Skip to main content

Full text of "Rozmowy w polskim i angielskim jezyku przez E. Kasprowicza i J. Corneta"

See other formats


Presented to the 
LiBRARY qf the 

UNIYERSITY OF TORONTO 

by 

PROFESSOR C. D. 
ROUILLARD jZMO w Y w POLSKIM I ANGIELSKIM JĘZYKU PRZEZ E. KASPROWICZA I J. CORNETA. WYDANIE DRUGIE, PRZEJRZANE I UZUPETNIONE. LEIPZIG. 

OTTO HOLTZE'S NACHFOLGER, 

1898. 
A MANUAŁ OF POLIS II AND ENGLISH 

CONYERSATION BY E. KASPROWICZ AND J. CORNET. SECOND EDITION REYISED AND ENLARGED. LEIPZIG. 

OTTO HOLTZE'S NACHFOLGER. 

1893. QI2S 

R3 

iSSi 
Spis rzeczy. 
Część pierwsza. 

Rozmowy o przedmiotach codzien- 
nego życia. Język 


1 


Pogoda i pory roku. 


5 


Czas 


15 


Wiek 


21 


Familja. 


24 


Wstawanie. 


26 


Dbidr 


27 


Kładąc się spać 


80 


Ubiór mczki 


32 


Ubidr żeński 


33 


Człowiek. 


35 


Zdrowie 


47 


Śniadanie 


53 


Obiad 
1) W domu 


55 


2) W oberży 


60 


W kawiarni 


61 


Wieczerza 


63 


Sprzęty stołowe 


66 


Potrawy 1 dania 


67 


Dom 


71 Przy najmowaniu mieszkania 75 

Miasto 81 

Wizyta 87 

Ogr<5d 95 

Wieś 101 

Zwierzęta. 106 Table of contents. 

First part. 

Conversation on daiiy subjocts. 

The language 1 
The Weather and the Seasons 5 

Time 15 

The age 31 

The family 34 

Getting up 26 

Dress 27 

Going to bod 30 

Men's clothes 32 

Women's ciothes 33 

Man 35 

Health 47 

Breakfast 53 
Dinner 

1) At home 55 

2) At an inn 60 
At the Coffee-house 61 
Supper 63 
Table -requisites 66 
Meals and dishes 67 
The honse 71 
To hire an apartment 75 
The town 81 
A Tisit 87 
The garden 95 
The country 101 
The aalmal kingdom 106 II Spis 


rzeczy. 
Contents, 
Podróżowanie 
116 


TravelHng 


116 


Komora celna 
123 


The Customhouse 


123 


Paszport 
124 


The passport 


124 


Fodiói koleją ielazną 


125 


Travelling by Raił 


125 


Podrdż statkiem 


parowym 


128 


Travelling by Steamboat 


128 


Kolej żelazna 
131 


The railway 


131 


Hotel (Zajazd) 
132 


The inn 


132 


Teatr 
135 


The theatre 


135 


Opera 
142 


Opera 


142 


Koncert 
144 


Concert 


144 


Taniec 
145 


Dancing 


145 


Wist 
147 


Whist 


147 


Gra w szachy 
149 


Chess 


149 


Gra w arcaby 
151 


Draughts 


151 


BiUard 
151 


Billiards 


151 


Gry 
153 


Plays 


\53 


Zabawy 
154 


Amusements 


164 


Fechlowanle 
155 


Fencing 


155 


Kąpiel 
155 


Bathing 


155 


Rybołówstwo 
156 


Fishing 


156 


Tytuń ł tabaka 
157 


Smoking and snuflf-taking 


157 


Jazda konna 
158 


Horsemanship 


158 


Polowanie 
164 


Sporting 


164 


Roboty kobiece 
166 


Ladies' work 


166 


Modniarka 
172 


A milliner 


172 


Handlarz sukna 
173 


A woollen-draper 


173 


Krawiec 
175 


A tailor 


175 


Szewc 
176 


The shoemaker 


176 


Zegarmistrz 
178 


A watchmaker 


178 


Księgarz 
180 


The bookseller 


180 


Handel 
184 


Commerce 


184 


Rzemiosło i Rękodzieła 


192 


Trade and professions 


192 


Szkoła 
199 


The school 


199 


Czytać 
201 


Reading 


201 III Spis rzeczy. 

Pisać 202 

Rachowanie 206 

Rysunek, malarstwo 209 

Muzyka i śpiew 213 

Uniwersytet. 219 

Nauka, sztuka, literatura 222 

Religia, kościół 230 

Prawo 238 

Państwo 241 

Wojna 252 

Marynarka 263 

Poczta, telegraf, telefon 268 Contents. 

Writing 202 

To count, reckon 206 

Drawing and painting 209 

Musie and singing 213 

The university 219 

Sciences, arts, literaturę 222 

Religion, church 230 

Justice 238 

State 241 

War 252 

Navy 263 
Post, Telegraph, Telephone 268 Czgść druga. 
Wyrażenia potoczne. 

Być 

Mleć, posiadać 

Otrzymać 

Dostać, otrzymać, dostąpić, do- 
ścignąć, wygrać "" 

Zasłużyć, zyskać 

Stracić 

Brakować, nie dostawać, oby- 
wać się, potrzebować 280 

Zostać, stać się, zdarzyć się 282 Powstać, nastąpić 284 

Zaczynać 285 

Rość, zwiększać, rozsiewać 286 273 
275 

276 
278 
279 Second part. 
Everyday phrases. 

To be 269 

To have, to possess 273 

To get, to recelve 275 

To obtain, to acąuire, to win 276 

To deserve, to gain 278 

To lose 279 

To want, to need, to miss 280 To become, to grow; to hap- 
pen, to occur To arlse, to rosult 284 To begin, to commence 285 

To grow, te extend, to in- 
crease 2S6 ,iv Spis rzeczy. Contents. 

Postępować, trwać 287 To continue, to insist 287 

Udać się, nie udać się 288 To succeed, to prosper; to 

miscarry 288 

Wygodzie, przystoić. odpowia- To suit, to fit, to accomodate 290 
dać 290 

Zostać, trwać, wąchać się 292 To remain; to last; to delay 292 

Odmienić się, zmieniać 393 To change, to alter 393 

Przejść, przeminąć, znikać 295 To pass away, to dlsappear 295 

Zatrzymać, przerwać, ukrócić. To stop , to interrupt , to cease 296 
przestać 296 

Ukończyć, dopełnić 298 To finish, to end 298 

Umrzeć, zginąć 299 to die, to pcrish 299 

Żyć 301 To live 801 

Być przytomnym, pojawić się, To attend, to appear 802 

znaleźć się 302 

Mieszkać, przebywać 303 To dwell, to stay, tolive, to 

reside 803 

Nająć, wynająć, przeprowadzać To hire, to let, to change 

się, urządzać się 304 one'8 lodgings, to fit up 304 

Kupić, sprzedać, zapłacić, ko- To buy, to sell, to pay, to 

sztować 306 cost 806 

Dłużnym być, zadłużyć się 310 To owe, to contract debts 810 

Oszczędzać, rozrzucać 311 To spare, to save; to spend, 

to waste 811 

Pożyczać, wypożyczać 313 To lend, to borrow 318 

Ręczyć, poręczać, zastawić 314 To give bali, to pledge, to 

answer for 814 

Zakładać się 315 To wager, to bet 315 

Żenić, ożenić się 316 To marry 816 V Spis rzeczy. Contents. 

Potrzebować, użyć 318 '^° °««' *° ^PP^^' *<» emplojr, 

to avail 818 

Położyć, siąść, postawić, leżeć 320 '^^ ^^^ *« s«t» *<* P"^*' *<» P^^^e, 

to settle; to lie 820 

Siąść, siedzieć 323 To set, to sit 323 

Stać, wznieść, założyć 324 To stand; to erect, to found 824 

Urządzać, porządkować, pomię- ^o direct; to put in order, łn 

szać, zwracać 326 disorder 325 Przedstawiać się, wprowadzać 327 To present, to introduce, to 

wait opon; to represent 827 

Wejść, wsiąść, dostać się, zejść 329 ^o enter; to step;, to ascend, 

to descend; to tread 329 Raszać, czołgać, porwać, cofać, To move, to remore, to stir; 

oddalić 831 to retire 831 Ztiiżyć, postępować, spotkać. To approach; to meet; to ac- 

towarzyszyć 334 company 384 

Iść, udać się, wyjść, przejść 836 To go, to pass 886 

Wyjść, iść na spacer 341 To go out, to walk, to take a 

walk 341 

Przyjść, wrócić 343 To come, to return 343 

Zaprosić, odwiedzać, obchodzić To invite; to visit, to pay a 

się 845 visit, to freąuent 845 

Biedź, śpieszyć się, pospieszyć 847 To run, to hasten, to dlspatch 847 

Skakać, podskakiwać, wysadzać 349 To spring, to leap, to burst 849 

Latać, znikać, omijać, ubiedz 850 To flee, to fly; to avoid, to 

escape 850 

Nastąpić, prześladować, naśla- To follow; to pursne; to łml- 

dować 851 tatę 851 VI Spis rzeczy. 

Trzymać 353 

Mieszać się, brać udział 355 

Odnosić, stosować, zależeć, za- 
włsnąć, iść 358 

Nosić, posłać, wieść, naprowa- 
dzić 360 

Zbierać, gromadzić 362 

Ciągnąć, pcliać, wlec 363 

Wiązać , przytwierdzać , wie- 
szać 864 
Rzucać, bić 365 Rznąć, łamać, rwać 367 Rozłączać, rozdzielać, rozró- 
żniać 368 

Zostawić, opuścić, porzucić, od- 
dać odprawić 369 

Uwolnić się 370 

Padać 371 

Napełniać, wypróżniać 372 

Przyrządzać, być gotowym 373 

Otwierać, zamykać, zaprzyć 374 

Cza6, dotykać 874 

Widzieć patrzeć, uważać 375 Contents. 
To hołd, to keep 353 To mis, to meddle ; to pai take, 
to join 355 

To concern, to regard; to de- 
pend upon; to consist 358 

To carry, to bear, to wear; 
to bring, to fetch; to lead, 
to guide; to derłve 360^ 

To gatlier, to meet, to assem- 
ble, to Join 362 

To draw, to puli, to push 363 

To bind, to tie, to fasten; to 
hang; to stick; to untie 364 

To throw; to strike, to beat; 
to drive, to thrust 365 

To cut, to break, to tear 367 

To separate , to divide , to dif- 
fer, to distinguish 368 

To leave, to quit, to dismiss, 
to forsake; to forego 369 

To free, to liberate, to deliver, 
to get rid of 370 

To fali 371 

To 6U, to suffice, to empty 372 

To prepare; to be ready 373 

To open; to shut, to close; to cover 
To feel; to touch 374 
374 To see, to look, to percelve, 
to observe etc 876 VII Spis rzeczy. Contents. 

Zdawać się 378 To appear, to seem 378 

Słuchać 379 To hear, to Iłsten 879 

Mówić, powiadać 380 To speak, to talk, to say, to 

tell 380 

Pytać, odpowiadać 383 To ask; to answer, to reply 383 

Nazywać, wołać, krzyczeć 384 To name, to cali; to ery 384 

Zawiadomić 385 To inform, to advise, to ad- 

yertise 385 

Objaśniać 38' To esplain; to declare 386 

Pokazać, dowodzić 387 To słiow, to prove 387 

Uczyć, przestrzegać, radzić 388 To teach ; to exhort ; to advlse 388 

Żądać, prosić 389 To ask, to demand; to beg, to 

pray 389 

Twierdzić, przyznać, przeczyć 390 To assert, to attest; to own; 

to deny, to contradict 390 

Obiecać, grozić 391 To promise; to threaten 391 

Pokazać, poruczać, rządzić 392 To command, to bid; to rule 392 

Porównać, być podobnym 393 To compare; to resemble 393 

Prześcigać, odznaczać się, chwa- To excel ; to distinguish ; to 

lić, ganić, usprawiedliwiać się 393 prefer; to approye; to blame; 

to excuse 393 

Mylić się, oszukiwać, kłamać 395 To mistake, to cheat, to de- 

ceive, to Iłe 395 

Milczeć 396 To be silent 396 

Przyzwyczaić się, przywyknąć 397 To accustom; to be accustomed 397 
Szukać, próbować, znajdować 397 To seek; to try, to endearour; 

to find 397 

Zgadywać, podejrzywać, poj- To giiess; to suspect, to con- 

mować, rozumieć, sądzić 398 ceive; to judge, to suppose 398 

Myśleć, wątpić 400 To tłiink, to consider; to doubt 400 

Przypomnieć, zapomnieć 401 To remember; to forget 401 VIII Spis rzeczy. 

Znać, wiedzieć 402 

Wierzyć, spuścić się, spodzie- 
wać się, czeliać 403 

Życzyć, chcieć, mddz, odważyć 
się, pozwolić 404 

Słuchać, wzbraniać się, prze- 
szkadzać, zaliazać, musieć 406 

Postanowić, namyśleć się 407 Contents. 
To know 402 

To believe; to trust; to hope, 

to expect 403 

To włsh; to be able, to dare; 

to allow 404 

To obey; to refuse, to pre- 

vent, to forbid; to compel; 

to be obliged 406 

To appoint, to determine, to 

intend; to cause 407 Czynić, działać, robić 
Dać, brać 

Pomagać, dziękować 
O uczuciach 
Niektóre przysłowia 4Qg To do, to make etc. 

409 '^^ S^^6? to ta^e 

41Q To assist; to thank 

412 On sentiments 

424 A few proverbs 408 
409 
410 
412 
424 Część pierwsza. First Part. Rozmowy o przedmiotach 
codziennego życia. Conversation on daily 
subjects. Jgzyk. 

Mdwisz pan po polsku? 
Mówię cokolwiek. 
Rozumiesz pan po polsku? 
Rozumie cokolwiek, jeźlł nie m<5wią 
prędko. 
Proszę, nie m(5w pan tak prędko. 

Proszę mówić trochę wolniej. 

Rozumiesz mię pan; 

Nie zrozumiałem jeszcze dobrze. 

Czy pan Francuz? 

Pan mówi bardzo dobrze. 

Pan mówi płynnie. 

Pan się wyraża jasno. 

Daruj pan, ale ja mówię źle po 
polsku. 

Brak mi praktyki. 

Pan musisz mówić często po pol- 
sku. 

Po polsku nie mówiłem nigdy. 

Trudno ml być zrozumiałym. 

Boję się robić błędów przy mówie- 
niu The Language. 

Do you speak Polish? 
I speak it a Iłttle. 
Do you understand Polish? 
I understand it a litte , if it be not 
spoken too fast. 
Pray, do not speak so fast. 

A little slower, ifyouplease. 

Do you understand me? 

I did not quite understand you. 

Are you a Frenchman? 

You speak perfectly well. 

You speak pretty fluently. 

You express yourself clearly. 

I beg your pardon, I speak Polish 

very badly. 
I want practice. 
You ought to speak Polish fre- 

ąuently. 

I never spoke Polish. 
I take much pain to make myself 

undersiood. 
I am afraid of making blunders 

in speaking. 2 Język. 

To pochodzi z braku ćwiczenia The Language. 
That is for want of practice. Mdw pan ze mną po polsku. 
Lepiej byś pan ze mną po polsko 
mdwił. 

Ja rozumie lepiej aniieli mdwię. Speak Polish with me. 
You had better speak Polish with 
me. 
I understand better than I speak. Jak się panu moja wymowa po- 
doba? 

Pan wymawiasz dosyć dobrze. 
Jest kilka liter, których wymawia- 
nie trudne dla cudzoziemca. Cudzoziemcy wymawiają, najczę- 
ściej ł na ko<icu słowa niedo- 
kładnie. 

Wymdw pan był, mydło, miło. Pronounce: był, mydło, miło. How do you find my pronuncia- 
tion? 

You pronounce tolerably well. 
There are some letters, the pronun- 

ciation of whlch is rather difficult 

to foreigners, in the beginning. 
Most foreigners do not pronounce 

correctly the ł at the end of 

words. Nie mieszaj pan y z i. 
Polska litera eh jest dla cudzo- 
ziemcdw trudną do wymówienia. Do not confound y with i. 
Foreigners take much pain in pro- 
nouncing the Polish letter eh. Wymdw pan słowo chudy. 

Tak nie jest dobrze. 

To słuchowi niemiłe. 

Słuchaj mię pan: tak trzeba wy- 
mawiać. 

Warszawskiej czy krakowskiej wy- 
mowie dajesz pan pierwszeństwo? Pronounce the word chudy. 

That is not well (That won't do), 
That ofiFends (grates on) the ear. 
Listeu to me , you must pronounce 

in thls manner. 
Do you prcfer the pronunciation 

of Warsaw or that of Cracow. Wymowę warszawską chwalą dla 
joj miękkości, a krakowską dla 
jej czystoty. 

Polakom fran6nzka wymowa jest 
łatwa. The pronunciation of Warsaw is 
praised for its softness and that 
of Cracow for its purencss. 

The Polanders have much facllity 
to pronounce French well. 3 Język. 

Wymowa francuzka nie jest wcale 
trudną (bardzo łatwa.) 
Uczy się pan po francnzkn? ine uanguage. 

Tiio French pronunciation is very 
easy 
Do you learn French? Tak jest, nczę się. 
Jak się pański nauczyciel nazywa? 
Nazywa się N. N. — On uczy mię 
po francuzku. 

Umie on dobrze po francuzku ? 

On zna ten język gruntownie. 

Jest rodowitym Francuzem; znasz 
go pan? 

Znam go z wziętości. 

Jest to bardzo zasłużony człowiek. 

Jego metoda jest bardzo prosta. 
Jak długo pan się po francuzku 
uczy? 

Naukę tę przed trzema miesiącami 

zacząłem. 

Wiele godzin pan odbył? 
Mam co tydzień dwie godziny. 
Pan postąpiłeś daleko. 
Bardzoś pan postąpił w francuzkim 

języku. 

Talent pański w językach jest 
zadziwiający 

Mój nauczyciel zna dobrze wiele 
języków. 

On mówi po angielsku jak rodzony 
Anglik. 

Ma też ogólne pojęcie języka nie- 
mieckiego. Yes I learn it. 

What is the name of your master? 
It is Mr. N. N. He teaches me 
French. 

Does he know French well? 

He knows the language tho- 

roughly. 
He is a native of France; do you 

know him? 

I know him by reputation. 
Ile is a man of great merit. 

His method is very simple. 
How long have you been ' 

French? 
1 began to le« • 

ago. 
How ma 
I have 
You ■ 
You 

profic 
You • 

langi 
My rr 

ver8 
He t Hp 

( 4 Jeżyk. 

Uczyłem się po angieLskn pięć 

kwartałdw. 
To bardzo niedługo (krdtko). 
Dopiero zacząłem się uczyć. 
Jest to najpożyteczniejszy język do 

nauki. 
Po angielsku mówią wszędzie. 

Gramatyka jest prostsza i lżejsza 
niż wymowa. 

Nasz organ nieprzyzwyczajony do 
tych dźwiękdw. 

Cdż pan powiesz o niemieckim ję- 
zyku? 

Nie znajdujesz go pan trudnym? The Language. 

I have learned English a year and 

tliree months. 
That is a very sliort time. 
I am only beginning. 
This is the most useful language 

one can leam. 
Englisli is spoken every where. 

The Euglish grammar is simpler 
and easier than the pronunciatlon. 

Our organs are not accustomed to 
these sounds. 

What do you think of tlie German 
language? 

Do you not find it rather difficult? Postępuje brat pański w niemieckim 
'"'zyku? 

'" język niemiecki. 

'•^statecznie, aby być Does your brother make any pro- 
gress in the German language? 

He speaks broken German. 

He speaks it sufficiently to make 
hlmself understood. 'Zła do 

ii- bez 

«:na. 

rzy- 

akter 7 1 
lie German literaturę has arrived at 

so high a degree of perfection 

that one can hardly do without 

this language, 
The French language is very 

agreeable. 
Vivacity and sweetness are the 

character of the French langun- 

ge. 
Tlie Russian language is well 

sounding aud expressive. 
It is a very rich language and 

very fit for poetry and eloąuence. It belongs to the idioms of Sla- 
Yonian orlgin. 5 Język. 

Czytałem kilka polskich książek. 

Czytałeś pan bajki Krasickiego? 
Tak jest, a teraz czytam dzieła 
Mickiewicza. 
Rozumiesz pan to, co czytasz? 

Za pomocą słownika. 

Mogę tłomaczyć każdą książkę bez 

pomocy słownika. 
Piszę po polsku, i tłomaczę z 

francnzkiego na polskie. 
Jak się to wyrazi po polsku? 

Jak pan powiesz po polsku . . . ? 

To wyraz przestarzały. 

To słowo nie jest właściwe językowi. 

Każdy język ma swe odrębności. The Lan^uage. 
I have read some Russian books. 

Did you read the fables of Krylów ? 
Yes , sir, and now I am reading 

the works of Pushkin. 
Do you nnderstand what you 

read? 

With the assistance of a dictionary. 
I translate at sight. 

I can write Russian and translate 
from French into Russian. 
What do you cali that in Russian? 

What is the Russian word for . . .? 

This word is obsolete. 

This word is not proper to the 

language. 
Every language hus its idiotisms 

(peculiarities). Pogoda i pory roku. TheWeather and the Seasons. Jaka pogoda? 
Pogoda jest piękna. 
Prześliczna, doskonała, cudowna 
pogoda! 

Brzydka pogoda. 
Szkaradna pogoda. 

Czas jest pochmurny. 

Czas jasny, wietrzny. 

Sło/ico świeci. 

Niebo jest jasne (wypogodzone). How is the weather? 

It is fine weather. 

It is beautiful , charming weather. 

It is bad weather 

The weather is shocking. 

It is gloomy, duli weather. 
It is elear weather. 
The sun shines, it is sunshine. 
The sky is serene. 6 Pogoda i pory roku. 

Powietrze jest umiarkowane. 

Jest przyjemnie. 

Jest ciepło. 

Jest zimno. 

Ani za ciepło, ani za zimno. 

Pogoda jest niepewna i zmienna. 

Pogoda pochmurna. 

Powietrze pochmurne; niebo się 

chmurzy. 
Na niebo zachodzą chmury. 

Pogoda się zmieniła. 
Czas jest mokry i dżdżysty. 

Teraz jest mgła. 
Teraz mgła gęsta. 
Czas jest mglisty. 
Okolica niknie we mgle mętnej 1 
żiJłtej. 
Niebo zlewa się z ziemia. TheWeather and the Seasons. 

The air is temperate. 

It is mild weather. 

It is warm, hot 

It ts cold. 

It is neither too hot nor too cold. 

The weather is unsettled and 

changeable. 

The weather (sky) gets cloudy. 
It is cloudy weather (the sky is 

OTcrcast). 
Some clonds are gathering on the 

horizon. 

The weather has changed. 
It is damp and rainy weather. 

It is foggy, misty. 
There is a thick fog. 
It is foggy weather. 
The environs are darkened by a 
thick yellow fog. 
The sky mingles with the earth. Nie można nic widzieć. 

Jak się słońce pokaże, rozpędzi 

mgłę. 
Niebo się wyjaśnia. 

Będziemy znów mieli pogodę. 
Czy pogoda wytrzyma? 

Zdaje się że pogoda nie wytrzyma. 

Niebo pokryte w całości chmurami. 

Całe niebo jest obłożone. It is quite impossible to see any 

thing. 
As soon as the sun breaks forth, 

he will disperse the fog. 
The weather is clearing up again. 

The weather incllnes to fair, settles. 
Will tlie weather continue , — will 

it keep fair? 
There is no appearance of fine 

weather. 
The sky is ąuite covered with 

clouds. 
The sky is ąuite oyercast. 7 Pogoda i pory roku. 
Deszcz pada. 
Będzie deszcz. 
Deszcz pada mocny. 
Deszcz pada ulewny. 
To tylko chwilowy deszcz. 
To tylko szybko przebiegająca 
chmura. 
Drobny deszcz pada. 
Widzisz pan tęczę? 
To przepowiada pogodę. 

Deszcz kropi. 
Na dworze jest błotno. 
Ulice są bardzo zabłocone. 
Zabłociłem się całkowicie. 
W czas podobny nie trzeba wy- 
chodzić. 
Nie można wychodzić. 
Ja wyjdę pomimo deszczu. 

Proszę, pożycz mi pan parasola. 

Przysłońmy się gdziekolwiek. 
Tutaj jesteśmy skryci przed desz- 
czem. 

To ulewa. Chmura się oberwała. 
Trąba wodna. 
Zmokłem. 
Przemokłem zupełnie. 

Zmokłem do nitki (do kości). 

Deszcz ustał. 

Deszcz przyniósł przyjemniejszą 
pogodę. 

Chmury się rozdzielają. The Weuther and the Seasons. 

It rains. 

We shall have rain. 

It rains fast. 

It rains downright, it pours. 

It is merely a shower. 

It is merely a (cloud) shower 

which will pass away. 
It is drizzling. 
Do you see the rainbow? 
That is a token of (promises) fiue 

weather. 

The rain is falling hi drops. 
It is very dirty out of doors. 
The streets are rather dirty. 
I am ąaite bespattered. 
One should not go out in such 

weather as this. 
There is no stirring abroad. 
Notwithstanding the rain I will 

go ottt. 
Be 80 kind as to leiid nie your 

umbrella. 

Let us look for shelter. 
Ilere we are sheltered froiu tlie 

raiu. 

This is a lieavy shower. 
A water-spout. 
1 am ąuite wet. 

I am completely drenched , ąuite 
soaked. 
I ara wet to the skin. 

It has left off raining. 

The air has grown ąuite mild by 

the rain. 
The clouds separate (and yanisli. 

by degrees (run away). 8 Pogoda, i pory roku. 
Słodce pokazuje się znowu. 

Słodcc świeci. 

Niebo jest niebieskie, słońce ogniste. 

Niebo pełne obłoczków 
To przepowiada bnrzę. 
Jest wietrzno. 
Wiatr się podnosi. 
Silny wiatr wieje. 

Wieje wiatr swie^.y, zimny, ostry, 
przejmujący. 
Wiatr się odmienił. 

Wiatr przeskoczył na południe. 

Z której strony wiatr wieje? 

Spojrzyj pan na chorągiewkę. 
Główne wiatry są: północny, połu- 
dniowy, wschodni i zachodni. — 

Wiatr boczny. 

Zamkn^ pan drzwi; boję się prze- 
ciąga. 
Wiatr lodowaty. 

Wiatr ostry, kłnjący. 

Spokojny, miły wietrzyk. 

Przyjazny, przeciwny wiatr. 

Wicher. 

Uragan. 

Burze w porównanie dnia z nocą. 

Wicher wyje. The Weather and the Seasons. 
The sun i.s breaking forth again. 

The sun shines brightly. 

We have a dark-blue sky and 

bright sunshine. 
There is a mackerel sky. 
That portends a strong wind. 
It is windy. 

The wind is getting up. 
The wind blows high. 
A brisk gale of wind, a sharp, 

bleak wind is blowing. 
The wind łias changed, veered 

about. 
The wind has shifted to the south. 

From which ąuarter does the 

wind blow? 

Look at the weathercock. 
The cardinal winds are: the 

north-, south-, east-, west- 

wind. 

A side-wind. 
Shut the door, I am afraid of 

the draught. 
A chiUing blast. 

A sharp, bleak north-wind. 

A gentle breeze. 

A fair, a contrary wind. 

A sąuall, a blast of wind. 

Hurricane 

The eąuinoctial gales. 

The wind hnrls. 9 Pogoda i pory roku. 

Okropna zawieja. 

Zawierncha, śnieżyca. 

Wiatr 8i| ucisza. 

Cisza nastąpiła. 

Cisza nie zostanie na długo. 

Wiatr wzbił pył w powietrze. TheWeathcr and the Scasons. 
A dreadful snow-storm. 
Snow-drift. 

The wind fixlls, abates, drops. 
It grew ąuite calm. 
The calm will not last for a long 
time. 
The wind bas driven up the dust. Pełno karzu. 
Deszcz pył rozpędził. The dust is flying very much. 
The rain haa laid down the dust. Mży. 

Rosa pada. 

Przeszłej nocy upadł szron. 

Grad pada. 
Grad krupi. 
Grad zbił zboże. 

Grad uszkodził drzewa. 

Śnieg pada. 

Śnieg pada wielkiemi płatami. 

Śnieg bardzo głęboki: 

Śnieg taje. 

Mamy gołoledź. 

Bruk jest bardzo gładki. 

Niebezpiecznie teraz chodzić. 

Dziś bardzo zimno. 

Mnie zimno ; ja marznę. 

Wczoraj był mrdz tęgi. 

Mrdz chwycił znowu. 

Będziemy silne zimno mieli. 

Moje palce skostniały od zimna. It drłzzles. 

Dew is falling. 

There was a hoar-frost last night. 

It hails. 

Sleet is falling. 

The hail has laid down the corn. 

The hail has injured the trees. 

It snows. 

Large flakes of snów are falling. 

The snów is very high. 
Tlie snów is melting away. 
It is a glazed Cslippery) frost. 
The pavement is very slippery. 
It is slippery walking. 
It is bitterly cold to-day. 
I am cold. 

There was a sharp frost yesterday. 
Tlie cold has set in again. 
The cold will be severe. 
My fingers are benumbed witli 
cold (frost -bitten). 10 Pogoda i pory roku. 

Drżę od zimna. 

Termometr, barometr spada, po- 
dnosi się. 

Jest ciepło, gorąco. 
Mnie gorąco. 
Parno, uciąiiiwie gorąco. 

Słodce pali, piecze. 

Upał jest nciążliwy. 

Upał jest nieznośny. 

Umieram z gorąca (ze znułenia). 

Ach, co za gorąco ! 
Przepotniałem cały. 
Pot się ze mnie leje. 

Idźmy w cieniu. 

Cień jest wielce przyjemny. 

Powietrze pełne parności. 

Będziemy mieli burzę. 

Burza się zbiera. 

Czas jest burzliwy. 

Błyska się. 

Grzmi 

Co za trzask gromu ! 

Piorun uderzył. 
Piorun w dom uderzył. 

Nic nie widać pr<5cz błysku pioruna. 

Burza przeszła. 

Gdzie pan byłeś podczas burzy? 

Czy piornn zrządził gdzie szkodę? TheWeather and the Seasons. 

I am 8hivering with cold. 

The thermometer, barometer is 

falling, rising. 
It is hot. 
I feel warm, 
It is sultry hot (The heat is op- 

pre8sive). 

The sun is bumiug, scorching. 
The heat is very annoying. 
The heat is insupportable. 
I am dying with heat; I am al- 

most suffocated with heat. 

Oh, how hot it is. 

I am all in a perspiration. 

The perspiration runs down my 
face. 

Let us go into tlie shade. 

The shade is very agreeable. 

The atmosphere is very hazy. 

We shall have a thunderstorm. 

A thunderstorm ia approaching. 

The weather is stormy. 

It lightens (The lightning flashes). 

It thunders. The tliunder roUa. 

What a dreadful clap of thunder 
that was. 

A thunderbolt has fallen. 

A house has been struck by light- 
ning. 

Nothing is to be seen besides tho 
flashing of lightning. 

The thunderstorm has ceased. 

Where have you been during the 
tliimderstorm? 

Has tlie lightning done any da- 
magft? 11 Pogoda i pory roku. 

Działania pioruna gą czasem za- 
dziwiające. 

A teraz co za przyjemne I świcie 
powietrze! The Weather and the Śeasons. 

The efiFects of lightning are some- 
times surprising. 

And now what a dellghtful tem- 
peraturę. Wiosna, lato, jesień, zima. Spring, summer, autunin, 

Winter. 

Zima minęła, wiosna nastąpi w jej Tbe wluter is over and gives way 
miejsce. to spring. 

Dnie przybierają, są coraz dłuisze. The days begin to lengtlien. Promienie słońca grzeją więcej 

Wszystlco zmienia się w naturze, 
zdaje się ożywiać. 

fcąkł poczynają zielenieć. 

Drzewa pączkują. 

Drzewa pokrywają się liściem i 
kwiatem. 

Ogrody pachną woniejącym kwia- 
tem. 

Wiatr osypuje ziemię, białym kwia- 
tem czereśni. 

Ptaki wracają znowu i zaczynają 
się gnieździć. 
Słowiki śpiewają w ciszy nocnej. 

Wieśniak! poczynają znowu około 
pola pracować. 
Zaczynają jui kosić. 

Ciepło się powiększa. 
Zbołe dojrzewać zaczyna. Tlie sim begins to acąuire morę 

force. 
Every thing changes , seems to 

revive. 

The meadows are growing green, 
The trees begin to bud. 
The trees begin to be decked with 

leaves and blossoms. 
Tlie gardens are perfumed with 

tlie fragrancy of flowers. 
A breeze scatters the whłte frag- 

mentsof cherry-blossoms over the 

ground. 
The birds are flying back and 

hegin to build. 
The nłghtingales are singing in 

the calmness of the night. 
Tlie country-people are going again 

about their agricultural labours. 
They are already beginning to 

mow. 

The heat is increasing. 

The corn begins to ripen. 12 Tory roku. 

Otrzymamy wiele żyta a mało psze- 
nicy. 
Czas zbiorów (żęcia) się zbliża. 
Niedługo zaczną żąć zboże. 

Żniwo będzie bardzo obfite. 

Zwożą zboże do spichlerza. 

Jesteśmy w porze kanikuły. 
Słońce wszystko wysusza. 
Nadzwyczajna posucha. 

Mamy bardzo gorące lato. 
Pora roku bardzo się opóźniła. 
Będzie nieurodzaj. 

Wiosny wcale nie było. 

Pory roku się pomieszały. 

Piękne dni letnie wkrótce się 

skończą. 
W jesieni powietrze jest chłodne, 

często zimne i mokre. 

Jesień bywa często milszą od lata. 

W piękny dzień jesienny chętnie 
spaceruję. 

W jesieni obierają się ogrodowe 
owoce. 
Drzewa są pełne owoców. 

Drzewa wiele spłodziły. 
W okolicach południowych Rossyi 
zbiór winogron już się rozpoczął. The Seasons. 

We shall have plenty of rye and 

but liltle wheat. 
The harvest-time is approaching. 
They will soon begin to cut the 

wheat. ■ 
The crop will be plentiful. 

They are iuuing the coru. 

We are in the dog-days now. 
The 8un dries op evory thing. 
Tliere is a terrible drought this 

year. 

We have a very hot summer. 
Tlie season łs very backward. 
We shall have a bad growth this 

year. 

We had no spring this year. 
The seasons are ąuite turned. 
We shall soon be at the end of 

the fine summer-days. 
In autumn the air is cool, often 

cold and damp. 

Antumn is sometimes even morę 

agreeable than summer. 
I am very fond of taking a walk in 

the fine days of autumn. 

In autumn the fruit is gathered. 

The trees bend with the weight 

of fruit. 

The trees have borne much fruit. 
They are already beginning to 

gather the grapes in the South 

of Russia. 13 Pory roku. 

Zbiory wina były bogate. 

Wino nie porodziło (nie udało słę). 
Wino będzie drogie, tanie. The Seasons. 

The Tintago has bcen plentiM, 
there are plenty of grapet. 
The grapes hare failed. 
The winę will be dear, cheap. Dnie ubywają, stają się krdtsze. The days are gettlng shorter. Dni są bardzo krótkie. 
O piątej już nic nie widać, zupeł- 
nie ciemno. 
O piątej trzeba już zapalić świecę. The days are very short. 
It is hardly daylight at fiye In th« 
erening. 
A Ught is neccssary at five o'clock. Ranki i wieczory są już bardzo 
zimne. 
Drzewa pokryte szronem. The mornings and erenings are 
rather cold aiready, 
The trees are covered with rimc. Liście więdną, żółknieją i opadają. 

Za tydzień drzewa będą już bea 
liści. 

Zima się zbliża. 
Marznie. 
Przeszłej nocy był silny mrtfz. By dogrces the leavc8 wither, 
grow yellow and begin to fali. 

In a week the trees will be leaf- 
less. 

Winter draws near, is at hand. 

It freczes. 

There was a hard frost last night. Dziś taje cokolwiek. 

Na dworze pomarzło wszystko. 

Mrdz trzeszczący. 

Przy dachach wiszą lodowe sople. 

Rzeka stanęła, zamarzła. 

L<5d rzeczny jest dosyć mocny. Można śmiało się ślizgać. 
Umiesz pan gonić na łyżwach? It thaws a little to-day. 

Erery thing is frozen out of doori. 

It freezes very hard. 

Icicles are hanging from the 

roofs. 
The river is frozen over. 
The Ice of the river ia pretty 

thick aiready; it is strong enongh 

to bear. 
One can slide withont danger. 

Can yon skate? 14 Pory roku. The Seasons. 

Nie, wolę jeździć saniami. No, I mucłi prefer driving in a 

sledge. 

Jestem wielkim lubownilciem jazdy I am very fond of sledge-parties. 
saniami. 

Kazałem do sanek zaprządz konie. I liaye ordered the horses to be 

put to the sledge. 

Bardzo lubłf zabawy zimowe. I am very partial to winter amn- 

sements. 
Ja nie lubię wcale zimy. I don't like winter at all. 

Długie wieczory zimowe są bardzo The long winter -evemngs are 

nudne. rather tedious. 

Jesteśmy teraz w samym środku We are in the midst of winter. 

zimy. 

Pamiętasz pan ową długą zimę? Do you remember the great 

Winter? 

Tak długiej zimy nie widziałem I never saw so cold a winter. 

nigdzie. 

Zimno dochodziło dwadzieścia sto- We had twenty degrees of cold. 

pni. 

Tak jest, lecz zima tegoroczna Yes, but this winter is very sharp 
także tęga. too. 

Ja skostniałem cały od zimna. i am ąuite stiflf, benumbed with 

cold. 
Nos sobie odmroziłem. My nose is frost-bitten. 

Należy go natychmiast trzeć śnie- You must rub it with snów 
giem. immediately. 

Drogi są zasypane. The roads are encumbered with 

snów. 
Na drogach tylko gtfry śniegu i The roads are all heaps of snów 
■wydoły. and ravines. 

My po pas w śnlegn ^e are up to the girdle in snów. 

Chodźmy do tej izby na ogrzanie. l^j „g go to warm ourselres in 

this cottage. 
Ogrzej się pan Warm yourself. 15 Pory roku. 

Należy natychmiast zrobić ognia. 

Pal pan w piecu. 

Przy ognia przyjemnie. 

Chodź pan bliżej do ognia, ko 

piecu. 
Pan siedzi cały dzień przy piecu, 

nie odchodzi od pieca. 

Ja nadzwyczajny zmarźlak. 
W Rossyi nie można obejść się 
bez futra. 

Czas zdaje się ociepiać. 
Rzeka puściła. 

L<Jd płynie po rzece (kra idzie). 
Rzeki wylały. 

Obawiają się wylewów. The Scasons. 

Cause a fire to be lighted in- 
stantly. 
Llght the fire. 

It is well sittiiig near the flreside 
Come near the fire, the stove. 

You are sitting near the fireside 
the whole day. 

I am extremely sensible to cold. 
In Russia one can scarcely do 
without a fur-cloaJk. 
It will be thawlug-weather. 
The ice dissolres, breaks up, thaws. 
The riTer is fuli of floating ice. 
Tlie riyers have overflvwed their Aa inundatlon is apprehended Czas. 

Świte. 

Zorza się pokazuje. 

Słońce wschodzi. 
Dnieje, dzień nastąpił. 
Ciemnieje, dzień zachodzi. 

Już zmrok. 

Przy nadejściu nocy. 

Mroczy się, noc nadchodzi. 

Noc zaraz nastąpi. 
Słońce zachodzi. Time. 

Tlie day breaks, it dawns. 
Tłie moming-twilight is already 
appearing. 
Tłie son rises. 
It is day-Ught. 
The day begins to decline. 

It is getting dark already. 

At night-fall. 

It grows dark, night is comfng. 

It will soon be night. 
The sun is setting. 16 Czas. 

Zorza wieczorna złoci obłoki. 

Teraz już noc. 
Zupełnie ciemno. 
Już była noc pdźna. 

Wszedł księżyc. 
Księżyc świeci. 
W świetle księżyca. 
Na niebie niezliczone gwiazdy. 
Pierwsza kwadra, pełnia, ostatnia 
kwadra, nów. — 

P<5ł-księżyc. 

Księżyc przybiera, ubywa. 

Wschód słońca, zachód słońca, 
zaćmienie słońca, zaćmienie księ- 
życa. 

Która godzina? 

Proszę mi powiedzieć, która go- 
dzina. 

Nie wiem która godzina. 

Późno, wcześnie. 
Jeszcze nie późno. 
Jeszcze bardzo rano. 
Będzie późno. 
Myślałem że później. 
Nie myślałem, aby tak późno 
było. 

Później, niżelim myślał. 
Która godzina u pana? 
Pierwsza. 
Trzy kwadranse na drugą. Time. 
The setting sun gilds tho clouds 

It is night. 

It is quite dark. 

The night was already far advan- 

ced. 
The moon rosę. 
The moon shines. 
At moonshine. 
The sky is covered vfith stars. 

First ąuarter (prime of the moon), 

fuli moon, last ąuarter (wane of 

the moon), new moon. 
Halftnoon. 
The moon increases, decreases (or 

wanes). 
Sunrise, sunset, an eclipse of the 

sim, of the moon. 

What o'clock is it? 

Pray, tell me what o^clock it is. 

I don't know, what o'clock it is. 

It is late, early. 

It is not yet late, 

It is still too early In the moniing. 

It is growing late. 

I thought it was later. 

I did not think it was so lute. 

It is later tlian I thought. 

What o'clock is it by your watch? 

It is one o'clock. 

It is (wants) a (juarter to two. 17 Czas. 

Jest wpół do trzeciej. 
Jest kwadrans na trzecią. 
Dziesięć minut po drugiej. 
Dziesięć minut do drugiej. 

Około czwartej. 

Natychmiast będzie trzecia. 

Trzecia co tylko nie udeży. 
Brakuje tylko dziesięć minut. 

Właśnie siddma. 

Trzecia minęła. 

Jeszcze nie ma jedenastej 

Jest po dziesiątej. 

Dopiero trzecia. 

Dwunasta, południe. 

Północ. 

Zaraz uderzy trzecia. 

Trzecia jeszcze nie minęła. 

Najwięcej ósma godzina. 
Zobacz pan na swoim zegarku. 
Mój zegarek stanął. 

Nie jest naciągnięty. 
Muszę go naciągnąć. 
Mój zegarek postawiłem podług 

miejskiego zegaru. 
Zobacz pan zegar słoneczny. 
Podług słoiica jest szósta. 
Mój zegarek kieszonkowy nie idzie 

równo ze ściennym. Time. 

It is hftlf past two, 

It is a ąuarter past two. 

Ten mlnutes past two. 

It wants ten minutes to two. 

About four o'clock. 

It is very near tJiree o'clock. 

It is almost (nearly) tiiree. 

It wants but ten minutes to . . . 

At seven o'clock precisely. Upou 
tiie stroke of seven. 
It is past three. 

It is not yet (ąuite) eleven. 

It is rather morę than ten. 

It is but three. 

It is twelf o'clock, noon. 

It is midniglit. 

It is goinj,' to strlke three. 

It has not yet struck three. 

It is but eight at most. 

Look at your watch. 

My watch has stopped, is down. 

It is not wound up. 

1 must wind it up, 

I have set minę by the towu- 

clock. 

Look at the sun-dial. 
It is six o'clock by tho suu. 
My watch does not go by the 

pcnduluin. 18 Czas. Idzie za wolno (opóźnia się). 
Idzie za prędlio (pospiesza). 
Pospiesza o kwadrans codziennie. 

Opdźnia się codzicń o dziesięć mi- 
nut. 

Nie idzie wcale. 

Nie idzie regularnie. 

Słyszysz pan, zegary biją. 

On tu będzie o dziewiątej. 

Niestosowna to godzina. 

Przeszło pół godziny od czasu. . . . Tiinc. 
It goes too slowly. 
It goes too fast. 

It gains a ąuarter of au hour 
every day. 
It loses ten minutes cvery day. 

It does not go. 

It does not go wcU. 

Hark, the town-clock is striking 
now. 
He will be here at nine o'cloc«. 

That is an unseasonable hour. 

It is half an hour sińce . . . Dopiero od kwadransa (nie ma 
nad kwadrans temu). Dziś. 

Wczoraj. 

Przedwczoraj. 

Jutro. 

Jutro rano. 

Pojutrze. 

Jutro przed południem. 

Wczoraj po południu. 

Dziś rano, dziś w wieczór. 

Wieczorem, w nocy. 

W wilię. 

Za tydzień. 

Za dwa tygodnie. 

Wczoraj przed trzema tygodniami. It is but a ąuarter of an hour 
Since. To-day. 

Yesterday. 

The day before yesterday. 

To-morrow. 

To-morrow morning. 

The day after to-morrow. 

To-morrow forenoon. 

Yesterday afternoon. 

This morning, this evening. 

In the evening, in tho nigiit. 

On the eve. 

This day sennight. 

In a fortnight. 

Yesterday tliree woeks 19 Czas. 

Za miesif^c. 
Z;i kwartał. 
Przed p<5ł- rokiem. 
Cztery lata, pięć lat. 
Przed rokiem. 
W tych dniach. 
Niedawno. 

W naszych czasach zaarza się 
często. 
Codziennie. 
Co drugi dzień. 
Którego mamy dzisiaj? Tiiac. 

A month hcnce. 
Aftor a quarter of a ycar. 
Half a year ago. 
Four years, five years. 
This day twelvemonth. 
One of these days. 
The othcr day. 
Now-a-days it often occurs. 

Every day. 

Evory other day. 

What is the day of tho month' Siódmego. 

Drugi, trzeci, ósmy Lipca. The eeventh. 

Tlie second, the third, the elghth of July. 
Pierwszy tego (bieżącego) micsiijca. The first Inst. (Instant). Pod koniec miesiąca. 

W ciągu miesiąca, tygodnia. 

W przeszłym roku. 

Każdej minuty. 

Natychmiast. 

Jutro święto (dzień świąteczny^. 

Dzień roboczy. 

Dziś moje imieniny. 

"W rocznicę .... 

Moje urodziny. 

On się rodził czternastego Sty- 
cznia. 

Piątego Lutego, tysiąc 0B'mset 
piędziesiąt szóstego roku. 

W dziewiętnastym wiek u : Towards tlie end of the month. 

In the course of this month, 

of this week. 
Last year. 
Every minutę. 
Instantly. 

To morrow will be a holy-day. 
A workday. 

To-day is my name-day. 
On the anniversary of. 
My birthday. 
He was bom on the fourteonth 

of January. 
(On the) fifth (of) February one 

thousand eight hundred and 

fifty slx. 
In the nincteenth century. 20 

Styczeń. 

Luty. 

Marzec. 

Kwiecień. 

Mąj. 

Czerwiec. 

Lipiec. 

Sierpień. 

Wrzesień. 

Październik. 

Listopad. 

Grudzień. Miesiące Months. Janaar}'. 

Februar>'. 

March. 

ApriL 

May. 

Jnne. 

Jttly. 

August. 

September. 

October. 

Noveraber. 

Decembor. Dni w tygodniu The days of the week. Niedziela. 
Siinday. 


Poniedziałek. 
Monday. 


Wtorek. 
Tuesday. 


Środa. 
Wednesday. 


Czwartek. 
Thursday. 


Pijjtek. 
Frlday. 


Sobota. 
Saturday. 


Dni świ%tec7,ne. 


Fcasts. 


IJoże narodzenie. 
Christmas. 


Nowy rok. 
New-year, ncwyear's day. 


Święto trzech Króli. 
Twelfth-day. 


Oczyszczenie N. P. 


Maryi. 


Gandleaias. 


Post. 
Lent. 


Zapusty. 
Shrovetide. 


Ostatki. 
Shrove-tuesday. 


Niedziela palmowa. 
Palm-snnday. 


Wielki tydzień. 
Passiou-week. 21 Dni świąteczne. 

Wielk'i Czwartek. 
Wielki Piątek. 
Wielkanoc. IFeasts. Maundy-thursday. 

Good-friday. 

Easter. Wniebowstąpienie Pańskie. 

Zielone świątki. 

Świętej Trdjcy, 

Boże Ciało. 

Święty Jan. 

Święty Michał. 

Wszystkicli Świetycli. 

Wiek. 

Wiele masz pan lat? Ascension-day. 

Pentecost , Whitsuntide. 

Trinity-day. 

Corpu8-Chri8ti-day. 

Midsumraer-day. 

Michaelmas. 

AU-saints-day. 

The age. 
How old are you? Mam lat trzydzieści. 

Rok dwudziesty skończyłem w ze- 
szłym tygodniu. 

Piętnastego przyszłego miesiąca 
skończę rok dwudziesty piąty. I am thirty years old. 

I have turned twenty last week. 

I shall be twenty- five on tlie 
fifteenth of next month. Ja starszy od pana. 

Ja starszy od pana o cztery lata. I am older than you. 

I ara four years your senior. Pan jest bardzo młody. 
Wiele ma lat pańska siostra? 

Ma lat dwadzieścia. 

Ona w kwiecie wieku swego. 

Jest jeszcze małoletnia. 

Jej brat jest pełnoletni. 

Jest jeszcze bezźenny (kawalerem). 

Mój starszy brat jest żonaty. 
Moja najmłodsza siostra jest jeszcze 
panną. You are rather yonng. 
How old is your sister? 

She is twenty years old. 

She is in the bloom (prime) of life. 

She is still under age (a minor). 

His brother is of age. 

He is still a bachelor (a single 

man). 

My eldest brother is married. 
My youngest sister is still a 

inaiden. 22 Wiek. 

Wiele ma lat ten chłopiec? 

Ma sześć lat dopiero. 

Więcej pięciu lat mieć on nie może. 

Jest dosyć wysokim na swoje lata. 

To dziecię w sam czas urodzone. 

Na wiele lat szacuje pan mego 
wuja? 

On w średnim wieku. 
On wstąpił w rok czterdziesty. The age. 
How old may this boy (lad) be? 

He is bat 8ix years old. 
He camiot be above five. 

He is rather tali for his age. 

This child is bom at the proper 

time. 
How old do you think my ancie 

is? 

He is a raiddle-aged man. 
He has entcred his fortieth year Jemu skończył się rok czterdzie- 
sty. 

Nie wygląda na sw<5j wiek. 
Mojej ciotce minęło lat ti^^ydzieści. 

Nie myślałem by tyle lat miała 

(tego wieku była). 
Szacowałem ją na dwadzieścia 

sześć lat. 
Ta dziewczyna już dawno dojrzała. 

Mnie będzie niedługo lat czter- 
dzieści. 
Pan w wieku rozsądnym. Kobieta, której serce zdobyłem, 
miała około lat pięćdziesięciu. 

Pan myśli że ja opadam? nie 
prawdaż? 

A toby pięknie było, gdyby czło- 
wiek pańskiego wieku . . . ! 

Memu dziadkowi będzie około 
ośnidziesiąt lat. He has completed his fortieth 

year. 

He does not look his age. 
My aunt is on the wrong side 

of thirty. 
I did not think she was so old. 

I took her but for twenty-six. 

This girl has long been marria- 

geable. 
I shall soon be forty (I draw near 

forty). 
Your's are the years of dłscrc- 

tion. You are in the age of 

matarity. 
My conąuest glanccd upon her 

fiftieth year. 

You think, I flag, do you not? 

It would be a pretty thing to see 

a man of your age .... 
My grand -father is eighty or 

thereabouts. 23 Wiek. To wiek podeszły. 

On w latash, on podźyły. 

On starzec jeszcze silny (liizepki). 
Bardzo się zestarzał. 
Widocznie niknie. 

Leiy w konaniu. The age. 

T'is a great age indced. 

He is advanced in years, elderly 

He eiijoys a green old ago. 

He has grown very old. 

He łs going down-liill very fast 

He is at tlie point of death. Płeć męzka i żeńska. 

Płeć piękna. 

Mężczyzna. 

Kobieta. 

Dziecko. 

Niemowlę. 

Malec, chłopak. 
Dzieciństwo. 
Dziecinny. 
Dziecięcy. 

Lata dziecinne (chłopięce) 
Młodzieniec. 
Dziewczyna, dziewica. 
Kawaler. 
Stara panna. 
Męzkość, doj rżałoś ('. 
Wiek młodzieńczy. 
Zaręczyny. 

Zaręczeńcy; narzeczony, 
czona. 
Zaślubiny. 
Wesele. 

Młodzi małżonkowie 
Maż. Both 8excs 
The fair sex 
a maM 
a woman 
a chUd 
a baby 

a boy, a lad 
Childhood (infancy) 
childiah 
child-lik« 
Boyhood 
a youth 

a vlrgin (maid, maiden) a girl 
a bachelor 

an old maid (spinster) 
Puberty 

The years of adolescence 
Espousals betrothment 
Tho betrothed; bridegroom and 
bride 

the marriage 
the nuptials 
new-married people 
the husband. consort, spouse 24 

Żona. 

Wdowiec 

Wdowa. 

Starzec. 

Staruszka. 

Sierota. 

Starość. 

Pełnoletniość. 

Małoletniość. Familia. Czy panścy rodzice żyją leszcze 
Ojciec pański jeszcze żyje? 
Moja matka jeszcze przy zycm, 
lecz mój ojciec umarł. 
Za życia ojca mojego 
Moja ciotka znowu poszła za mąż. 

Wiele masz pan dzieci? 

Mam trzech synów i dwie córki. 

Kto jest mężem tej kobiety? 

On pocliodzi z starej familii; zna- 
cznego urodzenia. — 

On z nami spokrewniony (nasz 
kuzyn). 

Oa spokrewniony ze mną po ką- 
dzieli. 

Oni są blizcy krewni. 

My zpowinowaceni odlegle. On dobrego pochodzenia, 
familii. 
On nizkiego pochodzenia. 

Żywy portret swej matki. dobrej The family. 

the wife 

a widower 

a widów 

an old man 

an old woman 

an orphan (-boy, -girl) 

Old age 

FuU- age 

Non-age (minority). Are your parents still alive? 

Does your father live still? 

My mother is still alive, but my 

father is dead. 

During my father's life-timo. 
My aunt lias married a second 

time. 

How many children have you? 
I have threc sons and two daugh- 

ters. 

Who is the husband of this woman? 
He is descended from an ancient 

family. 
He is n relation of oiirs. 

We are relatcil on the side 

of my wife. 
They are nonr relntions. 
We are distant relations. 

He belongs to a respectablo 

family. 
He is of loAV birth, of Iow ex- 

tractlon. 
He is the very picture of his 

mother. 25 Familia. Stopnie rodzeństwa. 

Przodkowie. 

Potomstwo The family. 

The degrees of kindrcd 

the nncestors 

the descendants (offspring) Drzewo genealogiczne (rodowe). 

Pradziadek 

Prabahka. 

Dziadek. 

Babka. 

Wnuk, wnuczka. 

Prawnuk, prawnuczka. 

Siostrzeniec, siostrzenica. 

Kuzyn. 

Kuzynka. 

Szwager. 

Szwagrowa. 

Świekr, teść. 

Świekrowa, teściowa. 

Zięć. 

Synowa. 

Ojczym. 

Macocha. 

Pasierb. 

Pasierbica. 

Bratanek, brat przyrodni. 

Bratanka, siostra przyrodnia. 

Żywicielka. 

Wychowaniec. 

Ojciec chrzestny. 

Matka chrzestna. 

Kum, kumowi. 

Dziecię przysposobione 

Opiekun the pedigree (genealogy) 
the great-grandfathcr 
tłie great-grandmother 
the gi"andfather 
the grandmother 
a grandson, a grand-daughter 
a great-grandson, a great-grand- 
daughter. 

the nephew, the niecę 

the cousin 

the cousin 

the brother-in-law 

the sister-in-law 

the father-in-law 

tho mother-in-law 

the son-in-law 

the daughter-ln-law 

the step-father 

the step-mother 

the step-son 

the step-daughter 

the step-brother, half-brother 

the step-slster, half-sister 

Foster-mother 

Foster-child 

God-father 

God-mother 

God-child 

an adopted chlld 

Guardian 26 Familia. The family. Sierota, pupilla. 
Następca, dziedzic. 
Bliźnięta. Nauczyciel, guwerner 

Nauczycielka, guwernantka 

Kamerdyner. 

Rządca domu, marszałek. 

Piwni czy. 

Służący, lokaj. 

Mamka. 

Niańka, piastunka. 

Służąca, dziewka. 

Pokojówka, 

Klucznica, gospodyni. 

Praczka. 

Kucharz. 

Kucharka. 

Kuchta, kuchcik. 

Masztalerz. 

Stajenny. 

Strdż domowy, szwajcar Ward 

an heir (heiress) 

Twins Tutor 
Governess 

Gentleman's seryant 
House-steward 
Butler 

Footman, servant 
Wet-nurse 

Nurse, nursery-maid 
House-raaid, chamber-maid, 
seryant 
Lady's maid 
Housekeeper 
Laundress 
Cook 

Cook (-maid), kitchenmaid 
Scullion 
Groom 
Hostler 
Porter, door-keeper maid- Wstawanie. 

Obudź się pan! 
Wstawaj pan! 
Już czas do wstania. 
Pan śpi jeszcze? 
Pan się jeszcze nie obudził? 
Jui pełny dzień. 

Zdaje się ze pan bardzo wczas 
wstałeś. Getting up. 

Awake ! 
Get upl 

It is tlme to get up. 
You are still asleep? 
You are not yet awake? 
It is broad day. 
You have got up very early , 
think. 27 Wstawanie. 

Jak pan spał tej noey? 

Dobrze pan spałeś? 

Spałem źle przez całą noc 

Całą noc nie zmrużyłem oka. 

Bardzo pdźno spać poszedłem. 
Całą noc czuwałem. 
Właśnie spałem najmocniej, gdyś 
pan przyszedł. 
Spałem spokojno. 
Pan spałeś aż do dnia pdźnegc. Gctting up. 
How did you sleep last night? 

Did you sleen well? 

I have slept badly the whole 

night. 
I have not closed my cyes; I did 

not sleep a wlnk. 
I went to bed very late. 
I have been awake the whole night. 
I was fast asleep when you came. 

1 have slept soundly. 
You have slept it out. Na wsi wstaję zawsze ze wscho 

dem słońca. 
Im więcej kto śpi, tem więcej spać 

pragnie. 
Mnie się wstać nie chce. 

Ja wstanę. 

Zaraz będę gotów; bądź pan łaskaw 
udać się do mego gabinetu. When I am in the countrj', I 

always get up at snnrisc. 
The morę one sleeps, the morę 

one likes to sleep. 
I am very reluctant to leave my 

bod. 
I will get up. 
I shall soon be ready, have the 

kindness to step into my cabinet. Ubiór. 

Ubieraj się pan prędko. 

Ja się niedługo ubierać będę. Dress. 

Dress ąuickly! 

I shall not be long in dressing. Gdzie mój szlafrok? Where is my dresslng-gown? 

Daj mi czystą koezulę. Bring me a clean shirt (shift). 

Oto miednica ze świeżą wodą Herę is the basin with fresh water 
i mydło. and the washball. 2H Ubiór. 

Daj mi wody do ust wypłukania 

Umyj pan sobie twarz i ręce. Dress. 

Give me some water to rinse my 
mouth. 
Wash your face and your hands. Ręce pańskie są bardzo brudne. 
Obetrzyj je pan tym ręcznikiem. Your hands are very dirty, 
Dry tliem with tliis towel. Obciąłeś pan sobie paznogcie? 
Pan nie czesze swych włos<5w. Have you cut your nails? 
You do not comb your hair Muszę się ogolić. 

Przyślij mi balwierza (golibrodę), 
fryzyera (perukarza). 
Ogól mi pan brodę. 

Czy dobre brzytwy pana? 

Proszę ich sprdbować. 

Pańskie brzytwy nic golą, one 
wyszczerbione. 

Trzeba je wyostrzyć. 

Proszę być ostrożnym i nie zar- 
żnąć mię. 

Proszę mi podciąć trochę fawo- 
rytów. 

Fryzuj mię pan. 

Potrzeba moje włosy postrzydz, i 
zawinąć w papiloty. 

Rozgrzej nożyce. 

Ten lok nie dobry. 

Jaką fryzurę pan sobie mieć życzy? 

Jak najprostszą. 

Są moje nowe trzewiki wyczysz- 
czone? 
Pragnę wdziać buty. 
Czy one wyczyszczone? I must shave myself. 

Fetch a barber, a hair-dresser. 

Pray, be so kind as to shave mC; 
to take off my beard. 

Are your razors good? 
Try them. 

Your razors do not cut, they are 
notched. 

They want settlng (strapping). 
Take care, lest you cut me. 

Clip my whiskers a llttie. 

Pray, dress my hair. 
Cut my hair and curl it. 

Make the irons hot. 
This curl does not sit well. 
What sort of a head- dress do you 
like bcst? 
A very plain one. 
Are my new shoes clean? 

I will put on boots. 
Have you cleaned them? 29 Ubiór. 
Proszę mi dać moje biało baweł 
niane pończochy. 
Pańskie pończochy dziurawe. 
Każ je pan naprawić. 
Oto inna para. 
Pan wdział pończochy na wywrót. 

Proszę mi przynieść gacie i spodnie. 

Chcę wdziać moją białą liamizelkę. 
Zapomniałeś pan zapiąć kamizelki. 

Czy moja suknia niebieska wy- 
czyszczona? 
Ona rozdarta. ' 
Wdziej pan swoją suknię. 
Ta suknia leży panu bardzo dobrze Bring me m> white cotton 

stockings. 

Your stockings have hoies in them. 
Get them mended. 
Ilere is another pair. 
You have put on your stockings 

the wrong side outwards. 
Bring me my drawers and panta- 

loons. 

I will put on my white waistcoat. 
You forgot to button up your 

waistcoat. 

Have you got my blue coat scou- 
red? 
It is tom. 
Put on your coat. 
This coat sułts you very well. Jest doskonała. 

Dla czego pan nie nosi swego o- 

dziewadła? 
Ja je wytrzepię. 
Wyczyść mój kapelusz. 
Ten kapelusz ubiera pana 
Ja nie zupełnie wedle mody o- 

dziany. 
Nie lubię stroić się niby kobieta. 

Pan ubrany pojedynczo i czysto. 

Pan się ubiera ze smakiem. 
Pan N . . . ubiera się podług fran- 
cuzkiej mody. It fits you admirably. 

Why don't you wear your grcat 

coat? 
I will beat (and brush) it. 
Brush my hat. 
This hat suits you well. 
I am not ąuite fashionably dres- 

sed. 

I don't like to be rigged out like 

a lady. 
You are plainly and properly 

dressed. 

You dress yourself with much taste. 
Mr. N. dresses himself in tho 
Tiench fashion. Uporządkuj pan moją gotowaliiię. Put my toikt in order. 30 Ubiór. Dress. Proszę mi dać moją kamizolę i 
jupkę. 

Gdzie jest szczoteczka do zębdw 
i proszek? 
Muszę zęby wyczyścić. 

Proszę mi dać sznurówkę i iglicę. 

Sznuruj je 
Sznurujesz za prędko. 

Ten sznurek nic nie wart. 
Popuść sznurka cokolwiek. 

Ta iglica złamała się, załdż inną 

Proszę zobaczyć czy mi chusteczka 
na szyi rdwno leży. 

Przypnij ją. 

Ty kłujesz mię 

Ona nie dobrze przytwierdzona. 

Zapnij pasek w tyle. 

Proszę związać w pojedynczy, po- 
dwójny węzeł. 

Ściągnij go mocniej. 

Nie ściągaj tak mocno 

Wywróć moje rękawy 

Nadziej mi naszyjnik. 

Podaj mi kolczyki. 

Czyś pan gotów z gotowalnią? Bring me my jacket and pctti- 

coat. 
Where is the tooth-brush, the 

powder for my teeth? 
I want to clean my teeth. 

Bring me my stays and a lace- 
bodkin. 
Lace them. 

Yon lace them in too great a 
hurry. 

This lace won't do. 
Let the lace go a little. 

This tag is broken, you must put 

in another. 
Look, if my neok-kerchicf is 

straight behind. 
Fasten it with a pin. 
You prick me. 
It is not well pinned. 
Tie my sash behind. 
Make a single , a double knot. 

Puli it tight. 
Do not puli it so tight. 
Puli up my sleeyes. 
Put on my necklace. 
Give me mycar-rlngs. 
Have you done dressing? Kładąc się spać. 
Pora iść spać. 
Nie lubię czuwać dług* Going to bed. 
It is ttme to go to bed. 
I do not like aitting np late. 31 Kłatląc si^- s^pać. 

Jestem śpiijcy. 

Podaj mł szlafmyci^, wyzuwadło, 
i pantofle. 

Posłane moje łóżko? 
Tak jest, posłałem je porządnie. 

Zdejm kołdrę. 

Zasuń firanki. 

Ogrzej łóżko 

Rozbiorę się i pójdę do łóżka. Goiug to bed. 

I am sleepy. 

Give me my nightcap, boot-jack 

and slippers. 
Is my bcd madc? 
Yes, Sir, I have shaken it well 

up. 
Take the quilt away. 
Draw the curtains to. 
Warm the bed. 
I will andress and lie down. Rozbieraj się pan! 
Zdejm pan suknię. 
Zdejm pan trzewiki i pończochy. Undress yourself 1 

Puli ofif your coat. 

Puli off your shoes and stockings. Ja już wyzułem buty. 1 havo already pulled off my 

boots. 
Pomóż mi pan zciągnąć suknię. jj^jp ^g ^^ ggt out of my coat. Proszę powiedzieć piastunce, by 
rozebrała dzieci. 
Ona się rozbiera. 
Ona już pół-na-pół rozebrana. 

Przykryłeś się pan dobrze? 
Ja się przykryję lepiej. 
Zostaw pan świecę; ja lubię światło 
w pokoju. 
Gdy nie zasnę zaraz, będę czytał. Tell the servant to undress the 
children. 

She Is just undressing. 
Sho is already half undressed. 

Are you well covered up? 
I shall covcr myself up warmer. 
Leave the light there; I like my 
room to be light. 
If I do not fali asleep , I rcad. Zgaś pan świecę. 
Proszę nie zapomnieć obudzić mię 
jutro na czas. 
Prjszę być pewnym. 
Życzę panu przyjemnej nocy Put out the light. 
Do not forget to cali me oarly to- 
morrow. 
I shall not neglect it. 
I wisli yu! T cood niglifs rest. 32 Ubiór mczki. Ubłdr. 

Suknie. 

Suknia żałobna. 

Płaszcz. 

Futro. 

Frak. 

Odziewadło, surdut. 

Kaftan. 

Kurtka. 

Kaftanik. 

Spodnie, szarawary. 

Szelki. 

Pończochy jedwabne, wełniane 

Skarpetki. 

Podwiązki. 

Ciżemki, pół-buciki. 

Cholewa 

Podeszwa. 

Obcas, pięta. 

Uszy. 

Szuwaks. 

Buciki do tańca. 

Tasiemki trzewicze. 

Kalosze. 

Kamasze. 

Rękawiczki . 

Rękawiczki glansowane. 

Rękawiczki jedwabne . 

Skrzydło u kapelusza. Men's clotbcs, 

Dress 

Clothes, articles of dress 

Mourning-coat 

Cloak 

Furred coat 

Dress-coat 

Surtout 

Frock 

Jacket 

Underwaistcoat 

Trowsers, breeches 

A pair of braces 

Silk-, worsted stockings 

Socks 

Garters 

Half-boots 

Leg 

Sole 

Heel 

Boots-traps 

Blacking 

Pumps 

Shoe-strings 

Galoshes 

Gaiters 

Gloves 

Glazed glores 
Silk gloYes 
Brim (of a hat Wstążka u kapelusza. 

Czapka. 

Halsztuk. 

Hastka do nosa. Hat-band. 

Cap 

Stock, cravat 

Pocket-handkerchie i 33 Ubiór męzki. 


iM(Mi's flotho 


Kołnierzyk. 


Shirt-coUar 


Kieszeu. 


Pocket 


Kieszeń do zegarka. 


Fob 


Guziki. 


Buttons 


Dziurki do guzików. 


Button-holcs 


Żabot. 


Frill 


Okulary. 


Spectacles 


Lorneta. 


Eye-(opera-)glass 


Ostrogi. 


Spurs 


Laseczka, laska. 


(Walking-) stick (caue) 


Parasol. 


Umbrella 


Kieska. 


Forsę 


Pierścień. 


Ring 


Szczotka. 


Brush 


Grzebień. 


Comb 


Peruka. 


Wig 


Pomada. 


Pomatum 


Mydło. 


Soap. 


Mankiety. 


Cuffs 


Guziki do mankiet. 


LinkB 


Ubiór żeński. 


Women's ciot 


Suknia wierzchnia. 


a pctticoat 


Spódnica. 


an under-petticoat 


Szyjnica. 


a tucker 


Suknia domowa. 


a dishabille 


Podwłośnik. 


a mornłng-gown 


Suknia, roba. 


a gown 


Spinka. 


the clasps 


Ogon. 


the train 


Peleryna. 


a tippet 


Muf. 


a muff 


Mankiety. 


Ruffles 34 Ubiór żeński. Women's clothes. Fartuch, fartuszek. 

Odziewka, obrzutka. 

Mantyla. 

Czepek. 

Woal, zasłona. 

Girlanda, wieniec. 

Woreczek roboczy. 

Brykla. 

Naszyjnik. 

Naszyjnik pereł. 

Kolczyki. 

Spinka dyamentowa (polatkiX 

Naramienniki (bransolety). 

Sprzączki. 

Zarękawki. 

Szarfa. 

Szal. 

Wachlarz. 

Wstążki. 

Koronki. 

B.6i. 

Pachnący olejek. 

Parasolka. 

Liszaje. 

Warkocz. 

Rozczesanie włosdw. 

Włosy rozczesywać. 

Żelazko fryzjerskie. 

Flakonik. 

Zmarszczka 

Obrąb, garnitur. 

Wata. 

Watować. 

Obszległ, wyłdżki. an apron 

a frock 

a mantelet 

a bonnet 

a veil 

a garland 

a bag 

the busk 

a necklace 

a pearl necklace 

Ear-rings. 

a diamond aigrct 

Bracelets 

Buckles 

Mittens 

a scarf 

a shawl 

a fan 

Ribbons 

Lace 

Paint 

Smelling-water 

a parasol 

Tresses 

the piat 

the parting 

to part the hair 

curling tongs 

a smelUng-bott!e 

a fold 

Trimming 

Lining, waddinp 

to wad 

Facings. 35 Człowiek. Man. Bóg stworzył człowieka z ciała i 
duszy. 

Dusza jest nieśmiertelna. 
To człowiek rozsądny. 
On człowiek wielkiego rozumu. 
Z laty przychodzi ostrożność. 

On słabej i delikatnej budowy. 

Brat jego jest silnej budowy. 

U niego bardzo t^gie muskuły. 

Można powiedzieć, że to piękny 
mężczyzna. 
Wszelako jest ograniczony. 

To człowiek bez serca. 

Serce u niego dobre, brak mu 
tylko układu. 

To człowiek starej daty. 

On człowiek uczciwy. 

To człowiek poczciwy, luby. 

Jest bardzo otwarty 
Wygląda doskonale. 

U tego młodzieńca dobra powierz- 
chowność. 

To człowiek dobrego wychowania. 

On jest naturalny. 

Ten młody człowiek jest z przy- 
sadą. God has composed man of body 
and soul. 
The soul is immortal. 
He is a man of genius. 
He is gifted with mach spirit. 
Prudence is pecaliar to old age. 

His frame is weak and fragile. 

His brother has a strong consti- 

tution. 
He has an enormous muscular 

strength. 
He may be called a handsomc 

man. 
But he has a narrow mind 

He has no heart. 

He is good at heart, but 
his manners are rather imseeni- 

ly- 

He is a man of the old stamp 
(school). 

He is the first of honest men. 

He is a good-natured man. 

He is very open-hearted. 

He has a very good appearance 

He is a good looking young man. 

He is a well behaved young man. 
He is quite unaffected. 
That young man is affccted. 36 Czfowiek. Man. Ten młodzieniec musi mieć wif^cej 
życia. This young man must rab him- 
self up. Ou nie jest przystępny. 
Jalc on dumny! 
Ma wielkie wypultłe oczy. 
On bardzo nadęty. 
Gra w&iną rolę. 

Jak sztywny ten człowiek. 

Gra rolę wielkiego pana. 

Udaje coś wielkiego. 

Jest to człowiek pełen pretensyi. He is difficult of access. 
What a tali ungainly fellow. 
His eyes seem to start from bis head. 
He is puffed up (flushed) witb pride. 
He sets up for a person of great 

consequence. 
Łook, how tbis man assumes an 

affected gravłty. 
He lords it. 
He bas a stately gait. 
He is an arrogant, presuming man. On się nadyma. 

Wygląda na dumnego człowieka. He struts. 

He looks as if be was proud. Udaje dowcipnego. He sets up for a mau of wit. Elegant. 

To dorobkowiec. 

Człowiek nizkiego urodzenia. A beau. 

He is an upstart. 

A man of no family. To biedak. 
Wielki bogacz. 
Człowiek majętny. 
Biedny jak turecki święty. 
Ten człowiek zdatny do wszyst- 
kiego. 
Co za poważna i myśląca mina. He is a poor wretch. 
A man worth thousands. 
He is in easy circumstances. 
As poor as a cburcb-mouse. 
This man is a unirersal scholar. 

What a serious and sedate air. Co za zimna mina. 

To głęboko uczony człowiek. 
On żyje w domu. What a cold countenance. 
He is a perfect scholar. 

He lives in close retirement 37 Człowiek. 

On nadzwyczaj dowcipny. 

To wesoły towarzysz, człowiek 
światowy. 
To dziwny człowiek, dziwak. 

On jest przebiegły, chytry. 

Udaje głupiego. 

On nie tak głupi, jak wygląda. 

On chytry człowiek, radzić sobie 
potrafi (nie da się oszukać). 

Głupiec, jakiego nie widziałem. 

Wielki prostak. 

To bałwan, grubianin. 

On uparty, uporczywy człowiek. 

Jemu brakuje piątej klepki w gło- 
wie. 
Nie ma zdrowego rozsądku. 

Głupi jak gęś. 

To głowa zapalona. 

Jemu brak zdatności. 

On jest zapaleniec, niespokojny. 

On szaleniec, haraburda. 

On wielki filut, nicpoń. Man. 

He is exceedingly witty. 

He is a jovial companion. 

He is a strange, an odd follow. 

He is an artfnl man, an acntc 
fellow. 
He make8 a fool of himself. 

He pretends to be a greater sim- 

pleton than he really is. 
He is a cunning fellow, he knows 

how to manage matters. 

I never saw such a sinipleton. 

He is very ignorant. 

He is a rude fellow, a clowji. 

He is a stubborn, headstrong, 
obstinate fellow. 

He is a wrong-headed man. 

He wants common sense. 

He is a silly-man. 

He is a fanatic. 

He is nothing extraordinary. 

He is a turbulent fellow, he hat 
a giddy brain. 
He is a make-bate. 

He Is a very studied rascal (ar- 
rant knave). 38 Człowiek. Man. 

To szachraj, oszust, gałgan. He ia a rascal, a sharper, a pick- 

pocket. 

On źle wygląda. He looks bad. 

Jest w bardzo smutnem położeniu. He is in a sad condition. 

Zeszedł na biedaka. It is very Iow with łiim. 

To przemysłowiec, pędziwoda. He is a sharper. 

Goniwiatr. A vagrant, vagabond. 

To nicpoń, niegodne stworzenie. He is a wild spark, a good-for- 

nothing fellow. 

Człowiek niegodny wiary. A nian not to be depended upon 

Podła dusza. He is qulte mean-hearted. 

Co za kamienne serce. What a heart of flint. 

To oryginał, dziwak. He is a strange, an odd fellow, 

a singular person. 

Co za bałwan. Wliat a sad grumbler. 

W grubijaństwie nikt mu ni« He yields to no one in coarseness. 
zrdwna. 

To człowiek okrzyczany, osła- He is a decried man, a man of 

wiony. bad character. 

To bezczelny kłamca. He is a confounded liar. 

On jest oszczerca. He is a slanderer, a backbiter 

Ten człowiek jest skąpiec, łapi- That man is a pinch-penny. 
grosz. 

On jest chciwy, chciwiec. He is greedy of gain. 

To pyak. He is a drunkard. 

Siedzi wiecznie w knajpie, kar- He is the whole day in the ale 

czmie. house. 

Ten człowiek jest mi nieznolny. Thia man is my averaion. 39 Człowiek. Man. Ten człowiek bardzo nudny, nu- That man is too tedious. 
dziarz. 
To tchórz. He is faint-hearted, a coward. C<5rka pańska im starsza, tern ła- 
dniejsza. 

Piękna do malowania. 
To cudowna piękność., Your daughter grows morę beauti- 
ful every day. 

She is a pictnre of beaaty. 

She is a perfect, a brilliant beauty. Ma postać majestatyczną. 

Ma ujmującą powierzchowność. She carries herself like a ąueen. 
She has an engaging physionomy. Ma cos miłego w twarzy. 

Nie jest ona właściwie piękną, 
ale milutkiego lica. 

Ma coś przyciągającego. 

Jej istota jest naturalna, prosta. She has something very agreeable 
in her features. 

She is not handsome; yet her 
face, though irregular, pleases. 

She has an engaging air. 

She has a natural behaviour. Ma chód naturalny. 
Wzrost jej układny. 
Posiada mały, zadarty nosek. She has an easy gait (her move- 
ments are fuli of elegance). 

She is well-shaped, well-made. She has a smali tumed up nosc. Ma piękne zęby. 

U niej dołki w policzkach. She has a fair set of teeth. 

She has a dimple in each cheek. She has a head wełl-furnlshed. 
She draws all the hearts to her. Ona wielce nkształcona. 

On zdobywa wszystkie serca ludz- 
kie. 
Czy ona blondynka, czy brunetka? i^ ^Y^^ fjjjj qj. dart:? 40 Człowiek. Mail. Jej włosy czerwone , czerwoijo- 
blond, popielato - blond , czarne 
jak heban, białe jak śnieg. 

Jej płeć jest czerwona (rumiana), 
blada, blednista, biała, ciemna, 
szara, żółtawa, delikatna, świeża, 
kwitnąca, 

Ta dziewczyna jest codzień więcej 
towarzyską. 

Ta kobieta powoli traci. 

U niej lica minionej piękności. 

Wygląda lepiej teraz niż kiedy- 
kolwiek. 
Jej siostra jest bardzo brzydka. 

Ta kobieta podobna do deski. 

D nląj podbródek długi, szpiczasty. 

Ma podwójny podbródek. 
Jest bardzo gruba, za tłusta. 

U niej brak układu. 
Jej oczy są bez blasku. The hair of lier head is as red as 
a carrot, fair bnt somewliat red, 
ash-colourcrt , black as ebony, 
white likc snów, 

She has a high-coloured, pale, 
wan, fair, dark (swarthy), sallow, 
livid, delicate, fresh, blooming 
complexion. 

This young girl grows every day 
morę sociable. 

This woman is soraewhat elderly. 

She still has some remaining tra- 
ces of her having been fair. 

She is now prettier than she ever 
was. 

Her slster is exceediugly ugly. 

This woman is a latli. 

She has a long pecked chin. 

She is double-(ihinned. 
She is rather corpulent, f»t. 
She has an uneasy carriage, she 
behaves badly. 
She is dim-sighted. Ma nos koguci. 

Jej palce są długie, kościste. 

Jej twarz poryta ospą. 

Ona się zanadto różuje. 

Jej liee Jest surowe, ostre. 

Natura ją f le wyposaiyła. She has a snub nose. 

She has smali long fingers. 

Her face is pock-marked. 

She paints an inch thfek. 

She has a stern countenance, a 

gloomy appearance. 
Naturę has not used Jier like a 

spolled child. 41 Człowiek. Man. 

Ta twarz mi 8iq wcale nie podoba. ' flon't at all like that figurę 

Jej ruchy pełne pretensyi. She affects the air of a prude. 

Ona się robi świętoszką. She tums bigot. 

Wymowę ma w swej mocy, ma^ She has words at coramand, she 
tęgi język. bas a glib tongue. 

Jej język jest uszczypliwy. She has an adder's tongue. 

Jej charakter jest niedobry. ^he has a bad character. 

To kobieta impertynentna. That woman does not keep to de- 

cency. 

Ta kobieta jest małpiastą, ko- That woman is a fool. 
kietką. 

Ona ciągle smutna. She is as melancholie ai a gibbet. 

W całości nieźle wygląda, wcale On the whole, she is not ugly, 
ładna. she is passable. 

Jej ojciec ze starości dziecinnieje. "^^^ father begins to dote. 

Człowiek w wieku powinien umieć, -A^" old man must maintain his 
wzbudzać szacunek. digniły. 

On jeszcze mocny i zdrów. He is still brisk and rigorous. 

U niego tylko skóra i kości. He is all skin and bonę. 

On stary kawaler. He is a bachelor of some standing. 

To stary modniś, fanfaron He is an old dangler. 

To plotkarz, nowiniarz. He is a news-vender. 

Pan traci widocznie . You grow perceptibly thinner every 

day. 

On kusego wzrostu. He is very thickset. 

U niego chód krótki, drepcący. He has a little tripping gait. 

On chodzi na palcach. He goes on tiptoe. 42 Człowiek. Man. Jak wysoki być on może? 

Ma około pięć stdp wysokości. 

Jest mego wzrostu. 

Jest o głowę większy. . 

U uiego zapadłe lice. 

On ma nos szpiczasty. 

On jest kr<(tkowidzący. 

U niego ostry wzrok (daleki). 

U niego słuch tępy. How tali do you think he is? 

He is about five feet. 

He is of my size. 

He is taller by a head. 

He bas hollow cheeks. 

He bas a pointed nose. 

He is short-sigbted. 

He is quick-sighted. 

He is bard of hearing. Pan ma delikatny słucb. You have a delicate ear. Dlaczego pan udajesz głuchego. 
TJ niego pamięć krótka. Why do you turn a deaf ear ? 
He bas a poor memory. Moja pamięć słabieje. 
Ma twarz wyrazistą. 
On od góry do dołu jednej gru- 
bości. 

U pana nogi niby kije. 
On ma zgrabne nogi My memory is falling into decay. 
He has strongly marked features. 
He is all of a piece. 

You are spindle-shanked. 
He has good legs. U niego pierś mocna, słaba. 
Mnie popękały ręce He has a strong, weak chest. 
My bands are chapped. To dziecko dostaje zębdw. This baby is teething. Pan musisz kazać sobie plombo- 
wać ten ząb wypruchniały. 

On cokolwiek koślawy, krzywy. 

Nie ma podobnego jemu; on jedy- 
ny na świecie. Członki. 
Czoło. You must have this hollow tooth 
stopped. 

He is a little crooked. 
He has not his match. his equal. the limba 
the forehead 43 

Mózg. 

Czaszka. 

Kręt, czub. 

Ciemię . 

Oczy. 

Źrenica. 

Powieki. 

Brwi. 

Rzęsy. 

Uszy (konchy). 

Bębenek. 

Dziurki w nosie. 

Policzek. 

Usta, gęba. 

Dziąsła. 

Szczęka. 

Wargi. 

Gęsta. 

Rysy twarzy. 

Znamię, nadra. 

Marszczid. 

Ząb trzonowy. 

Podniebienie. 

Mięso. 

Broda. 

Faworyty. 

Wąsy. 

Szyja. 

Kark. 

Gardziel. 

Krtań. 

Gardło. 

Pacierz. Człowiek. Man. 

the brain 

the skuli 

the crown of the heau 

the temples 

the eyes 

the eyeball 

the eyelids 

the eyebrows 

the eyelashes 

the flap of the ear 

the drum (tympanum) 

the nostrils 

the cheek-bone 

the mouth 

the gums 

the jaw, jaw-bone 

the lips 

Gestures 

the featares 

a 8car 

wrinkles 

a grinder 

the palate 

the flesh 

the beard 

the whisken 

the mustache 

the neck 

the back of the neck 

the windpipe 

the gullet 

the throat 

the back 44 Człowiek. Man. Grzbiet. 

Pierś, łono. 

Łokieć. 

Ręce. 

Pacha. 

Ramię. 

łsopatlca. 

Kolano. 

Łydka. 

Udo. 

Lędźwie. 

Miększa. 

Biodra. 

Nerki. 

Paznokcie. 

Wielki palec. 

Palec wskazujący. 

Palec średni. 

Palec bezimienny. 

Palec mały. 

Pięść. 

Garść. 

Zanogcice, zadry. 

Dłoń. 

Stawy. 

Przegub ręki. 

Tył ręki. 

Kostka. 

Podeszwa. 

Palce u nóg. 

Pięty. 

Marks, apik. 

Krew. the backbone 
the breast, bosom 
,the elbow 
the arms 
the armpit 
the shoulders 
a shoulder-blade 
the knee 
the calf 
the thigh 
the loins 
the grołns 
the hip (hannch) 
the reins, kidniea 
the naila 
the thumb 
the forefinger 
the middle finger 
the fourth finger 
the little finger 
the fist 
a handfu] 

a flaw 

the palm 

the joints 

the wrist 

the back of the hand 

the ankle 

the sole of the foot 

the toes 

the heels 

the marrow 

the blood 

the veins 45 Człowiek. Man. Arterjft, żyły bijące- 


tlie arteries 


Puls. 


the pulse 


Muskuły. 


the muBcles 


Nerwy. 


the nerves 


Ścięgna. 


the sinewB 


Żołądek. 


the stomach 


Brzuch. 


the belly 


Pępek. 


the narel 


Wnętrzności. 


the entnils (intestioM, boweia^ 


Płuca. 


the lungrs 


Wątroba. 


the Uver 


Śledziona. 


the spleen 


Przepona. 


the diaphragm 


Żółć. 


the bile (gali) 


Żebra. 


the ribs 


Bok. 


the 8ide 


Obojczyk. 


the coUar-bone 


Goleń. 


the skin 


Trup. 


8 corpse 


Tułów. 


the trunk 


Talia, l:ibić. 


the waist 


Pięć zmysłów. 


the five senses 


Czucie. 


Feeling, toach 


Wzrok. 


the sight 


Słuch. 


Hearing 


Węch. 


Smelling, the smoU 


Smak. 


the taste 


Duch. 


the spirit 


Rozum. 


Reason 


Myśli. 


Thought 


Rozsądek. 


Judgment 


Wola. 


Will 


Wyobraźnia. 


Imagination, fancy 


Ułożenie, temperament. 


Temper 46 Człowiek. Trawienie, strawnośc. 

Olbrzym. 

Karzeł. 

Śmiać się. 

Uśmiechać się. 

Płakać. 

Wzdychać. 

Jęczeć. 

Szlochać. 

Chrapać. 

Kichać. 

Ziewać. 

Gwizdać. 
Pluć. 

Nos ncierać, smarkać się. 
Drapać. 

fcechtać, łaskotać. 
Świerzbić. 
Mieć czkawkę. 
Kaszleć. 
Żnć. 
Łysy. 
Głuchy. 
Niemy. 

