Skip to main content

Full text of "La Sainte Bible en Swahili du Zaire"

See other formats


MWANZO 

Kuumba ulimwengu 

IKatika mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. ^Na dunia ilikuwa 
ukiwa na utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa kilindi; Roho ya Mungu 
akatulia juu ya uso wa maji. ^ Mungu akasema: Nuru iwe: na nuru ilikuwa. 
^ Mungu akaona nuru ya kama ilikuwa vizuri; Mungu akatenga nuru na giza. 
5 Mungu akaita nuru Muchana na giza aliita Usiku. Na ilikuwa mangaribi na 
ilikuwa asubui, siku moja. 

6 Mungu akasema: Iwe nafasi katikati ya maji, itenge maji na maji. '^ Mungu 
akafanya nafasi, akatenga maji yaliyo chini ya nafasi na maji yaliyo juu ya 
nafasi; na ilikuwa hivi. ^ Mungu akaita nafasi Mbingu. Na ilikuwa mangaribi, 
na ilikuwa asubui, siku ya pili. 

9 Mungu akasema: Maji chini ya mbingu yakusanyike kwa pahali pamoja. 
na inchi kavu ionekane; na ilikuwa hivi. lo Mungu akaita inchi kavu Inchi, 
kusanyiko la maji akaita Bahari. Mungu akaona ya kama ihkuwa vema. 
11 Mungu akasema: Inchi itoe majani, mboga ikitoa mbegu, na muti wa 
matunda ukizaa matunda ya namna yake, mbegu yake iliyo ndani yake, juu ya 
inchi; na ilikuwa hivi. 12 inchi ikatoa majani, mboga ikitoa mbegu ya namna 
yake, na muti ukizaa matunda, mbegu yake iliyo ndani yake, ya namna yake. 
Mungu akaona ya kama ilikuwa vema. ^^ Na ilikuwa mangaribi, na ihkuwa 
asubui, siku ya tatu. 

14 Mungu akasema: Iwe miangaza kwa nafasi ya mbingu ipate kutenga kati 
ya muchana na usiku; nayo iwe kwa alama na kwa nyakati na kwa siku na kwa 
miaka. ^^ Nayo iwe kwa nuru kwa nafasi ya mbingu, iangaze juu ya dunia; na 
ihkuwa hivi. i^ Mungu akafanya miangaza miwih mikubwa; mwangaza muku- 
bwa kutawala muchana na mwangaza mudogo kutawala usiku; na nyota 
vilevile. i^ Mungu akaiweka kwa nafasi ya mbingu kuangaza juu ya dunia, 
18 na kutawala juu ya muchana na juu ya usiku, na kutenga nuru na giza; na 
Mungu ahona ya kama ilikuwa vema. i^ Na ilikuwa mangaribi na ilikuwa 
asubui, siku ya ine. 

20 Mungu akasema: Maji yajae kwa wingi na viumbe vilivyo hai, na ndege 
waruke juu ya inchi kwa nafasi ya mbingu. 21 Mungu akaumba nyama wakubwa 
za bahari, na kila kiumbe kilicho hai na kinachotembea, maji yaliyotoa wingi 
kwa namna zao, na kila ndege kwa namna yake. Mungu akaona ya kama 
ihkuwa vema. 22 Mungu akawabariki, akisema: Muzidi na kuongezeka, mujaze 
maji baharini, na ndege wazidi inchini. 23 Na ilikuwa mangaribi, na ilikuwa 
asubui, siku ya tano. 

24 Mungu akasema: Inchi itoe kila kiumbe kilicho hai kwa namna yake, 
ngombe na mutambazi, na nyama ya inchi kwa namna yake; na ihkuwa hivi. 
25 Mungu akafanya nyama ya inchi kwa namna yake, na ngombe kwa namna 1:1 Yn 1:1, 3; Ebr 1:10; Yob 38:4; ha 44:24; Rom 1:20; Kol 1: 16; Ebr 11:3; Ufa 4:11. 1:2 

Yer 4:23; Isa 40:12. 1:3 Zab 33:9. 1:5 Zab 74:16. 1:6 Yob 37:18; Zab 33:6; 136:5; Yer 
10:12. 1:9 Yob 26:10; 38:8; Zab 33:7; 95:5. 1:11 Ebr 6:7; Lk 6:44. 1:14 Tor 4:19; Yob 
25:3,5; Zab74:16; 136:7. l:17Zab8:l. 1:20 Zab 104:24. 1:24 Zab 104:18-23. 6 MWANZO 1, 2 

yake, na kila mutambazi juu ya udongo kwa namna yake; Mungu akaona ya 
kama ilikuwa vema. 

