quamquam Gonjoctura 

re noceri n. p..i. quod, et ip. repertanii meliorem -efl^e exi- 

"sum corruptum , veram tamen ftimo. ] 
lectionem continere videtur ; Ppstquaih in SiciUam eurk 

Sdaeinoceri n. p. int.Motche» pervenisse crediderunt*'] Jufti- 

u. quia noceri non p. int. ut nus Lib. v. cap. 1. dicithocnr. 

in textu legitur, IHt. cum anti* cidifle , dum Athenienses in Si- 

^ioribus Edd. Tvjanocrrtf 7|. Pf cilia bellum per hiennium cu- 

i. quod fieufingems nonjmpro- pidius f quam feUtius gerunt. a36 CORNELir NEP0TI9 ^POT«lll«tM|i"<*»J" tem 9 quod : sacira Tiola$set , reum fecerunt. Qua de 
re quiaii ei nuutius a magistmtiu in SicUiam. missus es- 
aet» ut: domum ad c^u^sam . dieendam rediret, esset- 
que in magna spe proyinciae liene administrandae, 
non pai!ere. noluit^ et in: triremem, quae ad euu •altcm Alcibiades non' rediit, \ia/. De paiicis his tacetNejioS) 

Bisi poHqufiiii ^^themenses in Si- de quibus agit quoquc XbucTdi- 

cilia . ingentein^ cladem accepis- des l. 1. cap. 61. nempe Ewdia-' 

sefit. Sip.Flut. in Lys. p. 434* fiepXtf/tiivoif, qui una cum eo 

.inH.6e.i;H IIt\o7towij6iaK^ na- fugerunt Seidavtef to e^i ^dia- 

\ifA\t MiiKos \ajit0dyovTof , nai fio\lJ if Simjv Kaxa7t\iii6ai , de 

ju^fi %iv iv. 2iK£\itf^Toav, 'JJ^rf^ quibus vide, quoque Diod. Sic 

v(^i(s^ Kakojtpayiav^ avxiKa nkv Lib. xiii. cap. 5.. 

i7pjLb6B.m\6yt^ ifa;[ec(el6Sai Tijf (p.217. ) Qua d^ re quum ei 

SaXddcStif ^ ,ov 7t6\\<jp devsepov nuntius (i. iHi i* S. missus es- 

-djtoyopev^eiv navTdkadiv *AX- set \ In £d. Oxon. pro essett est 

mffuiafft oJto xiff (pviyvs imsdf l^gilnr , ut in VoiT. B. cl. Scbef- 

tfiii ^pdy/naai etc. Xbucvdides ferus ad Phaedr. Jiib.^4* ^^* 9* 

Sib-* vf^. c. 5a. et 53. pollquam hunc locum ita didinguendum 

e coi^teiittionibus intier Niciam, cenfet, qua 4e re-y cuvi ei nuii- 

Iiamacli^m , et AlcibiadJem dis>- fnius missus esset « non^ parere 

putalTetf et quid inter Catanacos, noluit. Ubi vide plura d'e phrasi 

uamarlnaeos, etAtheniensesfu- qua de re. . ' 

KTct geilun^ 9. memoralTet, addit Non par. noluitlVeTyersnh. 

nai ( Athenienfes ) drtoftdvTef alii voluit. Pfaeter Plutarchum 

Kpxd n Tijf SvpaKhdiaf , Kai et Diodorum .^abilit hanc lecti- 

apaayvv noii)6dnevoi^ KaiToSv onem PoZ^a^nu^. lib. y*AKKi- 

2ypdKV(fi<iiiv inTtiiov PojfSi)(Sdv' ftidbiff aJto ^iKe\iaf dvaXSeiSf 

tmf y na\ TaSv ipi\<iSv Tivds i^Ke- ini Tijv Kpi6iv xaSv ntpi T€5v ip* 

'dacSMevhl 6iaq>J^eipdvT(a))> ^ dne- jttcSv, Kai tqSv jjvwifpicov, Gehh» 

KQm^Sn^avifKaTdvjw, KalKa- Fo/iu^ Ice. VolT.' A; [ God. ps^i. 

