Skip to main content

Full text of "Greek, Ancient Genesis Translation"

See other formats


TENEI \T 

'Ev dpxf) diroiriaev 6 6eoq tov oupavov Kai rr)v ff\v. 2 fj bk yr\ ?\v 1 
d6paiog Kai aKaTaaKeuaaTOc;, Kai cjkotos lirdviu Tflq dfMaaou, Kai 
irveOjua 0eou eireqpepeTO eTrdvuu toO ubaToq. 3 Kai emev 6 Geog 3 
revriGriTuu cpiuq. Kai eyeveTO cpajg. 4 Kai eibev 6 0eo$ to cpwc; 8ti 4 
KaXov. Kai biexwpiaev 6 0e6g dvd jueaov tou qpuuTog Kai dvd jueaov 
toO aKOTOuc;. 5 Kai eKaXeaev 6 0e6g to qpws rjjuepav Kai to ctkoto^ 5 
dKaXeaev vukto. Kai ^y^veto dairepa Kai efevero rrpuji, f]jiiepa juia. 

6 Kai eurev 6 0eo$ revr|0r)Tuu crrepeujjLia ev \ieauj toO libaTog 6 
Kai ecrruj biaxwpi£ov dvd |ueaov ubaTog Kai ubaToq. Kai £y€V€to 
outiuc;. 7 Kai eiroinaev 6 0e6$ to aTepewjua, Kai biex^piaev 6 0e6q 7 
dvd jueaov tou ubaToq, 6 rjv imoKaTUJ tou (TTepeubjuaTog, Kai dvd 
jueaov tou ubaTog toO dirdviu tou aTepedjjuaTog. 8 Kai eKaXeaev 8 
6 0e6g to 0"T€peuujua oupavov. Kai eibev 6 0e6q 8ti KaXov. Kai 
€Y€V€to Icnrepa Kai dYeveTO Ttpuri, fjjuepa beuTepa. 

9 Kai einev 6 0e6s Xuvax0r|TU) to ubuup to uTTOKaTU) tou oupavou 9 
exq auvaYU)Yn v l^iiav, Kai 6cp0r|Tuj f\ Hripd. Kai ^veTO oOtuj£. Kai 
auvrjxGn to ubujp to urroKaTui tou oupavou eiq Tag auvaYWYdg 
ainrwv, Kai ujqp8r| f] Zr)pa. I0 Kai eKaXeaev 6 0e6$ Tr|v Hripdv ff\v 10 
Kai Td auo"Tr||LiaTa tujv ubaTuuv eKaXeaev 0aXdaaaq. Kai eibev 6 
0e6g OTi KaXov. — n Kai emev 6 0e6c; BXaaTr|tfdTw f\ Yn pOTavryv 11 
XopTOu, airelpov a-rrepua KaTa fevo<; Kai Ka0 5 6|aoi6Tr|Ta, Kai £uXov 
Kdpm|Liov ttoiouv Kapirov, ou to airepjua auToO iv auTai KaTa fevoq 
im tx\<; yAS- Kai eY^veTO ouTuug. T2 Kai eS-rjveYKev f] ff\ f$OTdvr]V 12 
XopTOu, aireipov airepjua KaTa y£vo<; Kai Ka0' ojaoioTtiTa, Kai HuXov 
Kapmjuov ttoiouv Kaprcov, ou to aTrepjma auTOu ev auTw KaTa yevoq 
dm tx)<; Y^?- Kai cfoev 6 0e6q 8ti KaXov. I3 Kai ^YeveTO dairepa 13 
Kai ^reveTo Trpwi, rijuepa tpitt]. 