26 Mungu akasema: Tufanye mutu kwa mufano wetu, mwenye sura yetu, na 
watawale juu ya samaki za bahari na juu ya ndege za hewa na juu ya ngombe, na 
juu ya inchi nzima, na juu ya kila mutambazi anayetambaa juu ya inchi. 
27 Mungu akaumba mutu kwa mufano wake mwenyewe, kwa mufano wa Mungu 
akamwumba; mume na muke akawaumba. ^^ Mungu akawabariki, Mungu 
akawaambia: Muzidi na kuongezeka, na mujaze tena inchi na kuitiisha; na 
mutawale juu ya samaki za bahari, na ndege za anga na kila kiumbe kina- 
chotambaa inchini. 

29 Mungu akasema: Tazameni, nimewapa ninyi kila mboga ikizaa mbegu 
iliyo juu ya uso wa inchi, na kila muti ndani yake ni tunda la muti likizaa mbegu; 
kwenu utakuwa kwa chakula,^^ na kwa kila nyama ya dunia, na kwa kila ndege 
ya anga na kwa kila mutambazi juu ya inchi, uliyo hai; nimewapa majani yote 
ya mboga kwa chakula; na iHkuwa hivi. ^^ Na Mungu aUona kila kitu ali- 
chofanya, na tazama, kilikuwa kizuri sana. Na ilikuwa mangaribi, na ilikuwa 
asubui, siku ya sita. Edeni 

2Mbingu na dunia zikamaUzwa, na jeshi lao lote. 2 Siku ya saba Mungu 
akamaliza kazi yake aUyofanya, akastarehe siku ya saba katika kazi yake 
yote aliyofanya. ^ Mungu akabariki siku ya saba, akaitakasa; kwa sababu 
ndani yake alistarehe katika kazi yake yote Mungu aHyoumba na kuifanya. 

4 Hivi ni vizazi vya mbingu na vya dunia wakati zilipoumbwa, kwa siku 
BwANA Mungu alipofanya dunia na inchi. ^ Wala haijakuwa bado mbegu ya 
shamba duniani, wala mboga ya shamba haijaota bado; kwani Bwana Mungu 
hajanyesha bado mvua duniani wala mutu wa kulima udongo hakuwa; ^ lakini 
umande ukapanda toka inchi, ukanyesha maji juu ya uso wote wa inchi. 
'7 Bwana Mungu akafanya mutu wa mavumbi ya inchi, akapuliza pumuzi ya 
uzima ndani ya pua yake; na mutu alikuwa nafsi ya uhai. 

8 Bwana Mungu akapanda shamba kwa upande wa mashariki kwa Edeni, 
akatia pale mutu aliyemufanya. ^ Toka udongo Bwana akaotesha kila muti wa 
kupendeza macho, na muzuri kwa chakula; muti wa uzima vilevile uHkuwa 
katikati ya shamba, na muti kujua uzuri na ubaya. ^^ Muto ukatoka katika 
Edeni kunyesha maji shambani ; na toka kule ukatengwa na ulikuwa vichwa vine. 
11 Jina lake la kwanza ni Pisoni; ndio unaozunguka inchi nzima ya Havila, pale 
zahabu ilipokuwa. ^2 Na zahabu ya inchi ile ni nzuri, kule kuna bedola na kitcha- 
frangi. ^^ Jina la muto wa pili ni Gihoni; ndio unaozunguka inchi nzima ya 
Etiopia. ^^ Jina la muto wa tatu ni Hidekeli, ndio unaotembea mbele ya Asuria. 
Muto wa ine ni Furati. ^^ Bwana Mungu akatwaa mutu, akamutia shambani 
mwa Edeni kuliHma na kulichunga. ^^ Bwana Mungu akaagiza mutu akisema: 
Wa kila muti wa shamba unaweza kula; ^"^ lakini wa muti wa kujua uzuri na 
ubaya usile kwa maana siku unapokula, hakika utakufa. 1: 26 Zab 100:3; Efe 4:24: Yak 3:9; Zab 8:6. 1:27 1 Kor 11:7; Efe 4:24; Kol 3:10 Mai 2:15; Mt 
19:4; Mk 10:6. 1:28 Zab 127:3; 1 Tim 4:3; Mwa 9:1, 7; Law 26:9; Zab 128:3, 4. 1:29 Yob 
36:31; Zab 104:14, 15; 136:25; 146:7; Mdo 14:17. 1:30 Zab 145:15, 16; 147:9; Yob 38:41. 1:31 
Zab 104:24; 1 Tim 4:4. 

