Skip to main content

Full text of "Opera. Recensuit Hermannus Mutschmann"

See other formats
XTI EMPIRICI 
OPERA 

RECENSUIT 

HERMANNUS MUTSCHMANN 

YOL. I 

nYPPiiNEIiiN YnOTYniiSEiiN 

LIBROS TRES 

CONTINENS ser //>&-*"& <^r<*taer/w */ 
LIPSIAE IN AEDIBUS B. G.TEUBNERI MCMXII 

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNEKI SAMUELIS SCHASS 

DIS MANIBUS 

S. 


PEAEFATIO. 

Pauci exstant scriptores e quibus stu- 
diosus veteris pbilosophiae plura discere, 
atque si sano iudicio instructus ad lec- 
tionem eius accedat, maiorem fructum 
capere possit. 

(Fabricius in Praef. 
ad Sextum Empiricum) 

Cum ante hos quinque annos de nova Sexti Empirici 
editione paranda consilium iniissem, id mihi in primis pro- 
posui, ut scriptoris memoriam quam maxime fieri posset 
enuclearem. Eecensioni igitur primum, emendationi alte- 
rum locum tribui, cum ab omnibus qui ante me fuerunt 
editoribus illud munus miro quodam modo neglectum esse 
animadvertissem. Quo factum est, ut viri illi egregii in 
emendandis Sexti verbis haud infeliciter versati multos ta- 
men committerent errores,cum de traditis male edocti essent. 
Operam igitur dedi, ut textus traditi antiquissimam for- 
mam restituerem, quem ad finem omnes qui ad notitiam 
meam venerunt codices aut ipse contuli aut inspiciendos 
curavi. Quod inceptum ut felicem ad finem perducere 
possem, benevolentia eorum virorum factum est, qui lega- 
tum Schassianum Kiloniense administrant. Adiumentum 
enim lautissimum ad iter Gallicum semel, ad Italicum 
vel bis instituendum humanissime praebuerunt. Qua de 
re omnes, quibus meae copiae usui erunt, grato animo 
mecum colant memoriam Samuelis Schass liberalium artium 
tfautoris, cuius manibus haec editio sacra esto. 

I. DE RECENSIONE HYPOTYPOSEON. 
De Sexti codicibus quae dicenda habebam, fusius ex-^JJjJ 1 ' 
>osui in Mus. Rhen. vol. LXIV (1909) p. 244 sqq., quaeGraecis VI PRAEFATIO. 

hic paucis repetere liceat. 1 ) Atque demonstrare hac disser- 
tatione studui speroque me demonstravisse omnes qui ex- 
stant Sexti libros Graecos integros ex uno archetypo ma- 
nasse. Quorum condicio ac necessitudo cum alia sit in 
Hypotyposibus , alia in ceteris scriptis Sextianis, hic de 
illis tantum dicam. Statui igitur duas eorum classes esse: 
alteram cuius signifer est Laurentianus L (olim siglo r 
a me nuncupatus), alteram codicum deteriorum, quorum 
ingenti ex turba selegi Parisinos E et A et Berolinensem B. 
Sed nondum videram Monacensem M, quem ubi primum in- 
spexi, statim tertium testem nullo cognationis vinculo cum 
utraque classe coniunctum esse cognovi. Quo fortunatius 
nihil evenire poterat, cum nunc in locis dubiis duobus 
testibus contra tertium conspirantibus antiqua archetypi 
lectio facile eruatur. Ecce stemma librorum quibus Hypo- 
typoses continentur: 

Archetypus (= G) 
/\\ 

/ ! \ 

M L EAB 

Codicum EAB consensum uno siglo comprendere nolui, 
ne legentium mentem iusto plus turbarem, scito vero eos 
— in Hypotyposibus quidem — quasi Menaechmos et 
unius patris habendos esse. Attuli autem E ut optimum 
huius classis, B ut vulgatae lectionis perfectissimum ex- 
emplar, A ut a Nicolao Sophiano Graeculo semidocto scri- 
ptum atque inter permultas ineptas hariolationes paucas 
maioris pretii emendationes exhibentem. 2 ) Qui liber hac 

1) Gaudeo quod quae de codicum necessitudine illic dis- 
serui assensum tulerunt Augusti Nebe, viri de Sexto optime 
meriti, qui (Berl. philol. Wochenschr. 1909 col. 1456) dicit: 
„soweit ich . . . nachprufen kann, ist sein S. 277 fur das Haupt- 
werk des S. gegebenes Handschriftenstemma im wesentlichen zu- 
treffend." 

2) Idem iam cognovit Hermannus Diels qui in editione 
Sials^scov quae dicuntur Doricarum in corpore Sextiano tra- 
ditarum dicit (Frg. d. Vorsokr. II l 2 p. 635 adn.): „SeineDia- 
lelctberichtigungen scheinen nicht auf Vberlieferung, sondern auf 
halbgelehrter Konjektur zu beruhen." 


PRAEFATIO. VH 

in re similis est Parisini suppl. gr. 133 s. XVII (D). Namhic 
quoque a viro quodam docto exaratus in textu contaminato 
interdum optime excogitata praebet, quae — contuli enim 
in Hypotyposibus quidem totum — suo quaeque loco ad- 
notavi. Ceterorum autem catervam missam feci neque 
credo ullum librum, si quis quando prodierit, ad textum 
constituendum vel minimo usui fore, nisi ex alio atque 
quem nuhc tenemus arcbetypo fluxerit. Talium librorum, 
quos caeca servaverunt fata, unum esse cognovi Matriten- 
sem 0—30 (cf. Mus. Rhen. LXIV p. 281 2 ), cuius paginas 
nonnullas Ioannes Mewaldt, qua est erga me benevolentia, 
lucis ope depinxit. Ex quo Vesontinus ille U (cf. 1. 1. p. 
248 et 255) deseriptus esse mihi quidem videtur, ipse au- 
tem pessimae notae ac plane abiciendus est. Idem de 
Monacensi 493 interim a me inspecto dicendum est. Ne- 
que magnam spem mihi movent codices Norimbergensis 
(cf. Murr Memorabilia Norimbergensia vol. I p. 53, Norimb. 
1786), utpote qui sicut d (Escor. *P", IV 16) et Londinensis 
(e libris Regis 16 D III, quem in illa dissertatione littera 
L signavi cf. 1. 1. p. 248 et 249) ab Andrea Darmario 
homine nefario et fraudulento ex parte scriptus sit, et 
Rossicus 24 s. XVII (cf. Gollob, Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. 
vol. CLXIV fasc. 3 p. 72), ad quos Hugo Rabe solita co- 
mitate me revocavit. Sed quo facilius tales libri in stemma 
nostrum redigi possent, in afferendis codicum, etiam de- 
teriorum, lectionibus plus mihi indulsi quam hoc ad ipsum 
textum restituendum necessarium fuisse iure putaveris. 

Haec igitur parata sunt refingendi archetypi subsidia. 
Quem ipsum olim (1.1. p. 277) initio saeculi XV in Occi- 
dentem illatum et statim describi coeptum esse affirmavi. 
Quae sententia stare iam non potest, cum Monacensis noster 
s. XIV ex. scriptus sit. Deinde quod illic (p. 281) conieci 
archetypum illum Venetias primum delatum ibique, ante- 
quam evanesceret, descriptum esse, nolim hodie tanto 
cum pondere premere, id tamen teneo communem patrem 
vulgatae recensionis (EAB) illa in urbe olim exstitisse et 
ibi iterum atque iterum descriptum esse. Et quisquis ad- 


Vm PRAEFATIO. 

notationes meas criticas attento animo perlustraverit, facile 
videbit hunc librum vigentibus iam litterarum antiquarum 
studiis ab homine erudito scriptum esse, qui interdum 
levia menda sustulit, interdum autem tradita ingenio nimis 
confisus corrupit, quam audaciam successores eius, velut ii 
qui A et D descripserunt (vide supra p. VI sq.), imitati 
sunt. Elucet exinde egregia Laurentiani et Monacensis fides, 
librorum ex archetypo iniuria temporum plus atque plus 
adeso descriptorum, quod docet Laurentiani condicio, qui 
diale&iq quae vocantur uno cum Sexto traditas ac ne in de- 
terioribus quidem integras in fine non iam exhibeat, docent 
lacunae quae in solo M exstant, qui plerumque talia fide- 
liter indicat (cf. e. g. p. 50, 7. 68, 14. 92, 12). 

Teneo ea quoque quae illic (p. 278 sq.) de archetypi for- 
ma disserui. Duae enim lacunae in L et M p. 71, 21 et 72, 
25 fenestris indicantur, quarum EAB, cum textum conti- 
nuum praebeant, ne mentionem quidem faciunt. Quas inde 
ortas puto, quod in archetypo male habito folium unum per- 
foratum erat, ita ut spatium inter utramque lacunam inter- 
missum pro complexu unius paginae haberi possit. Itaque 
sescentenae fere syllabae in singulis illius paginis exstabant, 
ut externa specie Laurentianum in singulis paginis vicenos 
sescentenos fere syllabas continentem adaequasse videatur, 
praesertim si ponas eum quoque ut illum binis columnis 
exaratum fuisse. Similiter iudicandum puto de lacunis, 
quarum unam p. 145, 10 Otto Apelt, alteram p. 146, 7 
Immanuel Bekker indicavit; spatium quod inter eas est 
quingentenas fere tricenas syllabas complectitur. 

Haec de librorum Graecorum communi archetypo. Sed 
iam ipsos describam: 

M = Monac. gr. 489 est codex miscellaneus in primis 58 foliis 
Sexti v7toTV7too6Eig continens, in charta Italica s. XIV 
exeunte haud ineleganter, sed festinante manu exara- 
tus *), formae quartae (29 x 21,5 cm). 1) Multis e foliis forficularum, quarum quattuor genera 
distinxi, imagines pellucent (cf. C. M. Briquet, Les filigranes 
vol. II, Lutetiae 1907 s. v. ciseaux: „Les ciseaux sont un fili- PRAEFATIO. IX 

I L = Laur. 81, 11 omnia Sexti opera continet, fol. 345, char- 
I taceus, formae quartae (28 X 20,5 cm), binas in singulia 

paginis exhibet columnas, scriptus a. 1465 a Thoma Pro- 

dromita. 
; E = Parisinus 1964 omnia Sexti opera et diatt&is quae vo- 

cantur usque ad verbum noiiovxi continet, fol. 279, char- 

taceus, formae quartae (27 x 20 cm), binas in singulis 

paginis exhibet columnas, s. XV ex. 
I A = Parisinus 1963 omnia Sexti opera et diccttf-sig usque ad 

verbum £%uov continet, fol. 327, chartaceus, formae quar- 

tae (33 x 22 cm) a. 1534 a Nicolao Sophiano Yenetiis ex- 

aratus. 
B = Berol. Phill. 1518, codicis A, quem ambitu specie fide 

fere adaequat, plane gemellus, fol. 330, chartaceus, for- 

mae quartae (32x23,5 cm) a. 1542 a Camillo Bartolomeo 

de Zanettis Brixiano Venetiis scriptus. 

Sed iam satis sit de communi librorum Graecorum arche- -°* 

Paris. 

) typo. Alius autem fons exiguus qmdem manat: servata enim suppL 
sunt duo folia membranacea, quae finem Hypotyposeon con- 115G 
tinent, in Paris. suppl. 1156 (P), ubi cum aliis Mynoidae 
Mynae spoliis, quae ex itinere a. 1840 per Graeciam et 
Asiam Minorem instituto secum asportaverat, conglutinata 
inverso ordine exstant, signata numeris 21 et 22, e co- 

I dice, ut videtur, formae quartae (28 x 20 cm) oriunda. 

! Scriptura est s. X. Leguntur in singulis paginis 35 versus, 
ipsa autem folia media in parte detrita et quinquies per- 
forata sunt, cum implicata sine dubio libri minoris formae 
quasi tegmina (Schutzblaiter) habita sint. Et verisimilli- 
mum duco Hypotyposes tantum in illo libro exstitisse, cum 
miro quodam casu factum esset, ut barbarus ille haec 
folia e medio quodam libro, quo omnia Sexti opera con- 
tinebantur, evellens in ipsum illarum finem incideret. Et 
facile intellegitur Hypotyposes illis temporibus seorsum 
circumlatas esse, utpote e quibus optima Scepticae philo- 

grane exclusivement italien. Ils apparaissent sous une forme 
tres rudimentaire a la fin du XIII" siecle"). Ac simillimae sunt 
eis, quarum formae inde a numero 3655 apud Briquetium ex- 
stant, ita ut charta illa anno 1376 vetustior vix esse possit. Qua 
re, sed praecipue scripturae indole commotus sum, ut hanc codi- 
cis partem, quam Hardtius (Cat. cod graec. bibl. reg. Bav. IV X PRAEFATIO. 

sophiae notitia sumi posset. 1 ) Valde autem lugendum 
est, quod folia illa tam exiguam textus partem exhi- 
beant, ita ut nihil fere novi afferant. At tamen plane per- 
spici potest non eandem eorum memoriam esse, quam et 
archetypus codicum Graecorum et Translatio Latina nobis 
servaverunt. Vides igitur iam decimo saeculo libros fuisse, 
quorum verba a verbis communis illorum fontis discre- 
parent, et sperandum est, quamquam de origine illorum 
foliorum neque Mynas certiores nos fecit neque aliunde quid 
comperi, tamen illum codicem aut totum aut mutilatum 
aut gemellum eius ad notitiam nostram venturum esse. Sed 
vereor, cum folia nostra totius libri quasi specimina ha- 
beam, ut magnum ex eo fructum capturi essemus. Nam 
si aliquid conicere licet: credo Sextianorum scriptorum om- 
nium corpus (cf. p. XXIV) multo rarius quam singulas Hy- 
potyposes descriptum melius genuina scriptoris verba 
servavisse, ita ut Sextum haud ita male nobis traditum 
esse optimo iure affirmare possimus. 
Trsmsia- ^ e( ^ * am vemmus a< i tertium multo uberiorem textus 
tioneLa-fontem: Translationem Latinam Hypotyposeon (T) dico, 
*** quam Parisinus lat. 14700 (olim St.Victoris 32) fol. 83— 
132 nobis servavit. Quam e libro ab archetypo nostro di- 
verso factam esse e variis quas praebet lectionibus elucet 
neque dubium esse potest, quin ex Graeco statim in La- 
tinum sermonem conversa sit. Nam codex ille miscellaneus 
saeculo XIV in. (cf. 01. Baeumker, Arch. fur Gesch. d. 
Philos. IV p. 576) summa cum arte exaratus, membrana- 
ceus, forma maxima (34 x 22 cm), binas in singulis pagi- 
nis columnas praebens, inter alia scripta philosopha in 
fol. 229 sq. continet Vitam Aristotelis, quae secundum Va- 
lentinumRose editorem (Aristot. Fragm. Lips. 1886 p.442) 
„ex graeca utraque (scil. vita) dedita confusaque opera con- 1) Tales libros auctoris nomine caruisse docet Translatio 
Latina, de qua iam verba facturus sum, docet et scholiasta 
ad Luciani Icaromen. c. 25 p. 108, 20 Rabe, ubi IJvqqg)vslol 
( T7torv7tw68Ls tantum appellantur (vide p. XIX) et locus in- 
signis Cosmae Hierosolymitani , quem infra (p. XX) exscribam. PRAEFATIO. XI 

flata est ab interprete anonymo saeculo quidem XIII". Atque 
haec quidem vita in aliis quoque codicibus exstat, Translatio 
autem nostra, ni fallor, in hoc solo libro servata est, ubi 
sub titulo v Pirronie informationes" latens Aristotelique 
perperam adscripta viros doctos diu effugit, donec a Carolo 
Jourdain ad lucem protracta est (Excursions phiJosophiques 
ct historiques a travers le moyen-dge,Lutetiae 1888p.221sqq.). 
Et expressit ea totum opus omissis tantum duobus locis : 
p. 51, 11 — 26, ubi interpretem Timonis versus difficiles 
sane ac spinosos non intellexisse verisimile est, et p. 145, 3 
— 160, 20. Dubitari quidem potest, utrum hanc partem 
futtili argumentatione et crebris iterationibus molestam 
quasi supervacaneam ipse interpres an is demum quinostrum 
codicem exaravit, transsiluerit. Equidem crediderim inter- 
pretem, utpote qui tanta fide singula verba vertisset, om- 
nia quae posset reddidisse, scribam autem, qui iam in ex- 
tremis quae hunc locum antecedunt paginis miro modo 
somniavit, ad finem operis festinavisse. Quod ei in primis 
animadvertendum duco, qui aliquando secunda fortuna 
aliud Translationis exemplar invenerit. 

Quo plus in ea Translatione elaborabam, quam primus 
ad recensionem adhibere potui, eo magis praestantia eius 
mihi effulgebat neque dubito affirmare in omnibus eam 
Graeci exemplaris instar habendam esse. Quis eam con- 
fecerit, nescio, censeo autem eum, quisquis fuit, aequa- 
lem fere Guilelmi a Moerbecke fratris ex ordine praedi- 
catorum (s. XIII) Aristotelis interpretis fuisse. Sed iam 
plus non contendam, sperans me aliquando a viris egregiis, 
qui nostris temporibus tam assidue cum in res gestas et 
historiam philosopham litterariamque medii aevi tum 
maxime in fata librorum inquirunt, melius edoctum iri. In- 
terdum admiror illum, qui textum Graecum summa cum 
religione, ne dicam stupore, usque ad horrendam sermonis 
Latini depravationem expresserit, qui etiam in rebus minuscu- 
lis, velut verba zal, ccv, fisv, ovv diligenter reddendo, modum 
coniunctivum aut indicativum vel contra grammaticae Lati- 
nae praecepta tuendo semper exemplar Graecum secutus sit. 


XII PRAEFATIO. 

Lacunae autem, quibus scatet codex, eiusdem generis sunt 
atque in Graecis libris, homoeoteleuto aut iterato eodem 
verbo ortae, quales non interpreti, sed scribis culpae vertas. 

Hanc Translationem cum textu Graeco aestate anni VII h. 
s. contuli Lutetiae et primas illas lectiones dedil,l.p.257sqq. 
Sed cum in dies magis intellegerem non omnibus eam locis 
a me exliaustam esse, intercedente Hermanno Diels facile 
ab eorum virorum, qui Bibliothecae Nationali Parisiensi 
praesunt, benevolentia impetravi, ut codicem autumno 
anni IX Berolinum missum per tres fere menses denuo 
tractare possem. Descripsi autem totam Translationem. 
Quam in schedis teneo apud me, omnibus viris doctis, qui 
altius in eam investigare voluerint, copiam earum libenter 
facturus. Nam totam eam typis mandare nolui — quam- 
quam erant qui, hoc ut facerem, suaderent — , ne pretium 
huius voluminis immodice augeretur; attuli autem omnes 
eius lectiones, quae a verbis librorum Graecorum vel mi- 
nime discrepare videbantur. Sed ut ipse indolem eius co- 
gnoscere possis, specimen in fine huius voluminis addidi: 
videbis, quomodo munere meo functus sim. 1 ) 

Sed iam satis sit de recensione. Codices ipse contuli, 
in Laurentiano a Petro Von der Muhll, in Monacensi ab 
Alfredo Wolff fideliter adiutus. 
SenSet Restat, ut unum moneam. Restitui enim argumenta 
tituiis et titulos, quos omnibus in codicibus et in Translatione 
Latina (ubi interdum rubricatoris socordia omittuntur) tra- 
ditos Bekkerus suo more plane omisit. De quibus quid 
sentiam, cum nuperrime in Hermae tomo XLVI (1911) 

1) Iam haec scripseram, cum mihi editoris comitate suo 
tempore allatus est libellus nuperrime ab Hermanno Schone 
evulgatus (Galenus de partibus artis medicativae Progr. univ. 
Gryphiensis a. 1911), quo de vita ingenio scriptis Nicolai Rhe- 
gini ita edoctus sum, ut iam non dubitem, quin ille, qui s. 
XIV in. multa Galeni scripta ex Graeco sermone in Latinum 
transtulit, nostrae quoque Translationis auctor habendus sit. 
Qua de re propediem fusius disputaturus sum, interim velim 
adeas quae in ephemeride Berl. • philol. Wochenschr. 1911 col. 
691 sqq. disserui. PRAEFATIO. Xni 

p. 93 sqq. fusius explanaverim, nolo me hic ipse exscribere. 
Genuinos eos esse puto, ita tamen ut ad externam libri 
speciem pertineant, cum eos in margine adpictos esse do- 
ceant vestigia nonnulla in codicibus nostris deprehensa, do- 
ceat Didymi papyrus, ubi in supremis columnarum mar- 
ginibus tales tituli exstant. Invitus igitur eos in textum, 
quem interdum interrumpunt, recepi, typothetae rationibus 
obtemperans. 

Servandos quoque, quoad fieri poterat, curavi Bekke- D ^ a e ^" 
rianae editionis paginas et versus, quos in interiore paginae editione 
margine adscripsi, eorum gratia qui Sexti locos secundum 
hanc editionem laudare consueverant. Fragmenta aucto- 
rum, quos Sextus exscripsit, diductis litteris indicavi et 
numeris syllogarum signavi, quae hodie omnium in ma- 
nibus sunt. Sed hac quoque in re certos denique fines esse 
arbitratus perspicua tantum et ab omnibus concessa ita 
adornavi, quamquam haud ignoro fore, qui me non pror- 
sus mihi constitisse asseverent. Vereor enim, ne Sextus 
omnia fere quae praebet, ex aliorum libris congesserit. 
Deinde laudavi in inferiore paginarum margine eos locos 
Sextianos qui nostrorum vicem gerunt: quibus praecipue 
nisus spero me mox ea, quae de compositione consilio 
vicissitudine operum Sexti Empirici dicenda habeo, ad lucem 
proferre posse. 

H. DE SEXTI EMPIRICI EDITIONIBUS. 

Sextus Empiricus ter Graece editus est: primum a. 1621 
Genevae a Petro et Iacobo Chouet, iterum a. 1718 Lip- 
siae ab J. A. Fabricio, tertium a. 1842 Berolini ab Im- 
manuele Bekker. Quae inter alteram et tertiam editio- 
nem prodierunt editio Hypotyposeon Mundtiana (Halis 
Saxonum a. 1796) et editio Lipsiensis (a. 1840) Fabricium 
denuo excusserunt, quam ob rem neglegendae nobis erunt. 

Sed iam ante primam editionem Graecam prodiit Pa- ste Jg ft " 
risiis a. 1562 versio Latina ab Henrico Stephano con- 
fecta, in qua multa iam textus vitia a viro praeclari in- 
genii sublata et adnotationes quaedam criticae additae XIV PRAEFATIO. 


erant. Quo codice Graeco ille usus sit, nescio, sed erat 
inter libros eius qui nunc est codex Taurinensis gr. 12, 
quod ipsa eius inscriptione indicatur: Ex libris Henrici 
Stephani Florentiis emptus anno 1555. Qui liber codicibus 
AB simillimus ea re insignis est, quod in margine eius 
variae lectiones a manu altera, fortasse ab ipso Stephano 
adscriptae sunt, quas e libro quodam codicis L simillimo 
fluxisse statim cognoscitur (cf. Mus. Rhen. LXIV p. 252 x ). 
^jh* uet Editores Genevenses de libro quem adhibuerunt, tacent, 
nisi quod conspectum quendam variarum lectionum vel 
coniecturarum ad marginem codicis sui repertarum editioni 
praemiserunt. At tamen mira res videtur, quod hic cum L, 
illic cum EAB fecisse deprehenditur codex ille fabulosus; 
nam ab M mox intelleges hunc prorsus alienum esse. Quam 
rem priusquam in iudicium vocemus, locos quosdam me- 
morabiles exponam, ceterorum codicum lectionibus eas 
Vesontini gr. 409 (= H; cf. 1. 1. p. 245 et 255) addens, 
utpote quae miro quodam modo interdum cum Geneven- 
sium lectione conspirent: 

In editione exstant Adnotaverunt editores 

6, 25 7taQa7t%r}6ici — %ul (=L) haec verba non hdbebat ms. no- 

ster (om. EABH). 
8, 2 iv pLcotLxy uvtr\ (==ABH) legitur uvtr\ r) pL(otinr\ (=* L). 
8, 3 piv tv (= L) legitur tb y.sv toi (= EABH). 

8, 6 iepsv (= LE) pro i6(tsv alius legit $' oi [isv 

(= ABH). 
8, 14 disl&siv (= EABH). scribitur Sls&X&sIv in alio 

(= L). 

9, 24 SLr\ XiysLv ccv (= L) alter habet ccv sLr\ XiysLv (= 

EABH). 
10, 27 dLccfrs6SLg (= EABH) legit alter &i6SLg tantutn (= L). 
11, 18 6(o(tdtcov (= L) legitur ovo^idtcov in ms. (= 

EABH). 

12, 7 KCcl OL V7t66yCCy\LU (= L) mS. %CCi V7c6<pCC6\L0C {== EABH). 

13. 15 7tuQcc8r]6ccvtsg {— LH 8 ) pro 7t. fortasse 7tuqu§v6uvtsg j 

(= EABH). 

13, 21 sIvul (= EABH) scribit alter tuvtu (L). 

18.16 tovto (= LEB) legitur tuvtu (A; H: tovtu). 
20, 7 %qv6s QiLog (== L) scribit alter %v6SQ\Log (EABH). 
20, 28 (iLotcc (= L) scriptum §L<otulg (EABH). V 

PRAEFATIO. XV 

Quid est ms., quis alter? Ubi scriptum est, ubi legitur? 
Equidem nullo alio modo hanc quaestionem dirimi posse cen- 
seo, nisi quis statuerit editores, prout videretur, aut verba 
quae in textu exstabant aut notas margini adscriptas pro- 
basse, in adnotationibus autem semper lectionem repudiatam 
„alteri" dedisse. Sed cui classi codex ipse, cui marginalia at- 
tribuenda sunt? Animadvertas velim, ubicumque „ms." di- 
serte laudatur (velut ad p. 6,25. 11,18. 12,7), codicum EABH 
lectiones reddi. Accedit alia res. Omnibus locis quibus in 
codice L alia atque in EABH traduntur, editores, nisi lectio 
discrepans ab eis commemoratur, semper fere librorum 
EABH verba atque ea quidem saepe misere corrupta ex- 
presserunt, ita ut coniciam codicem classis EABH cui non 
semper lectiones alterius classis (cuius signifer est L) ad- 
pictae erant, illis ad manum fuisse. Quae res eo compro- 
batur, quod saepe cum Vesontino H libro pessimo vulgatae 
lectionis faciunt, ut ex hoc conspectu facile perspicies: 

Genevenses Altera lectio 

7, 14 tb cpaivoybsvov (cum t&v cpaivo\iiv<ov (ceteri). 

EABH) 

8,33 vitfiQ&il (cum H) vTtfjQ^s ceteri. 

24, 18 anb (poQ&g (cum EABH) aitocpOQ&g ceteri. 

25,22 6(palQa\ (cum H) acpalQai ceteri. 

28, 14 d-aXdacj] (cum H) ftaXdttj] ceteri. 

39, 4 anb (cum EABH) vnb ceteri. 

42, 3 dvco 7) %dtco (cum ABH) dvco xdtco ceteri. 

50, 8 xal fua (cum EABH) \ila ceteri. 

Liber igitur quem Genevenses adhibuerunt vulgatam lec- 
tionem praebebat 1 ), deterioribus autem adnumerandus et 
Vesontino H similis erat. At tamen haud paucae alterius 
classis lectiones, quippe quae in margine eius exstarent, in 
editionem Genevensium receptae sunt. Periisse illum codi- 
cem inter omnes libros, qui quidem mihi innotuerunt, non 
agnitum vix aegre feres, cum multo meliora subsidia nunc 
praesto sint. Quibus id quoque effectum est, ut coniecturas 
quas ille simul cum varia lectione in margine exhibebat a 

1) Corrigenda igitur sunt, quae in Mus. Rhen. LXIV 
282 dixi. • Fabri 
cius XVI PRAEFATIO. 

lectionibus traditis nunc secernere possimus — e. g. Gen. 
p. 100, 11 akri&ig, 110, 11 cov, 110, 25 6 tamquam e libro 
addiderunt — , quas cum ceteris aequo iudicio perpendere 
debemus. 

J. A. Fabricio praesto erant ad Hypotyposeon recen- 
sionem codex Savilianus 11 s. XVI (S) et Vratislaviensis 
Khedig. 45 s. XV vel XVI (V). Genevensium autem edi- 
tionem sedulo adhibuit, et possidebat exemplar cui con- 
iecturae Salmasii ad marginem adscriptae erant, nec non 
lectiones quasdamParisinorum Mediceorum Ottobonianorum, 
quibus raro tamen utitur. Uterque librorum quos adhibuit 
eidem classi cui Laurentianus adnumerandus est, ex quo V 
— ut a me 1.1. p. 252 demonstratum est — manavit, cum 
Savilianus, eiusdem fere originis, ne una quidem lectione 
excellat. Itaque editio Fabriciana illa classe nititur, cuius 
exemplar nos Laurentianum habemus, cum editio Gene- 
vensium vulgatam plerumque lectionem suppeditaverit, quo 
factum est, ut textus acutissimi editoris opera optime con- 
stitueretur, quamquam de traditis male edoctus saepe in 
falsum incidit. Stephani quoque versionem elegantem et 
copiosas notas addidit vir eruditissimus, ut vel hodie edi- 
tionem illam non sine fructu consulas. 
Bekker Immanuel Bekker in Hypotyposibus nullum alium li- 
brum adhibuit, nisi quod Vratislaviensem denuo contulit. 
Neque omnem quam scriptor flagitabat curam ab eo adhi- 
bitam esse docet praefatio exilis quam editioni praenxit. 
Quid? qui ipse dicit (p. IV) inspexi alios (scil. codices), Mo- 
nacenses Venetos Florentinos, quos cum viderem neque ex- 
terna specie commendari et in mendas lacunasque conspi- 
rare, non sum cunctatus de manibus deponere, nonne' facile 
perspicere poterat codicum Graecorum strenuus investiga- 
tor Vratislaviensem sedulo a se ipso collatum e Lauren- 
tiano totum descriptum esse, Cizensem, cuius lectiones at- 
tulit, sine dubio e Marciano 262 manasse, Monacensem 
denique ceteros libros fide superare? Quae res in Vratis- 
laviensi eo magis mira est, quod codex ille in fine mutilus 
omnia quae inter p. 365, 6 et p. 596, 5 intercedunt non PRAEFATIO. XVII 

habet, cum Laurentianus totum Sextum exhibeat. Quo fac- 
tum est, ut saepe e Genevensium editione deteriorum lec- 
tiones aut meras coniecturas repeteret, cum genuina verba, 
i quae in V occurrebant, tamquam spernenda adnotationibus 
insereret. Sed nolo viro admirabili maioraque quam Sexti 
editionem animo volventi opprobrio vertere, quod infimae 
aetatis codices perscrutandos — ingratum sane munus — 
epigonis reliquerit. In emendandis autem scriptoris verbis 
pro eximia sermonis Graeci peritia optime versatus textum 
Fabriciano multis locis meliorem reddidit, ita ut editio eius 
hodie omnium fere in manibus sit, cuius paginas et versus, 
quam maxime fieri poterat, indicare studui. 

Post Bekkeri editionem Hypotyposeon textui emen- Com - 

, t ii- mentati- 

dando operam navaverunt m: onescri- 

L. Kayser, Beitrage zur Erklarung und Kritik des S. E., Philol. tlcae 

IV (1849) p. 48sqq. 
A. Nauck, Zu S. E., Philol. IY p. 199 sqq. 
R. Hercher (ad p. 20, 2), Philol. IX (1854) p. 591. 
Franciscus Kern (ad p. 51, 14sqq.), Zu Timon Phliasius, Philol. 

XXXV (1876) p. 373 sq. 
E. Pappenheim, Zum Text des S. E., Philol. XXXVI p. 415 sqq. 
— id. in commentario ad versionem Germanicam (Lipsiae 

1881). 
0. Apelt, Zu S. E., Mus. Rhen. XXXIX (1884) p.27sqq. 
E. Weber, Adversaria critica in Dion. Chrysost. et Sext. Emp. 

in Comment. in honor. 0. Ribbeckii, Lips. 1888, p. 500 sqq. 

Deinde Alfredus Holder, cum fama accepisset novam 
Sexti editionem a me parari, certiorem me fecit adservari 
Karlsruhiis in Bibliotheca Magni Ducis, cui praeest, exem- 
plar editionis Bekkerianae cum aliis schedis ad Sextum 
pertinentibus , in quibus Ludovicus Kayser olim Heidel- 
bergensis studiorum Sextianorum fructus deposuerat. Quae 
statim Berolinum misit vir humanissimus , ita ut coniec- 
turas, quae ineditae ibi latebant, excerpere possem. Sed 
religionis putavi esse in adnotatione mea ea tantum af- 
ferre, quae seria viderentur, ommissis omnibus eis qualia 
philologi ludi causa et quasi prima tentamina marginibus 
auctorum adscribere solemus. 

Sextus Empiricus L b XVm PRAEFATIO. 

m. DE SEXTI EMPIRICI VITAE ET OPERUM 
MEMORIA. 

De Sexti vita et scriptis tradita sunt haec: 

Diog. Laert. IX 116: *HqoS6xov de dirjxovGe Uet-xog 
6 'EfiitsiQMog, ov xai xu Senu xcov E%e%XLKcov %ui uXXu 
%uXXl6xu. Ee^xov 8e <$Lf\%ov6e ZuxoQvlvog 6 Kvd"r\vag, i(i- 
TCSLQLnbg %ui uvxog, 

Suid. s. v. 1 ) (p. 3283 Gaisf.): gi&og [XaiQtovevg, ddsX- 
<pidovg UXovxaQypV) ysyovcog %axd Mccqkov Mvxcovlvov xov 
Kui6uQU, cpdoGocpog,] (iud-r\xf\g ( Hqo66xov xov OvXaSeXcpaiov. 
^Hv de rf)g nvQQcoveiov dycoyr)g [%ui xoGovxov TtQog 
XL(jif]g xoo §u6lXsl r\v, &6xs %ui 6vvdL%d£sLv avxco]. "EyQutysv 
['iifthxa,] *Etcl6%stcxl%u 2 ) §L§Xiu ds%u. 

ib. (p. 3284 Gaisf.): Eeh,xog, Aiflvg, cpLXoaocpog. Z%s- 
kxlkcc iv ^L^XioLg l , Hvqqcovslu. 

Galeni Introductio s. Medicus c. 4 (XIV p. 683 Kiihn): 
xf)g Se i(iTCSLQL%f)g (scil. uLQS6ecog) TCQoe6xr\6e OLXlvog Kcoog^ 
6 TCQtoxog avxrjv drcoxe(iLv6(ievog cctco xf)g XoyL%f)g uLQe6ecog, 
xug dcpOQficcg Xaficov tcuqu ( HQO<piXov, oh %ui d%ov6xf\g iye- 
vexo. fteXovxeg 6e d%uQyut^eLV euvx&v xf\v ui f Qe6LVy Tva y 
TCQe6fivxeQu xf\g XoyL%f)g, "A%qcovu xbv A%Quyuvxlvov cpadv 
UQJ-U6&UL uvxf)g. (isxd QlXlvov sysvsxo SsQu%icov AXs^uvdQSvg^ 
elxu MtcoXXcovlol dvo, TCuxf\Q xe %ui viog, Avxioyslg. (is& ovg 
Mr\v66oxog %ui Ee^xog^ o't %ui d%QL@&g ixQuxvvuv uvxf)v. 
Anonymus Lambecii (Comment. de august. bibl. Caes. 
Vindob.VI [1674] p. 152) 3 ): 6vvs6xf\6uvxo xr\v i(i%SLQL%f\v 

1) Diu est, cum cognoverunt viri docti Sextum nostrum 
a Suida cum Sexto Chaeronensi Plutarchi nepote confundi, 
ad quem quae cancellis saepiuntur pertinere videntur. Pseudo- 
Eudocia quae in violario c. 900 (p 650 Flach) praebet, omnia 
e Suida hausit, nisi quod in primo lemmate post ds-na addit 
%ai ocXXa (fortasse e Diogene sumpta), in altero iv §l§Xlol? s' 
praebet. Sed non curamus tales Byzantinorum infimae aetatis 
fraudes (cf. Cohn P.-W. col. 912 sq.). 

2) Vide p. XX 2 . 

3) De hoc loco et eo qui sequitur velim consulas O.Kroeh- 
nert Canonesne poetarum scriptorum artificum per antiqui- 
tatem fuerunt (Diss. Regimont. 1897) p. 60 sq. PRAEFATIO. XIX 

ol'de' "Akqcov AxQayavtLvog, QvXLvog -Kcoog, ZeQaiticov AXe- 
l-avSQevg, He^tog, AnoXXcovLog. 

Cramer Anecdot. Paris. I p. 395, 20sqq.: %o6ol eialv ol 
6v6tr\6acievoL tr\v i{i7te t LQLxr}V latQLxrjv; — te66aQeg. — tiveg 
ourot; — "Axqcov 6 MxQayavtivog' &LXivog 6 Kooog' EaQa- 
itiag o AXe^avdQevg xal UeQ^tag 1 ) 6 ArtoXXcovLog. 

Cedreni comp. hist. ed. Bekker I p. 283, 15sqq.: Tql6- 
xaLdexatog Ue^tOL xal TlvQQcoveg, 6 fiev fir\ elvaL 7tdvtr\ yvco- 
6tbv xal xataXr\7ttbv 6 ZeE,tog Soyfiati^cov, iitejcov xal ivL6td- 
fievog' ofixog xal TtQog ita6av dvxeiite xe%vr\v xal i%L- 

6xr\(ir\v Axadr\(ia'Lxol xa\ HvQQcoveLOL dXXr\ aLQe6Lg 

cpLlo6ocpcov (e Sexti Hyp.I 220 — 235). ixXr\&r\6av de Axadr\- 
(laCxol Slcc tb iv xrj Axadr\(iia xdg &LaxQL§ccg avxovg noiei- 
6&aL. cbv ctQl-ag 6 Uvqqcov^ acp* ov UvQQcbveLOL i%exXr\$r\6av 
cpLlo6ocpoi) xr\v dxaxaXr\tyiav andvtcov %Qcotog eLGrjyayev, cog 
iitLyeLQelv iCev eig exdteQa, (ir\ iievtoL catocpaive6&ai (ir\6ev' 
ovdev yaQ elvaL eXeyev ovxe vor\xbv ovxe afc&rixbv dXr\&eg, 
dXXd Soxeiv xolg dv&QcbnoLg oftxcog eyeiv. 

Agathias II 29 (p. 127 sqq. Niebuhr): Avr\Q yaQ XLg 
EvQOg xb yevog, OvQaviog bvopa .... r\§ovXeto (iev yaQ 
xr\v icpexxLxr\v xaXov(ievr\v £r\lovv ifiTteiQiav xaxd xe 
JJvQQCOva xai Ze^xov xag d%oxQi6eLg TtOLefc&aL xal xeXog 
e%eLV xrjv dtaQai-iav xco }ir\dev oxlovv oie6d , aL Xr\%xbv xa&- 
e6xdvaL. 

Schol. in Luc. Icarom. 25 (p. 108, 15 Rabe): ovx ccxql- 
§&g xr\v Axadr\(iiav xoig HvQQCoveioLg r\toL 'EcpexxLXolg dito- 
vijieLg, AovxLave' dvxL$La6xeXXovxaL yccQ xovxoig ol i% Axa- 
6r\{iiag, cog avxcov e6XLv ixeivcov xcov TLvQQCoveicov dxov6aL 
iv xaig*T%oxv%co6e6LV (= I 220-— 235). e%a6%ov yovv 
xovxo VTtb xr\g L6o6d"eveiag xcov dvxL%dXcov Xoycov 
ovx e%ovxeg, 6%oxeQco %aQa6iOLev avxovg eig 6vy- 
xaxd$e6LV. 

Greg. Naz. or. XXI 12 (vol. 35 col. 1096 Migne): dcp ol 
6e Se^xoL xa\ TLvQQcoveg xal r) dvxi&exog yXco66a co6%eQ 1) Facile intellegitur hic Sexti nomen latere fortasse cum 
alio conflatum. 

SextuB Empiricu8 I. b* I XX PRAEFATIO. 

xi vo6r\\m dewbv xai nanorj&eg xalg i7wXr}6taig r)(i&)v eite- 
(p&aori XT ^- 

id. carm. II 1, 12, 304 (vol. 37 col. 1188 Migne): 
(if) ftot xa EeE^xov (trjdh IIvQQcovog %Xe%e' 
XovGuvitog sqqei, panQav 6 ZxayeiQixr\g, 
fjLrjdh HXdxcovog 6xeQye xr)v evyXcoxxiav. 
Doxograpliica aus Basiliusscholien yon Giorgio Pa- 
squali (Nachr. der K. Gesellsch. der Wissensch. zu Gottingen, 
Phil.-hist. Klasse 1910) p. 201: XXVIII: xb %i(i%xov 65>pa, 
o drj nalovGiv ai&iQiov xai xvxXocpoQixov, 3iQt,6xoxiXr\g %q&- 
xog ei6r\yr)6axo' a>g di xtveg oXovxai 6 Aevnavbg "OxeXXog, 
cog xai JSi^xog iv dySoco naQs&exo x&v 2%e%xi%(ov 
(= adv. phys. II 316). 

Accedit locus Cosmae Hierosolymitani cognomine Philo- 
gregorii, qui in commentario ad Carmina Gregorii Nazian- 
zeni Theologica (vol. 38 col. 555 sq. Migne) descripsit ar- 
gumenta Hypotyposeon nonnullis additis quae e primis 
earum paginis vix intellecta corrasit 1 ): 

Aeyovxat xiveg IIvQQcbvtoi v%oxv%co6etg %soi xr)g 6xi- 
tyecog olov 
tdk.1 %eoi xebv Xoycov xr)g axetyecog xai 

6vo(ia6icbv avxr)g %ai 
ivvoicbv nal 
ccqi&)v avxf)g 

ei doy(iaxi£et, 6 i%t6xe%xix6g 2 ) 
ei ai'Qe6iv eyei 
ei cpvtiioXoyei 1) Vide Herm. tom. XLVI p. 106 sq. — Descripsi locum 
ex Mignei editione adhibita nova Vaticani 1260, qui solus 
servavit opus, collatione a Georgio Pasquali, qua est erga me 
comitate, sedulo confecta. Qua nisus multa ab Angelo Mai 
perperam lecta restituere potui; emendavi autem non nisi 
quae manifeste corrupta videbantur, lacunarum signa eis 
locis ponens, quibus titulos excidisse docent argumenta no- 
strorum librorum (vide p. 3. 63. 132). 

2) Memorabilis ea de re videtur varia lectio ini6xs-Jttiy.6s 
pro exsntixos, quod apud Suidam (cf. p. XVIII 2 ) et in codici- 
bus EAB (cf. ad p. 5, 21) recurrit. PRAEFATIO. XXI 

ei avaiQSi xa cpaivofieva, 

xt xb KQixr\Qiov xr\g Gxiipecog 

xt xb xiXog 

xtveg ol okotiieQeig XQonoi xrjg i7to%f)g 

xtveg ol di%a xqotioi xal 

xtveg oi itivxe 

< • • • •> 

<•• > 

xtveg ai 6Ke7txtKal cpcovai 

xig r) ovdiv 

xig r\ [laXXov 

xtg r) a.6acpeia 

xt xb k%e6xiv Kal 

xb xaya %al 

xi xb iniyco 

ovdev OQi£co 

xi xb navxa ccKaxaXrjTtxa 1 ) 

oxi itavxl Xoyco Xoyog i6og avxi%eixai 

<•••••••'••> 

xig r) e7ti6%e7txiKr} o$bg \xr\v\ iitl xr\v ^HqanXeixov cpi- 

Xo6ocpiav 
ei tiiacpiQei xi r) Jr\(iOKQixov xr)g 6Kitpecog 
ei SiacpiQei xi xcov 'AKadr\(Jua>v ^ 6Kityig 

< > 

<•••••••> 

ei r) Kaxa iaxQi%r\v e\x7teiQia r\ avxr) e6xiv xy 6Kityei 

<•,••••••••> 

Tto&ev ccQKxiov xf)g 7tQog xovg SoypaxiKovg ty\xr\6ecog Lib. n 

xi xb KQixr\Qiov 

ei e6xi KQixr\Qiov aXrj&eiag . , 

r \ t > T 
XI XQ VCp OV 

xi xb b*i o% 

xi xb Ka& o 

TteoX aXr\&ovg xal aXri&etag 

ei xi xb aXr\%ig 1) ciTtatuXeirtTcog (8ic) cod. XXII PRAEFATIO. 

zl xb 6r\(islov 

SL S6XL XL 1 ) 67](lSlOV SvSsiKXMQV 

xig r) anoSsi^ig 

<. . . ...,.,.> 

xivsg ol 6vXXoyL6(ioi 

< > 

<••••••> 

I XL XO CpV6l%bv (ISQOg 

xivsg dL 6ga6XL%ccl aQycci 
xi &s6g 

XL XO CCLXLOV \%al 7] TtSQL XOV §LOV XS%Vr]\ 

< .....> 

xtvsg al vXlkccl a.Q%cd 
sl %axaXr]rtxa xcc 6(6(iaxa 
[sl aKaxaXrptxa xcc a6co(iaxa] 
xig i) KQa6Lg 
xig 7] %LV7]6Lg 

nsol xijg (isxac^XrjxLKrjg (sic) KLvr)6S(og 
TtSQL av£r)6scog ucch (isico6scog . 
tzsqI acpaLQS6scog xal rtQO^y&s^ecog 
%sql Kisxa&s6scog 
itSQL oXov xal (ISQOVg 
rtSQL <pv6LKr)g (iexa(SoXr)g 
%sql ysvs6scog nal cp&OQccg 

<. . . — . .> 

7tSQL XOrtOV 
TtSQL %QOVOV 

XL XO 2 ) Tj&LKOV (ISQOg 

<•-•••> 

SL S6XLV XL XOVXCOV 3 ) Cp\)6SL 

<•••••> 

sl s6xlv xLg nsQL xbv fiiov xsyyr] 1) sIel rlg cod. 

2) xovxo cod. 

3) rovro cod. PRAEFATIO. XXIH 

si cocpsXsl xbv s%ovxa avxf\v 

\7tSQL &Qld , (lOV~\ 

[xi s6xl cpv6SL aya&bv %ai %axbv (%ai a)§Lcc(pOQOv\ 

Avxai iisv at xcov TLvqqcovUov v7toxv7tco6scov 7tXo%ai' 
Xf,Qov ds xavxag cpr\6iv 6 &stog rQr\yoQLog. TlaQsiodyovOi 
yccQ M.QL6xoxsXr\v %ai 'ETtinovQov %cci dXXovg xcov Zxco'C%cov^ 
cog anscpi)vavxo %soi anaxaXrjTtxcov 1 ). av&Lg KXsLXOLiaypv 
%ai KaQveddrjv %ai Xoltccov al £r\xf\6SLg xcov 34%adr}LLLa%cov. ai 
xcov 6%S7tXL%cov icpsi~f\g' tcsql xcov dvcoxdxco xqlcov <pLXo60(picov, 
xf t g doyLiatixfjg, xr t g 34%aSr\LiLa%f\g %ai xf\g 6%S7txL%f\g 2 ). %ai 
drtb xov cpaivs6&aL xbv TLvQQcova tcsql xr\v 6%S7txL%f\v xcov 
%qo avxov 6coLiaxLY,c6xsQOV %ai S7tLcpavs6xsQ0v TtQOOsXiqXv&svai 
xfj 6%stySL 3 ), r\vxLva %ai SvvaciLV OQ%ovxaL 4: ), %al Ttd&og 5 ) 
TtSQL xcov 6zs7txoLisvcov. — Kal TtoXvg av sXr\ Xdyog xd i(ps£f\g 
iv TtXdxsL Xr\Qr\Liaxa dLsl-isvaL, r o6a xs aTtOQslv olov xs %ai 
diir\%avsLv %a\ iv&ov6Lav %ai i£s6xr\%svaL 6 ), axiva itdvxa 
xsyvLXcbv 6 ftsZog TQr\yoQLog Xr\Qr\fiaxa &7tscpr\vaxo. 

Quae testimonia si attento animo perlustraveris , sine 
dubio haerebis in eis, quae de titulis et numeris operum 
Sextianorum in sensum prorsus contrarium illic dicta in- 
venies. Ipse autem ut meam quoque de eis sententiam hie 
breviter aperiam, eo moveor, quod video omnia fere quae 
Eug. Pappenbeim (De Sexti Empirici libroram numero et 
ordine, Progr.Berol. 1874) et alii disputaverunt, quamquam 
nulla sint, tamen in compendiis, quibus plurimi utuntur, 
pro veris atque certissimis venditari. Qui vir doctus, in 
Sexto Empirico ceteroquin optime versatus decem illa 
2%S7txL%d apud Diogenem et Suidam obvia pro decem no- 
tissimis modis Scepticis (xQoitoLg) babenda esse non veritus 

1) cf. Hyp. I 3. 2) cf. Hyp. I 4. 3) cf. Hyp. I 7. 

4) cf. Hyp. I 8. 

5) cf. Hyp. I 7, ubi nsgi xbv gy.skxqllsvov codd. 

6) dTtogstv et &Lir\%avslv cf. Hyp. I 7 ; verbum ivfrovdi&v, 
cum desit apud Sextum, aut corruptum aut ab ipso Cosma per 
errorem receptum puto, iisGxrpcivaL fort. ad Hyp. I 68 \l%- 
cxdvxog xf\g %axaXr\%XL%f\g cpavxaGiag) aut ad glossema aliquod 
referendum est. XXIV PRAEFATIO. 

est asserere, quamquam ipse Diogenes testatur hos modos 
omnibus Scepticis communes fuisse, sedulo enarrans quo- 
modo Aenesidemus, Sextus, Favorinus eos adornaverint (IX 
87). Silentio autem praetermitto , quod de Suida compi- 
latore tamquam de homine litterato abunde verba facit, 
quin etiam totas paginas ingenti locorum mole implet, 
quibus nihil in rem probatur, cum ipsum cardinem, in quo 
tota quaestio vertatur, ne attinxerit quidem. 

Nobis autem proficiscendum est a Diogene Laertio ut 
a teste antiquissimo : ille igitur decem libros ZxeitTixcc no- 
verat. Atque facile unusquisque perspiciet ex eo fluxisse 
quae Suidas in primo lemmate exhibet, cum in altero subito 
TlvQqmveia exsurgant. Quae res quomodo explicanda sit, 
iam videamus. 

Atque primum quidem omnes viri docti mirum in 
modum consentiunt decem illa Ev.ntxiY.a eos libros esse, 
quibus Sextus dogmaticos et mathematicos , i. e. libera- 
lium artium magistros, impugnat. Sed titulis eorum per- 
pensis invenies undecim illos esse. Quam ob rem Fabri- 
cius disputationem quae est contra arithmeticos cum ea 
quae in geometras est instituta conglutinavit. Sed cum 
Bekkerus codicum divisionem restituisset, vetus illa diffi- 
cultas manebat, quae Eugenium Pappenheim ad infeli- 
cissimam coniecturam abduxit. Nam dubitari non potest, 
quin Sekcc numerus ad libros Sexti referendus sit. Sed 
aliter instituenda erat quaestio, quod nec ipse nec alius 
temptavit. 

Quid? quod Diogenes tres v7tOTv%cbce(ov libros omnino 
non affert? Atque noverat quidem illos, cum nisi ex primo 
eorum quae de modis Scepticis habet repetere non posset. 
Neque verisimile est ipsas Hypotyposes a posteris solas 
fere lectitatas (vide p. IX/X), quae totius quasi Scepticae 
compendium suo iure appellentur, ab eo neglectas esse. 
Immo erant in manibus Diogenis cum reliquis Sexti operi- 
bus: omnia autem haec 2?x£7mxa, inter quae tres primi 
libri erant vrtozviubaeig, decem voluminibus continebantur. 
Ipsum igitur corpus illud, quod nobis traditum est, iam PRAEFATIO. XXV Diogenis temporibus exstitit, cum omnia Sexti Empirici 
scripta Sceptica in unum coacta essent. 

At tamen iure quaesiveris, quo tandem modo, si ita 
rem se habere statuerimus, decem librorum numerus eva- 
surus sit. Sed fac volumina papyracea eos fuisse, et fa- 
cile videbis recta esse, quae proposui. Adscribam autem 
singulorum operum — nam librorum dicere non amplius 
placet — ambitum, quem veterum morem secutus 1 ) ad 
versuum, quos complectuntur, numerum computavi. Est 
autem hic versus heroicus, i. e. 36 fere litterarum. Ratio- 
nem, quam secundum Bekkerianae editionis paginas et 
versus institui, ad apicem rectam esse vix exspectabis, ne- 
que spondeo de numeris; ad ea autem quae dixi compro- 
banda satis, opinor, valebunt. ordo codi- 


ordo Bek- 
cum 


keri 
versus {a%l%ot) 


1 


1 


Hyp. I 


2000 


2 


2 


Hyp. II 


2100 


3 


3 


Hyp. III 


2500 


4 


9 


adv. gramm. 


2600 


5 


10 


adv. rhet. 
adv. geom. 


770 
840 
adv. arithm. 


250 


2870 


adv. astrol. 


540 
adv. music. 


470 
6 


4 


adv. log. I 


3500 


7 


5 


adv. log. II 


3600 


8 


6 


adv. phys. I 


3000 


9 


7 


adv. phys. H 


2200 


10 


8 


adv. eth. 


1800 

Omnes igitur contra rhetores geometras arithmeticos 
astrologicos musicos disputationes uno volumine inclusae 
erant, quod modum solitum exaequabat. Nam vix creden- 
dum est cum magnis illis voluminibus 3600 vel 3500 ver- 
suum alia adservata esse, quae ne sextam quidem eorum 
partem continerent. 

Haec de Scepticorum Sexti Empirici corpore. Sed 1) Cf.Th.Birt, Das antike Buchwesen, Berol. 1882, p.307sqq. Bl)Cf.Th.: XXVI PKAEFATIO. 

Hypotyposes seorsum circumlatas esse iam supra adnota- 
vimus (p. X 1 ). Unde titulum nvpocbvsia in alterum Suidae 
lemma receptum esse mihi quidem verisimile videtur. No- 
tissimum enim illud' opus omnium operum Sextianorum 
fuisse e testimoniis perspicitur. 

Sed plura nunc didicimus. Volumina decem cum in 
codicis formam transscriberentur, Hypotyposes quidem 
primo loco ponendas esse unusquisque scriba facile vide- 
bat. Sed de quinque adv. dogmaticos et duobus adversus 
lnathematicos scriptis dubitatio essepoterat. Itaquefactum 
est, ut ille qui archetypum librorum nostrorum vel potius 
exemplar eius antiquissimum quod codicis forma exara- 
tum erat, descripsit, duos adv. math. libros post Hypoty- 
poses collocaret, quinque adv. dogm. adderet. Priorum 
autem voluminum memoriam servaverunt subscriptiones 
quaedam in codicibus nostris obviae: nam post librum adv. 
log. I legitur GiEjov s^TtsiQiKOv v%o^vr\\iarcov rb s§dofiov, 
post librum adv. phys. I ai^rov rcov elg 8e%a rboydoov, 
post librum adv. eth. as£rov i[i7tsiQixov v7to[ivri!AczrcQV to 6i- 
%arov' rikog %rk. Quae omnia, nisi mecum facies, numquam 
expedire poteris. 

Sin autem amplius repugnaveris in sententiam ire meam, 
afferam locum insignem e scholiis in Basilium , quae nuper- 
rime e codice praecipue Genuensi Georgii Pasquali sollertia 
protracta sunt (vide p. XX). Laudatur hic secundus adv. 
phys. liber ut octavus. Quod neque in codicum neque in 
Bekkerianum ordinem quadrare primo quidem obtutu vide- 
tur, cum illic nonum, hic septimum locum obtineat. Sin 
autem sumpseris scholiastam vel potius eius auctorem 
Zi'£rog iv r\' (i. e. in septimo libro) legisse, quod perperam 
pro numero VIII acceperit, tota quaestio solvetur. Mos 
autem libros litteris secundum ordinem alphabeticum no- 
tandi a carminibus Homericis ductus apud posteros quoque 
vigebat; unde nascebantur eiusmodi errores. Quibus e. g. 
obviam itur in subscriptione libri sexti Stromatum Cle- 
mentis Alexandrini, aequalis Sexti Empirici, ubi adnotatur: 
Crqco^arsvg s%rog b xccl £r)ra. In septimo igitur legerat PRAEFATIO. XXVII 

scriptor ea quae affert, ita ut eluceat in eius codice libros 
eodem modo quo apud Bekkerum dispositos esse. 

Sed alia quaestio inter viros doctos orta est: omniane 
Sexti scripta Sceptica servata sint? Nam cum Sextus 
ipse multis locis lectores — neque id sine magna incon- 
stantia — ad sua relegasset, fieri non poterat, quin de qui- 
busdam scriptis tamquam deperditis hariolarentur. Quae 
optime enodavit Pappenheimius, quem hic in omnibus se- 
quor. Adscripsi igitur singulis locis, quibus Sextus se ipse 
citat eos locos, ad quos respicit: in dubio tamen sum, quid 
verba II 219 sv aXXoig SLaXs^oLisQ-a et II 215 nsoi llsv tov- 
tcdv %ai slaav&Lg diaXs^oLLS&a sibi velint. Incertum esse, 
num Sextus promissum solverit, cum Pappenheimio (p.7) 
equidem credo, sed cum sciamus Sextum non semper eam 
curam, quam par erat, in scribendo adhibuisse, quippe qui 
— ut cetera transeam — easdem sententias eisdem fere 
verbis Hyp. II 117— 118 et 119—120 repetiverit, caven- 
dum est, ne quid ex verbis illis obscurioribus de scriptis 
quibusdam deperditis vel capitibus interceptis eruere stude- 
amus. Haud aliter de libro vel libris %sqI tyvyr\g inscrip- 
tis iudicandum est, de quibus Pappenheimius litem sub 
iudice reliquit: cum enim Sextus dicat adv. mus. 55 
&XXa (irjv ovdsv s<Sxi ipv%r]^ na&cog sv tolg Ttsoi avtrjg 
VTtoLivrjLiaaLv sSslkvvllsv et adv. dogm. IV 284 siQ7\xai, 
Ss nsoi rovzcov cckqi§s6t£qov xav trj Ttsoi %qity\qiov Gnsipsi 
xav Toig 7tSQi tyv%r)g primo loco ad ea quae Hyp. II 
31sqq., altero ad ea quae adv. dogm. I i. e sv tfj itsoi kql- 
rrjQtov 6%stySL passim de anima proferuntur, illum nos re- 
legare persuasum habeo. 

Quae tamen laudantur ab ipso Empirico adv. dogm. 
I 202 'iaTQLKa vTtOLivrjiiaTa aetatem non tulerunt. Id eo 
factum esse puto, quod in alio corpore atque scripta Scep- 
tica exstabant, ita ut, cum hominum curiositatem non 
eodem modo allicerent, temporum iniuria evanescerent. 
Scripta autem philosopha, in primis Hypotyposes, in schola 
Sceptica tamquam maxima eius propugnacula adservata 
esse docent testimonia, quibus Sexti nomen cum Pyrrhonis XXVIII PRAEFATIO. 

saepe coniungitur: inde per temporum decursum miro quo- 
dam fortunae beneficio ad nostram aetatem pervenerunt. Sed iam in eo est, ut hoc volumen, quod cetera dis 
adiuvantibus mox sequentur, in publicum prodeat. Restat 
officium sane iucundissimum gratias agendi amicis soller- 
tissimis, qui in plagulis purgandis non solum typothetae 
sed meos quoque errores sustulerunt: Christiano Jensen 
Georgio Pasquali Alexandro Rustow Alfredo Wolff. In 
exornanda autem editione maxime adiutus sum benigno 
Hermanni Diels consilio, qui inspectis schedis meis, ut de 
eis ad amplissimum philosophorum ordinem universitatis 
nostrae referret, pro eximia sua doctrina multa adnotaverit, 
quae in usum meum vocare potui, interdum ipsi textui 
manum admovens. Quibus omnibus quid ipse Sextus de- 
beat, docebit adnotatio critica. 

Scr. Berolini m. Mai. a. h. s. XI. 

HERMANNUS MUTSCHMANN. 2EHT0Y EMIIEIPIKOY 

IIYPPiiNBiaN YnOTYniiSEiiF 

a b r Conspectus siglorum. 

a: Codices. 
L = Laur. 85, 11 s. XV. 
M = Monac. 439 s. XIV. 
E = Paris. 1964 s. XV. 
A = Paris. 1963 s. XVI. 
B = Berol. Phill. 1518 s. XVI. 
G = consensus horum codicum. 

P = Paris. suppl. 1156 foll. 21 et 22 s. X. 
T = Translatio latina in Paris. lat. 14700 foll. 83r— 132v 
s. XIV. in. 

b: Editiones. 
Gen. = Petri et Jacobi Chouetorum Genevae 1621. 
Fabr. = J. A. Fabricii Lipsiae 1718. 
Bekk. = Immanuelis Bekker Berolini 1842. IITPP&NEI&N XnOTTII&SE&N 

T£N EIS TPIA TO IIP&TON. 
Tdde £ve6%iv ev rc5 7tQ(br<p x&v IIvQQcoveCcav 

V7tOtV7tG)6e(OV' 

d 7CSqI xf)g &v(oxdx(o diacpoqag x&v (pLXo60(pL&v 

fi txsql x&v Xoyav xfjg 6%£ty£(og 

y tcsqX x&v 6vofia6i&v avxfjg 

S' xig %vvoia 6x,sipS(og 

s' ItSQl XOV 6V.STtXlY.0V 

g' 7CsqI x&v aQ%&v avxfjg 

£" si 8oyybaxi£si 6 6Y.S7tXLY.6g 

rf si aiQS6iv ^%si 

%-' si (pv6LO%oysl 

l si avaLQSl xd (paLvdfisva 

La' TtsQL xov kqlxtiqlov xfjg 6Y.sipS(og 

i@' 7tSQl xov xsXovg avxfjg 

iy 7tSQL x&v 6Xo6%sq&v XQOTttov xfjg 6Y,ilpSCOg 

i$' 7tSQL x&v dina XQOTtav 

LS TtSQL X&V TtivXS XQ07t(OV 

Lg' 7tSQL X&V dvO XQ07t(OV 

l£ xlvsg XQOTtoi (xfjgy x&v aixLoXoyLX&v dvaxQ07tfjg 

L7\ TtSQl X&V 6Y.S7CXLY&V (p(OV&V 

id'' TtSQl xf)g f ov ti&XXov' (cpavfjgy 

y! TtSQl a(pa6tag 

%d txsqI xov *xd%d > ' %al xov ^fffTt'* nal xov 'ivSixsxaL* 

Y§' TtSQl XOV HTt&l®? Argunientum primi libri in codicibus misere foedatum 
jorrexi secundum titulos 3 8cav(oxdx(o G 15 6Xo6%SQ&g L 
19 xivsg xqotiol x&v aixcoXoyoviiivcov avaxQonfjg G 21 7CSql 
:ov ovdhv ii&XXov G || (p(ovf)g addidi 23 tisqI xov $!-s6xl 
lal xov xd%a G 

1* IITPP&NEI&N 

■ay %sq\ xov r ovdhv 6(>/£<»' 

%&' %sq\ xov K %dvxa l6t\v aoQL6xa > 

%s' %sq\ xov r %dvxa i6xlv aY.axdXr\%xa > 

%<s' %sq\ xov ' ' d%axaXr\%xco > (^v.a\ *ov %axaXa\L$dvcoy 

x£' %SQL XOV *%aVXL (XoyCp X6yOV L60V CCVXLKSL^&aLy 

%r\ %aQa%rjyfiaxa %sq\ xcov 6xs%xlkcov cpcovcov 

jtoK sl r) 6%E%xvx.f\ b&og i6XLv i%\ xf\v ^HQavlsLtSLOv cpLlo- 
6ocplav 

X' si dLacpiQSir) 4r\\LOY,QLXsiog aLQs6Lg xf)g 6xiipecog 

Xa' sl diacpSQSL f) KvQr\va'L%f\ xf)g 6xiipecog 

X§' sl SiacpiQSL r) IlQcoxayoQSLog xfjg 6xiipscog 

Xy sl diacp^QSL x&v 'Ayia8r\\LL<bv r) 6niipLg 

Xd' sl f\ xaxd xrjv iaxQLKf)v i\i%eLQta f) avxr\ s6xl xj) 6x.iipsL a %eq\ xr)g dvcoxdxco StacpOQccg xCov cptXocsocptcov. 

Tolg fcrjtvOcl xi %Qcty\ia r) evqecSlv ETtaxoXov&ELV ELKog r) 
aQVr)6LV EVQECEcog kol aKaxaXr\ipiag bfioXoyiav 7) i%i(iovr)v 

2 £r\xr)CS£cog. 6lo%eq 1'cScog %al etcI xcov Kaxa cptXocsocpiav £r\- 
xov[ievcov ol [isv EVQrjKEvaL xb dXrj&hg Ecpacsav, ot S J ditEcpr)- 
vavxo fir) dvvaxbv slvai xovxo KaxaXrjcp^fivat ^ ol 6h exl 

3 £r\xovcstv. %al EVQrjKivat \ihv 6okovcSlv ol Idicog %aXovp,Evoi 
doyiiaxLKOL, olov oi %eqi 'AQL6xoxiXr\v %al J Eiti%ovQOv %al\ 
tovg SxcotKOvg %al dXXot xtvig, cog Sh %eq\ d%axaXr\Ttxcov 
d%scpr\vavxo oi %eqI KXsLx6\iaypv %al KaQvsddr\v %al dX- 

^ Xov 9 Anadrmcti'Kol) %r\xov6t 6h oi 6ke%zlkoL o&sv svXoycog 
8okov6lv ai dvcotdtco cptXo6ocpiat tQslg slvaL, 8oy\iaxLKr) 
^AKaSrjiiaLKr) 6K£%xtKr\. %eqI fihv ovv xcov dXXcov EXEQOtg 
aQ(io6EL XsyELV) TtEQL dh xf)g CK£7tXLKf)g dycoyf)g v%oxv%co- 
xtKtog ETtl xov TtaQovtog r)\i£tg eQOVLisv, ekelvo %QOEL%6vxsg 9 
oxt %eq\ ovdsvbg xcov Xs%^r\60fHEvcov SLafisfiaLOvyLE&a chg 
ovxcog £%ovxog itdvxcog Ka&d%£Q Xiyo\\,£V, dXXd Kaxd xb vvv 
cpatvdfisvov r){iiv icsxoQLKcag dnayyiXXofisv %eql EKacsxov. Argum. 3 %axaXr\%xd G 4 %a\ ov %ax. om. G 5 X6yq 
— avxLKEte&aL om. G 6 xf)g 6KS%XL%f)g cpcovf)g G 11 6 %qou- 
xayoQSLog xf)g 6niipscog si $LacpiQel r) scr. : 6 G 13 xr\v om. B | 
Textus 13 v%oxv%coxLKcbg om. T 14 %QOSL%6vxsg T (pre- 
dicentes): %qo6sl%. G TII0TTII&2E&N A. 5 

|3' %sql xcov Xoycov xf\g 6%sifjscog. 
Tiqg 6%S7txt%f\g ovv cpLXo6ocpiag 6 klsv XsysxaL xa&oXov 5 
Xoyog 6 ds siSiKog, %al %a&6Xov klsv sv co xbv %aoa%xf\qa 
h xf)g 6%stystog i^XL&SLis&a, Xsyovtsg xlg svvoia avxrjg %al 
xlvsg aqyaL %al xivsg Xoyoi, xi xs %QLxf\QLOv %al xi xsXog, 
%a\ xivsg ol xqotvol xf)g STtoyf^g^ %a\ ittog itaqaXa^dvoKisv 
xag 6%s%xt%ag d%ocpa6sig , %al xr)v 8l&%ql6lv xf\g 6%sipscog 
d%b xcov %aQa%SLiisvcov avxrj cpLXocsocpLcoV si§L%bg Ss sv co 6 
> TtQog s%a6xov {iSQog xr)g %aXovKisvr\g cpLXodocpiag dvxiXsyo- 
\l lisv. %sql xov %a&6Xov dr\ tcqcoxov §LaXdficoKisv Xoyov, 
\ aQ^diisvoL xf\g vcpr\yr\6scog d%b xcov xf)g 6%s%XL%f)g ccycoyfjg 
bvoKidxcov. 

y JJsql xcov bvOLLaOLtov xr)g 6%s%XL%f\g. 
*H 6%s%XL%r) xoivvv dycoyr) %aXslxaL kksv %al £r\xr\XL%r) 7 
5 d%b svsQysiag xf)g %axd xb £y\xslv %a\ 6%s%xs6$aL , %al 
scps%XL%r) ditb xov iisxa xr)v £r)xr\6LV %sq\ xbv 6%s%xokisvov 
yLvofisvov Ttd&ovg, %al d%OQr\XL%r) r\xoL ditb xov %sq\ itav- 
xbg drtOQSLv %al £r\xsLVj cog svLoi cpa6Lv, r) d%b xov dkir\ya- 
vslv TtQog 6vy%axd&s6Lv r) aQvr\6LV, %al IIvQQcovsiog d%b 
o xov cpaivs6&cCL r)[iLv xbv IIvQQcova 6coKiaxL%coxsQ0v %al s%l- 
cpavs6xsQ0v xcov tcqo avxov TtQO^sXrjXv&svaL xrj 6%sipSL. 

6' Ti s6xl 6%styLg. 
"E6xl Ss f) 6%S7txL%r\ SvvaiLLg dvxL&sxi^r) cpai- 8 
VOKISVCOV xs %al VOOVKISVCOV x«0' olov8f\7toxs XQO- 
%ov, dcp' r)g SQiOKis&a dLa xr)v sv xolg dvxL%SLfis- 
15 voLg %QayLia6L %al XoyoLg i6o6% , svsiav xb klsv %qco- 
Sarov slg s%oif\v, xb ds Ktsxa xovxo sig dxaQa^iav. 
*dvvaLiLv' (isv ovv avxr)v %aXox>Kisv ov %axd xb Tts- 9 § 7~ Diog. Laert. IX 69. 70. 1 TtQ&tov LM: TtQcatov EAB 6 t&v 6%e7ttOKtevcov Gen. 
yivo[ievov LM : yevouiivov EAB || yLv. itd&. om. T 10 tbv 
a. Gen. 11 ngoael. LM: TtqoeX. EAB 13/14 tQOTtovMEAB: 
b-rtcav L 7 . 

om. Gen. 

tQ07t(0V L 6 IITPP&NEI&N 

qisqyov dXX^ dnXcog %axa xb dvva6&aL' ^cpaivo^ieva Sh 
Xa(ipdvo(iev vvv xd ai6Q"r\xd, SioitEQ dvxLdLa6xiXXo(iev 
avxoZg xa vor\xd. xb de *%a& oiovdrjTtoxs xqotcov' Svva- 
xav TtQOGaQ^o^eG&aL %al xy dvvdfieLj iva aTtXcog xb xr)g 
6vvd(iecog ovOKia, cog eiQr\%a(iev^ 7taQaXa(x§dvco(iev , nal xa. 
' avxL&etL%r) cpaLVO(iivcov xe %al voovicivcov' '' STtel yaQ %ol- 
niXcog avxLxi&epev xavxa, r) cpaLvbcieva cpaLvofiivoLg r) 
voovKieva voov(iivoLg r) evaXXal), dvxLXL&ivxeg, Zva %a6ai 
al avxL&iGeig i(i%eQLiycovxaL, Xiyofiev 'xa-fr' olov8r\%oxe 2 
XQ07tov\ r) c ^ca<^ ,, oiov8r]%oxe XQOitov cpaLvoiiivcov xe nal 
voov(iivcov 7 ^ iva (ir) £r\x&(iev %cog cpaivexaL xa cpaLv6(ieva 
r) Ttcog voelxaL xd voovfieva, dXV a%Xcog xavxa Xafi^dvco- 

10 (iev. ^dvXLKeLfiivovg' Se Xoyovg %aQaXa(ifidvo(iev ofiyi %dv- 
xcog d%6cpa6LV xal %axdcpa6Lv, dXX' dnXcog dvxl xov (iayo(ii- s 
vovg. ( L6o6d"iveLav 9 6e Xiyo(iev xr)v %axd %i6xLv %al d%L6xiav 
L6oxr\xa, cog (ir\diva (ir\devbg TtQOKelC&aL xcov Kiayo(iivcov 
Xoycov cog %L6x6xeQ0v. *e%oyr\ di Igxl 6xa6Lg dvavoiag 6V r)v « 
ovie aLQO(iiv xl ovxe xi&efiev. ^dxaQai-ia' di i6xL ipvyr)g 
doyXr\6ia %al yaXr\vbxr\g. itcog de xrj s%oyr\ 6vvsL6iQysxaL r) 
dxaQat-ia, ev xolg %eql xiXovg (§ 25 — 30) v%0(ivr\60(isv. 

e' Heql xov 6%s%xl%ov. 

11 Kal 6 IIvQQcovELog de cpLXo6ocpog 8vvd(iEL xrj xr)g 6xe- 
%XL%r)g dycoyfjg ivvoia 6wa%odiSoxaL' e6xl yaQ 6 (isxiycov 
xavxrjg xr)g Svvdicecog. 

g' IIeql aQycov xr)g 6%ii\)Scog. 

12 ^Q%r)v de xr)g 6%s%XL%f\g alxLcodrj (iiv cpaiiev eivaL xr)v 
sX%ida xov dxaQa%xr\6ELv' ol yaQ fieyaXocpveZg xcov dv&Qco- 
Ttcov xaQa66o(ievOL dia xr)v iv xoZg %Qay(ia6LV dvcoKiaXiav, 1 
%al dnoQOvvxeg xi6iv avxcov yjQr) (iccXXov ^vynaxaxi&e^&aL, 
r\X&ov eTtl xb ^xeZv^ xi xe dXr\&ig e6xlv ev xoZg 7tQay(ia6L 21 rc5 Fabr. : x&v Gr: tb Gen. 23 post cpaivoiisva add. rj 
EAB 24 post vooviisva. add. 7} AB 26 r\— tqoizov om. EAB|| 
ts EAB: om. LM 30 a7tocpa6i? nal y.atdcpa6Lg L 3 r) 

MEAB: tf\L 9 ol ya^MEAB: ol \lsv L 11 ll&XXov %QV^ TIIOTTn&SE&N A. 7 

5 
xcci xt tysvSog, cog iv* xr\g im%Qiascog xovxcov dxaQanxrjaov- 
xsg. avaxdascog Ss xr)g ansitXLwqg iaxtv dQ%r) (idXLaxa xb 

5 itavxi Xoyco Xoyov Xaov dvxLnsZa&aL' ditb yaQ xovxov %axa- 
Xr\ysLv Soxovllsv slg xb (ir) Soy(iaxi&Lv. 

£' El doyLiaxl^SL 6 ansTtxtnog. 

AsyoLisv Ss (ir) Soy(iaxi&Lv xbv CHS7txL%bv ov nax inslvo 13 
xb ar\LiaLv6(isvov xov S6y(iaxog xaO 1 ' o S6y(icc slvai cpaai 
XLvsg kolvoxsqov xb svdonsLv xlvl TtQayLiaXL (xotg yaQ 
Y.axd cpavxaaiav %axr\vayaaaLLSVOLg Ttd&sat avyxaxaxi&sxat 

6 aKSTtXLKOg, olov OVK CCV sXrtOL ftSQLiaLVQLLSVQg r) tyV%OLLSVOg 

oxl Sokco (ir\ ftsQLLaivso&aL r) tyvysa&aL), dXXa (ir) Soy(iaxi£stv 
XiyoLcsv %a& > o Soyfia slvai cpaai xLVsg xr\v xlvl itQay- 
LiaxL xcov xaxd xdg i%L6xr\Liag £r\xov(isvcov dSr\Xcov 

5 avynaxd&saLV (pvSsvi yaQ xcov dSr)Xcov avynaxaxi&sxaL 6 
UvQQCovsLog). dX)? ovSs iv xco TtQOcpsQsa&aL itsoi xcov dSr)Xcov 14 
xdg axsTtxLxag cpcovdg, olov xr)v *ovSsv (laXXov* r\ xr)v c ovSsv 
oo^o)' r) XLva xcov dXXcov itsoi cov vGxsqov Xs'£,ollsv (§ 187 
sqq.) SoyLcaxi&L. 6 llsv yaQ SoyLLaxi^cov cog vitaQypv xi&sxaL 

*) xb TtQayfia inslvo o Xsysxai SoyLcaxi^SLv^ 6 Ss ansTtXLnbg xdg 
cpcovdg xiftr\GL xavxag ovy <hg ndvxcog vitaQypvaag' \)7toXa(i- 
fidvsL yaQ oxl, toartSQ r) "itdvxa iaxi tysvSr)' cpcovr) (isxd xcov 
dXXcov %ai savxr)v tysvSr) slvaL XsysL, %ai r) r ovSsv iaxLV 

6 dXr\&sg 9 OLLoicog, ovxcog %ai r) *ovSsv llcxXXov' (isxd xcov 
dXXcov %ai savxr)v cpr\aL (ir) llccXXov slvaL %ai Sid xovxo 
xolg dXXoLg savxr)v avLLTtSQLyQacpSL. xb <T avxb %ai i-iti xcov 
aXXcov a%sitXL%cov cpcovcov XsyocLSv. itXr)v dX)? sl 6 Soy(ia- 15 

5 xi£cov xi&ipLv cog VTtaQypv xovxo o Soy(iaxi£sL, 6 Ss ansitXL- 
%bg xdg cpcovdg avxov TtQOcpSQSxaL cog SvvdfiSL vcp savxcov 
TtSQLyQacpsa&aLj ovk dv iv xr\ TtQOcpOQa xovxcov Soy(iaxi£sLV 
Xsy&sir\. xb Ss (isyiaxov, iv xr\ TtQOcpOQa xcov cpcovcov xov- 13 dxuQaYxr\6avT8<s EAB 15 l6ov om. EAB 18 post 8 
inser. xai edd. 19 ivSoxsiv L 21 6 i%16v.STtxLY.bq EAB 
33 f) ex si L: sl EABM 6 malim. TtQOcpsQOHsvog || Svva- 

(tivag Kayser 7 fort. xovxcov (ovxos) Diels 8 x&v qpco- 
vmv om. EAB 8 IITPP&NEI&N 

tcov xb savrco cpaivofisvov Xiysi %a\ to Ttd&og aTtayyiXXsi, 
t6 iavrov ddo^d6Tcog y firjdev iteql tcov e^w&ev VTto%Ufii- : 
vcov dia§£§aiovfi£vog. 

rf Sl aiQECSLV £%£L 6 6%£7tTL%6g. 

16 Ofioicog Se cpEQOfiE&a %a\ iv tco EQcoTacj&at, u aiQEGw 
£%u 6 GxETtTMog. eI fihv <j>ap)> Tig aiQEGiv slvai Xiyu 
%qo6%Xl6lv 66y(ia6L TtoXXolg d%oXov$iav e%ov6l 
TtQog dXXr\Xd te %a\ (tc) cpuLVOfiEva, %a\ Xiyu doyfiu : 
TtQuyfiuTL d6*r\Xco 6vy%aTa$£6iv, cpr\6ofi£v fir\ s%elv1 

17 a r iQS6iv. sl 6i Tig uXqs6lv Elvai cpu6%si ttjv Xoyco tlvl 
xaTcc to cpuLvofisvov aKoXov&ovGav dycoyr\v^ s%si- 
vov toi; Xoyov cog s6tlv OQ&cog 6o%slv £r)v vno- 
detnvvovTog (rov oQ&cog (ir) fiovov %ut aQSTr\v Xafifiavo- 
fievov ccXX dcpeXi6xeQ0v) %a\ enl to s%i%£iv dvva6d-ai 
SiaxeivovTog^ al'Q£6iv cpafiev ejelv' dxoXov&ovfiev yuQ 
xivi Xoyco %utu to cpaivofievov v%o6u%vvvtl rjfilv to £rjv 
%Qog tu itdxQia e&rj %u\ rovg vofiovg %al Tug dycoydg %al 
Ta ol%ela %d&r\. 

& ei cpv6i.oXoyei 6 6%e%TL%6g. 

18 TluQu%Xr\6La 6e Xiyofiev %al ev tco £t\t£lv ei cpv6ioXo- 
yr\Tiov tco 6%e%tl%co' eve%a fiev yuQ tov (istu fisfiuiov 
7tei6fiaTog d%ocpuivs6&UL %sqi Tivog tcov v.utu Tr\v cpv6io- 
Xoyiav SoyfiaTifyfiivcov ov cpv6LoXoyov(isv ? eve%a 6s tov 
Ttavrl Xoyco Xoyov l6ov sysvv dvTiTi&ivai %a\ Tr\g UTUQu^iug 
aTtTOfiE&a T7\g cpv6ioXoyiag. ov"tco 6s %a\ to Xoyi%bv fiiqog 
%a\ to r)&i%bv rr\g Xsyofiivr\g cpiXo6ocpiag i%£Q%6fis&u. 

§§ 16—17 rv Diog. Laert. I 20. Suid. s. v. cuqsgls. 12/13 uiQsGiv fysi MEABT (sectam habeat): fysi ulq. L 
13 yuQ add. T (sienim aliquis vel sectam) 15 %d add. Bekk. j| 
Xiysi— cvy%. om. T. 15/15* doyiiati dSr\Xco G correxi coll. 
p. 5, 23/24: Soyfiu rvvl dd. Gen. 16 cpdcxoi EABT (dicat) 
18 Sonslv fort. secl. 21 uiqs6lv (Si) EAB 25 7tuQunlr\6ia — 
%ai om. EAB TnorrnazE&N a. 9 

i si dvaLQ0V6L xa cpaLVOiisva ol 6KS7txiKoi. 
01 Ss Xiyovxsg oxl avaioovGt, xa cpaLVOiisva ol 19 
6%sitXL%o\ dv{\%oot (io i So%ov6lv slvai x&v TCaq^ r)(iLV Xsyo- 

i (livcoV xd yaq xaxd cpavxa6iav 7tud"r\XL%r\v d§ovXf\xcog r\(iug 
dyovxa sig 6vynaxd\Ts6Lv ov% dvaxQinoiisv^ cog %al s'(i7tQO- 

5 6&sv (§ 17) sXiyo(isv' xavxa Si i6xt xd cpuLvoiisvu. oxav Ss 
^rjxcofisv^ sl xolovxov s6xl tb VTtoxsifisvov onoLOv cpatvstai^ tb 
fisv oxl cpatvstav StSo(isv, £r\xov(isv S ov itsol xov cpaivo(LS- 
vov dXXd 7tsoi instvov o Xiysxav Ttsol xov cpuLVOfiivov' 
xovxo Ss SiacpiQSi xov t,r\xslv txsql atixov tov cpaLVOfiivov. 

o olov cpatvstat ((isvy r)(iiv yXvxdfeiv tb (liXi (xovxo 6vyycoQ0v- 20 
(isV yXvxa£6(is&a yag afofhjTtxcog), si Ss %a\ yXvnv s6xlv 
o6ov stcl tgo Xoyco, £r\xov(isv' o ovx s6xi tb cpaivoiisvov 
aXXcc (tby Ttsoi xov cpaLvofiivov Xsy6(isvov. iccv Ss xal avxLXQvg 
xaxd xcbv cpaLVO(iivcov sqcoxcolisv Xoyovg, ovx avaLQslv @ov- 

5 X6(isvol xd cpaLVOLisva xovxovg sxtL&iLis&a, aXX* stclSslkvvv- 
tsg xr\v xcov Soy(iatLY.&v TtQOTtixscav' si yccQ tOLOvtog ccna- 
xscov s6tcv 6 Xoyog &6xs %a\ xa cpaLv6(isva (iovov ovyi 
xcbv 6cp&aX(LCQV r}(icov vcpaQitd&LV , itcog ov %Qr\ vcpOQa6&ai 
avxbv iv xolg dSr\XoLg, &6xs (ir\ %axa%oXovftovvxag avxcj* 

:o 7tQ07tsxsvs6&aL; 

lu TtSQL xov KQLxr\Qiov xr\g 6%S7tXL%f\g. 
"Oxl Ss xolg cpaLVO(iivoLg 7tQ06iyp(isv , Sr\Xov aitb xmv 21 
Xsyo(iivcov r\(xXv tcsql xov %QLxr\Qiov xr\g 6nsnxL%f\g dycoyf\g. 
XQLxr\QLOv Ss XiysxaL Siypg^ xo xssig ni6XLv vnaQ^scog r) dvv- 
TtaQttag Xa(if5av6(jLSvov,7CSQL ov sv tc3 dvtLQQr\tLH(p Xi'S,0(isv 
25 Xoycp (= II 14sqq.), to ts tov %Qa66SLV^ oo 7tQ06iypvtsg 
ocatcc tbv fiiov td (isv 7tQa660(isv td cT' ov, TtSQL o^ vvv Xiyo- 
(isv. HQLtr\QLOV toivvv cpa(isv slvaL tr\g 6%s%tL%f\g dycoyfjg 22: 
t6 cpaLvoiisvov 'j SvvdiiSL tr\v cpavta6iav ovtco naXovvtsg' 

1 dvaigovOL om. EAB 3 Ttaftr\xL%r\v LMT (fantasiam 
passibilem): Tta%r\xi-*.d EAB 4: dyovxag EAB 10 iisv addidl 
13 xb add. coll. v. 8 || xul uvxwQvg om. T 14 xb cpuivoiis- 
vov EAB Gen. 19 avxcov L 24 ovv EAB 26/27 Xiyoiisv xql- 
xif\QLov sIvul' cpuiihv eIvul tcsqI xf\? 67i. EAB 28 (^uvxovy 
ovxa Fabr. e codice Saviliano 10 IITPP&NEI&N 

iv itsiasL yaQ %a\ d§ovXf)rco Ttd&SL %EL(isvr\ d%f)rr\xog iarLv. I 
6ib tceqI (ihv xov cpaivsa&aL xolov r) xoiov xb v7to%si- 3 
(isvov ov6s\g i'aoog d(icpLa(Sr\xr\aEi, itsq\ 6h xov si xoiov- 

23 xov s6xlv OTtoiov cpaivsxav t,r\xslxai. xoig cpaLVOfisvoLg ovv 
7tQOOs%ovxsg %axd xr\v @icoxL%f\v xr\Qr\<Siv d6o£daxcog (tiov- 
(lev, stisI (ir\ 6vvd(t,E&a dvsvsQyr\X0L itavxditacsiv slvai. eol%s & 
6h avxr\ r\ (SLCOXL%r\ xr)Qr\6ig xsxQa(iSQr\g slvai %cc\ xb 
(isv xi e%elv iv vcpr\yr\asL cpvascog, xb 6h iv dvdy%i\ 
Tta&cbV) xb 6h iv 7taQa66asL v6(icov xs %a\ i&cov, xb 

24 6h iv 6i6aa%aXia xe%vcov, vcpr\yf)asL (ihv cpvainfj %atf r\v 
cpvaiKcog aia%"Y\xiKo\ %al vor\XL%oi ia(isv, rca&cbv 6h dvdy%r\ %a& 
r)v Xi(ibg (jlev i%\ XQOcpr\v r\(iccg 6dr\ysi, ditpog d' i%\ %6(ia, 
i&cbv 6h %a\ v6(icov %aQa66asL %a& r)v xb (ihv svasfisiv itaQa- 
Xa(i@dvo(isv ($Lcoxt,%cog cog dya&bv xb 6h dasfisiv cog cpavXov, 
xs%vcov 6h 6i6aa%aXia %a& r)v ov% dvsvsQyr\xoi ia(isv iv 1 
cclg 7taQaXa(ifldvo(iEv xsyyaig. xavxa 6h Ttdvxa cpa(isv d6o- 
£daxcog. 

1$ xi xb xsXog xf\g a%s%XL%f\g. 

25 Tovxoig d%6Xov%ov dv sir\ %a\7tSQ\ xov xsXovg xr\g a%s%XL- 
%r\g dycoyfjg ^ie^eX&eiv. saxi (jlev ovv xsXog xb ov %aQLv 
Ttdvxa TtQaxxsxaL r) ^scoQslxaL^ avxb 6h ov6svbg svs- 
%a, r) xb sa%axov xcov oqskxcov. cpafisv 6h cc%ql vvv xsXog 
slvaL xov a%E7tXL%ov xr\v iv xoig %axd 6o'£av dxaqa^iav %al 

26 iv xoig %axr\vay%aa(isvoLg (isxQLOTtd&ELav. aQ%d(isvog yaQ cpi- 
Xoaocpsiv VTtSQ xov xdg cpavxaaiag i%L%Qivai %al %axaXa($siv, 
xivsg (jlev siaLV dXr\&sig xivsg 6h tysv6sig, coaxs dxaQa%xr\- 
tfca, ivsTtsasv sig xf\v iaoa&svf) 6iacpcoviav^ r)v i%L%QivaL 
(ir\ 6vvd(jLSvog i%sa%sv' i%ia%6vxL 6h avxco xv%L%cog TtaQ- 

27 r\%oXovd"Y\aEv r\ iv xoig 6o'£aaxoig dxaQa^ia. 6 (ihv yaQ 
6o1~d£cov xi %aXbv xt\ cpvast r) %a%bv slvaL xaqdaasxaL 6id 
Ttavxog' %a\ oxs (ir\ TtaQsaxLV avxcb zd %aXa slvav 6o%ovvxa, 

§§ 25—27 ~ IE 235—237 31 a(upLc(i7}zri6SL T (dubitabit): a\Lcpi6(lr\tsl G 2 avrr\ 
r\ (SLarLKrj LM; r) §L(orLY,r\ avrr\ E: iv /^torixTj avrr\ (sic) AB 
B iiivroL EAB 7 66r\ysl f)(ia? M 14 ^is&X&zlv LM: disX- 
frsiv EAB TnOTTn£2E&N A. 11 

vtco rs roov <pv6SL kcckoov vo(ii&L TtOLvriXccrsfc&aL Kcci Slookel 
xcc ayu&a.) cog oletccl' ccitSQ KTr\6d(isvog tcXslo6l rccQccyccLg 
TtSQLTciitrei, Slcc ts t6 tcocqcc Xoyov xcci a(iirQcog STtcciQE- 
G&ttL Kcci <pofiov(isvog rf)v (jLETcc()oXr)v itavra %qcc66eL) lvcc 
o iir) aTtofittXr] tcc dycc&cc ccvrop Sokovvtcc slvaL. 6 ds ccoql- 28 

6T00V TCSQL TOOV TCQOg Tr\V CpV6LV KttXobv r) KCCKObV OVTE CpEVySL 
TL OVTS 6lC0K£L 6VVT0V00g' SlOTCEQ aTttQCCKTEL. OTtEQ OVV TtEQL 

'AtcsXXov rov £coyQcccpov XsysrccL^ rovro vTtf^Q^s roo 6KETtTLKob. 

