Skip to main content

Full text of "OLD and NEW TESTAMENT including THE DEUTEROCANONICAL BOOKS (New Translation)"

See other formats


KEJADIAN 
6 


11 Allah menclptakan langit dan 
burnt serta isinya 1:1-2:7 tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, 
dan sebagai penerang pada cakrawala 15 Pada mulanya Allah menciptakan langit biarlah benda-benda itu menerangi bu- dan bumi. Bumi belum berbentuk dan mi. >* Dan jadilah demikian. Maka Allah 16 kosong ; gelap gulita menutupi samudera menjadikan kedua benda penerang yang 
raya, dan Roh Allah melayang-layang besar itu, yakni yang lebih besar untuk di atas permukaan air. menguasai siang dan yang lebih kecil un Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." tuk menguasai malam, dan menjadikan Lalu terang itu jadi. Allah melihat juga bintang-bintang. Allah menaruh se- 17 bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan- muanya itu di cakrawala untuk mene- 
Nyalah terang itu dari gelap. Dan Allah rangi bumi, dan untuk menguasai siang 18 menamai terang itu siang, dan gelap dan malam, dan untuk memisahkan itu malam. Jadilah petang dan jadilah terang dari gelap. Allah melihat bahwa pagi, itulah hari pertama. semuanya itu baik. Jadilah petang dan 19 Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakra- jadilah pagi, itulah hari keempat. wala di tengah segala air untuk memisah- Berfirmanlah Allah: "Hendaklah da- 20 kan air dari air." Maka Allah menjadi- lam air berkeriapan makhluk yang hidup, 

kan cakrawala dan la memisahkan air dan hendaklah burung beterbangan di 

yang ada di bawah cakrawala itu dari atas bumi melintasi cakrawala." Maka 21 

air yang ada di atasnya. Dan jadilah Allah menciptakan binatang-binatang 

demikian. Lalu Allah menamai cakra- laut yang besar dan segala jenis makhluk 

wala itu langit. Jadilah petang dan jadi- hidup yang bergerak, yang berkeriapan lah pagi, itulah hari kedua. dalam air, dan segala jenis burung yang Berfirmanlah Allah: "Hendaklah se- bersayap. Allah melihat bahwa semuanya 

gala air yang di bawah langit berkumpul itu baik. Lalu Allah memberkati semua- 

pada satu tempat, sehingga kelihatan nya itu, firmanNya: "Berkembangbiak- 

yang kering." Dan jadilah demikian. lah dan bertambah banyaklah serta pe- 

10 Lalu Allah menamai yang kering itu nuhilah air dalam laut, dan hendaklah 

darat, dan kumpulan air itu dinamaiNya burung-burung di bumi bertambah ba- itu baik. 
Berfirmanlah Allah : "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tum- mengeluarkan segala jenis makhluk 12 demikian. Tanah itu menumbuhkan jenis ternak dan segala jenis binatang tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh- melata di muka bumi. Allah melihat 
tumbuhan yang berbiji dan segala jenis bahwa semuanya itu baik. pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa se- menjadikan manusia menurut gambar 

13 muanya itu baik. Jadilah petang dan dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa 

jadilah pagi, itulah hari ketiga. atas ikan-ikan di laut dan burung-burung 

Berfirmanlah Allah : "Jadilah benda- di udara dan atas ternak dan atas seluruh 

benda penerang pada cakrawala untuk bumi dan atas segala binatang melata 

memisahkan siang dari malam. Biarlah yang merayap di bumi." Maka Allah men- 

benda-benda penerang itu menjadi tanda ciptakan manusia itu menurut gambar- 14 yang menu nj ukkah masa-masa yang Nya, menurut gambar Allah diciptakan- 22 laut. Allah melihat bahwa semuanya nyak." Jadilah petang dan jadilah pagi, 23 itulah hari kelima. 
Berfirmanlah Allah : "Hendaklah bumi 24 buh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis yang hidup, ternak dan binatang melata 

pohon buah-buahan yang menghasilkan dan segala jenis binatang liar." Dan 

buah yang berbiji, supaya ada tum- jadilah demikian. Allah menjadikan 25 

buh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah segala jenis binatang liar dan segala Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita 26 27 k. KEJADIAN 1,2 10 29 Nya dia; laki-laki dan perempuan di- taman di Eden, di sebelah timur di 28 ciptakanNya mereka. Allah memberkati situlah ditempatkanNya manusia yang 
lalu Allah 


itu Lai TuHAN Allah mereka: "Beranakcuculah dan bertam- menumbuhkan berbagai-bagai pohon 

bah banyak ; penuhilah bum! dan takluk- dari bumi, yang menarik dan yang baik 

kanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di untuk dimakan buahnya ; dan pohon 

laut dan burung-burung di udara dan atas kehidupan di tengah-tengah taman itu, 

segala binatang yang merayap di bumi." serta pohon pengetahuan tentang yang 

Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku baik dan yang jahat. 