2:2 Kut 31:17; Ebr 4:4. 2:3 Kut 16:22-30. 2:5 Zab 104:14; 65:9, 11. 2:8 Mwa 13:10, 2:9 
Eze 31 ;8; Mwa 3:22; Ufu 22:2, 14. 2:10 Zab 46:4. 2:11 Mwa 25:18. 2:14 Dan 10:4. MWANZO 2, 3 7 

Hawa 

ISBwANA Mungu akasema: Si vema mutu awe peke yake; nitamufanyia 
musaidia anayefaa kwake. ^^ Na kwa udongo Bwana Mungu akafanya kila 
nyama ya mwitu na kila ndege ya hewa, akawaleta karibu na mutu kuona 
atakavyowaita; na sawasawa mutu alivyoita kila kiumbe cha uzima, hili jina 
lake. 20 Mutu akawapa majina ngombe zote na ndege za hewa na kila nyama 
ya mwitu, lakini musaidia kwa mutu hakuonekana. 21 Na Bwana Mungu 
alileta usingizi muzito kuangukia mutu, akalala; akatwaa mumoja wa mifupa 
ya mbavu zake, akafunga nyama kwa pahali penyewe; 22 na mufupa wa mbavu 
Bwana Mungu alioondosha kwa mutu, akafanya mwanamuke, akamupeleka 
karibu na mutu. 23 Adamu akasema: Huyu sasa mufupa wa mifupa yangu, na 
nyama ya nyama yangu; ataitwa Mwanamuke kwa maana ameondoshwa katika 
mume. 24 Kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake na ata- 
fungana na muke wake; nao watakuwa mwili mumoja. 25 Nao wawili walikuwa 
watupu, mume na muke wake, wala hawakuona haya. 

Zambi ya kwanza 

3Basi nyoka alikuwa na hila kuliko nyama zote za mwitu Bwana Mungu 
aliofanya. Akamwambia mwanamuke: Ndiyo, Mungu amesema: Musile ya 
miti yote ya shamba? 2 Mwanamuke akamwambia nyoka: Matunda ya miti ya 
shamba tunaweza kula; ^ lakini matunda ya muti ulio katikati ya shamba Mungu 
amesema: Musile yake wala musiyaguse, musife. '♦Nyoka akamwambia 
mwanamuke: Hakika hamutakufa, ^ kwani Mungu anajua ya kama siku 
mutakapokula matunda yake, macho yenu yatafunguliwa, na mutakuwa kama 
Mungu mukijua uzuri na ubaya. ^ Na wakati mwanamuke alipoona ya kama 
muti ulikuwa muzuri kwa chakula, na ya kama ulipendeza macho, na ya kama 
ulikuwa muti wa kutamaaniwa, akatwaa ya matunda yake, akakula; akamupa 
mume wake vilevile pamoja naye, naye alikula. ^ Nao wawili, macho yao yali- 
funguliwa; wakajua ya kama walikuwa watupu; wakashona majani ya mutini, 
wakajifanyia nguo. ^ Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea 
shambani mangaribi; mume na muke wake wakajificha wenyewe mbele ya 
macho ya Bwana Mungu katikati ya miti ya shamba. ^ Bwana Mungu akaita 
Adamu, akamwambia: Wewe ni wapi? ^^ Akasema: Nimesikia sauti yako 
shambani, nikaogopa, kwa sababu nilikuwa mutupu; nikajificha. ^^ Akasema: 
Nani aUkuambia ya kama uHkuwa mutupu? Umekula wa muti juu yake nili- 
kuagiza: Usile? 12 Mwanamume akasema: Mwanamuke uliyenipa awe pamoja 
nami, yeye alinipa ya muti, na nilikula. i^ Bwana Mungu akamwambia mwana- 
muke: Nini hii uliyofanya? Mwanamuke akasema: Nyoka alinidanganya, na 
nilikula. i^ Bwana Mungu akamwambia nyoka: Kwa sababu umefanya maneno 
haya, umelaaniwa kuliko nyama zote, na kuliko kila nyama ya mwitu; juu ya 
tumbo lako utakwenda, na mavumbi utakula siku zote za maisha yako; ^^ na 
nitatia uadui katikati yako na mwanamuke, na katikati ya uzao wako na uzao 
wake; ataponda kichwa chako, na wewe utaponda kisigino chake. 1^ Akamwa- 