14 Kai emev 6 0e6g revri0r|Tujaav cpwaTfjpes £v tuj aTepedbjuaTi 14 
toO oupavou etq qpauaiv Tnq YH? t° u biaxuupiZieiv dvd |aeaov Tf\q 
fljaepag Kai dvd |ueaov jf\<; vukto^ Kai eaTuuaav eig aruueia Kai eig 
Kaipoug Kai eig fjjuepaq Kai eiq eviauTOug I5 Kai eaTuuaav eiq qpaOaiv 15 

Gen.: 1— 4628 npwuuv A, 4628 ttoXw— 50BA, 23ig— 2446 (mutila) etiam S. 
Inscr.] + ko(J|uou A+ 

1 11 Kara Y€vo? 2° mu.] €iq o)noioTnTa A (Ac pr. Kara Yevoq) || 14 tou btax. 
mu.] xai apxeiv rri<; n^epa? xai rri^ vuxxoq xai biax* A 115—31 TEN Ell I 2 

€v tuj (TTepeiujaaTi toO oupavou 06 are qpaiveiv em Tf\<; YfK- KCtl £Y£- 

16 veto ouxujg. l6 Kai eiTOiricrev 6 Beds tou$ buo qpajaxfipag tou$ jLxexct- 
Xou$, tov qpuucTTfipa tov juexav eiq dpxag xn^ njuepaq Kai tov qpuj- 

17 arfipa tov £Xdaauu eig dpxd$ Tf\q vuktoc;, Kai Touq daTepaq. I7 kou 
eGero auTOug 6 Geog £v tuj aTepeujjuaTi xou oupavou uj(Tt€ 9atveiv 

18 etri xfiq ff\<; l8 Kai dpxeiv xfj^ njuepas kcxi ty\<; vukto^ Kai biaxujpi- 
£eiv dvd jueaov toO cpuuxog Kai dvd |ueaov toO aKOTOu^. Kai eibev 

19 6 Geo$ 8ti KaXov. I9 Kai e^eveTO earrepa Kai e^reveTO Trpuji, %epa 
xeTdpTti. 

20 3° Kai evrrev 6 Geoc; 5 E£aYaYeTW id ubaTa epireTd ipuxwv Euuaujv 
Kai Trexeivd Trerojueva eVi ty\<; y^S Kara to aTepeujjua toO oupavou. 

21 Kai exevexo ouTUjq. 2I Kai emjiriaev 6 Oeog Td Kr|TTi Td jueYdXa Kai 
irdaav vpuxnv Eujujv epTreTUJV, a e£r|YaYev Td ubaTa KaTd f£vr\ 
auTUJV, Kai irdv TreTeivov TrrepujTov KaTd Y^voq. Kai eibev 6 Geoc; oti 

22 xaXd. M Kai tiuXoYnffev auTd 6 Geoc; XeYwv AuEdveaGe Kai rcXr|Gu- 
vecrGe Kai TrXr|pujaaTe Td ubaTa £v Taiq GaXdaaaic;, Kai Td rreTeivd 

23 TrXriGuvecrGuuo'av em tx\<; y*K. 2 *Kai e^-eveTO eairepa Kai dYeveTO 
Trpuji, rijuepa TrejUTCTTi. 

24 24 Kai eiitev 6 Geoc; 5 E£aYaYeTUj f\ ff\ vpuxriv Maav KaTd ycvoc;, 
T€TpaTcoba Kai eprreTd Kai Gripia Tfjc; ff\<; KaTd yevoq. Kai efeveTO 

25 outujc;. 25 Kai l7Toir]crev 6 Geoc; Td Gripia Tfjc; ff\<; KaTd y^voc; Kai 
Td KTrivrj KaTd y^voc; Kai irdvTa Td epireTd Tfjc; ^f\q KaTd y^voc; 

26 auTUJV. Kai eibev 6 Geoc; oti KaXd. — 2<5 Kai eirrev 6 Geoc; TToirj- 
awjuev dvGpuuTrov KaT 5 eiKova fjjLieTdpav Kai KaG' 6juoiujaiv, Kai dpxe- 
Tiuaav tujv ixGuuuv jf\q GaXdaariq Kai tujv TreTeivujv tou oupavou 
Kai tujv KTrjvujv Kai 7rdar|c; jf\<; y*K Kai TrdvTuuv tujv epTreTUJV 

27 tujv epTTOVTUJV £m Tfls *fi\<;. ^Kai eTroiriaev 6 Geoc; tov dvGpujTrov, 
KaT 5 eiKova Geou eTroiriaev auTOV, dpaev Kai GflXu eTroiriaev auTou<;. 

