Skip to main content

Full text of "Shona Bible"

See other formats


BHUKU ROKUTANGA RAMOSESI RINONZI 

GENESI 1 Kusikwa kwezvose 

1 Pakutanga Mwari akasika denga 
nenyika. ^Nyika yakanga isina ku- 
gadzirwa, isina chinhu; rima rakanga 
riripo pamusoro pemvura yakadzika; 
Mweya waMwari wakanga uchigarira 
pamusoro pemvura. ^ Mwari akati: Chi- 
edza ngachivepo, chiedza chikavapo. 
4 Mwari akaona chiedza, kuti chakana- 
ka; Mwari akaparadzanisa chiedza neri- 
ma. 5 Mwari akatumidza chiedza, akati 
Masikati, nerima akaritumidza akati 
Usiku. Madeko akavapo, namangwana- 
ni akavapo, zuva rimwe. 

6 Mwari akati: Nzvimbo ngaivepo 
pakati pemvura, kuti iparadzanise mvura 
nemvura. ^ Mwari akaita nzvimbo, aka- 
paradzanisa mvura yakanga iri pasi pe- 
nzvimbo, nemvura yakanga iri pamusoro 
penzvimbo; zvikaita saizvozvo. « Mwari 
akatumidza nzvimbo, akati Denga. Ma- 
deko akavapo, namangwanani akavapo, 
zuva repiri. 

9 Mwari akati: Mvura iri pasi pede- 
nga ngaiungane pamwechete, kuti pasi 
pakaoma paonekwe; zvikaita saizvozvo. 
i^* Mwari akatumidza pasi pakaoma, akati 
Nyika; nemvura yakaungana akaitumi- 
dza, akati Makungwa; Mwari akaona kuti 
zvakanaka. ^ Mwari akati: Nyika ngaime- 
rese uswa nemiriwo inobereka mbeu, 
nemiti inobereka michero inamarudzi 
ayo, mbeu dzayo dziri mukati mayo, 
panyika; zvikaita saizvozvo. 12 Nyika ika- 
meresa uswa, nemiriwo inobereka mbeu 
dzinamarudzi adzo, nemiti inobereka 
michero, mbeu dzayo dziri mukati mayo, 
inamarudzi ayo; Mwari akaona kuti 
zvakanaka. i^ Madeko akavapo nama- 
ngwanani akavapo zuva retatu. 

14 Mwari akati: Zviedza ngazvive- 
po panzvimbo yedenga, kuti zvipara- 
dzanise masikati nousiku; kuti zvive 
zviratidzo, nenguva, namazuva, nama- 
kore; i^ ngazvive zviedza panzvimbo 
yedenga, kuti zvivhenekere panyika; 
zvikaita saizvozvo. ^^ Mwari akaita zvi- 
edza zvikuru zviviri; chiedza chikuru 
kuti chibate ushe masikati, nechiedza 
chiduku, kuti chibate ushe usiku, ne- nyeredziwo. i^ Mwari akazviisa pasi 
penzvimbo yedenga, kuti zvivhenekere 
panyika, ^^zvibate ushe masikati nou- 
siku, nokuparadzanisa chiedza nerima; 
Mwari akaona kuti zvakanaka. i' Ma- 
deko akavapo, namangwanani akava- 
po, zuva rechina. 

20 Mwari akati: Mvura ngaizare ne- 
zvipenyu zvizhinji, neshiri dzibhururuke 
pamusoro penyika munzvimbo yedenga. 
21 Mwari akasika mhuka huru dzegu- 
ngwa, nezvipenyu zvose zvinokambaira, 
izvo mvura yakanga izere nazvo, zvina- 
marudzi azvo, neshiri dzose dzinamapa- 
piro, dzinamarudzi adzo; Mwari akaona 
kuti zvakanaka. 22 Mwari akazviropafa- 
dza, akati: Berekai, muwande, muzadze 
mvura iri mumakungwa; neshiri ngadzi- 
wande panyika. 23 Madeko akavapo, na- 
mangwanani akavapo, zuva reshanu. 