•Głucho -niemy. 
Ochrypły, chrzypły. 
Chudy. 
Tęgi, silny. 
Gibki, rosły. 
Cienki, wysmukły. 
SłaboMity, wątły. 
Bledniczy. Man. 
Digestion 
a giant 
a dwarf 
to laugh 
to smile 
to weep 
to sigh 
to groan 
to sob 
to snore 
to sneezo 
to yawn 
to whistle 
to spit 

to blow one'8 noae 
to scratch 
to tickle 
to itch 
to hiccough 
to cough 
to cbew 
bald 
deaf 
dumb 

deaf and dumb 
hoarse 
lean 
stont 
slender 
slight madę 
decrepit. 
chlorotic. 47 Zdrowie. Health. Dzień dobry pana. 
Mam honor życzyć pani dnia do- 
brego. 

Jak się panu powodzi? 
Jak tam ze zdrowiem? 
Mam nadzieję, że pan zdrów? 
Jak się panu wiodło, od czasu 
ostatniego naszego widzenia? Good day, Sir. • 

I have the honour to wish you a 
good morning, Madam. 

How do you do, Sir? 
How is it with your health? 
I hope, I see you well? 
How haye you been, sińce I had 
the pleasure of seeing you last? Bardzo dobrze, a panu? 
Dziękuję panu , jestem bardzo 
zdrów. 
A pan, jak się panu powodzi? Very well, and howisitwith you? 
Ali right, I thank you. 

And you. Sir, how are you? Jak tylko być może najlepiej. 
Mnie się doskonale wiedzie. 
Pan dobrze wygląda. As well as can be. 

Perfectly well. 

You look extremely well. Cieszy mię bardzo wiedzieć pana 
przy dobrem zdrowiu. 
Jak się ojcu pańskiemu powodzi? I am very glad to see you in 
good health. 
How is your father, Sir? Tak, dość dobrze. 

Nie szczególnie, nie najlepiej. 

A pańska matka? 

Moja matka cośkolwiek słaba. So 80, middling. 

Rather poorly. 

And your mother? 

My mother is rather indisposed. Ona w łóżku. 

Nie może wychodzić z pokoju. She must keep her bed. 

She is obliged to keep the room Ona nie w humorze. 
Bardzo mię to boli. 
Żałuję szczerze. 
Co panu brakuje? 
Panu brakuje czego? She is ąuite in Iow spirits. 

I am very sorry to hear so. 

I sincerely regret it. 

What ails you, Sir? 

Is anything the matter with you? 48 Zdrowie. 

Pan bSrdzo blady. 

Pan wygląda bardzo osłabiony. 

Mam silny katar. 

Mam b<51 głowy, zębdw. 

Męczą mię bdle żołądka (kolki). 

Panu zawsze czego brakuje. 

Co u pana na oku? 

Moje oczy zapalone. 

Mdj siostrzeniec b«zi)iecznio 

chory. 

Czy on dawno już chory? 

On zachorował przed miesiącem. 

Na jaką chorobę choruje? 
Zwichnął sobie rękę. 
Nosi ramię w pętlicy. 
Miał napad febry. 

Miał febrę zapalną (gorączkę). 

Ma nowy napad febry. 

On na pół-martwy. 
Jego choroba pogorszą się 
On czuje się słabszym. 
Nie może przyjść do siebie. 
Lekarze go opuścili. 

Nie przeżyje zimy. Health. 
You look rather poorly (pale). 

You are much altered in ai)i)ca- 
rance. 

I have got a bad cold. 

I have hcad-ache, tooth-ache. 

I am plagued with gripes (the 
cholic). 

You are never without a com- 
plaint. 

What is the matter with yoiir 
eye? 

My eyes are inflamed. 
My nephew is very ill. 

How long is he ill? 

He took ill a month ago. 

What is his disorder? 
He has his arm pnt out of joint, 
He carries his arm in a sling. 
He had a fit (paroxysm) of fe- 
ver. 

He was attacked by a burning 
fever. 

The fever returned to him. 

He is half dead. 

His illness is incrcasing. 

He fecls (finds) himself worse. 

He Is not likely to recover. 

The physicians have given him 
up. 

He will not outlive this winter. 49 Zdrowie. Health. 

On przepadł. It is ałl ovcr with him. 

Nie bój się pan , on przyjdzie do l^o "o* fcir, lie will soon reco- 
sieble. ver his hcaltli. 

Jego rany się goj^. His wounds are liealing. 

Przychodzi znów do sił. He begins to recover. 

Co robi pan X . . . jalc jego zdro- How fares Mr. X., liow js it 
wie? with his health? 

Ma się zupełnie dobrze; dzięltuje He is ąiiite well, I ammuchobll- 
za współczucie, jakie pan mu &ed to you for thc interest yon 
okazujesz. take in his health. 

Pokorny sługa panny N. Your most obedient, Miss N. 

Wolno mi się o zdrowie pańskie May I łnąuire about the state of 

zapytać? y«ur hoalth? 

Zdrowa pańska familia (rodzina)? Are all your family well? 

Bogu dzięki, wszyscy zdrowiem Thank God, they are all well. 

się cieszą 

Jak się ma nasz mały Tomasz? How is little Tom? 

Przebył odrę He has had the measlcs. 

Dziś się ma już lepiej. He feels a great deal better to- 

day. 

Powiedz mu pan aby szanował '^'^11 Wm that he must take caro 

swe zdrowie. of himself. 

Moja siostra ma ból gardła. My sister complains of a sore 

throat. 

To nic nie szkodzi. It is a trifling ailment. 

Jak się miewa pańska zona? ^s y^"i' l^^^y i" good health? 

Jej zdrowie się powoli polepsza. ^^^^ *« ^^^^^^ recoTOring ; she is 

on the road to conyalescence. 

Doktor ją wyleczył, T^® physician has cured Ler, 50 Zdrowie. 

Czy pani M . . zdrowa? 

Boli mię wyznanie, iz ona nie 
zupełnie zdrowa 
Zaziębiła się. 
Kaszle całą noc. 
Febra ją trzyma w ióiku. 

Jak się ma jej stary dobry dzia- 
dek? 
Jego zdrowie jest dość wątłe. 
Siły jego opadają. 
Ma podagrę. 
A wasz bratanek? 
Jak zwykle. 
Zdaje się mieć silną konstytucyę. 

Niezawodnie. 

Życzę panu prędkiego wyzdrowie- 
nia. 

Bądź pan tak dobry złożyć ode- 
mnie uszanowanie pańskiemu wu- 
jowi. 

Z największą ciięcią to uczynię. 

Bądź pan zdrdw. 
Życzę paniom i panom (państwu; 
dobrej nocy. Chory, pacyent. 

Lekarz do ran, cłiirurg. 

Lekarstwo, leki. 
^^lażywać lekarstwo. 
Srorf>ek pomocniczy. 
Recepta. 
Aptekai:z. 
Apteka. Health. 

Is Mrs N. in good health? 

I am sorry to say, she is ratłier 
unwell. Sir. 

She has got (cauglit) a cold. 

She coughs the whole night. 

The fever has madę her keep hcr 

bed. 
How is your good old grandfa- 

ther? 

His health is but delicate. 
His strength begiua to fail him. 
He has been rather gouty of late 
And your cousin? 
He continues in his old way. 
He seems to have a strong con- 

stitution. 
That he certainly has. 
I wish yoii a speedy recovcry. 

Be so kind as to present my re- 
spects to your uncle. 

I shall discharge your commis- 

sion most faithfully. 
Good bye, Sir, farewell! 
Ladies and gentlemen, I wish 

yDU all a good night. Patient 

Surgcon 

medicine (physic) 

to take medicine (physic) 

a remedy 

Prescription 

a chemist (druggist) 

an apothecary's shop 51 Zdrowie. łlealth Środek na wymioty. 

Emetyk. 

Dy eta. 

Proszek 

Pigułki. 

Lancet. 

Zawiązka, bandaż. 

Szarpie. 

Polepszenie. 

Powrót, pogorszenie. 

Wodzianka. 

Kleik owsiany. 

Nudność. 

Wymioty, wonity. 

Wymiotować. 

(Mnie nudno). 

Apetyt. 

Język obłożony. 

Zaziębienie, fluksja. 

Katar. 

Kaszel. 

Duszny kaszel, koklusz. 

Bicie serca. 

Astma, duszność. 

Kłócie w boku, kolka. 

Rżnięcie w żołądku, ból brzucha. 

Opuchnięta twarz. 

Zapalenie. 

Wyrzuty 

Ospa. 

Szczepić. 

Krosta, wysypka. 

Febra au emotio 

Emetic tartar 

Diet (regimen) 

a powder 

PiUa 

a lancet 

a bandage 

Łint 

Relief 

a relapse 

Water-porridge 

Gruel 

Nausea 

Yomiting 

to vomit 

it turns my stomach) 
Appetite 
a foul tongue 
a cold, rheumatism 
a cold in the hcad 
Cough 

Hooping-cough 
Palpitation of the heart 
Tightness of the chest 
a pain ( stitch) in the side (I 

have etc.) 

Stomach-ache, gripcs, colic 
a swollen face 
an inflammation 
ar. eruption 
the small-pox 
to inoculate 
a rush (the purpios 
a fever tan ague) 52 Zdi Tyfus, gorączka nci-wowf 
Febra zmienna. 
SzkarlatjTia. 
Fcbrzysty, 
Przytomne chwile. 

Podagra, łamanie 

Wywichnięcie. 

Dysenterya. 

Chudnienie. 

Suchoty. 

Żółtaczka. 

Apopleksja. 

Zparaliżowany. 

Paraliż, zawianie. 

Spazma, kurcz. 

Zemdlenie, mdłości. 

Zemdleć. 

Zawrót głowy. 

Mnie się głowa zawróciła. 

Wodna puchlina. 

Zatwardzenie. 

Gruczoły 

Rak 

Zapalenie, gangrena 

Róża. 

Ślinogórz, dławica 

Pomór. 

Zaraza. 

Zaraźliwy. 

Suchoty płucne. 

Choroba wątroby. 

Wrzód. Health 

a ncrvous fever 
an intermittent fever 
Scarlet-fcver 
fcverish 
Lucid intervals 

Gout 

Dislocation (sprałn) 

Dysentery 

Consumption 

a decline 

Jaundice (green-sickncss) 

Apoplcxy 

apoplexed 

Palsy (paralysis) 

Cranip 

Swoon 

to laint away 

Dizziness, vcrtigo 

My brain secmed reeling 

Dropsy 

Constipatlon 

Glands 

Cancer 

Gangrenę 

St. Anthony's fire (erysipelas) 

Quinsy 

Flague 

Contagion, infection 

Contagious 

A diseasc of tho lungs 

a liver-complalnt 

an abscess 53 Zarowie. Krosta, węfrier. 

Katarakta. 

Kontuzya, słuczeiiie. 

Nagniotek. 

Liszaj. 

Opuch, opiicliłość. 

Bąbel, pęclierz. 

Zanogeica. 

Brodawka. 

Jęczmień. 

Amputować, uciąć członek ludzki 

Krew puszczać. 

Influenca, grypa. Hoalth. 

a pimple 

a cataract (in thc eye) 

a bruise 

a com 

a tetter 

Boil (tumour) 

a blister 

a whitlow 

a wart 

a Sty 

to amputate 

to bleed. 

influenza. Śniadanie. 

Czy śniadanie podane. 

Śniadanie podane. 

Czyś pan jui śniadał? 

Jeszcze nie. 

Chcesz pan u nas jeść śniadanie? Breakfast. 

Is breakfast ready? 
Breakfast is on the table. 
Have you breakfasted. Sir? 
Not yet, Madam. 
Will you breakfast with us? Zaszczyć mię pan wypiciem fili- 
ianki herbaty. 
Z przyjemnością. 
Mam pragnienie. 
Jestem spragniony. 
Bardzom głodny. 
Mam dobry apetyt 
Umieram z głodn, z pragnienia. 
Pan przychodzi właśnie na czas. 
W czem służyć mogę panu? Pray, do me the honour to como 
and take a, cup of tea with me. 

Wlth pleasnro. 

I am thirsty. 

I am exceedingly thirsty. 

I am very hungry. 

I have a good appetite. 

I am dying with hunger, thirst 

You come in the nick of tinie. 

What shall I offer yon? 54 Śniadanie. 

Co pan śniadać żąda? 

Chce pan kawy czy herbaty? 
Proszę mi dać filiżankę herbaty. 

Ja zrobię herbatę. 

Przynieś mi pan samowar, czajnik, 
i herbatnicę. 

Woda się już gotuje. 

Proszę wlać wrzącą wodę w czaj- 
nik. 

Daj pan herbacie naciągnąć. 

Proszę nalewać herbatę. 

Herbata bardzo słaba. 

Ja lubię mocną herbatę. 

Czy to herbata zielona? 

Nie, to czarna herbata. 

Pańska herbata wystygnie. 

Czy pan więcej nad filiżankę her- 
baty nie pije? 

Nie pani, herbata wprawdzie wy- 
borna, ale dziękuję. 

Wolno ml służyć filiżanką czeko- 
lady? 
Ja nie lubię czekolady. 

Ja przenoszę kawę. 
Tylko com wypił filiżankę białej 
kawy fze śmietanką). 
Czy ona dość tęga? 
Ta kawa jest doskonała. 
Prawdziwa Mokka. 
Czy ona dość słodka? 
Proszę wziąsć cukru. ^reak^ast. 

What would you like to havo 
for breakfast Sirf 
Do you prefer coffee or tea? 

I should thank you for a cup of 

tea. 

I will make the tea. 
Bring the tea -pot, the urn and 

the canister. 

The water bolls already. 
Fili the tea-pot with boiling wa- 
ter. 
Let the tea draw for some minu- 

tes. 

Pour out the tea. 
The tea is very weak. 
I like strong tea. 
Is this green tea? 
No, it is black tea. 
Your tea is getting cold. 
May I offer you another cup, 

Sir? 
No, I thank you, Madam, I find 

your tea dellcious, but I never 

take raore than one cup 
May I offer you a cup of choco- 

late? 
I do not like chocolate (I am not 

very partial to chocolate). 
I prefer coffee. 
I have just taken a cup of coffee 

and cream. 

Is this strong enough? 
It is excellent. 
It la genulne mocha. 
Is it sweet enoucrh? 
Take some sugar 55 Śniadanie. 

Oto bułki i butersznity. Breakfast. 

Herę are roUs and toast. Proszę mi podać, masło. 

Ja je sam nasmaruję. 

Proszę skrajać jeszcze kilka kro- 
mek chleba. 
Zjem kawałek chleba z masłem. 

Proszę mi podać chleb i masło. 

U pana doskonałe świeże masło. 

Życzy pan sobie jaj na miękko? 

Je pan szynkę na śniadanie? 

Proszę o ostrygi. 

Proszę sobie wziąść (brać). 
Czy nie pozwoli pan więcej ? 

Daiękuję bardzo, ja już syty. Will you be kind enough to pass 

me the butter? 
I will spread butter upon them 

myself. 
Cut some morę slices of bread. 

I will eat a bit of bread and 
butter. 
Give me some broad and butter. 

You have excellent fresh butter 

Will you have eggs boiled in the 
sheU? 
Do yon like ham for breakfast? 

I shall ask you for oysters, if 
you please. 
Help yourself. 
May I help you to some morę? 

No, I thank you, I haye had 
sufficient. Obiad. 

i; w domu. 
O której godzinie jemy dzisiaj? 

Co mamy na obiad? 
Oczekuję pana N . . . na obiad 
Czy go pan zaprosił? 
Proszę nakryć stół Dinner. 

1) At home. 
At what time do we dine? 

What shall we have for dinner f 
I expect Mf. N. to dinner. 
Have you invited him ? 
Lay the cloth. 56 ODiad. Dinner. 

Proszę podać serwety. I^et us have napkins. 

Proszę przynieść butelki, kieliszki Bring the bottles, glasses and a 
i Avięcej talerzy. niimber of plates. 

PostaAY pan stołki około stołu. Place the chairs roimd the table. 

Tu brak nakrycia. A cover is wanting here. 

Proszę przyrządzić zupę. Tell the maid to dress the sonp. 

Chodźmy do jadalni. Let us walk into the dining-ronm. 

Obiad got(5v,' (dano) siadajmy do Dinner is served up, let ns sit 

stołu. down to table. 

Proszę, siadaj pan. Pray be seated. 

Z pozwoleniem pańskiem zasiądę If you will permit me, I shall 

przy pani N . . . have the honow to sit next to 

Mrs. N. 

Chce pan zupy? Do you take a little sonp? 

Mogę zupę ryżową przedstawić? Maj' I offer you a little rice soup? 

Proszę cokolwiek tego. I will thank you for a little. 

Wjrnies wazę. Take away the soup-tureen. 

Pokraję tę sztukę mięsa. I will carve this beef. 

Kto umie rozbierać (traniować) ? Who is skilled in carving? 

Bądź pan łaskaw rozebrać tę kurę, Have the goodness to carve this 
i podawać mi kawałki. fowl and to send me the slices. 

Życzysz pan sobie co z tej po- May I help you to this dish? 

trawy? 

Co pan przenosisz, skrzydło, lub Which do you prefer, a wing or a 

udo z tej kury? leg of this chicken ? 

Je pan sztukę mięsa? Do you like beef? 

Proszę o kawałek. I shall thank you for a little 

slice. 

Oto musztarda i koriiifzony, pros/ę Here you hnvc miistnrd and pick- 

»obie wylńerać led cucumbers, pray, choose. 57 Obiad. Dinncr. życzy pan sobie tłusty kawałek? 
Proszę o cłiudy, jeieli łaska. May I pive you a littlo fat' 
A little lean if you plcaso. Cokolwiek z obu. 

Ta sztuka mięsa wyśmienita. 

Bardzo miękka. 

Ta pieczeń przepieczona. 

To mięso tak twarde, ii go jeść nie 

można. 
To mięso niedogotowane ; proszę 

je wziąść napowrdt do kuchni i 

usmarzyć. 
Prosiłbym o cokolwiek sosu. 

Ten sos zanadto przyprawiony. A little of each. 

This beef is excellent. 

It is very tender. 

This roast-beef is overdone. 

This meat is so touph that I can't 

eat it. 
This meat is not done enough (nn- 

derdone), take it back to the 

kitchen and get it brolled. 
May I trouble you for a little 

gravy ? 
This gravy is too highly seasoned. Nie mamy już ani chleba ani wo- 
dy; trzeba dzwonić. 

Proszę brać jarzynę. 

Panie N . . . pan przyjaciel szpa- 
ragów, nie prawdaż? 

Tak jest, bardzo je lubię. 

Te tutaj są produktem z mego 
ogrodu, ktdiy mogę panai polecić. There is no morę bread, no morę 
water, we mnst ring the beli. 

Take some vegetable8. 

Mr. N. , yoii are fond of aspara- 
gus, are yoii not? 

Yes, I likc it very much. 

This is the produce of my own 
garden and I can recommend it. Zatrudnij się twemi przyjaciółkami, 
miła Maryo. 
Nie brakuje im nic. 
Czy pan nie pozwoli tego karpia? 

Boję się ości. 

To proszę wziąść kawałek węgorza. 

.Ta bardzo lubię ryby. Mary, my dcar, mind you attend 
well to your friends. 
They are doing very well. 
Won't you take of this carp? 

I am much afraid of the bones. 
Then take a piece of eel. 

I am a great fish-eater. Mogęż panu zaprezentować kawa- Shall I send yon a little venison? 
/ek sarniej pieczeni? 58 Obiad. Dinnef. Dziękuję; to jest potrawa, jakiej 
nie lubię. 

Nie mogę znieść zapachu dziczyzny. 
Panu trudno wygodzie w jedzeniu. 

Pan nie pije? 

Jakie wino pan pije, czerwone czy 
białe? 

Proszę czerwonego. 
Ja wezmę wina reńskiego. No, I tliank you, it is a dish I ano 
not particularly partial to. 

I don't like the liautgout. 

You are very dainty in your ea- 
ting. 

You drink uotliing. 

Which winę do you take, red or 
white winę? 

Red winę, if you please. 

I will keep to Hoek. Pozwól pan, bym mu kieliszek 
tego wina zaprezentował. 

Proszę, skosztuj pan tego burgoń- 
skiego. 

Jak panu smakuje? 

To wino wyborne, ale za mocne 
(idzie do głowy). 

Podaj mi pan z łaski swojej ka- 
rafkę ; doleję sobie cokolwiek wo- 
dy. 

Wypróżnił pan kieliszek? 

Pan swego kieliszka nie napełnia? 

Kieliszek pana N . . . próżny. 

Proszę mu podać kieliszek szam- 
pana. 
Szampan musuje mocno. 

To najlepsze wino do picia. 

Szjfnowne panie, wasze zdrowie. 

Mam honor pić na zdrowie pań- 
skie i pańskiej całej rodziny. Permit me to pour you out a 
glass of this winę. 
Pray, taste this Burgundy. 

How do you find it? 
This winę is excellent, but it is 
very heavy. 

Be 80 kind as to pass me the de- 
canter, I will put some water 
to it. 

Have you done with (emptied) 
your glass? 

You do not fili your glass. 

The glass of Mr. N. is empty. 
Give him a glass of Champagne. 

The Champagne is very much up 

(sparkling). 
It is the best winę one can possi 

bly drink. 
Ladies, your health. 

1 have the honour to drink your 
health and that of all your fa- 
inily. 59 Obiad l^innef. 

Pan mi wielce schlebia ! Yon do me much honour, Sir. 

Janie! zmieniaj talerze. John, change the plates. 

Podaj dessert. Serve up the dessert. 

Żąda pan winogron czy broszkwiń? Will you take a bunch of grapes 

or a peach? 

Pozwól pan abym mu to jabłko AUow me to peel this apple for 
ostrugał. you. 

Porzuć pan łupinę. Throw away the parings. 

Oto gruszka dobrego gatunku. This pear is of a choice species. 

Jak pan poziomki jadać lubi? How do you like strawberries 

best? 
Jem je bardzo chętnie z winem I like them best with winę and 
i cukrem. sugar. 

Nie raczy pan cośkolwiek ciasta Will you not take some of this 
lub konfitur? pastry, of these sweetmeats? 

Dziękuję, więcej jeść nie mogę. No, I thank you; I can eat no 

morę. 

Pan je bardzo mało. Yon are a poor eater. 

Pan nic nie je. You do not eat anything. 

Przepraszam, jadłem bardzo wiele. I beg your pardon, I have eaten a 

great deal. 
Obiadowałem z dobrym apetytem. I have enjoyed my dinner very 

much. 
Pan miał zły obiad. You have madę but a poor dinner 

to-day. 
U nas tyiko obiad zwyczajny.' We have but our usual farę. 

Gdybym był wiedział iż pan przyj- If I had known, you would corae, 
dzie, przygotowałbym się inaczej. I should have ordered some morę. 

Wszystko wyśmienite, wszystko ^^^^y ^^^.^^^ .^ excellent and well 
wybornie przyrządzone; ale ja ^^^^^^^^ ^^„t j j^^^^ ^^^^^ ^^j^^^^^ 

się najadł do syta. r>o Obiad. Dinner. Gdyby pan zechciał wypić kieli- 
szek likieru, towarzystwo naśla- 
dować pana będzie 

Szanowni panowie, wreszcie wsta- 
niemy od stołu. 
Zbieraj ze stołu. 2) W hotelu. 

Czy panowie życzą jeść w towa- 
rzystwie czy tei w osobnym po- 
koju? 

Prowadź nas pan do osobnego po- 
koju, tam jesteśmy swobodniejsi. 

Co kosztuje nakrycie w towarzy- 
stwie? 

Kelner, (markier) proszę mi podać 
kartę. 

Oto ona. 

Prosimy o bulion. 

Rozkaże pan kuchnię francuzką 
czy angielską? 

Co życzy pan na pierwsze danie? 

Duszone mięso i paszteciki. Now, Sir, if yoii do not rcfusc to 
take a little glass of liąuor, I 
hope the company will follow your 
example . 

Weil then, let us rise from din- 
ner. 

Clear the table (take away). 

2) At an inn. 

Gentleman, do you wish to dine 
in the saloon or in private? 

Show us into some private room, 

we shall be morę comfortable 

there. 
How much do you charge a head 

for dining at this ordinary? 
Waiter , let me see the bill of 

farę. 

riere it is. 

Give us some jelly broth. 
Should yon like French or Eng- 

lish cookery? 

What should you like to have 
for the first course? 
Stewed bcef and pasties. Za pozwoleniem! potem daj nam 
pan kurę z groszkiem zielonym 
a na dessert makaron i maliny. 

Jakie wino jest do picia? 

Po czemu to wino? 

Daj nam pan czystego wina 

Gdzie grajcarek? I say! for the entremets you will 
bring us smali peas and a chicken 
and for the dessert macaroons and 
raspbcrries. 

What wines have you got? 

What is the price of this winę? 

Let us have winę that is not adul- 
terated. 

Where is the corkccrcw? 61 Obiad. Dinner. Butelka odkoikowana. 

To wino pachnie doskonale. 

To wino cuchnie beczką, jest młode 
i kwaskowa te. 

To wino ma smak słaby The bottle is uncorked. 

This winę has an excellent fla- 

vour. 
This winę tastes of tlie cask, is 

young and is tumed. 

This winę has a stale taste. Bądź pan tak łaskaw cośkolwiek 
na bok się usunąć, ja tu nie mam 
miejsca. Sir, be so kind as to move a 
little to that side, I have not 
room enough. Proszę o przebaczenie. 

Brakuje nam talerzy. 

Zawołaj pan markiera 

Usługa tu dość niedbała (opie- 
szała). 

Bądź pan łaskaw podać ten talerz 
dalej. 

Proszę jeszcze o pół butelki wina 

Pan życzy sobie czego jeszcze ? 

Myślę ie teraz wstać możemy. 

Markierl wiele mamy do zapłaty? 

Oto rachunek, moi panowie. 
Oto pieniądze. I ask your pardon. 
We want plates. 
Gall the waiter. 

The attendance is rather slow 
here. 
Please to pass this plate. 

1 want another pint of winę. 

Do you want anythlng morę? 

I think we may riso now. 

Waiter! how much have we to 
pay? 

Here is tho bill, gentlemen. 

Here is your nioney W kawiarni. At the CofFeehouse. Potrzebuję orzeźwienia, jestem , .u- . t f ♦„ Ar.i,.v 

/^ ' •* I am very thirsty ; I want to drink spragniony Bomething 62 W kawiarni. 

Chodźmy do tej kawiarni. 

Proszę o filiżankę kawy. 

Białej czy czarnej? 

Ze śmietanką. 

Życzy pan lodów, Timonady? 

Dziękuję, napiję się piwa. 

Piwo tu "wyborne. 
To piwo bardzo mocne. 
Dym cygar nie jest panu przy- 
krym? 

Wcale nie, a jeżeli pan chce i my 
wypalimy cygaro. 

Markier, przynieś mi pan cygait). 

Nie chcesz pan cygara zapalić? At tłie Coffeehouse. 
Let us go into that coffeehouse 

Give me a cup of coffee. 
Włth milk or without? 
With cream. 

Will you take an ice, a lemo- 
nade? 

No I thank you , I shall take sonie 
beer. 

The beer is excellent here. 

The beer is very strong. 

I hope you do not object to thc 

smoke of tobacco? 
Not at all; if you likc, we will 

smoke a cigar too. 

Waiter, bring us some cigars 
Won't you łight your cigar? Wolno mi pana prosić o tę gazetę, 
gdy ją pan przeczytał? Oto jest. 

Dziękuję panu bardzo. 
Pan się zajmuje polityką? 
Wcale nie. Czytam tylko artykuły 
odnoszące się do teatru i handlu. Sir, will you be so kind as to 
let me have that paper, when 
you have done with it? 

With pleasure. Sir, here it is. 
Many thanks. 

Do you care about politics? 
Not at all. I only read theatrical 
or commercial matters. Cdż nowego w gazecie? What is the news in the paper? 

Dziś nie ma nic zajmującego. There is nothing interesting lu- 

day. 

W Petersburgu jest kilka bardzo There aro some very good literai-y 
dobrych gazet literackich, na gazettes at St. Petersburgh, for 
przykład pdłnocna pszczoła. instance, the bee of thc North 63 W kawiarni. Czy J4 tu trzymają? 
Zdaje mi się. Markier, pszczołc; 
północną! 
Natychmiast panu przyniosę. At the Coffeehouse. 

Is it tale en in this house? 
I think so. Waiter, bring the Bee 
of the North. 
Yes Sir, I will brinc it immediately. Gra pan w billard? 

Cokolwiek. 

Zagra pan partyc? 

Z chęcią, wszelako ja zły gracz. 

Markier, czy tu macie francuzkie 
lub angielskie gazety? 

Nie panie, rząd je zakazał we 
wszystkich kawiarniach. 

Czy to nie zagraniczna gazeta, 
która tam leiy na bufecie? Do you play billiarda? 

A little. 

Will you play (try) a gamę? 

Oh yes, but I own, I play rather 

badly. 
Waiter, have you any French or 

English newspapers? 

No, Sir, they are prohibited by 
the government in all coffee- 
houses. 

And that newspaper, there, on 
the bar, is it not a foreign one? Tak jest, to gazeta niemiecka. 

Mój przyjacielu, mądry podróżny 
nie rozprawia o polityce Yes, Sir, it is a German news- 
paper. 

My dear, no traveller, if pru- 
dent, ever talks about politics. Możemyż iść? 
Tak pan żąda. Shall we go? 
As you like. Wieczerza. 
Pozwoli pau wieczerzać z nami? 

Z największą chęcią, gdy to panu 
zachodu nie robi. 

O, wcale nie. 

Zaszczyć nas pan jedzeniem wie- 
czerzy w nami. Supper. Will you tako your supper with 

as? 
With all my heart, if you do 

not stand upon ceremonies. 
I shall not. 
Do me the honour to take your 

supper with ns. 64 Wieczerza. 

Ugoszczę pana tylko postnym po- 
karmem. 

To nic nie szkodzi, nie jestem zwo- 
lennikiem żołądka. 

Lepiej dostatni miec obiad a lekką 
wieczerzę. 

Nie r<5b sobie pan dla mnie żadnej 
subjekcyi. 

Chleb i ser dostateczne. 

U nas tylko zimne mięso w domu. 

Czy pan żąda siekanego mięsa, 
czy zimnej kury, lub też mor- 
skiego raka? 

Pozwolę sobie wziąść kilka ostryg. 

Świeże li one? 

Połdż pan muszle na talerzu. 

Pan nie odmówi kawałka sera? 

Coś podobnego się nie odmawia 

Gdzie flaszki z oliwą i octem? 

Przyrządź pan sałatę. 

Oto salaterka. 

Przypraw ją pan dobrze 

Nie wymyta dobrze. 

Czyś ją pan posolił? 

Nie ma jeszcze w niej soli. 

Mało w niej pieprzu. 

Nie dosyć oliwy a za wiele octu. 

Ł*rzynieś pan szklanki do wina i 
piwa. Suppcr. 
You will have but a scanty meal 

Never mind, 1 don't like carou- 

sing. 

It is better to dine well and sup 

little. 
Do not make any particular pre- 

parations for me. 

Bread and cheese will do. 

There is nothing but cold iiieat 
in the house. 

Will you take some of the hash, 
or some cold fowl or a little 
lobster? 

1 beg leave to take a few oy- 

sters. 

Are they fresh? 
Pray, put the oystershells on your 

plate. 
You will not refuse a bit of 

cheese ? 
There is no refusiug that. 

Where are tlie castors (oil-and 

vinegar-cruets) ? 
Prepare (dress) the salad. 
Herę is the salad-dish. 
Get it well śeasoned. 
It is not well cleaned: 
Have you put salt to it? 
There is no salt in it. 
There is but little pepi)er in it. 
There is enough oil, but too much 

vinegar in it. 
Bring wine-glasscs and tumblers. 65 Wieczerza. Suppcr. 

Moi panowie , oto piwo , wino i Gentleinon , there is beer , wlne 

puncz ; wybierajcie panowie. and punch at your service. 

Nie clice pan mocnego piwa? Will you not take Bome strong 

beer (porter)? 

Nie lubię pić mocnego piwa na I do not llke taking porter at 

wieczerzę. night. 

Przenoszę pański podpiwek. I like your smali beer (ale) bot- 

ter. 

Wypij pan łyk wina. Just take a few drops of winę. 

Zjem kąsek. I will eat a bit. 

Pan zupełnie oddany drugim, sie- Mr. N., you are fuli of attention 

bie zapomina. for others, but you forget your- 

self. 

Dla mnie jest przyjemnością słu- Sir, I shall be happy to help 

iyć panu. you to your taste. 

Świece goreją (palą się) ciemno. The candles bum dlmly. 

Objaśnij pan świecę. Snuflf the candle. 

Zapal pan świece woskowe (ja- Light those wax-candles 
rżące). 

Nam jui czas rozejść się. But it is high time to go. 

Przygotowałem jeszcze wazę pun- We shall have another bowl of 

czu. pnnch. 

Dziękuję, muszę do domu No, I mnst go home. 

Ja zwykle wczas idę do domu. I am in the habit of keeping good 

hours. 

Pozwól pan towarzyszyć mi do Permit me to accompany you to 

drzwi. the door. 

Pozwdl pan mi poświecić. Glve me leave to light you. 

Dziękuję, na schodach wisi lampa No 1 thank you; there is a lamp 

on the staircase. 

Nasz służący przeprowadzi pana Our servant sliall soe you home, 
do domu. 66 Wieczerza. Supper. Nie opuszczaj nas pan przy takiej 
pogodzie. 
Muszę; dla mnie czuwajtj w domu. 

A więc bądź pan zdrdw, żegnam 
pana. 
Do zobaczenia. You must not leav-e us in a wea- 

ther lilte this. 
I am obliged to lcave you; tlioy 

will sit up for me at home. 
Weil, then I wish you safe home. 

Farewell, nntil we meet again. Sprzęty stołowe. Sprzęty jadalne. 

Obr(5s. 

Serweta. 

Ndż. 

Widelec. 

Łyika. 

Łyżka wazowa. 

Sosiczka. 

Solniczka. 

Cukierniczka. 

Pieprzniczka. 

Musztardniczka. 

Pdłmisek. 

Kubek. 

Taca do herbaty, kawy. 

Podstawka. 

Miska wielka. 

Łyżka rybia. 

Dziadek do orzechów. 

Maślniczka. 

Srebro stołowa. 

Porcelanowy serwis. 

Przetyczka do zębdw. Table-requisites. 

Table-furniture 

tho cloth 

a napkin 

a knifo 

a fork 

a spoon 

the soup-ladle 

a sauce-boat (gravy-dish'J 

tho s.ilt-cellar 

the sugar-basin 

the pepper-box 

the raustard-pot 

the cruct stand 

a goblot 

the tray 

a salver 

the slop-basin 

a fish-slico 

a nut-cracker 

a butter-cooler 

Platę 

a set of chin a 

a tooth-pick. 67 Potrawy i dania. 
Chleb pszenny, biały. Meals and dishes. 
White bread, whenten bread Chleb żytni, czarny. 

Okrucha chleba. 

Skórka chlebowa. 

Chleb dom(?wy. 

Chleb świeży. 

Chleb caerstwy. 

Barszcz, zupa jarzynna. 

Mięso duszone. 

Mięso pieczone. 

Pieczeń. 

Pieczeń wołowa. 

Wędlina wołowa. 

Solone mięso, 

Polędwica. 

Ozór wołowy. 

Befsztyk. 

Kotlety. 

Cielęce kruszka. 

Kotlety baranie. 

Barania polędwica. 

Wieprzowina. 

Szmalec, słonina. 

Baranina. 

Potrawka. 

Kiełbaski. 

Kiełbasa ze krwi. 

Knedle. 

Nadziewka. 

Jaja na miękko. 

Jaja na twardo. 

Naleśniki. 

Jajeśnica. Brown bread, rye-bread 

the crumb 

the crnst 

Home-bakcd bread 

new-baked bread 

Dry (stale) bread 

Cabbage-soup 

Stewed meat 

Fried meat 

Koast meat 

Roast beef 

Sraoked beef 

Salt meat, salt pork 

Sirloin of beef 

Beefs tongue 

Beef-stakes,' Beef-steaks 

Cutlets 

Sweet-bread 

Mirtton-chops 

a leg of mutton 

Pork 

Lard, bacon 

Matton 

a ragout 

Sausages 

Black pudding 

Dumplings 

Stuffing 

Hard boiled cggg 

Boiled eggs 

Omelet 

Fried eggs 68 Potrawy i dania. Meals and dishes. Pączki. 


Pancake 


Żdłtko. 


the yolk 


Zwierzyna, dziczyzna. 


gamę 


Zając. 


Roast hare 


Dzik. 


Wild boar 


Jeleń. 


Stag 


Krdlik. 


Rabbit 


Ptastwo. 


Poultry 


Gołąb. 


a pigeon 


Indyk. 


a turkey-coek 


Kuropatwa. 


a partridge 


Przepiórka. 


a qaail 


Skowronek. 


a lark 


Kwiczoły. 


Thrushes 


Kaczka. 


a drakę 


Gęś. 


a goose 


Śledź. 


a herring 


Sardele. 


Pilchers 


Pstrąg. 


a troat 


Węgorz. 


an eel 


Szczupak. 


a pikę 


Raja. 


a tliornback 


fcosoś. 


a salmon 


Turbot. 


a turbot 


Kartofle, ziemniaki. 


Potatoes 


Rzepa. 


Tnrnipa 


Fasola wielka. 


French beans 


Fasola biała. 


Beans 


Pasternak. 


Parsnip 


Pory. 


Leek 


Marchew. 


Carrota 


Cebula. 


Onions 


Szczaw. 


Sorrei 69 Potrawy i dania. 


Mcals j 


Kapusta. 


Cabbage 


Soczewica. 


Lentils 


Rzodkiewka. 


Radishes 


Szpinak. 


Spinage 


Kalafiory. 


Cauliflower 


Kapusta słodka. 


White cabbage 


Kapusta kwaśna. 


Sour-crout 


Ryż. 


Rice 


Krupy. 


Groats 


Proso, jagły. 


Millet 


Kukurydza. 


Bnckwheat 


Kasza. 


Pap 


Kluski. 


Yermicelli 


Mąka. 


Flour 


Ciasto. 


the dough 


Cykorya. 


Succory 


Sałata. 


Lettnce 


Selery. 


Oelery 


Rzeiucha. 


Cress 


Cynamon. 


Cinnamon 


Endywia. 


Endive 


Chrzan. 


Horse-radiBh 


Gwoździki. 


Cl0V08 


Karczochy. 


Artichokes 


Pietruszka. 


Parsley 


Czosnek. 


Garllc 


Cytryny. 


Lemons 


Trufle. 


Truflea 


Oliwki. 


Ollyes 


Kapary. 


Capers 


Gr»yby. 


Mushrooms 


Sardynki 


AnchOTlea 


Wiśnie. 


Cherries 


Melony. 


Melons 70 Potrawy i dania. 

Brzoskwinie. 

Smrodziny. 

Jagody czarne. 

Figi. 

Śliwki. 

Prunelle. 

Orzecliy laskowe. 

Orzechy włoskie. 

Kasztany. 

Kasztany tureckie, marony. 

Migdały. 

Tykwy. 

Morwa, jerzyna. 

Granaty. 

Pomarańcze. 

Winogrona czarne 

Winogrona białe. 

Czereśnie. 

Powidła. 

Komput z jabłek. 

Komput z gruszek. 

Ciasto, placek 

Tort. 

Sucharki. 

Marcypan . 

Pierniki. ' 

Pączki jabłkowe. 

Konfitury. 

Ser szwajcarski. 

Ser parmezański 

Napoje, trunki. 

Wddka. 

Wódka jałowcowa. 

Wino kanaryjskie. Meals and dishes. 

Apricots 

Currants 

Bilberries 

Figs 

Plums 

Pnines 

Hazelnuts (filberts) 

Nuts 

Chcstnuts 

Large chestnuts 

Almonds 

Quince8 

Mulberries 

Pomegranates 

Oranges 

Blue grapcs 

White grapes 

Heart-cherries 

Marmalade 

Stewed apples 

Stewed pears 

Cake 

a tart 

Blscułt 

Marchpanes 

Gingerbread 

Apple-pie 

Sweetmeats, Preserve8 

Swiss cheese 

Parmesan clieese 

Spirits 

Brandv 

Ciin 

Sftck 71 Potra^vy i dania. Meals and disheg. 

Wino Bordo. Claret 

Wino burgundzkie. Burgundy 

Wino węgierskie, węgrzyn. Hungarian winę 

Kakao. Cocoa 

Margaryna. Margarine 

Kawa z cykoryą. Roasted chicory. Dom. The house. 

Chcę nająć dom lub go kupić. j ^g^t to purchase or hire a 

house. 

Pragnę by się znajował w zdro- j ^jgj^ j^ ^o be in a healthy si- 

wem miejscu. tuation. 

Wiem jeden , któryby się panu j ^^^^^ q^q that probably will suit 

podobał* you. 

Chodźmy ten dom obejrzeć. l^^ ug go to see the house. 

Czy pan stroi domowy? ^ ^re you the porter of this house? 

Zechcesz mi pan ten dom poka- q^^^ y^u show it me? zaci Wchdd mi się bardzo podoba. j i\^q this entrance very much. 

Front (przód) wybudowany z clo- -jjje fj-o^t is built of freestone, 
sowych płyt, dachy pokryte szy- the roofs are covered witli slates. frem. Nawet i podział jego jest wyborny. jt jg also very well planned. 

Dom ten ma dwa skrzydła i tył. -pj^g house is composed of two 

wings with a backhouse. 
Ma pan wiele mieszkańców? Have you many inmates? 

Dół i drugie piętro są wynajęte. f^e gronndfloor and the second 

story are let. 
Prowadź mię pan na pierwsze Show me up to the first story 
piętro. 72 Dom. The house. 

Głdwne schody są szerokie i widne, T^e main stair-case is wide and 
stopnie są z kamienia. yery liglit, the steps are flagged. 

Gdzie prowadzą te tajemne scliodki. Włiere does that smali private 

stair-case go to? 
Prowadzą do domu gospodyni. it leads to mylady's private room. 

Ten chodnik jest dosyć obszerny. 'x'he gallery is pretty spacious. 

Tu państwo widzicie, ten rzęd po- Lock, gentleman, this suitę of 
koi jest mieszkaniem pani domu; apartments is occupied by the 
mieszkanie gospodarza jest od tyłu. lady, that of the master is 

situated at the back. 

Oto przedsionek; proszę wejść. This is the antechamber; be plea- 

sed to walk in. 
Przedsionek połączony jest z ja- The antechamber communicates 
dalnlą. with the dining-room. 

Gabinet wychodzi na ogrdd. The study looks into the garden. 

Najpiękniejsza jest sala bawialna i What can be morę elegant than 

budoar (pok<5j gotowalniany). the drawłng- and the dressing- 

room? 

Oto spalnia; po każdej stronie There is the bedroom; on each 

idzie gabinet z drzwiami szklan- gide there is a closet with a 

nemi. glass-door. 

Te drzwiczki (furtka) prowadzą do That wicket there loads to tho 

kąpalni. bath. 

Kuchnia jest bardzo miła i po- The kitchen is very neat and 

rządna. cleanly. 

Czy ten komin nie dymi? poes not this chimney smoke? 

Wcale nie; on zaopatrzony kapę- ^ot at all; it is provided with a 
luszem I wiatrociągiiem. hood and a yentilator. 

Tam skład na drzewo i torf. Those garrets are used only for 

wood and turf. 
Czy piAvnice obszerne i głębokie? ^^re the ccllars large and decp? 73 Dora. 

Są sklepione i obejmują około 200 
beczek wina. Wszystkie drzwi domu są o skrzy- 
dłach dwoistych. 

Podłogi są wykładane (posadzki). 
Ma pan podwójne okna? 

Sufit (pułap) musi być obielony. 
Okna nie zamykają się dobrze. 
Kruczki są pokrzywione; oprócz 
tego wiele szyb stłuczonych. The house. 

Thcy are vaulted and will hołd 
200 casks of winę. 

Almost GYory room in the house 
has folding-doors to it. 
The floors are inlaid. 
Havo you double windo ws? 

The ceiling wants white-washing. 
The windowa do not shut close. 
Th© hinges are bent and a num- 
ber of panes broken. To drobnostki. 

Gdzie są stajnie i wozownie? 

Tu na końcu pierwszego podwórza. 

Kurniki są oddzielone od ogrodu 
kratą. 

Wiele przynosi ten dom w całości 
rocznego dochodu? These are trifles. 

Where are the stables and coach- 

houses? 
Herc at the bottom of the first 

yard. 
The poultry-yard is separated 

from the garden by an iron trel- 

lis. 
How ninch does the house and łts 

appertenances bring in yearly ? Dotychczas był wynajęty za — 
rocznie. It has hitherto been let on lease 
for - Pokai nam pan sprzęty (meble). 

Czy te meble z czerwonym da- 
maszkiem są kompletne? 

Tak jest; składają się z sześciu 
foteli, dwunastu stołków, dwie 
berierki i jedna sofa, z naleiącem 
do tego obiciem. 

Ten okrągły stół maohoniowy jest 
na kółkach. Let us see the fumiture. 

Is that fumiture of crimson da- 

mask complete? 
Yes.thcy consist of six arm-(elbow) 

chairs, twelve chairs, two settees 

and a sofa, each of them with 

covers. 
There is a round mahagony table 

which moYCs on castors. 74 Dom. The house. 

Czy ten 8t<5ł czworograniasty z drze- Is this square-table madę of nut- 
wa orzechowego, czy z dębu? or of oak-wood? 

Potrzebuję stołu jadalnego na osdb I want a dining-table for twelve 
dwanaście. peirsons. 

St<5ł składany, st<5ł do łierbaty. A table with leaves, a tea-tablc. 

Czy ma pan wyściełane stołki, lub Have you siuffed or cane-botto 
ze trzciny? med chalrs? 

Odsuń pan stołek od pieca. Pngh the chair from the stove. 

Chciałbym mieć stolik do pracy i ghould like to have a writing 
z cylindrem, białę platą marmu- ^esk with a cylinder, a whlte 
rową i poręczą. marble slab and a gallery. 

Oto jest z drzewa pstrego, obity There ia one of speckled wood 
bronzem. garnished with bron ze. 

Opatrzony tajnym zamkiem. rp^ere Is a secrct lock to it. 

Oto komoda z wykładanemi ozdo- rp^gj-e jg ^ chcst of drawers with 
^^™'* checker-work. 

Ona wspaniała, ale przestarzała. ^ jg ^g^y rich but old-fashioned. 

Ja tam widzę piękną szafę do ksią- j g^^ ^j^g^e a nice book-case with 

iek z półkami. ^y^e shelres. 

Tam są zwierciadła pięknego lustru. ^pj^^^g ^^^ mirrors of exquisite 

tin-foiling. 

Pokaż nam pan ł<5ika. ^et us see the beds. 

Łóżka są z pieńkami a zasłony z in- ^j^^ bedsteads are four-posted, the 

^^«"y- curtains of chintz. 

Kołdry są z pięknej wełny anglel- ^^^ blankets are of fine English 

«^i«j- . wool. 

Na każde łóżko potrzebuję dwóch p^^. ^^^^ ^^^ j ^^^^ j^^^^ ^^^ 

materaców z włosia, siennika, ,n^ttresses of horsehair, a mat- 

pieniata i wezgłowia. ^^.^^^ ^^ ^^^^^^ ^ featherbed and 

a bolster. 

Ja każę mój gabinet obić paple- j^^ ^^^^^^ .^ ^^ ^^ j^^^^ ^^.^^^ p^. 

per 
75 Przy uajm. mieszkania. 

Masz pan mieszkania dc wjyS?! 

cia? )^ 

Życzy pan sobie z rBTeblami czy 

bez mebli? / 

Potrzebujij pokoju umeblowanegi 

i gabinetu. To hirc an apartment. 
-- H«*c you any jpiiartmcnts to let? 

^ Do you wai^ti an apartment fur- 
Tem słuiyć JJrfogę. ] 
Bądź pan ,-iaąJcaw . i pokaż mi te 
pokoje. / / \ 
Wejdź pan z swojeg łaski. 

Proszę tędy. ■ 

i ,^ ł 
Za wiele T^ynajmt^e pwi ten po- 
kój na miesiąc 

Za pięćdziesiąt rubli 

Czy to ostatnlW^ cena? 

Tak jest. 

To bardzo drogo, 

Ten pok.<5j mł się bard 
ale cena mię odstrasz/ 

Proszę wziąść na tfwagęj iż to 
najpiękniejsza okolica ; miasta, 
w której domy sp/zedają^się nad 
zwyczaj drogo. 

Położenie bardzo miłe. 
I widok tu prześliczny. 

Czy ten pokdj od ulicy? 
Nie, wychodzi na ogr<5 
A więc i Ojgród się tu,4najduje? 
Jeden z ti^pięknie^zych, kt 

pan tu znaleźć mojte 
Czy te ściany z afetukatcryi, 

też nowo malow/ne? . 

Jest studnia w T»dvf6fza 

i'/ rmit me to / is^eiy agreeable. 
also is beautiful. 

ok into the street? 
into the garden. 
den too? 
est you ever saw, 

Are tfff walił newly plastered or 
paijp^l? 

the yard? 76 Przy najm. mieszkania. 

Tak jest, woda w niej bardzo do- 
bra. 

Ale, ale, raogęi u pana się stoło- 
wać? 

W tym domu znajdzie pan restau- 
racyę (traktyernię), w ktdrej stół 
smaczny i dobrane towarzystwo. To liire an apartment. 

Ves, Sir, the water of it is very 

good. 
Now I thłnk of it cannot I board 

at your house? 

You will find here a boarding- 
table well supplied and freąuen- 
ted by choice company. Co pan żąda za to mieszkanie ze 
stołem? 

Com panu już powiedział. 
Utrzymuje pan własną bieliznę? 
Chciałbym, by mi pościel dano. 

Przyjmuje pan opał na siebie? 

Zapłacę zań osobno. What do you take for the apart- 
ment and board together? 
What I have just told you. 
Will you provide your own linen? 

I wish you would find me in 
bed-linen. 

Will you find yourself in firing? 
I will pay for the firing separately. Dobrze, więc zgoda; interes skoń- 
czony. 
Kiedy pan chcesz się wprowadzić? 

Przyjdę jutro rano. 
Wszystko będzie gotowe. Budowa główna. 

Budowa tylna, tył. 

Pawilon. 

Kolonada. 

Zajazd. 

Wjazd, wrota, brama. 

Drzwi, wchód. 

Zamek. 

Kłódka. 

Klucz. Well, the bargain is concluded. 

When do you mean to take pos- 
session of your lodgings? 
I will come to-morrow morning. 
Eyery thing will be rcady. the main building 

the back part 

a pavłlion 

a portico 

Steps 

the gateway 

the street-door 

the lock 

a padlock 

the key 77 Przy najm. mieszkania. To hire an apartraente Klucz od bramy. 
Dziarka od klucza. 

Zasówka. 

Klamka. 

Stukadło, kowadJo. 

Dzwonek. 

Sied. 

Schody kręte. 

Ustęp schodni. 

Poręcze. 

Sala. 

Garderoba. 

Alkowa. 

Komora. 

Poddasze. 

Piec 

Piec do pieczenia clileba. 

Trąba, rura. 

Komin. 

Gzyms kominowy. 

Strych. 

Spiżarnia. 

Wychodek. 

Wozownia. 

Skład. 

Pralnia. 

Warsztat, pracownia. 

lialkon. 

Altana. 

Okiennice. 

Zasłony, sztory. 

Żaluzje, zazdrostki. 

Obłcie. a master-key 
the key-hole 

a bolt 

a latch 

the knocker 

the beli 

the lobby (vestibule, porch) 

a winding staircase 

the landing 

the bannisters (balustradę) 

the hall, saloon 

a wardrobe 

an alcove 

a lodge, closet 

an attic 

the stoYe 

the OTen 

the pipę 

the fire-place, fire-side 

the chimney-piece 

the loft 

the pantry, larder 

the privy 

the coach-house 

a shed 

the wash-house 

a workshop 

a baloony 

a yerandah 

the shutters 

a blind 

Vene1ian blinds 

Paper 78 Przy najm. mieszkania. 

Obijać. 
Bielić. 

Sztukaterya. 

Dyle, deski. 

Pułap, sufit. 

Robota ciesielska. 

Nisza. 

Przegroda. 

Żelazo do butdw. 

Rogdika. 

Wysuwalne okno. 

Dach. 

Rynna. 

Konduktor, piorunnik. 

Próg. 

Łata, pianka. 

Słupy, podpory. 

Wierzchołek domu. 

Fronton. 

Fundament, podstawa. Stolik do kart. 

Gotowalnia, toaleta. 

Komoda. 

Szafa ścienna. 

Szafa do sukien. 

Szafa do bielizny. 

Szafa do porcelany, srebra. 

Konsola, stolik ze zwierciadłem To hire an apartment. 

to pap er 

to white-wash 

Stucco-work 

Deals (dealboards) 

the ceiling 

the timber-woi* 

a niche 

a partition 

a scraper 

a straw-mat 

a sash (wiudow) 

tne roof 

the gutters 

a lightning-conductor 

the threshold 

a latu 

Piles (stakes) 

the gable (gable-end) 

the fronton 

the foundation. 

a card-table 

a toilct 

a chest of drawcrs 

a press 

a wardrobe 

a linen-press 

u cup-board 

a console, a bracket Kredens. 

Szafa kuchenna. 

Biuro. 

Sekretarz. a side-board 
a meat-safe 
a bnreau 
a writing-desk 79 Przy najm. mieszkania. 

Szuflada. 

Ekran. 

Parawan. 

Draperye. 

Zwierciadło, lustro. 

Kama. 

Stołeczek pod nogi. 

Stołek polowy. 

Poduszka. 

Stołeczek, ławeczka. 

fcdżko z baldakiroem, kotara. 

Materac. 

Wezgłowie. 

Poduszka. 

Kołdra. 

Łoże spoczynku. 

Kolebka. 

Stolik umywalny. 

Miednica, miska do mycia. 

Dzbanek. 

Gąbka. 

Stołeczek do butdw. 

Urynał. 

Podświecznik, gerydon. 

Świecznik. 

Świeca woskowa, łojówka. 

Szczypce. 

Tacka pod szczypce. 

Lejek od gaszenia. 

Lampa. 

Latarnia. 

Spluwaczka. 

Ławka. 

Skrzynia, paka. To hire an apartment. 

Drawers 

a fire-screen 

a folding-screen 

tbe hangings 

a looking-glass , a mirror 

the frame 

a stool 

a folding chair 

a cusłiion 

a foot-stool 

a canopy-bed 

the mattrcss 

a bolster 

A pillow 

a counterpano 

a couch 

a cradle 

a washing-stand 

a basin 

the ewer 

a sponge 

a boot-jack 

a chamber-pot 

a stand 

a candlestick 

a wax-candle, tallow-candle 

a pair of snuffers 

a snuffer-stand 

an extingulslicr 

a lamp 

a lantern 

a spittoon 

a bonch 

a case, a box 80 Przy najm. mieszkania. 

Kosz, koszyk. 

Dywan. 

Garnitur porcelanowy. 

Firanki, zasłony. 

Zawiesidła firankowe. 

Miotła. 

Mietcłka. 

Ścierka. 

Naczynia kuciienne. 

Naczynia cynowe. 

Kasterola, brytwanna. 

Kocidł. 

Garczek. 

Sagan. 

Pokrywka. 

Wiadro. 

Stągiew. 

Czasza, donica. 

Sito. 

Krążka. 

Druszlak. 

Tarka. 

Lejek. 

Motdwka. 

Rożen do pieczeni. 

Rożen. 

Trdjndg. 

Siekanica. 

Siekacz. 

Warząchi«w. 

Stolnica. 

Fajerka. 

Roszt, rzeszotka. 

Szpikulec. To hire an apartnient. 

a baskot 

a carpet 

a set of china 

Cnrtains 

the curtain-rods 

a broom 

a hand-brnsh 

a clout 

Kitchen utensils 

Pewter 

a stew-pan, frj'ing-pan 

a boiler 

a pot 

a porrłdgc-pot, iron pot 

a potlid 

a bucket (pall) 

a tub 

a porringer 

a sieve 

a pitcher (j»g) 

a cnllcnder 

a grater 

a funnel 

a twirling-stlck 

a spit 

a skewer 

a trevet 

a chopping-board 

a chopping-knife (cleaver. 

a ekimmor 

a roUing-pin 

a chafing-dish 

a gridiron 

a larding-pin 81 Przy najm. mieszkania. 

Młynek do kawy. 

Tygielek. 

Moździerz. 

Tłucznik. 

Wylew, rynna. 

Drzewo do palenia. 

Wiązka chrdstu. 

Polana drzewa. 

Węgle ziemne. 

Głownia. 

Ognisko. 

Sadza. 

Popiół. 

Zapałki. 

Siarniczka, trut. 

Pudełko z ogniem. 

Roszt, krata. 

Miech. 

Łopatka. 

Pogrzebacz, ożog. 

Szczypce. 

Ożóg. ■^o hire au apariiucnt. 

a coffec-mill 

a ekillct 

a mortar 

a pestle 

a 6ink 

Firewood 

Faggots 

a log 

Coals 
Burning coals 

a brand 

the soot 

Ashea 

Matcbes 

Tinder 

a phosphorus-box 

the fender 

the bellows 

a shovel 

the poker 

the firetongs. 

firerake. Miasto. The town. Nie może nil pan powiedzieć, którę 
mam iść drogą, abym doszedł do 
B-kiej bramy? 

Itlź pan prosto; za dojściem do 
końca tej ulicy, zwróć się pan 
w prawo ; tam bulwark przed pa- 
nem; przeszedłszy most, pójdzie 
pan ulicą z nim się stykającą; ta Gould you tell me. Sir, the way I 
must take to go to the B. gate? 

Go stralt along; whjen you are at 
the end of this stroet, you must 
tum to the right; you will find 
the quay straight before you ; then 
go over the bridgo and take the 
Street which runs out there; that 
will carry you to a cross-way, 82 Miasto. pana poprowadzi ulicąpoprzeczną, 
którą imlnąwszy, dostanie się pan 
w szejToką ulicę wysadzoną lipa- 
mi; ojna wyprowadzi na wielki 
plac. 

A potero ? 

Zostawiisz pan plac po prawej 
stronie , przejdzie pan po za kratę, 
jaką t&m pan zobaczy. 

A! to krata angielskiego ogrodu? 

Tak włat^nie; przechodzi pan przez 
ogrdd i odaje się w ulicę od le- 
wej ręki, która zawiedzie do bra- 
my. 

Wezmę dorożkę (fiakra). 

Woźnico, zawieź mię do . . . ulicy The town. 

whlch having passed you will 
come to a wide street, bordered 
with limetrees, which leads you 
to a large square. 

And afterwards? 

You keep the square to your 
right band and go through the 
trellis which you will see 
there. 

Ah, that is the trellis of the 
English garden? 

It is; you walk through the gar- 
den and take the street on your 
left, which will carry you to the 
city gate. 

I will take a cab. 

Coachman, drive me to — street. Wiele iątlasz do . . . ulicy ? HoTv much is U to — street? Tylko tam? 

Nie, tam i z powrotem. 

DwadzieśłMa kopiejek. Only there? 

No, you are to bring me back 
again. 
You will give me twenty copecs. To za wiele. 

Zmiłuj się pan, tę drogę dwa razy 
należy odUyć, tam i na powrót. 
Dobrze, wi(3Ź mię tylko żwawo. That is too much. 
I beg your pardon Sir, it is twice 
the way. 
Weil, only drive fast. Zobaczy pan. Siadaj pan. Czy 
daleko w . . . . ulicy? shall do my best. Please to get 
in Is it far In the — street? Czwarta kamienica po prawej stro- The fourth house on the right- 
nie. hand side. Stój! tutaj chcę wysiąść. Stop! it is herc; I will step out 83 Miasto. Chciałbym obejrzeć miastowe rzad- 
kości. The town. 

[ glionld likc to see the siglits of 
this town (city). Oto najemny, który pana popro- 
wadzi. 

Proszę ze mn<j; nie zapomnę nic, 
coby godnem było pańskiej uwagi. Herę is a valet de place who will 
conduct you. 

Follow me, if you please, I will 
show you every thing worth 
seeing in the town. Oto główna ulica; nie jest ona 
najszerszą, ale najprostszą ze 
wszystkich. 

Bruk zdaje się być dobry. 

Przejazd jest prawie tak dobry 
jak chodniki. Herę, Sir, we are in the prin- 
cipal Street ; though not very 
wide, it is straighter than all 
the rest. 

The streets seem to be well 
paved. 

The carriage-road is almost as 
good as the pavement. Ulice sę także bardzo czysto utrzy- 
mywane. 

W pewnej odległości znajdują się 
ścieki, do których spływa woda 
z ulic i nieczystości. 

Czy wszystkie domy budowane 
z cegły? 

Mamy części miasta, w któiych są 
z drzewa i tylko obrzucone gip- 
sem. 

Zdaje mi się iź miasto w całości 
na prawym brzegu rzeki. 

Jak wielkie to miasto w obwodzie? The streets are also very clean. 

At certain łntervals there aro 
sinks (sewers) for the reception 
of the water and filth in the 
streets. 

Are all the houses built of brick? 

There are some ąuartcrs (wards) 
where they are built of wood 
and plastered. 

]Methinks the whole town is on 
the right bank of the rivcr. 

What is it'9 estent? Rachują milę z jednego końca do 
drugiego, a trzy mile w obwodzie. 

Miasto jest gęsto zamieszkane, They reckon one mile from one 
end to the other and three miles 
in circumference. 

The town U vefy populous, 84 Miasto. Upicknili je bardzo w ostatnich 
trzech latach 
Całe miasto oświecone gazem. Chodźmy na nadbrzeże, ztamtijd 
zobaczymy lepiej całe miasto. The town. 

It has bocn greatly embellished 

these three years. 
Gaslight has been introduced in- 

to all the ąuarters of tho town. 
Let us go upon the quay, to havo 

a better view of the whole. Czy to warto widzenia? Is thero any thing worth seeing? W przechodzić zobaczy pan arse- 
nał ł odlewalnię; obie budowy na 
naszej di'odze. 

Kogo przedstawia ta bronzowa 
statua na koniu? Going along, you may see the 
arsenał and the gunfoundery; 
both of them are in our way. 

Who does that brass eąuestrian 
statuę represent? Ten most kamienny jest wspa- 
niały. 

Jest on na piętnastu łukach ; po 
obydwóch stronach są żelazne 
poręcze. 

Co to za wielki dom? This stone bridge is a splendid 

one. 
It has fifteen archea; on each 

side there is a balustradę of 

cast-lron. 
What is that large houso thero? To teatr; naprzeciw zobaczy pan 

katedrę. 
Katedra otwarta, wejdźmy. 

To arcydzieło gotyckiego stylu 
(budowy). 

Uważ pan, jak pięknie zbudowany 
chdr, organy i nawa. 

Rzeźby zadziwiające. It is the playhouse, opposito to 
it you see the cathedral. 

Tho cathedral is open; let us 
go in. 

It is a masterpiece of gothic ar- 
chitecture. 

Obser\'e the choir, how flne it 
is, the organ-case and the church- 
wardens' pew. 

The carved works are admirable. Spójrz pan na te przecudne ala- 
astrowe statuy i srebrną postać 
Bogarodzicy. 

Malodwidło na szkle jest nadzwy- 
czaj piękne. Look at these Cne alabaster sta- 
tues and the silver one of the 
Yirgan. 

The painted glass wlndows are 
exccllent. 85 Miasto. The town. Szkoda że kazalnica w tak złym U is a pity that Ihc pulpit 13 in 

stylu zbudowana. so bad a style. 

Wieża (dzwonnica) jest szczególnie The steeple is prodigiously high. 
wysoka. 

Fasada jest nowożytna. The front is modern. Wodotrysk na środku rynku jest Tho fountain in the middle of bardzo gustowny. 
Czy wolny wstęp do mennicy? 

Tak jest, ją pokazują wszystkim, 
komu się chce ją oglądać. the square is vory elegant. 
Is every one admitted to the 

mint? 
Yes Sir, it is shown to every 

one who wisheB to see it. O której godzinie otwarte muze- 
um dla publiczności? 

Do kogo mam się udać, by otrzy- 
mać pozwolenie wejścia? 

Czy potrzeba pozwolenia, by za- 
mek obejrzeć? Miasto. 

Stolica. 

Miasteczko. 

Przedmieście. 

Mur miejski. 

Wał. 

Fossa miejska. 

Parafia. 

Miejski ujazd. 

Rynek. 

Targ rybi. 

Tlzezalnia, szlachtuz. 

Targ mięsny, jatki. 

Tandeta. 

Uliczka. 

Zaułek. At what hour is the museam 

open to the public? 
To whom must I apply for ad- 

mission? 
Is an order (card of admission) 

necessary to see the castle? 

the town, city 

the capital 

a market-town 

the suburb 

the walls of a town 

the mound 

the moat 

a parish 

the precincts 

the market-placft 

the fish-market 

the shambles 

the butcher'8-market 

the frlppery 

a lane 

a blind alley Miasto. The town. Przecznica. 

Przejazd. 

Pałac, zamek. 

Kościół. 

Wieża kościelna, dzwonnica. 

Szczyt wieży. 

Dzwony kościelne. 

Smętarz. 

Budynek publiczny. 

Ratusz. 

S%d, trybunał. a crossway 

a thorough-fare 

a palące, castle 

a church 

a steeple 

a spire 

Churchbells 

a churchyard (cemetery) 

a public edifice 

the town-houso 

the court(-hou8e). Odwach głdwny. 

Koszary. 

Więzienie. 

Poczta. 

Bursa 

Bank. 

Cło, urząd celny. 

Skład, magazyn. 

Galerya obrazdw 

Biblioteka. 

Czytelnia. 

Księgarnia. 

Szpital. 

Dom obłąkanych, waryat<5i 

Dom sierot. 

Dom ubogich. 

Dom roboczy. 

Dom poprawy. 

Sikawka. 

Skład na sikawki. the guard-house 

Casern, barracks 

the jail, prison 

the post-office 

the exchange 

the bank 

the custom-house 

a ware-house 

a picture-gallery 

a library 

a circulating-librar>' 

a bookseller's shop 

a hospital (infirmary) 

a lunatic asylum (madhous*) 

an orphau-asylum 

an alms-house (poor-house) 

a work-house 

a penitentiary 

a fire-englne 

an engine-house Oberża, garkuchnia. ftn Inn 87 Miasto. Hotel, zajazd. 

Traktyernia, rcstauracya. 

Szynk. 

Studnia. 

Wodotrysk. 

Kanał, szluza. 

Wodowdd. 

Wodozbidr. 

Filar. 

Most zwodzony. 

Most łańcucliowy. 

Mostowe. 

Latarnia uliczna. 

Słup latarniany. 

Oświetlenie gazem. 

Obserwatoryum. 

Przechadzka, spacery. 

Ogrody publiczne. 

Szlaban, barjera. 

Akcyza. 

Urzędnik akcyzy. 

Szluza. 

Rynna. 

Strdż nocny. 

Tramwaj. 

Światło elektryczne. Wizyta. 
Jest pan N . . . w domu? 

Bądź pan łaskaw zapowiedzieć 
mię. 

Pan N. ..jest w swym pokoju; proszę 
•i^ pofatygować za mną, jeżeli łaska. The town. 

a hotel 

an eating-house (rostaurant) 

a tavem 

a draw-well 

a fountain 

a sewer 

an aqueduct 

a reseryoir 

a pier 

a draw-bridge. 

a snspension-bridge 

Bridge-toll 

a lantem 

the pillar of a lantem 

Gaśli ghting 

an obsei-yatory 

the promenadę 

Public gardens 

the tumpike, field-gate 

the escise 

the receiver of town-toUs 

a sluice (water-gate, lock) 

a gntter 

a watchman. 

tramway 

electric light. A yisit. la Mr. N. at home? (Is the gent- 
leman at home?) 

Will you be so kind as to give 
my name in. 

Mr. N. is łn his study, please to 
walk in. Sir. 88 Wizyta. A visit. Mozę on zatrudniony, nie chciłł- 

bym mu przeszkadzać? 
Prosić wejść. 
Proszę wejść! 
Daruj pani, iż przycliodzę bez 

ceremonii i bez zameldowania. Ośmieliłem się, przechodząc, spy- 
tać się o zdrowie pańskie, ł zło- 
żyć moje uszanowanie. Ile is perhaps cngaged, I shonld 
be sorry to disturb him. 

Show him up ! 

Come in ! 

I beg your pardon, Madam, for 
my enterlng thus without cere- 
mony and without having been 
announced. 

Passing by I wlshed to be In- 
formed of your health and to 
present my respects. Witam serdecznie pana. 
Cieszę się z widzenia pana You are very welcome. Sir. 
I am very glad to see you. Bądź pan łaskaw spocząć; oto sto> 
łek. 
Dziękuję; nie jestem zmęczony. 

Bez zachodu, proszę, spocznij pan 

Nie chciałbym pana od zatrudnia- 
nia odwodzić. 
Nie mam nic pilnego do czynienia. 

To wieczność, jak nłe widać pana 

Nie raz ja do pana zachodził, aby 
pana odwiedzić, wszelako nie 
miałem szczęścia zastać pana 
w domu. 

Bardzo mi żal żem nie był w do- 
mu, do przyjęcia pana. 

Mam zaszczyt przedstawić panu 
pana N . . . Pray be seated, Sir; here is a 
chair, sit down. 
I thank you, I am not tired 

Without ceremony, pray take a 
seat. 

I should be sorry , to internipt 

(disturb) you while studying. 

I have no pressing business in 
hand. 

We have not seen you at home 

this age. 
I have called on you several ti- 

mes to pay you a vlsit, but I 

was not 80 fortunate as to find 

you at home. 

I sincerely regret, that by my ab- 
sence I was deprived of the plea- 
sure of welcoming you. 

Permit me to present you to Mr. N. 89 Wizyta. My z nim starzy znajomi. 
Nie wiem, łaskawa pani, czy mam 
zaszczyt być pani znany, 

Mogęż pytać, z kim mam honor 
mówienia? 

Jestem nadzwyczajnie rada, posia- 
dać szczęście zaznajomienia się 
z panem. 

Pani mię zawstydza. 

Od jak dawna pan w tym kraju? 

Czy pan myśli długo zabawić 
między nami? 

Myślę w Rossyi pozostać sześć 
miesięcy, a potem udać się do 
Niemiec. 

Bardzo mi przyjemnie będzie, wi- 
dzieć pana bardzo często w moim 
domu, podczas pańskiego pobytu 
w Petersburgu. 

Bardzom wdzięczny za pańską do- 
broć, i skoro mi pozwolonem być 
może, ośmielę się na odwiedziny. 

Jak idą pańskie interesa, panie 
J...? 
Bardzo dobrze, podług życzenia. 

Co nowego? Co dziś rozpowiadają? 

Co mdwią w mieście? 
Nie ma tam nic nowego. 
Mdwią o zaraźliwej chorobie, na 
którą umiera wiele ludzi. A visit. 

He is an old friend of minę. 
I do not know, whether I have 

the honour of being known to 

Mrs. N 
May I know, with whom I have 

the honour of speaking? 
Sir, I am very much flattered 

with the honour of your ac- 

ąuaintance. 
YoH do me too much honour, 

Madam. 
Since when have you been in 

this country? 
Do you intend to make any stay 

with us? 
I propose to spend six months 

in Russia and then to go over 

to Germany. 
I shall be glad to see you fre- 

ąuently at my house during your 

stay in Petersburgh. 

I thank you much for your kind- 
ness , and shall wait on you now 
and then, if yon will permit 
me. 

How do matters go on, Mr. 1? 

Quite well; as well, as can be 

What news is there? What aro 
the news of the day? 
What do they speak of in town? 
Thpre is no news whatever. 
They speak of an epidemicaldis- 
ease which does much mischief. Mówią o wojnie. War ia spoken of. do Wizyta. A visit. 

Już oddawna istnieje potajemna Those two powers have of old 

wojna między temi dwoma pań- been silently in war with ano- 

stwami. ther. 

Rozdwojenie między tymi dwonja A breach between these two 

monarchami jest nie do uniknie- monarchs is now unavoidable. 

nia. 

Mówią w sekrecie że minister wpadł It is whispered about, that the 

w niełaskę. minister is out of favour. 

On uwolniony od obowiązku. He waa turned out of his place. 

Pan mnie nie oszukuje? You do not mean to łmpose 

upon me? 

Słyszałem o tem, ale nie wierzę. I heard it said; but I don't be- 

lieve it 

Nie wiadomo o tem jeszcze nic Nothlng certain has transpired 

pewnego. about that. 

Papier jest cierpliwy. They may put on the paper what 

they please. 

Od kogo pan tę nowość posiada? Prom whom ha ve you this news? 

Tak rozpowiadają osoby wiaro- I heard it related by persons wor- 

godne. thy of confidence. 

Wierzę panu, bo mi pan sam to You say that, and I am apt to 

mdwi. believe it. 

Przynoszę panu dobrą nowinę. I bring very good news. 

Otrzymaliśmy telegraficzną de- We have received a telegraphic 

peszę, podług której pokój stale despatch, announcing that peace 

przyjęty. h** ^^^^ definitively concluded. Pan się już pannie N ... nie za- ^ou don't pay any longer your 

lecą? attentions to Miss N.? 

Ja zakochany w niej do śmierci. ^ ^^^^ "P*^^ ^®*"' 

Dlaczego pan tak długo zwleka ^hy do you not break your pa«- 

oświadczenie ostateczne? **^" to her? &1 Wizyta. Otrzymałem przyrzeczemie od pan- 
ny N .. . 
A więc państwo narzeczeni? 

Jak słyszałem, pani swą rękę pa- 
nu S .. . przyrzekła? Pozwdl mi 
pani dołączyć moje życzenia do 
życzeń licznych pańskich przyja- 
ciół. 

Cieszę się z tego dowodu pańskiej 
szacownej przyjaźni, w której 
trwać upraszam. A vi sit. 
I have the consent of Miss N. 

Are you the bride and bride- 
groom that are to be? 

I hear. Miss N., that Mr. S. haa 
obtained your hand. Permit me 
to join my felicitations with tho- 
se of your numerous friends. [ am very sensible to this proof 
of your estimable friendshlp; I 
beg you for the continuance of it. Moi panowie, wy może jeszcze nie 
wiecie że pan N . . . umarł? 

Dlatego to widziałem jego bra- 
tanka w żałobie. 

Bez wątpienia on mu co zapisał. 

Jego wój kochał go bardzo. 

Mówią, iż go zostawił w dobrym 

stanie. 
To młody człowiek z znacznemł 

zdolnościami. 
To młodzieniec pełen nadziei. Gentlemen, you do not perhaps 

know, that Mr. N. is dead? 
That is the reason then, wby his 

uephew was in mourning when 

1 saw him, 
He will certainly have left him 

somethtng. 
He was much beloved by his 

uncle. 
It is said that he leave8 him in 

very good circumstauce*. 
He is a young man of excellent 

parts. 
He is a very hopeful youth. Ma piękne widoki. 

Książe N . . , bardzo mu przychylny. He has fine prospects. 
Prince N. wishes him well. Mówią, ii się mu wystarał o dosko 
nałe miejsce. They say that he has procured 
him a very good place. Tego młodego człowieka poszukują 
wszędzie, ma wiele znajomości. 

Jego brat ożenił się niezgodnie 
z swym stanem This yoang man is in great reąuest 
he is a man of generał acąuaintance 

His brother has married beiow 
his rank. 92 Wizyta. A visit. 

To dziwne małJ;erist\vo. That is an odd match. 

Cały świat mówi o jego zajiężciu. His marriage is the common talk. 

Co za mizerna wyprawa! ojciec What n pitiable dowry. The fa- 

pragnie zapewne uiywać życia ther does so, because he will 

aż do śmierci. not part with his property be- 

fore his death. 

Ten narzeczony ordynarny, mogła This is a very indifferent match, 

wybrać lepszego. she could make a better choice. 

Jeżeli się mam kiedykolwiek oże- If I go so far as to marry, I 

nić, wybiorę młodą, piękną i bo- will choose some one young, 

gatą żonę. handsome and rich. 

Pan wygrał na ostatniej loteryi, You have won a prize in the 

panie N . . . ? last lottery, Mr. N.? 

Drobnostkę. Merely a trifle. 

Jest przeznaczono, bym nigdy nic i am fated never to win. 

nie wygrał. 

Czytał pan to nowe dzieło przez Did you read the new work of 

B...? B.— ? 

W tej książce jest wiele uszczy- There are many sharp cuts in 

pliwości. this book. 

Pan przepuścił najpiękniejsze ustę- You overlook the most beautiful 

py w tern dziele. passages of this book. 

To nie wyćwiczony pisarz. it is a young pen. 

To perła naszych geniuszów. He is the pink of our wits. 

Ten artysta podoba się. This artist is coming in fayour. 

Błyszczy w towarzystwie dam- He shines in the company of 
skiem. ladłes. 

Jest ulubieńcem płci pięknej. jTe is ąuite the pet of the la- 

dies. 

To bardzo grzeczny człowiek. He is qułte a gentlemen. 

Jest wszędzie dobrze uważany, He is admitted eyerywhere. 93 Wizyta. 

Słyszał pan nowego kaznodzieję? 

Pan N . . . jako kaznodzieja jest 
ulubionym od dam. 

Nasza opera dozna wielkiej straty, 
sławna śpiewaczka panna P . . . 
opuszcza nas i udaje się do Pa- 
ryża. 

Pnbliczność traci w niej jedne z ulu- 
bienic. 

Widział pan nową sztukę N . . . ? 

Niech pan tę komedyę zobaczy, 
ona pana zabawi. 

Czy pan dziś w wieczór na bal 
idzie? 

Zobaczy się. 

Ten biedny chłopiec umarł. 

On był podporą mej starości. 

Te złe nowiny zupełnie mię stłu- 
miły. 
Trzeba je zaspać. 

Jak się ma pańska żona? 

Pierwszy raz po ciąży opuściła 
łoże. 

Tego rana u pani przecudna toa- 
leta. 

ZauAvażył to pan? Prawda, nie- 
bieskie mi przystoi ? 

Za pozwoleniem, widzę że panna 
N . . . chce odejść; życzę ją od- 
prowadzić do domu. 

Jeszcze tak wcześnie, a pan chce 
Bie iuż oddalić? A yisit. 

Have you heard the new prea- 

cher? 
Mr. N. is a preacher greatly fol- 

lowed by ladies. 
Our opera is about to undergo a 

hard loss: the famous singer 

Miss P. will lcavo us and go to 

Paris. 
The public loses in her one of 

łts favourite singers. 
Have you seen the new play of 

N.? 
Go and see that farce, it will 

undoubtedly divert you. 
Do you go to the bali this eve- 

ning? 

It may be. 

This poor lad is dead. 
He was the support of my old 

age. 
This sad news has completed my 

sorrow. 
Take counsel of your pillow. 

How is łt with your lady? 

She is just got up after lying-in. 

You have a very fine morning- 

dress to-day, Miss N. 
Do you think so? indeed blue 

suits mc very well. 

With your permission. Sir, I sec 
Miss N. is already going; I should 
be glad to accompany her. 

It is very early yet , yim will 
leave us already? 94 Wizyta. A visit. 

Pomimo żalu, pożegnać się muszę. I am very soi-ry , we raust part 

(I must take leave of you). 

Wizyta pańska była bardzo krótka. Your visit wag a very short one. 

Trudno mi pana opuścić, ale mam It is with regret I leave you; 

inresa nie cierpiące zwłoki. but 1 have business that is in- 

dlspensable. 

Za pozwoleniem pani, będę to- Miss N. , I słiall see you home, 

warzyszył. if you will allow me. 

Nie, nie chcę, aby pan N ... dla No, I will not suffer Mr. N. to 

mnie się trudził. take this trouble. 

Pani sobie żartuje. You are joking, Misa N. 

Jeżeli pan żąda koniecznie, to If joii insist on it, I accopt 

pańską ofiarę przyjmę z podzięką. yoor kind offer. 

Dziękuję uniżenie za łaskawe przy- Accept my best thanks for your 

jęcie. hearty reception. 

Proszę kłaniać się odemnie pań- ^^^^ ™y love to your father, 

skiemu ojcu. Miss. N. 

Nie omieszkam tego i dziękuję ^ ^'^^ "ot fail, I thank you in 

w jego imieniu. his name. 

Pozdrów pan brata swego odemnie ^^y "1**"^ ^^^^ thłngs from me 

serdecznie. ^° 7^^^ brother. 

Pan bardzo łaskawy; to wielka "^O" '"'^ ^^^y klnd, you do him 

łaska dla niego. "^"^^ hononr. 

Proszę złożyć uszanowanie pańskiej Present my respects to your lady. 
żonie. 

Dziękuję bardzo za pamięć. ^ ^^ ^^ry sensible to your kind 

attentlon. 

Bądź pan łaskaw kłaniać się ^« ^o kind as to remember me 

odemnie w domu. *" «*" «t ''omo. 

Będęż miał honor widzieć pana ' ^"P*^ ^ s^"" '»«ve the honour 

znowu? * ^^ seeing you again shortly. 95 Wizyta. 

Przyjdź pan w tych dniach do 
mnie na przepędzenie wieczoru. 

Przyjdź pan, pan się znajdzie 
w małem, przyjaznem kółl^u. 

Nie omieszkam, z pozwoleniem 
pańskiem. 

Pan mię tem niezmiernie ucieszy. 

Mam honor pożegnać pana. A visit. 

Pray come and spend one <if tiiese 

evenings at my honse. 
Come to see me, and you'll bo in 

a little knot of friends. 
If yon allow me, I shall hiive 

this honour. 
It will give m.o the greatest 

pleasnre. 
Good bye, Sir. Ogród. 
Chodźmy przejść się po ogrodzie The garden. 

Let us take a tum into the garden. Ogrdd pański doskonale utrzyma- 
ny 

Ogrodnik pański pochwały godzien. 

Spojrzyj pan na te kwiaty. 

Są przecudowne. 

Tego roku mamy mnóstwo kwia- 
tów. 

Jui rdie kwitnij. 

W tych małych inspektach są tu- 
lipany i hiacynty. 

Jak pan te kwiaty nazywa? 

Ten jest gwoździk, a tamten ranun- 
kuł. 

Pozwól mi pan zrobić bukiet. 

Moja siostra wije sobie wieniec. 

Jak mile pachnie ten kwiatek. 

Kwiaty w doniczkach pachną 
mocno. Your garden is in the best or- 
der. 

Your gardener is praiseworthy. 
Come and see these flowers. 
They are bcautiful. 
The flowers come up in plenty 

this year. 
The roses are already in blossom. 
There are tulips and hyacinths in 

that little parterre. 
TIow do yon cali these flowers? 
This is a pink, the other is a 

ranunculus. 
Give me leavc to gathcr n no- 

segay. 
My sister makes a wreath for 

herself. 
How sweet this little flower 

smells. 
The flowers in tlie [)ot have a 

strong scent. 96 Ogród. 

Kto zerwał tę rdzę? 
Gdzie konwią? 
Ogrodnik polewa kwiaty. 
On zajęty plenieniem. 
Kopie ziemię łopatą. 

Grabiami zgrabuje on z grządek i 
kwiatnikdw kamyki i opadłe suche 
liście, oraz oczyszcza ścieszki. The garden. 

Who has picked this rosę? 

Wliere is the watering-pot ? 

Tho gardener waters thc flowcrs. 

He is busy weeding, 

Ho digs the ground with the 
spade. 

With tho rake he takes away the 
little Stones and dead leave8 on 
the bed8,and cleans the alleys. Trzeba wyplenić chwasty. You must weed the garden. Czy pan to drzewo morelo we koło 
altany zaszczepił? 

Jeszcze nie; nie wiedziałem czy 
szczep wziąść od brzoskwini, śli- 
wki, lub też migdału. Have yon grafted that apricot- 
tree near the arbour? 

Not yet, I did not know whether 
I should take a giaft of a peach-, 
plum- or almond-tiee. Gdzie jest sad owoco\v>-? Where is your nursery (orchard)? Co za piękny szpaler (chodnik)! 
Teraz czas poziomek. 

Zdaje się że morele tego roku 
obrodzą. 

Co za mndstwo śliwek. 

Gruszki i jabłka, nie zasłonięte od 
wiatru, nie obrodziły tego roku. Wliat a fine espalier! 

Strawberries are now in their 

time. 
There is a great show af apri- 

cots this year. 

How thick the plums liang. 

The standard pear- and apple-trecs 
boro no fruit this year. Winogrona tej okolicy są sławne. Pańska winnica w pięknem połO" 
źeniu. 

Chodźmy obejrzeć jarzyny. The grapes of this country are 
renów ned. 

Your vine-yard lies in a fine aspect. Let us go and look at the vege- 
tables. ft 97 Ogród. The garden. 

Jakie mnóstwo Icapusty. What a ąuantlty of cabbages. 

My spotrzebujemy w familii wiele We use a great many in thc 
kapusty. family. 

Oto piękne inspekta szparagowe. Herę is a fine bed of asparagus. 

Szparagi już nasionują. The asparagus is running to seed. 

Ja ich z nasienia wyprowadził. 1 have reared it from seed. 

Posadził pan już bób turecki? Have yon planted any kidney- 

beans ? 
Już niektóre powschodziły. I have some out of the ground. 

Dzieci igrają na łące. The children are playing on thc 

lawn. 
Siądźmy na trawie (darni). Let us sit down on the green- 

sward (turf). 
Trawa jest skoszona krótko. The grass is closely cut. 

Ta roślina puszcza korzenie. This plant takes root. 

Niektóre drzewa w ogrodzie były Some trees in the garden were 
wykorzenione. rooted up. 

Pokażę panu chłodnik. I wUl show you the shrubbery. 

Przezeń idzie chodnik topolowy. There is a fine alley of poplars. 

Pień tego drzewa jesi wydrążony. The trunk of this tree is hoUow. 
Kora tej gałęzi obłupia się. The bark of that branch is pee- 

ling off. 

Liście tej gałęzi więdnieją. The leaves of that twig are wi- 

thering. Bulwa, Cybula. the bulb 

Pręcik. the stalk (stem) 

Łodyga. the pedicle 

Odrostek. * sucker 98 Ogród. 

Sok. 

Mięso (owocu). 

Pączek. 

Kielich. 

Pylniki. 

Kora, skórka. 

Łupina. 

Owoc łupiniasty 

Strączek. 

Ziarno, jąJro. 

Winna grządka. 

Winna jagoda. 

Krzew, krzak. 

Dąb. 

Żołądź. 

Buk. 

Boćwina. 

Wiąz. 

Jesion. 

Brzoza. 

Wierzba. 

Wierzba płacząca. 

Wierzba wodna. Jodła. 

Szyszka. 

Cedr. 

Osina. 

Palma. 

Modrzew. 

Olszyna, olcha. 

Klon. 

Akacya. 

Laur. The garden. 

the sap 

the pulp 

a bud 

the calyx (cup) 

Stamina 

the peel (paring, rind) 

the shell, husk 

Pulse (legumen) 

the pod (cod) 

the kemel, stone 

a vłne-branch 

a Tinę 

the shrub 

the oak 

the acorn 

the beech 

the beech-nut 

the elm 

the ash 

the birch 

the willow 

the weeping-willow 

the osier 

the pine 

the fir 

the pine-applo 

the cedar 

the aspen 

the palm 

the larch 

the alder 

the mapie 

the acacia 

the laurel 99 Ogrdd. Bez włoski, turecki 

Głóg. 

