Skip to main content

Full text of "Ang Kasaysay ng Paglikha"

See other formats


Ang Kasaysayan ng Paglikha 

INang simulang likhain ng Diyos ang 
lupa at ang langit, ^ang lupa ay 
wala pang hugis o anyo. Dilim ang 
bumabalot sa kalaliman at umiihip ang 
malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. 
3Sinabi ng Diyos: "Magkaroon ng liwa- 
nag!" At nagkaroon nga. ^Nasiyahan 
ang Diyos nang ito'ymamasdan. Pinag- 
bukod niya ang liwanag at ang dilim. 
5 Ang liwanag ay tinawag niyang Araw, 
at ang diHm naman ay tinawag na Gabi. 
Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga 
-iyoii ang unang araw. 

: #Sinabi ng Diyos: "Magkaroon ng 
k;^awakang maghahati sa tubig upang 
ito'y iTiagkahiwalay!" ^At nangyari ito. 
diiiawa ng Diyos ang kalawakan na 
pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa 
ibaba. ^ Langit aiig itinawag niya sa kala- 
wakan. Dumaan ang gabi, at sumapit 
ang umaga-iyon ang ika-2 araw. 

9 Sinabi ng Diyos: "Magsama sa isang 
dako ang tubig sa silong ng langit upang 
lumitaw ang lupa." At ito'y nangyari. 
10 Ang lupa ay tinawag niyang Daigdig, 
at Karagatan naman ang nagsama- 
samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y 
mamasdan. ^ ^ Pagkatapos, sinabi ng 
Diyos: "Magkaropn sa lupa ng lahat ng 
uri ng halamang namumunga at nagbu- 
butil!" At nangyari ito. i^Tumubo nga 
sa lupa ang gayong mga halaman. Nasi- 
yahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y 
mamasdan. i ^ Dumaan ang gabi, at suma- 
pit ang umaga-iyon ang ika-3 araw. 

I'* Sinabi pa ng Diyos: "Magkaroon 
ng mga tanglaw sa langit para mabukod 
ang araw sa gabi. Ito ang magiging bata- yan sa bilang ng mga araw, taon at 
kapistahan. i^Mula sa langit, ang mga 
ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig." 
At gay on nga ang nangyari. i^Njiikha 
ng Diyos ang dalawang malaking tang- 
law: ang Araw, upang tumanglaw sa 
maghapon, at ang Buwan, upang magbi- 
gay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya 
ang mga bituin. i HnUdLgay niya sa langit 
ang mga tanglaw na ito upang magsabog 
ng liwanag sa daigdig, is tumanglaw 
kung araw o gabi, at magbukod sa liwa- 
nag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang 
kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. 
19 Dumaan ang gabi, at sumapit ang 
umaga-iyon ang ika-4 na araw. 

2 Sinabi pa ng Diyos: "Magkaroon 
sa tubig ng maraming bagay na may 
buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa 
himpapawid." 2 1 Nilikha ng Diyos ang 
mga dambuhala sa dagat, at lahat ng 
bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat 
ng uri ng ibon. Minasdan niya ang 
kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. 
2 2Pinagpala niya ang mga ito at sinabi: 
"Magpa^arami ang lahat ng bagay na 
nabubuhay sa tubig at punuin ang kara- 
gatan; magpakarami rin ang mga ibon 
at punuin ang daigdig." 2 3 Dumaan ang 
gabi, at sumapit ang umaga-iyon ang 
ika-5 araw. 

2 4 Sinabi ng Diyos: "Magkaroon ng 
lahat ng uri ng hayop sa lupa-maaamo, 
maiilap, malalaki at maliliit." At gayon 
nga ang nangyari. '25 Nilikha nga niya 
ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasi- 
yahan nang mamasdan ang mga ito. 

2 6pagkatapos likhain ang lahat ng 
ito, sinabi ng Diyos: "Ngayon, lalangin 
natin ang tao. Ating gagawin siyang GENESIS 1,2 kalarawan natin. Siya ang mamamahala 
sa mga isda, mga ibon at lahat ng hay op, 
maging maamo o mailap, malaki o ma- 
liit." 2 7Niiaiang nga ng Diyos ang tao 
ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya 
ng isang lalaki at isang babae, 2 sat sila'y 
pinagpala. Wika niya, "Magpakarami 
kayo at punuin ng inyong mga supling 
ang buong daigdig, at pamahalaan ito. 
Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa 
mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng 
maiilap na hayop, maging malalaki 
maliliit. 2 9 Bibigyan ko rin kayo ng lahat 
ng uri ng butil at mga bungangkahoy na 
inyong makakain. 3 0Ang lahat ng hala- 
mang luntian ay ibibigay ko naman sa 
maiilap na hayop, malaki man o maliit, 
at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang 
nangyari. ^ 1 Pinagmasdan ng Diyos ang 
lahat niyang ginawa, at lubos siyang 
nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit 
ang umaga— ito ang ika-6 na araw. 

2Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, 
ang langit at lahat ng bagay na 
naroroon. ^Sa loob ng anim na araw, 
tinapos niyang likhain ang lahat ng ito, 
at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. 3 Pi- 
nagpala niya ang ika-7 araw at itinangi, 
sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga 
matapos likhain ang lahat. ''Ganito ang 
pagkalikha sa lupa at sa langit. 

Ang Halamanan ng Eden 

Nang likhain ni Yahweh ang lupa at 
lahat ng bagay sa langit, ^ wala pang anu- 
mang halaman o pananim sa lupa, sapag- 
kat wala pang ulan noon at wda pa ring 
magsasaka. ^ Ngunit mayroon nang bukd 
ng tubig na dumidilig sa lupa. 

''Nilikha ng Diyos ang tao mula sa 
alabok, hiningahan sa ilong, at nagka- 
roon ng buhay. 

^Naglagay si Yahweh ng isang hala- 
manan sa Eden, sa dakong silangan, at 
doon dinala ang taong kanyang nSalang. 
^Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng 
kahoy na nakalulugod sa paningin at 
masasarap ang bunga. Sa gitna ng hala- 
manan, naroon ang punong nagbibigay- 
buhay, at ang punong nagbibigay ng 
kaalaman tun^ol sa mabuti at masama. 

i^Umaagos sa Eden ang isang ilog na 
dumidilig sa halamanan. Paglabas doon. ito'y nahahati sa apat na sanga. 1 * Ang 
una ay tinawag na Pison, at ito'y uma- 
agos sa lupain ng Havila. 1 2 Laritay ang 
ginto roon at marami ring bedelio at 
batong onice. 1 3 Ang ika-2 sanga ng ilog 
ay tinawag namang Gihon, at umaagos 
sa lupain ng Etiopia. 1 '^ Tigris naman ang 
itinawag sa ika-3 sanga, at umaagos na- 
man ito sa silangan ng Asiria. Ang ika-4 
na sanga ay ang Eufrates. 

1 5 Inilagay ni Yahweh ang tao sa 
halamanan ng Eden upang ito'y panga- 
lagaan at pagyamanin. i^sinabi niya 
sa tao, "Makakain mo ang alinmang 
bungangkahoy sa halamanan, 1 "^maliban 
sa bunga ng punongkahoy na nagbibi- 
gay ng kaalaman tungkol sa mabuti at 
masama. Huwag na huwag mong kaka- 
nin ang bungang iyon; mamamatay ka 
kapag kumaiin ka niyon." 

18 Matapos gawin ang lahat ng ito, 
sinabi ni Yahweh, "Hindi mainam na 
mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng 
makakasama at makakatulong." 1 ^Kaya, 
lumikha siya ng mga hayop sa parang at 
ibon sa himpapawid, inilapit sa tao, at 
ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pa- 
ngalan sa mga iyon. Kung ano ang kan- 
yang itawag, iyon ang magiging pangalan 
nila. 2 0Ang tao nga ang nagbigay ng 
pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, 
maging maamo o mailap. Ngunit wala 
isa man sa mga ito ang angkop na kasa- 
ma at katulong niya. 

2iKaya't pinatulog ni Yahweh ang 
tao. Samantalang nahihimbing, kinuha 
niya ang isang tadyang nito at pinaghi- 
lom ang laman sa tapat niyon. 2 2 Ang 
tadyang na iyo'y ginawa niyang isang 
babae, at inilapit sa lalaki. 2 3Sinabing 
lalaki, 

"Sa wakas, narito ang isang tulad 
ko, 

Laman ng aking laman, buto ng 
aking buto; 

Babae ang siyang itatawag sa kaniya 

Sapagkat sa lalaki nagmula siya." 
2 4 Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki 
ang kanyang ama at ina upang sumama 
sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagi- 
ging iisa. 

2 sKapwa silahubad, gayunma'y hindi 
sila nahihiya. GENESIS 3 Nagkasala ang Tao 

3Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng 
hay op na nilikha ni Yahweh. Min- 
sa'y tinanong nito ang babae, "Totoo 
bang sinabi ng Diyos na huwag kang 
kakain ng anumang bungangkahoy sa 
halamanan?" 

^Tumugon ang babae, "Hindi na- 
man! Ipinakakain sa amin ang anumang 
bunga sa halamanan, 3 huwag lamang 
ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. 
Pag kami raw ay kumain ng bunga nito 
o humipo man lamang sa punong iyon, 
mamamatay kami." 