24 Mwari akati: Nyika ngaibereke 
zvipenyu zvinamarudzi azvo, nezvipfu- 
wo, nezvinokambaira, nemhuka dzenyi- 
ka, zvinamarudzi azvo; zvikaita saizvo- 
zvo. 25 Mwari akaita mhuka dzenyika 
dzinamarudzi adzo, nezvipfuwo zvina- 
marudzi azvo, nezvinhu zvose zvinoka- 
mbaira panyika zvinamarudzi azvo; 
Mwari akaona kuti zvakanaka. 

26 Mwari akati: Ngatiite munhu no- 
mufananidzo wedu, akafanana nesu; 
ngaave nesimba pamusoro pehove dze- 
gungwa, napamusoro peshiri dzedenga, 
napamusoro pezvipfuwo, napamusoro 
penyika yose, napamusoro pezvipenyu 
zvose zvinokambaira panyika. 27 Mwari 
akasika munhu nomufananidzo wa- 
Mwari; akavasika murume nomukadzi. 

28 Mwari akavaropafadza, Mwari akati 
kwavari: Berekai, muwande, muzadze 
nyika, mubate ushe pairi; muve nesimba 
pamusoro pehove dzegungwa, napamu- 
soro peshiri dzedenga, napamusoro pe- 
zvipenyu zvose zvinokambaira panyika. 

29 Mwari akati: Tarirai, ndakakupai mi- 
riwo yose inobereka mbeu, iri panyika 
yose, nemiti yose ine michero yemiti 
inobereka mbeu, kuti zvive zvokudya 
zvenyu. ^^ Mhuka dzose dzenyika, neshi- 
ri dzose dzedenga, nezvipenyu zvose 1 GENESI 1 - 3 zvinokambaira panyika, zvinemweya 
woupenyu, ndakazvipa miriwo yose mi- 
nyoro, kuti zvive zvokudya zvazvo; zvi- 
kaita saizvozvo. ^iMwari akaona zvose 
zvaakaita, onei zvakanaka kwazvo. Ma- 
deko akavapo, namangwanani akavapo, 
zuva retanhatu. 

21 Denga nenyika zvikapera saizvo- 
zvo, nouzhinji hwazvo. ^ Mwari aka- 
pedza basa rake raakaita nomusi wechi- 
nomwe; akazorora nomusi wechinomwe 
pabasa rake rose raakaita. ^ Mwari 
akaropafadza musi wechinomwe, akau- 
ita mutsvene; nokuti akazorora nawo 
pabasa rake rose, raakanga asika noku- 
ita iye Mwari. 

Kusikwa kwavanhu vokutanga 
nokuiswa kwavo muEdheni 

4 Ndiko kuvamba kwedenga nenyika, 
musi wazvakasikwa: Nezuva iroro Jeho- 
vha Mwari raakasika naro nyika nedenga, 
^makwenzi esango akanga achigere kuva- 
po panyika, nemiriwo yesango yakanga 
ichigere kumera; nokuti Jehovha Mwari 
akanga asati anaisa mvura panyika, uye 
kwakanga kusina munhu kuzorima pasi; 
*^asi mhute yaisikwira ichibva panyika 
ichinyorevesa nyika yose. 