28 ^Kai TiuXoYn^v auTOuq 6 Geog XeYwv Au£dvecrGe Kai TrXT]Guveo"Ge 
Kai TfXripujaaTe Trjv fr\v Kai KaTaKupieuaaTe auTfig Kai dpxeTe tujv 
ixGuujv ty\<; GaXdaarig Kai tujv TieTeivujv tou oupavoO Kai rrdvTUJv 
tUjv kttivujv Kai Ttdcrris tx\<; ff\<; Kai irdvTUJV tiuv epTreTUJV tujv 

29 epTTOVTUJV em jf\<; ff\<;. 29 Kai emev 6 Geo<; Ibou bebujKa ujuiv Trdv 
XopTOV aTropijaov crrceipov a-nrepjua, 6 eaTiv eTrdvuj Trdcrri^ jr\q ff\<; t 
Kai Tidv SuXov, 8 exei ev eauTuj Kapmbv crrrepiuaTog airopijuou — 

30 d|Liiv laTai ei^ ppujmv — 3 °Kai ixdax toT^ Gr|pioi<; Tfjg yA^ Kai ^dcn 
Toig TieTeivoi^ tou oupavou Kai -rravTi eprreTUJ tuj eprrovTt em Tfjg 
Tfl?, S £x ei ^ v EauTuj HJUxnv Cujfi^, TrdvTa x^Ptov x^^jpov ei<; Ppuj- 

31 aw. Kai efeveTO outuj^. 31 Ka i eibev 6 Geo<; Td TidvTa, oaa eTroirjaev, 
Kai ibou KaXd Xiav. Kai eYeveTO eaTtepa Kai eYeveTo Ttpuji, runepa ^ktii. 

30 iravra Gra.] pr. kqi A 3 GENESIS 21—20 

*Kai auveieXeaGnaav 6 oupavos Kai f\ ff\ Kai iraq 6 Koa\ioq 2 
aurujv. 2 Kai auvereXeaev 6 Geo? ev xf) f]jLiepa Tf) ?ktt) t<x 2pra 2 
aiiTou, a ^Ttoiriaev, Kai Kaxe-rrauaev tx) fjMepa if) 4p56jar] cxtto irdv- 
tujv tujv epyurv auToO, iLv £Tcoiri(Tev. 3 Kai riuX6Yr|0" ev 6 Geos xf|V 3 
f)juepav Triv £pbojur|v Kai rjYiacrev aurriv, on ev auTf) KareTrauaev duo 
TrdvTiuv tujv epfujv auTou, ujv ripEaio 6 Ge6$ Troifjtfai. 

4 Autt] r) pip\o<g revecreujs oupavou Kai xn<S, 8t€ ^veTO, ij 4 
fljuepa liroirjcrev 6 Geo$ tov oupavov Kai tt\v Tflv 5 Kai irdv x^wpov 5 
dTpou Trpo tou T^veaGai tm tx\<; yf\<; Kai irdvTa xoptov dtpou irpo 
toO dvareTXar ou y«P e^peHev 6 Qebq tm Trjv ff\v, Kai dvGpunros 
ouk r^v dpYaZeaGai ii]V fr\v, 6 Trr|Tn oe. dvepaivev £k ttis YnS Kai 6 
€TTOTi£ev Trdv to TrpotfwTTOV ty\<; YflS- 7Kai eirXacrev 6 Geds tov 7 
dvGpumov x°^ v a7T0 T fl? THS Kai evecpucrricrev ei$ to irpoaumov 
auToO TTVorjv lu)r\q, Kai £YeveTO 6 dvGpumos eic; vpuxriv Ewaav. 