Kaprifolia, koziokrzcw 

Ostroliśc. 

Jaśmin. 

Bukszpan. 

Bluszcz. 

Drzewo cytrynowe. 

Dynia. 

Rodzynek. 

Korynty. 

Agrest 

Daktyl. 

Wiśnia. 

Drzewo wiśniowe. 

Kasztanowe drzewo. 

Grzesznik 

Figi. 

Drzewo figowe. 

Drzewo oliwne. 

Krzew r<5ży. 

Jabłko granatowe 

Mesplik, nieszpułka. 

Cis. 

Owies. 

Jęczmień. 

Burak, ćwikła. 

Grzyby. 

Smardz. 

Muszkatowy orzech (gałka). 

Rośliny jadowite. 
Cłemiennik, ciemiężyca. 
Pokrzyk, wilcza jagoda. The garden. 

tho eldcr 

the lilao- 

the hawthorn 

Honeysuckle 

Holly 

Jessamine 

Box 

Ivy 

the lemon-tree 

a water-melon 

Raisin 

Currants 

Gooseberries 

a datę 

a cłierry 

tlie cherry- tree 

tlie chestnut-treo 

a hazel 

figa 

a fig-tree 

an olive-tree 

a rose-tree 

a pomegranate 

a medlar 

a yew-tree 

Oats 

Barley 

Beet-root 

muslirooms 

a morel 

Nutmeg 

Poisonous plants 

Helleborc (snccze-wort) 

Belladonna 100 Ogrdd. Świnia wesz. 

Bielmo, szalej, blekot. 

Naparstnik. 

Wilcza wiśnia, psianka. 

Chmiel. 

Konopie. 

Rzepak. 

Len. 

Koniczyna. 

Sitowie. 

Trzcina. 

Wikle, rogoi. 

Kwiaty polne. 

Lewkonja złota. 

Lewkonja. 

Narcyz. 

Georginia. 

Kameiia. 

Pierwiosnek. 

Łyszczak, bukwica. 

Malwa. 

Piwonia. 

Powój. 

Wyka. 

Rumianek. 

Miecz, papawa. 

Śniegałka. 

Lilia. 

Konwalja, lanuszka. 

Dzwonki. 

Rezeda. 

Astr. 

Ostróżka. 

Fijołek. The garden. 

Hemlock 

Henbane 

FQX-gloves 

Nightstiade 

Hop (hops) 

Hemp 

Rape 

Flaz 

CIover 

Bulrush 

Reed (cane) 

Rash (sedge, bent-grasa) 

Wild-flowers 

Wall-flower 

Stock (-gilliflower) 

Narcissua (daffodil) 

Dahlia 

Camellia 

Primrose, cowsUp 

Auricula 

Mallow 

Peony 

ConyolTulas 

Scarlet-lupiu 

Camomile 

Butter-flower 

Snowdrop 

Lłly 

Lily of the yalle? 

Blue-bell 

Minionette 

Aster 

Larlcspnr 

Violet 101 Ogrdd. Bratki. 

Gąski. 

Amarant, miłośnik. 

Balsaminka. 

Bazylika. 

Żonkilla. 

Niezapominajka. 

Mak. 

Bławatek. 

Słonecznik. 

Nagietelc. 

Cesarski wianek 

Rozmaryn. 

Ciernisko, cierń. 

Oset. 

Pokrzywa. 

Mech. The garden. 

Pansy (hearfs ease) 

Dalsy 

Amaranth 

Balsam 

Basil 

JonąuU 

Forget-me-not 

Poppy 

Corn-flower (blue-bottle) 

Sun-flower 

Marigold 

Crown imperial 

Rosemary 

Thornbush (briar) 

Thistle 

Nettle 

Mess. Wieś. 

Było by mi nie miło przebyć naj- 
piękniejszą porę roku w mieście. 

Jutro jadę na wieś. 

Nająłem letnie mieszkanie. 

Droga idzie wzdłuł szumiącego 

strumyka. 
Ta ścieżka wiedzie do tego domu 

wiejskiego, który tam widać. 
Wieś leży w środku lasu. The country. 

I should be sorry to spend the 
finest season of the yenr in 
town. 

I shall set out to-morrow for the 
country. 

I have hired a summer-lodging. 

The way (path) runs along by the 

side of a pnrling brook. 
This foot-path leads to that coun- 

try-house (villa). 
The village lies in the midst of 

the wood. 102 Wieś. 

Lubię okolice górzyste. The country. 
I liko mountain scenery. Tam piękny dwór (dworze i). 
Czy pójdziemy przez to pole? There is a fino mansion. 
Shall we cross this field? Idźmy ku rzece. 

Brzegi tej rzeki są przecudne. 

Zrobię szkic tego malowniczego 
miejsca. 

Jak czyste i miłe jest wiejskie 
powietrze. 

Spodziewam się, ie odmiana po- 
wietrza moje zdrowie zupełnie 
naprawi. 

Wszystkie te pola stoją odłogiem; 
trzeba je zrobić iyznemi i kazać 
orać. 

Zna się pan na gospodarstwie? 

Cokolwiek. 

Chłopi gnoją najprzód ziemię gno- 
jem, potem orzą pługiem. Po zo- 
raniu ziemi, bronują onę i zasie- 
wają rożnem nasieniem. Let us go towards tlie river. 

Tłie banks of tho river are delight- 

ful. 
Of this picturesąuG spot I must 

take a sketch. 

Jiow pure and beneficial the coun- 
try alr ia. 

I hope the change of air will en- 
tirely reestablish my health. AU these are fallow fields , tliey 
should be cleared and tillod 
(ploughed). 

Are you skilled in husbandry? 

A little. 

The farmers till or plough the 
ground after having pre^łously 
manured It with dung or ma- 
nure, then they harrow It and 
sowvarious seeds. Zboże jare niedługo puści kiełki, 
zejdzie, i w trawę wyrośnie. 

Źdźbła są wielkie a kłosy pełne. 

Po zejściu nasienia i dojrzeniu, 
zbierają żeńcy takowe sierpami. The summer-corn will soon shoot 
and gro w up. 

There Is a great deal of straw 
and the ears are fuli. 

As soon as the corn is ripe the 
reapers cut it with sickles. 103 Wieś. Po zżeńciu zboża, wiąże go się 
w snopy i zwozi do stodoły. 

Młocki młócą zboże na toku ce- 
pami. 

Po wymłóceniu zboża, zbierają 
słomę w kupy, przewiewają i 
czyszczą ziarno zmłócone. The country. 

The corn, when reaped, is bound 
up in sliearea and brouglit into 
tłie barns. 

The thrashers thrash the corn on 
the thrashing-floor with flaila. 

After having thrashcd the com 
they stack the straw (pile it up;, 
gather the chafif, winnow and bift 
the corn. Żeńcy rżną trawę kosą, przewra- 
cają siano, i zgrabiają je gra- 
biami. 

Kiedy ono wyschło, kładą je w sto- 
gi (kopce), lub zwożą i znoszą na 
strych. The mowera mow the grass with 
sithes, they tum the hay and 
bring it logether with rakes. 

The hay being sufficiently dried, 
they make up hay-ricks (-stacks) 
or take it to haylofts. Bydło wypędza się na paszę (łąkę). The cattle is driven to the pasture. Te łąki przemieniają na prze- 
chadzki. 
Z tego mienia dochód obfity. 

Chodniki w tym ogrodzie są 

wspaniałe. 
Drzewa tworzą sklepienie , przez 

które słońce przebić się nie może. This pasture-land will be changed 

into pleasure-ground. 
Every thing on this estate yields a 

plentiful crop. 
The avenue8 of this park are 

magnificeut. 
The trees form an imperviou9 

shelter from the sun. Tu chodzę zwykle wieczorem na 
spacer, aby używać świeżego po- 
wietrza i przysłuchiwać się śpie- 
wom ptastwa. 

To bardzo przyjemna przechadzka. Herę I go a walking in the eve- 
nings,in order to breath the fresh 
air and to listen to the war- 
blłng of the birds. 

'Tis a verj- pleasant walk. Dolina. 

Równina. 

Gaik. a vale, valley 

a plain 

a forest, grove 104 Wieś. Krzaki, gęstwina, gąszcz. 

Krzak, krzaczek. 

Podlesie. 

Wygon, wycinek 

G<5ra. 

fcańcuch g<5r. 

Skała. 

Szczyt, góry. 

Spód g<5ry. 

Puszcza. 

Kraj winny. 

Winnica. 

Rdw. 

Źródło. 

Jezioro. 

Staw, sadzawka 

Bagno. 

Kałuża. 

Wieś'. 

Pustkowie. 

Ctiatka, słomiank* 

Owczarnia. 

Owcza zagroda. 

Futor, pachciarnia. 

Młyn. 

Szynk. 

Szpalernik. 

Zabór. 

Mleczarnia. 

Stado owiec. 

Stado bydła. 

Pasterz. 

Owczarz, owczarka 

Skot, pastuch. The country, 
a bush 
Briara 
Copse (coppico) 

a lawn, glade 

a mountain 

a chain of mountains 

a rock 

the top, summit of a mountain 

the foot, bottom of a mountain 

a desert 

a Tineyard plot 

a vine-vard 

a ditch 

a source, a spring 

a lakę 

a pond 

a marsh 

a pnddle 

a Yillage 

a hamlet 

a cottage, thatched hut 

a sheep-cot 

a sheep-fold 

a farm 

a mili 

a village-inn 

a hedge 

an Inclosure 

the dairy 

a flock of sheep 

a herd (drove) of cattle 

a herdsman 

a shepherd, a shepherdess 

a drover 105 Wieś. Pastuch od kdz. 

Swiniarz. 

Pastrch od krów. 

Rolnictwo. 

Chodowanic bydła. 

Mórg. 

Rola. The country 

a goatherd 
a swineherd 
a cowherd 

Agricalture, hasbandiy 
Brecding of cattlo 
an acre 
Arabie land Narzędzia rolnicze. 

Socha. 

Brona. 

Zbierać pozostałe kłosy po żniwie. 

Rżysko, ściernie. 

Bruzda. 

Gleba ziemi. 

Sielski, wiejski. 

Chłopski. 

Potraw, otawa. 

Zbidr winogron. 

Winogronnik. 

Jabłecznik. 

Gruszecznik. 

Chodowla pszczół 

Ul. 

Midd. 

Wosk. 

Kurnik. 

Gołębnik. 

Chlew. 

ł;ąka gminna. 

Gościniec. 

Pług parowy. 

Nawodnienie, irygacya. 

Młockarnia. Farming utensils (ploughlng tools) 
a plonghshare 
a harrow 
to glean 

the stubblo 

a furrow 

a clod 

Raral 

Rustic 

After-grass 

Yintage 

a yine-dresser 

Cłder 

Perry 

Rearing of bees 

a bee-hive 

Hoiiey 

Wax 

fowl-house 

a pigeon-house 

a liog-sty 

the common 

a driving-way, carrlage-road. * 

steamplough 

irrigation 

thrasbing machinę. 106 Zwierzęta. Niektóre z czworonożnych zwie- 
rząt są domowe, niektóre dzikie. The animal kingdom. 

Some ąuadrupeds are domestic, 
others are wild. Bydło pasie się na teg łące. 

Był napadnięty przez dzikie zwie- 
rzę, żarłoczne. 

Łania nie ma rogów; ona nawo- 
łuje, ona w ciekaniu. 

Ptaki są domowe, drapieżne, wę- 
drowne i wodne. 

Ptaki domowe (drób) są na ku- 
rzym dworze. 

Mnóstwo ptaków usiadło na tern 
drzewie. 

Ptaki pokłuły te owoce. 

Kogut kłuł kurę. 

U koguta wspaniały czerwony 
grzebień. 
Kogut bojow^nik ma wielkie ostrogi. Ttie cattle feed on that meadow. 

He was attacked by a wild beast, 

by a beast of prey. 
Tlie hind has no horns, she troats, 

is rutting. 
There are domestic and water 

fowl, birds of passage, birds of 

prey. 
The domestic fowl is in the poul- 

try-yard. 
A great many birds perched (sett- 

led) upon that tree. 
The birds have pecked at that 

fruit. 
The cock pecked at the hen. 
The cock has a fine red comb. 

The game-cock has large spurs. Kogut pieje każdego poranku. 
Kura gdacze, może zniosła jaje. 

Ptak się pierzy. 

Pióra tego ptaka są przepyszne. 

Orzeł jest ptakiem drapieżnym. 
Ma wielki , skrzywiony dziób 
i ogromne pazury 
On nie rusza ścierwa 
Wróble zaczynają się gnieździć. 

Łapacz (ptasznik) łapie ptaki na 
lep lub w sidła. The cock crows ev.ery moming. 
The hen is cackling; she has per- 

haps laid an egg. 
The bird is moulting. 
The plumage of this bird is splen- 

did. 
The eagle is a bird of prey. 
He has a huge hooked beak and 

enormous talons. 
He will not touch canion. 
The sparrows begin to build. 

The bird-catcher catches the birds 
wlth limed twigs or in a snare. 107 Zwierzęta. 

Ptasznik ma wielką klatk(^. 

W tej klatce cudny śpiewak. 

Widzi pan ten lot szpaków, który 

tam przebiega? 
Wieloryb, koń morski, pies morski, 

delfin i głowacz fpotfisz) należą 

do zwierząt ssących 

Barby, karpie, liny, naleią do r5'b 
żyjących w słodkiej wodzie. 

Raje, turboty, makrele, są rybami 
morskiemi. 
Czy ten śledź mleczak, czy ikrzak? 

To jes\. zwierz ziemnowodny (am- 
fibia). 
Słyszy pan buczenie owadów? The animal kingdom. 
The bird-seller hiis a large aviary. 

In this cage there is a beautiful 

singer. 
Look at that flight of starlings 

whłch is passing there. 
The whale, walrus, seal, dolphin 

and spcrmac^ti-whalo belong to 

the mammalia. 

Barbels, carps, tenches are ftesh- 
water fishes. 

Thombacks , turbots , mackerels 

are sea-fishes. 
Is that hcrring a milter or a 

spawner? 
It is an amphibious animal. 

Do you hear the buzzing of the 
beetles? Pies szczeka. 

Owce beczą. 

Wół, krowa ryczy. 

Koń rży. 

Osioł ryczy. 

Wilk wyje. 

Niedźwiedź mruczy. 

Lew ryczy. 

Lis szczeka. 
^K Świnia krzaka. 
Wtm Kot miauczy. 
^^K.Orzeł wrzeszczy. 
^^KSłoń ryczy. 
^^B Jeleń beczy. 

I The dog barks, yelps. 
The sheep bleat. 
The ox, cow bellows. 
Tho horse neighs. 
The ass brays. 
The wolf howls. 
The bear grumbles. 
Tho Ilon roars. 
The fox yelps. 
The swino grunta. 
The cat mews. 
The eagle cries. 
The elephant cries. 
The stag troat>. 108 Zwierzęta. 


The animal kingdom. 


Kruk kracze. 


The raven croaks. 


Żaby skrzeczą. 


The frogs croak. 


Kogut pieje. 


The cock crows. 


Gołębie gruchają 


The dove8 coo. 


Gęsi gęgają. 


The geese gaggle. 


Wróbel świegota. 


The sparrow chirps. 


Kurczęta piszczą. 


The pnllcts peep. 


Bociany klekocą. 


The storks rattle (clappcr). 


Jaskułka szczebiocze. 


The swallow twitters, warble*. 


Świerczek świerczy. 


The cricket chirps. 


Mysz piszczy. 


The mouse whistles. 


Wąż syczy. 


The serpent hlzzes. 


Pszczoły brzęczą (buczą) 


The bees buzz. 


Koń. 


the horse 


Biegun. 


the steed 


Ogier. 


the stallion 


Wałach. 


a gelding 


Kobyła. 


a marę 


Wdł, byk. 


the ox, the buU 


Krowa 


the cow 


Cielę. 


the calf 


Krówka. 


a heifer 


Byczek. 


a bullock, steer 


Baran, tryk. 


the wether, ram 


Owca. 


a sheep 


Jagnię. 


the lamb 


Kozioł. 


He-goat 


Koza. 


She-goat 


Koźlę. 


a kid 


Wieprz. 


the hog, boar 


Świnia. 


the swine, plg 


Maciora. 


the sow 


Prosię. 


the pig, sucking-plg 109 Zwierzęta. 

Kot. 

Kotka. 

Kocię. 

Pies. 

Pies (samiec). 

Suiia. 

Szczenię. 

Pudel. 

Wyieł. 

Ogar. 

Legawiec. 

Jamuik, taks 

Mops. 

Szpic. 

Buldog, brytan. 

Cliart. 

Pies tropiący. 

Piesek. 

Pies gończy. 

Sfora (psdw). 

Wielbłąd. 

Jeleó. 

Łania. 

Sarna (kozioł) 

Sama (koza). 

Sarnię. 

Daniel. 

Rogi, rosohy. 

Koza dzika, geinz«. 

Gazella. 

Zając. 

Łoi. 

Renifer. The animal kingdoni. 

a tom-cat 

a (she-)cat 

the kitten 

the dog 

He-dog 

the bitch 

Pnppyi whelp 

Poodle 

Spaniel 

Drawing-hound 

Setter 

Terrler 

Pag 

Pomeranian dog 

Mastiff 

Greyhound 

Pointer 

Lap-dog, fancy-pet 

a hoand 

a pack of hounds (couple) 

a camel 

a stag (hart) 

a bind 

a roe 

a doe 

a fawn 

Fallow-buck, fallow-deor 

Homs 

a chamois 

an antelope 

a hare 

an elk 

a rein-deer 110 Zwierzęta 


The animal kingdom. 


Krdlik. 


a rabbit 


Osłoł. 


an ass (donkey) 


Osiołek. 


an a8s'8 colt 


Muł. 


a mule 


Małpa. 


a monkey (ape) 


Słoń. 


an elephant 


Lew. 


a lion 


Lwię. 


a lion'8 whelp 


Tygrys. 


a tiger 


Pantera. 


a panther 


Lampart. 


a leopard 


Ostrowidz, Ryg. 


/ a lynx 


Hyena. 


a hyena 


Niedźwiedź. 


a bear 


Niedźwiadek. 


a bear's cub 


Wilk. 


a wolf 


Lis. 


a fos 


Lisię. 


a fox'8 cub (vixen) 


Dzik. 


a Wild boar 


Jednorożec. 


a unicorn 


Hipopotam, koń rzeczny. 


a hippopotamus 


Żbik. borsuk. 


a badger 


Wydra. 


an otter 


Bóbr. 


a beaver 


Wiewiórka. 


a sąuirrel 


Tchdrz. 


a pole-cat 


Jeż. 


a hedge-hog 


Jeioźwierz. 


a porcupino 


Kuna. ' 


a martin 


Sobol. 


a sable 


Gronostaj. 


an ermine 


Łasiczka. 


a weasel 


Kret. 


a mole 


Chomik, skrzecaek. 


a hamster (German marmot) 111 Zwierzęta. Bobak, świszcz. 

Popielica, suseł. 

Łasica leśna 

Szczur. 

Mysz. 

Nietoperz. 

Zybeta. 

Kaczor. 

Kaczka. 

Gęś. 

Gąsior. 

Gąska. 

Paw. 

Jendor indyk. 

Kura. 

Kurczę. 

Kapłon. 

Gołąb. 

Synogarlica. 

Grzjrwacz, kukawk«= 

Gołąb leśny. 

Sęp, białozor. 

Sokdł. 

Czapla. 

Kania. 

Jastrząb. 

Krogulec. 

Myszołów. 

Pełzacz. 

Ziarnojad. , 

Dzięcioł. 

Dzięcioł zielony 

Bocian. 

Kukułka. The aniraal kingdom. 

a marmot 

a dormonse 

a ferret 

a rat 

a raouse 

a bat 

a musk-cat 

a drakę 

a dack 

a goosa 

a gander 

a gosling 

a peacok 

a turkey (cock, hen) 

Chlcken 

a pnllet 

a capon 

Pigeon-dove, cock-pigreon 

Turtle-dore 

a ring-dovo 

a wood-pigeon 

a vnltare 

a falcon 

a heron 

a kitę 

a hawk 

a sparrow-hawk 

a bazzard 

a tree-creeper 

a cherry-fincli 

a wood-pecker 

a green-peak 

a stork 

a cnckoo 112 Zwierzęta. 


The aiiiiiuil 1 


struś. 


nn ostrich 


Łabędź. 


a swan 


Żuraw. 


a crane 


Bażant. 


a ptieasant 


Kuropatwa. 


a partridge 


Łyska. 


a moor-hen 


Cieciorka, cietrzew. 


a black-cock 


Głuszec. 


a gronse 


Jarząbek. 


a wood-hen 


Cyranka. 


a teal 


Bekas, słomka. 


a wood-cock, snip* 


Pliszka. 


a wagiail 


Przepiórka. 


a quail 


Papuga. 


a parrot 


Szpak. 


a starling 


Kruk. 


a raren 


Wrona. 


a crow 


Gawron. 


a rook 


Sowa. 


an owi 


Puhacz. 


a screech-owl 


Puszczyk. 


an owlet 


Straszydło. 


a scare-crow 


Wabik. 


a decoy-bird 


Gaik, nęcidło. 


a fowling-floor 


Ptaszynlec. 


a breeding-cage 


Bąk. 


a bittem 


Czajka. 


a plover 


Kawkł. 


a jack-daw 


Sroka. 


a magpie 


Mewa. 


a gnll (sea-mew) 


Jaskdłka. 


a swallow 


Murzyk. 


a martlet 


Mysi krdHk. 


a wren 


Piegza. 


a hedge-sparrow 113 Zwierzęta, 

Kwiczoł. 

Słowik. 

Drozd. 

Kos. 

Skowronek. 

Szczygieł. 

Wywielga. 

Zięba. 

Czyiyk. 

Gil. 

Kanarek. 

Makolągwa. 

Ludarka. 

Sikora. 

Pelikan. 

Sdjka. 

Nurek, nur. 

Dudek. 

Drop. 

Gryf. 

Rekin. 

Minoga. 

Płotka. 

Jesłostr. 

Sztynta. 

Piskorz. 

Tarcza, skorupiak. 

Wachnia. 

Sztokfisz suszony. 

Sztokfisz świeży. 

Płoska. 

Płaszczka. 

Flondra. 

Rak morski, rak- The animal kingdom. 

a field-fare 

a nightingaie 

a thrush 

a blackbird 

a lark 

a thistle-finch 

a gold-finch 

a finch, a chaffinch 

a greenflnch 

a bull-finch 

a canary 

a linnet 

a robin (red-br«astj 

a titmouse 

a pelican 

a jay 

a didapper 

a whoop 

a bnstard 

a grifBn 

a shark 

a lamprey 

a whiting 

a sturgeon 

a smelt 

a groundling 

Shell-fish 

a haddock 

a stock-fish 

Aberdeen-fish 

a fioander 

a plaice 

a sole 

a crab <'craw-fish J14 Zwierzęta. The animal kingdom Raczek, krabba 


a shrimp 


Muszla. 


Muscles 


Płetwy. 


the fins 


fcuskł. 


the scales 


Ikra. 


the spawn, roo 


Świnka morska. 


the porpolse 


Wąż. 


a serpent (snake) 


Żmija. 


an adder (aspic) 


Wipera. 


a viper 


Padalec, ślepiec. 


a slow-worm 


Grzeciiotnik. 


a rattle-snake 


Jaszczurka. 


a lizard 


Szyldkret (żółw;. 


a tnrtlc 


Krokodyl. 


a crocodile 


Ślimak. 


a snail 


Ślizień. 


a shell-snail 


Żaba. 


a frog 


Żabka zielona. 


a green-frog 


Ropucha. 


a toad 


Salamandra 


a newt 


Stonóg . 


a millepede 


Pijawka. 


a loech 


Robak. 


a worm 


Robaczek swięto-jarfskł. 


a glow-worm 


Czerw jedwabny. 


a silk-worm 


Tasiemiec, soliter 


a tape-worm 


Glista. 


a gnib, earth-worm 


Czerw, drewniak. 


a timber-worm 


Robak, mól. 


a maggot 


Robak u.szny, szczypawka. 


an earwig 


Serowiec, korznchowiec 


a mi te 


Pająk. 


a spidcr 


Pajęczyna. 


a web (cobweb) 


Mrówka. 


an ant 115 Zwierzęta. 

Mrowisko. 

Szarańcza. 

Skorpion. 

Konik polny. 

Świerszcz. 

Komar. 

Pszczoła. 

Rdj (pszczdł). 

Ul. 

Tniled, trzmiel. 

Osa. 

Szerszeń. 

Bąk, gzik. 

Chrząszcz, chrabąszcz. 

Jelonek. 

Mucha. 

Kantaryda. 

Robactwo, gadzina. 

Pchła. 

Wesz. 

Mszyca, motylica. 

Pluskwa. 

Gąsiennica. 

Poczwarka. 

Jedwabnik. 

Motyl nocny, ćma. 

Pawik. 

Latarnik. 

M(n. 

Owady. 

Zwierzęta ssące. 

Zwierzęta mięsoienie. 

Zwierzęta torebkowe. 

Zwierzęta gryzące. The animal kingclom 
an ant-hill 
a locnst 
a scorpion 
a grasshopper 
a cricket 
a gnat 
a bee 

a swarm of bees 
a bee-hIvo 
a drone, hnmblebee 
a waap 
a homet 
a horsefly 
a cockchafor 

a siag-beetle (hom-beetl*i 
a fly 

a Spanish fly 
Yermln 
a flea 
a lonse 
a woodlonse 
a bng 
a Caterpillar 
a chrysalia 
a morio 

a night-butterfly 
a peacock-butterfly 
a lantem-fly 
a moth 
Insects 
Mammifers 
Camłvorou« anfmal' 
Opossa 
Gnawlng animai* 116 Zwierzęta. The animal kingdom. 

Zwierzęta twardo - skórne. Thick-coated animals 

Zwierzęta kręgowe. Yertebrate animals 

Zwierzęta przeżuwające. Ruminants. Podrdżowanie. Travelling. 

Zapytywania przed zaczę- Inąuiries before undor- 

cłem podróży. taking a Jonrney. 

Przycliodzę się z panem pożegnać, I come to take ieave of you and 
i ofiarować moje usługi. to offer my seryices. 

Nie ma mi pan co do P. poruczyć? Have you any commissions to 

give me for P.? 

Skorzystam z pańskiej gotowości. I will avail myself of your kind 

offer. 

Mogę pana prosić o wzięcie listu May I trouble you with a letter? 
z sobą? 
Kiedy pan myślisz odjechać? When do you mean to set out? 

Jadę jutro do Paryża. I shall set out for Paris to-morrow. 

Poczta do P. odchodzi o piątej. The coach for P. starts at five 

o'clock. 

Czy to podrdż dla rozrywki? Is it a Journey for pleasure? 

Nie panie, ja jadę z ważnymi in- No Sir, some important business 
tcresami. calls me there. 

Chciałoby mi się jechać z panem. I should like to be able to tra- 

vel with you. 

Towarzystwo pańskie byłoby mi Your society would be extremely 

bardzo miłe. agreeable to me. 

Jak długo pan zabawi? How long do you mean to be 

abroad ? 

Spodziewać się należy prędkiego I hope you will be back shortly. 
powrotu pana. 
Kiedy pan myśli powrdcić? flo^ •''"on will you come back? 117 Podróżowanie. Travelling. 

Jak tylko interes ukończę. As soon as I shall have dispatched 

my business. 

Myślę w — się zatrzymać. I intend to stop at — . 

Jeżeli panu w czemkolwiek po- If I can be of any use to you, 
mocnym być mogę, proszę rozrzą- give me your commands. 

dzać m^ osobą. 

Jak daleko ztąd do N . . . ? How far is it from here to N. ? 

Wiele razy dziennie odchodzi poczta How many times a day does the 
do — ? coach go to — ? 

Jak wiele czasu trzeba, by do — How many days are reąuired to 
się dostać? come to ... ? 

Sześć dni dyliżansem, a pięć dni Six days with the stage-coach 
pocztą. and five days with the post. 

Pojadę pocztą. I will travel by post. 

Obstaluj pan powóz pocztowy Order a post-chaise to be here 
punkt o szóstej. eiactly at 8ix o'clock. 

Trzeba zająć miejsce I must secure a place. 

Proszę wziąść miejsce i dla mnie. Pray take a place for me too. 

Pan winien nająć miejsce w środku You must take place inside. 
powozu . 

Kąty są wszystkie zajęte. The corner-seats are all taken 

(occupłed). 

Oto jeszcze miejsce na przedzie, Here is a front-seat, a back-seat. 
miejsce na tyle. 

Główne siedzenie należy damom yf^ must leave the principal seats 
i starym osobom zostawić. ©f the carriage to the women 

and old men. 

Co źa wygodny, obszerny powóz. What a convenlent, roomy car- 
riage it is. 
Ten powóz za wazki. This carriage is very narrow. 

Drogi nie bardzo dobre. The roads are but indiflferent. 

W zimie są nie do przebycia xhey are impassable in winter. 118 Podróżowanie. Travelling. 

Droga jest piaszczysta, pełna wy- The road is sandy, full.of pudd- 

bojdMT, les. 

Czy ten gościniec wszędzie tak Is the whole road as broad as it 

szeroki jak tutaj? is here? 

Trzebaż przejeżdżać gdry? Are there any mountains to pass? 

Okolica zupełnie płaska. The country is quite flat. 

Czy droga przez góry spadzista? Is the road over the mountains 

very steep? 

Czy są rzeki do przebywania? Are there any rłyers to be cros- 

sed? 

Powiedziano mi że do — są dwie I was told that there are two 
drogi. diffcrent roads to — . 

Która jest lepsza? Which is the best? 

Droga z — jest najprzyjemniejsjwi That from — is by far the most 

agreeable. 
Droga, która prowadzi przez N. The road through N. is the shor- 
jest najkrótsza. test. 

Chcę tę podróż odbyć konno. Tli perforra the journey on hor- 

seback. 
Potrzeba większą część drogi piesze It is necessary to perform a 
przebywać. great part of the journey on 

foot. 
Czy podróżne zajazdy są dobre? Are there any good inns on the 

road? 
Są dość dobre. They are tolerable. 

Wiele kosztuje miejsce? What is the farę? 

Wieleż bagaży wziąsć można z so- How mach baggage am I allow- 
bą? ed? 

Poślij pan kogo po moje tłumaki. Send some one for my baggage. Czy pan zapakował moje rzeczy? Have you put my luggage up? 

Rzeczy muszą być godziną przed The luggage must be brought to 
odjazdem do ekspedycyi pocztowej the office one hour before the 
oddane. coach starts. 

Oto są konie. — The horses are come. 119 Podróżowanie. 

Proszę kazać zaraz zaprządz. 
Czy pańskie rzeczy jui odważone? 
Wiele nadwyżki przewozu mam za- 
płacić? 
Czy kufer umocniony dobrze ? 

Tak jest, sznury zaciągnione mocno. 

Czy pan nie zapomniał niczego? 

Proszę wziąść te dwa kapelusze 
i włożyć do pudełka. 
Czy mogę na minutkę odejść? 

Już odchodzi. 

Otworzyć drzwiczki i spuścić sto- 
pi eń. 

Powdz napełniony. 
Moi panowie, szczęśliwej podróży? Travelling. 

Let thera be put to directly! 
Have your things been weighed? 
What must I pay for extra weight? 

Is the trunk (port-manteau) well 
fastened? 
Yes, the cords are very tight. 

Well. you have not forgotten any 

thing? (left any thing behind?) 
Take these two hats, put them 

into the box. 
Have I time to absent myself 

a moment? 

They are now setting oflf. 
Open the door and let the step 

down. 
The carriage is fuli. 
Well then, good-bye, gentlemen. Zamknąć drzwiczki. 
Pocztarz, pojeżdżaj I Pocztarz już trąbi. 

Siedzi pan wygodnie? 

Proszę mi pozwolić, abym nogi 

troch.j wyciągnął. 
Tak dostatecznie. 
Czy panu nłe zawadza dym z ty- 

tuniu? 
Nie przeszkadza panu ta paczka? Shut the door. 

Drive on (all right), postboy! The postboy is blowing his horn 

already. 
Are you comfortable in your seat? 
Would you allow me to stretch 

my legs a łittle. 
There, that will do. 
Don't you object to smoking? 

Is this parcel in your way? Wcale nie. Siedzę wygodnie. 
Pan mi wcale nie przeszkadza. Not in the least. I am perfectly 

at my ease. 
You do not in the least inioii- 

veuieuce me- 120 t»odr(5źowanłe. trayelling. 

Wolno pytać gdzie pan jedzie? May I asli you whither you afe 

going? 
Jadę do — I am going to—. 

Mam więc przyjemność jechania 1 shall have the pleasure of your 
z panem, gdyi ja takie tam jadę. company, for I am going thi- 

ther myself. 
Towarzystwo pańskie będzie mi TU be very glad of enjoying your 
bardzo miłe. company. 

Czy pan tam dłużej zostanie? Do you intend to make some 

stay there? 
Nie, ja tam się nie zatrzymam. No, I will not stop there. 

Pan cudzoziemiec, nieprawdaż? You are a foreigner, I should 

say? 
Czy pan już objeidiał tę okolice? Have you ever been over this 

part of the country? 
Kilka razy. Several times. 

Znam tę drogę dokładnie. i know the road perfectly. 

Ta boczna droga prowadzi do — fhis by-way on our right goea 

to '—, 

Jak się ta wieś nazywa, tam na y^g^i <jo they cali the hamlet on 

wzgórku? that bill? 

Gdzie pierwszą noc przepędzimy? ^^ere shall we spend the first 

night? 

Gdzie staniemy, by obiadować, Where do we stop for dinner, 

wieczerzać? supper? 

W B . . mamy poł godziny czasu j^ ^ ^^ ^^^ allowed half an 

do ochłody. hour to take some refreshment. 

Dalekoi jeszcze do najbliższej sta- j, ^ f„ ^^ t^e next stage? 

cyi? 

Około pół mili. ^bout half a mile. 

Czy konie będą tam zmienione? ^^ ^j^^y ^.j^^nge horses there? 

Czy są w tym mieście powozy ^^^ ^^^^^ ^^y return-chaises in 

2'*""*"e? that town? 

Ozy poczty na tym gościńcu w do- Are the post-houses on that road 

brej obsłudze? well proYJdad? I ¥ k l2l Podróżowanie. Travelling. 

Nio będziemyż przejeżdżać przez ^^ ^^ not pass through N.? 

N...? 

Nie, zostawiemy go na lewo. no, Sir, we shall leave it on the 

left. 

Wieleż przebyliśmy już naszej uow far have we gone already? 

podróży? 

Myśmy dwie stacye minęli. We have already travelled two 

stagee. 

Przy pierwszym szlabanie musimy There Is a toll to be paid at the 

zapłacić podróżne. ncxt tumpike. 

Czy w N . . . kto wysiada? Does any ono get out at N.? 

Co za przepyszny widok! What a fine landscape! 

Ta droga w najlepszym porządku. This road is in excellent order. 

Nie bardzo zajmujsjca okolica, The country łs uninteresting. 

nudna. 

Tak głębokich wybojów nie wi- I never saw such ruts on a tum- 

działem na żadnym gościńcu. pikę road. 

FCurz bardzo uciążliwy. The dust is very annoying. 

Spuszczę okno. I will let the window down. 

Pozwoli pan otworzyć to okno? Give me leave to puli up this 

window. 

Myślę, że trzeba tę stronę otwo- I think we must open the window 

rzyć. on this side. 

Dlaczego powóz staje? What are we stopping for? 

On jedzie w górę, na dół. We are going up-hill, down-hill. 

Czy wjazd jest stromy? Is the ascent steep? 

Załóż hamulce, pocztarz i jedź Put on the drag, coachman, and 

wolno. go slowly on. 

Żwawo, naprzód kuczer! Now smack, coachman! 

Pocztarz jedzie prędko. The postboy driyes fast. 

No, naprzód, ale uważajcie aby Now proceed, but take cnre lest 

nie wywrócić. yo« overturu us. 122 Podróżowanie. Travelling. 

Miewałem często przypadki w po- I have freąuently experienced acci- 
drdiy. deuts in travclling. 

Zdaje mi się żeśmy zbłądzili. I think wo Iiave misscd our way. 

My uwięzgli w błocie. We are sticking in a hole. 

U jednego koła złamała się szpica. The spoke of a wheel is broken. 

Pocztarz, stdj, wysiądziem.y. Stop post-boy, we will step out. 

Ja wysiądę i p<5jdę kawałek pie- I shall get out and walk a little. 

chotą. 

Jazda mię bardzo męczy. Riding in a coach fatigues me 

exce88ively. 

Ja zdręfrwiłem nogi od siedzenia. I have become quite stiff with 

(Zasiedziałem się do stężenia). sitting (I am hipshot). 

Ten powdz nas przetrząsł porzą- We have been fairly Jolted in this 

dnie. coach. 

Powóz natychmiast odchodzi. The coach will be off again in 

a minutę. 

Siadajmy więc znowu. Let ns step in again. 

Czy pan w powozie spać nie może? ^*" y^u not sleep in a coach? 

Tam ktoś chrapie. There is somebody snoring. 

Sprobdjmy zasnąć. We will try and take a nap. 

Obudź nas pan, gdy widać co Awake us when there Is any 

ciekawego. thlng remarkable. 

Wstawajcie, panowie, jesteśmy Wake up, gentlemeni rouse up! 

w B . . . "^^ ^ro at B. 

Czyśmy już na poczcie? -^'^ ^« already In the yard? 

W jakim zajeździe pan stanie? W*'»* ^"" '^^ yo" P"* »P »*? 

Czy tu się wychodzi? ^^ "^^ «"«^ht here? 

Wszystkie zajazdy pełne teraz. "^^ **»« '^"^e^s *»"• thronged at 

■ preseut. 123 Podróżowanie. Travelling. 

Kai pan powdz natychmiast roz;- Get the carriage unj.ackcd di- 
pakować. rcctly. 

Mogęż wziąść m<5j pakunek? Can I take my lugg^age with me? 

Bicykl, welocyped. bicycle, rover 

Obręcz gumowa. the pneumatic. 

Jechać na welocypedzie. to bicycle. Komora celna. The Gustom house. 

Knfer pański musi wprzdd iść do The portmanteau must be Łaken 

komory celnej, aby był zrewido- to the custom hoase and exa- 

wany. mined. 

Czy ta rewizya trwa długo? Will they be long in searching? 

Jeikeli się pan zaraz do celnej ko- If you take the trouble of going 

mory uda, to nie potrwa długo, dlrectly to the custom house, 

you will not have to wait long. 

Pan musi być przy rewizyi. You most be present when it is 

examined. 

Czy to pańskie rzeczy? Are those your things, Sir? 

Tak jest: kufer, skrzynka, torba Yes, a trunk, a box, a curpet- 

podrdżna i pudełko z kapeluszem. bag and a hat-box. 

Ma pan towar zakazany? Have you any prohibited arti- 

cles? 

Mam niektóre rzeczy, ktdre oclić I have only a few things Uable 

potrzeba; zaraz je zadeklaruję. to duty and I will declare them. 

Co pan masz w tej torbie po- What hare you in thls carpet- 

drdinej? bag? 

• Nic, oprócz bielizny i cokolwiek Nothing but linen and articles of 

ubioru. dress. 

I Bądź pan łaskaw dać mi klucze. You must give me your keys. 

I Proszę bvć ostrożnym przy rewi- ^'^y' ^« ^^^^ful in examiDing, 

dowaniu ; mam tam rzeczy łatwo «»«'^^ ^''^ ^"""^^ t)rittle things in it. 
'■\ lię tł uczące. 124 Komora celna. the Custom house. 

Nie przerzucaj pan tak dnem do pjay, do not tum every Ihing 

g<Jry. upside down. 

To pan musi opłacić. This you raust pay duty for. 

Co cło kosztuje (wynosi)? How much is the duty? 

Dziesięć od sta wartości. Ten per cent of the value. 

Ten przedmiot zakazany. This thing is ur.der a prohibition. 

Proszę łaskawie zauważyć iż to do Please bear in mind , that it is 

prywatnego naszego użytku. for our own private use. 

Jestem obowi^any to zatrzymać. I am bound by duty to seize it. 

Pan się ze mną nadzwyczaj ostro You treat me with an uncom- 

obchodzi. mon seyerity. 

Przeciwnie, ja z panem sprawuję On the contrary, I make all pos- 

się bardzo powierzchownie. sible allowances for your sake. 

Nie mogęż tego napowrdt otrzy- Cannot I get it baek? 
mać? 

Udaj się pan do dyrektora komory. Apply to the comptroller of cu- 

stoms. 

Nie zechcesz pan rzeczy mych Be so kind as to seal (lead) my 

plombować, aby mię powtórnie things to prevent them being 

nie rewidowano? exammed again. Paszport. Passport. 

Pańskie paszporta, panowie? Gentlemeu, please to show your 

passports. 

Oto są. "6" they are. 

Zkąd panowie przybywacie i gdzie Where do you come from and 

się udajecie? whither are you goiug? 

My przybj^amy ż A. . . a udaje- We come from A. and we are 

my się do B . . . SO^"? to B. 125 Paszport. 

Bądźcie panowie łaskawi podać 
mi nazwiska pańskie i godność. 

Moje nazwisko jest A.; nazywam 
się B. 

Czy panowie tylko przejeżdżają 
przez miasto? 

Zostaniemy na noc tutaj Passport. 

Wold you be so kind as to tell 
me your names and characters? 
My name is A., minę is B. 

Are you only passing through 
this town? We shall stay night. W którym hotelu państwo staną? What hotel do you atop at? Na poczcie. 

Paszporta są w porządku 

Brakuje tylko podpisu konsula 

Czy mamy nasze paszporta wizo- 
wać? 

Pańskie paszporta do Francji 
muszą być wizowane 

Dadzą państwu paszport tymczaso- 
wy, który przez francuzkiego 
konsula musi być wizowany. At the post-house. 

The passports are In order. 

The Tisa of the consal is still 
wanting. 

Is it necessary that our pass- 
ports should be signed? 

Your passports are to be signed 
for France. 

They will let you have a tempor- 
ary passport, which must be signed 
by the French Consul. Czy muszq za paszportem chodzić 

osobiście? 
Pan może paszpor swój odebrać 

jutro w biurze zagranicznem. Must I apply personally for my 

passport? 
You may cali for your passports 

to-morrow at tho foreign-office. Podróż koleją żelazną. Travelling by Raił. Kiedy pociąg do N. . . odchodzi? At what time do the trains leave 

for N.? 

Pokaż mi pan faska wie plan jazdy. Please show me the time-table, 126 Podróż koleją żelazną,. Travelling by liail. 

Pociąg odchodzijcy o ósmej , idzie Tho train which starts at cigłit 
bez zatrzymania. goes all tlio way withoiit stop- 

ping. 

Pociągi kolei z Carslciego - Sioła Tiio trains from Zarskoje Selo to 
do Pawłowska odchodzą natych- Pawlovsk start immediately after 

miast po przybyciu Pańskiem their arrival from St. Peters- 
z Petersburga. burgh. 

Pociągi bardzo regularne. They start very punclualiy. 

To boczna droga kolei żelaznej It Is a branch of the — Railway. 
z — do. — 

Gdzie dworzec? Where is the railway-station? 

Oto omnibus kolei żelaznej. There is the railway-omnibus. 

Zatrzymuje się przede drzwiami It stopa at the door to take up 

by zabrać podróżnych. passengers. 

Pociąg ranny do B. odchodzi na- The first train for B. is just going 

tychmiast. to start 

Weź pan prędko bilet. Take a ticket directly. 

Gdzie bilety do nabycia? Where can we get tłckets? 

Gdzie kassa, izba podróżnych, eks- Where is the booking-office , the 
pedycya rzeczy? walting-room, the baggage-office ? 

Gdzie się rzeczy oddaje? Who takes charge of the luggage 

Daj mi pan bilet pierwszej klassy. One place, first class. 

Dwa bilety drugiej klassy do B . . . Two second-class tickets for B. 

Ceny jazdy są umiarkowane. The farea are moderalo. 

Powozy piękne i wygodne. The carriages are nice and coni- 

fortable. 

Ma pan rewers na rzeczy? Have yoa got a receipt for your 

laggage? 

Te drobnostki wezmę z sol)ą do Theae smali artlcles I will take 
wagonu. with me in the carriage. 

Położę je pod siedzeniem. I '^ill put them ander the seat. 127 Podróż koleją żelazną. 

Dyrekcya kolei żelaznej nie przyj* 
muje za to odpowiedzialności. 

Towarzystwo odpowiedzialne za 
szkody. 

Czy pan także do B. jedzie? 

Nasze miejsca w tymże oddziale. 

Woli pan tyłeir czy przodem kolei 
siedzieć? 

Moie pan chce zamienić ze mną 
siedzenie? Travelling by Raił. 

'ITie railway- company is not re- 

sponsible for It. 
The company is answerable for 

any loss. 
Do yon also go to B. , Sir? 
We have oar places in the sam« 

compartment. 
Do yon prefer sittlng with your 

back to the engine, or not Sir? 

Would you perhaps Uke to change 
places wlth me? Dzwonią po raz trzeci. The third beli is ringlng. Parowdz już przypięty. 
Maszyna gwiżdże, pociąg rusza. 
Konduktor pyta o bilety. 

Jak pan wysiądzie, musi pan od- 
dać bilet konduktorowi. 

Palenie cygar zakazane w pier- 
wszej klasie. 

N?e jedziemy prędko, ale za to 
bezpieczniej. 

Dla czego pociąg stanął? 

To mała (boczna) stacya. 

Dziesięć minut przystanku! 

To jest miejsce w ktdrenr spotka- 
my się z cugiem z B. idącym. 
Gdzie restanracya? 
Można tu dostać przekąskę? 

Nie miałem czasa do zjedzenia 
czegokolwiek. The locomotive is already nt- 

tached. 
The engine whistles, the train is 

moving. 
The (conductor) guard is asking 

for the tickets. 
When yoa leave the carriagc, you 

mnst give np the ticket. 
Smoking is prohibited in the first- 

class carringes. 
They do not go very fast, but so 

much the safer. 
Why does the train stop? 
It is an intermediate station. 
We stop here ten minutes. 

That Is the place where we meet 
wlth the train from B. 
Where is the refreshment room? 
Are roflreshments to be had there? 

I had no time to take any thing. 128 Podrdź koleją, żelazną. Travelling by Raił. 

Pociąg towarowy ciągnęły dwa The goods-train was drawn liy 

parowozy. two engines. 

Porachuj pan wagony towarowe. Count the tniclcs. 

Maszyna bierze na tej stacyi wodę. The englne is taking in water at 

this station. 

W N. zmieniają się wagony. In N. we change carriages. 

Pakunki podróżnych przekładają. The passengers luggage is shifted 

Pociąg się spóźnił cokolwiek. The train is a little behind ita 

time. 

Na tej stacyi stają tylko towarowe This is only a minor station for 

pociągi. goods-trains. 

Spuszczają parę. They are letting off the steam. 

My już w dworcu. We have already reached the sta- 
tion. 

Gdzie iść potrzeba dla otrzymania Where must I go to get my lug- 

pakunku? gage? 

Nie chceż pan wziąść dorożki ? Will you not take a cab (fly) ? 

Idę piechotą; hotel niedaleko 1 shaU walk, the hotel is not far 

dworca. from the station. 

Daj pan rewers na rzeczy pomo- Give your luggage - receipt to a 

cnikowi. railway-porter. 

Czy pańskie rzeczy oznaczone dc Is it properly marked? 

kładnie? 

Proszę mi przynieść jeszcze tego ^"* ^e surę, and bring it to my 

wieczora do hotelu. hotel to-night. Podróż statkiem parowym. Travelling by Steamboat. Kiedy odchodzi statek do N? ^^^^^ ^^^» the steamboat start 

for N.? 

Najpierwszy odchodzi jutro o sz<5. "^^e first steamer goes to-morrow 
stej rano. moming at six o'clock precisely. 129 Podróż statk. parowym. 

Jak go zowią? Jak siQ nazywa 
kapitan? 
Co kosztuje przewdz? Travelling by Sleamboat. 

What U her name? What łs the 
captain's name? 
What is the farę? W pierwszej kajucie trzy funty 
i pięć szylingów dla wiktualisty. 

Czy i stdł w to się liczy? 

Tak jest, ale bez wina. 

Czy można wziąźć na statek po- 
wóz i konie? 

Wiele kosztują dwa konie, z łado- 
waniem, przewozem i wylądowa- 
niem onych? Three pounds in tho first cabin, 
and ńve shillings for the ste- 
ward. 

Does that include provision, board? 

It does, except winę. 

Can carriages and horses be ta- 
ken on board? 

How much is the charge for two 
horses and the expense for em- 
barking and landing them? Jak długo trwa przewóz? How long will our passage last? Pod górę twa przewóz dziesięć Going up the river takes us ten 
godzin. hours. Wiatr dosyć przyjazny. 

Maszyna tego statku posiada siły 

na 80 koni. 
Statek może umieścić trzydziestu 

podróżnych pierwszej kajuty. 

Radzę panu zabezpieczyć sobie 

pościel. 
Zaciągnij pan me nazwisko i daj 

mi bilet. 
Nie [irzepomnij pan przed szóstą 

być na poltładzie. 
Statek odchodzi stale o pewnym 

czasie. 
PrzyśUj pan swoje rzeczy jeszcze 

dziś wieczór na statek. 
Słyszę dzwonienie. 
Spieszmy się. The wind is tolerably fair. 

The engine of thia steamer la of 

80 horse power. 
The steamer can accommodate 

thłrty first-cabin passengers. 

I advise you to secure a bed 

(sleeping-berth) at once. 
Take down my name, and glve 

me a ticket. 
Be surę to come on board be- 

fore six o'clock. 
ITie steamer sails at the appoin- 

ted hour. 
Send your luggagc on board thiii 

evenlng. 

I hear the beli. 
Let ua make baste. 130 Podróż statk. parowym. Travelling by Steamboat. 

statek parowy mdgłby i bez nas The steamer might go without us. 
odejść. 

Ot(5ż jesteśmy na statku. There we are on board. 

Zejdźmy do kajuty. Let us go down to the cabin. 

Gdzie moje miejsce? Wliere is my place? 

Ot i jedziemy (płyniemy). There we are going. 

Wejdźmy na poliład. Let us go on deck. 

Co to za człowiek na budzie koło- What man is that on the paddle- 

wej? boxes there? 

To kapitan. It is the captain. 

Morze się burzy (jest niespokojne). The sea is rough. 

Kołysanie się okrętu sprawia ml The rolling of the vessel makes 

nudności. me sick. 

Pan skłonny do morskiej choroby? Are you subject to sea-sickness? 

Mnie nudzi, zwymiotuję; proszę ml I feel ąualmish, I shall be sick- 

podad miednicę. plcase to give me a basin. 

Zostań pan na pokładzie, w kaju- Remain on deck ; it is rather close 

cle duszno. below. 

Wiatr nie dmie już tak silnie. The wind does not b!ow so hard 

as it did before. 

Morze jest spokojniejsze. The sea is calmer. 

Jedziemy bardzo prędko. We are cutting along vcry fast. 

Ujeżdżamy dziesięć węzłów na We run ten knots an hour. 

godzinę. 

Spodziewam, że zajedziemy z przy- I liope we shall catch the tide. 

pływem. 

Mogęż wylądować pod N.? Can I be landcd at N.? 

Czy wjazd do portu jest wygodny? ^8 the mouth of the harbour 

safe? 

Zdaje mi się że brzegi widzę. ' think, I see the shore. 

Myśmy już pod upływem Tamizy. We are aheady off the mouth of 

the Thames. 13 1 Podróż statk. parowym. 

Potrzebowaliśmy do przejazdu dwa- 
dzieścia godzin czasu* 

fcddź celna naprzeciw nas wypły- 
wa. 

Będziemyż mogli przez mieliznę 
przejechać? 

My teraz do portu wjechać nie mo- 
żemy. 

Teraz npływ. 

Moi panowie, będziecie musieli 
w szalupie wylądować. ► Kolej żelazna. 
Kasa biletowa. 
Bilet zwrotny. 

Bilet okrężny lub objazdowy. 
Akcye kolej żelaznej. 
Osobiste. 
Na okaziciela. 
Akcyonaryusz. 
Towarzystwo akcyjne. 
Regulanim. 
Konduktor maszyny. 
Palacz. 
Strdi kolei. 
Pociąg osobowy. 
Pociąg pośpieszny. 
Ostatnia stacya. 
Pociąg zwrotny. 
Spotkanie dwóch pociągów. 
Uderzenie. 

"Wykolejenie pocifjgu. 
Prędkość. 
Środki transportu. 
Grobla. Travelling by Steamboat. 

We have had a twenty hours' 

passage. 
A custom-house boat is coming 

alongside. 
Shall we be able to pass the 

bar? 
We can not enter the harbour 

now. 

We have Iow water. 
Gentlemen, you will be obliged 

to land in a sloop. The railway. 

Ticket-office 

return-ticket 

circular or tourist ticket 

Railway-sharea 

Personal 

Transferable 

a share-holder 

a joint-stock company 

a regulation 

the engine-driver 

the stoker (fireman) 

the line-keepcr (signal-man) 

a passenger-train 

an express (fast) train 

the terminus 

a retura-train 

a collłsiou 

to run into each otber. 

running oft' the rails. 

the ratę 

the carrying stock 

a bank (cmbanKment; 132 Kolej żelazna. 
Wiadukt. 

Horyzontalny, perpendykularny cy- 
linder. 

Wstrzymać parę. 

Ognisko parowozu. 

Kocioł. 

Śruba steru. 

Szyny. 

Wyskoczyć z szyn. 

Szjmy podwójne. 

Punkt skrzyżowania. 

Kładzenie szyn. 

Rdw wodny. 

Oś. 

Bremzy. 

Popiół. 

Próg. 

Wentylator bezpieczeństwa 

Kolba. 

Miejsce do usunięcia. 

Tunel. 

Tender. 

Wagon sypialny. 

Parowóz śrubowy. 

Koło z łopatkanni. 

Buda nad kołem. 

Komin. 

Kolej zazębiona lub zębata. 

Kolej linowa. 

Tramwaj parowy. 

Peron przyjazdowy. The railway. 

a yiaduct 

a horizontal (perpendicular) cy 
linder 

to keep on the steam 
tho fire-place 
the boiler 
the turn-plate 
the rails 

to get off the rails 
a double linę of rails 
a junction 
laying the rails 
a drain 
the axle 
the breaks 
Cinders 
a sleeper 
the 8afety-valve 
the piston 
the tuming-place 
a tnnnel 
a tender 
sleeping car 
a screw-steamer 
a paddle 
the paddle-boxes 
the funnel 
cog-wheel railway 
wire-rope railway 
steam tramway 
arriyal platform. Hotel, zajazd. 
Otół przyjechaliśmy. Wysiądźmy. The Inn. 

There we are arrived 
Lefs alight, lengtb 133 Hotel, zajazd. The Inn. 

Wtym zajeździe znajdzie pan do- In this hotel you will find good 

brą usługę. accomodatłon. 

Może nas pan umieścić na noc Can yon lodge us for thIs night? 

jedną? 

Masz pan jeszcze prdine pokoje? Have you any spare rooms? Chcę tu przenocować. 

Kellner, zaprowadź tych panów 
pod No. 3. na pierwszem piętrze 
od frontu, i zanieś te rzeczy. 1 intend sleeping here. 

Waiter, show thcso gentlemen np 
to number 3, first story in front, 
and carry their luggage upstairs. Rozkaże pan, aby powóz do wo- 
zowni wciągniono ? 

Podoba się panu ten pokdj? Do you desire to have your coach 
put to the coach-house? 
Does this room suit yon? Ten pokój jest ciemny i wilgotny. The room is rathor dark and damp. Możesz nam pan dać sypialnię 
z dwoma łóżkami? 
Chcę mięć mego sługę przy sobie. Służąca niech przyniesie wody 
świeżej. 

Każ pantzapalić natychmiast. Chcę wziąść kąpiel. 

Mamy wszelkie gatunki kąpieli: 
gorące, zimne i ruskie parowe. Can you let us havo a double- 
bedded room? 

I want to have my servant at 
hand. 

The chambermaid shall brlng us 
fresh water. 

Caus*e a fire to be lighted di- 
rectly. 
I should like to have a bath. 

We have herc all sorts of baths, 
warm, cold, russian, steara ones Czy łóżka są czyste? 

To łóżko nie dobrze posłane. 

Pościel musi być sucha i czysta. 

Te prześcieradła były już nieza- 
wodnie użyte. Są one wilgotne, 
ja ich nie chcę, chcę mieć świeże. Are the beds clean? 

The bed Is not well madę. 

The sheets must be dry, (well 

aired), clean. 
These sheets have been used al- 

ready; they feel damp, I do not 

Hke them, 1 must have some 

others. 134 Hotel, zajazd. The Inn. 

Proszę zagrzać mi Idźko. Oto Let my bed be warmed a little. 
grzewaczka. Herę is the warming-pan. 

Gdzie ten dzwonek idzie? Whero does this beli go to? 

Czy się drzwi dobrze zamykają? Does the dóbr fasten properly? 

Jak się je zamyka? How does it fasten? 

Co to za ludzie w pokoju obok na- Who are the people in the room 

szego? Dext to me? 

Chce pan jeść u siebie czy u wspdl- Will you sup in private, or at 

ncgo stołu? the ordinary? 

Życzę sobie herbaty na śniadanie. I shonld like to have tea for 

breakfast 

Da/ nam pan świecę nocną, lub Give us a rush-light, a night- 

lampę. lamp. 

Kiedypanżyczysobiebyćzbudzony? When do you wish to be called? 

Powiedz pan kellnerowi aby nas Tell the waiter to cali us early. 

jutro na czas obudził. 

Czy pan dzwonił? Did you ring, Sir? 

Proszę mi przysłać strdża ; ma wy- Send up tho boot», he must 

czyścić moje suknie i buty. brush my clothes, clean my. 

boots. 

Wychodzę; oto klucz od mego po- I am going out; here is the key 

koju. of my room. 

Jeźliby kto pytał o mnie, prószę If I am asked for, I shall not be 

powiedzieć iż pdźno wrdcę. in till late. 

Kellner, p'-zynieś nam rachunek. Waiter, bring us the bill. 

C<'/ś pan zrobił nasz rachunek? Have you madę out our bill? 

Czyś pan w rachunku to położył? DJd yoa charge that in our ac- 

count? 

Co on wynosi? What have I to pay? 

Tu musi być mała omyłka. I think there is a little mistake. 

Bierze pan złoto rossyjskie? ^o yo« take Eussian gold? 

Oto pieniądze, a to za usługę. Here is the money, and this is 

for the attendance. 135 Hotel, zajazd. 
Oto na piwo, na wddkę. 

Proszę nam sprowadzić fiakra. 

Mogęż moje rzeczy pańskiemu do- 
zorowi powierzyć. 

Gdyby jakie listy dla mnie na- 
deszły, proszą je odesłać pod 
mym adresem. The Inn. 

Herę is a tip for you. 

Send for a cab. 

Can I leave my things for a timo 

in your care? 
If any letters should arrlve for 

me, forward them to my ad- 

dress. Teatr. 

Idzie pan dziś wieczór do teatru? 

P<5jdc z moją ciotką, ktdra za tea- 
trem przepada. 
Jaką sztukę dają? 
Tego wieczora dają nową sztukę. 

Jak się ta sztuka nazywa? 

Kto autorem tej sztuki? 

Czy to tragedya? 

Nie, to komedya. 

To drugie przedstawienie. 

Jutro jest benefis pana A. 

Czyś pan czytał afisz ? 

Afisz jest wspaniały, ale nazwisko 
beneficyanta jeszcze więcej przy- 
ciągające. 

Sztuka ta doskonało obsadzona. 

Widziałem rapertoar przyszłego 
tygodnia. 

Jakie nowe sztuki się przygoty- 
wuja? The Theatre. 

Do you go to the play tliis eve- 

ning? 
ru go there with my aunt, wlio 

is mad for the play. 
What is to be performed? 
There is a new piece acted to- 

nłght. 

What'8 the name of it? 
Who is the author of that play? 
Is it a tragedy? 
No it is a comedy. 
It is the second performance. 
To-morrow will be Mr. A-'s be- 

nefit. 

Have you read the play-bill? 
The programme is very brilliant 

but the name of the beneficiary 

still morę attractive. 
The piece is well cast. 

1 have seen the programme of 

the ensuing week. 
Which are the new pieces on 

hand ? 136 Teatr. Prdba skąpca będzie jutro dla wy- 
stąpienia nowego alitora. Spodziewać się należy iż on rolę 
swą dostatecznie przedstawi i bez 
śmieszności. 

Przedstawienie odłożono do nie- 
dzieli. 

Początek przedstawienia jest o wpół 
do siódmej. 

Kassę otwierają o piątej. 

Czy państwo wzięli bilety? The Theatre. 

Tlie rehearsal of the Avaricious 
will take place to-morrow on 
account of the first appearance 
of a new performer. 

They hope that he will play this 
character well and without cxag- 
gerating. 

The performance is put oflf tlll 
Sunday. 

The performance begins at half 

past 8ix. 
The doors aro opened at fiv6 

o'clock. 
Have you taken places, ticketa? Czy nie weźmiemy loży? 

Gdzie posługacz lóż? 

Ja mam własną lożę. 

Ja mam wolny wstęp na operę. 

Dziś abonament zawieszony. 

Wolne bilety nie mają dziś wa- 
żności. 

Idę na parter, do krzeseł, na 
amfiteatr. 

Wziąłem lożę pierwszej , drugiej 
rangi. 

My najęli dwie loże parterowe. 

Proszę mi dać bilet na parter. 

Jaka cena partern? 

Masz pan tekst do opery? 
Teatr przepełniony. Shall we take a box? 

Where Is the box-keeper? 

I have my own box. 

! have free admission to the 

opera. 
There is abonnement suspendn 

this evening. 
Orders will not be admitted. 

I go to the pit, stalls, aniphi- 
theatre. 

I have taken a box in the dress- 
circle, in the second tier of 
boxes. 

We have taken two pit-boxes. 

Give me a ticket for the pit. 

What is tho admission (price) for 
the pit? 
Have you got a book of the play? 
The honse is crowded. 137 Teatr. The Theatre. 

Na galeryi bardzo pełno. The galleries are very much crow- 

ded. 

Śwłat modny zapełnia loże There are many people of fashion 

in the boxe8. 

Nie widziałem nigdy tale przepeł- I never saw the house so fuli 

nionej (prdinejj sali. (so empty, thin). 

Dosyć tu ludzi. It is pretty fuli. 

iNie ma nikogo. There is nobody. 

[Orkiestrę dyrygują wybornie. The orchestra is admirably con- 

ducted. 

Jest dobrze obsadzona. It is well composed. 

Ta uwertura mi się bardzo podoba. I like this overture very much. 

Zasłona się podnosi. The curtain rises. 

Dekoracye i ubiory są bardzo pię- The scenery and dresscs are beau- 

kne. tiful. 

Teatrjest bardzo gustowny, a oświe- The play-house is very elegant 

tlenie bogate. and brilliantly lighted up. 

Świecznik wielki jest wspaniały. The chandelier is splendid. 

Zmiana dekoracyi odbywa się The scenes are shifted with great 

szybko. rapidity. 

Kulisy bardzo wolno się przesu- The scenes do not run freely on 

wają w tym teatrze. this stage. 

Wnętrze przedstawia dolinę alpej- The back-ground represents an Al- 

ską. pine valley. 

Aktor wychodzi na przdd sceny. The actor is stepping to the front 

of the stage. 

Proszę, pozwdl mi pan perspekty- Please to lend me your opera- 

wy. giass. 

Robota zasłony jest wspaniała. The painting of the curtain is 

splendid. 

Przy tym teatrze istnieje stałe to- This theatre has a pcrmanent so- 

warzystwo. cięty. 

Truppa ta posiada dobry repcr- The company has a good solec- 

toar. tion of pieces. 

Główna zasługa naleiy się ref.y- The principal merit \s due to 

serowi (zaMNadowcyJ. the manager. 438 Teatr. The Theatre. 

Akt drugi skończony. The secoiid act is now ovcr. 

Zasłona spada. The curtain falls (is dropping). 

Wyjdźmy na chwilkę. Let ns go out for a few minu- 

tes. 
Może pójdziemy do sali? Shall we go to the green room? 

Proszę mi dać kontramarkę. Give me a countermark. 

Wrócimy przed zaczęciem drugiej We shall come again before the 
sztuki. after-piece. 

Jeszcze pora słyszeć koniec opery. We have time enough to go and 

hear the finale of the opera. Nowa tragedya przez A. podobała The new tragedy of Mr. A. has 
się bardzo. met with great, complete suc- 

coss. 
Nowa komedyjka (wodewil) upadła. The new farce (vaudeville) was 

damned. 
Ta komedya wzięta z francuzkiego. This comedy is taken from the 

French. 
Jest to słabe naśladowanie Szek- This play is a bad imitation of 
spira. Shakespeare. 

To bardzo interesująca sztuka. This play is very interesting. 

Jest to pierwsza próba autora, It is the first attempt of thai 

author. 
Ta sztuka utwierdzi sławę jego. The piece will establish the au- 

thor's reputation. 
Przyjęto ją z wielkim zapałem. The piece was received with 

much applause. 

Publiczność nie mogła wyjśćz unie- The audience were unanimous in 
sienią. their applause. 

Aplauz nie miał końca The applauses had no end. 

Autora i znaczniejszych aktorów The author and the principal nc- 
wywoływano kilkakrotnie. tors were cnlled for seyeral ti- 

mes. i .. 

"^ Przebieg tej sztuki leniwy. 

Wstęp zimny. 
Intryga źle powikłana. 
Sceny zanadto długie. The Theatre. 
Is it in prose or in verse? 

Tlie piece goes oflf elowly, U 
heavy. 

Tlie introduction is duli. 

Tlie knot is lll-contrived. 

The scenes are tedious. Pełno w tej sztuce bocznych wy- The play is too crowded with in- 
padkdw. cidents. Wymowa w niej słaba. 

Poznanie źle urządzone, i powie- 
dzieć można, iż brak tam roz- about, and, If I may say so, there is 
wiązania. no gradual unfolding of the plot. The dialogue flags. 

The recognition is not well brought Rozwiązanie jest nadnaturalue. The development is unnatural. Scena poznania urządzona wybor- 
nie i pełna- efektu. 

Intryga jest zajmująca, a myśl 
szlachetna, wzniosła, piękna. 

W tej sztuce mało czynu. The recognition is excellently con- 
trived and effectful. 

The plot is interesting and thp 
diction is noble, suljlime, beau- 
tiful. 

The play has little action. Język ludu w drugiej scenie aktu 
trzeciego jest naciągnięty. W sztuce tej nie ma zawiązku i 
mnóstwo nadzwyczajności. 

Frazy w niej tłuste, styl w niej 
nadęty i zawiły. 

Cel tej sztuki wcale niemoralny. The language of the common 
people in the second scenę of 
the third act is carried to ex- 
cess. 

The piece wants ensemble and is 
crowded with improbabilities. 

It can boast only of common- 
place sentences, and of an em- 
phatical and complicate language. 

The tendency of this play is by 
no means morał. 140 Teatr. The Theatre. 

Co powiedzieć o głupstwach i ni- What shall I say about the silli- 
cestwie podobnego przedmiotu? ness and naughtiness of a subject 

of this kind I 
To sztukę zgubiło, jej dograć nie Tliis has caused the failure of 
mogli. the piece. 

Moina twierdzić, iż zupełnemu it may be assured that but for 
upadkowi tej sztuki przeszkodziła the excellent performing of the 
tylko wyborna gra aktorów. actors the piece would have ut- 

terly fałled. 
Zdrowa krytyka osądzić to musi. a sound critiąue must condemn 

it. 
Nie utrzyma się długo na reper- it will not continue long on the 
toarze. stage. 

Ta publiczność żąda za wiele. This assembly reąuires too much. 

Kto gra rolę T. — ? Who acts the part of T. — ? 

To bardzo trudna rola. This is a very difficult character. 

N. N. grać będzie jedną z ról N. N. will act one of the prin- 

trudnych. clpal parts. 

Pan N. wystąpił wczoraj w roli Mr. N. played yesterday the part 

Szajloka w Weneckim kupcu of Shylock in Shakespeare's Mer- 

Szekspira. chant of Yenice. 

Aktorzy grali bardzo dobrze. The players performed very wcU. 

U tego aktora zdatność wielka This actor has excellent parts. 

Pojął swą rolę dokładnie. He understands his part very wcli. 

Gra Tartiuffa naturalnie. He performs the character of 

Tartuffe ąuite naturally. 

Przywykł do sceny. He has been on the stage a long 

time. 
Twarz tego autora odpowiada zu- This actor has rery expressive 
pełnie roli jego, features. 

Jest mistrzem w swej sztuce. He is a master in his art. Teatr. i 

^^Bd kilku lat on uczynił wielkie 
^^postępy. 

1^ "Wymowa jego jest piękna. 
I Ma postawę szlachetna i niewy- 
muszoną. 
Gra wybornie. 

U tego tutaj organ niemiły i gra 
wymuszona. 
W tragedyi nie gra szczególnie. 

On tylko do komicznych scen 
zdatny. 

Nie zapamiętał dobrze. 
Gdyby nie sufler, byłby stanął. 

Jego mimika wymuszona. 

Wyśwlstano go. 

Grał przed pustemi łaAvkaml. 

On mocny w rolach komicznych, 

podrzędnych. 
Jest dobrym komikiem. 
Jest ulnbieńcem galeryi. 

W tragedyi gra dobrze. 
Należę do czcicieli prymadony. 

A ja do czcicieli subretki. 
Przyroda obdarzyła ją wielkim ta- 
lentem i rzadką pięknością. 

Jej powierzchowność zajmująca 

i porywający głos. 
Ona otrzymuje płacę nadzwyczaj 

wysoką. The Theatre. 

He has withiii these last few 
ycars wonderfully improyed. 
Ile has a fine delivery. 
His action is noble and easy. 

He acts to perfection. 

Thia one has an unpleasant voice; 
his action is stiff 

In tragedy he is an inferior per- 
former. 

He is only good for the comical 
play. 

He does not know his part. 

But for the prompter he coald 
not have gone on. 

The expres8ion of his countenance 
is unnatural. 

He was liissed off the stage. 

Ue has played before an empty 
house. 
His forte is Iow comedy. 

He is a good comic actor. 
Ho is a favourite with the gal- 
leries. 
He excel8 in tragedy. 

I am one of tlie adnirers of the 

prima donna. 
And I of the abigałl (colombino). 
Naturę has endowed her with 

rare parts and beauty. 

She has an agreeable esteilor and 
a sweet vołce. 
She gets an enormous salary. 142 Teatr. 

Na jak długo jest zamówiona? 

Pani N. z teatru nadwornego w Dre- 
źnie daje gościnne przedstawienia 
w B. 

Jak pan uważasz nową aktorkę? 

Gra jej zachwycająca. 
Przy pierwśzem wystąpieniu była 
cośkolwiek nieśmiałą. 
Musi się do sceny przyzwyczaić. The Theatre. 

For how long has slie been enga- 

ged? 
Mad. N. of the Theatre Royał 

Dresden, is starring at B, 

What do you think of the new 

actress? 

She acts with much grace. 
On her first appearance she was 

a little embarrassed (shy). 
She must acąuire a little morę 

confidonce. Gra tylko role drugiego rzędu. 
Biegłość jej języka zachwyca. 

Potrzeba pomagać młodym talen- 
tom. 

Teatr robi z nią dobry interes. 

Zeszła ze sceny ; ona zn<5w wystą 
pi w czwartym akcie. She acts secondary, minor parts. 
She has a volubility of tongue 

which enchants. 

One should aJways encourage ri- 

sing talents. 
She will be a great acquisition 

to the theatre. 
She has just gone off; in the 

fourth act she will appear again. Opera. 

Wprowadzono na scenę nową 
operę. 

Jutro będzie nowa opera komiczna, 
i balet nowy. 

Tej opery brakowało od dawna 

w repertoarze. 
Chóry są doskonałe. 
Pierwszy sopran i tenor nie do 

porównania. Opera. 

They have brought out (put on 

the stage) a new" opora. 
To-morrow a new comic opera 

and a new ballet will be pcr- 

formod. 
This opera has not been on the 

stage for a loug time sińce. 
The chorusea are very fine. 
The first treble and the tenor are 

quite excellent. 143 Opera. Śpiewał cudownie aryc z Roberta 
djabła. 
Alt i bas Si} także dobre. 

Najwięcej zajęła panna J. 

Ona się mierzyć może z najpicr- 
wszemi śpiewaczkami Europy. Opera. 

The air out of Roberto ii Diavolo 

was capłtally sung. 
The counter-tenor and the bass 

aro likewise good. 
Mrs. J. attracted by preference tho 

notłce of the public. 
She may cope with the very first 

singers in Europę. Największfjpartyąjest bez wątpie- 
nia partya N. 

W pierwszej części opanowuje ona 
publiczność jej rozmiarem głosu, 
szczególnie w wyższym regestrze, 
ktdry aż do C is sięga, a w dru- 
giej części zachwycaj fjcji wokali- 
zacyą. 

Oprócz tego jest znamienitą dra- 
ni atystką. 

Ona uczy się wszystkich ról do- 
kładnie i wybornie one odegrywa. 

Wielu utrzymuje iż jej śpiew jest 
zimny i bez uczucia. 

Rzeczywiście brakuje głosowi jej 
owych tonów głębokich, ducho- 
wych, serce przejmujących i po- 
ruszających duszę. 

Jeżeli śpiewowi brakuje życia 
i dźwięku, mechaniczne błyskotki 
znudzą prędko 

Jej tony średnie są piękne, równe 
i dźwięczne, ale rejestr wysoki 
jest ostry i krzykliwy. 

Jej wymowa jest nadzwyczaj ja- 
sna, tylko przebija aię przezeń 
djalekt obcy. Her most brilliant part is doubt 
less that of N. 

In the first (part) she strikes by 
the grcat compasa of her voice, 
particularly in the higher regi- 
ster which reaches E-sharp; and 
in the second by an admirable 
Tocalisation. 

Besidea she is remarkable aa a 
dramatic artist. 

She reflects deeply on all her parta 
and executes them adrairably. 

There are many persona who find 
her voice but indifferent and 
without expression. 

It is true, her voice wanta those 
deep, hearty and thrilling sounds 
which go to the bottom of the 
soul. 

When the song wants Ufo and 
inspiration, the gewgaw of the 
mechanical art will soon disgust 
us. 

ller middle toncs are fine, equal 
arid sonorous, but the higher 
ton es are rather shrill. 

She has a very plaln pronuncia- 
tion, but there is something of 
a foreign dialect in it. 144 Opera. 

Co za miły, melodyjny głos! 
Jej głos jest bardzo słaby. 
Jej głos nic wyrobiony. 

Kapelmistrz P. A. jest utalentowa- 
nym kompozytorem i studyował 
muzykę gruntownie. 

On przeistoczył zupełnie pod jego 
zarządem stojącij orkestrę i nau- 
czył ją grać dokładnie i z taktem. 

Oto przecudna tancerka. 

Jej taniec jest bardzo zgrabny. Opera. 

Włiat a soft and sweet volce! 

She lias but a alender voice. 

Her voice is not sufficiently oxor- 
cised. 

The conductor fthe mastei-) of the 
chapel is a łiighly endowed com- 
poser, who has studied musie 
profoundly. 

He has ąuite transformed the or- 
chestra confided to his mana- 
gement and caused it to play 
correctly and with harmony. 

There is a charming dancer. 
Sho dances vcry gracefully. ^ Koncert. 

Wczorajszy koncert T-o był za- 
pełniony. 
Wybór sztuk był najlepiej ułożony. 

Nową symfonię B. wykonała wielka 

orkiestra. 
Doskonały muzyk grał na kontra- 

bassie. 
Uwertura jest jego kompozycyi. 

Tę muzykę łatwo śpiewać. Concert. 

The concert of Mr. Th. was nu- 

merously attended last night. 
The selection of pieces was ox- 

celleut. 
The new symphony of B. was 

performed by a grand orchestra. 
An excellent musician played on 

the bass. 
The ovcrture was of his corapo- 

sing. 
This musie is easy and pleasing. Pierwszy skrzypek prowadzi bar- 
dzo dobrze. 

Ten artysta gra doskonale na 
iwym instrumencie. The first violiu Icads very well. 

That artist uses his iiiL-trument 
very well. 145 Koncert. Panna N. śpiewała duet z panei 
O., ktdry doskonały tenorysta. Concert. 

Miss. N. Bung a duetto witli Mr. 
O. who is an excellent tenoiisi. Głos u niego mocny i dźwięczny. His voice is nianly and sonorous. Jej głos miły i dźwięczny; jej 
pasaże i tryle czarujące. Śpiewa z pełnego gardła. 
Gra także na arfie i zacliwycająco 
na fortepianie. 
Ona gra ze sztuką. 
Altysta śpiewa fistułą. 

Licłio ma akompaniowano. 
Grał tę sonatę niepewno. Her Yoice is sweet and melodlous, 
her modulations and flourishiuga 
(flights and shakes) are cnchan- 
ting. 

Slie has a fuli yoice. 

She also plays the harp and ex- 

ceedingly well on the pianoforte. 
She has a brilliant touch. 
The counter- tenor sings shriU- 

treble. 

He was badly accompanied. 
He has murdered this sonata. Ze wszech stron żądano powtdrze- A trio was universally encored. 
nia trio. 

Co za kocia muzyka 1 

Czy pan sam gra na jakim instru- 
mencie? 

Gram na skrzypcach. 

Bądź pan łaskaw odwiedzić mię 
czasem, wieczorem ; będziemy mu- 
zykowali. What paltry musicl 

Don't you play any instrument? 

I play the violin, 

Pray, cali on me sometimes iu 

the eyening; we will have some 

musie. Taniec. Dancing. 

Bardzo mię cieszy widzenie pana. I a™ ^ery happy to see you Mr. N. 

Pan bardzo dobry iż przyjął za- I* was very kind of you, Sir, to 
proslny nasze. accept our invitation. 

Życzenie Pani jest mi rozkazem. '* ^^^ ^"'^« sufficient, Madam, that 

you should wish it. 146 Taniec. Co za wspaniałe zebranie 1 
Wszystkie te damy są nieporówna- 
nej piękności i elegancyi. 
Gotowalnie bardzo wykwintne. 
Pani N. daje śliczne bale. Dancing. What a splendid asseaibly! 
AU these ladies are of matchless 
beauty and elegance. 
There are very elegant dresscs. 
Mrs. N. gives delightful balls. Już zamawiają. 
Zaczynają bal polonezem. 

Mogęż mieć zaszczyt tańczenia 
z panią polonezu? They aro already taking partnera. 
The bali will be opened with n 

polonałse. 
May I have the pleasure to dance 

the polonaise with you Mrs. N. ? Wolno mi podać pani ramit Will you accept my arm: Pozwoli pani tańczyć ze mną 
przyszły kontredans? 

Z przyjemnością. 

Boli mię to, alem już zamówiona. 

Mogęż pana tej damie przedstawić? 

Uszczęśliwi mię pani tym tańcem. 

Udzieli mi pani zaszczytu tańcze- 
nia ze mną walca? 

Proszę mi wybaczyć, bo nie tań- 
czę walca ; on mi zawraca głowę. 

Tańczmy alemankę. May I have the honour of enga- 
ging you for the next ąuadrille, 
Miss N.? 

With the greatest pleasure, Sir. 

I am sorry, I am already engaged, 
Sir. 

Shall I introduce you to that 
Lady? 

May I have the honour of your 
hand for this dance? 

May 1 have the pleasure of dan- 
cing the waltz with you? 

I beg your pardon. Sir, I nevcr 
waltz, it raakes me giddy. 

Let us dance an allcmandc. I My zbili się z taktu. 
Potrzeba nam takt trzymać. 
Pani N. tańczy zachwycająco. We are breaking time. 

We must keep time. 

Mrs. N. dances admirably. Ona tańcuje lekko (przymnszono). She dances very gracefuUy, with 
much affection. 147 Taniec. Dancing. Ten pan tańczy zgrabnie, nie- 
zgrabnie. 
On podryguje, skacze, podskakuje. Thia gentleman la an easy, an 
nneasy dancer. 
He Mska abont, he hops. Pani N. tańcuje namiętnie, podczas 
gdy jej małżonek się nadyma. 

Boję się aby pani taniec i gorsjco 
nie nadto znużyło. Mrs. N. dancea as if she were 
mad, whilst her hnaband puts on 
a solemn face. 

I fear, Miss N., dancing and the 
suffocating heat of the ballroom 
have rather fatigued you. Pozwdl pani zaprowadzić się na 
miejsce i ofiarować jej chłodniki. 

Czuję się osłabioną, ale to przej- 
dzie. 

Już pdźno, towarzystwo się roz- 
chodzi. 

Pow<5z pański stoi pod drzwiami Pozwól pani że jej do pojazdu to- 
warzyszyć będę. Givo me leave to conduct you to 

a seat and to offer you some 

refreshments. 
I feel a little tired, but It will 

soon be over. 
It is getting late, the company 

begins to depart. 
Your coach is stopping at the 

door. 
Pray, allow me to conduct you 

to your carriage. -Proszę mi pozwolić podać ramię 
dla oparcia się na niem. Do me the favour to lean on my 
arm. Wist. 
W co grać będziemy? Whist. 

What gamę shall we play? Zagramy partyę wista. Let na make up a whist party. 

Nie dostaje nam czwartego gracza. We want a fourth. 
Chcesz pan grać z nami. Will you take a hantł' 148 Wist, 

Ja iłaby gracz. 

Oto talia kart. 

Przejrzyj pan czy talia kompletna. 

Ta talia kompletna. 

Gdzie są liczmany? 

Kto daje. 

Ciągnymy. 

Pan daje, u pana karta najniższa. Whist. 

I am but an indifferent player. 

Herę is a pack of cards. 

See whether the pack is coni- 

plete. 

There Is no card wanting. 
Where are the coanters? 
Who is to deal? 
Łet us take a card. 
You are to deal , you have the 

smallest card. My gramy razem. 

Po czemu partyc gramy? 

Po rublu. 

Kto zagrywa? 

Ja na ręce. 

Zbierz pan. 

Karty dane fałszywie. 

U mnie tylko kart dwanaście. 

Ja mam czternaście. 

Musi pan dawać powtórnie. 

To szkoda, ja miałem dobrą kartę. We are partners. 
What shall we play for? 
One ruble the gamę. 
Who is to play firat? 
I am the elder hand. 
Gut, Sir. 

The cards are badly dealt (You 
have madę a misdeal). 
I have only got twelve cards. 
I have fourteen. 
You must deal again. 
I am sorry; I had good cards Ja miałem złą kartę. 

U mnie były same figury. I had a very bad hand. 
I had court-cards only. A u mnie były trzy assy. 
Co jest tryumfem, atut? 
Wino, iołądź, dzwonek, czerwień. 
Dla czego pan nie pomaga? 
Z jakiej farby pan zagrał? 

Musi pan do farby odrzucić. And I had three aces. 

What are trumpi? 

Spades, clnbs, diamonds, liearts. 

You have revoked ? 

What snit did you lead? 

You must follow suit. J 149 Wist. Whist. Grą] pan iołądf . 

Nie mam żadnej karty z tej farby; 

muszę zabić kozerą. 
Ja przybił pańskiego kr<5Ia, 
U mnie ostatnia lewa. 
Wiele lew a pana? 
Porachujmy lewy. 
U kogo honory? 
Ja mam trzy honory. 
U nas czerwienny krdl , dama i ni- 

źnik. 
My wygrali, u nas dziesięć lew. 

My przegrali, bez lewy. t'lay a clab. 

I have no morę of that suit, 1 

must tramp it. 
I have trampcd your king. 
The last trick is mlne. 
How many tricks have you ? 
Let as count the points. 
Who has the honoars? 
I have three honoars. 
We hare the king, qaeen and knaye 

of hearts. 
We have the gamę. We have ten 

points. 
We hare lost a dam. Gramy jeszcze partyę? Shall we have another gamę? Pan mi rewanż dłużny. 
Mieszaj pan dobrze, bo wysokie 
karty są razem. 

Nizkie karty trzeba wyrzucić. 

Naznacz pan. 

Tą rażą lepiej staniemy. 

Wygraliśmy robra. You mnat let me have my revenge. 
Shuflfle the cards well, for all the 
court-cards are together 

You must throw out the smali 
cards. 

Mark the gamę (score the point). 
We are better off this time. 

We have won the rubber. Gra w szachy. 

ice pan grać ze mnt^ party- i 
chów? 

)to szachownica, 
laką figurę mi pan oddaje? ChesM 

WiU you play a gamę at chess 
with me? 

Herę is the chess-board. 
What odda will yoa give me? 150 Gra w szachy. • 

Dam panu skoczka. 
Dobrze! zobaczymy kto zaczyna 
Białe czy czarne? 

Białe. Pan zaczyna. Chess. 

I will give you a knight (horse). 
Weil! we will see, which of us 

must begin. Choose, white or 

black? 
White. You have the move. Ciągnę chłopa mego króla. 
Mój skacze dwa pola. 
Błazen mego króla przechodzi na 
czwarte pole pańskiej królowej. I move the king'8 pawn. 
Minę moves two sąuares. 
My king's bishop goes to the fourth 
sąuare of your queen's bishop. skoczka mej królowej. 

Stawiam moją królowę na trzeciem 
polu błazna mego króla. I move my queen's knight. 

I place my qucen on the third 
sąuare of my king's bishop. Chłop mej królowy posuwa się o 
pole. 

Ja go tylko poruszam dla popra- 
wienia. 

Poruszony szach musi być i posu- 
nięty. 

Gra pańska źle stoi. 

Moja królowa bierze chłopa przed 
błaznem pańskiego króla i daje 
szach-mat. 

Przegrałem, nawet mi pan czasu 
nie dał do przemiany. 

Ta gra wymaga wiele namysłu, 
jeieli się jej nie zna dobrze. 

Ja w tym przypadku. 

Nie jestem w stanie grać z panem. My queen's pawn moves. 

I merely touch the piece. 

A man touched must be moved. 

Your play is bad. 

My queen takes your king's bis- 

hop'8 pawn and giyes check- 

mate. 
I have lost. You have not eveu 

allowed me to castle (to crown). 

This is a gamę, which reąuires 
much reflection, if one does not 
know it well. 

That is my case. 

I am not able to play with you \ pi Gra w arcaby. 

jdziemy grać w arcaby. 
la nie dobrze z tą grą obeznany. Draughts. 
We will play a gamę at draughts. 
I am but an indifferent player. Ho arcabnica z arcabami. 

tierze pan czarne czy białe ka- 
mienie ? 

Bozstaw pan kamienie. 

Pan zaczyna. 

Bij pan, to ja biję dwa. Herę is the draught-board and the 
men. 

Will you liave the white or the 
black men? 

Arrange (place) your men. 
You are to begin. 
Take, I will taka two. Pan powinien był zabić. 

