Skip to main content

Full text of "Repertorium botanices systematicae"

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| C ■:% . UaM(^ SYNOPSIS 
SCROPWRMRIi, ORORAIHMRIII ET LARIATARUI IN ROTAMroRliM SrRIPTIS AD IIUNC DIEM EDITIS DESCRIPTARUM. CUBANTE 

GUILIELMO GERARDO WALPERS, 

PHIIiOSOPHIAB DOOTOftBy 

ACADBMIAB CAB8ARBAB LBOPOLDINAB CAlOLillAB NATURAB CUliOSOllll, 
SOaBTATIS RBGIAB BAVARICAB BOTANICAB RATISBONBNSIS 80CI0 BTC. LIPSIAE. 

ArMTiBV» miDEmici hofmeiatei 1844-45. REPERTORIUM mmm mmmui AUCTORE GUUilELMO GERARDO WALPERS. j ^ m m ^ TOMUS III. LIPSIAE. SUMTIBUS FRIDERICI HOFMEISTER. 1844-45. -i G. BENmiH VIRO DE PLANTARUM COGNITIONE OPTIME MERITO, MONOGRAPHO DIUGENTISSIMO. TUA TIBI. 9 1032 lieeiiirto saliiieiii! 

lertio nuDc tandem Rapertorii botamcei •ffteBatiete tomo 

ad fiiiem perducto haud iDutile mihi visum est, pauca quae- 
dam praemittere — vel rectius post ponere, quibus opprobria 
quaedam et iDiquas iuterpretatiooes repellerem, quae mibi 
lilut)que meo fadle oriri posse suspicor. Quum mense De- 
cembri anni 1843 secundum Repertorii tomum ad finem 
perfedssm, nihil certi animo constitui, qua ratione librum 
meum continuarem. In elaborandis enim duobus volumi- 
nibufl prioribus non in mea potestate situm erat, qua ra- 
tionc singula plantarum genera et species enumerarentur 
quibusque limitibus describerentur, nam ad CnH^loUei 
Prodromum systematis naturalis vegetabilium mihi iii aDimo 
erat dare Supplementum, quo continerentur omnia ad hunc 
diem usque descripta vel iterum illustrata genera et species 
additis simul novis specierum jam cognitarum iconibus vel ge- 
nerum ordinumquc integrorum monographiis post €7(gH< f # i " 
feifan editis. Aliis autem fere semperj alia suadeutibus sim- 
plex et probabile boc consilium non semper exacte secutus 
sum, nunc ipse hac re male contentus confiteor, me fere 
semper non temere, sed consulto ueglexisse»! quae reccntiores 
floristae de plantis Europaeis et iuprimis Germanicis nova 
dixerunt Sub cujusque generis inscriptione, cujus etiam in Ger- 
oiania provcoiunt species, citavi paginas Florae Geruiaoicac Vlll 

excursoriae auciore Metchet^bmeh et primae edi- 
tioDis Synopseos tlorae GermaDicae e( Helveticae auciore 

MBm MLoehm Sed hanc rem mihi iodulgeant critici. Quum 
enim in edeiido tomo primo sudarem, edeodae aecundae editionis 

Synopseos florae Germnnlcae ad me penrenit fama. Non rrusim 

et ego et omnes mecum botanici tunc credebamus, praccla- 
rom JKmMmm omDium iUaram fpederam facturum csse 
mentionemy quas inde ab editione prima in multis diariis 
doctaram societatum et in floris speciaKbus novaa descriptas 
saepeqoe aegre ad synonyma jam notaram redigendas, di- 
spersas invenimus. Proplerea mahii species has omnes in- 
tactas relinquere, quam certa ineertis miscere et synonymoram 
turbam repetero iteram ileramque corrigendam. Gaeteram 
paucos tantummodo viros doctos iiituros esse putaverimt qui 
plantas indigenas examinaturi Prodromum Candolleanum et 
meam Repertorium oonsolant, quum in codidbus florae Eu-* 
ropaeae oberiores descriptiones et synonymiam locupletiorem 
sine ullo dubio reperiant, qoam in utroque hoc libro ex- 
speclare possunt. Multi praeterea bolanici illoram generam, 
qoonim mentionero Jto Cmmdmtte nondom iecit, cha* 
raderes in Repertorio meo frustra qoaesivenuit, iodeqoe mihi 
orW opprobrium censent; sed caote illos omisi, nam vel 

MkuMehert Geoeni plaDtaraiDt ^^1 Metemeri 

GfDera plaDtaraoi vascularium nulH botanico incognita cre- 
didi noluique ros jam omnibus accesso commodas retractare 
ad taediom lectoram numeramque voluminum nimis augerc. 
Hultas me omnitio fugisae plantaram spccies summo jure ci- 
tandas valde doleo, scd earam numcram» si rcs|Mcis u mc da- 
taram iogeiitcm ropiam, certe exigiium Ibrv rontendo. In>e- I\ 

niuntur quiden], qui, quando exploraverint speciem quandam 
saepc insuper miserabilem mihique incognitam, ingentis suae 
dodrinae consdi me librumque meum omnino despioere simu- 
lenlt nihilo taroen sectus diagnoses cum citatis ipsisque eiro-* 
ribus typographicis (ideiiter transscribant; paucissimi vero re- 
perti sunt, qui quas non sufficienter descriptas vel omnino 
deficientes indagaverint species mihi nuntiarent» ut eas in 
posterum adderem. Atque adeo etiam etiamque omnes bo- 
tanicos humanissime rogaveram, qui libn> meo uterentur, ut 
mihi literis nuntiarent, quae corrigenda censerent Quos gra- 
viores errores in tomo primo deprehendi, jam in lucem pro- 
ttili utque oorrigerentur humanissime rogavi, paucos qui in 
altero tomo irrepserint, mox pronuntiabo. Ad hunc usque 
diem id, quod in tergo fasciculi duodecimi promisi implere non 
poioi. Quac f¥€M§^th de libro meo pro rustico suo 
more dixit, a mc postulatus ut injuriarum suarum rationem 
redderei, ea« „quasi tempore nocturno et inter pocula con- 
scripla sphalmatcquetypographico orta'* i|)SO revocavit. Reliqui 
fore omneg botanici Repertorium meum laeto animo nec sine 
applausu excepere, ejus utilitatem benevolo agnoverunt multi- 
que libenter professi sunt, Repertorium meum non ultimum 
illorum librorum locum tenere, quibus botanice systematica 
qoam maxime promota sit 

Hisoe praecipuc judiciis impulsus apud mc statui, ut li- 
bnim honc oontinuarom, quo modo in tertio hoc voluminc 

perficere conatus sum. Singula Prodromi randolleani volu- 

roina tantis intervallis post inclyli aucloris mortem publici 
frant juris, ut tcrminus profeclo nullus ronspiciendus sit, quo 
pracclanim illud opus ad fincm productum cssc gaudcamus. Quiii pleriquc cciiseui, opus illud nuDquam ad finem pro- 
ducium iri. Sed plantarum novarum copia in dies adeo 
augetur ei synonymorum cohories plantarum ciiam saiis 
conmiunium disquisiiioDem quoiidie magis magisque impediunt« 
ut nullus hujus perturbaiionis sperandus sit Giiis, iiisi edeiido 

Repertorio botanices systematieae, quo species omnes hucus- 

que descriptae ad opiimorum auctorum fidem coniineantur 
addiUs simul iconum dtaiis descripiionibusquev quibus spccies 
minus noiae vel incompleie descriptae vel iu libris preiiosis 
rarioribusve illusiraiaCy denuo adumbrareniur. Omncs cnim 
fere posi d9i % €i neum % enumeraiiones planiarum omniuni 
bucusque cognitarum, excepia insigni Mi MmiMH Syiiopsi, 
valde mancae suiii, ei jam propierea nullo modo laudari pos- 
sunt» quod diagnoses brevissimas paruroque sulEcientes prac- 
beant neque auctorum citaiorum locoa aflerant 

Teriio hoc volumine quaiuor ordioes percensui more 
bucusque insueto. Solanacearum, Scropliularinarum, Oroban- 
cbearum ci Labiatarum gen^a et species ad opiimorum ei 
Dovissimorum scripiorum fidcm exhibui, quanium ipse poiui, 
certa ab iuceriis secre\'i et cuivis speciei locum ut mihi vi- 
debatur naturalem iribui. Ubi poiui, specierum miiius iio- 
tamm diagnoses ad specimina sicca amplificare vel emeiidarc 
conatus sum, speciebus jam cogniiis saepe nova synonyma 
vel descriptioncs ad exemplum siccum vel iconem laudabilem 
confectas addidi libros(|uc vix iiotos excerpios roddidL 

Generis Solani diagnoses a me daiae vix ulli sufficient, 
monerc autem vclim, omncs Solani species exiricatu diificilli- 
mas ab ipso JINiltlilfo in uiraquc sua hujus generis moiio- 
grapbia malc descripias aiquc vcrbis saepius |iaucissimis circum- scriptas esse, ita, at Solana plurimorum herbariorum fere intacta 
reperianlur. Quam rem mihi opprobrio verti posse non credo. 
Scrophularinanim et Solanacearum synopsin novissimam edidit 
C7^0f*|f<iM jDMt^ quem saepissime secutus sum» fortasae 
non sine meo detrimento» nam nonnullos auctores ille omnino 
neglexisse videtuf • Sed nihilo secius specierum descriptarum et 
a me non commemoratarum numerum exiguum sane futu- 
rum esse spero. Magno afiiciar gaudio, si quando monogra- 
phus fatdHtur, sibi Repertorium meum non sine fhictu fuisse. 
Orobancheae duce W¥mttT^HMo a me recensitae sunt, novas 
quarum cognitionem habui species suo loco adjeci, plurimas 
autem Orobanches pessime descriptas esse nos omnes dole-> 
mus earumque synonymiam deficientibus speciminibus ipsis 
ab auctoribus descriptis vel iconibus illustratis ad scientiae 
commodum numquam erucndam esse, jam dudum apud omnea 
satis constaL Nonnullas fortasse Orobanchearum spedes me 
omnino fngisae facile confiteor^ cum omnes floristas evolvere 
vix mihi oontigerit LAbiatarum monographia auctore ClMf*-' 
ffioBeHihWH a me iterum edita est paucisque tantum- 
modo iteratam hanc editionem fore ingratam spero, nam pre- 
tioaus iHe Vket per Germaniam et Italiam parum divulgatus 
esse videtor, doo fiere lustra insuper dapsa sunt inde ab illo 
edito et multa idciroo nova genera et spedes desmpta sont, 
quae iUo non contineantur. Haec omnia, pro mea cognitione 
soo loco adjed multaque iconum tum recentiorum tum an- 
tiqoicmm dtata adposoi, qnibus omnibus BenthamU 
monographia adeo amplificata est, ut quinta paene parte aucta 
sit Synopaiii geDerom hoc in volumine descriptorum adjed, 
ot iis satisiaeerem, qui hoc libro sicuti synopsi Soianacearum, XII 

Scrophuiarinurum, Orobancheanim et l^biatarum u}erentur. 
Characteres gencruro dislinctivi ut facilius a lecturibus co- 
gDoacaniur, litcris Italicis redditi sunt eosquc semper, quan- 
tuon fieri poluiU in verba pauca contraxi. 

Id claboraDdo tomo quarto, cujus fosciculus primus haud 
iongo spalio iotermisso sequetur» studiose plaotas siccas et 
vivas cum descripUonibus auctorum comparabo multarumque 
novarum describendarum larga mihi data est occasio. 

Si quaedam in boc tomo iDveDiant errata, mihi indul- 
geaut leciores, et si susceptia meis faveut, per cpi- 
stolas nuDtient» precor, quae omissa vel falsa 
repererinL 

Nec tamen siientio praelerirc |K)ssum, quos jam in prae- 
iatione ad tomum primum et sccundum grato animo com- 
meoioravi iautoreSv benevoientiam suam qua bunc librum 
hucusque sublevarunt id posterum (|uoque in me conferant, 
oro sibique semper persuasum habeant, me eorum libcralitatis 
DUOMpiam iaunemorem futurum esse. Inprimis autcm iterum 
gratissimo aDimo comoiemorare decet Summum iu Borussia 
rcrum ecclesiasticarum et ad eruditiooem publicam spectanlium 
MiDistrum MBr^ MHeMMmrm et inclytum MM.W.JLiMl^ 
qoi ivo sua humaDitaie Dumquam laoguesceute amplissimam 
suam bibliothecam expbraodam mihi nunBquam deocgavit. 

Valeant qui mihi laveot. 

Scribebam Bcrolini CaleDdis Jaouariis MDCCGXLV. 

MBr. €i. «t W¥at»erB. REPERTORIIM 
B0TAN1CE8 SY8TEMAT1CAE. TOMCS III. MeUiUrtffir^, Taeiu Orio OZZZL UDmBIILAUACKAK Lmdl. 

(OTRICULARIEAE EndL Gener. plant p. 728. — Alph. DC. In A. P. DC. Prodr. vm.) M» GEEDL FRIIDLACEAE Vent. 

(Endl. Oener. plant. p. 729. — Duby In A. P. DC. Prodr. Vni.) Orlo c: # t.l 1 1 ■TRSnACKAI Lmdl. (MYRSINEAE R. Br. — Endl. Gener. plant. p. 734. excl. gen. plurib. — Alph. DC. 

in A. P. DC. Prodr. Vm.) Orio CZZXIT. AE6ICEHACEAE Alph. DC. 

(.\£GICEREAE Endl. Gener. plant p. 738. — Alph. DC. In A. P. DC. Prudr. VIII.) Ordo CZm. THEOFHRASTACEAE Alpk. DC. 

(THEOPHRASTEAE EndL Gener. plant. p. 737. — Alph. DC. In A. P. DC. Prodr. VIII.) Ordo CZZZTL 8AP0TACEAE Juss. 

:ndl. Gener plant p. 739. — Alph, DC. in A. P. DC. Prodr. VIII.) Ordo CZZZTIL EBENACEAE Veni. 

,:Ddl. Gener. plant p. 741. ex p. — Alph. DC. In A. P. DC. Prodr. VIII.) Ordo CZZZmL 8TTRACEAE Endl. 

(Endl. Gener. plant p. 742. — Alph. DC. In A. P. DC. Prodr. VIII.) Ordo CZZZDL OLEACEAE Lindl. 

(Endl. Gener. plant. p. 571. — A. P. DC. Prodr. VIII.) 1* Ordo GZL. JASDIKAI R. Br. 

(Endl. Gener. plant p. 570. — A, P. Da Prodr. VIIL) Ordo CXU APOOnUOKAI Lindl. 

(EndL Gener. planU p. 677. — Alph. DC. in A. P. DC. Prodr. VIII) Ordo CZLn. A8CLEPIADEAE Jcq. 

(EndL Gener plant. p. 586. — Dcne. In A. P. DC. Prodr. VIII.) ordoomiL unuaimiLnuu. 

CEndL Gener. plant. p. 574. — A. P. DC. Prodr. DL) Ordo OZLIT. SnTIAnAI Ju$s. 

(EndL Gener. plant p. 599. — Griseb. In A. P. DC. Prodr. IX.) Ordo GZLT. HtlOinAGIAS R. Br. 

(EndL Gener. plant. p. 70a ex p. — A. P. DC. Prodr. IX.) Ordo CZLTL CTRTAHDHACEAE Jack. 

(GESNERACEARUM snbordo L CTRTANDREAE EndL Gener. plant. p. 716. 

A. P. DC. Prodr. DL) Ordo OZLTIL HIHOIKAE A. P^DC. 

(MGNONIACEARUM snbordo L EndL Gener. plant. p. 709. — A, P. DC. Prodr. IX.) Ordo CZLTIIL ITMOPflTLLEAE K Br. 

(EndL Gener. plant p. 65a — Alph. DC In A. P. DC. Prodr. IX.) Ordo CZLDL FOLEIOIIAOEAE Vent. 

(EndL Gener. plant p. 656. — Bth. In A. P. DC. Prodr. IXJ Ordo GL OOITOLTDUGEAS Endl. 

(EndL Gener. plant p. 65L — Cholsy In A. P. DC. Prodr. IX) Ordo GLL BOllAflllSAE Juu. 

(ASPERIFOLI.-^E Linn. — EndL Oener. plant p. 654. — A. P. DC Prodr IX.) Ordo GUL 80LANACKAI BarU. 

(BarU. Ordln. natural. plant. 193. — Endl. Gener. plant. p. 662. — G. Don, 

General eyst. of gard. and bot. IV. p. 397.) 

0ttl^rtl« !• CWJHVBMBHWmAE EMdl. EncklHd. »•!. S80. 

— €(miev. plut. 9«Fpl. II. p. M. 

Tribus I. NICOTIANEAE G. Don, General syst. of gard. and 
bot. IV. 462. — Endl. Gener. plant p. 662. 

Embryonis magis miDusve canrati cotyledooes semicyliodricae. Cap- 
sula bilocaiaris, loealicido-bivalvis. — (Cf. Nicolianae sect. IV.) 

3838. WABIANA R%. et Pav. 

(Rz. et Pav. Flor. Pemv. II. 12. -- MeisD. Gener. plant Yascal. I. 276. 11. 183. — 

6. Don, Geoera! syst. of gard. aod bot. IV. 487.) 

1. F. IMBRICATA Rz. et Pav. 1. c. f 1. 132. fig. 6. — Pers. Eochir. I. 176. — 6. Doo 
I. c 00. 1. — Hook. Icon. plant. t. 340. — Liodl. Bot. Regist. (New Ser.) XII. 
t. 30. t — Foll. parvis ovatis sessilib. coocavis sqoaniaerormib. imbricatis; florib. 
termioalib. soliiariis; cofollae segmentls limbi brevib. obtasis reflexis. 6 — Fra- 
tex ramosissimus; coroUa lilacina fere poUicaris. — Grescit in Chili. 

2. F. LANCGINOSA Hook. et Am. Bot. Beech. voy. 35. ex Prsl. Repert. boU sysU L 
17. — G. Don I. c. 00. 2. — Ramolis tomeoto albo laouginosis; roll. rasciculatis 
tinearib. obtasissimis carnosis patentib.; calyce lanato; corollae limbi segmeotis 
oblongis reflexis. 6 — Ramuli fillformes; rolia usque sesqnilinearia ; Qores pe- 
dancaUli axillares folia subaequanles. Galycis tubulosi segmentis 5 inaequalibus 
Ifoearibus oblasis; corolla glabra: stigmaie oblongo capitato. — Grescit in Ghili 
ad Coqaimbo. 

3L F. VISGOSA Hook. et Arn. 1. c. 30. (in nota) ex Prsl. I. c. — G. Don 1. c. no. 3. 

— Pubescenti-viscosa: foll. sparsis angusle linearib. patentib. obtusis, dorso ca- 
naliculatis; pedunculis terminalib., frucliferis erectis. 6 — Incolis auditur PichO'- 
niUa, — Gapsula bivalvis oblonga , calyce persislente partim tecta bilocularis, 
placenta centralia, valvis margine introflexis. — Affinis seqoentl. ^ Crescit in Gbili 
ad Barasca. 

4. F. THTMIFOLU 5t Hil. M^m. du Mus. d'bist. nat. XII. 317. t 9. ex G. Don I. c. 
no. 4. — SL Bil. Pl. r^marqu. du fir^sil. ^. f i- 90. — Pilosa viscosa: foll. par- 
vis linearib. eoerviis sparsis obtusis; pedunculis subaxillarib., prlmum erectis, 
demum recurvis. 6 — GoroIIa ad basin lutea, supeme sordide purpurea. — Grescit 
in Brasiliae provincia Rio gratfde do Sul. 

3830. NIEBEMUBEBGIA Rx. et Pav. 
rRz. et Pav. Flor. Perav. II. 13. — Meisn. Gener. plant. I. 276. II. 183. — G. Don, 

General syst. of gard. and bot IV. 468.) 

1. X GALYGINA Hook. Bot Mag. t 3371. f — Sweel, Brit flow. gard. (New Ser.) 
IV. t 310! t — G. Don I. c. no. 1. — Dietr. Synops. pl. I. 663. — Pubescenti- 
glandalosa: eaulib. herbaceis procumbentib. ; foll. oppositis altemisq. obovatis 
petiolatis; pedaoealis soliiariis lateralib. (extraaxillarib.); calycib. (magnis) cam- 
panulatis, lobis obovatis foliaceis. ^. — flabitat in Andibus Ghilensibus ad .Ven- 
dozam. — Corolla e calyce magno emergens, limbo albo, basi luteo, tubo lutes- 
eente. — Habitns Peiuniae. 

2. N. SPATBIXATA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. pi. III. 8. f - G. Don I. c. no. 2. 

— Caalib. lignosis repenlib.; foll. petiolatis elliptico-spathulatis glabris, juniorib 6 SOLANAGEAE. nibreiibbrgll 

lanaginosis ciliaiisq., •egmenlis calycinis lanceolallf aeotis, inferiorib. panmi 
minorib. refleiisq.; capsalis oligospermis. 6 — lo NoYa GranaU ad Santa Fee 
de Bogota et Loxam altil. 1000—1300 hexap. — Gaoles filiformes prostrati, ramis 
breTib. erectis puberalis. Folia solitaria t. bina, apice obtasa ▼. rotondata. FIo- 
res pedicellati. Calyx basi pilosus, panim canratus. Corolla glabra, tobo graeili 
poll. dimidium longo, calycem qaadraplo excedeote, limbo campanulato - infon- 
dibaliformi. Sumina glabra membranaeea linearia. Captala in ealycii ?eDtri- 
cosi basi. 

3. N. REPENS Rz. et PaY. Flor. PeraY. II. 13. f u 123. fig. c - Spr. Syst Yeg. I. 
014. — G. Don I. c. no.3. — Caulib. basi repentib., apice erectis, filiformib.; foll. 
fascicolatis qoinii senisYe oblongis obtosis piloiulis; florib. sessilib.; capiaU 
oligosperma. 3|. — In regno Chilensi ad Conceptionem. — Folia semipollicaria, 
8-3 lineas laU. Corolla alba, fauce latea lineisq. tribus purpareis in limbi seg- 
mento qoovis. — Nieotiama minima Molina, HisL Cbil. (ed. 1.) 1S3. — A iV. $pa- 
thulaia Jam foliis fasciculatis differt. 

4. N. ANGUSTIFOLU H. B. Kth. I. c 0. f U IW. - Spr. I. c. 015. - G. Don I. c 
no. 4. -- Caulib. berbaceis caespitosis diffusis; foU. sessilib. lineari-laneeolaiii 
glabris; segmentis calycinis linearib. acotis aeqoalib.; capsula polysperma. l^ — 
In Mexico. — Flores oppositifolii brcYiter pedicellati. Corolla glabra alba, tabo 
calycem excedeote, limbo campaoolato-arceolato non plicato. 

9. N. PUBBSCBNS Spr. I. c. 615. — G. Don I. c. 400. no. 5. — Foll. oblongo- 
linearib. glanduloso-pilosiasculis ; capsula polysperma biYalvi; eaule lignoso dif- 
fuso. 6 — Montevideo. — iV. graveolens 8U Hil. Pl. r^m. du Br^sil 221. f 1 21. flg. A. 

0. N. GRACILI8 Hook. BoU Mag. U 3106. f — G. Don I. c no. 0. — Sweet, BriU 
flow. gard. (2. 8er.) II. u 172. f — Lanuginosa: caulib. berbaceis erectiusculis 
foliisq. aoguste lioeari - sobspatholatis pabesceotib., segmeolis calycinis linearib. 
obtosis, corollae tubo multo breviorib.; Oorib. io ramalis Joniorib. terminalib.; 
lobis corollae rotundatis; capsula polysperma. — 03|.T — In Bonaria. 

7. N. FILICAULIS Lindl. Bot Reg. t 1040. f - Bot Mag. t 337a f - Sweet, Bnt 
flow. gard. (2. Ser.) III. t 243. t — G. Don I. c. no. 7. — Caule berbaceo erecto 
flliformi foliisq. lineari - lanceolatis glabris; pedunculis oppositifoliis unifloris; 
eorollae tubo filamentisq. glandolosis. ^ — HabiUt in Mexico. — N. linearifoHa 
Grah. in Edinb. New Pbilos. Joom. XII. 378. f — Caoles ascendentes. Corollae 
tubus gracilis; segmenu calycina acominaU, corollae tubum adaequantia. Limbo 
corollae lilacino, fauoe Intea. 

8. N. ARI8TATA Sweet, Brit flow. gard. II. Ser. IIL t 255. t — G. Don I. c. no. 8. 
— Glabriuscula: foll. linearib. acuminatis, calyce subulato arisuto corollae tubo 
breviore; stigmate peluto. 3|.T — HabiUt in Bonaria. — Corolla alba, purpureo- 
striata, extus glandulosa. 

Speeies $ genere exdudenda, 
N. SUBDENTATA Meyen, Reise L 314. — BOISDUVALU CO.NCINNA E. Spach. 
(cf. Repert. bot syst IL 80.) — Nees ab Esenb. in Nov. act acad. Leop. 
Carol. XIX. Suppl. II. 482. 

3840. PETVWIA Juss. 

(iuss. Ann. do Mus. d'bist nat II. 215. — Meisn. Gen. plant vascul. 1. 270. II. 183. 

— Spr. Syst vfget L 017 — G. Don, General syst of gard. and bot IV. 407. — 

Dietr. Synops. plant. I. 002. — cf. h^J. tomi p. 125.) 

1. P. iNICOTUNA Lehm. Gener. Nicot monogr. 20.) NYCTAGINIFLORA Juss. I. c 
t t 47. flg. 2. — Bot Mag. t 2552. — Sweet, Brit flow. gard. IL 110. — Tratt 
ub. 71 — G. Don 1. c 408. no. 1. — Herbacea dilAisa, Yilloso-glandulosa, vis- 
cida: full. inferiorib. allemis ovato-oblongis obtasis pabeseentib., basi in petio- 
lum atlenuatis; foll. floralib. sessilib. cordato - ovatis oppositis; pedonculis sub> 
trifloris folia superantib.; tubo corollae cal)cem multo excedeote, limbo lato 
obtuso. 2|. — Meoiiana axUlaris Lam- lllustr. pl. no. 2287. — Ramosa. Caulis 
pilosus. Folia pubescentia. Pedicelli villosi, basi foliis 2 opposilis stipati. Calyx PBnjiOA. SOLANAGEAE. 7 

pnbeflCMiU-Tillofas, fegmentis follaceif oblongis obtasis patentib. inaequalibas. 
Corolla magna alba Yiscosa, extos lanoginosa. ~ In America aastrall ad ostia 
lio de la PlaU. 
S. P. (NICOTIANA Lebm. I. e.) PARVIFLORA Jass. I. c 216. f L 47. fig. 1. - Spr. 
L e. — G. Don I. c no. 8. — Herbaeea prostrata: foll. sabfascicalatis oblongis 
obtasis crassiascalis; corollis calyce param longiorib., limbi segmentis obtasis; 
pedancoUs brerissimis anifloris. 2). — Caales ex eadem radice plariml Yillosi. 
Calycis segmenta oblonga obtasa roliacea, patentia. GoroIIa medio coarctata ra-> 
bra, limbo plicato. Capsala a calyce inclasa. — Rio de la Plata. 

3. P. (NIEREHBERGU Grah. Edinbgh. Philos. Joarn. XIV. 175. f ~ Sweet, BriU 
tow. gard. [S. Ser.] III. U 237. f) INTERMEDIA G. Don I. c. no. a — Pabescentia 
brerl glandaloso-viscida andiq. tecta: foll. linearib. obtasis dense pabescentib.; 
eorollae tnbo Tix calyce longiore, laciniis emarginatis; stylo claYato; capsala 5- 
cosUU. 3|> — SalpigloUis Unearit Hook. Bot Mag. i, 3256. adn. — Crescit in Bo- 
naria. — Corollae tabas luUo-striatas, faace Yentricosa, limbo qainqaelobo. 

4. P. YiOiACEA Lindl. Bot. Regist t 1620. f — Hook. Bot Mag. t 3556. — Pro- 
straU, pilis Yiscidis Ycstiu ▼. lanaginosa: foll. OYatis brcYiter petiolatis acotis; 
corolUe Yentricosae segmentis oYatis acatis; florib. solitariis axillarib. pedanca- 
Utis. 3|> — SalpighUis iniegrifoiia Hook. Bot Magai. t 3113. — Nierembergia 
fmmicea Hortor. — iV. phoenieea D. Don in Sweefs Brit flow. gard. (2. Ser.) II. 
L 123. t — In Bonaria. — SegmenU calycina lineari-spatbalau obtasa foliacea. 
Corolla magna roseo-parparea, limbo irregalari. Sumina medio tabo inserU. 
Embryo broYis rectas, albamen copiosam. — fi. Atkinsiana: Foll. ovatis aculios- 
enlis; Ueiniis calycinis ligulatis; corollae tubo calyce duplo longiore. — Planta 
bybrida e P. ngetaginiflora et etotocea orU. — Nierembergia Atkiniiana Sweet, 
Brit flow. gard. 2. Ser. III. t 266. 

E genere excludenda, 
P. ACIJMINATA Grah. - NICOHANA ACUMINATA Grah. 

3841. NICOTIAIVA Linn. 
(Linn. Gener. plant 248- — Meisn. Gener. plant vascul. I. 276. 11. 183. — Lehm. 
HJslor. Nieot 161& excl. sp. — Spr. Syst veget I. 616. IV. II. 62. — Dietr. Synops. 
pL L 661. — 6. Don, General syst of gard. and bot IV. 462. — cf. huj. tomi p. 126.) 

Seetlo L TABACUM 6. Don L c. 

Folia magna. CoroUa infundibuliformis rabra, limbo patente acuminato v. acuto, 

faoce inflato-veotricosa. — Herbae glutinosae. Flores in racemos muliifloros breves 

dispositj, racemis paniculam terminalem subcorymbosam efOcientibas. 

1. N. TABACCM Linn. Spec. plant I. 258. — Willd. Spec. plant. I. 1014 — Spr. I. c. 

616. — G. Don 1. c f — Blackw. Herb. I. 1 146. — Knipb. Cent I V. 1 55. — Ludw. 

Eeiyp. pl. t 167. -- Enorr. Del. L t 11. — Sabb. Hort Rom. I. t 80. — Lam. 

Illaslr. 1 113 — Woodv. Med. bot I. 162. t 60. — Suv. et Church. Med. bot 1. 

1 37. — Schkhr. Hdbcb. I. 1 44. — Afbeldingen der Artsenygewassen IV. t 318. — 

Herbacea: foll. oblongo -lanceQJatis acuminatis sessilib., inferiorib. decurrentib. ; 

flaace coroUae subinflaU, limbi laciniis acnminatis. Q — Lanuginoso-viscida. 

FoUa semiampIexicauHa. Calycis oblongi segmentis lanceolatis acutis inaeqna- 

libos. Corolla extns lanuginosa, limbo roseo. Capsula calycis longitudine v. 

panlm longior. — If, Havanensii Lag. Elencb. hort Madrit 1706. — BuII. Herb. 

lU. t 285. 

a. aUenuaita Schmk. in Hppe. Bot Zeilng. (1. Ser.) VL 1807. 260. — Florib. 

atlenaatis; foU. lanceolatis acutis subdecurreniib., basi attenuatis, inferiorib. 

Utioribns. — Flores rubrL 

fi^ nMcrophgUa Schmk. I. c. — Corollis obtusis, laciniis limbi obsolete mucro- 

natis; petiolis brevib. alatis, demom dilaUtis amplexicaulibus. — Certe non 

differt JV. ntacropki^ Spr. Indx. hort Halens. 1807. p. 45. — Willd. Enum. I. 

290. — Lebm. Hist gener. Nicot 10. f - JV. laHssima DC. Cat pl. hort. Monsp. 

1813. p. 128. — JV. gigamiea Bnom. pt hort Dorp. 1814. — Flores pallide mbri 8 SOLANAGEAE. mGomiu. 

«aborbicaUres ▼. obMlete penlagoni. — Sprengel ipse (SjBt. Teget I. Mi) 
heno non specie differre afBmiat. 
r. paUeteent Scbmk. I. c. — Gorollis acotis; foll. OYatis acaminatii, btii «lle- 

nuatii, ieiiilib. iobdecarrentibai. — Gorolla alba, margine roaea. 
i. alipet Schmk. I. c. — Corollae angalii (limbi lobiiTT) acamlnatia; foll. o?t- 
tii acaminaiii, basi in petiolam lale alatom attenaatii, alii reBeiii, 
semiamplexieaalib. , param deearrentibas. — Ckirollae rnbrae. FoHa 
maxima. 
f . serolina Schrak. I. c. — Foll. oYatis breTiter acamioatis iabpetioiatls, avi- 

calato-amplexicaolib. paramq. decarreoiiboi. — Sero floreu 
C. graeilipes Schrak. I. c — Florib. acatit; foll. lanceolatii acutii, baai Talde 

attenuatii in petiolam breviter alatum attenaatii. 
if. Verdun Schrak. I. c — Foll. petiolatii ovaio-lanceolatii aeatii longii, pe- 

tiolii icmiteretib. ancipitib., basi aubdecurrentibai. — Florei magni. 

#. Ungua Schrak. I. c — Corollii longii acutii; foll. OTatii petiolatii loagii 

acutia, petiolii longii obiolete margioatii, baai aaricalatis. — Creaeit mm 

Tarietatibai in America aastrali. 

8. N. LOXENSIS JUh- in H. B. Kth. Not. gen. et spec pl. 111. a — Kth. Synopt. pl. 

II. 147. — G. Don I. c. 464. no. 2. — Foll. sesiiHb. decarrentib. oblongii aeami- 

naiii glatinoto-piloiiaieolii; florib. panicolatii; corollii infundibaliformib. eaijce 

triplo longiorib. albo-Yireicentib., lobii limbi acaminatii. Q — A ipecie prae- 

eedente fix dlYeiaa, niii floram colore. — in Noyo Granata altit 1000 heiap. ad 

arbem Loxam. 

a N. iJlNGiFOLlA Willd. Hb. ex Lebm. 1. c 90. f - G. Don I. c no. & — FoU. 

aeisilib. lineari-lanceolaiis angustato-acamioaiis glatinoso-pilosioicalii; florib. 

cor}'mbo80-panicalatis; coroUis infondibuliformib., calyce triplo longiorib., lobia 

limbi acuminatis. O — •^- Ybarrensis Kth. in H. B. Kth. I. c 4. - Kth. Synopa. 

pl. II. 148. — Tota Yiscido-pilosa. Gorolla porporea v. rosea. Calyx tabaloao- 

campaoolaios capsalam includens. — Prope Villa de Ybarra Qailensium, altita- 

dine 1180 hexap. 

4. N. FRUTICOSA Linn. Spec plant. 258. — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. X — 

Lehm. I. c 23. f — Caule snffraticoso sobslmplici; foll. petiolatis lanceolatia 

obliqoe acuminatis; corollae faoce inflato-ventricosa ; limbi laciniis acaminatia.6 

— A'. angustifolia Ehrh. Beitr. V. 100. — iV. Lehmanni Affdh. ex Steud. NomencL 
bot — fi. Mill. Icon. t. 18S. fig. I. — Foll. lanceolatis acntis sessilib.; calycib. 
aeatis; tubo floris longitsimo. — Crescit in Promontorio booae spei. 

0. N. CHIXENSIS Fisch. msi. et Linnaea XIV. Literaturbl. 100. - Lebm. I. c 1& f 
G. Don I. c no. 4. — Caule iuffhiiicoso; foll. petiolatii ovato-oblongia integer^ 
rimis; corollae faace Inflato-ventricosa, limbi lacioiis acutls. 6 — N. f^iieo$m 
Lour. Fl. Cochincb. I. 111 T excl. syn. ~ JV. Tureiea Haberl. cx Steud. Nomeacl. 

— Pobescens viscida, apice ramosa. Calyx oblongos, segmentit sabaeqaaHlmi 
lanceolato-acaiis. Corallae limboi rateui. Stamina param exaerta. — China. 

0. N. AtmCtLATA Bertero mts. in Morii, Stlrp. Sard. eiench. Appendix 7. — G. 
Don I. c. no. 7. >- Foll. oblongo-lanceolatis acaminatis, basi omnib. aoriealalii 
amplexicaalib. ; corolla ad faacem inflata, lacipiii acomiaatii. O — N. mmxiwtn 
Holhnanniegg mti. — Habitat in Sardinia veroiimiliter introdncta. 

SeeUo O. R08TI0A 6. Don L e. 404. 

Corolla lotea infondibaliformit v. hypocraterimorpha v. tabuloaa, iegmeatii 
limbi oblusii v. acotli. 

f. 1. Corolla tubtdosa v, infundibuliformis, tubo apice infkUo, ad os 
contraeto. 

7. N. PUSILLA Lion. Spec. planU 99S. * Mill. icon. t I8S. flg. 2. - Uhm. I. c 20. 
t — Spr. I. c — G. Don L c. no. & — Caole herbaeeo diobotomo; foll. aeiiilib., 
radiealib. oblonRo-ovalib.; calyoib. breviwimii; corollae tobo tabeylindrieo ea- 
lyee Iriplo loDgiore, limbi laeiniia aeaUa. — Jf . ismsUM Cav. Doicr. pl. 101 BiiGOTUNA. SOLANAGEAE. 9 

see. Spr. — 6. Don I. c. 407. no. 30. — N. humilit Ebrh. Beitr. V. IflO. ~ fi. A«. 
tmilit Lehm. I. c. — Caaie bamiliori Yiiloso; roll. angnsiiorib., basi dilatatis; 
florib. minorlb.; corollarum laciniis oblongis obtasioscalis. — Crescit in Monte- 
video. — Planta pubescens. Folia radicalia rosulata 2-3 poll. longa, caulina 
semiamplexicaalia. Racemi terminales. Calyx villosus quinquedentatus, denlib. 
acotis. Capsola OTata obtosa glabra e calyce exserta. Corolla panra lutescenti- 
viridis. 
a N. GLUTINOSA Ltnn. 8pec. plant. 850. — Lehm. I. c. 32. f — Spr. I. c. 610. — 
Andrws. Bot Reposit- t. 484. — Caole herbaceo; foll. petiolatis cordatis integer- 
rimis; florib. raeemosis secondis; calycib. subbilabiatis, lacinia suprema longis- 
slma; corollis subringentib., limbi laciniis acutis. Q — I^ieotiana militarit Linn. 
AcL Holm. XV 44 t. 2. — Tabacut viridit Mnch. Nelhod. plant. 448. — Sairan^ 
Ikut glmiinotut 6. Don, General syst. of gard. and bot. IV. 707. — Cre«cit in Pe- 
ravia prope Goaoeabamba. — Corolla rosea, extus piloso-Yiscida. 

0. N. U^DIjLATA Rz. et Par. Flor. Perov. II. 16. f t. 130. Og. 0. — Lchm. I. c. 31. 
t — Spr. I. c. 017. no. 11. — G. Don I. c. 454. no. 0. — Caule herbaceo angulato; 
foll. petiolatis lanceolatis undulatis; corollae tobo longitodine calycis bilabiati, 
limbi laciniis ovatis obtusiusculis. Q — N. pulmonarioidet Kth. in H. B. Klh. 
NoT. gen. et sp. pl. IIL 2., Kth. Synops. pl. IL 140. secund. Spr. I. c. — N. brevi- 
flora Poir. ex Steud. Nomcncl. bot. II. 104. — Lanuginoso-viscida. Flores in ra- 
cemos lermioales dispositi. Corolla lutea, tubo calycem aequante, apice dilatata, 
ore contracto, limbo brevi. Stigroa biloburo. Capsula ovaia a calyce inclusa. 
Calyx sobbilabiatus qoinquedentatus, dente superiori magoo longissimo. — Cres- 
cit in PeruTia. 

16. !f. PAXICULATA Llnn. Spec. planlar. 250. — Linn. Aci. Ilolm. 1753. XV. t. I. — 
Bi. et Pav. Flor. Peruv. II. t. 120. fig. b. — Fculll. Obs. I. 717. t. 10. - Spr. I. c. 
617. — G. Don I. c. no. 10. — Lchm. I. c. 30. f — Caule herbaceo sobsiraplici; 
foU. peiiolatis ovatis cordatis integerrimis; corollae tubo rlavato glaberriroo, ra- 
lyce muUoUes longiori, limbi laciniis brevissimis aculis. — iV. riridiflora Cav. 
Eleocb. bort. Madrit 1803. — Herba pubescens viscida. Folia pelioiala. Florcs 
ifl paoicolam lermioalem dispositi. Filameola basi lanuginosa. Capsula ovala 
oblusa glabra. Corolla hypocraterimorpha ad faucem contracta viridis v. vlridi- 
lotescens. 

11. N. CERINTHOIDES Homem. Cat. horl. Hafn. I. 214. - Lehm. I. c. 38. f t. 2! - 
Spr. \. c. 616. — G. Don I. c. 465. no. 12. — Caule hcrbaceo a basi ramoso; foll. 
petiolatis omnib. cordatis integerrirois; corollae tubo clavato pubescente, calyce 
moltoties longiori, limbi laciniis brevissirois aculis. Q — Crescit in Brasiiia (ex 
8pr.) — Herba lanoginoso-viscida. Florcs in paniculam tcrminalem dispositi. 
Calyx quinquedentatus, denlibus inacqualibus. Corolla tubulosa luteo-virescens 
ad faocem parom cootracta, segmeotis limbi subcordalis rotundatis acutis. Sta- 
mioa subaequalia, ad basin villosa. Capsula conica obtusa, calycem parum ex- 
cedens. 

12. N. GLACCA Grah. in Bot. Magaz. t. 2837! t — G. Don I. c. no. 13. — Arborea 
erecta ramosa glabra: foll. inaequaliter cordato-ovatis nudis glabris longe pe- 
tiolatis; panicolis terminalib.; corollae tobo subcurvato, ad faocem sobioOalo, ore 
contracto; limbo minimo calyciformi, segmentis brevib. acutis. 6 — In Bonaria. 
— Cndique glauca. Folia interdom subsinuata. Corolla viridis, demum lutea, 
molltter laoogioosa. Calycis obscore angolati deotibos acotis inaequalibus erectis 
sobciliatis. 

1$. N. LA5GSD0RFFII Weiom. mss. ex Roem. ct Scbolt. Syst veget. IV. 323. — 
Spr. I. c. 617. (N. ab E.??) - Uego. boU 1. t. 52. — G. Doo I. c. no. 4. — Caolc 
herbaceo ramoso; foll. inferiorib. ovatis obtusis petiolatis, superiorib. sessilib. 
tolidecarreolib.; corollae tobo rlavato, limbi segmcntis obtusis. O — Crescit in 
Brasilia. — Plaaia lanoginosa v. pilosa viscida. Folia inferiora in petiolum atle- 
aoata ondaUla, goperiora laoceolaia acota. Flores lermioales paaiculati virides 

IIL 2 10 SOLANAGEAE. mcxrruiu. 

T. lateo - ?irete€atet. Deolet Mlyeis dao soperiorM lotigiotM. GorollM labo 
poliicori, Ihnbo sobpliealo. Polline eoenileo. Captola oTtta obtoM. 

$. 2. CoroUa hypocraterimorpha, tubo inflato cyUndrico, 

14. N. RU8T1GA Lino. Spee. plant 298. — Kocb, Synopt. Fl. Germ. (1. #4.) ML — 
Lebm. I. e. 30. — Spr. I. e. 010. — G. Don 1. c. oo. 15. — BUckw. Heib. U 437. — 
Boll. Herb. t 880. — Sabb. Hort Rom. 1. t 00. — Albeidingeo der Atitmy 
GewaMeo L U 381 — Bot Magai. t 9ttl. 8U5. — Caole lereli; foU. petioUllt 
oTaiia inlegerrimU} tobo corollae cylindrico calycem soperanie, limbi Ueinito 
sobrotondU obloiis, florib. laveteenti - YiridibM. ~ Herba vilUM Tiscida. 
Folia erMia aobcarooM. Panicula e racemia terminalib. composita. Siamina bMi 
villoM. Capsola sobglobosa obioM e Mlyce parom ezserU. — fi, Asiaticm Scbnit 
Obs. 43. — Lebm. I. c. 31 — Folt inferiorib. ovatis, soperiorib. cordatis, oirinq. 
pilosis; coroilis oblosis mocronatis (!) — JV. Talmricm Hort CracoT. — If.Sibiriem 
Hort Parm. - N. teabra Cav. Elench. hort bot Madrit 1813. — JV. ni^OM MilL 
Dict no. 7. — Crescil in America aoslrali. 

15. N. HCMILIS Lok. Enom. pl. bort Berol. 1. 17S. ~ G. Don I. o. no. 10. » Gnnlo 
•nbsimplici; foll. oTalis obtosis repaodis, basi aeqoalib.; corollis lobo eyliadrieo 
Mlyce duplo loogiori birsoto, limbo qoam lobos qoadroplo breviore. Q — Cf. 
Scbrank ad Roem. ei Scholt IV. 310. — Simillima JV. nuticas L., at eorolU* 
proporUones aliae et babilos teoerior. — (Non mI iV. kuwdlis £brh. eL JV. pm^ 
saiam,) — CrMcil ? 

li^ N. PULMONARIOIDES Etb. in H. B. Ktb. Nov. gen. el sp. pl. IIL 8. f - Klk. 
synops. pl. II. 140. — G. Don 1. c. no. 17. — Foll. petiolatis oblongis acntia, bMi 
in peliolom decorreotib. pilosiusculis; florib. paniculaUs; oorollii bypoernierl- 
morpbis calycem paullo superaniib., limbo obioso. — Herba Tlscido-piloM. 
Calycis quioqoefidi seffmentis ovaUs acotis. Corolla viridis, lobo ad apieem ▼m> 
tricoso. CapsoU sobglobosa acuU glabra, a calyce ioclosa. — CrMCit In mJiU 
prope Rio Blaneo inter GoachoMl el ToImo alt 1020 hcMp. 

17. N. ANDICOLA Klb. io H. B. Ktb. I. c. 1. f — Klh. Synops. pl. II. 14& — Spr. L 
c. 017. — G. Don I. c. no. IS. — Foll. sMsilib. lanceolaUs acoUoseolis, baai an— 
goslaUs glabrioscolis; paoicolis tennioalib. sobsimplicib. patulis gloUnoso-pilo-> 
sis; corollis sobbypocraterimorphis calycem paullo soperaniib., lobis limbi obiniit 
eroarginalis. — In sommis Andibos Peroviae. — SegmenU Mlyeii otala 
obtosa. Sumioa basi pilosa. Capsula glabra a ealyce persisiente lecu. 

la N. DBCURRENS Taoscb, Flora XIX. 388. — Foll. ovaUs oodolatis, bMi atUnoaiU 
deeorrenUb. viacosis; eaule panieuUto; corolla inrondiboliformi, ad Uoeem InRnU» 
limbo aeqoali 5-lobo acoiiosculo (virescente). — JV. ptcndadacurrmM Stood. mit. 
— CreMiL T 

BMtie m. PETUnOIDBB 6. Bon L e. 405. 

Corolla bypocraterimorpha alha, lubo subcylindrico, limbi segmenUs oblMU t. 
acolls. Ilerbae deose viscido-villosae. Flores io panicolM v. racemos lermlnalM 
disposiU. 

10. N. MEXICANA Schlcbtd. Liooaea XV. Lilerbl. 05. - Uodiqoe glandoloso-piloM: 
foll. acotis, iofimis ovalib. in peUolum fere aogusUUs, soperiorib. versoi basin 
angosUUs, ipM bMi diUtata sobauricuiata semiampleiicaulib., sommis ellipticii 
laocooUtisTe soMilib., paollolum ulrioq. decorreoUb.; panicuU sobdicbolonM ea» 
rymbose racemosa; calyce subregolari acule 5-dentato; corollae albae lobo elon- 
gaio, sopra mediom ampliato, limbo paollo in UdniM 5 aeoUsaimM «eqnnlM 
panito; Mpsola Mlycem aeqoaole. ~ lo Meiico. 

Ml N. SUAVEOLBNS Lebm. I. c. 43. f - Spr. I. c 017. - G. Don I. e. no. It. — 
Foll. OTalo-oblongis nnduUtis TillosioMolit in petiolom deeorrentib., soporiorib. 
ampleilMttlib. acnminatis; Mlyeis deolib. aeqoalib. aeominatis; tnbo eorottae 
longiMimo giMili, Umbo tnMuoqonli obtoM; MnU tnbtimpliei TilloM. — iV. NiGOTUiiA. SOLANACEAB. U 

mm imiMt m VenL MahB. t la — itq. Prtgm. boU t. M. — Bot. Magai. t. (ns. — R. 
Br. Yem. boL SehillB. III. 1. 309^ — lo NoYa HoUaodia. 

n. N. VINCABFLORA Laf. Cat lorU MadriU ei Lok. Eoam. hort Berol. 1. lig. — 

^ Spr. I. e. — 6. Deo L e. no. 90. — FolL iobseMilib. obloDfo-laDceolatia* otrinq. 

* ationoatis aobserrolatia flabris; calyeia iegmentif aeqoalib. aeominatis ; tubo eo- 
rollae elonfato, limbi laciniis obtuiioseolii; eaule supeme aspero. — Valde 
afllnia praeeedenti, led differt caole giabro, aopeme praeaertim ? erroAoloio aspero. 

tL n. LONGIFLOItA CaT. Deaer. pl. 101. — D. Don in 8weet'8 BriL flow. gard. (2. 
Ber.) IL L 1961 f — 6. Don I. e. no. 91. — Seabra: foll. eaoliois ampleiieaullb. 
eerdau-lanceolatis aeomioatist corollae tobo long o tliformi , calyee aobfoliaceo 
qolnqoies lonfiori, Hmbi lobii oYato-laneeolatli acotis. — In Gbiii et Bo- 
naria. ^ Corolla primom pallide alba , demom porporto- v. viridi - flaTeseenti 
picta, tabo eoins pnbeseente, limbo intos albo. 

23. N. NOCTIFLORA Hook. BoL Mag. L 2785! f — Sweet, BriL flow. fard. (9. Ser.) 
IIL 9B9I t — €^< Don I. c. 400. no. ^ — Glandnloso-Yiscida pilisq. adpressis Yes- 
lita: foll. petlolatis oblonfo-lanceolatis acutis ondulato-plicatis; corollae tubo 
cjlindraeeo ealycem multo snperante, scfmentis limbi aeqnalib. obcordato-emar- 
ffinatis. ^ — Flores in paniculas termioales dispositi odori. Corollae albae, 
infra porporeae. — Chili. 

ai IV. PERSIGA Lindl. BoL Ref. L 1909! f — 6. Don I. o. no. 93. — Glotinoso- 
laMfiaosa: feH. radicalib. oblonfo-spatbnlatis, canlinis sessilib. semiamplexi- 
eanllb. acnniioalls; caljfcib. aeule ft-fidis, tnbo corollae bypocrateriformis fracili 
clatato, fsoce Yeolrieosa, Umbi lacioiis otatis emarfloatis sobioaeqoalihos. — 
Folia radicalia basi cordata. Flores raocmosi extraaxillares breviter pedlcellati, 
iaeoote noeie ^dorati. Corollae tobo limboq. extoa Yiridi , limbo intus albo. — 
N. detwrrmM Agdb. nee Tsch. ~ In Persia culta. 

9». N. (PETUTIU Grab. Edinb. Ifew Pbilos. Joom. Jnn. 1098.) ACUMiNATA Grab. 
BoL Mafax. L 9010! f — Dietr. Syoops. planL I. 009. — G. Don I. c. 400. no. 94. 

— Ifeet ab Esenb. Noy. AcL acad. Leop. Carol. naL curiot. XIX. Suppl. ]. 384. f 

— Herbaeea erecta Yiseoso-Yillosa : foll. inferiorib. mediisq. peUolaiis, illis ova~ 
Ijs Y. ovale-obloofis, basi cuneatis, his laneeolatis obtusis, snperiorib. Unoeo- 
lato - linearib. sessilib.; florib. terminalib. paucls alternis pedunculaiis ; corolla 
aofnsta calyce multo lonfiore, limbo brevi inaeqoali obtuso. — Proxime ac- 
cedit ad JV. UmeUam Cav. et N. divertifoHam N. ab E. — Corollae limbo patente 
albo. - In Chili ad Valparaiso. 

90. N. ANGUSTIFOLIA Rz. et Pav. Flor. Perav. II. 10. t I- 130. Gf . a. - M^m. de 
G^n^ve VI. 122. f t. 3. fif. 5. a! — Spr. I. c. 010. — Lehm. I. c. 25. f — G. Don 
L c no. 25. — Caole berbaceo ramoso; foll. petiolatis lanceolatis; saperiorib. 
liaearib.; eorollae tobo soperne ampliato, limbi laciniis patenlisslmis acotls. 

— Planu pobescens viscida. Rami fraciles.- Flores in paniculam termioalem 
diffosam disposiU. Sefmenta calycioa inaeqoalia lanceolato-Iinearia acota; co- 
rollae limbo lacteo subaequali, tnbo virescenle. Capsnla conica oblusa. — Spr. 
hanc speciem tamquam N, longiflorae Cav. synonymum Yolt cooaiUerari. — In 
Chill cresciL 

97. N. DILATATA Lnk. Enom. pl. horL Berol. I. 170. — G. Don I. c no. 20. — 
Canle sobtomeaioso viscoso; foll. sessilib. laoceolatis, versus basin attenuaiis, 
basi dilalatis repaodis; corollae tubo calyce multoties loofiore subclavato, limbi 
laciniis acotis. 0. — Folia ioferiora loofissima pedalia et oItra,3-4 pollices laia, 
eanlioa minora, basi dilatata, omnia lonfe.acuminatasubtomeotosa. Calycisscf- 
Hseota aenUta; corollao tobos extus biraotos, limbi Laciniis acutissimis albis. — 
CresciL ? ^ 

90. N. PLUVBAGINIFOLU Vis. Elench. pl. hort. Dinefro 90. L 5. - Willd. Enum. 
pL borL BeroL I. 930. — Lehm. 1. c 41. f » G. Don I. c 97. — Canle berbaceo; 
Ml. aeaailib., inferiorib. obovato-Bpaibnlatis obtusis, superiorib. semiamplexi- 
canlib. nndnUlis; oorollae tubo loofissimo snbclavato, limbi sefmentis ovalis 

9* 12 SOLANAGEAE. nigotura. 

obtusis. — Planla Kcabra piltfsa. Rami graciles. Folia auperiora obiosfa, 
suprema laoccolalo- linearia. Racemi in panicnlam terminslem disposill. G«l}i 
5-fidus, lO-striatus, segmenii!* inaequalibus. Corollae limbo snpra «Ibo, iafn 
fuscesceote. Csp^ula ovaia glabra, caljcis longitudine. — N. •eulifolia 8t. Hil. -; 
iV. erispa Pers. Sjnops. I. :2I7. — Jcq, Fragm. bot. 57. oo. 187. I. 81. — iV. eerit^ 
Ihoidet Vitm. nec alior. — Crescit ? 

SO. N. REPANDA Willd. mss. ex Lehm. I. c. 4a f t 31 — Bot Mag. t 8M. — 8pr. 
I. c. 010. — G. Don I. c. no. 28. — Caule herbaceo; foll. •mpleiieaalib. cordalit 
spalhulatis subrotundis repandis; corollae tubo gracili longissimo, limbi Itciaiif 
of atis acutiuscolis. Q — ^- iyrala Klb. in U. fi. Ktb. i. c. III. 4. t — Kth. Sjaops. 
plant. ii. 148. — Planta glabriuscula, eiceptis fuliis Junioribns , quae sunl ItBa- 
ginosa. Flores dislanles in racemos terminales digesti. Calycis segmenla 5 ae- 
qualia. Corollae tubos apicc clavatus. Capsula OYata oblnsa, ealjce breviore. — 
In Cuba insuia prope llavanam. 

:0. N. VISCOSA Lebm. i. c. :». f — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 80. — Caule ber-> 
baceo viscoso; foll. sessilib. subcuneiformib. obtnsis, versus basin dilataiis se— 
miamplexicaulib.; corollae tubo C)lindraceo calycem bis excedeote, limbi laeiniis 
ovaiis obtusis. O — Caolis angulalus. Rami axillarcs breves, flore termioati. 
Folia 2-3-pollicaria. Segmcnla calycina brevia oblu^a. Corolla alba(??), ad api» 
cem parum dilatata. — In fionaria. 

31. .N. BONARIC.NSIS Lehm. I. c. 27. t L ll — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 30. — 
Caule herbaceo ; foll. ses»ilib. lanceolatis acutis, versus basin latiorib. snbrepaa- 
dis; corollae tubo subcylindrico, limbi laciniis ovatis obtusis. — Planta pa- 
bcscenli-pilosa. Folia basi semiamplexicaulia. Flores racemosi, racemis io caole 
rami>q. terminalibus. Segmenta calycina subaeqoaiia anguste hinceolaU acola. 
Corolla lanuginosa alba, tubo apicem versus parum dilatalo. — In Bonaria. 

32. ."«. COliliUTATA Fisch. el Mey. Linnaea XIV. Literb. lOa t - Foll. ovatis acn- 
liusculis in peliolom ahlom atlennalis semidecurrentib.; calycis laciniis lineart» 
lanccolalis aeuminatls corollae tobo glanduloso-pubescente, calyce triplo lon- 
giore, fauce inOata, limbo semi-quinquefido, lobis subaequalib. ovatis obiusios- 
colis tubo sublriplo brevioribus. — An hujus lociT — Corollae color oon 
memoralur. ^ Crescit T 

Seoiio I?. POLTDICLIA 6. Den I. e. 400. 

Corolla tnbulosa, basi venlricosa v. hypocraleriformis livida. Capsola l-mul- 
tivahls. Flores axillares soliiarii vel in paniculam terroinalem disposili. 

$. 1. Fhribui paniculatis, 

$1. N. SOLA^ilFOLIA Wlprs. mts. — Caule fruiicoso carnoso ramoso; foll. longe 
peliolatis oblongis, oblongove-ovalis obtosissimis carnosulis, ulrinq. viscido- 
glandulosis, marglne sobrepandis, ondnlalis; florib. in paniculas laxas terminale^ 
dispositis; corollae hypocraterimorphae limbo demom reOexo viridi lobis oblu- 
sisHimis; capsulae ovatae acotae valvis qualuor? ^. 

Caule io specimine vivo, qood in borfo regio Berolinensi vidi, pluripedali 
carno9o frulicoico, apict* parce ramo^o, dense rolinso, c basi ad apicem usqee 
gf mmas ramuliferas prolrudenle, foliorum drlapsorum cicalricibus notato, sulcato, 
glanduloso-visrido. Fulia approximaia lon^o pftiolaia, petiolo laminam arqaaolo 
vel eam nonnumqnam superanle, lereli, supcme semifrreli, cra««o, glanduloso- 
vUcido, 1-5 pn||ire« iongo. Lamina ipsa oblonira v. ovaio^^oblonga 3-0-pn|licaris, 
pollicd l-4l.ita, camosula laete viridis, pilis glandulosis h)alinis brevissimis 
utrinq. roollii(*r, praecipue infra subsericeo- vestiia subviscosa, margine iniefra 
vel Hubrcpanda, unduiaia vel undulato-plicala. Fulia illis nonnuliorum Solano- 
nim fruticoHorum haud dissimilia adpmximafa in ramis saltem Junloribos lemo 
«obverticillata ^idi. Panicula terminalis laia elongaia pedalis et oltra. Pedoo- 
culi, pedicelli et cal}ces glandulo»o-%iicidi. Pedicelii brevissimi filiformes. Ca- 
l)cis sobglobosi denles qainque inaeqoales, sopremo scllicet latlori, omoibos NicoTUNA. SOLANAGEAE. 13 

UoeeolaUs «calit, posi aatbetlo auctlt, OYatis •cnminaiis. CoroUa Yirescens vel 
tiridi-lutea liYida, calyce quinqaies longior. Corollae tubus inlra calycem con~ 
tractua aoguatiatimus, tnnc abraple dilatatut cylindricus, sensim ampliatas, ad 
orem tix contraclut, pollicaris vel olira, longitudinaliter striatus (ex sicco) lutes- 
renti-vtridit. extus lanngiooto-glaodulosus. Limbus patent v. demum reOexut 
tret lineat latus quinquelobut, lobit aeqaalibut ovatis obtusisaimit, intense vi- 
ridit glaber. Stamina quinque aequalia, coroUae tubo basi inserta, filamentis ad 
batin deose lanatis, tota longitudine sparse laouginosis, tubom fere aeqoaniib., 
antberis viridib., polline flavo. Stylus ttamioom loogitudioe, atigmate capitato. 
Captola ovata acata glaberrima a calyce vix lecta, qaadrivalvis(?T) valvis ovatis acu- 
tit cbartaceit. Semioa plurima minima. — Nieoliana spec. nov. Mdbriog, Preist- 
cooraot fHr 1843. der KuoslgXrtoerei voo Gostav Mdhring in Arnstadt in Thttringen 
p. 4. oo. 1370. — In Cbili, Port of Penna blanra. — (Vidi specimeo florirerom sic- 
eam et vivom absque floribus in horto regio botanico Derolioensi cultum.) 

f . 2. FlorUms axiUaribus solitartis, 

33. N. QUADRIVALVIS Prsh. Fl. Am. sept. I. 14 . - Lehm. I. c. 45. f t. 4! - Spr. 
L c 017. — Bot. Mag. t. 1778. t — G* Don I. c. no. 31. — Caute berbaceo ramoso; 
foll. petiolatit oblongis; coroUae tubo calyce duplo longiore, limbi laciniis ob- 
loogis obtatiosculis; capsulis quadrivaivib. subglobosis. Q — Tola planta p)lo- 
so-viscida iograte olet. Folia superiora subsessilia. Calyx profunde quinque- 
fldat, tegmentit inaequalibus. Corolla tubulosa, infra alba. — In America boreali 
ad fl. Missouri. 

34. N. NANA Lindl. TransacL of ibe bortic. society (I. Scr.) VI. Q-2. — Bot. Regist. 
t. 833. t — G. Don I. c. no. 32. — Bi-triuncialis: roll. lanccolatis pilosis, radica- 
lib. quam floret solitarii axillares longiorib.; rorollae (ubo qunm calyx longiori, 
lacioiis obtusis. O — Calyx turbinatus, glanduloso-pilosus. C«irolla alba, extot 
laouginosa. — In America boreali, Rocky mountiiin». 

36. N. MULTIVALVIS Liodl. Bot. Reg. t. 1057. t - G. Dun I. c. 467. no. 33. — Pilis 
vitcidis tecia v. lanuginosa: foll. carnosis ovato-lanceolatis, inferiorib. petiolatis; 
f orib. tolitariif axillarib.; calyce multiparlito; capsula multiloculari; corollae seg- 
meolis obtusis obscore venosis. Q *-- Calyx inflalus costatus. Corolla basi ven- 
tricosa, limbo plerumq. sexfido. Slamina totidem quot limbi adsunt segmenta. 

— lo Columbia. - Ao recte hiUus gencris?? — Forte iotegra haec sectio ad ge- 
oos proprium coovocaoda erit. 

t Species non satis notae. 

3flu N. CRISPA Cav. Descr. pl. lOS. — G. Doo I. c. oo. 31. — Foll. laoceolato-linea- 
rib. aodolatis viscosis petiolatis; paniculis dicholomis. — In Ameriba boreali. 

37. 11. ALATA Lnk. et Otto, Abbldngn. v. selln. Pflnzn. 03. — G. Don I. c. no. 35. 

— Caule erecto glanduloso piloso; foll. oblongis lanceolatisq. repando-dentatis 
scabris glandoloso-ciliatis; calycis deotib. longis acutis; corollae tubo longts- 
simo, segmentis limbi obtusis. — In Brasilia. 

38. %. TE^ELLA Cav. Descr. pl. 105. — G. Don I. c. no. 36. — Caule herbaceo flli- 
formi; foll. sessilib. acutis, radicalib. inferioribq. caulinis ovalis, superiorib. lan- 
ceolatis. — X putitlae Linn. esse dlcilur synouymum. — Crescit In Mexico. 

30L N. ROTUNDIFOLIA Lindl. Bot. Misc. 110. ad Bot. Regist. (New Ser.) ex 

Dielr. Synops. plant. I. 602. no. 22. — Patenti-villosa : caule paniculato; foli. de- 
currentib. ovato-oblongis; Glamentis 4 longiorib.; capsola calycis longitudine. — 
Crescit io Nova HoIIandia. 

40. >. FORSTBRI Roem. et Schult. Syst. veget. IV. 420. — G. Don I. c. no. 37. — 
Foll. lanceolatis subpetiolatis amplexicaulib.; florib. aculit (!); caule fruticoso. -5 

— JV. frutieosa Forst. Prodr. fl. ins. austr. 17. — In intulis Australasicis. 

41. N. RUGOSA Mill. Dict no. 7. - G. Don I c. oo. 30. - Foll. ovatis petiolatis 
nifo^!». — Crescit ? 14 SOLANAGEAB. mcoiuiu. 

tt Spedes $ §4nmr§ exehtdm^da$. 

If . A1ILLAR18 Lam. - PETCNU mrCTAGIinFLORA. 

N. MINIlfA Mollna. - NIERBMBBRGU RBPBNS. 

N. NTCTA6INIFL0RA Lebm. — PBTUNU NTCTAGINirLORA. 

N. PARYIFLORA Lehm. i- PETDNU PARYIFORA. 

N. T0MBNT08A Ri. et P«t. — LBHMANNU TOMBNTOSA. 

N. URBNS Unn. - WIB6ANDIA PRURmYA. 

ttt Spet ki «dNspto nomin$ ineofnUa§, 

N. ALPINA Poepp. 

N. A1<1SANDRA Vett 

N. ANISOLOBA Sweet 

N. BERTBRUNA SweeU 

N. BRASILA Hon. 

N. BRASILIENSIS Lnk. et OUo. 

N. DIVBR8IF0LU N. «b B. 

N. FRAGRAN8 Bernh. 

N. MARVLANDICA Schflbl. 

N. NEPALBN8IS Lnk. el OUo. 

N. PETIOLATA Agrdb. 

N. RURALIS Arrabide. 

N. SANGUINBA Lnk. et OtU>. 

N. SILBNOIDBS Salm Dyek. 

3842. LBHMAWNIA Spr. 
(Spr. Anleitnf . ir. KenMnss. d. Gew. 1817. 1. Anigb. I. 4SS. — Meian. Gener. plnt 
vatcnl. I. i7B. II. 183. — Spr. SysL Tefel. I. 617. — Dielr. Sjnepf. plant L 9HL — 

G. Don, General ayat of gard. and bot IV. 407.) 
I. L. (NICOTUNA Ri. et Pav. Flor. PervY. IL 1«. t t 1». flf . «. -* P«ir. Sippl. 
encyel. mith. IV. IM.) TOMENTOSA Spr. 1. i. e. o. — Fmtex sobTiaeeaoa ffame- 
«ns: foH. laneeolaUa lomenlosis; florib. p«nieol«ti« vi«eo«i« pnrpnrei^. -- Craaeit 
in PernviA. 

3843. NECTOCXIA & B. Kth, 

(H. B. Kth. Not. fen. et fpeo. pl. III. la t t 193. — KUi. Synopa. pl«nt IL 13R. — 
Meian. Gener. plent vascal. I. S7S. II. 183. — Spr. Syst tefet I. 000. — 6. Don, 

Generel tytt of f ard. and bot IV. 4M.) 

I. N. F0RM08A Klk. 1. 1. e. e. — G. Doo I. e. — (qoi fcnoa 9hifutitm appellavlt) 
— Heil>a annoa (secnod. Spr. perenois) ramosa: foll. oordato-ovaUf; pedaoeolia 
noUotib.; florib. flavia. — Atn^pa ttrmmrim Willd. Reliq. ez Eoem. el Scholt 
Syat vefet IV. 000. — In Mexico prope Re«l del Monte. 

3^y,. LAVRKBIA SeUchid. 
(Bndl. Gener. pl«nt Soppl. I. p. 1404. — Schlchld. Linn«e« VIII. 913. — Meltn. 
Gener. pl. veacol. I. 870. II. 181 — G. Don, Genernl syst of f «rd. «nd bot IV. 487.) 

1. L. MBXICANA Sehlchid. 1. c t - Foli« ov«u v. UU UnoeoUu, 4-S poU. lonfe, 
8-3 poll. UU. 6 *- Cretcit in Mexico, B«cienda de U LUfooa. 

3B44. MABCKEA L. C. Biek. 

(L. C. Ricb. Act soc. b. n. Par. 107. — A. Rich. Dict claas. X. 108. c. ic — Meisn. 

Geoer. plant vascal. I. 270. II. 183. — Ltmarekea Pers. Bocbir. bot I. 819. — Im- 

marckia Spr. Geo. pl. no. 793 , Syst vef et I. Ofll.) 

I. M. iLAMARCKBA Pers. t c - LAMARCKU Spr. I. e.) COCUNBA L. C. Rich. 
t 6. — FoU. ovau-obUnfis niUdis; florib. eoedneU. 6 — lo Gai«o« (C«yenne). SOLANAGBAB. 15 

Tribus n. DATUREAE 6. Don, General syst. of gard. and bot. 

rV. 472. — Endl. Gener. plant p. 663. 

EmbrjoDis magis minuste arcaati cotyledoBes semciylindricae. Cap- 
sula V. bacca incomplete qaadrilocularis, dlssepimeDto primario medlo v. 
propa aDgolum parietalem utrinqae placentifero. 

3845. DATVBil Linn. 

(Liiiii. Gener. plant 910. — LIdh. Spec. plant. 2S5. — Meisn. Oener. plant. Yaieni. 
I. 916. 11. 1S3. — 8pr. Sjtt Teget I. fllT. — Bemhardi In Trommsdorf, Neoes Joar- 
nal der Pfaarmacie XXTl. I40w sq. et Llnaaea Vlll. Literatorbl. 115—144. — Dietr. 
SjBops. plaoL I. 067. — 0. Don, Qeaeral sjst. of gard. aad bot. IV. 479. — Jlnif- 

mansia Pers. Enchir. 1. 216. — G. Don 1. o. 474.) 

Saetla L BBUaifAlgU Bemliardi L c. (Linnaea Vlll. Literaturbi. 137.) 
Caljrz aognlatiis, apice qainqoeiobas. Gorollae anguli macronatL Antherae 
(noo semper) conglatioatae loclasae. Stigma atrlnqne lineatim deoarreos. Capsala 
bilocalaris? Semina opaca obsolete trigooa io iateribas plaois taberculato-ragosa, 
in latere conYezo sobcostata, testa saberosa crassissima. — Gaalis arboreas. J^lo- 
res peodali; fractas refleii. — Brugmantia Pers. Bochir. boL I. 910. — 6. Don, 
General sysL of gard. and boL IV. 474. 

1. D. ABBOBEA Lion. Spec plant. 950. — Mill. Dict. 7. - Fenill. Chili U. 701. 
L 40w — Bi. et Pav. Flor. Peruv. II. 15. L 128. — Gav. DeseripL p1. 103. — Willd. 
Eoam. pl. horL Berol. 1. 927. — Kltzsch. io Otto et Dietr. Allgem. Garteozeitog. 
IX. 300. t — Foil. ovato-oblongis integris petiolisq. moliiter paberulis; catyce 
tereti paberuio; corolla magoa caodida outante, tubo corollae tereti, limbi laci- 
niis qoinque ioogissimis; aotheris distioctis. 6 — Crescit io Peruvia. — Brug- 
wumtia candida Pers. Eochir. boL 1. 210. — Roem. et SchulU Syst. veget. IV.507. f 
X D. SCAVEOLEnS Homb. et Boopl. mss. io Wilid. i. c. — Poir. Eocycl. meth. 
SappL V. SS5. — Boem. et Schult. 1. c. — KtUsch. I. c. f — Foll. ovato-oblongis 
iotegerrimis petiolisq. gtabris; calyce inOato aogutato glabro; corotla magoa 
caodida outaote, tubo coroilae plicato, timbi lacioiis quinque brevib.; antheris 
cooglotioaiis. 6 — Brugmantia tuaveolens G. Doo, Generat syst. of gard. and 
bo(. IV. 475. (excl. sp. 1. et 2.) — Stramonium arboreum Mnch. Meih. Suppl. 173? 
— Crescit in Mezico. 

3. D. (BBCGMANSIA D. Don in Sweel*8 Brit. flow. gard. [2. Ser.j IIl. t. 272! t - The 
Bounist L i. 20!) SANGUINEA Bz. et Pav. 1. c 15. — H. B. Kth. Nov. geo. et spec 
pL IIL 0. — Spr. 1. c. 027. — Arborea: foli. oblongis acuminatis obtuse dentato- 
siouaiis pabescenti-hirtis; florib. pendutis, dentib. coroltae acuminato-linearib.; 
eapsotis inermib. gtabris pendulis. 6 — Brugmantia bieolar Pers. 1. c — G. Doo 
1. c. 475. — BoL BegisL L 1730! f — Crescit io Pernvia. — Gatyz 2-3-lobus. Co- 
rotta septempotlicaris puberuta, costis 15 longitudinaliter prominentibus sangoi- 
oeis ootata, tubo corotlae basi viresceote, deio lutesceote, ad faucem seosim io 
eolorem ioteose saognioeum traoseuote. 

Saclto IL STBAMOBIBM Bamhardi 1. o. (Liooaea VIIL Literatbl. 138.) 
Calyz sapra basin pettatam persisteniem circomscissus tubulosus acote quio- 
qaaDgulas, apice acute quioquetobus decidnus. Gorollae margo (limbos) acote 
qaioqoanguius. Stamina inciusa, anlheris discretis. Capsola erecta ovata, apice 
bilocularis, infra apicem qoadriioealaris (io D. diteolori et io basi biloeulari??) 
regulariler quadrivaivis. Semioa compressa reoiformia oigra opaca scrobicuiato- 
rogosa, tesla crastacea. — Herbae aoouae: foliis ovatis deotatis; floribos obliqois. 
%. 1. CoroUis 9Xtu$ purjmnuceHtibw^ intus albis, 

4. D. DISCOLOB Berohardi I. I. c c — G. Doo I. c 473. no. I. — Foll. sobtas 
iocaBO-pabeseenUb. argute sinoato-deotatis; capsulis biloeularib. (?) maricato- 
acoleatis. Q — 5lrafiio«MMii Aw^arieanum wtinut AUtekengi foHo Tooroef. lostit 
110. — Boerb. Ind. I. 201. ~ Stramonia Curattmviea humiiiar Hgotegmni folia 
Herak Paradia. Logd. Batav. 933. com ic — Crescit ia Indla orieotali. 16 SOLANACEAE. DATimA. 

I. 2. CoroUis alhis, 

5. D. INERMIS Jeq. Hort. Viodob. III. 44. l. 83. — Bernhardi I. I. c c. — G. D^b 
I. c. Do. 2. — Foll. ovalis angulato-dentatis glabris; caule Ostatoso berbaceo; 
capsotis erectis muticis. Q — D. laetis Linn. Suppl. ]40w — Stramonium Imet^ 
Mnch. Melhod. 436. — lo Abyssinia. 

0. D. FEROX Linn. Amoenil. academ. III. 403. — Mill. Dict. no. 4. — 8pr. I. c — 
Bernhardi I. I. c. c. — G. Don 1. c. no. 3. — Foll. cordatis sublobails liDaato— 
dentatis pnbeseenlib. ; eapsulis inaequaliter aculeatis, aculeis qoataor saaaiia 
maiimis ereciis. O — ^* Chinensit epinotiisima Zan. HisU I. 76. — SlroMontirai 
ferox Toumef. InstituU 110. — Bocc. Flor. Sic. 50. — ^lrafnoiitiini seo Datmrm 
ferox, pomo erauioribut aeuleit robuttioribut Herm. Lugd. BaU 583. — Mach. 
Histor. III. 007. S. 15. t. 2. 6g. 4. — 5(ramotifii}ii lonifioribut aeuleit Barrel. Ir. 
rar. 100. c. 1113. — D. Stramonium fi. eaneteent Walt. io Rib. fl. Ind. II. 230. — 
Crescit in Cocbinchina. 

7. D. STRAMOMUM Linn. Spec. plant 255. — Bemhardi I. I. c c. — Spr. I. c ~ 
G. Don I. c. no. 4. — Koch, Synopt. fl. Germ. et Helv. (1. ed.) 510. ~ Itx. ei PaT. 
Ftor. Perav. II. 15. — Prfh Fl. Am. Sept. I. 141. — Sm. Engl. bot. t. 13B9. — 
Curtis, Flor. Londin. fasc. VI. L 17. — Svensk Bot. t- 43. — Flor. Daoic i. 430. — 
Woodv. Mcd. bot. 338. t. 124. — Afbeldingen der Artsenygewassen IV. t. 300. — 
Hayne, Arxnejgew. IV. t. 7. — Blackw. Ofll Pflzn. u 313. - Boll. Uerb. t. IX — 
Sabb. HorU Rom. I. t. 92. — Jcq. Fl. Ausir. u 43. — Foll. ovatis glabris Inaeqaa- 
liter sinoato-dentalis; capsulis erectis subacqualiter aculeatis. O — 5lraMoiiiiiai 
tutgatum Grtnr. De fractib. II. 213. — 5/ramonittm vulgare Mncb. Metbod. pl. 
456. — Stramonium foetidum Scop. Fl. Carniol. II. 252. — S/ramontiim tpinotum 
Lam. Fl. Franc. II. 230. — Datura lorieata Sieb. Coll. semin. — Daiura Pteudo^ 
tlramonium Sieb. llb. fl. Martin. no. 280. — D» Capentit llorU — 5/ramoii<iiM 
f)ruetu ipinoto oblongo, flore albo Toumef. Institut 119. — 5/ramoiitiim foKit 
angulotit, fruclu ereeto muricato, calyce penlagono Ilall. Fl. Iletv. no. 580. — 
Solanum pomo tpinoto oblongo, flore ealathoide, Stramonium vulgo dietum BaJ. 
Synops. 205. — Datura Turcarum Bessl. Horl. EysU anU III. 2. fol. 13. fig. 1. a. 

— fi. Chalybea Koch, Synops. fl. Germ. et Helv. (1. ed.) 510. — Caule, petiolia 
nertisq. folioram saturate violaceis; calyce violaceo colore sulTuso; corollis di- 
lute violaceis. — (cf. no. 10.) — D. Tatula Lino. Spec. pl. I. 236. — Crcscil in 
America boreali et inde iniroducta per totam Europam et Asiam ct Africam bo- 
realem ad hominum domicilia proveniU 

8. D. TRAPEZIA Nees ab Esenbeck, Transact. of the Linn. soc. XVII. 74. — G. Dob 
I. c. 00. 5. — Herbacea: foll. trapexoideo-ovaiis acutis repando-dentatis caoteq. 
pubescentib.; fractib. erectis spinosis. O — D. Stramonium Wall. CaU Suppl. 
no. 278. — Ad ripas praeraptas Irawaddi Ouvii in India orientali. — An var. D, 
fattuotae? a qua praeter pubesccntiam et folia minora ac breviora praeseriliB 
dilTert capsulis spinosis. 

9. D. BOJKRI Dfllle, Ann. des sc. naturelles VIL 280. — (Hujus esse videtur loci.) 

— Caule frecto laevi 3-5-pedali dichotomo; foH. tate ovatis acutis dentato-re- 
pandis; disco basi pleramq. inaequali; corollis folia superiora longiiudine aeqoan- 
lib.; limbo 5-dentato; fractib. juniorib. echinolalis erectis, adultis globosls la- 
berculato-muricatis nutantibus. — Crescit ? 

S. 3. Corollis violaceit; caule purpurascente. 

la D. TATILA Linn. Spec. pl. 250. — Mill. Dict. no. 2. — Sweet, BriU flow. gard. 
I. U 83! — Bernhardi l t. c. r. — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 0. — (Prsh. Fl. 
Am. sept I. 141.) — Foll. ovatis glabris angulato-dentatis; capsulis subaeqaaliter 
aculeatis. — 5lramoiii«m Tatula Mnch. Method. pl. 430. — 5/ramofiiiim firueim 
tpinoto oblomgo, flore purpureo Touraef. I. r. — 5/ramoiii«m majut purpureum 
Raj. liisU 748. — D. Stramonium >ar. fi. chalgbea Kocb, S>nops. fl. Germ. et 
Helv. (I. ed.) 510. — Cum D. Stramonio, sed minus freqoens proveniu 

II. D. QUERCIFOLIA H. B. Klh. Kov. gen. ei spec. plant. III. 7. — Kth. Synops. 
plant. IL 190. — Bernhardi I. U c. c. — G. Don I. r. 474. no. 7. — Herbacea : foll. DATCBA. SOLANACEAE. 17 

•iDaat4>-pioiiaUfldlf, soblos io veois hfrtellis; deniib. corollae aconiiDalis; capsolis 
inaeqoaliter acolealis, aooleiN superlorib. majoribos. Q — Crescit locis tempe- 
ratis refoi Meiicaoi prope Zeloya et Molioo de Sarabia altit. 030 heiap. 

Soetlo nL :dUTRA BernliArdi L e. (Liooaea VIII. Literatbl. 140.) 

Calyi sopra baslo peKatim sob capsula persisteotem circomscissas ventricoso- 
tobalosos aBgalatos t. teretioscolos , apice qoinqnelobos decidoos. Corolla mar- 
gine quioqoe- v. decemdeotata. Stamioa indusa v. sobeiserta, antberis remotls. 
Capsola sobglobosa magis miousve oatans v. refleia, apice bilocolaris, infra api- 
cem qoadriloeularis, plerumque irregulariier dehisceos. Semina pallida v. sub- 
bronnea opaca oompressa sobreaiformia, io disco plana, in margioe convexa, costis 
tribos ragolosls clrcomdata, testa crustacea. — Herbae aoouae, io caldario sacpe 
pereonaniesy floribos obliqois speciosis. 

12 D. ALBA Nees ab Esenbeck, Transact. of the Lion. soc. XVII. 73. — G. Don 
I. c. no. 8. — WaU. CaU Suppl. no. 2fi0. — Foll. ovatis acuminatis repaDdo^deo- 
tatis, basi ioaequalib. caoleq. berbaceo glabriuscolis; capsulis ootantib. acoleaiis. 
O — SiTMnomia huUea prima teu Duiura alba Rmph. Hb. Amboln. V. 842. t S7. 
ig. 1. — Datura MtHel Rib. FI. Indic. II. 238. — Wall. Cat 2639l — Fleming in 
Asiatle retearoh. XI. 10S. — Hummatu Rheede, Hort. Malab. II. 47. t. 9B. — Datura 
Bmmw^u 9, murieata Bemhardi I. I. c c. — D. muricata Bernhardi, Catal. 
semin. hort. Erford. 1818. — Keues Garten Hagai. II. 4. p. 103 cum ic. — Lnk. 
Enom. plant. hort Berol. I. 177. — G. Don I. c. 474. no. 11. — D. hyhrida Ten. 
Prodr.? - D. humilis Dsf. Horl. Par. — D. laevis Schkubr, Hdbch. I. I. 140. — 
D. fasluota fl. albo Dop, Prodr. 146. — Stramonium fattuoium /!. albo Mnch 
Method. 450. — D. Metel ct inaoxia Mill. Dict. 4. 5. — Siramonia Besl. Eyst. Ant. 
V. 11. fol. II. flg. I. a. — Crescit ubique per omnem Infliam orientalem, in Nepaliaf 
Sllbet, Tavoy eic 

IX D. HIMUATU Bemhardi I. I. c. c (eicl. var. d.) — FoII. glabris; calyce quin- 
qoangolari; corollae saepe duplicatae et triplicatae limbo quioque- v. seiden- 
tato; staminib. inclusis. 0. 

a. dubia: Flore vlolaceo; frocto ioermi; foll. iotegerrimis. — D. dubia Pers. 
Synops. pl. I. 210. — G. Don |. c. no. la — />. fattuoea d. eaptulis mutieit 
Poir. Eocycl. m^th. VII. 401. — D. Tatuta fi. Poir. I. c. — Stramonium Ma^ 
labarieum fruetu glabro; flore timptici molaeeo Tournef. InstituU 110. — 
StrawMuia foetida Malabarica, temine patlido^ pomo glabro, ftore timpliei 
eiolaceo HorU Lugd. Bot. — Aila Uummatu Rheede, Hori. Malab. II 49. t. 20. 

Sabvar. b. Flore doplicato et triplicato, eitos purpureo, iotus albido. — 
Miudela-Nai-Bummatu Rbecde, Horl. Malabar. II. 51. t. 30. 

fi, fattuota: Flore eitus violaceo, intos albo; fracto tuberculato notante: foll. 
deDtato-siooatis. — D. fatluota Linn. Spec. plant. 250. — Kth. S\nops. pl. II. 
140. — Spr. I. c. — G. Don 1. c. no. 0. — Stramonium fattuotum Mnch. He- 
thod. plantar. 450. — Datura Contarena Prosp. Alpio. Eist. 181. c. ic. — Da^ 
tura Aegyptiaea Vesl. Plaot. Aegypt. p. 203. com ic 

/. ruhra: Flore violaceo; fractu muricato; foll. sinuato-dentatis. — Slramo- 
uium fructu tpinoto rotundo; ftore violaceo timplici Tonruef. lostitut. 118. — 
Stramonia Aegyptiaca faetida, temine pallido y pomo epinoto rotundo, ftore 
riolaeeo eimpliei Hort. Lugd. Batav. 

Sabvar. b. Flore pleoo. — Dutra rubra Rmpb. Hb. Amboin. V. 243. t. 
87. fig. 2. ^ Stratnonium teu Datura Aegyptiaea ftore pteno Ponae Mo- 
ris. Oi. faisU III. 15. 2. fig. 0. 

i. parriflora Nees ab Esenbeck , Transact. of the Linn. ioe. XVil. 74. — Co~ 
rolla minore, calyce tubo corollae plos duplo brevlore. — Wali. Cai. Soppl. 
Bo. 270. — In India orienuli, Malabaria et in Aegypto hujus speciei varieia- 
tts proveainnt. 

IIL 3 18 SOLANACEAE. datura. 

14. D. METEL Lidd. Spec. plaotar. 25(1. — Spr. I. c. — Berobardi 1. I. c. c. — G. 
DoD I. c. — Corollae limbo deceoideotalo; calyce lerell; caule roliisq. tolegeni- 
mis dcotalisve pubesceolibus. Q — D. ftuticoia Horoem. Uort. Hafo. 212. — D, 
(iuyaquUenti* H. B. Ktb. Nov. geo. et spec. pl. III. 8. — t[th. Syoops. pt. II. 151. 
- Schlchld. et Cbam. LiDoaea V. 111. — Spr. Syst. vegel. 1. 627. oo. 0. et 12. — 
G. Doo I. e. 00. 12. et 13. — Sweet, BriU flow. gard. (2. Ser.) IV. t. 380! f — Du- 
tra nigra Rmpb. Hb. Amboio. V. 243. — Koipbf. Ceotnr. 1. t. 24. — Id regioDibai 
calidis lodiae orieotalis et Americae meridiooalis. 

Seotio IV. OERATOCAUUS Bernliardl L o. 
(Liooaea VIII. Literatorbl. 143.) 
Calyi ad apicem rima laterali debisceos teretiuscutus. Corotlae tii&bos de- 
ccmdeotatus. Stamiaa subexserta, aotberis cootignls. Capsula obovata iaermli 
pendula. Semioa compresso - subovata fuscesceoti - grisea oitidula scabrinscala, 
tesia crustacea. — Herba aooua: foliis ovato - laoceolatis deotatis, snbtus iocanis; 
corollis albis, exlus purpurasceotibns. 

15. D. CERATOGAULA Ortega, Decad. plaotar. II. — Berobardi I. 1. c. c. — Jcq. 
Hort. ScboeDbruDD. III. 48. U 339. — Pers. Eocbir. 1. 210. — Spr. t. c. — Bot 
Magaz. U 3352! f — G. Doo I. c. oo. 14. — Herbacea : foll. ovalo-obloogis v. ova- 
to-laoceotatis eroso-siouatis, subtus glaucis, timbo corollae iDfuodibotifomii- 
pateote aogulalo-decemdeotato, deotib. aculis; capsulis ioermib. peodolis. — 
D. macrocaulit Rlb. Beitrftge 150. — Prope urbem Mexici et io iosula Guba. 

t E genere excludenda. 
D. SARMBNTOSA Lam. » Solandra grandiflora. 

f t Non ni$i nomine notae, 

D. ERINACEA Arrabida. 

D. (BRUGMANSIA Paxt.) WAG.MANM Sleud. Nomencl. bot. (2. ed.) II. 484. 

384G. 80U\'DBA Swrtz. 

fSwrlz. io Act. Hotmieos. 1787. 300. t. II. et Fl. Ind. occid. I. 387. U 0. — Meisn. 

Geoer. plaol. vascut. I. 276. II. 183. — Spr. Syst. vegetab. I. 701. — Dietr Syoops. 

plaot. L 714. — G. Don, Geoeral sysu of gard. and boi. IV. 475.) 

1. S. (SWARTZIA Gmet. Syst. veRet. 360.) GRANDIFLORA Swrtz. I. I. c. c. — Rcbb. 
Flor. exoiic. II. 41. t U 1341 — Spr. t. c. — G. Doo t. c. oo. I. t — Jcq. Hort 
Schoeobro. I. 21. t t. 45. — Sal. io TraosacU of tbe Lion. soc. VI. 100. U 6. — 
Meeo, Exot. boU U 6. ~ Bot Magaz. t. 1874. — Tnssac, Flore des Aotilles II. 40. 
t U 12! — Folt. atterois aggregatis viscidis pnbescentib. petiolatis obovato-ob~ 
tongis acumioatis; florib. termioalib. plerumq. solitariiSf rarius 2-3 aggregatit; 
laciniit coroltae obtasissimis; antberis snblnnatis quadricornib. apiculatis, baai 
parum Ossis. 6 — 5. tcandent Willd. Reliq. in Roem. et Schult. SysU vegeU IV. 
700. — Datura tarmeniota Lam. Illnstr. 11. 0. no. 2290. — Caules ramique radi- 
cantcs. Folia, rami teouea et catyces laougine viscida tecti. Calyx et petloti 
pallide pnrpurascenti-virenles. Galyx tnbulosos cornutus, ad angulos inaeqnaliter 
2-3-fldu8. Corolla 7-8-pollicari8, tubo pallide viresccnti-luteo, sursum gradatim 
ampliaio 5-corni, limbo albo, parte indivisa obsolete 10-corni, cornnbos 5 filo 
obscnrc purpnreo apiculatis, segmentis extus purpurcis, interstitiis parvis sobor^ 
bicnlatis cillalis. Geoitalia exserta. Fructus pyramidalis lutesceoti-viresceoa» 
bilocoliris, apicem versus subquadrilocnlaris. Semioa reoiformia. — In Jamaica. 

2. 8. NITIDA Zuccagn. CenU in Roem. CollecU 128. no. 40. — G. Don t. c. no. 2. t 

— Poll. gtaberrimis nitidis in petiotum attenuatis aggregatis obloogis acominalis, 
margine revolutis; florib. terminatib., plernmq. solitariis caduclSf rarius 2-3 ag- 
gregatis; antberis lateralib. blcornotls. 6 — PorUandia ffrandiflora HorU Batav. 

— Dalura tarmenlota fi, Lam. I. c. — Petloli violacei, pilis paocis obsiti. Calyx 
quadrifldns, segmentis inaequalib., margine «cariosis bruooeis. Corolla semipe- 
dalis tutescenti-atba, nervia 0-7, intos brunnea, extns viridis, tubo 6-7-angttlato» 
lirabo 0-7-fldo, segmentis rotnodatis crcoato-uodutatis, extns violaceia, primnm 2U ' SOLANACEAE. hvoscyaxvs. 

venlricosis relicalalis. Q — Similis praecedcaii, sed folia caaliaa ovala repaada» 
•apra magis glabraf Ooralia ovata scssilia iniegra. Pedaocali brevissimi. Flores 
rubrt pulcbre obscureque reticulali. — //. peeuliarit Gam. HorU 77. U 32. — if . 
Aegyplius Raj. llist. 71G. — H. peregrinus Clus. Pjd. 702. — Greseil in Aegyplo, 
Syria et in Creta. 

3. H. ALBUS Linn. Spec. plant. 257. — Spr. I. c. — Koch*l. c. — G. Doo 1. c. 10.4. 

— Lam. Illustr. u 117. fig. 1. — Mill. Flg. l. 140. - SibUirp. el Sm. Flor. Graec 
U m — St. Hil. Pl. fl. Fr. 45. t. 5. — BuU. Herb. U 55. - Sabb. Hori. Rom. I. 
1. 101. — Blackw. llerb. t. 111. — Bssl. Hort. Eyst. 8. t 8. fig. 2. — Foll. omnib. 
peliolaiis subrotundo-ovalis sinuaiis, obtuse lobatis, superiorib. repaado-dea- 
iatis; florib. subsessilibus. Q — Crescit in Europa australiori. 

4. H. VARIANS Vis. Botan. Zcilng. 1830. 7. — G. Don I. c. 472. no. 5. — ianatat 
Yiscidus: foll. peiiolaiis sinaalo-Iobatis obtusis, inferiorib. subcordalis, soperiorlb. 
ovatis, basi atienuaiis subinlegris; florib. racemosis secundis subse.^silib., iofe^ 
riorib. longe pedicellalis; corollae tubo incurvo, ialus obscure purpurascente, 
demum viridi, timbi laciniis irregularib., superiorib. tribus laliorib. planis. Q — 
Hybridus videlur ex U, albo et //. aureo» — Anthcrae lilacinae, demom albae. — 
Crescil in Dalmatia. 

5. H. AUREUS Linn. Spec. plant. 257. — Spr. I. c. no. 8. — G. Don I. c. no. 0. r.4l. 

— Bot. Mag. t. 87. f — Siblbrp. et Sm. Flor. Graec. t. 231. — icon. ptant io Chioa 
nascent. t. 7? — Bull. Ilerb. t. 20. — Foll. peliolatis ovatis acutis angutato-den- 
tatis villosis (v. potius lobalis, lobis inciso-crenatis ciliatis); florib. pedunculalit; 
corollae aureae laciniis tribus majorib. undutatis. ^ — H. Creticu* luieus major 
el mitior Tourner. InsliluU 118. — Mor. HisU SecU V. U 11. fig. 4. — H. Crelicw 
Park. Tbeatr. 302. fig.8. — Alp. ExoU 00. U 08. — Tota planta pilis viscidis vestita 
esu Folia undulata. Dentes calycls breves rotundato-ovali mucronati. Corolla 
tutea, basi obscure violacea. Stamina et antberae viotaceae. Capsulae parvae. — 
Crescit in Oriente et in Europa australi. 

6. H. CAMERARII Fisch. et Mey. Linnaea HU, LiterbU 160. f — Biennis glandutoso- 
villosus: foll. ovato-obloogiSy basi attenuatis, infimis petiolalis pinnatifidis, reli- 
quis sabsessilib. sinuatis v. (floralib.) subiniegris; florib. axillarib. sobsessilib.; 
dentib. calyciois lanceolatii pungentib.; timbo corollae reticulato cyaibiformi; 
stylo exserto; staminib. inclusis. Q — Habilat in Persia. 

7. H. SENECIOPilS Willd. Enum. planU horU boU Berol. L m f — Spr. I. e. — 
G. Don 1. c. no. 7. — Foll. petiolaiis subtrilobis inciso-dentatis; florib. pedun- 
culatis; laciniis limbi corollae aequalib. plauis. ^ — Tota planla piloso-viscosa. 
Folioram tobo medio lobulaio, lateralib. denlatis. Corolla aurea, rundo violaceo, 
qui tantum ad insertionem staminum purpureus. Filamenta viotaceaf anlberae 
aibae. Calyces rruciiferi penduli. — Valde similis H. aureo, sed noiis indicatia 
satis saperque difTert. — Cresclt in Acgypto. 

8. H. MUTICUS Linn. ManU pl. 45. — Spr. I. c. 61& no. II. — G. Don I. c. no. a — 
Foll. peUolatis ovalia acute angulatis; florib. pedicelbtis; calyce mutico; bracteis 
iodivisis. (f — H. aibut Aegypliacus Alp. Exot. 103. U 102? — U. minor MiU. 
DicU oo. i, — H. belulaefoliut Lam. DicU III. 320. — Lanuginosus. Corolla extas 
latea, intas obscore purpurea, sogmentis 2 inferiorib. minorib. albis, demum 
omnibus albis, limbo fisso. Slamina purpurea. — Crescit in Aegypio, Arabia et 
In Oriente. 

0. H. DATORAE Porsk. Descr. Aeg. Arab. 45. — G. Don I. c no. 0. — Foll. petio- 
latis ovato-lanceolatis dcnticulatis; florib. subsessilib., foll. floralib. v. bractcis 
iodivtsis. 6 — Villosus. Calyx quinquedentaiua. Flores in spicas longas secun- 
das dispoaiti , in caule quovis temaj . Corolla extus villosa Utescens , intas vio- 
lacoa, inter segmenta ioferiora alba. Stamina basi villosa. — Corolla planlae 
caltae est toteav fundo violaeeo. — Esse videtur haec speciea NepwlKes HomerU 
— lo desertis Aegypti prope Cahiram. 

10. H. CANARIENSIS Ker, Bou RegisU t. 180. - G. Don I. c. no. 10. — Fruticosos 
pilosas: foll. inferiorib. cordato-ovatis obtusis angulato-dcntatis, snperiorib. :v.ti»is- SOLANACEAE. 21 hloiigli imrgrrrinils pilMl»; Dorlb. •ubpcdanciilalis: limliD comllse lu- 

[oll, noriilib. otMii t. cll'|>IIr'i Inler*»' i> — Croicil In CiOBrirs. — Cii- 

'■, nMulB Dbicnre purpiirra *, nigri in liijcc. 

I. PCSH.LUS Llnn. Hinil». rl- ^*"- — ^l"- ' *■ "*■ — G- I>o" l. e. m». n. — 

m. Pbjlogt. 1. 37. ag. S. — C*Hte brrbaMOi (oll. lantBDlilla piuniliedo- 

_.ii polioliiii» pilotisi norfb. p«i)i)nriilaiii: caljvib. iioipliaiis oiadanuo-dep- 

; Hnfaa eornltii! in«eqil>n. Q — folli florstil inlccra, Calii [crt corall» 

JMlllodtne. Corolli pirri lalM, rondo (iulicso. — Crcacll ID fmli. 

l HII.IU^ITHIIS Ldb- ■»■». *i 0. t>oa I. r uo. 13. — Pnll, jHitiotMil oblonii», 

ttHcalili. pisBJiiadlt, cjmlinli dfDlali) t. iuiigtis; floril). subioiillib. ; c*li«i« 

]». Q - H. puiilhu I.db. Pl. All. I. iHS. nco Linn. - Caalii 

II pjfci pJlMiu. CiliL buln ttrsHt ■Ucnnaiiu. dfoaibui eloa- 

I) IjDceoltlla mncmntlii. Cnmlla parv* fit raijre luDgior lule>. [unda ab- 

iiat*(«a, llmbl pine Infcrlon [<-rv id ■ncdlum Uiqup iubuni Ona. Cap>u|g 

brcvior. — Crescll in AUol »l ln dwon» Eir«his«riim. 

I. AUHir.DLATI)S Trn. H. KMpsI. prodr, lU. - R. Dmi I. r. no. LT - CeDlg 

< (implieli folL «•«tlit pellnlaltt sinoalin anili; , pptinlii iIMIt, biiil onticu- :. 011. no. 8. I Mlllb.: 
> AopoliUno. — 
le ctrdidiL) 

Bgedo R. rimciLUIM 6. Don I 
Cnlji lublnlldat i|uiiiqucilFni«iui, drnilhui o\nil! 
lo-indindibulilorniia, tersui [«Rreni |!tl<liillm «mplli 
■lutii. !iiiiuiD« t cvierto, HUbicdIii Funila corullir 
liiiniiini. AiHhmii! loDgiludlnsntrT dFbisrenlrn. Cii 
aerbic poitnnes mllbni ain^ibus. plnrUHii ci 
ntirRta. Flures (■«cicnllti cipiuta- corfnb B H. anrto- coMarltridnni nbiuBis. Corolti c«np«nu- 
a S-lobulaia, lobil brcilbu» 
^iInMj, basi pilnta. Siigm* 

isnla bitarntaria oporculnii. . Corolla o e purpui 1. ilaichs. Kchtii, ,14. H- iATROPA Gcorgi, BrtchrribuK. da. 

^ CBLAINA C. Don I. C. no, I.) 1'IIYSALOIOES Linn. Aidocu acad. VII. i. u. ng. i. 

^— LiBD. Spitc pl, JSI. - 8pt. I. c. - Ool, Hig*i. L rat. - S*Dttl, Bril. flo*. 
L lOJ f - Foll. pcilolnili oniii ■cuiia >ubrcp>Bdi* t, Iniegmlnii; Oo- 
h. pt<dicclI*Ui lemlnilib. capiuio-corymboil»: gralialili. caroU* p*mm btf- 
Mlb ; ttljte Iructirnn inliilo angnlalo glabro mulicn. capaula dmIIo majori. ^ 
> Radii aahrepcnB. Tal* plaol* glabri. Folia obicurt tiridi* i(labr* atau. 
, iairgenlnia v. iciuDd*. Corolla purputasccnli-tioUceo. - Crcccii 
■ Sibiria, Allai d In dcscna Kifgbliwruin 
^O. I PBTMCHUIKA fi. Don 1. t. no. S.) (>BIE.\TALIS H. ■ Bieb Flor. T*u - Spr. I, 1.MM. - Swrc Bnl. a Lliit .1 liiclcu - Foil. pclioUlii dellaidea-ovalis aculit laotiitinatiii ; llarib. 
' '• «•piutoq. carjrmba^ii: fEcnilalib. parum rxterlU: caljce (ruclitera lumidu 
a siDliea, captul* mullallei m*)ori. % -~ Caull* vlllMua. Gtroll* p*Uide 
Iriccns. T Vjldo •riinlii practedrnli, diHfrl Unien ilaluia tnhut- 
, iolii* p*ttidlarlbas magtisiiue laaugliioilt, ciljrc longioii, cvrolU giadatlin 
^llU( geniUllbaa plerumt|tte ciwrlb c^ljrraiiue rructirara mluDs inODIn, csp- 
Cedanle. — Utia*rjraHiH orirMafM Uflae foUo luttmta raditt 
t. Gor. p. S. — Cretell In IbcrU prope !<arianam. 
I. PI>AEAI.n;!> Wlpn. m«. - Foll. ablonga-rhombaldcit rcpandit: llatib. 
M putcnUui: coiulU tlriili-lulMcente: CDpauU csljce CTlioiliaceo tubarcnalo 
bM. 01 - Selftila praealla Dcne. mst. in Jcquem. VD)Di:e bot. IV. 114. t 
- JVfroliiina duHa Jcilucm, niis. — Cre&ril In liidi*e niienlDlii ri'g<"nil>u> 
mHtm 

t Sjneiti e genere txeluea. 
L 8CtiP0LIA Liiin. ~ SiUlPULIA CAIIIiilULICA. 22 SOLANACEAE. hyosctaxus. 

tt Species ignotae. 
H. CLUSII G. Don. 
U. PICTUS Bernb. 
U. PSEUDOPUYSALOIDES Dtb. 

3848/ AXISODLS Lnk. 

(Lnk. Icon. select. pl. bort. Berol. 77. — Mcisn. Gener. plant. vascul. I. 270. IL 183. 

— Spr. Syst. vegeu I. 609. — G. Don, Gencral syst. or gard. and bot. IV. 457. — 
Nieandra Lnk. et Otto t. c. U 35. — WhiUeya Swect, Brit. flow. gard. II. u I2S.) 

1. *A. LURIDUS Lnk. 1 c. 77. — Spr. 1. c. — Nees ab Esenbeck , TransacL of Ihe 
Linn. Soc. XVII. 72. t — Nicandra anomala Lnk. ei Otto I. c. U 35! t - PhysaUi 
{Withleya Sweet, Brit. flow. gard. II. t. 1251 t) stramonifolia WalU Cat. 9032. ei 
tn Rxb. Fl. Indic. IL 242. — Anisodus slramonifolius G. Don in Loud. Hort. Brit 
01. ^ — Crescit in Nepalia, Emodi, Gossain Tban. 

3841). l^COPOLIA Jcq. 
(Jcq. Observat. L 2&. l. 20. — Meisn. Gencr. planU vascal. I. 276. IL 183. — G Dob, 

Gcncral syst. of gard. and bot. IV. 470. — Scopolina Scbalt. Oe«tr. Fl. I. 844.) 
1. 8C. CARNIOLICA Jcq. 1. c. — G. Don I. c. no. 1. — Scopolina atropoides Sehull. 
I. c. — Uyoscyamus Scopolia Linn. Manl. pl. 46. — Sturm, FI. Deolscbl. HfL 81. 
St. Hil. Pl. fl. Fr. 20. l. 6. — Bot. Magaz. U 1126. — Folia ovato-oblonga Imegn, 
caallna alterna solilaria, ad ramificationes terna verlicillata, caulina bina, flore 
soliiario pcndalo intor foliorum paria orto. Corolla extus nilida fusca, inteme 
opaca olivacea. ^ — In s^lvis Carnioliac ei Hungariae. 

Tribus IV. SOLANEAE Endl. I. c. p. 664. 

Enibryonis magis minusvc curyati cotyledoncs semicylindricae. Bacca 
bi- plurilocularis, placentis centralibus, rarissime capsula evalvis. 

3850. ^'l€:A:VDRit Adans. 

(Adans. Familles des pl. II. 210. — Mciso. Goncr. plant. vascul. I. 277. II. 181 — 

Spr. SyKt. veget. I. 600. [excl. sp. 2.] — G. Don, General sysl. of gard. and bot IV. 

457. - Calydermos R/.. ct Pav. Fl Pcruv. II. 44. — Alkekengi Feuill. Peruv. 724. L 1&) 

1. N. (ATROPA Linn. Spec. pl. 260. — Jcq. Observ. bot IV. t. 08.) PHYSALOIDBS 

Grlnr. Dc fructib. el seminib. II. 237. U 131. — Pers. Encbir. I. 210. — Spr. I. c. 

no. 1. — G. Don I. c. no. 1. — Bot. Magar.. t. 2453. — Radix Gbrosa. Folia glabra 

sinuata, similia illis Dalurarum. Corolla ma{;na caerulea radiata, fundo albo, 

maculis 5 obscurc cocruleis notala. O — Catydermos erotus Rz. et Pav. I. c — 

Physalis Peruciana Mill. Dicl. no. 16. — Physalis daturaefolia Lam. Dicl II. 108. 

no. 15. — Atkekengi amplo ftore violaceo Fcuill. I. c. — Crcscit in Peruvia cl fnde 

\erosimiliter introducta provenii spontc cliam in Virginia ol Pennsylvania. 

'\' E genere exctudendae. 
N. AMARA Willd. — POTALIA AMARA. 
N. A>O.MALA Lnk. et OUo. = AMSODCS LITRIDUS. 
N. INDIGA Roem. ei Schult. » PHVSALIS I.^DICA. 

3S5I. PIIYK.lLim Linn. 
(Linn. Gcner. pl. 250., Spec. plant. 101. — Mei.sn. Gencr. plani. vascul. 1. 277. 11.184. 

— .Nees ab Esenbeck, Linnaea VI. 4a]— 4S:). — G. Don, Gencral !>)Ht. of gard. and 

bul. IV. 447.) 

Beetie L PHTSALODEllDROlf G. Don L o. 448. — FrulcHccnies; noribus agKrcgalls. 

1. PH. .KOMMFERA I.nk. Enum. pl. horl. R«»rol. L I-H). - N. ab Escnb. I. c. 451 t 

— Frullrosa: foll. Inlr^crrimiK; llonb. conftTli.'». 

a. fte.ru otti : Cnulc ni.i|!is nexiiosu; foll. |iiibcsccntib. \. pubosccnli-tomentofis; 

florii). iiiinorib., liiriniii ralycis lubuni siinm aiMjiianlibus. — Ph. ftexuosa 

Linu. Spp«-. pl. I. 201. - Wlll«l. S>rr. pl. I. 1021). - Jrif. Krlog. I. l. 23. - 18 SOLANACEAE. datura. 

14. D. HETEL Lion. Spec. plantar. 2r>n. - Spr. I. c. — Bernhardi 1. 1. c. c. ~~ G. 
Doo I. c — Corollae limbo decemdonialo; calyce lereli; caule rolii!»q. inteferri- 
nm dpnlaii«ve pubescenlibus. — D. ftuticoia llornem. Uori. Hafn. S12. — II. 
(iuyaquUfnMii II. B. Ktb. Nov. geo. et spec. pl. III. 8. — \\h. Synops. pl. II. 151. 

Scblcbld. et Cbam. Liooaea V. 111. — Spr. SysU vegeU I. (tt7. no. 0. el 12. — 
(t. Don I. c. 00. 12. et 13. — Sweet, Brit. flow. gard. (2. Ser.) IV. t. 3801 t — Du^ 
ira nigra Rmpb. Hb. Amboio. V. 9M3. — Knipbr. Ceotor. 1. t. 21. -- lo refioDib»» 
calidis lodiie orieotalis et Americae meridionalis. 

Seotio IV. GERATOOAUUS Beiikliardl L e. 
(Llnnaea VIII. Literaturbl. 143.) 
Calyi ad apicem rima laterali debiscens teretiusculus. Corollae tiiAbos de- 
remdentatns. Stamina subexserta, antberis contigois. Capsola obovata inermis 
pcndula. Semioa compresso - subovata fuscesceoti - grisea niiidula scabrioscola, 
tCAia crostacea. -~ Herba aoona: foliis ovato-laoceolalis dentaiis, sobtos iocanis; 
curollis albis, extui parpurasceotibas. 

15. D. CERATOGAULA Ortega, Decad. plantar. II. — Dernbirdi I. 1. e. c. — Jcq. 
Hort. ScboeobruoD. III. 48. t. 330. — Pers. Eocbir. 1. 216. — Spr. I. c. — BoU 
llagaz. t. 3353! t — G. Doo 1. c. no. 14. — Herbacea : foll. ovato-obloogis v. ova- 
to-laoceolatis eroso-siouaiis, subius glaucis, limbo coroltae iofuodibalifonni- 
palenie angulato-decemdentato, deotib. acotis; capsulis inermib. pendulit. Q — 
/>. maeroeaulii Rtb. Beitrilge 150. — Prope urbem Hexici et in iosula Coba. 

t E genere exdudenda, 
D. SAR.MENTOSA Lam. — Solandra grandifiora, 

f t Non ni$i nomine notae. 
D. RRINACEA Arrabida. 
D. nRi:G.\IANSIA Paxt.) WAGMANNI Stcud. Nomencl. bot. (2. ed.) IL 484. 

3840. NOLAL\'DBAL Swrtz. 

• Swriz. in Act. Ilolmiens. 1787. 300. t. 11. et Fl. Ind. occid. I. 387. U 0. — MeisD. 

(teQ<T. plant. va^cul. I. 276. II. IHii. — 8pr. SysU vegetab. I. 701. — Dietr Syoops. 

plant. L 714. — G. Doo, Geoeral syst. of gard. and boi. IV. 47ft.) 

1. S. (SWART/IA Grael. Syst. veget. 360.^ GRANDIFLORA Si»rtz. I. I. c. c. — Rchb. 
Flor. exotic. II. 41. t t. 1341 — Spr. I. c. — G. Doo I. c. oo. I. t — J^* Hort 
Sihoeobro. I. 21. t L 45. — Sal. lo Traosacu of tbe Lion. soc. Vl. 100. L 0. — 
Mfen, Kxot. bot. U 6. — Bot Magaz. U 1874. — Tussac, Flore des Antilles H. 40. 
t U 12! — Foll. altemis aggregatis viscidis pubescentib. petiolatis obovato-ob~ 
longis acuminalis; florib. termioalib. plerumq. solitariis, rarius 2-3 aggregatis: 
Ucioiis corollae obtosissimis; anlberis soblunatis quadricornib. apiculalis, basi 
parum fl!>.>is. 6 — 5. ieandem Willd. Reliq. in Roem. et Scbulu SysU vegeU IV. 
700. — Dalura tarmetUoia Lam. llluslr. II. 0. no. 2206. — Caules ramique radi- 
cantps. Folia, rami trnues et calyces lanugine viscida tecti. Calyx et petioli 
pallide purpurasceoli-virentes. Calyx tubulosus comulus, ad angulos inaeqaaliter 
2-3-fldus. Corolla 7-8-pollicaris, tubo pallide virescenti-luieo, sursum gradatim 
timpliaio 5-corni, limbo albo, parte indivisa obsoleie lO-corai, comubus 5 fllo 
obscurc purpureo apiculalis, segmentis extus purpurcis, intcrstiliis parvis ftobor- 
biculatis ciliatis. Genitalia exserta. Pructus pyramidalis lutesceoti-viresceos, 
bilocularis, apicem versas subquadrilocularis. Seraioa reoiformia. — lo Jamaica. 

2. S. .MTIDA Zoccagn. CeoU io Roem. CollecU 128. no. 40. — G. Don I. r. oo. 2. t 

— Foll. glaberrimis oitidls in petiolom atteouatis aggregatis obloogis acuminatis, 
margioe revolotis; florib. termioalib., plemmq. solitariis cadods, rarius 2-3 ag- 
giegatis: antheris lateralib. bicornotis. 6 — Porliandia grandiflora Hort. Batav. 

— Dalura iarmentota fi. Lam. I. c. — Petioli violacei, pilis paocis obsiti. <Uilyx 
qiiadrifidos, segmeotis ioaeqoatib., margine scarionis brunneis. Corolla semipe- 
dali^i luiescenli-atba, nervis 0-7, intos braonea, extos viridis, tobo 6-7-aogalato, 
I.mbo 6-7-Odo, segmeotis rotoodatis crenalo-ondolatii, extos Tiolaeeif , priBOB souNDftA. SOLANACEAE. IS) 

ereetls demamq. revolotis. Stigma capiiatam viride. — DifTerl a praecedenle 
foliis glaberrfmii oitidia; anlherit bicornutis et catyce corollaqae extas glabris. 

— Caolis arboresceos , rami eloogati flexiles divaricati , cortice decidua. — 
Creseit. T 

3. S. VIRIDIFLORA Sims^BoL Magaz. t. 1M8. - Lnk. el Otto, lcon. plant. select. 
I. 101. t 1 47. — Spr. I. c. — G. Don 1. c no. 3. — Foll. elliptico-oblongis, atrinq. 
attenuatis glabris; florib. terminalib. solitariis peduncolatis; calyce quinquefldo, 
segmentls lanceolaiis acutis aequalib.; corollae tubo abrupie inflaio posteaque 
pamm contracio, segmentis elongatis revolutis. 6 — Crescil in Brasilia prope 
Rio de Janeiro. — Folla decidoa. Caule roliorum lapsorum cicatricibus lecto. 
Corolla viridis debilis. Geoilalia longe exserta. 

4. S. GDTTATA D. Don in BoU Reg. t. 1551. f ex G. Don I. c. no. 4. — Foll. latis 
Hliptieo - oblongis acutis, subtus lanuginosis; floribos terminalibus solitariis; 
corollae segmentis crispato-crenatis patcniib., tubo calycem subduplo excedente; 
calyce tabaloso trilobo. 6 — Teeomaxoehitl llern. Mexlc. 408. c. ic. — Frulex 
erectos ramosas. Rami foliorum lapsorum cicatribus hispidi. Folia acuia v. brc- 
viter acuminata 3-0-pollicaria , 2-3 poll. lata. Flores erecti breviter pednnculati. 
Calycis lobi ovati acuti, tertio minori. Corolla ampla infandibalirormis pallide 
lutea, maculis purpureis in fauce notata, limbi lobis latissimis rotundatis. Ova- 
riom qaadrilocolare; stigma capitatum. — Crescit lo Mexico. 

t Speeies vix nota. 
y S. OPPOSITIFOLIA Loud. Hort. Briu 71. — G. Doo 1. c. 470. no. 5. - Foll. op- 
positis; corolla magna alba. 5 — Crescit in Zeylania. 

Tribus III. UYOSCYAMEAE Endl. I. c. p. 064. 

Emhryonis magis minusve arcuati cotylcdones scmicylindricae. Capsula 
bilocularis, opcrculo circumscissa. 

aS47. IIYOSClMMrs Toumef, 

{ToameL Institat. rei berbar. 43. — Linn. Spec. plant. 857. .— Mcisn. Gener. planl. 

vascul. 1. 2W. II. 183. — Spr. Sy&t. vegeu I. 615. — Dieir. Synops. plant. 1. 661. — 

G. Doo, General syst. or gard. and bot. IV. 471. — Phytoehlaina G. Don I. c. 470.) 

Seotio L HYOSGTAMIDIUM. 
Calyx tabulosus quinquefldus persisiens, basi ventricosus. Corolla campanulato- 
inrundibuliformis, limbo obliquo quinquefido, segmenlis obtusis, uno reliquis mullo 
majori. Stamina inclioala. Siigma capilalum. Capsula calyci immersa bilocularis 
polysperma operculata. — Herbae \iscido-lanatae cancscenies roeiidae: rolils dc- 
currentibus amplexicaulibus vel pctiolatis; floribus axillaribus sessilibus vel breviter 
l»edicellatis biiierialibus scorpioideis allernis, pallide luteis, purpureo- venosis vcl 
lolcis rundoque obscuro. 

1. H. MGER Linn. Spec. plant. 257. — Spr. I. c. — Kocb, Synops. 0. Germ. (1. cd.; 
SOO. — G. Don I. c. 471. no. 1. — Siiirm, Un. 3. — Flor. Danic. t. 1452. — Sm. 
Engl. bol. t. 591. — Woodv. Med. bot. 143. t. 52. — Blackw. Herb. t. 550. — Pluck. 
lcon/t. 07. — Foll. ovato-oblongis pinoalifido-sinuatis, infimis peliolntis, caulinis 
semiamplexicaulih.f floralib. utrinq. 1-2-dentaiis; florib. subsessilib. axillarib. ; 
corolta sulpburea, vcnis nigris in fauce atropurpureis latioribq. pcrcorsa. O cl d^ 

— H. agrettit K\. aj»d. Scbult. Oslr. Flor. I. 383. — U. Yervientit Lejeune, Flor. 
Spad. 1. 110. - //. Uohemieut Schmidt, Flor. Bohem. no. 230. — G. Don I. c. 471. 
no. 2. — Mert. et Kch. Fl. Gcrm. 11. 225. — Sweel, Brit. flow. gard. 1. t. 27. — //. 
flaeut Fcbs. Ilist. stirp. 432. — H. niger Sims , BoU Hag. t. 2.30L — B. niger fi. 
agrettit Nees ab Eseobeck, Transact. or the Linn. Soc. ICVII. 77. — fi. paUidut 
Kocb I. c. — Florib. anicolorib. pallidis. — H. paUidut Waldst. et Kit. ex Willd. 
Enam. plant hort Berol. I. 228. — Spr. I. c. — G. Doo I. c. oo. 3. ~ Crescil pcr 
tolam Europam, io Caucaso et in India boreali ad vias in flmetis. 

2. R. RETICULATUS Linn. Spec. plant. 257. — Spr. I. c. - Foll. caulinis petiolaiis 
cordatis stnaatis acotis, floralib. integerrimis; florib. subpedunculatis; corollis 

3* 20 ' SOLANACEAE. hyo»cyami». venlrieotis relictttali». O — Similis praecedenti, sed folia caalia» ovaU n 
supra mogis glabraf floralia ovaia scsiiilia integra. Pedaoculi breiriasimi. Flores 
robri palchre obscureqae retirulaii. — //. peeuliarit Cam. HorU 77. U 82. — ff. 
Aegyplius Raj. Ilist. 716. — //. peregriniu <:ius. Pjo. 702. — Creseil in AenP^* 
Syria ei io Creta. 

3. H. ALBl'S Lino. Spee. plant. S57. — Spr. 1. c. — Koch^l. c. — G. Doq U c. 80.4. 

— Lam. Illuatr. l. 117. fig. 1. - Mill. Fig. t. 140. - Siblhrp. el Soi. Fkor. GraM. 
I. 230. — Sl. Uil. Pl. fl. Fr. 45. U 5. — Bull. Uerb. U &&. — Sabb. HorU RoB. I. 
1. 101. — Blacliw. Herb. t. 111. — Bitsl. ilorU EysU 8. U 8. fig. 2. - Foll. omnib. 
peliolaiis subrotundo-ovatis sinuatis, obluse lobalis, superiorib. repando-d«i- 
latis; florib. subsessilibus. Q - Crescil in Europa australiori. 

4. U. VARIANS Vis. Botao. Zcilng. 1820. 7. — G. Dod I. c. 472. no. 5. — ianalat 
Yiscidus: foll. petiolatis sinoalo-lobatis oblusis, ioferiorib. sobcordalis, soperiorib. 
ovalis, basi aitenuatis subiniegris; florib. racemoais secundis 8ubse>ailib,, iofe- 
riorib. lonjfe pedicellatis; corollae tubo incurvo, intus obscure porpurascenle, 
demum viridi, limbi laciniis irregularib., superiorib. Iribus latiorib. plaois. — 
Hybridus videlur cx U, allto ei //. aureo, — Anihcrae lilacinae, dcmum albae. — 
CreAfii in Dalmalia. 

5. II. AUREUS Linn. Spec plant. 257. — Spr. U c. no. 8. — G. Don t. c oo. 0. t41. 

— Bou Mag. 1. 87. f — Siblhrp. el Sn. Flor. Graec. 1. 231. — lcoo. plaoU io Chlna 
nnscenU t. 7? — Bull. Ilerb. U 20. — FoU. peliolatis ovatis acutis angulalo-den- 
taiis villosis (v. polius lobalis, lobis inciso-crenatis ciliatis); florib. peduncalaiis; 
corollae aureae lariniis tribus majorib. ondutatis. 2|. — H. Cretieut Meus mmjor 
et minor Toumef. InstituU 118. — Mor. HisU SecU V. U II. fig. 4. — H. CreHeus 
Park. Theatr. 302. fig.8. — Alp. ExoU 00. U 08. — Tola planta pilis viscidii veaiila 
csu Folia undulata. Dcotes calycis breves roluodalo-ovali mucrooalu Corotla 
lutea, basi obscure violacea. Slamina el anthcrae violaccae. Capsutae parvae. — 
CreKCit in Orienle el in Europa australi. 

6. H. CAMERARII Fif^ch. ei Mey. Linnaea Xll. Lilerbl. 160. f — Biennis glandqloso- 
villosus: foll. ovalo-obloogia, basi atlcnaalis, infimis petiolalis pinoaiildia, rdi* 
quis subsessilib. sinuatia v. (floralib.) subiolegris; florib. axillarib. sobsessilib.; 
deniib. calyeiois lanceolaiia puogeotib.; limbo corollao reiieulalo cyaibiformi; 
st)lo exseno; slamiolb. incluais. O ~ Habilal in Persia. 

7. H. SENECIOMS Willd. Enum. planU horl. boU Berol. I. m f — Spr. U c — 
G. Don I. c. no. 7. — FuU. petiolatis subtnlobis inciso-deatatis; florib. prdon- 
culalis; lacioiis limbi corollae aequalib. plauis. ^ — Tota plaola piloso-viscosa. 
Foliomm lobo medio lobulaio, lateralib. dentaiis. Corolla aurea, fundo violaceo, 
qui lanlum ad insertionem slaminum purpureus. Filamenta violacca, aothcrae 
albae. Calyces fraciiferi penduli. — Valde similis H, aureo, sed notis indicalia 
!iatis superque difTerU — Crescit in Aegypto. 

8. H. MLTICIS Linn. ManU pU 45. - Spr. I. c 610. no. 11. - G. Doo I. c. no. 8. — 
Foll. peiiolalis ovatia acule angulalis; florib. pedicelUilis; calyce mutico; bracieia 
iudivisis. r^ — U, albus Aegyptiacus Alp. Exot. 103. U 102? — //. mtnor MiH. 
Dicu no. 4. ^ //. hetulaefolius Lam. DirU III. 320. — Lanuginosus. Corolla exloa 
lutea, inlof obscare purparea, SGgmeolis 2 inferiorib. minorib. albis, demum 
omnibus albis, limbo fisso. Stamioa purpurca. — Cresdl io Aegypio, Arabia ei 
in Oriente. 

0. U. DATORAE Forsk. Descr. Aeg. Arab. 45. — G. Doo I. c oo. 0. - Foll. pclio- 
laiis ovato- laoceolatis denliculatis; florib. subsessilib. , foIU floralib. v. bracleis 
indivisis. ^ — Villosus. Cal}x quinquedcntaiua. Florea io spicas loogaa secun- 
das dispositi, in caule quovis temas. Corolla exlus villosA lulescens, inloa vio* 
Ucca, inter segmenla inferiora alba. Slamina basi villosa. — CoroIIa plaolae 
caltac esl luiea, fuodo violaceo. — Es^e videlur baec spccica SepmUkes llomeri. 

— In deserlis Aeg}pti prope Cahiram. 

la H. CA.NARIE.NSIS Ker, BoU RegisU 1. 180. - G. Don I. c. ao. lOi - FraUoosoa 
pilosus: fotl. inferiorib. cordato-ovalis oblusis aogaiaio-dcoiaiis, superiorib. BV08GYAMI}». SOLANACEAB. 21 

ovato - obloDgit integerriniis pilosis; florib. subpedunculaiis; timbo corollae in- 
acqaali; foll. floralib. ovatis v. ellipticis inlegris. 6 — Crescil in Caoariis. — Co- 
rolla loiea, macola obscare purpurea v. nigra in fauce. 

11. H. PUSILLCS Linn. Mantiss. pl. 330. - Spr. I. c. fllfl. — 6. Dob I. e. bo. U. — 
Plucken. Pbytogr. t. 37. flg. &. — Caule herbaceo; foll. lanceolalis pinnatifido- 
dentatit petiolatis pilosis; Oorib. pedunculatis ; catycib. ampliatis mucronato-den- 
tatis; Hmbo eorollae inaeqoali. Q — Folia floralia integra. Calyx fere corotlae 
loagftndine. Corolla parva tutea, fondo violaceo. — Cresclt tn Persia. 

12. H. MICRA!ITHUS Ldb. mss. ex G. Don I. c. no. 12. — FolL petiolatfs oblongis, 
radicalib. piBoatifidis, cautinis dentatis v. iotegris; norib. subsessilib.; calyeis 
deatib. mneroBaiis. O — H. puttUus Ldb. Fl. AlL I. 22S. nec Linn. — Caolis 
simplex v. ramosas parce pilosos. Calyx basin versus atleniatos, deoiibus elon- 
gatis lanceolatis mucronatis. Corolla parva vix calyce longior lutea, fundo ob~ 
scure violaceo, limbi parte inferiore fere ad mediom usque tubum fissa. Capsula 
calyce brevior. — Crescit io AUal et in deserto Kirgbisorum. 

1& H. ACKICULATUS Tcn. Fl. Neapol. prodr. 10. — G. Don 1. c. no. 13. — Caale 
ereelo simplici; foll. ovatis petiolaiis sinnatis acutfs, pefioKs alalis, basi aurieu- 
lalis; iorib. sessilib.; eoroltis Inleis, fundo venis purpurei» retiealatis. O — In 
regmo !l«apolitaBO. — (Spr. I. e. 61 A. bo. 8. honc ean i7. tmreo consociandom 
esso crediiHl.) 

Soetlo n. PHTSOOHLAIIIA 6. Don I. o. 470. 
Calyx sabinffatos quinquedentatus, dentibus ovatis oblusis. Corolla campanu- 
lato-infundibullformis, versus fancero gradatim ampliata 5-lobulala, lobis brevibus 
obtusis. Stamina 5 cxxeria , niamenla fuodo corollae adnala, basi pilesa. Stigma 
dilaiatum. Antberae longitudinaliter debiscentes. Capsula bilocularis operculata. 
— Herbae percones caviibus simpKcibus , pluribus ex eadem ra4ice. Folia alterna 
solitaria iniegra. Florcs fasdeBlaii capiiato- corymbosi lerminalcs. Corolla ob- 
sciirc purpurea. 

14. H. (ATROPA Georgi, Beschreibng. ds. Russ. Reichs. Nchlrg. aOL - PHYSO- 
CHLAlTiA G. Don 1. c. no. 1.) PnYSALOIDES Linn. Amoen. acad. VII. t. 6. fig. I. 

— Lioo. Spec pl. 258. — Spr. I. c. — Dot. Magaz. t. 853. — Swcet, Brit. flow. 
gard. L U 13! t — FoH. petiolatis ovatis aculis >ubrepandis v. inlcgerrimis; flo- 
rib. pedicellatis terminalib. capiiaio-corymbosis; genitalib. coroUa parum bre> 
viorib ; calyce froctifero inflato angulato glabro mutico, capsula multo majori. ^ 

— Radix subrepens. Tota planta glabra. Folia obscure viridia glabra ovata, 
basi troncata, integerrima v. rcpanda. Corolla purpurascenti-violacea. — Crescit 
in Sibiria, Altai el in deserlo kirghisorum. 

15. U. (PBYSOCHLAINA G. Don I. c. no. 2.) ORIEISTALIS M. a Rieb. Flor. Taur. 
Cauc. 1. 101 — Spr. 1. c. — Bol. Magaz. t. M14. — Sweet, Brit flow. gard. 1. 1. 12! f 

— Foll. petiolatis deltoideo-ovalis acuiis lanuginosis ; florib. pedicellatis fascicu- 
latis capilatoq. corymbosis; genitalib. parum exsertis; calyce fmctifero lumido 
lannginoso mulico, capsula multoties nkajori. ^ — Caulis villosos. Corolla pallide 
purpareo-coerulescens. — Valde affinis praecedenti, diff^ert tamen siaiura robus- 
tiori, foliis pallidioribus magisque lanuginosis, calyce longiori, corolla gradalim 
ampliata, genitalibus plerumqae exseriis calyreque fruciifero mious inflalo, cap- 
solam doplo excedenle. — Utfoteyamwt orientalis Betae folio tuberosa radiee 
Tonmef, Cor. p. 5. — Crescit in Iberia prope Marxanam. 

10. II. PRAEALTUS Wlprs. mss. — Foll. oblongo-rhoraboideis repandis; florib. 
laxc paBicalatis; corolla viridi-Iutescente; capsula calyce cylindraceo sabarcuato 
inclasa. 0? ^ Betenia praeatta Dcne. mss. in Jcquem. Voyage boU IV. 114. t 
t 120! — Nieotiana dMa Jcquem. mss. — Crescit in Indiae orientalis regionibus 
borealiba 

t Species e genere exdusa, 
*H SCOPOLIA Linn. — SCOPOLIA CARNIOLICA. H) ' 80LANACEAE. hyomiyami». venlricosi» reticotalis. O — Similis praecedeDti, sed folia ctaliB» ovaU re| 
supra magis glabra, Ooralia ovata sc»Kilia iniegra. PedaQColi breiriasiBii. Florea 
rabri putchre obscureque reliculaii. — #/. peeuliarit Cam. HorL T7. U 82. — ff. 
Aegyptiut Raj. Ilist. 716. — ii. peregriniu <:ius. Pjn. 702. — Creseit io AefipV», 
Syria et io Crela. 

3. H. ALBLS Lino. Spee. plant. S57. - Spr. I. c. — Koch*t. c. — G. Doq U c. bo.4. 

— Lam. Illustr. U 117. Og. 1. — Mill. Fig. t. 140. - Siblhrp. el Sai. Fkor. Graee. 
U 230. — SU Hil. PI. 0. Fr. 45. U 5. — Bull. Uerb. U &&. — Sabb. HorU RoB. I. 
t. 191. — Blacliw. llerb. t. 111. — B«si. llorU EysU S. U 8. Og. 2. — Foll. omiiib. 
peiiolaiis subroiundo-ovaiis slnuaiis, obtuse lobalis, superlorib. repaBdo-dea- 
tatis; florib. subsessitibus. Q — Crcscit io Europa australiori. 

4. U. VARIANS Vis. Bolao. Zeitng. 1829. 7. — G. Doo i. c. 472. no. 5. — iaoalae 
Yiscidus: folt. petiolatis sinualo-tobatis obtusis, ioferiorib. subcordatis, saperiorib. 
ovatis, basi attenuatis subintegris; Oorib. racemosis secuodis subse^^sitib., infe- 
riorib. longc pedicellatts; corollae tubo iocurvo, iatus obscnre purparascenle, 
deaium viridi, limbi laciniis irregutarib., superiorib. tribas tatiorib. plaois. — 
Hybridus videtur ex U. albo et //. aureo, — Antbcrae titacioae, demam albae. — 
Crescit in Dalmatia. 

5. II. ALREUS Linn. Spec. ptant. 257. — Spr. t. c. no. 8. — G. Don 1. c. ne. 0. r.41. 

— Bou Hag. t. 87. t — Sibthrp. et Sn. Flor. Graec. t. 231. — lcoo. plaoU io ChlBa 
na<cpnt. t. 7? — Bull. Ilerb. U 20. — FoU. petiolatis ovatis acutis angutato-deo- 
tatis villosis (v. polius lobatis, lobis inciso-crenatis ciliatis); Oorib. pcduocatatis; 
curntlae aureae laciniis Iribus majorib. undulatis. ^ — H. Cretieus luteut WM^or 
et minor Tournef. Instituu 118. — Mor. HisU Sect. V. t. II. flg. 4. — H. CreHeus 
Park. Theatr. 302. flg. 8. — Alp. ExoU 99. U 98. — Tota ptanta pilis viscidii vestiia 
esu Folia undulaia. Dcntes calycis breves rotundalo-ovaii mucroaati. Corolla 
lutea, basi obscure vlolacea. Stamina et antherae violaceae. Capsotae parvae. ~ 
Cre^cit in Oriente et in Europa australi. 

6. H. CAVERARII Fisch. et Mey. Llnoaea Xll. LiterbU 160. f — Biennis glandqtoso- 
vittosus: foil. ovato-oblongis, basi attenaatis, infimis petiolatis piBoatildis, reli« 
quis sobsessiiib. sinuatis v. (Ooralib.) subioiegris; florib. axitlarib. subsessilib.: 
dentib. catycinis lanceolatis pungentib.; limbo corollae relieulato cyathiformi; 
st)to exserto; slaminib. incluais. Q — Habitat in Persia. 

7. H. SENECIDMS Willd. Enum. ptanU horU boU BeroU L m f — Spr. U e. — 
G. Don t. c. no. 7. -> Foll. petiolatis subtrilobis inciso-deatatis; florib. prdao-> 
culatis; taciniis timbi corollae aequalib. plauis. ^ — Tota ptanla piloso-viscosa. 
Foliorum lobo medio lobulato, lateralib. denlatis. Corolla aurea, fundo violaceo, 
qui tantum ad inseriionem staminum purpureus. Filamenta violacea, antberae 
albae. Calyces fructiferi penduli. — Valde similis H. aureo, sed notis indicatia 
satis superque difTert. — Crescit in Aegyplo. 

8. H. MLTICIS Linn. Mant. pU 45. - Spr. 1. c. 610. no. 11. — G. Don I. c. no. 8. — 
Folt. petiolatis ovatia acote angulatis; florlb. pedicelbtis; eatyce mutico; bracteis 
indivisis. ff — U. albu* Aegypliacus Alp. ExoU 193. U 192? — U. minor MilL 
Dict. no. 4. ^ /f . betuiaefoliut Lam. DirU III. 329. ~ Lanuginosus. Corotla extaa 
tutea, intas obscure purpurea, segmeotis 2 infcriorib. minorib. albis, demum 
omnibus albis, timbo Csso. Stamina purpurea. — Cresdt io Aegypto, Arabia ei 
in Oriente. 

0. U. DATORAE Forsk. Descr. Aeg. Arab. 45. — G. Don I. c. bo. 9. - Folt. petio- 
latis ovato- tanceolatis denticolatis; florib. subsessilib. , folU floralib. v. bractels 
indi«isis. ^ — Villosus. Cal)x quinquodeniatua. Flores io spicas toogaa secun- 
das disposili, in caule quovis teraas. Corotta exlus viilnsa lutescens, intoa vio- 
lacea, inier segmenta inferiora alba. Stamina basi villosa. — Corolta plaotae 
cuttae esi lutea, fundo violaceo. — Es«e videtur baec speciea JVVpaiMAea llomerl. 

— In desertis Aegypti prope Cahiram. 

la H. CA.NARIE>SIS Ker, BoU RegisU t. 180. - G. Don I. c. no. lOi — Frutieosos 
pilosus: folt. inferiorib. cordato - ovatis obtuHis aBgalato-dcntatis, superiorib. BV08CYAMUS. SOLANACEAB. 2i 

ovato - obloDgii integerriinii pilosis; fllorib. subpeduoculatis; limbo corollae in- 
acqaali; foll. floralib. ovalis v. ellipticis integris. ^ — Crescit in Canariis. ■— Co- 
rolia loiea, macula obscare purpurea v. nigra in fauce. 

II. H. PUSILLCS Linn. Mantiss. pl. 330. - Spr. I. c. 610. — 6. Dob l e. no. U. — 
Placken. Pbyiogr. U 37. flg. &. — Caule berbaceo; foll. lanceolatis pinnatifido- 
dentalJs petiolatls pilosis; florib. peduncolatis ; calycib. ampliatis mucronato-den- 
tatis; limbo eorollae inaeqoali. Q — Folia floratia integra. Calyx fere corollae 
longftndiBe. Corolla parva lutea, fondo violaceo. — Crescit In Persia. 

II H. M1CRA7ITHUS Ldb. mss. ei G. Doo I. c. no. 12. — FolL petiolalia obloogis, 
radicallb. pinnatifidis, caolinis dentatia v. integria; florib. aubseasilib.; calyeis 
dentib. moeronatis. Q — H. pusOhu Ldb. FL Alu L 22S. nec Linn. — Caolis 
simplex v. ramosos parce pilosos. Calyi basin versus allenoatus, deoiibus elon- 
gatis laneeolaiis mucronatis. Corolla parva vix calyce longior loiea, fundo ob- 
scare violaceo, limbi parte inferiore fere ad medium usque tubum fissa. Capsola 
calyce brevior. — Crescit in AUai et In deserto Kirghisorum. 

U, H. AURICULATUS Ten. FL Neapol. prodr. 10. — G. Don I. c. no. 13. — Caole 
eroelo simplici; foH. evatis pellolatls sinoatis acutls, pefioKs alatis, basi aurieu- 
latis; florib. seasilib.; eorollis loleis, fundo venis purpureiv retieoiatis. Q — \n 
regmo Keapolilano. ^ (Spr. I. e. dlA. no. 8. honc eoni H. mwrta consociaodum 
etao crediiHt.) 

fleetlo n. PHTSOCHLAIIIA 6. Don I. o. 470. 
Calyx sabloffatos quinquedentalus, dentibus ovatis obtusis. Corolla campanu- 
lato-iofnndibulirormis, versus faucem gradatim ampliala 5~lobulaia, lobis brevibus 
oblosis. Siamina 5 exserta , filameDla fuodo coroilae adnala, ba»i pilosa. Sligma 
dilatatum. Antberae longitndinaliter debiscentes. Capsula bilocularis operculata. 
— Herbae percnnes emiiibus aimplicibus , pluribus ex eadem ra^e. Folia alterna 
soliiaria iniegra. Florcs fasciealati capiiato-corymbosi terminalcs. Corolla ob- 
scare parparea. 

14. H. (ATROPA Georgi, Bcscbreibng. ds. Russ. Reicbs. Nchtrg. 201. - PHYSO- 
CHLAIXA G. Don I. c. no. I.) ITiYSALOIDES Linn. Amoen. aead. VII. t. 0. fig. 1. 

— LJon. Spec pL 258. — Spr. I. c. — Bol. Magaz. t. 852. — Sweet, Briu flow. 
gard. L U 13! t — FoM. petiolatis ovalis acutis subrcpandis v. integerrimis; flo- 
rib. pedicellatis terminalib. capiiato-corymbosis; genitalib. coroUa parum bre- 
viorib.; calyce fruclifero inflato angulato glabro mutico, capsula malto majori. ^ 

— Radix subrepens. Tota planta glabra. Folia obscure viridia glabra ovata, 
basi ironcata, inlegerrima v. rcpaoda. Corolla porpurascenti-violacea. — Crescit 
in Sibiria, Aliai et in deserto Kirgbisorum- 

15. H. (PHYSOCHLAINA G. Don I. e. no. 2.) ORIEISTALIS M. a Rieb. Flor. Taur. 
Cauc. 1. 101 — Spr. I. c. — Bol. Magai. t. 2414. — Sweet, Brit. flow. gard. 1. 1. 12! t 

— FolL peliolaiis delloideo-ovatis acuiis lanoginosis ; florib. pedicellatis fascicu- 
latis capitatoq. corymbosis; genitalib. parum exsertis; calyce frnctifero tumido 
lanuginoso motico, capsula muIloUes majori. 2|. — Caulis villosus. Corolla pallide 
purpareo-coerulescens. -r Valde affinis praeeedenti, diff^erl tamen slalora robus- 
liori, foliis pallidioribus magisque lanuginosis, calyce longiori, corolla gradalim 
ampliata, genitalibos plerumqae exsertis calyreque fruciifero minus inflato, cap- 
salam doplo excedeole. — Utfotcjfamus orientali» Belae folio tuherota radieo 
ToumeL Cor. p. 5. — Crescil in Iberia prope Narzanam. 

10. H. PRAEALTUS Wlprs. mss. — Foll. oblongo-rhomboideis repandis; florib. 
laxe paniealaiis; corolla viridi-lutescente; capsula calyce cylindraceo subarcuato 
ioelasa. QJ — Belenia praealta Dcne.- mss. in Jcquem. Voyage boU IV. 114. t 
t 120! — Ifieotiana dubia Jcquem. mss. — Crescit in Indiae orientalis rcgionibus 
borealiba 

t Spwies e genere cjrc/uaa. 
*H. SCOPOLIA Linn. — SGOPOLIA CARNIOLICA. 22 SOLANACEAE. hyosgtamijs. 

tf Species ignoiae. 

H. CLrsn G. Don. 
H. PICTUS Bernh. 
H. PSEUDOPUYSALOIDES Dlh. 

3B48/ AlVlftODVS Lnk. 
(Lnk. Icon. select pl. hort. Bcrol. 77. — Mex^n, (iener. pUnt vateul. I. 2?ft. IL 183. 

— Spr. S}M. vegel. I. QOO. — G. Don, General syst. of gard. and boL IV. 457. — 
Nieandra Lnk. et Otto 1. c. U 35. - Whitleya Sweet, Brit. flow. gard. II. L 125.) 

I. *A. Li:RIDrS Lnk. 1 c. 77. — Spr. I. c. — Nccs ab Escnbeck , Tranaaci. of ihe 
Linn. Soc. XVII. 73. t — Mcandra anomata Lnk. et Otto I. c. U 35! t - Ph^iaiii 
{Wilhleya Sweet, Brit. flow. g^rd. II. t. 125! f) ilramonifolia WalU CaL 903. ei 
In Rxb. Fl. Indic. II. 912. — Anisodut ilramonifoliut G. Don in Loud. liort. BrlL 
01. ^ — Crescit in Nepalia, Emodi, Gossain Than. 

3849. ftCOPOLIA Jcq. 
(Jcq. ObscrvaL I. 32. L 20. — Meisn. Gener. planL vascul. I. 270. IL 183. — G Dob, 

Gencral eysL of gard. and bot. IV. 47a — Seopolina SchnlL Oestr. Fl. L 844.) 
I. SC. CARMOLICA Jcq. I. c. — G. Don I. c. no. 1. — Seopolina alropoidet SchulL 
I. c. — Hyoseyamus Seopolia Linn. Manl. pl. 40. — Sturm, Fl. DculschL UIL 21. 
SL Hil. Pl. (1. Fr. 20. L 0. — BoL Magaz. L 1120. — Folia ovato-oblonga iolegra, 
caulina altcrna solitaria, ad ramificationes lerna verticillata, caulina bina, llore 
soliiario pcndulo inter foliorum paria orto. Corolla extus nilida futca, ioteroa 
opaca olivacea. 2|. — |n s^lvis Carnioliac et Hungariae. 

Tribus IV. SOLASEAE EncII. I. c. p. 664. 

Embr)onis magis roinusvo curvali cotyledones semlcylindricae. Bacca 
bi- piuriloculaHs, placentis cenlralibus, rarissiroe capsula e%al>is. 

3Si)0. ^ltA^DRA Adans. 

(Adans. Familles des pl. II. 210. — Mclsn. Gener. planL vascul. I. 277. IL I8t — 

Spr. S)sL «cgcL I. 000. Ie\cl. sp. 2.] — G. Don, General s)sL of gard. and boL IV. 

^St. Calydcrmoi Rz. ct Pav. Fi Peruv. II. 4t. — Alkekcngi Feuill. Peruv. 721. L 10.) 

I. N. ATROPA Linn. Spcc. pl. m. - Jcq. Obscrv. boL IV. L 08.) PUYSALOIDES 

Grinr. De fructib. et scminib. II. 237. L 131. — Pcrs. Enchir. I. 210. - Spr. I. c. 

no. 1. — G. Don I. c. n<>. 1. — DoL Magaz. t. 2458. — Kadix Obrosa. Folia glabra 

sinunla, Kimilia illis Dalurarum. Corolla nifl({na cacrulea radiala, fundo albo, 

maciiliH 5 ubscure cocruleiA notala. — Calydermot erntus Rx. el Pav. I. r. — 

Phytalit Prruriana .Mill. Dirt. no. 10. — Phytalit daturaefolia Lam. Dict II. im 

no. 15. - Alkekenyi amplo florr violaceo Fcuill. I. c. — Ocscit in Peruvia ct inde 

«ero^imililer introducta provenit spontc cliara in Virginia ct Pennsylvania. 

V K yenere exchtdendae. 
N. AMARA Willd. - POTALIA AMARA. 
>. A>OM.4LA l.nk. et Otto. t, AMSODIS I TRIDIS. 
>. IMMCA Rni-m. ct Schult. ^ PUVSALIS INDK.A. 

:Ki\. PIIYMlLim Linn. 
Linn. (icner. pl. 2S0., Spec. pl.-inl. 101. — Met!«n. Gencr. plflnl. «.isrul. 1.277. II. 181. 

— >i*c^ ab Eseiibcck, Linnara VI. 4.'U-4H;i. — G. Dun, Gencral ^jhL of gaid. and 

boL IV. 447.) 

Beetio 1. PITSALODCNDRON G. Doa L e. 448. — Frulescenies; nnrihus apsregatis. 

I PH sOMMriCIIA liik. i:n«im. pl. horl. n.-rol. I. l-^O. N. ah F.scnb. I. c. 4«. i 
Friilir>»>.i ; fiill. mic^rrrimis: nonh. miriTlis. 

ti. flt.iuutti: < niile mii;i*> ncxun^o; full. piilirsconlib. y. pubcsrenli-torocntojii.t: 
ll->ii)i. iiiii)'i|i|i., Uciiiiis cahcis itilMim suiim ae(|iianliliu>. — Ph. /lexuom 
I.Tii »i|MM- pl. I. aOI. - Willil. Spec. pl. I. lOflO. Jrq. Krlojr. I. t 23 - PHTSALis. SOLANAGEAE. 23 

Rib. Fl. lad. or. ad. Wall. 11. 810. — Ph. somnifera fi. Lam. Eneyel. m^ih. 
II. go. — PeteUi Rheede, HorU Malab. IV. 113. t. &5. 

* Caole foliisq. pobesceotl-lomeolosis v. eliam glabrioscalis. — Ph. flexuosa 
Wall. CaL 963». A. B. C. H. — Pft. Sagunda HamilL Hb. - Ph. Alpim Jcq. 
Eelog. 1. p. 30. — Prosp. Alpln. De plantis exoUc. 71. t. 70. 

** Caiile tomentoso lanatove; foll. pabescenti-tomentosis canescentibus. — 
Ph. flejcuoea Wall. Cat. 2035. E. G. — Ph. eomnifera var. Indiea Humb. mss. 

ft. Caole minoa flexaoso; florib. dimidio majorib.; calycis laciniis tabo nnnc 
bieTlorib., nane eandem adaeqaantibas. 

* e omm u nie : Caale floribq. tomentoso-lanatis; foH. pabescenti-tomentosis 
gtabriascQlisve. — Ph. eomnifera Linn. Hort. Cliff. 02., Spec. pl. I. 201. — 
Sibthrp. Fl. Graee. t. S33. — Cav. Icon. pl. 11. 8. t. 103. — Jcq. Eclog. I. t. 22. 

— Physaloidee eomnifera Mnch. Method. pl. 473. — Solanum eomniferum 
vertieittaium C. Bauh. Pioax. 166. — Moris. Oxon. Hist. pl. IIL 520. no. 28. 
Seet. 13. t 3. fig. 20. — Alkekengi fruetu parvo ^erticiUato Toomef. Instit. rei 
herb. 151. — Xrpuxvov 6xvwrix6v Diosc. Mat. M^ic. IV. cap. 02. — Phyealie 
mrhoreeeene Thnbrg. Prodr. fl. Cap. 37. — Ph. tomentoea Sleb. Hb. fl. Maarit. 
II. no. 290. 

** tomenioea: — Tota lomenlosa. — Phyealie tomentoea Thonbrg. I. c. — 
Willd. Spee. pl. L 1021. — Crescit in Graeciae insolis, Canariis, insula Mao- 
riUi, in Promontorio bonae spei et in India orientali. 

2. PH. ARBORESCENS Linn. Spec. pl. 261. - Willd. I. c. 1020. - Nees ab Esenb. 
I. c. 450. t — Fruticosa (caule arborescenle}: foll. rcpando-dentatis; florib. ag- 
gregatis pendulis; corolla quinqueparlita. — Mill. Dict. no. 8. t. 206. fig. 2. — 
Inter dobias planlas rejicienda est. — Crescit in Mexico. 

SeeUo U. EURTSTORnZA 6. Don 1. o. 448. 
Fmtescentes (?) vel herbaceae, radice valida cauleque basi perennantibus. 
Flores soliiarii. Alabastrum dum clausum, ratione corollae magoum ventricosum. 

a PH. VISCOSA Linn. Hort Cliff. 496., Spec. pl. 183. - Willd. I. c. 1021. - Nees 

ab Eseob. I. e. 457. f — Herbacca: radice perenni repente, piiis brevib. 2-3- 

furraijs scabra; caulo dichoiomo; foll. ovatis integris deniatisve; florib. sobim- 

marolatis; calycis laciniis inaequalib. late ovalis. 

a, Foliis late ovatis subcordaiisve integerrimis repandisve, obtasis aut acutius- 

eolis. — Ph. Penntylvaniea Linn. Spec. pl. 1670. — Willd. I. c. 1021. — Prsh. 

Fl. Am. septenir. I. 157. — Alkekengi Bonarienee repene, baeea turhinata 

cieeoea Dill. HorL Elth. 11. L 10. 

fi. Foll. ovatis repando-denlatis, saepe acutiusculis minoribnsque. — Ph, vw- 
coea Jcq. Hort. Vindob. II. L 136 — Roem. et Schult. SysL vegeL IV. 672. Obs. 

— Ph. Jaequini Lnk. Enum. pl. horL Derol. 1. 180. — Physalie radice per^ 
enni, eaule procumbente; foliis ocatis acute dentatis, petiolie (pedunctUis? ) 
longissimis MiM. DicL no. 3. — Crescil in Brasilia, Virginia, Pennsylvania. 

4. PH. CtJRASSAVlCA Linn. Hort. Cliffort. 62., Spec. pl. 1. 901. — Willd. \. c. 1090. 
— Nees ab Esenb. I. c. 460 t — Fruticosa, pubescenli-viscidula (pube simplici 
articolata}: caule erecto; foll. ovalis repandis; florib. solitariis Immaculalis; ca- 
lycis birsuti laciniis subalalis. — Ph. origanifolia Lam. lllustr. gen. no. 2396. — 
Sotanum tesicarium Cunusavicum , Solano antiquorum simite, foliie Origani 
subineanis Moris. Oxon. HisL pl IIL 527. — Plucken. Almag. 352., Phytogr. L 111. 
fig. 5. — In Cura^ao. — Differl a specie praecedente, cui quoad folia similis, po- 
bescentia simplici, calyce dense hirsuto minori, laciniis brevibus sobulatis prae- 
dito, corollae fondo pallido. 

5. PH. ALKEKEKGI Linn. HorL Cliff. 02., Spec. pl. 262. — Willd. I. c. 1023. — Nees 
ab Esenb. \. c. 461. — Koch, Synops. fl. Germ. et Helv. (1. ed.) 50B. — Schkuhr, 
HodlKh. L 45. — Afbeldingen der ArUenygewassen III. L 2961 — Sibthrp. et Sm. 
FL Graee. L 231 — Blackw. Herb. L 161. ~ Plenk, Off. Pflnxn. L 124. - Hayne, 24 SOLANACEAE. 

Anoeisew. VI. I. 4. — HflrbacM: radiee repeaie pervnal, pClit elaipltelb. pttb«t- 
cens: caole subsimplici; foll. delKyideo-ovalii acoariiiatia rc^ndii; florlb. Ib- 
macQlatls; calycib. frneUis ovatis coloratis, laciniis aab anlbeM tulMilails. — Pk. 
HaUcmcabum Scop. Flor. Gamiol. (S. t4.) no. 886. — Alkekenfi ^ffMnmrmm Toarael. 
Inslit. rei herb. 151. — Srp^xwo^ ikndxafioi Dioscor. MaL IMie. IV. cap. 72. — 
Sabb. Hori. Rom. II. t. §3. — Calrees fruciireri saiaratit sime •angwfnei. — Creacil 
in Germaniae, luliae ei Japeniae serobibns. 
0. PH. CUEXOPODIFOUA Um. Illustr. geo. no. HOl. — Reem. H Scbnh. SysL 
vcget. IV. 074. — Nees ab Esenb. 1. c. 461. t — Herbaona perenais, baai Inberoaay 
pjlis simplicib. cano - tomeotoM : caule ereclo dicbolomo; foiL delloid«o->OYalis 
aogQlalo^deotaiis; corolla macvlata; aniberis violaeeis; calycib. Cirnelnf OYatia 
angiilatis pallidis. — Pk. tuberosa Willd. Enom. pL bori. Berol. I. SXL ^ Bcbb. 
Horl. Botan. L Sil. — Crescit in Pcruvia? 

7. PIL HETEROPHYLLA Nees ab Esenb. I. c 463. f — Herbacea, radicc pcrenni, 
villosa: ramis diffusis angulatis Oeiuosis; foll. sioguli parls valde ioaeqnalib. 
ovaiis cordatisve acntis dentatis; corollis maculatis; anlberis loleis; calydb. 
rracuis ovalis angulaiia pallidis. — rk. Pemnsjfiramica Willd. Hb. — M. Icmais- 
tota WalU Fl. Carol. 00? — Ph. nutans WalU I. c? — In America borealt. 

8. PH. PERUVIANA Nees ab Eseob. I. c. 4U. f - Uerbacea perennis, pilis sim- 
plicib. deose pubesceoti-villosa: canle erecto sobramoso; foll. cordalli ncoml— 
oatis integris v. deotato-siouatis subtomeotosis ; corolla maculala; anlberla vlo— 
laceis; calycib. rracius ovatis sobaequalib. pallidis. 

a. Foliis magis mionsve deolatis. — Ph. eteulenta Willd. Abbodlogo d. Gesell- 
scbaft oaturr. Fr. IV. 107 — Ph. esrulenta Rxb. mss. in Willd. Hb. — Pk. Ic- 
mmtosa Acl. Acad. Pal. IV. 181. \. A. — Ph. Peruciana Rxb. Fl. Ind. or. ed. 
Wall. II. 241. 

fi. Foliis subiniegerrimis. — Ph. Perwmana Lino. 8pec pl. L 1670. — Wllld. 
8pec plant. 1. HHS. — Ph. pubesetns Linn. Herb. -> R. Br. Prodr. t. Kot. 
Holl. I. 44L — Pk. tuberosa Znccago. Obs. ceoL no. 43. io Roem. CollecL UB. 

— Pk. tatifoUa Lam. lllustr. geo. oo. 2407. — Roem. et ScbulL SysL veg. IV. 
676. — Pk. Barbadensis Lam. Eocycl. m^lb. II. 102.-1^ edulis 8ima, BnL 
Slagai. L 106d. — Herseketia Bodwich mss. (Bcbb. Flor. excurs. p. 380.}. — 
Sotanum vesiearium radice crassa Mexicanum flore luteo Costowiatt sito Se- 
lanum patlens Reccki Moris. Oxoo. UisL pL IIL SM. 17. SerL XIII. L 3. Og. 17. 

— Crescit io Peravia, in India orientali colitur, el in Nova Uollandia qnaai 
spoote proveoiL 

SeeUo UL EPBTEIORBIZA 6. DmiI. c 449. 
Ilerbaceae annuae, radice Inflrmc Flores soliurii. Alabaslrnm dom daotnm, 
raiione corollae parvom ovatum. 

t Calyx fructireras vesiculosos clausos. 

Ol PH. PCBE8CE.NS Lioo. HorL ClifforL 62., Spec. pl. 202. — Prsh. Fl. Am. sepL 
L 1S7. — Nees ab Escob. I. c. 467. | — Herbacea aooua ramosissima, pubescenli- 
aublomeotella : foll. basi ioaequalib. cordatis acomioaiis deotatis; corollls mn— 
cnlalis; aoiherts ▼iolaceis; calycib. fractireris ovato-acomioatis acute aognlatls, 
ba»i retusis. -> a. Foliis basi iotegerrimis. — Pk. ramosa Mill. DicL oo. 0. -• Pk. 
Permriana Bxb. F1. indic. ed. WalL II. 241. — Pk. Rotkiana Hb. Beg. BeroL — 
Soianum resicmrium Virginimnmm procumbens oNNMnm ^ofto Imnuginoso Morli. 
Hisior. pl. III. U7. 13. L 3. fig. 94. — Alkekengi procuwtbens Moch. — Variat: 
L Foliis repaodo-sobdeotatis. — Pk staminea .MOhlenbrg. io Wllld. Hb. — 
fi. Foliis basi etiam deotatis. - Pk. pubescens fi. Lam. Ear>cl. mHh. II. 101. — 
Pk. pruinosa Lioo. Spec. pl. I. 263. — Willd. I. c. 1024. — Pk. Barbadensis Jcq. 
Miac II. 3S0. — Jcq. Icoo. pL rar. I. L 30. - Wili. I. c 1023. - Pk. obseurm fi. 
pmibasems Prab. Fl. Am. iepL I. 157. — Alkeken§i Bmrbadense nmnum AlUmrimm 
fmUo DilL Hart. Elib. 12. L 0. flg. 0. — Crescil in America boreali, In India 
orioauli ei In Nepalia. PHTftALis. SOLANACEAE. 25 

la ra. F0ETB1I8 Poir. Biieyel. m^Ui. Sappl. III. 348. — 6pr. Syst. veget I. 677. — 
Neei ab Esenb. I. c. 400. f — Herbacea annua viseoio-pabescens : ramis dicho- 
lOBo-diffbsii; foll. ovalo-elliptlcii, basi inaeqoalib. aeatia groiie dentatis; co- 
rollis nacalaiii; antheria violaceis; calyce fracloa ventricoio-ovato aequali. — 
Pk. foHidisnm* Lag. Gen. et sp. nov. diagnos. 10. — Roem. et Schalu I. c. 680. 

— Ph, nodosa Lam. lllastr. gen. pl. II. p. SO? •— Creseit in Ameriea tropica. 

II. PH. AEQUATA Jcq. fll. Eclog. 8. — Nees ab Esenb. I. c. 470. f — Herbacea 
aanua: caaie dichotomo ramisq. erectis strictis, latere hirto-pabesceotib.; foll. 
ovalis oblongisve sinaato-serratis glabris; corollis macalatis; antheris violaceis; 
calycib. fl^cios ovato-subglobosis laevib.; pedicellis brevib. hirtis. — Ph, iseo^ 
earpa Brot. in DC. Hort Monspel. CaUl. 1813. ex Uomem. HorU Hafn. Soppl. 20. 

— Creseil T 

18. PH. LIXKIANA Nees ab Esenb. I. c. 471. t — Annaa glabra: caale ramoso sob- 
diflfaso; foll. ovatis acominatis sinoato - serratis glabris, serratoris macronatis; 
corollis immacalatis; antheris violaceis ; calycib. fracius ovato-acuminatis aequa- 
lib.; pedonculia elongalis glabris. — Ph. duhia Lnk. Enum. pl. hort. Derol. I. 
181. (nec Gmel.) — Ph, ixoearpa Horl. Donnens. — Ph, angulata Hort. — Ph. 
arenaria Hort. Vratisl. — Solanum veiiearium Indicum erectum folio leni ati- 
fiMHiM Moris. Oxon. Histor. planl. III. 520. no. 22. Secl. 13. t 3. flg. 82. — Crcscit 
in Brasilia. 

13. PH. LANCIFOLIA Nees ab Esenb. I. c. 473. f — Herbacea annua glabriuseula: 
caule dichotomo; foll. lanceolatis, alrinq. allenuaiis subdentatis; corollis imma- 
colatis; antheris coerulescentib.; calycib. fructus pendults ovaiis aequalib. (?); 
pedonculis longissimis puberulis. — Ph. angulata Itz. et Pav. Flor. Peruv.JI 42. 

— Ph. lanceolata Michx. Fl. Am. bor. I. 140. — Roem. et Scbult. I. c. 673? — 
Crescit in Perovia, Mexico et in America boreali. 

14. PH. AKGLLATA Linn. Hort. Cliffort. 52., Spec. plant. II. 202. — Willd. I. c. 1022. 

— Kees ab Esenb. I. c. 474. t — Uerbacea annua ramosissima glahra: foll. ovatis 
obioogisve acotis grosse inaequaliler dentalo-serralis (in var. /9. subintegerrimis); 
corollis immacalatis; anlheris pallide coerulescenlib.; calycib. fruclus qiiinquan- 
galaljs, basi Irancatis, laciniis sub antbesi triangnlari-subulatis, tubum suum 
aequaotibos. — Ph, obseura a. glabra Prsb. Fl. Am. sepl. I. 157. — Alkckengi 
indieum glabrum Chenopodii folio Dill. Horl. Ellb. 13. t. 12. flg. 12. — Solanum 
resicarium imerieanumy caule quadrangulo folio Stramoniae minore MUtrmall 
Becehi Moris. Oxon. Uist. pl. 111. 527. Secl. 13. L 3. fig. 27? — Ualicacabus ndi- 
eus major albus Rmpb. llb. Amboin. VI. 60. — Inot^ Inodicn Rbeede, Uort 
Malab. X. 130. t. 7a — Physalis Perutiana Wall. Cal. 2634. A. E. G. U. - Ph. 
minima Wall. Cat. 2633. — Ph. flcxuosa Ilb. Ross. — Ph. flexuosa et Sugunda 
Bb. Hamilt. (ex p.) 

fi. Foll. oblongo-lanceolatis, basi apiceq. acominatis; caule diffuso. — Ph. pa^ 

tula Mill. Dict. no 0. 
r. Foll. oblongis subinlegerrimis. — Ph. angulata p. Linn. — Willd. I. c. 1023. 

— Alkekengi Indicum glabrum Capsici folio Dill. Hort. Ellb. 12. t. 11. fig. 11. 

— Crescit in India utraque. 

15. PH. INDICA Lam. Encycl. ra^tb. 11. 102. — Nees ab Esenb. I. c. 476. f — Her- 
bacea annoa: caule erecto divaricato-dirbotomo ramisq. flexaosis peiiolisq. te- 
noissime viscido-pubescentib. scabriusculis; foll. ovatis oblongisve subdentatis; 
corollis immaculatis; antheris luteis; calycib. froctos ovatis subangulatis, laciniis 
sab antbesi triangularib., tubo duplo brevioribus. 

a. Foll. angustiorib.; calycib. fructus ovatis. — Ph. parviftora R. Br. Prodr. fl. 
Nov. Holl. 1. 447. (ed. N. ab E. 303.) — Roem. et Scbolt. I. c. 680. — Ph. mi- 
nima Rxb. Fl. Ind. ed. Wall. II. 242. (et Hill. Dict no. 11.) — Nicandra /n- 
dica Roem. et Schult. I. c. 082. — Solanum resiearium Indicum Uerm. Ilort. 
Logd. Balav. 566. t. 571?? — Ilalicaeabus Indicus minor niger Rmph. Hb. 
Amboio. Vi. 61. t. 90. fig. 1. (optimal) - Physatis Alkekengi Loor. Fl. Cochin. 

ni. 4 2(i SOLANACEAE. ramus. 

I. 164. - Ph. pseudo- angulata Blume, Bijdragen 100. - Ph. mmgmlmiu Willd. 
(ex p.) - Ph. Peruriana Wall. Cat. 20M. K. 
,9. microcarpa: Florib. fructibq. duplo roioorib.; c«lycib. rroctos sobgloboclt. 
— Ph. dicaricata D. Don, Fl. Nepal. prodr. 07. — Ph, Peruvianm Wall. CaL 
SeiM. G. — Ph. mngulaia var. Hamilt. Hb. — In Cochiocbina, Java, todia 
oricniali continentali el in Nova Hollandia. 

10. Pll. MINiaiA Linn. Uort. CliflTort. 02. - Rxb. Fl. Indic. ed. Wall. II. 9tt. -> N < 
ab Esenb. I. c. 419. f — Uerbacea annua laxe villosa ranoso-diinisa: foll. 
dalis ovatisve acaminatis serrato - denutis subintegerrimisve pilosit; eorolHa 
immaeolalis; antheris luteis; calycib. fructus ovatis angolalis hirtis, laciniis ••b 
anlhesi triangulari-acuminatiSf tubo brevioribos. — Ph. parvi/iora Log. Gea. el 
spec nov. diagn. II. — Ph. Lagatcae Rocm. et SchulU I. c. IV. 070. — Ph. oOIom 
Rlh. Nov. spec. pl. 122. — Ph. Rothiana Roem. el Schult. I. c. 027. — Ph. Peru^ 
riana Wall. Cat 86U. B. J. - Ph. pubeseent Willd. Hb. - Pee Hold-lmmiUm 
Rheede, Hort. Malab. X. t. 140. fig. 71? — fi. Fructib. minorib. ovato-sobglobotli 
foliisq. subiotegerrimis. — Ph. partiflora Willd. Hb. — Ph. Abytiinicm Hb. BeroU 

— Vera Croi? et in India orientali. 

17. PH. PROSTRATA Herit. Stirp. nov. 43. t. 22. - Jcq. Collect. I. W. — Jcq. leon. 
pl. rar. Americ I. I. 3H. — Andrws. Bot. Repos. t. 15. -- Willd. I. c. 1024. ~ Keot 
ab Esenb. 1. c. 480. f — llerbacea annua; caule ramosis^imo prostrato foliitq. 
cordato- v. ovalo-ellipticls repando-dentatis longissime petlolatis villosls; co— 
rollit coeruleis amplis; calycib. fructus globosis membranaceis coslatis. — Pk, 
Limentit Rels, Obseiv. V. 22. — Physaloidet prottrata Mnch. — Cmcabms prm^ 
slrmlus Bemhardi, Linnaea XIV. 30O. f — lo Peruvia. 

tt Calyi fructos maturi aperios, a (rocto repletus. 

18. Pll. PHIUDELPHICA Lam. Eocycl. mfth. II. 101. — Prsb. Fl. Am. sepU I. 157. 

— Nees ab Esenb. I. c. 481. t — Herbacea annoa glabrioscola: caole ereelo di— 
chotomo ramisq. strictis; foll. oblique ovatis acuminaiis repaodo-aogolatit; eo- 
rollis macolatis veoosisq.; calycib. froctus maturi apertis, baccam cingentibiit. — 
Ph. chenopodifolim Willd. I. c 1023. — Ph. atriplicifoiia Jcq. Fragm. bot. 58. U 85. 
fig. a. — Poir. FDcycl. m^th. Suppl. IL 348. — Ph. ocata Poir. I. c — Ph. mt^ 
gistoearpa Zucctgn. Obs. cent. no. 50. ex iRoem. Collect. boi. 130. — Cretcil t 
Nova Anglia ad Virginiam usquc. 