8 Kai ecpuTeuaev Kupios 6 Geoq trapdbeiaov £v Ebeju KaTd dva- 8 
ToXds Kai eGeTO £kci tov dvGpumov, ov ^TiXaaev. 9 Kai ££aveTeiXev 9 
6 Geos £Ti £k ty\<z fr\q Trdv £uXov ibpaTov dq opamv Kai KaXov eig 
ppujmv Kai to HuXov xfj^ Ewfic; £v uitfuj tuj Trapabeitfuj Kai to 
£uXov toO eibevav yvujotov K aXou Kai Trovrjpou. I0 TT0Ta|Li6^ 6£ £k- 10 
TTopeueTai e£ Ebeu. TroTiEeiv tov Trapdbeiaov • aceiGev dcpopi£eTai eig 
Teacrapa^ dpxdg. "ovojua tuj evi <t>io*ujv outos 6 kukXujv irdcrav 11 
Tr)V yfjv EuiXaT, Ik€\ ou £o~tiv to xpucriov I2to °^ XP U0 ~i° v T nS I2 
Yns €Keivr|<5 KaXov Kai £k€i €(Ttiv 6 dvGpaH Kai 6 XiGos 6 ^pa- 
aivoq. I3 Kai 6vo|aa tuj iroTajLiuj tuj beirrepuj Ttiujv outo^ 6 kukXujv 13 
Trdaav Tf|v ff\v AiGioiria^. I4 Kai 6 TroTa)Li6(; 6 TpiTO^ TtTpiq* outo^ 14 
6 7Topeu6|U€vos KaTevavTi Acraupiujv. 6 be TtOTajuds 6 TeTapTog, oiJToq 
EucppaTri^. 

15 Kai eXapev Kupio^ 6 Geo<^ tov dvGpujTrov, ov lirXaaev, Kai 2GeT0 15 
auTov ev tuj Trapabeiaiu ip-ialeadax ambv Kai cpuXdaaeiv. l6 Kai 16 
eveTeiXaTO Kupio^ 6 Geog tuj Abau. XeruJV Atto TtavTO^ EuXou toO 
ev tuj Trapabeiaiu ppducrei (pdfri, I7 aTr6 be tou EuXou tou TivujaKeiv 17 
KaXov Kai irovripov, 011 qpdfecrGe air' auToO* f| b' av rjjiiepa cpaTnTe 
air 5 auToO, GavdTUJ diroGaveiaGe. 

18 Kai emev Kupio<s 6 Geo<; Ou KaXov eivai tov dvGpujTrov jaovov 18 
TTOir|auj)uev auTUJ porjGov KaT 5 auTov. I9 Kai e-rrXaaev 6 Geo^ £ti eK 19 
TH€ TH? TrdvTa Ta G^pia tou aTpou Kai iravTa Ta TteTeivd toO 
oupavou Kai rjTaTev auTd Ttpo^ tov Abaju ibeiv, ti KaXeaei airrd, 
Kai irdv, edv eKaXeaev auTO Abaju ipuxnv Mcyav, touto ovojaa 
auToO. ^Kai kdXeaev Abau. 6v6|naTa Trdmv toi^ KTr|vemv Kai Tidai 20 

240 0€o<; M] pr. Kupio<; A (in sub 5K) || 17 cpcrpTTe M] -r\oQe A: item 
in 35 220—314 TENEIII 4 

xoic; irexeivoig xou oupavou xai Tram xoi$ Orjpiois toO aYpoO, Tip 

21 bk Abaju oux ebpeBr] ?or\Bbq ojuoio? auxuj. — 2I xai iTxtfioikev 6 8eog 
Sxaxaaiv im xov Abaju, xai uTtvujaev xai ?Xafkv juiav xujv irXeu- 

22 pwv auxou xai dveTrXrjpujtfev adpKa dvx' auxfjs. 22 xai ujxobojuricrev 
Kuptog 6 Beds tt]V TrXeupdv, ^v IXapev diro xou Abaju, ti<; Y^vaixa 

