Skip to main content

Full text of "Ningpo Colloquial Genesis"

See other formats


a S. 8. 3: 33. 
6:89. 11, 12: 
102. 25: 136. 
5: 146. 6. 
Y. 44. 24. 
Yl. 10. 12. 
Sk. 12. 1. 
Te. 1. 3. 
Sd. 14. 15: 17. 
24. 

,K1. 1. 16, 17. 
II. 1. 10: 11. b Y. 40. 13, c S. 33. 9. 
I 2 K. 4. 6. bS. 74. 16: 
J04. 20. flp. 37. 18. 
~. 186. 5. 
Yl. 10. 12: 
51. ID. 
9 Ty. 8. 28. i Ip. 26. 10: 
38. 8. 

S. 33. 7: 95. 
5: 104. 9: 
136. 6. 
Ty. 8. 29. 
Yl. 5. 22. 
2 P. 3. 5. i H. 6. 7. TSt)NG-SHU KYI. Ts. I. 

KY1-TSTJ Jing-ming 
ts'6ng-zao a tm teng 
di. 9 Di m-neh soh-go siang- 
mao, tu z hyii-k'ong-go: 'ong- 
shii min-teng heh-en: Jing- 
ming-go° Ling yiiing-dong 
las shii-go min-teng. 3 Jing- 
ming wo, c Kse yiu liang- 
kwemg; liang-kwong ziu yiu- 
de/ 4 Jing-ming k'en keh 
liang-kwong z hao; Jing- 
ming ziu feng-c ih Hang teng 
en lse. 5 Jing-ming eo liang 
z Nyih-li, e eo en z Yia-li. 
Yiu yia-deo, yiu t m-nyiang, 
keh z deo ih-nyih. 

6 Jing-ming yi w6, Shii 
cong-nyiang ka3 yiu ky uong- 
ts'ong, s-teh shti teng shu hao 
feng-leh-k'se/ 7 Jing-ming 
ziu zao-cih ky'uong-ts'ong, 
feng-k'se ky'uong-ts'ongS' '6- 
deo-go shii teng ky'iiong- 
ts'6ng A zong-deo-go shii: ziu 
yiu de. 8 Jing-ming eo 
ky uong-ts'6ng z Tm. Yiu 
yia-deo, yiu t'in-nyiang, keh 
z di-nyi nyih. 

9 Jing-ming yi wo, T'in-'d- 
go shii kge jti-long lge ih-t'ah,* 
s-teh sao-go di-fong hao lu~ 
cih-lge: ziu yiu-de. 1C Jing- 
ming eo sao-go di-fong z Di : 
eo jii-long-tong-go shii z Hre: 
Jing-ming k'en-k'en z hao-go. 
11 Jing-ming yi wo, Di-yiang 
ka3 sang-c in-? ts'ing-ts'ao teng 
kyih ts-go su-ts'se, wa-yiu ko- 
ts jii, we kyih koh-cong ko- ts* lse di min-teng, N^o-ts li- 
hyiang yiu weh: ziu yiu-de. 
12 Di-yiang ziu sang-cih 
tsmg-tsao, teng koh-cong 
kyih ts-go su-ts'se, wa-yiu 
koh-eong kyih ko- ts-go jii- 
moh, ko-ts li-hyiang yiu weh: 
Jing-ming k en-k'en z hao- 
go. 13 Yiu yia-deo, yiu t m- 
nyiang, keh z di-ssen nyih. 

14 Jing-ming yi wo, T'in- 
kong-li kse yiu ssen kwong* 
hao feng-c ih nyih yia; yi hao 
tso z-tsih, nyih-ts nyin-kang- 
go kyi- ao; w 15 yi hao fah- 
cih kw6ng la3 t'in-kong-li 
tsiao-djoh di-yiang: ziu yiu- 
de. 16 Jing-ming ziu zao-c ih 
liang-go do-do kw6ng; n do-go 
kwong hao dzih njrih, siao-go 
kw6ng hao dzih yia: yi zao- 
c ih sing-siuP Ise. 17 Jing- 
ming fong gyi lse t'in-k ong- 
li hao tsiao-djoh di-yiang; 
18 yi hao dzih r nyih, dzih yia, 
feng-eih liang teng en: Jing- 
ming k'en-k'en z hao-go. 19 
Yiu yia-deo, yiu tm-liang, 
keh z di-s nyih. 