^ "Hindi totoo iyan, hindi kayo ma- 
mamatay," wika ng ahas. ^ "Gayon ang 
sabi ng Diyos, sapagkat alam niyang 
kung kakain kayo ng bunga niyon, mag- 
kakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y 
magiging parang Diyos; malalaman nin- 
yo ang mabuti at masama." 

^Napakaganda sa paningin ng babae 
ang punongkahoy at sa palagay niya'y 
masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan 
niya na mabuti ang maging marunong, 
kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. 
Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, 
at kumain din ito. ^Nagkaroon nga sila 
ng pagkaunawa matapos kumain. Noon 
n2a nalamang sila'y hubad, kaya kumu- 
ha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni- 
tagni at ginawang panakip sa katawan. 

^Pagdadapit-hapon, narinig nilang 
naglalakad sa halamanan si Yahweh, ka- 
ya't nagtago sila sa kahuyan. ^Datapwat 
tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, 
"Saankanaroon?" 

1 "Natakot po ako nang marinig ko 
kayong nasa hardin; nagtago po ako 
sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. 

1 1 "Sinong may sabi sa iyong hubad 
ka?" tanong ng Diyos. "Bakit, kumain 
ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? " 

1 2"Kasi, pinakain po ako ng babaing 
ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. 

13 "Bakit mo naman ginawa iyon?" 
tanong ng Diyos sa babae. 

"Mangy ari po'y nilinlang ako ng ahas, 
kaya ako natuksong kumain," tugon 
naman niya. 

Inihayag ng Diyos ang Kaparusahan 

1 ^ At sinabi ni Yahweh sa ahas: "Sa iyong ginawa'y may parusang 

dapat, 
Na tanging ikaw lang yaong 

magdaranas; 
Ikaw ay gagapang, ang hatol kong 

gawad. 
At alikabok ang pagkaing dapat. 
1 5 Kayo ng babae'y laging mag-aaway, 
Binhi mo't binhi niya'y laging 

maglalaban. 
Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, 
At ang sakong niya'y ikaw ang 

tutuklaw." 
1 6 Sa babae nama'y ito ang salaysay : 
"Sa pagbubuntis mo ay mahihi- 

rapan, 
Lalo kung sumapit ang 'yong 

pagluluwal; 
Ang Making ito na asawang hirang, 
Susundin mong lagi habang nabu- 

buhay." 

1 ^Hinarap naman ng Diyos si Adan 
at ganito ang sinabi: 

"Pagkat nakinig ka sa asawang 

hirang 
Nang iyong kainin yaong bungang 

bawal; 
Sa nangyaring ito, ang lupang 

tanima'y 
Aking susumpain magpakailanman, 
Ang lupaing ito para pag-anihan 
Pagpapawisan mo habang nabu- 

buhay. 
1 8 Mga damo't tinik ang 'yoiig aanihin, 
Halaman sa gubat ang iyong 

kakanin; 
J 9 Upang pag-anihan ang iyong 

bukirin, 
Magpakahirap ka hanggang sa 

malibing. 
Yamang sa alabok, doon ka 

nanggaling 
Sa lupang alabok ay babalik ka 

rin." 

2 Eva ang itinawag ni Adan sa kan- 
yang asawa, sapagkat ito ang ina ng 
sangkatauhan. 2 1 Ang mag-asawa'y binig- 
yan ni Yahweh ng mga damit na yari sa 
balat ng hay op. 

Pinalayas sa Hardin si Adan at si Eva 

2 2 Sinabi ni Yahweh: *'Katulad na 
natin ngayon ang tao, sapagkat alam na GENESIS 3 niya ang mabuti at masama. Hindi na 
siya dapat tulutang kumain ng bungang- 
kahoy ng buhay at baka hindi na siya 
mamatay." 2 3 Kay a, pinalayas sa hala- 
manan ng Eden ang tao upang magbung- 
kal ng lupang kanyang pinagmulan. 

2 4 Pinalayas nga siya ng Diyos, at sa 
dakong silangan ng halamanan ng Eden 
ay naglagay siya ng bantay na kerubin. 
Naglagay rin siya ng espadang nagnini- 
ngas upang hindi malapitan ninuman 
ang punon^ahoy ng buhay. Karapatan sa Pagmamay-ari 

(Copyright) 

PHILIPPINE BIBLE SOCIETY 

890 United Nations Avenue 

Manila, Philippines 

MAGANDANG BALITA BIBLIA 

(may Deuterocanonico) 

Tagalog Bible TPV 52-53-56P-DC Series 

PBS 80.2 (20M)-1 

Unang Limbag 

Bagong Tipan: c Philippine Bible Society 1973 
Mga Mapa: c United Bible Societies 1976, 1978