Seetlo Ul. AVOHALAB 6. Den L c 45L 

Radlces perennes? Caules herbacei. Corolla campanulato-infoodibolifomit 
oon plicata ut io sectionibus prioribus. Forte dislioctura geous. 

10. PH. ORINOCENSIS II. B. Kih. Nov. geo. et spec. pl. III. 12. t — Kth. Synopt. 
plaot aeqoio. 153. — <i. Doo I. c. 451. oo. 22. — Caule herbaceo angulato; folL 
ovatis snbacuminatis, basi ioacqualib., subtos io nervo veoisq. hirtellis; florib. 
geminis(?): ctlycis deniib. acuiis; corollis inrundibuliformi-campaoolatis. ^? — 
Prope Carichana el cataractam Aturensiura ad ripam Orinoci. 

20. PH. XALAPE.NSIS H. B. Kth. I. c 13. t - Kth. I. c. 151 - G. Don I. c bo. 23. 

— Caule herbaceo angulato; foll. oblongis acuminalis pilosiosculis ciliatis; florib. 
umbellaiis; ealycis deolib. acutis; corollis infundibuliformi-campanolatis. 2^? — 
Inter Perote et Xalapam Mexicanorom. 

t Species dubiae el inquirendae, 

21. PH. LAKCEOLATA Michv. Fl. Bor. Am. I. 140. - G. Don I. c 448. no. 4. — 
Homilis lanogioosa: foll. subsessilib. o%ali-laoceolatis subintegrrrimis, otrim|. 
viridib. lanoginosis; calyce villoso; caole dichotomo. ^. — Ph, Virginianm Mill. 
DicL 4. t. 200. fig. 1. — Folia basi gradatim in petiolum alteouata. Corolla sol- 
phurea, fondo obscore porporeo. 

21 PH. WALTERl NoiU Joom. acad. Philad. VII. 112. — G. Don 1. c no. 5. — Per- 
ennis pulverulenio-tomeotost ramosissima dichotoma: foll. geminls latit ovatis 
obtosis looge petiolatit inlegrit; peduncolit solittriit nolaotib.; ealyce friiclifero PBYSAU8 SOLANACEAE. 27 

gUbrioictilo. ^ — Ph. lanceolata Ell. nec alior. — lo Carolina auslrali. — Folia 
tapra glabra. 
i3. PH. ANGUSTIFOLIA Null. I. c. 113. — G. Don I. c. no. 6. — Perennis glaber- 
rimt proslrala humilis: foll. longlssimis linearib. carnosis solitariis; pedonculis 
DoUBUb. filirormibus. ^ — lo Florida occidentali. — Folia tripollictria. 

24. PH. OBSGUnA Michx. Fl. Am. bor. I. 149. — G. Don I. c 451. no. 24. — Foll. 
subcordatis fere orbicularib. acuminatis inacqualiier denialis; caule herbaceo 
diYaricato ramosissimo; ramis angulatis. — In Carolinae locis arenosis. — Ph. 
olteura fi. pubeteetu Frsh. Fl. Am. sepl. I. 157. — Ph. angulata Wall. Fl. Carol. 
tO. — PlanU Tiscido-lanuginosa. Corolla lulea, maculis 5 brunneis notata, an- 
therii eoeralels. 

25. PH. PATTJLA Mill. Dict. no. 12. - G. Don I. c. no. 20. — Bamosissima patens: 
ramis aBgolatii glabris; foll. lanceolails pinnalifido-denUtis. Q — Folia lanaU. 
Flores parvl albi. Bacca parva lutea. — Vera Crui. 

20. PU. TILLOSA Mill. Dict. no. 13. — G. Don I. c. no. 27. — Bamosissima : ramis 
Tilloiis; foll. ovatis acuminatis serralo-dentatis. — Flores parvi pallide lutei. 
Bacca globosa luuscenti-viridis, Cerati magnitodine. — Vera Crui. 

27. PH. COBDATA Mill. Dict. no. 14. — G. Don I. c. no. 28. — Caule erecto ra- 
moso; foll. ovatis serrato - dentatis ; petiolis peduneulisq. longissimis. — Folia 
demam porpurascentia. Flores parvi albi. Bacca magna cerasiformis lutescenti- 
viridii porporeo-striata. — Vera Croz. 

28. PH. MAXIMA Mill. Dict. oo. 15. — G. Don I. c. no. 29. — Caule crecto ramoso; 
foll. ovato-lanceolatis viscidis; ft^ociib. magnis cordatis. — Caulis glaber tri- 
pedalis. Folia longa petiolaU. Flores parvi lutei. Bacca pallide lutea. — Vera Cruz. 

2». PH. LUTEA Medic. Act. Palat. IV. Phys. 186. - G. Don I. c. no. 30. - Calycib. 
rmctireris p^rirormib. clausis bacca subreplelis; corolla non maculata. 2|. — Ar- 
finls Ph, vueosae, differt calyce rructifero oblongo 10-angulato. — Crescit ? 

30. PH. BAMOSA Forsk. Fl. Aeg. Arab. 204. — G. Don I. c. no. 31. — Foll. solitariis 
gemiolsq. late ovatis acutis sinualo-denUtis villosulis. — Habilus Ph. Alkekengi, 
ealjce aoiem valde inflato penlagono. Corolla lulea. — In Arabia. 

31. PH. NUTAiNS WalU Fl. Carol. 09. - G. Don I. c. no. 32. — Foll. alternis ovatis 
caoleq. angolato tomentosis; florib. solitariis notantibus. — In Carolina. 

31 PH. MiCBA?ITHA Lnk. Enum. pl. hort. Berol. I. 181. — G. Don I. r. no. 34. — 
HirU: foll. cordatis acutis dcntalis; pedunculo axillari demum reflezo; calycis 
angolati laciniis acntis, corolla duplo fere minoribos. (•) — Ph. parviflora Willd. 
Eoom. pl. hort. BeroK — Crescit ? 

33. PH. HYGBOPHILA MarU Flora XXIV. Beibl. II. 86. t - Caule diffuso ramosis- 
simo villoso et pilis glandulireris viscidulo; ramulis patulis flexuosis; roll. prae- 
sertim subios villosoio-puberulis la(e ovalis obtusiusculis inlegerrimis v. sub- 
angulato-denlatis, apice rarius productiSf basi rotondatis, inreriorib. saepe sub- 
orbicularib.; calycib. rruciireris ovato-pyramidalib. quinquangulis. ^? — llheos 
in Brasilia. 

tt Spedes e genere verosimiliter excludendae. 

34. PH. ABB0BF$<:ENS Linn. Sper. pl. 101. — Spr. Syst. veget. 1. 606. — Foll. 
ovatis subangulatis, subtus lanatis; florib. solitariis; caole arborescente. — Cres- 
cit in .Nova Hispania. >> — (cr. spec. no. 2. — Nees ab Esenb Linnaea VL 483.) 

35. PH. Sl^TBIFLOBA Bz. et Pav. Flor. Peruv. I. t. 178. fig. 6. - G. Don I. c. 
oo. 25. ^ Caole angolato; roll. ovatis acolis inlegerrimis viilosis; pedonculis 
2-3->floris; rroctib. parvis. — Crescit in Perovia. 

36. *PH. MUCBONATA Willd. Eoom. pl. hort. Berol. Soppl. 11. absque diagnosi. 

ttt Species nomine tantummodo notae. 
PH. ADULTEBINA Fisch. 
PH. BULBOSA Hedw. 

4' 28 SOLANACEAE. phy«ali8. 

tttt Species e genere exdudmtdae, 
PU. FRUTESCRNS DC. <» WITIIAMA SrBEROSA. 
PH. PBRUVIANA Mill. =- ATROPA PIIYSALODES. 
PH. 80LANACEA Mert. - SARRACHA PROCUMBENS. 
PU. SCURADERIANA Bernh. — S IRRACHA VISCOSA. 3851/,. XARGAR.%li'THCS Schlchtd, 
(BodL Gener. plant. Suppl. I. p. 1404. — Schlchtd. Linnaea XIU. Literatarbl. 91. — 

Meisn. Gener. plant. vascul. I. 377. II. 181) 
1. *M. SOLANACEUS Schlchtd. 1. c. — Hort. Halens. L 1. f U l! — Crescit ia l«r- 

ris Me&icanli locit calidioribus. Q 

:H52. haRR.%€HA Rx. et Pao. 

(Rz. et Pav. Prodr. fl. Perav. 31. t. 34. — .Meisn. Gener. plant. Taical. I. STI. II. IM. 

— G. Don, General syst. of ganl.'and boU IV. 451.) 

* tlerbae annnae, 

1. S. ( BELLI.MA Roem. et Schult. Syst. veget. IV. 0S7. — ATROPA Cav. leoa. et 
desrr. pl. I. 53. t. 73 — Jcq. Hort. Schoenbninn. t 403. — SOLA.NUM DC. FL Fr. 
III 011.) PROCUMBENS Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 43. t. 180. fig. b. — G. Doa 
I. c. 451. no. I. — llerbacca procumbens: foll. geminis inaeqoalib. ovatia intcger^ 
rimis, aduliis glabris, juniorib. margine costaq. media villosis; florib. ambella— 
tis , filamentis glabris. — Atropa pHcata Rlh. Catal. bot. IL 34. — Pk^saiie 
iolanarea Mert. ~ Caulis dichotomus sulcatus lanoginosus angulatas. Folia raro 
Koliiiiria. Pedunculi a&illaros 3-3-4-flori, pedicellis calycibasque villosis. Corolla 
lactea, centro viridis, margine lanuginosa. Bacca nitida, pisi magnitadine. ~ 
Crescit in Peruviae valle Canta. 

2. S. (ATROPA Rlh. Catal. bot. II. 28. — Jcq. HorU Schoenbronn. t 408. — BELLI- 
MA Roera. et Scbult I. c. 088.) UMBELLATA DC. CaUl. hort. Monspel. 1R13. 
p. 142. — G. Don I. c. no. 2. — Sweet, Brit flow. gard. I. t 83! f — Herbacea 
erecia pilosa ramosissima: foll. ovaiis rugosis niiidis integris acutis acabris, lo« 
ralib. gemlnatis; florib. umbellatis; filameniis basi barbatis. Q — Caalis solitariai 
dichotomus. Folia sublus canescentia, sapra viridia, integra, interdam sobaB- 
folata. tmbellae pedunculatae axillares 7-10-florae solitariae. Corolla plieata 
laciea v. virescenii-alba, quam illa speciei praecedentis minor. Bacca obacore 
purpurea. •— Atropa Rothii Poir. Soppl. Encjcl. m6lb. I. 010. — In Peruvia. 

3. S. ( BELLIMA Roem. et Schuli. I. c. 080. — ATROPA Spr. Sjst veget I. IBI.) 
CONTORTA Rz. et Pav. Fl. Peruv. II. I8a fig. a. - G. Don I. c. 452. no. 3. — 
llerbacea ererta : full. ovaiis angulato->dentatis lanuginosis integerrimis, snpe- 
riorib. floralib. geminatis; florib. umbellatis pedunculatis; filamentis basi villoili. 
— Caulis sulcatus glaber ramosuA, basi li«ido- violaceos dichotomas, ramis 
lanoglnosi». Pedunruli el pedicelli coniorli. Corolla laclea majuscola. Bacca 
nigra globosa pisifurmis. — Crescit in Pcruvia. 

4. S. JALTOMATA Srhlrhld. m<s. in Steud. Nomencl. bot. (ed. 2.) II. 513. — Fraeta 
eduli; foll. geminijt peiiolati» ovatii aruminaiis, basi in petiolum anguste et iatis 
longe decurreniib. subintegerrimis subrepandiive in nervo margincq. piiberalis; 
umbellis axillarib. peduiiculalis 3-0-floriM, poiiolum dimidiumve fulium aeqaan- 
tib.: pedunculis pedicellisq. puberulis. 0? — Curollae virescentes, e&ius puberulae, 
lobis s. angulis acuiis. Siamina corollac sinus vi& attingenlia, fllamenlis basi 
aliquantulum dilaialis ibiq. puberulis. Sijlus siaminib. brevior. Bacca depreiso- 
globosa niiida atra, corlei uli in Solamis plurimis mos est, succo purpureo tin- 
gilur, caro autem ^iridi. — Jaltomata edulis Schlchtd. Linnaea XIIL LiteraiorbL 
08. -> Crescit in Meiico propc los Banos del grande. 

• • Uerbae frutieotae. 

5. 8 {BELLI!<(IA Roera et Schalt I. e. 088. - ATROPA Spr. I. c. OOH.) PUNCTATA 
Rt. et Pev. I. c. II. 43. t 178. ~ G. Don 1. c. 452. no. 4. ~ Suffraticoia erecU: DiAaaACHA. SOLA^AGEAE. 20 foll. OTato-obloBgls integenriinii lapra glabrU , Infra pulvenilenUs ; pedieellis 
oniOoris Inaeqaalib. aggregaiiii aiillarlb. terminalibq.; corollis maculatia. 6 — 
Rami angnlaii, Janloret lanuginosi. Pedicelll eorolla pamm longiores. Calyi 
glaber. Gorolla magna campanulala, eilas pulvenilenta Intea, macnlis panris 
parparascentibas notata. — Crescit in Perovia. 

t, 8. ZL-CCAGNIANA Roem. et Scbolt. 1. c. — G. Don I. c. no. ft. — Pratescens erecta: 
eaale villoso 4-5-angalalo; foll. solitariis v. geminis ovalo-cordatis villosolis 
integris; pednncalls villosis, inter pellolos foliorom geminos ortis, flores ombellatos 
gerentibos. 6 — Atropa erwia Zuccagn. in Roem. Collect. bot. 110. — Canlis 
anguli violaeei. Folia supra glabra, sublus ad nervos marginibq. vlllosa. Um- 
bellae S-3-4->aorae. Calycis segmenta ciliata. Corolla virescenti-lutea rotata, 
nMcaiis obscore viridib. in fundo notata, limbo pentagono oiliato revoluto. Fila- 
menu basi villosa. Racca globosa glabra a->locularis. — In America australl?? 

7. S. (ATROPA Zoccagn. in Roem. CollecU bot. 130. — Roem. el Scbult. I. c 664.) 
VILLOSA G. Don I. c. no. 0. ~ Caule frutescente; foll. cordato-ovatis acnminatis 
integerrimis villosissimis, ramealib. blnls Inaeqaalib.; umbellis axlllarib. multi- 
loris cadueis; eorollae limbo quinquefldo. 6 — Caulis pentagonus, basi violaceus 
saleatas ramisq. telragonis viliosis. Pednncoli soliiarii horizontales inler folia 
orienies, pedicelli 8-0 papillosi. Corolla virescenti-lutea rotau, llmbo pentagono, 
segmentis ciliatis. — Ad genus Sarraeka evidenter pertinet. — In Pernvla. 

8L S. (RELLINU Roem. et SchnlU I. c. 080. — ATROPA Spr. I. c. 000.) DBNTATA 
Ri. et Pav. I. c 43. t. 140. flg. b. — G. Don I. c no. 7. — Herbacea procumbens 
lanaginosa: foll. integris dentatisq. ovatis in peliolum decurrenlib. ; pedunculis 
qaadriOoris pubesceolib., lateralib. lerminalibq. inclinalis; corollis villosis. 61 — 
Pedieelli inaequales breves. Corolla albo-violacea campanulata, maculis 5 viri-> 
dibus nolata. Dacca cuprca, pisiformis. — Crescit in Peruvla. 

0. 8. (RELLINU Roem. et Schull. I. c. 680. — ATROPA Spr. I. c 680.) BIFLORA 
Ri. et Pav. 1. c 42. t 170. — G. Don I. c no. 8. — Herbacea erecla lanuginosa: 
foU. ovatis plerumq. geroinis; pedunculis axillarib. 2- rarius 3-floris; florib. 
pendulis. T^ — Rami angnlati. Corolla lutescenli-viridis. Stamina corolla duplo 
longiora. Racca alba pisirormis parum compressa. — In Peruvlae agris. 

la S. nSCOSA Schrad. Cat. semin. hort. Goett. 1832. p. 4. — D. Don in Sweet*s 
RriL flow. gard. (9. Ser.) IV. t. 323! f — G. Don I. c no. 0. — Undiq. glando* 
loso-pobeseens: foll. cordaiis acuminalis sinuato-dentatis geminis; corollae 
fauce lanata; calyce fruciifero coloralo; caule sufl^mticoso. 5 — Phyalii Sehra-' 
deriana Remhardi, Cau HorU Erforl. 1830. ex Linnaea XIIL 361. — Tho Botanlst 
IV. L 108! t — Cmbellae solitariae subsessiles. Calyx quinquefidns magnus. 
Corolla magna, lobis acutis, aestivatiooe valvatis lacieis, basin versus maculis 
plorimis olivaceis notata. Antherae cordalae violaceae. Racca eerasiformis. — 
Cresrit in Mexico. 
11. S. (RELLINIA Roem. el SchulL I. c 080.) PUBESCENS Willd. Reliq. ex Roem. 
et Seholt. I. c — G. Don I. c no. 10. — Froticosa lanuginosa: foll. ovatis aculis; 
ombellis pedoncalatis terminalibos. 6 — Crescit in Perovia. 

t Species indescriptae, 

S. RRASILIBNSIS KlUsch. Linnaea XIV. 20a 

S. mCRANTHA DC. Catal. hort. Monspel. 1813. 

S. PERCVUNA D. Dietr. Gsertnerlexicon VIII. 525. 

3853. WlTUEBIliGl^i Herit. 
iHerit. Sert Anglor. I. 33. U 1. — Mci&n. Gener. planU vascul. I. 277. II. 184. — Spr. 
SysU vegcL L 675. — Dietr. Synops. plant. I. 711. — G. Don, General sysL of gard. 

and bot. IV. 452.) 

• Frutieotae. 

1. W. DIVERSIFOLIA KlUscb. mss. in Ub. reg. Berol. — SofTruticosa : ramis tere- 
tib. anbglabris, ramulia pobeseeolib.; foll. ovaiis acuiis, basi abropte atienoatis, 
otrinq. sparsim pobescentib., plerumq. geminis, altero obtosissimo doplo minori; 30 SOLANACEAE. wrraBimGU. 

peduoculii aiUlarib. soliiariU; calycib. 5-donUti8; corollis luieis 5-fldit. 6 — !■ 
Meiico. — (Floruit io borto Berolinensi botanico mense Aprili anDi 1841.) 
S. W. STRAMOMFOIJA II. B. Kth. Nov. geo. et spec pl. 111. 13. — Klb. SyMpt. 
plant. aequin. 11. IM. — G. Don I. o. no. 1. — Arborea: ramis rabnlato-aigv- 
latis; ramnlis pobescentib. ; foll. ovatis acuminatis inaequalller rabcordaUa dea- 
lalo-angulatis hirtellis geminis, altero dimidio breviore; filamentia aplee barbatls. 
5 - Folia 4-5 poll. longa, 2-3 poll. lau. Flores noUnles penUmeri p6niaB4ri. 
Corolla lolesceos, eitus pilosa, magoitudioe illios Cmpsiei frui€tcentis. Bacca 
globosa rubra pisiformis. — Frequeotissime io Mexico ad Xalapam creteil. 

3. W. CRASSIFOUA Dooal, Solan. 108. - 8pr. 1. c. 070. — G. Doo I. c. 433. ao. ± 

— Caole froticoso piloso sarmeotoso; foll. ovatis iotegris v. sioaato-aBgolatia 
obto&iusculis; paoicolis sobdichotomis reclioatis. 6 — R*mi bispidoli, apieMi 
versus aogulati. Folia pilosa. Paoicola sobcymosa subterminatis. Flore* penU- 
meri peniandri. Corolla violacco-purpurea, limbi segmentis conoivenliboa ovalis. 
Antherae copreae. — Crescit in Promootorio booae spel. 

4. W. PICTA Mart. Nov. Gen. el spec. III. 74. f U S271 — G. Don I. e. BO. 3. — 
Arborescens: ramis ramulisq. patulis foliisq. late ovalis breviter aeomiRatia, bMi 
acutiusculis pilosis viscidolis; pedunculis soliUriis aot aoonullis aggregaiis uil- 
larib. , quam folia breviorib.; laciniis calycinis lanceolatis, corolllnis anlber«s 
lineares qoadroplo soperantibos. ,S — HabiUt io Brasilia. 

5. W. DIVARICATA Mart. I. c. 75. t t. 228! — G. Doo I. c. no. 4. — Soffhilicosa, 
tola subiiliter pubesceos: foll. ovato-lanceolatis ovatisve acominatls, basi aob- 
rotundatis; racemls simplicib. paucifloris alarib. folia superantib.; laciolis ealy- 
ciois o%atis acotis, corolliois aolheras ioflatas laoceolatas doplo saperamibas. 6 

— Crescit io Brasilia. 

6. W. DIPLOCONOS Mart. I. c. 70. f t 220! - G. Doo I. c. no. 5. — Sollhitieosa 
glabra: foll. ovatis acuminatis, basi cordatis; racemis alarib. follis longiorib.; 
laciuiis calyciois ovatis acuiis; corollae semiquioquefldae laciniis Iriangalarlb. 
aniheras ovaias ventricosas apice glaodulosas duplo superaotib. , pistillo comi 
ioversum in cono referente. — llabiut in Drasilia. 

7. W. MACROPHYLLA Dunal, Synops. Solan. I. (ed. inedit. t. 77.) H. B. Klb. I. c. 
14. — Kth. I. c. 155. — Spr. I. c. — G. Don I. c. no. 0. - Froticosa: ramis sab- 
angulalis teouissime poberoli!*; foll. ovato-elliplicis subacuroioaiis subrepandis 
glabriusculis, soperiorib. geroiois, allero minore, umbfllis sessilib. peiiolo di* 
midio breviorib.; filamentis barbatis. ^ — Folia oclopollicaria , aireiter 4 poll. 
laia, subtus io veois primariis lanogioosa. Flores magniludioe illorom SmUmi 
nigri letrameri tetraodri. Corolla viridis, xegmeolis ovatis acutiM. Aotherae ovalo- 
laoceolatae. Bacca globosa rubra -pisiformis. — W. tolanaceae simillima, diflBrt 
lamen caole fruticoso, foliis^ajorib. rami»q. glabrioscolis, orobellis petiolo bre- 
%iorib., Rorib. miooribus. — Crcscii prope Turbaco Novo Granateosium. 

8. W. CILIATA H. B. Kth. I. c. 15. — Klh. I. c. 155. - Spr. I. c. — G. Don L e. 
no. 7. — Fruiicosa: ramis lereiib. glabris; foll. obloogis acutis, basi angasUUs 
iniegerrimis ciliatis glabris gemiois, aliero dimidio minore; peduncolis eUra- 
aiillarih. solilariis aut geminis elongalis. S — Cum Solamo phillyreoidi primo 
ad«pcclu faciliter confundenda. Ramuli Juniores lanuginosi. Flores penUmeri 
ponlandri. Calyi lanuginosus 5-deotatus. Corollae albae lobis acutis. FilamenU 
glahra, aolherae obloogac obtosae. — Oescit in Aodibos frigidis Pastofosibos 
No%ae Graoaiae. 

0. W. MOLLIS H. B. Klh. I. c. 15. t - Klh. I. c. - Spr. I. c. - G. Doo I. c. oo. 8. 

— Fruiicosa: rarois leretib. caDo-lomeotosis; foll. ovalis, utrioq. attenoatis ia- 
trgerrirois, supra pubesceniib., tiubtus molliifr pubescenli-tomeotosis canescen- 
tibq. gemini«, aliero minore; pedunculiH gcmiui» lernis aut quaicmis elongatis. 
«^ - Foli.1 |'.:-2-pollirarij. Fl»res nuianie» magnitudinr illorum Solani nigri 
peniameri peniandri Cal)x quinquedentatus pilosus. Corolla eitus piloss, lobls 
acuiis. Anlherae oblongae obtusae, fllamento glabro. Bacca globost pislforBis. 

In Perovia prope Caiamarca. wiTHEBiHGU. SOLANAGEAE. 31 

la W. RflOMBOIDEA Danal, Synops. Sol. 1. - H. B. Kth. 1. o. t — Kth. I. c. 156. 

— Spr. i. e. — G. Don I. c. no. 9. — Fralicosa: rami« teretib. tomentosia; foll. 
ovatif acutiuscalia, basi rolondatls et inaequalib. integerrimis, sopra molliler 
pobescentib.» sobtos cano-lomenlosis geminis, aliero minore; umbellis sessilib. 
4-4^floris, petiolo longioribos. 6 — Folia pollicaria, snpra Tiridia. Flores magni- 
tudine illorom Solani nigri pentameri penlandri. Calyx lomento piloso vestitos 
5-dentatus, dentib. linearib. remolis. Corolla glabra 5-fida, segmentis oblongis 
aeotis, apice pilosis. Antherae lineari-oblongae. — Crescit in temperatis Andium 
QninduensioBL 

II. W. DUVBTOBUM Dunal I. c (ed. ined. L 70.) — H. B. Kth. I. e. 16. f — Kth. 
I. c. — Spr. 1. c. ^ G. Don I. c. no. 10. — Fruticosa: ramis subangulatis, Junio> 
rib. tomentosis; foll. ovatis snbacuminatis, basi cuneaiis, supra birto - pilosis, 
sobtos hirio-tomentosis et canescenlib., superiorib. geminis, altero tunc minore; 
pedoncolif geminis aot temis nniOoris, petiolo mulio longioribus. 6 — Folia 
lS-16 poll. longa. Flores pentameri pentandri. — Crescit in dumelis regni Novae 
Oranatensis. 

18. W. BIPABIA H. B. Kth. 1. c. f — Kth. I. c. — Spr. 1. c — G. Don I. c no. 11. 

— Fniticosa: ramulis angolalis(?}hispido-pilosis; foll. sobobliqoe obo?ato-ob- 
loogis acominatis, basi acolis glabris, sobtos in nervo pilosis geminis, altero 
nolto minore; florib. eitraaiillarib. congestis petiolom sobaeqoantibus. 6' — 
Folia S'/t-3'/t poll. longa. Flores extraaxillares illos Lyeii barbari aequantes. 
Calyx obsoleie 5-dentaius glaber. Corolla virescenti-alba giabra, lubo infundi- 
bnliformi, limbo5-partito. — In Andibus Quinduensibus regni Novo-Granaiensis. 

la W. ANGUSTIFOLIA Duo. I. c 2. (ed. inediL L 8a) — U. B. Klh. I. c 17. t — 
Kih. 1. c. — Spr. I. c — ■ G. Don I. c no. 12. — Fruticosa: ramis flexuosis tere~ 
tib.; ramulis tomentosis; foll: lanceolatis acuminatis, basi aculis glabris; racemis 
paocifloris sobgemiois. ^ — Solanum heteranihera Willd. mss. io Boem. et 
ScbolL SysL vegeL IV. 603. — Folia solitaria 2-2Vs-pollicaria, joniora lomento 
canescenli vestita. Bacemi extraaxillares solitarii v. gemioi. Calyx quinquefidus 
tomento piloso vestitus, segmentis ovatis acutis. Corolla coerulea, citus piloso- 
lomentosa, limbi 5-partili segmentis oblongis. Aniherae lineari-oblongae. Bacca 
globosa, magnitudine illarum Solani nigri, — Doniui hanc speciem pro genere 
saiis bene distincto habeL — Crescil in locis arenosis ad radices monlis ignivomi 
Coiopaxi Quitensium. 

H. W. PENDULA Boem. el SchulL Syst. vegeL III. 5S& — G. Don I. c no. 13. — 
Froticosa: foll. ovatis inlegris acuminaiis, supra glabris, subtus tomento lanugi- 
noso tectis; racemis terminalib. pedunculis longis reflexis. 5 — Solannm pendu— 
tnm Lnk. Herb. — Caulis angulatus, apicem versus pubescenti-villosus. Folia 
tripollicaria , l'A poll. lata crassiuscula subrepanda ciliata. Pedunculi tripollica- 
res lanoginosi. Calyx glabriusculus bemisphaericus obsolete 4'5-fidus. Corolla 
4-5-partita, segmentis lineari-lanceolatis obtusis. Anlherae 4-5 plerumque in- 
aeqoales. — Crescii in Brasilia. 

15. W.? SALICIFOLIA Hook. BoL Misc II. 231. — Fruticosa: ramis elongatis; foll. 
anguste lanreolatis acuminatis iutegerrimis v. superne serratis; pedunculis soli- 
tariis v. binis axillarib. unifloris. 6 — Crescit in Peruvia prope Limam. 

*• Herbaeeae. 

16. W. SOLANACEA PHerit. Stirp. 1. 33. t. 1. — Lam. Illustr. L 82. — Spr. 1. c 675. 

— G. Don I. c no. 14. — Badice e tuberib. fusiformib. composita; caule subber- 
baceo piloso angulalo; foll. ovato-oblongis v. ovato-lanceolatis pilosolis, supe- 
riorib. geminis; umbellis axillarib. sessilib. petiolo longioribus. 2(. — Folia acuta 
ioiegra pilosula. Flores tetrameri. Corolla pallide lulea, tubo snburceolato ob- 
lose teiragono, gibbositatibos qoatoor accedeotibos. Stamina alba extos glabra, 
ioios pilosa. — Crescit in America aostrali. 

17. W. ASPEBA Spr. 1. c. 676. no. 11. — Caole scandente teretioseolo aspero; foll. 
oppositis aeqnalib. petiolatis ovaiis integerrimis asperis; pedoncolis racemosis 
folia aeqoantib.; florib. secondis. ^w — Crescit io Brasilia. 32 SOLANAGEAE. wimuiGu. 

18. W. UMBBLLATA Diwil I. e. % (ed. ined. t. 87.) ~ 8pr. 1. e. fW. — G. Dob 1. c 
00. 15. — Caole herbacco alalo piloto; foll. atrinq. aUeBnaUi sioaato-dMUlit 
piloais; raGemia axillarib. subsolitariis; pedicellis ambellatii. 2^ ~ SegMBta 
calycina 5 acota. Valde affinis sequenti. — Creseit io iosala fliapanioia. 

10. W. MONTANA Ounal I. c. - Poir. Suppl. Encycl. m^th. Y, SOk — 8pr. 1. e. — 

Loddig. Bou Cabin. t 1902. — Bot. Magai. t. 27(18. — G. Don I. c no. 10. ~ ■•- 

dice tuberosa; eaule herbaceo roliisq. cordato-OYatii repando-dentaUi pllMis; 

pedunculii aullarib. ani- paucifloris. % — Papa Pemviaooram. — Salmmmm 

montamum Lion. Spec. plant. 206. — Dunal, Solan. I4S. — Solamum tmhtrtnmm 

minus alriplieis foUOj vulgo Papa montana Feuill. Perar. III. tt. t 40L — Caalit 

biforcatos. Folia longe petiolata subcordata. Flores io caulis bifarcatioBlbai. 

Corolla campaoolaia 5-fida rosea. Stamina purpurea. 

p. areMoria Donal I. e. 140. — Pednnculis multiOoris bracteatis; foll. lobatiii. — 

Solanum fnoiiteiMtiii Ri. et Pav. Flor. Perur. II. 1 160. fig. b. — Forto propria 

species? — Crescit in Pcnivia prope Limam et Chaocaj. 

20. W. PHYLLANTHA Dunal I. c — Poir. I. c — Spr. I. c - G. Don I. e. no.*!?. 

— Ilerbaccum, bispido~pubesceos : caule erecto; foU. solitariis decarrentib. ovnUf 
obtuiis Bogulato-lobatis, e basi obtusa io peiiolum alalum attenaatis; raceaiis 
secondis in ramo oppositifolio monophyllo terminalib.; ralycis brevii IneiBiii 

ovatis obtusis; corollae laciuiis acotiusculis; bacca ? O — a. mtiior: FolL 

paucilobis; racemo simplici. — fi. major: Foll. plurilobis denlatis; racemo biido. 

— SoUnum pkpUmntkum Cavan. Icon. et descript pl. IV. 35. t 350. flg. 1. •* Neee 
ab Esenb. Nov. Act acad. caes. Leopold. Carol. XIX. Sappl. I. 387. f — Bodii 
fusiforraiH. Folia apice qainqueloba, lobis ovatis acutis. Pedoncali e laaiiBn 
folioram decurreote oasceotes. Calyx quinquefidus. Corolla pallide eoeralea 
pateos quinquangolata. Bacca pisiformis. — Crescit io Peravia. 

21. W. PI^NATIFIDA Duoal I. c <- Poir. I. c 506. - Spr. I. c - G. Doo I. e no. 18. 

— Caule herbaceo alato; foll. pionatifidis pilosiasculis decarrentib., laciniia ob- 
toiis sinuatis; pedunculis paniculatis ebracteatis. ^ — Solanum pinnulifHmm ■ 
Be. et Pav. Flor. Peruv. II. 37. t 170. fig. b. — Flores nulantes. Calyi qainqae- 
partitus, segmentis lioeartbas obtusis. Corolla pallide coerulea v. alba. Baeca 
lutea pisiformii. >- Crescit in Peruviae locis arenosis prope Limam, Chaacay el 
Torre blanca. 

22. W. MLLTIFIDA Donal I. c 3. — Poir. I. c — Spr. I. c — G. Don I. e. do. 10. 

— Caule herbaceo; foll. bipionatifidis pilosiusculis in petiolum decurrentib. , la- 
ciniis obtusis dentatis, petiolis ampleiicaulib.; pedunculis paniculatia elOBfatia» 
infra roedium foliosis. ^. — Solanum muUifidum Ri. et Pav. Flor. Perav. IL 37. 
t 170. fig. a. nee Lam. — Dan. I. c 13ti — Pedunculi muUifidi urminaloi el la- 
terales longissimi, infra medium folio iniegro v. trifido obsiti. Corolla Inlea. 
Bacca calyce major. — Crescit in Peruvia, in provincia Cumana. 

f Species indescriptae. 

23. W. COMCA Sleod. Noroencl. bot (2. ed.) II. 78^ 

24. W. PURPtBEA Loddiges, Bot Cabinet t 1802. 

3854. r.tPMlClM Tournef. 

(Tournrf. Institut rei herb. 66. — Linn. Spec plant 270. — Meisn. Gener. pUnt 

vaicol. I. 277. II. liM. — Fingerhut .Monographia gcoeris Capsici. DUiieldorpii mL 

4to. cum tabb. la*) - G. Don, General SyM. of gard. and bot IV. 444.) 

L Fnwtibia craetla ▼. oreoUnaevlls. 
a. Frurtibu* ollongis, 
1. C. ANM'1'M Lion. Uort. Clifr. 50. — Fngrht Monogr. gener. Capa. 12. t L 2! ~ 
llerbareom: foll. ellipticis v. ovaiis acuminatis iniegris giabris: calyce ereelo v. 
ereciiusculo peniagono Klibrt^* dentib. ereciis aeominatis obtusiuscolii; fraeUb. 

*) Sunonffma .4ole-£innafana ooifi^a rfdHert non plaruil^ illa praeefpme atf- 
dmeere kaud ineple eredidi^ ptae ad speciem iUustrmmdmm idamea simL CAMiCDif. SOLANAGEAE. 33 

UeTiaseQU eoolco-oblongis, basi dllatata calyci ampliflcato InsidenUb., apicem 
▼ersos attenoatis bilocalarib., dissepimentis placentam versas incrassatis. — 
Blackw. Herb. t. 189. (mala). — Kniph. Bot in orig. Cent. II. t. m — Nees ab 
Esenb. Offlc. Pflnin. Hft. 1. — Capticum fruetu turreeto oblongo Toumef. I. c. 
133. — Capsieum fimetu eonieo oblongo majori P. Bnrn. Jamaic. 170. — Piper 
hulicum eap$uli§ turreeiis ei oblongis C. Bauh. Pinax 102. — Piper oblongum 
ereetum pframidaU RaJ. Hist. plant. I. 077. — Solanum mordene fructu longo 
areeio Weinm. Phjtanthoi. IV. 340. t. 028. e. — Quiya^uea Marcgrav. — Quiya 
atee Piper BrasiUente Piso, Hist. nat et medic. iib. IV. Cap. LI. p. ^. c. ic. — 
Mirifice varial quoad babitum: 1. Caule simplicissimo humiliori. — 2. Caule ra- 
mosissimo mi^ori y. et superne tantummodo ramoso. — 3. Foll. majorib. magis 
acaminatis v. minorib. atro-viridib., pallcscenlib. ncc non, sed rarius, variegatis. 

— 4. Fructlb. majorib. longioribq. v. minorib. ad ovatam quidem subcordalamve 
formam tendentibus. — Varietates certae sequonies enumerantur: 

fi, ruguiosum: Fructib. conicis latis majusculis, basi dilatata calyci insidentlb. 
subrugosis rubris. t. 2. fig. b. 

r. aciiifitnaftfiii : Froctib. conico-acuminaiis ereciis, plemmq. minorib , basi 
amplificata calyci insidentib. rubris v. flavo- et rubro-variegalis. t. 2. fig. c. — 
Piper indieum medium longum erectum Bcssl. Ilort. Eyst. O. I. fol. 11. fig. sinist. 
i. subangulosum : Fructib. conico-truncalis anguloso-iurolosis, apice plerumq. 
blfidis erectiusculis, praecedente paullo minoribus. t. 2. fig. d. — Piper Indi" 
eum bifureala siHqua Bessl. Hort. Eyst. AnU O. I. fol. 8. fig. sinistr. — Sola- 
num mordens bifurcata sitiqua Weinm. Phytantboz. iV. 340 t. 028. a. 
«. ovoideum: Fmctib. oblongis ovoideis majusculis erectis laevib. flavis aut 

ruliris. t. 2. fig. e. — Quiya site Piper BrasiUense Visn I. c. cum lc. 
C abbreriatum: Ramosissimum: fructib. ovalis v. cordiformib. ereclis subrn- 

gosis rabris. t. 2. fig. f. 

i;. otivaeforme: Gracile: fractib. ovalo-oblongis olivaeformib. erectis rubris. — 

L 2. fig. g. ~ C annuum et oiitaeforme Koem. et Schull.? — Solanum Cap- 

sieum fructu erecto rubro rotundo Weinra. I. c. t. O20. a. O — * Crescil in 

Amerlca meridionali et In India orieniali. 

2. C. CONOIDES Miller, Engl. Garlenb. I. 160. — Roem. et Schult. SysL veget IV. 

562. — Fngrht. I. c. 14. f L 3. fig. b. c. d! — Frulescens: foll. oblongo-lanceolalis 

acuminatis integrls subcillalis; calyce crectiusculo iruncato subpentagono, dentib. 

5 brevib. acutis, demum subevanescenlib.; fructib. oblongis laeviusculis parvulis, 

basi calyce amplifleato cinctis, supcrne subaltenuatis obtusis 2-3-Iocularib., dis- 

sepimeotis tenuib. , utrinq. acqualibus. ^ — C. conicum Lam. Illustr. no. ^iiSO. — 

Poir. Eocycl. m^tb. V. 327. — C. minus fruclu parvo pyramidaii erecto Sloane, 

Jamaic. 112., HisL I. 240. L 140. fig. 2. — C. ereetum var. annui MarL Enumer. 

horL Erlang. 65? — C. cerasiforme fi. macrocarpum Besser, Cat. hort. Krzem. 27. 

— Piper Indicum minimum erectum Bessl. Hort. Eyst. O. I. fol. 8. fig. 1. dcxtr. 

— Sotanum mordens minus erectum Wvinm. Phytanth. 340. b. 

fi. sulcatum: Fructib. minorib. ereclis utroq. laiere sulcis longilndinalib. nota- 

tis, uode apex fruclus 2- v. 4-fidos evadiL — L 3. fig. c. 
r. chordale: Fmctib. lenuib. erectiuscolis elongatis (12-15 lin. longis), apice 
irancato rotundatis rubris. — L 3. fig. d. — In America et Indiis. 
a C. PYRAMIDALE Miller, Engl. Gartenb. 1. 100. (ex p.) — Roem. et SchulL Sysi. 
vegasL IV. 366? — Fngrhi. I. c. 15. f L 3. fig. el — Fmtescens: foll. ovatis acu- 
■ioatis glabris; calyce subpentagono erecto glabro, snperae sobdilatalo truncato, 
dentib. acaminato-acuiiuscolis; fractib. oblongo-pyramidalib. obtuse angulatis, 
basi cal}ce cinciis subtrilocularlb., dlssepimentis irregularib. tenuib., endocarpium 
versus subincrassatis. 6 — C minus /latHim Rmph. Hb. Amboin. L 88. fig. 3. 
fi. torutosum: Fractu angulato-ragoso pyramidali. — C icrulosum Hort. — In 
India orlentali. 
4. C BICOLOR icq. FragroenL L 00. fig. 1. — Roem. et SchalL 1. c 564. — FngrhL 
I. c. 15. t L 3. fig. a! — Frutescens: foll. oblongo-ovatis acaminatis glabris 

IIL 5 32 SOLANAGEAE. wmiBUMiA. 

18. W. UMBBLLATA Daoal I. e. 8. (ed. ioed. t. 87.) ~ 8pr. 1. e. fW. — G. Dob 1. c 
no. 15. — Caole herbaceo alaio piloso; full. uUinq. aUeBnaUi •inuato-deatntia 
piloais; raccmia a\illarib. sabaolitariis; pcdicellia ambellatia. 2^ ~ niifMH 
calycina 5 aeota. Valde arfiois seqocoii. — Creseit in insola fllapanioia. 

19. W. MOMANA Oooal 1. c. - Poir. Suppl. Eneycl. m^th. V. M& •> 8pr. 1. c - 
Loddig. Bot. Cabio. t. 1908. — Bot. Magaz. t. 8708. — G. I>on I. e. no. 18. -> Ri- 
diee tuberosa; eaule herbaceo foliisq cordato-oYaiis repando-denlaUe pHoaia; 
pedoBculis axillarib. aoi- paucifloris. ^ — Papa PeraviaooniBi. ~ 
montanum Lioo. Spec. plaot. 206. — Dunal, Solan. 14S. — Solamnm 
minui atriplieis fotio, rmtgo Papa montana Feuill. Perov. III. 88. t. 48. — Caolit 
bifurcatus. Folia looge petiolata subcordata. Flores in caulis biforeationibut. 
Corolla campanalaia 5-fida rosea. Stamina purpurea. 

p. arenaria Uonal I. e. 146. — Pedunculis mulUfloris bracteaUs; foll. lobaUt. — 
Solanum monlanum Rs. et Pav. Flor. Peruv. II. 1. 100. fig. b. ~ Forto proptia 
speeies? — Crescit in Pcruvia prope Limam et Cbaneay. 

80. W. PHYLLANTHA Dunal I. c. - Poir. I. c. — Spr. I. c. - G. Don I. e. bo.'17. 

— Ilerbaceum, bispido~pubescens : caule erecto; foll. solitariis deeorreBUb. ovatlf 
obiusis angulato~lobatis, e basi obtusa in petiolum alatum attenuaUs; raceaiia 
secundis in ramo opposiUfolio mooophyllo terminalib.; calycis brevis ladBiis 

ovaUs obtnsis; eorollae ladniis acnUnsculis; baeca ? Q — a, nunor: Foil. 

paocilobis; racemo simplici. — fi. major: Foll. plnrilobis dentaUs; racemo bifido. 

— Sotanum pkyUantkum Cavan. lcon. et descript pl. IV. 35. t 359. fig. 1. — Neca 
ab Esenb. Nov. Act. acad. caes. Leopoid. Carol. XIX. Suppl. I. 387. f — Badii 
fusiformi.H. Folia apice quinqueloba» lobis ovatis aculis. Peduncull e lamiu 
foliornm decurrente nascenies. Cal}i quinquefidus. Corolla pallide eoer«le« 
paleos quioquangulata. Baeca pisiformis. — Crescit io Peruvia. 

81. W. PIMNATIFIDA Dunal I. c. - Poir. I. c. 506. - Spr. I. c. - G. Don I. c no. 18. 

— Caule herbaceo alato; foll. pinnalifidis pilosiusculis decurrentib. , laeiniia ob- 
tosis sinuaUs; pednnculis paniculaUs ebractealis. 2}. — Solanum pimmmtifidmm ' 
Ri. ct Pav. Flor. Pernv. II. 37. L 170. Gg. b. — Flores nulantes. Calys qainqne- 
pariitus, segmenUs lincartbns obiusis. Corolla palllde coerulea ▼. alba. Baeea 
Intea pisiformia. — Crescit in Peruviae loeis arenosis prope Limam, Chaneaj et 
Torre blanca. 

82. W. .MILTIFIDA Dnnal I. c. 3. — Poir. 1. c. - Spr. I. c. — G. Don I. c. bo. 19. 

— Caule berbaceo; foll. bipinnatifidis pilosiusculis in peliolum decurreBlib. , la- 
cinits obtusis dentatis, petiolis amplexicanlib.; pedonculis paniculaiia olOBfatia» 
infra roedium foliosis. 2|. — Solanum muttifidum Ri. el Pav. Flor. Pemv. IL 37. 
U liO. fig. a. nee Lam. — Dnn. I. e. IJH. — Peduneuli multiOdi terminales ol lo- 
terales longissimi, infra medium foiio integro v. trifido obsiU. Corolia Intoa. 
Bacca calyee major. — Crescit in Peruvia, in provincia Cumana. 

t Species indetcriptae. 

83. W. COMCA Sicud. Nomcncl. bot. i2. cd.; II. 78& 

84. W. PtRPlREA Loddiges, Bot Cabinet t. 1H02. 

3»%i4. €.%PMI€IM Tournef. 

(Tourncf. Instilul. rei herb. 00. - Linn. Spec. plant. 870. — Meisn. Gener. plaBU 

vaseul. I. 877. II. 18i — Fingerhnt, Monographia gcncris Capsici. DUsseldorpll UOL 

410. cum labb. la*) - G. Don, (leneral S)st. of gard. and bot. IV. 444.) 

L FnetibBS crteUa ▼. araeti«se«Us. 

a. FrurlibuM oMtmgiM, 
1. C. ANNITM Linn. Hort. Cliff. 50. - Fngrbi. Monogr. gcner. Caps. 18. t t. 8! — 
Herbaceum: full. elliplicis v. ovaiis acuminaUs integris glabris; calyce ereeio t. 
freciiuscolo peniagono glaliro, denUb. ereciis acuminalis obtusiusculis; fnictib. *) Sunonyma Anle-Linnaeana omnia reddere non ptaeuil^ itta praeeipme md^ 
dmeere kamd ineple eredidi, f«a# md tpeeiem iUmelrmndmm idmnea einL CAMiCDif. SOLANACEAE. 33 

UeTlnseQli conlco-oblongis, basi dilaUta calyci amplificato iniideniib., apicem 
▼ersas atienaatis bilocalarib., dissepimeolit» placentam versas incrassatis. — 
Blackw. Herb. t. 189. (mala). — Kniph. Bot. in orig. Cent. II. t. 230. ~ Nees ab 
Eseob. Offlc. POnzn. Hft. 1. — Capiicum fruetu turreelo oblongo Tournef. I. e. 
152. — Capsicum firuetu conieo oblongo majori P. Brwn. Jamaic 170. — SHper 
tudieum eaptulit turrectit et oblongis C. Bauh. Pinax 102. — SHper oblongum 
ereetum pjframidale Raj. Hist. pUnU i. 077. — Solanum mordent fructu longo 
areeto Weinm. Phytanthoz. IV. 349. t. 028. e. — Quiya^uca Marcgrav. — Quiya 
stee Piper Bratilienee Piso, Uist. nat. et medic. lib. IV. Cap. LI. p. 225. c. ic. — 
Mirifice variat qooad habitum: I. Caule simplicissimo humiliori. — 2. Caulo ra~ 
mosissimo majori v. el superne tantummodo ramoso. — 3. Foll. majorib. magis 
acuminatis v. minorib. atro-viridib., pallcscentib. nec nony sed rarios, varicgatis. 

— 4. Fructib. majorib. longioribq. v. minorib. ad ovatam quidem subcordatamve 
formam tendentibus. — Varietaies certae sequenies enumerantur: 

fi. rugulotum: Fructib. conicis latis majusculis, basi dilatata calyci insidentib. 
subrugosis rubris. t. 2. fig. b. 

r. acniiifliiiifttiii ; Fmctib. conico-acuminatis erectis, plerumq. minorib , basl 
amplificata calyci insidentib. rubris v. flavo- et rubro-variegalis. t. 2. fig. c. — 
Piper Indicum medium longum erectum Bessl. Hort. Eyst. 0. 1. fol. II. fig. sinist. 
i. tubangulotum : Fructib. conico-truncatis anguloso-iurulosiSf apice plerumq. 
bifidis erectiusculis, praecedente paullo minoribos. t. 2. fig. d. — Piper Indi" 
eum bifkrcata tiliqua Bessl. Hort. Ryst. Ant O. I. fol. 8. fig. sinistr. — Sola- 
num mordent bifureata tiliqua Weinm. PhyUnthoz. IV. 340 t. 028. a. 
c. oroideum: Practib. oblongis ovoideis majusculis crectis laevib. flavis aot 

rubris. t. 2. fig. o. — Quiya tive IHper DratU iente Piso I. c. cum ic. 
C. abbretiatum: Ramosissimum: fruclib. ovalis v. cordiformib. ereclis subru- 

gosis rnbris. t. 2. fig. f. 

^. olitafforme: Gracile: fructib. ovalo-oblongis olivaeformib. erectis rubris. — 

L 2. fig. g. — C. annuum et otivaeforme Roem. et Schult.? — Solanum Cap^ 

tieum fructu erecto rubro rotundo Weinra. I. c. t. 020. a. O — Crescit in 

America meridionali et in India orieniali. 

2. C. COiN0ID£8 Miller, Engl. Gartenb. I. 160. — Roem. et Schult. Syst veget IV. 

562. — Fngrht I. c. 14. t t. 3. fig. b. c. d! — Frulesccns: foll. oblongo-Ianceolalis 

acumioatis integris subciliatis; calycc ereciiusculo truncato subpentagono, dentib. 

5 brevib. aculis, demum subevanescenlib.; fruclib. oblongis laeviusculis parvulis, 

basi calyce amplifieato cinctis, superne subaltenuatis oblusis 2-3-IocuIarib., dis- 

sepimentis tenuib., ulrinq. aequalibus. ^ — C. conicum Lam. lllustr. no. 2300. — 

Poir. Eocycl. m^lh. V. 327. — C. minut fructu parvo pyramidali erecto Sloane, 

Jamaic. 112., Hist 1. 240. t 140. fig. 2. — C. erectum var. annui Mart Enumer. 

hort. Erlang. 65? — C. ceratiforme /9. macrocarpum Besser, Cat hort Krzem. 27. 

~ Piper Indicum minimum erectum Bessl. Hort Eyst O. I. fol. 8. fig. 1. dcxlr. 

— Sotanum mordent minut ereetum Weinm. PhyUnth. 340. b. 

fi. tuteatum: Fructib. minorib. ereciis ulroq. laiere sulcis longitudinalib. noU- 

tis, ande apex fructus 2- v. 4-fidos evadit — t 3. fig. c. 
r. dtardale: Frnclib. lennib. erectiusculis elongatis (12-15 lin. longis), apice 
troncato rotundatis rubris. — t 3. fig. d. — In America et indiis. 
a C. PYRAMIDALE Miller, Engl. Gartenb. I. 100. (ex p.) — Roem. et Schult Sysu 
vegast IV. 3C6? — Fogrht. I. c. 15. t l- 3. fig. e! — Frutescens: foll. ovatis acu- 
Bioatis gUbris ; calyce sabpeotagono erecto glabro, supeme subdiUtato truncato, 
dentib. acnminato-acuiioscalis; fructib. oblongo-pyramidalib. obtuse angulatis, 
basi cal)ce cinctis sabtrilocularib., dissepimentis irreguUrib. tenuib., endocarpiom 
versus subincrassaiis. i) — C minut flavum Rmph. Hb. Ambolo. t 88. fig. 3. 
fi. (arutotum: Frocta angoUto-ragoso pyramidali. — C torulotum Hort. — In 
IndU orientali. 
4. C BICOLOB icq. Fragroent t 00. fig. 1. — Roem. et Scbult 1. c. 564. — Fngrbt 
\. c. 15. t t. 3. fig. a! — Frutescens: foll. oblongo-ovatis acnminatis glabris 

Hi. 5 34 SOLANACEAE. CAracm. 

(rioUceo-macaUlis); caljce ererliuKcalo, sopcrne sobdilalalo Inineaio p«nia- 
hexagooo, denlib. brevib. erectis acutis; fruciib. oblonKO-tabeooieis, apir« ob- 
toso rotandalis, basi caljco amplificalo cinctis bilocuUrib., dissepineDlis pUeni- 
lam verfus incrassaiis. o — C. violaeeum Uort. Madrtl. — DO- Cal. horl. Monapel. 
1811. p. 37. - C. nigrum Willd. Enum. pl. hort. bol. Dcrol. I. 343. 
f). purpureum: Fructib. oblongis ercclis macronalls; petiolU gUbria; caiiU 
fruiicoso; ramis divaricalis. — liorocm. Hort Uafo. 1. 834. — CresciL ? 

5. C. COMCUM Meyer, Primit. (1. Esseqaeb. 113. — Roem. et Schull. I. c. Add. IV. 
809. — Pngrht. 1. c. 10. f — Uerbaceum: foll. ovalis acaminalis integerrimto lea- 
briascolis; calycis glabri dentib. brevisKimis: fructib. oblongo-conicis erectis ea- 
lyci insidcntibus. Q — Crescit in planlationibus Essequcboncnsibas. 

C. FRITESCENS Willd. Spec. planl. I. 1050. (eirl. syn. Clus.)*} — Lam. Illnstr. 
09. 3305. U 110. fig. 3. — Fngrh. I. c 17. f I. 4. fig. c! — Frntescens: foH ovalia 
sabacuminatis integris glabris; calyce suberecto subpenlagono sublmncato glabro, 
deotib. brevUsimis acutis; fruclib. ovato-oblongis obtusis laevib., basi a calyr« 
cinclis bilocuUrib., dissepimeniifi aequalibus. 2}, — C firuteteent Linn. Hort. ClilL 
50. — C. majut rubrum Rmph. ilb. Amboin. V. 347. t 88. fig. 4? 
fi. minut: fruclu ovato obiuso roinori. — C. ruhrum minimum Rmph. 1. e.. flg. S. 
— Crescil in India orientali cl in America borcali. 

^. Fruelibus iubrolundit, 

7. C. CUMANENSB Fogrht. I. c. 17. t — Frulescens: foll. oblongis glabria; calyee 
glabrinsculo obsolele quinquedeniato; fructib. subglobosis roinimis subereciia, 
basi calyce cioctis ?-locularibus. 6 — C. barealum Klh. Synops. pl. aequiB. II* 
178. nec Linn. — Crescit inler Curoana ct Bordones. 

8. C. BACCATUM Linn. Manliss. pl. 46. - Willd. Spec. pl. I. IflBO. - Pngrbl. I. c. 
18. t t. 4. fig. a! — Fniicscens: foll. ovalis v. oblongis acuminatis inlegris glabris; 
calyce erectiuscnlo Uevi glabro, dentib. subuUtis oblusiuscnlis patalit; fnie- 
tib. parvis globoso-ovatis ereciis calyrc cinciin, juniorib. bilocoUrib., dissepi- 
mentis tenuib. oppositis. 6 — Capticum minimit tiliquit Dodon. Pemplad. slirp. 
V. Cap. XXVI. 701. cum ic. xylo^r. — Captirum brerioribut tiliquit Lobel. Slirp. 
obs. 173. cum ic. — Siliquatlrum rolundum anguttifolium Tabernaem. Kraoierb. 
edit. C. Bauh. I. Cap. i:)7. p. ihW. fig. 3. - In India ulraque. 

a C. MlCROCARPrM DC. Cia. pl. hort. Monspel. (1813.) 80. — Roem. et Sehall. I. c. 

— Fngrhl. I. c. 19. t I. 4. fiK. b! — Fruiescens: foll. ovatis acuminatis pobetcett- 
tib.; calyce ercctiuscalo subpcntagono piloso quinqucfido, Uciniis terelioscalis 
suboUiis palenlib. ; fruriib. ovaio-subrolondis, hasi calyce cinclis laevib. nni- 
locnUribus. o — C. eUiare Willd. Enum. pl. hort. Bcrol. 1. 343. — Creseil t 

*) Speeiem kane et undeeimam ?ieeM »li Eaeiilieck aliit noiit eireumteripHt: 

1. r. FRrTiCSrKyS Unn. Ilorl. Cliff. AO. - Xeet ab Etenb. Trantaet. of the Unm, 
Soe. XMI. fr). — WiUd. Spee. »/. /. lOTil. - Roem. rt Schult. Sytt. vegel. IV, 58S. 

— Blume, Bijdraprn 701. — ralyre frurlut rvliHdrim tubtrunrato; peduneuUa 
frurtifrrit tohtariit: baeea roniro-altmuata turmrra; foU. oralib., ulrimq. meu- 
minalitt petiolit ramitq. angulatit pubetrenti ~ hirtit. -- (.apsirum minus rubran 
ft flavum Rmph. Ilb. Amboin. V. 3tH. I. 88. ^y. I. 3. — Capn MoUgo Rheede, Uort, 
Malab. II. 100. t. 56. — rretrit m arenotit Indiae orientalit. 

± C. FASTIfilATrM Blume, Bijdrmgen m. - Sret ab Etenberk. I.C.M. f — Frm^ 
teteent: ramit tetragomt fmtligiatit ditergentih. pubetrenti-trabrit; raluem /Hic- 
tut tubeglindriro trunrato; prdunrulit frurlifrri» tubgeminit erectit; baeem ob~ 
longo ^ cglindrmcem reclm; foll. oralib. laneeolalitre, utrinq. acuminalit minmU 
terrulmlo-eilimtit. — C minimum Rjrb. Fl. Indic. II. 301. - WmU. rmt. Ml,A.B. 

— i). frnlesrens Ltnii. Spre. plant. I. 371. (excl. tgn. hort. riiff. Rmph. ei Rheed,) 

— Fngrhl, Ditt. I. r. ejrrl. ptrritq. tunon. — C. baccalom llb. Uamilt. et WmlL 
rmt. 3544. - rretril in India orientalif 

3. r. CHAMABTERASrS Seet ab Etenb. t c. ttt. f - Rmmit tubtetrmgmnit e&mirmeiiM 
glabrit; cmigee frueiut laxo amplo eupuiiformi imtegerrimo ; peduneulit toiiimriit 
errctit; bmecm gtobota; folL laneeolalit glabrit. — C. cerasirorme Poir EneueL 
mHh. V. .mj^wec WiRd.) — C. parporeun WmU. CmL SuppL no, 900. (ex f.J -* CAFSiCini. SOLANACEAB. . 35 

la GLOBIFBRUM Meyer, Primiu fl. Etiequeb. 113. — Roem. el Schali. 1. c. Add. 
008. ~ Figrht 1. c. 10. t — FmletceDs: foll. ovallt acominalit glabriuscolia, 
■argiDe eubciliatif ; calyce ereclo •obinlegerrimo glabro; fruclib. globosis erec- 

tif ? {) ^ C, kaeeatum Rodfcbid. Observ. p. 38. — Crescit io planlatiooibos 

BsfequeboneBsibos. 

11. C CERA8IP0RME Willd. Enum. pl horl. Berol. 1. 2IS. - Willd. Spec. pl. I. lOSO. 

— Fngrfat. I. c 17. t t. 5. 6g. b ! — Prulescens : foll. subovatis aoominatis glabrls ; 
calyce erecto, supeme dilatato troncalo sobpenta* hexagono, dentib. 5-6 acu- 
minatis erectis brevib.; fructib. globosis, apice foveolalis laevissimis, basi calyce 
amplificato einctis bilocnlarib. , dissepimentis otrinq incrassaiis. 6 — Solanum 
Captimm didum perenne minui ereetum Weinm. Phytanth. IV. 340. U 000. fig. C. 

— ft. tnimu: fmctu minori loteo t. mbro. — Bess. Cat. hort. Kriem. — Crescit 
in America aostrali et(??) in Indla orieoiali. 

12. C. MILLERI Roem. et Schull. Syst. vegei. IV. 563. - Fngrht. I. c. 12. t — H^- 
baeeaB: foll. ovatis acuminalls inlegris glabris; calyce erecto pentagono glabro, 
deiiiib. qoinqae acuminatis obtosiusculis; fmctib. ovalo^subrotaodis, basi calyci 
insidenlib. laevib. bilocularibos. Q) ^ C. eeratiforme Mill. I. c. — Crescil in 
Nova Hispaaia. 

13. C 6TRICTUM PngrhU U c. 21. t l- ^- fig' a! — Herbaceom: foll. ovatis acomi- 
oatis glabris ; calyce ereclo sobtmocato subpentagono , dentib. 5 brevib. aculis ; 
fractib. laevissimis e basi dilatata et impressa ovatis cordiformib., calyci ampli- 
fical* insideolib., apice rolondato foveolatis 2-locularib., dissepimenlis utrinq. 
sobincrassalis. O — Crescit ? 

M. C GR0SSI;.M Willd. Enum. pl. bort. Berol. \. 212. — Spec. planl. I. 1050. (excl. 
syn. plur.) — FngrbU I. c. 21. t t. 5. fig. c. d. b. b. fig. a. b! — llerbMceom: foll. 
ellipticis v. ovalis acuminatis; calyce creciiusculo penlagono glabro, denlib. 5 
ereclis, apice incrassatis; fruclib. subglobosis iruncatis angulalo-rugosis, calyci 
insidentib. trilocularib., dissepiroends placenlam renlralem versus subaUenualis. Q 
a. pomiforme: Fmclu globoso rugoso magno mbro. t. 5. fig. c. — C. ffrotium 

a, 9fo6os«iiii Bess. Cal. horU Krzem. — Roem. et Srholu I. c. 
/9. ovaium: Praclu subovato permagno mguloso mbro v. luico. u 5. fig. d. — 
C. frottum ft. luteum Bess. I. c. — Sotanum mordent fTuctu ereclo eordi^ 
formi rubro et tuteo Weinm. Phytanlh. U 029. fig. c. ei b. 
7. eordatum: Pruclu cordiformi angulalo-mgoso mbro. U 0. fig. a. — Solanum 

mordent fruetu rotundo Weinm. I. c. U ^. fig. f. 
d. amgutotum: Pmclu minori magis depresso angulato-mgoso. U 6. fig. b. — 
Piper Jndicum maximum rotundum erectum Bessl. llorU EysU O. I. fol. II. 
fig. dextr — In India oricntaU. 

IL FracUbns natantibiis ▼. pendnlis. 
o. Frudibut fiMongit. 

15. C. CERATOCARPUM Fngrhu I. c. 22. t l- ©• fig- c! — Pmtescens: foll. ovato- 
acuminalis, subtus ad nervum mediuni subpilosis; calyce nutante tmncato penta- 
gono sobverraculoso, dentib. 5 brevlb. acominatis; fmctib. elongatis oblougo- 
cooicis falcalo-inrurvis, hinc inde inaequaliler sulcatis foveolalis, basi calyce 
cinctis, apicem versus atlenuatis oblusis 3-locuIarib., dissepimenlis tenuib. ar- 
coalo-nexuosis irregularibus. 6 ~- Crescit ? 

16. C. VIOLACEU.M II. B. Kth. Nov. gen. et spec. pl. III. 30. — Klh. Synops. planU 
IL 170. — FngrhU I. c. 23. t — Foll. ovato-oblongis acuminatis pobemlis; calyce 
piloso - pubescenle septemdentato, dentib. aculis; fmciib. oblongis longissimis, 
basi calyce cinctis? polyspermis ? 6 — Crescit in cultis an urbem Quito. 

17. C LONGl'M DC. CaU horU Monespel. 1813. p. 86. — Roem. et SchulU I. c 560. 

— Kolphf. BoU in Orig. Slod. U 120. — FogrhU I. c. 23. t L fi- ^g- d. U 7. fig. a. 
b. c! — llerbaceom: foll. ovatis acominatis; calyce subceraao trancato pentagono 
qaiaquedeoiato, denlib. erectis attenuatis obtosiascalis; fractib. conico- v. sob- 
cyllBdrico-aeamiDatis sabiocorvls pendolis, basi calyee cineiis bl- trilocalarib., 

5* 36 SOLANACEAE. upugoii. dltsepimeiitlt crtstioicalis, endocarpium versas iDcratMtii. O ~ C 
Willd. ex Boem. el Schuli. 1. 1. c. o. ex p. — C. recurvU $Uiquit Dodon. Penptad. 
•tirp. V. lib. IV. 70t. cum ic. — Piper Jmdicum maximum longum BeMl. Hett. 
EyiL O. 1. fol. 0. fiR. sinisir. el dcxlr. - Solanum urent teu Capticum Merit. 
0x00. Hisl. Secl. XIII. l. 2. Og 2. 0. — Solanum mordent iiliquis oHongis recsr- 
ui$ Wetom. I. c. IV. 340. t. 027. Bg. d. 
fi, incroieolum : Frucia crastiore rectiusculo obtaso. U 7. fig. a. — Cnptieum 

tiliquit hngit propendentibut Touroef. InsiituL IM. — BapU Moraodl, Hiat. 

bou pharmac 107. t. 153. ic. 7. — Capticum annuum Goimpel ei Sehlehld. 

Abbildg. a. Bescbreibng. t. 10. (excl. var. plur.) — Fiper Calteuiieum Feha. ^ 

Solanum mordent fruelu propendenlt oHongo cratto Weinm. I. e. t. 017. Iff. e. 
r. lalum: Frucia oblongo obtuso luieo. t. 7. fig. b. — 5o/aiii»ifi mordont f^ructu 

aureo lalo Weinm. 1. c. t. 028. fig. b. — Piper indicum aureum Mum BetsL 

Hort. Eyst O. I. fol. 0. 2. 
d. reclum : Fructu oMongo minoro recto ocbraceo. t. 7. fig. c — Pipar MnM^ 

cum tiliquit fiatit BessL Hort. Eyst. fol. 0. 1. — Solanum mordent tiUquit 

fiaxit Weinm. 1. c. u 021 flg. o. — In India et io America meridiooeli. 
18. C. PENDLXUM Willd. Enum. pl. hort. Berol. I. 242. — FngrhU I. c S&. t t. 7. 
flg. d! — Frutescens: foll. ovalo-oblongis acumioatis glabriusculis; caljce iob- 
Dutanle subpentagono v. bexagono, superoe subdilalalo truocato qaioqoe- aei- 
deouto, deniib. ereclis oblusiuscalis; fructib. oblongis, utrioq. •abatleaoalit 
oblukis, basi calyce ciociis bilocalarib. , dissepimentis teouib. irregalariboa. 6 — 
C. grottum fi. Schull. Observ. 200? 
fi. minut: Fruciu oblongo semipollicari. — C. ilacanentt B. B. Kth. Rot. gea. 

el spec. pl. III. 30. — Klb. Synops. pl. aequin. II. 178. — Crescit io BMriiioiia 

prope Havaoam io iosala Cuba. 
r. lorulotum: Fruciib. obloogis acumioatis oompressis, saperflcie Biooosif et 

tuberculis puoctulisq. ootaiis splendentibus. — Capticum rubrum minut Rmph. 

Hb. Amboio. IV. i. 88. fig. 1. ^ Crcscil in Amboina. 
10. C. LITELM Lam. Illastr. no. 2303. - Roem. ct Scbull. I. c. IV. Afi3. — FogrhL 
I. e. 26. t L 8* fig< c. — Frutescens: foll. elliplicis v. oblongo-OTatis aeaminatis; 
caljfce nuiante sablrunoato subpentagono pilosiusculo, deotib. ciliatis ereetius- 
culis, demum cum calycis marginc dilatato reflexis; fructib. ovato-elliplicis fo- 
veolalo-rugosist pendulia, basi calyce cinctis, Irilocularib., dissepimenlis irrego» 
larib. arruato-nexuosi.s, placentam vcrsus subincrassatis. ^ — Solanum mordent 
teu Capticum fruetu flavetcente Weinm. 1- c. IV. (MO. U UO. fig. a. — > Crescit io 
India orientali. 
21. C. SINE.NSE Jrq. Ilort. Vindob. III. I. 07. - WillJ. Spec pl. I. lOSl. - Fogrhl. 
I. c. 20- t l. 8. flf;. d. — Frutesceiis: foll. ovaiis acuminalis subrepandis, sabtas 
ad ncrvoii pul>eruli.<; calyce subnutante Iruncalo, superne subdilatalo bexagooo 
glabro, denlib. bre\ib. , demum subevanesceotib.; fructib. subovalo^obloogis, 
apice oblusiukculi» pendulis, basi calyce crectiu&culo cioclis bi-> trilocoiarib., 
diMcpimeoti» irregularib. arcualo-flexis, placentam versus allenaalis. 6 — Chlu. 

21. C A.NULLOStM Miller, Engl. tiartenb. I. 100. - Roem. et Schull. |. c 561. ^ 
Fngrbt. |. c. 27. t t 8. fig. a. b. — Uerbaceuw: foll. oblongo-ovaiis glabriss eo- 
lycc nuiante v. peodulo sublruncalo pcnlagono, deniib. quinque brevib. palolia 
obtujtiuiculis: fructib. oblungis v. ovatis rugosis sulcalo«-angulaiis tumidis, apice 
retuso bi-trifidis, basi sobdUatata calyci iusidentib. peodolis Irilocularib., ditse- 
pimeutis placeotam vcrsus iocraMialis. — Capticum Toumeforlii Besser, Cat 
hort Kriem. 

fi. eonirum: Fructu obloogo--coiuco pendulo anguloso rubro. — C. Aftieanum MiU. 
r. ocale: Fruciu oblongo subrotundo pcodulo rugaao<.aogulato rubro. 1. 8. fig. b 

- Crescit ? 

fi, FruelibuM tubrolundit. 

22. C OTATVM DC Cat. hort. MonspeU (1813.) 80^ - Roem. et Schalt. I. c «61. - 
FogrhL Lc28.tt.0.fig. b! - Fffoteiceaa: foU. sabovato-UoeoeUUf acaaiiMlii GAFSiGUM. SOLANAGEAE. 37 

glabrU; calyce naUot« Iruncaio pcoUigODo gUbro quiDqoedeoUto, deotib. brevib. 
obtasiascalit; fractib. OTatis, basi calyce subcioctit subbiloeolarib., difsepimeotis 

alrioq. sabiocrassatis. 6 — Crescit T 

fi. C 8PHAEB1CUM Willd. Boom. pl. hori. Berol. I. S41. — Roem. et ScholL I. c. 
FogrhU I. c t t. 0. fig. a! ~ Fruiesceos: foU. obloogo-laoceolaUs t. obloogo- 
•Taiis acamioatU glabrls; calyce ootaote traocato peoUgooo glabro qoioqae- 
seideoUto, deotib. acumioatis erectis; fractib. globosis peodulis, apice subfo- 
TeoUiis, basl calyce subciocUs sobtrilocularib. , dissepimeaUs placeoUm Tersos 

ioerassatis. 6 ^ Grescit T 

M. C. CORDIPORME Miller I. c. 160. — Roem. el Scholt. I. c. — Fogrbt. I. c. 99, 

t t. 9. fig. c d. e. t. lOi fig. a. b. cl — Herbaceum: foll. ovaUs v. obloogis aco> 

BioalU repaodis glabris) calyce ooUote, superae subdilaUto subtroocaio peoia- 

gOBO^bexagODO Tcrraculoso, deotib. brevib. superae subiocrassaUs obiusis; frac- 

Ub. OTato-cordiformib., basi impressa calyci amplificato iiisideoiib. irilocularib., 

dissepiBeoUs pUceoUm Tersus iocrassaUs. Q — C eordaium Camerar. — C, la^ 

ium Fchs. — Piper eordatum Raj. — Piper indieum eordaium Bessl. Dori. Eysi. 

fol. 13. fig. sioistr. — SiUquatlrum (juarium Fchs. Distor. sUrp. 734. 

fi, Mubamfuiosum: Fructu cordaio magoo sobtetragooo pendulo rnbro. t. 9. fig. d. 

r. fmajus: Fractu cordato obloogo majori peodolo flavo aut rubro, slylo per- 

sisteole pleramq. terminato. i. flg. e. — Piper Indieum eordatum ohlongum 

Bessl. Hort Eyst. fol. 13. fig. dextr. — Quiya sive Piper Brasiliente Piso. 

d, minut: Fracto sobgloboso-cordiformi mioori rabro, stylo persisieote ioier- 

dam apicolaio. t. 10. fig. a. — Piper Indicum rolundum aeuleaium Bessl. 

Uort Eyst. fol. 12. fig. dextr. 

s. olitafforme: Fruciu mediocri olivaeformi flavo aui rabro peodolo. 1. 10. fig. b. 

— Capeieum siliqua olieaeformi Touraef losUiui. 
C flokosum: Frartu subgloboso pendulo flavo. t. 10. fig. c. — Crescii io lodiis 
et io America meridionali. 

SS. C. TETRAG0M7M Mfller I. c. 100. - Roem. et Schull. I. c 901. — Fngrht. 1. c. 
30. t ^ 10. fig. d! — ilcrbaceam: foll. ovaUs acuminaUs glabris; calyce ouUole, 
soperae snbdiUuto trunralo penUgono-bexagono subverruculoso, dentib. brevib. 
soperae iocrassatis paluUs; frucUb. subglobosis depressis subleiragonis, angulis 
obtosis rotuodatis, e basi dilatata calyci insidente apicem subquadrifidam foveo^ 
laumq. versus decurrentib. trilocularlb., dissepimrntis placentam versus aUenua- 
tii^ O — Piptr indicum rotundum maximum Bessl. Hori. Eyst. O. I. fol. 10. 
fig. dextr. — Solanum mordent teu Piper Indicum maximum Weiom. Pbytanth. 
IV. 210. l. 928. fig. d. — Crescii io Indiis el in America meridionall. 

t Species ulterius examinandae, 

1. PIPER INDICUM caule piloso, Hore majori. C. Bauh. Pinax 103. — Piper Indi- 
eum eaule pHis albis praedilo Camerar. — FogrhU I. c. 33. 

2. GAPSiCUM fruelu non aeri rugoto longo pemdente rubro Miller, Eogl. Garteob. 
I. lee. — Fngrhi. I. c 

X CAPTICUM AMERICANUM LATIFOLIUM fruciu oblongo ereeto eandido Miller 
L c — Fogrht. I. c 

4. C ijUITTENSE Willd. Hb. ex Roem. ei Schuli. Sysi. vegeU IV. 561. — Fngrbt 
I. c — Peduoculis soliuriis: fraeiib. sobglobosis cerauis, veois folioram subios 
ramulisq. ferragineoMomentosis. 6 — Crescit prope orbem Qoiio. 

5. C AGGREGATUM Willd. Hb. ex Roem. et Schulu I. c - Fngrbi. I. c 32. — Pe- 
dooculis aggregaUs foliisq. pubesceolib., sublus iocaoo^iomeniosis. 6 — CresciL...? 

6w C COERULESCE.NS Besser, CataL hort. Krzem. 27. — FogrhL I. c. 32. — Fruc- 

tas diffbnuis obiose aogoUtos retusus, demum auraoUacos. — Affioe videlur C. 

pgramidali Miller. — Crescil ? 

7. C TOXICARIUM Poeppig io Froriep*s Noiizen aos dem Gebieie der Natur- und 

Heilkaode XXIIL 88. — FogrbL I. c. — FraUcosom: ramolis pubesceoiib. ; foll. 

•vaUs acotis, basi rotandaUs, oervo sobtos vtlloso-barbalis; pedoocolis soliiariis 38 SOLANACEAE. cmiccM. 

anlOoris rraeUferiB deOezl»; bacclt cjllndricis oblase letragools loralotlt MHit. 

6 — Crescit In Peravia. 
a C. CEREOLUM Bertoloni, Hort Bononiens. plant noT. I. 0. f t S! — Fnilleo- 

suni: foll. ovato>lanceolaiis acuminatis; pedunculis recunratls; baecit (captolit) 

oToideo-conicis acotis lacTibus. 6 — Crescit In Brasilia. 
9. C HANILTONII G. Don, General sysL of gard. and bot. IV. 447. no. 30. ^ Gaale 

suffraiicoso bienni sobtripedali subereclo violaceo; foll. atro-Tlolaeela; baccis 

immatnris rubrls, maturis atroviolaceis obtnse conicis breTibos 6 ~ C*. vi^imtntm 

Dsf. Cat. hort Paris. ex Desvi. io Uamilt Prodr. S&. nec H. B. Ktb. ~ Cretdt ia 

hortis Nevisiensibus. 

3S55. AOLA^TMI Toumef, 
(Tournef. Institnt rei herb. 02. — Linn. Spec. plant L 263. — Meisn. Gener. plant 
vascul. L S77. IL 184. — Dunal, Solanoram generomque afSnium synopsis. Mob- 
spelii. 1816. 8vo. — Spr. Syst veget. I. 677. cor. posler. 71. — Ant Spr. Tentaa. 
supplem. sjst veget 0. — Dietr. Synops. plant 1. 006. — G. Don, General syst of 

gard. and bot IV. 400.) 

DlTiaU I. IXERMIA. — Uerbae t. frutices inermes. 
SecUo I. POTATOE Dnnal 1. e. 
Polia imparipinnata, pinnatifida, ternala vel integra. Flores corymbosi terml- 
nales, lalerales ei axillares. 
S. 1. Foliis imparipinnatis; racemis eorymbosis terminalibus, 

1. S. (LVCOPERSICLM Mill. Dict) TIBEROSLM Linn. Spec. plant 28S. - Donal, 
Synops. Solan. 5. — Sabine , Transact of the borticult soc. V. ^. t t. 0. fig. & 
et t 11! — Blackw. Uerb. t 523. — G. Don I. c. 400. no. 1. t — Radice tuberileni; 
caule berbaceo angulato; foll. pinnatis, foliolis inaequalib., alternis minatissimit; 
pedicellis articulatis; corollis quioquangulatis. ^ — Solamum tuberosum esetUenlmm 
Baub. Pinax 167. — Papat Ameriranum Bauh. Ilistor. pl. 621. c. ic. — Pupms 
Peruanorum Bessl. Horl. Ey»t 3. I. Hg. I. — Clos. Ilist 2. 4. p. 79. c. ic. — S.ef- 
rti/4*»i/uiii Neck. — S, Parmentieri Molioa. — In Chili ct in Hexico crescit 

2. S. VKRRLCOSrM Scblchtd. Hort. nalen!«. Lp.3. t t.2.- Indx. semin. bort Hal. 
1830. p. 11. — llerbaceum pcrenne inerme: rhlzomate rcpente stolonifero tuberi- 
fero; caulc angulaio; foll. pinnalis, pinnis 3-7 majorib. dcorsum decrescenlib., 
obliquc ovatis v. lanceolalis acutis, interjectis minorib.; baccis calyee persistente 
suO^ultis globosis glabrin albo-vcmico»is. 2|. — Crescil in Mexico. 

3. S. OXVCARPLM Schicde in Schlcbtd. Hori. Ilalens. I. p. 5. t t. 3. - Herbacenm 
perenne inerme: rhizomale repente slolonifero tuberifero; caule aculangnlo; folL 
pinnatiiK, pinnis 0-11 deorsnm decresccntib. oblique elliptico-lanccolatis acumi- 
nalis; baccis cahce erecto persistenle suO^ultis OToideo-cylindraceis acuminatit. 
— Crescit in Mexico. 

4. S. STOLO.MFKRL-M Schlchld. Verfandlngn. des Vereins z. BefHlrng d. Garteib. 
in d. Pr. St IX. 317. t L 2. — Radice annua stolonifera, stolonib. longe procor- 
rentib. hinc inde tuberiferis ituberib. parvis coryli magniludine!; caule erecto t. 
aAcendenie subgeniculato parce ramoso tereliusculo, apicem versus pilis crispatit 
obsito; cot}ledonib. longe petiolatis lanceolatis ; full. caulinis inflmis simpliclb. 
rotundalo-ovatis, tum auriculaiis pinnatiGUis, pinnis valde inaequalib. alterais t. 
opposiiis late v. cordato-ovaiis obtuse acuminatis inlegris, supra glabris, sabtot 
pilin brevib. incnrvis pellucidis teclis, pinnis inflmis (stipulis) falcatis t. semi- 
cordatis; corymbis irregularitcr dichotomis tenuiter pcUunculaiis supraaxillarib., 
demum oppositifoliis, pedicellis demum pendulis, apice subincrassatis; calyclt 
corollaeq. lilaclnae v. albae segmentis acuminalls; antheris basi sagiltalis: baeeit 
Tiridib. depresso-globosis diametro iransveritflli longitudinalem non attingente). 
- Cre^cit in Mfxico ad radicem montis Orizabae. 

5. 8. MAGI.IA Molina, Naturgescb. v. Cbili (ed. Lips. 17%.) lO^ — Schlchtd. Hort 
llalens. I. p. 6. — A 5. tuberoeo differt: foliorum ibajorib. pinnis bijugis (nec 
3-4-Jugi>} inaequilateris rhachi semladnatis , latere scilicel pinnaram iaferioram souRUM. SOLANACECE. 39 

ia rbachlo sabdecoTreote, sapeHore aatem obtusiuscolo, paocas lioeas aote oervi 
s. peiioli iosertiooem fioito, piooa terminali nooc ad basio cooeata oooc cuoeato- 
sobcordata, oec pioois omoib. peiiolalis, basi obtusis sobcordatisve, pionarom 
facie otraque piiis dispersis obsita, oec ioferiore deosios pubesceole, stylo lon- 
giuscolo exserto, nec iocluso v. brevissimo exserto, corollis constaoler albis, 
taberib. parvis noo edulib. saporis amaricaotis. 2|.? — 5. iuberontm Poepp. Coll. 
pl. Chil. I. 00. "^ — Crescit rreqnentissime prope Valparaiso in regno Chilensi 
ad maris littora cllvis argillosis saxosis. 

0. S. PALUSTRE Poepp. Coll. pl. Cbil. I. 73. ex Scblchtd. I. c. ^ Villis brevissimis 

albidis articolatls mollib. paleniib. omnes fere partes inprimis superiores cum 

infloresceotia occopantib. vestitum: foliorum pinnis 4-5-jugis, basin versus de- 

crescentjb. oblongis acuroinatis, basi inaequalib. subpetiolatis v. fere semiadna- 

tis, jn faperficio minus pilosis, inlcrjectis pioois aliis multo mioorib. ovaiib., basi 

fere cooeato-sabpetiolatis, pinnae imparis basi in petiolom acutata; florib. quam 

5. tuberoso paullo minorib. ; calycum glabrescentium laciniis late ovatis acu- 

tiascolii; antheris extus puberulis; stylo longiuscule exserto; bacca Juniori glo- 

boso-ovoidea glabra. Sf. 

fi. giabreseeiu Poepp. Coll. pl. Cbil. III. no. 02. — Omnium partium glabritie 

majori (pili minutissimi partes caulis Juniores at Imprimis paginam aversam 

folii occupant, io superficie autem foliorum, in pedunculis calycibq. valde 

dispersi}; ramis inflorescenliae hinc laxioris elongatis; aniheris glabris. Cae- 

tera non discrepant. — Utriusque formae rhizoma, radix, tubera, fructus el 

semina plana ignota sunl. — Crescit in regno Chilcnsi »Rio de Aconcagua* 

in Andibos de Anluco. 

7. S.? CARI Molina I. c. ex Scblchtd. 1. c. -> Caule inermi herbaceo; foU. pinnatis 
iotegris; florib. albis: nectario magno luteo campanulato (??) peiala subaequante; 
tuberibus cjliodraceis dulcibus. 2|. — Crescit io regoo Chilensi. — Quid sit nee- 
tarium Solanorum nescimus. 

K S. ETLBEROSCM Lindl. Bot. Regisl. t. 1712! t — G. Don I. c. 400. no. 2. - 
Rbizomate crasso subterraneo eluberoso; caule berbaceo; foliolis inaequalib. 
complicatis uodulatissimis approximatis, alternis minutis; pedicellis arliculatis; 
ralycib. coroilisq. 5-angulati8 glabris. 2|. — 5. tuherotum Bert. Herb. 132B. — 
Habital in Cbili. 

9. S. COMMERSONII Poir. Fncycl. m«(h. Soppl. IIL 740. - Dunal I. c. p. 5. (ed. S. 
ioediu t. 133.} — Transact. of the horlic. Soc. V. 249. t t. 101 — G. Don I. c. 400. 
no. 3. — Caule herbaceo; foll. pinnalisectis sublyratis pilosis; pedicellis articu- 
latis; corollis quinquefidis. 2|. — Radix ignota Q v. 2|.? — Differt a 5. tuberoto, 
coi valde affine: foliis profundius pinnatifidis, foliolis sessilib., nec alternis in- 
aeqoalib., foliolo terminali maximo, corolla quinquefida nec quinquangulata. — 
Crescit in Montevidco. 

la S. APPE>DICULATLM Dunal I. c. 5. (ed. 2. inedit. l. M.} H. B. Kth. Nov. 
gen. et spec. pl. III. 12. — Klh. Synops. pl. aequin. IL 158. — Fruticosum? scan- 
dens: foll. quinato-imparipinnaiis, basi stipulatis, foliolis oblongis acominatis, 
sopra adpresse pilosiusculis, sublus in venis pubescentib.; corymbis terminalib. 
pancifloris; corollis quinquefidis albis glabris. ^^ — Crescit in rcgno Mexicano 
Juxta la Puente de la Madre de Dios inter Totonilco el Grandc et Actopan. 

11. S. MARITIMUM Meyen mss. ex Nees ab Esenb. Nov. Act. acad. Caes. Leop. 
Carol. XIX. Suppl. L 3dl. f — Pulverulento-scabriusculum: caule herbaceo ra- 
mosisftimo divaricato; foll. succulentis pinnatipartiti.^ laciniis linearib. obtusis, 
lacioia media brevi, lateralib. iotegerrimis basive deorsuin uuidentatis; racemo ler* 
mioalibifido divergente; corollae laciniis acutis. Q — Simile S.pinnato Cav., sed 
differt jam pubescentia fere granulosa. Corollae coeruleae, laciniis acntis brevibus. 
AntlMrae liberae crassae. Bacca globosa pisiformis rubra. — Crescit in Cbili, 
Gopiapo in liUore maris pacifici. 

IS. S. PINNATUM Cav. Icon. el deseripU plant V. 23. t. 430. flg. 1. - Dunal I. c. - 
G. DoB L c Qo. 5. — Caole berbaceo solcato ; foU. imparipioDatisectis, segmentis 40 SOLANACEAB. soLAmiM. 

deeorrentib.; racemfs corymbosis dichotoniis. Q t. ^? — Id Chlll ad Goqaimbo. 

— Caalif foliif decorrentibus subalatus. Folia Irijuga. CoroHa obfcore taiaa. 
Bacca glabra nigra pififormis. 

g. 2. Foliis imparipinnatis: racemis corymboiis lateralibus, 

13. S. CALDASII Dunal i. c. & (ed. 2. inedil. t. 85. fig. 2.) — H. B. Kth. Not. sea. 
et spec. pl. III. 10. — Kib. ^yoops. pl. aequin. 11. 158. — G. Doo I. e. no. •. — 
Caule herbaceo; foll. Impari- el inaequaliter pinnalisectis (pinnatis) mollib. to- 
meiitosis, subtus albescenlib.; racemis dichotorais cymotis. ^ — Crescit in Qoilo. 

— Differt a 5. ockranlho caule herbaceo, foliis niinoribus, foliolis trijugis, racemis 
pateolibus, supra cymosis, cymis longioribus floribusque majoribus. 

14. S. JAMESIl Torrey, Ann. Lyc. New York II. 237. — G. Don I. c. no. 7. — Her- 
baceum pilosiusculum: caule erecto inermi; foll. imparipinnatis, foliolis OTato- 
lancrolatis, basi abruplc angustatis obsoletc sinuatis; racemis extraazillarH». 
pauci~(4-:floris; florib. albis. — Arkansas. 

13. S. OCURANTIILM Duoal I. c. (2. ed. incdit. t. 85. fig. 1.) - H. B. Kih. I. c 91 

— Kth. I. I. c. 150. — G. Don I. c. no. 8. — Fruticosum scandens: full. intemiple 
imparipinnatis, supra hirtis, subius cano-tomentosis, foliolis oblongis subioie- 
gerrimis; corymbis laierulib. subdichotomis longe pedunculatis, folium subaequan» 
llbus. -5^/ — Crescit in ^uito prope Cbillo. — Foliola opposiia quadrijuga. Co- 
rymbi pilosi. Corolla quinquefida lutea, cxtus pilosa, scgmenlis acutis subin- 
aequalibus. 

10. S. JtGI.\NDIFOLILM Dunal I. c. (cd. 2. inediL L 66.) - II. B. Kth. L c. — Klb. 
I. c. — G. I>on I. c. no. 0. — FruUcosum fccandens: foll. imparipinoalis, supra 
hirtello-scabris, subtus hirtis, folioiis oblongiji obrordaiis inicgerrimis; corynU>is 
lateralib. dichotomis divaricatis. o^ — Foliola opposita trijuga breviter petiola» 
lata, terminali maximo. Corymbi pilosi. Corolla quinquefida alba?, extus pilosa. 
In Nova Granada in bumidis provinciae Pasiot'nsis propc Tusa et Cuefaca. 

|. 3. Pteroidea Dunal /. r. 0. — PeduncuHs axiUarilms aggregaUs, 
peiiolis brevioribus; foliis imparipinnaiisectiSf segmentis integerrimis 
acuminatis, 

17. S. MITE Rz. et Pav. Flor. Pcruv. II. 38. t. 173. flg. a. — Dunal 1. c. — G Don 
I. r. no. 10. — Caulc hcrbacco radicante; foll. iniparipinnatisectis, segmentis ob— 
longi»; racomis axillarib. aggregatis; harcis globosix. O — Glabrum. Caole ob- 
lu«e angulato. Flores parvi secundi albi. Racca aiba pisirormis. Folia 8-10- 
pollicaria. — Crescit in Peruvia (Panatahua, Pozuro etc.). 

la S. CO.MCLSI Rx. et Pav. I. c. L 172. fig. b. — Dunal I. c. — G. Doo L c. oo. 11. 

— Caule herbaceo; foll. impartpinnatisectis, segmentis oblongo-lanceolatls; pe- 
dunculis axillarib. subternis spieatis; bacciH coniei^. O — Caulis pilosus, apicOB 
versus angulatus. Pedunculi solilarii, bini v. terni petioloH subaequantes, apice 
recunri. Flores parvi seeundi albeseenti-eoerulei. Corolia qainqueloba. Btcea 
alba oltvaeformis. — Crescit in Peruvia ad Chuncao et Cuehero. 

10. S. DIFFLSLM Rx. et Pav. I. c. 37. L 171. fig. b. - Dunal I. c. — G. Doa L c 
407. no. 12. — Caule sufrruticoso; ramis virgatis diflTusis; foll. imparipinnatiseetlf, 
seffmentis oblongis; racemis axillarib. paueifloris. ^ — llabitu toto haud dissimile 
Jasmino frutieoto. Caulis ramosus angulalus. Pedunculi et petioli laougioofL 
Corolla «iolacea quinqoelob.i. — Crescit In Peruviae provincia llnanaco. 

90. S. SKAFORTHIA>LM Andrws. Bot. Repos. t. 504. ~ Dunal I. c. 7. — G. DoB 

I. c. no. 13. — Loddig. Bol. Cabin. I. 071. — Caule srandenle herbaceo; folf. plo- 

nati«ectis uodulalis, supertorib. simplirib. laiieculalts; raremis axillarih. cymoio- 

paniculatis, interdum petiolo lungioribus. ^w — Flores carnei. Folia inierdom 

ternata. — In insul.i Barbados. 

81. S. I^ERNATLM Rz. et Pav. I. c. 38. 1. 172. fig a. - Dnnal L c. - G. Don L c. 
no. 14. - Caule sulTruticoso letragono seandente radicante; foll. tematisectlf; 
pedaocnlii axillarib. pancifloris, pedlcellis subnmbellatis. ^s/ — GlabroB. Polio 
looge peiiolau, foliola oblongo-laoceolaia, medio maxlmo. Pednocoll eomplurcf soumuM. SOLANACEAE. 41 

•ggregatiy Bores f obaoibellati. Calyi quiDqoecreoatas parvos. Corolla parpureo- 
violaeea profoode qaioquepartita. — Crescit in Peruviae nemoribus humidi«. 

f. 4. FoIUm pinnatifidis irUegrisque» 

S. 6. LACnVIATUM AiU Uort. Kew. I. 247. — Bot. Magaz. t. 340. - Donal 1. c. 8. 

— G. Doo I. e. 407. no. 15. — Caole glaberrimo sicco, basi ligooso; foli. pinnali- 
idis, segmentis lineari-laoceolatif, termioali eloogalo v. inlegris lineari-lanceo- 
latis; raeemlf paociflorls, folio breviorib. simplicib. v. bipartitis; calycib. co~ 
rollaeq. limbo semiqoinquefldis, segmenlis corollae emargioalis; bacca ovaii. ^ 

— S, pimmatifidum Lam. Dicl. IV. 292. nec Rz. et Pav. — 5. aticuiare Pers. 
Enchir. 1. 9BSL — 5. reelinatum Hortor. — Planta glaberrima Lactueae perenni 
babilo baod dissimilis. Corolia coerulea magoa. Aniberae discretae. Bacca sub- 
globofa deprefsa virescenti-lutea edulis, magnitudine fractus Pruni domeetieae. 

eu Fraticosam aat herbaceum: foli. pinnaliGdis. — R. Br. Prodr. fl. Nov. Holi. 

I. 445. 
fi. Fruticosam: foll. iodivisis. — R. Br. I. c. — Crescit in Nova Holiandla, Nova 

Zeelandia et in insula Diemeosi. 

S3. S. QCERCIPOLIUM Linn. I. c. 264. — Donal I. c. — Feufll. Observ. H. 722. 
t 14? — G. Don 1. c. no. 10. — Caulc subberbaceo angulato scabro flexooso; foll. 
pinnatifldis; racemis corymbosis v. cymosis. 2|. — Habitus Solani Dulcamarae. 
Caolis erectas. Raml angulato-alati, alis denticulatis. Folia subciliata, scgmen- 
Us pleromq. 5 ovatis, infra scabris, Juniorib. pilosis. Corolla violacea, maculis 
Keminis viridibus ad segmenti cujusq. basin noiata. Bacca ovata. — S. runcina^ 
tum Rz. et Pav. 1. c. II. 30?? — Crescit in Pcruvia el Cbili. 

M. S. TRIFLORUM NutU Gen. pl. Americ. L 128. - G. Don 1. c. no. 17 — Caule 
inermi herbaceo procumbentc; foll. deDticulato-pinnatifidis glabris, segmentis 
acolis aodalatis, margioe magis mtousvc rcflexis; pedunculis oppositifoliis 2-3- 
Boris. O — Flores parvi albi reflexi. Bacca cerasiformis, raatura virldis. Caules 
pilosissimi dilTusi. Folia ruocioata. — In Aroerica boreali (Forl Mandao etc). 

85. S. RADICANS Lion. fil. Decad. pl. I. t. 10. — Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 18. 

— Caule berbaceo laevi prostrato subtereli radicanle; foll. profunde pinnalifidis, 
fiDobus obtasis; racemis cymosis, pctiolos subaequantibus. 2|. — Caulis doroum 
•fceodeos, peiiolis decurrentib. angulalo-alalus. Raccmi interdum, nec tamen 
femper, oppositifolii. Corolla parva violacea. Bacca globosa pisiformis rubra. 

— S. radicans Rz. et Pav. — Crescit in Peruvia. 

SOi 8. GLABERRIMUM Dunal I. c. (cd. 2. inedit. t. 133.) — G. Doo 1. c. no. 10. - 
Caole gtaberrimo sulcato; full. raro inlegris, saepe pinnatifidis, lacinia terminali 
elongata; racemis aggregatis muUifloris; corollis quioquefidis, laciniis acutis. 2}. 

— Habitu simile S. laciniato, sed diOert racemis majorib., florib. copiosiorib., 
ealycc qainqoepartito , corollae segmeotis acutis oec emargioalis. — Crescil io 
iosula Timor. * 

27. S. RECLINATUM L'Uerit. Bot. cult. (ed. 2.) III. 100. - Pers. Eocbirid. I. S25. — 
Duoal I. c. 8. — G. Don I. c. no. 20. — Caulc glaberrimo crasso succoso; foll. 
piBoatifidis, interdum integris; racemis laleralib. folio breviorib.; corollis semi- 
qaioqoefldis, lacioiis emargioaiis. 2{. — Caulis sulcatus. Folia in petiolum atle- 
Doala, segmeolis linearibu!^. Pedunculi 2-3-flori. Calyx profunde quinquedenlatus. 
Corolla azorea. Bacca viridis globosa edulis, pollicem diametro babet. — S. /a- 
timatum Dooal, Solan. Monogr. 139. (excl. syn.) — S. pinn^Uifidum Lam. Illustr. 
gCD. t. 115. fig. 4. (ic. mala.) — Crescit in Peruvia. 

9S. 6. 8EPTEML0BU.M Bnge. M^m. de sav. ^tr. de Sl. Ptrsbrg. II. 122. — G. Don 
L c. Do. 21. — Foll. pinnatifidis, lobis ovato-oblongis obtusis integris v. inciso— 
dentalis, utrinq. pubescentib. ; paniculis dicholomis divaricatis lateralib. , folia 
foperaDtib.; corollls quinquefidis; caale berbaceo ereclo incrmi. ^ — Folia ob- 
fcore viridia, plemmque septemloba. Corolia obscure violacea. — Crescit in 
ChiM prope orbem Pekiag. 

III. 42 SOLANACEAE. solahom. §. 5. FolUs iematis vel HmpHclbus. Foliis foiioHsqus ovatis oei 
laneeolatis. 

S9. 8. UEREPnORDM Donal I. c. p.<7. — D. R. Elb.NoT. geo. et spee. pl. III. Sl. — 
Elb. Syoops. pUnt. aequin. II. 130. —.6. Don 1. c. no. 22. — Uerbaceooi: nmH 
angulaiis puberulis; roli. ternatis, olrinq. aericeo-pubefcentib., (oliolit obloofls 
acuti«; pedunculis laleralib.(?}; florib. subracemosia. ^t' — Calyx qoioqaeptrUtat. 
CoroUa quinquefida. Pili in hac et in speciebus qaatoor sobsequeoUbos simpli- 
cct. — In frigidis Peruviae prope Caxamarca crescit. 

3a S. MURICATUM Ait. Ilort. Kew. 1. 250. - Dunal 1. c. — U. R. Elb. 1. c ~ Klb. 
I. c. — G. Don 1. c. no. 23. — Caole suffruticoso radicante asceodenle, torioalb. 
muricatis; foll. obioogo-lanceolaiis pobescentib. simplicib., ioterdam trisoclis 
(tematis); racemis terminalib. bifidis. 2|. — 5. tcabrum Lam. Illustr. gener. MC 
— S. vritgalum Rz. ei Pav. 1. c. 32. t. 102. fig. a. — Melongena laurifoUm f^ructu 
lurbimaio tariegalo Feuill^e, Perov. II. 733. L 20. ~ ^9. parcifoiium: -^ Crescit 
io Mexico et in Peruvia. 

31. S. DIVERSIFOLILM Dunal 1. c. 8. (ed. 2. t. 8&) - H. R. Etb. I. e. 23. — Klb. 
1. c. 160. — G. Don 1. c. no. 21. — Fruticosum: ramulis poberolis; foU. impari- 
pinnaUs ternalis et integris birtello-pubescenUb. , foliolis oblongis scamioatis 
iotegerrimis, terminali maximo; racemis extraaxillarib. simplicib.; calycib. magois 
corollam bubaequantibus. o — Rami glanduloso-ptlosi. Racemi folio breviores. 
CoroUa rolata sobcampanulata quinqueOda alba, segmentis ovatis acutis. — Cres^ 
cil prope Caracas. 

32. S. CARIPENSE Dunal 1. c. 8. (ed. 2. inedit. L 80.) - H. R. Kih 1. c. — Klh. l e. 
-^ G. Don 1. c. no. 25. — FruUcosum scandens: ramulis villoso^piiosis; foll. 
simplicib. et temaUs ellipiico-oblongis acutiusculis, basi rotundatis iolegerrimis 
sericeo-pilosis, basi biauriculatis: racemis extraaxillarib. el subteraiioaUb. sim- 
plicib. aut biOdis. O^ — Folia r/t~2-pollicaria. Calyx quinqoepartitos pilosvs. 
Corolla rotata alba? quioqucfida. — In prov. Comaoa ad coenobium Caripeosc 

33. S. RIXROCASTAM-M Moc- et Sess. Fl. Mexic. inedit. ex Duoal I. c (ed. 9. 
inedit. t. 3.) — G Don 1. c no. 20. — Radice tuberosa; caule herbaceo; folt. 
ovato-repandis hirsotis, basi auriculatis; peduocolis oninoris subombellaUs ler- 
mioalibos. ^- — Tober soliiarium, magoiludiae illios S. luberoti, infra io radl- 
culam simplicem abieos, ab»qae aliis radiculis. Caulis teres. Folia oodulau. Pe- 
tioti basi foliolis 2 sessilibus auriculati. Pedunculi villosi violacei. CorolU albo, 
segmentis lanceolaUs obtusiusculis. — In Meiico. 

34. S. OLIGANTHUM Dunal I. c. (ed. 2. inedii. U 90.) - U. R. Kih. I. e 21 ~ Kth. 
I. c. 100. — G. Don 1. c. no. 27. — Caule hcrbaceo scandente; foll. ovato-oblon- 
gis, basi inaequalib. sobcordkiis tomenlosis auriculalis, integerrimis, supra gla~ 
bris, subtos molliler tomentosis; pedunculis terminalib. paacifloris. 6^ — Pb-* 
bescentia stellata. Folia bipollicaria, auricnlae sessiles oblique oYato->sablooaUo, 
foliis similes. — Crescit in ripi» Orioocensibus prope Maypures^ 

g. fl. Paehyphylia Dunal /. c. 7. — Foliis pinnatis^ pinnatifidis vd 
integris, foiiis foliolisque eordaiis acutis crassis^ pilis lirevibus sim^pH^ 
eibus hispidis; racemis eymosis pendulis; corollis quinqueparHiis\ boe- 
eis ovalibus, 

33. S. PENDULUM Rt. et PaT. Flor. PeraT. II. 30. t 174. fig. s. — Duoal I. e. - 
G. Doo 1. c. 408. 00. 28. — Caule fraUcoso; foll. simplicib. v. irregulariter pi»- 
oaii»ectifl, segmentis oblique cordatis; racemis dependeotib. furcatis. 5 — Rami 
pilosi dichotomi. Folia otrinque pubesceotia. Corolla elongata pobesceas por- 
porea, segmeoUs acatis reOexis. Racca magoa ovata latea. — Crescit io Poraviae 
proviocia PaoaUhoa. 

30. S. ORLIQtrM Rx. et Pav. I. c. 33. t. 103. flg. a. - Dooal I. c. - G. Doo I. e. 
oo. 20. — Caale suffhiUcoso; foll. cordaUs obliqais acotis; racemls cymosis r*- 
volatis; coroUis porporeo-violaeeis. 6 — Glabrom. Folis sopra aiUds, sabtos soLAnm. SOLANACEAB. 43 Pedwieuli lateralet. Calyi qainqaefldus. Baoca oblonga, olrinque 
acnniMU. — Cmcit in Peruviae nemoribus. 

37. S. VIKIDIFLORDM Rx. et PaT. I. c. 38. l. 173. flg. b. — Danal I. o. - 6. Don 
I. c BO. 30. — Caule fniticoso; foll. cordato-ovalis slmplicib. Tilloais; racemii 
dependentib. foiia sobaequanlibus. 5 — Yilloaom. Caljx semiquinquefidus. Go- 
rolla Tiridis sobquinqaepartila , segmentis reflexis. Bacca magna oblonga torbi- 
Mia Tilloaa lotescens. — In Peruviae nemoribus crescit. 

38. S. BETACBDM CaT. Icon. et descript. VI. 509. t 524. — Dunal I. c. — G. Don 
L c. DO. 31. — Andrws. BoU Reposit. t. 511. — Frulicosum : ramis cauleq. crassis 
meealeotis; foll. magnis cordatis ovato^obloogis, ulrinq. pilosiosculis, margine 
«idoUUs; raeemis cymosis pendulis peliolos sobaequantibos. 6 -- Folia polli- 
earia, peiieH macolaii. Racemi axillares et sopraaxiilares muUoties bifidi, inter- 
dom simplicef Irifldlque. Aolberae luteae. Bacca ovaU joglandiformis, lules- 
cenli^Tiridis, maculis bronneis longitodlnalibus obsiu, demom robiconda. Tola 
planu flMta olet, fere ot ihUura Siramonium. — 5. eratsifolium Ortega, Decad. 
pUnt. 117. — Crescit io NoTa Hispania. 

Bdetto n. FelU lebaU, angiiUU, lUiiaU, denUU Tel inUgra. 
|. 1. F0U9 lobata et iniegra. 

31. S. LEPTANTHUM Ho^. et Sess. Fl. Mexic. inedit. ex Donal I. 0. 9. (ed. 3. Ined. 

t 9B.) ~ Klb. I. c 161. — G. Don I. c. no. 38. — Caule tereli berbaceo glabro; 

foN. oblongls andolato-repandis in petiolom desinentib.; racemis dichotomis, 

apice eymosis; corollis pentagonis. 3J. — Corolla parva. Calycis dentes aculi. 

Bacca panra globosa, rubicundo^violacea. Erectum t. procumbens. 

fi. parvifoiium H. B. Ktb. I. c. 24. — F0II. minorib. subsessilib.; racemis pedi- 

TOllisq. breviorib.; corolla pallido violacea nec alba. — Crescit in Peruvia 

inter Caxamarca et Magdalena. 

4Bl 8. LINKil 6. Don I. c. no. 33. — Foll. lanceolatis subsinoalis sobtomento&is 
Tircntib.; pedoocolis paocifloris; laciniis calycinis ovalis acutis. 6 — Rami glabri. 
Peiloli pilis stellatis minutissimis obsiti, folia acota ondulala, sinubus 1-3 haud 
profoodis, sopra pilis slellatis sparsis, subtus crebrioribus. Pedunculus brevis, 
pedicelli 4-fl fin. longi nuUntes cum calyce subtomentosi. Corolla semiquinqucfida 
plicaU alba. — 5. oliganthum Lnk. Enum. pl. bort Berol. I. l^ (nec Dunal). — 
S. tmuifolium Hortor. — Crescit ? 

41. S. CORVMBOSUM Jcq. Collect. bol. 1. 78. — Icon. pl. rar. 1. t. 40. — Dunal I. c. 
— G. Don I. c 400. no. 34. — Caole suffruticoso; foll. ovato-lanceolatis integris 
sablobatisTC ; racemis cymosis oppositifoliis; corollis qoinqueparlitis. ^ — Habi- 
tos 5. buieamaraet ramis ex parte procombentib , ex parie ereciis, angolatis; 
folils glabris foetidis. Racemi 2-3-4- fidi. Corolla parTa coerulea v. violacea 
5-flda. Bacca pisiformis rubicondo-aurantiaca. — S. corymbiferum Gmel. Syst. 
TCgeL 38L — S. parviflorum Nocca in L-steri, Annal. VI. 51. — Crescit in Pcruvia 
prope Limam. 

42. S. CIRRHOSUM Dunal I. c. 0. (ed. 2. inedit. t 01.) — H. B. Kth. I. c 24. — Kth. 
L c 102. — G. Don I. c. no. 35. — Frulicosum scandens cirrhosum: foll. inlegris 
(et trilobis?) oblongis acominatis iotegerrimts glabris; racemis lerminalib. pani- 
eolatis. 6s/ — Habitos 5. Duleamarae. Glabrom. Cirrhi spiraliler revoluli exlra- 
axillares. Foiia inlegra, ternaia v. triloba. Flores rosei magnitodine illorom S. 
mifri, Calyx parvos aogolalo-quioquedeoUtos. Stamioa nonnomqoam adsunt 
sex — S. satignum Willd. mss. in Roem. et Schult. Syst. veget. IV. flOJ. — Cres- 
cil in ombrosis prope Comaoa. 

43. 8. DULCAMARA Linn. Spec. plant. 204. — Sm. Engl. bot. t. 505. — Cortis, Flor. 
Londin. L U 14. — Flora Danic. t. 007. — Boll. Herb. t. 23. — Reil et Abel t. 72. 
DrcTes et Heyoe, Off. Pflozn. I. 00. — Goimpel et Schlchtd. OflT. Pflnxn. 1. 12. — 
Plenk, Oir. Pflnxn. t. 110. — STcnsk bot. t. 20. — Woodv. Medic boU 07. I. 33. — 
8aT. Mat medic 47. U 14. — Stnrm, Deotscbl. Fl. Hft 18. - Dooal 1. c. — G. Doo 
1. c. Do. 30. ^ Kocb, Synops. fl. Germ. et HeW. (1. ed.) 508. — Rchb. Fl. excurs. 

0* 44 SOLANACEAE. mmlanuii. p. 303 00. 90M. — Caule frullcoso flexnoto; foll. o?«to-«ord«lls, Mperlorib. 
Utis; ryinis supraroliaceis opposiiifoliisq.; baccis ovatis coeciieis. 6^ — Floret 
vioiacei, macolis S viridibus aibo-marginatis ad basin laclDlamniv nro albl. — 
S. teandnu Nerk. Gallob. 110. — Dmlcamara flexuota Mneb. Meibod. pUnl. 514. 

— Soianum sramdent seu Duleammra Tournef. Inslitul. rei berb. 141. — Ammrm 
duleit tierard, £mac. 350. — Duiei» ataara Trag. Hisl. slirp. 81A. — Gijfeipierot 
teu Duleamara Baub. Ilislor. II. 100. (c. icon.) — S, teandent Lan. Fl. Fr. ~ Crvadt 
per totam Europam, Asiam el Americam borealem ad vias, sepes locisqoe hoaiidlt. 

fi, lomeniotum Korb 1. c. — Caule foliisq. lomenlosis. — S. lilorale Raab, Bot 
Zeitng. 1810. p. 413. — In llelvetia au»trali, Tyroli, et io Pomeraniae infola 
Usedom prope urbem •S^inemUode*. 

;*. rupetlre: Caole erecto; foll. ovalis iolenerrimis; racemis paocifloris dicbo- 
tomis. — S. rupetlre Schmidt, Plor. Bohemic. 00. — In Bohemia. 

44. S. KIESERIL7.KII C. A. Meycr, Verieichn. der Pflnin. am Caor. 113. -> G. Don 
I. c no. 37. — Caule fruiicoso inermi erecto; foll. glabriuscuiis spariis petiolatis 
ovato-oblongis intcgerrimis acuminatis, basi angusialis; racemis laleralib. pao- 
cifloris; corollae segmentis 5 reHeiis, basi bimaculatis. ^ — Crescit in Caocaso 
prope Lenkoram. 

45. S. PRRSICtM Willd. mss. in Ledeb. Fl. Altair. I. 837. - G. Don I. e. no. 30L — 
Caule fruticoso tereti scandente; foli. pubescentib. ovalo-lanceolatis cordalis in* 
tegerrimis; racemis c^mosis laierallb. glabris; rorollis qoinquepartilis pollide 
violaceis; baccis rubris ovalis. ^w — Proximum 5. i^uleamarae, sed folia senH> 
per inlegra nec nmqoam haslala v. auriculata. — S, Duleamara Patrin. Flor. 
Beinaul. inedil. — S, attimile Friv. (cf. p. 54. no. 123.) boe pertioere dicllnr. — 
Crescil io Persia ei Sibiria prope Baroaul. 

40. S. TRGORE Aublet, Guian. I. 212. U 84. — Donal I. c. la — G. Doo L e. no. 30. 

— Caule lrutico»o birsuiissimo; full. inferiorib. pinnatifido-sinoatis, soperiorib. 
cordatis. 5 — Folia inferiora majora, lobis arutis, superiorib. miooriboa. Pleree 
par^i viresrcntes in ramorum furraiionibus corymbosi. Bacca loleaccos globeaa 
corjliformis. Anlherae coalilae. — Cresrit io (ioidna locis culiis. 

47. S. LYRATrM Tbnbrg. Flor. Japonic. 01 — Dunal I. c — G. Doo Le.no.40L 

— Caule herbaceo erecto lomenloso; foll. olrinq. lomentosis, ioferiorib. lyralla, 
superiorib. ha^latiii. 2|. — Foliorum negmenta subopposila quaierua v. plora i»- 
legra, terminali maiimo. Florcs panirulaii axillares ct terminales, paoieolae 
subdirholomae. — Cre»rit in Japonia prope Nagasarki. 

48. S. PYGMAELM Ca%. Iron. et desrripi. pl. V. 23. I. 430. fig. 2. — Donal L c. - 
G. Doo I. r. 4l0i oo. 41. — Caule pollirari berbareo; foll. trilobis. lobo interme- 
dio elongaio obioHO. Q — Caulis simplcx, floribus duobos plerumque tenninaloa. 
Fulia par%a. Pcdunruli primum erecii, dcmum deflexi. Corolla pallido coemlen 
JV-fida. Barca parva villo«»a glolio<a. — Cresrit in Bonaria. 

$• 2. fo/iii sinualit, angulalis vel denlalit, 

40. S. (iRANniFLOIUM R/. cl Pav. Flor. Peruv. ||. 3.V 1. m flg. b. - Dnnal L C. 

— G. Don I. c. oo. 42. — Cauie arboreo lanaio; foll. ovatis sionalia Inlegriaq., 
sopra htspidis, kublus lanuginoki<^ raremis r}mo\is recurvis brevibus. ^ — Canlia 
lana «tellaia fulva leclus. ia\}\ dea<»raius aurtus. Corolla magna violacea S- 
pariiia , eilos »iriis 5 lanalis noiala. Bacca niagna lanala lulescens dependent. 

— Cresrit in Peru^ia. 

90. S. V('ITE.>SE II. B. Klh. L r. 35. - Kih. i. c. 102. — BoL Mak'ai. L 2710. — 
SulTrulicofuoi : foll. subcordatis sinuaio-.angulatis, utrinq. tomenlosis; raceniia 
laleralib. brr«i«i«iinii!t hir»utiH<imis; barri<( globosis. o " PiloMMimum. Folia 
magna, segmenia acuta, peiiolis ncr%i»q. purpurascenlibos. Segmeoia calvcina 
acuia. Corolla magna, intus alba, eilus violacea. Bacca globosa, auranlii ■1- 
noris magniiudine el colore, jonior lana bre%i terLa. — S. (/uUloente Lam. Illnalr. 
gen. 23bifl. - P<»ir. Eor)ci. m^th. Suppl. IV. «i, ~ Duoal 1. c. la (ed. 2. inedil. 
L 01. flg. b.) - G. Doo I. e. 00. 43w — S, angulalum Ri. et Pav. I. e. IL 31 L 110. 
fig. b. - Feniil. Obser^. 111. 01. L 41 - Borm. Pianl. Amerie. 210. L 2M. flg. St souuiUM. 80LANAGEAE. 45 

(cicL syn.) ^ lycMpf mnim ttrbonteent foiiiM amgulatit, fruein aureo Plain. Cat. 
4. — Creflcit in Peravia. 

«1. & TWBBDIANUM Hook. Bot Mag. U 33851 f - G. Don I. o. Bo. 44. — Pabe»- 
eeatl->viscidniB: caule berbaceot roll. cordalis, basi angalato - dcDtalia sublonge 
petiolntis; racemis ambellalis; florib. (inter ■i^ores) notantibns. ^ ^ Habital in 
lonaria. — Corolla magna qainqoefida pallide ooeralea; pedancali oppositifolii. 

tt. S. HAITWBGI Btb. Plant. Hartweg. 408. — Fralicosam» inerme(?): ramis fle- 
inosn-tomenlosfs; foll. petiolaiis amplis oTaiis t. oblongls subaodulato-repandis 
integerrimisq., basi rotundalis, supra veluUno-pubescentib.. sabtus albo*lanatis; 
cymis pcdnnenlatis laleralib. maltifloris albo-lanatls; calycib. dense albo-lanatis 
semi-^-fldis, laciniis lanceolatis; corolla ampla profunde 5-fida, extus lomen- 
lota; anlberis sobaequalib. ; bacca nada giobosa glabra. 6 — In Mexico. 

53. 8. SANDWICENSE Uook. et Arn. Bot. Beecb. voy. 03. ex Prsl. Bepert boU syst/ 
L 30L — G. Don I. c. no. 45. — Canle fraticoso; ramis tcreiib., ramulis caneseen- 
lib.; folL nngalato-sinaatis otatis, supra glabris, subtus pabescenti-canis; race- 
mia eorymbosis terminalib. t. laieralib.; caljce minnto qainquefido; staminib. 
neqnalibos. 6 — Primo adspeclu £a«tof elo^» prae se terL ^ Cresoit in tnsnll» 
tendwicensibos. 

54. a. TOPIRA Dunal I. c. (ed. 2. inediU t. 08. fig. 1.) - H. B. Ktb. I. c. 85. — Kth. 
L c — G. Don 1. c no. 46i ~ Caule berbaceo tomeotoso; foll. soboTatis acotis 
ainnato-angnlalis, basi inaequalib., supra adpresse pilosis, subtns tenulter cano- 
lomeolosis; florib. extraaxillarib. aggregatis; baccis oTatis. ^t* — Folia 0-10-polli- 
caria, fl poll. lata, angnlis acutis. Caljx tomentosns. Corolla Tirescens, segmentis 
snbioaeqnatib. oTato-oblongis acutis, exlus tomenlo stellato Tcstitis. Bacca qua- 
drilocuiaris edulis. — CrcRcit locis bumidis prope Sao Feroando de Atabapo in 
conflaente flominum Orinoci, Atabapi et Guaviares. 

55. S. MACROCARPCM Linn. Manliss. pl. 805. — Mill. Icon. t. 804. — Lam. Hlustr. 
gen. 3385. — Plum. Spec. ic iV. t. £4. flg. 2? — Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 47. 
— Caole berbaceo glabro; folL basi coneatis sinuatis glaberrimis; peduuculis 
paocifloris IweTibas. 3|. — Polia magna repando-sinuata, obtusa t. acutiuscula. 
Segmenta calydna longissima. Corolla magna coeralea subcampanulate semi- 
goinquefida, saepe sterilis. Bacca caraosa globosa lutea poml circiter magnitu- 
dioe. — Crescit in Peruvia. 

50. S. PB^iTADACTYLUM G. Don in Loud. Hort. BriU 73. — G. Don, General syst. 
of gard. and boL IV. 410. no. 48. - Caule erecto t. Hexuoso glabro; foll. ranci- 
Bato-sinuatis, segmeotis acutis glabris, supra nitidis; eorjmbis brevib. termina- 
lib. T. in caaiis bifiircationib.; baccis magnis ovatis, protuberantiis quinque ad 
basio notatis. 6 — Folia magna. Bacca magna lutea. Flores mediocres coeralel. 
" Crcscit in insula Trinilatis. 

57. S. CALYCINUM Mof. et Sess. Fl. Mexic. inedil. ic. ex Dunal I. c. (ed. 8. inedit 
t. 80i) -> Poir. Encycl. m^th. Soppl. 111.747. — G. Don I. c. no. 40. — Caule tor- 
laoso glabro crasso; foll. siouato-repandis; pedunculis brevlb. unifloris solitariis; 
calyctb. post inflorescentiam cresceniibos. ^ — Habitu simile S. macroearpo. 
SegmenU calycina nervis multis sinoosis percursa. Corolla coeralea quinqnan- 
gnlata. Bacca globosa lulea, pomi minoris magoitudine. — Crescit in Mexico. 

58. 8. BArERIAKUM Endl. Prodr. fl. Norfolk. 54. — F. Baoer, Icon. pl. t. 158. - 
G. Don I. c no. 50. — Inerme fruticosum : foll. oblongis acominatis angulato- 
deniatts glabris; corymbis termlnalib. laxiosculis; pedunculis cerauls. 6 — Folia 
l-8-polliraria. Corolla alba. Bacca ovato-oblonga. — In insula Norfolk. 

S. 3. Pseudocapeica Dunal /. e. II. — FoHit angulato-repandit inte- 
gritve; cordllit tubquinquepartitit ; baccit tphaericit torulotit teu laevibut. 

50L S. RACEMIFLORUM Dunal I. c 11. — G. Don I. c no. 51. — Caule berbaceo 
glabro; folL ovatis repaodo-angulatis scabris; racemis lateralib.; baccis sulcatis. 
O — PlanU UU pilis nnmerosis pungentibus scabra. Caulis viridis purporas- 
centi-saffnsas. Folia crassinscala Racemi multiflori pollice longiores brevioresve. 46 SOLANAGEAE. soLAMini. 

Calyi teaber. Corolla alba, eitut rosea. Bacca Sokmi Aeikiopiei L. fonM, tod 
minor. — S. teabrum Jcq. Hort Scboenbr. III. 45. t. 333 (nee Vabl.) — CrMdt..^? 

60. 8. (LYCOPERSICUM llill. Dict no. 3. — Barrel. Icon. 1106.) ABTHIOPICmi 
Lion. Amoen. acad. IV. 307. — Jcq HorU Viodob. 1. 1 18. — Dnnal L e. — G. Doa 
I. c. 00. 38. — Canle herbaceo ; M. OTalia repando-angalatia glabrif ; pedaaealli 
tabaniflorif eemnif; baeeis tomloflf. — Folia palmaria. Baeeae mtfaae r«- 
brae depressae. Corjmbi paacillori. Corolla alba. Corymbi eojafqoe fl«re oao 
pleramqae fertili, reliqois sierilibas. — Pteudoempiieum toruloemm Mneh. Me* 
tod. pl. 477. — Crescit in Aethiopia, China et Japonia. 

fi, Holaeeum: Inerme: florib. Tiolaceis; baccis albis t. pnrpureis. — 5. JefMo» 
pieum Loor. Flor. Cochinch. I. 130. — Flores solilarii. Calyx et corolla aei- 
fidi. Bacca magna aeiloba spbaeroidea edolis. — Forte propria erit fpeeiea. 

f. aeuieatum: Caale acaleato; foll. sabtas tomentcllis; ambellis aiillarib.; ea- 
lyce laeri. — 5. integrifoUum Lam. Dict IV. 301. — Maia Aeihiopiem Bi^. 
Uist 673. ~ Dodoo. Pemplad. slirp. 450. c. ic. — 5otoiMMfi p owtifo r u m Aer- 
bmriorum Lob. Icon. 904. — Moris. Oi. Hist Sect III. p. S8S. seet 13. t & — 
Plnk. Pbyt t 890. flg. 4. — LyeoperaicsMfi /Hicla slriato duro Tooraet iBfUl. 
rei herb. 150. 

61. S. ZUCCAGKIANUM Danal, Solao. monogr. 140. t 11. — Dnnal» Synops. II. ~ 
G. Don I. c. 411. 00. 53. — Caale aabherbaceo; foll. OTatif angolato^repaodlf 
glabrif, bafi inaeqoalib.; pedunealif sabaniflorif cernoif; baecif fobglobofif. 3|i 

— Tola plaota Tiridif, fab lenie Tisa Tenncis minutissimis crystallioif obfHa. 
Corolla JV-partita alba, fegmenlif aeatis. Bacca cerasiformis rolonda saboabili- 
cata mocronala, matura rabra. — Ilabito simile est S. Aethiopieo, difl^ni foliif 
mioolissime Terracosis, baccis moUo minoribus glabris t. prafunde salcatif» — 
S. teabrum Zucc. Cenlur. 50. — S. obtusifoHum Wiild. Uerb. — S. teabrmm Zae- 
cagn. — S, WiUdemoteii Roem. el Schalt I. c. — Crescit ? 

68. S. TRiljlF.TRUM Cot. Icon. et descript pl. Hl. 30. t 850. — Donal I. e. - 
G. DoD I. c. 00. 54. — Caalc fralescenle triquetro; foll. cordalo-deltoidelf tea- 
mioatif gtabrif ; ombeliis oppokitifoliis pedoncalatis. 6 — Caoles gracilef later- 
dum erecti, ioterdum proftrali, Juniores iriquelri. Peduncali breTisfimi, pedieclll 
3-4 debilef. Corolla panra alba f abquinquepartila , segmentif linearibof. Boeea 
nutans globosa piniformis. — ('rescit in Nots llispania. 

61 S. MICROCARPLM Vahl, Symbol. boi. II. 40. - Danal, Solan. monogr. 14B. t Ht, 
Synop*. 11. — G. Doo I. c. no. &5. — Caole frulicoso; foll. ohloogo-laneeolalif 
fubrepandis; racemif laleralibus. 6 — Folia 3-4-pollicaria viridia glabra. Racemi 
eiiraaiillares pollicares. Flores subcymosi. Corolla aiba qainquepariita , eitof 
pilosa. Bacca glabra rabra piperiformis. — S. Pteudocaptieum fi. mieroemrpum 
PerA. Enrhir. |. 224. — S. diphyUum Forsk. Fl. Aeg. Arab. 63. — In Aegypto. 

6L S. PSKlDOCUPSICliM Linn. Spec. plant 983. — Sabb. Hort. Rom. 18. t 5B. - 
Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 56. — Caule fraticoso; foll. oblongo-lanceolatif 
subrepandift ; peduoculiM subuoifloris eilrafoliaceis. o — Glabram. Corolla parra 
alba 5-paniia. Barca globo»a rubra ceraftiformis. — Pteudoeaptieum unduimii^ 
fotium Mnch. Melhod. pl. 477. — Sotamum frutieotum baeeiferum Tournef. InfUL 
rri herh. 140. — S. arboreteent (^aesalp. 815. — Stryehnodendrot Bauh. Hiflor. 
614. — Bessl. Ilort E)»t. 317. t 316. — l^eM(lora|Mi>«fm Dodon. Pemptad. ftirp. 
p. 7K c. ic. — .Soioiiiiiii iliii^riraiiMiN Dalech. Hort Logd. BataT. 500. cum ie. — 
fi. Baccis luleis. — Poir. Enr)cl. m^th. Suppl. IV. 9RI. — Nees ab Esenb. Not. 
Act acad. Caes. Leop. Carol. XIX. Suppl. 1. 388. — S, Captieattrum Lnk. msf. 

— (^resrii in iosula Madcira. 

65. S. PSKrDO-Qll.NA St Hil. el Cambess. Plant uf. du Br^sil t 91. - G. Don 
I. c. nn. 57. - Caule arboreo inerml; foll. lanceolaio-obloogis angu»lis acaiif 
ioiegerrimii», supra glabris, «ubtus io aiillis nervoram fasciculaiim Tillosis; ra- 
cemis eiiraaiillarib. brevib. mooo-oligocarpis; calycibns glabris. 6 — Creaeit 
io Brasiliae pronocia Sli. Paalii. ~ Cortei Talde amara loco Chinme eam soe- 
cessu prospero ad febres medeodos ab iocolis adbibetor. soLAifUM. SOLANACEAE. 47 

9k 8. GBACILIPES Ikae. io Jacqaem. Voyage boU 113. f 1. 110! — Foliia rolanda- 

tia avbtepaodia, pilia lepidoio-alellaUa inspersis, In peliolam gracilem attenaalia; 

BorJb. a«IHariia axillarib. longe pedicellatia. ^ — Crescit io aylvis Salvadoreis in 

ladia oriestali. 
07. S. ATMOPAE Sebam. Dansk. Vidensk. Selik. Afb. III. 144. f ^ Sobherbaceam 

ioenM: foll. oboTalo-canealis angnlato-.repandis acuiiuscalia glabris; pedoncalis 

oppoailifoliia aabgeminis onifloris. O^ — Crescit in Guinea. 
6& S. EDCLE Sehom. I. c. 145. f (nec Arrabida.) — Subherbaceam inerme: foll. 

ovatia repaodo-lobalis obliqnis stellato-tomenlosiascalis; pedancalis geminis; 

calyeib. sabaealeatis. ^ — Crescit in Gainea.; 

f. 4. MaureUla Ihmal /. c. 12. — Caule herbaceo aut subherbaeeo; fo- 
lus uirinque aeuminatis; racemis brevibus peduneulatis infrafoliaceis ; 
pedieettis panicuiatis aut subumbellatis nutantibus; floribus parvis; co- 
roUis aUris aut dilute violaceis; baccis parvis globosis, 

OOl S. NODIFLOftUM Jcq. Collect. II. 888. — lcon. pl. rar. U. t. 380. — Dunal I. c. 
li. — G. Don I. c no. 58. — Caule suffruticoso ; ramis teretib. glabrli; foll. gla- 
brla OTatis Integerrimis; Oorib. subombellatis. 6 — Rami ad nodos incrassati. 
Folia aeBipedalia. Segmenta calycina oblonga obtusa. Corolla alba, ad basin 
Intea, aegmentis lanceolalis acutis. Bacca parva nigra. — S. strictum Zoccagn. 
Ceator. I. 00. ~ 5. iit^rHiw fi, patulum Linn. Spee. planU 967. — Crescit in India, 
Braailia, Maarilios, Guiana. 

70. S. DESVAl'111 Hamilt. Prodr. 0. Ind. occid. 80. f — G. Don I. c. no. 50. — Caale 
sobbipedali berbaceo; foll. ovalo-lanceolatis inlegerrimis subrepandis; bacca ni~ 
gra globosa minima. — S. nodiflorum Desvx. mss. — In Aotillis (in insula JVeeru}. 

71. S. DILLEMI Scholt. Oestr. Fl. (ed. 2.) 1. 303. — Roem. el ScbuU. Sys(. vegel. IV. 
580. — Rchb. Flor. excurs. 301. no. 2650. — PlanU criU IX. no. 1285. — G. Don I. c. 
no. 60i — Canle herbaceo; ramis teretib. subangulatis ; foll. ovato-ovalib.; cymis 
fructiferis arrectia. O — Tripedale el ullra, folia Belladonnae, baccae magnae 
atro-nitidae, anle maturitatem olivaceae albo-ponctaiae. — S. procerius patulum 
€ulgmn f^ctu Diil. Hort. Ellh. 367. t. 275. Gg. 355. — S. nigrum fi. palulum Willd. 
Spec planl. L 1035. — Crescit in Uungaria in sylvis Malrae. 

73. S. MICROSPERMUM Duoal 1. c. 12. (ed. 2. inedil. t. 01.) - G. Don 1. c. no. 61. — 
Caale tereli herbaceo glabro; foll. soltlariis geminisve ovalis subcordatis inlegris 
glabris oitidis; racemis snbambellatis. Q — Crescil ? 

13. S. GCINEENSE Lam. Illustr. no. 2330 — Dunal I. c — G. Don I. c. no. 02. - 
Rchb. Flor. ezcors. 301. no. 2640. — Caule herbaceo; ramis angolatis, angulis 
denlatis; foll. late ovalis integerrimis; umbellis infraaiillarib. multifloris nutan- 
Ubas. ^ Flores parvi ez albo virescenles v. violascentes ; baccae magnae nigrae, 
herba 3-4-pedalis. — 5. Guineense fructu magno inttar Cerasi Dill. Uort. Elth. 
3001 t. 274. flg. 354. — Rross. Icon. t. 13. — S. nigrum d. Guineense Lion. Spec. 
plant. 800. — 5. Memphiticum Mart. mss. — Crescit in Guinea. 

74. S. ATRIPLICIFOLICM Gillies mss. cx Nees ab Esenb. Nov. AcU acad. Caes. 
Leop. Carol. XIX. Snppl. L 386. t — Herbaceum ramosum, totom pulverulento- 
pabeseeos: caale angolalo, angulis nudis; foll. ovatis subcordalis aculis approzi- 
flMlo-deotatis; racemis pobescenti-hirsulis, pedicellis pedunculo communi valido 
breviorib. aut eaodem aeqaaolibas. Q — fi. minut: Foll. petiolo adjecto vix pol- 
licarib., pedoncalo commuoi breviori floribq. minoribos. — In Andibus ad Men- 
dozam, fi in Pernvia ad lacum Titicaca. — Diireri a 5. oi^o folils laiioribus sat 
regulariter repando-denutis, dentibos laliosculis obtusis, basi (tanlum non sem- 
per) sobcordatiSy apice brevi spatio integris dense puberolis, florib. duplo majo- 
rib. (albis), pedonealis pedicellisq. villosis. 

75. S NIGRUM Linn. Spec planL 800. - Dunal I. c. 12. - Sm. Engl. bot. U 566. — 
Cortis, Flor Loodio II. U 80. — Flor. Danic. t. 460. — Plenk, Icon. pl. medic. IL 
17. L 180. — Rall. Herb. t. 07. — Sveosk. bot U 61. — Sturm, Deutschl. Fl. Hft 1. — 
Rcbb. PlaoU eriu criU X. 80. U 053. oo. 1883. — Rchb. Flor. ezcors. 30a 00.8545. — 48 SOLANACEAB. souiim. 

Koeh, Synopt. IL Genn. (ed. 1.) 908. - G. Doo l e. 411. no. 83. — BkyiM, TerMte. 
boU t. 0. — Sehkahr, Handbch. U 40. — Herbaceum : angalif ranonim pffOBianUf 
tabercirialis; roll. ovalif sabdelloideif tinaato-denUUs caaleq. pobefeentib., pilif 
incurvo-ereclit; racemis limplicib.; pedicellis rractiferit apice inerafftllf de* 
flfxlt. O — Caulit ramoflos ramnltoq. aofalato-denutifl. Pedaneoll brevef. Plo- 
res pauci 5-0 aggregati albi. Bacca nigra, rariot latea. — 5. pfj^einmrum meimii 
migrieantibus el luieis Toumef. Instit rei herb. 140. — 5. ofj^ tim mru m t Zannicb. FL 
di Yeoeiia U tfO. — 5. vulgalum Willd. — S, kortemse Blackw. Herb. 1. 107. — Morif. 
Ox. Uisl. III. m sect 13. t 1. Bg. I. — Lobel. Icon. 9ttL — S. ptermemuiom Rchb. 
Pl. crit X. ic. no. 1284. {non Dunal) est forma raraoram angolif magis marieoUlifl. 
fi, Perenmamt: Scabrcllum: foll. integiis leviterve denutis. Bertoloni, Flor. lul. 

II. 034. — 5. mtotckatum Prsl. Delic. Prag. 77. — Prsl. Fl. Sical. I. p. XXXIV. 

— 5. partiflorum Moretti, Badar. Osservat in Giornal. di fls. et di Conr. e 

Brugo. dec. 2. VU. 304. — S. offleimarum Gup. Hon. Cath. 903. 
y. melanoeeraeum Donal I. c. 12. — Ramis aogalato-denutis; foll. OTftlf den- 

utls aogulatis glabris; raccmis subumbellalis extraroliaceif. Q — 5. melMie» 

eenuiMi» Willd. Enura. pl. hort Berol. 1. 237. 
a. mtriplieifoUum Donal I- c. ^ Foll. sinuatis angulatis. — S, atripHeifoUmm 

Desportes mss. — CJL speciem praecedeniem. — Crescit per toum Baropafi, 

Asiam et Africam loris coltis. 
70. S. (noT. gen.?) ALLOGOMUM Bernh. mss. in Lionaea VIII. 258. ~ G. Don L e. 
414. no. 82. — Corolla viridescenti physaloide; calyce amplissimo ancto pnteaie 
fub bacca persistente cauleq. angulalo-alalo. — Uabitat in Mexico (?}. — Spccaef 
affinis 5. nt^o L. 

77. 8. FISTULOSIM Rich. mss. in Dunal 1. c. 12. — G. Don I. c no. 04. — Neef 
ab Eseiib. Transact or ihe Linn. Soc. XVII. 37. ~ llerbaceom ramofam: canle 
flstuloso aogulato; roll. ovatis, acumine obluso snbrepaodis, basi in petiolnm 
•ngusie decnrrentib.; pedicellis rrucius pcdunculnm commonem aeqoantib.; pol- 
lioe flavo. Q — «. Baccls nigris. — Sotanum migrum fruetu migro e Kurig&mg 
Harailt mss. in Wail. Cat 2015. F. — S. Hhimoeerotis Blume, Bijdragen 00)?*) - 
ft. Baccls rubrifl. — S. rubrum Gmel. Syst veg. 384. — Willd. Spce. plant L MM. 
— S. ergthraeum Donal , Solan. monogr. 238. — - S. migrum ftuetu ruhro Hamilt 
in Wall. Cat 2015. H. — Crescit in India orienUll. 

78. 8. INCERTLM Dunal, Solan. monogr. 155. , Synops. 13. — G. Don 1. s. no. 09. — 
Keeii ab E»cnb. I. c. 38. — llerbacvum ramosum diflbsum: canle angolato, an- 
gttlis lacTib. denticulatisve ; roll. deltoideis t. deltoidco^blongis triangalari-aen-> 
mlnatis, medio sinuato-dentaiis; pedicellis fructiferis reflexis pedunealnm eom- 
Bunem aequantibns. — Flores albi. Baccae rolnndaUe pisiformes. 

c Foll. angostiorib. argnu sinoato-denUlis; rnicto rubro luteoTc; ctale fea- 

brello. — .V. iii>nim Wall. Cat 2015. ex p. — S. flarum Kit 
ft, Foll. lale delloideis parce angulatis t. subhastato-angulatis. 

* Fruetu ruhro r. eroeeo. — S. nigrum Forsk. Fl. Aeg. Arab. 40i — & m^ 
fNiiiiolifiii Bemh. in Willd. Enom. pl. hort. Berol. I. 230. — Rchb. Fl. exenrt. 
301. no. 20M. - Plant crit IX. 31. t 000. flg. 1327. - Bertoloni, Flora lUliaa. 
11. 015. 1 - .V. riUotum Re, Fl. Tor. I. 142. — S. rubrum Ucria, Hort. Pan. 100. 
nec Mill. — Solamum offleimmrum aeimit pumieeit Sabb. Hort Boman. 2. t. il. 
NHam Ttjumda Bheede, Hort. MaUb X. 145. I. Td. 

* * Vruetu nigro. ~ S. migrum var. melamoeeratum Wall. I. o. 
Crescil in Indiae orienlalis arenosis, tar. ft. in Nepalia. 

70. S. Bi:BBiM Mill. Dlet no. 4. — Ait llorl. Kew. I. 240. - Dnnal L e. \X - Neef 
ab E«enb. I. c. 30. — G. Don \. c. no. 00. — Herbaceum ramosom diffusum: canle 
angulaio cosUq. foiiorum angulis denliculatis; foll. OTato-oblongis, basi apiceq. *} S. kUIXOVEROTIS Blumr Bijdragem 005. - Meteemt: eaule ereeto herbaeeo 
flttuloto lelragono; full. otatit oblHtit, bati eumeatit inlegerrimit : florib. «im6el- 
Mit eermui», — Cremeit im umbrotit Jarmnieit. SOLARUM. SOLANACEAE. 49 

«iumaUs repando-dsDUlit; pedleellit fruclui divaricaUt, pedunculo commun 
gracili brefiorib.; polline luteo. Q — Wghu Icon. plant. Ind. or. II. u 344. 
c Baeeif rubris croceifTe; fllorib. minoribas. 

* CmmU foliuq. glabriuteuUs. — S. rubrum Rib. Fi. Ind. II. 216. — S. »•- 
grmm t- rtibrmm Willd. Spec. pl. I. I03& — S. Rumphii Duna I, Sol. monogr. 
157. ^ HmUeaedbut indieus minor niger Rmph. Hb. Amboin. VI. t. 20. fig. 8. 
— S. asperum Bomem. mss. 

* * Caule deniaio foUi$q. kirtutit, his eroto^dentalis. — 5. Rumphii Blume, 
Bijdrageo 605. nec Dun. — S. chenopodioidet Lam. Uluslr. gen. no. 2340. — 
Dunal I. e. 157. — Feuill. Peruv. II. t. 14. — (Baccae aquose pallidae.) 

fi, Baeeis nigris, flortb. majoribus. — S. oleraeeum Ricb. in Dunal I. c. 12. — 
loem. et Schult. Syst. veget. IV. 588. — In India orientali, Java et California. 

80. 6. ERTTHROGARPUll Meyer, PrimiL flor. Essequeb. 100. — G. Don I. c. no. 67. 
~ Gaolib. perennanUb.; foll. oblongo-ovalis, ulrinq. acuminatis iotegerrimis; ra- 
cemif fabombellatif interfoliaceis. % — llabitus 5. nigri: caulis ramiq. obscure 
eafslaU puberuli. Folia gemina v. solitaria puberula v. glabriuscula. Corolla 
alba fHiberala, segmenUs oblongis aculis; baccae pendulae, piso minores luleae 
BiUdae. — Creflcil in culUf Essequebonensibus. - (5. rubrum Linn. sysL veget. 
IV. 15. p. 173?) 

Sl. 8. FURCATUM Poir. Encycl. m^tb. Soppl. III. 750. — Dunal 1. c. 13. — Nees ab 
Efciib. Nov. AcL acad. Caes. Leop. Carol. XIX. Suppl. I. 383. f — G. Don I. c. 
■0.66L — Herbaceum tubdichotomum glabrum v. sobiiliter puberulum: caule an- 
gulalo, angulif dentatis; foll. geminis deltoideo-ovatis, basi coneata sinuato-ser- 
rato - dentatis integerrimisve concolorib.; racemis plerisq. bifidis poberulis; pe- 
4icellif pedunculo communi brevioribus. O 
o. aeutedenlalum Nees ab Eseob. I. c. 384. — Pubescens: foliorum dentib. ap~ 
proximaUs acotis; caulis angulis valde denialis; racemis fere omnib. furcaUs. 
fi. obhuedentalum Nees ab Esenb. I. c. — Pubescens v. glabrum: foliorum 
denlib. paucis et obtusiortb.; racemis aliis furcalis, kliis simplicib. paullo 
gracllioribQS. 
r. tuhdentalum Nees ab Esenb. I. c. — Foll. ovalo-oblongis oblongisq. irregu- 
lariler denUUs integerrimisq.; caule subdenUto dicbotomo; racemis bifidis 
pubescenti - hirtellis. 
8. tubinlegerrimum Nees ab Esenb. 1. c. — Foll. ovatis grandiusculis, basi cu- 
neaUs, plerisq. integerrimis ; caule parce dentato ; racemo furcato. — Crescil 
in Chili et in Peruvia. 

BL 8. PTEROCAULON Dunat I. c. 13. — Kth. Synops. pl. aequin. IL 162. — G. Don 
L c. no. 60. — Caule berbaceo ramisq. angulalis denlatis scabris; foll. subovatis 
sioaalo-angulaUs ; Horib. subumbellalis. Q — Rami puberuli, angulis sobcilialis, 
ciliarum basi verruculosa. Folia glabra. Calyz puberulus. Corolla alba, primum 
pallide violacea. Baccae rotundae nigrae pisiformes. Antherae luleae. — S. m- 
grum a. Virginieum Linn. Spec. planl. 266. — S. srabrum Mill. DicL no. 6. (nec 
alior.) - S. alalum Mnch. Method. plant. 474. - Dillen. Hort. Eltham. 367. t 275. 
8g.2S6. — Crescit in America meridionali (Nova Andalusia) et in Nova Hollandia. 

83. 8. JUDAICUM Schult. Oestr. Fl. (ed. 2.) 1. 303. — Roem. et ScbolL SysL vegeL 
iV. 589. — G. Don I. c. 413. no. 70. - Caule herbaceo subinermi ; ramis angulatis 
maricaUs, acaleolis incurvis; foll. ovalis sinuato-angulaUs; corymbis disticbis 
ouUnUbas. O — Caulis tereUusculus. Folia glabriuscula. Corolla alba. Antberae 
loteae conniventes disUnctae. Pedicelli defiexi. Baccae nigrae. — Austria et Galicia. 

81 S. SUFFRUTICOSUM Schousb. mss. in Willd. Enum. pUnL borL Berol. 236. — 
Dunal I. c. 13. — G. Don I. c. no. 71. — Caole inermi snffruUcoso; foll. ovaUs 
denUto-angulalif subglabris ciliatis; florib. subpaniculaUs; (umbellis extrafolla- 
eeis peduncuiaUs. 6 — Rami ancipites v. quadrangulari^alaU (peUolis nempe 
deeorrenUbus), aogolis denUtif. Folia magna pauca, aupra Juniora pilif mollibuf 
vefUta. Floref albi. Baccae nigrae. — Cresrit in Barbaria. 

IIL 7 50 SOLANACEAE. solanuii. 

85. S. QLADRAXGLLARE Thnbrg. Prodr. ((. Cap. 36. - DoDal I. e. - 6. Don I. e. 
no. 73. — Caule buffruiicoso tctraKono; foll. ovatis inlegris aogalali»q.; Ilorib. 
paniculatis. o — Caulis scaber, angulis ondulatis. Folia glabra. Ploret coera^ 
lescentes. — fi. Full. lanceolatis integris. — Crescit in Proroontorio booae spei. 

86. S. TRIANGLLARE Lam. lllostr. gen. no. 2312. — Donal I. e. — G. Dob L c. 
no. 7). — Caule berbaceo trigooo; foU. oblongo-OTatis iolegerrimit oodit; llorib. 
paniciilatis. Q — Caulis trigonus non alatus. Folia acula, mollia. Corolla parva 
pallide violacea, segroentis reflexis. Bacca pisiformis viretceot. — S. qHadrmth- 
gulare var. Iriangulare Pers. Enchir. I. 225. — Crescil in India orienlali. 

87. S. BRACTEATUM Thnbrg. Act Gorensk. 1812. ex Fl. Capens. 11. 57. — 6. Don 
I. c. 00. 74. — Caule inermi fruticoso tetragono; foll. ovaiis serratis; racemit fo- 
liosis. 6 — Caulis strictus gfaber, angnlis ondulatls. Folia glabra. Bracteae fo- 
Hareae convololae serrulatae. Calycis segmenta acota. Baccae nigrae. — Cretelt 
in Proroontorio bonae spei. 

88. S. HUMILE Bernhardi in Willd. Enum. pl. bort. Berol. 1. 236. — Donal L c. — 
G. Don I. c. 00. 75. — Koch, Synops. fl. Germ. (I. ed.) 506. — Rcbb. Plor. excort. 
391. no. 2652. — Plant. critic. X. ie. 1325. — Herbaceum ramosum: angulit ra- 
morum tubobsoletis subtubercolatis; foll. ovalis subrhombcls repaodo-denialit 
cauleq. subglabris; racemis simplicib. ; pedicellis frociifcris apice incratsaiit do- 
flexis. — 5. plerocaaion refcrt habitu, sed folia magis minosve profoode ti- 
nuata, rami demum prostrato-dilTusi, baccae ceraceo-flavaCf semina Iranshi- 
centia. — 5. virideseent HorU — S. luleo^vireseene Gmel. Flor. Badens. IV. 177. 

— S nigrum S, Mert et Koch, DeoUchl. Flor. II. 230. — In mderalis el ad viat 
per loiam Roropam mediam. 

80. S. FLAVU.M Kiiaib. mss. in Scholu Oestr. Flor. (2. ed.) 1. no. 871. — G. Ihm 
1. e. no. 76. — Rchb. Flor. excurs. 391. no. S653. — PlanU critie. X. ic. no. IStt. 
Caole herbaceo ; ramis angulato-dentatis siriirnso-pubescentib.; foH. ovato-rhom* 
beis siouato-angulatis pilosellis; urobellis nutantib.; haccis luteo-citriois. Q — 
llabitus S, riUosif sed obscure virens: caule olivaceo, folia breviora sed noa 
angostiora, pedicelli exlrorsom magis incrassati. Corolla basi ochroleoca, semino 
traosloceniia. — 5. oehroleueum Bast. in Dsvx. Joorn. bol. III. 20 — Donal I. e. 
14. — Crescit in Hongaria ei in Gallia aoslraliori. 

00. S. VILLOSLM Lam. Dict. IV. 280., Illostr. gen. 2338. — Dunal I. c. — G. Don 
I. c. no. 77. — Sabb. Horu Roman. II. 12. t. 61. — Dillen. Hort. Eltbam. 366. L 274. 
flg. 353. - Koch, S}nops. fl. Girm. ;]. ed.) 507. — Rchb. Fl. excors. 301. no. 9B9t. 

— Caole herbaceo, angolis raroorum subobsoletis subtuberculatis; foll. ovalit 
siooato-dentatis caolcq. sobtomrnioso-villosis; racemit simplicib.; pedicellia 
fructiferis apice Incrassatis dcHexis. — Baccae loteae. Flores albi v. tobvio- 
lascentes. Herha canescens moKchom olet. — 5. luieum Gmel. Fl. Bad. I. 521. — 
S. nigrum r- rUloeum Linn. Spcc. plant. 266. — S. Aegifptiaeum Forsk. Deter. pl. 
Arg. 40. — Crescil in Europae mediae viis, roderalis et in Aegyplo. 

01. S. lllRSt TIM Donal I. c. 14. - G. Don 1. c. no. 7H. - Caole ramisq. tercilb • 
fnll. intcgerrimis hirsulis; florib. sobombellatis. — rmhellae noiantes. Baccao 
edules. Differt a S. villoso baccis nigris foliisq. integerrimis. — S. nigrum #. 
kirsulum Vahl, Symbol. bot. II. 40. — S. Aeggpliaeum fi. Forsk. Fl. AegypL 41 " 
S. memphitirum Gmel. S)8L 3^5. — Crescit in .%cgypto. 

02. S. KITAIBELII Scholteh, Oestr. Flor. (ed. 2.) I. 305. — G. Don L c. no. TOl — 
Caole herbaceo foliinq. tomentofo-pubescentib.; corymbit pauciflorit. O — - Dif- 
feri a specie praecedente foliis fere pollicaribos, basi sinoatis. Baccae fntcot- 
centes 4-5 ombellatae. — S. ineanum Kit. ross. — Crescil in Hongaria. 

09. S. BESSERI Weinm. mss. in Roem. el Schuli. Syst. veget. IV. 503. — G. Dom 
I. c. 00. 80. — Caule herbaceo subangnlato: foll. ovalit acuminatis integerriMit 
pobesceotib. ; racemis sobombellatis exirafoliaceis peodolis. Q — Folia 5-6-poh- 
licaria. Corolla alba v. coerulescens, segmentis reflexit. Baccae naitoiUidiDO ot 
colore illarom S. migri. — Creicil in America. SOLANUM. SOLANACEAE. 51 

SMtio lU. lOLOrarLLA 6. Don 1. e. 414. 
Follo iBtegenima foliuria. Galyi quiDqueparlitos. Slaniioa aequalia. 

%. f. ttaeenU* termincUibut, 

91 S. EVONYMOIDES Sendln. in Flora XXIV. Beibl. II. 87. f - Gauie tereii; foll. 
peiiolatis niaJasGalis laDceolalis, utrinq. acuminatis; cymis terminalib.; pedicellis 
eloofatls dlTaricatis in calycem incrassalis; calycis laciniis ovatis brevib.; corolla 
qainqaepartita , laciniis acotis; antheris truncatis subaequalib.; bacca glabra. 6? 

— Ilbeos io Brasilia. 

05. S. LAETUM Kze. Pugill. pl. inediL I. 7. — Gaule fruticoso ramoso; ramls fle> 
iBOtit, sopra sulcatis; foll. sparsis petiolatis lanceolatis acuminatis glabris, supra 
Ditidit. snbtot venosis, margine subunduiatis; cymis terminalib. multifloris (10- 
12-floris}; florib. secundis; calycis laciniis obtusis; baccis obscuris (violaceis). 5 

— Greselt ? 

90. S. PEBSICAEFOLIUM Mart. Beibl. zur Flora XXI. 78. — Sufl^ruticosum sub- 
aeandent glabrom: caule angulato; foll. anguste lanceolatis acuminaiis aut lan- 
ceolatis, basi acutis, integerrimls aut levissime repando-dentatis; cymis termi- 
Mlib.; laciniis calycit ovatis; corollis coeruleis semiquinquefidis pateniib.; an- 
theris aeqoalibus. 6^ — In Brasiliae prov. St. Pauli ad urbem Sebastianopolio. 

07. 8. SESSILE Bz. et Pav. Flor. Peruv. II. 25. t. 167. fig. a. — Dunal, Synops. 14. 
-^ G. Doo 1. c. no. 81. — Gaule fruticoso glabro; foli. oblongo-spathulatls acu- 
Bioatis sessilib. glaberrimis; racemis terminalib. recurvis. 6 — Glabrum. Folia 
pedalia. Gorolla alba. Aniherae obscore purpureac Bacca alba cerasiformis. 
Pedunculi terminales splihamaei. — Grescit in Peruvia. 

98. S. ANONAEFOLIUM Dunal I. c. 15. (ed. 2. inedil. l. 90.) - 11. B. Klb. Nov. gen. 
et spee. pl. III- 27. — Ktb. Synops. pl. aequin. II. 165. — G. Don I. c no. 83. — 
Arbnreom: foll. soiitariis oblnngis acuminatis, basi acutis integerrimis glabris, 
sapro sabbollatis, subtus in axillis venarum pilosis; corymbis terroinalib. ramosis. 
5 — Bami teretes. Folia quinquepolilcaria. Corolla alba(?), segmentis ovato- 
oblongis obtusis. — lo ripa fluvii Magdalenae in regno Novo-Granatensi. 

90. S. PATULUM Pers. Enchir. I. 223. — Dunal i. c. — G. Don I. c. no. 84. — Gaule 
fruticoso; ramis pulverulentis; foll. oblongo-lanceolatis, utrinq., praecipuc subtus, 
polveralentis; racemis laxis terminalib.; Horib. geminalis. ^ — 5. lanceolatum 
Bz. et Pav. I. c. 33. t. 104. fig. a. (nec Gav.) — Folia subpetiolata , fere 5 poliices 
longa. Gaiyx pulverulentus. Gorolla magna glabra violacea, extus pulverulenta. 
Bacca nigra cerasiformis. — Crescit in Peruviae nemoribus. 

100. S. PULVERULENTUM Pers. I. c. — Dunal i. c. — G. Doo i. c. no. 85. - Gaulo 
fruticoso; rarois pulverulentis; foll. lanceolalo-iinearib. , subtus nervosis undu- 
latis pnlverulentis; raccmis pulveruleniis; pedicellis geminalis. 5 — Gaulis ramo- 
sissimus. Gorolla albescenti-vioiacea, extos pulverulenta. Bacca nigra subovala 
piti magnitudine. — S. anguttifolium Rz. et Pav. I. c. 33. t. 103. fig. b. — Grescit 
in Peravia in nemoribus Huanuco el Acamago. 

101. S. LOXGIFLORUM Vahl, Eclog. I. 20. - G. Don 1. c. no. 80. — Caule fruti- 
coto; foll. obiongis, utrinq., praecipue subtus tomentellis; racemis bifidis cymo- 
tis; eorollis 5-partiiis. 6 — Rami tereles, apicem versos cum pedunculis, pedi- 
ceilis, foliis calycibusque pilis minutis rigidis tomentelli. Folia inaequalia 2-0 
poll. longa reflexa, undulato-repanda, supra viridia. Gorollae e *erulescenii- 
violaceae segmentis angustis obtusis, extus tomentosis. Galycis dentes subulati. 
(Rami juniores subinde aculeos molles habent — Link, Enum. pl. bort. Berol. I. 
184.) — 5. longifolium Dunal, Solan. monogr. 163. t. 0. excl. syn. Lam. — Dunal, 
Synops. 15. — S. tubinerme Jcq.? — Crescit in Guiana. 

108. S. NITIDUM Bz. et Pav. Flor. Pernv. II. 33. t 163. fig. a. — Dunal I. c. 15. - 
G. Doo I. c. no. 87. — Caule fruticoso; ramis glabris nitidis; foll. ovato-laoceo- 
latis acutis; raeemit tubcymotit tomeotoso-pulverulentis. 6 — Eolia integra v. 
repanda. Corolla albido - violacea , eitus pulverulenta. Bacca nigra pisiformis. 

— Cretcil in Peroviae nemoribus. 

7* 52 SOLANACEAE. solanuil 

103. 8. ANGUSTIFOLIUM Lam. Illustr. gfo. 8343. — Danal I. c. (ed. 1 InediL L &) 

— G. Don I. c. no. 88. — Caole fniticoso; rarois sobberbaceis; folL Mgatta laa- 
ceolatis glaberrimis obtu<iiisfuli«; florib. corymbosis. 6 — Rami glabrl; folia 
petiolata illis Lnuri »imilia. Peduncoli longi ramosi. Corolla alba?, tegaieaUt 
ovatis obtosis, antherae magnae loteae. — In Bonaria 

lOL S. STENOPHYLLUM Dunal I. c. 15. (ed. 2. inedit. t. «7.) - Kih. Synopt. plaiL 
aeqoin. II. 164. — G. Don I. c. no. 80. — Caole subherbaceo(?) pulveraleato- 
lomentoso; roll. anRustis oblongo - linearib. subsessilib., supra glaberri«it» 
tubtus pulverulento-iorocntosis; racerois coarctaiis. '2|. — S. /m/rem/eiiliiiii Peft. 
I. c. secund. Spr. — Crescit in Andibus Peruvianorum prope Olleros el YaiKo. 

109. S. LOXEXSE Dunal I. c. 16. (ed. 2. inedit. t. W.) - Kth. I. c. - G. Don L c 
no. 90. — Caule tomentoso scandente ; foll. sobcordatls ovalo-lanceolatit, topra 
birsutis, sobtu* lanuginosis; racemis terminalib. divaricaiis. 2^w — Caallt BBga- 
latus vii alatus, basi puberulus. Tomentum sicllatum albido-lutescent. Folia 
breviier peliolaia, ba!>i inai-qualia. Flores sobpaniculati. Segmenta calycina traa- 
cata mucronata. Corolla parva albai?), segmentis obloogis acutis. ~ Creteit ad 
Loxam et ripam Caiamaji in regno Quitensium. 

106. S. CRISPUM Rz. et Pav. I. r. II. 31. t. 158. fig. a. - Dunal I. c. — Bol. ilegitt. 
t. 1M6. t — G. Don I. c. no. 00 — Lodd. Bot. Cabin. t. 19M. — Caule frolicoto; 
foll. ovatis eordatisq. undulato-crispis acumtnatis ; racemis corymbosis. 6 — Plaota 
amara, ab incolis Aalre appellata. Caulis glaber. Calyv 5-dentatas. Corolla pal- 
lide coeralea vix puberala. Bacca lutea globosa pisiformis. — Creseii in rade- 
ratis Chilensibus. 

107. S. ArREtrM Dunal I. c. - Kth. I. c. - G. Don I. c. no. 83. - Caule fratieoto 
volubili; foll. petiolatis ovatis, supra nitidis, subtos pilosiusculis; racemit dicbo- 
tomis tomentosis fusco-aoreis. 5w — Caulis lomento polveralento falvo-aareo 
cam racemis, pedicellit calycibq. vestitos. Racemi panicolato-corymboti. Corolla 
violacea, tegmentis laoceolatis, margine revolutis. — Cretcil locis frigidit ad ra- 
dicem montis Chimboraxo. 

108. S. MACRAXTUERUM Moc- el Sess. Fl. Mexic. ic. inedil. ex Dunal L c. (ed. S. 
ioedil. I. lOa) — H. B Ktb. Mov. gen. et spec. pl. III. di f I. 105. — G. Doo L c. 
no. OL — Bot Reg. (New Ser.) XIV. 1. 7! f — Fraticosom scandens: foll. toliiariit 
longe petiolatis uvaiis acuminalis, basi acutis integerrimis hirlello-pabetcenlib.; 
paniculis terminalib. ramoss; Horib. subcorymbosls. 5w — Rami tabangalali 
pubescentes. FoPa 3~3'/i poll. longa. Paniculae calycesq. sinuato-qainqaelobi 
pubc<«centes. Corolla vlolacea magnitudine illius S. iubfrori, glabra, tegBOOtit 
ovalis acuiis. Bacca globosa rubra, pollicem diamelro habel. — S. duicmautroidt§ 
Poir. Encyrl. m^ib. Suppl. III. 750. — In regno Mexicano prope Cueraavaca. 

100. S. PYRIFOLItM Lam. Illu»tr. gen. 2:M5. - Dunal I. o. (ed. 2. inedit. L 34.) — 
D. Don I. c. no. 03. - Caule subherbaceo; foll. longe petiolatis ovatis integris, 
utrinq. glabris; racemis paniculalis; calycis segmentis oblosis mucronalit. ^ — 
Corolla alba, segmentis ovalibus obtusis. Calyx glaber, segmenlis oblatit. — a 
insula Marlinica crescit. 

110. S. BOMBE.NSE Jcq. Pl. Americ. 40. - Eclog. t. 24. - Willd. Spec pl. L 100. 

— Donal I. c. led. 2. inedii. t. 101.) — G. Don I. c. 415. oo. 05. — Kib. 1. c ItS. 

— Fruiicosum: foll. solitariis lanceolato-oblongis, olrinq. angaslalit el acatit 
tabundulatis glabris; corymbis extraaxillarib. triOdis. 5 — Glabram. Folia iripol- 
licaria. Pcdunculi oppositifolit (terminalesqoe??) pollicares, racemoso-ambellati. 
Corolla alba, extus «irens, segmenlis ovato-oblongis acatit, marginem vertas pa- 
herulis. Calyx quinquedenutat subciliaius. — Cretcil prope Moran, Reglaai et 
Omitlan Mrxicanoram. 

111. S. Pl'BIGERl'M Dunal, Solan. monogr. 160. I. 6. — Synopt. p. 10. — G. Doa 
I. e. 00. 06. — Caule erecio friiticoso; foll. ovato-lanceolatis, otrinq. alleaiMtit 
pobetceniib. ; racemis i-3-chotomis. 6 — Caulis minnle lubercalaiut. Raaii ▼1- 
ridet poberali subaogulaU. Folia andulato-repanda. Raceai c«iryBboti pobot- 
renlot. Corolla parva alba nnlans, segmenlis ovaUs relleilt. Colyi ft-doatatnt. MLAiiUM. SOLANACEAE. 53 

Baeea nigra pisiroriDit. — 5. mieroearpum Lag. Eleneh. bort. Madrid. 1803. — 
5. C§r9ami§$ii Lag. Geo. et spec. pl. oot. 10. — Creicit io regoo Mexicaoo. 

11& 8. TERMI5ALE Fortk. Fl. Aeg. Arab. 45. — Vahl, Symbol. bot. IL 40. — Duoal 
L e. 17. — C. DoD 1. c. oo. 91, — Caule fhitlcoso decombeote; foll. ovato-1an~ 
eeofatit tobiotegerrimis pilosis; umbellis tennioalibus. 6 — Caulls Terrucosus, 
apieem Tertos pubesceos. Folia sublus Tillosa, uirinq. aUenoata, margioe uodu^ 
lato-dentieulata ciliata. Calyx quinquedentatus , segmentis lanceolaiis obtusis. 
Corolla alba. Antherae loteae. Bacca eadem ac S. Dulcamarae, — Cresclt in 
Arabin felici. 

113. S. A8PERUM Vahl, Eclog. II. 17. - Dunal, Solan. roooogr. 104. t. 7., Syoops. 
17. — G. Don 1. c. no. 08. — Caole fruticoso; foll. ovalo-ellipticis asperis; cyma 
leage pedoneolala. 6 — Rami pilis stellatis scabri. Folla O-pollicaria, apicem 
▼ertot ramorom aggregata, utrinq. atteouala, piiis minntis stellatis aspera. Pe- 
daneali dichotomi eum pedicellis, calycib. et coroilis pilis stellatis flavescenti- 
albit Testiii. Corollae segmenta oblonga acuta. Bacca subglobosa. — Crescit in 
Ameriea nerldioali (Cayenne, Guadeloupe). 

114. S. RADULA Vahl, Eclog. II. 10. — Donal, Synops. 17. (ed. 2. inedlt. t. 35.) — 
H. B. Kth. I. c. 80. — Kth. I. c 105. — G. Don I. c. no. 90. — Fruticosum : foll. 
tolllariis (?) oblongo-lanceolatis, utrinq. acuroinatis integerrimis, supra scabriSt 
tabtot.canescenti-pubescentib.; corymbis terminalib. (subalarib.?) dichotomis 
pilosis. 6 ~ Rami cum foliis etc. pilis stellatis Testiti. Folia 2-4-pollicaria scabra, 
tapra Tiridia. Cymae pubescentia rigida vestitae bis-ter dichotomae. Corolla 
panra alba, segmentis ovatis. — S, salvifolium Lam. Illustr. gen. no. S308. — S. 
atptrum Bich. Act. soc. naU bist. Paris. 10. — Crescit in ripa Ouvii Magdalenae 
prope Badillas. 

115. S. LEPIDOTUM Dunal I. c 17. (ed. 2. inedit. t. 102.) - H. B. Kth. I. c. 30. - 
Klh. I. c 105. — G. Don I. c. no. 100. — Caule arboreo tereti; foll. ovato-lanceo- 
latit falcatis, sopra glabriusculis, subtiis tomenio8o>lepidotis(sqoamolosis), utrinq. 
nltidis; racemis sobdichotomis. 5 — Rami, pedonculi, pedicelli, ealyces corollaeq. 
eom foliorom pagioa inr«riori pilis minotis stellaiis squamolaerormibus robigi- 
nostt vestiti. — Crescit in regno Novo-Granatensi. 

110. S. LAIJRIFOLIUM Linn. fil. Suppl. 148 - Dunal, Solan. monogr. 165. t. 8., Synops. 
17. — G. Don I. c. no. 101. — Caule arboreo; roll. ovato-oblongis, supra glabris, 
subtas tomentosis; panicula dichotoma; pedicellis cymosis. 6 — Rami tomentosi. 
Folia broTiter petiolata integerrima, subtus fulva. Paniculae tomentosae. Seg- 
menia calycina mucronulata. Segmeota corollina ovaia. — In America australi. 

117. S RIPARICM Pers. Enchir. \. m. — Dunal I. c — G. Don I. c no. 102. — 
Caole rrutieoso; foll. obloogis acumioatis iocaois tomeotoso-puiverolentis; co- 
rjoibit termioalib. dichotomis. 6 — Plaoia undiq. pulverulento-tomentosa. Co- 
rolla parva violacea. Bacca lutea. — S. dicholomum Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 
34. L 100. fig. b. — Crescit in Peruviae prov. Huanuto ad ripas fluminum. 

118. 8. VERBASCIFOLIUM Lino. Spec. pl. 184. — Dunal I. c. — Willd. Spec plant. 
I. 10B5. — Jcq. Hort Vindob. t 13. — Kth. I. c. — Nees ab.Esenb. Transacu of 
tb« Linn. Soc. XVIL 40. t — G. Don I. c. no. 103. — Arboreoro: foll. soliiariis 
ovaiis acotis, basi aogostatis iotegerrimis, supra pilosiusculis, subtus albido- 
tomeotosis, axillis oodis; corymbis termioalib. dichotomis. 5 ~ Undique tomento 
•Ibo polveroleoto vestitum. Folia lata, supra luiesceoti^vireoiia, subtus albido- 
loletceotia. Corolla parva alba, bacca Cerasi minoris magnitodine. — S. pubes- 
eem* Rxb. Flor. Indic II. 244. — Blume. Bijdragen 008. — S. erianthum D. Don, 
Prodr. 0. Nepal. 90. — S. bicolor Willd. Reliq. ex Roem. et Schult. SysL veget. 
1%'. 001. — Borm. Americ 941. t 245. fig. 2. — Plukeo. Aimag. 351. t 310. fig. 1. 

fi. aduUerinum Hamilt Herb. — Foll. parum latiorib. magis ovatis minusq. to- 
Bentotit. — Creteit in Asia, America et Nova Hollandia aequinoctiali — (An 
re vera tpeciet Linnaeana??) 54 SOLANACEAE. boundm. 

110. S. AURICULATUIf All. Uort. Kew. I. MO. - Dunal I. c. - Neet ab Bieab. I. e. 
t ~ G. Uqu I. c. Bo. 101. — Caole fniticoto; foll. oTato-oblongis acii«iiiaUt la~ 
nalU integerrimis lomentosis, ntrinq. concolorib., aiillis foliis panrit te«ieire«-> 
larib. obliqais obsilis; corymbis snbterminalib. dicbotomis pedaacalatlt; ealjeib. 
semiqainqueOdis. 6 — Folia 6-7-pollicaria. ToU planU tomento lotetceall Tet- 
tita esU Corolla extus Tillosa, intus violacca. Bacca globosa flaTesceot. ~ Proii- 
mum est S. terbatcifolio. — S. Maurilianum Scop. Del. 3. L 8. (abtqae ttipolit). 
— Lam. Illustr. gen. no. 2307. — In insolis Madagascar, Maaritius et Boorbon. 