xaKat^pqvH^i Tr,v ^a\afniviav Gu. ut eoitum eft : nori pdrere 

pavv iK.TfiSv ^AinjvcSv rJKh^av i- noluit. Ult. parere noluit, sine 

ffite *A\Ki^id6iiv, etc. Plut.. Al- non,'\ 

cib. pag. ioi. Kai NiKih nbvdv,- Trieremli Ita Gi/anni<( laudat 

fiKiyevTrOS 9 AajidXu 6e npodSe- in Observationr Lat. linguae^ 

.§tivM t nXevpaf ( Alcibiades) eif y oce ^Tristisy haud dubie sui co* 

^Vie\iay ^ooHijydyeTo KdTd' 'dicis fide. Vulgb erattriremem* 

vifVf a\\a o ovpiv enpaEej jtie- vid,lad,Bosius. PraepoEtionem 

xdjnejunTof '. vno tcSv ASrfvaiouf in omittit Leid. uon mafe , vide 

ird Ti}v Kpidiv ivSvf yevo^evof, ad ThemiAocL c. 8. Heufinge- 

.in Nicia pac. 53^^ addlt, quod tus ad h. 1. adnotat:INTBm£- 

iTi TSA\Kipia6u napdvTof iBif- luEM in- omnibus et scriptis ejt 

KovTa vav6i n\ev<SavTef ini Sv- snidgatis estj ' Jfosiiis « Gifanio 

f)aKH6af,Tdfjuevd%\afdvelX6vy xuictore^ T&ilEJBkEM legitf .cum 

vnip T^ \mivof iBco napaTdr totaliislqcisTJajfBEMEMjeral. 