segala 
Ada suatu gai mengalir dari 
tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi untuk membasahi taman itu, dan dari 

dan segala pohon-pohonan yang buah- situ sungai itu terbagi menjadi empat 

nya berbiji; itulah akan menjadi ma- cabang. Yang pertama, namanya Pison, 

30 kananmu. Tetapi kepada segala binatang yakni yang mengalir mengelilingi seluruh di bumi dan segala burung di udara dan tanah Hawila 
segala yang merayap di bumi, yang emas dari negeri 
di Sana ada bernyawa. 
segala 


dan batu krisop tumbuhan hijau menjadi makanannya." Nama sungai yang kedua ialah Gihon 31 Dan jadilah demikian Maka Allah yakni yang mengalir mengelilingi seluruh melihat segala yang dijadikanNya itu, tanah Kusy. Nama sungguh amat baik. Jadilah petang dan ialah Tigris, yakni yang mengalir di se 
pagi, itulah hari 
Demikianlah diselesaikan langit dan empat ialah Efrat belah timur Asyur. Dan sungai yang ke bumi dan segala isinya 
Allah Lalu Allah 
hari itu dan menguduskannya, karena 
pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya deng bebas hari itulah la berhenti dari segala peker- pengetahuan tentang yang baik dan yang 
jaan penciptaanyang telah dibuatNya itu. jahat itu, janganlah kaumakan buahnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi sebab pada hari engkau memakannya pada waktu 

Ketika Tuhan 
bumi dan langit. 
Allah menjadikan 
gkau mati »> belum ada 
apapun di bumi, belum timbul tumbuh tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan Allah membentuk dari tanah segala bi 
ke bumi, dan belum ada orang untuk natang hutan dan segala burung di udara 

DibawaNyalah semuanya kepada manu 
sia itu untuk melihat, bagaimana ia me meng 
tanah itu : 
ada kabut naik ke atas dari bumi dan mem 
seluruh 
bumi itu namamya dan 

nama yang 
kepada tiap-tiap ketika itulah Tuhan Allah membentuk berikan manusia 

manusia itu dari debu tanah dan meng- makhluk yang hidup, demikianlah 'nanti 

hembuskan nafas hidup ke dalam hi- nama makhluk itu. Manusia itu mem- 

dungnya ; demikianlah manusia itu men- beri nama kepada segala ternak, kepada 
10 11 emas ada. Dan 12 13 gai yang ketiga 14 Tuhan Allah mengambil manusia itu 15 pada hari ketujuh telah menyelesaikan dan menempatkannya dalam taman Eden 

pekerjaan yang dibuatNya itu, berhenti- untuk mengusahakan dan memelihara 

lah la pada hari ketujuh dari segala taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi 16 

pekerjaan yang telah dibuatNya itu. perintah ini kepada manusia: "Semua tetapi pohon 17 18 Tuhan Allah berfirman : "Tidak baik, 
kalau manusia itu seorang diri saja. Aku 
akan menjadikan penolong baginya, 

yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan 19 20 jadi 
yang hidup. fs 1, ay 3: 2Kor 4:6 ay 6-8: 2Ptr 3:5 burung-burung di udara dan kepada 
gala binatang hutan, tetapi baginya sen- 
ay 27-28: Kej 5:1-2, Mat 19:4, Mrk 10:6, diri ia tidak menjumpai penolong yang 
iKor 11:7 fs 2, ay 2-3: Kei 20:11, ibr 4:4,10 sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah 21 

membuat manusia itu tidur nyenyak; 
ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil 
salah satu rusuk dari padanya, lalu 
menutup tempat itu dengan daging. Dan 22 ay 7: IKor 15:45 Manusia dan Taman Eden 2:8-25 
Tuhan Allah 
11 KEJADIAN 2,3 dari rusuk yang diambil Tuimn Allah Tetapi Tuhan Allah memanggil ma dari manusia itu, dibangunNyalah se- nusia itu dan berfirman kepadanya 
— 1-1.- dibawaNya *'Di manakah engkau?" la menjawab 

1 i._i--i_t. »T^_j.;i _i_.- J 1- _ i_ T^ % orang perempuan. lalu 23 kepada manusia itu. Lalu berkatalah ''Ketika ajcu mendengar, bahwa Engkau 

manusia itu: "Inilah dia, tulang dari ada dalam taman ini, aku menjadi takut tulangku dan daging dari dagingku. karena aku telanjang; sebab itu aku la akan dinamai perempuan, 
la bersembunyi." FirmanNya 
24 diambil dari laki-laki.*' Sebab itu se- yang memberitahukan kepadamu, bahwa orang laki-laki akan meninggalkan ayah- engkau telanjang ? Apakah engk 
nya dan 
dan 
dengan kan dari buah poho ma yang 
isterinya, sehingga keduanya menjadi engkau makan itu?" Manusia itu men 25 satu daging. Mereka keduanya telanjang, 

manusia dan isterinya itu, tetapi mereka 
tidak merasa malu. 