120. S. IMBELLIFERUM Eschscholii, Plant. Calif. in H^m. acad. Ptrsbrg. IM. 
p. 283. ex Prsl. ReperL bot. sysU L 100. — G. Don I. c. no. 105. — inerme: foll. 
inlegerrimis ovalib. acolis pubescentib.; caulc sulTrutlcoso erecto; umbellis ter- 
minalib.; calycib. quinquepartitis; suminib. aequalibus. 5 — Caulis orgyalit fls- 
tulosus aogulatus, ramis toroentoso-pnbescentib.; folia petiolaU usque setqoi— 
pollicaria; 'umbcllae 2-4-florae, pedicclli elongati pubescentes; calycit laciniae 
acuue. Corolla violacca, calycc iriplo major. Bacca magna purpurea. — Cretcii 
in fruiiceiis Novae Californiae. 

121. S. DOMAMLM Wlprs. mss. — Fruticosum: foll. lanceolatis tinoato - denUtia 
glabris; orobellis erectis. 5 — Cortex brunneus. Folia 3'/]-pollicaria, l'/t poH. 
lala acuminata pallide viridia Umbellae parvae laterales (?? ). Floret magoi albi, 
segmentis corollae acumioatis. — Dill. Hort. Ellh. t. 303. — 5. Bakatnente Mill. 
Dict. 00. 24. ex G. Don I. c. 410. no. 100. nec Linn. — In insulis istbmi Bahamentia. 

f. 2. Racemitf eymit v. corymbit laleralibut non axiUaribut nee oppo- 
titifoliis, 

122. S. ASSIMILE Friv. Flora XIX. 430. — Caule angulato; foll. altemis petiolatit 
ovato-cordatis inlegerrimis; florib. cymoso-paniculatis violaceis; panicolit laie- 
ralib.; baccis subovatis rubri^. — cf. p. 41. no. 45. — Crescit in Rumelia. 

123. S. MEGALOCUITON Mart. Beibl. zur Flora XXI. 03. t - Caule ramisq. crebrit 
dense et snbochraceo>stellalo-lomi'ntosis; foll. ovatis acuminatis, basi tobeor- 
data ioaequalib., subtos praesertim in nervo venisq. prominentib. stellato-lomea- 
tosis, supra velutino-villosis; pedunculis simplicib. pateniib. ex alis soperiorvB 
foliorum cymoso-congestis; calyco magno membranaceo semiquinquefido, tob 
bacca globosa excrescente; corolla calycis longitodine, exius villosa coerulea, la- 
ciniis iriangularib. acutis. — S. cladolrichum Vellozo? — S. perianthomegn Vel- 
lozo, Fl. Flumin. II. f. 118? — Habitat in sylvis ad Sebastianopolin in Brasilia. 

124. S. SYCOCARPUM MarL et Sendlner, Flora XXIV. Beibl. II. M. - Ineme gla- 
brum lateriflorom macrophyllom: caule tereti carnoso; foll. petiolatis oblongit 
acutis, basi angusiatis crassis; cyroiH in pedunculis incrassatis subumbellatit ; 
alabastrlK obovato-oblongis; calycis lobis bre«ib. acutiusculis; corolla magna 
subinfundihuliformi, laciniis arniis; bacca obovala. 5 — Ad llheos in Brasilia. 

123. S. CELA5TROIDES Sendtn. mss. I. c. 80. — Inerroe glabrum lateriflorom in- 
iegrifolium: foll. mioorib. ; caule tereti; foll. breviter petiolatis lanceolatis, alrioq. 
valde acuminatis; c>mis ses»ilib. brevib. ; alabastris ovatis; cal)ce sinoato; fflo— 
rib. parvis. ^ — Ad llheos io Brasilia. 

125. S. VAGI'V Heyne mss. in Wall. CaU no. 202t. - Nees ab Esenb. Transad. of 
the Linn. Soc. XVII. 48. — G. Don I. c. 410. no. 107. - Fruticosum ineme: foU. 
ovato-oblon;(is rrpando-sinuatis, Juniorib. subtns ramnlisq. novellis pulvemlenlo— 
lomentosis; cymis lateralib. biAdis; calycis laciniis longe acuminatis; bacclt par— 
vis globosis. 6 — 5. coryifi6o#Miii Wghl. Ilerb. — Specics bene diiitincia ab affl- 
nibus .V. longifolio Dun. et S. Bombenti Jcq. foliis semper repando-angolalit, 
a priore eiiam flore minore albo, ab altero calycis laciniis longis acnminalit. — 
Cre«> ii in India orientali. 

127. S. LITEO-ALBIM Pers. Enchir. I. 221. - Dunal \. c. 18. - G. Don L c no. 
110. — Caole fruticoso; foll.ovatis acutis, ntrinq. pobetcentib. ; racemis eyBotit 
lateralibus. ^ — Corolla pallide lutea. Bacca globosa nitida auranliaca eerati- 
formis. llabitos 5. pubetceniit, dilTeri umen florib. cjmotis, cy«it raniotit souNUM. SOLANACEAE. 55 

Btoat QBbelUUt non oppositifoliis. Segmenli calycina deflexa acaia. — S. fm- 
h€9€*nt Ri. ei PaT. Flor. Perav. II. 36. 1. 109. fig. b. (non Willd.) — Crescit in Pe- 
raTiae nemoribos ad Cachero. 
ISS. 8. CHLORAMTHON Spr. Syst. veget. 1. 083. — G- Don 1. c. no. 100. — Foll. 
•bloBgis, basi atlenoatiSf sapra nitidis glaberrirois, sabtus pabe stellata tomen- 
toais; pedQncnlis aabambeliatis; corolla minata viridi.. 6 — In Brasilia. 

liA. ft. LAXUM Spr. I. c — G. Don I. c. no. 110. — Foli. ovatis acatis glabris ve- 
Bosis; ramit cirrhireris scandentib.; peduncalis racemosis laxis. 6w — Crescii 
In Montevideo. 

13a S. DICHOTOMUM Lour. Flor. Cochinch. 1. 160. — Donal, Synops. 18. — G. Don 
L c. no. III. — Caale solTruticoso piloso; foll. cordato-lanceoiatis tomeotosis 
falegerrimit; pedoncalis dichotomis. 6 — Caulis diffasus ramosus. Bacca rubra 
parva globosa. — Crescit in Cochinchina. 

131. 8. FILIFORME Ri. et Pav. Flor. Peruv. II. 31. t. 150. — Duoal I. e. — G. Don 
L e. no. 112. — Caule rruticoso; foll. ovatis cordatisq. obtusis pubescenlib.; pe- 
dancQlit fliformib. bifidis. 6 — Habitus Saltiarum nonnullarum. Caulis granu- 
lotot. Floret penduli. Corolla pallide coerulea calycem triplo soperans. — Crescit 
in Pemviae collibas (Lomas de Atiquiba). 

138. 8. VIRIDE R. Br. Prodr. flor. Nov. Holiand. 445. — Duoal I. c. — G. Don 1. c 
BO. IIX — Saffruticosum : foil. ovato-oblongis acutis integris planis membrana- 
ceit glabris; racemis lateralib. corymbosis simplicib. v. bipartitis; florib. (corollis) 
6-fldis; calycib. semiquinquefidis. — Forte idem ac 5. etnde Forsk. Plant. escul. 
«? — In Nova Hollaodia. 

133. S. SERICEUM Rs. ei Pav. Flor. Peruv. II. 33. t. 161. fig. b. - Danal I. c. 10. — 
G. Don I. c. 114. — Caule fruticoso; ramis gracilib.; foll. parvis ovaio>lanceolatis 
sericeis integerrimis; pedunculis biOoris seu paucifloris cymosis. 6 — Rami se~ 
ricei. Folia pilosa. Coroila coerulescenti-violacea, extus sericea. Bacca rubra. — 
Affioe videtuf (ex Rz. et Pav ) S. elaeagnifoUo forteq. basi spinosam est. — In 
Pemviae nemoribus ad Huagsen-Huassi crescit. . 

134. S. LINKIARUM Roem. et Schult. Syst. vegeu IV. 001. — G. Don I. c. no. 115. 

— Caufe fmlicoso raroosissiroo; ramis virgatis crassis strigosis; foll. ovato-laa<- 
ceolaiis, alrinq. strigosis subrepandis; peduoculis bifloris. 6 — Folia sesquipol- 
licem lala. Pedunculi extraaxillarcs laterales pollicares deflexi. Calyx quinque- 
partilos pilosus, segmentis lanceolatis. fiacca glabra pisiformis. — S. diffktium 
Lnk. Herb. — Crescit in firasilia. 

f. 3. Racemit opposHifoUis, suboppositifoUit v, ierminalibut tomentotit 
p%tb€tcentibut v. leproso-lepidotis argenteis, pulverulento-pubescentibus, 

135. 8. NLTANS Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 34. t. 166. fig. a. — Dunal I. c. 10. — 
G. Don I. c. no. 116. — Caule fruticoso; foll. oblongo-ovatis acuminatis, snbtus 
laBQginosis; racemis cymosis roultinoris recurvis brevissimis. 6 — Ferrugioeum. 
Rami granulosi. Folia integerrima, supra granulosa glabriuscula. CoroIIa parva 
alba. Calyx lanatos. Bacca lutea globosa. — In Peruviae ruderatis. 

136. 8. TENOSUM Dunal I. c. (ed. 2. inediu t. 105.) — H. B. Kih. Nov. gen. el spec. 
pL III. 33. — Ktb. Synops. plant. aeqnin. II. 167. — G. Don I. c. no. 117. — Ar~ 
borescens: ramis floccoso-pilosis; foll. solitariis tomenloso-oblongis acuminalis, 
basi acutis iniegerrimis, supra pilosiusculis, subtus piloso-hirtis; corymbis op- 
positifoliis. ^ — Folia 5-5'/]-pollicaria, subtus in nervo roedio petiolisq. floccoso- 
lanata. Calycis parvi segmenta rotundata. Bacca subglobosa — Crcscit in An- 
dibas Qaindoensibus in regno Novo-Granatensi. 

137. 8. SWARTZIANUM Roem. et Schulu SysU veget IV. 6(B. — G. Don I. c. no. 118. 

— Fraticosum: foll. petiolatis ovato-lanceolatis integerrimis coriaceis glabris, 
tBblat pilit ttellatis paleolitq. orbicolarib.^ falvo-aureis obsitis; racemis solitariis 
lenBinalibat. 6 — ^. ttureum Swrtz. mss. ~ Rami tereles ferragineo-Iepidoti. 
Racemi qainqaefflori, pedicellit deflexit ferragineo-lepidolis. Calyx penUgonus, 56 SOLANACEAE. soLAifUM. 

extos lepidoUit. Corolla eitas leproM, loius obscare pnrparea, Mfmentis aca- 
mioatis. Antberae parporeae. — Crescit io Brasilia. 

138. S. GNAPHALIOIDES Pers. Encbir. bot. 1. 223. — Donal I. e. - 6. Doa I. & 
00. 110. — Caole fniticoso; foll. lanceolatis repandis glabris nitldis; ■Bb«Uis 
opposiliroliis tomentosis; baccis nataoiibus. 6 — Habita toto Gnmpkalii$ dob 
dissimile. Corolla violacea. Bacca obscore rubra. — S. aUifgm^kmlimm Ki. et 
Pav. Flor. Perov. 11. 31. — Crescit io Perovia. 

130. S. VELLOZUNUM Dooal, Solan. monogr. 230., Sinops. I. c (ed. 9. inedlL l37.) 
— G. Doo I. c. 417. 00. 120. - Ramis leproso-tomentosis: foll. maximis oblongo- 
lanceolatifl, subtos leproso-tomentosis, sopra glaberrimis; racemis brevib. sob» 
opposiiifoliis multifidis cymosis. 6 — Vandelli , Spicileg. fl. Bras. 13. ex Boeou 
Scriptor. Hispao. 80. no. 4. — Folia peliolata pedalia, supra obscore viridia, sab— 
tos racemisq. rufescentia. Calyx profunde quinquefidus, segmentis obtasis. Co~ 
rolla panra quinqueflda. Slylus villosus. -> Crescit in Brasilia. 

140. S. TABAC1F0L1L'M Veliozo, Fl. Flumin. II. t 80. ex Mart Beibl. xor Flon 
XXI. II. 03. t — Cortex fruticis v. parvae arbofis viresccns, ati folia lomeale 
pulverulento albido adspersus. Calyx quinquefidos. Corolla 5-fida, laciniis laB-> 
ceolalis patentib., violacea v. violaceo-coenilesceos. Antberae breves inelasee 
aequales. ;S v. 5 — Crescit prope Sebaslianopolin in Brasilia. 

141. S. ARGE.NTEUM Danal, Synops. 10. (ed. 2. inedil. t. 30.) - G. Don 1. c. m. 
121. — Ramis leproso-argenteis ; foll. ovato-oblongis, otrinq. nitidis, sablos le> 
proso-argenieis, sopra viridib. glaberrimis, geniinis in ramis prlmariis, solilariis 
in ramis secundariis. 5 — Pedunculi 2-3- ni brevissimi com calycib. corollaeq. 
pagina exteriori argentei uniflori. Florcs parvi. Calyx qainqoedenlatns. Cofonae 
segmenta oblooga acota. — Crescit in Brasilia prope Rio de Janeiro. 

f. 4. Arbores v. fruticts glabri; foliis saepe geminis glahris, raro in 
axiUis nervorum subtus pilosis; racemis simpUcibus cymosis aui cy- 
moso-umbellatis oppositifoliis; coroUis subquinquepartitis. — JLstodefi- 
dra Dunal L c. 20. 

142. S. LRCEOLATUM Pers. Enchirid. 1. 223. - Dunal I. c. 20. - G. Don L e. 
no. 122. — Caole fraticoso; foll. obloogis acominatis andolato-repandis; pedoa- 
culis paucifloris brevissimis. 5 — Frutex glaber. Folia supra nitida. Pedancali 
2-4-nori. Calyx quinquedentatas parvus, defloratas auctus. Corolla qaioqaefldav 
segmentis hamatis. — Crescit in Peruviae sylvis ad Vitoc 

143. S. LAEVIGATUM Dunal I. c. (ed. 2. incdit. u 100.) - H. B. Kth. Nov. gea. et 
sp. pl 111. 32. - Kth. S)Oops. pl. aequio. 11. 107. — G. Don I. c. no. 123. — Fnili- 
cosum: raroulis foliisq. glabris, subtos io axillis venarom piiosis soliuriis, breriler 
petiolatis elliptico-oblongis acuminatis, baHi cuneatis integerrimis; ambellis e^ 
positifoliis pedunculatis paocifloris. i) ~ A S. triste non diversom, nisi foliis se- 
litariis et umbellis paucifloris. Folia 4'/i poll. longa. 2 poll. lata. Calyx qoiBqae- 
fldos pubenilu«, scgmentis ovatis acutis. — Crescii in regno Kovo-Graneleosi 
prope pagum Fo^agasugam. 

144. S. OB(»V.%TrM Dunal I c. 21. (ed. 2. inedit. t. 112.) - H. B. Kth. L c. 3k — 
Kth. I. c. 100. — G. Don I. c. no. 121. — Arboreum : ramalis angulalis fosco-lo- 
mrniosis; foll. soliiariis elliptico-oblongis acuminatis, basi subcuneaiis inleger- 
rimi» glabris, subtus in axillis venarum pilosis; florib. oppositifoliis(7) ambelle- 
lis; florib. polygarois. 5 - Rami teretes glabri. Folia petiolata 3-3'/i-polli€aria. 
Umbeilae sessiles multiflorae. Flores in quavis umbella 3-4 longias pedicelUU 
fertile», reliquis brevius pedicellatis parvi» abortivis. Pedicelli et calycea fosce- 
tomentosi. Cal>x quinquelobus, lobis obtusis inaequalibus. Curolla glabrioscala 
alba;?., segmentis limbi lineari-obiongis acutis aequalib., sab apice macroiiale- 
tuberculatis. — Crescit io Andibus Quitcnsium prope Cacoca 

14». S. INAEQUALE Velloxo, Flor. Flumin. 11. U 110. - Mart. Flora (B. Z.) XXI. 
Beibl. 1. 82. - Frotex altitodioe 0-8 pedom. Rami laxi, coriice laevi glabro, 
rinereo. Folia oblongo - lanceolata ovata v. lanceolaia aeou glabra. Cjmae rauifini. SOLANACEAE. 57 

sobopposiiifoliae IO-90-florae. Pedicelli teretet ool- t. biierialcs. Calyi albeos 
limif. Corolla alba, laclniis OTato-laoceolatia, atrinq. aitenaaiis. Pilamenu ti- 
ridia broTia, basi snbcoalila. Aniherae paoUo canrae llaTae, tres potticae lonf io« 
m. Stjlos canratas; stigmate sabcapiuto, longiiudine antherarum. 6 — Crescil 
ta BfMilia ad Rio de'Janeiro. 

f. 5. Maeemi v. qfma$ axiUareSj geminati v. tolitarii. 

Idft. 8. INCVRVCIf Rz. et PaT. Flor. PeroT. II. 34. t 164. flg. b. ~ Dunal I. c 21. 

— 6. Don I. c no. 125. — Caole angolato herbaceo; foll. OTalis acuminalis 
pabescentib.; racemis axillarib. geminis, allero breviori, pedicellis incurris. ^ — 
Caolis ad nodos incrassalus glaber, caelerum pubescens. Pedicelli cymosi Tiolacei. 
Caljx campanalalus prorunde quinquedenUlus. Corolla albesceoti-violacea 5- 
paitila. — 5. reeurvum Poir. Suppl. Encynl. mC>lh. lli. 755. — Crcscit in PeruTiae 
■emoribas. 

141 S. ANCEPS Ri. el PaT. I. c. 30. t. 100.. fig a. — Donal I. c. - G. Don I. c. 
no. 128. — Caule herbaceo; foll. oblongo-lanceolatis; pedunculis axillarib. binis 
lerBisve broTissimis; baccis conicis ancipitibus. 2|. — Foiia inlegerrima pubes- 
cenlia. Calyx et coroila 5-parlila. Pedunculi cymosi. Flores secuodi parvi Ti- 
rides. Racca albida, apicem Tcrsus malungula. ~ Crescit in PeruTiae nemoribus 
ad Cuchero. 

14B. S. RASSOVIA Rich. Herb. ex Danal 1. c ^ — G. Don 1. c. no. 127. — Caule 
fraticoso; foll. oTaio-oblongis, utrinq. atlenualis glabris; cymis parTis axillarib. 
soliUriis. 6 — Folia magna petiolaU nitida, inter nerTos supra rugosa. Cymae 
quam folia breriores. Calyx quinquedcnlalu!<, denlib. obtusis. Corolla pubescens 
virens, anlherae luleae. Racca conica subcompressa angulala viresccnli-alba. — 
Bttoria eyhaiica Aubl. Guyan. 217. l. 85. — Lam. Illustr. gen. l. 102. — Willd. 
Spec. pl. I. 1005. — Solanum rugotum Rich. Hb. — Crescil in Guiana. 

S. 0. PeduneuH axiUares uniflori soUlarii, gemini v. plures aggregati. 

14ft S. RREVIFOLIUM Dunal I. c 22. (ed. 2. inedil. I. 113.) — II. R. Klh. I. c 38. 

— Klh. L c 100. — G. Don I. c no. 128. — Sufl^ruticosum scandens: ramis foliisq. 
glabris soliUriis oTatis obtusis obsolele cordalis; peduncuiis suboppositifoliis 
wiOoris soliUriis. 6^ — Caulis radicans; ramis subangalalis. Folia 0-10 lin. 
longa, foliolis uno t. geminis axillarib. parvis accedentibus. Calyx 5-dentalos, 
eorolU pallide Tiolacea, segmenlis lanceolatis. Racca globosa rubra, magniludine 
llIaniB 5. nigri, ~ Forle ad genus Wiiheringia pertinet. — Crescit ad arbores 
prope orbem Tbarrae in rcgno Quitensium. 

UOl S. HAVAlfENSE Jcq. Americ. 40. I. 35. (ed. picl. t. 48.) — Dunal I. c — H. R. 
Kth. I. c — Kth. I. c — G. Don I. c no. 120. - Frulicosum: ramis angulatis fo- 
Uisq. glabris lanceolalo-oblongis acutis, inrerne aqgustalis subcoriaceis nilidis, 
nrios geminis; pedunculis subaxillarib. uniHoris solitariis; baccis oTalibus. 6 — 
Folia Inlerdomy sed rarios geminata 2*/.-poIlicaria. Corolla coerulea pollicem dia- 
flietro teneos» segmenlis laiis brcvib. emarginatis. Racca ovaia obscure coerulea 
nllida (Jeq.), globosa rubra (Kth.). Peduncoli 2-3-flori (Jcq.), uniflori (Kth.). Ca- 
lyz qaioqoepartilus. — Crescit in insula Cuba prope Regla et Guanavacoa. 

151. & MOXTEVIDENSE Spr. Sysl. vcg. I. 684. - G. Don I. c. 418. no. 13a - Foll. 
oblongis, basi allennaiis subrepandis, utrinq. scabris; ramis pulverulenlis; pe- 
dancolis ereclis. 6 — Crescil in Montevideo. 

152. S. HOOKERIANUM Ant. Sprengel, Tent. Suppl. ad syst. veg. 9. no. 30. — Fru- 
licosom glabrum: roll. petiolatis oblongis coriaceis nitidis integris venosis; pe- 
dancolis lerminalib. axillaribq., pleruroq. unifloris; corolla purpurasrenli-coerulea 
qainqneloba, segmeniis obiasiuscuiis, plicis mucronalis quam lobi longiorib.; ca- 
lyce 4-5-pariito. ^ — S. eoriaceum Ilook. RoU Magaz. t. 2708. ^ — G. Don I. c 
00. 131. — Cresdt In Vexico. 

III. 8 58 SOLANACEAE. solanum. 

SmUo IV. fiEMlIATA 6. Don L e. 418. 

Folia iotegerrima geminala v. rariui solitaria io eodem ramo, rarissime aggrc- 
gata. Calji qainqaepartitus. Antherae aequales. 

f. I. Piedunculi axUlaret uniflori soliiarii, gemini v. aggregati. 

153. S. CONOGARPL-.M Rich. Herb. ex Dunal I. c. (ed. 2. inedit. t. 30.) — Poir. En- 
cycl. meih. Suppl. III. 748. — G. Doo I. c. oo. 132. — Caule fruticoso; foll. gemi- 
ois et ternis inaequalib. integris obtusis subsessilib.; pedunculis unifloris soliuriit 
geminisve; baccis ovalib. acutissimis. 6 — Habiius Cettri, Rami angulali lotes- 
centes. Folia coriacea obovata v. clliptica. Segmenta cal\cina ovala. Corolla 
coerulea profuode 5-partita. Bacca Ceraso doplo major edolis. — Crescil io ia- 
tula Sti. Joannis. 

151. S.? CAPSICOIDES Mart. Flora (B. Z.) XXI. Beibl. 1. 78. — llerbaceum: caole 
ramisq. divariratis, rpidermidc alutacca pallida solubili; ramulis cano-pobentib.; 
foll. ovato-laoceolatis lanccolatisve acuminatis, interdum geminis, minore ovalo 
obtoso, basi acutiusculis, subtus pubesceoti-mollib., supra pills slellatis aestj- 
ltfr.(?) sparse adspersis; pedunculis Gliformib. tolitariis aat geminis, rructiferit 
deflexis; calyce 5-fldo, laciniis ovatis; baccis sobglobosis oligospermit. 3^T — 
Crescil in Drasilia ad Sebastianopoiin. 

155. S. MEliBRANACELM Wall. Cat. 2^. A-C — Nees ab Esenb. Transact. of tbe 
Linn. Soc. XVII. 41. — G. Don I. c. no. 133. — Caule herbaceo dichotomo; foll. 
geminis ovatis oblongisve, olrinq. acoroinatis, basi obliqois inaeqoalib., topra 
hirtis; florib. subgemiois axillarib.; calycis qoioqacdentati dentib. tubolaiit. 3^? 

— Crescil in India orivntali io jugo Nilgbry. 

150. S. LAEVE Dunal I. c. 22. (cd. 2. incdiu t. 36.) — Roem. el Schult. Sytt veget 
IV. 007. — Nees ab Escnb. I. c. — G. Don I. c. no. 13L — Caule herbaceo dicbo- 
tomo; foll. gemiois ovatiSf otrioq. acutit inaequalib. glabris; florib. tubgeminit 
axillarib.; cal}cis quinqucdontati dentib. subulatis. ^ — 5. membranaeeum Wall. 
Cat. 2025. ex p. — Crcsrit in India orientali. — Pedunculi breveit. Calyx coria- 
ceu^. Bacca globosa, seroinib. subtrigonis punctatis. 

157. S. AGGREGATtM Jcq. Collect. bot. IV. 121., Iron. pl. rar. t. 323. - Donal L e. 

— G. Don I. c. 00. 135. — Lam. lllustr. gen. no. 2320. — Caule suffruticoto; folL 
tubovatis obtusis aggregatis; pedunculis unifloris gracilib., plorib. ex eodeoi. 
puocto ortis ioterfoliaceis; corolia campaoulata. o — Frutex glaber. Folia pla~ 
rima aggrrgata Integcrrima petiolata, nitida pollicaria. Pedicelli fructiferi Dalan- 
tes, omnes foliorum longitudine. Corolla pallide pur|>ureo-violacea poUiccni 
diametro tenens, segmentis lanceolatis^ Bacca globosa lutea nitida biloealafis 
pisiformis. — S. Guineente Linn. Spec. planU 265. — S, tempertirent Mill. DicL 
00. 25. — Saraeka tolanacea Pers. Enchirid. 1. 219. — Atropa tolanmeem LlnB. 
Mantiss. 20). — Willd. Spcc. plant. I. 2018. — Vogel, lcon. rar. t. 16. — GoBaoL 
Uort. II. 101. L 00. — In Promontorio bonac spei. 

158. S. IIVGROPHILUM Schichtd. Linnaea VIII. 254. f — G. Don I. c. no. 136. - 
Fruticoftum: ramis subvillosis; foliis subgeminis, breviter petiolatlt lanceolallt, 
utrinq. acutis lutescenti-viridib., supra pilosis, subtus subvillosis; florib. unbel- 
las bre\issime pedunculatas paurifloras opposiiifolias formantib.; calycit denlib. 
lale o^atis acuti^; coroiils albis 5-riJis, dcin reflexis, extus pilosulis; bacclt g|o- 
bo!(is glabri^. .*) — Corolla alba. Siamina rcgularia. Folia magnitodine inae- 
qualia. majora 3'/. poll. longa, r/i poll. lata. — Crescit in Mexico ad Jalapam. 

%, 2. Arbores v. frutices glabri, Folia glabra v, interdum subtus in axQ- 
lis veuarum pilosa, Racemi simpUces cymosi r. cymoso-umtfeUati oppQ^ 
sitifolii. forolla quinquepartita. 

150. S. MDl M Diinal I. c. JU. (cJ. 2. inedit. t. 107.^ — IL B. Kth. Nov. gen. ei tpcc. 
pl. III. 33. — kih. Synops. pl. aequin. II. 1G7. — G. Don I. c. no. 137. ~ Prati- 
cosum: rarois foliisq. glabris geminis, aliero multo minore, elliptico-oblongit^ 
utrinq. acuminatis integerrlrois; urobellis suboppositifolilt breviter pedoncoliitit 
paucifloris; pedicellit demom reflexis. 5 ~ .S*. iipkjftto valde timile ncc 4ircr- 80LANIJM. SOLANACEAE. 59 

tuB, nifl foliis omDibus aculis taiarato viridibus pedicellisque reflexis. — Folia 
3-3*/t-pollicaria, ]'/t poll. lata. Corolla aiba, magnitudine illius S. nigri. Bacca 
globofa glabra, Pisi roagni rorma. — Orescit in Mexico ad lalapam. 

liOL 8. DIPHYLLUM Linn. Spec. plant. 964. ~ Aubl. Guian. I. 215. — Jcq. Col- 
leet. IL S3L, Icon. rar. t. 922. — Pluken. Almag. 340., Pbytogr. t. lU. fig. 4. — 
Danal L c 90. — G. Don I. c. no. 138. — Caule fruticoso; foll. gemiois, altero 
niiiore obovalo; cjmis brevib.; pedicellis floriferis cernuis, fmotiferis erectis. 6 
— Fraiex fempervirens foetidus. Caulit nigrescens teres. Folia subsessilia. Fo- 
liom majut 2-4-pollicare. Corolla alba, segmentis lanceolatis acutis. Bacca glo- 
bota pallide anrantiaca pisiformis. — Grescit in America tropica. 

m. S. ARBOREUM Donal 1. c. (ed. 2. inedit. t. 106.) — H. B. Klh. 1. c. 33. - Kth. 
I. e. 107. — G. Don I. c. no. 130. — Arboreum: ramis flexuosis foliisq. glabris 
obloDgit acuminatis, basi cunealis inlegerrimis, altero minimo subsessili; cy- 
Bit (?) oppositifoliis parvis. ^ — Rami angulati glabri v. puberuli. Folia 7-8- 
|M>Ilicaria, 3 poil. lata, soperiora geminala, minori rotundato ovato pollicari. 
Cjmae parvae simplices. Calyx quinquedentatus , dentib. ovatis aculis. Corolla 
alba, segmentis acutis oblongis, calyce sexies loogioribus. — Crescit in Nova An- 
dalntia ad Comanacoa. 

102. S. GAAVURANA Vellozo, Flor. Flomin. II. t. 112. ex Mart. Beibl. xor Flora 
XXL80. t — Glabrum: caule fruticoso inermi; ramis patentib., ramulis leretius- 
oilit tnbflexootis violascentib.; foll. saepe geminis ovatis oblongisve, utrinque 
•ciitlt aot acumihatis, altero minore saepe rotundato v. obcordato, subtus ad 
veDamm azillas saepe barbatis; cymis oppositifoliis; florib. sobdistichis, inferiorib. 
decideolib. pedoncoluro cicatrisantib.; laciniis calycinis ovalis albis, apice viri- 
dib.; eorollae laciniis ovatis oblosiuscolis crassis; anlheris aeqoalib. corolla sty- 
loq. doplo breviorib.; pedicellis frocliferis sursum incrassatis pentagonis; baccis 
ovalo-globosis. ^ — Crescit in Brasilia ad Sebastianopoiin. 

103. S. ACUMINATUM Rz. et Pav. Flor. Peruv. 11. 34. i. 150. fig. a. — Donal 1. c. — 
G. DoB \. c. no. 140. — Froticosom; foll. gemiois ovato-oblongis ellipticisq. acu- 
minaiis, aeumine stricto contorto; racemis cymosis multifloris. 6 — Glabmm. 
Folia breviter petiolata integerrima, saepe nitida. Racemi apice recnrvaii, pedi- 
cellit gracilibos, ad apicem incrassatis. Corolla parva alba. Bacca nigra globosa 
pisiformit. — Crescit in sylvis Pcroviae ad Chincao. 

104. S. FOETIDUM Rz. et Pav. I. c. 34. t. 165. fig. b. — Donal I. c. 20. - H. B. Ktb. 
L e. 33. — Kth. I. c 168. — G. Don I. c. 141. — Fmtlcosum: ramis foliisq. glabris, 
tubliit iD axillis venarom pilosis ovatis aut ellipticis breviter acuroinatis, basi 
•catit iotegerrimis, saepius geminis; nmbellis oppositifoliis breviter peduncolatis. 
5 — Glabram, inter digitos foetidissimom. Folia subtus venosa. Corolla albes- 
teoti- V. pallide coerulea; aniherae declioatae. Bacca aoreo-fulva loglandis 
magnilodioe. — Crescii in Peruvia. — Folia osurpantur instar flomm Sambuci 
ef toceos ad ulcera lavanda adhibetur. 

10». S. TRISTE lcq. Plant. Americ. 50. t. 40. (ed. picta t. 40.) — Donal I. c 21. — 
G. Don I. c. no. 142. — Caolo fruticoso; foll. geminis lanceolato-oblongis subre- 
pandis acuminatis; cymis brevib.; florib. secundis. 6 — Folia peliolata palmaria. 
Pedoocali laterales pollicares moltinori. Corolla parva alba v. albescenti^viola- 
eea, segmenlis lanceolatis. Bacca globosa loiea pisiformis. Calyx qoinqoeden- 
lalut, segmentis rotondatis. — S. oblongum Rz. et Pav. 1. c. 34. t. 165. fig. b. — 
Creseit in Perovia et in insula Sti. Martinici. 

100. S. SPIRALE Rxb. Flor. Indic. IL 247. — Nees ab Escnb. Transact. of thc Linn. 
toc. XVir. 40. — G. Don I. c. 143. — Caule fmticoso; ramis compresso-angulalis 
glabris; foll. geminis oblongo-lanceolatis, basi attenuatis glabris integerrimis, 
altero duplo triplove minore; racemis fubcymosis suboppositifollis secundis, 
apiee revolotis; calycib. glandoloso^punctatis. {) — S. NaraUda Haroilt Hb. — 
AfBne praecedenti, dilTert praetertim ramis angolatis, foliis basi longe cuneatis, 
aentit nee acumioatis temperque integerrimis ; floribos majoribus albis calyci- 
bntqne glandulosit. -> Crescit in India orientali. 

8* 60 SOLANAGEAK. milanum. 

167. 8. CORNlFOLItH Danal I. c Sl. (ed. 2. loediL U lia) - H. B. Kih I. e. 31. 
Kih. 1. c. IM. — G. Doo I. c. oo. 144. — Fnilicosum : ramis foliisq. glabris dUp- 
tico-oblongis acamiDaiis, basi acalis iolcgerriBis subparallele Teoosis gemiois, 
•Itero miooto; umbelli*! oppOMtifoliis brcTlter pedaoculatis. 6 — Baml aogulati. 
Polia mi^ora cirdier tripollicaria , Juoiora puberola, mioora obovala subsessilia. 
Segmenla ralycina obiusa. Corolla alba, magoilodine illiua LjftiwutckiMe tui§M^ 
rit, segmenlis ovaiis acuminalis- Ovarium villosum. — 5. leucotMrpo e\ babila 
aimillimum. — Crescit io coovalli Qumiois Caucae ioter Palavo et Popajao io 
regoo Novo-(iranaleni»i. 

108. S. LeiCOCARPLM Duoal 1. c (ed. 2. ioediL t. 36.) — G. Doo I. c. oo. I4&. - 
Ramis virgatis; foll. geminitf, ahero ter mioore, saepe saborbiculaio , ellipiico- 
laoceolalis unilateralib.; cymis pauciOoris opposiiifoiiis. 5 — AfGnc S. Iritti dif- 
fert lameo praecipue foliis, cymis uoilaleralibos baccisq. albis. — Glabnim. Rami 
leretes. Folia olnoque oitida. Calyx eoriaceus panrus quinqoedenlatas. Corolla 
alba magoa, segmeotis acuiis. — Crescil in iosula Slae. Marihae. 

IML S. PSYCHOTRIOIDES Dunal 1. c. (ed. 2. inediu t 111.) - U. B. Elh. 1. e. 3S. 

— Kih. I. c. 169. — G. Doo I. c. oo. 146. — Arboreum: ramulis angulalis su- 
beroso-verrucosi^; foll. gera'nis lanceolato-oblongls acuminalis, basi acuiis iole- 
gerrimis glabris, sublus iii aiillis pilosis; umbcllis oppositifoliis subsestilibus. 5 

— Simillimum S. comifolio. Folia 3~4-pollicaria, allero miaori. rmbellae 3-4- 
florae. Pedieelli fractiferi apice iocrassaii saberosi. — Crescil ad ripam Bumiois 
Magdaleoae in regoo Novo-Graoateosi. 

f. 3. Haeemi laUrales terminalet, non axiUaret nee oppotiiifolii. 

lia S. FLAGRANS Teoore, Anoale» des sc. oatur. Xlll. 381. — Arboreum iocraie: 
fbll. gemioJs, aliero Iriplo minori, obloogo-lanceolaiis, ulrinq. acoiis glabris, po- 
rallele venosis integerrimis; florib. racemosis; racemis simplicib. secaoiliffloris 
extrafoliaceis; cal}cib. campanulatis 5>denialis; corollis (albis) quioqoepartitis; 
stamioib. ioaequalib.; baccis giobosis lutesceotib. (magoiludioe Cerasi); pedua- 
eolis incrassalis. 5 ~ Creacit in Brasilia. 

17L S. CROTO^dFOLIUM Dunal I. c. IS. (ed. 2. inedit t. 103. fig. b.) - H. B. Etb. 
L c. 30l — Kth. I. c. 100. — G. Don I. c. oo. 147. — Frulicosum: ramis tomeoto- 
sis; foll. geminis oblongis aogustalo-acuminalis, basi rolundalis el ioaeqoalib. 
ftubrepandis, suprn cancsccnii-pube»ceolib., sublus molliter albido-tomentofis; 
racemis supraaiillarib. bifldi«; florib. unilaleralibus. C) — Pili stellati. FoliuB 
allerum dimidio minus, majori 4-5-pollicari. Cal)x et corolla extus tomeolosa, 
segmeniis corollinis lineari-lanceoiati». Bacca globosa glabriuscula pisifoimia. 

— Uabitu valde accedil ad S. rerbatcifoiium, — Crescit prope portam arbis 
Carihaceoae in regoo Novo-Graoaten^i. 

ITi. S. FRAGRA>S ilook. BoU Mag. l. 30pU! t - Arborescens: full. gemiois ovoUa 
eordaiisve ioaequalib. inlegerrimis; raceniis solilariis ex axillis ramoram; fflorib. 
secundi»; pedicellis inferiorib. maxime eloogalis; calyrc 5-fido; corollis lallf 
campauulaiis prufunde 5-parlilis, limbo refflexo; alaminib. geoiculatis; itigMaU 
dilaiato coocavo. j — Uabilal io Guiana. 

17& S. >ARE>'SE Daoal I. c. Id. (ed. 2. iocdit. L 103. fig. 8.) — H. B. Klh. L e. 31. 

— Klh. I. c. — G. lK>o I. c. 148. — Fruiicosum: ramis tomenlosis; folL gemiala 
ovaiis aculis, basi cordalia el inaequallb., supra canesceoli-, subius albido-U^ 
meotosis mollib., inferiorib. siniulo-aogolalis; racemis laieralib. bifidis; fflorib. 
anilnteralibu«. o — Folia 7-8 pojl. looga, 5-0 poll. lala. — Maximopere afloe eat 
.V. croiomifolio, a quo noo diflcri, oisi lomeDto deosiori, foliis lalioribus cordaUf, 
inferioribtt« Hinuato-angulatiH. — luier ^aros cl llonda in ripa fluvii MagdaieBaa. 

174. S. TRACHYPHYLLIM Dunal l c. ed. i. inrdii. {. 104.) - H. B. Klh. I. c — 
Klh. I. c. — G. Don |. c. iio. 140. — Fruiicosum: ramis tomentoiiis; foll. geminit 
obloogiH acttoiinalis, basi rolundalis inaequalibq. inlegerrimis, snpra seabrio»- 
cobs, sublas mollissime cano-tomentosis; racemis laieralib. dirhoiomis; florib. 
unilaleralibus. o — Diflerl a S. rrotomifoiio, cui proximum esse videtor, looBenlo 
densiori, foliis supra viridibus et acabrellis; racemis dichotomis floribafqoe |imI1o MLiiiUM. SOLANAGEAE. 6 1 

BiMribiuk • Foliam alteriiBi minus, majat 5-0-pollicare, 8-SVs poil. latum 
ToaMBtom et pobeseentia tteiratam. — Creseit in proYincia Popayanensi regni 
Nevo-Granatensis. 

m 8. TBTRANDBUM R. Br. Prodr. fl. Noy. HoII. 445. (ed. N. ab E. 301.) - G. Don 
L «i M. 150. — Soffraticosum erectum: foll. sobgeminis oblongo-ovatis integris 
■am b ranaeeis, pube rara conspersis; racemis lateraiib. corymbosis simplieib.; 
•orib. qoadrifldis. 6 — Crescit in Nova Hollandia. 

m B. GBM INIFOLIUIII Thonn. Kongl. Danske Vidensk. Selsk. AfhaBdl. III. 141. f 
(MC Scfalchtd.) — Saffroticosom inerme: foll. geminis ovatis sabrepandis stellato- 
pobescentib. ; racemis simpUcib. infrafoliaceis disticbis. 6 — In Guinea. 

177. 8. 8CHJLBCHTENDALIANUM Wiprs. mss. — Saffroticosum: ramis inflorescenlia 
fslioromq. pagloa ioferlore tomento lacteo vestitis; foll. supra viridib. stellato- 
pilosolis, geminls inaequalib. obovatis obtosis, majori ovaio acuminato, basi r6- 
lOBdalcSVt poU. longo; cymis terminalib. laieraUbq. pedanculatls multifloris; 
calYcib. soboreeolalis 5-denlatis, dentib. rolundatis; baccis giobosis. ^ — 5. g^- 
wMfmtimm 8chlchtd. Linnaea VIII. 255. (nec Thonn.) — G. Don I. c. no. 151. — 
& fnnuii^florMm Schlchtd. I. e. Y. Sll. — Greseit in Mexic# ad Jalapam. 

%. 4. Baeemi terminales. 

m 8. PTEBOPODUM Dunai 1. c. 14. (ed. 2. inediL t. IM.) - H. B. Kth. I. c. 26. - 
Elh. I. c 163. — G. Don I. c 420. no. 152. — Caule herbaceo alato; foll. gemlnis 
•ctsilib. decarrentib. eiiiptico-oblongis subacuminatis , basi valde angustatis un- 
dolato-repandis, supra glabriuscolis, snbtus tenniter pulverulento-pubescentib.; 
•orymbis oppositifoUis dicholomis; pedunculis alalis. 2|. — Folia 8~10-pollicaria, 
3'/t poU. laia. Pedunculi mulliflorl foiio dimidio breviores» rami et pedicelli 
polveruleolo-tomenlosi. Lobi calycioi truncaii mucronati. Corolla alba, seg- 
mentis oblongis aculis. Ovariom glabrum subglobosiim. — Dislinguitur k S, 
Mtsaili Bz. et Pav., eui aCfinilale coi^nnctisstmum , foliis lalioribus, basi magis 
ongostatis et crispis in ramos decurrenlibus, subtus pubescentibus nec glaberri- 
mis, peduncoiis basi alatis, lacioiis calycinis truncatis et submucronaiis, antheris 
llaYts nec atropurpureis. — Crescit juxta urbem Quiio. 

17B. 8. OBLOKGIFOUUM Dunat I. c 14. (ed. 2. inedit. t. 05.) - H. B. Eth. I. c 27. 
— Eth. 1. c. — G. Don I. c. no. 153. — Herbaceum: foll. geminis petiolatis ellip- 
tieo-oblongis acutis, basi angostatis sobiBtegerrimis glabris, subtus in venis 
pobescentib.; racemis subtermioaiib. bifidis. ^ — Folia ioaequilatera, supra vi- 
ridia, osajora 6-7-pollicaria, 2'/s'3 poll. lata, minoribw suborbicularibus. Pedi- 
eelli apicem versus incrassati ramique viilosi. Segmenta calyciaa <^nsa. Co- 
rolla aiba glabra, segmentis ovatis obtusis. — Crescit in Andibus Quinduensibus 
io regno Novo-Granalensi. 

ISa 8. PULCHRUM Dunai I. c 15. (ed.2. inediL U35k) — Poir. EncycL mdtb. Suppl. 
ilL 750. — G. Don I. c. no. 154. — Caule fruticoso; ramis rugosis glabris; foll. 
obloogo-ovatls in petiolum desioentib.; racemis roagnis subdicfaotomis. 6 — 
Rami teretes glabri. Folia pleruroque gemina acuta v. obtusa, subtus pubemla. 
P e iooeu ll eymosi. Corollae segmenta lanceolata acufa. > Baeca globosa. — Affine 
9. eritp&, sed foliis minns cordatis racemisqoe majoribtts diffcrt. — Ii? Brasilia. 

StcUo V. LYG101BS8 Donol L e. 22. 
RoBi spinescentcs. Folia solitaria ioiegra. Peduncoli aiillares filiformes uoi- 
fflori solilarii v. aggregali. Calyi quiaquedeotaltts v. qainquefidus. Stamina in- 

aeqoalia. Semioa ossea. 

• 

181. 8. LYCIOIDES Linn. Mantiss. pl. 45. - Jcq. Icon. pl. rar. I. L 40. — Dunal 
L c 22. — H. B. Eth. L c. 36. — Eth. I. c. ITOi — G. Don I. c no. 155. — Fruti- 
eooom spioosom: foll. solilariis obloogis obiusis, basi cuneatis glabris aut hirtis; 
pedoocolis extraaxillarib. unlfloris solitariis filirorroibus. 6 — Bami teretes glabri, 
ramolis angulatis piloais. Folia 7-8 lin. longa. Pedicelli solitarii. Calyx orceo- 
latoa troncatos 5-dentatas, dentib. linearib. subulalis remotis. Corolla pallide 62 SOLANAGEAE. solakcm 

vlolacea, llmbo «ogalato-qoioqaelobo, fauce lotea. Aolherae loteae fnbfagit- 
tatae. Bacca f lobosa glabra rubra pisirormis. — fi, FolHs pilosis. — lo PeroTia. 
188. S. CANDICANS Dooal I. c. 23. — G. Doo I. c. oo. 150. — Pmticofam: rmlf 
fpioesceotib.; roli. oboTato-cuoeiformib. obtosis, soblus albo-tomeotofis, fopra 
fcabris; peduocolis filiformib. ooifloris solilariis? 6 — Caolis spioosiff imaf, rtmif 
fcilicet io spioas florireras foliosas abeootibos. Segmeota calyeioa «ppeBdievlali. 
Corolla coerolea, faoce lotesceote. Aotherae liberae. Bacca globosa mbteaBdo- 
coprea. — S. lycioidet Bi. et Par. Flor. Perov. II. 41. 1. 177. fig. b. — S, iffcioidu 
fi, iomeniosum Dooal, Mooogr. Solao. 174. — lo Peroviae argillosis ad Haanaeo. 

SMtio YI. lOLOOILAnA *) 6. Don 1. e. 420. 
Folia iotegerrima soliuria vel geroioa. Calyx tmocalos ioteger. Floref binl vel 
fascicolali lalerales. 

183. S. BIGEMINATLTM Nees ab Eseob. Traosacl. of the Lioo. Soc. XVH. 41 — 
— G. Doo 1- c. 00. 157. — Caole soffhiticoso ; foll. ioferlorib. solitariis, superio* 
rib. gemiois, sopra dissito setulosis eliiptico-obloogis, otrioq. acomioatis, altero 
mioori cooformi; florib. laterifoliis sabgemioatis ; calyce iotegerrimo laevi; p«- 
daocolls fhictiferis erectis. ^ — 5. /iexuosum et anguiotum Hb. Madr. — Difltet 
a cogoatls fracio graodiore, pisl eximii magoitodioo pedoocolo crasso erecto \n^ 
sideole. — Crescit io lodia orieotali. 

184. S. NEESIANUM Wall. Cat. Soppl. oo. 948. — Nees ab Esenb. 1. c. — G. Doa 
I. c. no. 158. — Caole soflhiticofo; ramif tetragonis, sommilatem versaf fcabrl- 
afcolis; foll. ioferiorib. solitariis, saperiorlb. gemiois, sopra deose sabtilifflneq. 
fcabris» pooctolato-asperis obloogo-laoceolatis, otrloq. acomioatis, altem minori 
conformi; florib. laterifoliis fascicolatis; calyce iotegerrimo laevi; pedancnlif 
fhictiferis patentibos. 6 ~ Corolla calyce duplo major crassiascola alba (?), la» 
einiis lanceolatis glabris. Bacca globosa, vii pisi miooris volomloe, laevla rnbrt 
bilocolaris. — Crescit in India orieotali. 

185. 8. BLCMEI Nees ab Eseob. io Blome, Bijdrageo 000. -^ Nees ab Eseob. Tnns- 
•ct of the Linn. Soc. XVII. 45. — G. Doo I. c. oo. 150. -^ Caole sufrraticoso di-- 
ehotomo colorato glabro; foli. superiorib. gemiois, allero majori obloogo, utrinq. 
•cnminato, basl ioterdum ioaequali, altero minori ovalo, basi aeuto; florib. ag- 
gregatis laterifoliis; calyce iotegerrimo. ii — S, vioiaceum Blome, Cat. Hort. BnlL 
55. — Crescit io iosola Java. 

160. S. PARASITICUM Blome, Caul. hori. Boiteotorg. 55., Bijdrageo 007. — G. Don 
I. c no. 100. — Caole fraticoso nodoso; foll. solitariis obloogo-lanceolalis 160- 
minatls, basi acatis, interdum ioaeqoalib. glabris; florib. aggregatis laterifoliif; 
ealyce iotegerrimo. 6 ~ Creacit io iosola Java sopra arbores. 

Seetio ¥L P0LTMERI8 Duinl L e. 83. 
Folia iotegerrima solilaria vel gemioa. Calyi decemdeotatos vel deeeiifidnfl. 
Pednncali aniflori aiillares vel ioterfoliacei. 

|. 1. Foiiis geminis; coroUis plicaiis S-angulaiis; siaminibus inttrdmm 
inaequaiibus. 

187. S. tNIFLORUM Daoal I. c 83. (ed. 2. ioedit. t. 48.) — Poir. BocyeK m4lk. 
Suppl. IIL 757. — G. DoD I. c. oo. 101. — Caole dichotomo divaricatos maif 
glabris, pooctis exasperatis ; foll. saepe gemiois ovatis obiosiosculis, sopm glabrif 
nitidis, subtos leproso-tomentosis; pedoocolis solilariis. ^ — Fratei eleganf. 
Rami brannei angolali. Pedoocoli glabri. Calyx glaber 10-fidos, segmeotif al- 
terais miooribof. Corolla 5-fida. Stamioa aequalia. Bacca globosa mocmnfli 
Ceraii parvi magoitadioe. — S. dirhotomtim Bich. Uerb. — Cmscit io inanla 
Sti. Dominici. 

188. S. MONANTHLM Roem. et Scholt. Sysl. veget. IV. 008. - G. Don I. c 421. 
no. 108. — Foll. plemmq. geminis snbsessilib. ellipticif; pedoncalif aiilUrib. •) Aomen comjtoeitum e terbis ?Aor tmteger, ei gAmva inlegumenium ejctemum, 
propier rt^geem tniegrum. SOLANUM. SOLANAGEAE. 03 

aniOoris; calyce 10-lldo. 2^ — Herbaceam, pilis disperais stellalis hispidum. 
Corolla obscare parparea t. coeralea, calyce triplo major. Segmenta calycina 
obliqaa brevia. Bacca ovata glaberrima, ovi parvi galllnacei magnitadine. — S. 
mmiflorum Lag. Nov. gen. et spec. pl. 10. — Grescit in Nova Hollandia. 

m. S. SPRCIOSUM Danal I. c. 123. — G. Don I. c. no. 103. — Caale arboreo; ra- 
nis flexuosis; foll. oblongis acaminatis andulatis solilariis geminisve; peduncalis 
•olitariis; corollis margioe-crenalatis. i — Folia veoosa, superiora gemina. Flo- 
res speciosi. Corolla magna expansa semiqainquefida sabpentagona. Bacca sphae- 
roidea erecta, matura nutans. — Bnrm. Americ. 242. t. 245. fig. 5. — Grescit in 
insulis Caraibaeis. 

MO. S. NEGLECTl'M Donal I. c. — G. Don 1. c no. 104. — Caale fratieoso; foll. 
ovatis andalatis; pedancalis solitariis geminisq.; laciniis calycinis reflexis. 6 — 
Borm. Plant. Americ. 242. t. 245. fig. 4. — Plum. mss. lY. fig. 34. ex Aabl. Gaian. 
i. 217. — Ramosissimum. Folia integerrima. Pedunculi inferiorcs solitarii, sa- 
periores^gemini ternive. Calyx (secundum ic. cit.) lO-lO-denticulatus. Bacca ro- 
loodata. — Affine videtar S. geminato, dilTert caale non scandente dentibusqae 
calycinii numerosioribus reflexis. — In insnlis Indiae occidentalis crescit. 

101. S. TRICOLOR Mof. el Sess. Ic. fl. Mexic inedit. ex Dunal I. c. 24. (ed. 2. incd. 
L 41.) — Poir. Encycl. m^th. Suppl. III. 750. — G. Don I. c. no. 105. — Caale 
tereti dichotomo; foll. geminis, altero minore, ovatis obtasiusculis, tomento nilido 
obdactis; pedanculis quatcmis; antheris 5, una reliquis duplo longiore. 6 ~ Af- 
fine 5. tenio, difl^ert maculis 3 viridibus ad basin cujusque segmenli corollini, 
antheris inaequalibas elc. — Caulis lanatus. Pedunculi villosi. Calyx lO-dentatus. 
Corolla alba sabreflexa, medio violacca. Bacca globosa rubra. — In Mexico. 

102. S. PALCIFLORUM Vahl, Eclog. I. 21. - Dunal I. c. 24. - G. Don I. c. no. 100. 
— Ramis villosis, superne tomentosis; foll. ovatis integerrimis, supra glabris, 
sttbtas tomentosis, ramealib. geminatis inaequalib. ; calycib. tomentosis; pedun- 
calis geminatis inaequalibus. 5 — Rami herbacei cum foliorum juniorom pagina 
inferiori ferrugineo- tomcntosi. Folia ^'-d-pollicaria. Flores notantes tomento 
ferragineo tecti. Calyx brevis truncatus 10-dentatus, dentibus linearibos. Corolla 
glabra pedanculorom longiludine. — Crescit in insula Sli. Martinici. 

103. S. SYLVATICLM Dunal I. c. 24. (ed. 2. inedit. t 114.) ^ H. B. Kth. Nov. gen. 
et spec. plant. III. 37. — Kth. Synops. plant. aequio. II. 170. — G. Don 1. c. no. 
107. — Fmlicosum scandens: foll. ovalis acaminatis, basi rotundatis subrepandis 
glabris, subtus in venis hirlellis, superiorib. geminis; florib. extraaxillarib. sob- 
terais; calycib. decemdentatis. ^w — Ramuli pllosi. Folia subbipollicaria. Co- 
rolla magna pentagona, asterisco pentagono notata. Stamioe ono reliquis majori. 
Bacca globosa glabra. — In sylvis prope Camana et Bordones. 

101 S. LYSIMACUIOIDES Wall. in Rxb. Flor. Indic IL 257. (excl. syn. Lonr.) — 
Wall. CaU 2000. — Nees ab Esenb. Transact. of the Linn. Soc XVII. 44. f — 
G. Don I. c. no. 108. — Herbaceum: caule basi repente, apice ramisq. ascenden- 
Ub.; foll. plerisqae geminatis subaequalib. ovatis, atrinq. acotis integerrimis po- 
bescentib.; florib. soliuriis, foliis interpositis, glabriascolis ; calycib. 8-10- 
denutis, denlib. subalalis fraclum aequantibus. 2|< — Baccae coccineae. Corolla 
alba. Habitus Lysimaehiae nemorum. — Crescit in Indiae orienUlis montosis 
Sheopore, Chundra-Giri et prope Chitlong. 

105. S. RETROFRACTUM Vahl, Eclog. I. 21. — Donal, Gener. Solan. monogr. 170. 
t 5. ~ Synops. 24. ~ G. Don I. c no. 160. — Caule fruticoso ; ramulis axillarib. 
retrofracti»; pedunculis filiformib., plurib. in umbellam aggregatis, umbellis axil- 
larib. terminalibq.; calycib. tmncatis edentulis glabris. 6 — Fratex volubilisT 
Folia petiolau integerrima sesquipollicaria. Calyx 10-fidos, segmentis linearib. 
sobolatis inaeqoalib., membrana pelluclda coojonctis, onde apparet troncatas 
edentulus. Corolla calyce triplo major. Stamina aequalia. — In America tropica. 

100. 8. GLANDULOSUM Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 35. t. 107. fig. b. — Dunal 1. c 
25. — G. Don I. c no. 170. — Caole sulTraticoso scandente; foll. geminis ovato- 
cordatis; pedoocolis 3-5 interfoliaceis, denticolis calycinis gUndalaeformibos. ^\^ G4 SOLANACEAR. soLAiiini. 

— Folia breviter petiolaU valde venosa, bafti ioaeqoaiia. Calyi torbinatai «■> 
galato-striatot, plfroniqae 10- rarios 12-14- dentaios. Corolla alba patent, Uaibo 
plicato. Bacra globona pallide robra. — Crescit io Peroviae nemoribos ad Vitoe 
in provincia Tama. 

107. 8. CITACENSE H. B. Kih. I. c. SA. - Kth. I. e. 171. — G. Don I. e. no. 171. — 
Froticosam scandens(?): ramolis tomentoso-pobescentib.; foll. geainit OTatis 
sobacominitis iniegerrimis, alrinq. sericeo-pilosis, sobtos canescentJb. ; florib. 
extraaxillarib. geminis, terroinalib. temis; calycib. decemdentaiis. ^y^ — Similll- 
mum S. Ifnto Cav., scd dilTerl foliis geminis subacuminatis, otrinq. sericeo-pi- 
losis, pilis siropliribus. — Rarouli angulati. Folia peiiolaia, altero paollo minori. 
Corolla sinoaio-quinqueloba alba, medio violacea, extus poberola. — Creadi 
in sylvis urobro«is Pcru^iae prope Ayavaca et Rio Cutato. 

108. 8. MACRODON Wall. Cat. 9621. - G. Uon I. c. no. 172. — (An idem ae Rxb. 
ex ?(ecs ab Esenb. I. c. 45??) — Froiicosum crectum: foll. inferiorib. solitarila, 
soperiorib. geroioatis, altero 2-3-plo majore, oblongo-lanreolatjs, otrinq. aeii- 
minatis inlegerrimis, supra ramulisq. pilosis; florib. solltariis v. fasciculatia inter- 
foliaceis; calycib. sulcatis decemdentatis, deniib. subulatis baccam soperaolibns. 
5 — llabito siroile est S. denticulatot difFerl auiem cal}cis dentibos longitsimif. 
Crcitcit in Indiae orientalis muniibus Pundrea. 

IW. S. DECEMDENTATrM Rxb. Flor. Indic. II. 217. - Wall. Cat oo. »14. — G. 
Don I. c. no. 173. — Ilcrbaceum erectum perenne: foll. inferiorib. solitariis, Bn- 
periorib geroinis ovati.<, utrinq. acuti» piln.«is, alicro minori; florib. fasciciilato- 
aggregatis laterifoliis; ralycib. decemdcntatis pedicelli»q. glabris, dentlb. lineari- 
subulaiis aequalib.; Iiaccis pis^iforroib. glabris, roaturis nitidis. 2^ — Creteil in 
China el in India orieniali uSingaporc;. 

900. S. CRASSIPETALIM Wall. Cal. no. 9618. - Wall. in Rxb. Flor. Indic. II. 93«. 
!\'ees ab Escnk. TranMCI. of the l.inn. Soc. XVII. 42. — G. Don I. c. 421 no. 174. 

— Fruticosuro : foll. inferiorib. soliiAriis, soperib. geminatis ovato-oblongis, olriiiq. 
acominatis ciliatis, supra hiriis, dliero minori; florib. faitciculato-aggregatls la- 
terifoliis; calyce subdecemdeniaio pedicellisq. hirtis, dentib. sobolatis, altemis 
brevioribus. .i — Corolla purpurea v. alba. Bacca globosa 1 'A poll. diametro 
tenet. — S. demtinilatum a. Bluroe, Bijdragen 007? — 5. pachypetalum Spr. Sjat 
veget. IV. appds. 70. no. 27A. — S. hiftorum D. Don, Prodr. fl. Nepal. 08. {eicl. 
s}n.) — Lour. Flor. Cochinch. I. 150? — Crescit in Nepalia. 

901. S. MOLLISSIMIM Bluroe, Bijdragen W. - G. Don I. c. no. 175. — Caole sor- 
froticoso incmi; foll. geminis, supra hirsutis, infra dcnse toroenlosis, majori 
elliptico-oblongo, utrinq. acuroinato, minori ovato; florib. aggregalis lalerifoliii; 
calyrib. decemfldis. -j — Crescit in monlanis insulae Javac. 

f. 2. Foliit soUtariis; coroUa plicata quinquangulala; staminibus inltr- 
terdum inacqualibus, 

902. S. MOriMAMM Dunal, Synop.v Solan. 93. fed. 2. inedit. L 43.) — G. Don I. c, 
no. 176. — Caule herbaceo piloao; fo||. subsessilib. ovaio-lanceolaiis aeotis pi- 
losis; pedonculis solitariis; calyce 10-fido; bacca ovalo-oblonga. ^^ O^ — 
duncoli aiillares folio longiores. Corolla violacea, angulis acoiis. Aoiherae 
sessiles. Bacra lute»centi-\iridis. — Crescit in regno Mexir.ino. 

909. S. FIGAX Jcq. Collecl. bot IV. 123., Icon. rar. t m - Donal I. e. 93. — 
Lam. Dict. 9ft2 — G. Don I. c. no. 177. — Caule frulicoso diehotomo di^arieato; 
foll. lanrriilatis glabriusculis; pedunculis soliiariix; cahcc 10-deniato ^ — Cor- 
let nigrf*rens punriato-hi<pidu4. Pedunculi ei ranioruro ramificationibus v. op- 
positirohi. Cal>v par^u» trunratui^ lO-Mtriatqs. Corolla magna alba , medio 
macula Intea quinqu.ingularl notata, hora circiter quinta maiuiina cxpansa, paollo 
post clau%a, onde nonien fkpecificum sumtum est ^ Crescit in Caracas. 

9tM. S. STELLAH M Jrq. I. c. III. :^'>l. V. t. 5. fig. 2., Icon. rar. t 3i5 » Dunal l e. 
91. — G. Don I. c. no. 17i^. — Caule frotiroso scaodeote flexuoso; foll. ovato- 
laneeolaiif glabrif aeumioatis; pedoncolis pleromq. geminia; ealyeib. inaeqoaliter touMini. SOLANAGEAB. 65 

deDUIit. 6^ — Fralex seinpervireos glaber viridis. Pedanculi iDlerdam soliiarii 
T. teroi. Corolla magna elegans coerulea, macula virenli qainqaangulari, subtus 
protaberante , notaia. Bacca globosa aarantiaca. — Proximum S. reirofraeto et 
gtminatoy sed difTerl Jam calyce inaequaliter dentato. — Crescit ? 

m. S. OEMINATUM Vabl, Eclog. I. 21. — Danal 1. c. — G. Don I. c. no. 179. — 
Caole scandente; foll. ovatis integerrimis glabris; calycib. pedicellisq. glabris, 
pedicellis saepius geminis; calycib. 10-dentatis, dentib. lineari-subulatis. 6w -^ 
Bami teretes, sub lenle pulveraleoti. Pedunculo uno reliquis majori. Corolla 
glabra. — Crescit In Cayenne. 

901 S. BIFLORUM Lour. Flor. Cocbinch. L 150. — Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 
180.'— Caule rraiicoso; foll. ovatis iotegerrimis villosis; pedanculis geminis; ca- 
Ijcib. decemfldis, segmeniis subulatis; baccis parvis rotandis rubris. 6 — Crescit 
ia Cbina et in Cocbincbina. 

207. S. PHILLYREOIDES Dunal I. c. 21. - H. B. Kth. I. c. 37. — Klh. I. c. 170. — 
G. DoB I. c. no. 181. — Caule fruticoso ereclo dicbotomo ; foll. solilariis oblongis 
«ol lanceolato-oblongis, utrinq. angulato~acuminatis inlegerrimis, supra glabris, 
snbtas pubescenlib.; florib. alarib. aut lateralib. gcminis aut qualernis; calycib. 
aubdecemdentaiis. 6 — Ramuli angalati puberuli. Folla glabra, supra viridia, 
iofra paliidiora puberula. Corolla magnitudine illius S, lyeioidu. Calycis dentes 
lineari-sabolati remoti, aliernis minimis. Corolla sinaato-quinquangularis, medio 
violacea. Bacca globosa. — Crescit in convalli fluminis Magdalenae in regno 
NoTo-Granalensi. 

908. S. YIRGATIM Lam. Illustr. gcn. no. 2310. — Dunal, Monogr. gcn. Solan. 174. 
I. 4. (ed. 2. incdil. U 40.), Synops. Solan- ^. — G. Don I. c. no. 18*2. — Caule fru- 
ticoso; ramts virgalis; foll. ovato- oblongis acutis, subtus tomenlosis; pedunculis 
calycibq. tomenlosis; pcdunculis plurib. axillarib. in ramorum dicbolomia nas- 
centib.; filamentis inaequalibus. 6 — Tomcnlum stellatum. Folia inlegerrima. 
Calyx 10-fidus, segmenlis mcmbrana pellucida conjunclis, allernis brevioribas. 
Corolla violacea macula 5-radiaia notata, cxlus tomentosa. Siamina quinque, 
ano reliqois longiore. — Crescil in insulis Canariensibus. 

200. S. MONODYNAMUM Yis. Semina Hort. PaUv. 1841. p. 3. — Fruticosum inerme 
■olliter pobescens: ramis dichoiomis divaricaiis; foll. petiolatis ovalis acQminatis 
imegris; pedunculis exlraaxillarib. ei in dichotomiis solilariis aggregalisq. nni- 
floris, basi arliculaio-deciduis; calyce truncato decemdenlalo, dentib. subulatis, 
«Uemis mioorib.; corolla rotala; staminum filamento altero reliquis duplo lon- 
giore. 6 ~ ^- '^o Cav. arfioe videtur. — Crescil in Mexico. 

SM. S. LENTUM Cav. Icon. plant rar. lY. 330. t. 306. — Pers. Enchirid. 1. 22S. — 
Dwial 1. e. 25. — G. Don I. o. no. 183. — Fraticosum scandens: ramulis foliisq. 
•abtii» stellalalo-tomentosis et incanis, supra stellalato-pabesceniib. solitariis 
OTalit acatis integerrimis; florib. extraaxillarib. geminis, terminalib. ternis; caly- 
eiK. deeemdentatis. ^^ — Folia soperiora geminaUT Corolla sinnato-qainqae- 
lote Tiolocea, fundo alba, exlus tomentosa. SUmen onom reliqua qnataor duplo 
tvperaL — Solanum seandent foliit tomentotis Plam. CaU 47 -^ Plum. ed. Burm. 
ML L 2tf. fig. 37 — Crescit ad Caracas. 

S. 3. Foliis geminatit; calyce decemdenticultito ; floribut fatciculatis ve< 
geminis laterifoliit. 

211. S. DENTICULATUM Blume, Bijdragen 607. — Nees ab Esenb. TransacL of the 
Liaa. Soc XYll. 41. — G Don I. c. no. IM. — Canle saffroticoso ; foll. inferiorib. 
foiiuriis, aummis geminis glabriasculis, altero majori oblongo, utrioq. acaminato, 
•llero mioori saboTato; florib. Usciculato - aggregatis laterifoliis; calyce minato 
10-deBiicolalo salcato. 6 — «• Foll. pedunculis calyeibq. birsotis. — S. tuhtmn- 
eaimm Wall. CaU no. 2090. — fi. Peduocalis soliuriis; florib. aborto tetraodris. — 
5. erastipeiahm Wall. CaL 2U87? (cf. aopra p. 04. no. 200.). — Crescil in Indioo 
•rieBUltt moBlibo» Silbet ot in ombrosi» alUoribos iBtaUe Javae. 
Ili. 68 SOLANAGEAE. souuvcn. 

aol aolitaril» breviter pedoncQlatia. 6 — R«mi ciDerasceati-lolel; aeolei loDgi, 
ad basin toinenlofi, ono In qoovis petiolo. Folia subpetiolata inemia, Infra 
lactea, supra cinerascentl~\irentia. Peduncoli et calyces femigineo-lomentofi. 

— Crescil io Hova Uollandia. 

m S. STELLIGERUM R. Br. I. c 44S. (cd. N. ab E. 301.) - Dnnal I. c - G. Doo 
\, c. 00. 901. — Caule rroticoso; acoleis raris acerosia recUnseolis; foll. intcgris 
sobinermib., supra glabris laevib., subtus tomentosis cinereis; corymbis laicralib. 
subumb* llalis simplicib. ^ubiiessilib.; calycib. inermibus. 5 -~ Flores pallide coe~ 
rulei. Fructus rubcr. Toracntum stellatum. 
a. Aculeis cauUiiis leviier curvatis. — Caulis et rami tomentosi. Corolla pallide 
purpurea. Stamina ae(jualia. Dacca globosa. — S. sletligerum Sm. Exol. boL 
II. 57. t. 88. 
ft Aculeis caulinis rcctis. — (Dunal, Solan. ed. 2. inedit. L 57.) — Folia Infra 
ferrugineo-tomenlosa. Corolla extus villosa, pallide coerulea. Bacca globosa. 
— Crescit in Nova Ilollandia interiorl. 
SO. S. DISCOLOR R. Dr. I. c. — Donal I. c. — G. Don I. c« no. 902. — Caole fra- 
ticoso; aculeis selaceis rcciis; foll. etlipticis sobrepandis, supra glabris, soblos 
lomentosis cincreis calycibq. inermib.; racemis laleralib. multifloris indivisis. ^ 

— Cre^cit in Nova llollandia. 

830. S. DU.NTI10PII0RUM Dunal I. c - G. Don I. c no. 90X (falso adjeclo anctorc). 

— Subinerme: caule aculeis paucissimis acerosis v. nollis obsito; foll. oblongo- 
evatis integris tomentosis inermib.; pedoncolis lateralib. bifloris geminlsve; e«- 
lycib. 5-fldis, segmentis acuminaiis. 5 — Rami com foliorom pagina inferiore 
lomento stellato ferrogineo-lutescenle tecti. Folia saepe geminata, sopra ebseore 
virescentia. Calyi lanatos corolla longior; antherae violaceae. — 5. ^onias 
R. Br. I. c nec Loor. — Crescit in Nova llollandia. 

i3l. 8. ELLIPTICUM R. Br. I. c - Dunal I. c - G. Don I. c no. 90i - Canle 
fraticoso; acoleis rectis, basi tomeniosis; folL oblongo-ovalib. obtosis integrls, 
ntrinq. tomentosis calycibq. acoleatis; pedonculis sobtrifloris. 6 ~ Cresclt In 
Nova llollandia. 

tt. S. HORRIDUM Donal I. c S8. (ed. 2. inedil. t. 40.) - G. Don I. c no. 909. — 
Caole tereti piloso acoleato; foll. longe petiolatis ovato-oblongis Integris, otrinq. 
vlllosis aculeatis; pedonculis onifloris aculealis. 6 ~ Poir. Encycl. mfth. Soppl. 
III. 703. ~ Tota planta pilis slellatis vcstita est. Folla sopra cinerascenti-TlreDlia, 
inf^a lactea. Segmenta corollac acota. Bacca globosa Cerasi magnl foraa. — 
Crescii in Nova llollandia. 

833. S. ECHINATIM R. Br. I. c 447. (ed. N. ab E. 303.) - Donal L c - G. Dob 
L c no. 900. — Caole erecto; acoleis selaceis rectls acerosis; foll. ovato-obloB-> 
gis integris inermib., otrinq. tomentosis; racemis oppositifoliis simplicib.; baeea 
iabqoadrilocolari , a calyce echinato indusa. 5 — A plerisque Solania doplici 
characiere recedit. — Crescit In Nova llollandia. 

934. S. RODSCIIIEDII Meyer, Primil. flor. Essequeb. 111. — G. Don L C no. 907. ~ 
Caole firoticoso; foll. oblongis sinoalis v. integris, basi sobcordatis ▼. alteooatlit 
iobtos tomenlosis acoleaiis; racemis lateralib.; calycib. muticis. 5 — Toia planu, 
esceptls ramis adultis genlialibq. pilis siellatis vestiu esU Rami , petioli et rolta 
aculeaii. Aculei solitarii compressi lutei, rameales corvaii, reliqoi recti. Segaeaia 
calycioa brevia obtusioscoia. Corolla violacea, etios ealyceqoe tomenlosa. Baeea 
cerasiformis. — Crescit in lerra Esseqoebonensi Americanoram. 

S. 3. Peraicaria Dunai t. e, 2S. — Fotiit integrit repanditv€ angusiis 
oblongo-lanceolatit; racemit timpticibut etongatit extrafotiaceit; pedi- 
cettit tecundit, floriferit ereclit, fructiferit cernuit; corottit &^pariiHs. 

931 8. RACEMOSLM Jcq. PL Americ sa t 30 (ed. picL t sa) - Linn. MantlBa. pL 
47. — Donal L e. — G. Don I. c no. 9QS. ~ Caole inerml fraticoso; folL laneeo- 
iMis oAduUtis rependis aeolis; raeemls sJBplieiboi. 6 — Folia niiide petioUU, 
infra aculeau? Raeeaii folionm longitndiM. Corella elbi, at f eau pfoto4a •OL4H0II. 80LANAGBAE. 69 

•Mongo-laiieeolaU. Baeca panra pitiformif. — Creseii in innla Mtrtiniea et iii 
Snrinem «d monUani deelifiutes. 
laBL 8. IGNBUM Linn. Spee. planu 870. — Jcq. Hort Vindob. 1. 14 — Dnnel, Solan. 
monogr. 182. t. 2. 6g. a., Sjnops. gen. Sol. 98. — G. Don I. c no. 900. — Caole 
Enilieofo; foll. lanceolaiis acaminaiis, baai nlrinq. revolalis; eorollla qainqoepar- 
llUt. 6 — Frntei inierdom acaleatas, interdam inermia. Folia utrinqoe, aed 
praeeipoe sablas villia •iellaUs vesUta. Acalei longi recU sabolaU colore igneo- 
Inteseenti. Corolla alba v. parpnrascens, segmenUs longls angasUs reflexis. Bacea 
rnbra eerasiformis (ex Poir.) v. pisiformis (ex Jcq.]. — Burm. Americ. 941. t. 915. 
gg. 1. — Sloaoe, FL Jamaic. L 38. t II. fig. 3. — Plukeo. Almag. 35a, Pbytogr. 
L 9SS. fig. 5. — Solanum firutieosum lauri foliit aculeatum Plum. CaL 4. — Crescit 
in insnUs Caribaeis et in Gaiana. 
fi, parvifoUum Vahl, Eclog. L 93. ~ DifTeri habita; caale ramisqae graciliori- 

bns, foliis minoribus minusque acuminaUs, aculeis doplo triplove longioribas. 

— Crescii in insula Sti. Crucis. 

tn. 8. SDBARIIATUM Willd. Ennm. pl. hort Berol. 940. — Donal I. e. 28. - 6. 
I^ 1. e. 429. no. 210. — Caule fraUeoso subacoleato; foii. lanceolaUs, subMs 
inbpabescenUb. iotegerrimis, ad basin utrinq. revoluUs ; racemis simplicib. exira- 
foliaeeis. 6 — Caulis fraiicosas orgyalis et ultra, quandoqne parce aculealas, ra- 
mua lereiibos, Jonioribus sieUaio-pabeseeniibas. Folia UnceolaU bipollicaria el 
loBfiora integerrima petloUU, sapra gUbra, sobtos pilis raris steliatis obsiu, 
tefi ■Irinqoe revolaU, cosU media Inurdnm aculeo anieo snbtus armaU. Ba- 
cemi aimpiiees stricU pedunculati pollicares extraroliacei. Flores albl. Lacinlae 

eorollae lanceolaue. — S. Bahamente Hortor. — Crescit T 

S. PEBSICAEFOLICJM Donal , Geo. Solan. monogr. 185. , Synops. 98. — G. Don 
L c. no. 211. — Caale fraUcoso; foll. oblongo-lanceolaUs angusiis; racemis sim~ 
plidb.; eorollis qoinquefldis. >) — Caulis scaber inermis. Folia iafra in eosU 
Modia aculeata. Calyx inermis. Bacca globosa nutans. — Differi a 5. igneo foltts 
angifUoribus. — Burm. Americ 910. t. 944. — Crescit in insulis Caribaeis. 

8. BABAMENSE Linn. Spec. plant. 970. — Dill. Hort. Elth. 983. U 971. fig. 990. 

— Dnnal, Syoops. Solan. 98. — G. Don I. c. no. 212. ~ Caule fraUcoso; foll. lan- 
eeolaUs repandis v. sinuatis obtosis, margine reflexis; corollis qainquepariiUs. 5 

— Caalis ei folia villosa acaleau. Aculel brannei recU. Gorolla eoeralescenti- 
pvrporea, segmentis angasUs reOexis. Bacca pisiformis Intescens. Affine diciior 
5. poiifaeantko , sed differt foliis latioribus floribasqoe racemosis non soliuriis. 

— 5. firutieoeum Mill. Dict no. 18. — Sloane, Hist Jam. I. 930. U 145. — Creseii 
in Provideace, uoa insularum Bahamensium. 

8. GBACILIFLOBUM Dunal I. c. 20. (ed. 9. inedit. 1 47.) — G. Don L e. no. 9ia 

— Bamis glabriusculis aculeatis, aculeis snbrecUs; foll. ovalo-obloogis, basl in- 
aeqnalib. sinuatis, utrinq. aculeaUs pilosiusculis, pilis minoUssimis distantib.; 
neemis brevib. cymoso-nmbeliatis. 6 — Aculei lutescentes, aplce villosali. Pe* 
dicelli floresque graciles. Calyces parvl qainqoedenUU. — Crescit in insula Java. 

911. S. DDNALIANOM Gaodich. in Freycin. Voyage boL 448. t. 58. ex Prsl. BeperL 
boL syst I. 139. — G. Don I. c. no. 914. — Fratescens: foll. ellipUcis acuUs, basi 
In petiolom decorrentib. integerrimis glabris, nervo medio subtus cum petiolis ra- 
molisq. spinosis; florib. corymbosis tetrandrit; calycib. glabris, lobis abbreviato- 
ovaUs acolis subaequalib. : corollis externe polveralento - tomentosis , laciniis 
ovaio-lanceolatis ; baccis globosis. 6 — Crescit in insula Pisang Moluccaram. 

S. MOLLE Dunal L c 98. — U. B. Kth. Nov. gen. ei spec pl. III. 4a — Ktb. 
Sjnops. plant aequin. IL 172. — G. Don I. c 215. — Caule suffraUcoso acoleato; 
ramls inermlb. foliisq. subtus Incano-iomentosis, sopra canescenli-pubesceotib. 
foliuriia oblongis acnminaUs sinnaUs, nervo sabins aenleato; racemis snboppo- 
fiUfoliis sabdiebotomis calyeibq. inermibos. 6 — Aeolel reeti lotei. PnbescenUa 
flellata. CorolU alba, extns piloso-lomeBiosa. Baeea retondau viridi- et albo-* 
▼arlegnu. — Creaeit In prorioeia Caraeeeana. 70 SOLANAGEAE. goLANUH. 

f. 4. Polygama G» Dm L c. 425. — Peduneuiis 6revi6ii« unifloris fiorts 
Kermaphroditos gerenlibus; florihus m<uculis racemosis parvis. 

M3. 8. POLYACANTHUH Lam. Illottr. gener. 2377. - Polr. Dict IV. 3M. - Daoal 
1. 0. n. — G. DoD 1. e. no. 210. — (Vahl, Eclog. I. 24. } — Aculeaiissimnm : «co- 
leit •eicolarib.; foll. lioearl - lanceolatii sabsestilib. oMosit, otrinq. ▼illoslt; pe- 
donculis axillarib. oDiQoris. 6 ~ Villi stellati lutescentes. Acolei recti, aplcem 
▼ersos branneo-lotescenli. Corolla panra alba, segmentis linearibos, extos vil- 
losis. Bacca globosa glabra nitida, seminis Cortafidri «olirt magnitodine. — 5. 
parvi/lorum Cav. leon. et descript. pl. III. 10. t 230. — Borm. Americ. 218. 1 221. 
flg. 1. (excl. syn. Linn. et Dill.) — Crescit in insola Sli. Domtnici. 

9H. S. HICROPHYLLUM Dunal , Monogr. Solan. 187. , Sjnops. 20. — G. Don I. c. 
no. 217. — Caole ramoso; roll. panris oratis integris tomentellis; florib. qoadri- 
fidis tetrandris. 6 — Habitus 5. lifcioidis, Acolei acicolares sobsolitarii ad ra- 
morom basin inlerdom gemini ▼. inlrafoliacei. Folia illoram Thfmi tuigarit 
magnitodine ▼. m^Jora, acota ▼. obtosa. Pedonculi extrafoliacei brevissimi soli- 
tarii V. gemini. Corollae segmenla linearia. — Aquartia wucrophgUa Lam illostr. 
gener. 1001. t 82. fig. 2. — Poir. Eocycl. m6th. Soppl. 1. 410. ^ Crescit in intolis 
Caribaeis. 

ttf. 8. AQUARTIA Donal I. I. e. e. — G. Don I. c. no. 218. — Caole ramoso «ea- 
leato; foll. sobovatis obtosis integris tomentosis; florib. qoadrifldis tetrandris. 6 
— Rami acoleis laevibus sobolatis armati , stato jovenili pleramqoe sobinermes. 
Pedoneoli laterales oniflori brevisslmi. Calyx tomentosos, segmentis inaeqoalibos. 
Gorolla alba, extos tomentosa, segmentis linearibos oblosiascolis. Bacca globosa 
lotea nitida , pisi minoris magnitudine. — Aquartia tomentosa Lam. Illostr. gen. 
1003. t 82. flg. 1. — Aquartia aeuUata Jcq. Americ I. 15. — Crescit in intola Stl. 
Dominici ad sinum Dajaba in rapibos firolicosis marilimis. 

MO. 8. CROTONOIDES Um. Illostr. gen. 2333. - Poir. Dict IV. 300. - Donal K c 
188. t 13., Sjnops. 20. — G. Don I. c. no. 210. — Caole friiticoso; foll. diseolorib. 
elliptico-laaceolatis, sopra glabris, sobtos tomentosis inermib.; racemis bre^ib.; 
florib. qnadrifldls tetrandris. 6 — Rami lomeolosi, apicem versos fermginei. 
Acalei acicolares paocl rectl. Peduncoli lalerales feniigineo-tomentosi, apica 
fbrcati et cjmosL Corollae segmenta linearia. — Crescit in insulis Caribaeif. 

»n. S. RETICULATUH Donal, Sjnops. 20. (ed. 2. inedit t 48.) - G. Don L e. BO. 
290. — Ramis aplce tomentosis pulveralenlis; foll. ovato-lanceolatis inaeqaalib., 
sopra glaberrimis reliculatis, sublos nervosis lepraso-tomentosis; pedaBcalis 
anifloris. 6? — Uabilus S. crotonoidis. Variat inerme et aculeatom. Bacca glo- 
bosa mocranata. — Crescit in insula Sti. Dominici. 

2I& 8. POLYGAMUM Vahl, Sjmbol. bot III. 30. t. 55. - Dunal 1. c. 30. (ed. 2. ined. 
t 40.) — G. Don 1. c. 420. no. 221. — Caule fralicoso; foll. ovato-oblongis sob- 
integris, sopra scabriosculis, sabtus tomentosis. 5 — Remi cum folioram pagina 
inferiori et pedonculis ferragineo-lomentosi. Acolei recli rubicundo-latei. Folia 
basi sobcordata inaequalia 2-3-pollicaria. Flores parvi cjmosi. Caljx cam co- 
rolla extos tomeotosos 4-5-pariiios. Stamina 4-5-na. Planta polygama : floriboa 
masculis racemosis, hfrmaphroditis solitariis. — Crescit in Insola Sti. Cracis. 

210. S. L>'TEGRIFOLIUM Poir. Dict IV. 301. - Dunal, Gener. Solan. monogr. 180. 
-> G. Don I. c no. 222. — Caule fraticoso; foll. ovatis subrepandis, inf^a tomen- 
tellis; ombellis axillaribus. 6 — Caolis acolealos pilosus. Folia interdom gemi- 
nata, iDierdom aggregata, sopra glabrioscula, aculeis pilisqoe hinc inde dispersis 
obsita, aculels paucis parvis. Caljx villosus qoiDqoedenlalos. Coralla panrt al- 
bida. Bacca loiea. — Crescit in insola SlL Maorilii. 

S. 5. Eriophylla Dunal, Synops. Solan. 30. — Foliis repandis angU' 
I0K1 sinuatisve, utrinque lanuginosis; peduneulis solitariis multifiaris 
aui aggregatis uniftoris brevilms; ftoritws parvis. 
8. HIRTUM Vahl, Sjmbol. bot IL 40 t 21. - Donal I. c - G. Don L c M. 
- Caole friiticoso; foll. eordalit aBffolalis tomeoloolf ac«l«atls; p«4«M«lla soLANUV. SOLANAGEAE. 7 1 

aggregatis lateralib. caljclbq. pilosif. ^ — Aculei pani rccU aoicolaret. Caalis 
apieem ? ersaa tomeotosus. Folia palmaria, subtas albescentla. Peduncoli aapra- 
foliacei aniflori. Calyx corollaque exlus pilosi, corollae segmenlis iribos qoam 
reliqaa doo longioribus. — Crescit in iosula Trinilalis. 

Stt. S. COBDIFOLIUM Donal 1. c. (ed. 8. inedit t. 13S.) — Poir. Encycl. m^thod. 
Sappl. III. 761 — G. Don 1. c. no. 231. — Caale piloso acaleato; foll. looge pe- 
tiolaUs cordatis angolalo-repandis, atrinq. villosis inermib.; racemis simplicib. 
laterallbas. 6 — Tota planta pilis stellatis simpllcibos mollibas ferrugineis vesUta. 
Folia basi inaeqoalia; corollae segmenta aeqoalia. — Differta specie praecedeote 
foliis incrmibas, racemis simplicibos coroUisque regularibos. — In Brasllia ad 
«rbem Rio de Janeiro crescit. 

asa. S. ERIOPIITLLUM Donal I, c. (ed. 2. inedit. t. 50.) — G. Don I. c. no. 225. ~ 
Kamis albo-tomentosis aculeatis; foll. utrinq. albo-tomentosis ovaUs sinoaUs ob- 
iQSis brcTiter peUolatis; calycib. lanatis subcampanolalis. ^ — Acolei parvi gra- 
eiles. Calycis segmenta obtusa, rarius acoleata. Corolla cocrolea pentagona, 
extof Tillosa. Bacca globosa. — 5. Uuiophyllum Poir. Enoycl. m6th. Soppl. III. 
104. ~ In Nova Hollaodia crescit. 

SS3. S. TOHENTOSUM Lion. Spec. plant. (1. edit.) 188. (2. ediU) 800. — Aobl. Plant. 
Goian. I. 26. — Sabb. Hort. Rom. IL t. 53. — Triomf. Praelect. 46. t 6. — Bocc. 
SieoL 8. 1 5. ~ Plok. Almag. 351., Phytogr. 1 316. fig. 2? — Donal I. c. 3a — G. Don 
I. c no. 29S. — Caole froUcoso acoleato; acoleis acerosis; foll. cordaUs sobre- 
pandis ondulaUs, otrinq. dense tomentosis, partib. plantae teneriorib. porporas- 
eeBU-polTerulenUs. 5 — Tota planfa tomento TirescenU-loteo Tcstita est Folia 
pleromqoe iripollicaria, pollicem lala, interdom inermia, interdom infra aculeata. 
Racemi peiiolo breviores, dem^im nutantes. Corolla coerulescenU-Tiolacea. Bacca 
sobglobosa, junior lomenlella, matura glabra, sordide aorantiaca Grossulariae 
magoitodine. — Crcscit in America boreali, Aetbiopia, PeroTia et in Promontorio 
bonae spei. 

SM. S. HYBRIDUM Jcq. Horl. Vindobon. II. t 113. — Dooal I. c. — G. Don I. c 
00. 827. — Caule fruUcoso aculeato; foll. OTaUs snbinermib. repandis acuUs, 
teneriorib. dorso margioibq. Tiolaceo-polTerolenUs. 6 — Folia repando-an* 
gulata pallide Tiridia ondolala, basi inaeqoalia. Pedoncoli Tiolaceo-tomeotosi 
■mbellati t. alii oniflori. Corolla pallide coerolea, segmenUs 5-10-nis, floribos 
Donnallis sterilibus. Bacca rotuodata depressa auranliaca pendula. Acolei rigidl 
recU T. recoiTi, io foliis nonnumquam deficientes. — Forte nil nisi praecedenUs 
Tarietas. — Crescit in Guinea. 

SS5. S. COCCINEUM Jcq. Miscellan. IL 230. , Icon. rar. L t 43. — Donal I. c 31. — 
G. Don I. c. no. 228. — Caule froUcoso acoleato; foll. OTatis sobcordaUs repandis 
tomentosis; baccis aoraoUacis. 5 ~ Acolei recU sobolaU broonei. Folia Thridia, 
in nenro medio et ad peUoIos nonnomquam acoleata. Racemi opposiUfolil sim— 
pliees tomentosl. Corolla alba t. porporasceos. Segmenta calycina OTato-lan- 
ceolala acota. Bacca pisiformis, primom robra, demom sordide alba (ex Jcq.) ~ 
Talde affine S. tomentotOj sed omnibos parUbos minos nec adeo tomentosom. 
" S. towuniomm fi. coecineum Willd. Spec. plant I. 1045. — Pers. Enchirid. I. 
288. — Crescit ? 

896. S. BREVIPILUM Dooal, Monogr. Solan. 101. t 22., Synops. 31. — G. Don I. c 
■o. 820. — Caole froUcoso; foll. gemiois sessilib. obtose angolatis, otrinq. tomen- 
tosis; calycib. qainqaeparliUs. 6 — DilTert haec species a 5. Jamaieenti pedon- 
colis, pedicellis calycibosqoe ioermibos, calycibos qoinqueparUUs, nec qoinque- 
dentatis. Omnes partes TesUlae soot toraento slellato. Folia otrinqoe loiescenti- 
ferrogiaeo-tomeolosa, saepe ioermia. — Crescit io iosolis lodiae occldeotalii 
SU. Thomae el Portorico. 

857. S. JAMAICENSE SwrU. Flor. lod. occid. I. 454. — Donal I. c 101., Synops. 31. 
— G. Don I. c. no. 830i — Caole firoUcoso; foll. gemiois cooeaUs, medio laUorib. 
obtose angalaUs, otrinq. com rhachide calycibq. tomentosis; calycib. qoinqoe- 
dealaUs; acaleis reflexis. 6 — Ctulif et foliorom nenri mediAoi sobtoi eximie 72 SOLANACEAE. touznni. 

•eoleall. RMeml lateralet folio iddIio brefioret eimpliees maltiflori, pedicellit 
tvbcymoftit. Gorolla panra pallide coemlea v. alba, tegmentit reflexlt, extot lo- 
meototit. Bacca rotundata, matera nigra. ^ lo Jamaica et In HitpaBiola. 

2S6. S. TOXiCARIUM Lam. DicL IIL 300. — Duoal, Honogr. Solan. 183. (ed. 2. Ined. 
1.40.) — Dunal, Synops. Solan. 31. — G. Don L c no.SSI. — Caale fhilleoto aeii- 
lealo; foll. lobato-angalotit tomeototit, bati obliqait emargioatit; acoleit olrioq. 
tpartit; racemit tettilib.; lacioiis corollae tablaoceolalit. 6 — Aeolel eaulinl 
validi recorvi. Folia plerumq. geminata. Peduoculi, pedicelli, talycet corollaeqoe 
pagina eiteroa looieoto tiellato vettiti ul etiam ioferior folioi%m pagioa. ~ 5. 
/uHptb€ pottertor Pit. Brasil. IV. 4IT — Gretcit io Guiaoa. 

SS0. S. CINKIFOLIUM Dunal, Monogr. Solan. 103. t. 22., Synops. 31. — G. Doo 
I. c. no. 233. — Canle froticoto; foll. geminatis longe caneaiit, apicem vertot 
tiooato-aDgolatis, angulit acotit vel interdum obtutit feliitq. inde tobiolegrit; 
racemit brevibus. 5 — Tota plaota tomeoto slellato fermgioeo teda ett. Rami 
folloromqoe cottae mediae ad batio acoleali, aealeit validit reOexit, bati lo- 
meototit. Folia ioaeqoalia, maxioia 4-&-pollicaria, mioora 2-3-pollicaria. Pe-> 
dicelli pedonculo longiores graciles. Flores panri. Segmeota calycina loogo to- 
bolaia acoleata. Coroila alba !^fida. Bacca globota robicoodo-lotea. -> S. e^p* 
cfoin Dunal, Mooogr. Solao. 241. — S. dubium Donal 1. c. 240. — S. Jawuticekt9 
MilU Dict 00. 71. — Sloao. Hist. Jamaic. 236. t 144. fig. a — Plukeo. Phytogr. 
t. 226. ~ Crescit io Cajrooe. 

2ML S. UETBROTRICHtM Duoal, Solao. mooogr. 102. t 20., Syoopt. 31. - G. Deo 
I. c. 00. 233. -~ Caole tomentoso; foll. geminit tessilib. ovatis subaogolatlt, pttl» 
itellatit tomeoiosis, nervis ballatis, bullis pilit simplicibot obsitis. 5 — Rami 
pilis loogit (vertut apicem stellalis) Inletccotibot vetliti. Acolei gracilet reearvi. 
Folia infra lutescentia, supra ffrruginota, oervit iofra acaleolis paoeit obtilit. 
Racemi breves simplires muliiflori cum calycibut corollaeque pagioa exteriori 
tomfoto slellato vestiti. ScgmfniA calycina lineari-lanceolala longa. Corolla 
qoioqofpartita, segmeotis linfaribus. Bacca globosa. — lo Amertca tropica. 

2U. S. W1LLD£.>'0WIA^X'M G. Doo I. c no. 231 — Tomeotosum: caole froticoso 
aculeato; folt gemioatis angulatis cuneatit; umbellit extrafoliaceis sestilib.; pe- 
doocolit calycibq. bispidis. ;S — S. runeifoUum Willd. mst. in Roem. et Seholt 
Sytt vfget. IV. 623. nec Dunal. — Crescit io Portorico. 

S* 6. Mieracantha Dunal, Synops, Solan. 31. — Caute frutieon aeu- 
leato^ acuUia parvia brevibus recurvis; fotiit lanceolatis integris seu 
sinuato^angulatis, nervo medio subtus acuteato; racemis simpHeilms 
eymosis extruaxiUaribus. 

WL 6. IMPED1£NS WeiooL Sylloge Ratitb. II. 162. t - Foll. tolitariit dlipUcit 
oeomioatit, undiqoe ttellalo-pilotis, tupra ioermib., tublut io nervo medio aco- 
leatis; racemit timplicib. extrafoliaceit ioermibus. 5? 3|.? — Cretcit io Bratilia. 

203. S. SCABRUM Vabl, Eclog. 1. 2^ - Dooal I. c (ed. 2. inedil. t 121.) — H. B. 
Kth. iNov. gen. et tpec plaot. Americ. IIL 41. -- Ktb. Syoopt. plaot aeqoio. II. 
113. — G. Doo I. c. oe. 235. — Fralicotom: ramit flexootit acoleatit glabrit; foll. 
tahlerois obloogis acuiis siooato-aogolatis, supra stellulato-pubetceotib., toblot 
ttellttlalo-pilotit ioqoe oervo aculeatit; pedoocolit lateralib. plorifloria ealycibq. 
•coleatit. ^ — Aeolci tparti recurri lotetceotet. Calyx qoioqoefidot; corolla alba, 
extot tomeotota, segmeotit laoeeolato*lloearibut. Bacca parva globota. — 5. 
•dkmtrtns Willd. Reliq. ex Roem. et Scbult Sytt veget IV. 600. — Cretcil ad 
Sao J«aa Caracataoorom. 

261 S. HETEROPHVLLtM Lam. Illottr. gcoer. oo. 2360. - Poir. Dict IV. 301. - 
Dooal I. c. 32. (ed. 2. ioedil t 02} — G. Doo I. c. oo. 230. — Caole flrolieeeo 
acoleate; foll. leroit ioaequalib., sopra scabrit, tobiat tomeotellit; raeemit ea- 
lyeibq. ioermibot. 6 — Aeulei validi tobreeorvt Folia magna obtote lobau, 
Mfvo ■edio oeoleata. Pediceili el ealyeet villeti. Segmeou calycioa ovau ob- 
taaa. Corella mogoa batio otqoe io flefmeou laoeeolalo->lioearia obiota parliu. MLARDM. SOLANAGEAE. 73 

Pedonoili fiticUferi reflexi. Bacca rolandau pififormis. S, aeanlkifolium lloru 

— Cretcil in Goiana. 
S. ATURENSE Donal 1. e. 92. (ed. 2. inedit t. 122.) — H. B. Klh. I. c. 4T. - 

Etb. L c. ^ G. Don I. c. no. 237. — Fnilicosum: ramii aculeatis tenuiter ferru- 
fiBeo-Comentosia ; foU. geminalis elliptico-oblongia acominatis integerrimis, sopra 
■lellalato-hlrtis, sobtus stellulalo-pilosis, nervo medio calycibq. aculealis; race- 
mif extraaxillarib. simplicib. inermibus. 5 — Acolei compresso-conici subulati, 
apice recorri oilidi. Folia magnitudine inaequalia, supra virenlia, sublus fusca 
aexpollicaria. Eacemi cum calycibus et corollae pagina exteriori tomento ferra- 
gineo Tesiifl. Calycea acoleati. — Grescit ad ripam fluvii Orinoci ad cataractam 
AtnreBsiom. 

S. NEMORENSE Duoal, Solan. monogr. 104. — Sjoops. 32. — G. Don I. c. no. 
S3B. — Caule (ruticoso scandentc; foll. peliolaiis geminalis inaequalib., majori 
oblongo sioBalo-angulato, minori ovato lanceolatove iotegerrimo ; racemis Glifor- 
mib. loogissimis. ^\y — Rami angulati aculeati , aculei parvi recurvi lutescentes. 
Folia sobsessilia, dorso aculeata. Pedunculi aculcati, fructiferi penduli. Galyx 
parvDs. Gorolla coerolea. Bacca ovato - globosa Pyri minoris magniludinc au- 
tto - lutescens. — S. laeinialum Rz. et Pav. Flor. Peruv. II. 40. t. 177. fig. a. — 
rers. Encbirid. I. 228. (nec Ail.) — In Peruvia ad Chincao et Cucbero. 

. S. VOLUBILE SwrU. Flor. Ind. occid. 1. 458. — Pers. Enchirid. 1. 226. (excl. 
tyn. Lam. et Jcq.) — Dunal I. c. ~ G. Don I. c. no. 230. — Caule fruiicoso scan- 
deote (volobili?); foll. angolatis, margine denticulatis; racemis lateralib; calycib. 
acaleatis. 6^ v. ^ — Gaulis aculeatus; ramis tereiibos. Folia 3>4-pollicaria ▼. 
fpill/amaea ovalo-Ianceolala, supra scabra, infra pilis ferrugincis bispida, peliolis 
Bervisq. mcdianis aculeatis, aculeis parvis recurvis. Galyx quinquedentalus, pu- 
bescenlia ferruginea tectus aculeatus, segmentis rcflexis. Corolla magna cocru- 
leacens 5-pariiia, exlus tomeoiosa, segmenlis loogis. Bacca umbilicaia. — 5. 
scandens Swrtz. Prodr. fl. Ind. occid. 47. (nec Lioo.) — Plom. mss. t. 4. flg. 32. ex 
Aobl. Guian. I. 217? — lo sylvis insulae ilispaniolae. 

S. LA^CEAEFOLIUM Jcq. Icon. pl. rar. II. t. 320., Gollect. bot. II. 286. — Da- 
nal I. c. — G. Don I. c. no. 240. — Caule fruticoso scandenie; foll. geminis lan- 
ceolato-obloiigis, utrinq. allcnualis scabrellis, petiolis nervisq. medianis sublus 
aculeatis; racemis brevib. inermibus. 5^ — Rami sarmentosi viridis niiidi cum 
caole foliisq. utrinq. subvillosi, pili obsoleti stellali. Folia magnitudine inaequa- 
lia 4-8-pollicaria, inlerdum integra, interdum siouato-angulata, supra nitida, 
aabtos pallidiora. Aculei soliurii v. gemini lutesceotes parvi recurvl. Racemi 
com calycibos corollarumq. pagioa exteriori subvillosi. Pedicelii cymosi appro- 
ximati. Galyx 4-5-partitus, segmentis subulalis. Gorolla4-5-pariiia, segmentis 
lanceolatis aculis. Antherae 4-5 luleae. — S. sarmentosum Lam. Illustr. gener. 
BO. 2385. — Poir. Dict, IV. 307. excl. (syn. Swrlz.) — In America tropica. — fi. 
ietrandrum: Floribus tetrameris letrandris. — S, flexuosum Vahl, Eclog. I. 22.— 
in Cayeone. 

S. AMBIGILM Dunal I. c. 32. (ed. 2. inediU t. 123.) — G. Don I. c. 428. no. 241. 

— Ramis scandentib.pilosis aculeatis; foll. inferiorib. solitariis, superiorib. gemi- 
nalis ovalo - ellipticis angulatis subsinuatis, utrinq.' piloso-scabriusculis; nervo 
medio aculeatis; racemis simplicibus inermibus 6^? — Crescit ? 

230. S. BRACIlYACANTnUM Dunal I. c. (ed. 2. iuedit. t. 124.) - H. B. K(b. I. c 42. 

— Kth. I. c. — G. Doo I. c. no. 2^ — Arboreom: ramis aculeatis, ramulis to- 
mentosls; foll. gemioatis ellipticis, utrinq. acutis integerrimis, supra pubenilis, 
aubtua tomentosis et fuscescenti-incanis inque nervo medio aculeatis; racemis 
laleralib. simplicib.; pedicellis calycibq. acolealis. ^ — Pubesceotia et tomenlum 
atellatom. Acolei breves recurvi. Pedicelli longi unilatcrales calycesq. oculeolali. 
Racemi, corollae pagina exterior calycesq. plloso-tomeotosi. Calyx qolnquepar- 
tltas, segmentis obovatis caspidatis cohaerentibus. Corolla 5-partita, segmeotis 
Uneari-oblongif acatis, magnitodioe illorom Omilkogali luisi, — Differt • 5. 

IIL 10 74 SOLANACEAE. soLAinni. 

MiVrcMnUU Lam. rolili sabtai lomfiitoslt, pedicellls c«lycitM|. aculeatif. — In 
decliTlute monlis Cocollar in Andalusia. 
t71. 8. MICRACANTHUM Um. Illastr. geoer. no. S3». — Poir. Dlct. IV. 306. — Do- 
nal I. c. — G. Don I. c. no. S43. — Caule fnilicoso ; foll. o? alo-lanceolatia •CttBi- 
natis, sobtos tomeolosis; acoleis panris paocis recarris; racemis breTiboi. 6 — 
Rami Tillosali, apicem Tersos tomenlosi. Pubescentia siellata. Folia aapra Tiri- 
dla, pilis stellaiis scabrida, infra cum petiolis, pedoneolis ei eorollae calyeiaq. 
pagina ettfriori tomentosa. Rami, petioli foliorumq. nerTi mndiani Infra aculeati, 
•culets interdum geminis. Racemi lalerales, pedicellis cymosit. Calyx qoioqoe- 
deolaias, corollis profaode qoioqaefldis. — Guadeloope, Brasilia, Caycone. 

tTS. S. JUSSIEUI Duoal I. c 33. (ed. 2. ioedit. t 52.) — Poir. Eocycl. m«lh. Soppl. 
III. 767. — G. Don 1. c. oo. S44. — Caule aculeato; foll. soliiariis oTato-laoceo- 
latis, supra glabriasculis ioermib., sublos lomentellis, nenro medio acnleaiis; ra- 
cemis simplirib. cymosis, peliolos eicedentibus. 6 — Acolel brcTes recanri. 
Pnbesceotia (t. tomeoiom) stellala. Peduocoli , pedicelli et calyces laoati. Calyx 
5-deotatos. Corolla profuode quioqueflda, segmeotis OTaio-laoceolatls. OTariom 
tomeotoso-pulTeralenlum. — lo Brasilia ad Rio de Jaoeiro. 

m 8. JAVITENSE D. B. Klh. I. c. 42. - Klb. I. c. — G. Doo I. c. oo. 24S. — Fn- 
ticosum: ramis acoleatis, ramulis lenuissime caoo-tomeotosis ; foll. solltariis ob' 
loogis acutis iotrgerrimis , ulrioq. stellulato-paberolis, sobtus io oerTO sobacn— 
leatis; racemis lateralib simplicib.; pedicellis calyclbq. ioermibui^. 6 -~ Tomenti 
pili slellali. Acolei conici, apice recurTi hitescenies. Pedicelli onllaterales com 
calycibus stellaio - pobescentes. Calyx qoioquepartitos , segmentis aoboboTitis 
eospidaiis. Stamloa et corolla lllis 5. frrarAjfaiilAt similia. — Differt a 5. /ustieui 
Duo., eoi simillimom, foll. brcTlter petiolatis integris obloogls, atrioq. tenaissime 
pobesceotibus, saepe ioermibus, oenro medio subacoleato, acoleis, raeemis flo— 
ribq. miooribos. — 5. moiMirAopAyl/tiiii Daoal , Synops. Solan. 33. (ed. t, inedit. 
U 125.) — In ripa flominum Orinoci et Toaminl prope Carichaoa et JaTita. 

174. 8. UMDROSUM Dnoal I. c. (ed. 2. ioediL t 126.) — H. B. Kth. I. e. 43. - Ktb. 
I. e. 174. — G. DoD I. c. no. 240. — Frailcosom scaodeos: ramis acoleatif foliisq. 
f obtos Tilloso^tomeotosis et locaols, sopra Tilloso-pilosls, solitariis aot geninatis 
obloogis acamioatis iotegerrimis; racemis extraaxlllarib. bifldis, pedoncolo Ber- 
Tisq. sobtus acoleatis; pedicellis calycibq. inermibos. t^ ^ Pili simpllces otpn- 
bescenlia siellaii. Acolei sparsi sobolati panri loiesceoles, recarrato - rellexi. 
Pedicelll ooilaterales. Calyx Tillosas quloqoepartltus , segmeotis oboTatia eofpi- 
datis cobaereotibos. Corolla exios pllis stellatis hispida, segmentis linearib. aca- 
tiosculis. — lo NoTa Aodalusia prope Cumaoacoa. 

m. 8. JURIPEBA Rich. in AcL Soc. hisL oat Paris. 107. — Poir. I. c — Donal, 
MoDogr. Solao. 106. U 15. — Dooal , Syoops. Solao. 33. — H. B. Ktb. I. e. — Kth. 
I. c. ~ G. Doo I. c no. 247. — Froiicosum: ramis acoleatis pilosiascolis; foll. 
folitariis ellipiico-^bloogls acuUs sobiotegerrimis, otrioq. stellulato-pilofiafeoliit 
fobtuB io oenro acoleaiis, saperiorib. gemioatis; racemis lateralib. et teraiinalib. 
fobfefsllib. calycibq. ioermibus. 5 — Pubesceotia piliq. stellati. Folia fobCot 
caoescentia. Flores aoilaierales. Corolla Tiolacea (ex Boopl.) ▼. porpnrea [n 
Plum.), iotas alba. Aculei ramorum recurrati, oenri medii folioram recU. Galyx 
qoloquefldus, segmeotis latis mucrooulaiis. Corollae qaioqoepartltae sefSMU 
looga lioearia. — S. oktcurmm Vahl, Symb. botao. 41. ~ Willd. Spee. plaat 1. 
1016. — Juripeba priar Piso, Brasll. IV. cap. U. — fi. Foliis minas piloaia. — 5. 
ttifrueifoHum Willd. Reliq. in Roem. et Schnlt. SysL TcgeL IV. 663. — PIom. mf. 
U 4. flg. tt. — Crefcit In insula Pararamae et Joxia cauractam AtoreBfiam ia ripa 
flamiois Oriooci. 

176. 8. RtBIGIMOSLH Vahl, Bclog. II. 17. L 13. - Dooal, Syoopf. 33. - G. Don I. 
c. 00. 246. — Fraiicosom, ondiqoe tomeoto stellato femigioeo tectam: acoleif 
recnrTis ; folL ellipiicis oTatls integerrimis, aopra glabris, sobtoa tomeotosif { ej- 
mif lerainalibof. 6 *- Rami petioli folioramq. •erri medil aablna acnlMU« Folia SOLANOM. SOLANACEAE. 75 

3-4-ponicaria, sopra obscare viridia. Pedoneuli bifldi, pedicellis primam refle- 
lif. Ciljx qainqaefldos , segmenlis lineari - lanceolalis . Corollae quinqaefldae 
MfmenU snblinearia. — In Cayenne. 
Sn. 8. VELUTINUM Danal I. c. (ed. 8. inedk. t. 53.) — G. Don I. c. no. 249. ~ Caulo 
fhiticoso scandente (?) tomenioso; foll. ovato-oblongis, basi inaequalib. acutis, 
tonento sericeo vesUtis, sabtus parce aculeatis; racemis terminalib. pauciOoris. 
6^ — DilTert a 5. mdt^iioto foliis utrinque sericeis, pills simplicibus lutescen* 
tibas. Aculei breres recurvi. Folia supra lutescenti - viridia , snbtus pallidiora. 
Raeemi villosi. Segmenta calycina oblonga acuta eorollaqoe extus villosa. — In 
Cayeone erescit. 

HB. 8. CORIACEUM Donal, Solao. monogr. 107. t. 14., Synops. 33. (oec Ilook.) — 
G. Don I. c. no. 250. — Fruticosum scandens: foll. lanceolato - olliplicis acotii 
fltbris; raoemis lateralib. simplidb. folia aequantibas. 6^ *-- Rami teretes simul- 
com foliis junioribus pedunculis pedlcellisque polveroleoti. Folia interdum ge- 
minata breviter peliolata quadripollicaria coriacea, interdum nervo medio acu- 
loata. Acolei breves recurvi. Pedunculi Interdnm bifidi, pedicellis secundis. Co- 
rolla magna coerulea. Clayx coriaceus quinquedentatus, dentibus rotondatis mu- 
cmnalis. Siigma bilobum. — Cayenne. 

Sectio n. 8UBIIERMIA DniiAl 1. e. 84. 
Ganle basi acoleato; foliis sinoato-angolatis integrisvo; racemis maKlpartitis, 
podfeellis cymosis; Ooribos pluribus abortivis, io flore fertili stylos antberis lon- 
gior, in flore sterili stylus longiludine filamentorom. Corollis 4-5-0-fidi^ angulato- 
plicalis; baccis quadrilocularibus. 

fJBL 8. DASYPHYLLUM Tbonn. Kongl. Dansk. Vidensk. Selsk. Afhandl. lY. 140. t 
— Sobherbaceom, subaculeatum: foll. late cunealis angulato-lobatis hirsutis ca- 
lycibq. aculeatis; racemis oppositifoliis paucifloris. 3|< — In Goinea. 

M. S. ANOMALUM Thonn. I. c. t — Caole sofrraticoso acoleato; foll. laoceolato- 
ovatls repandis subaculeatis ; umbellis pedunculatis lateralib. bifldis; florib. le- 
trandris. 6 — In Goioea. 

I. 8. AMOENUM Jngbo. Eoom. gen. et spec. nov. pL 18. no. 14. t — Caule fhi- 
ticoso cioereo laevi remote aculeato; foll. ovaio - rotondatis , basi sobsagitlalis, 
otrioq., sed sobtos dense stellato-tomentosis, inferiorib. pedalib., profonde sl- 
nnalo - dentatis ad petiolum nervumq. acnleatis, superiorib. pleromq. ioermib. 
repando-aogulaiis v. lobaiis; corymbis axillarib. terminalibq.; florib. niveis. 6 ~ 
In insola Java. 

B. 8. YESTITUM Bth. in Maood et Ucoslow, The Botanist lY. t. 1«. t — Caale 
fireUcoso; foll. amplis ovalis angulato-lobalis, otrinq. ramisq. acaleis sparsis rec- 
Ut annatis et pilis apice stellalis rufo-hirsutissimis; peduncolis lateralib. breviter 
meemosis; calycis campanulali hirsutissimi laciniis^brevib. ovatis, apice snbco- 
lofalis; coroUis amplis profunde fl-7-fldis, extus villosis. 6 — 1» Mexico. 

8. PTCNANTHEMUM Mart. Flora (B. Z.) XX. Beibl. IL 120. t - Villoso-hirsulum : 
pflie stellatis; foll. late ovatis aut ovato-oblongis acutis, inferne in nervo, ramis 
ramnliaq. aculeatis, aculeis recurvls; corymbis terminalib. com pedoncolis iner- 
■rib. dense stellato-hirsotis ; florib. compactis; lacioiis corollae laoceolatis, caly- 
cea Iriplo soperaotib., extos hirsotis; aotheris sobolatis aeqaalibos. 6 — Prope 
Mlo de Janeiro in Brasilia. 

8. ASTEROPHORUM Mart L c 70. — Acolealom, fhitieosom, pobe stellata 
adspertnm: pedoocalis oppositifoliis; caole froticoso parce aculeato, aculeis re- 
ennifl, oti omoes partes pilis siellatis adpressis parce adsperso; foll. petiolatis 
oblongo-sabrfaombeis sobcooeatis, ample repando-deolatis; petiolis et pedicellis 
passim acoleatis; corollae 5 - partitae lacioiis aogostis, extns stellato-tomeoto- 
ils; eymis extralbliaeeis sobdistichis notaotib.; baceis globosis. 6 — Crescit in 
BrafiHa in praeroptis ad Sebastianopolin. 

8. DVSIDIOSUM Mart I. c. 70. — Acoleatom, froticosnm, pobe stellata adspersam: 
p«imenlif teminalib.; eaole fhrtieoio ramiaqae pnbe parce stellata asperolis, 

10* 76 SOLANAGEAB. soLAifUH. 

tmleis recUs v. adQDcis; foll. obloBgls ntrioq. toblriaDfoUri-acatis, repasdo- 
aognlatis, passim sQbpaodoraeformibM in petiolos sQbdecnrreotib., pnbe steHata 
snpra parca, snbtus pleramq. tomentoso - iocanis , rhachi acoleata; pednMalo 
terminali ejmaq. biflda ; caljce brevi eorollaeq. laciolis laoceolatia, eitiifl siellato- 
hirfntnlis; aolberis aequalibns. — In Brasilia ad Sebastlanopolio. 

flBB. S. VARIABILE Mart. I. & 80. t — Totnm pnbe stellaU stlpluu dense loeaiio- 
T. ochraceo-tomentosnm : canle ramisq., rarius eiiam petiolis acnleatls; foll. ob- 
loogo-laoceolatis, oblongis v. ovato-oblongis acnminalis, basi inaeqnalib. cordalis 
▼. acutinscnlis, snbinlegerrimis ant repandis, aut sinnato-angnlati*, Uciniis acnlis 
iotegerrimis v. repandis; pednncnlo terminali inermi; cyma mnlUflora; laciniis 
caljcis ovatis acnUs corollaeq. semiqninqnefidae laciniis eitus in medio slellato- 
lomeotosis; aniheris aequalibns. — Corolla nlira poilicem lau, alba, laciniis apice 
laepe cohaereniibn». 6—5- repandmm Velloto» Fl. Flnmin. II. t 121? — Crcscii 
In Brasilia ad SebasUanopolin. 

9S7. S. BO!f ARIENSE Linn. Spec planu 9M. (excl. syn. Plnm.) — Dill. Hort. EIUi. 
SM. t S7i. flg. 351. — Dnnal I. c. 31. ~ G. Don I. c. 49. no. 231. — Pmiieosnm 
snbioerme: foll. ovato-oblongis siooato-repandis glabrinsculis; racemis corjm- 
bosis lateralib. v. extraroliaceis. 6 ^ Caolis vlridis, basi acnlealns, demnm Iner^ 
mis. Folia interdum iotegra, rarins aculeau. Corimbl magni. Caljcis 4-^fldi 
segmenu snbnlau. Corolla magna alba, extns pnbesceos. Bacca globosa Intea ? 
qnadrilocnlaris plsiformls. Radix repens. — In Bonaria. 

S. FASTIGIATtlf Willd. Ennm. pl. hort. Berolin. I. 23S. — Jcq. Eelog. t 6. — 
Dnnal, Monogr. 5olan. 108. I. 16. flg. 2. , S jnops. 31. — G. Don I. c no. 9SL — 
Canle fruUcoso subinermi; foll. ovaio-obloogls iotegris v. sionato^repandis pn- 
bescentib.; racemo corjmboso terminali. ^ » Canlis plemmque Inermls, interdnm 
•rmalQs. Rami virides. Folia raro acnleaU, Interdum integra, pilis stellaUs sca- 
brida. Flores magni, rertilibns slerilibnsqoe mixtis. Caljx 4-5-6-fldns, segmeaUa 
aenUs. Corolla 4<-y-6-flda magna pallido coeralea , maeaU Oava astriformi intus 
BOUU. Antherae 4-5-fl flavae. Bacca globosa qoadrilocnlaris, malQra anranlUco- 
InUa. — Crescit ? 

S. POKA Dnoal I. c 34. (ed. 2. ioedit. 1. 58.) — 6. Don I. c no. 2S3L — liais 
glabriQScalis aenleaUs; foll. ovato-laoeeolaUs snbintegris v. siaoalo-anffaUtis, 
jBtrioqQe scalHis, sabtus praecipne lonMnteUis inermib ; raeemis brevib. UUnlib. 
paneiiloris. 5 ~ Rami apicem versns acnleati. Aculei breves recU graciles, rnrias 
recurvi. Racemi bifldi inermes, pilis fermgineis obsiti. Caljx qninqnefldns. Ga- 
rolla extns laoau quioqueflda, segmeoUs UoceolaUs acotU. PnbeseealUa plll 
stelUti. — lo iosala Java. 

flPa S. OPORMUM Willd. Eoam. pl. hort. Berolio. 1. 238. — Poir. Enejel. m«lh. 
Soppl. III. las. — G. Doo 1. e. oo. 2S4. — Caule fraUcoso, basi aeoleato; foll. 
oblongo - lanceolaUs repando - angulaUs integrisve; racemis cjmosis Ulerallb. 
teminalibasque. 6 — R«mi apice pQlveralento-iomentosi , pilis braribat ttoBtUt 
claerei. Arulci apice subreeurvaU. Folta magna pedalia inaeqnalia, basi aobcor- 
dau, ad aervom mediom peUolosqne sparse acnleaU, snperiora snbinlegra, Joaiara 
Infra canesccnUa, marginibns convoloUs. Pednncnii 2-3-parUU virides» em 
pedirellis, caljcibns et comlUe pagiaa exteriori pilis brevibos stelUUt Mt- 
bri. Caljx quinqafpartilQS , segmenUs basi laUs, apice snbQlaUs. CorolU ■■gga 
coeralea, intus flava, 4-5 -Bda plicaU, palens, demam reflexn. SUgma tabbil»- 
bom. Bacca globosa quadrilocaUris, maiura flava. — 5. wuterpphffUum DG. io 
Hort Monspel. — Danal, Monogr. SoUn. IflO. 1. 10., Sjnops. 31. — ^SL frwmdifU^ 
rum Dsf. Arb. t 100. ( nec Ri. el Pav. ) — S. rymoMim Ortega, Deead. pL L IB. 
— In MMiro? 

m. 8. StBIKERME Jeq. Plant Amerie. sa t 40. 6«. 3l — Dooal, Sjnopt. M. — G. 
Don I. c. no. 2U. — Canie fraticoso aobinermi; folL UneaoUtis elliplieit lalt- 
gerrimit, tnpra glabris, sabiat tomealcllis; cjmis fariaotU; tegmcMlt eal|CiBlt 
obtatlt. 6 - FoHa 3-4<-pollictria, tapra gUbra, iaflra Mglt miaofvc ifCBtoit. SOLAimil. SOLANAGEAE. 77 B«eemi cjmoii. Calyoit qainqaeBdi tegmeiita obtasa. Corolla coeralea, «eg- 
meDti» laoceolalis. Bacea globosa. — Differt a 5. lauceolato racemis miooribas 
Mgmentisqoe caljciois oblasis. ~ 5. laurifoHum Mill. Dict no. 90. ^ In India 
oecideatali, Mexico. 

S. BLATUM Lnk. Enam. plant. hort Berolin. L 186. — 6. Don 1. c no. 256. — 
Canle acaleis refleiis, basi tomentosis armato frnticoso; foll. laaceolatis sabto- 
meotosis Inermib., sabtas ianiorib. canis; pedancalis lateralib. bifldis, laciniis 
caljciois linearibas. 6 — Caalis 6-8-pedalis, aculeis greberrimis brevibas. Folia 
petiolata, lamina in petiolam decurrente, acuta subrepanda, supra tennissime 
pilis stellalis tomentosa virenlia, sobtas densius, praesertim in nerris. Peduncall 
validi longi, pedicelli conferti tomentosi. Calyx tomentosus. Corolla coeralea, 
extus lomentosa. — 5. laurifolium Hort. — Crescit ? 

8. OCHRONEURUM I^nlK. I. c — 6. Don I. c no. S57. — Caale acoleis reennris 
armato froticoso; ramis femigineo-tomentosis, nenris foliorum aculeatis; cymis 
terminalib.; laciniis calycinis brevissimis; corolla 5-partita. 6 — Canlis aculeis 
paucis parvis obsitus. Folia 3-4-pollicaHa, sesquipollicem lata acula integerrima 
anbrepanda, basi parum inaeqoalia, utrinq. pilis stellatis tenuiter tomentosa nec 
incana, juoiora praesertim tomento in nervis ferragineo. Cymae pedicelli tomen- 
tosi breves. Calycis tomentosi laciniae breviisimae. Corolla coernlescens, ad 
basin usque partita, laciniis 6-8 lin. longis. Antherae distantes longae subto- 
mentosae. 
fi. Caule aculeis majoribos ploribus obsito. — Folia tenuius tomentosa mlnora, 
nervis supra et iofra magis acoleatis. — 5. eoecineum Hortor. — In Brasilia. 

. S. ASTROITES Jcq. Eclog. t. 65. — (Lnk. I. c.) — G. Don 1. c. no. 258. — Caule 
sobinermi; ramis aculeis paucis brevib. subrecurvts obsitis; foll. ovato-obloogis 
sioualis v. subrepaiidis, ulrinq. pilis stellatis adspersis; corymbis iotrafoliaceif 
dicholomis; segmentis [ealycibut??) calyeinis acaminatis stellato - pilosis. 6 — 
Folia 0-pollicaria. Corolla qainqueloba violaceo-coerulescens. Pelioli aenleis 
1-2 brevibus recorvis obslli. Bacca globosa aurantiaca bllocQlarii. — Haee spe- 
eies valde affinis esse videtur 5. Bonmrienti et S. fastigiato, — Crescit in Gbili 
el in Peravia. 

S. MEXICANUM Mof. et Sess. Fl. Mexic. fnedlt. ex Dunal, Synope. Solan. 34. 
(ed. 2. inedit. t. 56.) — 6. Don I. c no. 250. — Caule ffmticoso tomealose inermi 
▼. snbinermi; foll. ovato-oblongis tomentosis, sabtas caoescentib.; racemis snb- 
ejmosis; segmeotis calycinls sobolatis; corollae qQinqnefldae segmentls acQtis. 6 

— Caulis ad basin aculeatus. Racemi laterales et lerminalei. CoroUa violaeea. 
Baeca globosa pisiformis aorantiaca. ~ In Mexlco. 

. S. LANCEOLATUM Cav. Icon. et descript. planUr. IIL 23. t. 245. - Danal L c. 

— G. Don I. c. no. 200. — Caule fruticoso tomenloso, ad basin acalealo; ramis 
piloso-tomentosis ; foll. lanceolalo-oblongis integerrimis, ntrinq. canescenti-po- 
bescentib. inermibus, inferiorib. sinnatis ; racemis cymosis lateralib. subtermina- 
lib.; segmenlis calycinissubulatis; eorollis pallide eoeruleis semiquinquefidis an- 
gnlato - plicatis. 6 — Pobesceotiae pili stellati. Folia sapra virescentia. Bacca 
globosa quadrilocularis aurantiaco-lutea. — In Mexico. 

8. GLLTINOSUM Donal I. c. 35. (ed. 2. inediL U 54.) - G. Don I. c no. 261. - 
Canle fruticoso erecto sparse aculealo; foil. oblongo— laoceolatis, basi cordatis 
•eotis, otrinq. tomentosis glatinosis mollib.; racemls glotinosis lateralibus. 6 — 
AcQlci recti acerosi; pili stellatiapicequeglanduliferi; folia, pednnculi calycesque 
piUs similibus vestiti , ramorum summiutes viseidac FoUa nndolaU integerrima 
V. sinnaU, atrinqae flavescentia, acnlei in nervo mediano infra. Pili petiolorom, 
pedonculorom, nervorom ealycnmqae viscidi ferragineo-lolescentes. Flores pen- 
Umeri. SegmenU calycina oblonga ae«u. Baeea globoaa eorasiformis quadrilo- 
cnUris flava. — Crescit ? 

B. FOEMOSUM Dunal I. c (ed. 2. inedit. I. 127.) — H. B. Kth. Nov. gen. et spec. 
pL III. 41 — Klh. Synops. plani. aeqQinoei. IL lU. — G. Don I. c 49a oo. 212. 78 SOLANACEAE. soLAinni. 

— Ciale frQtieoso aeoleaUtslmo birtoto; foll. sabeordaiis OYalo^laneeolatifl aev- 
minalis lomeoloso - lanoginosia sobinermib.; raeemis laleralib. mohiioris. 6 — 
Bami pilosissimi. Aculei recli acerosi. Pili rarescenles slellali simplieibnsqne 
inlcrmiilis. Folia sinaalo - repanda andulala inermia, infra pallide mreseentla, 
snpra flavescenti-viridia. Caljx qoinqaepartilas pallide rermgineo-pilosns. ۥ<- 
rolla magna plicaia qainqnangalata, exias lanata. Siigma capliatam. — Aflhi« S. 
gMinoto. — Crescil locis ombrosis sylvaram Orinocensinm prope Maypnres. 

100. S. BROWNil Donal, Monogr. Solan. 201., Synops. 35. — G. Don I. e. no. W. 

— Caole rroticoso; acoleis rectis subacerosis; roll. integris v. repandis longo 
lanceolalis subinermib., supra scabrellis, infra cinereo^mentosis; corjmbls la- 
teralib. sabambellalis, breTiter pedancalatis simplicib.; eorollis calycem trlplo 
excedeniibus. 6 — Folia saepe geminata. Calyx cinerascenti-parpareos, segmen- 
lis longis sobalalis. Corolla violacea. — S. violaceum R. Br. Prodr. fl. Not. HoII. 
440. nec alior. — Crescil in •New Sonth Wales* in Nova Hollandia inler tropicos. 

300. S. ELB6ANS Donal, Synops. Solan. 35. (ed. 2. Inedit t 58.) — G. Don I. c. 
no. 904. ~ Caule tomentoso acnleato; roll. oblongis acominatis, otrinq. tomen- 
losis acnleatisq. sinaalo-repaodis, inrra albido-flavicanlib.; racemls simplicib. 
lomentosis aculeatis. 6 — Differl a 5. Brownii caole, roliis racemis calycibnsqvo 
•calealis. — Acolei panri acoti recti, basi latei, apicem versas brannei, lomenlosl 
01 reiiquae parles. Folia saepe geminala, nervo medio inlra acolealo. Calyx 0- 
paniitts, segmenlis subolatis cinereo-branneis, demum coeralescentibns. Corollt 
f iolacea. Siylos incanros. — Creseeil in Nova Hollandia. 

Bootln m. TOBYUM 6. Dtn L c 4S0. 
Frntices acnleaii. Folia integra, sinaata ▼. lobala. Flores corymbosi T. pnni- 
cnlail. Aniberae aeqaales. 

aOI. S. GIGANTEUM Jcq. Colled. boL IV. IS5., icon. rar. p1. IL t 39B. — BoL Mag. 
L 10U. — Ann. or nat hist L 305. t 1 13. — Nees ab Esenb. Transact of Ike 
Llnn. Soc XVH. 47. t — Dnnal 1. c 30. — G. Don I. c no. 905. — Fralieosaa' 
cenlealnm: acnleis basl lomentosis; canle loliisq. oblongo-lanceolatis, olriMi* 
ceaminatis integerrimis inermib., soblas cymisq. lateralib. dicbolomis malliflorli 
•Ibo-lomenlosis. 6 — Tola planla, excepla rolioram pagina soperiori, lomealo 
farinoso tecla est In axillis folioram magnoram orinntar rolia minora. Pedieelll 
florireri penduli. Calyx panros, primom qainqaedeolaias, demom (denlibns ex- 
erescenlibas) qainqaefldus. Bacca rotundata rabra pisirormis. — S. nitnm YahL 
Symboi. bot II. 41. ~ Thnbrg. Pradr. fl. Cap. 30. >- 5. farinotum Wall. In Bxb. 
Fl. indic. II. 955. — S. argeni€um Heyne Ub. — 5. papiUonuctum DnnoBl de 
Conrset, Bot colt Soppl. 153T 

fi. Canle inermi (T); roll. lenoiorib. longios peliolalis, lomenlo partiam lennionui 
magis incano; ealycib. prorandios divisis. — 5. farinomm Wail. Cat 90101 b. 

T. Folinm nnam rcre pedale, qoalaor pollicom laiitodine, rorma tomenloq. Tar. 
fi. simile. — Wall. I. c. C. — in Promonlorio bonae spei ei in India orienull 
(Dindygnl, Neelgherries) crescit 

aOB. 8. TORVLH SwrU. I»rodr. fl. Ind. occld. 47., Fl. Ind. occid. L 450. — DuaL 
Monogr. Solan. 903. t 93. , Synops. 30. (excl. syn. Jcq.) — Nees ab Esenb. L c A 
t (excl. syn. Jcq.) — G. Don \. c. no. 900. — Wght Icon. pL ind. or. lil. t Mll 

— Caole rralicoso acnleato; acoleis sabrecorvis, basi tomenlosls; foll. gemlMlit 
ovaiis cordalisve acaiis sinnaiis angnlatisve lomentoso-hirlellis snbaenlealli, nl- 
tero minore; pedoncnlis extraroliaeels eorymbosis malliflorls ealycibq. Inenalb.; 
laciniis caiycis lanceolatis acntis ; corolla qninqueflda ; baecis globosis. 6 — Gnnllt 
ramosos lomemosas, acoleis paoeis obsiias. Tomentum ▼. pubescentia slellaU 
pallide lotea v. ferraginea. Folia saepe geminau. Acnlei basi lomenlost BnnaMl 
Ulerales bifidi v. Irifidi mnltiflori, pedieeilis cymosls. Calyx qainqnefldas. CnrolU 
an>a qnlnqoeflda, eeotro flava niUda, aefmentis laneeolaiis acnlis, marfinn nd«- 
UAis. Aniherae laUac fliihu loniB •leriUnm anlhnrtm lowflUidlM, Botmm soLAiiini. SOLANAGEAE. 79 

fertiliiUB «nlherti faperans. Bacea globosa TiridU qaadflocalarif. ~ 5. stra^ 

momifolium Ait Hort Kew. I. 298? — Lam. Illaslr. gen. no. 2305. — Poir. Encycl. 

mtth. Sappl. IV. 300. (excl. syn. Jcq.) — 5. fkifoUum Oriega, Decad. planUr. IX. 

IM. — S. aeanlkifoUum Dsf. Cat hort Parls. — 5. seabrum Rz. et Pav. Fl. Perav. 

IL 30. t 175. fig. a. — 5. pseudo-taponaceum Blame, Bijdragen 702. ~ Plnken. 

Almag. SSa, Pbylogr, t 225. flg. 67 — Affine 5. indieo, differi tamen foliis aca- 

leatis; racemia molUfidis» pedoncolis, pedicellia caljcibq. inermibas. 

fi, Inerme: folL leviter repandis. — 5. Silarium Hamilt Herb. ei Wall. Cat 

Bo. 8(B7. D. — 5. multiflorum Rth. Not. spec 130. ~ Crescii in Benghalia, In 

insolis Bermudensibaa ei in Hispaniola. 

a03L 8. ROSSI Knowl. et Westsc. Tbe floral Cabinei II. 141. f (absqne icj — Caale 
froiicoso proslraio tereti gracili racemoso, acaleis compressis armato; foll. 2-3- 
■is inaeqaallb. pabescentib. breviter petiolatis, costis sapra acaleatis, basl in- 
•eqaalib., imis obloogo-sinaatis, saperiorib. cordatis obtasis; florib. qaadrifldis 
(omnibasT?) tetrandris(??) ternis longe pedicellaiis; aniheris aeqaalibas. 6 — 
Creseii in Hexico. 

301 S. FERROGINEUM Jcq. Hort Schoenbr. III. 40. t 334. — Roem. ei Schalt 
Syst Yeget IV. 034. — Danal I. c 30. — 6. Don I. c no. 207. — Caole frftiicoso; 
acaleis glabris; foll. ovatis lobaiis ▼. sinoatis, nenro medio sabtos petlolisq. 
aealeatis, acotis tomentosis; racemls corymbosis. 6 — Folia janiora ramiqae 
fermgineo-tomeniosi. Corolla pallide eoeralea ▼. alba. — Yalde affine S. toreo, 
differt taraen racemis brevioribas ei paaciorifloris. — Tomeniom ferrogineam 
stellalam. Aculei caalini glabri, raro recorri. — (Nees ab Esenb. I. c 53. hano 
eom 5. torvo conjonxii specicm.) ~ Crescii ? 

30S. 8. HERNANDESU Mo^. et Sess. Fl. Mexic inedit ex Danal I. c (ed. 2. inedii. 
t 50.) — 6. Don I. c. no. 208. — Caule fraticoso aculeato tomentoso; foll. gemi- 
naiis profande sinuatis acutis tomentosis; racemis lateralib.; pedicellis ombei— 
laiis; baccis sexlocularibns. 6 — Acalei paoci recunraii. Folia ovaio - oblonga 
•abcordata. Petioli ei pedoncali acaleati. Calyx villosas, segmeniis profandis 
aeoiis. Corolla alba, segmentis ovato-oblongis acotiusculis. Batca globosa. — 
Crescii in Mexico. 

301 8. TRICCSPIDATUM Ricb. Herb. ez Donal 1. c (ed. 2. inedit t 00.) — G. Don 
t c 431. no. 200. — (Poir. Encycl. m6th. Soppl. III. 771.) — Caole froiicoso, in- 
terdum aculeato; foll. magnis ovato-oblongis longe peiiolatis, basi sabcordaiis, 
apice sinaalo-angulaiis acoiis, sopra scabris, sabtas tomentosis, nenro me4io 
sabios acaleolatis; cymis simplicib. iomeniosis. 6 -~ Rami apice iomentosi. To- 
menii pili stellati. Segmenia calycina 5 acnta. Corolla magna profunde quinqne- 
flda. — Crescii in Goiana. 

307. S. MACCAI Rich. Herb. ex Donal I. c 37. (ed. 2. inedit t 01.) — G. Don I. c 
no. 270. — (Polr. I. c) — Caale fniticoso vix acaleato; foll. ad basin subcordatis 
sinaato-lobatis, sabtos canescentib., sinobas rotundatis, lobis sinuato-angulatis; 
eymis simplicibos. 6 — Rami albi polverulenti. Acolei recti. Folia longe pe- 
tiolata lata, sabtos in nervo medio acaleis paucis, supra pills stellatis distan- 
tibas obsita. Pedoncall, pedicelli, calyces folioramque pagina inferior lomentosi. 
loflorescentia ei Oores illis 5. trieuspidatA haod dissimiles. Bacca rabra globosa 
cdolis. — Maeeai Merian. Surin. t 0. — Crescii in Cayenne. 

8. OYALIFOLIUM Donal I. c — H. B. Kth. Nov. gen. ei spec pl. III. 44. — 
Kih. Synops. plant aeqoin. II. 175. — G. Don 1. c no. 271. — Caole frolicoso 
•ealeaio; ramis villoso-iomentosis inermib.; foll. 8olitariis(?) obovato-ellipticis 
•coiis, basi rotondatis sobinermib., supra stellulato-pobesceniib., sabtos tenoiter 
eanescenti-iomeotosis; racemis lateralib. sobdichoiomis brevib. caiycibq. iner- 
mibos. 6 — Folia repanda sobondulata 3-4-pollicaria, nervo medio sobtus aca- 
leis 1-2 reciis obstio. Racemi, calyces ei corollae (exios) iomento albo sicllato 
▼esiiit Calyx qainqoepariitos, segmentis obovatls acoiis. Corollae segmeoia 
oblonga linearia acoia. — Crescii in convalli flominis Magdalenae prope Honda 
in regno Novo-Granaieosi. 80 SOLANACEAE. toumjn. 

300. 8. HISPIDCM Pen. Eiiclitrid. I. 828. — DuDtl I. e. — 6. Dob I. e. bo. m. — 
CtDle fhiticoso acDlealo pilotlssimo; foil. loballf aeaMiDatlf; raecnis Ulerallb. 
dlcholomif iaermibQf. 6 — Vodique pilis slellatis ferragioels letmi. Folla to- 
peiiora ovala intcgerrima acota, paoca saol repanda, reliqaa eordaia 7-ll-lo- 
bata , lobis acatis spitbamaeis pilosissimis. Racemi axillares et termlDales «mM- 
flori. Calyx qainquefldos. Corolla alba, extas tomento stellato ferTOgioeo vetUta 
fobquinquepartita. Bacca globosa flava. — Grescit in Perarii. 

310. S. LANATCM Donal, Mooogr. Solao. 30S., SyDops. 37. — G. Dod I. c no. 873. 
— Maaad et Henslow, The BoUnist II. 58. f — Caule acalealo arboreo; foll. ob- 
loogis solitariis v. gemioatis; corymbis ramealib. subdichotomis. 6 — Totom lana 
stellata ferruginea tectum. Folia oblongo-lanceolata angolata nitida. Caljx qotn- 
quefldos. CoroIIa alba, extus lanata. Bacca lotea. — S. aspero^lanalnm Bz. et 
Pav. Flor. Perov. 11. 30. L 174. fig. b. — Crescit in Perovia (Hoassanassi). 

311. S. PANICCLATUM Linn. Spec. pUnl. 987 - Aobl. GoUn. I. 216. - Daoal I. e. 
37. — G. DoD I. c no. 274. ~ Caule peliolisq. acaleatis; foll. sinaalo-aDgolalis, 
fopra glabris; florib. panicaUtis terminalibas. 6 — Caalis et petioli albo-tomea- 
tosi. Aculei paoci recti nudi. Folia tomeniosa lau cordau, ioeniiia, supra glabra. 
PaoicaUe Urmioales compositae tomentosae cum calycibaa inemief. — Crefcit 
io Brasilia et io iosalis lodiae occidentalis. 

312. S. ACUTILOBUM Duoal I. o. 37. (ed. 2. inediu t. 63.) — Poir. I. c 773. - G. 
DoD I. c no. 273. ~ Bamis sobioermib. tomeatoso-polverulenlis; foU. petioUtls 
eordatis Bioaalo-aogaUlis, angulis acutis, ulrioq. polveruleDto-lomeotosis; ra- 
cemis cymosis termioalibus. 5 — Atfioe S. pmniculato, sed diiTert (oliU polvera- 
leoto-tomeotosis. Bami^ subioermes , aculei paoci parvi acuti. TomoDtom stal- 
Ulom QavesceDs. Folia sopra flavescenli-virenlia, iofra albida. Bacemi moUiflori 
calycesqoe tomeotosi. Corolla magoa. » Crescit io Brasilia ad Para. 

313. 8. ALBIDUM Dooal, Mooogr. Soiao. 206., Synops. 37. - U. B. Kth. L C 4S. - 
Eth. I. c — G. Don I. c no. 276. — Caale arboreo aeoleaU; foll. finoaiis , infe- 
riorib. lobatif , subtos iocaois; racemis Uteralib. moltifidis fobcorymboais. ^ — 
Folia jaoiora 7-0-lobata, adulta sinuata, supra gUbra. Bacemi tomeBlofi. Calyx 
panros. Corolla alba. Bacca globosa panra lotea, iDlerdum oigra. — 8, iiiooNtMi 
Bi. et Pav. Flor. Perov. II. 40. U 175u Ag. b. oee Lioo. ^ Crescll io Peravia locif 
temperaiis prope Ollerof. 

314. 8. SAPONACEUM Dooal I. 1. c c — G. Dod I. c oo. 277. (doc Hook.) — 
Caole fhiiicoso aculcaio; roll. aiBoaio - aDgoUtis scabris; eorymbU Ulcralib. 
dichotomis; florib. fecaodif. 5 — Aculei paoei remoti recli fulveacoBlef. Felia 
foiitaria v. inlerdom geminala, utrinque pilis siellaiis parvis obfila. Calyx pro- 
foBde qoioquefldaf. Corolla coeruUscenli- vioUcea, fegmeotif acoUa. Baoco 
aoraotiaco-loiea. — S. semkrum Bx. ei Pav. I. c 30. I. 17S. Ag. a. boc Vahl. — 
Cretcit in Perovia et in Chili. 

315. S. PLATliTHYLLUM DoDal, Synops. SoUo. 38. (ed. 2. iocdit. L 130.) -* H. B. 
Klh. I. c. 45. — Kih. I. c 176. — G. Doo I. c. oo. 278. — SuffHiUeosom : ramis 
acaleaUs(?); foIL late obloogis sloaato - lobatis , basi rotvodaUs, olrioq aiello- 
Uto-pilosiosculis, subtas in oervo acolealis; florib. racemosis; pedicellU calyeibq. 
ioermib.; corollis fuscesceoU-tomeDtosis. 6 — Folia iofra porporasceolia, 7-S- 
pollicaria, 5-6 poll. lala. Plores ooiUterales. Calyx qoinqueidao, lobis acotlt. 
Corolla vioUcea, intos alba, segmenUs ovalo-UnceolaUs aeomloallf. — Fotto 5. 
saponacei varielaii? — 5. undeHmmngmiare Willd. Reliq. ex Boem. ei Schalt Syst. 
veget IV. 609. — Cresril in sylvls Orinocensibofl ioler coDfloeotem Meum el oa- 
taractam Majporeosiom. 

316. S. TAILLANTII Duoal I. c (ed. % ioedit. l. 61) - Poir. I. c. 772. - G. Doa 
L c 00. 270^ — Caule glabro acoleato, acoleis reirorsis; foll. ovatis acomioaUf 
fiDoato-lobatis, sopra pilosis, iofk^a scabris; racemis bifldis cymosis. 6 — Differt 
haec species a S. saponaefa foliis sopra pilif fimplicibof (oec «UUolU) oboiUf 
floribasqoe paocioribos. — Crofcil ? soLAlfUX. SOLANAGEAE. 81 

317. S. PROCOMBBNS Loor. Flor. Cocbinch. ed. Willd. L 163. ~ Daoal 1. e. - Nees 
ab Esenb. Traosaet. of tbe Lion. 8oc. XVll. 98. — 6. Doo I. c. no. 880. — Gaale 
acoletlo «nffnilieoso procnmbeole , acoleis recorvls ; foll. parvis gemioatis brc- 
Titcr petiolatis ovatis oblosis repaodo-lobatis, otrinq. tomeoto slellato vestiiia 
^ocis, nenro oMdio acolealis; pedancolis lateralib. temioalibq. ; florib. reflexis 
qoadrifldis letraodris. 6 *- Habito accedit ad S, trilobatum, flores ooo semper 
«pice agglomerati, ol habet Loureiro, omoes aotem, qoos examlnavi (N. ab E.) 
qoadrifidi et tetraodri eraot. Corolla parva calyce daplo major, laciniis laoceo- 
latis obtosis. Bacca pisi magoiludioe laevissima. ~ Crescit In Cochinchioa. 

318. 8. LICHTENSTEINII WiNd. Enam. plant. hort. Berol. I. 238. — Dooal I. c. — 
G. Don I. c 432. oo. 281. — Caole froticoso aculeato scaodeote; foll. oblongia 
cordatis sinoato-aogolatis tomentosis, sobtos niveis, io oervo medio alrinq. aco- 

leatis; floribas ? 6^ — Bacca colore et magoitadioe Capsiei annui, Folla 

io plaotis Juveoilibas soot qoadripollicaria tomeniosa, supra viridia, subtos nivea, 
Qtrinqoe in nervo medio acoleo ooo -alterove parvo armata, basi cordaia, margine 
siooato-aogulala. — Crescit lo Promootorii booae spel regiooibns ioterioribus. 

Sectie nr. MELOIfiEIA Dual, Synops. SoUn. 38. 
Pedooeolis folio brevioribus, interdom soliiariis uoifloris, saepius iofernc bi- 
8dis, pedicello inferiorc e caule oasceote, florem uoicom feriilem gereole, post ef- 
Soresceotiam cemoo , pedunculi altera parte mulliflora , flores saepius sleriles ge- 
reote. (In- flore fertili calyx acolealus, post efOorescentiam crescens, stylus anlberis 
loogior; lo flore sterili calyx ioermis aol vix aculealus, stylus longiludine Qlamen- 
lonim.) Corollis quinquefldis undalato-plicaiis. Baccis 2-3-IocuIaribas, placenlis 
8-3 coovexo-concavis, ope laminae iolermediae longiladinalls dissepimento ulrinq. 
ad axem afflxis. — Herbae v. frutices, foliis sinuatis angulatis lobaiisqae. 

318. S. MELONGENA Linn. Syst. planU I. 188. — Wall. Cat. no. 2628. - Nees ab 
Esenb. TraosacL of tbe Lioo. Soc. XVIL 48. t — G. Don I. c. no. 282. f — Uer- 
baceam, basi lignescens perenne: caule foliisq. ovatis, basi inaeqaalib. sinuato- 
•ngolatis, stellato-tomeolosis; pedonculis florentib. refleiis, ferlilib. subsolilariis; 
calyce campaoulato, io fructu grossificato, laciniis lineari-laoccolalis; corolla 
•ngulata. 2|. ~ Folia infra praecipue tomento stellato canesccntia. Calyx 6-0- , 
fidos. Corolla magoa violacea d-i^flda, iotus macola flava ootala, eitus lomen- 
tosa, segmentis lalis acutis. Stigma 4--5-fidam. Bacca magoa glabra oitida, ovi 
gallioacei magoitodioe, apice obluso ombilicata, alba, locolis evanidis, placeotis 
caroosis semioibasqoe parvis compressis albis. 
o. Peduoculo fertili solitario, adjecto saepe racemolo floram stertlium. — Nees 
ab Esenb. I. c. 

a. ovigerum: Caole, foliis calycibosqoe inermibos v. snbiocrmibos. — S. 
ovigerum Donal, Monogr. Solan. 210 ~ Blume, Bijdragen 006. — S. Melon- 
gena Linn. Syst. pl. I. 188. ~ S. pteudo-nndatum Blnme I. c 600. — S. pu- 
beseent Madr. Hb. ex Wall. CaU — S. Melongenm var. oet^erum Lam. lllustr. 
gen. 2348. — MeUmgena ovata Mill. Did. no. I. — Meiongena Blackw. Ilerb. 
t 540. — Lob. Icon. 1. 2688. — Chunda Rheede, Hort. Malab. II. 60. t. 37. — 
Moris. Oxon. Hist seet 13. t 2. — Metmtgena Arabum Chab. 524. (c ic.) — 
Differt praeterea haec varietas colore baccanim; reperiontor eoim baccae 
violaceae, albae, flavae v. polchre robeotes. 

b. eteulentum: Caule, foliis calycibosque magis mioosve spioosis. — S. et^ 
eulentum Dunal, Monogr. Solan. 208. — S. Melongena Lioo. Spec. pl. 2G0. — 
Plenk, Offic. Pfinzn. t 123. — S. intanum Linn. Mantiss. pl. 4& — Willd. Sp. 
pl. 1. 1047. - Aito Bmrudena Rheede, Hort Malab. X. 147. t 74. - Pluken. 
Almag. 550., Phytogr. 1 290. flg. 3. ~ Tlrofi^M horttntt Rmph. Hb. Amboin. V. 1 85. 
— Varial etiam haee subvarieUs 1. fruciibos violaceis (Trongom Heera) 2 albis 
(Troogom Poti Rmpb.) — MHongtna fructu oblongo violaeeo Sabb. Ilort Rom. 
la t 65. excl. sya. Toom. — Lab. Voy. en Esp. t 5. p. 165. ex Berg. Mat 
medic 118. — Aob^rgioe, Regn. bot ic. t 05. ~ 3. Baccis obloogo-teretibus, 

IIL 11 82 SOLANAGEAE. souNUV. 

apice reconU parpureis flavis v. cinereis. — MHongtna fhteiu ineturvo Toar- 
Inflit. rei herb. 103. — S. pomiferum frurlu fiie«fTo Plok. Atin. 390., Phyt 
t. m flg. i. - C. Baub. Hisl. III 310. c. Icon.*- MeUnUana Arukmm, Jfo- 
longena ei Bedegian Raow. Ii. — 4. Baccit nigrit. — S. pomiferum, firuetu 
tpinoto nigro Moris. Oxon. HisU III. 594. sect 13. L S. fig. 2. — Baah. HiiL 
III. 010. c. ic. — Melongena epinota fruelu longo nigro ToameL lottiL rei 
herb. 158? — Melongena fruelu rolundo nigro Toamef. l. c. — Plok. AlMtR. 
390., PhjL L 890. flg. 3. — Melanluma nigra Raow. — 5. Bacelt roiamltUt. — 
Melongena firuelu rolundo Touraer. 1. c. 
fi. Pedunculo fenili racemoto-corymboto Iri- qaadrifloro; caule, foliii calyei- 
busqoe aculealis; fruciu minorl OTato v. sobgloboto, in quibusdam • calyce 
incluso. — S. intanum Rxb. Fl. Indic. II. 910. (excl. tyn. Rmph.) — 5. tHMia- 
lum Lam. Dict. IV. 301. — 5. ineanum Linn. Spec pL 1. 1B8. — Dunal, Monogr. 
Solao. 913. — Roem. et SchulL SysL vegeL IV. 041. — G. Don I. c. uo. 983. — 
S, Zeglamieum Scop. Del. 1. 1. 1. — 5. Indieum Wall. Cat. 9090. G. — S. inemnum 
var. Zeglanieum Pers. Bnchirid. boL I. 990? — Planta canesceoii-lomentOM ; 
corolta coerulescenli-Tlolaeea. Bicca rotondala flava t. alba oTiformit. 

b. Floribos 0-7-fldit. — 5. orggraeanlha Dum. Coortel. boL ealL (ed. 9.) 
in. 109. — S. marginatum Tar. arggraeanlha Pers. Eochirid. I. 990. 

Crescit haec speciet in India orienuli, in iotulit JaTt et Zeylaoia, io Arabii (?} 

et in intola Sti. Maurilii. 

390. S. HETERACANTHIH Duoil, Syoops. Solio. 30. (ed. 9. inediL L 01) - Ifeet 
ab Esenb. TransacL of the Linn. Soe. XVII. 51. — G. Don I. c no. 9B4. — Her- 
baccum, basi lignescens percnne ttellato-birsotam : caolit angalati aculelt crat- 
tit reduncis; foll. oTalib. sinaaiit, tubtus incanis, otrinq. valde acoleatis, aco- 
leit rectis, laciniis angulatis; pedanculis corymbosis muliifloris matculit cam 
flore basali fertili; calyce fruciifero parum grotsificalo; corollae qaioquefldae 
laciniis obloogo-lanceolatis ^ — Solano Melongenae f). pertimile, ted diffrrt 
non solum aculeis Talidissimis recurvis per inlenralla in caale eonfertioribnt, led 
etiam foliit profundiat sinualis, lobis atrinque angulatit maximeque corolla ollri 
mediom qainquefida. — 5. Indieum HorL CalcolL — Crescit in India orieoteH. 

391. S. MELANOXVLON Lnk'. Enum planL horL Berol. I. 188. - G. Don I. e. €0. 
00. 989. >- Foliis cordatis oblongls» basi subaequalib. sinualis aculeatis tooMii- 
tosis, supra virldib., subtos canescenlibus. Q — Acalei foscesceolet. Folii 9-3- 
pollicaria, 8-3 poll. lata. Peduoculi axillaret tolitarii. Calyx tomentoiui tea- 
leatos, laciniis obtusit. Corolla violacea, calyce multoties longior teipertlto. 
Antherae separatae. — Crescil ? 

3tt. 8. FCSCATUM Linn. Spec. planL 980. - Donal 1. c 30i - G. Doo I. c oo. Wk 

— Caule fruticoso; folL ovato-oblongis sinoato-lobalit obtosis tomeolellit; pe- 
dancalit laleralib., basi bifidis ; baccis globosls. 6 — Rami aculeati tolem ▼ertot 
fuscati, pilit brevibus slellatis dispersis obsiti. Folia otrioqoe acaleata, topro 
tcabriuscnla, infra lomenlosa. Florit fertili calyx aculeatus, sterillt ioermia, &- 
fldot. Corolla pallide violacea. Bacca albo-viridiqoe- interdum llaTido-Tarieftla. 

- S. Campeekiense ^. fusealum Linn. Manliss. pl. 340. 
« Acoleis violaceit. Touraef. InstiL rei herb. 140. 

fi. Acoleis laiels v. luteftcenti-albis. — S. fkeealum Jcq. leoo. rar. L 49^, ColL 
1. 51. — Melongena fruelu rolundo eum tpinis albo^renlibus. ToaraeC. I. e. 
159? — Cretcit in America tropica. 

3D. 8. SODOMEUM Linn. Spec planL 908. — Lam. Illoslr. gener. oo. 939S. L 110. 
flg. 1. — Sibtbrp. ei Sm. Flor. Graec L 939. — G. Don I. c no. 987. — BerlolMil, 
Flora luliaoa II. 030. f — Guttooe, Flor. Sicol. synops. I. 40h f — Fratieoiam 
acoleatum: aroleis reciit, basi dilalatit; foll. oblongit sinualo-pinoatlfidit, lobii 
obtusis aogolaiis sinoatitq., aapra glabrit, aubtaa pilosiascolis, Juniorlb. otrioq. 
brinoso-pUosit, pilis ttellatia timplieibq.; eorjmbit paociflorit. 6 —' Caulea Taldet 
ramoti tortaoti erecti 9-6-pedalet, Jooioret ioleote vlreotea ati rolia toperae soLAimii. SOLANACEAE. 83 

qoae tero tabluf pallidiora. Folia peliolala, aliquando bipioDdlifida. Corymbi 

3-5-flori pedanculali exlraaxillares , pedanculis pollicarlbus t. sesquipollicaribas. 

Pediecftli i-T-lineares alleroi. Calyces parvi aeque ac folia acoleaii. Corollae coe- 

rsleae calycem excedenles, diametro T-O-lineari, laciniis acutis. Baccae majas- 

eiriae latescentes, demum sordide spadiceae t. nigrescentes. — 5. tutraphorum 

J«B, Blench. 4. — S. Hermanni Dunal, Solan. monogr. 212. U 2. ^. — Munt. Phyt. 

enr. Ilg. 81S. — Moris. Oxon. Ilist. 111. sect 13. U 1. fig. 15. — Herm. Hort. Lugd. 

Bataf. 573. U 575. — Pluk. Almag. 351. Pbyt. t. 220. fig. 5. — Sabb. Uort. Roman. 

IL 12. t. 57. — Solanattrum HeisU Fabr. UelmsU 318. — Crescit in Europae et 

Alricae regionibus mediterraneis (unde migravit in Brasiliam, Novam Uollandiam 

«I Promontorium bonae spei). 

aM. 8. INDICUM Linn. Spec. planl. 268. — Burm. Tbes. Zejlan. 220. U 102. — Du- 

Dtl L c. 40. — Dill. HorU Eltb. 3(& t. 270. fig. 349. — Nees ab Esenb. Transacl. 

of Ihe Linn. soc. XVII. 55. — WghU Icon. planU Ind. or. IL U 340. — G. Don I. c. 

DO. 288. — Bob. I. 28. — Plok. Almag. 350. PbyU U 225. fig. 9. — Fruticosom acu- 

leatnm: acaleis caulinis compressis recanris; foll. solitariis geminisve ovatis si- 

floato-lobatis pinnatifidisve, basi inaequalib. tomentosis discolorib.; raccmis in- 

lerfoliaceis subcymosis; calycis aculeati laciniis rectis; baccis globosis, corolla 

5-fida. 6 

a. Foll. basi cuneiformib. truncatisve sinaato-lobatis. — S. violaceum Jcq. 

Fragm. 82. U 133. fig. 1. — Boem. et SchalU Sy»t. vegeU IV. 068. — S. eanet- 

cent Blume, Bijdragen 701. — 5. Sodomeum Hb. Bussel. — CKeru-Chunda 

Bheede, UorU Malab. II. U 36. 

fi. FolU basi truncatis cuneatisve eroso - pinnatifidis. — S. pinnati/idum Bth. 

Nov. spec. pl. 129. — 5. Heynei Boem. et ScbulU I. c. 660. 
y. Foll. minorib., basi cordatis sinuato-lobatis. — S. agrette Btb. I. c. 130. — 

Roem. et SchulU I. c. 668. 

d, Foll. minorib., basi truncatis subcordatisvo leviter repando-angulatis; caule 

parclus aculeato; racemis sacpe depauperatis l~4-0oris. — S. pubeteent 

Heyne Ub. — Crescit in India orientali. 

3». 8. COAGULANS Forsk. Fl. Aeg. Arab. 47. - Vahl, Symbol. II. 41. - Jcq. UoH. 

Schoenbr. IV. 35. t. 469. - Delile, Descript. de TEgypte 63. t. 23. fig. 1. — Donal, 

Monogr. Solan. 214. U 2., Synops. 40. — G. Don I. c. no. 289. — Caale fruticoso; 

foll. ovato-oblongis sinoato-repandis tomentellis, infra albescentib. nervoq. me- 

dio aealeatis, acnleis glabriusculis; peduncalis bifidis tomentosis; baccis rotun- 

datls ovatis, maturis flavis. 6 — Caulis parce aculeatus, apieem versus tomento- 

sas. Folia tomento brevi stellato vestita, supra virentia, lobis obtusis. Aculei 

reeli v. sabrecorvi, primum subulati tomentosi, demam glabri. — Id Arabia. 

m 8. SANCTUM Linn. Spec. planU 209. — Vahl, Symbol. II. 40. — Donal I. c. - 

G. Don I. c. no. 29a — Caole fruticoso tomentoso; folU ovatis repandls, basi 

obliquis, utrinq. piloso-tomentosis; aculeis tomentellis; baccis subglobosis. 6 — 

Tol« planta (etiam aculei) tomento brevi albo stellato vestita esU Folia slnaato- 

repanda obtusa v. acuta , basi oblique cordata. Acalei compressi , basi dilatati, 

•pice subalatl, demum glabreseentes. Petioli infira aeuleati. — S. incanum Forsk. 

Fl. Aeg. Arab. 46. nec Linn. — S, eoecineum HorU Paris. — Melongena tpinota 

frueiu rotundo eroceo Toamef. Instiu rei herb. 152. — Pomum de Hiericho Me- 

Umgenae congener Baub. Uist. III. 619. (cum ic.) — Ponw HieroehunHea Imper. 

878. — Crescit in Palaestina. 

30. 8. DUBIUM Fresen. Mas. Senkenberg. 1. 166. f — G. Don I. c. no. 291. — Acu- 

leatum stellato-tomentosum: caule firuticoso; foll. ovato-oblongis, basi inaequa- 

Uter cordatis sinuato-repandis aculeatis; aculeis acicalarib. rectissimis: pedun- 

Cfilla 3-5-floris; calycib. stellato-tomentosis sobinermibos. 6 — Affine 5. taneto 

•I S. incano. — 5. tanetum HochsU et Steud. Hb. fl. Aeg. Arab. no. 903. nec 

alior. — Crescit in Aegypto et in Abyssinia. 

8. CONGENSE Lnk. Enom. planU horU Berolin. 1. 137. — G. Don I. c. 434. no. 
I. — Caule tomentoso; acaleis reetis armato; foll. ovatis sinoatis aculeatis to- 

11 • 84 SOLANAGEAE. solaxum. 

menlosit; peduncollf laleralib. breTittlmii molUflorit; calyeib. tomeoiofit, teg- 
meotit OTalib. obtusit; eorollit qoinqoepartitit. 6 — Aeulei bati latioret, oerralet 
loofci rectl. Corolla eoerulea, eitut poberala. Aotberae ditcretae aeqoalet. — lo 
Africa ad fl. Coogo cretcit. 

m 8. VEIXEIJM Swrtz. mst. ex Roem. et Scbolt Sytt. Teget. IV. M3. — G. Doo 

I. c. 00.393. — Caule fruticoto acoleato; foll. OTatit acotia integerrimit, otrinq. 
ioennib. lanato-tomeotoais, infra retleolatit; racemia dicbotomit flexootlt. 6 — 
Acolei sparsi recti. Ramuli tomenlosi. Folia opposita S-3-pollicaria ferrugioea, 
altero minori. Racemi terminalet e ramorom furcatiooibot longissimi tomentoti 
moltiflori. Flores aggregali sobsetsiles. Calyx tomeotosus. Corolla coerulea, ex- 
tut lomento&a, segmentis oblusis. Stigma obtusum. — Creteil io America tropica. 

330. S. MARGINATLH Linn. Suppl. pl. 147. - Morr. Comment. GMUing 1783. p. 

II. L 4. — Jcq. Collect. bot. I. 50., Icon. pl. rar. 1. L 4S. — Dunal, Solan. OMOogr. 
SI5. L 3. A., Syoops. 40. — Rol. Magaz. L IIBS. — G. Doo I. c. oo. SM. — Caoie 
fruticoso; foll. subcordatis sinuato-loballs, infra tomeoto piloso pulfaroleoto Te~ 
stilit, sopra albo-marginalis ; baccis trtlocularib. globosit. 6 — Caolit acoleatut, 
apice ramnlisque tomeoiosos, tomeotum pulTerulentum. Folla tiooato-repaoda 
obtosa, utrinq. acoleata, Juniora otrioq. albida, demum supra Tireolia. Acolel 
recti tubulali flaTi, ad basin fusei. Pelioli, pedonculi, pedicelli calycesqoe extos 
eom eorollis albo-tomeotosi. Caljx 5-fldut. Corolla 5-0-fida magna alba, in 
eentro purporeo-maculata. Racca magna trilocolarit globota lotea ootaos. — 5. 
niteum .^llioni. — S. Abyssimieum Jrq. Hort. Vlodob. — Creaclt in Palaestloa. 

331. S. CAMPECIIIENSE Linn. Spec. planL 957. - Willd. Spec. planL 1. 1050. (excl. 
tyo.) — Duoal, Syoops. 40. — G. Doo I. c. oo. S05. — Caole herbaceo acoleatit- 
timo birto; foll. cordato-oblongis lobatis, lobis dentatit; calycib. fertilib. aeolea- 
lissimis; baccis cerasiformibos. Q — Caulis part tolis radiis exposita branoea; 
pili caulis foliorumque omnes stellati. Folia infra acoleata sobqoioqoeloba, topra 
Tiridia, iofra Tiridi-albesceotia. Acolei recti albidi, flaTi t. broooeL Pedoocoli, 
pedicelli calycesqoe fertiles birsotissimi acoleatittimL Corolla extot pilota pal- 
lide Tiolacea quioqoefida. Racca matura albida forma et magoitodioe Cerati. ~ 
S. acamlhifolium Mill. DicL 15. — Dill. HorL Ellb. 310. L 908. fig. 317. — Cretcit 
lo Amertca meridiooali ad sinom Campecbiensem. 

339. S. TRONGUM Poir. Dict. IV. 30». — Dunal, Solao. mooogr. 917., Synopt. 40. — 
G. Doo 1. c. 00. SOO. — Caole soffhiticoso aculeato ; foll. aogolato-sinoatit, otriaq. 
aeoleatit; florib. tolitariit extrafoliaceis; baccis globosis. Q? 6? — Radlx dora 
looga. Acolei recorTati. Folla obscore Tiridia. Calyx acoleatot. Corolla porporea. 
Racca globota cerasiformis. — Tromgum afreste spimosum Rmph. Hl>. Ambolo. 
V. 940. L 80. fig. 1. — 5. Meiomfema var. (ct p. 310. oo. 81.) Neet ab Eteob. — 
Crescit in Moluccis intolis. 

333. S. PRESSCM Dooal I. I. c. e. — G. Doo I. e. no. 907. — Caole toblnermi ; foll. 
oralit olrinq. altenoalit aroleatis; baccit glabris sobglobosis, Tertice plaoioteolit. 
O?— Caolis bomilit, ramli parce aeoleatis. Folia gemioata acola obteore ?irMla, 
nenris bronoeis. Acolel brevet. Calyx acolealos. Corolla alba ▼. pallide mbra. 
Racca Tiridit albo - macolata. — Ttonfum pra rubrum Rmpb. Hb. Amboio. V. 
941. L 80. fig. 9. — S. Meiongemae (cf. p. 310. oo. 81.] Tor. Neet ab Bteob. — 
Crescit io Moloceit insolls. 

334. S. ALRUM Loor. Fl. Cocbincb. I. 190. - Dunal I. c. 917., 8yoopf.4l. — G.Doi 
L c. no. 20H. — Caule tuirhiticoso tobioerml; ramit prostratls; folL obloogit ai- 
golatls parce acoleatis; pedoocolis mollifloris; baccis globotlt. 6 — Folla 0-10- 
pollicaria looge peiiolata com ramit petiolis frociibusqoe polTerolenia flaTleanlia. 
Acolei panri breres. Pedoocoll multiflori. Calyx barbatot. Corolla alba. Antbme 
loteae. Racca globota Tiridlt albo-maeolata. — 5. Meiom§ena [cf.p. 310. oo. 61.] 
Tar. Nees ab Eseob. * Cretcit io Cocbinebioa et Amboioa. SOLANUM. SOLANAGEAE. 85 

S«etlo V. AOAITHOPHORA nmX L 0/41. 
Caule «culeato; roliis glabriatcalis tillotisve pllit slmplicibut tericeit, teu 
pUie itellaUa tomenlotis; racemit brevibaa paaciflorit; corollis qninqoepartitit. 

]. I. Baeeis glahris; foliis glabris v. viUosis, pilis plsrumqu9 sitnpHei- 
km$ serieeis. 

33S. 8. ACERIFOLIUM Donal I. c. 41. (ed. 2. inedit. 1. 131.) — H. B. Klb. Not. gen. 
ei spec. pl. IIL 40. — Ktb. Synops. plaoL aeqoinoct. 11. 170. — G. Don I. c. no. 
M. — Saffraticosam: ramis foliisq. utrinq. acoleatis et bispido-pilosis bastato- 
trilobis cordatis, longe peliolatis ; pedoncolis paucifloris ; calycib. inermibus. 6 — 
Acolei subnlati elongati recti flavi. Folia sabqoadripollicaria , lobis acuminatii» 
lateralib. divergenlib., extrorsum ad basin obsolete angulatis» lobo medio maximo. 
Pedoncoli acoleati. Gorolla violacea. Galyx quioqaelobas. — Grescit in Nova 
AodalQsia ad coenobiom Garipense. 

330. 8. mrRIAGANTHUM Danal, Solan* monogr. 218. t. 19., Synops. 41. — G. Den 
I. c no. 30Bl -- Gaale aculeatissimo piloso; aculeis mollib. acicolarib.; foll. cor- 
datis sinoato-angalatis acotis villosissimis, utrinqne acaleatis. 6 — PHi cinerei 
Aeolei recti. Pedoncnli graciles 3-3-flori soboppositifolii soblnermes. Segmenta 
ealjcina obloogo-snbolata, extas villosa, margin^ cillata. Corolla extus pilosa, 
segmentis lineari-lanceolatis acaiis. — Differt • S, aculfaiistimo follis villosissimis 
•inoato-angulatis non lobatis acoleisqoe minoribus gracilioribosqoe. — CresciU..? 