20 Jing-ming yi w6, Shii-li 
kae sang-c'ih hyii-to weh-go 
tong-si, tiao yia kge lse di 
zong-deo-go t m-kong-li fi- 
laa-fi-ky'i. 21 Jing-ming ziu 
ts'ong-zao s koh-cong do-do ng, 
teng shii-li so sang-cih-go 
hyii-to weh-go tong-si, wa- 
yiu koh-cong fi-gying: Jing- 
ming k'en-k'en z hao-go. 22 
Jing-ming coh-foh pen gyi- C. Z. 4004. k Lk. 6. 44. I Sm. 4. 19. 

S. 74. 16: 
136. 7. ra S. 74. 17: 
104. 19. n S. 136.7— 
9: 148. 3, 5. o S. 8. 3. 
p Ip. 38. 7. i. 23. TS ? ONG-SHU KYI. ii. 13. «Ts.5.1:9.6. 
S. 100. 3. 
Dj. 7. 29. 
Sd. 17. 26, 
28, 29. 
1 K. 11. 7. 
Yf. 4. 24. 
Kl. 3. 10. 
Yk. 3. 9. 
u Ts. 9. 2. 
S. 8. 6. v Ts. 5. 2. 
Mt. 19. 4. 
Mk. 10. e. w Ts. 9. 1, 7. 

Lv. 26. 9. 
S. 127. 3: 
128. 3, 4. J Ts. 9. 3. 
Ip. 36. 31. 
S. 104. 14, 
15: 136. 25: 
146: 7. 
Sd. 14. 17. 
Z S. 145. 15: 
147. 9. 
Ip. 38. 41. a S. 104. 24. 
1 D. 4. 4. lah, w6, Ng-lah hao meo-meo- 
zing-zing to-ky'i-lae, cong- 
mun hse-li-go shii: fi-gying 
Ise di-li hao to-ky'i-lse. 23 Yiu 
yia-deo, yiu t'in-nyiang, keh 
z di-ng nyih. 

24 Jing-ming yi wo, Di kae 
sang-cih koh-cong weh-go 
tong-si, lin pah-yiang sang- 
k'eo, djong-dzi, yia-siu keh- 
sing: 2iu yiu-de. 25 Jing- 
ming ziu zao yia-siu keh-le, 
sang-k'eo keh-le, teng di- 
yiang-li djong-dzi keh-le: 
Jing-ming k'en-k'en z hao go. 

26 Jing-ming yi wd, Ah-lah 
hao zao nying,* siang-mao 
ziang ah-lah ka; hao djiP hse- 
li-go ng, t'in-li-go tiao, lin 
sang-k'eo, teng 'en-t'in-'o di- 
fdng, wa-yiu va3n-pah di- 
yiang-li bd-go djong-dzi. 27 
Jing-ming ziu tsiao Zi-go 
siang-mao ts'dng-zao nying 
lse; ts'ong-zao ziang Jing- 
ming-go siang-mao ka ; ping- 
ts'ia ts ? 6ng-zao gyi-lah ih-nen 
in-nyu^ 28 Jing-ming s foh- 
ky'i peh gyi-lah; Jing-ming 
teng gyi-lah w6, Ng-lah hao 
meo-meo-zing-zing to-ky'i-lse ™ 
cong-mun di-yiang cii-voh 
gyi: yia hao djii hse-li-go ng, 
t m-li-go tiao, teng di-zong 
ang-dong ih-ts'ih weh-go 
tong-si. 29 Jing-ming yi w6, 
Ngo s-peh ng pin-di we kyih 
ts-go su-ts'83, teng yiu weh- 
go ko-ts jti: tu k'o-yi tso ng- 
go ky'uoh-zih.^ 30 Wa-yiu 
vsen-pah di-yiang-li tseo-siu/ 
t'in-k'ong-li fi-gying, teng di- 
zong-go djong-dzi, ih-ts'ih 
weh-go tong-si, Ngo s-peh 
gyi-lah ts'ing-ts'ao tso ky'tioh- 
zih: ziu yiu-de. 31 Jing-ming 
k'en-k'en a Gyi vsen-pah so 
zao-go tong-si tu hao-leh- 
kying. Yiu yia-deo, yiu t'in- 
nyiang, keh z di-loh nyih-de Ts. II. 