Zdmuchuję panu jeden kamień. 
Ja biję trzy i stawiam damę. Yoa ought to have taken thia 
man. 

I huff one of your men. 
I take three and go to king. Pan mi wziął dwa kamienie za 

jednym pociągiem. 
Nie mogę ciągnąć, bez utracenia 

kilkt< kamieni. You have taken two of my men 

at one move. 
I cannot move withoat losing se- 

veral men Kamienie pańskie bardzo rozrzucone 

Damuj pan. 

Pan nie wejdzie w damę. Yonr men are much dUpersed. 

Crown my mani 

You will not go to king. Wiele dam pan ma? 
Więc stoimy równo. How many kingą hare you? 
Then we are eqaal. Ja jeszcze raz wejdę w damę. 

Skończmy tę partyę. 
Pan wygrał. I shall get another king directly. 

Let us give up the gamę. 
You have won the gamę. Billard. 

Nie chciałby pan zagra- partyi 
w billard? Billiards. 

What do you say to playing a gamę 
at billiards? 152 Billard. 

Tak jest pani, bardzo mi będzie 
miło pokazać panu G. iż w tej 
grze ja mu rdwny. Billiards. 

No objection, Madam, I słiall be 
very glad to prove to Mr. G. that 
I am his eąual in this gamę. Ja myślę iż mogę panu darować 
sześć pnnktów. 
Zobaczymy. 
Nie, grajmy lepiej rdwno. 

Czy gramy prosto czy podwójnie? I think I can give you 8ix. 

We will see. 

We should do better to play even- 
handed. 
Shall we play double or quit? To ml wszystko Jedno. 
Nie będziemy grać wysoko. It is all one to me. 
We will not play high. Zagramy tylko o partyę. We will play for the tables. Bierz pan kU. Markier, postaw ka- 
rambolę (bilę czerwoną). Take a cne. Marker put the can- 
non-ball I Zobaczymy kto zacznie. We will now string for lead Pan się stawia. 

Dałem kiksa. 

Spróbuję zrobić pańską bilę. Nie trafiłem jej. 

Moja bila stanęła przed workiem. 

Wziąłem ją za pełno. You are to lead. 
I have madę a false stroke. 
Now I will try to pocket your 
bali. 

I haye missed it. 
My bali stopped before the pocket 

I have taken it too fuli. To był suw piękny. 
To suw roztrzygający. That was a master-stroke 
It is a regular fluke. Karambolowałem. 
Poddaję sil}. I haT« caimoned. 

I give myself up for lost, I »ab- 
mlt to you. iS Gry. 

dla mnie za mocny. 

tBkwitowalismy się. 
*artya stanęła na sześć do sześciu. Billard. 

Banda billardowa. 

Pula, stawka. 

Puff, tryktrak. 

Tablica do puffa. 

Kości. 

Kubek do kości. Plays. 

Von play too well for me. (Yoti 
are too much my superior). 
We are gamę and garae. 

We are 8ix to six. a billiard-table 

the cttsbion 

Pool 

Backgammon 

Backgammon-table 

a die (dice) 

a dice-box Rzucać kości, grać w kości. 

Rzucić dwie równe liczby. 

Wolant. 

Piłka. 

Grać w piłkę. 

Łapać piłkę. 

Łopatka, palant. 

Kręgel. 

Grać w kręgle. 

Kręgielnia. 

Kula. 

Strefić, skrewić. 

Ślepa babka. 

Gry towarzyskie. 

Grać w komdrki. 

Gra w fanty. 

Zabawki. 

Lalka. 

Smok, latawieo. 

Huśtawka. to throw (to play at dic«) 
to throw a doublet 
a shuttle-cock 
Tennis 

to play at tennis 
to catch the bali 
a bat 

Skittles (ninepins) 
To play at skittles (to play at 
bowls, bowling-gieeii; 
Skittle-ground 
Bali (bowl) 
to miss 

Blindman's buff 
round games 

to play at hide and seek 
Forfelt 

Toys, playthlngs 
a doli 
a kita 
a swing 154 Zabawy. 

Hoj dawka. 

Konik. 

Koziołek. 

Kręgielek, wierciołek. 

Bąk. 

Pukawka. 

Balon. 

Grać w domino. 

Loteryjka. 

Loterya. ' 

Stawiać na loteryę. 

Ciągnienie. 

Los, numer. 

Ambo, terno, kwaterno. 

Wielki los. 

Wygrana. 

Los biały. 

Koło losowe. 

Karnawał. 

Maskarada. 

Maska. 

Maskować się. 

Zdjąć maskę. 

Przebrać się. 

Święto ludowe. 

Iluminacya, oświetlenie. 

Ognie sztuczne, fajerwer*. 

Ognie weselne. 

Rakieta. 

Petarda. 

Spalić fajerwerk. 

Woltyżowanłe. 

Bój na kułaki. 

Bdjka kogucia. Amusements 

a seesaw 

a hobby horse 

a somerset 

a top 

a humming-top 

a pop-gun 

a balloon 

to play at dominoes 

Loto 

a lottery 

to play in the lottery 

Drawing of lots 

a ticket, a nuraber 

Two numbers, a trey, a guatern 

the great prize 

a prize 

a blank 

Fortune's wheel 

a carniral 

a masquerade 

a mask 

to put on a mask 

to unmask 

to dlsgnise one's self 

a public festivity 

an illamination 

Fireworka 

a bonfire 

a racket 

a cracker 

to let off fireworka 

Yaulting 

a prize-fight 

a cock fight 455 Fechtowanie- 

Mocować 81^. 

Boksować się, guzować się. 

Fechtowanie. 

Napierstnik. 

Floret. 

Czaszka. 

Napad. 

Pryma, sekunda, tercya, kwarta. Fencing. to wrestle 

to box 

Fencing 

a plastroon 

a foil 

Sword-shell 

a lounge 

Prime, sccond, tierce, ąuart Pchnąć. 

Zwrócić pchnięcie. to thrust 

to return the thrust Odbijać. 

Wolta. 

Finta, zmylenie. 

Parada, zasłona. 

Pchnięcie. 

Fechtmistrz. 

Sala fechciarska, 

Podfechtmistrz. 

Fechtować 

Stać w pozyturze. 

Zasłonić się. 

Odkryć się. 

Wypaść. 

Odstąpić. 

Zmylić pchnięcie. 

Lawntennis. 

Krokiet. Kąpiel. 

Chodźmy kąpać się w rzece. 
Umie pan pływać? to parry 

a Tolt 

a feint 

a paradę 

a thrust 

a fencing-master 

Fencing-room 

a proYOst 

to fence 

to put oue's self on guara 

to stand opon one's guard 

to be off one'a guard 

to fali on 

to fali back 

to lurch. 

lawntennis 

croquet. Bathing. Let us gi) a bathing in the river. 
Have you learned to swim (can 
you swiui)? 156 Kąpiel. Brałem kilka lekcyi w szkole pły- 
wania. 

Oto doskonałe miejsce. 

Ja się pocę, muszę się wprzód 
ochłodzić. 

Skoczmy w wodę. 

Kurkuj się pan. 

Rzocę się głową naprzód. 

Pan dobrze narkaje. 

On rzucił się wpław. 

On płynie na grzbiecie. 

Przepłynę przez rzekę. 
Ja popłynę pod wodą. Bathing. 

I took Bome lessons at the swim- 

niing-Bchool. 

Herę is a nice bathing-place. 
I am in a perspiration , 1 must 

first cool myself. 
Let us jump into the water. 

Direl 

I will dive headlong (I will go in 
head foremost). 
You are a good diver. 

He threw himself into the water. 

He awims on his back, he floats. 

I will Bwim across the rłver. 
I shall swim under the water. Pan pływa jak ryba. 
Pan mistrz w pływaniu. 

Umie pan w wodzie dać koziołka? 

Nie, ale umie pływać stojący. 

Nie chodź tam pan, to niebez- 
pieczne miejsca; przeszłego roku 
ktoś tam utonął. Rybołówstwo. 
Lubi pan łowić ryby? 

To moja namiętność. 
Ten staw ryb pełen. You swim like a fish. 

You are an excellent pwimmer. 

Can you tum a somerset in the 

water? 
No, but I can swim upright 

(tread the water). 
Do not go there, it is a dange- 

rous place, somebody was drow- 

ned there last Mummer. Fishing. 
Are you fond of fishing? 

As fond as can be. 
This pond is fuU of tish. 157 Rybołówstwo. 

fcowić lubię na wędkę. 
Oto wędka i wędzidło. 
Ma pan robaki na przynętę 

Zarzuć pan wędkę. 
Ryba dobrze zagryza. Fishing. 

I like fishing with a lino. 
Herę Is a fishing-rod and liooks. 
Have you got any worms to al- 
lare fisli with? 
Pat In your linę. 
The fish bites well at the bait. Złapałem szczupaka. 
Baczność, znowu zagryza 
Pan bardzo zgrabny łowiec. 
Wyrzućmy sieci. 
Wyciągaj pan, oto ł<5w sowity I have caught a pikę. 
Stop, there'8 a bite again. 
You are a yery skilful angler. 
Let ns throw out the nets. 
Draw It out; you have madę 
excellent draught. Palić tytuń, zarzywać tabakę. 
Pan pali tytuń? zarży wa tabakę? 

Proszę o szczyptę tabaki. 

Zapomniałem moją tabakierkę. 

Tabaka pańska, zmusza mię do 
kichania, 

Mogęż panu zaprezentować cy- 
garo? 

To prześliczny futerał. 

Mam trochę dobrych Havana, Smoking and snufF-taking. 

Do you smoke? do you take 

snuff? 
May I ask you for a pinch of 

snuff? 
I have forgotten my snuff-box. 
Your snuff makes me sneeze. May 1 offer you a cigar? 

That is a splendid cigar-box. 
1 have some real Havannah-cigar8. Oygaro to źle zwinięte, nie ma 

ciągu. 
Żdłte cygara są za słabe, ciemne 

za mocne. 

Palą się za prędko. Thłs cigar is badly madę, it does 

not draw. 
The light-yellow cigars are too 

mild (light), and the brown ones 

too strong. 
They bum too quickly. 158 Palić tytuń, żarz. tabakę. Smoking and snufF-taking. 

Pan ma prześliczną cygarniczkę This ineerschaam (bowl) is bean- 

z pianki. tifully colonred. 

Co za piękny cybuch. The tubę of this pipę is very 

handsome. 

Pan woli fajkę glinianą? Perhaps you prefer a clay-plpe? 

Ja ją nałożę. I will just fili it. 

Oto kapciuch, a tu papier do za- Herę is the tobaccobag (pouch), 

palenia. and there are some kindlers to 

light włth. 

Ten tytuń wyborny. Thia tobacco is excellent. 

Pańska fajka zgasła, chce ją pan Your pipę is out, will you light 

znowu zapalić? it again? 

Pan palacz namiętny, Yoo are a desperate smoker. Jeździć konno. Horsemanship. 

Jeździ pan wierzchem (konno)? Do you ride well? 

Mdj brat jeździ wierzchem dobrze. My brother sits a horse well. 

On jeździ konno co ranek. ITib takes a ride every momlng. 

Trzyma się dobrze na koniu. He sits well on horseback. 

Ja lubię konno jeździć. I like riding very much. 

Wyjedziemy wierzchem. Let us make &n cxcnrsion on 

horseback. 

Przejedziemy się konno? Willyou take a ride? 

Osiodłać mego konia. Saddle my horse. 

Czy mój koń osiodłany? is my horse saddled and bndled? 

Pan ma dobrego, złego konia. you are weU, badly moiinted. 

Pan dobry jeździec. yoo are a good liorseman. 159 Jeździć konno. 
Kto pana jeździć nauczj^ł? 

Ten koniuszy jeździ dobrze. 

Koń pański dobrze ujeżdżony. Horsemanship. 

Who taught yoa to ride the 

great horse? 
Thls horsebreaker is a good rlding- 

master. 
Yonr horse is well broken in. On miękkiego pyska. 

Czy dobrze okuty? 

Nie śmiem dosiąść tego konia. 

Gdy wsiadł na konia. 

Zsiądź pan z konia. 

Na konia! 

Damy koniom ostrogi i ujedziemy. He has a good mouth. 
Is lie well shod? 
I do not yentare to mount this 
horse. 

When he got on horseback. 
Alight again from the horse. 
To horse! 
Let as clap spurs and be off. Daj pan iść krokiem koniowi. 

Puść go pan w trąb, w galop. 

Zaczyna dreptać. 

Zaczyna galopować. 

Goni wielkim galopem, na wyścigi. Walk (pace) him! 

Trot him, pat him into a galion 

He begins to trot. 

He falls into a gallop. 

He rans at fuli gallop Koń bieży żwawo 
Pan nie mocno siedzi w siodłe. 
Nie mogę kierować wroniego, 
siwka. 
Koń stawia dęba, wierzga He goes a good pace. 
Your seat is not firm. 
I cannot manage the black, 
grey horse 
The horse rears, kicks Koń zasiekuje. 

Weź pan kr<5cej cugle 

Lubię jeździć z krdtkiemi, długie- 

mi strzemionami. 
Podprząż pan strzemiona o dwie 

dziin-ki wyżej. 
Koń jego padł nogami do gdry. He cats in his hind feet. 
Tighten the reins. 

I like riding with long, short 

stirrnps. 
Yon must take the stirrups two 

holes up. 
His horse fell ander him, fell 

beeU over head. 160 Jeździć konno. 

Konie poniosły. Horsemanship. 
The horses ran away. Koń paiiski ani cuglom ani ostro- 
gom nieposłuszny. 
Jazda konna mię męczy. 
Siądź pan za mną. 
Jeżdżę wierzchem bez siodła. 

Rozprząi mego konia. 
Pan zajeździł konia swego. 
Poprowadź konia do wody. 
Prowadź konia do pławu. 
Armia ta składa się z 80000 pie- 
choty i 10000 konnicy. 

Jeździć na koniku. 
To jego konik. 

Darowanemu koniowi nie zaglądaj 
w zęby. 

Koń i na czterech nogach się pot- 
knie. 

Oko ])ań8kie konia tuczy. Koń czystej rasy. Your horse obeys neither the 
relns nor spur. 

Rłding fatigues me very much. 
Mount behind me. 
I ride without a saddle. 

Unbridle my horse. 
You have tired your horse. 
Water the horse. 
Take him to the pond. 
This army consists of 30,000 foot 
and 10,000 horse. 

To ride a stick. 

It is his sheet-anchor, his strong- 

hoid. 
One must not look a gift horse 

in the mouth. 
'Tis a good horse that never 

stumbles (and a good wife that 

never grumbles). 
The master*s eye makea the horse 

fat. 

Thorough-bred Koń rotny. 

Koń wyścigowy. 

Koń wierzchowy. 

Koń powozowy. 

Koń do polowania. 

Koń pociągowy. 

Koń wozowy. 

Koń roboczy, ciężarowy. a charger 

a race-horse (racer) 

a saddle-horse 

a coach-horse 

a hunter 

a draught-horse 

a cart-horse 

a pack-(led-)horse 161 Jazda konna. 

Koń najemny. 

Koń podwodny. 

Klepak. 

Koń ryiy. 

Koń skarogniody. 

Kasztan. 

Koń gniady. 

Koń jabłkowity. 

Koń siwo -jabłkowity. 

Koń bułany. 

Koń gniady jabłkowity. 

Koń piegowy. 

Koń pstrokaty. 

Koń z łysiną. 

Koń białonogi. 

Grzywa. 

Kopyto. 

Anglizować. 

Koń anglizowany. 

Wędzidło. 

Kaganiec. 

Kły. 

Zęby przednie. 

Poprąg. 

Poprzęgać. 

Cagle. 

Podbrzusznik. 

Szczotka, pęk włosdw. 

Uzda. 

Łańcuszek u uzdy. 

Rzemień strzemienny. 

Guz. 

Sumki, torba. 

Olstra. Horsemanship. 

a hackncy 

a relay-horse 

a pony 

a chesuut-horse 

a sorrel-horse 

a bay 

a bright-bay 

a dappie-grey 

an iron-grey, grey horsa 

a cream-coloured łiorse 

a bright-dappled bay 

a piebald 

a flea-bltten horse 

a horse with a blaze 

a wliltefoot 

the mane 

the hoof 

to crop the tail( to deck 

a cropped horse 

the bit 

the mazzle 

the tushes 

the gatherers 

the glrth 

to girth 

the reins 

the belly-band 

the fetlock 

the snafHe 

the curb-chain 

the holder 

the pommcl 

the budgcl 

the holstera 162 Jazda konna. Horsemanship Poduszka u siodła. 

Czaprak. 

Łęki u siodła. 

Szory. 

Naocznice. 

Kółko u ostrogi. 

Podkowa. 

Zgięcie nad kopytem. 

Zaprząg. 

Cliomąto. 

Lejce. 

Musztuk. 

Podazdowuik. 

Podogonnik. 

Kantarka. 

Źłdb. 

Sieczka. 

Skrzynia na owies. 

Podściełka. 

Sieczkarnia. the saddle-pad 

Saddle-clotii , sliabrack 

a saddlebow 

the harnesa 

the bllnkers 

the rowels 

a horse-shoo 

the pastern 

the traces 

the coUar 

the draft-rełn 

the cross-chain 

the martingal 

the crupper 

the halter 

the manger 

chopped straw 

the oat-chest 

the iitter 

the chopping-bank Słup. 

Międlica. 

Zgrzebło. 

Czesać zgrzebłem. 

Bat. 

Świstać batem. 

Śpicruta. 

Wierzgający. 

Cichy. 

ZłośUwy. 

Dumny. 

Ognisty. 

Bojafllwy. the bar 

the rack 

a curry-comb 

to curry, to rub down 

a whip 

to clash, to twang 

a jockcy-whip (switch") 

foundered 

quiet (gentle) 

vicious 

prond 

fiery, spirited 

skittish 163 Jazda konna. Horsemansbip. Wytrwały. 
Gryzący żłób. 
Twardego pyska. 
Piersisty. 
Konie dyszlowe. 
Konie poprz^ine. 
Koń siodłowy. 
Koń podręczny 
Strzałka (na kopycie). 
Kabriolet. 
Korpus karety. 
Kozioł (w karecie). 
Ławka lokaja. 
Okienka. 
Sztory, zasłony. 
Jaszczyk pod kozłem. restiff 

a łiorse that has got the tick 

hard-mouthed 

good wind 

the wheelcrs 

the leaders 

the near-horse 

the off-horso 

the frog 

a gig 

the body 

the box 

the dickey 

the sashes, windowe 

the blinds 

the boot "Wierzch karety. 

Dyszel. 

Hołoble. 

Koła. 

Sprychy koła. 

Oś. 

Swoień. 

Dzwono, felga. 

Piasta. 

Resory. 

Wyścigi. 

Styplczcs. 

Kareta o sześciorgu koniach. 

Klaczą, szkapa. the roof 

the pole 

the shaft 

the wheels 

the spokes 

the axle 

the linch-pin 

the felloes 

the nave 

the springs 

Horse-racing (a race) 

Steeple-chase 

a coach and six 

a Jadę. 164 Polowanie. 

Ohodźmy na polowanie. 
Ta okolica dobra do polowania. Sporting. 
Let U8 go a shooting (huntlng). 
Thłs is a fine sporting coantrj'. Jak wiele zwierza ubiliśmy ta 
przeszłego roku! 

Rozpaść pan psy. 

Pan ma znaczną sforę. 

Ten wyżeł jest pewny, tropisty 
ł nie prędko ustaje. 

Czy pan z swej dubeltówki zado- 
wolniony? 

Jaki ma pan numer? 

Numer za wysoki ; pan szkodzi 
zwierzynie. 
Nabijmy strzelby. 
Tam goni zając. 
Puść pan psy na niego. 
Oto goni nazad. Cel, pal! 

Ubiłem go na miejscu. \ What a ąuantity of gamę we kil- 
led there last yearl 

Slip the dogs. 

Yon have an excollent pack of 

hounds. 
Tłiis bloodhound is well trained, 

he is a good limer and is ncvcr 

tired. 
Are you still pleased with your 

double-barrelled gun? 

What number tlo you make use of? 

It is too thick; you damage tho 
gamo. 

Let ns load our guns. 
A hare is passing by tliero. 
Set the dogs at him. 

There he runs; let us take oar 
aim and shoot. 

I havo lald him dead on the spot. Ja spudłował; moja strzelba nie I have missed him; my gun fla- 

wypaliła. shed In the pan (missed fire). 

Psy go wloką. The dogs carry him. 

Czy jutro będzie gonienie jelenia? Wili they bunt, stalk to-morrow? Jeleń ustał. 

Pies nie na tropie. 

On zbił się z tropu, 
^dą pod śladem. Tłic stag stands at bay. 

The hound has lost the sccnl, is 
off the scent. 

He is thrown off the scent. 
They follow in the track. I 165 Polowanie. 

To je na trop znowu naprowadzi 

Psy na trop wpadły. 

Daj pan psom swoini szukać śladu. 

Szukaj ! 

Idź pan na stanowisko; zatrąb. 

W tej koniczynie gromada kuro- 
patw. 

Strzel pan do tego bażanta. 
Spuścił się do tego krzaku. 

Mdj pies go wypędzi. Strzelec, łowczy. 

Polowanie na lisa. 

Łdw na ptaki. 

Polowanie z chartami. 

Wabik. 

Zasieka. 

Zwierzyniec. 

Bażantarnia. 

Królikarnią. 

Leśniczy, borowy. 

Złodziej zwierzyny. Sporting. 

That will put them upon the track 
again. 
The honnds hare caught the scent. 

Make your dog search. 

Fetch and carryl 

Go shooting (upon the catch) 

blow the hom. 
There is a covey of partridges in 

that lucerne-field. 
Shoot at that pheasant. 
It is sąuattlng in those bnshes. 

My dog will start it. 

a sportsman 

Fox-huntin|f 

Fowling 

Goursing 

a decoy-blrd 

a springe 

a preserre 

a pheasantry 

a warren 

a game-keepcr, forester 

a poacher raść zwierzynę, 
[asło strzeleckie. 

szczałka wabiąca, 
łeśń strzelecka, 
larzędzia strzeleckie. 
Strzelba. 
)robny szrot. 
Jzrot zajęczy. to poach 

Whooping 

Bird-call 

a hunting-song 

the shooting-apparatus 

a fowling-piece 

Dust-shot (fowllng-shot) 

Smali shot 166 Polowanie. Lotki. 

Woreczek na szrot. 
Torba łowiecka. 
Proch. 

Rożek na proch. 
Gwintdwka, 
Stempel. 
Zapał. 
Kurek. 

Naciągać kurek. 
Spuścić kurek. 
Spust. 

Zamek perkusyjny. 
Krzemień. 
Panewka, 

Podsypać panewkę. 
Lnfa. 
Kolba. 
Nabdj. 
Nabijać. 
Kapzel, plston. 
Sraba końcowa. 
Cel, guz. 
Kulo ciąg, grajcar. 
Donos wystrzału. 
Strzelać w takiej odległości, by na 
pewno trafić. Sporting. 
Swan-drop 
the shot-belŁ 
the game-bag (pouch) 
Powder 

the powder-flask (priming-horn) 
a rifle 
the ramrod 
the touch-hol« 
the cock 
to cock 
to ancock 
the trigger 
a percussion lock 
flint 
the pan 

to prime a fire-lock 
the barrel 

the stock (butt-end) 
a charge 
to load 
the nlpple 
the breech 
the sight 

the worm (wad-hook) 
gunshot (the rangę of a gun) 
to shoot one close Roboty kobiece. 

Daj mi pani igłę , i nitkę czarnego 
jedwabiu, nici, bawełny, wełny. 

U mnie nie ma ani jednej dobrej 
igły w igielniku. Ladies' work. 

Let me have a needle and a nced- 
Icful of black silk, linen thread, 
cotton, wool. 

I havo not one good nccdle in my] 
case. 167 Roboty kobiece. 

To tu mają tak małe uszko, 
ani sposobu nawlec nici. Ladies' work. 

Tliese have such smali eyes that 
I cannot thread them. Trzeba nitkę woskować. 
Zgubiłam naparstek. 
Wywlekłam nitkę z igły. 
M<5j jedwab się urwał. 

Więc rób pończochę; gdzie podzia- 
łaś pończochę? 

Oto jest? ale nie mam już baweł- 
ny- 

Był przecież cały kłębek jeszcze 
w twej torebce od roboty. You must wax the thread. 
I have lost my thimble. 
I havo unthreaded my needle. 
My silk is broken. 

Weil then yoa may knlt; where Is 

your knitting-tool? 
Herę it is, but I have no morę 

cotton. 
Yet there was stlll a whole bali of 

it in your workbag. Oto halsztuk twego brata, ktdry 
naprawić potrzeba. Gdzie jego 
pończochy? 

Dałain je do cerowania; nie mia- 
łam czasu ich sama pocerować. 

Doszyj teraz tej koszuli; spdd już 
skrajany; masz tylko przyszyć 
rękawy. Herę is a neck-tie of your bro- 
ther'8, It wants mending. Where 
are his stockings? 

I have given them to the dar- 
ning woman; I had no time to 
darń them myself. 

Finish this shirt at present; the 
body is cut oat; you need only 
«ew on the sleeve. Brakują także strzałki i żaboty. 
Nie zapomnij wyprasować szwdw. 

Co tam dobrego robicie? 

Haftuję czepiec z tiulu. Juzem go 

podrysowała. 
Ja obrąbiłam moją chustkę. Pani szyje bieliznę? 

Co pani naciągnęła w tych dwóch 
kiośnach ? There are also the gussets and 
the fHU still wanting. 

Take care to beat down the seams 
well. 
What are you about there? 

I am emtroidering a till-cap; I 
have already designed It. 

I have hemmed my pocket hand- 
kerchief. 

You are sewing plain work? 

What have you stretched on the 
two frames there? 168 Roboty kobiece. Ladies' work. Na pierwszych mam szelki, które 
iiaftuję drobnym haftem, jedwa- 
biem na kanwie ; na drugich kap- 
ciach, który wyszywam płasko 
na cienkiej skórze. 

Ja będę nadziewać lub dziergać 
woreczek do pieniędzy (sakiewkę). 

Pani nadziewa dzień cały. 

Obrobiłam dwanaście razy. On the first there are a pair of braces 
which I embroider on canvas with 
smali stitches in silk; on the other 
a tobaccobag, which I embroider 
with fiat stitches on fine leather. 

1 shall knit or crochet a purse. 

You are knłtting the wholo day 
1 have knitted twelve ronnda. Zaczynam gubić, spuszczać. 

Spuściłam oczko. 

Proszę mi podać, abym je nabrała. I begin to diminish , to increase for 
the toe. 

I have dropped a stitch. 
Give it mC; I will take łt up. Pani nadziewa za szeroko, za ści- 
śle. 

Proszę spruć ten szew. 
Czy przyniesiony mój ubiór? You knit too loosely, too tłghtly. 

Rip (undo) this seam. 

Do you bring me my dress? Pani mi długo czekać kałe. 

Proszę go przymierzyć. 
Ozy to wszystko dokładnie szyte? 
Ta suknia bardzo szeroka. 
Zdaje mi się ie talia za wysoko 
siedzi. 
To tak być musi, to moda. 

Jak gamlrowaną ta suknia? You have kept me waiting a long 

time. 

Let me try that on. 
Is all this carefuUy sewed? 
The gown is very wide. 
The waist appears to me to be 

a trifle too short. 
That must be so, it is the fa- 

shion. 
How have you trimmed this dress? Fałdy nie leżą gustownie. 
Temu łatwo zaradzić. 
Moję suknię sama skroiłam. The folds are not neatly plaited, 
I shall easily put It to rights. 
I have out out my gown myself. 3to praczka. 
Ona pierze u nas. There is the lanndress. 
She washes for our house. 169 Roboty kobiece. 
U mnie bielizna do prania 

Upierz ją starannie. 

Kiedy mogę ją mieć napowrdt? 

Porachuję moją bieliznę. 

Oto spis bielizny. 

Proszę zobaczyć czy w porządku. 

Brakują mi dwie sztuki. 

Ta chustka od nosa nie moja. 

To nie mdj znak. 

To fałdy są złe. 

Te koszule są źle wygładzone. 

Ten kołnierz za tęgo krochmalny. Drut. 

Igła do cerowania. 

Nożyczki. 

Motowidło. 

Zwijać nic!. 

Poduszka do igieł. 
Pudełko do szyci*. 

Haftka. 
Koniec igły, 
Cienkie szycie 
Robota w ażurek. 
Szwaczka. 
Nawlekać paciorki 
Stępnować. 
Stępno, bębenek. 
Cerować. 
Rękawy. Ladies' work. 

1 havo some dirty linen to put 
out to wash. 
Pray, wash it carefully. 
How soon can I have it back 

I will count my linen. 
Ilere is the washing-bill. 
See whether it is correct, 
There are two pleces missing. 
This handkerchief does not be- 

long to me. 
That is not my mark. 
The folds (plaits) are not well madę. 
These shirts are badly ironed. 
This coUar is starched too much 

(too stiff). 

a knitting-needle 
a daming-needle 
a pair of scissors 
a reel, a yam-windle 
to reel 

a pin-cushion 
a 8ewlng-box 

a hook 

the point of a needle 

fine work, fancy-work 

openwork 

a seamstress , needlewoman 

to string pearls or boads 

to stitch 

back Btitch 

to patch 

the sleeve» 170 Roboty kobiece. 


Ladies' work. 


Rozpdr rękawa. 


the armhole 


Naramienniki. 


the shoulder-bands 


Obszywki rękawa. 


the wrist-bands (sleere-bands). 


Strzałki, kliny. 


the clock 


Kraj. 


the border 


Lisztwa. 


Selvage 


Pdłkoszulek. 


a front 


Stan, talia. 


the body 


Szyja. 


the neck 


Rozporek. 


the bosom 


Blat. 


the skirt, the lappet 


Obrębek. 


the border 


Poła. 


tlie lap 


Wyciąć. 


the out 


Wycięcie. 


to out out 


Szyć przed ściegiem. 


to whip, to overcast 


Przeszyć. 


to nap the seam over 


Poduszka do szycia, stolik. 


a sewing-cushion, sewing-desk 


Krosienka. 


a flrame 


Haft. 


Embroidery 


Sznurek jedwabny. 


Bilk twist 


Wzór. 


a pattern 


Prdba. 


a sample 


Model, patron. 


the cat 


Forma. 


the tum 


Sztych koronkowy 


lace-point 


Grunt koronkowy. 


bobbin-net 


Koronki plecione. 


bob-work, bonelaoe 


Suszyć bieliznę. 


to dry (linen) 


Wyżymać, wykręcać. 


to wring 


Składać w fałdy, zbierać. 


to plalt, gather 171 Roboty kobiece. 

Płukać. 

Nakrapiać. 

Namydlić. 

Ług. 

Ługować. 

Miejsce do suszenia. 

Maglować. 

Magiel. 

Powyciągać. 

Żelazko. 

Deska do prasowania. 

Kłębek nici. 

Prząść. 

Przęsła. 

Wrzeciono. 

Motowldło. 

Wełniany. 

Pasisty. 

Drukowany katun. 

Batyst. 

Lino. 

Flanela. 

Keper. 

Gaza. 

Nankin. 

Droget. 

Barchan. 

Bazyn. 

Muślin w kwiaty. 

Lustr. 

Sukno. 

Towar sukienny. 

Kamlot. 

Brokar, złotogłdw. Ladies' work. 

to fłnse 

to sprinkle 

to lather 

the Ue 

to wasli in lie, to buck 

the drying-ground 

to mangle 

the mangle, calender-boarrt 

to fray, to unravel 

smoothing-iron 

the ironing-board 

a bali of yam 

to spin 

a distaff 

a spindle 

a yarn-reel 

worsted 

sti-iped 

piinted calico 

cambric 

lawn 

flannel 

twiU 

gauze 

nankeen 

drngget 

fustian 

dlmity 

sprigged muślin 

lustring 

cloth 

drapery 

camlet (orleans) 

brocade 172 Roboty kobiece. 

Adamaszek. 

Atłas. 

Aksamit. 

Pdłaksamit. 

Trykot. 

Taft. 

Seria. 

Galony. 

Plasz. 

Płatno. 

Bagran. 

Krepa. 

Cerata. 

Materya gładka. 

Prawa strona materyi. 

Lewa strona materyi. Ladies' work. 

damask 

satin 

velvet 

cotton veivet 

tricot 

sarcenet 

serge 

lace (galloon) 

plush (shag) 

linen cloth 

buckram 

crape 

oil-cloth 

even, smooth cloth 

the rlgłit side of * stuff 

the wrong side. Modniarka. 
Chciałabym mieć kapelusz modny. A milliner. 
I wish to have a fashionable hart. Proszę mi pokazać pańskie mody. 
Oto kapelusze rdinej formy. Let us see your fashions. 
Herę are all sorts of hats. Tu jest kapelusz z czarnego aksa- 
mitu. To najnowsza moda. Herę is a black velvet one. It 
is the newest fashion. Forma tego kapelusza bardzo mała. 

Noszą jeszcze kapelusze z białego 

atłasu ? 
Tak jest, pani, ale więcej odchodzą 

kapelusze krepowe. The form of this hat is rather 
smali. 
Aro white satin hats atłU worn? 

Ycs, madam; but crape is most 
in reąuest. 173 Modniarka. A millincr. Proszę mi dać ten kapelusz z wło- Give me that Leghorn hat triui- 
skiej słomy z białeml wstążka- mod with whlle ribbons. Pozwdl pani spróbować tego. Glve me lecye to try this on yon. Proszę to zaniechać; nie podoba 
mi się. 

Robią jeszcze kapelusze wysokiej 
formy? 

Jeszcze widać takowe. 

Forma angielska znowu modną 
będzie. 

Pozwoli pani pokazać sobie kilka 
wspaniałych woaldw koronko- 
wych? 

Mam przecudne brukselskie ko- 
ronki. 

Proszę mi pokazać robocze to- 
rebki. 

Oto zgrabniutkie. 

Nie potrzeba pani wachlarzy lub 
rękawiczek? 

Potrzebuję taftu na podszewkę. 

Proszę mi pokazać rdżne kolory. 

Ten kolor za blady. 

Nie ma innego? 

Ten mi się podoba. 

Proszę mi te wszystkie sprawunki, 

jakie wyszukałam, przysłać dzisiaj 

jeszcze. It Is not worth the while; I am 
not pleased with it. 
Are high-crowncd hats still madę ł 

There are some seen. 

The English form begins to get 

in fashion again. 
Madam, will you look at some 

beautiful lace veil8? 

1 have some of Brnxellea lace, 
exquisitely beautiful. 

I ghould Uke to see some work- 
bags. 

These are very pretty ones. 
Yon do not want fans or gloves? 

I want aome sillc cloth for II- 

ning. 
Show me the diflferent sorts yon 

have. 

This colour Is too pale. 
Have you no other? 
This will suit me. 
I beg you will send me the thlngs 

I have chosen, in the course of 

the day. Handlarz sukna. 

Chciałbym widzieć prdby cien- 
kiego sukna. A wooUen-draper. 
I should like to see some pattems 
of fine cloths. 174 Handlarz sukna. A woollen-draper. Oto ksi^ka z prdbami; proszę 
wybierać. 
Po jakiej cenie pan żąda? 

Proszę mi pokazać co tu najle- 
pszego. 

Jakiego koloru pan żąda? 

Ten kolor mi się bardzo podoba. 

W modzie też takowy? 

Granotowy i czai-ny zawsze nosić 
można. 

Proszę mi pokazać w sztuce. 

Oto jest; rozwinę je panu. 

Kolor nie jest pewny, boję się 
aby nie spełznął. Herę is the stall-clotb , Sir, you 

have a choice. 
What price would you wish to 

go to? 
Show me the finest you havo. 

What colour do you Uke best? 
I like thls colour very much. 
Is it in fashion now? 
Blue and black are always In 

fashion. 

Shew it me on the piece. 
Herę it is; I will spread it out 

(unroll it) for you. 
The colour is rather delicate, I 

fear it will soon fade. Przepraszam, to trwała farba. j jjgg your pardon. Sir, it will 

wear very well. 

Sukno to farbowane w sierci. jj ig ^yed łn wool (it is a good 

dye). 

Proszę obejrzeć zaprawę i pasmo. Examine the woof and warp. To sukno bardzo cienkie. 
Ono bardzo miękkie. 
Ono mocne. 

Ma wiele lustru, zbiegnie się po 
dekaturze. 

Proszę darować, ale ono bardzo 
dobrze strzyżono i prasowane; 
pokażę panu środek, bo to tylko 
cięcie. 

Pan go gładzi przeciw włosowi. 

Wielo łokci potrzebuję na frak? This cloth is very thin. 

It is very soft. 

It is tłght. 

It seems to have been very much 

dressed; it will becomo coarse 

after being nnglossed. 
I beg your pardon, it is very 

well shom and pressed; I will 

show you the fag-end ; this is 

but the first cut. 

You feel it against the grain. 

How many yards do I want ft>r a 
dress coat? 175 Handlarz sukna. 

Szerokość w dziewięć ćwierci, bę- 
dzie pan potrzebował — . 
Po czemu łoicieć? 
Proszę mi odciąć cztery łokcie. 
Potrzebuję materyi na kamizelkę. 

Ten kolor za ciemny. A woollen-draper. 

It is nine eigths wide, you 

want — 
How much do you sell it a yard? 
Cut me four yarde. 
1 want some stuflf for a waist- 

coat. 
That colour is too duli. Chciałbym takiej materyi, iżby i ^ant something that does not 
nie walała się prędko i którą prać g^t dirty, that washes well. 
łatwo. Ten wzór mi się podoba, ale się I Uke thia pattem, but I fear 
obawiam iż materya prędko się the stuff will not wear well. Krawiec. 

? Posłałem po pana, abyś mi pan 
wziął miarę na suknię. 

Jakiej formy pan żąda? 

Proszę mi zrobić, jak teraz noszą. 

Podług ostatniej mody. 

Życzy pan sobie kamizelki i spo- 
dni? 

Tak jest , kupiłem sobie sukno do 
całkowitego ubioru. 

Jakie guziki pan sobie życzy? 

Życzy pan sobie guziki z tej sa- 
mej materyi? 

Żółte guziki odpowiadają tej far- 
bie A tailor. 

I have sent for you to measure 
me for a coat. 

How will you havo it mada? 

Make it as they wear them now. 

In the newcKt fashion. 

Do yon also want a waistcoat 

and pantaloons ? 
Yes, I have cloth enough for a 

complete suit of clothes. 

What sort of buttons will you 

have? 
Włll you have buttons covered 

with the same stufif? 
Yellow buttons will suit thig oo- 

lour. 176 Krawi A tailor. Czy stan u spodni ma być wy- 
soki? 
Ni za wysoko ni za nizko. 

Zobaczmy jak leży ta suknia. 

Proszę mi ją przymierzyć. 
Ona panu bardzo dobrze leży. 
Ona niby do ciała ulana. 

Rękawy podobno za szerokie. 

Teraz je noszą bardzo szerokie. 

Surdut bardzo wazki. 
On mię pije pod pachami. 

Stan za długi. 
On się fałdzi. 
Trzeba go koniecznie przerobić. Will you have your pantaloons 
to come high up? 

Neither too high, nor too Iow, 

Let us seo how the coat fits me. 

Try It on. 

It fits you perfecŁIy woli. 

It makes you a very good shape. 

Are not the sleeyes too wlde? 

They are worn very wlde now. 

It is too close. 

It pinches me under the arms. 

It Is too long-waisted. 

It sits In wrinkles. 

It must at all events be altered Szewc. 
Przynoszę pańskie buty. 

Proszę je pokazać. 
Pozwdl pan przymierzyć. 

Zdaje mi się ie ich nie wdzieję, 
otwdr podobno za wazki. 

Uciskają mi palce. 
One za spiczaste. 

Uciskają mię. The shoemaker. 
81r, I brlng you yonr boots. 

Let me see. 

Give me leave to try thom on 

you. 
I fear I shall not be able to put 

them on ; the entrance seems to be 

too narrow. 
They hurt my toes. 
You have madę them too pointed. 

They pinch me 177 Szewc. 

Przez rozchodzenie bąd^ szersze. 

Podbicie a pana trochę za wysokie. 
Proszę mocno stąpać. 
W nich chodzić nie mogę. 
Pragnę mieć nogę wygodnie. The shoemakcr. 

They włU grow wlde enough by 
wearing. 

Yonr instep ia rather high. 
Stamp your foot on the ground. 
I cannot walk in them. 
I Hke to be easy in my shoes. One panu doskonale przypadają, 
nie robią najmniejszego fałdu. They fit you exactly, without ma- 
king so much as a wrinkle. Skóra nie dobra. 

Odpowiadam panu za nią, że nie 
przemaka. 
Przodki nic nie warte. 

Podeszwy są za cienkie. 
Koleje są za wysokie. 
Obcasy są za szerokie. The leather is bad. 

I will warrant it waterproof. 

The upper-leathcrs are good for 
notbing. 

The Boles are too thin. 
The ąuarters are too high. 
The heels are much too w i do. Te buciki zanadto wycięte. 

Te trzewiki nie dla mnie zrobione. 

Proszę je zabrać napowrót i jak 
najprędzej zrobić mi inne. These shoes are too high , too Iow 

These shoes were never madę for 

me. 
Take them back and make ano- 

ther pair as soon as possible. Proszę mi podać podnóżek, chcę 
ściągnąć buty. 

Te buciki trzeba raz jeszcze wbić 
na prawidło. 

Potrzebuję także trzewików fu- 
trzanych. 

Proszę je zrobić szeroko , abym je 
mógł wdziać na buty. Give me the boot-jack to puli them 

off. 
You must put these shoes on the 

last again. 
I also want a pair of fnr-shoos. 

Make them wlde enough, that I 
may get them over my boots. Oto para butów do naprawy. Herę is a pair of boots that wanta 
mending. 178 Szewc. The shoemuker. 

Oto inna para do podszycia. An other one to be new-vamped. 

I trzy pary trzewików do podze- ^^^ three pairs of shoea to be 

lowania. soled. 

Mamie i obcasy podrobić, bo te Are they not to be iieeled too? 

zdeptane? The heels are woni off. Zegarmistrz. A watchmaker. 

życzę sobie mieć dobry repetjer, I want a good repeater, a pendu- 

zegar wiszący. lum-clock. 

Mam tego wybór dobry. I havc a good stock of them. 

Proszę wybierać podług smaku. You may choose what you please. 

Oto cylinder z jednej z najlepszych Herę is a cylinder-watch from one 

fabryk w Genewie. of the best manufactories in Go- 
nera. 

Oto repetjer wyłożony rubinami. Herę is a repeater set with rubies. 

Chód jego wyborny. It has excellent works. 

Da mi go pan na próbę? Will yon let me have it on trial? 

Ręczę panu za niego dwa do trzech I warrant it for two or three years 
lat. 

Od czasu jak go posiadam, ani na Since I have it, it has not varied 

minutę nie chybił. a minutę. 

Przynoszę panu inny do naprawy. I bring you one which I want to 

get mended. 

W nim cos zepsute. Something is broken in it. 

On w nieporządku. It is ont of order 

Skazówka złamanal A band is broken 

Włos pęknął. The spring łs broken. 

On nie idzie. It does not go. 179 Zegarmistrz. 

Trzeba go obciągnąć, uregulować, 
wyczyścić. 

Muszę go rozebrać. 

Rozbiłem szlciełko od zegarka me- 
go, wstaw mi pan inne. Bądź pan łaskaw na ten czas po- 
życzyć mi innego. A watchmaker. 

Yon mnst wind it up, regulate it, 

clean it. 
I mnst take it to pieces. 
I have broken the glass of my 

watch, will you put in ano- 

ther? 
Be so kind as to lend me ano- 

ther watch, till I have minę. Oto jeden , ktdry datę pokazuje 
i bije, a drugi wskazujący se- 
kundy. Herę is one which shows thc 
days of the month and strikcs, 
and another with a second-hand. Pożycz mi pan kluczyka. 

Ten kluczyk do mego zegarka nie 
pasuje. Zegar ścienny. 

Chronometer. 

Zegar wieżowy. 

Klepsydra. 

Zegar wiszący. 

Zegarek damski. 

Zegarek tombakowy. 

Korpus na zegar. 

Szafa na zegar. 

Cyferblat. 

Wskazówka godzinowa. 

Wskazówka minutna.' 

Kdłka. 

Szpindel. 

Wahadło. 

Zamknięcie na sprężyny. 

Bębenek. 

Łańcuszek. Lend me your watch-key. 

This key does not fit my watth. a tlme-piece, a pendulum-watch 

a tlme-keeper 

a church-clock 

honr-glasses 

the pendulum 

a lady's watch 

a pinchbock watch 

the watch-case 

a clock-case 

the face 

the hour-hand 

the minute-hand 

the wheels 

the great whcel. tho^ fusce 

tho balnnce wheel 

thc barrel 

the clockwork 

the watch-chałn 180 Zegarmistrz. 

Główna sprężyna. 
Sprężyna spiralna. 
Zegar bijący, budzący. 

Berioki, włesidła. 
Dzwonki. 
Dzwon alarmowy. 
Serce (dzwonu). 
Wiązania dzwonów. A watchmaker. 

the main- spring 
the spiral-spring 

a watch with a clockwork, alarm- 
bell 

the trinkets of a watch 
the bells 

the tocsin (alarm-belU 
the clapper (hammer) 
the belfry Kuranty. 

Emalia. 

Reliefy, robota wypukła. 

Ozdoby. 

Pozłota matowa. chiming, the chime of bell» 

enamel 

embossment 

decorations 

with unpolished guilding. Księgarz. 
Co nowego w literaturze? Thc bookseller. 

What is the newest literaturę'? Pragnę kupić książek kilka. 

Z jakiego gatunku? Czy pan ży- 
czy sobie dzieł naukowych, czy 
literackich? 

Proszę mi pokazać najnowsze u- 
twory niemieckiej literatury. 

Oto dwa katalogi książek na- 
deszłych niedawno z Niemiec 
i Anglii, z dodanemi tam cenami. I wish to pnrchase some books. 

Of what description? Do you wish 
works of a scientific or of a 11- 
terary naturę? 

I beg yoa to show me the new- 
est publications in German lit- 
eraturę. 

Herę are two catalogues of books 
just arrived from Germany and 
England with the prices affixed. Proszę oznaczyć książki, kt<5re pan 
mieć by pragnął. Have the kindness to mark Ibe 
books wbich suit you. 181 Księgarz. 

Widzę wiele wydań ozdobnych; 
pokaż mi pan trzy pierwsze 
dzieła. 

Oto dzieła jaleich pan żądał. 

Proszę o egzemplarz. — 

Mam tyllio wydanie w dwunastce. 

Ono ozdobne kolorowanemi ryci- 
nami. 
Format mi się podoba. 

Chciałbym tę książkę mieć opra- 
wną. 
Jakiej oprawy pan żąda. 

Chciałbym oprawy w skórkę cielę- 
cą i złoconemi lub marmurkowemi 
brzegami. 

Ma pan pamiętniki B — a? 
Mam egzemplarz antykwarski, ktdry 
w bardzo dobrym stanie. 

WolałBym je mieć nowe. 

Wydanie wyczerpane. 

Nie wydadzą ich na nowo? 

One w druku, ale nie wiadomo 
kiedy prasę opuszczą. 

W takim razie wolę wziąsć egzem- 
plarz, ktdry pan posiada. 

Wiele pan żąda? 

Wiele mi pan da rabatu? The bookseller. 

I see many splendid editłons- 
show me the first three works. 

Ilere are the works you reąuire. 

I wish to have a copy of — . 

I have only the duodecimo edi 
tion. 

It fs embelllshed with colourcd 
plates. 

The size pleases me. 

I wish it bound. 

What sort of binding do you 

wish? 
I wish to have the books bound 

in calf with gilt or marbled edges. 

IIave you got the memoirs of Ił. ? 
I have n second-hand copy, which 
is in very good condition. 

I prefer to have it new. 

The book is out of print. 

Don't they think of reprinting 
them? 

Thoy aro now in the press; biit 
nobody knows when they will ap- 
pear. 

In thls case I had better make 
snre of the copy you have here. 

What do you ask for it? 

What dlacount do you allow nie? 182 Księgafz. 

To drożej od ceny nowego dzieła. The bookseller. 
That is morę than It cost new. Ono tak rzadkie, ii cena rośnie 
codziennie. 

Pragnę podpisać się na nowe wy- 
danie S — a w dwóch tomach. 

Zechce się pan łaskawie tu wpi- 
sać. Poszyty przysyłać będę za- 
raz po wyjściu. 

U nas nie został się ani jeden 
egzemplarz tego dzieła; każe go 
pan zapisać? It grows 80 scarce that the price 

advances evcry day. 
I shonid like to subscribe to the 

new edition of S, in two vo- 

lumes. 
Will you be so good as to wrłte 

down your name here. I will 

send you the numbers. as soon 

as they have appeared. 
We havo not a single copy of 

this work at hand (in stock) , shall 

I procure it? Księgarnia, 

Księgarstwo. 

Nakładca. book8eller'8 shop 
buoktrade 
the Publisher Handlarz papieru. 
Handlarz rycin. 
Autykwarz. the statloner 

the print-sellcr (fancy-stationer) 

a second-hand bookseller Introligator. 
Drukarz. 
Drukarnia. 
Autor, pisarz. 

Prawo własności utworu Ut» 
rackiego. 

Książki wydane własnym nakła- 
dem. 
Przedruk. 
Wydanie oryginalne. the bookbindor 
the printor 
a printing- Office 
the author 
the copy-right 

publications 

a counterfeit 

Ihe original edition Wydanie stereotypowe. 
Cenzura. a Btereotype edition 
th« ccnsure, ceusorship i 183 Księgarz. 


The bookscller. 


Rękopis. 


manuscrlpt 


Tłomacz. 


the translator 


Tłomaczenie 


a translation 


Tłomaczyć. 


to translate 


Tytuł. 


the title-page 


1 Przedtytuł. 


the bastard-title 


^ Okładka. 


the cover 


Papier. 


the paper 


Papier drukowy. 


piinting-paper, commoH paper 


Papier klejowy 


writing-paper, sized paper 


Papier weliuowy. 


vellum-papcr 


Pargamin. 


parchment 


Makulatura. 


waste paper. 


W ćwiartce 


In qnarto 


Oktawka. 


In ootavo 


Szesnastka. 


In sedecimo 


Ośmnastka 


in octodecimo 


Folio. 


In fbUo 


W arkuszach 


In sheets 


Broszurowane. 


stłtchod (sewed) 


Broszura. 


a pninphiet 


Kartonowane. 


In boards 


Obcinać. 


to cnt 


Plauirować. 


to size 


Filetki, złote linie. 


gold fillets 


Juchty. 


Russia leather 


Barania skdra. 


sheep 


Safian. 


morocco 


Z grzbietem wolnym. 


spriug-backs 


Grzbiet z bandami. 


the back with bauds 


Półskórek. 


half bonnd in calf 


Kolacyonować, sprawdzać. 


to collate 


Defekta, braki. 


Imperfection* 184 Księgarz. 

Przełożyć. 

Zbrudzió. 

Czcionki, litery. 

Pismo tłuste. 

Pismo drobne. 

Rozrzucone. 

Arkusz druku. 

Odbić. 

Skład i dnik. 

Kolumna, szpalta. 

Korektora. 

Czytać korektę. 

Prasa drukairska. 

Robota akcydencyjna. 

Afisze, uwiadomienia. 

Farba drukarska. 

Faktor, zarządca. 

Zecer, składacz. 

Pamflet, broszura, paszkwil. The bookseller. 

to interleave 

to soli 

the characters, types 

largo typea 

amall types 

interlined 

a sheet 

to print (to make an impression) 

composition and print 

the colnmn 

the proof-shects 

to correct the press 

prlnter's press 

accidental, occasional work 

placards, adrertisements 

printing ink 

the foreman 

the compositor, composer 

a pamphlet (lampoon, libel) Mapa (geograficzna). 
Małe, dziełko, traktacik. 
Książka podręczna. a map 
a tract 
a guide-book, hand-book, manuał. Handel. 
Pan tylko sam w kantorze? 

Buchalter wyszedł ukończyć ra- 
chunek z panem N., a kassyer 
poszedł do bankiera po odebranie 
należytośoi wekslowej z Moskwy. Commerce. 

You are alone In the countlng- 
house ? 

The book-keeper has gone to settle 
the acconnt with Mr. N. and the 
cashler went to the banker's, in 
order to receire the nmount of 
the blU of exchange on Moscow. A praktykant? And the apprentice? 185 Handel. Commerce. Jest w komorze celnej dla wyeks- 
pedyowania pak przybyłych stat- 
kiem parowym. 

Proszę wysłać natychmiast tę 
skrzynię z towarem szklannym; 
wciągnij pan fakturę w żurnal 
i obciąż dwanaście rubli za ko- 
missyę, pakunek ł boczne wy- 
datki. 

Napisz pan i frachtbryf. Sługa 
zaraz tę skrzynię weźmie ; ludzie 
czekają by władować. Us is at the custom-house to re- 
ccive some bales arrived by the 
steamer. 

Dispatch this chest of glass-ware 
dlrectly; enter the invoice mean- 
while into the journal and 
charge twelve rubles for com- 
mission, packing and additional 
expenses. 

Make out a bill of lading also. 
Tho porter will come directly tO 
fetch the chest; the packers are 
waiting for it. Może ją trzeba obszyć w płutno 
pakowe i oznaczyć iż zawiera 
tłuczliwe towary? Must it not be sewed In pack- 
cloth and marked to shew łt 
contains brittle goods? Naturalnie; bo woźnica nie odpo- 
wiada za szkodę stłuczenia. 

Gdy pan to ukończy, proszę wy- 
pisać rachunek dla pana O . . . . 

On już gotów; oto jest. Po odcię- 
ciu tego, co on panu dostawił 
i upłacił, przypada panu jeszcze 
trzy tysiące rubli, na które chce 
on wystawić weksel sześciomie- 
sięczny. Ten termin za długi. Of course; for the waggoner is 
not answerable for breakage. 
When you have done with this, 
you must make out the bill for 
Mr. O. 

It is already madę out; here It 
is. After deducting what he 
has furnished you and what 
he has paid on acconnt, there 
are still due to y^u three thou- 
sand rubles, for which sum he 
will give you a bill at six months 
datę. 

That is too long a credit. Powiada, łi w tej chwili nie przy 
kasie, a handel nie idzie. 

Tak mdwią wszyscy źli dłużnicy. 
Moi wierzyciele nie dają ml ani 
dnia zwłoki. — He says, that he is out of cash 
just no w and that things do go 
badly with him. 

That is the common cant of all 
bad debtors. My creditors don't 
allow nie one single day'8 rę 
spite, 186 Handel. Był pan u meklera wekslowego, 
aby podać weksel na Hamburg? 

Jeszcze nie ; musiałem pisać do 
naszego ekspedytora do Antwerpii 
względem szampana, o dyspozy- 
cyi którego, jak pisze, nie ma 
wiadomości. Cotnmerce. 

Hdve you been at the brokcr'8 
to get the bill on Hamburgh nc- 
gociated? 

Not yet; I was obliged to write 
to our commissioner at Antwern 
on account of the Champagne 
whłch, he tells us, hc does not 
know the destination of. On wtedy nie otrzymał awizu ; te- 
raz on musi być w jego rękach. Czytał pan cyrkularz wdowy P , 
w którym ogłasza śmierć jej mę- At that time he had not yet re- 
ceived the letter of advłce, it 
musŁ be in his hands now. 

Have you read the circular of the 
widów P., by which she announ- 
ces the decease of her husband? Przedłuża ona handel pod dawną 
firmą? 

Nie; ona opuszcza handel. Bracia 
N. przejęli skład z długami i do- 
chodami. Will she continue under the same 
firm? 

No, she withdraws from business. 
The brothers N. have undertaken 
the whole stock togelher with the 
asscts and debts. Zdaje mi się ie w tym handlu 
mamy jeszcze małe saldo. There are, 1 believe, some arrears 
due to ns by that house. Tak jest, wyciągnę rachunek ; a je- 
ieli pan wprost na nich ciągnąć 
nie chce, to można wybrać to- 
warem. Yes, ril make out the account, 
and if you don't choose to draw 
on them directly, you may take 
the amount łn goods. Handli^ą oni ryczałtem lub cząst- 
kowo? 

Oni handlują korzeniami, wełną, 
farbami, kramarszczyzną ; przyj- 
mują także komissyę. Are they wholesale or retail 

dealera? 
They deal in grocery, wool, drugs, 

mercer'8 ware; they also under- 

take commissions. 187 Handel. Comtnerce. Być może ii z nimi na przyszłość 
korzystne interesa robić będzie- 
my. Był pan dziś na bursie. 

Tale jest; akcye bankowe spadły 

bardzo. 
Akcye kolei żelaznej trzymały się 

słabo. 
Czy konsole się podniosły? 

Nie, ale czteroprocentowe (kredyt 
publiczny) podniosły się o jedne 
ósmą. 

Handel był słaby, ożywiony. Perhaps we may, for the futurę, 
transact business profitably (to 
profit) with them. Hav6 you been on' Change to- 

day? 
Yes; there was a great fali in' 

bank-shares. 
The railway-shares were rather 

heavy. 
Has there been any adrance in 

consols ? 
No, but the four-per-cents (go- 

vernment securities) have risen 

one eighth. 
The market was duli, brisk. Towarzystwo posiadające chutę 
w N., wypuściło znowu wezwa- 
nia do wpłaty. The melting-house company at 
has mnde a new cali. Właściciele akcyi wciąż dopłacać 
muszą. 

Kurs w tej chwili nie jest korzyst- 
ny, pan musi do czterech procen- 
tu dyskonto zapłacić. 

Nie ma dw<5ch dni, kiedy na równi 
stały. 

Bądź pan ostrożny, to stary gracz. 

Ten gracz tęgo się przerachował. 

Czy pan słyszał że N. i Spółka 
wstrzymali wypłaty? The shareholders are obliged to 
make subseąuent payraents. 

The exchange is rather Iow at 
present, you will be obliged to 
pay four per-cent discount. 

Only two days ago they were 
at par. 

Beware of this man, he is a 
stockjobber. 

This stockjobber has madę a bad 
speculation. 

Did you hear of N. & Co'8. having 
stopped payment? Oni jeszcze wypłacają; to frasunek 
przechodzący. They continue to pay; the em- 
barrassment will only be tem- 
porary. 188 Handel. Commerce. Proszę darować, ale oni zbankru- 
towali. 

Gazety ogłaszają ich bankructwo, I beg your pardon, they are in- 
solvent (have failed, have become 
bankrnpt). 

The papers announce their failure 
(they are gazetted). ■Konkurs już otwarty. 
Mam nadzieję ze się porachują. 
Ich cały majątek był w papierach. Mam honor przedłożyć weksel na 
pana brzmiący, a mnie zwierzony. 

Nie mogę go przyjąć, bom ani 
awizu ani nakładu od trasanta 
nie otrzymał. A fiat of bankruptcy has already 

been issued. 
I hope they will make an arrange- 

ment (a composition). 
Their whole property was in the 

funds. I beg leave to present you a bill 

of exchange drawn on you and 

endorsed to my order. 
I cannot accept it, as I have nei- 

ther advice nor prorision from 

the drawer. On jeszcze nie przepadł, on do 
użytku. 

Ja go wykupię na czas wypłaty 
z procentami zwłoki, jeżeli on 
mię w tym czasie do tego upo- 
ważni. 

W takim razie nie potrzebuję go 

protestować. 
Nie wykupi pan tej drugiej traty, 

która jest niezwłoczną? It is not yet due, it is payable 

at thirty days' sight. 
I will honour the bill as soon as 

it falls due (at maturity), inclu- 

ding the days of grace, if in 

the meantime I receive his or- 

dcrs. 
In that case I need not get it pro- 

tested. 
Will you pay this other draft 

here? It is payable at sight. Tak jest, zaraz ją zapłacę; na- 
tychmiast odrachuję pieniądze. 
Chce pan złota czy papierów? 

Daj mi pan połowę złotem, a resztę 
assygnatą. Yes, I will pay that immediate- 

ly; ril count the sum. 
IIow will you have it, in gold 

or In bank-notes? 
Bo BO kind as to give me half 

of Jt In pold and the rest In 

bank-notes, 189 Handel. Commerce. Między tymi kupcami jest trzech 
patentowanych. 

On dał pieniędzy na to przed- 
sięwzięcie. 

Mam pieniądze u N. 

Niedobór wynosi do 100,000 fran- 
ków. 

Obrali go porządnie. 

Telegraf podaje codziennie stan 
papierów na bursach w Wiedniu 
i Paryżu. Three of these merchants are pn- 

tontees. 
He has advanced money for this 

enterprisc. 

I have money lodging with N. 
The deficiency amounts to 100,000 

francs. 
They have cheated him of a large 

sum. 
The telegraph annoances every day 

the State of exchange8 at Ylenna 

and Paris. Ta wiadomość zruciła papiery. 

Wierzyciele kassy oszczędności wy- 
straszyli się. 
Robotnicy rzucili robotę. This news has kept down the 

funds. 
The deponents at the 8aTing8'bank 

stand in fear. 
The workmen have struck. Wekslarze boczni zyskali wiele na 
osobach. 

Protekcyoniści w kłopocie, The freetraders have brought OYer 
many persons to their princi- 
ples. 

The |;rotectionistu are down at 
last. Kupiec. a merchant Kramarz. 

Przedawca, pośrednik. 
Ajent, ajencya. 
Przedsiębiorca. 
Makler okrętowy. 
Makler wekslowy. 
Zmieniacz pieniędzy. 
Prowizya maklerska. 
Zysk. a shopkeeper 

a retailer 

an agent, an agency 

an undertaker 

a ship-broker 

a błll-broker, stock-broker 

a money-changer 

brokerage 

benefit 190 Handel. 

Kapitał do spłacania długdT Commerce. 
the sinking-fond Konsygnacya, konsygnować. 

Prowizya. 

Wykup. 

Towarzystwo akcyonaryuszd^ 

Asygnacya. 

Piśmienne zobowiązanie. 

List kredytowy. 

Właściciel. 

Wypłaciciel. 

Trasant. 

Weksel pierwszy. 

Drugorzędny weksel. 

Weksel zwrotny. 

Spłata zwrotna. 

Kwit. 

Obligacya. 

Bilans, reszta. 

Dopłacać. 

Wywdz. 

Wwóz, wprowadzenie. 

Deklaracya na komorze. 

Fracht, przewóz. 

Frachtbryf, przewoźny list. 

Ładunek okrętowy. 

Kapitał. 

Procentowa stopa. 

Różnica. 

Pienifjdze kursujące. 

Gotówka. 

Cło wchodowe. 

Cło zwrotne. a consignment, to consign 

commission 

a redemption 

a Joint-stock company 

an asslgnment (check, cash-note) 

a promlssory notę 

a letter of credit 

the holder 

the drawee 

the drawer 

a first of exchange 

the second 

a renewed draft (rcdraft) 

a remittance 

8 receipt 

a bond 

balance 

to strike a balance 

the export [port 

the importation (imports), to im- 

bill of entry 

the fi-eight 

a błll of lading (of parcels) 

the cargo 

a capital 

the ratę of interest 

the ratę of disconnt, to discount 

the cnrrenoy 

easb 

the dnty (cnstoms) 

the drawback 191 Handel. 


Commerce. 


Premia. 


a premlum 


Taryfa. 


the tariff 


Gospodarz okrętu. 


a ship-owner 


Przemycacz, kontrabandzlsta. 


a smuggler, smuggling 


Przemycać. 


to smuggle Waga handlowa. 

Sprzedawać podług wagi, dać do- 
brej wagi, złej wagi towar. aroir-dapois weight 

to sell by weight; to make good. 
weight, to give light weight Bruto. 

Tara, odbrak. 

Netto, dokładnie. 

Dochód. 

Bodmeria. 

Hawaria. 

Zabezpieczenie, zabezpieczający, 
zabezpieczyć. 

Rewers zabezpieczenia. 

Spólnik, spólnik bezimienny, po- 
łączyć się do spółki. 

Subjekt, pomocnik handlowy. grosa 

tarę 

net 

the proceeds 

bottomry 

average 

Insurance, insurer; to insure 

an Insurance policy 

a partner; a sleeping partner; 

partnersWp; to enter into part- 

nership 
a clerk ; a shopman Zarządca. 

Wojażer handlowy. 
Główna księga. 
Księga kasowa. 
Konto płynące. 
Inwentarz. the head clerk 

a travelling clerk 

the ledger 

the cash-book 

the account-current 

the warehouae-book , słock-book Handel niewolnikami. 
Pod pieczęcią cłową. 
Magazyn komory celnej. the 8łave-trade. 
in hond 
customs-warehouse 192 Rzemiosła i rękodzieła. 

Młynarz. 

Młyn. 

Kamień młyński, żarna. 

Koło młyńskie. 

Piekarz. 

Kwaśne ciasto. 

Mąka. 

Ciasto. 

Mifsić. 

Kiścią. 

Piec. 

Pasztetnłk. * 

Cukiernik. 

Rzeźnik, klełbasnłk. 

Jatki. 

Zabijać, bić. 

Kłuć, zakłuwać. 

Obciągnąć. 

Wyciąć. 

Piwowar. 

Destylator, gorzelnia, destylacya. Tradc and professions 

a miller 

a mili 

a mill-stone 

a mlll-wheel 

a bakor 

leayen 

flower 

dongli 

to knead 

the brake 

tho oven 

a pastry-cook 

a confectioner 

a butcher, a porkshop-kceper 

the shambles (butcher's stal!) 

to klll, to slanghtor 

to stick 

to 8kin 

to cut up 

a brower 

a distiller; a distillery Winiarz. 

Oberżysta. 

Karczmarz. 

Kawiarz. 

Korzennik. 

Owocarz. 

Przekupień. 

Ogrodnik. 

Handlarz sera. 

Rybak. a wlne-merchant 

an łnn-keeper, a landlord 

a pnblic-house-keeper 

a coffee-house-keeper 

a Yictualler 

a frniterer 

a hawker 

a green-grocer 

a choesemonger 

a fishmonger. Kowal. a smtih, blacksmith 193 Rzemiosła i rękodzieła. 

Miedziarz. 

Kotlarz. 

Naprawiacz kotłów. 

Nożownik. 

Szllfirz. 

Kowal. 

Gwoździarz. 

Złotulk. Trade and profcssions. 
a coppersmith 
a brazier 
a tinker 
a cntlor 
a grinder 
a ferrler 
a nail-smith 
a gold-smith, silver-smith Złotoblj. 

CyzeliBta. 

Fabrykant oręża. 

Fabrykant szabel 

Ruśnikarz. 

Pochewnik. 

Odlewacz. 

Odlewamia. 

Odlewać. 

Odlewacz liter. 

Mosiężnik. a gold-beater 

a chaser (enohaser) 

an armourer 

a sword-cntter 

a gunsmith 

A sheathmaker 

a founder 

a foundery 

to fonnd, to cast 

A letter-fouDder 

a brass-foander Odlewacz armat. 

Odlewacz dzwondwu 

Konwisarz. 

Blacharz. 

Fabrykant ostrdg. 

Ślusarz. 

Kuć. 

Odśrubować. 

Smarować. 

Zatyczka. 

Rygiel. 

Lutować. 

Kowadło. a gnn-foander 

a bell-founder 

a pewterer (tinpotter) 

a tin-man 

a spurrier 

a lock-smith 

to forge 

to nnscrew 

to oil 

the ataple 

tbe boli 

to solder 

the anvU 194 Rzemiosła i rękodzieła. Obcęgi. 

PUnlk. 

Raszpla. 

Świder. 

Brddka. 

Klacz niemiecki. 

Wytrycli. Stolarz 

Warsztat. 

Hebel. 

Heblować. 

Wióry. 

Świdro. 

Klej. 

Ebenista. 

Tokarz. 

Tokarnia. 

Dłuto. 

Toczyć. 

Cieśla. 

Ciesiełka. 

Drzewo budowlane. 

Cieśla okrętowy. Trade and professions. 

the pincers 
a file 
a rasp 
a piercer 
the key-bit 
a driUed key 
a pick-lock. a joiner 

the bench 

a piane 

to piane 

chlppings, shavings 

a borę 

glue 

a cabinet-maker 

a turner 

a lathe 

a ohisel 

to tum 

8 carpenter 

oarpentry 

timber 

a ship-wright, a 8hip's carpenter Murarz. 
Mularka. 
Kielnia. 

Wapno murowe. 
Malarz pokojowy. 
Wypalacz wapna. 
Koryto wapienne 
Ceglarz. 
Cegielnia. a mason 

masonry 

a trowol 

mortar 

a house-painter 

a Umo-bumer 

a klin 

a brickmaker 

a brick-kiln 195 Rzemiosła i rękodzieła. 

Pokrywacz dachdw. 
Kamieniarz. 
Brukarz. 
Rzeibiare. I Rymarz. 

Siodlarz. 

Stelmach. 

Lakiernik. 

Pdliturnik. 

Pozłotnik. 

Szklarz. 

Fabrykant szkła. 

Handlarz szkła. 

Szlifirz szkła. 

Huta szklanna. 

Garncarz. 

Bednarz. 

Obręcz. 

Koszykarz. 

Szczotkarz. 

Grzebieniarz. 

Tapicer. 

Posamonnlk. 

Szmuklerz. 

Kękawicznik. 

Czapnik. 

Kapelusznik. 

Kapelusze pilśniowe, 

Kapelusze jedwabne. 

Kapelusz słomiany. 

Brzeg. 

Forma. Trade and professioDS. 

a tfler, slater 
a qaarry-man 
a parler 
a Btone-cutter. a hamess-maker 

8 saddler 

a cart-wright, wheol-wright 

a ramlsher 

a bumisher 

a gilder 

a glazier 

a . glass-blower 

a glass-dealer 

a glass-grinder 

a glass-łionse 

a potter 

a cooper 

a hoop 

a basket-maker 

a brush-raakei 

a comb-maker 

an upholsterer 

a lace-maker 

a button-maker 

a glover 

a cap-makcr 

a hattor 

felthata 

silkhats 

a itrawhat 

the brim of a hat 

hatter's form 196 Rzemiosła i rękodzieła. 

Obszyć. 

Podszewka. 

Odformować. 

Perukarz. 

Fryzyer. 

Modniarka. 

Perfumłarz. 

Farbierz. 

Farbiernia. 

Bielarz. 

Folusznik. 

Prządnik. 

Jedwabnik. 

Prządnik wełny. 

Tkacz pończoch. 

Sukiennik. 

Postrzygacz sukna. 

Tkacz. 

Krosna. 

Drukarz katunn. 

Fabrykant aksamitu. 

Skdmik. 

Garbarz. 

Garbarnia. 

Garbnik. 

Białoskdrnik. 

Kuśnierz. 

Powroźnik. 

Mydlarz. 

Fabrykant świec. 

Odlewać świece. 

Iglicznik. 

Jubiler. 

Handel Jubilerski. Trade and professions. 
to dress 

the lining of a bat 
to cock a bat 
a wig-maker 
a halr-dresser 
a milliner 
a perfnmer 
a dyer 
a dye-house 
a bleacher 
a ftłller 
a spinner 
a silk-spinner 
a wool-spinner 
a 8tocking-weaver 
a clothler 
a shearer 
H weaver 
a loom 

a oalico-printer 
a velvet-wearer 
a currier 

a leather-dresser, tanner 
a tan-house 
tan 

a tawer 
a furrier 
a rope-maker 
a soap-boiler 
a candle-maker 
to monld candles 
a pin-maker, a needle-maker 
a Jeweller 
jewellery 197 Rzemiosła i rękodzieła. 

Brylant najpiękniejszego ognia. Trade and professions. 

a brilliant of a particalar liistre 
uncommonly sparkling I Najczystszej wody. 


of the most beautiful water 


Oprawiony. 


moanted, set 


Szlifirz kamieni. 


a lapldary 


Optyk. 


an optician 


Mechanik. 


an instrument-maker 


Fabrykant organów. 


an organ-ballder. 


Fabryka. 


a manafactory, factory 


Fabrykant. 


a manufactore 


Fabrykat. 


mannfacture 


Fabrykować. 


to mannfacture, to fabricate 


Rafiner cukru. 


a sugar-refiner 


Rafinerja. 


a sugar-lioase 


Fabrykant waclilarzy. 


a fan-maker 


Parasolnik. 


an umbrella-raaker 


Tasiemczasz. 


a ribbon-weaver 


Fabrykant zwierciadeł. 


a looking-glass-maker 


Handlarz fajansem. 


a chinaman 


Drogista. 


a drnggist 


Handlarz żelaza. 


an iron-mongor 


Handlarz gaianterył. 


a hardware-man 


Handlarz koronek. 


a lace-merchant 


Handlarz drzewa. 


a wood-merchant 


Handlarz zboi:a. 


a com-dealer 


Handlarz nasion. 


a aeedsman 


Handlarz pończoch. 


a hosler 


Handlarz płutna. 


a linen-draper 


Handlarz jedwabiu. 


a silk-mercer 


Handlarz wełny. 


a wool-dealer 


Handlarz tytuniu 


a tobacconist 198 Rzemiosła! rękodzieła. 

Tandeciarz. 
Fanclarz. Trade and professions. 

a broker 

a pawn-broker. Rybak. 

Gdrnik. 

Górnictwo. 

Kopalnia. 

Minować. 

Węglarz. 

Szyper. 

Przewoźny. 

Furman. 

Fiakr, dorożkarz. 

Handlarz koni. 

Koński lekarz, konował. 

Hodownik bydła. 

Tragarz. 

Woziwoda. 

Kominiarz. 

Szewc, łatacz. 

Drwal. 

Zamiatacz ulic. 

Gałganiarz. 

Kwiaciarka. 

Kramarz. 

Wywoływacz. a fisherman 

a miner 

mining 

a minę 

to minę 

a colller 

a boatman, a shipper 

a ferry-man 

a oarrier, waggoner. 

a cabmaa 

a horse-dealer 

a horse-leech 

a grazier 

a chatrman 

a water-carrier 

a chimney-sweeper 

a cobbler 

a wood-cleaver 

a scavenger 

a ragpicker 

a flower-girl 

a pedlar 

a orier Szarlatan. 

Kuglarz. 

Sztukmistrz konny. 

Skoczek na linie. 

Goniec powietrzny. 

Nurek. 

Sługa sądowy. a mountebank, a ąaack 

a Juggler 

an eąuestrian 

a rope-dancer 

an a^ronauŁ 

a direr 

a sergeant 199 Rzemiosła i rękodzieła. Kopista. 
Posłaniec. 
Listonosz. 
Tłumacz. Trade and professions. 

a eopler (coplst) 

a messenger 

a letter-carrier (postman) 

an interpreter. Szkoła. 

W ktdrej pan szkole? 

Jestem w kolegium. 

Czy pan nie w drugiej klasie? 

Nie, ja w trzeciej klasie. 

Czy kuzyn pański nie jest w szkole 
liandlowej, lub politechnicznej? The school. ' 

Where do you go to school? 
I go to the Grammar School. 
You are In the second class, are 
not you? 
No, I am in the third class. 

Is not your cousin at the Commer- 
cial, at the Polytechnic-school? Ma to być wyborna szkoła. 
Kto daje nauki elementarne? It is sald to be a very good 
school. 

Who gives the elementary in- 
struction? 
Pan N . . . ; pan O' . . . uczy wyi- Mr. N.; Mr. O. teaches the higher 
szych nauk. sciences. 

On jest profesorem wymowy. He Is a professor of elocution. 

Uczy także publicznie matematyki. He also professes mathematics. Uczy bardzo dobrze. 
Udziela gruntownie nauki. 
Jego metoda jest doskonała. 
Dyrektor zakładu nadzoruje różne 
gałęzie edukacyi. 

M(5j brat młodszy bierze lekcje 
prywatne, on ma nauczyciela do- 
mowego. 

Nie umie swej lekcyl. He Instructs very well. 

He gives solid instruction. 

His method is escellent. 

The director of the school super- 

intends the different branches of 

education. 
My youngest brether has private 

lessona, he has a privatc tutor. 

He does not know his lesson. 200 Szkolą. Dla czego jej się nie nauczył? 
On trochę leniwy. 
A . . . bardzo pilny, przy ostatnim 
egzaminie otrzymał nagrodę. The school. 

Why has he not leamed it? 
He is somewhat lazy. 
A. is very diligent, he has car- 
ried the prize. To miejsce dla mnie za trudne, nie 
mogę go przetłnraaczyć. 

Tłomacz pan dosłownie. 

Nie mogę wniknąć w zmysł tego 
słowa. 
Nie nalepy go awałać literalnie 

Trzeta wziąfć go pod figurą. 

Rozumie pan to miejsce? 

Czytaj pan raz jeszcze. 

Zrobił pan ćwiczenie gramatyczne? 

Nie mogę znaleźć tego słowa w dyk- 
cjonar/n. 

Może pan uiyć prawideł? This passage is too difflcult for 
me, I cannot translate it. 

Translate word for word , ver- 

bally. 
I cannot make out the meaning 

of this word. 
Yoa must not take it in a literał 

sonso. 
Yon must take it in a figurativo 

sense. 

Do you understand the passage? 
Read it again. 
IIave you done yonr grammatical 

exercise? 
I cannot find the word In the 

dictionary. 

Can you apply the rnles? Nie rozumie ich. 
Mam je panu objaśnić? 
W pańskiem ćwiczeniu jest wiele 
błęddw. 

Bądź pan łaskaw je poprawić. 
Nauczyciel zadał mi wiele. 

Mam powtdrzyć rozdział ostatni, 
i wyuczyć się na pamięć jednej 
stronicy. 

Powiedz pan swoją lekcyę. 

Czas iść do szkoły; dzwonią. I do not nnderstand them. 
Shall I explain them to you? 
There are several mistakes in yonr 

esercise. 

Be so kind as to correct them. 
The teacher has given me much 

to do. 
I must revise the last chapter 

and learn a page by heart. 

Say your lesson. 

It is time to go to school; the beli 
is ringing. 201 Szkoła. 

Szkoła zaczyna się o dsmej. 

Kiedy się zaczynają, wasze waka- 
cye? Seminarynm nauczycielskie. 

Pensya. 

Pensyoner. 

Karność. 

Nauczyciel. 

Nauczycielka. 

Zastępca. 

Uczed. 

Uczniowie. 

Uczennik 

Wspdłuczeń. 

Zadanie. 

Świadectwo. 

Ławka. 

Katedra. 

Godzina wypoczynku. 

Stracić godzinę. 

Po za szkołą się włóczyć. Czytać. 
Co pan czyta? 
Czytam gazetę. 
Pan już czyta dwie godziny. 

Przeczytałem jjj od początku lo 
końca. 

Przeczytaj ml pan ten list głolno. 

Czytaj pan wolniej. The school. 
School begins at eight o'clock. 

When do your holidays (vacatłons) 
begrin? a normal school 

a boarding-Bchool 

a boarder 

disclpline 

a Bchool-master 

a school-mistress 

the usher 

tbe scholar, pupil 

school-boya and achool-girls 

a disciple 

a school-fellow 

the task 

a testimonial, a character 

a form 

the desk 

a lelBure-hour 

to Bhirk a lesson 

to play the truant. Reading. 
What are you reading? 
I read the newspaper. 
You are already two hours about 

it 

I have read it all over. 

Read this letter to me. 
Read a little slower. 202 Czytać. 

Czytaj pan cicho, głośno. 
Syllabizuj pan to słowo. 
Pismo jest nieczytelne. 

Staraj się pan odgadnąć litery. Reading. 

Read Iow, aloud. 
Spell this word. 
The writlng is łUegible. 

Try to decipher the letters. Przebież pan te papiery. 
Czytał pan tę książkę? 
Ja ją przejrzał powierzchownie. 
Tylkom ją przerzucił. 
Przeczytałem tę książkę. 
Moina ją czytać, da się czytać. 

No, czytaj pan dalej. 

Pan czyta bez przestanku. 

Pan ciągle siedzi nad książkami. 

Mdj ojciec nie umie ani czytać ani 
pisać. Pisać. Just run over these papers. 

Have you read thls book? 

I have read It cursorily. 

I only tumed over the leaves. 

I have read the book through. 

One may read it, the reading of 

it is engaging. 
Weil, read on. 
You are always reading. 
You are always poring upon yonr 

books. 
My father does not know how 

to read or write. Writing. 

Nie może ml pan dać arkusza pa- Can you lend me a sheet of pa- 
pieru? per? 
Jakiego papieru pan żąda? What sort of paper do you want! Papieru listowego. 

Mam list pisać. 

Do kogo pan piszesz. 

Odpowiadam na list mego ojca. 

On chce abym mu odpowiedział 
pocztą odwrotną. 

Należało lepiej napisać, to bazgra- 
nina. 

Pisałem na prędce. Some note-paper. 

I have a letter to write. 

Whom do you write to? 

I am answering the letter of my 
father. 

He told me to write him by re- 
turn of post. 

You ought to have wrłtten bet- 
ter; that is a miserable scrawl 

I wrote it in great hastę. 203 Pisać. To tylko prdba. 
Mamie na czysto przepisać? 
Trzeba jeszcze raz odpisać. 
Proszę pisać porządnie. 
Napiszę powoli. 
TizymaJ pan pidro prosto. 
Trzymaj je pan tak. 
ZegniJ pan wielki , skazujący 
i średni palec. 
Połdż pan lewą rękę na stole. Writing. 

This is only the rough copy. 
Shall I make a fair copy? 
Yoa must writo (copy) it again. 
Write this properly. 
I will write it at leisure. 
Hołd your pen well. 
Yoa mast hołd it so. 
Bend the thnmb and the two 
fingers. 
Put your left arm on the table Pan przyciska zanadto. 
Pan nie pisze rdwno. 
Pan stawia kulasy. 
Wiąi pan litery. 
Sztrychy nie są rdwne. 
Pan robisz grube sztrychy, gdzie 
cienkie robić należy. 
Pisz pan zwięźlej. 
Moje pióro nic nie warto. 
Proszę mi zaciąć to pidro. You lean too much upon your pen. 
You do not write straight. 
Yoa make pothooks. 
Join your letters. 
The strokes are not eąual. 
You make fuli strokes where there 
should be hairstrokes. 
Write a little closer. 
My pen is good for nothing. 
Please to make this pen for mc Probdj pan tego. 

Koniec za tępy. 

On za cienki, za delikatny. 

Cięcie za krdtkle 

Ono pryska. 

Trzeba je zaciąć na nowo. Try this one. 

The nib is too broad (blunt). 

It Is rather too fine, too hard. 

The slit is too short. 

It sputters the Ink about. 

It wants mending. Teraz lepiej pisze. 

Ja przenoszę pidra stalowe. 

Ten papier zalewa. 

Atrament jest za gęsty, nie ciecze. It writes better now. 
I like steel-pens better. 

This paper blots 

This Ink is too thick, it does not 204 Pisać. 

Dolejf trochę wody. 

Otoł jest za blady. 

Wykreśl pan to słowo. 

To słowo błędnie napisane. 

Pan się oraylił. 

To tyllio błąd pisarski. 

Ułoi to pan na piśmie. 

Skończyłem mdj list. 

Gdzie kostka, chcę list złożyć. 

Pan go jeszcze nie podpisał. 
Mam jeszcze tylko adres napisać. 

Zapieczętaj pan ten list. 
Czy pan go skopiował? 
Zanieś pan ten list na pocztę. 

Trzeba go frankować. 

Dość wrzucić go w skrzynkę. 

O ktdrym czasie wydają listy? 

Czy są listy dla mnie? 

Jeden list z poczty odbieralny. Writing. 
I will put some water to it. 

Now it is too pale. 

Cancel (cross) this word. 

This word Is not correctly spelled. 

Herę you have madę a mistake. 

It is a merę slip of the pen. 

Commit this to paper. 

I liave finished my letter. 

Where is the paper-knife, I will 
fold my letter. 

Yoa have not yet signed it. 

I have only to write the direction 
(address). 

Seal this letter. 

Did yoa take a copy of it? 

Carry this letter to the post-of- 
fice. 

You must pay the postage. 

You need only drop it Into the 
box. 

At what o'clock are lelters de- 
li vered ? 

Are there any letters for me? 

A letter to be left tiU called for. Materyały piśmienne. 

Kajet, zeszyt 

Byza. 

Libra. 

Bibuła. 

Papier welłnowy prasowany. 

Koperta. 

Wnętrze, dokładka. Writing materials 

a writing-book 

a ream 

a quire 

blotting-paper 

hot-pressed veUam-paper 

a cover 

an enclosure 205 Pisać. Writing. Stempel pocztowy. 

Papier stemplowy. 

Lak. 

Opłatki. 

Pieczątka. 

Ołówek. 

Kałamarz. 

Kredka czerwona. 

Kreda. 

Tabliczka. 

Szyfer. 

Linia. 

Liniować. 

Podkładka liniowa. 

Podkładka. 

Szypdłka, cewka. 

Pitfrnik. 

Obsadka na pióro. 

Scyzoryk. 

Nóż do skrobania. 

Piasek. 

Piaseczniczka. 

Guma elastyczna. 

Mapka na listy. Bilet 

Rękopis. 

List miłosny. 

Pismo wymawiające. 

Pamiętnik. 

Podpis. 

Przypisek. 

Wiersz. 

Podkreślić słowo. the post-mark 

stamp-paper 

8ealing-wax ► 

wafers 

the seal 

a pencil 

an inkstand 

red chalk 

chalk 

a slate 

a slate-pencil 

a raler, a role 

to rale 

a leaf of paper raled with tbick linea 

a baso 

a qaill 

a pen-case 

a penholder 

a pen-knife 

a scraping-knife 

writing-sand 

the sand-box, sand-dish 

India-rubber 

a port-folio. a notę 

a confidential letter 

a love-letter, a billet-doax 

a letter of apology 

a memoriał 

the signature 

a postscript 

a lin* 

to scora, anderline 206 Pisać. 

Kaligrafia, 

Mieć piękny cłiarakter 

Plsa6 po dyktowaniu. 

Wytrzeć słowo. 

Brzeg. 

Żyd, plama atramentu. 

Wzdr. Writing. 
oaligraphy 

to have a fair, a roand hand 
to write a dlctato 
to Bcratch oiit a word 
a margin 
a biot 
a copy. Rachowanie. 
Uczę się rachować. 
Czy dziś rachunkowa lekcya? 

Możesz pan rachować to zadanie? To count, to reckoii. 
I leam ciphcring. j| 

IIave yoa an arlthmetic lesson 
to-day? 

Can you do this sum? Wolę rachować na tablicy niż 
w pamięci. 
Znasz cztery reguły? 

Zobaczymy, dodajmy to. 

Trzeba jednostki napisać. 

Dziesiątki zachowają się w pa- 
mięci. 

Teraz dodać takowe do liczb na- 
stępnej kolei. 

Cztery a ośm jest dwanaście. 
Cztery od dwunastu zostaje ośm. 

Trzy razy dziesięć jest trzydzieści. 
Trzy w piętnastu idzie razy pięć. 

Szesnaście jest cztery razy cztery. 

Zróbmy prdbę zadania. I prcfcr reckoning on the slntc 

to meutal calculation. 
Do you know the four rules of 

arithmetic? 