337. 8. ACULEAT18SUIUII Jcq. Gollect. L 100., Icon. pl. rar. L t. 41. — Donal I. e. 
^ G. Don I. 0. no. 301. — Caale froticoso aeoleatiasimo; foll. suboordatis lobatls, 
Qtrinq. villosis aculeatisq., lobis acutis denlatis. 6 ** Acolei subolati inaequales, 
villis intermixtis. Pedunculi subinermes brevisslmi paociflori. Florea pleriqoe 
aboriivi. Gorollae albae segmenta acata. Bacca parva globosa cerosiformis bm- 
colis viridibus albisque adspersa, demom flava. — Creseil in Amerioa Iropica. 

m 8. PLATAMFOLIUM Hook. BoL Magax. t. 2618. - G. Don I. c. 435. no. 302. - 
Caule piloso parce acoleato, acolels rectis; foll. qoinqaelobis, lobls profonde 
dentatis acuiis ; pedonculis lateralib. aggregalis pleromq. unifloria notanlib.; bae- 
eis variegaiis. 6 — Corolla profande quinquefida revolota pallide violacea» mar- 
gine ptlosa. Caulis pilosos. Folia pubesceniia. Bacca magna aobglobosa, macolls 
albis viridlbusqoe palcbre variegata. — Crescit io America aostrali. 

330. 8. INCARCERATUM Rx. et Pav. Flor. Perav. II. 40. L 176. fig. a. - Danal I. e. 
— G. Don I. c. no. 303. — Caole acaleato viUoso suffriiticoso ; foll. plermmq. ge- 
minatis cordaiis sioaato-aogalatis acuminatis acoleatis; florib. secondis; baecis 
• segmentis calycinis inclosis. 6 — Aculei inaequales, basi compressi, apice 
iobolati, alii filiformes miooti. Folia magnilodine inaeqoalia albo-pilosa. Pe- 
doncoli villosi subinermes, pediccllis cymoso-ombellatis. Calyz villosas, segmen- 
tis reflexis lioearibas. Corolla pallide violacea. Bacca aJba oblonga, Csrasi magni- 
todioe. — Crescit io Perovia (Chuocao). 

34a 8. MAMMOSUM Lion. Spec. plant. 207. - Aoblet, Goiao. L 210. — Tiinbrg. 
Fl. Capens. II. 58. — Donal I. c. — G. Doo L c no. 304. — Herbaceam: caale 
villoso parce aculeato; foll. subcordatis lobatis villosis, ulrinq. acoleatis; baccis 
magnis; basi mammosis. Q — Acolei compressi flavi, basi dilatati, apice sobolati 
recti V. ioconi. Folia magoa, lalilodiDe longitudioeqoe pleromqoe aequalia, lo- 
bis acoiis siooato-dentatis. Pedunculi inermes 3--4-flori breves. Caljx villosiasi- 
mos. Corolla violacea v. coerulea, segmenlis sablinearibos. Antberae coraicolaiae. 
Bacca magna lutca mammosa v. circa basin mammolosa, conica. — S, viUosissi" 
wmm Zucc Cenl. I. 48. — Pomum Sodomas Merian, Sorio. 27. L 27. — Solammm 
Jmericanum moUe fotiorum aculeis et nervis flavsscsnlibus , fructu WMmMOSO 
Toaraef. lostit. rei berb. 140. — 8loaae, Hist Jamaic 3&i u 12. fig. 1. -^ PIob. 
msi. I. 4. fig. 37. — Pluk. Almag. 390., Pbyt. U 226. fig. 1. — Cretcit in Tirginia, 
Galana, in intulis Antillaois Indiaeqoe occideoUlis el in Promootorio bonae spei. 

311. 8. ACICULARB SwrU. mss. in Roem. el Scholt Syst veget. IV. 047. - G. Don 
I. c. no. 30S. " Caule friilicoto acalealo; aealeis iobalatii aeeroiis; foll. roton- 86 SOLANACEAE. solanum. 

dtlo-eordatif repandit acaleq. angaUiit, ulrinq. aculealit, topra pilit alellaiit 
hitpidit, infra lomenlotit; pedoncnlit aiillarib. tenninalibq. longittimiit malti- 
Boria. 6 — Acolei recli. Peduncnli tolilarii roliomm longitndine piioti, apiee 
bifldL Florea magni coerolei. Caljx teuceo-pilotot. — Cretcit in Bratilia. 

3tt. 8. CILIATCII Lam. Illottr. gen. no. 8300. — Donal, Monogr. Solan. ttl. L lA., 
Synopt. 41. — G. Don I. c no. 300. — Caole berbaceo; foll. tobcordatlt tiniuio- 
lobalit ciliatit, lobit oblntit; pednncalit brevib. pauciflorit; corollit 5-partitlt; 
baecit globotit tobextoccit. O — DilTert a S. Campeehiense foliit non denUtlt, 
pilit tlmplicibot cauleqoe acoleato nec bitpido. Corymbi 8-3», rariot 5-flori. 
Floret albi notantet. Bacea Jnglande minor. — 5. ciltara Willd. Bonm. pl. hort. 
Berol. 1. 837. ^ 5. Captieoides Hort. Parit. — Creteit ? 

343. 8. LIVIDDII Willd. Herb. ex Lnk. Bnomer. pl. hort. Berotin. L 188. - G. Don 
I. e. 00. 307. — Foll. tubcordatlt tinoato-pinnatifidit, tupra tobtomentoait vi- 
renlib., tobtot lomentotit caQeteentib. ; aculeit bati dilalatit. 6 — Acnlei basi ad 
4 lineat lati. Rami et petioli lenoiter tomenloti. Folia 3-4-poliicaria, 8-3 poll. 
lala, bati aeqoalia aot Inaeqnalia, acnlelt in nenrit. Pedoncoli lateralei pollica- 
roa 4-5-flori lomentotl. Calyz tomentotot aculeitqoe longit armatot. GoroUa 
alba. — Cretcit In Madagatcaria. 

314. 8. BABBI8BTIIV Neet ab Btenb. Trantaet of the Llnn. 8oe. XVIL 51. - 6. 
Doo L e. no. 308. — Fateicolato-hirfutnm: caole herbaceo aeoleato; aenleit ree- 
lia; folL geminatit elliptieit tinnalit, ntrinq. hirtotittimia aeoleatitq., laeiniia an- 
gaUUf ; raeemit lateralib. aimplieib. maltifloria fecondit aeoleatif ; baeeia glabrit, 
ealyee aeiealoto-tetoto leelia. O^ — Speciea 5. aeu l ea Hsii wU habilo, aed 
diftineta facilit ob infloreteentiam raeemoaam et friictum ealyee telatom. — 5. 
JTfioiifMMi Wall. Cat 8IHB. B. - Cretcit in India orienUli (8ilhet, in ripa Altran 
invli io Martabania, in Taroj). 

30. 8. 8TBAH0NIF0LIUM Jcq. Miteell. II. 808., leon. rar. pl. 1. t. 44. - DoimI 

I. e. 48. — 0. Doo 1. e. no. 300. — Caale fhitiooto aealeato; foll. eordatit tinoatia 
Y. aente lobatit, ntrinq. villotit acoleatitq.; pedaneulit caljeibq. inermibna. 6 — 
FolU pedalia longe petiolata mollia, acaleit magnit reeiit reeorvatitqae obaila. 
Podieelll cymotL 8egmenU calyeioa panra rotondata. Corolla alba t. parporaa- 
ceot, tegmentit laneeolatit. 8tigma tabeapiutom. - (Wilid. 8pee. plaot L lOM. 
excl. Aiu) -- Cretcit in India orienUli. 

310. 8. FLA^^B^CBNS Donal I. c. 48. (ed. 8. inediu t 07. fig. 8.) — G. Doo l e. no. 310. 

— Caale flraticoao aeoleato eaneteente; foll. eordatit tinoatit obtotit, olrinq. 
aenleatit et tomeototit, tublat flaveteentib. ; pedunculit, calycib. braeteiA|. pilo- 
alaaimit. 6 — Caalit Talde acoleatut; aculei foliorom longi rigidi, pili ftellatl, 
pedieellonim, calyeom bacearomqae aotem pili timplicet. Baeeae flaTeteeati- 
ftifeae. Calycit tegmenu otoU acou. — Talde affine 5. latioearpo, aed diflSBrt 
folilt tliaatit, loblt reeeftabatque obtotittimit. — S. ferox fi, /Unutotu Ifeet 
ab Bteob. Traotact of tbe Lion. 800. XVII. 38. — Cretcit in India orienUll. 

317. 8. FBBOX Linn. 8pec. pl. 807. — Neet ab Btenb. Trantaet. of Ihe Linn. Soe. 
XVIL 58. (exel. Tar. fi,) — Dooal I. e. (ed. 8. ioediu L 08.) — G. Don I. e. no. 311. 

— Caale perennante herbaceo, bati lignetcenU foliitq. geminit cordatit tinaato- 
aBgalatlt, otrioq. tomenloto-laouginotit acaleatltq.; peduocnlit intrafoliaeeU pe- 
diecllitq. abbreTiatit; calycib. baccitq. hirtutit. 3^ — Folia magna, tapra Tilloaa, 
aobtot racemlt calycibutque tomentota aculeaU. Pedancoll axillaret timplieea 
brevet. Corolla alba. Bacca matora flaTa. — Variat calycibaa el pedoncolit ma- 
glt minofTe acoleatit, aealeolit panrit tabolatit tub hirtutie quandoqoe Utett- 
libat. — 5. im^otueraium Blume, Bljdragen 701. — 5. latioearpum Dnnal, Moiogr. 
8olan. 822. - Boem. et 8chalt. 8ytt. Tegel. IV. Otd. — 5. kirnUum Bxb. Fl. Iid. 

II. 853. — 5. mammomm Loor. Flor. Cochinch. I. 108. (immerilo ad 5. flr«mom- 
/loHum Jcq. relalam). - S, Mieum fhUeteeus wuuHmum HUosum toiuwt, f^ruMm$ 
eroeHs Barm. Thetaor. Zeylanic. 8I& — S, pomiferum lndiVnM, f^meiu rotumdo 
kireuto, fotUa utrimquo epimoeio et lUroutit, fiore atho Morit. Oxon. HifL III. SI5. 
teei. 13. I. 8. flg. 18. — Crefeit in India orienuli. soLAifUM. SOLANAGEAE. 87 

MB. 8. 0RIN0CEN8E Donal, 6|nopt. 42. ~ H. B. Ktb. Nov. gen. et tpee. pl. III. 
40. — Klh. Synopt. planU aeqnin. II. 170. — G. Don 1. o. 436. no. 3IS. — Caole 
berbaeeo aeoleaUssimo ; foll. cordaUa tinuato-angalaUt, nlrinq. tomentosis acn- 
leaUa; racemit inermib.; baccit hispidia, calyce obtecUt. ^ — Gaolit et folia lo- 
mento stellato pallide flatetcente teota. Acolei longi tobolaU tobcompretti, bati 
bronnei toblanati , apice ferroginei ▼. lotei. Racemi lateralet. ^ S. feroci Talde 
afflne, ted differt caole acoleaUatimo, foliia otrinqoe tomentotif et racemis iner- 
mibos. — Crescit (k^qoeoUssime ad ripam Orinoci et Atabapi prope pagom 8aii 
Femando de Atabapo. 

940. 8. WIGHTII Neet ab Etenb. I. e. 51. — G. Don I. o. no. 31X — Neea ab Etenb. 
NoT. ocu acad. Caetar. Leopold. Carol. nat corioa. XVIIl. 356^ f t. 18. — Paaei- 
colato-birtulum: caule (suflnruUcoso?) tereU acoleis acieolarib. armalo; foll. to- 
litariis sobcordato-ovaUs ellipUcisve sinoaUs acoUs sobacoleaUs; faseicolis paoci- 
floris; pedunculis fructus elongatis; baecls glabris globosis, caljce inermi birsuto 
tecUs. ^ — Differt a S, barbiaio et 5. feroce pedicellis fhicUferia et calycis la- 
einiis maxime elongaUs neque aeicolaUs sed fafCicolato-hirUt. — Crescit in 
India orientali. 

j. 3. Acanihophoris af/inia, coroUis quinquefidisf 

asa 8. CAMPANULATUM B. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. I. 440. - Donal, 8ynop8. 43. 
» 6. Don I. e. no. 314. — Bot. ilagai. t 30721 f — Knowlee et Wettoc. The floral 
Cabinet L 37. f t. 18. — Caole herbac«o; acoleis confertitsimis rectis subolaUs; 
foll. ovaUs angoIato-lobaUs, ntrinq. hirsuUs calycibq. acuIeaUssimis ; racenia 
simplicib. armaUs; corollis campanulaUs. Q -- In Nova Hollandia ad Port Jackson. 

351. 8. ARMATUM R. Br. Prodr. fl. Nov. Holl. L 440. - Dunal I. e. 4i. (ed. 2. inediL 
t. 00.) — G. Don I. e. no. 315. — Caule herbaceo diffbso) aculeis eonfertis rectia 
seUceo-subuIaUs; foll. oblongis sinoato-pinnaUfidis, lobis angolaUs sinoatisve, 
otrinq. glabris calycibq. aculeaUs; racemis 2-5-floris; pedonculia solitariis. O ~ 
Acolei aoranUaci. Folia saepe gemioata. PubescenUa stellau. Bacca globota. 
— Crescit in Nova Hollandia (New 8outh Wales). 

398. 8. PUNGETIUM R. Br. I. c. - Dunal I. e. 43. (ed. 2. inedit U 7a) - G. Don l. e. 
no. 310. — Canle berbaceo; aculeis recUs acerosis; foll. ovato-oblongis pinnaU- 
fldo- V. repando-sinuaUs membranaceis, otrinq. pilosis concolorib. oalycibq. 
acoleaUs; pedunculis soliuriis geminisve uoifloris. O — Corolla coerolesceoU- 
violacea. Pobescentia stellaU. — Crescit in Nova Hollandia. 

351 8. CLXEREUM R. Br. I. c. — Dooal I. c. — G. Don I. e. no. 317. — Caole her^ 
baceo; acoleis recUs sobolato-seuceis; foll. oblongis pinnatifldo-sinoaUs , sopra 
glabris, subtos tomento cinereo vesUiis, otrinq. com calycib. acoleaUs; pedon- 
colis 2-3^florts. O — Crescit in New 8outb Walet in Nova Hollandia. 

354. 8. LATIFOLIUM Poir. Dict. IV. 303. — Dunal I. c. (ed. 2. inedlt t 00.) - G. 
Don I. c. no. 318. — Caule suflhiUcoso aculeato; foll. peUolaUs cuneaiis ovalia 
maximis sinuato-pionaUfidis, otrinq. pilosis acoleaUsq., lobis acoUs, sinoboa 
obtosis; racemis lateralib. paocifloris. 6 — Valde affine 5. rigido, ted minos ri- 
gidom, caulis alUor, folia majora, flores oon termlnalet. CaoUs viridis glaber; 
ramis apice villosi. Folia viridia mollia. Acolei rigidoli villosi. Flores fertilea 
aterilesqoe mtxU. Calyx villosos interdom acoleataa, floris sUriUs pleromqoe in- 
crmis. CoroIIa alba, segmenUs ovaUs obtosis mocronaUs. — In America Iropica. 

355. 8. CBINITUM Lam. lllostr. gen. no.2390. ~ Poir. I. o.2ir7. — Dunal I. c. (ed. 2. 
inedit t 71.) — G. Don I. c no. 310. — Caule fhiUeoso aeoleato; foH. ovaUa 
sinoato-angolaUs tomeotosis, in nervo medio acoleaUs; peUolis, pedoncolis ca- 
lycibq. aculeis eapillarib. armaUs; baccis villosis. 6 — Caulis villosissimus aco- 
leaUasimos, acoleis nonnollis rigidis, aliis iisqoe nomerosioribus capiliaribua 
la pilos 5-0 sUllatos plerumque abeunUbot. Folia magna lactea, infra albenUa 
aeoleisque rigidis armaU, snpra subinermia. Florcs in panicolam spicaUm 
dlgetU. Calyz baccam includit Corolla magoa alba, infrii villosa, mediom osqoe 
in aegmenu 5 ovau obtosa divisa. Bacca ovau. — Crefdt in Cayenne. 88 SOLANACEAE. sounum. 

m 8. MACRANTHOII Donal 1. c. (ed. S. iDedit. U 72.) — G. Doa I. e. no. m ~ 

— Caole «colealo Unato; foll. mafmii subeordatis aeomlnalii angttlalo-lobatlt, 
ntriaq. lanalit, InfNi acaleaUi; racemit eymosit lanatls. 6 — Pabefeentia ▼. inna 
atellata canetcenti-raica. Acalei recti Ravieanti - bninnei. Polia intcrdnm ge- 
Binau, fnpra caneteenti -▼irentla , infra mfeseentia, nenrii mbrit. Raeemi 
•Implicet T. bifldi inemet ▼. acnleis pancit atmati. Corolla magna, eilos aerieea. 

— Crescit in Brasilia. 

an. 8. 8E88IUPLOMCII Dunal I. e. (ed. 8. inedit L 73.) ~ G. Don 1. c. no. m - 
Ramis tomenlosis sabinermib.; foll. sabcordatis magnis sinaaio-angnlalis, ntrfnq. 
•ericeo-lomenlosis; florib. acsaillbas. 5 — Tomeniom ferragineam. Polia clliaia, 
Joniora ferraginea. Floret panri 3-4 aggregail. Calyx extas tomentosas. Corolla 
extas lomenlosa. Baccae ednlet, ab incolit CMiot appdlantnr. — Cretcit in 
Brasilia ad urbem Para. 

Seette TI. UTITIOGABPOM «. Dtn L e. 430. 

Canlift acalealas. Folia tinaala v. lobaia. Bacemi aimplices ▼. aabsimplices. 
Corolla qainqaefida. Bacca parva globosa pisiformis. 

as& 8. MILLEBI Jarq. Collect boL IV. 809., lcon. rar. IL t 330. — Lam. Illntlr. 
gen. no. S378. — Donal I. c. 43. — G. Don 1. c. 322. — Caole soffroticoso aculealo; 
folt glabriascalis lobalis obiasiosenlisacaleatis; pedoncnlia pleramqne geminatia. 
6 ^ Differt baee apeeiea a S. triiohuU foHit pinnatifldo-C|ainqaelobisloribnsqae 
mnlto miooribat albit. — Caolit nKidot giaber. Aeolei caaliai pamm reeorvaii. 
Fedoncali nniflori tolitarii geminali ▼. lemi, Ibllomm lobi repandi oblutt Baeca 
rolondaia glabra mblcondo-flaYa nulans pitifarmis (ex 4cq.) , planla annoa, bae- 
eit mbrit (ex Mill.). — S. triiobalum Linn. 8pec pt (1. edit) 188. — 5. tmbk^ 
fUrum Ortega, Decad. plant IX. 118. — S, Sekim^SekmtM Milt Dict no. 83. — 
Cretcil in Promontorio bonae spei. 

aSB. 8. TBILOBATDM Linn. Spec. plant 170. — Danal I. c. 44. — Ifeet ab Baeob. 
Trantact of tbe Linn. Soc XVIL 50. f — G. Don I. c 437. no. 323. — Canle fra- 
tetcenie tcandenle uncinato-acolealo; foN. pandoriforaii-trilobis trilobitq. ob- 
tnsis glabrit, poiiolis pedoncolitq. acoleatit; racemis sabombellalis tcrminalib. 
Uieralibq^ comllis pmfunde qaioqoefldit. 6^ — Borm. Flor. Indic. 57. L fi. flg. 
i. — 5. meeUtmtfoUum Lam. Illatlr. gen. no. S381. — Dunal, Solan. monogr. flfl., 
Bsrvopt. 44. — Boem. el Scbolt tyst vegcC IV. 8S8. ~ 5. fktmm Hk». Heyne. 

— S. tpinotum JamtdeouM gMrum^ fblHt pmrvit minut profkndt tueinimiit Plnk. 
Almag. 3SI. Pbsrtogr. t 3l0w flg. 5. — t^egnotcilur baec species ab omnibna aoi 
generis eaule Bagelliformi ongnloso glabm «colels maltis adnncis obtilo. — In 
ora Commandeliana ad ▼iat cretcH. 

m. 8. SABMBNT08UM Neea ab Raenb. I. c 38. - G. Don I. c no. 3M. ~ Her^ 
cenm: eaole pmcombente «armenioso acnleato; foU. geminato-sabopposiUa ob- 
longis repando-toblobatit tlellato - biriit toboenleatis; pedoncnlis exiraloliaceis 
taboniflorit calyceq. tnrbinato qaioqoefido acoleatis, ladniis ealyei« subolatia.0? 

— Poliis param incisis et snboppositis ab omnibos alBnibns tpeciebua diierm 
▼idetur. Parvom exoleinmqne Soimni dif^m exisUmari possil exemplom, aed ■!- 
bIs differm ▼idetor ab boe calyoe, inOorescenUa et foliis. — S. Mel9n§tnm Wall. 
Cat no. M2B. P. — CreacH in India orientali, Palo-Peoang. 

3n. 8. BIGBSCBNS Jcq. Uoit. Scboenbrann. L If. t 42. — Dnnal, Srnopt. Soten. 
44. — G. Don t c no. 3B. — Caole nenleaio anffraiieoao; fall. toboratia oblnala 
ainuato-lobaiit, pHit tiellatit fatcicalatls aspertis acoleaUsq.^ acoleia mctia; n- 
cemis paocifloris. 6 — Bami aobvillosi. Folia ▼iridia, lobio obtoaia. AcnM vncU 
anbulaii nitidi Bavi. Bacemi lateralet timplicet. Pedieelli nntanlea. PednMiril, 
pedicelli ei caljcet t o m en teHi incrmet ▼. acnleati. Comlla riolacca. Baeen gli- 
bra pisiformis globosa. — S. Anoule Lam. Illottr. gen. no. S374. — Cmtcit ta 
Pmmonlorio bonae spei. 

381. 8. ANGUIVI Lam. IHnatr. gen. no. 8373. - Poir. Dict. IV. 3M. - Dnnal L e. 
(ed. 8. inedit t 74.) -- G. Don I. c no. SM. - Hook. BxoUe Flora III. t NB. - 80LANUM. SOLANACEAE. 89 

Caale fraUcoto aculealo; roll. ovaiis sinaato-angulalit, infra tomeDlotit; raeeniif 
broTib.; ealydb. inermibus. 6 — Baccae parTae glabrae rubrae edules. — Cresrit 
in Madagascaria. 

303. 8. CAROLINENSB Linn. Spec. plant 208. — Jcq. Gollect. II. 287., Icon. rar. II. 
t. 331. — Michx. Fl. Am. bor. I. 150. — Dunal I. c — Dill. Hort Ellb. 31». t. m 
fig. 318. — G. Don 1. c. no. 327. — Caule aculeato berbaceo; foll. oTato-oblongis 
tomentosis sinnato-lobatis acuminatis; racemis simpHcib. laxis. 2|. — Radix re- 
pens. Caolis pallide viridis, pilis stellatis obsitus. Foliorum segmenta acuta, folia 
snpra in nenro medio subtusque in Tenis primarils acnleala. Aculet recti snbu- 
lati lutei. Racemi simplices laterales et terminales elongati. Corolla alba t. pal- 
lide coenilea. Bacca globosa Piso major; matura flaTa. Segmenta calycina lan- 
eeolata acomioata. — Crescit in America boreali. 

304. 8. CANDIDUM Lindl. BoU Reg. (New Ser.) XIL Misc. 73. no. 125. - Caule fro- 
tleoso Tillosissimo, acoleis rectis dense armato; foll. oblongis cordatis sinuato- 
•ngolatis lomentosis, sublos incanis, Tenis ntrinq. petiolisq. Tillosis aculeatit; ra- 
cemis sessilib. lanatis distichis sob follo natis; rachi aculeata; calycib. 5-lobi8 
inennibns. () — UabiUt in Mexico. 

309. 8. VIOLACECJM Jcq. Pragmenl. 88. t. 132. flg. 1. — Dunal I. c. — G. Don I. c. 
■0. 328. — Caule fruticoso acoleato; foll. lobato-sinuatis tomentosis, basi in- 
aeqnalib., soperiorib. geminalis; racemis sobsimpllcib.; calycib. aculeatis. 6 — 
DilTert a S, Indieo foliomm sionbas obtosis .majoribos paocioribosqoe, lobis 
Iniegris nec dentaio-angolatis, acoleis eaulinis compressis recunratis, segmeniis 
ealycinis non deflexis , corollls minoribus, baccis globosis. Folia sopra viridia, 
infra canescenlia. Pubcscentia stellata. Aculei basi brunnei, apice flavi, folio- 
ram recti ioaequales. Racemi paociflori tomentoti acoleati, basi inlerdum fur- 
eaii, ramificationibus reliquis unifloris. Corolla pallide violacea, tegmentit lan- 
eeolatis acutis pateotibus. Baccae cnpreae. — 5. cuneatum Moib. Metbod. pl. 
470. — 5. imdieum Lam. Illuslr. gen. no. 2366. — (Poir. DicL IV. 300. excl. syn. 
Pluk. — Willd. Spec. plant. 1. 1042. excl. syn. Rxb. Dill. Linn. Fl. Zeyl.) — Burm. 
Thes. Zeylan. 220. t. 102. — Sotanum fnUieoium indieum f)rueiu rubro Tournef. 
inatit. rei berb. 140. — Sektru-Sckunda Rbeede, HorL Malab. II. t. 36. — Crescii 
io Zeylania, Malabaria, Cbina et in New Soutb Wales in Nova UoUaodia. 

300. 8. PYRACANTUUM Lam. Illustr. gen. no. 2304. - Poir. Dict. IV. 290. - Dunal 
L c — G. Don I. c. no. 320. — Caule fraticoso acoleato ; foll. obloogis angustis 
acotis sinuato-pinnatifidis tonientosis acaleatis, aculeis reclis tubcoccineit. 6 — 
Rami Joniores tomeotosi. Pobescentia stellata. Foliorom nenrus medius supra 
mber, lobi sobintegri acuminati, sinobus obtosis. Aculei recti subulati rubri. 
Pelioli, pedunculi, pedicelli et calyces albo-tomeotosi acoleati. Raceml sim- 
pUees moltiflori. Calyx ferrogineos, segmentis OTato-sabulatis. Corolla coerules- 
centi - Tiolacea , stella intos pallidiore, extus Tirescente notaia. Bacca globosa 
llaTescenti-Tirtdis, demum fosca Pisom duplo magniiudine excedens. — S. psf- 
rataniha Sm. ExoL bot II. 0. t. 04. — 5. rMiictiMilt»ifi Wendl. ObserT. 43.-5. 
ffracanihon Jcq. Hort. Schoenbr. IV. 36. t 470. — fi. inerme Sims, Bot. Magax. 
L 2547. — Pedonculis calycibosqoe inermibus.' — In Madagascaria. 

367. S. VIRG1NIANUM Linn. Spec. planL 267. — Prsb. FI. Am. septentr. I. 150. — 
Donal 1. c 45. — G. Don I. c no. 330. — Caole annoo erecto acoleato ; foll. pin- 
Batifido-slnoatis, otrinq. aculeatis glabris, marglne cillatis, lobis sinnatis obtusis ; 
raeemis aculeaiis simplicibus. Q — Caulis subangulatos. Folia Tiridia. Aculei 
rigidi recti sobolati albescentes. Racemi 0-7-flori. Calyx aculeatus. Corolla 
Bagaa Tiolacea. Bacca parra rotundato-oblonga, immatara albo-Tiridique-Tarie- 
gala. — Dill. Hort Elth. 35a t 217. fig. 340. - Pluk. Almag. 351., Phytogr. t 02. 
if . X — Crescit in America boreali a Virginia ad Carolinam nsqoe. 

368. 6. JACQUINI Wilid. Spec plantar. I. lOil. — Nees ab fisenb. Transact of the 
Lion. Soc XVII. 50. t — (G. Don I. c. no. 331. et p. 438. no. 332.) - Herbaceom 
peroMie: caole proeombente ramoso acoleato; foll. ovato-oblongis sobcordatis 
sinnato-pinnatiidis, otrinq. (jnniorib. saltem) slellato-hirtis •enleatisq., margine 

III. 12 00 SOLANACEAE. solandm. 

Budis, lacioiit acalis; racemif exlrafoliaceis pauciflorit caljceq. canpaDolalo 
^inqiiefldo acalealis, laciniis late ovaiis caspidulalit, io fnicta patentibot. % 
«. C«ale foliisqoe parciut aculeatis, aeiate glabriutculis, acoleit graciliorib.; 

bacca majori pollicari. Neet ab Etenb. 1. c. 57. — S, dil^uum Rxb. Fl. Indlc. 

II. «0. - Wall. CaU 9613. A. — S. xanOioearpum Scbr«d et Weodl. Sen. 

HaDooveran. I. S. L 2. — Willd. Spec. plaou I. 1011. — Daoal, Solao. Booogr. 

S31., Syoopt. 4». — G. Doo 1. c 436^ oo 332. - Roeoi. el Scbult SytL Tcget. 

IV. flSS. 
/9. Caule foliitq. acoleit crassit Taliditq. armatis; bacca mioori temipolliCMi. 

Neet ab Eteob. I. c. — S. Jaequimi Willd. I. e. — Duoal I. e. 100., Syoopt. 45. 

— Roem. et Scbult I. c OM. - Rxb. Fl. lodic 11. 851. — Wall. Cat 9613L A~D. 

— G. Doa I. c p. 437. oo. 331. — 5. VirginiaHum Jcq. lcoo. pl. rar. II. u 332. 

— S. diffutum Wall. CaL 9013. R. C. D. 

Solanum diffktum ei S. Jacquini Rxb. Tix Tarietatum oomine differoot toloquo 

acaleoruB iofirmioram iodole el fructat ampliore mole differaot. Haec aotem 

per gradot teotim teotimque tranteaoL Vtriat cadenim baec tpeciet: 

1) Aculeit cauliois foliorumque et pedoocalorum parcioribus et sobalallt io fo- 

liorum ooooisi costa media obserraodis {S. diffkium Rxb.) iisdemqoe fortiori- 

bus et coofertis loogis el crassis cooico-subnlatis, foliorum costam el ramot 

primariot, petiolos, pedaocolom commooem el ptrtialet catycetqae •ccopoolibut. 

f) Pellolit oiodo folia acquaolibut, modo foliit brerioribat. 

3) Foliorum lacioiit modo latioribas repaodit el soblobalis t. sabtrilobis, modo 
•oguslioribos el utrioqae aogalo uoo proaUoeote praeditis t. sioaato-piBoa- 
lifldit. 

4) Prucia magoitodioe Cerati maximi el Grosaulariae luteo t. albo Tiridique- 
Tariegato. — loqoireodam erit, oumne S. tartasnlosum Neet ab Etenb. fcf. 
p. 8S. 00. 300.] ioter bujusce speciei Tarietates periioeaL Differre Tidelor a S 
diffkto Rxb. teoeritate, aculeis cauliois recurris, foliis subiolegrit tnbciliatit, 
peduocullt uoiflorit caljce et corolla mioore. — Cretcit io lodia oricnUli, in 
intula Sti. Maoritii el io Promoolorio booae tpei. 

30O. S. RICHARDI Daoal, Syoops. 45. (ed. 9. ioedlL L 67. flg. 1.) — G. Doo I. c p. 
438. no. 333. — Caule aculeato foliisq. atrioq. lomeotoso-scabris, iof^a cioereis: 
florib. paDicutatis. -;> — Folia ovato-oblooga, atrioq. pilis stellalis obsita, tcnlei 
pagioae naperioris recti, ioferioris recanrali. Racemi slmplices stellato-pitosi cai^ 
calycibu» pedicellisque aculeati. Corolla magoa , extos Tlllosa , macnla qaioqoe- 
radiata io ceolro. — Crescil ? 

330. S. HYSTRIX R. Rr. Prodr. Fl. Not. HoII. I. 440. (ed. Nees ab E^eob. I. 301.) - 
Dunal I. r. — G. Don I. c no. 331. ~ Caule berbaceo diffuso ; aculeis conferiitti- 
mit tubulatit rectit; foll. oblongit plnnatifldo-tinnatit glabrit catycibq. aeotoi- 
littimit; corolla armata. Q — Cretcit in NoTae Hollandiae ora antlrali. 

8mUc?U. GRTPTOOARPinflhual, RyBopft. a. 

Foliit pinnatifldis, bipinnatifldit piooatitecUtque. Corollis qaioqaefldlf. Baccit 
colyce aurio et aculealo tectit. 

S- 1. AnUitrit aequalibus. 

371. S. VERMtUTtM Liodl. RoL Reg. New Ser. XI. Mitc 74. oo. 137. | — llDdftq. 
glabram et quati Teroire obductum: caole berbaceo aculeatittimo; folL pioooil- 
fldit ciliatit, petiolo rosiisq. acaleatis, lobis obloogis subsioualis acntit; omlMllit 
lofraaitllaribus ouiaoiibut; aotherit aeqaalibut. ^ — Creseit io Rooaria. 

371 S. REFRACTl-M Uook. et Aro. RoL Reerh. Toy. 304. — Fruticosum: raMla Rtt- 
besceoti-femigineis srabris aculeatis; foll. glabriosculis prtffuode piooaiiMlf, 
costa media subias aculeatis, lacioiis remotis pateoiib. late laoceolalis iotcfeffri- 
mit, termioati majore; racemis folio loogiorib., laieralib. composilis, ramia do»- 
gatis refractis, apire praeripoe floriferis; florib. secundis; pediceilis florem «•- 
qoaotib.j calyce bemispbaerlco-CMipaBolato ft-dCBlaio glabro; corolU pt»fBadc 
»-flda. 6 - Cretcit Ib MtiiCB. soLANfm. SOLANACEAE. 91 

jn, S. BALBISIl DoDal, Honogr. Solan. 333. t. a, Synops. 45. — G. Don I. e. oo. 
3Sk — Bou Mag. l. 2968. f — Maund ei Henslow, The Botanlst. I. L tt. f ^ H. 
B. Ktb. Nov. gen. et spee. plant. III. 47. — Klb. Synops. pl. aeqnlnoci. II. 1T7. — 
Fratieoiam: ramis villosis acolealis; foll. pinoatifldis pilosls acoleatis, laeioiis 
•eatls siDoato-dentatis; racemis lateralib. calycibq. acoleatis; baccis obtectis; 
aotheris sobaeqnalibas, 6 — Toia plaota pilis simplicibos Testita est, pilis apice 
glaodaliferis. Folia molliter viscida aculeaia. Petioli acoleati. Calyx ioermis v. 
aeoleatus. Aculei recli sobulali graciles flavi v. flavicaoti-rabentes. Corolla 
magna alba semiquioquefida. Bacca ovata cerasiformis cnprea. — 5. deeurrent 
Balbis, lcoo. et descript. pl. I. 17. t. 1. — 5. viseoium Lag. gen. et spec. oov. 10. 
no. 145). — 5. iitjfmhriifolium Lam. IHustr. geo. do. 8380. — S, infiatum Horoem. 
Cat. Hort. Hafn. I. 221. — 5. bratsieaefolium Jcq. Eclog. 14. t. 7. — S, formo$um 
Hort Dorpat. calal. — 5. Mauritianum Velins du Jard. de Paris 21. t. 60. — S. 
viteidum Scbweigg. Enom. pl. 67. — Marl. Enam, bort Erlang. 64. — 5. Thouini 
Gmel. Cat. bort. Carlsr. 254. — fi, purpureum Hook. Bot. Magaz. t. 2828. — Flo- 
ribos purpureis. — 5. Balhitii Ker, BoL Beglst. t. 140. — Bacca magna flava, 
calyce tecla. — Crescit in declivitate Andium Peruvianornm prope Ayavaca et ad 
ripam flumiois Cutaci. 

371 S. TECTUM Pers. Enchirid. L 828. — Dunal, Synops. 40. — G. Doo I. c. oo. 
336. — Caale froticoso tereli aculeato; foll. bipiooaiifldo-sioustis villosls, utrioq. 
acoleatis; baccis calyce vllloso tectls. 6 — Plaola villosa. Folia bipionatifida, ol- 
bis obtusis undulatis. Aculei crassi albidi, graciliores branoei. Corolla lutea, 
extus lomeotosa. Slamina cum faocis crenis allernantia. Bacca gtobosa glabra. 
Racemi cymosi extrafoliacei. Peduncnli et calyces acnleatissimi. — S, tinuatum 
Willd. Spec. plant. I. 1013. — Pers. 1. c. 227. — Solanum fhutu teeto Cav. lcon. 
et descrtpt. IV. 5. t. 300. — 5. fsiUotum D. Dieir. Gaertner-Lexicon IX. 341. — 
Crescit in Mexico. 

S- 2. Antheris inaequalihus, 

375. S. (?iTCTERlUM Link, Enumer. pl. horU Berolin. I. 180.) CORNUTUM Lam. 
Illostr. geo. 11. 25. oo. 2387. — Poir. DicU IV. 308. — Juss. Ann. du Mus. d'bisl. 
nat. III. 120. t. 0. — Dunal I. c. — G. Don I. c. no. 337. — Canle aculealo glabro 
subherbaceo; foll. pinnatis aculeatis, segmentis plnnalifidis obtusis; aculcis ri~ 
gidis; anthcris declinalis corniformibus, inferiori majori prodoctissima. 2|. — Fo- 
lia magna glabra. Pedanculi et calyces villosi basiq aculeati. Acolei subulati flavi, 
basi fuscescentes , calycini sctacei. Racemi simplices laterales. Corolla magna 
flava irregularis semiqninqaefida , segmentis reflexis. — S, heterondrum Joss. 
1. e. — Nycterium eardaminefolium Vent. Jard. de Malm. no. 85. — Crescit lo 
Mexleo et in Brasilia. 

376. S. HETERANDRUM Prsh. Fl. Americ. sept. II. 731. t. 7. — G. Don 1. c. no. 338. 
— Annaam berbaceum: caule foliisq. aculeatis pilosis; foll. ovatis obtusis pin- 
natifldis, utrinq. pilosis, segmentis obsolete crenatis oodulatisq.; aotheris decH- 
oatis distaotib., inferiori corniformi prodoctissima; baccis calyce echinato inclo- 
sis. O ~ Corolla lutea. Pedonculi laterales mnltiflori. — Androeera tobala Nutt. 
Geo. plaoL Americ. I. 120. — Nyelerium lobatum Sweet. — Nyeterium luteum 
Donn. — Crescit in America boreali (Missouri, Arkansas etc). 

377. S. ROSTRATUM Dunal, Monogr. Solan. 234. t. 84., Synops. 40. — G. Doo I. c. 
00. 330. — Caule herbaceo aonuo aculeato piloso , pilis apice slellalis; foll. pio- 
natifldis, lacioiis obtosis; corollis irregalarib.; aotberis declinatis corniformibas, 
infima maxima prodoctissima. — Folia utrinqae aculeatissima pilisque cinereis 
simplicibos et slellatis obsita. Aeulei inaequales recti sobalati flavesceotes. Ra- 
eemi lalerales simplices. Calyx villosas acoleatus. Corolla magna lutea, extas pi> 
losa semiquioqaeflda. Bacca globosa pisiformis. — Grescit io Mexico. 

378. S. (NYCTERIUM G. Doo io Loud. Hort. BriU 74.) FONTANESIANUM Dooal I. 
c. 40. (ed. 8. ioedil. t. 70.) — Poir. Sappl. III. 777. — Ker, Bot. Regist t. 177. — 
G. DoD, Geoeral syst. of gard. aod boL IV. 430. oo. 310. — Caole lubllgoesceote 
anooo piloso; foll. profoode pionatifldit, segmentit sinoalis; corollis sobregalarib.; 92 SOLANACEAE. solakuii. 

«ntberis panrit, ioflma apiee tnbrecanrau mbratee. O — lotermedioBi ioler 5. 
roitrmimm et S. kHerodoxumf sed differl ab olroqoe acolefs reeonratis reboftio- 
ribos, foliorom tegmeotit profondiot tiooatif magitqaeondolatit; aoribot mino- 
ribot mafit refularibot ted etiam loteit. — Cretcit io Bratilia? 
379. 8. mYCTBBIUll Lnk. Enomer. planU hort Berolin. L 180.) HETBBODOXUM 
DC Cat. hort. Montpel. mtt. ex Donal, Monogr. Solan. S3S. t. 8S., Synopt. ¥L ~ 
H. B. Kib. NoT. %eo. et tpec pl. IIL 47. — Klb. Syoopt. plant aeqoinoct. 11. 177. 

— G. Don I. c. 00. 341. — Herbaceom: ramit foliitq. pilotit acoleatit; foll. bi> 
piooalifldit, tegmeotit tiooato-trilobit v roncinatit; pedancolit lateralibot pao> 
ciOorit cnm calycib. acaleatit; aotherit declinalit, infima majori productittima.O 
-> Folioram tegmeota acola. Pili timplicet viteoti glanduliferi. Aculei tubalaii 
BaTi. Corolla panra coeralea, eitot poberala. Bacea globota. — 5. Sodowmeo 
timillimom. — Crescit io regno Mexicaoo pfope Zelaya et Molioo de Sarabia. 

BeeUe TIIL ITOTBBIDM Doanl, Bynvpt. Belaa. S3. 
Foliit cordatit Integrit t. oblongit tinoatit. Corollit tobirregolaribut qolnqoe- 
fldit, lacinilt acutiji reflexit; aniberit inaeqoalibot; baccit globotit, ealyce aocio 
non tectit. 

360. 8. UNCINELLUM Lindt. Bol. Regitt (Sem 8er.) Xlil. l. 1S. f - Inerme ber- 
baceom: foll. iolegerrimit OTato - lanceolatit tabcordatit obtolete pobetceolib.; 
panieula terminali; calycib. campanulatit qoinqaecrenatit ; corollae laeiniit apice 
ancinaio - hamatit ; antberit apice biporotit, aolhera infima prodnciiori. O? ^? 

— Cretcit ? 

381. 8. PUBESCB.NS Willd. PbyU 5. no. 17. U 3., Spec planL I. 10». - Dnnai L e. 
10. ~ Neet ab Etenb. Traotact of the Linn. Soc XVIL 00 — G. Don I. c no. 
313* — Protetcent inerme, toium pubetcenti-birtum: pubetcentia ttellari; foll. 
OTatit acntit iniegerrimit tubrepanditTe; racemis corymbotit lalerifoliit ; aotberit 
fttferiorib. productioribnt. 6 — Corolla magoa purpurea. Maxime afflne S. Fea- 
pertilioni Ait., ted differt illa tpeciet caule aculeato ; foliit cordaiit floribntqoe 
taepe quadrifidlt. — Cretcit io India orienlali. 

JBL 8. ESEMBECKII Steud. Nomenclat. bot (ed. 2.) IL OOi. — Fratetcent (?) inerme 
pnbetcenii-hirtum : pobe ttellala; foll. OTatit integerrimlt t. tobrepandit; raeemo 
lermioali; calyce corollaque infundiboliformib.; anthera ooalongiore. 5 - Solmni 
pubfseentis monsirotum prolem jodicaret , ted nibil monttroti in eo eognotcen* 
dom , perfeeia toot corolla et stamina , adett bacca matura. Singnlaritat tita etl 
in calyce corollaque a commoni generit typo aberrantibnt. — 5. cafyctnwn Neet 
•b Etenb. I. c. 00. (oec Mo^. et Sest.) — G. Don I. c. no. 343. — 5. Netsimtmm 
Dietr. — Solani pubeteentit Tar. Wall. Cau Soppl. oo. S37. — In India orientalt 

383. 8. (NYCTEBIUM Lnlt. Enumer. plant bort Berolio. I. 180.) VESPBBTIUO Ait 
Hort Kew. I. 8». — Duoal I. c. 35. — Weodl. Horl. Herrenhot. 3. t 81. — 6. 
Don t c. no. 344. — Caule fralicoso ; folt cordatis iotegris; corollit tnbirregnlarib. 
pleramq. quadrifidis; antbera inferiori elongala. ^_— Caolit acolealat. Folia tn- 
perae scabra, infra tomentosa, petiolis nerToque medio aculeatit. ToaMninm 
pilique stellati. Bacemi eitraaxillares acaleati tomeniosi. Floret lelrameri t. 
peniameri. Corolla eoeralea, extut tomenlota. Antberae 4-5, infima eiragaU. 
Bacca glabra ceratiformit. — Njfeterium eordifolium Vent Jard. de Mala. 85. L 
85. — Pluk. Almag. 351. Pbytogr. t 310. fig. 3. — Cretcit in intulit Canarinotibot. 

384. 8. TBmVNAMUM Mo^. el 8ett. Fl. Mexic inedit ex Donal, Synopt. 38. (ed. B. 
inedit t 75.) — G. Don t c oo. 345. — Caale berbaceo acolealo lomenlello; feit 
tinuaiit obtosiutcutit lomentotit; racemit timplicib.; calycit laciniit in ■enro 
aeoleatis; corollis irregolarib.; antheris tribot rccorTis reliquat magnilodine ex- 
eedeniibus. O ~~ Caulis femigineo - flaTesceos. Bacemi terminalet ei axillaroi. 
8egmenta ealycina 5 acota. Corolla magna Tiolacea at antberaram apicet. Baeea 
globosa. — Cretcii in Mexico. 

381. 8. (11 YCTBBIUM Lnk. BnwMr. plant boit Beroiin. 1. 180.) AMAZONICUM Kcr, 
Bet Begitt t. 71. - Dnnai I. c 30. (ed. B. inedit f.) — G. Don i. c no. 3«. - SOLANUM. SOLANACEAE. 03 

Mehb. Plor. eiotic (. 207. — Loddig. Bot Cabio. I. 3SS. — CaiUe rraUeofO lomeo- 
tofo iDerml; foii. oblongo - oYatit rependis v. siaaato-lobalis; raeemit eymotit 
teorpioideit; florib. polygamit monoieit; ealyeib. floram fertiliam bati aeuleatit, 
laeiniit calyeinit inermib.; corollit irregalarib.; antherit tridynamit. ^ — Tota 
planla piloto-pabetcens. Floret magni palcbre coeralei corymboti. — Mexico. 

t Species non Mis notae. 

L DERMIA. 

* Foliis integris vel repandis, ^ 

380. S. GILO Baddi mtt. in Colla, Hort. Ripal. Appendx. IIL 9SL ex Prtl. Repert 
boU tytt. I. 180. — Caule inermi tuflriitlcoto tereti tomentoto ramosistimo; foll. 
tobobliqae ellipticit tubglabrit, tubtut tomentotit; florib. 2-3- nit interfoliaeeit 
breTittime pedaoeulatis; corollae lacinilt lineari-lanceolatit; bacca aurantiaea 
tabtpbaerica tuleala. O^ — Cretcit ? 

387. 8. VIOLAEFOLIUM Scbott mtt. in Spr. SytU teg. IV. Cor. posU 403. no. 5. — 
Caule herbaeeo radicante ; foU. geminatlt inaeqoallb., ntrinq. birtutlt, altero cor- 
dato tabrotnndo, altero reniforml; peduncnlit tolitarilt axillarib.; ealyclb. 10-fldlt. 
^ — AfBne S. syhatieo. [cf. p. 63» no. 103.] — Creteit in Bratilia. 

388. 8. ARDISIOIDBS Blume, Bfjdragen 006. — Canle fratieoto inermi ; foll. iob- 
aHerait oblongo-laneeolatit, ntrinq. aoominaUt, topra batln obtato deoUcalaUa 
glabrit; florib. cymoto-ambellaUt oppotiUfolilt telrandrit; calyee quadrifldo. 6 

— 5. telrandrum Blume, Cat. hort. Buitenx. A5. — Cretcit io Intola JtTa. 

3001 S. ULIGINOSUM Blame, Bijdragen OM. — Caule berbaeeo inermi, inferae pro- 
eambente; foll. alterait OTato-oblongit aeatit, bati eaneaUt integerrimit, ntrinq. 
ramisq. puberalis; umbellit lateralib. 4-8-florit; pedicelllt teeandit reflexlt; 
ealyce obtose 5-dentato. Q? 2|.? — Crescit in hnmidis JaTae. 

300L S. DISTICnUM Schum. Kongl. Dtnsk. Videntk. Seltk. Afhandl. III. 148 f - 
FraUcotum inerme tomentotam: foll. ovatit tubrepandlt; raeemit timplicib. io- 
lirafoliaceis disUchit. 6 — Cretcit in Guinea. 

301. S. CONCAVUM Lindl. Bot. Reg. Ifew Ser. XV. 03. misc. 00. — Caule scandente; 
Ibll. oblongo-linearib. obtusit oonctTit glabrit, margine leTlttime repandit; pa- 
■ieulit cymosis muIUfloris; calyce quinquedentato eampannlato; antberit aeqiM- 
libut. i>\^ — Crescit io Cbili. 

302. S. CAJANUMENSE H. B Klb. Not. gen. et tpee. pltnt III. 47. - KUi. Synopt. 
plant. aeqain. II. 177. — G. Don, General syst. of gard. and. bot. IV. 430. no. 317. 

— Caole fruilcoso; ramulis hirsuUs; foll. solitariis subrotondo-OTaUt broTiler 
acaminaUt cordaUs integerrimis hirsuto-pilosis; raeemis tapraaxlllarib. trifidit; 
•orib. anitaleralibat. 6 — Corolla tubrotata Tiolacea glabra, tegmenUt oTtto- 
oblongit acatit, margine inflexit. Bacea bipollicarit OTota aenta aniloeolarit 
polytperma. — Fortatse ejosdem secUonis ac S. erotanifolium, an melius Capsiei 
tpeeies? — In sylvis Ci^anumae et Untusingae prope Loxam NoTo-GraAateosium. 

308b S. ADENOTRICHUM Dunal, Monogr. Solan. 230., Synops. 46. — G. Don I. c. 
no. 348. — Caule inermi fraUcoso; foU. eordaUt aeuminaiit, ntrinq. glaodoloto- 
pilotis integerrimis; norlb. racemosis. 6 — Vandelli, Spee. fl. Brasil. ex Roem. 
Scriplor. de plant. Hisp. 80. — Crescit in Brasilia. 

301 S. DIDTMUM Dunal, Monogr. Solao. 230., Synops. 47. — G. Don I. c no. 340. 

— Caule fratescente flexuoso; foll. otsUs; calycib., eaale foliisq. pllis ramotit 
obtiUs, foll. supra loberculatis ; florib. cymosis. 6 — Vaodelli I. e ~ In Brasilia. 

300. S. CLADOTRICHUM Danal I. I. c. c. — G. Don I. e. no. 3Sa — Caole inerasi 
frateseeote flexooto; foll. oTttit; calycib., eaule foliitq. pllit ramosit obtiUt, ta- 
pra tobereolaUt; florib. cymotit. 6 — Vaodelli I. e. 8ft. — Cretelt in Bratilia. 

30O. g. INTEGERRIMUM Dunal I. I. e. c. - G. Don l e. oo. m. - Canle inermi 
frvlieoto; foU. tate laneeolaUt iotegerrimit, inlira toaMototit; raeemit tormioali- 
bos.^ — Vaodelli I. c. — Creteit io Bratilia. 94 SOLANAGEAE. soLANim. 

ai7. 8. P0R8KALII DoDal, Monogr. Solao. 837., Synopt. 47. - G. Don I. c. 440. 

DO. 398. — Caale ?; foil. villo«i9 ovalib., bati obliqais, margine repaodis 6 v. 

5? - S. viUoium Forsk. Fl. Arab. Aeg. 47. nen Lam. — Creteil in Arabia. 

308. 8. REPANDUM Portl. Prodr. lOS. - Willd. Spec. plant 1. IfOL - Danal L 1. 

e. e. — G. Don 1. c. no. 3S3. — Caale inermi sabberbaceo fleiooto glabro; foll. 

ovatis repandit tomenlotit; pedooealft aiillarib. cymotis. O? 4? — Cretcit in 

insalis Societatis. 
300. S. PLUKENETll Danal I. I. c c — G. Don I. c. no. 3M. — Solanum Mimm 

luurinis anguttioribus foliit wiaximum Plak. Pbytogr. t. 8S7. fig. 2- — Crescit....? 

400. 8. ERIOCALTX Danal I. 1. c c. — G. Don I. e. no. 3S5. — Caale inermi frati- 
eoso; foll. OTatis integerrimis, sablas tomentosls; ambellis erectis termioalib.; 
ealycis lacioiis obtosis laoatis. 6 — Umbellae magoae. Corolla magoa alba. Bacca 
globosa latea*, magoitodioe panrl Cerasf. Polia 4 poll. looga, 1% poll. lata. — 
5. raesmotum Milf. Dict no. 93. oee Lino. — Cretcit ad Cartbagenam in America. 

401. 8. UMBELLATUM Mill. Dict no. 17. - Donal I. I. c c - G. Don l c no. 390. 

— Caole frotesceote ioermi; foll. laoceolatis iotegerrimis , lof^a pilosis; ombellis 
erectis termioalibos. 6 — Folia 5 poll. looga, 1% poll. lata. Floret parvf. Corolla 
alba. Aotberae porporeae. Baeca latea pfsfformis. — Cretclt in Meifeo ad ti- 
Bom Campecbiente. 

401. 8. AMERICANUM Mili. Dict lo. S. - G. Don \. c no. 357. — Caole fnermf 
herbaeeo; foll. OTatft acomfoattt glabrft; ombellft erectfs. Q — Caolft aogoUtot, 
ramf gracflet pateotet. Polia tatorale Tiridia, pamm deotata. Ploret paoei panri. 
Begmeola caljcioa aogotla acomfoata alba , extat parporea. Baecae panrae nf- 
grae. — Sokmmm Amerieamum tulgari timilo /iore parto purpmraieomie udmit 
mifrieauiibus mimoribut Raod. mst. — Crescit fo Vfrgioia. 

403. 8. AXILLIFLORUM Donal, Monogr. Solan. 83B., Synopt. 47. — G. Don I. e. no. 
3B8. — Caole ioemi fhitetceote flexooto; foU. ovatis, iofra iomeototia; florib 
•olitarfff alaribos. t>^ — Folia bipollicaria, sesqoipollicem lau. Corolla magoa. 
pentagooa coerolea, angolis mocrooatfs. Baeca rubra pfsiformfs. — Porie ad tect 
Foiywteris pertioet -> 5. seaudens Mill. Dici. oo. 10. — Vera Crox. 

401 8. WILLDENOWII Roem. et Scholt Sytt Yeg. IV. 061. — G. Don I. c oo. 3BB. 
-« loerme berbaceum glaberrimom: foU. ovato-eUipiiclt oblotif iotegerrimlt; 
pedaocolft tolftarift v. gemfois. O — ^* obtusifolium Willd. Eoom. plaot bort 
Berol. SoppK II. — Cretcit ? 

400. 8. MBMPHITICUM Mart Eoom. pl. bort Erlaog. 03. - G. Doo I. c oo. 300l — 
Caale berbaceo erecto ioermi deotfcoUto-aogalato; foll. ovatft; pedoocofft ereelit 
■olUflorit, firactfferit ooiaotibot. O — Folia petfolata pobernla porparaieeotU, 
veoif iofra violaeeit. Pedaocali corymboti 5-7-flori. Segmeota ealycioa obtoaa. 
Corolla violaeea parva, segmeotis ealycem osqoe fissis, oogoe flavfcaote; aalberae 
fiiteae. Bacca oigra. — Cretcit ? 

40a 8. DICTYOTICUM Roem. et Sebolt Syst. veget IV. 001. — G. Doo I. c no. 3». 

» Caole fhiticoso tomeotoso; foU. ovatls, basi traocato~cordatis ioaeqoalfb., bt- 
ffo versas aogalaiis deolatis, sabtot deose tomeotosis; cymis axillaribof. 6 — 
5. relieuiatum Willd. mss. — Cretcit ? 

407. 8. CITRIFOLIUM Willd. Reliq. ex Roem. et Scbolt t c OOi. - G. Don I. c ■o. 
308. — Caole fruticoso; foll. obloogis acomioatis oltidis, iofra tomeoto albo veftf- 
tlt; tpicit termfnalib. dicbotomo - corymbosis. 6 — Crescit io America aoflralt 
ad ripas flovii Magdaleoae. 

408. 8. STIPILACEUM Willd. Reliq. ex Roem. et Seholt I. e. - G. Don I. c ■o. 
303. — Caole froticoso; foll. lanceolatls integerrimis tomentosis; cymis pedo^eo- 
eolatis alarib.; stipolis semilaoaribos. 6 — Cretcil io Bratilia. 

40O. 8. CUMANE.NSE Roem. el Scbolt f. c - G. Doo I. c. oo. 304. — Caole froil- 
eoeo; foU. rotoodato-ovatif aeotit glabrit deoticofatft; oBbellif lenBfBalfliof. 6 

- 5. umbHlaium Willd. Hb. - Crefcil fo Comaoa. 80LANU1I. SOLANACEAE. 95 

4ia S. DUHETORUII Willd. Reliq. ex Roem. et Scbult. 1. e. — G. Dod I. c. no. 30». 

— Caale fhilicoso ramoso; foll. oTatit, tapra pabetcentib., sobtas piloso-tomen- 
totit; pedoncolis axillarib. anifloris. 6 — Crescit ? 

411. S. CAMPANIFORME Roem. et Scholt I. c. — G. Dod k c. no. 366. — Fralic^- 
som: foll. laDceolatis acaminatis glabris; racemis axillarib. longe pedoncolatis. 6 

— Racemi axtllares et extrafoliacei folio longiores erecti. Corolla profande 5- 
partiu campanulala. — 5. campanMlatwn Willd. Hb. — Crescit in Brasilia. 

412. 8. PEDUNCULATUM Willd. Reliq. ex Roem« et Scbult I. c. — G. Don I. c. no. 
307. — Froticosum: foll. lanceolatis petiolatis obtusiuscnlis piloso-strigosis ; um- 
bellis pilosis pedonculalis. 6 — Crescit ? 

413. S. PRUNIFOLIUM Willd. Reliq. ex Roem. et Scbnlt I. e. — G. Don I. c. no. 308. 

— Fruticosam: foll. elliplicis acominatis serratis longe petiolatis; paniculis ter- 
minalibus. 6 — Folia sesquipollicaria, utrinque acuminata eroso-denlata. Panl- 
cnla diTaricaia. — Crescit in Caracas. 

414. 8. FLEXUOSUM Willd. Reliq. ex Roem. et Scbalt I. e. — G. Don 1. c no. 30O. 

— Caole fknticoso flexooso retrofracto; foll. OTatis, iofra tomentosis; pedoncalis 
soliiariis axillarib. filiformib. elongatis. 6 — Crescit in iosala Sli. Dominici. 

415. 8. MICRANTUUM Willd. Reliq. ex Roem. et Scbult I. c. — G.Don I. c. no.370. 

— Caule fruticoso; foll. oblongis, utrinq. attenaatis, infra scabris Tiridibq.; co- 
rjmbis petiolo breTioribus. 5 — Crescit in America australi. 

410. 8. MODESTUM Roem. et Scbolt 1. e. 005. — G. Don I. o. no. 371. — Caale 
frntescente inermi glabro; foll. lanceolatis, basi attenaatis Tenosis, margine tob- 
ondolalis glabris ; florib. terminalib. oorymbosis. i) — S. Meaicanum Willd. Hb. 

— Crescit in regno Mexicano. 

** Folii» dentatit tinuatit lohatit tel pinnatifidit. 

417. S. RUNCINATUM Rz. et PaT. Flor. PeruT. II. 36. — D. Don in Sweet*s Brit 
flow. gard. (New Ser.) II. t 177. — G. Don, General syst of gard. and bot IV. 
488. — Inerme: foU. pinnatifidis glabriusculis; paniculis cymosis; stigmate cla- 
Tato; segmenlis calyciois ligolatis recurTis; caulib. herbaceis dilTusis; corollis 
Tiolaceis. % — Feuill. PeruT. I. 722. t 15. — Crescit in PeruTia. — Forte idem 
ac S. pinnalum Cav. [cf. p. 30. no. 12.]. 

41& S. AFRICANUM Toornef. Inslilot rei berb» 140. — Dunal, Monogr. Solan. 238., 
Synops. 48. — G. Don I. c. no. 372. — Solanwn bacciferum vulgari timile Afirf^ 
eanum, foliit frequentiut et profitndiut erenaiit Toornef. — In Africa (boreali?). 

410. S. LUSITANICUM Dunal I. 1. c c. - G. Con I. c 441. no. 373. — Solanum Im- 
titanieum perenne, foUit omplit profunde erenatit, fructu rubro Tooroef. 1. c. — 
^ — Crescit in Lositania. 

420. 8. YISCOSUM Mncb. Metbod. plant Sappl. 70. — Donal I. 1. c c. — G. Don 
I. c. no. no. 374. — Caole froticoso Tiscoso ; foU. magnis cordatis sinaatis Tifco- 
sis, sinubus elcTatis. 6 — Canlis teres, ad apicem ramosus. Folia petiolaia, lo- 
bis rotundalis pubescentibus. Pecfunculi laterales petiolo brcTiores, pedicellos 
3-4 gerenles, pedicellis fruciiferis reflexis. Corolla alba. Bacca rotundaia fla» 
Tescens striata. — Crescit ? 

421. S. AVICULARE Forst Prodr. 107., Plant escul. 12. — G. Don I. c. no. 375. — 
Caule inermi fruticoso; foll. sinuato-pinnatifidis; corymbis terminalibos. 6 — In 
NoTa Zeelandia crescit 

422. S. REPENS Danal, Monogr. Solan. 230., Synops. 48. — G. Don 1. c. no. 378. — 
Caole berbaceo piloso tetragono membranaceo repente; fotl. pionatis t. decor- 
tiTc integerrimis pilosis; racemis simplicibos. 2|, — Vandelli, Spec fl. Brasil. ex 
Roem. Scriptor. pl. Hispan. 86. — Crescii in Brasilia. 

m. 8. VALENZUELAE Palacio, M«m. do Mus. d*bist nat II. 310. - Donal, Synopt. 
48. — G. Don I. c no. 377. — Radice tuberifera; foll. inaeqnaliter pinnatia; ra- 
ceoaia panciflorit; pedicellis articolatia; baccit glabris oblongis compressis. ^ — 
Stolones proferunt tnbera sapida tnbrolnnda alba. Caolit procombens ramosis- 96 SOI^NACEAB. mlancjm. 

•imos. Corollae ftegoieoU retoluu — Soimni htkeron L. (cf. p. 3S. ao. 1.) efso 
fidelar TarieUi. — lo regno NoTO-Graoatensi ad floriaD Malave, Eloy TaleBtnela. 

4M. 6. SUBLOBATUM Willd. Reliq. ei Roem. ei SchnlL 8ysL TCgeL IV. iOS. ~ G. 
DoD I. c no. 370. — Caale aalTruiicoso ramoso; foll. laocoolatis lablobailt oadit 
obtatit; pedancalis opposiUfoliit sabtrifldit. 6 — Cretcit'in Bonaria. 

4B. 8. CARACA8ANUM Roem. el 8cbalL I. c 664. — G. Don I. c no. 380. •- Gaale 
friilicoto; foll. pinnalit, tematit timplicibq. Integerrimit; florib. raeemotit. 6 - 
Fraiex dfcempedalis. Rami dichotomildiTaricati. Pedancali ex axillis ramoram, 
in daot elongati. Racemi peodali. CoroUa el anihcrae Tiolacoae. ~ 5. Kelero^ 
pk^Uum Willd. mtt. — Cretcil in Caracat. 

dM. 8. PU8CATUM Roem. el 8chalL I. c — G. Don L c no. 381. — Fralicotam: 
foll. ioUrrapU pinnatit, infira tomentotit; ttipnlit falcatit; florib. corymbotis 
panicnUlit. i^ — S. pitmmium Willd. mtt. — In America aottralL 

4n. 8. THTMIFOLIUM Willd. Reiiq. ex Roem. el 8chalt. 1. c - G. Don L c no. 
9B6. — Canle fhiietcente; folt pabetcentib., bati aariealalit tabtettilib. ; podan- 
eoUf axillarib. anif orit. 6 *- Cretcit in Bonaria. 

n. AGOLKATA. 

- FoKis integrU. 

M. 8. BOTELHO Yandelli, Fatcic la ex Roem. 8cripL pl. Hitp. 85. — G. Don 

L c no. 383. — Canle fhiticoto tomenloto sabacaleaU; foll OTalo-oblongit inle- 

gerrimit, infk^a lomentotis; racemit lateralib. naUntibnt. 6 — ^* BoUUdmmm 

Dnoal, Mooogr. 8olan. 836. — Acolei paaei brerittimi. Caljcet, pedaocali et pe- 

tioli lomeototi. Folia basi ioaequalia, tapra glabra. Baccae glabrae. — Bratilia. 

m. 8. BRASILIANUM Duoal, 8)Dopt. 48. - G. Doo I. c oo. 381: — Foliit OTalit 

acamioatit ioermibat ; florib. corymbotit; corollit peoUgooit; aolherit dlTaricaiit. 

— Solanmm BrtuiUanum, foHo inlegro wtucronalo glahro, Papat Ameriemmi /Uh- 
ribut in tuwmitate cauUt Pluk. Almath. Appodx. t. 4M. fig. 4. — lo Bratilia. 

ISOl 8. CORDATUM Fortk. Fl. Aeg. Arab. 47. — Dooal, Mooogr. 8olao. 1301, Syoopt. 

40. — G. Doo I. c. 00. 38S. — Caole froticoto tubacaleato; foll. rotoodalo-corda- 

llt iolegrit ioermibot. 6 — Folia temipollicaria glabra. Corolla Tiolaeea deflexa. 

Bacca polposa rabra pitiformit. — Ab incolit appellatur .Hadak*. ~ lo Arabia. 
431. 6. NICOTIANAEFOLIUM Lag. Not. gen. et spec pl. 10. oo. 14L - G. Don L 

e. 00. 380. — Caole aculeato frolicoto; folL obliqae cordato-obloogit obloogitq. 

aealit ioermibat tabaDdalatlt Titcotittimit. 6 — Crescil ? 

431. 8. TRlFOLUTi-M Burm. Pl. lodic t. SB. fig. a - Gmel. 8ysL 380. ~ G. Don 

L c 00. 387. — Caole Iraticoto; foll. teroatit oTalis iotegerrimis. 6 — Caolit gla- 

berrimot. Aculei paaci ioearrali. Folia alteroa peliolau glabra. — Creteii In 

ora Coromandeliana. 

8. D0MINGBN8E Willd. Reliq. ex Roem. el 8chalL 1. c 60». — G. Don L c M. 
— Caole Ik^ieoto tabaenleato flexaoto ; foll. elliptieit petioUlit integrit, in- 

fn lomeolotit; toribat axillaribot aggregatlt. 6 — In iosala 8li. Dominiel. 

** Foliit tinuaHt, lohaHt pinnatifiditque, 

434. 8. CTANOCARPHIUM Blome, Bijdrageo TOa - Caole subacaleato herbaceo; 
folL oblongis, alrinq. acolis sinuato-angatatis birtotit (pilis stellatit), in eetlit, 
peliolit, ealjcib. pedoncolisq. toliuriis anifloris molliter aculealis; baecit (bile- 
ealarib.) globosis, caljce temi - oblecUt. ^? Q? ^ Cretcil in oryxeilt iieeit 
JaTanicit. 

430. 8. CHI!IE.^8E Dooal, Mooogr. 8olao. MO., Syoopt. 40. - G. Doo 1. c ne. 3B0L 
•> Soianum ineanum Ckinente minut tpinotum, floribut parrit fert «mOtifetff, 
fruetu majore aureo Pluk. Phytogr. t. 00. flg. 1. — Toomef. InsliL rei herb. 140. 

— lo icooe ciuia reperiuntur folia geminau, altero minori, siouaia, oerro medle 
•eoleato ; peduocoli oumeroti aggregali tuboppositifolil petiolotque loDgliediM 
excedeotes ; floret par%i. — Cretcit io Chioa. 

430. 8. GLABRATUM Dooal 1. 1. c c. — G. Don 1. c oc 300l — Caole flrMieefe 
•celeato: roll. aeoleatit oMooglt denUU-tieMiit gUbrit; ealyeib. glebftaj SOLAKI». SOLANACEAE. 97 

cmdIII* vloluelt relaiUi bcceli Rloboila. ii — 5. Bahamtiut Forsk. Fl. Aeg. 
Anb. «. — Cmcit Id AnbJi. 
431. 8. AIABIGDH DnDd I. 1. c. c. — 0. Don I. o. oo. 3DI. - Cialib. tDDnl* pro- 
eMbMllb. (eDlo*iiMim<ii icnlei) rectii; psdaDoulU oppaaiiiroliii nGtmoile. Q 

— (B>DO diognoiiD G. DoD boe modo corripuit: pedDDonlii oppoiille; fo- 
liii raocmaiii!) — Forlo S. glahvii Tirieui qBOram conTCDitralili [ormiquo 
01 mifBliudlDe corolUc. Aculei DumeraiiiBiini «Ibi recii piioDiei. Coulei, poiiall, 
roliomm oerti, ciljGei el prdunculi lealeiliMiini. Becu MrDOie obicare liridii 
■Ibo-TeDDie. — S. armalaK Fonk. I. 0. 41. oec B. Br. — Creioil In Arebii, nbl 
■ppelUluT Boe^mt r. Bokom. 

436. g, BTHIGOSOH Vondelli, Feic p. 10. ei Hoemcr, Scriplor. pUnL BiapoD. U. 

— G. Don I. e. na. 301. _ Caule rruiicoio ilrigoia ; (oll. otaia - liauiiii. eeou 
inbicuteiiia lameDioiia; coljcib. ilrigosiii; bicci Lamenioia. t — Ciulci, pMloli 
H eoljGei ilrigU loDgii Divii oDdiqae locli. Folii lomcaloM Uu cordiu idcd- 
Uu lubaeuleau, icnlcli llitU. {■■Dlculi lilenlii eampailu, CorolU ialn to- 
menlou. Bacei pirri. — CtoioIi Id Bnsllii ad Pira. 

4». B. VANDELLlAM.il Dunal I. 1. c e. - G. Don I. c. 442. DO. m - CidU De- 
inoio dlcbolamo frullcoia acaleilD (omenloio, iculeii lacurvli; rall. liBiils- 
■DgnlilU ■Dblomcntoili, io coiU ipinoiia; iiplcii loliUrlU. is — Cialei lito-vl- 
ridei loncDlaiil, lamenlo ilellalo, aculoii Incnnii ririi DDdil, ■pice flivli. Folia 
lablomrnlona sinuala-BngDlali «ubpellaUti , coila ipinai*. Spicae loliUrfie 
retoluUe inilar Ufliotropii. C^lyces lomenlosi. Feula aiba. — ~ ~ 
Vaudelll, Faicic g. n Roem. Seripl. pl. ItOp. M. — Creicit in Brsiilia. 

44D. S. HOK>-Cim Danil, Monogr. Solin, ^, Sjnops. 4». - G. Don L c. 

— Ciule herbaceo piloio Aculcato feahra, pilii Ktellalii >lliii< ; tolL aiilji 

rii, pMiolo lont!<oril>ua. % ^ riulei limpliCFi. Aculei llavi diiun 
et eilyeei pilaii 11101618 paaciisimla aimali. Cnrolla niagoa ilb^. Anlbcr^o dii- 
crelie. Slylai ilbu», •li||ma liride. Bacca glabri Ibioi. — S. itillalum Unch. 
Meibod. plinl. 473. Dce Jcq. — Cretcll ? 

441. S. BELFOnTIANIiH DddiI I. L c. c - G. Do» L c no. 3BS. ~~ Caule rrulicaio 
lomenloso ■cnleelOi loll. prornnde et ilnuala - angulalU' lomenloiii lubacaleitii; 
Oorih. corjrmboiii. d — Aculei pancl breviuimi recll. Folli pelioUU, h»i luac- 
qualU. Conmbl Uleralei. Calyi pilotus. — S. Dtlforl Vindelli, Faieic. la ei 
Roem. Seripu pl. HiipiB. M. — Creicil in Braiilia. 

442. S. BAKKSIAMM Vandelli I. c. n Room. I. c. a. — Dunal I. I. c. r. - G. Don 
I. c. no. W> — C»ale aculuto piloio berbiceo; loll. inreriorib. cordalo-ovalii, 
suprriarib. plnnalilSda- ainaalis, aculii piloils; aculeis ulrluq. SDbreclis. 4~ 
Caulis herbacrni pllaiiisimus, aculeis crasiii, apice lUbOitcscenlibui, denrsum 
•eriis. Fali* iDreTiorn cordalo-ovaU, supcriora pinniliGdo-iinuaU •cula pilosa 
■euleiU. Pcliali, pcdDucali el celycei pilosl el hi denull. Biccae Culvae usuccie 
mignitudiBC maiimi Ceraii. — Crcscil in Bniilia. 

443. S. ATHOVIREHS Dunal, Moaogr. Solan. 343., Sjnopi. W. - C. Don L C no. 
307. ~ Solamum Auftcun ijtiaDniin alrorirnu tl tmdique slabrum, foliit Bran- 
rliaii nriiiMe Jiciturii Plnkin. Ph}Ingr. i. fS. fig. 9. ~ Sajamiin pomifrrum tpi- 
natHm linUeum, fr%clu lekiitalo , foliii Cardui m AcanlM ipimoti Brrjn. Prodr. 
IT— Crescll Id India. 

444. S. CAPEKSE TbDbrg. Prodr. B. Cap. 37. - Linn. Bl. Sapplem. 141. - Dunal 1. 
). c C. — G. DoD I. c. DO. 3H. — Caulc ■Culeato riuticaia lereli: [ull. einuilo- 
pinnlliBdii ■cnloilii nndii, Ucinils allcmis inlrgris ohlaiia. 5 — PUdU ioi.i acu- 
leii uumeroiU llaticiatlbus rtL-urviili ■rmau rst. FolU otiu ohlusa gUbra. 
VedBDculi lyililarii l-2-aori nDUnte.i. Calji aculealus. CorolU coerulce. Bacca 
gUbia. — Crcicil in Promonloria boaae apci. 

44S S. HOLSTOM Dupal I. 1. c. c — G. Dos I. C DO. m - Ciule (rallCMO acn- 
leato; rolLobUDiU iiDulo-plD»li9dU lenlMlii; nmbcilU «■Hflibaa.d — Aealei 98 SOLANAGEAE. soLAHtiM. 

recmrall. Floret parrl albl. Baccae robrae magoltodioe lllarooi /iHidfp«ronMi. — 
5. quereifoiium lllller, Dict. oo. 10. n Hoott mta. — Cretclt ad Yera Croi. 
445. S. ANGUBIUll Dooal I. I. e. c — G. Doo I. c oo. 400. — Caole acoleato fra- 
tieofo; foll. piooatifldo-lactoiaUt tomeotoslt, otrioq. acoleatls ; pedooeolU «lilla- 
Hb. bifloria. 6 " Caolit procombeos tomeotoios. Aeolei loogi flavi. Folia tob> 
qoadripollicaria, S poll. eirciter lala. Calyi aeolealittlmot. Corolla magoa flava. 
Baeca globota pitiformit albo-viridiqoe variegata. — 5. mngu$9ifoliwm Mill. Dkct 
■o. 15. ex Hoott Mts. — Vera Cros. 

447. 8. YALADARES Vaodelli io Boem. Scriplor. plaoU Hitpao. 35. — 6. Doo I. c. 
00. 401. — Caale tuffroticoto acoleato tobpiioso; foll. piooalit ioclsit, otrioq. 
«eoleatit; racemit lateralib. eompositls. ^ — Caolis tobpilotot vlridetceot, aco» 
leit loogit rectit acerotlt robrit. Pelioli, pedoocoli et calycet pilosi acoleati. — 
Cretcit io Bratilia. 

448. *S. BOTTBOELLiANUM Boem. et ScbolL Sytt. vegeU IV. 008. — 6. Doo I. e. 
Bo. 408. ^- 6 — ^< foHidum Rollb. Act. Hafo. 1778. p. SB7. — J. Poibo. Mat. med. 
veo. rego. veget 1785. — Daoal I. I. c. c. ~ Cretcit io Surioam. 

410. S. RIGIDUM Lam. Illottr. geo. oo. 837a — Poir. Eocycl. m^ib. Soppl. IV. Xk 
~- G. Doo t c oo. 403. — Caule bomili froticoto arnleato; folt ovaiit tiooato- 
Mgolalit acolealis oodiuteolit, otrioq. aculeit albis ebsitis. 6 — Caoltt slrictit- 
timot erectot pedalit ramolosos sobTillosos, aeuleis brevibos rectis. Folia acota 
oodolala, lobis acotis sobmocrooalis sobeiliatis, flavesceoti-viridia v. pallida. 
Aeolei oomerosi oodi subolati recti, basi porpurasceoles. Racemi lenDloalet. 
Pedoocoli breves ramolosi tomeotelli. Calycis villosi segmeola laoeeolata aco- 
llstlma, ealyi ioermit v. acolealot. — Crescil T 

490L S AQUATICUM Dsf. io Hort Paris. ex Dom. Conrtet, Bot colt (ed. SL) Soppl. 
158. — G. Doo I. c 00. 40i — Caole fhilieoso aculeato crasso carooso; folt cordatit 
profoode tiooato-lobatit, otrioq. com petiolt acoleatit villotis mollibut. 6 — 
Caolit reclos simplex v. ramosos obscnre porporeus. Acolei rigidi tobeorvati. 
Folia magoa 8-l^pollicaria pallide viridia. — Crescit T 

451. S. QULNEUANGULARE Willd. Reliq. ex Roem. et Scbult Syst veget IV. 000. 
— G. Doo t c 00. 405. — Caole froticoso; folt quioquaogularib. pilosit petlolitq. 
aeoleit sobolatis armatis; pedoocolis pleromq. bifloris. 6 — Caracat. 

490. 8. JUBATUM Willd. Reliq. ex Roem. et Scboit I. c - G. Doo I. c dc 401 — 
Caole fhiticoto peduocolitq. acolealit; folt rotoodaio-ovaUt aogolato-deolatit, 
atrioq. pobeteeDlib. acoleaiitq.; acoleit teUceis. — Creteit ad ripat iomioit 
Oriooci. 

tt Speei0M fiom^ne taniummodo eognitae. 

S. ADOBKSE Hocbtt It Abyts. berb. do. 147. — 6 — In Abyssioia. 

S. AETHIOPIOIDES Cav. 

S. AGRESTE Broutt. 

S. ALBICAULE KoUcby, Hb. noioo. itlo. do. 300. — Cordofao. 

8. AMBLOPHYLLUM Hook. - lo Perovla ad Limam. 

a ARAKATSCHA Better. 

8. BERTERII Dsf. Cat bort Parit. (ed. a) 427. - Q - Cbilt 

8. BIFURCm Hocbst Hb. oo. itio. oo. 901. - lo Abystioia. 

8. CAMPYLACANTHUM Hocbtt Hb. oo. itio. do. 183. - Abyetioia. 

8. CESTRIFOLIUM Fiseb. 

8. CI.^VEREUM R. Br. io Salt*t Abyst. appeodx. 475. 

8. ECHI^IOCARPUM Bredem. - 2^ - Caracat. 

8. GLAUCESCENS Zuccar. - d — Mexieo. 

8. GUUCOPHYLLUM Dsf. Cat bort Paris. (ed. 3.) 301 - 5 - 

8. GRAaLB Olio. 

a GtXA Hamilt - Q - lo<lia oriMUlit. 

8. HASTIFOLIUM Hocbtt Hb. Kolaeb. oo. 303. - Cordofao. 

8. MKBBBRTIAmJM Past Mafu. V. Ml - d souNiJii. SOLANAGEAE. 99 

8. LURIDUM Morio. - Bahia. 

8. MANOELII Morio. - Bahia. 

8. MULTIFLORUM Rth. - India orieDUlia. 

8. PALUD08UM Moric. - Bahia. 

8. P0606ENUM Moric. — Bahia. 

8. POLTTRIGHUM Moric. - Rahia. 

8. 8CHIMPBRIANUM Hochst. Hb. an. Uin. bo. 902. - AbyMinia. 

8. SCHIRU8CHUNA Miller. 

8. 8INUATUM Ait 

8. 8PHABR0GARPUM Moric - Bahia. 

8. 8PINOSI8SIMUM Lodd. 

8. 8TAGNALE Moric - Bahia. 

8. 6TIPULACEUM Broasa. 

8. SUBVISCIDUM Schramk. - 6 — Brasilia. 

8. 8ULCATUM Raeaach. — O — America. 

8. THONNINGIANUM Jcq. — America aaslralia. 

8. UNCINATUM R. Br. in 8all*8 Abysa. Appdi. 475. 

8. UNGUENS WeiDm. — ^ — Braailia. 

8. waDIANUM Wendrth. 

ttt Sp9cie$ non deicripitBe $9d <emUlbu$ Uhutraiae. 

8. LIGUSTRINUM Lodd. Bot Cabia. t 1983. 

8. MTRTIFOLIUM Lodd. I. e. t 1331. 

8. C0N6ESTUM Arrabida, Flor. Flaaio. II. t 0a 

8. 6NAPHAL0CARPUS Arrabida 1. o. t 01. 

8. CORONATUM Arrabida I. c t 98. 

8. LACTEUM Airabida 1. c t 93. 

8. HAVANENSE Arrabida I. c t 01 

8. ELE6ANS Arrabida I. c t 9». 

6. CONICUM Arrabida I. c t 90. 

8. 8ERICEUM Arrabida I. c t 97. 

8. DIFFUSUM Arrabida I. c t 96. 

8. DUNTHERUM Arrabida I. c t 99. 

8. ELLIPTICUM Arrablda 1. c t lOa 

8. TERMINALE Arrabida I. c 1 101. 

8. DIFLORUM Arrabida 1. c. t 102. 

8. CERINUM Arrabida I. c t 103. 

8. BULLATUM Airabida 1. c t 104. 

8. SUBUMBBLLATUM Arrabida I. c t 105. 

8. FASCICULATUM Arrabida 1. c t 100. 

8. INODORUM Arrabida 1. c t 107. 

8. ODORIFERUM Arrabida 1. c t 106. 

8. NI6RUM Arrabida 1. c t 100. 

a COERULEUM Arrabida I. c t lia 

8. BIFISSUM Arrabida 1. c. t 111. 

8. CORMANTHUM Arrabida 1. c t lU. 

8. UNIFLORUM Arrabida 1. c t 114. 

8. FLACaDUM Arrabida L c t 115. 

8 nfAEQUALE Arrabida I. c t lia 

8. STIPULATUM Arrabida 1. c t 117. 

8. CTUNDRICUM Arrabida 1. c t lia 

8. TRIPHTLLUM Arrabida 1. c t 19a 

8. EDULB Arrabida I. c t ISl. 

S. HEXANDRUM Arrabida I. c t I9L 

8. REPANDUM Arrabida 1. c t 193. 

8. lUBBBA Arrabida 1. c t IM. 100 SOLANAGBAE. souiium. 

S. OLERACEUll Arrabida I. c. t 125. 
H. DECURRENS Arrabida I. c. t. 136. 
8. ARREBENTA Arrabida 1. c i. IffT. 
S. SUB8CANDE.NS Arrabida 1. c. t 128. 
S. BIFISSUM Arrabida 1. c. t. 120. 
8. PARAnENSB Arrabida I. c. t. 13a 
8. AMBROSIACUM Arrabida 1. e. t. 131. 
8. SIMUATIFOLIUM Arrabida I. e. t. 132. 
8. MULTIANGULATUM Arrabida I. c. t. 133. 

ttft Species e gmere exdudendae, 
8. AFRICAMM Mill. - WITHERINGIA CRASSIFOLIA. 
8. COMMITATUM Spr. - LYCOPERSICUM COMMlTATUM. 
8. CRASSIFOLIIM Um. - WITIIERINGIA CRASSIFOLU. 
8. HETERANTIIERA Willd. - WITHERINGIA ANGUSTIFOLIA. 
8. HUMBOLDTII Willd. -> LYC0PER8ICUM HUMBOLDTII. 
8. LYCOPERSICUM Linn. « LYCOPER8ICUM ESCULENTUM. 
8. MO!«TANUM Lion. — WITHERIIVGIA MONTAKA. 
8. MULTIFIDUM Lion. — WITHERINGIA PINNATIFIDA. 
8. MILTIFIDUM Ri. ct Pav. -. WITHERINGIA MULTIFIDA. 
8. PENDULUM Lnk. — WITHERINGU PENDULA. 
8. PERUVIA.>'UM Linn. - LYC0PER8ICUM PERUVIANUM. 
8. PHYI.LANTIIUM Cav. - WITHERINGIA PHYLLAFITHA. 
8. PIMPINELLIFOLIUM Linn. — LYCOPERSICUM PIMPl!«ELLIPOLIUM. 
8. PINNATIFIDIM Ri. el Pav. -> WITRERINGIA PINNATIPIDA. 
8. POMIFERtM Cav. - LYCOPERSICUM PYRIFORME. 
8. PROCIMBENS DC. ^ SARACHA PROCUMBEXS. 
8. PROCl'MBE>S Poir. -^ LYCOPERSICUM PROCUMBENS. 
8. PSEl DO>LYCOPERSICUM Jcq. » LYCOPERSICUM CERASIPORME. 
8. PYRIFORME Poir. - LYCOPERSICUM PYRIFORME. 
8. SPIRIUM Balb. - LYCOPERSICUM PYRIFORME. 

3850. LYCOPKBMIcrX Toumef. 
(Toomer. Iist. rei berb. 150. t. 03. — Meisn. Gener. plant vatcol. I. fn. 11. 181 — 
Donal, Monogr. Solan. 103. , Synopt. 3. ~ 8pr. Sytt. vegeu L 077. ^ Dieir. Sjaopf. 
plant I. 711. — G. Don, General tytt. of gard. and boU IV. 443. — BteUmmm Hcck. 

Elem. 708. — Soiami tpeeieg Linn.) 

1. L. (SOLANUM Linn Amoenit acad. IV. 266., Spec. planL m.) PIHPilfBLLIFO- 
LIUM Mill. Dicl. no. 4. — Dunal, Monogr. Solan. 111., Synopa. 3. — G. D«n L c. 
•o. 1. — Caule berbaceo glabro; foll. decorsive pinnatis glabris, foliolfa Integer- 
rimis cordatis; pedunculis racemosis nndil. Q ~ Lycopereicum inodorum iuee. 
— Crescit in Pemvia et in Brasilia. 

2. L. • SOLAMM Linn. Spec. plant. 267.) PERUVIANUM Mill. Gard. dleL no. 8. — 
Donal, Monogr. Solan. 111., Synops. 3. — Roem. et ScbnU. SysL vegeL IV. Stk — 
Kltisrh. in Lnk. Kltisch. et Otto, lcon. planL rar. borL Bcrolin. 87. t ~ Gialc 
snbherbaceo tomentoso; foll. inaeqaaliter imparipinnatis tomentosls, snbCiic ca- 
nesceniib , basi stipulatis, foliolis ovatis obtusis subincitls; pednncQlis pediccliiM|. 
bracteatis; eorollis magnis saiurate flavisi baccis globciis pisiformibat. % 

a. parrifoUmm: foliolis minorib., basi sobaeqaalib. ; froctlb. pnbetccatibai. — 
L. Prrmrimmmm Hook. Bot. Mag. L 2814. — G. Don I. c. no. & — Set4 
Permtiammm Jrq. Icon. rar. II. L 327. — Willd. Spec planL L 1034. — 
pertirtiM IHmpimeitae Samgmitorbae folio Feuill. Pemv. III. 37. L 21 

fi, commmlatmm Spr. SytL veget. I. 077. — Klttsch. L c L 3S. — FoHoNt nMi|o- 
rib. oblique ovatis obtosis repando-crenaiis; racemo foliit lonflort biMo; 
ramis divergeniib. ; fractib. globotit glabrit, apiec barbatii. — Sohmmm cmi- 
mmtmimm Spr. Pagill. pl. 1. 18. - LyeoperHeum eo mmul a imm tocM. d BcliaH. 
I. c. 50ft. - Solamum tkrfsakolrfft Hort. Bcrclin. — Radii pfTMiBit; ettlli hmi LTG0FSR8ICUV. SOLANAGEAB. 101 

ligBMCfliifl; ramf tillo»i; follola obtasa. Racemi fillosi, iDterdom •implioes, 

iDlerdom bipartili latorales el torminales. Calyx 5-p«rlilo8; eorolU in genere 

maxima. Bacca villosa piairormis. — lo Pemtiae proTiociie Lima et Cbaneay. 

S. L. PYRIFORME Donal, Monogr. Solan. 11& L 90., Synopa. 4. — G. Don I. c bo.3. 

— Piloaam pilie divenis: caole herbaceo; foil. inaeqaaliter plDnatisectiSy seg- 
mentis incisis, sabtas glaaoescentib.; peduncolis pediceilisq. ebraeteaUs; laeiniis 
calycinis corollam subaeqoantib.; baceis obconiels. O — Racemi magniy sope- 
riores rarias foliati, inferiores pleramqae ramo folioso lerminali. Bacea pyri- 
formis bilocalaris (at in speciebos 4 seqaentlbos). Plli simplices inaeqaales. — 
Tota planta male olet. ~ Solanum pmniftrum Cav. Descript planl. 11& — Pert. 
Synops. I. 990. — 5. tpurium Balb. — Crescit 7 

4. L. (SOLANUM Willd. Hort boU Berolin. L 97. t. 97.) HUMBOLDTIl Dunal I. c. 
119., Synops. 4. — H. B. K(h. Nov. gen. et spee. pl. IIL 18. — Klh. Synops. planL 
«equin. II. 157. — Nees ab Esenb. Traosact. of the Linn. Soc. XVII. 09. — G. Don 
I. c. no. 4. — Piiosom, pilis diversis: fotU inaeqoaliter pinnatiseclis, segmentis 
incisis, subtus glaucescentib.; pedunculis pedicellisq. ebracteatis; laciniis caly- 
cinis corolla duplo brevioribus. — SoUmum Lifeopertieum WalL CaL 9011. B. 

— Character essentialis tn calycis laciniis brevioribus foliorumque partitionibus 
brevioribos miDus attenuatis, angalisqae incisurarum magis obtusis praeditis 
quaerendus eriL Baccae cultura non minus angulalae «c lobatae evadunt et in L. 
eeculento, — Cr^scit In provincla Caracasana prope Nueva Valencia , Victoria el 
in iosala Cura lacus Tacariguensls. ^ 

b. L. BEGULARE Dunal, Synops. 3. (ed. 9. inediL L Sl.) — G. Don I. c. no. 5. — 
Subviliosum: caule subherbaceo; foll. regulariter plnnatisectls canescentib., seg- 
mentis subinlegris; pedunculis pedicellisq. saepe ebracteatis. Q? 3|. — CreseiL...? 
(ex horto Gaditaoo.) 

0. L. DENTATUM Dunal I. c. 4. (ed. 9. inediL t. 89.) — G. Don I. c. no. 0. — Sob- 
villosom: caule herbaceo; foll. stipulatis inaequaliter pinnaUsecUS) segmenUs 
eblongo-acuminaUs dentaUs; pedunculis pedieellisq. saepe bracteatis; laeiniis 
csJycinis corolla brevioribus. O — £x Spr. I. c. L, Peruviaui fi. est synonymom. 

— GresciL 7 

7. L. HIRSUTUM Dunal L c. 4. (ed. 9. inedlL L 83.) — H. B. KUi. L o. — KUi. L c. 
^ G. Don I. c no.7. — Hirsutum: caule subherbaceo; foll. stipalaUs iBaeqaalller 
pinnatiseclis, segmentis dentato-crenaUs; pedicellis interdom bracteaUs; laciniis 
calycsnis coroUam subaequanUbus. 6? ^ Pedanculi medio anibraeteaU. GoroUa 
latca. Bacca ? — Crescit prope Loxam Novo-Granatensiam. 

8. L. GERASIFORME Dunal, Monogr. Solan. 113., Synops. 4. — G. Don I. B. no. 8. 

— Pilosom, pilis diversls; foll. inaequaliter ptnnatisecUs, foliolis incisiSy sobtas 
flaacescenUb.; laciniis calycinis corollam subaequanUb.; baecis sphaericis. O — 
Valde alBne L, eseuletUo el L, pyriformi, differt tamen baccis cerasiformibos bi- 
locularibus subvillosis, non longitudinaliter sulcaUs. — Solamum Lffcopertieum 
fi, Linn. Spee. planL 907. — S, Pteudo-Lyeopereieum Murr. SysL 183. — Joq. HorL 
Vtndob. L L 11. — S. epurium Gmel. SysL 384. — Lyeoperticum GaleiU MiU. Dict. 
BO. 9. — Amatula flava Medic. 

a. Baccis rabris. — Lycoperticum fructu Cerati rubro Toamef. lostit. rei herb. 

150. — Cerata amorit racemota ruhra Baoh. Prodr. 00. 

fi, Baccis flavis. — Lye^perticum ftuetu Cerati tuiso Toamef. 1. a ^ Sokmum 

rmeetaotum C^ratorum fbrma, f^mdu tuteo Tonmef. 1. c — In Peruvia. 

0. L. BSCULBNTUM Mill. DioL no. 3. - Dunal, Monogr. Solan. 113. L 3. fig. 3., 

Synops. 4. — Nees ab Esenb. I. c. 01. — G. Don I. c no. 9. f — Herbaceam pi- 

losam: pilis diversis; foU. inaeqaaliter pinnaUseetis, segmenlis incisis, sobtus 

glaneesoeBtib.} florib. plurib. coaliUs; baccis toralosis. O — Folioram parUUooi- 

boe magis alieBnaUs ideoqae longioribas, corollaque nUone ealyeis breviore dl- 

versom a L, Bmukoidiii, baccae ceternm pleramqne majores irregulariier soica- 

lae. L e^rmtifMme lamen vix spede diiisH. — ^ototnupi Lyeope rti eum Linn. Spec 

plant n. ed.) ua - Lam. liloslr. goB. t. II». ig. 9. - PloBk, Ofl PHbxb. L 199. 102 SOLANACEAB. LTcorusictn. 

— AmbWa, n«r. FhalB. II. l se. - t f e» p *r H citm p »mmm amtrii »mth. Mih. 
plut Uk — £■ Gtltmi ToBniel. I. c 1» L Sl — Bibb. llaTt. lOBMn. K. t. n 

— AmmlaU r«»r« Medlc - Pmatm tmorlt Blickir. Hb. I. 133. - ^mpk. Bb. 
AabolB. V. 4W. U IM. Hf. I. — HoTJa. Oidb. Hlil. Bc<t 13. L 1. — MmU aartm 
Cbibr. leo». HL — ^. ■•ocli pillida nbrit. — CyEopirrfnMi ^Vttehi ■ rwW-a 
f iIImhbI» Toarael. I. e. lU. — r. Bi«di InMi. — £im^ftelM> fVweta IkIh 
ToDravf. 1. c. — t. Bieeli ilbii. — Lt<ofrtieum fnttt» «Oa Toaratt L e. — 
CNMil ia Anertea ■■■Iraii. 

t SPmIm fMN lOtU HOUt. 
Hl L. (BOLAtnrai Polr.) PROCUinBIfB Mill. Diet do. ft - DddiI, BTaepi. S. - 
G. DoD I. c. 444. BO. la — Cnle betbaceo pncoBbeBM : foll. plDBtllldit fltbrit; 
••rib. ■aliUiila liiribDi. O ~ C*\j\ ■igDoi prafDDde mailiUai. Florei i«el>i. 

•teei pana iDbcoBipTeii*. — CreteiL T 

tt Sp*e(»M » guttra txp»Uindtu. 

L. AETBIOPlCm mii. — BOLANCH ABTHIOPICCll. 
L. DCLCAHAIA Madlc. — SOLANCH DCLCAMAHA. 
L. TUBUOSUH Mlil. — SOLAKCM TCBEKOSCH- 

385T. ATKOPA Utm. 
(Udb. G«Ber. ptiaL do. Mi. eid. ip. — HeiiD. OoDer. pliDL meal. I. ffl. IL 184. 
— Bpr. SjH. TOceUb. L ■08L -~ Dietr. SxDDpi. pUaUr. L M. - G. DoD, G«Banl 

jjiL e( (vd. ud boL ir. 4U.} 
f. I. CBrodM ttmba dtoimfido v. dietaUtmtalo, tobU v. daMlhu oIUthU 

I. A. VIKIDIPLOIA H. B. Ilk. NoT. leB. et ipee. pl. IIL II. t L 191 - Klb. BrBepi. 
pl. «eqaiBocL II. 133. — G. DoB 1. c. Bo. 1. Sg. 3L — CiBle (Dffrallcow Totabiii: 
foll. (eniBilij elMpUeo-OTiliinbBeomlBilUlBtegeiTliBlihlrtoilii; pedBBCalU bl- 
■orii: iDrlb. BsUBiib.i eaT«llH HBibo decemfldo. (yn — Coreiii labDloio-iDtkD- 
dlbolirormli Tiridlt, ealTCe 3-4-plo ioDtloi pllsM. eilDi id biilB taberealii ■ 
aouu. PjUmcdU glibr*. b**i diiiUU. - A. Itmat» Vilid. Reilq. Id loew. et 
BcbalL S)(L TcgeL IT. «8. — Aa b*ee et omnn hajDi piriirapbl ipeBlai ad 
(eBM dltiineiBn periiBefitT — Grctcll Ib rejao HoTa-GruiieDii Ib eoaTalli 
BaiiiieBil iBler ntbem Piila ct ChlluqBer. 

1. A. ASPBIA ■■. et PiT. Fior. PeraT. II. 41. - G. Dod I. e. bo. 1. - riBla ber~ 
btceo iBfBlllo plloMi ramlf ■iprrii; roli. (emieiUi iBicqaiilb. OTeli-obleBgli 
tueeablliq. iBleReTrimii t. •DbilBoaUi plioiii: pedaBCDlli oBinori* BaUBllb.i 
eorallM limba decemldo. % -~ C*alii dlchoWme rimaini. Pvdaneall extrMxH- 
lire* Ib cbbIIi dlebalamlii. Coroile ■■TeiCuU-cocralee, ceDUn Tial*eee, ■■(- 
mcDlli 1 ■CDtli, S illerai* emiiflB^lli. FliimnU pilou tIoUcm. ■■ec« •&■ 
pliirormli, lemiDtbBi nbrli. ~ 1b PcraTll prope Limem. 

3. A. HtlTELLA Spr. SiiL TCtcL I. BOi. bo. la - 0. Don 1. c so. 3. - PeO. eT*- 
t*-obioB|l* ■ealli icibrU; nml* •«perl*; pedDDcall* elPBpUi BlifoTmlb. Mll* 
rii. OT — Creocit ia Bnillli. 

I. 2. Corolla» limbo qmtqntfUo', eoKl* fmtuenit». 

4. A. GLAKDULOSA Hook. BoL Miicell. II. UX - Hook. Icod. pL L IflB. — Ctal 
labericta Iralicoio ; r*ii. lemlailli cordito-OT^Ui ienge pellalitit ■■Ijrelbq. pi»- 
(nade qBiBqDepmili* pabeiceDll-(l*adBla*li; corolla loage tubaloii; Mjlo lU- 
■lalbaiqae iDdDiii. A — CreicJI Id PeraTU, 

A A. BIRSITA Meioa, Relte au 81« Krde I. 408. - Noe* «b Ktenh. NaT* eel. MBd. 
Cae*. Leopaid. Ciroi. XiX. SnppL I. 388; — CaDlc tDSMtlcaia ramoiieilme dlf- 
(Mio: foll. fiealniUi lubcordita-aTaU* iaD(a pMloUUt c*l]>cibq. protaada qala— 
qoepiniii* hirtDii*: corall* labalet^: uibeil* cnm *liii *piee euerti*. i|i — Bl- 
■tiiilm^ **■* priecedeDU, eed dinrt (Uiara hamliiora . pnbeeetBUa bm ■!«■<■- 
lota M cerallt dtpl* ■■•oro (pelilMri) hood porfMU labaiOM led «plccm tir- ATROFA. SOLANACEAE. 103 

suf coolco-diUtata. — Crescit Id PenivUi, In pUnltlc eirca Pitteoinain (altitadine 
15,000 pednm). 
0. A. DEPENDBNS Hook. Icon. plantar. t 107. — Caale pendente flrnticoso; foll. 
geminatif cordato-oTalit breviter petlolatif glabria ; calycib. tenalter pabeicentib. 
tobalosif qoinqoefidig, demnm (fractiferis) ampliatif , hinc fif sis baccaq. longiorib.; 
corollifl longe tobalofis; stylo staminibnsqae exsertis. 6 — Grescit in PeraTia. 

7. A. UMBELLATA Ri. et Pav. Flor. PeraT. II. 44. t 181. fig. a. — 6. Don I. c. no. 
4. — Caale fratescenle; foll. OTStis cordatisq. integerrimis etangnlatis; pedanca- 
lis molUfloris ambellatis notantib.; corollae limbo 5*fido. 6 — Caolis glaber. 
Rami dichotomi pabescentes. Folia solitaria t. geminata pnbescentia. Pedon.- 
coli brcTes axillares pabescentes flores 8-19 pedicellatos ferentes. Corolla lotea 
mellifera, tobo cyliodraceo porpareo, limbo reflezo ciliato. Stamina inclosa. 
Stylus ezsertos. Bacca albida globosa pisiformis. — J. r$/Uxa Dietr. Gaertner- 
Lexic. I. 4SS. — In PeraTia prape Limam. 

8. A. BIFLORA Rz. et PaT. 1. c. fig. b. — G. Don 1. e. 458. no. 5. — Caole frates- 
cente; foll. oTatis acotis integerrimiSy soperiorib. geminatis; pedoncalis bifloris 
natantib. (T) ; corollae limbo 5-fido. 6 — Fratez pobescens. Rami pendali sob- 
angolati. Corolla suborceolata Tillosa striata , tobo Tirescenti , albo t. porpuras- 
cente, limbo Tirescenti-flaTo erecto. Antherae et stigma coeraleae. Bacca aiba 
sabcompressa, magnitadlne illios B^iadtnmae. — In PeraTiae locis homidis. 

f. A. BICOLOR Rz. et Pot. I. c 45. — G. Don I. c. no.O. — Caole fratescente; foll. 
oTatis aognlatis glabris; pedoncalis 3-4-flori8; corollae limbo qninqaefido. 6 — 
Rami angalati. Folia pleramqoe geminata acota. Corolla tobolosa robicondo- 
Tirens, limbo Tiridi. — Crescit in PeraTia, locis nmbrosis. 

f . 3. CoroUae Kmbo quinque/ldo; caule herbaceo, 

la A. BBLLADONNA Linn. Spec. planL 960. — Sm. Engl. bol. t. 502. — Oed. Flor. 
Danic t. 758. — Cort. Flor. Londin. Y. t 10. — Jcq. Flor. Aastriac. lY. U 300. — 
Schkahr, Hodbch. t 45. — Nott Icon. t 09. — Plenk, Icon. pl. off. 195. — Ball. 
Herb. t 99. — Storm, Deotschl. Flora Hft 3. — Gaertn. De fraotib. et semioib. IL 
t 131. flg. 5. — Hayne, Arzneigew. I. t 43. — G. Don I. c no. 0. — Rcbb. Flor. 
excors. 30O. no. 9543. — Kocb, Synops. Fl. Germ. (1. ed.) 908. — Gnle berbaceo 
dichotomo; foll. geminatis inaequalib. OTato-ellipticis acotis; pedonculis soliuriis 
anifloris. ^ — Bi-qoadripedalis opaca. Coralla liTida, intns e fusco Tiolascens. 
Bacca atra-nitens cerasiformis. — BeUadonna baeeifera Lam. Fl. Fnnc II. 955. 
— BeUadomma iriehotima Scop. Fl. Caroiol. (ed. 9.) no. 9M. — Selamm mffano- 
ceranu Baah. Pinx. 100. — Belladonna majoribut fl&rihus el folHe Tonrnef. Instit 
rei herb. 77. — Blackw. Krloterb. t 504. — Sabb. Hort. Rom. 1. 1 3. — 5. eommi^ 
ferum baceiferum Cast Hort Mess. 99. ex Gassone, Syoops. fl. Sicol. I. 9K. f — 
5otoiMMi lithale Qos. Hlstor. II. 80. — Moris. Oxon. Histor. Sect 13. 1 3. fig. 4. — 
Crescit per totam Earopam in syhis frondosis et caedais. 

11. A. RHOIIBOIDEA Gill. mss. ex Hook. Bot. Misc I. 135. f t 37. — G. Don I. c 
457. no. 10. ~ Herbacea pabescens: foll. rhombeo - OTalib. obtosis; pedancoHs 
nnifloris ceraais; corolHs extas glabris. 6 — Caolis sabqaadrangolaris ramosos. 
SUgma capitatom solcatom Tiride. Bacca oblonga apiculata. Semina magna mar- 
ginata. Coralla panra alba. Stamina corollae molto altius adnata, quam in sge- 
cie praecedente. Stylos et coralla iotos pilosi. — Crescit in Chili. 

t Speciee dubia, 
19. A. HERBACEA Mill. Dict no. 3. — G. Don I. c no. 11. — Caule herbaceo ; foll. 
OTatif nerTOflf, margine ondnlatif. ^ — Caolis sabexcaTatos , apice ramis 9-3 
panrif aactoa . Folia qaadripollicaria , 3 pollicef lata. Pedancoli brcTes inierfo- 
lUcet CoroUa alba, qoam illa BMadonnae mlnor. — Crescit ad sinom Cam- 
pediienfem. 

tt Spedee e genere expdUndae, 
A. ARBORSA Willd. = ACNI8TUS ARBORESCENS. 
A. ARBORB8CBRS Llnn. = AGN1STU8 ARBORBSCBNa 104 SOLAMACEAE. ATtOPA. 

A. AKEMAIU Willd. -i NECTOUXIA FORMOSA. 
A. ABI8TATA Poir. - WITHANIA ARISTATA. 
A. BIFLORA Pen. — fiARACUA EIFLORA. 
A. CONTORTA Pen. -i SARACHA CONTORTA. 
A. DENTATA Pen. — 8ARACHA DRNTATA. 
A. ERECTA Xoee. — WITHANIA 8UBER08A. 
A. FRUTR8GENS Willd. — WITHAMA SDBEROSA. 
A. MANDRA60RA LfoB. -i MANDRAGORA VERNALIS. 
A. MANDRAGORA 8m. — MANDRAGORA 0FF1CI.NARUM. 
• A. ORIOANIFOLU Dit ■- PHY8ALIS CURA88AVICA. 
A. PHY8ALODE8 Linn. -t NICANDRA PHYSAL0DE8. 
A. PLICATA RUi. — 8ARACHA PROCUMBEN8. 
A. PR0CUMBEN8 Cav. — 8ARACHA PROCUMBEN5. 
A. PUNCTATA Pen. - 8ARACHA PUNCTATA. 
A. ROTHII Poir. — SARACHA UMBELLATA. 
A. SOLANACEA LIdb. -i SOLANUM AGGREGATUM. 
A. 8PIN0SA MeyeB. — GRAB0W8KYA MEYENIANA. 
A. UMBELLATA Rlb. — 8ARACHA UMBELLATA. 

3859. WITHAlilA Pauquy. 

(Panqny, Diuert de BelladoDoa. Paris 18M. ei Femtac, Bollei dea acieaeea saL V. 

SM. — Meiaa. Geoer. planU vaacol. I. 877. II. 184. — Mropme tpec. Lina. - ifyp" 

notieum Rodigro biss. — Witkaria Aoctor. Donnoll.) 

1. W. (ATROPA Linn. Spec. plant. 90O. -* Lam. Illoalr. gener. t. 114. flf. 3. — G. 
Don, General sytt of gard. and bot IV. 490. no. 7. — PHYSALIS DC Flor. Fr. 
ilL 011. - HYPNOTICUM Rodigro msB.) FRITESCENS Paoquy I. c — Boita. 
Voyage bol. dant le midi d'E«p. no. 1901. — Caale fraticoso; foll. OTato-cordatit 
obtotit pobetrenlib.; florib. 1-3 aggregatit pcdicellatit axillarib.; eorollae limbo 
nediom otque qulnqoefldo refleio. ^ — Habitut Pky$alidi$ sowmiferMty ted dif- 
fert Jam calyce foinqoefido floribotqoe texiet majoribot , foliit minoribot bac- 
citqoe a ca^jrce non Inclotit. Folia tolitaria. Corolla flaveacent. Anlberae non 
extertae. — Pkf$aii$ $ubero$a Cav. Icon. et descripi. pl. II. 1. L lOGL — JMta- 
doiiJia f^r%le$een$ Bi$paniea Toomef. Instit rei berb. 77. — Barrel. Icon. p. 1173. 
— Gnacit in Hispania. 

SL W.XAIMMA Poir. Encycl. m^tb. Soppl. I. 000. — G. Don I. c. no. 8. — PHT- 
SALtS AiL H«* Kew. L 944. - Willd. Spec. plaoU I. 1020.) ARISTATA Pauqoy 
L c — Caole fhitesceDie; fall. oblongis integris glabresceniib.; ramis, petiolit 
pedoBcolitq. lanalit, pedunculis solitariis onifloris petiolos vix adaeqoaotlb.; co- 
rollae limbo qoinqoefldo. 6 — Rami compressi subaogulati. Folia toliUria ▼. 
geminata ovalo-lanceolalt acominata. Corolla campaoulata Oava, tegmeniit lao- 
ceolatit acominalis. Deniet caljcini aritlati. Bacca globosa. — Cretcll Ib ioao- 
lit Canarienaibot. 

3850. IIAMDBACIOBA Toumef. 
(Toomef. Intlit. rei berb. Ifl. — Meitn. Gen. plant vtscol. I. S77. II. 184. — Bpr. 
SytA. veget I. 001. -- Dietr. Synopt. plant. I. 003. — G. Don, General tytt. of gard. 

and boL IV. 454.) 

1. M. OFFICINARUM Linn. Spec. planL (ed. 1.} 181. — Spr. I. c. ~ Gussone, Synopt. 
fl. Sicul. I. flOO — Dertol. Commentat. Bononient. II. 3W. t. 94. .— BerloL Flor. 
Italian. II. 090. f — Foll. oblongo-lanceolatit ovalibq. ondalatit acotit obtutltve; 
laciniis cal)cinit lanceoUio-linearib. elongaii» aeuminaiis, barcam obloBgaoi 
aeqoantibus. ^ — Folia breviora v. tongiora magi» minu*i\e rugosji, supenie hi- 
tense glaoco-virenlia, subtu» pallidiora, in petiolum aitenuaia glabra t. blrtotiot- 
cola (9-0 poll. lata) inirgra. Pednocoll 9 - 5 - pollicares pubetceniet uti corollae 
eolorali. Calycit laciniae aeoiae vireteentet carinaue, tobo bati alroe^emleo. 
Corolla pallide aoi inteBte ? loUcea, tiiu nerYoaa et pobeaccM. Baoct nUqooBdo MANDRAGOiu. SOLANACEAE. 105 

sabgloboia socciilenta majaflcola, Ingrate olens, mataritale fere aarantiaea. — 
Jf. auiunmaHi Bertol. Gatal. pl. hort. Bonon. 1820. p. 0. ~ G. Don 1 c. no. 3. — 
D. Doo io SwetH^» firit. flow. gard. (New Ser.) IV. t 325. — Atropa Mandragora 
fi. Willd. Spec. pl. I. 1017. — Sibihrp. et Sm. Flor. Graec III. 26. L 2J2. - Plenk, 
Pl. ofBc. t. II2T — Mandragora fmdu rotundo Gop. Hort Galb. 137. — Jf. foe^ 
mina Cast Hort Hess. 14. — Grescit io Hispania, Gallia et in iota Italia. 

i. II. VERNALIS Bertol. Viridar. Bonon. Teg. 0., Gommentat Bonon. II. 388. f t 
83., Flora Italiana II. 618. f — Spr. K c — Foll. late ovatis, primis obtusissimis, 
seriortb. acotis; caiycib. bacca globosa brevioribus. 2|. — Rhizoma magnum car- 
nosum simplex v. 2-3'Gdum fusirorme. Folia prima minora sobrotunda obto- 
sissima corrugalo-bullala, successive majora ovata aculiora, seriora pedalia, 4-5 
poll. lala, iotegerrima undulaia (v. denle uno alterove accedenle) subrepanda 
bullata glabra v. subpiiosa, roelida, laele viridia. Scapi radicales plurimi uniOori, 
folio breviores, basi tereies, apice peolagoni, villosi. Flores ingraie olenles, albo- 
virentes, subcoerolei. Galycis laciniae ovatae v. ovato-lanceolalae acotae, eitos 
subvillosae. Gorolla parva campanulata, exlus villosula, laciniis oblongis obtnsis, 
dorso trinerviis reticulalo - venosis strictis. Bacca globosa grandis, pomi parvi 
magnitodine Iniea, cum Jucundilato quadam graveolens. — Mandragora aeaulis 
Gaertn. De froctib. et seminib. II. 236. t 131. — Alropa Mandragora a. Wllld. 
Spec. pl. I. 1016. — Plenk, Icon. pl. medic II. 21. t 126. — Atropa Mandragora 
Mas Bull. Herb. de la France t 145. — Mavdpdropa^ Dioscorid. IV. 74. — Jfan- 
dragora fruetu rotundo G. Baub. Pinx. 160. — Mandragora Ma$ehio Mallb. (ed. 
Valgr. 1585.) II. 1133. ~ Mandragora mat Fchs. Hisl. pl. 530. c. ic. — Mandra^ 
gora officinalis Mill. Dict. no. 1. fig. 173. — M. offieinarum G. Don, General syst 
of gard. and bot IV. 455. no. 1. (nec alior.) — Grescit in Hispania, Gallia, Ilalia 
et in Helvetia. 

3. M. PRAEGOX Sweet, Brit flow. gard. II. t. 108. t — G. Don I. c. no. 2. — Foll. 
laoceolato-obloDgis obtusis undulatis bullato-rugosis villoso-pnbescentib., cum 
florib. simol radicalib.; segmeotis calycinis lanceolatis acntis^carinalis; corollae 
segmentis patentim reflexis acutis; scapis aggregalis. 2|. — Atropa Mandragora 
fi. Lam. Diction. I. 391. — Pers. £nchirid. I. 218. — Atropa Mandragora foemina 
Bull. Herb. t 146. — Mandragora offieinalis fi. DG. Flor. Fr. no. 2680. — Gorolla 
lanau lutescenti-brunnea, coeruleo-iin^la. — Floret haec species duo ttienses 
ante M. offieinarum staturaque Jam mulio minorl differre dicilur. «■■flum jU di- 
stiocta spccies dubito. — Grescil io Helvetia. ^ 

4. M. MICROGARPA Bertoloni, GommenUt Bonon. IL 301. f t 25., Flor. Italian. II. 
022. t — Foll* ovato-laoceolalis acuminalis ; laciniis calycinis lanceolato-rlinearib., 
bacca globosa loogioribus. ^ — Radix praecedentiuqi sed minor. Folia oblongo- 
lanceolaU, prima obtusa, successive acuta, omnia atro—virentia biru, peiiolis 
passim porporascentibus. Galyx subhirsuius, laciniis longe acuminalis subrecur- 
vulis. Gorolla calyce subdnplo longior saturate v. albido-violacea, exlus hirtella, 
limbo profunde qoinquefido, laciniis oblongis obtusis, dorso trinerviis, leviter re~ 
cnrvis. Bacca omnium minima. — M. autumnalis Bertol. Elenrh. pl. viv. 6. (excl. 
syn. Willd.) — M, of^einaUs Moris, Elench. flor. Sard. 1. 33. — lo iosala Sardioia. 3860. HIMEBit^THrS EndU mts, 
(Meiso. Gener. piaot vascul. I. 227. II. 184.) 

1. H. RI75G15ATUS Endl. mss. — Herba Infeme radicans, superne ascend^ns; foll. 
altemis lyrato^sinuatis; pedunculis axillarib. soliuriis uninoris. % — Jaborosa 
runeinala Lnk. et Olto, lcon. plant seleclar. hort Berol. 103. t 48. (nom forte 
ctiam Lan. Dict III. 180? — G. Don, General syst of gard. and bot IV. 401. 
no. 3??) — Gretcit in Montevideo. III. U 108 SOLANACEAB. 

3861. JitBOBOSA Juss. 

(Jo80. Gener plaDL 125. — Heiso. Geoer. plaoU vatcul. I. 877. 11. 181 — Spr. Syaf. 
vegel. I. 700. — Dletr. Syoops. plaot. 1. 712. — G. Doo , Geoeral syft. of gard. aod 

bou IV. 401.) 

1. J. CAULESCENS Gill. et Hook. BoL MUcell. I. 347. f L 71. — G. Don I. e. oo. ]. 

— Caollb. plurlb. decumbentib.; foll. lyrato-piDoatifidis spiooto-dentatls petio- 
?atis: bracteis snbulatis verticillatis; corollis eampanulatis, intus hirsntis. 3^ — 
Radix longa descendens subfosiformis. Corollae limbus palens, segmeniis acutis. 
Capsola globosa. Semioa numerosa nigra. — Crescit in Andtbus ChHensibos 
prope Mendoiam, 

i. J. INTEGIIIFOLIA Lam. Diction. III. 180., Illustr. gen. t. 114. - Bot. Magas. l. 
3480. — G. Don I. c. no. 2. — Acaulis: foli. petiolatls ovalib. subiDtegris; eorollae 
lubo loogo, segmentis acnminalis. ^ — Folia radicalia 3-0-pollifaria. Scapi 
peUolomm loogitodine. Corolla bipollicaris. — J. Bonariensit Gmel. SysL veg. I. 
380. — Crescit in Bonaria. 

3. J.T (HIMERA?rraiS?? ff. no. 3800.) BUNCINATA Lam. Dlct. IIL 180. (num etiam 
Lnk. el Olto?) — G. Doo I. c no. 3. — Plerumque acaulis: foll. petiolaiis oblon- 
go-obovaiis sinuato-pionatifldis; seapis unifloris folio breviorib.; corollae cam- 
panulatae segmentis acutis. 2}. — Folia illls Taraxaci similia 2-4-pollicaria, vix 
fesqolpollicem lata. Corolla vix pollicaris, limbi segmentis patentibns v. reflexls. 

— Crescfl in Monievldeo et Booaria. 

3)^2. JIA^IXLOA Rz, ef Pav. 
(Bt. et Pav. Prodr. flor. Pemv. 27. t. 4. — Meis n. Gener. planL vascnL L 977. II. 185. 
— rZfoA Pers. Ench. I. 218. — Spr. SysL vegeL I. 608. — G. Don, General sysl. 

of gard. aod boL IV. 470.) 

1. J. (ULLOA Pers. L c. — Spr. I. c — G. Don I. c. no. I.) PARA8ITICA Ri. ei 
Pav. 1. c, Flor. Perav. II. 47. L 185. — Foliis oblongis alterals aeominatis inie- 
gerrimis: raeemis dichotomis pendulis; floribus mbris. 5 — Creseit in Peravia 
parasitice sopra arbores. — Geous solis Roizio et Pavonio nolom, vix hojns 
loci esse videtor. 

3B03. LTCirX Linn. 
(Lim. Genor. pl. oo. 968. — Meiso. Geoer. planL vascul. I. 277. 11. 181. — Spr. 
Sysl. TOgeL I. 700. — Dielr. Synops. planL 1. 712. — G. Don, General syst of gard. 

and bot. IV. 457.) 

Soetif L BULTCnni Q. DoB L e. 
Calyx nreeolatns, Irregulariler 3-(V-fldu8. Corolla infundibuliformis, limbo qvta- 
qoefldo patente. Stamina euena. ~ Fratices v. arbores pleramquo spinosi. Folia 
sparsa. Flores extraaxillares solitarii v. geminati. 

1. L. EUROPAEDM Linn. Syst. planL I. 223. — Sibthrp. et Sm. Flor. Graec 1. 130. 

— Gnssone, Synops. flor. Sicul. I. 273. t — G. Doo I. c. 458. no. 1. — Valido 
•pinosum: caole erecto; ramis apice spioesceniib. declinatis irregolariter fexno- 
sis; foll. obovato-CDoeatis spathulatisq. glabris oblique flrxis; slaminib. imberbib. 
corollae limbo breviorib.; bacca sobglobosa. 2}. — Rami nomerosi spineseenlet, 
Jnniores brevissime pubescentes, demum glabrati, spinae validae borizooulco, 
saepius foliiferae et basl floriferae. Folia Id ramis juniorlbos alteraa, in adnllit 
fasf iculata. Flores solitarii v. 2-3 aggregati breviter pedunculatl. Calyx brovitai- 
mus subglobosus irregolariter quadridentatos, denlibos ciliatis. Corallae lab«f 
auo-coeraleus, basi albidus, limbi laciniis pallidioribus ovatis obtnsis sobeillalit, 
Slamina edentula glabra, Inbum excedenlia, sed limbo breviora. — JasmimaHta 
rhom^oUum Mnrh. — L taiieifoiium Mill. DieL no. 3. L 171. fig. %, - Mich. 
Gen. p. 224. L 101 flg. 1. — L. Sieutmm IVria in Roem. Archiv. L 08?? - «. Bae- 
eis flavif v. fulvis. — p. Baeels rabris. — Crescll io Eoropa aoslrali, in Graccfao 
iBsolis el in AIHea boreali. LTCHJM. SOLANACEAE. 107 

1 L. BAEBARfJII LioD. Spec plant. S77. — G. Don I. c. no. 2. — WaU. Dendrol. 
BriL L 9. — Gaole fralicoso; ramis dependentib., ad gemmas spinofit; foll. lan- 
ceolalis glabris plaois acntiK; florib. gerainatis extraaxillarib. pedicellatis; corollit 
ioroodlbQlirormib.; •laDrioib. limbum sobaeqaantibns exsertis. 6 — Raml angulati. 
Gemmae saepe inermes. Calyx 2-3-lobas. Coroliae limbas purpnreas, basi fla- 
tescens. Stigma biiobum. Bacca latea. Slamioa ad basio barbata. — Occarrii 
▼arietas corollis lividis v. pallidis baccisque rubicnodo •> flavescentibns. — Jat- 
9timoide* flaccidum Mnch. — L. halimifoUum Mill. Dicl. no. 0. -~ L. Barbarum a. 
Tulgare Ait Hort Kew. l. 267. — Schkuhr, Hodbch.'!. 147. t. 40. — Hayne, Ter- 
Bin. boL L 10. fig. 5. — Duh. Arb. L 306. L 121. fig. 4. — Crescit in Asia et Arrica 
boreali et in Europa australiori. 

3. L. CHINBNSE Mill. Dict no. 5. — Lam. Illustr. gen. L 112. fig. 2. — Wats. Den> 
drol. Brit. L 8. — Bonge, M^m. des sav. ^trang. dc Sl. Ptrsbrg. IL 123. — G. Don 
I. e. no. 3. — Caule fruticoso; ramis pendolis proslratis striatis; roll. temis ot«- 
tis acotis, basi attenuatis ; gemmis spinescentib.; peduncnlis calyce inlegro mnlto 
lODgiorib.; staminib. exsertis. 6 — Corolla purpurea. Baccae aurantiacae. — Af~ 
floe flequenti , sed differt foliis late ovalis. — Baccarum iofusum aqna praepara- 
toB, V. decoctio cum vino a Chioeosibus laudatur, ut remedium tODicom eio. ~~ 
L Bmrharum fi. Chinent$ Ait. HorL Kew. 1. 257. — £. ovatum Duh. Arb. (ed. 2.) 
117. ~ L. Barbarum Loor. Fl. Cochioch. L 166? — Crescit io Chioa boreali. 

4. L. RUTHENICUM Morr. CommeoL Goett 1779. p. 2. L 2. — M. B. Fl. Taur. Cao- 
cas. I. 160. — G. DoD I. c. no. 4. — Caule frulicoso; ramis dependentib.; folt. 
fascicolatis linearib., basi attenuatis, subcarnosis; pedunculis calyce longiorib.; 
staminib. sobexsertis, limbo ae<[aalibus; calycib. inaequaliter qninqaedentatis. 6 
- Calyx rarins 2-3-fidas. Corollae tubus albus, limbo purpureo. — L. Tatari- 
e«m Pall. Flor. Rossic. I. 78. L 49. — Crescit in Siblria el Uyrcania locis salsis. 

5. L. SHAWII Roem. et Schnlt Syst. vegeu IV. 603. — G. Don I. e. no. 5. — Caule 
fhiUcoso; ramis dependentib., apice tomentellis; gemmis spjnescentib.; foll. ovato- 
lanceolatis crassiusculis; florib. parvls albis lateralibus. 6 — Rami sparsi. FoUa 
brevia crassa sparsa. Aculel rigidi. — L, Europaeum Mill. Dict no. 4. — Shaw, 
Afric. 349. fig. 349. — Cresclt in Barbaria. 

0. L. TREWIANCJM Duh. Arb. (ed. 2.) 116. L 30. (sub L. Chinenee, etiamPers. Ench. 
L 231. no. 9.) — G. Don I. c. no. 0. — Fruticosum erectum : ramis dilTusls angu- 
latis; gemmis spinosis; foll. petiolatis lanceolatis acutis; pedunculis unifloris so- 
litariis T. gemlnaiis extraaxillarib.; calycib. 2-3-fidis; corolla iDfaodibuliformi; 
stamioib. exsertis. 6 — Rami rutescentes. Spinae paucae. Corolla polchre par- 
purea, centro alba. Filamenta hasi pilosa. Bacca ovata. — L, Barbarum LaDL. 
DicL IIL aOB. ex Poir. Suppl. 111. 427. — Trew, Ehret. L 06. (excl. syo.) — China. 

7. L. LANCEOLATUM Poir. I. c. 429. — G. Don 1. c. no. 7. — Caule frulicoso; ra- 
mis dependentib. reflexis; gemmis spinescentib.; foll. lanceolaUs subsessilib., 
otrinq. acollfl; florib. solitariis cxtraaxillarib. pedicellatis; corolla iDrundibulirormi; 
staminib. toertis. 6 — Calyx inaequaliter quinquedentatus. Corolla purpurea, 
foDdo alba. Bacca oblonga rubra. — L, Europaeum fi. DC. Fl. Fr. no. 2699. — 
Pen. Encbirid. 1. 231. - Duham. Arb. (ed. oov.} 123. t. 32. — Ad L. Europaeum 
pertioet ex Spr. — Crescil in Europa australi. 

a L. TURBINATDM Duh. Arb. (ed. nov.) 119. t. 31. ~ Pers. Enchirid. L 231. (excl. 
fljn. Lam.) — G. Doo I. c. oo. 8. — Caulib. erectis fascicolatis ; ramis depen- 
dentib. teretib.; gemmis spinescentib.; foll. sessilib. lanceolatis acumioatis ; florib. 
aggregatis pedicellatis extraaxillarib.; corollis iofuodibuliformib.; staminib. ex- 
flCftis; catycib. trifidis; baccis turbinatis. 6 — Corolla vlolacea, fundo alba. Baccae 
mbrae. — X. halimifolum Mill. DicL no. Of — £. Barbarum fi. DC. Fl. Fr. no. 
mi — Creflcit io China. 

t. L. CILIATUM Schlchld. Linnaea VII. 00. t — G. Don I. c. no. 9. — Fruticoflum: 
ramifl eloBgaiifl flobflcaDdeotib., ramolifl interdum flpioescentib.; foll. sparsis late 
«vatifl acotifldeDtieolalo-eiliatisglabris; florib. axillarib. solitariis brevissime pe- 
doBCoUtifl; calyds laciolifl lioearib. acotia baccam globosam superaotib.; corollls 108 SOLANAGEAB. lycium. 

paberalis iQraDdiboliformlb.; geniulibus eiBertii. 6 -^ H«bilat Ib Braiilla. — 
Galyi profaode quioqoefidaa. Slamioa tUloaa oi in L. Bmrbmro, Corolla porporaa? 

ta L. OBOVATUM Ri. et PaT. Flor. Perav. IL 48. f L 183. fig. e. — G. Bon L e. 
■o. 10. — Caule fruiicoso; ramis pateaiib.; aeolels rifidia, JaDiorib. foliosis; foll. 
obotalis obtusis peiiolalis sparsis t. fascieolatls; pedoDeolis solitariis e&traaiilla- 
rib. unifloris nolantib.; corollli tubalosis, limbo piloso erecto; ealycib. villosis 
qoinqaeftdis. 6 — Caulis cioereus raDiosissimas. Segmenta ealyciDa refleia. Co~ 
rolla porporasceDti - tiolacea. Bacca panra globosa aaraoUaca. Spinae adollae 
■odae. — Cretcit in PeroTia ad Tanna. 

11. L. SCABRUM Nees ab Eseob. Not. acL acad. Caesar. Leopold. CaroL nat cu- 
rios. XIX. Suppl. I. 380. — Froticosum spinosum, seiolis esiguis scabrum: foll. 
oboTatiSi florib. soiilariis notaolib.; pedancolo calyce cupuliformi quioquedeolalo 
longiori; corolla subrotau, tobo calyce breviorej atamioib. corolla brevioribus 
(jexseriis?) 5 — A L. obovato Rs. et Pav. differt calyce non hirsulo f jnsq. lacioiis 
dlstaatib. lioearib. obtosis nec acutis; corollae tubo breviore, pedunculo longiore. 
A £. eano Gill. pubescentia exigua simplici nec ramosa canescente, tum caule 
•pinoso nec inermi. — An L. okovaii var.T -* L. disUchum Meyen, Beise um die 
Erde. II. ^ — Fruticulus ad terram fere rescissos mutilus. — Crescit io Peru- 
vla (Arequipa). 

li. L. SALSUM Rz. et Pav. Flor. Perov. II. 40. t L 183. fig. 6.-6. Don I. c. 4M. 
■o. 11. — Froticosam: ramis longis pendalis; spinis foliosis; foll.obovato-oblon- 
gis sessilib.; florib. extraaxillarib. nutantib. soliuriis breviterpedicellatis; corollis 
infandibuliformib.; staminib. exsertis. 6 — Folia parva fasciculaia. Calyx quin- 
quedentaius. Corolla parva albescenti-purparea, segmenlis obloogis obtusis vis- 
eidis pateotibus. Bacca parva ovato-oblonga aeuta bilocularis vix pulposa. Se- 
■liDa parva luiea. — Crescit io Peruvia. 

13. L. TilUNBERGII G. Doo I. c. oo. 12. — Caule fruticoso ; foll. lanceolato-ellip- 
ticis; ramis laxis snbspioosis. 6 — Caolis teres canus erectus. Rami magis ml- 
nusve spinosi elongaii, pleromque simplices. Folia plerumque solitaria infra- 
•pinalia glabra, sesqolpollicaria et oltra. — L. Barbarum Tbnbrg. Transact of tbe 
Lioo. soe. IX. 152. — Grescit io Promontorio bonae spei. 

14. L. MACROPHYLLUM Bth. Piant Hartweg. 368. — Foll. oblongo-lanceolatis v. 
elliplicis acuminatis tennib., juniorib. palverolentis, adnltis glabris; pedicellis in 
ramnlis brevissimis fascicolatis; calyce late quinquedentato , demom dilatato v. 
flsso; corollae iofundibuliformis breviter qolnqoefidae laciniis recarvo-paieotib.; 
•lamioibas llmbo vix loogioribus. — Crescit io Mfxico. 

M. L. CIIILEN8E Bertero io Memorie dl Torino XXXVIII. 133. f t. 44. — Ganle 
•ublnermi erecto raraoso; ramis gracilib. einereis; foll. altemis sparsisve bco- 
vlssime petiolatls ovato-laoceoiails Integris v. subrecurvis tenuissime eiliails; 
pedoncolis solitariis 1-floris coroliam sabaeqaantib.; calycib. regolarib. semi-A- 
fldis villosiaseolis erectls; corollae lirabo 5-partito patolo, iabo longlore, laeiniis 
ovaio-oblongls; staminib. e faace exserils. 6 — !>. nutans Poepp. Hb. — Qini. 

SMUt IL nOBOBTU fl. Dra L 0. 45f . 

Calyx urceolato - campanolatos aeqoaliter qainquedeniatus. Corolla infoBdlbu- 
liformis, limbo quinqoefido erecto. Siamlna inclusa. — Froiices foliia Cueicolaii^; 
lloribus axillaribus sobsoliiariis. — {Lffciobaioi Endl. I. c.) 

10. L. GRACILE Meyen, Beise om die Erde L 380. — Nees ab Eaenb. Nov. aeL 
aead. Caes. Leopold. Carol. nai. curioa. XIX. SappL L 3M. — Inerme: folL !••- 
eoolato-linearib. aeutiaacali^ basi atieoaaiis gtabris; peduncolo solitario, ealyea 
brevi sabulato-quinqnedeniaio doplo longiore; calyce lobam eorollae aeqnaalay 
limbi corollini diametro altitodinem corollae saperaote. 6 — Maxime afflno S. 
fUifoiio Gill. (e Pampis BonarieDsibaa allato), sed differi foliis loogiorib. latiori- 
iMsqae (poll. 1 loogis, IIb. 1 latis) aeaiioaeoli^ neqae obtoei^, ptdaoeolo loaglori, 
•orolU brtviorl tt laUori, qaipp« 8 Wnm» alu ot 1-3% lin. UU. - la Gbili «fl 
GopUpo cmeiL LTaoM. 80LANAGEAE. 109 

17. L. PAEVIFOLIUM Willd Reliq. ex Roem. el Schalu Syst Teget. IV. 688. — G. 
DoB I. 6. BO. 13. *- FniUcoiam spiDotissimam: foll. fascieolatis obovatis obtosis 
glabris; florib. sobaxillarib. solitariis pendalis; corollis tobolosis; stamioib. sob- 
iDdosls. 6 — Folia parra. Calyx obsolete quinqaedeDtatas v. soblDteger. Gorolla 
tobolosa panim curvata, calyce 0-7-plo loogior. FllameDta eapillacea glabra. 
Stigma iocrassatom. Pedicelli calyce looglores. — 1. mierapkylhm Humb. et 
BoDpl. mss. (oee Duh.) — L, horridum H. B. Klh. Nov. geo. et spee. pi. 111. M. 
(oee Tbobrg.) — Crescit io Aodibos Peruviaois ioter Cazamarca et Magdaleoa. 

18. L. AFRUM Lioo. Spec. plaot. 277. — Pleok, Icoa. plaot. medic. 11. 82. t. 127. — 
Lam. Illostr. geo. II. L 112. 6g. 2. ~ Dabam. Arb. et arbost (ed. dov.) I. 107. L99. 

— Mill. IcoD. t. 171. flg. 1. — Sweet, Brit. flow. gard. (New Ser.) IV. t. 324. — BoL 
Reg. 1 3M. — Trew, Ehrel. 4. t. 24. flg. 2. — Rich. Geo. 224. t. 105. flg. 2. ~ Niss. 
Act. Paris. 1711. p. 420. L 12. — G. Doo I. c. no. 14. — Bertolooi, Flor. lulian. II. 
mSR. t — Froticosam: ramis apice spinescenllb.; foll. sobcamosis obverse lan- 
ceolatO'lioearib. fasclcolatls; florib. pendalis sobaxillarib. soliiaris; pedoncolis 
ealyce longiorib.; corolla tubulosa calyce triplo longfore; staminib. ioclosis. 6 — 
Caolis teres erectus, cortice einereo tectus, spinosos, spinis brevlbos palolis, 4-5- 
pedalis, sed etiam biorgyalis occoriL Folia integemma, sopra canalicolata e ta- 
berealo gemmaceo profecla. Calyx campaoulatus, scissuris nonnullis fnter dentes 
profondlorlbos. Corolla infondibuliformi-tabolosa lacide porpurea, -extas limbum 
subiode viridescens, segmentis ovatis oblasis patenli-recorvalfs. Stamina medio 
labo corollino adoata, basl incrassata, aodiqoe albo-barbata. Antherae sagittatae 
erectae virides, polline albido. Bacca globosa oblosa magniludine Cerati, sulcis 
longiiudinalibus qninque notat^ matora lutea. — Crescit in Hispania, Africa bo- 
reali et in Palaesiina. 

10. L. INTRICATUM Boiss. Elench. planL nov. Hispan. 143. — Voyage bol. dans le 
midi de TEspagne no. 1215. f — Fruticosum : ramis intricalissimis glabris abbre- 
viatis vemiculosiSy in spinas validas abeunlib.; florib. solitariis; pedunculo ca- 
Ijcem aeqaante; calyce hirtello brevissime qoinqoedeotato , corolla quinqoiea 
breviore; corolla angolata breviter quinquefida, limbo ad marginem subpobes- 
ceote; stylo staminibq. sabexsertis. 6 — Crescit in Hispania aostraliori. 

2a L. TENUE Willd. Eoom. planL horL Berolin. l. 245. — G. Don I. c. no. 15. — 
Fruticosam: foU. linearib. subcamosis fascicoiatis; ramis erectis patolis spines- 
centib.; peduneulis calyce longiorib.; staminib. corollae limbam sobaeqaantlbos. 
6 — Folla qaam llla L. AfH breviora et aogastiora. Pedqncali calyce param 
longiores. Calycis dentes adpressi. Corolla fere JL Barbari. Stamina llmbo pa- 
Tum longiora. — Crescit ? 

81. L. PROPINQUUM G. Don 1. c. no. 10- — Canle fraticoso; foll. lineari-elllptlcls; 
ramis strictis; pedunculis folio longioribus. 6 — Caulis slricte erectus; rami spi- 
nescentes subverticillati breves stricti. Folia fasciculata glabra 2'A-pol1fcaria. 
Pedunculi capillares uniOori Horum circiier loogitodine. Corolla brevis campa- 
nolau. — L. Afrum Thobrg. Prodr. 0. CMpens. 37. et TransacL of the Linn. Soc 
IX. 158. (nec L.) — Crescit in Promontorlo bonae spei. 

88. L. RIGIDUM Thnbrg. Prodr. fl. Cap. 37., TranscaL of the Linn. Soc. IX. 153 
L 14. — G. Don I. c. 00. 17. — Erectum fruiicosam: ramis slrictis spioescentib.; 
foll. linearib. oblusis fasciculaiis; pedunculis quam folia floresq. breviorib. ; co- 
rolla tubulosa; stamioib. ioslusis; calycis qainquedeoUti dentib. cilialis. 6 — 
Caulis flexuosus glaber canus. Rami rugoso - angolati cinerei, apice spinosl. 
Folia glabra corvata ancialia. Flores solitarii pedoocalati nuunles. — Vix diferi 
a L. Afro nlsi pedicellis brevissimis, habitu humiliori, spiois paocioribos foliisq. 
pallidioribus. — Pedicelli soliUrii v. terni. Calyx campanulatus quinquedenutus, 
dentibns acutis. Corolla tabulosa violacea. Bacca globosa pisiformis bilocularis. 

- £. J/Hms fi, Lam. DicL IIL 500. — L. ttaUcum Mill. DicL no. 8? - Trew, 
BhroL L 91 flf. I. — L. cmmatum Duham. Arb. et Arbosl. (ed. nor.) IIL — Pers. 
Bnehirid. I. 831. — Crt sclt io Promoitorio bonae spei ad Cap Town. 1 10 SOLANAGEAE. LTacn. 

0. L.? mCBOPHTLLUll Duham. I. c. 112. - Pert. I. c. — G. Dod L c bo. la. - 
BrtcUmi spiaosam rlgidara glaberriBam: ramis refleiis; foll. toliUriis v. fasci^ 
Cttlalis parabolieis; florib. aiillarib. soliuriis pedicellatls iiaUotib.(?); eoroHis 
lDfandibaliformib.(?); sumiaib. ioelasis(?). 6 — Renii clDeraseentes spina riflda 
tenBinaii. Folia gtaaca panra linearia(?). Bacca globosa obscare coeralea. — 
Foru ad banc sectionem non pertineL — Crescit In Africa orienUli et in India. 

ii L. CINBRBUM TbBbrg. Prodr. fl. Capens. 37., Transact. of the Linn. Soc IX 
154. t. 10. — Willd. Spec planL I. lOSO. — G. Don I. e. no. If . — Fratlcosam : 
ramis teretib. pauntib. fiUlbrmib., ramulis spioosis brevib.; foll. lanoeolaUs ob- 
tasis glaacis glabris fascicalatls; florib. aiillarib. soliuriis nalantib.; eorolla ta- 
balosa; staminib. Inclasis. 6 — Pedicelli calyce breviores foliisqae daplo minores 
Corolla parparea? — Crescit in Promontorio bonae spei. 

Si. L. HOERIDUM Thnbrg. I. I. c c 1. 17. (nee Klb.) — G. Don I. c. no. 90. — Caale 
fhiticoso; ramis strictis; foll. obovatis caraosis glabris; florib. subsessilibas. 6 — 
Caolis strictus ramosissimas tripedalis; raml nodulosi cani spinescentes. Folia 
iascicnUU 3-7-na, supra plana, infra convexa alba parva. Flores soliurii pedi- 
dicellatl, pedioellis teretlbas glabris, lineam longis. — Cresdt in Pramontorio 
booae spei ad Saldanba Bay. 

M. L. TBTRANDRUM Thnbrg. I. I. c c. t. 15. — G. Don I. c no. 21. — Spinosom 
erectom: ramis angalatls strictis; folL fascicalatis ovatis obtasis; florib. subses- 
•ilib. ; corallis qaadrifidis tetrandris. 6 — Caolis eontortos glaber angalatos rigl- 
dos eanus, rarai horiionUles spiaosi. FolU lineam longa. Flores soliurii bre- 
viter pedicellaU e foliorara fascicolis orti. — Affine L, Afiro, dilTen umen foliis 
■agis caraosis fioribosqoe tetrameris utrandrisr — L, Capent€ Mill. DicL no. 7? *) 
— Crescit In Promontorio bonae spei. 

Seetto m. AI180MITU 0. Deii L c le. 400. 
Calyx urceolatos inaeqoaliter quinqoefidus v. qoioquedenUlus. Coralla tobo- 
losa, limbo erecto plicato qoinqoe- decemdenuto. SUmina subinclosa. — Fratices 
taermes: follis sparsis; floribus sobaxillaribos v. lermioalibos fascicolato-ombel- 
laUs. — Lfdoihtmnot Eodl. 1. c 

t* 1. Corotta quinquedentataf quinquefida v, quinqudoba, 

90, L. FUCH8I01DE6 Hamb. et Boopl. Plaot aequio. I. 147. f U 42. — H. B. Klh. 
Nov. gen. oi spec planL III. 98. — G. Don I. c no. S2. — Canle froUcoso; ra- 
■lalis poberalU; foll. obovato-obloogis obtasioscolis glabris; umbellis axillarib. 
terminalibq. sessilib.; corallis tubolosis; limbo qoioquedeDUto; stamioib. vix 
exsertis. 6 — R«mi aogalati. Flores pedicellali penduli. Calyx campanolatas bi- 
lobos, lobo altero bidenUto, altero (ridentato v. integro. Corolla porporaa. Pi- 
lamenU basi dilauu villosa. SUgma bilobum. Bacca ovau ooilocularis polx- 
fperma, a calyce ciocU. ~ Crescit in ragno Qaitensi prope Delay, Cumbe et Coensa 
(alUt. 1400 bexap.). 

SB. L. GES.^VERIOIDES H. B. Ktb. I. c 53. — G. Don I. c no. 23. - Ramulis vU- 
loso-tomentosis ; foll. bvaUs acuUs, supra glabris, infra pnbescentia pulveralenU 
vesUtis; ombellis sabaxillarib. terminalibq. sessilib.; corollis (ubolosis, lobo 5- 
lobo pabesceote; s(aminib. vix exsertis. 6 — Ramoli teretes glabri (cf. sopnll) 
Pedicelli villosi. Calyx qoinqoedenutas pubescens. Coralla lotea, limbo qolnqoe- 
lobo plicato pobeseente. Bacca a calyce ciocu. Filameoia basi param diUUU 
pobesceoUa. Stigma sobcapiutom trilobom. — In Aodibos Qaitodosibos loels 
teraperatis prope El MachiD et valle flovii Toche crescit. 

M. L. UMBELLATUM Rx. et Pav. Flor. Perav. II. 45. l. m. fif(. b. - G. Doo I. c 
Bo. 21 — Caole frallcoso; foll. pubesceoUb. obloogo-laoceolaUs gtabris, anbtos 

•) L, CAPENSB MKU, Diti. no. 7. - G, Don L e. 400. - F^ieontm: folL oMo«fo- 
•enlu ermuimmuUt uf$refolit; epimi» rigidie foUoeie, 6 — Folia eparea eoiiiaeia 
r^foMicvteUieroata gnijfti e viridia pereieimUim, — In Aorlo Ckeieeee^ ii#mr«iii 

porue§, ~- vvepCN w ^▼oMonsofl^io ooimm epe%. LTaoM. SOLANACEAE. 1 1 1 

pnlveraleBlli; uibellU azlllarib. breflter pedancalatls; corollat labaloaae teg- 
■eatia aealii; •Uminib. ioclasis. 6 — Folia sezpollicaria. Pedicelli inaeqaales. 
Corolla Tiolacea* limbi segmentis aoatis. Filamenla glabra. Bacea globosa pisi- 
formis aarantiaca. Semina reniformia. — Crescit in Peraviae valle Canta. 

30. L. CESTR0IDE8 Schlcbtd. Linnaea VIL 70. t — G. Don I. c. no. SS. — Frati- 
cosam: ramalis spinesceotib.; foll. sparsis, dein pseudo-fascicalatis late laneeo- 
latis, otrioq. acatis glabris; florib. pedanculatis in sommis aiillis fascicalatim 
proTenientib., hinc interdam pseodo-ambellatis; ealycis tobolosi dentib. brcTib. 
triangalarib. acotissimis; corollis tabolosis glabris, margine pnbesceotib. ; geni- 
talib. inelosis; staminib. inaeqoalib.; bacca sobglobosa calyeem saffulcieotem 
lateraliter fissom paullo superaote. ^ ~ Folia maxima 2-2'/s poll. looga. Flores 
magoi. Calyx pabesceos quioqaedeotatas , demum lateraliter fissos. Corollae 
limbas obtuse quioqaelobus. Bacca globosa rubra. Semioa compressa. Embrjo 
annularis. — Crescit in Brasilia prope San Jose do Urugoay. 

f. 2. Corolla deeemdentata. 

31. L. LOXENSE H. B. Kth. Not. gen. et spec. plant III. 53. — 6. Don I. c. no. 95. 

— Arboreom: ramalis pubesceoti-tomeotosis; foll. ovatis sobacumioatis, otrinq. 
pobescentib.; ombellis sobaxillarib. termioallbq. sessiiib.; corollae lobolosae limbo 
obsolete decemdeolato poberulo; slaminib. inclnsis. i — Rami teretes. Folia 
3-3'A poH. longa. Pedicelli piloso-tomentosi. Calyx campanalatos qainquedeo- 
latos puberolus. Corolla basi parum dilalata puberula. Stigma capitatum. Bacca 
OTato-oblonga a calyce cincla uoilocolaris. — lo Peruvia prope Loxam. 

38. L. CORNIFOLIUM H. B. Klh. 1. c. 54. — G. Doo I. c. no. 27. — Arboreom: ra- 
molis piloso-lomeotosis; foll. rotaodato-oTalis subacumioatis complicatis, supra 
puberalis, iofra tomeoto molli rufesceole Testitis; umbellis subaxillarib. termi- 
oalibq. sessilib.; corollae tubulosae limbo decemdeotato poberolo; stamioib. io^ 
elosis. 5 — Folia tripollicaria. Pedicelli tomentosi. Calyx poberulus tobuloso- 
campaoolaius qainquefidus. Corolla puberula, llmbo plicato, dentibus aliemis 
minotissimis. Filamenta basi poberola. Stigma soblobatum. Bacca a calyce ciocta. 

— L ovale Willd. Reliq. io Roem. et Schoit. Syst. vegeu IV. 608. — Crescit io 
Andibos Quitoensibus inter Tiscan et Alaosi locis umbrosis. 

33. L. UMBROSUM H. B. Kth. I. c. — G. Doo I. c. oo. 28. - Arboreom: ramis pl- 
losis; foll. obloogis acumioatis glabriusculis , floralib. oTato-rhomboideis; om- 
bellts sabaxillarib. termioalibq.; corollae tubulosae limbo decemdeoUto piloso; 
sumioib. subioclusis. ^ — Rami subaogulati. Folia sexpollicaria. Pedlcelli pilosi. 
CorolU cocfioea, apice ampliata, parum recunrata, limbi deotlbus obtasis flm- 
briato-ciliatis. FilameoU basi membraoaceo-dilaUta poberula. Stlgma obsolete 
thlobom. Bacea OTata unilocularis polysperma. — Crescit io regoo NoTO-Gra- 
natensi locis ombrosis prope La Vega de St. Lorenzo et Almagoer. 

t Speciee minue cognUae. 

34. L. CAPSULARE Lioo. Amoeo. acad. IV. 308. — Willd. Spec plaoU I. 1001. - 
G. Don I. 0. no. 20. — Froticosum : foll. lanceolatis Unuib. glabris ; calycib. pe- 
doneolisq. poberolis; pericarpio capsulari. 6 — R*mi tereUs, splois axillaribas 
paieolibas armati. Folia brcTiter petiolala. Pedooculi simplices axillares ooiflori, 
folio broTiores. Calyx poberulos. Corolla roUU. StigmaU 2 recta graciiia. Cap- 
soia OTaU mocrooau bilocularis. — Certe ooo est Lyeii species. — lo Mexico. 

35. L. CAROLINIANUM WalL Flor. Carol. 84. — Michx. Flor. Am. bor. 1. 05. — G. 
Doo I. c no. 30. — loerme: foll. aogostis spathulato-obloogis; florib. quadrifidis 
leiraodris eoeruleis. 6 — Crescit io Carolioa, Georgia et io Florida. 

31 L. OBTUSUM Willd. Reliq. ex RoeoL et Schult. SysU Tcgct. IV. 080. - G. Don 
L c no. 31. — Fruticosum: foll. oboTstis looge petiolatis; peduocolis aggregatis; 
ramis spioosis; florib. tetraodris. 6 — Crescit io Cumaoa. 

37. L. GRANDIFLORUM Willd. I. c - G. Don I. c 401. oo. 33. — truticosum: folL 
elliptielss pednoealis aggregatis; ealycib. Irilobia. 6 — Caracas. 112 SOLANAGEAB. ltchjm. 

98k L. HVBRHB Hlll. Dlec no. t. — G. Don I. c no. 33b — PnitleoiMi; foll. I«n- 
eoolatlt alleniit pereUieBtib. petiolalis. 6 — Caalit craMQt lignoMf« Baaii nv- 
Bieroffl brevet brannel. Folie 3-3 'A poll. longa, obtcare Tirldie, Ploret elbi. 
Fractot T — Forte non ed Lftium pertineu — Crescit t 

30L L. COCHINCHIMBNSB Lonr. Flor. Cochincb. 134. (ed. Willd. I. IfiS.) — G. Don 
I. c. no. 34. — FmUcosam inemo: foll. oblongis obtatit} eymit terminalibas. 6 
^ Fratei ereetoi remosas. Folia glabra crassa altema. Calyi qninqnefidas. Co- 
ffoUa alba tabnlosa, limbo qainqaefido reOexo. Stamina 5 corollam subaeqaantia 
longe pilosissima, pilis tobam corollae recladeoiibas. Bacca rotandata biloca- 
laris. — Forto ad sectionem primam pcrtineC — Crescit in Cocbiocbina. 

tt Speeies nonnisi nomine notae, 
L. CANUM Gillies. 
L. FILIFOLICM Gillies. 

L. IMBBICATUM Boiss. — (Certe idem ac £. inirieatum,) 
L. 8PIN08UM Sieber. 

ttt Spociet e ffenere expdUndae, * 

L. AGGBBGATUM Bs. et Pav. — ACNI8TUS ABBOBESCBNS. 
9 L. ABB0BBSCBN8 Spr — ACNISTUS ABB0BBSCEN8. 
L. BABBATUM Tbobrg. — PLECTBONIA VENTOSA. 
L. BOBBHAVIAEPOLIUM Linn. — GBABOW8KYA BOBBHAVIABFOLU. • 
L. FLOBIBUNDUM H. B. Klb. — ACNI8TU8 FL0BIBUNDU8. 
L. FOBTIDUM Linn. — SEBI8SA FOETIDA. 
L. GUAYAQUILENSE H. B. Ktb. — ACNISTUS GUAYAQUILEN8I8. 
L. HETEBOPHYLLUM Murr. — GBABOWSKYA BOEBHAVUEFOLIA. 
L. JAPONICUM Tbnbrg. -> SEBISSA FOETIDA. 
L. INDICUM Betz. — SBBISSA FOETIDA. 
L. INEBME Lino. fii. — PLECTBONU VENTOSA. 
L. 8PATUULATUM Bs. et Pav. — ACNISTUS SPATHULATUS. 3S05. AC^IISITA SchoU. 
(Schott, Wien. liter. Zeiuchrn. IV. 1180. ex Scblcbtd. Linnaea VU. Literatarb. 54. — 
Meisn. Geoer. plant vascul. I. 277. II. ISi — Atropae et Lycii spec. aoct — G. 

Don, General syit of gard. and bot IV. 461.) 

L ACN. (ATBOPA Linn. Amoenit acac. IV. 307. — LVCIIM Spr. Syst veget L 701. 
BO. 11.) ABBOBBSCENS Scblchtd. Linn. VII. 67. - G. Don I. c. no. I. — Fniti- 
cosas snbarboreas: foil. obloogis, utrinq. attenuatis elongatis integerrimis acotis, 
snpra pubescentib., demom virentib., infra albo-tomento«is; racemis umbeilatis, 
ei axillis folioram lapsorum oriondis; laciniiH corollae revolutis; siaminib. longe 
exsertis. 6 ^- 5* — Folia S-^-pollicaria, joniora pnherulenta, dcmum glabresceotia 
vlridia. Filamenta basin fere usque libera. — Lycium aggregatum Bx. et Pav. 
Fior. Perov. II. 45. f t. 182. fig. a. — Cetirum eampanulalum Lam. Dict I. 668. 

— Cnlrmm eauliflorMm Jcq. Hort. Schoonbr. III. 41. f t 335. — Aenittus emM" 
ftorus Scbott 1. c. — Atropa eolanaeta K\\, — BeUadonna fruteteen» ftore alko 
JHeoHanat folUt Plom. Spec. I. icon. t 46. fig. 1. — Alropa arborea Wilid. Bb. 

— Crescit in insolis Martiniea, Jamaica, in Brasilia ct in Peruvia prope Umam. 
8. ACN. GUAYAQUILEN8I8 G. Don t c no. 8. » Arborras: foll. elliptico-.obiongla 

acotis, supra pubescentib., sobtus molliter lomentosis; umbellis exiraaxillarib. 
sessiiibos; ralycib. pentagoois; siaminib. exsertis. 5 — Bami teretes canesceotef 
tomentosi. Siigma capitatom sabbilobom. Corolla glabra. — Lyeium Guafm^ 
quUente H. B. Ktb. Nov. gen. et spec. pl. III. 50. — Kih. Synops. pl. aeqnln. IL 
176. — Cresrit in regno Quiiensi prope Goayaquil lucis humidis 
3. ACN. FLOBIBUNDtS G. Don t c. no. 3. — Fruticosus: folt oblongis acotis gla- 
bris, infra pubescentib.; nmbellis extraaxillarib. se^sillb. approximatis. 6 — Baml 
glabri albi. Flores qnam illi speciel praecedeniis majores. Calyx obtnau. 
Stamina exsena. Cerella extns pnbetcens. 8iigma capitatam snbbilobom. — AcmsTUS. SOLANACEAE. 113 

Lycium /loribundum H. B. Klb. 1. c. 51. — Kib. I. c. — In Andibus Peruvianis ad 
CisaiiMrM crescil. 

4. ACN. SPATHCLATUS G. Don 1. c. no. 4. — Glaber: foll. obovato - spaibnlatis 
dispersis v. fasciculatis ; umbellis snbaxillarib. sessilib.; corollae segmentis acutis 
pubescentibas. 6 — Rami angulati. Folia 1-2-pollicaria. Bacca rotnndata m- 
besceoti-flava pisiformis. — Lyrium tpalhulatum Bz. et Pav. Flor. Peruv. II. 183. 
fig. a. — Cre^cit in Peruvia prope Huannco. 

5. ACN. (ATBOPA Willd. Beliq. in Boem. et Schult Syst. veget. IV. G80.} SIDEBO- 
XYLOIDES G. Don I. c. no. 5. — Fruticosus: foll. oblongo-ovatis utrinq. acutis, 
infra pubesccntib.; umbellis latcralib. sessilibus. 6 — Crescit ad ripas fluvii Mag- 
dalenae in Peruvia. 

3745. GBABOWSKYA Schlchld, 
(Schlchtd. Linnaea VII. 72. — Mcisn. Gencr. plant. vascular. l. 278- II. 186. — Genus 
a St. Enilllcher ad Ehretiaeearum castra relatum, a IVeesl* iterum ad Solana^ 

ceat revocatum). 

1. GB. BOEBHAVIAEFOLIA Soblcbtd. I. c. — Lindl. Bot. Begist. t. 1065. — Hook. 
BoL Magai. t. 3841. — G. Don, General syst of gard. and boU IV. 480. no. I. 
[Crabowtkia.) — Fruticosa spinosa: foll. ovatis acutis glaucis; gemmis spines- 
centib.; florib. panicalatis. 6 — Folia glaucescentia coriacea, gustu salsuginoso 
ama o. Corolla alba, in fauco viridi-venosa. Genitalia alba, stigma viride. — 
Lyrium boerhaviaefolium Linn. Suppl. 150. — Lam. Dict. III. 510. — Ehretia ha- 
limifolia Ilerit. Stirp. I. 45. t 83. — Lycium heterophyUum Murr. Comment. Goet- 
ting. 1783. p. 6. t. 21. — Crescit in Peruvia. 

2. GB. (LYCIU.M?) DISTICHA Meyen, Beise um die Erde I. 448. II. 90. — ISees ab 
Bsenb. Nov. act. acad. Caesar. Leopold. Carol. natur. curios. XIX. Suppl. I. 390. 
I — Erecta rigida: ramis distichis cinereis ramulisq. patentissimis* apico spino- 
sis; foU. ovali-oblongis obtusiusculis glabriscoriaceis; florib. solitariis; pcdunculo 
calycem campanulatum qninquefldum aequante paullove superaute; corollac tubo 
limbum infnndibuliformem aequante, laciniis erectis multo breviore; slaminib. 
non exsertis. 6 — Accedit Lyeiit pluribus Capensibus, inprimis L. rigido Thnbg. 
et quoad flores L. tubuloto, sed differt ab omnib. bisce foliis ovali-^hlongis con- 
formibus (3-2 lin. longis) et ramis subsimplicibus longis disticbe patentissimis. 
Calycis iaciniae triangulares acutae. Corolla coerulea 5 lin. longa subincurva, 
lubo 2 iin. longo, tum limbo obconico modice dilatato, laciniis brevissimis ro- 

tundatis ereciii. Stamina inclusa. Fructus ? — Crescit in Peruviae Cordillera 

dc Tacna. 

3. GB. (LYCIUM?) MEYEISIANA Necs ab Esenb. 1. c. - Erecta rigida: gemmis valido 
spinosis; basi fascicolato - foliosis albo-tomentosis; foll. lanceolatis obtusis gla- 
bris; florib. solitariis notantib.; pedunculo calyce late campanulato quinqueden- 
lato duplo triplove longiore; corolla tubulosa, caljce qnintuplo longiore, limbi 
laciniis brevib. acutis patulis; staminib. inclusis. ^ — Frutex speciosus, Lyeio 
horrido H. B. Ktb. persimilis, diversus autem foliis minime obovatls obovatove- 
oblongis sed revera lanceolatis omniomque partium mole majori. Gemma basi 
floccoso-tomcntosa e qua folia confertim nascuntur, abit In spinam conicam nu- 
dam polUcarem v. sesquipollicarem. Apices novelli ramorum canescenii-noccosi. 
Pedonculns aiillaris glaber lin. longus. Calyx brevis glaber, basi rotundnta, 
laciniis seu dentib. 5 latis aequalib. obtuse cuspidulatis, cuspidulis incanis. Co- 
rolla violacea 15 lin. longa, limbo parum dilntato, laciniis patentib. triaiigularib. 
acutis ciliatis. Bacca Pito duplo major globosa rubra, calycc Jam inaoqualiier 
:i-4->partito patente snfl^lta. -> Atropa tpinota Meyen, Reise um die Erdc I. 418. 
— Crescit in Pcruvia, in planiticbus circa Pisacomam. III. 15 i 14 SOLANACEAE. •■Mr«« II. MiBCTEMMiMiTMBAMS Eb«1. EaehlHd. »•! tSt. 

Tribus Y. CESTRiyEAE Endl. Gener. plant p. 667. 

Embrronis recii colyledones foliaceac. Radicola infera. Bacca bi- 
locolaris. 

3805. CEHTBIM Linn. 
(LloD. Geoer. planl. no. 901. — Meisn. Gener. pUnUr. viseular. I. 278. II. 185. — 
Spreng. Sysiem. vegeiib. 1. 073. — Dieir. Synop». plantar. 1. 002. — G. Don, General 

•yst. of gard and bot. IV. 480.) 

f. 1. Filamentii edentulii nudis r. interdum ad intertionem viUosis. 

t Floribus soUuriis t. aggregatif seisilibus. 

1. C. BUXIFOLIUM II. B. Klb. .>ov. gen. et spec. planlar. III. 57. — Kih. Synnp* 
pUnU aequinoct. II. 183. — G. Don 1. c. 481. no. 1. — Foll. approiimatis ellipiiris 
obln»iusculis subcoriaceis glabris nitidis; florib. axillarib. solitariis lerminalibq. 
congestis sessilib.; fllamenlis nudis t — Ramnli fbscesrenti-tomentosi. Folia 7-8 
lio. longa. Corolla alba. — Crescii prope ianctvariun Montserraiense locis fri- 
gidis KoTo^GranateBsiuro. 

9. C. MARAQIITE.NSG H. B. Klb. I. e. - Ktb. 1. e. * G. Don 1. c no. % - Foll. 
oblongis acotis membrunaceis glabris; florib. aiillarib. soliiariis (erminalibq. con- 
gestis subsessilib.; laciniis corollae ovatis acaiif ; filameniis nudis. 6 — Rami pa- 
bescentes. Folia 9-8 lln. longa. Corolla alba. Baeca ovato-elliplira pisiforniis. 
- V. Bogotfnse Willd. Reliq. in Roem. el Scholt. Syst. vegeiab. IV. 807. — Cresclt 
prope San Ana ei Mariquita NoTO-GranaieiisiQm. 

3. C. PENDULIMM Jcq. Hort. Scboenbrunn. III. 42. t. 337. - Poir. Enryd. meib. 
Suppl. II. 181. — H. B. Ktb. I. c. — Ktb. \. e. 181. — G. Don I. r. no. 3. — Ramis 
glabriusculis ; full. OTato-oblongis sobacaminatis biriellis; florib. in apice ranio- 
lorum conge»tii subsessilib.; laciniis corollae oblongis obiosis, margine iofleiis; 
fllamentls nudia. 6 — Ramoli puberuli. Folia bipollicaria. Corolla vjresceaii- 
alba. Bacca elliptica magnitudine illiui Comi olM, coemlea. — Crescii in Kova 
Granata prope Turbaco ei Mahaies. 

4. C. PAUCIFLORUM Nees ab Esenb. ei Mart Nov. aei. aead. Caesar. Leop. Carol. 
nat. curios- XI. 70. t — G. Don I. r. no. 4. — Foll. ovato-lanee latis aculis, olrinq. 
puberulis; florib. aiillarib. soliiariis seisilib.; fllamenliK nudia edenlulis. ^ ^ 
Rami Juniores moricati, adulti glabrati. Folia 3-4-polliraria, peiiolis marginalii, 
scabrellis. Dracteola sub flore lateralis subolata. Caljcis corollueq. segmenU 
anguste lineari - laneeolata cariiiata. Corolla flavescens 4-5 lin. longa. Bacca 
bilocularis ieirasperma. -> C. Maraquitemse differi ab hac specie foliii angoiUo- 
ribui glabrls, iegmcotis corollae latioribus glabris ovatis, ab omnibus autem aliia 
ipeciebus 5. pauci/torum differt floribus aiilbribus solitariis. — Crescii in Bra- 
iilia ad Ilheos. 

5. C CORVMBOSUM Srbirhtd. Linnaea VII. 57. t - G. Don I. c. no. 5. — GUbrwo: 
foll. ellipiico- V. obovato-lanceoUlis, basi cuneatis subcoriaceii luctdolii, bre- 
viter peiioUtis; cor)mbo terminali subsessili; calycii subgUbri dentib. brevitor 
triangoUrib., apice barbelUtis; corollis glabris tubaloso-inrundibaliformib., ca- 
lyce «eties longiorib., limbi Uriniis acutis bre^issimis; flUmentis infeme ia labo 
insertis ibidemq. villosis; baccis globosis. 5 — llabilat in Brasilia. 

0. C. VESPERTI.NUM Linn. S)st. 227. - Jcq. Ilort. Schoenbr. III. 43^ 1. 338. - Marr. 
Kov. Comment. Goetting. V. 41. t. 8. - G. Don I. c. no. 0. — GUbrum: foU. ob- 
longii arutii submembranaceis opacis; florib. subaiilUrib. aggregaiis breviior 
pedoncaUiis; Uciniis corolUe acominatis ereciijt. .*) — Rami lomentosi. GorolU 
«irescenti-alba, segmentii angosUs acutis, tubo lon;(o filiformi. Bacca eoerolea. 
Flores in ipicii brevei deotai dispoiiU. — realmm eonfertum Mlll. Dict. no. 5. CBSTRUV. SOLANACBAE. 115 

— C. J mm aicm$9 Lam. Diciioo. I. 067 — C. ratMtunMum llorU Palavin. — Ja«- 
mimum Moane, Hist. Jamaic. II. 00. I. 901. Og. S? — Plnm. ed. Burm. 150. t 157. 
flg. I. — Iwora aliemifolia Jcq. Pl. Amerie. (ed. pict) 10. t 177. fig. 8. — Crescil 
in insnlis Indiae oceidenlalis. 

7. C B08BCJ1I H. B. Klb. I. c. 50. t t< 197. • Kth. t e. 185. — 6. Don I. c. no. 7. 

— FolL oblongis obtusiutculis , ntrinq. nolliter hirto-pnbeseenlib.; pedunculit 
azillarib. et termlnalib.(?) qnadri- aut setfloris; florib. setsilib. capiiato-con- 
gettis involncratis; calyce lubuloso quinqnefido pnbeseenie; laciniis corollae ro- 
seae ovatis angnsuto-acuminalis; filamentis nudis. 6 — Rami Jnniores molliter 
villoso-pubescentes. Folia 9-2'/t poll. longa. Segmenta calycina lanceolata acuta 

inaeqnalia, apice reflexa. Corpllae glabrae segmenla reflexa. Bacca ? — 

CrescH in Mexico prope Real de Moran et Hacienda de Regla. 

■\-f Floribns spicalis V. racemosis. Spicis racemlsque axillaribns et terminalibutf. 

8. C. DUBIUM 8teud. Nomencl. bot (ed. 1) I. 337. — Staninib. edenlnlis; racemis 
axillarib. sessilib. folium subaequantib.; pedieellis altemis bracteatis ealycem 
obtnse dentatum snbaeqnantib., corollae tnbo fnbfilirormi, limbi lacioiis linearib. 
aentis eonniventib. (virescentib.); folt oblongo-lanceolatis subrepandis glabris. 6 

— C<M<nfiii rnemofMiii Tanscb, Flora (B. Z.) XIX. 387. — Creseit ? 

•. C PSEflDO-QUINA Mart Beibl. nir Flora (B. Z.) XXI. II. 00. f - Glabmm: foll. 
membranaceis ovatis obuisinseulis aut aeutis, basi aeutis; pednnculis apice arti- 
cnlatis, axillarib. ant in racemos S-8-floro8 terminales eoogestis; ealycis qnam 
corolla 0-toplo brevioris deotib. oorollaeq. gracilis laciniis acutis; filamenlis 
•dentnlis glabris, longitndine tubl. 6 — In Provincia Brasiliensi Rio Grande. 

10. C SDBPULVERULKNTCJM Mart 1. c. 65. — Ramulis antico snbferragineo-to- 
mentoto-pulvemlentis; foll. lanceolatis acuminatis, basi rotundatis, snbtns pilis 
•tellatis parce pulveralentis ; florib. axillarib. fascicnlatis ant terminalib. racemo- 
•is; bracteis snbulatis calyces breviter et lale triangulari-dentatos snbaeqnantib.; 
corollis calyces sextnplo superanlib. ; filamentis edentulis glabris supra tubi di- 
■Idlnm insertis. — Crescit in sylvis provinciae Sebastianopolitaoae in Brasilia. 