7 Jehovha Mwari akaumba munhu 
neguruva revhu, akafuridzira mweya 
woupenyu mumhino dzake; munhu aka- 
va mweya mupenyu. 

8 Jehovha Mwari akasima munda 
muEdheni, kumabvazuva, akaisapo mu- 
nhu aakanga aumba. ''Jehovha Mwari 
akameresa pasi miti yose inofadza meso, 
neyakanaka kudya; uye muti woupenyu 
pakati pomunda, nomuti wokuziva zvaka- 
naka nezvakaipa.i« MuEdheni mukabuda 
rwizi kuzodiridza munda uyo, rukapara- 
dzana ipapo, dzikaita hova ina. i^Zita 
rorwokutanga ndiPishoni; ndirwo runopo- 
teredza nyika yose yeHavhira, pane nda- 
rama ipapo; ^^ndarama yenyika iyoyo 
yakanaka; uyewo pane dheriumu nebwe 
reonikisi. "Zita rorwizi rwechipiri ndiGi- 
honi; ndirwo runopoteredza nyika yose 
yeKushi. i^Zita rorwizi rwechitatu ndiHe- 
dhekeri, ndirwo runoyerera kumabvazuva 
kweAsiria. Rwizi nvechina ndiYufuratesi. 

15 Jehovha Mwari akatora munhu, 
akamuisa mumunda weEdheni, kuti 
aurime nokuuchengeta. ^^ Jehovha 
Mwari akaraira munhu achiti, "Unga- 
dya hako miti yose yomunda, i"^ asi muti wokuziva zvakanaka nezvakaipa 
usaudya; nokuti nomusi waunoudya, 
uchafa zviro kwazvo." 

18 Jehovha Mwari akatizve, "Hazvi- 
na kunaka kuti munhu agare ari woga; 
ndichamuitira mubatsiri akamukwani- 
ra." I'* Jehovha Mwari akaumba nevhu 
mhuka dzose dzesango, neshiri dzose 
dzedenga, akadziisa kumunhu kuti aone 
kuti achadzitumidza mazita api; zvipe- 
nyu zvose sezvazvakatumidzwa nomu- 
nhu, ndiwo akava mazita azvo. ^o Munhu 
akatumidza zvipfuwo zvose mazita, ne- 
shiri dzedenga, nemhuka dzose dzesa- 
ngo; asi kwakashaikwa mubatsiri aka- 
mukwanira iye munhu. 

21 Ipapo Jehovha Mwari akavatisa 
munhu hope huru, akavata; akatora 
rumbabvu rwake rumwe, akadzivira 
nyama panzvimbo yarwo. 22Norumba- 
bvu urwo Jehovha Mwari rwaakatora 
pamunhu, akaita mukadzi narwo, aka- 
muisa kumunhu. 

23 Munhu akati, "Zvino uyu ipfupa 
ramapfupa angu, nenyama yenyama 
yangu, uchatumidzwa Mukadzi, nokuti 
wakabviswa paMurume." 

24 Naizvozvo munhu anofanira kusiya 
baba vake namai vake, anamatire muka- 
dzi wake, vave nyama imwe. ^svose vari 
vaviri vakanga vasina kusimira, munhu 
nomukadzi wake, asi havana kunyara. 

Kuedzwa nokusateerera 
kwavanhu vokutanga 

3 1 Zvino nyoka yakanga ina mano 
kupfuura mhuka dzose dzesango 
dzakanga dzaitwa naJehovha Mwari, 
Ikati kumukadzi, "Nhai, ndizvo here 
kuti Mwari akati, 'Regai kudya miti 
yose yomunda?' " 

2 Mukadzi akati kunyoka, "Tingadya 
hedu michero yemiti pamunda, ^asi 
kana iri michero yomuti uri pakati 
pomunda, Mwari akati, 'Regai kuudya, 
kana kuubata, kuti murege kufa.' " 

4 Nyoka ikati kumukadzi, "Hamunga- 
fi zviro kwazvo, ^ nokuti Mwari anoziva 
kuti nomusi wamunozvidya nawo, meso 
enyu achasvinudzwa, mukava saMwari, 
muchiziva zvakanaka nezvakaipa." 

