Skip to main content

Full text of "The Bible in Twi: Asante"

See other formats


MOSE NWOMA A EDI KAN 
ANAA 

GENESIS Til 

Adebo 

Mfitiases no Onyankopon boo osoro 
ne asase. 2 Na asase ye sakasaka ne 
hunu, na esum wo ebunu ani, na 
Nyankopon honhom butuu nsuo no 
ani. 

3 Na Onyankopon kaa ss: Cnye hannl 
Na 8yE8 hann. 4 Na Onyankopon 
hunuu hann no ss eys. Na Onyankopon 
paee hann ne esum no mu. 5 Na 
Onyankopon frse hann no se awia, na 
esum no dec, of ret no anadwo. Na 
adee s*ae, na ades kyee, da a Edi kan ne 
no. 

6 Na Onyankopon kaa ss: Ntrsmu 
mmra nsuo no ntam, na emmspae nsuo 
ne nsuo mu. 7 Na Onyankopon yoo 
ahunumu ntrsmu, na opaee nsuo a swo 
ntrsmu no ases ne nsuo a swo ntrsmu no 
soonomu. Nasysssa. 8 Na Onyanko- 
pon frss ntrsmu no osoro. Na ades sae, 
na ades kyee, da a stia mmienu ne no. 

9 Na Onyankopon kaa ss ; Nsuo a swo 
osoro ases no mmoaboa ano wo faako, 
na wonhunu asase pssss. Na syss sa. 
10 Na Onyankopon frss pssss no asase, 
na nsuo mmoano no, ofrss no spo. Na 
Onyankopon hunuu ss sys. 

11 Na Onyankopon kaa se : Asase mf u 
nwira fromfrom, nhahan a sso aba, 
nnua a sso aduaba ssdes ne su tes a 
n'aba wo mu wo asase so. Na syss sa. 

12 Na asase fifirii nwira, nhahan a sso 
aba ssdes ne su tes, ne nnua a sso 
aduaba a n'aba wo mu ssdes ne su 
tes. Na Onyankopon hunuu ss sys. 

13 Na ades sae, na ades kyee, da a sto 
so mmisnsa ne no. 

14 Na Onyankopon kaa ss: Nkanea 
mmra osoro ntrsmu no mu, na smmspae awia ne anadwo mu, na snys nssnkyers- 
nnes ne bers nkyekysmu ne nna ne 
mfes; 15 na snys nkanea wo osoro 
ntrsmu no mu, na snhran asase so. 
Na syss sa. 16 Na Onyankopon yoo 
nkanea aksses mmienu no, kanea ksses 
no, ss snni awia so, ne kanea ketewa no, 
ss snni anadwo so, ne nsoromma nso. 

17 Na Onyankopon de sisii osoro 
ntrsmu no mu ss snhran asase so, 

18 na snni awia ne anadwo so, na smpae 
hann ne esum no mu. Na Onyankopon 
hunuu ss eye. 19 Na ades sae, na 
ades kyee, da a sto so nnan ne no. 

20 Na Onyankopon kaa ss: Nsuo no 
nnore abodes a ste ases manyamanya, 
na ntakraboa ntu mfa asase so osoro 
ntrsmu no ani. 21 Na Onyankopon 
boo nsuboa aksses ne abodes a ste 
ases a skeka ne ho a sys nsuo mu 
manyamanya nyinaa, ssdes won su tes, 
sne nnomaa a wowo ntaban nyinaa, 
ssdes won su tes. Na Onyankopon 
hunuu se sys. 22 Na Onyankopon 
hyiraa won ss: Monwo, na m6nno, na 
monys spo mu nsuo mu ma, na ntakra- 
boa nnooso asase so. 23 Na ades sae, 
na ades kyee, da a sto so nnum ne no. 

24 N a Onyankopon kaa ss : Asase mma 
abodes a stete ases mfiri mmra, ssdes 
won su tes: ntoteboa ne mmoa a wowea 
ne asase so mmoadoma, ssdes won su 
tes. Na syss sa. 25 Na Onyankopon 
yoo asase so mmoadoma ssdes won su 
tes ne afieboa ssdes won su tes, ne 
mmoa a wowea fam nyinaa ssdes won 
su tes. Na Onyankopon hunuu ss 
sye. 

26 Na Onyankopon kaa ss: Momma 
yenyo onipa wo ysn suban so ss yen 
nsssoo, na wonni spo mu mpatad ne 
ewiem nnomaa ne ntoteboa ne asase 1 Dwom 104; Aso 17, 24; Adi 4, 11; Heb 11, 3; Yoh 1, 1-3. 3 Dwom 33, 9; 2 Ko 4, 6. 

7 Dwom 19, 1. 9 2 Pe 3, 5; Hiob 38, 8-11. 14 Dwom 74, 16. 16 Dwom 136, 7-9. 

26 Dwom 8, 5-8. 6 GENESIS 1-2 nyinaa ne mmoa a wowea asase sod 
nyinaa so. 27 Na Onyankopon boo 
onipa WD ne suban so. NyankopDn 
suban so na DbDD no, Dbarima ne Dbaa 
na DbDD WDn. 28 Na OnyankopDn hyi- 
raa wDn, na OnyankopDn ka kyerss 
WDn se: Monwo, na monnD, na monye 
asase so ma, na monhys so; na monni 
cpo mu mpataa ne ewiem nnomaa ne 
mmoa a wDkeka WDn ho wd asase sod 
nyinaa so. 