11. C. CALYCUIUM Willd. Reliq ex Roem. et Scbult Syst veget IV. 800. - H. D. 
Kib. I. c. 58w — Ktb. I. e. 184. — G. Don I. e. no. 8. — Ramis foliisq. sublus stel- 
lulato-tomentosis el canescentib., supra glabris et nitidis ovato-ellipticis sub- 
aeuminatis subrigidis; pednncnlis axillarib. terminalibq. plurifloris abbrevialis 
spiealis; florib. sessilib.; calyce elongato qninqnefido; corollis lomentosis(?); fl- 
lameniis nndis(?). ^ — C itrigUlaio Rz. et Pav. simillimnm habituque ad 5e«- 
team accedit ~ Folia 9-3>poIIicaria. Segmeota ealycina ovato-lanceolata acn- 
minata. Cotolla pallide viridis. Stamina ad apicem tnbi eorollini Inserta glabra. 

— Crescit in ealidis Peraviae prope Gonxanama et in Brasilia. 

12. C. PETIOLARB H. B. Kth. I. c. — Kth. I. c. — G. Don 1. c. no. 0. — Ramis 
foliisq. subltts in nervis pulvemlento-tomentosit, snpra glabris, longe petiolatis 
clliptieo-oblongis snbaeuminatis costato-venosis; peduneulis axillarib. et terml- 
nalib. paucifloris brevisslmis spieato-approximatis; florib. sessilibus. 6 — Rami 
glabri, floriferi ftiscescenti -tomentosi. Folia 5-7-pollicaria, 9-3 poll. lata. Pe- 
tloli folionm snperioram basi bianricnlati, anricnlis lunatis. Pedunculi ad apices 
ramoram spicato-approximati tomentosi. Calycis denles breves acnti. — C. ee- 
noaiis» Willd. Herb. no. 4438. ex Roem. et Schult 1. c. 807. — Settea peUotarit 
Spr. Syst vegetab. 1. 584. — In Peravia locis nmbrosis inter Ayavaca et Yanta. 

IX C CONGLOMERATUM Bt. et Pav. Flor. Perav. II. 90. t 150. flg. a. - U. B. 
Kth. I. e. 00. — Kth. I. o. 185. — G. Don I. c. no. la — Foll. oblongo-lanceolatis 
•catis retienlato-venosis, venis snbtus valde prominentib., rigidis glabris; spicis 
axillarib. abbreviatis sessilib.; laciniis ealycinis ovatis acntis; filamenlis nudls. 6 

— Bami snbtrigoni. Folia 3-4-pollicaria. Spicae ad apices ramoram approxi- 
nMlae. Corolla virescenti-flaveseens, ftegmentis ovatis acntis. — C. reHeuiaium 
WIIM. Beliq. ex Roem. et Sehnll. I. c 806. ~ Cretcit in declivitale oceidentali 
Andina Pernvitnoram inter Gnangtmarea et Caieas. 

15* 1 16 SOLANACEAE. cbstrum. 

14. C. AFFINE H. B, Klb. i. c. 00. - Ktb. I. c. 186. - G. Don I. c ■d. 11. - Poll. 
linreoUiis aut linceolito - oblongis acamlnatis membranaceii glabris; spicis 
ailUarib. abbreviatis sessillb. approximatis ; florib. sessilib.; laclniis corollae ova- 
tis acotis; filamentis nodis. 6 — Corollae albido-virescentes giabrae. Rami tri- 
goni glabri. Folia qainqnepoliicaria , sesqoipoliicem lata. Calycis denles ovati 
acati, margine pilosi. — Cutro Forqui afSne. DilTert a praecedenle, cni proxi- 
mum, foliis tenuioribus acuminatis, venis minus prominentibna. — An certe spe- 
cies distiDCtaT — C. PerutiQnum Willd. Reliq. ex Roem. et Srhult. I. c. 807. — 
Crescit in devexis montis Taogoragoae prope Penipe Quitensium et Juxta Ayavaca 
Peruvianorum. 

15. C DIURMJM Linn. Spec. planlar. SH. — Herit. Slirp. I. 74. - Dill. Ilort. Eltb. 
186. t- 154. fig. 180. — II. B. Ktb. I. c. 61. — Kth. I. r. 186. — G. Don I. c. p. ^i. 
00. 12. — Full. obloDgis acutis membranaceis glabris; pcdunrulis axillarib. fakci- 
culatis; laciniis corollae oblusis reflexis; filamentis nudis edpoiulis. ^ - Folia 
tripollicaria. Flores odorati parvi albi. Calycis dentes acuti parum ciliaii. — 
Crescit in insoia Cuba prope Uavanam. 

16. C. ODONTOSPERMUM Jcq. Hort. Schoenbr. III. 44. t. 331. - G. Don I. c. do. 
13. ~ Glabnim: full. oblongis acutis sobcoriaceis; racemis brevib. axillarib. ter- 
minalibq.; florib. subsessilib.; corollae segmenlis lanceohlis arulis re^oluiis; G- 
lamentis nudis edentulis. 6 — Yalde affine C. diumo sed flores nocte tanluro- 
modo odori. Semina par>a comprcssa, lateraliter (apice ex Spr. I. c. 674. no. 
S.) denticolo notata. Folia 3-4-pollicaria. Corolla alba, tobo c>lindrico, ad os 
vix dilatato. Barra nigresrens, Pisi minoris magnitudine. — Crescit ? 

17. C. FASTIGIATLM Jcq. I. c. t. 330. - G. Don I. c. no. 14. — Foll. ovalo-oblon- 
gis acutis coriaceis glabris, supra nitidis; pedunculis axillarib. cloiigatis, apice 
spicaiis, folia aequantib.; segmentis corollinis ovatis obiu«is renrxis quinis se- 
nisve; filamcniis nudis edentulis. i) — Folia subtus pallidiora. Pseudo-stlpnlae 
parvae obtusae. Florcs albi sessiles ad apicem pedunculorum subTastigiati; per 
diem noctemq. suaveolentes. Bacca rotundata nigresceos pisiformis. — Crescit....? 

18. C FOEriDISSIMLM Jcq. I. c. 43. I. 320. — G. Don 1. r. no. 15. ~ Glabrum: 
foll. ovatis lanceolatisq. acutis petiolatis; pedunrulis aiillarib. terminalibq., ple- 
romq. 3-C-floris racemosis; florib. pedicellaiis v. sessilib.; deniib. ralycinis gra- 
cilib.; segmentis corollae brevib. ovatis emarginaiis; filamentis basi barbatis 
edcniulis. ,^ — Caulis punctulato-sraber ramosissimus. Folia 2-4-pollicaria foe- 
lidissima. Flores nocte odorati. Corolla flavescens. Bacca ublongo-cylindrica 
nigra, semina 2 oblonga. — Crescit in insulis Indiae occidcnlalis. 

10. C. TEMIFLORLM IL B. Kth. l c. 01. - Ktb. I. c. 186. — G. Don I. c. no. 16. 

— Full. ovatis acuminatis tenuiter merobranareis, subtus in venis subtomentosis ; 
spiri.s axillarib. valde abbreviatis sesyiiib. 8-12-floris: florib. sessilib.; tubo co- 
rollae tenuissimo, lacinii» lanceolatis acuminatis; filamentis nudis. d — Ramo> 
sissimum Kuflnroticosom. Rami teretes pulvcrulento-tomentosi. Folia subqua- 
dripollicaria. Petioli rharbidesq. spirarom tomentosi. Flores odoratl albi glabri. 
Calyt glaber irregulariter 4-5-dentatus. Filamenta ad basin pilosa. — T. flori^ 
bundum Willd. Beliq. ex Roem. et Scbult. S)»t. vegrtab. IV. 807. — C. oraium 
Willd. I. c. — Crescil in declivitate montis Duidae prope pagom Esmeraldae 
Orinorensium. 

Ml. C. TINCTORIIM Jcq. I. c. 4V I. 3X1 - G. Don I. c. no. 17. - Foli. ovato-lan- 
ceolaiii glabris nitidis; racemis axillarib. terminaiibq.: florib. breviter pediceila- 
tis; coroliae segmentis lanreolatis arutis, demum rcflexis, primum patentib.; fl- 
lamrntis nudis edentuiis, per potam suam longitudinem corollae tubo adnalis. 6 

— Folia coriacea tripollicaria. Corolla alba sua\eoleus. Barra obscure ^tolacea 
rotundata. — Cresrit prope Caracas. 

il. C. LATIFOLILM Lam. iUnslr. gener. II. 5. no. SS75. — G. Don I. c. no. 18. - 
Foll. elliptiris acutis, sopra glabris, fobtus polverulenlo-villusis; lacemis axilla- 
rib. brevissimis; slaminib. edentolis. C» — Pettoli et rami cum pedunculia, pcdi- 
rellts calycibasqne pnlveniksto • villosi. Gorollae lubus fliiformis, segmcntis CB8TRUII. SOLAN ACEAE. 1 1 7 

lanceolatif «cuUs. Stigma capilatom. — DilTert a C hirto foliis bati non cordalia, 
coroUae fegmeniii acatif nec obtosif el fligmate capiuto nec bifldo. — Creacit 
in insola Trinitatif. 

SS. C. LAEVIGATDM Scblchtd. I. c. 58. f ~ G. Don I. c. no. 19. ~ Glabnim : foll. 
ellipticif acominatif fobpapyraceif fubopacis peliolatif ; racemis subspicatis axll- 
larib , folio multo breviorib. (interdum ad fasciculum axillarem reduciis) ; calycis 
subglabri marglne ciliolati dentib. brevissimis nullisve; corollis glabris tubulosis 
subinfundibulirormib., calyce sexies longiorib., limbi laciniis obtusis; filamentis 
supeme in tnbo insertis, in medio tubo pilosolis ; baccif ovoideis. i6 
a. etfoluium: Foll. majorib. longios petiolatis; racemis evolotis longius pe- 

dunculatif. 
fi. pauperculum: Foll. minorib. brevius petiolatif; racemis abbreviaiis; florib. 
binc in axillis interdum subsessilibus. — C raeemotum Rz. et Pav.? Flor. 
Peruv. II. 89. U 154. f. 0. — Habilat in Orasilia. 

83. C AMICTUIl Scblcbtd. I. c. 04. f — G. Don I. c. no. 90. — Glaberrimum : foll. 
lanceolatis, utrinq. acutis lucidulis, peliolatis; racemis subspicatis brevib. brac- 
teatis; bracteis */«-% floris aequanlib.; calycis glabri dentib. aculif, apice ci- 
liolulatif; corollif tubuloso-infundibulirormib., fauce leviler ampliatif glabrif, 
ralyce srxies longiorib., limbi laciniis ovatif acutiusculis; filamenlis superiori 
tubo insertis, loco insertionif fasciculato-villofis et binc deorsum reverso-pilo- 
sis. 6 — In Rrasilia auslrali. 

81 C. RRACTEATUM Lnk. el Otto, lcon. select. pl. bori. Oerolin. 1. 11. f t. 0. - 
Ilook. RoU Magaz. t. 8974. — Scblchtd. I. c. 64. — G. Don I. c. no. 81. — Foll. 
lanceolatis undulatis pubescentib.; florib. fasciculatis axillarib. terminalibq. pe- 
dicellatis; pseudostipulis oblique cordatis reniformibus; bracteis spathulatis; fi- 
lamentifl ad basin barbatis. 6 — Racemorum longitudo variat, sed vix folio lon- 
giores occorrunt. Rami tomento denso virescenti tecti. Pednnculi pollicares, 
pedicellis brevibus. Corolla bypocraterimorpha pallide flava, tubo pollicari, seg- 
meniis ovatis acutis. — Crescit in Rrasilia ad urbem Rio de Janeiro eic. 

25. C. SCHLECHTENDALIl G. Don I. c. no. 82. — Glabrom: foll. ellipticis utrinq. 
acuminatis, apice acutis subooriaceis opacis, breviterpeiiolatis; racemis axillarib. 
subsptcatis; c^lycis glabri dentib. brevib. obtusis, margine dense ciliolulatis ; co- 
rollis exttts glabris tuboloso-infundibulirormib., calyce sexies longiorib., limbi 
laciniis reOexis triangularib. acutis; filameolis medio tubo insertis ibidemque 
villosis ; corollae tubo intus ad basin imam cingulo villoso notato. 6 — C. muUi^ 
florum Scblchtd. Linnaea VII. 59. t ~ ^. polyanthum Steud. mss. — Rrasilia. 

Itt Raccmis compositis v. paniculatis v. pedunculis racemoso-paniculatis. 

26. C. PALLIDUM Lam. Diction. I. 668. — G. Don I. c. no. 83. — Glabrum: foll. 
ovatis acuiis; racemis compositis axillarib.; filamentis edentulis; baccis obovatis. 
— Flores parvi pallide flavi. Folia sesquipollicaria obscure viridia. Racemi 
densi folio breviores. Corollae segmenta brevia obtusiuscula. Racca violacea v. 
obscure coerulea, lelbalis. — C venenatum Mill. Dict. no. 6. ~ Pluken. Almag. 
35., Pbytogr. t 64. fig. 5. — Sloane, Hislor. Jamaic. II. 96. U 291. — Crescit in 
insula Jamaica. 

87. C. PANICULATUM Willd. Reliq. in Roem. et Scbult Syst. veget. IV. 807. - H. 
R. Ktb. Nov. gen. et spec. pl. III. 62. — Klh. Synops. plant. aequinoct. II. 187. — 
G. Don I. c. no. 24. — Volubile, fruticosum : foll. gemlnatls ovaio-oblongis acutis 
glabris; paniculis terminalib. simplicib.; ramis divarlcatis; florib. pedicellatis; 
tubo corollae tenuissimo, laciniis lineari-lanceolalis acuminaiis; filamentis nudis. 
6^ — Rami trtangulares glabri. Folia interdum soliUria, 3-4-pollicaria, pollicef 
2 lata. Flores suaveolentes virescenti-albi. Calycis dentes ovati aculi ciliati. — 
Grcfcit locis bumidis ad ripam fluminis Guayre propo Caracas. 

28. C SCAKDENS Vabl, Eclog. L 24. - Wilid. Spec. plantar. I. 1055. - G. Don I. 
c. Bo. 25. — Ramif fcandentib.; foll. ovatif attenaatif glabrif ; racemif asillarib. 1 18 SOLANAGEAE. C£struii. 

•obcompofiUi; fiUnenUft nudis edenlolis. 6^ — A«Bii ierelef fUbri. FolU pe> 
UoUu remou soliUria. PseadosUpuUe nuUie. Umbi corollUi segmenu sabu- 
Uu. — Crescit prope Stim. Martbam. 
». C. RACEMOSUM Rz. ei Pav. Flor. PernY. II. 80. L IM. fig. t. - G. Don I. c no. 
96. — FoU. UnceoUlo-ovaUs acoUs glabris; racrmis bvevib. composiUs soliUriis 
V. temis aggregaUs, iotermedio longisaimo; filameoUs edeBlaUs(T). 6 — Troocus 
glaber sesquipedalis; rami eloogaU. PeUoli parum contorU.^lyz panros. Bacca 
TioUcea globosa. Semioa quatuor oblooga fosca. — C laevig^um fi. paupereu- 
lum Schlchtd. Lionaea VIL 58? (cf. p. 117. no. 82.] — In Peruvia in nemoribos. 

30. C. L0N6IFL0RUX Rx. el Pav. I. o. 9B. t 154. flg. «. - G. Don I. c. no. 27. - 
Foll. ovalo-oblongis acuUs, sopra gUbris niUdis, infra Joniorib. Unalis; pcdun- 
culis lerminaUb. panicolato-raeemosis ; corolUe tubo loogissimo cunraio; slami- 
nib. cdeololis(7). 6 — Remi pubesceotes. PaoicoUe rami flores 4-6 pediccllaio» 
ferenles. Bracteae soliUhae lanceolaUe. CorolU sesqoipollicaris porporea, limbi 
margioe Uoalo, tobo gltbro. Bacca maJoscoU ovau obscure purpurea poiy- 
sperma. Semina parva aogolaU. — Crescit in Peroviae oemoribus. 

31. C. STRIGILLATUM Ri. ei Pav. I. c. 90. 1. 156. — G. Doo I. c oo. 2B. — Tomeuio 
brevi slrigoso veslilom: folK cordaUs acoUs; pedoocolis geminaUs racemoso- 
panicoUUs, altero breviori; fiUmenlis edentolis. 6 — Folia pendoU, supra gU> 
bra. Flores sobsessiles, bracteolis lemis panris praediU. CorolU alba, lubo 
longo incorvo, illi JoiwUnorum haod dissimilis. Bacca troncaU ovala obscore 
fioUcea. ~ Crescit in Peroviae oemoribos. 

tttt PedoocoUs corymbosU axilUribos termioalibusve. 

3k C. LAXUM Blh. Plaat. Hartweg. no. 207. — Ramis decombeoUb. v. divaricaUs; 
folL peUoUUs ovaUs t. oMoogis glabris; corymbis termioaUb. Uxis paocifloris; 
eolycis lobolosi Uevigali deoUb. brevib. Ulis, vix pobenilis, corolla 4-5-ies loo- 
giore, tobo inlos exlosq. gUbro, limbi Ucioiis obloogis acolis; suminib. globHs 
od ioserUonem incrassaUs. 6 — Crescil in Mexico. 

33. C. VESTITUM Hook. Ic. pUnt. 1. 381. t — FoU. allemis obloogo - ovaiis aeoUs 
pelioUUs, sopra gUbris reUcoUUs inlegerrimis, sobios peUolis, ramolis, corym- 
bis floribosqoe lomeolo pallide folvo dense vesUUs ; cymia composllis terminallb. 
deosifloris; calycib. obconicis, denUb. 5 brevib. irancaUs; coroila infoodibuli- 
formi, lobo gracili; fiUmeoiis ioclosia, basi geoicuUUs ovarioqoe pubesceoUbos. 
— In Qoilo cresciU 

34. C. THYRSOIDEUM H. R. Kth. Nov. geo. el spec pl. 111. 63. - Kih. Synops. 
pUol. aeqoinoct. II. 188. — G. Don I. c no. 20. — Foliis ovaio-oblongis acoUs, 
sopra glabris, subius teooissime poberulis; paniculis lermioalib. corymbosis ra- 
mosissimis folialis; florlb. sessilib.; lubo corolUe calycem vix superanle, Uciniis 
ovaUs acolis, margioe loflexis; fiUmenlis oodis. 5 -> Rami trigooi, pubescenUa 
polveroleoU obsili, canescenies. Folia 3*4-pollicaria, basi in petiolum aitenoaU. 
Calyeis denles broYes ovali acoU inaeqoales. CorolU alba. — C, Parfui aCfine 
diciior. — Crescil io alu pUniiie Mexleana prope orbem Chalco (aUilodine 1170 
bexapodom). 

35. C. AURICULATUM Heril. SUrp. I. 71. L 35. - Willd. Spec. pUol. L 1055. — Ra. 
et Pav. I. c II. 2^ U 155. flg. a. - U. B. Kth. I. c 63. - Kth. 1. c 187. - G. Dea 
I. c. 00. 30. — Foll. obloogis acomioaUs glabris, peUoUs biaoricuUUs; coryBibU 
axilUrib. approximalls; corolla pobesceoU ; labo lenoissimo, Ucioiis limbi ovaio— 
obloogis acoUs, margioe inflexis; flUmenUs nodis. 6 — R«mi lereies glabri. FoUa 
qoadripoUicaria. Calyces, peduocoli et pedicelli pabesceotes. CoroUa alba. — C. 
Bediumda Lam. DicL 1.687. — Roem. et ScholL Sysl. \egel. IV. 551. — Oediumdm 
^aeminiano flore Feoill. Perov. IL 35. t 20. fig. 2. — Crescit locis lemperaUs ialer 
Loxam ei pagum MaUcaUs Peroviaoonim el io Chili. 

36. C. MILTIFLORUM Roem. et Scholi. 1. c 553. (nec Sehlchtd.) - G. Doa L c 
00. 31. — FoU. ovaio-UoeeolaUs aeoUs gUbris; eorymbis axilUrib. pedaacoUUa, 
foliodimidio breviorib.; fiUmMUa edcotalis. 6 ~ Reai glaberrimi viridea. folU CBmuv. SOLANAGEAE. 1 19 

fabmeaibranacei 2'A poU. longa. Pedancali puberoll, pedicelli glabri. Corollae 
sefoienta erecta acnta subconnlTenlia. — Crescit T 

f. 2. FUamenHs ha$i glanduia sesHH praedUU. 

37. C TOMENTOSUM Lioa. Sappl.^150. — AiU Dort Kew. (ed. 2.) II. 3. — G. Don 
I. c no. 32. — Poll. ovato - oblongis acuminalis, supra glabriasculis, sabtos ca- 
nescentib. pobesoMtiaq. pilosa Testitis; pedunculis aiillarib. brcTib. 4-0*flori8, 
«d modom spicae approximatis; florib. sessilib. ; calycib. tabolosis qoinqoefldis 
com ramis villoso-lomentosis; filameniis basi glandola aoctis. ^ — Rami teretes 
com pedancolis Tilloso-tomentosi pilosi. Folia membranacea, sopra Tiridia gla- 
bra scabrella, 5 circiter pollices longa, 2 poll. lata. Calycis segmenta lanceolata 
oblonga acola sobaeqoalia. Corolla glabra Tirescens, segmentis OTalis acotis, 
margine reflexis. Stigma capitato-peltatom. Bacca OTalis, apice bisolca 2-4-lo« 
colaris polysperma parra , calyce persistente sobreclosa. — C. Granademe Willd. 
Reliq. ex Roem et Scbolt. I. c. 807. — In PeniTia inter Loxam et Vinayacaro. 

38. C PARQUI HeriU Stirp. I. 73. t. 30. — Bot Magat. t. 1770. - Schmidt, Oeslr. 
Baamtcbt. IIL 138. t. 15. — G. Don I. c. 484. no. 33. — Foll. lanceolatis glabris, 
atrinq. attenoatis acotis t. obtosioscolis sabondolatis; pedoncolis terminalib. co- 
Umbosis; fllamentis basi Tillosis glandalaq. Instnictts. 6 — Folia 3-5-pollicaria 
glabra. Pseado-stipolae angostae. Flores albescenti-flaTi nocte incipente fra- 
grantissimi. Bacca nigra sobglobosa. — Pedoncoli et calyces interdom tomentosi 
tH interdom excepto calycis ore, nodi. Segmenla corollina pleramqoe reflexa, 
margine tomentosa. — Scblcbtd. Linnaea Vil. 50. — C. Jamateefue fi. Lam. Dict. 
1. 088. — C. virgatum Ri. el PaT. Flor. Peruv. II. 27. — Parqui Feoill. Perov. II. 
72. t. 32. ffg. 1.*— C. aurieuiatum probabiliter hojos est est Tarietas foliolis gem- 
mae primordialibos amplificatis^ lonatisqae et racemis omoibos axillaribos dlf- 
ferens. Filamenta in neotro eorom dentata, sed semper basi tantom- 
modo dilatata et Tillosa inTe'nU IV««8 «b Esembeck, Not. act. acad. 
Caesar. Leopold. Carof. nat. corios. XIX. Soppl. I. 301. — Crescit in Cbili et in 
Brasilia aastrali. 

$. 3. Filameniie ad basin dente instructis v. ad insertionem dentatis. 

30. C. PLCKENTII Taascb, Flora (B. Z.) XIX. 387. — Slaminib. denUtis; fasciculis 
paoeifloris axillarib., pedoncolo brcTissimo villoso sofl^oltis; calycls corollaeqoe 
limbi segmentis acntis; foll. lanceolato-elHpticis, otrinq. acotis sobcoriaceis 
glabris. 6 — Laureoia latifolia florihut aUncanHhut odoratit Plok. Pbytogr. t. 99. 
flg. 1. - Crescit T 

40. C SALICIFOLIUM Jcq. Hort. Schoenbron. lU. 42. U 320. — Willd. Enom. pl. 
bort. BeroUn. M3..— H. B. Ktb. Not. gen. et spec pl. III. 02. — Ktb. Synops. pl. 
aeqoin. II. 107. — 6. Don 1. c. no. 34. — Foll. lanceolatis acominatis glabris; ra- 
cemis axillarib., folio molto breTiorib.; florib. pedicellatis; filamentis denticola- 
tis. 6 — Rami teretes glabri. Folia qainqoepollicaria, pollicem lata, mcmbranacea« 
Raeemi glabri. Bacca OTato-oblonga magnitodine illios Berberiiit, basi calyce 
cincta. Calyx qaiDqaedentatos. Corolla Tirescenti - alba , tobo gracili, segBcntis 
laneeolatis acotis. Filamenta apice tantammodo libera. — Crescit locis sabfrigi- 
dis prope La Yenta grande inter Caracas et portnm La Goayra. 

41. C BUANTHBS Scblchid. Linnaea VII. Oa f — G. Don 1. e. no. 35. — Glabmm: 
foll. ellipticis t. oblongis, basi attenoatis, apice acatioscolis locidolis sobcoriaceis 
petiolatis; racemis axillarib. sobcomposilis, basi foliatis; calyeis poberuli dentib. 
brerib. obtosis, apice tomentosis; corollis glabris tobaloso-infandibnliform&b., 
ealyce sexies longiorib., limbi laciniis oblongis obtoBiosealis; fllamentis paullo 
s«pra medium lobum insertis giabris sobdenticalatis. 6 — Babitat in Drasilia. 

42. C HIRSUTUM Jcq. Hort Schoenbrun. III. 41. U 3M. — G. Don I. e. no. 30. — 
Foll. oblongis acotis, sopra poberalls, sobtos lomentosis; spicis axillarib. qoam 
petioli longiorib.; florib. sessilib.; fllamentis ad basin denticolo instroctis. 6 — 
Rami et ealyces albo-pilosi. Folia otrinqae acota 3-l^polliearia. Pseodostipolae 
falcalae. Flores in corymbis parris axillaribos fascieolati. Calyx qainqaedeDtatos. 120 SOLANACEAE. rESTRUM 

Corollae labai ^abrr ▼iridis, seKmentis pateniibos lasMolalis acotis fla^etcea- 

tibos. Stigma capitatom. Filamenta ad basin barbata. — Crescit ? 

41 C. ALATBRNOIOES DesfooU Cat. bort Paris. 70. — Poir. Encycl. m^tb. Soppl. 
11. 103. — Ilamilt Prodr. flor. Ind. occid. SS. ^ Roem. et ScbolU Syst. ▼eget. IV. 
SU. ^ Hook. Bot Magai. t. S889. — G. Don I. c. no. J7. — Foll. ovato-rotondatis 
obtosis V. sobellipticls ondolatis coriaceis, sopra nitidls glabris, infra cinereis; 
florib. fascicolatis sessilib. aiillarib. laieralib. terminalibq.; Blamentis basi denti- 
colaiis. 6 — Rami teretes cinerei. Folia sesqoipollicaria. Corymbi qoam Tolia 
breviores. Corolla virescenti-lotea, limbi segmenta rerta acominata. — C. ciiri^ 
foUum Retz. ei Spr. Syst. teget. I. 673. no. 7. — In insolis Antillanis. 

44. C. EXSTIPULATUX Ledeb. in Scbrad. Neoes Joom. fUr Bot. IV. 65. - fi. Don 
1. c. no. 38. — Foll. acominatis Yillosis; spicis terminalib.; filamentis basi dcnti- 
colo instroctis. 6 — Pseodosiipolae nollae. — Habito simile e»t C auriculato. — 
Crescit ? 

45. C. LNDLLATUM Rt. et Pav. Flor. Peniv. II. 9B. 1 155. - G. Don I. c. no. 39. - 
Foll. ovatis acotis ondolatis glabris; pedoncolis aiillarib. terminalibq. paocifloris; 
filamcnlis ad basin denticolo instnictis. 6 — Troncos granolaloii. Pedunruli ple- 
nimqoe S-flori. Corolla lotea, limbo eitos poberolo. Antherac tclragonac. Barca 
tiolacea bilocolaris sobbeiasperma. Semina angolala troncata. ~ Cresrli in Pc- 
nivia ad Uoanoco locis vastis. 

40. C StBEROSUM Jcq. Hort. Scboenbroa. IV. 96. t 4SS. - G. Don I. c. no. 40. - 
Poll. oblongis acotis glabris; racemis aiillarib. terminalibq. rompo»itis; florib. 
tessilib. v. sobsessilib. aggregatis; filamentis ad basin denie bifldo in^irociis. ^ 

— Troncos cinereos soberosos. Folia 3-4-pollicaria. Flores pallide lotei soa- 
veolentes. Stigma capitatom ombilicatom. — Crescit ? 

47. C HIRTUM S«rti. ^rodr. flor. Ind. occid. 40., Flor. Ind. occid. I. 478. — G. Don 
1. c. no. 41. — Foli. sobcordatis acotis, sopra* glabris, Infira rarooliHq. pilosis; spi- 
cis aiillarib. sobracemosis brevib. 4-6-floris; filamentis ad basin dentirolo in- 
stroctis. 6 — Bracieae nollae. Corollae tobos longos gracilis, segmcntis ovatis 
obtosis connitentibos, ab»qoe denticolo intermedio. Bacra nigra o^aia pubes- 
cens disperma. Calyi qoinqoedenlatos. — Crescit in Jamaicae s)lvis. 

4& C. NOCTIRMM Uerit Stirp. L 70. - Lam. Dict I. 687. - G. Don I. c. no. 42. 

— Foll. ovaiis V. ovaio-lanreolatis acotis glabris; pedoncolis sobracemosis aiil- 
larib. folia sobarquanlib.; filameniis ad basin dente instructis. .S - Trunci cortei 
eanescen«, basi soberosos. Rami teretes glabrl ponriolati \irides v. canescenti- 
fosri. Folia illis Aurantiorum simillima. Corolla glabra \irescenti-flava, tabo 
gracili curvato, segmentis obtosiusrolis sobirregolaribos. Bacca »ubglobo»a pisi^ 
formis alba. — Jasminoidn foUit Pitkaminit^ fiore riretcrntr, noctu odoraiittima 
Dill. Uort. Ellham. 183. t 153. fig. 185. - Ploken. Ph)logr. t 64. (ig. 3? - Creseit 
in insula Jamaica, in Cbili et in Meiico prope Jalapam. 

40. C. MACROPUVLLUM Venien. Choii des pl. t 18. - Pers. Enrhir. L S30. - G. 
Don l. c. no. 43. — Foll. ovato-oblongis acomlnatis glaberrimis; florib. fascica* 
latis sestilib. ; filamentis ad basin denticolo instroctis. ^ — Affine C. laurifolio 
forieqoe ejos varietas, foliis lamen molto majoribos minosque aggregatis vii co- 
riaccis disrrcpat Flores in anthesi lactei, demom pallide flavi el ferruginei, 
sapra petiolorom artirolationes orti. Bracteae lineares frrrogineo-tomentosae 
decidoae. — Creieit in Antillis. 

5a C VESTIOIDES Schlcbtd. Linnaea VII. 65. f ~ G. Don I. c. iH.V no. 41. - Ra- 
mi4 pubesreniib.; foll. oblongis sobsesitilib., basi longr ailenoaii«, apice sob- 
obtosis sobroriareis, iiopra glaliris, sobtos Irviier puberulis; racemo terminali . 
fftliuso; ral)ris glabri deniib. bre\lb. latis subbarbaio -murronulaiis; corollis 
glabri« tubuloso-infundiboliformib., ral)ce ter quatrrve longiorib.; limbi laciniis 
otaii» obtuiioAculis; fllamentis saperiori tubo insertis, loco inseriinnis denie vil- 
loso praediiis, villositate doorsam eitias osqae ad mediom tobi derrescente. o " 
Cri*srit in Brasilia. CB8T1IUM. SOLANACEAE. 121 

51. C. IIIRTRIXUM Schlchtd. I. c. G3. j - G. Don I. c. no. 45. - Ramulis hirtcllis; 
foll. lanceolatls, basi acole attcnuatis, apice acuminatis membranacois lacidulis 
petiolatis, Juniorib. in nervo venisq. primariis pnbescentib., doindc glabris; ra- 
cemis brevib. axillarib. subspicatis; calycis subhirtelli dentib. elongato-triangu- 
larib. acutissimis» margine ciliolulatis; corollis anguste tnbuloso-inrundibuliror- 
mib., fauce subinllata, extus glabris, calyce octies longiorib.; limbi lacinils an- 
gustis acutiuseulis; fllamentis superiori tubo insortis glabris, in medio tubo den- 
ticulatis. — Habitat in Mexioo. 

AS. C. D13MRT0RUM Scblobtd. I. c. 01. t - G. Don I. c. no. 40. — Ramis glabris ; 
foll. ellipticis acuminatia, basi acutis el subinaequalib. opacis, aubtus puberulis 
ad aiiiias saeplus barbatts peiiolatis; racemis aiillarib. terminalibq. subgeminis; 
calycis villosuli denlib. acutis subinaequalib., apice tomentosis; eorollis extus 
glabris, e tubo tenui inrundibalirormib., calyce ter longiorib., limbi laciniis acu- 
tis; fllamentis superiori lubo inscriis ibidcmq. denticulatis glabris, tubi inrera 
parte reverso-pubescente. ^ — iiabitat in Mexico. 

53. C. LAURIFOLiUM Uerit. Stirp. i. 00. l. 34. - Smitb, Spicii. 2. t. 2. — G. Don 
I. c no. 47. — Glabnim: roll. eoriaceis nitidis ovatis v. ellipticis obtusis; florib. 
sopra pedancolnm communei^ rasciculatis pedicellatis; pedunculis quam petioli 
breviorib.; fllamenlis ad basln denticulo instroctis (Lam.) v. nodis (Willd. Rnum. 
planU hori. Berolin. 945.). 6 — Folia obscure viridia sesquipollicaria. Petioli ro- 
fescentes. Flores loteseentes ad apiees ramonim in fasciculis sobsessilibus. Seg- 
menta corollae ovala obtusiuscula patentia. — C. venenatwn Lam. Dict. 1. OOR. 
(excl. syn. Roem.) — Crescit in America meridionali. 

f Species vix notae, 

54. C. FOETIDLH Medic. Act Palatin. IV. Phys. 102. - G. Don I. c. no. 48. - Co- 
rjmbis sessiiib. foliosis, ramos terminantibus. 6 — Forte idem ac C vcspertinum. 
— Crescit ? 

55. C NRRVOSLM Mill. Dict. no. 3. — G. Don I. c. no. 40. - Foll. lanceolatis op- 
positis traosverse nervosis; pedunculis ramosis. — Folia quadripollicaria glu- 
bra pallide viridia. Pedunculi axillares 4-5-flori. CoroUae tubus mediu inflatus, 
supra coarctatns, segmenta lata plana palcnlia alba inodora. — Jasminoidet Ame~ 
rieanum lauri foKo, ftore albo odorato Houst. mss. — Crescit in America australi 
ad Carthagenam. 

50. C. SPICATUM Mill Dicl. no. 4. — G. Don I. c. no. 50. — Foll. ovato-lanceola- 
lis; florib. spicatis alarib. terminalibusquc. 6 — Folia 2Va poll. longa, V/t poll. 
Uta. Flores inodori. Bacca globosa purpurea pisiformis, pulpa cduli. Semina 
J^ana. — Greselt ad Carihagcnam. 

57. C. MUTISII Willd. Reliq. ex Roem. ct Schult. Syst vcgeU IV. 807. - G. Don 
L c. no. 51. — Foll. oblongis, utrinq. acuminatis; pedunculis multifloris lateralib. 
aggregatis. 6 — Crescit in America mcridiunali in monte Quindiu. 

58. G. PARVIFOUUM Willd. I. c. 808. - G. Don 1. c. no.52. - Foll. cllipticis sub- 
oBdulatis glaliris coriaceis, sopra oitidis; florib. aggregatis sessilib. subtermina- 
libos. 5 — Crescit. T 

50. C PAUCIFLORUM Willd. I. c. — G. Don I. c. no. 53. — Foll. oblongo- ovaiis 
pobesceiiUb.; capitulis terminalib. paucifloris. i) - C WiUdenouHi Steud. Nomcl 
bot. (ed. 2.) L 337. - Crescit ? 

00. C A.NGUSTIFOLIUM Lodd. Bol. Cabin. t. Oia — G. Don I. c no. 54. — Crcscit 
in India occidcntali. — Species nondom descripta. 

f]' Species omnino dubiae indescriptat» 

C ACUMINATUM Swect. 

C ARVRNSK Arrabida. 

C AXILLARK Arrabida. 

C RLONGATUM ilortor. ex Steud. Nomencl. bot (ed. 2.) 1. 337. 

C RAMOSiSSIMUM Nocca. 

III. \^ 122 SOLANAGEAE. crstrum. 

r. STIPULATI:M Arrabida. 
r. SrSSRSSILK Arrablda. 

tt'1' Species e ffenere expellendae. 
«:. CITRIFOLIVM Rotz. » AKOKANTHERA VRNENATA. 
r. AtRANTIAr.UM Meyer. - CAPRARIA SALICIFOLU. 
C. CAMPAISTLATVM Lam. » ACNISTCS ARB0RESCEN8. 
C. CAULIFLORUM liort. Ticio. — ACMSTU8 ARB0RRSCBII8. 
C. FASCICULARE Otto. « AKOKANTHERA VRNRNATA. 
C. LYCIOIDES Llchtensl. — AKOKANTIIERA LYCIOIDES. 
C. KERVOSUM Mill. - TABERNAEMONTANA AMYGDALIFOLIA. 
C. OPPOSITIFOLIUM Lam. — AKOKANTHERA LAMARKIL 
C. PUBESCENS Lichtenst. » AKOKANTHERA PUBESCENS. 
C. SPERMACOCIFOLIUM Willd. - BOUWARDIA TRin.ORA. 
C. VENENATUM Thnbrg. -^ AKOKANTHERA VENENATA. 

3S00. DtlVALIA //. B. Kth. 

(U. B. Kth. NoY. gen. et spcc. plant. III. 5&. t. IM. — Meisn. Gener. phnt. v.ikcuI. 
I. m II. 185. - Dierbaehia Spr. S)st. vcget I. 67«.) 

1. D. (DIERBACHIA Spr. 1. c.) SOLANACEA U. B. Klh. 1. c - Ktb. Synops. plani. 
•equinoct II 183. — G. Don, General kjst. of gard. and bot. IV. 480. — Habituji 
Withcritufiae , florcs Cestri, ab omnibus hujus ordinis gencribos differt stamini- 
bns tripartitis. Rami glabri. Folia petiolata ovato-oblonga acuroinata, basi ro> 
tundata inaequalia, supra glabra viridia, subdeccmpollicaria, subtus lomcntosa; 
flores umbollati. a — Crescit in ciepidinibus nmbrosis regni Novo-GranatensiH 
propc Fusagasuga et Ilato de Quemado. 

3807. ll.lBBOTn.iM^IA Endl. msx. 
(Veisn. Gener. plant vascul. I. 878. II. 185. — Meyenia Scblchtd. Linnaea Vlll. 9M. 

nec Nees ab Esenb.) 

1. n. FASCICULATUS Endl. mss. — Bih. Plant. Ilartweg. no. 300. — Praticoflus, 
totus subtomentoso-pubesccns: florib. cymoso-fasciculatis. o — Folia peiiolala 
late ovata acnta, magnitndine inaeqoalia, plerumq. tamen 3-4 poll. longa/ l'/t-9 
poll. lata. Flores coccinei, ad apices ramorum fasciculati v. racemosi. Bacca ad 
basin cuneata. Semina (secundum variam suam posilionem et coropressionem ) 
polyroorpha longitudinaTilpr rugosa. — Meyrnia faseieulata Schlchtd. Linnaea 
VIII. £il. t — Crescit in Mexico prope Chiconquiaco. 

2. II TOME.NTOSrs Blh. Plant. Ilarineg. ad no. 300. adnot. - Foll. angnstiorib., 
ntrinq. denKc lomeniosis, tomento calycis densiori et corollae limbi laciniis an- 
guftte lanceolaiis, demum saepc refle\i!i patenlibus. ^ — Crescit in Mexico. — 
Alfinis praecedeuti. 

3. H. CORYMBOSUS Endl. mss. — Fruticosus, totus glaber: florib. in corymbos 
elongatos dinpositis. 5 — Folia quoad magnitudinem inaeqnalia, maxima qninqne* 
pollicaria, S poll. lata, sed qoaro illa //. fateieulali plerumque minora. Segmentn 
calycina fere sobulata. Corolia rubra v. coccinea. — Mejfenia eorymhota Scblchld. 
L c. 2.V2. {- — Crescit in Mexico cum praecedentibus. 

4. *H. ELEGANS Scheidweil. mss. - Specres hucusque indescripla. 

Cleaaii dablsBi. 

.1S417 |. AKOKi^THEBA G. Don. 

(G. Don, General s)st. of gard. and boi. IV. 485. — Endl. Gener. plant SnppL I. 

p. 1401. — Meisn. Gener. plant vascul. II. (appdx.; .100. — Cettri spec. auctomm.) 
I. A. VENE^AT.i G. Don I. c. no. 1. — Fruiicos.i: foll. lanreolaio-oblongis coria- 

cei»; cor>mbi« ^CHsilib. axillarib., pleromque H-flaris? ii — Folia nilida glabra. 

Bracteae subulaiat* . Corolla flavescens. Lirobi segmenta convoluta subulala erecla, 

fusco-apiruhta, tempore pomeridiano expan<(a. — Cettrum fateieulare Otlo mss. 

- Cetlrum reHenatum Thnbrg. Prodr. flor. Capens. 30., Flor. Capens. 1. 103. 

Cettrum eitrifotium Reti, Phyt. Bl. I. 30. — Crescit in Promontorio boaac spei. iiKoiuiiTHERii. SOLANACEAE. 123 

2. A. LAHARKll G. Doo I. c. do. S. — Foll. lanceolalis nervosis subcoriaccis; flo- 
ram fascicolis axillarib. sessiliboa. 6 — Rami tcreies striaii. Folia sobsessilia 
bjpollicarla v. oltra. CoioUa parva, tobo gracili, segmenlis brevibos. — Ceslrum 
oppotUifolium Lam. Htostr. geo. II. no. 8270. I. 112. fig. 2. — Poir. Encycl. mdtb. 
Soppl. II. Ifla. — GresGil in Africa ? 

a A. (CESTRUII Liditensi. mss. in Roem. et Scholt Syst. veget IV. ssa) LYCIOI- 
DES G. Don 1. c no. 3. — FoII. ellipticis obtosis, basi angostatis fascicolalis ; 
florib. axillarib. solitariis sobsessilibos. 5 — Rami obsolete toberculati, joniores 
glabri follati. Caljz qoinqoefidos, segmentis ereclls linearlbos acolis, corollam 
dlmidlam viz aUlngentlbos. Corollae albae tubas pollicaris, limbi segmenta acoia 
revolota. Antherae incombentes exsertae. Stigma capilalom. — Crescit in Pro- 
montorio bonae spei. 

4. A. (CBSTRUII Lichtenst. mss. in Roem. et Scholt. 1. c.) PUDESCENS G. Don 
L 0. 406. Do. 4. — Foll. oblongo-lanceolalis obtosis, basi aitenoaiis, fascicolaiis 
pobescentib.; florib. aiillarib. solitariis sobsessilibos. 6 — Habitus praecedentls, 
Md raml rigidiores, ramoli breves apiceqoe pongentes, vel foliaii. Spioae more 
Igeionm. Flores magnltodine» forma et coloro ot llli speciei praecedentis, sed 
caljz pobescens profondios divisos. — Crescit in Promontorio bonae spei. 

Tribus VL VESTIEAE Endl Gencr. plant. p. G68. 

Embnonis rectl cotyledones foliaceae, radicula infera. Capsula bilo- 
eiilaris. 

3808. YE8TIA WHld. 

(Willd. Ennm. plant bort. Rerolin. I. 206. — Meisn. Gener. planu vascol. I. 278. II. 

185. — G. Don, General syst of gard. and bot. lY. 486.) 

L *V. LYCIOIDES Willd. L c. — G. Don 1. c. no. 1. fig. no. 44. — 6 Cantua li- 
fUiirifoUa Joss. Ann. do Uos. III. 118. — Cantua foeiida Pers. Eochir. I. 187. — 
Ptrij^a^moM foetidus Rz. et Pav. Flor. Perov. II. 17. u 132. (ezcl. capsola). — 
Cittrum vnpertinum Hort Valent — Crescit in Chili ad Conceptionem. 

3809. 8E88EA Rz. el Pav. 
(Ri. et Pav. Prodr. flor. Perov. 21. t. 83. - Meisn. Gener. plant vascol. I. 278. II. 
I8S. — Spr. SysL vegeU I. 583. — Dietr. Synops. plant I. 646. — G. Don , General 

syst of gard. and bot IV. 487.) 

I. 8. STIPCLATA Rs. et Pav. 1. c, Flor. Perov. II. 0. t 115. fig. b. — G. Don 1. c. 
no. 1. — Fratieosa: foll. lanceolatis cordatis; pseodostipolis magnis ovalis obto- 
sis decidois; racemis aiillarib. terminalibq.; pedicellis eorymbosis. 6 — Fotia 
petiolata, sapertora angostiora ovala acominata, 3-5 poll. longa, 1-2 poll. lata, 
sopra glabra, infra albo-lomentosa. Racemi el calyces laoati. Corolla villosa 
lotea, calycem doplo e&cedens. — Cresclt In montibos Peroviae. 

8. S. DEPENDENS Rz. et Pav. Flor. Perov. II. 9. t 116. — G. Don I. c. no. 2. — 
Foll. cordato-oblongls; pseodostipolis nollis; racemis longissimis pendolis; pe- 
dlcdlis pleromq. trifloris. 6 — Ransi pendoli. Folia illis speciei praecedentis si- 
milia, sed infra polveralenta, 3-4 poll. longa,.2 poll. lau. Calyx polverolentos. 
Corolla IniesceBs, ealycem doplo excedens. — In Peravia ad ripas flovioram. 

Species e genere expeUenda. 
S. PETIOLARIS Spr. *- CESTRUM PETIOLARE. 

3800/i. METTEBXICUIA Mikan. 
iMikaa, Delect flor. ot faon. Rrasil. III. t 1. — EndL Gen. plant Soppi. I. p. \4M, 

-- Meisn. Gener. plant vascol. I. 901.) 
I. M. PRINCIPIS Mikan I. c. - Arbor 20-25- pedalis: foll. petiolatis lanceoUto- 
ovalib. integerrimis, basi acotis, otrinq. glabris; florib. axillarib. magnis albis. $ 
— Crescit in Rrasilia. 

16* 124 SOLANAGEAE. 3H70. rOTYLilNTIIEIU Blume. 
'Blumc, Bijdragcn 702. — Meisn. Gencr. pUnt. vascul. I. 876. II. 183.) 
I. "C. TENVIS Blume 1. e^— 2|i — Grefcil in insula Jiva «d trbonim ndiccs. 3871. IflAlVTHERA Acei ab Bsenbwk. 
(Kees ab Esenb. Transact of the Linn. 8oe. XVII. 8S. — Meisn. Gener. planu vas- 

eul. I. m II. 184.) 

I. I. PBRMOLI.IS Nccs ab Escnb. 1. c. >- Mollissime remigineo-lanata. Caulis cst 
erectas, medolla ampla alba faretus. Cortex tenols spongioRun candidus dcicrgi- 
bilis, dense femigineo-lanatus subtomentosns. Pobescentia simplex. Polia al- 
tema obovato-cnncirormia acota, in petiolom attenuata coslalo-f enninenria lata, 
supra Tiridia, lanugine sparsa, subtus lanuginoso-albicantia, nervo fostisquo 
femigineo-laoatis. Flores in rojiorum axillis rasciculalo-glomerati nutantcs. Ca- 
lyx extus valde lanatus. Corolla calyce brevior glabra. Ovarium c duobus car- 
pellis constat, quae utrinque ad axin comrauncm inflexi disscpimentum confiriunt 
biiamellatum , dein mrsus perfpheriam versus diagonali direriione rccurrcnti, 
■largine ovulircrae rere ut in Gesn^riticeia, in receptacnlum seminom lamella sti- 
pitatum transennt Scmina matura dcsnnt — 21.? Q? — Crescit ? (Ind. or?) 

3872. D.%BTtA Laur, 
(Lour. Flor. Gochiorh. IM. [cd. Willd. I. tSS.] — Meisn. Gencr. plant vascul. I. 

S77. II. 184.) 

I. D. PBRLARIUS Lour. I. I. c. c. — G. Don, General syst of gard. and bot IV. 
480. — Fruticosus: ramis ascendcntib.; roll. oblongo-ovatis, Inrra mollitcr to- 
mcotosis, costis obliquis; petiolis rufls. 5 — Perlariut tdter Rmph. Ilb. Amboin. 
VI. Cap. 02. p. Ii2. t 57. — Crc«cit In Cocbinchina et Ambolna. 3873. DOBAE5IA Thnbrg, 
(Thnbrg. Nov. gencr. SiO. — Mcisn. Gcncr. plant vascul. I. SU. II. 104. 18i.' 

1. D. JAPONICA Thnbrf . 1. c. — Flor. Japonie. 0. — Gaertn. Dp rniatib. ei semin. 
plant III. S7. t 181. — Arbor sexpedalis; roll. oblongis aeuminatis; florib. race- 
mosis albis. 5 — Crescit in Japonia. 

3^74. TBIWEBA Cav. 
(Cav. Dissert. II. — Meisn. Gcncr. plant vaacnl. I. 270. IL 183. — G. Don, General 
syst or gard. and bot. IV. 48a — Spr. Syst veg. I. 001. - Dietr. Synops. pl. L 037.) 

I. TR. AMBROSIACA Cav. I. c. appdx. 8. t A. — Lam. Illnstr. gen. 1 114. — G. Don 
L c. no. 1. — Caule sulcato alato; roll. superiorib. obovatls dentatit v. aerratis 
pubescenlib. decorrentibus. — Caolia vix ranosns. Polia radicalia obovata 
inlcgra. Pcdunculi gcminati v. birurcali. Corolla illae Hyoteyami «timilis purpo- 
rei»-^io|acca, iimbi segmcntarotundata crenata. Drupa sicca. — Triguera baeeeUa 
Gmd. HyAicm. 338. — Vfrbatcum Otbeekii Linn. Spcc. plant 8U. — Rdb. Ccntur. 
V. t 17. flg. M. -- Tourncr. Itln. II. 83. cum ic. — Crcscit in lliApaniac proviocia 
Andaiusia propc Cordovam. 

i. TR. INODORA Cav. Diss. 2. appds. 3. - G. Don I. c. no. 2. - Foll. ovato-lM- 
cc»iaii<i inicgcrrimis glabris, «is dccorrcotibus. Q - Tota plani.i glnbra. Flore» 
qoam pratxedentis pulchriores, tubo brcviori. faucc radii!»quc paliido violaeei*. 
iobis nequc acuminatii ner emarginatis: urccol» majori. o^arium totum fere rc- 
cludcntc - lo Ilispaaia com priori cresrli. SOLANAGBAE. 125 

HILAEIVBEBGIA Tauseh. 
(Taascli nifs. in Hb. Fl. Maorit. II. no. 100. — Endl. Goner. pltnt. Suppl. II. p. 00. 

Melsn. Goner. plant. vatcal. Gommeni. 106.) 
1. *n. EDRKTIA Taascb I. e. — 6 — in insalts Mascaronis. 

STICIliilTOCOCCA Willd. 
(Wtlld. Reliq. in Boem. et Scbult. Mantiss. pl. III. 3. 95. — EndL Gencr. pl. p. 000. 

— Meisn. Gener. plant vasca]. I. 977. II. 184.) 
1. *8T. 80LA1IACBA Willd. I. c. 5 - Crescit in Brasilia. 

Tslliillfl«rM laeerlM ■edls. 

*DESFONTAINIEAE EndL Gener. (dant p. 669.*) 

3875. DESFONTJllIiriil JRx. et Pdv. 

{ Ri. et PaT. Prodr. flor. Perov. 20. t. 5. — Meisn. Gener. plant. vascnl. I. 298. II. 

108. ad AquifoHaeeat relala. — G. Don, General syst. of gard. and bot IV. 213.) 

1. D. 8PINOSA Bt. et Pav. I. c, Flor. Pemv. n. 47. U 180. — G. Don I. e. no. I. — 
IIooIl. leoB. planU t. 33. — Segmeniis calyeinis lingolatJs aeqae ao foUa glabris. 
6 — Pratex erccius ramosissimas sempenrirens glaber. Folia eUiptico-oblonga 
coriacea glabra, sapra nitida, caneata, basi integerrima, margine spinoso-deolata 
deniibas magnis 7-14. Calyx glaber pedonculo vix brevior. Corolla calyccm 
quadraplo excediL Bacca alba cerasiformis . ~ D. tplendens Humb. ei Bonpl. 
Plant aeqoin Amer. I. 197. t. 49. — H. B. Ktb. Nov. gen. el spec. pl. VII. 274. — 
Kib. Synops. plant. aeqoio. IV. 907. — Linkia Peruffiana Pers. Enchirid. I. tlO. 

— Crescit in Peravia. 

2. D. PAKVIFOLIA D. Don, Edinbg. Pbilos. Joam. Jol. Sept 1801. ex G. Don 1. c. 
214. no. 2. — Foliorom cosiis infra pilosis; segmeniis calycinis ovalib. ciliails. 6 

— Frntex ramosissimos compacios sempervireos: ramis qoadrangaiaribus, aoga- 
lis promineniibos. Folia caneata 9*7-denlaia, rarios iricaspidaia, supra oilida, 
deoies spinosi. Bracteae basl ^connaiae, marglne costlsqoe pilosae. Corollae lobi 
ciliaii. Stigma tobercalis qoaioor insiractam proinosom. — D. tpinota Ri. Hb. 

— Crescit in Peraviae montibas ad Moona. 

* * RETZIACEAE Bartl. ex G. Don, General syst. of gard. and 

bot IV. 306. 

(Eadl. Gener. pUnt. p. 669. — Bleisn. Gener. plant vmcqI. I. 27$. II. 170.) 

3876. BETZIA Thnbrg. 
(Tbnbrg. AcL soe. Lond. 1. 95. t. 1. fig. 1. — Meisn. Gener. plant. vascal. I. 213. II. 
llOi — Spr. Syst. vegei. I. 980. — Dieir. Synops. pl. 1. 083. — G. Don, General sysi. 
of gard. and bot. IV. 300. — Solenotiiqma Kiixsch. mss., qui valt boe genos referri 

ad Siilblneas.) 

1. R. SPICATA Thnbrg. I. c~ — Lam. Illusir. gen. i. 103. - Linn. fil. Suppl. 138. - 
Caule fraiicoso ramoso; foll. quaiemis sessilib. lanceolaiis obtosis intcgerrimis; 
florib. teminalib. sessilib. aggregalis bracieaiis. 6 — Solenottigma Krauttii 
Kltxscb. mss. in Hb. Kraoss. — Crescil in Promontorio bonae spei. 

2. R. (POLEMONIUM Tbnbrg. Prodr. fl. Cap. 39. — Willd. Spec. plaot. 1. 887.) CAM- 
PAMXOIDES Spr. Sysi. vcget 1. 980. — Caole berbaceo ramoso; foll. alicmis 
sessilib. liocari-lanceoiaiis ioiegerrimis; florib. pedaocolatis lerminalib. nudis. 2|. 
-- Crescii in Promontorio bonnc spoi. G. Don (General tutl. ofgard. and bol. IV. 2M.; Detfontainieat tertiam GEM- 
TIASEAkUM effirere credidit tribum. 126 SOLANACEAE. retzia. 

3. R. (POLBMONIUII Tbnbrg. 1. c - WUld. L c) RO£LLOIDKS Spr. 1. c. - G. 
DoD L e. DO. 3. — Gaole berbieeo Yillof o ; folL alterois seMilib. laDceoliUf mar- 
glnatif fcabrii ; florib. aiillarib. terminalibq. iefiilibafl. 2}. ~ Creicit in Promoo- 
lorio bonae apei. 

3877. LOlVCHOSTOMJl Wiekstr, 

(Wlekitr. AcL Holm. 1818. t 19. — Meiio. Geoer. pl. vaical. I. 873. 11. 170. — Spr. 

SyiL vegeL L 803. — G. Doo, Geoeml syit. of gard. aod boL IV. 300.) 

1. L. OBTUSIFLORCJll Wickitr. L e. — Spr. 1. c. — G. Doo I. c. do. 1. - Foll. el- 
lipticii, extoi birioUi; iepalii laciniiiq. coroUae obtuiii; siylis iobclavaUs in- 
closii. 6 — Pau0Hmm pmiamdra Tbobrg. Prodr. fl. Cap. L 70. — Crescit io Pro- 
mootorio booae spei. 

2. L. ACUTIFLORUM Wfckftr. L e. — Spr. 1. e. — G. Doo i. o. oo. 'L — Foll. 
ovaUi, extof piloiioicalii; iepaUi lacioiiiq. corollae aeotii; itylii fllirormib. ex- 
•erUi. 6 — Cretdt in PromoBlorio bonae ipei. Solaiiaoeanim synopsls qaam fere integrt tjpis eipresM esset, ires 
species seqaentes omlssae In mtnas Tenere, quts hoc loco mslui addere, 
qaam ad Sappiementam alterom reponere. 

PETVHriRE addatur p. 7. no. 5. 

S. P. VISCOSA Weri, Memorie di ToriDo XXXYIIL 131 t L 4Sl - Uerbacea, «o- 
diqoe pilli glaodaloio-viicoiii obiita: foU. iparsli oppoiitisve ioiegerrimis, io- 
feriorib. laoceolaUs peUolaUs, saperiorib. aogusUorib. subsessilib. acumioaUs; 
pedoneolii aoiflorii foUo breTiorib.; oorollae tobo caljc^ daplo loogiore. 2^ — 
BabiUt ID CbUi. 

IVICOTlillirRE addaiur p. 12. no. 28. a. 6. 

88 a. N. SORDIDA Lehm. DelecL aemio. borL Hamborg. 1841 collecL adooL — Foll. 
lalSBriorib. iabdecorreoUb. aoriculaUi obloogo - laoceolaUs acaUa, superiorib. 
aemiamplexicaolib. laoceolaUs lioeari-laaceolaUsque uodulaUs; coroUae tobo 
iaperoe ioflato-veotricoso, limbi lacioiis brerlb. acuUusculiM. Q — Habitat io 
terrii Mexicaaii. — Proxime accedit N. pluwtba^mfoUae, diflim rolili inferio- 
riboi aaricolatii iabdecnmbeDUbai aeaUs, corollae tubo multo ampliore bre- 
fioreque, limbi lacioiis brevioribus sordide flaTeseeoUbus. 

fl8b. N. ROTUNDIPOLIA Liodl. RoL Reg. (New 8«r.) XL Miic. SO. oo. Iia - Undiq. 
pUii pateoUb. villoia: caule paoiculato; foll. plaois io petioium brevrm decor- 
reoUb., inferiorib. ovato-oblongii, iuperiorib. sobrotundis; corollae lobo cylio- 
draeeo, ealyee daplo loogiore, limbo plaoo subaequali, lacloiis sabrotondis 
omarginaUs; fllamenlii 4 longiorib. adnatis; capsula ovali biloculari ealyeis loa- 
giuidiae. Q1 - Habitat in Ilova HoHandla. 127 Ordo CLni. SCROPIim.AHINAE R. Br. 

C^.ndlich. Gener. plantar. p. C70. — Melsn. Genor. plantar. vaacular. I. 304. 
11. 214. — G. Don. Genoral syst. of gard. and bot IV. 500. oum VERBASCINIS 

N. ab E. — G. Don 1. o. 488.) 

Tribus I. VERBASCEAE Bth. Scrophular. Indic. 16. — 

Endl. 1. c. 

Corolla tubo abbreTiato v. sabgloboso, limbo explaoato qaadri-qain- 
naeiido v. bilabiato oon riogente. Stamina fortilia 2— -5, saepias declinata. 
Aotberae approiimatae v. cobaerentes, nanc uniloculares, nanc sabbilo- 
culares, loculis divaricatis confluentibus. Capsula bivalvis sepUcide de- 
hiscens, valvulis saepe bifldis, dissepimento e marginibus valvularam 
ioflexis duplicato solubiJi. Semina nuda. 

3878. VERBASrVM Linn. 
(Linn. Gener. plant. 945. — Meisn. Gener. planl. vascol. I. 306. II. 217. ~ Spr. Syit 
▼eget I. 018. — Dielr. Synops. plant. I. 058. — G. Don , General sjit. of gard. and 

bot. IV. 488.) 

Dl¥lai# I. — Foliis saperioribos decorrenliboi. 

S. I. Folta penihis a folio ad folium decurrentia. 

I. V. THAPSUS Linn. Flor. Soecic. 00., Spec. plant. 858. — Koch, Synops. 0. Germ. 
(ed. I.} 5ia — Blh. Scropholar. Indic. 10. — Rchb. Flor. excors. 385. no. 9018. — 
Smiib, Engl. bot. U 540. — Oed. Flor. Danic. t. 031. — Svenik boU U 70. - 
Scbkohr, Undbch. I. 130. t. 42. - Woodv. Med. bot. I. 348. t. 185. — G. Don I. c. 
no. 1. — Bertoloni, Flora Italiana H. 570. f — FuU. crenatis tomentosis , tomento 
lotescente, omnib. a folio ad Toliom decorrentib.; racemo lobsolitario ; pedicellis 
■origeris calyce breviorib.; corollis rotatis; fllamentis albo-lanatis, doobos lon- 
giorib. glabrli v. lopeme parce pilosis , anthera soa hinc longe decorrenle set- 
qoi V. duplo longioribos. (/ — Tri-octopedale strictom, dense sed tenoe tomen- 
losom pallide vlrens. Racemos subclavatos. — A seqoente dilTert florib. mnllo 
majorib. et explanatls. — V. Ihaptiforme Schrad. Monogr. I. 81. — Rchb. I. c. no. 
9610.*) ~ r. euipidalum Schrad. I. c. 23. U 1. flg. 1.**) — Rchb. I. c. no.9617. - 
G. Don I. c no. 0. — V, Indieum Wall. in Rxb.' Fl. Ind. II. 830. — Wall. Cau no. 
^. — Nees ab Esenb. in Transact. of the Linn. Soc XVU. 70.(7) ***) — F.^cA- *) F. THAPSIFORME Sehrad. l. e. - Rehb. L e. - G. Don l. e. 480. no. 3. ~ FoU. 
deeurrenUb. ora/t6., tuperiorib. utrinq. aeulit erenatit eratte tomenlotit; ra~ 
eemo tpieato; eorollae rotalae laeiniit obovato-rotundatit ; antherit binit obton^ 

S*. </■ — V. Thapsus Btaekw. Herb. t. 508? — V. bracteatum Kiehx mtt. — V. 
ickxianum Dumort. Florut. Betgie. prodr. 38. — V. densiflorum Poltin. FXor. 
Yeron, /. 943. — /w Germania media^ ad Rhenum, in Uungaria et in Itatia. 

'•) r. CVSPWATVM Sehrad. l. e. - Rrhb. l. e. — FoU. decurrenUb. erenuUAit 
lomentotit, tuperiorib. eutpidatit; racemi fateieutit remotiuteutit r antheru dua~ 
but obtongit. r/ — Flor. Danie, t, 1810. — In Auttria, Hungaria et in Saxonia. 

•••) V. lyOICVM WaU. t. e. - G. Don L e. no. 8. — FotL deeurrenHb. eUiptieo^ 
oblongit erenatit undutatit tomentoto -tanatit ; raeemo tpieato dentoj wraelei» 
eatgetbq. lanatit eutpidalit, fruetu tongiorib.; eorottae tubrotatae taetniit tub^ 
roiundtt; antherit tubaequatibut. tf — Oeteit in India orientati in ^odo monle 
ad Gottain^Thnn in Nepntia. — A V. Thapsus eerie dittimetum Meitur. 128 SCROPHUr.ARINAE. vBRBAsruM. 

niiii Schlti. Plor. Starfrard no. im. - Blackw. Ilorb. t. .1. — Moris. Oxon. Hiftor. 
II. 9cct. V t. 0. fig I. - Lob. Icon. I 501. - I'. Unnmri Vtnd. Monogr. d. bnha. 
Verb. S3. - rrescit pcr totam fvre Buropam, Sibiriam, Tauriam et Caucafiam, ia 
India orientali ei in Nopalia. 

2. V. SCnRAUEKI Mey. Chlori« nannover. 390. — Koch I. e. 510. Foll. crenulatii 
tomentoiis; tomento lutescente, omnib. a fulio ad folinm dccorrentib.; racemo 
snb.^olitario; pedicellii Oorigeris caljce breviorib.; corollii infandibulirorroib.; 
Alamentii albo-Unatia, duobna longiorib. gUbrii v. inpeme paree pilosis, an- 
thera sua hine breviter decnrrente quadruplo longioribui. c^ — V. Tkaptus Schrad. 
Monogr. I. 17. — V. Tlutpiut a. Wahlenbrg. Flor. Suecic. 130. 
fi. Plori^ pattidis, — f. paUidum Ncm ab Eienb. Plora (B. Z.) II. 1. 805. 
r. Ploribus Mit. V. Monguium Willd. Bnum. pl. hort. Berolin. I. m - V. 
megUctum fi. Gnas. Snppl. fl. Sieol. 1. 50. — Crescit in collibus incultis lapi- 
dosis Germaniae. 

a V. MACRCRUM Ten. Plor. Neapollt tppadx. V. p. 0. ei Linnaea vr. Liierb. OK 
— Bertol. Pl. lul. 11. 573. t — G. Don 1. c. no. 3. — Poll. decnrrentib. elliptirJ!», 
otrinq. albo-tomentosis crenoletis; spiea densissima longissima niplurimom nim- 
plici; braetetf ovato-lanceolatis ealjcem snbaeqoantib.; corolla inrnndibuliformi 
fl4-15lin. dlamecro tenente), laclnlis orbicularib., sobtus denselanatis; fllamentis 
omnib. laoatle, lana flava; antheris sobaeqoalibos. c^ ~ V, ikuptiforme Guss. Plor. 
Sieol. prodr. I. IBO. - llabitat in Calabria cileriori. ~ Verbateo Thaptut gran- 
dins, difleri essentialiter alis caulinis latioribos, roliis pariter latioribns sive el- 
liptico-ovatis, corollis calyce circiter quadruplo longioribus, laciniis subrotundis, 
staminibus dooboi insigniter longioribus, qoorom filamenta snnt laiere iniemo 
tota dense barbata et anlherae valde oblongaUe. Caetemm cl hoc undiqne albo- 
tomentosnm. 

4. V. CRASSIFOLILM Lnk. et Uffmnsgg. Fl. Portug. I. il3. t t. 20. - Schrad. i. c. 
tt. — G. Don I. c. no. 5. — Foll. decorrentib. obsolete crenulati» dense tomen- 
tosis, superiorib. acnminatis; racemis spicatis densis; filamcntis glabris; aniheris 
8 oblongis. ^/ — Tota planta tomenlo lutco - rerrugineo tecU. Caulis simpiei. 
Polia obovato - elliptica. PilanienU omuia gUbra. - V. Thaptut Brot. Pl. Lo»i- 
Unic. 1. 270. — Crescit in LosiUniac locis arenosis. 

f . 2. Foliit hreviter vel semidecurreniibus. 

t Flores fljvi. 

a. ijana fUamenlnrum atba. 

5. V. PIILOMOIDES Linn. Spec. plant. 353. - Korh, S)nop!i. 0. Germ. (ed. 1.) 511. 
•> Rchb. Flor. eicurs. 3S1 no. 2013. G. Don I. c. -lOO. no. 14. — Siblhrp. el Sm. 
Plor. Graec. L 2M. Mnrh. Ilaiis. 170 t. 4. - Mill. Icon. t. 273. - Foll. crenatis 
tomeniosis, tomento lutescente, superiorib. breviier \. ftemiderurrentib.; raremo 
hubsoliiario; pedicellis norigeris calycc brr\iorib.; rorolliji rolatis; fiUmentis albo- 
lanatis duobus longiorib. glabri» v. nuperne parce piloHJit, anlhera sua hinc longe 
decorrenie seM|ui v. duplo longioribus. c^ — Sesqui-bipcdalc, simplei aul sub- 
ramosom. Folia rugulosa. Tomentum luteo-viride. Karemus lia»i interruptus, 
soperne drnsus. Flores maiimi, lobi Utiskimi. V. Thapsut Plenk, Pl. ofBc. t. 
100. - r. puiveruienium Spr. Flor. Ilal. 233. V. tkaptnitlft Vill. Fl. Dauph. I. 
40& — F. loMeiUofiiiii Lam. Pl. Pr. II. 20a r. ruyulutum Willd. Enum. pl. 
hort. Berolin I. 2M. — Y. halintm Morir. Fl. Venet. I. 110. — Ocrurril, !(cd raro 
florihiis albis. 

a. Full. rllipticis breviier drcurreniib.; rarcrao laxiurc. - V. phiomoidet 

Srhrad. I. r. 20. 
fi. Poll. rienaiiii iomento!ii«, radiralih. ohli>nirn - l.inrroUti<4 in peiiolom atle- 

nuati«, raulinis oblongi<k arutis derurrrniib., ftuprrioril» Uie o\aii< cu«pidatis 

^cmidrrurrentib.. rarenii fascirulis reniotJK; anihrri» ifiialnM olilonpis. — 1*. 

mueiraU .Scbrad. 1 c. 2S. I. 2. * Rchb. I. c. M. no. 2014. - G. Don I. c. 400. 

no. 13- — I'. mominiai Ten. — (cf. supra no. 3 ^ TBUASGIJV. SCROPHULARINAE. 129 

r. Foll. «eulit creDAlit lomentosis, radieslib. oblongis, utrinq. attenaatis, cauli- 
nis inferiorib. lanceolatis, basi altenoatis, intermediis oblongo-lanceolalis 
tBperioribq. oblongis leviter decnrrenlib.; racemi fascicnlis remotiuscnlis; 
«ntheris dnabus oblongis. — K. nemoromm Schrad. 1. c 32. t. 1. fig. 2. — 
Rchb. I. c. DO. 201S. — G. Don I. c 400. no. 16. 

#. Lateo-tomentosom: foll. imis ovato - oblongis petiolatis , reliqois sessilib. 
breviter decurrentib., alis rotnndatis; racemo spicaeformi densifloro; coroUis 
calyce quadruplo longiorib., laciniis sobrotnndis. — K. condensaium Schrad. 
I. c. 31. t 8. — Rchb. 1. c. 385. no. 9015. — G. Don I. c no. 15. — Bertol. 
Flor. lulian. II. 577. — V, auttraie Moris. FI. VeneU I. 117. (nec Schrad.) 

t. Racemo valde intermpto; foll. supra caoleq. subdenudatis. — Bertol. I. c570. 

— V. Samniiieum Tenore, Viagg. in Abruzz. 54. — Gaeterum haec species V. 
Thapsus similiima est neque differt, nisi foliis breviter v. semidecurrentibos. 

— Crescit per totam fere Europam. 

0. V. MONTANUM Schrad. Hort. Goetting. fasc. 8. 18. t. 2., Monogr. 33. — Rchb. 
Fior. excurs. 384. no. 2011. — G. Don I. c. no. 17. — Bertol. Fl. Ilalian. II. 578. t 
— Foll. crenatis tomentosis, tomento lulescente; superiorib. semidecurrentib.; 
raccmo subsoiitario ; florib. solitariis fasciculalisq., fasciculis 3-4-floris; pedicel- 
lis florigeris calyce breviorib.; corollis rotatis; fllamenlis omnib. albo-lanatis, 2 
iongiorib. apice glabris, anthera sua, hinc breviter decurrente quadruplo brevio- 
ribo». c^ — Simile praecedenti, sed differt foliis inferioribus ovatis in petiolum 
abniple contractis et fabrica staminum. — V. crastifolium Schleich. Pl. sicc — 
DC. Fl. Fr. III. 601. — (Micb. in Till. Cat. horU Pisan. 170. t. 50. flg. 1. 2.) — K. 
eompaelum Horlul. — Grescit in Pyrenaeis, in llclvetia et Germania. 

1. V. 8PCRIUM Koch, Synops. 0. Germ. (ed. 1.) 511. no. 5. — Foll. crenatis semi- 
decurrentib. tomentosis, tomento adpresso cano; caule supcrne acute angulato; 
pedicellis calycem aequantib.; filamentis omnib. albo-lanalis; anthcris acqualib. 
filamentorom longiorum non decurrentibus. </ — Refert babitu V, LychniUdem^ sed 
ab hoc recedit foliis decnrrentibus, tomento crassiore, floribus brevius pcdicel^ 
latis calycibasque majoribus. Videtnr proles hybrida ex K Lychnitide et V. Schra^ 
drri. — F. thapeoides Lnk. et Hffmsgg. ex Rchb. Flor. excurs. 383. no. 2605. X — 
r. Lychnitis |). Thapsi Sm. — K. Thapso - Lychnitis Mert. et Kch. Deutscbl. Flora 
II. 312. — F. simplex Lnk. et Uffmsgg. — Crescit in Bohemia , ad Rhcnum et in 
Italia superiori. 

a V. RAMIGERUM Schrad. I. c 31. t 4. - Rchb. I. c 383. no. 26Di - Koch I. c 
511. — G. Don I. c 401. no. 20. — Foll. crcnatis breviter v. semidccurrentib. to- 
meotosis, tomenlo adpresso canescente; caule superne acute angulato; racemorum 
fascicolis malUfloris; pedicellis florigeris calyce longiorib.; rilamenlis omnib. 
albo-lanatis; antheris filamentorum longiorum binc breviter decurrcnlibus cT — 
VaJde simile antecedenti, sed floribus triplo majoribus fere magniludiiie illorum 
r. Thapsi et antheris in altero latere filamenti conspicue decurrenlibus differt. 
Tldetor hybridum e V. Lychnitide el V. Thapso. — V. thapsiformi-lychnitis Schiede, 
De plant. hybrid. 38. — Crescit locis arenosis in Germania hinc inde ( in agro 
Megapolitano, Bavaria et Saxonia). 

a V. PLAiTTAGINEUM Moris, Slirp. Sardoar. elench. I. 33. - Bertolon. Flor. lU- 
lian. IL 5711. t — G. Don I. c. 400. no. 10. — Tomento albo fulvido dense tectum: 
caule infeme nudo, snperne brevitcr semialato; foll. ovatis crassis leviter sub- 
crennlatis, inferiorib. petiolatis, superiorib. scmidecurrentib., alis cuneatis; ra- 
cemo densioscalo; segmentis calycinis ovatis acuminatis; corollis calyce sublon- 
gioribos. </ — Caulis 17i-2-pedalis, inferne teres, supeme brcviter alatus. Folia 
radicalia et canlina inferiora petiolata ovata oblusa, omnia parva crassa levissime 
crennlaU et fere intcgra, densissime ex albo fulvido-tomentosa, sublus pallidiora, 
nervis vcnisque saturatioribus el fere fulvido-ferruglneis. Raccmus densiusculus, 
iaierdum interruptus. Bracteae cordato-ovaue, imae cuspidaUe. Flores sob- 
fcssUes. CorolU parva lulea, extas dense tomentosa. FilamenU crocea villo 
III. 17 130 SGROPHULARINAE. TERBAScra. 

albo - palleote barbau. Capsola ovoidea obUisa lomeotota. — Cretcit in Sar- 
dinia aoitrali a Cala d^Oslia et Tealada. 
la V. NIVEtM Tcnore, Pl. Neapol. 00. t. & - G. Don 1. c. 480. no. 7. — Bertoloni 
I. c. 580. t - >'iveo-tomenlosuBi: foll. ovato - oblongis crenatis nndolatis, imls 
peiiolalis, reliquis sessilib. acominatis subcochleatis semidecnrrentib., alis cn- 
nealis ; racemo tcrminali densissimo ; corollis caljrce duplo longioribns. cT — Can- 
lis erectus simplex 3-4-pedalis v. (locis siccissimis) pedalis. Folia canalicolata 
nndulalo-Oexoosa. Racemns terminalis spicaeformis densissimus, infra inlerdum 
subioterruptus simplcx v. basi ramulosus. Braeteae cordato-ovatae acominatae, 
inferiores majores racemulis subaeqoales.' Flores in quovis racemnlo 4-5 sub- 
sessiles. Corolla lulea, calyce doplo major. Filamenta crocea, 3 soperiora bre- 
viora, horum iolermedio breviori, omnia nndiqne albo-barbata. Antherae ac- 
qoales grandes incumbentes compressae reniformes. Stigma breviter clavaium. 
Cnpsula ovoidea acutiuscula tomenlosa. ~ Crescit in Italia inferiori, in Lucania» 
Praetutiis et in monte Salviano. 

11. V. MUCRONATUM Lam. Diclion. IV. 218. - Schrad. Monogr. 38. - G. Don I. 
c. 401. no. 22. — Foll. crenatis piloso-tomentosis, radicalib. oblongo-lanceolatis, 
caulinis oblongis aculis semideeorrentlb., snperiorib. ovatis longe acuminatis; 
spicis paniculatis; Oorib. glomeratis. ^ ~ Tota planta tomento piloso vestiia est. 
Caulis apice ramosus. Fulia radicalia IVs~2-pedalia. Flores subsessiles. Corolla 
magoa lutea. Filamenta omnia albo-lanata. — Yerhascum orientale maximum 
eandiditsimum, ramie candelabrum aemuUinlibut Tooroer. Corol. 8? — Crescit 
in ioitula Candia. 

12. V. CAM)IDISSIMUM DC Fl. Franc. Snppl. 41X no. 2m - G. Don I. c. no. 23. 

— Toia planta Ouccoso-tomentosa : foll. inreriorib. petiolatis oblongo-lanceolatis, 
ntrinq. atienoalis acutis, caulinis superiorib. ovatis acominatis, omnib. decorren- 
tib. minuteq. crenulatis; racemis panicnlatis; fasciculis multiOoris remotis. cf — 
Toroentum floccosom in snmmitatibos interdom deest. Calyz parvus. — Forte 
idem ac V. niveum v. mueronatum?? — fi, Florib. approximatis; caole robigi- 
noso. — Crescit circa Monspeliom. 

13. V. ArRlCLXATUM Smith, Prodr. 0. Graec. I. 140. — Sibthrp. et Sm. Fl. Graec. 
t.223. — G. Don I. c. no. 24. — Foll. crennlatis elliptico-oblongis, otrinq. tomen- 
tosis, basi auriculatis, superiorib. semiamplexicaulib. (subdecurrentib.); racemis 
panicul.iti!i flexuosis; fasciculis moltifloris remotis; antheris omnib. acqoalibos. </ 

— Corolla lulea. Filanienta lacteo-barbata. Aotherae Tulvae. — Verbascum orien-^ 
taie maximum eandidissimum, ramis candelabrum aemulanlibus Toomef. Gorell. 
8? — Cresrit in insola Samos. 

14 V. ARGYROSTACIIYON Tenore, Relaxion. del viaggio fatta in Abruiz. 52., Syl- 
loge 107. — Bertoloni I. c. 581. f — Mveo-tomentosum: caule medio semialttd, 
snperiore nudo; foll. imis oblongo-obovatis peiiolatis, canlinis mediis brevlter 
semidecurrentib., ala cuneata, supremis sessilib. cordalis, omnib. sopra nndint- 
culis; racemo terminali densiOoro lanato; bracteis cuspidatis; corollis calycis U- 
cinias acuminaus duplo longioribus. <V> -> Caulis erectus teres 1-2-pedalis, to- 
mento detersibili tectus, sub quo viret v. purporascit, simplex v. parce ramosnt. 
Folia omoia tenuia, supra nudiuscula laeteque viridia, subtns niveo-tomenlota 
erenulata, caulina inter se remotioscula , soperiora successive minora acotiora. 
Bacemus densus, inferne subinde iniemiplus basiqoe uno alterove rtmo instme- 
tns V. simplex. Bracteae cordato-ovatae acuminato-cuspidatae, cospide stepiot 
glabrato. Flores subsessUes. Segmenta calycina ovato-lanceolata aeomiottt. 
Corolla ioteo-aorea, extus laoaia, laciniis subaequalibos subrotoodatis. Stamina 
3 breviora, fllamentis undique albo-lanatis, longiorum lalere intemo Inferlore 
tlbo-barbatis. Anlherae oblongae subreniformes adnatac. Capsolt ovoidet ob- 
tnst tlbo-lanaia. — Cretcit in monte Gennaro (in ditione Romana), in Apratiit 
et in Lucania. 

15. V. VlMmLB Gntson. Pltnt rtr. 101. t U 21. — Bertoloni 1. c. 582. f - Alb«- 
lomeototom: ctole leolo, inferoe nodo, topeme brevistime semitltto; folL VB1BA8GUM. SCROPHULARINAE. 131 

oblMgo - lanceolatis minate crenalis, imis aculis petiolatis, superiorib. sessilib. 
«enminatis sabsemidecurrcntib., alis coneatis; racemo terminali simplici lanato, 
basi laxlascalo; bracteis calycisq. dentib. aeuminato-caspidatis; seminib. rugosis. 
c^ — Caolis teres striatus 3-4-pcdalis, multa parte nndos, tomenlo delersibili 
(sub quo saepe porparascit) obductos. Folia crassiuscola crebre crenulata, utrin- 
qoe tomentosa, Inferiora sensim loogiora, caulina remotiuscnla. Racemus 1-1 'A- 
pedalis, basi sablntemiptus laxiasculus. Bracieae inferiores ovatae, saperiores 
lanceolalae acominato-cospidalae, cuspide saepe glabralo. Flores subsessiles 
lotei. Corollae segmenta obloogo-obovata obtusa. Stamina 3 breviora, fllamentis 
undiqoe albo-barbalis, anlheris incumbentibus, demum reniformibus , duobus 
longtoribusy filamentis infeme latere interno barbatis, antheris oblongis adnaiis, 
demum recanrato-crisutis. Capsula ovoidea torgida obtusa. 6emina sabtetra- 
gona nignlosa, utrinque truncata. — In mariiimis di Corigliano in Calabria. 
10. V. GOSSYPINUM M. Bieb. Soppl. 11. Taur. Caucas. 152. — G. Don I. c. 400. no 
11. — Foll. deenrrentib. crenolatis viridib., supra soblanatis, infra dense albo- 
lanatis; racemis simplicib. ; pedicellis fasciculaiis calyce subbrevioribus. ^ — 
Habito simile est F. gnaphaloidi, sed folils angnstioribos crenaturisque minutio- 
ribos differt. Pilamenta coprea, duo breviora sopra medium lana alba vestita, 
trio longiora noda. Corolla lutea. — Crescit in Iberia. 

17. V. DBNSIPLOROJH Bertoloni, Plant. rar. llal. 111. fifi. — Schrad. I. c. 24. - G. 
Doo I. c 460. 00. 12. — Bertol. Flor. Ilalian. II. 575. — Loteo-tomentosam: caule 
semlalato; foll. radicalib. obloogato - lanceolatis breviter petiolatis, basi acate 
sobinciso-dentatis, reliqoo margine crenatis, sopra nadiosculls, caulinis ovatis 
ffemidecnrrentib., alis cuneatis; racemo superne densissimo, inferne subinterrupto ; 
corollis calyce triplo loogiorib., lacioiis subrotundis. (f — Caulis 4-5-pcdalis 
erectos, infra teres, supra subangalatus. Folia radicalia oblongato-lanceolata, 
oltra pedalia, 2 poll. v. allra lata, basi aogastala grosse et subinciso - dentata, 
reliqoo margine crenata, qoandoque subrepaoda, supra nndiuscula viridia, sub- 
ins pallidiora tomentella, caulina succcssive minora ovata acomioata. Racemos 
sopra deosissimus altra pedalis. Racemuli usqne 8-Oori ex axilla bracteae oTa- 
lae acominato-cuspidatae orti. Calycis segmenta ovata acuia dense tomentosa. 
Corolla lotea calycem triplo excedens, extus tomentosa. Stamina 3 breviora, fi- 
lamentis ondiqae albo-barbatis, anlhcris reniformibus ; duo longiora, filameotis 
latere intemo albo-barbatis, anlheris obloogis adnatis. Capsula ovoidea obtusa 
dense tomentosa. — Crescit in Italia (Massae ducalis in vertice montis Bruciana 
ad fodinas schisti tegularis). — Yalde afOne V. eondensato Schrad., sed certe 
differre dlcitar. 

fi. Lana fUamenlorum diluliut o. taturaliut violacea. 

18. V. NOTHLH Koch, Synops. 0. Germ. (ed. 1.) 512. — Foll. crenatis, breviier v. 
semidecnrrentib. tomentosis, tomenlo luteo-cinerascente, superiorib. longe cus- 
pidatis; caole tereti; racemorum fasciculis multifloris; pedicellis florigeris calycem 
aeqoantib.; filamentis omnib. dilute purpureo-lanatis; antheris filamentorum 
loogiomm subdccnrreotibas. c^ — Intermedium qaasi inter V. floeeotum et V. 
TKapaum, caeteram huic simile, si folia decurreotia et lanam filamentorum dilute 
violaceam excipias. — F. nigro^pulterulentum Sm. Fl. Brit. 251., at flores magni 
et panicola dense floccoso-pulverulenta. — Crcscit prope urbem Magontiacom. 

10. V. COLLirnJM Schrad. Mooogr. 35. t. 5. fig. c. — Koch I. c. — Rchb. FI. excars. 
381 00. 9007. — Flor. Danic. t 1811. — G. Don I. c. 401. no. 18. — Foll. crenatis 
semidecorrentib. tomentosis, tomcnto lutescenie, superiorib. oblongis acutis; 
eaole soperoe acutc aogolato; racemi fasciculis subquinquefloris; pediccllis flo- 
rigeris calycem aequantib.; filamentis omnib. purpureo-lanatis; antheris aequa- 
lib., Dollis decarrentibus. c^ — K Thapto-nigrum Schiede, De plant. bybrid. 32. 
^ r. ambiguum LeJ. Plor. Spad. 220. — Rchb. 1. c. oo. 2600. — V. leminigrum 
Fries. — Crescit io Germaoia boreali. 

30. T. HOHEXACKBRI Fisch. et Meyer, Linnaea XIII. Literbl. 117. - Tomentoso- 
raneicens: caole tereiiasculo simpliei; foll. crenolatis, inferiorib. oblongis in 

17* 132 SGROPHDLARINAE. vbrmbcom. 

petiolnm aUeooatli, soperiorib. semideeorreBlib. OTalit fabeord«tit?e eospidato- 
•eumioalit; racemo laxo; pedicellit geminis ternit?e ealyeem aeqoaniib.; ttami- 
Bib. aeqaalib., omnib. barbatit; eaptolis obloagit, sepala liBeari-laBceolata 
snperanlibos. — Habilat in monlibos Talyscb 

Sl. V. ADCLTERINUM Kocb I. e. — Poll. crenatit, brefiler t. iemideeorreolib lo- 
menlosis, tomcnlo tnbcanetcente , tuperiorib. cospidatit; caule tnperne acoie 
angulato; racemomm fatcicolis 5-7~flori8; pedicellis florigerit ralycem aeqoan- 
lib.; filamentisomnib. porpureo-lanatis; anlheris fllamentorom longiorum oblon- 
gis decurrentlbus. (f — Floret tpecioti, magnitudine florum V. pklomoidii. — 
Videtnr bybridum e K nigro et V. Thapio. — f. Thapiiform\^nigrum Schiede, 
De plant. hybrid. 30. — Crescit per totam Germaniam hinc inde in fluTiorum gla- 
rels et pascuis. 

& V. 61M'ATI:M Linn. Spec. plant. SS4. — Sibthrp. et Sm. Plor. Graec. IIL 22. t 
I. S27. — Koch I. c — Rcbb. Fl. excurs. 381 no. 900$. — G. Don L c 401. no. 25. 

— Bertoloni, Flora Itallan. 11. M. f — Tomeotoso-pulverulentom: caule pani- 
colalo; foll. radicalib. oblongatis pinnatifldo-deolalis sinoatlsve ODdulatls, cauli- 
nis semidecnrrentib., rameis sessilib.; racemis interraplis; slaminib. omnib. por* 
poreo-lanatis; aniheris aequalibos. r^ — - Caulis erectos pedalis orygalis, plenimq. 
lameo 2-3-pedalis, nunc Jam ab imo, nune snpeme panieulato-ramosos. To— 
mentum deiersibile. Folia radicalia el caolioa inferiora reliquis majora, freqoeD- 
lios tinualo-lobaia, lobis crenalis, undulata, reliculato-Tenosissima pulveroleBlo— 
lomentosa, supra tamen parcius, caolina inferiora t. omnia leviter decorrentia, 
alis rotondatis aut cuneaiis, alias vel omnia vel superiora, semper vero ramea 
subcordata amplexicaulia nollimodo decorreotia, in caeteris similia foliis radiea— 
libus. Racemus terminalis interruptus patens paniculatus. Flores 3-5 (rarios ^7) 
glomerulati in axilla bractcae cordato-ovalae aut cordato-lanceolatae enspidalae. 
Pedicelli brevisAimi inaequalcs. Segmenta calyeina lanceolata acuminata, extos 
lomentosa. Corolla lutea v, rarissime alba. Capsnla panra subrotunda oblosa la~ 
nau, cal)eis longlludine. — F. icabrum PrsL FL Sicul. L p. XXXV. (certe Ideml) 

— L-n altro Verboieo Matth. ed. Valgr. ao. 1585. IL 1207. c. ic. — Terbtemm 
$exium Caesalp. De planL Lib. VIII. eap. XLVI. p. 34L — F. iii^m /oKo Fm^ 
pmverii cornieMlati ToumeL — Moris. Oxon. HisL pL SecL 5. t 0. fig. 6. — f. 
iniubaeeum Tabero. Krtrbch. OMI. — Croscit in Dalmatia, Istria et in lulia. 

23. V. VIRGATUM Roem. et Schult. Syst. Tcget. IV. 430. — Engl. boL VHL L 590. 

— (G. Dnn L c. 407. no. TJ. 7L et p. 406. no. 71.) - Bertoloni I. c. 58t f — Pi- 
loAO-viscidulum : foll oblongo-lanceolatis, radicalib. suMyratls, caulinis iDaeqna- 
liter dentaiis snb«emidecurrenlib. scssilibusve; florib. breviter pedicellatis Casei- 
cnlatis solitariisquc. (^ — Caulis creclus slmplex t. cx imo ramosus, oblose an— 
golatus, orgyalis t. plerumque multo minor. Folia radlcalia et ima canIiBB 
petiolata, inf^a snblyrata, superae lobato-crenaU, soperiora acominau, inaeqoa— 
liter acoie dentata, breviier semidecorrentia , alis coneatis denUtls, vel sesailla, 
basi cordata amplexicaulia. Racemus termlnalis simplex ( t. basl ramolosas ) 
longus, interraptus. Bracteae oTato-lanceolaUe v. superiores lanceolatae. Flo- 
res in axillis braclearam fasciculati 2-5-ni t. solilarii brevlter et inaeqaaliler 
pedicellati. Segmenta calycina ovato-lanceolata acoU. Corolla graodis lotea, io 
fbndo purpurca, laciniis parum inaequalibus oblongo-obovatis obtusis. SUmioa 
3 broiora undique, 2 longiora Inferae purpureo-barbata, antherae longioram 
oblungae, breviorum reniformcs. Capsula globosa obtusa. — V. tiiciduium Rom. 
PianL Eogan. la — F. blattarioidei Schrad. Comment. Goetting. V. 180. — Rehb. 
Flor. etrors. :M). no. 2589. — Lnk. et llfltensRg. Flor. Portug. I. 210. L 23. — f . 
tiicidulum Pers. Eochlr. L 215. — V. crjfHalloitemon Wcinm. CaU horL DorpaL 
1818. - V. glamdMlotum Thore. - V. glabrum Willd. Enum. pl. hort Berol. L 215. 

r. laevigalum llort. Prag. - V. BlaUmria Guss. Flor. Sicul. prodr. I. M. - miASGro. SGROPHnLARINAE. 133 

P. npum d m m WHId. Enam. pl. hort Berol. I. 925? *) — Scbrad. Kfonogr. 41. — 6. 
Don I. e. 406. no. 71. — Rchb. Fl. Germ. exoars. 3B0. bo. 2967. ~ BUUtaria mm^ 
§mo fUre Lobel. looa. Ml — J. lUoh. pl. HisU III. appdz. 875. o. io. — Creacit 
in BriUnnia et in Ilalia aaperiori. 

M. V. HTBRIDUM Brol. Flor. LasiU L VKk — 6. Don I. c 401. no. 90. — Foll. to- 
mentosia, radiealib. oboTato-lanceolatia andolatia et aobsinoatls, caalinis sob- 
decurrentib. eordatis oblongis acaUs crenatis; raeemis panieolatis; florib. glome- 
mlatis, glomeralis tribracteatis. ^f — Hybridam dicitar e K. timuUo et pulveru- 
Unto. Caulis e basi ad apicem ramosos Tillosos. Folia radicalia sesqolpedalia, 
1 poll. lata. Gorolla lutea, faoce porporascente. Filamenta omnia porporeo-Til- 
losa. •— Crescit locis arenosis ciroa Coimbram in Lositania. 

8S. V. MACRANTHUH Lnk. et Hffknnsgg. Flor. Portog. I. U5. U 87. — G. Don 1. e. 
400L no. IflL — Foll. crenalatis tomentosls, radicalib. ellipiico-oblongis, basl aUe> 
noatts, eaolinia oblongis acotis semidecorrentib.; racemorom rasciculis remotls; 
aniheris geminis oblongis. c^ — Totom tomentosom. Folia sopra Tiridia, radicalia 
9-4-*pollicaria Raceml pedales t. oltra. Corolla magna speciosa lotea, segmen- 
tis inaeqoalibos oboTato-roloodatis. Filamenla 3 brcTiora ondiqoe, 8 longiora, 
basi lantommodo lana coprea Tcstita. — Creseit in Hispania septentrionali. 

M. y. BASTARDI Roem. et Scholt. Syst. TegeL IV. 339. — G. Don I. c 401. no. 81. 

— FolL oblongo-lanceolatis pabescentib.T. Tillosls crenatis sobdecorrentib. ; flo- 
rib. gemlnatis t. glomeratis; caole ramosissimo. (f — Caolis basi porporascens 
pobescens. Folia praesertim infra Tillosa semiamplezicaolia. Panicolae rami 
elongati. Flores pedicellati. Corolla lotea. Filamenta porporascenti-barbala. — 
Afflne dieitor f. ramigero Lnk. forieqoe ejus est Tarietas. — K. blaUarioidet fi. 
c««la ramoHuimo Bast Soppl. fl. Marne et Lolro 48? — Y. ramotittimum DC. Fl. 
Franc Soppl. 416. no. 4070. nec Poir. — Crescit locis argillosts In Gailia prope 
Montreoil - Belfro j. 

tt Flores robro-ferraginei, lana fllamentorum Tiolacea. 
27. V. VERS1FL0RUM Schrad. Mooogr. 36. — Koch, Syoops. fl. Germ. (I. ed.) 518. 

— Rchb. FL Germ. excors. 383. no. 8006. — G. Don I. c 401. no. 10. — Foll. cre- 
natfs broTiter decorrentlb. tomenlosis, tomento canescente; caole tercti; racemis 
panlcolatls; fasciculis primarlis S-S-floris; pedicellis floriferis sesqui-, frnctiferis 
soblriplo longiorib.; Alamentis violaceo-lanatis: antheris filamentorum longiorom 
sobdecorrentibos. d" — Flores rubro-femiginei. — Planta solis Tauschi» el 
SelmiAer* nota. >- In locis incultis ad urbem capitalem Bohemiae, Pragam. 

DlTlale II. — Folia non decorrentia. 
g. 1. Floru faidadaU, 

t Corolla flava, in Tarietale alba. 
a. Lana fUamentorum alba. 
8B. V. BANATICUM Schrad. Monogr. II. 88. — Rchb. Flor. Germ. excors. 384. no. 
9010. — G. Don L c 401. no. 58. — Foll. inferiorib. oTali-oblongis petiolalis tri- 
plicato-crenatis, basi pinnatifidis tomentosis, caolinis oblongo-ovatis doplicato- 
erenatis sobsesstlib., superiorib. late ovatis subcordatis glabrioscolis sessilib ; 
racemis panieolatis; pedooculis calyce sesqollongioribas. 2|. — F. tinualum var. 
BanaiiaHn Roch. Ezsicc. — V. tinuato simillimum, sed differt inprimis foliis 
non deenrrtntibut, radicalibos ovali-oblongis sobtriplicato-crenatis, basi tantom 
lobato-pinnatifidis, calyce tomentoso, segmentis glabria, capsola ovali-cylindrica 
tomentosa. -- Crescit in Banato. •) r. BEPAKDVM WiUd. /. l. e. e. - Supeme glanduioto-pilotum: foU. tnfertonb. 
obovato-oblongit y bati attenuatit tubtinuatit, eaulinit late ovato-amplexteauhb. 
grotte dentoHt acuminatit; peduneulit totitariit geminatitve inaequaUbut. cf .— 
Sirictum l-S-pedale, taepe atUut ae V. Biattaria, «oii raro ratnptum denttut 
foUotum, foiia tuperiora taUora angulato-deniata: pedunetUi brevtoret ae tlhtu, 
iongioret ae V. braturioidis. - Celsla heterophylla Pert. Bnekfr. I. 161. - Ver- 
bascom Pseido-BlatUria SeMeieh. Pl. extiee. - Cretett in UetveHa. 134 SCROPHULARINAE. vbrbascom. 

SeS. y. 8PEG108IJM Sehrad. Hort. GoeUing. faflc. II. 99. L 1«. — Koch, Synopt. 0. 
Germ. (ed. 1.) 513. — Rchb. Flor. Germ. excort. 989. ao. 9003 — Rchb. leonograph. 
X. 1399. — G. Don I. e. 403. no. 39. — Foli. integerrimis ondQlatis tomentosif, 
tomento penistente, inferiorib. oblongis acatis in petiolom attenoalis, caolinis 
«oricalato-cordatis sessllib.; ramis angolatis; racemii panieolatis; filameotis 
albo-lanalis; antheris aeqoalibos. ^f — Caolis angolatos, apice ramosos. Tota 
planta tomento albo vestita est. Folia radicalia pedalia-sesqoipedalia. Racemi 
1-9-pedales, fsseicolis moltifloris. Corolla lotea, filamenta coprea albo-lanala. 
— r. longifoUum DC. Fl. Franc Soppl. 414. — fi. Caole ramosissimo. * V. tkmp- 
ioides Ilost, Flor. Aostriac. I. 115. — F. coenU&mm Schani, Cat. Hort Viodobon. 
1899. — Crescit in Aostria, Gallla et In Hongaria. 

30. V. FLOCCOSUM WaldsL et KiL PlanL rar. Hongar. L 81. L 71. - Koch I. c. 
513. — Rchb. I. e. 389. no. 9009. — G. Don L e. 403. no. 41. >- Bertoloni , Flora 
Italiana II. 507. f ~ FolL dense tomentosis, tomento albo floccoso decidoo, ra- 
dicalib. oblongo-elliptieis in petiolom attenoatis, eaeteris sessilib. obsolete cre- 
natis, soperiorib. longe «eominatis semiamplexicaolib.; eaole ramisq. teretib.; 
racemis panicolatls patentib.; filamentls albo-laoatis. c^ — Caolis teres 9-5-pe- 
dalis tomento albo-floccoso tectos, sob qoo saepe porporasciL Foiia radicalia 
«mpla, sopra ei albo Tireiitia, sobtos dense tomentosa, oltra pedalia, caolina 
teosim minora acota t. acominata sessilia lerissime erenolata t. sobiolegra, 
olrinqoe dense tomentosa, soperiora sobeordato-oblooga, soprema eordato-oTata 
eospidala. Racemos termioalis atplorimom ramosissimos pyramidatos (nonnon- 
qoam olira pedalis) laxifloros, fere totos interroptos. Braeteae cordato-OTatae 
eospidatae , soperiores lanceolaue minores. Flores temi octoni fascicolatl. Pe<- 
dicelli tenoissimi inaeqoales. Corolla lotea, extos stellatim pilosa, laciniis ob- 
longo-obovatis, ealyce 3-4-plo longiorlbos. Stamina omnia crocea, 3 breTiora 
albo-barbala, 9 loogiora tota longitodioe t. iofra noda. Capsola OToidea obto- 
sissima. — V, LffehniUi All. FI. PedemonL I. 105. — f. pulveruUnium 8m. Rngl. 
boL V|I. L 487. — r. keleropk^Uum Moretti, PlanL lul. dec III. 0. — Comol. 
Prodr. fl. Comens. 40. — F. laxillorum Prsl. Delic. Pragens. 76. — f. mixtum DC 
Fl. Franc no. 9074. (nee Badarro). ~ F. puitinaium Thoill. Flor. Paris. 109. — 
Baoh. HisL pl. IH. 873. c ic — Moris. Oxon. HisL 11. secL V. L 0. fig. 3. — Cres- 
cit a Lusiunia ad luliam osqoe. 

31. V. PULVERULENTUM VilL DelphinaL II. 400. ex Scbrad. Monogr. II. 17. - 
Koch I. c. — Rchb. I. c. 389. no. 9001. — G. Don 1. c no. 49. — FolL creMtis, 
sopra tenue, sobtos densius tomentosis, toroento canescente, inferiorib. oblongo- 
ellipticis in petiolom decorreotib., caeteris sessilib., soperiorib. acuminatis; caole 
soperoe ramisq. obtose angulatis; raccmis paoifulatis pateolib.; fllamentls albo» 
lanatis. (^ — Ilybridum ex V, floeeoto et Lffcknitide orlom esse videtur. — Dif- 
fert a V. Lycknilide caole saepius humiliori, foliis supra calvescentibos et calj- 
dbas miooribos, a praecedente: tomento tenoiori caoescente, fuliis eaoliois sab- 
sessilibos oTato-obloogis acutiuscolis sicot inferiora inaequaliter dnplicato-cre- 
natis, somma potios serrau inqoe acumen brevios producu. ~ V. Biebenieinii 
Bess. CaL horL Knem. — F. pf/ramidale UosL — F. Lycknitit fi. Uun§ar%emm 
Boch. BanaL fig. 40. — Crescit io Alsatia, in Italia superiori, io Baoato. 

39. V. LYCHNITIS Linn. Spec planUr. 935. — Kocb I. c — Rchb. L c no. 900a - 
G. Don 1. c. no. 43. — Bertoloni , Flora luliaoa II. 509. f — Sm. Bngl. boL I. L 
58. — Flor. Danic L 580. — Caule nodo; foll. oTalo-oblongis crenatis, supra no- 
diosculis, subtus albo-pubescenlib. farinosisq., imis peliolatis obtusioscolis, basi 
cooeatis, reliquis sessilib., supremis acuminatis, basi rotundatis; racemo densi- 
floro; pedicellis cal)ee longiorib.; sUminib. albo - barbatis. (f — Caolis erectos 
simplex obsolete teres, sopeme aoRolatos, 1-4-pedalis albo-pubescens, interdom 
snb Tillo porpurascens. Folia radicalia et caulina ima OTato-oblonga t. oblon- 
go-lanceolau breviter petiolata obtnsa, subinde pedalia, canlioa reliqoa mlnora 
seasilia, basi rotondau, apice aeoU, soprema sobcordata acominau, omnia none 
grotse, nonc minote iMcqoalHer ereaala, serrala v. Inlerdam soblMtegra, topra VBRBASGOM. SGROPHULARINAE. 135 

TiiidU nadioteaU, sabtus albo-pobescenlia. Raeemos terminalis, demam la- 
liaiealus ramosas pyramidalas, totas albo-pobescenli-rarioosat. Braeleae oTa- 
to-laneeolalae. Flores fasciealali nomerosi, pedicellis oniflorls v. 2-3-floris. 
Pilameou albo-loteola, 3 breviora undiqoe barbata, S longiora v. ondiqoe ▼. in 
lalere intemo tantommodo iofra barbata. Anlberae oniformes reniformes. Cap- 
sola ovoideo-oblooga obtasissima. — F. ihapioides Birol. Plor. Aocoo. I. 75. ^- 
V. miertmthum Moretli, Plaot. Ilal. decad. III. 6. — Giom. di fisic. etc di Configl. 
e Brago. (dec. 2.) V. 111. — Gassoo. Pl. rar. Sicul. 103. f — G. Don I. c no. 38. 
— Vn-hateum piUvenUenium /lore luteo parvo J. Baob. Hist. plant. III. App. 
872. fig. p. 873. 
/9. Plore albo, in sicco rubello. — F. Weldenii Moretti, Plant. lUI. decad. II. 8. 
— V. fuinium Caesalp. De plant. VIII. cap. 40. p. 347. — Verbaeeum flore 
albo parvo J. Bauh. I. c — (F. album Mnch. Method. pl. 447.) — F. MoenMi 
Scbolz, Fl. SUrgard. Suppl. 14. ^ Moris. Oioo. HisU pl. II. sect. 5. u 0. fig. 
4. — Tabem. Krioterb. 050. c ic. — Lob. lcoo. 1. JMKL 
r. Floribas apeulis. — Crescit in coIlibosincaliisperEnropam, Asiam et Ame- 
ricam borealem. 
3X V. GBAIVATENSE Boiss. Voyage dans le midl de TEsp. no. 1217. t — Totom lo- 
menlo canescente non detersibili obdooiom: caule ramosissimo ; foll. omoib. ses- 
siUb. infimis magnis pinnati-lobatis aot profbnde sinuato-crenatis, sopra basin 
angnstalis, sopremis subinUgris cordatis ovatis attenoato-cuspidatis; racemis 
paientib. teretlb. valde elongatis; florib. per 5-0 in fasciculos disUntes dispositis ; 
pedicellis per anthesin calyce breviorib.; filamentis omnib. albo-lanatis; capsulis 
saepins trilocolaribus. 3|. (?) — Crescit io Hispaniae proviocia Graoalensi. 
31 V. SOONGABICUM Schrenk, Eoom. plaou oov. 20. f — Foll. aibo-tomeolosis 
sabiBlegerrimis, ioferiorib. laoceoiatis acolis io petiolum atteouatis, caulinis ses- 
silib. oblongis cordato - auriculalis , sommis subrotundis cuipidatis; racemis pa- 
oicoUtis; florib. fascicalatis; sepalis laoceolalis, pedicello vix breviorib., capsula 
ovala tomeotosa longiorib.; fllamentis omoib. barbatis ; antheris aequalibus. c/* — 
PlanU eUU specubilis facie F. speeioei, a quo capsula et calyce haud aegre 
dignoscitur. — A F. longifolio dignoscitur antheris omnibos aequalibos ct cap- 
sola sepalis breviore. — F. polyttachyum Karel. et Kiril. Bullet. de Mosc 1842. II. 
7101 — HabiUt in monlibus Soongaricis. 
35. V. LONGIPOLICJM Tenore, Flor. Neapolit. I. 80. I. 21. — G. Don 1. c 402. no. 
37. — Bertoloni I. c 505. f — Luteo-tomentosum: foll. sublntegris acuminatls, 
imU oblongo-laneeolatis petiolatis, reliquis sessilib. ovalo-oblongis basi rotun- 
datis sapremisq. subcordatis; racemo terminali elongato, inferae laxifloro; florib. 
fascieolatis crasse pedicelialis; sUminib. breviorib. albo-barbatis, longiorib. no- 
dis; capsolis sobovoideis obtosis. (/ — Caolis obsolete aogulatus subtripedalis. 
Folia radicalia el ima caulioa pedalia et ultra, breviter petiolaU, reliqua succes- 
sive mioora setsUia ovalo-oblooga, basi sobcordata, suprema subcordala, omoia 
erassioseaU acamioaU levissime crenaU dense floccoso-tomentosa. Baceroos 
terminalis simplex v. basi ramosos, supeme deosifloras, iofeme laxifloras, ultra 
pedalis. BracUae alato-laoceolaUe looge acamioaUe. Floram fasciculi pinri- 
flori. Pedicelli sobioaeqoales. Lacioiae corollae ioaeqaales oblongae, extus basi 
tomealosac SUmina crocea, 3 breviora basi nuda, antheris reniformibus, 2 lon- 
giora toia ooda, aotheris oblongis adnalis. Pollen miniatam. Capsola subovoidea 
obtosa, ealyce paollo loogior. — Crescit io Apralio. 
30. V. GARGANICUM Teoore, ReUz. del viaggio in Abrai. 35. — Plor. Neapolit III. 
217. — Berloloni I. c 002. f — Niveo-tomentosom: caole oodo erecto subpedall; 
fbll. ovatis oblongisve levissime crenatis, imis peUolatis obtosis , reliqois sessilib. 
aeutis sopremisq. acomioatis; racemo simplici laoato, saperaedeosifloro; bractels 
lanceolatis, inferiorib. calyci sobaeqoalib.; sUmioib. albo-barbatis; capsolis ob- 
losis. cf — Caulis iofeme Ures , supeme obsolete aogolatoi erectas nndus sob- 
pedalis. Folia erassioscoU levissime ereoau, radicalia el caalioa ima peUolaU 
saecesslve minora, soprema acamioaU basi rolondau ■mplexieaolia. Bacemas 136 SCROPHULARINAE. VBiBASGm. 

siniplei termiMlU, b«si laxiosculas, soperne deBsifloras. Flores faseicoleii ge- 
miDi-qaiAi (sabiode soliurii). Pedioelli brevissimi. 8egmenU eeljeiu OTtio- 
laiieeoiau. CoroUa flafe ineeqoalis, eitos inreme dense lomentose, calyeem 
dnplo eieedeos. Gepsole OToidea obiosa, ealyee brefior. — F. niveum Goss. 
Plant rar. Sieil. 103. (oee Teoor.) — Crescit in Gargano et in maritimis Caiabriae. 

37. y. LEPTOSTACHYUM DC Fl. Frano. Suppl. »70. — G. Don I. c 40S. no. 3S. — 
Foll. obloogis tomentosis, inferiorib. obiasis crenulatis in petiolam attenuatis, 
caolinis aeutls Integerrimis sessilib., soperiorib. ovatis acamlnatis semiamplexi- 
eaulib.; racemis elongatis; pediceilis calyce brevioribus. cf — ToU planu albo- 
tomentosa. Caulis simplex teres. Folia radicalia ei caulina inferiora 3-&-polli~ 
caria, media a-3>pollicaria. Racemos soliiarius, fasciculis &-7-florif. FilamenU 
omnia lanaU, aniberis aeqoalibus. — Prope Monspelium et ad portum Juvenalem. 

38. V. GNAPHALODES M. Bieberst. Fl. Taaric. Caocas. Suppl. ia&, — G. Don I. c. 
403. no. 40. — Foll. crcnaiis, sobtus tomcnio denso floccoso vesUUs, inreriorib. 
ovali-oblongls peUolatis, caulinis oblongis acutis subsessilib., supremii rotun- 
dato-ovaUs looge acumioatis semiamplexicaulib.; racemis tcrminalib. longikMjmis; 
pedicellis calyces subaequanUbus. (f — Valde affiDe V. floceoiOf sed habilu raulio 
robusUori foliisque evidentius crenalis recedit. Raccmi iripedales et ulira, race* 
mulis paucis brevibus inierdum accedeniibus. Fasciculi inreriorcs remoii, fupc- 
riores aggregaU. Corolla latea. Folia adulu saperne glabraU. — V, Slevenii 
Hort. Vlndobon. — Crescii in Tauria orienUli. 

30. V. ALOPECtRUS Thuill. Fl. Paris. 110. — DC. Fl. Franc. no. 3036, ~ G. Don 
L c. 4M. no. 40. — Foll. creoaiis, superne pubesccnlib., inrra piloso-lomenlosis, 
inreriorib. oblongo-ovaUs subcordatis peiiolatis, caulinis ovali-oblougis breviier 
peiiolaUs, superiorib. oblongo-ovaUs subsessiiib.; racemis simpliclb.; pedicellis 
calyce longioribus. 3^ — Afflne K. ni^o. Tou planu excepia foliorum pagina so- 
periori iomeniosa. Folia radicalia ei caulina spithamaea, duplicalo-crenaU. Ra"- 
cemi plerumqoe spitbamaei v. longiores sobsimpllces. FilamenU albo-lanala. 

— Crescii locis aridis in Gallia. — [cL no. 4LJ 

fi, Lana filameniorum purpurea, 

¥k V. SCnOTTIANOX Schradr. Monogr. 13. L 3. fig. 2. — Koch, Synops. 0. Germ. 
(ed. 1.) 513. — Rchb. Fl. Germ. eicurs. 381. no. 2S00. — G. Don 1. c. 402. no. 31. 

— Foll. crenatis, uirinq., supra Umen lenuius, subius densius iomenlosis, radi— 
calib. ovali-oblongis aculiusculis peliolalis, caulinis iniennediis obloogis acnU- 
osculis peiiolatis, superiorib. ovaUs acuminaUs subcordaUs semismplexieanlib. ; 
canle supeme angnlalo; ramis paniculaiis; pedicellis calyce duplo longiorib.; fl- 
lamenUs purpureo-lanalts. (f — Uabilos I'. Lffcknitis; rolia nlrinq. tenue tomen- 
tosa, adpresse crenato-serrau subiniegerrima, sUiu sicco planissima mcmbrana- 
cea niUdula, sicui toU planu nigricaniia. — In Auslria, Bohemia ci in AlsaUa. 

4J. V. NIGRUM Linn. Spec. plant. S&3. — Kocb , Synops. fl. Gcrm. (ed. 1.) 514. — 
Rchb. I c. no. 8S00. — G. Don l c. 401. no. 51. — Sm. Eogl. bou L 50. — Oed. 
Flor. Danic U 1068. — Svensk bot. u 500. — Hook. FL Londin. t. 103. — Berlo- 
loni I. c 580. t (excL var.) — Foll. crenalis, supra glabriusculis, sabtos lenniler 
lomcniosis, caulinis inreriorib. oblongo-ovaUs, basi cordaiis longe petiolaUs, sn» 
periorib. ovato-oblongis subsessiHb.; caule supeme acule angulato; raeemo 
elongalo; pedicellis calyce duplo longiorib.: fllameniis purpureo-Unatis. (f — 
Caolis inferee tereUoscolus saepe pnrpurascens l-4-pedalls. Folia caulina info- 
riora et radicalia longios petlolata, ovaU, ovato-oblonga, oblongo-laneeolaU 
ebiosa v. acominaU, sopra airoviridia glabresceotia , mire laUludioe et longiia- 
dioe variabilia. Folia caolina sensim minora. Racemus lerminalis, saepe sesqni- 
pedalis laiifloras simplex aut parce ramosos. Bracieae ovalo-lanceolatae, sn- 
premae UnceoUue floribns breviores. Flores fasciculaU numerosi, inaeqoaliier 
longiuscule pedicelUtL Gal)Cis segmenta linearia acnu. Corolla- parva lotea, 
fiindo saepe robro-maeolato. SUmioa aeqnalia. Antberae reniformes. — F. 
mMMi Badarro, Gioim. di flsidi. ele. il Coiit • Bragii. dec fl. VU. an. — F vnBA8Gini. SCROPHULARINAE. 137 

Aiuinaeum €oinoll. Fl. Coment. I. 300. — V. rubigino$um Re, App. 0. Pedem. in 
Memorie della acead. di Torioo 1827. I. 180. - V. Alopecwrut Thoill. Fl. Parit. I. 
110. (ef. tapra p. 130. no. 30., differre dicilor filamentit albo-barbatit.) — 
Reoealm. Specim. 107. fig. p. 100. — J. Baub. HisU planL III. 873. c. ic — 8abb. 
Hort. Rom. 11. I. 54. 

fi. gfmuottewum Roem. el Schnlt. SjtU vegel. IV. 349. — Suminibut glabris. 

r. Floribut albit. 

S, Floribnt inrQndiboliformiboa proliferit. — Gmelin, Sibir. IV. 01. 1. 47. 

c. Foll. infimit ovatit v. ovato-oblongit in petiolum contraclit ted vix cordatit. 

— F. nigro-^ffchmlis Schiede, I>e planL hybrid. 40. ~ Cretcil per totam Eo- 
ropam et Sibiriam. 

43. V. ORIENTALB M. Bieb. Flor. Taur. Caucat. I. 16a lU. 154. — Koch I. c. — 

Rocb. BanaL fig. 30. — Rchb. I. c. 381. no. 2505. — G. Don 1. c. no. 48. — Foll. 

crenatit, topra tubglabrit, tubtnt tenuiter tomentotit, inferiorib. ovato-oblongis 

in petiolom contractit t. breviter cordalis, intermediis ovatit breviter peliolatit, 

snperiorib. sessilib. subcordaiis; ramit paniculatis caoleq. aubterclib.; pcdicellit 

ealyce tesquilongiorib.; Olamentis purpureo-lanatis. (f — Caolit 4>8~pedali8 lon* 

gissiBe virgatns saepe flexuosus. Folia opaca, imprimis subtos tomentosa, cre- 

nae mncronatae; flores fere V. Lyehnitidit; captnlae ovato - oblongae. — F. eir- 

ifmimm HoebtteiL — V. virens HosL 

fi, AuMlriueum: Foll. crenatia, tnpra glabris, sobtus pubescenlib., inferiorib. et 

canlinis obloogo-ovaiit petlolalis, superiorib. ovatit acutit tubtetsilib.; ra- 

cemis paniculalis; pedicellis calycem sobaequantibus. — V. Autlriacum 

Schrad. Monogr. 22. — Rchb. I. c. 381. no. 2502. — G. Don I. c. 4M. no. 47. — 

V. nigrum Plenk, lcon. pl. offlcin. L 110. 

j. Chaijn: Foll. oblongo-ovalis cordalit petiolalis crenatit, sobtos tenuissime 

tomenlosis, inferiorib. basi pinnatiGdis; pedicellis calyce tesquilongloribas. 

— V. Chaixi Vill. Delphin. II. 401. t 13. — Rchb. I. c no. 25M. - G. Don I. 
C.4M. noi50. — V. nigrum fi. Bertol. Flor. Ilalian. II. 500. — F. urticaefolium 
Lam. DicL IV. 2^. — V. dentatum Lapeyr. Fl. Pyreo. 114. — DC. Flor. Franc. 
Suppl. no. 8680 a. — V. Galtieum Willd. Spec planL I. 1005. 

i. Xeichettbaehianum : Foll. omnib. crcnatis, subtua rnde lomcniotis, inferiorib. 
ovato-oblongis petiolatis, suprcmis ovato>lanreolatis setsilib.; racemis laxis 
paniculatis; pedunculis calycem tubaequantibus. — V. nigro ^ auttriacum 
Rchb. I. c 38a no. 2501. - V. Paritiente Thuill.?? — Y. orchideum IlosL?? 

— (Crescit prope Vindobonam.) -- In Germania auslrali, in Ilalra el in Oriente. 

43. V. LANATUM Schrad. Monogr. II. 2S. - Koch I. c. 514. — Rcbb. I. c. 381. no. 
2S03. — FoU. snbtus lanato-tomentosis, infcriorib. mediisq. oblongis petiolatis 
subsionato-dnplicalo-crenalis, soperiorib. oblongo-ovalis sessiiib. acule crenalis; 
canle supeme angolato; racemo simplici; pedicellis calyce duplo Inngiorib.; fi~ 
iamenlis purpareo-lanalis. </ — Simplex sesquipedale ct ullra, infra albo-tomen- 
tosam. Folia crassiutcula mollia. Florum fasciculi subremoti 4-0-flori, flores 
fere Y, nigri, corolla saepe ad faucem purporeo-maculata. — Y. nigrum y. BerL 
Flor. lulian. II. 500. — F. atpinum Turr. Fl. lUl. prodr. 04. — Y. thyrsoideum 
Host, Fl. Austriac I. 280. — Yerbateum alpinum Sclareae tndicae foliis Bassano 
In CommenL Bonon. IV. 291. t. 2. — Crescil in Carinthia et in Italia. 

44. V. BICOLOR Badarro, Osservazione 3. — Berloloni, Flora Ilalian. II. 509. t — 
Rchb. Flor. ezcurs. 382. no. 2509. — Albo-tomentosum, superne lanaium: caulo 
Modo; folL radicalib. petiolatis elliptico^ovatis acntis simplicib. basive pinnato- 
anricalatis, caalinis sessilib., inferiorib. oblongis, superiorib. cordato-ovatis jicu- 
minatis; staminib. purpnrascenti-barbatis. 2|.? ^^? — Caulis teres ercrlus 2-4- 
pedalis albo-lanatus, flocco detersili, sub quo pnrporasciL Folia radicalia prima 
simplicia, snecessive saepe pinoato-aoriculau, lacinia impari maxima elliptico- 
ovaU acoU, grosse inaeqoaiiter crenaU, laciniis lateralibos parvis disuntibus 
JBtegris obtasis t. acatioscalis. Racemus terminalis, inferne intermptas, supeme 
deDslfloras allK»<-l«Baliis, simpleE v. basi parce ramosos. Bracuae lanceolatao 

in. 18 138 SGROPHULARINAE. vbuasgijv. 

aeamiiMto-eQspidaUe. Ploret soliurii ▼. pleraiMi. 9-3-bI fuelealeti breristiaie 
pedieellaU. SegmeaU calyeioa aogaste lioearia aeau. Corolla eitof augia ni- 
natve tomeotofa, flaYa, intas nitida, fando parpareo-niacalata, laciniit inaeqaa- 
libas rotandalit. PilamenU omnia porporea parpareoqae-barbaU, Tillit apieo 
inerattatis. Captola ovoidea obtota tomenlota. — Creteit in Ligaria. 

4». V. ROTU^iDlPOLIUM Tenore, Suppl. 8. prodr. 11. NeapoL «., Plor. Napol. 03. 
t 33. — G. Don I. c. 403. no. 30. — Bertoloni i. c. 600. f — Teoniter albo-tomen- 
tosam: eaale nodo; foll. tobrotandit, imit petiolatit, tnpremit eordato-ampleii- 
eaulib.; racemo interrapto; bracteit cutpidato-aUenaatit; tUminib. porpareo> 
barbatit; captolit ovoidelt oblotit ealjee longionbua. (f ~ Radix rutiformit. 
Caalit erectot l'/i-S-pedalit tab tomento deUrtibili parpuratcent. Polia ex tub- 
rolondo elliptiea, magnitndine valde varianlia (1-4-5-pollicaria) apice roiundaU, 
inlerdam com aeuminulo, toprema acaUora, omnia andolau leviter errnalata v. 
tabintegra, tenoiler tomentota. Racemot terminalit timplex v. batl ramotut in- 
terruptos, leviter tomentotut, demum fere glabratot. Bracteae lanceolaUe v. tu- 
perioret lanceolato-linearet. Ploret v. omnet toliUrii v. omoet geminaii lemaiive, 
tuperioret toliurii. Pedicelli crattiuieali inaequalet. SegmenU calycina lan- 
eeolato-linearia. Corolla luiea, eitut tomentella, inlut fondo porpureo-maculaU, 
laciniit tobrotundit obtotit. Sumina inaeqnalia, filamenUt omnibut purpureo— 
barbalit. — fi. Foliit ovato-oblongit acuUt. — Gutt. Flor. gieul. prodr I. 303. — 
Cretcit in monUbut .di Cattellamare* prope Neapolin et in intulit Caprearom, 
in Sicilia, io Nrbrodibut. 

40. V. CONOCARPtM Morit, Slirp. Sardoard elencb. II. 7. — G. Don I. e. 401. 
no. 87. — Berloloni I. c. 003. f - Dente albo-lomeototum: eaole nudo; foll. el- 
liplico-ovaUt oblongitve tubintegrit, imit peUolalit oblutiutculit, reliquit testi- 
lib. aculit {tummi* ocato-aeuminatis iubdeeurreniibus ei Morit 1. c); raeemo 
laxifloro timplici bative ramoto; filamenlit purpureo-barbalit; captulit eopicis 
calyce longioribus acuUuiculit. 2|. — Ctulit leret, tupeme obtolete angalatos, 
spilhamaeus bipedalit timplex, tub lomento detertibili taepe porpurateent. Folia 
inferiora petiolata ellipUco-ovaU v. ovalo-oblonga, tuccestive minora ovau 
testilia, toperne interdum basi tobcordata amplexicaolia, omoia crasta, tubinte- 
gra V. leviier crenau. Floret bini lernive fatciculaii, inierdum omnet tolitarii. 
Pedicelli crassiutculi calyce brevioret. Segmenla caiycina lanceolaio-acominaU. 
Corolla inaequalit, extut inferae tomeniosa, flava, fundo purporea. Stamina 3 
breviora , filamenlis undique purpurco - barbaUt , anlherit reniformibot. SUmina 
8 iongiora, lalere intemo ad medium usque lanlummodo barbaU, antherit ob- 
longit adnaiis. — f). Levius tomenlotum: foll. tenuiorib., caulinit toperiorib. bati 
evidentios radiato-nervotit. - Crescil in roontibut intulae Sardiniae. 

47. V. RAMOSISSIMCM Poir. Enc>cl. m^lb. Suppl. IIL 718. - G. Don L e. 403. ao. 
44. — Foll. inferiorib. ovato-oblongit crenaiit glabriotcolit breviier peUoUtis; 
panicula ramotittima glanduloso-pilota; florib. toliiariit (an temperT) pedlcel- 
laUs; caule angulalo glabriutculo. c^ — PlanU tatnrate viridit. Polia denam 
^pollicaria , soperioribus amplexicanlibns. Paoicula 1-8-pedalis, ramit pedall- 
but. Flores pedicelio breviores. Corolla lulea. Filamenia porporeo-barbaU. ~ 
Cresril ? (verosiroililer h)bridilate ortum). 

4f^ V. MONSPESSULANCM Pers. Eochirid. L 81S. - Schrad. Monogr. II. 90L t 9. 
fig. 8. — G. Don I. c. no. 45. — Foll. tupra glabrit, infra tomenlellit, caolinto 
ovalo-oblongis acuminatis inaequaliter crenato-serraUt peUolalit, toperiorib. 
ovaio-lanceolaUt acoiis sessilib.; racemit paniculatit; pedicellit ealycera doplo 
exrrdenUbus. r/ — Caalis simplex tomentosut. Folia caulina inferiora 8*/t-pol- 
licjria. Racemut terminalit semipedalit, lateralet brevioret, fatciculi remoti 
5-7-flori, tuperioret iriflori. Floret lutei parvi. — Cretcit circa Montpelium. 

40. V. 0VATI:M Schrad. Hori. GoetUng. fatc. II. 81. t 15., Monogr. II. 81. — G. 
Don I. e. 4M. no. 40. — Poll. ovatit creoalit, topra glabrit, tubtut tnbtomeototts, 
inferiorib. obtniit peUoUUt, taperiorib. aeatit tessilib.; racemis panicolaUs ; pe- 
dicellis ealyee doplo longlorib.; •lanlnib. aeqaalib., omnib.albo-barbaUs. (f — ▼laiASGOtf. SGROPHULARINAE. 139 

Caalis plenimqae • b«tl ramosos, tlelUtim pilotot, indeqoe tomeDlellot. Polia 
radicalia et caalina inferiort 3-4-polIicaria. Racemi inferioret tpilhamaei, bati 
folioti, toperioret brevioret. — Gretcit io Hitpaoia. 

aOi y. DENTIFOLIUM Delile, Anoalet det tc. nator. VII. 887. — Undfqoe tomen- 
toto-cinereom: caale 3-5~pedali, topeme panicolato; ramit floralib. virgatit 
ereetit; lana itaminom pallide violac^; foll. caolinit late lanceolatit acotit, bati 
cordato-ampleiicaolib., dittile dentatlt, radicalib. longe petiolatit obovalit ob- 
toflit sobtpatbolalit, taepe repandit, tobatperato-pannotit. — Cretcit ad portom 
Jovenalem. 

M. y. HABNSELERI Boitt. Voyage bot. dant le midi de TEtp. no. lilS. — Foll.inferio- 
rib. petiolatit ovalo-obloogit, caolinit tettilib. ovatit, apice alteoaato-cotpidatit, 
omnib. otrinq. dente pannoto-tomentotit ; caole timplici tereti floccoto-tomen- 
toto; florib. in antheti tettilib. per fascicolot 3-5-florot in tpicam laxiotcolam, 
bati intermptam ditpotitit; caljcit deote floccoto - lanati laciniit angottit linea- 
rib. acatittimit; filamentit omnib. porporeo-lanatit; antherit aeqoalibot. 2|, ~ lo 
Hitpania aostrali crescit x 

92. y. NEVADENSE Boitt. 1. c. no. 1810. — Foll. ovalit acotit, basi attenoatit longe 
petiolatit, obtolete crenatit, otrinq. tomento brevistimo griteo detersibili obdoctlt, 
floralib. minimit bractelformlb. lanceolalo-linearib.; caole ramotittimo; raccmlt 
fongitsimit laie floriferis; florib. in fatcicolos 4-6-norot dispositis; pedicello 
ealycem sobaeqoante; laciniis calycinit lanceolalit; filamentit tribas breviorib. 
porporeo-barbatit, doobot longiorlb. tobnodit; anlherit aeqoalibot. ^ — Gretclt 
in Hitpaniae Slerra de Navada. 

jr» Lana fUameniorum flatetcente. 

53. y. HTOSERIFOLIUH Schrad. Monogr. II. 31. t. 3. fig. I. — G. Don I. c. 405. no. 
55. — FolL tomentosit, inferiorib. lineari-lanceolalit, bati altenuatis, soperiorib. 
oblongit acote crenatit testilib., sopremis lale ovatis aoricolalo-cordalis; race- 
mit panicolatit; pedicellis calyce duplo longioribus. c^? — Caulis ereclus timplex 
tomeatotot. Folia infra viridi-canescenlia, radicalia et caulioa inferiora spiflia- 
maea tnbtinoata, caulina superiora semiamplexicaulia. Racemi spifbamaci-pe- 
dalet, fatcicoli 4-7-flori, inferioribus remotis. Corolla mediocris flava. FilamenU 
omnia lana flava barbata. Antherae aequalcs. — Crescit in Atia minori. 

d. Filamentis omnibut glabrit. 

54. V. CHRTSERIUM Sebrad. I. c. 0. — G. Don I. c. 4KL no. 33. — Foll. inleger- 
rimls tomenlotis, inferiorib. obovalo-Ianceolalis, summis ovatis amplexicaolib.; 
racemit panlealatit; florib. fasciculatis; pedicellis calycem aequanlib.; antheris 
aeqoalibot. (f — LotetceoU-tomentosom. Caulis simplex v. apice sobdivisot. 
Folia cratta, radicalia et infcriora caulina 4-5-poIIicaria. Racemi circiter tpi- 
thamaei. Corolla loteaT Filamenta glabra. — Crescit in Palaeslina. 

tt Corolla rubescenti-ferroginea. 

55. V. CAKDELABRUM Karel. et Kiril. Bollet. de Mosc. 1842. H. 717. - Caule te- 
reti ramoto polyttacbyo ramisq. aphyllis adscendentib. tomentosis; foll. inferio- 
rib. petiolatls oblongo-obovatis, basi attenoatis pobescentib. , nervis tomenlotit, 
soperiorib. lioeari-lanceolatis sestilib. tomentosis ; peduncolis binis, rarius ternit. 
florib. roteit. ^ — Cretcit ad torrenles Uldphar et Thehrak-Otted. 

56. V. RUB16IN0SUM Waldtt. et Kil. Plant. rar. Hongar. IL 816. t. 107. - Koch, 
Synopt. fl. Germ. el Helvet. (ed. 1.) 514. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 370. no. 2589; 
— G. Don I. c. 405. no. 54. — Foll. crenatit, subtot pubetcentib., inferiorib. ob- 
longit oblotit petiolatis, caolinit oblongo-ovalis acotiotcolit tessilib., superiorib. 
ovatit acotit tubcordatit scmiamplexioaulib.; racemit paoiculatit; pedicellit ca-> 
lyce moltotiet longiorib.; fllamentis porpureo-lanatit; corollit ferrogineit. </ — 
Floret extot robro-ferroginei, inlos navo-ferroginei, vertot tobom violaceo- 
maealati. Florom fatcicoli 3-5- v. rariot 6-flori, toperoe taepiot blflori. Po- 
beflcentia 8-^farcata. — V. Ptendo^BUMmria Scbleieh. Plant. ext. — F. Hatta^ 

18* 140 SCROPHULARINAB. vbrbasoim. 

rioidet fi. Gaad. Fl. Helveu II. 127. — V. virg^imm Schleieli. Bis. * Grefcit Iq 
TicioiUle Monachii, in Uangaria, Croalia, in Podolia ei in Caactio. 

S. 2. Floribus tolitariis vel geminatis. 

57. V. WIEDEUANNIANUII Fiach. et M ey. Linnaea XII. Literb. 1711. — Lanoginoio- 
aabiomeotosaiD , apice glandalotam: eaole sabiimplid folioao; foll. crenatia, ra- 
dicallb. sobelltpticis, in petiolam attenaatis, caaltnis saperiorib. sesailib. oblongis, 
sammis oTalo-obloogis; racemo terminali elongato; pedieellis soliiariis bractea 
lanceolata calyceq. breviorib.; laciniis calycinis oblongis obtasiascolis eorolla 
molto brcvioribus; filamentis antherisqae disparibos. ^f — Crescit in Natolia. 

58. V. CELSIAE Boiss. Voyage bot. dans le midi de TBsp. no. im. — Supeme valde 
glanduloftum: caale simplici folioso puberalo tereti; foll. utrinq. puberalis v. 
glabresccniib., ioferiorib. longe petiolatis oblongis, basi attenuatis acote crenatis, 
eaalinis sessilib., basi subauriculato-cordatis, parte superiori attenuato - cuspi- 
datis; florib. solitariis, basi tribracteolatis pedicello calyce triplo breviori sufful- 
tis, in spicam longam laxiusculam dispositls; filamentis tribus breviorib., apico 
incrassatis, usque ad antheras purpureo-barbatis, 8 longiorib. arcuatis ad mediam 
partemsolum penicillatis; capsula rotnnda mucronata. — In Ilispania mcridionali. 

50. V. PIIOEMCEUM Linn. Spec. planL 2M. — Koch , Synops. 0. Germ. et Helvet. 
(ed. 1.) 515. — Rchb. Fl. Gcrm. excurs. 370. no. 2SS4. — G. Don I. c. 106. no. 00. 

— Lam. lllostr. gen. t. 117. — Gftrtn. De fractib. et seminib. I. 202. t. 55. — icq. 
Flor. Austriac. L t. 125. — BoL Magai. I. 885. - Bot. Cabin. t. 637. — Beriol. FL 
Italian. II. 587. f — Foll. subtns pubescentib., radicalib. petiolatis ovatis oblon- 
gisve crenatis, caalinis mediis el superiorib. multo minorib. minule crenatis ses- 
sllib.; racemo glanduloso-piloso; pedicellis solitariis braciea multo loogiorib.; 
antheris omnib. aeqnalib. non decurreniibas. rf — Florcs speciosi intense phoe- 
nicei (violacei), tobo flavescente. Filamenta bina longiora purpnreo-lanata, mi- 
nornm lana copiosior, infeme concolor, superne ex albido sordide purparaseena. 

— Etiam varietas albiflora indicatur. — Planta pedalis gracilis. — V. Citaipimmm 
Biroli in Giora. di fis. elc. di Conf. e Bmgn. dec. 2. IV. 2ft4. t. 3. — V. oetormm 
(:ai'!»alp. De^lanL Lib. Vlll. Cap. 40. p. 347. — Blaliaria purpurea C. Baoh. 
Pinax 241. — Moris. Oxon. llist. pl. II. SecL 5. L 0. fig. I. — J. Bauh. llisL pl. IIL 
875. c ic. — Tabera. KrHuterb. 050. c. ic. — Lob. Icon. I. t. 575. — Crescil in 
Siliiria ct in Cauca»o acquo ac in Europa orientali-australi (in Carinlhia, Anstria, 
Siiesia, Boht*niia, in Thuringia, Saxonia ad Parthenopolin usque.). 

60. V. BLATTAKIA I.inn. 1. c. - Koch I. c. - Rcbb. I. c. 380. no. 2586. - G. Don 
I. c. 00. 72. - Jeaome SL Ilil. Pl. Franc. L 460. - Sm. Engl. boL U 303. ~ Sabb. 
Ilort. Rom.in. II. t. ."lO. — Bcrioloni, Flor. Italian. II 586. | — Caule nudo; foll. 
glabriH, inf«*rioril>. ob(»%ato-ot>longis, basi attenuatis sinuatis, caulinis oblongia 
acuii< crenatis sessilib., superiorib. subcordatis acuminalis semiamplexicaalib.; 
racemo gl.indulo»o-pilo!»o; petlicellis solilariis bractea sc<(qui v. duplo longiori- 
bui«. ^ — Flores fla%i, liaiii intus «iolacco-barbati. Filamenta violaceo-barbato. 
Variat raro floribus albis. Planla 2-3-pedalis. — V, keterophffltum Mill. Icoo. L 
07. - Blattaria Matih. (ed. ValRr. aono ISM.) II. I2ia c. ic. - I>r6a«miii nomim 
Cae^nlp. de planli^i Lib. VL cap. 46. p. 347 — Btattaria lulea fnlin Inngo Imeimmto 
Mich. in Till. Cat. hori. Pis. 21. - Blaltana alba Segu. Fl. Veron. I. 245. — Jlfol- 
taria /frN'i Lob. Iron. 504. — Moris. Oton. llisL pl. 11. SecL 5. t. 10. flg. 0. ~ 
Bauh. pl. III. r<74. (r. ir. — Yerkatcum glabrum Mill. lcon. t. 67. -- Barrel. lcoB. 
t. lilO. — V. H a/fAcri IlorL — Crcsrit io Europa media et australi, in Taario, 
Cauraiia, in PalarHtina et in Anirrica boreali. 

01. V. AMilSTIFOLILM Teoore, Prudr. Suppl. fl. Neap. II. 61. ~ Rocm. ct Schalt 
Sy^t. vegft. IV. :U4. - G. Dou I. c. 405. nu. 5L - Berloloni, Flor. itali.iu. IL 001. 
t - Tcnuiter albo-tuuiento^um: caule nudo erecto subpedali ; foll. lanceolatis 
rrenaiiH, supra nudiusculis, imis petiolatis obtuiiis, reliquis fees»ilib. ^upremisq. 
amplexicaulib. iicuuiinati»i racemu deusifloro; florib. subsolitariis; filamenUft 
albo-barbaii%. captuiis aculiii, cal)ci aeqaalibos. «^ — Caulis cx lereli obsolete VBUA6G0II. SCROPHULARINAB. 141 

aogiilaiiu teooiier tomeolosut. Folia nigosa, sopra pleromqoe Bodioscula Ue- 
teqoe Tiridia, tobtos magis tomeotosa, radiealia et ima caolioa breviter petiolata 
obtosa, caolioa reliqoa aessilia breviora aoota ▼. acumioata. Racemos termioalis 
loogioscolot timplex deosiflorus. Bracteae OTato-lanceolatae aoominatoe, eitot 
tomenlotae. Floret sobtolitarii. Caiycit tegmeota ovata acota. Corolla tatorate 
lotea ioaeqoalit, caljee triplo mejor, extut infeme tomeotota. gtamioa ioae- 
qoalia, filameotit albo-barbatis. Gaptola ovoidea acota, calycit loogitodine. — 
Y. CaiaMeum Tbom. et Rich. Eit. pl. — Grescit in pratis Galabriae et in «re- 
notit maritimit di Gioia. 

02. V. SllfPLSI Labill. Plaot rar. Syriac decad. lY. la t. 5. — Roem. et Scholt. 
Sytt. ▼egetab. IV. 350. — Schrad. Monogr. II. 32. f — 6. Don I. c no. 58. — Foll. 
ereoaiit tomentotit, inferiorib. obovato -spatholatis in petiolom attenoatis, snm- 
mis ovatit tettilib.; racemo tobtpicato; florib. gemioit tolilariitqoe. 3|. — Caolet 
pluret temlpedalet erecti ▼. basi declinati simplices teretes lomentosi e radice 
crassa ligoosa. Folia crassiuscola, radicalia et caolina inferlora 2-2Vi onclas 
looga, tnperiora majora acotiora. Racemoa sobspicatos simpiei ereetus. Floret 
infcriores el superiores solitarii, reliqai gemioi, rarissime terni. Pedicelli calyce 
breviores crassioscoli. Bracteae late ovatae acutae. Gorolla V, BkUtariae al 
minor. Stamina omnia lanata, antheris reniformibus. Gapsola globoto - ovata 
obtotittlma. — Grescit io arenosis prope Danuscum. 

63. V. JiAJALE DG. Fl. Franc. Soppl. no. 9673. ^ Schrad. I. c 33. f — G. Don 1. 

c no. JtO. — Foll. crenatis lomentosis , inferiorib. ovato - oblongis ovatisq. petio» 

latis, sommis oblongo - ovatis subcordatis sessilib.; racemo subtpicato; florib. 

geminis solitariisque; aolheris aequallbus. c^ — Tota plaota dense floccoso-to- 

mentosa. Caolis pedalis v. sesquipedalis simplicissimos tereliuscolos, dcjecto 

tomcoto porporasceos nilidus. Folia radicalia ei ioferiora caulina petiolata (abs' 

qoe petiolo 2-S'/i uncias longa) crassiuscula, superiora scosim minora, suprema 

semiamplexicaulia cordala acula. Racemus subspicatns simplex solitarius. Flo- 

res inferiores v. omnes (et tum conferti) solitarii remotiores, reliqois geminis 

densioribos. Pedicelli brevissimi. Bracteae ovalo-lanceolalae. Lacioiae calycinae 

lineari-lanceolatae. CoroIIa magnitudine Blaltariae, Filamenta 3 minora ex toto 

porpnreo-lanata, 2 majora mcdio tantum pilosa. Antherae reniformes. Capsala 

subgloboso-ovata obtosissiraa. 

/9. longebraeteatum Scbrau. 1. c. 34. — Dignoscitor non solum bracteit/prae- 

sertim inferioribus, calyce duplo longiorib., sed etiam reliquarum partiom 

habito robostiori, superficic minus lomeotosa foliisque evidentius crenatis, 

qoae omnia luxuriantem indicant statum. — Crescit in Pyrenaeis, ad Mon- 

speliom, Hlcaeam aliisque locis Europae occideDtali-australis. 

M. V. BCJGCLAEFOLILM Lam. Encycl. m^th. IV. m (excl. syn. Linn.) — Scbrad. 
I. c. 35. i — G. Don I. c. — G. Don I. c. no. 60. — Foll. inferiorib. lale ovatis 
crenalis glabrit petiolalis, cauliois superiorib. lanceolalis aculis inciso-serratis 
sobpilosit; racemo subspicato ; florib. solilariis ; antberis aequalibus. c/* — Pedale 
erectum simplicissimum subvillosum. Folia radicalia 1 '/<-2-uncialia obtusa gla~ 
bra, supcriora sessilia scosim minora. Flores subspicalo - racemosi solitarii. 
Bractca ad singulos flores solilaria lauceolala calyce longior pilosa. Galycis la-> 
ciniae valde inaequales lanceolatae. CoroIIa dilole viridis flavescens, fasciis 2 
purpureis notata. Filamcnta 3 breviora ex loto purpureo-lanata, 2 majora non- 
nisi medio pilosa. — Blatlaria orientati» Bugulae foliOy ftore maximo cir^/rcnle, 
Ugaturi* luteis in semicirculum ttrialo Tournef. Sliner. II. 83. c ic. — Ruxb. 
Ceniur. V. 17. t. 32. — Crescit circa Bosporum. 

6&. V. COMPACTi;.\l M. Biebersl. Flor. Tauric. Caucas. no. 300. Soppl. p. 151. (excl. 
syn. Till.) — Schrad. I. c 35. - G. Doo I. c. no. 01. — Foll. ovatis grosse crena- 
tit, tubtut lonientosis. inferiorib. in petiolum ailenuatis, caulinis pctiolatis, som- 
mit sobcordatis sessilib.; spicis compactis; florib. solitariit; antheris duabus ob~ 
longit. 'Z — Pedale, simplex v. uno allerovc ramo ad apicem accedente. Folia 142 SGROPHULARINAB. vBBBAfiCua 

groste crenau, lapra demQm glabriiitcala , •ublai reUealalo-Te&OM, iaferiora 
9-3-ancialia obtasa, saperiora sensim minora, samma sessilia seniamplexicaalia 
acaia. Spica semipedalis deosa, basi tanlammodo interrapta. Braeiea exterior 
orato-lanceolata acata, interiores 9 panllo minores lineari-laneeolatae. Caljees 
eom bracteis densias eanescenti-tomentosi. Corollae Pklowtoi4e$ minores con- 
eolores. Filameota crocea inaeqoalia, 3 broTiora tota dilale aarantiaeo-lanata, 
9 mijora nonoisi latere interiori pilosa. Antherae staminam minoram reniformes. 
Gapsala late OTata. — Crescit in Tanria, in Cancasia et In Iberia. 

05. V. OVALIFOLIDM Donn, Hort GanUbr. (ed. 4.) — Sims. Bot. MaKa>- 1. 1(137. - 
G. Don 1. c no. QS. — Caalib. simplicib.; foll. OTSlib. sessilib. denuto-crenatis, 
sabtas tomentosis, sapra glabriaseolis ; spieis longis simplieib.; florib. soliUriis(?) 
% — Habito baad dissimile CeUime OreHeae, 8iQgali flores Iribracteati , braetea 
media orbicalari acaminau, lateralib. panris. Corolla magna aorantiaco - laUa. 
FilameoU folTa, 3 minora barbaU, 9 nnda. Capsala globosa. Folia magna. — 
ForU idem ae V, eewtpmeiim? — Creseit in Cancaso. 

fl7. V. FOBMOSDM Fisrh. CaU planL hort. Gorensk. (1812.) 8S. - Schrad. I. c. - 
Schraok, Hort Monac. t 99L — Bot Begist t &56. — G. Don I. c 400. no. 03. — 
Foll. snbtQS tomentosis, inreriorib. elliptico-OTatis sabtriplicato-crenatis cauli- 
nlsq. petiolatis, sammis OTatis cordatis simpliciter creoatis; spicis rloQgatis; 
florib. soliUriis; aatheris sUminam loQgioram oblongis. cf — f . eompacio Talde 
allne, sed tomento densiori canescit, spicae minas densae et pleramqae majores, 
eorollae ouiores, fando satarau parpareo, fllamenu parporeo-barbaU , rolia in- 
aeqaaliter doplicato- t. triplicato-crenau. — In Taaria, Caacasia et in Iberia. 

08. V. BBTONICABFOLIUM Dsf. Corroll. ad Toamef. 33. t 23., M^m. de Mas. XI. 
51 e. ic. — Boem. et Schult 8yst Teget IV. 351. — G. Don I. c no. 04. — Foll. 
creoatis Tillosis, inferiorib. caulinisq. oblongis cordatis petiolatis, sammis 
oblongo-laaceolatis sessilib.; racemo spicato; florib. sessilib.; antheris daabas 
oblongis. cf — Villosam erectam 1-2-pedale simplex. Folia saturau Tiridia, 
inferiora 9-3-ancialia, samma malto minora crenulaU. Bacemus spicatas 9-3- 
ancialis. Bractea lanceolau, calyce longior. Lacioiae caljcinae lanceoUUe aca- 
Ue. Corolla BlaUario mioor flaTa. FilamenU minora lanaU , msjora declinau 
glabra. Capsola sobrotanda. — Verbaecum orieniaie Belonieae foUo, flore «mi- 
ximo Toamef. Institat rei herb. 8. — Crescit in Armenia. 

00. V. PtTllCEUM Schrad. Hort GoetUog. fksc 2. 90. t 14., Monogr. 11. 38. f - 
G. Don I. c. no. 0&. — Foll. doplicaio-crenatis pubescentib., radicalib. canlinisq. 
inferiorib. OTatis cordatis petiolatis, summis oblongo-otatis sessilib.; raeemis 
elongatis; pedicellis subgeminis, braclea duplo longioribas. 2|. — Caoles ex eadem 
radice plures ramosi erecti angulati pubescentes. Bami erecto-patentes. FolU 
ragosa, imprimis sobtus pubescentia, radicalia et caulina inferiora 4-0 nnelaa 
longa, 2Vs-4 uocias laU obtosa, basi cordaU, lobo aliero saepe productiorl ei 
inde obliqua, snperiora minora brcTiosque petiolau, summa sessilia semiamplexl- 
canlia obloogo-otaU acuu ▼. acuminau. Raccmus leviter Oexuosus strictus ter- 
minalis, pedalis t. ullra, rameales multo bretiores. Flores remoti inodori, ex- 
ceplis supremis geminali. Pedicelli graciles semiunciales t. brcTiores dease 
pobesceotes. Bracieae soliUriae pedicello duplo bretiores oTalo-lanceolaUe, 
inferiores subserraUe, reliquae integerrimae. Calycis laciniae laDceolalae aoaUe. 
Corolla sordide puoicea. PilamenU pnrpureo-lanaU. Antherae reniformes. Cap- 
sala calyce vix major oblonga t. rarios oblongo-otaU. Pubcscentia simplex. 
fi. Foll. inferioribus sublriplicaio-crfnalis, superioribus apice recurris, summia 
bisi rotundatis nec cordalis. — Crescil in Enropa autirali. 

10. V. SPECTABILE M. Bieberst Plor. Tanric. Caucas. Snppl. 158. - G. Doa I. e. 
ao. 00. — Schrad. Monogr. II. 30. f — Fo|t oblongo-otatis cordatis dnplicalo- 
ereaatis, supra subvillosis, sabtas Tilloso-tomentosis, inferiorib. el caulinis pe- 
liolatis, superiorib. sessilib. semlamplexicanlib. ; racemo terminali elongato; pe- 
dieellis gominatis soliuriisq. bracteam sabaeqoaalibaa. 3^T — Simplex t. apice mtASCCV. SGROPHULARINAE. 143 

•Qbramosuiii. Caolls exeepto racemo termiDtll ]*2-pedalls, i\x altior, teretioseo- 
las, ▼illls ramosis laxe tomentosus. Folia supra viridia, subtos pallidiora, radi- 
calia et eaulioa lorerlora loogissime petiolata S'/a-3'/i uncias longa, lobis baseos 
approximatis abbreviatis, caulina media brevius petiolata profuode cordala ob- 
tosiusenla, summa ovata acuminala simpliciter crenata. Racemus terminalis 
eaulis fere longitudine. Flores remotiusculi , inferiores gemlnati, soperiores so- 
litarii. Braeteae lanceolatae acuminatae, pedicello fructifero vix longiores. La- 
ciniae ealjcloae laoceolatae. Corolla speciosa lutea, fundo purpureo-maculata. 
guminum structura fere F. phoenieei, Capsula calycem subaequans globoso- 
ovala — Crescit in montanis Tauriae meridionalis. 

71. V. TRISTB Smith , Prodr. fl. Graec. I. 151. — Roem. et SchulL SysL veget IV. 
330. — Scbrad. I. c 40. t — 0. Don I. c. no. 07. — Foll. pubescentib. , inferiorib. 
ellipUco-ovatJs cordatis subslnuatis, inaequaliter crenatis petiolatis, caolinis su- 
periorib. sessilib.; racemo elongato; pedicellis solitariis patentissimis, braciea 
mullo longioribos. ^ — Specles a V, phoenieeo diversa ; ambigere videtor inter 
V. phoenieeum et V.punieeumt huic directione et longitodine pedicellorom , illi 
circomspriptione (non vero margine) foliorom proxima afSnitate Joncta. Florom 
magnitodine et colore ab utraqoe .et a sobseqoentlbos diversissima. Racemos 
qooqoe ad qoadripedalem fere longitodinem extenditor, qood neolri illorom con- 
venlL — f. ferrugineum Andrws. BoU Reposit. L 102. — Crescit in monte Athos. 

IS. y. FERRUGINBUM Mill. DicL no. 10. - Ait. HorL Kew. I. 237. - G. Don I. c. 
no. 68. — Foll. villosolis rugosis, cauliois subsessilib. aequaliter crenatis, radica- 
llb. oblongis cordalis doplicato-crenatis; racemis spicalis; pedicellis geminis so- 
lltariisqoe, imis ternis qoalernlsqoe aggregalis fascicolatis. 2|. — Folia radicalia 
longe petiolata sobintegra, sopra iolense viridia, infra pallidiora, caolina acota. 
Flores ferroginei. — Trew, EbreL 3. LJO. fig. 1. ~ Crescit in Eoropa meridionali. 

7& V. SACCATCM C. Kocb, Linnaea XVII. 283. — Caule paocifolio molli ; foll. so- 
pra pilis brevissimis, sobtos pube molli obteciis, floralib. sobolatis; florib. sin- 
gnlis sessilib.; bracleis ovato-acominalis, calycis segmenta aeqoanlib. duabos 
instnirtis; corolla extus villosa, tubo brevi, limbo urceolato ex basi saccalo, la- 
einiis sobconcavis; staminib. purporeo-laoalis aequalib.; germine albo-lanugi- 
noso. ^? — Mediom inler F. ferrugineum et V. tomentotum Fisch., sed huic 
speciei stamina inaeqoalia, illi contra flores pedicellati et corolla amplior, sed ot 
io nostra specie ferroginea, nec flava. — Crescit in Armeria trans Araxen sila. 

74. V. MOLLB C Koch I. c. 284. — Albo-tomentosom: caule simplici erecto poly- 
pbyllo; foll. radicalib. petiolatis dupliciler creoatis, caoliois sessilib., sopremis 
dentalis, omnib. oblongis; foll. floralib. lanceolato-subolatis; florib. sessilib.; 
braeteis lanceolatis; calycis segmentis ovato-oblongis angustiorib.; corolla extus 
villosa, limbo orceolato; filamenlis omnib. purpureo-lanatis; germine albo-lanu- 
ginoso. 2|. — Afloe praecedenli, habitu tamen F. Blattariae. — Crescit in Arme- 
ria occidentali. 

75. V. CL-PREDM Cortis, BoL Magaz. L 1220. — Rchb. Flor. exotic. L 121. — G. Don 
L c. no. 70. — Foll. cordatis rogosis creoatis, infra lanatis; pedicellis solllariis 
■nibracteatis. c^ — Corolla ferrogioea. Filamenta 3 breviora, pilis purpurascen- 
tlbus longis glanduliferis obsita, 2 longiora nuda, antheras reniformes gerentia. 
Antherae fllamentorum breviorum subrolundae pilosae. — Planta hybrida existi- 
matur e V. phoenieeo et V. ovalifolio orla. — Crescit ? 

76. V. GRANDIFLORUM Schrad. HorL Goetting. fasc. 2. 19. 1. 13. — Roem. et SchulL 
Sjsl. vegeL IV. 347. — Scbrad. Monogr. II. 47. f — C. Don I. c. 497. no. 75. — 
Foll. grosse crenatis, subtus pubescentib., inferiorib. elliptico-oblongis in pelio- 
Inm attenuatis, caulinis oblongis acutis sessilib., superiorib. late ovatis cordalis 
aeomlnatis amplexicaulib.; racemis spicatis elongatis ; pedicellissolilariis, bracteis 
breviorib. calycibq. pubeseentibus. c/* — Caules ex eadem radice plures 2-4-pe- 
dales stricti angolati pobescentes, sopeme ramosi. Folia sopra glabra nitida, 
radicalia et ima caolina in petiolom attenoata, somma minos creoaia. Raceml 
spleati 1-2-pedales virgall. Flores sollUril Inodori lotel. Bracteae ad flores sin- 144 SCROPHULARINAE. VBBBASoni. 

gnlos lemte pedlcello longiores. Laeiniae ciljclnae lanceolaUe aeatae. Pila- 
nenta 3 bretiora barbala, antheris renilormibns, reliqna majon latere inlemo 
piloia, antherit oblongis. PabesceoUa. simplex. — Creseit. T 

77. V. PTRAMIDATDM M. BiebersL Fl. Taor. Caocas. I. 101. Soppl. lU. - Schrad. 
Vonogr. II. 48. t *— Bchb. Flor. exears. 38a no. 858B. — G. Don I c no. 7flL — 
Sweet, BriL flow. gard. I. t. 31. f — Foll. snbtos pobesoeBtib., inferiorib. OTtli- 
oblongis daplicato > orenatis petiolatis, caolinis oblongo-ovatis cordatis acotis 
subsessilib., soperiorlb. late OTatis acominatis sessilib.; racemis panicolatis; pe- 
dieellis sobsolitariis bractea brevioribas. '^ — Caulis (pl. spontan.) 2-3-pedalis 
erectos crassos angulatas pabescens, sapeme ramosos. Folia nigulosa, sopra 
demom glabriaseola, radlealia spithamaea t. pedalia petiolata, caolina inreriora 
basi minus atteooata acotiascala, samma longe acuminata, acamine integerrimo. 
Bacemi nomerosi ad modam V. nigri ete. panieolati. Flores remoii suaveolentes, 
inferiores nonnamquam gemioati. Bracteae solilariae late ovatae longe aeuraina- 
tae. Calyeis laciniae acatae, doabos longioribns. Corolla magnitodine ei colore 
illias F. TkMp9U9. Filamenta porpareo-lanata. Antherae aequales. Capsulac ca- 
lyce majores oratae pabescentes. — Y, Caucmtieum Hortor. — Crescit in Caucaso, 
in Iberia ei qoasi sponte in Banatu. 

78. V. SPINOSUM Linn. AmoeniU acad. IV. 307. — Boem. et Schalt. I. c. 351. — 
Sibtbrp. et Sm. Flor. Graec t SO. — Schrad. I. c 40. t ~ G. Don I. c. no. 77. 
— Caale fratescente spinoso. 6 — Habito a congeneribus omnibos alienum est. 
Caulis circiter pedalis erectus ramosissimus rruticosos teres, cortice scabro tectas. 
Bami patentes teretes leviter tomentosi, per aetatem calvcscentes, ramulis paten- 
tim divergentibus fleiuosis aphyllis spinescentib., ut folia pedooculi et calyces 
tomento densiori cano vestitis. Folia oncialia patenti-recarva lineari-lanceolata 
in petiolum aitenuata obtusa, magis minusve siooala carinata, supeme sensim 
mioora angosliora sessilia acotiuscula subintegerrima. Foliorum rasciculi (radi- 
menla ramoloram) io axillis superioribus, roliis duplo minoribus lanceolato-ca» 
neatis obtusis integerrimis. Pedanculi in ramuloram extremitatibus sparsi i-^ 
lioeares patenti-divergentes spinescentes, bractea exigua siipati. Flores panri. 
Lacioiae calycinae oblongac acutae. Corolla flava, extus levlier tomeotosa. Fila- 
meoia albido-lanata. Antherae reniformes, pollioe aoraniiaco. Capsola calyce 
major ovata mucronata soblomentosa, serins glabra. — Verhoicum Crelieum »pi~ 
noium fkrutMeem Touraef. Cor. 8. — BlaUaria Creliea spinota, foliit Leueoji tn- 
eani» Moris, Oxon. Hist. pl. II. sect. 5. U 10. flg. 8. — Leueojum tpinotum etm^ 
eialum Alp. Bxot. 37. L 30 — Verkateum tpinotum Crelieum Lob. Illustr. 113. — 
Leueojum tpinotum Crelieum Clus. Hist. 800. c ic. — Crescit in insola Crela. 

f. 3. Ftoribus glomeratis. 

70. V. LAGURLS Fisch. et Mey. Linnaea Xlli. Lilerb. 117. — Cinereo-tomenlosom 
et lanugine longissime noccosa evanescente undique tectum: caule simpliclsslmo 
spica simplici, basi ioterrapta termioato; foll. crenalatis acotis, inreriorib. ellip- 
ticis petiolatis, mediis ovato-ellipticis, summis sestilib. ovato - subcordatis caa- 
pidaii«: florib. subgeminis sessilib.; calycis 5-partiti laciniis lanceolatiA acatls; 
corollae (maximae) lobis obovato-subrotnndis undulatis; staminib. disparib., 
omnib. lanatis; capsula ovata calyce param longiore. ^? VT — liabitat prope 
B)xantiam. 

80. V. SYRIACUM Schrad. Verb. monogr. il. 0. f (• 1 flg. 1. ~ G. Don I. c 409. no. 
9^ — Foll. integerrimis lanato-tomentosis, inreriorib. oho^ato-lanceolatis, sa- 
perionh. lanceolatis; spica simplici. ^ — Tota planta denfte lomrnloKo-lanata. 
Caules ex eAdem radire i-^Vplures vix semipedaleH aftcendentes simplices tere- 
tiusculi. Folia crassiuscnla mollia, sablus reiiculato-venosa, radicalia 3-3'/s 
uncias longa obtn<a in peliolum atlenuala, caulina niedia minora, basi minos 
attenuala, summa sessilia acuiiu^rula. Glomeruli spicae 5-7-flori, superne eon— 
reriiores flore«que pauciorcs gerentes. Flores mediocres Oavi. Bractea exterior 
late ovata acuta , interiorea daplo minores ovatae. Laeiniae calycinae oblongae ^-BBBAScm. SCROPHDLARINAE. 145 

•CQUe. Filamenta omDia lanalaf aniherae aefjuales. Gapsula subrolundo • ovaia 
obtQsa. — Grescil locia flerilibus Syriac. 

81. V. U?(DULATUM Lam. Encycl. mi>lb. IV. 221. - Roem. el Schulu 1. c. 338. - 
Schrad. I. e. 0. t ~ G, Don I. c. no. 29. — Foll. utrinq. dense lomcnlosis, infe- 
riorlb. Ijrato-finaatis undulalis, canlinis subsinuaiis, fuperiorib. oblongo-OTatif 
•essilib.; spicif solitariis. 2{. — Cauies l-f/i-pedaies simplicies v. subramosi 
tomentosi. Folia crassa dilole ochracea, radicalla 3-4-QDcialia petiolata, caulina 
obloogo-laoceolala aculiuscula sioualo-undulata, suprema sessiiia semiampleii- 
caulia acaminata. Spica pedalis, glomeruli remoti 3-4-flori. Flores subsessiles 
flavi. Filamenta omnia lanala. Capfula calyce major ovala. — V. pticatum Sm. 
Prodr. fl. Graec. no. 924. — Sibthrp. et Sm. Flor. Graec. t. 220. — G. Don I. c. 
Do. 32. — F. tinuatum /?. Linn. Spec. pl. 2S5. — Verbaseum Graeeum fruticotum, 
folio sinuato eandidistimo Toarnef. Ilin. L 128. c. ic — Grescit in Orieole, io 
iDsula Hydra et copiose prope Alheoas. 

92. V. CEBATOPHYLLUM Schrad. Mooogr. Verb. II. 7. f t. 1. fig. 2. — G. Don I. 
e. Do. 30. — Foll. utrioq. tomeotosis, inferiorib. subbipinnatifldis, summis inte- 
grit; spicif paniculatis; bracteis eileriorib. integerrimis. c/* — Caulis sesquipe- 
dalis erectus rigidus, supeme ramosos tereliusculns tomentellus. Rami patentes. 
FoKa atrinqae mollia, subtus reticulato - venosa tomentosa, radicalia absque pe- 
liolo spithamaea, circumscriptione lineari-lanccolata proronde pinnatiflda, laclnils 

. llDeari-obloDgis obtnsis, inaeqoaliter obtuseque pinnalifldo-incisis, laeiniis sn- 
perioribns coDflaentibus. Folia caulina sobsessilia mious divlsa, summa sessilia 
temiampleilcaulia oblongo-ovala inaequaliter scrrata. Spicae paniculatae pedales 
et altra, glomerulis valde remotis 3-4-floris. Bracteae eiteriores late ovatae, 
interiores lanceolatae. Laciniae calycis lineari-laoceolatae acutae deose tomeo- 
losae. CoroUa flava. Aotberae aeqoales, polline aurantiaco. Filamenta omnia 
flavesceDti-barbata. — Crcscit in Oriente. 

n. V. PINNATIFIDUM Vahl, Symb. boU II. 30. - M. Bieberst. Fl. Taur. Caucas. I. 
401. — Sibtbrp. et Sm. Fl. Graec. t. 228. — Schrad. I. c. 8. t — G.. Don I. c. no. 
31. — Foll. subtus lomentosis, inferiorib. bipinnatifidis, summis pinnatifidis; spi- 
cis paniculatis; bracteis exieriorib. serratis. (/ — Caulis pedalis v. scjtquipcdalis 
erecias rigidos tcres, superne subangolatus cano-tomcntosus, serius calvcscens. 
Bamj patenllm divergenles fleiuosi. Folia Juniora saepe tenuissime tomentosa 
deinde glabra, sabios cum petiolis dense tomcutosa, radicalia absqoe petiolo 
3-4-uncialia v. oltra, circomscriptione ovalo-Ianceolala interrupte et prorunde 
pinnatifida, laciniis majoribus prorunde inaequalilcrque pinnatifidis, laciniis ite- 
mm piDDatifido-incisis. Laciniae soperiores confluentes. Folia somma caolioa 
pinnaiifida. Spicae terminales spilhameae , glomerulis 2~3-4-flori8. Flores se^- 
siles. Bracteae oblongo-ovatae serralac acominalae. Calycis lacioiae lineari- 
lanceolalae acatae tomento laxiori obsitae. Corolla flava inodora. Filamenta 
aurantiaca lana albida barbata, duobus minoribus apice oudis. Antbcrae reni- 
formes, pollioe miniato. Capsola calycis longitudioc late ovala obiusa. — V. 
bipinnaii/tdum Sims, Bot Magai. L 1777. — V. tinuaium Habl. Taur. 150. — In 
areoosif maritimif Tauriae crescit. 

t Species non satis notae. 

84. V. GLABBATUM Friv. Flora XIX. 440. — Caule ramoso paniculalo, pube slel- 
lala hispido; foll. oblongo-lanceolatis inaequaliter crenatis, subtus pallidiorib., 
\i\lo deoslore ramoso obsitis; peduncnlis, calycib. capsolisq. glabcrrimis. ^ — 
Creseil in Bnmelia. 

85. V. Hl^KEI Friv. I. c. — Caule ramoso tomentoso villoso; roll. inreriorib. pe- 
tiolatifl Gordatis, superiorib. subsessilib. ovatls, omnib. inaequaliter crenatis, so- 
pra villo stellato pubescentib., sabtua cioereo-tomentosis ; pedonculis longioscu- 
lis com calycibos subulato-linearihus villosulis. ^ — Crescil in Rumelia. 

80. V. BOKRHAAVIl Linn. Mant. plant. 45. - Schrad. I. c II. 53. - G. Doo I. r. 
407. no. 7& — Foll. soblyratis ; florib. sessilibus. Q — Folia sessilia parum de- 

III 19 146 SGROPHULARINAB. TERBAScra. 

correDtia tpathuUta, ba&i aogusiata siDuata, sapra Doda, iofra lomeDtosa. Spka 
ejosmodi ac illa V. Thaptut sed minos deosa, bracteae cojosqoe floris plorimae. 
Corolla lutea. Geoitalia purpurea. ~ Plaota hjbridae origiois esse videtor e F. 
phlomoidi aliaqoe spccie orU. — F. luleum Mill. Fig. 273. ~ Verbateum Blaltm- 
riae foUit nigrum ampUorihut^ floribut luleit, apicibut purpurateentibut Boerh. 
Hort Logd. Bai. I. 998. — Till. Pis. t. SOT — Crescit io Eoropa aostrali. 

87. V. nAEMORRUOIDALE Ait. Uort. Kew. (ed. 1.) I. 2»». ~ Schrad. 1. c - G. 
Doo I. c. Do. 70. — Foll. otato-obloogis, basi atteooalis tomeotosis obsol^e cre- 
Dolatis; racemis spicaeformib. eloogatis; florom fascicolis ebractealis. (f — A 
Dollo receDtiorom obsenratom et fortc eiclodeodom, com flores cootra morem 
geoeris bracieis destitoaoior. — Crescit io iosola Madeira. 

8& V. CORDATUM Dsf. Fl. Atlaot. 1. 180. - G. Doo I. c. 509. do. 80. - Foll. to- 
meolosis, radicalib. cordaiis petiolatis creoolatis obtosis, caolinis ampleiicaulib. 
iotegerrimis. </* -> Caolis simplex subramosos tomeoiosos ercctus, digiti crassilie. 
Flores igooti. — Crescit io moote Atlas. 