ay 9: Why 2:7, 22:2,14 ay 24: Mat 19:5, 

Mrk 10:7 
IKor 6:16, Ef 5:31 Manusia jatuh he dalam dosa 3:1-24 

Adapun ular ialah yang paling 
dari segala binatang di darat yang 
jadikan oleh Tuhan Allah, (jlar itu 
berkata kepada perempuan itu: ' 
yang telah 
rempuan itu: 

aku 

ini?" Jawab pe 
itu yang memper Ular 

maka kumakan 
Allah berfirman : Semua 

jang kamu Tentu- 
pohon berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular 

Karena engkau berbuat demikian. Itu: ' 
terkutuklah gk di antara segala ternak dan di antara segala binatang 

hutan; dengan perutmulah engkau akan 

buahnya, bukan?" Lalu sahut perem- menjalar dan debu tanahlah akan kau- 
puan itu kepad Itu : "Buah pohon makan seumur hidupmu Aku pohonan dalam taman ini boleh kami mengadakan permusuhan antara engkau 
makan, tetapi tentang buah pohon yang dan perempuan ini, antara keturunanmu 

akan 
gkau 
tumitnya." Firman ada di tengah-tengah taman, Allah ber- dan keturunannya ; keturunanny 
firman: Jangan kamu makan ataupun meremukkan kepalamu dan raba buah itu. nanti 
mati Te- akan 
tapi ular itu berkata kepada perempuan Nya kepada perempuan itu: "Susah 

"Sekali-kali kamu tidak akan mati, payahmu waktu mengandung akan Ku Itu tetapi Allah mengetahui, bahwa pada buat sangat banyak ; dengan kesakitan 
waktu kamu memakannya matamu akan engkau akan melahirkan anakmu: 

na- suami terbuka, dan kamu akan menjadi seperti mun engkau akan 

Allah, tahu tentang yang baik dan yang mu dan ia akan berkuasa atasmu 


Itu 


manusia itu jabat." Peremp 

buah pohon itu baik untuk dimakan dan "Karena engkau meridengarkan perkata 

sedap kelihatannya, lagipula pohon itu an isterimu . dan memakan dari buah menarik hati karena memberi peng pohon, yang telah Kuperintahkan ke- tian. Lalu ia mengambil dari buahnya padamu: Jangan makan dari padanya, dan dimakannya dan 
juga maka terkutuklah tanah karena engkau; kepada suaminya yang bersama-sama dengan bersusah payah engkau akan deng dia dan suaminyapun mema- mencari rezekimu dari tanah seumur 
lalu mereka menyemat da- tumbuh-tumbuhan di padang akan men 

un pohon ara dan membuat cawat. jadi makananmu; dengan berpeluh eng 

Ketika mereka mendengar bunyi lang- kau akan mencari 

kah Tuhan Allah, yang berjalan-jalan engkau kembali lagi menjadi tanah, ka- 

dalam taman itu pada waktu hari sejuk, rena dari situlah engkau diambil; sebab 

bersembunyilah manusia dan isterinya engkau debu dan engkau akan kembali 

itu terhadap Tuhan Allah 
pohon-poh 

antara menjadi debu." 
10 11 12 
yang Kautempat- 
sisiku, dialah yang memberi dari 
buah pohon itu kepadaku, maka kuma- 
kan." Kemudian berfirmanlah Tuhan 13 
Allah kepada perempuan itu: "Apakah Lalu 14 akan 15 16 17 kannya. Maka terbukalah mata mereka hidupmu: semak duri dan rumput duri 18 
berdua dan mereka tahu, bahwa mereka yang akan dihasilkannya bagimu, dan 19 taman Manusia itu memberi imma Hawa 20 KEJADIAN 
12 

kepada isterinya, sebab dialah yang men 
jadi ibu semua yang hidup. 

21 Dan Tuhan Allah 

dari kulit binatang untuk manusia 
untuk isterinya itu, lalu mengenakan- 
nya kepada mereka. 

22 Berfirmanlah Tuhan AHah: "Sesung- 

guhnya manusia itu telah menjadi seperti 
salah satu dari Kita, tahu tentang yang 
baik dan yang jahat; maka sekarang 

jangan sampai ia mengulurkan tangan- 
nya dan mengambil pula dari buah 
pohon kehidupan itu dan memakannya, 
sehingga ia hidup untuk selama-lama- 

23 nya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia 

dari taman Eden supaya ia mengusaha- 

24 kan tanah dari mana ia diambil. Ia 

menghalau manusia itu dan di sebelah 
timur taman Eden 

kerub dengan pedang yang 
bernyala-nyala dan menyambar-nyam- 
bar, untuk menjaga jalan ke pohon 
kehidupan. 

ay 1: Why 12:9. 20:2 ay 13: 2Kor 11:3, 

lTim2:14 ay 15: Why 12:17 ay 17-18: Ibr6:8 
ay 22: Why 22:14 

OLD and NEW TESTAMENT including THE DEUTEROCANONICAL BOOKS 

(New Translation) 

IBS - 01 - 10 M - 53 - 1975 

INDONESIAN ' PERCETAKAN LEMBAGA ALKITAB INDONESIA 

CILUAR - BOGOR