Let ns see; add up this sum. 
Wrlte the units. 
You mu.st keep the tens in niind. 

Add them now to the ciphcrs of 
the following row. 
Four and eight arc twelve. 
Four from twclve, eight remain. 

Three timcs ten are Ihirty. 
Threo la fifteen goes five times. 

Sisteen la the multiple of four. 

Make the proof of the subtractioa. 207 Rachowanie. 
10 od 3 nie idzie. 

Poł<5imy że 18 należy odjąć od 25. 

To trzeba odciągnąć od summy. 

Gdy się wszystko zesumujc. 

Z tej liczby trzeba -wyciągnąć pier- 
wiastek i podnieść do kwadratu 
(drugiej potęgi). — 

Mam ułamki o różnych mianowni- 
kach ściągnąć do mianownika 
jednego. 

Rozwiązałem równanie. 

Pan rachmistrz doskonały. 
Pan się przerachował. To coimt, to reckon. 

10 may not be deducted from 

3. 
Suppose 18 to be deducted from 

25. 
That yon must deduct from the 

whole. 
If all be snmmed cp (in a total). 

From thlB nuraber yon must ex- 
tract the root, and this you shall 
square. 

I have to reduco fractions of 
differont denominations to one 
denomlnation. 

I have resolved an eąHation. 

You are an excellent arithmeU- 
ciau. 
Yon hare madę a mistake. To błąd rachunkowy. 

Rachunek jest fałszywy. 

Tej summie nie dostaje czego. 

Rachuj pan pieniądze. 
Rachunek jest wierny. 

To czyni summę okrągłą. 

Zamknftjcie rachunku. 

Aby wyrównać nasz rachunek. 

On się bardzo przerachował. 

Ja to biorę na mój rachunek. That is a mistake in calculating, 
a miscalcnlation. 
Tho computation Is false (wrong). 

I find somethłng wanting in this 
Bum (I have not my nnmber). 
Count your money. 

The reckoning falls out right; 
the account is right. 
This is even money. 
A balance of account. 
In fuli of all dcmands. 

He is far out in his reckoning. 

That goes to my account. 208 Rachowanie. On prowadzi handel na swdj ra- 
chunek. 

Rachunek bez gospodarza nic nie 
wart. 

Rachunek nie psuje przyjaźni. To count, to reckon. 
He tradea on kis own account, 

You Bhould not count your chickens 
before they are hatched. 
Even reckonlng makes long friends. Matematyka. 
Geometrya. 
Algebra. 
Reguła trzech. 
Dzielna, dzielnik. 
Mnoina, mnożnik. 
Procentowy rachunek. 
Procent na procent. mathematics 

geometry 

algebra 

the rale of tbree 

the dlTidend; the dlvisor 

the maltiplicand; the mnltiplicator 

interest, rent-acconnt 

componnd interest Proporcya. 
Liczby parzyste. 
Liczby nieparzyste. 
Liczby całe. 
Liczebnik. 
Mianownik. 
Liczba kwadratowa. 
Pierwiastek kubiczny. 
Reguła łańcuchowa. 
Reszta. 
Rdiuica. 

Tabliczka mnoienia. 
Dodawać, odejmować, 
dzielić. 

Twierdzenie. 
Teorya. 
Wniosek. 
Kwadratura koła. nmoiył the proportion 
even numbers 
odd numbers 
whole numbers 
the numerator 
the denominator 
a 8quare number 
a cabic root, cubic 
chain-rule (rule of eąaation) 
the romainder 
the difference 
the mnltiplication-table 
to add, to Bubtract, to multiply, 
to diT}de 

a prlnclple, an axiom 
a theorem (proposltlon) 
a corollary, a couclusion 
the sqnarlng of the circle 209 Rachowanie. Średnica. 
Promień. 
Kąt. 

Przykątnia. 
Kąt przeciwny. 
Ostry. 
Kąt prosty. 
Rozwarty. 
Trdjkąt. 

Trdjkąt równoboczny. 
Rdwnokątny. 
Rdwnokątna figur*. 
Wielokąt. 

Kwadrat, czworokąt. 
Pięcio-, sześcio-, siedmio-, ośmio- 
dziewiccio-, dziesięcio-kąt. To connt, to reckon. 

the dlameter 

the semi-diameter, radius 
an angle 

an adjacent angle 
altemate angle 
acate 

rectangalar 
obtuse 
a triangle 
an isosceles 
eąuiangular 
an Isagon 
a polygon 
a sqaare 

a pentagon, hexagon, heptagon, 
octagon, nonagon, decagon Ostrokąt, piramida. 
Cięcie ostrokątne. a cone 

conlc sectlon (eonie). Rysunek i malarstwo. 
Uczy się pan rysować? 

Mam co tydzień dwie godziny. 

Jaki gatunek panu najmilszy? 

Najbardziej lubię krajobrazy. 

Ja przekładam fignry. 
Czy to wymysł, czy też rysunek 
z natury? 
To tyko kopia; oto oryginał. Drawing and painting. 
Do you learn drawing? 

1 have two drawing-lessons a week. 

What is your favourite style? 

Landscape is what I most ad- 

mire. 
As for me I prefer figures. 
Is this piece of your own fancy 

or is it drawn from naturę? 
It is a merę copy; here is the 

crifinaL 210 Bysunek i malarstwo. 

To bogata kompozycya i wyborne 
wykonanie. 
Czy to przedstawia pańską siostrę V 

Ten portret malowany bardzo 
dobrze, ale niepodobny. 
Co tam a pana na ramach? 

To portret mego nauczyciela. Drawing and painting. 

It is a copious composition of a 

distinguished accomplishment. 
Is that intended for your slster's 

likeness? 
That portrait (picture) is verv woli 

done, but it is no likeness. 
What have you got upon the 

easel? 
It is the portrait of my master. Tylko powierzchownie rzucany. 
On siedział tylko dwie godziny. 
To tylko szkic. 
Narysował na prędce kontury. It is hardly rough-drawn. 
He sat but two hours. 
It is a merę sketch. 
I only sketched tho outlines. Chcę wykończyć t«n obraz. 

Ten widok morski czyni eflfekt 
wspaniały. 
Zwierciadło wody jest przecudne. 

Perspektywa w tym obrazie u- 
chwycona doskonale. 
To malowidło dobrze cieniowane. I intend to give the finishing 

stroke to this picture. 
That sea-piece has an admirable 

effect. 
The reflections in the water are 

beaatiful. 
The distance in this picture is 

very well observed. 
That picture is well shadowed. Odcienie w tym obrazie zachowane 
dobrze. 
Farby w tym obrazie za mocne. The clare-obscure is well supported 
in this piece. 
Thii pictare is overcharged. Ten portret jest karykaturą. It is a caricature. To szkaradna babranina. 
Koloryt za żywy. 
Należałoby go osłabić. 
Ten niedostatek podnosi zalety 
obrazu. That i8 a horrid picture. 
These coionrs are too lively. 
They ghonld have been faded. 
It is a shadow in the picture. 211 Rysunek i malarstwo. 
Czy pan maluje olejnemi farbami? 

Maluję olejno, pastelami I wodne- 
mi farbami. 

Te Btudya i te głowy są mojej ro- 
boty. 

W tym portrecie wiele wyrazu 
i powabu ; koloryt ugodzony 
dobrze, draperya wyborna i tło 
zachwycające; to arcydzieło. Drawing and painting. 
Do yon also paint In oll? 

1 paint in oil, in crayons and 
łn water-colours. 

These designs and these heads 
are drawn by me. 

This portrait has much expre8slon 
and grace; the colouring is well 
kept, the drapery well arranged 
and the bywork charming; łt is 
a masterpiece. Głowa tylko gruntowana, farby 
jeszcze nie zrównane i nie wygła- 
dzone. 

Rozdział światła i cieni, jest do- 
skonały. 

Ten obraz wykonany w guście 
Rubensa. 

Szkoła Rafaela rdini się od szkoły 
Tycyana. 

To dobry kolorysta. 

Nikt lepiej od niego delikatności 
farby ciała oddać nie potrafi. 

Ten artysta lepszy w portretach 
aniżeli w obrazach histor>'cznych. 

Portrety jego mają powodzenie. 

On zręcznie naśladuje szkołę sta- 
rożytną. 

On ćwiczył się w szkole flamandz- 
kiej. 

Te dwie głowy w profilu są bardzo 
piękne. 

Figury w tym obrazie są natural- 
nej wielkości. 

Ten obraz postawiony w złem 
oświetleniu. The head is as yet only impasted, 
the colours (tints) are not yet 
blended and softened. 

The distribution of light and 
shade is excellent. 

This picture is executed in the 
style of Rubens. 

Raphael'3 style differs from that 
of Titian. 

He is a good colourist. 

When expressing the softness of 
flesh, he is unparalleled. 

That painter succeeds better in 
portrait than in historical pain- 
ting. 

His portraits are most in repute. 
He is a skilful imitator of anti- 
ąnity. 

He is a foUower of the Flemish 
school. 

These two side-faces are excel- 
lent. 

The figures in that painting are 
fuli length. 

That picture is not in a good light 
Cit doea not hang to advantage). 212 Rysunek i malarstwo. 

Dyspozycya. 

Front. 

Tył, tło. 

Postawa. 

Popiersie. 

Szkic ołdwkowy. 

Batalia, bitwa. Drawing and painting. 

tlie disposition, distribution 

the foreground 

the backgroand 

the attitnde 

a bnst 

a pencil-sketch 

a battle-piece Staloryt. 
Rytownik. 

Staloryt skrobany. 
Kwasoryt. 
Miedzioryt. 
Drzeworyt. 
Drzeworytnik. 
Poprawić. 
Dagerotyp. 
Fotografia. 
Kamera. 

Plata miedziana galwanicznie po- 
srebrzana. 

Platę wyrównać. a stecl - engraving 

a steel-engraver 

etching 

line-engraving 

a print (copper-plate) 

a wood-engraving 

a wood-engraver 

to retouch 

the dagaerreotypo 

pliotography 

camera obscura 

Copper plated with sllrer 

to keep the plato even Zepsuć. 

Wykonanie, operacya. 
Równa pokrywka. 
Czujna pokrywka. 
Nałożyć pokrywkę. 
Działanie światła. 
Siła światła. 
Światłe miejsca. 
Z(^'ąć pokrjrwkę czujną. to deform, disfignre 

the process, operation 

an even lay 

the sensible lay 

to lay on 

the action of light 

tho łntensity of light 

the lights 

to fix the sensible lay Pumeks tarty. poauded pumice; pounce 213 Rysunek i malarstwo. 

Flaszka z kwasem saletrowym, 
rozpuszczonym wod^. 
Czernić. 
Niepewny. 
Deseczka. 
Jod. 

Soczewka zjednoczenia światła. 
Tęcza. 
Pędzel. 

Pociąg pędzla. 
Szeziec, igła sztycharska. 
Ołdwek. 
Oprawka. Drav4-ing and painting. 

a flagon of nitric-acid diluted by 
water 
to blacken 
vagae 
tłie board 
iodine 

the focus of emanatiop 
iris, rainbow 
a brush (pencil) 
the touch of a pencil 
a chlsel 
a crayon 
a port-crayon Węgiel drzewny. 

Scieracz. 

Tusz. 

Paletka. 

Ramy. 

Lak, firniks. 

Winietka. 

Mapka, portofolio. 

Mannekin, lalka. charcoal 

a shading-stump 
Indian ink 
the pallet 
a frame 
the varnish 
a Yignette 
a portfolio 
a mannikin. Muzyka i śpiew. Musie and Singiug. 

Czy Instrument pański nastrojony? i8 your instrument in tune ? 

M<5j fortepian musi być nastrojony My pianoforte must be raised a 

o ton wyżej. notę higher. 

Należy naciągnąć struny na moją My harp wants stringing. 

harfę. Fortepian rozstrojony. Tho piano Is out of lunę. 214 Muzyka i śpiew. 

Te dwa Instrumenta aą rdwno na- 
strojone. 

W jakim tonie ta arya (pieśń)? 

Ona w tonie b. 
Co mam panu śpiewać? 
Zaśpiewaj nam pan piosenkę. 
Coś łatwego, przyczem się głos 
rozwya swobodnie. 

Dotychczas śpiewałem tylko prze- 
dnie sztuki naszycli pierwszych 
śpiewaczek. 

A więc tę kawatinę z Belliniego. 

Proszę otworzyć dobrze usta ; głos 
wyciągać ; wznieść głowę ; bez 
wieln ozddb; proszę zacząć to 
allegro z żywością; wznosić ton 
1 zniżać; za wysoko I Ta kaden- 
cya trochę za drżąca ... no kres- 
cendo, rinforzando . . . Głos pański 
winien się wznosić stopniowo, 
nie porywczo. Musie and Singiug. 

Both instrumenta are tuned to 
the samo pitch. 
What key is this air set in? 

It is in the key of B. 
What shall I sing you? 
6lve ns (let as have) a song. 
Something very simple where the 
voice may easily display itself. 

I hitherto only sung the arie di 
bravura of our first ratę singera 

Let us hear this cavatina of 
Bellini. 

Open your mouth properly; cause 
your voice to hołd out; lift up your 
head; no such fiorłturas (flouri- 
•hings); begin this allegro brisk- 
ly; cause the notę to swell and 
sink by degrees; too high! — 
This cadence is rather short .... 
well now crescendo, rinforzando 
.... your voice must swell by 
degrees, not abruptly. Pani nie ma muzykalnego słuchu. ^<*" ***v® °o ew '<"" musie. Ja ochrypła, nie jestem przy gło- 
sie. 

Pani śpiewa fałszywie, dobrze. Moja siostra śpiewa z nut bez 
poprzedniego przygotowania. 

Ona gra po mistrzowsku na forte- 
pianie. 

Jakie ćwiczemia dotychczas prze- 
była? I am rather hoarse, I am not in 
voice to-day. 

Yoa sing oat of tune, in tune 
My sister sings at sight. 

She has attained great proficiency 

on the piano. 
Which exercises has she played 

hitherto? 215 Muzyka i śpiew. 

Radzono jej ćwiczenia Kramera, 
które mają być najlepsze. 

One przecliodzą inne w uprawie- 
niu gibkOBCi palców i wyćwicze- 
niu lewej r^kł pospołem z prawą. 

Ja bardzo lubię ćwiczenia P.; gra 
tego pianisty nadzwyczajnie deli- 
katna i płynna. Musie and Singing. 

They have adrised her to the 
etudea of Cramer, which are 
said to bo excellent. 

They have the advantage of 
making the fingers flexible and 
of giving the same dexterity to 
the left hand as to the right. 

I like the etudes of P. very much ; 
this pianist has a delicate flnger 
and executes to perfection. Zagram panu koncert K-a. I will play you a concerto of K. Pan gra to andante za szyblo, 
pauje powainy charakter jego. Yoa play this andante too fast; 
that depriyea it of its grayity. Słyszałem jak Herz grał je tak 

samo. 
On myśli, ii przez przyśpieszenie 

gra jego wyda się wspanialszą. 

Ta sztuka skończona; mamie ją 
na nowo odśpiewać. 

Proszę bardzo; ale nie uiywać za 
wiele pedału, który wznosi przy- 
tłumiacza. To sprowadza miesza- 
ninę dźwięków, która szkodzi 
harmonii. 

Ten nałóg winna jestem memu 
pierwszemu nauczycielowi. 

Proste wykręty miernych graczy, 
dla ukrycia błędów giy w wyko- 
naniu. 

Ostatnie tony taktu, oznaczonego 
decrescendo , naleły stopniowo 
osłabiać . . . uwaiać fermatę . . . I heard it esecuted by Hertz in 

this way. 
He flatters bimself to add to the 

briUiancy of esecution by acce- 

lerating the time. 
1 have finished the piece, shall 

I sing it again? 
Pray be so kinc; only mind you 

do not make use too freąuently 

of the pedał which lifts the 

mntes. That producea a confu- 

sion of Bounds greatly prejudi- 

cial to harmony. 
My first master is accountabie 

for this habit. 
A merę trick of indiflferent players 

in order to mask the incorrectness 

of their play. 

Give the last tunes of the mea- 
sure surmounted by a decrescendo 

by degreea weaker hołd 

this fermatę .... this cadence 216 Muzyka i śpiew. 

ta kadoncya jest słaba . . . trzeba 
ją uderzać Bilniej. 
Gra pańska nie płynna . . . teraz 
dolce . . . pianissimo, ralentan- 
do . . . zatłumić ton wolniuteńko. Musie and Singing. 

is too weak .... strike the shake 
with morę energy. 
Your playłng wants roundness .... 
now dolce .... pianissimo , ralen- 
tando .... cause the sound to 
die away gradually. Muzykalny. 

Dęte instrumenta. 

Rżnięte instrumenta. 

Widełka do strojenia. 

Młotek do strojenia. 

Organy. 

Organista 

Skrzypce. 

Altdwka, wiola. 

Basswiola. 

Bassy. 

Wiolonczela. 

Smyczek. 

Kobyłka. 

Kołek. 

Szyja. 

Trąba. 

Trąbka. 

Fagot. 

Obój. 

Klarnet. 

Flet. 

Róg. 

Waltornia. 

Rołek. 

Klawisz, klucz nutowy. 

Klucz bassowy. musical 

wind-instruments 

string-instruments 

the tuning-fork 

a harpsichord hammer 

an organ 

an organ-player 

a Tiolin (fiddle) 

a second vioUn, a vlola 

a bassyiol 

a Tłolone, • counterbaas 

a Yioloncello 

the bow 

the bridge 

the screw 

the finger-board 

a trombone 

a trnmpet 

a bassoon 

a hauthoy 

a clarionet 

a flate 

a hom 

a french hom; « bugle 

a cornet 

key 

P (bass) key 217 Muzyka i śpiew. 


Mnsic and 8inging. 


Cymbały. 


a cymbał 


Arfa. 


a harp 


Arfista. 


a harper * 


Lutnia. 


a lute 


Lira. 


a lyw 


Bęben. 


a drum 


Pałka do bębnienia. 


a drumstick 


Drumla 


a Jew'8-harp 


Kocioł. 


a kettle-drum 


Harmonijka. 


an harmonica 


Akordjun. 


an accordion 


Pozytywka. 


a cabinei-organ 


Kobza. 


a bagpłpe 


Gatunek gęśli. 


a dulcimer 


Tutka. 


a fife 


Harmonijka szklanns. 


musical glaases 


Fortepian, skrzydło. 


a harpsichord 


Szałamaja. 


a shalm 


Tamburyn. 


a tambourine 


Kasztaniety. 


castanets 


Miech. 


the bellows 


Piszczałka w organach. 


an organ-pipe 


Struna. 


a string 


Sopran. 


soprano, first treblA 


Alt. 


alto (counter-tenor> 


Dyszkant. 


treble 


Tenor. 


tenor 


Bass. 


bass 


Baryton. 


bary tonę 


Głos fałszywy, fistuła. 


falsetto, faint treble 


Klucz do strojenia fortepianu. 


tlie tunlng-key 


Kamerton, 


the key-note 218 Muzyka i śpiew. Musie and Singing. Rejestr organowy. 

Gamma. 

Nuty. 

Papier do nut. 

Takt. 

Takt wybyać. 

Bztrych taktowy. 

Dwutaktowa nuta. 

Cała nuta. 

Pół-nuta. 

Ćwierć -nuta. 

Jedna dsma nuty. 

Szesnastka nuty. 

Trzydziesta druga nuty. 

Sześćdziesiąta czwarta nuty. 

Ósemka z punktem. 

Apogiatura. 

Nuta podwójna. 

Pauza. 

Graw. 
Dieze. 

c, d, e, f, g, a, li. 

b. 

ii— is. 

Mała tercya. 

Dur. 

Moll. 

Kontrapunkt. 

Bass generalny. 

Tłumić. 

Partytura. 

Akord. 

Śpiew towarzyski. 

Muzyka klassyczna. tlie stopa 

tlie gamut (scalę) 

ttie notes 

music-paper 

time 

to keep, to beat time 

a bar 

a breve 

a semibrere 

a minim 

a crotchet 

a quaTer 

a semiquaver 

a demi-semiquaver 

a quadruple-quaver 

a dotted quaver 

an appoggiatura 

a tum 

a rest (pause) 

a fiat 

a siiarp 

c, d, e, f, g, a, h 

b-flat 

b-sliarp 

fiat tłiird 

major 

minor 

counterpoint 

thoroughi-bass 

to fiatten 

the score 

the chord, accord 

a glee 

classical musio 219 Muzyka i 


i śpiew. 


Musie and Singing. 


Muzyka głosowa. 
vocal masie 


Muzyka instrumentowa. 


instrumental musie 


Symfonia. 
a symphony 


Oratoryum. 
an oratorio 


Sonata. 
a sonata 


LSonet. 
a sonnet 


FKautata. 
a cantata 


Biturnel. 
a ritomello 


Aija. 
an air (a tuno) 


Piosenka. 
a lay (canzonet) 


Ballada. 
a ballad 


Zwrotka. 
the refrain 


Chorał. 
ohoral-song 


Przegrywka. 
the prelude 


Finał. 
the finale 


Adagio. 
an adagio ^ 


Recitatiwo. 
a recitat!ve 


Melodya. 


■ 


the melody 


Melodyczny. 
melodions . 


Uniwersytet. 


The university. Ten młody człowiek uczęszczał do 
uniwersytetu. 

[Jczył się w uniwersytecie Kem- 
bridikim. 
i Jego brat wpisany w kolegium — . 

jakim on fakultecie? 

.On uczy się prawa, medycyny, 
teologii. 

^oświfca się szczegiJłowo studyom 
"łacińskiego i greckiego języka. That young gentleman has had 
a university, education. 

He has been trained at Cam- 
bridge. 

His brother has entered N . . . Col- 
lege. 

To whlch of the facultłes does 

he belong? 
He stndies law, medicine, thej 

logy. 

His studies are principally di- 
rected to the greek and latin 
languages. 220 Uniwersytet. The unłversity. 

On zajmuje się sczegdłowo geome* He has applied himself particu- 
try%. larly to geometry. 

On postąpił nadzwyczajnie w tej He strides like a giant in that 
nauce. science. 

Odbył on swój egzamen? Has he already passed examina- 

tion? 

Kiedy otrzyma stopień doictora. When will he take his degrce? 

On odbył dysputę teologiczną. He held a public discusion in 

theology. 

Otrzymał stopień doktora. He obtained his doctor's degree. 

Jest doktorem teologii. He is Doctor of Divinity. 

On oczekuje doktoratu. He his in the way to be a 

Doctor. 

Otrzymał miejsce professora. He has got a professorship. 

Trzyma publiczne prelekcye o Ho- He gives public lectures on Ho- 
racym, race. 

Słuchałem kursu filozoficznego I have attendcd the lectures of 
N-a. N. on phllosophy. 

Ten professor ma wielu słuchaczy. This professor has a large au- 

dience. 

On dziś nie czyta. He does not lecture to-day. 

Otrzyma krzesło w akademii fran- He has been admitted to the 

cuzkiej. French Academy. 

On miał mowę wstępną. He has delivered his entrance- 

speech. 

W mowie jego było wiele pięknych There were some raoving passa- 
momentdw. ges in his speech. 

Była to mowa pełna treści. I* was a speech fuli of matter. 

On człowiek głęboko uczony. ^e is a perfect scholar. 

Takich uczonycłi nie wiele. Such scholars are scarce. 

My uczęszczaTi do jednego uniwer- ^® h**^® ^een fellow-students 
syletu. ftt tlie univerBity. 221 Uniwersytet. Tbe imiversity. 

Jego siostrzeniec człowiolc nie- His nephew is an illlterate man. 
okrzesany. 

On i trzech zliczyć nie umie. He knows not a from b, he is a 

mera ignoramus. 
On uczy się gdy ma ochotę. He stndies by fits and starta. 

On bardzo obczytany. He is well read. 

Ma powierzchowne ulcształcenie. He bas a slłght, generał knowledge 

of the sciences. 
U niego więcej zręczności i talitu He has morę clevemes8 and man- 
niż prawdziwej nauki. nera than real learning. 

On rozumie trochę po łacinie. He has a smattering of Latin. 

Język łaciński dolfi mu łatwy. He succeeds in acąuiring the LatIn 

language. 

To niemieckie kazanie dla niego. That is Greek to hlm. 

Nie ma co się chwalić z swej nauki. He need not boast of his lear- 
ning. 

Ale dla czep^ on swą uczoność tak ^^^^ "^^Y ^oes he make such a 

na jaw kiadzie? show of his learning? 

Biedny chłopiec, nie zdał egza- ^^^^ fcllow, he has been plucked. 
minu. 

W naszej akademii wszystko się Kissing in our Academy goes by 

kuma. favour. Kanclerz uniwersytetu. the Chancellor of the Universlty 

Rektor. the Rector 

Dziekan the Dean 

Proktor. the Proctor 

Bedel. the Beadle 

Bursista. a fellow 

Kandydat. a Candidato 

Bakalarz. a Bachelor 

Magister. Master of Arts (A. M.) 

Doktor prawft. Doctor of Lawa (L. L D.) 222 Uniwersytet. 

Doktor medycyny. 
Wygnać. 
Studenci. 
Egzamin wpisu. Tlie university. 

Doctor of Mcdicine (M. D.) 
to expel 
the Btudents 
the little go Egzamin doktorski. the great go Towarzysz izby. 
Nowotnik. a chnm 
a freshman Życie studenckie. 
Świat uczony. 
Uczone noce. College life 

tłie learned world 

leamed lucubrations . Nauka, sztuka, literatura. 
Czem się pan teraz zajmuje? 

Kiedy pan wyda swdj romans? 

Ten romans przyciąga mocno. 

U pana nieocenione wymysły. 
Pan potrafi umaić swe peryody. 

To słowo bardzo wyrazisto. 
Pański geniusz za silny, aby żartu 
jakiego nie ominąć. 

Pan puszcza wodze satyrycznego 
liumoru. 

To tylko dojmujące kpiny. Sciences, arts, literaturę. 

What work have you now in 
hand? 

When shall you publish your ro- 
mance? 

Tliis romance is very engaging. You liave admirable starts of fancy. 
You know how to give your sen- 

tences a good turn. 
Thłs word is figurative, 
You are too much a man of ge- 

nius to deny yourself the pleasuro 

of passing a joke. 
You let loose your satirical talent. 

This is an abuslve way of jesting. 223 Nauka,sztuka, literatura. Sciences, arts, literaturę. 

Oto powieść dobrze ułożona. That Is a well told tale. 

Należałoby tę powieść powikłać. You ought to dress this story in 

clean linen. 
W tej broszurze nie ma nic intc- There is no spirit łn that pam- 
resującego. phlet. 

Ten autor za przysadny. This author is somewhat affected. 

Mało antordw, Jacy by nie byli There is scarcely any author who 
czasem nudnymi. docs not nod now and then. 

Jego sposób pisaniajestsłaby.wfjtły. His style -wants energy. 
Co za styl przysadny i nadęty. What a stifT and forced bombastlc 

style. 
Co za czczość w słowach. What trash. 

W tej mowie sensu ni za grosz. This speech is but an empty dis- 

conrse. 
On same głupstwa pisze. He wrłtes but nonsense. 

To pisarz namiętny. This writer publishes something 

new every day. 

On pracuje na chleb pidrem. He gets his bread hy writing 

books. 

Pisze wiersz za tyle a tyle. ^^ writes for so much a linc. 

Mdgłżo pan tę całfj książkę prze- ^ould you prevail upon yonrself 
czytać? ^^ '■'^^^ *^*^ ^^^''^ through? 

Czytałem, niestety, ową książkę ^ ^*^* ^^^^^ *^^* ^°^'^» ^^"^^ ^^^ 
za karę. "^^ punishment. 

On się objawia ateistą. H« has set up for an atheist. 

Ten rlsarz był ulubieńcem publi- ^hat author was welcomed by 
czności. every one. 

On teraz osławiony na zawsze. He is now cried dcwn for ever. 

Jak wielu pisarzy winno swe imię ""'^ ™»"y ^"ters owe their ce- 
opłaconym krytykom gazeciar- ^^^^^^y *« ^^^^^"^ recommenda- 
gjjjm^ tlons in the newspapers. 2 24 Nauka, sztuka, literatura. 

Gust dzisiejszy tak zepsuty, . 
można książkę rzucić z odraza 

Pablicznosć żywi się romansami. Sciences, arts, literaturę. 

The generał taste of the day is so 
bad that it is necessary to lay the 
book aside. 

The public feeds upon novels. Talentu nie dano każdemu. 

To płynna poezya. 

Oto są wiersze pełne mocy. Talent is not at command. 
That poem goes off well. 
These verses are very spirited. To ostatnie wiersze Bajrona. 
Te wiersze pełne są wstawek. Those were the last notes of By 
ron. 
These rhymes are fuli of botches. To wiersz chromy. 
Wolności poetycznej nie nal 
nigdy nadużywać. This verse hobbles. 
Poetical licence should never be 
driven too far. Zna pan tę koteryę geniuszy? Do you know that club of wits? To zbidr geniuszy, wyjąwszy pe- 
danteryę. 

Oni szukają filozoficznego kamie- 
nia. 

Państwo rozumu. 
Ta książka za drobnostkowa. 

Komitet żąda aby autor swoją 
sztukę poobcinał. But for pedantry it may be cal- 
led a meeting of wits. 

They search after the philosopher's 

stone. 
The province of wit. 
This book is too subjective, too 

personal. 
The reading-committee would have 

the author shorten his work. Tę sztukę przyjęto pod warunkiem, 
iż w niej porobi odmiany. 

Krytyka pisze dobrze o tern dziele. 

Prozę Jego przekładają nad poezyę. The work has been admitted on 
condition that the author should 
submit to some altorations. 

The review speaks higbly of the 
work. 

His prose works are preferred to 
his poetry. 225 Nauka, sztuka, literatura. 
Uczeni w tem się nie zgadzają. Sciences, arts, literaturę. 
Learned men differ on that point. Jeden system filozofii spędza drugi. 

W teoryi to bardzo dobre, ale nie- 
możliwe praktycznie. 
On pisze dla tej gazety. 

Krytykował on bezwzględnie wier- 
szokletów. One system of philosophy sup- 

plants the other. 
In theory it is good, but not in 

practice. 
He contrłbutes to (writes for) 

this newspaper. 
He criticized the poetasters (rhy- 

mers) with unsparing seyerity. Kto napisał, ten artykuł? 
Nie wierz mu pan, to bajki. Who has written this article? 
Don't believe it, it is humbug. Kto pisze artykuły wstępne do 
gazety paryzkiej (londyńskiej;? Who writes the leading articles 
in the Paris (London) gazette? lo protektor sztuk i nauki. 

U niego nie ma pojcjcia sztuki. 

Ja za małym znawcą tego, aby 
dawać me zdanie. He Is a promoter of the arts and 

Sciences. 
He has no taste for the fine 

arts. 

I am not connoisseur enough to 
judge of that. Byłem w czasie przyjęcia nowego 
członka akademii. Pan B. czy w katedrze czy w mó- 
wnicy, niepodobny ani panu V., 
którego improwizacye tak wspa- 
niałe, ani panu C, którego mo- 
wy wznoszą się na skrzydłach 
poetycznego uniesienia, ale błysz- 
czy wiązaniem myśli i biegłością 
języka. 

U niego w samej rzeczy wymowa 
ożywiona, która pociąga zaraz na 
początku. I was present at the admittance 
of a new member to the acade- 
my. 

Mr. B. on the cathedra or at the 
tribune does not resemble Mr. V., 
whose improvisations are so bril- 
liant, nor Mr. C, who in his 
speeches giyes way to poetical 
inspirations , but he strikes by 
the concatenation of Ideas aiid 
by precision of speech. 

His is łndeed a spirited and brll- 
liant eloąuence which captivates 
immediately. 226 Nauka, sztuka, literatura. Sciences, arts, literaturę. A co za bystrość w pojęciu i roz- 
sądzaniu w rozmaitych pytaniach. 

Z jaką delikatnością i dostojno- 
ścią rozbiera on zasady przeciwni- 
ków, bez stania się gorzkim lub 
nienawistnym. And how ąuickly and skilfully 
does he comprehend and treat 
every sort of ąuestion. 

With how much urbanity of 
language, how justly and con- 
veniently does he set forth the 
opinions of his adversaries ,with- 
out bitterness or hatred. Podziwiaj pan ten drżący głos, to 
palące oko, ten potok wyrazów. 

Ktoby twierdził z początku iż 
z ust tego człowieka poleją się 
tak gorące słowa, że mówca się 
wzniesie do tak wysokiego nat- 
chnienia. Teologia. 
Teolog. 
Prawnictwo. 
Prawnik. 

Ekonomia polityczna, narodowa. Observe how his voice trembles, 
his eye sparkles and his words 
come rushing on. 

Who would have fancied, in the 
beginniug, that he would dart 
those passionate words, and ele- 
vate himself to so sublime inspi- 
rations. divinity (theology) 
a divine (theologian) 
jurisprudence (law) 
a lawyer (jurisconsult) 
political economy Prawo narodowe. political law Prawo kościelne. 

Historya kościelna. 

Dogmatyka. 

Moralność. 

Medycyna. 

Chirurgia. 

Medyk, lekarz. 

Chirurg. 

Dentysta. 

Okulista. 

Weterynarz, konował. church- (canon-) law 

church-history 

dogmatics 

ethics 

medicine 

surgery 

a medical mun (ptiysiciau) 

a surgeon 

a dentist 

an oculist 

a yeterinary surgeon (farrler) 227 Nauka, sztuka, literatura. 


Sciences, arts, literaturę. 


Weterynarya. 


veterinary science 


Filozofia. 


philosophy 


niozof. 


a philosophcr 


Logika. 


logio 


Logik. 


a logician 


Dialektyka. 


dialectłcs 


Dialektyk. 


a dialectician 


Wymowa, retoryka. 


rhetoric 


RetoryBta. 


a rhetorician 


Orator, mdwca. 


an orator 


Filologia. 


philology 


Filolog. 


a philologer, lingulst 


Archeologia. 


archaeology 


Archeolog. 


an antiąuary 


Numizmatyka. 


numłsmatics 


Ortografia, pisownia. 


orthography 


Etymologia. 


otymology 


Gramatyka. 


the gi*ammar 


Gramatyk. 


a grammarian 


Dialekt, narzecze. 


a dialect 


Język zepsuty. 


a j argon (cant ) 


Język chłopski. 


Iow 


Poezya. 


poetry 


Poeta, wieszcz. 


a poet 


Epiczny. 


epio 


Liryczny. 


lyrio 


Dramatyczny. 


dramatic 


Dydaktyczny. 


didactic 


Liryk, Epik. 


a lyric, epio writer 


Zbiór poezyi. 


a collection of poems 


Pisać wiersze, tworzyć. 


to write poetry 228 Nauka, sztuka, literatura 

Bym. 

Rymy składać. 

Proza. 

Romans. 

Powieść romantyczna. 

Prozaista. 

Artysta. 

Wirtuoz, kompozytor. 

Amator, lubownłk. Sciences, arts, literaturę. 

tlie rhyme 
to rhyme 
prose 

a romanco 
a novel 
prose writers 
an artist 
a virtuo80 
a dilettante Sztuka dramatyczna. 

Snycerstwo. 

Snycerz. 

Literat. the dramatic art 
scalpture, statuary 
a sculptor, statuary 
a man of letters Gazeta, dziennik. 
Gazeciarz, dziennikarz. 
Magazyn. 
Gazeta literacka. 
Raport, sprawozdanie. 
Sprawozdawca, korespondent. a Journal 

a joumalist 

a magazine 

a literary gazette 

a report 

a reporter Recenzya, krytyka. 
Recenzista, krytyk. 
Czasopismo. 
Dodatek. 
Ogłoszenie. 
Dzienniki rządowa. 
Spis zmarłych. 
Biuro adresowe. 
Historya. 
Historyk. 
Geografia. 
Genealogia, ruuowoa. to revlew 

a reviewer 

periodicals 

a supplement 

an advertisement 

Ministerial papers 

the obituary 

an offlce of intelligenoe 

history 

an historian 

geography 

genealogy 229 Nauka, sztuka, literatura. 


Sciences, arts, literaturę. 


Heraldyka. 


heraldry, blazonry 


Dyplomatyka. 


dłplomacy 


Dyplomata. 


a diplomat 


Fizyka. 


physłcs, natural philosophy 


Fizyologia. 


physiology 


Fizyolog. 


R physiologist 


Historya naturalna. 


physiography, natural hlstory • 


Naturalista. 


a natnralist 


Fizyk. 


a natural phłlosopher 


Astronomia, gwiazdarstwo. 


astronomy 


Astronom, gwiazdarzl 


an astronomer 


Astrologia. 


astrology 


Astrolog. 


an astrologer 


Alchemia. 


alchymy 


Alchemik. 


an alchymist 


Chemia. 


chemistry 


Chemik. 


chemist 


Botanika. 


botany, the vegetablo kingdom 


Botanik. 


a botanist 


Mineralogia. 


mineralogy, the minerał kingdom 


Mineralog. 


a mineralogisŁ 


Zoologia. 


zoology, the animal kingdom 


Zootomia. 


zootomy 


Anatomia. 


anatomy 


Anatom. 


an anatomist 


Mechanika. 


mechanics 


Mechanik. 


a raechanician 


Maszynista. 


a machinist 


Mechanizm 


mechanism 


Statyka. 


statics 


Akustyka. 


phonlcs, aconstlof 


Optyka. 


optics 230 Nauka, sztuka, literatura. 

Optyk. 

Fizyonomika. 

Fizyonom. 

Mnemonika. 

Frenologia. 

Technologia. 

Techniczny. 

Iniynier. 

Geodezya, miernictwo. 

Miernik. Sciences, arts, literaturę. 

an optician 

physlognomy ; physiognomics 

a physiognomist 

mnemonics 

phrenology 

technology 

technical 

an engineer 

geometry (Iand-surveying) 

a geometer (land-surveyor). Religia, kościół. 
Był pan dzisiaj w kościele? Religion, church. 
Have you been to church to-day? Komunikowałem ; przyjąłem święte I have communicated, I have recei- 

aakr&menta. ved the sacrament. 

Komunikowałem u plebana naszej The rector of my parish has gi- 

parafii. von me the commnnion. 

Wiele razy na dzień mszę w tym How many times a day do they 

kościele czytają? say mass łn this church? 

Był pan na mszy, na summie? Did you hear mass, high mass? Kto miał kazanie? Who preached? Pan N.; ten pleban każe codzien- Mr. N.; this clergyman preaches 

nie. every day. 

Kaznodzieja mdwłł o ważności, The preacher spoke of the mea- 

potrzebie, mocy ofiary Chrystusa. ning , necessity and power of 

the sacriflce (oifering) of Christ. 

Kazanie Jego składało się z trzech His sermon was divided under 

oześci. three heads. 231 Religia, Kości(5ł. Religion, church. 

Kazanie uczyło o naturze, składzie The sermon treated of the naturę, 
i ważności zbawienia. ąuality and importance of redemp- 

tion. 
Słowo boże służy ku nauce pro- The word of God is useful for 
stym , ku umocnieniu słabym the Information of the slmple, 
i ku pociesze skruszonym. the confirmation of the weak 

and the consolation of those 
that are penitent and of a con- 
trite heart. 
Ten kaznodzieja mię zbudował. This preacher has edified me. 

Kazał z namaszczeniem i powagą. He preached wlth earnestnesa 

and dignity. 
On filarem chrześciauskiej wiary. He is a strong supporter of the 

Christian faith. 
Ozy dziecię pańskie ochrzczone? Is your child already christened 

(Daptized)? 
Moją siostrę będą przyszłej wiel- My sister is going to be confirmed 
kanocy bierzmować. next Easter. 

Wczoraj był pogrzeb N-a. The funeral of N. was celebrated 

yesterday. 
Byłem na pogrzebie. I was present at the burial. 

Pogrzeb jego był wspaniały. He was buried with great pomp. 

Cug był bardzo liczny. The funeral procession was nu- 

merously attended. 

Pochowali go w familijnym grobie. He was deposited in the family 

vault. 

Umarł jako dobry clirześcianin. He died like a Christian. 

Umarł jak święty. He died a reputed saint. 

Pan N. przeszedł na katolicką Mr. N. has turned catholic. 
wiarę. 

On wstąpił w stan duchowny. He has turned a churchman. 232 Religia, kości(5ł. 
Urząd parafialny! on żąda wyżej. 

Chłop strzela, Pan Bóg kule nosi. 

To katolik wolnomyślny. 

Jego podejrzewają o kacerstwo. 

Służba boża. 

Wiara. 

Pobożność. 

Pogaństwo. 

Poganin. 

Poganie. 

Pogański. 

Służba bałwanom. 

Bałwan. 

Bałwochwalca. 

Bałwochwalczy. 

Zabobon. 

Zabobonny. 

Niewiara. 

Niewierni 

Apostazya. 

Apostata. 

Odpaść od wiary chrześciańskiej. 

Czarodziejstwo. 

Czarodziej. 

Czarownica. 

Oczarować. 

Ofiarować. 

Ofiara. Religion, chnrch. 
A prebend! he looks up higher. 

Man proposes, God disposes. 

He is a relased papist. 

Ile is suspected of heresy. the worship of God; Divine ser- 
vice 

the faitb 
piety 

paganism (heathenism) 
a pagan (hoathen) 
the gentiles 
heathenish 
idolatry 
an idol 
an Idolater 
Idolatrous 
superstition 
superstitions 
infldelity 
the infidel 
an apostasy 
an apostatę 
to apostatize 

witchcraft, sorcery 

a Borcerer (wizard) 
a witch, sorceress 
lo bewitch 
to offer, to sacrlfice 
an efTering, a sacrlfice I 233 Religia, kościół. 
Zwierzę ofiarne. 

Litania. 

Liturgia. 

Machometaństwo, islaniizm. 

Muzułmanin, macliometanin. 

Żydowstwo. 

Żyd. 

Żydowski, hebrajski. 

Clirześciaństwo. 

Chrześcianie. 

Chrześclanin. 

Wiara grecko - rossyjska. 

Wiara katolicka. 

Wiara luteraiiska. 

Wiara reformowana 

Shyzma. 

Shyzmatyk. 

Herezya, kacerstwo. 

Heretyk, kacerz. 

Świłjta Trdjca. 

Bdztwo. 

Bóg. 

Bogini. 

Stworzenie. 

StworzycieL 

Twdrczy. 

Pan nasz (Jezus Chrystas). 

Zbawiciel, Odkupiciel. 

Duch święty. 

Anioł. 

Archanioł. 

Anielski. Religion, church. 
a Tictim 

the litaniea 
the liturgy 

the Mussulman faith (islamism, 
Mahomedanism) 
a Mussulman, Mahomedan 
Judaism (Jewism) 
a jew (Hebrew) 
Jewlsh (hebrew) 
christianity 
christendom 
a Christian 
Greek orthodox church 

Roman catholic church 

Lulheran church 

Reformed church 

schism 

a schismatic 

heresy 

a heretic 

Holy Trtnity 

the Deity 

God 

a goddess 

the creation 

the creator 

creative 

Our Lord 

the Saviour 

the Holy Ghost (Spirit) 

an angel 

an archangel 

angelic (angeliike) 234 Religia, kościół. 

Czart, djabeł. 

Djabelski, czartowski. 

Piekło. 

Piekielny. 

Czyściec. 

Wszeclimocuość. 

Wezędobecność. 

Wszechmocny. 

Wazecłiwiedza. 

Świętość. 

Objawienie. 

Natchnienie bozkie. 

Pismo święte. 

Biblia. 

Stary, nowy testament. 

Katechizm. 

Brewiarz. 

Książka nabożna. 

Psalm. 

Psałterz.. 

Hymn. 

Ewangelia. 

Akta Apostolskie. 

Poselstwo, posłanie. 

HomiUa. 

Nauka religii. 

Morał, etyka. 

Grzech pierworodny. 

Grzesznik. 

Ucieleśnienie. 

Przemienienie. 

Męka Chrystusa. 

Krzyż. 

Passya, krucyfiks. Religion, chureh. 

the devil (fiend) 

devilish (fiendish) 

heli 

hellish, infernal 

purgatory 

omnipotence 

omnipresence 

the Almighty 

omniscience 

holiness (sanctity) 

the revelation 

divine łnspiration 

the Holy Writ (Scripture) 

the Bibie 

the Old, the New Testament 

a catechism 

a breviary 

a prayerbook 

a psalm ^ 

the psalter 

a hymn 

the Gospel 

the Acts 

an epłstle 

an homily 

doctrine of faith 

ethics 

original sin 

a sinner 

incarnation 

the transformation 

the sufierings of Christ 

the cross 

the crncifis 235 Religia, kościdł. 

Ukrzyżowanie. 

Zmartwychwstanie. 

Wniebowstąpienie. 

Sądny dzień, sąd ostateczny. 

Clirzest. 

Komunia, stół Pańslii. Religion, church. 

the crucifision 

the resnrrection 

the Ascension 

the Last Day, doom's-day 

Baptism (christening) 

the Eucharist, the Lord's Supper Spowiedź. 

Spowiedź ustna. 

Iść do spowiedzi, słuchać spow. 

Konfesyonał. 

Ostatnie namaszczenie. 

Małżeństwo. 

Celibat, bezieństwo. 

Święcenie kapłańskie. 

Powołanie. 

Oświecenie duchowe. 

Pokuta. 

Post, pościć. 

Nawrócenie. 

Usprawiedliwienie. 

Poświęcenie. 

Błogosławieństwo, błogosławić. 

Dziesięć przykazań. 

Skład Apostolski. 

Modlitwa Pańska, Ojcze naw. 

Duchowieństwo. 

Ksiądz, duchowny. 

Przełożony. 

Laik. Confession 
auricular confession 
to confess 
a confessional 
Last unction 

matrimony 

celłbacy 

Ordination, Holy orders 

Yocation 

illumination 

repentance 

a fast; to fast 

conversion 

justification 

sanctification 

the Messing; to bless 

the Ten Commandments 

the Apostles' Creed 

the Lord's Prayer 

the clergy 

a priest 

a high priest (pontiflf) 

a layman 

a minister, a parish 236 Religia, kościdł. 

Wikary. 

Plebania, parafia. 

Pastor. 

Djakon. 

Djakoństwo. 

Rabin. 

Bractwo. 

Konsystorz. 

Dyecezya. 

Kaplica. 

Parafianie. 

Dziekan, djakon. 

Kapelan. 

Kanonik. 

Kapituła. 

Biskup. 

Biskupstwo. 

Biskupi. 

Arcybiskup. 

Kardynał. 

Papiei. 

Papieztwo. 

Papiezki. 

Prałat. 

Synod, koncylium. 

Klaszt<5r. 

Klasztdr zakonników. 

Klasztor zakonnic. 

Opactwo 

Opat. 

Ksieni. 

Przeor Religion, church. 

a cnrate, vi car 

the parsonage, parish, congregation 
a pastor 
a deacon 
the deaconship 
a rabbi 
a congregation 
a consistory 
a diocese 

a chapel of ease (underparociiial 
church) 

the parishioners 
a deacon 
a chaplain 
a canon 
a chapter 
a bishop 
a bishopric 
eplscopal 
an archbishop 
a cardinal 
the pope 
papacy (popery) 
papai 
a prelate 
a synod (council) 
a convent (cloister) 
a monastery 
a nunnery 
an abbey 
the abbot 
the abbess 
the prior (prloress) 237 Religia, kościół. 

Superior, superiorka. 
Zakonnik, brat. 
Zakonnica, siostra. 
Kwestarz. Religion, church. the suporior 
a monk, friar 
a nun, holy sister 
a mendicant friar Pustelnia. 

Pustelnik. 

Cela. 

Zycie zakonne. 

Kaptur. 

Pastorał. 

Kapa. 

Infuła. 

Sutanna. 

Alba. 

Misyonarz. 

Zakrystya. 

Zakrystjan. 

Przełożony kościoła. 

Chór. 

Chdrysta. 

Antyfona. 

Ołtarz. 

Ołtarz wielki. 

Różaniec. 

Mówić różanieok 

Kadzidło. 

Kadzielnica. 

Hostya święta 

Kielich. 
Monstrancyft. 
Chrzcielnica. 
Kropielnica. hermitage 
the hermit 
a celi 

monastio iife 
a cowl 
a crosicr 
a monk'9 gown 
a mitro 
a cassock 
a surplice, stole 
a missionary 
the yefltry 

tLo clerk, tho sexton 
tho churchwardens 
the chołr 
a chorister 
aa anthem 
an altar 
the chief altar 
bcads (rosary) 
to tell one's beads 
incense 
a censei 

a consecratcd wafcr, a host, the 
holy bread 

the cup (chalice) 

the pjTt 

the font 

a holy-water pot 238 Religia, kościdł. 

Woda święcona. 

Kropidło. 

Nawa kościoła. 

Kazalnica. 

Przedsien. 

Smętarz. 

Grubarz. 

Trumna. 

Grdb. 

Nadgrobelc. 

Dzwonnik. 

Jutrznia. 

Nieszpory. 

Msza zaduszna, i;ałobna. 

Palenie ciał. Religion, church. 
holy water 
the holy-watcr brush 
the nave 
tho pulpit 
a pew 

a churchyard, cemetery 
the sexton (grave-digger) 
a coffin 
a grave, tomb 
a tombstone 
a chimer 
matins 
yespers 

a service for the doad. 
cremation Prawo. 

Ten człowiek popełnił zbrodnię. 

On winien przestępstwa 

Proszę mi wprowadzić przestępcę 

Jego obwiniają o kradzież z wy- 
łamaniem. 
i)n w stanie oskarżenia. 

On się stawi przed sądem. 

Podjęto protokół. 

Należy oskarżyciela stawić przeciw 
oskarżonemu. Justice. 
This man has committed a crime. 

He is guilty of misdemeanour. 

Bring the criminal (culprit) be- 

fore me. 
He is accused of (charged with) 

burglary. 
He has been arraigned (stands 

impeached). 
He will stand to trial. 

A verbal process was madę up. 
The plaintiff is to be confronted 
with the accused. 239 Prawo. Justice. Oskarżonego powołano do odpo- 
wiedzi na punkta oskarżenia. 
On wytrzymał badanie porządkowe. 

Biorę panów za świadki. 
Przyjąć przysięgę od świadków. 

Przytomne są dwa świadki obwi- 
niające i jeden broniący. 

Przypuścić go do przysięgi, może 
przysiądz. 
Sędziowie osądzili go winnym. 

Sąd wydał nań wyrok. 

On się przyznał do winy. 
On skazany na całe życic (na 
czas) do ciężkich robót, na galery. 

To prawnie. 

Sprawiedliwość być musi. 

Taka zbrodnia woła o pomstę. 

On był na śmierć osądzony. 

Jego ścięli. 

Jego skazali na wygnanie. 

Skazano go na kftrę tysiąc rubli. 

Jego skazali na zapłatę kosztów. The accused was called upon to 

answer the indictment. 
He underwent a regular exami- 

nation. 

I take you as witness. 
Swear the witnesses. 

There are two witnesses against 
and one in favour of the accu- 
sed. 

Cause him to take an oath, let 
him swear. 

The jury found him guilty. 

The court has pronouneed his 

sentence. 

He pleaded guilty, 
He was sentenci^d to imprison- 

ment for life. 

That is the right way; that is 
according to law. 
Justice must be done. 

That crime calls for vengcance. 

He was sentenced to death. 

He was beheaded. 

He was punished with transpor- 
tation (banishment). 

He was fined a thousand rubles 
(a fine of a thousand rubles was 
imposed upon him). 

He was couderaned to pay the 
charges. 240 Prawo. Justłce. 

Jego osądzili bez przesłuchania. He was conden.nod without a 

hearing. 
Ciicę appelować. He will apply to the Court of 

Appeal. 

Obrońca jego wni<5sł o unieważ- His advocate moved that tlie scn- 
nienie. teace should be annuUed. 

On swą sprawę przed sądem bro It was he who defendod his 
nił. cause. 

Oskarżycieli odrzucili z ich skargą. The indictment has been rejected. 

On się odwołał do łaski krdlew He appealod to the mercy of the 
skiej. emperor. 

On wyprosił ułaskawienie dla He has obtained a pardon for his 
swego brata. brother. 

Podkupił swych sędzidw. He has corrupted his judges. 

Sędziowie jemu przychylni. The judge's vote is in his favor. 

Sąd go uwolnił. The court has cleared and acąuit- 

ted him. 

On kazał go wypuścić na wolność. '^^^ ^^^^^ has ordered his ro- 

lease. 

Oni się pogodzili przyjacielsko. '^^^ difference has been adjusted 

in an araicable mannor. 

Ja mógłbym pana pozwać. ^ *™ 0"e who will bring a suit 

against you. 

Ten prOcesB kosztuje niezmiernie "^h** lawsułt is a gulf. 
wiele. 

Ten rzecznik przewłdczy proces. Thłs advocate protracts the law- 

suit. 

On proces wygrał, przegrał. ^^ ^^^ ^°°) ^^ ^^^ l<^st the law- 

suit. 

Policya obstąpiła tę szulernię i ^^® P^"'^® having entered that 
zabrała graczy z pieniędzmi ra- gaming-house seized the whole 
zem. company and the money. 

Policya go pojmała ^^<^ P"^^'^® ^^^^ arrested him. 241 Państwo. State. 

Wola monarchy jest najwyższem The will of the 80verelgn (nio- 

prawem w państwie samowła- narch) ia the hlghest law in an 

dnem. absolute state. 

Konstytucya tego kraju nie jest The constitutlon of this land is 

ani moinowładna ani gminowła- neither purely aristocratic nor de- 

dna. mocratlc. 

Postać rządu jest pomieszana. The form of govemment is of 

a mised character. 

To prawo wzywa wszystkich pra- This law calls in all eliglble men 

wj'borc<5w. of the nation. 

Jutro wybierze izba dyrekcyę (pre- To-raorrow the house will con- 

zesa, wiceprezesa i sekretarza). stitute itself. Przystępują do obioru komissyL They are proceeding with t"he for- 

mation of committees. 
Że ten wniosek przyjęty został, It has highly surprised that this 
zadziwiło bardzo. motioa was taken into conside- 

ratiou. 
Proponują nad tym wnioskiem nie They move the previous ąuestion. 
dysputować. 

Ten mdwca staje w opozycyi. This speaker is against govern- 

ment. 

Był kilkakrotnie do rzeczy wzy- He was reproved several times 
iwany. not to 8werve from the ąue- 

stion. 

*ewne głosy wnoszą zwykle o Some Yoices are always moving 
ukończenie rozprawy. the close of debates. 

Tniosek oddano pod głosowanie. The motlon was put to the vote. 

iecierpliwi wszyscy zrachowania They are anxion8ly looking for- 
głosdw. ward to the result of the voting. [Ministrowie czynią z tego wątpli- The ministers make it a cabinet- 
W08Ć gabinetową. question. 242 Prawo , państwo. Justice. State. Partya postępowcdw i konserwa- 
tystów równoważy się. 

Izbie podano prośbę. 

Ten zwrdt polityki pozbawił seciny 
urzędników chleba. The progresslre fraction of the 
Honse is counterbalanced by the 
conservative. . 

They have presented a petition to 
the Honse. 

This overtlirow of the constitu- 
tion has stripped a hundred 
fuDCtionaries of thelr oflfices. To wczorajszy republikanin. 

Rząd turecki zmusza wychodców 
do osiedlenia w głębi kraju. 

Oni wszyscy polityki nie rozumią. 

Minister powołaiiy do dworu. 

Pozbawili go jego zaszczytu. 

Boczne dochody urzędu tego, wy- 
noszą więcej niż pensya stała. 

Dworaki układają" się do humoru 
książąt. He is a republican of one day'8 
standing only. 

The Turkish government causes 
the refugees to settle in the in- 
terior part of the country. 

They are all bungling politicians. 

The minister was called up to 
the court. 

The vizir was stripped of his Of- 
fice. 

The profits of this place are bet- 
ter than the salaiy. 

Courtiers are always ready to 
humour the whims of princes. Dyplomaci są nieprzyjaciółmi woj- 
ny. 
Przepadł dyplomata, któremu ra- Słowo prawne. 
Procedura. 

Prawnie , prawność ; nieprawnie, 
nieprawność. 

Urzędnik sądowy. Diplomacy bears a natural enmity 

to war. 
As soon as a diplomate suflfers his 

sentiments to be known, he is 

lost. a law-term 

proceeding at law 

legał, lawful, legallty; illegal, ille- 

gality; legitimate, legitimacy; łl- 

legitimate. 
an officer of justice (a gentleman 

of the bar) 243 Prawo. Justice. 1'rawnik, poradnik. 

Adwokat. 

Mecenas. 

Prokurator generalny. a barrister 

a lawyer 

an advocate, attomey, solicitor 

floUcltor (attomey) generał , sheriff Doktor prawa. 

Radca. 

Komisarz policyjny. a sergeant at law 

a counsellor 

a police magistrale Dyrektor policyi. 

Sędzia pokoju. 

Sędzia. 

Prezydent, prezes. 

Assesor. 

Notaryusz. 

Klient. 

Aktuaryusz, pisarz. 

Protokulista, archiwista. 

"Woźny sądowy. 

Syndyk. 

Trybunał apelacyjny. 

Sąd kasacyjny, apelacya. 

Sąd kryminalny. 

Asyzy. 

Sąd policyjny. 

Najwyższy trybunał. 

Posiedzenie publiczne. 
Przy drzwiach zamkniętych. 
Publiczność. 
Ustna procedura. 
Instrukcya procesu. the director of the police 
a justice of the peace 
an arbiter 

the president of a court 
an assessor 
a notary 
a client 

an actaary, clerk 
a recorder 

an nsher; a sergeant, a bailiff 
a trustee 

the supremę court 
the court of appeal, the court of 
cassation 
a criminal court 
assizes 
the court of correctional police 

a conntry-court 

a pnblic session 
prlvately 
publicity 
orał proceeding 

the brief for the trial or hearing 
of a cause Prawo^ 244 

Kaucya. 

Akta, protokuły. 

Prawo gminne. 

Prawo monarsze. Justico. 
a bail, to baU 

the acts, a deed; tho mlnutes 
common law 

the stattiŁo law Prawo duchowne. 
Prawo karne. 
Kodeks karny. 
Kodeks kryminalny. 
Kodeks cywilny. 
Kodeks handlowy. 
Pozywać, procesować. 

Zapozwać. 
Pozew. 
Oskarżyciel. 
Oskarżony. 

Strona skarżąca. 

Doniesienie, donosiciel canon law 

penal law 

the penal codę 

the criminal codę 

the codę of cłvil law 

the conimercial codę 

to carry on a lawsuit 

to accnse, Impoach 

an action 

the plaintiff, the proseoDtor 

the defeudant, accusod 

the injured party 

a delation; the infomior Donieść, wydać. 
Zaprosiny, wezwanie. 
List gończy. 
Rozkaz aresztowania. 
Aresztować, złapać. 
Aresztacya. 
Areszt osobisty. to Inform 

a summons 

a notc of resemblanco 

a warrant 

to arrest 

an arrestatlon 

an arrest (imprisonmentbeforetrial) Mowa oskarżająca. 
Poszukiwanie, śledztwo. 
Przesłuchanie świadków. the reąuest 

an Inąuest, enquiry 

hearinj; of witnesses S45 PraWó. 

świadek naoczny, nauBznJr. Justicó. 
an eye , an ear-witnesd Świadczyć. 
Opowieść ŚTtiadkdw. 
Obrona, obrdnca. 

Replika, odpowiedź. 

Potrzeba, wniosek kary. 
Narada sądowa, dyskusya. 

Bronić strony w procesie. 

Procesujący. 

Obrona. 

Wywdd z rozpraw. 

Osądzenie, wyrok. 

Osądzony. 

Uniewinnienie, oswobodzenie. 

Uwolnienie. 

Odrzucenie oskarżenia. 

Egzekucya ziemska. to give evidence 
deposition of witnessos 
a speech in defence of; the de- 
fonder, counsel 
the reply, to reply 

to reqaire, exact a pain 
the deliberation, debatea 

to plead a cause 
a litigant 
a plea 
summing up 

the condemnation 
the convict 
the acquittal 
the release 
dismissal 
seizare Sekwestr. 

Egzekucya ruchomoici. 

Kompromis, zgoda. 

Kontrakt. 

Kontraktujący. 

Spadek, sukcesja. 

Dział spadku sequestration 

distraint 

a compromise (agreemeut) 

a contract 

the contractors 

an inheritance 

the patrimony Dział prawny. 
Testament. 
Zapis, legat the hereditary portlon 
a testament, a will 
a legacy 246 Prawo. Justice. Kodycyl, poprawka. 
Wykonawca testamentu. 
Hypoteka. 
Koszta sądowe. 
Obraza majestatu. a codicil 

the executor 

mortgage 

fees 

high treaaon, felony Powstanie, bunt. Powstać, buntować się. sedition, riot, rebellion, insurre< 
ction 

to revolt, to mntiny, to rebel Zdrada. 

Zdrajca. 

Mord, zabdjstwo. 

Morderca, zabdjca 

Umyślne. 

Dzieciobójstwo, 

Ojcobdjstwo. 

Zabójstwo podstępem. 

Zabójca ukryty. 

Samobójstwo. 

Nieumyślne zabójstwo. 

Pojedynkować się, pojedynkujący. treason 

a traitor 

murder 

a murderer 

on set purpose, wilfnl 

infanticide 

parricide 

assassination 

an assassin 

anłcide 

manslaughter, homicide 

to fight a duel; a duellist Otrucie. 

Truciciel. 

Podpalenie. 

Kradzież. 

Złodziej. 

Kraść. 

Ukrywacz. 

Złodziej kieszeniowy. 

Oszust, filut. 
Oszustwo, oszukadatwo 
Rabunek, rozbdj. polsoning 

a poisoner 

arson 

theft (larceny) 

a thief 

to steal 

a receiver of stolen goods 

a pickpocket; pilfery a Bwindler, sharper 
sharping, swindling, 
robbery fraud 247 Prawo. 

Rabuś. 
Rozbdjnik. 
Napad niespodziany. 
Rozbdjnik morski 
Rozbój morski. 
Fałszowanie. 
Fałszerz monety. 
Krzywoprzysięztwo. Justice- 

a robber 

a highwayman 

ambush, ambuscade 

a pirate 

piracy 

forgery 

a falae ooiner 

perjory Cudzołożstwo. 

Grabież. 

Lichwa, lichwiarz. adoltery 
extortion 
usury; a usurer Przekupstwo. 
Zniewaga. 
Znieważyć czjmnie. bribeiy 

injary, oatrage, offer.^jo 

to lay vIolcnt hands on Przestępstwo policyjne. 
Jawny dowdd występku. misdemeanoar, ofTence the sabstance of the offence Na uczynku. 
Ukaranie, kara, ukarać. 
Kara śmierci. 
Gilotyna. 
Egzekucya. 
Siepacz, oprawca. in the very fact 

punishment, pain; to panish 

capital punishment 

an execution 

the maiden 

the esecationer, the hangman Rusztowanie. 
Uwięzienie, zamknięcie. the scaffold 
imprisonment, custody Uwięzić. 

Więzienie pojedyncze. 

Więzienie, dom kary. to impriaon, to oonfine 
solitary confinement 
priflon, jail, gao' 248 t*rawo, państwo. 

Więzied kryminalny. 
Ciemnica. 
Dom poprawy. 
Uwięziony. 
Dozorca więzienia. 
Klucznllc więzienny. 
Więzienie wyspowe. 
Zakuć, związać. 
Okowy ręczne. 
Łańcuchy. 
Pręgierz. 

Wystawa przy pręgierzu. 
Pieczętowanie, pieczętować. 

Szubienica, wieszanie. 
Galernik , galerowy więzied. 

Bicie rdzgamł publiczne, bić róz- 
gami. 

Włożyć na tortury, męczyć. 

Wygnanie. 

Zesłanie. 

Amnestya, odpuszczenie. 

Sąd Boiy. 

Towarzystwo, społeczeństwo. 

Nardd, lud. 

Narodowość 

Krajowiec, urodzony. 

Ludność. 

Motłoch. 

Ojczyzna. 

Prawo lenne. Justice; StaW. 

eorrectioner 

a dungeon 

a penitentiary 

a prisoner 

a Jailer 

a tumkey 

a priaon for galley-slavea 

to put (a prisoner) in irons 

manacles 

chains 

the pillory 

exposition 

branding; to bum (in the hand 
or upon the shoulder). 
the gibbet; hanging 
a galley-slave 

flogging; to flog, lash 

to put to the rack 
banishment 
outlawry 
•n amnesty 

an ordeal. Cłvll soclety 

the nation, peopla 

nationality 

a natire 

the population 

the populace, mob 

the (native) country 

the feudal system 249 t*aństwo. Śtató. Lennosć. 

Lennik, wazal. 

Poddaństwo. 

Poddany. 

Rzeczpospolita. 

Konfederacya. 

Monarchia konstytucyjna. a fendal tenuro (fief) 

a rassal 

bondage 

a bondsman, serf 

a republlc (commouwealth) 

a confederacy 

a constitutional monarchy Cesarstwo. 

Królestwo. 

Korona. 

Szlachta, magnaci. 

Mieszczanie, obywatele. 

Stany. 

Izba posłów. 

Władza ustawodawcza. 

Władza wykonawcza. 

Zarząd, administracya. 

Traktaty, układy. 

Cesarski. 

Królewski. 

Insygnia, oznaki królewskie. an empire 

a kingdom 

the crown 

the nobility, the lords 

the citizens, commons 

the estates 

the Chamber of Dcputics 

the legislatire power 

the executive power 

the administration 

negociations and treatiea 

imperial 

royal (regal) 

the regalia Samowładca. 

Monarcha. 

Cesarz. 

Cesarzowa. 

Król. 

Królowa. 

Wicekról. 

Regent, zarządca. 

Regencya, zarząd. 

Następca tronu, królewicz. a soyereign 

a monarch , 

an emperor 

an empresa 

a king 

a queen 

a yiceroy 

a regent 

a regeucy 

the crown prince (prince royal) 
th« heir appareu^ 250 Państwo. State. Koronacya. 
Następstwo tronu. 

Wstąpienie na tron. 

Książę. 

Księżna, księżniczka. 

Księztwo. 

Hercog, książę; kaiężna. 

Markiz. 

Markiza. 

Hrabia, 

Hrabstwo. 

Hrabina. 

Wicelirabia. 

Baron. 

Par. 

Parowstwo. 

Szlachcic, (szlachciaoKa). 

Szlacłita wiejska. 

Mieszczaństwo. 

Chłopstwo. 

Kawaler. 

Rycerstwo. 

Kawalerstwo. 

Docjiody państwa 

Finansy. 

Skarb państwa. 

Kredyt nadzwyczajny 

Udział. 

Lista cywilna. the coronation 

the order of succession 

an accession to the throne 

a prince 

a princess 

a principality 

a dnke, a duchess 

a marąuis 

a marchioness 

an earl, a count 

an earldom, county 

a countess 

a viscount 

a baron, a baronet 

a peer 

the peerage 

a nobleman (a noblewoman) 

the gentry 

the commonalty 

the peasantry 

a knight 

chivalry 

knighthood 

the reyenue 

the finances 

the treaaary 

a subsidy 

an appanage 

the civil list Gabinet. 
Senat, senator. 
Pierwszy minister. the cabinet 

a senate; a senator 

a prime-minlster 251 Państwo. 

Ministerstwo. 

Radca stanu, radca tajny. State. 

the ministry 

a privy counsellor Sekretarz stanu. 

Skarbnik. 

Kanclerz. 

Prezes rady stanu. 

Podkanclerzy. 

Minister sprawiedliwości. 

Minister finansów. 

Minister spraw wewnętrznych. 

Minister spraw zewnętrznych. 
Minister marynarki. 
Minister •«ojny. 
Minister handlu. 
Minister oświecenia. 

Marszałek wielki. 
Szambelan wielki. 
Wielki mistrz dworu. 

Koniuszy wielki. 
Dyrektor generalny poczty. 

Dyrektor mennicy. 

Cechmlstrz, dyrektor arsenałn. 
Adwokat generalny. 
Prokurator generalny. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych. 
Ministerstwo spraw zewnętrznych. 

Ministerstwo wojny. 
Poseł, ambasador. a secretary of state 
the first Lord of the Treasury 
the Lord high Chancellor 
the President of the conncil 

Lord Priyy Seal 

Lord chief justice 

the Chancellor of the EiXchequer 

Home Secretary 

Poreign Secretary 
the first Lord of the Admiralty 
the Secretary at war 
President of the board of trade 
the minister of pnblic instruction 

the Earl Marshall 

the Lord Chamberlain 

the Lord Steward (of the King's, 

Qaeen's household) 
the Master of the Horse 
a Postmaster General 

Master of the Mint 

Master General of the Ordnance 

Attomey General 

Solicitor General 

the home department 

the foreign department (ofBce) 

the war-office 

an ambassador (foreign minister) ib^ iPaństWO. State. Poselstwo. 
Pełnomocnik. 
Posłannik, poseł. 
Powiernik stanu. 
Konsul. 
Prefekt. 
Burmistrz. 
Członek magistratu. 
Podatek gruntowy. 
Podatek dochodowy. 
Podatek osobowy. 
Opłata stemplowa. 
Cło wcliodowe. 
Cło wychodowe. 
Taksa. 
Akcyza. an embassy 

n plenipotcntiary 

an envoy 

a chargó d'affaires 

a consul 

a lordlieutenant 

a mayor 

an alderman 

the land-tax (groundrent) 

the iucome tax 

the poU-tax 

the stamp-duty 

the import-duty (entry) 

the export-duty 

the taxes 

the eicise. Wojna. 

Bitwa wygrana ; zdobyliśmy zu- 
pełne zwycięztwo. 

Potyczka była gorąca. 
Nasi żołnierze odważni , gdy przyj* 
dzie do uderzenia. 

Zaledwom kazał trąbić do wsiada- 
nia na koń, już moi strzelcy byli 
gotowi. 

Byliśmy zaczepieni i napadnięci, 
zanim pomyśleć można było 
o uderzeniu, i zanim sprawić 
można było wojsko do boju. War. 

The battle is won, we have car- 
rlod the day Cgot a complete 
Yictory). 

The action was very hot. 

O ar soldiers are brave when they 
are going to fight (cngaged with 
the enemy). 

No sooner had I sounded to horse 
than my chasseurs were ready 
to fali upon (to engage) the ene- 
my. 

And we wore attacked and as- 
sailed before we could think of 
making a charge, even before 
behig drawn up in battle-array 253 Wojna. War. Lekka piechota, po części rozrzu- 
cona, miała się już do odwrotu; 
konnica nieprzyjacielska siedziała 
jej już na karku; wszelako uszy- 
kowała się znowu, i był czas 
właśnie wyprawić konnfj artyle- 
ryę i dragondw z huzaranl. The llght infantry, partly disper- 
scd, was already falling back; 
the eneniy's cavalry was at their 
heels; but they rallied again 
and it was just the time to 
despatch the flying (horse) artil- 
lery and to advance the dra- 
goons and hassars. Naszo wojska stały silnie i nie- 
wzruszenie; nasze baterye grały 
wybornie. Strzelanie trwało dzie- 
sięć godzin. 

Piechota strzelała bez ustanku ; 
wkrótce potyczka zawiązała się 
na wszystkich punktach. 

Po upływie paru godzin, armia 
nieprzyjacielska była w rozsypce. Oar troops stood firm (held stoutly) 
and did not give ground; our 
batteries played well. The can- 
nonade lasted ten hours. 

The infantry fired continually; 
8oon the combat became generał. 

Afler some hours the enemy'g 
army was quite ronted. Ponieważ wojsku naszemu zabra- 
kło nabojów w ładownicach, za- 
bijało uciekających kolbami. Our soldiers wanting c^rtrldges 
knocked the fugitives down with 
the butt-end of their muskets. U nas było wiele rannych i zabi- 
tych, ale strata nieprzyjaciela mu- 
si być o wiele znaczniejsza. We have a great deal of wounded 
and killed but the enemy's loss 
must be by far greater. Dawno pan w służbie? 

Już cztery lata. 

Wielu pochodom pan uczestniczył? 

Hyłem we wszystkich bitwach 
i potyczkach w Krymie. 

Nie dostał się pan nigdy do nie- 
woli? 

Raz byłem w przypadku być za- 
branym. Byłem w przedniej stra- 
ży na biwakach, stając na straconej How long have you been in the 

army? 

These four years. 
How many campaigns have you 

madę? 
I was present at all the battlos 

and fights in the Crimea. 
Werę you never madę prisoner? 

Once I narrowly escaped being 
taken prisoner. I was in the 
yan at a birooae, and one of 254 Wojna. War. forpoczcie; wraz patrol nieprzy- 
jacielski napadł na mnie z szablą 
w ręku. Broniłem się im długo; 
już dwdch położyłem na placu 
gdy mi pomoc nadeszła. Dano 
znać patrolem konnych do głó- 
wnej kwatery, i odpędzono nie- 
przyjaciela natychmiast. — the advanced (perdue) sentlnels; 
on a suddcn a patrol of the 
enemy fcU upon me with thelr 
sabres; I defended myself as 
well as I could. I had laid two 
of them dead on the spot, when 
1 was succoured. The vedette 
informed the main guard, and 
the enemy was soon dispersed. Pan był niezawodnie ciężko ran- 
ny? 

Otrzymałem tylko jedno cięcie 
pałaszem, który tylko przeciął 
skórę; to mi nie przeszkadzało 
bić się potem zaraz w potyczce 
z forpocztami stron obu. You were dangerously wounded 
to be surę' 

I got a stroke with a sword 
which only grazed the skin and 
did not binder me from partak- 
ing in the afifair, which then 
took place between the outposts 
of the two armies. A do czego posłużyła ta utarczka? 

Do zakrycia marszu nieprzyjacie- 
la, który nas chciał napaść nie- 
spodzianie. Ten napad wszelako 
zalarmował obóz, wojsko stanęło 
do boju; nastąpiła potyczka i nie- 
przyjaciel był zupełnie pobity. For what purpose was that skir- 
mish intended? 

To mask the march of the enemy, 
whose design was to surprise us; 
but this attack alarmed the camp ; 
the army was drawn up in batt- 
le-array, we joined battle, and 
the enemy was utterly defeated. Rossyanie obiegli warownię N. 

Zaczęli obsaczać miasto. 

Trudno będzie zdobyć fortecę gło- 
dem. 

Zdaje się że oblężeni na długi czas 
w prowiant się zaopatrzyli. The Russians laid siege to (sat 

down before) the fortress of N. 
They have commenced the blockade. 
It will hardly be taken by fa- 

mine. 
The besieged seem to be sup- 

pUcd with proTłsions for a long 

whUe. 255 Wojna. 

Podług mnie trzebaby robić wyło- 
my i szturmować po drabinach na 
wały. 

Mówią że w około fortecy wiele 
min utajonych. 

Nasi miniery już je odkryli, i mi- 
nują odwrotnie przeciwko wiel- 
kiemu rogowi. 

Oblężeni zrobili wycieczkę. War. 

In my opinlon, they ahould bat- 
ter the walls in order to make 
a breach, and scalę the ramparts. 

They say, there are a great many 
miues round about the fortifi- 
catlons. 

Our sappers have already coun- 
termined them; they are actually 
uudermining the great homwork. 

Tho besieged madę a sally. Zniszczyli roboty oblężeńców. 

Zagwoździli armaty. 

Założę się, że odstąpią od oblęże- 
nia. 

Jeźli to miejsce wezmą szturmem, 
to nikomu pardonu nie dadzą. They have dcstroyed the works 

of the besiegers. 
They have spiked the cannons. 
I lay a wagor that tho siege will 

be raised. 
If the place shonld bo taken bj 

storm, uo (i«arter will be given Komendant kapitulował. The governor has capitnlated. Garnizon wzięty w niewolę. 

Cały garnizon wycięto. 

Ten pułk rozwiązany. 
Pieniądz jest duszą wojny. Tho garrlson aro prisoners of war. 

Tho wholo garrison was pnt to 
the sword. 

This regiment was broken up. 
Gold łs the sinew of war. Feldmarszałek. 

Generał- feldmarszałek, generalis- 
simus. 

Główno - dowodzący. 
Generał brygady, brygadyer. 
Generał- lejtnant. 
Generał- major. Field-marshal 
the generalissimo 

a commander in chief 
Brigłidier-general 
a lioutenant-general 
a major-general 256 Wojna. 

Sztab głdwny. 

Główny szef sztabu. 

Generał-feldcejgmajster. 

Oficer sztabowy. 

Adjntant. 

Adjutant skrzydłowy. 

Pułkownik. 

Podpułkownik. 

Komissarz generalny. 

Major. 

Kapitan. 

Rotmistrz. 

Oficer, lejtnant. 

Podporucznik. 

Szef batalionu. 

Szef szwadronu. 

Chorąży, kornet. 

Podchorąży. 

Podoficer. 

Oficer niższy. 

Sierżant starszy. 

Sierżant. 

Kapral. 

Instruktor. 

Kwatermistrz War 

Łhe Staff 

the Chief of the staff 

the master-general of the ordnance 

a field-officer (staff-officer) 

an aid-de-camp (adjutant) 

an adjutant-major 

a colonel 

a lieutenant colonel 

a commissary generał 

a major 

a captain 

a captain of the horse 

a lieutenant 

an under-lieutenant 

the leader of a batallion 

the leader of a squadron 

a standard-bearer, comet 

a colour-bearer, ensign 

a non-commłssioncd officcr 

subalterns 

a sergeant-major 

a sergeant 

a corporal 

a trainer (instructor) 

a ąuarter-master Furyer. 
Ochotnik. 
Żołnierz prosty. 
Lekarz sztabowy. 
Muzyka*. 
Tambur-major. 
Dobosz. 
Fejfer. a harbinger 

a Yolunteer 

a common soldior (a privnto) 

a surgeon-niajor 

the band 

a drum-major 

a drummer 

a fifer 257 Wojna. Trębacz. 

Dobosz od kotłdw. War. 

a trnmpeter 

a kettle-drummer. SHa lądowa. 

Bitwa. 

Bitwa polowa. the land forcea 

a battle 

a pltched battle Potyczka. 

Zasadzka. 

Marsz. 

Przechód wojska. 

Przegląd wojska. 

Parada. 

Straż przednia. 

Straż tylna. an actlon, a combat 

an ambascade, ambush 

a march 

the passage of troops 

a roYłew 

a paradę 

the yan, ranguard 

the rear Główny korpus 

Oddział. 

Placówka. 

Rezerwa. 

Prawe, lewe skrzydłe 

Konwdj, zasłona. 

Szeregi, rzędy. 

Brygada. 

Pułk. 

Batalia. 

Szwadron, kadra 

Kompania. 

Dywizja. 

Peloton. 

Piechota. 

Piechota lekka. the main body 

a detachment 

outpost 

a body of reserye 

the right, loft wing 

an escort 

ranks, files 
a brigadc 
a regiment 
a batallion 
a squadron 
a company 
a dlYision 
a platoon 
Infantry (foot) 
light inlantry 258 Wojna. 

Konnica, kawalorja. 

Jazda ciężka. 

Jazda lekka. 

Artylerja. 

Artyllerya konna. 

Park artylerji. 

Wojsko liniowe. 

Pułk liniowy. 

Gwardya przyboczna. 

Gwardya konna. 

Żandarmerya. 

Gwardya narodowa. 

Pospolite ruszenie. 

Kirasjer. 

Ułan. 

Żołnierz pieszy. 

Jeździec, kawalerzyst*. 

Tyralier, strzelec. 

Muszkieter. 

Grenadjer. 

Fizyler. Pionier. 

Kanonier. 

Inżynier. 

Korpus inżynierski. 

Woltyżer 

Koszary. 

Kwatera. 

Kwatera zimowa. 

Kwaterować. 

Głdwna kwatera 

Gióyray odwach. 

Odwach. War. 

cavalry (horse) 

heavy cavalry 

light cavalry 

artlUery 

horse -, flyłng artillery 

a train of artillery 

troops of the linę (regulars) 

a regiment of the linę 

the life-guards 

the horse-guards 

the horse patrol 

the yeomanry 

posse, posse-comitatns 

a cuirassior 

a lancer 

a fcot soldier 

a horseman 

a rifleman, a sharpshooter 

a musketecr 

a grenadier 

a fusilier 

a sapper 

a ploneer 

a gunner 

an engineer 

the engineering departmcnt 

a skirmishcr 

l)arrack3 

the ąuarters 

the winter-ąnarters 

to ąaarter 

the head ąnarter* 

a guardhouse 

a gaard, a watch 259 Wojna. Warta, szyldwach. 
Dudka. 
Nawoływać. 
Odbywać przegląd. 
Hasło. 

Zaciągać wartq. 
Bębnić capstrzyk. 
Apel, zwołanie. 
Bębnić pobudkę. War. 

a scntinol 

a 8entry-box 

to challenge 

to go the rounds 

the watch-word (parole) 

to mount guard 

to beat the tattoo 

the cali 

to beat the drum at dawn Obdz. 

Obdz oszańcowany. 
Namiot. 

Rozkładać się obozom. 
Podnieść obóz. 
Lazaret, szpital polowy. 
Znamię, chorągiew. 
Sztandar, 
łagaie, pakunek. 
Szpieg. 
Markietan, markietanka. the camp, an oncampmcnt 

an intrenched camp 

a tent 

to encamp 

tu decamp 

a field-hospital 

the colours 

a standard 

the baggage 

a spy, a scout 

a sutler Ciura obozowy. 
Inwalid. 
Weteran. 
Rekrut. 
Werbownik. 
Zawcrbować elę. 
Nabrać rekrutów. 
Rozpuścić żołnierzy. 
Zbieg, dezerter. 
Sąd wojenny. 
Rada wojenna. 
Żołd, płaca. soldier'3 boy, blackguard 

an invalid 

a yeteran 

a recmit 

a recruiting offlcer 

to enlist 

to levy troops 

to disband 

a deaorter 

a coort martial 

a coancll of ws: 

pay 260 Wojna. 

Furaż, żjrwność. 
Wykup. 
Zawieszenie broni. War. 

fosage 

a ransom 

a truco, armistice Wybieg, wojenny. 
Odciąć dowdz. 
Zagrodzić przejścia. 
Zabrać stanowisko. 
Wydać bitwę. 
Zawinąć kopią. 
Scliwycić za szpadę. 
Kłaniać się cłiorągwią. 
Ścigać nieprzyjaciela. 
Przywieść do nieładu. 
Przymusić do ucieczki. 
Plądrować, rabować. 

Ogniem i mieczem wyniszczyć. 

Położyć się w zasadzce. 

Wyjść z muzyką bębna, zapalonym 
luntem i rozwiniętymi chorą- 
gwiami. a stratagem 

to cut oS the communication 

to stop the passago 

to take a post by surprise 

to engage, to join battle 

to swing the pike 

to put one'8 hand to the sword 

to swing the banner 

to pursue tho enemy 

to throw into confusion 

to rout 

to plunder, to pillago 

to destroy all włth fire and sword 
to lie in ambush 
to leave the place drums beating, 
matches lighted and colours flying. Umacniać. 

Cytadela. 

Baterja. 

Rozerwać batcrję. 

Barykada, zabarykadować. 

Baszta. 

Głdwna część warowni. 

Kazamaty. 

Droga ukryta. 

Parapet, pierś warowni to fortify 

a citadel 

a battery 

to disable a battery 

a barricade ; to barricade 

a bastion 

the principal fortross 

casemates 

a connterscarp 

the parapet 261 Wojna. 

Fortyfikacye, 

Baszta. 

Strzelnica. 

Fransze, podkopy. 

Odkryć podkop. 

Rawelin. 

Szańce, okopy. 

Reduta. 

Platforma. 

Rozkop. 

Szaniec przedmostowy. War. 

the out-works 

a tnrret 

a port-hole, a loop-hole 

the trenches 

to open the trench 

a rarelin 

an intreuchinent 

a redoubt 

the platform 

the glacis (scarp) 

a barblcan Palisada. 

Kosz. 

Paszyny. 

Bombardować. 

Uderzyć w wyłom. 

Wejście po drabinach. the palisadea 

« gablon 

the bavins (fascines) 

to bombard 

to mount the breach 

the escalade (scaling) Drabiny szturmowe. 
"Wysadzić minę. 
Przełamać mur. 
Parlamentować. 
Parlamentarz. 
Poddać się na umowę. 
Poddać się na łaskę. scallng-ladders 

to spring a minę 

to dismantlo a fortress 

to parley 

ftn officer wlth a flag of truce 

to submit wlth reservatlon 

to surrender at discretlon. Broń ognista. 
Armata. 
Działo. 

Działo cięJ-kle. 
Działo polowe. 
Muszkiet, fuzja. fire-arms 

A cannon fgun) 

a piece of ordnanco 

great gun, large artillery 

a field-pioce 

a niusket, a gun 262 Wojna. War. Pistolet. 

Gwinttfwka. 

Karabin. 

Kula działowa. 

Kula. 

Patron, ładunek. 

Patrontarz, ładownica. a pistol 

a rtfle 

a carbine (carabine) 

a (cannon-) bali 

a bullet (bali) 

a cartridge 

a cartridge-box Moźdaierz. 

Bomba. 

Haubica. 

Kartacz. 

Kaliber. 

Kule łańcuchowe. 

Kula wydrążona. 

Raca kongrewska. 

Czyścić szczotką. a mortar 

a bomb 

a howitzer 

a grape-shot 

the borę 

bar-shot 

hollow shot 

a congreve rocket 

to spunge a cannon Szczotka działowa. 

Zaprzodkować. 

Laweta. 

Lont. 

Panewka. 

Oręż biały. 

Szabla. 

Szpada. 

Klinga. 

Ostrze. 

Grzbiet, obuch. 

Obrona ręki. 

Rękojeść. 

Pochew. 

Tasak. 

Sztylet, kindżał. the malkin, drag 

to mount a cannon 

the carriago 

the match 

tho touch-hole 

a nakcd weapon 

a sabre 

a Bword 

the blade 

the edge 

the back 

tho hilt 

the handle 

the scabbard 

a cutlass 

a daggór, poniard 263 Wojna. Zakłać. 

Kabłąk. 

Łuk, kusza. 

Strzała. 

Kołczan. 

Kopia, spisa. 

Rynsztunek, zbroja. 

Tarcza. 

Hełm, kirys. 

Umundurowanie. 

Uniform. 

Szlify. 

Kokarda. 

Tornister, napleoznik. War. 

to stab 

a bow 

a cross-bow 

an arrow 

a qulver 

a lance 

the armour 

a shield, buckler 

a helmet 

the eqaipment 

the rei^mentals (uniform) 

the epaulets 

a cockade 

a knapsack. Marynarka. Navy. Siła morska. 

Nawigacya, marynarka. 

Flota. 

Eskadra, flotylla. 

Admiralstwo. 

Admirał. 

Wiceadmirał. 

Kontradmirał. 

Kommodor, dowddca eskadry. 

Kapitan portowy. 

Armator. 

Lejtnant okrętowy. 

Kadet okrętowy. naval, sea forces 
nayigation 
a fleet 

a sąuadron, flotille 
the Adrairalty 
an admirał 
a vice-admiral 
a rear-admiral 
a commodore 
a harbour-master 
a ship-owner 
a lieutenant 
a midshipman Nadrotmaa a boatswam 264 Marynarka. 