80. V. CLATTONIl Michx. Fl. bor. Am. L 148. — G. Doo I. c. oo. 81. — Glabrun : 
caole simplicissimo; foll. caoliDis frre laoceolato ~ obloDgis profuode creoaiis, 
ereois iterom creoolatis; florom spicis illis Blallariae similibus. </ — V. lUalla- 
riae proiimom forieqoe ejus ▼arietas. — Crescii io America boreali (Carolioa). 

M. V. STRICTUM Clarke, Trav. (ed. S.) Pempt. 9. sect I. p. 902. — G. Doo I. c. oo. 
^ — Caule fhilicoso erecto; foll. ioferiorib. spatholato-ovatis petiolatis, sope- 
riorib. OTato-laoceolatis obsolete deotatis ▼. iDtegerrimis sessilib., omoib. stel- 
lato-pilosis caoesceotibq.; racemis eloogalis; pedicellis divaricatis, calyce loo- 
gioribus. 6 — PlaDta tomeotosa. Folia r/i-2 poll. looga v. loogiora. Racemi 
paoicolati. Flores magoi Oavi, pollicem diametro teoentes. — lo iosula Rbodos. 

01. V. LAXIFLORCM Prsl. Delic. Prageo». I. 70. - G. Doo I. c. oo. 83. — Foll. 
creoulatis, otrioq. dcose stellato-tomeDtosis, radicalib. obloogo-ovatis mocrooa- 
tis, cauliois sessilib., soperiorib. ovalis acumioatii» : florib. paoiculalis; fascicolit 
multifloris laxis. </ — Ad V. floeeotum W. et Kit. pertioere dicilor. — [Cf. Goasone, 
Flor. Sicul. syoops. I. 970.] — Crescit ad mootem Aetoam. 

02. V. BRACTEATtM Prsl. I. c. 214. - G. Doo I. c. oo. 81. - Foll. ovato-obloogis 
denlatis, otrinq. viridib., sobtus tomeotellis, radicalib. acutis, cauliois ioferiorib. 
peliolatis acominatis, superiorib. laoceolato-linoarib., florom fascienlos aggrc- 
gatos excedeotibus. c^ — Valde anine V. Lifchniiit forteque ^os varietas. — lo 
Bohemia crescit. 

03. V. GLABRUM Delab. Journ. de santo et d*bisl. oalor. de Boord. IL 100. — G. 
Don I. c. no. 85. — Caule angulato ramoso; foll. glabris obscore viridib., radic^- 
lib. petiolatis ellipticis crenalis, caulinis subdecurrenlib. cordatis aoricolatis; 
fructib. spicatis scssilib. bracleaii!«. / — Crescit io Gallia. 

04. V. A.NMTM Mill. Dict no. II. — G. Don I. c. no. 88. — Foll. radicalib. obloogia 
iotegerrimis, utrioq. obscurc viridib., caulinis arntis sessilib.; florib. aggregaiit 
pedicellaiis. O? v. ,/? — Folia inferiora IO>pollicaria, apice rotuodata. Racemi 
longi laxi terminales. Flores fasciculati obscure lotei. Capsula magna fosca. — 
Blallaria anmua flore majore luleo, eaptula iiem majore Moris. Oxoo. HisL pL 
II. 408. - Crescit in srcilia. 

05. V. ALOPECUROIDES Biv. (Andr.) PianL inedit. 7. ex Gussooe, Flor. SicoL 
syoopt. 1. 905. no. 10. — Folia ioferiora crenato-dc otata, dc otibos obtosis, petiolata 
ovata obtusiuNCula , superne glabrioseula, sobtus praesertim ad oervos floccoso- 
laoaia, ascendendo se»silia, tenuis»ime crenato-deniata acutiuscula, peiioli dcMO 
florcoso-lanati e« albo rufescentes. Caulis non angulaius teres sesqoipedalit, 
infrrne floccoso-lanatos, ascendendo pilis florcosi» adspersus. Spica eloogaia» 
flores 1-5 in glomerulis kuhfasciculatis coadunati, inferiores pedicellati, pedicellis 
subincanis Gliformibus l-2'/s lin. longis, soperiores sessiles, raro brevissime pe- 
dicellaii. Calyx quinqoelobus subiocaous, lobis liocari-laoceolatis acuiis. Co- 
rolla eiios pubescenti - lanata. — Differi a F. Alopeeuro lacioiis calyciois noa 
ovatis, sed littcari-Uoceolatls. </ v. 2^?? — Crescii in Sicilia. viuiESCUM. SCROPHDLARINAE. 147 

91 V. INTBRJBGTDM Pfund, Monograpbiae generis Verbasci prodromas (<^(tttf(l^« 
UM etrtltngc oUx SBonfrdutcr [St6niQ$Uritn] mit bcfonbcm iBcrfldfii^tigung ber 
Mfmifi^tt fUtcR. 3n dConontifd^^tcd^nifi^er nnb mcbiainifi^er «^infid^t bcarbeitct »on 
9. •rafcii »0« Scfditolb, in botanifd^cr »on 3o[[)attne« f^fnnb. — 3Rit cincr Ii« 
HtfgctM^^irtctt ITafcI. — ^g 1840. &) 48. f — Planla tomeotosa, tomento longo non 
^eofo; eaale pleromqae simplici; foll. basin Tersat mioos decorreotib. ovato- 
obloDgis crenatit, mediis snperioribq. basi ioaequali latere allero omoioo, aKero 
wiz decarrentib. ; florib. slaminibq. V. phlomoidis, (f — Crescit circa Pragam. 

97. V. DENUDATUM Pfnnd 1. c. 40. f — Foll. supra glabriusculis, iafra tomentellis, 
Tepando-ereoatis, ioferiorib. in petiolum atlenaatis mediisq. ovatis breviter de~ 
earrentib., taperiorib. sessilib. (noo decnrrentib.) lanceolalis; corolla calycem 
S-SW-plo excedente; staminib. inaeqaalib., omnib. albo-laoalis; antberis aequa- 
libof. (f — V, tpeeiotum Opitz Ilb. — Prope Pragam, loco «Wissehrad** dicto. 

ta. V. FLA6RIF0RME Prood 1. c. 51. f t. 1. — Foll. tenaisslme breviterq. tomen- 
Cosis viridib., inferiorib. longe ovalis in petiolo decurreotib. , soperiorib. ovato- 
linceolatit, basi cordata semiamplexicaulib. breviterq. decurrentib.; corollis ca~ 
lyee 4-&-iet majorib.; ttamlnib. inaequalib., tribus breviorib. dense albo-lanatit, 
dnobns longiorib. medio tantum parce pilosis; antheris slaminum brevloram 
renifonnib., loogiorom longe decurrentibos. (f — Locis siccissimis circa Pragam. 

9Ql V. INTERMEDIUM Ruprecht mtt. ex Pfund I. c. 54. — A V. nigro dilTerre di- 
eitnr fbliit ioferiorib. non cordatit nec crenatia aed dentalis, infra glabris, racemo 
•nMmpliei loogiori gracillori, florib. tolitariis, ioferiorib. geminatlt. — Oceunrit 
in Bohemia prope Sadskam. 

109. V ?T Nees ab Esenb. Transact. of ifae Linn. Soc. XVU. 80. — Adest 

exemplom io Deyra Dhoon Indiae orienlalis lectum (Wall. Cat. 9630. E.) quod 
ifnidem ad speciem a V, Thaptus alienam perlinet, caule ramoso foliisque ovatis 
panun decorrentibus crenulalis viridibus laxe tomentotis difTert, sed flores de- 
tont et folia inferiora, nt ideo nec definiri qoeat oeque cerli quid d^ eo sil sta- 
Inendara. Galycis aepala lanceolata aunt. 

f f Species nomine tantummodo eognitae. 
V. ACUMINATUM Schrad. 
y. AETHIOPIGUM Ebrenbrg. 
V. ATHENIENSE Hort Aogl. 
V. FASaCULATUM Ebrenbrg. 
y. NOYAE HOLLANDUE Roem. 
y. PEREGRINUM Fitcb. 
V. SLAVONICUM KiL 

m 

ttt Species e genere expellendae, 
V. ARCTURU8 Linn. » CELSIA ARGTURUS. 
V. BERNADE8II Vahl. « CELSU BERNADESII. 
V. LTRATUM Lam. — CELSIA LYRATA. 
V. MTCONI Linn. » RAMONDU PYRENAICA. 
y. ORIENTALE All. — GELSIA ORIENTALIS. 
y. OSBECKII Lino. » TRIGUERA AMBROSUCA. 
y. PARVIFLORUM Lam. - CELSU PARVIFLORA. 

3879. CELSIA Itnn. 

(Lion. Gener. plant no. 757. — Meitn. Gener. planU vatcal. I. 300. II. 217. — Spr. 

SjaU veget. 11. 800. — G. Doo, Geoeral syst of gard. aod bot IV. 408.) 

Seetio L F8EUD0T1AP8UB BtlL Serophnl. Ind. or. p. 5. 

Herbae. Stamina dao longiora glabra, antherit obloogit adoalis, doo breviora 

barbata, aotherit medifixis bilocularibut, locolis confloentibos. 

1. C CRETIGA Lion. SysU plant. 460. - Rol. Magax. t. 004. — Rchb. Flor. exotic. 

L 900. ~ Vabl, Symbol. bot. III. 80. - G. Don I. c. no. 0. — Foll. radicalib. ly- 

ratit, toperiorib. oblongis; fiorib. subtessilib. braelearom loDgltodioe; segmentis 

10* 148 SGROPHULARINAE. ceuia. 

c«lyeiDis ovaiis serratis. (f — Folia toprema (bracteae) eordau lerrau anpleii- 
eaulia. Filamenla 2 ioreriora glabra. Corolla lalea magDa, macoUs 9 fermgiiieis 
sopra ad bai io notata. ToU planu pilosa. » lo Afriea boreali el lo losola Caodia. 
9. C PIMKATIFIDA Boiss. et Reut Diagoos. pl. oot. Hisp. tt. — MiooU pobenila: 
caole simplici ereclo folioso; foll. ioreriorib. io rosolam approximatis laoceolatis, 
breviier peiiolaiis profunde piooatifldis, laeioiis acotis ioaeqnalib. deoUtis, rachi 
lata deolata; foll. caoliois amplexicaolib. deoUto-piooaUfidis; bracteis cordato> 
triaogularib. deoUiis, pedonculo multo breviorib.; racemo eloogato laxifloro ; pe- 
duoculis patulis, apice iocurvis, calyce duplo loogiorib.; calycis glaodolosi lacl- 
oiis ovatis parce et acute deoticulatis; corolla ampla lutea, basi parte superiori 
purpureo-maeulaU ; capsula globosa calyce duplo loogiore, stylo persisteote looge 
apiculala. 2|. — Affiois praecedenU et sobsequeoti. — C. laciniaia Poir. differre 
vidctor foll. soperiorib. angusliorib. sessilib. oec amplexicaulib. « pedunculorum 
breviute, sepalis bracleisque integris nec denUUs. — Crescit in pascuis siccis 
areoosis regioois moouoae inferioris Sierra de Goadaramma, circa Colmeoar 
viego et prope HorUleza io districtu Matriteosi. 

3. C (DITAXIA Raflo. Somiol. U) BETO^ICAEFOLU Dsf. Fl. Atlant. 58. - Willd. 
Spec. plant. III. 9B1. — G. Don I. c oo. 7. — Pilosa: foll. ovato-obloogis rugosis 
creoaUs, floralib. lanceolatis semiamplexicaulib., pedicello breviorib.; segmeoUs 
ealyciois ovaUs acuUs, margioe serratis v. iotegris. cf — Caulis simplex v. ramo- 
sos. Folia glabra v. pilosiuscula, basi saepe pinoaUfida. Corollae luteae segmeota 
9 soperiora purpureo-maculau. FilameoU ioferiora glabra. — BUUtarim Uispm- 
niea marimo /lore Dodart. Icoo. — Crescit io Algeria. 

4. C LACINIATA Poir. Eocycl. m«lh. Suppl. ex Spr. Syst. veget II. 80Q. oo. 5. — 
Poll. ioferiorib. lacioiato-piooaUfldis, soperiorib. sessilib*. lanceolatis; peduocolis 
bracteas subaequaoUb.; laciniis calyris obloogis acuUs integerrimis. ^ — Crescit 
io Alrica boreaU. 

8«etlo IL ARGTUR08 BtlL L e. ft. 
Herbae. Sumioa duo loogiora glabra, breviora leviter barbau, aotheris omoi- 
bus medifixis bilocularibus, loculis coofloeoUbos. 

6. C. ORIENTALIS Lino. Spec. plaoU SOfi., Hori. Upsal. 170. t. 9. - Lam. Illoslr. 
geo. U 532. — Sibtbrp. et Sm. Flor. Graec. u 005. — Scbkohr, Hndbch. U 173. — 
Rcbb. Flor. Germ. excors. 370. oo. 9583. — G. Don I. c. 498. oo. 1. — Glabra: foU. 
caulinis bipionatifldis, laciniis denUUs. Q — Herba pedalis gracilis glabra vel 
pubcrula. Foliorom segmenU angusu. Calyx glaodoloso-puberulus. Flores brao- 
teis breviores flavi, intus pallidiores. — Blaitaria orienlalis Buxb. Ceolur. I. 14. 
t. 90. et V. 17. t. 33. — yerbateum orientale Sophiae foliis Touroef. CoroU. 8. — 
Crescil in Cappadocia, Armenia ct in Dalmatia. 

fli C. PERSICA C. A. Meyer, Verieichn. der Pflnzn. am Caucas. 111. — G. Doo L c. 
00. 9. — Pcreonis pubescens: foll. radicalib. bipinoatifldis, caulinis ineisis; pe- 
dicellis braciea sublineari multo loogiorib.; lacioiis calyciois sublioearib., eapsula 
pyrifurmi duplo brevioribus. — Crescit in Caucaso io mooiibos Talysch. 

7. C (VER0.4SCrM Lion. Spec. pl. 954. -' Jcq. Uort. Viodob. IL t 117. — Colomm. 
Ecphr. II. 81. t. 82. ;< ARCTIRIS Lioo. Syst. pl. 501. - Bot. Magaz. t. im. - G. 
Don I. c. 400. no. 3. — Bouche, Linnaea V. Literaturbl. 19. — Caule foliisq. sob- 
bnato- villosis, pilis ramosis; foll. plerisq. altemls obluse subserraio-creoaUs, 
inferiorih. subl)rati<i, superiorib. obloogis; bracteis subintegerrimis glabris oiU- 
dis; pedirellis bracteis loogiorib. calycibq. gUbris niUdis. ./ — a. altemifolia 
Pisch. el Mey. Indx. hort. Petropol. IX. 85. — fi. oppotitifolia Fisch. et Mey. I. c. 
- Pedonrt:li alii oppositi, alii suboppositi v. sparsi. Flores minores, circiter 
lioeas diametro lenentes, laciniis magis ioaeqoalibus, biois superioribus reliquis 
minoribus, infiroa omoibus majore. - Alpio. Exot. 193. 1 199. — lo insula Candia. 

^ C GI.A7^l)rLOSA Bouche I. c. >- Caule foliisq. glanduIoso-pubesccnUb. pilosisq., 
piUs simplicib. ; foll. plerinq. oppositis acute serrato-rreoalJH. inreriorib. lyratis, 
Koperiorib. oblongis ; bractcis .«erratis glanduloso-pubesceniib. ; pcdirellis brar leis 
longiorib. calycibq. glanduloso-pubescenUbos. / - Crescit m in!»ola Caodia. GBUU. SGROPHDLARINAE. 149 

91 C COROMANDELUNA Vahl, Symbol. bot. III. 79. (excl. diagn.) f ~ Lnk. Eoum. 
p\, bort. Berolin. IL 14S. — Nees ab Eseob. Traosact of ihe Lioo. Soe. XVII. 80. 

— G. Don I. e. 00. 4. — Caoo-Tilloia: foll. inferiorib. lyratis, floralib. cordatia 
■emiampleiieaalib.; pedancolis caljce Uriplo loogiorib.; laciniis ealycis ovatis 
•absemlls. O — Floret latei. 

fi. heieraphffUa Pers. Enchirid. II. 161. — Grescii in ora Coromandeliana ei io 
allia Indiae orientalia provinciis. 
la C VISCOSA Rth. Catal. II. 00. III. SO. — Nees ab ^senb. 1. o. 81.') — Hook. 
Joom. of boL I. 223. t 120. — G. Don I. c. no. 5. — Viscoso-pabescens: foll. 
caalinls inferiorib. lyralis , floralib. cordalis semiamplexicaalib. ; pedoncalis 
lloris longitodine aequalib.; lacioiis calycis oblongo-Ianceolaiis integerrimis. Q 
' Species pedicellis brevibus approximatis et viscositaie insignis. — C Coro- 
mandeUama Vahl I. c. (exd. descript.). Corolla lutea ot ea speciei praecedentis. 

— Crescit In India orientali. 

11. C. PARVIFLORA Dcne. Ann. sc. nat. 11. 254. f (nec 6. Dpn.). — Soffhiiieosa : 
ramolls nodis, foll. ad ramulorum basln dispositis, ovato-Ianceolatis repando- 
dentaUs incanls, soperiorib. lineari- lanceolaiis, basi ei apice sabattenaatis; flo- 
rib. parvis airofoscis pedicellatis; foliolis calycinis lanceolatis extrorsom teoois- 
shne gtaodaloso-pilosis. 3}. — Crescit io moote Sloai. 

Seetio ni. lEFFLEA Btb. L e. 
Saflliraiices. Filameota omoia barbata. Antherae omoes iermioales onilocalares, 
«alvolis S ovatis acutis dehisceotes. — An geous propriom? 

12. C LANGEOLATA Veot Hort Gels. t. 27. — G. Doo I. c. oo. & — Sobtomeotosa: 
foll. laoeeolatis serratls, basi attenaatis; pedicellis qoam folia floralia breviorib.; 
lacioiis ealyciois iotegris acutis. 6 — Gorolla lotea, maculis parparascentibns ad 
basin notata. — Grescit ad ostia Euphratis. 

13. C. SURLANATA Jcq. Fragm. boi. 70. no. 247. L 120. - Rot. Regist t. 438. — G. 
Don 1. c no. 0. fig. 45. — Fruticosa, tomcntoso-lanata: foll. ovali-oblongls ob~ 
tasls crenalis rugosis mollib., altcmis, peiiolatis, v. basi otrinqae foliolis 1-2 
sessilib. auciis; bracteis sessilib. acutis parvis sobserratis; florib. odoralis. 5 — 
Crescit t 

t Sptciet ad sectumes nondum reiata$, 

14. C ACAULIS Rory et Chaub. Fl. Peloponnes. 078. t. 10. fig. 2. — Acaolis, pilis 
brevissimis hirta: foll. ovaio-lanceolatis obtusiosculis, basi subpiooatifidis, apice 
creoatis, creoaturis obtusls deotatis; peduoculis radicalib. folia vlx snperaotib.; 
calycis foliolis ligalalis, apice dilatatis. ^ — Crescit io Peloponneso. 

15. C. DAENZERI Foach6 et Chaub. io Rory et Chaub. I. c. 080. — Ripedalis: foll. 
lanceolatis aeutis pilosiusculis , radicalib. pinnatifidls, pinnis grosse dentato- 
pinnatifidls, apice confluentib., caulinis pinnatifidis, plnnis grosse dentatis; Oorib. 
laxe racemosis; peduncolis pollicarib. breviter braeteolatis laciniisque calycinis 
piloso-visddolis. % — Crescit io Pelopoooeso. 

10; C SPECIOSA Feoxl et Fridrichsthal, Reise durch Nea-Griecheolaod 280. — 
Caole, pedoDcalis calyeibq. glaoduloso-puberalis; foll. bracteisq. eordato-ovaiis 
acomioaiis, argote serralis, iofimls peiiolatis, grosse ioclsis, reliquis sobsessilib. 
V. sessilib., glabris nitidis; pedoncalis bracleas sobdoplo saperaoiibus , stricte 
palentibos, fraetiferis apice cernuis; sepalis foliaceis ovatis v. ovaio-lanceolatis, 
longe acominatis, infcrius argute inciso-serraiis, posi anihesin incresceniib.; co- 
rolla calycem aeqnante. 2|. - Habitat in Graecia aastraliori. 

17. C. INTERRUPTA Fresen. Flora (B. Z.) XXI. 005. — Foll. caulinis inierropte- 
piooatis, basi aoriculala amplexicanlib.; peduoculis bracteas laoceolato-sobulaias 
soperantib.: laciniis calycis laoceolatis macrooatls integerrimis. ^ — In Abyssinia. 150 SCROPHULARINAB. cblsu. 

18w C DONIANA Wlpri. mst. — FoU. radiotlib. pliinalilldo-nioeiiMiUs, mrioqae 
tomentosis; eaale ramoso sabnodo; florib. panrls. 6 — Verbaseum pmrvifUmtm 
Lam. Diet IV. S2S. — Pers. EDehirid. 1. 216. — CHtia parvifiarm G. Don I. e. no. 
10. nee Dene. — Folia radiealia forma magnitadineqae fere illorom Tmrmxmei 
offieinalit, segmentis OTalis t. oTOto - oblongis acotis, integris t. sobdentatis. 
Flores fasciealati. — Greseit ? 

19. C. (yERBASCDM Vahl, Symb. boU II. 30.) BBRNADESn G. Don I. e. no. 11. - 
Canle sobnodo; foll. laneeoiatis dentato-sinaatis glabris; pedoncalis solilariis. 
(f — Caalis glaber simplez. Folia radicalia namerosa petiolala, Tii tripoIlicaHa 
sobpinnatiflda aenta, segmentis laneeolatia dentatis. Folia floralia parra cordata 
cospidata. Segmenta caljcina Inaeqaalia denticulata. Corolla lotea. Pedancolas 
pollicaris. — Cresdt io Hispaniae montibos Ortaleiia. 

n. C LTRATA G. Don I. c. no 12. — Pilosa: foll. radicalib. basi lyralo - pionati- 
fidis, margine angalato-dentalis, eaolinis inaeqaaliter dentatis sabsessilib.; seg- 
mentis caljcinis serratis. c/*? — Canlis flezoosos foliosas. Folia sopra glabra t. 
glabriaseala 3-4-poIIiearia. Folia caolina cordata acuta, saprema amplexicaolia. 
Flores magni lotei bretiter pedicellati solitarii, in racemom longam digesti. Seg- 
menta caljcina ioaeqoalia. Corolla diametro habet tres poUices. Filamenta 2 
inferiora noda. — Forte eadem ac C. CreUea f — Verbateum /yrofnm Lam. Dict. 
IV. 822. — Crescit in Hispaoia. 

tt Spedu mihi prortus ineognitae, 
C. AU8TRALIS Hort 

C BRACHT8EPALA Fiseb. c/* - In Natolia. 
C ERECTA Fisch. 
C GLABRATA Rth. 
C GRANDIFLORA Hortor. 
C 8INUATA Teo. 
C 8TRIATIFL0RA Hortor. 

ttt Spides e gmere expeUendae, 

C LINEARIS Jcq. - ALONSOA LINEARI8. 

C URTICAEFOLU Cort - ALONSOA INC18IF0LU. 

3880. AL01V90A Its. et Fav. 
(Rs. ei PoT. 8j8t fl. PeroT. 152. — Meisn. Gener. plant Tascol. I. 306. II. 817. — 
8pr. Sjst Teget O. 800. [sob Hewtiwierit.] — G. Don, General sjst of gard. and 

bot IV. 513.) 

|. 1. FHMeoeae. Caulilme et ramis quadrttngularibus. 

1. A. (CEL8U Jcq. Icoo. pl. Am. III. t 407. - Bot Magai. t 8ia) LINBARI8 Rs. 
et PaT. I. c, Flor. PeroT. t 503. fig. 6. — Sweet, Brit fiow. gard. (New 8«r.) 10. 
t 810. — G. Don I. c no. 1. » Glabra : foll. oppositis t. tematis Tertieillatlo H- 
nearib. integris t. remote dentieolatis. 6 — Folia Joniora in axillis adohlorwB 
fkscicalata; eoroUa eoccinea, fondo obscoriori. — Variat foliis pedneolifqoe 
oppositis hybridaqoe Tidetor ei hac et A. ineitifoiia et tonc A. iniormedia Lodd. 
Bot Cabin. t Ua6. - Hemimerit eoeeinea Willd. Spec. pl. III. 8B3. - Hemiimmu 
^ieotut Herit? — Htmimerit UnmriaefoUa H. B. Kth. Not. gen. ei spec pl. IL 
377. — Kth. Synops. plant aeqotn. II. 131. — Crescit In PeroTia. 

8. A. QUADRIFOLIA G. Don I. c no. 8. — Foll. qoaterois teriicillatis oTatis; flo- 
rib. Tertieillatis racemosis. 6 — SerophtUaria coeeinea Liftn. Spec plant 800. — 
Vera Crot. 

3. A. INCISIFOLIA Rx. et PaT. Sjst fi. PeroT. 154. — G. Don I. c. no. 3 flg. dOw - 
Glabra: foll. oppositis OTotis aeotis profande dentatis v. serratis; pedoncnlis 
etoogatis sobraeemosia. ^ — Hemimerit {Ceitia Cort Bot Magax. t. 417.) «fiieoa- 
foHa Willd. Spec. plaot III. M. — Creseit io Chili ad Conceptionem. AL0N8OA. SCROPHULARINAE. 151 

4. A. (HEMUIERIS Pers. Enehirid. II. 102.) PROCUMBENS Ri. et Pav. I. c. - G. 
Don 1. c no. 4. — Gaulib. procumbentib. ; foll. oppositis oTatis serratis; florib. 
coeclneis. 6 — In PeroTia crescit. 

ft. A. (HEMIMBRI8 Pers. I. c.) AGUTirOLIA Rx. et Pav. I. c. 153. - G. Don 1. c. 
no. 5. — FoU. oppositis? ovato-lanceolatis prorande serratis. 6 — lo Peravia. 

f. 2. Herhae, Caulibus ramisque quadrangulari-alatis. 

«. A. (HEMIMERIS Pers. I. c. 102.) GAULIALATA Rz. et Pav. I. c. 158. - G. Don 

L c. no. 0. " Foll. ovalis acutis serratis; caule ramisq. alatis. ^ti — Grescit in 

Penivia. — Forte ad sequentem pertinet. 

7. A. (HBMIMERIS H. B. Kih. Nov. gen. et spec. pl. II. 376. ^ Kth. Synops. plant.' 
aeqaln. IL 131.) PARYIFLORA G. Don I. c. no. 7. — Gaule herbaeeo subquadri- 
alato; foll. oppositis ovatis acotis serratis; florib. axillarib. racemosis. 2|. — Gaa- 
lis ramosos, apice panicolatos. Folla glabra, fere pollicem longa. Gorollae labii 
inferioris lacinia intermedia latior obcordata. — A, incitifoliae proxima, nec dl- 
versa, nisi caule herbaceo floribusqae minoribus. ~ Grescit locis temperatis in 
monte Bnenavisla Jnzta Los Teqaes Garacasanorum. 

8. A. (HEMIMERIS H. B. Klh. I. c. ~ Klh. 1. c.) MUTISII G. Don I. c. no. 8. - 
Caole herbaceo subquadrialato; foll. oppositis oblongis, utrinq. acntis serratis; 
florib. racemosis. ^ — Gaulis panicalaius; folia glabra pollicaria, 5 lineas lata. 
Corolla et stamina ignota. — Serophularia meridionalis Mutis. — (Lion.??) — 
Crescit prope Santa Fe de Bogota. 

9L A. (HEMIMERIS Spr. Syst vegeU II. 800. no. 4.) HIRSUTA Steud. Nomencl. bou 
(ed. 8.) I. 00. — Gaule herbaceo quadrialato ; foll. ovalis dentatis , in petiolom 
decorrentib. pilosis (pilis arlicDlatis); pedunculis unifloris axlllarib. solitariis ca- 
lycibq. subinaequalib. hirsutis. 2|. — Grescit in Brasilia. 

3880/,. SCHISTAMTIIE Knxe. 

(Knie. Delect. semln. hort. Lipsiens. 1841. coll. p. 3. — Endl. Gener. planu Soppl. 

II. addend. p. 100. — Meisn. Gener. plant. vascul. II. 308. no. 89/i.) 
1. ^SGH. PEDUNGULARIS Knze. I. c. — 2^ — Grescit in Promontorio bonae spei. 

3881. JOVELLAWA Bx. et Pav. 

(Rx. et Pav. Flor. Peruv. I. 12. L 18. — Meiso. Gener. planU vascal. I. 305. II. 816. 
— G. Don, General sysU of gard. and bot. IV. 608.) 

1. J. 8CAPIFL0RA Rz. et Pav. I. c. 13. t l. 18. Gg. b. — G. Don I. c no. I. — Foll. 
ovatis serratis; scapis inaequalib. unifloris. 2|. v. Q (ex Rz. et Pav.) — Herba 
pumila acaolis; scapi 3-5-palmares v. bipalmares filiformes porpurei pabescentes; 
folia radicalia ovata, basi allenuata 5-nervia, ntrinque pubescentia; corolla lutea, 
labiam inferios interne panctis purpureis maculatom ; filamenla et antherae pnr- 
porea. — Folia soccam macilaginosam praebent. — Baea planiaginea Pers. En- 
chirid. I. 15? — Cakeolaria plantaginea Sm. Fasc. I. 8. U 8. — Loddig. Botanic 
Cabin. t. 1408. ~ Grescit io Aodibus Perovianis Tarmae et Gaxatambo. 

5. J. (GALCEOLARIA Vahl, Enom. I. 177. - BAEA Pers. Enchir. 1. 15.) PUNGTATA 
Rz. et Pav. I. c. 13. f I- 18. fig. a. — G. Don I. c no. 8. — Fralieosa : ramis gra- 
eilib. gUnduliferis ; foll. petiolalis oblongo-ovatls biserralis glabris; peduneolis 
axillarib. tcnninalibq. cymosis; pedicellis ombellatis. 6 — Fniticulas tripedalis. 
Gaolia erectoa fragilis teres compressiuscolos ; folia opposita doplicato-serrau, 
snblos albida, nonnoila supra villosa, floralia integerrima, omnia otrinqae por- 
poreo-pnncUU. Gorolla albo-violacea, macola paliida ponclisqae purporeis va- 
riegaU, campanolata cymbaeformis resopinau, tobus brevis basi villosos, limboi 
bilabiatus, labio inferiori parum longiori, margine sobinvoluto. FilamenU com- 
pUnaU linearia, antherae reniformes. — Getnera flaribu* macutalie Feuill. Perav. 
IIL 81. 1. 16. — Formam hybridam depinxere Knwls. et WsUc. The Floral Cabinel 
L 21. t t. 11. — Crescit in sylvis Peraviae et regni Ghilensis ad Gonceptionem. 

3L J. (GALCEOLARIA Cav. Icoo. et descr. pl. IV. 31. t t 458. — BAEA Pers. En- 
chtrid. L 15.) VIOLAGEA G. Don I. c no. 3. - FraUeosa: ramii vlolaceis; rolL 152 9GR0PHULAR1NAE. jotblura. 

pelioUlis oTatit grotte senralis, iofra albis; pedaocalis tenniiialib. tematia co- 
rymbobis; pedicellis l-S-floris. 6 — Polia petiolomiii longiladiDe. Gorolla palllde 
violacea, macolis obscarias violaceis infra adspersa. Corollae labiam utramqae 
campanalatim patens, limbo villoso. — Crescil in Ghili ad Conceptiooem. 

4. J.? (BAEA Pers. Enchirid. 1. 15.) TRIANDRA Gav. lcon. et descr. pl. V. 38. t 
t. 453. — G. Doo I. c. no. 4. — Fralicosa: ramis, pedancolis calycisq. marginib. 
glandaloso-Tillosis ; foll. profunde pinnatifidis, infra glaucis petiolatis; peduncu- 
lis dichotomis; florib. triandris. 5 — Cortei ramorum obscore parpurascens. Pe- 
lioli folio breviores, basi membranacea caulem amplectentes. Filamenla 3 bre- 
vissima. Ovarium tomentosum. — Forte distincium efficiet genus, floribus trian- 
dris, antherarum localis confiuentlbus foramineque dehiscenlibus diversum a 
JoveUama, hoc si accipitar, POROTIDDIA appelletur, proposoit G. Don. — Po- 
roUddim ttitmdra G. Don mss. — Crescit in Peruvia. 

3882. CALCEOLABIA Unn. 

(Linn. Gener. planL 19B8. — Melsn. Gener. planL rascul. 1. 309. II. 210. — Spr. Syst 
veget. I. 43. — Dietr. Synops. planU 1. 44. — G. Don , General syst. of gard. and 

bot IV. m.) 

5. 1. FoKU pinnatis et pinnatipartitis, 

* Amth^rae locutis comneeiivo traneverso ditjunetis, altero poUinifero, altero sterili 

aut nuUo, 

I. C. PCefATA Linn. Syst plant 05. - Act Holm. im edit. SML L 8. — BoL Mag. 
L 41. — G. Don I. c no. 1. — Ilerbacea, viscoso-pilosa: foll. pinnatis (v. potius 
pinnatifidis), foliolis v. scgmentis denlatis, inferiorib. pionalifido-incisis; pednii- 
rulis geminis v. temis paniculalis. Q — Uerba ramosissima. Folia petiolata. 
Segmenta calycina ovato-cordata patentissima. Corolla sulphurea. Orarium pi- 
losum. — Crescit In Peravla locis humidis. 

9. C CHELIDONIOIDBS H. B. Ktb. Nov. gen. et sp. pl. III. 370. t — Kth. Synopa. 
planL aequin. II. 133. — G. Don I. c no. 8. — Herbacea: foll. pinnatis, superae 
pinnatipartitii, iupra hispidulis, subtus glabris, foliolis pinnatifido-incisis argvte 
serratis cilialo-glandulosis; florib. alarib. geminis, terroiaalib. »ubumbellatis. Q 

— Erecta dichotome ramosa. Rami tetragoni. Folia subpeiiolaia. Corolla lutea 
glabra magoitudine praecedentis. Ovarium glabram. — C. eonrimna Willd. msi. 

— Crcscit in radicibus montis Javirae prope Qailo. — Praecedenti simillima. 

a C. GRACILIS U. B. Kib. I. c t — Kth. I. c. — G. Don I. c. no. 3. — Herbacea: 
foll. inferiorib. pinnatis et tematis, superiorib. sobsimplicib. serratis, sopra hia- 
pidulis, subtus albldo-pilosis; florib. alarib. el aiillarib. geminis terminalibq. 
subcorymbosis. O — Herba gracilis dichotome ramosa. Rami rabeotes. Folia 
peliolata. Corolla pallide lotea. Ovariam glabrum. — C ovatae Cav. valdo aimiNs. 

— Crescit in ripa flominis San Pedro prope Chillo Qoitensiam. 

4. C. TRIPARTITA Rz. et Pav. Fl. Perav. I. 14. t L 22. fig. a. — G. Don L c no. 4. 

— Ilerbacea pilosa: foU. tripariitis, lobis ovatis serratis; pedancolis teraiiialib. 
rorymbosis; pedieellis 5-6- nis. O — Caulis teres ramosos. Folia oppoaita Iri- 
partita, lobo intermedio maj«ri. Calyi hirsutus. Corolla lutea calyce dnplo Mt- 
jor. — In nemoribos PeraTlae (Paoatabaas) cresciL 

5. C. SCABIOSAEFOLIA Sims, BoL Magai. t. 2105. - Roem. et ScbulL SysL TefCL 
I. W. — G. Don I. c. 00. 5. — Prastrata: foll. inferiorib. pionalis, snperiorib. 
pinnatifldis trilobls v. simpllcib., foliolis ovato-lanceolaiis aroiis oblosisq. dopli- 
cato-serratis, infra albicantib. pobescentib., lobo lerminali semper maiimo; pe- 
duoculis termioalib. corymbosis. ^ — Caolis bipedalis obkoleie teiragonus gtaber 
T.llosatque genicalatos radicans, byalinus. Rami dicbotomi. Folia opposiia, pe- 
tiolis connatis villosia. Pedunculi ei dichotomia millisque superioribos soliiarif 
gemioique ooiflori corymbosi. Calyi eitas porpurascens villosus. Corolla luteo- 
solphurea maffoa radora gtabra, labio inferiori majori ^fotricosn. — r<ilced/«ri^ 
fotiis Scahiosme rmlgaris Feuill. Peruv. III. 12. L 7. fig. I. - C keteropkfUa Willd. 
Boam. pl. hort Berol. I. 2iL ^ C piiuuif* Ri. et Pav. Flor. Perav. I. 14. t L I9L GALGBOLAMU. SCROPHDLARINAE. 153 

flf(. t. — Creseit rrequeDtissime in Perutiae Demoribus bnmidis et ad margioes 
aqaaedaetnam Limae, Ghancay Tarmae et Huanoci. 

•• Aniherae eonnectivo elongato, utrinque loeulifero fertHL 
0. C. MEXICANA Bth. Plant Ilartweg. no. 350. — AnDua:'cau1e erecto subTiscoso- 
pabescente; foll. opposltis peliolalis inciso-pinnatifidls v. pinnatisectls, laciniis 
OTatis ▼. lanceolatis aculis iDClso-deDlatis; foll. supremis integris ovato-lanceo- 
latii dentatls, omnib. pubescenti-birtellis, sobtns pallidis glabriorlb.; paniculis 
terminalib. dichotome rymosis; aDiberanim coDoectivo elongatOi utrinq. aDtheri- 
fero. O ~- Crescit io Mexico. 

f. 2, FoLiis omnibui radicalibuM, pJerumque rosulatis integris v, dentatis. 
PeduneuUs scapiformibue, — Herbae, 

7. C. PLANTAGINEA Sm. Icon. ioedit. I. t. 2. — [Vahl, Eoum. L 172. eid. syn.] — 
Hook. Boi. Magaz. t. 2B05. — Acaulis pobesceos: Toll. radlcalib. ovatis rhooibol- 
deit rosolatis serratis Denrosis; scapis plerumque 2~3-flori8 pilosis; corollae 
labio ioferiori majori bemispbaerico, superiori parvo bifido. ^ ^ C bi/lora Lam. 
Illailr. gen. I. 52. — Wlprs. Nov. Acu Acad. Caes. Leop. Carol. nat. curioa. XIX. 
Soppl. I. 307. — C. obtutifolia Knze. in Poepp. Coll. pl. Chil. no. 5. — C, nudi- 
MM^ Meyen mss. — Crescit ad Tretum Magellanicum et in Andtbos Chilensibos. 

8. C NANA Sm. I. e. t. I. — G. Don I. c. no. 7. — Sobacaolis: foll. oblongo-ovatis 
sabintegeiTimis; pedoDculis scapiformib. onifloris; labio soperioH corollae magno 
peodalo. 3). — Folia vix semipollicaria. Pedoocoli solitarii v. nomerosi bipolli- 
carea. CoroUa magna lutea. — C. uni/tora Lam. Illustr. gener. t 15. flg. 3. — 
fi. Foll. majorib. denticulatls; florib. majoribus. — Ad fretom MagellaDicom. 

9. C. FOTHERGILLII Ail. Hort. Kew. (ed. I.) L 30. t 1. — Lam. Illostr. geo. t. 15. 
flg. 1. — Bot. Magaz. t. 348. — Cav. Jcon. et descr. p1. V. i. 412. fig. 1. — Trattin. 
L 405. — G. Don I. c. no. 8. — Foll. spathulatis integerrimis , sopra pilosis; pe- 
doneolfs scapiformib. nniOoris. ^ — Caolis propc radiccm sobdivisos. Folia vix 
pollicaria, basl connata. Pedunculi solitarii v. gemini vfUosl viscosi. Calycis 
segmenta ovala acota. Corollae labium supcrius lutescens, inferius quadruplo 
longios solpboreom, margine rubro-macolatom. — Folia crenata dicnntur a Ca- 
rtmittetio. — C. Neeana Spr. Syst. vcget. I. 44. no. 15. — In insulis Falklandicis. 

la C POLYRHIZA Cav. 1. c. 25. t. 441. - G. Don I. c. no. 9. — Subacaulis: foll. 
enneiformib. parum serratis acutis; pednnculis scapiformib., pedicellis umbellatis. 
^ — Sob quavis ombella reperitintur folia 2 parva. Calycis segmenta ovata striis 
3 instrneta. CoroIIae luteae rubro-maculatae labium inferios sobpollicare sob- 
incnrvam. -^ Creacit locis hoqiidis in insnlis Falklandicis. 

11. C. MO?ITA?IA Cav. I. c 27. t. 443. fig. 1. - G. Don I. c. no. la - Subacaulis: 
foll. obovatis inaeqoalilcr dentatls rogosis pilosis; scapls dicbotomis. ^ — Scapi 
robri sesqo^edales bis bifidi, pedicello solitario uDlQoro io furcatione secuoda, 
pcdonculis lateralibus quadrifloris. Folia 2 parva opposita.sub quavis furcatiooe. 
Segmeota calyeiDa trioervia. — Crescit in Cordilleris Chileosibos. 

1% C. PIKIFOUA Cav. I. c. 20. t. 442. fig. 2. — G..Don I. c. no. 11. — Sobacaulis: 
foll. lin^arib. , margine revolutis; peduocolis scapiformib. dichotomis, pedicellis 
ambellalif. ^ — Radix crassa. Caulis pollicaris prope basio divisus. Folia ap- 
proximata pollicaria. Peduocoli bipollicares bis bifidi , folia 2 sob qoavis divi- 
sione, pedicellls intermediis onifloris, lateralibos bifloris. CoroUae loleae labium 
ioferom basi contractom. — Crescit io Cordilleris ChileDsibos. 

f. 3. Foliis integris v. dentatis, radicalibus latis, plerumque rosulatis; 
cauHbus oligophyllis corymboso-multifloris, — Herbae. 

13. C RACEMOSA Cav. I. c. 29. L 448. — G. Dod I. c. 003. oo. 12. — Foll. obloogis 
denuto-mgosis ; peduoculis terminalib. bifidis, pedicellis racemosis. ^ — Caoles 
teretes tomenlosi oligophylli. Folia radicalia nomerosa rosolata. Pedoneoli la- 
tcrales blfidi biflori com pedicello lotermedio onifloro. Corollae labiom ioferum 
ovatom. — Crescii in insolis Falklandicis. 

III. 90 154 SGROPHULARINAE. galcbolaru. 

li C CANA Cav. 1. c 27. U 443. fig. 2. - G. Don 1. c no. 13. - Foll. caneirormib. 
pilosis tomentosis integerrimis; caulib. ascendentlb.; pedoncnlis dichotoniis. ^ 
•— Radix crassa. Polia densc iomenlosa, dao pamm sopra reliqua elcTala. Co- 
rollae partae luteae labiom infemm basi angastatum. — Crescit in PeruTia. 

15. C CRENATIFLORA Cav. I. c. 88. U 446. — Hook. BoU Magai. U 32». - Bot 
RegisU t 1600. — Sweet, Bril. flow. gard. III. L 962. — Herbacea: foll. oboTato- 
oblongis Inaequaliter serratis tomentellis ; corollae labio Inferiore crenato. % — 
Caulis apice bifidas. Folia radicalia plurinM, cauUna pauca, 2 inferiora subpe- 
tiolata, soperiora sessilia. Pedicelli racrmosi uniflori. Segmenta caljcina otata 
quinquestriata. Corollae Inleae labiom inferum rubro-macolatom. Capsula char- 
tacea fulva. — Varietates plnrimae bybridae ez bac et affinibus ortae in hortis 
reperiuntur. — C. pmdula Sweet 1. c. (New Ser.) II. t. lU. t — C anomala Pcrs. 
Enchirid. L 16. — Crescit in regno Chllensi locis bumidis. 

16. C PARALIA CaT. I. e. 20. i. 447. -^ G. Don U c. no. 15. — Foll. inaequaliler 
denlatis , radicalib. cuneatis , snperiorlb. oblongis eonnatis capsulisq. tomentosis. 
% — Pedunculi axillares et terminales dichotomi. Corolla Inteaf labiiim inferum 
feucem Tersos angnsUtam. — C. Paral^ntis Spr. SysU vegeu 1. 45. — Crescit Id 
regno Chilensi. 

17. C CORYMBOSA Ri. et Pav. Flor. Pemv. I. 14. l. 90. fig. b. — Loddig. BoU 
Cabinel t. 1025. — BoU RegisU U 723. — BoU Magaz. U 2418. — Rchb. Flor. 
ezotic. U 2S0. — G. Don I. c. no. 16. fig. 58. — Foll. radicalib. cordato- 
ovatis oblnsis bicrenatis, sublos albidis, caullnis amplexicaulib. integerrimis; 
pedunculis terminalib. dicholomis. ^ -> Planla herbacea birsuta. Caulis bipe- 
dalis ereetas teres simplez, inft-a nudus. Folia radicalia petiolala ovata, inlerdnm 
cordala obtosa ampla, subtus albida, venosa, nervosa, floralia distantia opposita 
semiamplezicaolia integerrima. Pedunculi azilJares lerminalesque dichotomi mnlti-- 
flori, intermedii uniflori, laterales umbellaii. Corolla lutea lioeis punclisque san- 
guineis variegata, labio inferiori majori. — Varietates hybridae hortenses plarimae 
occurmnu — (1. GMiama: Florib. obscore copreis. — Hybridilate orta ez hae et 
C purpurea, — 2. A«afu: Florib. flavis. — 3. Hopeana: Hybrida e C. carffimbom 
et C. planiaginea, — 4. polyaniha: Uybrida e C. coripnbota el C. peliolari. — 
5. }'o«iii^'i BoU RegisU t. 1448. fiorib. ocbraceis. — Hybrida e C. corjfmbosa et C. 
arachmoidea.) — Crescit in Chili ad Concepiionem. 

18. C PURPUREA Grah. in Hook. Bou Magat. U 2775. f — Loddig. BoU Cabinet 
U 1754. — Lindl. BoU Regisu U 1621. (Poepp. Coll. pl. Chil. no. 115.) — G. Don U 
c. no. 17. — Herbacea: caulib. erectis ramosis numerosis; foll. ragosis hispidia, 
radicalib. cnnealo-spathulalis serralis, basi inlegerrimis peliolalis acnminatis, 
caulinis cordatis decussaiis, superiorib. minorib. integerrimis; corymbis terml- 
nalib. multifloris. 2|. — Caules plorimi ez eadem radice, pobescentes. Folia nlrinq. 
pilis paucis sparsis longis obsita. Calyz pobescens. Corolla parva, loU rabes- 
centi-violacea. Habitos C. corymbotae, 

fi. picta Sweet, BriU flow. gard. (2. Ser.) III. I. 214. — Corollls Inleo-variegatla. 
— Plurimae hujns speciei occurrant varieUtes hybridae hortenses. — Cretcil 
in Cordilleris Chilensibus. 

10. C OBLONGA Rz. et Pav. Flor. Pemv. 1. 15. f U 2i flg. b. — G. Don \, c no. 
18. — Caule simplioi; foll. oblongis petiolatis serratis; pedunculis trifidls, ramit 
3-6-floris. O — Planu herbacea hirsuU. Radiz fasciculaU. Caulis simplicissi- 
mus sesquipedalis teres. Folia breviier peliolau, loferiora 3 circiter pollicna 
longa, V/i poll. lata. Calyz pilosus. Corolla glabra lulea, intus punctis coccineii 
variegata. labio inferiore magno tricrenato. — In montibos PanaUhnas in Peravia. 

90. C PC.MCEA Rz. et Pav. |. c. 15. t. 94. flg. a. — G. Don 1. c no. 19. - Pilosa : 
canlib. repentib.; foll. ovalib. serratis; pedunculis terminalib. bifidis 7-8-floris; 
pedicellis umbellaiis. ^ — Radiz fasciculata fibrosa; caolis repens teres ramo- 
sns; rami erecti (cauliformes); folia opposita peiiolaU. supra glabra, petiolis 
connatis; pednncoll termroales bifidi, pedicellis inaeqoalibos ambeilatis; corolU 
panicea glabra. — lo Benoribai PanatAbaai ad Cbicoplaya in Peravia. GALCBOLAiu. SCROPHULARINAE. 155 

|. 4. FoMm deniatis crenatis vel Merrafis petiolatis, petioUs nudis; cauli^ 
bus foliosis, 

* Uerbae: foUis oppotttis. 

Sl. G. SERRATA Lam. Illasir. gener. I. 51. — H. fi. Klh. Nov. geD. et spec. pl. II. 
381. — Klh. Syoopt. plant. aeqoinoct. II. 134. — G. Don I. c. no. 20. — Ilerbacea 
creeta: ramif lomeotoso-pobescentib. ; foll. petiolalis ovatis acotis, basi acaiios- 
ealit, argaie serratis, ienuissime puberulis, subtus canescentib.; corymbls termi- 
nalib. •nbdichoiomis; pedicellis pubesceniibus. 2|. — Herba erecta ramosa. Folia 
•esqnipollicaria, lin. lata. Segmenia calycina ovala acuta. Gorolla glabra lutea, 
labinm ioferios reflexum, basi angosiatum. — C infiexa Rz. el Pav. Flor. Peruv^t 
L 18. 1 1. 85. 6g. a? *) — Grescit propo Ghillo Quilensium. 

ffi. C DIVARIGATA H. B. Kth. 1. c. 381. f — Klh. 1. c. — G. Don I. c. no. 21. — 
Uerbacea volabilis: ramis divaricalis glabris; foll. petiolaiis ovaiis acotis corda- 
tis grosse erenalo - •erratis ciliatis glabris, sublus in venls pnberulis; paniculis 
termioalib. foliatis; florib. corymbosis; pedicellis piloso-glandulosis. 2|./^ — Folia 
•eMiaipolliearia. Galyx glanduloso-pilosns, segmenlis ovalis acuiis. Gorolla loiea. 
OvariaB glanduloso-pilosum. — C. flexuotae afTinis videiur. — Grescii locis iem- 
peraiis prope Socchobamba ei Ayavaca Peruvianonim. 

23. C. ROTCMDIFOLIA H. B. Ktb. I. c. 382. f — Kth. I. c. 135. - G. Don I. c. no. 
22. — Geole herbaceo simplici 1-3-Ooro foliisq. tenuissime pubescentib. petio- 
laiis sobrotondis obiosis grosse crenalis convexis crassis. Q — Folia scsqoipolli- 
caria. Calyx pilosos, segmentis ovatis acolis. GoroIIa Inlea, fauce pilosa. — In 
frigidis Parami Guamani inier Ghulucanas ei Gnancabamba Peruvianorum. 

91. C. 8IBTH0RPI0IDES H. B. Kth. I. c. t — Klh. 1. c. — G. Don I. c. no. 23. - 
Caalib. berbaceis procumbentib.; ramis hispido-pilosis; ToII. petiolatis ovaio- 
•obroiaodis acuiiusculis cordatis crenato-incisis, utrinq. piloso-hiriis; florib. 
tenolnalib. corymbosis; pedunculis glanduloso-pilosis. 2|. — Folia membranacea. 
Calyx glaDdnloso-pilosus, segmentis ovato-oblongis obtU9is; corolla lutea. — 
Crcscii loeis gelidis montis Gualgayac prope Todinas Micuipampenses in Pernvia. 

25. C. SAXATILIS H. B. Klh. 1. c. t — Kth. I. c. — G. Don I. c eOI. no. 24. — 
Caole berbaeeo erecto; ramis villoso-pilosis; foll. breviter petiolalis ovatis obto- 
sioscolis, basi rotondaiis sobcordatis inciso-crenatis, supra birtis, sobtus incano- 
tomeotosis; corymbis terminalib., pedicellis pilosis. ^ — Folia 9-10-pollicaria; 
flores magniiodine illornm C pinnatae, cuprci. Galycis segmenta ovala acota. — 
Creseli locis saxosis montis Gbimborazo in somma planitie Sisgon. 

25. C. LAMCUFOLU H. B. Kth. I. c. 383. t - Kth. I. c. — G. Don I. c. no. 25. — 
Caole herbaeeo snberecio ramisq. pilosis; foll. petiolatis ovaiis acntis, basi trun- 
cato^roiandaiis •obcordatis, grosse serrato-crenalis, otrinq. adpresse piiosis, 
sobios albidis; pedoncolis icrminalib. sobgeminis pilosis. 3|. — Folia pollicaria v. 
sesqoipolliearia. Galyx pilosus, segmenlis rotundato-ovatis acutis. Gorolla magna 
lotea glabra. — A C bieolori aegre distinguenda. — Grescii prope urbem Quito. 

27. C OYATA Sm. Icon. inedit. 1. t 3. — Vahl , Enum. pl. I. 182. — G. Don I. c. 
no. 2ft. — Erecia ramosa, pilis longis albis vestita: foll. ovatis obsolele crenatis 
V. serraiie, breviter petiolaiis; pedunculis geminaiis filiformib. foliisq. longioribos. 
O — Rami ioferiores opposiii, soperiores alierni, dichotomi. Folia pollicaria ob- 
solefe crenaia t. integerrima. Gorolla parva. — C inlegrifolia Linn. Soppl. 80. *) C llfFLEXA R%. et Pav. l e. — FoU. ovatis acutis erenulatit; peduncutit in- 
fleris 3-4-/lon«. 2|. w — Planta tuffruticota tcandent. Caulis ramosittimut teret, 
eortice teaoriuteuio tenui teeedente teetuty tandem ferrugineo-purpuratcent, tae~ 
tit nilidulut, rami braehiaU inflexi; folia petiolaia ocata acuta e medio ad api^ 
cem crenulataj taepe horizontaliter dejtexa patentia, tubtut renotistima suoin^ 
ernnUf petioti connati; peduneuti axmaret et terminalet brachiali inflexi longi 
4- (taepe ^Jflori; pedteeUi subaequalet umbellafi, foUa 2 ocata tub quaeis um- 
heUa; caiyx quadnpartUus luteseens, laciniis lateraUbus vix laHQribus; corolla 
iuleo^urea; fliamenlfl duo lineari-tubulala, tongitudine labii superioris. — In 
Crnniae praeruplis crescit (in PerutiaJ, 

90* 156 SGROPUULARINAB. CALCBOUtiA. 

• 

foec Sytt.) — C, dickotoma Lam. Illattr. gen. I. S2. — C. bi0orm Bi. IH Pav. Plor. 
Perav. 1. 16. f U 90. 6g. a. — Cretcit in Pemtia. 

98. C. BICRENATA Bz. et Pav. I. c. 15. f t 93. fig. b. — G. Don I. c. no. 97. — 
Erecla ramosa: foll. breviter petiolatis ovatis doplicato-serratit v. crenatit, infra 
tomenlotis; pedoncolit aiillarib. terminallbq. corymbotis, ad batin foliit geminis in— 
stmctii, pedicellatis nmbellatis pilosls inaeqaalibns. Q — Herba annoa bipedalis: 
raalit teret; folia rogosa, saperiora serrata. Petloll eonnali birtati. Pedicelli 
namerosi birsati. Calyces villosi. Gorolla latea, calyce doplo major. — Cretcit 
in Peravia in nemoribat ad Cachero. 

99. C HETEBOPHYLLA Bi. et Pav. I. e. 16. f t. 91. fig. b. — G. Don I. c. no. 98. 

— Piloslfsima erecta: foll. petiolatis ovato-elliptlcls sabcordatit serratis; pedan- 
eolis loogissimis dtchotomis. 2|. — Planta herbacea hirtalisfima. Villi rermginei 
biformet, longiores tetosi articolati, breviores glandola terminati. Badiv flbrillota. 
Caalis erectos pedalit qoadrangularit ramotas. Bami erecto- patali purporat- 
eentea. Folia petiolata patentia ovata elliptica sabcordata oblonga tubrolundaqae 
terrata, aaepe doplicato-serrata, sabtos venosissima. Pedancoli terminalrs ct ei. 
•xillis soperioribas, viscosi, pedicellls longissimis dichotomis nnifloriii, 2 ei dicho- 
tomia inferiori inaeqoalibat, reliqoit lolitariit. Calyx striatus patentitsimas. Co- 
rolla lutea semiaperta glabra; stamina exseria. — lo Pemviae sylvi» (Mafia). 

aOi C. LOBATA Cav. lcon. et descr. pl. V. 90. t. 443. fig. 1. — G. Don 1. c. no. 99. 

— Ereeta: foll. cordatis lobatit serratis, infra tomento piloso vestiliit; caole di- 
chotomo mbro piloto; pednnculis termioalib. quaternis, 9 ceniralib. uniflorls, 
lateralib. doobus triOoris. 2|. — Folia petiolata villosa quinqueluba, sopra villota, 
lobis brevibos. Petioli pilosltsimi, folio pamm longiores. Segmenta calycina 
ovata trisolcata. Corolla lutea, labium inferius longitudinaliter linealom magnam. 

— Cresclt locis sicris in Pemvia. 

* * Suff^tieosae: folii» oppoHii*, 

31. C. LANATA H. B. Kth. Nov. gen. et spec. plant. II. 383. f — Ktb. Synopt. plant. 
aeqninoct. II. 130. — G. Don I. c. no. 20. — SalTmticofa, dentitsime albo-lanata: 
foll. peliolatii deltoideo-ovatis acutis leviter cordatit doplicato-crenatit ; corym- 
bii terminalib. fattigiatis. 6 — Folia 9-3-pollicaria. CoroIIa magna lotea gla- 
brintcola. — C. kicrenutae affinit. — Cretcit locit tcmperatis regni (juitenaia in- 
ter Alaosi et Ponulacta. 

39. C 8TBICTA H. B. Kth. I. c. 3W. f — Klh. I. c 133. — G. Don I. c no. 31. - 
Fmticosa (?): ramis strictit, juniorib. glotinotif ; foll. petiolatit lanceolato-obloa- 
git valde acuminatit, basi angusUtit denticalatis glabris; corymbit terminalib. 
fDbdicbotomit, pedlcellis glutiootit. ^? :|.T - Rami giabri robetcentet, Juniorct 
viscosi. Folia glabra, infra pallidiora tubvitcoia quadripollicaria. Corolla lotea 
glabra; ovariom glabmm. -- Crctcit locit temperatia inter Oumen Vini^ea et 
urbem Loxae Novo-Graoatentium. 

33. C PADIFOLIA IL B. Kth. I. c. t - Kth. I. c. 134. -> G. Don I. c. no. 99. - 
Fmtieosa : ramulis tubglotinosit ; foll. petiolatit oblongit aut ovato--oblongii aea- 
minatis, bati acotit denutis glabris; florib. terminalib. corymbosis; pedicollit 
tubglotinotit. b - Bami tetragoni nitidi glabri. Foiia tobbipollicaria, inf^ pal- 
iidiora. Segmenta calycina o«ata acuta. Coroila lutea capsalaqoe glabra. — C. 
de^exa Willd. Ilb. — Cretcit prope pagum Ayavaca Pemvianorum. 

34. C. FERBirGINEA Morit, Memorie di Torino XXXVIil. 137. f t. 40. - Canle 
aoffhjiicoso elato glabro rigido ramoso; foll. oppositis lanceolato-linearib. obta- 
aiosculis in peiiolum attenuatis obtosiuscule denticulatit, superae glabris, infer«e 
ferraginelsrciiculato-venosissimit laconosit; panicola lerminali laxa, ramit tnb- 
corymbosit; pedanculis nniflorit. 6 — Crescit in Chili. 

31. C BEBTBBI Moris I. c. 138. — Caole loflhiticoso erecto ramoso glabriuscvlo; 
ramis strictis; foll. oppositit ovato-lanceolatit in petiolum attenuatis acutis aer- 
ratia glabrit, tabtot pallidiorib.; panicnlit terminalib., ramia suhcor}mbotit. 
• Creteil In Chlli. GALGBOLAAU. SCROPHULARIMAE. 157 

aS. C DBFLBXA Ri. el Pav. P. Perov. I. 18. f t. da flg. b. — 6. Don I. e. no. 33. 
" Fnitieosa: ramulis viscosis porpureis; foll. ovato-lanceolaUs aerraiis, infra 
eaaeseentib.; pedanenlis axillarib. tenninalibq., pedicellis nmbellatis villoais. 6 — 
daolif bioinarls teres glaber ramosns. Rami erecto-patnli , Jnniores visooso-re- 
•laosi villoinli. Folla defleia breviter petiolata ovato-laneeolata acnta, supra In- 
dda, sobtos albicantia, serrulata, summa integerrima, petiolis connatis; pednncnli 
axiltaret et terminales longi umbellato-dichotomi 4-5-flori, foliollg duobns lan- 
eeolaUf soMU, pedicelli inaeqnales, flores nutantos; oorolla Inteo-crocea, labio 
inferiori veBtricoao incurvo. — In Pernviae provincia Gaxatambo ad torrentes. 

37. C YISGOSA Rz. et Pav. 1. c f t. 30. fig. a. — G. Don 1. c. no. 34. — ToU resi- 
noto-viecosa fruUcosa: foll. peUolaUs ovaUs acutis serraUs, infra canescenUb.; 
pedoneolii axillarib. et terminalib., pedicellis umbellaUs; calycib. tomentosis. ^ 

— Caolis ramosos erectus teres , rami compressiuscnli obsolete tetragoni. Folia 
sobtos venosa albicanUa , aliquando biserrata. Pedicelli laterales triflori, ioter- 
medii oniiori tomeotosi compressi; corolia luteo-pallida, extos leviter pubes- 
ccns. — Folia trita Teuerium Marum redolent et amarissimo sapore sont prae- 
dila. ^ Crescit in Andibus Peruvianis provinciamm Cania et Tarma. 

3B. C. FLEXUOSA Rz. et Pav. 1. c. 17. t t. 20. fig. a. — G. Don I. c. no. 35. — Fm- 
Ucosa, glanduloso-villosa: ramis flexuosis; foll. cordaUs inaequaliter et obtuse 
crenaUs, petlolaUs remoUs, supra asperis, subtus venosis; pednnculis axiUarib. 
lerminalibq. molUfloris, pedicellis umbellaUs. 6 — Villosa, villis arUcnlatis glan- 
doliferis. Canlis erectus teres ramosus a«per, rami consimiles flexuosi. Pednn- 
cnli longi trifidi umbellaU 7-11-flori. Calycis laciniae paientes, lateralibus lalio- 
ribos. Corolla lutea. Filamenla labii superioris longitudine, post pollinis eflta- 
sionem deflexae. — In praempUs Cantae in Pemvia crescit. 

30. C NIYALIS H. B. Klh. I. c. 381. t - Klh. 1. c. 134. - G. Don 1. c. no. 36. ~ 
Fratlcosa: ramis foliisq. glabris peUoIalisovaUs acuUs, basi acuUnscuIis crenato- 
serratis sobcoriaceis , subtus flavescenUb.; corymbis terminalib.; florib. umbel- 
lato-fascicnlaUs; pedicellis hirtellis. 6 — Folia 0-11 lineas longa, peUoli pilosi. 
Caljx pilofos, segmenUs ovatis acnUs. Corolla iutea glabra. Capsula glabra. — 
r. fateicmiata Willd. Ilb. ex Lnk. Jbrbch. der Gewchsknd. I. 3. p. 53. — Crescit 
locis frigldisslmis nivosis in monte Assuay prope Los Paredones et planiUem El 
Pollal in regno Qnitensi. 

40. C. SCABRA Rz. et Pav. 1. c. 10. t t. 20. fig. a. — G. Don I. c. no. 37. — FmU- 
cosa hispida fermginea: foll. subsessilib. oblongis venoso-lineatis dentatis his- 
pidis; pedoncolis axillarib. terminalibq. solitariis unifloris folia aequanUbns. 6 — 
CaolM Iripedales plures virgaU leretes purpureo-fermginei ramosi, superae di- 
cbotomi. Rami leviter slriaU breves aiillares. Folia appmximala subsessiUa 
rugosa palenUa, marginibos revolutis. Pedunculi ex axillis superioribus, fere 
corymbom efficientes. Corolla lulea parva. — Crescit in Peruvia in praerupUs 
Tarmae et Mnflae. 

41. C HERBERTUNA Lindl. Bot. Regist. L 1313. t - G. Don I. c. 605. no. 38. - 
Caole fraUeoso ramoso; foU. oblongis mgosis crenaUs pubescenUb., uirinq. con- 
colorib.; pedunculis termioalib. corymbosis pilosls; corollae labello cuneato ob- 
tnso. 6 " Caulis pilosus. Folia inferiora ovalo-oblonga oblosa petiolata, supe- 
riora sessilia. Corollae labinm infemm maximum. CoroUa lutea, intos maculata. 

— fi. parvifiora Lindl. BoU Regist. t. 1576. — Crescit in Chili. 

42. C MORISIl Wlprs. mss. — Canle fmUcoso rigidiusculo ramoso, lana demum 
decidoa vesUto; foll. opposiUs subsessilib. ovato-lanceolatis, basl dilatatis, snr- 
ium attenoaUs obtusinscolis sermlaUs, superne glabriosculis, inferoe cinereo- 
poberolis cum foliis 5-6 lineas longis commixUs; panicula termioali snbsimplici 
foliosa; pedicellis 1-floris. 6 — C. talicifoUa Moris, Memorie di Torino XXXYIII. 
UBL (nec Rz. et Pav ) — Crescit in Cbili. 

43. C MOLL1881MA Wlprs. Nov. act. acad. Caes. Leopold. Carol. nal. curios. XIX. 
Soppl. L 306. — Froliculosa: ramis virgaUs pilOMOSculis; foll. petioIaUs ovaUs, 158 SGROPHULARINAE. calceolaiiia. 

iMfll longo euBMUs obtasls, remote gemto-dentatlB, atrinq. densUsloie tomen- 
totis, snmmls sessllib. cordalo-ovatls intefferrimis ▼. denticQlatis; florib. ambel- 
lato-eorymbosls lateis. 6 — Fratieolas pedalis. Folia inferiora 8'/t pollices longa, 
pollieem lata, snmma 8 lineas longa, 5 llneas lata. Labiom corollae inferios ob- 
OTato-globosnm elongatnm. Calyeis laclnlae ovatae aoomlnatae. ^ Creseit in 
Cbili a4.arbem Yalparaiso. 

44. C PDLVERULENTA Ri. et Pav. 1. e. 10. — 6. Don I. e. no. 30. — Fratieosa: 
ramis scabro-pnlveralentis canescentlb. ; foll. breviter petlolatls oblongo-Ianceo- 
latis dentato-serratis; pedoncnlis axillarib. solitariis, pleramqae qoadrifloris. 6 — 
Crescit in Peroviae provincia Canta. 

45. C 8ALIC1F0UA Rx. et Pav. I. c 18. t t. 19. flg. b. (neo Moris.) — 6. Don I. o. 
no. 40. — Fratieosa glaberrima: foll. ovato-lanceolatis serratis nitidis, sopra vis- 
eosis, infira ragosis canescentib.; pedoncnlis termlnalib. geminatis; pedicellis 
qaaterais, Intermediis anifloris, lateralib. trifloris. 6 — Caalis sexpedalis erectas 
teres ramosos fk-agills, daplici cortice tectas, exteriori elnereo membranaceo ri* 
moso» interiori rimoso. Rami bracbiati obsolete tetragoni teneri viscoso-resinosl. 
Folia patentia v. deflexa Smivt^ offUitMUM instar, doo sob siognlis ombellis am- 
bellolisqoe serrata integerrimaqoe. Caljcis laciniae in hnctu deflexae. Corolla 
maxima solpborea pabescens, villis glanduliferis. — Crescil copiose in Peraviae 
praeraptis et ambrosis ad Huassabuassi, lluanaco et Pillao. 

41 C CUNE1F0RM18 Rx. et Pav. in Willd. Uerb. no. 300., Flor. Perav. 10. t L S7. 
flg. b. — G. Don I. c no. 41. — Wlprs. Nov. acL acad. Caes. Leopold. Carol. nat 
eorios. XIX. Soppl. 1. 305. — Fraticosa: ramls scabris ferrogineis; foll. approxi- 
matis caneiformi-ovatis proftinde serratis* supra venoso-lineatis, infra piloso- 
tomentosis ; corymbis terminalibas. 6 — Pltnta bipedaiis birsoia. Rami bracbiati 
breves divisi, superae dicbotoml scabri ferrogioei. Folia superae inciso-serrata, 
margine leviter reflexa. Pedoncali terminales trifldi, pedicellis onlfloris. Caljcis 
laciniae ovatae acutae lotescentes. Corolla latea; semioa folva. 
fi. etinescent Wlprs. I. c — FolL utrinqoe molliter pabescentibos cinereis. — 
C foliota Meyen mss. — Crescit in Perovia (Cbuqoito, Arequipa). 

47. C INVOLUTA Rx. et Pav. 1. c 15. t t< 83- flg- a* — 6. Don I. c oo. 42. — Fra- 
tlcosa: foll. breviter petiolatis ovatis acotis serratis glabris; pedoncalis axillarib. 
terminalibq. anifloris ; corolla involota. 6 — Planta iripedalls glabra, caulis eree- 
tas teros ramosos ; folia ragosa. Calyx roflexas. Corolla involuta caljcem somi- 
tegens. — Crescit in sjlvis Paoatabuas in Perovia. 

* * * F^ieosas : foUit oppoHiit iemitpie verHtiUaiit, 

48. C EICOLOR Ri. et Pav. I. e. 10. t t. ». flg. b. — Lodd. Rot Cablnet t. 1783. ^ 
6. Don I. c. no. 43. — Fraticosa: foll. oppositis teraisq. verticillatis ovatis biser- 
ratis ragosls; pedanealis axillarib. terminalibq. sobdicbotomis. 6 — Caolis biol- 
naris eroetos teres ramosissimos ; rami sobdependeotes obtose qoadrangalaros 
Hgnosi firagiles ferragineo-porparol. Folia patentia ovato-cordaU acota dopll- 
cato-serrata rogosa «enosissima. PedDncoli ombellato-subdicbotoml mnltiflori, 
pedicelli glandoloso-villosl inaeqoales lenoes. Corolla e medio ad basin alba, 
ioperae aoreo - solpboroa. — Croseit in praeraptis Cantae in Peravia. 

48. C D1FPU8A Lindl. Eot Regist. t. 1374. t — G. Don I. c. no. 4t — Soffiroticosa, 
procombens: foll. cordato-ovatis grosse duplicato-serratis petiolatis opposllls 
teraatisve, sobtos iocanis, florib. terminalib. axillaribasqoe cor)mbosis. 6 — Ra- 
mnll foliaque pobescentes. Pedicelli pilosi. Corollae labium inferam sapra sa-> 
peram infleiom, basi albom, apice loteam. — Forte eadem ae C. bieotor Ri. et 
Pav. — C bieolor Grab. Edinbg. New Pbil. Journ. 1830. Oct 300. nec Ri. et Pav. 
— Babitat in Peravia. 

aO. C UNIFLORA Ri. et Pav. I. c. 10. t t 90. flg. c ~ G. Don 1. c. no. 45. - Fr«- 
tleosa ramosissima: foll. breviter petiolatis opposilis teraisq. verticillalis ovalN 
sefrotis pobeseentib.; pednnenlis axillarib. solitariis onifloris , medio foliis 9 in- 
tegerrimis instractis. t — Canlis soiHitlcosos qoadripedalls ramoslssimos tores; cuGBOUkBU. SGROPHULARINAE. 159 

nni Janiores pabeflcentes, altero laiere airo - parpurei. Folia jnniora snbtag 
tomentofla. Pedancnli axillares flolitarii, terminalefl qnaterni fiiirormes longi nni- 
0orj, ad mediam dipltylli, roliolis atrinqne pabeflcentibus. Calyx pnbescens. Co- 
roUa intea. -* Crescit in umbrosis Tarmae in PeraTia. 

Sl. C DENTATA Rx. et Pav. I. c. 18. f t. SO. fig. b. — 6. Don I. c. no. 40. ~ Frn- 
lieofla: ramnlis pilosis; foll. oppositis temisq. verticillatis ovatis argnte et dapli- 
cato-florratis, adalliorib. glabris; pedunculis terminalib. geminis blfidis, pedicellis 
in bifnrcationibas anifloris, pediceliis reliquis racemosis secaodis. 6 ~ Planta 
tripedalifl hirfluta viscosa ; caulis ramosissimus teres; rami virgati teretes, infeme 
glabri. Foliorum denliculi aculi , folia adulta glabra. Peduncnli terminales co- 
rimbofli, pedicellis tenuibus flexuosis. Corolla latea glabra. Semina fulva. — 
Folia sapore amariusculo (cortici Peraviano accedenti) praedita snnt. — Creflcit 
in fljlrifl ad Conceplionem Chilensiom. 

58. C VIBGATA Rz. et Pav. I. c. 20. f t. 31. flg. a. — G. Don I. c. no. 47. — Fra- 
tleofla: ramifl virgalis pubeflcenllb.; foll. breviter petiolatis oppoaitifl terniflq. ver- 
tieillatifl ovatifl obtuse serratis pubescentib.; pedunculis axillarib. terminalibq. 
mnltifloris. 5 — PlanU suCfruticosa, MeUtioe Calaminihae babitu; caulis bipedalis 
•rectufl terefl ramosissimus ; rami erecti oppositi teraiqae inaequales fragiles, 
joniorefl pnrporascentes leviter pubescentes. Peduncull dichotomi flliformes 
graciles pobescentes quadriflori, saepe 5-8-flori, temi quaternive, axiilares so- 
liiarii, pedicellis nnifloris v. aliquando bifloris. Corolla parva lutea, ore punctis 
pnrpareifl maculato, ad baain villosa, nltra basin linea transversali purpurea. — 
Cretcit in Peravia prope Canlam. 

53. C ANGDSTIFLORA Rz. et Pav. I. c. 17. i t. 28. fig. a. — G. Don 1. c. no. 48. — 
Lindl. Bot. Regist. 1. 1742. f — Frulicosa: foll. breviter peliolatis oppositis temisve 
verticUlatifl ovato^lanceolatis argule serraiis pubescentib.; peduncnlis axillarib. 
terminalibq. oppositls v. terois vcrticillaiis, plerumq. quadrifloris folio breviorib.; 
coroHae labio superiori ad basin valde angustalo. ^ ^ Caulis bipedalis erecto- 
patnlas teres ramosissimus helvolus; rami opposili lernique fragiles teretes, Ju- 
niores hirsati purpurascenles. Folia tenuia venosa , uirinque pubescenlia, foliola 
snb qnatnor pedicellis opposita lanceolala integra. Pedicelli graciles snbaequales. 
Corolla parva lutea, basi inlerius pnnclis pnrpureis maculata angusiissima. — 
Crescit in Peravia ad vicum Obrajillo. 

54. C. VERTICILLATA Rz. ct Pav. 1. c. 17. — G. Don I. c. no. 40. — Frnticosa 
glabra: foll. ternis verlicillatis cordalis aculis serratis, breviter petlolatis; pe- 
dnncnlis qnadrlfloris axillaribus. 6 — Caulis orgyalis teresramoso»; rami ereclo- 
patuli paleacei coloris. Folia omnia verticillaia. Sub singulis binis pedicellis 
foliam anicom. Corolla luiea. — Crescit in Peruviae provincia Canta in prae- 
ruptis ad Qnlve. 

55. C TERlflFLORA Cav. lcon. et descripU pl. V. 30. t. 45a fig. 2. — G. Don I. e. 
no. 50. — Fratieosa: foll. petiolatis temis verlicillatis ovato-lanceolatis serratis; 
pedoncnlifl txillarib. terminalibq. trifloris. ^ — Canlifl fnscescenii-violaceus; rami 
terai vertieillati. Folia glauca, snperiora sessilia, gemina ad basin pedicelloram. 
Calyx qnam in praecedente major. Corollae labium inferam basi attennatum. — 
Forte a C. glauea haud satis difl^ert. — Crescit in Peravia. 

56. C GEMELLIFLORA Cav. I. c. 30. U 450. fig. 1. — G. Don I. c no. 51. — Frn- 
licosa: foll. petiolatis ternis verticillatis ovalis serratis glancis snbsessilib.; pe- 
dnncolis axillarib. lerminalibq. bifloris, folio brevioribns. 6 — Ganlis ramosus. 
Folia acata glaaca, ad basin pedicelloram geminata. Corollae labinm infernm 
versofl faucem attenuatum. . — Forte a C. angustiflora haud satis difTert. — In 
Peravia cresciL 

57. C. UULTIFLORA Cav. I. c 20. t. 440. — G. Don I. c. no. 52. — Frulicosa vil- 
iosa : foll. teraatis verticillalis ovatis serratis sobsessilib.; pednnculis ramosis ter- 
minalib. paniculatis. 6 — Rami obscure purpurascentes. Folia basi subcordala. 
Panicula pedalis. Calycis segmenta trinervia. Corollae labium inferum faucem 
verflns coarcUtnm. — Crescit in Peravia prope Limam. 160 SCROPHULARINAB. galcbolaaia. 

aa. C GLAOCA Ri. et Pa?. I. c. 17. f >• <?• fiR- c — G. Don I. e. no. 53. — FniU- 
eosa: foll. opposiU« lernisq. verticillaUi lanceolaUs inaequaliier serraUs; pednn- 
eulis ternis qnaiemisTe aDbeliaUs Irifloris, ad basin foliis angnste lanceolatia 
instmctis. 6 — Caulis tripedalis ramosissinas teres. RaBi erecU teroi oppotiUq. 
lifnosi fraRiles tereles, Juniores loTiler pubescentes purpurascentes. Folia patenUa 
▼enosa, utrinque leriter pobesceniia, sopra glaoca, serratnris aliqoando Inler- 
raptis. Gorolla solphorea, saepe ad basio ioteriorem ponctis parpureis macolata. 
Capsola parva. — Crescil io Peraviae provioeia Canta ad vicum Obrajillo. 

Ml. C. TRIFIDA Rz. et Pav. I. c. f t. 2IL fig. b. — G. Don I. c 001 no. M. — Fra- 
ticosa: foll. cordalo - ovalis obtase serraUs, infk^a canescenUb., inferiorib. oppo- 
siUs peUolaUs, superiorib. terais verticillaUs sessilib. glanduloso-villosis; pedon- 
colis axillarib. terminalibq. 3-S-floris. 6 — Caulis S-3-pedali8 erfcius ramosns 
glaber teres; rami juniores leviter tomentosl. Folia. crenato-serrata, supra leviter 
pubeseenUa, subtos canescenUa, villis glaodnliferis. Pedunculi aiillares et ter- 
minales solitarii longi trifidi nmbellaU, pedicelli intermedii oniflori. Corolla lotea. 

— Habet vires febrifogas et antisepUcas. ^ In Peravlae umbrasis ad Chocbin. 

|. 5. FoUis oppoHiis smrraiis v, dentaiis petiolatiSf petioiis memhranaeeo' 
(daiis; eauie folioso. 

00. C. PLECTRANTHIFOLU Wlprs. Nov. act acad. Caes. Leopold. Caral. nat. en- 
rios. XIX. Soppl. L 305. t — FraUcosa ramosa: foll. confertissimis Imbricatis 
ovaiis acominaUs serralo-dentatis, basi aUennaUs, peUolis basi dilataUs oefarea- 
tim connaUs glabris; florib. corymbosis. 6 — FraUcolns altra semipedalis glaber. 
Folia r/t-pollicaria, semipollicem lata, peiioli dilataU membranacei, basi <n 
ochream latam persistentem amplexicaolem connaU, lamina reUcolato-venosa ra- 
gosa, secos nervos infra ferraginea poberala. Flores corymbosi, corymbis dicho- 
tomis. Folia in dichotomia prima lanceolata inlegra sessilia. Flores solphorei, 
labium infemm globosum inlegmm Inflatum, supemm minimum. — Creseit in 
Pemvia (Areqoipa). 

OL C. PERFOLIATA Linn. Suppl. 80. - Sm. Icoo. inediU I. 4. I. 4. — Rs. et Pav. 
Flor. Perav. L 15. t t. 21. fig. a. — Malis, Americ. I. L 3. — II. B. Klh. Nov. gco. 
el «pec. pl. II. 3SI. t — ^^- Synops. pl. aequin. II. 130. — G. Don I. c. 000. no. 
55. « Uerbacea : ramis pilosis; foll. triangulari^agiitaUs acoiis doplicato-scrralo-> 
incisis, sopra hirUs, soblos tomentoso-pobesceotib. et incanis, peliolis membra- 
naceo-alaUs connatis; corymbis terminalib. subdichotomis; pedicellis pUosis. % 

— Folia sesqoi-bipollicaria. Corolla lolea glabra. Ovarlum pilosom. — Planta 
aRoiiio ei Pavonio gianduloso-villosa viscosa foliisqoe spalhulato-sagiltaiis 
describilor. — Crescil locis lapidosis Peraviae (Mofia, Chuocao elc.} 

02. C. TUXBNTOSA Ri. et Pav. I. c. 15. t I. 22. fig. b. - G. Don I. e. no. SO^ — 
llerbacea : ramis pabescentib.; foll. spathalaio-cordaUs inaeqoaliier serraUa, infra 
tomeniosis, peUolia mcmbranaceo - alaUs connatis; corymbis terminalib. pnbet- 
ceoiibus. :^ — Caulis qoadripedalis eredus leres glaber. Folia supra leviier pa- 
bescenlia ragosa, peUoiis connaUs alaUs serraiis. Pedunculi lulei 0-8-flori, 
dicellis ombellaiis. Caljces viridi-lulescenies. Corolla lutea magna. — Maili 
affioiuiem cum C perfoiiaia habeU — Crescil in umbrosis Tarmae, Maflae, Cu- 
cbero ei Uoassahoassi in Peravia. 

03. C. PETIOLARIS Cav. Icon. el descripi. pl. V. 30. U 445. — G. Don I. e. no. 57. 

— Herbaeea ramosa pubescens; foll. inferiorib. in petiolum alaiam auenttalis 
dupliraio-dentatis, superiorib. ovaUs subcordatis .«essilib. connaUs denlato-ser- 
ralis, fluralib. iniegerrimis; racemis solilariis aiiliarib. v. geminalis lerminalib. v. 
ctiam terais; pedicellis, calycib. ovariisq. glanduloso-villosis; corollae labiis am- 
bobns sobaeqoalibas. i^ — Planla apicem ^ersns magis pubescens >iscosa. FolU 
7-pollicaria, 4 pollirr» lata ovaia acominata. Pedonculi communes infra mediom 
bifldi , ramis iteram bifidis. Corolla pallide lutea puberula. — C, eofmaim Uook. 
Rot Magai. I. 2^70. - Loddlg. RoU Cabin. 1. 1807. — C florUumdm Lindl. iot CAUBOUiiu. SCROPHULARINAK 161 

Begift. t 1SI4. (oee B. B. Kth.) — C pamieuUtia Herbert mti. — Baea dlcto Pen. 
B«ehir. I. IS. — Cretcit in Americt aostrali (Goayaqail). 
§L C BDGOftA Ri. et Pav. I. c. 10. t t. 88. fig. b. — Loddig. Bot. Cabin. L M2. — 
G. Den L c. no. 58. — Frolicota: foll. laoceolatit ioaeqaaliter terratit ragoiit 
pobeteenlib., petlolit alatit coooatit; corymbit lerminalibut. 6 — Planta tafhn- 
tieota pobetcent Salviae offieinaiit habito, bipedalit erecta ramota. Caolet te* 
retet. Folia bidentata rugota, tubtot ▼enotittima. Pedaocoli terminalet et axil- 
laret dicholomi moliiflori tubcorymboti ; floret tolpharei. — Caleeoiaria SoMae 
/Mto Fenill. PeruY. 111. 13. U 7. — C. integrifolia Linn. Spec planU I. 40. -- C. 
Mtakioamefoiim Nee. — Gretcit ad Conceptionem Chilentiom. 

O. C ROBCSTA Alb. Dieir. in Otlo ei Dietr. Allgem. Gartenzeitng. I. 73. — Fra- 
tieota: foH. oblongii, baii atienuatii connaUiq. irregulariter crenatit mgotit, 
•Qbtot tobalbidii; caule caijcibq. viicoso-pobeicentib.; panicolii terminalib. 
pedonealatit. 6 — Creicit in Chili prope Valparaiio. 

OBl C ABACBNOIDEA Grah. Edinbrgh. Philoi. Joum. 1828. p. 572. - Lindl. Bot 
BegitL L 1454. — Hook. Bol. Magat. t 2874. — Loddig. BoU Cabin. t 1557. — 
Bcbb. Flor. exotic 1. 200. — G. Don I. c. no. 50. — Caule herbaceo ramoio pa- 
tente foliitq. cum peduoculii, pedicellii, caljfcib. ovariitq. arachnoideo-lanalii; 
foll. lingulato-obloogis parum dentatii in peliolum looge alatum aitenuatli, pe— 
tiolit bati concretii; pedunculis termioalib. geminalii elongalii dicholomis. 6 — 
Folia com petiolii quinquepollicaria rugoia, folia 2 loprema minora teiiilia 
cordaio - ovata , ad peduoculomm intertionem sila. Corolla concolor obscur* 
pnrpnrea. 
fi. lanata Wlprs. >'ov. acU acad. Caei. Leopold. Carol. naL curioi. XIX. SuppL 

I. 307. — FoII. mioorib. niveo-Ianalii; pedunculii aphyllii pauciQorii. — in 

Chili ad Rio Maypu creiciu 
r. refugene Swecl, Brit. Oow. gard. (New Ser.) III. L 227. — C, tinetoria Gilllet 

mts. — Yarielatei plurimac bybridae horteniei ex hac aliiique speciebui or- 

tae occorranL — Crcscit io Chili. 

07. C INTEGRIFOLIA Linn. AcL llolmieni. 1770., Syit. pl. I. 01. — G. Don 1. c 

00. 00. — Froticota: foll. ovato-lanceolalit v. lanceolatii denliculalis rugotit 

opacit, infra fermgineii, peliolis alaiis connalit; caule calycibq. pubescenlib.; 

panicoiit terminalib. corymbosis pedunculalis. 5 — Corolla lutea. 

fi. iniegrifolia Uook. et Arn. Bot. Beech. voy. 30. — Foll. ovalo-lanceolatis ar- 

gote terralatia. — C. integrifolia Lindl. BoL RegisL L 744. — C rugoea Uook. 

Ezotic Flora II. U 00., BoU Magai. U 2523. (nec Rz. et Pav.) — C. eaiviaefoiia 

Pert. Encblrid. bou 1. 15. — Cbam. et Schlchtd. Linnaea II. 565. — Ckaeaui 

* FeuilL Perav. III. 13. L 7. — Crescil in Chili. 

r. angutiifoiia Lindl. BoL RegisL U 1083. — Foll. utrinq. atienuatit grosie den- 

liculatit; panicoiis longe pedunculatit. — C. rugoea fi, anguttifolia Wlprs. 

Kov. acU acad. Caes. Leopold. Carol. naU curios. XIX. Suppl. 1. 307. — C. 

ferruginooa Knie. in Poepp. Coll. pl. Chil. no. 8. — In Chili ad Valparaiso. 

i. ineita: Foll. irregularilcr flmbriato-denutit. — C. rugota r» indta Wlprt. 

L c — Crescit in Chili prope Valparaiio. 
«. Titeotittima Hook. BoU Magaz. U 3214. — SufTralicoia viicido-glanduloia: 
foU. caolinit oblongit ragotii lessilib. cordatit v. amplexicaulib. v. connalit 
crenatit v. irregulariler denticulalis; paniculis confertii corymbotii; corollae 
labiit tobaeqoalibui. — C. vitcotittima Liodl. BoU BegitU U 1011. — C. ru- 
gota var. macrophglla Horlor. — Cretcit in Chili. 

m. C ASCENDENS Lindl. BoL RegiiL U 1215. f — G. Don I. c no. 01. — Caole 
toCrroticoto ttceodeote glabro piloio; foliit ovatit petiolaiit ragotii, deoticolatii 
pobetGCBtib., inferiorib. bati acatit; ombellit paociOorit lobramotit longe pe- 
doncolatii. 6 1 — Caulit piloiot. Folia tuperiora teiiilia. Corolla magna auran- 
tanca. Calycit laciniae rotoodatae tomeototae. — C. iniegrifoHae et rugotae valde 
afioit. — Cretdt In Gordillerit Chileotibot. 

IIL 21 162 SGROPHULARINAE. . galciolaua. 

081 C. CHILOBlfSIS Lindl. BoU ReglBt. 1. 1478. f — 6. Dob I. e. bo. OS. — Ctmlo 
gltndoloso-piloso; foll. caolioifl oblongo-lMeeolatig vndalatiB trgnle dentelis, 
ntrioq. puboflcenUb., floperiorib. integerrimifl; cynifl mnltiflorifl; colydb. braeloifq. 
glandnloflo-piloflis; corollis Inteifl. 6 — C apteloMKf Knie. in Poepp. Goll. pL 
Cbil. no. 4. -* Croflcit in insnla Cbilo6 ad oram regni Cbilenflis aofltralem. 

10. C P1SACOMBN818 Meyen, Reiflo om die Erdo L 400. — Wlprt. Not. tcL tetd. 
Cte«. Loop. Ctrol. ntt. eorios. XIX. Soppl. L 300. — Ctole eroeto rtmoflo rmti- 
eoflo; rtmifl gltndoloflo-villoflifl; foll. flnbflOflflillb. cordttit tonminttifl grotte ot 
irregvltriter crentto-flerrttis, mtrgine revolotifl penninenriis, flocnfl nervofl gttn- 
dnloflifl, soprt flcrobicolttifl; corymbis dicbotomis flobnmbellttifl moUiflorifl; eo- 
rollae Itbio inferiori mtiimo orbicnltri. 6 — Folit 10 lio. longt, 8 lin. ItU, pe- 
tiolis (bafli connatifl) vii lineam longis, omnia flerrato-crenatt, snprema lanceoUtt. 
Pedoncnlofl termintlifl bifurcofl, In qatvifl bifurcttione ombelltm plariflortm go* 
reofl. Florefl bronnei, diametro 7-8 lioeamm. — Valde tlBnifl C Ckiloiftui, — In 
PeroTia (Areqoipa) creflciL 

71. C POLIFOLIA Hook. BoU Magai. L 9807. — Lindl. BoL RegisL L 1711. — 6. 
Don I. c. no. 03. ~ Soffhiticofla, ondiqoe albo-lanata: foU. ovalis v. oblongis 
crenatif, in petiolam auennatifl, petiolis basi connatis; pedoncolis eloogatis ter- 
mioalib. dirbotomlfl; florib. corymbosifl. 6 — Lablom corollae soperiofl parvnm 
pallide lateom, iofemm obflcnriufl loteom. Calycis lacinlae trioerve«. — Creflcil 
in Cordillerifl Cbilensibofl. 

S* 0. Caule folioMo, foliis disHneie sestiHbu$, 

72. C NITIDA Moris, Memorie di Torioo XXXVill. 230. — Caole flafTmticoflO erecto 
ramoflo diflniflo glabro; ramis striatis; foll. oppositis setsiiib. oitidis ovato-lan- 
ceolatis, inferiorib. et caullnis remote serratis, soperiorib. integerrimisi panicnla 
termioaii laxa folioaa, ramis flobcorymbosis. 6 — Ilabiiat in Chili. 

73. C SESSILIS Rz. et Pav. Flor. Perov. |. 18. f - Lindl. BoL RegisL L 10». f — 
Sweet, BriL flow. gard. (New Ser.) III. L 2S0. — G. Don 1. c. oo. 04. — Snffhiti- 
cosa: foll. lanceolatis acominatis crenatis mgosis, infra caoescentib.; corymbis 
panicolatifl terminalib. dicbotomifl ; corollae labiifl flobaeqoalib. ventricoalfl. 6 — 
Caolis erectus teres bipedalis frtgilis. Foiit semiamplexicaolia incana. Pednneali 
ombellati dicboiomi. Pedicelli oniflori. Corolla Intea. — Crescit ad Conceptio- 
oem Cbilensium. 

74. C CRENATA Lam. Encycl. m^tb. I. &S0. — G. Don I. c. 007. no. OS. — Pmtieoflt: 
ramifl viUoflifl; foll. cordaio-laoreolatis sessilib. crenalis, iofra pilosis, flnprt vil- 
losis; peduncolis axillarib. terminalibq. folio longiorib., pediceliis calyoibq. vit- 
eido-villosis; pedicellis sparsis subcymosis. 6 — Folia sesqoipollicarit illifl Wd^ 
nmmthi CkritUte gaUi baud dissimilia. — Crescit In Peravia. 

75. C. AMPLEXICAULIS H. B. Ktb. Nov. gen. et spec planL II. 384. f L 171. — Klb. 
Synops. plaoL aequin. IL 130. — G. Don L c no. 00. — Snffraticoflt: rtmls pilo- 
flis; foU. amplexicaulib. ovato - oblongia acuminaiifl cordatifl crenatifl flemtifl; 
pedicellis piloso-biriis; corymbis termioalib.; florib. ombellato-faflcicolttit. 6 — 
Folia infra pallidiora flnblripollicaria, demum reflexa. Comlla lutea glabrt. Ovt- 
rium glaodulosum. — Praecedeoti afflnis et vli distlncta esL — Creacit in ript 
fluminis San Pedro Inler Cbillo et Cooocoto. 

70. C. FLORIBINDA H. B. Klh. I. c. 385. f - Klh. I. c. - G. Don L c BO. 07. - 
SuAroticosa: ramifl pediceUisq. birteUo-glandulosis; foU. amplexicaulib. laneeo- 
laiis acaminatifl cordallfl denticolalis, subtus hiriellis; racemis bifldis panicnlttifl 
tnt corymbosis; florib. sobgeminis. 6 — Folia sapra glabriuscola viridla, infkt 
ptllidiora viscida, bipollicaria. Flores parvi sabsecundi. Calyx villoflOfl. Corolla 
glabra loleo-aoraniiaca. Ovarinm pilosum. — Creflcit pmpe urbem Qoito. 

77. C THYRSIPLORA Grab. Bdinbrgb. Pbilos. Joora. Sepibr. 1898. ex Hook. BoL 
Mtgat. L 2015. — Loddig. RoL Cabin. L 1010. — 0. Don I. c no. 08. — Fraticoflt 
ramoflt vlflcoflt gltbrt: foll. linetrib., nlrinq. tuennttifl linettifl florrtlo- donttUfl 
fleflflilib.; tbyrsifl termintlib. tggregatit; podnMnlit compotitifl nmbtlltUfl. 6 — oaaoLAiiA. SCROPHULARINAE. 163 il seakrl obfolete glandnlosl. Folia S poll. longa, S lio. laU dlsUncto aerraU, 
doatitat nflexia. Fiorea Intei aggregatl, extna glabrl, intna pnberoli. — Creacit 
ta Cbili eirea Mendoxain. 

f. 7. Folta inUgra vel integerrima; caule folioso, 

«. C 108MARINIF0LU Lam. DicU I. UO. — a B. Kth. I. e. f - Klh. I. e. 137. 

— G. DoB 1. c. no. 60. — Soffhiticosa Yolnbilia: ramulis piioaioaculls; foll. seaal- 
lib.y baal eoniiatis linearib., apice angnaUtis, margine integerrimls el revolotls, 
■iibeorUeeia, snpn glabris, sobtos aoreo-tomentosis; florib. nmbellato-corym- 
boaia paDienlatim dispositis; pedlcellis piloso-glntlnosls. 6^ — Rami tereUs 
▼ioUeei. Calyx piloaua yIscosus. Gorolla lotea glabra, labio Inreriorl magno. — 
C f Brt u f i ne* Coy. lcon. et descripu pU V. 87. 1 1. 445. fig. I. — Cresclt in radl- 
dbaa montia Cbimboraxo prope lacum Tanacocbe. 

m C GBAMINIFOLIA H. B. Klh. I. c. 386. t - Kth. 1. c. - G. Don I. c. no. 7a - 
8«flrotieosa erecU: ramis glabrioscolis ; foll. sessilib. Ilnearib. angusUto-acomi- 
mUs, margine integerrimis et reYololis, sopra glabris et sobglotinosis, sobtos 
eano-lomentosis; corymbis terminalib. trifido-sobdichotomis, pedieellis hirtellis. 
6 — Bami Ureus ad nodoa compressi. Folia 4-5-pollicaria, S'/t poll. laU. Calyx 
piloaoa. Corolla glabra lotea. — Yalde affinis praecedenti. — Crcscit in regnl 
Qoitensis eooYalle Tarqoeosi. 

fla C LAVAIIDULAEPOLU H. B. Kth. I. e. t - Kth. I. c. - G. Don I. c. no. 71. 

— Soffroticosa: ramulia hirtellis; foll. sessilib. linearib. obtusiusculis, margine 
iBiegerrimis el revolotis, sopra glabriusculls, subtus incano-tomenlosis; Oorib. 
Urminalib. corymboais; pedicellis glutinosis. 6 — Rami UreUs. Folia 0-10 lioeaa 
tonga, lineam y. sesquilineam lau. CoroUa lolea glabra. — Differt a praecedente 
praeaertim magnitudine foliorum. — Crescit in devexis montis ignivomi Pichin- 
cbae et Parami de Assuay aliitudine 1560 hexapodum. 

81. C HT8SOP1FOLIA U. B. Kth. I. c. t — Kth. L c — G. Don I. c. no. 72. — Fru- 
ticosa: ramolis pedicellisq. hirtello-gluiinosis; foll. subsessilib. angusle linearib. 
obtaaioseulis, margine integerrimis et reYolnlis, utrinq. gUbris, supra glutinosis; 
florib. termUalib. corymbosis. 6 — Ramosissima. Rami teretes. Folia 0-10 lineas 
looga, ioffra pallidiora. — Disiingoilor a specie praecedente foliis ulrinque gla- 
bria. — C eanescent Bonpl. mss. in Willd. Herb. — Crcscit ad radices montis 
Cbimboraso JoxU pagom Calpi et planitiem Luisa. 

flfl. C HELUNTHEMOIDES H. B. Kth. I. c. 387. t - Kth. 1. c. 138. - G. Don I. c. 
Do. 13. — Frnticnlosa: ramis pedicellisq. canescenti-pnbernlis; foll. sobsessilib. 
anboblongia, otrinq. aculis integerrimis glabris; florib. terminalib. aubcorymbo- 
ais. 6 — Folia oblonga v. lanceolato-oblooga 0-0 lineas longa, i'/iM lineas laU, 
infra pallldlora. Pedicelli puberuli. Corolla lutea glabra. — Crescit locis frigidis 
Parami de Saragnrn inter flumen Uduchapa et urbem Loxae Peruviaoorum. 

81 C. ERIC0IDE8 Joss. in Yahl, Enum. pl. I. 100. — H. B. Kth. 1. c. t ~ Klh. 1 c. 

— G. Don L e. no. 75. — Froticosa ramosissima microphjlla: ramis coofertis fo- 
liisq. olrinq. hirtellis sessilib. linearib., margine inlegerrimis et revolutis; pe- 
dmienlis axillarib. terminalibq. 1-3-floris hirlis. 6 — Folia 4-5 lioeas longa. 
CorolU parva lotea puberula. Ovarium pilosom. — Cresclt locis scopolosis moo- 
tU ignlvomi Pichinchae Inter acopnlum Tablahomae et CaUracUm Cantonae in 
regno Qniunsi. 

81 C LINEARIS Rz. et Pav. Flor. Perov. L 10. — G. Don 1. c. no. 75. — Suffiruti- 
eoaa ramosissima: foU. linearib., margine integerrimis revolutlsq. sessilib.; pe- 
dmwnlis axillarib. ooifloris pubescentibus. 6 — Canlis bipedalis teres fragilis. 
Folia seasilia, sopraoitida, snbtos albicantia. Calycessublomentosi; corolla lutea. 

— Ib colliom deciivitatiboa ad Ocopae collegiom io PerovUe provincia Xauxa. 
fli^ C ARGBNTBA H. B. Kth. I. c. 387. t t- l^- — Klh. 1. c. - G. Don I. c. no. 70. 

— Fmlieoloaa albo-lanaU: foll. petlolatis subobloogis, otrinq. acntis inUgerri- 
■U; florib. termlnalib. axillaribq. sobsoliiariis. 6 — Rami porpurascentes. Folia 
4-8 llBOaa looga. Corolia magna Intea glabra. — Creacit loola obnnbilia Parmi 
do GumaBl lator pagoa Gnaleaqoillo et Gaaaeabamba PemvUnorom. 

«1* 164 SCROPHULARINAE. galcboluua. 

81 C. LANCEOLATA C«t. Icon. ol descript pl. V. 87. t 444. ftg. 1. — G. Don L c. 
no. 77. — Uerbtcea subramosa: foil. linoari-laoeeoUliB inlegerriinis, radiealib. 
pellolatis, cauliois sessilib., utrinq. acutis; pedoncalis lenninalib. solitariis oni- 
floris. 6 — Corollae luteae labiam superam bretissimum, inferam longom, basi 
angastatam. — Crescit io insolis Macloviaois. 
fl. G. ALBA Ri. et Pav. Fior. PeroT. L 10. t L 97. flg. b. — G. Don I. e. no. 78L — 
SoCrralicosa resinoso—Tiseosa simplei: foll. lioearib. remote serralis; pedanenlis 
racemosis dicbolomis. 6 — Planla lola Hotmmrmum of/UimaU redolei. Gaoles 
fragiles simplices aorei. Folia conferlissima subconnala lioearia aoguslissima 
{Pini babila) deolicalata margineque scabra, piorima ei singulis axiilis fascicn- 
lala. Racemi termioales subpanicolati foiiosi, peduocoli aiillares solilarii folio- 
rum fere loDgitudine. Pedicelii inlermedii uaiOori. CoroIIa alba. — Crescil locis 
aridis in regno Cbilensi. 
88. C. ALTEKfflFOLIA Cst. I. c. 98. t t 44S. flg. 8. — G. Dod I. e. no. 70. - Canle 
foliorumque pagina infera lomeolosis; foll. altemis linearib., margine iniegerri- 
nis revolutis; pednoculis axillarib. Irifloris. 2^ — Polia sessilia tIx pollicaria. 
Pedunculi Tersus ramorum apices dispositi, foliolis geminis ad basin pedicello- 
ram. CoroIIae labium inferam Tcrsus basin anguslatum. — Crescit in PeraTia. 

t Species a typo generis alima. 
9$. C SINCLAIRII Hook. Icon. plant. L 501. — Caole ereelo pubescente; foll. el- 
liplieo-OTatis grasse duplieato - serralis scabris peliolalis; panicolis lermioalib.; 
corallae pubescentis maculalae labiis concaTis, superiore (minore) integro, info- 
riore obtuse trilobo, intus basi birsutis. 2|.T — Polia fere Coryli, pedunculi di- 
cbolomi, pedicelli gemini oniOori in dicbotomla, ramuli biflori. Coroila aperta, 
oMiqua Tslde accedens ad i\Um JoveUmnae (3881.). — Crescil in NoTae Zeelandiae 
Insula Waihaki. 

tt Sfyeeies minus notae. 
C. HTPOLECCA Knie. in Poepp. CoII. pl. Cbileny. I. no. 7. — Mejen, leise om 

die Erde I. m 
C IIIRABILIS Knwls. et WsUc. Tbe Floral Cablnel 1. 35. 1 17. - (Forma bybrida.) 

f f t Speciee e genere exdudendae, 
C. PLANTAGLNEA Sm. — JOVELLANA SCAPIFLORA. 
C PUNCTATA Vabl. — JOVELLANA PUNCTATA. 
C VIOLACEA CaT. — JOVELLANA VIOLACEA. 

aSB3. flCBOPH17I«ABIA Toumef. 

(Touraef. loslit rei berb. 74. — Meitn. Gener. plant Tascol. I. 306. IL S17. — Unn. 

Spec. plant 864. >- Spr. Sysl. veget II. 783. — Wjdler, M^moires de la sodM do 

pbysique et d*bisloire naturelle de G^ntTc IV. p. 110— 170L cum tabulis 5.) 

SeeUo L VIMIUA 6. Dob 1. o. - (Wydler I. c 145.) 
Siaminibus quatuor fertilibus, quinto deficieote styloque eisertis; capsulla ob- 

longo-pyriformibos; calycis lobis profunde ioclsis; corollis ftsTis, iobis coaBifiS- 

libas brcTibus. — {CerawuaUke Rcbb. Flor. eicurs. Germ. p. 370i) 

!• 1. Tkyrto folioeo, 

1. SCR. VERMALIS Lion. Spec. plant 861 - Scbkbr. Hndbcb. II. 197. 1 173. — Sm. 
Sngl. bot t. 561. — Hook. Flor. Londin. 1. m — Flor. Danic. t 411. ^ WaMtL 
•I Klt Plant rar. Hungar. l. 73. ~ Wydler I. r. 145. — Kocb, Syoops. flor. Germ. 
(od. \.i 517. — Rcbb. Fior. eicurs. 376. no. S557. — Foli. cordaiis duplicato-cro- 
•aiis pubescenlib.; caulo poliolisq. Tillosis; pedunculis aiiliarib. 3-7-florls; flo- 
rib. corymboso-congesiis; laciniis caiyeis obloogis acuiiuscalis iismarginalis, 
•^co recurTis. rf — Flores flsTi in colorem Tiresoenlem Tergenies. Foiia sopo- 
riora aliema miaora. Magnilodo ol foroM braeloamm Tsriat Calyeis laeiniae 
oblasao t. acalae posi anibesin palenUssimae pellacido-ponetatae, punetis ml- 
MUasimis. OTariom glanduiis sUpiutia TOsUlom. — Seropkmimria (Ure imiea 
C Baab. Pro4r. Ili. kt^ Rlvin. M o— p . Ifrof. L 107. fli.ft. — L m m i um samnoLAUA. SCROPHDLARINAE. 165 

§§tmm4mm exoHetm Clas. Histor. 38. ic. — ScrophulaHm kUem magna ampHt 
/Wttff J. Baah. Bistor. III. 482. ie. — SeropMaria hUea Tabem. Krttalerfoeb. — 
Seropkmiaria ammma fblio Lamii luteo Moris. Oxon. Hist 483. secU 5. l. 8. fig. 8. 

— Galoopeie aitera luteo^paUida Park. Theatr. 908. ie. no. 4. — Seropkuietria 
moniama maxima laiifolia Barrel. icon. t- 273. — Ser, eordaia Waldst. et Kil. 
PtoBt rar. Hungar. I. 75. t. 73. — Ser, laHfolia Hoit, Flor. Aostriac. II. 200. — 
Creaeit <n Bnropae bamidis, praecipue montanis et in alpibas Caacasicis. 

f • 2. Thyreo aphyUo. 

1. SCB. CKITHIIIFOLIA Boisn. Voyage bot. dans 1e midi de rEspagne no. l^. f 

— Glaberrima: caulib. basi llgnosis opposite ramosls; ramls sabangalatis ; foll. 
coriaeeo-camosis, inferiorib. bi- aut tripinnatipartitis, laciniis remotls dlTarica- 
Us, lobis lanceolato-cnneatis acutis mucronatis, superiorib. pinnatifldis, laciniis 
linearfb. dentalis; paniculae glandulosae glandalis brevissime stipitatis; pedicellis 
brcTitfimis minuUssime bracteolatis ; calycis laciniis subrotundis obtosissimis 
ime membranaceo-marginatis; corollae appendice nullo; slaminib. valde exsertis; 
capsalii globoso-depressis. 2|' 

fi. alpima: statora mlnori foliisq. omnib. radicalibus. — In Hispanla meridionali. 

X BCB. OBIBNTALIS Linn. Spec. planu 804. ~ Scbkhr. Hndbcb. II. 190. t. 173. — 
Wydler 1. c. t — G. Don 1. c no. 3. — Glabra: foll. inferiorib. pinnatifldo-inci- 
lif, soperiorib. lanceolatis, omnib. regulariter argoteq. serratls; pedunculis sub- 
TOfticillaiis; calycis lobis membranaceis ovatis. ^ — Caulis 3-4-pedalis glaber 
rasosos 0-8-angolari8. Bami axillares ternl v. qoateroi vertieillati. Folia teroa 
V. qostema verticillata, inferiora basi pinnatiflda v. appendicalata, segmentis pe- 
tiololatis, omnia acnminata. Pedunculi terni v. quaterai subverticillati, interdum 
altcroi S-^fidi, pedicellis alierais. Bracteae interdnm verticlllatae. Calycis lobl 
post antbesin clausi et paullo accrescentes. CoroUa extus luteo-viridis, intus 
longiladioaliter porpareo-striata, lobis labil superioris aliis brevioribus involu- 
tis, oti lobi laterales. Siylus staminibus longior. Siigma subsimplex piiosum. 
Capsola oblonga conica acuminata. — Scrophularia orienitUie foliie eannabinie 
Tooro. Coroll. 9. — Ser, ebulifolia M. Bieb. Flor. Taur. Caucas. lU. 415. II. 77? 
(nee Lnk.) — Crescit in Oriente et in Sibiria. 

4. SCR. PAtJCIFLORA Bth. Scrophul. Indic. 17. — G. Don I. c. no. 2. — Glabra: 
caole vlx angolato; foll. subrotundo-ovalis grosse et acute duplicato-serratis lo- 
batisve; Ihyrso elongato aphyllo pauciOoro; cymis abbreviatis remotis; calycis 
laciniis lanceolatis acutis non merobraoaceis, capsula breviorib.; genitalib. in- 
closis. ^ — Corollae lutescentis laciniae subaequales. Capsula ovata obtusa. — 
Habiut in Gossain Than Indiae orientalis. 

9. 8CB. HIBTA Lowe, Transact. of Ihe Cambridge Philos. Soc. IV. 21. — FoII. cor- 
dato-oblongis acutiusculls , basi subaequalib. excisis, argute duplicalo-inciso- 
serratis, utrinq. peliolis cauleq. acutangulo villosis, petiolis lalis subalatis exap- 
pendicolatis hirtis; thyrsi aphylli ramis trichotomo-racemosis; racemis elongatis 
pedoncolisq. glanduloso-pubesccntib. ; calycis glaberrimi laciniis obtusissimis; 
eorallae labii* inferioris lobo intermedio revoloto, vix prominolo minuto, supe- 
rioris radimento staminis qointi papillaeformi minutissimo brevi ; genitalib. ex- 
seitis. l^ " Habitat in Madeirae umbrosis. 

SmUo IL SOeBODOBIA 0. Boi L e. 
Siamine sterili basi adnato apiceque libero dilatato spatbolato vel emarginalo 
oireniCormi; segmentis calycinis rolundatis vel ovatis, pleramqne membranaceo- 
marginatis; eorollis purpureo-viresceniibus, virescentibus , purpurascenti-albidis 
vol raro flavesceutibus ; genlulibos inclosis vel exsertis; antheris fertilibas lotols. 
— Badix fibrosa vel rarius toberculosa vel lignosa. Caoles pleromqoe herbaeei vel 
larios ligoosi. Thyrsi laxi. 
!• 1. ThyrsQ folioio. 

flu SGB. LUBIDIFLOBA Fisefa. ei Moyer, Linoaea Xlil. Literbl. 115. - Villis mollib. 
lOBcis «rochaoidoo-lonogiBOia; oaolo crodo Idragono; foll. dopliealo-eroBalo- 166 SCROPHULARINAE. 
deBiatis «eotif, Inferiorib. ovaUs cordaUs, guperiorib. o?ato-obloDgii; thjno 
folioso; eymis azillarib. pedoDcalatis dichotomis; pedlcellis calyce snbloDgjorib.; 
sepalis lanaginosis sobglandolosis obtosis sobmargioatis capsola oTtta aeata 
paollo brefiorib.; stamine sterili reniformi. 2{. ~~ Uabitat in Natolia. 
7. SGE. 6RANDIFL0RA DG. Gat. pl. horu Monspel. 143. ^ Wydler I. c 148. — G. 
Don I. c no. 4w — Foll. molliter Tillosis, inferiorib. ioterrapte lyrato-pinnatifldit, 
lobis altemis ovaUs acoUs dentaUs, terminali maximo late lanceolato, snmmis 
ovato-lanceolaUs. ^ — Folia 'interdam doplicato-dentata, deotibos ciliails mQ-> 
cronaUs. PeUoli Yillosi. Pedoncoli qoinqoeflori folio molto brcTiorea. Pedieelli 
oti calyces Yillosi. Gorolla maxima generis inlense robra. — Grescit ▼eroslmililer 
In America aostrali. 

a 8GR. SAVRUCIFOLIA Alp. Exot. SIB. t. 902. — Park. Theatr. 61S. Ic 011. no. & 

— MonUog. Phyt. 45. t. 838. — Mill. Icon. III. 154. U 831. — Linn. Spec pl. 885.— 
Hiirs VegeU syst XIX. t. 48. — Mirbel, Eiem. boU (ed. 1815.) L Sa fig. 7. A.c et 
flg. 7. c -- Wydler I. c 147. — G. Don I. c no. 5. — Glabra: foll. inferieclb. 
profonde pinnaUsecUs, soperiorib. ternaUsecUs v. indivisls, segmenUs otoUs 
acotis inciso-dentaUs, terminali maximo. ^ -> Foliorom segmenta interdnm pe- 
tiololata; flores et froctos interdom parvi; capsolae valde acominatac Gorollae 
porporeae labiom ioferam virescens. — Ser, melUfera Yahl, Symbol. boL II. 68^ 

— Desf. Fl. AUanU II. 53. t. 143. - Ser. vMdiflora Poir. Voy. en Rarb. II. 10«. - 
SeropkmUtria foliU laeiniaUi G. Raoh. Pinax 830. — SeropkulaHa Samhuei flMe, 
eapeulit maximie Moris. Oxon. Hist. II. 483. sect 5. t. 8. fig. 0. — Sero^^^mimria 
Bitpamiea Sawtbuei foiio glabro Toamef. InsUtot. 160. 

fi. kiriuta Wydler I. c — Undiqoe pilosa canescens. — Ser. sambueifoKa Wflld. 

Enom. pl. hort Rerolin. 045. — Ser. grandifiora Rchb. Hort. RoU f. 05. t 08. 

(nee DG.) — Ser. maxima Lutitaniea foKo Sambuei lanuginoso Toorn. I. c 

— Ser. Lutitaniea maximo flore, foliit ditteetU Ray, HisL Soppl. 300. 
r. fkgrto apkgUo Wydler 1. c — Grescit in Hispania, Lositania, Gorsica, Africa 

boreali et in Oriente. 

0. 8GR. PERE6RINA Linn. Spec pl. 800. — (Matth. Comm. in Dioscor. cf. Stmbrg. 
CaU 84.) » Gam. Hort 157. t 43. -> Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 517. — lehb. 
Flor. Germ. excors. 377. no. 8550. — Wydler I. c. 147. f -* G. Don 1. c 507. no. 6. 

— Foll. cordaUs, grosse sobdoplicato-crenato-serraUs glabrit niUdis, soperiorib. 
altemis; pedoncolis axillarib. paocifloris, laciniis calycis ovato-lanceolaUs aea- 
minatis immarginaUs ; florib. obscore sangoineis. 2{. — Gaolis simplex l«9-pe- 
dalis, inferae acotaogolos, sopeme obtosangolos glaber atro-porporeos. Folla 
breviter petiolata, inferiora opposita, soperiora altema, saepe ovato-cordata gla- 
bra locida acota pellocido-ponctata. PedoncoU saepissime 8-^flori filiformei. 
Rractcae parvac Gorolla parva venosa, lobis omnibos denUcolaUs, denUcolis e 
▼enis parallelis prodeontibos. Stylos apicem versos inclloatos. StigmaUs bilobi 
lobis sobrotondis valde cohaerenUbos , capitolom efficieoUbos. Capsola glabra 
sobglobosa; semina rogosa. — Foelet ot Geranium Robertianum. — FaXio^^ 
Dioscor. ed. Sarr. IV. 05. ex Spr. Geschcht, der Rot. I. 154. — Serophularia 
Cretiea teeunda CIos. Histor. II. 810? — Serophularia flore ruhro Camerarii J. 
Raoh. Histor. III. 488. ic — Chabr. Sciag. 47a ic. — Scr. Vrtieaefolia C. Raah. 
Piox. 830. — Moris. Oxoo. Histor. II. 481. sect 5. t 8. fig. 1. — Scr. major aUera 
§tegant Park. Theatr. 010. ic (??) — Scr. geminiflora Lam. Fl. Franc II. 331 — 
Ser. texangutarit Mnch. Method. plant. 445. — Ser. minore Savi , Fl. Pisan. II. 
81. ~ Ser. arguta Ait Hori. Kew. (ed. 1.) II. 438?? - Crescit ad vias et in nm- 
brosis Graeciae, Creue, luliae, Galloprovinciae et In insolis Ralearicis (eUam 
in Istria). 

la 8GR. SGORODONIA Linn. I. c 804. - Hill, Veget syst XIX. I. 45. - Um. 
Illostr. gen. t 533. - Bngl. bot. t 8800. — Rchb. I. c 377. no. 8504. — Wydler 
I. c 148. — G. Don I. c508.no. 7. ~ Pilosa: foll. cordato-triangalarlb. doplietto- 
denuiis aeatis ragosis, omnlb. oppositis; calycis lobis ora albido-membranaeeis. 168 SCROPHULARINAE. sdonniuaLL 

itaiDiBib. stjrloq. loDge eisertif ; Bttmine sterili elliplico; espBola T 3|> — In 

Soongarit habitet 
18. 8GR. LANCBOLATA Prsh. Fl. Am. sepU II. 410? ~ Nott Geo. Am. II. 44. — 
Wydler L c 140. — G. Don 1. c. no. 13. — Glabra: foll. inreriorib. OTato-laneeo- 
lalis, taperiorib. lanceolalis, omnib. acotis serralis; pedanculis bifidls S-ft-floris; 
capsola subrotandata. 2|< — Caulis aimplicissimus. Folia basi non cordttt. Pelioli 
foliis breTiores. — Crescit in America boreali (Carolina et Pensylvanit). 

10. SCR. NOOOSA Linn. Spec. plant. 803. ~ Sturm, Deutscbi. Flor. Iirt. 83. e. fc. ~ 
Flor. Danic. t. 1167. — Gunn. Norweg. II. 87. t. 4. 6g. 1-3. — Svensk boL l. 915. 
Hayne, Anneigew. Y. t. 35. — Wydler 1. c. 140. f — Kocb, Synops. fl. Germ. (ed. 
1.) 515. — Rcbb. Fl. Germ. excurs. 377. no. 2503. — G. Don I. c. no. 14. — Foll. 
ovalo-oblongis ovatisve subcordatis glabris dnplicato-serratis, serratarit infe- 
riorib. longiorib. acnlioribq.; caule argute quadrangulari ; petiolis exalatls; ptni- 
eult terminali; lacinlis calycis ovatis obtusis anguslissimo membranaceo-mtrgi- 
natis; mdimento filamenti quinli transverse oblongo obsolele emargintlo. % — 
Flores Iriste olivtcei, dorso brunnei, raro ubique vircscentes. Folia peiloeido- 
punctata, punctis minimis numerosis» interdum basi non cordata. ~ Ser. w^it^ 
Brunf. Ilerb. I. 215. fig. 213. — Lob. Adv. 230. ic. 533. — Tabern. KrSuterb. 030. ie. 

— GaUoptis Fchs. UisU 103. ic. 104. — Oeimastrum Trag. (ed. UUb.) 184. ic — 
Serophilaria Dod. Pemptad. siirp. 50. — Riv. Monop. irregul. t 107. fig. 1. — 
Blackw. Herb. t. 87. — Serofularia Matih. Epil. 860. ic. — Dorante, Herb. 400u ie. 

— Serophularia vulgarit et major J. Baoh. Hist III. 421. — Ser, nodota foHida 
C. Bauh. Pinx. 235. — Morand. HlsU pr. 05. U 37. fig. 2. — Serophularia radieo 
nodosa Moris. Oxon. HisU 482. secu 5. U 8. flg. 3. — Ser. major vuigari* Ptik. 
Thetlr. 600. ic 010. — Brown Figwort Petiv. 103. fig. 104. 

fi. Foliis ternis. — r* Floribos viridibus. — Crescit locis umbrosis homidit per 
tottm Europtm. 

20. 8CR. MARTLANDICA Linn. 1. c. - Wydler 1. c. 15a ~ G Don 1. c. ne. 15. — 
Caole obtosangulo; foll. cordatis serratis acutis, basi rotundatis. 2}.— Ser.Marff^ 
landiea longo profunde serrato Urlieae folio Ray, llisU Suppl. 300. — Scr. nodo$a 
fi. Amerieana Michx. Fl. Bor. Am. 11. 21. — A Scr. nodota vix diversa, sed ctolis 
tUior roliorumque dentes profundiores. — Crescii in America septentrionali (et 
in Sibiria???). 

21. SCR. SCOPOLII Hoppe, Centur. exsicc pl. ex Pcrs. Enchirid. II. 160. — Koch 
U c 510. — Wydler I. c. 151. — G. Don I. c no. 10. — Foll. ovalo-oblongis ova- 
lisve subcordatis, ntrinq. pubescentib. dopiicato-crenatis; caule petiolisq. villo- 
sis; panicola lerminall; calycis laciniis sabrotundis obtosissimis late memlirt- 
naceo-marginatis. c/ — Folia inreriora permagna sunt et omnia pellocido-pone- 
tata. — Ser, major hirtuta Toomer. InstiU 100. — Ser. aquatiea montana tnoUior 
Barr. Icon. 2747 — Scr. aurieulata Scop. Fl. Carniol. (ed. 2.) L 440. U 32. (oitlt). 
-> Scr. Seorodonia Hosl, Flor. Austriac II. 204. (nec Linn.). — Scr, glandulata 
Waidiii. et KiU PlanU rar. Hungar. lU. 238. U 214. (floribus fusco-porporeit). — 
Rcbb. Fl. Germ. excurs. 377. no. 2558. — Ser. grandidentata Tenore, Fl. Netpol. 
Suppl. II. 00. — Guss. PlanU rar. Sicil. 255. — G. Don l c. 500. no. 17. — Ser. 
rugosa Willd. Enum. pl. horU Berol. Suppl. 42? — Scr. nepetifolia Sm. in Rees' 
Cycl. XXXIL no. 7. — fi. Pedicellis elongato-fiiiformibus. — Crescit in tlpinit 
Ilungariae, Camioliae, Transsylvaniae, in alpibus Apuanis, Pyrenaeis, Taoriels 
et Caucaaicis. 

22. SCK. CALIFORNICA Charo.et Schlchtd. Linnaea IL 585. - Hook. et Ara. BeU 
Beccb. voy. 15:3. — G. Don 1. c no. 18. — Caule acute angulato glabro; ramis 
floriferis glanduloso-pubescentib.; foll. oblongo-triangularib. aeotis, basi cordt-> 
tis doplicalo-serratis, supra glabris, infra pobesceoiia glandolosa parce obtilit; 
Ihyrso aphyllo; srgroeniis calycinis ovttis acotis mocronatis, margine angotte 
membraoaceis ; capHulis ovaiis conicis. ^ — Ser. nodotae el Marylandieas tst- 
xime tffinis diciiur. — Cretcit in Ctlifornit. 166 SGROPHULARINAE. sgbopbulaua. 

dMUUs aevUf, inferlorib. ovaUs eordaUt, soperiorib. OTalo-obloDgis; thjno 
foiiofo; cyiDis azillarib. podaiicaiaUs diehotomis; pedieellis ealyee lobloogiorib. ; 
sepalis laoogiBosis sobglaBdalosis obiosls sobmargiBaUs eapsola ovata aeaia 
paollo breriorib.; stamiBe sterili reoiformi. ^ — Habitat in Natolia. 

7. 8CE. GRANDIFLORA DC Cat pl. boru Monspel. 143. — Wydler I. c. 14«. ~ G. 
Don I. e. no. 4. — Poll. molliter Tiliosls, inferiorib. interrapte Ijnlo-pinnaUldis, 
lobis altemis ovatis acoUs dentaUs, terminali maximo late lancoolato, sommis 
OTato-laoceolaUs. % — Folia interdam doplicato-denuu, denUbas ciliaUs mo- 
crooatis. PeUoli Tillosi. Pedaocali qoinqoeflori folio mollo breviores. PedieelU 
nti calyces villosi. Corolla maxima generis intense mbra. ^ Gresclt veroslmiliter 
in America aoslrali. 

a SCR. SAVRUaFOLU Alp. BxoL S(B. L 902. - Park. Theatr. 61S. ic 011. no. 8. 
^ MooUng. Pbyt. 45. L 838. — Mill. icon. UL 154. t. 831. - Linn. Spec pl. 805. — 
Biirs Veget. syst XIX. t 48. — Mirbel, Elem. boU (ed. 1815.) L 30. fig. 7. A. e. et 
flg. 7. c — Wydler I. c 147. — G. Don I. c no. 5. ~ Glabra : foll. iaferiorib. 
profonde pinnaUsecUs, soperiorib. temaUsectis y. indirisis, segmenUs ovatis 
acoUs inciso-dentaUs, terminali maxlmo. ^ — Folloram segmenta Interdam po- 
Uololata; flores et fractos interdom parvi; capsolae Talde acomlnatac Corollao 
porpareae labiom inferam virescens. — Ser. wkdUftru Yahl, Symbol. bot. II. 88. 

- Desf. FU AUant 11. 53. L 143. - Scr, fAridimorm Poir. Voj. en Rarb. II. 181 - 
5cropMM^« folH$ Im eimmUi C. Raob. Pinax 838. - SeropkiamrU Smmkuci fHUU, 
€mptuKi mmximit Moris. Oxon. Bist II. 483. sect 5. t a fig. 8. — Scr&pkmlmrim 
Bitpmmiem Smwikuei folio §imkro Toomet InsUtot 106. 

fi. hirtuim Wydler I. c — Cndiqae pilosa canescens. — Ser. smmkueifbHm Willd. 

Bnam. pl. hort Remlin. 845. ~ Ser. grmmdiftorm Rchb. Hort. Rot L 85. t 88. 

(nee DC.) — Ser. mtmximm LuHtmniea folio Satmbuei Imnuginoto Tonm. I. c 

— Ser. Lutiimniem mmximo /lore, foliit ditteeOt Ray, Hist Sappl. 806. 
r. Thffrto mpkgUo Wydler t c. — Crescit in Bispania, Lositaoia, Corsica, Africa 

boreali et in Oriente. 

8. 8CR. PBREGRINA Linn. Spec. pt 808. — (MaUh. Comm. in Dioscor. cf. Stmbrg. 
Cat 84.) — Cam. flort 157. t 43. — Koch, Synops. 8. Germ. (ed. 1.) 517. — Rehb. 
Flor. Germ. excors. 377. no. 8558. — Wydler I. c 147. f — G. Don I. c 507. no. 8. 

— Foll. cordaUs, grosse sabdoplicato-crenato-serratis glabris nitidis, soperiorib. 
altemis; pedancolis axillarib. paacifloris, laciniis calycis ovato-lanceolalis 
mioatis immarginaUs ; 8orib. obscure sangnineis. % — Caolis simplex 1«S 
dalis, inferae acatangalos, soperae obtusaogalos glaber atro-parporeas. Folla 
breviier peUolata, inferiora opposita, soperiora alteraa, saepe ovato-cordata gla- 
bra locida acau pellacido-pooctata. Peduncoli saepissime 2-^8ori flliformos. 
Bracteae parvac Coralla parva venosa, lobis omnibus denUcalaUs, denUcalls • 
▼enis parallelis prodeaotibos. Stylos apicem versos inclioatas. SUgmaUs bliobi 
lobis sabrotondis valde cohaerenUbas , capitalom efficientibos. Capsola glabn 
sobglobosa; semina ragosa. — Foetet ot Germnium Rokertimnum. — rmXio^ 
Dioseor. ed. Sarr. IV. 85. ex Spr. Geschchtg der Rot I. 154. — Seropkmtmrim 
CreUem tteundm Gos. Histor. II. 210? -* Seropkuimrim flore rubro Cmmermrii J. 
Raoh. Histor. III. 482. ic. — Chabr. Sciag. 47a ic. — Ser. VrtiemefoUm C Ranb. 
Piox. 236. — Moris. Oxoo. Blstor. IL 481. sect 5. t & fig. 1. — Ser. wu^ior mUorm 
§iefmnt Park. Theatr. 810. ic (??) — Ser. geminifiorm Lam. Fl. Franc IL m — 
Ser. texmmfuUHt Mnch. Method. plant 445. — Ser. minore Savi , Fl. Pisan. II. 
81. " Ser. mrfuim Ait Hort Kew. (ed. 1.) II. 432?? - Crescil ad vias et In 
brosis Graeciae, Cretae, luliae, GaUoprevinciae et In insulis Ralearicis (< 
hi Istria). 

Nl 8CR. 8C0R0D0NU Linn. I. c 864. - Hill, Veget syst XIX. t 45. - 
Ulnstr. gen. t 531 — Engl. bot t 8808. — Rehb. I. c 377. no. 2564. ^ Wydtar 
I. c 148. - G. Don t c MSL m. 7. — PilOM: folL oordatoMriangnUrib. dnpMoMo- 
dantatis aentis nifools, omaA* op p oiW s ; ealjeis loMs ors albHi ■sMbMiBili, saiopm.Aiu. SCROPHULARINAE. 167 

dtas pHoto-glandaioils. % — Paoicalt laxlflora; eorolla bniDnea. — 8er, Seo^ 
ro rf on fa Df r. (Fl. Atl. et Poir. Eoeycl.) differt tbyno aphjlio el corollae mafnita- 
4lne distlncuqoe eaie Tidetor •peeies. ~ Ser, seorodoniaefoli* Moria. Oxon. Hiau 
•tirp. IL 4». seet 5. t. 3S. fig. 6. - Plaken. Almag. 338., Pbylogr. I. flO. fig. 5. — 
Str. mtKstmtfoUa ToameL lostiU 166., Peti?. Op. II. t. 35. fig. 11. — Ser. ieordO- 
/Mto Grisl. Virid. LasiUn. 73u ~ (Gmel. Slbir. III. 195.) 

0. Follls basi lacioiatis variat. 
Greteil loels bomidis in Lotiunia, regno Tonelano, Galicia, in insnla Jersey el 
drca Nicaeam. 
11. SOL GA8TAGNEANA Wydler I. e. 140. — G. Don I. c. no. 8. — Caule angalaU, 
nagalU sabpabescentlb.; foll. oblongo-cordatis duplieaio-inciso-denUtis acutis 
snbpabescentib., inferiorib. oppositis, superiorib. alumis; calycis lobis ore rabro- 
Membranaceis, extos glabris. 2}. — Caulis sesqoipedalis el nltra simplex fistulosus 
flriaUis. Folia lau cordaU sensim minora pellocido-puncUU, dentibus sobtili- 
ler eiliatis. Pelloli folio ipso breviores. Bracteae foliis similes, illae pedicellomm 
Uneares. Calycis lobi ovati. Corolla major quam ilU Ser, %odo$ao, purpurea. 
Anlhera suminis quinli subrotondo-emarginaU. — Crescit prope Bysantinm. 

]& SCM. I7IT1CAEF0LIA Wall. CaU 3022. ex Bth. Scropbul. Indic 18. — 6. Don 
L e. no. 0. — Pubescens v. demom glabraU: foll. subrotundo-ovatis grosse do- 
plietlo-denUtis, btsl cordatis; Ibyrso laxo folioso; pedunculis oppositis 3-7- 
Moris; calycis laciniis late ovatis oblosis, marglne membranaceis, geniUlibus in- 
etasis. ^ — Corollae viridescentes , labio superiori laciniis Inferioribas longiore. 
— Crescil in Nepalia et Gossain Than Indiae orienUlis. 

U. 8CB. HIIIALAYENSIS Royie mss. ex Blh. I. c. — G. Don I. c. no. 10. — Pubes- 
cens elaU: caule obtasaogulo; foll. ovato-lanceolatis sabduplicato-denutis, basi 
•nbeordatis; Ihyrso amplo paniculato, basi folioso; calycis laciniis ovalo-rotuo- 
datis vix membranaceis; geniulib. exsertis. 2|. — Corollae virescentes. SUmen 
slcrile basi adnaium, apice liberam dilautum spaihnlatum, enurginatnm. Folia 
ragosa. — Habiut freqoenter in jugo Himalayensi. 

S. 2. Tkyr90 aphyllo, 

14. 8CB. POLTANTHA Boyle mss. ex Bth. I. c 18. — G. Don I. c no. 11. ~ Pu- 
beseens eUta: caule subangulato; foll. ovato-lanceolatis sobdaplicato-denUtis, 
basi inaequaliur aogusUUs v. segmentis paucis lanceolatis auctis; thyrso elon- 
galo amplo apbyllo; calycis laciniis ovato-rolandatis, margine membranaceis; 
geniulib. exserlis. — Corollae virescentes. SUmen sterile basi adoatum, apice 
llbernm diUulnm spalhnlaium emarginatum. — Crescit in Mussoore. 

15. 8CB. ELATIOB Wall. CaU no. 3021. ex Bth. 1. c — G. Don I. c. no. IS. — Gla- 
bra elaU: canle angulato v. elaU (alaiof?); foll. inferiorib. ovatis, basl cordatis, 
soperiorib. ovato-laneeoUtis, omnib. dnplicato-denUtis; thyrso amplo panicnlae- 
formi sobapbyllo; calycis lacioiis profundis lanceolatis acntis oon membranaeeis; 
gmiUlllNis exserlis. ^t- — Crescit in Gossain Than. 

M. 8CB. BACEMOSA Lowe, TransacU of the Cambridge Philos. Soc IV. 20. t — 
FolU sobcordato-oblongis acotis subduplicato-serratis, olrinq. cauleq. acuUngnlo 
gUbris, basl ioaequalib., inferiorib. appendicnlatis; Ihyrsi elongati aphylli ramis 
racemosis; racemis elongatis flexuosis patentib. laxis; ramis pedicellisq. sparsim 
snbglandulosis ; calycis glabriusculi laciniis obtasis; corollae labll inferioris lobo 
inlermedio revoluto ,• vix prominolo minuto, soperioris rodimento sUminis quinti 
•qnamaefonnl plano rotundato. 2|. — a. longifoUa: Foliis acaminatls. — fi. pube-^ 
rmlm: Foliis ndlcalib. junioribq. sobtus pubemlis.*— Ser, aurieulaia L.T — Ha- 
biui in Madera. 

11. 8CB. HEUCHEBIAEFLOBA Scbrenk, Enum. plantar. novar. 2S. t — Sobvlllosa: 
radiee enssa lignosa; caule erecu oblnse letragono; foll. ovau-eordatis obto- 
sinseolis inaeqaallter simpliciterq. serralls (serraluris parvis); thyrsi aphylli cymis 
KdnncaUtis dicboumls calyclbq. pilis glandalosis glandula longiorib. adspersis: 
•epalis obUngis oblnsis rectis immarglnatis, coralla (vlridi) paollo breviorib.; 168 SCROPHULARINAE. soopmiLAUA. 

ftamiBib. styloq. loas« eitertit; tUiniBe tlerili elliplieo; eaptala T ^ -^ In 

BooBftria babiut 
1& 8CB. ULNCBOLATA Pnb. Fl. Am. sept 11. 410? — NalL Geo. Am. IL 44. — 
Wydler L r. 140. — G. Don I. e. no. 13. — Glabra: foll. iBferiorib. ovalo-laaeeo- 
lalis, laperiorib. UBeeolaiia, omnlb. acotit serratis; pedaneolis biBdis i-5-floris; 
eapsaU subrotandau. % — Caalis simplieiasimus. Folia basi noa eordata. Pelioli 
foliis breviores. — Crescit in America boreali (Carolina et Pensylvania). 

It. SCR. !<IODOSA Linn. Bpec. pUnt 803. — Storm, Deatschl. Flor. Hft S3. e. ie. — 
Flor. Danic. t. 1107. — Gunn. Norweg. II. 87. t. 4. Gg. 1-3. — Svensk boL t 31li. 
Hayne, Anneigew. V. t 35. — Wydler I. c. 140. f — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 
1.) 513. — Rcbb. Fl. Germ. eicors. 377. no. i903. — G. Don I. c. no. 14. — Foll. 
ovato-oblongis ovatisve snbeordatls glabris doplicato-serratis, serraturis infe- 
riorib. longiorib. acatioribq.; caale argate quadrangaUri ; petiolis exaUtis; pani- 
eala lermlnali; Uclniis calycis ovatis oblnsis angastissime membranaceo-margi- 
natis; rvdimenlo fllamentl qaintl transverse oblongo obsolHe emarginalo. 2|. — 
Flores trisie ollvacei, dorso brannei, raro nbique ▼irescentes. Folia pcllucido- 
puncuu, panctU minimis numerosis, inlerdum basi non cordau. — Scr. major 
Branf. Herb. 1. il5. flg. 213. — Lob. Adv. 230. ic. 533. — Tabem. KrttuUrb. 030. ie. 

— GtUtoptis Fehs. Hist 103. ie. 104. — Ocimmttrum Trag. (ed. Hub.) 184. ic — 
SeropkuUrim Dod. PempUd. siirp. 50. — Riv. Monop. irregul. t 107. fig. 1. — 
Blackw. Herb. t 87. ~ Serofularim Matlh. Epil. 800. ic. — Dnrante, Herb. 4O0u ie. 

— Scropkularim vulgaris et wutjor J. Banh. Hist lil. 421. — Scr. nodosa foHida 
C. Bsah. Pinx. 235. — Morand. Hist pr. 05. 1. 37. flg. 2. — Scrophularia radico 
nodosa Moris. Oion. Hist 482. sect 5. t 8. fig. 3. ~ Ser. mojor vuigaris Park. 
Theair. 600. ie. 010. — Broufu figwort PeUv. 103. flg. lOi 

fi. Foliis lernis. — r. Floribas viridibos. — Crescit locis umbrosis homidis per 
toum Earopam. 

tt. SCR. MARYLANDICA Linn. 1. e. - Wydler I. e. 15a - G Don 1. e. no. 15. — 
Caule obtusangolo; foll. cordatis serratis acotis, basi rolundatis. ^^ Scr.Mar$^ 
landica longo profknde terrato Vrlicae folio Ray, Hist Suppl. 300. — Ser. nodosa 
fi. Americana Micbi. Fi. Bor. Am. II. 21. — A Scr. nodota vii diversa, sed eaoUs 
alUor foliorumqoe dentes profondiores. — Crescil in America septenlrionaU (et 
in Sibiris???). 

21. SCR. 8COPOLII Hoppe, Cenlur. eisicc pl. ei Pers. Encbirid. II. 100. — Koeh 
I. c. 510. — W)dler I. c. 151. — G. Don I. e. no. 10. — Foll. o>alo-oblongU ova- 
tlsve «ubcordaUs, utrioq. pubescentib. dopiicalo - crenaiis ; caule petiolisq. villo- 
sis; psnicuU terminali; calycis Uciniis subrotondis obtosissimis laie meoiibra- 
Baceo-margioatis. r< — Folia inferiora permagna sunt ei omnis peilocido-poBe- 
UU. — Ser. mm'or kirtuia Touroef. losUt 10& ~ Ser. aquatica moniana m ol k or 
Barr. Icoo. 274T — Ser. auneutata Scop. Fl. Caroiol. (ed. 2.) I. 410. t 32. (aaU). 

— Scr. Scorodonia Host, Flor. Aostriae. II. 204. (oec Lioo.j. — Ser. flamdmiooa 
Wsldst cl Kit Plaot rar. Hungar. IIL 238. t 214. (Ooribus fusco-porporoia). -> 
Rcbb. Fl- Germ. eicors. 377. oo. 2558. — Ser. grandidentata Teoore, Fl. NeapoL 
Suppl. 11. 00. — Gusf. PUot rar. Sicil. 255. — G. Don t c 500. no. 17. — Sar. 
rugota Willd. Enum. pt hort. Berol. Suppl. 42? — Ser. nepetifoUa Sm. in Rees* 
C)cl. \XXII. Bo. 7. ~ fi. Pedicellis elongato-filiformibus. ~ Crescil in alpiais 
Hungariae, Camioliae, Transsylvaniae, in alpibus Apuanis, Pyrenaeis, Taoriels 
el Cjucasicis. 

2i SCR. CALIFORNICA Cbam.-et Sehlehtd. Lionaea IL 585. - Hook. et Am. BM. 
Beech. voy. 153. — G. Don I. c no. 18. — Caule scute anguUlo gUbro; ramls 
lloriferis gUnduloso-pubeseeotib. ; foll. obioogo-triaoguUrib. aeotis, basi eorda-» 
Us dupUcaio-serraiis, supra glabris, iafra pubesceoUa gUodolosa paree obaitia; 
Ihyrso aph>llo: segraeoUs calyciois ovatia aeoUs mocrooaiis, margioe aBfosle 
■lembraoaceis; capsolis ovatis eooieis. ^ — Ser. nmdotao ei Mmrpimmdiema ma- 
lime alfiois dicitor. — CrOBeil io CalifaniU. SGioraoLAMU. SGROPHDLARINAE. 169 

O. SCI. BETONICAEFOLU Toarnef. Instit 160. — Linn. Mantii t. 87. - Hill, Yeget 
gytU XIX. jL 40. — Spr. Syst. veget IL 785. (cxcl. syn. Homem.) — Wydler I. c. 
lAL t ~ G. Don I. c. no. 19. — Pilosiuscola : folK cordato-oblongif aculit iHi- 
•eqaaliter dentatis mgosis; calycis lobis sabrotnodis, margine femiglneo-mem- 
branaeeli; eaptnla sabglobosa. 3|. — Caolis bi-tripedalis flstulosus ramosns, 
Mepe pnrparaseenti-Tiridis. Petioli dilaUti carinali ciliali, folio dimidio bre- 
viores. Folia basi v. dentibus productis v. rotundata pellacido-panciata, inae- 
qnaliier duplicalo-dentata v. rarius crenata, dentibus glandaloso-ciliatis. Tbyrsa& 
taierdom foliosas. Bracteae saepius acute dentatae ciliatae foliiformes. Cymae 
8-11-florae. Flos centralis longe pedicellatus, pedicello magis minusve incrassato. 
Gatyeii lobi post antbesin paallo accrescenies pellucido-punctati. Corolla viridi- 
femginea v. porpurea, lobis evidenter pellucido-punctatis. Anthera sterilis viridis 
pennddo-narginala magna. Siylus saepissime ante staminum evolutionem re- 
volnMfl. Stigma bilobum pubescens, lobis divergentibns. — 5er. aquatiea mon~ 
immm t%otlior Barrel. Icon. 274? — Scr, rugota Hort Lugd. — fi. glabra: — /. 
Tkfrso foKoto, — Crescil in Lusitania el in insalis Canariis. 

M. SCR. HERMLMI Lnk. et Hffmnsgg. Flor. Portug. L 260. - Wydler 1. c. 152. — 
G. Don I. c. no. 20. — Caule birsuio ; foll. cordatis et subcordatis ovalib. subdu- 
pliealo-crenato-dentatis non rugosis pnbescentib.; capsula conica longa. % — 
Caalis erectus bi - tripedalis ramosus. Folia longe petiolata. Calyx brevis, lobis 
p«r?if parum marginatis. Corollae labiom superum dilute fuscum, inferum vi- 
reof. Antberae et stamina 5 lutea. — In Lusitaniae montibus Serra d*EstreIla. 

tt. SCR. ALTAICA Murv. Comment. GoetUng. 1781. p. 35. t. 2. — Wydler I. c. 152. 
— > G. Don 1. c. no. 21. — Pubescens: foll. cordatis duplicato-dentatis acutis; ca- 
tycis lobis late lanceolatis aculis non membranaceis; capsula subrotunda. 2|. — 
Folia sinaato-dentata, dentibus acutis; calycis lobi lanceolati ciliati. Slaminis 
flerilis rudimentum reniforme. Genitalia fubexserta. Corolla lutescenti-viridis. 

— Crescit in alpibus Allaicis. 

SB. SCR. SailTHlI Hornem. Uort. Ilafo. Suppl. 68. — Wydler I. c. f — G. Don I. c. 
BO. SSl — Pilosa: foli. ovato-cordaiis multiplicato-inclso-crenalis aculis; calycis 
lobff sabrolondis mcmbranis (marginibus?) rubris seu lutescenlib. ; capsula sub- 
ovala. % — Caulis quadrangulus atro-purpurens valde pilosus ramosus. Folia 
fefqai-bipollicaria, subtus pilis adpressis valde pilosa. Petioli dilatati lamina 
triplo breviores. Capsula venoso-rogulosa. — In insolis Canariis crescit 

9(7. SCR. GLABRATA Ait. Hort. Kew. II. 311. (ed. 2.) IV. 82. — Jcq. Hort Scboenbr. 
IL 44. I. 900. ~ Willd. Spec. pl. III. 272. fexcl. syn. Vabl.) - Wydler 1. c 153. f 

— G. Don I. c. no. 23. — Glabra: caule suffruticoso; foll. cordato-lanceolatis 
acnlif, duplicalo- v. triplicato-dentatis; calycis lobis margino albido-membra- 
naceis; capfola ovato-globosa. </ — Folia pellucido-ponclata. Flos primarius 
longe pedicellatuf. Calycia lobi subrotuodo-ovati, margine albido-membranacei. 
Corolla flatora et magnitudine Ser. eaninae pnrpurea venosa. Slamina et stylus 
csferta, antberae rubro-marginatae. — ^fi. pubeteent: Caule foliisque pubescen- 
libus. — Ser. beionieaefolia DC. Herb. — Crescit in rupibuf montis Pico in insula 
Tenenlh nbi Fer6a de Cumbre dicitor. 

«. SCR. BISERRATA Willd. Enum. pl. borl. Berol. 644. - Wydler I. c. - G. Don 
L c. no. 21. — Foll. oblongo-lanccolatis profunde cordatia, argute duplicato-ser- 
latif glabrif; panicula racemosa terminali; pedunculis Iricbotomis. ^ — Similis 
praeeedenti, sed diversa: foliis semper argute dnplicato-serratis et profunde cor- 
dailfl, qnum in praecedente specie serralurae obtosae et irregulariter duplicaiae 
finl, deniqne recedit floribof minoribuf obfcurioribuf. ~ Crescil ? 

tt. SCR. FOETIDA Wydler I. c. IM. f — G. Don I. c. no. 25. — Glabra: foll. ovato- 
oblongif inciso-maltiplicato-crenatif. ^ — Planla foetida. Caulif simplex ra- 
aoiofof, pedalif el ultra? fltriaiaf. Folia longe petiolata pellncido-punctaia, 
peiiolif longiindine folioran ▼. panllo nllra. Thyrai peduncali alterni bifldi. Ca- 

III. 22 170 SGROPHDLARINAE. sciophclaru. 

lycis iobi lale otati , extoa interdum glandaloai , membraDi» apadiceia marginaii. 
Corolla lotea, magnitadine illiuK Scr. nodotae, — Crescil......? 

30. SCR. TRJFOLIATA Lion. Spec. planU 805. - Wydler I. e. IM. f ~ G. Don I. c. 
BO. 9B. — Glabra: caule subsimplici; foll. ovato- ▼. sabrotaDdo-cordatis inciao» 
dentatis ▼. sublobalo-crenatis, basi saepe appendicolatis (ex amctorib.) v. pro~ 
fbnde incisis; calycis lobis sabrotuodis, ore membranaceorabro-albido; capsulis 
ovalo-conicis. Q — llerba bipedalis. Caolis infra oblase quadrangularis, supra 
aeule angolatus, decnmbens nodosus glaber viridis. Rami oppositi decussati 
axillares quadraogulares. Folia amplexicaulia (?) petiolata, io petiolum decar- 
renlia beteropbylla , Juniora cordata dentala, denlibus rotundis, inius et subtus 
lucida, adulta obcordala, ad dimidium fere pluries incisa, laciniis acutis denlatis, 
rugosa, subtus pubescentia obscura, supeme laele viridia nervosa, nervis ad la- 
ciniarom apice^ productis, infeme ampliora 3-4~poIlicaria, 2Vt poll. lata, sapo- 
riora sesquipollicaria, pollicem lala. Petioli loogitudine folioram, hinc canalica- 
lati, hanc convexi. Pedunculi dichotomi aut plaries divisi hispidi, pilis albidis 
brevibas , alierni pollicare», basi bracteati, bractea lineari integra viridi. Flores 
racemosi terminales rubicundi. Calyx quinqueOdus, laciniis aequalibus ovatis 
concavis, margine membranaceis persistcniibus, 3 lin. longis. Corolla subglobosa 
resupinata, limbo inflmo reflexo albidu, basi laciniae superioris nectarium cor- 
datum minimum subrabrum. Slamina 4, filamenta albida compressa sulcata,S 
replicata. Antherae luleae apice fllamentoram, superoe valvis 2 dehiscentes. Ger- 
mea superam hispidulum pyriforme bilobam. Slylus rccurvalus hispidulus. Stigma 
capilalum. Intra germen et receptaculum circulus lutcus, coroUae sedes. (Venten. 
mss. in Herb. Deless.) — Scr. Indiea Ger. Em. 710. — Scr. peregrina alterm 
Park. Tbeatr. 011? — Ser. Jndiea eapiiuiit maximit J. Bauh. llistor. III. 423. ic? 

— Chabr. Sciagr. 472. ic? — Ser. tubrolundo^ cratto et nigricante fotio, ftort 
luleo ^ paUido ^ eaptula turgida Bocc Mus. piant. 03. t. 00? (Thyrso folioso.) — 
Ser. Sambuei folio, flore rubro tuleo rario putchro Pluk. Almag. 338., Phytogr. 
u 313. fig. 0? (Thyrso folioso.) — Scr. taetigata Vahl, Symbol. II. 07. — Ser. ap^ 
pendicutata Jcq. HorU Schoenbr. III. 10. t. 280. — fi. Foliis lacinialis. — Ser. ap^ 
pendicutata Lnk. Enum. pl. bort. Berolin. II. 130. difl^erro videtur foliis sublas 
pubescentibus. — Crescit in montanis Corsicae, Lusitaniae et in Africa boreali. 

31. SCR. HISPIDA Dsf. Fl. AiIanL II. &5. - Wydler I. c 1&5. - G. Don 1. c no. 27. 

— Hispida: foll. basi piooaiiseclis duplicalo-crenatis, lobo terminali maximo 
cordato; cymis densifloris; calycis lobis albo-marginatis; genilalib. iadaaia. 2^ 

— Crescit in fissuris rupium Atlantis prope Tlemsen. 

32. SCR. ALRICLXATA Linn. Spec plaot. 804. (excl. syn.) — Wydler I. c. f - G. 
Don I. c no. 28. — FoII. cordato-oblongis, basi appendicolatis, sublus tomenlo- 
sis. 2|. — Caulis sesquipedalis subsimplex quadrangulus, infra purpureus, angulis 
acote membranaceis ex decursu folioram formatis pilosiusculis. Folia ima indi- 
visa, superiora basi auriculata, omnia longe petiolaia late ovata subcordata (PA-S- 
pollicaria) crenata, crenae mucrooatae, praesertim infra ad nervos pilosiascola. 
Aariculae parvae crenatae. Petioli canaliculaii, margine carinaque piloso-ciliaii. 
Pedunculi oppositi quadrangulares bifidi. Bracteae late lincares sobdeotatae. 
Pedicelli alterni. Brarleolae lioeares acuminatac. Caljx ad mediom incisus, lobis 
subrolundis, margine membranaceis rubris, eitus glandulosis. C.orolla et stamina 
illis sequenlis similia. Glandula flavrscens. Stylus exsertus ailenuatus. — Crescil 
ad fossas in agro Nicaeensi. 

33. SCR. AQtATICA Linn. I. c 801. - Blarkw. Herb. t. 80. - Schkuhr, Hndbcb. 
II. 105. t. 173. — Engl. bol. t. 8M. — Flor. Danic t. 587. - Strm. Duchl. Flor. 
Hfl. 23. - llajne, Arrnrigew. V. t 30. — Chaumet, Fl. m^dir. l. 331. — Wydler 
I. c 150. <e\c\. syn. Horaem. el Balb.) ~ Korb, Synops. fl. Grrm. (ed. 1.) 515. — 
Rrhb. Fl. Germ. excors. 377. no. 25^ — G. Don I. c 510. no. 20. — Foll. ovato- 
oblongis o>atisve subcordatis glabris serraiis, serraturis inferiorib. minorib.} 
eaale peiiolisq. late alaiis; panicula tcrminali; laciniis calycis sabrotandis obla- 
alasimia laie neiiibranaceo-BMrgiiiaUa; radinenlo filaneDti qainti bifido, laeiniis 8CI0PHULAKU. SCROPHULARINAE. 171 

diTariealis. 2|. — Flores dorso pnrpareo^rusci et minas (riste colorati qoam illi 
Scr. nodosat, — Betoniea aquatUis Dodon. Pemptad. slirp. 50. — Betoniea aqua^ 
Hea Dalech. Hislor. 1350. ic, Tabern. Kr&aterbch. 034. ic. — Beioniea aquaiiea 
teptentrionalium Lobel. Icon. 544. — Serophularia foemina Cam. Epit. 807. ic. — 
Scr. maxima radiee flbrota J. Baah. HisL 111. 421. — Ser. maxima tirumoea 
Cbabr. Sciagr. 471. ic. no. 472. — Ser. aquatiea major G. Baah. Pinz. 235. — Scr. 
mquatiea major, eaule /imbriaio Lois. Prass. 284. t. 75. — Ser. radice fibrota^ 
BHonicaa foUit Horis. Oxon. Uist. 111. 482. secl. 5. t. 8. fig. 4. — Water Figwori 
PetiY. Op. il. t. 35. fig. 10. — Ser. eaule alato Riv. Monop. irreg. app. ic. — Ser. 
rmdice firota Morand. Histor. pract. 147. t. 08. fig! 1. — fi. Gaale simplici; folils 
laaceolalo-ellipticis; floribas minas densis. — /. Thyrso folioso. — Crescit loeis 
•qaosis per totam Earopam et in Caacaso. 

91. 8GH. BALBISII Homem. Hort. Ilafn. II. 577. — Koch I. c. (ed. l.) 515. - Foll. 
eordalo-oblongis rotandalo-obtasis glabris, obtase crenatis, ad basio saepe fo- 
liolo ninalo alrinq. aariculatis; caule petiolisq. late alatis; panicula terminali; 
ealjcis laciniis subrotundis obtusissimis late membranacco-marginatis; rudi- 
■ento filamenli quinti subrotundo-reniformi rix emarginato. 2(. — Florcs majores 
quam antecedentis, loti purpureo-fusci, basi tantum virides. — Scr. appendieU" 
leiia Balbis Herb. ~ Crescil in Alsalia el prope Aquisgranum urbem. 

n. 6CR. LYRATA Willd. Enum. plant. hort Berolin. 545., Ilort. Berolin. L 55. (excl. 
fjn. Lnk.) — Wydler I. c. 157. — G. Don I. c. no. 30. — Foll. utrinq. hirsutis, in- 
feriorib. iolerropte lyrato-pinnatisectis, soperiorib. tematisectis, summis simplicib. 
aorlcolatis, lobo terminali maximo oblongo-ovato subcordato obtuse duplicato- 
dentato. ^ — Folia crenata; bracteae glanduloso-pilosae. — Grescit ? 

31. SCR. EBULIFOLIA Lnk. et lIlTmnsgg. Flor. Portog. I. 270. (ncc M. Bicberst.) — 
Wjdler 1. c. 157. — G. Don I. c. no. 31. — Glabra: foll. inferiorib. lyratis, seg- 
■enlis sobdoplicato- acoleq. inciso-crenatis, soperiorib. profonde pinnatifldis, 
segmenlis dentato-crenatis. ^ ^ fi. Foliis splendenlibos. — AfOnis praccedenti. 
~ Cieseit in Lositania ad maris littora. 

37. 8CR. TANACETIFOLLi Willd. Uorl. Berolin. 50. t t. 50. — Lnk. Enom. pl. hort. 
Berolin. IL I4a — Wydler I. c. 158. — G. Don I. c. no. 32. — Glabra: foll. inter- 
rapte pinnatisectis, segmentis petiololatis oblongo-ovatis inciso-denlatis, lobo 
lerminali majori. 2|. — Anthera sierilis soborbicularis lamellaeformis , aniherae 
fertiles atro-porpureae. Genitalia exserta. Galyx parvus, membranis (laciniarum 
nargines?) albis saepc splendentibus. Gapsula parva lentis magnitndine. Folia 
nagis minnsve carnosula, rarius indivisa, saepissime pinnatifida. Thyrsus slric- 
tas, longas v. abbreviatns. Peduncoli 2-3-fidi v. simplicissimi, pedicellis bre- 
vissimis altemis. — Grescit in Amcrica boreali? 

38. SCR. LACINIATA WaldsL et KiU Plant. rar. Hnngar. IL 185. t. 170. — Kocb, 
Synops. fl. Germ. el llclvel. (ed. I.) 510. - Rchb. Fl. Germ. excurs. 377. no. 2505. 
— Foll. glabris lobalo-incisis (cordato-oblongis), basi pinnatifidis pinnatisvc, lo- 
bis pinnisq. inaequaliler dcnlatis; panicula terminali glandulosa, glandulis bre- 
viter pedicellatis; calycis laciniis subrotundis oblusissimis late membranaceo- 
marginatis; mdimento filamenti quinli subrotundo-rcniformi. 2|. — (Willd. Herb. 
no. 11307.) — Scr. lueida M. Bieb. Fl. Tauric. Gaucas. II. 77. (nec Linn.) — Ser. 
verhenaefoUa Dsf. Gal. pl. hort. Paris. 77. — Poir. Encycl. m^th. Soppl. V. 117. — 
Wydler I. c. 158. — G. Don I. c. no. 33. — Grcscit in rapibus tlungariae, Groatiae 
el prope Fiome. 

m, SCR. PATRIMANA Wydler 1. c. 159. - G. Don I. c. no. 34. - Gaule simplici 
glabro herbaceo; foll. circumscriptione ovatis, acute inciso-denlalis acutis, infe- 
riorib. basi pinnalifidis, lobis acutis. 2|. — Gaulis striaius. Folia brevitcr peliolala 
glabra. Thyrsus abbreviatus, pedicellis aequalibos. Bractcae parvae lineares. 
Pedancali 2-3-flori. Galycis lobi late ovali. Gorolla ot in Ser. eanina. Anthera 
sterilie sabrolonda alba. — Grescit in Davoria in collibos ad Ingodam rarissime, 
et flO sUd. ad orientera orbis Schiia. 

22* 1 72 SGROPHDL ARINAE. sciOPHOLAftu. 

40. 8CR. 1LWENSI8 C Kocb, Lionaea XVIL SS4. - ADnua gtabenrima siBnplieit- 
•ima: foll. ovalo-oblongis, inferiorib. petiolalit, ex basi rolnodata (nee eordaia, 
nec angosUta) dapliciter deniato-serraUs; tbyno ofato; iegmenlis ealyeii albo- 
lacidoqae-marginalis ; corollae lacinlis inaeqnalib., ioperiorib. majorib., ei basi 
appendice alba reniformi instructis. O — Ser. P^rimimute iimilis, ted baee dif- 
ferl foliis ex basi pinnalifidis. — fi. mUnor: vix semipedalia; foll. mgosiorib, op- 
posiiis simpliciter serralis. — Creseil in Somebelia in montibas Uweniibus. 

4L SCR. OLIVIERIANA Wydler I. c. 190. — G. Don I. e. no. 37. — Caale glabro 
berbaceo; foll. ovaiis inciso-dentato-crenatis, basi magis minosre pinnatiseelis, 
iegmentis petiololaiis sobroiundis. ^, ~ Caulis pedalis sobsimplex, basi lignet- 
eens striatas atro-porporeus. Ramoli paoci. Folia locida(?}, Ima ovata, sope- 
riora sobrolondo-oTala subcordata. Petioli valde dilatali. Bracteae inferiores 
laneeolaue deniaue, soperiores late linearet. Braeteolae minoUe. Caiycis lobi 
sobrolondL Corolla forma, magniladine ei eolore Ser, emUmae, Antbera slerilis 
alba. — Valde accedil ad Ser, UrviUeainam, aed differt ealjeia lobii Ulioribat ei 
peliolii dilauiis. — Crescil in OrieoU. 

tt. SCR. INCISA Weinm. Indx. Dorp. 1810. p. 130. — Ledeb. Flor. Alt II. 442. f, 
ieon. IL Ross. Alt. t. IM. — G. Don I. c. no. 3S. — Foll. oblongis, otrinq. alleooatis 
petiolatis ineiso-serratis crassioscolis caoleq. qoadrangolo glabris; panicolae 
elongaue ramis villoso-glandalosis, inferiorib. 3-^, soperiorib. S-3>floris ; stylo 
deflexo sUmina exserU soperante. ^ — AIBnis S^, laeiniitime, sed follis basi 
nomqoam cordalis recediu Caoles ramiqoe obtose qaadrangolares. Corolla el 
anlberae obseore porpnreae. Geniulia exseru. Laeiniae calycis albo-marginaue 
membranaceae. — In montibos Aluicis ad Arkaol el Tscbingisuo crescit. 

43. 8CR. DIVARICATA Ledeb. I. e. 44a f, lcon. fl. Ross. Alu U 121. - G. Don 1. c. 
no. 30. — Foll. cordalis acomioalis doplicalo-serratis, olrinq. pobescentib.; eaole 
oblasangolo; raeemis axillarib. dicbotomis; geniulib. corolla breviorib.; laeiniis 
ealycinis acolioseolis adpressis. 2(. .~ Caoles ramiqoe obtose letragoni, pilis glaii- 
dolosis longioribosqoe simpiicibos obsili. Calycis laciniae margine membrana- 
ceae. Corolla virescenli - loUscens. Capsola sobglobosa aeominaU. — Creaeit 
in Iberia prope Tiflin. 

44. 8CR. mCRANTHA d*Unr. Bn Arcb. 70. - Wydler I. e. IM. — G. Don I. e. no. 
38. — Caule basi ramoso glabro aseendente; ramis debilib.; foll. peliolatit ob- 
longis obiosis, basi aoricolalis grosse denialis; florib. minimis. ^ — Greseil in 
ropibos maritinUs insolae Ferasiae prope Tberam. — [Nura forte eadem ae Ser, 
mieram4ka Dsvx. in HamilL Prodr. fl. Ind. occid. 47. — Caole sobsimpliei; fall. 
ovalis acolis profbnde dentalis glaberrimis ; florib. laxe spicatia sobterminaliboi. 
^ — Crescil in iosula Hispaniola.] 

45. 8CR. LRVILLEANA Wydler I. c. 100. L 0. - G. Don I. c. no. 30. — Caole •im- 
plici glabro berbaceo; foll. sobrotondo-eordaiis ioblobalis, rarios crenalis. % — 
Caoles oumerosi simplices l-r/s-pedales aUro-parporei glabri. Folia glabrt« in- 
feriora in varieute longe petiolaU. BraeUae inferiores foliis fimilet. Tbymi 
aphyllos, pedoncolii alumis; cymis 3-0-floris. Calyx panrof albo-marginatna. 
Corolla parva porpnrea. Capsola sobrotonda. 

fi. Foll. inferiorib. ovaiis, soperiorib. cordalo-ovatis, omoib. lyralo-pinnatisee- 

lis, segmenlis cooeato-ovatis peiiolulalis , lerminali maximo, omnib. ineiao- 

crenaiis. — (Wydler |. c. t 3.) ~ A specie praeeedenle vix diversa fofteqne 

cum ea conjongenda. — Crescil in rapibos el ad moros iosolao Meloi et 

ad Tberam. 

40. 8CR. VARIBGATA M. BiebersU Casp. 177., Flor. Taorie. Caucas. III. 410. ~ 

Rchb. PlanU criiic CeoU III. 1. 807. - Wydler I. c 100. - G. Don I. c no. 40. - 

Caole soff^ticoso; foll. ovaiis lobalo-denutis, inferiorib. basi pinnalifldis aub- 

pobescenlibos. ^ — Corolla spadicea, labii ioperioris lacinia alura (anibera sU- 

rilis } sicot labiom ioferora albidom. ^ Scrophmimria Anmtma innUmo /oWo a«0- 

roimmdo Toomef. Hb ~ In saxosis Canctsi cirea ibtnMa CooiUntinMMnUBM. SGiOPHULAau. SGROPHULARINAE. 173 

47. 8CR. AUI G. Koch, Linnaea XVII. — GUacescens gUberrima ex basi ramota: 
foll. obloogit denlatia in peliolam brevem atlenuatis; panicula divaricato-geni- 
calaUif pilit singnlis glandaliferit, ocolo nado minime conspicait instraclis; co- 
rollao appendice obcordata aut truncala. 2|. — 5er. variegalae If. B. similit, pa- 
Bleala aeqaali et pilit glanduliferit et appendice diifert. Floret el capsalae tant 
ctiam minores. — Grescit in Armenia cis Araxem. 

m. 6GB. BUPE8TBIS M. BiebersU Fl. Tauric. Caucas. II. 97. — Bchb. I. e. 3. t. S58. 
— Wjdler. I. c IIXL -^ G. Don I. c. no. 41. — Ganlib. teretiatcalit incano-pu- 
beteentib.; foll. oblongo-ovatit, ntrinq. attenualis denUtis glabris. 2|. _ Yariat 
foiiU inferioribos basi subineisis et soblos praecipoe ad nervot leviter pobef- 
ecntibat forteqae cum Ser, variegata erit coqjongenda. ~ Scr, orieniaUs Habl. 
Teiir. IM. — Gresclt in rapestribos Taariae meridionalis. 

4i. 8GB. LIVIDA Smitb, Prodr. flor. Graec. I. 437. — Sibthrp. et 6m. Flor. Graec. 

t. 001. — Wydler 1. c. 161. — G. Don I. c. no. 42. — Foll. pinnatisectis ; foll. 

aBgoUto-incisis, omnib. eonformib.: thyrto virgato; calycib. albo-marginatis; 

eerolUt Tiretcenti-lnleis, labio saperiori purporascente. O — Gretolt in Asia 

■inore. — PlanU l-d-pedalis. 
ML 8CB. BIGOLOB Sibthrp. et 6m. 1. c. t. 002. — G. Don I. c. no. 43. — Foll. bi- 

pinnatifidis; racemis panicoUtis; peduncnlis multifloris; capsolis globosis moti- 

dt; ttaminib. exsertis. 2). — Laclniae caljcinae albo-marginatae. GoroIIa san- 

fainea, basi alba, segmentis Uteralibos brevibus albis, reliqois saoguineis, albo- 

Barginatis. — Crescit in Sicilia. 

51. 8CB. MULTIFIDA Willd. Ennm. p1. hort Berolln. 016., HorU Berolin. t. 58. — 
Wydler I. c. lOh — G. Don I. c. no. 44. — Gussone, PUnl. rar. Sicil. 250. t. 44. — 
Foll. bipinnatifidis, pinnulis acute inciso-dentatis; panicuU terminali; pednnculis 
diehotomis. 2|. — Gaulis simplex gUber herbaceus. Foliorum segmenla UnceoUta, 
folia toperiora pinnatifida, suprema tripartila, segmento intermedio longiori den- 
talo. — Ser. tilaifoUa Clarke mss. ex Spr. SysU vegeU II. 780. no. 47. — Crescit 
la SicUia et in Asia minore. 

52. 8CB. LUGIDA Linn. 8pec. plaoU 865. — Willd. Hort Berolin. t. 57. ~ Wydler 
L c. 161. — G. Don I. c. no. 45. -- Gussone, PUnt. rar. Sicil. 256. U 43. — Caole 
timplid glabro fruticoso; foU. crassioscalis locidis pinnatiseciis, segmentis pin- 
■atjfidit rotondatis y. acotis denUiis; florib. densis. 2|. — Faeile dignoscitor ab 
omnibot alfinibos: pedoncolis pedicellisqoe crassis, calycibos majoribos laci- 
Biaromqoe margine membranaceo latiori. Caolis semper basi foliosos, thyrso 
abbreviato. — ZtdyjpCrtr rpt-nj Dioscorid. edid. Sarrac. IV. 35? ex Spr. Geschscht. 
der BoL 1. 154. ~ Billerb. Flor. cUssic. 102. — Seropkuktriae montanae aut ve^ 
nenatae epee^ tertia G. Gesn. Oper. tab. aen. 16. fig. 144? ~ SeropknUtria Cre^ 
tiea prima Cloa. Histor. II. 900. io. — Ser, indiea Ger. Histor. em. 710. ic.T — 
ScropMaria foliit filicie modo laeiniatiM vel Buta eanina latifoUa C. Bauh. Pinx. 
236. — Iforit. Oxon. Histor. II. 483. secL 5. L 9. fig. 7. — Scr. Cretica latifolia 
Park. Thealr. 610. ic — Serophutaria taxatUis lucida Laterpitii Mattilientit foUo 
Bocc Jius. di piante 100. L 117. — Scrophutaria glaueo fotio in amplat laciniat 
ditito Toomer. Coroll. 0., Yoy. (ed. 1717.) L L 221. — fi. Foliis angostioribos. — 
Crescit in Italia, Graecia, in Oriente, in IberiaT et in Africa boreali. 