2:19 Zab 8:6. 2:21 Mwa 15: 12. 2:22 Mez 18:22; Ebr 13:4. 2:23 Mwa 29:14; Amu 9:2; 2 Sam 
5:1; Efe 5:30; 1 Korll:8. 2:24 Zab 45:10; Mt 19:5; Mk 10: 7; 1 Kor 6:16; Efe 5:28-31. 2:25 
Kut 32:25; Isa 47:3. 

3:1 Mt 10:16; Ufa 12:2; 20:2. 3:3 Mwa 2: 16, 17. 3:4 2 Kor 11:3; 1 Tim 2: 14. 3:6 Rom 5:12- 
19. 3:8 Yob 31:33; 38:1; Zab 139:l-12;Yer23:34;Amo9:3. 3:9Mwa4:9. 3:10Yob 23:15; 
1 Yn 3:20. 3:12 Mez 28:13; Yak 1:13. 3:14 Isa 65:25; Mik 7:17. 3:15 Hes 21:6, 7; Rom 16:20; 
Ebr 2:14; 1 Yn 3:8. 3:16 Yn 16:21; 1 Tim 2:15. 8 MWANZO 3 

mbia mwanamuke : Nitazidisha sana uchungu wako na kuzaa kwako; kwa 
uchungu utazaa watoto; kutaka kwako kutakuwa kwa mume wako, naye 
atakutawala. ^^ Akamwambia Adamu: Kwa sababu umesikia sauti ya mwana- 
muke wako, na umekula ya muti, juu yake niiikuagiza nikisema: Usile matunda 
yake; udongo umelaaniwa kwa sababu yako; kwa uchungu utakula ya matunda 
yake siku zote za maisha yako; ^^ michongoma na miiba utakuotesha; na 
utakula majani ya shamba; i^kwa jasho ya uso wako utakula mukate, hata 
utakaporudi kwa udongo; kwa maana umetwaliwa katikati yake; kwa sababu 
mavumbi wewe, na utarudi kwa mavumbi. 20 Mwanamume akaita jina la muke 
wake Hawa; kwa sababu alikuwa mama ya wote walio hai. 21 Bwana Mungu 
akafanyia Adamu na muke wake mavazi ya ngozi, akawavalisha. 

Adamu na Hawa wanafukuzwa toka Edeni 

22 Bwana Mungu akasema: Tazama, mutu amekuwa kama mumoja wetu, 
kwa kujua uzuri na ubaya; na sasa, isiwe anyoshe mukono wake na kutwaa 
vile wa muti wa uzima, na kula, na kuishi milele; ^3 kwa hivi Bwana Mungu 
akamutoa toka shamba la Edeni, ahme udongo pale alipotwaHwa. 24 Hivi 
akafukuza mutu, akaweka Makerubi kwa mashariki ya shamba la Edeni na 
upanga wa uUmi wa moto uliogeuka pande zote kuchunga njia ya muti wa uzima. La Sainte Bible en swahili du Zaire 
© Societe Biblique du Zaire 

United Bible Societies 
Africa Regional Centre 

P O Box 42726 

Nairobi, Kenya 

UBS-EPF 1993-25M-R062 ISBN 9966 843 59