EavTeft 6eKa 6e KaTrfKavyov h- Jfec, scio^y^quis e Li^ttiais voce 

<f«> naTa^Koniff ei^vcKa. deinde Graeca ususjv^rit^. nisi fprte 

p^g. 533. dAon\iv6avTOf 6i tS Ascon. Pedian. a^ .Cicerpn. lu 

*A\Kipid6H /ucT* 6\iyQi>v in ^m- i. in .Fep:. V»,20- fu JV^^* Grae^ VII. AL CIB I ADE8. Cap. IV. »87 vii, etsi et ibi THIREMIS edi- 1) TldpaXof nai 1} SaXajaivia. 
tur. TRIREMES non TRIERES dv v fikv ^SaXafiivia ths hoia, 
in columna rostrata , etin mo- Xhftth^uf eif Kpi(Siv yyev^ 6 6i Ild' 
Ttumento Ancjrano dicuntur. paXof tdf Se^piaf dftHytif y Th' 
Sed confule tu Lector Oudea- r^si rd eif Sv6iav ne^noneva. 
dorpium ad Hirtium de R. Afri- Vide in Ranas eundem. Unde 
cano cap. 44. etDra^i. ad Livium et Laec sacra navis appellatur. 
Lib. XXX. cap.25. jamame cita- In Comici Achamenses: kcH 
tos adThemidtocL cap. 2. innot. iepd vai^f t<Sv * A^ijvaiw ndpd' 
poft. In Mff. quos ego vidi, h, L \of naXitrai. Inde intellieen- 
ejcen<l»* non rcperitur. Curau- dus Polyaenus. in Ljsanaroi. 
tem Heufingerus hic fert rfd^cen- *Vti liiif jLiid fj ndpaXos iffivyep 
dit^ cum in Themift. 8. 6. legat "A^tjva^e juovtf rf/filtnff dyye» 
escendit^ ubi etiam de navi a- \o/. alibi vocat ratJr five rpxt}^ 
gitur , ut hoc loco ? Responfum, peif drfito(Sias TaXwavTh(Safr 
satscio, referam: quia htc nuDa itemvnijpiTidaf^ h. e. eni Td 
Godicum eft varielas. Sit sane. Tiff noXetsos Xpeietf nejLtitofiivau 
Sed eadem tamcn eft locutio 3 Reftat, ut quaeram , an eadem 
nec quaeftio eft, utrum e^cend^ri? vel alia- navi reftitutos civitatl 
verbum sit probae notac, sed arc^ffierint? qtiandoquidem Ju-. 
an Nepos escendere adiiibuerit ftii^s i3, 5, 11« Oh quod factuiH^ 
in re nautica , et , cum ibi es- missa ah Atheniensibus ohviam 
c^dcre scripferit , cur hic po- nave, ab exUio revocatur De- 
tnerit adscendere, [Axen. etiam (p.218) motl^f ncj.Uteamdemm 
[Gu. Ult. ] triremem, quodom- revoc(vndoadhibuiffeeoscredam 
nino retinendum. Mosche» Gum multa per(Viadent, quae alibi pn^- 
lectio trierem idoneis teftibus mam. Oehhardus» De nave Sav 
careat , ncque enim Gifanius di* laminiaL ad Alcibiadem miffa, ad'- 
feeirte dicit, se codicis sui fidem de Thucydidemd, DiodorumiS* 
in scribenda hac voce secutum Plutarchum in Pericle et Lj- 
effe, nos ex omnibus et codd. et sandro^ Suidam^ etc. De utni- 
editt. triremem revocavimus. que Petitum ad leges Attid* 3, 
Frd a scendit Vlt. conscendit»} 2. pag. 253. Thucydides tam«fi 
Quae ad eum eraJt deport. et Diodorus scribunt, etim- iit 
missa^ Alii nave Salaminiai re- propria navi, §ed una cum Sa^- 
duci juffum effe Alcibiadcm tra- lammia , vectum. Bosius, Flfit. , 
dant. Scholia in Aristophanis Alc. pag. 202. vocat Salaminiam 
A^esi *ASrfvatoi ydp niftnn^i liavem triremem fcal dTn>j9q/nff 
rifv ^aXajutviav , ' AXmPiddffv rpiifpHS. facilis auteih Aiisibradi 
liieTdsB\\dim>oi M KpitSei Tijs fuitAiga, nam juita-Thucyttid. 
tg5v fivstfpiaov eKimiLiij^Se&if, Et Lib. vi. cap^ 6*. kipff^o 6h nptP- 
ftuperius addiderunt , 6id Ttfv emetv dvT<^ QnoXoyfffPofiivf^d^ 
neptKontfvToSv ipftoSv, i^uJBicfue- iio\}tJi^tv, EvWaiiipavtiv, S^ laif 
ritautem SaZaimma Navis, pau- J^paniviyi>res t6 te Ttpds tiit iv 
cis eft explicandum. Habebant tjJ 2ine\i^ tpaTi^tat Tt 6^- 
Athenienses duas in parato na- Tipvs xoi ^o\eittiiis /d^JSfopvfieTp 
ves , quarum quae Sdlaminia ' etc. Haec plUribus confirmat 
nominabatur , adhibcbatur ad 'Flut. pag. 202. unde dicit ikon 
adducendos eos, qui in jus erant ^Xafca/ , sive cuftodes, ut N^^ 
Tocati , extraquo nrbem re^bus pos, sed (npv^ev iavTovy nat 
praeerant: altera ^i^ero , Ildpa- hii^ye Tbs dift^vras. qui ^17- 
Ao> dicta , servieblit sacrificiis. T^es erant in navi ;6a1ami'n11i^ 
Auctor SchoHorum in Aristo- non in navi, qti^vAleibiad^sve- 
phanis "OpviSas : Ai^io eioi vifet hebatur fuxta Diod^rum 1. 1. nnd» 
vnifpindtfnapd %ott 'A^^aioUj '^mpHciter-Yei^rt -hie ^^-inetS^tav a38 CORNELII NEPOTIS 4 deportandum erat missa , ascendit» Hac Thurios in 
Italiam pervectus, multa secum reputans de immoderata 
cintim suorum licentia crudelitateque erga nobiies , utilift-^ ^wSiafisflXijjiiiv&yif SiaSpdf i»- dicat: Nicias indignam tur^ 

nodoov iXcdpi(f3];.[Cod« Bau. £d. pemque vitam dedecore capti^fi"^ 

Bos. 2* erat deportandum. Sed tatis adcumulat^ secutus Juili- 

roliqui omnesy etiain Gu. atque num Lib. iv« cap. 5. in ilne^ 

Ultr. deportandum eraty quod sed modellius tamcn locutum t 

jam llarleiius\r6lliCuit. ] Nicias autem ne Demosthenis 

Ac"] Msc, Boecl. hac y sciL na^ duidem exemplo » ut sibi consu» 

vi. Nisi tamcn adTpiratio a ii- teretj admonitus j cladevn suo^ 

brarii manu ell, utsaepe allas* rum auxit dedetore captivitU' 

Bos, Leid. haecy VolT. B* hac* tis» Accurate de Niciae intcritu 

quod non sperneudum. [Ita e- scribens Thucydides Lib. vii. c. 