53. 8CB. MULTIGAULIS Torcian. Bollel. de Mosc. XIV. 76. — PanicoUU: foU. gla- 
brit bipinnaiifidit; panicuU terminali gUndulota, gUndolit pleritq. ttipitatis; 
ealycis laciniis sobrotundis obtosissimis , margine membranaceo fere destitotis; 
tUminib. fertilib. longitodine coroIUe; rodimcnto qointi oblongo-obovato reloso, 
labio soperiori corolUe dimidiom tobi aeqoante. ^ — HabiUt in Sibiria ad ri~ 
volom Baiaicba. 

54. 8CB. FILICIFOLU Sm. in Mill. DicU (ed. &) no. la - Sm. Prodr. fl. Graec I. 
4a0. — Lnk. Enom. pl. hort. Berolin. 11. 14a — Wydler I. c 102. — G. Don L c. 
no. 40. — FoU. radicalib. interropte pinnatisectit, segmenlis pinnatifidis Unceo- 
UlU, lobU aeote denutis, denlib. mocrenatis; florib. disUnlibot. ^ — Gaolis 174 SCROPHULARINAE. scrophulabu. 

bipedalis v. ullra. Folium radicale pedale, iDterrupte pinnatif eclnm , aegmeutif 
pinnalifldis lanceolaiis, lobif acute dentatis, dentibus mucronatis. Tbyrsus aphyl- 
lus sesquipedalis, pednnculis alternis bifidis brevibuf , non incrassalis; braeteae 
bradeolaeque obloogo - lineares opposilae. Caljcis lobi ovati albo-marginati. 
Corolla panra pnrpurea. — Ser, CrtUca Rivin. Monop. Irregul. t. M. auct Trerir. 
Linnaea II. 53. — Crescit in Graecia. 
35. SCR. DECONPOSITA Royle mss. in Rtb. Scropbul. Indic I& — G. Don \. c. 
no. 47. — Glabra Ineida: foll. oppositis crassiusculls pinnatisectii, segmentis in- 
ciso-pinnatifldis lanceolatis, inferiorib. petiolulatis ; tbyrso stricto apbyllo; pedun- 
culis inferiorib. oppositis, superiorib. altemis brevib. rigidis 3-5-floris; calycis 
laciniis margine albo-membranaceis, rufis; genitalib. exsertis. 2|. — Stamen ste> 
rile apice orbicolatum. Folia crassiuscula, supra laeviuscula irregulariter dentata 
V. pinnatisecta. Calycis laciniae rotundatae. — An Ser. lucidae varietas? — In 
India orienuli in Kanaour cresciL 

RMtto m. OAinA CL Dn L e. 51L 

Stamine quinlo sterili lanceolato aeuto. Segmenta calycina rolundata v. ovata, 
plerumque membranaceo-marginata. Coroll* porpureo-virens, pnrpurascenti-albida 
Y. rarius flavescens. Genitalia inclusa v. exserta. Antherae fertiies Inteae. Radices 
flbrosae, rarius tuberculosae v. ligootae. Caoles herbacei. Thyrsi laxi. 

f. 1. Thyrso eompoiiio; cymis muUifloris, 

56. SCR. DESERTI Delile, Fl. de TEgyple go. t. 33. fig. 1. - Wydler I. c 103. — G. Don 
I. c. no. 4S. — Caule basi ramoso sufh-uticoso; foll. incisis glabris, margine car- 
tilagineis, inferiorib. sublyratis, superiorib. pinnatifidis, laciniis anguslis obovatis 
dentatis; calycis laciniis margine cartilagineis. — Crescit in deserto Aegypli. 

57. SCR. PRUTESCENS Linn. Spec plant 806. - Hill, Vegel. sysl. XIX. p. et t. 46. 

— Wydler 1. c. 163. ~ G. Don I. c no. 40. — Caule frulicoso; foll. saepios altemis 
cunealo-ovatis lanceolatisve in petiolum brevem decurrentib. deniatis. i> — Cau- 
les quadrangnlares. CoroIIa parva obscore purpurascens , segmentis lateralibus 
albis. — Scrophularia Lutitamiea f^leteens, Verbenae folio Ray, HisL Suppl. 361. 
~ ^erophularia peregrina f^teteent, foUit Teuerii erattiuteutit Rreyn. Prodr. 
46. ex Herm. HorL Lugd. Ratav. 545. l. 517. — fi. Foliis incisis aut laciniatii. — 
Crescit in arenosis maritimis Lusitaniae et Afk-icae borealis. 

56. SCR. PINNATinDA RroL Flor. Lusitan. I. 918. — Lnk. et Hfflmnsgg. FL Portog. 
L 90O. — Wydler I. c — G. Don I. c. no. 50. — Caule suffriiticoso ; foH. lanceolatis 
sessilib. profunde crenato-denlatis v. basi incisis pinnatifidisque. 6 — Canlis 
erectus ramosissimus glaber. Folia pleraque alieraa, inle rdum opposita, basi an- 
gusUU. — Inlermedia inter Scr. fruteteentem et eaninam, forsan prioris varieUs. 

— Crescit in Lusitaniae arenosis. 

50. SCR. PINNATA Karel. et Kiril. BuIIeL de Mosc IA42. IV. 710. - PaniculaU: 
caule quadrangniari, angulis subalaiis; foll. glabris pinnaiiseclis, segmentis linearl- 
lanceolatis inciso-denUlis, dentib. cuspidaiis; panicula terminali glandulosa, 
glandulis minutis pedicellatis; laciniis calycinis obtosissimis late membraDacce- 
marginatis; radimento filamenti quinti lanceolato, lubo corollae labium supervm 
duplo superanle. 2|. — Ad torrentem Tscbeharak-Assu in Sibiria. 

6a SCR. HETEROPmXLA Willd. Spec planUr. 111. 374. - W}dler I. c 163. - G. 
Don I. c no. 51. — Caule frutescenie; foll. longe pctiolalis subcaraosis, inferi*- 
rib. teraalisectis, soperiorib. trilobis ellipticisq., omnib. remote inciso-denUCis; 
tbyrso longissimo. 6 - Ser. Oetiea firuteteent, folio tario erattiore Touraef. 
Coroll. 0. — Ser. fruteteent var. fi. Sm. Prodr. fl. Graec I. 437? — Ser. Sihthar^ 
piana Spr. SyfL vegeL II. 786. — Accedit ad Ser. fruleteentem, sed folia omnia 
sunt longe peiiolala. - In Creu et in rapibus insolaram .Veli el Ferraciae. 

61. SCR. CA.MKA Linn. Spec planUr. 865. - Hill, VegeL nysi. XIX. p. et L 4B. - 
Rcbb. Iconogr. flg.OX). - Koch, Synops. fl. Germ. et Hchcl. (cd. I.) 516. - Rebb. 
Flor. Germ. excurs. 377. no. 3566. — Wydler I. c 161. (excl. r- «^) - G. Don L c 
■o. 50 — Foll. glabris pisMtis. pinnis inaequaliter ei inciso-denutii; paaienla 9CR0PHULAMA. SGROPHDLARINAE. 175 

termiDali glandolott, glandulis subsessilib.; caljcis lacioiis sobroiondit obtofis- 
•imis late membranaceo-marginatis; nidimento filamenti quinti lanceolato acoto 
nollove, tobo corollae labiom superum ter soperaote. 2|. — Gorolla minota vio- 
laeeo-nibra, laciniis lateralibus albidis, infima albido-marginata. Flores non 
omnino tessiles, qoales a Litmaeo dicuntur, multo tamen brevius pedicellati, 
f|oam in seqoente. — ZtdrjpCTt^ iTspa Dioscorid. — Serophulariae montanae aut 
vemenaiae speeies terlia C. Gesn. Oper. 1. 16. fig. 144? — Ruta eanina Dalech. Hist. 
037. ic — Lobel. Adv. 301. ic. II. 55. — Tabern. Krtrbcb. ic. 136. — Ger. Ili&tor. 
en. 1250. ic. — Ser. Ruta canina dieta vulgari* G. Baob. Pinx. 235. — Moris. 
Oion. Histor. 483. sect. 5. t. 0. fig. 8. — Scr. altera Ruta eanina dieta Park. 
Theatr. 610. ic. — Ser, muUifida Lam. Fl. Franc. U. 337. — Ser, atropurpurea 
■oreUi, Bibliotb. lulian. XII. 372. — Ser, ehryianthemifolia M. Bieberst. Fl. Taor. 
Caocas. II. 78. IIL 416. — Willd. UorU Berolin. p. et t. 30. — Rcbb. Plant. critic. 
Ylll. flg. 071. — Rcbb. Fl. Germ. excors. 377. no. 2567.*) (Sccundnm Gl. Koch 
ab bac nnlla nota dilTert.) — Crescit locis siccis arenosis glareosisque in Europa 
■aridionali et in regionibus mediterraneis. 

08. SCR. HOPPEI Koch in Deutscbl. Flor. II. 410. f, Synops. 11. Germ. (ed. 1.) 516. 
— > Foli. glabris pinnatis bipinnatisq., laciniis incisis denlalisq.; panicula terminali 
glanduloso-pilosa, pilis diamelrum transversalem pedicellorum subaequanlib. ; 
laciniis calycis subrotundis obtusissimis late membranacco-marginatis; rudimento 
fllamenii quinti lanceolato acuto nnllove, labio corollae superiori tubom dlmidium 
toperante. (f — Galyx duplo major quam anleccdentis. Pedicellus capsulam 
plemmqoe aequat. — Scr. eanina Hopp. Gcnt. plant. exsicc. IV. et Sieb. Hb. flor. 
Austr. no. 105. — Ser. eanina y. et d. Wydler I. c. 164. — Ser. Juraten9i$ Schleich. 
CenL exsicc. no. 67. — Grcscit in montibos Jurae, in Garinthia (auf bem £oib(), 
In Helvetia et in Garnia. 

03. SCR. PYRAMIDALIS Wydler I. c. 105. — G. Don I. c. 512. no. 53. — Gaulib. 
longissimis; foll. altcrnis, inreriorib. lanceolatis denticolatis, soperiorib. pinnati- 
fidit; thyrso longissimo. 2). — Praccedentis Tortc varietas; pedunculi longiores. 
Captola ovato - subrolunda acuminala parva. -- Grescii prope Donnums bercy 
circa Ifare nigrum. 

04. SCR. CALYCINA Blh. Scrophul. Indic 18. — G. Don \. c. no. 54. — Glabra v. 
leviter pubescens: caule angulalo; foll. late ovalis denlatis, basi inferiorib. cor- 
datit, ramealib. rotnndatis; tbyrso brevi denso subaphyllo; calycis quinqoepartiti 
laciniis laoceolatis acuminatis pubescentib. , capsula loogiorib.; genilalibus in- 
clotis. ^ — Stamen sterile basi adnatom, apice libcrum ovatum acutum. Folia 
rogosa. Calyx non membranaceus. — Yeronica? thyrnftora Wall. Ctital. 0303. — 
Herba vix ultra pedalis. Corollae laciniac breves subaequales. Capsula magna 
acominata. ~ Crescit in ludia orientali (Kamaon, Kanaoor). 

$. 2. Thyno simpUci; cymis pedicellorum abortu paucifloris, 

05. SCR. RAMOSISSIIMA Lois. Fl. Gallic. II. 381. - Wydler I. c. 165. - G. Don I. c. 
no. 55. — Caulib. sublignosis ramosissimis; foll. oppositis subpetiolatis ovato- 
oblongit inciso-dentatis v. pinnatifidis; pedunculis 1-2-fidit. ^ ~ Scr. frutetcen» 
DC Fl. Franc. III. 720. (nec Linn.) — Crescit in liuoribus arenosis Galloprovin- 
ciae, Corsicae et Scyri insularum. 

00. SCR. CAESIA Sm. Prodr. fl. Graec. L 438. - Sibthrp. et Sm. Flor. Graec. L 604. 
— Wydler 1. c. 166. — G. Don I. c. no. 56. — Caulib. homilib. nomerosis caespl- •) SCR. CHRYSANTUEM1F0UA M, Biebertt l l. c. e. - Foll. eauttntt ptnnati* 
bipinnatifiditve ; paniculae ramit diehotomit, ramulit demum fracttflextt; flprtb. 
tettiUb.; ttaminih. corolla brevioribut. ^> — Folia turionum tpaihttlata tubtnte- 
gerrima, alia crenata incita laciniata minora et minut compotita quam tUa Scr. 
eaninae, ted numerotiora. Pedunculi minut glanduloti, in panieulam elongatam 
foliotam ditpotiti. — Scr. bicolor Sm. ex Rehb. I. I. e. e. — Scr. oriontalis Lhry- 
santbemi foiio, flore minimo varieffato Toumef. Coroll. 0. — Scr. canina p. WtUa. 
Spee. ptant. 111. 277. — Scr. pinnala Mill Dict. no. 5? - Creteit in Taurta et tn 
Itatia tuperiori. 170 SCROPHULARINAE. satOPHDUtu. 

totit; rotl. eM^otilis gtaaeescoiitib. Ijralo-pioDalifldit incifif ; podonealit fimpli- 
eiter diehotoMif bi-lriflorif. 3|. — Conlef fpithamaei glabri. ~ Seropkmlmrim 
oriemimiis wtimor Melistae foUo Toamef. Coroll. t. — Boxb. Cenlar. V. 1€L l. 17. 
flg. ST — Crefeil in rapibof cirea Albenaf , in agro Laeonleo el Moiteniaeo. — 
An a praecedenle falif diverfa? 

97. 8CR. DEIVTATA Rojle mff. ex Bth. Scrophol. lodic. 10. — G. Don 1. e. no. 57. 
— Homilif caefpilofa levlier pabefcenf : foll. allernif craffif oblongif, baai an- 
goflatif, apice ineif o-denlatif ; tbyrfo fimplici paacifloro; pedaocalif l-3-flori8; 
geniialibof exfertif. 2|. ~ Siamen flerile apice oblongam acatom. Folia ragoaa. 
Calycis laciniae margine non membranaceae. — Affinis Ser, cretaeeae, aed falia 
diverfa. — Crefcil in India orientali (Kanaonr). 

€8. SCR. CRETACEA Fiscb. in Spr. SyfU vegel. II. 788. — Wydler I. c. 160. I. 4. — 
G. Don I. e. no. 58. — Foil. allemif breviier peliolaiif lanceolalif ferraiis, ulrinq. 
aitenaatis; pedancalis ani-bifloris. % — Caulis fimplex glandalofo-pulveralen- 
tuf albiduf. Folia femipollicaria faepe in peiiolom decorrenlia glabra. Bracteae 
linearef. Corolla parva atropurpurea. Capfula lenlis magnitudine fufca. — Cret- 
cil in Sibiriae monlibuf creuceif %d Tanaim. 

flfl. SCR. HYPERICIFOUA Wydler I. c. 106. f I. 5. - G. Don 1. c. no. 50. - Caulo 
lignofo; foll. oppofilif ovatif integerrimis in peiiolum brevem decurrentib.; pe- 
dancalis l-S-floris. 6 — Caulif lignofuf glaber ramosus. Rami allerai brachiali 
divaricali, cortice albesceole, interdum spinescentcs, saepissime folii-floriferi. 
Folia parva inlerdom alterna ovai^ v. ovato-lanceolala glabra Uyperieorum more 
pellucido-punclata inlegenima. Rhaehis glandulosa, pedunculis brevibus aller- 
nis unibracteatis , pedicellis saepe abortivis spinesceniibus. Bracteae minulae. 
Calyx parvus, lobis fubroluodif albo-marginatis. Corolia parva purpurea stami- 
nibus exserlis. Capsnla subrotunda, respeclo floris magna. — In deserto Arabiae. 

f. 3. FlorihuM eapiiatit. 

7a 8CR. lil?inf A If. Bieb. Flor. Taor. Caacas. II. 70. — Wydler I. c. 167. — G. Don 
L e. no. 60. — Homilis: caolib. simplicisslmis; foll. peliolatis ovatis sablobatis 
dentaiis; capilolo terminali denso subgloboso. 2|. — Flores magniludine 5cr. rer- 
naiie, coroila rosea, labio inferiori pallidiore. — Serophuiaria orienialis mimiwim, 
folio subroiundo Toumef. Coroll. 0. ~ Crescit in Iberia. 

f Speeies non satis notae, affinHaiis duhiae, 
71. 8CR. CHINENSIS Sm. in Rees' Cyclop. XXXII. — Wydler I. e. 167. — FolL 

ovalo-oblongis serratis pubescentibns. ^? — An bujus generif? — In China. 
n. SCR. COCCI.NEA Linn. Spec. plant 866. — Wydler I. c. — Foll. qualeraif ova- 

tif ; florib. verticillaiis spieatis. 2^ — Forte Hemimeridis species? — Creaeil in 

Vera Craze. 
73. SCR. ASCEXDEMS Willd. Enum. planU hort. Berolin. M4. — Wydler I. c 106. - 

Foll. lanceolalif , otrinq. attenualif , prafunde el inaequaliier daplicato-denlatia 

glabrif; racemo lerminali. 2|. -. Crefcit ? 

71. SCR. HASTATA Raf. Flor. Ladowic. 44. — Wydler I. c. — Foll. oppof ilia longe 

petiolatif oblongif haftalia ferraiif canescenlib. , fubtuf canif; florib. paniculallf 

laxis. 2^ ~ Crescil ? 

75. SCR. MELISSARFOLIA dTrville, Enomerat. 75. - Wydler I. c. — Canle erect» 

quadrangulari glaberrimo; foll. caulinis petiolalis ovato-lanreolaiis argoto ser- 

ratis; brarteis lanceolatis suberecti»; pedunculis pubcscentib. multifloris; pani- 

cola elongata. 2). - Flores parvi purpurei. Pedoncoli ler qualerve dichotomi. ^ 

Crescit circa Trapeiuot 
70. SCR. NEPETAEFOLIA Prsl. Delic. Pragens. L 73. - W)dler I. c. - Caale frn- 

ticoso; ramis qoadrangularib. ; foU. cordalis oblosis duplicalo-dcntatis , atrinq. 

glabris; pedunculis dichotomis trifloris. 6 — Folia fere Hepetae ealariae, flores 

quam illi Ser. aquatieae duplo minorea Inride fla^i, eapsola ovata. ^ 5cr. fto- 

iraia Spr. SysL vegel. IL 781? — Creseil in Hispania auftrali. 8C1OPB0LAMA. SCROPHULARINAE. 177 

n. SCB. 8ESLLI1 Spr. Syst veget II. 783. — Wydler I. c — Foll. Uneeolatit aca- 
tis, atrinq. glabris, aeqoaliler serrulaiis, bretiicr petiolatit, petiolis dilatatis; 
caole qaadrangalari laevi; panicolae lerminaliK ramis trichotomis. ^? — Grescit....T 

18. 8CR. NUDICAVLIS Wydler I. c. 108. — Gaule simplicissimo, basi folioso, so- 
^eme tobaphyllo; foll. pinoalifidisstrigosis; racemo simplici. 2(. — Radii lignosa. 
Caulia iopeme glandolis stipilatis vestitus. Folia inferiora proronde pinnatifida, 
pilU adpressis iobglauca, segmenlis alternis acotis dentatis, lenoiter ciliatis, 
coaliBO rara parva pectinato-pinnatiflda. Racemus terminalis simplex, peduncoli 
alteni longi onibracteati. Bracteae parvae. Galyz valde glandulosos prQrunde 
qainqaelobos, lobis ovato-lanceolatis acuminatis, margine non membranaceis. 
Coroila el capsola desont, ideoque forte ad aliod genos pertinel. — Crescii in 
^ Porsiae nonte Elwind. 

T§. 8CR. ORLOIVGIFOLIA Loisel. Noov. not. m^moir. soc. Linn. de Paris VI. ei 
Forossic, Rollet. 1^8. edil. ex Wydler I. c. — Glabra: caole tetragono; foll. ob- 
lODgo-laBceolatis in petiolum atlenuaiis serratis; racemoterminali nudo; pedon- 
ealii ramosls. ^ — In insola Corsica. — Gonferatur cum Ser. rivulari Moris. 

8iL SCR. UMRROSA DomorL prodr. fl. Belgic. 37. — Caulib. alatis; full. simpliciter 
serratjs deeorrentib. glabris, inferiorib. oblongis acotis, sommis lanceolatU aco- 
■inalis; panicula terminali. O ^ llabitat in Bclgia. 

81. SCR. RIVOLARIS Moris, SUrp. Sard. elench. Appndx. 8. — Wydler I. c. 169. — 
Caole tetragono aUlo; foll. infimis ovatis, summis oblongo-lanceoUtis crenato» 
deatalis glabrii in peiiolum decurrentib.; racemo terminali subnudo; pedicellis 
ramoils. 4 — Corolla obscore porporea, labello virescenle. Facies Ser, 0900- 
Iteotf, sed caolis petiolonimque ala magis conspicoa, foliis oblosiusculis obso- 
lete denUtis differu — Habitat in Sardinia joxu rivulos in montibus. 

81 8CR. SORVERTICILLATA Moris I. c. ^ Wydler I. c. 168. - Caule tetragono 
glaBdoloso-poncUio; foll. oblongo - lanceoUtis duplicalo-dentatis, inferiorib. 
pinnaiis; racemi terminalis subaphylli pedunculis opposilis distantib. brevib. 
dense cymosis. % — Gorolla inlense porpurea, folia subtos pilosa. •— Habitat ad 
flomina et rivulos Sardiniae. 

83L SCR. MERIDIONALIS Prsl. Fl. Sicol. I. XXXV. - Pednnculis mullifloris; 4>rac- 
teolis seUceis; capsulis pyriformib. aculis; sepalis lineari-lanceolalis; caule 
ereclo ramoso ; foll. cordaiis grosse dentaiis, superiorib. alternis. 2|. — In Sicilia. 

84. SCR. LANGIFOLIA Prsl. I. c. — Peduncuiis mullifloris; bracteolis lineari-lan- 
ceoUtls; capsnlis globosis mucronatis; sepalis ovato-subrotundis, margine sca- 
riosis; caole ascendente; foll. cx ovala basi lanceolatis obtose dentatis, petlolis 
alatis. ^ — Crescit In Sicilia. 

tt Specie* \>ix cognitae. 

1. SeropMmria pmluttrit non foetida tite aquatiea minnr C. Bauh. Pinx. 235. — 
Raj. Histor. L 7M. - Wydler I. c. 167. 

2. Serophutaria minor Ruta eanina dieta Moris. Oxon Hlstor. 11. 483. — RaJ. 
Histor. 1. 768. 

3l Seropkuiaria annua Seneeionii folio Moris. I. c. t. 35. sect. 5. 

4. ^eropkmiaria peregrina Telephii folio non deteripta RaJ. Histor. Soppl. 305. 

5. SeropMorta annua Catatoniea montit Serrati RaJ I. c. 

8. Seropkuiaria Mariana Ebuti foHo tingulari Plock. Mant. 160. 

7. Seropkularia Amerieana dentiori teabro fotio, dentieutis magit exttantihut at- 
perata RaJ. Soppl. 305. 

8. Seropkutaria Noveboraeeneit ftoro viridi rubente, foUo Vrtieae amplittimo 
RaJ. I. e. 

8. Seropkutaria Seorodoniae folio maximo Noveboraeentis ftore atro^purpureo 

RaJ. 1. G. 
MH Scropkuitaria montana kmmUit emgutto serrato erattiuteuio foUo, temine guam 

in nadota majore Messersehn. ex Amraan. Roth. 31. — Crescit prope lacom 

DaUi iB Davorla. 

in. 83 N 178 SCROPHULARINAB. scrophulaiu. 

11. SeropMmim foUit lintarihut expimmato dmUaUi, flarihut hn§§ rmtmmoiit Ur~ 
tmnaHhut Gmel. Sibiric. III. IM. do. 3. 

ttt Speciet nomina tantum eogniUu, 

8CR. HIRSUTA Schott. 

SCR. PROCUHBENS Arrabida. 

8CR. STELLERIANA Stead. » 8CR. INCISA Weinm. — SCR. GMBLim Tartfcli. 

8CR. 8UBUASTATA Arrabida. 

f ttt Specie* e genere excludendae, 
8CR. MERIDIONALIS Linn. * ALONSOA MUTISII. 
8CR. PHYSALODES Mof. et Sess. — LOPHOSPERMUM PHTSAL0DE8. 

Tribus II. HEMIMERWEAE Bth. in Hook. Comp. Bot Mag. 

II. 13. — Endl. 1. c p. 672. 

Calyx qainqnefldos t. pentaphyllos. CoroIIa tobo brefissimo, limbo 
esplanato subrotato bilabiato t. personato late qoadri-quioquelobo, bui 
•accato bifossulato t. oni-bic«lcarato. Stylos simplex; stigma parvom 
•obcapitatom. Capsola biTalYis, TalTulls iotegris blfidis t. bipartitis. 

3aS4. TTLACAVTHA Nee$ et Mart. 
(Nees ab Bsenb. et Mart. Nov. act acad. Caet. Leop. Carol. nal. carios. XL 43. — 
Meisn. Gen. planU vascal. L 305. II. 210. — Btb. in Hook. Comp. BoU Mag. IL llk) 

1. T. CAMPESTRIS Nees ab Esenb. el Mart I. c. 44. — Blh. I. c — G. Dob, 
General syst. of gard. and boi. IV. 600. — llerba erecta : caole tetragono snbpi- 
loso; foll. opposilis oTato-oblongis, apiee serraiis; florib. aiillarib. solitariis pe- 
dQDcalatis. ^ — Crescil in Brasilia. 

3884/,. C.%LLIBBACHOA Uawe et Lexarza. 
(Llawe et Lexarza, Novor. Tegetab. descript. fasc. II. p. 3. — Meisn. Gener. plant. 

▼ascol. I. 305. II. StO. t — EBdl. Gener. planU Sappl. inediU) 
I. *C. PROCUMBENS Llawe el Lexarxa I. c. — Meisn. 1. c II. SIO. t — «Dob Call 
da Puebla* incolarum. — Crescil in Mexico. 

3885. AIVfiELOKIit I7tfm6. et Bonpl 
(Humb. el Bonpl. planU aequinoct. II. 93. I. 1<R ~ Mcisn. Gener. plant. vasealar. 
I. 303. II. 210. — Blh. in Hook. Comp. Boi. Magai. II. 19. — G. Don, General syst. 

of gard. and bot. IV. 000.) 

I. A. PtBESCE>'S Bth. I. c. — Procumbens molliier pobescens: caule tereti; foll. 
peiiolalis o\alis acutis remole deotatis, cujusq. paris subaequalib.; florib. axil- 
laribas. 2^? — Fulia fere pollicem longa spurie opposila. PedicelU longi graei- 
les; flores majores quam sequenlis, minores quam illi aliarum specierum. ~ In 
Brasilia tropica crescil. 

S. A. (PIIYSIDIUM Scbrad. io Goellng. Gelebrl. Aoxeig. LXXII. 714. U 3a) PROCUM- 
BE.^S Nees ei Mart. Nov. acU acad. Caes. Leop. Carol. naU corios. XL 49. — G. 
Don I. c. no. 3. — Blh. I. c. — Prorombens subglabra: caole angolato; foll. snb- 
se«silib. ovali-oblongis aculis serralis, cujusq. paris Talde ioaequalib.; florib. 
axillanbus. ^. — Caules articulaii irichotomi glabri, angulis alatis. Folia glabrt 
spinuloso-serrata, peiiolis connatis, projeciuris ciliatis. Flores axillares solitarii 
▼. geminati illiii CaUeolariae simillimi , pedicellis folio brevioribus. Calyx pilit 
paucis rigidis obtccius. Corollae violaceae labiom superam breve trilobum, lobit 
crenulati*, labium inferum magnum inflaium intrgrum. Semina angulala. — 
Schelteria argula Nres et Mart. Flora (B. Z.) 1821. I. 800. el 318. — Creseit 1« 
Brasiliae Villa dos llheos. 

3. A. SALICARIAEFOLIA Humb. et Bonpl. I. c — Ker, BoL RegisL I. 415. — Btk 
I. c ~~ (fl. Don I. c no. I. ~ Erecta pubescens: foll. lanccolaiis sobserratls, fle- 
ralib. inflmis subconformib., plerisq. ovaio-lanceolatis deotatit, pedoneuloa tub- AM6EL0NU. 8CR0PHULAR1NAE. 179 

aeqntiitib.; florib. racemosls. ^ — Flores asillares solilarii pedicellati io racemos 
. lermiaales difposiU. Galyx pilosos. Semioa oblonga cuneaU, membrana reliea- 

laU feflliu. — Crescll prope Caracas el in insuU TriniUtis. — Haec species 

etiem in Mexico.lecU est, difl^ert tamen planu Mexicana foliis pieromque qoater- 

■ie TerticilUtif , ioprt sraberrimis, pilis caulinls sobadpressis fulvis nec pnrpu- 

raeecnllbas, corollii purparascentlbus pilosis. 
C A. HiaTA Chtm. et Scblcbtd. Linnaea VIII. 27. — G. Don I. c. no. 2. — Bib. I. c. 

— Ereett, pilis sparsis hirta: foll. lanceolalis serratis, florallb. plerisq. laie cor- 

dtUs tbropU tcuminttls sobintegerrimis, pedicello breviorib.; florlb. racemosis. 

9|i ~ Ctalis letragonus. Folia basi auriculau, arguU obsoleteqoe serrulau. — 

Crefcil in Brasilia prope Babiam. 
I. A. INTEGERRIMA Spr. SysU veget. Cur. poster. 235. — G. Don I. c. no. 4. — Blb. 

L e. — Erecta glaberrima: foll. oblongo-laoceolalis integorrimis; florib. racemo- 

sif . 9^ — Crescit in Brasilia (Rio Grande). 
fli A. mNOR Fisch. et Meyer, Linnaea Xlil. Literbl. 100. — Pubescens: caule qua- 

drtogalo; foH. semiamplexicauiib ; sepalis lanceolatis glanduloso-pobcscentib.; 

Itminis necUriferis td faucem corollae inclusis, appendice indivlsa. 2|.? — Cres- 

cil in Brasilit. 
7. A. GARDNERl Hook. BoU Magai. t. 3754. f — Sufl^roticosa pobescenli-glandu- 

lost: foll. Itnceolatis acuminalis serratis, floralib. basl latlorib. bracteiformlb., 

pedicellos iuperantibus. 6 — Habitat in Brasilia. 

3880. IIEMIMEBIS Thnbrg. 
(TbBbrg. Nov. gener. plant. 74. — Meisn. Gener. plant. vascul. I. 305. II. 210. — Bth. 

in Ilook. Comp. Bot. Magaz. II. 15.) 
1. B. 6ESSILIF0LIA Bib. 1. c. 16. — Pubescens: foll. bvato-oblongis sessilib. v. 
infimif peliolatif obscure denUlis; pedicellis subfasciculatis; laciniis calycinis 
Iribuf obovtto-oblongis, duobos cordato-ovatis obtusis. O? ^? — Zwarteland el 
Pttrdeberg In Stellenboscb Prpmontorii bonae spei. 
t. H. (DIASCU Spr. SysU veget. II. 800.) MONTANA Linn. Suppl. 280. - Thnbrg. 
Fl. Ctpens. 484. — Blh. 1. c. — Pubescens v. rarius glabraU: foll. petiolatis ovatis 
denUlis; florib. pedicellatis, superiorib. fasciculaiis; laciniis calycinis oblongis 
V. tngoste ovatis, capsola vix brevioribus. Q — Uerba annua humilis habitn Uo^ 
lotiei uwibeUaH v. VandeUiarum Indiearum. — Lam. Illustr. gen. I. 532. fig. 1. — 
Plaken. Almag. 0. t. 331. fig. 3. — Paederota raeemota Hoatt. Pflnznsyst. V. 80. 
I. 38. fig. 1. — Crescit in Promonlorii bonae spei locis Stellenbosch, Worcester 
et Clanwilliam dictis. 
3. H. SABULOSA Linn. I. c — Thnbrg. I. c. 485. — Bth. I. c. — Lam. Illostr. gener. 
I. 532. fig. 2. — Glabriuscula: foll. petiolatis oblongis inciso-dentatis pinnatifi- 
disve; pedicellii soperiorib. sobfasciculatis; laciniis calycinis lanceolatis obloo- 
gisve, capsula duplo longioribus. — Affiois praecedenti sed certe distincta. — 
Ctledon el Clanwilliam in Promontorio bonae spei. 

t Species e genere excludendae. 
H. ACUTIFOLIA Pers. * ALONSOA ACUTIFOLIA. 
H. CAULIALATA Pers. — ALONSOA CAULIALATA. 
H. DIFFUSA Thnbrg. » DIASCU DIFFUSA. 
H. HIRSUTA Spr. * ALONSOA HIRSUTA. 
H. INCISIFOLIA Pers. » ALONSOA INCISIFOLIA. 
H. LINEARIFOLIA Homb. et Bonpl. ^- ALONSOA LINEARIFOLIA. 
H. LINEARIS Pers. « ALONSOA LINEARIS. 
H. MACROPHYLLA Thnbrg. * DIASCIA MACROPHTLLA. 
H. MUTISII Humb. Boopl. Kth. — ALONSOA MUTISII. 
H. PARVIFLORA Humb. Bonpl. Klh. * ALONSOA PARVIFLORA. 
H. PEDUNCULARI8 Ltm. — DIASCU DIFFUSA. 
H. PROCUMBENS Pers. — ALONSOA PROCUMBENS. 
H. URTICAEFOLIA Willd. - AL0N80A INCISIFOLIA. 

23* 180 8CR0PHULARINAK. 

38B7. DIASCIA Lnk. «I Oito. 

(Lak. el Otto, lcon. srlect. pUnt. hort. bot. Borolin. 7. t. 8. — Moltn. Geaer. pleai. 

▼••cal. I. 305. 11. 216. — Bth. in Hook. Comp. Bot. Ifag^i. II. 10.) 

Sectto L BRAOITGABPAI BUi.Le.lt. 

Pedicelli exilUres ▼. saperiores sabrasciculali. Folia basl angostata. Capsnla 
ovoidea t. globosa, talvula altera saepissime majore. 

1. D. HBTERANDRA Bth. I. c. — Foll. camosulis profunde pinaatifidis, laciniis in- 
feriorum ovatis, superiorum oblongis; sepalis ovalo-oblongis obtusis; corolla 
bifossulala; slaminib. ioreriorib. elongatis difformib. sterilibus. Q? ^? ~ Gretcit 
in Promonlorio bonae spei. 

8. D. (HEIIIMERIS Thnbrg. Fl. Capens. 485.) DIFFUSA Bth. I. c. — Foll. pianatl- 
fldis subpinnalisectisve, lacioiis ovatis latis; sepalis late lanceolatis acoiis; co- 
rolla bifossulala; filamentis inferiorib. medio biforcatis; lacioia altera antberifera, 
altera membranaceo-dilauu. 2^? — BemimeriM p$duncularis Lam. DicL ill. lOSw, 
lllustr. gen. I. 538. fig. 3. — Patderola Bonae epei Linn. Spec. pl. 907? — Plok. 
Pbytogr. t. 320. fig. 5. — Crescit in Promontorio bonae spei prope Cap Town, 8al- 
danba Bay, Witieboom. 

3. D. ELO.NGATA Bth. I. d. — Foll. infimis pinnatifidis, laciniis ovatis, superiorib. 
pinnaiiseclis, laciniis oblongis linearibusve; sepalis latelanceolatisacuiis: corolla 
bifossolata; filamentis inferiorib. medio geniculalis integris membranaceo-dila- 
Utis. — Diateia Bergiana Hb. union. itin. no. S23. — fi» parviflora : — Crescit 
in Promonlorio bonae spel (OlifanU river, BrackfonUin in Clanwilliam, Paartberg). 

4. D. PACHYCERAS E. Mey. mss. ex Blh. I. c. - Foll. pinnatifidis, laciniis oval#- 
triangularib. oblasis; sepalis late sabcordato-ovatis acuminalis; corolla baai bi- 
saccaU; Olamentis iof^riorib. medio incorvis dilautis. 2|. — Flores nutantes oii- 
Bosqoe aperti qoam affiniom. ~ In Promontorio bonae spei (Hol river). 

f. D. RUNCINATA E Mey. mss. ex Blb. I. c — Foll. mncinato-pinnatifidis t. tl- 
naato-dentalis, laciniis ovatis oblongisve integris denlatisq.; sepalis late eordalo- 
dilatatis subulato-acuminatis ; corolla bifossulala; fllamenlis omnib. subnlatls. % 
~ Folia floralia paoca parva. Flores parvi. — Crescit in Promontorio bonae apei 
(Zilverfontein, Nemaqualond). 

fl. D. CUNEATA E. Mey. m!«s. ex Blh. I. c. 17. ~ Foll. inflmis runcinato-pinntU- 
fidis, floralib. obovatis oblongisve coneatis sinuato-deniatis; sepalis late laneeo- 
latis acnminaiis; corolfa bifossulaU; fllamentis omnib. subalatis. ^ -> Creaeil ia 
Promontorio bonae spei (Uitenhage, Zondag river, Zwartkops river). 

SeeUo IL LEPTOGARPAS Bth. I. e. 17. 

Pedicelli axillarcs \. superiores subrasciculali. Folia basi angusUU. Captola 
oblonga sublinearis. 

7. D. BEBGIANA Lnk. et Ollo, lcon. selecl. pl. bort. Berolin. 7. t. 8. — Blh. L e^ — 
Foll. oblongis sinaato-denUiis, basi angosUlis; sepalis lanceolalis acuBiaatis; 
eorolla bifoitsolala. 2^? ~ liabitus D. runeinatae, scd capsula gracilis qnatuor li- 
neas ionga. Sepala angusla, basi aaepe coaliu. — Cr<Jscit in Promontorio boaao 
•pei ;Clanwilliam). 

& D. TliUMBERtilA.NA Spr. SysU veget. II. 80a — Blh. I. c. — FolU obloagis si- 
Boato-denlalis, basi angaslatis; sepalis lanceolatis acuminatis; corolla loage bi- 
calcarata. 3}. — llabitu, foliis, calyce capsulisqne adeo accedii ad praecedeaien, 
ui abiiquc floribus difUcilis sil distinctioni. — Antirrkinum longicome Thnbrf. Fl. 
Capens. 483. — yemetia longicomit Pers. Synops. II. 150. — Crescit in ProaM>a- 
lorio bonae spei (Clanwilliam, Wopperthal, OlifanU river, Brackfunlein etc). 

0. D. TANYCERAS E. Mey. mss. ex Bth. I. c ~ Foll. pianatifldis, laciniia ovatia 
oblongis linearibq.; sepalis basi latissimis, apice sobulato-acuminatis; corolla 
longc> bicalcarata. ^? — Habitu eorollaqoe ad praecedeaien acoedit, dilDert foliis 
cal)cibasiiue. Capsula ignoU. — Crescil in Promontorio bonae spei (Modder- 
fonlein in Nemaqualand'. DUSCiA. SCROPHULARINAE. 181 

SmUo ni. RAGBMOSAB Btb. L e. 
laCMii eloDgall "Biinote bracteaii. Folia basi aaepius cordata* Capsula ob- 

looga, rarlas OYoidea. 

ML D. (HEMIMERIS Thnbrg. Fl. Gapens. 484.) MAGROPHTLLA Bth. I. c. - Foll. 
poUolatis ovaiis sabsioaato-deniatis tenuib.; raceoiis terminalib. elongalis; co- 
rollis loogo bicalcaraiis ; filamentis glabris. O — Herba graoilis anoaa sexpolli- 
caris v. sesqoipedalis glaberrima. Folia pauca, inreriora longe peiiolata. Pedicelli 
S-S lineas longi. Corolla quam D, ahnsooidit major, calcaribus circiter sexli- 
Boaribas. Capsula 3-4 lineas longa oblongo-linearis sobcarraia. — Crescil in 
PronoDlorio bonae spei (inter Bockland et Hantom). 

II. D. PARTIFLORA Bth. I. c. — FoII. breviter petiolaiis cordaio-ovatis rotonda- 
llsve iDtegerrimis deniaiisq.; racemis ierminalib. elongatis moltifloris; corollis 
kreviier bisaccatls; filameniis glabris. Q? — Racemi longiores mahoque graci- 
liores qaam seqoeniis, pedicelli filiformes fere semipollicares. Flores nuiantes 
rirciler V/t lin. laii. ~ Crescii in Promoniorio bonae spei (Konabs river, Cedei 
lerritory, Hex river). 

11 D. AL0NS00IDE8 Bth. I. c. — Foll. petiolatis subcordato-ovatis subsinuaio- 
deouiis ienoib.; racemis terminalib. elongatis multifloris; corollis brevissime 
bifossolalis; fllamentis villosis. O — Herba glabra 9 lin. v. pedem alla. Pedicelli 
iliformes, demom fere pollicares. Bracteae minimae cordatae. Corolla semi- 
pollicem lata, segmentis rotundatis magnitudineque subaequalibns. Capsula 3 lin. 
loDga oblonga, apicem versus aitenuata. — Grescit in Promontorio bonae spei 
(SDeeowebergen). 

IS. D. RACEMCLOSA Bifa*. I. c. — Ramis tetragonis subalatis; foll. late cordato- 
ovalis denlatis; racemulis axillarib. tenoib.; corollis calcaratis; filamentis glabris. 
O — Habiio recedii a speciebus omnibos aliis. Caules sursum ramosi foliosi. 
Raceml breves graciles numerosi. CoroUa fere eadem ac praecedentis, calcaribos 
lameD divergeotibns. ~ In Promontorio bonae spei inter Umtala et Umzimcooto. 

M. D. CAPSULARIS Bth. I. c. 18. — Basi ramosa : foll. subsessiiib. cordato-ovaiis 
V. ovalo-lanceolatis dentalis; racemis terminalib. elongatis; corollis bicalcaratis; 
eapsolis ovoideo-oblongis, calyce bis ierve longioribus. 7^ — Herba pedalis, 
prope basin ramosa. Rami acuie quadrangulares. Folia crassiuscola. Pedicelli 
%-1-pollicares. Bracteae minimae. Sepala oblooga v. lanceolata, pilis paucls 
glaodolosis obsila. GoroIIae calcaria recia conica, 3 circiter lineas longa, limbo 
S-10 lioeas laio. Capsula quaiuor circiler lineas longa. — Grescil in Promontorio 
bonae spel (Uitenbage, Albany). 

15. D. RIGBSCENS E. Mey. mss. ex Bth. I. c. — Gaole ereclo elato striclo; foll. 
sessilib. v. amplexicaulib. cordato-ovatis dentatis; racemis elongatis ierminalib. 
moltiflorls; corollis breviter bicalcaratis; capsolis subgloboso-ovalis calycem vix 
aeqoaniibos. % — Gaulis subramosus nltra bipedalis. Folia majora et aculius 
dentala qoam D. eaptularit. Sepala oblonga v. spaihnlata obtosa, pilis glandoli" 
feris. Corollae calcar vix 2 lineas longum. Filamenia glabra. Gapsola coriacea 
vix S lioeas looga. — fi. anguttifolia. — Crescii io Proraoniorio bonae spei (Kat~ 
rlviersberg ei Wioterberg, Umzimcoolo etc). 

IS. D. DENTIGULATA Bth. I. c. — Decombens: foll. sessilib. ovaio-ianceolatis ob- 
loogisve obtosis paocideotatis; racemis termioalib. brevib. sabcorymbosis; corol- 
lis breviter bicalcaratis. 2|. ~ Folia crassiuscola nt specierom duarOm praece- 
deoliom , sed mioora aogostiora obscure dentata. Capsola ignota. — Crescii io 
Promontorio bonae spei (inter Umiaia et Umzimcoolu). 

17. D. INTEGEBRIMA E. Mey. mss. ex Bih. I. c. ~ Foll. brevissime petiolatis in- 
legerrimis, inferiorlb. ovato-laoceolaiis, soperiorib. lanceolato-Iinearib.; racemis 
eloDgatis terminalib.; corollis bicalcaralis; capsolis oblongis calyce bis ierve lon- 
gioribus. at' — Affiois D. eaptulari sed gracilior, folia multo mioora angostissima, 
flores ninores. •* Crescii io PromoDiorio booae spei (Tafelberg, Witbergen). 

t Species « genera expettenda. 
D. MONTANA Spr. — HEMIMERIS MONTANA. 182 SGROPUULARINAE. 

3888. IVEMSSIA Ventm. 
(VeDteo. Jard. de Malm. t 41. — Meisn. Gener. plani. vascul. I. 305. IL 810. — BUi. 
in Book. Comp. BoU Mag. II. 18. — G. Don, General sjtt of gard. and bot. IV. 533.) 

|. 1. CoroUa basi saecata, 

1. N. 8TRUM0SA Bth. in Hook. Comp. Boi. Magax. II. 18. — Herbacea ereeU: roll. 
radicalib. oblongo-apathalatif integria, caoiinis lanoeolatia linearibaave dentatis; 
racemis brevib. aobsorymbosia ; corollis amplis, basi late saccatia, ladniis late 
rotondatis. Q — Pedalis, basi ramosa. Folia paaca com caule glabra. Folia 
floralia ▼. bracteae parvae. Pedioelli demum pollicares v. sesquipolllcares com 
sepalis lineariboa pilosi. Gorolla perfecte expansa pollicem circlter diametro ha- 
bet, aorantiaca, lotea ▼. porparea, labio infero pllis longla barbato. Capsola ovala 
4-0 lin. longa, 3-4 lin. lata, apice subcontracta, valvls linea recta v. subincorvata 
oblique troncatis angulom oblasum efBcientibas. » Antkirrinum iirumonun 
Bnks. Hb. — Crescit in Promontorio bonae spei (Saldanha B^f/. 

S. N. 8ACCATA E. Hey. mss. ex Bth. I. c 10. — Herbacea humilis, basi ramosis- 
aima: foll. linearib. integerrimis paocidentatisq. ; racemis elongatis; corollis par- 
vis, basi late saccatis, laciniis rotondalls. Q — Herba vix sexpollicaris glaber- 
rima. Folia subcamosa. Pedicelli disiantes semipollicem longi. Corolla 3-4 lin. 
lala non barbata. Antherae vix cobaereotes. Capsnla 2-2% lin. longa lataqoe, 
apice non angostata, valvis apice roluodatis angolom palenlissimom efficieniibna. 
— Crescii in Promontorio bonae spei (Noagas). 

3. N. LUCIDA Bth. I. c — Herba glaberrima: foll. cordato-ovaiis grosse dentatia, 
inferiorib. breviier petiolaiis; racemis elongatis paacifloris; corollis parvis basi 
iaie saccatis, laciniis roiondatis. Q — Caules pedales v. sesquipedales qaadru- 
galares glabri niiidi. Folia pollicem fere excedeniia. Pedicelli distantes polli- 
earea. Capsula 6-7 lin. longa, 2 lin. lata, apice non contracta, valvis valde obliqne 
irancaiis, angolo exteriori acolo. Corolla praecedentis. ~ Crescii in Promoalorio 
bonae spei (Constaniia). — Sieb. Hb. fl. Capens. no. 254. 

f. 2. CoroUa ealearata. Flore* raeemoti. 

4. N. BARBATA Bth. I. c. — G. Don I. c. 531 no. 5. — Herbacea erecta: foll. radi- 
calib. petiolaiis ovatis sobintegerrimis, caulinia sessilib. ovatis oblongisve den- 
tatisi racemis paucifloris; corollae labii aoperioris laciniis brevib. rotondaiia, in- 
feriore maximo vix emarginato, calcare brevi conico. Q — Subpedalis, basi ra- 
mosa glabra v. pllis paucis glandulosis parte superiori caulis, pedancalis c«lj«- 
cibosque adspersa. Corolla forma variabilis, sed labio supero magno laio, fiatn 
aicco obscurios colorato recognoscenda. Lablum inferum barbatam. Capaola 
ovaia, basi angastata, comabus geminis brevibos divergenlibus. — CrefcH in 
Promontorio bonae spei (Stellenbosch, Clanwilliam, OlifanU river). 

5. N. CHEIIIANTHUS E. Mey. mss. ex Bth. I. c. — ErecU glabra : foll. inflmia ova- 
iia petiolatis, soperiorib. paocia remotis sessilib. oblongis lanceolaiis lineariboave, 
omnib. paocidentatis integerrimisve ; corollae laciniis supremis lanceolatif aealla» 
labio inferiore longlorib. palato villoso, calcari brevi cooico. Ql — Pedalift Ma 
valde ramosa. Calyces et pedanculi interdum piiis pancis brevibos obalii. Co- 
rollae la€fniae 2 superiores lineaa longae , laterales 4 lineos longae, colear bl- 
lineare, labium Inferam lalum emarginatom. Capsula incognita. — CrefCil ia 
Promontorio bonae spei (Olifants river, Brackfootein etc). 

tt. N. ANISOCARPA E. Mey. mss. ex Bih. I. c — ErecU subglabra : foll. iBflmla 
petiolaiis ovatis, soperiorib. paacis remotis sessilib. oblongis lanceolatia liiicari* 
bosve integerrimis dentatisq.; corollae laciniis supremis oblongis oblaaif, UMm 
inferiore loogiorib., palalo ieoaiter pabescente, calcari brevi recio lineari-eoBlco. 
— Habito, foliis calycibaaqoe valde accedit ad priorem, a qoa reeedil c«rollM 
lacinlis soperioribus molio latioriboa obtasisque. — Crescit in Promoniorio 
spei (Micreokasieel in ClABwilliam ti ZilverfoBlein in NeBMqaaltBd). nnaBw SCROPHULARINAE. 183 

7. 11. YEftSICOLOR E. Mey. mf f . ex Blb. I. e. 90. — ErecU f abglabra : foll. iDfimif 
peliotatii OTaiis, saperiorib. paacis remoiis fesfilib. oblongis laaceolatis liDeari- 
bufTe iBtegerrimif deotatifq.; corollae lacioiif quataor superiorib. obloDgis ob- 
tasif ioter ae aeqoalib., labio iDferiori aequiloogis, palato bicalloso pubesceate, 
caleari iocunro, apice ood dilatato, labio iDfcriori vii aeqailoogo. Q — Habilus 
doamm praeeedeotiam. Galcar circiter qualaor liDeas loogum. Capsula 3 lioeas 
lenga el lata, bafi roluodata, apice dod coDtracta, valvif apice rotnodalis, aogulo 
«Ueriori apiculatif. — fi. oxyeerat: Calcari acutiori, florib. obfcore luteif. — io 
PromoBlorio iiooae spei (OlifaDlsrivier ei BrackfoDteio). 

& 11. LIGDLATA E. Uey. mss. ex Btb. I. c. — Erecta subglabra: foll. ioflmis pe- 
liolalia ovatis, superiorib. paucis remotis sessilib. obloogis laoceolalis lioearibusve 
iBlcgerrimis deotatisq.; corollae lacioiis supremis obloogis, lateralib. obovatis, 
tabio iaferiori subaeqoiloDgis, calcari labio iDferiore parum loogiore, apice sub- 
talealo-dilatalo. Q — Habitus praecedeotium. Racemus pubesceos. Flores quam 
praeeedeoils speciei minores, obscure lulei. Calear 3 lio. loogum. — Crescit io 
PromoBlorio booae spei (Hol river). 

f. N. CALGARATA E. Mey. mss. ex Btb. 1. c — Erecta subglabra : foll. ioflmis pe- 
Uotalia ovatis, soperiorib. paucis remotis sessilib. obloogis laDceolatis v. linearib. 
deolatis; eorollae lacioiis superiorib. obovatis (?) inler se et labio inferiori sub- 
•eqailoogis, calcari rectiusculo, apice atteouato, labio iaferiori subdaplo loo- 
giore. O — Capsula N. verHeohrit , a qua aegre differt corollae lacioiis supe- 
riorib. el ealcari sex lioeas loogo. — Crescil io Promootorio booae spei ( ioter 
Hexriver et Draai). 

M. N, PARVIFLORA Btb. I. c. — ErecU subglabra: foll. inferiorib. peliolatis ovatis, 
soperiorib. paucis remotis sessilib. obloogis vix deotatis ; corollae parvae laciniis 
superiorib. oblongis, labio inferiori breviorib., calcari recto, labio superiore 
subacquiloDgo; capsulis apice dod dilalatis. Q — Caules graclles subsimplices. 
Bacemi laxi, pedicellis filiformibus. CoroIIa quam illa Linariae simplieit vix loo- 
gior pallide lutea, calcari purpureo. Capsula 2 lin. longa lataque. — Crescit io 
PromoBlorio booae spei, io' montibus prope urbem. 

IL N. PINNATA E. Mey. mss. ex Bth. I. c. — Erecla pusilla glabrinscula: foll. re- 
molis lioearib. profuode deotatis piDDalifidisve, lacioiis lioearib.; corollae parvae 
labio superiore brevisslmo, calcari recto, labio superiore loogiore, ioferiore 
breviore. Q " Antirrhinum pinnatum Lion. fil. Sappl. 280. — Habilus If. parvi^ 
florae. Coroltae labium superum brevissimum. — 1n Promootorio booae spei. 

12. N. GRACILIS Btb. I. c. — Erecla subglabra: foll. inferiorib. peliolatis ovalis, 
superiorib. paaeis remotis sessilib. oblongis vix dentatis; corollae parvae lacioiis 
soperiorib. obloogis, labio ioferiore subdimidio brcviorib., calcari reclo labio 
saperiore loogiore; capsulis basi contraclis, apice dilatatis sabbicornibus. O — 
Valde afSnis JV. parti/lorae, sed floribus muUo majoribus capsularumque forma 
bicoroi recedlL — lo Promootorio bonae spei (Olifaots river, Brackfooleia). 

13. Tl. BICORNiS Pers. Enchirid. II. 150. — G. Doo I. c. 534. no. 4. — Bth. I. c — 
Ereeta, pilis sparsis brevib. pubescens v. subglabra: foll. inflmis petiolatis ovato- 
obloogis, soperiorib. paucis remotis sessilib. obloogis lanceolalis v. lioearib. 
deotalls; racemis demum ramosis; corollae lacioiis quatuor superiorib. oblongis 
oblusis, labio Inferiore bifldo subaeqoilongis, palalo bicalloso villoso, calcari li- 
oeari labio inferiore breviore; capsula basi contracla, apice dilatata breviier bi- 
eorni. O — Affiois N. vertieolori, sed robustior ramosior et io universum magis 
pobesceos. Folia semper deotata. Fructibus maturis facile dislingnilnr, capsulae 
eoim babeot formam triaogulorum duornm rectangulorum , qui lalcre anguli recti 
altero coooati suot, latns alterum efflcit lineam curvalam io mocrooem projertum 
desioeotem. Corolla magoiludino illios Linariae ttriatae et in similem modnm 
cloBgata palato tameo mollo mious promiocnte. — Antirrhinum bieome Lioo. 
Amoeo. Acad. VI. Afr. 17. — Tbobrg. Prodr. fl. Capeos. 105. — Burm. Af^ic. 211. 182 SGROPHULARINAE. 

3888. NEMESIA Venien. 

(VeBtcD. Jard. de Malm. u 41. — Meian. Gener. plant rafcal. I. 305. IL SIO. — Bib. 
lo Book. Comp. Bol. Mag. II. 18. — G. Doa, Geoeral syit of gard. and bot. IV. 533.) 

f. 1. CoroUa 6a#i saecata. 

1. N. 8TRUM0SA Btb. la Hook. Comp. Bot Magai. II. 18. — Herbacea erecU: foll. 
radicalib. obloBgo-fpaihalatif inlegris, caalinis laneeolatif linearibofTe deBtatls; 
racemif brevib. sabforymboai»; corollif ampli», baai late faccatlf, lacinlif late 
rolandatif. Q — Pedalif, bafi ramoaa. Folia paaca com caale glabra. Folia 
fioralia t. bracteae panrae. Pedieelli demam pollicaref ▼. fefquipollicaref cam 
fepallf linearibof pilofi. Gorolla perfecte expanaa pollicem circiter diametro ba- 
bet, aurantiaca, lotea ▼. parparea, labio iofero pilif longif barbato. Capfula ovata 
4-8 lin. longa, 3-4 lio. lata, apice fabcontracta, valvif linea recta v. fobincartata 
obliqae trancatif angolom obtofom efflcieBtibaf. — Anihirrinum sirumonkm 
Bokf. Ub. — Crefcit in PromoBtorio bonae fpei (Saldanba Bay}. 

i. N. 8ACCATA E. Mey. mff. ex Blb. I. c 10. — Herbacea homilif , basl ramofia- 
fima: foll. linearib. Integerrimif paocidentatif q. ; racemif elongatia; corollif par- 
vif, bafi late aaccatif , laciniis rotondalis. Q — Herba vix sexpollicarif glaber- 
rima. Folia fnbcamosa. Pedicelli diftantea femipollicem longi. Corolla 3-4 lin. 
lata non barbata. Aniherae vix cohaerentea. Capfola S-S'/t lin. longa lataqoe, 
apice non anguftata, valvif apice rotundatif angolom patentifsimnm efficieBtiboi. 
— Crescit in Promontorio bonae spei (Ifoagas). 

3. N. LCCIDA Bth. I. c. — Herba glaberrima: foll. cordato-ovatis grosse deBlatif, 
Inferiorib. breviter petiolatif; racemif elongatif paociflorif ; corollif parvli bafi 
late faccatif, laciniif rotondatis. Q — Caules pedalea v. fefqaipedalef qaadno- 
galaref glabri nitidi. Folia pollicem fere excedentia. Pedicelli diftantea polli- 
earef . Capa ala 8-7 lin. longa, S lin. lata, apice non contracta, valvis valde obliqae 
trancatif, angolo exteriori aculo. Corolla praecedentlf. » Crefcit in PromoBlorio 
bonae apei (Conftantia). — Sieb. Hb. fl. Capena. no. S54. 

t. 2. Corona ealearata, Flores raemnosi. 

4. N. BARBATA Bth. 1. c. — G. Don I. c. 531 no. 5. — Herbacea erecta: foll. radi- 
calib. petiolatif ovatif fabintegerrimif , caalinis fesfilib. ovatis oblongisve den- 
tatis; racemis pauclfioris; corollae labii superioris laclniis brevib. rotondatii, in- 
feriore maximo vix emarglnato, calcare brevi conico. Q " Sabpedalis, basi ra- 
mosa glabra v. pilis paucis glandulosis parte soperiori caulif , pedancolif caly- 
cibufque adfpersa. Corolla forma variabilis, sed labio supero magno laio, iUtB 
iiceo obscuriuf colorato recognoscenda. Labium inferam barbatam. Capivta 
ovata, baii angustau, comubus geminis brevibus divergentibos. — Creicil la 
Promontorio bonae spei (Stcllenboscb, Clanwilliam, Olifants river). 

5. N. CHEIBANTHDS E. Mey. mss. ex Bth. I. c. — BrecU glabra : foll. intmii ova- 
tii peUolatis, saperiorib. paocii remoiis sessilib. oblongis lanceolatls lineariboive, 
omnib. paucidenutis integerrimisve ; corollae laciniis s upremif lanceolatii ae«Cii, 
labio inferiore longlorib. palato villoio, calcari brevi conico. 0? — Pedalii, mb 
valde ramoia. Calycei el pedoncoli interdum pilif paucif brevibof obilti. Co- 
rollae Mniae S foperioref 8 llneaf longae, laterales 4 lineas longae, calear bi- 
lineare, labium inferam laium emarginaium. CapfuU incognita. — Creeeil in 
Promontorio bonae spel (OlifanU river, Brackfoniein elc). 

8. N. ANISOCARPA E. Mey. mss. ex Bth. I. c. — Erecu sobglabra : foll. iateli 
petiolatis ovatis , faperiorib. paucif remotis sessilib. oblongis lanceolatii linc*ari* 
bosve iniegerrimis denlatisq.; corollae laciniis supremis oblongis obtoiii, labto 
inferiore iongiorib., palato tenoiur pobeicente, calcari brevi recto llnea ri eoalco. 
— Habito, foliis calycibosqoe valde accedit ad priorem, a qoa reeedil co ro l Uo 
Ucinlii soperiOribus molu latioribas obtas Isque. — Crescit in PromoBlorio boMo 
ipei (MicreBkasieel in CUDwilliam f< ZilvorfoBieia In Nemaqoalrad). imBSi^ SCROPHULARINAE. 183 

7. 11. YER81C0L0R E. Mey. mM. ez Blh. I. e. 90. -- ErecU sabglabra: foll. iDfiinis 
petiotaUi OTatis, saperiorib. paacis remotis sessilib. oblongis lanceolatis lineari- 
iHiiTe iBtegerrimii dentatisq.; corollae laciniis quataor superiorib. oblongis ob- 
iBfia ioter se aeqaalib., labio inferiori aequilongis, palato bicalloso pabescenle, 
caleari incunro, apice non dilatalo, labio inferiori viz aeqailongo. Q — Habilas 
diiaram praeeedentium. Galcar circiler qualuor lineas longam. Gapsola 3 lineas 
lenga el lata, basi rotnndata, apice non contracta, Yalvis apice rotundaiis, angulo 
czteriori apiculatis. — fi, oxyeenu: Galcari acutiori, florib. obscure lutels. — In 
Promoolorio iionae spei (Olifanurivier et Brackfontein). 

& N. LIGDLATA E. Uey. mss. ez Btb. I. c. — Erecta subglabra: foll. infimis pe- 
tiolalis ovatis, superiorib. paucis remotis sessilib. oblongis lanceolalis linearibusve 
lalogerrimis dentatisq.; corollae laciniis sopremis oblongis, lateralib. obovatis, 
tabio iBferiori sobaequilongis, calcari labio inferiore parum longiore, apice sub- 
iBlcato-dilatato. Q — Habilus praecedentium. Racemus pubescens. Flores quam 
praeeedentis speciei mlnores, obscnre lutei. Calear 3 lin. loogom. — Grescil in 
PromoBtorlo bonae spei (Hol river). 

f. N. CALGARATA E. Mey. mss. ez Bth. 1. c — Erecta subglabra : foll. infimis pe- 
liolatii ovatis, soperiorib. pancis remotis sessllib. oblongis lanceolalis v. linearib. 
dcBtatis; eorollae laciniis superiorlb. obovaiis(T) inter se el labio inferiori sub- 
Mqoiloogis, calcari rectiusculo, apice atteouato, labio inferiori subduplo lon- 
fiore. — Capsula N. verHeolorit, a qua aegre dilTert corollae laciniis supe- 
riorib. et caleari sez lineas longo. — Grescit in Promontorio bonae spei (inter 
Hezriver ct Draai). 

M. N, PARVIFLORA Bth. I. c. — ErecU subglabra: foll. inferiorib. petiolatis ovatis, 
soperiorib. paucis remotis sessilib. oblongis viz dentalis ; corollae parvae laciniis 
ioperiorib. oblongis, labio inferiori breviorib., calcari recto, labio superiore 
sobacqoilongo; capsulis apice non dilatatis. O — Gaules graclles subslmplices. 
Racemi lazi, pedicellis filiformlbus. Gorolla quam illa Linariae eimplicit viz lon- 
gior pallide lutea, calcari purpureo. Gapsula 2 lin. longa lalaque. — Grescil io 
PromoBlorio bonae spei, io' montibus prope urbem. 

11. N. PINNATA E. Mey. mss. ez Bth. I. c. — Erecta pusilla glabrioscula: foll. re- 
motls lioearib. profonde dentatis pinnatifidisve, laciniis linearib.; corollae parvae 
labio superiore brevissfmo, calcari recto, labio superiore longiore, inferiore 
breviore. Q " Antirrhinum pinnatum Linn. fil. Soppl. 280. — Habilns Jf. parvi- 
fiorae. CorolUe labium supcrum brevissimum. — 1n Promontorio bonae spei. 

12. 71. GRACIUS Blh. I. c. — ErecU subglabra : foll. inferiorib. petioUtis ovalis, 
soperiorib. paoeU remotis sessillb. oblongis viz dentatis; coroUae parvae laciniis 
soperiorib. obloogis, Ubio inferiore subdimidio breviorib., calcari reclo Ubio 
soperiore loogiore; capsulis basi contracils, apice diUulis sabbicornlbus. O — 
Valde afSnis Al parviflorae, sed floribus mulio majoribus capsuUrumque forma 
bicorni recediL — In Promontorio bonae spei (Olifants river, Brackfontein). 

13. Tl. BICORXIS Pers. Enchlrid. 11. 150. — G. Don I. c. 534. no. 4. — Blh. I. c. — 
Ereeu, pilis sparsis brevib. pobescens v. snbgUbra: foll. infimls peiioUtis ovato- 
oblongis, saperiorib. paucis remolis sessilib. oblongls UnceoUlls v. linearlb. 
deoUtis; racemis demum ramosis; corolUe Uciniis quatuor superiorib. oblongis 
oblosis, Ubio Inferiore blfido subaequllongis, paUio bicalloso villoso , calcari II- 
neari labio inferiore breviore; capsula basi contracta, apice diUuu breviier bi- 
corni. Q — Affinis N. terticolori, sed robuslior ramosior et in universum magis 
pobesceoa. Folia semper denUU. Fruclibus maturis facile dislinguitur, capsuUe 
CBim habent formam triangulorum duorum rectangulorum , qni latere anguli recti 
altero coooati sont, latus alterum efflcit lineam curvalam in mocronem projectum 
deaiBcntem. Corolla magnitudine illins Linariae ttriatae et in similem modum 
clOBgata paUto Umen multo minus prominenle. — Antirrhinum bicome Lioo. 
AmocB. Acad. VI. Afr. 17. — Thnbrg. Prodr. fl. Gapeos. 105. — Borm. Af^ic. 211. 184 SCROPHULARINAE. nbmbsu. 

i. 75. fig. 3. — CretcH freqaeDtittime ia PrMDonlorio booae spei (Heereoiogiotciil 
io ClaDwilliam). 

14. N. AFFINIS Bib. I. c. il. f - BrecU, aobgUbra: foll. iofioiit petiolatia ovatia 
obloogitve , toperiorib. paacia tabtettilib. obloogit lancoolatia ▼. lioearib^ 
pleriaq. deotatit; corollae lacioiia qoaloor tuperiorib. obloogia obiotit ioter to et 
iabio ioferiori tobaeqailoogit , palato teoaiaaime pabeaceote, calcari tobrecto 
obtoto, labio ioferiori aobaeqailoogo; captola ovata tobnatica. — Yalde afl- 
oit iV. venieolori et kicplori, babitaa priorit, dilTert tameo ab atraqoe captnla 
loogiori qoam laU, aplce contracu, Talvia troncatit. — fi. lutifoUa: Homilior et 
ramotior, captalit loogioribot. — r* grmndi/lora: Foliit latioribot floribotqoe 
nujoribot. — In Promontorio bonae tpei (Stelleobotcb). 

15. N. CYNANCHIFOLIA Btb. I. e. — Ramotitaima, difftata: ramit foliotit pobea- 
centib.; foll. petioUtia ovalo-Unceolatia obtotit obacore tinaalo-deoutit glabria; 
eorolUe labio aaperiore trifldo, laeinia intermedia breviter bifida, omnib. obta- 
tittimit, labio inferiore viz longiorib., calcari reclo, labio inferiore panim bro-> 
viore, palato glabriuscolo. Q — Ez babita afflnlt praeceilentia var. /9., sed follit 
omnibot petiolatit inferioribaa floralibot caalinit taepe timilibot, corollae laei- 
niit latioribna, doabot soperioribot tupra mediom coaliiit differt. CaptaU ia- 
cogniu. — Creacit in Promontorio bonae apei (in montibot Sneeowebergen). 

Ifi. N. VISCOSA E. Mey. mta. ez Bib. I. c — Ramotittima, vitcoto-pobeaceoa: 
foll. brevittime petiolaiia ovato-Unceolatit acotit integerrimit; corolUe Ucinlia 
qaaiuor saperiorib. ovatit obtotittimis , labio inferiore viz loogiorib., calcari 
recto labio ioferiore breviore, palato glabriuteolo. Q — Uumilit ramota, babbn 
valde accedent ad praecedentem. Sepala lanceolata acutit&ima. Corolla qfum 
in praecedenie minor. Captula 5 lln. looga, 3 lin. laU, apice viz angattlla, bre- 
vittime bicomuU. ^ In Promontorio bonae tpei. 

17. N. LINBAR18 Vent Jard. de Malm. t 41. - Pert. Encbirid. II. 150. — Btb. L e. 

— G. Don I. e. 531. no. S. » Pereonit v. saffroticosa glabra: ramit aaccndoolib.; 
folU lineari-lanceolatit integerrimit paacideoUtitq.; corollae labiit tobacqaalib., 
saperiorit laciniit brevib. obtaait, calcari recto labiit breviore, palalo villoao: 
captolae valvolia apice rectit. 2}i? 5? — Captola variat longitodine el UUtodint 
apiceqoe est vel recu vel angusUU, nomqoam tamen bicorois, valvia apice aeai- 
per rotundatis. — Antirrkinum Capense Tbnbrg. Flor. Capeos. 481. — Umarim 
Capeneit Spr. Syst. vcgeu II. 7M. — Crescit in Promontorio bonae spei (Kafroo, 
Karroid, Swellendam, Uitenbage). 

18. N. FOETENS VenU I. c. U 41. - Btb. I. c. S2. - G. Don I. c. 533. no. 1. flg. «L 

— Foll. quatemis lineari-lanceolatis acotis subtrinerviis gUbris (terroUlia); io~ 
rib. racemotit termioalib. bracteatis. 6 — Antirrkinum firutieane Tbobrg. Plor. 
Capent. II. 483. — Unaria frutieanM Spr. Syst. vegeu II. 480. — Nemetia firmiiamu 
Bih. I. c. — Corolla albescens, palato lateo. ~ In Promontorio bonae spel. 

10. N. DIVERGBNS Btb. I. c. — Perennis? glabra: ramis ascendentib.; foll. lineari- 
Unceolalis integerrimis denUlisve; corollae Ubiis subaequallb., saperiorit laeiBlU 
brevib. obtusit, calcari recto labiit breviore, palato villoto; captolia apico bl* 
comatit. 2^? — Habilut et corolla iV. linearii, capsula JV. barbatae. — Creaeil ia 
Promontorio bonae tpei (Zwarteboogdeot in Albany). 

00. N. FLORlBrNDA Lebm. Linnaea X. Literbl. 70. — Liodl. Bot. Regist (New Bcr.) 
XI. t. 30. ~ Caule erecto glabro; foll. ovatis petiolatis obiuse serratit gtabria; 
racemit multiflorit elongatit pobetcentib.; florib. sparsis dlstaotib. longe pc4o»-> 
coUlis; braciels reflezls (minutissimis). Q — Crescit in Promontorio bonae aptL 

$. 3. CoroUa calearata* Flores axiUares v. rarius rtKemoti, Foiia fmtO' 
lia inferioribus cauUnis subconfomUa. 

tl. N. ACUHI.NATA Btb. I. c. 03. - Procumbens gUberrima, locida: folU ataalHb. 
eordato-ovatis looge aeomioalia argote denutis; florib. in azillit aoporiofib. ▼• 
•d apicca raaMram racomoUait; eorolUe labiU tabaoqoalib., palalo pa bM CO aH^ mnsiA. SGROPHULARINAE. 185 

caletrl labils bnriore; eaptala apic« dilatau acale bicornata. — Differi a N. 
digktm floribot majoribas, foliis el praesertim capsala, qaae eat aimilif illi 
JK MBomif. — iliiltrrAiiiiiiii tcabridum Bnks. Hb. — lo Promontorio booae spei. 
IL II. DIFFUSA Dtb. I. c — Ramosissima, procambens glaberrima, lacida: foll. 
panls breriler petiolatit oYatis ▼. orato-lanceolatis, inflmis obtase, saperiorib. 
•eotiaaine dentatis; florib. aiillarib. y. sapremis laiissime sabracemosis; corollaa 
panrae labils sobaeqaalib., palato pabescente, calcari brevi reclo. Q — Habilus 
timmrim* rmmo9i$9imae, Rami et pedicelli filiformes. Gorolla N. lucidae similia 
•ed calcari breri lineari. Capsala oblonga ovata, basi angastata, apice recta, 
falfis obliqoe troncatis non rotandatis. » fi. rigida: Floribos foliisque majoribas. 

— Creseit in Promontorio bonae spei (Stellenbosch etc.}. 

flL II. CHAKACDRYFOLIA Vent. Jard. de Malm. t 41. — Blb. I. c — G. Don I. c 
Ol no. 3. — Herbacea : foll. subsessilib. ovatis dentati^ basi rotondatis sabcor- 
dalisTe, floralib. sabconformib.; pedicellis aiillarib.; corollae labil superiorls 
laciniia brerib. rotondatis, inferiore integro param rolandato, calcari brevi co- 
nieo. O — Tota planta glabra, exsiccata nigrescens. CoroIIae labium superum 
ires lineas longnm, inferom 3'/t lineas longam non barbatum. Sepala oblonga, 
«Irinqae angnstata, eapsala (3'/s-4 lin. longa ei totidem lineas lau, apice trancata) 
Mbbreriora. — iliilirrAin«iii maeroearpum Ait Hort. Kew* II. 335. — Willd. Spec 
plantar. III. 910. — i4fi/irrAiii«iii «<ra6rwiii Tbnbrg. Flor. Capens. 483. — Linaria 
i€mkrm Spr. Syst veget. II. 702. — Crescit in Promoniorio bonae spel (Tafelberg). 

91 N. MELISSAEFOLIA Blh. I. c — Derbacea, glaberrima: foll. petiolatis ovatis v. 
ovato-lanceolalis dentatis incisisve; racemis brevib.; foll. floralib. infimis cauli- 
ttis sabconformib.; corollae labiis subaequalib., caloari lineari corollam aeqaante. 
O — Herba fere pedalis. Rami foliosi. Folia N. lueidae sed omnia peliolala. 
Pedlcelli longi filiformes saepe fasciculati. Corolla N. lueidae sed calcari 3 lin. 
lottgo. Capsala 6 lin. longa, 4 lin. lala, valvis obliqoe truncaiis. — Crescit in 
Fromontorio bonae spei (Karroo, Fort Beaufort, Philipstown). 

85w 11. PCBESCENS Blh. I. c. — llerbacea pubescens v. pilosa: foll. petiolatis ova- 
lls dcnlalis, floralib. sabconformib.; florib. inferiorib. axillarib., superiorib. sob- 
racemosls; eorollae labiis subaequalib., calcari corolla breviore. Q ~ Crescil io 
ProBMBlorio bpnae spei (Graafreynet, Keurebooms river). 

t Species tninus notae. 
9, N. THCllBERGll G. Don I. c 534. no.6. — Foll. oppositis linearib. glabris; ra- 

m&s elongatis; racemis terminalibus. Q? — Antirrhinum Capense Thnbrg. Flor. 

Capens. 481. — Linaria CapenHt Spr. Syst veget II. 700. — Crescit in Promon- 

lorio bonae speL 
S7. N. (ANTIRRHnniM Thnbrg. I. c 4«. — LINARU Spr. I. c 703.) PATENS G. Don 

I. e. BO. 7. — FolL oppositis subsessilib. lanccolalis acutis subintegris glabris; 

florib. termloalib. solitariis(T?). Q? -' Crescit in Promontorio bonae spei. 
98u N. DENTATA G. Don 1. c no. 8. — Foll. sessilib. linearib. deotatis allernis; 

llorib. racemosis longe pedunculatis terminalib., calcari obtuso; caule subsim- 

plici. O -~ Flores pallide parpurei. — Aniirrkinum dentatum Poir. Encycl. m^tb. 

SnppL lY. 22. — Crescit in Promontorio bonae spei. 

tt Species e genere excludenda, 
N. LONGICORNIS Pers. — DUSCU THUNBERGIANA. 

3889. D1CL18 Bth. 
(Dlb. in Hook. Compan. bot Magai. II. S3. — Meisn. Gener. plantar. vascnlar. 

I. 305. II. 210.) 
1. D. OVATA Blh. L c — DiffUsa: foll. late ovatis, basi connatis. 2|iT O? — Flo- 
res qoam illi speciei seqoentis daplo minores. Capsula glabriascala. — Crescit 
ia Madagascaria. 
9L D. REPTANS Bth. L c — Foll. sabrolandis, basi Iraneatis eordatlsve. 3^? O? 

— Caoles longi repenias, ad nodos saepi! radicanles com foliis magls minusve 

IIL 94 186 SCROPHDLARINAE. nbmbsu. 

pabeftcentes, iDierdum glabri, exsiccaii plenimqae nlgresceotet. Folia pellicem 
lata T. eUan alira, crenau. Sepala oblongo-liDearia subaeqaalia. Corolla (ctl> 
cari a<Uecto) 7 circiter lineas longa, lablam inferum qaam •apemm doplo lon- 
gios. Capsula glanduloso-pilosa calycem subaequans, lalitodine longitudinem 
cxcedenie. — Crescii in Promonlorii bonae spei provinciis orientalibos (Van- 
staadenriviersberge, Zooereberge in Uiteubage, Cafferland etc). 

Tribus m. ANTIRRniNEAE Chavannes, Monogr. AntuThin. 
p. 73. — Endl. Gencr. plant p. 673. 

Corolla tabulota, llmbo pcrsoDato v. riDgeote bilabiato, raritis aeqaali. 
StamiDa qaataor didyaama. Aotberae bilocalares per paria approxiroatae. 
Capsala bilocolaris, dCDtibus v. opercolis debisccDS, rarius plurivahis, 
Duoc irregulariter rupta. Semioum testa solida v. laxa arilliformis. 

3&00. A\'ABBH1\TX DjifofU. 

(Dsfonu Flor. Ailant II. 51. — Heisn. Gener. plant vascut I. 3(5. II. 215. — Cho- 
▼annesi Ifonograpbie des Antirrhinees. [Paris 1833. 4io.] p. 175. — G. Doo, Geoeral 

syst of gard abd bot IV. 531.) 

§. 1. Corolla ealcarala; foHa rameatia partita, 

1. A. (ANTIRRilLMM Linn. Spec. plant 860.) BELLlDlFOLIClf Dsfont Flor. AUant 
H. 51. — Lnk. el llirmnsgg. Flor. Portog. I. m t 3i. — Kocb, Synops. fl. Gena. 
et llelvet ^ed. I.) 5M. — Rchb. Flor. Germ. excurs. 373. no. 2^7. — Bot Magai. 
u 90SO. — Cbavannes I. c. 175. t t 10. — Glabrum: full. radicalib. spatholatii f. 
obovalo-Ianceolatis inciso-dcntatis rosulatis, ramealib. prorunde 3~7-palmatiai 
sectis, partilionib. linearib.; racemo gracillimo elongato; corollis albescentib. 
violaceo-variegaUs. (f — Caodex brevis incrassatus, rami virgati l-IVt-pe- 
dales glabri niiidi, superne ramulosi. Folia radicalia rosulata cuneata obtosa 
bipollicaria el ultra, in petiolom aUenuata, caulina vi\ petiolala, saepius proftinde 
irisccia, laciniis lateralibus bifidis, fulia suprema parva fascicuUta similia, saepe 
bifidd. Dracteae simplices Uoceolalae. Flores panuli, racemum fracillinnm 
inierrupturo erCrienles, pedicellis terelibus. Caljcis segmenta tubum corollinnB 
aequantia, linearia carinata glabra apiculato->hamosa. Calcar corollae gracile 
acutom arcuatum, inlerdum brevissimum. Labii superioris lobi ovato-lruneall, 
inferioris refleio-pendulf, margine albescenles. Stamina fere aequalia; antberae 
triangulari-reiiiformes viridi-purpureae impresse puncUtae, polline albo replelae. 
Capsula compresso-spbacrica longitudine cal>cis chartacea glaberrima. Senlna 
minima oMongo-ovaia, leHta muricata. — Limaria odorata Dodon. PempUd. sllrp. 
IM fig. 1. - LimaHa Bettidit fotio Dalech. Ilist bort Logd. 115. fig. 1 — C Banh. 
Prodr. 106. ic. - J. Bauh. Ilist III. 4S0. fig. 3. — Cbabr. Sciagr. 481. flg. A. — 
Dodartia Mill. Dici. ;ed. $.) no. 2. — Sitnhtleta Forsk. Descr. pl. Aeg. Arab. 1I5T 
— Linaria heUidifotia Dum. Cours. bot colt III. 111. — Crescil in roderatis hn-> 
midisque Galliae (prae«ertim australis), in Pyrenaeis, circa Lugdonnm, In Pede- 
moniio, Luiitania, llelveUa (prope Genevam) in Germania (inter Trasbach et 
Bemcassel ad ripas Moscllae}, in Syria prope Damascum et in Arabia (an eaden 
planU??;. 

2. A. (AMIRRIIIM M Broter. Flor. Lusit L 109. - Pers. Eochirid. II. 150.) DIJll- 
MIMLM Cbavannes I. e. 177. — Villosum: foll. radicalib. subspathuUtis inelso- 
deniaiis, ramealib. pleri^q. tripartitis, lobo medio maiimo lanceoUto, ntrinqne 
magis niinusq. denticuUto; corollis pilosiusculis albido-sulphnrels. (/ -«- llami 
cauliformes plures pedales teretiusroli, pilis simplicibns vesiili. Bamuli snbereeti, 
saepe Usiigiaii. Folia radicalia pubesceniia nervosa serrata dentau v. acute cr»-> 
naia 2-4~polliraria, ramealia el floralia inferiora saepios IriparliU (3-0 lin. lonf a), 
lobo imeraiedio Ute UnceoUlo macroBalo, partiUonibni Uierilibos llnearibai sen AiUBUiNUM. SCROPHULARINAE. 187 

liaeari-obloDgif breTioribaft integerriniif acatis. Bracleae ereclae oblongo-lan- 
«eolaue integerrimae Tillosae; pedicelli sabnatantes, calycem subaequantes. Ca- 
Ijels segmenta linearia acata birsata, corolla tota duplo brefiora. Corolla major 
qeuB praecedentis, calcari incnnro, tubam sobaequante. Gapsula compressa, 
apiee valde emarginata, valvis medio subcarinatis, major quam praecedenlis. 
Semioa oblonga fnsca, testa rogosa. — Grescit in Lusitania boreali inler Durum 
ct llioiam. 

X A. PEDATUH Dsfont. Flor. AtlanU 11. 51. 1. 141. — Willd. Spec. plant. III. 261. — 
8pr. SysU veget. II. 700. (eicl. syn. Brot) — Gbavannes I. c. 178. — Inferne gla- 
brnm, sopeme villosam : foll. radicalib. oblongis inciso-dentatis pilosis suberec- 
tit, ramealib. profunde 5-9-palmatipartitis {pedaiit Dsf.) glabris, partitionib. late 
lioearib. acotis; racemo abbreviato sarsam attenuato; corolla hirsuta alba. c^T — 
Herba pedalis et altra; rami striati, supeme ramulosi pilisque simplicibus obsiti, 
ramalis floriferis villosis. Folia radicalia basi valde attenaata 3-5-polIicaria, 
9-10 lin. lata grosse dentata, subtus nervosa, ramealia valde approximata, parti- 
tioDibos inaeqaalibus linearibus v. lineari-lanceolatis, rarius supra basin denli- 
colalis, 4-13 lin. longis. Racemus spiciformis, floribus sabhorizontalibus. Brac- 
teae lineari-lanceolatae acutissimae erecto-patentes villosae, fioribus longiores. 
Galycis birsoti segmenta linearia, tubo corollino dimidio breviora. Corolla alba, 
tobo birsato, lobis ovato-rotundalis, intermedio labii inferioris lateralib. paullo 

■Mdori, calcari brevi gracili incurvo. Capsula subrotunda. Semina ? — In 

eollibos eridis Algeriae crescit 

4 A. LAXIFLORUM Boiss. Elench. plant. nov. Ilispan. 153., Voyage bot dans le 
midi de TEspagne 1220. t t* 127. — Glabrum: caulib. ascendentib. simplicib. gra- 
cllib.; foll. radicalib. rosulatis spathulatis in petiolnm attenualis integris obtu- 
tiosve dentatis, caulinis trisectis, laciniis linearib. saepe integris; raremo gracil- 
IIbo ooilaterali laxo; bractcis setaceis brevissimis, pedicello duplo breviorib.; 
calycis glabri laciniis ovatis acutis, corolla alba quadruplo breviorib.; corollae 
labio soperiori bifido, inferiore longiore, lobis subaequaltb. integris, calcari ar- 
eoalo; eapsula compresso-sphaerica emarginata, calyce triplo longiore. c^ — 
CreseJt in Hispania meridionali. 

§. 2. Corotta eealcarata; foUa ramealia integerrima v. dentata, 

5. A. FBUTICOSUM Dsfont. Flor. Allant II. 52. t 142. — Willd. Spec. plantar. III. 
S01. — 8pr. Syst veget. II. 708. — Chavannes I. c. 170. t — Glabrum : caule brevi 
snffraticoto ramoso; ramis elongalis virgatis; foll. inferiorib. cuneiformib. spa- 
tholatisve, plerisq. tridentatis, superiorib. oblongis v. oblongo-linearib* integer- 
rimis; racemo elongaio interrupio; corolla alba glabra parvula. 6 — Sutfrutex 
8-3-pedalis. Caolis erectus tortuosus nodosus, nunc evolutus, nunc ad caudicem 
brevem redaelos, cortice rimoso lutescente. Rami teretes valde elongaii virgati; 
Colia crassiuscula , inferiora pollicaria v, sesquipollicaria in peiiolum altcnuala, 
apice tridentata obtusa, interdum integerrima, superiora approximata oblonga seu 
lineari-oblonga acutiuscula integcrrima. Flores exigui spicato-racemosi, racemo 
vlrgato gracili interrupto. Bracteae lineares acutae calycem aequantcs. Pedicelli 
apice incrassati. Calycis minimi segmenta ovato-lanceolata acuta, margine mem- 
branacea. Corolla parvula, labio supcriori abbreviato, inferiore longiore, lobis 
rotofldatis. Aniherae coeralescentes. Gapsula fere sphaerica subemarginata gla- 
bra. Semina minima oblonga fusca, testa punctato-scabra. — Crescit in Atlanle 
prape Tlemsen, Mascar et Caffam. 

0. A. PlliESCEI>iS Fresen. Mus. Senkenbrg. L 80. — Glanduloso-pubescens: foll. 
ndiealib. oblongis in peiiolum decurrentib. grosse dentatis lingulatisq. inieger- 
rimis, caolinis iinearib., floralib. pedunculo longiorib.; caule erecto ramoso; ra- 
mis virgatis. (^T — Cardiothecei pubetcens Ehrenbrg.T? — Crescit in Arabia. — 
Species insnfficienter descripta. 188 SCROPHULARINAB. 

3801. LIWABIA Vent 
(Veiilen. Tabl. du r^Rn. vegci. II. 300. — HeifD. Gener. planU TateQl. I. 309. II. SI&. 
» CbaTannet, Monograpbie det Anlirrbin^es 01. sq. — G. Dob, General sytt of 

gard. and bot IV. 517.) 

Seetto L CIAnORBlHUlI Da Fltr. FrtM. Y. 410. - OuiTamft L «. 08. 

Corollae palalo magis minatve depresao, labio saperiori anlice prodado, nec 
ereclo, caicari corolla breviori. Semina oblongo-ovoidea irancala, lesla longiladi- 
naliler lalcata v. foveolala ecbinolaiave. — Herbae pilia pleramqae vestilae: foliis 
oppositis ei altemis Inlcgerrimis; floribas aullaribus v. laxe racemosis. 

%, I. Capsula ehartacea, loculo tuperiori saepiui altero muUo mqjori, 
valvuia unica apiee dehiecentef inferiori tranaversali, rima basin versus 
tardius dehiscenie v, indehiscente, (Chavannes L c. f. 5. fig. 8.) 

1. L. TENELLA DC Flor. Franc V. 410. — Spr. Syst veget II. 701. — Cbavaanes 
I. c. 02. t ~ Villosa: ramis caultformib. procambeoUb. gracilib.; foll. cordalo- 
ovalis opposiiis acaUs, floralib. allemisi calycia segmentis iinearib. subaeuUs; 
corolla alba, calcari curvulo, lobis limbi inlegerrimis. — Herba vii semipeda- 
lis, rami e caule abbre^ialo prodeuntes plures leneri prostraU, folia mollia ma^<- 
branacea disianUa breviier peUolaia 3-1 lio. longa. Flores axillares, pedicclli 
capillares, folio longiores. Corolla 3-3 lin. longa, lobis rolundaUs integerrimis, 
calcari brevi obtuso. Semina oblonga, tesla snlcala. — AnUrrkinum (Anarrhinum 
Willd. Spec. plaot IIL 902.) teneUum Cav. Icon. plant II. 01. t 180. (nec Prsb.) 

— Crescit in Hispaniae provincia Valencia. 

S. L. VILLOSA DC Flor. Franc V. 410. — Spr. 1. c 702. — Cbavannes I. c 03. f - 
Villosa: foll. ovaUs v. orbicularib. oblusis broviler peUolalis, omoib. opposlUs; 
florib. opposilis longe pedicellatis; calycis segmenlis lineari-oblongis sabspatba- 
laUs; corolla alba V. pallide coeralea, lineis inlensiorib. nolau, lobls apiceemar- 
gioaUs, calcari recto, sopra basin ampliato. ^ — Rami r-aalifermes difltasl pilis 
simplicibas palulisque vestili, basi lignescentes, 5-10-polIicares. Folia 1-5 lln. 
longa, 3-4 lin. lata, in peiiolum brevem conlracla villosa crassiuscula. Pedlcelli 
hirsnti fulio duplo triplove longioros. Corolla cnm calcari 5-0 lin. longa. Cap- 
sula pubciiceos ovata. Semina oblonga, apice iruncala longitadinalilcr saleala. 

— .liilirrAiiittm taxatile minus Origani folio vitcoto, ftore albo ampte Barrel. 
Icon. 507. — Linaria Bitpanica Nummutariae foUo vittoto Touraef. iMlit rei 
berb. 100. — Antirrhinum terpyUifolium Pourr. in Ub. Dsf. — Antirrhimum op- 
potitiflorum Poir. Dict meib. Suppl. IV. 23. — Linaria muratis Sltm. Bb. — In 
Ilispaniac ora mediierranea (Gadibus, Geber Altari) crescit 

^. putiUa BoiH!i. Voyage dans le midi de I'Esp. 4Sa no. 1233. ~ Villosa, vix 
viscosa: caulib. tenuiorib. abbrevialis caespitosis; folt floribq. minoriboi. — 
(In Ilispania auslrali.) 
3. L. OmGAMFOLIA DC. Flor. Franc. III. 501. (excl. syn. Ifagn.) - Spr. 1. c T»l. 

— Chavannes I. c. Ot t 1. 0. — Pubescens v. glabra : folt oblongis anl obofaUs 
breviier petiolatis, inferiorib. opposiUs, superiorib. allerais ; florib. alterals dlsUn- 
lib.; ralycis segmenUs linearib. v. liueari-spaibolatis villosis; coralla coeroleo- 
tiolacea %. rarius alba, lobis emarginaUs, calcari recio, snpra basin amplialo. ^ 

— Ilerba poI)morpba 5-10-pollicaris ; rami cauliformes ramulosi ascendeatei w. 
prottrati fleiuosi, saepe glanduloso-pubesoenles. Folia in peUolum brevem at- 
lenuata, 3-0 lin. longa, 1-3 lin. lata, margine revolula crassiuscula ererlo-paleolia. 
Flores aiillares racemum laxum efficientes, pedicellis filiformibus bre^isslme pi- 
losis. Calycis tubo corollino brevioris segmenla oblusa glandnloso-pilota, so- 
premo majori. Coroila (adjeclo calcari) 4-0 lin. longa, lobis amarginaUi eomlets 
rabro-slriaUs, fauce flava. Capsula glabrioseala o?ala, locolis vaide loaeqoaHbos. 
Semina oblongo-ovoidea, apiee irancala, loogiludinaliler solcaUu — L. smstuiitit 
terpfUifoUa Touraef. Insliiut rei berb. 100. — Amtirrhimum eri§mmifsiium Linn. 
Spec. plant 891 — Aberrai flore albo. — Creicit io GoUia el Hispuua. LHiAiiA. SGROPHULARINAE. 189 

/9. § r m ii f l orm BUi. Calal. pl. Pyreo. HA. — Florib. majorib.; pUnu majori et 
flUofliorl. — JnHnMtMm viUoium Lapeyr. FI. Pyreo. 353. 

r» crmsHfoUa Cbavanoes 1. c. 04. — FoU. ofaUi iobacuUf glaberrimis crasfioi- 
eolit; florib. magois. — Oroniium taxaiUo l%jfmi foUo, flore rubeUo Barrel 
leoB. 1313. — Aniirrkinum {Anarrhinum WUId. Spec plaoL ilL M.) eratsi- 
foUum Cav. ieoo. pl. IL 11. t. 114. — Unaria eratnfoUa DG. Fl. Fr. V. 410. 

i. ionfope d uneulata Boiss. Eleocb. pl. oot. Hispao. (ed. Erford.) 48L no. 148. 

— Caolib. semipedalib. ei ollra ; pedlcellis valde eloogaUs capsola triplo loo- 
giorib.; calyels laeioUs oblongo-lanceoUtis neo sablinearib. , omnib. paitib. 
tomento viscido dense obdoctis. — In pinguibos Sierra de NeYoda. 

a. glareoea Boiss. I. e. no. 148L — Foll. inferiorib. gUbrescenUb. camosis, om- 
nib. sobrotondls; caalib. filiformib. prostraUs caespitosis; pediceUis calyclbq. 
birsntis; sepalis oblongis obtasis, eapsola longiorib.; florib. maximis riolacels. 

— Crescit in glareosis bamidis glacialibos Sierra Nerada in Hispania (altit. 
O-IOOOO pedum}. 

4. L. FLBXU08A Dsfont. Flor. AUant IL 47. t. 130. — Spr. 1. e. 701. — Cbarannes 
L c OS. t — Glaberrima: ramis caoliformib. flurormib. flezuosis impleiis pro- 
anilMoUb.; foll. petioUUs spatbaUlo-ellipUcls ▼. obloogls, Imis Untom opposi- 
lis, Hperiorib. ailemis; florib. disUnUb.; pedicellls folio doplo triplo?e loogio- 
rib.; ealycls segmeoUs lioearib.; corolU panrula eoemlesceote, tobo paollalom 
doogalo; caleari obtoso reconro, lobis iotegerrimis. 3|< — PlaotoU 4-6-pollicari8 
prostraU dilhisa. Folia ioferiora 4-0 Uo. looga, 1-S laU, saperiora molto mioora 
lioeari^oblonga. Pedicelli elongaU tortoosi. Calycis segmenU Unearia tubum 
corolliaom aeqaaotia obtasiuscula. GorolU £. minorem aemoUos sed loogior. 
CafMola ovato-globosa calycis loogitodioe, localis fere aeqoalibus. Semioa ovaU, 
«tfteque traocaU oigra, mioule foveoUU. — Anlirrhinum /lexuoium WUId. Spec. 
pUoL III. S90. — Crescit in Barbaria prope Tuoetum. 

0. L. BUBBIFOLU Bobill. et Cast mss. io DG. Fl. Fraoc. V. 410. -^ Spr. I. c. 702. 

— CbaTaooes I. c. 06. f ~ Caule erecio e basi ramoso fleiuoso pubMceote; foU. 
iaferiorib. ovalis opposiUs approximatis, soblus atro— rabeoUb. glabris, superio* 
rib.oblongisalterDi8; calycis segmeoUs noeari-spatbolaUsobtusis viUosis; eorolU 
panra parpureo-coeralea, lobis iolegerrimis, calcari gracili acuto divergente. Q 

— Hefbola 4-8-ponieari8 gracilis breviler pilosa (pilis capiUUs). Bami alterai 
graciles vHlosi. Foiia ioferiora breviter peUolau gUberrima orassiuscula ovaU 
V. ovato-rotuodaU 4-7 lio. looga, floralia mioora obtosa ciliaU. Flores laxi, pe- 
dicelUs corolUm aequaoUbus, demum accresceotibas flliformibus. Calycis seg- 
meota lioearia oblusa, quaodoque subspathuUu villosa, corolla breviora, capsu- 
lam sa|>eraoUa. Gorolla (adjecto calcari) 2-4 lio. looga pubesceos, ad faucem 
pooctis S lolels oouu. Capsala gUbra v. pubesceos ovoidea , locolis valde io- 
aequallbas. Semioa oblonga truocau oigra echioulaU. — Aniirrhinum taxatile 
Serpptti folio C. Bauh. Piox. 212. — Mago. Bot. Monsp. 25. Ic. 24. — Antirrhinum 
origanifolium Goaao. Hort. 301. — Antirrhinum fUiforme Polr. Dict. encycl. Suppl. 
IT. 27. — Linaria origanifoUa var. rubrifolia Btb. Cat pl. Pyreo. 00. 

/?. kumilit ChaTaooes I. c. — Foll. obloogis sabsessilib.; calyce corollam sob- 
aeqaaotc; corolla parvula, calcari recto. — Linaria rupetlrit Goss. Prodr. 0. 
Slcul. 103., lcoD. fl. Sicnl. t 307. — Crescit in Gallia australi, in Pyreoaeis, 
Sardioia et var. /9. io Sicilia. 

S> 2. Captula tnembranaeea, loculis aequ€UibuSf quoque loculo deniibus 
iribus apice dehiscenle, 

fl. L. MINOB Dsf. Flor. AUaot II. 40. — Flor. Daoic L 502. - Girtoer, De froctib. 
ct temioib. L 210. t 53. fig. 1. — Engl. Bot XXVlll. t 2014. — Bcbb. Fior. Germ. 
ticors. 314. 00. 2533. — Koeh, Syoops. Fl. Germ. ei Helvet (ed. 1.) 581. — Cba- 
fasMS I. e. 07. t — ToU gUndolofo-pilosa : foU. Uoeeolalis obtosis io peiiolum 
•UMMtis, inferiorib. opposlUs, soperiorib. aUenils linearib. ; florib. solitariis axil- 
K tobrtcemosit; pedoneills ctlyee triplo longiorib.; coroUis dilau vioUeeis, 190 SCROPHDLARINAE. lmaru. 

UbiU ocliroleiicis, laciaiis labii soperioris difarieatis; semioib. oblongis salca- 
iis. O " Caalis erecios semipedalis ei oltra, a basi ramosissimas breviter glao- 
doloso-pabescens. Rami inferiores oppositi. Folia oblongo-linearia ▼. oblonga 
4-10 lin. longa, floralia linearia obtosa, pedicellis bretiora. Flores longe pedi- 
eellaii, pedicellis ereciis pabescentibas. Segmenia calycina linearia obiasioscola, 
demom ampliata sobspaibolata. Corolla panra, palalo promlnolo, pilis aarantia- 
cis obsito, labio inferiori albido. Capsola ovaia a calyce teeta membranacea. — 
Amiirrhinum tertium Camer. Epii. 8S. ic — Aniirrkimm minus etc. Tabem. 
Krttoierbcb. im ic — AnUrrkinmm minimmm J. Baoh. Ilisior. ill. 46S. ic. — 
Antirrhinum arvente minut C Baah. Pinz. 21i. — AnUrrhinum tfttettre mini~ 
mum Park. Theair. 1334. ic. — Linaria arvenaia intiHiiMi Rivin. Uonop. inregal. 
I. i. 85. fig. i. — linaria pu mila vutgaHor artentit Toom. Instiu 100. — Unaria 
viteida Mnch. Ifelh. pl. 984. — AnHrrkinum minut Linn. Spec. plant 8S2. — £4- 
raria Antirrhinum Chevall. Floro g^n. des cnTir. de Paris II. 448. — Crescit in 
Europae anris incoliis ei in Caacaso. 

7. L. RAYETl Boiss. Eleneh. pl. noT. Hisp. no. 1S8., Voyage boi. dans le midi de 
TEsp. p. 498. no. 1130. t t 13i. flg. f. — Annoa: caale hnmillimo simplici pilis 
paiolis hirsoio; foll. ovaiis breviter petiolalis acotioscalis glabris aut margine 
aabeiliatis, sabias rubris; florib. paacis axillarib., pedicello hirsuto calycem sape- 
rante saAiltis; calycis hirsati sepalis linearib., basi atteoaaiis; corollae hiriellae 
hiteae calyce doplo longloris lobis subemarginatis , calcari reeio eorollam sob- 
aeqaanle. Q — Herbala pollicaris aat sesqaipollicaris saepias aniflora. Folia 
eamosola, soperiora oblongo-lanceolaia obiosa, basi aitenaau. Flores l^S, pe- 
dicello 4-5 lin. longo. Calycis laeiniae snperiores paullo longiores latioresque 
qnam inferiores. Corollae flavae labiom soperam sabqaadraiom, brevissime bi- 
lobum, lobis trancatis, labii saperi lobis sabemargioatis, intos lineis S rabris 
notatis. Faox lineis 4 violacels percnrsa. Calcar acutom rectum fusco-laienm. 

Capsola T — Crescii io Bispania, in arenosis homidis regionis alpinaa Sierra 

Tejada, alL 5-0000 ped. 

8. L. LITTORALIS Willd. Enam. pl. hort. Berolin. 041. — Spr. I. c. 703. — Slorm, 
Deaischl. Flor. Hft. 70. ic. aen. — Koch, Synops. 0. Germ. (ed. 1.) 5S1. — Rchb. 
F1. Germ. excnrs. 374. no. 3534. — Chavannes I. c. 08. — Tota glandaloso-pUosa : 
foll. lanceolatis obtosis in petiolom atlenaatis, Inferiorib. oppositis, saperiorib. 
alterais angastiorib.; florib. solitariis axillarib. sabracemosis; pedancalis ealycem 
aeqoaniib., laciniis labii soperioris sino claaso parallelis; seminib. oblongis snl- 
eatis; corollis laetissime violaceis. O — Antirrhinum tittorale Berahardi mss. In 
DC Flor. Franc. V. 4ia — Liiuiria {Antirrhinum Pers. Enchirid. II. 150.) puhet- 
eent Dsf. Cat bort Paris. — Species £. mtiiori valde affinis. — Crescii in islria 
ad litlora maris. 

Saette 0. OTiaALARU GhATauet L e. OS. 

Folia palminervia saepissime lobau longe petiolau. Flores axillares pedleetlis 
longts sofliilii. Corallae faoce palato claoso (calcari obloso reliqoa coralla mnllo 
breviori). Capsala valvalis|sex apice dehiscens. Semina oblonga, tesU valde ragoaa 
(t 5. fig. 10.). — PlanUe hypocarpogeae perennes in rapiam ei mororam flssnrU 
pleramqoe vigentes. 

0. L. (ANTIRRHINUM Linn. Spee. plant 851. - Bnll. Herb. t 305. - Engi. bot 
Vll. t 5(tt. - ELATINE Mneh. Melh. plant 585.) CTMBALARU Mill. Dict (ed. 8.) 
no. 17. — Strm. DeaUchU Flor. Hlt 70. Ic aen. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 
580. — Rchb. Flor. Germ. excars. 373. no. 8580. — Chavannes I. c. f — Gltber- 
rima: folt plerisq. alterais cordato-reaiformib. 5-7-lobaiis, lobis rainndaiis v. 
enneiformib. macronalatis; pedicellis floriferis folio longiorib.; calycia •efmealis 
llneari-lanceolatis acntis, eapsola minorib.; eorallae coeraleseeniis palale it?e, 
ealcari corvalo. ^ ~ Rami canliforaMf e rhltomale prodeoatet diffosi rep f l ea 
rtdietnlcs rtmnlosi itrolet Ittvi pnrpnFtaetail-viridet. PolU (Joniort op p o ti u 
mlMrt) ertttlmenlt, tn p trt virMlt, inftnie pnrpwttetnlit, tbtqnt pttiolo WUMA. SGROPHULARINAE. 101 

•-15 lin. kmga et totidem iau. Pedicelli folio breriores, demum elongati eapil- 
laeei. Caljx parvnlus, tubo corollino triplo brevior. Gorollae supemm labium 
paullalum rellezum, iaferum pateosy lobis aequalibus. Capsula globoso-venlri- 
eosa glabra, vix apice emarginata. — Cpnbalaria Matth. ed. Yalgr. II. 408. — 
Caner. Krttntrbcb. 30S. ic — Riv. Monopel. irregul. t 80. fig. S. — i;m^7tcii# Ke- 
meris ^fieimirum Lonic. Kriiuterbck 40. — Cymbalaria ItaUca foUo hederaeeo 
Lobel. lcoo. 015. — Cymbalaria Matthioii Dalecb. UisL Lugd. laSBL fig. 2. (bona). 

— Qfmbaiaria floteulie purpuraseenlibus J. Bauh. Hisl. planU 111. 085. ic. (florib. 
ecalcaratis.) — Antirrhinum quinquelobum Stok. Bot. maL medic. 111. 385. — 
QfWibaUria muralis Bmgrtn. Stirp. Transylv. 11. 208. — ilnlirrAtiittiii hederaeeum 
Lam. Fl. Fr. 11. 338. — Cymbalaria hederaeea Gray, BriL pl. II. 3S8. — Occurrit 
foribos albis (Ponted. Antbol. 240.). — Crescit ad mnros antiquos in tota Europa, 
praesertim australiori. 

fi, aeuiangtUa Ghavannes I. c 00. -- Foll. minorib. cordalo-5-O-lobis, superio- 
rib. hastalo-quinquelobatis, lobis cunoiformib. acutis; pediceliis floriferis folto 
multo longiorib.; segmeoiis calycinis linearib. obtnsiusculis; corolla parum 
minori. — JnlirrAtiittiii actt/atiyti/ttin Teo. CaL pl. 1810. 52., Flor. NapoliL II. 
47. L 20. — Linaria aeutanguta Ten. Sylloge pl. 302. — Circa Neapolio. 

r. hederaefolia Chavannes I. c — Foll. saepius trilobatis crassis, lobis latiorib.; 
segmentis calycinis linearib. obtusis; florib. paullo majorib. qnam in typo. — 
ifaKrrlkiiittiii hederaefotium Poir. DicL encycl Suppl. IV. 18. -^ Crescil in 
Monte aureo Averniae. 

i. Sieberi Chavannes I. c. — Foll. minorib., ioferiorib. aliis ovatis inlegerrimis, 
aliis cordalo-subrolundis, lobis minus oblusis; florib. mioorib., calcari duplo 
longiorc et crassiore. — .inlirrAifi«m Cymbalaria Sieb. Hb. fl. Cretic — In 
losula Creta. 

la L. HEPATICAEFOLIA Duby, BoL Gallic 1. 344. — Chavannes I. c lOa f - 
Glabra: foll. opposilis, plerisq. reniformib. 3-5-lobatis, lobis rotundatis mucro- 
■olatls, intermedio maiimo; pedicellis floriferis folio longionb.; segmentis caly- 
eiola linearib. acutiusculis capsulam superantib.; corolia coeruleo-purpurea, cal- 
cari saepius recio. 2|. — Uerba 4-0-pollicaris et ultra. Rami cauliformes opposili 
pnrporascentes ramulosi breves. Folia intense viridia longissime peliolata, limbo 
saepins irilobato, inlerdum integerrimo. Pedicelli folio sublongiores erecto-pa- 
teotes. Calyi tubo corollino dimidio brevior. CoroIIa quam praecedenlis duplo 
circiter ma}or. Capsula globosa glabra. — ilii/»rrAtii«m hepatieaefoltum Poir. 
DicL encycl. Suppl. IV. 10. — Ani. Cymbataria fi. Lois. Fl. Gall. 11. 3if3. (ex ipso). 

— JUfMiria hederaefolia Slzm. llb. — Crescit io monlibus insulae Corsicae. 

11. L. PALLIDA Ten. Flor. Napol. 1. 32. t. 150. fig. 2. — Spr. I. c. 700. (eicl. syn. 
PrsL) — Guss. Pl. rar. Sicul. S40. — Chavannes I. c 101. f — Pubescens: foU. 
oppositis cordato-reniformib. 3~5-lobaUs, lobis valde rotundatis vii mucronaiis; 
pedicellis floriferis foiio breviorib.; calycis segmeotis lineari-lanceolalis subacu- 
tis; eorolla coenilescente, calcari recto. 2|i — Planta 4-0-pollicaris; rami cauli- 
formes teooes graciles diffusi. Folia omoia opposila , pleraque lobata , Interdum 
iategerrima, rarius crenau triste vireatia, petiolo lioibum paullulum excedentc 
Flores odorati. Calyx tubo corollino multo brevior. Corolla adjecto calcari 4-5 
lio. longa. Capsula globosa glabriuscula. — ^trrAtimm pubeeeem Ten. Flor. 
KapoL. prodr. 30. — Crescit in glareosis montium Aprutii et Magellae. 

12. L. PIL08A DC Flor. Franc. IIL 584. — Spr. I. c 700. — Chavannes I. c. f — 
Fell. oppositis et aliernis cordato-subrotundis v. reniformib. villosis 5-11-lobalis, 
lobia rotoodatis mucronulatis; pedicellls fioriferis folio aubaeqnilongis; calycis 
aefmeotia anguste lanceolatis acotis eapsula breviorib.; corolla purpureo-coeru- 
lea, palato flavo, calcari subincurvo. ^ — Baml cauliformes debiles elongati 
prMlraii radicantea, molliter et albido-pilosi. Folia mollia villosa, interdum inf^a 
coeraleseentia, pctiolo limbum aemipollicarem v. pollicarem subaequante v. eo 
loof lore. Pcdicdli flliformes roliomm fere longitudine, post antheain val^ eloo-' 102 SCROPHULABINAE. uhjma. gatl. Calyx pilofvt, tobiim eorollliiiim dimldlQm aeqaooi. Capsolo globota 
irieosa. — XAiarto h§dermc§o foHo tUloBo seu CfmioUtria tdipinm Tooraet lofiit. 
1. 109. — Ummrim «m Cfmkaimrta Oew^aHiis smxaiUiM rohmda Hedarao foUo ktr^ 
euta pmrpureo Cop. Pampb. 8ieal. i. 214. — ilii/trrWiMiiii piloeum Lioo. Maol. 
pl. 740., Jeq. Obtenr. IL ». t:48. — idnaria pukeeeent Pnl. Delie. Praseot. 74. — 
ft. pumtUa: Foll. mioorib. cratiis, tota plaotola ?lx qoadripolliearit. ~ Creteit io 
Bicilia, io palodibot Pootioit et cirea Neapolio. 

13. L. ABQUITRILOBA Doby, Bot Gallic. L 344. - Spr. I. c 790. — Cbataooet I. 
c. 102. t — Pilotiotcula leoerrima: foll. oppotitit parvolit cordato - reolformib. 
trilobatit, lobit rotoodalit brevittime mucrooalaiis ; pedlcellis floriferit folioloo- 
giorib.; calycit tegmeotit lioeari-laoceolalit eaptula breviorib.; corolla par«* 
pureo-coeralea, calcari recto. 2^7 — Herbula 3-4^pollicaris. Rami caullformet 
teooittimi flliformei repeotes pilosi. Folia oumerosissima approiimita lucido- 
viridia saepe glabrioscnla, inferiora looge petiolau, petiolis capillaceis Tillosis, 
limbo daplo triplove loogioribus, limbo 2-0 lio. loogo et totidem lato. Pedicelli 
glabriaseoll folio dlmidio loogiores. Calyx tobo corollioo daplo brevior. Corolla 
(adjeeto calcari) setqailioearis. Capsola parvola globosa. — Cretcit in montibut 
(della Trioita) insulae Corsicae. 

Seetlo nL ILAT»0IDB8 GhATtuiet L e. 108. t. 8. ig. li-IL 

Folia peoninervia, stepius breviter petiolata altema, Imis nonnumqaam oppo- 
silis (rarissime nullis) deolata lobatave, ioierdom integra. Flores axillares disuo- 
les. Corollae palato ad faucem prominentr, calcari acoto rorollam sabaeqoaote, 
nomquam ea longiore. Capsula subspbaerica, operculis duobus circumscissis latere 
debiscens v. ovaia duabusque valvulis aplce debiscens. Semina ovtto-tmocata v. 
rotundata, testa foveolis irregularibus exarala v. granuloso-toberculata. — Herbae 
valgo procombentet annuae v. tolfk^uteteeatet. 

S* !• Capsula subephaerica , optreulis duohus circularibus cUtumscisiis 
dehiscms. (f. 5. fig. 9. et 10.) 

14. L. SCARIOSA Dtfont. Flor. Atlaot 11. 38. t 131. >- Spr. I. c. 780. — CbavaiiBet 
I. c. 103. t — Villosa: foll. obloogis ▼. ovato - obloogis petiolatis, Inferiorib. op- 
posiiis, sopra basln dentato-angolosis, soperiorib. altemis integerrimls; pediccl- 
lis rorolla multo breviorib.; calycis segmeotis ovato-oblooKis scariotlt; eorollae 
loteae magnae pnbescentis calcari arcuato. — Herba 1-2-pedalit. Raml eaoll- 
formes prostrati ramulosi, pilis simpllcibas deose vestiti. Folia ereeto«^paieBlia 
breviter petlolala, limbo 1-3-pollicari, 8-10 lio. lato. Flores nomeroti approxi- 
mati polcbri. Calyx hirsatus, tegmentii mocronatit eorolla duplo breviortbiia. 
Corolla (adjecto calcari) 8-7 lio. looga lutea, iotos infra faocem veoit por^weit 
pieu, calcari lubom tobaeqaanie. Captola glabrioteola ealyee tecla. SemlM 
obloogo-ovau foveolata. — i4iiltfrrftiiiiim aeorioMim Lam. Dict. eBcyet IV. 8tfL 
— Amtirrhinum dentalum Vabl, Symbol. bot 11. 08. t 37. — Willd. Spec plaat 
IIL 234. (non Poir.) — Cretcit io Hitpaolae el io Taneli collibot aridia. 

15. L. (ANTIRRHINm Willd. Spec. plaot. III. 23».) RLATI?fOIDRS Dsf. Pl. AtL H. 
3P. I. 132. — Spr. I. c. 780. — Cbavaooet I. e. 101. t — Pobesceos: foll. •Itervit 
ovaiis ellipticitq. oblotis, Inferiorib. denUto-aogolosls subpetiolatls, toperiorib. 
tesfilib. integerrimis; pedieellis eorolla breviorib.; ealycis segmeotlt obloagla 
aruiis, margioe membranacels; eofolla magna lotea; ralcari sobareoalo. Q — 
Rami rauliformes l-2-pedales proeambeotet prottraii albesceotes, ramolit grft- 
rilibos. Folia omaia altema glabra ?. pabeteeBtia, ioferiora 1-2-polllearia, 8-lt 
lin. laia, breviter petiolaia, taperiora mioora obiatioteola tessilia. Floret ia aiil-" 
lls folioram «oprrioram breviier pedicellatt Calyx tobo eorollino mnllo brevior. 
I^lrar oonr rertoro, oonc iocorvum. Captala glabra, ealjce paollolom loogior. 
Semioa ovoldea curvala, letla fosca leoaiter fof eolaia- — Cretcil Ib coltlt BolirBo 
prope Mascar. URAiiA. SCB[0PHULAR1NAB. 193 

ML L. DEALBATA Lnk. ei HffknnBgg. Flor. Portag. L S31. t. 34. — Spr. I. c. 701. — 
GharanMf L c — (Boist. Voyage bo(. dans le midi de 1* Esp. 493. no. lS38w) >- 
HinaU: foU. OTalis v. ovalo-laneeolatis sessilib. acuiis, inferiorib. dentatis, sa- 
pcrforib. integerrimis; pedicellis bretissimis ; calycis segmeniis lanceolatls aeoUs; 
Mrolla panra, labio snperiori violaceo, inferiori albo, palato albescente pQncUsq. 
eMmleia nolalo. Q — Rami canliformes graciles S-3«pedale8 ramalosi albescen- 
Ifls birsnUssimi viscosi, ramulis rigidis. Folia inferiora polliearia, 7-8 lin. lata, 
•nperiora minora. Pedicelli vii lineam longi. Flores in axillis folioran snpe- 
rioram. Corolla L, tpuriam referens, sed minor. Capsula calyce sabtecta. Semina 
•vata lenaissime foveolata. — Antirrkinum lanigerum Brou Flor. Lnsit. I. 180. 
(■•n Willd.) — Crescii in arvis Lusitaniae, Algarviae, prope^Gades el in regno 
QraDAlensi occidentali. 

17. L. LANIGERA Dsfont. Flor. Atlanl. 11. 38. t. 130. — Spr. 1. c. (non Hffinnsgg. et 
Lak.) — Chavannes I. c. 105. f — (Boiss. I. c. no. 1830.) — Lanato-villosa: foll. 
«Henia eordaUs v. cordato-rotundaUs mocronalaUs lanosls, inferiorib. brevlter 
peliolaUs ae interdum vage dentaUs, superiorib. sabsessilib. integerrimis; pedi- 
eellis folio loogiorib^ segneniis calyeinis lineari-lanceolaUs acatis; corollae par- 
viilae latescenUs calcari incurvo. Q — Herba 1-3-pedalis. Rami caaliformes 
proatraU graciles flagelliformes viliosissimi ramalosi. Folia omnia alterna lani- 
gera, inferiora 5-8 lin. longa, 3-6 lin. lata, superiora moUo minora patenUa. 
Pedicelli eapillares villosi. Calyx corolla fere doplo minor, densissime pilosas. 
Corolla praecedentis sed minor villosa. Capsula glabra calyce tecta. Semina 
•voidea minuUssime foveolala. — Antirrhinum lanigerum Willd. Spec plant. ilL 
135. — Crescii prope ruinas Carthaginis urbis et in Hispaniae Sierra Nevada. 

18. L. (CTMBALARIA Baumg. Stirp. Transylv. II. 200. — KICKXIA Dumort. Floral. 
Belgte. 35.) SPURIA Mill. Dict. (ed. 8.) no. 15. — Koch, Synops. fi. Germ. et Helv. 
(ed. 1.) 581. — Rchb. Fl. Germ. excurs. 374. no. 8532. — Strm. Fl. DeaUchl. Hft 
IH — Chavannes I. c. 105. t — Pilosa: foll. cordato-ovaUs v. ovaUs, apice ma- 
aronatis, inferiorib. interdum opposiUs breviter peUolalis obsoleteque dentaUs, 
•nperiorib. inlegerrimis sabsessilib.; pedicellis folio longiorib.; calycis segmenUs 
•?aUH-lanceolaUs, basi cordaUs acutis; corollaflava, labio superiori atropurpureo, 
ealeari incorvo. Q — Herba pedalis et nllra, pilis articulaUs vestita. Rami cauli- 
fanBes procombentes, rarius erecUusculi, dilliisi striaU. Folia inferiora integer- 
rima V. aopra basin denUcoIis pluribus aucia, 1-3-polUcaria breviler peUolala, 
•operiora molio minora semper aliema. Pedicelli superiores folio longiores sub- 
ereeU pHoal filiformes. Segmenta calycina basi sabcordata lata villosa. Corolla 
•djeelo ealcari 4-5 lin. longa. Capsula pubescens calyce lecia. Semina ovoidea 
comprciaioscola foveolata. — Veronica foemina Fcbs. Hisior. 167. — Matth. ed. 
Valgr. 001 ic. — Elatine Dioteoridit Lob. SUrp. adv. nov. 107. ic. — Elaiine prima 
Tabern. Krlrbeh. 413. fig. 1. — Elaiine mae folio suhrotundo J. Bauh. Histor. pl. 
III. 378. fig. 1. — Elatine foUo tuhrotundo C. Baah. Pinx. 852. — Unaria foUo 
kinuio eubrolundo, ftore ex atbido ftavetcente Moris. Oxon. HisL II. 503. sect. 5. 

— Unaria tegetum Ifummulariae folio tiUoto Touroef. InsUU rei herb. 1. 160. — 
AmHrrkimum tpurium Linn. Spec pl. 851. — Engl. Boi. X. u 601. ~ Flor. Danic 
t. 013. — Labr. ei Heg. Icon. fi. Helv. V. t 1. — Elatine ovata Gray, Eoum. BriL 
pL IL 381. — Unaria lanigera Lnk. et Hflhisgg. FI. Portug. L 831. L 34. (nec Dsf.) 

ft. demlmia Chavannes I. c 106. — Foll. inferiorib. et interdam etiam soperiorib. 

deaiaUs; florib. mijorib., planta tola erecla flrmiori. 
r. uUera^ifUa Chavannes I. c — Foll malio minorib. snbrotundis lanosis. — 

Peloria hqjoa speciei occarrii, ef. ConunenL GoetUng. I. 351. L 15. fig. 4. ~ 

Suehel, AcL BelveL IL 85. L 4. — Chavannea L c L8.) — Crescit in Europae 

ieie ioiins arvia et aegelibas frequens. 

10L L. (ANTIRRHINIM Linn. Spec planL 851. ~ Flor. Danic L 420. — Ball. Herb. 
L ML — EngL boL X. L «». - CYMBALARU BanmgrL SUrp. Transylv. II. 908. 

— KIGKXU DnmML Floral. Belgic. 35.) BUTINB Mill. 1. c no. If. - Rehb. Fl. 

in. 85 m SGROFRULARINAE. linabia. 

G«nn. eieart. 373. no. SS30L — Koefa, Synopt. fl. Germ. (ed. 1.) 581. — Strai. Pl. 
DenUchl. Hlt 70. le. aoD. — Pnb. Fl. N. Am. II. 421. — GhaYaoBes 1. e. 107. t 
(eiel. iyo. Bernh.) -> Pilosa: foll. plerisq. oTaio-hastalis, aplce moeronolatit al- 
temif, imii inlerdom oppoalUf aaepeq. denlicolatif; pedicellif folio longiorib.; 
ealyelf tecmentii lanceolalif acutifsimis; corolla praecedenlis , interdom eoem- 
lescenle. O -~ Praeeedenti valde affinis, sed facile dignoscilur babito graciliore. 
foliis plerisqne bastalis (aoricolis acatis) minoribus et calycinis segmentis basi 
mlnime cordatis. — ^EXariiro Dioscorid. IV. 40? — Elaiine Mattb. ed. Valgr. 017. 
ftg. 1., Gamer. Bpit. 754. (ic booa.) — Elatime altera Ger. ilisi. 025. ic, Lob. ic 
47a — Blackw. Herb. t. 170 — Tabem. Krtrbch. II. 413. t. 1001. fig. 1. — Elaiine 
foiio acufoinalo Park. Theatr. 553. io. — Elaiine foemina folio anguloto J. Baoh. 
Hlst pl. 111. 372. flgvS. (mala). — Linaria kirtuto folio acuminato in basi auri- 
culaio Moris. Oion. Hist. II. secU 5. p. 503. U 14. fig. 2S. — Elatine kattata Mnch. 
Metbod. pl. 5M. — Antirrhinum elatinoidet Tenore (nec alior.). 

fi, eofruUa: Plorib. coeraleis majorib.; foll. laliorib. saepe dentatis. — ElaOne 
foHa aeuminaiOt /lore eoeruieo C. Baah. Pinx. 253. — Linaria tegetum Num- 
fmuiariae folio auriio ei Tilloto, (iore eoeruleo Toarn. Insliu 100. 

f. Sieberi: Villosissima : foll. minorib., plerisq. cordalo-OTatis nec basiatis ; seg- 
mentis calycinis angustioribus. — Linaria Elaiine Sieb. — £. Sieberi Rcbb. 
mss. in Flor. cxcurs. 374.' sub no. 2S3J. 

d. Kamota: IHorib. pallide coeroleis majorib., caleari hamoso; ealycinis seg- 
menlis sublinearibus. Planta crcctiuscula brevior. — (Occarrit hujus specei 
Peloria.) — Crescit in Europae tolius segetibus frequens, in arvis Tonetanis, 
in Madera et in America borcali. 

90. L. COMMCTATA Bernhardi mss. in Rchb. Flor. Germ. excurs. 375. no. 9531. — 
Rchb. Plaot. critic. X. fig. 1101. — Koch, Synops. 0. Germ. (ed. 1.) 521. — Dlf- 
fasa: foll. sparsis bastatis, infimis obovatis; caulib. prostratis; caleari subuncl- 
nato; pedunculis glabris. Q — Corolla lilacina doplo majorqaam In praeeedente. 
— Crescit in agris Islriae. 

91. L. GRABCA Cbavannes I. c 108. t — Villoso-hirsoU: foll. Inferiorib. o?alo- 
obloogis V. ovatis oppositis, superiorib. ovato-lanceolatis hastatis allerals bre- 
▼issime petiolatis; pedicellis capillarib. folio multo longiorib.; calycis segmeBtis 
linearib. acatissimis capsulam vix superantib.; corollae citrinae calcari arentto, 
demom recto, corollam paullo superante. — Raml cauliformes fraciles snb- 
erectl, dein prostrati subsimplices, pilis simplicibos albis TestitJ. PoUa mn- 
cronulata villoitula 4-8 lin. longa, 3-5 lin. lata, ima majora, pleraqae mnllea, 
apice rotundata, binc inde denticulata, demum marcescentia, suprema lanceoltto- 
hastata et sagitiata distantia multo minora. PedicelU rigidoli glaberrimi, aplee 
torti V. flexi. Segmenta calycina linearia acotissima pilosa, margine sobscarlota. 
Corolla (excepto calcari acutissimo, basi ampliato) 4-5 lin. longa brefisslme pn- 
bescens. Capsola parvula glabra, calyce fere tecta. Semina ovoideo-eompretsa 
fosca granoloso-tuberculata. — Anlirrkinum Graeeum Bory et Cbaub. Fl. Pdop. 
no. 700. t. 21. — Linaria Elaline d*trv. Boam. 74. (non alior.) — Cretelt la Pt- 
loponneso, in insulls Stoecbadibus et in Sardinia. 

92. L. CIRRflOSA Willd. Enam. pl. horL Berol. 080. - 8pr. l c. 701. - ChtTtnMt 
I. c. 100. t - Pilosa gracUlima: foll. lanceolatls et lineari-lanceolatls hasUtls 
altemis petiolatis; prdicellis folio loogiorlb., passim eirrbescentib.; calyels teg- 
mentis lineari-lanceolatis acutis, capsula breviorib.; corolla panrola eoeralet- 
cente, palato albido, ponctis porpareis noUto, calcari sabreclo, eomlla brevlori. 
O — Herbula elegans pedalis et oltra gracillima. Raml caoliformes pmstrati 
varie fleii, pilit simplicibus vestiti. Folia omnia altema bastau t. sagllUU, pe- 
tlolis dimidtum limbam aeqoantibas. Pedieelll capillaeei glaberriml cirrhotl, fello 
doplo loogiores. Corollt (exeeplo etletri tabom sobaeqoaoU) l-17fl lia. !••§•• 
Capsala ctlyce longior pnbttetat. OemlBt mioaU OTtU-lraBCtU ■ifra Mbcr- LDuaiA. SCROPHULARINAE. 105 

calaU. — Greseit in Aegypto, la insuUt Iscbla, CreU, Corsica, in Sieechadibos 
el In Gallia «atlraliori. 
SL L. ALSDIAEFOLIA Spr. I. o. 708. — Chavanoes I. c. lia f ^ Foll. iategerrimis 
pnbeseentib., inferiorib. ovatis pnbescentib. , inferiorib. ovatis oppositis longe 
pcUoUtis, snperiorib. OTato-oordatls macronatis petiolatis; pedicellis petiolo 
brerlorib.; caiycis segmentis lineari-lanceolalis acutissimis, margine membrana- 
eeU; corolU parvula lutea, calcari recto. Q — Herba toU glandnlis brevissimis 
itipiutis albescentibns obslta. Rami cauliformes pedales et ultra, ramulis fere 
flrgatls. Folia inferiora pollicaria patentia, limbo petiolum aeqnante, omnia 
crafsiascnU pnbescenlia clliata. Pedicelli apice paullulum inflexi. Galycis seg- 
menU vlllosa. CoroIIa (a^jecto calcari gracili acuto) 3-4 lin. longa. Capsula 
calyce tecU glabriuscnla. Semina minutissima subrotundata fusca granuloso- 
labercnlaU. — Crescit in deserto circa Mare rubrum et io insolis parvis Inter 
Corsicam et Sardiniam. 

M. L. WEBBIANA Vis. rOrto bot. di Torino 142. — Sufflruticosa glabra: canle di- 
fcricato diffuso; ramis filiformib.; foll. altemis lineari-lanceolatis, basi hastatis 
integrisve, obtusis integerrimis patulis, longe petiolatis ; florib. aiillarib. soIiUriis; 
peduncolis capillarib. patentib.; calycis laciniis lanceolalis acominalis; corollae 
pnbeseeniis galea abbreviaU obtusa biloba, faoce villosa, barba iriloba, calcarl 
•«bolato sabincurvo, limbum duplo superante; filamentis villosis. 6 — Crescit in 
InsnU LanceroU maris Canariensis. 

9. L. MACILENTA Dcne. Ann. so. naL II. 2S2. — Suffruticosa glaberrima : foll. 
lineari-lanceolatis, basi bidcntato-sagittatis, supremis ovalib. petiolatis; laciniis 
calycinis subulatis crassinsculis; corolla calcari subaequali, extrorsum tennissime 
pnbemla, palato glabro; capsola globoso-ovoidea, calyci subaequali glaberrima. 
6 — Crescit in Syriae monte Sinai. 

flL L. AEGYPTIACA Dum. Cours. bot. cnlt (ed. 1.) II. 02. — Ait. Ilort. Kew. (ed. 2.) 
lY. II. — Delilc, Fl. de PEgypte 05. t. 32. — Spr. I. c. 700. — Chavannes 1. c lia t 
— Snffhiticosa pubescens: foll. alternis ovatis, plerisq. tricospidatis petlolatis; 
pedicellis apice flexis, demnm in spinas abennlib.; calycis segmentis Iineari>Ian- 
ctolaUs acntis; corolla parva flavescenU, calcari coemleo bamoso. 6 — Caulis 
primo anno ad collum reductos ramosqne caoliformes plores emittens, cortice 
rfmoso ac flavescente obductus. Rami cauliformes 1-3-pedales simplices bre- 
Yiaslme simpliclUrqne pobescentes. Folia petiolaU alterna acntiusoula sobpn- 
beacenila glanca, 2-3 lin. longa, 1-3 laU, in planu annua longius petiolata mnl- 
toqne majofa. Pedicelli horizontales folio multo longiores, aplce genioulatl, fraeta 
dilapso ot spinae rigescentes. Calyx pnbescens capsnla longior. Corolla adjecto 
calcari 4-A lin. longa, palalo maculis fnsco-purpureis noUto hirsuto, calcari fere 
corollae longiudine gracili. Gapsola pubescens parva calyce tecu. Semina pauca 
minima glandnloso-iobercoIaU. — *Ek^lini Dioscorid. •— Aniirrkinum Aegffptiaeum 
foUit ovmUs giabris tubdentaiis Forsk. DescripL Aeg. Arab. 112. — Aniirrhinum 
Awggpiiaeum Linn. SysL vegeL 1. 401. — AnUrrhinum (Linaria Spr. I. c. 780.) 
tfimeteent Viv. Flor. Lybic 22. L 27. fig. 2. — Crescii in aridls Aegypti (Cairo et 
In montibns Cyrenaicis). 

V. L. FRCTICOSA Dsf. Flor. AtlanL II. 30. 1 133. — Spr. I. c. 780. — Chavannes 1. 
tt. 111. t — Caule soflhiticoso villoso ramoso; foll. alUrais petiolatis ovaio-ob- 
longU snbacntis pabescentib.; basi raro uni- v. bidenUtis, soperiorib. inUger- 
rimU; pedicellis folio breviorib. ereciis; calycis segmentis angustis acotis; co- 
nllac flavae caleari recio v. arcoau. 6 — SnflhiUx pedalis. Caulis lignosus 
brevU tortnosns. Rami alurai iereies villosi. Folia 3-4 lin. longa, 1-3 laU, bre- 
vHcr petiolata. Pedlcelli brevissimi gUbri. Calycis segmenU linearia pabeseentia 
capsnlam superantia. Gorolla (adjeeto ealcari) 5-0 lin. longa, labio snperiori 
cnarginau anbbilobo, lobis reflexis, inferiore paientc Capsula pubescens. Se- 
mlan nynnu Ubercnlau. - Antirrkinum fhUieotum Willd. Spee. plant. III. 237. 
* Gratcit In BarbarUe moniibns prope Cafsam nrbem. 

2S* 106 SCROPHULARINAB. unaeu. 

|. % O^iulm ovaia, dwAuM vtJwUis Mimgi$ apin dMicens. 

SB. L. RAMOSI88IIIA Wall. Caul. 3011. et Plant. Asiat. rarior. II. 43. f i- l^ - 
Blb. Serophul. Indie. 10. — Glabrioseula: caadlce crasso; ramls caaliromiib. elon- 
f alia lignet eentib.; foll. alternia peliolatis glaberrimis, omnib. triangalari-faasutis v. 
Inferiorib. aobpalmatinenrila aeote 5-7-lobatia; pedicellia rigidia petiolo longiorib.; 
calycia aegmenlia lineari-lanceolatia acotiasimia, margine membranaceis; corollae 
lateae labio taperiori abbreriato, calcari brevi arcoalo; capsalae operculis ob- 
longia TaWaerormibaf. {> — Caadex nodotot tortaosaa, cortice latefcente. Baml 
eaaliformea pedalet et altra breviter pabescentea. Petioli limbo parom breviores, 
limbo excosso al spinae riges cenles, basi incrassali, limbo 4-5 lin. longo, 2-3 lio. 
lato crassiafcalo glabro, apice macronalo. Pedicelli glaberrimi, apice fle&i, de- 
mum spineseentet. Corolla pabescens, adjeclo caleari 4-5 lin. longa, labii supe- 
rioris lobis brevib. elliplicls, inferioris longiorib. rotondatis, inlermedio sublnin- 
ealo. Capsala glabra sub lenle rugosa. Semioa minima sphaerica nigra mino- 
lissima tubercalaU. — L, Roflei Cbavannes I. e. 112. t — ^ kastata Royle mss. 

— Creeeil raderalis el pelrosis in HindatUniae Bormae, in proviocia Delhl ei 
in Coromandelia? 

00. L. llfCANA Wall. CaUl. no. 30ia el Plant Asial. rarior. II. 43. - Bih. I. e. - 
Cano-Tillosa: caulib. prostralis, basi ligoosia; foll. ovaiis Tillosis, basi subcor- 
dalis inlegerrimis sobhasUlisve; pedicellis peliolo longiorib.; calycis segmeolis 

linearib. aculis; corollae pallide foseae iolua purpureo-macolaUe calcari ?; 

capsoUe operculis oblongis TaWaeformibos. 6 — Crescil in Nepaliae conTallibas 
eampis raderaiisqoe. 

30. L. CIRCINNATA 8weel, Bril. flow. gard. (3. Ser.) III. t S35. f — Suffhilescens gla- 
bra: foll. sagiiuiis circinnato-recunratis poslice aculis; segmentis caljclois lan- 
ceolalis acuminalis; calcari sobolalo reclo corollae longiludine, palalo bipromi- 
iralo dense barbalo. 7^ — Habiut in Afriea boreali. — AfBnis est L. AeferopAyOoe. 

a. L. HBTEROPHTLLA 8pr. 8yst veget II. 700. (noB Dsf.) — ChaTaBBei I. e. 1I2.| 

— 8nBriilicosa: ramis eauliformib. gracilib. glabris; foll. peliolalis, iBferiorih. 
•blongo-hasiaiiSy superiorib. lineari-laneeoUlis et linearib., Bune basUlis sagil- 
Ulisve, Bone inlegerrimis; pedicellis folio longiorib.; calycis segmeMis sabUn- 
coolaiU acuils; eoroUae luieae paUlo Unalo, caloari recio.6 — Bami caulilbffmes 
1-0-pedales slriati. Folia inferiora saepe opposiu S-14 lin. loaga, 3-4 Uu, sn- 
periora angosliora, maerone inflexo insinieu, supeme glabra, dorso(t?) pobemla. 
Pediceili fere borixooules sub calyce genicuUli. Corolla (exoeplo oalcari) 5-4 lin. 
longa. labio soperiori subinflexo, lobis ovalo-lnincalis brevib., inferiori patoale, 
lobis laleralib. obli<|ais, iotermedio minori obovalo. CapsuU ragosa calyeo leeu. 
Semina ovoidea graBoloso-lubercuUU. — Aniirrhitmm heteropkjfUum Willd. 
8pee. plaot IIL «4. — Alirrkimum smgiUuium Poir. 8appl.Encyct m^lk.lV.00. 

— Crescil in insolis Canariis. 

91 L. SPABTIOIDBS Brouss. mss. ex L. v. Boch, Bsehrbng. d. Canar. insla. N9L — 
Chavannes I. c. 113. t — Suffriitieosa glabra: ramis cauliformib., basi aphyBU 
virgalis; foll. lineari-UnceoUlls v. linearib. inlegerrimis altemis, ioferiorib. pe- 
liolaiJs, soperiorib. subsessilib.; pedieeilU folio longiorib.; calycis segmeBlls «ib* 
UneeoUiis aeaiissimls ; eorolUe Inleae ealeeri iseeBdeBle. 6 — PUnU pednlU v. 
bipedalis. Raml plarimi proeumbeMes ligDesi striali ramalosi. rolia pnM0lp«e 
•d nmoram pariem superiorem disposiU, pleraque •BgBSiissima disUBUa umiM 
■racrenoUla, 0-19 lia. loBga, ia peiioloBi flliiormem aiienoaU. Plores cxllUres 
neeaBm laxua cflleieolee. PedieeHi RHfonDes albidi snbhoriionules, apiee BmU. 
OefmiM ealyeioa membraBaeea, Bervo medio promioeoie, capsoUm vix mpe- 
raoUa. GorolU magBiiodiBe L. G r m H m $ pobMceos, poUlo Ubo BaYa desiB leelo. 
CapsBla evaio-globosa ragosa gUbra. SemiBa ovoidea foseo miBoie lo b e i eBUu. 

— L aeefoTM Broass. mss. Ib Hb. DC — 8pr. I. c. m. — Creseil ia i Bpl^ BS 
«iceis mariois Teneriffie tl CeBBHae. URAiu. SCaOPHDLARINAE. 197 

iMtto DL UIARIA8TBini CllA?auiM L e. 114. 
F^lia MMilta «Iteraa ▼. TerUcilUta, rarias opposiu pMoiiierfia, iataKerrima, 
aaapiMioM flaoca. FlorM terminales raoemosi spicato->raeemosi ▼. inlerdom sob- 
eapilali. Palatom ad faucem corollae prominens. Gapsula 4-10 TalTnlis sen den- 
libM apiM dehiseens. Semlna angalosa y. discoidM, margine membnnaceo ad 
UimB anargiMto eincu. 

|. 1. Foiia dUataia ovata laneeolaia v, oblonga, vertieUlaia $eu iatema, 
fares raeanoii aut ij^ieato-raeemoii, eoroHa ultra tree lineae adjeeto 
cdhari longa. 

a, FoUm $mepiut quaierua; /toret plerique verUeiUati, 
a L. TUOBNITHOPHORA Willd. Ennm. plant bort. BeroUn. (DQ. - Loddig. Bot 
Gabin. L IQia — Knwl. et Wstse. The Floral. Cabinet L dO. t t.ai — Cbavannes 
Le. 114. t -~ Bamis Molirormib. erectis, apice decnmbMlib.; foll. lanceolatis 
«Mtis glaberrimis; florib. saepios temis et qoatemis; corollM pallide violaceae 
▼. purporMO maximae calcari recto corollam aeqoante. O^ — Planta speeiosa 
3-4'pedalis et oltra; rami lignescentes glabri glaooi, camolis 3-4-Terticillatis. 
Falia qoatema, rarios teroa y. qoina, 2-^3-polliMria, soblM glaoM, margioe por- 
porasMntia. Bracteae foliis similM sed molto minorM, pediMllis breviorM. 
Calyeis segmMta soblaaceolata aeolissiaM glabra, apiM porporea, Mpsola lon- 
giMS. Corolla (adjeelo Mlcari, pallide violaeeo corollam aeqMnte) pollicaris ▼. 
aesqnipoUiMris, tobo inflato m striato, labio soperiori ereeto, inferiore patente, 
palalo porpnreo. Capsoia ovato -glol>oM, dentibos 8 debisoMS. Semina disMi- 
dM orbieolata fusca, margine iMoi eiaeta. — Lmaria Ameriemua maxima pur- 
fureo flore Bay, Histor. 1884. — Herm. Hort Logd. BaUv. 370. i. 377. — Linaria 
fere purpureo Amerieana Riv. Moaopel. irregul. 84. (bona). — ^frrAtiHMi fr»- 
oruUkopkorum Linn. 8pec plaoL 8SflL — VmI. Jard. de Malmais. p. II. ic — 
BeL Magai. t. 5S5. — \6pr. Sysl. veget. II. 103. — Uuaria Lutitauiea Mill. Dict. 
■0. 3. — Crescit in America meridionali (?) et in LMiUniae provincia Minho. 

fi. FoVm aut omnia terua aui ima tantum tema e. oppotita eaettraque atterua; 

/teret atttrui. 

9L L. LATIFOLU Dsfont Flor. Atlant. II. 40. t 134. - 8pr. Syst veget II. 1M. — 
GkavaMiM 1. e. Ilft. t — Glabra: ramls Moliformib. erectls sobslmplicib. virgatis; 
flslL laie laoeMlalis, inferiorib. lerais, soperiorib. alterais; florlb. longe spiMlo- 
ffacemMU; calyeis Mgmentis linMri-Unceolatis, capsulam soperantib.; corollae 
lalMe caleari recU v. sobarMato, oorollam aeqoaote. Q ~ Bami Moliformes 
plarM glahmlmi medollosi, dein flstolosi, parM ramolosi. FoHa sobamplexi- 
Molla iVb-^-pellicaria, 0-10 lin. lau glauceseeotia. Flores brevissime pedicellati. 
BraeleM linMri-laaceolaUe palenus. Calycis ampli segmenU Mpsola doplo 
loogiora aMtissima. CoroIIa magoitodine fere L. vuigarit, labio soperiori ereeto, 
lobU obloagia oblnsis, dorso sobappliMtis, ioferiori abbreviato, lobis iranMtis, 
talennedio malu minori soberacto. Capsola ovato-rotonda glabra, apiee emar- 
ginaU, valvaUa • debisMns. Semiaa disMidea membraMCM-marginaU. — In 
BarlMrria prope Masear et TlemMn ereaeit 

3ft. L. HIBTA MbcIl Meihod. pUnt Soppl. 170. — 8pr. t e. 103. — ChavannM I. c. 
IML t — VilloM eiMU: foll. ovato-eliiptiois sobaMtis, imis Uotom temis v. op- 
poaUiay eaeleris aherais; florib. eonferlis} segmentis Mlydnis ovato-obloagis 
oMMis, wperiori BMjori, capaoUm ovaUm valvnlis dehiscMtem snperaalib.; 
eoMlla IMM spMioM, alriis virMlib. aouu , palato fblvo, MlMri rMU eorollam 
MbMqaaale. O — PlanU 0-13-polliearis, brevissime glandnloso^viseMa, ra- 
■M MolifermU saepissime onieus simplu mednllosos. Polia semiamplMiMolia 
eraseioscola polllearia v. bipolliMria, 3-0 lin. lau, Mope omnia altema. Flores 
apiealo-raeemMi odorati. BradMe ovaue MlyM paollo longiorea. PediMlli 
bMf lMta ni erMti. Coralla (a^jeeto Mkari) 0-14 lin. longa, labio Mperiori amplo, 
loMa Male-obleBgis oblosia, Ubio infsriMl mlnori, lobo inlermedio UleralibM 
iripla breviori. 8emiBa sobdisMidM obsMra triqoelra grisM, seroblMlau. - 196 SGROPHIILARINAE. lhuma. 

AriJrr X — hMtm Unm. Spea. pltal. 817. — Jcq. leoa. pluL nr. I. IS. l 1)7. 
— IfMWa «(lloM Mtll. Dlct. M. 10. (Me DC) - iiili>TMaMi viiaMWK CDrtii, 
Bm. II*s>i> I. H8. — UmH« trmltMrm Slm. Bb. — CrMoil 1d Hiipioi^a at 31. L. CAVANILLB8II Ck(»BnM I. o. 117. t - Vlllau ereeu: folL otuIi inbpo- 
tlolalli, pletiiq. leral*; Rorfb, eoBrerUi; leipneatii c«I;cIdI> obloDgli, bail con- 
inclli, loperlorl leDgiarij eorolt* fere praecedcDtli, diluM Inlea, eilcirl loblD- 
cnno, l«blo inporlarl •Iblcinle, llnel* raicii boMIo. O — R*Di ciDliformei pe- 
<alei erectl lerelM, ■aperae nmnloil, oli lol* pleBli pillt breTlbni cepiuiii 
TMliti. Patln lenlpolticarla et allra irlDcrTl* ablaiiotcal*, iDprema fere orblcu- 
larla. BracMM ■palhalatao *. inblanceolalac , pedieello looglorei pubeieenle*. 
Pedlcelll erecll brerH vlllail. Capiula oralo-glaboM pnbe^ceni, denlibue d»- 
hliceni. BeoiiBa compreiio-trlqnetra marflaau friiea lerabiCDlala. — litarui 
BUpmUea IrifMa laHfeU» viOoim Tonraer. InillL rel berb. 1. 108. — AnllrrUtmm 
(r/pAytlnM Caian- Icon. pl. II. St. L 179. |ncl. irn.) ~ Cmeit In Hiipini* prop* 
Albaidam n Patomrra. 

n. L. TRIPUYLLA mil. DiCL (ed.S.) Do.S. - Spr. L o. 7«. - ChaTinnn I. c. f - 
GlabeiTima glenc* erecl* t. aaeeBdeni: lolL oialii elliptleisq., pleriiq. lerala; 
lorlb. denie iplcalo-racenoiiir mItcIi lefmenlii obloDgU t. aiala-laneeotuii 
obluili, capinla breTlorib.; corotl* tricetori coeralea, alba- et Inlea-iiriegala t, 
rarlni lou coerotea, Mteari treaalo longilndine Fere corottie. Q — Herba ■-•- 
pedillt. raml lingnti t. plun* medDtloii glanct ramntoil. Polia pollic*rla, S-S 
jln. Uu lenia, Tertlclllli longiluiline rere rolii diilanllbni, inperloTi nlner*, lena, 
oppoilU T. illera*. Giljcii laclnii ■Dperlor major. Carolta (adjeclo calcari) ^l 
tln. tonga, labio >Dperiori erecw ■mplinicalo paltide purpnrea-coernteo, Inleriore 
mlDore albricoDM, piliM 11*1*, calcarl coeraleo i. >ialaeeo aenlo. Capanla inb- 
OTaM, nlrioqDO Talde inlcal* gtibra, >*l>nlii • dehiiceDi. Bemloi prlimatlM 
HbUiqnelra ftiact retlCDt*lo-eiMT*U. ~ Uimria ralenNH CId>. HlBpDB. 3U. Ic 
Lob. Icon. «B., Obierr. 13X lc, Ger. Hln. Ul. Ic-, Park. Thrtlr. 4St. ie. — U- 
uaria Hitpniea CIdi. HiaMr. I. 301. ic — £. AVolia J. BaDli. HiiloT. tlL 4H. — 
Unaria Sinla talifBlia Iripkfaa Boce. PlaoL rar. Bleol.^L LS. - Horii.OioD. 
Hiitor L p. 11. leel. 9. L 12. flg. 9. - Cop. Ptmph. Bie. II. L 37. - Unmrim M- 
pktUa majtr, forihu partii paUttet»libiu, ritlu atirea, ralian inlii iiii «110 i»- 
nalit Plucken. Pfailogr. L B8. Ig. «., Sabb. Hort. Roman. III. L 4. - .inMrrMMiM 
tripktllam Lioo. Bpoc plaoL 830. — CaTan. lcoD. pJanL rar. II. L ITtL — CBrlli, 
BoL Hagai. t. IH. — Gieito. De [nielib. el >PmiDlb. planL 1. 9» L U. — ^aMT- 
rkiinBi nrgtttlum Spr. Keue BnldeclL. 111. 1(0. — timaria ne^Hla aarhe *i Goia. 
PlMiL Dar. Ulcnl. rar. Mt. t. 30S. flg. I. - Umaria gtabraU H. B. Klk No>. fa. 
M ipec. planl. II. m - KU. Sjrnapt. planL aeqainacL IL IS. — Autjrrklaam 
Iriealar HarMr. (dbc Poorr.). 
fi. eomilea: Corollla fere amDlno coeraleit; roll. animiliortb.i ptanu lou fn- 
cjtiori. - UnmHa Iripkjfliet toendta C. Baab. PlDi., Horia. Oiok. BlaUr. 
i«el. S. L R Bg. 31 - UMrlo ntfUtla fi. Gaii. Ic H. SiCDl. L 3». If. 1. - 
CreKit io Africi bareall, in Sicili*, Canica, In lUlU merldlonili (oeo UmM ta 
Laiia rl Ligaria) io Hiipanla, Galli* auUra-ocoidenuli d is PerDila. 

3S. L. VIHIiATA U>f. Flar. AUanL IL 41. t. I3L - Spr. I. o. 791. - ChiTtnaM L e. 
llfl. t — tilabra lUDcetceDi; ramli canlilormib. creclii aimplietb. )lTt*llti rolL 
iDreriarib. OTali* leral*, laporiorib. OTaM-laDeeotalii, plertiq. allerali: •wtb. 
«plealo-racemoaiii iecmeDLii caljclDii tlnoartb. acalliaimli, MptBtan >np«n>- 
Ub.i corallae (inrrao cateari recM oa dupto longlart. Q — lami nednlloat |l*- 
barrimi B-13-patllcare* limptlce* *»l ramnlii peipancl* iBMrueli. Fotia (Ubot- 
lim* ■cdU mDCTODolau, 3-g lin, l0B(a, 3-4 lau crecu, inprem* fora liaewt- 
loaeeolau. BrtcMae aDgDMiuimae aeoMe, pedleeltla dapto irJploTa ToDglorw. 
Mleelli broto* tnetl, poit «olhMiD iDcntuU a*« aloDgaii. CorotlBO laMna ■ S aplM UUUA. SCROPHULARINAE. 109 

SeaiM fnbtriqaelra «ngolosa (bsea serobiculau. — linaria tripkyUa exigua, 
emkmH prm$lon§o Scbaw, Spee. oo. 377. — Aniirrkimm v^aium Poir. llinarar. 
IL MlL -* Lam. lllasUr. geo. plant I. 531. fig. 4. — Crescil in Ni|midia et Algeria 
inier tegeles el in anris prope Tripolin el Leplin magnam. 

9BL L. RBFLSXA Dsf. I. c. 42. — Spr. I. c. 701. ~ Chavannes. I. e. f — Glabra pro- 
cambens: foll. ovatis aculis glaueis, inferiorib. temid, superiorib. allemis; florib. 
laze raeemotit; pedieellis folio longiorib., post anthesin refleiis; segmentis ca- 
lyclnlf soblanceolaiis acutis; eorolla pallide eoerolea v. rarios alba, palalo flavo, 
ealcarl reeto, eorolla duplo Iriplove longiore. Q — Rfl^nof graciles caoliformes 
proeambenies snbsimplices 6-M pollices longi. Folia basi attenoaia glaber- 
rima, 6-8 lin. longa, 3-5 lata, floralia mloora mucronolaia allema. Pedicelli 
fleriferi erecto-patentes folio doplo iriplove longlores, frocliferi refleii fleioosi. 
Segmenta calyeina linearia acuia, deinde sublanceolaia ampiiata. Corollae labiom 
iaperom erectom eloogatom, calcar sobolalom acuilssimom. Gapsola giobosa, 
valvolifl demom ad basin osque prodoclis dehiscens. Semina sobreoiformia 
taaea minntiflsime foveolala. — Linaria procufnben$ putiUa taHfolia, floro pai^ 
Kdo, rieiu aureo Ray, Hlsl. 755. — Anlirrhinum refiexum Linn. Spee. planl. 857. 
-« AnUrrhinum protfraium Cyrill. in Hb. Morie. — Linaria rkegina Spr. SysU 
feget. II. TQi. — Variat etiam flore albo. — p. pumUa: Herba posilla vii Iripolli- 
llcarifl; foliis parvolis ovalfs aculis crassioscolis. — Crescil in Gorsica, Sardinia, 
flieilia, In llalia meridionali, in arvis Toneii et Syriae. 

40i L. PEDUNCULATA Spr. I. e. 797. — Chavannes I. c. 190. t — Boiss. Voyage bot. 
daafl le midi de PEsp. 454. no. 1241. L 132. fig. A. — Glaberrima ascendeos: foll. 
iafcriorib. ovalo-lanceolaiis oblosis, lemis oppositisq., soperiorib. mediisq. ob- 
loagifl alterais; florib. looge pedicellatis; pedicellis posl aolhesio firmis oec re- 
lcsis; calycis segmeotis lineari-oblongis oblosis, capsula breviorib.; corolla 
aiorca, palalo flavo, calcari recto corolla breviore. ^l* — Rami caullformes folio- 
rnm lapao saepe apbylli glaberrimi 4-10-pollicares. Folia 3-4 lio. longa, 2-3 lin. 
lata erassioscula, basi atieouaia, in ramulis slerilibus paollo longiora approii- 
malA, fere omoia alleraa, Polygonum aviculare referentia. Florcs laxi. Segmenta 
ealyciaa margine scariosa, inlerdum sobspalholata acotioscula. Gorolla magoi- 
tadine L. origanifoliae axorea, calcar rectom v. apice taolom corvatum. Gapsola 
ovato-globofla compressioscola calyee longior, valvolis apice dehisceos. Semioa 
parrola reniformia oigra, teooissime muricolata. — Antirrhinum pedunculatum 
Lina. Spee. plant 857. — Antirrhinum tparieum Slzm. mss. (nec Linn.) — Crescit 
in Hispania meridionali. 

41. L. FLAVA Dsfont Flor. Allant. 11. 42. t 130. — Spr. 1. e. 702. — Chavannes I. e. 
181. t — Glabra erecta: foll. inferiorib. ovatls v. ovato-oblongis terais, soperio- 
rib. oblongo-iiaearib. alterals; florib: terminalib. paocis brevissime pedicellatis; 
ealyeifl flegmeaiifl late linearib. obtosis, capsula breviorib.; corolla saiurate flava, 
calearl eam aeqoante. Q — Herba 4-10-poIlicaris; rami caoliformes erecii sim- 
pliccfl flabvirgati. Folia inferiora 4-8 lin. longa, 3-4 lin. lala, soperiora minora, 
omaia obtosa glaoca crassioscola. Flores ad apicem ramoram 2-3-d1 aggregati. 
BcgaMBlam calycis sopremom [reliqois paollo majos. Corallae parvae labiom 
flaperam erectom sorsom refleiom falvo-slrialom, palatom viscosom, calcar aco~ 
tam. Gapflola ovata compressioscola, valvolis apice dehiseens. Semina sob- 
rcoirormia nigra foveolau. — AnUrrhinum flatum Poir. lliner. II. 191. — Willd. 
Spec plaat 111. 915. — Crescit in arrls Rarbariae, Nomldlae, Gorsicae, Sardiniae 
ci ia Hiflpania clrca Gades. 

42. L. GRETAGEA Fisch, mss. in Hb. Deless. ei Spr. I. e. 701. - Chavannes I. e. 
ISL t — Glabra: foll. ovatis sobaeotfs glaoeescenlib., inferiorib. terais, soperio- 
rib. oppoflitis et altcrais; florib. spicato-racemosls paoeis; calycis segmeniis li- 
Bcari-lanceolatis aeatifl brevlflsimis; eorollae loieae calcari brevi sobincorvo. Q? 
— Rami cauliformes ereeti flrmi 4-10-pollicarefl, ramolis ereeto-pateotibos. Fo- 
lla ipprotimau confcru erassinseola gtaberrima, 4-0 lin. longa, 9-3 laU, sopc- 
fiora d illa rtmaionmi nalto mlaoffa. Racemi brcTes paaeiflori flubflexaofli, SCROPHULARINAE. liiuru. 

irellalj*, pedlrellii erMtli; bnoUaa bIbIbm llnMrai m~ 
IfM kmtorw. Canlli (a^Mla {ilMrl) t-i Mi. lanfa, liblo nporlarl mcta, 
l»f«rtori piUatc panllo bTarlorl. pilito ularale BiTa glsbrlaMBle. Cipiali T 

— CrMsil Id mucvii eirc* Toaiim. 

a L TanilFOLIA DC Flor. Fnio. III. UI. - Spr. I. o. IM. - CbaTinnei I. c f 

— GltBca Klaberrimi prowiolKa* <- aMcnde»: fatl. Inlerlerib. otitii oblnil* 
Unla, japeriortb. obloBgir, plcriWI- oppotili*; Dorib. !■ «plM ramonia piicli; 
■eRDanli» ciIjcIdIi olilan^-o*«il* obluli, capiaU bTeiiorlb.i eoTollte lutMP 
Hluri cam •abioqaaalc. O — Horba 1-lft-pollicarfi. Bami MDllfamM eapi«i, 
Mepe deenmbaBtM, rimBllt oppailili (ncllibni fallMii. Fali* crauiuirnli, in- 
terion 3-3 lin, lonRa, 1-3 lln. )*li, inlenodil* bTetlbi» irrei •enlcilliLi, «apc- 
tlen bIbot* «t ■B|nMlara. Florn coafcrll binl quaicfniTC brriilpr prdlccllall. 
CmIjcU acgMnla oblongi t. aT*l*, b*i>i «oalrict* indcqDc iabipilbal*la. CorolUc 
paUMm nrUIUcBm, c*lc*ri carall* p*ulla breviore arcailo. C*pinU RlobM*, 
TilTBlU S profnnda leelli aplce dcbitreoi. Scmlna dlicoidea mcBtiriaiceo- 
manlnala. — Utmria MroMu Tktmi reiia Toaracl. laitil. 1. ITIt - iutirrhimtm 
ttrn^UJHm Vthl, Bjrmb. bol. 11. B]. - AliTrlaKtm pUnniM Thore, Cblor. Land. 
«S. (naa iilor.l - Cmcll ia Gallia aBMrtli-a«idcBti<i (BajreBneJ. 

r- nii» Bmnia aUrrma. 

M. L. LtlSITANICA Lnk. cl HlhiniKit. Flur. PortD|. I. MT. t. 41. (aon llill.) - Spr. 
I. c. 7H. — Cbaiinnrt I. c. lO. t — Riinii c*ulifonnib. procambcBtib. gUbrii; 
fDlI. contenii oboT*iit t. oblangit, lapcriorib. m*)orib.; Dorib. dcote iircmoiit; 
ulicii tegmcalit oblongli ohtaili pahcircatlb.i «uTollac n*Tte labo cl calMrl 
liaeamenili ruhenlib. plelli, ctleirl rorolltm tequinic rerliairulo. % — Baml 
pedilri el Dlln. Polia ahloga t. acutiaicult criiii glibcrrimt gUucetcenlit, In- 
teriora }-3 lln. loaga, S-3 lin. ItU, tupcrinn mijan, omali obo>ita i. obloaga 
ellipliciTC. Florea pulchri migni; pcdlcelll t-4lio. longi pirce pitotl. Calicit 
ohliqul, tapiula breiiori* trgmrnlam taprrmum reliquia niijui, CorolU (Kdeclo 
Ctlctrl) polliririt et ullri, lubii libii lapcriorli ovtia-obloDgit, lirpe dorto tp- 
plitalit, libii iafcrlnrii lohii otita-Totanifitii , lilerilibua farnicalli, Inlcmcdlo 
minori abcordilo, ipicc rmir|inato, pilito impla lUTanliiro, calcari iplcc talde 
«mpllilo, hiti aeulliiimc rubro-fuice itriilo. Capiuli oiilo-rolnadt, TtlTulli S 
biiin tcrc uiqua drbitceoi. Semlnt ditcaldri mirginili. — J^JBar<a BMrfBa 
/lorr piMirt, taatt tepioio Griil. Virid. Laiit — Uaarfa £>ui'(aatr< luWliBa 
Palggalat falit Tonrnef. IniliL I. ItR — .JntirrUiiiia Liuilamitnm Lam. DlellaB. 
eac)rt. IV. Jtl. _ Creirii ia tTeBoti* miritimii Luiiualac. 

4S. L. HICIIALXII CbiTaBaat I. c IH. t L 1. Ig. ■. - Gltaci: timU cialifonBlb. 
itccBdeniih. ranuloiii; loll. lile ahoiitii Bneronilli; Oorib. nccmata-iplMlU; 
eilfcii Kgmcolii olilaago-DTtiii ■cutiatculii; cotiIIm na|atc fiurpuieia calMri 
eam Tii tuperiQle, ha>i locuna. 3). — Uerbi 3-B-pallicarli tlahcrrlma; nmi 
ll|BttceaiM lorlunii, inferne nndi, hati ramulia ilcrillbut BlifnrmibNi et lnler4tm 
tbonn id tpinti ndnelii tncli. Foilt dcnta. tplce frn iruocau mucrane pamlo 
Intlrucu, &-I liD. Iobri. 4-B Iik. Itu, inferian minort. Briolctc pedlcdll* Iob- 
gioni oTilic tcullutculie. (iegBcnU ctljclDt pleraBquc ob]DD|o-oTiU, batt 
anguiutt, Inbo corollinu brcTlort, mtriiDe eilrcmo lubiciriaii. CorolU (adlatto 
calcaril leiquipalllctrit , Itbii luperiarii cncti lohli breiibui obluiii aalBraw 
parpunii, iDferiari pttCBW, lobii etitm thbraTitUi labacqualibBi, ptltU aaino 

laatio, cilciri icuio, btti carrula T. Inierdaai recto. CtpiaU T ~ Cmall In 

PenU prope lip^htn. 

«. L. PASTIGIATA CbaTtnnM 1. e. 1». t (- 7. If. A. - Gliuct eroeU: nMlii 
btUgUilt; foll. OTiio-UnceolaUt T. ableBCii, batl caull tdpmtlt. «pice ■oar*- 
■Blalli; Borlb. Ib ipicam drauB ae tupciac alteauum dlgMiit; tefmenUi u- 
lieinit ohloage-UaeeolaUt tcutiii eoraUt iart, calearl ei braTiore iabarOBala. 
% - Herba l-S-fedalit gUberriBa gUnaMcat u . Ka«l Md>llB«t raBBlMl. n- 
MlU UMlflMlt •BbaonMbMU. r«Ut **iqal-«fp«UlMrit M «kra ot B b >■>— Ub LnuuA. SGROPHULARINAE. 201 

qoinqaeaenii , bati rabampleiicanlfa laevia crassfascala. Florom spica deosis- 
•iflia. Bracleae angustae erectae, pedicellom aeqoantea ▼. eo breviorei. Calycis 
g e gm eota Barflne membraoacea, tobo oorollino bretiora. CoroUa (adjecto cat- 
calcari) <M) lin. longa, lobis labii saperioris bretibos acotis, inferioris sobrotun- 

difl, Intermedio minore, paiato lanato. Capsnla ? — Crescit in Orienle, in 

Armeniae anrls caliis inter Bagdad et Kermancha. 
41. L. PYBAMIDATA Spr 1. c. 706. ( excl. syn. Lnk. ) — Chavannes I. c. 1S5. f — 
Brecta: foll. oblongo-laoceolatis, ntrinq. atlenuatis glaberrimis; florib. spieato- 
raccmosls, spica pyramidata; calycis segmentis ovato-oblongis oblasis pubes- 
eenlib., Inbo corollino roalio breviorib. ; corolla magna flava, calcari eam sob- 
anqoaote. ^ — Rami cauliformes 8-3-pedale8 et ultra, striati medallosi, dein 
flatnlosi valde foliosi. Folla 3~5-polliearia, 9-19 lin. lala, pleraque quinquenervia 
gjaoca gtaberrima snbamplexicauiia mucronata, superiora multo minora lineari- 
oblenga acntissima. Bracteae lanceolatae pedicello longiores. Calycis segmenta 
baal pilifl articulatis obsita ciliata. Corolla (adjecto calcari) sesquipollicaris, labii 
•nperioris lobis obloogis concavis, inferioris rotnndatis subaequalibos, palato 

valde prominente, dense flavo-lanato, calcari recto acuto. Capsula t — ^l-i" 

Mnnte orieniaH$ Ulii Pertiei foliit, florum tpiea densittima et pyramidata Toum. 
Coroll. 9L — Antirrkinum pyramidale Lam. DicU encycl.*1V. 300. — In Oriente. 
4B. U GBANDIFLOBA Dsf. Coroll. instiL Toumef. 30. t. 81. — Chavannes I. c. 126. t 
— Breeta : foll. ovato-lanceolatis aculis semlamplexicanlib. ; bracteis deflexis pe- 
dicello longiorib.; florib. approximatis; calycis segmentis oblongo-lanceolaiis 
icntifl glaberrimis; corolla maxima lutea, calcari ea paollo breviori recto. Q — 
Herba 8>3-pedalis glaucescens. Rami cauliformes erecti fistulosi, basi lignes- 
ceBtes, longitudinaliter slriati glaberrimi. Folia approximata quinquenervia sub- 
CKCia glaberrima. Pedicelli crassi bractea ovata acuia breviores. Calyx tobo 
corelliBO fere aequilongus, segmentis acuiissimis. Corolla omnium maxima (ad- 
Jedo calcari) bipollicaris, lobis labii superioris ovatis obtusis, margine reflexis, 
labii inferioris late ovatis v. rolundatis, intermedio ovato suberecto, lateralibufl 

mollo minori, palato ampliato saturate flavo villoso. Capsula T ^r- Linaria 

arieniaUt flore luleo maximo Tourncf. Coroll. iostit 0. — Linaria nuucima foHo 
Umri Dahnatiea J. Baub. Hist. III. 4S8. — Buxb. CenU I. 15. t. 94. - Antirrhi" 
nmm Daknatienm Lam. DicU encycl. IV. 360. — Linaria DalmaHea Rchb. Flor. 
Germ. excnrs. 375. no. 2M2. (nec Mill.), PlahU critic. V. U 438. flg. 689. — Lindl. 
Bol. Begisu i. 1683. — Crescit in Armenia. 
4B. L. DALMATICA Mill. Diction. (ed. S.) no. 15. — 8pr. I. c. 789. — Cbavannes I. c. 
ISOu t — Glauca ramosa : foll. oblongo-lanceolalis acutis approximatis; florib. ad 
•nmmitatefl ramorum paucis laxis; calycis segmentis ovato- v. lioeari-lanceolatis 
aeotifl glabris; coroila iotea , calcari recto ea multo brevlori. 2|. — Bami cauli- 
formes nnmerosi erecti v. decumbentes 3~4-pedales laeves nilidi. Folia 1-3- 
polliearia, 4-5 lin. lata crassiuscula mucronata, sobtos nervosa, folia ima et sur- 
cnlorum reliqnis latiora ovato-lanceolata, interdum teraa, superiora fere linearia. 
Flores late racemosi. Bracteae pleraeque lineari-lanceolatae acuiae, pedicello 
longiorefl. Corolla (adjecto calcari) pollicaris et ultra, lobis labii superioris ovato- 
troBcatifl brevibna, inferioris laleralibus late rotundatis oblique truncatis, lobo 

iaicnBedio mullo minori ovato traneato, palato magno villoso. Capsula ? — 

Greacil in Dalmatia, in CreU et Armenla. 
M. GB!flSTABFOLU Mill. I. e. no. 14. — Bchb. Planl. criUc V. U 435. fig. 690. — 
Bchb. Fl. Germ. exeura. 3M. no. 8540. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 583. — 
Spr. I. c 790. — Chavanncs I. c 187. t — Loddig. Botanic. Cabin. U 318. — ToU 
glabra: foll. laneeolatis v. lineari-lanceolatis trinerviis acnminatis alternis spar- 
•iflve; racemis laxis; laciniia calycinis e laliori basi attenuato-acatis, capsula 
loBglorib.; corolla pallide Intea, palato flavo, calcari corollnm subaequante rec- 
lioaenlo; seminib. ovatis trigonia apteris, angnlis tenuib. anafitomosaniib. im- 
prcflso-poncUtis, angulis aentifl imponeUtifl. 3|. — Bami caoliformes plores erecti 
f. dccnmbeniea panicolaii rabfaatigiati. Pelia inreriorapollicarla ei alira, sobius 

III. «9 202 SGROPHULARINAE. liiuiia. 

aenroM, foperiora obloDgo- v. liBMri-laDceoUia nolio oiioora. Braeteae pedi- 

eelloni vii soperaDlet laoceolalae aeotae. Sefmeou calycioa apice subreflexa. 