6 Zvino mukadzi akati achiona kuti 
muti wakanaka kudyiwa, uye kuti uno- 
fadza meso, uye kuti muti unodikanwa 
kungwadza munhu, akatora muchero 
yawo, akadya, akapawo murume wake. GENESI 3-4 akadya naiyewo. Upapo meso avo, ivo 
vaviri, akasvinudzwa, vakaziva kuti ha- 
vana kusimira; vakasonanidza mashizha 
omuonde, vakazviitira nguo. » Vakanzwa 
izwi raJehovha Mwari achifamba mu- 
munda kwotonhorera madekwana, mu- 
nhu nomukadzi wake ndokundohwanda 
pamberi paJehovha Mwari pakati pemi- 
ti yomunda. ^Jehovha Mwari akadana 
munhu, akati kwaari, "Uripiko?" 

10 lye akati, "Ndakanzwa izwi renyu 
mumunda, ndikatya, nokuti ndakanga 
ndisina kusimira, ndikahwanda." 

11 lye akati, "Ndianiko akakuudza 
kuti hauna kusimira? Wakadya kani muti 
wandakakuraira kuti urege kuudya?" 

12 Munhu akati, "Mukadzi wamaka- 
ndipa kuti ave neni, ndiye wakandipa 
zvomuti ndikadya." 

ISJehovha Mwari akati kumukadzi, 
"Chiiko icho chawakaita?" Mukadzi aka- 
ti, "Nyoka yakandinyengera, ndikadya." 
i^Jehovha Mwari akati kunyoka, "Zva- 
waita izvozvo, watukwa kupfuura mhuka 
dzose dzesango; uchafamba nedumbu 
rako, uchadya guruva mazuva ose oupe- 
nyu hwako. i^Ndichaisa ruvengo pakati 
pako nomukadzi, napakati porudzi rwa- 
ko norudzi rwake, irwo rwuchapwanya 
musoro wako, newe uchapwanya chitsi- 
tsinho charwo." 

16 Kumukadzi akati, "Ndichawanza 
zvikuru kurwadziwa kwako nokutora 
mimba kwako, uchabereka vana uchi- 
rwadziwa; kuda kwako kuchava kumu- 
rume wako, iye achava ishe wako." 

ITKumunhu akati, "Zvawakateerera 
izwi romukadzi wako, ukadya muti wa- 
ndakakuraira ndichiti, 'Usaudya, zvino 
nyika yatukwa nemhosva yako, uchadya 
zvibereko zvayo nokutambudzika mazuva 
ose oupenyu hwako; i^ichakuberekera 
minzwa norukato, iwe uchadya miriwo 
yomusango; i'* uchadya zvokudya zvako 
neziya rechiso chako kusvikira wadzokera 
kuvhu; nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri 
guruva, uchadzokerazve kuguruva.' " 

20 Munhu akatumidza mukadzi wa- 
ke zita rinonzi Evha; nokuti ndiye mai 
vavapenyu vose. ^i Jehovha Mwari aka- 
itira munhu nomukadzi wake nguo 
dzamatehwe, akavafukidza nadzo. 

22 Zvino Jehovha Mwari akati, "Ta- 
rirai, munhu ava somumwe wedu zvaa- 
noziva zvakanaka nezvakaipa; zvino zvi- 
mwe angatambanudza ruoko rwake akatorawo zvomuti woupenyu, akadya, 
akararama nokusingaperi." ^sNaizvozvo 
Jehovha Mwari akamubudisa mumunda 
weEdheni, kuti arime ivhu raakatorwa 
kwariri. 24Naizvozvo akadzinga munhu, 
akaisa makerubhi kurutivi rwamabvazu- 
va rwomunda weEdheni, nomurazvo 
womunondo waimonereka kumativi ose, 
kurindira nzira yomuti woupenyu. Published by 

The Bible Society of Zimbabwe 

P.O. Box 1081 

HARARE, Zimbabwe 

©The Bible Society of Zimbabwe, 1995 First published in 1995 ISBN 0-7974-1013-9 

SHONA BIBLE N052 UBS-EPF 15M 1995