Z-KA-GO t 'in teng di lin 
gyi-lah vsen-veh tu 
djlin-djun-be-be. a 2 Tao di- 
ts'ih nyih 6 Jing-ming so zao- 
go yi-kying wun-kong: so-yi 
di-ts'ih nyih long-tsong wun- 
kong ts-'eo ziu en-sih-de. 3 
Jing-ming c coh-tscen di-ts'ih 
nyih, peh gyi tso tseng-ky'i- 
go nyih-ts; ing-we keh-ih- 
nyih vsen-veh tu zao-dzing, 
Jing-ming ziu en-sih-de, 

4 Ts'ong-zao t'in-di-go^ lce- 
lih : Yise-'o-wo Jing-ming zao 
t 'in-di keh z-'eo, las '6-veng. 
5 Di-t'u wa feh-zin^ "ang-c'ih 
ts'ao-moh, yia m-nen fah-c'ih 
su-ts'ae; Yise-'o-wo e Jing-ming 
feh-zing loh-yu las di-yiang- 
li, kang-cong-go || nying yia 
m-neh; tsen-tsih vu-lu dzong 
di-yiang sing-zong ts-jing 
pin-di min-teng. 7 Yise-'o- 
w6 Jing-ming do-leh di-go 
hwe-dzing^ zao || nying, po 
seng-ky'i^ cti-tsing gyi bih- 
deo-kwun:* nying ziu yiu 
weh-ming go ling-weng.* 

8 Yise-'o-wo Jing-ming lse 
Yise-din tong-pin-? cong ih-go 
yiin, fc ziu po so zao-go |! nying 
fong-lse keh-deo. 9 Yise-'o- 
w6 Jing-ming s-teh di-t'u 
fah-c'ih ih-ts'ih hao-k'en hao- 
ky'iioh-go jii-moh:* ylin cong- 
nyiang yiu ih-cli weh-ming- 
go m jii wa-yiu ih-cii sih-teh 
jtin-6h-go n jti. 10 Yise-din di- 
fong yiu ih-da *o liu-cih-lse 
hao kyiao keh-go yiin: dzong 
keh-deo feng-k'se s-ts'6-sang. 
11 Deo-ih-da kyiao-leh Pi- 
seng; don-kyHin liu-ciin Ha- 
fi-lah : keh di-fong cih kying- 
ts. 12 Gyi kying-ts ting hao; 
yia yiu cti-ts teng pih-nyiioh. 
13 Di-nyi kyiao-leh Gyi- 
hyiiing, don-ky'un liu-ctin C. Z. 4004. a S. 33. 6. 

b C. 20. 11: 
31. 17. 
Sm. 5. 14. 
H. 4. 4. c Mi. 9. 14. 
Y. 8. 13. ! Ip. 38. 26- || Peng-VL.. a 
w6 t)6-tong. /Ts. 3. 19, 

23. 

S. 103. 14. 

Dj. 12. 7. 
Y. 64. 8. 

I K. 15.^47. 
\\*6h wo 

tto-tong. 
g Ip. 33. 4. 
Sd. 17. 25. 
h Ts. 7. 22. 
Y. 2. 22. 
i 1 K. 15. 45. 
j Ts. 3. 24: 
4. 16. 

k Y. 61. 3. 
Ys. 38. 13. 

II )0h wo 
U6-tong. 

I Ys. 31. 8. 

m Ts. 2. 17: 

3. 3. 

n Ts. 3. 22. 

Ty. 3. 18: 

11. 30. 

Mz. 2. 7: 22. 

2,14. ii. 14. TS'6NG-SHU KYI. m. 11. C. Z. 4004. 
o Dy. 10. 4. „ ( 0h wo 
(J6-tdng. t)6-tong. p Ts. 3. 1, 3, 
11, 17, 19. 
Lm. 6. 23. 
1 K. 15. 56. 
Yk. 1. 15. 

I Te. 5. 16. 

II ( 6h wo, 
tfo-tong. 

r Ts. 3. 12. 
1 K. 11. 9. 
1 D. 2. 13. 
8 Ts. 1. 20, 
24. wTs. 15. 12. 
1 S. 26. 12. v Ty. 18. 22. 
H. 13. 4. 

wTs. 29. 14. 
2S. 5. 1:19. 
12, 13. 
Yf. 5. 30. 
y 1 K. 11. 18. 
2 S. 45. 10. 
Ml. 2. 14, 15. 
Mt. 19. 5. 
Mk. 10. 7. 

I K. 6. 16. 
Yf. 5. 31. 
K'en Ty. 19. 
14. 

II 'Oh wo, 
Keh liang-go 
nying, ziu-z 
t'6-tong 
teng gyi ts'i- 
ts do-ko. Kwu-jih di-fong. 14 Di-saen 
kyiao-leh Hyi-ti-kyih,° liu- 
tao Ud-jih-go tong-pin: di-s 
kyiao-leh Pah-lah. 15 Yias- 
o-wd Jing-ming po keh-go 
I! nying fong-lse Yise-din ytin- 
li hao kang-cong kwun-siu. 
16 Yise-'o-wo Jing-ming feng- 
fu keh-go || nying, w6, Ytin li- 
hyiang-go ko-ts, ng tu hao ze- 
i ky'iioh:. 17 Tsih-yiu sih-teh 
jtin-6h jti-go ko-ts, ng feh- 
k'o ky'tioh: ziah-z ky'tioh- 
ts, keh nyih ng pih-ding we 
si* 

18 Yise-'o-w6 Jing-ming yi 
z-ka wo, || Nying doh-zi laa- 
ksan m-neh hao; Ng6 we tso 
ih-go te-siu r hao pong-dzu 
gyi. 19 Yise-'o-wo Jing-ming 
dzong di-t'u zao-cih s keh- 
sing din-li-go tseo-siu, t'in-li- 
go fi-gying, ling-tao U6-tong 
min-zin,* k'en gyi eo soh-go 
ming-z: vsen-pah weh-go 
tong-si ming-z tu tsiao U6- 
tdng so eo-go. 20 Keh-sing 
sang-k'eo, fi-gying, yia-siu, 
Uo-tong tu c'ti gyi ming-z: 
tsih-yiu TJ6-t6ng wa m-neh 
te-siu pong-dzu gyi. 21 Yiae- 
'o-wo Jing-ming s-teh U6- 
tdng sah - kao kw'eng - joh : w 
kw'eng-joh z-'eo, Jing-ming 
do-c'ih ih-keng leh-ba-kweh, 
ziu pu-hao gyi -go nylioh. 22 
Yiae-'o-wo jing-ming p6 s6 
do-c'ih-^. U6-tdng keh-keng 
leh-ba-kweh, zao ih-go njoi- 
nying,* 7 ling gyi tao U6-tong 
di-fong. 23 Uo-tong w6, Keh 
z ngo kweh-deo-go kweh- 
deo, w z ngo nytioh-go nylioh: 
ing-we dzong nen-nying-go 
sing-zong do-c'ih-go; y keh-lah 
eo gyi Nyii-nying. 24 S6-yi 
ih-go nying hao li-k'se gyi 
tia-nyiang,* ts'ing-gying gyi 
ts'i-ts : keh liang-go dzing-we 
ih-t'i. 25 1| Keh liang fu-ts i ziu-z do-kd c'ih-sing-lu-t'i, a 
yia m-kao p'6 wong-k'ong. 

Ts„ III. 

yLE-'O-Wd Jing-ming 
g s6 zao ih-ts'ih weh-veh, 
z dzo a ting diao-bi. 6 Gyi teng 
nyii-nying wo, Ytin li-deo 
keh-sing jti, nsen-dao Jing- 
ming feng-fu ng-lah tu feh- 
k'o ky'iioh ma ? 2 Keh nyii- 
nying teng dz6 wd, Yiin li- 
deo jii-go ko-ts, ah-lah tu hao 
ky'tioh: 3 Tsih-yiu ytin cong- 
nyiang keh-cti jii-go ko-ts, d 
Jing-ming wo, Ng-lah feh- 
k'o ky'tioh gyi, yia feh-ko 
moh gyi, ssen-leh we si. 4 
Dzo e teng nyii-nying wo, Ng 
vi-pih we si-go. 5 Jing-ming 
hyiao-teh ng-lah ky'tioh-ts 
keh -nyih, ngsen-tsing ziu 
liang/ we ziang Jing-ming 
ka sih-teh jtin-oh. 6 Keh- 
tsao nyii-nying k'en-k'en keh- 
cti jti z hao-ky'tioh hao-k'en, 
yi hao ky'i-mo neng-keo kd- 
ts'eo ts'ong-ming, ziu tsah- 
tin ko-ts, ky'tioh-de: yi peh 
gyi-go dziang-fu; dziang-fu 
yia d6-kd ky'tioh-de. 7 Keh 
liang-go nying ngsen-tsing 
k'se-de, dzse-s teh-cti 5, c'ih- 
sing-lu-t r i, ziu p6 vu-hwA-ko 
yih gao-tsen-long tso gytiing 
kyi. 8 Keh nyih lang-ing z- 
'eo gyi-lah t'ing-meng Yise- 
o-wd Jing-ming sing-hyiang 
\sq ytin li-hyiang tseo-tseo. 
U6-t6ng teng gyi ts T i-ts iu- 
lse ytin-go jti-vong-li, iao bi- 
ko^ Yiae-'o-wo Jing-ming-go 
min-zin. 9 Yia3-'o-w6 Jing- 
ming eo tjd-tong teng gyi 
wo, Ng Isb ah-li? 10 Gyi 
w6, Ngo ih t'ing-meng Ng- 
go sing-hyiang* la3 ytin-li, p'6 
c^ih-sing-lu-t'i, ziu iu-ko-de. 
11 Gyi wd, Jti wo ng z c'ih- 
sing-lu-t'i? Ngo s6 kying ng C. Z. 400*. a Ts. 3. 7, 

10, 11. a Mz. 
20. 2. 
6 Mt. 12. 9: 
10. 16. cTs. 
dTs. 2. 16. 
2.17. e2K. 
ID. 2. /Sd. 26 18. g Ts. 2. 25. ATI.! i C 3. 
1 I'e. ; in. 12. TS'6nG-SHU KYI. C. Z. 4004. j Ts. 2. 18. 
Ip. 31. 33. 
Ty. 28. 13. kC. 21. : 
32. I Y. 65. 25. 

Mi. 7. Hi m Mt. 3. 7 : 

13. 38: 23. 
33, 

I'e. 8. 44. 
Sd. 13. 10. 
1 I'e. 3. 8. 
n S. 132. 11. 
Ya. 7. 14. 
Mt. 1. 23, 25. 
Lk. 1. 31, 34, 
35. 
Ky. 4. 4. 

Lm. 16. 20. 
Kl. 2. 15. 

H. 2. 14. 

I'e. 5. 5. 
Mz. 12. 7, 17. 
p S. 48. 6. 
Y. 13.8: 21. 
3. 
I'e. 16. 21. 

1 D. 2. 15. 
rIK. 11. 3: 

14. 34. 
•Yf. 5. 22— 
24. 

1 D. 2. 11, 

12. 

Dt. 2. 5. 

1 P. 3. 1, 5, 
6. 

s Dj. 1. 3. 
Y. 24. 5, 6. 
Lm. 8. 20. 
t Ip. 5. 7. 
Dj. 2. 23. 
u Ip. 31. 40. 

v S. 104. 14. 

w Dj! 1. 13. 

2 T. 3. 10. V Ts. 2. 7. _ 
z Ip. 21. 26: 
34. 15. 
S. 104. 29. 
Dj. 3. 20: 12. 

Lm. 5. 12. 
H. 9. 27. 
II Ziu-zWeh- 
J ming 1 ka- 
shih. J U > .. n g 

12 Uo- feh - hyii ky'iioh - go 
ky'iioh-ko-de ma? 
tong wo, Ng p'e-peh ngo-go 
nyti-nying/ gyi coh-tin keh- 
cti jit-go ko-ts peh ngo; so- 
yi ky v iioh-de. 13 Yise-'o-wd 
Jing-ming teng nyii-nying 
w6, Ng so tso dza-go yia? 
Nyii-nying w6, Dz6 yiu- oh 
ngo, s6-yi ky uoh-de. u Yise- 
Vw6 Jing-ming ziu teng dzo 
w6, k Ng kyi-jiin ka tso, z pi 
vsen-pah-go sang-k'eo yia-siu 
yii-k6 ziu tsiu-m6: ng iao du- 
bi , tseo-lu, ih - sang - ih - si 
ky'iioh hwe-dzing.* 15 Ngo we 
s-teh nyti-nying teng ng 
kyih iin-dziu; m nyii-nying-go 
x eo-dse n teng ng-go 'eo-dae 
yia do-k6 kyih iin-dziu. Gyi 
tsiang-lae we song ng-go deo: 
ng tsiang-lae we s6ng gyi-go 
kyiah-'eo-keng. 16 Yi teng 
nyti-nying w6, Ngo we djong- 
djong kd-ts'eo ng yiu sing- 
yiiing-go nsen-deo: ng sang 
ng-no pih-ding ky uoh-kw'u:^ 
ng tsiang-lse we voh dziang-fu 
kse-kwun: r dziang-fu tsiang- 
lae we kwun-li ng. 17 Yi teng 
tlo-tdng wo, Ng kyi-jtin t'ing 
ts'i-ts-go shih-wd, ky'iioh 
Ngo so kying ng feh-hyii 
ky uoh-go jii, keh-lah di-tu 
we-leh ng ziu tsiu-mo; s ng 
ky'iioh gyi-go t u-ts'aen, pih- 
iao ih-sang-ih-si sing-kwu/ 

18 Ts'-bang yia-ts'ao M we fah- 
c'ih-lae peh ng: ng tsiang-lse 
iao ky uoh din-li-go su-ts'se/ 

19 Min-k ong 'en-c ih-t'6-liu w 
hao yiu ky uoh-zih ; teng-tao 
ng kwe-t'u: ing-we ng z 
dzong di-t'u c'ih-ke-go: ng 
z-go hwe-dzing;^ dzing-gym 
iao kwe-tao hwe-dzing ky'i. 2 
20 tT6-t6ng c'ii gyi ts'i-ts 
ming-z || Yiio-wd, ing-we gyi 
z vsen-pah weh-nying-go ah- 
nyiang. 21 Yiae- o-wd Jing- ming tso bi-go i-zong peh 
Uo-tong teng gyi ts'i-ts c 'iin. 
22 Yia3-'o-wo Jing-ming z- 
ka wd, Nsen-keen gyi nying z 
yi-kying ziang ah-lah ka we 
sih-teh jiin-dh: k'ong-p'o gyi 
yin-dzae sing-c'ih siu, yia tsah 
keh weh-ming jii-go ko-ts, 
ky'iioh-ts uong-yiin weh : 23 
keh-lah Yise-'o-w6 Jing-ming 
eo gyi tseo-c'ih Yiae-din yiin, 
peh gyi kang-cong a gyi sd 
c ih-lse-go di-t'u. 2i Ziu ken- 
c ih keh-go nying: yi lse Yise- 
din yiin tong-pin & lih-leh 
Kyi-lu-ping; c wa-yiu ho-yin- 
go pao-kyin yiiih-lse yiiih- 
ky'i lah-dju weh-ming jii 
keh-da lu. BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY. 

NINGPO COLLOQUIAL GENESIS. 

(Edition 437.) 

z6ng-hje 

me-w6 sbxt-kwun 

LNG-SHIH.