Corolla qoaoi illa L. rulgmrit paollo mioor, lobis labii soperioris obloogis ereeUs, 

labii inferioris ialioribos, iDiermedlo paullo miuori, palaio villoso. Capsula sob- 

rolooda , dcDtibns 6 apice deblseeos. Semioa fusca prismatico-subtrlquetra cor- 

rugalo-excavata. — iiiMirta Pummonica prima Clos. Uistor. I. Sl., Psdd. 3W. 

(ic. mala). — Linaria Patmoniea /lore Inieo minore quam in fpulgari J. Bauh. 

Histor. III. 459. — Unaria flore patlido, riclu aureo C. Bauh. Piox. 213L — Moris. 

OxoD. ilislor. II. MXlL secl. 5. no. 12. — Linaria ContlanHnopoliiana Uni taiiri 

folio, /lore luieo Tourn. Coroll. 9. — Buxb. CeDtur. 1. 10. t. 25. — Unaria genielae- 

fotia glauca, flore luieo Herm. Parad. app. 0. — .^MltrrAiiiMiii genielifolium LiDn. 

Spee. plaot 838. — Jcq. Flor. Auslriac. t. 914. — Siblhrp. et Sm. Fior. Gracc t. M. 

fi, proeera Cunis» Bot. Magaz. t. 2183. — Erecta flrma flauca: foll. ovalo-lao- 

ceolatis sparsis quiDqoeoerviiii; racemls paoicolato^corymbosis. — Limaria 

flore palUdo, rictu aureo elalior Tourn. lostit. rei berb. 110. — iliilirrAifiiiM 

genitUfolium 7, M. Bieberst. Fl. Taur. Caucas. II. 74. — Linaria ekloraefoUa 

Bcbb. Plaot. critic. V. t 436. fig. 027., Flor. excurs. 374. oo. 2MI. 

r. tilenifolia: Hamulis minus flexuosis; foll. elongatiorib.; florib. paullo siajo- 

rib.; calcari corolla breviore. — £. tiUnifolia Fiseb. Caul. hort. Gorenk. 2S. 

— Hchb. Plant. critie. V. t. 437. flg. 028. — Crescit locis siceis in Austria el 

PaoDOoia, circa ConsUDtiDOpoliD (var. 7,), in Tauriae gramlDosis, in moDUbos 

Talyscb et in montibos Aluicis. 

$• 2. Folia angutta Hnearia, lineari-laneeolata teu lineari-oblonga, onmia 
altema, Flores racemoti vel tpicalo-raeemasi fnqfueeuti. 

a. Semina angulata, 
51. L. LI.MFOLIA Bchb. Planl. critic. V. t 4fi. flg. 000. {t?8egmenU ealydna II- 
nearia), Flor. Germ. excors. 374. no. 2530. (exci. syo. Bochel.) — Cbavannes I. e. 
120. t — Erecu glabra ramulosa: foll. Iloeari- laoceoUtis aculis sobtrioerviis; 
racemo slricto laxiusculo; bracieis pedicello longiorib.; segmentis calyclnis basi 
sobovaiis acumioalis brevib.; coroila flava, palalo satoraliori villoso, caleari recto 
eorollam aequaoie. ^ — Uerba pedalis et ultra. Bami cauliformes tereles laeves, 
ramulis allernis. Folia l-lVt-pollicaria, utrinque attenoau, pleraqoe Irinervia 
crasniuscula. Bracieae lineari - lanceolaue acuUssimae. Calycis segmenU aeo- 
tissima glaberrima panra. Corollae labii superioris lobi elliptici, dorso invicem 
applicati, lobis labii inferioris palenlibus, lateralibus inUrmedio majoribof. Cap» 
sola subovaU calyce loogior , droticulis apice debisceos. Semioa nigra prit- 
maiira subtriquelra, tenuiter scrobiculau. — £iiiari« orienlatit vutgari timHit, 
folio tongittimo ToumeL Coroll. inslit 0. — Antirrkinum linifolium Llnn. 8pec 
plant 8S8. (excl. syn.) — Crescit in Orienu et in llallae maritimia. 

fi. SewUna diteoidea WMirginmtiu 
80. L. LOESBLII Schweigger im KOoigsb. Archiv I. 298. ex Koeb, Synops. fl. Qera. 
(ed. I ) 503. — Glaberrima: foll. lineari-laBceolatis longe atlenoatis, obsolete iri- 
Dcrviis, altemis remotis; raeemis laxis; laciniis calyeinis oblongo-lanceolnlit 
breviier acomioatis, obsolete oervosis, eapsola breviorib.; seminib. plaals, nU 
reoiformi eioctis glabris. 3^ — Herba valde polymorpha pedalis et oltra. Bami 
cauliformes glabenimi glaocescentes. Polia disUotia aogustissima crasaloseola 
l-IVi-poilicaria glaberrima. Pedieelll brevea, raeemo interdum pilis albldla el 
graaulosis testito. Bracuae fere lioeares aeoUe pedicelloram loDgitudioe. Ca- 
lyci« parvi segmenta tobo corolliDo adpressa gtabra aot vage glaodoloso-pileM. 
Corolla laeu flava v. sulphnrea, tobo striis duabos aoraDtiacis sobtus doUIo, 
palato aurantiaco, caleari porporaseeote gracili soboUto, dudc recto, oooe ear- 
vato. Capsula magoa globosa Digreseeas. Oemina eoogeneram maxima. — L. om- 
rJliMA Bchb. Flor. exevn. m. 00. 2M0. (nee DC) — £. fumeea Behb. PlanL crit 
V. flg. 012. 013. ~ Ummrim mmriHmm ftariku odaratit LMtel. Borau. L 90. - 
Antirrkimmm admrmm M. Blcbenl. Vlor. Tivr. Caieu. IL 10^ — in tf rr if iiiim LDuuA. SCROPHULARINAE. 203 

0d9rM ii $ H n tum Gttldeott. Itin. I. 111. aique verotimne(??) L. UnifoUum Llon. - 
Ummrim odora FiMb. Cat. hort Gor. 1818. p. 25. ^ Ghavaooes 1. c. 130. f et iode: 
UmmrU mariiima Sedi folio iuceulmta Bozb. Ceolur. IV. 83. t. 37. — Antirrhinum 
ju m t m m Pall. Itioer. II. 338. — AnUrrkinum tubulatwn Cyrill. Hb. — Linaria 
JUaiem Fitch. mss. — Crescit io Tanria, Dorania, Alui, Calabria el Siciiia el ad 
■are Baltieom. iStmifift dlc^rung in ^ufcn, Ui ^eu^ubc na^c Ui IDan^ig unb in 
9tfmuiccn.) 
5X L. ITALICA Trevirao. Nov. act acad. Caes. Leop. Caroi. nat carios. XIII. 188. 

— Bchb. Piaot critic V. 13. t 421. flg. e08. — Koch, Syoops. fl. Geno. (ed. 1.) 933. 

— Gbavaooes I. c 130. f — ToU giabra : foll. lioeari-lanceolatis trioerviis acutis 
altemis aparsisve; florib. cooferte racemosis; lacioiis calyciois obloogo-lanceo- 
loUs breviter acomioatis eoerviis capsaia breviorib.; oorolla satarale flava, palato 
lanalo, calcarl corollam vii soperaote; eapsola sabovata; semioib. planis, ala 
ofblcolari cioctis, medio lobercalato-scabris. l|. — Herba glaucesceos pedalis v. 
bipedalis. Bami caoliformes l-plures ramulosi. Folia approximata crassioscala 
glaaca pollicaria et ultra. Bracteae ioferiores pedicello saepeqoe flore loogiores, 
saperiores aogostissimae parvulae. Corolla L. fmlffarit, sed duplo fere mioor, 
calcari leviter arcoato. — Linaria luiea montana Gtnittae Unctoriae foUo C. Baah. 
Finz. 8ia — AnUrrhinum Linaria var. Lioo. Spec. plaot 850. — AnUrrhinum ge- 
misUfoUum Vilt Daophio. II. 44a (ooo alior.) — LinaHa genisUfoUa DC. Fi. Fr. 
111. 501. (excl. syo. omo.) — Antirrkinum polygalaefoUum Poir. Dict eocycl. Suppl. 
IV. 81. — ijinaria angutUfoUa Bchb. Fl. Germ. eicors. 375. oo. 8550. — L. pant- 
cntoto Peyer et Vest, Flora (B. Z.) XH. Beil. I. 30. — L. UnifoUa Boch. Plaot 
nr. Banat 00. t 28. fig. 47. — Antirrhinum BauMni Gaad. Fl. Helvet III. 154. 

fi. mrnguMtifoUa: Foll. exacte lioearib. acotissimis; capsula ovato-globosa. — 
AnHrrhinum anguetiesimum Loisel. Flor. Gall. oot soppl. 107. — Crescit io 
Tyrolia, Slyria, io Banatu el io Ilalia soperiori. 
54. L. VULGABIS Miit Dict (ed. 8.) oo. 1. — Bertol. Amoeo. t 101. — Spr. Syst 
veget II. 700. — Bcbb. Fl. Germ. excars. 370. oo. 2551. — Koch, Syoops. fl. Germ. 
(ed. I.) 883. — Chavaones I. c. 131. t — Glabra: rhacbi pedicellisq. glanduloso- 
pnbefceotib.; foll. lanceolalo-Iioearib. acolis trinerviis (plerlsq. uninerviis Chav.) 
qiafiis deose coogestis; racemo imbricalo; lacioiis calyciois oblongo-laoceolatis 
Iriaerviia aeotis capsula breviorib.; corolla solpharea, labio ioferiori vitellioo, 
palnto croceo, calcari corvalo coroliam sobaequaole; semioib. plaois, ala orbi- 
cnUri eioeiis, medio tubercolato-scabris. 1|< — Bhizoma ramosum, tubercolis 
paasia ioatnictam. Baml caoliformes pedales et ollra, basi ligoescentes, simpli- 
eea v. ramnlosi. Folia pollicaria et ultra, linearia, inferiora et iila sobolum saepe 
dilatata. Bacemus spicaeformis strictus. Bracleae lineares acntissimae pedicellos 
paiiUo saperaoles. Pedicelli teretes crassiascali. Calycis segmeota margine ex- 
Iremo anbscariosa, glabra, tubo corollino adpressa. Corolla (adjeclo caleari) 10-14 
liB. lOBga, lobis labii soperioris oblongo-ovatis, apice subtrancalis, lobis lalera- 
liboa labii inferioris ovato-rotondatis, intermedlo minori. Palatum margioe in- 
lcriori pilis aoreis barbatam. Calcar conicum acotam leviter arcaatum, corollae 
loBiiiodine v. ea brevios. Capsola membranacea glaberrima, dentibos 0-8 aplce 
debiscena. — 'Oauptc Dioscorid. IV. 138. — Otyrit Linaria Trag. Histor. 357. — 
Osyrif Plio. Hist oatarat 3M. lib. 87. cap. 12. — Fchs. Histor. 514. ic — Camer. 
Bpit OO. ic — Umaria Caesalp. Syst 3S0. — Linaria prima Dodoo. PempUd. 
ilirp. 103L flg. 1. — Unmria vulgarit etc. Bessl. Hort. Eyst ord. aest 1. 1 14. fig. 3. 

— JUmmrim mdgarit nottrat Park. Theatr. 458. — Unaria euUa vutgarit J. Banh. 
Hialor. IIL 450. — Blackw. Herb. t 115. — LinaHa vutgarU lutea, ftore majore 
C Baoh. Piox. 218. - Moris. Oxoo. Histor. II. 400. sect 5. 1. 12. flg. la - AnUr^ 
rUmum Unaria Lioo. Spec. plaot 858. — Bull. Herb. 1 851. — Gaerto. De f^ctib. 
H teoiiBib. L ai8L 1 53. flg. 7. — Lam. Illastr. geo. 1 351. flg. a — Storm, Deuuchl. 
Fler. Hft I& U 13. - Eogl. bot X. t 058. — Sveosk bot t 100. - Flor. Daoic 
L 008. — Hayna, Aruieigew. VI. t 33. - AmUrrkinum eommume Um. Fl. Fraoc 
II. 3ia - AmHrrkimum gemitUfoUum Upeyr. Abr. Pyr. 354? - I^iMirto Gehleri 

20* 2V4 SCROPHULARINAE. ueuftu 

BciHr in Hb. DC. - Unmrim riliaU Lang 1« Hb. Cai (IIoribBi cllitlii). — Li~ 

maria riamgala DuDart. Flor. Bdile. pndr. 3t! *) — linaria Cffrittiat Tanich, 

rior*(l. 2.1 XIV. ttl*") 

fi, flaKditlatm: PabenccDi lo in •rmoir* uepi procsmbcu: dljcib. nUndii- 

loiii. — AnlirThinitm glanditlonm Lrj. Flor. ilr Hp* 3U. — linaria prsNrafa 

BannlnRli. mu. 

r- tpttiaia: Foll. llpMri- lincroldis lubcoriiceli, abiotela iriDcrTiii, Hblui 

BiiuceKoatib.i llarib. Bijsrib.; c*pinlii ellipliso- ablongii. -~ Llnarimift- 

cton Tonorr, Flor. K*poliL IV. i. IM. &(. I. 

t. atnUM* ('k>»Bnal I. o. ^ Fail. anitiKM oblonKii *. oblaDHo- l*ot«Dlalii 

inblhnmiii; uinCBti* c^ljcinii Hepe*(iominilitj corolli p*liide lulra, p*~ 

lilo InlenH •uroBliaM, lobia oune iculiuicuiii, nuuc oblutii; c*ptul* tnb- 

ejlindrtc*. - L. *<nia<tia Fiich. nui. iu Bchb. Pl*p|. erilic. V. U. t «H. 

■«. «II. — Ueeuril eliam kujui ipHiol Ptlorla, c(. Linn. Amoraii. *<ad. I. 

M, Eagl. bot. L m, KooT. Uicl. drt le. nal. tr«. dicolil. k Jl. - J. Tb. C. 

■•(■eburt, Anim^dTcriieoe* qn«adiai id Prloriirum indoUM 

«I drrinilonem tprcUnlCf. Uitierlilio in^u|iur*iit elc Brrolini 

ISia.4<a. cum t*bBla leri intcutpt*. — Cmcil poljmorph* btpc ipeciei 

ia campit el treaoti* loliut lere Europ** {in. y. in inii G*r|*al cl Lnca- 

niaei, in Sibiri* (tir. i. in D*buri*} el In AmeriM HpUinlrJonetl prupe nrbem 

Boitaa ieotle ri Eurspa niirelaR 

Sk L. BIEBiiBliTEIMl Betier, Enum. pl. Virih. Podol. B. — Hcbb. PtioL erillc. V. 

14. I. lU. fi|. m. es. — Ch*T*naei t. C. 134. f — Htmou.- [utl. Iinearib. r. li- 

ncati -lineealilli trineniii mucronalii; Oortb. tn Ticemnm coBlenatB el ibhrf- 

Tialum diipoiilli; tenmeDtit ctljcinit obloogo-liartrib. tnbaentii pubeiCrBlib.; 

eapiult Klabau: carolla omnloo L. tulgarit, ptlalo Tillato. '^i — Pliot* Bma 

l^-p(d*<ii. RaBil cautilurniM Wreliuienli medulloil, rinulii ■otilailiBitlJt. Folia 

BBmeruH coBrtrU cruiiuicul* *euU l-1-palliciri*, 9-3 iin. Iila. Flom bmi- 

lcr pMli«cl1*li, pedifetlin bitclea lin«*ri-l*DCeolitl *nliuima breriaribut. C.o- 

rolla l*Me Oa'*, p*1*la obicnriDri. Ctpiul* conirnenim m*iin*, m*Bbr*nacea 

Bipuecni, i*l>ulii S-H pTorundo leelit drbiiemt. Semia* nigr* m*r|!intta. — 

Jnlin-kiiiMm Uiuria M. Bieh. FL Taur. C*uc*i. II. li. [eicl. t)n.) - Cretcil la 

Podoli* *D>lrill, id M*re aigmm, clrc* Udeium et in Sjria prepe Damttcum. 

M. L. HEPATICA Bnto. mu. lo Ldb. Flnr. Aluie. IL 4U. f - Lilb. Ican. I. Bott. 

AlL iilailT. I. «. - Chaitonei I. c. 134. f - Bamli pilealib. e1on|allt Urtclii; 

foll. obloDfo-liMarih. aeulit nttBcii confcrtii; Dorib. riccmaiii: eiljeii ibbri 

Itcinllt ohlatii, pedicrllot iBbicquaolib-: catctri lenui reMo caralltm tuba»- 

qaaale. 4 — <:anlii pedalii, b») labdecumbrDi icru ilabcr (laueut. BacxBl 

InBlBalci toliltrii, floribui diiUDlibut. Brieieta laaecolalie aeulio Tckaar, 

tlaodBlii iraBitiimii tptnii abtitti. Calycii l*cioi*e (c(. ditfnoiiDli orato-ot- 

loa«ar amra* Klibrte t. ririui citiala-|laadutoue. Corolla m^utcult bcpBlki 

T.iordidi pBipuriicrai, palais litluto el eilctri lecto corollim luberquinl* ia- 

n, labioruB laciBiii obiuiii, Itbii tBfrrlorii mrdii iniiaiiiori uonoihil pBirccu. 

CaptBli calice Iriplo lonsinr. SrfnMoU magu diicoidoa ■igca. - CrtMta ia 

drirrlo BoaB||ora-Kir|taiiica. 

n. L. PB.teC»X Ba(i mti. 1. c. 441 t — Ldb. Icob. II. Boit. AIL illutlr. L 4lt. — 

Cbaiaaa** 1. e. 131 t - Ctute erecla ■irlala ilmplicii folL ipanit. fairerlorib. 

bnitb. laiiotib., Hperlorib. linctrib. cloa(aili eamotit (liucii; caliclt (landa- 

toil liclul* ahloagli obluiit, cilcari rceto, eorollim (laaduloum iaperuw; ct- 

cme «ufeiriuu. 4 - Caalet ilBplieiiiiml ureiaa itMci ilricti. haii blili 

•lCauU trtna: ramii HtntaUt tlrifii,; falt. apm„Mt tparaltm. Uararit. plmnit 
flairui «rartcii faa««toMf.- ptd^lit pntnrmAt., talfK Itatlmrii. ; raliarin- 
nrra. ^ ITtitil in Larratiurmia. 

-rrrl': («» ipaTiU mfiub Hmimrii. trairii, InfrriBrii. ttmftrttutmlt: 
cnfMM. I— f wll f i ftoMi; MlMTt ImntUmiima oalttdi. % - Cmtii lAARU. SGROPHDLARINAE. 205 

Mai^olliMribafl ▼. bre? ioribns, lioeam lalis Testiti. Folia soperiora angottiora 1-8- 
^lliearia, vix dimidiam lineam iaia, earooM giaaca glaberrima. Flomm racemos 
demom elongatos 10-15-floros. Bracteae lioeares pedicello longiores tIx glan- 
dnlia ttipaiae. Pedicelli calyce breviores gtandolosi. Laciniae ealycinae obloogao 
obtnsM snblrinenriae tenoissime glandulosae. Corolia vlolacea inlensius siriaia, 
fance ilbida, maculis geminis flavis confloentibos plcta villosa, ealcari recio 
flsbiilato corollam soperante, intensios violaceo. Semina discoldea. — Grescit ad 
fl. IrCyack inler Tscheremscbanskoi et Kransnyje Jarki in Sibiria Aliaica. 
Mb L. MACROURA Rchb. Plant criUc V. 80. t 439. flg. 021. 082. — Ldb. Fl. AlUic. 
IL 410. — Ghavannes I. c. 137. f — Caole ereclo ramoso v. simplici ; foll. linearib. 
plaois flaacis glaberrimis, illis snrcolonim confertis; racemo denso; calycis la- 
daiis ovalo-oblongis obtosis glandoloso-pobesceotib. seo glabriascolis ; corolla 
flavo, palato intensiore, villoso, calcari recto corollam aeqoante v. superante. 2|. 

— Pedalia et oltra. Rami cauliformes plores teretes, basl lignescentes, nuoc sim- 
pliees, nunc ramulosi. Folia erecta 1-8-polliearla, in sorcolis conferta subverli- 
elliata. Bracteae llneares deflexae, pedlcellom erectom sobaeqoantes. Segmenta 
calyeina tobo corollino adpressa glaoduloso-pllosa ciliataque. Corolia ampla 
fllabra v. pobescens, lobis labii superioris brevib. ovatis acotis, labii Inferioris 
rotandatis sobemarginalis, sobaequalibus, palato amplo pilis folvis barbato, eal- 
cari erasso acuto recto. Gapsula ovato-globosa glaberrima , valvolis debiscens. 

— JiiltrrAtiiaifii linifolium Pall. Ind. Taor. 101. (non Linn.) — Antirrhinum me- 
ereii mi ii M. Bieberst. Flor. Taor. Gaucas. II. 79. 

fi. B€ueriana Chav. I. c. — Simplex: racemo paocifloro; florib. majorib.; seg- 
■leatia calycinis latiorib. ac paullo loogiorib. sobpabescentib. v. inierdum 
flaberrimis; calcari corollam sabaequante. — Linarim maertmra M. Bieberst. 
Geot pl. rar. Rossic. 1. t. 87. — £. Betteriana Rchb. Pi. critic. V. 1 433. fig. 028. 

j. rmmosa Chav. I. c. — Ramis cauliformib. ramolosis crassiorib.; florib. mi- 
Borib. laxis; segmentis calycinis angustiorib.; corolla aoreo-flava, calcari 
loiigo. — (Ldb. Fl. Alt II. 447.) — Crescit in Taoriae et deserti Gaucasioo- 
Caspici locis siccis apricis, (var. fi,) in Bessarabia. 

!• 9. FoHa angusta aJtema seu verticiUata, surculorum laHora {tanceo^ 
UUa V. lineari-lanceolata) verticiUata, Flores racemoii aut »picaio^ra- 
etmoH; corolla (adjecto calcari) ultra tres lineas longa» Herhae sa^ut 
meiae, sureulis sterilihus donatae, 

c Siyfiia apiee bifureatut, ttigmale bilobo (Cbavannes I. o. t 5. flg. lOi b.) ; «emiiia 
irantverte eorrugata (Chavannes I. c t ft. flg. 88.). 

W. 1«. (AlfTIRRHINUM Wilid. Spec plant III. 847.) APARINOIDBS Ghavannes I. c. 
1381 1 — Stricia: foll.^lineari-sabolatis, plerisq. allemls, surcnlorom planis 4-5- 
nia verticillatis: raccmo villoso; pedieellis bractea longiorib.; calycis segmentis 
linearib. acotis; corulla sulphurea, palato croceo, lineis foscis variegate; ealcari 
•aepiaa recto. Q — Herba 1-3-pedalis, snrculis plurimis erectis GaHum opan- 
uaidet referentibus instructa. Rami caullformes laeves, apiee laotum viilosi, sim- 
plices v. ramolosi. Folia ramealia crassioscula semiteretia acata 1-S-pollicaria, 
ima interdom verticillata, apice ramoloram Jonioram conferu sabfasclcolata, 
folia sorcolorum 0-12 lin. looga. Racemos lana deasa tectos (plantae coltae mi- 
ans villosos), pilis glandoliferis molllbus. Bracteae lineari-spaihalaue, pedieello 
breviores eiqoe adpressae. PedieelU pobeseentes, post antbesin paollo accres- 
centca. Segmenu calycina sopra medium eoarcuu, margloe extremo membra- 
nscM, apice paullo reflexa. Gorolla magnitadine fere L. viUgarit, labio superiori 
erecto, inferiort abbrevialo, lobo iotermedio lateralibos minori ovato, calcari gra- 
eili acoto, qoaro corolla nunc longiori, nonc breviori. Gapsola ovau calyee lecta, 
dentibos dehiscens. Semina nigra sabdlscoidea. — Unaria Sicuta mmUieauUs 
MoUugimi» foHo Rocc Sie. t 19. fig. 1. - Lmarim foHo PtylHi Riv. Monop. irreg. 
ie. — I. keieropkgUa Dsf. Pl. Atlant II. 4& t 140. - An Hrr k in mm tkrietum Sm. 
Prodr. I. Graee. I. 433. — Sibthrp. et Sm. Flor. Graec. I. SOl — Unmria strieia 
&CR0PHULAR1NAB. ,;. kuinfHi Gnii, 1. 0, — PlanU »c«nilan» lU innlpvdilf*, larcalU nlnllib. *il- 
iniit doniu. ~ In caD|iia Rrinaiin SielliiF, C.jpr\. Cirlir pI Ib AlUoU. 
00. L. IILKHE.NTKI llin». nit*. *i lioiit. Kl<-nrh. pl. nn>. Hiopan. (fd. F.rtonl.1 W. 
DO. IM. - Dnii... Vo]««* boL diDi 1a Didi de IKip. iM. nn. IW t t. 1«. - 
Hidlec pmnnli Mutllr- orVRli* *lBpllcili. ■al pi(c> r«Doali (laDMafonlib. b ~ 
i(b.; rnll, c(Hlini* ipinii nblernilb. linMrib. obtuiiulnii, ■urcalaran bnil' 
tiUorib., quit«m«llB fvrlieitlaUi: tpfcia leiige labRipililii, poit iDlkeiln elanguii (lindulaia-tlicldti; bricteli pedieello eMlj- 
cem ■ubaequinlc broiiiirA.; Ucinil* Mlieinhi tiOMtiL. oblBilii; cornllic •ialMa«<~ 
UbM iiiiiirTlad miilmo blpMilo, lobit ntiiii obluti* . Inlerlorl brcilorl caoTni 
Iritoba, lobii roinndilii. intirmtdia mlDDri, ptlitD nuraiitiico- naruliii», cilcii 
fccla linttCfo prdleetlum twiainlr: tTmlaib, Iriqmnnt coTruKallt- % — Callgn 

(litxrtlmii iiliuCFicanlli , ciallni l-S-polllcina, aplcf ■ubcallo». {■ediedl 
Miqultlnnin rirciier laniti, r.uiatti m*|;o*. tliptuli pam> nviu tlabra. ealjOM 
oeqatni. Bitdiam uiquc dentlbuid dehlnrirni. — f.mrll In Mllihut arvaatii Ml- 
cimit ia flitpanUn proilaci* Hiltciunii propo Ctmtrica, Vanqu*ri, Monda. 

Sl. L. RETICIILATA Dit. Flor. AllinL 11, U, - »pr. «r»- •««O' "' 1»' - CU- 
Ttnnri I. c. ItO, t ~ EmcU tUDCt' (utt. linrtrib, cnntlirulttii. iDOnii ot tarsn- 
lorun itriiOilUlli, tapeiioilb. tpirilt; rtceDO abbrovliio, ■nrtum tllenuilo pv^ 
bnerale; bncMit padicolla lon(larib.; t«tntnlit ul)ciai* Ule liaptnb.: 
««naio-reUCHUU. •■larile purpure* (paUlo crocDo) *. iulet. Ilaeli itra-, 
rait nDUu, nlciri >>■ bminiB. — Bciiii £-1-piilill* |Ulir>, pirta flonrrrs 
UnlBBmado pubuFenl. Haml niutllormei terelet medulloil riaoloii. Falla 
IIBtari-iiabuUU criiiiuicuti oblSH, il1« Pia^ lylcrflrii rrlcrriitu polliciru e4 
alui . larcutarum *-t lenicillau broriora el taliara. Florri eonrrrU btrii ' 
pvdiralUU- ■ncleae litieeM-UaCMlaUe oblnitc pnbeic«nlin, mamii» m« 
n«cr«e. Cal]cii tctmcnii bK-iiUr lUDduloia-piloii. Coiuiii (idjtcu Mkartl 
UrF pa1llr«rti, loblt Ubil luperiorti etcclit ontli aouUt, inlntarU pilolU tM 
rellMii mlBadalit, Inlrrairdln ninnrl, paltlo cllialo. Captult (t trmJn* L mfit- 
rtitaiHi " JMtrHUMiii pfnValitint Polr. Illn. II.lBl — AKlirrhUmtn rrtfml»-. 
fwn Sm, lcon. pL rtc. i. e. — Wllld. Spiv. pUnt. III. MI. ■- Cmcil «d tllMr* 
Afrirar baraalit «l L«alUaUe |U-Pano, Fiutlua), 

m. L. |ANTtXRHINL<ll Llna. Sptc. pUal. flOD. - Jcq. Icnn. ptanL rar. II. II. L III) 
t-KaSICOLOn Nacb. HHhad. pKol. 3CI. - fipr. I. r. 1M, - CbaiaBnat L c W f 

- Aplce pabHreni : toll. plaalt late tiBMHb. ••u UnMrl-UnceaUUi ablullt. I»- 

reMmotla; Ml;clt •rtoirnllt linuri-oblDniit Dblaiiuiealii; cerolU polllde iMaa, 
paUlo mcno. iiFpe blpunflata, ulciri lioUrea t. lalea, ruralt^a laO|llaMw 
ncrdnlo. O — Rimi rtBlilanin prdalM «l ullra, tinpllcei *, iplce raMlatl, 
in parw nnrilaia (landulata-piloil. FolU dliUniit clabnrrimi patlicarla *- >W- 
qalpalliMtia, ialra l-t-na tnnlnlUU. Br«clr«« UaceaUUe «caUutenUe, bcerlWr 
|U«dBl«a-plla*>(. CaljcU (efmcBU margtae neBibr«D«tw«. aplra piBlla r^ 
Ia««, MpiaUn •apmalia, CorolU mtcnlladlne t- talfni*. tabil tnpiriBri* la- 
bU anoui obloaiU i. oiaM-aMoafU, iBfrnaiii paicDUt loblt Itlrnllbut nla»- 
daiU (bliqDii, inurmrdla mallo ulnare r«re abiiiio, fitUU |Uhra, ialerdan 
(BBM>bipaBCUIo. CapiBla idIioibU M[)er lerli (libr*. t|nc* droUbut d(bl(- 
««», IUnla( rniauu. b(tl IrUDMla iTanula- - AilirHtiiiw Hpunnalttm Hartol. 

- Crucll la OallUu (uiHilU MaBU aareo- 

■3. I.. UUHA,1,fI ■oUi. VaTafB bol. dani 1e niril d< lltif. UO. do. IHl t t- ■*> 

- AnDui bieBBUic Mnlib. BamcMiU aiffuilt >, Birrndeutlli. ramaili, parW la- 
(ari«ii hlnuiia: Ml, lUbiU, luteuloiun iFrnlt qudvniiop oiato ' 
aniUi, rauliaU aHml* llaMrlb-i tiennli piBcllsrli l»! (Wibflll uiiABU. SCROPHULARINAE. 207 

dein eloBtatif hirtolo-viscidis; pedicellis calyce longiorib., bractea eit breviori 

suinillit; calycit titcidi tegmeDlis lanceolatit obtusis, basi attenaatis; corollae 

IMo toperiori bilobo, lobis oblongls oblasis, inferiori paallo minori contexo 

trilobo, lobo inlermedio minimo, calcari recto; teminib. oblongo-lanGeolalls sab~ 

reniformib. et corragatis. O et (/ — Caales basi lana crispa teoti semipedalet ▼. 

pedalei, tarculi tlerilet 2-3-poIlicaret, folia glabra ovalo-oblonga acuta gerentet. 

Foiia caolina temipollicaria v. etiam pollicaria. Spicae abbreviatae, demam tab- 

pollicaret. Calcar rectam violaceam v. flavam. Faaz intat velolino-ciliata. Gap- 

Mla ovala, calyce brevior, apice valvolit tez obtosit dehiscens. 

4u violaeea: Caules ascendenlet longioret; eorollae violaceae labium toperum 

infero longiot. Calcar corollam aeqoans. — £. tpartea fi. vioiacea Slim. Ub. 

fi. fiava: Caalet namerosi bomiles ramositsimi. CoroIIae flavae labiom tope- 

nim inferiori vix longios. Calcar corolla paollo brevius. — Crescil (var. o.) 

in Bitpaiiiae provincia Malacitana et (var. fi.) in regione monlana Sierra Ne- 

vada en la Debeta de San Ger6nimo allilodine 4-7000 pedom. 

•i. L. VISC08A Dom. Coors. boL eolt (ed. 1.) 03. — Spr. I. c 701 — Chavannet 
1. e. 141. t — Pobescent: foll. linearib., pleritq. altemit ditlanlib., tarcolorom 
liBeari-lanceolalit v. lineari - oblongit qoaiemit; racemo conferlo brevi; calycit 
aegmenllt linearib. teo lineari-lanceolalit acolit vageciliallt; corolla lateo-folva, 
tebio tnperiori maiimo, calcari recto, corollam viz toperante. Q — fi^mi caali- 
fMmea pedalet el ollra tubtimplicet, bati apiceqoe plloti, tob racemo nodi, sor^ 
cnlit ereclo-palenlibut pabetcenlibot aocti. Folia ramealia temipollicaria vel 
poUicarii plana obtosiascala glaberrima , inferiora 4-5-na approzimata pteudo- 
vcrtielllala, toperiora altema, surcolomm qoaieraa, verlicillit dittantibut. Pedi- 
cdli braeiea parva concava longioret. Corolla (adjeclo calcari) lS-15 lin. longa, 
lobit labii soperioris rotandatis mazimit, palato intente croceo glabriotcolo. 
Captnin ovata glabra, calycis fere longiladine, apice dentibot 6 dehiteent. 8e- 
mina cnrvola nigra. — Antirrkinum viscotum Linn. Amoen. acad. IV. 310., Spee. 
planl. 855. (nec Bot Magaz.) — Crescit in Hispania prope Gades. 

•5. L. ALGARVIANA Chavannes I. c 142. f "^ Glabra: ramit caaliformib. fere 
•phyliit; foll. torcoloram creberrimoram lanceolatis v. lineari-lanceolatit terait 
qnaieraitve verticillatit; florib. longe pedicellatis notanlib.; calycis segmenlit 
tnblinearib. acotis; corolla pallide lateo-ferraginea v. porporucenle(T), calcnri 
longo mnnila. O* ^? -~ RAmi caaliformes decumbenles v. erecli 4-10-poIIicaret. 
Polia caulioa longe distanlia parvola, surculoram 3-4 lin. longa, 1-2 laU acoli- 
otcnla glaberrima. Floret apice ramorom 2-3 collecti, pedicellis bractea aogntU 
doplo Iriplove longioribos. Calycis segmenU margine membranaceo-tcariota 
parce eilloUia. Corolla magniludine £. alpinae, lobit labii toperiorit eredit 
ovalo-rolnndalis, lobis labii inferiorit lateralibot rotondatit concavit, inUrmedio 
minori laU ovato, palau glabro. Capsola ovalo-globosa glaberrima, calycis lon- 
gitndine, apice deolibut 6 dehiscent. Semina irregolaria, UtU varie conurln- 
plieaU. — Cretcil in Algarvia prope PromonUriom tacrom. 

01 L. SPAftTEA Lnk. el Hffknntgg. Fl. Portag. U. 833. f L 30. — Spr. I. c 705. - 
Bchb. PUnl. eriUc IX. t 814. flg. 1100. — Chavannet I. c 143. t - StricU ra- 
mota: foll. lineari-tobolatit eradit glaberrimit, inferiorib. taepe lerait, tope- 
riorib. allerait, torcolorum planit lerait v. qoaterait; florib. longe pedicellalit; 
ealyeit tegmenlis linearib. teo lineari-lanceolalit acolit glabrit v. pabetceniib.; 
eeroUa lava, palalo tatoraU aoranliaco, calcari recto. et (^ ~ Herba pedalit 
V. tefqnlpedalit mazime variabilit. Rami caoliformet ploret lereus, panicalato- 
ranHiloti. Folia 0-10 lio. longa crattloscola angotlitsima, toperae canalicnlaU, info- 
riort ei tnrcoloram latiora 3-4-na. Racemnt lazas flezootot paociflorat, pedicellis 
ereciit 3-0 lin. longit, bracleae angottissimae glaberrimae v. pubetcenles, oii calyz. 
SegmenU calyeina per fraclot malurationem taepe ampliaia, margine eztremo 
nMmbranacea. Corollae laciniae nonc latioret, nonc angotllores, calcari co- 
rolla taepe doplo longiori, moz breviori, moz tabevanetcenle. Captola ovalo- 
globota calyce longior glaberrima, valvnlit apice dehitcent. Semina parvnU 
Tl DblaRRd~niillc«U 

rii. num. niiwr. II. (M. -- .tntiTTkaann ipa 
r. Icnn. pljnl. rat. I. ID. L 31. — Bot. UigiK. 

n, Dlcl. Firyel IV. a». - iinsnn Jtwnra U*l. Kl. Alluil- II. 41 - Hrbb. ri. 
llc IX. u «13. Hg. KW. - /. /iMr«j. Lok. ri UirinDi|[«. I e. l. 31. - Crweti 
nirlri»lba>, ln T*(nn MatDCcano. In LmotB Ttipolllino, in Lntlunli, 
■l*|iinia «1 iB G«Uli ■lulullatl. 
«7. L. JtlNCKA AIL Uoil K*w. (td. 1) IV. 17. (dm t><r. tiiK Rclib.) - Clutinan 
- Cl«br* rnnMUilai* irMini; fsll. linMH-iuhulalft •«m:ifmib. 
eraMiuMlli. pluiaq- «llirmi*, ■nrculntdm liDMtl ~ l(n«voi«lii oppailllt lfrni<v«i 
D«rlb. pmcia Inage f «dleallsUti ral]reiii M||BeBti>.lin*iiii-Uiicrnl«li>brrtlb. •rulli; 
CDrallM p*rTH lulai* p«l*l>i autiatl«n, Mlcirl nctn cotnllioi tlx tapannlf. 
— ll*rb* tirtiu, t(rpl**ia« tlniplM, |(l«bcnlai«. Mnllt ter« i. >ul>«ii|tuliiai 
it paoel* ptocunilitnlibu* iHtrnrUit. Flo— 
igilcai umalaruB, pt4icellii bricltoU 4-1-pla laniilatfbiit, poil antbtiU 
. C«I)C1* p«ttull trgnniiU (MiRlaa Ditmbi(airr«. rarolli iiuai 
M pr*«c(dcnlit mulU) minor. lobli Ubn luptrforii Frctlii oblangli 
iBraiarl* Ultrallb. palcnllb. tuliiiT*Ui, iDIcrmtdtn («f nl>ni*to » 
MDIO ■tirlii rmliateqlB. C^pauU •i<itdt* •Mvnli* S doliii 
otaln-slilonii uuDvili curtaU. ~ .iDiirrMiHiit >«ii 
IV. 311, — iatirrAJiiHiD FfrtMlniH Brut. Fli>r. LutiU I. 1 
Lnk. cl l]iniui*«(. flnt, rnriDi I. m - In LDtiunia 
■1. L. BirARTITA Willd. Knnm. pl. bon. Bcrol. II. MS. - Swcct. BriU 0««. tt*t4. 
I. t. JU. ~ ift. t, c 7U. - Cbiinnan I. a 141. t U A. n|. Hi. - tilibr*: lalL 11- 
Dt«rib. (. liucirl-UacroUUi 
lcrnUi Dorih. I*i« rirvmqtu 

i proliindt bipiinila. 11 p«uci |ii»l*lei glibmlml Uoi«, rioiulli tTceiUalimnlt, 
nliontlbui. FulU l-l-pollloaila, blil ■ItcnaiU, llli Nt* 
linta, pl«nqo« UrD*. Htirmni Uiui piulln fltaaaMa. Biml Iluhrormi 

(arculii iicnlibi 

cnlDrwm Uliur* 

Flsrc* «pMiHl 

UDCMl*iit •cuiiiilmi*. Cilfti* *ti|Biiii)i* lubo coiiililDu birtioti. CorollD t«4— 

Jcelo ulciri) d-lt lln. InDx*. lobii lclili tupfnotlt obloaitK lohTFBoil*, labii labtl 

InUriorli p*lcnU-4cOoiii, liieiclibut atito-nblooglt latermodiwn nefdaaUbB*a 

pilile ptulundo inleiiD pabotCBDM, caleari kacpc dlluliaacnlorilo. Capi«ll M^ 

|lo<Hua, «pin dcnilbu* debiiceni, b<mia* minuu tatiabloaii* ciiTaU, |a«U 

■l(ra Itanitan* corrDfiU. - infirrikiaiiii* AiparlUnii Vcal. Uoit. Ol*. p. Bli.aL 

— .MIilrrkMtiin »rtt.idiflanim llotu Parii. — Ijuna tpravta teq. 81. Kdoi. I. 
W I. n loua T>n.| - MirHuKitm tpicionm Dolui. C«U borl Cinubr. INM. p. 1». 

— luiaria eunulM llurtul. — In MautiUnia «I ia rrgnn Vamcranu cirM Taniar. 
m. L. UMiGmiHEA l.nk. n HirmaHn. nor. Poiiix L HU. t u «1, - ChaiUM* 

I. e. I4t. I ~ Apica pnbciccni: loll. tinratili. pUait glahni, li-rali *l Itumlik 
■urcDtonim bicilli. IincealaUi icrali *l i|o*ltrnlii Oorlb. Uili langc padlcdlaU*: 
caliot tr|Bcnll* llneatib. anfaauitiml* «ealiaoinit pubHrcgiib. i rotallie <«•— 
raUic Ubln tupetletl niheicente, pilela ■■i*sU«<o, calurl laanllndln* coraOaD 
•reuio. — HtamadcDU tpwiel •alde «llDit fnno<|no rjDi •ttioiu ptCDllarla. 
«!■«•« lo«0 nmtl tollli nluunbu dlituubui. raI)cibM «t btaclel* «isUo •>- 
flaaUorUna, pedicelllt lonliutibut, noo non puborealia ri Oorum csloto iliTrtta. 

— J»M'i Wauai •kcanurum Lam. DiCUoo. eoc]icl. IV. 364. - Utitria inmrmata 
fpr. *j». 10««. II. m. - itiHrrkinum nppiiiramm >. lacamofsai Ptn. E>eblr- 
IL I». - Cmeii in •■buloii* Allittiae. 

n. L. HAI>l>llltll>A Lnk. ci ItKmnint. I. b, L 910. U a - OiaianDM 1. r. t - FoH- 
tlourib plinii ilMrDK. •areoluran •ubUDiaulMii irtDi*: •arono iilde elaBtato, 
tbMbl pubeieenir; ealTcU tramonUi iiacarlb. amlli pubeiKcnUb.. coralUB CM- 
MOM Wb« »Dbi)liadH(( LnuiLL SGROPHULARINAE. 209 

fimeialalo, ealcAri gracfn longo arcoalo. Q — ^ Herba elegaot pedalis ▼. semipe- 
4alifl, parte florifera tantummodo pobescens. Ramf caolirormes sobsimplices, 
apice paollo flexuosi. Sorculi sleriies numerosi decombeotes, foliis teroatis ob- 
aitf. Racenoa laxos, frnclifer valde elongatns. Pedicelli capillacei, bracleola li- 
Beari triplo fere longiores, brevissime pilosi. Calycis segmeota capsula breviora. 
Gorolla qoam praecedeniis minor, saturate coemlea, tubo paollulum elongato 
aobeylindrico, lobis labii soperioris oblongis angostis erectis, labio inferiori sob- 
deflezo, lobis brevibus snbaequalibus, palato ad faocem promioolo glabro aorao» 
tlaeo fosco-pooctato, calcari acotissimo. Capsula glabra globosa, deolibos sex 
deliiseens. Semioa praecedeotis. — Cfescil io Lusitaoia prope Cooimbricam et 
moolibos Della serra d'Arabida. 

fi, Sif^ optce tncratioiut, ttigmaie tubemarginalo (Chavanoes 1. e. 1 5. fig. 10* a.); 

«mina anguiata tubpritmatiea. 

71. L. ARMENIACA Cbavannes I. c. 147. f ~ Glaberrima firma, sopra basin ramo- 
altslma: foll. alterois linearib. oblusis crassis; florib. laxe racemosis; calycis seg- 
mentls linearib. aculis; corollae coeruleae calcari praelongo arcuato. 2|.t — 
Caolis fere pedalis striclns rigidus, basi oudos, iofra mediom ramosos, sorcolis 
aliqoot accedeolibus. Folia crassiuscula pollicaria. Pedicelli bractea mioima 
aeota eiqoe adpressa triplo longiores. Segmenla calycina margine extremo sca- 
riosa glaberrima, capsula breviora. Corolla L. Chalepentem ^rma referl, lobis 
labil aoperioris obloogo-linearib. erectis, labii inferioris ovato-oblongis deflexis, 
ialemedio minori, calcari gracili acuto, corolla mullo longiore. Capsulae laxe 
raeemosae ovato-globosae compressiusculae, apico deotibus dehisceoles. 8e- 
mioa magoa subtriquetra curvula, testa oigra scrobiculata. — In Armenia. 

12. L. CHALEPENSIS Mill. Diction. (ed. 8.) no. 12. — Spr. Syst. vegeU II. 793. — 
Rcbb. Fl. Germ. excnrs. 374. no. 2535. — Kocb, Synops. fl. Germ. et Helv. (ed. 1.) 
SaS. — Chavannes I. c. 148. t — Glaberrima: foll. lineari-lanceolatis acotis ob- 
aolele Irioerviis, iofimis verticillatis; racemis elongatis laxis flexuosis; laciniis 
ealyeis linearib. acutis patentib., capsula subrotunda compressa emarginata duplo 
majorib.; corolla alba, quandoq. obsolete cocruleo-striata, lobis ochroleocis; se- 
mioib. ovatis trigonis, transverse foveolato-rugosis. O — Herba elegans l~l'/a- 
pedalis, basi surculis plurimis aucta; rami cauliformes 1-pIures; folia 1-^pol- 
liearia, ioferiora qoateroa qoinave, superiora altema, surculorom breviora obto- 
aioscola , pleraque terna, interdum opposiia. Pedicelli bractea lineari triplo 
breviores. Capsula dcnlibus profundis dehiscens. — Otyrit alba Lobel. Icon. 
408. — Unaria flore albo Riv. Monop. irregul. t. 80. fig. 2. — Linaria ChaUpentit 
wdnor ereeta, flore albo, lineit riolaceit Moris. Oxon. Ilislor. II. 502. sect. 5. 1 35. 
fig. flL — linaria annna anguttifolia , floteulit albit longiut eaudatit Trinmpb. 
Obsenr. 87. t. 87. fig. 2. — Antirrhinum Otyrit Cyrill. Plant rarior. II. ^ t 0. — 
Aniirrhinum Chalepente Linn. Spec. plant. 850. — 8m. Flor. Graec t 502. — Lt- 
nmria aiba Mnch. Mcthod. plant 521. — Antirrhinum album Lam. Ft Franc. IL 
515. — Crescit in Ilalia, Sicilia, Corsica, Istria, Dalmatia, Gallia meridionali, in 
8jria, In insolis Cypro, Scio ei in Peloponneso. 

73. L. CANADBNSIS Dum. Coors. bot cult (ed. 1.) II. 00. — Spr. t c. 707. — Hook. 
BoL Magai. t 3473. — Chavannes I. c. 140. f — Foll. iinearib. remotis glabris, 
plerisq. allemis, snrcnlorom steriliom latiorib. oppositis v. lernis; racemo laxo 
gracili sorsum attenuato; pedicellis bractea longiorib.; calycis segmentis acntis 
pobeseentib.; corollae pallide violaceae labio inferiori deflexp, palato albo sub- 
depresso, calcari sobolato arcoato, loogitodine corollae. Q -~ f^^ml caolifonnes 
sobsimplices teretes giaberrimi graciles pedales et ultra. Folia semipollicaria v. 
pollicaria acola. Flores paoci dislantes outanies. Fedicelli filiformes, bracica 
lineari acota loogiores pobesceotes. CoroIIa (adjecto calcari} ^5 lin. longa, lobis 
labli soperiorifl erectis obloogo-ovatis, labii inferioris majoribus aeqoaiibus, pa- 
lalo albescenle. Capsola sobgiobosa calyce brevi^r, denlibus 0-8 parvulis de~ 
blaeena (post dehiscenliam uU traneala). Semina parra prismatico-tetragona v. 

IIL 87 210 SCROPHDLARINAE. lmaria. 

cuboidea laie sulcata foica, Qtrinqae Inincala. — liMria eauU HmpUei, florikus 
Holmeeit, foliit Uni Glayu no. 256. ex Gronov. Flor. Virgin. 98. — AntirrkinMm 
Canadente LiDO. Spec. pl. 861. — Veol. liort. Gelv. L 49. — AniirrkiHum pauei^ 
fiorum PoeppiK llb. -> Crckcit in America boreali, in Montevideo Brasiliae, in 
Chili et in Peruvia. 

74. L. PLHPUREA Mill. I. c. oo. 5. — Spr. I. c. 794. — Rchb. Flor. Gemi. eicur«. 
374. no. 2S37. — Cbavannes Lc. 150.1 — Glaberrima ramota erecla: folL liaearib. 
et lineari-lanceolatia, inferiorib. ct surculorum 4-9 verticillatis, supcriorib. teniis 
oppositis V. alterois; racemo elongalo; calycis KCgmentis lincarib. acutis subpa- 
tentib.; corollae purporeo-cocruleae labio superiore abbroviato, calcari arruaio 
corollae lonRilutliQC. ^. — Collum tumefactum ligaesccnA, ramns emiittMis ple- 
rumque plures terele* Grmos nitidos 2-4-pedales, infra purpurco- \ire»cenies. 
Ramuli numero»i foliusi. Folia omnia glaberrima glaucescentia acuta, pullicaria 
et ultra, 1-2 lin. lata, folia ramulorum breviora, juniora fasciculata. PcUicelli 
saepe 2-3 approximati bractea longiores tereles glaurescentes. Calycis obliqui 
segmenta per capsolae malurationem reflexa. Corolla (adjeclo calcari; 4-5 lin. 
longa, labio superiori abbreviato erecto, infcriori paienle, sublus pallidc griseo, 
palalo conico magno profunde sulcato, margine pilis alhis barbato, tubo paralle- 
liter purpurco-filrialo, calcari acuto subcylindrico. Capsula globo»a compressi- 
nscula, apice emarginata. Semina majuiicula subprismaiica, tesia trans\erse cor- 
rugato-rugosa nigra. — Crescit in Europa australi (Italia, Graecia}. 

75. L. MVEA lloiss. ct Rcut. Diagnos. plantar. no\ar. Ilispanic. 22. no. 41. — Pcr- 
ennls: caule glabro crasso erecio, parle superiori paniculatim ramoso; ramis 
virgatis; foll. glaberrimis lineari -lanceolatis acuUs alternis sublrincrviis; florib. 
numerosissimis In racemos breves dispositis; sepalis oblusiusculis glanduloso- 
poberulis; corolla alba pallide violaceo-slriaia « palato albo dense longequc bar- 
bato, calcari tubum corollinum aequaute: seminib. minimis prismatico-angulati?» 
tubercolalis. ^ — Pulcherrima planla, floribus copiosissimis niveis lalos Iractus 
ornans. L ttriatae proxima, quae tamen abundanter dilTert: foliis multo angus- 
lioribos linearibus uninerviis, calycis laciniis acutis glaberrimis, floribus dimidio 
minoribus, calcari corolla mulio breviore, palato lacteo breviier parcei|oe (ncc 
iongc et copiose) barbalo, capsulls mallo minoribos (nec ut in hac Pisum sub- 
aequantibus) globojtis (nec o>atis), seminibos ejusdem formae sed triplo majori- 
bus. — Crescii in liispania ( in regione montana soperiori Sierra dn Guadarrama 
et in moniibus de Toletlo et de Avila). 

76. L. STRIATA DC. Fl. Franc. 111. 586. - Spr. I. c. 195. — Rchb. Fl. Germ. excars. 
374. no. 2536. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. I.) 522. — Chavannes I. c. 152. t — 
Tota glabra: foll. angusie lanceoialis linearibq. nninerviis v. obsolele trinerviis 
acotis. inferiorib. vrrtlrillaiis, superiorib. sparsis; racemis laiis; calycis lacioiis 
lanceolaliii acolis rapsula breviorib.; corolla cinerascenti-alba v. coerulesceole, 
striis violaceis percursa; seminib. nvalis trigonis apieris, nigis anastomosantib. 
impre-tso-punctatis, angulis acutis impunctalis. ^ ~ Rami cauliformes pedales 
et ultra simplires v. ramuloni, surrulis decumbentibos foliosis aocti. Folia 1-2- 
polljcaria tacpe glauceirenlia , iila surculornm breviora latioraque 3-4-5-Ba 
verticillata. Racemi laxiusruii flores nunc odori, nonc inodori. Bracteae linearaa, 
inferiores pedirelli» longiores. Corolla iciceplo calcari) 4-5 lin. longa violacao- 
•triata, labio superiuri profuude biOdo erecto, lobis snbovatis, inferiori pateaie, 
lobls laleralib. pjullo refiexis, intermedio mulio mioori, palato luteo l»ariialo 
valdeque promincnte, calrari corolla multo breviore, inlerdum aobevanido. Cap- 
•ula subglobona, apice %alvulis 6 dehiscens, valvulis saepe bi6dis. — AnHrrki- 
num repent Linn. Spec. plant. H5t — Amlirrkinum tlriatum Lam. Fl. Fraoc 11. 
313. - linaria ttricta Hornem. Ilort Uafn. II. 67A. ex Rchb. PlanU eiilie. V. 
Ig. 6ia - Antiminum purpurtum tkhkabr, Hodbch. t 172. - Linmria datum" 
hent Mnrh. Method. planU U3. — Oroniium tupinum Villem. PhyU L 406b 

fi. Mantpettulana: Foll. ao|iisUa, pleriiq. allcraii conferlia erectia; plaou alriau 
lobaimplici. - Utunim admrMm MamtpatmtUmm J. Baoh. Hialor. pUoL 4Ni — LHUEU. SGROPHDLARIN AE. 2 1 1 

IdfUiHa eapiUmeeo foHo odora C. Baoh. Pinx. 213. — Linaria earyopkffUala 

CtB. Hori. fiO. — Linaria anguttifoUa /lore einereo ttriato Dill. Hort. Ellbam. 

106. L 103. fig. 107. — JnUrrkinum Monepettulanum Linn. Spec. plantar. 8M. 

— AnUrrhinum repent fi. MontpettuUnum Pers. Enchirid. II. 106. (excl. ayn. 

Lam.) ~ EAnaria Montpettulana Dum. Cours. bot culu (ed. 1.) II. 05. 
r- tritlit: Foll. rigidulif triquetris, dorso acatiuscule carinatia, facie canalicu- 

latia; corollae palaio Oavo, otroq. labio sordide albo violaceo-lineato. 
d. galioidet: Planta simplex v. apice ramolosa; foll. 4-0 verticillalis, Terticillis 

Bonc distantib. nonc approximatia. — Antirrhinum gaUoidet Lam. Encycl. 

meth. IV. 351. — Crescit in Dalmatia, Helveiia, Gallia auslrali, in Pyreoaeia 

et in Mauritania. 

77. L. BOISSIERI Wlpra. mss. — Annua aut biennis: surculis sterilib. nullis; cau- 
lib. iiQmerosis ramosissimis ; ramis filiformib. intricntis; foll. altemis parvis li- 
nearib. obtosis, paree hirtellis aut glabris; florib. subsessilib., secus ramos laxis- 
sime spicatis, terininalib. congeslis; calycis breviter glandulosi laciniis brevib. 
obloogis acutis, superiore longiore; corollae flavae labio superiori brevissime 
bifido, inferiori breviter trifido, lobis obtusis, calcari incurvo corolla breviore; 
seminib. minimis acote triquetris» sub lente tuberculalis. Q? ^t — Rami cauli- 
formes numerosissimi teretes glabri quadripollicares v. semipedales. Folia (in- 
fima aliqoando quatema) 4 lin. v. pollicem usqoe longa. Spicae primom sobca- 
pitatae, dein elongatae laxissimae I-2-pollicares, floribus infcrioribus remo- 
tis, soperioribus semper in capitulom cooferiis. Pedicelli primum vix lincam 
longi, demum elongati, sed calyce semper breviores, sub leote sobglandolosi. 
Corolla glabra, magnitodioe L. glaueae, palatum glabrum. Capsula ovata, brevi- 
ter glandulosa, apicc dentibus dehiscens. — L. ramotittima Boiss. Voyage bot. 
daos le midi de rE^p. p. 4o7. f (nec alior.) 

fi. glutinota Boiss. I. c. — Caules abbreviati 3-4-poIIicares dense foliosi, parte 
florifera densius glanduloso-pubescentes. Folia breviora glauccscenlia. — In 
Bispania (circa .Malrilum), var. fi. in arenosis Lusitaniae irans Tagum» 

78. L. CORIFOIJA Dsf. Cor. institut. Toumef. 32. t. 22. — Chavannes I. c. 153. f — 
Glaberrima: foll. lineari-subulatis allernis, surculorum subverticillatis; florib. 
racemosis breviier pedicellatis; calycis segmentis I.inearib. aculis; corolla ex al- 
bido violacea, lobis labii soperioris angustatis, calcari recto brevi. 2{. — Rami 
eaulifomaes siroplices pedales v. sesquipedales, basi surculis sterilibus aucti. 
Folia angosta 4--8 lin. longa conferta sparsa, folia surculorom breviora lalioraqoe 
4-0-na verticillata. Bracteolao parvolae, pedicello brevi adpressae. Corolla 
raagnitudine L. purpureae, labio superiori crccto profunde bilobo, lobis subli- 
nearibos acutis, labio inferiori abbreviato, lobis sobovatis, palato glabrioscolo, 
calcari acoto gracili. Capsula ? — Crcscit in Asia minori. 

r. StgUu apice inerattatut, ttigmate tubemarginato ; temina diteoidea, margine 

eiliata. (Chavannes I. c. t 5. fig. 30.) 

701 L. PELISSERIANA DC. FI. Franc. III. 589. — Spr. Syst. vegeL IL 705. — Rchb. 
Fl. Germ. exeoTS. 375. no 2547. — Koch, Synops. fl. Germ. (ed. 1.) 5SS. — Cha- 
vannes L c. 154. t — Tota glabra: foll. linearib., ntrinq. altenoatis, ioferiorib. 
qoaternis, caulium sterilinm ellipticis; racemis peduneolatis capitatis, demom 
elongatis; calycis laciniis e basi latiori attenoatis acutissimis, capsola doplo lon- 
giorib.; corolla dilule coerulea, venis satoratiorib. , palato albo, striis cocroles- 
centfb., calcari corolla dimidia breviori. Q — 1^am< caoliformes teretes sobsim- 
plices, sorcolis aliquot sterilibus aucti. Folia semlpollicarla et ultra, superiora 
sparsa, caulium sierilium breviora latloraqoe semper verlicillala magisqoe appro- 
limaU. Bracteae parvulae acutissimae, pedicello longiores. Corolla (adjecto 
calcari) 0-0 lin. longa, lobis labii superioris erectis elongalis acotis. Capsula la- 
teribos valde solcala, apice emarglnata, oti e duabus carpellis coalitis eflbrmata, 
denlibns debiscens. Semina discoidea convexo-concava, ciliis longitndine 
aeqMlibnt radialim dif ergentibos margine tolo ciliata. — Linaria eoerulea mmor 

27" 313 aCROPHULARIMAE. lmaiu. 

Lob. Illiutr. IIB. — Ummrtm e»tndt» eaJMrOw iMlfi* J. Baab. Hlflor. IIL «1. 

— Baib. CMlor. L I. tt. Ig. 1. — UmWa mmm purpiirra-vMaeM, MlMrOa* 

laKiU, foliiM imii ralMtdiarUtu Kagn. H«iiip. INl — ChamwHitmria viplatta 

Birrcl. Icop. IIIB. — Liuari» U»miMi tpin»pil|rUa ntkfmmli qffarittii folio, fort 

purrurio Cup. Pampb. Sieut. 1. L 3». — (llar. L 101. flg. I.) — AMlirrlnnmm Pt- 

liumanm Linn. Sprc. pUnL SU. — Biblhrp. n Sm. Flor. Griee. L WI. 

fi. gracitit! Plmlal* rinpl» gricllliini: florlb. minorib. liMc ea«nilei>, — i»- 

Urrkinmm irarUe Pen. Knchlrld II. 190. - CrMCil In S)ria. circi urb» 

B}i>nllam, in Griecia, In lulii meridionall , In litfii, DalBUtli, in Gills- 

proTincit, in Pyrcntei*. 

|. 4. Folia glaberrima timaria Hneart-Monga vel tublaneeolala , Itrfe- 
riora verlicillata, tuperiora allema. Ftort» tninSmi, apiee ramomm 
latpt tubciipiliiti , coroUa (a4*clo eateari) vix ullra tret liittat longa. 
— Berbae ertclat, 

m. Cmlfx gtmtir. Se»l»m ocofdM «I allMi^ 

Bd L. mTfUTIFLORA C. A. Hf;er, Venricbn. dcr Pllnin. «n C(ac». 110. — Cbt- 
nnnc) 1. c. lU. — Anniii gtiberrliii rIium: dill. oblatigii «culiuicalii trrliejl- 
iilii iipaniiq.i florib. •uhipictlli; licinii* ealicinii lincari-oWongi* ■culiuienlii, 
carDlli (naieicenle) rilgua tii breriocib.; calcari breiiiiimo eonica recto; feml- 
nib. abtontilf Impmio-pnnclatli. O — Creicil In Caucato propc utbrm Bakn. 

81. L. (A^TIIIIIiilM'M Sm. Prodr. 0. Graec. I. 431 - Slbtbrp. el Sm. Flur. Gra«c. 
L SHLJ ALBIFRUNS Spc. S)ft. tcgeL 11. 193. — ChaTannet l. c. tW t — Gliuca: 
roll. loblaticeDlilif , inrerlorib. lernii i. quateniii, tnprriorib. alterait; florib. 
lubeapilalii; tegmenlii ciljcinit lineari-obloniiit obtniit: eorollae albefcenlia ;!| 
calcari tirtvifitiina cnriulo. Q ~ Rami caolilormet lemipedaln t. pedalei erecli 

lanceolau tuborata polllcaria, 3-4 lin. lala. Braeleie Itneari-abtangae pedicella 
longiorei. SrgmeDla ealjcina capiulam lii foperanlia obluti >. aculiafcul* gla.> 
berrima. rorolla calyce param loailar. Capfula globofa, iplce lalralit B do- 
bltcent. Semini oblique otoidea. leiu nigretcenlc, lenue alveolaU. — CreMit 
In Intala Rhodo et in Grapeia. 

/1. Cmlgx pubtimt. Stminm dittaidt» wtmrginaU, diteo Ueci. 

HL L. HiCBANTIIA Spr. B)tl. veget. II. m - Ctaivannei I. e. lU. f ~ Glaaca: 
fall. inrerloiib. oblongo-linceolallf leniii et qnalemlt, auperlorib. allemit; lo- 
lib. tpicalo-racrmofit; cal)clt ie|tmenlit liBearl-apatbnlalla cilialif; carollae 
coeraieae calrarl Incurvo. — Bami ciulifonnet 4- lO-pollIcaret lerelet glanci 
*liK«tl, turenlii tterilibaf iaierdum ad baitu inilracli. Folia inreriBrt ^eriqn 
leraa tublrtnerria gl«uee>ceati« pollicaria. i-4 lln. lata, inperiora bretiora an- 
gnMlora acnU «llera*. Floret minlmi pedleelliU, pedicHllt braclea laavloribai, 
raeemo potl «nlbetin Tilda eloBfalo. Cal)cli lacinlaa glandolats-pubeteente* 
Uptuli bretlorea. r.orolla (idjeclD c«1earlj tii tetquilinram longa Taete eoeralea, 
fililo albicanle, Ciptula lubiiloboM glibri, vilvnlii B proraade leelit dehiieeu. 
■enina numeraii lubrenirarmii eompretii, liM meabrinicea-mirginil*. — 
JnNrrkiBaM Mirranlkuiii Cavin. Icon. pl, rir, 1. 11. L Nl Hg. X — SiblbTp. M 
Sa. Flar. Griee. l. WT, — Limmrim pmrvifmrm DironL Flor, AllinL II. 44. L 137. — 
Spr. I. e. II. m. — JnMrrlWntiM ptrrifarum Wllld, Hpec. plant. III, Mi. — la 
arvl) Incnllli in Hitpaaia, Sardinla, Conicl, Algerl«, In iniDla RhodD, in Orieri* 
M In regionibai Caneatidi prope Baka cratclt. 

eO, L. ARVK>SI5 Dif, Fl. AllanL II. 4&. - Bpr. I. e. 7». - Rrbb. Fl. Grra. eicm. 
314. ne. oa — korh, Bynopi. 11. Cerm. et lieli. icd. l.j ^. — r.havannet L c 
ISI. t — GUbri: cal)cib. pedleelliiq, ■landDtDio-piliiiin: roll, linearib., bail 
•plceq, allenuilii, inlrtiurib. qaalaraii; racemii peduncDlalii tapilalif, tartai uiunA. 8GR0PHDLARINAB. 213 

palalo albido nibtiliter ▼iolaoeo-relicalato, ealeari enmilo; leiniiiib. planii, ala 

lau orbienlari eioctit glabrif. — Herba maxime Yariani pro regiooii et toli 

■atnra 0000 limplex, nane ramnlii inttmcta, apice tantam pabetcent, tarcalit 

aliqnot deeombentibot donau. Folia linearia crattiateola temipollicaria t. polli- 

oaria oreela (in regionibat calidloribat) t. reflexa, inflra 4-Q Terticillata, tapra 

pleraqne altema brcTiora. Folia tarcoloram parTola 3-4-5-na. Floret paaci, 

raeomam broTittimam efformantet, racemo demam elongato. Rhachit, pedicelli 

calycetqae breTittime glandaloto-pabetcentet. Bracteae panralae obtatae, pe- 

dieello fractifero tIx broTioret. Corolla minima, lobit labii taperiorit erectit, 

inferiorit patentibat labaeqaalibat, palato prominente glabriatcalo; calcari gra- 

cili eorolla breviori. Captala florom retpecto magna glaberrima, TalTaiit 6 li- 

■eari - oblongit acatiatcalit ad batin prodnctit dehitcent. — Linaria arveruit 

eotrulea ereela C Baab. Pinx. S13. — Dill. Hort. Eltham. 100. t 103. fig 108. — 

AnHrrkinum arvente a. Linn. Spec. plant. 855. — Sehkuhr, Handbch. t 172. — 

Linaria eamota Mncb. Method. planu SXL 

ft. eimfUx: Florib. tabcapitatit; corolla latea, interdam itriii Tiolaceit ele- 

ganler notata, panllo majore qaam in typo, calcari taepiat recto donata. — 

Linaria aliera Moratiea Clos. Hittor. 381. ic. — Linaria Inlea parva immhmi 

J. Bauh. Histor. III. 457. -- Idnaria pnmiia foliit eamotit^ fioteulit minimis 

flatit C. Bauh. Pinx. 2ia — Linaria telrapkyUa hUea wwnor Col. Eepbr. 900. 

300. (ic. bona). — Unaria lelraphyUa lenuifolia Morit. Oxon. Hitt. I. part II. 

400. teet. 5. — Unaria oreadet lulea parva, brevi ealeari, linifolia glauea Cup. 

Pampb. Sicul. II. t 190 , Raf. t. 102. fig. 8. - Jnlirrhinum aroente fi. r. Linn. 

1. c — Sm. et Sibthrp. Flor. Graec. t 500. — Jntirrhinum parmflorum Jcq. 

leon. planU rar. U 400. — Jniirrhinum timpUx Willd. Spec. planu III. 813. — 

linaria arventit a, Dsf. Fl. All. II. 45. — Linaria timplex DC. Flor. Franc. 

III. 588. — Spr. Sytt vegeU II. 705. — Rchb. Fl. Germ. excon. 375. no. 8544. 

— Kocb, Synops. fl. Germ. (ed. I.) 522. — Crescit in anris et tabolotis Euro- 

pae totius, praesertlm australioris, in Barbaria et in Oriente. 

%» 5. Folia angutla Knearia, lineari^lanceolala teu tublaneeolata parvula, 
inferiora taepiut qualema, tuperiora altema. Floret ad summitatet 
ramorum plerumque capitato-raeemoti pauci, hractei* saepittime de- 
fUxiM. — Herhae vuigo procumbentes et diffutaef ramis eauiiformibus 
nmmerotis d<malae. 

a. Semina diteoidea (ditco laevij, margine membranaeeo lalo einela. 

84. L. MARGINATA DsfonU Act. soc. Paris. L 30. U 7. , Flor. AtlanU II. 45. — Spr. 
I. e. 103. — Chavannes I. c. 150. f — Glabra: foll. Ilneari-lanceolatis linearibq. 
glaocii, imis verlicillalis, caeleris alternls; bracteis deflexit; calycit segmentis 
lineari-oblongis subacalis glaberrimis; corolla luteo-ferraginea ttriata, palato 
biBaculato, calcari corolla longiore. 2|. — Rami cauliformet pedalet et ultra de- 
cnBbentei, paniculatim ramulosi. Folia inferiora 4-0 verticillata crassiuscala 
obtata, pollicaria t. tesqaipollicaria, 1-3 lin. lala, toperiora alteraa tubacula. 
Floret brevissime pedicellaii, bracteit pedicellot tubaequantibat deflexis. Caly- 
cii tegmenla lineari -oblonga, tupra medium ampliata. Corolla magnitndine L. 
wuigarit lotea t. luteo-ferraginea, palato margine interiori albido-barbato, apice 
maealit doabut alro-purpureit notato, calcari subnlato acntistimo recto v. levi- 
ter conrato. Capsula globosa calycls longitadine. Semina margine hinc conciTo, 
illine conTOxo, et uti cosUto cincu. — Jntirrhinum tnarginalum Lam. Encyd. 
mith. IV. 355. - Crescit in fiisurit rapinm Atlantit prope Tlemten. 

85. L. TRISTIS Mill. Icon. II. 3. u 100. — Spr. I. c 704. — Chavannes 1. c 150. t — 
Glaoea, apiee Uninm pubescens: foll. linearib. et lineari-oblongis oblatit, Infe- 
rforib. qnaterait et terait, taperiorib. oppotilit et alterait; florib. approximatit, 
iBlOTdom laboppotilit; braeteit deflexit; ealyeit legmenlia lineari-tpatbnUlli 
Mm^ pnbofoenlib. ; eorolUo (eolore LoU Jmeobmei^ inlorduB latoao) ealoari oraMO 214 SGROPHULARINAB. unabia. 

siriilOf basi «roialo, ean tobaequante. 7^ — Herba 8-IO-pollieerif , ramis decmn- 
beniibos diff^sis. Folia polliearia, glaberrima glaara crasslascula. Bracieae basi 
angoslalae, pedicfllis brevissimis longiores. Calycis segmenia bracieis similia, 
demum ampllala, sopremo majori. Corolla magnilodine L. vulgmris, lobis labii 
superioris elliplicis ereclis ▼irescentibus, labii inferioris bretibus roiundalis sab> 
aequalibus, palalo amplo, basi fusco ▼. lolco, apice eilrino barbato. Capsola 
globosa glabra vi\ calyce major. Semina nigrescenlia. — linnrta Irittit Uispa~ 
niea Diil. Hort. Ellh. 901. 1. 9M. flg. 800. — Linaria Uiapanica procumbens Mart. 
Hist. planl. rar. dee. 35. flg. 2. — Aniirrkinmm Iriste Lian. SysL vegel. 46S. 
fi. tenuifolia: Foll. angoslissimis ; florib. confertis paullo miiiorib.; corolla in- 
lerdum purpurascente. — Linaria Hitpaniea altera Clus. iliiit 320. — Linaria 
lenuifoUa aeruginei eolorit C. Baoh. Pinx. 212. — Aniirrhinum aerugineum 
Gouan. Illusir. 38. — Crescil in Hispania prope orbem Gebor-Aliari. 
80. h. PLATYCALTX Boiss. Voyage boL dans le midi de rK»p. m no. 1217. f 
1. 130. — Glaberrima: caulib. prostralit simplicib. aol parce ramosis; foll. car- 
nosis glaucescenlib. tematis ofato-eilipticis acatis: florib. paucis la«o ftpicalis; 
pedunculo calyce paollo longiore; laciniis calycinis ovatis patulis inaef|ualib.: 
eorollae loieae labio soperiori lateraliler pHcalo bilobo, lobis oblusissimi», inro- 
riore bre?iier trilobo, lobis subemarginalis; calcari ineuno acuio corollam ae- 
qnanle: seminib. valde convexls laevib. late marginatis. ^ -> Kami caulirorrors 
noroerosisslmi semipedales simplices v. sopra ramolosi. Folia suproma oppo*iila. 
Floros terminales 1-4 laxissime spicati. Calycis glaberrimi gl.iucesrenlis laciniae 
camonae paiulae ovaiae aculae enerves, dimidiam corollam oxcedentes. Corolla 
loloa glaberrima magnilodino L, rulgarit, labium superum inforiori bro«iu4, ad 
quartam pariem osque bilobom, labinm inferum inlensius lutouro, fore auran^ 
tiaoiim. Palatum profunde sulcaium valde prominolum. Faux inlus linoi< 2 
auranliaoo-fulvis porcursa. Calcar remote nigro-strialum. Cap^ula ovaia biloba 
glauoesoens, calyce brevior, valvis dehisccns. Semina magna nigrescenlia valde 
conoa\a plana, lale albido-marginala laevissima. — In Hispania in umliro»iii 
roginnii alpinae Sorrania de Ronda prope Graxalema en el Corro do San Crislo\al. 
A7. L. SIPINA Dsfonl. Flor. Allant. II. 44. — Spr. I. c TW. -- Rchb. Flnr. Gorm. 
exours. 375. no. 2M5. — Chavannos I. c. 161. t ^ Diffuse procumbcns v ascon- 
dons: foll. linearib. oblUKis, inferiorib. qnalomis et quinis, «aporiorib. aliemih; 
calyois segmenlis iinearib. sou linonri-subspaihalatis pabo«coniib.; curolla flava, 
palaio «iaope bipanotato, oalrarl oorollao longiiadino, striis «iridi-nigrescenlib. 
notalo, lobo inlermodio labii inforioris subinoiso. ^ — llorba 4-10-poIlicari<i, 
habiiu, pubosronlia florumquo magniiudinc ol ooloro adroodum %arians. Rami 
cauliformos diffbsi raroiilo»i, Kub racomo nudi. Folia 5-8 lin. longa glauco-li<- 
nearia, AUperiora magiii disianlia breviora. Bractoae dcfloxao linoari-oblongae 
■outiu!>OHlao vix podioollo longiorosi. Calycis «(Ogmenla brevi!i«imo glanduloso- 
pilo«a. Corolla saopia« magnitudino L. rulgarit^ lahio ituporiori olongalo oreclo, 
iobis anguMis apico rotundalis, labio inforiori bre^iuri, palaio valde prominenle 
snloaio oiirino, albido-barbalo, caloari aoolo dilulo purpura<ioonio siriato. Cap- 
sula nhov.ito-fflnho8a. Somina lalo con%oxoquo marginala. — Otyrit fiara sff- 
retlrit Lnh. Icon. 110. — Ger. lliM. 553. io. — Linaria Nitpanira quinla Cios. 
HiMtnr. I. 321. ionii . — fftyrit minor Tabom. Kr.-intorboh. »27. io. mala*. — l.i- 
nana lulea parra trrpent J. Bauh. Ilinior. III. 4)7. — Linaria pumila tupina 
lutea C. Bauh. Pinv. 213. - Linaria pumila Uitpanira Pnrk. Thoatr. 400. ic. — 
ilnlirrAiNMm tupinum Linn. Spoo. plant. AW. — Sihthrp. ol Sm. Fl. Graoo. t M9. 
— Limaria filiformit Mnrh. Mothod. pl. .12.J. -- .inlirrhinum hipunrtalum ThaHI. 
Fl. Parii. od. 2.) .111. noo alior.' - ^NfirrAtnum timplrx l.nk. in Sohrad. ?leaes 
Journ. II. 31U. — linanVi Tkuillieri Morat, Fl. Pari*>. ed. 3.) II. 102. — Crescil 
per toiani fore Eurnpam aostralem, praeserlim au>lrali-occidentalem, el in 
Africa boreali. 
fi. Piprmmien Uoby, BoL Gallie. L 345. - Cbatannes L o. 101. - FolL iBfBvMb. 
Ilneari-lanceolaili; raBli apiee ealyclbi|. Riaodolose-pilosii: florib. ■^oritai. jjKABU. SGROFHULARINAE. 215 

— iiii/tfTAtfiiiiii dmkium Vill. Fl. Daapb. 11. 437. — Antirrhinum tupinum fi, y. 
Lapeyr. Abr. Pyren. 352. — JnltrrMiMHfi g^eum Lapeyr. I. c. (nec ilior.) — 
Aniirrhinum vertieolar Lapeyr. 1. c. — Aniirrhinum P^enaieum Rann^d 
msa. ex Pers. Encbirid. H. Id6. — Unaria Pyrenaiea DC. Fl. Franc. III. 587., 
le. rar. pi. Gall. 1. i. II. — Spr. L c. 7M. — Grescil in Pyrenaeis. 
r* mariiima Duby I. c. — Chavannes 1. c — Foll. plerisq. verticillalis; segmen- 
lis calycinis ovalo-oblongis, capsala mallo brevioribas. — linaria maritima 
DC Fl. Fr. V. 408., lc. pl. rar. Gall. L l. 12. (neo Rcbb.) — AntirrMnum ma- 
riiimum Poir. DicL encycl. SuppL IV. 23. — In arenosis marillmis Armo- 
raciae cresciL 
d, glaueophyUa Chavannes I. e. 102. — Foll. lineari-lanceolatis glancis, infe- 
riorib. qaalernis; corolla albida, palalo flavo. — • Idnaria gtaueophyUa Lnk. el 
Hffmnsgg. Fl. Portug. L 25a L 46. — Crescit in LusiUnia. 
t. Jfevadeneis Boiss. Voyage boL dans le midi de TEsp. 401. no. 1240. — Caoles 
numerobi procambentes 2-0-pollicares, superne piloso-glandulosi. Folia 
snbsecanda linearia acnta glauceseentia, inOma qaaternata, superiora oppo- 
iita aut altema. Flores subcapitaii, illis formae fulgaris paullo minores. 
Calcar corollam subaeqaana. Semina convexiuscula late marginata, atrinque 
iob lenie tuberculosa. — In Hispaniae Sierra Nevada. 
C ohlongifoUa Boiss. I. c. — Caales erecti subsemipedales. Folia quaternata 
oblonga acuta. Flores subcapitatl qoam illi var. «. majores. Calcar corollam 
aequans. Semina nigra laevissima, margine lato albo convezo cincta. — In 
regione montana prope Antequera in Hispania. 
7. gHauea Boiss. I. c. — Caules numerosi erecti 3-4-pollicare8. Folia glauces- 
centia quaterna oblongo-lanceolata acuta, 2-3 lin. lata, semipollicaria. Flores 
latei, eis formae volgaris minores, in spicam primum subcapilatam, dein 
dongalam laxam dispositi. Calcar corollam subaequans. Semina parva nigra 
valde convexa laevissima, laie albo-marginata. — Crescit in arenosis mariti- 
mis Bispaniae australis. 
^. «Miiiina Boiss. 1. c. — Caules 1-2-pollicares. Folla linearia quaternaia aut 
altema. Spicae paaciflorae capitatae, dein elongaiae. Flores flavi, eis L. al- 
pinae minores. Calcar corollam saepius superans. Semina parva nigra lae- 
vissima valde convexa lateqae albo-marginata. — In Hispaniae Sierra de 
Toloz cresciU 
88. L. VERTIQLLATA Bolss. Voyage boL dans le midi de TEsp. 402. no. 1250. t 
L 13L llg. A. — Tota tomentella viscida: radice pcrenni caespitosa; caulib. dif- 
fosis sabsimplifib. foliosis; foll. quaternatim qulnatimve veTticillatis ellipticis aut 
lanceolatis acutis; florib. in anlhesi subsessilib., In spicas breves terminales 
paoeifloras subcapilatas disposilis; laciniis calycinis lauceolato-spalhulalis, su- 
periori majori; corollae pallide luteae labio saperiori bilobo, lobis oblongis ob- 
tosis lateraliler plicaiis, inferiori bilobo, lobis rotundatis corniculatis, intermedio 
minori, calcarl incurvo corollam superante; semlnib. convexis nigris laevib. albo- 
marginatis. 2|. — Collum vestigiis caulium antiquiorum veslitum, edens caespites 
deosisiimos. Caules diffnsi tripollicares v. semipedales saepe simplices, raro 
•^ieem versus ramosi, tola longitudine pilis crystallinis tomentelli. Folia sa- 
yrena alteraa, omnia ulrinque tomentella viscidula, semipollicaria et ultra, 1-3 
lia. lata. Flores 4-5 in spicolam demum subelongatam dispositl, pedicellis vis- 
cidis, braetea spatbulata brevioribas. Calyx tomeDtello-viscidas capsala paullo 
brevior. Corolla pallide Oavo-virens, striis longiiudinalibas nigrescentibus per- 
evta, labiam ioferius intensius coloratnm, palato aarantiaco profunde sulcato, 
faace intus aaranllaco-velutina. Capsula ovaU>-didyma glabrescens, valvulis 
oblosiusculis basia nsqoe fissa. — L. taxatiHt Boiii. mii. (olim). — Crescit in fis- 
iorii ropiam ambroiaram regionii alpinae in Hiapaniae Sierra Nevada en la De- 
bcaa de 6an Geronimo. 
80L L. ALPINA DG. Flor. Fraae. IIL m - Spr. I. e. 704. - Loddig. Bot. CabiD. 
L 415. ~ Rehb. Flor. Germ. excari. 374. no. S53& - Stnn. Flor. DealMU. BfL 51. 2te SCROPHDLARINAB. luuill 

ie. Mo. " Koeh, Bynopi. fl. Gem. (ed. 1.) m. — CbtfMBet I. e. 10L t — Gla- 
berrlma gleaee diffiifi: foll. qoateniii linearib. v. lioeari-laneeolalif craffiosca- 
lis, basi atienoalis; raeemis ovatif brevlb.; ealycii laciniii lanceolalii aeotis, 
eapsola obovata apice inlfgra breviorib.; corollae pulchre violaeeae v. purpureo- 
coeruleae (v. imo rariui albae) gibbis palati eroceii, calcari corollam aequante, 
Bunc reclo, nunc incurvo; lemlnib. planii ala orbicolarl cinciii glabrii. Q — 
Rami cauliformes crebri diffusi lobcaeipllosi , laepe itmplices, proitrati. Folia 
eraisiuscula glauca 3-5 lin. longa, laepe eodem lalere dejecla et quasi unilate— 
ralia, inferiora latiora, nonnomqoam elliptica lea oblonga obluia, luprema in- 
lerdum alterna. Bracteae lineari-subulatae, pedicello breviores. (lalyx profun- 
dissime quinquepartitus, segmentis quasi liberis. Corolla (a4)eeto calcari) 6-0 lin. 
longa pulcherrima, saepe pallido violaceo, palato albo, lablo superiori ereeio 
profunde bilobo, inferiori patente, lobii rotondatii lobaeqoalibui, calcari conico 
acolo, plerumque reclo. Capsula ovalo-globosa caljce brevior vaivulis ad basin 
asque productls dehisceni. — Otyrii purpureo^eoermte* repem» Lob. Stirp. adv. 
nov. 170. — Liiutria Pannoniea altera Clui. Pann. 300., Tabem. Krauirbch. 190R. 
ic. — Unaria tertia Siyriaea Clus. llisL I. 32i. — Linaria coerutea repen» et I. 
quadrifoUa tupina C. Bauh. Pini. SI3. ~ linaria quadrifotia eoerutea proeum^ 
bene Moris. Oxon. lilstor. 11. flOl. sect 5. t. 13. flg. 10. — Unaria minor ftore 
eoeruleo Marget, Pharm. II. 567. 1. 15. — AnHrrlUnum alpinum Linn. Spee. plaoL 
856. — Jcq. Fl. Austriae. I. t 58. — BoU Magax. L m, (oee 907.) 

fi, ereeia: Ramis cauliformib. ereclis; foll. angostiorib. et magis disiantib.; 
flore saepe pallide colorato. — Crescit in alpibni Helvetiae, Italiae meridio- 
nalis, Transylvaniae, Galliae ei in Pyrenaeii. 

fi, Semina reniformia seu angutotaf ieeta rugota serobieulaiate. 

Oa L. A>*TiRRIIINL'M For»k. Fl. Acg. Arab. 111. - Pen. Enchirid. II. IM.) DAE- 
LAVA Chavannes I. c. 161. | — Diffusa glaucescens ramulosa: foll. linearib. cras- 
siusculis, inferiorib. ternis et quatemis, superiorib. aliernis; florib. breviier pe- 
direllaiis; bracleis deflcxiit; calycis segmentis oblongis aculiusculis ciliatis, demam 
ampliatis; corolla sulphurea v. rocruleo-violacea, paUto croceo v. auraniiaco, 
calcari recto corolla longiori eaque pallidiore. — Rami cauliformei diffkisi 
procumbrnies v. akrrndrntes, 3-O-pollicares, striati glaberrimi ramulosi. Folia 
semipollicaria v. pollicaria. Bracteae minimae ovalo-lanceolalae, pedieello bre- 
viores, acuiiu.srulae ciliolalae. Florrs 2-4 in apice ramulorum confertl, pedicellii 
hirtellis. Segmrnta calycina tubo corollino adpressa coque bretiora. Corolla 
(adjrrio calcari) 0-8 linras longa, lobis labii soperioris errrtis brrvibus oblongo- 
ovaii», labii inferioris roiundali» abbreviatis subarqualibus, palato amplo bre- 
viftsime barbato, ralcari subulato acutissimo. Capsula suhovala calycii Iob- 
giludine glaberrima, drniibus 6 dehiscens. Semina minima reniformia, leiia 
grisea, tenui»sime scrobiculala. — Crescit in desertis Aeg}pti prope Alexandriam 
et Kabiram. 01. L. LAXIFLORA Dsf. Flor. Allanl. II. 45. t. 138. — Spr. I. e. 704. - Chavai 
I. c. 165. t — Glabra decumbens v. ascendens: foll. linearib. glauris, imii qna- 
lerais, carterii alterais; florib. longe pedicellalis; bracteis deflexii pedicello 
multum bre^iorib.; calycis segmeniis ovato-lanceolatis; corolla pallide eoeralea 
V. albida, labio soperiori elongato, calrari rerlo corolia fere duplo longiore. — 
Rami caolifurmes ftimplicei, saepe basi decombenies 4-0-pollirares, lurcalii all- 
quol aurti ad basin. Folia lemipollicaria, loperiora magis di»iantia acutiascBU. 
Bractear parvulae sublinearei pedicello triplo breviores. Srgmenla calycina bre- 
via, margine %ubmembranacca. Coralla magnitudine L. alpinae, lobii labii sb- 
perioris erectis angostis acutis, Infrriorii abbreviatis subaeqoaltbos , palate ad 
faucem amplo villosolo. Capsula globosa laieraliier \alde sulcata, ealyeis loBgi-- 
ladiBe, deBtibos • deblseeBS. SemiBa parrBla aBgulaia, tesia ragalosa. — GrtscH 
clrea Algtriaai. LOUiiA. SGROPHDLARINAE. 217 

/. Smminm ohUque oooito, basi aUenuata, hine eonvexa, iUine eoneava, WMrgine 
hrevi dneta, ieeta laevi teu tubereulit inttrueta, (ChavaDnes I. c. t & fig. 3S.) 

flS. L. GANDOLLEI ChavaoDes I. c. 165. | — VUcoso-pabescens procumbens v. as- 
emdtn§: foll. obloogo-Ianceolatis v. ovalo-IanceolalU sobaculis, imis terniaqua- 
tCTBiive, caeteris alternis oppositisq.; florib. paucis capilalo-subracemosis; ca- 
Ijeis segmeotis ovatis subaculis; corolla lutea breviler calcarata, palato bipunc» 
Uto, lobis labii superioris obtusis. Q — lIerbuIa3-5-pollicaris: rami caulirormes 
plnres simplices, basi glaberrimi fereque aphylli, apice pubescenies foliosique. 
Folia parvuU a-3-Iioearia, lineam lata, crassiuscula erecta subpubescentia. Flo- 
ref 8-3 ad apices ramorum in axillis foliorum superiorum congesti, pedicellis 
brevissimis, racemo demum elongato. CoroIIa (adjecto calcari reclo et acuto) 
3-4 lin. longa, lobis labii superioris obtusis erectis, labil inferioris brevibus ro- 
taBdatis, iolermedio breviori. Capsula ovato-trnncata subpubescens calycis lon- 
Kitadioe, valvolis 4-6 apice dehiscens. Semina numerosa, testa nigra laevi. — 
Linmria taxatUis DC. Fl. Franc. III. 59a V. 409., Ic. pl. rar. Gall. 5. 1. 13. (nec 
•lior.) — Crescit ad littora Galliae occidentalis et Armoraciae. 

ftL L. ARENARIA DC. Flor. Franc. V. 409., Ic. pl. rar. Gall. I. 15. t. 14. - Spr. I. c. 
1M. — Chavaooes 1. c 166. f — Viscoso-pubescens ramulosissima : foll. inferio- 
rib. qoatemis obloogis obtusis, superiorib. plerisq. alterois lineari-lanceolatis 
«eotii; florib. paoeissimis racemoso-capitatis; racemo demum valde elongato; 
calyeii segmeotis lanceolato-linearib. acotis capsolam superantib.; corolla mlnima 
lntea breviter calcarata, palato impnoctato, lobls labii snperioris acutis pallide 
coloralis. O — A praecedonti afflni in ipso loco natali ramositate, foliis angos- 
tioribos, floribus minoribus, palato corollae impunclalo totoque habito facillime 
diitiBgaitar. In arenosis saepe erecta. — Linaria maritima minima viteota, foUit 
k irt u tit ltori9tutque luieit lloris. Oxon. Histor. I. 409. — Linaria minor viteida 
/Uro Meo Moris. Bles. 180. — Antirrhinum viteotum Aubry, Progr. morb. arv. 
IX. 49. (000 Lioo.) — JnUrrh. taxatile Bonam. Nann. Prodr. 09. — Jntirrh. pu^ 
hament Pers. Enchirld. II. 1577 — Antirrh, arenarium Poir. Dicl. encycl. Snppl. 
lY. M. — Crescit in arenosis maritimis Armoraciae (ab oris Ligeri ad arbem I/O- 
rieat et io peoiosula Quiberon), in Neustriao mariiimis (usque ad Cherbourg). 

Q^ L. 8AXATILIS Lnk. el Hffmnsgg. Flor. Portug. I. 238. | t. 4a — Chavannes I. c. 

107. t " Viscoso-pubescens procumbens v. erecla: foll. inferiorib. qnatemis 

iobtaaceolatis, superiorib. alternis lineari-Ianceolatis acutis; florib. subcapitatis ; 

ealjcii segmentis anguste lanceolaiis birtis; corollae flavae palato nanc duabns 

mteolis v. lioeis fulvis notato, nunc immaculato, ralcari breviler arcuato corollaq. 

breviori. 2|. — llerba 6-10-pollicaris, ramis caoliformibus ramulosis v. simplici- 

bas. Folia crassiuscula 6-8 lioeas looga, utrioque atteouata, inferiora mediaqae 

latiora. Flores pauci breviter pedicellati racemum subcapitatnm , demum magis 

eloBgatom efficieotes. Bracteae angustae acutae pedicello longiores. Calycis 

segmentum supremum paullo majus. Corolla (adjecto calcari gracili acuto) 5-8 

lio. looga, lobis labii superioris erectis obloogo-Iinoarib. oblasiosculis, laterali- 

bos labli ioferioris oblique rotundaiis, intermedio paullo minore. Capsula ovalo- 

rotaodala, deolibus 4^6 debisceos. Semioa compressa lesta nigrescenle minute- 

qae tubereolata. ^ Linaria viUota et viteota tutea taxatilit Tourn. — Linaria 

Bitpaniea tenuifotia viUota et viteota Toumef. Inslit. 171. — Antirrhinum taxa- 

Hie Lioo. Maot. pl. 416. (eicl. syn. Moris.) et Speo. planU 835. ^ Antirrhinum 

Towmefortii Poir. DicL encycl. Suppl. IV. 24. — Antirrhinum lagopodioidet Lino. 

fll. Soppl. 279? — Pers. Enchir. II. 158? — Linaria glutinota Lok. et llffmnsgg. 

L c. 238. t. 39? 

fi. ttrieta: Ramis cauliformib. erectis flrmis simplicib.; foll. strietis, basi ramo 

adpressis ac fere omnib. alterais; florib. minoribus. — Crescit in arenosis 

saxosisque Lusilaniae et Hispaniae mediae et occidentalis. 

05. L. SATUBEJOIDES Boiss. Voyage bol. dans le midi de PEsp. 463. no. 1251. t 

L 133. — Annna aul biennis(?) multicaulis: caulib. erectis humilib. ramoslssimis; 

foU. linearib. oblosis glaocesceotib. glabris, inferiorib. veriicillatis, soperiorib. 

III. 88 218 SCROPHDLARINAB. imRU. 

allernif; planla ptrte saperiori toia pilis rabrin flandnlosis obsiia; florib. laie 
•plcalis pfdicello calycrra sabaeqaanie saffoltit; lacinils calycinis linearib.; co- 
rollae violaceae labio supiori breviori, ad babin asqae in lobos doos oblongos 
diviso, infcriori trilobo, lobis rotondatis sabcomicalatis fere aequalib., calcari 
violacco corttlla longlore; seminib. conveiis laevib. late albo-marglnatis. 0? ;/? 

— Collam edens ramos namerosos 3>4-pollicares gtabros teretes erectos rtmo- 
sissiroos. Folia sobcarnosa tcretia glaueesceniia. Bracteae oblusae lineares 
defleiar, pedicello breviorcs. Calycis segmenla praecipiie margine glandolosa, 
tubo corollino breviora. Coroila Klabra magnitudine L. minon*. Palatum aoran- 
tiacum prnfunde sulcatum valdeque prominulum. Faux intus aurantiaco-vHulina. 
Calcar acuium subincurvum, corolla inlensius violaeeum. Capsula ovato-com- 
pressa, valvulis 6 mediura u^que dchiscens. Semina nigrt semilunaria. — Oescil 
in Hispaniae mcridionalis Sierra Bermeja, in monte Sierra de Toloi, ad moros 
orbis Malaga. — llabiiu referi Smlmrtjam horiemtem. 

S. Semina ditcoidea et orbiculaia, margine brevi eineia, diteo lubercuiato. (Cba- 

\annes I. c. L 5. flg. 37.) 

Ofl. L. FO?(TA>iESIANA Cbavannes I. c. 166. t — Aseendens v. erecU: foll. linearib. 
oblusis glabris, imis ternis ei quaternis, reliqait alienis; florib. sabcapitalis; 
bracieis deflexis; calycis segmentis ovato-obiongis acutis pilosis; corollae sato- 
raie flavae calcari pallidiore eam aequante. — Rami caaliformet e collo in- 
crassalo prodeuntet pluret, 0->8-pollicarct, apice brevissime pubescenlet ramulosi. 
Folia crassiuscula. Bracieae lineari-oblongae defleiae. Pedicclli erecti braclea 
loogioret pube»cenleii. Caljcis »egmenla demum ampliala. Corolia magniladine 
fere L. tupinae, lobis labii superioris ereclis ovaio-rotundatis, labii inferioris 
valde abbre%iatis, apice subemarginalis aequalibns, palalo amplo iapancialo 
gtabro. Capsula subglobosa vii cal)ce major glabra, valvulis 6 profuade seciis 
dehisceos. — L. graeilis Dsf. Ilb. — Crescil in arenosis Valenciae. 

97. L. PULYtiOMFOLlA Spr. I. c. 705. — Chavannes I. c. 1«0 f — Procambeos: 
foll. ovalo-lanceolalis v. oblongis glabris, inferiorib. qaaternis, taperiorib. oppo- 
siiis ei alternis; florib. capitato - racemosis breviter pedicellaiit; calycia obliqol 
tegmentis lanceolaiis v. lincari-lanceolatis acolit bispidulis; corolla alba tea 
pallide tulpburea, palato luteo, calcari corollam aeqoanle rectlosirulo. 0? — 
Rami cauliformes nunc simplices, nunc creberrime ramalosi, qoadripoUicaref, 
tub raceroo nudi pubescentes. Fulia 3-5 lin. longa, sesquilinearo laia, MyfonMin 
mticulare forma refereniia. Bracteae prdiceilom superanles subdeflesae. Floret 
paoci (2-3). Calyx pilis viscidulis obsilus. Corolla (sappotato calcari tabulato 
acalo) 5-6 lin. longa, lobis iabii superioris angutiis ereclis, labii inferioris ro- 
londatis, magis mlnusve emarginatis. Capsola subroiunda, fere calycis longiia- 
diac, valvulis 4-6 dehlscens. — Anlirrhinum polgffonifolium Poir. Dtcl. encycl. 
Suppl. IV. 96. — Crescit in llispania ad Geber Altari. 

OS. L. (A?ITIRRRI!«i;.M Poir. Dict. encycl. Supp. IV. 33.) BROfSSO^iNETTII Cha- 
▼tnncs I. c. 100. f — Procumbens v. aticendens: foll. linearib. et lineari-laneeo- 
latis, inferiorib. qoaternis, snperiorib. altemit oppotititq.; florib. 9-3 in aplce 
ramorum congesiis; bracieis pendulis pedicetlo mulio longiorib.; calvcis segmes- 
tis linetri-oblongis acuti»: corolla taturate flava, paltto panclls fntcis nolalo, 
calcari rerto subulato, corollam superanie. — Rami cauliformes simplieea 
decumbenies 4-0-pollicares, apice brevi«sime glandaloso-pilosi, basi ramis tar- 
colisve aliquoi «lerilibn* aucli. Polia 3-6 iin. longa, in ramis floriferit latiora, 
in «urculi« linearia subpatenlia qualernatim disposita glaberrima. Bracieae an- 
gnsie lineare«, obtusiusculae glabrae v. pabescentet. Calycit obliqai tegmenla 
post anthe»in ampliaia gltbra v. brevissime pnberola, sapremo majori. CoroIU 
fere magniiudine i^ alpinae. Capsola ovalo-globosa glabra, valvnlis dehlteeni. 

— Cretrit in Lunitania (prope Ulytsiponem) el in regno Maroccano Barbariae. 
00. L. PAVCIFLORA BonpL Jard. de Malm. et do NtT. I. 40. t IS. - Cba?MMt 

|. e. 170. - Gltberrima glMfa! foll. Hnearib. aevtiaicalit, inferiorib. qMlcrnie, IMAUUL SGROPHDLARINAE. 210 

rap«rioriJI». alternis; florib. terminalib. paucis; pedicellis braeiea mioima loDgio- 
rib.; ealicit fegmentis ofalib., margine cilialis; corolla violacea (magnitodine L, 
9mi§mnsU lobis labii superioris angusUs, dorso invicem subapplicatis, palato albo 
BMealis alro-violaceis notato, calcari arcualo, corolla iriplo longiori. Q — Cres- 

cit. ? (in Hispania v. in Lusitania??) 

MXX L. AHETHYSTEA Lnk. et Hffknnsgg. Flor. Portog. L 253. f t. 47. — Chavannes 

L e. ITOl t — Ascendens, apice pubescens: foll. sublinearib. glabris, inferiorib. 

qaalernis el quinis, soperiorib. alternis; calycis obliqoi segmentis oblongo-ovatis 

«cotis; racemo pauciOoro laxiosculo; corollae violaceae v. albescentis (in var. ft. 

flavae) palato albo-flavicante ponctis coernleis notato, calcari recio illam sope- 

ranle. — Herba 4-10-pollicari8. Rami cauliformes saepius ascendentes, su- 

peme breviter viscoso-pilosi, simplices v. parce ramulosi. Folia glaocesceolia 

crassinseula semipollicaria, inferiora suboblonga. Pedicelli pubescenies in axillis 

braclearum minimarum. Corolla (excepto calcari) 3-A lin. longa, lobis labii su- 

perioris erectis angusUs acutis, dorso invicem subapplicatis, labii inferioris lobis 

rotuDdatis, lateralibus intos concavis, intermedio mioori. Capsola subrotonda vix 

ealyce longior, valvolis 4-9 debiscens. — Antirrhinum amelhysleum Lam. Dict 

1¥. 3SX — AnUrrhinum $ubalpinum BroL Flor. Lusit. 1. 106? — Aniirrhinum 

tiegans Dsf. Horu Paris. ex Pers. Enchir. II. IM. — Aniirrhinum bipunetaium 

Cav. Icon. pl. rar. I. 20. t 33. fig. 1. (nec alior.) — Ani. tapphirinum Brot. I. c. 

fi» /foeo: CoroUa flava, palalo punctis atro-porpureis notato. — Aniirrhinum 

muiiipundaium Brot. Flor. Lositan. I. 105. — Linaria muitipunctaia Lnk. et 

Hffknnsgg. Flor. Portog. I. 254. t. 48. — In arvis Hispaniae et LusiUniae. 

lOL L. GLAUCA Spr. Syst. veget. II. 706. — Rchb. Fl. Germ. excnrs. 375. no. 2548. 

— Chavannes I. o 171. f — Glaoco-cinerea ramosa: foll. crassioscolis obtnsis, 

imis lineari-oblongis qoaternis, reliqois sobolaiis, plerisq. altemis; florib. paucls 

capitellatis; calycis segmenlis brevissimis lineari-lanceolatis acutis pubescentib.; 

corolla lotea, palalo interdum bipunctato, calcari longitudine corollae sobarcoato 

pallido, striis violaceis nolato (in var. y. toto violaceo). Q — Rami caoliformes 

crebri erecti v. ascendenles ramulosissimi. Folia 4-6 lin. longa, pleraqoe lineari- 

sabnlata. Bracteae parvolae subacutae inflexae, pedicellom longitudine vix ae- 

qoanles. Flores 2-3 capilato-racemosi, nonnumquam solilarii. Calycis mioiml 

segmeota tubo corollino multum breviora ciliolata , snpremo reliqois parum lon- 

giore. Corolla (adjecto calcari acuto sobulato) 4-5 lin. longa, colore varians, lo- 

bis labii soperioris angostis panllo reflexis, labii inferioris deflexo-patentib. ab* 

breviatis subaequalib., palato ampliusculo glabro. Capsula globosa calyce loogior 

valvnlis dehisceos. — Linaria Bitpanica quarta Glus. Histor. 331. — Ltnarta 

foHis eamotit dnerei* C. Bauh. Pinx. 213. — Aniirrhinum glaueum Linn. Amoeo. 

«cad. iV. 277., Spcc. planl. 856. (excl. syn. Buxb.) — Linaria bipunctaia fi. §lauca 

Linn. et Hffmnsgg. Flor. Portug. L 255. 

fi, bipunetata: Palato punciis duobus atro-purpureis notalo; ramis ramulisq. 

pubescenlibns. — 4^irrhinum bipunctatum Linn. Spec plant. 853. — Antir^ 

rhinum glaueum Cav. Icon. pl. rar. I. 20. L 33. flg. 2. — Antirrhinum eapitei- 

latum Lam. Dici. encycl. IV. 358. — £tiuirta bipunctata Dum. Coors. bot. 

cnlt (ed. 1.) IL 03. — Spr. I. c 705. 

/. muiiieaulit: Ramosissima: florib. paullo minorib.; corolla pallide lotea, pa- 

lato aurantiaco ; calcari purpurascente scu violaceo. — Antirrhinum mu//t- 

cauie Lion. Spec plant. 856. (non alior.) — Linaria muiiieauiit Mill. Diction. 

(ed. 8.) no. 7. — Spr. I. c. 700. (excl. syn. Brot. et Poir.) — Antirrhinum tri- 

eolor Pourr. mss. — Crescil in Lusilaniae, Hispaniae el Italiae arvis incullis. 

102. L. DIFFUSA Lnk. et Uffmnsgg. Flor. Portug. I. 257. f i- 40. — Chavanncs I. c 

173. t — Diffusa pubescens: foll. lincarib. planiusculis, infimis ternis et quatemis, 

saperiorib. sparsis; florib. maxime distaiitib.; calycis segmcniis lanceolatis acu-' 

Us; corollae parvolae coeruleae palato auraniiaco, calcari incurvo corolla 

loBgiorc O — Rami cauliformes fcre pedales ramulosissimi , ramulis omnibos 

viscoao-pubeseenlibii. Folia soperiora lio. longa, lineam lau, ioferiora pauca, 

28* 220 SCROPHDLARINAE. linaiu. 

pleraqoe vertlcilUti , saperiort nnloora distioiii. Pedleelll 1-8 lin. loogi pabet- 
ceniet. Corolli (excepio calcari) 3 lio. loogi, lobis labii soperiorta rellesi^ an- 
iniatis. inferioris abbreviatit, palato pamin pobefceDte, calcari conico acallftlmo. 
Capfola panra glabra. — Crescit in planitie inter Abrantes et Ponhete LosiUniae. 

t Species non satU noUu et incert<ie adhuc sedis» 

103. L. 8EGETALIS C. Koch, Linnaea XVII. 280. — Annna gtaberrima glaoca: foll. 
inferiorib. quidem oppositis, soperiorib. allemis, omnib. linearib.; racemo laio; 
seminib. nigris. Q — Calyi 5-partitos. Corollae tobus stamina didynama inclo- 
dens, faace minimc ampliata penria; calcar boriiontali-ascendens carvatum, co- 
mlla mullum longius; limbos bilabiatui 5>partitus, laciniis subaeqnalibus late 
linearibus, labium superius bi-, inferius tripartilum, palatom Inteme conveiius- 
culom sob duplicatoris duabus barba instructum; siylos brerit capilatos Indusos. 
CapsuU rumpensf!), semina irianguUri-prisroatlca. — Crescit inter segcies Ar- 
raeniae. — Typum praebet sectionis noTae Maeroeentri. 

104. L. PERSICA Chavannes I. c. 173. f — Pobescens: caule ereclo ramoso; foll. 
oTato-oblongis breviter petiolatis, inferiorib. oppositis, superiorib. alterals; flo- 
rib. disiantib. subsessilib. ; calycis segmentis maiimis oblongis obtosis ciliatis; 
comllae coemlescentis lineisq. intenslorib. striatae palalo poncUto, calcari bre^i 
acolo. O — Herba semipedalis y. pedalis, a basi ramosa, ramis oppositis. FolU 
obtosa nenris conTergentibus percorsa in petiolom brevem atteooaia breviter po- 
bescentia. Calycis segmenta fere corolUm aeqaanlia. Corolla L, origtinifotiam 
referens, sed major, lobis Ubii soperioris obloogis, inferioris rotondatis distan- 
tib., intermedio minori, palato param evoloto stramineo ponctisque fuscls nouio, 
ealcari recto gracili acutissimo. Capsula ? — Crescit in Persia. 

105. L. CAESIA DC. mss. in Cbavannes I. c. 174. f — GUuco-caesia glabenrima: 
foll. linearib. angustissimis alterais, surculomm steriliom subveriioilUtis confer- 
lis; florib. spicato-racemosis; calycis segmentis breTib. Unceolalis; corolU flava, 
calcari eam aequanie. 2|. — Rami caoliformes plures erecli ▼. ascendenles spi- 
Ihamavi subaequales tenuissime siriati, surcolis mullo brevioribus prostratls t. 
ascendentibus dense foliosis. Folia brevia 2-4 lin. longa obtasa crassioscQla. 
Pedicelli braclea breviores. CorolU magnitudine L vulgarit, palato valde bar- 

bato. CapsuU ? — AntirrhinMm raesium Lagasca mss. in Pers. Enehirid. II. 

157. ~ In Hispania prope Cerro !Vegro et in sterilibus circa Matritom. 

100. L. CAPRARIA Moris el Nolar. Floral. Insul. Caprar. fft | t. 3. flg. 2. — Gla- 
berrima gUucesceos decombens ascendensve: foll. crassiusculis lincari-lanceola- 
tis V. linrarib. aruliusculis , inferiorib. subveriicilUlis, reliquis ftparsis; raeemo 
laiinsculo; calyris segmenlis linearib. acutis; calcari corolla majuscuU breviori; 
stvltf apicc inrrassalo, stiinnaie subemarginalo; seminib. triquelro-anguUlis ra- 
goso-lubrrculaii». ^ — Cre«cit in insula Caprearam. 

107. L. CAICASICA Moussln m^s. in Spr. Syst veget. IL 700. no. 12. -- Poll. sparsia 
oblongis mucronato-dentatis pilosis; pedunculiN aiilUrib. elongaiis flliforroib.; 
calyriY herbaceo aculoi.?? ; caule procumbente pilo»issimo. 0? 2}^? — Crescil 
in CaucasQ. 

106. L. RIPKSTRIS C. A. Mejer, Verieichn. der Pflnin. am Cauras. 110. - Peren- 
nis gUbra gUucescens: caulib. gracilib. ramosissimif diiniitis: foll. sparsis •uIh> 
linearib. acotianculis; racemis paucifloris laiis; laciniis calyrinis sublinearib. 
oblohis gUbriusculis, corolla (fla«a^ multo breviorib.; calcari subuUto sobrecto, 
eoralU ftubbreviori; seminib. discoideis aUti« Iavvi»!kimis. ^ — tlrescit In Cao- 
casi montibus. 

100. L. VKM>SA Lindl. Bot. Regisi. CVew Ser.^ XIV. Pl. miscell. no. 151. - Peren- 
nis a«cenden4: fnll. linearib. canalicuUiiii nubcarnaAis albido-gUucis; florib. 
laie raeemo»!» fusro-luteis alro-Kirialis!; calyris »egmeniis brevib. lioearib. ob— 
tosis; ealcari corolla bn*viore, palato adpresso pobescente. 2^ ~ n India boreall. 

110. L. APE:S^INA Tausrh, Sylloge Raiitbon. II. 2IL — Foll. oppositit reniforwib. 
Ie«iter qoioqaelobis, lobls mueronallt integerrimit com petlollt dente pobetcen- UNAiiA. SGROPHULARINAE. 221 

tib.; ealyeib. obliui8(7!); calcari crasso sabalato recto brerioribni. — AoTarietas 

UnmriM Cffmbaiariae? — Crescit In ApenniDis. 
111. L. FILIFOLIA Lagasca mss. ex Spr. Syst Teget. II. 700. no. 78. — Foll. verti- 

cillatii confertisq. linearl-fllirormib. camosis; florib. spicatls; calcari rectioscalo 

labolito dongato. ^? — Cresclt in agro Matrilensi. 
119. L. HIANS Spr. I. c. 794. no. 52. — Foll. lineari-lanceolalis temls sparsisq.; 

eaale strleto, soperee glabro; florib. racemosis; faace corollae hlante; calcari 

breviasculo. ^ — Antirrhinum Unarioides Linn. Spec. plant. 853. — Linaria ro- 

eemota Dietr. — An £. vulgarit?? — In Eoropa aostrali. 
113L L. OGYMIFOLIA Spr. 1. c. 703. no. 38. — Foll. inflmls qoatemls ovalo-oblon- 

gii, iaperiorib. lineari-lanceolatis; caule tenero bamill simplici villoso paoci- 

floro; calcari brevlssimo. 3}.? — Antirrhinum ocymifoUum Poorr. — In Hispanla. 

114. L. TEIfUIS Spr. I. c. 705. no. 72. — Foll. temis sparsisq. llnearib. sobpubes- 
centib.; caole tenero simplici paocifloro; calycib. hispidis; lablo corollae iorerlori 
bilobo, calcari elongato. 2(.? QT — AntirrhinumtenmSiH, — Gresclt ad magnam 
Byrtim Afiricae borealls. 

115. L. DELPHINIOIDES Gay mss. in Knwls. et Wstse. The Floral Cabloet III. 00. 
t. 115. — Caole gracili ramoslssimo glabm; roll. alterais subalatls; florib. race- 
mosls parporeo-slrlatis; calcarib. arcaatls longissimis; pedonculis calycibq. pi- 
losls; comllae labii saperioris lobis obtusis, inrerioris lobis emarginatls; calycib. 
reflexis. 2|.? — Grescit 7 

110. L. GLANDULIFERA Ten. Indx. semln. Hort. Napol. 184a — Annua villoso- 
Tlscosa, pllis glandulireris undique tecta: caolib. debilib.; roll. oppositis ovato- 
fobrotondis, inreriorib. petiolatis, Interdom vage dentatis obtusis, superiorib. ses- 
silib. integerrimis; florib. axillarib. solitariis subsessilib.; calycinls segmentis 
ovatis; corollis exiguis, labio superiore alro-porpureo, inreriore palaloq. flavo; 
ealciri incurvo albo. Q — Grcscit 7 

f f Speciea e genere expeUendae. 
L. APHYLU Steud. » UTRICDLARIA CAPENSIS. 
L. BELLIDIFOLU Dum. -= ANARRBINUM BELLIDIFOLIUM. 
L. CAPENSIS Spr. — NEMESIA LINEARIS. 
L. FRUTICANS Spr. » NEMESIA FOETENS. 
L. PATENS Spr. -» NEMESU PATENS. 
L. SCABRA Spr. « NEMESU CHAMAEDRYFOLU. 

3892. AMTIBBHINVM /UM. 

(Josi. Gener. plant. 120. - Meisn. Gener. plant. vascol. I. 305. IL 815. — Cbavannes, 
Mooographie des Antirrbin^es p. 70. — G. Don, General syst. of gard. and bot IV. 514.) 

Beetlo L ASARIHA TonrneL Instlt rei herb. 17L t 70. — GhaTtimes I. e. 80. 
Folia palminervia lobata opposita. Capsula membranacea sobglobosa, quoque 

loealo foramioe lato ac irregulari sub apice debiscente. 

L A. (ORONTIUM Pers. Enchirid. bot. II. 150.) ASARINA Lion. Spec. plant. 800. - 
BoL Magax. t. 002. — Rcbb. Flor. Germ. excurs. 370. no. 8598. — Chavannes 1. c. 
80. t ~ Yiscosum et villosum: ramis cauliformib. procumbentib.; roll. opposltis 
loBge petiolatis qoinquenerviis quinqoelobis cordatis et crenatis; florib. axillarib.; 
aegmentis calycinis lineari-lanceolatis acotls birsntis; corollis albls v. rubescen- 
tib.; palato flavescente. ^ — Raml cauliformes (e caule subterraneo) diffusi pro- 
sirati oomerosl, basi lignosi, pilis brevibus simplicibas et viseosls obsiti, ut tota 
planta, viscosi, ramoli vlridi-purpurascentes. Folia opposita, petlolis longis ca- 
nalicajatis, basi connatis, ambitu renirormia v. cordata, pleramque quinqueloba, 
lobit ereoatis. Flores oppositi pedicellati solitarii, pedicelli calyce longiores. 
Calyeis segmenta angasta. Corolla sesqaipollicaris, tobo elongato glabro, basl 
atteaaato, dorso eompresso, intus pilis aureis brevlbos dense barbato, lobis labii 
aoperioris rotondatis obliqois, intus concavis, lobia labii inrerioris sobovatis, in- 
teraMdlo ovato-elliptico, lateralibos malto minori, palato flav eseenle, medio pro- 
Aiode toleato. Filameota, anlherae et pollen alba. Slylos pnrporeni. Capsola 222 SGROPHDLARINAE. aktirihinum. 

meiiibranace« pubesceni inbobllqia. Semina oblonga fti«ca corni§ato-nif om. — 
XafiatxUaov Dioscorid. IV. 196. — Aittrinu teu UederuU taxtUiUt Lobel. Icon. 
t. 601. flg. 2. — in/irrAinon Caesalp. De plantia lib. VIll. cap. 90. p. 334. — Atm^ 
Knn Lobeiii Dalcch. Hiat Lngd. 015. — Uederula tmxmiiUt tMgmo /lore G. Banh. 
Pini. 306. — Atarina Lohelii foUo Uederae terrettrit J. Baob. Hiator. III. app. 
836. — Anlirrhinum foliit oppotHit cordatit erenaiit Linn. Hort. Giff. 333. no. i. 

— Atarina procumbent Mill. Diction. (ed. 8.) no. I. — Antirrkinum atarinum 
Lam. Fl. Fr. II. 348. — Atariaa eordifotia Mnch. Mclbod. pl. Suppl. 172. — Cres- 
ril in Gallia auslrali, in Pyrenaeis, Cebennis, in montibua Ligericis et Velau- 
norum prope Monspeliom. 

SneUi 0. AITIHHIIIA8TRUM GhnfaBnts 1. o. U. 
Folia penninervia integerrima, inferiora opposita, rarioa tema, superiora ple- 

raque alierna. Capsula lignescena v. cbartacea fere pyHformia, basi valde obliqnn, 

apice incurva triflora. 

$. 1. Calyeit lobi corotta multo brevioret, 

% A. MOLLE Lino. Spec. plant.800. — Chavannes I. c. f — Villo>om: ramis «anli- 
formib. procumbentib. gracilib. lanato-villosis; foll. oppositia petiolalis subro- 
tondo-ovalis; florib. ad raraulorum summitates pancis; calycinis lobis lanceoIali« 
ereclis; corolla albescente, palato flavo. 2|. — Herba semipedalis v. pedalis multi- 
caulis, basi lignosa; rami diffusi procombentes , pilis articolatis molliter obsiti. 
Folia breviter prtiolaia (5-0 lin. longa, 4-5 lin. latn) mollia glanduloso-viscosa, 
floralia minora, aliquando sessilia rolnndata. Flores paoci distantes, pedicellis 
calyce saepeque folio loogioribos villosis. Calycis segmeotn obtusiuscola viliosa. 
Corolla pollicaria, labio snperiuri porpnreo-striato. Capsula ovato-globoaa cbnr- 
tacca, duobus foraminibus carpelli inferioris interdnm in unum conOoentibos. — 
AHtirrhinum Uitpanirum taxatile Dictamni Cretiei folio, fiore albo Vnill. Herb. 

— Crescit in Pyrenaeis Bispaniae conlerminis et in regno Granatensi. 

3. A. SEMPERVIRE^S Lapc)r. Flor. Pyren. I. 7. t 4. - Chavannes I. c. 82. | 
Caule brevi soffruticoso adscendente ramoso; foll. petiolatis oppositis ellipticis v. 
oblongo-ovatis sempervirentib. subpubescentib.; florib. laie racemoais paucis; 
calycjnis Inbis lanceolalis arotis, apice refleiis; corolla alba, labio snperiori luboq. 
purpureo-notato y palalo flavescente. 5 — Snffrutei 1-3-pedalis ramosus tortuo- 
sos, coriice rimoso lutescente. Rami oppositi subquadrangulares, ad originem 
artirulati, albo-viresrcnles. Folia derussata, (Ooralibos saepv* allernis), 3-5 iin. 
longa, 2-3 lin. laia, breviier petiolata obtosa subcarnosa, pilis simplicibus bre- 
vissiroe pubescentia persislenlia. Flores parvi laio ramosi, pedicellis Qoriferis 
corolla molto brevioriboH teretibus pubescentibus, post anthesin saepe elongatis. 
Calyx pobescens. Corolla quam praecedentis minor, tubo brcviier piloso, labii 
superioris lobis magnis ovalo-rolundatis. Capsula pubescens. Semina nigra re- 
niformia. — A, molle St. Am. Bonq. Pyren. no. 154. -^ A. meonanthum Lnk. et 
Hfftainsgg. Flor. Portug. 1. 961. L 5L — Creiicit in Lusilania, in Gallia austrnli 
et in Pyrenaeorum calrareis. 

4. A. IIISPAMCrM Cbavannes I. c. 83. | — Villosum: ramis cauliformib. eredis 
sublignosis ramulo^is; foll. oblongo-laoceolaiis, basi conirarlis obtu»iu>culis, In- 
feriorib. opposiiis, superiorib. altemis angu»tiorib.; bracteis lineari-lanceoUUs. 
pedicello multo longiurlb.; Qorib. laie spicatis; segmentik calycinis uMongis ^ub- 
arutis; rurolla purpurra, palato aoreo. ^ — Herba pedalis KlandulokO-pilosa. 
Bamuli inferiores uppoititi, superiores alterni erecii villo»!. Folia 10-14 lincas 
longa, 2-4 lincas lala. Bracicar aculae %illusae. Prdirrlli erccli hrcvissimi. Ca- 
l}ris segmrnla tubo corollino duplo breviora, apirr paullu refleia. Corolla vii 
polljraris, tubo %illoso, lobis labii superioris o\ato>ubloDgis, labii inferioris ro- 
tundatis. intermedio niinori. Capsula parva oblonga elongata pubr»rens. Semina 
prioris. - .4nlirrAinMm Hitpamicum cillotum Origani folio Tournef. Instil. \9^ <- 
Crescit iu llispania. 

ft. A. LATIFOULM DC. Cnl. pL Monipel. 7., Fl. Franc. V. 411. - Noc«. ei Bnlb. Fl. 
Tlcin. I. OB. I. 41 - Bchb. Fl. Genn. eicnrs. 370. no. SUl - Cbavannes L c. Oi Aimumiinni. SCROPHULARINAE. 223 

t t. S. flg. 88. ^ Candice crasso tortaoso; rainis caulirormib. asceDdeotib. r. 

erectii ▼itlosis; roll. oraiis v. oTato-laoceolatis petiolatls, apice late macronulatis 

pabesreotib.; florib. racemosis, rbacbi villosa; calycis lobls ellipticis pilosis ci- 

liatis; corolla saeplas latea, tabo eloogato, basi valde gibboso. 4 ^ Herba 1-3- 

pedalis saepe plurlcaalis, rami flstulosi erecti, tenue iongitudioBliter striati, basi 

pnrparasceoles, pilis glandulosis obsiti. Folia pleraque ovata crassiuscula, eximie 

berbaceo - mucronata , breviier peiiolata, inferlora opposita, limbo 1-S-poIlicari, 

6-10 liB. lato brefiter pubescente ciliato , obsolete purpureo-maculato. Bracteae 

sesslles ovatae concavae pilosae. Pedicelli bractea longiores distantes erecii villosi. 

Gorolla magna l-l'/:-pollicari8y saepissime lutea, palato intensiore, tubo villoso. 

Gapsala elongata pilosiuscula. Semina ovata traocata, testa roveolata. — Antir^ 

rMMHn lloribut luteit Lobel. Icon. 405. — Antirrhinum lalifoHum pallido amplo 

/l«r# Boce. Mos. 40. t. 41. , Barrel. Icon. 055. — Anlirrhinum luteo flore G. Baub. 

Pini. fll. — Antirrhinum majut o. Linn. Spec. planU 850. — A, mtnjut fi. lati- 

foiium Duby, Bot. Gallic. I. 343. -^ A, diffkuum Bemb. 

fi, kifhridum: Foll. elongaliorib., flore purpurascente v. tantum lineis purpureis 

noialo; calyeis lobis ovato-ellipticls. — A. laUfolium Mill. Dict. no. 4., icon. 

I. S8. — Lnk. et Hinnnsgg. Flor. Portug. I. 800. t. 50. (eicl. syn. Toumef.) — 

A. latifoKum fi. ttriaium DC. I. c. - A. h^bridum Blb. CaU pl. Pyren. 00. — 

Crescit circa Nicaeam, in Gallla meridionali, io Pyreoaeis el lo Lositaoia. 

•. jL (OROIfTIDM Pers. Eochirld. 11. 158.) MAJUS Linn. Spec. pl. 859. (excl. var. a.) 

— Bngl. bot. II. t. 180. — Schkuhr, Hndbch. II. 103. t. 172. — Bull. Herb. de la 

France I. 877. — Kocb, Synops. fl. Germ. et Helvet. (ed. 1.) 530. — Rchb. Flor. 

Germ. eicurs. 370. no. 2554. — Cbavannes I. c. 85. f t. 3. fig. 86. — Caudice in- 

erassato tortuoso; ramis canliformib. erectis, plerlsq. ramalosis; foll. obloogo- 

laoeeolatis, utrioq. attenoatis glabris; florib. racemosis approximalis, rhacbi pu- 

beseente; calycis lobis late ovatis obtusis glanduloso-pilosis; corollis purpnreis 

Y. parporeo-roseis, rarius albis, palato apice luteo. (/ et 2). — Caudex crassissi- 

nos; cortice clnereo v. albesccnle. Rami cauliformes erecti v. ascendcntes 1-3- 

pedales teretes glabri (rarius pubescentes) fistulosi, basi purpurascentes. Folia 

fBferiora oblongo-Ianceolata, basi valde attenuata opposiu 1-3-poIlicaria, 4-6 

lin. laU, superiora lineari-oblonga v. linearia alieraa, omnia crassiuscula glabra. 

Mhacbis aphylla breviter glanduloso-puberala. Pedicelli pubescentes calyce paullo 

longiores; bracieae ovaiae concavae, interdum acutiusculae, pedicello breviores. 

Segmenta calycina glanduloso-pilosa ciliata. CoroIIa 1-2-pollicaris, lobis rotun- 

daiis, tobo extus pubesceote, palato valde promioeote. Capsula pubesceos 4-5 

Hn. longa, basi valde obliqua. Semioa oblongo-ovata, lesU foveolis insculpta. — 

JhUirrkinum primum et teeundum Mattb. ed. Valgr. IIOO. 1107. ic. — Antirrhinum 

Tut§o eaput eanit et eaput vituli Lob. Icon. 404. fig. 2. — Oa leonit Caesalp. De 

plantls lib. VIII. cap. 52. p. 350. — Cynoeephalut Ptinii Dalecb. Hist. hort. Lugd. 

803. ic. — Geel Orant Tabern. Kriiaterb. 1835. ic — Antirrhinum purpureum tive 

mlkum Ger. Histor. 540. ic. — Anlirrhinum Dodon. PempUd. stirp. 182. ic. — Riv. 

Monop. irregolar. U 82. fig. 1. — Ant. majut Bessl. Hort Eyst. t 0. 10. — Ant. 

9ulgare J. Bauh. Histor. pl. III. 102. ic. — Antirrhinum m^jut atterum folio lon- 

fiore C Baoh. Pinx. 211. — Ant. grandiflorum Stok. Bot mat medic. III. 384. — 

AnL muraU Salisb. Prodr. 100. - Ant. Montevidente Hort Berolin.?*) 

fi. anguttifolium: Foll. angustissimis, saepe revolulis, nonoamqoam approxi- 

matis terais; corolla magna purpurea. — Formas bortenses magnitudlne et 

eolore corollae varias plurimas enumerare displicait — Crescit in Europn 

aostrali (a Silesia ei Bohemia), in Barbaria et in Persia crescit in maris ve- 

lostis et flovioram glareis. 

•) A. MK)NTErtDENSE Mariiut mtt. in Memorie di ToHno TXXV. 178. — Foli. 
iortdt tertieiUatitve lanceolatit tubfatcatit glabrit; /lorib, tpieaHt oppottttt; to- 
einiit ealyeinit glanduloto - pubeteentib. acutiuteulu; eorotta glabra; eaule «ii/- 
fruHeoto ereeto, tertut apieem viltotuio f/ioret magni purpuratenietj. 6 — 
Mabiiai in Montetideo. 224 SGROPHULARINAE. aiitirrbwuii. 

7. A. TORTUOSUM Bofc. mss. ex Um. Dicl. eDcycl. lY. 385. — Teo. Sylloge pUol. 
304. — CbavADoes I. c. 87. f — Omoioo glabnim: ramis cialiformib. ereclis y. 
aseendeotib. flexoofis, bati tortaofis; foll. lioetrib. aculis opposiiif teroisYe; 
florib. racemoflo-spicatis 3-4 approximatifl; racemo iotemipto; calycis lobis ob~ 
loogo-o>atis; corolla ampla purparea, tubo abbreviato, labio superiori maximo. 
% — Plaola pedalis el ulira glaberrima. Rami cauliformes plures tortuosi ramu- 
losi. Folia late lioearia, utrioqoe atleouata bipollicaria pateotia, saepe reflexa, 
somma et illa ramulorum erecto-pateotia. Bracteae coocavae acuiae panrae 
ereciae. Pedicelli lereies flexi, bracteis loogiores. Segmeota calycioa elliplica v. 
obloogo-ovata obtusa oervis parallclis ootata glaberrima. Corolla coogeoemm 
DMxima, tubo crasso abbreviato. Capsola quam praccedeotis mioor glaberrima. 
Semioa oblooga foveolata. — Antirrhinum majus anguttifolium amplo flore pnr- 
pureo Romanum Barrel. Icoo. 638. — Antirrhinum mt^Jut /tore rubro CasU Hort. 
Mess. 3. , Sabb. Hort. Romao. III. U 2. — Orontium Sieulum fi, tortuotum Pers. 
Syo. pl. II. 158. — Antirrhdnum capitalum Prsl. Delic. Prag. 74. — Crescit in ra- 
deratis rapibasque mariois Siciliae, Italiae el Galliae meridiooalis. 
a A. SICULUM Ucria, Pl. ad Lino. op. add. oo. 17. ex Willd. Spee. plaoU lil. 8S7. 
— Cbavaooes I. c. ^ t ^* 3. fig. M. — Ramis caaliformib. ereclis flexuosis, apice 
pabesceoiib. ramulosis, ramulis diffusis; foll. lioeari-laoceolails linearibosveop- 
positis alterois v. lerois, basi io petiolom aogaslatii; florib. laxe racemosis; ca- 
lycis lobis laoceolatis acutis pubesceotib.; corollia albis v. lutesceotib.» rarios 
parpurasceotibos. 2|, — Rami 1-8-pedalesetultra lignesceotes, cortice porporeo- 
virescente, ramuli graciles puberuli. Folia acutiaseula subcaoaliculata crassiaa- 
cula laevia, saepe reflexa potlicaria v. sesqoipollicaria. Pedicelli erecti fere ad- 
pressif 3-4 lio. loogi, crassioscoli puberuli. Segmeola calycioa acuta, apice paullo 
reflexa puberula. Corolla vix pollicaris, labii soperloris lobis obliqoe emargi- 
natis, ioferioris brevibos, iotcrmedio emargioato, tobo pilosiusculo. Filameota 
compressa ciliata. Capsula pubesceos magnitodioe A. Orontii sed magis rotoo- 
data. Semioa obloogo-quadraogularia foveolata fkisca. — Antirrhinum Lilii ean^ 
dore Cup. Pampb. Sic. IL L 76. — Antirrhinum m^jue anguttieeimis foliis, flore 
purpurateenle minore Barrel. Icoo. (B7. — A* anguttifolium Poir. Dict. rnc)cl. 
. Snppl. IV. 27. 

fi. gtandulotum: Foll. latiorib.; ramis et calyce glandoloso-pilosis; corollis lu- 

tesceoUbus. — A. Siculum y. Guss. Flor. Sicul. t. 300. fig. S. 
r. etatum: Corollis purporeo-luteis, plaota tola elaiiori ac firmiori. • Anlir- 

rhinum Uitpanicum altisHmum anguttittimo fotio Tourocf. lostitoL 108. — 

A. talurejaefolium Vaill. Hb. — A. angutlifolium d'L*rville, Eoum. pl. Arch. 

540. (excl. syn.) — Crescil io ruderalis Siciliae, io Calabria, var. r. in Hispa- 

nia et io Archipelago. 
0. A. GLANDULOSUM Uodl. BoU Regist. t. 1803. - Uodique pilis capilatis sobvis- 
cidis coospersum: foll. allerois petiolatis aogosteovato-laoceolatis; racemodeose 
folioso; calycis lobls lioeari-laoceolatis ioaeqoalibus. 21-? — lo America boreali. 

$• 2. V.alyeiM segmenta eoroUam tuperantia v. eam aequantia. 

10. A. RVDITOSPERMUM Fiscb. et Mey. Aoo. sc. oalur. V. 301. - Aoooom subpi- 
losum: foll. obloogis v. sublioearib.; florlb. disuotib. subsessilib.; lacioiis caly- 
cis lioearib., corolla longinrib.; seminib. prismalicis uodiq. rugosis. Q — Corolla 
parva coerulesceos. Capsula subglobosa. — A. rgditocarpum G. Doo, Geoeral 
syst. of gard. and boi. IV. 516. no. la — lo Sibiria, Talysch io mootibus aridis. 

11. A. ORC»'TIL.M Liflo. Spec. plaoL 800. — Gaerto. Do fruciib. et i^emioib. plant 
I. 910. I. 53. - Um. Illuslr. gener. pl. L 531. fig. 3. - Engl. bol. XVII. i. 1155. - 
Schkuhr, Hndbcb. II. 103. i. I7X - Sirm. Fl. Dcnischl. Hn. 27. - Rchb. Fl. Germ. 
excurs. 376. no. 2551 — Koch, Synops. Flor. Germ. (ed. I.) 520. — Chavannes L c 
80. t t. 3. flg. 18. et 10. — Canle glabro erecio v. ascendente ramoso; foll. ob- 
longo-lanceolatifl v. linearib. acatiosculls, utrioq. aileouatis glabris; florib. dis- 
UBlib.; cal)cis segmeoUa linMri-lanceolatifl maximis, qoaai digiialifl, pilnaifl; AiiTUUuniiDM. SCROPHULARINAE. 225 

coroila rofea ▼. albescenie purpareo-siriau. — Radii iablignosa; caales pedales 

el ultra, basi lignescentes nodosi glabri v. pilosuli, simplices y. ramosi; rami 

praeaertim apice breviier pilosuli. Folia inreriora opposite decussala, basi atie- 

naala Ilneari-Ianceolala ▼. oblonga 1-3-nervia bipollicaria, superiora alierna, 

floralia minora Tage pilosiuscula. Flores axillares allemi breviler pedicellati. 

Calyz maximus corolla longior, segmenlis foliaceis, basin versos piloso-ciliatis. 

Corolla 4-6 lin. longa, tubo pilis paucis glandulosis obsito, longitudinaliter pnr- 

pareo-striato, labio superiori erecto, lobis reflexis dorso iovicem applicatis, labio 

ioferiore patenle lobis lateralibus subovaiis, intermedio ovato mioore, apice in- 

eiso erectiuscnlo, palato purpareo-venoso. Filamenta glabra, medio toria. Ova- 

riam dense pilosum glandulosom. Capsola pilosa, malura lignesceas, calyce 

mallo brevior. Semina irregulariter ovalo-caneiformia, sob lenie taberculosa. — 

Myrc^^cVov Theopbr. BisL pl. iX. 93. — Antirrhinum quartum Matlh. ed. Valgr. 

I. 742. — Antirrhinum minimum forsan Arckigtnit Orontium Lob. Stirp. adv. 

17A., Icon. 405i fig. 2., Ger. Hisl. 549. ic — Antirrkinum tylvetire Hce PhyUuma 

Dod. PempUd. stirp. 182. ic — Besl. HorU EysL L p. 0. fig. 3. — Antirrhinum 

arvente majut C. Bauh. Pinx. 212. — Moris. Oxon. Ilist. secu V. 1. 14. fig. 5. — 

Aniirrkinum angustifoiium sylvestre J. Baub. Hist. III. 464. (ic. mala). — Antir^ 

rkinum arvente Rivin. Monop. irregul. t. 83. fig. 2. — Antirrhinum minut fiort 

eameo Barrel. Icoo. t. 651. 652. — Ant, humile Salisb. Prodr. 98. — Oroniium ar~ 

vente Pers. Encbir. II. 158. — Crescit per toUm Europam, in Algeria, in Madeira 

el io Americae borealis arvis verosimilitor ex Earopa allatum. 

fi. Indicum: Foll. angusliorib.; florib. rabescentib. minorib.; bracteis sea foliis 

floralibus longissimis subpatentibas. — Btb. Scrophul. Indic. 20. — A, gibbo~ 

tum Wall. Cat 3854. — Asiat research. II. 44. — In Indiae orientalis provincia 

Bobilcund, Delhi et prope MaderaspaUm crescit. 

^, grandiflorum Chavannes I. c. 90. t 4. — Florib. mAjorib. pallidiorib. magisq. 

approximatis; foll. latiorib.; plania lou flrmiori ac glabriori; corolla longi- 

ladine fere calycis albescente, venis purpureis v. roseis noUta. — Antirrhi' 

' num minut amplo flore albo Barrel. Icon. 656. — Ant. Orontium fi, album 

Rlh. Flor. Germ. (ed. 1.) IL 65. — ^. calyeinum Lam. Dict. encycl. IV. 365. — 

Lnk. et Hfl^mnsgg. Fl. Portug. I. 262. I. 52. — Orontium ealyeinum Pers. En- 

chirid. II. 158. — Antirrhinum Jamaieente Fisch. — A. elegant Tenore, Suc- 

cincU Relazionc del Viaggio fatto in Abnizzo 75. no. 588. , Sylloge planL flor. 

Ncapol. 305. — Crescil in raderalis Gargani. 

t Speciet maxime duhiae. 
12. A. ELATn^lFLORUM Wahlenbrg. Isis XXL 989. — Pilosissimum: fotl. triangolo- 

liasUlis denUtis pedunculo longiorib.; caulib. procnmbentib. rectis. 2|.? — Crcs- 

cil io Thracia. 
la A. LINARIOIDES Linn. Spec plant. 853. — Foll. lineari-Ianceolalis temls spar- 

sisq.; caule striclo superne glabro; florib. racemosis, fauce corollae biante, cal- 

cari brrviusculo. C!|.? — Linaria hiant Spr. SysL vegeL IL 794. — Crescit in 

Europa australi. 

14. A. OCYMIFOLILM Pourr. ex Spr. SysL vcgeL II. 703. — Foll. infimis quaternis 
ovaio-oblongis, superiorib. lineari-lanceolatis; caole tenero humili simplici vil- 
loso paucifloro; calcari brevissimo. 2|. — Linaria ocymifoUa Spr. I. c. — Crescil 
in Hispania. 

15. A. TENUE Viv. Flor. Lybic. ex Spr. I. c 495. — Foll. temis sparsisq. linearib. 
sabpnbescentib. ; canle tenero simplici paocifloro; calycib. hispidis, labio corollae 
inferiore bilobo, calcari elongato. ^? — Linaria tenuit Spr. 1. c — Crescit ad 
magnam S}nim Africae borealis. 

tt Species vix cognitae, 
A. AQLATiCUM Loor. 
A. ALREUM Nois. 
A. CORDATUM Buch. 

IIL 89 226 SCROPHULARINAE. AifTiUBiifDM. 

A. ITALICUM MIIL Dlct (ed. 7.) qo. 5. 

A. OSYRIS RXascb. 

A. VARUBILE Lok. 

A. CORSICUM Vilm. 

A. ORBICULARE Medic. BoU Beobacbt (1783. ed.) MSL 

A. PAPILIONACEUM Linn. 

A. PINNATUM Linn. 

A. PORCINUM Loar. 

ttt Speeies e genere expdlendae. 

A. ACUTANGULUM Ten. — LINARIA CYMBALARU. 

A. AEGYPTIACUM Linn. * LINARIA AEGYPTIACA. 

A. AEQUITRILOBUM Vivian. * LINARIA AEQUITRILOBA. 

A. AERUGINEUM Goaan. * LINARU TRISTIS. 

A. ALBESCENS Medic. * LINARIA AEGYPTIACA. 

A. ALBIFRONS Siblhrp. et Sm. * LINARU ALBIFRONS. 

A. ALBUM Lam. * LINARU CHALEPENSIS. 

A. ALPINUM Linn. — LINARU ALPINA. 

A. ALSINAEFOLIUM Viv. — LINARU ALSINAEFOLU. 

A. AMETHYSTEUM Lam. * LINARIA AMETHYSTEA. 

A. ANGUSTISSIMUM Loisl. - LINARIA ITALICA. 

A. APARINOIDES Willd. - LINARU APARINOIDES. 

A. APHYLLUM Tiinbrg. — UTRICULARU CAPENSIS. 

A. ARVENSE Linn. * LINARIA ARVENSIS. 

A. AURICULATUM Lam. * LINARIA ELATINE. 

A. BARBATUM Thnbrg. <- NEMESIA BARBATA. 

A. BAUUINI Gaud. * LINARIA ITALICA. 

A. BELLIDIFOLIUM Linn. - ANARRHINUM BELLIDIFOLIUM. 

A. BICORNE Linn. * NEMESIA BICORNIS. 

A. BIPARTITUM Vent. - LINARIA BIPARTITA. 

A. BIPtNCTATUH Cav. — LINARIA AMETUYSTEA. 

A. BIPINCTATUM Tbuil. ^ LINARU SUPINA. 

A. BROUSSONETll Poir. ^ LINARIA MULTICAULIS. 

A. CAESIUM Lag. — LINARIA CAESIA. 

A. CAPENSE Tbobrg. - NEMESIA LINEARIS. 

A. CAPITELLATIM Lam. ^ LINARIA GLAUCA. 

A. CHALEPENSE Linn. - LI.NARU CHALEPENSIS. 

A. CIRRHOSUM Linn. » LINARIA CIRRUOSA. 

A. COMMUNE Um. — LINARU VULGARIS. 

A. CRASSIFOLIUM Cav. - LINARU ORIGANIFOLU. 

A. CYMBALARU Linn. — LINARIA CYMBALARU. 

A. DALMATICUM Linn. ^ LINARIA GRANDIFLORA. 

A. DENTATUM Poir. - LINARIA DENTATA. 

A. DENTATUM Vahl. «- LINARIA SCARIOSA. 

A. DUBIUM Vill. — LINAHIA SUPINA. 

A. DURmiNlUM Brot - ANARRUINUM DURIMINIUM. 

A. ELATINE Linn. — UNARU ELATINE. 

A. ELATINOIDES Ten. - LINARIA ELATl.NE. 

A. ELEGANS Dflf. — LINARIA AMETUYSTEA. 

A. FILIFORME Poir. ^ LI.NARIA RUBRIFOLU. 

A. FLAVUM Poir. ^ LI.V\RU FLAVA. 

A. FRUTICANS Tbnbrg. - NEMESIA FRUTICANS. 

A. GALIOIDES Lam. - LINARIA STRIATA. 

A. GENISTAEFOLIUM Linn. - LINARU GBNISTAEFOLU. 

A. GLANDULOSUM Lejena. — LINAEU VULGAR18. 

A. GUUCUM C«T. - LUUIU CAFITBLLATA. 
SCROPHOLARINAE. 

A. GLADCDM Linn. - LINARU GLADCA. 

A. GRACILB Pen. - LlnARU PELISSEBUNA. 

A. GRAECUH Borr el Chiab. - LlflARU GHAECA. 

A. BAELAVA Fonk. - LINARU HAELAVA. 

A. BAHOSIiX PiMj. - LINARU ELATING. 

A. HEDBRACEVH Lam. — LINARU CVMRALARU. 

A. HEDERAEFOLIUM Polr. — LINARU CTHRALARU. 

A. HEPATICAEFOLIDH Poir. — LLtARU HEPATICAEFOLU. 

A. HETEROPHyLLDH Bcboagb. - LINARU BETBROPHYLLA. 

A. BEXANDRtlH Forst. - TORENU CRUSTACEA. 

A. BIRTUH Lino. — LIKARU HIRTA. 

A. INCARSATA Veol. - LINARIA LINOGRISEA. 

A. JUnCBUH Lam. - LlNAItU SPARTEA. 

A. n!NCEL'U Pili. — LINARU ODORA. 

A. LAGOPODIOIDES Llna. — LINARIA SAZATILIS. 

A. LANIGERUM BroL - LniABIA DEALRATA. 

A. LANIGERtH Dif. — LINARU LANiGERA. 

A. UnFOLIUM Wilid. - LINARIA LATIFOLU. 

A. LAXIFLORGU Dir. - LINAHU LAXIFLORA. 

A. LINAHU Lian. - LDIABU VULGABI3. 

A. LINIFOLIUH Lion. — LINARU LINIFOLIA. 

A. LINIFOLIUM PalL - LINABU HACRORA. 

A. LITTORALE Btrab. — LINARU LITTORALIS. 

A. LONGICORHE Thobrg. ■> DUSCIA THUNBEBGUNA. 

A. LUSITANICUH Lnk. — LfflARU TBANSTAGANA. 

A. LUSITANICUH Vent — LINABU LDSITANICA. 

A. UACROCARPIIM Ail. — NEHESU CHAUAEDBrPOLU. 

A. HACROURVH H. B. - LINABU STRICTA. 

A. HACULATUH Hoc. el Se». — GLOXINU ANTIBBHINA. 

A. UARITiHUH Poir. - LINARU SDPINA. 

A. UASSILIENSE Poir. — LLNABIA HABITIHA. 

A. HICRANTBUU C>t. _ LINARU HICRANTBA. 

A. UINUB Lioo. - LINARIA HINOR. 

A. HONSPESBULANUU Lino. — LINARU BTRUTA. 

A. UDLTICAULE Teo. — LINARU APARINOIDES. 

A. HI3LTICAULE Lion. - LINARIA GLADCA. 

A. HVLTIPtNCTATUH BroL - LINARIA AHETHT8TEA. 

A. HULTIBBACTEATUH Brot. - LINARU VARLiBILIS. 

A. NBGLECTUU Spr. — LINARU TRIPHTLLA. 

A. ODORATISSIUUH GUidensl. — LINARIA ODORA. 

A. ODOBUM M. B. - LINARIA LOESBLII. 

A. OPPOSITIFLORUU Pourr. ~ LiNARIA VILLOSA. 

A. ORCHIDiFLORUU DsL — LINARIA BIPARTITA. 

A. ORIGANIFOLIUM Gouan. - LINARiA RUBRIFOLU. 

A. ORIGANIFOLIUM Linn. — LINARiA OHIGANiFOLIA. 

A. OSTRIS CirriL - LINAHiA CHALEPENSIS. 

A. PALLIDIFLOROM Lam. = LINABU GENISTAEFOLU. 

A. PALLIUUH Ten. — LINARIA PUBESCENS. 

A. PARVIFLOHUU Wilid. - LINARIA HICRANTHA. 

A. PABVIFLORUH Jcq. - LINABU ARVENSIS. 

A. PATENS Tbnbrg. - LiNABIA PATENB. 

A. PAUCIFLORUU BoupL - LINARIA PAUCiFLORA. 

A. PAUCIFLOBUH Paepp. - LINABU CANADENSI3. 

A. PEDUNCULATUM Lino. - LINARU PEDUNCUUTA. 

A. PBDUNCULATUH Poir. - LINAHU TRANSTAGANA. 

A. PELISSBRIANUH Linn, - LIHARU PBLISSBRIANA. 228 SCROPHULARINAE. AifTiiRHUiUM. 

A. PELISSERIANUM ModU — LINARU QRAGILIS. 

A. PIMFOLIUM Poir. — LINARU RETICULATA. 

A. POLYGALAEFOLIUM Poir. — LINARIA ITALICA. 

A. POLYGALAEFOLIUM Willd. * LINARIA LUSITANICA. 

A. POLYGO.MFOLIUM Poir. — LINARIA POLYGONIFOLU. 

A. PROSTRATUM Cyrili. — LINARIA REFLEXA. 

A. PURESCE.NS Pert. ^ LINARU LITTORALIS. 

A. PUBESCENS Ten. — LINARIA PUBESCENS. 

A. PUMILUM Poir. — LINARU FLAVA. 

A. PURPUREUM Lino. — LINARIA PURPUREA. 

A. PYRAMIDALE Lam. — LINARIA PYRAMIDATA. 

A. PYRENAICUM Ramod. ^ LINARIA SUPINA. 

A. QUINQUELOBUM Slok. — LINARIA CYMBALARU. 

A. REFLEXUM Linn. — LINARIA REFLEXA. 

A. REPENS Linn. — LINARIA 8TRUTA. 

A. SAGITTATUM Poir. - LINARU HETEROPOTLLA. 

A. SAPPUIRINUM Brot. - LINARIA AMETHYSTEA. 

A. SAPPHIRINUM Sieb. ^ LINARIA PELISSERUNA. 

A. SAXATILE Bonam. -> LINARIA ARENARU. 

A. SAXATILE » LINARIA SAXATILIS. 

A. SAXATILE BroU * LINARIA GLUTIN08A. 

A. SCABRUM Tbnbrg. - NEMESIA CHAIUEDRYFOLU. 

A. SCARIOSUM Lam. »- LINARIA SCARIOSA. 

A. SERPYLLIFOLIUM Poarr. — LINARU VILL08A. 

A. SIMPLEX Willd. - LINARU SIMPLEX. 

A. SPARTEUM Linn. ^ LINARU SPARTEA. 

A. SPECIOSUM Doo. — LINARIA BIPARTITA. 

A. SPINESCENS Viv. — LINARU AEGYPTUCA. 

A. SPURIUM Brot — LINARIA RETICULATA. 

A. SPURIUM Lion. — LINARU 8PURU. 

A. STRUTUM Lam. - LINARIA RBPEN8. 

A. STRICTUM Sieb. ^ LINARIA STRICTA. 

A. STRICTUM Siblbrp. et Sm. — LINARIA APARIN0IDE8. 

A. STRUMOSUM Bnks. — NEMESIA STRUM08A. 

A. SUBALPINUM BroL — LINARIA AMETHYSTEA. 

A. SUBULATUM Cjrill. -> LINARIA ODORA. 

A. SUPINUM Brot. — LINARIA LANIGBRA. 

A. SUPINUM Linn. * LINARIA SUPINA. 

A. TENELLUM Cav. — LINARIA TENELLA. 

A. TENELLUM Prth. - COLLINSU VBRNA. 

A. TUUILLIERI Merai. - LINARIA PYRENAICA. 

A. TUYMIFOLIUM Vabl. — LINARIA THYMIFOLU. 

A. TOURNEFORTII Poir. — LINARIA SAXATILIS. 

A. TRICOLOR Pourr. ^ LINARU AMETHYSTEA. 

A. TRIORNITUOPUORUM Linn. » LINARIA TRIORNITHOPHORA. 

A. TRIPUYLLLM Cav. » LINARIA CAVANILLESII. 

A. TRIPHYLLUM Linn. ^ LINARIA TRIPHYLLA. 

A. TRISTE Linn. — LINARU TRI8TI8. 

A. UNILABIATUM Linn. - HEMIMER18 UNILABIATA. 

A. VERSICOLOR Jcq. — LINARU VERSICOLOR. 

A. VILLOSUM Lap. — LINARIA ORIGANIFOLIA. 

A. VILLOSUM Linn. - LINARIA VILLOSA. 

A. VIRGATULUU Brot - LINARIA VIRGATIL% 

A. VIRGATUM Polr. - LINARIA VIRGATA. 

A. VISCOSUM Curt. - UNARIA HIRTA. 

A. VISCOSUM Lion. ^ MNARIA VISC08A. SCROPHULARINAE. 220 

3803. BIAIJBAliDIA Ortega. 

(Ortega, Nov. gen. bort. Matrit. dec. II. 21. — Meiso. Gener. plantar. vascaUr. I. 
305. II. 215. — G. Don, General itysL of gard. and bot. IV. 532. ^ Gbav^nnea, Mo- 

nogr. des Antirrbin. 77.) 

$. 1. Faux eoroUae pervta. 

1. M. BARCLETANA Lindl. BoU Regist. L 1108. — Loddig. BoU Cabin. t 1381. - G. 
Don 1. c. no. 1. fig. 48. — Cbavannes I. c. 77. f L 2. A. -- Foll. cordatis acomina- 
lis, janiorib. subbastalis; segmentis caljcinislineari-lanceolatisacatissimis glan- 
duloso-pilosis; corolla pubescente purpureo-violacea v. atropurpurea, lobis emar- 
ginatis. 2|. w— Herba formosa 3-d~pedali8 et ullra. Caudex brevissimus lignescens. 
Rami canliformes laeves glabri ramolosi striati. Ramuli erecto-patentes flexuosi 
altemi. Folia inferiora mediaqae cordata obscore quinquelobata, lobis acumina- 
lis, superiora subbastata, inferioribus multo minora. Segmenta calycina tubo 
corollioo duplo breviora aeutissima, pilis brevibus articulatis glanduliferisque 
dense vesiita. CoroIIa sesquipollicaris v. bipollicaris, tubo pubescente virescente 
curvulo, lobis ovato-rotundatis emarginatis violaceo-purpureis. Staminum fila- 
menu apice subclavata flexaque, pilis glandulosis brevibus munita, antherae 
glabrae lutescentes. Stylus fillformis glaber. Capsula papyracea glabra, calyce 
tecta. — Crescit in regno Mextcaoo. 

2. M. SEMPERFLORENS Ortega I. c. — Willd. Spec. plant, III. 380. — Jcq. Hort. 
Scboenbr. U\. 20. t. 288. — Curtis, Bot Magax. t 460. — Spr. Syst vegel. II. 814. 
— Rcbb. Flor. exotic. V. t 291. fig. 1. — Chavannes I. c 78. f — Foll. plerisq. 
eordato-hastatis; segmentis calycinis lanceolato-subulatis glaberrimis; corolla 
glabra dilute violacea v. rubescenle, lobis emarginalis. 2|.w — Planta glaberrima. 
Rami cauliformcs plures ramulosi, petiolorum pedicellorumque volabilium ope 
scandenles. Folia patentia v. erecto-patenlia , petiolo limbum subaequante v. eo 
loogiori. Pedicelli corolla fere duplo longiores teretes laeves. Calyx tubo co« 
rollino duplo brevior, segmeotis acotissimis, margioe subscariosis. Corollae ses- 
quipollicaris tubus varie sulcatos pallide coloralus, lobis subrotondis emargioatis 
subaequalibus violaceis v. purpureo-violaceis, plicis palatl locom occupaniibus 
albidis et ad sinus loborum labii inferioris protuberantibus. Filamenia basi tan- 
tum villosa. Siylus subulatus, stigmate obscore bilobo. Capsula glaberrima ea- 
lycem snbaequans. — Usteria {Maurandia Pers. Encbirid. II. 100.) teandens Cav. 
lcon. pl. rar. IL 15. t 110. — Andrews, Bot Reposit t 03. — Creacit in Mexico. 

S. 2. Palatum ad faucent coroUae prominens. 

a M. (USTERIA Poir. Encycl. m^lh. Soppt V. 105.) ANTIRRHINIFLORA Willd. 
Hort Berolin. 11. p. et tab. 83. — Kib. Synops. pl. aequinoct II. 121. — Sims, Bot 
Magaz. t 1043. — Spr. I. c. 814. — Rchb. Fl. exotic. V. t 201. fig. 2. — Cbavannes 
I. c. t t. 2. B. — Foll. plerisq. triangulari-basUtis; segmentis calycinis longe 
Iriangularib. acutis glaberrimis; corollae coeroleo-violaceae glabrae lobis inle- 
gerrimis. 2|.w — Planta praecedentibas homilior glaberrima. Folia laete virentia 
pollicaria triangolari-hastata, apice acuta, margine integerrima, lobis baseos (seu 
auriculis) acutis, petiolum versos interdom unidentatis. Pedicelli filiformes folio 
longiores. Calycis segmeoia apice reOexa et a tobo corollino recedentia trian- 
galaria v. soblanceolata, nervo medio prominente, capsulam superantia. Corolla 
vix pollicaris, tobo supra basin coarctalo ventricoso costato albido-violaceo, lobis 
labii superioris ovatis ereclis coeraleo-violaceis, labii inferioris ovato-oblongis 
distantibus concoloribos, palato evoluto stramineo pills brevissimls instmclo li- 
neisque fuscis notato. Capsula ovato-globosa obliqua, localo saperiori altero 
saepe minori. — M. pertonata Sess^ mss. in Lag. Elench. bort Matrit ao. 1815., 
Nov. gen. 19. — Crescit locis alsis inter Salamanca Mexicanonim et convallem 
Sti. iacobi (alt 930. bexap.) 

4. M.? STRICTA Hook. et Am. Bot. Beeeb. 375. — EreeU ranosa annoa glabra, basi 
untanmodo pnbesceiis: foll inflmis parvis ovatlt petiolatis, relfqils laneeolatis 230 8CR0PHDLARINAE. mauiaivdia. 

liDearibq. setsillb., omnlb. Intefeirimls; pedoncolis •ollUriis axillarib. onifloris 
elongatis reconris, apiee sorsom conratis. O — Habitat in Caliromia. 

3894. CIAL¥ESIA Domb. 
(Domb. mss. in Jass. Gen. pl. 119. [nec Ri. et Pav. — Cf. Repertor. I. 519. no. 9000.] 
— G. Don, General syst. of gard. and boL IV. 532. — Agatsixia ChaTannes, Monogr. 
des Anlirrhio^es 180i t. 11. — Meisn. Gener. plant. vascalar. I. 305. II. ai5b — l>o- 

drtia Ri. et Pav. Prodr. Fl. Peruv. 50.) 

I. G. (AGASSIZIA Chavannes, Monogr. des Antirrhin^es lOa f t. 11.) LIME?ISIS 
Dombey mss. I. c — G. Don 1. c — Planta fraticosa l-l-pedalis ramosissima; 
ramis aliemis ereclo-patentibas ramolosls glandaloso-pabesreotibas. Folia ova- 
to-lanceolala petlolo brevi manita patentia v. erecto-patenlia Myrtum eommunem 
forma refereiilia pollicaria v. sesqaipollicaria, macrone parvalo apice instracta, 
crassiascola , pobe brevissima veslita, inferiora pleraqoe opposiia, soperiora al- 
tema distantia, ramolorom fere omnia opposita magis approximaia moltoqoe mi- 
oora, interdam ovata. Flores in axillis folioram erecto-patentes, pedicellis ca- 
pillaribos ac sopra mediom eleganter flexis saffblti. Corolla coccinea 0-8 lineas 
longs, pilis brevissimis pabescens. Staminom filamenta basi praesertim et apice 
glandalis stipitatis instracta, antherae glabrae v. leviter pobescentes. Stjlos lon- 
gitadine staminom minoram, apice soblnflexos. Capsola glaberrima chartacea, 
calyce molto longior. 6 — Crescit prope Limam in Peravia. 

3805. LOPaOSPEBXtll D. Don, 

(D. Don, Transact. of the Linn. Soc. XV. 340. — Meisn. Gener. plant. vascol. 1. 305. 

II. 215. — Chavannes, Monogr. des Antirrhln. 75. t. 1. — G. Don, General sjst. of 

gard. and bot IV. 533. excl. sp. 3.) 

I. L. (BESLERIA Mo^. et Sesse mss.) SCANDENS D. Don I. c. — G. Don I. c. no. 
1. (nec Chavannes I. c.) — Foll. cordatis acominatis profunde serratls pilosis 
qainqoenerviis; pedoocolis ebracteolalis; caole herbaceo. 2).^/ — Rami pilis mol- 
liter viscidis lecti. Folia 3-4-pollicaria , S^-3 poll. lata. Flores pendoli. Pedon- 
coli et calyces pilosi. Corolla magna speciosa porporeo-violacea. — lo Mexico. 

8. L. ERIBESCENS D. Don mss. io Sweet*s Brit. flow. gard. ^New Ser.) I. L 00. — 
G. DoD I. c no. 2. — Ramis pilis articolatis brevib. vlscidis vestilis ; foll. cordatis 
magis minosve distincte qainqaelobis pubescenlib., lobo medio msgno, omnib. 
mucronatis, crenatis v. prof^de serralis; pedicellis villosis ebracteolatis. 6^ — 
Planta speciosa 0-8-pedalis et ollra. Rami caaliformcH nodosi, basi lignescentes, 
coriice cinereo slriato. Ramuli teretes erecto-patenles, pilis articulstis mollibos 
viscidisqoe obdocti. Folia longe peiiolata Campanulam Traekelium furma refe- 
rentia, peliolo volobili, supra canalicolato pubescenlc, limbo cordato 3-5-polli- 
cari, 2-4 poll. lato, nervoso, nervis ab origine petioli palmaiis, dein pennati.i, folia 
soperiora molto minora. Flores pendoli magni, pedicellis villosis mollibosque 
suffulii. Calyx hirsutus, tubo corollioo doplo brevior, segmeniis inlegris acotis, 
interdum 1-2-denlalis, duobus exterioribus smplioribus. Corolla ampla speciosa 
salurale rosea, pilis capitatis brevibos obsila, lubo subtus albe$cente, intus in 
modum marmoris variegsto, lobis saepe subeniarginati;. Cspsula pubescent, ca- 
lyce tecta. — /.. tcandeuM Uook. Bot. Msgai. t. 3037. 30W. ei 303a — Maund et 
Hen»low, The Botsnlst L I. 17. t - Lindl. Bot. Regisi. t. 1381. — Chavannes, 
Monogr. des Antirrhinees 75. t t. I. ;nec Don.) — In Mexico prope Jalapam. 

t Speciesf fioti satis nota, 
X L.? (SCROPIIULARIA Mofino et Sess^ mss. - GAnTROMRRIA G. Don, General 
Sy»t. of gard. and bol. IV. 502. — Meisn. Gener. pl. vatirular. II. 215. no.5.} PHV- 
SALOIDES D. Don in Transact. of ihe Linn. Soc. XV. .ItO. — Chavannes I. c. 70. 
— Caolis erectos fruticosns. Rami teretes rigidi papilloso-»cabri. Folia alterna 
V. superiora sobopposita subsessilia lanceolala acuia deniiculaia, acoleis miBO- 
lissimis callosis scabra, teiqoi- v. bi-pollicaria. Pedoncoli axlllsrefl loliUril 
oBilori lercies scabri, feliis breviorea, olira medium bractels daabos approxi- iDrHoarBuiiiM. SCROPHULARINAE. 231 

vuU* lanceolills itperls manlli. Calyi lapBr retiCDlilua inllllui qalnqDcSdar, 
Isbii icmloTslii ■CDlii inlegerrimli. CotdIIi impli sonlidet violtee*, praeee- 
denle mnllo brerior. FiUnieiiU omnl* glabri; anlberarnm lobii longloribai. la- 
perne CDnflaenlibuj, biii lanlDm diKricalli. Sligma ilmplei. OTarlnm globoinm 

bilocDlare. Ssmica t ^ — CTescil in MeilcD. 

f -J- Speeiei » gmere exptilenda. 

L. ATHOSANCriNEUM Zacc. - I B„rtnnriliT<iK vm iTmi v 
L. BHODOCHITON D. Don, _ IRHODOCHITOK VOLUBILE. 

38SQ. BDODOCDITOH Zueear. 

(Znccar. mii. ei Grah, Bol. Hagai. t. 33S1. — HBisn. Geaer. planlar. Tateal. L 309. 
II. 219. — LapkoMjimnum ei p. C. DoD, General ijiL of itard. aad boL IV. J33.) 

L HH. VOLUBILE Zueear. mis. in Grab. BoL Utfit. 1. 3367. — Lindl. Bot. Reglit. 
1. 17SS. — Foll. eordatii acaminatii groiic deDlalo-ierratii; caljcib. lemiquinque- 
Uii paleotib.i corolia lubnloia ; Uiamcatii ilmplleibua. ^'^ -~ Planta pitii «licD- 
Jalia niUdli Yciliu. Himi Janiorei pnrparei. Folla qaiaquenerria, Tlieidi, infrt 
parpnrea, circiler iripolliciria, 3 polliees fere lala, peliolia parpurcii. Fiorea pen- 
dali. Pedancnli laepe tolubilea, demnm [cum calieibni) glibri Dilidl. Cabi pa- 
leni pallide purpureni medlum uiqoe decidaai. CorDlIa ialnndlbnlirDniili slro- 
parpurea pilii albii glanduloiii Teilila, fauce cylindrioafabTeolrieoaa, liDibilobli 
otalitiai conDlTeulibaa obluiis, ioleiiori loDgiorl. Caplula ipbaerlci. ~ Ltfko- 
gpemntin RModfchiton D. Don mii. In Sweel'* BriL Oo*. gKid. (Kew Ser.) III. L 
Ssa ~ LophoipiriiHim atrotatiguiaeum Zuccar. Abhandl. der malb.-pbyiic Clatle 
der Egl. Baiencb. Aliad. IBSD. 30. edil. I. 305. t U 13. - G. Don, General ijil. of 
prd. ni boL IV. S33. no. 3. ~ Crcscit )n Heiico. 3897. COLLIMSIA A'ul(. 
(RdIL laam. Acad. Pbllad. I. igo. L g. ~ Heiso. Gencr. planlar. T*ica1. 1. 30S. tl. 

216. — G. Don, Geneial tjH. of gard. and bol. IV. U5.) 
1. C. VEBSA NulL I. c. L B., Gen. Am. II. *8. — Sweet, BriL flow. gard. III. L m 

— G. Don 1. e. no. 1. Bg. U. — Ciule ereclo labrimoio; fotl. lanceolatii; pedl- 
celli» liillBrib. lolilarili qmm aorei mullo lonRiorib.; calicib. pabeicentib. eo- 
Tollam labaeqaanlibni. O - AntirrMiHim tentUum Pnh. FL Am. SepL II. 341. 

— Corolla albe, labio infcriore coemleo. - Creicil in Americiboteall-occiden- 
lali (MlMiiiippl, Miisuri, ad laeum Erie.) 

a. C GRAKDIFLORA Lindl. BoL Hegiil. L IICH. — Book. FL Bor. Americ II. 1«.- 
G. Don I. c no. 3. - Caulc ereetoi foll. lineari- oblongi», baii ongailalli; pe- 
dancull* veMlelllalli Oorib. breviorlb.; eorollae lieiniii dilaulis lelusis; caljco 
glabra corotlaq. duplo breviore. - Volia glabra inlegia v. denlicalala. CoiolU, 
eiceplo Ublo Interloie coeruleo, pallide purparea. - C. viiilaeea Kalt. TraniacL 
01 ihe Am. philo». Soc |>cw Ser.) V. 179?« - Crescit In Colunibi». 

3. C. VIOLACEA HaU. Tian.aeL ot Ihe Ameiic. Philoi. Soe. (New Ser.) V. 179. - 
G. Don 1. c. no.l. — PuberuU: foll. ovato-UDceoUli» remoU denlicnlali»; corolla 
labcaneolore, labio laperioro qoam inferin» dimidio mlnore, legmenlit -''" "■' i; capiulli - Caules purpuraiceDlei. Folia radicalia longo-ovaU, ciuliDa lesiilii oppoiila, auprema tema terticillau. Corolla palllde 
Tiolaces, labio iDperiori pillldiori. Semina minora quim ill* C. cemM. — Creicil 
in Amcrica boreali (Arfcaniai, Bed river.) 
4 C BICOLOR Bib. TriniaeL ol Ibe Honic. Soc. (Ncw Sei.) I. 480. — Lindl. BoL 
Regisl. I. 1731. — Hook. Bol. Hagai. I. 34S3. — G. Don I. c. no. 3. — Caule erecio 
paboscenle; lolL gUbri» ovalo-lanceoUti», bati «nbcordatU; pedicelli» «erticil- 
lalJB racemoiii. Q — Folia «ubsetsilia »cnaU, ■nperiora minora inlegerrima. 
Caln ilaDduloio-pabeiceas. Corolla qum C. frMid^a* dopla mijor, Lobo 
labioqoe laperiorl «Ibi*, labio Inleiiori paipanacentl-Nteo. — la CalilOml*. 232 SGROPHULARINAB. coufiiMA. 

5. CMINIMA Nalt. JoQrn. Acad. Philad. VII. 47. - G. Dod 1. o. oo. 5. - Foll. op- 
poftiiit caneato-obloogit oblatit tabdeoticulalit; calycit tfgmeotit corollam vii 
dimidiam aeqoaotibot. O — Pedaocali aiillaret folio longioret. Floret miooret 
qoam CZremmtf sed qaam C pafrifiorae majoret. Corollae labiom tuperiut 
album, iorerum coernleum. — C vioUteeae NutL valde afDnit dicitnr. — Gretcii 
in America boreali. 

0. C. PARVIFLORA Lindl. Bot. Regitt. t. 1082. — G. Doo L c. oo. A. — Gaule pro- 
tlralo pobetcente; foll. obloogo-laoceolatit, iofimit ovalit petiolatit; peduoculit 
aiillarib. tolitariit, florib. multo loogiorib.; corollae lacio