23 xai fiYcrfev aux^v irpos xov Abaju. 23 xai emev Abaju ToOxo vuv 
daxouv Ik xujv oaxeuuv juou xai adp£ Ik tf\<; aapKoq juou* auxr] 

24 xXrjBrjcrexai fvvf\ t 8x1 £x xou dvbpo<g auxfjs £Xr|jU98n auxr]. 24 evexev 
touxou xaxaXeiipet avSpuuiroc; xov Traxepa auxou Kai xr]v jurjxepa 
auxou Kal TrpocrxoXXr]8ria"€xai Trpo$ xf}v Y^vaTxa auxou, xai laovxai 

25 oi buo eic; adpxa juiav. 25 Kai ^aav 01 buo yvjuvoi, 8 xe Abaju xai f] 
Yuvrj auxou, xai oux r)crx uV0VT0 - 

3 lC bk ocpic; rjv qppovijuujxaxos Trdvxuuv xujv Grjpiujv xujv im 
t% yAs* wv inoir\aev xupiog 6 8eo$- xai emev 6 6cpi<s xrj Y^vaixi 
Ti 8x1 elrrev 6 Beoq Ou juf| qpdYr|X€ dm) iravxog £uXou xou ^v tuj 

2 Trapabeitftu; 2 xai elirev f\ fvvr\ xiu oqpei Aito xapirou £uXou xou 

3 trapabeiaou cpaY0jue8a, 3 dir6 bk. xapirou xou £uXou, daxiv ev juecruj 
xou Trapabeiaou, elirev 6 8eo$ Ou cpaYecrOe axr 5 auxou oube jurj 

4 aipt]06e auxou, f iva jur| aTroOdvrixe. 4 xai elirev 6 ocpic; tt) Y^vaixt 

5 Ou eavdxtu dTTO0avei08e- 5 fjbei Y«p 6 8eocj 8x1 ev fj av njuepa 
cpdYtiTe drr 5 auxou, biavotx8r|CTovxai ujuujv oi 898aXjuoi, xai ItfeoDe 

6 ujcj 8eoi Y*vujo*xovxec; xaXov xai Trovripov. 6 xai elbev f\ Y^vrj oxi 
xaXov xo £uXov eicj ppujcnv xai 8x1 dpeaxov xoic; 6cp8aXjuoic; ibeiv 
xai ujpaiov iaiw xou xaxavofjcrat, xai XaPoucra xou xapnou auxou 
I<pctY€V xai £bujxev xai xtu dvbpi amf\q juex 5 auxfjc;, Kai I'cpaYOV. 

7 7 xai buyvoix8ricrav oi 6(p8aXjuoi xujv buo, xai efvuuaav 8x1 Y^juvoi 
r^crav, xai eppaiyav qpiiXXa 0\)ky\<; xai £iroir|o~av £auxoic; irepi£ujjuaxa. 

8 8 Kai rjxouaav xr|v qpujvrjv xupiou xou 8eou TrepiTraxouvxo<; ^v xai 
Trapabeiaai xo beiXivov, xai lxpupr|^ av 8 T€ Abaju xai r\ *fvvr) auxou 
aTto Trpoaujirou xupiou xoO 8eou ev juecruj xou EuXou xou Trapabeiaou. 

9 9 xai dxdXeaev xupios 6 8e6(; xov Abaja xai emev auxuj Abaju, ttou 

10 el; 10 xai elirev auxai Tf|V qpujvriv aou fjxouaa Trepmaxouvxog ev 

11 xuj Trapabeiauj xai ^cpoPrj8r|V, 8x1 Y^l^vog eijii, xai dxpufkiv. IJ xai 
elirev auxi|» Ti^ avriYY^iXev croi 8x1 y^M V0 € €i; jun duo xou HuXou, 
ou IvexeiXdjuriv aoi xouxou juovou jur| qpaYeiv aTr s auxou, ^qpaYeg; 