29 Na Onyankopon kaa ss: Hwe, 
mede nhahan a eso aba nyinaa a 8wd 
asase nyinaa ani, ene nnua nyinaa 
aduaba a n'aba wd mu mama mo; — 
enys mo aduane. 30 Na asase so 
mmoadoma nyinaa ne ewiem nnomaa 
nyinaa ne mmoa a wowea asase sod 
nyinaa a okra a ete ases wo wDn mu 
no, mede nhahan mono mama won S£ 
wDnni. Na eyee sa. 31 N a Onyanko- 
pDn hunuu dee oyoee nyinaa, na hwe, eye 
papa. Na adee sae, na adee kyee, da 
a etD so nsia ne no. 

Ti2 

Homeda 
Na wDwiee Dsoro ne asase ne emu 
asafo nyinaa bo. 2 Na da a eto so 
nson no, Onyankopon wiee n'adwuma 
a Dyoee no, na da a eto so nson no, 
ohome firii n'adwuma a oyoee nyinaa 
ho. 3 Na Onyankopon hyiraa da a 
€tD so nson no, na otee ho, efiri se eno mu 
na ohome firii n'adwuma a Onyankopon 
boee na oyoee nyinaa ho. 

Adebo su, Eden turo 

4 Yeinom ne osoro ne asase awoo 
ntoatoasoD wd won bo a woboo won no 
mu, eda a Awurade Nyankopon yoo 
asase ne osoro no. 5 Na afuo mu 
nnua nyinaa nnya mmaa asase so, na 
afuo mu nhahan nyinaa nnya nfifirii, 
efiri S8 na Awurade Nyankopon nnya 
ntDD nsuo nguu asase so, na na onipa a 
obedo asase nni ho. 6 Na kusukuukuu 
firi asase so foroe, na efoo asase ani 
nyinaa. 7 Na Awurade Nyankopon de 
fam dotee nwonoo onipa, na ohuu 
nkwa home guu ne hwene mu, na onipa 
yee Dkra teasefoo. 

8 Na Awurade Nyankopon yoo turo bi wo Eden a ewD apueee fam, na ode 
onipa a onwonoo no no tenaa ho. 
9 Na Awurade Nyankopon maa nnua 
ahodoo nyinaa a wo hwe a, eye fe, na 
eye se wodie fifii li asase no so, ne nkwa 
dua a esi turo no mfimfini, ne papa ne 
bone ho nimdee dua. 

10 Na asuo bi firi Eden befo turo no, 
na efiri ho ara na emu paepae yee 
nsutire nnan. 11 Dee edi kan no din 
de Pison, eno na ekonton twa Hawila 
asase a sika wo sod no nyinaa ho; 
12 na asase no so sika ye; eho na 
bedola ne apopobibireboo wd. 13 Na 
asuo a etia mmienu no din de Gihon, 
eno na ekonton twa Etiopia asase 
nyinaa ho. 14 Na asuo a eto so 
mmiensa no ne Hidekel, eno na esene 
WD Asiria apueee. Na asuo a eto so 
nnan ne Eufrate. 

15 Na Awurade Nyankopon de onipa 
no koduaa Eden turom se onno na 
onwenho. 16 Na Awurade Nyankopon 
hyee onipa no se ; Turom ha nnua nyinaa, 
di bi. 17 Na papa ne bone ho nimdee 
dua no dee, nni; efiri se da a wobedi 
bie no, wuo na wobewuo. 18 Na 
Awurade Nyankopon kaa se: Snye se 
onipa nko tena; meyo ne nsesoo boafoo 
mama no. 

19 N a Awurade Nyankopon de dotee 
nwonoo wiram mmoadoma nyinaa ne 
ewiem nnomaa nyinaa, na ode won baa 
onipa no nkyen se obehunu sedee 
obefre won. Na dee onipa de free 
abodee a ete asee biara no, eno ara ne 
ne din. 20 Na onipa totoo ntoteboa 
nyinaa ne ewiem nnomaa ne wiram 
mmoadoma nyinaa din. Nanso onipa 
dee woannya ne nsesoo boafoo amma 
no. 

21 N a Awurade Nyankopon maa 
nnahoo too onipa no so, na odae, na 
oyii ne mpadee mu biako, na ode nam 
tuaa ananmu. 22 Na Awurade Nyan- 
kopon de mpadee a oyi firii onipa no mu 
no yoD obaa, na ode no bree onipa no. 
23 N a onipa no kaa se : Af ei me nnompe 
mu dompe ne me honam mu nam nie. 
Oyi na wobefre no obaa, efiri se obarima 
mu na woyii no firiie. 24 Saa nti na 
obarima begya n*agya ne ne na ho, 
na ode ne ho akobata ne yere ho, na 
woaye honam koro. 25 Na won baanu 27 Efe 4, 24; Gen 2, 7; 2, 22; Mat 19, 4. 23 Aso 17, 26. — 2 Yoh 5, 17; Heb 4, 4, 10. 