7 <pa6L yccQ otl EKELVog LitTtov yQcccpcov Ktti rbv acpQOv TOV 

ltctcov (iL(if\6a6&aL rf\ yQcccpfj t3ovXr\&sig ovrcog aitsrvyjttvsv 

oog ccitELTtELv Kcci rr\v 6TtoyyLccv slg r)v ttTt£(icc66s rcc dnb 

TOV yQttCpsioV 1Q00(lCCTtt TtQ06QLlpttL TTJ SLKOVL' Tr\V 6s TtQO- 

5 6ccipcc(A.ivr\v ltctcov dcpQOv TtOLr)6aL (ii(ir\(icc. Kcci oi 6ke%tlko\ 29 
ovv rjXTtL^ov (ihv rr\v drccQa^iav dvccXfjtys^&aL Slcc tov rr)v 
dvcoiiaXiav robv <pttLVO(iivcov rs Kcci voovllsvoov iTtLKQLvccL, 
(ii) dvvri&ivTEg ds Ttoif\6ccL xovro ini6yov' STtL6ypv6L ds 
avrolg olov rvyLKobg f) araQa^ia TtaQr]KoXovd"Y]6Ev cog, 6klcc 

o 6co(iccri. ov (ir)v doyXrjrov Ttdvrr\ rbv 6ks%tlkov sIvccl vo- 
(ii£o(isv, dXX* 6yXsL6&cci <pcc(isv vitb robv KccTr]vccyKa6(iivoov' 
Kcci yccQ QLyovv itors 6(ioXoyov(isv xcci dLipf\v Kcci tolovto- 

TQOTCCC TIVCC Tttt6yELV. ttXXtt Ktti EV TOVTOLg 0$ (IEV l§LCQTttL 30 

8L66cclg 6vviypvraL TtEQL6rd6s6LV , vrto rs robv TCcc&obv ccv- 
5 robv Ktti ovy r\rrov vtco tov rccg TtEQi6Tcc6SLg rccvrccg xaxccg 

slvtXL CpV6EL dOKELV' 6 6h 6KSTtTLK0g TO TtQ068o£d£sLV OTL 
E6TL KttKOV TOVTOOV EKCC6T0V OOg TCQOg TT\V <pV6LV TtEQLCCLQCbv 

(iSTQLcoTEQOv Kcci iv TovTOLg aTtaXXtt66SL. 8lcx TOVTO OVV EV 
(isv rotg do%cc6roLg drccQcc^iav riXog slvcci cpcc(isv rov 6ke- 

QTtTLKOV, SV 8s TOLg KCCTr\VttyKtt6(lSV0Lg (ISTQLOTCd&BLCCV. TLVEg 

ds roov 8o%i(ioov 6kstctlkoov TtQ06iQ"r\Kav rovroLg kcll 
rr)v iv rttlg t,r\rr\6s6Lv iTto%r\v. 

ty tceql roov 6Xo6%eqcov tqotcqov rf)g STCO%f\g. 
Eitsi 8s rr\v ttTccQcc'8,iccv ttxoXov&ELV i<pd6K0(isv rr\ Ttsoi 31 
Ttdvroov iitoyr\) dxoXov&ov ccv sXr\ XiysLv oitcog r)(ilv r) STtoyr\ 

ZTdpluribusT 28 *a\ <ro> LEAB edd. 33 h%f\qlaL 
Gen. (sic) e Yesontiuo 409 vel cognato aliquo libro 22 a (in 
titulo): (?x£>£wg Gen. 23 imi M: &ri LEAB 24 ccv blt] 
XiyBtv MEAB: blt] X. ccv L in^ 12 IITPP&NEI&N 

( 
TCSQiytvExai. yivETai tolvvv av"Tr\ , cog av oXo6y£Qi6TEQOV 2\ 
elttol Tt£, 6lcc Tr)g avTL&i^ECog tcov TtQayciaTcov. avTiTifts- 
(isv 6h r) cpaLv6(i£va cpaLVOfiivoig r) voov(isva voovpsvoig 

32 r) ivaXXd^ olov cpaLv6(isva (ihv cpatvofisvoig , OTav Xiyco- 
fisv c 6 avwg nvQyog tcoqqco&ev (ihv cpalvsTai 6TQoyyvXog, 
iyyv&sv 6h TSTQaywvog 9 , voovfisva 6h voovfiivoig, oTav s 
nQog tov %aTa6KEvd£ovTa oti s6tl itQovoLa i% Tr)g Ta^scog 
tcov ovQavLcov, ccvtltl&colisv to Tovg (ihv aya&ovg 6v6- I 
TCQayslv TtoXXdxLg Tovg 6h xaxovg EVTtQaysiv, nal 6lcc*\ 

33 tovtov 6vvdyco(i£v to (irj slvaL TtQOvoiav' voov(isva 6h 
cpacvofiivoLg , cog 6 ^Ava^ayoQag (A 97 Diels) to5 
<(%aTa6%£vd£ovTL) Xsvnrjv slvaL Tr\v %Lova ccvte- 
tl&sl, otl r) %lcov vScoq i6TL TtSTtrjyog^ to 6h v"6coq 
i6TL (liXav^ xai r) ^tcbv a.Qa (liXaivd i6Tiv. %a& 
hi^av 6h i%lvoiav ccvtltl^e^ev ots (ihv itaQovTa itaQ- 
ov6lv, cbg tcc 7tQOELQrj(iiva' 6te 6h itaQovTa TtaQsXrjXv&o^LV 
r) (iiXXov6LV, olov OTav Tig r)(jLag iQcotr)6r\ Xoyov ov Xv6ai 

34 ov 6vvd(L£&a) cpaiihv TtQog avTov OTt, co67t£Q TtQO tov y£vi- 
6&ai tov £L6r)yr}6a(i£vov tt\v al f QS6LV r)v ^fr^o^, ov^iitco 8 
%aT avTrjv Xoyog vyLr\g chv icpalvsTO^ vni%ELTO (livTOL cog 
TtQog xr\v cpv6LV, ovTcog iv6i%£Tai v.a\ tov ccvtlxelcievov tco 
vnb 6ov iQcoTrj&ivTL vvv Xoyco v7to%EL6&aL (ihv cog TtQog Tr\v 
cpv6iv, (irj6i7tco 6' r)(iiv cpaiv£6%-aL^ co6te ov6i7tco %Qr\ 6vynaTa- 

35 tl&sa&cu r)(jLag tco 6oxovvtl vvv l6%vqco dvat Xoyco. vtceq 
6h tov Tag avTL&i6£Lg Tamag a%QL$i6T£Q0v r)(iLV vTtons- 
6elv , %a\ Tovg TQOTtovg v7toQ"Y\6o(iaL 6l cov r) i7to%r] 6v- 
vdyETaL, ovte TtEQL tov TtXfj&ovg ovte TtEol Tr)g 6vvd(iscog 
avTcov 6LapEpaLOV(i£vog' iv6i%£TaL yccQ avTOvg %al 6a&Q0vg 
slvai xed TtXdovg tcov X£yd"r\6o(JLivcov. 

itf TtEQL TCOV 6i%a TQOTtCOV. 

36 UaQa6i6ovTai tolvvv ^vvrj&cog TtaQcc Toig aQiaLOTi- 
QOLg 6%£7tTL%oig TQOTtOL, 6l cbv r) i7to%ri 6vvdy£6&aL 6ox£i, 

27 post (pccLvoiLSva add. r) EAB, post voovlisvcc add. r) 
AB 4 suppl. e T (construenti) coll. p. 9, 31 8 iQcotrjCsL L 
Gen. 10 r}yr\6aiLEvov EAB 13 vtco-hslo^co EAB 15 6o- 
%ovv EAB TnOTTn£2E£N A. 13 

Si%a tbvaQLd-fiov^ovg %a\ Xoyovg %a\ xvitovg avvcovvficog 
xalovCiv. sia\ Ss ovxol, TtQcoxog 6 Ttaga xr\v xcov £cocov il-akla- 
yr)v^ SsvxsQog 6 TtaQa xr\v xcov av&QcoTtcov diacpOQav, XQixog 
6 TtaQa xag diacpOQOvg xcov aia&rjxrjQLcov %ava6%svdg^ ti- 
xaQXog b TtaQcc xdg TtSQiaxdasLg , iti\i%xog b %aad xdg ftiasig 

I %a\ xd diaaxr^iaxa %al xovg xonovg, s%xog b itaQa xdg 
STtL^L^iag , sfiSofiog b itaQa xdg %oa6xrjxag %al a%svaaCag 37 

o xcov VTto%SL{iivcov , bySoog b d%b xov %Qog xl, svvaxog 6 
itaQa xdg avvsysig r) aitavlovg iy%vQf)asLg, Si%avog b TtaQa 
xdg dycoydg %al xd s&rj %a\ xovg vofiovg %al xag Lcv&mdg 

i rclaxsLg %al xdg SoyccaxL%dg v%okr)tysLg. iQcbfis&a Ss xrj 38 
xd\sL xavxr) &sxL%cog. xovxcov Ss sitava^sprjaoxsg slal xqo- 
tcol XQstg, b d%b xov %QLVovxog, b ditb xov %QLvo(iivov 9 6 
i$ dficpoiv' xa (jlsv yaQ ditb xov %Qivovxog vitoxdaaovxaL 

5 ol TtQcoxoi xiaaaQsg (xb yaQ %qlvov r) £coov iaxiv r) dvQ-Qco- 
Ttog r) aLa&rjaig r) sv xlvi %SQiaxdasL\ sig Ss xbv ditb xov 
%QLvopivov (dvdyovxaL) b sftdoiiog %al b Si%avog, sig Ss xbv i£ 
d(icpolv avv&sxov b %ifi%xog %a\ b s%xog %a\ b bySoog %a\ 6 sv- 
vaxog. Ttdhv Ss ol XQslg ovxol dvdyovxai sig xbv %Qog rt, 39 

10 cog slvaL ysvi%coxaxov fisv xbv itQog rt, siSi%ovg Ss xovg 
XQstg, V7tofisf5ri%6xag Ss xovg Si%a. xavxa fisv %sq\ xr)g 
Ttoaoxrjxog avvcov %axd xb TtL&avbv kiyofisv' %sq\ Ss xr)g 
Svvdfiscog xdSs. 

IIqcoxov iliyofisv slvai Xoyov %a& ov <(%aQdy xr\v Sia- 40 §§36—163: cf. Diog. Laert. IX § 79—88. Philo de ebr. 
171 sqq. (cf. v. Arnim Quellenstudien zu Philo p. 59 sqq.) 
Aristocles apud Euseb. Praep. Ev. XIY 18, llsqq. 

§§ 40—78: cf. Diog. Laert. IX § 79—80. Philo de ebr. 
171. 23 tvrcovg GT (figuras): tonovg edd.: tg6%ovg Kayser || 
avvcovvLicog M: 6vvcovv{iovg LEAB 27 &e6SLg ML: SLa&i- 
6SLg EAB 31 fort. 6vy%vg7]6eig sicut p. 33,4. 2 Q , etL%ag 
om. T 5 kqlvelv EAB (> r) iv scripsi: %a\ iv GT 7 add. 
Pappenh. 8 6 e'pdociog post 6 ?%tog iterum EAB 10 
mg — xl om. EABT 11 ivvia Kayser 14 slvaL iUyoiisv 
EAB || Ttaqd add. Gen. 14 IITPP&NEI&N 

j;j 

CpOQCCV TCQV ^CQCOV 0V% Cil UVTUL CC%0 TCQV UVTCQV V%0%i%T0V6L lJj 
(p(XVTCC6lCU. TOVTO 6s i^LXoyL^OLLE&a £% TB TJjg %EQL TCig y£- 

vsGsig ccvtcov dicccpOQctg %ul i% Tr)g %eql Tccg 6v6Tcc6sig tcov 

41 6cqlicctcqv %aQaXXayf)g. %sql llsv ovv Tccg ysvs6svg^ otl 
tcqv £opcav tcc (isv %coQLg (li^scog ylvSTCCL TCC 6*' i% 6V(l%Xo~ 
%f)g. %ul tcov (jlev %coQlg (iL&cog yLvoiisvcov tcc liev i% %vQog^\ 
yivsTdL cog xcc iv Tcclg %u(n,ivoLg cpuLv6(isvu £covcpLu, tcc 

#' sE, fiduwg cp&slqollsvov cog %covco%sg^ tcc #' i% olvov \ 
tqs%0(jlevov cog 6%vl%sg, tcc <T i% yf)g (Jog... ^tu 6*' g£ IXvog chg 
fictTQccypL) tcc 6 i% ($oq§6qov cog 6%coXr\%Eg^ tcc 6 iS, bvcov 
cog xuv&ccqol tcc 6*' i% Xu%uvcov cog %d(L%aL , tcc 6' i% %ccq- 
%cov cog ol i% tcov iQLVscov vjrjvsg, tcc 6*' i% ^cocov 6r\%0Kis- 

42 vcov cog lieXl66ul tccvqcov %ul 6cpf)%sg l%%cov' tcqv d' i% 
6v(jL%Xo%f)g tcc (isv ££ b(ioLoysvcbv cog tcc %Xsl6tu, tcc 6*' i£ 
ccvo{iOLoysvcov cog r)(iiovoL. %ccI.lv %olv?j tcov £cqcqv tcc (isv 

t,COOTO%SLTCCL COg CCV&QCO^OL, TCC (T COOTO%ELTCCL CQg OOVi-O^S, TCC 3( 

43 6s 6ccq%oto%eltccl cog clq%tol. si%bg ovv rccg %sql rccg ysvs- 
6sig dvofiOLOTtjTag %ccl dLucpOQccg (isyuXag %olslv ccvTL%a- 
ftsiug, to a,6vy%QUT0v %ul cc6vvuqlio6tov %ul (ia%6(isvov i< 

44 i^slQsv cpsQO(isvug. dXXcc %ul r) dLucpOQcc tcqv %vqlcqtcc- 
tcov [ieqcqv tov 6oo(iuTog, %ul kluXl6tu tcov %Qog TO i%L%QivELV 
%ul %Qog to alc&dveC&at %scpv%OTCOv, (i£yi6Trjv SvvuTaL 
%olelv \iccyr\v rcov cpuvTu6Lcov [%uqcc Tr\v tcov £cQoov %aQuX- i 
Xayf)v]. ol yovv l%TSQLcovTsg co%qcc cpu6iv eIvul tcc r)(iLV 
cpaLvofisva Xsv%ci, %a\ ol v%06cpuy(iu sypvTsg ut(ico%u. i%sl 
ovv %ul tcqv ^cqcqv tcc (isv co%QOvg £%el Tovg ocp&aXLiovg TCC 
cV vcpai(iovg tcc 6e X£v%uv&i£ovTug tcc d' aXXrjv %qolc\v 
syovTug, sl%6g, olfiuL, dLucpoQOv uvTolg Tr\v tcov %qcq(icctcqv i 

45 avTiXrjipLv yiyvs6d"UL. ccXXcc %u\ ivuTEvi6uvTsg, i%l %oXvv 
Iqovqv tcq rjXico , sha iy%vtyuvTsg §L^Xico tcc yQU(i(iaTa 

%QV60ELdf) 6o%OV(lEV SLVUL %UL %EQLCpEQ6(lSVU. S%sl OVV %UL 

tcqv £cocQV tlvcc cpv6SL Xu(jL%r\86vu iv Tolg dcp&uX(iOLg £%EL 

15 cc7tb t&v uvt&v om.T 18 6vo(lutcov EAB 19 et 20 
(li^scov M 21 Zcovcpia Bekker : animaliaparvulaT: ^coocpvTuQ 
23 lac. stat. Fabr. addens cbg (ivg 20 ol om. M 28 (isv 
(wgyEAB 5/6 seclusi ut glossema ad p. 11, 14 7 %al vito- 
cpu6(iu EAB 14:Xa(i7t. iv tolg 6cp&uX(iov h%SL LE (sic): iv tolg 
ocp&uX^oig X. %%H AB : X. £%sl iv Tolg bcpftaXiLolg M TIIOTTn£I!E£N A. 15 

I 

incci cpcog Xs%xo(iEQsg xs %a\ sv%ivr\xov d% avxcov d%06xsX- 
Xel^ cog %a\ vv%xbg 6qccv, Ssovxcog ocv vo(ii£oL(isv oxi (ir\ 
\o(iOLa r)(iZv xs %d%sivoig xcc s%xbg v%o%i%xsL. %ai yE ol 4& 
\y6r\xsg yQiovxsg xccg &QvaXXiSag lop %cdKOv %a\ &oXcb 6r\- 
,%iag %olov6lv 6xs (jlev yaX%ovg 6xs Ss (isXavag opaivsG&aL 
txovg itaQOvxag Sid xr\v ^Qayslav xov (JLLy&svxog %aQa6%o- 
: qccv. %oXv Sr\%ov svXoycoxsQOV sGxl^ yvficov SiacpOQcov ava- 

i%E%Qa(lEVCOV xf\ OQCCGEL XCOV £oOCOV,<(%aL)>SLacp6QOVg XCOV VTtOKSL- 

\(isvcov cpavxadag avxolg yivs6&aL. oxav xs %aQa&Xityco(isv 47 

\xbv dcp&alfiov, s%L(ir\%r\ %a\ Cxsva cpaivsxaL xcc SLSr\ %a\ 

\xa 6yr\(iaxa %a\ xcc (isys&r\ xcov OQaxcov. sl%bg ovv oxi 

i o6a xcov £cocov Xo't-r\v sysL xr\v %OQr\v %al %QO(JLr)%r\, %a&d- 

\%sq alysg oXXovqol %al xa S0L%6xa, ScdcpOQa cpavxd&xaL xd 

i v7to%ei{isva slvat, %a\ ovy ola xd itsQLcpEQr) xr\v %OQr\v 

ysypvxa £coa slvac avxd v%oXaii$dvsL. xd xs %dxo7tXQa %aQa 48 

\xr)v ScdcpoQOv %axaa%svr\v bxs (isv (iL%QOxaxa Ssi%vv6t xd 

hxbg v%o%si(isva cog xd %oZXa, bxs S' E%L(ir\%r\ %a\ 6xsvd 

mg xd %vQxd' XLvd Ss xr\v (isv %scpaXr\v %dxco SeUvvcjl xov 

xaxo7tXQL^O(isvov , xovg Ss %6Sag dvco. s%s\ ovv %a\ xcov 49= 

%sq\ xr\v bipiv dyysicov xd (isv E^ocp&aXiia %oiilSy\ %qo%s- 

Ttxconsv VTtb %VQx6xr\xog, xd Ss %oi\6xsQd e6xl, xd 6*' sv VTtxico 

TtkdxEL PsfiriKEV) sl%bg %a\ Sl& xovxo dXXoLov6&aL xdg cpav- 

xa6iag, %a\ (ir\xs L6a xolg (i£ys&£6L (ir\xs 0(ioia xaZg (ioq- 

cpaZg oqccv xd avxd %vvag iy&vag Xsovxag dv&QCQTtovg %aQ- 

vonag, dXX' oXav s%a6xov tcolel xv%co6lv r\ Ssyo\xsvr\ xb 

<paLv6(iEvov bipig. 6 Ss avxbg %a\ %eq\ xcov dXXcov afc&r]- 60« 

6£cov Xoyog' %6og yaQ dv XE%&sir\ bfxoicog %LV£L6d-aL %axd 

xr\v dcpr\v xd xs 06xQaK6SsQ(ia %a\ xd 6aQ%ocpavf\ %a\ xd 

r\%av&<A}(LEva %a\ xa £%xsQco(isva r) XsXs^iSoofjLEva; %6bg 

$s 6(ioicog dvxLXa(ifidvE6&aL %axd xr\v d%or\v xd xs 6xs- 

vcoxaxov sypvxa xbv %6qov xbv d%ov6XL%bv %a\ xd svqv- 

xdxco xovxco %s%Qr\(isva, r\ xd xsxQLycoiisva xd hxa %a\ 

15 dit avx&vovn. T 21 dloymtsQov Gen. 22 add. e T (et diffe- 
rentes) 28 ola M : olg LEAB 29 afad EAB : avtr\v M : avtd? L 
1 dyysiav G : dgydvcov iam a Bekkero coni. T (instrumentorum) 
atcf. Philoleg. alleg. 1137(197, 28Cohn) l/27tQ07ci%t(ayisvEAB 
et M (ommisso t) T (procidunt) : Ttintcov.sv L edd. 4 oaota LE AB : 
oq&v M 5 oq&v om. M 13 td ante mta om. EAB || xai G : r) T (vel)< 16 IITPP&NEI&N 

xa ipilcc xavxa e%ovxa; OTtov ye xal r\(ielg dXXoog (jlsv 
XLVOV(is&a xaxd xr\v dxor\v 7taQafiv6avxsg xcc oora, aXXoog 1 

51 6h r\v anXbog avxolg %Qco(is&a. xal r\ 06cpQr\6ig Sh diacpsooi 
ccv Ttaqcc xr\v xoov £opcov i^aXXayrjv' sl yaq xal r)(iSLg aXXoog 
(ihv xivovfis&a i(iipvysvxsg xa\ xov cpXsyfiaxog itXsovaGav- 
xog iv r\(iZv, aXXcog 6h r)v xcc %sql xr\v xscpaXr\v r\(JLOov (jlsqv 
7tXsova6(ibv al'(iaxog VTtodi^rjtai,, a7to6XQEcp6(isvot, xcc svoodr\ i 
xoig aXXoig doxovvxa sXvai xal coGitsq 7tXr\xxs6$ai vii av- 
xoov vo(ii£ovxsg, insi xal xoov £cpcov xd (jlsv TtXadaqa xs 
s6ti cpv6si xal cpXsy(iatcodr\) xd 6s %oXvai(x.a tfgpotfoa, xd 
6*' iitixoatov6av xal %Xsova£ov6av s%ovxa xr\v %av&r\v %oXr\v 
r) xr\v (isXaivav , svXoyov xal dicc tovto didcpooa sxa6totg i 

52 avtoov cpaivs6&aL tcc o6cpQr\td. xal td ysv6ta 6(ioioog toov 
(ihv tQa%slav xal avLX(iov iypvtcov tr\v yXoo66av toov dh 
svvyqov 6cp6doa, sXys xal r\(isvg £r\QOtSQav iv itvQStoig tr\v 
yXoottav 6%6vtsg ysoodrj xal xaxo%V(ia r) TtiXQa td 7tQ06- 
cpsQO(isva slvai vo(ii£o(isv, tovto dh 7ta6%o(isv xal TtaQa 
xr\v SidcpOQOv iitixQatsiav toov iv r\(iLv %v(icov slvai Xsyo- 
(isvoov' iitsl ovv xal td £opa SidcpOQOv tb ysv6tixbv ai6%"Y\- 
xr\QLOv s%sl xal diacpOQOig %v(iotg TtXsovdfrv, SiacpoQOvg dv 
xal xaxd xr\v ysv6iv cpavxa6iag xoov V7toxsi(isvoov Xa(if$d- 

53 voi. bo67tsQ yaQ r\ avtr\ tQOcpr\ dvadLdo(isvr\ otxov (ihv yivs- 
xaL cpXhip OTtov 8h aQtr\Qia OTtov dh o6tsov OTtov 6h vsvqov 
xal tbov dXXoov sxa6tov, TtaQa tr\v dLacpoQav toov V7tode%o- 
(isvoov avtr\v (isqoov dLacpOQOV i7tLdsixvv(isvr\ SvvafiLV, xai 
&67tSQ to vSooq *hv xal (jLOvoSLdhg avadLd6(isvov sig td SsvdQa 
OTtov (ihv yivstaL cpXoLog OTtov dh xXddog otcov 8s xaQTtbg xal 

54 r\dr\ 6vxov xal QOLa xai toov dXXoov sxa6tov, xal xa&aTtsQ tb 
toi5 (iov6ovQyov 7tvsv(ia *sv xal tb avtb i(i7tvs6(isvov top 
avXoo OTtov (ihv yivstai o£v oitov dh jSao-u, xal r\ avtr\ iTtsQSi- 
6Lg tr\g %SLQog inl tf)g XvQag OTtov (ihv (SaQvv cp&oyyov TtOLsi 
OTtov Sh o|w, ofttcog sixbg xal td ixtbg V7toxsi(isva dcd- 

15 TtaQcc^vaavteg MEAB : 7tccQa^r]aavregL 21 elvaL M eii 
EAB (comp. script.): tavta L 25 eijXoyov Salmasius: evXoya 
O: rationabile est T 26 avx&v om. T 28 elye xal i](ieis 
MEABT (si quidem et nos): xa\ r\. elye L 29 fort. tyovxes 
<;oll. p. 13, 12. 14. 24. 27. || xal: r\ Pasquali 30 Ttagd MT (secun- 
dum) : Ttegl LEAB 2 XaiifidvoL L : XanfidveL MEABT (assumify 
6 avtr\v MEAB : avx&v L 10 post avxb add. 7tvev(ia MEAH TII0TTn£2E£N A. 17 

(pOQCC &EC0QEl6d , CU 7tdQCC xf)v SldrpOQOV %axa6%EVf)v XCOV 

xag cpavxa6iag V7t0(isv6vxcov ^cocov. ivaQyi6XEQOV Sh xb 55 

TOLOVTOV E6TL (ta&ELV CCItb TCOV aLQEXCOV TE %a\ CpSVHTCOV 

xolg ^cootg. uvqov yovv dvd-QcoTtOLg uhv t]Sl6tov cpaivsxaL, 
viav&aQOig Sh %a\ usXi66aig 8v6ava6%sxoV %a\ xb sXaiov 
xovg (ihv av&QcoTiovg cocpsXsL^ 6cpf)%ag dh %al (isXi66ag ccv- 
aiQEi %axaQQaLvousvov' %a\ to ftaXuxxLOV vScoq av&Qcbitoig 
(ihv dr]Sig e6ti TtLvoiisvov %a\ cpaQua%coSsg , ly%v6t 6h 
r\8i6TOV %a\ TtoxLiLOv. 6vsg ts rj8tov §oq§6qco Xovovxai 56 
8v6co8e6tcctcp r) vSutl SlelSsl %a\ %a&uQCo. tcov ts ^cccov tcc 
uiv s6xi Ttorjcpdya tcc Sh ftauvocpdyu tcc 8h vXr]voua xd 8h 
67tEQU0cpdya xd 8h 6aQ%ocpdya xd 8h yaXa%xocpdya , %a\ 
t« uhv 6s6r\7tvta %aiQSi TQOcpf) t« Sh vsaQa, %a\ rd (ihv coufj 
Ta 8h (iaysLQi%cog i6%sva6uivr]. %a\ %OLvcog td dXXotg f)8ia 
dXXoig s6tlv dr]Sf) %a\ cpsv%Tu %a\ d"avd6Lua. to yovv %co- 57 
vslov TtLalvsL Tovg OQTvyag %a\ 6 vo6%va(iog Tug vg 9 at 
Sf] iaLQ0v6L %a\ 6aXa(idv8Qag i6&iov6ui, co6itSQOVV sXacpot 
xd lo§6Xa £coa %a\ al ysXLSovsg %uv&UQi8ug. oZ ts uvq- 
(irj%sg %a\ oi 6%vl%sg dv&QcortOLg (ihv dr]8iug %a\ 6TQO<povg 
i(i7tOLOv6L %aT a7tLV 6 (jlevol' f) Sh uQ%Tog r)v aQQC06TLa TLVl 
7tEQL7ts6r]) wvTOvg %aT aXLyucouivr] qcovvvtul. syLSva 8h 58 
&LyovTog avTfjg uovov cprjyov %Xd8ov %aQ0vxaL, %ud"U7tSQ 
%a\ vv%TEQ\g TtXatdvov cpvXXov. cpsvysL 8h %qlov uhv iXicpag, 
Xicov 8h dXs%TQvova, %a\ &Qay(ibv %vd(icov iQSL%ouivcov tu 
ftaXaTTLa %f)xrj, %a\ xiyQLg tyocpov TV(i7tdvov. %a\ dXXa Sh 
TtXsLco xovxcov eve6tl XiySLV' dXt ivu (irj uuXXov xov 8iov- 
rog iv^LaTQL^SLV So%cousv^ sl xa avxd Tolg (iiv i6TLV dr\8f) 
Tolg 8h i)8ia, to 8h f)Sv %a\ dr]Shg iv <puvTa6ia %SLTai y 
SidcpoQOL yivovTai Tolg ^cooLg drtb tcov vito%SLuivcov cpav- 
Ta6iai. sl Sh %d avrd TtQuyuuTu dvoiLOLa cpaivsTaL TtaQa 59 
; xr\v tcov £cocov i'E,aXXayf]v , oTtotov (ihv f](ilv ftscoQSLXai xb 

iv7to%si(isvov £%0(isv XsysLv , bnolov Sh s6xl TtQog xr\v cpv- 
20 ccv&onnoLs om. EAB 22 vs GT: Sh edd. 28 <r)>xai 
I &uv. (aut et) T 29 al L : a MEAB 31 Ss (vero) T 34 avaqg^- 
vvxul Pasquali coll. Aelian. h. a. II 9 1 llovov Bekk. : llovov 
G || cpvyov LEAB 4 Sh om. T 7 svriSsg L 10 ^cbwv ML : 
w EAB f' Sextus Empiricu8 I. 18 IITPP&NEI&N 

6lv icpi^oiiev. ovde yaq iitmolveiv ccvrol dvvr)6o(ie&a tag 
cpavta6iag tdg te i](jcetiqag %a\ tag t&v dXXcov £cocov, fjii- 
qog %a\ avtol tr)g dLacpcoviag ovteg %al dia tovto tov im- 
KQivovvtog 8er)60(ievoL (taXXov r) avtol %qiveLV 6vvd(ievoL. 

60 xal aXXcog ofe dvanodei%tcog dvvd(ie&a nqo%qiveiv tdg 
i)(ietiqag cpavtaoiag tcov naqd tolg dXoyoLg ^cooig yLVOiii- 
vcov ovte fiet dnodei^ecog. nqbg ydq rco (ir) eivai dno- 
SeL^LV i r 6cog, cog \)noLivr)60(iev, avtr) r) Xeyociivr) dnodeL^Lg 
7]tOL cpaLV0(iivr) t)(ilv torca r) ov cpaLVOfiivr). %a\ ei iiev iir\ 
cpaLVQiiivr}, ovde (ieta nenoL&foecog avtr)v nqooL^OLie&a" 
ei 6e cpaLvo(iivr) r)(iLv , ineiSr) neq\ tcov cpaLVO(iivcov tolg 
^cooig ^r)teltaL %al r) dnodeL&g r)(iLV cpaivetai £cooLg ov6l, %al 
avtr) £r)tr)d"f)6etaL ei e6tLv dXr)frr)g %a&6 ieti cpaLvofiivr). 

61 atonov 6e tb £r)tov(ievov cTm tov ^rjtovLiivov %ata6%evd&LV 
enL%eLoeLV) enel fcfrca tb avtb ni6tbv %al dni6tov^ oneq 
dprj^avoV) nL6tbv (iev y povXetat dno8eL%vveLv , dnL6tov 
8e r) dnoSeinvvtaL. ov% e^OLiev dqa dnodeL&v 6V r)g nqo- 
%qLvov(iev tdg eavtoov cpavta6iag tobv naqa tolg dXoyOLg 
%aXov(iivoLg £cooig yLVOfiivcov. ei ovv SLacpoqoL yivovtaL ai 
cpavxa6iaL naqa tr\v tcov ^cocov eS,aXXayr)v , ag inLnqlvai 
d(ir)%avov e6tLv, iniyeLv dvdy%r) neql tcov i%tbg vnoneL(iivcov. 

62 'jEx neqL0v6iag 6e %a\ 6vy%qivo(iev ta dXoya %aXov(ieva 
£coa tolg dv&qanoLg %atd cpavta6iav' %a\ yaq %axanai£etv 
tcov 6oy(iatL%cov tetvcpoo(iivcov %a\ neqiavxoXoyovvxcov ov% 
dnodo%L(id£o(iev (ietd tovg nqa%tL%ovg tcov Xoycov. ol (ihv 
ovv r)(iiteqoL r6 nXrj&og tcov dXoycov ^cocov dnXcog eico&a^i 

63 6vy%qiveLV rco dv&qcbnco' ene\ Se evqe6LXoyovvteg ol Soy- 
(iatL%o\ dvL6ov elvai cpa6L tr\v 6vy%qL6LV, rjfielg e% noX- 
Xov tov neqLovtog ini nXiov nai^ovteg in\ evbg ^coov 
6tf)6o(iev tbv Xoyov, olov en\ %vvog, ei 6o%eL, vov evteXe- 
6zdxov 6o%ovvtog elvaL. evqf)60(iev ydq %a\ ovtco (ir) XeL- 
n6(ieva r)(icov td £coa, neq\ cov 6 Xoyog^ cog nqbg tr)v ni6tiv 

64 tcov cpaLVOfiivcov. otL toivvv ai6&r]6eL dLacpiqeL tovto tb ^coov 

12 ov (non) T 18 ta> M: tb LEAB 21 nQ00L66(Ls&a G: 
producemus T: TtQ06r\c6(L£&a a Gen. coniectum recepit Bekk. 
30 ovv ML : yovv EAB || al om. EAB 1 %d dl. £&a ovxco xa- 
XovLisva E AB 6 svQ86LXoyovvxsg Gen. : svQe6ioXoyovvxsg G 
8 Tcal^sLV fyovxss Kayser 11 ag om. T TII0TTII&2E&N A. 19 

r\(icbv, ol 8oy(iatL%o\ 6vvo(ioXoyov6LV %a\ yaq rf\ o6cpQr\- 
6el (laXXov r)(icov avr da(jL§dvsraL, xa (ir) 0QCQ(ieva avra 

> &r)QLa Slcc ravrr\g dvLjyevcQv %a\ rolg 6cpQ-aX(iOLg -fraTTOv 
r\(icov ravra oqcqv %a\ rf\ d%or) ai6&av6(ievog o^ecog. ovxovv 65 
in\ rbv Xoyov eX%coLtev. rovrov 8e 6 (iev s6rLv iv8L&- 
ftsrog 6 8s noocpoQL%6g. l8cqklsv ovv noorsQOv itsol rov 
svdLa&srov. ovrog rolvvv %ard rovg (idXL6ra r\(iLV dvri- 

) 8o£ovvrag vvv 8oy(iarL%ovg, rovg dnb rf)g 2roag, iv 

^rovroLg sol%s 6aXsveLV, rf\ alos6SL rcov olxstcov %a\ 
cpvyf) rcov dXXoroicov^ rf\ yvco6SL rcov sig xovxo 6vv- 
rsLvov6cov xe%vcov^ xf) dvrLXr\tySL rcov %axd xr)v 
oixsLav cpv6LV dosrcQv (%a\y xcov %so\ xa 7tdd"r\. 6 66 
rolvvv %vcov. : scp ov rbv Xoyov sdol-e 6xr)6at 7taQa8eiy(iaxog 

j svs%a, a r LQS6LV itOLslraL rcov olkslcov %a\ qpvyr\v xcov fiXafisQiov, 
rd (isv rQOcpL(ia Slcohcqv, (ia6XLyog 8s dvaxa&SL6r\g vito%coQcov. 
dXXd %a\ xs%vr\v e%eL 7tOQL6XL%r\v rcov olxslcqv, rr)v ftrjQevxL- 
%r\v. e6rL 8e ov8' aQerf\g i%rog' rf\g ye roL 8L%aL06vvr\g 67 
ov6r\g Tov %ar d^iav dno8orL%f\g e%a6rco^ 6 %vcqv rovg 

3 (iev oineiovg ye %a\ ev itoLovvrag 6aivcov %a\ qpqovq&v rovg 8e dvoL%eiovg %a\ d8t%ovvrag d(ivv6(ievog ov% 'e%co dv ei'r\ 
rf\g 8L%aL06vvr\g. ei 8e ravrr\v eyeL^ r&v aQercov dvra%o- 68 
Xov\fov6cQV %a\ rdg dXXag dqerdg eyeL, dg ov cpa6LV eyeLV 

7 rovg TtoXXovg dv&QCQTtovg oi 6ocpoi. %a\ dX%Licov 8e avrbv 
ovra oQcofiev iv ralg d(ivvaLg %a\ 6vvex6v^ cog %a\"0(ir\Qog 
i(iaQxvQr\6ev , %0Lr\6ag xbv 08v66ea na6L (iev xolg oi%eioLg 
dv&QCQTCOLg dyvcoxa ovxa vnb (iovov 8e xov "Aqyov iitLyvca- 

5 (T&WTa, (jirjts vnb xr\g dXXoLco6scog rf\g %ard rb 6cQ(ia rdv- 
8Qog dTtarrfosvrog rov %vvog, (ir\rs i%6rdvrog T^g %araXr\- 
%XL%f\g cpavxa6iag, r\v (laXXov xcov dv&QconcQV sycQV scpdvr\. 
%axa 8e xbv XQV6L7t7tov xbv iidXL6xa 6vintoXeiiovvxa rolg 69 
dXoyoLg £cooLg %a\ rf\g doL8i(iov 8LaXe%rL%f\g (iere%eL. 

§ 65 cf. Porphyr. de abstin. III 2 23 (%aY) add. e T (et in eo quod est circa passio- 
nes) coll. p. 17, 17. 28 Tot L: xl MEAB 30 ys LM: om. T: 
t£ EAB 1 ^6: llev (quidem) T 4 bvta G: elvaL T (esse) 
8 6vLLno%eiLovvta scripsi: itoXsLiovvta GT (gui maxime re- 
mgnat): 7tqo6i%ovta Diels puqnat): 7tgoi 20 IITPP&NEI&N 

/; 
cpr\6i yovv avxbv 6 %QoeLQr\Kievog dvr\Q i%L§dXXeLv xco I 
%i(i%xco dia TtXstovcov d va%o 6e i%x co, oxav ertl xql- 
o6ov eX&cov %ai xdg Svo odovg i%vev6ag 6l' cbv ov 
dirjX&e xb Q"r\QLOv^ xr\v xqlxtjv (ir\6' i%vev6ag ev&ecog 
6Q(ir\6r\ 6l avxf)g. 6vvd(ieL jccq xovxo avxbv Xoyi£e- 
6&ai cpr\6LV 6 aQ%atog *r\xoL xf\6e r) xf\6e i\ xf\6e dLrjl&e v, 

70 xb ftrjQLOv' ovxe 6e xf\6e ovxe xf\6e' xrjde aQa.' dXXd 
%ai xcov eavxov ita&cov dvxLXr\%XL%6g xe eCXL %ai 
%aQa(iv&r\XL%6g' 6%6Xo%og yccQ avxco %axa%ayevxog 
i%i xr\v ccqclv xovxov oQKia xf) xov %o6bg %Qog xr\v 
yr)v TtaQaxQLipeL %ai Slcc xcov odovxcov. £'Xxog xe elu 
£%U %ov, eitei xcc (ihv QVTtaQa eX%r\ dvGaX&r) eOxLv, * 
xcc 6e xa&aQa Qa6icog ^eQaitevexai^ TtQacog d%otya 

71 xbv yLVOKievov i%coQa. dXXd %ai xb ( I%%o%QaxeLOv 
cpvXdaceL (idXa xaXcog' eitei yccQ Ttodbg d%og d%Lvr\- 
6ia, ei' Ttoxe XQavfia iv %o6i 6%oir\, fiexecoQL^eL xov- 
xov xai cog olov xe a6%vXxov xr\QEL. 6%Xov(iev6g xe* 
VTtb %V(icov dvoL%eicov Ttoav i6&ieL, (ie& r)g d%o- 2 

72 fiXv^cQV xb dvoi%eiov vyid^exaL. ei xolvvv icpdvr\ xb 
£coov, iq> ot> xbv Xoyov i6xr\6a(iev %aQa6eiy(iaxog eve%a, %ai 
aLQOVKievov xd ol%ela %ai xd 6%Xr\Qa cpevyov, xe%vr\v xe e%ov 
TtoQL6XL%r\v xcov oi%eicov, %ai xcov eavxov Tta&cov dvxLXr\%XL%bv 
%ai TtaQahiv&r\XL%6v , %ai ov% 'e%co aQexf\g, iv olg %elxaL r\ t\ 
xeXeLOxr\g xov ivdia&exov Xoyov, xeXeiog av eXr\ %axd xovxo 6 j 
%vcoV o&ev (iol 6o%ov6l XLveg xcov %axd cpiXo6ocpiav eavxovg 

73 6e(ivvvaL xf\ xov £coov xovxov %Q06r\yoQia. Tteoi 6e xov 
TtQOcpoQL%ov Xoyov xecog [iev ov% e6XLV dvay%alov ^r\xelv' i 
xovxov yaQ %ai xcov 6oy(iaxL%cov evLOL itaQY\xr\6avxo cog avxL- 
TtQaxxovxa xf\ xr\g aQexf\g dvaXr\ijjeLy 6lo %ai itaQa xbv xr)g 
Liad"r\6ecog %qovov r\6%r\6av 6lco%t\v' %ai aXXcog, ei %ad" VTto- 
&e6LV ei f r\ av&QcoTtog iveog, ov6eig cpr\6eL avxbv elvaL dXo- 
yov. l'va 6e %ai xavxa TtaQaXiTtcoKiev , KidXi6xa (isv 0QCQ(iev 

11 dvaito6ei%t(p Apelt coll. Plut. de soll. aniin. p. 969 B 
(vide p. 93,11): ccvanodeUxcov G: per plura inmittere quinto 
indemonstrativo T 12 iX&cov MT (veniens) : iX&etv LEAB 14 6q- 
Kirjcrj Bekk. : 6QKir)6eL Gr 16 ovte tf\6e T (neque hac) : r) tj\6e 
G 20 6vcaXr\&fj L 22 t&v yLvoKiivcov L 24 a dcxvXov EAB 
31 eir\ tovxo %atd tovtov EB : sLr\ tovto %atd tovto A 8tf 
om. L || Ttagd M: tcsqI LEAB TnOTTIL£2E&N A. 21 

xu £aia, tc6q\ cov 6 Xoyog^ xccl dv&QCOTtivug TtQOCpeQOfieva 
cpcovdg, cog xixxug y.u\ uXXu xcvd. cvu 6e %a\ xovxo idaco- 74 
fiev , sc v.u\ iir) avviefiev xug cpcovug xcbv dXoycov xa- 

\ Xovfievcov £eoooi/, okcog ov% saxiv u7t6LY.bg Sialsyeci&ai Liev 

\ xuvxu, rjfiug 6e {irj avvievuL ' y.ul yuQ xr)g xcbv (3uq§uqcov 
cpcovfjg dy.ovovxeg ov avvieciev dXXd icovo6c8r) xuvxrjv el- 

I vui do%ov{iev. %a\ dnovoLiev 8e xcbv nvvcbv uXXrjv (iev 75 
cpcovrjv TCQoiefiEvcov oxuv ULivvcovxui xivag, uXXrjv 8e oxav 
coQvcovxaLy %a\ uXXrjv oxuv xvtxxcovxul, %u\ diucpOQOv eituv 
auivcoacv. %u\ oXcog ei xig elg xovxo dxeviaeiev, 6v"qol 

: av 7toXXr)v 7tuQuXXuyr)v xr)g cpcovr)g itaQa xovxco xe %u\ xolg 
uXXoig lcoocg iv xucg diucpoQOcg TteQcaxdaeacv , coaxe 8lu 
xuvxu ecKOxcog Xeyocx uv %u\ xov 7tQocpOQL%ov iiexe%eiv Xo- 

\ yov xu %aXov{ieva dXoya £cou. ei 8e fif)xe d%QL^eiu xcbv 76 
aiad-ijaecov Xeinexac xcov dv&QcoTtcov xavxa iir)xe xco iv- 
6cu&£xco Xoyco, i% TteQiovaiug 6e eiitecv firj6e xco itQOcpo- 
Qcxco, ov% uv dncaxdxeQa r)cicbv ecrj %uxu xug cpuvxuaiug. 
%u\ icp sndaxov 6e xcov dXoymv £cocov cacog laxuvxug xbv 77 

: Xoyov xuvxu dno6ecKvvecv 6vvaxov iaxcv. olov yovv xig 

OV% UV 6L7COL XOVg OQVL&Ug dy^LVoiu Xe 8LUCp6Q6LV %u\ xco 

TtQOcpOQLxco y.e%Qr)ad'UL Xoyco; oi f ye ov llovov xu rcuQOvxa 
dXXu %u\ xu iadfievu iiciaxuvxuc %a\ xuvxu xocg awcevac 
6vvaiisvocg 7CQo6r]Xovacv , dXXcog xe arjfiuivovxeg %u\ xrj 

; cpcovrj TtQOuyoQEvovxeg. 

Tr)v 6e avyy.Qcacv iTtocrjadfirjv , cog %a\ epTtQoa&ev 78 
iTtEarjiirjvuLirjv^ i% nsQCovxog, cnuvcog, cog ol{iac, 6ei£ag [s'(i- 
%Qoa&sv\ oxc (ir) 6vvu(isQ-u TtQOKQivsLv xug r}{iex6Qag cpav- 

i xaaiug xcov TtuQu xolg dXoyoig £cooLg yLVOfievcov. 7tXr)v 
dXX el (ir) iaxLV aTtLaxoxeQa xd dXoyu £coa r)[icov TtQog xr\v 
KQiaLv xcov cpuvxuaicbv , Y.u\ ^LucpOQOL yivovxac cpavxaaiac 

TtUQU Xr}V XCOV ^COCOV 7tUQuXXuyr)V) OTtOCOV KL6V 6Y.uaXOV XCOV 
VTtOKECflEVCOV ifJCOC CpuivEXUC 6wf)aOLCUL XiyECV , OTtOLOV Se 

1'axL xfj cpvaec 6lu xu TtQoeiQrjLtevu i%eyeLV dvuyKua&r)aoycui. 

17 naQU xovxcp Gen.: tcsq\ xoixca MEAB: tcsqX xov- 
xov L || ts MT (in eo quoque et): om. LEAB 24 dXoycov 
om. T 25 u7to8sLY.vvecv Gen.: vtcoSsckvvscv G || Svvuxbv om. 
EAB 32/3 HiiTtQoa&sv secl., fort. iv xovxocg 2 &XX' om. M 22 IITPP&NEI&N 

79 Kul 6 fisv %Qcoxog xr)g i%o%r)g XQO%og xoLovxog i6xi, 
Ssvxsqov 6s iXsyofisv sIvul xbv d%b xr)g SiacpOQag xcov 
ccv&qooticqv ' l'va yuQ xatf v%6&s6lv xul 6vy%coQr)6r] xig %l- 
GxoxsQOvg sIvul xcov dXoycov £c6cov xovg dv&Qcoitovg^ svqtj- 
00{isv xal o6ov s%\ xrj rj{isxsQa diacpoQa xr)v i%o%r)v sl6- 
ayofisvrjv. 6vo xolvvv sIvul Xsyoiisvcov it- cov 6vyxsviuL 6 
av&QCOTtog) tyv%r)g xa\ 6c6(iaxog^ xax dficpco xavxa diacps- 
QOfisv dXXr)XcQV, olov xaxa 6co{iu xalg xs LiOQcpaZg xal xalg 

80 i8io6vyxQi6iaig. diacpSQSi kisv yuQ xaid {iOQCpr)v 6tQ(ia 
2xv&ov 'Ivdov 6co{iaxog, xr)v 6s %UQuXXuyr)v Ttoisl^ xaftditSQ 
cpu6iv, r) didcpOQog xcov %v(icov iitixQaxsia. %aou 6s xr)v 6lu- 
cpOQOv xcov %v(icov iitixQdxsiav didcpOQOi yivovxai xal al cpav- 
xa6iav, xa^ditSQ xai iv xco %qcqxco Xoyco (§ 52) %uQS6xr\6a- 
{jlsv. xavxd xoi xal iv xrj ulqs6sl xal cpvyr\ xcov ixxbg diacpo- 
qcc %oXXr) xax avxovg i6xiv' dXXoig yuQ %u'lqov6lv 'Ivdol 
xa\ dXXoig ol xutf r)(iug , xb 6s StacpOQOig %aiQSiv xov 
TtaQrjXXayfisvag &%b xcov v%oxsl(isvcov cpavxa6iag Xa(if$d- 

81 vsiv i6xl (ir\vvXLx6v. xaxd Ss i6io6vyxQi6iug 6iucpSQO(iSV 
cog iviovg XQsa fiosiu rtsxQuicov i%&v6icov quov %sxxslv xul 
vnb As6$iov oivuQiov sig yoXsQav %SQLXQS%s6d-uL. r)v 6i, 
cpa6iv, yQuvg 'Axxixr) XQidxovxa bXxdg xcovsiov dxLv6vvcog 
7tQ06cpSQ0[iivri) Av6ig 6s xal (irjxcovsiov xs66uQug oXxug 

82 dXvncog iXdpfiuvsv. xul Ar\iiocpcov (isv 6 'AXsi-dv^QOv xqu- 
Tts^OTtoibg iv r)Xico yivopsvog r) iv fiaXavsicp iQQiyov, iv 
6xiu 6s i&dX%sxo, A&r}vayoQag 6s 6 'AQystog v%6 6xoq- 
iticov xal cpaXayyicov dXvncog i%Xr\66sxo^ oi 6s xuXovfisvot 
WvXXusLg ovS* VTtb ocpscov r) a6%i6cov 6uxv6(isvol pXd%xov- 

83 xul, ol 6s Tsvxvqlxul xcov AiyvTtxicov ov ^Xutcxovxul %Qog 

§§ 79—89 cf.Diog. Laert IX§ 80—81. Philo de ebr. 175 sqq 9 6vy%(OQr\ari EAB: 6vy%(0Qr}6Ei MLT (concedet) 11 rr)i 
om. L 15 lisv om. T 17 TtaQu Ss MT (secundum autem):7tcxQc\ 
LE AB 17 £7ti%QdxeLu — 18 %v\l&v om. L 20 xuvxd xol G : qua 
propter T 21 xcctd tovg uv&QcoTtovs Kayser 28 v.ai om. 1 
31 ivs&dlTtsto EAB 33 WvXXuel? G: WvXXol iam desid. i 
Salmasio praeb. T (psilli) \\ post bcpscov M add. r) 6y.qq%lco'> 
1 TsvtvQltuL Fabr.: TivtvQltuL GT (tintarite) || 7tQ06vr\%6iiEvo 
dvco xdtco Diels TII0TTII&2E&N A. 23 

> 
[avco xdxco] xcov XQOxoSeiXcov. dXXd xai AI&lotccov ol dvxt- 
I Ttioav xr\g Meoorjg 7taQa xbv Acxdrtovv itoxaiibv oixovvxeg 
. cxoQitiovg xai ocpeig xai xa 7iaQaitXr]cia dxLvdvvcog ia&iovCLV. 
| 5 xai f Povcpivog de 6 iv XaXxidi itivcov eXXifioQOv ovxe r\(iei 
1 ovxe oXcog ixa&aiQexo, dXX' cog xi xcov Cvv^cov itQOCecpiQexo 

xai sTtsccsv. XQvC£Q(iog de 6 *HQOcpiXsLog ei itoxe itiiteQL 84 
! rtQoar\viyxaxo, xaQdiaxcog ixivSvvevev. xai Hcoxr\QLypg 6e 6 
%eiQOVQybg ei' itoxe ClXovqcov rja&exo xvicar\g, %oXeQa r\Xicxexo. 
o"AvSqcov de 6 ^AQyeiog ovxcog adityog r\v cog xai dia xr\g ccvvSqov 
! Ai$vr\g odeveiv avxbv (ir\ i%i%r\xovvxa rtoxbv. TipEQiog 8s 6 
! KaiCaQ iv cxbxco ecoQa. *AQi6xoxeXr\g 8e lcxo qs i (Meteor. 
j p.373b4) &aCLov xiva co iSoxEi dv&Qcoitov sidcoXov 

7tQor\ysic&at, avxov 8id itavxdg. xocavxr\g ovv itaQ- 85 
I aXXayf\g ovCr\g iv xolg av&QcoTtoig xaxd xa ccoLiaxa^ Xva bXiya 
ditb TtoXXcov xcov itaod xoig 8oy(iaxLxoig xEifiivcov ccqxec&co^ 
j {isv elitovxeg, slxog icxi xai xax avxr\v xr\v tyvrr\v Siacpi- 
qelv dXXr)Xcov xovg dv&Qcoitovg' xvnog yaQ xig icxi xb Ccofia 
xr\g ipv%f]g 9 cog xai r\ cpvCLoyvco(iovLxr\ cocpia deixvvCiv. xb 
jo 8e fiiyiCxov 8eiy(ia xr\g xaxa xr\v didvoiav xcov ccv&QcoTtcov 
itoXXr\g xai djteiQOv SiacpOQag i\ diacpcovia xcov itaQcc xoig 
doyfiaxLXoig Xeyofiivcov iteQi xe xcov dXXcov xai iteoi xov 
xiva (iev aiQeia&aL itQOCr\xeL xiva 8e ixxXiveiv. deovxcog 86 
ovv xai ol itoir\xai iteoi xovxcov ditecpr\vavxo' 6 (ihv yaQ 
25 IlivdaQog cpr\CLv (fr. 242 Boeckh, 221 Schroed.) 
deXXoitoScov (iiv xlv evcpQaivovCLv Xititcov 
XL(iai (xey xai CxicpavoL, 
xovg 8 iv TtoXviQvCOLg &aXd(iOLg fiioxd' 
xiQTtexaL 6e xai xLg iit ol8(i ccXlov 
9a vat &oa dia[iei(5cov. 

2 dvco xdto) ab Apeltio olim deletum omisit T (non le- 
duntur a crocodillis) 3 'AataTtovv olim ab Herchero inven- 
tum praeb. T (astapum): vdd67tr]v G edd. 7 %y6EQ(iog 
EAB: chrisormus T 8 xai om. T 11 notaiiovM. 13 eo T (cui 
videbatur) cf. Aristot. 1. 1.: ag Paris. suppl. 133: ogG 16 
t&v om. M 27 te add. Schroeder 28 §iotd L: pLcotd M: 
pLmtalg EAB 29 oldiLa G- 29» ftocc LMT (navi veloci): 
&06(bv E AB : froa 6a>v Gen. : Q"oa 6&g Fabr. || dLa(iei@6ov Maas : 
$La6tei§cov G: pergens T 24 IITPP&NEI&N 

20 

6 Ss %oir\xr\g XsysL (i; 228) 29 

dXXog yuQ x aXXoidv dvr\Q i%LXSQ%sxut SQyoig. 3c 

dXXd %ui rj xQuycoSiu Liscxr\ xcov xolovxcov icxi' Xiyu yovv 
(Eurip. Phoen. 499) 

si %uGl xccvxbv %uXbv scpv Gocpbv $ uklu, 21 

ov% r\v uv d(icpiXs%xog ccv&qcoTtoig SQLg^ 
%ai ndXiv (Fragm. Trag. adesp. 462 Nauck) 

Sslvov ys xavxbv xoig llsv dvSdvsLV §qoxcov 

xoig d' $%&OQ slvcci. | 

87 inei ovv r) ccioscig %ui r) cpvyr\ iv r)Sovr\ %ui dr\SLGLicp icxiv^ 
7) Ss r)Sovr\, %ai 6 dr\SLG(ibg iv cclc&rjCsi %slxca %ui cpuvxu- 
cict, oxav xcc uvxd ol iisv aiQ&vxai ol Ss cpsvycoGLV, d%6- 
Xov&ov r)iLag iTtiXoyisSC&ai oxi ovSs 6(ioicog v%b xcov av- 
xcov nivovvxai, i%si oiioicog dv xd uvxd r\Qovvxo r) iE,s%XLVOv. n 
si Ss xd (avxdy SLucpoQcog %lvsl %uqu xr\v SiucpOQuv xcov dv- 
%qcq%cqv , sicdyoLX ccv slxoxcog %ui %uxd xovxo r) i%o%r)^ 

o xl (isv s%uGxov cpaivsxaL xcov v%o%SL(isvcov cog %Qog s%d- 
Cxr\v SiacpoQuv tCcog XsysLV r)(icov Svvufisvcov, xi Ss sCxl 
\%uxd Svvulilv] cog %Qog xr\v cpvCLV ov% olcov xs bvxcov d%o- n 

88 cprjvaC&aL. rjxoL yuQ %uGl xolg dv&Qco%OLg %L6xsvG0(isv r) 
XLciv. dXX si (isv vtaCLV, %ui dSvvdxoLg i%L%SLQf)co(isv %ui 
xd dvxL%si(isvu TtaQaSs^OLis&a' sl Ss XLCtv, siitdxcocav r)(iLV 
xiCL %qy} Cvy%axaxi&sc&aL' 6 iisv yuQ UXaxcovL%bg Xs£sl 
oxl nXdxcovi, 6 ETtLKovQSLog Ss 'E%l%ovqcq, %ui ol ccXXol 2i 
dvaXoycog, %ai ovxcog dvs%L%Qixcog GxaGLutpvxsg av&ig r)(iug 

89 eig xr\v i%oyr\v %SQLCxr)covCLV. 6 Ss Xsycov oxl xolg %Xsi- 
CxoLg SsLGvyKaxaxi&sc&aL^aLSaQL&Sig xl %QOoicsxat 9 ovSsvbg 
Svvufisvov %dvxag xovg dv&Qco%ovg i%sX$SLV %ai SLaXoyi- 
GuG&ul xi xolg %XsicxoLg aQSGKSL, ivSs%OLisvov xov sv xlGlv 2 
s&vsGLV) cc r)iiSLg ov% lGlisv, xd klsv %aQ r\uiLV G%uvlu 

4 ys LM: xs EABT (quoque) 11 aixd add. Bekk. 12 
siadyst' EAB 15 %axd Svvaiitv delevi 16 xolg om. M 
20 EitLxovQELog a Stephano restitutum praeb. T (Epicurius) 
et Paris. suppl. 133: 'ETcUovQog G 23 TtgoolasxaL M: tcqo- 
oisxaL LE^lB: infert T: ■nQOcLsxuL edd. || ovSsvbg x&v ccv&Qm- 
Ttcav M TII0TTn£2E&N A. 25 

xoig TtkeioOL TtQOGeivaL xa Se r\(icov xoig Ttokkoig Gvccfiai- 
vovxa OTtdvia v7taQ%eLv, cog xovg Ttokkovg (iev vnb qpakay- 
yicov Sa%vo(ievovg (ir\ dkyeiv, xivag Se OTtavicog dkyelv, %a\ 
\iit\ xcov dkkcov xcov efiTtooOd-ev (§ 81 sqq.) eiQr\(ievcov 
iSioGvyKQiOicov xb dvdXoyov. avayxatov ovv %a\ dicc xr\v xcov 
av&QCQTtcov SiacpOQav eiodyeGxraL xr)v l%orr\v. 

'Enel Se qpikavxoi xiveg bvxeg ol Soy(iaxL%oi qpaGL Seiv 90 1 

xcov dXXcov av&QCQ7tcov eavxovg TtQOXQiveLV ev xf\ %Qioei xcov 

TCQaypdxcoV) imoxdfie&a (iev oxl axoitog Ioxlv r) dS-icoGLg 

\avxcov (ciiQog yaQ eiOL %a\ avxol xr)g SiaqpcQviag' %a\ idv 

avxovg 7tQO%Qivovxeg ovxco %QivcoGL xd qpaLv6(ieva 9 tcqlv 

aQt^aO&aL xr)g %Qioecog xb £r\xov(ievov GvvaQ7td£ovGLV, eav- 

i xolg xr)v XQioiv iTtLXQenovxeg), bficog (f ovv Lva %a\ i7t\ 91 

evbg dv$QCQ7tov xbv Xoyov ioxdvxeg, olov xov TtaQ avxoZg 

dveLQ07tokov{ievov Goqpov, i7t\ xr)v i7to%r)v %axavxco(iev y xbv 

XQixov xr\ xd^eL XQOTtovTtQO^eLQL^Ofied-a. xovxovd' iXeyociev 

xbv dnb xr)g StaqpoQag xcov aioQ"r\Gecov. oxl Se SiaqpeQOvxaL 

al aio&rjGeLg 7tQog dXXr\Xag, 7tQoSr\Xov. al yovv yQacpa\ xrj 92: 

i (iev otyeL SoxovGlv eiooyag %a\ i^oyag e%eiVy ov (ir\v %a\ 

xr\ dqpr\. %a\ xb (iih xr\ (iev ykcoxxr\ r\Sv cpaivexaL ini 

\XLvcQV) xoZg S' 6qpd-aX(ioZg dr\Seg' dSvvaxov ovv ioxLV eineZv 

t TtoxeQOV r)Sv ioxLv eihKQLvcog r) dr\Seg. %a\ i7t\ xov (ivqov 

i 6(ioicog' xr\v (iev yaQ bocpQr\GLV evqpQaivei^ xr\v Se yevOLV 

\ dr\Si£eL. xb xe evqpoQ§LOv ine\ xoig (iev bqp&aXcioZg kv7tr\- 9$ 

qov ioxL xco Se dkkco GcofiaxL 7tavx\ dXvTtov, ov% el-0(iev 

elneZv, TtbxeQOv dkvTtbv ioxLV eiXt%QLVcog xotg OcofiaGcv boov 

irt\ xrj eavxov qpvoeL r) kvnrjQOv. xb xe o(i@qlov vScqq 

6qp&ak(ioLg (iiv ioxiv coqpekLfiov, aQxr\Qiav Se %a\ 7tvev(iova 

i XQayyveL, xa&aTteQ %a\ xb ekaiov, %aixoL xr\v iTtLqpdveiav 

7taQr\y0Q0vv. %a\ r) %akaxxia vaQ%r\ xoig (iev d%QOLg TtQOG- 

xe&eioa vaQ%av TtOLei, xco S' akkco Gc6(iarL dkvTtcog TtaQa- 

§§ 90—99: cf. Diog. Laert. IX 81. 

29 TLvdg — dkyelv om. T 31 dvay%al(ov L || Slu MEAB r 
inl L 6 to %r\xov\isvQv T (quod queritur subripiunt) : rd cpaL- 
vo\ieva G edd. 7 tW om. M 10 7tQo%eio. ML (cf. p. 115, 1 e. 
a.): iy%. EAB edd.: proponimus T || S' ikiyo(isv Diels: Se Xi- 
yo(iev GT (autem dicimus) cf. p. 33, 5 26 IITPP&NEI&N 

xi^Exat. dto%£Q 6%oiov (jlev s6xt %qbg xf\v cpv6tv E%a6xov 
xovxcov ovy e%0(lev XiyEtv, OTtotov 6e cpuivExut e%u6xoxb 

•$£ Svvuxbv EiTtslv. nut ccXXu dh %Xsico xovxcov svs6xt Xiystv' 
dX% iva (17} 8iaxQi$cD{iEV) dtu xf\v TtQo&saiv [xov xqo%ov\ 
xf)g 6vyyQacpf\g snstvo Xs%xiov. e%u6xov x&v cpatvo(iivcov 
f)(iiv ui6&r\xcbv %ot%iXov v%o%inxstv donst, otov xb (if\Xov 
Xsiov Evcodsg yXv%v t-av&ov. uSr\Xov ovv %6xeq6v %oxs 
xavxag (iovag ovxcog syst xccg %ot6xr\xag, r) (iovo%otov (iiv 
sGxtv^ itaqcc Ss xr\v Stdcpoqov %axa6%svf\v xcbv ui6Q"r\xt\Qicov 
dtdcpOQOV cpaivsxat, r) %a\ itXsiovag (jlev xcbv cputvo(iivcov 
syst Ttotoxrjxag, f)(iiv #' ovy v%o%i%xov6i xtvsg avx&v. 

$5 (iovo%otov (isv yuq slvat xovxo ivSiysxut Xoyi£s6d"ut i% xcov 
E(i%qo6&ev r)(JLtv stQrjusvcov (§53)?r£^ xfjg sig xcc cco- 
(iaxa dvuStSo(iivr\g xQOcpf)g %a\ xov vSaxog xov sig xcc SivSqa 
dvaSiSo(iivov %u\ xov %vsv(iaxog xov [iv] avXoig %a\ 6vQty'£t 
%a\ xotg %aQa%Xr\6iotg dqydvotg (s(i%veo(isvov}' Svvuxut 
yccQ %a\ xb (if)Xov (jLovostSsg (jlev slvut, Stdcpoqov Ss ftscoQsi- 
6%at %uqcc xr\v diacpoqdv xcov at6Q"r\xr\Qicov %sq\ cc yivsxai 

'96 avxov r) dvxiXr\tptg. %Xsiovag Sh xcov cputvo(isvcov f)(iiv 
%OiOxr)xcov systv xb (ir\Xov %otoxr\xag Svvu6&ui ovxcog i%t- 
Xoyi£6(iE&a. ivvof\6co(iiv Xiva i% ysvsxf\g dcpf\v (isv sypvxa 
%a\ o6cpQr\6tv %a\ ysv6tv^ (if)xs Ss d%ovovxa (if\xs oQtovxa. 
ovxog xoivvv v%oXr)tysxut (if)xs oquxov xt sivat xf\v dqyr\v 
(jLf)xs d%ov6xov, dXXu (i6vu i%stvu xu xqiu ysvr\ xcov %oto- 

D7 xf)xcov v%UQysiv cov dvxtXaupdvE^d-at Svvarat. %u\ f)uag ovv 
ivSiysxut xdg %ivxs uovag al6Q"r\6stg syovxag uovov dvxt- 
Xaupdvs^&at, i% xcov %sq\ xb uf\Xov %oioxf)xcov, cov i6(isv 
dvxiXr\%xt%oi' v%o%si6&at ds dXXug olov xi i6xt %otoxr\xug, 
v%o%t%xov6ug sxsQOig ai6Q"r\xr\Qiotg^ cov f)(isig ov (isxs6yf\- 
%a(LEVj dib ovds dvxiXu(ifiuv6(jLE$u xcov %ux uvxug at6d"r\- 

$8 xcov. dX)i f) cpv6tg 6WE(isxQf)6uxo, cpf\6st xtg, xug atWij- 
6sig %Qog xu ai6&r\xd. %oia cpv6tg, Siucpcoviug xo6uvxr\g dv- 

27 oTtolov — 28 Xiystv om. M 29 x. xq. delevi 32 itox\ 
om. T 33 (idvag ovxoag tyst L : (tovug %8t ovxcog M : (Lovas 
Srstv EAB : solas vere ipsum habere T 4 ithv om. EAB 7 & 
■delevi 8 i(i7tv. rest. e T (aspiratione) coll. p. 14, 10. 10 ra< 
diayoQag EAB 12 xb (if\Xov om. EAB TII0TTII&2E&N A. 27 

i; s%l%qlxov TtctQcc xolg Soy(iaxL%olg ov6r\g %sq\ xf\g v%aQ%scog 

{ xr)g %ax avxf)v; 6 yaQ i%L%Qivcov ccvxo xovxo si s6xl cpv- 
Cig, si (isv iSLc6xr\g sXr\, aitiGxog scxcu %ax avxovg, cpiko- 
6ocpog Ss cov (iSQog sOxav xf\g diacpcovtag %al %QLv6(isvog 
avxbg alX ov %QLxf)g. %Xr\v dXJZ (st) svs%cqqsi %al xavxag 99 

I (iovag vito^slc&ai TtaQcc xco (if)Xco xdg %oioxr\xag cov avxi- 
Xa(ifidvs6&aL So%ov(isv, %a\ nkslovg xovxcov, r) itakiv (ir\Ss 
xdg r)(iLV v%o%L%xov6ag , aSr\Xov r)(iLV s6xai 6%ol6v s6xi 
xb (ifjXov. 6 Ss avxbg %al i%\ xcov dXXcov afc&rjx&v X6- 

r yog. xcov ai6Q"r\6scov (isvxol (ir\ %axaXa(i§avov6cov xd i%xog, 
ovSs r) dicivoia xavxa dvvaxat, %axaXa(i(SdvsLv, (6cpaXXov6cov 
avxr\v xcov 6Sr\ycovy co6xe %al did xovxov xbv Xoyov r) %eo\ 
xcov i%xbg v%o%eL(ievcov i%o%r\ 6vvdys6&at, tfojjet. 

s r 1va Se %a\ i%\ (iLccg s%a6xr\g ai6&r)6scog t6xdvxsg xbv 100 
Xoyov, r) %a\ dcpi6xd(isvoL xcov ai6Q"r\6scov^ s%co(asv %axa- 
Xf)ysLV sig xr\v i%oyr\v, %aQaXa(L$dvo(isv %a\ xbv xsxaQxov 
XQOitov avxr\g. s6xl #' ovxog b %aQa xdg %SQL6xa6SLg %a- 
Xovfisvog, 7tSQL6xa6SLg Xsyovxcov r)(icov xdg SLad-s6SLg. &sco- 

o QSL6&aL 6' avxov opa(isv iv xco %axd cpv6LV r\ %aod cpv6Lv 
(Jislv), iv xco iyQr\yoQSvai r) %a&svSsLV, %aQa xdg r)Xi%Lag, 
%aQa xb %LVSL6&aL r\ t)qs(islv^ %aQa xb (il6slv r) cpLXslv, %aQa 
xb ivSsslg slvaL r) %s%OQS6(isvovg, %aQa xb (is&vslv r) vf)cpsLv, 
%aQa xdg %QoSLa&s6SLg, %aQa xb ftaQQSLV r) SsSLSvaL, \r\] 

15 %aQa xb Xv%sl6&aL r\ yaLQSLV. olov %aQa (isv xb %axd 101 
cpv6iv r) %aQa cpv6Lv sysiv dv6(iOLa v%o%l%xsl xd %Qay(iaxa 9 

i%SL OL (ISV CpQSVLXL^OVXSg %a\ Ol &SOCpOQOV(lSVOL SaL(lOVO)V 

d%ovsLV doxov6Lv, r)(iSLg 6s ov. 6(ioicog Se d%ocpOQag 6xv- 
Qa%og r) XLpavcoxov r\ XLvog xolovxov %a\ dXXcov %Xslovcov 

§§ 100—117: Diog. Laert. IX 82. Philo de ebr. 178 sqq. 29 si Gen. T (verum etiamsi): om. G cf. p. 6,4. 30 (io- 
va? Bekk. : 7tXsiovag GT (plures): Ttdaag Stephanus (omnes) 
31 ?) ncd TtXsiovg Kayser 32 rdg f)(iiv om. M || i6%L om. EAB 
33/1 ante Xoyog inser. f\(iiv M, 6 L 1 suppl. e T (ductoribus 
eum fallentibus) cf. p. 30, 11 5 ardvtsg Gen. Fabr. 6/7 xa- 
tccXXayr\v L 11 tystv addidi coll. p. 24, 16. 14 r\ a Bekkero 
del. om. T 17 dsocpQovQov(isvoL L 18 dnb cpoQccg EAB 
Gen. Fabr.: odorem T 28 IITPP£NEI£N 

dvxLXu^dvsG&UL noXXuKLg Xsyov6Lv, r\(icov (ir\ ul6%uvo- 1\ 
(isvcov. Kui xb uvxb v"6coq cpXsy(iaivov6L (ihv xoitOLg iitL- \ 
yy&hv &6xbv elvaL 6oksl, r\(iLV 6h jXluqov. %al xb avxb j 
LfidxLOV xolg (ihv VTto6cpuy(iu e%ov6L cpuivexuL klqqov, i(ioi j 
6h ov. Kui xb uvxb (ieXl i(ioi (ihv cpuivsxuL yXvKv, xolg \ 

102 6h ixxeQLKOLg tvlkqov. sl 6s xig XsySL oxl yy(icov tlvcov tiuqu- 2 
7tXo%rj dvoLKsiovg cpuvxu6iug i% xcov V7toKSL(isvcov TtoLsl xolg ] 
nuQcc cpvCLv eypvGLV^ Xskxsov oxl iixsi Kui ol vyiaivovxeg 
yy(iovg eypvGLV dvuKEKQU(isvovg, 6vvuvxul ovxol xa inxbg 
vitOKsi(isvu ^ xoluvxu ovxu xrj cpv6SL brcola cpaivexaL xolg \ 
TtaQcc cpvCLV eyeLV Xeyo(ievoig, exeqolu cpuivs6^uL itOLslv xolg s 

103 vyiaivovGLV. xb yuQ ixeivotg (ihv xolg %v(iolg (isxu$Xr\- 
XLKrjv xcov VTtoKSLfisvcov 6L66vaL 6vvukilv^ xovxoig 6e (ir\, 
TtXaCfiaxLKOv itixLv, iitei Kai co67tSQ ol vyiaivovxeg naxa 2\ 
cpvGLv (ihv xrjv xcov vyLuivovxcov eypvGL, tcuqu cpvGLv 6h 
xr\v xcov V060VVXCOV, ofixco Kai ot vo6ovvxsg %uqu cpv6Lv 
(ihv s%ov6l xr)v xcov vyLULv6vxcov y kuxcc cpv6LV 6h xr\v xcov 
vo6ovvxcov , co6xs KaxeivoLg itQog xi kuxu cpv6LV sypv6L %i- 

104 6xevxeov. nuQcc 6h xb vnvovv r) iyQr\yoQEvuL dLcccpOQOL yi- 
vovxaL cpavxa6iaL, insi cog ku$ vnvovg cpuvxu£6(LS&U) ov' 
cpuvxu^6(isd"u iyQrjyoQOXsg , ov6h cog cpuvxu£6(is&u iyQr\yo- 
Qoxsg, Kai kuxu xovg vnvovg cpavxa£6(isd-a, co6xs slvaL 
ccvxalg r) (ii) sivaL yivsxaL ov% unXcog ccXXcc itQog xl' i 
TtQog yccQ xb ku& vnvovg r) TtQog iyQi]yoQ6LV. SLKOxcog ovv 
Ka& ftnvovg 6qco(isv xavxa a s6xlv avvitaQKxa iv xco iyQv\- 

yOQSVaL, Ov\k iv XCp] Ka&CCTtU^ UVVTtUQKXU OVXU' S6XL 

yuQ ku& VTtvovg, &6itSQ xcc ftjtaQ s6xlv kuv (ir) r\ ku& 

105 ttTtvovg. nuQcc 6h xccg fjXLKiug, oxl 6 uvxbg dr)Q xolg (ihv l 
ysQov6L tyv%Qbg sIvul 6oksl xolg 6h aK(iu£ov6Lv svKQuxog, 23 klqqov Fabr. : koqqov G 25 XsyoL T (dicaf) \\ xlvcov 
om. L 29 ty cpvau G cf. p. 39, 10: (pvasL edd. 31 iiexa- 
(tdXXsL post %v(iolg add. M 5 fyovxsg EAB 9 <ro> slvai 
ci.: quare esse et nonesse fit eis T 10 wbtalg Apelt: uvxolg G 
11 iyQrjyoQaLv ^yivsxuLy Pappenheim 12 uvvTtuQKxu iv tro3 
iyQ. MLT (que sunt non existentiam in devigilando) sic : iv rdi 
om: EAB: iv xm iyQ. &v. edd. 13 iv ta delevi: ov kuI xb 
ku&. Diels coll'. p. 565,16 15 otL T (quia) edd.: hL G xnoTTnsiSE^N a. 29 

%ai xb avxb %Q&(ia xotg (ihv TtQSCflvxiQOLg d(iavQov cpai- 
vsxaL xoZg Sh d%(iu£ovCL %uxu%OQig , %ui cpcovr) 6(ioicog r) 
avrrj xoZg (ihv dfiavqa So%sZ xvy%dvsiv xoZg S' s^uKOVCxog. 
%ui TtuQu xug aiQ£6SLg Ss %ui cpvyug dvofioicog %lvovvxul 106 
oi xaig r)XL%iuLg SiacpiQOvxsg' Ttuid (ihv yuQ, si xv%ol, 
CcpuiQUL %ui XQoypi Slu CitovSfjg siCLV^ ol d%(id£ovxsg Sh 
uXXu uiqovvtul. %ui dXXa oi yiQOvxsg. i'£ cov Cvvuysxut 
oxl Sluopoqol yivovxaL cpuvxuduL vitb xcov uvxcov vtcokel- 
(livcov %ui uuqu xdg SiucpOQOvg r)XL%iug. nuQa Sh xb %i- 107 
veZc&ai r) 7}qs[ielv dv6(iOLu cpaivsxaL xd nQuy(iuxu, insi 
arcsQ scxcoxsg 6qco[iev dxQ£(iovvxu, xavxa naQanXiovxEg 
^lveZc&ul So%ov(i£v. nuQu Sh xb cp^XsZv r) (ilCeZv, oxl %Qiu 108 
velu XLvlg (ihv dnoCxQicpovxuL %u$ vnEQ^oXr)v^ XLvhg Sh 
rjSiCxu TtQoticpiQOVxaL. o&ev %ui 6 MivavdQog (fr. 518 
Kock cf. Nauck Mel. gr. VI 120 Cobet N. L. p. 85.) scpr\ 
olog Sh %ui xrjv otpLv slvaL qpuivsxuL', 
dcp ov xoLOvxog yiyovsv; olov ftrjQLOv. 
xb (irjShv ddLXSLv %ui nalovg r)(iug noisZ. 
noXXoi (dhy %ai SQC0(iivug uic%Qug sypvxsg cOQULOxdxug avxdg 
^vul So%ovClv. nuQu Sh xb nsLvfjv r) xgxoofVftm, oxl xb 109 
uvxb sSsC(ia xoig (ihv nsivcoCLV tjSlCxov slvaL 8o%sZ, xoig 
Sh %£%OQEC(iivoLg drjdig. nuQu Sh xb (ie&velv r) vr\cpSLv, 
oxl dnsQ vr)cpovxeg uic%Qu slvaL So%ov(iev, xavxa r)(iZv 
(is&vovclv ov% ulC%qu cpuivezuL. nuQU 8h xag nQoSLU&i- 110 
CELg^ oxl 6 avxbg oivog xoZg (ihv cpoivL%ag r) icydSag TtQO- 
cpayovCLV o^coSrjg cpuivsxuL, xoig Sh %uQva r) EQsfiiv&ovg 
7tQoCsvsy%a(iivoLg r)Svg slvaL So%si^ %ai r) xov ^aXuvsiov 
i TtaQaCxdg xovg (ihv eI-co&ev siCLOvxag Q , EQ(iaivEL^ tyv%£L Ss 
\ xovg s^LOvxag^ si sv avxrj SLaxQifioLEV. TtaQa Se xb cpo- 111 
§Eicd-aL r) ftaQQELV, oxl xb avxb TtQayfia xco (isv SslXo) 
cpopEQov %ui Selvov ElvaL So%si, xco ftaQQaXEcoxiQcp Ss ovSa- 
(icbg. naQa Sh xb XvTtsic&aL r) %aiQSLv, oxl xa avxa 

17 %gco(icc Bekk. : §Qd)(ia GT (cibus) 24 &%b Pappenh. 
coll. p. 58, 28. 27 tcXeovtes T (navigantes) v. 34 om. T 
sed addit etc. (cf. p. XI) 1 Sh quod iam Bekk. ci. addit 

T (etiam et) \\ fyovrtg om. T 4 nsQi EAB 8 yivsxaL M 9 slvaL 
doxft om. T 14 hsqI tih xov EAB 30 IITPP&NEI&N 

%Qay(iata toZg (ihv Xv%ov{iivoLg s6tlv s^ay&r) toZg 6h %ai- 

112 qov6lv r)6ia. To6avtt]g ovv ov6r]g dvcojiaXiag %al %a- 
od tdg dia&iaetg, %al dXXots aXXcog ev talg 6La&i6s6L tcov 
av&QCQTtcov yLvofiivcov, otcolov fiev s%a6tov tcov v%o- 
%SL[iivcov s%a6tco cpaivstaL QaScov i f 6cog si%sZv, 6%oZov 
6h s6tiv ovnetL, eicel %al dvs%i%QLtog ectiv r) dvco- 
fiaXia. 8 yaQ s%l%q£vcov TcruT^v r)toi ev ti6L tcov %Qoeior]-\ 
fiivcov dia&ecjecQV e6tLv r) iv ov6s(iLa to TCaQaTcav e6tl 6lcl- 
&i6eL. to {ihv ovv Xiyeiv ott ev ov6e\Lta 6ia&i6eL to 6vvo- 
Xov e6tLV, olov ovte vytaiveL ovte vo6el, ofe %LveZtaL ovte\ 
rjQSfieZ^ ovts ev tLVL r)XL%ia iotiv, d%r)XXa%tat 6h %al tcov 
aXXcov 6La&i6scov, teXecog d%s(icpaivsL. el 6h ev. tLVL 6La&i6si 

113 cov %QLveZ tdg cpavta6iag^ (liQog s6taL tf)g dLacpcoviag, %a\ 
aXXcog ov% elXL%QLvr]g tcov e%tbg v%o%SL(iivcov s6taL %QLtr)c 
dca to te&oXco^&aL taZg cW^ftfstftv iv alg s6ttv ' ovts ovv c 
eyQ7]yoQcog dvvatac 6vy%Qivs/,v tdg tcov ^a&evdovtcov cpavxa- 
6iag taZg tcov syQryyoQOtcov^ ovts 6 vyiaivcov tdg tcov vo6ovv- 
tcov taZg tcov vyLatvovtcov' toZg yaQ %aQ0v6L %al %lvov6li 
r)(iag %atd to TtaQov ^vy^atatt&ifie&a (jlccXXov r) toZg (ir 

114 naQ0v6LV. %al dXXcog 6h dvs%i%QLtog s6tLV r) tcov tOLOvtcoA 
cpavta6icov dvcofiaXia. 6 yaQ TCQO%Qivcov cpavta6iav cpav 
ta6iag %al iceQi6ta6Lv %SQL6ta6scog r\tOL d%Qitcog %al dvsx 
d%o6si%scog tovto TCOLeZ r) %Qivcov %al d%o6st%vvg. dX£ ovti 
dvev tovtcov (d%L6tog yaQ s6taL), ovte 6vv tovtoig. ei yd{ 

115 %QtveZ tdg cpavta6iag, Tcdvtcog %QLtr]Qico %QLveZ. tovxo om 
to %QLtr]QLOv r\tOL dXrj&eg elvaL Xi^si r) tyevdig. dXti e 
fihv tyevdigi diCL6tog e6tat. el 6h dXrj&hg elvaL tovto cpr)- 
6sl, r\toL dvev d%o6si'^scog Xi^SL otL dXrj&ig s6tt to %QLtr) 
qloV) r) (istd dTCo6ei£ecog. %al el [ihv avsv d%o6si£,scoq 
d%L6tog s6tai' si 6h (istct d%o6sit-scog , %dvtcog 6sf)6SL %a 
tr]v d%66sL%Lv dXr]d-r) slvai^ s%sl d%L6tog s6tai. dXr]^ 

16/17 Ttsgl EABT (circa) 18 xal dXXots — 19 pev om. EAl 
18 dXXcos MLT (aliter) cf. Philo de ebr. 176: dXXcov EAl 
21 Uxiv om. T 24 to — 25 %lvs Ixai om. EAB 29 Uxoll r 
(erif) : i6xl G 33 xalg T (hiis que sanorum sunt) : nal xdg ( 
7 Tcdvxcog om. M || kqlvsl xqlxxjqlco EAB 9 &7tL6xog Bekk. 
d%L6xov GT (incredibile) 10 XQel — 11 fisxd a7todsi\scog on 
EAB 11 si LMT (si): 6 EAB 

I TIIOTTII&SE&N A. 31 

I OVV Xi^SL Xr\V aTtoSsL^LV Xr\V Slg 7ti6XC06LV XOV XQLXt\- 

)tQ£ov Xa(i§avo(isvr\v TtoxsQOv xsxQLXcog avxr\v r) (ir\ xsxql- 
xcbg; sl (isv yaQ (ir\ XQivag, amaxog s6xaL y si Ss XQivag^ 116- 
Sf t Xov oxl xqlxt}Ql<p <pr\6SL xsxQLxivai, ov XQLxrjQLOv £r\xr\6o- 
llsv dnoSsL^LV , xdxsivr\g xqlxtqqlov. %Qr\&L yaQ dsl xa\ r) 
d%6SsL^Lg XQLxrjQLOV, iva PsPaLQd&fj) xa\ xb xqlxt\qlov dito- 

idsit-soog, Xva dXrj&sg slvaL dsLy&rj' xa\ ovxs dnodsL^Lg vyLr\g 
slvaL dvvaxaL (ir\ TtQOVTtaQypvxog XQLxr\Qiov dX^ovg^ ovxs 
xQLxrJQLOv dXrj&sg (ir\ 7tQ07tS7ti6xco(isvr\g xr\g dnoSsi^scog. xa\ 11T 
ovzcog S(i7tL7txov6Lv sig xbv SLaXXr\Xov xQOTtov xd xs xQLXf)- 
qlov xa\ r) dTtodsLJ-Lg, iv co d(i<poxsQa svQL6xsxaL a7tL6xa' 

I sxdxsQOv yaQ xr\v ftaxeQOV 7tl6XLV TteQLiievov bfioicog xco 

' XoLTtco e6XLV cc7tL6xov. sl ovv (if)xs dvsv dnoSsi^scog (xa\} 
xqlxt]qlov (ir)xs 6vv xovxoLg Svvaxai XLg TtQOXQlvaL cpavxa- 

: 6iav <pavxa6iag, dvsTtixQLXOL s6ovxaL ai TtaQcc xdg diacpoQOvg 
dLa&iosig SLacpOQOL yLv6(isvaL <pavxa6iaL, co6xs si6aysxai 
f) tcsql xf\g <pv6scog xcov ixxbg vitoxsLiisvcov S7toyr\ xal o6ov 

S7CL XOVXCO XCO XQOTtCO. 

UsiLTtxog s6xl Xoyog 6 TtaQcc xdg &s6SLg xal xd Sia6xf)- 118- 
aaxa xal xovg xoTtovg' xal yaQ TtaQa xovxcov sxa6xov td 
avxd TtQayLiaza SLacpOQa cpaivsxaL, olov r) avxr) 6xoa dnb 
(isv xf)g sxsQag aQyf\g 0QC0(isvr\ (isiovQog cpaivsxai^ aTtb Ss 

• xov (is6ov 6v(i(isxQog Ttdvxo&sV) xa\ xb avxb TtXoZov %6qqco- 
ftsv (isv (ilxqov cpaivsxaL xa\ s6xcog, iyyv&sv Ss (isya xa\ 
xlvov(isvoV) xa\ 6 avxbg TtvQyog TtoQQCo&sv (isv cpaivsxaL 
6xQoyyvXog iyyv&sv Ss xsxQuycovog. xavxa (isv tzuqu xu Slu- 119" 
6zr\(iaxa, tzuqu Ss xovg xoTtovg oxl xb XvyvLulov cpcog iv 

) r\Xico (isv d(iavQOV cpaivsxai iv 6xoxco Ss XaintQov^ xa\ r\ 
avxr\ xcoitY\ svaXog (isv xsxXa6(isvr\ s%aXog Ss sv&SLa^ xa\ 
xb cobv iv (isv xr\ oqvl&l anaXbv iv dsQL Ss 6xXr\Q0v, xa\ 
xb XvyyovQLOv iv (isv Xvyyi vyobv iv dsQL Ss 6xXt\q6v, xa\ 

§§ 118—123 : cf. Diog. Laert. 1X85—86. Philo de ebr. 181 sqq. 14 sig <xr\vy L edd. 20 yca\ iva EAB " 26 xa\ add. 
Stephanus 30 tlsqI EABT (de): Ttagu LM || xa\ om. T || o<sov 
MT (quantum) : bg LEAB : <bg Gen., del. Kayser 4 (isiovQog A : 
(wovQog LMEB 10 d(iuvQco L 13 XwyovQLov et Xvvyi LM 32 IITPP&NEI&N 

xb koqccXlov iv &ccXccxxr\ (isv ccitalbv iv dsQL 8s 6KXr\Qov, 
kccl qpcqvt} dXXoicc (isv cpccivsxccL iv GvQLyyL yLV0{isvr\, dXXoiu ■_ 

120 8s iv ccvXcp, dXXoicc 61 iv dsQL u%Xcog. %uqcc 61 xccg &s6sig 
oxi r\ uvxr\ slkcqv i£v%XLtt£o(isvr\ (isv Xsicc cpttivsxai, %o6cog 
8s i%Lvsvo(isvr\ ELaoxag kccl i£o%ccg eysiv 6o%el. kccl ol XQccyr\- 

XoL 6h TCQV TtEQLGtEQCQV TtttQCC XCCg ^LttCpOQOVg i%LKXl6eLg ^Ltt- 

121 opoqol cpaivovxttL kccxcc %qcq{icc. i%el OVV TtCCVXtt xcc cpccLv6[isva 

SV XLVL &ECQQELXCCL Kttl tt%6 XlVOg 8LU6Tf)(lCCTOg Kttl KCCTCC XLVCl 
&E6LV, CQV EKCC6X0V %oXXr\V TtOLSL %CCQttXXayr\V TtSQL TCCg CpttVXtt- 

6Lag, chg v%e[ivr\6cc(iev (§ 118sqq.), ttVttyKcc6$r\66(ie&u 
kccl 6lcc xovxov xov XQOTtov kutccvtuv slg i%oyr\v. kccI yccQ 6 

^OvX6(lEVOg XOVXCQV TCOV CpttVXtt6LCQV TtQOKQLVELV XLVCCg d6v- 

122 vccxoLg i%LyELQr\6SL. sl (isv yccQ ccTtX&g kccl ccvsv d%o8siilEcog 
itOLr\6sxttL xr\v cm6cpa6LV) tt%L6T0g S6TCCL' sl 6s d%o8si£SL 
fiovXr\6sxttL iQfoa^Q-ccL , sl (isv ipsv8r\ XeJ-el xr\v d%68sLi\LV 

slvUL, ECCVXOV TtSQLXQEtyEL) dXrj&r) 61 XiyCQV slvttL Xr\V ttTtO- 

^elc-lv cclxr\Q"r\6sxtti d%68sit),LV xov dXr\&r) ccvxr\v eIvccl, %d- 
Ksivr\g ccXXr\v, i%sl kccl ccvxr\v dXr\&r\ eXvccl 8el, kccl (is%QLg 

dTtSLQOV. d^VVaXOV 8s i6XLV aTtSLQOVg tt%o8EL%SLg TtttQU- 

123 6xf\6ttL' OVKOVV Ov8s (ISTtt d%o8si^ECQg 8vvr\6SXCCL TtQOKQL- 

velv cpccvxcc6Lttv cpccvTcc6iccg. el 8s (ir\TS ttVSV ttTtoSslt-ECQg 
(ir\xs (ietcc d%o8siS,scQg 8vvaxbg e6xccl XLg i%LKQivsLv xccg 
TtQOELQr^iEVttg cpttvxcc6Lccg, 6vvccysxccL r) i%oyr\, oTtolov (isv 
cpccLvsxccL EKCC6T0V Kccxcc xr\v8s xr\v &s6lv r) Kccxcc xods xb 
8Lcc6xr\iicc r) iv xcq8e sl%slv i f 6cog 8vvtt(isvcov r\(icov, OTtovov 
8s i6XLV cog TtQog xr\v cpv6LV d8vvccxovvxcQV ttTtoq?ccivE6&tti 

SLtt Xtt 7tQ0ELQr\(lSVCC. 

124 "EKXog i6xl XQOTtog 6 TtccQcc xccg i%L\x,vyttg, Kcctf ov 
6vvccyo(isv oxl, i%sl [ir\8sv xcqv v%okel(ievcqv kcc& sccvxb 

§§ 124—128: cf. Diog. Laert. IX 84— 85. Philo de ebr. 
189 sqq. 