tiam Gu. Ult. ] 86. de eo tefiaturV/Ki 7a6t)a£w 

Utilissimum ratus'^ V* Plu» <av raSvye ejt' iu^ 'EWijvoiiV H 

tarch. in Alcib, pag. 202. et a* tnto 3v(StvXiaf dcpiKe6^aiy 6id 

nophth* regUsf Aeiianum 13« tii}v vevomd^tevtfv ks to ^ctov i- 

38. Bosius* Pro ratus Leid« ftml6ev6iv^, ubi vide Duker* Noo 

raptum. Diod* Siculus Lib* xiii. igitur ejus vita fuit indigna et 

c> 5. dubitarc videtur ^ utrum turpis« Sed <iontempta quodam* 

Alcibiades religionis violatae si- modo propter deditioncm sui| 

bi conscius, an inpendentem sibi quam fecit nimis fisus fide! Gylip<i 

tempeftatem evitare conatust fu- pi. v. Thucyd, L 1. et Iiinc Pliilifti 

g^rit : quem sevutus eil Juilinus de co judicium apud Pausaoiam 

£ib. V. cap. 1. cum Nepote Plu» Lib. 1« cap. 26. a clar. Haver* 

tarchum et Aelianum facere poft liampio ad Oroilum laudatum , 

Bofium P. WelTeling oHenditad tuide noddum facti mepocnitet« 

Diod. 4« L num« 47' Quidquid quod in not. pod. ad c. 3. fcrip-' 

Bit, fuga Alcibiadis turbavit Ni^ scriminfeliciy et praectnre rebus 

ciam, nam solus tum ^supererat ffestis e^egiisque animi doti^ 

ibi, coUega Lamacho intercmpto bus indlffna cum morte vitam 

quoque, et quidem valetudine comnmtavit. Jure in^rito Athe* 

non satis firma, ut Diod. Sicu- nien£es Siciliae amissumy et Ld» 

lus Lib« XIII. cap. 8< et Thucy- (^ » *ktg4 ycedaemoniarum victa- 

dides Lib. yi* c. io3. ( Nmias ) rtas culpae suae tribueruntj ut 

bif poyof elXe AajudXB te^ve^^- No£ber cap« 6. adnotat , nam si 

tos tifv dpXijvy de hoc ejus mor- non Itatim revocaiTent domum 

bo etiam Plut. in Nicia pag. 534« Alcibiadem ( v. Fabric* ad Oro- 

unde literas misit Athemenfibus, fium L L num. 16.) melius ip£0 

tiovos coUegas, trircmes, etpe- Nicias rem gerOilct, aut saltem 

cuniam petens. Diod. 1. L mor- Alcibiadcs rem Niciae fuperfti-' 

bum, quo laborabat, vocatfd* tione fere perditam rertituiflet» 

60V vefjPptttvin sua epiftola apud Iket variae contentionetf iiitei' 

Thucydid. Lib.-rii. c« ifi^. quae utruidque fuerint, de quibui 

lintegralegituretlegi di^na efi a Plut« in Alcibiade pag« 190. et' 

c.ii.adc.i6.Quamegregietamen pa^. 300, tfoi« Pelop. pag. 279^ 

pofi Lamachi mortem sese ges- et in Arifi« pag« Ssa. praecipu6 

serit, refert idem Lib« vi« cap. Thucydid. Lib< vi. cap. i&^ 16« 

101, loa. unde non efi, quod 6t seqq. Dedidit sese Nicias doii 

Oro&us Lib. II* oajj^. i4« in fine nUipo&qiiamD^moiGUi^nigf nori % 
\ YII. ALCIBIADES. Cap. ly. aS^ 

simum ratus, impendentem eritare tempestatem, clam 

sui collcgae ^ poft Lamachi cae- vov ^kv vt> hdkv ,dvx6^i npo(S6o^ 
dem una cum Eurymedonle ab ndv ecfadKev* etde 6vjitfiaitj, /ttaK» 

Athenienfibus ad se missi, (v. \ov aipil63^ai rov vno xsSv noXe* 
Juilinum Lib. iv. cap. 4*'CtThu- /itW !^dvaxov ^ i/ zov vno tqSv 

cyd. Lib. vii. cap. 169 17.) nii- tioXitcSv, Interea , si verum di« 
litcs sese dedidiuent. y. Thucy- cere liceat, Nicias suuminleri* 

did. Lib. VII. cap. 82. et seqq. tum dcbuit Atcibiadi, quiinsuo 

et Eurymedbn jam quoque cac- exsilio Spartanos inpulit, ut 

8US ellct in prima acie fortissi^ mittcrent Gylippum ducem^ a^ 

me dimicans. v. Juttin. L. 1. convellendas Atbeniensium , qui 

cap. i5. et Diodor.