3 Ex 20, 8-11. 7 1 Ko 15, 45. 9 Gen 3, 22, 24; Adi 2, 7; 22, 2. 

17 Rom 5, 12; 1 Ko 15, 21. 18 Mmb 31, 10-31. 22 1 Ko 11, 7-9, 12; 1 Ti 2, 13. 

24 Mat 19, 5-6; Efe 5, 28-31. GENESIS 2-4 no deda adagya, onipa no ne ne yere, 
na won ani nwu. 

Ti3 

Onipa asooden 

Na owD ye anites kysne wiram 
mmoadoma a Awurade Nyankopon yoD 
won nyinaa. Na oka kyerss obaa no se : 
Ampa ara Onyankopon aka se: Monnni 
turom ha nnua nyinaa bi? 2 Na obaa 
no ka kyerss owo no ss: Turom ha nnua 
aba no, ysdi bi; 3 nanso dua a ssi turo 
no mfimfini no aba des, Onyankopon 
aka se: Monnni bi, nso mommfa mo nsa 
nnka, na moanwu. 4 Na owo no ka 
kyersE obaa no ss: Enys wuo na mobe- 
wuo: 5 na Onyankopon nim se da 
a mobsdi bie no, mo ani bsbue, na 
moays ss Onyankopon ahunu papa ne 
bone. 

6 Na obaa no hunuu se dua no ys se 
wodie, na Eys aniwa fs, na dua no ys 
akonno, na sbste ani, enti otee n*aba 
bi, na odii, na ode bi maa ne kunu a 
oka ne ho no nso, na odii. 7 Na won 
baanu ani buebuee, na wohunuu se 
wodeda adagya, na wopempam bo- 
rodoma ahahan yoo nkataanim fae. 

8 Na wotee Awurade Nyankopon nka 
se onam turom ho wo anwummere 
mfers mu. Na onipa no ne ne yere 
kohunta firii Awurade Nyankopon anim 
wo turom ho nnua mu. 9 Na Awurade 
Nyankopon frss onipa no, na oka kyerss 
nose:Wowohe? 10 Naose:Meteewo 
nka wo turom ho no, mesuroe, sfiri ss 
meda adagya, na mehuntae. 11 Na 
okaa ss: Hwan na oka kyerss wo ss 
woda adagya? Dua a mehyss wo se 
nni bie no na woadie yi? 12 Na onipa 
no se : Obaa a wode no bskaa me ho no, 
ono na omaa me dua no aba bie, na 
mediis. 13 Na Awurade Nyankopon 
ka kyerss obaa no ss: Adsn na woyoo 
saa? Na obaa no se: Owo na odaadaa 
me, na mediis. 

14 Na Awurade Nyankopon ka kye- 
rss owo no ss: £nam ss woayo yei nti, 
woadome wo ntoteboa ne wiram 
mmoadoma nyinaa mu. Wo yafunu so 
na wobsnantes, na woadi dotes wo 
nkwa nna nyinaa. 15 Na mede otan beto wo ne obaa no 
ntam, sne w'asefoo ne n'asefoo ntam. 
Ono na obsbo wo tire, na wo nso woaka 
ne nantin. 

16 Obaa no dee, oka kyeres no se: 
Do na mema wo yea ne wo nyinsen mu 
bre adooso. Yea mu na wobewo mma> 
na w'ani begfyina wo kunu, na ono na 
obsdi wo soo. 17 Na Adam des, oka 
kyerss no ss: Ss woatie wo yere nne, na 
woadi dua a mehyss wo ss nnie no bie 
nti, wo nti woadome asase. Yea mu na 
wobsdidi soo wo nkwa nna nyinaa, 

18 na nkasEE ne nnsnkysmse na sbsfifiri 
ama woo, na woadi afuo so ahahan. 

19 W'anim fifire mu na wobsdidie de 
akosi ss wobssane ako dotes mu, sfiri 
SE emu na woyii wo firiis; na woys dotes, 
na dotes mu na wobssane akoro. 

20 Na onipa too ne yere din Hawa, 
sfiri ss ono na ways ateasefoo nyinaa na. 
21 Na Awurade Nyankopon yoo nwoma 
ntades maa onipa ne ne yere de hyss 
won. 

22 Na Awurade Nyankopon kaa ss: 
Hws, onipa no ays ss ysn mu baako, 
hunu papa ne bone. Na afei, dee 
sbsys na wantene ne nsa ante nkwa 
dua no nso bi anni antena ase daa nti, 
23 Awurade Nyankopon tuu no firii 
Eden turom ho se onkodo asase a wofaa 
no firii mu no. 24 Na opamoo onipa no, 
na ode Kerubim ne ogyaframa afena a 
sdi ahim bssii Eden turo no anim 
apuees fam ss wonwsn nkwa dua no ho 
kwan. The Bible in Twi: Asante 
© United Bible Societies 1964 

UBS-EPF 1993-30*3^-032