15 yivsxuL M (sicut p. 26, 8) 21 toircoa post xlvv dubitan- 
ter Bekk., at cf. p. 29, 7 || xu\ alt. GT: r) edd. 22 tcsqI EABT 
(circa) : Ttccgd ML 24 tovtov tov tgonov Bekk. : tovtovg tovg , 
tgonovg GT (hos modos) 28 fiov%r\d"f\c&tuL A 30 avtbv L 31 dsi, 
M.LT(oportet): ^oxftEAB 1 i6tLvT(est): Utai G\\7tsgL6tf\6uLEAB\ 
7 taSs (t<p toTCtpy dub. Bekk. at cf. p. 28, 21. 11 %(*&' 
iuvtb r\iilv MEBAT (secundum se ipsum): uvtb r\(ilv L TII0TTn£2E£N A. 33 

» 7](jllv VTtOTCLTtrEL aXXcc 6vv TLVL, oitolov klev £6X1 TO 

\ (ILyfjLU SK TE TOV ^KTOq KUL XOV CQ 6VV&ECQQELTUL XCifU Sv- 
I VLXXOV ELTtSLV , OTtOLOV Si E6ZI XO EKXOg VTtOKsi(lSVOV ElXl- 
I KQLVCQq OVK CCV E%OL(lEV XiyELV. OXL Sh OvShv XCQV EKXOq 
; KU& CCVXO VTtOTtiltXSL dXXu TtUVXCOq 6VV XLVL, KUL 0X1 

i tcuqcc xovxo uXXolov &SCOQSLXCCL , TCQoSr\Xov , ol(iccL. xb yovv 125 

I 7](i£T£Q0V %QCQ(IU dXXoLOV (l£V OQCXXCCL SV CxXSELVCO CXEQL , O.X- 

f XOLOV Se SV [tc5] l/n^OOO, KUL OVK UV £%OL(l£V ELTCELV OTtOfOV 

\£6TL XTJ CpVCEL XO %QCO(lCX 7](ICQV , CXXX OTtOLOV 6VV EKU.6TC0 

I XOVXCOV &ECQQSLXCCL. KUL 7] UVTT) CpCQVT) clXXoLCC (l£V CpuivETUL 

\ 6VV XSTCXCp CXEQL, CiXXOLCC Sh 6VV TtU%V(JLSQ£L, KUL XCC CCQCQfJLUTU 

SV ficxXccVELCp KUL 7]Xicp TtXr]KTLKCQTEQU (luXXoV S6TLV 7} SV CCEQL 

KUTUl\)V%QCQ , KUL TO 6CQ(ICC VTCO vScCTOq (JLEV TtSQLEyO(JLSVOV 

KOVCpOV E6TLV, VTtO Sh CCEQOq l3ccqv. LVCC Se KUL TTjq E^CO&EV 126 

STtLlLL^iaq CCTC06TC0(IEV , OL OCp&CcXcLol 7](ICQV £%0V6LV SV EUV- 

i xolq kccl jLXcovaq kul vyQu. xcc ovv oquxu etcel (X7\ ccvsv 

I XOVXCQV &ECQQSLXUL, OV KUXuXr\CpQ"r\6SXUL TtQOq CCKQL^ELUV' 

i xov yccQ (iiy(jLUXoq uvxLXufifiuvoLis&u, kul Slcc xovxo ol (isv 

i LKTEQLKOL TtCCVXU CQ%QCC 0QCQ6LV , 0L d' VTt06Cpay(lU ElOVXSq 

ftcpULLLU. KUL ETtEL 7\ CpCQVT) 7) UVXr) dXXoiu (ISV CpuivSTUL SV 

i aVUTCETtTU(lEVOLq TQTtOLq, aXXoiu Sl EV 6TSV0Lq KUL eXlK0ElSs6L, 

I kuI aXXoia (isv iv ku&uqcq cHql^ uXXoiu Ss iv Tsd-oXcofiEvcQ^ 

ELKOq S6TL (17) CCVTLXuKL^aVE^^UL TjflCXq SlXlKQLVCQq T7\q CpCQ- 
Vr)q' TCC yCCQ CQTU 6KOXLOTtOQU i6TL KUL 6TEV0TC0QU KUL CCTflCQ- 
SE6LV aTC0Cp0Q7]6E6LV, di Si) CCTtO TCQV TCEQL T7]V KECpuXTjV Cp£- 
QS6&UL XiyOVTUL TOTCCOV, TE^oXcQ^SVU. CCXXcC KUL iv TOLq 127 
(lv£cQT7JQ6L KUL iv TOLq T7)q ySV6EC0q TOTCOLq VXCQV VTCOKSl(lE- 
VCQV^ (IST iKSLVCQV aVTLXa(lfiuv6(l£&U TCQV ySV6lCQV KUL TCQV 
06CpQ7]TCQV, aXX' OVK slXLKQLVCQq. CQ6TS SlCC TCCq iTCL(lL%iuq Ut 
CCL6&rj6ELq OVK U.VTLXa(ll3(XV0VTUL OTtOLU TtQOq UKQifiELUV TCC 

SKToq VTCOKsifisvu ^6tlv. ccXX' ovSs 7] Sluvolu, (iuXl6tu (ISV 128 
ETtsl ul oSrjyol uvTTJq uL6d , f]6SLq 6cpuXXovTUL' L6coq Ss KUL 

aVTT] i%L(X,L^iuV TLVCC ISiuv TCOLSLTUL TCQOq TCC VTCO TCQV UL6&7]- 

12 uvxb post t)lllv edd. 18 et 19 6vv T (cum) 19 iv 
om.EAB || rcodelevi: iv yturuipvxQa) Bekk. dub. 4 dLa(poQr)cF<5LV 
M : productionibus T 4 ul — 5 %6%cqv glossema? 6 %vilcov Kayser 
(cf. v. 14) 11 sensus ductores eius fallunt T (vide p. 24, 2) 

Sextus Empiricus L 3 34 IITPP&NEI&N 

6scov dvayysXX6(isvu' Ttsoi yccQ Exaazov xcbv xoTtcov iv olg 
to i}ys(iovLKov slvai 8okov6lv oi SoyfiaxiKoi, yy(iovg xivag 

V7t0KEL(lEV0Vg &£CQQOV[lEV, SLXS TtEQL iyKSCpaXoV SLXE TtSQV 

%aQ8iav slxe Ttsoi 6xvSf)7toxs ovv (iSQOg xov £coov xovxo 
xt&E6&aL fiovloLxo XLg. %ai %axd xovxov ovv xbv xqotiov 

OQCbflEV, OXL TtEQL xf)g CpV6SC0g XCOV EKXOg V7tO%EL(JLEVCOV OvShv 

ELitSLV s'iovxsg iitsjSLV avayKa^ofxs&a. 

129 r/ E§So(iov xqotcov iXsyo(isv slvav xbv itaQa xag 7to6o- 
xr\xag %ai 6%sva6iag xcov v%o%£liievcov, 6%£vu6iug Xsyovxsg 
TiOLVcog xug 6vv&s6£Lg. oxl Sh %ui %uxu xovxov xbv xqo- 
nov iitifSLv avay%a^b\x.s^a %eq\ xr)g cpv6scog xcov TtQayjid- 
to5i>, dfjXov. olov yovv xa £,s6(iuxu xov %EQuxog xf)g alybg 
cpalvsxaL (ihv Xsv%u anXcog %al uvsv ^vv&tescog &£coqov- 
(isvu, ^vvxL&E^LEva Sh iv xr\ xov %EQuxog VTtdQ&L fisXava 
d-scoQELxaL. %al xov &QyvQoy [xa (i£Qrf\ xa Qvvf)(iaxa %ax 
ISiuv (ihv ovxa (isXava cpaivsxai^ 6vv Sh xco oXco cog Xsv%d 

130 VTtOTtlnxEL. %al xf\g TavvuQEvug Xi&ov xa (ihv (VEQr\ Xsv%a 
oquxuv oxuv Xsav&r), 6vv Sh xf) 6Xo6ieqev E,av&a cpalvExai. 
%al al ait aXXr)Xcov i6%s8a6(isvav ipd(i(iov XQaysvav cpaivov- 
xuv, cog 6coQdg Sh 6vvxe&ev6uv uTtaXcbg %vvov6v xr\v ul'6&r}- 
6lv. %a\ 6 iXXifloQog Xsrcxbg (ihv %al yyocoSiqg 7tQ06cpEQ0- 

131 (isvog Ttviyfibv iTtvcpsQEv, %QV(ivc68rjg 8h cov ovkexl. %ai 6 
olvog 6v(iKLSXQog (ihv 7tvv6(isvog qcovvv6vv r)(iag, itXsicov 8h 
Xa(JL§av6(JLEvog TtuQuXvsv xb 6co(ia. %al r) XQOcpr} TtuQUTtXr}- 
6icog TtaQcc xr\v 7to6oxr\xa SvdcpoQOv i7tL8si%vvxaL Svvavivv' 
TtoXXdmg yovv Svd xb 7toXXr\ TtQO^svsx&fjvuv Ka&aiQEv xb 

132 6cb(ia Svd xs aTtstyLtbv Kal ioXeqlkcov Tta&cbv. s^ovisv ovv 
k&vxuv&u XsysLV OTtolov i6XL xov KSQUXog xb Xstxxov Kal §§ 129—134: cf. Diog. Laert. IX 86 (hic octavus modus). 
Philo de ebr. 189 sqq. 13 post s%a6tov inser. TtoLslxaL EAB 14 slvaL donovOLtf 
MLT (putant esse): fysL. y.al otcolov slvaL Soy.. EAB 27 to 
LLsgr} GT (jpartes scilicet lineatura) : seclusi 28 ag om. M 2S 
zaLvccQSiag Gen. : zaLvagiag L: zaivaglas EAB: zsvagaiag M 
tenarii lapidis T 1 hqlllvSSt}? Fabr. :KQniadr)g G 3 TzaQurcX 
om. T 5 nu&aiQSL GT (purgat): Ha&aiQsZ Fabr. TII0TTII&2E&N A. 35 

moZov xb ix %oXXcov Xe%xo(ieQcov Gvyxei(ievov, xal b%oZog 
liv itiriv b (iLXQO(LeQr)g aQyvQog b%oZog Se b ix %oXXcov 
mKQO(ieQ(nv 6vyxei(ievog, xal b%oia (iev r) dxaQcata Tai- 
vaQeia Xi&og b%oia Se r) ix %oXXcov (ilxqcqv 6vyxeL(iivr\, 
tccl i%l xcov tpafiLicov xal xov eXXe§0Q0v xa\ xov olvov xa\ 
cr)g XQOcpr)g xb %Qog rt, xr)v (livxoL cpv6Lv xcov %Qay(idxcov 
tatf eavxr)v ovxexi Slcc xr)v itaQcc xccg Gvv&ecieLg xcov cpav- 
a6Ltov dvcofiaXiav. xa&6Xov yaQ SoxeZ xa\ xd cocpeXi(ia 133 
vitrjQa yivea&aL %aQa xr)v xaxa %o6oxrjxa dfiexQOv avxcov 
lQr)6Lv, xa\ xd fiXafieQa elvaL Soxovvxa iv xco xa& viteQ- 
6oXr)v naQaXa^pdveG^ai dxaQiaZa fir) Xv%eZv. (laQXVQeZ 
dh xco Xoyco (idXL6xa xb xaxd xdg iaxQLxdg dvvdfieig fteco- 
QOVLievov, iv alg r) (iev %Qog dxQijHeLav (iZt-Lg xcov d%Xcov 
cpaQ(idxcov cocpeXLfiov %oleZ xb dvvie^evj QO%r)g Se $Qayv- 
xdxr]g . ivioxe TtaQOQa&eicirjg ov (ibvov ovx cocpeXi(LOv dXXd 
xa\ fiXafieQcoxaxov xal SrjXr\xr]QLOv %oXXdxig. ovxcog b xaxd 134 
xag %o6oxr\xag xal 6xeva6iag Xoyog 6vy%eZ xr)v xcov ixxbg 
vnoxeLfievcov v%aQ%Lv. SioTteQ eixoxcog dv xal orixog b xqo- 
nog eig i%o%r)v r)(iag TteQLayoL (ir) Svvaiievovg eiXLXQLVtog 
dnocprivaG&aL %eo\ xr)g cpvcecog xcov ixxbg v%oxeL(ievcov. i 

"OySoog Igxl XQOitog b d%b xov %Qog xi^ xa& ov 6v- 135 
vdyoiiev oxi, eitel ndvxa edxl %Qog xl, %eQL xov xiva e6xlv 
d%oXvxcog xal cog %Qog xr\v cpv6w icpi't-0(iev. ixeZvo Se %Qr) 
yLvco6xeLV oxl ivxav&a, &6%eQ xal iv dXXoLg^ xco *e6XL ' xaxa- 
%Qcb(ie&a dvxl xov *cpaivexa£ \ Svvd(ieL xovxo Xeyovxeg c itQog 
xl itdvxa cpaivexai/ xovxo Se SL%cog XeyexaL, dnaS, (iev cog 
TtQog xb xoZvov (xb yaQ ixxbg vitoxeiiievov xal XQLv6(ievov 
TtQog xb xqZvov cpaivexai\ xatf txeQOv Se XQOitov TCQog xd 
Gvv&ecoQovfieva, cog xb Se^cbv itQog xb aQi6xeQOV. oxi Se 136 §§ 135—140: cf. Diog. Laert. IX 87—88 (hic decimus 
modus). Philo de ebr. 186 sqq. 8 XsTCt&v (isqcqv Stephanus: subtilibus partibus T 10 (ll- 
■kqcov (lsqcov Stephanus: parvis partibus T 13 tQV(pf\g L 19 
(v.cciy (idXiata T (et maxime) 21 Q07Cfjg LM: tQOcpfjg EAB 
24 6vv4%el T (eontinet) 30 dnoXvtcos GT (absolute) : d%Xcog 
Gen. Fabr. 4 hqlvslv EAB 5 %Qog LM: %aQa EAB 

3* 36 IITPP&NELQN 

ndvxa eGxi nQog xl 9 insXoyLOdfjLS&cc (isv xai eyatQOG^sv^ 
olov %axd xb kqlvov, oxl TtQog xoSs xb £cpov %a\ xovSs xbv 
av&Qconov %a\ xf)vSs xr\v aYG&iqOiv l'%cc6xov cpaivsxai %ai 
7tQog xotdvds nsQL6xcc6Lv, %ccxd Ss xcc 6vv%scoqov(ievcc, oxi 
nobg xr)vSs xr)v inL(iL%Lccv %cc\ xovSs xbv XQonov %cc\ xr\v 
6vv&e6lv xr)vSs %cc\ xr\v no6oxr\xa %a\ xr)v %te6lv s%a6xov 

137 cpalvsxai. %a\ iSicc Ss svdsysxai ovvdysiv oxi ndvxcc savl 
TtQog xi, xovSs xbv XQonoV noxsQOV Slcccpsqel xcov TtQog xi 
xd %axd diacpOQav r) ov; si (isv ov ScacpSQSi, %a\ avxd 
7tQog xi ioxiv' si Ss SiacpSQSt,, ins\ nccv xb SiacpSQOv nQog 
xt i6xiv (XsysxccL ydQ TtQog i%sivo ov Slcccpeqel), nQog xi 

138 i6x\ xd %axd dicccpoQav. xcov xs 'ovxcov xd (isv ioxLv dvco- 
xdxco ysvr\ %axd xovg Soy(iccxL%ovg, xd 6*' sojaxa si'Sr\, xa 
Ss ysvr\ %a\ si'Sr\' ndvxa Ss xuvxd ioxL TtQog xl' itdvxa ttQa 
ioxi TtQog xl. sxl xcov ovxcov xd (isv ioxL 7tQoSr\ka, xd Ss 

^ aSr\ltt, cog avxoi cpaOLV, %cci 6r\(iaivovxa (isv xd cpaivofisva, 
6r\(iaLv6(isva Ss vnb xcov cpccLvofisvcov xd dSr\Xa' otyLg ydq 
%ax ccvxovg (Anaxag.B21 a Diels) xcov dSr)Xcov xd cpccivo- 
(isvcc. xb Ss 6r\(ittivov %cci xb 6r\(x,aLv6(isv6v i6xi7tQog xl' TtQog 

139 xl ttQcc i6xi Ttdvxcc. TtQog xovxoLg xoov ovxcov xd (isv i6xiv o(ioia 
xd Ss dv6(iOLa %ai xd (isv l6cc xd Ss &VL6a' xccvxcc Ss i6XL 
TtQOg xl' Ttdvxcc ttQcc i6xi TtQog xl. %ai 6 Xiycov Ss (ir) 
Ttdvxcc slvccL TtQog xl fisftccLOL xb Ttdvxtt slvaL TtQOg XL' %tt\ 
ccvxb yaQ xb ndvxcc sIvccl TtQog xl TtQog r)(iccg sIvccl Ssl%vv6i, 

140 %cci ov ^cc&oXov, 6V cbv r\(iLV ivccvxLOvxccL. nXr\v dX)? ovxco 
7tttQL6xdvxcov r\(icov oxl Ttdvxcc i6xi TtQog rt, Sr\X6v i6XL Xol- 

TtOV, OXL OTtOLOV S6XLV S%tt6X0V XCOV V7tO%EL(lSVCOV %axd X1\V 

savxov cpv6LV %cci siXL%QLvcog XiysLV ov Svv^o^s^cc, dXX 
OTtoiov cpatvsxttL iv xcp Ttoog xl. (co) d^oXov&EL xb nsQL xr\g 
cpv6£cog xcov 7tQay(idxcov Selv r)(iag iTtiysLV. 10 %cc\ rovSs xbv TQonov del. Kayser: tonov pro tqouov 
Pappenheim || tt\vSs ti\v 6vvft. M 15 Slucpoqov EAB 17 ts 
Bekk.: Sh GT (autem) 29 ndvTcc sIvccl LMT (omnia esse): 
slvaL ndvTa EAB || ((liiy slvaL ndvTa Pappenheim || slvaL 
Ssl%w6l MLT (esse ostendit): uTtodsUvvCL EAB 30 (siy ovxco 
coni. Kayser 2 a> add. e T (quod sequitur) \\ d%olov% , sl LT: 
axoXov&elv MEAB 3 Sl' r)(iag EAB TnOTTII£VE£N A. 37 

IIeql Ss xov xuxd xdg 6vvs%sig r) 6%uvCovg 6vyxvQf)- 141 
6sig xqo%ov, ov svvuxov iXsyo(iEv elvul xrj xuS,el, zoiavza 
zlvu Sle^lllev. 6 r\\iog %oXXcp Sf)%ov ix%Xr\xxLxcbxsQog i6xiv 
ccCZEQog xo(if)xov' dXX' i%sl xbv (ihv rjfoov 6vvs%cbg oqco- 

LLSV, ZOV Sh XO(lf)xY\V IXdZSQU 6%UvCcog, Eltl (ISV XCp CC.6ZEQL 

ix%Xr\666(is&u co6xs xul Slo6y\lleCuv uvxbv eIvul SoXEiv^ 

iitl Sh xcb r\XCcp ovSaLicbg. idv llevxol ys ivvof)6coLLEV zbv 

r\kiov 6%uvCcog (ihv odulvolievov, 6%uvCcog Sh Svolievov, xal 

, ituvzu fisv cl&QOcog cpcoxC^ovxu, Ttavzu Sh H~aCcpvr\g i%i6xid- 

\£s6&UL TtOLOVVZU, %oXXf)v EX%Xr\%LV iv XCp %QUyLLUXl %sco- 

\Qr\GOLLSv. xul 6 6£L6Libg Sh ov% b(ioCcog doQvpsL zovg ZE 142 
TtQcozov uvzov TtELQcoLisvovg xcu zovg iv e&el xovxov ys- 
ysvrjLisvovg. %06r\v Sh sx%Xr\'E,Lv av&QcoTtcp cpSQEL &dXu66u 
TtQcozov bcp&EL6a. dXXd xul xdXXog 6cb(iuxog dv&QCQTtlvov 
tcqcozov xal i£uCcpvr\g ftscoQOVLiEvov 6vyxivsi (iccXXov r\(iug 
r) si iv e&el zov oqcc^&ul yivoLXO. xal zd llev 6%uvlu 

xClLLU SIVUL SoXSi, ZU Sh 6VVXQ0CpU f)(liv XOL SVTtOQU OvSu- 143 

(icog. idv yovv ivvor\6co(isv zb vScoq 6%uvC£ov^ %o6cp ccv 

XCOV ZLLLLCOV slvUL SoXOVVZCOV UTtdvXCOV XLLLLCOXEQOV f)(liv Cpu- 

vslr\. r) idv iv&VLirj&coLLEv xbv %qv6ov ditXcog i%l zr)g yr)g 

iQQLLLLLEVOV TtoXvV 7tUQU7tXr}6LC0g xoig XC&OLg, XLVL S6£,0(lEV 

$<te6&ai zovzov zllllov r) xuzdxXsi6zov ovxcog; i%sl ovv xd 144 
uvxd 7tQuy(iazu %uqu zdg 6vvs%Eig r) 6%uvCovg TtSQLTtzcb- 
6ELg bzs (isv ixTtXrjxztxd r) xClllu, bxh Sh ov xoluvxu eIvul 
Soxsi, iTtLXoyL^oLLE&u ozl bnoiov (isv cpaCvszaL zovzcov sxu- 
6zov LLEzd 6vvsypvg 7tSQL7txcb6scog r) 6%uvCug L6cog Svvr\6o- 
(is&u XiysLVy ipLXcog Sh OTtoiov s6zlv sxu6zov zcov ixzbg 

VTtOXELLLEVCOV OVX i6(JLSV SvVUZOL CpU6XSlV. XUL Slu ZOVZOV 
OVV XOV XQOTtOV TtEQL UVXtbv iTtEyOLLSV. 

Asxuxbg i6xL xQOitog, b\ xul lluXl6xu 6vvvfSL Ttobg xd 145 141—144: cf. Diog. Laert. IX 87, deest apud Philonem. 
§§ 145—163: cf. Diog. Laert. IX 83—84 (hic quintus mo- 
dns) Philo de ebr. 193 sqq. (cf. v. Arnim, Quellenstudien zu 
Philo v. Al. p. 66). 5 il£yoLL&v sIvul T {dicebamus esse): slvul liyoLLSv G 9 
xul om. T 18 x«i GT: llsv Gen. Fabr. 19 si om. L 27 Sh 
l. EAB 1 KQog del. Kayser: pertinet ad T . 38 IITPP&NEI&N 

tj&mcc, o 7Vccqcc xag dyooyag %ai xd s&rj %ai xovg v6(iovg %ai 
xccg (iv&L%ag 7ti6XELg %ai xccg 8oy(iaXL%ag v7toXr)tysig. dyooyr) 
uhv ovv s6xlv cci f QS6i,g (Siov r) xivog TtQayuaxog Tteql 
evcc r) TtoXXovg yLvouivrj, olov Ttsoi ALoyivr\v r) roug 

146 Ad%covag' v6(iog 8i e6xlv syyqcc<pog 6vvd"i)%rj TtccQct ' l 
xolg TtolixsvofiSvoLg^ r)v 6 TtccQccfiaLvcov %oXd^£xaL, 
s&og 8h r) 6vvr)&SLa (ov SicccpEQEi ydo) TtoXXoov dv&Qoo- } 
Ttoov noivr) TtQccyiLccxog XLvog 7taQa8o%r)^ r)v b tlccqcc- 
ficcg ov Ttccvxcog xoXcc£exccl, olov v6(iog s6xi xb (ir) 
KiOLysvsLV , h'\fog 8h r)(iLv xb (ir) 8r\(io6ia yvvaLvX (iiyvv6&aL. 

147 nv&L%r) 8h 7tL6XLg s6xi 7tQay(idxoov dysvr)xoov xs %ai 
7t£7tXa6(iivoov 7taQado%r), old e6xlv dXXa xs %ai xcc Ttsoi 
xov Kqovov (iv&EvoiiEva* xavxa yccQ TtoXXovg slg %l6xlv 
dysL. 8oy(iaxL%r\ 8i s6xlv V7t6Xr]tyLg 7taQa8o%r} TtQay- 
(taxog 6V ccvaXoyL6(iov r) XLVog ccTtodsL^scog %Qaxv- 
v£6^aL 6o%ov6a, olov oxl dxoiia s6xl xoov bvxoov 6xoi%elu 

148 r) 6(iOLO(iEQr) <^t))> iXd%L6xa r) xiva dXXa. dvxLxi&susv 8h xov- 
xcov s%a6xov bxh uhv savxco, bxh 8h xoov dXXcov s%a6zco. 
olov s&og (isv e&el ovxoog' XLvsg xoov Al&LOTtcov 6xl£ov6l xoc 
$QECpr)i r)(i£Lg <3' ov' %ai IlEQ6aL (ihv ccv&ofiaqpEL E6&7JXL %ai 

TtoSrjQSL %Q7J6&aL V0(JLl£0V6LV EVTtQETthg SLVaL, r)(JL£Lg 6h CCTtQE- 

7tig' %ai ol (ihv Ivdoi xalg yvvaL^i 8r\(io6ia (liyvvvxaL, ol 8h\ 

149 7tXsL6X0L xbov dXXcov aL6%Qov xovxo Elvai r)yovvxaL. voaov 8h 
v6(ioo ovxoog dvxLxi&Eusv ' TtaQa uhv xolg *Poouaioig b xf\g 
TtaxQcoag a7to6xdg ov6iag ov% d,7to8i8oo6L xa xov TtaxQog 
%QEa^ TtaQa 8h xolg ( Po8ioig Ttdvxoog a7to8i8co6LV %ai iv\ 
uhv TavQOLg xr)g £%v$iag v6(iog r)v xovg £ivovg xfj Aq- 
xeul8l %aXXL£QEL6&aL, TtaQa 8h r)(ilv dv&Q007tov omto^rca TtQog 

150 leqoo cpovEVE^&aL. dyooyr}v 8h ayooyy^ oxav xr)v ALoykvovg 
dyooyr)v dvxLXL&ooLiEv xy xov ^ AQL6xi7t7tov r) xr\v xoov Aa%oo- 
voov xfj xoov ^lxaX&v. (iv&L%r)v 8h %i6XLV 7ti6xu (iv&L%r), oxav , 
onov (ihv (Xiyoo(i£vy xbv Aia (iv&EV£6Q-aL TtaxEQa dv8Qbov* 

7 a concivibus T {gvlltcoX. ?) 8 r) T (vel): f] G 9 6 — 
11 8h bis EAB 18 r) add. T (aut) at cf. Doxogr. gr. p. 312, 4 
Diels 24 dllcov G: 'EXXrjvav T (grecorum) || Tovro slvaL L: 
slvaL tovto M: slvaL EAB 30 tr\v <rov> EAB 31 toH 
om. M 33 XiycoiLsv add. T (dicimus) cf. p. 35, 3. 8. TII0TTn£2E£N A. 39 

I xs &scov xs 9 orcov 6h xbv 'Qkeccvov, Xiyovxsg (#201) 

'QxEttVOV XE &ECOV yivE6LV %ttl (ir\xiQCC Trj&vv. 

I 6oy(iccxLKccg 6h vTtoXrjtystg dXXrjXccig dvxLxid-S(isv , oxccv Xi- 151 

ycoLisv xovg (ihv % sv eIvccl 6xol%elov ditocpccivs^Q-ccL^ xovg 6h 
|. ttTtEiQtt, %cci xovg (iev &viixr)v xr)v tyvyr]v, xovg 6h d&dva- 
1 xoVj %ai xovg (ihv itQOVoicc &ecqv SlovkevG^ccv xcc kcc& > rjLiccg^ 
1 xovg 6h tt7tQOvor]xcog. xb £&og 6h xoig ccXXoig dvxLxi\r£Li£v 9 152 
1 olov vollco (iiv, oxccv Xiyco(i£v Ttccott (ihv IliQCicug E&og 
eIvccl ttQQEvo^L^Lcag iQrja&cci, itccQcc 6h *Pco(iaioLg ditccyo- 

) QEVE6&CCL VOflCO X0VX0 TtQttXXELV , %ttl 7tttQ r)(lLV (l£V XO 
j (JLOiyEVELV ttTtElQfja&ttl,, TtttQtt 6h Mtt66ttyixCCLg <(fV^> tt6ittCpOQLttg 

| e&el 7tccQa6£666&cci, cog Ev6o'i-og 6 Kvi6tog lCxoqel iv xco 
TtQcoxcp xr\g 7t£QLo6ov (jr. 15 Brandes), kccl itccQ > r)(iLV (ihv 
I ttTtrjyoQEvcJ&ccL (Lr\XQcc6i (iLyvvO&cci, TtccQcc 6h xotg niQ6ccig E&og 
li eIvccl (jlccXl6xcc ovxco ycc(i£Lv. %cci TtccQ* AlyvjtxioLg 6h xccg 
! tt^EXcpccg ycc(xov6LVy o nccQ r)(iLv ttit£LQr\xcci voiicp. dycoyr) 6h 153 

E&Og ttVXLXL&EXCCL, OXCCV 0L (JLEV TtoXXbi ttV&QCOTtOL ttVCC^COQOVVXEg 

(iLyvvcovxcci xcclg iccvxcov yvvccL^iv, 6 6h KQttxrjg xrj *ht- 
TtttQjLtt 6r\(io6ltt' %cci 6 (ihv Jioyivrjg ccTtb ££co(ii6og TtEQLrjEL, 
) r)(i£Lg 6h cog elco&ccllev. (iv&LKrj 6h %l6xel^ [cog] oxccv Xiyco- 154 
6lv oi (iv&ol oxl 6 KQovog %ccxr\6$L£v ccvxov xcc xi%vcc, 
E&ovg ovxog r)(iLv itQOvoEL^&cci itcci6cov' %cci TtccQ r)(iZv (ihv 
^vvrj&ELCc chg dya&ovg %cci ditcc&ELg %cc%cov 6i$£LV xovg 
ftsovg, xlxqco6%6(jlevol 6h %cci cp&ovovvxsg dXXf)XoLg vitb 

5 XCOV TtOLrjXCOV £L6ttyOVXCCL. 6oy(JLCCXL%fl 6h vitoXrjipEL , oxccv 155 

r)(jLlv (ihv £&og r) TtccQcc &ecov cclxelv xcc ccya&tt, 6 6h 
*E7ti%ovQog Xiyrj (irj EitL^XQicpE^&ccL ^(jlcov xb ^elov^ 
%cci oxccv 6 (ihv Aq i6x LTtTto g cc6 Lcccp oqov r)yr)xccL 
x b y v v cc l% e i ccv aiicpLivvv^&aL 6 x oXf)v , r)(i£ig 
o 6h ccl6iqov xovxo riycoLLE&tt eIvccl. dycoyrjv 6h dvxL- 156 

3 6h om. L 11 LiaaayitccLg LM || iv addidi coll. p. 33, 19 
13 iCev om. EAB 16 ycxiLSlv T (in uxores clucere) 18 Lmtaq- 
%loc G: Praxarchidi T 19 cctco iJ-oonidog GT (ob exomide) in- 
usitatum, atforsitan rectumr^jro^^g x%]> ilcoLil8og conieci coll. 
Aristoph. Thesmoph. 656: ans^coiLLdLog vel cctcIt} £1<oilL6l Pas- 
quali 20 mg om. T (quando) 23 consuetudo est T || ccTtsL&slg 
EAB 27 liyri Bekk.: Xiyst GT (dicit) 28 r}yf)taL L: r\ysltaL 
MEABT (putat) 30 r)yoaiLS&a ME AB : r)yov(Ls&aL LT (arbitramur) 40 IITPP&NEISN 

3£ 

ri&Efiev v6(ico (iiv, otuv v6(iov ovrog (ir\ e^elvul tv- 
rttELV uvSqu eXev&eqov %u\ Evyevr) ol %uy%QutLU6tu\ i 
rv%rco6LV dXXr)Xovg Slcc rr\v dycoyr\v tov %ut uvtovg 
fiiov, %u\ otuv d%£iQr\(iivov tov dvSQOcpovELV ol (iovo(jLuyui j< 

157 avaiQcoGiv dXXr)Xovg Slu tr\v uvtr\v aitiav. (iv&L%r\v Sh 
7tidtLV aycoyrj avtLtidsfiEv, e%el8uv Xiyco(isv ott oi (ihv (iv&ol 
%uqu vrj ^0(icpuXr\ tbv ( HQu%Xiu XiyovGLv (£ 423) 

elqlu t£ \u'lvelv %u\ SovXo6vvr\g dvi%£6&uL 
tial tUVtU %0L7\6UL UTtEQ ovS ccv (lEtQicog %Qor\Qr\(iivog 
i%oir\6£v av rtg, r\ Sh dycoyr) tov fiiov tov *HQu%Xiovg r\v 

158 yEvvuiu. 8oy(iatL%f\ Sh V7toXr\ty£L, otav ol (ihv d&Xytal cog 
ccya&ov <(wvog)> tfjg Sot-rjg dvtL7tOLOV(isvoL iitiitovov dycoyr\v 
(tiov 8l uvtr\v inuvuLQcovtuL^ %oXXo\ 8h tgov cpiXoGoopcov cpav- u 

159 Xov Elvai tr)v S6£uv 8oy(iuti£co6LV. tbv Sh v6(iov dvtLti&EiiEv 
(ivd-L%f\ (ihv %i6t£L, otuv ol fihv %OLr\tul £L6ayco6L tovg ■9'sovg 
%u\ [noiyEvovtug %u\ aQQ£vo(iL^iuLg %Qco(iivovg, v6(iog 8h %uq' 

160 r\(ilv ncoXvrj tuvtu %Qutt£Lv, 8oy(iutt%f\ 8h V7toXr)ip£L, otuv 
ol (ihv %eq\ Xqv6v%%ov (III 745 Arn.) dSLucpOQOv i< 
eIvul Xiyco6v tb (ir\tQu6Lv r) dSEXcpulg (iiyvv6d-uL^ 

161 6 8h v6(iog tavta %coXvr\. (iv^L^r^v 6h %i6tLV 8oy(iatL%fj v%o- 
XrjipEL dvtiti&£(i£v, otav oi (ihv %OLr\ta\ Xiyco6t tbv Aiu %ut£X- 
&6vtu &vr\tuLg yvvail-L (iiyvv6&UL, %uqu 8h tolg 8oy(iutL%olg 

162 dSvvatov tovto elvul vo(iC^r\taL, %a\ 6 (ihv %0Lr\tr)g Xeyiq^ 2< 
ZtL Zsvg Slcc to %iv&og to e%\ SuQ%r\86vL ul(iutoi66ug ty£%d- 
Sug %uti%£V£v equ& (II 459), S6y(iu (tivtOL cpLXo6ocpcov (rf) 

drtu&hg eIvul to &e lov^ %u\ otuv( y tbv tcov l%%o%£vtuvQCov 

(iv&ov dvaLQC06LV y dvvTtuQ^iug %uQdS£Ly(ia tbv l%%o%iv- 

163 ravQOV r\(iiv cpiQOvtEg. %oXXd (ihv ovv %u\ uXXu lvr\v %u\P 2! 

E%u6tr\v tcov %QO£LQr\(livCOV dvtL^i^ECOV Xu(lpUV£LV %uqu- 

31 (elvuLy voiicp EAB || otuv Bekk. : ovtcog GT (sic) jj 
v6(iov ((i£vy ovtog T (lege quidem existente) 33 tv7tt<oCLv Bekk. : 
tv7ttov6Lv Gc 2 Euvt&v EAB 6 £rjv post (istQ. add. dubit. 
Bekk. || 7tQor\gr}(iivog L: 7tQO£LQr\(iivog M: 7tQ0£tQr\(iiv(og EAB: 
moderate discretus T 9 tLvog add. T (tamquam bonum ali- 
quid) 11 cpavXr\v M: pravam rem T 14 et 17 %aXvrj Bekk.: 
kcoXvel GT (prohibet) 17 (iv&L%r\v Soy(iutixf\ Sh nlotiv vno- 
Xr}i\>£L EAB 21 Xiyr\ Bekk.: Xiysi GT (dicit) 22 r\ add. T 
(est) 23 lacunam post otav statui || tbv EAB: ro M: om. L TIIOTTII&EE&N A. 41 

Seiy(iaxa' cog iv 6vvx6(icq Se Xoycp xavxa aQ%e6ei. %Xr\v 
xo6avtr\g dvcofiaXiag %Qay(idxcov %a\ dicc xovxov xov xqo- 
%ov SeL%vv(ievr\g, 6%otov (iev e6xi xb v%o%ei(ievov %axd 
xr\v tpv6tv ov% r e%0(iev XeyeLV, 6%oiov Se tpaivexai %Qog 
xr\vSe xr\v aycoyr\v r) %Qog xovSe xbv v6(iov r) %Qog xoSe 
to e&og %a\ xcov dXXcov e%a6xov. %a\ Slcc xovxov ovv Tteol 
xr)g cpvoecog xcov i%xbg v%o%eL(ievcov %Qay(idxcov i%eyeLv r\(iag 
i dvdy%r\. ottxco (iev ovv Slcc xcqv Se%a xqo%cov %axaXr\yo(iev 
elg xr\v i%oyr\v. 

Le' %eQL xcov %ivxe xqo%cov. 

, ol Ss vecoxeQOL 6%e%xt%o\ %aQa$LS6a6L XQO%ovg xr\g 164 
i%oyf)g %evxe xov6Se, %qcoxov xbv d%b xf)g Siacpcoviag, 
SevxeQOv xbv eig d%eLQOV i%fidXXovxa, xqlxov xbv d%b xov 
%Qog xl, xexaQXOv xbv v%o&exL%6v, %i(i%xov xbv SLaXXr\- 
Xov. %a\ 6 (iev d%b xr\g SLacpcoviag i6xl %a& ov %eo\ xov 165- 

) %QOxe&evxog %Qay(iaxog dve%i%Qixov 6xa6tv %aQa xe xa> 
fiico %a\ %aQcc xolg tpiXo6ocpOLg evQi6%0(iev yeyevr\(iivr\v, 
6V r)v ov SvvdfievoL aLQefc&ai xi r) d%oSo%L(id&LV %axa- 
Xr\yo(iev eig i%oyr\v. 6 Se d%b xr)g elg a%eLQOv i%%xco6ecog 166 
e6xlv iv co xb cpeQoctevov elg %i6xLv xov %QOxe&ivxog 

i %Qay(iaxog %i6tecog exeQag yQrj&Lv Xiyo(iev, %d%elvo dXXr\g, 
%a\ (ie%QLg d%eiQov, chg (ir\ iyovxcov r\(icov %6%-ev aoijo- 
(is&a xr\g %axa6%evf)g xr\v i%oyr\v d%oXov&elv. 6 Se d%b 167 
xov TtQog xl, %a&cQg %QoeLQf)%a(iev, iv co %Qog (iev xb %ql- 
vov %a\ xd ^vv&ecoQOVfieva xolov r) xolov cpaivexai xb v%o- 

)%ei(ievov, 6%olov Se e6XL %Qog xr\v cpv6LV i%iyp(iev. 6 Se 168 
i% v%o&e6ecog s6tlv oxav eig d%eLQOv i%(5aXX6(ievoL ol 
Soy(iaxL%o\ d%6 XLVog aQ^covxaL o ov %axa6xevd£ov6Lv dX)? 
a%Xcog %a\ dva%oSei%xcog %axd 6vyicoQr}6LV XafifidveLv d'S,LOV- 
6lv. 6 Se SLaXXr\Xog XQo%og 6vvi6xaxaL, oxav xb ocpelXov 16S> 

5 xov £r\xov(ievov %Qay(iaxog elvaL fie(iaLcoxL%bv yQeiav eyr\ 

164—177 : cf. Diog. Laert. IX 88—89 (ot jtSQVAyQLTtTtav). 3 ovv EAB: om. LM: stc igitur T 7 xov LEAB: t&v M: 
£cnb tov om. T (qui est ad aliquid) 8 tbv post tstaQtov om. 
EAB 18 kqlvov MEABT (id quod iudicat): kqlvslv L 42 IITPP&NEI&N 

3 

tr)g i% xov £r]TOV(iivov ni6TEcog' ev&cc (i7]6iTEQ0v 6vvd(iE- 

VOl XapELV TtQOg XCCTCiOXEVr}V &CiTEQOV, TtEQL CC^OTEQCOV 
Sni%0(lEV. OTL 6\ TtCCV TO ^7]T0V(ieV0V Etg TOVTOVg dvdySLV 
TOVg TQOTtOVg EvdEyjETCCl) SlCC ^QayEOOV Vno6sL^O(l£V OVTCOg. 

170 TO TTQOTE&EV 7]T0L aUS&YYt6v E6TLV 7\ V07JT0V, OTtOLOV 6*' av 

r), 8LaitEcpcbv7]TaL' ol (ihv yccQ Tcc ai6&7]zd (iova cpaolv 
slvaL alr]d'7)) ol 6e (iova tcc vorjTcc, ol 6i XLva (isv ai- 

Gd"r]TCC) TLVCC 6s V07]TCC. TtOTEQOV OVV £7tLKQLTr]V SLVaL Cp7]~ 

6ov6i tr)v ^Lacpcovtav r) dvsni%QLTOv\ si (isv dvsni%QLTOv, j 

UyOflEV OTL 6sL llt£f£LV' nsoi yCiQ TCOV CCVETtLZQLTCOg ^LaCpCO- 
V0V(livC0V 0V% oloV T£ EGTLV CmOCpaLVE6&aL. EL 61 £TtL%QL- 

171 T?jv, Tto&sv ETtLKQL&^STaL nvvdav6(isd-a. OLOV t6 afc&Tf]- 
tov (ini tovtov yccQ nQOtiQOv 6Tr]60(isv tbv Xoyov) notSQOv 
vnb aL6&r]T0v r) vnb vor]Tov; si (jlev yccQ vnb ai6&r)T0v , 
insi itSQL rcov ai6d-r]Ttov £t]TOV(i£V, %ai ekelvo dXXov 6st]- 

6£TaL TtQQg 7tL6TLV. si 61 KCiXELVO fUO-O^TOV 1(XT(M, TtCiXLV 

%ai amb dXXov 6s7]6ETaL tov 7tL6Tco6ovTog , %ai tovto (ii- 

172 %Qig CCTtELQOV. Ei 6s VTtO V07]T0V ETtLKQLVE^&aL 6sr]6EL TO 

alafhrrtoV) insi %ai tcc vot]tcc 6ianscpcovr]TaL^ 6sr]6STaL %ai 

TOVtO VOr]TOV OV %QL6SC0g TE %Ol 7tL6TEC0g. TtO&SV OVV TtL- 

6Tco&r]6£TaL; si (ihv vnb vor]TOv, sig ccTtEiQOv i%ns6siTaL 
bfiOLCog' si 6' vnb ai6d-r]Tov, insi nQog (isv rr)v 7ti6TLv 
tov ai6&r]Tov naQsXr]cp&r] vorpbv, nobg 6s Tr)v tov voy]tov 

173 7ti6TLv ai6&r]Tov, 6 6LaXXr]Xog si6ccysTaL TQonog. si 6s 
tavta cpEvycov 6 7tQ066LaX£y6(i£Vog t)[ilv %arcc 6vyicoQr]6LV 

%ai CCVa7to6EL%TCOg CC£lC06ELE Xafl^CCVELV TL TtQOg CC7t66EL^LV 

rcbv i£r)g, 6 vno&ETL%bg efawx&vJGSTai TQonog, aTtoQog v7taQ%cov. 
si (isv yccQ 6 V7tOTL&i[i£vog 7tL6tog e6tlv, r)(i£ig dsi to 

CiVTL%SL(lEVOV V7tOTL&i(IL£VOL 0V% i^OflE&a d7tL6T0T£Q0L. %ai 

Ei (iev dXri&ig tl VTtorl&ETaL 6 V7toTL&i(i£vog, vnoTtrov 
•avTO noLEL^ %a& vn6d-£6Lv avrb Xa(i^dvcov dXXd (ir) (i£Ta 26 tolg L || rov om. EAB 32 ol 6i tiva — 33 voy\xd 
om. ABT 2 Xiyoiisv scripsi: l%o\isv GT Qidbemus) 5 6trj6o- 
(i£v T (constituemus) : ctrJ6co[iEv G 7 7tQ066srj6BTccL M 9 tovto 
om. T 12 ov ML: ovv EAB: om. T 13 si enim T 16 6 dh 
.aXXr]Xog L 19 si6u%%"fi6STUL T (introducetur) : elg aTtodeL&v G | 
.et modus T 20 erit T TnoTTn&2E£]sr a. 43 

38 

%aTa6%svr\g' si Ss tyevSog, 6a&qa s6Tai r\ VTtofid&qa tcov 

35 %aTa6%sva£o(isvcov. %ai si (isv dvvsL %i to V7tQTL&s6&ai 174 
Ttobg ni6Tiv, avTO to £r\Tov(isvov vTtotL&ea&co, %ai (ir) 
eTsaov %i Sl ov Sr) %aTa6%sva6SL to 7tqay(ia Ttsqi ov 6 
Xoyog' ei Ss aToitdv s6tl xb vnoTi$s6$ai to £r\Tov(isvov, 
aTOTtov e6Tav %ai xb v%QTi§e6&ai to i7tavape§r\x6g. otl 175 

30 Se %ai Ttqog tl e6Ti TtdvTa tc\ ai6d"r\Ta, Sr\Xov' %6tl ydq 
Ttqbg Tovg ai6%avoiievovg. cpaveqbv ovv otl OTteq ccv i](ilv 
TtqoTe&r) Ttqayfia ai6&r\Tov, sig xovg nevTS rqoitovg d- 
vdysiv tovto sv(iaqsg s6tlv. biioicog Ss %ai Tteqi tov vor\TOV 

39 STtiXoy^ofis&a. si (isv ydq avsitiKqlTcog ScaTtscpcovr)6d , ai. 
XsyotTO, So%r]6sraL t)(ilv to Sslv STts^SLv iteql avtov. ei Se 176 
S7CL%qL&r]6STai r) SLacpcovia, si (isv Sid vor]TOv, sig dnsLqov 
s%§aXov(isv, si Ss vitb ai6Q-r\Tov, sig tov SLaXXr\XoV to 
5 yaq ai6&r\Tbv TtdXtv Stacpcovoviisvov , %ai (ir) Svvd(isvov 
SC avTOV STtLY,qivs6ftaL Sta Tr)v sig ansLqov e%7tTco6LV , xov 
vor\tov Ssr\6sTat co6nsq %ai to voijtov tov ai6&r\T0v. dia 177 
if! Tavra Ss 6 s'£ V7to&s6scog Xaiifidvcov tl TtdX^v ctTOitog e6Tat. 
dXXd %ai Ttqog xl e6Tt xd vor\Ta' ltqbg yaq tov vovv vor\td 

10 XeyeraL, %ai si r\v xr\ cpv6SL tolovtov OTtolov Xeyerat, ov% 
ccv Siscpcovi]d"r\. dvr]%&r] ovv %ai to voy\tov sig Tovg itsvTS 
TqoTtovg, StOTteq dvdy%r\ Tteqi tov TtqoTS&svTOg TtqdyiiaTog 
itdvTcog r)(iag sitkfSLV. 

Tolovtol (isv %ai 01 itaqd Tolg vsooTsqoLg TtaqaStSo- 

15 (iSVOL TtSVTS TqOTtOL' OVg S%TL%SVTaL ov% s%§dkXovTsg Tovg 
Ss%a rqOTtovg, dX)? vnsq rov TtOL%LXcoTsqov %ai Sid tovtcov 
6vv s%sivOLg iXeyyeLv Tr)v t&v Soy(iaTL%cov TtqojteTeLav. 

Lg' Tiveg ol Svo TqoTtot. 
IIaqaSiS6a6L Se %ai Svo xqoitovg S7to%r)g hsqovg' snsi 178 
ydq Ttav to %araXa(i(iav6(isvov j)tol s^ savtov %aTaXa(i- 

25 %aTaa%sva6(iivcov EB: %aTS6%sva6iiivcov A 28 sermo 
erit T 29 fow xal om. T 4 vnb ML: d%b EAB 8 6 
i£ vn. scripsi coll. T {qui ex supponere aliquid)-. i£ vit. 6 Gc 
9 vovv vor\td T (ad intellectum enim intelligibilia) : voovvra G- 
cf. p. 38,30sq. 13 i%&isiv Salmasius post Stephanum: iitsX- 
&siv G: iTts&Xftslv T (pertransire) 14 itaqd Gen.: nsgi G: 
a T 16 %al om. EAB || rovtcov T (per hos): tovto G 44 iitpp&nei&n 

fiuv£6$ui So%el r) i% steqov, (vTto(iL(ivrj6%ovx£g oxl ovxs i£ 20! 
iuvxov xi ovxs i'6, eteqov) %uxuXu(jl§uvexul^ xr)v %sql Ttdv-^A 
xcov utxoqluv siGaysiv So%ov6lv. %ul qxl [isv ovSev i'£ 
savxov %uiuXu(h$uvexul , cpu6l^ Sf)Xov i% xf)g y£y£vr](iEvr]g 
tcuqu xolg cpvGinoig tceql xe xcqv ul6Q"Y]xcqv %ul xcov vor\- 
tcbv utxuvxcov oIkiul SLUcpcoviug^ r) Sr) uvsTti%QLx6g iaxL 
fir) Svvukcevcov f)(icQV (ifjxs ulGd-rjxcp (ir)xs vorjxco %Qtxr)Qico 25 
1Qr)6&ui, Slu XO TtUV, OTCEQ UV Xu^COLlEV SLUTt£cpoovri(isvov^ 

179 slvui UTtLGxov, Slu Se xovxo ovS' i'E, exeqov xl %uxuXu(i- 

PdvEG&UL 6Vy%COQ0V6LV. SL (l£V yu.Q xb i% 0V XL %uxu- 

XuKifidvsxuL uel £| sxsQOv Kuxulufi^dvsa^uL 6sr\6SL^ slg xbv 
SLuXXrjXov r) xbv utcelqov i(i§dXXov6L xqotcov. sl Sh fiov- 30 
Xolxo XLg Xu§elv cog i% suvxov %uxuXu(if$uv6(isvov xl i£ ov 

%UXuXu(l($UVEXUL EXEQOVy UVXLTtLTCXSL XO (irjShv £jj EUVXOV %UXU- 4* 

XaiipdvsG&aL Slu xu TtQOELQrj(iivu. xb Ss (luiokcevov itcog uv 
Svvulxo %uxuXr}Cp&r)vuL <(■?})> ucp iuvxov r) ucp exeqov, uito- 
qov(1£v, xov %QixrjQLOv xr)g uXrfosiug r) xr)g %axuXf)ip£cog (ir) 

CpaLVO(lEVOV, 6rj(l£LCQV Sh %UL SijU UTtodSL^EGOg dLUXQ£TtO(l£vCQV, 
%ud-UTt£Q iv XOlg £%r)g EfcoflE&U. XOOUVXU (l£V OVV %ul TtEQL 

xcov xqotccqv xr)g iTtojrjg inl xov ituQovxog uq%e6el XeXei&ul. 

l£ xtvEg XQOTtoi xf)g XCOV ULXLOXoyL%COV 
UVUXQOTtf)g. 

180 "SlOTtEQ Se xovg XQOitovg <\Cf)gy iTtoyfig TtuQuSiSo(i£v 9 ovxco 
%u\ XQOitovg i^xi&EVXui XLVEg, %u& ovg iv xulg %uxu iiEQOg 
ulxioXoyluLg SiuTtOQOVvxEg icpLOxcociEv xovg Soy(iuxL%ovg Slu 10 § 180 sqq.: cf. Phot. Bibl. 212 (p. 170b 17—22 Bekk.). 20 suppl. e T ex alio rememorantes quia neque ex se ipso 
quid neque ex alio cf. p. 80, 15 23 uiG%"r\xL%(hv EAB 

26/27 8ia7t£cp. slvui u7CL6tov T (quod omne dissonans 

incredibile est): u%l6xov eIvul Slutcecp. G- 29 %utulct.ii§uv£Tui\j 
1 %uxuXu(i§dvsxuL T (ex quo apprehenditur aliud): xl %uxu- 

Xull§uv£lv G (sed M %utuXu(i§dvsxccL) || uvxov EAB 3 r) add. 
T (vel ex se ipso vel) 3/4 et dubitamus T 5 Si%u LEAB: 
Sl M: om. T (%ul uTtoSEi^siog?) 8 tovg om. M || tfjg add. 
Bekk. 10 invenimus T TIIOTTn£ZE&N A. 45 

o 

xb (idfoGTcc iit\ xavxaig avxovg (liya cpQOvsiv. %a\ 8r] Aivr\- 
6iSr\(iog oxTob xoonovg 7taQa8iSco6L %a^ ovg oiexat, 7ta6av 
doyfiaxLK7]v alxioXoyiav cog (io%ft"Y]Qdv iXiy%cov d7tocpr]va6&aL, 
£)v itomxov (isv slvai cpr\6L %a& ov [xQOTtov] xb xr\g aixio- 181 
5 loyiag yivog iv acpaviotv dva6XQEcp6(isvov ov% 6(ioXoyov(ii- 

VY\V S%EL X7]V i% XCQV CpaLVOllivCQV S7tL(jLaQXVQr}(iLV' SsVXSQOV 

8s %a& ov TtoXXdrug EVSTtLcpOQiag ov6r\g datyiXovg cq6xe 
7toXvxQ07tcog aixioXoyr\6ai xb £r\xov(isvov, Ka& sva fiovov 
XQortov xovxo xivsg aixLoXoyov6Lv' XQixov %a& ov xcov xs- 182 

!0 xay(iivcog yLVO(iivcov aixiag a7todL§6a6LV ovSsiiiav xd^Lv 
iitLcpaLvov6ag' xixaQXOv %a& ov xd <paLv6(isva Xa(56vxsg 
cog yivsxaL, %a\ xd (ir) cpaLv6(xsva vo(ii£ov6LV cog yivsxaL 
xaxsLXrjcpivaL, xdya (isv ofioicog xoZg cpaLVO(iivoLg x&jv dcpa- 
v&v S7tLXsXov(iivcov , xd%a <T ov% 6(ioicog dX£ iSLa£6vxcog' 

!5 7ti(i7txov %a& ov itdvxsg cog sttog ELTtsiv %axd xdg iSiag 183 
x&v 6xoLysicov v7to&i6SLg dXX* ov %axd XLvag %OLvdg %a\ 
6(ioXoyov(iivag icpoSovg aixioXoyov6Lv' sxxov %ad ,J ov TtoX- 
Xd%Lg xd (isv cpcoQaxd xaig idiaig v7to&i6E6L 7taQaXa(At3d- 
vov6lv, xd Ss dvxLTtinxovxa %a\ xr\v l6y\v s%ovxa 7tL&av6xr\xa 

io 7taQa7ti(i7tov6LV' sl3So(jlov %a& ov 7toXXd%Lg a7to8L86a6LV 184 
aixiag ov (iovov xoZg cpaLVO(iivoig dXXd %a\ xalg iSiaLg 
V7to$i6s6L (ia%o(iivag' 6y8oov %a& ov %oXXd%Lg ovxcov 

u dnoQcov 6(ioicog xcov xs cpaivs6&aL 8o%ovvxcov %a\ xcov i%L- 
£r}xov(iivcQv, i% x&v 6(ioicog dnoQcov TtSQL xcqv 6(ioicog dno- 
qcov TtOLOVvxaL xdg 8L8a6%aXiag. ov% dSvvaxov 8i cpr\6L 185 
%a\ %axd xLvag inL(ii%xovg XQOTtovg, r]Qxr\(iivovg i% xdbv 

5 7tQOELQr](iivcQv, SLaitiTtxsLV iviovg iv xaig aixLoXoyiaLg. xd%a 
8 dv %a\ ol Ttivxs XQOitOL xr\g i7to%f)g dnaQKoZsv TtQog xdg 
aixLoXoyiag. t]xol yaQ 6v(iq)covov 7td6atg xalg %axd cpLXo- 
6ocpiav aiQi6s6L %a\ xrj 6%itpSL %a\ xoZg cpaivofiivOLg aixiav 
iQsZ XLg r] ov. %a\ 6v(icpcovov (isv L6cog ov% ivSi%sxaL' xd 

10 xs yaQ cpaLv6(isva %a\ xd dSrjXa itdvxa 8ia7tscpCQvr]xaL. si 186 
81 8Lacpcovov, d7taLxr]&r)6ExaL %a\ xavxt]g xr)v aixiav^ %a\ 

11/12 Alvr\6i8r\LLO? Fabr. : 6vr\<>idr\LLO<5 G: onisidimus T 
14 TQonov oin. T (iam del. Kayser) 22 voLLl£r\taL EAB 28 
convenientia T 6 &7tagyiolsv Kayser: ditaQ%ov6L GT (suffi- 
ciunt) 11 duccpcovov Bekk.: dLacpcovsl G 46 IITPP.QNEI2N 

4 

cpuLVO(iivr\v (ihv cpuLVO(iivr\g r) aSr\Xov clSr\Xov Xufifidvcov 
sig utcelqov EXTtEGELTca , ivaXXuS, Sh cdxLoXoycQv ELg xov SluX- 
Xr\Xov. L6TU(i£vog Si tvov, r) ocov inl xolg EiQrjfiivoLg Xi^Ei 

Tr)V alxLCtV 6VVE6XCCVCCL) %UL EL6dyEL XO TtQOg XL, CCVCCLQCbV 15 

xb TtQog xr\v opv6LV, r) l£ V7to&i6£(bg xl Xapfidvcov e%l6je- 
&-i]6£xai. e6xiv ovv %ul Slu xovxcov iXiyyscv L6cog xr\v xcov 
Soy(iaxi%&v iv xalg alxLoXoyiaLg %QO%ix£Luv. 

Lr\ 7CEQL XCOV 6%£%TL%C0V CpCOVCOV. 

187 9 E%sl Sh £%cc6xcp iQcofisvoL xovvcov xe %ul x&v xr\g 
£7toir)g xqotccov ETticp&EyyoiiE&a cpcovccg XLvag xr)g 6%£%XL%r\g 
Sca&i6£cog %al xov tceql r\(iug Ttcc&ovg (ir\vvxc%dg, olov Xi- 
yovXEg c cu (luXXov 9 *ovShv OQL6xiov 9 %al aXXag XLvccg^ 
cckoXov&ov ccv £ir\ %u\ tceql xovxcov ii-fjg SluXu^elv. CCQtjCO- 
(i£&a Sh d%b xr)g f cu (jluXXov. 9 

l&' tceqI xf)g ' ov (caXXov' cpcovr\g. 

188 Tavxrjv xoivvv bxh (ihv cog k'cpr\v TtQocpEQOiiE&u, bxh 21 
Sh ovxcog ^ovShv (iccXXov 9 ' ov yccQ cog xcvEg v%oXu(i§d- 
vov6i, xr\v (ihv *ov (iccXXov 9 iv xalg EiSL%ulg £r\xr\6£6L 
7taQaXa(if}dvo(i£v, xr\v Sh *ovShv (iccXXov 9 iv xalg y£VL- 
%uig, ccXX* aSLacpoQcog xr\v xe *ov (iccXXov' %u\ xr\v 'ovShv 

(ICCXXOV 9 TtQOCpEQOflE&U, %UL VVV OOg TtEQL (iLccg SluXe^o- m 

(i£&a. £6xl (iev ovv uvxr\ r) cpcovr\ iXXc%r\g. cog yuQ oxav 
Xiyco(i£v *SL7tXr\\ Svvu(jlel cpucihv *£6xia Sl%Xit\\ %ul oxuv Xi- 
yco(i£v *%Xuxelu , SvvdfiEL Xiyo(i£v *7tXux£Lu bS6g\ ovxcog oxuv 4 
EL7tco(i£v *ov (iccXXov/ Svvu(i£L cpu(ihv c ov (iccXXov xoSs r) 

189 toSe, ccvco %dxco.' XLvhg (livxoL x&v 6%e%tl%cov %uquXu(i($uvov- 
6lv ccvxl 7tv6(iuxogxb f cu' (<^avxL)>xov xi (iccXXov toSe r) toSe, to 12 et 16 Xa(i(idv£ lv EAB 15 eIgu^el Kayser 19 tovrcav xs 
om. EAB || twv om. M 20 (xLvssy cpcovdg rivag EAB 24 
Ss om. L 32 SltcXtj SvvdiisL L: Svvuilsl SL7iXf\ EAB: du- 
plicem potentiam T || Svvuclel cpa(isv om. M || hria G: 
domum T (fort. oiytiu cf. LyB. I 9): £6&i]g Faor. : cctcsql- 
GTL%xog vel cc6TL%Tog Pappenheim 1 ntXuTsla et nXuTsla 
bS6g Diels: itXuTslav et nXaTsiav bSov GT (latam et viam 
latam) 4 to ov Paris. Suppl. 133: tov ov G: pro inter- TII0TTn£2E£N A. 47 

j 

xi 7taQaka(i§dvovxEg vvv dvxl alxiag), iv r\ xb ksy6(isvov 
*dia xl fiakkov xoSs r) xods; 9 Gvvr\&sg Si ioxt %al 7tvG(iaGiv 
dvxl d%LCO(idxcov iQf\G&ai, olov (Eur. Herc. fr. l) 

xlg xbv Aibg GvkksKXQOv ovk oids Pqoxcov; 

Kal ali(6{iaciv avxl 7tvG(idxcov, olov r £r\xcb itov olksl Aicov* 
i nal *7zvv&dvoyLai xivog svsna %Qr\ d , av[La£siv avS^a itoir\- 
xr\v.' dkka nal xb xi dvxl xov did (x£) 7taQaka(ifidvsxai 
TtaQa MsvdvdQG)' (fr. 900 Kock.) 

xi yaQ syco Kaxsk£L7t6(ir\v; 

8r\kol ds xb *ov (i&kkov xods r) tooV %al Ttd&og r)(iixsQOv, xad" 109* 

> o dicc xr\v LGoG&svELav xcov dvxLKEL(iivcov TtQayiidxcov ELg &QQE- 
tyiav Kaxakr\yo(isv, iGOG&ivELav (iev ksyovxcov r)(icov xr\v <^lg6- 
xr\xa xr\v) %axd xb cpaLv6(i£vov r)(iZv 7tL%av6v, dvxLKsi(isva dh 
KOLVtog xd (ia%6(isva, aQQEijjiav ds xr\v TtQog (irjdixsQOV Gvynaxd- 
&eGlv. r) yovv *ovdsv fiakkov' cpcovr) ndv i(icpaivr\ %aQaKxf t Qa 19t 

> Gvyxaxa&iGscog r) dQvr]Gscog^ r\(iELg ov% ovxcog avxfj %Qco- 
(AE&a, dkV ddiacpOQCog avxr\v 7taQaka(i(3dvo(i£v Kal xaxa- 
lQr\GXLKCog , i\xol dvxl 7tvG(iaxog r) dvxl xov kiysLv c dyvoco 
xivL (jlev xovxcov %Qr\ Gvyxaxaxi&sG&aL, xivL 6s (irf [Gvy- 
xaxaxi&EG&aL]. TtQOXELxai (yaoy r)(ilv 8r\kcoGaL xb cpaLv6(is- 

t vov r)(iLV' Kaxa Se xr\v cpcovr\v 8l f)g avxb 8r\kov(isv ddLacpo- 

QOV(lSV. XaKELVO Ss %Q7\ yLVCOGXELV, OXL TtQOCpEQOflE&a X7\V 

*ovdsv (icckkov' cpcovr\v ov 8La§sfiaLOV(isvoL tzeqI xov ndv- 
xcog v7tdQ%SLV avxr\v dkrj&fj kol §s§aiav, dkkd Kaxa xb> 
cpaLv6(i£vov r)(dv Kal Ttsol avxf\g kiyovxsg. rogatione et non pro quid lioc quam hoc T || (dvxiy xoxr 
ego: xb G || locus non integer: dvxl d^Lwitaxog xov ^oir 
(L&XXov , Tivaiia xb *xi (i&XXov', olov xi (iccXXov xods r) xods 
Bekk. : dvxl xov ^did xi' 7Cv6(Laxog xb *xi (L&XXov xods rf 
xods' Kayser 7 dvxl om. EAB 11 xi add. T (propter quid) 
16 i606fr£vs Lav Pappenheim : i6oxr\xa GT 16/17 i6oxr\xa xr\v 
add. Pappenh. 17 in&avbv (koX aitL&avbv l6oxr\xay E. Weber 
19 yovv Gen.: ovv LEAB: om. M: igitur T || i(icpaivr\ MET 
(licet ostendat): iiicpaivsL LAB 23/24 6vyv.. om. T 24 ydo 
add T. (propositum est enim nobis) 29 fort. 7tsol xavxr\g? 48 IITPP&NEI&N 

% rtSQL dcpa6iug. 

192 JJsql ds TY\g dcpu6iag Xsyo(isv tuSs. cpu6Lg kuXsltul Sl- 
%fi>g, noLvwg %al Idicog, %oivcbg (isv r) dr}Xov6u &s6lv 
r) uq6lv cpcovr), olov *r)(iSQu soxlv, ov% r)(iSQU s6tlv* 
iSicog ds r) 8r\Xov6u &s6lv (iovov, xad' o 6r\- 
fiuLvofisvov xu drtocpaTL%d ov %uXov6l cpu6sig. r) 
ovv dcpu6iu ano6ta6Lg s6xl xr)g %0Lvcbg Xsyo(isvr)g cpu6scog, 
rj i)7roTaG"0£G*Om Xsyofisv xr)v xs %urdcpu6Lv %ul xr\v dnbcpa- 
6LV) cog sIvul aqpu6Luv itu&og r)(iSTSQOv 6V o ovts xl&svul. xi 

193 ovxs avaLQSiv qpu(isv. o&sv 8r)Xov s6xlv^ oxl %ul xr\v dcpu6iuv 
7tuQuXu(i(idvo(isv ov% cog rtQbg xr\v cpv6LV xolovxcov bvxcov 
xcbv rtQuy(idxcov &6xe nuvxcog acpu6iuv klvslv, dXXu dt]Xovvxsg 
oxl r)(islg vvv, oxs rtQoqpsQO^s&a uvxr)v^ snl xcovds xcov £r\- 
xovfisvcov xovxo nsnov&ufisv. %d%slvo %Qr} (ivtjliovsvslv, oxl 
(ir}8sv XL&svaL (jlyjSs avaiQstv cpu(isv x&v %uxu xb udrjXov 
SoyfiuxLKtog Xsyo(isvcov' xolg yuQ %lvov6lv f)(iLug na&r}XL%cog 
%al dvay%u6XL%cbg uyov6LV slg 6vy%uxdQs6Lv sl'%o(isv. 

xu nsQL xov *xd%u' %ul xov *s£,s6XL y ' %UL xov 
*svds%sxuL'. 

194 10 os xuyu %ul ov xuyu %ul st,s6XL %ul ovx 
s£s6xl 9 %ul i svds%sxui > xal *ov% iv8s%sxuL 9 rtUQuXu(ifidvo- 
(isv dvxl xov ^xdfu (isv s6xlv xdyu cf ov% s6xlv\ %ul c s%s6xl 
(isv sIvul sE,s6xl ds (ii) sIvul\ %ul *sv8s%sxul (isv sIvul sv- 
dsysxuL Ss fjLr} sIvul\ cog nuQuXu(if3dvsLv f)(iug 6wxo(iiag 
yaQLV xb ( (ir} s^slvul dvxl xov *s£slvul (irj sIvul\ %ul xb ^firj 
sv8s%s6&ul dvTL tov *sv§sis6&ul (ir\ sIvul\ %ul to *ov Taja 

195 dvTL *xov xdyu fir} sIvul . ndXiv ds svxuv&u ov cpcovo(iuiov- 
(jlsv, ovds sl cpv6SL xuvxu 8y\Xov6lv ul CpCOVUL^ £r}XOV(lSV, dXX 
ddLucpoQCog uvxdg, cbg slnov^ nuQaXa(ji^dvo(isv. oxl (isvtol 
uvtul ul cpcovul dcpu6iag sl6l §r}XcoTL%ui, rtQodr}Xov, olfiuL. : 
o yovv Xsycov *Tuyu s6tlv > dvvdfiSL Ti%r\6L %ul t6 (idxs^&ui 
do%ovv uvTop, to *Tuyu (ir} slvaC \ tc5 (ir} diufiefiuiov^&uL 
rtSQL tov slvaL uvto. b(ioicog ds %ul irtl tcov Xoirtcov s%sl. 

31 post kolvcos inser. xs L 1 dgvr}6Lv AB 2/3 6r\LiuLvov 
(sic) L 5 iXiyoiLsv T (dicebamus) 6 otits T (neque): cvdh G 
12 xov ddrjXov dub. Bekk. 22 ilovollu%ov(isv EAB 23 xuvxk 
Pappenheim dubit. TII0TTII&2E&N A. 49 

3$/3' tvsqI xov Hitifym*. 
Tb Sh *iiti%a> 9 itaQaXaufidvousv dvxl xov *ov% syco 196 
[ELTtsiv Xivi 1Q7] XCOV TtQOYELuivCOV TtiGxsvGai r) xlvi aTtiGxrj- 
6ai \ Sr\Xovvxsg oxl l'6a r)uiv qpaivsxat xa TtQayuaxa TtQog 
\7ti6xLv xal a%iQxlav. %a\ si uhv i f 6a i6xiv, ov b*ia$s$aiov- 
us%a' xb Sh yaivbusvov r\ulv Ttsol avxcov, oxs r)uiv vno- 
itiitxsi , Xiyousv. %al r) i7to%r\ Sh ELQr\xaL aitb xov iitiys- 
6&ai xr\v diavoiav cog ur)xs xi&ivai xi uf)xs avaiQsiv dta 
xr\v i606&ivsiav xcov £r\xovuivcov. 

%y itEQL xov *ovShv hQit ) co > . 
TJsql Sh xov *ovShv 6q%co' xavxa cpauiv. oq^elv 197 
slvaL voui^ouEv ovyl xb dnXcog XiyELv xl, dXXa xb TtQayua 
aSr\Xov 7tQ0cpiQS6&aL usxd 6vy%axa&i6scog. oftxco yaQ ov- 
Shv oQi^cov 6 6%E1tXLY.bg xdya svQsftrfisxaL, ovSh avxb xb 
*ovShv OQi^co'' ov yaQ s6xl SoyuaxL%r\ v7t6Xr\tpLg, xovxi6XLv 
dSf)Xco 6vy%axd&s6Lg , dXXa cpcovr\ Ttd&ovg r)usxiQOV Sr\Xco- 
XL%r\. oxav ovv SL7tr\ 6 6%S7txi%bg *ovShv OQi^co 9 , xovxb 
cpr\6Lv *iyco ovxco itiitov^a vvv cog (ir\Shv xcov vTtb xr)v 
£r)xr\6Lv xr)vSs TtSTtxcoYoxcov XL&ivaL SoyuaxL%cog r) dvaLQsiv 9 . 
xovxo Si cpr\6L Xiycov xb savxco cpaLvousvov tceql xcov TtQO- 
%ELuivcov ditayysXxL^cog^ ov doyuaxL%cog usxd 7tE7tOLd"r\6scog 
aTtocpaivofisvog, dXX* 7ta6ysL SLr\yovusvog. 

%S' TtEQL xov *7tdvxa i6xlv doQL6xa 9 . 
Kal r) doQL6xia Sh Ttd&og Stavoiag i6xi, xa#' ovxs 198 
aiQouiv xl ovxe xi&Epsv xcov 8oyuaxL%cog ^r\xovuivcov 9 
xovxi6XL xcov dSf)Xcov. oxav ovv Xiyr\ 6 6%E7txLY.bg *7tdvxa 
i6xlv d6QL6xa 9 ^ xb uhv c l'tfw' XaufidvsL dvxl xov c cpaivs6&aL 
avxcp^ Ttdvxa dh XiysL ov xa bvxa dXX' dnsQ Sis^X^s xcov 
TtaQa xoig doyuaxL%oig £r\xovuivcov ddr)Xcov, doQL6xa dh 
ur\ TtQOvypvxa xcov dvxL%siuivcov r) %OLvcog uayouivmv %axd 
7ti6XLv r) a7ti6xiav. %a\ co6itSQ 6 Xiycov ^ itSQLTtaxco'' Svvd- 199 7 <[tby avrb tb EAB 11 otits EAB 14 ditayyEXtLX&s, ov 
doyiiatixcas T (assertive non dogmatice) : ovk dnayyeltLxmg G cf. 
p. 45, 26/7. 22 7tQov%ovta Gen. : 7tQovnaQ%ovta GT (preexistentia) 

Sextus Empiricus I. 4 50 IITPP&NEI&N 

[lel cpr\6iv r iyco TtEQLTtuxGf ? ovxcog 6 Xiycov f 7tdvxa i6xiv 
doQL6xa' 6v66rj[iaiv£L ? xa'9 ,, r)[iag > r) f cog rtQog ifie' r) f cog 
ifiol cpaivExaC ' ? cbg flvcM to tayofifvov xolovxov f o6a STtfJyl- 
-Ow tcov <(7raoa xolgy (Joypmxofg ^tov fiivcov, roiavrd 
[iol cpuivExaL cog (irjdev avrcov xov (iuyp[iivov tcqov%uv fxoi 
8o%elv %uxu Tticuv 7) amcriav.' 

%e 7t£QL rov *7tdvru iarlv d%urdXr\7tru . 

200 Ottrco 8h cpEQOfis&a %ui orav Xiyco(i£v f itdvru icrlv 
axardlrjTtra'' %ui yuQ to f 7tdvru 6(ioicog it),r\yov(jL£&u %ui 
to f i[ioV Gvvsndsio^s^a^ cog slvai to ksyofisvov xolovxov 
*7tdvra 06U icpcodsv6a xcov 8oy[iuxc%cog £r\xov(isvcov d8r\- 
Xcov cpaivsrai (iol dxuxdXr\7txu. 9 xovxo 8i icrLV ov 8lu- 
^s^ULOV[iivov TtSQL xov rd tcuqu xotg 8oy(iuxL%olg £r\xov- 
[isva cpvdEcog sIvul xoLuvxrjg cog slvaL d%uxdXr\7Cxa, dXXd 
rb savxov Tcd&og aTtayyiXXovrog ? %u& o, cpr\6iv, vtcoXu(i- 
fidvco oxl &%ql vvv ovdsv xariXafiov ixsivcov iyco 8lu xr)v 
xcov dvxL%EL(iivcov L6o6&ivsLav' o&sv %ui xu sig tcsqlxqo- 
7tr)v cpEQO[iEva itdvxu dnaSovra slvai 8o%el (iol xcov vcp' 
i)(icov d7tayysXXo(iivcov. 

%g TtEQL xov f d%uxuXr\7txco 9 %ui f ov %uxuXu[i(5dvco\ 

201 Kal i) ' d%uxuXr\7txco' 8s %ui i) f ov %ar aXa^dvco' 
cpcoVr) Ttd&ovg oi%siov iarl 8r\XcorL%r), %a& dcpicraraL 6 
6%£7trL%bg cog TCQog to Ttaobv xov xl&evul xl xcov £r\xov[ii- 
vcov dSf)Xcov r) dvaLQslv^ cog sCxl drjXov i% xcov 7tQoeLQr\[ii- 
vcov i)(iLV TtSQL xcov dXXcov cpcovcov. 

x£' tceql xov Ttavxl Xoyco Xoyov l6ov dvxi%£L6&aL. 

202 "Oxuv 81 Xiyco(i£v f %uvxi Xoyco Xoyog i f 6og dvxi%uxuL' 1 
navxi [iev Xiyo(i£v xco vcp' i)(icov 6i££co6sv[iivcp, Xoyov 8i 
cpafisv ov% aTcXcog dXXa xbv %axa6%£vd£ovxd xl 8oy[iaxL- 24 et dicit T 25 r) primum T (vel quo ad me) : to G 27 tcccqcc 
rolg add. T (eorum que a dogmaticis queruntur) coll. p. 44, 21 : 
rcbv 8oy[iaxL%ols ML (sic): tolg 8oy[LarL7iolg EAB: t&v 8oy[ia- 
tixmg Bekk. 32 i[iol (cpaivstuiy Kayser coll. p. 45, 20. 
296, 26. 2 td om. EAB || tolg om. M 9 7) vnoXcc[L§dvco EAB TII0TTII&2E&N A. 51 

5 
xc&£, xovxs6xl nsoi aSr\Xov, ncci ov rtdvxcog xbv sk Xr\(i(id- 
xtov %ai irtLtpoQccg dXXa xbv oitcocovv Kaxa6KSvdt,ovxa. '1'gov 
Ss cpaiisv naxcc itlGxiv r) amGxlav , xd xs *avxi%sixai Xa(i- 

o fidvofisv dvxi xov ' ' LkdfSxaC KOLvcog, %ai xb *cog i(ioi cpai- 
vsxai avvsTiSsxoLis&a. oxav ovv siitco *navxi Xoycp Xoyog 203 
Xaog dvxi%sixai \ Svvd(ist xovxo tpr\(iL 'rtavxi xco vrt sllov 
£r\xov(iivtp Xoyco, og Kaxa6KSvd&L xl SoyiiaxLxcog, sxsoog 
Xoyog Kaxa6%svd£ct)v xl Soy(iaxLK&g, L6og avxco %axd iticxLV 

5 Kai drtL6xiav^ dvxLKSi6&aL cpaivsxai lioi 9 ^ cog slvaL xr)v xov 
Xoyov itQOcpOQav ov Soy(iaxLKr)v dXX* dv&Qcortsiov rtd&ovg 
drtayysXiav, o s6xl tpaLv6(isvov xco rtd6yjovxL. itQOcpSQOVxaL 204 
Ss XLVsg xai oflxco xr)v cpcovr\v *rtavxi Xoyco Xoyov l6ov 
dvxL%SL6&aL' \ dB,L0vvxsg TtaQayysXfiaxLKtog xovxo "rtavxi 

o Xoyco doy(iaxLHcog xl naxa6KSvd£ovxL Xdyov SoyfiaxLKtog £r\- 
xovvxa, l6ov %axd rti6XLv %ai d%L6xiav , (ia%6(isvov avxcp 
dvxiXL&CQLLSv 9 , %va 6 (isv Xoyog avxotg rj rtQog xbv 6ks- 

b TtXLKOV^ IQCQVXaL Sh drtaQSLLCpdxCp dvxi 7tQ06xaKXLK0V , XCp 

( dvxLY.SL6%aL dvxi xov ^dvxLXL&coLisv'. 7taQayysXXov6L Ss xovxo 206 
xa 6%S7tXLKcp, (ir) Ttcog V7tb xov SoyfiaxLKOv TtaQaxQOv^&sig 
drtsirtrj xr\v Ttsoi avxov t,r\xr\6LV, xai xr\g cpaLVO(isvr\g av- 
5 xolg dxaQa^iag, r]v vo(ii£ov6L rtaQVCpi^xa^&aL xr\ rtsoi rtdv- 
xcov S7to%r\, xa&cog s'(irtQ06&sv vrtS(ivr\6a(jLSv (§ 29), 
6cpaXr\ rtQ07tsxsv6a(isvog. 

Krf 7taQartr\y(iaxa vrtSQ xcov 6KSrtXLKtov cpcovcov. 
IlsQi xo6ovxcov aQKs6SL xcov cpcovcov cog sv i hrtoxvrtco6SL 206 
Sls&X&slv , dXXcog xs Kai snsi sk xcov vvv r\(ilv SLQr\(isvcov 
o Svvaxov s6xl XiysLv Kai rtSQi xcov 7taQaXsXsL(i(isvcov. rtSQL 
7ta6cov yaQ xcov 6KSrtXLKtov cpcovcov Ikslvo %Qr\ 7tQOSLXr\cps- 
vca, oxl rtSQi xov dXri&slg avxag sivaL rtdvxcog ov Siafts- 
fiaLOVLLS&a, ortov ys Kai vcp* savxcov avxdg dvaLQSL6d"aL 
XsyoLisv Svva6&aL, 6v(irtSQLyQacpO(isvag SKsivoLg rtsol cov 

17 /18 x&v iyK%r\iLdx(av M 23 %r\xovLLiv<p Gen. : i%r\xr\iLivto 
ML: £&]xov(iivco EB: ih,r\xoviiivco A 27 o — 7ta6^ovtL om. T 
28/29 1'gov dvxLK. ML: <xvxLKei6&uL xbv l6ov EAB: i6ov om. T 
4/o avxfjg EAB 8 de tot autem T 14 6V(i7tsQLyQ. T (circum- 
scriptas cum illis) : i(L7tSQLyQ. G 

4* 52 IITPP&NEI&N 

4t 
XiyOVTCCL, KCC&CCTtEQ TCC HCC&CiOTlKCC TCOV <pCC0(lCC%CdV OV (JLOVOV 15 

Tovg %V(iovg VTtsijaiosi tov 6co(iaTog, dXXa %a\ savTcc Tolg 

207 %v(iolg 6vv£t-dy£L. cpafihv 6h %a\ cog ov Kvoicog drjXovvtsg 
tcc 7t0ccy(iaTa, icp* cov TtaQaXafifidvovTaL, Ti&£(i£v avTag, 
dXX* ddiacpOQCog %a\ sl §ov"kovTai %aTa%Qr\6TL%cog' ovxe yaQ 

TtQSTtEl TCp OKSTtTlKCQ CpCOVO(ia%£LV , CcXXcog TS 7\(ILV 6VV£Qy£L 2( 

to (ir\dh Tamag Tccg cpcovdg slXiKQivcog 6r\(iaivuv XsysGftai, i 

208 dXXd rtQog tv %a\ cog TtQog Tovg 6%£7tTL%ovg. TtQog TovTOLg 

HCCKstvOV $EL (lEflV^d^aL^ OTL OV TtEQL TtaVTCOV TCOV TtQaypd- \ 

tcov xa&oXov cpa(ihv amdg, dXXd itsol tcov ddr\Xcov %a\ 
tcov doy(iaTL%cog £r\Tov(iivcov , %a\ otl to cpaLvdfisvov t)(ilv ai 
<pa(isv %a\ ov%\ §Lafis§aLcoTL%cog 7tso\ xrjg cpv6scog tcov i%Tog 
V7to%SL(isvcov drtocpaLVOfie&a' i% yaQ tovtcov itav 6ocpL6(ia 
TtQog cpcovrjv ivs%&sv 6%S7tTL%rjv OLO(iaL 8vva6$aL dLaTQSTts- 

209 6&&L. S7ts\ dh Tr\v svvoLav %a\ to: (iSQrj %a\ to %qlti\qlov 
%al to TsXog, stl 6h Tovg TQOTtovg Tr)g S7to%r)g scpodsv6av- 8 

TEg, %a\ TtEQL TCOV 6%S7tTL%C0V CpCOVCOV SLTtOVTEg, tov %a- 4 

Qa%Tr)Qa Tf)g 6%eipecog S(ji7t£cpavi%a(isv, d^oXov&ov r)yov- 
(is&a sivaL %a\ tcov 7taQa%SL(jLEVcov avTrj cpLXo6ocpLtov Tr\v 
TtQog avTrjv 6id%QL6LV 6vvTO(icog iTtsX&SLV, Xva 6acps6TEQ0v 
Trjv icps%TL%r)v dycoyr)v %aTavof\6co(i£v. dQ^co^s^a dh UTto 
Tr)g f HQaxXsLTsiov cpLXo6ocpiag. 

%&' otl dLacpEQSL r) 6%S7tTL%r) dycoyr\ Tf)g 
c HQa%XsLT<^£Lyov cpLXo6ocptag. 

210 "Otl (isv ovv avTTj SLacpsQEL vr\g r)(iSTSQag dycoyfjg, %qo- 
SrjXov' 6 (isv yaQ *HQa%XsLTog TtSQL TtoXXcov ddi\Xcov dito- 
cpaivsTaL Soy(iaTL%cog, rj(iELg S 1 ov%i, %a&a7tEQ ELQrjTaL. i7ts\ 
Ss ol TtSQL tov Aivr\6 id rj (iov sXsyov odov sivaL t^vi 
6%£7tTL%r\v dycoyrjv i%\ Trjv ^HQa^XEiTELOv cpLXo6o- 
cpiav, Slotl 7tQor\y£LTaL tov TavavTia 7t£o\ to avTo VTtaQ%£LV 
to TavavTia TtEQL to avTo cpaiv£6d"aL, %a\ ol (ihv 6%£7tTL%o\ 
cpaiv£6&aL Xiyov6L Ta ivavTia TtEQL to avTo y ol dh^HQa^Xsi- 

TELOL aTtO TOVTOV %a\ £7Ct TO V7taQ%ELV avtd (l£T£Q%OVTaL, 1 

20 dXXcag Bekk.: dXX' cbg GT (set sicut) 22 %ai chg 
Kayser: %ala>g GT (bene) 29 xd (ligr] GT (partes): malim xdg 
dg%dg cf. p. 3, 21. 10 6vr\6ldri(iov G: enesidimum T cf. p. 40, 12. TII0TTn£2E£N A. 53 

cpafisv TtQog tovtovg, oxl xb xd ivavxia TtSQL xb ccvxb cpaivs- 
6&aL ov Soyfia iaxl xcov 6%S7tXL%cov dXXa TtQayfia ov fio- 
vov xolg 6%S7txi%olg dXXd %a\ xolg alloig cpiXotiocpoig %a\ 
itaGiv av&QCQTtoig hnoTtlitxov' ovdslg yovv xoXfir\6aL ccv 211 

o sItcsiv oxl xb llsXl ov yXv%d&L xovg vyialvovxag r) oxi 
xovg i%xsQL%ovg ov mnQcc&i, &6xs ditb %OLvf\g xcov dv- 
&QCQ7tcov TtQolrjipscog aQ%ovxai ol f HQa%XsixsL0L, na&ccTtSQ 
%a\ r)iiSLg, L6cog Ss %a\ al dXXaL cpLXo6ocpiaL. StOTtSQ si 
Lisv ccTto XLvog xcov 6%snxLKcog Xsyofisvcov sXciLifiavov xb 

5 xdvavxia 7tso\ xb avxb V7to%SL6&aL, olov xov *rtavxa 
i6x\v d%axdXr\7txa > r) xov *ovSsv ^Qi£cQ , rj XLvog xcov Tta- 
Qa7tXr\6icQV , i f 6cog ccv 6vvr\yov o Xsyov6tV iitSL Ss aQ%dg 
syov6LV ov llovov rjLLLv dXXd %a\ xolg aXXoLg cpLXo6ocpOLg 
%a\ xco fiico v7t07tL7txov6ag, xi fiaXXov xr\v r)fisxsQav dyco- 

o yr\v r\ s%a6xr\v xcov dXXcov cptXo6ocpLCov r\ %a\ xbv fiiov 
bSbv i7t\ xr\v *HQa%XsixsLOv cpLXo6ocpiav slvai XsyOL xLg 
dv, iitSLdr] Ttdvxsg %OLvalg vXaig %s%Qf)(is&a; iirptoxs Ss 212 
ov llovov ov 6vvsQysl TtQog xr\v yvco6Lv xr\g f HQa%Xsi- 

8 xsiov cpLXo6ocpiag r) 6%S7tXL%r\ dycoyf), dXXd %a\ dno6vvsQysL^ 
stys 6 6%S7txL%bg Ttdvxa xd V7tb xov HQa%Xsixov Soyfiaxi- 
^ofisva cog TtQOTtsxcog Xsydfisva SLafidXXsL, ivavxLOVfisvog 
fisv xr\ i%7tvQco6SL) ivavxiovfisvog Ss xco xd ivavxia 7tsa\ 

5 xb avxb VTtaQiSLV , %a\ i7t\ Ttavxbg Soyfiaxog xov *HQa- 
%Xsixov xr\v fisv Soy(iaxL%r\v TtQOTtsxstav SLa6VQCov, xb Ss 
*ov %axaXaLLfidvcQi > %a\ xb *ovdsv oot^co' imcp&syyofisvog , 
cog scpi\v sfL7tQQ6&sv' onsQ fid%sxaL xolg r HQa%XsLxsioLg. 
dxoTtov Ss i6XL xb xr\v fiayofisvrjv dycoyr\v 6Sbv slvaL Xs- 
i? ysLV xr\g alQS6scog i%sivr\g r\ fidysxaL' dxoitov aQa xb xr\v 
6%S7tXL%r\v dycoyrjv iitl xr\v *HQa%XsixsLOV cpLXo6ocpiav odbv 
slvaL XsysLv. 

X' xivt SiacpsQSL r) 6%S7txt%r\ dycoyr\ xr\g Ar\fio- 
%QLXsiov cpLXo6ocpiag. 
AXXd %a\ r) Ar\fLO%QixsLog cpLXo6ocpia XsysxaL %olvco- 213 
viav sysLv TtQog xr\v 6%sipLv, i^ts\ So%sl xr\ avxr\ vXr\ r)filv 

16 tovtovs ML: avro-ugEAB: ad quos ita dicimus T 24 
g%£%tvx.(qv EAB 7 ov %uTa%. Stephanus: ov% v7toXafi§dvco GT 
{non presumo) 10 XiysLv (nQog yva>6Lvy Kayser || r)g EAB 54 IITPP&NEI&N 

fttfflfjfi&m* dnb yccQ xov xoig (iev yXv%v cpaive6&ai xb wJ 
fieli xoig 6e 7ti%Qov xbv Jr\(i6%Qcxov (A 134 Diels) 
eitiXoyi£e6&ai cpci6i xb (if\xe yXv%v ccvxb elvai (nf\xe 
itiXQOv, %a\ dia xovxo emcp&eyye6&ai xr\v *ov (lccXXov , 
cpcovr\v 6%e%xi%r\v ov6av. SiacpoQCog (nevxov %Qcovxav xrj c ov 
(iccXXov 9 cpcovr\ ol f xe 6%e%xi%o\ %a\ ol d%b xov Ji\(io%Qixov ' 20I 
exetvot (tev yccQ i%\ xov (ir\8ixeQOv elvai xdxxov6i xr\v 
cpcovf\v^ r\(ieig de i%\ xov dyvoeiv^ itoxeQOv d(icpox£Qa r) ov- 

214 ftexeQOv xi e6xi xcov cpaivofievcov. &6xe %a\ %axd xovxo 
(iev diacpsQO(iev, %Qodr\Xoxdxr\ Se yivexai r\ 8id%Qi6ig oxav 
6 <dr\(i6%Qixog (B 9 Diels) Xeyr\ *exey 6e dxo(ia %a\ 25 
%evov\ *ixeff (iev yaQ Xeyei dvx\ xov * dXri&etct 9 m %ax dXf\- 
fteiav 6e vcps6xdvai Xeycov xdg xe dx6(iovg %a\ xb %evbv oxi 
8ievr\vo%ev r\(icov y ei %a\ d%b xf\g dvco(iaXiag xcov cpawofie- 
vcov a.Q%exai, iteQixxov ol(iai Xeyeiv. 

Xct xivi SiacpeQei xf\g KvQr\va'C%f\g r\ 6%etyig. 

215 &a6ide xivegoxi r\ KvQr\va'C%r\ dycoyr\ r\ avxr) e6xixr\W 
6%eijje^i%evSr\%d%eivr\xa %d&r\ (iova cpr\6v %axaXa(if3dve- 30 
6&at,. diacpeQet de avxfjg, i%eidr\i%eivr\ (iev xr\v r\6ovr\v %a\ 
xr\v Xeiav xfjg 6aQ%bg %ivr\6iv xeXog elvat, Xeyei, r\(ieig 
de xr\v dxaQa^iav^ r\ ivavxiovxai xb %ax i%eivovg xeXog' 4*> 
%cc\ yaQ 7taQ0v6r\g xr\g r\Sovf\g %a\ (ir\ %aQ0v6r\g xaQa%dg 
vTtopevei o dia($ef}aiov(ievog xeXog elvai xr\v r\dovf\v, cog iv 
xco TteQi xov xeXovg (§ 25 — 30) i%eXoyi6a(ir\v. eixa r\(isig 
(lev i%e%0(iev o6ov i%\ xco Xoyco %eo\ xcov i%xbg v%o%ei(nevcov^ 5 
ol 6e KvQr\va'C%o\ dTtocpaivovxav cpv6iv avxd eyeiv d%axd- 
Xr\7txov. 

Xfi xivi SiacpeQei xfjg IlQcoxayoQeiov dycoyrjg r\ 
6%ei\)ig. 

216 Ka\ 6 JjQcoxayoQag (A 14 Diels) Se povXexai itdv- 
xcov iQr\(idxcov elvai (lixQOV xbv av&QCOTtov, xcov (ihv 30/31 %aTaXa(i(}dvs6&aL Pohlenz coll. adv. dogm. I 191: 
%azaXa(ipdveiv GT (comprehendere) 5 71sqI om. T TII0TTn&2E&N A. 55 i bvtcov cbg s6tLv y xcbv Sh ov% bvtcov a>g ov% sativ, 
*(iitQOv' (ihv Xiycov tb %QLtr\QLOv, r iQr\(ndxcov' > Sh tcbv TtQaypd- 
tcov^ cog SvvdfiSL cpa6%SLv Ttdvtcov 7tQay(idtcov %QLtr\Qiov 
slvca tbv av&QCOTtov, tcov (ihv bvtcov cog sGtiv^ tcbv Ss ov% 
bvtcov cog ov% sQtiv. %ai dia tovto tid-r\6L xd cpaLv6(isva 
s%a6xco fiova, %ai ovxcog slodysv tb TtQog ti. Slo %a\ So%sl 217 
KOivcovtav s%slv 7tQog tovg JJvQQCovsiovg. SiacpiQSi Sh av- 
xcbv, %ai SL6o(is&a xr\v SiacpOQav, s^a7tXco6avtsg 6v(i(iixQcog 
tb So%ovv xco IlQCotayoQa. cpr\6iv ovv 6 dvr\Q xr\v vXr\v 
Qsv6tr\v slvai, QS0v6r\g Sh avtfjg 6vvs%cbg TtQO^&i- 
6sig dvti tS>v a7tocpOQr\6scov yiyvs6&ai %ai tdg ai- 
6&r\6sig (isxa%o6(iSL6d-ai ts %ai dXXoLov6&ai 
TtaQa ts (tagy r\Xi%iag %ai itaQa tdg dXXag %axa- 
6%svag xcbv 6co(idtcov. Xiyst Sh %ai xovg Xoyovg %dv- 218 
tcov x(bv cpaLVOfiivcov i \)7to%SL6&ai iv xrj vXr\, oog 
Svva6&ai xr\v vXr\v o6ov icp iavxrj Ttdvxa elvaL 
o6a 7tcc6L cpaivstaL. xovg Sh dv&QCQTtovg dXXoxe 
dXXfflv dvxLXa\JL$dvs6$aL itaQa xdg SLacpOQOvg 
avx&v dLa&s6sLg' xbv (ihv yaQ %axd cpv6LV s%ovxa 
s%stva xcov sv xr\ vXr\ %axaXa(if}dvsiv cc xolg %axd 
cpv6Lv siov6l cpaivs6&ai SvvaxaL y xbv Sh TtaQa 
cpv6tv cc xolg TtaQa cpv6LV. %ai r\Sr\ TtaQa xdg 219 
r\XL%iag %ai %axd xb vitvovv r) syQr\yOQivaL %ai 
%a& s%a6xov slSog xcbv Sta&s^scov 6 avxbg Xoyog. 
yivsxaL xoivvv %ax avxbv xcov bvxcov %qlxi\qlov 
6 av&QCOTtog' Ttdvxa yaQ xd cpaLvdfisva xolg dv&QCo- 
TtoLg %ai s6xlv, xd Sh (ir\Ssvi xcbv dv&QcoTtcov cpai- 
v6(isva ovSh s6xlv. 6qcq(isv ovv otL %ai Ttsoi tov tr)v 
vXr\v Qsv6tr\v sivaL %ai Ttsoi tov tovg Xoyovg tcbv cpaLvo- 
(livcov Ttdvtcov sv avtr\ V7to%SL6&aL Soy(iati£sL, dSr\Xcov ovtcov %ai r\(iLV scps%tcov. 11 iietQov — 14 Igxlv om. EAB 15 ovxoog LEABT 
(ita): Sid tovxo M 15 Sib — 16 IIvqq. om. T 22 td<s 
addidi coll. p. 49,31. 30 xbv T (praeter naturam habentem): 
tovg G 56 IITPP&NEI&N 

Xy xivL duxcpEQEi xr)g 'AnadrMiaixrig cpLXo6ocpiag 
7] 6%sipLg. 

220 Oaal kievxol XLveg oxt r) 'A%adr]KLa'L%r) cpLXo6ocpia r) avxr) 
icxi rfi 6%iipeL' diomQ axolov&ov av eYr) %ai nsoi xovxov 
dis&X&Etv. 'A%adr]{iLai 6e yeyova6LV, cog cpa6i(v ot^> 
TtXetovg [?)], xoelg, Ktia iiev %ai aq%aLOxdxr] r) xcov 
TteQL nXaxcova, devxeoa 6e %al (ie6r) r) xcov tceqI 
AQ%e6iXaov xbv d%ov6xr)v UoXeiLcovog^ XQixr\ 6e %al 
vea r) xcov neQL KaQved6r)v %ai KXeLXOLia%ov' evLOL 
6e %ai xexaQxrjv 7tQ06XL&ea6L xr)v Tteqi 0iXcova %ai 
XaQKii6av, XLveg 6e %ai 7teKi7txr)V %axaXeyov6L xr)v 

221 %eQi [xbvj ^Avxioiov. ao^aiievOL xoivvv aitb xrjg aQyaiag 
Ldcofiev xr)v <jtQog rjfiag) dLacpOQav xcov eLQ7]Kievcov cpiXo- 
6ocpLcov. xbv UXdxcova ovv ol kl\v 8oy\iaxL%bv k'cpa6av 
elvaLy ol 6e d,7t0Qy\XL%6v^ ol 8e %axd Kiev xl ditOQrj- 
xl%6v, %axd 8i xl 8oyKtaxL%6v' iv Ktev yaQ xolg 
yvKiva6XL%olg [cpa6L\ XoyoLg, ev&a 6 Zco%Qdxr\g el6ayexaL 
r\xoL 7tai£wv TtQog xivag r) dycovL^OKievog TtQog 6ocpL6xdg, 
yvKiva6XL%6v xe %ai d%OQr]XL%6v cpa6LV eyetv avxbv yaQa- 
%xr)Qa, 6oyKiaxL%bv 8i, ev&a 67tov8d£cov drtocpaivexaL r\xoi 

222 dia Eco%Qaxovg r) Ttfiaiov r\ XLVog xcov xolovxcov. Tteoi (iev 
ovv xcov 6oy(iaxL%bv avxbv elvaL Xeyovxcov , r) %axd (iiv xl 
8oy(iaxL%6v, %axd 8i xl d7tOQr)XL%6v, 7teQL66ov dv eir} XiyeLV 
vvv' avxoi yaQ 6(ioXoyov6L xr)v Ttobg r)(iag dLacpoQav. Tteoi 
8e xov ei e6xlv eiXL%QLvcog 6%S7ttL%bg TtXaxvxsQOv klsv iv §§ 220—235 (om. fort. 228—225) Aenesidemo attribuit 
Natorp Mus. Rhen. 38 p. 32. 7 8h om. M || yeyova6iv om. EAB || post (paal M habet la- 
cunam 5 literarum, oi suppl. Kayser 8 post 7tXsiovg EAB. 
add. Kiev || t) del. Kayser || %al Kiia EAB || xbv EAB 9 xhv 
MEAB 12 xi]v Fabr.: x&v G 13 %v\v (rwv) Gen. 14 xbv 
delevi 15 itQog i)iL&g suppl. coll. 50,26. 52,5. 17 17/18 
21 25 a7toQT]TL%bv Bekk. : a7t0Q7]KiaxLyibv G 19 cpu6L om. T 
21 yvKiva6XL%6v xe %a\ del. ut glossema Riistow 26 xca xr\v 
EAB || quae inter nos et illos est differentia T xnoTTn^SE.QN a. 57 

o 
xolg v7to(ivr\(ia6L dLaXa(if}dvo(i£v, vvv de cog iv vnoTVTtco- 
6£LXiyo(i£v ^aTa^TovgyTtEoi Mr\v 6 6 ot ov %ai Alv r\6 i8 r\ (iov 

) (ovtol yao (idXL6Ta Tamrjg 7tQoi6Tr\6av Tr)g 6Ta6scog\ otl oTav 
6 HXaTcov a%ocpaivr(taL tceql lSecov r) itEoi tov TtQOVOtav 
slvaL r) Ttsoi tov t6v evccqetov (Siov aLQETcoTSQOV slvaL TOV 

i kietcc Kaxicov, SLTE cbg vnaQypvGL TOVTOLg 6vy%aTaTi%ETaL, 

doypaTL&L, SLTE COg TtL&aVCOTEQOLg TtQOGTL&ETaL, ETtsi TCQO- 
XQLVEL TL Y,aTCC TtLGTLV r) CC7tLGVLaV, SKTtECpEVyS TOV 6%E7tTL- 

%bv %aQa%Tf\Qa' cog yaQ %ai tovto t)(ilv Igtlv &XX6tqlov, 
5 i% tcov ELLTtQOG&sv SLQr\(iivcov TtQoSrjlov. sl di TLva %ai 223- 
GXETtTLXcog TtQOCpEQETaL, OTav , cog cpaGL, yv(iva£r]TaL) ov 
TtaQa tovxo sGTaL 6%£%TL%6g' 6 y&Q Ttsai svbg doy(iaTl£cov, 
r) 7tQO%QLVCov <pavTa6iav <pavxa6iag oXcog %aTa 7ti6uv r) 
cc7ti6Tiav (r) &7tocpaLv6(i£vogy TtSQi TLvog tcov adrjXcov, tov 
o Soy(iaTL%ov yivsTaL %aQa%Tf)Qog , cog SrjXoL %ai 6 Ti(icov (Fr. 
poet. phil. p. 200 Diels = Vorsokr. 2 11 A 35) 6l& tcov itEoi 
Esvocpavovg avTco Xsyofiivcov. iv TtoXXolg yccQ ambv inat- 224 
vi6ag [rbv Esvocpdvr\v] , cog %ai Tovg 6iXXovg avTcp avad-st- 
vaL, i%oir\6sv avTov oSvqollevov %ai XiyovTa 
5 cog %ai iycov bcpsXov 7tv%Lvov voov &vTL@oXr\6aL 

aiicpoTEQofiXETtTog' SoXirj <T 66& i^aTtaTr^rjv 
7tQ£6§vysvr}g IV icov %ai &(isvQ"r\QL6Tog &7ta6r\g 

6%E7tT06VVY\g. OTtTtrj yCCQ i(lOV VOOV ELQV6aL(lL^ 

sig *sv Tamo te itav ccveXveto ' tcccv <5' ibv alsi 
o 7tdvTrj &vsX%6(isvov (liav sig cpv6Lv ro*ta<i>' 6(ioir\v. 

8lcc tovto yovv %ai vndrvcpov avTov XiysL, %ai ov t^Xslov 
aTvcpov, 6l cov cpr\6L (Diels Vorsokr. 2 11 A 35) 29 Xiyoiisv T (dicimus): 8LaXa(i^dvo(L£v G || %ata (xovgy 
nsQL Mr\vodoxov Natorp: %ax& 7t£Q(ir\doTov GT (secundum 
permindotum) : %ax& Mr\v6doxov F&bi.: xara^Hpo^orovPappen- 
heim 6 6yc£7txi%d EAB 7 tieqX xovxov EAB 8 oXcog om. T 
9 add. Pappenheim 12 iv — 25 $Li6VQ£v om. T 13 x. 
£7. del. Kayser 16 d(icpox£Q6^X£7txog LM: diLcpoxsQofiXsiixa 
EAB: aLLcpoxEQo^Xiitxov dubit. Bekk. 17 hx' imv G: ixiwv 
dubit. Bekk.: xe yiQcov Nauck || &(L£vftr\QL<ixog Bergk: &7t£vd"rj- 
QL6xog G 18 OTtr\ ML: oitov EAB 19 xavx6 x£ ML: xavxo- 
xr\g EAB 20 biiolr\v EAB: biioia L: i6o6xaftiioir\v M 21 xe- 
XELcag Menagius 58 1TTPP&NEI&N 

i 

HeivocpuvrjQ v%dxvcpog, 6(ir\Qa%dxr\g i%i6%Q)%xr\g, 
si xbv d% dv%Qco%cov ftsbv i%Xu6ux l<Sov u%dvxr\, 
(axQE(ir\) aGKri&r) vosqloxeqov r\h vor\(ia. I 

v%dxvcpov (ihv yaQ sl%s xbv %uxd xi uxvcpov, b(ir\Qu%d- 
xr\g 8h i%i6%co%xr\v, i%s\ xr\v %uq *0(ir\Qco d%dxr\v 8is6vqsv. 

225 i8oy(idxi£s 8h 6 Esvoipdvr\g %uqu xdg xobv uXXcov dv&Qcb- < 
%mv %QoXr\tysig *sv sivai xb %av , %ai xbv ftsbv 6v(icpvf\ 
xoig %a6iv, slvai 8h 6cpuiQOEt.8f\ %a\ d%a&r\ %ai 
d(isxdpXr\xov %a\ Xoyi%bv' o&sv %a\ qu8iov xr\v Bsvo- 
cpdvovg TtQog r)(iug diucpoQuv i%i8si%vvvui. %Xr\v dXt i% 
x&v siQr\(isv(ov %Qo8r\Xov, oxi %dv itSQi xvvcov i%u%OQr\ 6 
UXdxcov, dXX ETtsl sv xi6i cpalvsxui r) %sq\ vituQ^scog dito- 
cpuivbiisvog %Quyiidxcov d8r\Xcov r) TtQOXQivcov u8r\Xu %uxu 

7tl6XlV) 0V% UV Eir\ 6%S%Xl%bg. . 

226 Oi 8h d%b xr)g vsug 'A%uSr\(iiug, si %u\ d%uxdXr\%xu l 
slvui ndvxu cpu6i, 8iucps.Q0v6i x&v 6%s%xi%cov L6cog (ihv %ai 
%ax avxb xb Xsysiv itdvxu slvui d%axdXr\%xa (Stufisfiuiovvxui 
yuQ TtEQi xovxov, 6 8h 6%E7txi%bg ivSsys6%ut %u\ %uxuXr\cp%f\- 
vui xivu %qo68o%u\ StucpSQ0v6t Sh r\(icov %Qo8f)Xcog iv xrj 
x&v dya&cov %a\ xcov %u%cov %Qi6si. dya&bv yuQ xi cpu6tv 1 
slvut ol 'A%uSr\(iui%o\ %u\ %a%bv ov% (bg r\(isig, dXXd 
(isxu xov %e%sl6Q , ul oxi %t%avbv i6xv iiaXXov o Xs- 
yov6tv slvat dya&bv v%UQ%stv r) xb ivuvxiov, %u\ 
i%\ xov %a%ov b(ioicog, r)(icov dya&ov xi r) %u%bv sivui 
Xsybvxcov ovShv (isxu xov %t\tuvbv slvut vofiifctv o cpuiisv^ 2 
dXX dSo£a6x(og s%0(isvcov xco fiico, Xvu (ir\ dvsvsQyr\xot co(isv. 

227 xdg xs cpavxa6iag r\(isig (ihv i6ug Xsyo(isv slvut %uxu 
%i6xiv r) d%i6xiav o6ov i%\ xco Xoyco, i%sivov Sh xug (ihv 

§§ 226—231 ~ adv. dogm. II 166—189, cf. Mus. Rhen. 
LX VI (1911) p. 190 sqq. 

23 Bsivocpdvris Gen.: Esvocpdvr\s G 24 sl xbv Diels: lu 
rbv G: &i rbv Paris. Suppl. 133: iv.rbs Bekk.: bs rbv Roe- 
per || uti dvftQwitcov Fabr. : uitdv^Qconov G 25 urQS(i.f\ add. 
Diels || vosQcorsQov Diels: vosQarbv G 26 (isv om. L 26/27 
6(ir\QU7tdrris M: b\Lr\QU7tdrr\v L : b(LVQU7idrr\v EAB : 6 inunoQEi 
EAB 8 uSr\Xu <[u8r\Xcovy Pappenheim 10 oi MET (qui 
■autem): ov L: sl AB (deerat prima litera in archetypo) 11 
*lvui MLT (esse): ovv EAB || %dvxu om. M 12 ndvru om. M 
13 %al om. T 14 et in T 19 dyu&a>v et ytwnoov EAB TII0TTn£2E£N A. 59 

TtL&ccvug slvui cpu6L xug dh aTtL&uvovg. %ui xeov iti- 
ftuveov dh Xiyov6L dLucpoQug'xug (ihv yuQ uvxb (iovov 
^ni&avag v%uq%elv qyovvxai, xdg Sh ni&avag %ui 6le- 
\^codEV(iivug^xug 6h iti&avag %ui %£QLcod£V(iivug %ai 
\d%£QL6%u6xovg. olov iv oi'%ep 6%oxsLvep %o6eog %sl- 
\(iivov 6101VLOV s67t£LQa(iivov TtL&avr] u%Xcog cpav- 
\xu6ia ylvsxaL d%b xovxov oog d%b ocpseog xep cc&QOoog 

[ETtSLasX^OVXL' X00 (livXOL %SQL6%0%r\6UVX L d%QL^eog 228 

\%uidLs'i-odEv6uvxL xcc tceql uvxo,olov oxl ov %lvslxul, 
oxl xb %Qoo(ia xolbv iaxL, %ui xeov uXXeov s%u6xov, 
cpuivsxuL 6%olvlov %uxu xr\v cpavxa6iav xr\v %L$a- 
vr\v %ui %SQLOoSsv(iivr\v. r) Sh %ui d%SQi6%a6xog 
<puvxu6iu xoluSe i6xiv. XiysxuL 6 HQU%Xf)g ccito- 
&avov6av xf)v "AX%r\6XLv avd-Lg i%"ALSov dvaya- 
yslv %ui SsL^aL xep 'Ad(if}xoo, og %L&uvr\v <jw-£v)> 
iXufifiuvs cpavxa6iav xf)g ^AX%r\6XLSog %ui %sqlco- 
6sv(iivr\V i%si (ievxol r\8sL oxl xi&vrjXEv, %eql- 
£6%uxo avxov r) didvoLa d%b xr\g 6vy%axad , s6seog 
%ai TtQog d%L6xiav e%Xlvev. <(....)> %QO%Qivov6Lv 229 
ovv ol i% xf)g viag 'A%a6r\(x.iug xf)g (ihv %L&uvf\g 
ocTtXeog xr\v %L&uvr\v %ui %EQLCo6£V(iivr\v cpuvxu6iuv, 
ccficpoxEQoov dh xovxeov xf)v %L&uvr\v %ai %eqlco6ev- 
(iivr\v %ai dit£Qi67ta6xov. el 6h %ai TtEi&s^&ai xl6lv oi' 
xe d%b xf)g 'A%u6r\(iiug %ai ol ditb xf)g 6%ityscog Xiyov6L, 
itQodrjlog %ai r\ %axd xovxo 6cucpoQu xeov cpLXo6ocpLcov. xb 230 
yccQ TtEi&Ea&aL XiyExuL ^LucpoQcog^ xd xe (if) dvxLvsivELV dX)! 
DCTtX&g ETtE^&aL dv£v 6(podQag 7tQ06%Xi6Eoog %al TtQO^Tta&Eiag, 
&g 6 Ttalg %u^e6^ul XiysxaL xep %uL6uyeoyep' a%u£ 6h xb 
(lEtd ULQi6seog %ai oiovsi 6v(L%u&£iug %uxu xb 6od66qu §ov- 
Ie6&ul 6vy%uxuxid-£6&ui xlvl, cog 6 u6ooxog %e'l$exul xcL 
Su7tuvr\XL%eog @lovv d^iovvxL. 6lo%eq i%EL6r\ oi iihv TtEQi 
KuQV£u8r\v %ui JLXelxoliu^ov (iexu %Qo6%Xi6£cog 

26/27 TtsQKod.K&jser 1 xai post 8h om. T 4 og Ttid-a- 
vi]v (isv T {qui probdbilem quidem sumebat): ycui Tti^avfyv G 
5 cf. Mus. Rhen. 1. 1. 11 fortasse Xiyovxav 15 aitaZ, — 17 tlvl: 
<d consentire dlicui secundum valde. cum electione et quasi con- 
oassione T 15 ro Gen.: tw G 17 6 om. L 18 moventiT 60 iitpp£:nei&n 

GcpodQCCg 71EL&E6&CCL XE %UL %L&UVOV ElvCCL xi CpU6LV^ 
r)(lELg 8s %UXU XO CCTtl&g SLY.SLV UVEV %Q06%udsiug, %ul xccxa 

231 xovxo ccv uvxcov dLcccpEQOL[i£v. clXXu %ul iv xolg TtQOg xb 
xiXog dLcccpEQO^isv xi)g viug 'A%u8r](iiug' ol (ihv yuQ %ux 
uvxr)v %06(iel6&ul Xiyovxsg ccvdQsg xca %l&uvco %qo6iqgov* 
xai %uxu xbv (5iov y r)(islg 8h xolg v6(ioig %ul xolg sd-E6i 
%al xotg <pv6i%olg %u&e6lv s%6(isvol §lov(isv u8o't-u6xcog. 
%a\ TtksLco 8 ccv si%0(i£v TtQog xr\v 8lu%ql6lv^ sl (irj xr)g 
6vvxo(iiug s^xoya^o^sd-a. 

232 c O (livxoL 'AQ%£6ilaog, ov xrjg (is6r\g *A%u8y](iiug iXi- 
yo(i£v eIvul 7tQ06xdxr\v %ul uQ%r]y6v , %dvv (iol 8o%el xolg 
ILvQQCQvsioLg %olvcovelv XoyoLg, cog (liuv slvul 6%edbv xr\v %ux' 
avxbv dycoyr)v %ul xr)v r)(isx£Quv' ovxe yccQ % sql v%uQ^scog 
r) dvvTtuQ^iug xivbg d%ocpuLv6(isvog evql^^exul, 

OVXS %aXCC 7ti6XLV r) U%L6xiuV 7tQO%Qiv£L XL SXEQOV 

exeqov, dXXu itEQl Ttdvxcov ETtiiEL. %ul xiXog (IEV 
ELvai xr)v i%o%r]v^ r) 6vv£L6iQi£6&uL xr)v dxuQu^iuv 

233 r)(i£Lg icpu6%0(JLSV. XiyEi Sh %ul aya&cc (ihv eIvul xug 
%axa (liQog i%o%dg^ %u%u 8h xccg %uxu (i£QOg 6vy- 
%axa&i6£Lg. i%xbg el (ir) XiyoL xig, oxl r)(isig (ihv %uxu 
xb cpuLv6(isvov r)(iLV xuvxu Xsyo(iEv %ul ov 6lu§s^uloo- 
XL%bog, i%SLvog 8h cog %Qog xr)v cpv6Lv, co6xs %ul dyu&bv (ihv 
sIvul uvxbv XiysLV xr\v i%oyr]v, %u%bv 8h xr)v 6vy%uxdfts6LV, 

234 si 6h 6el %ul xolg %eql uvxov Xsyo(iivoLg %l6xevslv^ cpu6lv 
oxi %axu (ihv xb %qo%elqov IIvQQcovELog icpuivsxo eIvul, %uxa 
6h xr)v uXr)&£Luv 6oy(iuxL%bg r)v' %ul i%sl xcov ixuiQcov d%6- 
%elquv iXd(ipuv£ 6lcc xr)g d%OQr]XL%r)g^ si svcpvoog s%ov6l %Qog 
xr)v dvdXr]i\)LV xoov TJXuxcovl%cov 6oy(idxcov^ 86^ul uvxbv 
u%oq7]xl%ov sIvul, xolg (livxoL ys svcpvi6L xcov ixuiQcov xa 
TlXdxcovog %uQsyyELQElv. ev&ev %ul xbv *AQi6xcovu (Stoic. 
fr. I 344 Arn. cf. Z 181) si%slv %eql uvxov 

20 6(podQa>g L 22 tceqI tov tilovg T (de fine) 23/24 qui 
ipsam decora videntur viri T 31 eIvccl 8oy,eIv M 3 est esse 
(sic) T, unde fortasse verbum eliciendum: XiysL vel cprjcl 61 
i-Atbg scripsi coll. p. 243, 12. 746,26: i£bv M: ijtoL nlr)v ^LEABf 
nisi quis dicat T || XiysL L || r)(ielg (ihv y.axd om. L 8 slvai om. 
T || avtbv scripsiT secutus (unde et bonum quidem ipse dicit)t\ 

avtr]v G 11 btl LEAB || ksQcov M: sodaliumT: kti Q (ov LEABl 
14 htalQcov MT (soddlium)'. friQcov LEAB 15 ■jtuQsy%£L- : : TIIOTTII&SE&N A. 61 

TtQoo&e IlXdxcov, om&sv IIvqqcov, (ii66og JiodcQQog, 
Slcc xb %Q06iQf\6&aL xr\ SLaXsKXLKr\ xr\ xaxa xbv AloScoqov, 
*lvai Sh avxLXQvg UXaxcovLKov. 

01 Sh %EQL QtXcOvd Cpa6LV 060V (IEV £%L XCpSxCOLKCp 235 

KQLxriQLCp, xovxe6xl xf\ Ka xa Xr\%XL k f\ cpavxa6Lct 9 
aKaxdXr\%xa slvaL xd %Qdy(iaxa, o6ov Ss i%\ xrj 
cpv6EL xcov %Qay(idxcov avxcov, KaxaXr\%xd. dXXd Ka\ 
h ^AvxLO^og xr)v Exodv (isxr)yaysv slg xr)v 'AKaSr\(iLav, cog 
ml siQ^&aL i% avxco oxl iv^AKaSr\(iia cpLXo6ocpsl xd ZxcoL%d' 
\i%sSELKvvs yaQ oxl %aQa JJXdxcovL KslxaL xd xcov 
Sxcolkcov S6y(iaxa. wg %QoSr\Xov slvaL xr)v xr)g 6KS%XLKr)g 
dycoyrjg dLacpOQav %Qog xs xr)v xsxaQxr\v Kal xr)v %i(i%xr\v 
mXov(iivr\v ^A%aSr\^tav. 

| XcY si r\ xaxa xr)v iaxQLKr)v i(i%ELQLa r) avxr) i6XL 
xf\ 6%ityEL. 
'Eitei Sh %al xf\ i^TtsiQLa xr\ Kaxd xr)v laxQL%r\v aLQi- 236 
6EL xr)v avxr)v slvaL Xiyov6i XLvsg xr)v 6KS%XLKr)v cpLXo6o- 
\cplav, yvco6xiov ort, u%eq r\ i(i%SLQLa i%slvr\ %sq\ xr)g d%a- 
xaXr\tyLag xcov dSr)Xcov dLapspaiovxaL, ovxs r\ avxr) i6XL xr\ 
6%irpEL ovxs aQ[i6£oL dv xco 6ke%xlkco xr)v a r LQ£6Lv iKslvr\v 
&,vaXa(i§dv£LV. (laXXov Sh xr)v KaXov(iivr\v (li&oSov, cog 
\i(io\ Sokel, Svvaixo dv (lEXiivaL' av"xr\ yaQ (iovr\ xcov Kaxd 237 
laxQLKr)v aLQi6£cov %eq\ (ihv xcov dSr\Xcov Sokel (ir) %qo%s- 
T£v£6d-aL, %6xeqov KaxaXr\%xd i6XLV r\ aKaxdXrptxa XiyEiv 
avftaSua^opiv^ xolg Sh cpaLVO(iivoLg i%o(iivr\ d%b xovxcov 
XafifidvEL xb 6v(icpEQ£LV Sokovv Kaxd xr)v xcov 6ke%xl- 
kcov dKoXov&iav. iXiyo(i£v yaQ iv xoig ELiTtQO^&Ev 
(§ 23), oxl 6 ftlog 6 KOLvog, co kol 6 6KS%xiKog iQr\xai) 
\x£XQa(i£Qr)g i6XLV, xb (iiv xl £%cov iv vcpr\yr\6u cpv6£cog, xb 
d' iv dvdyKr\ %a&cov, xb S* iv %aQaSo6u v6(icov xe Kal 
\i&cov, xb S* iv SiSa6KaXLa XEyycov. co6%eq ovv Kaxa xr)v 238 
\dvdyKr\v xcov %ad-cov 6 6K£%XLKog v%b (jlev Sltyovg i%l 

!%oxbv 6Sr\y£LxaL, v%b Sh Xl(jlov i%l XQOcprjv, Kal i%l xl xcov 
dXXcov 6(JLOLCog, ovxco Kal 6 (lE&oSLKog iaxQog v%b xcov 

Iql&iv Bekk. dubit. || exinde fertur T 30 Inu Sh EABT {quando 
\autem): iitsl Sr) L: ixsLSr) Sh M 9 <xai> iliy. edd. 16 la- 
\TQbg om. T cf.p. 56,1 62 IITPP&NEI&N 

rtaftcov inl xa xatdXXr\Xa odrjysLtaL, vrtb (isv GtsyvcoOscog 
irti tr)v ^ccvvcqGlv^ cog xatacpsvysL tig dnb tf\g Sicc tyv%og 
irtLtsta(isvov nvxvcooscog sni dXsav, vrtb ds Qvoecog irti 
tr\v irtoyr\v avtf\g, cog xai ol iv fiaXavsicp idocotL rtoXXcb 
nsQLQQSOfisvoi, xai ixXvofxsvoL irt\ tr\v irtoyr\v avtov 
rtaQayivovtaL xai Slcc tovto irt\ tbv tyvfcQOV dsQa xata- 
cpsvyovGLV. otL 6s xai tcc cpvGSL dXXotQia irt\ tr\v ccqGlv 
avtcov IsvaL xatavayxd£sL y rtQodr\Xov, ortov ys xai 6 xvcov 
GxoXortog avtco xatanaysvtog irt\ tr\v ccqGlv avtov naQayivs- 

239 taL. xai Xva (ir) xa& sxaGtov Xsycov ixfiaivco tbv vrtotvnco- 
tLxbv tQOrtov tf)g GvyyQacpfjg, rtavta ol(iaL tcc vrtb tcov (is&o- 
Slxcqv ovtco Xsy6(isva vrtOtaGGsG&aL SvvaG&aL tf\ ix tcov na- 
%cov dvdyxr\, tcov ts xatd cpvGLv <(xai tcov rtaod <pv6Lv), rtQog 
tco xai tb ddo^aotov ts xai adLacpOQOv tf\g iQf)oscog tcov bvo- 

240 fidtcov xolvov slvaL tcov dycoycov. cog yccQ 6 GxsrttLY.bg <(ddo- 
^dotcog) %Qi\taL tf\ r ovdsv 6Qi^co y cpcovrj xai tf\ *ovdsv xa- 
iaXa[i($dvco, 9 na&drtSQ SLQf)xa(jLSv , otttco xai 6 (is&odLxbg 
1 xoLv6tr\ta y XsysL xai f §Lr\xsLv : ' xai td naQartXr\OLa drtSQLSQ- 
ycog. ovtco ds xai ro tf)g ivdsil-scog ovofia ddo^dotcog naQa- 
XafifidvsL dvti tf)g drtb tcov cpaLvoiisvcov rta&cov tcov te 
xatd cpvOLV xai tcov rtaQa cpvOLv 68r\yf)oscog irt\ td xatdX- 
Xr\Xa slvaL doxovvta, cog xai irt\ Siipovg xai irt\ Xl(iov xal 

241 tcov aXXcov vns(ii(ivr\Gxov. o&sv olxSLOtr\td tLva s%siv tr\v 
dymyr\v tr\v xatd iatQLxr\v tcov (is&oSlxcqv rtQog tr)v Gxs- 
fytV) (taXXov tcov aXXcov xata iatQLxr\v aLQsOscov (xai cog 
rtQog OvyxQLOLV ixsivcov, ov% drtXcog\ Qrjtsov ix tovtcov xai 
t&v rtaQartXr\oicov tovtOLg tsx(iaLQO(isvovg. 

ToOavta xa\ rtSQL tcov naQaxsLG&aL doxovvtcov ty 
xatd tovg OxsrtXLXOvg dycoyr\ dLsJ-sX&ovtsg, iv tovtOLg drtaQ- 
tifyfiev tov ts xa&6Xov tf)g Gxstyscog Xoyov xa\ tb rtQto- 
tov tcov vrtotvrtcoGscov Gvvtay(ia. 17 inl xf\v i(L-jtSLQLuv T (ad experientiam), at cf. p. 56,5. 
20 ol om. EAB 23 &Q6iv Pappenheim : (pvciv GT (naturam) 
24 xs EAB 29 add. Steph. 31/32 suppl. e T (inoptnabiliter 
utitur) 5/6 ea que convenientia esse videntur T 7 v7ts(ii(iv7\6Jcov 
Bekk. : V7CO(ii(ivf\6xov LT (memorans): vnoia(ivr\6xcav EABM 
11 xsx(ucLQO(isvovg LMT (argumentantes) : xsy.(LaLQO(Livoig EAB iitpp&nei&n Tnorrn&sE&N 

T£N EIS TPIA TO AETTEPON. 

•Tdde svetixiv iv rop devxeQco zcov IIvQQCoveCcov 
V7totv7teo6ecov. 

i a si dvvuxaL £r\xsiv 6 6v.Bitxiv.6g itsgi x&v XsyoLiivcov nccqcc 
xolg doyiLccxiKols 
fi no&sv uQvxiov xf)g tiqqs xovg Soy^Luxivovg £r\xr)6scog 

y TCSqX Y,QIX7]Q10V 

d' si %cxi 'KQixrjQiov uXri&sLug 

) s' TtSQl xov vcp' ov 

g' tcsqI xov dt' 0V 

£ 7tSQl xov vud"' 

7] ksqI ccXrj&ovg vai ccXri&siug 

&' si Igxi xi (pvasi aXrj&ig 

» i itSQi 6r\LLsiov 

lu si %6xl xl 6r\Lisiov iv8sLY.TLV.OV 

t|3' TtSQi ccjtodsli-smg 

iy' Si %6XLV CtTtO&SL^Lg 
ld' TtSQi 6vXXoyL6{LCOV 

i ls' ksqX inuycoyfjg 

L<5' TtSQi ZQCOV 

L% 7tSQi dlCCLQfaECOV 

Lr\ TtSQi xf)g ovoiiuxog sig 6r\\LULv6\LSva $LULQi6scog 
1%"' si SlcclqsZxul oXov sig \LiQr\ 
x' TtSQi ysvcov v.cci sidcov 

V.U 7tSQi Y.OLVCQV 6VLt§E§r\v6xcOV 
X/3' TtSQi 60(fL6(LCCXCOV 

a si dvvcctccL £r\T£LV o 6KE%Ti%6g TtSQL tcov XsyoLii- 
- t vcov TtccQcc xolg doyiicctLKOLg. 

Etcsl de tr)v t,r\Tr\6LV Tr)v 7tQog Tovg doyfiaTLxovg LiETr\X- 
&OLLEV, SKa6T0v t&v lisqgov Tf)g v,aXovLiivr\g cpiXo6ocpiag 6vv- 

5 xl £r\xsiv B || 19/20 6vvt6\Lcog G: celeriter T 64 IITPP&NEI&N 

x6(icog %a\ VTCOxvitcoxL%cog icpodev6co(iev, TCQoxeQOv d%o%QLvd- 
(levoi TtQog xovg del &QvXovvxag cog ur\xe £r\xeZv (if)xe 
voeZv oXcog olog xe ecxiv 6 6%eicxL%bg iceQL xcov 6oy- 

2 (iaxL^o(iivcov TtaQ > avxoZg. cpaal yaQ cog r]xoi %axaXa(i- 
fiavei 6 6%eitXL%bg xa vitb xcov 6oy(iaxL%cov Xey6(ieva 
r) ov %axaXa(i($dveL' %al el (iev %axaXa(i($dveL, Ttcog 
av a.TCOQoir\ TceQc cov %axeiXr\cpevai XiyeL; elcVov %a- 
xaXa(i($dveL, aQa TceQi cov ov %axeiXr\cpev ov6e ol6e 

3 Xeyeiv. co6TteQ yccQ 6 (ir) eldcbg, el xv%oi, xl 16xl xb 
* %a& o TteQiaiQOV{ievov r) xb 6lcc 6vo xqotcixcov *, 
&ecoQr\(ia^ ovSe eiicelv xi Svvaxai TteQc avxcov, ofl- 
xcog 6 (ir) ycvco6%cov exa6xov xcov Xeyofiivcov TtaQcc 
xoZg 6oy(iaxt%oZg ov Svvaxai £r\xeZv TtQog avxovg 
TCeQC cov ov% oldev. ov8a(icog aQa dvvaxai £r\xeZv 6 
6%eitxL%bg iceQL xcov Xeyo(iivcov TtaQcc xoZg 8oy(iaxc- 

4 %oZg. ol 8r) xavxa Xiyovxeg ccTCo^QLvdij^coaav r)(iZv, Ttcog 
XiyovGi vvv xb %axaXa(i($dveLv, TtoxeQOv xb voeZv ditXcog 
avev xov nal viteQ xr\g VTtdQtjecog i%eivcov Tceol cov Ttoiov(ie&a 
xovg Xoyovg SLapefiaiovG&ai) r) (iexd xov voeZv %al <^t6^> 
xr)v vTtaQ^LV i%eivcov XL&ivaL Tteol cov SiaXeyoiJie&a. ei (iev 
yaQ %axaXa(i($dveLv elvaL Xiyovdiv iv xco Xoyco xb %axa- 
Xr\itXL%r\ cpavxadia 6vy%axaxixre6&aL, xfjg %axaXr\- 
TtXL%r\g qpavxadag ov6r\g ccTtb VTcdQ10vxog^%ax , avxb* 
xb vTtaQxov evaTtO(ieuay(iivr\g %al ivaTte6cpQayL- 
6(iivr\g^ ol'a ov% ccv yivoixo dicb (ir) vitaQiovxog, 
ov8e avxol fiovXr\6ovxaL xd%a (ir) 8vva6d-aL £r\xeZv TteoL 

■5 i%eivcov a (ir) %axeLXf)cpa6LV ovxcog. olov yovv oxav 6 Hxcol- 
%bg TtQog xbv 'ETtL%ovQeLOV £r\xr\ Xiyovxa oxl 8Lr\Qr\xac 
r) ov6ia r) cog 6 ftebg ov itQOvoeZ xcov iv %o6(jlco r) 
oxl i) r\dovr\ dya&ov, TtoxeQOv %axeiXr\cpev r) ov %axei- 23 cpr}6l EAB || mg rjtot om. T 28 cociigq — 30 ei7telv: quem- 
admodum enim qui non novit si contigerit quid est omnis 
triangulus habet tres angulos equales duobus rectis vel duos 
trepidos theorema. nec dicere T 29 tisqloclq.: -HQLtfJQLov Kayser 
dubit. 3 dh ABT (autem) 5 ocvev — %al G: sine eo quod est 
intelligere et T 6 tb addidi 13 ovtcog Bekk. : ovxol G: ipsi 
T at cf. v. 27. || otav om. M 14 trpsi EAB 15 6 om. EAB TIIOTTn££E£N B. 65 

7 
Xr)cp£v; %a\ si (isv %arsiXr]cpsv , vtcccqielv avra Xsycov ccQdrjv 
avccLQSi rr)v Zrodv' sl 8* ov %aTsiXr]cpsv^ ov Svvarai n %Qog 
avrcc Xsysiv. rcc 81 %aQa%Xi]6La %a\ %Qog rovg &%b roov 6 

5 dXXoov aLQsascov dvayo(isvovg Xsxrsov , orav tl £r\rElv %sql 
toov 8o%ovvroov rolg srEQoSo^OLg avroov E&EX006LV. oo6te ov 
dvvavrai %SQi rivog ^rjrstv %Qog dXXr)Xovg. (iccXXov 8s, el 
%Qr) (ir) XrjQELv, 6vyyy$r\6ETaL (isv avroov d%a6a oog sitog 
sltcelv i) doyiiaTLKrj, Cvvrovcog 8s %Q06ay%r]6sraL 7} 6%s- 

5 TtTLY.r) cpiXo6ocpia, 8l8ollsvov rov (ir) 8vva6&aL ^rjrsLV tceql 
rov (ir) ovrcog %ar£LXr]LL(isvov. 6 yaQ TtEQL TLvog d8f)Xov 7 
%QccyKiarog d%oopaLv6(jiEv6g rs %a\ 8oyLiari£oov rjrot %ar£L- 
Xr)cpcog avrb d%ocpaivs6&aL tceql avrov Xe'£sl r) (ir) %arsLXr\- 
cpcog. ccXX' el klev (if) xarsLXrjcpcbg, d%L6vog s6raL' si 8s %cct- 

3 ELXrjcpcbg, r]TOL avro&sv %al s£ savrov %a\ jcar' svaQysLav 
vtcotce6ov avroo rovro Xe^sl %arsLXr)cpsvaL r) 8id rivog sqev- 
vr)g %a\ ^r]rf]6soog. dXl! si iisv e| savrov %£QL%TOori%oog 8 

* %ai svccQysLav XsyoL v%o%e6elv avrop %a\ ^arstXiqcp^aL rb 
a8r)Xov, ovrcog av ovSs d8r]Xov slr) aXXcc %cc6lv etc i f 6r]g 

CpaLVOLLEVOV %a\ OKLOXoyOVLLEVOV %a\ (if) 8LaTC£CpCOVr](lEV0V. 

tceql s%a6rov 8h roov d8f)Xcov dvf)vvrog ysyovs %aQ avrolg 
3 8Lacpcovia' ov% aQa i£ savrov %a\ %ar svccQysLav v%o%E6ov 
avrcp %arsLXr]cpoog av sfr) rb a8r)Xov 6 tceql rr)g vTtaQ^scog 
avrov 8La§s§aLOVLisv6g rs %a\ aitocpaLvoLisvog 8oy(iarL%6g. 
si 8s 8id TLvog SQEVvrjg, %oog olog rs r)v ^y]TSlv %qo rov 9 
%araXa§SLV d%QLJ$oog avrb %arcc rr)v %QO%£L(iivr]v vtco&e- 
6lv; rr)g lisv yaQ £r)Ti]6soog %Qrj£ov6r)g zov itQOTSQOV cc%ql- 
ficbg %ar SLXrjcp&aL tb (isXXov £r]TEL6&aL %a\ ovrco £r]TEL6d-ai, 
rr)g 81 %araXi]ty£oog rov £r)rov(i£vov TtQay(iarog 8£0(iivr]g 
%ccXlv avrf)g rov ^QOS^rf^&aL %dvroog awo, %ard rbv 17 %a\ — %axELlr\cpEv om. ABT 21 avx&v secl. Kayser 
24 cvvxovaos G: instanter T: olloos Kayser 26 bvxcog L 
29 ani6xog MEAB T (incredibilis) : ccTtLGxov L 30 avxov L || 
ivdgysLav Fabr. : ivigySLav GT {actum) 31 avxm T (sibi): 
avxw G 1 (%aiy %ax' iv. T (et secundum actum) at cf. 
p. 594,25 || svdgysLav Fabr. : iviqysLccv GT || XiyoL T (dicat): 
XiyoLxo LEAB: liysL xb M 1 et 6 avxa T (sibi): avxtp G 

7 rs MEAB: om. LT 10 ydq om. M 13 'avxijs om. T 

Sextus Empiricus I. 5 66 IITPP&NEI&N 

4 

8LccXXr\Xov tQonov tf\g anoQiag ccSvvatov avtolg yiyvetuL 
ftal to £r\telv neo\ t&v cc8r\Xcov %a\ tb 8oy(jLutL&Lv, r\v te : 
unb tf\g xutuXrjtyscog UQfjtG&ai fiovXcovxui tiveg^ aetuydv- 
tcov r\(icov uvtovg in\ tb 8eiv avtb nQoe£r\vr\7ievuL Ttob 
tov KuteiXr\cpevuL , r\v te anb tr\g t,r\vr\6ecog , in\ tb 8eiv 
Ttab tov £r\teiv %uteLXr\cpevuL tb (liXXov Zrjteio&uL, co6te 
8lcc tuvtu ar\xe %ataXa\/L$uveiv avtovg dvvucj&ui ti tcov 
a8r\Xcov (if)te aitocpaivecj&ui diufiepaicotLHCQg vneQ avtcov. 
i'E, cbv avuiqeiG&ui aev tr\v 8oyautL%r\v evqecnXoyiuv uvtd- 
-9"fv ? oI(iul, 6v(i§r\6etuL, tr\v icpextLwr\v 8e elcsuyeo&ut, cpL- 

10 Xociocpiuv. ei 8e cpr\6ov6L ar\ toiuvtr\v \Xeyeiv\ KutuXr\tpLV 
r)yei6&uL £r\vr\6ecog 7tqo6r\%eiv , vdr\6iv 8e ccnXcog^ ovk e6tiv 
advvatov [iv] toig ineyov6L neo\ tr\g vnaQ^ecog tcov a8r\- 
Xcov £r\teiv. vor\6ecog yaQ ovk aneiqyetuL 6 6KentLKog, ol- 
\xui, ccnd te tcov nuQ"r\tLKtog vnonLntdvtcov (%ui) Kut ivccQ- 
yeiuv cpuLvoaevcov avtco Xdycov yLvo(ievr\g kul (ir\ nuvtcog 
ei6uyov6r\g vr\v vnuQ&v tcov voov(ievcov' ov yuQ fidvov 
tcc vnuQyovtu voovuev, cog cpu6iv^ aXX' r\8r\ kul tcc dvvn- 
uQKtu. o&ev kul £r\tcov kul vocov iv vr\ 6KentLKr\ 8lu- 
&e6ei (ieveL 6 icpe%ti%dg' oti yccQ tolg Kutcc cpuvtu6iuv 
nu%r\ti%r\v vnonintov6iv uvtco^ ku&o cpuivetuv uvtco, 6vy- 

11 Kututi&etuL, 8e8f)XcotuL. oqu 81 (ir\ kul vvv ol 8oyautLKo\ 
£r\tr\6ecog aneiQycovtai. ov yccQ toig dyvoeiv tcc nquyautu 
cog eyei nqbg vr\v cpv6iv 6aoXoyov6L tb £r\teiv eti neo\ 
uvtcov avundXov&ov , toig d' in auQipeg oioaevoLg tavtu 
yvvco6Y,eiv' olg (iev yccQ in\ nequg r\8r\ na,Qe6tLV r) £r\vr\- 
6ig, chg vneLXr\cpu6LV) olg 8e tb 8l o nu6u 6vvi6tutuL £r\tr\- 
6ig a%\ir\v vnuQieL, tb voiii&Lv cog ov% evQr\Ku6LV. 

12 Ovkovv £r\tr\teov r\\iLv i6tL neo\ e%cc6tov \ieQOvg tr\g ku- 
Xov\ievr\g cpLXo6ocpiug 6vvvd(icog in\ tov nuQOvtog. kul ine\ 

16/17 iietaydvxcov r\(i&v MLT (deducentibus nobis): (ista 
tovtmv avt&v EAB 23 iq>e-Kxr\v L 24 Xiyeiv om. T 26 iv 
del. Bekk.: v.a\ Pappenheim 28 na&rixLx&g Gen. cf. 

p. 43,13: ncc&ruiaxM&g G || *a\ add. T (et) 29 loycov GTI 
(a rationibus): Xdyco Gen. e cod. Vesontino 409 vel cognato 
aliquo libro, quod omnes editores receperunt 1 iveQyr\xi%r\v 
EAB 3 aneiqycovxai LT (prohibeantur) : aitelqyovxai MEAB 
9 r\alv iaxi MEABT (est nobis) : tjllIv L TII0TTn£2E£N B. 67 

noXXr) yiyove nuQcc xotg 8oy(iuxLxotg dLUCpcoviu neoi xcov 
(leQtov xr)g cpLXo6ocpiug , xcov (ihv ev, xcov 6e 6vo, xcqv 8e 
Toici elvuL Xeyovxcov, 7teol r)g ovx av eXr] nQo6r)xov nXeico 
vvv die&evai, xr)v S6£av xcov doxovvxcov xeXeLoxeqov dve- 
6TQacp&ai xuxcc xb l'6ov ex&i(ievoL xux 1 uvxr)v nQ06u'E,0(iev 
xbv Xoyov. 

/3' Tto&ev ccQXxiov xf)g itQog xovg doy (laxixovg 
%r]xr]6ecog. 
01 ZxcoLxoi Toivvv xui uXXol xiveg TQia (liqr] xr)g 13 
cpiXoG ocpiag elvai XeyovGi, XoyLxbv cpv6Lxbv rj&LXOv' 
xui uQypvxui ye xr\g 6i8u6xuXiug anb xov XoyLxov, xuixoL 
noXXr)g xui Tteoi xov noftev aQiec&aL det 6xu6ecog yeyevrj- 
(tivr]g. olg axoXovd"f]6avxeg ddo^d6xcog^ inei xd ev Totg xql6l 
lieQecjL Xeyoiieva xqi6ecog %Qr\&L xui xQLxriQiov, 6 de neoi 
KQLTr]Qiov Xoyog i(ineQLi%e6&uL doxet xco XoyLxco (liQeL, ccq£(Q- 
(ie&a ccjtb xov neoi XQLxrjgiov Xoyov xui xov XoyLXOv (liqovg, 

y Tteqi XQLxr^qiov. 
ixstvo TtQoeLjtovTeg, otl xqlx^qlov (ihv XiyexuL to t£ 14 
co XQive6&ui cpa6LV vnuQ^LV xui dvvnao^iuv xui to oo 
7tQ06iypvTeg ($LOV(iev, nqoxeLXUL de r)(itv vvv neoi tov 
%QLTr\Qiov Tf)g dXr]&e£ag elvaL Xeyo(iivov diaXu^etv' neoi 
yccQ tov xutu to eTeqov 6r](iuLv6(ievov iv t& neqi Tf]g 
6xityecog Xoyco (I 21 — 24) dLe^X&ofiev. 

Tb xqlttjqlov Toivvv neoi oi> 6 Xoyog e6uv XiyexaL 15 
XQLypg^ xoLv&g idicog ISlulxuxu^ xoLVtog (iev nuv (lixQov 

i xuxuXrityecog, xu& o 6r](iuLv6(ievov xui xcc cpv6LXU oftxco 
7tQ06uyoQevexuL xQLxr]Qiu, cog 0Qu6Lg' idicog de nuv iiixQOv 
xuxuXr]ipecog xeyyLxbv cog xuvcov xui 8Lufir]xr]g' ISiuixuxu 
Se Ttuv (lixQOv xuxuXr]ty£cog dSr]Xov ngdyfiuxog, xu& o xcc 
(ihv pLCOXLKu ov XiyexuL KQLxr]QLu 9 (iovu ds xu XoyLxcc xai 
UTteQ ol 6oy(iuxLxoi cpiQ0v6L TtQog xr)v xr)g aX^eiug xq^6lv. 

| cpu(isv ovv 7tQor]yov(iivcog neoi xov XoyLXOv XQLxr]Qiov 16 

13 (uvvccy elvut T (ipsas esse) 13/14 itXslav uv EAB 
14 rsXe otegov Kayser 23 xonoq T (locus) 24 (rovy xQitr\Qiov 
edd. 25 vide p. XIII 29 nsgl om. T (in ratione skepseos). 3 
xaruXrjtyecos <rs%vixbvy EAB; cf. p. 197, 10. 5 nobg om. M 

5* 68 IITPP&NEI&N 

SiB^iivai. dXXd xal xb Xoytxbv XQLxr\QLOv XiyoLX av 
xQL%cog, xb vcp' oli xal xb 6V oh xal xb xa& o, olov 
vy ov (ihv av&Qco%og, &' ov 8h r\xoL ai6&r]6ig r) Siavoia, 
xa& o 8s rj %Q06fioXr\ xr)g cpavxaQiag^ xa& r)v 6 dv&Qco%og 
i%LfidXXu %oivuv 8id xivog xcov %Q0£LQr\(iivcQV. 

17 Tavxa (.ihv ovv aQ(io£ov f)v iocog %QoeL%elv^ Tva ivvor\6co- 
(iev, %eol ov f)(itv iaxiv 6 Xoyog' Xol%ov 8e i%l xr\v ccvxlqqtj- 
6lv %coQcb(iev xr\v %obg xovg Xiyovxag %QO%excog xaxeLXr\cpivaL 
xb %QLxr\QLOv xf\g dXrj&eiag, d%b xf)g 8iacpcoviag dQE,d(ievOL. 

8' ei v%aQ%et xl xqlx^qlov alrj&eiag. 

18 Tcov 8LaXapovxcov xoivvv %eQL KQLtrjQiov ol (iev eivaL 
xovxo d%ecpf)vavxo , cog ol ExcqlxoI xal dXXoL XLvig, ol 8e 
(ir\ slvat, cog dXXoL xe xal 6 KoQiv&Log EevLaS^g xa\ 
Eevocpdvr\g 6 KoXocpcovLog (B 34,4 Diels), Xiycov 

86xog 8* i%l %a6L xixvxxaL' 

19 r)(ietg d' i%E6%oasv^ %6xeQov e6xlv r) ovx eaxLv. xavxr\v 
ovv xr\v 8iacpcoviav r\xoL i%LXQLxr\v elvaL cpf)oov6iv r) dve%i- 
xqlxov' xal el (isv dvs%ixQLXov, avxo&ev [elvui~\ 8cq6ov6l xb 
8etv i%i%eLv, ei 8e i%LXQLXf)v, xivL XQL&r\6exaL Xeyixco6av, 
(if)xe xQLxr\QLOv 6(ioXoyov(ievov f)(icov i%6vxcov, (if)d-' oXcog 

20 el e6xlv el86xcov dXXd t,r\xovvxcov. xal aXXcog, iva r) ys- 
vo(iivr\ %sql xov xQLxr\Qiov 8Lacpcovia i%LXQL$r\^ 8el XQLxf)- 
qiov f)(iag s%slv coaoXoyr\(iivov , 6V ov 8vvr\66(LS&a XQivsiv 
avxf)v' xal Xva xQLxr\QLOv 6(ioXoyov(i£vov s%co(iEv y 8sl %qo- 
xsqov i^iXQL&fjvaL xf\v %eql xov XQLxr\Qiov ^LacpcQviav. ottxco 
8s sig xbv 8LaXXr\Xov i(i%i%xovxog xqo%ov xov Xoyov, u%o- 
Qog f) sv"QS6Lg xov XQLtr\Qiov yivsxai^ (if)xs i£ v%o&i6£cog 
r)(icov icovxcQV avxovg XQLxr\QLOv XapfidvELV , idv xe xQLtr\- 

§ 18 ~ adv. dogm. 1 48—53. 8 olov post tQL%a>g add. T (videlicet) 8/9 olov transp. 
ante ccv&Qconog T (ut homo) 15 ^iacpcovlag T (a dissonantia): 
dXri&siag G cf. p. 37, 6 sqq., quam methodum sequitur in se- 
quentibus Sextus 18 dXXoL tivsg xal EAB 21 ini6%0(iei 
Kayser: hesitamus T: i7tL6%a(L£v G 23 slvaL om. T 24 $TtL 
xQLti\v T (iudicabilem) cf. p. 37, 33 sqq. 63, 25 : iTtLXQLvsxaL G 
25 (ir\d' L 33 xqlxtiqIov XatifidvsLv L TnOTTII£SE£N B. 69 

t qlco xb XQLzriQiov KQiveiv i&sXcotiLv , sig aneiQiav avxovg 
ixfiaXXovxcov. dXXd xai, inei r) (ihv anodei^vg delxav xql- 
rrjQiov aito8s8sLy(isvov^ xb 8s XQixr)QLov aTtodeti-ecog xsxql- 
(jLSvrjg, elg xbv 8ia\\r\kov ixfldXXovxaL xqotcov. 

> Oi6(isvoi ovv ixavd xai Tcd3ra elvai dewvvvai xr)v 21 
xcov 8oy(iaxLxcov KQOTtexeiav xaxd xbv nsoi xov %Qixr\QLOV 
Xoyov^ Xva xai TtoixiXcog avxovg ekeyyeiv syco(isv^ ovx dxo- 
itov 7tQ06KaQxeQf)6ai xco xoitco. ov (ir)v exdcjxr) xcov TteQi 
KQLxrjQLOV dol-cov afirtXri&rjvai, TtQoaLQOVfie&a eldiKcog (d(iv- 

o &r)Xog yaQ r) Siacpcovia yeyovev^ xai ovxcog elg d(ie&o8ov 
xai r)(i&g Xoyov i^iteceiv dvayxalov saxat) y a.XX' iitei xb 
KQLxrJQiov Tteoi ov £r)xov(iev XQiaabv slvai 8oxeZ, xo xe 
vcp* ov xai xb 8i ov xai xb %a& o, exaoxov xovxcov irteX- 
ftovxeg iv (ieQet xr)v dxaxaXrytyiav avxov naQa6xr)G0(iev 

5 ovxco yaQ i(i(ie&o8og d(ia xai xeXetog r)(iiv 6 Xoyog ecxai. 
a,Q^c6(ie^a 8s aitb xov vcp* ofi' doxsl yaQ rccog 6vvartOQsl- 
Gfi-ai xovxco xai xa XoLitd. 

e itsoi xov vcp* ov. 
c O av&QcoTtog xolvvv 8oxsl jtiot, oaov iiti xolg Xeyofifr- 22 
voig V7tb xcov 8oy(iaxLXcov, ov (iovov a%axdXr)itxog, dXXd %ai 

io aveitLvor^xog eXvat. axovo(isv yovv xov TtaQa HXdxcovi 
ZcoxQaxovg (Phaedr. p. 230 a) 8LaQQr)8r)v b(ioXoyovvxog 
(ir) siSsvai^ %6xsqov av&Qcoitog iaxiv r) sxsqov xi. 
TtaQidxdvai xe (3ovX6(ievoi xr)v svvoiav avxov %qcoxov (isv 
diacpcovovcJLv, slxa %ai dcvvsxa Xsyov6iv, 6 (isv yaQ Ar)(i6- 23 

25 %QLx6g (B 165 Diels) cpr)6Lv oxl av&Qcoitog iciXLv o %dv- 
xsg i'c>(isv. oCov <$' iiti xovxco ov yvcoGofis&a xbv av&Qco- 
Ttov^ iitsi %ai %vva i6(isv^ %ai TtaQcc xovxo scixaL xai 6 %vcov 
av&QcoTtog. xivdg xs avQ-QCoitovg ov% i'cj(isv' Slo ovx sGovxai 
av&QcoitOL. (iccXXov ds, odov iiti xy ivvoia xavxy, ovdsig 

§§ 22—28 ~ adv. dogm. I 263—282. 1 dnoQov Kayser 2 nobis eieientibus T 9 sldiY.a)g Gren. : 
IdLK&g G: specialiter T 15 ippift.: artificialis T 19 vitb T 
(a[d] dogmaticis): knb G 20 d%ovco(isv L || yovv xov LEAB: 
yccQ xovxo M 26 ?C(isv G: L'd(isv p. 248,26. 70 IITPP&NEI&N 

s6xat av&QQMtoq' si yao i%slvog (isv cpr\6i8sLV v%b %dvxcov yi- 
vco6%s6d , aL xbv av&QCd7t0V) ovdsva 6e av&Qco%ov L6a6t %dvxsg 

24 av&QCQTtoiyOvdelg eGxai %ax avxbv av&QCOTtog. %a\ oxl xavxa ov 
6ocpL^6(iEvoi Xsyo(isv, i% xr\g %Qog avxbv d%oX6v&iag cpaivsxai. 
(iova yccQ %ax dXr)&ELav v%aQiSLv cpr\6\v 6 dvrjQ 
(B 125 Diels) xa axopa %a\ xb %svov, d%SQ cpr\6lv 
ov (iovov xovg ^cooig dXXa %a\ %a6i xolg 6vy%Qt- 
(ia6LV vTtciQisiv, &6xs o6ov (isv i%\ xovxovg ov% iiti- 
vor\6o\xsv xr\v xov av&QCQTtov I8v6xr\xa, i%sv8r\ ^otva %dvxcov 
i6xiv. dXX* ovds dXXo xi v%6%SLxai %aod xavxa' ov% aQa \ 
st-Ofisv di ov xbv avftQcoitov 8ia%Qivai xs dnb xcov dXXcov 

25 ^cocov %a\ slXiKQivcog vor)6ai dvv^o^is^a. 6 #' 'JE %i%ov- 
Qog (fr. 310 Us.) cpr\6iv av&QcoTtov slvai xb xoiovxovX 
(iOQcpco(ia fisxd i^ijjv^iag, %a\ %axd xovxov ds, i%s\ 6 j 
av&QCQTtog dsi^SL i(icpavi££xaL, 6 (ir\ 8sL%vv(iEvog ov% s6xiv 
dv^Qconog^ %a\ si (jlev yvval%a §si%vv6i rtg, 6 dvr\Q ov% s6xaL 
av&QcoTtog, sl ds avdQa, r) yvvr\ av&Qcoitog ov% E6xaL. xa 61 
avxd i%L%ELQr\60(isv %a\ ditb xrjg diacpOQag xcov %SQi6xa6scov dg 
l'6(isv i% xov xsxaQXOv xqo%ov xrjg «7ro^^g(I100— 117). i 

26 dXXov (fky (cf. Aristot. Top. 133b2) scpa6%ov av&Qtoitov 
slvaL £coov Xoyi%bv $vr\xov, vov %a\ i%L6xf)(ir\g Ss- 
%xi%6v. iitEi ovv 8si%vvxav iv xco %qcoxcq xr)g i%o%r\g xqo- 
itco (I 40 — 78), oxl ovdsv i6XL £coov aXoyov, dXXd %a\ vov %a\ 
i%L6xf)(ir\g ds%XL%d i6XL itdvxa o6ov i%\ xolg v% avxtov Xsyo- s 

27 (isvoLg, ov yvco^ofiE&a, xi %oxs Xsyov6iv. xd xs %si(isva iv xco 
oqco 6v(i(5s(Sr\%6xa r\xov %ax' ivsQysiav Xsyov6Lv r) 8vvd(isi. si 
(isv ovv %ax^ ivsQysLaVj ov% s6xlv av&Qco^og 6 (irj i%L6xf)(ir\v 
rjdrj xsXsiav dvELXrjcpcog %a\ iv xco Xoyco xsXsLog cov %a\ iv 
avxco xco d%o$vr}6%SLV %a%s6xcog' xovxo yaQ xb ivsQysia. \ 
ftvrjxov i6XLV. sl 6s dvvd(iEL, ov% s6xav av$Qco%og ovxs 6 33 apud ipsum T (== naQ* wbtm?) at cf. p. 82, 27. 6 7taQU 
ML: itsgl EABT (circa) 8 ^tvo^ffat? 9 tOLOvtovl scr. 
coll. p. 249,4: toiovtol G 11 ^6tai? 12 (ihv om. M 16 Sh 
addidi 20 addam t&v doyiLatLV.&v post avt&v 24 &vn%r\- 
<pd>g Pappenheim coll. p. 62, 27. 167,24: dnsL%r\<p(OQ G: qui 
accepit T (cf. ad v. 27/28) TII0TTII&2E&N B. 71 

xbv Xoyov s%cov xsXslov ovxs 6 vovv %ai i%Laxr\(ir\v dvsi- 
Xr\cpcog' \%aY\ xovxo Ss xov %qoxsqov iaxiv dxo%coxsQOv. %ai 
xavxrj aga aavaxaxog %scpr\vsv r) imvoia xov dv&Qco^ov. 

»6 yao HXdxcov ([Plato] Def. p. 415 a), oxav d%ocpaivr\xai 28 

\xov av&Q<OTCov slvav £coov cctcxsqov 6i%ovv %Xaxvco- 
vv%ov, i%Laxr\iir\g %oXLXL%f\g Se%xl%6v, ovds avxbg 
d%ioi dia§E§aicoxiKcog xovxo i%xi&sa&aL' si yccQ %ai 6 ccv&qco- 
%og sv xi iaxi xcov %ax' avxbv yivoLisvcov fiev, ovxcog 6s ovds- 
itoxs ovxcov, dSvvaxov ds %soi xcov iir\6i%oxs ovxcov dia- 

t Ps@aicoxiKcog aTtocpaivsa&ai, %ax avxov, ovds 6 Ukdxcov 
dfycoasL xbv oqov inxi&sad-ai 6o%elv cog SiafisfiaiovybEvog) 
dDJ cbaitEQ SLCO&sv %axa xb rti&avbv Xsycov. 

Ei (ievxol %ai doirjfisv %axd avyyoi)Qr\aiV) oxi iitivosi- 29 

i a&ai dvvaxai 6 av&QCOTtog^ d%axdXr\%xog £VQsQ"f\asxaL. av- 
viaxr\%s (iev yaQ i% tyvyr\g %ai acofiaxog, ovxs 6s xb aobfia 
%axaXa(i§dv£xaL xdya ovxs r) ipv^f]' ovds 6 av&QCOTtog aQa. 
%ai oxl {iev xb acofia ov %axaXa\i$dvsxaL, 6f\Xov ivxsv&sv' 30 
xd av(i§E§r\%6xa xivi sxsQa iaxiv ixsivov a> av[ipif5r\%sv. 

3 oxav ovv %Qco[ia r) xl %aQa%Xf)aiov r\(itv v%o%i%xr\ , xd 
av(ifis(}r\%6xa xco acofiaxc si%bg r)(jLLV v%o%i%XELV , dXV ov% 
avxb xb aco(ia. xo yi xov acofia tQLyr\ 6iaaxaxbv slvai Xi- 
yovaLV' ocpsiXofisv ovv xb (if\%og %ai xb %Xdxog %ai xb 
pd&og %axaXa(ipdvsLV , Xva xb a&fia %axaXdfico(iEv. si yaQ 

5 xovxo r\(ilv v%s%L%X£Vy iycvc6a%0(isv dv %ai xd v%aQyvQa 
%Qvaia. ovds xb acofia ccQa. Xva cVs %ai xr\v %soi xov 31 
acofiaxog d(icpLa(}f)xr\aLv %aQCQ(isv, %dX^v 6 av&Qco^og sr)- 
QLa%sxac d%axdXr\%xog 6id xb d%axdXr\%xov slvaL xr)v tyv- 
yr\v. oxl 6s d%axdXr\%xog iaxLV avxr\, 8r\Xov ivxsv&sv' 

xcov %EQi tyvyr\g §LaXa§6vxcov^ Xva xr\v %oXXr\v %ai dvr\vvxov 

§§ 29—33 ~ adv. dogm. I 283—313. 27 l^cov tiXsLovJjT (qui rationem habet perfectam) : tiXsLov 
l X cov M: l%cov om. EAB 27/28 qui accepit T 28 %al del. 
Bekk. 29 a dno<puLvr\taL T (assignat): dl-iol G 31 7toXitL%fjg: 
xfjg KutdXoyovg [Pl&to] 32 di-LolCx: vultT 12 xo ts toi vel 
to iiivtoL Pappenheim (corpus autem T) 14 post %ataXd§co- 
(isv Kayser add. (ovdi ys tb fid&og %ataXa(i§dvo(Ltvy^ malim 
15 ravra vel tavta itdvta pro tovxo 19 ivtsv&sv om. EAB 72 IITPP£NEI£N 

I 

(ld%r\V naqaXinCO(lSV, OL (ISV (ir\ slvaL X7\V l\)Vir\V SCpa6aV, 

cog ol nsq\ xbv Ms66f)vL0v AL%aiaq%ov (fr.63Muller), 

32 ol ds slvccLy ol Ss ins6%ov. xavxrxv ovv xr\v dLacpcoviav si (isv 
avSTCLxqLXOV slvaL Xs'£,ov6lv ol Soy(iaXL%oi, 6co6ov6lv avxo&sv 
xr\v xf\g tyvyr\g d%axaXr\ipiav , sl 6s im%qLxf\v , xlvl inL%qLvov- s 
6lv avxr\v sindxco6av. ai6$r\6SL (isv ydq ov dvvavxaL 6lcc 
xb vor\xr\v vn avxcov slvaL Xsys6&aL' sl 6s Xs£ov6lv oxl 
§LavoLa) iqoviisv oxl^ ins\ xf)g i\)V%f)g xb ddr\X6xaxov sgxlv 
r) dLavoLa, cog 6sl%vvov6lv ol Ttsql (isv xr)g vndql-scog xf)g 
ipv%f)g bfiocpcovovvxsg, nsql 6s xr\g diavoiag §Lacpsq6(isvoL, ; 

33 si xrj dLavoia xr\v ipv%r\v i&skovOL %axaXa(i(3dvsLV %a\ xr\v 
itsql avxfjg dLacpcoviav inL%qivsiv, xco fiaXXov £r\xov(isvco 
xb r\xxov £r\xov(isvov inL%qivsLV xs %a\ §s@aLOVv i&sXf)- 
aovcjLV, onsq dxonov. ovds xr\ diavoia xoivvv inL%qLd"r\- < 
CsxaL r) Ttsql xf)g ipv%f)g dLacpcovia. ovdsvl dqa. si ds xovxo^ 
%a\ d%axdXr\nxog ioxLV. oftsv ovds 6 dv&qconog %axaXa(i- 
fidvoLX 1 ccv. 

34 "Iva 6s %a\ dco(isv, oxl %axaXa(i@dvsxaL 6 av&qconog, 
(if)noxs ov% (ccvy ivds%OLXO 6si%aL, oxl vn avxov xqivsG&aL 
8sl xcc Ttqdyfiaxa. 6 ydq Xsycov, oxl vtc dv&qcbnov 8sl %qi- 
vs6&aL xd nqdypaxa, r\xoL dvsv dnoSsi^scog xovxo Xs^sl r) 
Lisxa ccnodsi^scog. ovxs 6s (isxd dnodsij-scog' Ssl ydq xr\v 
anodsL^Lv dXr\&f) slvaL %a\ ns%qL(isvr\v, did ds xovxo %a\ : 
vno XLVog %s%qL(isvr\v. insl ovv ov% sypiisv sinslv 6(ioXo- 
yov(iivcog, vcp* oi5 %qL&f)vaL 8vvr\6sxaL avxr) i) dnodsLl-Lg 
(£r\xov(isv yaq xb %qLXf)qLOv xb vcp ov\ ov dvvr^Cofis^a 
xr\v dnoSsL^LV inL%qivsLV, dia ds xovxo ovds xb %qLxf]qLOv, 

35 nsql o\) b Xoyog, dno8sL%vvvaL. si 8s dvanodsi%xcog Xs%$r\-i 
CsxaL^ oxl vnb xov dv&qconov dst ^qivsci&aL xa nqdy(iaxa, 
dnL6xov s6xaL, co6xs ov% st-ofisv dLafispaLov^&aL, oxl xb 
vcp* oi) %qLxr)qLov i6xLV 6 av&qconog. vnb xivog 6s %a\ 

§§ 34—36 cf. adv. dogm. 1 314—316. 

21 xr\v om. M 22 (isar]vLov G : messanensem T 31 xr\v post 
%al om. EAB 6 dv add. Bekk. 10 %al post xovxo om. T 

15 itsqi MLT (de quo est sermo): (xb vcp' oi>y itsgl EAB || 
Xs%Q"r\6sxai MLT (dicetur): iXs%&r\6staL EB: £Xsy%ft"fi6sxaL A 

16 kqLvs6&ul MEAB: %QL%f\vaL L 18 et 19 6 om. EAB TnOTTII£SE£N B. 73 

xQL&r\6£TaL, oxi to l bcp > oh XQLTr\QLOv 6 ttv$Q(o%6g £6tlv; ov 

yccQ Sr\ axQiTCog tovto XeyovTEg %L6T£v%r\6ovxaL. aXX ei 

llev v% av&QGOTtov, to £r\TOV(ievov 6vvccQ%a6d"r\6eTaL. ei 36 

#' v%b heQOv £coov, %cog ixelvo %Qog Tr\v xql6lv tov av- 

$qco%ov eXvai to XQLTr\Qiov %ttQccXcc(i§ttveTccL; ei (iev yccQ 

dxQiTcog^ ov %i6Tev&r\6eTai, ei 6e (ieTcc XQL6ecog, itakiv exelvo 

v%6 Tivog ocpeilei XQi&r\vaL. cxXX^ ei (iev vcp 1 eavTOV, (xeveL 

r) amr} awitia (ro £rjTOV(ievov yccQ Slcc tov £r\TOV(ievov xql- 

&r\6£Tai)' ei de v%b av&Qc6%ov, 6 StaXkrjXog ei6ayeTai tqo- 

\ Ttog' ei 6e v%6 Tivog itaoa TavTa aXXov, %ccXlv exeivov xb 

i HQLTr]Qiov a%aLTr]6o(iev to -i><p' ov, xai (i£%QLg a%etQOV. xai 

I dicc tovto ttQcc ov% r e%o(iev Xiyuv^ cog v%b av&Qco^ov del 

XQLVE6&CCL Ttt, %Qtty(lttTtt. 

"E6tco 6e xai %e%L6Tco6&co to detv v%b xov av&Qcb%ov 37 
XQLve^&aL tcc %QccyLcaTa. ovxovv, e%ei %oXXr\ tcov ccv&qco- 

' %COV £6TL diaCpOQtt, %QOTeQOV OL SoyLlttTLXOL 6VLLCpCOVr\6ttTC0- 

I 6av, otl Tcode Tco ttv&Qcb%cp 6el %Q06eyeLV , el& ovtco xai 
r\LLttg ccvTCQ 6vyxaTccTL&e6d'aL xeXeveTco6av. ei d' (Plat.Phaedr. 
p. 264 d. Herodot. vit. Homeri ll) 

e6T ccv vdcoQ Te vccr\ xccl divdQea llccxqcc Te$r)Xr\ 
— tcuto 6r\ to tov Xoyov — %eoi avwv dLcccpcovr\6ov6Lv, %cog 
r\(iccg e%eiyov6L %qo%eTcog tlvl 6vyxccTaTL&e6&ccL; r)v yccQ xal 38 
Xeyco6Lv otl tco 6ocpco %L6TevTeov, eQ(OTr\60(iev ccvTOvg, %oico 

60Cp(p. %OTeQOV T05 XttTCC ^FMLXOVQOV r) TCp XttTCC TOVg ^TCOLXOVg 

r\ <jc5 KvQrjvccLXcp r\) tco Kvvlxco ; ov% e%ov6L yccQ 6v(icpcbvcog 
ei%elv. ei 6h a£L(o6£L Tig r\LLccg Tijg %eoi tov 6ocpov £r\Tr\6e(og 39 
a%06Tccviag cc%Xcog tco 6vveT(0TeQcp tcov ovtcov tt%ccvTcov %l- 
6TeveLV^ %qcotov (iev xccl %eql tov TLg 6vveTcoTeQog e6TL 
zcov ccXXcov 8Ltt(p(ovr\6ov6LV) eha xccv 60%^ 6v(icpcovcog dv- 

§ 39—42 ~ adv. dogm. I 320—326. 24 ixelvoMLT (illud): ixelvo ngbg xr\v xptfftvEAB 29 xb 
vcp ' ov fort. del. 32 %e%L6Tm6%(o MEAB : neitL6T£v6%(a LT (cre- 
datur) 1/2 q>LXo6ocpriT(o<sav EAB 3 avT<x> om. T || 6vyxaTa- 
tI&£6&ccc scripsi coll. vv. 6. 31. p. 66, 11 : consentire T : d , E6fraL G 
7 iQ(oxr]6(oiL£v L 9 add. T (aut cirinaico vel cunico) || 6vii<pm- 
vovg L 11 ovtcov G : av&Qmitoav Kayser: malim addere (xai 
yeyovoToavy coll. v. 14 et 18. 13 doa^ Bekk. : concedaturT : doir\ Gr 74 IITPP&NE1&N 

vuG&ui krjtp&fjvcU} xig lcxi x&v xe ovxcov %ui xcov ysyovo- 
xcov GvvsxcbxEQog , ovd^ ovxcog eGxul niaxscog ovxog ajjtog. 

40 sitsl yuQ 7toXXr\ %ui 6%sdbv UTtSLQog sGxlv inixuGig xs %ui 
uvsGig %uxu GvveGlv, cpupsv oxi xovxov xov av&ocoTtov ov 
Xsyofisv slvai xcov ysyovoxcov xs %ui ovxcov GvvsxcbxEQOV, 
sxsqov Gvvsxcoxsqov ivdiysxuL ysviG&uL. coGtveq ovv xco 
vvv slvai Xsyo(iivop cpQOvificoxsQop xcov xs ovxcov %ui xcov 
ysyovoxcov Sict xr\v GvvsGiv avxov itiGxsvsiv d%LOV(iE&u, 
oftxco %ui xop fisx' uvxbv eGO(jlevco Gvvsxcoxeqco xovxov (iccX- 
Xov [xovxov] %Q7) itiGxsvsiv. %ui i%sivov yEVO(l£VOV TtCiXlV 
aXXov iXrti&LV %Qr\ Gvvsxcoxeqov avxov ysvrJGEG&ai, %d%si- 

41 vov aXXov, %ui (ii%QLg dnsiQov. %ui adrjXov, tooxsqov itoxs 
Gv(icpcovr\GovGiv aXXr\Xoig ovxoi r) Svacpcova Xs^ovGlv. 6l6- 
TtEQy %dv xcov ysyovoxcov xs %ai ovxcov GvvsxcbxsQog slvai 
ofioXoyrj&f) wg, sitsi ov% s%oiisv siitslv dLUL3spuLcoxL%cog, oxl 
ovdsig sGxat xovxov dy%LVOvGxsQog (u8r\Xov yao\ dsi 8sr\Gsi 
xr\v xov (iexcc xavxa iGOfisvov Gvvexcoxeqov %q£glv %eql- 

42 (jlevelv %ui (irjds7toxs Gvyxaxaxi&sG&aL xco XQsixxovL. Xva 
ds %ui %uxd Gvy%coQr\GLV dcofisv^ oxl ovSsig xov VTtoxL&s^ii- 
vov Gvvsxov GvvsxcbxsQog ovxs sGxiv ovxs iyivsxo ovxs 
sGxul^ ov8e cog %lGxsvelv uvxcp 7tQ0Gf)%EL. sitsi yuQ (idXiGxa 
ol Gvvsxoi cpiXovGLV iv xfj xcov TtQuyhidxcov %uxuG%svr\ xolg 
Ga&Qolg 7taQLGxd(isvoL TtQuyfiuGLV vyLr) %u\ dXr\&f) xuvxa 
8o%slv eIvul TtoLELV) oxuv xl Xiyr\ ofixog 6 dyyivovg^ ov% 

ElGO[l£&a TtOXEQOV TtOXS, COg £%£L XO 7tQUy(lU CpvGEL, OVXCO 

XiysL^ r) tysvdog uvxb VTtuQyov cog dXrj&sg 7tuQiGxr\GL %ui 
r)(iug TtsidsL cpQOVslv cog Ttsoi dXrj&ovg, uxs dr\ Gvvsxcbxs- 
QOg xcov dv&QcoTtcov UTtuvxoov VTtuQicov %ui Slu xovxo vcp* 
r)(icov iXiyisG&uL (ir\ SvvdfiEvog. ovdh xovxco xoivvv Gvy- 
%uxu&r\G6\JL£$u cog dXrfocog xd TtQuyfiuxu %QivovxL, dLa xb 
olov xe (iev eIvul uvxbv dXr\d-f) XiyELV, oleG&ul d' oxl 8l V7t£Q- 
fioXr\v dypvoiag xu tpsvdf) xcov 7tQuy(idxcov cog dXr^&f) §ov- 

22 awstcoxiQcp tovtov T {intelligibilior illo) : tovtov 6vv. G 
23 tovtov om. T 30 [istd ruvta om. T 5/6 tavta slvaL doKsfv 
%ai noLsiv EAB 7 cpv6SL T (natura): cpv6scag G 8 avto} EAB 
13 olov ts ilsv slvaL Apelt: oise&aL fisv GT (propter id, quod 
opinamur quidem) || a%r\&f\ sIvul XiysLv EB : a%r\ftf\ slvuv XiysL A TIIOTTn£SE£N B. 75 

X6(isvog %aQL6xav d cpr\6L XsysL. dicc xavxa (isv ovv ovds 
xco xcov ccTtdvxcov dy%Lvov6xdxco Sokovvxl V7taQ%SLv iv xrj 
XQfcei xcov 7tgay(idxcov %Qr\ nvGxeveiv. 

El de cpr\6SL xig, oxi xrj x&v TtoXXcov 6v(icpcovia %Qr\ 43 
7tQ06s%stv, Xs£o(isv oxi xovx^ s6xl (idxaiov. itQcoxov (isv 
yaQ 6rtdviov iGcog i6xi xb dXr\&sg, %ai did xovxo ev8s%exai 
eva xcov TtoXXcov cpQovi(i(6xsQov elvai. elxa %ai navxi %ql- 
xr\Qicp TtXsiovg dvxido^ovGi xcbv %ax' avxb 6v(icpcovovvxcoV 
ol yaQ bnoiovovv ditoXiitbvxeg %Qixr\QLOv sxsqov xov 6v(i- 
cpcovsL6&at donovvxog TtaQa xl6lv dvxido'£ov6i xs avxtp %ai 
%axd tcoXv TtXsiovg sld xcov itsoi avxov 6v(icpcovovvxcov. 
%coQig ds xovxcov, ol 6V(icpcovovvxsg r\xoi Iv SiacpOQOig sl6\ 44 
dia&s^s^iv r) iv (iia. iv diacpoQOig (isv ovv ovda(iS>g o6ov 
iiti xco Xsyo(isvco. itcog yaQ av xd avxa sXsyov itsoi av- 
tou; si Ss iv fua, iitsi %ai 6 slg b Xsycov sxsqov xi (liav 
s%sl dLa&s6LV %ai ofixoi itdvxsg ol 6v(icpcovovvxsg (liav, 
o6ov ini xalg tfm^gtfetftv alg 7tQ06s%0(isv ovSs %axd TtXfj- 
&og svQi6%sxai diacpoQa xtg. Slotcsq ov %Qr\ xolg TtoXXoig 45 
%qo6s%slv (iccXXov r) xco svi, %Qog tgo %ai d%axdXr\%xov 
slvaL, %a&d%SQ iv re5 xexaQXco xqo%co xr\g 6%styscog 
(I 100 — 117) V7tS(Lvr)6a(isv , xr\v %axd %Xr)&og diacpOQav 
xcov %Qi6scov, drtsiQcov xcov %axd (iSQog dv&QCOTt&v v%aQ%6v- 
xcov %ai r\(icbv (ir\ 6vva(isvcov d%dvxcov avx&v xag %Qi6sig 
insXd-SLV %ai dnocpr^va^d-aL^ xi (isv ol %Xsiovg xcov dv&Qco- 
Ttcov d%dvxcov d%ocpaivovxai, xi 6s ol iXdxxovg. %ai %axa xovxo 
ovv dxoTtog r) %axd xb TtXfj&og %Q0%0L6Lg x&v %qlvovxcov. 

El #' OvSs TCO TtXri&SL 7tQ06sE,0(lSV, 0V% SVQ1\60(ISV 46 

ovdsva vcp* 0-5 %QL&r\6sxaL xd TtQayfiaxa^ %aixoL xo6avxa 
%axd 6vy%coQr\6LV dovxsg. 6L07tSQ i£ aitdvxcov xovxcov 
d%axdXr\7txov svQi6%sxai xb %QLxr\QLOV vcp^ o\) %QLd"f\6sxaL xd 
7tQay(iaxa. 

§§ 43—44 ^> adv. dogm. I 327—334. 18/19 yg, &sZ 7tL6tEv£Lv A in marg.: 8si XLOtsvsLV in 
textu, yg. vq. 7tg. i. m. B 23 oi — 25 6v(i<p. om. M 24 avtco om. T 
7 to om. EAB || 7tQ6%QL6Lg MEAB : 7tQ66%QL6ig L : prelectio T 
10 <xal> %atd EAB || dovtsg MEAB: dLdovtss L 76 IITPP&NEI&N 

47 Zv(M£QLyQUCpO(!L£VCQV 8h tOVtCp %UL t&V uWcOV %QLtY\- 

qlcov, ETtel £%u6tov uvt&v f)tOL (iSQog f) Ttd&og r) iviQyr\(id 

S6U tOV dv&QCQTtOV, d%6\0V\T0V (IEV f\V L6C0g ETCl XI TOOV 
E^fjg TtQOLEVUL tCQ \6yCQ, COg %UL TtSQL EKELVCOV LKUV&g ELQTjflEVCOV 

iv tovtoig' lvu 8h (ir\8h xr)v si8L%i)v wg itQog s%u6tov dv- 
xlqqt}6lv cpsvysLV 8o%&(iev, 6\iyu %u\ itSQi uvxcov i'l- iltL- 

(ISXQOV \sE,0(lEV. TCQOXEQOV 8h TtSQL XOV KQLXVfQLOV XOV 8l 0$ 

%u\ov(isvov 8lu\e£,6(is&u. 

g TtEQl xov 6V ov. 

48 UoWr) (ihv ovv %ul UTtELQog 6%s8bv f) TtSQL uvxb ysyove 
§LucpcovCu tcuqcc volg 8oy(iutL%oig' r)hcsLg 6h tcu\lv xov i(i- 
(is&odov TtQOvoovfisvoL cpu(ihv oxl , insl %ux uvxovg uv- 
&QCOTt6g icxL xb vq>' ov %qlvexul xu 7tQuy(iuxu, ovdhv 6h 

0$XOg S%OL UV 81? 0% XQLVELV 8wf)6SXUL (xU&UTtEQ %UL UVXOL 

6vvo(io\oyov6Lv) 7) uLG&rjCLv %ul Sluvoluv, iuv Ssi^co^sv^ 
oxl ovxs 8l' ui6&r)6£cog (iovr\g 8vvuxul %q^vslv ovxs 8lu 
(iovr\g xf)g 8Luvoiug ovxs 8l d(icpotEQcov uvxcov^ 6wx6(icog 
TtQog cntu6ug xug %utu (iSQog 86£ug ELQf)%u(isV tcu6ul yuQ 

49 8o%ov6lv sig xdg tQslg xuvxug dvucpSQS6&uL 6xu6SLg. aQt-co- 
(jle&u 8h ditb tcov uL6&r)6scov. 

Ov%ovv insi XLvhg (ihv %£V07tu&£Lv xug ui6&r)6£Lg cpu- 
6iv (ov8hv yuQ vno%£L6&uL cov dvxL^uiifiuvE^&uL 8o%ov6lv\ 

0L 8h TtUVXU VTCOKEL^&UL VCp CQV OLOVXUL ^LVEfc&UL \kyOV- 

6LV) ol 8h xu (ihv vTto^Efc&uL, xu 8h (ir) vno%£L6&uL) xivi 
6vy%uxu&r\6o(iE&u ov% s'^0(isv' ovxs yuQ xrj ui6d"r\6EL xr)v 

8LUCpCOviuV iltL%QLVOV(ILSV , iltsl TtEQL UVXf)g £r}XOV(lEV) itoxs- 

qov %Evoitu$EL r) d\r\&CQg %uxu\u(i(3uvel, ovxe exeqcq XLvi^ 
i%s\ (ir\8h s6xlv u\\o XL %qlxi)qlov 8l ov %Qr) %q^vslv %uxd 

50 Xr)v TtQO%EL(lEVr]V VTtO&S^LV. dvSTti%QLXOV UQU %UL U%UXU- 
\r\1tX0V S6XUL, TtOXSQOV %SVOTtU$EL i) UL6d"Yl6Lg r) %uxu\u(i- 
§UVEL XL' (Q 6VVEL6SQ%£XUL XO (li) 8ELV i)(iug xf\ UL6&f)6£l 

§ 47 cf. adv. dogm. I 263. 

§§ 48—50 ~ adv. dogm. I 343—346. 16 TtQOitvuL T (procedere): Uvul G || %al om. T || dQr\iLivov 
Gen. Bekk. 25 ovtog fyoL MLT (hic habeat utique): ovtoag 
fyoiEAB 6 %utu\u(i§dvEiv EAB 8 &X%' iiti%QL%ov L TII0TTn£2E£N B. 77 

(iovr\ 7tQ06E%SLv iv xrj %ql6el xcov 7tQay(idxcov, tveql r\g ov% 

£%0(lEV ELTtELV, SL %a\ Xr\V dqp]V %aXaXa(lf5dv£L XL. dXX E6XC0 51 

%axa 6vy%coQr\6LV xdg ai6&r\6£Lg dvxLXr\%XL%dg slvaL' ovShv 
ycxQ r\xxov %a\ otixcog cc%l6xol £VQE&r]6ovxaL %Qog xr\v %ql- 
6lv xcov i%xbg v7to%EL(isvcov TtQayiiaxcov. al yovv al6$r)- 
6Eig vTtEvavxicog %LvovvxaL v%b xcov i%xog, olov r\ ysv6Lg 
VTtb xov avxov (liXLxog oxh (ihv %L%QdfexaL, oxh Sh yXv%d- 
£erca, %al r) 0Qa6ig xb avxb %Qto(ia oxh (jlev ai^icoTtbv, oxh Sh 
Xsv%bv slvaL (do%£Ly. dXX* ovSh r) 06cpQr\6Lg savxr) 6V(icpcov£L' 52 

I xb yovv (ivqov 6 (ihv %EcpaXaXyL%bg drjdsg slval cpr\6Lv^ 6 

\ Sh (ir\ ovxcog s%cov i)Sv. %al ol dsoXrjTtxoL Sh %a\ ol cpQS- 
VLXL^ovxsg d%ov£LV So%ov6l xlvcov SLaXsyoLisvcov avxolg, 

• cov r)(iSLg ov% i%a%ovo(i£v. %al xb avxb vScoq xolg (ihv 
cpXsy(ialvov6Lv dr\Shg slvaL So%el Sl v%£Q^oXr\v &EQ(ioxr\- 

|. xog, xolg S* aXXoig yXiaQov. %6xeqov ovv %a6ag xdg cpav- 53 
xa6lag dXr\&£Lg sivaL cpr\6SL xig, r) xa6Ss (ihv dXrj&SLg, xa6Ss 
Sh tysvSsLg, r) %a\ tysvSstg a%a6ag^ si%stv d(nr)yavov^ (ir\- 
Shv r)(icov iypvxcov %Qixr\QLOv co(ioXoyr\(isvov Sl ov %qlvov- 
(iev o 7tQ0%QLV£LV (jleXXoliev, dXXd (ir\Sh aTtoSsL^Ecog EVTtO- 

) qovvxcov dXrj&ovg xe %a\ %£%QL(iivt\g , Sid xb (*>£%ql vvv 
fyxEfc&aL xb xr)g dXrj&ELag %QLxr\QLOv, Sl ov %a\ xr\v dXr\&r) 
d%6SsL^Lv irtL^QLVE^&aL 7tQ06r)%£i. 9ut ravra %a\ 6 d^LCOV 54 

) xotg (ihv %axa cpv6LV e%ov6lv \iv xovxoig] %l6xevelv, xotg Sh 
TtaQa cpv6LV SLa%£L(iivoLg (ir\Sa(icog, axonog £6xaL' ovxe 
yaQ dva%oSsL%xcog xovxo Xiycov %L6x£v&r)6£taL ^ ovxe d%6- 
Sel^lv dXrfor) %a\ %£%Qi(iivr\v e%el Sid xa 7tQO£LQr\(iiva. si 55 

5 (ievxol %a\ 6vyicoQr\6SLE XLg xdg (ihv xcov %axa cpv6LV iypv- 
xcov cpavxa6lag slvai 7tL6xdg, xdg Sh xcov TtaQa cpv6Lv Sia- 
%£L(isvcov a7tL6xovg, %a\ ofixcog dSvvaxog £VQ£$r\6£xaL r) Sid 
xcov ai^&iftEcov (lovcov %QL6ig xcov i%xbg V7to%£L(iivcov. i) OQa- 

§§ 51—56 e decem tropis sumpta (cf. adv. dogm. I 845). 18 inter slvaL et otidhv spat. 8 — 10 lit. habet L 13 rdg alc&j- 
6SLg et slvaL — 14 ccTtL6tOL om. T 14 r)ttov EAB: f\(i<ov L: om. M 
sed lac. habet 8—10 lit. vide p. VIII 14/15 %ql6lv LEABT 
(iudicium): %L6tLv M 15 ngayLLdtcov om. T 19 donsl add. T 
(esse putat) cf. p. 68, 22. 69, 16 e. a 22 So%ov6l GT (putant) 
cf. v. 19 26 cpf)6£L tLg T (dicet aliquis): cpi]6uitLg G 1 iv 
tovtoLg secl. Stephanus 4 aXT\&r) (slvaLy %a\ EAB 78 IITPP&NEI&N 

< 
6iq yovv xal f\ xaxd cpv6LV sypv6a xbv (avxbvy TtvQyov bxs 
klsv 6xooyyvXoV) bxs Ss xsxoccycovov slvcci XsysL, xa\ f\ ysv6ig xcc 
ccvxcc 6ixla STCi iisv xbov xsxoqs6(isvoov dr\8f\, inl 8s xoov 
tcslvoovxoov f\8sa cpr\6lv slvai, xal f\ dxof\ 7taQa%Xr\6ioog xr\g 
avxf\g (pcovrjg vvxxbg fxsv oog svfisys&ovg dvxLXafipdvsxaL, 

56 f\fiSQag 8s <(g>s)> dLiavQccg, xa\ f\ o6cpqr\6ig s%\ [isv xcov 
%oXXoov 8v6oo8r\ s%\ 8s xcov @VQ6o8sipoov ov8aiibog xcc avxcc 
slvai 8oxsl, xa\ f\ avxf\ acpf\ si6idvxoov \ksv f\(ibov sig 
xb (SaXavsLov &SQ(iaivsxai v%b xf)g %aga6xd8og^ s'E,l6vxoov 
8s ipvysxaL. 8lo%sq s%s\ xa\ xaxd cpv6iv sypv6ai al catf-O^tfi-tg 
savxalg (idypvxaL, xa\ f\ diacpoovia S6x\v dvs%ixQixog, s%s\ 
kvy\ s%okisv oo(ioloyr}(isvov (xQixf\QLOvy^ 8l ov xQivs6&aL Sv- t 
vavxai, xdg avxdg ditOQiag dxoXov&slv dvdyxr\. xa\ dXXa Ss 
nXsioo {isxacpSQSiv %Qog xf\v xqvxov xaxa6xsvf\v svdsysxav sx 
xbov 7tQOSiQr\(isvoov f\[ilv %sq\ xbov xf\g s%oyf\g xqo%oov. 8l6%sq 
ovx ccv sir\ dXr\&sg i6oog xb xf\v afisfyr\6iv fiovr\v Svva6&aL 
xqlvslv xa sxxbg v%oxsi(isva. \ 

57 Ovxovv s%\ xf\v dLavoLav {isxsX&co(jlsv xco Xoyoo. oi xoivvv 
dt^LOvvxsg xf\ Siavoia jiovr) %Q06sysiv sv xr\ xq£6sl xoov 
TtQayiiaXOOV %QCQXOV psv sxslvo ovx r s%ov6Lv SsLxvvvaL, OXL 
xaxaXr\7txov s6xl xb slvaL SidvoLav. s%s\ yaQ 6 [isv ToQyiag 
ovSsv slvaL cpa6xoov ovSs Sidvoiav slvai cpr\6L, xLvsg 8s i 
xavxr\v dnocpaivovxaL vnaQysLV , %bog ovv s%lxqlvov6l xf\v 
diacpooviav; ovxs yaQ SLavoia, s%s\ xb ^r\xov(isvov 6vvaQ- 
7ta6ov6LV, ovts dXXoo XLvi' ovSsv yaQ dXXo slvai cpa6L 
xaxd xf\v v%6&s6lv xf\v vvv v%oxsL(isvr\v , Sl ov XQivsxai\ 
xd TtQaypaxa. dvsnixQLXOv aQa xal dxaxdXr\7txov s6xaL, Tto- 

XSQOV S6XI dLaVOLa rj OVX S6XLV Cp 6VVSL6SQ%SXaL XO Klf} 

dslv (iovr\ xr\ diavoia 7tQ06sysLV sv xr\ xoov TtQayfidxoov 

58 xq£6el, xr\ (ir\ds7too xaxSLXr\(i^isvr\. dXXd xaxsLXr)cp&oo f\ did- 
voia, xal ooLioXoyf\6&oo xb slvai xavxr\v %a& vno&s^Lv' 

§§ 57—60 ~ adv. dogm. I 348—352. 9 suppl. coll. p. 9, 29. 28, 7. 13 mg om. T 14 wg add. 
Bekk. 16 llsv om. AB 20 suppl. e T {manifestum iudicium) 
cf. p. 71, 18. 20/21 dvvccvtaL G: poterunt T: dvvataL Bekk. 
31 ovv om. A del. Kayser 6 afxoXoyfic&G) Gen. : mLLoXoys /ff^ca 
G: bLLoXoysiG^co Paris. suppl. 133. TII0TTII&2E&N B. 79 

Xiyco oxi ov 8vvuxui kqwelv xu TtQuyfiuxu. si yuQ (ir}8 sav- 

xr}v uKQifiobg oqu, dXXu SLucpcovsi tieql xe xr)g ov6iag avxr)g 
, kul xov xqotzov xr)g ysvi6scog kul xov xoitov iv co s6xlv, 

ncog av 8vvr}&sir} xcov ccXXcov xl aKQLpcbg kuxuXu(i($uvelv; 

8i8o(isvov 8s kul xov xr)v dLcivoLav KQLXLKr)v slvaL xtov 59 

7tQay[iaxcov , ov% svQr)60(isv itcbg kux uvxr)v kqlvov(iev. 

7toXXr)g yaQ ov6r\g xr)g kuxu 8luvoluv SLucpOQug^ iTtSLdr) 
, sxequ (isv iaxLv r) roQyiov Sluvolu^ xatr' r\v cpr}6L iir}Ssv 
, sIvul, sxsqu Ss i) *Hqu%Xelxov, ku& r)v XsysL ituvxa 

eIvul, exsqu Se r) xcov Xsydvxcov xuSs [Csv sIvul xuSs 8s (ir) eIvul^ 

TtWg iltLKQivCOKlEV XT}V XCOV 6lUV0lCOV SlUCpOQUV 0V% E^OflSV , 

ovSs Svvr}6o(JLS&u ELTtELV) oxl xfj (isv xovSs Siuvoiu KUXa- 
! koXov&elv TtQOGrJKEL, xf} xovSs 8s ovSu(icog. r\v xs yccQ 8lu- 60 
voiu xlvl xqlvelv xoX(ico(isv , xr)g Siucpcoviug {iSQEL 6vyKuxu- 

I XL&E(lEVOL XO £r}XOV(l£VOV 6VVUQ7tU60(lEV' r}V XS EXSQCO XLVL, 

ipsvciotiE&u oxl (iovr} xf} Siuvoiu Sel xqlvelv xcc itQuyiiuxu. 

\ XoLTtOV i% XCOV TtSQL XOV KQLXr}QLOV XOV VCp' 0V \Xs~ 61 

yo(iivcov\ Qr}&svxcov (§§ 22 — 47) Selkvvvul Svvr}66(is&u, 
oxl (ir)xs xr)v dy%Lvov6xsQuv xcov aXXcov Slccvoluv svqelv 
Svvufis&u , oxi xs uv EVQcoLisv xcov xs ysysvr}(iivcov kul ovctov 
Sluvolcov ayiLvov6xsQuv 8luvoluv, iitsl u8r}X6v icsxLV^ sl ixuXlv 

XUVXr}g SxiQU S6XUL UyyLV0V6XSQU, OV 8sL 7tQ06E%£LV uvxfi, OXL 62 
XE KCCV VTtO&cbllE&U SlUVOLUV r}g ivXQS%E6XEQU OVK CCV ySVOLXO, 

ov ^vyxuxu&rj^oiis&u xcp 8l uvxr)g %qlvovxl, evXu^ov(jlevol 
(ir} ipsvSf) xlvu Xoyov TtQOcpEQOfisvog 8lcc xb b£,vxuxr}g 8ia- 
votug (iEXE6%r}KEvuL 8vvaxaL r)(iag TtSL&ELv oxl s6xlv aXr)d"f}g. 
ovkovv ov8s xr} 8luvolu (i6vy 8el kqlvelv xcc %Quyiiaxu. 

AslitsxuL XiyELv oxl 8l d(icpoxsQcov. o %uXlv i6xlv d8vva- 63 
xov ' ov (iovov yccQ ov% 68r}yov6LV ui ui6&r}6ELg xr)v Sluvoluv 
itQog xuxuXrjipLv, dXXd %u\ ivavxiovvxaL uvxy. dfisXsL yovv 
ex xov xb (ieXl xol6Se (isv TtLKQOv xol68e Ss yXvKV cpuivs6&ui 

11 kuI om. EAB 13 o^arjg i. mg. L 15 Xiyov6i EAB 
19 xt[} ds tovds A (ut etiam Bekk. dubit.) 20 xoXil&ilsv MLT 
{ausi fuerimus)'. So%&iisv EAB 22 fort. ipsvcoLiE&a (Xiyov- 
rsgy 23 rov primum om. edd. || XsyoiLivcov om. T : XsyoiLivov 
Bekk., idem Paris. suppl. 133 25 r&v uXXcov om. T 27 na- 
Xlv om. T 32 loriv aXrfti)g MEABT {quod sit vera): dXr}&rjg 
ioxLv L 2 yuo om. EAB 80 IITPP&NEI&N 

6 (ilv 4r\(i6%QLTog (A 134 Diels) scpr] (ir\T£ yXv%v avxb 
elvai (ir\Ts nixQOv, 6 Ss ^HoaxlELTog d(icpoTEQa. %a\ 
inl tcov dXXcov ai6Q"Y\6scov te %a\ ai6&r\Tiov 6 avrbg Xoyog. 
oftTcog ciTtb tcov ai6d"r\6Ecov 0Q(ico(i£vr\ r\ diavoia diayoqa te 
%a\ (ia%6(iL£va aitocpaivEG&ai, dvaynd&TaL. tovto 6e dXXo- 
tqlov eCtl kqlty]qlov %aTaXr\%TL%ov . sha xcckelvo Xekteov' 

64 r\TOL %d6aig Talg ai6§r\6£6L %a\ Talg itdvTcov §LavoiaLg %ql- 
vovOl Ta TtQayfjiaTa r) tlOlv. dXtf el (iev TtaOaLg XeI-el rtg, 
dSvvaTa d^LcoOEL T06avTr\g (idyr\g iv Talg ai6Q"r\6£6L %a\ Talg 
§LavoCaLg i(icpaLVO(i£vr\g^ dXXcog ts %a\ s%e\ Tr)g FoQyiov 
diavoiag ditocpaoig iOTL ro (ir) Sslv (ir\T£ aL09"r\GEL (ir\T£ 
diavoicc %qo6£%elv, %£QLTQa%r\6£TaL 6 Xoyog. si 61 TLoiv, 
%cog xqlvovGlv otl Talods (isv ralg aiod"i]GsGL %a\ <Tfj6*£^> 
vfj dLavoia %qo6e%elv dsl, Talods 6s cu, (ir) syovTsg %QLTf)- 
qlov co(ioXoyrj(i£vov, 6l ov Tag 6Lacp0Q0vg aio&rJGELg ts %a\ 

65 6iavoiag i%L%QLVov6LV\ r)v 6s XsycoGLV^ otl Tag aio&rjGELg %a\ 
xdg 6Lavoiag Tfj 6iavoia %a\ Talg aiG&rjGEGL %qlvov(iev, 

<^ . .)> tlGl 6e (ir), to £r\Tov(i£vov 6vvaQ%d£ov6LV' 

itEQL yaQ tov si 6vvarai TLg 6ia tovtcov %Qiv£LV £r}TOV(isv. 

66 sha %d%slvo Qrrrsov^ otl r\TOL Talg ai6$r\6E6L rdg ts ai6d"f\6£Lg 
%a\ Tag 6iavoiag %qlvov6lv, r) Taig ^Lavoiacg Tag te ai6d"r\6£ig 
%a\ Tag 6iavoiag^ r) Tatg ts ai6&r)6s6L rci:g ai6&r\6£Lg %al 
Talg 6LavoiaLg Tag 6iavoiag^ r) Talg (iev ai6d-f)6E6L Tag 6iavoiag, 
xf) 6s 6Lavoia Tag ai6&r\6£Lg. si (isv ovv Talg ai6&r\6s6LV r\ 
xf) 6Lavoia d(icpoTSQa %qwelv i^sXr\6ov6LV, ov%etl 6l ai- 
6$r\6scog %a\ 6iavoiag %qlvov6lv, dXXa 6l ivbg tovtcov, OTtEQ 
dv sXcovTai" %a\ 7taQa%oXov$r\6ov6LV avwig al EfjLTtQO^&Ev 

10 %axa%r\nTov EAB 11 SLavoiaLg T (intellectibus) : SLacpoa- 
vlaLg G 13 %al (hy edd. 14 SLavoiaig MLT (inteUectibus): 
SLacpcoviaLg EAB 17 tj\Se add. Bekk. : talg SLavoiaig Kayser 
21 kqlvovllsv LMT (iudicabimus): kqlvoviievov EAB || post %ql- 
vovfisv L hab. spat. 30, M 25 lit.: ut quibus quoque conce- 
damus, quibusdam vero non T, unde sic fere suppleam ^&axs 

TL6l llev evyxaTaTL&safraLy 23 xov EAB: tovtov L: x M: 

de hoc T || tovtcov T (per hos): xovxo G 24 alafrriasig om. EB 
exp. A 25 %qlvov6lv T (iudicabunt) cf. v. 30: kqlvste MEAB: 
%QivETaL L 26 r\ — 27 SiavoLaLg om. L 26 te om. EABT 
26 xdg aiaQr\asig — 27 ala^r]asaL om. M 30 xqlvovolv G: 
iudicabunt T TnOTTn£2E£N B. 81 

UQr\LiivaL ccjtOQicci. ei Se xalg aiad"f\aeaL xdg aia&f]aeLg 67 
wu xf) Siavoia xdg diccvoiccq litw,Qivov<5iv^ i7tetSr\ LidypvxaL 
nccl aia&fjaeLg aio&r\aeaL %a\ Siccvoicci SiavotaLg, rjvxLva av 
XdficoOLv cc7to xobv [ia%OLiivcov aia&r\aecov TtQog xr\v xqlGlv 
vobv dXXoov aia&f)aecov , xb £r\xov[ievov avvaQitdaovaLV iii- 
oog yaQ xr)g SLacpcoviag ohg maxbv r\Sr\ Xfjipovxai, TtQog xr\v 
tobv iit 1'arjg avxop £r\xovLiivcQV ininQLaLV. o Se avxbg %a\ 68 
in\ xobv SiavoLobv Xoyog. ei Se xalg iiev aia$f)aeaL xccg S^a- 
voiag inL%QLVovai, xr\ Siavoia Se xccg aia&rjaeLg. 6 SlccX- 
Xrjlog evoia%exaL XQonog, %a$ &V, iva iiev ai aia&rjaeig 
l7tL%QL&fi)aL) Sel TtQOxexQia&aL xccg SLavotag, Xva Se ai Slcc- 
voLai SoxLiiaa&cbaL, ^or/ TtQoSievKQLveLa&aL xccg aia&f]aeLg. 69 
ETtel ovv (if]xe vnb xobv bkkoyevobv xa biioyevf] %QLxr\QLa 
SvvaxaL ijtLXQivea&aL (if\xe vnb evbg yivovg aiwpoxeQa xcc 
yivr\ fir\xe vnb xobv exeQoyevobv ivaXXd^ ov Svvr^aoLie&a 
itQOKQiveLV SLavoLav SLavotag r) aLad"r\aLV aia&fjaecog. Slcc 
Se xovxo ovSe e%OKiev Slcc xivog %QLVov(iev' ei yaQ Kif]xe 
ndoaig xalg aia&fjaeOL %a\ xalg SiavotaLg %Qiveiv Svvr\a6- 
Lie&a, Lir\xe eiaoKte&a noiaig [Cev Sel %QtveLV, noiaig Se Kcf), 
ov% e%OKiev Sl c6 %QLV0VKiev xa itQayiiaxa. coaxe %a\ Sicc 
xavxa ccvvTtaQuxov ccv eLt\ xb %QLxr\QLOV xb oV o%. 

£' TteQL xov %a& o. 
"IScoKiev ovv e£r\g neQL xov %QLxr\Qiov %atf o %Qivea$aL 70 
XiyovaL xcc TtQayicaxa. nQobxov xoivvv ixeivo eOXLV einelv 

neo\ avxov, oxl <( )> ave%Lvbr\xbg iaxLv f) cpavxaaia. 

Xiyovai yccQ (Stoic. fr. I 484 Arn.) cpavxaaiav elvaL 
xvncoOLv iv r)yekLOVL%cp, ine\ ovv r\ i\>v%r\ %a\ xb r\ye- 

§ 70 ~ adv. dogm. I 370—379 

6 6vvaQ7td£ov6L EAB 11 invenietur T 12 xag — 13 
7Cqo&l. om. M 13 iiQodL£v'/.QLvei6d'aL EAB : TtQodiaxQLvee&aL L : 
prius declarari T 15 Svva6&aL EAB 23 nad'' o v.QLxr\Qtov 
EAB 24 xe post dTtElv add. EAB 25 heqI avxov otl a 
om. L spatio versus (circiter 30 lit.) libero || av£7tLv6r\x6<$ 
(om. a) LT (non intelligibilis) cf. p. 80,17: vor\x6g post spa- 
tium 4 fere lit. vacuum M: cc7CSQLv6r}x6g EAB; lacunam sic 
fere expleverim: oxl (ov \l6vov ccycaxdXr\7txog\ dXXa naiy dv- 
£7tLv6r\xog coll. p. 61, 19. 248, llsqq. || i&nv om. M 
Sextus Empiricus I 6 82 IITPP&NEI&N 

(10VL%0V 7tVSV(lU S6XLV f) XsTtX (IS Q S6XSQ0V XL TtVSV- 

(naxog, 6)g cpcc6iv, ov 6vvr\6sxui xig xv%co6lv sitivoslv sv ccvxa 
ovxs %ux SL6o%r\v %ul sh,o%f)v^ cog STtl x&v 6opQuyi- 
dcov OQ&fisv, ovxs %uxcc xr\v xsQuxoXoyov(isvr\v sxs- 
Q0LC0XL%f)v' ov yccQ uv (ivf)(ir\v xo6ovxcov olvccdst-ccixo &sco- 
Qr\(idxcov o6cc 6vvi6xr\6i xs%vr\v 9 sv xcdg STtiyivoyLSvccig sxs- 

71 Q0LCO6S6L XCOV 7tQOV7tO%SL(lSVCOV a7tCckSLQ?0(iSVCOV. SL (iSVXOi 

%u\ STtLvorj&fjvccL Svvcclxo r) cpuvxu6iu, u%axdXr\7txog s6xccl 
STtsl yccQ Ttcc&og s6xlv r\ys(iovL%ov , xb 6s i\ys(iovL%bv oi 
Kccxcc\cc(ifiuvsxccLy cog s6siij,u(isv , ovds xb Ttd&og ccvxov %uxu- 

72 Xrjtyoiis&cc. slxcc sl %ul 6oir\(isv, oxl %uxuXu(i@uvsxul r) cpccv- 

XCC6L0C, OV SvVCCXCCL KQLVS6&CCL [%uV\ %UX UVXr\V XU 7tQdy(JLCCXCC 

ov yccQ 6V sccvxf\g STtLJSdXXsL xolg s%xbg %ul <^6V ccvxrjgy cpuv- 
xcc6iovxccL r) 6luvolu, cbg cputiiv^ dXXcc 6lcc x&v ui6d"r\6scov 9 cc< 
6s ui6&r\6sig xu (isv snxbg VTto%si(isvu ov %uxuXu(jl@uvov6lv 
(iovu 6s, sl ccQa, xcc suvxcbv 7tdd"r\. %ul r) cpavxu6iu ovv xoi 
Ttd&ovg xf\g ul6%"f\6scog s6xui, OTtSQ 6luo?sqsl xov s%xbc 
V7tOKSL(isvoV ov yuQ xb avxd s6xl xb (isXl xq) yXv%d£s- 

6&ui (IS %UL XO atyLV&LOV TCO TtLKQU^QaL, dXXu 6LUCpSQSL 

73 si 61 6LacpSQSL xovxo xb Ttd&og xov s%xbg <{)7to%SL(jLSvov , i 
cpuvxu6ia s6xul ovyl xov s%xbg ^Tto^si^isvov^ uX)? sxsqoj 
xLvbg 6LucpSQOVxog uvxov. si ovv %axu xavxr\v %QivsL i 
6luvolu^ cpuvXcog %Qivsi %ul ov %uxcc xb V7to%si(isvov. 6l6- 
Ttso ccxonov s6xl xb %uxu xr\v cpuvxu6iuv xu s%xbg %q'lvs 

74 6&aL XsysLV. aX£ ov6s xovxo s6xlv sinsiv^ oxl r) tyvft 
%uxuXu(i§dvsL 6lcc xcbv ai6%r\XL%cbv Ttu&cbv xcc s%xbg VTto 
%si(isva, 6lcc xb o(iolu xcc 7tdQ"r\ x&v ui6&f\6scov sIvul xol 
s%xbg v7to%SL(isvoLg. Tto^sv yccQ sl6sxul r) 6luvolu, sl oklou 
§6xl xcc 7td9 , r\ xoov ui6d"f\6scov xolg atW^rorg, (if)xs uvxt 
xoig s%xbg svxvyydvov6u , (if)xs xcbv uL6&f)6scov uvxrj xr\ 
cpv6Lv uvx&v 6r\Xov6cbv dXXcc xcc savxcbv 7tdd"r\, %u&u7ts 

§§ 72—75 ~ adv. dogm. I 354—358. 30 %aru del. Arnim, at cf. p. 271, 8. 32 iitLysvoiiivuis Al 
5 o L 6 dvvua&uL L || %al del. Bekk. 7 Sl avrfjg add. e r l 
{per eam intellectus apprehendit) 13 7tL%Qd&a&aL <^£> Ml 
14 si 6h 6lucp^qsl om. EAB 17 cpavXogL 18 Uxul EAB 2 
ai6%"r\XL%&v — 21 x&v om. EAB TII0TTn£2E£N B. 83 

\ix tcov tqotvcov Tf)g i7toyr\g sneloyi6ayL7}v. co67t£Q yccg 6 75 
dyvocov (jlev Eco%QdTr\v, si%bva Sh tovtov d-EaadfiEvog ovk 

loldeV, El OyLOLa E6TLV f) ELXCQV TCp ^COTiQaTEL^ OVTCO %a\ f) 

didvoia ra [ihv 7tdQtr\ tcov aL6%r\6scov S7t07tT£vov6a y xa 
\Sh i%Tog [ir\ d , £coQov6a, ovSh el ofioid i6Ti tcc tcov al6d"fj- 
6Ecov Ttd&rj Tolg ixTog V7to%si[i£voig sYasTai. ovSh natf 
)b\iOLco6iv aQa Svvr\6ETaL ravra xqlvelv naTa Tf)v cpavTa- 
\6lav. dXXa dcofiEv xara 6vyycbQr\6LV , TtQog tco imvoEL^ 76 
\6&aL tyjv cpavTa6iav %a\ %aTaXa^dv£6%aL^ stl %a\ im- 
dsKTLTiTjv slvaL tov %QLV£6&ai %aT avTf)v Ta 7tQay(iaTa, 
xaLTOL tov Xoyov Ttav r6 ivavriov V7to[ivr\6avTog. ovxovv 
r}TOL 7ta6r) cpavTa6ta 7tL6Tsv60[isv (nai xar avTr)v iTtMQi- 
vov^isv^ r) tivi. dXX' sl (ihv 7ta6r\, Sf)Xov oti %a\ Tf) BsvLa- 
Sov cpavTa6La 7tL6TEv6oyLEvy^ naQ' r]v sXsys 7ta6ag Tag cpav- 
za6lag diti6T0vg slvai, %a\ 7tSQLTQa7ti]6ETaL 5 Xoyog 
slg to [ir) slvat 7ta6ag Tag cpavTa6iag co6te %a\ %ar avTag 
%QivE6&aL Svva6&aL ra TtQdypaTa. si Ss tl6lv, Ttcog iitL- 77 

XQLVOVflEV OTL TaL68s (l£V Talg CpaVTa6LaLg 7tL6TSVELV TtQO- 

6r)%EL) TaZeSs Sh d7tL6Tslv; el (ihv yaQ avsv cpavra6iag 9 Sco- 
6ov6lv, otl TtaQsXnsL r) cpavTa6ia itQog to XQivsiv, siys 
%coQLg avTr)g %Qivs6&aL Svva6&aL [rd] TtQdyicaTa TLva Xs- 
J-0V6LV el Sh [isTa cpavTa6tag, Ttcog Xf)vjovTaL Tf)v cpavTa- 
6iav, r)v 7taQaXayifidvov6L TtQog Tf)v tcov dXXcov cpavTa6icov 
KQi6Lv; t) TtdXLv avToig dXXr\g cpavTa6iag Ssr\6SL itQog Tf)v 78 
KQi6Lv Tf)g STEQag cpavTa6tag, %a\ sig rr)v i%sivr\g %q^6lv 

§ 76 ~ adv. dogm. I 388 sqq. 30 ovSslM: ei ShEAB 31 elgexul ML : tco&sv yaQ EL6sxai 
f} $LdvoLa',7taQ' avtols' EAB 32 tf)v om. EAB 33 rw MT (cum 
eo quod intelligitur) : tb LEAB 2 tovto EAB 4 — i b suppl. e 
T (aut omni fantasie credemus et secundum ipsam iudicabimus 
aut alicui, set si omni quidem manifestum est (quiay et xeniade 
fantasie credemus secundum quam dicebat). cf. p. 60, 18. 275, 1. 
277, 23. 6 elvccl (nL6tdgy 7ta6ag Stephanus || %a\ om. T, fort. 
3cr. iii] 11 td secl. (tLva deleverat Bekk.): aliquas res T 12 
Jrwg — 14 cpavta6Lag transp. post 14 Set]6£l EAB 15 tfjg 
kiqag cpavta6iag T (secunde fantasie) cf. p. 77,13: tcov dXXcov 
tpavta6Lcov G: del. Pappenheim 84 IITPP&NEI&N 

a\\r\g, xal sig dnsLQOV. ddvvaxov 6s ansiqa imxQivcii* 
ddvvaxov aoa svqslv, nolaig (isv cpavxa6iaLg &>g XQLxr\QioLg 
Ssl %Qri6$ai) itoiaig ds ovSa(icog. snsl ovv, nav 8&(isv bxi 
xaxa xag <pavxao~iag 8sl XQivsiv xa %Qay(iaxa y sxaxsQco&sv 
TtSQiXQsnsxai 6 \6yog, nal sx xov %&6l maxsvsiv %a\ ix xov 
xl6l (isv maxsvsLV cog xQixr\QioLg, xiol 8s amtixsiv, 6vvdys- 
xaL xo (ir\ dslv xag cpavxaciag %Qog xr)v %Qi6Lv x&v %Qay(id- 
xcov cog XQLXTjQLa %aQa\a(i(tdvsLv. 

79 Tavxa (isv ccqxsl vvv siitsiv cog iv v%oxv%co6sl xal 
KQog xb XQLxrjQLOv xatf o %Qivs6$aL xd %Qay(iaxa sXsysxo. 
sldsvaL 8s %Qf]^ oxl ov %QoasLxaL r)(itv ccTtocpfjvaG&aL, oxi 
avvTtaQKXov iaxL xb %QLxr\QLOv \xo\ xf)g d\r\&siag (xovxo 
yaQ SoyfiaxLKOv)' d\\' i%s\ oi 8oy(iaxL%o\ %L&av&g 8oxov6t 
%axs6v.sva%svav^ oxl s6xl xl kqlx^qlov d\r\&siag, r)(islg av- 
xolg %L&avovg donovvxag slvai \6yovg dvxs&rJKaiisv, ovxt 
oxl dlrj&sig slol 8La($sf$aLov(isvoL ovxs oxl %L&av(oxsQOi 
x&v ivavxiav, d\\a 8ia xr)v cpaLvo(isvr\v i'6r\v %L%avoxr\xc 
xovxcov xs x&v \6ycov %a\ x&v %aqa xotg SoypaxLnolg xsl- 
(isvcov xr\v i%oyr\v cvvdyovxsg. 

r\ %sql d\r\$ovg %a\ dXr\%siag. 

80 Ei (isvxol xa\ 8oir\(isv xatf v%6&s6lv slvai xl xf)g d\r\ftsiai 
%QLxr\QLOV) aiQr\6xov svQi6xsxaL nal (idxaLOv, idv v%0(ivr\6co- 
(isv QXL) o6ov i%l xolg \syo(isvoig v%b x&v 8oy(iaxt- 
%& v , dvv%ao%xog (isv i6XLv r) d\f)&SLa, dvv%o6xaxov 8s xbd\r\- 

81 d-sg. v%0(iL(ivr\6%0[isv 8s ovxcog (Stoic. fr.II132 A.). \sysxa 
SLacpsQSiv xf\g d\r\ftsiag xb d\r\&sg XQL%cog, ov6ii 
6v6xa6SL 6vvd(iSL' ov6ia (isv, i%sl xb (isv d\r\&Si 
a6(6(iaxov i6XLV (d%ico(ia yaQ i6xL %al \sxxov), r) 8 
d\f)&SLa 6Co(ia (s6xl yaQ i%L6xr\(ir\ %dvxcov d\r\&cb\ 
d%ocpavxLxr\, r) ds i%i6xf)(ir\ %ag s%ov r)ys(iovLKO' 
co6%sq xai r) %cog s%ov6a %slq %vy(if), xb ds r)ys(iO" 

82 vlhov 6co(ia' s6xi ydq Y.ax avxovg %vsv(ia)' 6v 

§§ 81—83 ~ ad. dogm. I 38—42. 20 7t&6L GT (omnibus) i ncterj edd. 27 xb secl. 29 xl ML1 
(aliquod): xb EAB || avxole LT \eis): avxovg MEAB 11* <rrf> 
noos Kayser TIIOTTII&SE&N B. 85 $xu6sl de, s%sl xb (isv d\r\&sg u%\ovv xi sgxiv^ olov 
Csyco 6Lu\syo(iut\ r) ds aXri&sicc d%b %o\\cbv d\r\- 
frcbv yvto6scov 6vvi6xuxuL' Svvullsl ds, i%sl r) (isv 83 
y.\r)&SLu s%L6xr)(ir\g s%sxul, xb ds d\r\&sg ov %dvxcog. 
8l6%sq xr\v (isv d\r\%SLav sv (iovcq 6%ovdaicp yaolv 
zlvai) xb 6s d\r\&sg kul sv cpuv\cp' svSs^sxul yuQ 
vbv cpavXov aXrj&sg xi sItcsiv. xavxa (isv oi doyfiuxLKoi. 84 
f)(jLSLg Ss tcccXlv %f\q kuxu xr\v 6vyyQacpr\v %QOULQi6scog 6xoyu- 
l6(isvoL itQog (iovov xb d\r\&sg vvv xovg Xoyovg %OLr\66(is&u, 
iitsl GVLiTtSQLyQcccpsxaL xovxcp kul r) aXr^^SLa^ 6v6xr\(iu xf\g 
xcov a\r\&cov yvco6scog slvaL \syo(isvr\. %dfov Ss, s%sl 
tcov \6ycov oi (isv sl6l ku^o\lkcoxsqol^ Sl cov avxr\v xr\v v%6- 
6xa6Lv xov d\r\&ovg klvovlisv, ol 6s slSlkol (quae exponun- 
itur adv. dogm. II 69 — 139), 6V cov Sslkvvlisv^ oxl ovk s6xlv 
iv cpcovr) xb a\r\&sg r) sv \skxco r) sv xy klvt\6sl xf\g Slu- 
voiug, xovgxa&ofoncoxsQovg «c-fretf-ihM (iovovg mg %Qog xb ita- 
qov ccqxslv r)yov(jLS&a. (06%sq yccQ xsiypvg &S(jLs\icp kux- 

\SVS%&SVXL KUL XU V%SQKsi(lSVU TtUVXa 6VyKUXU(pSQSXUL^ ClftO) 

xr\ xov a\r\&ovg v%06xu6sl 8LUXQS%0(isvr\ kul ui kuxu (is- 

QOg X&V Soy(lUXLKCOV SVQS6l\oyiuL 6V(l%SQLyQU(pOVXUL. 

&' sl s6xl xl cpv6SL d\r\&sg. 
Jiucpcoviug xoivvv ov6r\g %sql xov d\r\frovg %uqu xoig 85 
8oy(iuxLKOLg, i%si XLVsg (isv cpu6LV slvui xl d\r\^sg^ XLvlg 
8s (ir\8sv sIvul d\r\^sg^ ovk ivSiysxat xr\v Siucpcoviuv s%l- 
kqlvul, i%SLdr\ 6 \sycov sivui xl a\r\&sg ovxs uvsv u%o- 
Ssi^scog xovxo \sycov %L6xsvftr\6sxuL Slu xr\v b*Lucpcoviuv' r\v 
xs kul d%68sL%LV §ov\r\xuL cpSQSLv, r)v (isv tysvSr) xuvxr\v 
sIvul 6vvo(io\oyr\6r\) u%L6xog s6xul, u\r\&r\ ds xr\v d%6- 
8sl%lv sIvul \sycov slg xbv dLu\\r\\6v xs i(i%i%xsL \6yov xal 85 ~ adv. dogm. II 15—16. L14 xb (lsv MEAB: llsv tb L 16 yvmesav T (a multis 
is cognitionibus) : yvoacsag G 21 tr\v om. EAB 22 tov 
Xoyov EAB 28 (lovovg G: Xoyovg T (rationes) 32 GviLTtsittco- 
\mx.olv sed in marg. yg. 6v(LiteQLyQd(povtuL M 5 producere T 
jsicut saepius 6 UTCLatu L 86 IITPP&NEI&N 

aTtodei&v aixr\$f)<5£xaL (xov) aXrj&r) avxr\v VTtaQyBiv^ %al 
i%ELvr\g dXXr\v , %ai (i£%QLg d%£LQOv. ddvvaxov 8h d%£LQu 
aTtodsi^aL' dSvvaxov aQu yvcovaL %ui oxl e6xl xl dXrfoig. 

86 %ui (ir\v xo *xl ', o%eq cpadv eIvul %dvxcov y£VL%coxuxov, r\xoL 
dXr\&hg r) tysvdog icxiv r) ovxe tpEvdog ovxe dXr\&£g, r) %ai 
tysvdog %al dXr\&ig. el (ihv ovv tysvdog avxb slvaL <pr\- 
Gov6iV) 6(ioXoyr\6ovGLv, oxl %dvxa i6xi ipEvdf). co6%eq yuQ r 
irCEL xb £coov £(iijjv%6v iotL, %ui %dvxa xu £cou xu %uxu 
(AEQog E(ityv%d iatLv, ovtcog, si tb ysvL%coxuxov %uvxcov (x6\ 
( tL 7 ) tysvdog iatL, %ui %dvtu td %utu (iSQOg s6tuL ipsvdf) %ui 
ovdhv dXr\&sg. co 6vvsL6dystuL tb (ir\8hv eIvul tysvSog' 
%ui yaQ avtb tb *%dvtu hsri tyEvdf) 7 %ui tb *s6tL tL ipsv- 
dog' tcov Ttdvtcov xa&sGtcog ipsvdog E6tuL. si 81 dXrj&sg 
ictL to V, itdvta s6tuL dXrj&f)' co 6vvEL6uystuL %uXlv tb 
(ir\8hv slvaL dXrj&ig, sXys %ai avxb xovxo xi vitdQ^ov {Xsyco\ 

87 8h xb (ir\8hv slvaL dXrj&sg) dXrj&sg icxLV. sl 8h %ai tysv-: 
86g iQxL %ai dXr\%\g xo *xl, s%u6xov xcov %axd (iSQog %ai 
tysvdog e6xul %ai aXrj&ig. i£ ov 6vvdysxai xb (ir\8hv <pv- 
6si sIvul dXr\&ig' xb yuQ cpvCLV sypv xoLuvxr\v coGxs 
dXrj&eg elvul, itdvxcog ov% dv sir\ ipsvSog. si S y ovxs tysvSog 
iativ ovxs dXrj&ig xo V, 6(ioXoy£LxaL oxl %ai %dvta tat 
i%i (liQOvg (if)x£ ipEvSf) (if\xs dXrj&f) eIvul Xsyofisvu ovx 
e6xul dXrj&f). %ai Slu xuvxu (ihv ovv uSr\Xov f)(iLv s6xui^ 

88 si s6xlv dXri&ig. %Qog xovxoLg rjxoL cpaLv6(isvd isu (jloh 
vov td dXrj&f), r) ddrjXa (iovov, r\ tcov dXrj&cov td (isv 
adrjXd ictL, ta ds <paLv6(isva' ovdsv Ss tovtcov icxiv dXr\- 
ftsg, cog 8sl^0(i£v' ovdsv aQa icxiv dXrj&sg. si (isv ovv 
cpaLv6(isva (iovov icxi xa dXrj&f), r\xoL %dvxa xd cpaLvo- 
(isva XeE,ov<5lv slvaL dXrj&f) r) XLvd. %ai si (isv %dvxa. 
%EQLXQS%£xaL 6 Xoyog' cpaCvEtai yaQ tLCL tb (ir\Shv Elvai 

§§ 86—87 ~ adv. dogm. II 32—36. 
§§ 88—93 ~ adv. dogm. II 17—31. 8 add. Bekk. 14 ndvxa iati T (omnia sunt): itdvtss ictl 
EAB: 7tdvtss laxaL M: faxL ndvta L 18 et 27 ipsvdos 
Bekk.: ipsvdis Gc 19 xi M: om. LEABT 20 addam ^iigoi 
vel tL post Ha&e6xojs || x&v — tyevdos om. T 22 styE — 23 slvai 
&%r\&fs om. EAB 31 Uti xl dl^is? cf. w. 1. 3. 10. p. 78, 17. TII0TTII&2E&N B. 87 

I 

dXifoig. ei Si xlvu, dvsitLKQixcog (isv ov Svvuxui xig le- 
ysLv^ oxl xdSs (iiv soxlv dXr\%r), xdSs Ss ipsvSf), %QLxr\Qico Ss 
%Q(b{ievog r\xoi cpuLvbiisvov elvai Xi£ei xovxo xh %Qixr\Qiov 
r) uSr\Xov. xui uSr\Xov (isv ovSu(icog' llovu yaQ vitbnei- 

\xai vvv dXr\&f\ xa cpaLvb(isvu. ei Ss cpuLvoLisvov , sitsi 89 
£r\xsLXui, xlvu llsv cpuLvb(isvd sOxlv dXrj&f), xivu Ss ipsvSf), 
%ui xb Xull^uvollsvov cpuivbiievov TtQog xr\v kqlClv xcov 
cpaLvoLiivcov ituhv exeQOv 8sr\0sxuL kqlxtjqlov cpaLvO(iivov, 
kukelvo uXXov^ %ui iie%QLg ditsiQOv. dSvvuxov Se uiteLQu 

] inLKQLveLV ' dSvvaxov aQa %uxuXufislv, ei cpaLvb(ievd soxl 
(ibvov xu dXr\&r\. b(ioicog Ss %ui 6 Xiycov xu u8r\Xu (jlo- 90 
vov elvuL dXr\&f\ Ttdvxa (isv ov Xi^st elvuL dXrj&f) (ov yuQ 
kul xb uQxiovg elvui xovg doxsQug dXr\&sg sIvul Xi'£,EL rj xb 
TteQLixovg xovxovg vTtuQiSLv)' ei Si xlvu, xivL %qlvov(iev, 

: oxl xdSs (iev xu uSr\Xd ioxiv dXrj&f}, xdde Ss tysvSr) ; cpuL- 
vo(iivco (iev yuQ ovSu(icog' si Ss dSr\Xco^ sitsi %r\xov(isv, xivu 

\xcov dSr\Xcov soxiv dXr\&r) %ui xivu ipevdr), Ssr\Osxui %ui 
xovxo xb uSr\Xov dSr\Xov sxiQOv xov irtLKQLVovvxog uvxb^ 
%d%slvo dXXov , %ui Lie%QLg dneiQov. SlStceq ovSs dSr\Xa 

j (ibvov ioxi xdXrj&r). XeiitexuL XiysLV, oxl xcov dXrj&cov xu 91 

| (iiv eOXL cpuLvb(jievu, xu 8s uSr\Xu ' eoxl Ss %ui xovxo uxo- 
itov. r\xoL yuQ itdvxu xd xe cpuLvb(ievu %ui xu u8r\Xd eoxlv 
dXri&rj, r\ xlvu cpuLvbfievu %ai xlvu u8y\Xu. ei (ihv ovv 

| Ttdvxa, tcuXlv iteQLXQuitr\OexuL 6 Xbyog, dXr\&ovg elvuL 8l- 
8o(iivov %ui xov (ir\8ev elvuL dXr\&ig, Xeyjd"r\Oexui xe dXr\- 

; &sg kul xb aQxiovg slvui xovg doxiQug nal xb TtSQLXXOvg 
xovxovg VTtuQieLV. ei Si xlvu xcov cpuLVOLiivcov %ui xlvu 92 
xcov dSr\Xcov ioxlv dXr\&f)^ rtcog ertLKQLvovLiev^ oxl xcov cpuL- 
vo(iivcov xdSe (iiv ioxLv dXr\&r\, xdSe Ss tpsvSf) ; si (isv (ydoy 
Slu cpuLVO(iivov, sig urtsLQOv s%PuXXsxul 6 Xbyog' si Ss Sl 
dSrjXoV) sjtsl %ul xu uSr\Xu Sslxul XQioecog, itdXLV xovxo (xby 

9 vTtoHELVTaL L 10 sl Ss (paLvoLisvov om. M 15 <^fa)> 
cpuLv. del. v. 16 primo xk Kayser 16/17 llovov M (qui sIvul 
liovov slvai): liovu LEABT (sola) 21 iitsl gr\rovLLSv T (quia 
querimus) cf. v. 10 et p. 78, 3: inL^r\xovLLsv G 30 xs Bekk.: 
Ss GT (autem) 1 xdSs fisv LEAB: xu llsv M || xdSs Ss EAB: 
to: Ss M: xdSsh || sl llev ydg scripsi coll. p. 74,9: sl yug G: si 
enim T 2 Sl' om. L 3 xb add. Gen. 88 IITPP&NEI&N 

d6r\Xov dia xivog %Qt&r\6exat; ei (iev <jdoy 6ta cpatvo(iivov^ f 
6 6idXXr\Xog evQt6%exat XQO%og^ ei 6e 6V d6r\Xov, 6 eig d%et- j 

93 qov e%L3dXXcov. ofioicog 6e %a\ %eo\ xcov d6r\Xcov Xe%xeov j 
6 (iev yccQ d6r\Xco xiv\ %Qivetv avxa e%tyetQcov eig d%etQOv 
enfidXXexai) 6 6e cpatvo(ievco r) del cpatv6(ievov %Q06Xa(i[3d- 
vcov eig a%etQOv, r) e%\ d6r\Xov (lexafiaivcov eig xbv didX- 
XrjXov. tyevdog &Qa e6x\ xb Xeyetv xcov dXr\&cov xa (iev 

94 elvai cpatv6(ieva xd 6e &6r\Xa. ei ovv (ir\xe xd cpatvo- 1 
(ievd e6xtv dXr\$r\ (ir\xe xa ddrjXa (iova, (ir\xe Xivd (iev 
cpatv6(ieva, xtva 6e &6r\Xa, ov6ev e6xtv dXr\&eg. ei 6e (ir\- 
6ev etixiv dXrj&eg, xb 6e %Qtxr\Qtov 6o%et itobg xr\v %Qi6tv 
xov dXr\&ovg iQr\6t(ievetv , diQr\6xov %a\ (idxatov e6xt xb %Qt- 
xr\Qi0V) %dv 6co(iev avxco %axd 6vy%coQr\6tv eyetv xivd v%o6xa- 
6iv. %a\ etye ecpenxeov iteoi xov ei e6xt xi dXrj&eg, d%6Xov&6v 
e6xt xovg Xeyovxag cbg 6taXe%xt%r\ e6xtv e%t6xr\(ir\ tyev- 
6cov %a\ dXrj&cov %a\ ov6exeQcov %Q0%exeve6$at. 

95 ^AitoQOv 6e xov %Qtxr\Qiov r^g dXrj&eiag cpavevxog, ovxe 
Tteol tcov evaQycov elvai 6o%ovvxcov, o6ov e%\ xotg Xeyofie- 
voig VTtb xcov 6oy(iaxt%cov, ext olov xe e6xt 8t,u$%VQC&6&cUy 
ovxe %eol xcov d6r\Xcov ' e%e\ yaQ d%b xcov evagycov xavxa i 
%axaXa(i(idveiv ol 6oy(iaxt%o\ vofu^ovtftv, idv i%e%etv %eo\\ 
xcov evaQycov %aXov(ievcov dvay%a^c6(ie&a 9 %cog dv %ea\ 

96 xcov d6r\Xcov ditocpaive^&at xoX(ir\6at(iev ; i% %oXXov 6e xov 
neQtovxog %a\ %Qog xd &6r\Xa xcov %Qay(idxcov i6tcog ev- 
6xr\6o(Ae&a. %a\ i%et6r\ xavxa 6td 6r\(ieiov xe %a\ d%o- 
6eiE,ecog %axaXa(iL3dve6&at %a\ %Qaxvve6$at 6onei, 6ta f$Qa- 
%ecov V7tO(ivr\60[ieV) oxt %a\ Tteoi xov 6r\(ieiov nai TteQt t^g 
d7to6eit~ecog e%e%etv %Q06r\%ei. dQ%co(jie&a 6e d%b 6r\(ieiov' 
xat yaQ r\ d%66etj-tg xco yevet 6r\(ietov elvat 6onet. 

t %eQt 6r\(ietov. 

97 Tcov %Qay(idxcov xoivvv xaxa xovg 6oy(iaxt%ovg 
xd (iev e6xt %Qo6r\Xa, xd 6e &6r\Xa, %a\ xcov d6r)Xcov 

§§ 97—103 ~ adv. dogm. II 141—160. 4 ydg add. (cf. ad v. 1) : (iev G: ydg T (si enim) 5 di om. L 
12 (lovov Kayser 16 yidv S&llsv MT (et si dabimus): v.al S&llev 
EAB: xdv donwiiev L || uvtcp AT (ei) Kayser coll. p. 721, 9: 
avtb MLEB 25 conpeUuntur T TII0TTII&2E&N B. 89 

9 

xa (ihv xa&d%a% adr\Xa,xd Sh %Qog naLQOv adr\Xa,xd 

6e <pv6e'L adr\Xa. %ai %Qodr\Xa (iev elvat cpa6L xa ih, 

6 eavxcov elg yvco6iv r)(iLv iQi6(ieva^ oldv i6XL xb 

r)(ieQav elvai, aa&aTta^ de adr\Xa, a (ir) %icpvxev elg 

xr\v r)(iexeQav %(%xeiv HaxdXrjipiv, chg xb aQxiovg 

elvai xovg &6xeQag, %Qog Kaigov de ddr\Xa d%eQ 98 

xr)v cpv6iv e%ovxa ivaQyr) TtaQa xivag e^w&ev %eQi- 

» 6xa6eig xara xaiQbv r)(ilv d$r\XelxaL^ cog i(ioi vvv r) 

o xcov 'A&rjvaicov %6XLg, cpv6ei Se ddrjXa xcc (if) e%ovxa 

cpv6iv vTtb xr)v r)(iexeQav %l%xeiv evaQyeiav^ cog ol 

vor\xoi itoQOi' ovxoi yccQ ovdercoxe i£ eavxcov cpai- 

vovxai, cckV ei aQa 9 i£ exeQoov KaxaXa(ipdve6d"aL 

ccv voiii^&etev, olov xcov lSqcoxcov r\ xivog rtaQa- 

*%Xr\6iov. xa (iev ovv %Qo6r]Xa (ir) Sefc&ai 6r\(ietov 99 

i5 cpa6iv' i£ eavxcov yccQ avxcc %axaXa(ifidve6ftai. aXX* 

ov6e xa aa&aTta^ adr\Xa axe 6r) (ir\de xr)v aQ%r)v 

%axaXa(if$av6(ieva. xcc de %Qog naiQOV adr\Xa 

xai xcc cpv6ei adr\Xa Sicc 6r\(ietcov (jiev KaxaXa(i- 

pdve^&ai, ov (ir\v did x&v avx&v, dXXd xd (iev 

i*7tQbg %aiQbv aSr\Xa did x&v v%o(ivr\6XLK&v^ xa 6e 

!0 cpv6ei ddrjXa did x&v evdewxixcov. x&v ovv 6rj(ietcov 100 

xd (iev i6xiv v%o(ivr\6xLxd %ax avxovg, xd d' ivdeLHXLnd. 

%ai v%0(ivr\6xLKbv (iev 6rj(ietov xaXov6Lv o 6V(i7taQa~ 

xriQrj&ev xco 6r\(ieicoxcp oV ivaQyeiag d(ia xco fi-tOTze- 

6etv, ineivov ddr\Xov[ievov, dyei r)(iag eig 'v%6(ivr\- 

$5 6iv xov 6v(!L7taQaxr\Qr\$evxog avxco xai vvv ivaQ- 

ycog (ir) v%o%i%xovxog, cog eyet, i%i xov na%vov xal 

xov %VQog. ivdeixxixbv Se i6xi 6r\(ielov, cog cpa6iv 9 101 

o (ir) ^VLi^aQaxrjQrj&ev xco 6r\(ieicox& dt* ivaQ- 

yeiag^ dXl! in xrjg IStag cpv6ecog xai %axa6%evr)g 

>*6r\(iaiveL xb ov i6xi 6rj(ieL0v, co6%eQOVV al %eoi xb 

io 6&(ia %Lvr\6eLg 6r\(ield ev6L xr)g ipv%rjg. o&ev v.ai OQL%ovxaL 

7 alxiovg EAB 9 7tagd Gen. dubitanter: tcsql GT (circa) 
9 8 xcagovg T (per tempora) cf. p. 319, 3 15 *axa%a\iBdvsxai T 
(apprehenduntur) 23 6r\iLSi<otm Bekk. : 6r\Lisico xcb MLT (in signo 
quod est): ar\(iaLvo(isvco rcb EAB 25/26 ivaqy&g LT (mani- 
feste): ivagyovg MEAB 28 6r\LLSL<otcp T (significato) : 6r\LLsico 
t& G 29 %al om. L 90 IITPP&NEI&N 

n 

xovxo xb 6r](isZov ovxcog *6r}(isZ6v egxlv ev6elkxl%6v 

a^LCOflCC EV VyLEL 6VVr](l(livCp %QO%ad"T]yOV(l£VOV, i%- 

102 %aXv%XL%bv xov Xrjyovxog.' dLXxf)g ovv ov6rjg xcov 6rj- 
(isicov diacpOQccg, cog stpaixsv^ ov %Qog %av 6r](isZov dvxL- 8< 
Xiyo(isv, dXXd %Qog (iovov xb ivdsL%XL%bv cog v%b xcov 
doy(iaxL%cov %s%Xa6&aL do%ovv. xb yccQ v%0(jLvr)6XL%bv %s- 

%L6XEVXaL VTtO XOV ptov, ETtEL HaTtVOV Idcbv XLg 67](XEL0VXaL 

%vq %a\ ovXr)v &sa6d(isvog XQav(ia ysysv^Q^aL UyEL. o&sv 
ov (iovov ov (nayptJLE&a xcp fiico dXXd %a\ ^vvaycovL^o^s^a^ 
xco (iev v% avxov 7t£7tL6xEV(iivcp ddotjd^xcog 6vy%axaxL&i(LE- 
voL) xoZg 6*' VTtb xcov 8oy(iaxL%cov iSicog dva%Xaxxo(iivoig dv- 

&L6xd(lEV0L. 

103 Tavxa (xhv ovv r]Q(io£sv L6cog %qosl%elv VTtEQ xr)g 6a- l 
cpr)vsiag xov £r]xov(iivov' Xol%ov Sh i%\ xr)v dvxiQQrj6Lv 
ICoq&iisv, ov% dvv%aQ%xov SsZ^aL xb ivSsL%XL%bv 6r}(isZov 
Ttdvxcog i6%ovSa%6xsg ^ ccXXa xr)v cpaLVO(iivr]v ttfocOfVemv 
xcov cp£QO(iivcov Xoycov TtQog xe xr)v vTtaQ^LV avxov %a\ xr)v 
ccvvTtaQt^iav v%0(iL(ivr]6%ovxsg. 

La EL £6X1 XI 6Y](l£L0V i vSs l %XL%6 V. 

104 Tb 6r](i£L0v xoivvv, o6ov i%\ xolg Xsyo(iivoLg %eq\ avxov 
7taQa xoZg Soy(iaxL%oZg, dvs%iv6r]x6v i6xLV. avxi%a yovv ol 
a%QLpcog TtEQL avxov 8L£LXr]cpivaL So%ovvxsg, ol ExcoL%oi 
(fr. II 221 Arn.), §ovX6(jlevol %aQa6xr)6aL xr)v svvoiav xov 
6Y](i£iov, cpa6l 6y](ielov slvai cc%ico(ia iv vyLsZ 6vvr](i- • 
(livco 7tQO%ad-r]yov(iEvov y i%%aXvnxL%bv xov Xr]yov- 
xoc. %al xb (jlev cc£ico(id cpa6Lv (fr. II 193 A.) slvaL Xs%xbv 
avxoxsXhg dnocpavxbv o6ov icp^ savxco, vyLsg Sh 6v- 
vr](i(iivov xb (ir) ocqioklevov d%b dXr]$ovg %al Xr)yov 

105 i%\ tysvSog. xb yccQ 6vvr](i(iivov r\xoL aQ%sxaL d%b dXq&ovg s 
%a\ Xr]y£L i%\ dXr]Q-ig^ olov ( si r)(iiQa e6xl, cpcog s^xlv 9 ^ 
r) aQysxaL d%b tysvdovg %a\ XryysL i%\ ipsvdog, olov *si 
%ixaxaL i) yr), %xsQcoxr] i6XLV r) yr)' r) aQysxaL d%b 

§§ 104—106 ~ adv. dogm. II 245—253. 3 memorativum enim signum T 8 d' vitb T (a dogma- 
ticis): ds G 10 tisqI AB 14 productarum rationum T 15 re- 
memorantes T (cf. ad p. 39, 20) 16 oaov T (quantum): oaa G TII0TTII&2E&N B. 91 

?o 

dXrj&ovg %ai Xr)yeL ini tyevSog, olov r el e6xLv r) yr\^ TtexaxaL 
r) yr\ , r) aQyexaL aitb tyevSovg %ai Xf)yet iiti dXr\%eg^ olov 'ei 

io itexaxai r) yrj, eGxiv r) yr\ . xovxcov Sh (iovov xb aitb 
dXr\&ovg aQyofievov %ai Xr\yov eiti tyevSog (io%&r\- 
qov elvai cpa6Lv, xa <5' dXXa vyir\. 7tQO%a&r\yov (ievov 106 
Sh XeyovGt xb iv 6vvr\(i(ievco dQ%o(ievcp ditb dXr\$ovg 

?i xai Xr\yovxi iiti aXr\&eg r)yov(ievov. i%%aXvnxL%bv 
Se e6xi xov Xryyovxog, iitei xb *ydXa eyet avxrf xov *%e- 
%vr\%ev avxrf Sr\XcoxL%bv elvai So%el iv xovxco xco 6vvr\(i- 
(livco *el ydXa e%ei avxr\, %e%vr\%ev avxrf . xavxa (ihv 107 

5 ovxov' r\Kieig Sh Xeyo(iev txqcoxov, oxl dSr\X6v e6xiv, el 
e6xi (xl) Xe%x6v. inei yaQ xcov Soy(iaxL%cov oi (ihv 'ErtL- 

iXovQeioi (fr. 259 Us.) cpa6i (ir\ elvai <(rt^> Xenxbv, oi 
Sh Excomoi elvat, orav Xeyco6Lv oi Exm%oi elvai xl Xe%x6v, 
r\xoL (iovr\ cpa6SL yQ&vxaL r) %ai aitodeil-eL. dXX* el (ihv cpa6eL, 
dvz L$r\6ov6Lv avxolg oi ^E%L%ovQeiOL cpa6LV xr)v Xeyov6av^ 

.0 oxl ov% e6xL xl Xe%xov' el Sh dnoSeL^Lv 7taQaXr\i\)ovxaL , ertei 
e% a£Lco(idxcov 6vve6xr\%e Xenxcov r) dnoSeL^Lg, ix xcov Xe%xcov 
Sh 6vve6xco6a ov Svvr\6exaL TtQog ni6XLv xov Xenxbv elvat 
7taQaXa(i@dve6d-aL (6 yaQ (ir\ SiSovg eivaL Xexxbv Ttcog 6vy- 
ycoQrfieL 6v6xr\(ia Xexxcov v7tdQysLvy) — 6lcc xov £r\xov(ii- 108 

5 vov xoivvv xb £r\xov(ievov m^xov^&aL (SovXexaL 6 i% xr\g 
VTtaQ^ecog xov 6v6xf)(iaxog xcov Xe%x&v elvai xi Xe%xbv 
TteLQdofievog %axa6%evd&Lv. ei ovv (ir)xe dnXcog (ir\xe 6V 
dnoSei^ecog ivSiyexaL 7taQL6xav oxl e6XL xl Xe%xov , dSr\X6v 
e6XLv oxl e6XL xl Xe%xov. 6(ioicog Sh %ai ei e6xiv d£ico(ia' 

!0 Xexxbv yaQ i6xL xb d'£tco(ia. (ir\7toxe Sh xai ei %a& v%6- 109 
%e6Lv etvai xl Xexxbv So&eir\) xb a^ico(ia dvv7taQ%xov ev- 
Qi6%exaL, 6vve6xr\Kog i% Xe%xcov (ir\ 6vvv7taQypvxcov dXXr)- 
XoLg. olov yovv ini xov *ei r)(ieQa e6XL, cpcog e6xLv\ oxe 
Xeyco xb *r)(ieQa e6xLv 9 , ovSeTtco e6xL xb *cpcog e6xiv\ %ai §§ 107—108 ~ adv. dogm. II 258—261. 

§ 109 cf. adv. dogm. II 80—84. 132. 135—136. 2 tb Gen. : tov G \\ tov Gen. : tb G 5 TtQ&tov (lsv T (primum 
quidem) 6 et 6 a -u add. Gen. ll(bvta>vy JU%r<m> Kayser 12 6vv- 
LGtaca L 19 otL G: sl Bekk. dubitanter 24 si dies est T 92 IITPP&NEI&N 

8x 
ots Xiyco rb *<pcog sCtiv\ ovxhi sCti to ^(ieqcc sCtiv*. 25 
si ovv to: (isv Cvy%st(isva s% uvcov dSvvatov fadQysLV (ir\ 

GWVTtCCQIOVtCOV dXXf)XOLg tCOV (IEQCOV CCVtCOV, tCC Sh g| COV 

CvyxsLtaL to d^icoica ov Cvvv%aQysL dXXf)Xoig, ov% v%aQ%EL 

110 tb a^icokiu. lvu cVs %al tavta %aQuXi%co(iEv y tb vyikg Cv- 
vr\(i(iivov d%atdXr\%tov svQS&r)cstuL. 6 (isv yccQ QtXcov <pr\- 3( 
clv vyisg eIvul Cvvr\(i(iivov tb (ir\ aQ%6(isvov d%b 
dXr\&ovg nal Xf)yov s%l tysvSog, olov f)(iiQug ovCrjg xal 
i(iov diaXsyo(iivov tb *si r)(iiQa sCtiv , iyco 8iaXiyo(iai ', 6 Sh 
dLoScoQog, (ir]tE ivsdiysto (ir)t£ ivSiyEtui uq%6- & 
(isvov d%b aXrj&ovg Xr\ysiv i%\ tpsvdog' xa& ov tb 
(isv slQr}(iivov Cvvrj(ji(iivov tysvSog slvai Soxel, snsl r)(ii- 
Qag (isv ov"cr\g ifiov Ss CicomfjCavtog d%b aXrj&ovg uq^u- 

111 (isvov i%\ tysvSog %ataXr)%EL, ixsivo Ss aXrj&ig f si ovy, \ 

SCtLV d(lSQr\ tCOV OVtCOV CtOL%£LU, ECtLV d(l£Qf) tcov bvtcov 

CtOLysla y ' dsl yuQ d%b tysvSovg aQxoLisvov tov 'ovx ECtLV 
d(iSQf) tcov bvtcov CtOLjsla sig dXrj&sg %ataXr)^EL y,ut 
avtbv to ^sCtLV d(iEQf) tcov bvtcov ctoLysiu . ol Ss tr\v Cv- 
vd,Qtr\CLV sicdyovtsg vytsg slvai cpaCL Cvvr\(i(iivov 9 otav lt 
to dvti%si(isvov tco iv avtco Xr)yovtL (id%r\taL tcp iv 
uvtco r)yov(iivco' natf ovg td (isv siQr\(iiva Cvvr\(i(iiva 
sCtaL (io%&rjQa, ekslvo 8e dXrj&ig *si f)(iiQu sctiv, f)(iiQu 

112 sCtLv 1 . ol 8s tfj i(icpdCEL XQtvovtig cpaCiv otL dXrj&ig ictL 
Cvvr\(i(iivov oi> to Xf)yov iv tco r)yov(iivco %SQLi%stUL i! 
dvvd(i£L' xa^' ovg to *si f)(iiQU sCtLV, f)(iiQU sCtC kul Tt&v 
to 8iacpOQOV(isvov [d£ico(ia] Cvvrj(i[iivov LCcog ipsvdog sCtai ' 

113 avtb yaQ Xt sv savtco TtEQLiysC^aL d(ir)yavov. tavtr\v toivvv 
tr)v SLacpcoviav inL%QL$r\vaL d(if)%avov LCcog slvai 661-el. 
ofc yaQ dva%o8si%tcog %QO%Qivovtig tLva tcov CtaCscov tcov 21 
%QOSLQr\(iivcov %iCtol icofis&a ovts (istd d%o8st^scog. %ai 
yaQ f) d%68si%Lg vyLr\g slvaL 8ohel, otav d%oXovftr\ tr\ S^d 

§ 110 ~ adv. dogm. II 113—117. 28 oi ovvvndQ&L EAB 31 (ir\ secl. Kayser 10 avvdyov- 
tsg L 12 predieta T 17 to om. edd. || SiacpogovLLsvov 
MEAB : 8l<poq6(isvov (eras. a) L : omne quod diversificatur T || 
d£ia)(ia del. Bekk. 19 post fccog add. dv L 20 opinionum T 
((pcufBwv, quod iam coni. Gen.) TII0TTn£2E£N B. 93 

x&v Xr\(X(Kaxcov avxr\g 6v(i%Xoxr\ xb 6v(i%iQa6(ia avxf\g cog 
Xfjyov f)yov(iivco, olov ovxcog *si f)(iiQa e6xlv, cp&g s6xlv' 

■5 dXXd (if\v rjtiiocc e6xlV cp&g clqcc s6xlv. sl%eq f)(iiQa e6xl, 
cp&g e6xlv' xai r)iiiQcc e6xl xai cp&g e6xlv\ £r\xov(iivov ds 114 
%eq\ xov %&g xqlvovliev xr\v dxoXov&iav xov Xf)yovxog 
itobg xb r)yov(iEvov 9 6 dLaXXr\Xog evqlGxexcu XQonog. ivcc 
(ihv yccQ f) %Qt6Lg xov 6vvr\(i(jiivov d%od£L%&?\ , xb 6V(i- 

o ltiQccGyLcc xolg Xr)(i(jux6L xf)g d%odsLi-£cog dxoXov^EL^ cog %qoel- 
Qr)xa(i£V Lva 6s %oXlv xovxo TtLCxsv^ , 6sl xb 6vvr\(i(ii- 

3 vov nai xr)v dxoXovftiav £%LX£XQL6$aL' o%eq axoitov. dxa- 115 
xdXr\%xov aQa xb vyisg 6vvr\(i(iivov. dXXd xai xb 

itQOxa&riyovfisvov ditoQov e6xlv. xb pkv yaQ %Qoxa- 
&r\yov(i£vov, &g cpa6iv, s6xi xb f)yov(isvov iv xol- 

6 ovxco 6vvrj(i(iivcp 9 o aQisxaL d%b dXrj&ovg xai 
Xr)ysL i%i dXri&ig. si 81 ixxaXv%xix6v e6xl xov Xf)yovxog 116 
xb 6rj(iEL0V) r]xoL %Qo8r\X6v e6xl xb Xfjyov r) ddr\Xov. si (isv 
ovv %QoSr\XoV) ovds xov ixxaXvtyovxog d£r)6£xa^ dXXa 6vy- 
KaxaXr\cp&f)6sxaL avx&^ xai ovx s6xai avxov 6r\(iELcox6v, 6l6%eq 

io ovds ixuvo xovzov 6r\(i£Lov. si 6s adr\Xov, i%si %sgi xcov ddf\- 
Xcov dLa%scpcovr\xaL dvs%LXQixcog^ %oia (iiv e6xlv avx&v dXr^&f) 
%oia Se vjsvdfj, xai oXcog si s6xl xi avx&v dXrj&ig, aSr\Xov 
s6xaL, si sig dXr\&sg Xf\ySL xb 6vvr\(i(iivov. cp 6vvsL6iQ%sxaL xai 
xb ddr\Xov slvaL si %QOxaQ"r\ysLxaL xb iv avx& f)yov(isvov. 

L5 Lva ds xai ravra %aQaXi%co(isv , ov SvvaxaL ixxaXv%xLxbv 117 

slvaL xov Xr)yovxog, siys %Qog xb 6r\(isl6v s6xi xb 6r\(iELco- 

xbv xai dLa xovxo 6vyxaxaXa(ifidv£xaL avxcp. xa yaQ %Qog 

xl dXXr)Xoig 6vyxaxaXa(i($dv£xaL' xai co6%eq xb Ssfybv %qo 

xov aQL6xsQ0v cog Se^lov aQL6xsQ0v xaxaXrjcp^vaL ov dvva- 

io rat, ovds dvdnaXLV) xai i%i x&v dXXcov x&v %Qog xl %a- 
Qa%Xr\6icog^ ovxcog ov8s xb 6r\(i£iov %qo xov 6r\(i£Lcoxov 
cog 6r\(i£Lcoxov xaxaXr^cp^vaL dvvaxbv £6xaL. il <5' ov %go- 118 
xaxaXa(i(idvsxai xb 6r\(iEL0v xov 6r\(iELCoxov, ovds ixxaXv%XLxbv 

§§ 117—118 (= 119—120) ~ adv. dogm. II 165. 26 xul f)(iiqa — %6%lv om. T 27 itsqi xov om. T (quesito 
autem quomodo) cf. p. 84, 16 8 ixxaXvtpavxog L 9 $6taL T 
(erit) cf. v. 13: 16%lv G || 6r\(isio3XLx6v A 22 mg 6r\(i£L6ixov ML 
ex corr. : signum ante signatum tamquam signati T : om. EAB, 
fortasse scrib. mg (6rmsiovy 6ri(iSL(oxov coll. v. 19. 94 IITPP&NEI&N 

■ 
uvtov Svvutui v%uqislv xov a(iu uvtco %u\ (ir) (ist uvtb 
%utuXu(t§uvo(isvov. ovnovv %u\ oGov i%\ xolg %OLv6tsQov Xs- 21 
yofisvoLg v%b tcov ixeoodo^cQv dvs%Lvor]t6v ictL xb Gr](islov. 
%a\ yuQ %Qog xi %u\ i%%uXv%tL%bv xov GrjfiSLcotov, %Qog co 

119 cpuGLV uvtb sIvul, xovxo slvaL Xiyovccv. o&sv si (isv %Qog 
xl icxl %a\ % TtQog tco Gr](iSLCot&, Gvy^atuXu^dvsc&aL %dv- 
xcog ocpsiXsL xco GrjfiSLCot&^ %u$u%sq xb ccqlCxsqov xco Ss^lcq 3( 
%u\ xb avco xco xdxco %u\ xcc aXXa (xa) %Qog xl. sl Ss i%%u- 
XvnxLKOv icxL xov Cr](iSLCotov , %QO%utuXu(ifidvscQ-uL avxov 
ndvxcog ocpsLXsL, lvu TtQositLyvcoC&sv sig svvoiuv r)(iug 

120 dydyrj xov i£ avxov yLvcoc%o(isvov %Quy(iutog. dSvvutov 8. 
Ss ivvor)cuL %Quy(iu (ir) Swd(isvov %qo i%sivov yvcoG&r)- 
vul, ov %QO%utuXu(ifidvsc&uL dvdy%r\v sysL' dSvvutov uqu 
iitLvoslv xl %al TtQog xi ov %al i%%aXvitxL%bv i%sivov v%uq- 
ypv %Qog co vostxaL. xb Ss Gr](iSLOv %al %Qog xl cpadv 1 
slvaL %a\ i%%aXvnxL%bv xov Gr](iSLcotov' dSvvutov uqu icx\v 
i%Lvor)6uL xb Gr)(iSLQv. 

121 TLQog xovxoLg %d%slvo Xs%xsov. dcacpcovia yiyovs %uqu 
xolg TtQO r)(icov 9 xcov (isv Xsyovxcov slvai xl Grj(iSLOv iv- 
Ssl%xl%6v, xcov Ss (ir)8sv slvui GrjfiSLOv iv8sL%xL%bv cpac%6v- 
xcov. 6 Xsycov ovv sivai u Gr](iSLOv iv8sL%XL%bv r]xoL djtlcog 
iQsl %a\ dva%o8si%xcog, ipLXrj cpaGSL ^Qcofisvog , r) (isxd d%o- 
Ssitjscog. dXX' si (xsv cpdcsL (iovr] %Qr]GstuL, ditLCxog sgwl, 
si 8s u%oSsl£ul fiovXr)csxuL, xb £rjxov(isvov GvvaQTtdcsi. 

122 i%s\ yuQ 1] dnoSsL^Lg xco ysvSL cr](iSLOv slvaL XsystuL, d(i- 1 

CpLG^rjXOV(lSVOV XOV TtOXSQOV SGXl XL Crj(lSLOV r) ov% SGXLV, 

d(LcpLGfir)x)]GLg sGxul %a\ %sq\ xov %6xsqov sGxlv d%68sL%Lg 
r) ovSu(icog y coG%sq %u& v%6&sGlv £r]tov(jL£vov si sGxl £&ov, 
£r]XSLXuL %u\ %sq\ xov si sGxlv uvd-Qco%og' £coov yuQ 6 ccv- 
&Qco%og. uxo%ov 8s xb ^r\xovusvov 8iu xov i% Xcr]g %p\- 2 
xov(isvov r) Sl suvxov u%qSsl%vvvul' ovSs Sl d%oSsi£scog 

123 uqu Svvrjcsxui XLg SLupsfiuLOvG&uL, oxl s'gxl 6r](islov. si Ss 
(ir]xs u%Xcog (^f]xe (isxu d%oSsi^scog olov xi icxc %sq\ xov 

§§ 119—120 ~ adv. dogm. II 165. 

§§ 121—122 ~ adv. dogm. II 179—181. 31 tu suppl. e T (alia que sunt ad aliquid) 2 percognosciT 
(fort. ijtLyvcoGd-fjvuL cf. p. 83, 33). 4/5 vitUQ%ov om. T 18 quem- 
admodum enim T 19 ns q! tov om. T 21 ovSh Bekk. : otits GT (nec) TII0TTn£2E£N B. 95 

ar](ieiov Siape§aLcoxL%cog aTtocpcdvsG&ai , aSvvaxov e6XL mal 
i(5 avxov %axaXr}7txL%r)v d%6cpa6Lv %0LT]6a6$aL' ei Se (ir) %a- 
xaXa(i§dvexai (isxd d%QLpsiag xb 6r}(isiov, ovSs 6r](iavxL- 
%bv slvai Xsy&T}6sxai xivog dxs Sr] (irjSs avxb 6(ioXoyov- 
(isvoV dia Ss xovxo ovSs 6r](isZov sCxai. o&sv %a\ %axd 
xovxov xbv e%LXoyL6(ibv dvv%aQ%xov sGxaL xb 6r](ieZov %a\ 

dve%Lv6r]xov. 

"Exl (isvxol %d%eZvo (jrjxsov. r\xoL cpaLv6(teva (iovov 124 
s6xl xd 6r\(isla r) ddrjXa (iovov, r) tcov 6r](ieicov xd (iev 
s6xl qpaLv6(isva^ xd Se aSrjXa. ovSev Se xovxcov s6xlv vyisg' 

1 ov% aoa s6xl 6r](ieZov. oxl (isv ovv adrjXa ov% s6xl itdvxa 
xd 6rj(iSLa, ivxsv&sv SsUvvxaL. xb dSr]Xov ov% sE, savxov 
QpaivsxaL) cog oi Soy(iaTL%oi cpa6Lv y dXXd Sl sxsqov v%o- 
•jtiitxsL. %a\ xb 6r](islov ow, si ddrjXov etfy, sxsqov Ser]6e- 

5 xaL 6rj(ieiov aSrjXov , e%e\ (ir]Sev cpaLv6(isvov s6xl 6r](ieZov 
%axd xr\v %QO%eL(ievr]v VTto&e^LV, %d%eivo dXXov, %a\ (ie%QLg 
dneiQOv. aSvvaxov Se diteLQa 6r}(ieZa Xa(if$dveLV dSvvaxov 
aQa xb 6r\(ieiov %axaXryp&r]vaL dSr\Xov ov. Sid Se xovxo 
%a\ dvv7taQ%xov s6xaL^ (ir) Svvd(isvov 6r](iaivsLv xi %a\ 6r\- 

o (isiov elvaL S^d xb (ir} %axaXa(ifidve6$aL. ei Se itdvxa xd 125 
6r](ieia cpaLv6(ievd e6XLv, i%e\ %a\ itQog xl e6x\ xb 6r](ieZov 
%a\ TtQog xco 6r](ieLcoxcp, xd Se itQog xi 6vy%axaXa(if$dvexaL 
dXXrjXoLg, xd 6r}(A,eLcoxd elvaL Xey6(ieva 6vv xoig cpaLVO(ie- 
voig %avaXa(xf$av6(isva cpaiv6(ieva e6xaL' co6%eQ yaQ d(na 

5 vitoTtLTtxovxcov xov t£ Se'E,LOV %a\ xov aQL6xeQ0v ov (i&XXov 
xb Se^Lov xov aQL6xeQ0v r) xb aQL6xeobv xov Sel-iov cpai- 
ve6&aL XeyexaL) ottxco 6vy%axaXa(i§avo(iev(Dv xov xe 6r]- 
(ieiov %a\ xov 6r](ieLCOxov ov (iccXXov xb 6r](ieZov r) xb 6r]- 
(leicoxbv cpaive6&aL §r]xeov. ei Se cpaLvoiievov e6xi xb 6r}- 126 

o (leLcoTov, ovSe 6r](ieLcoxbv e6xaL (ir) Se6(ievov xov 6r](ia- 
vovvxog avxb %a\ e%%aXvtyovxog. o&ev co6%eQ dvaiQOVfie- 
vov Se^Lov ovSe aQi6xeQov e6tLv^ ottxcog dvaLQOV(ievov xov 
6r](ieLcoxov ovSe 6r](ieLov elvaL SvvaxaL, co6xe dvvitaQ%xov § 125 r^ adv. dogm. II 174. 26/27 cr}(iavTixbv G: signatum T: drtoyuvGLv Kayser coll. 
p. 355, 22 9/10 nec signum esse T 11 %a\ ngbg om. T 96 nrpp&NEi£N 

EVQi6x£taL xb 6r\(i£iov, eltceq cpaiv6(i£va (iova eIvccl XiyoL 

127 XLg Xa 6f\(l£La. XELTtEtaL XtyELV) OXL xcov 6r\(isi(ov xa (iiv 2 

e6xl cpaLVOKiEva, xcc 8h dSr\Xa' xa\ ovxcog 6h ai dnoQiaL (ii- 
vov6lv. xcov xe yccQ opaLVOfiivcov 6r\(iEicov xa 6r\(iSLCoxa 
slvaL Xsy6(isva cpaLvoiisva stixaL, xa&a TtQO£LQr\xa(isv , xal 
(ir) 6s6(isva xov 6r\(iavovvxog ovdh 6r\(i£L(oxd oXcog vitaQ- 
%el, od"£v ovdh insLva 6r\(iua 1'tfrcM, (ir\8sv 6r\(iaivovxa' i 

128 xd xs ddr\Xa 6r\(i£la %Qr\£ovxa xcov ixxaXvtyovxcov avxd, 
idv (iev VTtb ddr\Xcov 6r\(iaiv£6&aL Xiyr\xaL, slg aitSLQOV \ 
ixTtLTCxovxog xov Xoyov dxaxdXr\Ttxa £VQL6xExaL %a\ 8lcc 
xovxo dvvTtaQxxa, cog TtQO£LQr\xa(i£v' idv dh vnb cpaLvo-t 
(livcov, (paLVO(jLEva E6xaL 6vv xolg cpaLVO(iivoLg avxtov 6r\- 
(lELOLg %axaXa(ifiav6(isva) Sm dh xovxo xa\ dvvnaQxxa. 
ddvvaxov yaQ slvai xl TtQccy(ia, o tutl ddr\X6v i6XL cpv- 
6el xa\ cpaLv6(iEvov, xa dh 6r\(ista tceql cov i6xiv 6 Xoyog, 
ddr\Xa VTtoxs&ivxa , cpaivofisva svQi&r\ xaxd xr)v tieqlxqo- 

129 Ttr\v xov Xoyov. si ovv (ir\xs Ttdvxa xd 6r\(isia cpaivo- 
(isvd i6xv (ir\xs itdvxa adr\Xa, (ir\xs xcov 6r\(isicov XLvd (iiv 
i6xL cpaLv6(i£va^ xiva dh adr\Xa, xa\ TtaQa xavxa ovdhv 
E6XIV, cog xa\ avxoi cpa6LV, dvvitaQXxa £6xaL xd XEyofisva 
6r\(i£La. 

130 Tavxa (ihv ovv bXiya ditb itoXXcov aQxi6£i vvv £LQr\- 
6&aL TtQog VTt6(ivr\6LV xov (ir\ tfvaL 6y\(ielov ivSuxxLxov' 
i%r\g 8h xa\ xag VTto(ivr\6ELg xov slvai xl 6r\(istov ixQ"if\66- 
(is&a, Iva xr)v «jotffoVcmv xcov dvxLXUKiivcov Xoycov Tta- 
Qa6xr\6co(isv. r\xoL ovv 6r\(iaivov6i xl Ctt xaxa xov 6r\- 
(isiov cpcova\ cpEQOKLSvaL r) ovShv 6r\(iaivov6Lv. xa\ sl (ihv 
a6r\(ioi EL6LV, Ttcog av %Lvr\6ELav xr)v vitaQ&v xov 6r\(isiov; 

131 sl 6h 6r\(iaivov6i xl, e6xl 6r\tiEL0v. exl r\xoL dTtodsLKXLxoi 
sl6lv ol XoyoL ol xaxd xov 6r\(isiov r) ovx ditodsLxxLxoi. I 
dXX* sl (ihv ovx dTtodsLxxixoi) ovx dTtodsLxvvov6L xb (ir\ 
slvaL 6r\(iElov' sl dh aTtodsLXXLXoi, iitsL r) aTtodsL&g rc5 yi- 
vu 6r\(i£Lov i6XLV, ixxaXvTtXLxr) ov6a xov 6v(iTt£Qa6(iaxog, 

% 130 nu adv. dogm. II 279. 

§ 131 (—v. 24 6r\iL£lov) «x* adv. dogm. II 277—278. 31 avtd om. T 32 Xiyr\xaL G : videntur T 5 (puivoiLS- 
vov T (manifesta): cpaivstaL Gr 6 vnotL&ivtu L 12 aQxiasLV 
EB 13 (Lr\ — 14 rov om. EAB 15 dvtLxsiiLivoiv om. T TnOTTII£2E&N B. 97 

hzai 6r\(ieZov. o&ev %a\ 6vveQC0xaxaL Xoyog xoLOVxog' si 
\e6XL xl 6r\(ieZov, e6xL 6r\(ieZov, %a\ ei (ir\ e6xi 6r\(ieZov^ e6xi 
6r\Kieiov' xb yaq (ir\ elvai 6r\(ieZov 6V ccTtodetl-ecQg, r) 6r\ 
16xl 6r\(jLeZov, deUvvxai. r\xoi 6e e6xi 6r\(ieZov r) ov% e6xi 
\6r\(ieZov' e6XLv aoa 6r\(ieZov. xovxco 6e xco Xoycp itaod- 132 
neLxaL xoLOvxog Xoyog. ei ov% e6XL xl 6r\(ieZov, ov% e6xL 
\6r\(ieZov' %a\ el e6xi 6r\(ieZov o cpa6Lv ol 6oy(iaxLxo\ 6r\- 
\LieZov elvaL, ov% e6xL 6r\(ieZov. xb ycco 6r\(ieZov 7teo\ ov 6 
Xoyog^ %axa xr)v inivoLav avxov %a\ itoog xl elvaL Xsy6(is- 
vov %a\ i%%aXvitxL%bv xov 6r\(iSLcoxov , dvv7taQ%xov evofcxe- 
vai 9 cog 7taQS6xr\6a(isv. r\xoL Se s6xi 6r\(isZov rj ov% e6xL 133 
6rj(ieZoV ov% aQa %6xl 6rj(ieZov. %a\ 7ieo\ xcov cpcovcov 
8e xcov ^JTteQ xov 6r\(ietov avxo\ a7toKQLva6&co6av ol doypa- 
tlkol, TtoxeQOv 6r\(iaivov6t xl r) ovdev 6r\\xaivov6LV . el (ihv 
yccQ ovSev 6r\(iaivov6Lv , ov %L6xovxaL xb elvai 6r\(ieZov' 
ei de 6r\(ialvov6Lv, d%oXovd"r\6eL avxaZg xb 6r\(ieLcoxov. xovxo 
8e r\v xb elvai xl 6r\(ieZov' co enexaL xb ((ir\y elvai 6r\- 
iieZov, cog v7teLLvr\6a(iev^ %axd xr\v xov Xoyov neQLXQ07tr\v. 

IIXr\v dXX* ofixco m&avcov %a\ TtQog xb elvaL 6r\(ieZov 
m\ TtQog xb (ir\ elvai Xbycov cpeQOfievcov, ov (iccXXov elvai 
6r\(ieZov r) (ir\ elvai Qr\xeov. 

1$' TtSQL ccTtodsL^scog. 
QavsQov (ihv ovv i% xovxcov, oxi ovde i) cc7t6deL$Lg 6(io- 134 
Xoyov(iev6v xl 7tQay(id i6xiv' el yccQ 7teo\ xov 6r\(ieiov 
inilOLiev^ %a\ r\ ccTtodeL^ig de 6r\(ieZov xt i6xL, %a\ 7teo\ 
\xr\g dnoSei^ecog ineyeLv ccvdy%r\. %a\ yaQ svQr\60(isv xovg 
wsql xov 6rj(istov Xoyovg r]Qcoxr\(ievovg icpaQ(i6&6&aL Sv- 
vaLcevovg %a\ %axd xr\g a7toSeL%ecog , iite\ %a\ TtQog xl elvav 
SoxeZ %a\ i%%aXvitxi%r\ xov 6v(i7teQa6(iaxog, olg r\%oXov&eL 
vd TtQog xb 6r\(ieZov r\(iZv eLQr\(ieva 6%edbv ditavxa. ei 6e 135 
8eZ %a\ idicog 7teQL aTtodeil-ecog eimZv, 6vvx6(icog ineXev- 

§ 131 (inde a. v. 24 o&sv) ~ adv. dogm. II 281—282. 
§§ 134— 135~adv. dogm. II 299. 25 xi om. EAB 29 ei om. L 7 xl L: om. MEABT || llt) 

add.Kayser 14 dh om. AT at cf. p. 32", 27. 17 %axd xr)v xf\g L 
20/21 ingrediemur T 

Sextus Empiricus I. 7 98 IITPP&NEI&N 

ao(iai xbv tieqI avxfjg Xoyov, tcqoxeqov 6acpr\vt6at TtEtQa&dc, 
6td pQaiicov, xi cpa6Lv eivai, xr\v dno^EL^LV. 

"E6xlv ovv, oog cpaolv^ r) aTtodei^Lg Xoyog 6l o(io- 
Xoyovtiivcov Xr\(i(idxcov %avd 6vvaycoyr\v eiticpo- 
qccv i%%aXv7txcov d6r\Xov. 6acpi6x£Q0v 6h o Xiyov- 
6lv EQxai 8uc xovxoov. Xoyog EOxl 6v6xr\(ia i% Xr\(i- 

136 (idxoov %at intcpoQag' xovxov 6h Xf)(i(iaxa (thv dvai 
XiyExai xa TtQog %axa6%£vr\v xov 6v(i7t£Qd6(iaxoCj 
6v(icpcovcog XaLifiav6(i£va a^wjnara, intcpoQa 61 
[6v(i7tiQa6Lia] xb i% xobv Xr\(i(idxcov %axa6%Eva£6- 
(isvov d£too(ia. olov iv xovxco xco (Xoyco) c £t r)(iSQa 
E6xi, cpbog e6xvv' dXXd (ir\v r)(iiQa s6xiv' opcog aQa £6xtv' xl 
(jlev *cpcog aQa e6xlv 6vimiQa6iid iatt, xd 6h Xotna Xf)(i(iata. 

137 xcov 6h Xoycov ol (iiv el6l 6vva%tL%o\ ot 6h a6vva%toi, 6vv- 
anxtnot (iiv, oxav xb 6vvr\(i(iivov xb aQ%6(iEvov (ihv djtc 
xov 6ta toov xov Xoyov Xr}(i(idxcov 6v(i7tS7tXEy(iivov , Xf\- 
yov 6h stg xr\v ETttcpoodv avxov, vyCsg rj, olov 6 TtQOEtQrj- 
(livog Xoyog 6vva%tt%6g i6xtv , irtsl xrj 6td xcbv Xr\(i(idtcor 
avxov 6v(i7tXo%fi xavxrj *r)(iiQa S6xt% %al c £t r)(iiQa s6xt, 
cpoog £6xtv' d%oXov&£L xb ^opcbg £6ttv f iv xovxco x& 6vvr\(i- 
(iivco c [et] r)(iiQa I'o*rj, %ai el r)(iiQa £6x1, cpcbg £6xtv. } a6vv- 

138 a%xot 6h ol (ir\ ovxcog E^ovxEg. xcbv 61 6vva%tL%obv ol (iiv 
el6lv dXrj&SLg ol 6h ov% dXrj&Etg , dXrj&ELg (iiv, oxav (ir\ 
(jlovov xb 6vvrj(i(iivov i% xrjg toov Xrj(i(idxcov 6v(i7tXo%f)q 
%al xr\g iitLcpOQag, cog 7tQ0£iQr)%aitEv , vythg r), dXXd %al xl 
6v(i7tiQa6(ia %a\ xb 6td xcbv Xr\(i(idtoov avxov 6v(i7t£- 
7tX£y(iivov dXrj&Eg v7taQyr\, o i6xLv r)yov(i£vov iv xco 6v- 
vr\(i(iivop. dXrj&hg 61 6v(i7tS7tXsy(iivov i6xl xb itdvxa s\ov 
dXrj&f), oog xb *r)(iiQa e6xl, %al el r)(iiQa s6xl, cpcog s6xtv. ! 

139 ov% dXr\&£Lg 6s ol (ir\ ovxcog h'%ovxsg. 6 yao xoLOvxog Xo- 
yog c £t vvl- £6xt, 6%6xog £6xtV dXXa Lir\v vvS, e6xlv' 

§§ 135— 138~adv. dogm. II 301—304. 
§ 139 ~ adv. dogm. II 311. 21 temptantes T 29 7) post 6h add. Gen. Bekk. 29 a cvit- 
7tiga6LLa om. T 30 d^icoLia del. Pasquali servato v. 29 a 6vll- 
7tiQa6(La || Xoyco suppl. e T (ut in hac ratione) cf. v. 23 et p. 88 
passim 7 secl. Riistow || cpms %6xtv bis ME 1 7 post Xoyog edd. 
inser. r\LtiQag o%6r\g coll. p. 356, 7. 17 dXXd — 19 %al sl v. Z. om. T . TIJ0TTII&2E&N B. 99 CKorog ccqcc e6tlv* 6vvccKTiKog (isv e6tlv, ETtsl to 6vvr\(i(isvov 
xovzo vyisg s6tlv \si\ vv£ e6tl, kccl si vvE, l<yw, 6%6tog 

) (e6tlv' 6kotoS) ccqcc s6tlv\ ov (isvwL ccXr\Q"f\g. ro yccQ r\yov- 
(isvov 6v[i7iE7tlsytisvov ipsv66g s6ti, to * vv% e6tl, kccl si 
vvE, s6Ti y 6%oTog e6tl' tysvdog syov sv eccvtcq to *vv'£, 
s6tlv'* tysvdog ycco s6tl 6v(i7tS7tXsy(iEvov to e%ov ev eccvtcq 
tysvdog. ev&sv kccl ccXrj&r) Xoyov slvcci (pcc6i tov 6l ccXr\- 

j ftcbv Xr\(i(iccTcov ccXr\&sg 6vvccyovTcc 6v(i7tSQcc6(icc. TtccXiv 140 

, 61 Ttbv ttXrj&CQV X6yCOV Ol (iSV si6LV CC7to6sLKTLKol^ OL 6 OVK 
CC7to6sLKTLKOL , KCCL tt7to6£LKTLKOL (i£V OL 6lCC TtQoSrjXcOV tt6r\- 

! Xov tl 6vvccyovTsg^ ovk cc7to6sLKTLKol 6s 0L (i}\ TOLOVTOL. 
i olov (isv TOLomog Xoyog *si i)(iSQcc e6tl, cpcog s6tlv' 
■ ccXXcc (ir\v r\KLEQtt e6tlv' cftog ccqcc s6tlv 9 ovk S6TLV CCTtO- 

dELKTLKOg' TO yCCQ CpCOg SIVCCL, OTtSQ E6TLV CCVTOV 6V(i7t£Qtt6(itt, 

7iQo6r\X6v e6tlv. 6 6s TOLOvTog *si idQcoTEg qeov6l 6lcc Tr)g 

ETtLCpttVELttg, si6L VOrjTOL TtOQOl' ttXXtt (ir\V idQCOTEg QS0V6L 
?6lCC Tr)g ETtLCpttVSLCCg' si6LV CCQCC VOrjTol JTOOOi' tt%o6sLKTLKOg 

pw, to 6v(i7tSQcc6(itt ejcqv ccdrjXov, to *si6lv ttQtt vorjTol 
itoQOL '. tcov 6s cc6r\X6v TL 6vvccyovTcov 0L (isv scpodsvTi- 141 
%cog (idvov ccyov6iv r)(iccg 6loc tcov Xr\(i(iccTcov i%l to 6v(i- 

%SQtt6(itt, OL 6h ECpo6sVTL%tbg tt(itt %ttl EKKttXvTtTLKCOg. OLOV 
SCpo6sVTLKCbg (iEV Ofc SK 7tL6TSC0g Kttl (iVr\(iY\g rjQTf)6&CCL 

6onovvTsg, olog e6tlv 6 TOLOVwg ( sl TLg 601 elitev otl 
7tXovTr\6SL omog^ 7tXovTr\6SL ovTog' ovto6l 6e ftsog 

(6ELKVV(iL 6s KCC& V7t6&S6LV TQV Aitt) slTtS 60L OTl TtXoV- 
T1]6SL OVTOg' %X0VTr\6SL ttQCC OVTOg'' 6vyKCCTCCTL&E(iE&tt 
yC(Q TCp 6V(i7tSQtt6(ittTL OV% O^VTCOg 6lCC Tr\V TCOV Xr\(l(ittTCOV 

ccvccyKr\v cog 7tL6TSvovTsg Tr\ tov &sov cc7to(pcc6SL. oi 6s ov 142 

(iOVOV SCpo6sVTLKCbg ttXXcC Kttl EKKttXVTtTLKCbg ttyOV6LV r\(iccg 

STtl to 6v(i7t£Qcc6(itt, cog 6 WLOvwg f £t qeov6l 6lcc Tr\g 

STtLCpttVSLttg L^QCOTSg^ Ei6L VOr\TOL TtOQOL. ttXXtt (ir\V TO TtQCO- 
TOV' TO 6si)TSQOV ttQtt' , TO yCCQ QSLV TOVg L^QCQTCCg SKKtt- 

§§ 140—143 ~ adv. dogm. II 305—310. 19 si secl. Riistow || kccI sl vvl EABT (et si): kccI r\ vv£ 
ML 20 add. Riistow 21 r6 (siy vvh, T (si n. est) 7 post 601 
Fabr. add. fte&v coll. p. 355, 16, ubi delendum 11 xr\v om. M 100 IITPP&NEI&N 6 Xv%XLXOV 1(5X1 XOV %OQOVg eIvOU^ 8lCC XO %QOELXf\Cp&Ul OXL 

143 8lcc vu6xov 6c6(iuxog vyQov ov Svvuxul cpsQeG&ai. r) ovv 
cc%bSsL%Lg xui Xbyog slvai bcpsiXsL %ui Gvvanxixbg %a\ a\r\- 
&r}g %ui u8r\Xov e%cov 6v(i%equ6(iu \%ul\ i%%uXv%xb(i£vov 
v%b xrjg 8vvu(i£cog xcov Xr\(i(iuxcov , %ui Siu xovxo slvui 
Xsysxav a%bS£L%Lg Xbyog 6V 6(ioXoyov(iivcov Xr\(i(xuxcov %uxu 
6vvuycoyr)v smcpOQuv ix%uXv%xcov uSr\Xov. Slu xovxcov (ihv 
ovv 6ucpr\vi&Lv elco&u6l xr)v svvoiuv xf\g cmob*si%scog. 

ly sl S6XLV UTtodsL^Lg. 

144 r 'Oxi Sh avvTtaQTixog i6XLV f) a%bS£L%Lg, a% avxcov i 

COV XiyOV6LV E7tLXoyl^E6^UL SvVUXOV^ £%U6X0V XCOV TtSQL- 

s%0(i£vcov iv xf\ ivvoiu Sluxqe%ovxu. olov yovv 6 Xbyog 
6vyy.SLXUL e£ u^lcokiuxcov , xcc Sh 6vv&sxu %Quy(iaxa ov 
Svvuxai v7tUQ%Eiv, iccv (ir) xcc s't- cov 6vvs6xr]%sv aXXr)XoLg 
6vvv7tuQ%r) , cog %Qo8r\Xov cc%b %Xivr\g %ui xcov %uQU7tXr\- 
6lcov, xcc Sh (i£Qr\ xov Xbyov uXXfjXoig ov 6vvv%uqiel. oxs 
yccQ XsyofiEv xb %qcoxov Xf\(i(ia, ov6s%co v%ccq%sl ovxe xb 

EXSQOV Xr\(l(lU OVXE f) i%LCpOQU' OXE 8h XO SsvXSQOV CpU(lEV) 

xb (isv %qoxsqov Xr\(i(iu ov%exl v^uq^el^ r\ Sh i%LcpOQcc$ 

Ov8e%CO E6XLV' OXE 8h Xr\V i%LCpOQCCV ^QOCpEQOLLE&U) xcc Xf)(i- 

(laxa uvxf\g ov%exl vcp£6xr\%£v. ov 6vvv%uqiel uqu uXXf)- 
Xoig xcc (i£Qr\ rov Xbyov' o&ev ovSh 6 Xbyog v%uq%elv So^el. 

145 %coqi g Sh xovxcov 6 6vvu%XL%bg Xbyog a%axdXr\%xbg i6xLv' 
el yccQ ovxog kqlvexul a%b xf\g xov 6vvr\(i(isvov a%oXov- 
fr/ag, r\ Sh %axcc xb 6vvr\(i(isvov uhoXov&lu ccvs%LKQixcog 
8Lu%Ecpcovr\xuL %ui £6xiv L6cog a%uxuXr\%xog , cog iv roo %soi 
6r\(i£L0v Xbyco (§§ 110 — 114) v%E(ivr\6u(isv, %ui 6 6vv- 

146 anxLKbg Xbyog ccxuxuXr\%xog s6xul. ol ys (ir)v SluXskxlkol i 
cpu6LV u.6vva%xov Xbyov yLyvs6% , uL r\xoL %aQcc Slccq- 
xy\6lv 3} %aQu eXXsli^lv r) %uqcc xb %axcc (lOi&riQov 
rjQcoxfj^&uL 6%r\(iu Vj %axa %uQoX%r)v. olov %axu 8luq- 
xr\6tv (ihv, oxuv (ir) syr\ xcc Xf)(i(iuxa ccxoXov&tav %Qog 
uXXr\Xu xs %ui xr)v i%LcpOQccv, cog 6 xoLovxog *si f\(i£Qai 

% 144 cf. § 109. 

§§ 146— 150~adv. dogm. II 429—434. 20 xal del. Kayser, om. T 24 6a(pr}vi£<ov EAB TIIOTTII&SE&N B. 101 

i eOti, cpcog eOttv' dXXd (ir\v itvQoi iv dyoQu TtcoXovv- 
tui' ALcov uqu neQLTtuteV. rtaoa 6e ituQoX%r\v, otav ev- 147 
QLo%r\tui Xfj(i(iu nuQeX%ov TtQog tr\v tov Xoyov Ovvuyco- 
yf\v, olov *ei f)(ieQa eOti, cpcog lativ' dXXd (ir\v f)(ieQu 
fOtiv 9 dXXd %ui JLcov iteQUtatel' cpcog uqu e'atLv\ TtuQu 

1 6e to iv (no^-ifyoa r\Qcotf\0$ui 0%r\(iuti, otuv (ir\ r\ tb 
a%f\(iu tov Xoyov avva%tc%6v 9 olov bvtcov ovXXoyLOtL%cov, cog 
cpuaL, tovtcov *ei f\(isQu eatL, cpcog eativ' dXXu (ir\v f)(iiQu 
eativ' cpcog uqu e0ttv\ *ei r)(ieQu eotL, (cpcog eOtLv}' ov%i 
6e cpcog eativ' ov% uqu f)(ieQu e'otiv\ 6 Xoyog dovvu%tog 

, iativ ovtog *ei f)(ieQu ItfTi, cpcog eativ' dXXu (ir\v cpcog 
eativ' r)(ieQu uqu e'otiv\ iitei ya.Q iituyyeXXetai tb av- 148 
vr\(t(ievov ivtbg tov iv uvtco f)yov(tevov elvuv %ui to Xrjyov, 
ei%6tcog tov f)yov(ievov itQOoXu(ifiuvo(ievov iitdyetav %ui 
to Xr)yoV) %ui tov Xf)yovtog dvr\Qr\(ievov dvuLQeltuL %ui 

» to f)yov(ievoV ei yuQ f)v to f)yov(ievov, f\v av %ai to 
Xf\yov. tov 6e Xf)yovtog nQOOXu(i(3uvo(ievov ov Ttdvtcog 
tLftetui %ui to r)yov(ievov ' ov6e yuQ vitia%velto to ov- 
vr\(i(ievov tco Xryyovti dnoXov&etv to f)yov(ievov , dXXd tco 

r r)yov(ievcp tb Xf)yov (aovov. 6iu tovto ovv 6 (iev i% av- 149 
vr\(i(ievov %ui tov f)yov(ievov to Xf)yov Ovvdycov avXXoyv- 
0tL%bg elvut Xeyetui, %ui 6 Jx Ovvr\(i(ievov %u\ tov dvti- 
%ei(ievov tov Xf)yovtog to dvti%eL(xevov tco r\yov(ievco 

> ovvdycoV 6 6e i% Ovvr\(i(ievov %ui tov Xf)yovtog to f)yov- 
(ievov owdycov dovva%tog, cog 6 TtQOEiQr\(iLEvog^ ituQO %ui 
dXr\&cov bvtcov tcov Xr\(i(idtcov uvtov ipev6og avvdyei, 
otuv Xv%vluLov cpcotbg ovtog vv%tbg Xeyr\tui. to (iev yuQ 
*ei f)(ieQU eati, cpcog eati Ovvr\(i(ievov dXri&eg iatcv, %ui 

! o f) *dXXu (ir\v cpcog eati 7tQ6aXr\ipcg 9 f) 6e r f)(JieQu uqu (eotcvy 
imcpOQu tpev6f)g. %utu ituQuXeitycv 6e iati (io%Q"Y\Qog Xo- 150 

16 et 19 socrates T 19 %uqu— 23 Uxiv om. T 21 

| 6vXXoyi6tL%&v scr. coll. p. 91,2; 382,4: 6vXXoyL6(i&v G 23 cp&g 
l6tLv add. T 25 ovtos G: secundum hec T || qp&g alter. T 

I (lumeri): f)(iiQa G 26 r\(iiQu T (dies): ap&g G (transpos. iam 
Fabr.) 28 sixoxmg — 29 Xf\yov om. EAB 29 &v7]QT](iivov ML: 
dvuLQOv^ivov EAB 6 itQOSLQruiivog MT (predicta) : 7CQ0SLQr\- 
%&g LEAB 8 XiysxuL EAB 10 Uxlv add, T (ergo dies esft 
cf. p. 90, 26. 102 IITPP&NEI&N 

yog^ iv co TtaQaXsiTtsxai xi xcov Ttobg xr)v 6vvaycoyr)v xov 
6VLi7t£Qa6Liaxog %Qr}6L(i£vovxcoV olov vyiovg oVrog, cog 
oiovxai) xov Xoyov xovxov c r]XOL dya&og Igxiv 6 nXovxog 
r) %a%bg r) adiacpooog' ovxs de %a%6g l(5xiv ovxe ddidcpo- 
Qog' ayad-bg aQa i6xiv\ cpavXog ioxi naQcc eXXeli\)lv ovxog 
6 Xoyog *rjxoi, ccya&og icxiv 6 TtXovxog r) %a%6g' ov% e6xl 

151 ds %a%6g' aya&bg aQa i6xiv\ iccv ovv dsi^co oxl ovdsLiia 
diacpOQa xcov a6vvd%xcov SuxKqlvsiS&ai, dvvaxai %ax avxovg 
ccjtb xcov 6vva%XL%cov, sSsiS,a oxi d%axdXr\7tx6g i6xiv 6 6vv- i 
a%xi%bg Xoyog, cog itEQLXxdg slvai xdg %axd 6Laks%xL%r)v <VraQ')> 
avxolg cpEQOfiivag aTtSLQoXoyiag. Semvvlil 8e ovxcog. 

152 c O %axd 8LaQxr\6Lv a6vva%xog Xoyog iXsysxo iyvcoQL^&aL 
i% xov (ir) sysLV dnoXov&iav xd Xi](i(iaxa avxov TtQog dX- 
XrjXd (xsy %a\ xr)v i%L(pOQav. i%s\ ovv xr)g yvco6scog xr)g 2 
d%oXov&iag xavxrjg Ssl %Q0r}yEL6&aL xr)v %ql6lv xov 6vvrjfi- 
(isvov, dvE7tC%QLXov di i6XL xb 6vvr}(i(isvov , cog i%sXoyL- 
6a(irjVy (adLa%QLXogy s6xai %al 6 %axd 8iaQxr]6Lv a6vva%xog 

153 Xoyog. %al yaQ 6 Xsycov %axd SLaQxr]6Lv a6vva%xov slvai 
XLva Xoyov, cpa6Lv klev %QOcp£QOLLSvog [iovr]v dvxLXL&ELLE- s 
vrjv avxco cpa6w r s%£L xr)v avxL%ELLLEvr\v xfj %QOSLQr]LLEvr] 
d%o§£L%vvg Se did Xoyov d%ov6£xaL, oxl 6el xbv Xoyov xov- 

XOV TtQOXEQOV 6wa%XL%0V ELVaL , sltf OVXCOg dltodELKVVELVy g, 

oxi d6vvaQxr\xa xd Xr](iLiaxa xov dLr\Qxr)6&aL Xsyofisvov 
Xoyov. ov yvco^ofiE&a dh si s6xlv d%o8si%XL%6g, iir) s%ov- 
xsg 6vvr}Li(isvov 6v(icpcovov %q^6lv , rj %qlvovkisv si d%o~ 
Xov&sl xr) did xcov Xr}(i{idxcov xov Xoyov 6vLi%Xo%y xb l 
6v(i7tSQa6(ia. %al %axd xovxo ovv ov% eE,ollev b*La%Qiv£Lv 
xcov 6vva%XL%cov xbv %axd 6LaQxr}6LV (io%d-)]Qov slvaL Xs- 

154 yofiEvov. xd 81 avxd iQOviiEv TtQog xbv Xsyovxa Ki,oy$r}Qbv §§ 152—153 ~ adv. dogm. II 435—437. 
§ 154 ~ adv. dogm. II 444 — 445. 15 i6tLv <(6 7tXovtogy L 18 ovv ML: ds EAB: si enim T 
19 diwKQivso&aL Bekk. : dLav,Qiva6Q'aL G 20 avvaycr&v L 21 
add. Kayser: proferuntur ab eis T 25 ts add. e T (ad in- 
vicem quoque) 28 dd. add. Bekk. Stephanum secutus || diai- 
qeglv L 7/8 XsyoLLEvov Bekk. : Xoyov GT (ratio) TnOTTII£2E£N B. 103 

eivaL Xoyov XLvd itaqa xb iv qpavXco 6%r)(iaxL r)Qcoxf)6&ai' 
o ycco Kaxa6Kevd£cov oxi {lox&rjoov xi 6%f)(id i6XLv, ov% et-ei 
b(ioXoyov(ievov 6vvaKXLK0v Xoyov 6V oi5 Svvr\6exaL Gvvdyuv 
o cprjOiv. Svvdfiet, Se avxeLor]%a(iEv 6ldc xovxcov Kai TtQog 155 
xovg 7teLQO)(iivovg itaQ eXXeLipLV aGvvdnxovg Xoyovg eivaL 
SeLKvvvaL. el yccQ 6 ivxeXr)g ^KaVy djtr\QXL6(ievog dSLa%QL- 
xog i($XL, %ai 6 iXXL7tr)g dSr\Xog %6xaL. %ai exl 6 S^d Xoyov 
dewvvvaL XLvd iXXLitr) (3ovX6[ievog Xoyov, (ir\ eypv 6vvr\(i- 
(ievov %ql6lv co(ioXoyr\(iivr\v, 6V r)g %q'lvelv Svvf)6sxaL 
xr)v dnoXov&iav xov vii avxov Xeyo(ievov Xoyov, ov 
Svvr)aexaL %E%QL(xivcog %a\ OQ&cog XiyELV oxl iXXL7tf)g i6xiv. 
dXXd %ai b %axd 7taQoX%r\v Xey6(ievog elvaL (io%&r\Qog dSid- 156 
KQLXog i6XLv ditb xcov d%oSEL%XL%cov. o6ov yaQ i%i xrj 
%aQoX%f) %ai ol d , QvXov(ievoL %aQa xolg ZxcoLKolg dva%6- 
deLKXOL a6vvaKX0L EvQS&r\6ovxaL) cov dvaLQOV(iivcov r) %6c6a 
SLaXs%XL%r) dvaxQeitexat' ovxol yaQ el6w ovg cpa6LV dito- 
del$ecog (ihv (ir\ Sefc&aL %Qog xr)v savxcov 6v6xa6iv, d%o- 
SeLKXLKOvg Ss v%aQyELV <(#jo^> xov %ai xovg dXXovg 6vvdyeLv 
Xoyovg. oxl Se %aQsX%ov6Lv , E6xaL 6acpeg i%$S(iLSVcov r)(icov 
xovg dva%oSsi%xovg Kai ovxcog o cpa(iev i%LXoyL^O(iivcov. 

UoXXovg (iev (ovvy dvaitoSelKXOvg ovelqo%oXov6lv 157 
(Stoic. fr. II 232 A), itevxe Se xovxovg (idXL6xa iKxi&ev- 
xaL^ eig ovg ol XoLitoi itdvxeg dvacpEQS^&aL So%ov- 
6lv, tcqcoxov (xbv) i% 6vvrj(i(isvov %ai xov r)yov(ii- 
vov xb Xf\yov 6vvdyovxa 9 olov *si r)(iSQa e6xl^ cpcog 
e6xlv' dXXd (ir\v r\(i£Qa e6xlv' opcog aQa e6xlv > . Sevxe- 

§ 155 ~ adv. dogm. II 446. 

§ 156 ~ adv. dogm. II 438—443. 

§§ 157—158 v. 8 vvl i6XLv ~ adv. dogm. II 224—226. 12 Svvd(iSL — xovxcov om. M sed relinqu. spat. 26 — 28 lit. 
(vide p. VIH) || dvx8LQ^Ka(i£v T {contradiximus) cf. p. 101, 32/3. 
384, 19 : dvTLQrjC&Gj L : dvxsLQr]C0(i8v EAB || xovrcov T (per has) : 
xovto G 14 %ai add. T 15 illL-jtr\g T (defectiva scil. ratio) 
cf. p. 384,21: ilXsitysL G || Ixi Bekk. Stephanum secutus: oxl 
GT (quia) 18 avxov (£XlL%ov<sy Pappenheim coll. v. 16 
26 diu addidi, fort. roo (cf. T: in colligendo) 29 ovv add.e T 
(quidem igitur, sicut p. 93, 15. 95, 19 e. a.) 31 xbv add. Bekk. 104 iitpp&nei&n 

qov xbv s% 6vvr)(i(iivov %ai zov avTL%SL(iivov tov 
Xr)yovTOg xb avxL%si(isvov xov r)yov(iivov avvdyov- 
T«, oloV *sl r)[lSQCC S6XL, cpcog s6xlv' ov% s6xl 6s cpcog' 
158 ov% ccocc r)(iSQcc s6xlv'. xqixov xbv i£ aitocpccxv%ov 
6V(i7tXo%r)g %ai svbg xcov s% xr)g 6v(i7tXo%r)g xb dvxL- 

%SL(lSVOV XOV XoLTtOV 6VVCCyOVXC4, OLOV ^OVyi r){liQCC 

s6xi %ui vv% s6xlv' i)(iiQa 6s s6xlv'ov%ccqu vv% s6xlv\ 
xixccQXOv xbv s% 6is^svy(iivov %cci svbg xcov sits- 
£svy(iivcov xb dvxL%st(isvov xov XoiTtov 6vvdyovxa, 
olov *r\xoi r)(iiQu s6xlv r) vv'6, s6tlv' r)(iiQu 6s s6xiv' 
ov% clqu vvS, s6xiv . %i(i7tTOv xbv i% dis£svyfiivov 
%ai xov dvTL%SL(iivov svbg x&v i%s£svy(iivcov xb 
XoLTtbv 6vvdyovxa^ olov ( rjxoL r)(iiQu s6xlv r) vv£ 
s6xiv' ov%i 6s vv£ s6xlv' r)iiiQa uqu s6xlv\ 
169 OhxoL llsv ovv sl6lv ol &qvXovlisvol dva%66sL%xoL, 
Ttdvxsg 6i llol 6o%ov6lv a6vvu%xoL slvaL %axd %uQoX%r)v. 
avxi%a yovv, Xva d%b xov %qcoxov aQ^coLLS&u, r\xoL 6(io- 
XoyslxaL oxl d%oXov&sZ xb *cpcbg S6XLV* xcp ( r)LLiQu s6tlv* 
r)yov(iivco avTtp sv tco *si r)LLiQu s6tl, cpcbg s6tlv* 6v- 
vr]LLLiivco 9 r) a6r\X6v s6tlv. aXX' si (isv d6r\X6v s6tlv, ov 

6co60(lSV TO 6VVr\(L(livOV COg OLLOXoyOVLLSVOV' Si 6h TtQO- 

6r)X6v s6tlv otl ovTog tov ( r)LLSQa s6tiv s£ dvdy%r\g s6tui 
%ai xb *cpcbg s6tlvJ siitovxcov r)(icbv oxl r)(iSQu s6tlv, 6vv- 
dysxaL %ai xb cpcbg s6xlv , cog aQ%stv xbv xolovxov Xoyov 
*r)[iiQa S6XL) cpcog uqu s6xlv\ %ai %uq^X%slv xb *si r)(iiQu 

160 S6TL, CpCOg S6TLV 6VVr)LlLlivOV. OLLOLCOg 61 CpSQOLLS&a %ui 

s%i tov 6svt^qov dvu%o6si%Tov. rjTOL yaQ sv6iysTaL tov 
Xr)yovTog (ir) bvwg slvaL t6 r)yovLLSvov^ r) ov% sv6iysTai. 
&X£ si llsv sv6i%STaL, ov% s6Tai vycsg to 6vvrjLi(iivov' si 
6s ov% sv6iysTaL^ aLia tco Ts&rjvai to *ovyi t6 Xr\yov xm 
&STaL %ai to ^ovyi to r)yovLisvov\ %ai itaQiX%SL TtdXiv to 
6vvr)LL(iivov , Tr\g 6vvsQC0Tr)6scog TOLavTr\g yLVO(iiv)]g *ovyi 

§ 159 cf. § 156. adv. dogm. II 440. 2 in 6vvr)LLLLivov T (ex coniuncto): 4% KLvovLLivov G 4 sl 
om. L § iv rft 6VLi7tXo%y p. 94, 2 et 336, 19 14 ccqcc om. L 
19 avt<o del. Kayser 22 Utul T (erit): Igtl G 27 dvano- 
6sUtov\X6yovy T (in secunda indemonstrativa ratione) TnOTTn£2E£N B. 105 

cpcog s6xlv, ov% ccqcc [oxl] 7}[iiQcc s6xlv\ 6 Ss avxbg Xoyog %ai 161 

tsni xov xoixov dvanoSsi%xov. rjxoL yccQ %q66t\X6v itixiv, 

\ oxl ovx ivSiysxaL xcc iv xrj 6v(inXo%fi Gvvvjiccq'£,ccl dXXr]- 

! XoLg, r) ccSy]Xov. %ai el (isv aSr]Xov, ov Sco60(isv xb dno- 

cpaxL%bv xr)g 6v(inXo%r)g' ei Se nQoSr]Xov, a(ia xcp xe&r)vat 

5 xb exeQOv avaiQslxai xb Xoinov, %ai na^iX%SL xb dnocpaxi- 
%bv xr)g 6v(inXo%r)g, ovxcog r)(icov iQcoxcovxcov *r)(iiQa s6xiv, 
ov% aQa vvh, s6xiv . xcc Ss rtaQanXr\6ia Xiyofisv %ai ini 162 
xov xexaQXOV %ai ini xov ni(inxov dvanoSsi%xov. r\xoi yccQ 
nQo8r\X6v i6XLv, oxi iv xco diefcvyfiivcp xb (iev aXr\&ig i6xi 
xb Se tyevSog (isxd (iayr\g xsXsiag^ onsQ iitayyiXXexai xb 
Sie&vypivov , r) dSiqXov. xai ei (iev aSrjXov, ov Sco6o(iev 
xb 8ie£evy(iivov' ei Se TtQodrjXov, xe&ivxog evbg dn avxcov 
cpaveQOV i6xiv oxi xb Xontbv ov% e6XLv, %ai avaiQe&ivxog 
evbg 7tQo6r}Xov oxi xb Xontbv e6xiv, cog aQxelv 6vveQCoxav 

s ovxcog ( r}(xiQa e6xiv, ov% aQa vvE, s6xiv\ 'ovyi r)(iiQa s6xlv, 

Vuij ccQa s6xlv\ %ai na^iX%SLv xb dis£svy(iivov. 

HaQaTtXr)6ia Ss Xiysiv svs6xl %ai nsoi xcov %axr]yoQL- 163 
%cov %aXov(iivcov 6vXXoyL6(icov^ olg (idXi6xa %QcovxaL ol dnb 
xov TIsQLTtdxov. olov yovv iv xovxco xco Xoyco c t6 Si%aL0V 

) naXoV) xo %aXbv (Ss) dya&ov^ xb Si%aiov aQa ccya&ov' r)xoL 
6(ioXoySLxaL %ai nQoSr]X6v i6xtv oxl xb %aXbv dyad-ov i6xiv, 
r) d(icpL6^r)xsLxaL %ai s6xlv dSr]Xov. dXX si (isv aSr\X6v 
i6xLv, ov do&r)6sxaL %axa xr)v xov Xoyov 6vvsqcoxy\6lv , %ai 
S^d xovxo ov 6vvd%SL 6 6vXXoyL6(iog' si Ss TtQoSr]X6v i6XLV 

> oxl Ttccv OTtSQ dv r) %aX6v^ xovxo Ttdvxcog %ai dya&ov 
i6xLV, a(ia xco Xsy&rivaL oxl xoSs xl %aXov i6xi 6vveL6ays- 
xaL %ai xb dya&bv avxb sivaL^ cog aQ%elv xr)v xoiavxryv 
6vveQCOxr)6LV r xb Si%aiov %aX6v, xb Sl%aL0v aQa dya&ov', 
%ai TtaQiX%eLV xb exeQOv Xr)(i(ia iv co xb %aXbv dya&bv 

< elvaL iXiyexo. h(ioicog Se %ai iv xco xoiovxco Xoycp *Eco- 164 
%Qaxr]g avd-QcoTtog, itag av&QcoTtog ^ooor, Eco%Qaxr]g ccQa 
£cpov,' ei (iev ov% i6%L TtQoSr]Xov avxo&ev, oxl tcclv o xi 

33 oti om. T 4r(»M:ro LE AB 10 ipevdog Gen. : yevSsg G 

12 d% om. T 17/18' %atontQi%&v EAB 20 de add. T (bonum 

autem probum) 21 7tQoSr{kov MLT (manifestum) i ngbg r\^iov E AB 

I 25 ccv Bekk. : idv G : omne quod bonum est T 30 Se om. L 106 IITPP&NEI&N 

TtEQ dv r\ av&QcoTtog , rovzo %al ^coov Igxiv, ov% bfioXoyel- 
xcct r\ %cc&6Xov itQovadig^ ovSe 8co60(iev ccvxr\v iv xrj 

165 6vveQcoxr\6ei. ei 8e eitexai xco av&Qcoitov elvai xb %cci 
£coov avxbv VTtttQieiv^ %ccl dia xovxo alrj&rjg ecsxiv biioXo- 
yov(ievcog r) *%&g ttv&QcoTtog £coov' %Q0xa6Lg, a(icc xco Xe- 
y&r)vai oxi 2Jco%Qaxr\g ttv&Qco%og GvveiGayexai %ccl xb £coov 
ccvxbv elvai, cog ccQneiv xr\v xoiavxr\v 6vveQcoxr\6Lv ' Zco- 
XQccxrjg ttV&Qconog) Eco%Qdxr\g ccqcc £g5oi>,' %ccl %aQeX%eLV xr\v 

166 r %ag ccv&QCOTtog £ooov' %qoxcc6lv. 7taQa7tXr\dLccig Se (ie&6- 
SoLg %al i%l xcov dXXcov %qcoxcov %ccxr\yoQL%cov Xoycov 
yjQrysftttL Svvaxov e6xLv, lvcc (ir\ vvv ivSLaxQL^co(iev. 

nXrjv i%el %ccQeX%ov6Lv oiJxoL oi XoyoL iv olg xr\v v%o- 
fia&Qav xcov 6vXXoyL6(icov ol b*LccXe%XL%ol xi&evxaL, o6ov 
i%\ xr\ %aQoX%r\ 8LaxQe%exaL %cc6cc r) SLaXe%XL%r), (xr) Svvcc- 
fievcov r)(icov 8lcc%qlvccl xovg %ccQeX%ovxccg %ccl 6lcc xovxo 
cc6vvd%xovg Xoyovg d%b xcov 6vva%XL%cov %ccXovitevcov 6vX- 

167 XoyL6(icov. ei 8e ov% ccQe6%eL xl6\ Xbyovg (iovoXr\(i(id- 
xovg elvcci, ov% ei6iv d%LO%L6xoxeQOL 'AvxL%dxQOv (fr. 
Stoic.III167A.), og ovdexovg xoLOvxovg Xoyovg d%o8oKL(id£eL. 

Alcc xccvxcc (ihv ovv dve%i%QLx6g 16xlv 6 %ccqcc xolg 
SittXe%XL%olg 6vva%XL%bg %aXov(ievog Xoyog. dXXd %al 6 dXr\- i 
&r\g Xoyog dvevQexog e6XL Slk xe xd %QoeLQr\(ieva %ccl i%e\ 
%dvxcog ocpeiXeL eig dXr\&eg Xr)yeLv. xb yaQ 6V(i%eQa6(ia 
xb dXr\&hg elvccL Xey6(ievov t\xol cpccLv6(ievov e6xLV r) cc8r\- 

168 Xov. %ccl cpccLv6(ievov (iev ov8c((icog' ov yaQ ccv Seoixo xov 
8Ltt xcov Xr\(i(idxcov e%%ttXv%xe6%ttL Sl eavxov %qo6%l%xov s 
%al ov% r\xxov xcov Xr\(i(idxcov ccvxov cpccLv6(ievov. ei Se 
ttSr\Xov, i%e\ %eo\ xcov dSr)Xcov dve%L%Qixcog SLcc%ecpc6vr\xccL, 
%cc&d%eQ eii^QO^&ev v%e(ivi]6cc(iev, 8l6%^q %al d%ccxd- 
Xr\%xd e6XLV, d%ccxdXr\%xov e6xccL %al xb 6V(i%eQa6(ia xov 

§§ 167—168 ~ adv. dogm. II 451—452. 38 ccv Bekk. : idv G : omne utique (= av) quod est homo T 
2 f-Ttexai om. T (si autem essentiam hominis et animal ipsum 
esse et propter hoc) || tc5 av&gcQTtov Bekk. : tov ccv^gmTtov G \\ 
slvcci rb scripsi: x& slvaL E: tb elvai MLAB : tiva elvaL tb 
Bekk. 3 aXr\%"r\g T (vera scil. propositio) : dXri&ig G 25 itgo- 
67tL7ttov T (incidens): %Q07ti%tov G TIIOTTn&SE&N B. 107 

dXr\&ovg elvai Xsyo(isvov Xoyov. si Ss %a\ xovxo a%axd- 
Xr\7tx6v s6xlv, ov yvco66(is&a , Ttoxsqov alrj&sg s6xl xb 
6vvuy6(isvov r) ipsvSog. dyvor\60(isv ovv, itoxsoov dXr\$r\g 
sgxlv o Xoyog r) i\)SvSr\g, %a\ avsvosxog s6xul 6 dXr\&r\g 
Xoyog. vva Ss %a\ xavxa itaQcoiisv , 6 Slu 7tQoSr\Xcov dSr\- 169 
Xov Gvvdycov dvsvqsxog s6xlv. sl ydo sitsxaL xr\ Sid xcov 
Xr\(i(idxcov avxov 6v(iitXo%r\ r) sitLcpoqd^ xb <T sit6(isvov 
\%a\ xb Xf\yov itqog xi s6x\ %a\ itobg xb r\yov(isvov^ xd Ss 
\7to6g xl 6vy%axaXa(i(5dvsxaL aXXrjXoLg, cog 7taQS6xi\6a(isv , si 
\(isv ddrjXov s6xl xb 6v(i7tSQa6(ia, dSr\Xu s6xai %a\ xd Xr\(i- 
\fiaxa, si Ss 7tQoSr\Xd s6xl xd Xr\(i(iaxa, 7to66r\Xov s6xai 
xal xb 6V(i7tsqa6(ia dxs 6vy%axaXa(i(5av6(isvov uvxolg txqo- 
Sr\XoLg ov6lv , cog (ir\%sxL s% 7tQoSr)Xcov dSr\Xov 6vvdys6&aL. 
\Sid Ss xavxa ovSs s%%aXv7txsxaL vnb xcov Xr\(i(idxcov r\ 170 
imcpOQd) rjxoL dSr\Xog ov6a %a\ (ir\ %axaXu(jL§uvo(isvr\, r) 
\Tto6Sr\Xog %a\ (ir\ Sso(xsvr\ xov s%%aXvijjovxog. si xoivvv r) 
MTtodsL&g Xoyog slvaL Xsysxat %axd 6vvaycoyr\v , xovxs6xl 
5vva%XL%6g) Slu xlvcov 6(ioXoyov(jLSvcog aX^cov STtLcpoqdv 
{<}%%aXv7txcov dSr\Xov, V7ts(ivr\6a(isv Ss r\(iSLg y oxv ovxs X6- 
vog XLg s6xlv ovxs 6vva%XL%bg ovxs dXr\&r\g ovxs Slu xlvcov 
%QoSr)Xcov dSr\Xov 6vvdycov ovxs s%%aXv7tXL%bg xov 6V(i- 
%SQu6(iu%og, cpuvsqov s6xlv oxl dvv7to6xax6g s6xlv r) 
tTtodsL^Lg. 

Ka\ %ax s%sivr\v Ss xr\v S7tL§oXr\v dvv7taQ%xov r) %a\ 171 
\vs7tLv6r\xov svQr\60(isv xr\v ditoSsL^LV. 6 ydq Xsycov slvaL 
moSsL^Lv r\xoL ysvL%r\v xi$r\6LV aTtoSsL^LV r) siSL%r)v xlvu' 
UA' ovxs xr\v ysvL%r\v ovxs siSL%r\v aTtoSsL^LV xl&svul Sv- 
>uxov , cog V7t0(ivr\60(isv' Ttuqd Ss xuvxag dXXo xl voslv 
)v% svSsysxaL' ov% dqu Svvaxai xLg cog V7taQiov6av xl- 
HvaL xr\v aTtoSsL^LV. r\ (isv ovv ysvi%r\ aitoSsL^Lg avvTto- 172 
Haxog s6xl Svd xdSs. r\xoL sysi Xr\(i(iaxd XLva %ai XLva 

§ 172 ~ adv. dogm. II 345 et 383—384. 30 uXri&ovg T (rationis que dicitur esse vera): uXrj&sg G || 
i Ss %ul G: etsi T, %ul del. Bekk. 14 6vvu%tix&s Bekk., qui 
aaluit xovxiGtL 6vv. eicere || Sid zlvcdv biLoXoyoviiivmv T (per 
\medam manifesta) || uXrft&v iTtLtpoQuv om. T 24 dXXo om. T 108 IITPP&NEI&N 

i%LCp0Quv r) ovk sySL. %ui si (isv ov% s%el^ ov6s d%66sL£ig 
iCtiv' sl 6s Xr\(i(iatd xiva sysi %ui i%LcpoQuv zivcc, sitsl 
%uv xb d%o6sL%vv(isvov ovtco %al a%o6sL%vvov i%i (iSQOvg 
itixiv , sidi%r\ sGxai a7t68si'S,Lg' ov% uqu s6xl xig ysvL%r\ 

173 d%66sL%Lg. &kk ov6s sldwt). r\xoi yuQ xb i% xcov Xr\(i(id- 
xcov %ui xr\g i%LcpOQug 6v6xr\(iu ait6dsLE,iv iQovGLV, r) xb 6v- 
6xr\(ia xcov Xr\(i(idxcov (iovov ov&sxeqov 6e xovxcov iaxiv 
aitodsL^ig, cog %uQu6xr\6co ' ov% uqu e6xlv sl$L%r\ d%66Eil-Lg. 

174 xb (ikv ovv 6v6xr\(iu xb i% xcov Xr\(i(idxo)v %ai xr\g im- 
cpOQccg ov% i6XLV aTtodsL&g, %qcoxov (jlev oxl (i£Q0g xl s%ov6a 
cc6r\Xov, xovxs6xl xr\v i%LcpOQUv, u6r\Xog e6xul, oizeq axo- 
%0V el yccQ u6r\Xog i6xLV r\ d%66£i%Lg , uvxr\ 6sr\6sxuL xov> 
d%o6siE,ovxog avxr)v (iccXXov r\ exeqcov e6xul d%o6sL%XL%f). 

175 slxu %ai i%si %Qog xl cpa6iv slvai xr\v d%66sL^LV %ai %Qog 
xr\v inLcpOQaV) xd 6s %Qog xl %Qog sxEQoig voelxul, cog uv- 
xoi cpa6W) exeqov slvaL 6sl xb d%o6sL%vv(isvov xr\g d%o- 
6sit-scog' sl ovv xb 6v(l%equ6(iu i6XL xb d%o6sL%vv(isvov, 
ov vor\d"r\6£xaL r\ d%66EL%Lg 6vv xco 6v(i%squ6(iuxl. %ai yuQ 
r\xoL 6v(i§uXXsxul xl %Qog xr\v d%66sL^Lv suvxov xb 6v(i- 
7tEQu6(iu r) ov6u(icog' dXX' si (isv 6v(i^uXXsxul^ euvxov 

S6XUL i%%uXv7tXL%OV , SL 6h OV 6V(l^dXXsXUL dXXd 7tUQEX%£Ly 

ov6s (lEQog xr\g d^o^si&cog e6xul, i%si %d%sivr\v %uxu %u- 

176 QoX%r\v iQOVfisv slvui (ioy$r\Quv. dXl! ov6s xb 6v6xy\klu xcov 
Xr\(i(idxcov (ibvov d%66sL^Lg ccv sXr\' xig yuQ uv sl%ol to 1 
ovxco Xsy6(i£vov ( si r\(iSQu e6xl 9 cpcog e6xlv' uXXu (ir\v r)(i£Qa 
E6XLV 9 \cpcbg s6xlv\ r) Xoyov eIvul r) 6luvoluv oXcog d%aQ- 
xl£elv; ov% ccqu ov6e xb 6v6xr\(iu xcov Xr\(i(idxcov (tovov 
d%66sL^Lg i6xLV. ov6s r\ sl6L%r\ ccqu d%66sL^Lg v%06xu6lv 
e%el. si 6s (ir)x£ r\ El6L%r\ d%66sL^Lg vcpE6xr\%£ (ir\x£ i\ y£VL%r\ r 
%uqu 6e xuvxug ov% e6xlv ivvoEiv d%66£L%LV) dvv%o6xux6g 
i6XLV r\ u%66£L%Lg. 

§§ 173— 176~adv. dogm. II 385—390. 28 ?) LT : om. MEAB 6 Uxul T (erit) 7 uhxr\v om. T | 
r\ c^uvti]} T (quam ipsa) 9 in aliis T 10 tbv L 18 llovov 
Kayser T (solum) cf. v. 1. 21 : (lovav G 19 dXXu (ir)v — 20 cp&s 
latLv om. T 20 <p. I. del. Fabr. 21 (iovov T (solum): (lovov 
G 24 tuvtu EAB TnOTTn£2E£N B. 109 

"Exl ix rovrcov to dvv%6(Sxarov rf\g dnoSsi^scog sv- 177 
iGuv v%0(il(ivt\6xslv. 6i ydq scsxlv dnoSsL^Lg^ r\xoi cpaLvo- 
(iivr\ cpaLVO(iivov idrlv ixxaXv%XLxf) r) aSr\Xog dSf)Xov rj 
aSrjXog cpaLvo(iivov r) cpaLV0(iivr\ dSf)Xov' ovSsvbg Ss xov- 
\xcov ixxaXv%rtxf\ SvvaraL i%LvosLG&aL' dvs%Lv6r\xog aqa 
\\i<Sxiv. sl (isv ydq cpaivo(iivr\ cpaLvo(iivov ixxaXv%xixf) icsxiv, 178 
scsraL xb ixxaXv%x6(isvov a(ia cpaLv6(isvov rs xa\ aSrjXov, 
\\cpaLv6(isvov (tiv, i%s\ roLOvrov slvaL v%sri&r\, dSr\Xov Si, 
\ins\ SstraL xov ixxaXvtpovxog Kal ovx i£ savxov v%o%i%xsi 
y}(ilv aacpcog. si Ss aSrjXog dSf)Xov, avxr) Ssf)cssxaL xov ix- 
KaXvipovrog avxr\v Kal ovx scsxai sxxaXv%XLKr\ exiqcov, o%eq 
&cpidrr\KS rf\g ivvoiag rr\g d%oSei'E,ecog. Slcx Ss ravra ovSs 179 
aSr\Xog %qoSf)Xov Svvarat slvaL aitoSsL^Lg' aXli ovSs %qo- 
Sr\Xog dSr)Xov' i%e\ ydq %qog Tt lcsxlv, xd Ss %qog xl dXXf)- 
Xoig (SvyKaraXaiipavsraL, csvyKaxaXa(ifiav6(ievov xf\ %qoSf)Xco 
chtoSsi^SL to chtoSsLKvvd^aL Xey6(isvov %q6Sr\Xov stirai, cog 
TtsqLrqi^scj&aL rbv Xoyov xal (ir) svqlcSKsa&aL %q6Sr\Xov av- 
vr\v dSf)Xov d%oSsLKrLKf)v. sl ovv (if)rs cpaLVO(iivr\ cpaLVO- 
(livov iarlv f) d%6Ssi%Lg (ir)rs aSr\Xog dSr)Xov (if)rs dSr\Xog 
7tqoSr)Xov (ir)rs %q6Sr\Xog dSf)Xov, %aqd Ss ravra ovSsv slvaL 
XiyovGLv, XsKriov (ir\Sev slvaL rf)v d%6SsL%LV. 

Ilqbg rovroLg KaKslvo XsKriov. SLa%scpcovr\rai %sql T^g 180 
&%oSei£ecog' ol (isv ydq (ir\Ss slvaL XiyovcSLv avrf)v, cog oi 
ar\Sev oXcog slvaL cpdcSKOvreg, oi Ss elvai, cog oi %oXXol 
rcov Soy(iariKCov' r\(ielg Ss (if) (laXXov slvai avrr\v 7) (if) 
llvaL cpa(iiv. Kal aXXcog r) d%6SeL%Lg S6y(ia %dvrcog %eql- 181 
i%SLj %sql %avrbg Se S6y(iarog SLa%ecpcovr\KacSLv , coo*T£ %sql 
nd(Sr\g d%oSei£ecog dvdyKt\ slvaL SLacpcoviav. sl yaq rf)g d%o- 
Ssi^scog xov slvaL ksvov Xoyov evsKev 6(ioXoyov(iivr\g xa\ 
to slvaL xsvbv cSvvofioXoyeLraL, SfjXov orL oi d(t,cpLCS$r\xovv- 
xsg %sq\ xov slvaL xsvbv xa\ %sq\ rr\g d%oSei£ecog avrov 

§§ 177—179 ~ adv. dogm. II 391—395. 
§§ 180—181 ~ adv. dogm. II 327—334. 31 itsxLv alt. om. T 3 Ssrpr\GsxaL EAB 8 cvyxaxaXaii- 
§avo(iivcov EAB || xf\ Bekk. : x& G 10 7tQ6Sr\Xov a<bxr\v G: slvai 
T (cum . . . non inveniatur esse non manifesti demonstrativa): 
TtgoSriXov xr\v Bekk. 14 dicendum est ergo T 110 nTPP&]srEi£N 

d(icpL6(5r\xov6Lv' %u\ tceqI xwv uXXcov Soy(iuxcov, chv el6lv 
ul aitoSEL&iQ , 6 uvxbg Xoyog. ita6a xolvvv dnoSst^tg d(i- 

182 cpL6$r\xsZxuL %u\ iv StucpcovLu eOxlv. etiel ovv uSr\X6g eoxlv 
r) UTtoSsL^Lg Slu xr)v SLucpcoviuv xr)v tveql uvxr\g (xcc yuQ 
Stucpcovu^ %wd~b SLUTtscpcovrjxuL^ uSr\Xu eoxlv), ov% s6tlv e£ 
suvxr)g. TtQOvnxog dX)! i'E, UTtoSsiE.Ecog ocpsiXsL j\(iiv Gvvloxa- 
6&ui. r) ovv ditoSsL^Lg 6V r\g %axa6%svu£sxuL r\ U7t6SsLE ) Lg, 
6(ioXoyov(iivr\ (jlev %u\ TtQOVTtxog ov% eOxul (£r\xov(isv yuQ 
vvv si eOxlv ditodEL^Lg oXcog) , SLucpcovov(iivr\ Sh %ul uSr\Xog 
ovOu 8£r]G£XUL UTtod£Lt-£cog uXXr\g, %d%£ivr\ uXXr\g, %ul (ii%QL$ 

UTtELQOV. ddvvaXOV Sh UTtSLQU UTtoSsL^UL' dSvVUXOV CCQU 

183 TtUQUGXr)GUL OXL EGXLV- U7t6SsLELg. dXX OllSh SlCC Gr](l£LOV 
SVVUXUL £Y.%uXvTtX£G$UL. £r\XOV(livOV yuQ XOV SL £0X1 6r\- 

(ielov, %ul u7toSsiE ) Ecog xov 6r](isiov Sso(iivov TtQog xr)v 
suvxov VTtuQt-LV, b Sl dXXr\Xcov £VQLG%£xai XQOitog^ xr)g (ihv 
uTtoSsi^scog 6r\(isiov Sso(iivr\g, xov Sh 6r\(isiov "KuXlv utco- 

Ssi^ECOg' OTtEQ UXOTtOV. SlCC Sh XUVXU OvSe £TtL%QLVUL SvVU- 

xov eGxl (xr\v) TtEQL xr)g dnoSsi^scog SLucpcoviuv, ins\ %Qr\£si 
(ihv %QLxr]QLOv r) ini%Qi6ig, £r\xr\6scog Sh ov6r\g nsQL xov si 
egxl %Qixr]QLOv^ cog TtuQEGxr]Ga(i£v, %ul Slu xovxo dnoSsi^scog 
xov %QLxr]QLOV Sso(iivov xr)g SsL%vvov6r\g oxl eGxl xl %QLzr\- 
qlov, b SLuXXr\Xog XQOitog rr)g ditOQLag evqlGxsxul itdXLV. 

184 el ovv (ir\xs Sl UTtoSsi^scog (ir\xs Slu 6r\(isiov (ir\xs Slc\ 
%QLxr]Qiov eGxlv VTtO(JLvr)ouL oxl egxlv dnoSsL^Lg , dXX' ovS* 
i'E, £uvrr)g TtQoSr]X6g ioxLV, cog TtuQ£Gxr]Gu(i£v , d%uxuXr]7txov 
eGxul el egxlv UTtodEL^Lg. Slu Sh xovxo %ul dvvTtaQ%xog 
eGxul r) UTtoSsL^Lg' vsvor\xuL (ihv yuQ Gvv x& UTtoSsL%vvvui^ 
UTtoSsmvvvuL Sh ov% ccv Svvulxo (ir) %uxuXu(ji{}uvo(iivrj. 
SionsQ ovSh ditoSsL^Lg sgxul. 

185 Tuvxu (ihv cog iv VTtoxvTtcoGSL %u\ TtQog xr\v UTt6SsLE s LV\ 
UQ%i6SL XsXiy&uL. oi Sh Soy(iuxL%o\ xovvuvxlov %uxu6%svu- 
£ovxig cpu6LV, oxl tJtol UTtoSsL%XL%oi el6lv ol %uxu xr)g dito- 

§ 185 ~ adv. dogm. II 465. 31 (isv ovv T {quidem igitur) 9 xr)v add. Bekk. (cf. T! 
dissonantiam que est) 10 i7tl%Qi6Lg G : SLucpcovlu T (dissonantia) 
14 (irjrs Sl' d7toSsi^sa>g om. T 16 TtQoSrjlog T (ex se ipsa ma- 
nifesta): 7tQoSr\Xov G TII0TTII&2E&N B. 111 

6siJ-scog i]QCOxr\(iivoL XoyOL r\ ov% a7to6sL%XL%oi' %a\ si (isv 

0V% aTtoSsLKTlKOL, OV 6vvaVXaL 6sL%VVVUL OXL 0V% SCXLV r) 

aitodEL^Lg' el 6s d%o6EL%XL%oi sIglv, avxol ovxol xf\v vito- 
CxaCLV xf\g aTtodsL^scog i% TtEOLXQOTtfjg EicdyovCiv. o&ev %aL 186 

XOLOVXOV CVVEQCOXCOCL X6yOV' £L ECJXLV CCTtoSEL^Lg^ ECXLV CCTtO- 

6sL%Lg' el ov% scixLv aTtodsL&g, ecxlv aTtodsL^ig' x\xol 6h 
eCxlv aito^EL^Lg r) ov% eCxlv OTto^SL^Lg' eCxlv aoa a,7t66EL^Lg\ 

i ccTtb 6s xf\g avxfjg 6vvd(iEcog %al xovxov eqcoxcoCl xbv Xo- 
yov' *xb xolg dvxL%£L(iivoLg sit6\xsvov ov (iovov dXr\&ig 
icxLV, dXXa %al dvay%alov' avxi%SLxaL 6s xavxa dXXf)XoLg 
^scjxlv a7t66sL^Lg — ov% eCxlv d7t66sLS,Lg > \ cov s%axsQCp d%o- 
Xov&sl xb slvaL aito^EL^LV eCxlv aoa a7t66sL^Lg\ svsCxl 187 
(jlev ovv TtQog xavxa dvxLXiyuv , olov yovv, ETtsl (ir\ vo(ii- 
£o(iiv XLva Xoyov slvai a7to6sL%XL%6v , %al xovg %axd xf\g 
aTto^EL^scog Xoyovg ov Ttdvxcog cpapsv a7to6sL%XL%ovg slvai 
dXXa cpaivsC&aL i](iiv TtL&avovg' ol 61 TtL&avol ov% i£ 

! dvdy%r\g slclv d7to6sL%XL%oi. si 61 aQa %a\ a7to6sL%xL%oi 
eIclv (oTtEQ ov ^LafiEfiaLOvyLE&a) Ttdvxcog %al dXrj&ELg. dXr\- 
&ELg 6i slCl XoyOL 6l aXrfocov dXrftsg cvvdyovxsg' ov%ovv 
dXrj&rig icxLv avxcov r) STtLCpoQa. f\v 6i ys avxr\ *ov% sCxlv 
aQa dTto^ELtjLg 9 ' (aXr\&£g) aQa sCxl xb *ov% eCxlv d7t66£Lt) > Lg > 
i% 7tSQLXQ07tf\g. 6vvavxaL 61 ol Xoyoi, ^a&aTtSQ %a\ xd 188 
%a&aQXL%a cpaQ(ia%a xalg iv xco Cc6(iaxL v7to%SL(iivaLg ftXaig 
iavxd cvvEtldyEL^ ovxco %a\ avxo\ xolg dXXoLg XoyoLg xoig 
a7to6sL%XL%oig slvai X£yo(iivoLg %a\ iavxovg Cv(iit£QLyQacp£Lv. 
xovxo yaQ ov% ecxlv d7t£(icpaivov , inu %a\ r) cpcovf\ avxrj 
r) *ov6iv eCxlv dXr\&ig' ov (iovov xcov dXXcov £%aCxov dvaL- 
qel, dXXd %a\ iavxf\v i%£ivoig cv(i7t£QLXQi7t£L. o xs Xoyog 
ovxog 6vvaxaL 6£i%vvC&aL dcvva%xog f £t eCxlv aTto^ELl-Lg, 
ecxlv aito^EL^ig' el ov% ecxlv aTto^EL&g, eCxlv a7t66£L%ig' 
r\xoL 61 ecxlv r) ov% eCxlv' eCxlv aQa\ %a\ 6ia tiXelovcov 
(iiv, cog 6e TtQog xb TtaQOv aQ%ovvxcog 6l& xov6e xov ini- 

§ 186 ~ adv. dogm. II 466—469. 
§ 187 ~ adv. dogm. II 473—478. 
§ 188 ^ adv. dogm. II 480. 11 dXji&hg add Gen. 12 Ka&dita q %a\ scripsi : %a\ Ku&drtSQ 
MLEB: %u&djiEQ AT 16 xovto dh T (hoc autem) 112 nrpp&NEi&N 

189 %ELQf](iaxog. si vyiig i6XL xb 6vvr\u(iivov xovxo *sl e6xlv 
&7t6dsi£tg, e6xlv ccTtodsL^ig', Sel xb dvxL%si(isvov xov iv 
avxco Xr)yovxog^ xovxicxv xb *ov% e6xlv a7t6SsL^Lg\ (id- 2 
ys6&ai xco *e6xlv aTtoSsL^Lg 1 '' xovxo yaq itixi xov 6vvr\(i(ii- 
vov xb r\yovusvov. aSvvaxov di iaxi %ax* avxovg 6vvr\u- 
(livov vyikg Elvai i% uayp(iivcov aS,Lcoudxcov 6vvs6xcog. xb 
usv yaQ 6vvr\(i(iivov i%ayyiXXsxaL ovxog xov iv avxco 
r\yovuivov slvaL %al xb Xr\yov^ xd Ss (laypusva xovvavxiov, 3 
ovxog xov sxioov avxcov 67tOLOvSr\7toxs dSvvaxov slvat xb 
XoLTtbv VTtccQiSLv. bvxog aQa vyLOvg xovSe xov 6vvr\uuivov 
*si eCxlv ccTtodEL^ig, s6xlv ditoSsi^Lg ov SvvaxaL vyisg slvaL 
xovxo (xby 6vvr\u(iivov *si ov% e6xlv anoSsL^Lg^ eCxlv dito-n 

190 SsL^Lg. 9 itakLV S 9 av 6vyycoQOvvxcov r\ucov %a$ vito&sGLv 
vyLsg slvaL xoSs xb 6vvr\u(iivov *si ov% s6xlv dnoSsLfyg, 

E6XLV CCTtodEL^Lg 9 , SvVaXaL 6VVV7tdQJSLV XO *SL E6XLV dnoSsL^Lg 9 
XCp ^OVX E6XLV CC7t6dEL^Lg\ EL Sh SvvaxaL aVXCO 6VVV7taQ- 

%elv, ov (ndysxaL avxco. iv aQa xco *si e6xlv dnodsL^Lg, 
s6xlv dnoSsL^Lg 9 6vvt\uuivcp ov udysxaL xb dvXL%si(LEvov 
xov iv avxco Xf)yovxog xco iv avxco r)yov(iivcp, to6xs ov% 

191 s6xaL vyLsg 7tdl.Lv xovxo xb 6vvr\uuivov , i%sivov %axd 
6vyycoQr\6LV cog vyiovg XL&£(iivov, (ii) uayouivov Ss xov 1 
*ov% k'6XLV anoSsL^Lg 9 xco *e6xlv dTtoSsL^Lg'. ovSs xb Sle- 
fevyuivov vyisg E6xaL xb *r\xoL s6xlv anoSsL^Lg r) ov% s6xlv \ 
aTtoSsL^Lg 9 ' xb yaQ vyLEg SLS^svyuivov inayyiXXsxuL K sv xcov \ 
iv avxo) vyisg slvaL, xb Ss XoLTtbv r) xd XoLTtd tysvSog r) ' 
ipsvSr) (isxd udyr\g. r) ELTtSQ vyiig i6XL xb SLs£svy(iivov , tl 
TtdXtv cpavXov svQi6%sxaL xb ( si ov% e6xlv aTtoSsL^Lg, s6xlv ' 
anoSsL^Lg' 6vvrj(i(iivov , i% (ia%o(Aivcov 6vvs6xcbg. ov%ovv 
a6v(icptovd xi i6XL %a\ dXXr)Xcov avaLQEXL%d xd iv x& Xoyco 

192 tc5 7tQOSLQrj(iivco Xrj(ji(iaxa' Slotieq ov% e6xlv vyirjg 6 X6- 
yog. dX)i ovSs oxl d%oXov&EL xl xolg dvxi%SL(iivoLg Svvav- » 
xai SsL%vvvaL, (jLrj s%ovxsg %QLxr\QLOv d%oXov&iag, cog insXo- 
yi^dfie&a. 

26 tovto Ss T Qloc autem) cf. v. 16 1 t6 add. Gen. 
(hoc coniunctum T) 9 tovto MLT: t6 vnb EAB 10 (irj fta- 
%oy,ivov Sh secl. Kayser 20 post xl T add. tam aliquid 
(mg Tt?) 21 dXr\&8Lug T (veritatis) TnOTTIT£EE£N B. 113 

Tavxa 8s i% nEQLOvGiag Xiyo(i£v. el yao nt&avoi (iiv 
slGlv ol VTiso xr\g dnodEL^Ecog Xoyoi (sGxcoGav yaq), mfta- 
val ds xai ai Ttqbg xr\v anodsi&v Xsy6(isvaL inL%EiQr\GELg, 
iniysLv dvdyxr\ nai nsQi xf\g dnod£L£scog, (ir\ (idXXov slvai 
&7t6dei£iv r) (ir\ slvai Xiyovxag. 

lS' nsoi GvXXoytGficbv. 
Alo %ai nsoi xcov <d , QvXov(iivcov GvXXoyLG(icov vGcog 193 

TtEQLXXOV EGXLV SLE&EVaL, XOVXO (IEV GV(l7tEQLXQE7tO(lEVCOV a\)- 

xcov xrj VTtccQl-EL xf\g dnodsL^scog (Sf\Xov yaQ oxl i%SLvr\g (ir) 
jvGrjg ovdh dnodsLXXLxbg Xoyog ycoQav e%sl), xovxo Se xai dvvd- 

USL 6lc\ XCOV EflTtQOG&EV r)(lLV XsXsy(livCOV CCVXELQrjXOXCOV 

r\(icov (146 sqq.)nQog avxovg, oxs nsoi xr\g naQoXxf\g dLaXe- 
y6(isvoL (li&odov XLva iXiyo(isv 6l r\g ivdi%sxaL SsLXVvvai^ 
itL Ttdvxsg ol dnodsLxxLXoi XoyoL xcov xs Hxcolxcov xai xcov 
nsQL7taxr\XL%cov ccGvvanxoL xvy%dvovGLv ovxsg. i£ ini(iixQOv 194 
Vs ov %elqov LGcog xai ISCa nsQi avxcov dLaXafisLV, insi (id- 
UGxa in avxolg (liya cpQovovGLV. noXXd (isv ovv sGxl 
XiysLV xb dvvnoGxaxov avxcov vno(iL(ivr\Gxovxag' cog iv 
hnoxvncoGSL ds ccqxel xf\8s xrj (iE&6dcp %Qr\G&aL xaxd avxcov. 
U£co Ss xai vvv nsoi xcov dvanodsLxxcov' xovxcov yaQ 
}cvaLQOV(iivcov xai ot XoLitoi Gvfinavxsg XoyoL dLaxQinovxai, 
•:r\v dnodsL^Lv xov Gvvdysiv dn avxcov s%ovxeg. 

*H TtQOxaGLg xolvvv av"xr\ *nag av&Qconog £coov' ix 195 
:cov xaxd (liQog inaycoyLXtog fisfiaLOvxav' ix yaQ xov 2Jco- 
\iQaxr\v av&QcoTtov ovxa xai £coov slvaL, xai HXdxcova 
\iiolcog xai Alcova xai ExaGxov xcov xaxa (JiiQog, dvvaxbv 
IvaL Soxel dLafisjiaLOvGd-aL xai oxl nag av&QCOTtog £coov 
\Gxlv, cog el %dv sv xl xcov xaxa (liQog ivavxLov(isvov cpai- 
>olxo xolg ccXXoLg, ovx sGxlv vyLr)g r\ xa&oXov TtQOxaGLg, 
>lov yovv, irtsi xa [isv TtXnGxa xcov ^cocov xr)v xdxro yivvv 
uvel* (iovog 8h 6 KQOxoSsLXog xr\v dvco^ ovx eGxlv dXr\&r\g 
) ^Ttav £coov xr)v xdxco yivvv xlvel' TtQoxaGig. oxav ovv 196 27 uTtodsL&v G: avtr)v T (non magis ipsam esse quam) 
'.2 Xsyo(iiv(ov MA 33 r)(i&v MEABT (contradicentibus nobis) : 
\iiiv L 5 licet T (ZvegxlH) 8 Xiya T (dico) 10 l%ovxss om. 
I sed spat. 8 lit. rel. 12/13 Gamgdtriv EAB: G<oY.Qdtr\ ML 

Sextua Empiricus I. $ 114 IITPPSiNEI£N 

i 
Xiyco6L *nag av&Qconog ^coov^ 2co%Qaxr\g d' av&Qconog, 
Sco%Qdxr\g aoa £o3ov' ? i% xf\g %a$6Xov nooraGecog xf t g *nag 
avdocoTtog £coov' xr\v %axd (i£Qog nqoxaCiv Gvvayuv fiov- 
X6(ievol, xr)v K Eco%Qaxr\g aqa £coov\ r) 6r) §£paLcoxL%r\ xrjg 
oia&oXtTifjg 7tQOxa6£cbg sgxi %axd xbv inaycoyL%bv xqotcov, 5 
cog vn£(ivrj6a(i£V, sig xbv 6LaXXr\Xov i(ininxov6L Xoyov , xr\v 
(isv i KaQ , oXi%r\v %Qoxa6iv 6Y s%a6xr\g xcov %axd (iSQog^ ^> 

197 i% xf]g na&oXwrjg 6vXXoyi6xmcog. naQanXr\6icog 6s %ai ini 
xov xoiovxov Xoyov *Zco%Qaxr\g av&QConog, ovdsig ds dv- 
&Qconog xsxQanovg, 2co%Qaxr\g &Qa ov% s6xi xsxQanovg' 
xr\v (isv ( ovdslg av&Qconog xsxQanovg' nQoxa6iv i% xcov 
%axd [isQog snaycoyi%cog $ovX6(ievol fisfiaLOvv^ s%a6xr\v 6s 
xcov naxd {iSQog i% xf)g *ovdsig av&Qconog xsxqdnovg' 6vX- 
Xoyi^£6&aL ftsXovxsg, xf\ %axd xbv 8idXXr\Xov dnoqia nsQi-i 

198 ninxov6iv. b(ioicog 6s icpodsvxsov %ai xovg Xomovg xcov 
naqd xolg IIsQLnaxr\XL%OLg Xsyofisvcov dvanodsi%xcov. dXXd 
%ai xovg xoiovxovg *si r\(iEQa £6xl, cpcog S6xiv*' xo xs yaQ 
f si r\(i£Qa s6xi, cpcog e6xl 6vva%xv%6v i6xiv, cog cpa6i, xov 
'cpcog s6xv\ xo xs *cpcog s6xl (isxd xov ( r\(i£Qa s6xl §e- 
f3atcoxL%6v i6xi xov *si r\(i£Qa s6xl, cpcog e6xlv'. ov yaQ 
dv vyLsg ivo(ii6&r\ xb nQOSiQr\(i£vov 6vvr\(i(isvov slvai^ sl 
(ir\ nQOXEQOv xs&scoQrixo 6vvvnaQyov dsi xb *cpcog s6xi 

199 xco *r\\kSQa s6xiv* . si ovv Sel nQO%axsLXr\cpEvaL, oxi r\(iEQag 
ov6r\g ndvxcog e6xl %ai cpcog, sig xb 6vv&SLvaL xb *ei r\(iSQa 
S6XL, cpcog e6xl 6vvr\(i(iivov , did 6s xov 6vvr\(H(iSvov xov- 
xov 6vvdy£xaL xb oxl r\(iEQag ov6r\g cpcog E6XLV y xr\v (jlev 
6vvvnaQ^LV xov r\(i£Qav slvaL %ai xov cpcog slvai 6vvdyov- 
xog xov *sl r\(i£Qa e6xl^ cpcog £6x1 6vvr\(i(i£vov o6ov ini 
xco nQOK£L(iivcp dvanodsinxco , xb 6s 6vvr\(i(isvov xf\g 6vv- 
vnaQ^scog xcov nQOELQr\(i£vcov ($£paL0v6r\g, %dvxav&a 6 dLaX- 

26 xqotcov T (modum) 27 lacunam indic. Bekker, quam 
recte sic fere explendam censet (tiQog < s i7tay<oyL%avs @e@aLovv- 
rfi?, avvdyovxsg dl k%daxr\v x&v naxd (liQogy-. (liQog €x xf\g 
xr\v dh %axd (liQog Paris. Suppl. 133 ex coniectura (cf. Mus. 
Rhen. LXIV p. 253). 1 post dmU. add. T xqotcov (modum) 
4 xs om. T 6 xs G: Sh T (autem) 9 xs&smQrixo ML: xs&tmQOLXo 
EAB 11 xb primum om. L 13 oxl del. Bekk. || %6xlv Pasquali: 
slvaL G : om. T 17 xtov nQOSiQrftiivav G : xovxcov T (eorum) TnOTTn£2E£N B. 115 

ir\Xog tQOTCog xf)g anoQiccg dvaxQi%ei xr)v v%o6xa6LV xov 

jdyov. ofiolcog 8e xai e%i xov xolovxov Xoyov *el r)(iiQa 200 

\6xl, cpcog e6xlv' ovyi 8h cpcog e6xlv' ovx aqa r)(iiQa e6xlv\ 

\x (lEV yaQ xov (ir) dvEV cpcoxbg i](iiQav &£C0Q£L6&aL vyihg 

\v slvaL voKiL6&Eir\ xb *si r)(i£Qa e6xl, cpcog e6xl 6vvr\(i- 

livov, cog slys xatf v%6&e6lv r)(iEQa (ihv cpavdr] %oxi, cpcog 

Ve (ir), ipsvdog av Xsy&ELr] xb 6vvr](i(iivov slvaL' o6ov 8h 

ml xco 7tQOELQr\(isvcp dva%o8sixxco xb (ir) slvaL r)(iEQav cpco- 

:bg (ir) bvxog 6lcc xov *sl r}(i£Qa e6xl, cpcog e6xl 6vvdys- 

:ccl, co6iE sxdxsQOv avxcov %Qog xr)v savxov pspaico6LV 

[Qy&L xov xb exeqov fisfiatcog siXf)cp&aL) Xva 8l avxov 

U6xbv ysvrjxaL xaxa xbv 8LaXXr]Xov xqo%ov. dXXd xai sx 201 

ov (irj Svva^&aL dXXi]XoLg 6vvv%dQ%ELV XLvd^ olov r)(ii- 

tav, sl xvyoL, xai vvxxa^ xo xs d%ocpatLxbv xr)g 6v(i%Xoxf)g, 

,6 *ov% r)(iEQa £0xi xai vvE, e6xl\ xai xb 8L££svy(iivov, xb 

r\xoL r)(iiQa e6xlv r) vvl- e6xlv\ vyLr) vo(il£olxo dv slvaL. 

\xXXd xb ((A>r)} 6vvv%aQy£LV avxa fi£fiaL0v6&aL vo(il£ov6l Sid 

s xov aTtocpaxLXOv xr)g 6v(i%Xoxf)g xai xov 8L£^£vy(iivov, 

iyovxEg *ovyi i)(iiQa e6xl xai vvh, e6xlv' dXXd (ir)v vv£ 

6xlV ovx aQa r)(iiQa e6xlv'' ( r)xoL r)(iiQa e6xlv r) vv£ 

6xlv' dXXd (ii)v vv£ £6xiv' ovx aQa r)(iiQa e6xlv', r) ^ovyi 

e vvh, e6xlv' r)(iiQa aQa s6xlv . o&ev r)(islg %dXiv e%l- 202 

oyL^OLiE&a^ oxl el (iev %Qog xi)v fi£fiaico6Lv XOV 8L£^£Vy(li- 

ov xai xov xf)g 6v(i%Xoxf)g d%ocpaxLXOv yQrfeoiiEv xov 

.QOxaxELXr}cpivaL, oxl xd sv avxolg %SQLEy6(iLEva d^Lcofiaxd 

wxlv d6vvv%aQXxa, xb 8h a6vvv%aQxxa xavxa slvaL 6vv- 

ysLV 8oxov6l 8l6 xs xov 8LS^£vy(iivov xai xov xf)g 6v(i- 

\uoxf\g d%ocpaxLxov, 6 oV dXXf)Xcov £L6ay£xai XQO%og, (ir) 

\vva(iivcov r)(icov (if)x£ xolg %QO£LQrj(iivOLg XQO%LXotg %l- 

•xevelv dv£v xov xb a6vvv%aQxxov xcbv iv avxolg %EQL£yp- 

ivcov dh,Lco(idxcov xaxaXaf$£Lv, (if)x£ xb a6vvv%aQXXov av- 

ov 8Lafi£fiaLOV6&aL %qo xf)g xcov 6vXXoyL6(icov 8ia xcov 23 ag siye G : quodsi vere T (fort. dXX" eiye) 25 tb Gen. : 
|5 GT (in eo quod) 28 xq^sl T (indiget): %qt)£ov G: XQV^ SLV 
en. 1 dXXd — avtd om. T || llt) add. Gen. 4 r)toL — 5 fjiiiga 
<tLv om. EABT 7 ilev tcqos EAB: %Qbg lvIv MLT (si ad cer- 
ficationem quidem) 

8* 116 IITPP&NEI&N 

203 XQOitLXcov GvveQcoxr\Gecog. dioTteo ovx eypvxeg^ no&ev ccq$6- 
(ie&a xf\g TtiGxecog dia xb 7taXivdQO(iov , Xi£o(iev (ir\xe xbv 
xqlxov firjxe xbv xexaQxov (if\xe xbv 7ti(i7txov xcov dvano- 
deixxcov oGov eitl xovxoLg vitoGxaGLv eyeLv. 

ToGavxa (iev xa\ neol GvXXoyLGficov in\ xov TtaQovxog 
ccQyJaeL XeXiy&aL. 

te TteQl irtaycoyr)g. 

204 Ev7taQaitr\tov de elvai vo(it£co xa\ xbv %eo\ i%aycoyf)g 
XQOTtov. i%e\ yaQ d%b xcov xaxd (iiQOg %LGxovG&aL fiov- 
XovxaL 6l avxf\g xb xa&6Xov, rjxoL %dvxa imovxeg xa 
xaxd [ieQog xovxo %OLr\GovGLvr\ xlvcc. ccl£ ei (iev xlvcc^ dpipaiog 
eGtaL r) i%aycoyf\, ivdeypaivov xov ivavtLOVGftaL xco xa&oXov 
xlvcc xcov TtaQaleLTtOfiivcov xatd (li^og iv xrj i%aycoyf\' ei de 
%dvxa, ddvvaxa (ioyfif^GovGlv , aneiQcov ovxcov xcov xaxd 
fiiQog xa\ cciteQLOQicxcov. co6& oftxcog exaxiQCO&ev , olfiai, 
Gv[if5aiveL GaXeveG&aL xi)v i%aycoyf]v. 

Lg' TtSQL OQCOV. 

205 ^AXXd xa\ i%\ xrj %eQL oqcov di) xeyyoXoyia (liya cpqovovGlv 
ol Soy(iaxL%oi, r]v xco Xoyixco llbqel xf\g xaXov(iivr\g 
cpLXoGocpiag iyxaxaXiyovGLV. cpi^e ovv xa\ neQL oqcov 
oXiya i%\ xov naQovxog ei'%co(iev. 

IlQog TtoXXcc xoivvv iQr\GL(isveLV xovg oQOvg xcov 8oy(ia- 
xlxcov doxovvxcov, dvo xcc avcoxaxco xeqpaXaLa (&y 7teQLXrj7txL%a 

206 %aGr\g XiyovGiv dvayxaLOtr\tog avxcov i f Gcog evQr\GeLg' r) yccQ 
cog 7tQog %axdXr\tyLV r) cog %Qog SidaGxaXtav iv %ccGi 
TtaQadeLKVvovGL xovg OQOvg dvayxaiovg. idv ovv v%o- 
(ivr\Gco(iev, oxl %Qog ovdixeQOv xovxcov %Qr\GL(ievovGL 3 TteQLXQi- 
ipO(iev, ol(iai, TtccGav xr)v yeyevr\(iivr\v %eo\ avxcov %aQa 

207 xolg 8oy(iaxL%olg (laxaLOTtoviav. ev&icog ow, ei 6 (iev 
dyvocov xb oqlGxov ov% olog xi sgxl xb (ir\ yLVcoGxdiievov 
avxtp oQiGaG&aL, o 6e yLvcoGxcov, tUP OQL^6(ievog ovx ix 
xov oqov xb oqlGxov xaxeiXr\cpev dXX 1 iit\ 7tQ0xaxeLXr\(i- 

18 7tallv8QO(iov T (propter retrocedentiam): naXLvSQOfielvGt 
(llslv comp. script.) 23/24 uai xbv tfjg iitaycoyi]? tgonov T 
(et inductionis modum) 4 u add. T (que) 5 post 7tdGr\? add.' 
f\g Gen. 8 %Qr}6L(ie vovgl LT (utiles sunt) : %Qr\6L(Lev6ov6L ME AB! TnoTrnasE&N b. 117 (livco xovxco xbv oqov imGvvTe&einev , tvqoq %axdXr\ipLv xcov 
TtQayfidxcov o oQog ov% e6xiv &vay%aZog. %m yccQ inei 
ndvxa (iev 0Ql&6&ai fteXovxeg %a&a7ta£ ovdev oQitioiie&a 
Sid xr\v (elg) aneiQOV e%7txco6LV, xivd cVe xaxala(i(idveG&ai 
%al 8i%a xcov oqcov 6(ioXoyovvxeg ov% dvayxatovg TtQog 
%axdXr\tyLV xovg OQOvg aTtocpaivofiev , %a&* ov XQOitov xa 
(ir\ oQia&evxa %axeXr)cp&r\ , 8vva(ievcov r\(icov Ttdvxa %coQlg 
xcqv oqcqv %axaXa(i§dvetv , r) xa&aTta!- ovdev OQL66(ied-a 208 
[6*La xr\v elg diteiQOv e%7txco6Lv\ r) ov% dvay%aiovg xovg 
OQOvg a7tocpavov(iev. dia 8e xavxa ovSe TtQog didaGxaktav 
avxovg e^jQOL(iev dv dvay%aiovg' cog yaQ 6 TtQcoxog xb 
TtQccyfia yvovg 1'yvco xovxo %CQolg oqov, %axa xb TtaQanXr)- 
6lov %al 6 dida6%6(ievog avxb Svvaxai %coQLg oqov dida- 
%ftr\vai. exi ditb xcov 6ql6xcqv i%L%Qivov6L xovg 209 
OQOvg, %ai cpa6L (io%&r\QOvg oQOvg elvaL xovg ite- 
QLe%ovxdg xl xcqv (ir\ 7tQ06ovxcov xolg bQL6xolg^ 

i r\xoL 7ta6LV r) XL6iv. StoneQ oxav eX%r\ xig xbv av&Qco- 
nov elvai ^coov Xoyt%bv d&dvaxov r) £coov XoyL%bv 
&vr\xbv yQa(i(iaxL%6v, OTtov (iev (ir\Sevbg ovxog.dv- 
&QCQ7tov d&avdxoV) onov Se xlvcqv (ir\ yQa(i(iaxL%cov 
ovxcoV) cpa6l (io%&r\Qov elvaL xbv oqov. xd%a 8e %al 210 

5 dveTtixQLXoi ei6LV ot oqol Sid xr\v dneiQiav xcov %axd (ie- 
Qog, i£ cov iTtLKQive^&aL bcpeiXov6LV' elxa ov% av %axa- 
Xr\7txL%oi xe %al StSaxxL^ol xovxcov elev i$ cov irtLXQivovxai 
8r\XovoxL 7tQoe7teyvco6(ievcoV) eXye &Qa, %al 7tQ0%axeLXr\(i(ie- 

i vcov. Ttcog Se ovn av eXr\ yeXolov xb Xeyeiv cog oi oqol 
%Qr\6L(ievov6L TtQog %axdXr\i\)Lv r) 8i8a6%aXiav r) 6acpr)veLav 
oXcog, a6acpeiav r\(ilv i7tet6%v%Xovvxeg xo6avxr\v\ olov yovv, 211 
Xva xl %al 7taiS,co(iev , ei XLg TtaQa xov fiovX6(ievog ttv^s- 
6&aL el d%r\vxr\xaL avxco av&QCQTtog inl LTtitov 6%ov(ievog 

) %al %vva icpeX%6(ievog , xr\v iQcoxr\6LV ovxco 7t0Lr\6aLX0 f co 16 oQiaoiie&ct MEABT (diffinemus): 6ql£6(is&cc L 17 elg 
add. T (in infinitum) \\ ditoQov EAB 19 xafr* bv xqotcov G: 
quemadmodumenimT 22 secl. Bekk. 27 i7tLXQlvov6L MEABT 
(iudicant) : imv.QLvov6L L 34 dh T (fortassis autem et) : iihv Gr 
2/3 %axalr\7t%ol EAB 3 ££ T (a quibus ut v. 2) : icp ' Gr 6 %Qr\- 
eLiievaovaL MEAB cf. ad p. 105, 8. 9 obviavit T 118 IITPP&NEI&N 

£mv Xoyinbv &vr\xov , vov xcci i%L6xf)(ir\g 8skxl%6v , d%f)v- I 
xr\xo Goi ^opov yeXa6xi%bv %Xaxvo6vviov , i%L6xf)(ir\g %oXlxl- I 
xf\g 6ekxl%6v, ^coop &vr\X(p %QE{i£Xi6xin<p xd 6cpaLQoo(iaxa icpr\- 
(jQccKog, icpsX%6(isvov £opov xsxqcctcovv vXa%XL%6v; 9 %obg ov%'\ 
dv sXr\ %axayiXa6xog , slg cccpcctiiccv ovxco yvcoQt(iov %Qay(ia- I 
xog i(ifiaXoov xbv av&Qmtov dicc xovg OQOvg ; ovxovv aiQr\- I 

212 6xov slvcci xbv oqov o6ov i%i xovxoig Xsxxsov, tvt ovvl 
Xoyog stvcci Xsyoixo Stcc f$Qa%Etag v%0(ivr\6£cog slg\ 
svvoiav rjficcg dyoov xobv v%ox£xay(i£voov xaig cpco-\ 
vaig 7tQay(idxcov, oog 8f\X6v ys (ov yccQ^) i% xobv (il%qoo\ 
%q66&£v r)(iiv £LQr\(dvoov , elxs Xoyog 6 xb xi f)v slvai\ 
8r\Xcbv, elxs o fiovXsxai xig. %ai yccQ xi stixiv 6 OQog fiovXo- 
(isvoi TtaQMSxav sig dvf)vvxov i(i%i%xov6L Stacpcoviav^ r)v dia \ 
xr)v TtQoaiQEC lv xf)g yQacpr)g %aQir\(iL vvv^ stys %ai 8o%si 
SLaxQETtELV xovg OQOvg (o6a iv xovxoig nsoi xov diQr\6xov 
slvaL xbv oqov iXsyofisvy. To6avxa (isv %ai %soi oqcov d%6- 
1Qr\ (iol vvv XsXsi&ai. 

L%' %SQi 6LaLQS6£C0g. 

213 'E%si 8i XLVsg xobv 8oy(iaxL%cbv xr)v 8LaXs%xi%f)v 
slvai cpa6LV i%L6xf)(ir\v 6vXXoyL6XL%r\v i%aycoyL%r\v 
0QL6xL%r)v (8 La lq ex L%f)v}^ §leXeiQ"yi(iev 8e r)(i£Lg r\8r\, (aexcc 
xovg %eq"l xov %QLXr\Qiov %ai xov 6r\(i£iov %ai xr\g d%o8£i$Ecog 
Xoyovg, %£Qi xe 6vXXoyL6(icbv %ai i%aycoyf)g %ai %£oi oqcov, ov% 
dxo%ov f\yov(i£&a slvaL %ai %soi SiaLQEOEoog ^Qa^ia 8iaXa-' 
Pelv. yivE^&ai xoivvv xr)v 6LaiQE6iv cpa6L X£XQa%obg' 
r) yaQ 6vo(ia slg 6r\(iaLv6(isva 8LaLQ£L6d-aL r) oXov 
sig (i£Qr\ r) yivog slg £l'8r\ r\ sl8og slg xcc %a& £%a- 
6xov. oxl 8s ovSsvbg xovxcov s6xlv i%L6xf)(ir\ 6iaLQEXL%f), 
Qa8iov L6cog i^sX&uv. 

11/12 ccjtr\vtr\xaL coni. Bekk. : a7if\vvr\*£v Kayser coll. 
p. 495,28: obviavit T (cf. ad v. 9) 15 fors. ccadtpsiav 16 ov- 
%ovv — 1 7 XsHxiov om. T 18 creditur T 20 Sg — 21 slg. om. T 
20 oi> ML : oi)8s EAB 24 siys scripsi (licet videatur T) : si G 24 8 
suppl. T secutus (destruere diffinitiones quantum in hiis inutilem 
esse diffinitionem dicimus. Tot) 25 oqcov MEAB: oqov L 28 
inaycoyiy,r\v om. T 29 8iaiQstiY.f)v T (divisivam) : om. G 8 di- 
vidunt T TIIOTTII&SE&N B. 119 

7 
Lr\ TteQL xf\g bv6(iaxog slg 6r)(iaLv6(i£va diaioecsmg. 

Ev&icog ovv ta? sitL6xr)(i.ag xcov cpv6SL cpa6iv sl- 214 

vai, xcov ftsGst, Ss ovSaficog, %ai si%6xcog. r) (isv yaQ 

S7tL6xr)(ir\ (HflaLov xi %ai d(isxa7txcoxov 7tQccy(ia slvai &iXsL, xa 

i) Ss &i6EL {jaSiav s%el %ai sv(i£xa7txcoxov xr\v (i£xa(5oXr)v, xalg 

1 ivaXXayalg xcov &s6scov, ai el6lv icp r)(iLV, sxsQOiovfisva. 

i ETtsi ovv xd 6v6(iaxa &E6£i 6r\(iaivsL %ai ov cpv6EL (jtdvxsg 

1 yaQ av 6vvis6av itdvxa xd vrtb x&v cpcovcov 6r\(iaLv6(iEva, 

b(ioicog r 'EXXr\vig xs %ai $aQ$aQOi, itQog xcc %ai scp' r\(ilv 

5 slvai xd 6r\(iaLv6(isva olg dv fiovXcb(i£$a 6v6(ia6Lv(%aiy ixiQOLg 

dsi Sr\Xovv xs %ai 6r\(iaiv£Lv), itcog dv Svvaxbv SLr\ SiaLQE- 

XL%r\v bvoLiaxog slg 6r\(iaLv6(i£va £7tL6xf)(ir\v slvai; r) itcog 

E7tL6xr\(ir\ 6r\(iaLv6vxcov xs %ai 6r\(iaLVO(isvcov, cog 

oiovxai xivsg, r\ SLaXs%XL%r\ SvvaLX dv v7taQ%£Lv; 

lQ"' TtEQi bXov %ai (isQOvg. 

) nsoi Ss bXov %ai (iSQOvg SLaXs^o^isd-a (isv %ai sv xolg 215 
cpv6L%olg Sr\ Xsyo(iivoLg (=III98sqq.),!7tt SsxovTtaQov- 
xog Ttsoi xr\g Xsyo(iivr\g dLaLQE6scog xov bXov slg xd (iSQr\ avxov 
xdSs Xekxeov. bxav Xiyr\ xig SLaLQsi^&ai xr\v Ss%dSa sig (iovdSa 
%ai Svo %ai XQia %ai x£66aQa, ov SiaLQSLxaL slg xavxa r) 

5 Ss%dg. d(ia yaQ xco xb TtQtoxov avxr\g aQ&rjvaL (i£Qog, Lva 
%axd 6vy%coQr\6LV vvv xovxo Scq(iev, olov xr\v (lOvdSa^ 
ov%exl v7to%£LxaL r) Ss%dg , dXX' ivvia %ai bXcog exsqov xl 
TtaQa xr\v Ss%dSa. i\ ovv xcov Xolticov dcpaiQE6ig xs %ai 216 
SLaiQ£6Lg ov% d%b xr\g S£%dSog yivExaL dXt dito xlvcov dX- 

Xcov^ %a& £%a6xr\v dcpaiQ£6LV ix£QOLOV(iivcov. xd%a ovv 
ov% ivSiyjsxaL xb bXov SiaLQELV slg xd Xsy6(isva slvaL av- 
xov (iiQr\. %ai yaQ si SiaLQslxaL xb bXov sig (iiQr\, cpiXsi 
xa (iiQr\ EfiTtEQLEiE^&aL xco bXco tlqo xf\g SiaLQi6Ecog, ov 

t8 7tEQLiisxaL Se L6cog. olov yovv, iva ETti xf\g Ss%dSog 6xr\- 
6co(i£v TtdXLV xbv Xoyov^ xr\g Ss%dSog (li^og cpa6i Ttdvxcog 
sivaL xd ivvia' SLaiQElxai yaQ sig *ev %ai ivvia. dXXa %ai 15 %al add. T (et semper cliversis) 23 (LovdSa T (in 
unum ut v. 26): (ilccv G 31 eIvccl om. T cf. v. 22 3 yd$ T 
(enim): ovv G (quod v. 6 igitur T): yovv Bekk. 120 IITPP&NEI&N 

xd 6%xco 6(ioicog' Siaiqsixai ydq sig 6%xco %a\ Svo. %a\ xd 
stvxcc 6(ioicog %a\ '«£ %a\ Ttivxs %a\ xi66aqa %a\ xqia %a\ 

217 Svo %a\ ev. el ovv xavxa itdvxa iv xy 8e%dSv Tteqiiyexai, 
%a\ 6vvxt&i(ieva (lex 1 avxr\g 7tevxe%antevxr\%ovxa yivexai^ 
iv xolg di%a Tteqiiyexai 7tevxe%ai7tevxr\%ovxa' OTteq dxonov. 
ovxovv ovxe Tteqtiyexav iv xr\ de%ddi xd Xey6(isva avxfjg 
elvai (iiqr\, ovxe r) de%dg elg i%elva diaLoeiG&ai, Svvaxai 

218 cog oXov elg (iiqr\, d (ir\6e oXcog iv avxrj &ecoqelxat. xd 6e 
avxd a7tavxr\6exai %a\ iitl xcov (leye&cov, oxav xb 6e%a7tr\yy 
(liys&og, el xvypi, Siaiqeiv i&iXot, xig. ofm iv6iyexat ovv 
t6cog Siaiqeiv ov6s oXov elg (iiqr\. 

% %eq\ yevcov %a\ siScov. 

219 Ov%ovv 6 7teq\ xcov yevcov %a\ xcov eidcov VTtoXsiTtsxai 
Xoyog, Ttsqi ofi TtXaxvxeqov (iev iv dXXoig ^taXe^ofie&a 
(cf. p. XXVII), cog iv 6vvx6(ico 6e vvv xavxa Xi£o(iev. ei (iev 
ivvor\iiaxa elvai xd yivr\ %a\ xd ei'6r\ Xiyov6iv^ al %axd xov 
r)ye(iovi%ov %a\ xr)g cpavxa6iag imyeiqifieig avxovg diaxqe- 
7tov6iv' ei 6e idiav v7to6xa6iv avxoig a7toXei7tov6iv, xi Ttqbg 

220 tovto iqov6iv; ei e6xi xd yivrj, r\xoi xo6avxd i6xiv o6a xd 
ei'6r\, r) ev i6xi %oivbv ndvxcov xcov eidcov avxov Xeyo(iivcov 
elvai \el8og r\yovv\ yivog. si (isv ovv xo6avxdi6xi xd yivr\ o6a 
xd si'8r\ avxcov^ ov%ix* dv eir\ %oivbv yevog, o eig avxd 8iai- 
qeQ"f\6exai. ei 8e *ev elvai Xiyoixo iv 7ta6i xoig eX8e6iv avxov i 
yivog, r\xoi oXov avxov e%a6xov eldog avxov (lexeyet r) (ii- 
qovg avxov. aXX' bXov (ihv ov8a(icog' d(ir)yavov ydq i6xiv 
ev xi vndqypv (ivy dXXco %a\ dXXco %axd xavxb 7teqiiye6&at ov- 
xcog cog oXov iv e%a6xcp ftecoqefo&ai, xcov iv olg elvai Xiye- 
xai. ei de (liqovg, Ttq&xov (ihv ov% d%oXovQ"r\6ei xco ei'6et i 
xb yevog Ttccv, cog V7toXa(if$dvov6iv , ovde 6 dv&qcoTtog e6xai 
£coov dXXd (liqog ^wov, olov ov6ia, ofo de e(ityvypg ovxs 

221 ai6ftr\xi%r\. slxa (livxoi, %a\ r\xoi xavxov Xiyovto dv (jlsx- 9 
s6yr\%ivav Ttdvxa xd si'dr\ (liqovg xov yivovg avxcov, r) sxiqov 

t 10 slvai om. T cf. ad p. 107, 31. 15 dnoXeiTtetav EAB 
23 om. T del. Bekk. 25 afaov del. Kayser 26 yivog ML: 
tb yivog EAB 28 iv add. T || %axd tavtb MEABT (secundum 
idem): xat' avtb L 1 %al om. T TnOTTn^SE^N B. 121 

%a\ itEQOv. dXXa xavxov (isv ov% Ev8i%sxaL dia xa %qo- 
SLQr\(iiva. el 8s dXXov %a\ aXXov, ovxs opoicc dXXr\Xoig 
sGtai xa ei'8r\ %axd yivog^ oneq ov 7tQoG8i£ovxaL, aneiQov 
xe eGxav yivog s'%aGxov elg djtSLQa xe(iv6(ievov (ov (iovov 
xcc ei'8r\ ccXXa %a\ xcc %a& s%aGxov, ev olg %a\ avxoZg (isxa 
xcov siScov avxov ftscoQsZxaL' ov yaQ (iovov av&Qcoitog dXXd 
%a\ £coov 6 Aicov elvav Xiyexai). ei 8e xavxa axoita^ ovSk 
%axd (liQog (iexiG%r\%e xcc ei'8r\ xov yivovg avxcov evbg ov- 
xog. ei 8e (ir\xe oXov (iexiG%r\%ev enaOxov el8og xov yivovg 222 
(irjxe (iSQOvg avxov, Ttcog av Xiyoixo %v elvai yivog iv rtccGL 
xoZg elSsglv avxov^ coGxe %a\ eig avxcc 8iat,Qei6&aij xdycc 
ov% ccv sjol xig Xkyeiv (ir\ ovy\ dvaitXaGGcov xivag ei8co- 
Xonoir](5eig, ctl xatg i%eivcov avxcov avemxQLXOig Siacpcoviaig 
%axd xccg G%eitxL%ag icpoSovg %SQiXQaitr\Govxai. 

TLobg 8e xovxoig %d%eZvo Xe%xiov. xd ei'Sr\ xola r) 223 
xoZd eGxLv' xovxcov xcc yivr\ r\xov %a\ xola %a\ xoia, r) xoZa 
(iev xoZa 8e ov, r) ovxe xoZa ovxe xoZa. olov im\ xcov 
xlvcov xcc (iiv eGXL Gcoiiaxa xcc Se aGcoKcaxa^ %a\ xcc (ihv 
dXr\$r\ xcc 8e ipevSfj, %a\ evia (iev Xev%a, ei xvyoL^ evva 8e 
(liXava, %a\ evLa (iev (liyiGxa evia Sk G(iL%Qoxaxa, %a\ xa 
dXXa 6(ioicog, xb x\ Xoyov evenev, o cpaGLv eivai XLveg yevL- 
%cbxaxov, r) ndvxa eGxaL r\ xd exeQa r) ovSiv. dX)? ei (iev 224 
ovSiv eGXLv oXcog xb x\, ovSe xb yivog, itiQag eyeL r) £r\- 
xr\GLg. ei Se ndvxa eivai Q^eir^^ TtQog xco dSvvaxov elvaL 
xb Xey6(ievov, %a\ xcov eiScov %a\ xcov %a& e%aGxov iv olg 
eGxv 8er\GeL ndvxa elvat. cog yaQ, e7te\ xb £coov, cog cpaGiv^ 
ovGia eGx\v e'(ityv%og aiG&rjXL^f]^ e%aGxov xcov ei8cbv 
avxov %a\ ovGia elvaL XiyexaL %a\ e'(iipviog %a\ aiGd-7\XL%f), 
oftxcog ei xb yivog %a\ Gco(id eGxL %a\ aGc6(iaxov %a\ xpevSeg 
%a\ dXri&eg %a\ (liXav^ ei xvyoL^ %a\ Xev%bv %a\ G(iL%Qoxaxov 
%a\ (liyiGxov %a\ xaXXa itdvxa^ e%aGxov xcov ei8cov %a\ xcov 
%a& e%aGxov itdvxa tGxai' oiteQ ov ftecoQeZxaL. tyevSog 
ovv %a\ xovxo. ei 8e xd exeQa (iova iGxi, xovxcov xb yi- 225 7 avxd T (et ipsa) 8 avtmv T (eorum considerantur) 8 ov 
yag — 9 Xiystcu om. T 19/20 t&v tivav G: quorundam T 
(tivdbv?) 25 ^oi AB 26 ta> MET (cum eo quod): tb LAB 
28 8er\6SL 8s T (oportet autem) 122 IITPP&NEI&N 

vog tcov XoLTtcov ovk e6tccl yivog^ oiov sl 6co(icc to t1, tcqv 
a6(0[ittT<JOV , kol £t Xoytxov t6 £cooi>, tcov cUoycov, CO£ fi?JT£ 
cc6cq(icct6v ti slvccl £coov firjTE aXoyov, kccl STti tcqv ccXXcqv 

OflOLCOg' OTtSQ CLTOTtOV. OVKOVV OVTE KCCL TOLOV KCCL TOLOV 

to yivog, ovte tolov (ihv tolov Se ov y ovte (ir\v ovte tolov 
ovte tolov Svvcctccl eIvccl [yivog\ ' el 6s tovto, ovSe £6TLV> 
oXcog to yivog. el Se Xiyoi Tig otl Svvcc(iel %ccvtcc s6t\ 
to yivog, Xi£o(isv, cog to Svvcc(iel ti ov Sel tl kccl svsoyELcc 

ELVCCL, oloV OV SvVCCTCCL TLg yOCCflHCCTLKOg SIVCCL EL (1% kol 

ivsoysLcc. kccl to yivog ovv sl Svvcc(isl tcccvtcc icruV, sqco- 

TCQ(IEV CCVTOVg ti S6TLV EVSQyELCX) KCCL OVTCO (livOV6lV CCL 
CCVTCCL aTCOQLCCL. TCCVCCVTLCC (IEV yCCQ TCCCVTCC EVSQySLtt sivttL OV 

226 Svvcctccl. ccXX' ovSs tcc (isv xccl ivsQysLcx tcc Ss Svva(isi 

(IOVOV, OLOV 6CQ(ltt (IEV SVEQySLtt^ Swtt(l£L Sh CC6C0[ICCT0V. 
SvVtt(lEL yCCQ i6TLV OLOV T£ E6TLV SVSQyELCC V%06Tr)Vttl, 

to Se 6co(ia svEQysicc (ov) ccSvvcctov e6tlv cc6c6(icctov ysvi^&ccL 

KttT EviQyELCCV) C06TS sl XoyOV yCCQLV 6CQ(ltt (TL) S6TLV SVEQyELCly 
OVK S6TLV CC6C0(ICCT0V SvVCC(l£L, KCCL TO CCVCC%ttXLV. OVKOVV 

ovk ivdi%STccL to yivog tcc (iev EVEQysla sIvccl tcc Se Svvd- 
(jlel (iovov. el Se ovSev oXcog s6tIv ivsQysicC) ovSs VCpi6T7\- 
kev. ovkovv ovSiv s6tl to yivog, o Slcclqelv slg tcc elSt} Xi- 

227 yov6Lv. sti kccl tovto &ecc6cc6Q , ccl cc^lov. cq6%eq yccQ, iitsl 
o afaog s6tlv AXiE,avSQog Kal UccQLg^ ovk svSiysTaL to 
(isv f MXil-avSQog TtSQLTtaTS? aXvfosg slvat^ to Ss f JJccQLg 

TtSQLTCaTEl' IpEvSog , ofiTCOg EL TO aVTQ S6TL TO CCVftQCQTtOV 

sivttL &icovt kccl Alcqvl, slg 6vvtcc'iIlv c%Lco(iLccTog dyo(iivrj 7} 
* ccv&QCOTtog' TtQ06r\yoQLa r) aXri&Eg r) tysvSog sit cc(icpOTiQcov\ 

TtOirpEL TO a$LCO(ia. OV Q'£COQSLTaL Ss TOVTO' TOV (ISV yccQ\ 

ALcovog KccQ"Y\(iivov Sicovog Ss TtsQLTtccTOvvTog to ^av&Qco-] 
Ttog TtEQLTtccTEL 3 icp* ov (isv Xsy6(i£vov ccXrj&ig e6tlv, icp ov 6 koX tolov alt. G: est T 8 yivog del. Bekk. Xeyoi\ 
EABT (dicat): XiyoLto M: liyst L 11 sl (irj xa\ T (nisi et\ 
actu): (iri tig G: ftrj tLg a>v Gen. 15 tcc Ss — 16 ivsgysioc 
om. T 18 ov add. e T (corpus autem quod est actu) 19 n 
add. (fortasse excidit exemplum) 25 6 avtbg T (idem): ccvvbg 
G 27 t6 avftQcortov T (hominem esse), coni. Pappenheim: t&> 
icv&Q&Ttca G 


TIIOTTn£Z!E£N B. 123 de tyevdog. ovx aqa %OLvf) ictiv d(icpOTiQcov r\ ^av&Qco- 
7tog' 7tQOCj\yoQia . ovde r) avtr) dficpoZv, dXX' el ccqcc, id ia 
ixaTeQOv. 

%a 71bqI kolvcov cv(ifiefir\%OTcov. 

TJaQaitXrpLa Se Xeyezai %a\ neQi tcov %olv&v Cvfifie- 228 
(Sr\%6Tcov. ei yaQ *ev %a\ to avw Cv(i(}if}r\%e Aicovi tb %a\ 
SicovL to oq&v, iccv Ka& > vitofteCLv cp&aQrj (ihv Aicov, 
©icov de 7teQir\ %a\ ooor, r\TOi Tr)v OQaCLV tov icpd"aQ[iivov 
Aicovog acp&aQzov (iiveiv iQQvOiv, oiteQ dite^cpaive^ (r\) Tr)v 
avTr)v oQaCiv icp&aQ&ai Te %a\ (ir\ icp&aQ&ai Xi£>ovGLV, 
OTteQ axoitov' ov% aqa r) Sicovog OQaGig r) avTf) iCTt Tf) 
Aicovog, ccXX* ei aQa, iSia exaTiQOv. %a\ yaQ ei TavTov 
Gv(ifiifSr\%e Aicovi tb %a\ Qicovv to dvaitveZv, ov% ivSiye- 
Tai Tr)v iv ©icovL ava%vor)v eivai, tr\v iv Aicovt, Se (ir) 
elvar ivdiyeTai Sh tov (ihv cp&aQivTog tov Sh TteQiovTog' 
ov% aQa r) avTr) iGTLv. 

IleQL fiev ovv tovtcov i%\ tocovtov vvv do%iGei cvv- 
TOficog XeXiy&ai. 

%f}' TtSQL GOCplG(iaTCOV. 

Ov% aTOTtov Sh iGcog %a\ tco iteoL tcov GocpLGauTcov iitv- 229 
GTf\CaL Xoyco Sid fSQayicov^ ine\ %a\ eig Tr)v tovtcov Sl6XvGlv 
ccvayaaiav elvav XiyovGL Tr)v SiaXe%TL%r\v oi GeavvvovTeg 
<-avTf)v. ei yccQ tcov Te ccXrj&cov %a\ tyevScov Xoycov, 
cpadv, iCTLv av"Tr\ diayvcoCTiKr), tyevSeZg Sh Xoyoi 
%a\ tcc Gocpicaaxa^ %a\ tovtcov ccv ei'r\ Sia%QLTL%f) 
Xv(iaivoy,ivcov Tf)v dXr)$eiav cpaivo(iivavg ni&avo- 
Tr\Civ. o%ev cog porjd-ovvTeg oi 8vaXe%Ti%o\ CaXevovTi tco 
ftico %a\ Tr\v evvoiav %a\ Tccg SiacpoQccg %a\ Tccg imXvCeig 8r) 
tcov cocpiCkiccTcov (ieTcc CitovS f)g r\(JLccg TteLQtovTai 6Lddc%eLV, 
XiyovTeg GocpLC(ia elvaL Xoyov rtL&avbv %a\ dedoXiev- 
(tivov coCTe TtQOGdi^aC&uL Tr\v irtLcpoQdv r\TOi tyevSf) 
r) co(iOLco(iivr\v ipevdeZ r\ ddr\Xov r) dXXcog drtQOC- 

1 ovdh T (nec): %al G 7 r\ add. T 12 tr)v <jxsv> iv 
©icovL-. Bekk. dubit. || 8s MLT (autem): xal EAB 17 rc5 EAB: 
ro L: om. M(T?) 18 Xoyov T (instare rationem) || rr)v om. L 
20 cpaaiv om. EAB 23/24 ro5 §icp Gen.: tbv §iov G: adiu- 
vantes concussam vitam T 24 ^om. T 28 tpevdsl EABT 
(false): qsv8f\ ML 124 IITPP&NEI&N 

230 6s%xov, olov tyev6r\ (isv cog i%\ (xovxovy xov aocpl- 
6(iaxog s%sl *ov6s\g dldtoOi %axr\yoQr\(ia %lslv' %axr\- 
yoQr\(ia 6i s6xi xb dipiv&LOv itislv' ovdslg aqa 6i- 
6co6lv dipiv&Lov %lslv\ exv 6s o(iolov ipsv6si cog 
i%\ xovxov *o (ir\xs svs6e%exo (ir\xe sv^s^exai^ xovxo 
ov% s'6xlv axoTtov' ovxs 6e ivs6s%sxo ovxs sv6s%exai 
xb 6 iaxQog^ %a&b iaxQog i6xL, cpovevsL' (ov% aQa 

231 axoitov S6xi xb 6 iaxQog, %a&b iaxQog s6xi, cpovsvsC/ . sxi 6s 
d6r\Xov ofixcog ' ovyl %a\ r\Qcoxr\%d xl 6s TtQ&xov, %a\ 
ov%\ ol a6xsQeg ccqxloI si6iv' r\Qcoxr\%a 6s xi 6s %qco- 
xov' ol aQa a6xsQsg ccqxiol sl6lv 9 . sxl 6e d%Qo6- 
6e%xov aXXcog, cog ol Xey6(ievoi 6oXoL%i£ovxeg X6- 
yoL, olov f o §Xs%SLg, s6xlV ($Xs%SLg 6s cpQSVLXL%6v 
s6xlv aQa cpQSVLXLxov 9 . 'o 0Qag^s6XLV &Qag 6s cpXsy- 
(latvovxa xo%ov' s6xlv aQa cpXsy(iaivovxa xo%ov\ 

232 elxa (livxoL %a\ xdg e%LXv6eig avxcov [oqccv i\xol] %a- 
ql6xccv £%LieLQ0v6L^ Xsyovxeg i%\ (ISV xov %QCOXOV 60- 
cpi6(iaxog, oxl aXXo 6lcc xcov Xr\(i(idxcov 6vy%s%coQr\- 
xaL %a\ dXXo i%svr\vs%xaL. 6vy%s%coQr\xaL yccQ xb 
fir) %ive6&aL %axr\yoQr\(ia, %a\ sivaL %axr\yoQr\(ia xb 
atyiv&LOv %iveLv, ov% avxb xb aipiv&Lov. 6lo 6sov 
s%L(psQSLV *ov6s\g aQa %ivsL xb aipiv&LOV %tvsLv\ 
o%sq e6x\v dXr\&eg, s%svr)vs%xaL *ov6s\g aQa aipiv- 
&lov %tvsL\ o%sq ioxl tysv6og, ov 6vvay6(isvov i% 

233 xcov 6vy%e%coQr\(ievcov Xr\(i(idxcov. i%\ 6s xov 6sv- 
xsqov, oxl 6o%si (isv i%\ ipsv6og d%dysLV cbg %olslv 
xovg dvs%L6xdxovg 6%vslv avxco 6vy%axaxi&s6$aL, 
6vvdysL 6s dXr\&sg, xb *ov% aQa axo%6v i6xL xb 6 
iaxQog^ %a&b iaxQog i6xL, cpovsvsL*. ov6sv yaQ 
dl~ico(ia dxo%6v i6XLV, d£ico(ia 6s i6XL xb f 6 iaxQog, 
%ad-b iaxQog i6xL, cpovsvsL'. 6lo ov6s xovxo dxo%ov. 29 tovtov add. T (sicut in hoc sophismate) 29 a noLslv 
EAB 31 Ixl 6\ Gen.: inl 6h G: om. T (similis autem false) 
1 6h om. L 2 6 EAB: om. ML 2—2» suppl. Bekk. coll. v 
20/1 2 a ItL 61 ut p. 111,31 4 f)Qa}tr}xa — & sl6iv om. M 
5 ol LT: sl EAB || hi 6s ut p. 111,31 (aliter autem inaccep- 
tabiles T) 9 a oq&v r\toL om. T TII0TTII&2E&N B. 125 

r\ 8s i%i xb ccSr\Xov d%aycoyr\, cpcc6iv, oxl s% xov yi- 234 

Wovg xcov (isxcc%l%xovxcov i6xiv. (ir\8svbg ycco %qo- 

\r\Qcoxr\(iivov nctxa xr\v v%6d"s6LV xb d%ocpaxLY,bv xf\g 

6V(i%Xonf\g dXrj&sg yivexccL, tyevSovg xr\g 6V(i%Xo- 

■nfjg ov6r\g TtaQcc xb iyLitsitXiiftai tyevSog xb *r\Q(o- 

xr\%d xi Ge %qcqxov' iv avxf\. (iexd Se xb iQcoxrj&f}- 

ivccl xb a%ocpaxi%bv xf\g 6v(i%Xonf\g, xf\g %Q0 6Xr)tyscog 

i aXrj&ovg yevo(iivr\g ^QcoxrjKa Si xi 6e %q&xov 9 , S icc 

\xb r^QCOxfiG&ai %qo xf\g %Q06Xf\tyscog xb d%ocpaxL%bv 

\xf\g 6v(i%Xoxf\g r\ xov a%ocpaxL%ov xf^g 6V(n%Xo%f\g 

i%Qoxa6ig yivexai tysv8f\g xov iv xco 6v(i%s%Xsy(ii- 

vco tyevSovg ysvoKtivov dXr\&ovg' cog (ir\8i%oxs Sv- 

va6&ai ^vvai&fivaL xb 6V(i%iQcc6(icc (if\ 6vvv%ccq- 

%ovxog xov d%ocpaxinov xf\g 6v(i%Xo%f\g xf\ %Q06Xf\- 

tySL. xovg Ss xsXsvxaiovg^ cpa6lv evioi, xovg 60X01- 235 

'%i£ovxag Xoyovg, dxo%cog i%dye6%ai %aQa xr\v 6vv- 

rj&SLccv. 

Tolccvxcc (isv ovv xvvsg 8iaXs%XL%oi cpcc6L %sqI 6ocpv- 
6(idxcov (%ai yaQ aXXoi ccXXcc Xiyov6iv) ' xccvxcc Ss xdg (isv xcov 
slxaioxiQCQV dxodg i6cog Svvccxccl yaQyaXi&Lv, %SQLXxd Si 
i6xL nctl (idxr\v ccvxotg %s%ovr\(iiva. ncci xovxo Svvccxbv (iev 
L6cog Kcci d%b xcov r\8r\ XsXsy(iivcov t\(ilv oqccv' v%S(ivr\- 
6cc(isv yao, oxl (ir\ SvvaxaL xb dXr\&sg ncci xb tysvdog Y,ccxd 
xovg dLaXsxxLXOvg Y,ccxccXcc(ifidvs6&ttL) %OL7iiXcog xs ccXXcog 
Kcci xcp xd (iccQXVQLtt xf\g 6vXXoyL6xixf\g 8vvd(iscog ccvxcov, 
xf\v d%68si,ilLv nai xovg dva%oSsinxovg SLCcxQi^s^&ccL Xoyovg. 
eig Ss xbv %QOY,si(nsvov xo%ov i8icog y,cci ccXXa (isv %oXXd 236 
XiysLv svs6xlV) cog 8e iv 6vvx6(ico vvv x68e Xsxxiov. o6a 
(isv 6ocpi6(ictxcc ISicog r\ SLccXsKXLxr\ Svvcc^&ccl Soksl Sl- 
sXiy%SLv 9 xovxcov r\ SidXv6Lg cc%Qr\6x6g i6xiv' 06cov Ss r\ Slu- 
Xv6Lg iQr\6L(isvsL , xccvxcc 6 (isv SLttXsnxLKog ovx ccv SlccXv- 

24 i%ccycoyf\ Gen. 28 Ss om. L 29 xf\g ■jtQoeXfjipsoag om. 
EAB 29 a y£vo(iivr\g ML: yvvo^ivr\g EAB 30 7tQ06Xf\i})scog 
Bekk. : TtQoX. G: assumptionem T ut v. 29 5 tovg — 6 

evvfjd: corrupta esse putat Pappenh., qui ccvtovg vel aliud de- 
; siderat 5 Iviol MEABT (quidam): hfrcc L 5 a &rays<;# , c« T 
; (induci): litdysLv G 7 tivsg om. T 9 oixsLOtiQcov L 14 Sv- 
vdfiscog om. L 126 IITPP£NE1£N 

6elev, ol 6h iv s%a6xr) xs%vr) xr)v i%\ xcov %Qay\ndxcov 

237 %aQa%oXovd"r)6LV i6%r]%6xsg. sv&scog yovv, Zva svbg r) 
6evxsqov (ivr)6&co(isv %aQa6siy(iaxog, iotoxri&Evxog [iaxQcb\ 
xolovxov 6ocpi6(iaxog *%axa xag vo6ovg iv xalg %aQa%(iaZg 
xr)v xs %0L%iXr\v Siaixav %a\ xbv oivov 6o%L(ia6xsov' i%\ i 
%a6r]g 6h xv%co6scog vo6ov %qo xr)g %Qcoxr)g dLaxQLxov %dv- 
xcog yivsxaL %aQa%(ir]' dvay%aZov aQa %qo xr)g %Qcoxr]g 
diaxQixov xr\v xs %OL%iXr\v diaLxav %a\ xbv olvov cog xb 
TtoXv TtaQaXayLfidvsLv' 6 (ihv 6LaXs%XL%bg ovdsv av si%sZv 

238 sypL Ttobg 6^dXv6LV xov Xoyov, %aixoL yjQr\6iiir\v ov6av, 6 s 
6h iaxQog 6iaXv6sxaL xb 6ocpL6(ia, sidcog oxl %aQa%(ir) Xs- 
ysxaL $L*fJLog, r) xs xov oXov vo6r](iaxog %a\ r) s%d6xr)g i%L- 
xa6scog {lEQLnrjg d%b xr)g d%(ir)g QO%r) %Qog xb %qel66ov, 
%a\ TtQo (ihv xr)g %Qc6xr]g SiaxQixov cog xb %oXv yivsxaLi. 
TtaQanyLr) r) xr)g i%Lxa6Ecog xr)g (i£QL%r)g, xr)v 6h %0L%iXr]v 
6iaLxav ov% iv xavxr) 6o%L(id£o(isv dlV iv xrj %aQa%(if) 
xov oXov vo6r](iaxog. o&sv %a\ 6Lr]Qxr)6d-aL Xe£el xd Xr](i- 
(iaxa xov Xoyov, sxsQag (ihv %aQa%(ir)g iv xco %qoxeqcq 
Xr)(i(iaxL Xa(i@avo(i£vr]g, xovxe6xl xr)g xov oXov Ttd- 
&ovg, ixsQag 6h iv xco ^evxeqco, xovxe6xl xr)g (iSQL%r)g. 

239 ndXLV xs i%i XLVog %vQS66ovxog %axd %v%vcq6lv i%Lxsxa(is- 
vr]v iQtQxr]&£vxog xov xolovxov Xoyov *xd ivavxia xcov 
ivavxicov idfiaxd i6XLv' ivccvxiov 6h xr) v%o%SL(isvr) %v-.n 
QCQ6EI xb ipv%Qov' %axdXXr)Xov aQa xr) v%o%EL(isvr) %vqcq- 

240 6sl xb ipvfQOv' 6 (ihv 6LaXs%XL%bg r)6vya6SL^ 6 6h iaxQog r 
si6cog xiva (isv i6XLv %Qor)yov(isvcog %Q06s%r) %d^r]^ xivu 
6h 6v(jL%xco(iaxa xovxcov, iQsZ (ir) i%\ xcov 6v(i%xco(jLaxcov 
%qo%6%xslv xbv Xoyov (diisXsL yovv %Qog xr)v i%i%v6Lv xov u 
ipv%QOv %Xsiova yivs6&aL 6vii^aivELV xr)v %vqcq6lv) dXX* 
i%\ xcqv %qo6e%cqv %ad"tov , %a\ xr)v (isv 6xsyvco6LV slvaL 
%Q06s%r)) r)xLg ov xr)v %v%vcq6lv dXXd xbv %aXa6XL%bv xqo~ 
%ov xr)g i%L(isXsiag d%aLXSL, xb 6h xr)g i%a%oXov%ov6r]g 

21 inl om. T 23 latQco secl., fort. leg. xov tolovtov 60- 
cpLGLLaTog coll. p. 114,9 aut laTQwov 6ocpi6(iaTog 26 ante pri- 
mum tertiane T 27/28 ante primam paroxisim tertiane T 1 
ante primam quidem tertiane T 4 xorl om. T tov toiovtov 
Xoyov ML: tov Xoyov tov tolovtov EAB: huiusmodi ratione T TII0TTn£2E£N B. 127 

d"SQ(iu6iag ov 7tQor]yov(isvcog TCQ06s%sg, o&sv (ir]dh xb 
KaxdXXr]Xov slvat doxovv avxr]. xai ovxcog (ihv ini xolg 241 
3ocpi6{ia6i xoig %Qr]6iucog a7taixov6i xr)v dtdXv6LV ovSsv 
'{'^sl XsysLV 6 SiaXsxxixog, igcoxr]6ag dh r)(iag xoiovxovg 
\6yovg *si ov%\ nal naXd nsqaxa s%sig %ai nsoaxa 
is%sig, nsoaxa e%stg' ov%i dh xaXd nsoaxa s%sig nai 
\KSQaxa s%sig' xsQaxa ccQa e%eLg.' *ei xivslxai xi, r)x0L 242 

\v CO S6XL XOTtCO XLVSLXaL, r) iv CO OVX S6XLV' ovxs 6e 

<sv co s6xlv ((isvsl ydo), ovxe [dh] iv w (ir) s6xlv (n&g 
yaQ av ivsQyoir] xl sv ixsivco, iv co (ir]6h xr\v aQ%r)v 
k'6XLv{) ovx ccqu KLvslxai XL. y *r)xoL xb ov yivsxaL r) 243 
tb (ir) ov. xb (ihv ovv ov ov yivsxaL (s6xl ydo)' aXX > 
ovdh xb (ir) bv' (xb (ihv yuQ yLv6(ievov %a6%SL xl, 
tb 6h (ir) ov ov ticc6%sl)' ovdhv aQa yivsxai.' ( r) 244 
ILcov vScoq i6xi %enr]yog' (liXuv ds xb vScoq i6xiv. 
ueXaLva uqu i6xiv r) %Lcov. y xui xoLOvxovgxivag a&Qoi6ag 
fl&Xovg 6vvdysL xug ocpQvg, xai 7tQ0%SLQL^sxaL xr)v ScuXe- 
KXLKr)v, xui ndvv 6S(ivcog im%SLQSL xuxu6xsvu£slv r)(itv 6V 
unodsL&cov 6vXXoyi6xL%cov, oxl yivexai xl, xui oxl KLvslxui xl, 
nui oxl r) %lcov i6xL Xsvwf), %ai oxl xsQaxa ovx s%0(isv, 
xaixoL ys aQKOvvxog L6cog xov xr)v ivuQysLuv uvxolg ccvxl- 
XL&svai TtQog xb ftQuvs^&UL xr)v dLaj}s(3aLcoxLHr)v &s6lv 
avzwv 6ia xr)g ix xcov cpaLVO(isvcov i6o6&evovg avxcov ccvxl- 
(iaQxvQr)6scog. xavxd xol xui iQCQxrj&sig cpLXo6ocpog (xLg) xbv 
xuxu xr)g %Lvr)6scog Xoyov 6Lcoitcov TteQiendxr\6ev , %ai oi 
Kaxcc xbv fiiov av&QcoitOL its^dg xe xai dLanovxiovg 6xeX- 
XovxaL TtOQeiag %axa6Kevd£ov6i xe vavg nai oixiag nai %aL- 
dorcoiovvxaL xcov xaxd xr)g xLvr)6scog nai ysvs6ecog dfieXovv- 20 (i6t\y 7tQ06s^ig T 20/21 to (tyv%qbv xby uax. slvai 8o- 
%slv avxf) Pappenheiin 23 iQcoxrJ6sLg EAB || r)(iag T (interro- 
gans autem nos): r)(ilv G 24/25 et 25/26 xal xiQata tysLg 
del. E. Weber 28 (lsvsl Kayser || (tivsL yaQ (iv avxco, 

slnsQ iv avxco £6xivy E. Weber coll. p. 137,26 || dh om. T 
5 ivaQysiav Fabr. : ivi^y stav G: ad manifestam T 7 avx&v 

olg 
alt. EAB: uvxov L: ccvxcov M: eis T 8 xig add. T (quidam 
phil.) cf. p. 136, 25. || ad tpiX. rubr. in L add. in mrg. 6 dvxi- 
6%ivr\g 9 kuxu om. T (rationem motus) 12 rcuxd G: de T 128 nTPP£NEI&N 

245 xsg Xoycov. cpEQExuL 6s %a\ HQOcpiXov xov iaxQOv yccoisv 
(xl) d%0(ivr\(iovsv(jia' 6vvsiqovl6s yao ovxog dLodcooco, og 
iva%SLQO%aXcov xr\ 6LaXs%XL%f) Xoyovg Sls^tjsl 6ocpL6XL%ovg 
%uxd xs dXXcov %oXXcov %a\ xf)g %Lvr\6scog. cog ovv i%pa- 
Xcov rcoxs chfiov o JLodcoQog f)%s dsQccTtsv&riOoiisvog cog xbv 
HqocplXov, syccQisvxLCaxo s%slvog %Qog avxbv Xsycov *r\WL 
sv co r)v Tonco 6 ch(iog cov i%%s%Tco%sv 5 r) iv co ov% f)V 
ovte ds iv ch r)v ovts iv co ov% f)v' OV% CCQa i%%S%TCQ%Sv\ 
cog tov OocpL6Tr)v Xl%uqslv iuv (ihv rovg WLOVwvg Xoyovg, 
rr\v ds s£ iaTQL%r)g aQ(io£ov6av avrco %Q06aysLv &EQU- 

246 Ttsiav. ccq%sl yccQ, olfiaL, w i(i%stQcog ts %al ccdo£a6Tcog 
%arcc rccg %oivdg Tr\Qr\6SLg ts %al %QoXf)tysig ^lovv , %sql 
tcqv i% Soy(jiaTL%f)g TtSQLSQyiag %al (idXi6Tu s%co rf)g §lcqtl- 
%r)g %QSLag Xsyo(isvcov i%sypvTug. si ovv o6u (isv sv%Qf\6Tcog 
av STtLXv&SLrj) ruvra ov% ccv SLaXv6aLW f) dLuXs%TL%f), o6u 
ds i%LXvs6d"UL 8oir\ TLg ccv i'6cog v% avTf)g 6ocpi6(iuTu, 
tovtcqv r) b*LccXv6Lg d%Qr\6T6g £o"m>, aiQr\6T0g s6tl %ara 
Tr)v i%tXv6iv tcqv 6ocpL6(iaTcov i) dLaXs%TL%r). 

247 Kal d% avT&v Ss tcqv %aQcc wlg §LaXs%TL%olg Xsyo- 
(isvcov OQ(iCQ(isv6g TLg ofjrcog av 6vvTO(icog v%0(ivr\6SLE 

%SQLTTCC slvaL TCC %SQL TCOV 60CpL6(lCCTC0V %ao' avwlg Sr\ ts-i\ 

yyoXoyov(LSva. i%\ rr\v xs%vr\v xr\v SLaXs%XL%f)v cpa6Lv 
coQ(ir\%svaL oi diaXs%XL%OL ov% d%Xcog \)%sq xov yvcovuL j 
xt i% xtvog 6vvaysxaL) ccXXa %Qor\yov(isvcog v%sq 
xov oV d%odsL%XL%cov Xoycov xd dXr\$f) %a\ xd ipsvSf) 
%QivsLV s%i6xa6&ai' Xsyov6L yovv slvaL xr\v diaXs- 
%XL%r)v i%L6xr)(ir\v dXrj&cov %a\ ipsvdcov %a\ ovdsxs- 
2 ^^ qcov. i%s\ xoivvv avxoi cpa6LV dXrj&r) Xoyov slvaL xbv 
df dXr^&cov Xr\(i(idxcov dXrj&sg 6vvdyovxa 6v(i%s- 
Qa6(ia, a(ia xco SQCoxr^^vaL Xoyov tpsvdog sjpvxa xb 6v(i- i 
%SQa6(ia si60(iE&a oxl tysvdr)g i6xiv %a\ ov 6vy%axa&r\66(is&a 

14 tl add. T (gratum quid) 15 ivansLQonuXtov Bekk.: 
iv dnsLQO%dXo3 G: in dyalectica inexpertus T 16 v.axu G: de T 
18 ad i%uq. L habet in mrg. svxQa7tsXlaato, ^6%otf)sv || Xiycov T 
(dicens)-. Xiya G 19 mv om. T 24 §lovv T (vivere): fiiov G 
26 XsyoLiivcov om. T 29 %atu GT (secundum): fort. izqos 
31 $h MEAB: om LT 6 XsyovcSL yovv Bekk.: Xiyovmv ovv G: 
dicunt enim T 8 xbv L: xav MEAB TnoTTnasEOT b. 129 

avxco. dvdyKr\ yccQ %ccl avxbv xbv Xoyov r\xoL (ir) elvai 6vv- 
aKXLKOv r) (ir\dh xa Xr)(i(iaxa sySLV dXr\&r\. %a\ xovxo 6f)Xov 1% 249 
xcovSs. r\xoi aKoXov&EL xb iv xco Xoyco tysvdhg 6vu7ZEQa6(ia 
\xr\ Sia'xcov Xr\(i(idxcov avxov 6v(i7zXo%r\ r) ovk cckoXov&eL dXX* 
! si (ihv ovk axokov&SL, ovSh Gvvanxixbg Xoyog saxaL' Xsyov6L 
ycco (Stoic. fr. II 239A.) 6vvaKXLK0v yivs6&aL Xoyov, 
oxav axokov&rj xrj Slcc xcov Xr\(i(idxcov avxov (Sv(i- 
iitXoxfj xb iv avxco 6v(i7ZSQa6(ia. si Sh cckoXov&el, avdy%r\ 
%a\ xr)v 6lcc xcov Xr\(i(idxcov 6v(i7zXoKr)v slvai tysvSf) Kaxd xccg 
\avxcov iKslvcov xsyyoXoyiag' cpa6\ yccQ oxl xb ipsvSog tyev- 
Ssl (isv aKoXov&SL, dXr\&EL Sh ovSa(icog. oxl Ss o (ir\ 250 
6vvaKXLKog r) (ir) dXr\d"f\g Xoyog Kaxcc avxovg ovSh d%oSsLKXL- 
\Kog i6xLv, Sf\Xov iK xcov e(L7ZQ06&sv siQr\(iivcov. si xoivvv 
iQcoxri&svxog Xoyov, iv co xpsvSog i6xL xb 6v(i7Z£Qa6(ia, 
iavxoftsv yLVco6K0(iEV) oxi ovk s6xlv dXr\d"r\g ovSh 6vvaKXL- 
%bg 6 Xoyog, iK xov 6v(i7ZSQa6aa sysLV ipsvSsg, ov 6vyKa- 
xa&rj^oiis&a avxco, kccv (if) yLvco6KC0(isv TtaQa xi xb dna- 
xrjXbv syEL. co6tzeq yccQ ovS 1 oxl dXr\&f\ i6xi xd vtzo xcov 
ipr)cp07taLKXcov yLv6(isva ^vyKaxaxL&Sfis&a, dXX* l6(iev oxl 
oc7taxco6LV, Kav (ir) yLvco6Kco(isv OTtcog dizaxco6Lv ? ovxcog ovSh 
tolg tysvSs6L (iev, TtL&avolg Sh slvaL Sokov6l XoyoLg tzsl&o- 
us&a, kocv (ir) yLvco6Kcoiisv oitcog TZaQaXoyi^ovxaL. r) ins\ 251 
ov (iovov i%\ vjsvSog ditdysLv xb 6ocpL6(id cpa6Lv, 
ocXXd Ka\ in\ dXXag dxo7tiag,KOLvoxsQOv ovxco 6vvsQcoxr\- 
zsov. 6 iQcoxcofisvog Xoyog t\xol i%i xl d%Q068sKX0v r)(iag aysL 
)} i%i xl xolovxov cog yQf)vaL avxb 7tQ06dsys6&aL. dXX* si (ihv 
zb 6evxeqov 9 ovk dxoTtcog avx& 6vyKaxad"r)6o(isd'a' si 6s STti 
u d7ZQ06SsKXQV) ov% r)(iccg xr\ dxonia Ssr\6SL 6vyKaxaxi%s- 
J-^at TtQOTtsxcog did xr\v itLftavoxrpa, dXV iKsivovg dcpi6xa- 
3&aL xov Xoyov xov xolg dxoTtOLg dvayKa^ovxog 6vyKa- 
wxi&s^&aL, ELys (ir\ Xr\Qstv TZaidaQicodcog, dXXd xdXrj&r) 
*j(\xslv, cog V7ZL6%vovvxaL, 7ZQ0r\Qr\vxaL. co6tzsq yaQ si bSbg 252 15 avxov om. T 22 r) (ir\ G: (irjts T (nec) 27 tzsqI T 
circa) 31 ukv MLT (quidem)-. (ir\ EAB 32 r\ ins\ G: quod 
iutem T (i7tsi8r\ &h?) 1 dndysiv xb GocpLCnd cpa6Lv dXXd %a\ 
«cripsi sec. T (in falsum deducit sophisma dicunt quidem 
tiiam): dndysiv tolg 6ocpia(ia6iv dXXd Ka\ G 

Sextus Empiricus I. 9 130 IITPP&NEI&N 

eXr\ iiti nva %Qr\(ivbv cpeQov6a, ov% cod-ov(iev avrovg elg 
rbv %Qr\uvbv 6ia rb 6S6v xiva elvai cpeQ0v6av iit avrov, 
dXti acpiGxdfie&a rf\g 66ov dia xbv %Qr\(ivov^ ovrco %al el 
Xoyog eir\ iiti xi 6(ioXoyov(ievcog axoitov r\(iag ditdycov, 
ovyl xco dxoTtco Gvyaaxad-rjGo^ie&a 6ta xbv Xoyov , dXX 1 

253 anoCxiqGo^ie^a xov Xoyov dia xr)v dxoTtiav. oxav ovv 
ovxcog r)uLV CvveQcoxaxai Xoyog^ xa-9 1 ' e%a6xr\v itQoxaGiv^ 
icpe£o(ieV) elxa xov oXov GvveQcoxrj&evxog Xoyov xd <(r\(itvy 
So%ovvxa e7td%0[iev. %al elye ol tisqI xbv XQv6LTtTtov 
doyfiaxtxoi (fr. II 275 A.) iv xr\ 6vvsQcoxf\6EL xov> 
Gcoqixov itQOiovxog xov Xoyov cpaal Selv l6x a6&ai 
%al EitEiEiv, Xva (ir\ i%7ts6co6LV slg dxoTtCav, itoXv 
drjTtov (laXXov av r\(iLv aQ(io£ov sXr\ 6Y.ETtxiY.olg ovGiv^ vTto- 
7txEvov6iv dxoitiav^ (ir) TtQOTtLTtxsiv %axa xdg 6vvsQcoxr}6eig 
xcov Xr\(i(idxcov, dXti i%sjELv %a& s%a6xov scog xr)g oXr\g 

254 6vv£Qcoxrj6£cog xov Xoyov. %al f)(iELg (isv ddo%a6xcog d%b xf\g 
$icoxi%r\g xr\Qr\6Ecog 6q(ic6(ievol xovg d%axr\Xovg ovxcog i%%Xl- 
vopiEV Xoyovg^ ol doy(iaXL%ol 6s ddvvdxcog s£ov6l Sia%Qivai 
xb 6ocpi6(ia d%b xov Ssovxcog 8o%ovvxog iQcoxa6&ai X6yov,\ 
sXys %Qr\ 8oy(iaxL%cog avxovg i%L%Qlvai, %a\ oxi 6vva- 
%xl%6v i6xi xb 6%f\aa xov Xoyov %al oxi xd Xr\aaaxw 

255 i6xvv dXr\&r\ r) ov% ofixcog s%sl' v%S(ivf\6a(isv yaQ s(i%qo- 
0-9"£v, oxi ovxe xovg 6vva%xt%ovg Xoyovg dvvavxaL %axa- 
Xa(i§dv£tv ovxe dXrj&kg Elvai xi %qLvelv oloi xe e\6ij 
\kr\xe %QLxr\QLOv (if\xe d%6SeL£,Lv 6(ioXoyovuevcog e%ovxeg, chg< 
i% xcov Xeyo(ievcov v% avxcov i%eivcov v%e(ivf\6a(iev. TtaQ- 
eX%et ovv o6ov iitl xovxovg f) Q , QvXov(ievr\ TtaQa xolg $w- 
Xe%%L%oXg %eol xcov 6ocpL6(idxcov xe%voXoyia. 

256 IlaQaTtXf\6La 8e %al i%\ xf\g dia6xoXf)g xcov d(icpLpoXicov 
Xeyofiev. el yaQ r) d(icpLpoXia Xe^Lg i6xl Svo r\ TtXeiat 
6r\(iaivov6a %al alXe^eLg 6r\(iaivov6t &£6£i,o6ag (ih\ 
%Qf\6L(iov i6xtv d(icpLpoXiag dLaXv£6d-aL, xovxe6xl xdg ev ww 

17 ovxcog GT (sic): ovzog rig Riistow: ovrog? 18 r)(il* 
add. T (que videntur nobis) 22 %ul iiii%£Lv om. T 24 tcqo- 
tcititelv Bekk.: 7tooG7tL7tTSLv G: concedere T (> r) T (duo aut 
plura): %al G: r) %al coniecerat Pappenheim coll. Diog. 
Laert. VII 62. TII0TTII&2EP.N B. 131 

t 
xcov ifiTtsiQL&v, xavxag ol xa#' s%a6xr\v xi%vr\v iyysyv- 

i (jLvaGfiivoi dtalvGovxai^ xr)v i(i%ELQiav sypvxsg avxol xr\g 
v% avxcov %s%OLr\(iivr\g &EXL%r\g yQr\6scog xcov ovo(idxcov 
xaxa xcov 6r\(iaLV0(iivcov , 6 Ss diaXsxxLxbg ovSa(icog, olov 257 
cog s%\ xavxrjg xr)g d(icpLpoXiag *iv xalg %aQax(ialg xr)v 
%oixiXr\v diaLxav xa\ xbv olvov 6oxL(ia6xiov J . r)Sr\ Ss xa\ 
xaxd xbv f$iov a%QL xa\ xovg italoag 6qco(jlsv §La6xsXXo- 

i (livovg d(icpLfioXiag, cbv r) 6La6xoXr) yQY\6L(isvsLV avxoig 

■ Soxsl. el yovv xig 6(icovv(iovg olxixag sycov xsXsvol naiSiov 
xXr\d"r)vaL avxco xbv MdvrjVy si xvjol (xovxo yaQ xovvofia 
xolg oixixaig s6xco xolvov), %sv6sxaL 6 %alg itolov. %a\ si 
%Xdovag %a\ dLacpoQOvg xig oVvovg s.ycov XiyoL xco %aidico 

*£yi£OV [10L XOV OLVOV %L£Lv\ 6(loicog 6 Ttalg %£V6£XUL 

Ttoiov. ovxcog r) iv i%a6xoLg i(i%£LQia xov %Qr\6i(iov xr)v 258 
6La6xoXr)v £L6ay£L. o6aL (livxoL (ir) ev xlvl xcov $lcoxi%cqv 
i(i7t£LQLcov el6lv d(icpLpoXiaLj dXX' iv Soy(iaxL%atg oir\6£6L 
KHvxaL %a\ Ei6lv L6cog ayQr\6X0L %Qog xb dSo^a6xcog ^lovv^ 
%£q\ xavxag idicog 6 SiaX£%XL%bg sycov dvay%a6&r\6sxaL %a\ 
iv avxatg 6(ioicog i%iysLV %axd xdg 6%s%XL%dg icpoSovg, 
%a&b 7tQay(ia6LV ddrjXoLg %a\ dxaxaXr\%X0Lg r) xa\ dvvTto- 
6xdxoig L6cog sl6l 6vvs£svy(iivaL. dXXd %sq\ (isv xovxcov 259 
xa\ si^av&Lg dLaXst-ofis&a (cf.p. XXVII)' sl Si xig 8oy- 
(iatL%bg TtQog xl xovxcov dvxLXiysw i%LysLQoir\, %Qaxvvsl xbv 
6%£%xl%ov Xoyov, i% xr)g sxaxiQco&sv i%LysLQr\6scog %a\ xr\g 
dvs%LXQixov dLacpcoviag xr)v %sq\ xcqv £r\xov(iivcov i%oyr)v 
%a\ avxbg fisfiaLcov. 

To6avxa %a\ %sq\ d(i<pL($oXLcov sl%6vxsg arroi; %ov %sql- 
yQacpo(isv %a\ xb Ssvxsqov xcov v%oxv%co6scqv 6vvxay(ia. 10 tyovxsq — 14 Ss om. T 17 naLdiav M 18 si xv%ol 
om. T 20 oivovg xi? EAB || XiyoL T (dicat) : XiysL G 31 xga- 
tvveZ Bekk. : yiqaxvvsL GT (confirmat) 1 avxov itov suspecta 
Pappenheimio IITPP&NEI&N TnOTTIKffiE&N 

T&N EI2 TPIA TO TPITON. 
Tdde eveaxvv ev t<p xoCx(p x&v IIvQQajveCwv 

V7tOXV7CG)6e(OV. 

a itegl tov cpvcvxov \1iQ0vg 

/?' ItSQi CCQ%(OV $Qa6tLKcaV 

y tieqI ftsov 
d' itSQl aitiov 
s' sl' ioti t\ tivbg aitiov 
<5' tcsqI aQ%cbv vXlkcqv 
£' si %ataXr\7tta ta 6coiiata 
T\ tcsqI xQa6Ecog 
&' TtSQl %ivr\6scog 
i itsQl xf)g \Lsta$atw.r)g xivr,6soog 
tct msqI av£rJ6scog nai \iELoo6Ecog 
t/3' nsQi acpaiQE6s(og nai TtQO^&fasoag 
ty itSQi ii£ta&E6S(og 
td' TtSQl oXov xai {liQOvg 
ts' TtEQi cpv6tv.f)g iista§oXfjg 
l<s' TtSQi ysvi6scog %ai cp&OQ&g 

t% TtSQi \LOVf\g 

tr\ TtEQi tOTtOV 

tft' TtSQi XQOVOV 

x' 7tEQi CCQL&LIOV 

y.a' nsQi xov rj&txov [liQOvg 

3t|3' xl i6tL cpv6EL aya&bv %ai %avibv xai aSidcpOQOv 

xy' si ^6tt n tovtcov cpv6st 

y,8' tl i6tLv r) \syoiiivr\ xi%vr\ %EQi fiiov 

HS' Ei l6tL ti%vr\ ItEQi §lov 

xg si yivstaL iv av&QooTtotg f) itEQi tbv §lov xi%vr\ 
x^ si didanxr) i6tLv i\ itEQi tbv (ttov xi%vr\ 5 et 6 inverso ordine leguntur in G 26 tig B TII0TTn&2E£N V. 133 

xrj' si %gu n SLSa6%6y>svov 

*%•' si $6tiv 6 didccGKav Y,ctl 6 na.vft&vcov 

%' si Igxi xtg iict&rJGsag xqditog 
Xa sl dicpsXsl i) itsgl tbv $Lov ti%vr\ tbv i%ovta avtr\v 
Xfi Sid tl 6 Gxsntiy.bg iviots a[ivdgovg taig iti&av6tr\6iv 
iocotav iTtitr\Ssvsv Xoyovg. 1 Heql [ihv (ow) xov Xoyinov (liqovg xr)g Xsyo\iivr\g cpiXo- 
aooptag chg iv v%oxv%co6el xoiavxa aoxovvxcag Xiyoixo dv' 

a %eql xov cpv6i%ov yuioovg. 
Kaxd Sh xbv avxbv xqoitov xr)g ovyyoacpf)g %al xb cpv6mbv 
(tioog ccvxrjg i%L0vxsg ov %Qog s%a6xov xcov Xsyo^iivcov 
avxolg xato; xonov dvxsQOVfisv^ dXXd xd Ka&oXiHcaxsqa %l- 
veiv iiti*f£iQi\<$o\]L£v , olg 0v(jL7t£QiyQacp£xai aal xd Xov%d. 
aQilcbfiE&a Sh chtb xov %eql aQypv Xoyov. 

/3' %eql ccQ%cav Sqa6XLK&v. 
Kal i%£iSr) TtaQa rofg %Xsl6xoLg 6v(jL%scpcovr\xaL xcov dqycbv 
xdg fihv vXmccg slvaL^ xdg Sh SQatixLxdg, d%b xcov SQa6xixcov 
xr\v dq%r)v xov Xoyov ^OLTjCofiE&a' xavxag ydq nul kvqlco- 
xiqag xcov vXlxojv cpa6LV slvul. 

y %eq\ &EOV. 
Ovxovv i%EL ftsbv elvul Squ6xlkc6xuxov alxLOv oi %Xsiovg 2 
d%scpr}vuvxo 9 %qoxsqov %sql &sov 6KO%r\6co\jLSv , insZvo %qoel- § 1 oo adv. dogm. III 4—12. 

§ 2 — Xiyopsv ~ adv. dogm. III 49. 30 xl om. B 32 tig om. B 34 tovg nL&avovg B || 
5 ovv add. T (quidem igitur) 6 totavta Gr: tavta T (Jiec): to~ 
Gavta Gen. 9 db eis T {itaQ' avtolgT) || tojtov L: tbv tonov 
MEAB: localiterT, fort. ycatd (tovtov^ tbv tortov cf. p 391,16. 
392,15. 11 ag^ojLisd-a MEABT (incipiamus): &Qt-6tis&a L 
11 a et 15 a tituli inverso ordine exstant in L 13 Squ6^l- 
v.dg EAB: SQaGtr\Qiovg ML 134 I1TPP&NEI&N 

Ttovreg, oxi to5 (nhv (Hcp %aTa%oXov&ovvTeg ddo£a6Tcog (pccfihv 
elvai fteovg %ai 6s^0(isv fteovg %ai TtQOVosiv ccvTovg cpccpev, 
TtQog dh Tr\v TtQOTtSTEiav tcov 6oy(iaTi%oov Tccde Xsyo(isv. 

Tcov evvoov(ievcov r)(iiv TtQayfiaTcov Tccg ovotccg eitvvoelv 
oqpelkofiev ? olov ei 6co(iaTa e6tiv r) a6co(iata. ccXXcc %ai 
tcc etdr}' ov ycco dv Tig Xititov evvof\6ai dvvatTo (ir) ovyi 
tiqotsqov to eldog tov Xmtov iiaftcbv. to te svvoov(isvov 

3 evvoei6&ai itov ocpsiXsv. iitel ovv tcov 6oy(iaTi%cov ol (ihv 
6&(id <pa6iv elvat tov fteov, oi 6h d6cb(iaTov, %al oi (ihv 
dv&QCOTtOEtSr), oi dh 0$, %a\ oi (ihv ev TOTtco^ oi dh oi» 9 %al tcov 
ev TOTtco oi (ihv evTbg %o6(iov, oi Sh ixrdg, Tttig 8vvr)60(ie&a 
evvoiav %eov Xa(a$dveiv (ifJTe ov6iav eypvTeg avTov 6(io- 
Xoyov(ievr\v (ir)Te elSog (nr\Te Toitov ev co efa]; TtQOTeoov ycco 
e%eivot b(ioXoyr]6aTco6av Te %al 6v(icpcovr)6aTco6av 9 oti Toio6de 
e6uv 6 fteog, eha r)(iiv avrov vitOTVJtco6d(ievoi oftTcog* 
d^tovTco6av r)(iag evvoiav fteov Xa(ifidvet,v. eg o6ov Se 
dve7tt%QLTcog Siacpcovov6iv^ %l vor)60(iev r)(ietg 6(ioXoyov- 

4 (livcog TtaQ* avTcov ov% e%0(iev. dXX* acp&aQTov xi, cpa6i, 
%ai (ia%aQiov evvor)6ag, tov d-eov eivai tovto v6(ii£e. tovto 
Se e6Tiv evrj&eg' co6iteQ (yaoy 6 (ir) eiScog tov Aicova 
ovSh Ta 6v(i(3eflr]%6Ta avTcp cog Aicovi SvvaTai voeiv, o^Tcog 
ETtsi ov% %6(A,ev Tr)v ov6iav tov &eov, ovSh %a 6v(if}sf}r)- 

5 %OTa avTcp (la&slv te %ai svvoifiai Sw^oitsQ-a. %coQig 
Sh tovtcov eiitdTco6av r)(iLv, %l e6ti to (ia%aQiov^ tcoteqov 
t6 eveQyovv %aTa aQeTr)v %ai 7tQOvoov(ievov tcov vcp eavTb 
TeTay(i£vcov , r) to dveveQyrjwv %ai iir\Te avTo TtQayicaTa 
Eyov (ir]TE ETSQcp TtaQEypv' %ai yaQ %ai TtEoi tovtov 8ia- 
cpcovr]6avTEg dvEiti%QiTcog dvEW0Y]T0v r](ilv 7tsitoir]%a6i to 
(ia%aQiov, did 6h tovto %ai tov &e6v. 

6 r 'Iva 8h %ai S7tivor)Tai 6 ftsog, stxsjsiv dvdy%r) Ttsoi 19 providere ipsos ndbis T 24 sidcoXoTtoislc&ai Kayser 
coll. p. 109, 14 || ts: igitur T 25 tcov ML: tov EAB: intelliai' 
alicui (fort. pro alicubi cf. p. 134, 15) T 26 tov ftsov 
slvai L 2 dh om. EAB 4 avtrov (inivori&hvy Kayser 
5 tovto EABT (hoc): tovtov L: om. M 6 ydg add. T 

(quemadmodum enim qui) 16/17 Ttsgl xov tcotsqov G: de 
hoc prius utrum T TnOTTn&2E£N r. 135 

xov tcoxeqov e6xlv r\ ov% e6xlv, o6ov siti xoZg Soy(iuxt%oZg. 
xb yciQ sivui xbv ftsbv 7tQ6Sr\Xov (jlev ov% e6xlv. si yccQ 
sE, suvxov TtQoGsTUitxsv, 6vvscpcovr\6uv uv oi Soy(iuxi%oi, xig 
e6xl %ai Ttodccrtbg %ui itov' r) avs7ti%Qixog Ss Siacpcoviu 
7tS7toir\%sv ccvxbv uSr\Xov r\(iZv sivcu 8o%sZv %ui aTtoSsi- 
^scog Ss6(ievov. 6 (isv ovv (Ji7toSsi%vvcov} oxt s6xi dsog, r]xoi 7 
Stu 7tQoSr]Xov xovxo u7toSsi%vv6iv r) Si u8r]Xov. Sicc %qo- 

1 8r]Xov (iev ovv ovSu(icog' si yccQ r)v 7tQoSr\Xov xb aito- 
dsixvvov ow s6xi &s6g, snsi xb u7to8sL%vv6(iEvov TtQog 

;tw ccTtodsMvvvxi vosZxut, 8 ib %ui 6vy%uxuXu(ifiuvsxui uvxco^ 
%u&cog %ui 7tuQS6xr\6u(isv , TtQoSrjXov s6xui %ui xb slvui 
dsov, 6vy%axuXu(i§uv6(isvov xco uitoSsL%vvvxv uvxb %qo- 
8r\Xco ovxi. ov% s6xi Ss 7tQoSr)Xov, cog V7ts(ivr]6u(isv' ovSs 
U7to8si%vvxut uqu Slcc TtQoSrjXov. aXti ovSh 6V u8r]Xov. 8 
xb yuQ uSr\Xov xb UTtoSsi%xi%bv xov slvuv &sov, aTtoSsi^scog 
IQrjfav, si (isv Stcc 7tQoSr]Xov Xsyotxo uTtoSsi^vv^ftuL, ovkexl 

' u8r\Xov s6xui aXXu TtQoSrjXov [xb slvuv &sov\. ov% uqu xb 
U7toSsL%XL%bv uvxov uSr\Xov Sicc 7tQoSr]Xov 6.7to8si%vvxui. 
uXt ovSs Si u8r]XoV sig uTtsiQOv yccQ s%7ts6sixui 6 xovxo 
XsycoVy uixovvxcov r\(icov asi U7t68si%iv xov cpSQOfJLSvov 

a.8r]X0V TtQOg UTtoSsL^LV XOV 7tQ0S%%El(jLEV0V. OV% UQU sB, SXSQOV 

Svvuxui a7to8si%vv6&ai xb slvui ftsov. si Ss (ir]xs ££ 9 
iuvxov s6xi TtQoSrjXov (irjxs sS, sxsqov u7to8zi%vvxui , u%u- 
xuXr\7txov s6xui si s6xi ftsog. 

"Exv %ui xovxo Xskxsov. 6 Xiycov slvui ftsbv r\xoi itQO- 
voslv uvxbv xcov sv %o6(ico cpr\6tv r\ ov TtQOVOsZv, %ui si 
(isv 7tQOvosZv y r\xoi Ttuvxcov r\ xivcov. (Epic. fr. 374 Us.J 
uXX' Si (ISV TtUVXCOV TtQOVVOSV, ov% r\v uv ovxs %u%6v 
xi ovxs %u%iu sv xco %o6(ico' %u%iug Ss ituvxu (is6xa 
slvui Xsyov6iV ov% uqu ituvxcov %qovosZv Xsx&r]- 19 7cgoai7tL7tz8v Bekk. : TtQolTtLTtxsv G: incideret T 22 
add. T (qui enim demonstrat) cf. v. 24 25 cctcoSsltivvollevov 
ML: U7toSsi%vvLLsvov EAB 29 post 7tg6Sr\Xov add. Pappen- 
heim to slvccl &sov, quod fors. e p. 121,1 huc transponen- 
dum censet 1 del. Pappenheim 5 71qos%y.slll£'vov GT (pre- 
existentis): 7iQOY.sniivov edd. llsqq. Epicuri fragm. agnovit 
Pasquali 13 Ss G: y&Q T (enim) 136 iitpp&nei&n" 

j 

10 6£xaL 6 ftsog. ei 6i xlvcov TtqovoEL, dia xi xcov6s 
llsv 7taovoei, xcbv6s 6h ov; r\X0L ydq %a\ (SovXs- 
xaL %a\ 6vvaxccL Ttdvxcov itqovosiv^ r\ fiovlsxat, 
(isv, ov dvvaxai ds, r\ Svvaxav (isv, ov fiovlsxai 
6i, r) ovxs fiovXsxai ovxs dvvaxai. dXX* si llsv %a\ 
r\fiovXsxo %a\ rjdvvaxo, itdvxcov av tcqovvoel' ov 
TtoovoEL 6h itdvxcov 6id xd TtQOSLQrjfisva' ov% dqa 
%a\ ftovXsxai %a\ 6vvaxai itdvxcov tcqovoelv. si 6h 
fiovXsxai ft£v 5 ov dvvaxai 6i, dG&svscjXEQog s6xl 
xrjg aixiag 6i r)v ov 6vvaxaL itQOVoslv cov ov %qo- 

11 voel' e6xl 6h TtaQa xr\v &sov sitivoiav xb do&EvsciXE- 
qov slvai xivog avxov. si 6h dvvaxat, fihv Ttdvxcovi 
TtQOVOEiVj ov fiovXsxai 6i, pa6%avog dv slvai vokll- 
6&sir\. si 6h ovxs fiovXsxai ovxs dvvaxai, %a\ §a6%a- 
vog s6xi %a\ da&svrjg^ oitsq Xsysiv %sq\ &eov a6s- 
fiovvxcov s6xiv. ov% dqa itQOVOsl xcov iv %o6(ico 6 
&sog. si 6h ovdsvbg itQOvoiav itoisixai ov6h s6xiv avxov sqyov 
ov6h dnoxiXs6Lia^ ov% s^sl xig siitslv^ Tto&sv %axaXaiifidvExaL \ 
oxl e6xl &s6g, slys (irjxs si- fawoi; cpaivsxaL (ir)xs 6V dito- 
xsXs6Lidxcov xlvcqv %axaXa(i(5dvsxaL. %a\ 6ia xavxa aqa 

12 d%axdXr}7txov i6tLv si e6xl &sog. i% dh xovxcov sitLkoyL- 
^oiis&a, oxl L6cog a6s$SLV dvay%d£ovxaL oi dLaps{iaLcoxL%cog , 
Xiyovxsg slvaL &s6v' itdvxcov ilsv ydq avxbv itQOVoslv 
Xiyovxsg %a%cov aXxLOV xbv dsbv slvaL cpr\6ov6Lv, xlvcov 6h 
r) %a\ (ir\6svbg TtQovoslv avxbv Xiyovxsg r\tOL pa6%avov xbv 
&sbv r) d6&svf\ XiysLV dvay%a6%r\6ovtaL^ tcn;ra 6i s6xlv 
d6sfiovvxcov 7tQodr\Xcog. 

6' TtEQL aixiov. 

13 r 'Iva 6h (ir\ %a\ r\(iag ($Xa6cpr\[iSLv S7tL%SLQr\6co6LV ot 
6oyfiaxL%o\ oV ditOQiav xov 7tQayfiaxL%cog r\iilv dvtLXiysLV, 14 a ds\ post 7tQovosl add. T (providet semper) 29 ovdh v 
L 30 %atalaii^dv£rai T (apprehenditur) : ■x.aTaXanfidvEi G 
1 d6E§slv ML: &C£§sig EAB: impii T || bvoiid^ovTai T (ap- 
pellantur) 7 dvayndacoaLv T (compellant) TII0TTII&2E&N I\ 137 

XOLVOTEQOV TtEQL XOV iv£Qyt\TLKOV ttlxlov SLa7tOQr\60(lEV , TtQO- 
XEQOV £%L6Tri<SaL TtELQCC&ivtEg TT\ XOV CXLXLOV ETCLVOLCi. 060V 

(iev ovv l%l xotg XEyOfiivoLg vitb tcov Soy(iaTL%cov ovS' av 
ivvor\6ai XLg xb cclxlov dvvcctxo, sXyE TtQog tco SLacpcovovg 
xai aXXonoTOvg ivvotag xov alxlov (a7toSiSo6ftaL) exl %a\ xr\v 
V7to6xa6LV avxov %E7tOLr\%a6Lv ccvevqetov Slcc xr\v %eq\ avxo 
SLacpcoviav. ol (ihv yccQ 6&(ia, ol Sh a6co(iaxov xb aXxLOV 14 
Elvai <pa6LV. 86'&,aL #' av aXxLOv elvaL kolvoxeqov %ax 
avxovg Si o ivEQyovv yivExaL xb a%oxiX£6(ia, olov 
cbg 6 rjXLog r) r) xov r\Xiov &£Q(L6xr\g xov y£L6&aL xbv %t\qov 
r) xr\g yv6£cog xov %r\QOV. %a\ yccQ iv xovxco SLa%s<pcovr\- 
Ka6Lv, ol (ihv 7tQ06r\yoQLcov aXxLOv slvaL xb aXxLov 
<pcc6%ovxsg, olov xr\g iv6scog^ ol Sh %axr\yoQr\(idxcov, 

OLOV XOV %£L6&aL. Sl6, Ka&CtTtEQ sl%OV , %OLVOXEQOV CCV 

sXr\ xb olxlov xovxo Sl o ivsQyovv yivExaL xb d%oxiXs6(ia. 
xovxcov Sh xcov aixicov ol (ihv TtXsiovg r\yovvxaL xa (ihv 15 
6vvs%xl%cc slvai, xcc 81 6vvaixLa, xcc 81 6vvsQyd, %a\ 

6WE%XL%CC (ISV VTtCCQ^ELV COV TtaQOVXCOV 7CCCQE6XL XO 

d%oxiXs6(ia %a\ aiQO(iivcov aXQExaL %a\ (i£Lov(iivcov 
(lELOvxaL (ovxco yccQ xr\v TtEQi&E^LV xr\g 6xQayyaXr\g 
aXxLOv Eivai <pa6L xov %VLy (lov), 6vvaixL0v Sh o xr\v 
L6r\v £L6<piQ£xaL 8vva(iLV sxiQCp 6vvaLxico itQog xb 
slvaL xb d%oxiXs6(ia (ofixco (yccQ) s%a6xov xcov 
sX%6vxcov xb ccqoxqov (iocov aXxLOV slvai <pa6L 
xr\g 6X%r\g xov ccqoxqov), 6vv£Qybv Sh o pQaislav 
£L6cpiQ£xaL SvvaiiLV %a\ %Qog xb (isxd Qa6xcbvr\g 
VTtccQiELv xb d%oxiXs6(ia, olov oxav Svolv paQog 
xl (5a6xa£6vxcov (ibXLg XQixog XLg ^qo^eX&cov 6vy- 
%ov<pi6r\ xovxo. evlol (livxoi %a\ TtaQOvxa (isXXov- 16- 
xodv aXxia s<pa6av slvaL, chg xcc %QO%axaQ%XL%d, olov 
xr\v i7tLX£xa(iivr\v r)Xico6Lv tcvqexov. XLvhg Sh ra-ura 
7taQr\xr\6avxo, i7t£LSr\ xb aXxLov itQog xl VTtaQjov %a\ itQog 9 xoiv&s Pappenheim dubit. 13 add. T (de causa 
assignant) cf. p. 123, 23. 14 %8ql avtov Kayser 20 xb ultlov 
Gen. : tb ayyslov GT (vas) 29 aXtLOv T (causam): cxltLog Gr 
30 yag add. T (sic enim) cf. v. 28 30* avvaitLov Kayser, at 
cf. v. 29 1 tL et tLs om. T 138 IITPP&NEI&N 

to aTtoxiXsOua ov ov dvvaxat 7tQor\ysL6&ai avtov oog aXxLOv. 
iv 8s xr\ Ttsoi avxcov Siaitoqr]Cei xoLads Xsyofisv. 

s' si' iaxi xi xvvbg aXxiov. 

17 TLi&avov io*xiv slvai xb aXxLoV 7t&)g yaQ av avi~r\GLg 

ysvoixo, (isicQGLg^ yivsGLg y cp&ooa, xa&olov %ivr\6ig, xcov 
cpvtiix&v xs %ai ipv%L%S)v dnoxsXs6LLaxcov s%a6xov, r\ xov 
navxbg %o6llov diol%r\6ig, xa dXXa Ttdvxa, si llt\ %axd xiva 
aixiav; %ai yao si (ir\6sv xovxcov cog itobg xr)v cpvGiv vitdq- 
yst^ Xst-Ofisv oxi did xiva aixiav itdvxcog cpaivsxav r\(iiv 

*8 xoiavxa, bitoia ov% sGxiv. dXXcc %ai itdvxa i% itdvxcov %ai 
cog sxvysv av r)v (ir\ ov6r\g aixiag. olov itctcol usv i% 
livcov, si xv%ol, ysvvr\%r\6ovxaL, sXscpavxsg 6s i% (iVQ(if)%coV 
%ai iv llsv xalg Aiyvnxiavg ®r)fiaLg oll^qol itoxs i^aiCLOi 
%ai yvovsg av iyivovxo, xd 6s voXLa oll(3qlqv ov asxsLysv^ 
si u-r) aixia XLg r)v, oV r)v xd usv vbxvd itixi 6v6%si(iSQa, 

19 av%LLr\Qa 8s xd %Qog xr)v sco. %ai itSQLXQsitsxaL 8s 6 Xiycov 
(ir\6sv alxLOv slvaL' si (isv yaQ aTtXcog %ai dvsv XLvbg 
aixiag xovxb cpr\6L Xiysvv , d%L6xog s6xai' si 8s 8vd XLva 
uixiav, fiovXoLLSvog dvaLQslv xb aXxLOv xi$r\6LV ^ d%o8L8o6&ca 
aixiav 8l r]v ov% s6xiv aXxLov. 

Aid xavxa usv ovv %L%avbv iaxLV slvav xb aXxLoV 

20 oxl 8s %ai xb Xiysw (ir\ slvai XLvbg xv olxlov %l%ovqv 
itiXL, cpavsQov saxaL Xbyovg r\(icbv i%&suivcav bXiyovg aitb 
TtoXXcov i%i xov %aQovxog %Qog xr)v xovxov v%buvr\6Lv. 
olov yovv ddvvaxov icxv xb aXxLov ivvof)6aL %oiv xb d%o- §§ 17—19 ~ adv. dogm. III 200—204. 17 o(i§qol (%atd rv%r\vy EAB 18 %iovsg (oog hv%sv} 
et 6ll§qcov (insl LLsti%sL} EAB || iyivovto Bekk.: iyivovto G 
19 ictL om. L 22 cpr\6sL Kayser || XiysLv G: slvai T (esse) 
23 tL&r\<SL GT (ponit): $"r\6SL Kayser || uitodLdovs Kayser: &tco- 
di.dco6i yovv Bekk. : fort. locus sic reficiendus tb altiov, (at- 
xlqv tCy ti&r\6Lv ditodLSovg cf. p. 433, 13sqq. 23 aTtodLdoe&co — < 
24: avtLov. causam causam T 25<?ia — ovv om. M 25 slvav — 
27 i6tL om.M 26 tL om. EABT TII0TTII£2E£N I\ 139 

I • 

. xiXs6(ia xovxov KazccXccfcw cog dnoxiXe6(ia cc^rcu* xoxe 

ycco yvcoQifafisv, oxl ccXxiov s6xl xov a7toxsXi6(iaxog, oxccv 
j skslvo chg a7toxiXs6(ia %axaXa(if$dvoo(isv. cdX ov6h xb dito- 21 

xiXe6(ia xov ccixlov cog a7toxiXs6(ia ccvxov ytccxccXccfisZv 6v- 

VCCflS&CC, SCCV (ir\ %axaXd($CO(lSV XO CilXLOV XOV CC7tOXSXi6(JLCC- 

xog cog cclxlov ccvxov ' xoxe yccQ %a\ oxl a7toxiXs6(id s6xlv 
ccvxov yLvco6%SLv doxovfisv, OXCCV XO CCLXLOV CCVXOV (hg CCLXLOV 
ccvxov %axaXdfico(JLSv. si ow, Xva (ihv evvor\6co(iev xb aXxLOv, 22 
6el TtQOSTtLyv&vaL xb cc7toxiXsG(ia, Xva 6h xb cc7toxiXs6(ia yvco- 
(isvy <(wg)> e<pr\v, 6eX 7tQ0S7tL6xa6&aL xb alxLov, 6 6idXXrj- 
Xog xf\g ccTtOQLag xQOTtog d(i(pco 6el%vv6tv dve7tLv6r\xa, (irjxe 
xov aixiov cog aixlov \xr\xe xov a7toxeXi6(iaxog cog d%oxe- 
Xi6(iaxog eTtLvoefc&at 6vva(iivov' exaxiQOv yaQ avxcov 
6eo(iivov xf\g TtaQa ftaxiQOv Ttfaxecog, ov% r s%o(isv aTtb 
xivog avxcov dQ$6(is&a xf)g evvoiag. 6L07teQ ov6h ditocpal- 
ve6d"aL 6vvr\6o(JLe^a^ oxl s6xl xl xivbg aXxiov. Xva 6h %a\ 23 
evvosL6&aL 6vva6&aL xb alxLov 6vy%coQr\6r\ XLg^ d%axdXr\- 
Ttxov dv slvai vO(iL6Q-eir\ 6l& xr\v 6Lacpcoviav. ol (ihv yaQ 
<pa6Lv (elvaL x\ xivbg aXxLOv, ol 6h (ir) elvaL^ ol 6' S7ti6ypv. 
og yaQ cpr\6Lvy slvaL <(tt)> XLvbg oXxlov^ rjxoL aTtXtog %a\ aTtb 
(irj6s(iLag oQ(ico(isvog aixlag evXoyov xovxo <pr\6L Xiyeiv^ r) 
6id XLvag aixiag stu xr\v 6vy%axd&e6Lv xavxr\v iivai Xit-eL. 
%a\ si (ihv aTtXcog, ov% s6xat 7tt6x6xsQog xov Xiyovxog aTtXcog 
(ir\6sv slvai (A,r\6svbg aXxLov' si 6h aixiag Xe^ei 6l ccg elvai 
(xl} xLvbg aXxLov vo(il£sl, xb £r\xov(isvov 6La xov £r\xov- 
(livov 7taQL6xav e7tLyeLQr\6eL' £r\xovvxcov yaQ r\(icov, eX e6XL 
x\ XLvbg aXtLov, avxbg cog aixiag ov6r\g xov eivat aXtLOV 
aXxLOv slvaL cpr\6iv. %a\ ccXXcog, stcsl TtSQL xr\g VTtdqfescog 24 
xov aixiov £r\xov(isv, 6sr\6si itdvxcog avxbv %a\ xr\g aixiag 
xov slvai xl aXxLOv aixiav 7taQa6yslv^ %d%sivr\g dXXr\v^ %a\ 

5 avrov prius om. T 8 add. T {ut dixi) 16 a — 17 add. 
T Qiii quidem igitur esse dliquid dlicuius causam. hii autem 
non esse. hii vero destiterunt qui dicit igitur) 17- tl add. T 
18 XiysLv om. T^ 21 6s MLT: xcci EAB: 6s %a\ Gen. 22 n 
add. Bekk. || vo(il£sl Bekk.: vo(ii£ol GT (estimet) 24 tov sIvul 
T (essentie cause), Stephamis: t6 slvaL G 140 IITPP&NEI&N 

i. 

(ii%QLg d%siQov. dSvvaxov Sh d%siQOvg aixiag %aQa6%siv' 
dSvvaxov aQa SLa(Ss($aLcoxL%cog d%ocpf\vaL^ oxl s6xi xi xivbg 

25 aixiov. itqbg xovxoig rytOL ov %ai vcps6xcog r\Sr\ aixiov xb 
alxiov TtOLEL xb d%oxiXs6(ia , 7) (ir\ ov aixLOv. %ai (ir\ ov 
(ihv ovSa(icog' sl Sh 6V ? Ssi avxb %qoxeqov v%o6xf\vai 
%ai 7tQoysvs6&aL aixLov^ s\\$ ovxcog sitaysLV xb d%ox iXs6(ia,. 
o%eq v% avxov a7toxs\sL6&aL XiysxaL ovxog r\Sr\ alxiov. dXX! 
i%si %Qog xi S6xi xb aXxLov nai %Qog xb d%oxiXs6(ia, 6acphg 
oxl (ir\ SvvaxaL xovxov chg aXxLOv %QOV%o6xr)vaL' ovSh ov aQa 

26 olxlov xb aXtLOV d%oxsXsiv SvvaxaL xb ov s6xlv aXxLOv. sl 
Sh (irjxs (ir\ ov aXxLOv d%oxsXsi xl (ir)xs ov, ovSh d%oxsXsi xl' 
Slo ovSh aXxLOv s6xaL' avsv yccQ xov d%oxsXsiv xl xb aXxiov 
ov SvvaxaL cog aXxLOV vosi6&aL. o&sv ndxsivo Xiyov6i XLvsg' 
xb aXxLOv r\xoL 6vvvcpi6xa6%aL Ssl xco d%oxsXi6(iaxL r) %qov- 
<pi6xa6d-aL xovxov r) (slvaL) (isxd xb yivs6%aL (a%oxiXs6(iia). 
xb (ihv ovv XiysLV, oxl xb alxLOv sig v%o6xa6LV aysxaL fisxa 
xr\v yivs6LV xov d%oxsXi6(iaxog avxov (ir\ %ai ysXoiov r\. 
dXX ovSh 7tQ0vcpi6xa6&aL SvvaxaL To^ToaT %Qog avxb yaQ 

27 vosi6$rai XiysxaL^ xd Sh %Qog xl <pa6iv avxoi, xa&b %Qog 
xl i6xiv, 6vvv7ta.QiELV %ai ^vvvosi^&aL dXXr)XoLg. dXX* ovSh 
6vvvcpi6xa6&ai' si yaQ d%oxsXs6XL%bv avxov e6xlv, xb Sh 
yivofisvov VTtb ovxog r\Sr\ yivs6$aL %Qr\, %qoxeqov Ssi xb 
aXxLOv ysvi6&aL aXxLOV, sl$ ovxcog TtOLsiv xb d%oxiXs6(ia. 
sl ovv xb olxlov \x,r\xs %Qovcpi6xaxai xov d%oxsXi6(iaxog 
avxov (ir\xs 6vvvcpi6xaxaL xovxco, dXt ovSh (xb d%oxsXs6(iia) 
%qo avxov yivsxaL, (ir\%oxs ovSh v%06xa6scog oXcog (i£xi%si. 

28 6acphg Sh i r 6cog oxl %ai Slcc xovxcov r\ s%ivOLa xov aixiov 
%dXLv %SQLXQi%sxaL. si yccQ xb aXxLOv cog fihv %Qog xl o-d 
SvvaxaL xov d%oxsXi6fiaxog avxov ^QOE^Lvoq&rivaL) Xva Sh 
cog aXxLOV xov d%oxsXi6fiaxog avxov vorj&fi, Ssi avxb %qo- §§ 26—28 ~ adv. dogm. III 232—236. 10 suppl. e T (aut esse postquam fiat effectus) 11 %i- 
ysLv G : differre T 20 add. T (sed neque effectus est ante eam), 
coniecerat Kayser 


TII0TTn£2E£N V. 141 

ETtWOELG&CCl XOV dltOXSXi6 yLUXO Q CCVTOV , CcSvVCCVOV Sh TtQO- 

■ STtLVor\&r\vaL xl i%sLvov ov TtQOETtLVor\&r\vaL [xl] ov SvvaxaL, 

\o\Svvax6v ecxlv ETtLVor\\fr)vaL xo aXxLOv. 

'Ex xovxcov ovv Xontbv litiXoyv^o^E^a^ oxl (sty TtL&a- 29 
vol fiiv eIglv ol XoyoL xaO' ovg vTtS(ivr\6a(isv cbg %or) XiysLv 
aXtLOv slvat, TCL&avoL Ss %al ol TtaQL6xdvxsg, oxl (ir) tcqo6- 
rJKEL aXxLOv slval xl aTtocpaLvs6%at , %a\ xovxcov tcqokqLvelv 
xvvccg ovk ivSiysxaL, (ir\xs 6r\(i£L0v (ir\xs KQLxr\QLOV (ir\xs 

-aTtodsL^LV S(ioXoyov(iivcog r)(ioov iypvxcov^ oog EfntQOC^sv 
naQ£(Sxr)6a(LEv 5 iitiysLV avdy%r\ kol tceql xr)g vTto6xd6soog 
xov aixLov, (ir\ (iccXXov slvaL r) (ir) slvaL xl olxlov Xiyov- 
xag o6ov iit\ xolg Xsyo(iivoLg vicb xoov Soy(iaxLKoov. 

%' TCEQL vXlKOOV CCQ1&V. 

IIeql (jlev ovv xr\g 8Qa6XL%r)g xo6avxa vvv aQ%i6SL 30 
XsXiy&aL' 6vvx6(ioi>g Sh kol tceql xoov vXlkgov KaXov(iivcov 
ccQyfbv XsKxiov. oxl xoLvvv avxaL sl6lv aKaxdXr\Ttxoi, qocSlov 
6vvlSelv ek xr\g tceql avxoov ysysvr\(iivr\g SLacpoovLag itaQcc 
xotg doyfiatLKOLg. &£QEKvSr\g (ihv yccQ 6 SvQLog yr)v 
sItce xr\v Ttdvxoov slvaL ccQ%r\v, &aXr)g Ss 6 MLXf\6Log 

J6SooQ^Avah,L(iavSQOg Ss 6 d.Kov6xr\g xovxov xb ditst- 
qov, ^Ava^Laiviqg Ss kol Atoyivr\g 6 ^AitoXXoov tdxr\g 
diQa^ r 'I%Tta6og Sh 6 Msxaitovxlvog tcvq^ &svoopdvr\g 

\$s 6 KoXocpoovLog yr\v Ka\ ttdcoQ, OlvoTtL6r\g Sh o 

'Xlog TtVQ KOL CCEQCC, "lltTtOOV Sh 6 C Pr\yLVOg TtVQ Kal 

tiSooQ, 'Ovo(iaKQLxog Sh iv xotg ^OQcpLKolg tcvq Ka\ 
\v"Sooq Ka\ yf\v, ol Sh tceql xbv^EfiitsSoKXia kol xovg 31 §§ 30—32 ~ adv. dogni. III 359—364 (cf. Doxogr. p. 248 sqq. 
Diels). 27 xl del. Bekk. 28 <doa} icx\v Gen. 29 loLitbv 
om. MT || si T (quod si): insi Bekk.: om. Gr 5 SQa6XLxf)g 
(alxiccgy T (de . . . agenti causa) 9 yccg om. EAB 16 xai 
vovg T (qui autem circa empedoclem et stoicos) A: nqbg xovg 
MLEB cf. p. 462,3. 142 IITPP&NEI&N 

Stco wovg nvQ aioa vScoq yr\v — nsoi yccQ tr\g tsQato- 
Xoyov(iivr\g dnotov tcccqk tidiv vXr\g^ r\v ovSs avtoi %ata- 
Xaiipdvsiv diafisfiaiovvtai, tl Ssl xai Xiysiv\ ol Ss %sq\ 
7 AQL6totiXr\v tbv HsQLnatr\tL%bv tcvq di^a vScoq yr\v tb\ 

32 %v%XocpoQr\tL%bv 6co(ia, Ar\(i6%QLtog Ss %ai 'Ent- 
novQog dt6(iovg y 'Aval-ayoQag Ss 6 KXa^OKiiviog 
S(ioiO[iSQslag, AioScoQog Ss 6 lnL%Xr\&sig Kqovoq. 
iXd%L6ta %ai d(iSQr\ 6cb(iata, *HQa%XstSr\g Ss 6 f 
Ilovtixbg %ai 'A6%Xr\nLdSr\g 6 Bi&vvbg dvaQuovg 
oynovg, ol Ss ns^i Uv&ayoQav tovg aQL&Liovg, ot> 
Ss (la&rniatiKol td ni^ata tcov 6co(idtcov^ StQatcov 

33 Ss 6 cpv6L%bg tdg noLOtr\tag. to6avtr\g tolvvv %ai sti 
nXstovog diacpcovtag ysysvr\(iivr\g nsoi tcov vXl%cov aQ^coV' 
naQ avtoig^ r\toi na6aig 6vy%ata&r\66as$a talg %SL(iivaig 
6ta6s6i %ai talg dXXaig r) ti6tv. dXXd na6aig (isv ov Svvatov' 
ov yaQ Srjnov Svvr\66(is&a %ai toig nsQi 7 A6%Xr\nidSr\v< 
6vy%atatt%s6%ai , &Qav6ta slvai td 6tOL%sla Xi- 
yov6i %ai noid^ %ai tolg ns^l Ar\(i6%QLtov, dto(ia 
tavta slvai cpa6%ov6L %ai dnoia^ %ai tolg nsQi 'Ava- 
^ayoQav, na6av al6&r\tr\v noiotr\ta nsoi talg. 

34 6(JLOioiiSQ f stat,g dnoXstnov6iv. sl Si tiva 6ta6iv tcov 
dXXcov nQo%Qivov(isv y r\tov dnXcog %ai dvsv dnoSstl-scog nQO- 
%qlvov[isv r) (istd dnoSst^scog. dvsv (Csv ovv dnoSst£scog ov 
6vv&r\66(LS&a' sl Ss (istd dnoSsi^scog, dXr\$r\ Ssl tr\v dno- 
Ssl^lv slvai. dXr\&r\g Ss ov% av Sodsir\ (ir\ ov%i %s%QL(iivri 
%Qitr\Qtco dXr\&si", dXr\&sg Ss %Qitr\Qiov sivai 8st%vvtai Si 9 

35 dnoSst&cog %s%Qi(iivr\g. si totvvv, iva (isv r\ dnoSsL&g ^ 
nQO%Qtvov6a tiva 6ta6iv dXr\d"r\g slvai Ssiy$r\ , Ssl tb %qi- 
tr\Qiov avtr\g dnoSsSsZffiaL, Xva Ss tb %Qitr\Qiov dnoSsiyQ"r\) 
Ssl tr\v dnoSsi^iv avzov nQ0%sy.Qt6&aL) 6 SLaXXr\Xog sv^i- 
6%staL tQonog^ og ov% sa6SL nQofiatvsLV tbv Xoyov, T^g (isv 
dnoSst^scog dsi %QLtr\Qtov Sso(iivr\g dnoSsSsLy(iivov y toH 

36 %QLtr\Qtov Ss dnoSst&cog %s%QL(iivr\g. si Ss dsi tb %QLtr\QLOV 

30 dXXaig ML: oXaig EAB: et aliis etiam T 1 %oid Gen.s 
tota GtT {talia) 3 ttsqI G: iv T (m) 6 ov— 7 anodeL&cos 
G: manifestum est qui (i. e. quia?) T 7 6vyY.ata% , r\66(jLs9'a 
Bekk. dubit. 11 dXri&r\s E ABT (vera): dXr\&sg ML TII0TTn£2E£N IV 143 

XQixrjQLG) xqivsw %al xr\v dnoSei^LV dnoSei^eL dno6eL%vvvai 
§ovXolxo xig , elg aneiQOV i%fiXr\Q"r\6exaL. ei xotvvv (irjxe 

\7ta0cug xalg neoi 6xoLyeicov 6xa6e6L 6vvd(ie&a 6vy%axaxt- 
%e6%ai (irjxe xiv\ xovxcov, ineyeiv nQ06r)%ei neoi avx&v. 

Avvaxbv (iev ovv L6cog e6xl %ai 6ia xovxcov (iovcov 37 
vno(iL(ivr\6%eLv xr\v xoov 6xoiyeicov %ai x&v vXl%&v aQypv 

| d%axaXr\i\)iav ' Xva 6e %ai d(icpLXaqpe6xeQ0v xovg 6oy(iatL- 
jcovg iXeyyeLv eyco(iev^ iv6LaxQi\\)co(iev 6v(i(iexQcog xco xoncp. 
%ai inei noXXai %ai 6ye6bv dneLQot XLveg ei6iv al neoi 
6xoL%eicov 661-aL, %a&d>g vnefivfoaiiev, xo (iev TtQog e%d- 
6xr\v XeyeLV ei6L%cbg vvv TtaQaLxrj^Ofie&a Slcc xbv yaQa%xf\Qa: 
xr)g 6vyyQacpf)g, 6vvd(ieL 6e TtQog na6ag dvxeQOV(iev. inei 
yccQ r]v ccv XLg einrj ne^i 6xoiyeicov 6xa6iv, r\xoL ini 6c6(iaxa 
%axeveypr\6exaL rj ini a6cb(iaxa, ccQxetv fiyovfied-a tino- 
(ivr)6ai) oxl d%axdXr\nxa (iev i6XL xd 6co(iaxa, d%axdXr\nxa 
6e xd a6co(iaxa' 6id yaQ xovxov 6acpeg fb*rca, oxl %ai xd 
6xoiyeZd e6xLv d%axdXr\nxa. 

f ' ei %axaXr\nxa xa 6co(iaxa. 
Eco(ia xoivvv Xeyov6iv elvai XLveg o olov xe noi- 3& 
elv r) na6yeiv. o6ov 6e in\ xavxrj xr\ imvoia d%axdXr\nxov 
i6XL xovxo. xb (iev yaQ aXxLOv d%axdXr\nxov i6xL, %a&cbg 
{me(ivf)6a(ieV (ir\ eypvxeg 6e einelv ei e6xi xl aXxLOv^ ov6e 
ti e6XL xl na6ypv einelv 6vvd(ie^a' xb yaQ na6ypv ndvxcog 
vnb aixiov na6yeL. d%axaXr\nxov 6e ovxog %a\ xov aixiov 
%a\ xov na6yovxog, 6l& xavxa d%axdXr\nxov e6xai %a\ xb 
6cb(ia. XLveg 6e 6cb(ia elvaL Xeyov6L xb XQLyr\ 6ia- 39» 
6xaxbv (texa dvxLXvniag. 6r\(ielov (ihv yaQ cpa6LV o-S 

§ 37 ~ adv. dogm. III 365. 
§ 38 <v adv. dogm. III 366. 
§ 39 cf. adv. dogm. III 367. adv. math. III 19—20. 17 dnoSsi^si MLT (demonstratione): dTtoSsi^stog EAB r 
unde editorum error 6l' dnoSsi^scog 18 i%§Xr\%r\6staL olim 
tentatum a Nauckio T (eicietur): i(i(iX. G vide ad p. 132,28. 
23 %ai om. T 24 ivSLcctgiipa^ev GT (retardemus) : iv^Laxgi- 
-tyopsv edd. 29 ccv Bekk. : idv Gc: quamcumque si quis T 
2 i6tiv T (sunt): %6taL G 11 (isv om. L || <pa6Lv om. T 144 IITPP&NEI&N 

(iSQog ov&iv, yQa(L(ir\v de (ir\%og drtXaxig, eTtvcpd- 
veiav 8e (ir\%og (iexd TtXdxovg' oxav 8e avxr\ %a\ 
fid&og TtQocXd^rj %a\ dvxixvTtiav , 6co(ia sivai, 7teo\ 
ov vvv e6xiv r\(iiv o Xoyog^ 6vve6xcog e% xe (ir\%ovg %a\ 

40 TtXdxovg %a\ fid&ovg %a\ dvxixvTtiag. ev(iaQr\g (tivxoi 
%a\ 6 TtQog xovxovg Xoyog. xb ydg 6&)(ia r\xoi ovdev %aod 
xavxa elvai Xi'£ov6iv r) exeqov xi Ttaqd xr\v 6vviXev6iv xcov 
TtQoeLQrjiiivcov. xctl eJ-co&ev (isv xov (ir)%ovg xe %a\ xov TtXd- 
xovg %a\ xov fid&ovg %al xr)g dvxixvTtiag ovdev av sir\ xb 
6co(ia' ei 8s xavxd i6xi xb 6co(ia, sdv 8si'l~r\ xig, oxi a- 
vv7taQ%xd s6xiv, dvaiQoir\ dv %a\ xb 6coiia' xd yaQ oXa 6vv- 
avaiQelxai xolg eavxmv ita6i (iiQS6iv. 7toi%iXcog (jlsv ovv 
s6xi xavxa sXiyysiv' xb 8s vvv aQ%i6si Xiysvv^ oxi ei s6xi xd 

41 itiQaxa^ r\xov yQa(i(iai ei6iv r), STticpdvsiai r) 6co(iaxa. ei (isv 
ovv STticpdvsidv xiva r) yQa(i(ir\v elvai Xiyoi xig, %a\ rrov 
7tQoeiQr\(iivcav s%a6xov r\xoi %axa idiav vcps6xdvai 8vva6&ai 
Xs%&r\6sxai r) (ibvov %sq\ xolg Xsyofiivoig 6c6(ia6i &scqqsi- 
6&ai. dXXa %a& eavxr\v (iev v7tdQypv6av r\xoi yQa(i(ir\v r) 
eiticpdveiav bveiQonoXeiv i6cog evri&eg. ei 8e 7teo\ xoig 6co- : 
(ia6i> &ecoQei6&ai Xiyoixo (ibvov %a\ (ir\ JcaO 1 ' eavxb vcp- 
e6xdvai xovxcov e%a6xoVy 7tQcoxov (isv avxo&ev 8oQ"r\6sxai xb 
(ir\ i£ avxcov yeyovivai xa 6co(iaxa (e%Qr\v yao, ol(iai^ xavxa 
TtQOxeQOv V7to6xa6iv %a& eavxa s6yr\%ivai, %a\ oftxco 6vvsX- 

42 &6vxa 7te7toir\%ivai xd 6co(iaxa)^ elxa ov8s ev xoig %aXov- 
(livovg 6cb(ia6vv vcpi6xr\%ev. %a\ xovxo 8ia itXeibvcov (iiv 
i6xiv V7to(Li(Lvr\6%eiv, aQ%i6si 8s vvv xa s% xf)g dcpf)g dito- 
QOV(JLSva Xiyeiv. ei yaQ aTtxsxai aXXr)Xcov xa TtaQaxv&i^eva 
6(x>(iaxa, xoig 7tiQa6iv avxcov, olov xaig emcpaveiaig , tyavei 
dXXr)Xcov. ai ovv eiticpdveiai oXai (iev Si oXcov dXXfjXaig 
ov% evcQ&r\6ovxai %axd xr\v acpr\v^ ene\ 6vy%v6ig e6xai i\ 
dcpr\ %a\ 6 %coQi6(ibg xcov a7txo(iivcov 8ia67ta6(iog' ojteQ ov § 40 rv adv. dogm. III 368. adv. math. III 83. 
§§ 41—44 ~ adv. dogm. III 434. 17 xavtuT (adhec) 2iXiysivG: d*'/ferreT(atcf.adp.l25,ll) 
28 et30et!29, 13 Tt^i G: ^T(m) cf.p. 127,3 31^om.EAB TII0TTII&2E&N T. 145 

(» 

i ftscoQELxaL. si Sh aXXoig <((wiv)> (ieqsGlv f) STtLcpdvua dnxs- 43 
xai xf\g xov 7taQaxLd-E(iivov avxrj 6c6(iaxog STtLcpavsLag^ 
dXXoig Sh 6vvf\vcoxaL xcp Ocbfiaxi ov s6xl Ttsqag^ (pv% sGxai 
nafSa&rig, SiacpOQcov xcov avxfjg (isqcov voovfiivcov %axd fid- 
i>&og, xov (ihv xov TtaQaxL-dsiiivov aitxoKiivov^ xov Sh xaO 1 ' 
>3 6vvf\vcoxaL xco 6cb(iaxL ov e6xl TtiQagy. ov% aQa ovSh 
i itSQi 6c6(iaxL &scoQr)6aL Svvaxal XLg (if\%og %al TtXdxog 
afla&ig, o&sv ovSh sitLcpdvsLav. 6(iOLcog Sh %a\ Svo STtL- 
cpavsLcov Kaft vno&sGLv 7taQaxL$E(iivcov aXXr)XaLg %axd xa 
itiQaxa avxcov sig a Xf\yov6L, %axa xb Xsy6(isvov avxcov 
(ifJKog slvai, xovxiaxL %axd yQa(L(ndg^ al yQa[i(ia\ avxaL, 
6V cov aitxsG&aL XiyovxaL dXXf\Xcov al sitLcpdvsLaL^ ov% 
lvco%r\6ovxaL (ihv dXXf\XaLg (pvyyy&ELEv yaQ av)' si Sh 
sxdaxrj avxcov dXXoLg (ihv (iiQE6L xolg %axd itXdxog ditxsxai 
xf\g TtaQaxL&Sfiivrjg avxrj yQa(i(if\g, dXXoig Sh 6vvf]vcoxaL 
xrj sitLcpavsia r\g e6xl niQag, ov% s6xaL ditXaxfjg, o&sv ovSh 
yQa(i(if\. si Sh (if\xs yQa(i(if\ s6xlv sv 6co(iaxi (if\xs sitL- 
cpdvsLa, ovSh (if\%og r) nXdxog r\ fidftog s6xaL iv 6co(iaxi. 
ei Si XLg 6c6(iaxa slvaL XiyoL xd TtiQaxa, 6vvxo(iog S6xai 44 
r\ 7tQog avxbv a7to%QL6Lg. si yaQ xb (if\%og 6co(ia i6xlv, 
Ssr\6SL xovxo sig xag XQstg avxov (iEQl£s6&aL SLa6xa6SLg, 
<ov s%a6xr\ 6co(ia ov6a ndXiv avxf\ SLaLQS&f\6sxaL sig Sia- 
6xa6SLg dXXag XQslg, di s6ovxaL 6c6(iaxa, %al s%slvaL sig 
ciXXag 8(iOLcog, %al xovxo (ii%Qig dnsLQOv, cog drtSLQOLiiys&sg 
yLVE6&aL xb 6co(ia sig ditsLQa (ieql£6(ievov ' OTtSQ dxoitov' 
ovSh 6c6(iaxa d,Qa e16lv al 7tQ0SiQr\(iivaL SLa6xa6ELg. si 
Sh (if\xs 6co(iaxd si6L (ifycs yQa(i(ial r) ETtLcpdvsLaL^ ovSh 

slvaL V0(JLL6d"T\60VXaL. 