Rotman. 

Patron, komendant wojennej sza- 
lupy. 

Sternik, szupnik 
Łodinik, pilot. 
Skarbnik okrętowy. Navy. a boatswain^s matę 
a cockswain, master 

a steersman 
a pilot 
a purser Lekarz okrętowy. 

Załoga okrętowa. 

Majtek. 

M^tek pierwszej klasy 

Chłopiec okrętowy. 

Żołnierz morski. 

Topman. the surgeon of a shlp 

the crew 

a sailor (seaman) 

an able (.-bodled) seaman 

a cabin-boy 

a marinę 

a topman Straż. 

Korsarz, pirat. 

Okręt, statek. 

Okręt wojenny. 

Okręt kupiecki. 

Okręt dla Indyi wscliodiiich. 

Okręt liniowy. 

Okręt wojenny pierwszorzędny 
Okręt trzypiętrowy. 
Okręt admiralski. a look-ont 

a pirate 

a shlp 

a man-of-war 

a merchantman 

an East Indiaman 

a shlp of the Iłne (line-of-battle) 

a first-rate nian-of-war 
a three-decker 
the flag shlp Fregata. 

Korweta. 

Bryg. 

Szalupa. 

Brygantyna. 

Galota, szoner. 

Szalupa działowa. a frlgate 

a corvette 

a brig 

a sloop, a long boat 

a brigantine 

a schooner 

a gun-boat 265 Marynarka. 

Galota bombardierska. 

Statek posyłkowy 

Statek kuryerski. 

Barka. 

Czdłno rybacze. 

Czółno, łódka. 

Gondola . 

fc<5dka ratunkowa. 

Szalanda. 

Płot, przebój. 
Stitek transportowy. 
Statek posiłkowy. 
Brander. 

Statek strażniczy. 
Jachta, bacik. 
Statek nadbrzeżny. 
Statek korsarski. 
Okręt straży wojennej. Navy. 

n bomb-Tessel 
a packet-boat 
aa advice-boat 
a bark 
a fisher-boat 
a boat 
a gondola 
a life-boat 
a Ughter 

a feny (-boat); passage-boat 

a transport 

a store-ship 

a fire-ship 

a guard-ship 

a yacht 

a coasting yossel 

a prlvateer 

a cralser Galara. 

Galota. 

Statek pociągowy. 

Statek z niewolnikami. 

Okręt na 800 beczek. 

Statek prędkiego biegu. 

Pinasa. 

Bajdara, kanot. 

Tratwa. 

Dno okrętowe. 

Żebra okrętowe. 

Wnętrze okrętowe. 

Pokład. 

Pokład kupiecki. a galley 

a fly-boat 

a steam-tug 

a 8laver 

a ship of 800 tons burden 

a swift sailer 

a pinnace 

a canoe 

a raft 

the keel 

the hulk 

the hołd 

the deck 

the quarter-deck 266 Marynarka. 

Maszt. 

Żagiel. 

Strdj masztowy. 

Beja. 

Maszt głdwny. 

Maszt tylny, mały. 

Skrzydlak. 

Marsztenga. 

Bramsztenga. 

Bagszpryt, sztaba. 

Kosz masztowy. 

Ster, drygawks 

Wiosło, ruder. 

Kotwica, głdwna kotwica. 

Lina kotwiczna. 

Lina żaglowa. 

Powrozizna. 

Flaga. 

Kompas. 

Tył, zad. 

Nos, przdd. 

Zastęp przedni. 

Zastęp tylny. 

Kabestan. 

Schody zewnętrzne. 

Kajuta. 

Lewy bok skrętu. 

Prawy bok skrętu. 

Okno celne. 

Hamaki, maty. 

Prochownia. Navy. 

a mast 

the sails 

the rigging 

a yard 

the main-mast 

the mizen-mast 

the fore-mast 

the top-mast 

the top-gallant-mast 

the bowsprit 

the main top 

the hełm; the roddor 

an oar 

an anchor; a sheet anchor 

the cable, a hawser, a ropę 

the shroud 

the ropes 

a flag 

a compass 

the Stern poop 

the pro w, the head 

the fore castle 

the ąuarterdeck 

the capstern 

the gangways 

the cabin 

the larboard 

the starboard 

a port-hole 

the hammocks 

the gun-room Bosak. 
Sonddwka. a grapnel 

a deep-«ea Hn« 267 Marynarka. Navy. Sonda. 

Bandora. 

Balast, ciężar. 

Ładunek. 

Pompa. 

Trąba do rozmowy. 

Rozbić 8ic z okrętem. a sonnding-lead 

the pendants 

ballast 

a cargo 

the pump 

a speaking-trumpet 

to be wrecked (cast awayi Przedziurawić okręt. 
Rozbić się, potonąć. 
Osiąść na mieliźnie. 
Latarnia morska. 
Portowa grobla. to spring a leak 

to ruu a-ground 

to striko apon a shoat 

a light-honse 

a mol« Wiecha. 

Werfta okrętowa. 
Arsenał morski. 
Dok, staw okrętowy. 
Przystań. 

O kretowisko, stos. 
Wylądować. 
Podróż nadbrzeżna. 
Wystrzał z całej jednej strony 
dział okrętu. a seamark, a buoy 

a wharf (dry dock) 

a dockyard 

a dock 

the wot dock 

stocks 

landing, disembarking 

coasting 

a broad slde iadować. 

Wyładować. 

Praewrdcić okręt na bok. ioading (lading) 
nnloadlng, discharging 
to careon Naprawiać okręt. 
Podnieść żagle. 
Zwinąć żagle. 
Potyczka morska. to calk 

to hoist the sails 

to striko the sails 

a naval battle (sea-flght). 268 Pancerny. 

Monitor 

Kafar parowy. 

Torpedowiec. 

Parowiec ciągnący (za sobą inne). 

Śrubo wiec. 

Broń odtylcowa. 

Broń magazynowa. 

Igłicówka. 

Proch spłonkowy. 

Broń perkusyjna. 

Bawełna strzelnicza. 

Dynamit. iron-clad. 

turret-ship. 

steam-ram. 

torpedo-boat. 

steam-tug. 

screw-steamer. 

breech-loader. 

magazine-rifle. 

needle-gun. 

fulminating-powder. 

percussion-cap. 

gun-cotton. 

dynarnite. Poczta, telegraf, 
telefon. 

Listy powinny być opłacone, aby 

uniknąć opłaty nadzwyczajnej. 

Ile może ważyć list zwyczajny? 

Ile wynosi opłata do Indyi? 

O której godzinieotwierają główną 
pocztę ? 

Książki i druki wysłane pocztą 
wolne są od cła w obrębie 
Związku Pocztowego, ale takowe 
podlegają ocleniu we Włoszech, 
Portugalii, Eosyi i Hiszpanii, 
skoro się je wysyła jako towary. Post, telegraph, 
telephone. 

Letters must be prepaid in order 
to avoid extra-pestage. 

What weight may a letter have 
for single postage? 

How much is the postage to 
India? 

At what hour is the main-post- 
offlce opened? 

Books and printed matter can 
be forwarded by book-post and 
are duty-free in the Postał Union, 
but they are liable to duty in 
Italy, Portugal, Kussia, Spain if 
forwarded as a parcel. Próbki 1 wzory towarów, nie 
ważące więcej niż 250 gramów, 
wysyłają się za tanią opłatą jako 
„próbki". Bamples and patterns must not 
exceed 260 grams and they go 
at a cheap ratę under the heading 
of „samples". 268^ Ważne wiadomości proszę prze- 
słać w liście rekomendowanym. Important Communications please 
to forward in a registered letter. Proszę przesłać mi moję należy- 
tość przekazem pocztowym. Please to forward the balance to 
my favor by postał order. W niektórych krajach można wy- 
syłać partye towarów za zaliczka 
pocztową. In some countries parcels can 
be sent by taking forward the 
amount of value. O której godzinie z rana ocze- 
kujesz Pan pierwszej poczty. 

List Pański był niedostatecznie 
opłacony, dla tego musiałem 
karę zapłacić. At what hour in the morning do 
you expect the first post? 

Your last letter was insufflciently 
prepaid hence I had to pay a 
fine. Idź (Pan) na pocztę i zapytaj się, 
czy dla mnie listy nadeszły. 

Do której godziny powinny być 
listy oddane, aby odeszły pocią- 
giem nocnym? Cali at the post-oflice and inąuire 

whether any letters have arrived 

for me. 
Up to what hour must letters be 

posted in order to go off by the 

night-mail? Zabierz (Pan) telegram do biura 
telegraficznego. 

Proszę zawiadomić mnie o przy- 
jeździe swym telegraficznie. 

Komunikacya telegraficzna przer- Burza powywracała słupy tele- 
graficzne i druty pozrywała. 

Nasz telefon nie funkcyonuje 

dzisiaj. 
Proszę o połączenie z numerem 

pierwszym. 
Berlin i Lipsk mają połączenie 

telefoniczne. Take this telegram to the tele- 

graph- Office. 
Please to advise your arrival by 

telegraph. 
The telegraphic communication Ib 

interrupted. 
The storm has blown down the 

telegraph-posts and the wires 

are broken. 
Our telephone is out of order to- 

day. 
Please connect me with oflfice 

number one. 
Berlin and Leipzig are connected 

by telephone. 268 b Proszę w razie potrzeby mnie 
telefonicznie przywołać. Please cali me by teleplioue when 
you want me. Wydanie (listów). 
Skrzynka na listy. 

Koperta. 

Znaczek pocztowy. 

Papier listowy. 

Deska, na której sie pieniądze liczy, 

Listownik. 

Goł^b pocztowy. 

Listonosz, listowy. 

Przyciskacz. 

List rekomendowany. 

List niefrankowany. 

List z pieniędzmi. 

Niezamknicta koperta. 

Przekaz pocztowy. 

Mandat pocztowy. 

Karta pocztowa. 

Poste restante. 

Zaliczka pocztowa. 

Zamknięcie poczty. 

Stempel pocztowy. 

Biuro telegraficzne. 

Telegram. 

Taksa minimalna. 

Biuro telefoniczne. 

Druty telefoniczne. 

Skrzynka telefoniczna. 

Mikrofon. 

Poczta pneumatyczna. delivery (of letters). 
letter-box. 

envelope. 

postage-stamp. 

note-paper. 

post-offlce-counter. 

epistolary guide. 

carrier-pigeon. 

postman. 

letter-weight. 

a registered lettei-. 

an unpaid letter. 

a letter containing money. 

open cover. 

money order. 

postał order. 

postcard. 

left till called for. [office. 

reimbursement through post- 

closure of the post, (post-hour). 

postmark. 

telegraph-oflfice. 

telegram. 

minimum (first) charge. 

telephone-office. 

telephone-wires. 

telephone-box. 

microphone. 

pneumatic post. Część druga. 
Wyrażenia potoczne. Second part. 
Eyeryday phrases. Być. 

Kto tam? 

To ja. 

Prawdaż, iż to pan? 

To on, oni. 

Oto jestem. 

Oto ona. 

Wiele was razem? 

Było nas dwadziesta. 

Wszyscy. 

Był on w Paryżu? 

On tam jest jeszcze. 

Nie był tam nigdy. 

Ja takie tam nie byłem. 

Mnie tu dobrze. 

Tu dobrze, wygodnie. 

Czy to pańskie konie? 

Tak jest, to one. 

Jaki dzień jest dzisiaj? 

Dziś jest Czwarteic. 

Kto oni są? 

Co to jest? 

To jest prawda, to kłamstwo. 

Pan ma racyę, pan nie ma racyl. To be. 

Who is there? 

It is I. 

Is It really you? 

It is ho, it is they. 
Herę I am. 
There she is. 

How many are there of you? 
There were twenty of us. 
Ali of us. 

Has he been to Paris? 
He is still there. 
He has never been there. 
Nor have I. 
I am well here. 
It is good belng here. 
Are these your horses? 
Yes, they are. 
Wliat day Is this? 
It is Thursday. 
Who are they? 
What is that? 
That Is true, that is falso. 
You are right, you are wrong; 
yoa are In the rlght, in the 
wrong. 270 Być. 

To jest raz na zawsze. 

Jeźli to tak. 

Tak, nie inaczej. 

Gdy o nic więcej nie chodzi. 

Jest to wszystko? (Nic więcej?) 

Ni mniej ni więcej. 

To niepodobna. 

To nie warto trudu. 

Dobrze, być może. 

Niech tak będzie. 

Tak chcę, tak niech będzie. 

To koniecznie potrzebne. 

To niepotrzebne. 

To nieźle. 

Wszystko mł jedno. 

Jestem wyżej tego. 

To najlepiej. 

To nienajlepsze. 

Co jest jeszcze gorsze. . . 
To właśnie tak dobre. 
To zupełnie tak samo, jak . . 
Co zawsze jedno i to samo. 
Nie zawsze tak bywa. 
Nie zawsze to święto. 
U nas to nie tak. To be. 
Oncc for all. 
If that be the caso. 
Matters being thus. 
If that be all. 
Is that all? 
It is even so, neither morę nor 

less. 

It is not probable, not łikcly, 
It is not worth while (the trou- 

ble). 

Weil, let it be so; be itl 
So be it. 

1 will have it so. 
It is absolutely nocessaiy. 
It is not necessary. 
It is not amiss. 
It is all the same to mo. 
I am above it. 
It is best so. 
That is not of the best (not tlio 

best one). 
What is still worso . . . 
That is ąuite as well. 
That is ąuite the same as . . . 
It is the same thing overy dny. 
It Is not always so. 
Every day is not Sunday. 
It is not the same with us. To rzecz inna. 

Dawnoż jest temu . . ? 

Od niedawnego czasu. 

Jestem tu trzy doby. 

On amarł przed trzydziestu laty. That is a dififerent thinj,'. 

Is it long sińce . . . ? 

Lately, oflate, itls not lonf,-- siiice. 

I am here these three days. 

Ho diod thirty years a^o 271 Byó. Na dole jest człowiek, który z pa- 
nem pragnie mówić. To be. 

Thero is a man below (above) that 
deaires to speak with you. Czy tam to jest? 

Tam togo nie ma. 

Było tylko jedno? 

Będzie tego dla mnie dosyć 

Nie ma tam nic dla pana. 

Tu dość miejsca na dwoje. 

Chócby nie było z innej przyczy- 
ny. 

Oto przyczyna, dla której to uczy- 
niłem. 

Gdybym nie był pańskim przyja- 
cielem. 

Niechże tak będzie. 

Były wielkie zabawy. Are there any to be liad? 
There ia no such thing. 
Was there only one? 
There will be enough for me. 
There is nothing for you. 
There is room enough for two. 
Wcre there no other reasons. 

This is the reason why I did it 

If I was nat your friond. 

Unless it be thus. 

There were great festiyities. Fo koncercie był bal. 

Ten obraz jest Pussyna. 

On jest z Londynu. 

Ten dom jest jego własnością. 

Co jest najlepsze, jego czy tei jej? After the concert there was a bali. 
Thła plcture is by Poussin. 
He is a native of London. 
That house is his. 
His or hers is the best one. Cały należę panu. 

Za kim pan jesteś? 

Jestem za tym. 

On jest w łasce u ministra. 

On nie jest z ojcem w zgodzie. 

Pan mówi, pan ma słowo. I am entlrely yours. 

Whom are you for? 

I stand for sach a one. 

He is in (in favour) with the 

minister. 
He is out (at odds, at variance) 

with his father. 
You are to speak. Kolej nie jest na mnie, tylko na 
pana. 
On jest bezprzytomny. It is not my tum, it la yours 
He is out of his 272 Być. 

Jakby on nie był i uczony. 

Czy on śpi, czy cznwa. To be. 

Howerer learned he be; though 
he be ever so learned. 
Whether he is awake or asleep. On będzie długo siedział przy tej 
robocie. 
To jest jemu podobne. He will be a long time doing 
this work. 
That Is like him. On człowiek prawy. 
Jego już nie ma. 

Świat nie jest inny. He is an honest man. 
He is no morę. 
Such is man. Przy tym bankructwie jestem na 

10000 franków poszkodowany. 
I ja także. 
Ma pan czas jutro? 
Jestem na posiedzeniu. 
Ja nie będę z ostatnich. 

Pan nie będzie samym jednym. 
Jakbym ja był szczęśliwym! 
Można przyjąć. 
On ma być powieszony. 
Żaden człowiek nie jest tak głupi, 
ażeby nie uznał' Boga. 

Są ludzie bezczelni, którzy . . . I have lost 10,000 francs by that 

bankruptcy. 
It is so with me. 
Will you be at leisure to-morrow ? 
I shall be at tho assembly. 
I shall not be among the last, 

I shall not come short of any. 
You will not be the only oue. 
How happy should I be! 
It is to bo presumed. 
He is to be hanged. 
There is no man so stupid aa 

not to acknowlodge a divinity. 

8ome men are so wickcd as . . . Są dobrzy i fli. 

Z wierszami, to niby z melonami; 
jeżeli nie są wyborne, nic nie 
warte. 

Niech będzie jak chce. 

Niech będzie kto chce, ktokolwiek 
bądi. Some are good and some are bad. 

It is with verses as with molons, 
If they are not exceUent, they 
are good for nothing. 

Be that as it may. 

Be he who he may 273 Być. 

Bóg wie, co z tego być inoźe. 

Chce pan być przy tem? 

Chcę być zespolony połowa. 

Pan jeszcze tam? 

My jesteśmy na strzał karabinu. 

Gdybym ja był na miejscu pań- 
skiem. 

Na nim był płaszcz. 

On zdjął kapelusz. 

Nie można być zawsze wesołym. 

To ważne. 

To punkt najgłdwniejszy. 

Bdg dał nam istnienie. 

Najwyższa istota. To be. 

God knows what will come ot it. 

Will you be concerned itt it? 

I will be in for a half. 

Aro you still there-abouta? 
We aro withłn gun-shot. 

Werę I in your place. 

He had his cloak on. 
He had his hat off. 

He who wishes to bo merry ig 
not always so. 

That is of much conscquence. 
This is an essential, a principal 
point. 

It is God who has given our 
existence. 
The supremę Being. Mieć, posiadać. 

Mam dom własny. 
Kto dom ten posiada? 

On jest własnością towarzystwa. 
On należy mu całkowicie. 
U niego wielki majątek. To havc, to possess. 

I have a housc of my own. 
Who owns this houso? 

It is owned by a company. 
It is his own property. 

Ho eąjoyes (possesses) great wealth 
Le łias a large fortaue. 274 Mieć, posiadać. To have, to possess. 

On ma majątku rubli dziesięć ty- He is wortti ten thousand rubl«8. 

sięcy. 

On ma dobra. Ho has an estate. 

Ou ma picnii^dzc. He has got monoy. 

To mdj cały majątek; to wszystko That is my whole property; that 

co posiadam. is all I have. 

Gdybym miał trochę pieniędzy. Would I had some money. 

Nie mam dosyć pieniędzy przy I have not enongh money abont 

sobie. me. 

Ja takowe posiadam. I am snpplied with it. 

Ja mam wszystko, czego potrze- I have every thing I want about 

buję. me. 

On miał dawniej wielu przyja- He used to have many frłends. 

ciół. 

Gdyś szczęśliwy, masz przyjaciół. If you are fortanate you will have 

friends. O nie ma ani złamanego szeląga. He does not possess a farthlng. 

On nie ma stałego mieszkania, ło- He has neithor house nor home. 
iyska. 

On nie ma innego sposobu. He has no other resource (expe- 

dient) than this. 

My takiego nigdy nie mieli. We have never had any. 

Jutro go mieć będę. I shall have some to-morrow. 

Muszę mieć, niech co chce ko- I must have łt at any ratę. 
sztuje. 

Nie posiada się niczego bez trudu Nothing is to bo had without 

trouble. 

Bądź pan łaskaw. Will you have the kindness. 

Mam ochotę iść na spacer. I have a mind for walking. 

Pan ma piękną sposobność. You have a fair opportonlty. 

Wiele pan ma konlf How numy hories havo you got? 275 Mieć, posiadać. 

Mam ich dwie. 

Miałbym przyjemność widzieć pd* 
na. 

Mam mówić z panem. , 

Pan tylko ma mdwić. 

On panu ma wiele do opowiadania. 

Nie mam wiele czasu. 
Będę miał czas jutro rano. 

Każdy ma swe sposoby. 
Każdy ma swe humory. 
Każdy ma swą słabą stronę. To have, to possess. 

1 have two. 

I should have had the pleasure 

to see you. 

I must speak with you. 
Yoa need only say the word. 
He has a great many things to 

tell you. 

I havo not much time. 
I shall have time to-morrow mor- 

ning. 

Brery one has his own way. 
Every body has his pecnliar whims. 
Eyery body has his weak aide, Każdy kraj ma swój obyczaj. 

On to rozumi. 

On zna dokładnie język macie- 
rzyński. 

Z klasykami jest dobrze obznaj- 
miony. 80 many countries, so many cu- 

stoms. 
He has it. 
He is ąuite master of his native 

language. 
He is conversant with the clas- 

sics. Otrzymać. To get, to receive. Wczoraj otrzymał list. He got a letter last night. Otrzymałem pańskie pismo 

Przy otrzymaniu listu pańskiego. 
Otrzymał pan wiadomość od niego? I received your kind letter (your 
favour). 

On the reccłpt of your letter. 
Did you not hear from him? Otrzymaliśmy od niego wiado- 
mość przeszłego miesiąca. 

Długo nie otrzymałem od niego 
żadnej wiadomości. We have heard from him Ust 

month. 
I have not heard from him for 

a long while. 276 Otrzymać. To get, to receire. 

Skoro tylko otrzymam. As soon as I receive it. 

On otrzyma pańskie instrukcye. He will receivo your instractlojis. 

Otrzymałem rozkaz. I have rocciyed the order. 

On otrzymał piękny podarunek. He has got a nice present. 

Otrzymał pan w porę? Havc you duły receivcd it? 

Otrzymał więcej, aniżeli zasłużył. He has received morę than he 

deserved. 

Tym lepiej dla otrzymigącego. So much the better for the re- 

ceiver. 

Daj mi pan rewers. 6łve me a receipt. 

Jak pan to otrzymał? How did you come by it? 

Ja nic nie otrzymałem. I have not got anything. 

Pan nic nie otrzyma z tego. You will not get any. 

Gdyby pan mdgł otrzymać. If you could get any. 

Oto wszystko co pan otrzyma. That is all you will get (obtain). 
Tam otrzymują taniej. 

It may be got there cheaper. 

Mam jeszcze pieniądze otrzymać. I have got some money to boot. 

Dawać jest milej niż otrzymywać. 'Tls better to give than to recclve. Dostać (otrzymać), dostąpić To obtain, to acąuire, to 
doścignąć), wygrać. win. 

Jak pan to dostał? How óid you get it? 

Dostałem za pośrednictwem. I have got it by his interfe- 

rence. 

Otrzymałem pozwolenie do zro- I have obtained the permisslon to 
bienia tego. do It. 277 Dostać, i t. d. 

On dostał więcej nii iądał. 
Ja dostąpił tej łaski od pana. 

Otrzymał pan ułaskawienie jego? To obtain etc. 

He obtained morę thnn he wlsbed. 
I shall obtain this favour from 
yon. 
Have you procured his pardon? Wystarałem się o wyrok przeciw I have obtained his scntence. 

niemu. 
Nie mogłem go do tego nigdy I conld never get him to do it. 

przywieść. 
Jeźli OH dostąpi swojego celu. If he should gain his ends. Nie dostąpił tego pochlebstwem. He obtained it by flattery. 

Nakoniec dostąpił tego. At last he has achieved it. On nie doścignie Moliera. He will never eąual Molifere. Nie mogę tego doścignąć. 
Przedmiot jest mi niedostępny. I cannot reach it. 

The object is out of my reach. Tu nie ma nic do wygrania. 

CÓŻ wygram (zyskam) przez to? 
Co pan przez to wygra (zyska)? 
U niego tyle czystego zysku. 
To piękna zdobycz. 
Bez bocznych dochodów. 
Wygrałem u niego dwie partye. 
Nigdy w grze nie wygrywam. 
Oni wygrali wiele na akcye. Nothing is to be obtained there- 
by; nothing is to be gained by it. 
What shall I gain by it? 
What can you gain by that? 
He has so much elear profit. • 
That is a go od catch. 
Besides the by-profits. 
I have won two games of him. 
I am never a winner at play. 
They have gained much in shares. On zyskał sobie przyjaciół. 
To zysk prześliczny. 
Nowe źródło zysku. He has acquired fricnds. 
That is a splendid acąułsitiom 
A new source of industry. Wiadomości nie można posiadać 
bez wielkiego trudu. Łearning Is not to be attained 
without great palna. i78 Zasłtiźyó, żyskac. To deseire, to gain. 

On zyskt^e sześć rnbli na tydzień. He earas eix rables a week. 

To miejsce przykre, zyskowne. It is a mlserable, a pr^fitable li- 

ving. 

Nie dosyć zysku przynosi. It does not pay particularly well. 

To mi przynosi piędziesiąt rubli It is worth fifty rubles to me. 

zysku. 

On się tylko stara zyskiwać pie- He only thinks of making money. 

niądze. 

On utrzymuje się z trudem. He hardly gains a subsistence. 

On ciężko pracuje na swe utrzy- He must work hard for his liveli- 
manie. hood. 

On oddał waine usługi ojczjrznie. He has deserred well of his 

country. 
Ja na to od pana nie zasłużył. I have not deserred that of you. 

Zasłużyłem na to uczciwie. I have justly deserved it. 

Pan z nim postąpił podług zasługi. You have treated him as he de- 

serred. 
On zasługuje na pańską nagrodę. He deseryes your recompense. 

On zasługuje na karę. He deseryes to be punished. 

On zasługuje na pańską wiarę. He deserves your confidence (your 

affection, loye). 
To zasługuje na pańską uwagę. This is worth your attention. 

Zasługi jego brata są to, za ktdre His brother'8 services have pro- 
on otrzymał nagrodę. cored him that reward. 

Będę zasługiwać na pańską łaskę. J shall endcavour to deserve your 

approbation. 
Niezasłużcnie. Undeservedly. 

To zasługą przed Bogiem. That is meritorious in the sight 

of Ood. 279 Stracić. To lose. Nie stracił pan czego 5 
Brakuje mi Iisiąiki. 
To małowaina strata. Dld yoa lose anytłiing? 

A book of minę is misslng. 

Better lost tłian foand. Trzeba te pieniądze za stracone 
uważać. 
Strata nie do powrócenia. This money may be regarded as 
lost. 
The loss is irretrievable. Tak dobrze to, jak stracone. 
Straciłem majątek, przyjaciół i me 
dobre imię. 

To stracone na zawsze. 
Przepadłem bezpowrotnie. 

Sprzedałem to ze szkodą. 
Bez korzyści, za darmo. 
Tracę na tern. 
Straciłem na tern w^iele. It is almost lost. 
I have lost my estate, friends and 
reputation. 

Tis past recovery. 
I am undone to all intenta and 
purposes. 

I sold it at a loss. 
Wlthout any advantage. 
I go by the loss. 
I have lost a great deal by it. On go uważał za straconego. 

To trud nadaremny. 

Dobre dzieło nigdy nie jest nada- 
remne. 

Co Sie odwlecze to nie uciecze. He gave him up for lost. 

You will lose your toil (that would 
be trouble invain). 
A klndness is never lost. 

All is not lost that is delayed. I Lepiej później jak nigdy. 

Pan nic jeszcze nie stracił. 
Nie trać pan czasu. 

On nie stracił nic przy zamiani That is not lost which comes 
last. 

You have not yet lost all. 
Do not waste your time. 

Ho dld not lose by the exchango 280 Stracić. 

Okręt rozbił się na skałach. 

Ona straciła swą sławę. 
Ja tu niczego nie rozumie. 
On stracił głowę. 
Straciłem go z oczu. 

Stracić grant pod nogami. To lose. 

A ship was lost on the rocks. 

She is lost to all sense of hononr, 
I am at a loss how to explaln it. 
He has lost his senses. 
I have lost sight of him. 

To lose ground. Brakować, niedostawać, oby- 
wać się, być potrzebnym, 
potrzebować. 

Potrzebuję pieniędzy. 
Wiele pan potrzebuje? 
Są mi potrzebne na jutro. 
To jest koniecznie potrzebne. To want, to need, to miss. I want somc moncy. 
How much do you want? 
I must have łt to-morrow. 
It is indispensably necessary. Mam więcej z tego niż mi potrzeba. I have morę than I want. Te dzieci potrzebują trzewików. 
Im tego nie potrzeba. 

To niepotrzebne. 

To mi nie jest potrzebnera . 

To bezużyteczne. 
Kiedy tego zapotrzebi;Ję. 
Może pan tego będzie prędko 
potrzebował. 
On tego potrzebuje. 

W piłypadkn potrzeby. Those children want shoes. 
They do not want it. 

There Is no need of it; tbere is 
no occasion for it 
I am In no want of łt. 

It is nseless. 

As soon as I shall want some. 

You may soon have occasion for it. 

He has (stands, is in) need for It. 

If need be, in case of need. 281 Brakować, i t. d. 
Jcźli to koniecznie być musi. To want etc. 
If it musi nceds be. On bez podpory. He is without help or protection. Brakuje mu najpotrzebniejszego He can scarcely make both ends 
do życia. ^c^t^ Potrzeba zmienia prawo. 
Nie dostało mu pieniędzy. 

On cierpi niedostatek. Necessity li as no law. 
He was short of money; his mo- 
ney fell (ran) short. 
He saifers want. Zapasdw im zabrakło. 
Oni obywają się bez wody. 

Tam niczego nie brakuje. 

Tam niedostaje talara. 
Niedostaje w całości dwudziestu. 
On nie ma czuć niedostatku w ni- 
czem. 
Powiniem się prowadzić porządnie. 

I' niego pilności dostatek. 
On ochroniony od niedostatku. 
Na nas to się nie opiera. 
Ta nowina musi się potwierdztó. 

Pislolet spalił na panewce. 
Noga mu się poślizgnęła. 
Tego mówić nie potrzeba. 
Nie dostaje wiele. 
Brakowało mało, ażeby . . 

W potrzebie tego. 
W braku zapłaty. They fell short of provisions. 
They are in want of (have no) 
water. 
Nothing was wanting. 

A crown is wanting here. 
Altogether twenty are wanting. 
He shall want for nothing. 

He need only carry himself well. 

He Is not wanting in diligence. 
He is above want. 
We shall not be wanting on our part. 
This news wants confirmation. 

The pistol missed fire. 

He slipped. 

You need not tell It, 

A great deal is wanting there. 

Little was wanting. 

In failure of which, in default of 
which. 
In default of payment. :i82 Brakować, i t. d. To want etć» 

Może pan się bez tej książki obejśt^ Caii you spare this book fof h 

dni parę? fcw days? 

Ja się łatwo bez tego obejdę. I can do without it. 

My nie możemy obejść się bez We cannot do without him , we 

tego. cannot miss łilm. Zostać, stać się, zdarzyć To become , to grow ; to liap- 
pen, to occur. Co się z nim stało? 

Został ministrem. 

On chce zostać kupcem. 

On został mnichem. 

On stał się zupełnie innym. 

On z każdym dniem grubszy. 

Co się ze mną stanie. 

pan chce zostać? On został mym przyjacielem. 
Co się stało z jego nadziei? 

O ile był bogatym, [O tyle stał si^ 
abogim. 

Z tego nic nie będzie. 
Coraz się pogorszą. 

To stanie się modnem. 

To stało się u niego nałogiem. What has become of him? 

He became a minister. 

He scts np for a merchant. 

He turned a monk. 

He is ąuite changed, altcred. 

He grows bigger every day. 

What will become of me? 

What course will you take; what 
business will you foUow? 
He became my friend. 
What are his hopes come to? 

Rich as he was he became ąuite 
poor. 

It will come to nothing. 
It is getting worse and worse. 

It is comłng (grows) łnto fashion. 

It grew łnto a habit wlth thera. 283 Zostać. 

To poszło w przysłowie. 
Staje się ciemno, późno. To become etc. 

It has groAvn (passed) into a 
proverb. 
It is getting dark, late. Co się zdarzyło. 

Zdarza się codziennie, że . . . 
Powiedz mi pan 00 się tam zdarzyło. 
Mam go objaśniać o wszystkieiu 
co się zdarzy. 
Jak się to wydarzyło. 

Co to z tego będzie? 
Zdarzyło się, jak można było prze. 
widzieć. 

Zkąd to poszło, że . . . 
To samo się jemu zdarzyło. 
Niespodziewany przypadek. 

Stało się trafem nieszczęśliwym. 
Jest to największe nieszczęście, 
jakie mu się wydarzyć mogło. What has happened (wliat is the 

mattcr) ? 
It happens every day that . . . 
Tell me what happens. 
I ooght to inform him how 

matters go on. 
How did the matter happen (how 

was it brought to pass)? 
Wliat is to be the case? 
It happened as might have bcen 

espected. 

From whence it came to pass that. 
The same thing occurred to him. 
An anexpected, a sodden acci- 

dent. 
It happened unfortunately. 
It is the worst that can befall 

him. Gdyby się przydarzyło, iz . . . 
Niech co chce będzie; coby z tego 
i wydarzyć się mogło. 

Jeżeli się jaka przeszkoda nie na- 
darzy. 

Gdyby mu się zdarzyło nieszczęś- 
cie. 

Pierwszy raz zdarzyło się panu 
zrobić cos podobnego. 

Zdarzyło mu się powiedzieć. 

To przypadkiem, trafem. If it should happen that . . . 

Come what may; what ever hap- 
pens; no matter what may 
happen. 

If nothing intervenes (Lost an un- 
expected interruption should oc- 
cur). 

If he should meet with an acci- 
dent. 

The first time you happen to do 
such a thing. 

Ho happened to say. 

it la by merę chance. 284 Zostać. To become etc. 

SpróbiOmy szczęścia wojennego. Let us try the chance of war. 

Gdy się to przydażyło, podtenczaa While that passed on ; in the 

meantime, meanwhile. Powstać, nastąpić. To arise, to result. Oto następstwo tej kłótni. Such has bcen tho result of that 

dispate. 
Cóż ztąd powstanie? What is the result? 

Co ztąd nastąpić może? What inay be the conseąuence? 

Z tego nastąpią wielkie nieprzy- That may occasion great incon- 

jemuoścł. venience. 

To są następstwa pańskiego pro- This is the conseąuence of your 

wadzenia. conduct. 

Z tego powstały wielkie nie- Much harm arose from that. 
szczęścia. 

Uważ pan, co za błędy z podobnej Consider the errors that would 
zasady powstać muszą. be the uatural conseąuence of 

that proposition. 

Przykład, wywodzący z siebie nie- An esample of a dangerous con- 
bezpieczue następstwa. seąueuce. 

To w przyszłości będzie przykła- That makes a preccdent of łt. 
dem. 

Następnie. Conseąuently. 

Ztąd powstaje, że pan nie ma From thence it follows, that you 
racyi. aro wrong. 

Czy nastąpi ztąd, iż pan ma racyę? From thouco does It follow, that 

you are in the right? 

To choroba powstaje z nagroma< This disease proceeds from a ro- 
dzenia wilgoci. pletion of humours. 

Nerwy powstają w mdzgu. The sinews procood originally from 

the brain. 

Ren wypływa w Alpach. The Khine commences its rise afc 

the Alps. 585 Powstać, nastąpić, To arise, to result. Wyzicwj', ktdre z morza po wsta- The yapours arising from the soa. 
Ou pierwszy na t^ myśl popadł. The idea originated from hłm. Zaczynać. 

Kiedy pau zaczuie? 
Zacznę jutro. 
Dopiero co zacząłem. 
Jestem dopiero początkującyii 
Gdzie zaczniemy? 
Zaraz z początku. 
Przy poczęciu świata. 
Jej łzy płynąć zaczęły. To begin, to commence. 

When will you begin? 
I shall begin to-morrow. 
I am only just beginning. 
I am merely a boginner. 
Where shall we begin? 
From the very outset. 
When the world began. 
Her teara began to flow. Pan musi na tem zacząć. 
Dobrze, więc zaczniemy. 
Wieszcz zaczął pochwałą Jowisza. Yon shall begin with that. 
Weil now, let us bogiń. 
The song began from Jove. Dobrze zaczął. 

To dobi-y początek. 

Zacznij pan na nowo. 

On zaczął zndw swą robotę. He begins well. 

That is beginning Avell. 

Begin again. 

He has resumed his work. Oni zaczęli drugą partyę. They commenced a sccond gamę. Wystąpić jako pisarz. 
Wystąpiła w roli Ifigenii. To commence as author. 

She madę hor debut as Iphigenia. Zaczęła czytać. She commenced reading. 

On otrzymał w matematyce dobry He has a good start in mathe- 
początek. matics. 286 Rość, zwiększać, rozsie- 
wać. 

Piękność jej i mądrość zwiększa 
się codziennie. 
On widocznie rośnie. 

To drzewo nie wyroiło zupełnie. 

Rosły, dorosły. 
Wyrdsł jak grzyb. To grow, to extencl, to 
increase. 

She increases iu beauty and wis- 

doni every day. 
He increases apace (grows every 

day). 

Tliis tree has uoŁ yct attained its 
growth. 
A grown man. 
He sprang up iike a mushroom. Zboże wyrosło gęsto. 
Trawa rosnąć zaczyna. 
Kwiaty się otwierają. The corn is coming up thickly. 
The grass begins to grow. 
The flowers begin to spread. Zielsko rozsiewa się wszędzie. 
Jabłko niedaleko od jabłoni pada. 

Jaka mać taka nać. 

Rzeka wezbrała deszczem. 

To zło się powiększy. 

Wielkiej objętości, obszerny. 111 weeds grow apace. 
Suoi^ as the tree is, sucb is the 
frmt. 
Like father, Iike son. 

The rain madę the rłver swell. 

This evil will increase (The woist 
18 yet to come). 
Of great dimensions. Do tego trzeba dodać, że. . . 

Lać oliwę w ogień, jest to go po- 
większać. 

Ten książę bardzo powiększył swe 
posiadłości. Add to this, that . . 
Do not add fuel to fire. 

That prince has very much cnlar- 
ged his dominions. Jego dobra idą aż do tego tam 

miejsca. 
Jego władza nie rozchodzi się tak 

daleko. 

Tak daleko, jak głos zasłyszeć. His estate extends as far as that 

place. 
His power doea not extend (reach) 

so far. 

As far as one's voice can reach. 287 Kość, zwiększać i t. d. To grow, extend, increase. 

On się rozłożył na trawie. He lafd himself at fuli length upon 

the grass. 
Wyciągnąć ramiona. To stretch out one's arms. 

Rozgadał się nad tym przedmło- He enlarged on the subject. Rozsiewa się ta wiadomość. 
On rozsiał tę tajemnicę. 
Rozsiew acz fałszywych nowin. Tliis report spreads abroad. 
He has diralged the secret. 
A spreader of false news. Postępować, trwać. To continue, to insist. Proszę, postępuj pan. 
Czytaj pan dalej. 

Postępuj pan tak zawsze. 

Trwaj pan w dobrem, a będzie pan 
szczęśliwy. 
Chcę i nadal pilnie postępować. 

On trwa ciągle w starych przy- 
wyczkach. 

Oni przedłużają swą podróż. 
Jeźli to tak potrwa. Pray, go on; proceed. 
Continue, go on readlng. 

Continue in this way. 

Continue doing well and you will 
find the adrantage of it. 

I shall continue applying myself 
to it. 

He saunters on in his own way. 

They proceeded on their joumey. 
If things go on at this rnte. Dalszy ciąg nastąpi. To be continued. 

Deszcz trwa ciągle. It continueB ralning. 

Zostawiono mu nadal jego roczną His penslon has been continued, 
płacę. 

Proszę trwać w przyjaźni ze mną. I dosire you to continue your 

frieudship towards me. 288 Postępować, trwać. 

On trwa w grzechach. 
On trwa w swem mniemaniu , zo 
staje przy swych twierdzeniach. To continue, to insist. 

He continnes in sin. 
He persists in maintaining what 
he lias advanced. Trwać w przedsięwzięciu. 
On trwa w kłamstwie. 
On trwa w żądaniu. To persevere in a design. 

He persists in denying. 

Ho still insists upon that demand. On trwa w drobnostliach. 

Pan musi koniecznie w tern wy- 
trwać. 

Juieśmy dość długo zastanawiali 
się nad miejscem i czasem. 

On cierpi bezprzestannie. 
On pracuje bez przerwy. Wytrwałość 
wszystko. praca zwycięża Udać się , nie udać się. Wszystko co przedsięweźmie, udaje 
mu się. Udaje ma się. He insists upon trifles. 

You must chiefly insist upon that. 

We have dwelt pretty long ou 

the consideration of space and 

duration. 

He suifers without intermłssion. 
He goes on working without in- 

termission. 
A constant applicatlon brings every 

thing to pass. 

To succeed, to prosper; to 
miscarry. 

Every thing he undertakes thriyes 
with him; lie is successful in 
every thing. 

He goes on thrivłngly. Życie jego przyjemne. 
Niebo wysłucha jego życzeń. 

Wszystko mu idzie podług życzeń. 
On rodził się w czepcu. He lives in ease and prosperity. 
Heaven favours his views, pros- 
pers his designs. 

Every thing succeeds to his wish. 
He is fortuno*8 favorite. Szczęście mu się uśmiecha. 
Głupcy mają najwięcej szczęścia. Fortune smiles upon him. 
Łuck for the fool and chance for 
the ugly I 289 Udać się, nie udać się. 

On swe szczęście zrobi. 
On się znajdzie w świecie. 

On na najlepszej drodze. 
Dobrze mu śmiać się. 

On bardzo bogaty. 

On się ma dobrze. 

On ma pieniędzy podostatkłem. 

On opływa w dostatki. To succeed etc. 

He will make his fortunę. 
He gets on in the world. 

He is in the best way of . . . 
He may well laugh. 

He is very rich, a wealthy man. 

He is in easy circumstances. 

He has plenty of money. 

He lives in affluence. I Utrzymuje powdz i konie. 

Zbiera bogactwa. 
On dusi swe talary. 

Jego interesa idą dobrze. 

Jego interesa idą źle. 

Interesa jego w złem położeniu. 

Każdy twórcą szczęścia swego. 

Życzę pańskiemu przedsięwzięciu, 

by się udało. 
Co się uda jednemu, nie uda się 

zawsze drugiemu. 
Praca go zbogaca. He keeps a carriage and horse; 

he has set np a coach; he haa 

started his carriage. 
He hoards riches (treasures). 
He pores over his money. 

He is well to pass. 

Business is very duli. 

His business does not prosper, 

he is very badly off. 
Every man is the archilect of his 

own fortunę. 
I wish you success in that attempt. 

What prospers with one, does not 
always prosper with another. 
He thrlves by his diligence. On postępuje w naukach. 

Na tej ziemi dobry wschodzi owoc. He thrives in knowledgo, in lear- 
nłng. 
Fruit-trees thrive well in this soli. Dobra źle nabyte nie ndąją sif 

nigdy. 111 g^tten wealth seldom thrives. 290 Udać się, nie udać się. 

Takim sposobem nie dojdzie on 
cela. 

Plan się nie udał. 

Interes się nie udał. 

On nie doścignął celu. 

To przedsięwzięcie mu się nie 
udało. 

On upadł, zbankrutował. 

Pan mi nieszczęście przynosi. 

Szczęście nas opuszcza. 

Siły go odbiegają. 

Brak pieniędzy jest bardzo nieprzy- 
jemnym brakiem. 

Jego położenie jest coraz gorsze. 

Odwaga opuściła go. 

To przedsięwzięcie jest wprawdzie 
trudne do wykonania, wszelako 
nie wątpię iż się ono uda. 

Z tym człowiekiem nie ma zgody. To succeed etc. 
In thls way he will not succeed. 

The plan failed. 

The business has miscarried. 

He has missed his aim. 

He has failed in his attempt (his 

eflforts have been thwarted). 
He has failed. 
You brłng me ill-lnck. 
Fortune fails ns. 

His Btrength is beginning to fali. 
Pecuniary embarrassment is very 

disagreeable. 
His condition gets worse and 

worse. 

His heart failed him. 
The undertaking, I own, is diffir 

cult; but nevertheless I don't 

despair of success. 

It is quite impossible to succeed 
włth this man (there is no dea- 
ling with him). Wygodzie, przystoić, odpo- To suit, to fit, to accommo- 
wiadać. datę. Czy to panu jest wygodne? 
To mi nie jest wygodnem. Will this do? (Will this fit you.) That will not do; that does not 
fit me. 
To mi jest wygodne, bardzo w porę. That suits me esactly. 291 Wygodzie, etc. 

To mł się lepiej podoba. 
Niech sobie pan wygodzi. 
Podług pańskiej wygody, 
bania. 
Jak się panu podoba. upodo- To suit etc. 

Tłiat would suit me better. 
Make yourself comfortable. 
Aa (when) It snits yon best. 

As yon like. To miejsce byłoby mi wygodne. 

To miejsce jemu przystoi. 
Jeżeli pan to uwała dogodnem. 1 should be very much pleascd 
with this place. 
He is fit for that employmcnt. 
If you thlnk fit. Ona nam przystoi. 

Co wygodne jednemu, nie zawsze 
przystoi drugiemu. 

Nie przystoi żebrakowi być du- 
mnym. 

Ten sposób życia przystoi memu 
położeniu. 
Nie przystoi panu tak mówić. 

Źle by to panu wyglądało. 
To bardzo nieprzystojnie. 
To przeciwne przy stój ności. 
To tylko dla utrzymania przystoj- 
noścł. 
To memu celowi nie wygadza. She fits us. 

That which becomes one, does not 

become another. 
It does not become a beggar to 

be proud. 
This way of llvlng is sultable to 

(saits) my situatlon. 
It does by no means become you 

to speak so. 

It would 111 become you to . . . 
That is very unbecoming, indecent. 
That Is contrary to decency. 
It is for docency's sake. 

It does not suit my purpose. i Mnie wszystko wygadza. 

On stosuje się do wszystkiego. 

Należy, się stosować do czasu, do 

okoliczności, i zgadzać się ze 

wszystkiemi wypadkami. 
To słowo odpowiada zupełnie 

przedmiotowi. 
Brzydota tego występku wywołuje 

odpowiednią karę. I make shift with any thing. 
He accommodates himself to every 

thing. 
We must accommodate ourselve« 

to circumstances. 

That word Is very well adapted 

to the snbject. 
The helnonsness of the crim« 

requ!res a condiem pnnishment. 292 Wygodzie, etc. 
To nie odpowiada prawom. 
Wino mi nie służy. To suit etc. 
It is not according to law. 
Winę does not agree with me. Zostać, trwać, wahać się. 

Jak długo chce pan zostać? 

Nie zostawaj pan długo w podrdży. 

Zostań pan u mnie. 

Zostań pan dziś a nńs. 
Zostałem tam trzy godziny. 
Zostanę w tym kraju. 
Tu dłużej pozostać nie mogę. 

Zostań pan na swem miejscu. 

Dla czego pan zostać nie chce? 
On został sam w domu. 

Moja żona zostaje cały dzień w do- 
mu. 
Ten interes tak nie zostanie. 

Gdyby się on na tem zastanowił. 

On nie wstawał, on stał. 

Dla czego pan pozostaje w tyle? 

On stanął w swej mowie. 

Nic więcej nie zostało. To remain; to last; to de- 
lay. 

How long will you stay? 
Do not stay (be) long. 

Remain with me. 

Stay with us to-day. 

I stayed there three hours. 

I shall remain in this country. 

This is no abode for me. 

Keep your place. 

Why won't you stay? 

He remained alono at home. 

My wife stays at home. 

The matter will never stop there. 

Had he ablded by that; had he 
gone no farther. 
He continued sitting, standing. 

Why do you remain behind? 

He stopped łn his speech. 

Nothing remains, is left. 293 Zostać, trwać, wahać się. To remain , to last , to delay. To się zostało. 

Nie pozostaje nam nic więcej, jak. 

To jego piosnka zwyczajna. On by chciał to dalej przeciągnąć. 

On mię zbywa z dnia na dzień. 

Ten proces trwa bardzo długo. 
Wyrok odroczono. 
Termin musi być przedłużony. 
Co nagle to po djable. That Is the rest. 
Nothing is left us but to . . . 
He sings the same song ovor and 
over again. 

He wishes to protract it still 

He keeps me off and on. 

This action lasts an age. 
The judgment Is put off. 
The term must be prolonged. 
Fair and softly goes far. To może jeszcze długo potrwać. 
Ta suknia przetrwać musi lato. 

Na co to wahanie? That may last a long time yet. 
This coat must last (8erve) me 
all the snmmcr. 
What need of hesltating? W wahaniu czuwa nieszczęście. 

Odłóżmy to do jutra. 

Czas mi się dłuży. 

Ja się ta nudzę. 

Wszystko go w nudy wprowadza 

Tego nie możemy odkładać. 

To nie cierpi wahania. 

Nie wahaj się pan przychodzić. — 

Trwało długo, nim on przyszedł. 

Bez ociągania. There is dangor in dolay. 

Let as delay it till to-morrow. 

Time hangs heary on my hands. 

I grow weary here. 

Every thing is tedłous to hlm. 

We must not delay that. 

That admits of no delay. 

Do not delay coming. 

It was long before he came 

Włthout the least delay. Zmienić, odmienić się. 
Może mi pan zmienić gwineę. To ohange, to alter. 

Can you give me change for a 
guinea? 294 Zmienić, odmienić się. To change , to alter. 

Chciałbym zmienić talara na dro- I want cliange for a crown. 

bne. 

Zmienił papiery na dukaty. He has changed (eschanged) bank- 

notes for ducats. 

On zamienił 8w<5j stary powdz na He has excbanged his old plate 

nowy. for new. 

Chce pan zmienić swój kapelusz Will you change your hat for 

na mdj? raine? (Will you change hats?) 

Ten człowiek bardzo się odmienił. That man is very much altered. 

Tak się odmienił, ii go poznać nie He is so altered that one can- 

można. not know him again; he is ąuite 

another man. 

On niby przetworzony. Ho is quite transformed. 

On bardzo zmienny. He is very fickle (inconstant). 

On rzuca się z jednej ostate- He goes from one extreme to 

cznosci w drugą. anothor. 

On się na gorsze odmienił. He has changed for the worse. 

Nie chciałbym się z nim mieniąc. i would not oxchange (situatlons) 

with him. 

Zmienić jednooką szkapę na ślepta. To make a bad exchnnge (to fali 

(Z deszczu wpaść pod rynnę.) out of the frying-pan into the 

fire). 

On się namyślił i zmienił postano- He has changed his mind. 
wlenie. 

Inny czas, inny obyczaj. Other times, other raanners. 

Nic nie ma na tym świecie stałego. Nothing is fixed in this world, 

all things change. 

Mody odmieniają się codziennie. Fashions change every day. 

Jego zasady nie odmieniły się ttIs principles have been inva- 

wcale. riflbkC. 

To samo powiedzieć zmienoneml to say the same thing with other 

słowami. words. 

Zagrać na Inną nutę. To sing to another tune. 295 Zmienić, odmienić się. 
luteresa wzięły inny obrót. 

Scena się zmieniła. 

Chrystus przemienił wodę w wino To change, to alter. 

Thlngs have assumed a different 
aspect; things toolc a tum. 
The scenę shifted into . . . 
Christ turned water into winę. Należy to kazać przemienić. 

Koleją, zmiennie. 

Jedno po drugiem. 

Z jednej strony, z drugiej strony. I must have it altered. 
By turns, alternately. 
One by one. 

On the one hand, on the other 
hand. Przejść, przemin%ć, zniknąć. To pass away , to disappear. Już przeszły piękne dni moje. 
Czas przechodzi. 
Czas przebiegł. 
Już dawno temu. My best days are over. 
Time Blides away. 
The time Is expired (out). 
It 18 a long time sińce. Lata przechodzą. . 
Wszystko przechodzi. 
Sposobność znika. 
Ta kobieta przemija. 
Ten kwiat zwiędnął. 
Młodość nie pociecha, 
musi wywietrzeć. Młodość Years flee away. 
Every thing dwindles away. 
The opportunity slips away. 
That woman falls off. 
That flower is faded. 
Yooth must have its time. Ocliota mię minęła. 
Miesiąc w ten sposób minął. 

Bawiłem u niego dni czternaście. 

To wyszło z mody. 
Wszystkie te nadzieje minęły. My fancy Is over. 

A month was spent in this man- 

ner. 
I have spent a fortnight at his 

house. 

It outlived fashlon. 
AU these fine hopes vanlshed. Moje nadzieje zniknęły. My hopo fłwlndled away to nothiug. 296 Przejść, przeminąć, i t. d, To pass away , to disappear. 

On zniknął oczom naszym. He vanished from our eyes (We lost 

sight of him ; he was soon lost tQ 
view). 

On zniknął nagle. He suddenly disappeared. 

Szukam napróino mycli rękawi- Invain I look for my gloyes , they 
czek, one zniknęły. have disappeared. 

Gniew jego przechodzi w groźby. His passion exhales itself in 

threats. 

Moje pieniądze praemijąją. My money begins to shrink. 

Ja goły jalt święty turecki. My parse has been draineil. 

On podupadł zupełnie. He is ąuite reduced. 

Febra przemija. The fever decreases. 

Zamek się wali. The castle is going to decay. 

Upadek handlu. The decay of commerce. 

Rozpaść się w procłi. To drop (crumble) into dust. 

Niewyczerpane źródło. A source that is never dried up. 

Lustro zachodzi parą od dychania. Breath tarnishes a looking-glass. 

Farby blednieją, przemijają. The colonrs are fading, grow fain 

ter. 
Grunt jest nikły. The ground slopes. Zatrzymać , przerwać , ukrd- To stop, to interrupt, to cease. 
ció, przestać. 

Zatrzymaj się pan chwilkę. Stop a Httle. 

Nie zatrzymuj się pan w drodze. Do not loiter on the way. 

O się naraz zatrzymał, on przer- On a sudden he stopped short. 
wał mowę. 

On mię zatrzymał. He kcpt me back. 297 Zatrzymać, przerwać. 
Jaki interes pana zatrzymał? 

On wstrzymał bal. 
Zatrzymał się chwilkę. To stop, to inteiTupt, to cease. 

What business hindered you, has 
kept you back? 
He fltopped the bali. 
He paused a minutę. Jemu przerwali mowę w samym 
środku onej. 
On zmusił go do milczenia. Ho was interrupted in his speech. He has silenced him. ^ Dla czego mu pan przerywasz? 
Ośmielam się przerwać panu. Bez ceremonii. 

Przestańcie. 

Dosyć tego; skrdćniy to, mówmy 
o czem innem. 
On ukrdcił rozmowę. 

Milczenie nie było przerwane. 

Ona nie przestaje się ialić. 

Przestańcie się sprzeczać. 
Robotnicy przestali pracować. 

Chce porzucić handel. 
Narady się przerwały. 

Podjąć obdz. 

Przy zawieszeniu broni. 

Ja się od niego usunął. 
On złoiył swój urząd. 
Zmienić postanowienie. Why do you łnterrupt me? 
I beg your pardon for interrupt- 
ing you. 

Let us forbear compliments (ce- 
remonies). 
Desist 1 
No morę of that, please. 

He dropped the conversation. 

The silence was not interrupted 
by any thing. 
She never ceases to complain. 

Leave off this wrangling. 
The workmen have struck. 

He will retire from business. 
The negociations aro broken off. 

To strike the tents. 

On the suspension of hostilities. 

I have entirely done wlth him. 
He has resigncd his office. 
To repeal a statute. 298 Zatrzymać, przerwać. To stop, to interrupt, to cease. Sam tylko prawodawca może Those who make Ihe laws can ab- 
znieść prawo. olish them. . Skończyć, dopełnić. To finish, to end. Skończył pan swe zadanie? 

Jeszcze nie skończyłem. 
Kończ pan. 

Tema końca nie ma. 

Rzecz ta nie ma końca. 

To do końca się zbliia. 

Ja koniec temu położę. 

Nakoniec. 

Na zakończenie. 

Jak się to skończy. 

Przestań pan mdwić. 

On skończył na tera, że nam po- 
wiedział. 

To słowo zaczyna się spółgłoską, 
a kończy samogłoską. 

Imiona kończące się na o. 

Wszystko ma koniec na tym świe- 
cie. 

Koniec dobry, wszystko dobre. 

Targ dopełniony. 

Mądrość moja wyczerpnęła się 
wszystka. Have you finished (done) your 
eserclsef 
Get it done. 
I have not yet finished it. 

That will have no end. 

The matter does not come to an 
end. 
It is nearly finished. 

I will put an end (a stop) to it. 

After ail, finally, at the close. 

In conclusion. 

What will be the end of all this? 

Hare done speaking. 

He concluded by saying to us, 

that. 
This word begins with a conso- 

nant and finishes with a vowel. 

Nouns ending in o. 

Every thing comes to an end in 
this world. 

Airs well that ends well. 
The bargain is concluded (strack). 
I am ftt my wifs end. 299 Skończyć, i t. (1. To tinish, to end. 

To go zgubi. That will complete his ruin. 

To ma koniec ostry, to ostrokoń- it ends in (runs to) a point. 

czaste. 

Po upływie kontraktu. After the expiration of the treaty. 

Przed upływem terminu. Bcfore tho term closes (espires). 

Chciałbym wiedzieć, jak to się i wish to know where that is to 

skończy. end. 

Co pan chce przez to powiedzieć. What ia the drift of your dis- 
co arse? 

Z tego wszystkiego nic nie będzie. Ali that will come to nothing. 

To go tylko do zguby przywiedzie. That will only end in his i-uin. Umrzeć, zginąć. To die, to perish. 

On umarł po krótkiej chorobie. He died after a short sickness. 

Febra, w dwa dni go pochwyciła. A fever carried him off in two 

days. 

Umarł śmiercią zwyczajną. He died a natural death. 

Umarł w starości. He died at an advanced age. 

Umarł wczoraj. He expired yesterday. 

On chory śmiertelnie. He is deadly sick (dangerously Ul). 

On nie dożyje starości. He will not die in an old skin. 

On kończy, on umiera. He is dying. 

On jedną nogą w groble. He has already one foot in the 

grave. 

On blizki śmierci. He is at the point of death. 

On walczy ze śmiercią. He is in agony. 

On bardzo cierpiał w ostatniej Hln last struggle was hard. 
chwili życia swojego. 300 Umrzeć, zginą-ć. 

On wydał oddech ostatni. 
Oddać ducha. 
Co tylko nie umarł. 
Ona umiera od żalu. 

Jej serce rozranłone. 

Umarł z ran. 

Oni umarli z głodu. 

On umiera z miłości ku niej. 
O mało nie umarłem ze strachu, 
aby nas nie zawiodła do . . . To die , to perish. 

Ho bas breathed his last. 

To give np the ghost. 

He waa near dying. 

Sho is pining away with grief. 

She bas her heart broken. 

He died of his wounds. 

They perished (starved) with hun- 

ger. 
He dies of lovo for her, 
I was mortally afraid she would 

lead us to . . . Zginął w bitwie pod . . . 

Trzy tysiące ludzi legło na placu. 

Ten człowiek nie ujdzie mej zem- 
sty. 

On przepadł. 
Pan człowiek martwy. 
Życiem i śmiercią Bdg włada. 

Słowa prawie obumierają na u- 
stach jego. 
Świeca gaśnie. 
Śmierci ujść nie można. 

Wszystko zginie, przepadnie. 

Okręt zatonął. 

Mndstwo okrętdw zatonęło. 

Ten dom niedługo się zawali. He fell in the battle of — 

Three thousand men wore kiUcd 

on the spot. 
I shall have that man before he 

dies. 

He is undone. 
You are a dead man. 
Life is ancertain; no man can 

tell how long he will live. 
Words seem to die on his lips. 

The candle Is almost out. 
We cannot ward off dcath, 

Ali will be lost. 
The Bhip foundered. 
A great many yessels have pe- 
rished. 
This bonse is goiug to ruin. 301 Zyć. 

Trzeba ży6 i żyć pomagać. 

On żyć potrafi. 

Naucza go moresu. 

Każdy żyje po swojemu. 

On żyje z ludźmi po przyjacielsku. 

Z nim żyć nie można. 

Oni nie żyją z sobą w zgodzie. 

Tak żyją w tym kraju. 

W Londynie życie jest drogie. 

Jak on z tego Avyżyć może? 

On żyje w biedzie. 

On żyje na łasce drugich. 

Żyje z jałmużny. 
Jemu żyć trudno. 
On żyje na łasce bozkiej. 
On żyje z dnia na dzień. 

On żyje z majątku. 

U niego jest żyć z czego. 

On żyje po kgiążccemu. 

On ma pensyę dożywotną. 
Żyje z pracy. ( On żyje w samotności. To live. 
We shonld live and let llve. 

He knows how to livo. 

They will teach him manners. 
Every man to his liking. 
He liyes wcll (he agrees) with 
every body. 
There is no living with him. 

They do not live well together 

(they are upon bad terras). 
Thafs the way of living in that 

country. 
It is dear livług in London (Li- 

ving is expensive in London). 
How can he subsist (exist) on 

that? 
He fares but scantily; he lives 

poorly; he passes his life mise- 

rably. 

He generally lives at other people's 

expense. 
He lives on alms (on charłty). 
He keeps life and soul together. 
He lives God knows how. 
He lives from hand to mouth; he 

leads a thoughtiess life. 
He lives on his income. 
He has enough to livo npon. 
He lives like a prince. 

He has a pension for life. 

He lives by his labonr, by hia 
indnstry. 
He liyes a retircd life. 302 Zyć. Każdy żyć musi ze swego rze- 
miosła. To live. 

Every one must live by his cal- 
ling, all trades must live. Przedewszystkiem iyć potrzeba. 

Jemu iycie niemiłe. 

Niech żyje cesarz! król! 

Przeżył syna swego. 
Ten człowiek wszystkich nas prze- 
żyje. 
Część przeżywająca. First of all, the necessities of life 

mast be provided for. 
He is tired of life, weary of 

living. 
Long live the emperor (king) ! God 

bless the king! 
He ontlived, survived his son. 
This man will outlive us all. 

The longest llver. Jak mi Bdg miły. 
Jeźli mię Bdg uchowa. 
On im życie darował. As surę as I Iive. 

If God spare me (my life). 

He spared their lires. On pracuje na życie. He gets his livelihood. Być przytomnym, pojawić 
się, znaleźć się. 

Czy pan się tam będzie znajdo- 
wał? 
Czy pan będzie temu przytomny? Ja tam się zjawię. 
Nie mogę tam być przytomnym. 
On się między przytomnymi znaj- 
dował. 
Wszyscy byli przytomni. To attend, to appear. Will you be there? will you be 

present? 
Will you be of the party; won't 

you be one of us? 

I shall be there. 
I can not go there. 
He was among those who were 
present. 
All of them were present. 303 Być przytomnym, etc. 

Znajdowałem się na pierwszeni 
przedstawieniu. 

Będzie pan (przytomny) na pogrze- 
bie? 

Ja nie mogłem się znajdować na 
nabożeństwie. 

On się nie pojawił na zebraniu, 
posiedzeniu. To attend, to appear. 
I was at the first performance. 

Will you attend the burial? 

I was hindered from attending 
(assisting at) divine sonrice. 

He did not attend (was not pre- 
sent at) the meeting, the session. On się zjawił w gali (w mundurze). 

Książka dopiero co wyszła. 
Zjawić się przed sądem. He mado his apnearance in fuli 
dress. 

The book is Jast oat. 
To appear in court. Mieszkać, przebywać. 

Gdzie on teraz mieszka? 
W ktdrej ulicy on mieszka? 
On mieszka w ulicy .... 
On mieszka mnie naprzeciwko. 
My bliziutko mieszkamy. 
Ja mieszkam pod (nad) nim. 

Jego mieszk. jest na pierw, piętrze. 
'^ On mieszka na wsi. 

On mieszka przed rogatkami, ze- 
wnątrz miasta. 

On mieszka bardzo ciasno, prze- 
strono. 

My mieszkamy u chirurga. To dwell, to stay, to live, 
to reside. 

Where does he llye at present? 

In which street does he live? 

He lives in — street. 

He lives opposite me. 

He livea close to me. 

I live (dwell) under (above) him. 

His lodging is ou the first floor. 
He lives in the country. 

Ho lives outside the gate, outsido 

the town. 
He is lodged in a narrow com- 

pass; he has a great deal of 

room. 
We lodged at a 8urgeon'8 (house). 304 Mieszkać przebywać. To dwell, to stay etc. 

Ja n niego mieszkam. ^ dwell (lodge) with hłm. 

On go pomieścił w naszym pokoju. He lodged him with us. 

Jego mieszkanie przytyka kościoła. He lives close to the churcli. 

W Dreźnie mieszka się cudownie. Dresden is a beautiful place of 

abode. 
Wybrał miasto N.... na mie- He has fixed his abode in N 
szkanie. 

Gdzie on przebywa? Whłch łs his residence? 

On przebywa w Londynie. He is resident (resłdes) in Lon- 

don (a resident of London). 
Przebywa u swojej ciotki. He resides at his annt*s. 

Tam jakiś czas pobędę. There I shall make some stay. 

On się nigdzie nie zatrzymrge. He never stays in any place 

W ktdrym zajeździe on mieszka? What inn does he lodge at? 

On przebywał długo w Niemczech. He has lłved long in Germany. 

On leży z gamizonen w . . . . He is ąuartered at M. 

Jeden pułk wkwaterowano u oby- A regiment has been ąuartered 
wateli. on (upon) the towns-men. 

Pan mieszka niby w latami. Your lodging is exposed to every 

wind that blows. 
Żyć na ulicy. To Ile under the canopy of hea- 

ven. Nająć, wynająć, przeprowadzić To hire, to let, to change 
się, urządzić się. one's lodgings , to fit up, 

Wynająć dom, A house to be let. 

Najęła piękne mieszkanie. g^e has hired a fine lodging. i 305 NąJŁić, i t. d. To hire etc. 

On to wynajmuje. He lets it 

On to najął za tysiiłc franków He haa let it at 1000 franca a year. 
rocznie. 

Ja najmuję tylko miesięcznie. I only let by the month. 

Oddać (wziąść) majątek w dzier- t© let (to take) an estate on 

iawę. lease. 

Kontrakt dzierżawny zamknięty. The terma of the leaae aro ar- 

ranged. 

Pachciarz, dzierżawca, arendarz. Farmer, lease-holder, tenant. 

Najął okręt. He haa chartered a ahlp. 

Czy pan z nim to kontraktowo Uf^y^ you contracted with him 

ułożył? for It? 

On nie może najmu zapłacić. ug cannot pay the rent. 

On mu wymówił najem. jje has given him notice, war- 

ning; he' has warned him oflf. 

On wymówił kapitał. He i^^a called in the capital. 

W przyszły piątek musi się wy- ^^ ^^^^ ^^j^ (ieave) next Friday. 

prowadzić. 

Kiedy pan się przeprowadza? When will you reraove to your 

new lodging? 

Oto mój adres, od czasu zmiany Thia is my direction (addresa), aince 

mieszkania. I y^aye changed my lodginga. 

Ja się nie wyprowadzam z ochotą. j ^^ ^^^ j.^^, removing. 

On aię urządza. jje fumishes his lodging. 

On urządza własno gospodarstwo. ^^ commencea house-keeping. 

On .w niem zaprowadził nowe u- ^^^ ^^^ furnished a lodging for 

rządzenia. her. 

Ojciec mu urządził wszystko. jj.^ ^^^^^^ ^^^ g^t j^ij^^ „p 

On doskonale urządzony. ^^ y^^ ^^^^^ ^P j^jg j^^^gg ^g^y 

well. 

Jego gospodarstwo kosztuje go.... jj.^ establishment costa him... 

Ona jest wyborną gospodynią. g^^ j^ ^^ eKcelleut houae-włfe 

(honse-keeper). 306 Nająć, i t. d. To hiro etc. 

W tym domu mieszkają trzy fa- There are three families livłng tn 
niilje. that honse. 

Najmij nam pan powóz. Let ns hire a coach. Ona się chce wynająć. 
Ja ją najął, zamówił. Slie will go to service. 
I liave engaged her. Kupić , sprzedać, zapłacić, 
kosztować. 

Kupiłem sobie kapelusz. 
Gdzie go pan kupił? 
Kupiłem go w tym sklepie. To boy , to sell , to pay , to 
cost. 

I have bought a hat. 
Where have you bought it? 
I bought it łn this shop. W tym sklepie wiele kupujących. 
Jak wiele to pana kosztuje? 
Wiele pan za to zapłacił? This shop is much freąuented 
(they have a great run). 
How much does it cost you? 

What did you pay for it? To nie drogo. 

To cena nizka. 

Ja to kupił nadzwyczaj tanio. 

Zrobiłem dobre kupno. 

Mnie się to bardzo tanio dostało. That is not dear. 
It is a moderate price. 
I bought it exceedingly cheap. (I 
had it at a great bargain). 
I have madę a good bargain. 
I have got it very cheap there. On bardzo tanio sprzedaje, ale wy- 
nagradza stratę massa odbytu. He sells very cheap, but the quan- 
tity must make up the difference. On musi sprzedać ze szkodą. Ue mus; sell at a loss. Wiele on łądał? 

Jak drogo on to sprzedaje; How much did he charge yoał 
At what prica dos« he sell it ? 307 Kupić i t. d. To buy etc. 

Ja to kupił po dwa franki za ło- I bought it at two francs a yard. 

kieć. — 

Ten strdj złotniczy kosztuje go Thls jewel costs him fifty guineas 

pięćdziesiąt gwinei. 

To mi za drogo. It \s too dear for me. 

Pan za drogo zapłacił. You have paid too much for It 

To niezwykle drogo. Tliat is an out-of-the-way price. 

On panu za wiele porachował za He has overcharged you for these 

ten towar. goods. 

To znaczy kupić kota w worku. That is to buy a płg in a poke. 

Kupiłem to na kredyt. I bought it upon trust. 

Dostałem to za połowę ceny. i got it for half the price. 

Nabyłem to z pierwszej ręki. i bought it first hand 

Sprzedaję panu po cenie zaknpnej. You shall have it at prime cost 

Kupiłem to przypadkowo. I have bought it onder hand. 

Nabyłem to na licytacyi. I bought it at a public sale. 

Otrzymałem to w dodatku. i have got it into the bargain 

(to boot). 

On zawsze z pierwszego źrddła He buys things at the best hand. 
nabywa. 

On skupuje hurtem, aby poje- He regrates. 
djnSczo sprzedawać. 

On wykupuje wszystko zboże. He buys np (monopolizes) all the 

corn. 

Ja drogo zapłacił za tę grzeczność. i pajj dearly for that favoar. 

On sprzedaje za gotdwkę. He sells for ready money 

On potrafi znaleźć kupca na swój He knows how to get rid of his 
lichy towar. goods. 

To się dobrze sprzedaje. That sells (goes off) very well 

(Thłs article sells readily). 308 Kupić, i t. d. To buy etc. 

Ten towar rozchodził się pośpie> The goods met a rapid sale. 
sznie. 

On się bronił do ostateczności. He sold his life dearly. 

To mają sprzedać z wohiej ręki. It is to be sold by private sale. 

Ma być sprzedane przez licytacyę. It is to be put up for public salo. 

/•otrzebuję zaJcupić wiele rzeczy, I have a thousand Implements to 

i bardzo byłbym wdzięczny za to- buy, and would be glad to have 

warzyszenie pańsicie przy poku- you with me. 

ple. 

On wystawił prześliczne szale na He has splendid shawls exposed 

sprzedaż. for sale. 

Oni sprzedają gotówką. They are selling oflf. 

Otrzymali nowe zasoby. He has received a fresh supply. 

Chce pan ze mną zrobić interes? Will you bargain with me? 

Wiele pan chce za to? How much do you want for that? 

Wiele panu za to zapłacić należy? How much to you ask for it? 

Nie mogę sprzedać tak tanio. I cannot afford to sell it so cheaply. 

To stała cena. It is a set (fixed) price. 

Ja to za bezcen sprzedaję. I sell it under price. 

Ja się panu nie drożę. I don't exact. 

NiŻ€iJ panu puścić nie mogę. I cannot give It you for less. 

Cena tego towaru teraz wysoka. It bears a high price. 

Utrzymuje się w cenie. It keeps its price. 

Cena się podnosi, upada. It is rising, falling in price. 

Jeźli by ml pan spniScił po rnblu. If you will let me hava it for a 

ruble. 309 Kupić , i t. d. 

Za wszystko wynosi . . . 
Wiele mi pan chce wydać? 

Nie trzeba się tak długo targować. 

Targował się o grosz polski. 
Targował się o to sukno, o tego 
konia. 

Chcę panu naprzdd zapłacić. 
Płacić gotdwką. 
Tysiąc talardw gotdwką. To buy etc. 

The whole amonnts to . . . 

How much will you give me to 

boot? 
You must not stand so long hig- 

gHng. 

He Btood higgling for a penny. 
He has cheapened this cloth, this 

horse. 

I will pay you in advance. 
To pay down (ready money). 
A thousand doUars in cash. Otrzymał dwadzieścia rubli w za- He has received twenty rubles 

datku. on account. 

Płatne terminami. Payable by instalments. 

Pierwsza wpłata ma dziś miejsce. The first instalment takes place 

to-day. 

Płatne po przedłożeniu, na właści- Payable at sight, to bearer. 

cielą. 
Zapłacone i pokwitowane. Zapłacił rachunek. 
Zapłacił swe długi. 
On ml nic więcej nie winien. 
Wydałem swoje pieniądze. 
Jemu zwrócono wydatki. 

Od tego nie mogę dać rabatu; 

wszystko bowiem tylei: mnie 

kosztuje. 

Zwrdcić summę pewną. 
Ja juł się zapłacę. 
Zapłaciłem mu je własną monetą. Paid and receipted. 

He has paid a bill. 

He has discharged his debts. 

He 18 qait with me. 

I have spent my money. 

He has been reimbursed for his 

expen8es. 
There is nothing to be abated, 

it is all money laid out. 

To return, repay a sum. 

1 will pay myself. 

I paid him in his own coin. On mię zapłacił niewdzięcznością. |je repaid me with ingratitude. SIO Kupić, i t. d. 

On pożycza u jednego by drugiej^o 
zapłacić. 
On drogo za swą głupotę zapłaci. 

Zapłacić za jadło i picie. 

On mię karmi pięlcncmi słowami. 

To go wiele pieniędzy Icosztuje. 

Kosztowało mię wiele czasa, 
Jak wiele go to kosztuje? 
Za każdą cenę. 

Choćby mi to życie kosztowało. 
Pierwszy krok zawsze tradny. 

On nie umie szanować pieniędzy. 
Wszystko mu z trudem przychodzi. 

To mi za drogo. 
Na mój koszt. 

On wydaje wiele na dzieci, bły- 
skotki i konie. To buy etc. 
He robs Peter to pay Paul. 

He sliall pay for his foUy. 

To settle the score ( to pay the 
expenses). 
He pays me with One speeches. 

He pays dearly for it. 

It cost me much time. 

How much trouble it costs him. 

At any cost (ratę). 

Not for all the world. 

It is the first step only that is 

difficult. 
He knows not the value of money. 
He does every thing against tho 

grain. 
That is too expeusive. 
To my cost. 

He expends much in dress, je- 
wels and horses. Być dłużnym, winnym, za- To owe, to contract debts. 
dłużyć się. 

On robi długi, zadłuża się. He runs into debt (he contracts , in- 

curs debts). 

On bardzo zadłużony. He is over head and ears łn debt 

On się zadłużył całemu światu. He owes to every body. 

On mi dłużny dziesięć rubli. He owes me ten rubles. 

Pan ml tylko tyle winleneś. So much Is still owinę. 311 Być dłużnym, i t. d. 

Panu się odemnie jeszcze talar 
należy. 
Jemu wielu są dłużni. 

On mdj dłużnik. 

On jest jeszcze dłużny . . 

Ja jemu nic nie winien, dłużny. To owe, to contract debts. 
Tliere is a dollar due to yon. 

He has much money owing to 

him. 
He is my debtor; he is in my 

debt. 
He Is in arrears with . . . 

I owe him nothing. Panu to winien jestem. 
Myśmy jemu to winni. 

Syii winien ojcu uszanowanie. 

Jemu nigdy nie dosyć; on myśli 

iż mu się ciągle wiele winno. 
To moja powinność. 
Żądam n pana, co mi się należy. 

Majątek hypotecznie zadłużony. I am indebted to you for this. 
He deserres it of us. 

A son owes respect to his father. 

He always thinks, othera with- 
hold what is due to him. 
It is the duty of my office. 
I ask you what is dae to me. 

An estate encumbered with mort- 
gages. Oszczędzać, rozrzucać. To spare, to save; to spend, 
to waste. On żyje z oszczędności. He Hve8 from his sayings. Jego ojciec był bardzo oszczędny. jj.^ ^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^.„g On o oszczędzaniu nie myśli. He spares for nothing. On szczędzi sobie z kąska chleba. ^^ ^.^^^^^ ^.^ ^^^^ Idzie za daleko w oszczędzaniu. 
On ciężki do zapłaty. He is too aaring, penurioas. 
He is a hold-fast, 312 Oszczędzać, rozrzucać. 

On oszczędza, aby mddz rozrzu- 
cić. On oszczędził coś dla ubogich. 
Mnie trochę zbywa. 
Oszczędność lepsza od przychodu. 
Pan winien być oszczędniejszym. 

To mi wielka oszczędność. 

Swą oszczędnością zebrał wielki 
majątek. 
On oszczędza swe przychody. 

On żyje bardzo oszczędnie. 

Oszczędź mu pan tej hańby. 
Jefli cokolwiek czasu oszczędzę. To spare etc. He spares at the spigot and lets 
it run out of the bimg-hole (pcn- 
ny-wise, pound-foolish). 

He has spared something for the 
poor. 

I have some (enough and) to spare. 

A penny spared, a penny got. 

You ought to live with less ex- 
pense (to retrench). 

I save very much by that. 

He laid up great treasures by liis 
saving. 
Ho husbands his income. 

He lives upon his means. 

Save hira that shame. 
If I can save any time. Nie trudź się pan. 

Nie oszczędzaj mię pan. 

On nikogo nie oszczędza. 

Chciałbym mu oszczędzić tego 
trudu. 
On szczędzi sł<5w swoich. 

Oszczędzą) pan swoje zdrowie. 
Chowaj grosz dla potrzeby. 
On rozrzucił swdj majątek. Spare your labour. 
Do not spare me. 
He spares nobody. 

I wish to spare him the trouble. 

He is sparing of his words. 

Take caro of your health. 

Lay up something for a rainy day. 

He has spent fdissipated, run 
through, squaudered away) his 
eatate, bis fortua«. 313 Oszczędzać, rozrzucać. To spare etc. 

To rozrzutnik. He is a spendthrift. Syn utracony 

Lekka praca nie popłaca. The prodigal son, 
111 got, Ul spent. On żyje na wysokiej stopie. Ue lives in a great style ; he 

leads a fasbionable life. 
Wydaje więcej niż ma dochodu. His expense8 exceed his receipts. 

Dlaczego pan pieniądze tak roz- Why do you waste your money so ? 
rzuca? 

On czas traci na grze. He wastes his time In playing. 

Rozrzutną Cszczodrą) ręką. With a wasteful hand. 

On wiele obiecuje a mało daje. He is liberał In words, layish of 

promises. Wypożyczać, pożyczać. 
Nie pożyczaj, dobry zwyczaj. To lend, to borrow. 

He that goes borrowing, gees sor- 
rowing. Chcesz się pozbyć przyjaciela, wy- 
pożycz mu pieniędzy. The way to lose a friend , is to 
lend him money. On mi pożyczył książkę. 
Jabym mu ani grosza nie wypo- 
życzył. 

On wypożycza na procent. 
On wypożycza za pięć od sta. He bas lent me a book. 

I should not lend him a farthing. 

He lends money (out) at interest. 
He lends money at five per-cent. Procent jest za wysoki. 
On wypożycza na lichwę. The percentage is very Wgh. 
He lends upon usury (is a usurer). Si 4 Wypożyczać, pożyczać. To lend, to borrow. 

Nie może mi pan pożyczyć tej Can you advance me this sum? 
Bumy? 

Daj mi pan na to rewers. Give me your single bond. 

Pożyczył odemnie dziesięć rubli. He has borrowed ten rubles of me. 

Pożyczyłem od przyjaciela. I borrow of a friend. 

On stara się wszędzie pożyczać. He is always borrowing. 

On żyje tylko z pożyczek. He lives upon trust (tick). 

On pożyczył tej myśli z ("owego) He used the thought of that au- 

pisarza. thor. 

Dworaki układają się ochotnie do Courtiers are always ready to 

humoru książąt. humour the whims of princes. Ręczyć, poręczać, zastawić. To give bail , to pledge , to 

answer for. 

Jeden z jego przyjaciół poręczył o^e of his friends has bailed him 
za niego na 10,000 franków. to the amount of 10,000 francs. 

On za mnie poręką. He is my pledge. 

Ręczy pan za niego? wni you answer for him? 

Ręczę za niego. I gjye my word (answer) for him. 

To poręka bezpieczna. He is a good security. 

Czy ml pan za to poręcza? p^ yo^ guarantee it? 

Poręczam za jego majątki. j warrant it good. On mnal dać porękę. jjg „^ngt find <put in) bali. 

On się poręczył za swego przyja- jj^ ^^^ ^^^^^^ f(,p his friend. 315Bgczyć,poręczać,zastawić. To give buil etc. 

Kto ręczy, płacić musi. The bali must pay. 

Ta poręka zgubiła go. That bail has ruined him, 

Nio można się zupełnie spuścić na Ho {3 not much to be depended 
niego. upon. 

Ręczę panc za to. I warrant you (I pass my word 

for it). 
Fan musi mi zaręczyć za szkodę. you shall make good the damage. 

To, co pan dla mnie uczynił, jest What you have done for me is 
poręczeniem pańskiego dobrego ^^ proof of your affection. 
serca. 

Nie ręczę za błędy drugich. j ^m not accountabie (answera- 

ble, responsible) for the faults 
of others. 
On zastawił swoje srebro. jje has pawned his plate. 

On zastawił swój dom wierzycie- jj^ ^as mortgaged his house to 
lom. his creditors. 

On dał słowo swoje w zastaw. jj^. j^^g piedged his word (his 

honour). Zakładać się. To wager, to bet. 

o co się pan załoiy? y^^^^^ ^iU y^^ bej? Name your 

wager. 
Zakładam się z panem o dwa- j ^^^ ^^^ tweuty rubles. 
dziescia rubli? 

Zakłady odkryte. ^^^^^ ^^^ „,ay bet. 

Za lub przeciw komu się zakładać. ^^ j^^ ^ ^^g^, ^^^^ or against 

somebody. 
Zakładam się o dziesięć na jeden. j ^^^ ^^^ ^^ ^^^ ^^^^^ 

Przyjmuję zakład. ^ ^^^^^^ ^^^ ^^g^ 316 Zakładać się. To wager, to bet. Zakładam się że tak, zakładam I bet it is, 1 bet it is not. 
się ie nie. 
Jabym dał za to głowę. I stake my head, my life on it. Przyjmuję na to zakład. 
O zakład, ie to zrobię. 

Założyłbym się że to koń jego. 

Rozwiąż pan m<5j zakład. 

Oni bieżą o zakład. 

On konkurował ze raną o to. 

On mię w grze wyprzedził. 

Stawił sześć groszy na tę kartę. I lay a wager on it. 
I lay a wager to do it. 

I could almost lay a wager that 

this is his horse. 
You must decide a wager I am 

concerned in. 
They run for a wagor. 
Ho competed with me for it. 

He vied with me (in play). 

Ho staked 8ix pence on (upon; 
this card. Wydać, ożenić się. To marry. On się żeni. 

Stara się o pannę N. 
Oświadczył się o jej rękę. 

Z którą panną on się żeni? 

On się ożenił z urodzoną N. 

To jedyna cdrka pana N. 
Ona otoczona konkurentami. He is looking out for a wife. 

He pays his addresses to Miss N. 
He asked her in marriage, be 
oflfered her his hand. 
Whom will he marry? 

He has married a Miss N. 

She is the only daughter of N. 
She has many suitors. 317 Wydać, ożenić się. 
Dla pana odmówiła wiele partyi. 

Pan N. dostał kosza. 
To partya bardzo dobra. 
On się bogato ożenił. To marry. 

8he haa refused seyeral matches 
for you. 
Mr. N. wears the willow. 
It is an excellent match. 
He has married a fortunę. To partya dla pieniędzy. It is a money-match. Oienił się z miłości 

Wiele ona dostanie na wyprawę? 

Zaręczyny to nie zaślubiny. 

Kto im ślub dawał? 

On wydał swą cdrkę za kupca. 

Ona jest dzieckiem z drugiego 

małżeństwa. 
On się z nią ożenił mimo woli jej 

rodziców. 
To małżeństwo tajemne. He has married her for love. 
What shall be her dowry? 

Happy is the wooing, that is not 

long doing. 
Who married them? 
He has married his daughter to 

a merchant. 
She is her child by her sccond 

husband. 
He has married her in spite of 

her parents. 
They were married clandestlnely. Zaprosił mię na wesele. 

Gdzie oni przepędzą miesiąc mio- 
dowy? 

On są z sobą szczęśliwi. 
To małżeństwo dobrane. 
Źle z sobą żyją. 

Ślubnie złączeni. 

On się niedługo znowu ożeni. 

On się ożenił powtórnie z moją 
siostrą. He has łnvited me to the wed- 

ding. 
Where will they spend the ho- 

ney-moon? 
They are happily married. 
They are well matched. 
They don't lłve well together 

Joined in wedlock. 

He is going to marry a second 

time. 
He married my sister in second 

marriage. 318 Wydać, ożenić się.. To marry. 

Ona osiądzie na koszu. She will get no husband. 

On przepuścił majątek swej żony He has spenl his wife's fortunę. Chce się rozwieść z żoną. He wishes to be divorced. Rozwiedziono łch. They have been divorced. 

Oni rozwiedzeni w życiu i majątku. They are divorced from board 

and bed. On się wyrzekł swej żony. 
On się rozłączył z swą żoną. He has repudiated his wife. 
He and his wife are parted. Potrzebować, użyć. 

Na co mi to? 

Do czego to potrzebne? To use, to apply, to employ, 
to avail. 

Of what use is it to me? 
What is the use of it? My używamy rady jego. 
Użyję pańskiego pozwolenia. 
On nadużywa wspamiałomyslnosci. 
On stał się potrzebnym rządowi. 

Ośmiel się pan, ja się wstawię za 

pana. 
Zpotrzebowali wszystkie środki ; 

przewrócili ziemię i niebo do góry. 
Użytkuj pan ze sposobności. 

On doskonale użył okolicznoścL 

On używa opium. We madę use of his advice. 

I shall avail myself of your per- 

mission. 
He makes an 111 use of his ge- 

nerosity. 
He madę himself useful to go- 

Ycrnment. 
Take heart, I will intercede for 

you. 
Ali means were used (employcd). 

Avail yourself of this opportu- 

nity. 
He has cleverly profited by the 

opportuniiy. 
Ile employs (admlnłstcrs) opium. 319 Potrzebować, użyć. To iise etc. 

Używał tego przy febrze. He applied łt in cases of fevt!r 

Zpotrzebował wiele czasu na to. He has employed much time 

about it. 

On zużywa cały swdj czas na He spends his time on books. 

nauce. 

To miejsce nie jest do użycia That passage is not applicable to 

w przypadlcu podobnym. the subject in hand. 

Zpotrzebował tę sumę na własny I have applied this sum to pay 

użytek. tUe Inter est. 

U niego słowa bezużyteczne. Words avałl little wlth hłm. 

Fizyka eksperymentalna. Esperimental physics. 

To bardzo potrzebne dla zdrowia. It Is conducive (beneflcial) to 

health. 

Miał pan z tego pożytek? Haa it been of any senrice to 

you? 

On mi wielce był użytecznym He seryed me well in that af- 

w tej okoliczności. fair. 

Pożytek z tego majątku jemu na- The usufruct of that estate b©- 

leży. longs to him. 

Uważa pan to za pożyteczne? Do you think it expedient? 

Obrzędy kościelne. The rłtes of the church. 

To nic nie pomoże. It is of no use (ayailj. 

To służy na różny użytek. That has sereral uses. 

To ml za stół służy. It seryes me for a table. 

Gdybym panu w czem mógł być If I can serve you in any thing. 
użytecznym ? 

Weź pan mój. Make use of mlne. 

Ja użyłem tego dla siebie. I lMve madę use of it. 

Nie mogę potrzebować tej sukni. This coat is of no use to me. 

To dla mojego uiytku. It i» tor my private use. 

Należy z nią postępować delikatnie. You must use fair means with 

her. 320 Potrzebować, użyć. To use etc. 

Należy użyć tego młodego czło- This youug man wants to be em- 

wieka. ployed. 

Jeźlł mi woluo użyć tego wyra- ^^ ^ ™**y "se this expre88iou. 
żenią. 

Ja tego dłużej potrzebować ni« I canuot make any furtlier use 

mogę. of it. 

To tutaj w zwyczaju. The practice of tliat country is Suknia zużytkowana. saoh. 

Worn out cloth. Położyć, siąść, postawić, 
leżeć, etc. To lay ; to set, to put, to place, 
to settle ; to He. Połdż się pan na stronę. 
Usiądź pan na stole. 
Zdejm pan kapelusz. 
Pan osadził to miejsce. Lay it aside. 

Put that upon tho table. 

Put on your liat. 

They laid słege to that place. Położono kamień węgielny na ten 
kościół. The foundatłon of tho church was 
laid. Postaw pan tę wazę na bufecie. Place that vase on the buffet. Nałożyli nowy podatek mieszkań- 
com tego miasta. 
Połóż pan wszystko na swem miejscu 
On sam przyłożył rękę do dzieła. 

Połóż to pan w rachunku. A new tax has been imposed on 
the Inhabitants of this town. 

Put (lay) every thing in its place. 

He put his own hand to the 
plough, 

Put that to account On umieszcza swe pieniądze na 
procent. 

Jemu wpędzono podejrzenie w gło- 
wę. He puts out his nionoy to use 

They pnt a v«Jn apprehcnsion 
into bis head. 321 Położyć, etc. To lay etc. 

Nio postawię mej nogi w tym do- I will never set my foot into 
mu. that house. 

On włdczy nogi za sobą. He cannot set one foot before 

another. 

Ona oddała swe dziecko mamce. She has put oat ber chiid to 

nurse. 

Rozweseliłem go. I put him in spirits. 

Już ja tam postaram się o porządek. I shall put it in order. 

On wszystko na to poświęcił. He set every engine to work. 

On nas do picia namówił. T was he who put ns in that 

Uriukiiig mood. 

Puścić okręt na morze, podnieść To put to sea, to get under sałl. 
żagle, podnieść kotwicę. 

Lądować. To set on shore. 

On stawia jako regułę, że . . . He Inys down the princlple. 

Połóżmy że tak jest . . . Put the case. 

Postawić warty. To post guards. 

Pan to położył na wywrót. You have placed it npside down. 

Umieściłem mego syna. I placed my sou. 

On ma dobre miejsce. He has got a good place. 

Złożyć pieniądze na procent w do- To place one*s money on good 

bre ręce. security. 

Naprzód, nakoniec. In the first place, lastly. 

U niego serce nie w swem miejscu His heart is misplaced. 

leży. 

Postaw pan tę książkę na właści- Pat that book in ita place agaln 
wem miejscu. 

Włóż pan szpadę w pochwę. Pnt up your sword. 

Dla Boga, niech się pan opamięta. For lioaven'8 sake, composo your- 

«eir. 322 Położyć, etc. 
Jemu zwrdcili cały majątek. 

Jema nasadzili taką. 

On ułożył słowa do muzyki. To lay etc. AU his estates have been restored 

to him. 
His ann has been put into Joint 

again. 
He has set words to musie. On był oswobodzony. 
Działać przewrotnie. 

Oni legli razem. 

On leiy na łożu pogrzebowem. 

Tu leży N. N. 

Te towary długo u pana leieó 
będą. 

Okręt osadzić na boku. 

Gdyśmy stali na kotwicy. 

Febra rzuciła mię na łoie cierpię^ 
nia. 

Robota wykładana. 

Wystawionym być na niebezpie- 
czeństwo, na hańbę. 

On przedłożył pytanie. 

On u niego złożył tysiąc rubiŁ 

Ten dom leży w dolinie. He was set free. 

To set the cart before the horse. 

They lay together. 
He lies In state. 
Herę lies N. N. 

These commodities will lie a long 
whlle upon your hands. 
To lay by a ship. 
When we were lylng at anchor. 
The fever laid me ap. 

Inlaid work. 

Exposed to dangor, to shame. 

He proposed (put) the qaestion. 
He deposited a thousand rub s 

with him. 
That house is situated in a valley. On leły w wygodnem miejscu dla 
handlu. On przerzuca 
zoili. 
On wpadł w gniew. na studya filo- It is advantageoDsIy situated for 

commerce. 
He applies himself to the study 

of philosophy. 
He fell into a passion. 323 Siąść, siedzieć. To set, to sit. 

Siadaj pan. Sit down, Sirl 

Proszę zająć miejsce. Take a seat, if yoa plea*^. 

Siadaj pan tutaj. Sit down here. 

Siądź pan koło mnie. Sit by me. 

Nie łaskaw pan usiąlć? Won't yoa sit down? 

Ja tn siędę. I will sit down here. 

Zostań się pan, jeżeli łaska. Keep your seat. 

On siada ze skrzyiowanemi no- He sits crosslegged. 
gaml. 

Posadźcie to dziecię. Set that child in a chair. 

Przymusili go usiąść na jednej He was ordered to sit down on 

z dwóch ławek. one of the benches. 

Usiadł w pobliżu okna. He seated himself close to the 

window. 

Bądź pan łaskaw usiąść koło pan- Have the goodness to sit next 

ny N . . . to Miss N. 

Ptak usadowił się na gałęzi. The bird settled ("lighted, perched) 

upon a branch. 

On założył swdj popas na wzgdr- He has pitched his camp on the 

ku. hiU. 

Rozkładać podatki. To assess the tax. 

On siedział u jakiegoś malarza. Ho sat for liis picture. 

Biskupstwo, tron papiezki. Episcopal see, the holy (papai) 

see, the see of Romę. 

Jego urząd nadaje mu krzesło His office gives him a seat in 

w parlamencie. parllament. 

Oni długo przesiedzieli za stołem. They have had a long sittłng at 

table. 324 Stać, wznieść, założyć. To stand : to erect , to found. Zostań pan tam. Stand there. 

Ledwo się na nogach utrzymać i am scarcely able to stand. I stood. 

He stands on tiptoe. 

His hair stands on end. Ja stałem. 

On stoi na palcach. 

Jego włosy dębem stoją. To jest woda stojąca. 
Stdj pan cicho. That water stands still; it is a 
stagnant water. 
Stand still. Rzecz ma się tak. 
W tem położeniu. The fact stands thus. 
As the case stands. On wie o co idzie. He knows how matters stand. 

Muszę wprzdd wiedzieć jak z nim j must know first how he stands 
stoi. afifected. Trzymać dziecię do chrztn. To stand godfather to a child. Stał na warcie. 
Jego ojciec stał przytem. 
On za nas stać będzie. 
Wielkie mndstwo ludu stało koło 
niego. 

On się ma na ostrożności. 
To mię zasłania. 
On rezygnuje to. 
Zostaję przy mem twierdzeniu. 

Interes stoi. 
Troces stanął. 

Stanąć, zastanowić się. 
W miejsce tego. He stood sentry. 
His father stood by. 
He will stand by us. 
A great many people stood about 
him. 

He stands upon his guard. 
That stands in my light. 
He stands ofi* from it. 
I stand to my first proposition. 

The matter is at a stand. 

The law-suit is now at a stand. 

To make a stand. 
Instead of that. 325 Stać, wznieść, założyć. To stand; to erect, to found. 

w moje miejsce. In my stead, in his stoad. 

Na pamiątkę jego wznieśli pomnik. A statuę was erected to his me- 

mory. 

Od wzniesienia Rzymu. Since the foundatlon of Romę. 

Na tem wznoszę moje mniemanie. Forthis reason I found my opi- 

nion. 

To nie było w myśli założyciela. It łs not the Intentlon of the 

founder. 

On założył dom slerdt. He has founded an orphan-asy- 

lum. 

Tej wieści brakaje podstawy. That report is wlthout founda- 

tlon. 

On pokłada w panu całą nadzieję AU his hopes (are founded, rest 

on) are In you. 

On zakłada swe prawo na pra- He relles upon good titles. 
wnych dowodach. Urządzać, porządkować, po- To direct; to put in order, 
mieszać, przewracać. in disorder. Urządź pan to. Przyprowadź pan Set all those thlngs in order. 

wszystko do porządku. 

On mię prosił bym uporządkował He has deslred me to settle his 

jego Interesa. affairs. 

Jego interosa są w dobrym po- His affairs are In good order, 
rządku. 

One są w nieporządku. They are all disordered. 

Uporządkowałem moje książki i pa~ I have arranged my books, pa- 
piery, pers. 

Czy wszystko urządzone! Is all arranged? 326 Urząjdzaó, etc. To direct etc. 

Wszystko w porządku. Bvery thing is in order; it is all 

rłght. 
Ja urządziłem wszystko. I have pul it in order. 

Nauczę go rozumu, posłuszeństwa. Tli keep him in order. 

To człowiek porządny. He is an orderly, a regular man. 

Eozum pierwszej wielkości , pierw- A wit (genius) of tlie first ratę. 
Bzcgo rzędu. 
On sam wszystko urządził. He has arranged every tliłng łiim- 

self. 
Pan moje książki pomieszał. You łiave disordered my books. 

Ona wszystko przewraca. Slie puts every thing awry (up- 

side down). 
Musiał przerzucić gdzieś w fał- I must havc misplaced, mislaid it. 

szywe miejsce. 

Nieodpowiednie słowa. Words misplaced. 

Najmniejsza rzecz go niepokoi. Tłio least thing in the world dis- 

composes him. 
Wygląda bardzo pomieszany. He looks quito discomposed. 

To człowiek nieporządny, on żyje He is a man of disorderly life. 

w rozpuście. 
On zupełnie przewrotny, bezumny. Ile is quite crazy, crack-brained. 

Dziwny człowiek, oryginał. A pcrvorse, preposterous fellow. 

W jego pokoju bardzo nieporzą- His apartment is in great confu- 
dnie. Sion. 

Wszystko leiało poprzewracano. Evory thing lay in disorder (all 

lay scnttcred about). 

Finanse są rozstrojone. There is great confusion in the 

financcs. 

To popsuło mu interes. That has thrown his afTaira into 

confusion. 
On pomieszał moje książki i pa- He has turned my books, my 
piery. papers topsyturvy 327 Urządzać, etc. 

Przewrócił filłiankę. 
Kareta się przewróciła. 

W przewrotnych okolicznościach. 

Wypadek jest zupełnie odwrotny. 

Przeciwnie. 

On sobie wywichnął nogę. To direct etc. 

Ho overturned the cup. 
The coach was upset. 

In inverso proportion. 
The case is ąuite the reyerse. 
Rather, on the contrary. 
He has sprained his foot. My postąpimy podług jego rozpo- We folio w his instructions. On zwrócił swe oczy ku . . . 
Gdzie pan zwróci swe kroki? 
Adresuj pan te listy, które pan 
pisze, do pana N . . . 
Ta mowa zwrócona tylko do pana. 

Armaty zwrócono na basztę. He directed his eyes towards . . . 

Whither are you bound? 

Direct the letters you will write to 

me, to Mr. N. 
This speech is addressed to (re- 

gards) nonę but you. 
The cannons were levelled at the 

bastion. Przedstawiać. To present, to introduce, to 

wait upon ; to represent. Pozwól mi pan przedstawić Mn Permłt me to present you my 

mego brata. brother. 

Pani pozwoli przedstawić jej moje May I have the hononr of wai- 

usługi? ting on you Mrs. N.? Mogęż prosić o chwilę rozmowy. May I ask you to grant me au- 

dience for a moment? Pan N . . . nie przyjmuje dzisiaj The gentleman seos nobody to« 
nikogo. d'"iy (l>6 '* ^^ home to no one). 328 Przedstawiać. To present etc. 

Moinai mówić z nim teraz? Can lio be spoken with now? 

On mię w ten dom wprowadził. He has introduced me into tliat 

house. 

On był przedstawiony u Dworu. He was introduced at court. 

Ona była przedstawiona Cesarzo Slie was presented to the empress. 
wej. 

Zamknąłem mu wstąp do mego I tiave forbidden him to appear 

domu. before me. 

On się wciska we wszystkie to- He intrudes himself every wliere. 
warzystwa. 

M<5j dom nie jest dla nikogo zam- My house is opcn to all. 
knięty. 

Przystęp do niego łatwy. He is easy of access. 

On ma wstęp u ministra. He has access to the Minister; 

lie is atknitted at the Miaister'8. 

Wkradł się w jego łaskę. He has crept into his favour. 

Nałogi wlcradły się zczasem. Vices have crept in with time. 

Podał prośbę do Cesarza. He presented a petition to the 

emperor. 

Jego przedstawiono na proboszcza. He was presented to a living. 

Prezentować broń. To present arms. 

On się dobrze przedstawia. He has a graceful appearance. 

Jak się tylko sposobność do tego As soon as the opportunity offors. 

przedstawi. 

To malowidło przedstawia Dziewi- This plctnre represents the Yirghi 

cę Maryę. Mary. 

Praedstawiclel narodu. The representat\ves of the nation. 329 

Wejść, wsiąść dostać się, 
zejść. Tocnter; to step; to ascend, 
to descend ; to tread. Wejdź pan, z łaski swej. 

Chodźmy do sali. 

Niech wejdzie, wprowadzić go. 

Wszedł bojaźliwie do pokoju. 

Wszedł prędko. 

Wbiegł do portu. 

Wstąpił w świat. 

Wejść w czyją służbę. 

Nigdy mi na myśl nie przyszłe. 

Jemu nie można nic wepchać w gło- 
wę. 
On wchodzi w sens myśli autora 

Ten kapelusz nie wchodzi na mą 

głowę. 
W jego widokach widać dumę 

i chęć zysku. 
Wejść w posiadanie. 
Niech wejdzie. 

Wejdź pan wyżej. 

Wszedł na drzewo. 

Chce pan wejść po drabinie? Walk (step) In, Sir. 

Let us walk into the saloon. 

Show him in. 

He entered the room tiraldly. 

He popped in; he entered boldly. 

He went (put) into the port (har- 
bour). 
He has just entered the world. 

To enter into one's service. 

It never came into my head. 

Nothing canbe knocked into his 

head. 
He enters into (nnderstands) the 

meaning of the author. 
The crown of that hat does not 

fit my head. 
Ambition and interest have a great 

share in his design. 
To enter upon an estate. 
Show him up. 

You must go higher up. 
He climbed up the tree. 
Will you climb up the ladder? Oa pierwszy dostał się na mury. He was the first to scalę the wali 330 Wejść, etc. 
Wejdźmy na tę górę. 

On wsiadł do powozn. 

On siadł na konia. 

Okręt o stu działach. 

Działa porozrucano. 
Przy zsiadaniu z konia. 

Wysiadł z powozu. 
Zejdź pan iwawo. 
Gdzie pan clice wysiąść? 
Płynąć z wodą. 
Morze przypływa, upływa. 

Wojsko na brzeg wysadzono. 

Powieś pan ten obraz niiej. 

Jego płaszcz sięga &i do pięty. 

Krok w krok, zwolna. 

On idzie wielkiemi krokami. 

Przestąpić, zrobić krok fałszywy. 

On wyszedł naprzeciw nas. 
On go deptał nogami. 

Zbierać winogrona. 

Ja zdarłem pięty mojego obuwia. fo enter etc. 
We will ascend this mountain. 

He was stepping into the car- 

riage. 
He got on horseback; he moun- 

ted a horse. 
A ship mounting 100 cannons. 

The guns were dismounted. 

On dismounting from his horse. 

He alighted from the carriage. 

Make hastę to come down. 

Where will you alight? 

To go down the river. 

The tide comes in, goes down. 

The troops were disembarked. 

Take that pieture down; hang it 
lower. 
His cloak reaches to his heela. 

Step by step. 

He strode along at a rapid pace. 

To make a false step. 

He stepped up to us. 

He trampled him under foot (spur- 

ned him). 

To tread out grapes. 
I have trodden my slioes down 

at the heel. 831 

Ruszać, czołgać się, porwać, To move, to remove, to stir; 
cofać, oddalić. to retire. 

On zawsze w ruchu. He is always stirring. 

On nie może się ruszyć z miejsca. He cannot move. 

Nie może ruszyć ni ręlcą ni nogą. He mores neither liand nor foot. 

Ja się ruszyć nie mogę. I cannot stir. 

Nie ruszaj się pan. Do not stir from tliat place. 

Cofnij się pan trochę. Qet further off. 

Pan cofa stdł. You move the table. 

Odsuń pan tę fla3Kfev3, Remove this bottle. 

Nie odsttwaj pan niczego. Do not move any thing. 

Z drogi! Usuńcie się I Stand by, stand out of the way. 

Idź mi pan precz z oczu. Stand out of my sight. 

Miejsce dla niewiast. Make room for the ladies. 

Dozwdl mi par *T0chę miejsca. Make a little room for me. 

Oni powoli ruszali się dalej. They moved on slowly. 

Wprowadzić w ruch cokolwiek. To put a thing into motion. 

Jak się tylko pokaże w tem to- As soon as he is in that compa- 
warzystwie, wszystko się ożywia. ny, he sets every body a-go!ng. 

Sprężyna poruszająca maszynę. The moving spring of a machinę. 

On miał wiele starania około tego He bas bestirred hiraself suffi- 
interesn. ciently in the case. 

Zrobił to z własnego popędu. He dld it of his own accord. 

Oni nie mogą poruszyć tego ka- They cannot move that stone. 
mienia. 332 Ruszać, etc. To raove otc. 

Gniew go pobudził, iż tak uczynił. It is anger tliat moved liim to 

do 80. 
Dozwala pan sobie rucliu? Do you take exercise? 

On jest niewzruszonym w swycli He is immovabIo in his resolu- 
przedsięwzięciacli. tions. 

Powódź zerwała most. The bridge was swept away by 

the flood. 
Wiatr zerwał mi kapelusz. The wind has blown my hat away. 

Śmierć go porwała w kwiecie wieku. Death swept him off in his prime. 

On umarł od tej choroby. That illness carried him away. 

Pan się oddala od rzeczy. You wander (devlate) from the 

matter in ąuestion (from the 

point). 
On się oddalił do drogi obowiązku. He Bwerved from his daty. 

Burza rozpędziła okręta. Thetempesthas scattered theships. 

On cofnął się od razu (uderzenia). He avoided the blow. 

On ruszył ramionami. He shrugged his shoulders. 

On porywa się niby waryat. He struggles like a dcvil. 

Ryba rwie się w wodzie. The fish flounders in the watcr. 

Pieniędzy nie ma w obiegu. There is no money stirring. 

Pieniądze są w obiegu. Money stirs. 

Mowa obudzająca namiętności. A speech that stirs up the pas- 

sions. 
On ściskał mi ręce. He shook hands with me (we 

shook haflds). 
Zrucić z siebie jarzmo. To shake off a yoke, the dust. 

Nie wiem jak się go pozbyć. I cannot shake him oflf. 

On rusza głową. His head shakes. 333 Kusząc, etc. To move etc. 

W^ się czołga. Tho serpent crecps. 

Człowiek czołgający się, styl czół- -^ cringing fellow, a mean style, 
gający. 

Zaczołgam się tam, o ile możności. I'll crawl thero as well as I can. 

Starość przyczołga się ukradkiem. ^^^ ^S^ creeps on. 

On oddalił się szybko. He retired with spoed. 

On wycofał się z handlu; on od- He retired from business; he has 
dalił się ze służby. ąuitted the service. 

Proszę wyjść 1 Precz! Get you gone. 

Oddalę się na wieś. I retire into the country. 

On wraca do domu zawsze na czas. He keeps very good hours. 

On tylko co wszedł do swej pra- He wlthdrew into the closet. 
cowni. 

Wykupić zastaw. To fetch things ont of pawn. 

Cofnąć się z okoliczności. To get out of the scrape. 

Cofnął swe wojska. He withdrew his forces. 

Jej dumne obcowanie oddala każ- Her proud ways alieuate the mind« 
dego. from her. 

Myśmy się od nich oddalili. We have estranged onrselyes from 

them. 

Odczepić męża od żony. To estrange a man from his wife 

Rozdzielcie ich. Put them at a distance from one 

another. 

On tego czynić nie myśli, o czem ^^^ ^^ ^^' ^^^o™ doing what you 

pan twierdzi. say- 

Zawady usuną się pr-ędko. "l*^® obstacles will shortly be rc- 

moved. 

Musimy go oddalić ze dworu. W® ™"8t remove him from court. 

Dom pański stoi w niejakiem od- Their house stands at some di- 

daleniu od miasta. stanoe from the town. 334 Ruszać, etc. 

Naleiy go trzymać w oddaleniu. To move etc. 
You must kcep him at a distance. Z daleka. 

Ani podobieństwa. 

Rozchodne linie. From afar. 

Not in the least. 

Dirergent lines. Moio pan wejść, nie ma nikogo You may walk in, therc is no z obcych. 
Dziwny humor. 
On podobny cudzoziemcowi. 
On obcy w swej własnej ziemi. 

Cudzoziemców w Rossyi dobrze 
przyjmują. 
To trzeba przesłać za granicę. stranger. 
Strange humour. 
He bas an outlandish air. 
He is a stranger in his own 

country. 
Foreigners meet with a hearty 

roception in Russia. 
This must be sent abroad. On jedzie za granicę. 
Ta okoliczność do rzeczy nie na- 
leiy. 
Zagraniczne towary. He Is going abroad. 

That fact is foreign to the causc. 

Foreign commodities. Zbliżyć, postępować, spotkać, 
towarzyszyć. To approach; to meet; to 
accompany. Zblił się pan. 

Przybliż się pan do mnie. 

Kaprzdd. 

Zblii się pan do ognia. 
Przysuńcie stdł do ognia. 
Kazałem temu człowiekowi 
przybliżyć. 
Godzina się zbUła. się Come nearer to me. 
Come nearer. 

Go on. 

Draw near the fire. 
Draw the table near the fire. 
I cansed the man to come near 
me. 
The hour draws nlgh. I 335 Zbliżyć, etc. To approach etc. 

Do tego człowieka trudno się zbli- He Is a man of diflficult acccss (He 
iyć. keeps people at a distance>. 

Za zbliżeniem nocy. The night approaching (at night- 

fall). 
Wyciągnij pan rękę. Stretch forth your hand. 

Przysuń pan stołek. Push on a chalr. 

On się do nas zbliiył. He came up to (towards) us. 

Ten dom zanadto z rzędu wystę- That house juts out too mucłi in 
puje. the Street. 

Armia postępowała. The army advanced, moved for- 

ward. 
Ten kamień zielenieje. This stono inclines to green. 

Cieszy mię żem spotkał pana. I am glad to meet you. 

Spotkałem go w blizkosci kościoła. I met him near the chnrch. 

Spotkałem się z nim w teatrze. I met him at the theatre. 

Spotkałem go przypadkowo. I met him by chance. 

Wyszedł na przeciw swemu ojcu. He went to meet his fatber. 

Rozmowa, spotkanie w cztery oczy. A private conversation , a tgte-K- 

tgte. 
Obawiam się spotkania z nim. I am in a tremble whenever I 

meet him. 
Spotkaliśmy dwa okręty wojenne. We fell in włth two men-of-war. 

Niech bym go tylko spotkał kiedy. If I should happen to light upon 

(meet) him. 
Tam zawsze spotyka się towa- Company is always to be met 

rzystwo. with there. 

Ja często go tam spotykał I often met him there. 

My się nos o nos zawadzili. We met fuli butt, we came fuli 

tilt against each other. 
Góra z górą się nie zbliży, ale Men meet whilst hills stand still. 
człowiek z człowiekiem. 336 Zbliżyć, etc. To approach etc. 

Piękne duchy spotykają się. Wils jump together. Między dwoma wojskami przyszło The two armies met, 
do spotkania. 
Te rzeki schodząsię w tym miąjscn. These river3 meet at such a place. 

Linie spotykają się w jednymie The lines meet at a point, 
punkcie. 
Trójkąty pokryi^ają się, The triangles coincide (with each 

other). 
Będę panu towarzyszył do domu. I will wait on you at bonie. 
Miałem honor towarzyszyć panu. I had the honour to accompany 

hcr- 
On towarzyszył processyi. He attended (foUowed) the proces- 

sion. 
Towarzyszy mu w podróżach. He attends him on his jonrneys. 

Ten strój przystoi jej twarzy. This head-dress suits her very 

wcll. 
Komplement swój połączył z dro- He backed his compliment with 

gocennym podarunkiem. a considerable present. 

Jeżeli pani myśli śpiewać, towarzy- If Miss N. will sing, I will accom- 

szyć jej będę na gitarze. pany her on the guitar. IŚĆ, udać się, wyjść, przejść. To go, to pass. 

Gdzie pan idzie? Where are you going? 

Gdzie pan tak spiesznie idzie? Where are you going so fast? 

Idę do domn. 1 am going home. 

Gdzie ii6 mamy? Where shall we go to? 

Gdzie. Which way? 

Tu, Um. This way, that way. 337 Iść, etc. Idź pan prosto. 
Idź pan w górę. 
Chce pan Iść z nami? 

Pdjdę X państwem. 
Udaje się pan do Paryiaf 
Oni udają się na wieś. 
My pójdziemy piecliotą. 
Chce pan tam się udać wodę? 

Jalc dalelco pójdziemy? 

On idzie daleko. 

Ja nie pójdę dalelco. 

On idzie do szkoły. 

Myśmy poszli do parltu. 

Będzie jai czas iść do kościoła. 

Idziemyż dobrze? 

My pójdziemy krótszą drogą. 

Myśmy obeszli milę drogi. 

Jeszcześmy dosyć daleko od cela 
Pan zbłądził. 

Na drodze, mimochodem. 
Idąc tędy, po drodze. 
Idź pan precz, wynoś się. 

On zagradzał mi przejście. 
Idźcie, won z drogi. 
Idź precz do Ąjabłal 

Idź tam. 

Czy pan tam idzie? To go etc. 

Go strałght along. 
Go upstatrs. 

Will you go (come along^ with 
ns? 
I shall go along with ynn. 
Do yon go to Paris? 
They go into the country. 
We shall go on foot. 
Will you go there by water? 

How far shall we go? 

Ile is going far. 

I shall not go far. 

He is going to school. 

We went to the park. 

It will soon be timo to go to church. 

Are we in the right way? 

We will take the shortcr way. 

We went a mile out of our way. 

We are a great way off. 

You are out of the right way. 

By the way, in passing. 
On the way to that place. 
Go your way. 

Ile stood in my way. 

Get you , gone ! 

Be gonc ! off! go to the devil. 

Go thithcr. 

Will yon go there? 338 Iśc', etc. 

On tam idzie. 

Ja pdjdę tam dzisiaj. 

Zaraz tam pójdę. 

Pan tam nie idzie? 

Czy on poszedł? 

On odchodzi. 

On ztjjd wyszedł. 

Czyż on ztąd nie pójdzie? To go etc. 

He is Roing thithcr. 

I sliall go tlicre to-day. 

I will go there directly. 

Do not you go tliere? 

Is he gone? 

He is going away. 

He bas mado off. 

Wliat, will he never be gone! Pora iść. It is time to go. Zaraz ztąd wychodzę. 

Czy pan tam często się udąjo? 

Tam pan się udaje? 

I ja mam ochotę tam się udać. 

A więc tam chodźmy. 

Myśli pan ie on tam pójdzie? 1'11 go instantly. 

Do you often go there? 

Thither you will go? 

I have a mind to go there too. 

Weil then, let as go there. 

Do you think, he will go there? Idź pan przodem. 

Proszę, po panu. 

On szedł naprzód. 

On tu zaraz przyjdzie; wyszedłem 
naprzód, aby pana o tom zawia- 
domić. 

Idź pan tyłem. 

Szli ręka w rękę. 

Idą pojedynczo. 

Idą tłumem. 

Szli po dwóch, parami. 

On chodzi z końca w koniec. 

On chodzi wielkiemi krokami 

On postępuje miarowo. Lead the way. 

I shall not go before you, Sir. 

He went first. 

Ho will be here immediately, I came 

before, to give you notice of his 

approach. 
Go beliind us. 
They went arm in arm. 

They go separately (singly). 

They go in troops. 

They marched by twos (two and 

two, two abreast). 
He goea up and down, he walks 

to and fro. 
He walks at a good ratę (with 

long strides). 
He walks at a moderate pace. 339 Iśó, etc. 

Szedł bardzo cicho. To go etc. 
He walked very softly. Iść cicho swą drogą. 

Iść drogą prostą. 

Czemu pan nie prędzej idzie? 

Nam jeszcze dalelca droga do 
przejścia. 
Ledwieśmy w połowie. 

Pan słaby wędrownili. 
On Idzie bardzo prędko. 

Wojska szły całą noc 

Tak to idzie na świecie. 

Jak idzie pański proces? 
Wszystko idzie dobrze, pójdzie 

dobrze. 
Staraj się pan, aby wszystko szło 

dobrze. 
To nie źle idzie. 
Nasze interesa idą źle. 
On pozwala się za nos wodzić. 

Zobaczymy co on powie. 

Co pan chce powiedzieć? 

To się samo przez się rozamie. 

To pójdzie samo przez się. 

To pójdzie. 

To nie potrwa długo. 

Co pan robić zamyśla? To go ąuletly one'8 way. 

To walk nprightly. 

Why don't yoo go faster? 

We have a great way to go. 

We are not yet half-way thera. 

Yoa are a poorwalker. 
He walks very fast. 

The troops marched the whole 

night. 
So goes the world; this is the 

way of the world. 
How doea the law-suit go on? 
Ali is well, every thing will go 

well. 
See that all be well. 

That is not amlss. 
Things go badly wlth iis. 
Ile is of a yielding temper. 

Lot us hoar, what he is going to 
say. 

What wero you going to say? 
Thafs understood. 
Thore is' no difficalty in the thing. 
That will do. 

That will not last long, will not 
go a long way. 
What are you going to do? 340 Iść, etc. 

Wiele idzie na funt? 

On przeszedł przez Lyon, przez 
ulice, przez most. 

On przeszedł koło naszych drzwi. 

Przejdźmy tędy. 

Popatrzymy, gdy przechodzić będf^. 

Rzeka tędy przechodzi. 

On go przebił szpadą na wylot. 

Kula karabinowa przewierciła go 
na wylot. 

Kula przeszła około celu. To go etc, 

How many go to a pound? 

He passed through Lyons, down 
the Street, on the bridge. 

He passed by our door. 

We must pass through there. 

Let's see them go by. 

The river runs through this place. 

Ile ran him through włth liis 
Bword. 

A musket-shot went through 
his body. 

The bowl has passed the jack. Przejdźmy do czego innego. (Mó- 
wmy o czem innem). 
On przebył wiele cierpień. Lefs pass on to something else. He has gone through tiery trials. Przechodzić z jednej ostateczności 
do drugiej. 
Ta rażą jeszcze ujdzie. 
Jego uwalają za syna owego. To pass frora one extreme to ano- 
ther. 

This time I will let it pass. 
He passes for the son of snch a To przechodzi moje pojęcie. Przejdź pan to miejsce, nie czytaj 
go. 

On lekko to minął. 
Puścić fałszywy pieniądz w obieg. I do not understand that, it is 
past my comprehension (thafs 
beyond my reach). 

Pass (skip) over that place, do 
not read it. 

He has touched, glanced upon it. 

To pass bad money. Przejechałem kraj cały. 

On przepłynął rzekę. 

Mamyż się przeprawić przez rzekę? I have travelled through (crossed) 
the whole country. 
He swam across the river. 
Shall we cross (pass) tbe river? 341 Iść, etc. 

On przeszedł przez most. 
On szybko przeszedł koło mnie. 
Czy on przeszedł? 
Przechodząc, mimochodem. To go etc. 
He went over the bridge. 
He passed me in a hurry'. 
Did he pass by? 
In passing (by the way). Przejdź pan na drugp, stronę. 
On się przebił przez tłum. Pass over to the other side. 

He madę way through the crowd. On się przecisnął. 

On zwalczył wszystkie trudności. 

Namyślić się przecie. He 8queezes through the crowd. 

He overcame all sorts of diffi- 

culties. 
To take the leap. On przebył Alpy. 
On przeskoczył rdw. 
On przechodzi granice przyzwoi- 
tości. 

To przeszło w takie ręce. 
Zapisać na rachunek. He crossed the Alps. 

He has leapt the ditch. 

He goes beyond the bounds of 

modesty. 
It has passed iuto the hands 

of... 
To pass to one'8 account. Wyjść, iść na spacer. Czy pan dzisiaj wyjdzie? To go out, to walk, to take 
a walk. 

Will you go out to-day? Ja wyjdę. 

On tylko co wyszedł. 
On wyszedł. 

Ja zabierał się wyjść z dworu, 
kiedy . . . 
Oto wychodzą z kościoła. I shall go out now. 

He is just gone out. 

He is out. 

I was about to go out, when . . . 

People are Just coming out of 
churcb. 342 Wyiść, iść na spacer. To go out , to walk etc. 

To dzieło wychodzi z druku. This worlt is just come out of 

the press (is just published). 
Być wypuszczonym z więzienia. To get out of prison. 

Ton młody człowielc tylko có Tłiis yonng man has just left 
szkołę opuścił. schooL 

Czekam na niego przy wyjściu. I waited for him as he came out 

of his house. 

Przy wyjściu sędziów z sądu. Just as the court broke up. 

Ja dziś nie wyjdę. I shall not go out to-day. 

Nie raoina wyjść. There ia no stirring abroad. 

Zaraz tu znowu jestem I ahall be back again presently. 

On zawsze na ulicy. He is always stroUing about 

Pdjdziemyi na spacer? Shall we take a walk? 

Chce pan ze mną iść na prze- Will you take a walk? 
chadzkę? 

Chodźmy spacerować. Let's go a walking. 

Dziś jest czas piękny do spaceru. U is flne walking to-day, the wea- 

ther is good for walking. 

Tam śliczne spacery. There are fine walks. 

Idę na spacer. TU take a walk. 

Chodźmy trochę nżyć świeiego Let ns go and take an airing. 
powietrza. 

Chodźmy trochę spacerować. Let us go and take a little fresh- 

air. 

Ja się udam na wieś, pójdę w pole. I shall take a trip Into the coun- 
try (I intcnd making an excur- 
sion). 

Czyby się nie przejechać wierz- Suppose we take a ride on hor- 
chem ? seback. 

Oni pojechali karetą. They took a drive. 

My obeszli ogród. We took a turn in the garden. 343 Wyjść, iść na spacer. 
My spacerowali wzdłuż rzeki. 

Oni popłynęli czdłnem. 

Ja lubię spacerować, ale nie bie- 
gać. 
Idź pan na spacer z dziećmi. 
On ich wodził po całem mieście. 

On goni po całych dniach ; on szli- 
fuje bruki. 
On włóczy się po ulicach. To go out, to walk etc. 

We took a walk along the side 
of the river. 
They took a sail, a row. 

I love walking, but I do not like 

to run. 

Take the children out for a walk. 
He has led thcm all over the 

town. 
He rambles (loiters) about the 

wholo day. 
He is stroUłng (roaming) about 

the streets. Przyjść, wrdcić. 

Zkąd pan przychodzi. 

Przychodzę z domu. 

Gdym przyszedł z domu. 

Przy powrocie do domu. 

Przyjdź pan do mnie. 

Chodź -łe pan. 

Chodź pan ze mną. 

On długo na siebie kaie czekać. To come, to return. 
Where do you come from? 
I come from home. 
When I came home. 
On my way home. 
Come home with me. 
Come along. 
Come along with me. 
He łs Jong In coming. Choź pan tutaj. 

Kiedy on przyjdzie? 

Oto on. 

Widzę go, on idzie. 

Przychodzi sam jeden? 

Przychodzi z gdry (z dołu). 

Dla cz«go on przyszedł? Come here. 

Wheu will he come? 

There he comeB. 

I see him come. 

Does he come alone? 

He comes from abovo (below). 

What did he come about? DU czego ni© przyszedł wcześniej ? ^j^y ^j^ ^e not come before? 344 Przyjść, yrrócić. 

Dia czego pan tak późno przy- 
chodzi y 
Kto pierw przyjdzie, ten i pierwszy. 
Pan na czas przycliodzi. 
Jabym przyszedł, gdyby .... 
Tylko dla tego przyszedłem. To come, to return. 
Wljy do you como so late? 

First come, first served. 
You come just at the right tinie. 
I should have come, if . . . 
That is the reason I come. Pan nie potrzebuje przychodzie. 
Zaraz jestem do usług. 

To przyjdzie na czas. 

Przyjdź -ie pan pewno. 

To pana od przyjścia wstrzymać 

nie może. 
Przyjdź pan tak rano, jak się panu 

podoba. 
Jakby on i pdino przyszedł. 
Wszystko na jedno wyjdzie. 
Rzeczy zaszły tak daleko, ie . . . 

Zkądże to jest? 

Gdy przyszedł napowrdt do siebie. 
Więc kiedy pan przyszedł. 
Przyszły osoby, których my nie 
oczekiwali. 
Listy, które dziś przyszły. 

Czy poczta przyszła? 

Wracaj pan jak najprędzej. 

Ja zaraz wrócę. 

Wrdcę o pół do trzeciej. 

Czy on wrócił do domu? 
On wrócił do ojczyzny. You need not come. 

I shall come to you in a moment 

(Coming). 
That will come in time. 
Be surę to come. 
This must not hinder you from 

coming. 
Come as early as you please. 

However late he may come. 
It all comes to the same thing. 
Things came to such a pass that ... 

How is it that . . . ? 
When he came to himself again. 
Now that you are come. 
People arriyed that we dld not 
expect. 

The lettera that came in to-day. 

Has the mail arrived? 

Com« back as soon as possible. 

ril be back in a moment, 
ril be back at half past two. 

Did he come home? [road). 

He has returned borne (from ab- 345 Przyjść, wrdcić. To come, to return. 

Wróćmy do dawnej rozmowy. * Let ns return to our subject. Zaprosić, odwiedzić, obcho- To invite; to visit, to pay 

dzić się. a visit, to freąuent. 

On mię zaprosił do stołu. He has invited me to dinner. 

On zaprosił wiele osób do siebie. He has invited much company. 

Dziś obiaduję po za domem. I shall dino out to-day. 

Mogęi mieć przyjemność, widzieć jjay i hopo to have the pleasure 

pana jutro u siebie? of your company to-morrow? 

Chcesz pan być naszym gościem? yf^ you be our guest? - 

On mię oczekuje z obiadem. h^ espects me to dinner. 

U nas dziś wieczorem będą goście. ^^ gjjaii see company to-night. 

Oni dwa razy w tydzień dają r^j^gy ^ggp ^^^^ house twice a 

obiady. week. 

W sobota jest u niego dzień wi- Saturday łs his reoeiving-day. 
zyty. 

Jutro u niego wielkie towarzystwo. jj^ ^^ j^^^g ^ large party to- 
morrow. 

Towarzystwo w gali, gala dwór- ^ ^^^^ ^^^^^ party, 
ska. 

Piękna pogoda zaprasza nas na ^j^^ weather is ver>' inviting for 

przechadzkę. ^^ excursion. 

Powiedz pan iż mam gości na ^^jj ^.^^ ^j,^t I ^m engaged. 
obiedzie. 

On dobrze przyjmuje. j^^ ^.^^3 jjis company a hearty 

reception (he makes them very 
Trelcome) 346 Zaprosić, etc. To invite etc. 

To przyjemny współbiesiadnik, He is an agreeable companion. 

Zmuszony jestem nie przyjąć pań- I am obliged to decline your kind 

skich zaprosin. invitation. 

Komuż winniśmy honor pańskich "What procures us Ihe honour of 

odwiedzin? your visit? 

U nas dziś było wiele gości. We have had a great many vi- 

sitora to-day. 
On mię wczoraj odwiedził. He paid me a visit yesterday. 

Idę w odwiedziny. I go a vłsiting. 

On jest na wizycie. He is on a visit. 

Ja jeszcze nie oddałem mu wizyty. i have not yet returned his vi- 

sit. 
Właśnie com go odwiedził. i have just paid him a visit. 

W tych dniach go odwiedzę. i will go and see him one of the- 

se days. 
On nas rzadko odwiedza. i wiu cali on him. 

Chcę go odwiedzić. He seldom sees us. 

Mam zrobić kilka wizyt. i have several risits to make. 

Odwiedziny pańskie bardzo ml są you are very kind to come and 
miłe. see me. 

Jego wizyty aą mi uciążliwe. Hig yisits are rather tronblesome 

TO me. 
On często miejsce to odwiedza. jje continually haunts the place. 

Jemu zabronili obchodzić się z ty- y^^ ^ forbidden to keep company 
mi ludźmi. yfHii these people. 

On nie chodzi często do kościoła. jj^ jg „^ g^g^j. freąuenter of 

chorches. 

Na koncercie mnóstwo osób. rpj^g concert is numerously atten- 

ded. 

On wszędzie w gospodach, na jar- ^^ freąuents alehouses, he at- 
m arkach. tends every fair. 

On się wdaje z ludźmi złego wy- jj^ ^^^p^ j,^^ company, 
chowania. 347 Zaprosić, etc. To invite etc. z jakim się wdajesz, takim się Tell me with whom thou goest, 
stajesz. and I will tell thee what thou 

doeat. 
Ou się często procesuje. To foUow the bar. Oni blizko z sobi} związani. 
Ja zawarł z nim przyjaźń. 
On zwijani przyjaźnią. He is on intimato terms (upon 
torms of intimacy) with hłm. 

I joined (engaged in a) frlendship 
with him. 

They are connected in frlendship. Biedź, śpieszyć, przyśpieszyć. 

Bieżcie, jak można prędko! 
Prędzej, śpiesz się pan! 
On bieiy co siły starczą. 

Zadyszałem się od bieżenia. 
On biegał dzień cały. 

Pan bardzo biegać lubi. To run, to hasten, to dis- 
patch. 

Run as fast as you can. 

Make hastę, be quick! 

He runs at fuli speed Cas bard 

as possible). 

I ran myself out of breath. 
He has been beating the hoof 

all day. 
You love rambling strangely. on mię przewrócił w biegu. 
On nas wszystkich w biegu wy- 
przedzi. 
Ztąd tam to wielka odległość. 

Przybiegłem mu na pomoc. 

On wiele podróżował. 
On bieży po świecie. 
Gonić na pierścień. 
On bieży tu i tam. He ran over me. 
He outran ns all. 

There is a good stretch from 
hence to that place. 
I hastened to his assistance. 

He has travelled very much. 
He is ranging the world. 
To run at the ring. 
He runs up and down. 348 Biedź, etc. 

Pan zdaje się bardzo śpieszyć. To run etc. 

YoH seem in a great hurry On mię bardzo naglił. 

Co pana tale nagli do pośpiechu; 
dla czego tak spieszno? He has pressed (importuned) me 

very much. 
What makes you in such a hurry? 

why are you in such a hurry? Pan się tak bardzo śpieszyć nie Do not be in a hurry; the busi- 
potrzebuje; to nie spieszno. ness reąuires no hastę. Nic nas nie nagli; mamy czas. takim pospiechu, Ja byłem 
łe... 

On spieszno ubiegł. 

On rzucił się na nas. 

On rzucił się w środek niebezpie- 
czeństwa. 

On żwawo oddalił się z towa- 
rzystwa. 

Nie mogłem go dogonić. 

Dogoniłem go przy bramie. We are in no hurry, the timc is 
onr own. 
I was in such a hurry that. . . . 

He hurried away. 
He rushed upon (darted on) us. 
He rushed into the midst of dan- 
ger. 
He rushed out of the company. 

I conld not overtake htm. 
I overtook hira at the gate. Jak najprędzej ; tak prędko jak 
tylko pan możesz. 

Tak prędko, jak można 
Wykonaj pan to prędko. 
Nalciy przyśpieszać tę robotę. 

On prędko pracuje. 

Bież pan prędzej. 

Interes w pośpiechu ukończyć. 

Szybko, lekko pracować. With rapid speed, with the grca- 
test expedition, with all conve- 
nient speed. 

As soon (as ąuick) as possiblc. 

Dispatch it immediately. 

You must expedite this work 
(Make hastę to get ready). 

He is a ready hand at it. 

Mend your pace. 

To hurry a business transaction. 

To hurry over one's work. On nadto śpieszy. He goes on in too great a hurry. 349 Biedź, etc. To run etc. Co nagle to po djable. 
Marsz pośpieszny. Fair and softly goea far. 
For cod march. Skakać, podskakiwać, wy- 
sadzać. 
On przeskoczył przez mur. 
On skacze rdwneml nogami. 

Skoczyć na koń. 

Okręt był wysadzony w powietrze. 

On -w skutek tego podskakiwał 
z radości. 

On zadrżał od stracliu. 

Serce jej skacze, puka. 

Obudził się ze stracliu. 

Ta piłka za miękka, nie podska- 
kuje. 

Piłkę złapać w poskoku. 

On skacze z jednego przedmiotu 
na drugi. 

To bije w oczy. 

Przeskoczył dwa wiersze. 

Wysadzić minę. 

Puścić wytrysk wody. 

Wysadzić, łamać skałę. 

On się rozbieguje, zapędza. To spring, to leap, to burst. 

Ho leapt over the wali. 

He jumps with the feet cJose. 

To vault on a horse. 
The shlp was blown up. 

It madę him leap for joy 

He started up. 
Her heart leaps. 
He started out of his sleep. 
That bali is too soft, it won't 
rebound. 

To catch a bali at the bound. 
He goes only by fits and starts 

It is obvious to the eye. 

He has skipped two lines, 

To spring tho minę. 

To set the waters playing. 

To blast a rock. 

He takes the better leap. Koń w bok uskoczył. The horse started aside. Kula odskoczyła. 

Od łalu serce mi pęka. The bali rebounded. 
My heart is ready to burst with 
grief. 350 Skakać, etc. 
Głowa mi o mało nie pęknie. 

On by włos rozszczepił na czworo He would split a iiałr To spring, to leap, to burst ete. 
My head is ready to spllt iu two. Rozsadzać drzewo. 
Struna pękła. 

Naczynie to pęknie, jeźli je s 
nadto zbliży do ognia. 
Kocioł pękł. 
Kopja się strzaskała. 

Wysadzono drzwi. 

Ten gzyms wyskakuje za nadto. you To cleave wood. 
Tiie string snapped. 
Ttiat vessel will crack, 
put łt too near the fire. 
The boiler burst. 
The lance was 8hivered. They forced the door. 

This comice projects too rauch. Uciekać, znikać, omijać, 
ubiedz. To flee, to fly; to avoid, to 
escape. On uciekł. 

Jak on mógł ubiedz? 

On ubieiał. 

On zniknął. 

On ubieżał z więzienia. 

Ona z nim uciekła. 

On nam ubieżał. 

Wy mi nie umkniecie. 

Ja jeszcze na czas zbiegłem, 

szczęśliwie wyminąłem. 
On wypuścił więźnia; on pomrfgł 

jego ucieczH. He took to flight. 

How did he come off? 

He ran away. 

He stole away ąuietly. 

He escaped from his dungeon. 

She eloped with him. 
He gave us the slip. 
You shall not escape. 
I had a narrow escape; I happily 
madę my escape. 
He favoured the prisonet'8 escape. 351 Uciekać, etc. 

On ociekł na złamanie karku. 

Gdzie on uciekł? 

On uciekł do kościoła. 

Nieprzyjaciel zinuszonj' był do 
ucieczki. 

Ptakł uciekły. 

Strzały latały. 

Czas ucieka, ziuka. 

Omijaj złe towarzystwo. 

Ja jego towarzystwo zawsie omi- 
jałem. 

On wyminął się od razu. 

On parował palnięcie. 

On ominął niebezpieczeństwo. 

Jemu się słowo wymknęło. 

To nie do ominięcia. 

Nikt przeznaczenia nie ominie. To flee, to fly etc. 
He betook hiragelf to his heels 

Where has l»e madę his escape? 
He took refuge into tlic ciinrch. 

The enemy was put to fligbt 
(routed). 
The birds flew away. 
The darts flew about. 
Time flies away. 
Shun bad company. 
I have always avoided him. 

He avoided the blow. 
He warded oCF (parried; the thrust. 
He escaped the danger. 
A word escaped him (He drop- 
pod a word). 
It cannot be aroided. 

Nobody can avoid his own de- 
stiny. Postępować, prześladować, 
naśladować. 

Postępuj pan za mną. 
Ja postępuję za panem. 
Pan będzie za mną postępował. 
On prędko za nami nadejdzie. 
On krok w krok za mną postę- 
puje. To follow; to pursue^ to 
imitate. 

Follow me. 

I will follow you. 

You must come along with me. 

He will soon follow us. 

He Is at my heels. Należy postępować za moaą. One must follow the fashi 352 Postępować, etc. To foUow etc. 

Zazdrość towarzyszy szczęściu. Envy attends prosperity. 

Noc postfpige za dniem, a za nocą Niglit foUows day and day foliowa 

dzied. night. 

On poszedł za zdaniem ... He foUowed the doctrine of . . . 

Następna strona. The next page. 

Ztąd następuje, że . . . Hence it foUows that. 

On prześladował chrześcian. He persecuted the Christians. 

Ja go w sądzie oskarżę. I will prosecute hłm. 

Oni gonili zbiegów. They pursued the fugitives. 

Gdyśmy się puścili za nieprzyja- Whea we were engaged in the 

cielem. pursuit of the enemy. 

Oświadczyć się o paimę. To court a girl. 

Tropić czyje ślady. To follow one by the track. 

Postąpmy za jego przykładem. I^et us follow his example. 

My przykład jego naśladować po- We ought to imitate his exam- 

winni. ple. 

On naśladuje głos jego. He imitates his voice. 

On tylko drugich słowa powtarza. He repeats what others have said. 

W biegu ozasu. By succession of tirae. 

On odziedziczył wszystkie dobra He succeeded him in all his 

jego. estates. 

On prawny do dziedzictwa. ile is in a capacity of inheri- 

ting. 

To może mieć zie następstwa. That may be attended with di» 

agreeable conseąuences. 

U niego nie było świty. He had no foUowcrs. 353 

Trzymać. To hołd, to keep. 

Trzymaj go pan mocno. Hołd him fast. 

To się dobrze trzyma. It holds very fast. 

Trzymam złodzieja. I have goi hołd of the thief. 

On puści! Jp. He let go liis hołd. 

Wróbel w ręku lepszy, nii gołąb aa A bird in the hand is worth two 

dachu. in the bush. 

Niech co chce robi, ja go trzy- He may do what he will, now I 

mam teraz. have (hołd) him fast. 

Oto ma pan, com panu winien. Herę take what I owe you. 

Karmić kogo pięknemi słówkami. To kcep one at bay. 

Ou trzyma kram, wyszynk, szkołę. He keeps a shop, an alehouse , a 

school. 

On trzyma pensyę. He keeps a boarding-school. 

Trzymać się środkiem w intcre- To keep a medium in a business, 
sach. 

Dni, w kt<5rj'ch rada u króla. The days when the king holds a 

conncil. 

BecelŁa zawiera tyle a tyle pint. A hogsliead holds so many pints. 

To dziecię jest tak iywe, ii go That child is so liveły, that one 

utrzymać nie można. cannot keep him in. 

On nie może utrzymać swego ję- He cannot hołd his tongue. 

zyka. 

Nie mogłem się wstrzymać od po- I could not help telłing him, that 

wiedzenia mu. 

On z nim surowo postępuje. He keeps him short. 

On utrzymuje swe dzieci w surf He kept his chiłdren m great sub- 

wam posłuszeństwie. raission. 354 Trzymać. To hołd, to keep. 

Anglicy trzymali to miasto w blo- The Eiiglish kept the town blocke<1 
kadzie. tip. 

Ta twierdza nie uti/,yma się diii- That płace cannot hołd out eijjht 
żej nad dni ośni. days longer. 

Ona wytrzymała długie oblężenie. U hołd out a long siege. 

Ona utrzymuje dom w czystości. She keeps her honae deanly. 

Trzymaj pan głowę prosto. Hołd up yonr head. 

Nie chcę pana dłużej zatrzymać. I won't keep, detain you long. 

Należy trzymać dane słowo. You must keep your word. 

On miał mowę. He held forth. 

Trzymaj to pan w tajemnicy. Keep that a secret. 

Kto utrzymuje księgi u tego kupca? Who keeps the accounta? 

Ja mu nie ustąpię, I am able to cope with hini. 

Napominałem go aby wytrzymał. I encouraged him to perserere. 

.Te instrumenta rozstrajają się These Instruments do not keep 

prędko. in tune. 

On się trzymał powrozu. He held fast by a ropę. 

On chwycił się gałęzi. He laid hołd of a branch. 

Ja się trzymam zdania kościoła. 1 keep to the decision of the 

church. 

Trzymam się rady pańskiej. 1 stick to your ad vice. 

Trzymaj pan wszystko w po- Keep all things in repair. 

rządku. 

To wstrzyma deazcz. It keeps the rain off. 

Zatrzymać obcą własność. To keep back one's estate from 

him. 

Kto trzyma jej towarzj'stwo? VVTio keeps her company? 

On z nami utrzj'mywał ciągłą ko- He kept np a regular corr«- 
respondencyę. łpondence with ns. 

l^iękność nie utrzyma się długo. Heauty cannot keep long. 355 Trzymać. To hołd, to keep. 

Już dłużej utrzymać siq nie mogę. I a™ weary M'ith holding in. 

Ten interes mię wstrzymuje. Thłs business keeps me bacie (witłi- 

holds me). 

Ja wstrzymał go za rękę. I held him back by the arm. 

On utrzymuje całą familię, He supports his whole family. 

On się wstrzymuje ze zdaniem. He is reserved as to his opinion. 

Pan traktuje przyjaciół z nadto You use j-our friends with too 

wielką ostroinoscią. "luch reserye. 

To jemu oddali do zchowania. He has it in his keeping. 

W tem nie ma nic szczególnego. I* contains nothing particular. 

On powinien się trzymać w gra- He must keep within compass. 
nicach powstania. Mieszać, brać udział. To mix , to meddle ; to par- 

take, to join. 

Ta pszenica zmieszana z żytem. This wheat is mised with rye. 

Mieszaj pan wino z wodą. Mix watcr with winę. 

Należy łączyć pożyteczne z przy- We ought to join profit with 
jemnem. pleasure. 

W złocie jest mieszanina miedzi. The gold contains an alloy of cop- 

per. 

Wmieszajmy się w tłumy. "^e miscd with the people; we 

mingled with the crowd. 

Nie należy mieszać niewinnego One must not confonnd the in- 
z winnymi. nocent with the guilty. 

Zamieszana mowa. A confused speech. 

Mieszanina. Mlscellany, medley. 

Od pomieszał wszystko. He pnt all into confuilon. 356 Mieszać, etc. To mix etc. 

Na co się pan do tego miesza? Why do you meddle with it? 
Turbuj się pan o swe własne Mind your own concems. 
rzeczy. 

Nie mieszaj się pan w to. Do not meddle in the matter. 

On we wszystko nos wścibia. He interferes in eveiy thing. 

On się miesza w nasze sprawy. Ho intermeddles in our affairs. 

Niech każdy siebie patrzy. Every one should mlnd his own 

business. 

Ja się w pańskie sprawy więcej i will not meddle any morę with 

mieszać nie będę. your concems. 

Ja się nigdy nie mieszam w poił- i never meddle with politics. 

tykę. 

Wmieszali go w tę skargę. They have łncluded hłm in that 

accusation. 

On wmieszany w głupią sprawę. He Is concerned in a bad affair. 

On się miesza w medycynę. He dabbles in medicine. 

On się miesza do rzeczy, jakich He dabbles in things which he 

nie rozumie. does not understand. 

On bardzo Interesujący. It is very interesting. 

Interes własny nakazuje, byś pan You are interested not to suffer 

tego nie cierpiał. it. 

Uczestnik!, uczęszczający. The parties concerned. 

Przysądzili mi część zysku na tej They gave me a share in that 

spekulacyi. business. 

Należy go na stronę przeciągnąć. You must gain him over to your 

side. 

Użyję całego wpływu, by panu to i v?ill use all my interest to pro- 

miejsce wyrobić. cure you that situation. 

Jaki w tern pan ma interes? What concern have you in that? 

Tu Idzie o mój honor, o moją My honour, my reputation is at a 
sławę. stake. 

On na zajęcie się nim zasługuje He deseryes that one should in- 

terest one's sclf in his favour. S57 Mieszać, etc. To mix etc. 

Moje serce bierze udział w jego My heart is concemed for tiim. 
powodzenia. 

On jest po mojej stronie. He is in my interest. 

Ja za nim najmniejszego udziału I give myself no manner of cen- 
nie biorę. ceru aboul liim. 

Życzę sobie byś to pan zrobił. It is materiał to me tliat you 

sliould do it. 

Ja więliszy udział w tem biorę, I am morę interested in it tlian 

niźlł pan. you. 

Biorę udział we wszystkiem co się I share iu every tliiug that re- 

pana tyczy. gards you. 

Jaki udział pan bierze w tej spra- Wbat part do you take in that 

wie. matter? 

Udział, jaki biorę w pańskiem cier- My concern for your affliction. 
pieniu. 

Podzielimy się z niemi sławą. We shall participate the glory 

with them. 

Ja w tem żadnego udziału nie J am by no means interested in 

biorę. it; I have no share (no part) in 

it. 

Nie wmieszaj mię pan w tę sprawę. Do not drag me into ihis aflfair. 

Proszę nie mieszać meg-o nazwiska I beg you would not bring np 

w rozmowy pańskie. my name in your discourse. 

On wziął udział w rozmowie. He joined in the discourse. 

Oni się połączyli z naszymi nie- They joined our enemies against 

przyjaciółmi. us. 

Ja nie chcę z nim mieć do czy- I will not assoclate with him. 
nienia. 

Nie mam z nim ładnej styczności. I have no interconrse with him. 358 Odnosić, stosować, zależeć, 
zawisnąć, iść. To conceru, to regard; to 
depend iipon; to consist. Co do mnie; o ile się do mnie 

odnosi. 

Co ja mdwię, odnosi się do pana. 
To się do pana nie odnosi; to pana 

nie obcłiodzi. 

To się nie odnosi do mego zawodu. 
To panu nie przystoi. As for me; as far as I am con- 
cerncd. 

What I spealc of concerns you. 
It is no concern of your'3. 

It is quite out of my way (linę). 
It is not in your pro v ince. Do tego on obowiązany. 

To się do mnie stosuje. 

On należy do spisku. 

W odnoszeniu do tego co pan 

mdwi. 
Odnośnie. 
W odnoszeniu do tego co ml pan 

winien. 
W zauważeniu olifoliczności tej 

sprawy. 
Dla rdinych przyczyn. 

To człowiek pełen wyrozumienia. It is łncumbent on him. 
I am nearly concerned łn that. 
He is concerned in the plot. 
In regard of (in reference to) 
what you say. 
Conccrning, relatiug to . . , 
As to wiiat you owe me. 

Considering how tho tliing is clr- 

cumstanced. 
In sevcral respects; in different 

points of view. 
Ife rogards nobody. On wszystko stosuje do siebie. 
Ja się odnoszę na przysięgę pańską. Ile refers all things to himself. 
I put it to your oath. W tych rzeczach nie ma związku 
ładnego. 

On wszystko do siebie stosuje, co 

kto mdwi. 
Tego miejsca nie moina zastosować 

do okoliczności w mowie będącej. These things have no relation to 
one nnother. 

He applies to himself every Ihing 

that is said. 
That passnge cannot be applied 

to the subject in question. 359 Odnosić, etc. 

On przymawiaf do . . . 

Nie wiem dokąd pan zmierza. 

To od niego zaleiy. 

O ile to odemnie zawisło. To concern etc. 
He alluded to; he hinted at . . 

I don't Icnow what your discourse 
aims at. 
It depends on him. 
As much as lies in me. W jego mocy to uczynić. 

Sczczęście nasze od nas samych 
zależy. 
Dzieci zależą od ojca. It is in his power to Ao łt. 

It is in our power to be happy. 

Children depend on thelr father. Od czego to zawisło, że to się nie 
stanie ? 
Nie wiem od czego to zawisło. 

Jeżeli tylko od tego zawisło. 

Na tern nie będzie zależało. 

Tylko od pana zależeć będzie. What hinders the thing from belng 
done? 
1 know not where it sticks. 

If that be all; if it sticks there. 

Never mind; that can make no 
difference. 

You have it in your power to . . . W tern nie będzie moja wina. 
Jego własną winą będzie, jeźli . . . It won't be my fault. 

It will be his own faiilt if... O co idzie? 
Idzie o pańskie życie 
Idzie o moją korzyść. 
Odż tu robić należy? 
Idzie nie o drobnostkę. What is the matter? 

Your life is at stake. 

It concerns my business. 

What is to be done ? 

It was not a trifling concern. Panu szło tylko o to . The business was only to . . . O to nie idzie wcale. 

Cóż tam z tego; c<5ż na tem 
leży? That is not the business in hand. 

What matters it? what does łt 
signify? 360 Odnosić, etc. To concern etc. 

To nic nie znaczy. No matter; it does not matter. 

Co mię to obchodzi; to nie moja What is it to me ; what have I to do 
sprawa? with it? 

Co panu na tem zależy? Of what importance is it to 

you? 

Ja się wcale o to nie troszczę. I do not care a straw for it. 

To dla nas bardzo ważne. It is of the greatest moment to 

us. 

To obchodzi publiczne bezpie- It concems the public safety. 

czeństwo. 

To niewiele ważne. It is but of little conseąuence. 

Przedewszystkiem należy nam wie- The main point is to know . . . 

dzieć . . . 

Piękność stanowi regularność Beauty consists in the proportion 

części. of the parts. Nosić, posłać, zaprowadzić, To carry, to bear, to wear; 
wieźć, wywodzić. to bring, to fetch; to lead, 

to guide; to derive. 

Przynieś pan swą książkę. Bring me your book. 

Co pan nowego przynosi? What news do you bring? 

Wojna przynosi z sobą wszelkie War always brings mischief along 
nieprzyjemności. with it. 

Jego żona przyniosła mu wiele. His wife haa brought him a great 

fortunę. 

On przywiódł dobre powody. He has brought in (alleged) very 

good reasons. 

Przynoaiciel, oddawca listu. The bearer of the letter. 

Odnieś to pan napowrdt. Bring It back. 

Przynieś pan świecę. Look for a llght; fetch a candle. 361 Nosić, etc. Zaraz za nim poślę. 
Poślij pan po niego. 
Czyś go pan przywiódł? 

Przywiedź pan mego konia. 
Ten dowdd z daleka pochodzi. To carry etc. 

I will go for him instantly. 
Scnd for him. 

Have yoa brought hłm along with 
you? 
Bring me my horse. 
That proof is far fetched. Nieszczęście przywodzi drugie za 
sobą. 

Co pana tu przj-wodzi? 
On załatwił ten interes. 

Odprowadź pan konia do stajni. 
Zaprowadź tam pan sw!| ionę. 
iTa pana tam zaprowadzę. 

Mogę pana do teatru zaprowadzić, 
jeżeli się to panu podoba. 

Bóg z wami. 

On nas wodził po całem mieście. One misfortune seldom comes 

alone. 

What broaght you here? 
He has brought the matter to 

bear. 
Brlng the horse back to the stable. 
Condnct your husband thithcr. 
I will wałt on you thither (1 will 

bring you on the way). 
I am at your service to condurt 

you Bome day or other to the 

play, if yoa'll give me leave. 
God speed you. 
He led ns round the town. Jego zawiedli do więzienia. 
Ojciec uwiódł go z sobą. He was marched off to prison. 
His father fetched him away. On go odwiózł w swym powozie He took him into his coach. Wieść konia za uzdę. 
Wodzić dziecię na paskach. 

Za nos kogo wodzie. 
Ślepy wodzi ślepego. 
Myślę ii to mię do celu dowiedzie. To lead a horse by the bridle. 
To conduct a chlld łn leading- 

strings. 

To lead one by the nose. 
'TlB a bllnd man who leads another. 
I thought I might derive some 

adTantage from it. To nie zawiedzie do niczego. That is of no service. 362 Nosić, etc 

Zkąd pan to słowo wywodzi' 
Wywodzi się z łacińskiego. To carry etc. 

What is the derivation of tliat word ? 
It is derived from the Latin. Od tego to wywodzi} się wszystkie 
jego nieszczęścia. 
Interes go wiedzie. It is from this source that all liis 
misfortanes flow. 
He is led by his interest. I nie -wódź nas na pokuszenie. 
Przywieść w obłęd, uwieść. 
Każdy swój krzyż nosi. 

Oddałeś pan listy na pocztę? 

On nigdy pieniędzy przy sobie nie 
nosi. 

Ja to z sobą noszę. 
Ona nosi żałobę. 
Ta materya dobrze się nosi. 
Każe sobie nosić ogon. 

Pić za zdrowie. 
On zadziera nos do góry. 
On ma przyjaźń dla niego. 
Ta strzelba nosi daleko. Lead us not into tcmptation. 

To mislead. 

Every one in this world has his 

own cross to bear. 
Did you deliver the letters at 

the post-office? 
He never carries money aboiit 

him. 

I carry it about me. 
She is in mourning. 
This stuff wears well. 
She has a servant to bear up her 

train. 

To glve a toast. 
He carries his head aloft. 
He bears friendship for him. 
This rifle carries far. Lać wodę w morze. To carry coals to Newcastle. Zbierać, gromadzić. 

Parlament się zgromadził. 
On się zbiera w ratuszu. To gather, to meet, to as- 
semble, to join. 

Parliament is assembied. 

They meet at the senate-house. W moim domu się zbierzemy. We will meet at my house. 363 Zbierać, gromadzić. 
Tłnm zbierał się koło niego. 

On zg:romad/.ii tłum. 

On zbiera wojslsa. 

Oq gromadzi rozbiegło reaztkj 
wojska. 

Wojska znowu się zgromadziły. 

To tylko prosty zbieracz, kolpor- 
ter. To gather etc. 
A mob gathered aroand him. 

He gathered all the rabble; he 

gol tlfti mob togethur. 
He gatłiered troops. 
He collects the scattercd remaiu- 

der of the army, 
The troops rallied again. 
He is a merę compiler. Zbiór frazesdw. 
Zbierają głosy. 

Przyjść znowu do siebie. A coUection of phrases. 
They are going to gather 
Yotes. 
To recollect one's self. the Złożyć ręce. 

Ja łączę me prośby z prośbami 
waszych przyjaciół. 
Dodaj pan do tego, ie . . . 
Wola znachodziła się z siłą av parze. To join hands. 

I join my prayers to those of your 

friends. 
Add to this that. 
The will would happen to be 

combined with the lorce. Ciągnąjó, pchać, wlec. To draw, to puli, to push. On ciągnął to do góry. 
Konie ciągną wóz. 
Wlekli go do więzienia. 

Ta suknia wlecze się po ziemi. 
On przyciąga oczy i serca wszyst- 
kich. 

Ten bnik jest twardy. 
On dobył szpady aby się bronić. He drew it up. 

The horses draw the coach. 

They thrusted him (dragged him 

away) into prison. 
Her gown drags. 
She attiacts the eyes and heartł 

of every one. 

This plaster draws too much. 
He drew bis sword to defend his 
life. 364 Ciągnąć, etc. To draw, to puli, to pusli. 

Odepchnij pan to krzcało. Push the chair out of the way. 

Ja ciągnął 100 rubli na pana. I drew upon you for 100 rubles. 

Ten argument z Icąta wywleczony. This argument is brought in by 

head and shoulders. 

Z kogo wyciągać co, wypytywać To pump a thing out of one. 
o co. 

Pan mię uderzył łokciem. You have pushed me with the 

elbow. 

On mu drzwi zamknął przed no- He banged the door in his face. 
sem. 

Oni odepchnęli nieprzyjaciela. They drove (pushed) back the 

enemy. Wiązać, przytwierdzać, wie- To bind, to tie, to fasten; 

szać. to hang ; to stick ; to untic. 

Zwiąż pan tę paczkę. -pie up that parcel. 

To należy mocniej związać. you must tie it tighter. 

Zawiąż pan ten węzeł mocniej. Tie that knot a little tighter. 

Rozwiąż pan węzeł, paczkę. Untie the knot, this parcel. 

Był związany na rękach i nogach. He was bound hand and foot. 

Jeźlł go rozwiążecie. If you untie (loose) hłm. 

Z zawiązanemi ooKami. Blindfolded. 

On przewiązał ranę. He bound up (drcssed^the wound. 

Obwiązać, pobić beczkę. To hoop a cask. 

Wapno ł cement wiążą kamień. Limę and mortar bind the stones. 

Ona ciągle patrzała na obraz. g^e had her eyes fastened to 

the picture. 

On związał się ślubem. He his bound by his vow. 

Ja nie chcę aobie rąk związywać. j yf^ not be bound. 365 Wiązać, etc. 

Oni związani ze sobi} przyjaźnią 

Oni blizko powiązani z sobą. 
Ja z niemi nie mam związku. 

Zwięzła mowa. 

On się przywiązał do tej myśli 
trzyma z tą partyą. 

On przywiązany do familii. 
Utwierdź pan gwóźdź w murze. To bind etc. 
They are connected in friendsJiip. 

They stick close together. 

I have no connexion with tiiem. 

A colierent speecli. 
He sticks to tłiis opinion, swears 
to that party. 

He is attached to his family. 

Drive a nail in the wali. Przytwierdź pan to do obicia, 

ściany. 
Winogrona i chmiel wieszają się 

około tyk i drzew. 

Powieś ten worek na kołku. 

Suknia pańska zawisła na krzaku 
cierniowym. 

Zawiesić, zchwycić okręt. 
On się powiesił. 
Należy powiesić ten obraz. 
Zawiesić drzwi. Fasten that to the tapestry; fix 

that against the wali. 
The vine and hop cloave to the 

poles and trees. 

Hang that bag upon its peg. 

Her gown was caught by the 
briars. 

To grapple with a ship. 
He has hanged hlmself. 
You must hang up that picture. 
To hang a door on its hinges. Rzucać, bić. Wylej pan wodę przez okno. To throw ; to strike , to beat ; 
to drive, to thrust. Throw the water out of the win- 
dow. 
Nie wyrzucaj pan tego. ^^ ^^^^ ^l^^^w it away. 

Pan na niego rzucał kamieniami. ^j^^^ ^^j^^^ j^.^^ ^.^^ gt^ncs. On zrzucił płaszcz. He threw ofT his cloak. 366 Rzucać, bić. 

Ona mu się do nóg rzuci fa. 

Oni rzucili się na nieprzyjaciela. 

On oknem wszystlio wyrzuca. 

Za pierwszem uieudanieni por/.ucić 
przedsięwzięcie 
Wyrzucić kotwicę 
On rzucił mi spojrzenie. 
Rzuciłem go o ziemię. To throw; to strike; eźc. 

She threw heraelf at his feet. 
They rushed upon the enemy. 
He tlirowi the house out of lii'; 

window. 
To throw the helve after thf !iat- 

chet. 
To cast, drop the ancnor. 
He cast a look at me. 
I threw him down. Oni go ubili. 

On wypędził ich uderzeniem nogL 

Zrzucę go ze schodów. 

Wypędziłem go pogardąs. 
Klin klinem się wybija. 
Głód najlepszy kucharz. 

On odrzucił jego przełożenia. They knocked him down. 

He kicked him out of the house. 

I shall kick him down stairs. 

1 sent him packłng. 
One nail driyes out another. 
Hunger will break through stone 
walls. 
He rejected his offers. Ktoś do dr/wi puka. Somebody is knookin)? at the lioor. Dałem mu policzek. 

Bij! 

Byłem niby uderaony pioiuutini. 1 gave him a box on the ear. 

Lay on him! 

I was thunderstruck. Pobili się tęgo. 

J^j mąi codzień ją bij( 

Natrę ja ci uszów. They have banged one another 
at a good ratę. 
Her husband rib-roasts her daily. 

I shall box your ears. Bić się na kułaki. 

On był zbity na kwaśno ja)>łko. 

U mnie serce bije To fight, to box. 
They have beaten him to a mnm- 
my. 
My heart beats. throbs, 367 Rzucać, bić. 

Należy kuć żelazo pdki gorące. 

Oklepana powiastka. 
BIĆ w mur głową. To throw ; to strike, to beat etc. 

Strike the iron while tt !s hot; 
make hay while the 8un shines. 
An old beaten story. 

To knock one'8 head against the 
wali. Rżnąć, łamać, rwać. To cut, to break, to tcar. On się zarżnął swym nożem w pa- 
lec. 

Poderżnął sobie gardło. 
Ja mu prędko mowę przerwałem. He has cut his finger with his 
knife. 

He has cut his throat. 
I cut him short with a word. Porzućmy to. 

Morze łamię się o wybrzeża. 

Okręt rozbił się o skałę. Łet us break off there. 

The sea breaks against th^ shore. 

The ship split against the rock. Dopdty dzbanek wodę nosi, póki 
się ucho nie urwie. 

Kto winien, ten płaci. The pitcher goes so often to the 
well, that it comes home brokon 
at last. 

He that breaks the glasses must 
pay for them. Postronek się rozerwał. 
On sobie o to łamie głowę. 

Zerwać bank. 

Ogień powstał w tej i2bie. The ropę broke. 

He racks his brains about that 
afifair. 

To break the bank. 
The fire broke out in that room. Lepiej giąć niż łamać. 
Chce pan wyrwać ten zab? Better to bend than break. 

Will you pall out (draw) this 
tootU? 368 Rżnąć, łamać, rwać. To cut , to break , to tear. 

Wyrwałem sobie mola. I have picked out my corn. 

Ona sobie włosy wyrywa. She plucked out her hair. 

Wyrwano mu szpadę, laskę. They snatched, wrung his sword 

out of his hands. 
Wyciągnij pan gwoździe ze ściany, Draw tliose nails out of the wali 

Wyrwano to dzaecię z rąk matki. They tore the child from its mo- 

ther's arms. Rozłączyć, Rozróżnić. To separate, to divide , to dif- 

fer, to distinguish. 

Najlepsi przyjaciele z końcem rozłą- The best friends must part at last. 

czyć się muszą. 
Pyrenee rozłączają Francyę od The Pyrenees divide France from 

Hiszpanii. Spain. 

On rozłączył izbę na troje. He madę three chambers out of 

one by partitions. 

Oddzielił pszenicę od otrąb. To part the good seed from the 

bad. 

Tylko w jednym punkcie się roz- We differ about one thing only. 
dzielamy. 
Rozdzielmy rdżnicę. Let ns split the difference. 

Te rzeczy są tak różne jak dzień Those thinga are as diflerent as 
i noc. black from white (as night from 

day). 

Bez rdżnicy. Indifferontly. 

Rozrdiń pan wszystko na trzy D!vide the wholo iuto part*, 
części. 36y Zostawić, opuścić, porzucić, 
oddać, odprawić. 

Zostaw mię pan w pokoju. 

Zostaw to pan. 

Zostaw mi pan ten interes. To leave, to quit, to dismiss, 
to forsake ; to forego. 

Let me alone. 
Let that alone. 
Leare that affair to me. Zostawiłem to na moim stole. 

On za nic wszystko opuszcza. 

On pozostawił, kazał powiedzieć. 
On wpadł w żałość. I have left it npon my tftble. 

He leave8 all ot random (at sises 
and 8evens). 
He left word. 
He abandons hłmself to grief. Ona opuściła rodzicdw. 
Siły mię opuszczają. 
Bdg swycli sług nie opuszcza. 
On mię porzucił. 

Miasto rzucili na rabunek. She has deserted lier parents. 
My strengtli fails me. 
God does not forsake liis own. 
He left me in tlie lurcb, at a 
pinch. 
Tlic town was given up to pillage. Miejsce zostawiono nieprzyjacie- 
lowi. 
Ten bankier uciekł. The place was surrendered to the 
enemy. 
This banker has mado off. On się zupełnie uciechom oddaje. 
Ja poruczam się opatrzności. 
Ona się oddała boskiej woli. 

Wszyscy go porzucili. 

Muszę was porzucić. 
Chce porzucić stan swdj. 

On podał o uwolnienie od służby. He runs riot. 

I commit myself to Provldence. 

She resigned herself to the will 

of God. 
He is forsaken by every body 

(deserted by all his friendg). 
I must leave you. 
He Intends ąuitting his profes- 

sion. 
He has tendered his resignation; 

he has asked for his discharge; 

ho h.%a thrown up his commission. 370 Zostawić, etc. 

Jego odprawili, dali mu dymissyc. 

Ja odprawiłem mych służących. 

Dałem mu odprawę. 

Odprawić, rozpuścić wojsko. 

Ja go odprawił bez ceremonii. 

Ja mu ten dług odstąpię. 

Ja niczego nie ustąpię. 

On od swych praw odstąpił. 

Zaprzeć się samego siebie. 
Ja odstępuję od tego zysku. 

Ja się wstrzymuję od tego. 

On się nie może obyć bez wina. 

On sobie niczego nie odmawia. 

On się do odmdwionia sobie zmu- 
sić nie potrafi. 
On bardzo umiarkowany. 
Nie mogłem wstrzymać śmiechu. To leave, to quit etc. 

He has been discharged; he has 
been dlsmissed from his offlco. 
1 have dismissed my seryant. 
I have discharged him. 
To disband soldiers. 
I dismissed him without ceremony. 
I shall make over this debt to him. 
I won't abate an inch on't. 
He resigned liis privileges. 

To deny one'8 self. 

I will forego that adyantage. 

I will abstain from it. 

He cannot abstain from winę. 

He docs not deny hłmself any 
thing. 
He cannot deny himself anythłng. 

He is very abstemlous. 
1 could not help laughing. Uwolnić. 

Ja się od niego uwolnić nie mogę. 

Dragoni oczyścili miejsce. 
Ja go uwolnił od kłopotu, ze złe- 
go położenia. 

On się zgrabnie uwolnił z przy- 
gody. 
Ja uwolnił się od tego. 
Uwolnij się pan od tych przy wyczek. To free, to liberate, to de- 

liver, to get rid of. 
I cannot get rld of him. 

The dragoons cleared the place. 
I estricated him from a diffl- 
culty. 

He cunnlngly withdrew from the 
affair. (He got out of the scrape.) 
I got rld of it. 
Leave ofT those ways, those tricks. 371 Uwolnió. To free etc. Uwolniłem go z niebezpieczeństwa 

Mamie go uwolnić? 

Obdarować niewolnika wolnością. 

Ja nie mogę uwolnić pana od pań- 
skiego przyrzeczenia. 

Żąda być zwolnionym od przy- 
sięgi. 

On przyjdzie by nas wykupić. I rescued him from danger. 
Will you that I release him? 
To emancipate a 8lave. 
I cannot release you from your 

promise. 
He wishes to be absolved from 

his oath. 
He comes to redeem us. Odkupiciel rodu ludzkiego. 

Ja teraz wolny od zatrudnienia. 
Mdwmy otwarcie, powiedział. The Redeemer (Saviour; of man- 
kind. 

I am disengaged at present. 
To be plain with you, said he. On mi to powiedział otwarcie. 
Ja jemu wolę zostawiłem. He told me so frankly. 
I gave him free scope. Odmówił choremu rozgrzeszenia. 
Uwolnienie żon z niewoli mężów. He would not give the słck per- 
son absolntion. 
The emancipation of women. Padać. 

Noga mu się poślizgnęła i padł 
ziemię. 

On upadł ciężko. 
On upadł na wznak. 
Jak długi upadł w błoto. To fali. 

His foot slipped, and he fell to 
the ground. 
He had a heavy fali. 
He fell backwards. 
He fell prostrate into the mlre. To mi wypadło z rąk. 

Upuściłem zegarek. 

Nie spadł bardzo wysoko, It slipped out of my hand. 

I dropped my watch. 

He has not had a great fali. On zemdlał. 
Spadł z konia. He fell into a fit (fainted away). 
He fell from'hia horte. 372 Padaó. 

Jakby upadł z nieba. 

Statek się zatopił. 

Łzy leją się z jej oczÓTir. 

Potknął się o kamień. 
Kamień zawady. 
Ja stąpiłem błędnie. 
On poślizgnął się. Napełniać, wypróżniać. 

Napełnij pan tę beczkę. 
Naleiy zapełnić ten rów. 

Dla dopełnienia liczby. 

Zapełń pan kwit. 

To miejsce nie zajęte; kto je zaj- 
mie? 

On przepełnia żołądek mięsami 
ł winem. 

On pijany, podchmielony. 

Apetyt przychodzi w jedzeniu. 

Ja spełnił mdj obowiązek. 
Wszystkie życzenia jego wypeł- 
niają się. 

Ta książka pełna nauki. 

Dostatek nie bieda. 

Bieda nie grzech. 

On idzie pod pełnemi żaglami. 

U niego piwnica pełna wina. 

On wypr<$żnił szklankę. 

On dąje pełnemi rękami. To fali. 

He looks as if he had dropped 
from the clouds. 
They sank the vessel. 

The tears trickle down her cheeks. 

Ile stumbled over a stone. 

Stumbling-stone. 

I madę a false stop. 

He slipped down. To fili, to suffice, to empty. 

Pili up that cask. 

That ditch must be filled up. 

To complete the number. 
Fili the blank of the receipt. 
That place became vacant; who 
will fili It? 

He crams his belly (guts) wlth 

meat and winę. 
He is tipsy, intoxicated. 
One shoulder of mutton drives 

down an othor. 
I have done my duty. 
Ali his desires are fulfiUed. 

Thls book is stored with learning. 

Storę is no sore. 

PoYerty is no criroe. 

He goes with fuli sails. 

He has a cellar ftiU of winę. 

He emptied the glass. 

He giyes plentifuUy. 373 Napełnić, wypróżnić. 
To dostateczne dla jego życia. To fili, to siiffice, to empty. Każdy dzień ma swój zndj. 
Łatwo dowodzić uczonemu. 
Mina zadowolnienia samym sobą. A selfsufficient, starched air. That is sufficient for his sub- 

sistence. 
Sufficient for the day Is the evll 

thereof. 
A word to the wise. Przyrządzać, być gotowym. 

Przyrządzić obiad. 

Aby wszystko było gotowe. 

Mój kucharz dobrze gotuje. 

Wszystko przyrządzone do tego 
obchodu. 

Gdym się przygotowywał do po- 
dróży. 

Ja na to zupełnie gotów jestem. 

To było gotowo. 

On się przygotywuje na długą 

podróż. 

Oni gotowi do boju. 
Okręt gotowy do polowania na 

nieprzyjaciela. 

Okręt gotów do żeglugi. 

Jemu potrzeba tyle na wyprawę. To prepare; to be ready. 

Get dinner ready. 

See that every thing is ready. 

My cook dresses victuals very 

well. 
Every thing has been prepared 

for that ceremony. 
While I was getting ready for my 

departure. 
I am absolutely bent upon it. 

It was ready, at band. 

He prepares for a long voyage. 

They are ready for battle. 
The ship is fitted out to cruise 
(to privateer). 

The ship ii ready for sea (to sail). 

He wauts bo much to cquip him^ 
self. 374 

Otwierać, zamykać, zaprzeć. 

Otwórz pan drzwi. 

Zamknij pan drzwi. 

Te drzwi otwierają się wewnątrz 

Otwiera swe oczy. 

Otworzyli ciało. 

Kwiaty otwierają się na słońcu- To open; to shut, to close, 
to cover. 

Open the door; please to unlock 

the door. 
Shut the door. 
Tliis door opens from within (from 

without). 

He begins to open his eyes. 
They opened the dead body. 
The flowers open to the san. Ja tylko panu się odkrywam. 

Przy otwarciu kolei żelaznej. 
Te okna nie dobrze się zamykają. 
Ta rana zagoi się prędko. 
On pokryty ranami. 
Dlaczego pan przedemną drzwi 
zamyka? 

Drzwi są zaparte. 
Zamkną pan swe pieniądze. 
U mnie wszystko zaparte. I do not disclose myself but to 
you. 

On the opening of the railway. 
These windows do not shut close. 
That wouud will soon close up. 
He is covered wlth wounds. 
Why do you shut me out? 

The door is locked. 

Lock up your money. 

I have all under lock and key. Zostaw pan drzwi na pół otwarte. 
Musi je pan zaryglować podwójnie. 

Pan zagradza drogę. 

Czyś pan zakorkował flaszkę. 

Pole bitwy było pokryte trupami. Leave the door a-jar. 

You must doublelock it, bolt 

(hasp) it. 

They stop the passage. 
Haye you corked the bottle? 
The field of battle was spread 

with dead bodies. Czuć, dotykać. To feel; to tonch. Ja czuję ie mię oszukt^ą. I am well awnre. that I am chea- 
tod. 375 Czuć, dotykać To feel; to touch. 

Czał się blizkim śmierci He was seusible of his own death. 

On się poczuwa. He knows himself veiy well. 

Ja uczuwam ból wielki. I feel a great pain. 

On pełen współczucia ku . . . He is keenly alive to — 

Ja pojmuję boleść pańską. I am much aflfected by your 

sorrows. 

On bardzo czujny na sławę. He is very sensłble of glory. 

On ma współczucie dla każdego. He feela for all mankind. 

U niego szlachetna, uczuciowa He thinks nobly, he has noble 
dusza. and exaltcd sentiments. 

Szczęście ciągłe czyni nieszczęście A constant prosperity gives a grea- 
podwójnie bolesnem. ter feeling to misfortune. 

Czuję iż religia jest jedyną pocie- I am sensible , that religioa is the 
chą nieszczęśliwych. only comfort of the unfortunate. 

Ta omyłka jest widoczną. That error is palpable. 

Dotykałem jego tętna. I have felt his pulse. 

Ślepy szuka drogi za pomocą kija. A blłnd man feels his way wlth 

a stick. 

To się czuje gładko, delikatnie. It feels soft. 

Nie dotykaj tego. Do not touch łt. 

Dla czego się pan żali, on pana Why do you complain, he dłd 

nie dotknął. not touch you. 

Nie należy ruszać tej materyi. One must not touch upon that string. Widzieć, patrzeć, uważać. To see, to look, to perceive. 

to observe etc. 
Czyś go pan widział? !>•<* you see him? 

Widziałem to na własne oczy. I s&yr it with my two eyes. 376 Widzieć, etc. 

To widoczne. 

Zubacz pan, czy on przyszedł. 

Popatrz pan, kto to. 

Jak pan widzi. 

Po tem co widzę. 

Czyś pan tego nie zauważył? 

Ja nie mdgł go widzieć. To see, to look etc. 
It is evident. 
See if hehascome. 
See who is tliere. 
As you see. 
For all I aee. 
Did you not notice it? 
1 could not get sight of hlm. Widziałem tylko pobieżnie. 

To widać z daleka. 

Obejrzyj pan bliżej. 

Poznałem go na pierwszy rzut 

oka. 
Ja wejrzał na to. 
On na niego patrzył bez końca. 
On nie widzi dalej od swego nosa. 

Coś podobnego nie zdarzyło mi 
się jeszcze, 
Ou widział wiele, on zna świat. I had but a glimpse of it. 

That is seen at a distance. 

Look nearer at it. 

I knew him at first sight. 

I glanced at it. 

He stared her fuli in the face. 
He does not see further than his 
nose. 
I never saw the like, 

He is a man that has seen a 
great deal of the world. Nie raczy ich pan obejrzeć? 

To warto widzenia. 

Dobrze, zobaczymy. 

Ja nie widzę jasno w tej rzeczy. Will you kindly take a view of 

thera? 
That łs a thing worth seeing, to 

be seen. 

Weil, we wiil see. 
I don't see clearly in tłils affair. Nie widzę, na co to ma się przy- 
dać. 

Pan widzi wszystko. 

U pana dobra miara w oku. 

On patrzy zezem cokolwiek. 

Ja jemu pokażę z kim on ma do 
czynionia. I don't perceive what may be the 

U80 of . . . 
You are very clear-sighted. 
You have a correct oye. 
He sąuints a little. 
I will show him, what kind of 

person he bas to deal with. 377 Widzieć, etc. To sec, to look etc. 

Po wzroku, poczytują go za czło- By his looks you would take him 

wieka uczciwego. for an lionest man. 

Ja to w innym świetle uważam. I view it in another llght than you 

do. 

I z oczu i z myśli precz. Out of sight out of mind. 

Nie było widać amł jednego okrętu. No vessel was within sight. 

On przejrzał całe agromadzenie. He 8urveyed all the spectators. 

Jak to pan mógł przeoczyć? How came you tó overlook it? 

Ja przewidział ten wypadek. I foresaw this event. 

Ta alea jest bez końca. That alley reaches farther than 

one can see. 

Cieszy mię bardzo widzieć pana I am very glad to see you agaln. 
znowu. 

My go od tego czasu nie widzieli. We dld not see him sińce. 

Patrz no! Look here! Beholdt 

Patrz pan w gdrę, na dół. Look up, look down there. 

Zauważył pan tą damę. Do yon see that lady? 

Ona wygląda oknem. She is looking out of the win- 

dow. 

On patrzał przez szparę, dziurę. He peeped through a hole. 

Ona się cały dzień w lustrze She is fond of looking at her face. 
przegląda. 

Ona za panem się ogląda. She observes, spies you. 

Ona mię widzi niechętnie. She does not look at me wlth a 

favourable eye. 

Dlaczego oni mi się tak przyglą- Why are they thus staring (ga- 
dają? ping) at me? 

Jeźli o drobnostki chodzi, zamy- In indififerent niatter* I shall not 

kam na nie oko- look ao aharp. 378 Widzieć, etc. To see, to look etc. On podgląda, czai się. 

On na niego patrzał z goij- 

Nie należy się gniewać, gdy mniejsi 
na nas patrzą. 
Spójrz pan na niego uważnie. He keeps a good look-out. 
Ile looked down upon hlm with 
contempt. 
A cat may look upon a king. 

Heed łt. Im więcej uważam tę osobę, tym 
bardziej przypomina mi się, łi 
ją gdzieś widziałem. 

On sam wszystko przegląda. 

On zrobił przegląd wojska The morę I examine that person, 
the morę I am persuaded, that 
I have seen him somewliere. 

He esamines every thing himself. 

He held a review. Zdawać się. 
Co się panu o tem zdaje? 
Mnie się tak zdaje. 
To mu się zdaje. 
Jak mnie się zdaje. To appear, to seem. 
What do you think of it? 
It appears so to me. 
He fancies> he thinks. 
Methinks; to my seeming. Gdy on za dobre uważa. 
To zdaje ml się być dobrem. 
Te dowody zdają się być dobre 

Mnie się zdaje, pan ma ochotę. 

Naprawdę, to nie do uwierzenia 
Młodzi ludzie błyszczeć lubią. 

W tem widać jego rozum. 

Kolor biały odbija silnie od czar- 
nego. 

To tylko by przystojnosć zacho- 
wać. 

Wszystkie pozory są przeciwko 
niemu. If he thinks fit. 

That appears well to me. 

These reasons seem to be good. 

It appears to me you have a 

mind. 
Truth, little sign on't. 
Young people love to make ap- 

pearances. 

He shows his wit in that. 
Black sets oflf white. 

It is merely to sare appearances. 

To all outward appearanc* he h 
in the wrong. 379 Zdawać się. 

Pozór myli. 

Nie wszystko złoto co się świeci. To appear, to seera. 
Appearances are deceltful. 
AU is not gold that glitters. Słuchać. 
Słuchaj mię pan. 
On mię słuchać nie chce. 
Nie mdw pan tak głośno, podsłu- 
chują nas. 

Słuchaj pan, słówko powiem panu. 
Słuchaj pan na to co mówię. To hear, to listen. 
Liaten to me. 

He will not hear any thing. 
Do not speak so loud , we are over- 
heard. 

I sayl a word with you. 
Give ear to my words. Mnie nie chciano słuchać. 
Mówił o pojednaniu, ale nie chcia- 
no tego słuchać. 
Słyszałem, mówiono mi o tern. 

Słyszałem go. 
Wiem o tem ze słuchu. 
On słyszał cośmy mówili. 
On uważnie słucha. 

On lubi podsłuchiwać pod drzwia- 
mi. 

On na podsłuchach. 
Ściany mają uszy. I could not make rayself heard. 
He talked of an accommodation, 

but they would not hear of it. 
I heard some people say; I am 

told. 

I heard him say 
I know it by hear-say. 
He listened to what we said. 
He prlcks up his ears. 

He likes listening at the door. 

Ile listens; he lurka. 
Pitchers have ears. Pewnie mu w uszach dzwoniło. j^ jg u^giy ^is ears wcro hot. 

On tępo słyszy, on dość głuchy. ^^ j^ ^^^^^ of hearing. 

To wchodzi u niego pt7:ez jedno i hat comes to him through ono ear, 
ucho, a drugłem wylata. ^^^^ g^^g o^ through the other. 

Głodny iołijdek nie ma uszów ^ hungry belly has no ears. 380 Słuchać. To niesłychana 1 

On przesłuchał mię z zadania. 

Musiałem się w tern przesłyszeć. To hear, to listen. 

It is a thing unheard of. 
He heard me my lesson. 
I mnst have misheard it. M(5wić, powiadać. 

Proszę, powiedz mi pan. 
Co pan chce powiedzieć? 
Kto to powiedział? 
Kto panu to powiedział? 
Jalc panu powiedziałem. 
Mdwią. 
To jest. 
Tak mdwiąc. 
Co pan na to? 
Powiedz mi pan, o co idzie. 
Pan tylko słdwko powiedzieć po- 
trzebuje, 
fcatwo panu mówić. 

Ja nie mogę panu powiedzieć do- 
kładnie. 

Wszystko co panu powiedzieć mo- 
gę, jest ie . . . 

E, co pan mówi? 

Ja panu cos powiem. 

Tak, powiedziałem. 

Powiedz pan swe mniemanie. 

Wymów się pan otwarcie. 

Nagadałem mu tęgo prawdy. 

Powiedziałem mu bez ogródki. 
Powiedziano, zdziałano. To speak, to talk, to say, 
to tell. 

Pray, tell me. 

What are yoa going to say? 

Who said it? 

Who has told you so? 

As I told you. 

IŁ is sald. 

That is to say. 

If I may say so. 

What do you think of that? 

Tell me what is the matter. 

You need only speak a word. 

It is easy for you to say so. 

I cannot tell you exactly. 

AU I can tell you, is that — 

You don't say sol 
ril tell you what. 
Yes, qnoth I. 
Speak your mind. 
Speak out (freely)l 
I told him his own; I was plałn 
with him. 

I told him without ifs or ands. 
No Booner sald than done. 381 Mówić, powiadać. 

Tak mdwią w mieście. 
Nie wiem co mdwić o tem wszyst- 
kiem. 
On bardzo źle o panu mdwił. To speak, to talk etc. 

It is the common talk. 
I do not know what to think of 
all this. 
He rałled at you with bitternesa. On złośliwie o mnie wygaduje. 
Przytem powiedziawszy. 
Mdw pan co się panu podoba. 
Czyż można powiedzieć co sil- 
niejszego? 
On głupstwa gada. He speaks 111 of me. 
Let it be said by the way. 
You may say what you please. 
What can be said morę to the 
purpose? 
He talks nonsense. Ona wr<5ży. 

Muszę z nim mdwić. 

Mówmy o głównej rzeczy. 

On napomknął o tem. 

Nie należy panu tak mówić ze mną. 

On mówi bez namysłu. 

On mówi bez ładu i składu. 

On mówi bez przygotowania. 
On mówi przez nos. 
On połyka połowę wyrazów. 
U niego wymowa gardłowa. 
On się jąka. 

Pan mówi nadaremnie; słowa 
pańskie na wiatr. 
U niego dobra wymowa i układ. 
On się dobrze wyraża. 

To samo za siebie mówi. 
To u mnie na języku. 
Cała rozmowa toczyła się o tym 
przedmiocie. She tells fortunes (with cards). 
I must speak with him. 
Let us speak to the point. 
He started the subject. 
You ought not to speak in that 
way to me. 
His tongue runs bcfore his wit. 

He talks at random. 

He extemporizes. 

He speaks through his nose. 

He elips half his words. 

He speaks from the throat. 

He stutters. 

You spend your breath in vain. 

His delivery (diction) is good. 
His tongue runs glibly; he ex- 

prosses himself very well. 
The thing speaks for itself. 
I have it on the tip of my tongue. 
The coDTersatlon ran lucrely upon 

this subject 382 Mdwić, powiadać. 
Ja z nim o panu mówił. 

Mówiłeś pan z niemi? 
On mówi uczenie. 
Wiele o lem mdwią. To speak, to talk etc. 
I talked to liim about you. 

Did you speak with (to) tliem? 
It is a thing much talked of. To czyste frazesa. . These are words of course (merę 

coart phrases). 
On tylko lekko o tem wspomniał He only mentioned it cursory. Opowiadał o tem dokładnie. 

Mów pan krótko. 

On za nim mówił. 

On z nim szepcze. 

On mi to powiedział do ucha. 

Oni tylko ciągle szeptają. 

Pogadajmy trochę. 

Oni przegadali całą godzinę. 

Ona paple bez przestanku. 

Ona paplać lubi. 

Ona paple niby sroka. 

Ja otwarcie z nim mówiłem. 

Słodziutkie słowa. 
To słowa grubijańskie. 

Poszedł, nie powiedziawszy słowa. 

Ona chce wszędzie mieć słowo 
ostatnie. 

On mówi, jakby miał do rozkazy- 
wania. 

On rzecz zagaił He went into particulars. 

Be short. 

He spoke in his behalf, 

She speaks to him łn a Iow voice. 

He whispered it in my ear. 

They do nothlng but whisper. 

Let us prate a little. 

They have been discoursing for 

an hour. 
She is tattling continually (she is 

a gossip). 
She likes babbling, prattling; she 

is very talkative. 
She chatters like a blind magpie. 
I have spoken rather harshly with 

him. 

Sweet words. 
Those are big (abusire, smutty) 

words. 

He went without saying any thing. 
She always out-tongues it. 

He speaks imperiously, perempto- 

rily. 

He took the Icad (he was thc 
spokesmau). 383 Mówić, powiadać. To speak, to talk etc. 

Pan o dziwnych rzeczach rozpra- You talk strangely. 

wia. 

To gadka mamczyna, czysta ba- That is a nursery-tale. 

śnią. 

To wielki baśni opowiadacz. Ho is a great fibber. 

On panu dziwadła opowiada. He tells yoa idle storiea. 

Jeźli go pan posłucha, to on wiele You noed only Usten to him, he 

historyjek panu naopowiada. will tell you a number of Bto- 

ries. 

To przyjemny opowiadacz. He recites agrreeably. 

Ten kaznodzieja pięknie mówi. That preacher has a good delł- 

very. 

Opowiadał o swoich przygodach. He related his adyentares. 

On opowiadał tak, Jak było rze- He related the fact as It happe- 

czywiście. ned. 

On wygada się ze wszystkiego. He is a tell-tale. 

Pan papla, jak mi się zdaje. You're a blab, I find. 

Co na sercu to i w ustach. What the heart thinks, the month 

speaks. Pytać, odpowiadać. To ask; to answer, to reply. 

Czy nikt się o mnie nie pytał? jjag nobody asked for me? 

Pytaj go pan o jego nazwisko. ^sk his name. 

Przyjaciel pytał o pana. yout friend has inąnired for yon. 

On pytał o drogę. He łnąuired the way. 

On dowiadywał się o zdrowie jjg ^as asked after your health. 
pańskie. 

To dziwne pytanie. This łs a strange ąuestion. 

Głupie pytanie nie warto odpo- ^ gjny question deserres no an- 
wiedń. g^ey^ 

Milczenie jest także odpowiedziij. ^^ ^„^^.^^ .^ „^ ^^^^^^^ 384 Pytać, odpowiadać. To ask; to answer, to reply. 

Zadam panu pytanie. I will ask you a ąuestion. 

Przedmiot, o ktdry rzecz idzie. The point in ąuestion, at issue. 

Kazałem zapytać, czy ... I sent to inąuire, whether . . . 

On wyszedł zbierać nowiny. He went to receive inforraatłon. 

Ja dopytywałem się o tem u mych I madę inąuiries about it of all 

wszystkich znajomych. those I knew. 

Odpowiedz pan najprzód na to Answer this ąuestion flrst. 

pytanie. 

Co on panu odpowiedział? What answer did he give you? 

W odpowiedzi na list pański. In reply to your letter. 

^ie mam na to nic do odpowie- I liave no reply to it. 
dzenia. 

Co pan ma przeciw temu? What can you object to in that? 

Robili mu uwagi, na które nic nie ^^^7 ^^^^ ^^ objection to which 

mógł odpowiedzieć. ^'^ could not answer. 

Co pan ma przeciwko tym dowo- W^hat do you object against thcse 

dom? reasonsi 

On by robił przełożenia. He would have remonstrated. 

Następstwo nie odpowiedziało na- The success did not answer (fell 

szym oczekiwaniom. short of) our expectation. Nazywać, wołać, krzyczeć. To name, to cali; to ery 

Jak się pan nazywa? Wliat Is your name? 

Nazywam się Grzegorz. My name is George. 

To imię przybrane. It Is a falso (a supposititlous) 

name. 

Nazywają go jeszcze teraz tom He is still called by that name. 
imieniem. 385 Nazywać, etc. 

Bogaty człowiek, zowiący się Je- 
nisz. 
Jego imię takie jak moje. 
Jego znano pod tern imieniem. 

On sobie daje tytuł szlachecki. 
On imię swe unieśmiertełnił. 

Jego imię wielkie w literaturze. 

On słynie z dobrego imienia. 

On krdlem tylko z imienia. 

Jak to pan nazywa? 

Zawołaj pan na me sługi. 

Wołał o pomoc. 

Czy pan mię woła? 

Ja za nim wołałem, ale on był 
tak daleko, iż mię nie mógł do- 
słyszeć. 

Wołaj go pan znowu. 

Poseł był odAYołany. 

Warta dwa razy go wyzwała. 

On krzyczy na całe gardło. 

On wydał okrzyk. 

Krzyczą: ogień, złodziej! 

Co wywołują na ulicy? 

To dziecię krzyczy bez ustanku. To name, to cali, to ery. 
A rich man Jeiiish by name. 

He is my name-sakc. 
He went by that name. 

He gives himself a noble name. 
He has immortalized his name. 

He has a great name hi literaturę. 

He stands in good reputo. 

He is nominał king only. 
How do you cali that? 
Cali my servants. 
He called for help. 
Do you cali me? 
I called after him, but he was 
out of hearing. 

Gall him back. 

The ambassador has been recalled. 

Tho sentinel challenged him twice. 

He cries (screams) with all his 
might; he roars as loud as he can. 
He set up a loud scream. 

They ery out tire, thieves. 
What is cried about the street' 
That child is incessantly sąualling. Zawiadomić. 
Pan o tem źle zawiadomiony To inform, to advise, to 
adyertise. 
You have bepn misinformed. 38fi Zawiadomić. To inform, to advise etc. 

Zawiadomienie przyszło zapóźno. Tbe notico canie in too late. 

Otrzymałem pewne wiadomości. I have received inteUigence from 

the best autłiority. 
Ja pana o tern najprzód zawiado- I advlse you of it beforehand. 
miłem. 
Dąj mi pan, z łasici swej, o tem Be so kind as to s:ive me some 
wiadomość. information about it. 

Ja go o tem zawiadomiłem. I advised liim of it. 

On o tem wiadomość otrzymał. Ho got scent of it; it came to 

his ears privately. 
On mię uwiadomił o niebezpie- He apprized me of the dangcr. 
czeństwie. 

On o tem w gazecie ogłosił. He has advertised it in the pa- 

pers. Objaśnić, ogłosić. To explain; to declare. 

Objaśnij się pan wyraźnie, bo pan«i Spealc plainer, you are not un- 

rozumieć nie można. derstood. 

On objaśnia pismo święte. He expounds (explains) the Scrip- 

tures. 

Pan źle wyjaśnia moje słowa. You misinterpret my words. 

On wszystko ze złej strony bierze. He puts a wrong (an 111) cen- 

struction upon every thing. 

Dla usunięcia nieporozumień. to avoid misrepresentations. 

Nie weź pan tego za złe. Do not take it amiss. 

Ja to w dobrej myśli przyjmuję i ^ake it for good. 

Nie bierz mi pan tego za zarozn y^ „ot construe it as ranity. 
miałość, 

Zt^d objaśnia się prowadzenie jego. ^hat accounts for his behaviour. 

Tłomaczyć sny. To interpret dreams. 

On 'wydał swych wspólników. gg revealed his accompliccs. 387 Objaśnić, ogłosić. 

08wiavlczenie wojny, miłości. 

On się oświadczył mym nieprzy- 
jacielem. 

Jawny nieprzyjaciel . . • 

Cholera się pokazała. 

Nie ma nic złego na świecie, coby 
na jaw nie wyszło. 

Teraz zrucił maskę. To explain; to declare. 

Dcclaration of war, of love. 
He declared hiraself my enemy. 

A declared, professed enemy to . . . 
The cholera morbus brokc out. 
Ali will come to light in the 
end. (Time brings truth to light). 
Now he throws off his disguise. Ja mu zerwę maskę. 
Ona odkryła mi serce swoje. 
On ogłasza wszędzie, że . . . 
To tajemnica wszędzie znana. 
On wydaje ksiijikę, pismo 

Ogłosić zaręczyny. 
Pokdj jest ogłoszony. I shall unmask him. 
She has unbosomed herself to me. 
He announces everywhere , that . . . 
That secret is a common report. 
He intends publishing (he pabll- 

shes) a book. 
To bid the bans of matrimony. 
Peace has been proclaimed. Prawo będzie ogłoszone. 
Złodzieja odkryto. 

On zna tajemnicę. 
Trzymaj pan tajemnicę. 
On wygadał się z tfOemnicą. 
On zwąchał zdradę. The law will be promulgated. 
The thief has been dlscovered 
(detected). 

He is in tho secret. 
Keep your coansel. 
He set this secret abroad. 
He had some inkling of the treason. Pokazać, dowodzić. 
Pokaż mi pan drogę. To show, to prove. 
Show me the way. Ona na pana palcem wskazuje 

On mi^ ręką wołał. 

Ja mu kiwnął głową. 

Oni pokazali wiele odwagi. She points at you with her fin- 
ger. 

He beckoned to me. 
I uodded to him. 
They displayod great conraje. 388 Pokazać, dowodzić. 
Pokazał ii mu nie brak odwagi. 

Ten człowiek nie śmie się poka- 
zywać publicznie. 
On udał rozgniewanego. 
Pod płaszczykiem przyjaźni. 

To się prześlicznie wydaje. 

Jeźli się to, co pan mdwi, jako 

prawda pokaże. 
Tego dowodzenia dowieść nie 

łatwo. 
Dowiodę rzecz przeciwną temu. To show, to prove. 
He proved himself a man. 

Tliis man dares not appear in 
public. 

He madę a show of anger. 
With a show of friendship. 

It makes a fine show. 

If what you say provestrue. 

It is not easy to prove this pro- 
position. 
I 'undertake to prove it false. Uczyć , przestrzegać , radzić. To teach ; to exhort ; to advise. On mię pisać nauczył. 
On będzie brać lekcje u pana. 
Uczyłeś pan jego dzieci? 
On tęgo wyćwiczony. He taught me writing. 
He will take lessons from you. 
Did you instrnct his children in — ? 
He is well schooled. To więc jestem tyle mądry co 

przedtem. 
Niech to panu za naukę posłuży, 

iż nie tak łatwo należy oszustom 

zawierzać. 

Przestrzegam pana o tem. 
Kto ma uszy niech słucha. 

Przestrzeiony wart za dwdch. 

Ja pana po przj'jacielsku przestrze- 
gam. 
Co mi pan robić radzi? 
Poradź się pan adwokata. I remain as wise as I was before. 

Take this for warning never to 
put too much trust in defceit- 
ful men. 

I warn you of it. 

This is a fair warning for every 
one to stand on his guard. 

Fore-warned , fore-armed. 

I caution you as a friend. 

What do you adrise me to do? 
Go to a counsel (counsellor). 389 Uczyć, etc. 
Idź pan za mą radą. 

Jabym to radził panu. 
Podług mego zdania. 
Żle panu doradzono. 
Poradź się pan sam siebie. To teach ; to exhort ; to advise. 
Be advised. 

I should counsel (adyise) you to — . 
In my opinion. 
You are badly advised. 
Advise with yourself. Żądać, prosić. 

Mogęi pana prosić o to? 
Proszę pana o tę grzeczność. To ask, to demand; to beg, 
to pray. 

May 1 trouble you for it? 
I beg this favour of you; I beg 
it as a favour. Proszę pana o pozwolenie. 
Proszę, bądź pan tak łaskaw. 
Proszę pana bardzo o to. 

Zaklinam pana. 

O co on pana prosił? 

Co pan żąda? co pan chco mleć 

On żąda wina. 

On żąda go napowrdt. 

On się o to miejsce ubiegał. 

Na tem miejscu potrzeba zr^nego 
człowieka. 
Oui mieli tego żądanie. I beg leave — ' 
Pray be so kind. 
I beseech you, entreat you. 

I conjure you. 

What did he ask of you? 

What would you have? what do 

you want? 
He calls for winę. 
He asks it back again (He begs 

me to return it). 
He applied (madę application) for 

a situation. 
That situation reąuires a clever 

man. 
They laid claim to (claimed) it. To żądanie bezrozsądne. 
Żądam dziesiątej części. 
On prosił u księcia za niego. This is an unreasonable demand. 
I claim a tenth part. 
He interccded for ber with the 
prince. 390 Żądać, prosió. To ask, to demand ; to beg etc. 

żebrak prosił gr. o jałmużnę. The beggar asked charity of him. 

On modlił się. He sald his prayers. 

Ona mdwiła rdianiec. she told her beads. 

On błagał Boga o pomoc. He implored (craved; the assi- 

stance of God. 

Proście za waszych nieprzyjaciół. p^ay for your enemies. Twierdzić, przyznać, przeczyć, To assert, to attest; to own; 

to deny, to contradict. 

Zaręczam panu, że . . . j aggure you, that. 

Pewno, prawdziwie. to be surę, certainly, of course. 

To rzecz dowiedziona, rzeczywista. ^ jg ^n avowed (an undeniable) 

fact; it is fully attested; it is a 
matter of course. 

Na honor; daję panu słowo ho- ()„ „y honour. 
norn. 

On twierdzi, iż tego nie powiedział. „^ maintains he did not say 

80. 

Nie mogę twierdzić tego. j ^^„„^1 assert it. 

Nie ręczę za tę wiadomość. j ^^^^^^^ warrant this news true. On potwierdził, zaprzeczył. „^ answered in the affirmative, In 

tlie negative. 
Należy przyznać, że . . . j^ ^„g^ i,^ ^^„^^ (granted) that . . . 

On przyznał się do występku. ^^ confessed his guflt (he pleaded 

guilty). 
On przyznał się protestantem. ^^ professed (avowed) himself « 

protestant. 
Przyznaję, że on ma słuszność. j ^^^^^^ ^^^^ ,^^ .^ ^.^^^ 

Błąd uznany traci połowę winy. ^ ^^^,^ confessed is half forgiven. 391 Twierdzić, etc. 
On się lisowi powierzył. 

Przyznaję otrzymanie pańskiego 
listn. 
Nie przeczę żem to powiedział. 
Ja temu przeczę. To assert, to attest etc. 

He betrayed liimself to a false- 

tiearted man. 
I acicnowledge the receipt of your 

letter. 

I do not deny to have said so. 
I pronounce it false. On się go wyrzelcł. 
On zaprzeczył wszystltiemu , co 
dawniej miał powiedzieć. 
On się z tego wymówić nie może. He disclaimed his acąuaintanco. 
He disowned every tliing he said 
before. 
He cannot go bacie. On mówi dzisiaj tale, jutro sialc. He says and unsays. On sam sobie przeczy. He contradicts hlmself. Ja go złapałem na kłamstwie. 
Nie cierpię sprzeciwieństwa. 

To się sprzeciwia mej naturze. 

Obiecać, grozić. 
On obiecał przyjść do mnie. 
To wszystko, co mogę obiecać. I gave him the lie. 

I bear no contradiction. 

That is repugnant to my naturę, 
to my feelings. 

To promise; to threaten. 
He promised methathewoiildcome. 
That is all I can promise. On mi dał słowo. 
Człowiek uczciwy słowa dotrzy- 
muje. 
Trzymam pana za słowo. 
Obiecać i dać to nie jedno. 

On obiecuje złote góry. 

On mu obiecał swf} córkę w mał- 
żeństwo. He has passed his word. 

A man of honour keeps to his 

word. 
I take you at your word. 
It is one thing to promise and 

another to perform. 
He promises wonders, mountains 

of gold. 
He has betrothed his daughter to 

him. 392 Obiecać, grozić. To promise; to threaten. 

On mię obiecaniami zbywa. He puts me off (amuses me) with 

fine promises. 
Obiecana ziemia. The land of promise. 

On mu groził ręką, laską. He threatened him with the hand, 

with the stick. 
Ten dom zagraża runięciem. This buildlng is in decay, ready 

to fali. 
Niejeden grozi, a sam się obawia. Your swaggerers are great cow 

ards. Rozkazać, poruczać, rządzić. Tocommand, to bid; to rule. 

Czyńcie co wam rozkazano. Do as you are bid. 

Niech pan tylko rozkaże. You need only command. 

Jestem do usług pana. I am at your command (disposal, 

sei'vice). 

Pan mi nic nie ma do rozkazywa- You have no powcr to command 
nia. me. 

Mój obowiązek mi to porucza. My duty commands me. 

Ma pan mi co do poruczenia? Have you any commands? 

Im poruczono to spotkanie. They were ordered for that affair. 

On wszędzie rządzić pragnie. He likes to domineer. 

Każdy jest panem w swym domu. j^ j^^^^s house is his castle. 

On rządzi wielkim narodem. jje rules (reigns over) a great 

people. 

Państwo jest dobrze rządzone. rpjjg g^jj^g, jg ^g^ govemed. 

Oni morzami władają. Tj^gy. ^^j^ ^^le waves. 

Pan nad nim włada bezwarunko yeu have an absolute command 
^o- (authority) over him. 393 

Pordwnać, być podobnym. To compare; to resemble. Porównaj pan tych dwóch auto- 
rów, a zauważy pan, jak oni są 
sobie przeciwni. 

On myśli, że się z owym równać 
może. 

Ja jemu równy. 

On się mu równa zasługami. 

On porównywał tę liopię z orygi- 
nałem. 

Porównawczo. 

Do nieporównania. 

Jemu nie ma podobnych. 

To bezprzykładnie. 

Ona podobna matce swojej. Compare these two authors , you 
will see their difference. 

He pretends to be eąual to such a 

one. 

I am eąual to him. 
He is eąual to him in merit. 
Ile compared the copy with the 

original. 

By way of comparison. 
Beyond comparison. 
He has not his eąual (match). 
It is without a parallel. 
She takes after her mother. Oni sobie wielce podobni. 

Równy z równym się para. 

Między niemi widać familijne po- 
dobieństwo. 
Oni wszyscy na jedną miarę. Prześcigać , odznaczać się, 
chwalić , ganić , usprawiedli- 
wiać się. 
On ich wszystkich prześciga. 

On zaćmiewa swych współcze- 
snych. 

On prześcignął sam siebie. 

On przewyższył wszystkich swych 
współzawodników. 

On prześciga wszystkich s^yych 
przeciwników They are as like as two drops of 

water. 
Like loves like; birds of a feathfcr 

flock together. 
There prevails a family likeness 

between all of them. 
They are all of the same cut. To excel; to distinguisli; to 
prefer ; to approve ; to blame ; 

to excuse. 
He exceed8 (surpasses, excels) all 

of them. 
He eclipses (eflfaces, drowns) all 

his contemporaries. 
He has outdone himself. 
He has carried it over all his 

competitors. 
He is superior to all his anta- 

gonists. 394 Prześcigać, etc. 

Miłość silniejsza często od głosu 
rozsądku. 
On mię prześciga. 

On ma przed nim pierwszeństwo. 
Ja panu pierwszeństwa ustępuję. 
On mię uprzedził. 
On się odznaczył swą odwagą 
I pojęciem. 

On go podniósł do nieba. 
Oni Boga chwalili. To excel; to distinguish etc. 

Love often gcts the better of rea- 

son. 
He is getting tlie aacendency ovor 

me. 

He has the precedence. 
I give way to you. 
He got the start of me. 
He has distinguished himself by 

his talents, his courage. 
He extoHed him to the skies. 
They glorified God Ja go nad . . . przenoszę; daję mu i prefer him to 
pierwszeństwo. Ja wolę tak. 

Pochwala pan jego prowadzenie? 
Jego obchodzenie się ganią wszys- 
cy. 
On mu robił wyrzuty, ganił go. 

On otrzymał silną naganę. I like it better in this way. 
Do you approve of his conduct? 
His behaviour is disapproved by 
every one. 
He censured him. 

They gave him a sharp reprimand. Nie moina go ganić za to. 

To panu na odpowiedzialność włoią. 

Ona ganiła swą córkę. 

On mi zapomnienie wyrzucał. He cannot be blamed for it. 
That will be laid to your charge. 
She scolded her daughter. 
He reproached me with forgetful- 
ness. Proszę mi przebaczyć," usprawle- j ^jg^ y^^^ pardon, 
dliwić mię. Proszę bardzo o przebaczenie. beg you a thousand pardons. Nie usprawiedliwiaj się pan. 
On go usprawiedliwił u cesarza. 

W tern go naleiy usprawiedliwić. Mąko no apologies. 

He has apologized for him to the 

emperor. 
He must bo excu8ed for having 

done 80. 395 Prześcignąć, etc. To excel; to distinguish etc. 

Prosiłem go o uwolnienie mię od I desired him to be excused. 

tego. 
On się usprawiedliwia ubóstwem Ile pleaded poverty. 

swojem. Mylić sigjwszukiwać, kłamać. To mistake, to cheat, to de- 

ceive ; to lie 

Każdy mylić się może. To err is human. 

Pan się bardzo myli. Yoa are greatly mistakcn. 

Pan w błędzie. You labour under a mistake. 

On zmylił nasze oczekiwania. He bas cleceived our expectations. 

Ci się mylą, którzy dumają . . . They are mistaken who think . . 

On się omylił w swych nadziejach He found himself disappointed in 

his hopes. 

Zrobiłem pomyłkę, błąd. I have committed a blunder. 

Jego oszukać łatwo. He is easily misled. 

On oszukał pana. He told you a lie (a story, an 

untruth). 

On kłamie; on skłamał bezwsty- He lies. 
dnie. 

To kłamstwo. It is a lie, a fib. 

Głupstwo, banialuki I A fine puflfłndeed! it is all stuffl 

To kłamca wierutny. He is an arrant liar. 

On pochlebia, to pochlebca. He dissembles; he is a dissembler, 

hypocrite. 

On prawdę przekręca, skrywa. He disgułses the truth. 

On się chorym kłamie. He feigns sickness. 

Oszukano pana. They have imposed upon you. 

On z niego drwiny stroił, na He has outjested, mystified him. 

śmiech go podał. 

Kto pod kim dołki kopie, ten He who lays a snare for others 

często w nie wpada. falls into it himself. 396 Mylić się, etc. 
Starają się wzajemnie oszukać. 

On go oszukał. 

Jego tęgo oszakano. 
Omyłka umyślna. To mistake, to cheat etc. 
They try to out-wit one another. 

He has put him off; łie gave him 
tho slip. 

He has bcen thoroughly taken in. 
A wilful deception. To kupno tylko na pozdr. 
Łatwo kłamać z daleka. It is only a feigned purchase. 
From far one may lie by authority. Milczeć. 

Milcz pan! 

Cicho, milczeć, pstl 

Trzymaj pan język na wodze. 

Milczcie ! 

Proszę kazać milczeć temu dziecku. 

Zmusiliśmy go do milczenia. 

Zatkaliśmy mu gębę. 

Ja nie mogę o tem milczeć. Od 
mówienia o tom utrzymać się nie 
mogę. To be silent. 
Be silent; be ąuiet. 
Peace, hush, ąuiet! 
Hołd your tongue. 
Keep your peace. 
Hush this child. 
ril make you hołd your tongue. 

We put him to a non-plus; ho was 
put to silence. 
I cannot forbcar speaking of it. Świerzbi go język. 

Jemu usta nie spoczną. 

Głębokie milczenie. 

Kto milczy, zezwala. 

Tyra postępkiem zmusi pan wszyst- 
ko do milczenia. 

Nasze działa zmusiły do milczenia 
działa nieprzyjacielskie. His tongue itchea. 

His tongue runs upon whcels. 

A suUen silence. 

Silence giyes consent. 

By so doing you will stop peoplc'8 

mouths. 
Ourcannonhassilenced thatofthe 

enemy. 397 

Przyzwyczaić -się , przywy- 
knąć. 
Pan się musi przyzwycEaić do lego. 
Przyzwyczajenie to druga natura. 

Ja do tego przyzwyczajony. 
Dzieci do roboty wczas przyzwy- 
czajać należy. 
On miał zwyczaj mawiać. 

Miałem zwj^czaj, pizywyltłem do. .. 

To zwyczaj kraju naszego. 

On zna język tylko z praktyki. 

On tak przywykł. 

Należy go odzwyczaić od tego. To accustom, to be accu- 
stomed. 

You must accustom yourself to it. 
Gustom is second naturę. 

I have got used (aceustomed) to it. 
Children must be aceustomed to 

work early. 
He used to say Cwould say); lie 

was wont to say. 
I was in the habit of . . . 

Tłiat is the practice with ns. 

He knows this language only by 
rotę. 

He is used to it. 
He must be broken of that habit. On cdwyka od gry. 

Ja zupełnie odwyldem od tego. He leaves off gaming. 

I am altogether out of practice. Szukać, próbować, znajdo- 
wać. 
Szukam mego kapelusza. 
On szukał swego brata. 
Szukaj pan, jak się panu podoba, 

pan szuka naprdżno. 
To znaczy szukać igły w stogu 

siana. 

Szukaj a znajdziesz. 
On szukał kłótni ze mną. 
On wszystko obszukał. To seek; to try, to endeavour ; 

to find. 
I am looking for my hat. 
He went in search of his brother. 
You are searchlng in vain. 

It is like seeking a neodle in a 
bundle of hay. 
Seek and you will find. 
He picked a ąuarrel with me. 
He bas rummaged every where. 398 Szukać, etc. 
Ja to obejrzałem dokładnie. 

Zalóiy od spróbowania. 
Cłice pan spróbować tego Itape- 
lusza? 

Próbować złoto. 
Starać się będę zodo wolnie pana. 

Znalazłem to przypadkowo. 
Jego znaleźć nie można. 
Znalazł pan drogę? 
Muszę się dobrze obejrzeć. 

Ja go odszukam. 

On znajdzie człowieka po myśli. 

Tę ksi^kę wszędzie znaleźć można. 

On wynalazł nowy system. 
Odkrycie nowego świata. 
Wynalazca drukarstwa. 

On prochu nie wynajdzie' 

Zgadywać, podejrzewać, poj- 
mować, rozumieć , sądzić. 

Zgadnij pan, co mam tutaj. 
Pan zgadnął. 

Pan prawie zgadnął. 
Pan wcale nie zgadnął. 

Może pan odgadnąć tę zagadkę? 

Pan może sto razy zgadywać, 
a przecie pan nie odgadnie. To seek; to try etc. 
I have closely łnvestigated it. 

T'is but trying. 

Will yoa try on this hat? 

To try gold by the touchstone. 
I will endeavoar to content you. 

1 hit on it by chance. 

He is not to be found out. 

Did you find your way? 

Give me leave to consider where 

I am. 

I will wait upon hlm. 
He will lind his match. 
This book is to be had (found) 

eyery where. 

He invented a new system. 
The discoYcry of the new world. 
The inventor of typography. 

He is no conjurer. To guess ; to suspect ; to con- 
ceive; to judge, to suppose. 

Guess what I have got here. 
You have hit upon it. 

You are very near the point. 
You are very far off. 

Can you solve this charade 

(rlddle)? 
You may guess a hundred limes 

and yet you will not guess it. 399 Zgadywać, etc. 

Tego zgadnąć nie można. 
Pan mię podejrzewa ie zdradziłem 
pana. 
Podejrzenie na niego pada. 
Pan nadto podejrzliwy. 
To można było przewidzieć. 

Jak go pojąć można, Iciedy on się 
sam nie pojmuje. 
O ile pojąć mogę. 

Nie pojmuję jego postępowania. 

Wiem, co chcę powiedzieć. 

To się rozumi; naturalnie. 
On zna się na muzyce, on zna się 
na malarstwie. 
Dałem mu do zrozumienia. 
On żart rozumi. 
Ja rozumie dokąd on zmierza. 

On innych podług siebie sądzi. 
On zdrowo sądzi o wszystkiem. 

To przesądy. 

Nie należy sądzić z pozoru, z pierw- 
szego spojrzenia 
To tylko lekkie przypuszczenie. 

fcatwo z miejsca tego wniosek 
wydobyć. 

Należy sądzić, że . . . 

Jak można sądzić, że . . . 

Ja za wiele z^wieżyłem sercu me- 
mu. To guess; to suspect etc. 

There is nothing to guess. 
You suspect mc of havingbetrayed 
you. 
They suspect hira of łt. 
You are too sii?picious. 
That might hftve been anticipated. 

How could you understand him? 

he does not unierstand himself. 
By what I find; as far as I can 

understand. 
I do not know what to think of 

his behaviour. 
I know what 1 mean. 

That is understood; of course. 
He understands musie, pictures. 

I gave him to understand. 
He takes a joke very well. 
I take the hint. 

He judges others by himself. 
He forms a sound judgment of 

things (without prepossession). 
These are prejudiced, preconceived 

opinions. 
One must not judge at first sight. 

That is a merę snpposition (hypo- 

thesis). 
"We may easily gather from this 

passage. 
It is to be supposed that . . . 
How can It be supposed that. . 
I presumed too mach. 400 Myśleć, wątpić. To think, to consider: 

to doubt. Nie wiem co myśleć o tem. I am at a loss what to think of it? 

Myślę zupełnie jak pan myśli, I am of your way of thinking. 

Ja jestem pańskiego mniemania. I a™ of yoor opinion. 

Co głowa to rozum. So many men, so many minds. 

Przedstaw sobie pan moją radość. Imagine my joy. 

Ja jui myślałem nad tem , jakby I have been thinking of the means 

go można było wyswobodzić. to save him. 

Pomyślę nad tem. I will consider it. 

Co pan sobie myśli, tak postępu- What do you mean by that? 

jąc? 

On to bez namysłu uczynił. He did it unwillingly. 

On nie miał złego na myśli. He did not mean any harm. 

Podły ten, co o tem inaczej myśli. Evil be to him who evil thinks. 

Myślę ie dzisiaj przybędzie. I think he may arrive to-day. 

O czem pan myśli? What are you musing about? 

To moja myśl. That is what I fancied. 

To mię na tę myśl wprowadaiło. That madę me think of . . . 

To mi nigdy na myśl nie przyszło. It never entered (into) my mind. 

Tysiąc myśli przechodziło mi przez A thousand thoughts passed through 

głowę. my mind. 

Pomyśl pan co pan czyni. Mind what you are about. 

O tem nigdy nie myślano. This was never tbought of. 

Nie miałem najmniejszej myśl I had no idea of it. 
o tem. 401 Myśleć , wątpić. To think , to consider etc. 

Pan nad tern długo przemyśla. You are masing a long tlme. 

Pan nic wie co pan mówi. You don't consider what yon say. 

Myślałem długo nad tem, I thought of it; I have considered 

• It. 

On sobie myśli być wielkim czło- He fancies liimself a great man. 
wiekiem. 

On buduje zamki na lodzie. He bnilds castles In tho air. 

Mnie przyszła chęć ją odwiedzić. i took a fancy of visiting heir. 

On był cały w myślach pogrążony. jj^ was rapt in thought (deeply 

absorbed in meditation). 
Wątpi pan o tem? Do you doubt it? 

Ja o tem wcale nie wątpię. I do not doubt it. 

Bez wątpienia. No doubt (no ąuestion) ; doubtless ; 

without any doubt. 
On wątpił o tem. He called it into ąuestion. Przypomnieć, zapomnieć. To remember; to forget. 

Przypominam sobie, że mi pan ta 1 recoUect you told it me. 
powiedział. 

Zapomniałem o tem zupełnie. I have ąuitc forgotten it. 

Zupełnie mi wyszło z pamięci. It łs ąuite out of my mind. 

Przypomnij mi pan o tem. Be surę and reraind me of it. 

To ml właśnie na myśl przychodzi. It recurs to my mind. 

Ja to sobie przypominam z przy- I recollect it with pleasure. 
jemnością. 

Przypomnij mu pan moją osobę. Remember me to hlm. 

O ile sobie przypomnieć mogę. As far as I can remember. 

W tej chwili nie mogę sobie priy- It does not occur to me at this 

pomnieć. moment. 

To słowo mi wyszło z pamięci. The word has escaped (slipped) my 
• roemory. 402 Przypomnieć, zapomnieć. 
To poszło u mnie w zapomnienie. 

To oddane zapomnieniu. / 
To reme^er; to forget. 

I have consigned it to obUvlon. 
That is buried In oblMon, Od B<5g wie kiedy. 
To u mnie jeszcze w swieioj pa- 
mięci. 
On pamięta na dobrodziejstwa. 

Na pamiątkę. 

On do tego stopnia się zapomniał, 
ie... Within the memory of men. 

It is still ąulte fresłi in my me- 
mory. 

He remembers (is miudful oO tho 
favoiirs. 

As a keepsake. 

Ile forgot himself so far as to . . . Znać, wiedzieć. 

Zna go pan? 

Znam go z widzenia, z imienia. 

My z nim starzy znajomi. 

Ja pana z nim zaznajomię. 

On się bardzo ucieszył, widząc 
się pomiędzy znajomemi. 
To mej wiedzy nie doszło. 

On mię poznał po głosie. 
Myśmy go zaraz poznali. 
Jak się pan o tem dowiedział? 
O ile wiem. 

Odybyta ja to wiedział. 

Nikt, o ile ml wiadomo. 

Pan jutro o tem wiedzieć będzie 

Nie wie pan o tem? 

To mi dobrze wiadomo. To know., 

Do you know him? 

I know him by sight, by name 

(by reputation). 
I have been long acąuainted wlth 

him ; he is an old acquaintance 

of młne. 
I will make you acquainted wlth 

him. 
He was overjoyed to find himself 

among his old acquaintances. 
That has not come within my 

knowledge. 

He knew me by my voice. 
We recognised him immediately. 
How came you to know U? 
For all I know (as far as I know : 

to my knowledge). 
If I had known it. 
Nobody that I know. 
You will leain it to-morrow. 
DonH you know it? 
\ am not ignorant of the fact. 403 żnac, wiedzieć. 
Ja to rozumie. To knoW. 

t know tho tbing to my cosŁ. Wiem o temaokładnie, z pewnością. I know It for certaiu. 

On to zrobił bez mej wiadomości. He dłd it witbout my knowledge. Wierzyć, spuścić się, powie- 

rzyó,spodziewaćsię,oczekiwać. 

Wierzfj panu. 

Wierz pan memu słowu. 

Bardzo chętnie temu wierzę. 

Jak temu wierzyć? 

To prawie nie do uwierzenia. 

Jest wiele łatwowiernych ludzi. Tobelieve; to trust; to hope, 
to expect. 

I believe you. 

Take my word for It. 

I have a strong notion that Is so. 

How can I believe that? 

It Is scarcely credlble. 

There are some men so credaioua. Myśli pan, iż on to uczyni? 

Ja tak myślę, nie myślę 
On w Boga nie wierzy. 
Jestem o tern przekonany. 
Ja go przekonał o tej prawdzie. 

Spuść się pan na to. 
Ja zupełnie na panu polegam. 
To człowiek, na którego spuścić 
się można. 

Nie spuszczaj się pan na nich. 
Ja się panu powierzam. 

On zyskał zaufanie księcia. 

Jemu to powierzono. 
Oni sobie nie dowierzają. 
Cicha woda brzegi rwie. 
Spuśćmy się na Boga. 
Spodziewam się że przyj dt^ Do you think he will do it? 

I think he will (he will not). 
He does not believe in God. 
I ara convlnced of it. 
I have persuaded him of that 
truth. 

Depend upon it. 
1 dopend entirely upon you. 
He is a man to be depended upon. 

Do not count (reckon) upon them. 
I repose my trust in you. 

The prince puts confidence in him. 

He bas been trusted with it. 
They mistrust one anotber. 
Smooth water runa deep. 
Let us trust in God. 
You will come, I hopo. 404 Wierzyć, etc. 

Ja w panu całą nadzieję pokła- 
dam. 

Mogęż się spodziewać widzieć pa- 
na dzisiaj? 

Ona ma ciągle jeszcze nadzieję. 

Nie spodziewałem się tego.- 

Straciłem całą nadzieję. 

Ona w rozpaczy. 

To go wiedzie do rozpaczy. 
Czelcam go, aż przyjdzie. 
Oczekiwałem pana z niecierpli- 
wością. 
Mnie jui czelcać nudno. 
Kazał nam długo czekać. To believe; to trust etc. 
AU my hopes are in you. 

May we hope to see you again to- 

day? 

She has hopes still. 
I dld not expect it. 
I łiave renounced all hope. 
She gives up all hope; she des- 

pairs. 
That drives hlm to dcspair. 
I will wait till he comes. 
I have been anxiously waiting for 

you. 

I am tired of staying. 
He kept us long waiting. On przyszedł niespodzianie. 
Mamie czekać na pana? 
Pan długo czekać może. He came quite anexpected. 

Shall I wait for you? 

You may wait for me till doomsday ! Życzyć, chcieć, m<5dz, odwa- 
żyć -się, pozwolić. 
Co pan chce abym robił? 
On chce, byście słuchali. To wish; to be ablei to 
dare; to allow. 
What do you want me to do? 
He will have you obey. On chce jutro wyjechać, 
Ja chcę aby tak było. 
Panu dadzą wszystko, 
pan życzy. 

On nie wie sam czego chce. 
On mi dobrze życzy. 
Ona mi życzy nie dobrze. 
Do kogo pan życzy? 
Z wolą, czy bez woU, He has a mind to set oul to-morrow. 
I will have it so. 
co sobie You shall have all that you wish 
for. 
He does not know his own mind 
He wishes me well. 
She bears ill will against me. 
Who Is it you want? 
Willing or unwilling. 405 Życzyć, etc. 
Gdyi tak nam się podoba. 
Jemu nie brak na dobrej woli. 

On życzy tego z upragnieniem. 

Życzę panu szczęścia wszelkiego 

Cłiciałbym wiedzieć. 

Życzę panu wiele szczęścia z no 

wym rokiem. 
Życzyłem mu szczęścia do jegt 

małżeństwa. 

Nie mogę przyjść wcale. 

On czyni wszystko co może. 

Ratuj się kto może! 

Gdyby młodzi wiedzieli, a starzy 

chcieli. 
To być może. 
To być nie może. 
Jak to być może? Czy to być 

może? 
Ja tu nic zrobić nie mogę. 

Pan z nim wiele może. To wish; to.be able etc. 
For this ia our will. 
He wanta no good-will. 

He longa for it. 

I wish you all happinesa. 

I shoold like to know. 

I wish you a happy new year. 

I have wished him joy on his 
marriage. 

I cannot possibly come. 

He does all he can. 

Let everj' body shift for himself. 

If youth had experience and old 

age ability. 
That may be. 
It cannot be. 
How could it be possible? — 

Is it possible? 
I can do nothing in that affiair. 

Yon have a great power over him. Chcę zrobić co możliwe. 

To zdażyćby się mogło. 

To dość możliwe. 

To zupełnie niemożliwe. 

Niemożliwego nikt czynić nie jest 
obowiązany. 
Ja dłużej znosić nie mogę. 
On temu nie może podołać. ril do what ever lies in my po- 
wer. 

It may happen. 
It is Tery possible. 
That is quite impossible. 

There is no doing impossibilitles 
(there is no flying without wings). 
I can bear it no longer. 
He ia not eqaal to it. 4o6 Zyczyc, ete. 

On nie jest w możności zapłacić 

tej summy. 
Gdy pan się odwaiy. 
Ja się poważam utrzymywać, że on 

ma racyę. 
Ja się ośmieliłem . . . 

Na wszelki przypadek. 
On przy tem nic nie odważa. 
On odważa wszystko za wszystko. 
Kto nic nie odważa, nic nie zy- 
skuje. fo \visli; to be able etc. 

He łs not able to pay this sum. 

If you dare. 

I dare say he is right. 

I liave taken tłie liberty (madę 
bold). 

At all hazards (risks). At random. 
He risks notliing thereby. 
He ventures all. 
Mothing Yenture, nothing I\ave. Pozwól mi pan słowo. 
Pan pozwoli mi, że . . . 

Za pańskiem pozwoleniem. 
On nie ma na to pozwolenia. 
On sobie za wiele pozwala. 

Daj mu palec, to on clice ręki. Słuchać, wzbraniać się, prze- 
szkadzać, zakazać, musieć. Należy go słuchać. 

On żąda aby go słucliano; on nie 
clice by mu okazywano niepo- 
słuszeństwo. 

Namiętności powinny słuchać roz- 
sądku. 

My słuchamy siły, konieczności. 

Trudno mu będzie poddać się 
temu. 
On mu »ię sprzeciwia. Aliow me one word. 
Aiiow me to . . . (do not take it 
amiss). 

By your leave. 
He is not allowed to do H. 
He takes a great latitude. 

Give him an inch and he'll take 
an ell. To obey; to refuse; to pre- 
vent; to forbid; to compel^ 

to be obliged. 
He must be obeyed. 
He will not be disobeyed. Passions must be under the con- 

trol of reason. 
We yield (submit) to a superior 

force, to necessity. 
Ho will hardly submit to it. 

łlo resists liiin, copos with him. 407 Słuchać, etc. 

On się tęgo trzyma swego mnic- 
miania. 
On mi to otwarcie odmówił. 

Otrzymał odmowę. 
Kto nie cliwyta sposobności, ża- 
łuje tego potem. 
Ja nie mógł przyjść. 
Ja mu przeszlŁodzę to czynić, co 
on powiada. 
To mu nie wzbroniło zrobić tego. 

To dla mnie wielka przeszkoda. 

Pojedynki są wzbronione. 
Gazetę zakazano. 

Boże uciiowaj. 

On obowiijzany to czynić. 

Pański obowiązek to uczynić. 

On się do tego zobowiązał. 

To pan zrobić musi. 

Ona czyni właśnie tyle, ile musi. 

Toby tak być musiało. 

On się tak nie prowadzi, jakby 

musiał. 
Muszę tam iść. 
Mnie zmusili do tego. 
W połowie zmuszony, w połowie 

dobrowolnie. 
Potrzeba mię zmusza do tego. To obey j to reflise etc* 
He is wedded to his opinion. 

He gave me a peremptory refusal. 
He met with a refusai (rebuff). 
He that will uot when he may, 

wheu hcfain would shall have nay. 
I am preyented from coming. 
I shall take care to hinder him 

from dolng what he Says. 
Notwithstanding that, he did it. 

That is a great impediment, ob- 

stacle to me. 
Duela are forbidden. 
The newspaper haa been sup- 

pressed. 
God forbid. 

He is obliged to do it. 
You are bound in duty to do it. 
He bound himself to do it. 
You must do it. 
She acta Just as she ought. 

It ought to be 80. 

He does not behave as he ought. 

I must go thither 
I waa compelled to do it. 
Partly compelled, partly Telunta- 
rily. 
I am forced by necessity to do so. Postanowić, namyślić się. rn • ^ ^ j ^ 

' -^ ^ To appoint, to detenmne, to 

inteud ; to cause. Co pan postanowi? Wliat Uo you resolve upon? 408 Postanowić, etc. 

Co pan zrobić postanowił? 

Pan powinien na co się namyślić. 

To moje stałe postanowienie. 

On się do niczego namyślić nie 
może. 

Jeszcze nic nie postanowiono. 
Taraz to skończone. To appoint , to determine etc. 

What do you intend to do? 
You must come to a resolution. 
It is my firm (set) resolution; 1 
am firmly resolyed upon łt. 
He cannot make up his młnd. 

There is nothing settled as yet. 
The matter is settled. Zanim się pan namyśli. . . 
Co pan o tem myśli? 
To umyślnie, z postanowieniem. 
To nie było mojem życzeniem. Before you determine whether . . . 
What do you intend (mean) by that? 
It is on purpose (on set purpose). 
I did not intend that. Lekarstwa, ktdre on zażywał, The medicines which he has ta- 
przyczyniły się do jego śmierci. kgn occasioned his death. 

Sposobność robi złodziei. Opportunity makes the thief. Kazał miasto zapalić. He caased the town to be set on fire. Czynić, działać, robić. To do, to make etc. Czyńcie, jak chcecie aby wam czy- j)q ^s you would be done by. 
niono. Ja to zrobić każę. 
Nie wiedział co miał z tem dzia- 
łać. 
Suknia robi człowieka. I will get it done. 

He did not know what to make 

of it. 
Fine feathers make fine birds. Mam wiele do robienia. 
Ja tem zatrudniony. 
Jeźli to zdziałać można. 
Ja to zrobię w każdym raz'*' 

Co mam z tem robić P 
Czyby to pan uczynił? I have a great deal to do. 
I am busied witli it. 
If that be practicable. 
I will do it in one way or ano- 
ther. 

What shall I do with it? 
Would you do thi»' 409 Czynić, etc. 
Użyję do tego sił wszelkich. 
On to robi umyślnie. 

On to uczynił z własnego popędu. 
Każdy postępuje po swojemu. 
Cóż mam czynić w talcim razie? 

Co ja panu zrobił? 

Ja pana bardzo ntradzam. 

Co panu to czyni? 
On pokazuje się wesołym, ukry- 
wając gniew^. 
Ten człowiek gotów na wszystko. 

Z nim bardzo źle postępowano. To do, to make etc. 

I shall do my utmost. 

He does U on purpose (with a 

design). 
He did it of his own accord (head) 
Everyone acts to his understanding. 
What would you have me do in 

such a case? 

What harm have I don o you? 
I give you much trouble. 

What is that to you? 

He sets a good face on a bad gamę. 

He is a man capable of doing 
every sort of mischief. 
He has becn unfairly dealt with. Dać, brać. 
Daj nam pan co do jedzenia. 
Kto prędko daje, we dwoje daje. 
Pan mi więcej dać musi. To give; to take. 
GiTe us something to eat. 
He that giyes soon giyes twlce. 
You must give me morę. On mi darował bukiet kwiatów. 
Małe podarunki utrzymują przy 

jaciół. 
Jego ojciec dawał mu na drobne 

wydatki. 
Daj mu pan cokolwiek. 
Wydaj mi pan resztę. 
On mu to oddał. 
Ja pana we dwoje zwrócę. He presented me with a nosegay. 
Smali presents keep up friend- 

ship. 
His father allows him so much 

for his trifling expense8. 
Give him ever so little. 
Give me my change. 
He gave It back to him. 
I shall return it to you twofold. Każdemu oddajcie, co mu należy 

Bierz pan tyle, wiele panu potrze 
ba. We oaght to reuder every one his 
own ; every one must have his due. 
Take what you want (your fili). 410 Dać, brać. To give; to take. Weź pan bez ogródki. 

Przyjmuję pańskie zaprosiny. 

Weź go pan z sobjj. 

Bierz pan co panu dają. 

On chwycił moją rękę. 

Uchwyć pan od góry. 

Ou schwycił oboma rękami. 

Pan mię bierzesz za oszusta, głup- Take without cereraony. 

I accept your invitation. 

Take him along with you. 

Accept what la given to you. 

He took my hand. 

Take it at tho top. 

He took hołd of it with both handa. 

Do you take me for a knave (fool)? Strzeż się pan, aby panu co złego 

nie zrobiono. 
On potocznych słów trzyma się 

stale. 
Wziąwszy wszystko na uwagę. 
Bierze wszystkie powiastki, za 

prawdę. 

Ja to biorę na siebie. 
To dzieło się nie udało. 
Oto tak się on znalazł przytem. Take care of being wronged. 

He takea things in the strictest 

manner. 

Upon an average. 
He takes for gospel all the news 

that is current. 
I'll take it upon myself. 
That performance did not take. 
That is the method he took. On piecze dwie pieczenie przy 
jednym ogniu. 
Podnieś pan rękawiczki. 
Nie warto myśleć o tern. 
To zabiera wiele miejsca. Pomagać, dziękować. 
Na pomoc! ratuj! 
Temu pomddz nie można. 

To dla mnie pomoc wielka. 
Nie może mi pan wygodzłć kilku 
rublami? 
Ou jej pomógł wysiąść z powozu. He takes double (fees). 

Take up the gloYcs. 

It is not worth picking up. 

It takes up a great deal of room. 

To assist; to thauk. 
Help, help! 
It cannot be helped, remedied ('t is 

past help). 

It is a great help to me. 
Can you assist (accommodate) me 

with a few rubles? 
He assisted her out of the car- 

riage. 411 Pomagać, dziękować. 
On mu wstać pomoże. 

Pomagaj sam sobie, to ci i Bł5g 
pomoże. 

On wspomagał biednych. 

Czyś pan pomógł temu nie- 
szczęśliwemu? 

On mi to bardzo ułatwił. 

Miej pan staranie o moim synie. 

Szanuj pan swe oczy. 

Ja to pańslciej opiece zostawiam. 

Jego dobrze pielęgnowano podczas 
choroby. 

Ona wychowuje swe dzieci. 

Ta matka psuje swe dzieci. 

To ulubieniec swej matki. 

On lubi -wygodę. 

Bardzom panu za to wdzięczny. 
Dziękuję panu. 

Dziękuję pana uniżenie. 
Ja panu za to winien wiole. 
Pan bardzo dobrotliwy. To assist; to thank. 
He helps him up. 
Help yourself. 

He relieved the poor. 

Did you assist thia unhappy man? 

He facilitated łt considerably. 

Take care of my son. 

Take care of your eyes 

I leave it to your care. 

He was carefuUy attended du- 

ring his lllness. 
She nurses her children. 
Tliis mother fondles her children. 
He is the fondling (darling) of 

łiis mother. 
He loves his ease (he likes to be 

comfortable). 

I am very much obliged to you. 
I thank you. 

I thank you most humbly. 
I take it very kindly of you. 
You are too kind, too obliging. Dobroć pańslca mię zaTStydza. 

Dziękuję za trud pański. 

Po tysiąc razy panu dziękuję. 

Nie jestem w etanie dosyć być 
wdzięczny za dobroć pana. 

Gdybym potrafił mu się za to 
odwdzięczyć. I am confusedatyourkindness(Your 
kindness puts me to the blush). 
I thank you for your trouble. 

I return you a thousand thanks. 

I cannot thank you enough for 
your kindness. 

If I could but make him some 
acknowledgement. 412 Pomagać, dziękować. To assist; to thank. On mi odwdzięc/ył niewdzię- He proved ungrateful to me. 
cznoscią. O uczuciach. 

Ja kocham brata pańskiego całem 
sercem. 
Bardzo go kocham. 
On ma dar być wszędzie lubionym. 

Każdy go lubi. 

Ja go bardzo labie. 

On mi przylgnął do serca. 

Jego bardzo lubią w tym domu. 

On najlepszy przyjaciel mego wiya. 

To jego serdeczni przyjaciele. 
To tak piękna kobieta 1 
Ona jest skromna i słodka. On sentiments. 

I love your brother with all my 

heart. 
I 'iove him dearly. 
He has the knack of pleasing 

every body. 
He is beloved by every body. 
I like him very much. 
He has greatly endeared himself 

(is very dear) to mc. 
He is very much liked in that 

houso. 
He is an intimate friend of my 

uncle. 
They are his bosomfriends. 
This lady is so handsome. 
She is modest and sweet. Ona kocha swe dzieci. 

Ja czuję przywiązanie do niej. She cherishes her children. 
I feel an attachment for her. To bardzo ftiiła dziewczyna. She is an amiable, sweet girl. Ładna dziewczyna. 

Tylko ona moie mię uszczęśliwić. A pretty girl. 

I cannot be happy without her. Ona mu w oko wpadła. 

On się w niej zakochał. 

Ja się w niej cały zakochałem. 

Oni się kochają wzajemnie. She struck his eyes (she has bo- 
witched, fascinated him). 
He fell in love with her. 
I am quite enamoured of her. 
Their love is reciprocal. 413 O uczuciach. 

Ona stroić się lubi. 

Ja nie labie tego. 
To mi się nie podoba. 
Jeźli mi się co w niej nie podoba, 
to jest jej duma. 
To ml bardzo nieprzyjemne. 
Ja z tego wcale niezadowolniony. 

Ja tym nie zupełnie zadowolniony. 
Trudno podobać się wszystkim. 

Pana wygodzie trudno. 

On z małego kontent. 

Jak się pana podoba. 
Jeźli to panu się podoba. 

To mię bardzo ubawiło. 

To mię bardzo ucieszy 
Ja tem zachwycony. 

To tylko aby go zadowolnlć. 

On chwalił m<5j dobry gust. 

Pańska uwaga ml pochlebia. 

On Ją nęcił gładkiemi słowami. 
On Jej prawił pochlebstwa. 

On pochlebia kobietom. 

Co pan mówi, to bardzo po- 
chlebne. On sentiments. 
8he Is fond of finery. 

I am no friend of snch things. 

I do not like it. 

What I dlsllke most in her , Is her 

pride. 

I am greatly displeased with it. 
I am by no means contented 

with it. 
That does not quite satisfy me. 
It is almost impossible to please 

every body. 
Yoa are hard to pleaso (difficult 

to be pleascd). 
He contents himself with littłe. 

As you like. 

If It pleasea you. 

It has afforded me much pleasure. 

I shall be very glad. 

I feel much delighted with it. 

It is merely to satisfy him. 

He flattered me for my taste. 

I am flattered with your attention. 

He flattered her with fair words. He entertains ladies with amo- 
rous nonsense. 
What you say is rather flattering. 414 O uczuciach. 

Malarz jej trochę pochlebił. On sentiments. 

The palnter has flattered her a 
little. On się pomiędzy znacznymi uwija. He fiatters (courts) the great. To pochlebca. 
On się przysługuje. 
On ją ściekał czule. 
On bardzo zarozumiały. 

To zarozumialec. 

Pan za wiele sobie pozwala. 

On udaje ważną minę. 

On się pyszni, nadyma. — 

On się wydaje za uczonego. 

On się uważa za bardzo mądrego. 

On z tego wiele sobie przypisuje. 
On się tern chwali. 

On się chwali z tego co uczynił. 

On chce się pokazać wytrwałym. 

On to czyni z zarozumiałości. 

On to sobie za cześć przypisuje 
przypisiye sobie z tego zasługę. 

Stroi się chętnie w obce pidra. 

Ona udaje skromną. He is a true wheedler. 
He Is over-officiou8. 
He fondly caressed her. 
He thinks much of himself 

He is a conceited coxcomb. 

You presume too much. 

He assumes an air of importance. 

He is puflfed up with pride ; he 
struts about like a peacock. 

Ho carries it high; he plumes 
himself of his wisdom ; he boasts 
of his learning. 

He thinks himself very clever. 

He values himself very much upon It. 
He makes a show of it; he takes 
pride in it. 
He boasts of what he did. 

He piques himself upon his flrmness. 

He stands upon his point of honour. 

He thinks it an honoor; he ma- 
kes it his boast. 

He is fond of decking himself 
with feathers of other poople. 
She affects prndery. 415 O uczuciach. 
Ona się mizdrzy. 

On bardzo zarozumiały. On sentiments. 

8he minces lierwords, her steps, 
sho 18 prim. 
He is very ambltious (of glory) On jest ozdobą, dumą familjl stvo- He is the boast of his family. 
jej. 

On bardzo grzeczny dla obcych. jjg jg ^^^y poiłte witli strangers. 

On jest szczcśliAvy w prostocie. He is very courteous, affable. On w tem szczególnie zręczny. 

On w tem tęgi. 

On bardzo wydoskonalony. 

On we wszystkiem zgrabny. 
Jemu rozumu nie brakuje. 
On człowiek uczciwy, z chara- 
kterem. 

On dziś pierwszym w towarzystwie. 
On jest człowiekiem wysokiego On człowiekiem zdrowego rozsąd- 
ku. On człowiek bez zarozumiema. 

On czynny, niezmęczony, dokła- 
dny człowiek. 

On człowiek dobrze myślący. 

On jest człowiekiem dobrego serca. 

Ja go bardzo poważam. 

Ja go cenię wysoko. 

Z całym szacunkiem, jaki mam 
dla niego. Ho Is especially clever in this. 

He is quite master of this sub- 

ject. 
He is a well-informed , hłghly ac- 

complished, enlightened man. 
He is naturally handyatevery thing. 
He is not wanting in wit. 
He is an honest man, a man of 

character. 

This man is tłie hero of the day. 

He is a man of the highest degree, 
of the first ratę ; he has an excel- 
lent tonę. 

He is a very reasonablo man; he 
has common sense. 

He is unpretending. 

He is an aclive, indefatigable, 

exact man. 

He is a well-minded man. 
He is a very goodhearted man. 
I esteem, value him highly. 
I make vcry much of him. 
Notwithstanding the regard 1 

entertain towards him. 416 O uczuciach. On sentimeiits. 

On posiada szacowne własności. He has estimable (luaiitios. 

Szanowny starzec. A venerable old man. 

To mu zaszczyt czyni. It redounds to his honour (reflecta 

houour on him). 

On mię zaszczyca swą przyjaźnią, He honours me with his friendshlp. 

On się z tego ze sławą wywiązał. He has hononrably acąuitted him- 

self of it; he came off with credit. 

Pan to ceni za vk'>'Soko. You attach too great value to it; 

you overrate it. 
Pan tego należycie ocenić nie umie. You do not know how to appre- 

ciate it; you underrate it. 
My zawsze tych lubimy, ktdrzy We always love those who ad- 
nas podziwiają. mirę us. 

Nie ma nic godniejszego podziwie- There is nothiug morę admirable. 
nia. 

Byłem w zachwyceniu. I was taken up with admiration. 

On wzbudza we mnie szacunek. He inspires me with awe. 

Może pana cena zadziwi. Perhaps tlie price will startle you 

Dziwię się , iż on nie widzi nie- I wonder he does not consider the 

bezpieczeństwa, w kt<5rem się danget he is in. 

znajduje. 

Czy można się dziwić że ich nie la łt surprising if they are not be- 

lubią? ^ loved? 

Ja się nad tem nie dziwię. (Nie I do not wonder at it. (No wonder 

dziw temu). that . . .). 

Na wielkie podziwienle wszystkim. To tlie great surprise of every body. 
(Wszystko się dziwi.) (Every body wonders). 

Ta wiadomość bardzo mię zraziła. I was greatly snrprised at this In- 

telligence. 
Ja był zdziwiony jego śmiałością. i ^as very much astonished (ąiiite 

amazed) at his boidness. 417 O uczuciacn. On sentiments. On z zadziwienia do siebie przyjść 
nie może. He cannot recover from his asto- 
nishment. Pan mię w zadumienie wprawia. 

On się dziwi wszystkiemu. 

On zdawał się być bardzo zadzl 

wionym. You make me wonder how . . . 
Ho makes a wonder of every thłng. 
He looked all wonder; he was 
ąaito bewildered. On osłupiał. 

On był zachwycony. 

Ja jestem bardzo zachwycony. 
Boję się, aby on nie przyszedł. 

On się boi być odkrytym. 
Należy się obawiać, aby . . . 
Czego się pan obawia? Czy jest 

się czego obawiać? 
Ja się obawiam o pana. 

Kto się na gorącem spaży i na 

zimne dmucha. 
On dzierży swych poddanych 

w obawie; oni go się boją. 
Z obawy, aby on tego nie zrobił. He was dumb with astonishmcnt 
She was enraylshed, wrapt In 

admiration. 

I am ąuite enraptured. 
I fcar (apprehend, am afrald) he 

will not come. 
He fears to be dlscovered. 
It Is to be feared that . . . 
Why are you afraid ? Is there any 

thing to be feared? 
I am afraid on your account. 

(I am in fear for you.) 
A burnt child dreads the fire. 

He keeps his subjects in awe. 
(They stand in fear of him). 
For fear (lest) he should do iU Ja byłem jak na węglach, z oba- I sat npon thorns, fearing that . . . 

y^-y .. . 

Pan mię przestraszył. You have frightened me. 

On się boi własnego cienia. He is frightened at his own shadow. 

On się boi każdej drobnostki. He startles at a tritie. 

On wyszedł z tego ze strachem. His fear was his oniy punishment. 

Strach dziwny ogarnął tłum. The crowd was seized with panic. 418 O uczuciach. 

Myśl sama o tem w dreszoe mię 
wprawia. 
Dreszcz mię przeszedł. 

Straszy w tym domu. On sentiments. 
I shudder to tliink of it. 

I was seized with a cold shudder 

This house is haunted. Nie bdj się pan; niech pan nie 
porzuca przedsięwzięcia ze stra- 
chu. 

Niech to panu nie zawadza. 

Jego łatwo pozbawić odwagi. Do not be dismayed; this ought 
not to deter you from your pur- 
pose. 

Do not be uneasy about it. 

He is easily intimidated, disheart 
ened. Pan mi dodaje odwagi, 
mię. 

Śmiało ! 

Pan mi bierze odwagę. 
Tylko z odwagą. ożywia You put heart into me, encourage 
me ; you revive my drooping 
courage. 

Come , cheer up ! Take heart (cou- 
rage) ; be of good cheer. 

You discourage me from doing it. 

Be not disheartened. Uspokój się pan. 

Staraj się pan go uspokoić. 

Dobroć pańska dodaje mi odwagi. 

Ja się uspokajam powoli. 

Nie gniewaj się pan. 

Uśmierzaj pan gniew swdj. 
Ja jego gniew ukróciłem. 
On łatwo w gniew wpada. Compose yourself. 
Try to procure him relief. 
Your kindness encourages me. 
I recover myself a little. 
Do not be angry. 

Moderate your anger. 

I disarmed his wrath. 

He easily flies into a passion. Osusz pan łzy swoje. 

On się nadzieją pociesza. 
To wielka ojcu pociecha. Wipe away (dry up) your teara, 

He consoles himself with the hopo. 
It is a groat comfort for a father. 419 O uczuciach. On sentiments. 

On po swej stracie niepocieszony. He is inconsolable about his loss. Staram się go pocieszać po śmierci 
syna jego. 
Na co sią pan użala? 
Pan pożałuje tego. 

Ja się pożalę u ojca pańskiego. 

Mam przyczynę żalić się na was. 

Ona się bezustannie żali. 

On udaje żalącego, strapionego. 

On na mnie ma żale. 
On mi się wykrzywia. 
To mi bardzo nie miło. 

On bardzo się na nas gniewa. 

To go do złości przji)rowadziło. 

On bardzo drażliwy. 

Pan go za nadto drażni. 

On nadzwyczaj kłótliwy z natury. 

Dla czego pan płacze? 

Ona zalała się łzami, zaczęła pła- 
kać. 

Ona wylewała łzy gorzkie ; płakała 
gorzko. 

Ona płacze z troski. 

Ona wylała łez zdroje. 

Dla czego pan tak smutny? 

To mię niepokoi, wprawia w obawę. 

To go martwi. I endeavour to comfort him on 
the death of łiis son. 
What do you complain of? 
You shall repent of it. 

1 shall complain of it to your 

father. 
I have good reason to complain 

of you. 
She is always lamenting. 
He makes his case very woful; 

he makes a poor mouth. 
She pouls at me. 
He looks sour at me. 
I am greatly displeased, disgusted 

with it. 
He is very angry with (enraged 

against) us. 
That madę him fly into a great 

passion. 

He is very touchy. 
You provoke, vex him too mucli. 
Ho is hot-headed; he is of a 

choleric temper. 
\Vhy are you weeping? 
She Ltirst into tears; she fell a- 

crying. 
She shed bitter tears; she wept 

bitterly. 

She weeps with sorrow. 
She shed a torrent of tears. 
Why do you look so sad? 
It gives me great concern 
That distresses him. 420 O uczuciach. On sentiments. To go bardzo smuci. 
Ja pana szczerze iałiyę. 

On wart pożałowania. 
Wielka szkoda, że . . . 
Żałuję, że tam nic byłem. 

Bardzo mię boli, żem pana obra- 
ził. 
To go bardzo zmartwiło. 

Tego mi żal serdecznie. It grieves łiim mucli. 
I pity tłiem sincerely. 

It is a pity for him. 

It is a tliousand pities that . . . 

I regret tliat I was not tliere. 

I am verry sorry I liave offended 
you. 
He felt estremely mortified. 

It grieyes me to the yer^- heart. Na mój żal największy. 

To mię bardzo boli. 

Wszyscy żałują tego człowieka. 

Ucznją brak tego człowieka. 

On przytłoczony boleścią. 

On prawdziwie tego żałuje. 

Smutek ściska za me serce. 

Smutek serce gryzie. 

Człowiek ze zgryzotami sumienia. 

On tą nowiną bardzo ucieszony. 

On 8lę bardzo tern ucieszył. 

To mię cieszy serdecznie. 

To weseli ducha. 

On nie swńj z radości. Much to my regret. 

I am very sorry for it. 
He is generally regretted. 

That man will be missed. 

He is very much depressed (de- 
jected). 
He repents it carnestly. 

Myhcart is ready to burst withgrief; 

I ara vexed to the verj' heart. 
Grief preys upon the heart. 
A man tormented by the stings 

of his conscience. 
This news gave him much plea- 

surę (he rejoiced at It). 
He Is oyerjoyed at It. 

I am heartily glad of it. 

It makes ono merry. 

He cannot contain himself for joy. 421 O uczuciach. 
Radość jaśaiała z każdej twarzy. 

Oni bardzo się bawili na wai. 

Jego muzyka raduje bardzo. 

To bardzo zabawne zajęcie. 
To mię bardzo zabawia. 
On bawił całe towarzystwo. 
Ja byłem tak ucieszony, iż. . . 

Z czego pan się śmieje? 
Ja na głos się rozśmiałem. 

On się od śmiechu trzymał za 

bold. 
On się z całego gardła śmieje. 
Myśmy się serdecznie uśmieli. 
On sobie śmieje się pod nosem. 
Pan mię do śmiecliu pobudza. 
To bardzo śmieszne. 

My się porządnie uśmlejemy. 

Śmieją się z niego. 

Ja to tylko dla żartu powiedziałem. 

Kto śmieje się ostatni, ten najle- 
piej się śmieje. 

Nie ma powodu do śmiechu. 

Uśmiech złośliwy. 

Oni się uśmiechają na słowa pańskie. 

On potrafi zawsze powiedzieć co 
śmiesznego. 

Pan pewnie tylko żartuje? 

To był tylko żart. 

Ja to tylko dla żartu zrobiłem. On sentiments. 
Joy beamed on every countenance. 

Thoy enjoyed themselyes very 

much in the country. 
He takes a delight (he delights) in 

musie. 
It is very amusing. 
It amuses me very much. 
Ho amused the whole company. 
I felt so delighted that . . . 

What do you laugh at? 
I burst out laughing. 

He was ready to split his sides 
with laughing. 
He laughs as if for a wager. 
We laughed heartily. 
He laughs In his sleeve. 
You are very pleasant indeed. 
It is very ridiculous. 

We shall have fine sport by and by. 
He is laughed at. 
I sald it in jest. 

They will bo best off who laugh last. 

There Is nothing to be laughed at. 
A malicious sneer. 
They smiled at your words. 
He is very facetious. 

You are facetious Sir. You mean 
that as a jest? 
I was merely joking, 
I did it for fun. • 422 O uczuciach. 
Żart na stronę. 

Oni go -wyśmiewają. 

Z nim żartować nie dobrze. 

On zrobił żart z tego. 

Za daleko żart prowadzicie. On sentiments. 
In good earnest, without jesting. 

Tliey madę garae fsport) of him. 

He is not to be trifled with. 
He turned it off with a laugh. 
That'3 carrying the joke too far. Pan mi psotę wyrządził. 
Pani żartuje łaskawie. 
Wszystko mi jedno, co inni o. tem 
powiedzą. 
To trefniś, żartowniś. 
Jak pan dzisiaj wyglądał 
Pan rzeczywiście zabawny. 
To psota, to żart. 
Wszystko to żarty. 
On z nią żartuje. 
On się robi śmiesznym. 
Cały świat naśmiewa się a niego. 

On to obraca w śmieszność. 
On się obraża pańskim żartem. 
On się wszystkiem obraża. 
Ona się czuła być obrażoną. 

Pan go obraził głęboko, do ży 
wego. 
Jego osobiście zbezczeszczono. 

Sława jego zaczepiona. 
Jak że pan głupi, prosty 1 

Pan jesteś durniem. 
Pan bez wychowania. You played me a trick, 

You are pleased to banter, Mylady. 

I care not a straw for what they 

will say about it. 
He is a joker, a merry man. 
What a piekle you are in ! 
Ydu are a pretty fellow indeed. 
Ii is a prank, a joke. 
AU this is but a farce. 
He is dallying, fooling with her. 
He makes himself ridiculous. 
He łs the laughing - stock of 

others. 
He turned it into ridicule. 
He takes ofifence at your joke. 
He łs ofifended at every thing. 
She felt hurt, affronted ; she took 

umbrage at it. 
You have stung him to the quick. 

They have outraged him in his 
person. 
He has been outraged in his honour. 
What a blockhead you are. 

You are a simpleton. 
You are a naughty fellow. 423 O uczuciach. 
On nagadał mi grubijańslwa 

On każdego obraża. 
On go aż do domu grubijańslwa 
mi prześladował. 
On mię obrzucił obelgami. 

Oni wyśmiewają jego nędzę. 
Jego postępowanie jest poniżające. 

On się do tego stopnia poniżył. 
Nieszczęście bardzo go poniżyło. 

On sobie z tego nic nie robi. 

On sobie z nią poniżająco postą- 
pił. 
Pan gardzi mą przyjaźnią. 

Jeźli się pan chce zniżyć i pisać 
do On sentiments. 

He abused me; he nsed grosa 

language to me. 
He abuses every body. 
He abused him even m his own 

house. 
He łnveighed against me. 

They madę a mockery of his misery. 
This step is considered as degra- 

ding. 
Ho stooped to that. 
The misfortune has humbled him 

very much. 
He disregards It; he makes llght 

of it. 
He treated them with contempt, 

disdaln (contemptuously). 
You disdaln my friendship, my 

offers. 
If you can condescend to write 

to him. On ściągnął na siebie pogardę 

wszystkich. 
Ja podobnemi nieprzystojnościami 

zawsze pogardzam. 
Oni pogardzili wszystkiemi memi 

radami. 
Ja ją nienawidzę. 

On nienawidzi go śmiertelnie. 

On wszędzie znienawidzony. 

On złości się na mnie. 

On to z nienawiści do mnie czyni. He has falleninto contempt. 

I always despised such meanness. 

You haye set at naaght all my 
counscls. 
I abhor, detest him. 

He hates him mortally (beara a 
mortal hatred to him). 
He łs the execration of every body. 

He owes me a grudge. 

He does it out of spite, through 
resentment. 424 O uczuciach. 
Ja mam do niego odrazę. 

9n wywarł na mnie swdj gniew. 

Dn zły na swego pana, gdyż mu 
nie pozwolił . . . 
On pomścił swego ojca. 
On na mnie się zemścił. 

Oko za oko, ząb za ząb. 
Ręka rękę myje. 

Ona zazdrosna swej siostrze, dla 
jej urody. 

Ja mu jego szczęścia nie zazdroszczę. 
Lepiej być zazdroszczonym, jak 
politowanym. On scntimeiiu. 

I have an arerslon for him, a d>«- 
like to him. 
He vented his spleen opon me. 

Ho was disgusted with ŁJs ma- 
ster for refnslng . . . 

He rerenged his father. 

He revengod him8elf(oj;eouted rcn- 
geance) on me. 

nt for tat. 

We mast help cach-other. 

Sho envie8 her si8ter'8 beanty. 

I do not envy his happiness. 
Bettor envled than piticd. Niektdre przysłowia. 
Ten bogaty kto na małem przestaje. 
Jak kto sobie pościele, tak się 
wyśpi. 

Należy wyć z wilkami. 
W nocy wszystkie koty szare. 

Kto zbiera siać musi. 

Nie chwal dnia przed wieczorem. 

Jedna jaskdłka nie przjmlesie lata. 

Kto rano wstaje temu Pan Bdg daje. 

Lenistwo początkiem występku. A few prorerbs. 
Contentment łs beyond riches. 
As you..make your bed, so yoa 
mnst He down. 

Yon ma«t howl when others yell. 
When candles are out, all cats 
are grey. 

We most sow, before we can reap. 

One must not proclalm vłctory 
beforehand. 
One swallow makes not a spring. 

Early to bed and early to rise, 
makes a man healthy, wealthy 
and wlse. 

Idleness is an iniet to all Tices. 425 Niektóre przysłowia. 
Kto przebiera, nie wybierze. 

Między ślepymi, Jednooki krdlem. 

?oznać mistrza po dziele. 

Nowa miotła dobrze zmiata. 
Z potrzeby czyń cnotę. 

Człek bez pieniędzy, to ciało bea 
doszy. 

Nie ma rdiy bez kolcdw. 
Nie ma reguły bez wyjątku. 

Kaida liszka swdj ogon chwali. 

Natura ciągnie wilka do lasu. 

Nlczem prorok w swym kraju. A few proverbs. 
Ho cbooses for the worst. 

(n a country of blind people, the 
one-eyed man is king. 

An artist is known by his perfor- 
mance. 

A new broom sweeps clean. 

You ought to make a virtue of 
necessity. 

No moncy, no paternoster. 

No rosę withont a thom. 

Thore is no rnle without an ex- 

ception. 
Home is home though it be ever 

fo homcly. 
Whnfs bred in the bonę, can ne- 

ver be out of the flesh. 
No prophet is boUeved in his own 

country. Dictionaries of foreign languages published by 
Otto Holtze's successor in Leipzig. 

a. Dictionaries in 8. (stitched). 

Helms, Danish-norweg.-Geriuana. German-Danish-nor. M. 8.25 

— STfcdish-German and Gerraan-Swedish .... ,, 9. — 
Kaltschmidt, English-German and Oerman-Englisli . „ 8,25 

— French-German und Gernian-French „ 6.60 

Kreussler u. Volbeding,Latin-Germana.German-La. „ 5.70 

Potocki, Pollsh-Bassian „10.50 

— Russian-Polish „10.50 

— Rnssian-German and German-Kussian „ 4.80 

Schmidt Russian-German and German-Eussian . . . „ 9. — 

Weber, English-German and German-English . . . „ 4.50 

— Italian- German and German-Italian „ 9. — 

b. Pocket-Dictionaries in 16. (stitched). 

German-Bohemian and Bohemian-German M. 3.50 

— Danish and Danish-German ,, 3.50 

— Dutch and Dutch-German „ 3.50 

— English and English-German „ 2.50 

— French and French-German ,2.50 

— Hungarian (II. Part in the press) , 2.20 

— Italian and Italian-German . , „ 2.50 

— Newgreek and Newgreek-German (new edition) . „ 6. — 

— Polish and Polish-German „ 8.50 

— Russian and Rnssian-German (new edition) . . . ,, 4.50 

— Spanish and Spanish-German „ 4.50 

— Swedish and Swedish-German „ 3.50 

English-Bohemian and Bohemian-English „ 5.10 

— Dano-norwegian and Dano-norwegian-English . . ,, 3.50 

— Dutch and Dntch-English „ 3.50 

— Italian and Italian-English ,, 3.— 

— Polish and Polish-English , 5.— 

— - Russian and.Rassian-English „ 3.50 

— Spanish and Spanish-English >» *•" 

— Swedish and Siredish-Euglish ,, 3.50 

French-Danish and Danish-French „ 3.50 

— Dutch and Dutch-French „ 3.50 

— English and English-French „ 3. — 

— Italian and Italian -French „ 3.— 

— Polish and Polish-French „ 3.50 

— Russian and Russian-French „ 3.50 

— Swedish and Swedish-French „ 3.50 

Italian -Danish and Danish-Italiau , 3.50 

Russian-Polish and Polish-Russian „ 3.50 

— Swedish and Swedish-Eussian „ 4.50 

Greek-German (of I. A. E. Schmidt) „ 3.5C 

German-Greek (of I. A. E. Schmidt) „ 3.5C 

Greek-Latin (of Dr. E. F. Leopold) , 4.- 

Mebrew-Gernian (of Dr. I. Furst) , 3.- 

— Latin (of Dr. E. F. Leopold) , 2.2,'^ k: PLEASe OO HOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIYERSITY OF TORONTO LIBRARY PG 


Kasprowicz, 


Srazm 


Lucyan 


6121 


Rozmowy 


w polskim i 


K3 


angielskim 


jeżyku 


przez £. 


1898 

! 

i 

1 


Kasprowicza 


i J. 


C Orneta