12 I2 xai emev 6 Abaja C H Y^vri, f|V Ibujxag juex 5 ejaou, auxr] juoi Ibujxev 

13 dTro xou £uXou, xai ?qpaYOV. I3 xai emev xupios 6 8eo^ xf] Y^vaixi 
Ti xouxo dTtoiriaag; xai emev f\ fvvr\ c oqpig rjTrdxriaev jue, xai 

14 IqpaYOV. I4 xai emev xupiog 6 8eog xuj oqpei "Oxi eTroiricrag xoOxo, 
£mxaxdpaxos av dTro Trdvxujv xujv xxt^vujv xai diro Trdvxujv xujv 

20 &€] T€ At || 24 TTp<K X. TUV.] T^ YUVCXIKI A+ 

3 u €i; jun Ra.] el, €i jurj A 5 GENESIS 314—48 

Onpiuuv iris YnS* £™ T $ cTTrjOei aou xai Tfj KOiXia iropeuar) Kai fr\v 
cpa^r) Trdaag Tag nuepag T nS £wfig °' ou - I5Kai ^X^P av Gn^w <*vd 15 
ueaov aou Kai dvd ueaov Tr\q yuvaiKog Kai dvd uiaov tou airep- 
uaTog crou Kai dvd ueaov toO aTrepuaTog auTng* auTog aou xr|pr|(xei 
KeqpaXriv, Kai au Tripnaeig auToO irrepvav. l6 Kai Tfj yuvaiKi enrev 16 
TTXriGuvujv TrXr|Guvuj Tag Xuirag aou Kai tov aTevayudv crou, ev 
Xuiraig xeEr) xeKva* Kai irpog tov dvbpa crou f] dirocTTpocpri aou, 
Kai auTog aou Kupieuaei. I7 tw be Abau eirrev "On rjKOuaag Trig 17 
qpujvfjg Tfjg fuvaiKog aou Kai e'cpayeg arco toO HuXou, ou £veTeiXdur|V 
aoi toutou uovou \ir\ qpayeiv arc' auToO, emKaTdpaTog f) tn £v TOig 
epYOig aou* ev Xunaig (payr) auTfjv irdaag ids rjuepag Trig £wfig 
aou* l8 aKavGag Kai TpipoXoug dvaxeXei aoi, Kai (paxr) tov X0P T0V 18 
tou aYpou. I9 ev ibpum tou Trpoaumou aou qpayri tov apTOV aou 19 
&ug tou diroaTpeipai ae eig Tf)V Tnv, ££ f\q £Xr|uq)Gr|g* 8ti rn el 
Kai eig Tnv aTreXeuarj. — 20 Kai dKdXeaev Abau to ovoua Tfjg rwai- 20 
Kog auToO Zuur), oti auTrj ufJTnp TrdvTWV tujv £ujvtujv. 

21 Kai erroiriaev Kupiog 6 Geog tuj Abau Kai Tfj Yuvaud auToO 21 
XiTiijvag bepuaTivoug Kai £vebuaev auTOug. — 22 Kai emev 6 Geog Ibou 22 
Abau T^TOvev tfjg eig ££ r)uwv toO YivwaKetv KaXov Kai irovripov, 
Kai vuv jur|TroTe ^KTeivrj tx\v x&P a Kai ^fty T °u HtiXou Tfjg £ujfjg 
Kai qpayr] Kai EriaeTai eig tov aiujva. 23 Kai dHaireaTeiXev auTOV 23 
Kupiog 6 Geog £k tou irapabeiaou Trig Tpuqpfjg £ptdEeaGai Tf|V Tnv, 
eH fig ^XrnuqpGn. ^Kai ££ePaXev tov Abau Kai KaTiiwiaev auTOV 24 
direvavTi toO rrapabeiaou Tfjg Tpuqpfjg Kai eVaHev Td xepougiu Kai 
Trjv cpXoYivriv pouqpaiav tt\v aTpeqpouevnv cpuXdaaeiv Trjv obov tou 
HuXou Tng lix)r\q^ ISBN 3438051206 

© 1935 Wtirttembergische Bibelanstalt Stuttgart 

Gesamtherstellung Biblia Druck Stuttgart 

Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany