Skip to main content

Full text of "The Bible in Zulu"

See other formats


UGENESISE Ukudalwa 

IEkuqaleni uNkulunkulu wadala 
izulu nomhlaba. ^Umhlaba 
wawuyihlane elingenalutho; 
kwakungubumnyama phezu kotwa, 
kepha uMoya kaNkulunkulu wehla 
wenyuka phezu kwamanzi. 

3 UNkulunkulu wathi: "Makube 
khona ukukhanya," kwaba khona 
ukukhanya. ^UNkulunkulu wabona 
ukukhanya ukuthi kuhle; uNkulunkulu 
wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. 
^UNkulunkulu wabiza ukukhanya 
ngokuthi imini; ubumnyama wabubiza 
ngokuthi ubusuku. Kwaba ngukuhlwa, 
kwaba ngukusa, usuku lokuqala. 

6 UNkulunkulu wathi: "Makube 
khona umkhathi phakathi kwamanzi^ 
kwahlukaniswe amanzi namanzi." 
"^UNkulunkulu wenza umkhathi, 
wahlukanisa amanzi aphansi komkhathi 
namanzi aphezu komkhathi; kwaba 
njalo. ^UNkulunkulu wabiza umkhathi 
ngokuthi izulu. Kwaba ngukuhlwa, 
kwaba ngukusa, usuku Iwesibili. 

9 UNkulunkulu wathi: "Amanzi 
aphansi kwezulu mawaqoqekele 
ndawonye, kubonakale umhlabathi 
owomileyo," kwaba njalo. ^^Okomileyo 
uNkulunkulu wakubiza ngokuthi 
umhlaba, nokuqoqeka kwamanzi 
wakubiza ngokuthi ulwandle; 
uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 
^^UNkulunkulu wathi: "Umhlaba 
mawuveze utshani, nemifino ethela 
imbewu, nemithi yezithelo ethela 
izithelo ngezinhlobo zayo, ekuyo 
imbewu yayo, emhlabeni," kwaba njalo. 
^^Umhlaba wawusuveza utshani 
nemifino ethela imbewu ngezinhlobo 
zayo, nemithi ethela izithelo 
ngezinhlobo zayo, ekuyo imbewu yayo; uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 
^^Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa, 
usuku Iwesithathu. 

14 UNkulunkulu wathi: "Makube 
khona emkhathini wezulu izinkanyiso 
ezahlukanisa imini nobusuku, zibe 
yizibonakaliso zezinkathi, nezezinsuku, 
nezeminyaka, ^^zibe yizinkanyiso 
emkhathini wezulu zokukhanyisa 
emhlabeni," kwaba njalo. 
^^UNkulunkulu wazenza izinkanyiso 
ezimbili ezinkulu, inkanyiso enkulu 
ukuba ibuse imini, nenkanyiso encane 
ukuba ibuse ubusuku, kanye 
nezinkanyezi. ^^UNkulunkulu wazifaka 
emkhathini wezulu ukuba zikhanyise 
emhlabeni, ^^zibuse imini nobusuku, 
zahlukanise ukukhanya nobumnyama. 
UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 
^^Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa, 
usuku Iwesine. 

20 UNkulunkulu wathi: "Amanzi 
mawagcwale uswebezane Iwezilwane 
eziphilayo, kundize izinyoni phezu 
komhlaba emkhathini wezulu." 
^^UNkulunkulu wadala imikhomo 
emikhulu nezilwane zonke eziphilayo 
ezihambayo, amanzi agcwala zona 
ngezinhlobo zazo, nezinyoni zonke 
ezinamaphiko ngezinhlobo zazo. 
UNkulunkulu wabona ukuthi kuhle. 
^^UNkulunkulu wazibusisa, wathi: 
"Zalani, nande, nigcwalise amanzi 
aselwandle, nezinyoni zande 
emhlabeni." 23Kwaba ngukuhlwa, 
kwaba ngukusa, usuku Iwesihlanu. 

24 UNkulunkulu wathi: "Umhlaba 
mawuveze izilwane eziphilayo 
ngezinhlobo zazo, izinkomo, 
nezilwanyana ezinwabuzelayo, nezilo 
zomhlaba ngezinhlobo zazo," kwaba 
njalo. ^^UNkulunkulu wazenza izilo 
zomhlaba ngezinhlobo zazo, nezinkomo 1:1: AmaH.33:6; 90:2; 104:2; 136:5; Joh. 1:3; Kol. 1:16; Heb. 11:3 1:2: 2 Kor. 4:6 
1:6: Jer. 10:12; 51:15 1:7: Isaya 40:22; 42:5; 44:24 1:9: AmaH. 33:7 
1:14: Jer. 31:35 1:22: Gen. 8:17 UGENESISE 1 ngezinhlobo zazo, nezilwanyana zonke 
ezinwabuzelayo emhlabeni ngezinhlobo 
zazo. UNkulunkulu wabona ukuthi 
kuhle. ^^UNkulunkulu wathi: "Masenze 
abantu ngomfanekiso wethu, basifuze^ 
babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, 
nezinyoni zezulu^ nezinkomo, nomhlaba 
wonke^ nezilwanyana zonke 
ezinwabuzelayo emhlabeni." 

27 UNkulunkulu wamdala umuntu 
ngomfanekiso wakhe; wamdala 
ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala 
owesilisa nowesifazane. 

28 UNkulunkulu wababusisa; 
uNkulunkulu wathi kubo: "Zalani, 
nande, nigcwalise umhlaba^ niwunqobe, 
nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, 
nezinyoni zezulu, nezilwanyana 
ezinwabuzelayo emhlabeni. ' ' 
^^UNkulunkulu wathi: "Bhekani, 
ngiyaninika yonke imifino ethela 
imbewu, esemhlabeni wonke^ nemithi 
yonke okukuyo izithelo zomuthi oveza 
imbewu, kube ngukudla kwenu. 
^^Kepha zonke izilwane zomhlaba^ 
nezinyoni zonke zezulu^ nezilwanyana 
ezinwabuzelayo emhlabeni, 
eziphefumulayo, zona nginike yonke 
imifino eluhlaza ibe ngukudla/' kwaba 
njalo. ^^UNkulunkulu wabona konke 
akwenzileyo; bheka, kwakukuhle 
kakhulu. Kwaba ngukuhlwa, kwaba 
ngukusa, usuku Iwesithupha. 

Usuku Iwesikhombisa 

2Kwase kupheleliswa izulu nomhlaba 
kanye nombuthano wakho wonke. 

2 UNkulunkulu waqeda ngosuku 
Iwesikhombisa imisebenzi yakhe 
abeyenzile; waphumula ngosuku 
Iwesikhombisa emisebenzini yakhe 
yonke abeyenzile. ^UNkulunkulu 
wabusisa usuku Iwesikhombisa, 
walungcwelisa, ngokuba ngalolo 
suku waphumula emisebenzini 
yonke abeyidalile uNkulunkulu, 
wayenza. 

4 Lokhu kungumlando wokudalwa kwezulu nomhlaba ekudalweni kwakho 
mhla ujehova uNkulunkulu ewenza 
umhlaba nezulu. ^Kwakungakabikho 
sihlahla endle, namifino yayingakamili 
emhlabathini, ngokuba ujehova 
uNkulunkulu wayengakanisi imvula 
emhlabeni, kungakabikho muntu 
wokulima umhlabathi. ^Kepha 
kwenyuka inkungu ivela emhlabathini, 
yanisela ubuso bonke bomhlaba. 
^Ujehova uNkulunkulu wambumba 
umuntu ngomhlabathi, waphefumulela 
emakhaleni akhe umoya wokuphila; 
kanjalo umuntu waba umphefumulo 
ophilayo. 

Insimu yase-Edene 

8 Ujehova uNkulunkulu watshala 
insimu e-Edene ngasempumalanga; 
wambeka khona umuntu amenzileyo. 
^Ujehova uNkulunkulu wahlumisa 
emhlabathini imithi yonke ebukekayo, 
emihle, edliwayo, nomuthi wokuphila 
phakathi nensimu, nomuthi wokwazi 
okuhle nokubi. 

10 E-Edene kwavela umfula 
owamanzisa insimu; wahlukana khona, 
waba yizimbaxa ezine. ^^Eyokuqala 
inegama lokuthi iPishoni; yiyo ezungeza 
izwe lonke laseHavila, lapho kukhona 
igolide. ^^Lihle igolide lalelo zwe. 
Kukhona nenhlaka yebedola"*" netshe 
leshohamu* lapho. ^^Igama leyesibili 
linguGihoni; yiyo ezungeza lonke izwe 
laseKushe. ^^Igama leyesithathu 
linguHidekeli; yiyo egobhoza 
ngasempumalanga kwase-Asiriya. 
Eyesine ingu-Ewufrathe. 

15 Ujehova uNkulunkulu 
wayesemthatha umuntu, wambeka 
ensimini yase-Edene ukuba ayilime, 
ayigcine. ^ ^Ujehova uNkulunkulu 
wamyala umuntu, wathi: "Ungadla 
kuyo yonke imithi yensimu 
ngokuthanda kwakho, ^^kepha ungadli 
kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, 
ngokuba mhla udla kuwo uyakufa 
nokufa." 1:26: AmaH. 8:5; Heb. 2:6 1:27: Gen. 9:6; Ef. 4:24; Kol. 3:10 1:29: Gen. 9:3 
1:30: Isaya 11:6 2:2: Eks. 20:11; 31:17; Dm. 5:14; Heb. 4:4 2:7: 1 Kor. 15:45,47 UGENESISE 3 Ukudalwa kowesifazane 

18 UJehova uNkulunkulu wathi: 
"Akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. 
Ngizakumenzela umsizi onjengaye." 

19 UJehova uNkulunkulu wabumba 
ngomhlabathi zonke izilwane zasendle 
nezinyoni zonke zezulu, waziyisa 
kumuntu ukuba abone ukuthi umuntu 
angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi^ 
njengalokhu umuntu eziqamba zonke 
izilwane eziphilayo, lokhu kube 
ngamagama azo. ^^Umuntu waziqamba 
amagama zonke izinkomo, nezinyoni 
zezulu, nezilwane zasendle. Kepha 
umuntu akatholelwanga umsizi 
onjengaye. ^^ UJehova uNkulunkulu 
wamehlisela umuntu ubuthongo 
obunzima;, walala; wayesethatha olunye 
Iwezimbambo zakhe, wavala indawo 
ngenyama. ^^UJehova uNkulunkulu 
wakha owesifazane ngobambo 
abeluthathile kumuntu, wamyisa 
kumuntu. 

23 Wayesethi umuntu: "Lo 
useyithambo lamathambo ami nenyama 
yenyama yami; uyakubizwa ngokutiii 
indodakazi, ngokuba uthathwe 
endodeni." ^^Ngalokho indoda 
iyakushiya uyise nonina, inamathele 
kumkayo; bayakuba nyamanye. 

25 Babehamba ze bobabili, 
u-Adamu"*" nomkakhe, bengenamahloni. 

Ukuwela esonweni 

3Inyoka yayinobuqili kunazo zonke 
izilwane zasendle abezenzile 
uJehova uNkulunkulu. Yathi 
kowesifazane: "Ngempela uNkulunkulu 
ushilo yini ukuthi: 'Ningadli emithini 
yasensimini,' na?" 

2 Owesifazane wathi enyokeni: 
"Singadla izithelo zemithi yasensimini, 
%epha ngezithelo zomuthi ophakathi 
nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi: 
'Ningazidli, ningazithinti ukuba 
ningafi.' " 
4 Inyoka yathi kowesifazane: "Aniyikufa nokufa; ^kepha uNkulunkulu 
uyazi ukuthi mhla nizidla, kuyakuvuleka 
amehlo enu, nibe njengoNkulunkulu, 
nikwazi okuhle nokubi." 

6 Owesifazane ebona ukuthi umuthi 
ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka 
emehlweni, nokuthi umuthi 
unxanelekile ekuhlakaniphiseni, 
wathatha izithelo zawo, wadla, wanika 
nendoda yakhe kanye naye, nayo yadla. 
^Ayesevuleka amehlo abo bobabili, 
babona ukuthi bahamba ze; bathunga 
amaqabunga omkhiwane, bazenzela 
izibhinco. 

8 Base bezwa izwi likajehova 
uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa 
ngokuphola kwelanga; u-Adamu 
nomkakhe bacasha ebusweni 
bukajehova uNkulunkulu phakathi 
kwemithi yensimu. ^Kepha uJehova 
uNkulunkulu wambiza u-Adamu, wathi 
kuye: "Uphi na?" 

10 Wadii: "Ngizwe izwi lakho 
ensimini, ngesaba ngokuba ngihamba 
ze; ngalokho ngacasha." 

11 Khona wathi: "Ngubani 
owakutshela ukuthi uhamba ze na? 
Udlile kulowo muthi engakuyala ngawo 
ukuthi ungadli kuwo na?" 

12 U-Adamu wathi: "Owesifazane, 
owangipha yena ukuba abe nami, 
unginikile kuwo umuthi, ngadla." 

13 UJehova uNkulunkulu wathi 
kowesifazane: "Yini lokhu okwenzileyo 
na?" 

Owesifazane wathi: "Inyoka 
ingikhohlisile, ngadla." 

14 UJehova uNkulunkulu wathi 
enyokeni: "Njengokuba usukwenzile 
lokho, uqalekisiwe phakathi kwezilwane 
zonke naphakathi l^azo zonke izilwane 
zasendle; uzakuhamba ngesisu sakho, 
udle uthuli izinsuku zonke zokuhamba 
kwakho. ^^Ngizakubeka ubutha phakathi 
kwakho nowesifazane, naphakadii 
kwenzalo yakho nenzalo yakhe. Yona 
iyakuchoboza ikhanda lakho, wena 
uyakulimaza isithende sayo." ^^Wathi 2:18: Shum. 4:9 2:22: 1 Kor. 11:8; 1 Thim. 2:13 2:24: Math. 19:5; Mark. 10:7; Ef. 5:31 

3:1: Joh. 8:44 3:6: 2 Kor. 11:3; 1 Thim. 2:14 3:15: Rom. 16:20; Heb. 2:14; 1 Joh. 3:8 3:16: Ef. 5:22 UGENESISE 3 

kowesifazane: "Ngizakukubangela 
ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni 
kwakho; uyakubeletha abantwana 
ngobuhlungu. Ukunxanela kwakho 
kuyakuba sendodeni yakho; yona 
iyakukubusa." 

17 Wayesethi ku-Adamu: 
"Njengokuba ulalele izwi lomkakho, 
wadla kulowo muthi engakuyala ngawo 
ukuthi ungadli kuwo^ ngalokho 
umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. 
Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke 
izinsuku zokuhamba kwakho. 
^^Uyakukuvezela ameva namakhakhasi^ 
wena udle imifino yasendle. 
^^Ngesithukuthuku sobuso bakho 
uyakudla isinkwa sakho^ uze ubuyele 
emhlabathinij lokhu wathathwa kuwo; 
ngokuba ungumhlabathi^ 
uyakuphenduka umhlabathi." 

20 U-Adamu wamqamba umkakhe 
igama lokuthi u-Eva^* ngokuba waba 
ngunina wabo bonke abaphilayo. 

21 UJehova uNkulunkulu wabenzela 
u-Adamu nomkakhe iziphuku^ 
wabembathisa. 

22 UJehova uNkulunkulu wathi: 
"Bheka^ u-Adamu usenjengomunye 
wethu, uyakwazi okuhle nokubi; kepha 
manje makangeluli isandla sakhe^, 
athathe nakuwo umuthi wokuphila^ 
adle, aphile kuze kube phakade." 
^^UJehova uNkulunkulu wammukisa 
ensimini yase-Edene ukuba alime 
umhlabathi athathwe kuwo. 
^^Wamxosha u-Adamu, wabeka 
ngasempumalanga kwensimu 
yase-Edene amakherubi* kanye 
nenkemba yelangabi 
ephenduphendukayo, ilinde indlela eya 
emthini wokuphila. IBHAYIBHELI ELINGCWELE Ukuhlelwa kokuqala kwaseNingizimu ne-Afrika 1977 

Ukuhlelwa kwesibili ngombhalamagama omusha 1997 

Ukuhlelwa kwesithathu ngamagama agqamile 1997 © INhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu ne-Afrika 1959, 1997 Abakhiphi bagodle amalungelo onke mayelana nale ncwadi. 

Akumele kucashunwe lutho kuyo lushicilelwe, kumbe luphindaphindwe 

noma ngayiphi indlela, kungakatholokali imvume elotshwe 

ngabakhiphi bayo. 

Le ncwadi ikhishwe yiNhlangano yeBhayibheli yaseNingizimu ne-Afrika 
P. O. Box 6215, Roggebaaij, Cape Town 8012 THE BIBLE in Zulu 

First South African edition 1997 

Second edition (new orthography) 1997 

Third edition (large print) 1997 

© BIBLE SOCIETY OF SOUTH AFRICA 1959, 1997 

All rights reserved. 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval 

system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, 

photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission 

of the publisher. 

Published by the Bible Society of South Africa, 
P. O. Box 6215, Roggebaai, Cape Town 8012 

Printed by National Book Printers, 

Drukkery Street, Goodwood 7460, 

South Africa 

Type 12pt Plantin 

Zulu-BSSA-lOM-1997 

R083 ISBN 7982 1246 2 (Hard cover) 
R089TI ISBN 7982 1256 X (Leather cover. Thumb index)