^A%axdXr\7txog Si s6xt %al r) dvxLXVitia. avxr\ yaQ 45 §§ 45— 46 r^adv. dogm. III 259—261. 10 [ihv add. T (quidem) 12 a_c suppl. verbotenus e T (ter- 
minus non erit sine profunditate differentibus eius partibus 
intellectis secundum profunditatem hac quidem cui opponitur 
tangenti hac autem secundum (quody coniungitur corpori cuius 
est terminus. Non ergo) 25 6oo(iaxa LT: 6a>(iaxos MEAB || 
Xiyoi xd Ttigaxa MEABT (si autem aliquis est corpora esse 
dicat terminos): xd Ttigaxa liyoL L 32 6co(i,axa om. T 

Sextus Empiricus I. 10 146 iitppsnei&n 

EiTtEQ xciTcdccppdvetai, acpf\ %axaXa(i§dvoLXO dv. idv ovv 
8stt-co(isv, oxl d%axdXr\7txbg ianv r) dcprj, Gacphg sGxaL bxi 
ov% olbv xk iaxi %axaXa(i§dvsG^aL xr\v dvxLXvitiav. qxl 
8h d%axdXr\7txbg iGXLV r) dcpr), dia xovxcov imXoy^o^ied-a. 
xd a7txb(isva dXXr\Xcov r\xoi (isqsGlv dXXr\Xcov anxsxai r) bXa 
bXcov. bXa (ihv ovv bXcov ov8a(icog' Evco&r\GsxaL ydo ovxco %a\ 
ov% atysxai dXXr)Xtov. dXX 9 ov8h (ieqeGl (ieq&V xd yaQ 
(lEQrj avxcov cog (ihv TtQog xa bXa (i£Qr\ itixiv, cog 8h TtQog 
xd (lEQrj iavxcov bXa. xavxa ovv xd bXa y <^dy iGxtv exeqcov 

46 (lEQrj, bXa fihv bXcov ov% atysxai, did xd 7tQ0£iQr\(isva , dXX^ 
ov8h (ieqeGl fiEQtov' %a\ yaQ xa xovxcov i*>SQr\ cog TtQog xd 
savxcov (iSQr\ bXa ovxa ovxs bXa bXcov dtysxaL ovxs (ieqeGl 1 
(isqcov. si 8h (ir)xs %axd bXbxr\xa (if)xs %axd (kSQr\ yivo- 
(iivr\v dqpijv %axaXa(i@dvo(iEv , dxaxdXr\7txog sGxat r) dcpr). 
dia 8h xovxo %al r) dvxixvnia. b&sv %al xb Gcofia' si 
yaQ ovdsv iGxi xovxo Ttaoa xdg XQsig diaGxaGsig %a\ xr)v 
dvxixvniav 9 i8si£a(isv dh d%axdXr\7txov xovxcov s%aGxov , 5 
%a\ xb Gcoiia sGxai d%axdXr\Ttxov . 

Ovxco (ihv ovv^ oGov iiti xf\ ivvoia xov Gco(iaxog, d%a- 

47 xdXryitxbv iGxiv, si sGxi xi Gco(ia' Xs%xsov 8h %a\ xovxo sig 
xb 7tQ0%si(i£vov. xcov bvxcov xd (isv cpaGiv sXvai aiG$r\xd, 
xd 8h vor\xd, %a\ xa (ihv xf) diavoia ^axaXafifldvEGd-ai, xa i 
6h xalg aiG&r\G£GLv, %a\ xdg (ihv aiG&r)GEig aTtXoTta&ELg 
sivai, xr)v 8h 8idvoiav dnb xr\g xcov aiG&r\xcov %axaXf)tfj£cog 
i7t\ xr)v %axdXr\ipiv xcov vor\xcov isvai. si ovv sGxi xi 
Gco(ia, r\xov aiG%r\xbv iGxiv r) vor\xbv. %a\ aiG%r\xbv (ihv 
ov% iGxiv' %axd yaQ Gvva&QOiGfibv (ir)%ovg %a\ fid&ovg l 
%a\ TtXdxovg %a\ dvxixvitiag %a\ iQcb(iaxog %a\ dXXcov xivcov 
%axaXa(L$dvsG%ai 8o%sl, Gvv olg &£C0QELxaL' ai 8h aiG&r\GELg 

48 a7tXo7ta&ELg slvaL XsyovxaL 7tao' avxoig. <( )> si 8h vor\xbv 

§§ 47—48 ~ adv. dogm. III 437—439. 12 & add. Bekk. 14 %a\ — 16 (ieq&v om. T 17 ftma 
om. T 18 non soliditas T 26 dnXoTca&slg Stephanus: ditlo- 
Tta&sias GT (simplices passiones) cf. v. 33 et p. 146, 7 38 
simpliciter passibiles T || excidit totum enuntiatum, quod ex 
p. 146, 7 sic fere expleverim (cq6ts tovtcov ntdvtcov Gvii\ivr\Li6- 
vsv6lv %%slv ov dvvrjoovtaiy, plura excidisse putat Pasquali TnOTTII£2E£N T. 147 

slvcti XsysxaL xb 6coficc^ Ssi xl ndvtcog vtcccqislv iv tr\ cpv6si 
twv itQCcyfidtcov aiG&rjtov, aqp' ov r) tcov 6cofidtcov vor\tcbv 
ovtcov sGtai vor\6Lg. ovSsv Ss s6tL Ttaocc tb 6cbficc xcu 
to d6c6(uxtov, cbv tb (isv a6c6(icctov avto&sv vorpov ecm, 
xb Ss acofia ovx aia&rjtov, cog V7ts(ivr\6tt(isv. fir) ovxog 
ovv iv xr\ cpv6SL tcov TtQccyfidtcov tti6&r\tov xivog dcp 0-5 
r) vorjCLg s<5xai xov 6c6ficctog, ovSs vorjxbv sGxai xb 6coficc. 
si Ss firjxs ccL6d"r\tov i6xi fif\ts vor\xov, itaod Ss tccvtcc 
ovSsv 1'cfw, Xsntsov o6ov iitl tcp Xoycp (ir\Ssv slvai tb 6co(icc. 
Slcc tccvtcc ovv r)(isig dvtiti&svtsg tovg Kcctd tov 6c6(icctog 49 
Xoyovg tcp cpaivs6&ai [Sokslv] v7tdo%ov tb tfcofta, 6vvdyo(isv 
tr)v Ttsol tov 6cb(icctog i%oyr\v. 

Trj Ss tov 6co(iatog dnatccXr^ia 6vvsi6aystaL %al tb 
d%atdXr\%tov slvaL tb a6c6(iatov. ai yaQ 6tSQr\6SLg tcbv 
r s%scov voovvtai 6tSQr\6SLg, olov 0Qa6scog tvcpX6tr\g ncci d%or)g 
%cocp6tr\g %cci i%i tcov ccXXcov %ttQcc%Xr\6icog. Slo%sq ivcc 
6tSQr\6LV xataXdficofisv, Ssi tr)v r s%Lv r)ficcg %QO%atSLXr\cpsvaL^ 
r\g XsystaL 6tSQr\6Lg sIvccl r) 6tsQr\6Lg' dvsvvor\tog yaQ tig 
cov tr\g OQa6scog ovx dv Svvccixo Xsysiv, oxl oqcc6lv oSs ovk 
sysL) onsQ i6tl tb tvcpXbv sIvccl. si ovv 6tsQr\6Lg 6c6ficc- 50 
tog i6tL tb d^cbfiatov, tcbv Ss s%scov fir) %cctaXafi§ccvo- 
fisvcov dSvvatov tdg 6tSQr\6SLg ccvtcov xataXafifidvs6&aL) 
Kcci SsSsLxtaL otL tb 6cbficc dxatdXr\%t6v i6tw, d%atdXr\ittov 
i6taL xccl to a6cbfiatov. xccl yaQ rjtOL ai6d"r\tov i6tiv r) vor\- 
tov. sits Ss ai6Q"r\x6v i6XLV^ d%atdXr\%tov s6tL Sid tr\v Sicccpo- 
Qttv tcbv ^cpcov xal tcbv dv&QCOTtcov xai tcov atcr^cffcov %a\ 
tcbv itsQL6ta6scov %al TtaQa tdg inLfiL^iag xccl td XoLitd tcbv 
rtQOSLQr\fisvcov r)fiLV iv toig itSQt tcbv Ssxcc tQoncov 
^136 — 163)' sixs vor\xov, (ir\ SLSofisvr\g avxo&sv xf\g xcbv 
xi6&r\xcbv %ccxccXr\tyscog, dcp* r\g oQficbfisvot xoig vor\xoig iitL- 
3dXXsLv Soxovfisv, ovSs r) xcbv vor\tcov ccvto&sv xatdXr\i\JLg 
5o&r\6stttL, Sl6%sq ovSs r) tov a6co(idtov. o tscpa6%cov %ccxcc- 51 
lccfifidvsiv xb a6cbfiaxov r\xoL cci6&r\6SL xovxo %ccQcc6xr\6tL 3 bvtav om. T 6 dcp' ov om. T 9 (nqSsv scr. coll. 
). 476, 4 : fir\Se G 10 ((isvy ovv T (quidem igitur) 11 So- 
isZv del. T secutus (quod videtur existens) 31 doxovoiv EAB 
►2 6 yaQ T (qui enim) 

10* 148 IITPP&NEI&N 

%axaXa(i(3dv£LV r) dia Xoyov. %ai ai6Q"r\6EL (ihv ovda(icog 9 
ijtELdr) ai fihv ai6&r\6£Lg %axd i7tEQSL6LV %al vv^lv dvxLXa(i- 
fiavE6&ai 8o%ov6l xcov ai6$r\xcov, olov r) OQatiig, idv xe 
%axd svxa6LV yivr\xai %cbvov, idv xe %axd eidcoXcov dixo- 
%QL6eig xe %ai ETti%Qi6Eig, idv xe (%ax^ d%xivcov r) %Qco(idxcov 
dito%v6Eig, %ai r) d%or\ di, r\v xs 6 7tE7tXr\y(isvog dr\Q, r\v xe 
xd fjuoQia xr)g cpcovr)g cpsQr\xaL Ttsoi xd coxa %a\ 7tXf)xxr\ 
xb d%ov6xi%ov TCVEVfna &6xs xr\v dvxi1r\tyiv xr\g cpcovr)g 
d7tSQyd££6\rai. dXXd %al al 66(iai xr\ qlvI %al ol %v(ioi 
av xrj yXcoxxy itQ06%iitxov6iv , %ai xd xr)v dcpr\v %ivovvxa 

52 ofioicog xy dcprj. xd 6h a6co(iaxa insQSL6iv xoLavxrrv vitofisvELV 
ov% old xs i6XLv, co6xs ov% dv dvvaLXo xr\ ai6d"r\6SL ■(xavxay 
%axaXa(ifidvE6$aL. dlV ov6h 8id Xoyov. si (ihv yaQ Xs%xov 
i6XLV 6 Xoyog %ai d6cb(iqxog, cog ol 21xcol%ol <pa6iv (fr. 
II 166 A.), 6 Xiycov 8^d Xoyov %axaXa(ipdvs6xraL xa a6co(iaxa 
xb £r\xov(i£vov 6vvaQ7td£sL. ^rrxovvxcov yaQ r)(icov, si 8vva- 
xai xl a6co(iaxov ^axaXafipdvs^&aL, avxbg a6co(iaxov xl Xa- 
jSobv ditXcog dtcc xovxov xr\v %axdXr\ijJLV xcov a6co(idxcov %ol- 
£L6&aL fteXeL. %aixoL avxbg 6 Xoyog, ELitSQ a6co(iaxog i6XL r 

53 xr\g xcov £r\xov(isvcov i6xi (ioiQag. itcog ovv dTtoSsi^EL XLg y 
oxl %q6xeqov xovxo xb d6co(iaxov %axaXa(ipdvsxaL (cpr\(ii 8e 
xbv Xoyov); ei (ihv yaQ 6V dXXov d6co(idxov, %d%sivov t,r\- 
xr\60(iev xr\v ditodsL^LV xr)g %axaXf\vjEcog, %ai (is%QLg ditsi- 
qov' si 8h 6*La 6cb(iaxog, £r\x£LxaL %ai Ttsoi xf\g %axa- 
Xr\tyea>g xcov 6co(idxcov' §La xivog ovv 8el£o(ieV) oxl %axa- 
Xa(ifidv£xaL xb 6co(ia xb sig ditodu^LV xr\g %axaXr)ipscog xov 
a6co[idxov Xoyov Xa(ifiav6(isvov; si (ihv 8^d 6co(iaxog^ si$ 
ditELQOV i^fiaXXoLis&a' si 8s 8l a6co(idxov, sig xbv dLaX- 

4 ^vtaGLv Kayser coll. Diog. Laert. VII 157. Doxogr. 
p. 406, 4 Diels : lv6ta6Lv GT (instantiam) \\ yivr\taL Bekk. : yi* 
vr\tai G 5 suppl. T (sive seeundum fluxus radiorum) 7 td pr ( 
om. L || 7CsqI L: 7cgbg MEABT (ad) 9 %a\ oi %viiol — 10 %a\ 
om. T 10 av tfj Bekk. : avtf\ G 12 add. T (sensuhec appre* 
hendi) 15 %atala^dvs6%'aL T (apprehendi) : Xafi^dvs^^aL 6 1 
16 yag G: dh T (autem) 17 u a6. MEABT (aliquid incor-> 
poreum): tL d6. tL L 20 drcodsL&L T (demonstrabit) : iTtidsl^si 
G 23 post %ai add. EAB tovto 28 i(i§aXX. AB (eicimur Tl 
vide ad p. 127, 18 TTIOTTII£nE&N T. 149 

> XrjXov xqo%ov i%%i%xo(i£v. (livovxog ovv ovxcog a%axa- 
Xr]%xov xov Xoyovj sl%eq a6c6(iaxog sGtiv, ov% dv Svvcato 
xig Xsysiv Sl avtov xataXaLipdvsti&ai tb a6c6(iatov. sl Sh 54 
6co(id ititiv 6 Xoyog, i%si %al %soi tcov 6co(idtcov dia- 
%scpc6vr\taL^ %6tsQ0v %ataXa(i§dvstaL r) o#, Sia tr)v Xsyo- 
(isv7]v 6vv£yf) qv6lv avtcov, cog (ir\Sh xr\v c t66V Sel^lv i%L- 
ds%Ea&ai)(irjds slvaLvo^sad-aL, itaqb %ai 6 TJXdtcov (Theaet. 
p. 152E) yLvoiisva (isv, bvta Sh ovSi%ox£ %aXsl td 
6c6(iata, aTtooco %cog i%L%QL&r\6£xaL r) t^eqI xov a,6co(idtov 
SLacpcovia^ \xr\ts 6c6(iatL (ir)ts a6co(idtco tavtr\v oqcov s%l- 
HQLvs6&aL Svva(iivr\v Sia tdg (jllkqco itQO^&sv £LQr\(iivag 
caoTtiag. ov%ovv ovSh Xoyco Svvatov E6tL %ataXa(i§dv£Lv 
ta a6co(iata. si Sh (ir]ts ai6Q"r\6EL v%o%i%tSL (ir]ts Sia Xoyov 55 
KataXa(i§dvstaL^ ovS' dv oXcog %ataXaii$dvoLto. 

Ei toivvv (ir]ts tceqI tf\g v%dQ%scog tov 6c6(iatog (ir\te 
tceql tcov a6co(idtcov olov ti i6tL dmjSs/iJcacotfatffrca, %ai 

7t£QL tCOV 6tOLysicOV i6tLV icp£%tioV , tdya Sh %al TtEQL tcov 

(lEtd ta 6tOL%£La^ ELyE tovtcov td (ihv 6c6(iata, td Sh a6co- 
(iata , %ai %£oi d(icpot£Qcov rjitoQrjtaL. %Xf\v dXXd tcov t£ 
SQa6tLKCov aQycov %ai tcov vXlkcov Sia tavta icpEOitcov ov6cov 
ditOQog i6tLv 6 tteql aQ%cov Xoyog. 

r\ 7t£QL %Qa6£cog. 
r 'lva Sh %ai tavta %aQaXi%r\ rtg, %cog aQa %ai yive- 56 
G&ai cpa6L td 6vy%Qi(iata i% tcov %Qc6tcov 6toLf£icov^ (if\t£ 
&i%£cog %ai acpf\g v%aQypv6r\g (if]t£ %Qa6£cog r) (li^Ecog bXcog; 
btL (ihv yaQ ovSiv i6tLv r) dcpr), (il%qco %qo6&ev v%- 
e (ivr\6a (§45 — 46), bte 7t£oi tf\g V7to6td6scog toi; 6c6(iatog 
SLEXEyofirjV btL Sh ovSh 6 XQO%og xr)g %Qa6£cog o6ov iTti xolg 
XEyofjLEvoLg v% avtcov Svvatog i6tL, Sid §Qay£cov i%L6tr\6co. 
%oXXd (ihv yaQ XiystaL %eq'l %Qa6£cog, %ai 6isSbv avr\vvtoi 
%soi tov %QO%SL(iivov 6%£(i(iatog el6l %aQa tolg Soy(iati- 2 roSs Apelt coll. Plat. Tim. 49 de : qnocum consentire 
videtur T (ut neque eam que est hoc possit demonstrationem 
accipere): rots G 5 &6co(idtov scripsi: 6a>fiatos GT (de cor- 
pore) 9 corpora T 12 lcxai Bekk. dubitanter 15 dubitan- 
dum est T 21 <(xal> fuxpeo Gen. 150 IITPP&NEI&N 

*J 
%olg Oxdastg' o&sv sv&icog tx(icc xr\ dv£%L%Qixco SLacpcovia 
%ccl xb dxccxdXr\%xov xov 0%i(i(iccxog avvdyoLX dv. r\(iug 
Sh vvv xr\v %Qog EKaOxov avxcov dvxiQQr\OLV %aQccLxr\od(is- 
vol 8ia xr\v %qo&eOlv xr\g OvyyQacpfjg, xddE XHIelv iitl 3C 
xov %ccQ6vxog d%o%Qcovxcog v%oXcc(if}ttvo(isv. 

57 Td KLQvahiEva i£ ovoiag %al %OLOxr\xcov ovy^ELO&aL I 
cpaoiv. r\X0L oVv tag (ihv ovoiccg avxcov (liywO&cci cpr\0£L \ 
xig, xdg Sh %oioxr\xag (jLr\Scc(jLcog, r\ xcxg (ihv %OLoxr\rag dva- j 
(liyvvG&aL, (ir\%ixL dh xag ovoiccg, r) (ir\&ix£QOv dva(iiyvv- 13 
O&ccl &axiQCO, r) d(icp6xsQcc svovO&ccl dXXr\XoLg. dXX' si [ihv 
ovxs ai %OLOxr\xsg ovxs al ovoiaL dva(iiyvvvxttL dXXr\XoLg 9 
dvs%Lv6r\xog eOxccl r\ XQ&OLg' %cog yccQ (iia tti'od"r\OLg d%b 
x&v XLQVtt(iivcov yivsO&aL Ov(n§r\OsxaL 9 sXys %axd (ir\8hv 1 

58 xcov %QOSLQr\(iivcov fiiyvvxaL dXXr\XoLg xd %LQvd(isvcc; sl 
8h ai (ihv %OLoxr\xsg d%Xcog %aQcc%SLO&aL Xe^&elev dXXrjXccLg, 
al 8h ovoiccL (liyvvO&ccL, %al ovxcog dxo%ov ccv sXr\ xb Xs- 
y6(isvoV ov yttQ %s%coQiO(iivcov xcov %OLOxr\xcov xcov iv 
xcdg KQttOsOLV dvxLXa(JLficcv6(JL£&tt) dXX^ G)g (iLocg d%b xcov v 
MQVttKLivcov d%oxsXov(iivr\g aio&avoKis&cc. sl 8h xdg (ihv 'jf 
%OLOxr\xag (liyvvO&ocL XiyoL XLg, xdg 8h ovoiccg (ir\8cc(icog , 
dSvvaxa Xi%SL' t\ yaQ xcov %OLOxr\xcov v%6oxccOLg sv xccig 
ovotccLg ioxiv, 8l6%eq ysXolov dv ELt\ XiysLV, cog cci (ihv %olo- 
vy\t£g xcoqlO&slOccl xcov ovOlcov \%ccl\ iSia (ityvvvxai %ov 

59 dXXrjXaLg, cc%olol Sh ccl ovoiccL %coQLg v%oXsi%ovxccL. Xsi%£xaL 
XiyELV, oxl %a\ al %OLoxr\xsg xcov %LQvaiiivcov %a\ ai ovoiaL 
%coqovOl Sl dXXr\Xcov %ccl (iLyvvfisvccL xr\v %quOlv d%oxs- 
XovOlv. xcov %QO£LQr\(iivcov ioxlv dxo%coxsQoV dSvvcc- 
xog yaQ eOxlv r\ xoLccvxr\ %QccOLg. otov yovv idv Si%cc %oxv- 2 
Xctig ttSaxog %cov£iov yyXov %oxvXr\ (u%&rj , %avxl xco vSccxl 
Ovvccvtt%iQvaO&aL ccv XiyoLXO xb %covelov' el yovv %cci xl 
^Qoc%vxaxov (liQog xov (iiy(iaxog XdfioL XLg, £VQr\OEL %£%Xr\- • 

60 QCO(iivov ccvxb xf\g xov %covsiov Svvdfiscog. el Sh i%L(iiyvv- j 

XaL XO %COV£LOV %aVXL (liQEL XOV vSttXOg %CCL %CCQE%X£tv£XttL tj 

avxco oXov oXco %ccxd xe xr\v xmv ovOlcov %ccl xcbv %OLOxr\xcov ; 14 SSLacpoQagy Xiysiv T (differentias dicere) 15 %ccl om, 
T, del. Kayser || alicui T cf. ad p. 119, 25 22 xol AB TII0TTn£2E&N T. 151 

avxcov 6V dXXf\Xcov SioSov, iv ovxcog r) %Q&6Lg ysvr\xaL, xd 
Ss TcaQS%xsLv6(isva dXXf)XoLg %a& dicav (iSQog xbv i f 6ov 
iicsysL xotcov, Slo %a\ i f 6a dXXf)XoLg i<Sxiv, L6r\ iGxai r) %o- 
xvXr\ xov %covsiov xalg Ss%a noxvXaig xov vSaxog, cog sl%06l 
Koxvlag ocpsiXsLv elvai xb (iZyfia r) Svo (tovag, o6ov iic\ 
xfjSs xrj vtco&eOel xov xqotcov zfjg %Qa6scog' %a\ %oxvXr\g 
naXiv vSaxog xalg el%o6l %oxvXaig o6ov ircl xco Xoyco xf]g 
vTCo&eaeoog ETCE(i(lXr\&si6r\g xs66aQa%ovxa xoxvXcov ocpsiXsL 
xb fiexQov elvaL r) tkxXlv Svo (iovcov 9 iiCELSr\ %a\ xr\v %oxv- 
Xr\v ei'xo6L xoxvXag ivSsysxaL voelv^ o6aLg TCaQenxeivexaL, 
%a\ xdg el%06l %6xvXag (iiav, rj 6vve%L6ovvxaL. Svvaxbv 61 
Sh ovxco %axd iiiav %oxvXr\v iTCS(ifidXXovxa %a\ buioicog 
6vXXoyc^6(isvov 6vvdysLV y oxl ai el%o6lv OQcb(isvaL xov 
[liyLiaxog %oxvXaL 6L6(ivQLai tcov %a\ TCQog 6<peiXov6LV elvai 
06ov iic\ xfj vtco&s6sl xov xqotcov xf\g %Qa6ecog, al Ss avxai 
%a\ Svo iLOvaL' otcsq ditS(jLcpd6scog vTtSQ^oXr\v ov% drcoXi- 
XoLTtev. ov%ovv axoTtog i6xi %a\ avxr\ r) VTCo&e^Lg xf)g 
%Qa6ecog. ei Ss ovxs xcov ov6lcov (iovcov (iLyvv(iivcov dXXf)- 62 
XaLg ovxe xcov TCOLOxf]xcov (iovcov ovxe d(icpoxEQcov ovxe 
ov&exeQOV SvvaxaL yive6&aL %Qa6Lg, naQcc Se xavxa ovSev 
olov xe i6XLV iicLvoelv, dveiCLv6r\xog 6 XQOicog xf\g xe 
%Qa6ecog %a\ oXcog tt/s (li^scog i6xiv. Slotcsq sl (if)xe %axd 
%l%lv icaQaxL&s\kEva dXXf\XoLg xd %aXoviieva 6xoLyela (if)xe 
dva%LQvco(isva r) (iLyvv(ieva TCOLr\XLxd xcov 6vy%QL(idxcov 
ELvaL SvvaxaL, dvsTCLv6r\xog i6xcv r) %axd xovg Soy(iaxL%ovg 
<pv6LoXoyia %a\ o6ov iiCL xovxco xco Xoyco. 

&' tceql %Lvr\6scog. 
TlQog Se xolg TCQOSLQr\(isvoLg f\v iTCL6xf\6aL xco tcsql xcov 63 
%Lvr\6scov Xoyco^ %a\ oog dSvvaxog dv slvaL vofiL^&siri r\ %axd 
rovg Soy(iaxL%ovg <pv6LoXoyia. icdvxcog yag %axd XLva 
%ivr\6LV xcov xs 6X0Lysicov %a\ xf\g SQa6xL%f\g aQyf\g ocpsiXsL 
yivs6&aL xd 6vy%Qi(iaxa. idv ovv VTCO(ivr\6co(isv, oxl (ir\Ssv 1 6<psiXr\ L 4t 6vvs^iaovvxai Gen.: avvs^LGovxaL GT (coe- 
quatur) 6 %LQvd>(ievaL Kayser coll. v. 17 7 nov G: xe T 
(quoque) 8 TtQofriasL EAB 14 (aXXoy inLvoelv T (aliud in- 
tellegere) 21 y.ccl om. Stephanus : fort. va\ ovx<ag? (| ddvvaxov AB 152 IITPP&NEI&N 

eldog %lvt\6ecqq 6(ioXoyELTaL, 6acpsQ £'atcu otl %al 8l§o(ievcov 2 
%a& 'bnod^ECiv tcov ftQOSLQr\(i£vcov dftdvTcov (iaTr\v 6 %a- 
Xovkievoq cpvOMOQ XoyoQ tolq doyfiariKOLQ dLEJ-codEvxaL. 

l Ttsol t?\q (i£TafiaTL%r\Q %Lvr\6scoQ. 

64 OaGL tolvvv oi donovvTEQ evteXeGteqov tcsqI %l- 
vr\6scoQ dLELXrjcpsvaL (Aristot. Cat. p. 15 a 13) '££ sXdr] 
TavTrjQ v7iaQ%ELv y roftL%r)v iiETa(}a<SLV, cpv6i%r)vi 
(i£Ta§oXr\v, av£rj6LV, (ielcoGlv^ yivE6Lv, cp&OQav. \ 

7\(l£LQ OVV £%a6TCp TCQV ftQO£LQr\(livCOV sldiQV Tf\Q %LVr\6£C0Q 

xat iSlav S7tL6Tr]60LLSVi ditb TrJQ TOfti%f\Q KLSTafia6scoQ aQ- 
£d{isvoL. E6TLV ovv avTr\ %ard tovq 8oy(iaTL%ovQ %a& r]v 

TOTtOV i% TOftOV [l£TSQ%ETaL TO %LV0V(l£V0V 7]T0H 

%a& okoTrjTa r) %aTa [ieqoq, (xaO 1 ') oXov (ihv cog 

EftL TCQV ftEQLftaTOVVTCQV, OiaTCC '{liQOQ Sh CO Q iftl T7\Q 

ftSQL kevtqcq %Lvov(iivr\Q 6cpaiQaQ' oXr\Q yaQ aVTfjQ 

(JLSV0V67\Q iv TCQ aVTCO TOftCp TCC (IEQ7] TOVQ TOftOVQ 

65 d(JLSifiSL. TQELQ #£, ofjUCa, y£ydva6LV al aVCQTaTCO ftEoX %lvt\- 
6SC0Q 6Ta6£LQ. 6 (IEV yaQ (5l0Q %al TLVEQ TCQV CpLXo60CpCQV 

slvaL %ivr\6LV vftoXa(i(5dvov6Lv, fir) slvaL dh TIaQ(i£vi8r\Q 
%£ %al MeXl66oq %al aXXoi tlveq, (ir) (iciXXov 6h slvaL r) 
(ir) ElvaL Ecpa6av ol 6%£ftT l%ol' o6ov (ihv yaQ iftl tolq 
CpaLVO(l£VOLQ So%£lv slvaL %ivr\6LV, 060V Sh iftl TCp cpLXo6o<pcp 
Xoyco (ir) vftaQ%£Lv. t)(ielq ovv i%&i(i£V0L xr\v dvTiQQr\6LV 
tcqv te slvaL %ivr\6LV vftoXa(i§avovTcov %al t&v (ir\dlv slvai 
%ivr\6LV dftocpaLVO(isvcov ? idv Tr)v dLacpcoviav svQi6%co(isv 
HJotfitevr/ , (ir) (iciXXov slvaL r) (ir) sivaL %ivr\6LV XiysLV 

66 dvay^a^^rpo^s^a o6ov iiti tolq Xsyo^kvoLQ. dQt-cofiE&a dh 
dftb tcqv vftdQ%£Lv avTr)v XsyovTcov. § 64~adv. dogm. IV 37—41. 
§ 65 ~ adv. dogm. IV 45—49. 
§ 66 r^ adv. dogm. IV 67—68. 1 iLstiQ%staL scripsi coll. p. 139, 11. 484,24: 7tEQLiQ%sraL G: 
transit T 2 add. T (secundum totum) 6 §iog T (vita) : Biag G 
cf. p. 485,19 9 slvaL T (esse): %ivr\6Lv G 15 ooov — Xsyo- 
(iivoL? om. T || dQ^ooLLsd^a T (incipiamus) : dQ^oiisd-a G TII0TTn£2E£N V. 155 

Oxixoi Sr) xr\ ivccQyeioc (idXL6xcc ineQei8ovxaL' ei yccq 
fir) e6XL, cpccCL, %ivr\6Lg, ncog (ihv dnb dvaxoXcov ini 
8v6(iccg 6 rjkiog cpeQexccL, ncog 8h xag xov exovg coQccg 
noiEi, nccQcc xovg itqbg f)(iag 6vveyyL6(iovg avxov 
%ai xccg ay rjficov dno6xa6eLg yiyvoLievccg; r) ncog 
vf)eg dnb XL(ievcov avocfc&elcaL %ccxaiQov6LV ini Xl- 
(livccg ccXXovg ndfinoXv xcov Ttooxeocov dcpecxcoxag; 
xivcc Sh xqotcov 6 xr)v %ivr\6Lv dvaLQcov itQoeLCL xf)g 

iOL%iccg %al ccv&Lg dvaCXQecpeL; xccvxcc 8f) xeXecog 
dvccvxiQQrjxa elvccL. Sib %ccl xcov %vvl%cov XLg iQco- 
xrj&eig <(t6v)> %ccxcc xf)g %Lvr\6ecog Xbyov ov8hv dn- 
e%Qivaxo 9 dveaxrj 8h %al if$ddL6ev, eQyco %pcl 8lcc xr)g 
ivccQyeiccg nccQL6xdg, oxl vnccQ%xf) i6XLv f) %ivr\6Lq. 
Ovxol (ihv pvv ottxco 8v6coneiv i7tL%eiQ0v6L xovg xr)g 
ivccvxiag avxolg 6xd6ecog bvxccg' ot 6h xf)v vnaQijLV xf)g 67 
%Lvf)6ecog dvttLQOvvxeg Xoyoig inLyeLQ0v6L xoLOvxoig. ei 
%LVELxai xl^ r\xoL vcp sccvxov %lvslxccl r) vcp* exsqov. dXX* 

7 ei (ihv vy sxeqov, ( ]>. xb yccQ Xey6(ievov i hcp > exeqov 

%lvel6$ocl r\xoL dvaLxicog %Lvr\&f\6sxttL r) %ccxd xivcc ccixiccv. 
dvccLxicog (ihv ov6ev cpcc6L yivs6&ccL' ei 8h %ccxd xlvcc ccixiccv 
%LveixctL, r) ccixicc, %cc& y r\v %lvelxccl, %Lvr\XL%f\ ccvxov yevf)- 

5 6exccL, o&ev eig ccnsLQOv i%ninxsL %ccxcc xf)v (il%q<o nQ66dsv 
eLQr\(ievr\v inL§oXf)v. ccXXcog xe %ccl ei xb %lvovv ivsQysi^ 68 

XO 8h ivEQyOVV %LVELXCCL, %tt%£LVO 8sr\6SXttL %Lvovvxog sxeqov, 

%al xb 8evxeqov XQixov^ %a\ (ii%QLg dnsiQOv^ cog ccvccq%ov 

yivE6%ttL xf\V %ivr\6LV' OnEQ CCXOTtOV. 0V% ttQCC TtttV xb 

o %lvov(ievov vcp* exeqov %lvelxccl. dXX* ov8h vqp* ittvxov. insi 
(yccoy nccv xb %lvovv i\xol nQoco&ovv %Lvei r) inL6nco(ievov § 67 ~ adv. dogm. IV 70—76. 

§ 68 dXX' ovSh — 69 ~ adv. dogm. IV 83—84. 1 7 8r\ MEAB : Sh LT (autem) 21 (ccvxovy yiyvo[L£vccgT (eius 
factas) 24: secundum quem autem modum T 25 l6xi T (sunt) \\ 
6 avTi6&ivr\s in mrg. Gr 26 addidi coll. p. 115, 8. 490, 3. 1 lacu- 
nam quam statui sic fere expleverim (ovx lcsxai mvriaigy, sed 
plura excidisse monet forsitan v. 6 £itL§oXr)v : 6 aXXmg — 9 Y.lvr\- 
6tv hunc in locum transferri iubet Pasquali || krigov alt. 
T (ab alio): kuvxov G 3 (ihv (ovv) Bekk. 11 ydg add. Gen. 154 IITPP&NEI&N 

r) ccvco&ovv r) iv&XZfiov, 6er)aev xb eavxb %vvovv %axd xvva 

69 xcov 7tQoevQr\(iivcov XQOitcov eavxb %vveZv. aXX* ei (iev 
TtQocoGTMcog eavxb %vveZ, eaxav i^oma&ev eavxov, ei 6e 
i7tvaitaaxv%CQQ ^ evvrtQoa&ev , ei 6e avcoaxv%coQ^ V7to%dxco, ffl 
6e ev&XiTtxMcog , indvco. advvaxov 6e avxo xi eavxov 
iitdvco elvai r) evvTtQoa&ev r) V7to%dxco r) ortiaco' d6vvaxov 
aQa vcp eavxov xi %vveZa$av. ei 6e (irjxe vcp* eavxov xv 

70 %vveZxav (ir\xe vcp exeQOv, ov6e %vveZxai xv. ei 6i xiq iitv 
xr\v 0Q(ir\v %al xr\v itQoaiQeaiv xaxacpevyot, V7to(ivr\axeov i 
avxbv xr\Q Tteov xov icp* r\(iZv 6vacpcoviaQ 9 %al oxv dve7ti%Qv- 
xoq av"xr\ %ad-iaxr\%ev , %QVxr\Qvov r\(icov xr\Q aXr\&eiaQ cc%qv 
vvv ov% evQr\xoxcov. 

71 "Exv xaneZvo Xe%xiov. ei %vveZxai xi, r\xov ev co eaxv 
xoitcQ %vveZxav r) iv co ov% eaxvv. ovxe 6e iv co eaxvv' a 
(tevev yaQ ev avxco, ev%eQ iv avxco eaxvv' ovxe iv 
co (ir\ eaxiv' ortov yaQ xv (ir\ eaxvv, i%eZ ov6e 6qcc- 
aai xv ovSe ita&eZv dvvaxav. ov% aQa %vveZxai xv. > 
ovxoq 6e 6 XoyoQ eaxv (ir\v Jvo6coqov xov Kqovov, 
TtoXXcov 6e avxvQQf]aecQV xexvyr\%ev , cov xccq itXr\%xv%coxi- 21 
QaQ 6va xbv XQonov xr\Q avyyQacpf\Q i%&r\a6(ie&a (jvexcc & 

72 xr\Q cpavvo(iivr\Q r\(iZv inv%QiaecoQ. cpaalv ovv xvvsq, | 
oxv 6vvaxav xv iv <x> eaxv xoitco %vveZa$av' xccq 
yovv TteQv xoZq %evxQOVQ 7teQv6vvov(iivaQ acpai^aQ iv 75 
tco avxco (JvevovaaQ xoitco %vveZa%av. TtQOQ ovq fiexacpe- 
qsvv yjQr\ xbv Xoyov icp e%aaxov xcov (leQtov xr\Q acpavoaQ^ %av 
v7tO(iv(ivr\a%ovxaQ, oxv oaov irtv xco Xoyco (jvr\6e %axa (ieQr\ %vveZ- 

73 xav , avvdyevv oxv (ir\6e iv co eaxv xoTtco %vveZxai xv. xb 6e avxb s 
7tovr\ao(iev %al tcqoq xovq XiyovxaQ^ oxv xb %vvov(ievov 
6veZv e%exav xoTtcov^ xov xe iv co eaxv %a\ xov eiQ 
ov cpeQexav. Ttevaovvefta yccQ avxcov, itoxe cpeQexav xb %vvov- 

§ 71 ~ adv. dogm. IV 87. 

§ 72 ~ adv. dogm. IV 93. 103—104. 

§ 73 ~ adv. dogm. IV 94. 105—107. 12 Y.WOVV T {quod se movet): ccyvco&ovv ML: oi&ovv EAB 
13 TQOitav T (modorum) : tqqtiov Gr 26 oftre T (neque) : o%T8 
dh G 2 <^xai^> (isTacpEQsvv T (et circumferre)! duo tenet loca T TIIOTTII&SE&N r. 155 

(isvov dnb xov iv op s6xl xbitov sig xbv exeqov, ccqcc oxs 
iv xop jtoooTO) xbitop s6xlv r) oxs iv xop 6svxsQop. dXX' oxs 

(IEV iv Xto TtQOOXG) X07t(p E6XLV , QV (JLEXSQ%EXaL SLQ XOV 6s\)- 

xsqoV sxl yccQ iv xop TtQcoxco scxlv' oxs 6s ov% sqxlv iv 

XOVXCpy 0V (ISXEQXSXCCL CCTt CCVXOV. TtQOg X(6 %a\ GVVCCQTta- 74 

Zsod-ctL to £r\xov(iEvov' iv <a yccQ (ir) scxlv^ ovSs ivsQysZv 

iv CCVX& SvVCCXCCL' OV ycCQ 6r\7tOV CpEQE6&aL ELg XLVCC xbitov 

6vy%(0Qf)6SL xig i%sZvo ditXoog o (if) 6i6oo6L %LvsZ6&aL. XLvhg 75 
[isvxol %d%sZvo cpa6iv' xbitog Xiysxat 6L%&g y 6 (isv iv 
TtldxsL, otov chg ifiov r) oi%la, 6 6s TtQog cc%ql(}slccv, 
cag Xbyov %ccqlv 6 %EQLXEXV7t(o%oog (iov xr)v iitLcpd- 
velccv xov 6cb(iaxog af)Q. XsysxaL ovv iv xbitop %lvsZ- 
6&aL xb klvov(ievov ov% iv xco TtQog axQLpELav dXX* 
iv xop %axd TtXdxog. TtQog ovg svecxlv vrtodLaiQOVvxag xbv 

iv TtXdxSL XOTtOV XsySLV, OXL XOVXOV iv (6 (IEV S6XL %VQL(Og xb 

HLV£L6&aL XsyoLiEvov 6oo(ia, oog iv xoo TtQog d%QifisLav avxov 
xoTtop, iv op 6s ov% e6xlV) (og iv xoZg XoLitolg (ieqs6l xov %axd 
itXdxog xbitoV sixa 6vvdyovxag, oxl (if)xs iv op s6xl xbitop %lvsZ- 
6&ai xl dvvaxaL (if)xs iv cb (if) s6xlv^ iTtLXoyifa&aL) oxl (ir}6h 
iv X(p %axd TtXdxog %axa%Qr\6XL%oog Xsyo(isvoo xbitco %wsZ6&ai 
xl dvvaxaL' 6v6xaxL%d yaQ i6xiv avxov xb xs iv oo e6xl 
TtQog a%Qi§stav %a\ iv oo TtQog d%QifisLav ov% e6xlv^ ebv iv 
ov&sxsQop %ivEL6&ai xl dvva6&aL 6s6sL%xaL. 

'EQotxrjxsov 6h %d%slvov xbv Xbyov. si %LvsZxai xl^ t)xol 76 
%axd xb TtQoxEQov (rtQoxsQOv) %LVsZxaL r) %axd cc&qovv 

(IEQL6X0V 6La6Xr)(ia' OVXS 61 %axd XO ItQOXSQOV TtQOXSQOV 

6vvaxai xl %LvsZ6%aL^ ovxs %axd xb ccQ-qovv (isql6xov 6id- 
6xrj(ia, oog 6sih,o(isv' ov6s %LvsZxal xi aQa. oxl kCsv ovv 
%axd xb TtQoxsQov TtQoxsQOV ov% iv6s%sxai xl %LvsZ6%aL, 
avxb&Ev 6f)Xov. si (isv yaQ sig dnsLQOv xi(ivovxaL xd 
6(6(iaxa %a\ ol xotcol %ccl ol %qovol olg %LvsZ6%aL XsysxaL § 75 ~ adv. dogm. IV 95. 108—110. 
§ 76^>adv. dogm. IV 139—141. 14: €v cb — 15 dvvatccL secl. Kayser 23 tb xvqlms %lv. 
Kayser 33 tcqox. add. T (jprius primo) 3 d>g 8si^o(isv om. T 156 IITPP&NEI&N 

1 

xa 6c6(iaTa, ov ysvr\6ETaL %ivr\6ig 9 dSvvaTov ovtog tov 
%qcotov xv iv aTtELQOig stiQE&fjvai) dcp oh %qcotov %ivr\6s- 

77 Tai to %Lvsl6%aL Xsy6(isvov. si Ss slg d(isQsg %aTaXr\ysL 
xa %QOSLQr\(isva 9 %a\ s%a6T0v tcov %lvov(ievcov &(ioicog to 

JtQCOTOV a(lSQSg TOV TOrtOV TCO TtQCOTCO SaVTOV d(lSQ£L (lET- 

SQ%STai iQovcp) ndvTa tcc %ivov(isva e6tlv i60Ta%f\ 9 olov 
6 TayyTaTog l%%og %a\ r\ ysXcovr]' o%sq tov %qotsqov 

i6TLV CCTOTtCOTSQOV. 0V% CCQa %aTCC TO TtQOTSQOV TtQOTSQOV 

yivsTai r\ %ivr\6Lg. akT? ovSs %aTcc to cc&qovv (ieql6tov 6lcc- 

78 6Tr\(ia. si yccQ d%b tcov cpaLVOfisvcov, cog epa6LV, (taQTV- 
QEL6&aL tcc dSr\Xa %Qf) 9 i%si, Xva TLg avv6r\ 6Ta8Lalov 
8ia6Tr\(ia, Ssl %qotsqov avTov avv6aL to tlqcqtov tov 
6Tadiov (iSQog %a\ to Ssvteqov Ssvtsqov %a\ tcc dXXa 6(ioicog, 
ovtco %a\ %av to %lvov(ievov naTcc to %qoteqov %qoteqov I 
%Lvsl6%ai %Q06f)%SL , i%zi Toi ys si a&Qocog SiLsvaL to ; 

%LVOV(JLEVOV XsyOLTO TtCCVTa TCC (iSQr\ TOV TOTtOV iv Cp %LVEL- 

6&ai XsysTai, iv %cc6lv d(ia s6TaL Tolg (ieqe6lv avTOv, 
%a\ si to (isv tyv%Qov sXr\ (iSQog, to Se &eq(iov tov Sl 0-5 
TtoiSLTaL Tr\v %ivr\6Lv, t) to (isV) si tv%ol 9 (liXav, to Ss I 
Xsv%bv co6te %a\ %qco£elv tcc ivTvy%dvovTa 8vva6&aL 9 to i 
%lvov(ievov s6TaL ^EQfiov T£ d(ia %a\ tyv%QOv %a\ (isXav 

79 %a\ Xsv%6v' 07t£Q aTonov. sha %a\ %o6ov a&QOCog Sle£el6i 

TOTtOV TO %LVOV(JL£VOV y EL%aTC06aV. EL (l£V yCXQ a0QL6T0V 
TOVTOV slvaL Cpr\60V6LV 9 TtQO^Sil-OVTai TL %LV£L6&aL Sloc %d- : 

6r\g Tf)g yf\g d&QOcog' si Se tovto cpsvyov6LV 9 0QL6aTco6av 
r)(iLLV to (liys&og tov t6%ov. to lCev yccQ %Qog d%Qi@ELav 
i%L%£LQ£Lv oq^elv tov TOTtov, o^ %Xeov dLa6Tr\(ia ovds %aTCC 
to a%aQLatov 8vvr\6£TaL SleX&elv to %ivov(ievov a&Qocog,* 
%Qog tco d%onXr\QCOTL%bv %a\ %QO%£TEg r) %a\ yEXolov X6cog 
slvaLy sig Tr\v aQ%f\&sv a%OQiav i\x%i%TSL' %dvTa yccQ 

§ 77 ~ adv. dogm. IV 154. 

§ 78 rxj adv. dogm. IV 124—126. 10 xa#' £ku6tov EAB 11 ccllsqsl (ccLiEQSiy coni. Kayser, 
malim <^(iiQSiy ccllsqsl 19 6taSlov LT (stadii) : 6rccSLaiov MEAB 
25 tv%ol AB Par. suppl. 133: tv%r\ MLE: si contingit T 33 
xatcc om. EAB 2 t& MEABT (cum eo quod): xb L TII0TTII&2E&N T. 157 j> sataL faotaxrj , siys s%aatov avtcov b(ioicog %atd tcsql- 
coQLOLiivovg tdicovg tccg (istafidosLg tcov %Lvr\Oscov TtOLsltai. 
si 6s cpf\oovOLv, oti (il%qov (iiv, ov Ttobg ccnQipsiav 6s itSQ- 80 
icoQLO(iivov torcov d&Qocog %ivsltai tb %lvov(isvov, svsatai 
r\(ilv %atd tr\v OcoQLtL%r\v aitOQiav ccsl tco vitots&svti (is- 
ys&si anaQiaiov TtQOOtL&ivaL nsys&og toicov. si (isv yaQ 

I atr\Oovtai tcov toiavtr\v Ttocov(iivcov r\(icov OvvsQcotr\OLV, 
TtaXiv sig tbv cc%Qi($rj TtSQLOQLO(ibv %al tr\v tSQatsiav s%si- 
vr\v s^LTtsaovvtai' si 61 itQoar\aovtai tr\v TCaQav%r\OLV, 
dvay%dao(isv avtovg OvyycoQslv d&Qocog tv dvvao&ac %Lvr\- 
%r\vai 6id tov (isys&ovg tf\g yr\g ccTtdar\g. coots ov6s <(%atdy 

i cc&qovv (iSQiOtbv dcdatr\(ia %ivsltai td %Lvsla%aL Xsydicsva. 
si 6s (ir\ts %atd a&Qovv (iSQiOtbv tditov iir\ts %atd tb 81 
TtQOtSQOv (rtQotsQov) %Lvsltai tc, ov6s %ivsltai ti. 

Tavta (isv ovv %al stv TtXsico tovtcov cpaolv oi tr\v 
(istafiatc%r\v %ivr\0iv dvaiQOvvtsg. r)(islg 6s (ir\ts tovg 

o Xdyovg tovtovg (ir\ts tb cpaLvdfisvov , <p %ata%oXovd"ovvtsg 
siadyovOi tr\v vTcdotaOiv tf\g %ivr\Oscog, 6vvd(isvoL SiatQS- 
Ttsiv^ oaov stcI tr\ dvti&sasi t&v ts cpaLvoiiivcov %al t&v 
Xdycov, iTti%o(isv tcsql tov TtdtSQOv sOtL %ivr\OLg r) ov% sativ. La' tcsql av£r\ascog %al (iSLCoOscog. 

Tco 6s avtco iqc6(isvol XoyLO(ia> %a\ %sq\ av^fjascog 82 
5 ts %ai Ttsol (iSLcoOscog iTti%0(isv' r) yaQ ivaQysm 6o%sl 
tr\v VTtdataOLV avtcbv siadysw, r\v ol Xdyoi ^catQiicsLV 
6o%ovOlv. r\ diaOaL yovv' tb av%d(isvov ov %al vcpsotcog 
sig (liys&og iitL6i6dvaL TCQ00f)%SL, cog sXys stiQco %Qoa%ioscog 
ysvo(iivr\g stSQOv r\v'£r\%ivai tLg XiyoL, ipsvastaL. iicsl toi- 
to vvv f) ovoia ov6sitots s0tr\%sv, dXX^ ds\ qsl ts %al sti^a 
dv& stiQag iicsLO^QivstaL^ tb r\vE,r\%ivai Xsyd(isvov ov% 
sjsl tr\v itQotiQav ovoiav %a\ (isza tavtr\g dXXr\v tr\v 
TCQOOts&slaav dXX' oXr\v sti^av. coOtcsq ovv si 9 Xdyov 83 6 (nccrdy (llkqov Kayser 8 6cotr\QLyci\v L 12 producent T 
(7CQoaoLaovtaL?) 14 %atd add. Gen. 17 tcqot. add. Gen. 28 in 
alio T (iv ktiQa?) 29 ysvo(iivr\s Bekk.: yivo(Livr\s G 158 IITPP&NEI&N 

%dqiv^ i-vXov XQi%r\%sog ovxog Ss%d%r\%v sxeqov dyaycov xig 
r\v£r\x,svai xb xqi%r\%v Xsyoi, tjjsv6sxai Sia xb oXov sxsqov 
slvca xovxo inslvov, ovxco ncci i%i %avxbg xov av^sa&cci 
Xsyofisvov, xr\g %Qoxsqag vXr\g d%OQQEov6r\g %ai sxsqccg 
i%si6iov6r\g , si %Q06xi&sxai, xb TtQOGxi&sG&cci Xsy6(isvov, 
ovk ccv av%r\6iv xig sX%oi xb xoiovxov slvcci, ccXX > sl- oXov 

84 sxsQoico6iv. 6 Ss avxbg xcci %soi xr\g (isico6scog Xoyog' 
xb yccQ fir\ vcpscxcog oXcog %cog ccv yLSfisicoG&ca Xsyoixo; 
Ttqbg Ss xovxoig^ si r\ (ihv (isico6ig yivsxcci nccxcc cccpcci- 
QSGiv^ r\ 8s av£,r\6ig kccxcc itQOG&sGiv , ovSsv Ss itixiv ofe 
dcpaiqs6ig ovxs itQoG&sCig^ ovxovv ovSs r\ (isico6ig ovSs 
r) avh,r\6ig s6xi xi. 

if$' itsqi dcpaiQSCscog nai %Q06&s6scog. 

85 "Oxi Ss ovSsv icxiv dcpaiQS6ig, ivxsv&sv i%iXoyit,ovxai. 
si dcpaiQSixai xi d%6 xivog, r\xoi xb i6ov d%b xov i6ov dcpai- 
QSixai r\ xb (isi%ov d%b xov iXcc66ovog r\ xb sXa66ov d%b 
xov (isifavog. %axd ovSsva Ss xcov XQortcov xovxcov dcpai- 
QS6ig yivsxai^ cog %aQa6xr\6o(isv' dSvvaxog aqa i6xiv fj 
dcpaiQS6ig. oxi Ss %ax > ovSsva xcov %QOSiQr\(isvcov xqoucov r\ 
dcpaiQS6ig yivsxai , Sr\Xov ivxsv&sv. xb dcpaiQov(n,svov 
dttb xivog i(K%SQis%s6%ai %Qr\ %qo xr\g dcpaiQS6scog xcl 

86 dcp 9 ofi dcpaiQslxai. ovxs Ss xb i6ov iv xco i6co %SQti%s- : 
tw, olov xd $£ iv xolg £'£' (isi£ov ydq slvai Ssl xb %s- 
Qii%ov xov %eqls%o(jlevov %ai xb dy ov dcpaiQslxai 
xi xov dcpaiQOVfisvoV) Xva iisxd xr\v dcpaiqs6LV v%oXsi%r\xai 
xi' xovxco yaq diacpsQEiv Sokel xfjg %avxsXovg a.Q6scog r\ 
dcpaiQS6vg' ovxs xb (iel£ov iv xco (ilxqoxeqco, oiov xd '££ j 

87 (iv) xotg %svxs' d%E(icpaivEi ydq. did ds xovxo ovds xb 
sXa66ov iv xco (isi^ovi. si yaq iv xolg *££ %SQis%sxav xd 
%evxe cog iv %Xsio6iv iXa66ova^ %ai iv xolg %ivxs %sqi- 
6ys$r\6sxai xd xs66aqa %ai iv xolg xsxxaQ6i xd xqia %ai 

§§ 85—88 ^, adv. dogm. III 297—307. 1 exsqov dyaymv XLg G: aliud aliud differens aliquid T: 
dXXa66(ov e. g. Apelt 23 ^7toXi7cr\xai G: corr. Bekk. 24 xov- 
xco scr. : roihro G: hoc T 26 iv add. T (in quinque) 29 xsxq&cl G TII0TTII£2E£N T. 159 

' iv rolg tql6l rd 8vo %al iv xovxoig xb sv. r s%si ovv rcc 
' 'e£ Ttivxs xeG6ccqcc xqiu 8vo IV, oov 6vvr£&ivroov yivErav 6 

TCEvxsHcddsxcc ccQi&iiog, og iv tco ~eI- itEQii%E(5^ai GvvccyExat 
i didofiivov tov xo sXa66ov iv top (tsi^ovi TtEQiiyjEGQ-ai. 
r'0(ioioog 8e %a\ iv tc5 7tsvts%ai8s%a tc5 iv tc5 'st- i(iTCSQLE%o- 

(iivoo 6 XQLaoiOvtanaLTcivxs aQL&(ibg TtEQLiyEtav %al %atd 

! V7C0@a6LV CCTCELQOL. dtOTtOV 8h XO XiyELV CCTCELQOVg CCQL&flOVg 

i(iTCSQLi%£6&aL tc5 's% aQL&{i(p ' axoTtov aQa %a\ xb XiysLV, 

' ZXL iv To5 (ISL^OVL TCEQLi%£XaL T0 s'Xa660V. SL OVV %Qf) t6 8& 

: dcpaiQOV(LEVov cctco tLvog TtSQLiis6&aL iv i%sivoo dcp' 01) 
I ayaLQEL6$aL fiiXXsL, ovts 8s tb l6ov iv tgj l6oo TtsQLiystaL 

OVXE X0 (ISL^OV iv TG3 lllKQOxiQCp OVtS tb (ILKQOtEQOV iv 

tc5 (iel£ovl, ov8e aopaLQELtal tL CCTCO tLvog. 

Kal (ir)v el cccpaLQELtat Tt cctco tLvog, r) oXov ditb oXov 
occpaLQsltaL r) (liQog cctco (liQovg r) oXov cctco (liQOvg r) 
(liQog aitb oXov. oXov [isv ovv cccpaLQSL6%aL XiysLv rjtOL 89> 
ccTtb oXov r) ccicb [liQOvg aTtsficpaivEL TtQo8f)Xoog. XsLTtstai 
8r) XiysLV to [liQog 8c(paLQEL6&aL r]toi ccjtb oXov r) aTtb (ii- 
Qovg' OTtSQ i6xlv axoTtov. olov yovv, iva inl aQL&fioov 
6tr\6oo[isv xbv Xoyov xov 6aqpovg svs%a, s6too 8s%dg, %a\ 
ccTtb xavxrjg cccpaLQ£L6&aL Xsyi6&oo (iovdg. avtr\ ovv r) 
(lovccg ovxe ccTtb oXrjg xr\g 8s%d8og dcpaLQEL6%aL 8vvaxai 
ovrs ScTtb tov XuTtoiiivov (liQOvg tf\g 8s%d8og, tovti6xt 
rf\g ivvsdSog^ oog TtaQa6rr\6oo' ovnovv ov8s acpaLQELtaL. 
si yccQ i) (iovccg ccTtb oXrjg acpaLQELtaL tf)g 8£%d8og, ETtEL r) 90 4 
8£%dg ovxs stSQov ti i6tL TtaQa tdg 8i%a (iovd8ag ovts ttg 
x&v (iovd8cQV dXX' r) 6vviXsv6Lg Tta6oov x&v (lovdSoov^ aTtb 
s%a6xr\g (iovd8og d(paLQEL6&aL ocpsiXsL r\ (iovdg, Xva aitb 
oXr\g acpaiQf\xaL xf\g 8s%d8og. (idXL6xa (isv ovv &Ttb (io- 
vd8og ov8sv 8vvaxaL~acpaLQEL6&aL' d^LaiQSXOL yaQ sl6lv al 
(iovd8sg^ %al 8l& xovxo ov% dcpaLQE&^staL r) fiovdg ccTtb 
rf)g 8s%d8og ovroog. si 8s %al 8oir\ rig ditb s%a6rr\g r&v 9t 
(iovd8oov dcpaLQEL6&aL rf)v (iovd8a, 8i%a e^sl (iiQr\ r\ (io- §§ 88 (inde a %al (ir\v) —93 r>o adv. dogm. III 308—320. 3 (%aiy &71ELQ0L T (et infiniti) 10 %al — tvvog om. MEAB 
14 8r\ scr.: 8h GT (autem) 28 dolr] Bekk.: Smr\ G 160 IITPP&NEI&N 

vdg^ Si%a Se eypv0a (ii^r\ Se%ag eCrca. dXXa %ai e%ei 
Si%a eteqcc (liQtj d%oXiXeL%raL , dcp* cov acpr\Qr\raL tcc rf\g 
fiovdSog Xeyo(iivr\g Si%a (iiQr\, e0raL tcc Si%a el'%001. dro- 
%ov Se Xiyeiv xb l ev Si%a elvai %ai tcc Si%a eX%o0L %ai rb 
dSialQeTOv %ara avrovg diaiQeiO&ai. cctotcov ccQa w Xiyeiv. 

92 d%b oXr\g Tr)g SendSog dcpaLQeZ0d-aL rr\v (iovdSa. aXX' ovSh\ 
ditb rf\g v%oXeL%oiiivr\g evvedSog dcpaiQsZraL f) (iovdg' rb\ 
(isv yaQ dcp* ov ti acpaiQeirai ov (livsL bX6%Xr\Q0v^ r) Ss\ 
evveccg (isrd rr\v dcpaiQE0LV s%sivr\g rf\g (lOvdSog 6Xo%Xr\Qog 
(livEL. %ai aXXcog, enei r\ evvebcg ovSiv e0tl itaQa rdg 
ivvia (lOvdSag, ei (isv d%b oXr\g avrf\g Xiyovto acpaLQ£Z0&aL 
7) fiovdg, svvsdSog dcpaiQS0Lg E0raL^ ei Se d%b (liQOvg rcovi 
ivvia, ei (isv a%b rcov ojctoo, rd avra dro%a a%oXov%r\0SL^ 
ei Se a%b Tf\g s0%drr\g (lOvdSog^ SLaLQsrr\v elvaL cpr\0ov0L 

93 rr\v (iovdSa, o%sq dro%ov. ovaovv ovSe d%b rf\g evvedSoq 
dcpaLQsZraL 7) (iovdg. ei Se (if\rs d%b oXr\g rf\g SendSog 
dcpaLQetTaL (ir\TE d%b (liQOvg avrf\g y ovSe (liQog d%b oXow 
rj (liQOvg dcpaLQelG&aL SvvaraL. ei ovv iir\rs oXov d%b 
oXov tl dcpaLQetraL (Lr\rs (liQog d%b oXov (ir\rs oXov d%b 
(xiQOvg (ir\Te (liQog a%b (liQOvg, ovSe dcpaLQsZrai tl d%6 

TLVOg. 

94 ^AXXd %ai i) itQO^&e^Lg rcov dSvvdrcov elvai %aQ* avroZg^ 
v%siXr\%raL. to yaQ 7tQO0TL&i(ievov, cpa^iv, t\tol savrco 

7tQO0TL&eTaL T\ TCO %QOV%0%EL(livCp r\ tco e% d(lCpOLV 0V- 

ve0TcoTL' tovtcov Sh ovSiv e0TLV vyiig' ovkovv ovSe %qo0- 
TL%eTai tl tlvl. olov yovv e0Tco tl TeTQa%OTvXLaZov 7tXf\-\ 
$og, %ai 7tQO0TL$i0&co %0TvXr\. t,r\Tco tlvl 7tQO0TL&eraL'\ 
eavrf) (iev yaQ ov SvvaraL, e%ei rb (iev %qo0tl&E(ievov 

ETEQOV E0TL TOV Cp %QO0TL&£TaL) OvShv Se EaVTOV STEQOVi 

95 i0TLV. aXX* ovSs rco ii- d(icpOLV, rov reTQa%orvXLaiov %ai 
rf\g %orvXr\g' %cog yaQ ccv ^QO^re&eir] tl rco (ir\Si%co ovtl; 
%ai aXXcog, ei rco reTQaxorvXLaico %ai rf\ %orvXr\ (liyvvrat 

§§ 94—96 cf. adv. dogm. III 321—325 et 326—327. 30 deudg T (decas) : itovd? G 32 dt. — 33 sfo. om. EABTl 
1 dividetur T 24 kccvtib EAB TII0TTII&2E&N T. 161 

1] xovvXrj r) Ttooau&Efiivr}, QctnoxvUaiov £6xai 7tXr)&og 
anb xov xexoaKOxvXiatov %a\ xr\g %oxvXr\g %a\ xrjg 7tQ06xi- 
I &s(iivr\g %oxvXr\g. el 6h (iovco xco x£XQa%oxvXiaicp itooGxl- 96 
fcxai r\ %oxvXr\ , iitel xb 7tdQ£%xeLv6(iev6v xivi l6ov icxlv 
e%eivco co TtaQexxELvexaL, xco xexQa%oxvXLaico TtXifteL r) %o- 
xvXr\ TtaQeKxeLvoKievr] $L7tXa6La6eL xb xexQamxvXLalov cog 
yive6&ai xb itav TtXrfoog oxxco %oxvXcov' orceQ ov ^ecoQeixaL. 
el ovv (ir)x£ iavxco TtQO^xl&exaL xb TEootfu^fcxOxa Xeyo- 
[tevov (if]xe xco 7tQOV7to%£i(iivco (ir\xE xco i% d(icpoiv xov- 
xcovj TtaQa 6h xavxa ovdhv e6xlv, ovdh 7tQ06xi$ExaL ovdhv 
ovdsvi. 

ly TtEQL (lExa&i^Ecog. 
Tfi 6h xf\g 7tQ06$i6Ecog %a\ xr\g dcpaLQi6£cog %a\ xf\g 97 
x07tL%f)g %Lvf]6zcog v7to6xa6EL 6v(i7t£QLyQacpExaL %a\ f) (isxd- 
&e6Lg (avxr\ yaQ dito xivog (iiv e6xlv acpaiQE6Lg xlvl 8h 
7tQ66d-e6ig (iexa§axL%cog), 

l6' TteQL oXov %a\ (liQovg. 
Ka\ xb oXov dh %a\ xb (liQog. %axd (ihv yaQ 6vvi- 98 
Xev6LV %a\ Ttoocjfocfiv xcov (ieqcqv xb oXov yiyve6&aL do%si 9 
%ax acpaiQE6LV di XLVog r) xlvcov 7tav£6d-aL xov oXov slvaL. 
%a\ dXXcog di, el e6xl xl qXov, rjxoL exeqov £6xi Ttaaa xd 
(iiQr\ avxov r) avxd xa (liQrj avxov (xo) oXov e6xlv. exeqov 99 
(jlev ovv xcov (ieqcov ovdhv cpaivExaL xb oXov rfvaL' d(ii- 
Xel yovv dvaLQ0V(iivcov xcov (ieqcqv ovdhv VTtoXEiitExai^ iva 
exeqov xl TtaQa xavxa XoyL6cQ(i£&a xb oXov. eI dh avxd 
xd (liQrj xb oXov £6xiv , ovopa £6xaL (iovov xb oXov %a\ 
\itQ06r\yoQia %svf\, VTto6xa6LV Sh idiav ov% e^el^ xa&ditEQ 
ovdh §La6xa6ig £6xi xl TtaQa xd di£6xcoxa ovdh 66%co6Lg 
\TtuQa xd d£do%co(iiva. ov% aQa e6xl xl oXov. dXX* ovdh 100 

§§ 98—101 ~ adv. dogm. III 338—349. 32 iGTLv T (est): &rrcaG 13 oXov LEABT (totum): ZXov M 
15 xb add. Bekk.; inter avTov et oXov spat. unius lit. M 
17 dvaLQov(iivcov T (ablatis partibus) quod iam Bekker restituit : 
xIqov(ievcov LE : alQO(LEvav MAB cf. p. 458, 3. 22 &?rca EAB 

Sextus Empiricug I. 11 162 IITPP&NEI&N 

I 
{lEQr/. si yaQ %6xl (i£Qr\, r\xoL xov oXov xuvxd l<S%i (i£Qr\ 
r\ dXXf]Xcov r\ savxov e%u6xov. ovxe Sh xov oXov , ETtsl 
(irjSh e6tl xi itaoa xd (iiQr\ (%al uXXcog xa (iiQr\ ovxcog 

ECXai {lEQrj EUVTCQV, ETtSL E%U6X0V XCOV (IEQCQV 6V(l7tXr\QC0XL- 

%bv eIvul Xiysxui xov oXov), ovxs aXXrjXcov, etteI xb (liQog 

E(l7tEQlEyE6&ai So%SL EV E%SLVCQ OV E6XL (lEQOg, %UL UXOTtOV 
E6XL XiyELV Xr\V %ELQU^ EL XV%OL, EV XCp TtoSl 7t£QLSlE6&aL. 

101 akl 9 ovSh s%a6xov iuvxov [iSQog e6xul' Slu yccQ xr\v Tts- 
QLoyr\v s6xul xl euvxov (iel£ov %al slaxxov. si ovv (ir]xs 
xov oXov (ir]xs iuvxcov (ir]xs aXXrjXcov (ii^r\ £6x1 xcc Xsyo- 
fisva slvaL {i£Qrj, ovSsvog £6tl (iSQrj. si Sh (ir\Ssvog e6tl 

jwioT], OvSh E6TL (lEQTj' XU ycCQ TtQOg XL dXXr\X0Lg 6W- 

avaLQSLxaL. Tavxa (ihv ovv dXXcog siQifc&CQ %uxu 7tUQi%fiu6iv, 
iTtstSr} aTta^ olov %al (i£Q0vg E7tS(ivr\6^r\(iEv. 

ls TtEQL cpv6L%f\g (isxafi oXr\g. 

102 9 Avv7to6xaxov Sh slvaL Xiyov6L XLVsg %al xr\v %uXov(iivr\v 
cpv6L%r\v (isxa@oXr]V) XoyoLg ETtLyjSLQOvvxsg xoLOvxoig. sl (isxa- 
fiuXXsL xl^ r]xoL 6co(ia £6xl xb (lExaficcXlov r\ a6c6(iaxov' i%d- 
xsqov Sh xovxcov r\7tOQr\xaL' aTtOQog uqu £6xul %ul 6 Ttsol 

103 xr\g (isxu§oXr\g Xoyog. si (iexu^uXXsl xl, %uxd xLvug eveq- 
ysiag aixiov %ul 7td6ypv (LSTufidlXsL. ( y SLuxQETtSTai 

yCCQ f\ XOV uixioV V7t06XU6ig' 00 XO 7td6yOV 6V(l7t£QLTQ£7tSTat 

104 (ir\ sypv vTtb otov 7td&r\. ovSh (iexujSuXXel xl uqu. si 
(iSTufidXXsL XL) r]xoL xb ov (lExufidXlsL r\ xb (ir\ bv. xb 
(ihv ovv (ir\ ov dvv7to6xax6v e6xl %ul ovxs 7td6y£LV xi 

OVXS SQUV SVVUXUL, CQ6TS OvSh (lETU^oXr\V ETtLSijETUl. SL 

Sh xb ov (isxaf3dXX£L, t]xol %u&b ov e6xl (isxufidXlsL r\ 104—105 cf. adv. dogm. III 267—268. 25 Ttsgl AB 145, 1 tu ydg - 160, 20 om. T (vide p. XI) 

2 ituqiyifiuGLv L: 7tuQi(Lpuciv M: 7tuqi%xu<SLv EAB 10 lacu- 
nam quam statuit Apelt sic fere explet (b ddvvutovy, melius 
fort. (ortSQ uSvvurovy Pasquali, at malim (xutu (isv ovv uvag 
ivsQysiug uixiov ov (istu^dXXsLy coll. p. 148, 8. 155, 13. 12 
ante si L inser. o TTIOTTn&SE£N I\ 163 

%a&b [ir) bv iaviv. %a$b \ihv ovv \ir\ ov itiuv, ov \ie- 105 

xa§dXX£L' ovSh yao ov% ov icxiV ei Sh %a&b ov icri 

(xerapdlXei,, eteoov z6xl xov ov eivaL, xovxeaxiv ov% ov 

t6xuL. axoTtov Sh xb Xeyetv xb ov ov% ov yive6&aL' ov% 

clqu ovSh xb ov (lexafidXXeL. ei Sh \if\x£ xb ov [lexafidXXsL 

\xr(te xb \ir\ 6V, rtaod xavxa Sh ovShv eGXL, XeircexaL XeysLv 

oxv ovShv {iexaf3dXXeL. 1'xl %a\ xavxd cpa6i nveg. xb 106 

[isxafidXXov ev xlvl %qovco \iexufidXXeLv ocpeiXeL' ovxe Sh 

iv xco 7tuQco%r\%6xL %qovco fiexafidXXeL xl ovxe iv xco \ieX- 

Xovxl, dXX' ovS' iv xco iv£6xcoxL, cog Sd^oycW ov% aQa 

i (lexafidXXeL xl. iv (ihv ovv xco TtaQeXrjXv&oxL r\ \ieXXovxL 

: %q6vco ovShv (iera^dXX£L' xovxcov yaQ ov&ir£Qog ivisrrj- 

! K£v, dSvvurov di icrv Squv Tt r\ 7td6%uv iv rco \ir\ bvn 

[i %a\ iv£6rr\%6n %qovco. dXX* ovSh iv rcc iv£6rcori. 6 yaQ 107 

iv£6rcog %QOvog L6cog \ihv %al dvv7tuQ%rog i6riv, Xva Sh 

rovro vvv VTtEQ&coiiE&a, d(i£Qr\g i6rLV' dSvvarov Se 

<&i6rLv (ivy dfieQeL %qovco vo(il£elv rbv 6iSr\Q0v, el rv%OL, dnb 

xr\g 6%Xr}Qorr]rog ug (iaXa%6n\ra (i£ra@dXX£Lv rjrcov dXXcov 

(israfioXcov e%u6rr\v yiv£6%uL' 7taQara6£cog yuQ avrai 

cpaivovraL %Qr\£eLV. sl ovv \ir\re iv rco 7tuQ£Xr\Xv'd'6xL 

I %Qovco (lerafidXXeL rv \ir\re iv xco (liXXovxL <^(ir\xe iv xco 

ive6rtorL) ovShy \ieraf3dXXeLV u Qr\riov. TtQog rovroLg, ei 108 

£6rL rig (lerafioXf), r\roL<^ )> ui6&f\6eLg UTtXoTtu&etg ei6Lv,r) Sh 

(ierapoXr\ 6v\i\ivr\(i6vev6Lv e%eLV So%el rov r£ i£ ov (iexu- 
^uXXel %al £ig o (lexufidXXeLv Xeyexai' ii Sh vor\xr\ i6xLV, 
) inu 7t£QL xr\g v7tdQ%£cog xcov vor\xcov dv£7ti%QLXog yiyov£ 
: TtaQa xolg TtaXaiolg Siacpcovia, %ad"d7t£Q r\Sr\ 7toXXd%Lg v%£- 
livi\6a{i£v, ovShv e%o\iev Xeyeiv ovSh TteQL xr\g VTtdQ^ecog 
rr\g {i£xapoXf\g. 106—107 cf. 144—145. (ad 107 cf. adv. dogm. III 271 sqq.) 19 Igxl Gr: %6xaL edd. 1 iv add. Bekk. || d(i£Qf\ L 2 [icd- 
ftu%6xr\xa EB : \LaX%aY.6%r\xa A (sic) 5 /xtjtc — 6 ovSs add. 
Fabr. qui ov scripsit, quod correxit Pasquali 6 \ista§dXXsLv 
Fabr. : \ista§dXlsL G 7 tLg E AB : tL ML || lacunam quam sta- 
tuit sic fere explendam censet Bekker r\toL (ul6ft"r\tr\ i6tiv r) 
vor\tf\. -/.al ai6%r\tr\ [Csv ovx i6tLV al \isv yd^y ai6Q"r\6SLs 

11* 164 IITPP&NEI&N 

ts' tveqI ysvi6scog kol cp&OQccg. 

109 2v(l7tEQLTQE7tETaL (lEV OVV Kdl 7] ySVE6Lg KCcl 7} Cp&OQCC 

Tr\ %Q06&E<SEi %al xrj acpaiQECEi Kal xy cpv6L%y (iSTapoXr)' i 
ycoolg yccQ tovtcov ovts yivoLro av ti ovts cpftaQsir], olov 
yovv ditb Tf)g SsKaSog cpQ-ELQOfisviqg , cog cpadtv, ivvsdSa 
yivEG&ai 6v(i§aivsL Kam acpaiQEGiv (lovdSog, Kal Tr)v Se- 
Kccda ccTtb Tf)g ivvsdSog cpdsLQO(iivr]g KaTcc 7Cqo6&e6lv Tf)g 
(iovdSog^ Kal wv ibv ditb wv yaXKOv cp^SLQOfiivov KaTa % 

flETapolrjV. C06TS CCVaLQOVflEVCOV TCOV 7tQOELQ7](lEVCOV KLVl]- 

Cecov avaLQELCy&aL Kal tt\v yivs6iv Kal ty\v cp&oQccv L6cog 

110 avdyKTj. ovSsv Ss t)ttov Tivsg KaKsZva cpadv. si iyEvvr\&r\ 
ScoKQaTrig^ (r\TOi) ots ovk r)v ZcoKQaT)]g iyivsw ZcoKQaTr]g^ 
r) ote r\v r)Sr\ 2coKQaTy]g. id£ si (isv ots r\v r\Sr] ysys- 2 
vf\6%aL XiyoLTO, Slg ccv eir\ ysysvr](iivog' si Ss ots ovk 
rjv, afia Kal r)v ZJcoKQaTrjg Kal ovk r)v. i\v (isv tco ys- 

111 yovsvaL, ovk r)v Ss KaTcc Tr)v vitoQsOLv. Kal si dits&avs 
2JcoKQaTr]g, r\wi ots s^y] djtid-avsv r) ots aTti&avsv. Kal 
ote (iev I'£t), ovk ditiftavEV) irtsl 6 avTog ccv Kal st,r\ Kal 3 
iTE&vr^KEL ' dXl > ovSe oTe dite&avev^ iitsl 8lg av eYr] TE&vr]- 
Kcog. ov% aQa dni&ave 2Jco%QaTr\g. tovtov Se tqv Xoyov j. 
olov Ti icSTLV icp* EKaGwv tcov yivsci&aL r) cpdsiQSO&aL Xs- 
yofisvcov LCTavTa dvaLQslv Tr)v yivsOLV Kal Tr\v cp&OQav. 

112 evloi 8s Kal o-Cfro) OvveqcotcoClv. si yivsTai rt, r)wL w ov I 
yivsTai r) w (ir) bv. ovts Ss t6 (ir) ov yivsTai' tco yaQ 
(ir) ovtl ovSsv 6v(i§s@r]KEvaL SvvaTai, cqgte ovSe to yi- " ; 
vs6&aL. dXX > ovSe to bv. si yaQ yivsTaL to 6V, r\WL 
Ka&b bv i6TL yivsTai r) Ka&b ovk bv i6TLV. Ka&b (isv j 
ovv ovk bv i6TLV, ov yivETai. ei Se Ka&b bv i6TL yivsTaL, \ 
insl w yLVOfisvov stsqov i{ hiQOv cpaol yivs6&aL^ etsqov l\ 
e6TaL tov bvwg to yLvofievov^ oneQ i6tlv ov% bv. w > 

113 aQa yLv6(ievov ovk ov 1'tfTca, o%eq dits(icpaivEL. si ovv I 

§ 109 ~ adv. dogm. IV 323. 

§ 111 ~ adv. dogm. III 269. IV 346. 

§ 112~adv. dogm. IV 326—327. 

§§ 113—114 ~ adv. dogm. IV 344—345. 23 iysvr]%"r\ L 24 6 6cokq. post iyevv. EAB || ijtol add. Bekk. 
vTto&eoLV. (ovk dqu iyivsxo Zco%Qatr\?y E. Weber TII0TTII&2E&N r. 165 

7 
(irjxs xb (ir\ 6v yivsxuL (ir]xs x6 ov, ovSs yivsxui XI. 
kuxcc xcc uvxcc Ss ovSs cp&siQEXUL. si yccQ cp&siQSXut xl, 

5 r]xoi xb 6v cp&siQExca rj xb (ir\ ov. xb (isv ovv ovk 6v ov 
cp&siQEXcci' %a6ysLV yccQ xi Ssl xb cp&siQoyLEvov. uXX* ovSs 
xb ov. rjxoL yccQ (livov sv xop 6v eIvccl cp&siQSxuL r) (ir\ 
(livov. kul sl (isv (livov iv xop 6v slvccL) S6XUL xb avxb 

U(IU KCil OV KUL OVK OV' STtEL yCCQ OV Cp&stQEXUL KU&O (ir\ 114 
3 OV itiXLV) aXXcC KU&O OV S6XLV, KU&O (IEV ECp&UQ&CCL XiyEXCCL, 
EXEQOV E6XCCL XOV OVXOQ KUL SlCC XOVXO OVK 6V, KCC&O Se (li- 
VOV iv XQO slvUL Cp&slQEG&CCL HySXCCL, OV S6XUL. UXOTtOV 

Ss xb XsysLv xb ccvxb eIvccl kul 6v kul ovk ov' ovk uqu 

(livov iv xop slvctL cp&elqexccl xb ov. si S\ ov (livov iv 

5 xcp elvccL xb 6v cp&SLQSxccL, aXX > sig xb (ir\ eIvccl %sqll6xccxccl 

TtQCQXOV, £1$' Otixcdg Cp&ELQEXCCL, OVKEXL XO 6V, ScXXcC XO (irj 
OV Cp&ELQEXCCL' OTtSQ U.SVVUTOV slvaL V7tE(lVf}Oa(lSV. SL 

ovv (ii]xs xb 6v cpdsLQSXUL (ir\T£ xb (irj 6'v, TtuQcc Ss xuvxu 

OvSlv E6XLV) OvSs Cp&SLQEXut XL. 

,o Tuvxu (iev ovv oog iv v7toxv7too6SL kul itsol xoov Kivr]- 
(Sscov aQKEGSL XsXiy&uL, olg sitsxuL xb avvnuQKXov eIvul kul 
\ uvsTtLvorjXov xr\v kuxcc xovg Soy(iuxLKOvg cpvtiLoXoyiuv. 

Lg 7tSQL (lovrjg. 
c E7tO(isvcog Ss kul TtSQL rijs cog TtQog xr\v cpv6Lv (iovf)g 115 
r\7t6Qr\6uv XLVsg Xiyovxsg, oxl xb klvovklevov ov (livsL^ 

*5 TtCCV Sl 600(IU SLCCQKOOg KLVSLXUL KUXCC XCCg XQOV 8 Oy (JLUX LKOOV 

f8 v7toXr)i\)ELg, Qsv6xr\v sIvul Xsyovxoov xr\v ovduv kul asl 
§LucpoQr\6SLg xs Kal TtQOG&iGSLg ttolov (livrjv, cog xbv 
(isv UXuxoovu (cf. §54) (irjds ovxa XiysLv xcc 6eb(iuxu 
uXXcc yLvdiisvu (i&XXov kuXslv, xbv Ss ( HqukXelxov 

5 6%elu 7toxu(iov qv6el xrjv EVKLvrjGiuv xr)g r)(isxiQug 
ftXrjg UTts lkcc^e lv. ovSsv ccqu 6oo(xu (livsL.xo ys (ir\v Xsyoiisvov 116 

(IEVELV 6 UV£££(J#Ta SoKSL VTtO XOOV TtEQL UVXO , XO Sh 6VVS%6- §116 cf. adv. dogm. IV 246. 2 6ccpcciQE68Lg in mrg. L (cf. p. 146, 15), quod probat 
Kayser coll. p. 146, 15; at malim cc7tocpoQ^asig cf. p. 49,19. 166 IITPP&NEI&N 

(jlevov itaGyjEi* ovSsv Ss eOti Tta6ypv, ETtsi (ir}Sh aitLOv, cog 
V7tE(ivr]6a(isv' ovSs (livsL ti aoa. EQCotco6L Si tivsg %ai tov- 
rov tov Xdyov. t6 (livov itaGysi) to Se ita6ypv KivsZtai' 1 
to aoa (livsiv Xsyd(isvov %ivsltai' sl Ss %ivsitai, ov •isvei. 

117 i% Se tovtcov cpavsoov sOtiv^ oti ovSs to dacofxatov ivSiys- 
tav (livELV. si yao to (livov Tta6%EL, to Se Tta6'fELv 6co- 
(idtcov E6tiv 1'SloV) sltzeq aoa 5 %ai ov%i a6coKidtcov 5 ovSsv 
Ss a6c6(iatov ovts %a6ySLV SvvataL ovts (livsLv, ovSev i 

CtQa (ASVEL. 

118 Toaavta (isv %ai Ttsoi (lovfjg elq^&co. s%si Ss s%a- 

6tOV tCOV 7tQ0£LQ7](XSVCOV OV% CiVSV tOTtOV 7] %QOVOV ETtL- 

voELtaL, (istLtsov i%i tr]v %soi tovtcov 6%iipLV' idv yaQ 
tavta Ssi^r] tLg dvv%o6tata, dvv%o6tdtov s6taL %ai SLat>\ 
tavta i%sivcov E%a6tov. dQ^co^is&a Ss d%b tov tortov. 

LY[ TtSQi tOltOV. 

119 ToTtog toivvv XiystaL Siycog^ %vQLCog %ai %ata%Q7j6tL- 
%cbg, %ataiQr]6tL%cog (iev [rog] 6 sv TtXdtsL, cog i(iov r) itd- 
Atg, %VQLCog Ss 6 TtQog d%QL§ELav %atiycov, vcp ov %SQiiyo- 
(iaL JtQog d%QLi3sLav. £r]WV(isv ovv %soi tov toitov <to"0)> %\\ 
TtQog d%Qif$ELav. tovtov Ss ol (isv E&s6av, ol Se dvslXov, ! 

120 ol Ss i%i6yov TtEQi avtov. cov ol (isv VTtaQiSLV avtbv Cpa6K0V- 
tsg STti tr\v ivaQysLav %atacpsvyov6Lv. tig yaQ dv, cpa6i, 
Xii-SLS (ir] elvaL toitov oqcov td (ieqy] toi; tottoi;, 
olov td Ss^La td aQL6tSQa, td dvco td %dtco^E(i%QO-^ 
6&sv oiti6co, %ai dXXots dXXayov yLyvofisvog, fiXi- 3( 
Ttcov T£ 5 oTt sv&a 6 vcpr]yr]tr]g 6 i(ibg S LsXiysto, 
svtav&a syco vvv S LaXiyo(iaL, toitov ts Std- 
cpOQOv %ataXa(i($dvcov tcov %ovcpcov cpv6SL %ai §§ 120—121 ~ adv. dogm. IV 7—12 (cf. Aristot. Metaph. 
p. 983 a 26sqq. Phys. 208 b llsqq.) (i 

23 mg del. Bekk. 24/25 %SQLi%o(LUL MEAB: ittQLi%o L 

25 itQog &%Q. secl. Kayser || xoitov secl. Bekk. || tov addidi 

26 xovxcov EAB 28 dv om. MA 29 %4£eis Kayser: Xi&i G 
29/30 fort. <m> ^(i7tQ.^xd}67C. ? 33 %axaXa§6vxcov M || (elvai) 
xibv Kayser TII0TTII&2E&N T. 167 

>xcov cpv6£i pccQEfov, ex l %a\ xcov aQ%aicov d%ovcov 121 
Xeydvxcov *r\xoi (iev ycco Ttocbxa %dog iyevexo , . elvai 
ycio cpaGi %dog xbv xotcov dnb xov i(QQr\xi%bv avxbv 
elvai xcov iv avxci yivo(ievcov. eiye (ir\v e6xi xi 
6co(ia, cpa6iv, e6Xi %a\ 6 xorcog' avev yaQ xovxov 
ovk av eYr\ xb 6co(ia. %a\ ei e6xi xb vqp ov %a\ xb 
e'i c5, e6xi %a\ xb iv o> ? OTtSQ iax\v 6 xoitog' xb 6e 
TtQcoxov iv s%axEQcp' xb ccQa Ssvxeqov iv d(icpo- 
xeQOig. ol 8e dvaiQOvvxsg xbv xditov ovxe xd (iEQt\ 122 
xov xditov 8i86a6iv slvai' (ir\6sv yaQ elvav xbv xdnov 

) itaod xd xovxov (ieqt\ , %al xbv 6vvdyeiv %slqco(jlsvov, oxi 
%6xiv 6 xditog i% xov xa (ieqy\ avxov cog ovxa Xa^dvsiv^ 
xb £r\xov(iEVOV 6V eavxov %axa6%evd£etv fiovle6&ai. b(ioicog 
6e lr\QEiv %a\ xovg ev xvvi xditco yive6$ai xi r) yeyovevai 
cpa6%ovxag, olcog (ir\ didoycevov xov xdrtov. 6waQ%d£etv 

5 8e avxovg %a\ xr\v xov 6co(iaxog vnaQ^iv (ir\ Sidofiivrjv 
avxd&sv' %a\ xb i'% ov %a\ xb vqp ov §Ei%vv6&ai dvv%aQ%xa 
%aQa%lr\6icog xco xditco. xdv xe *H6iodov (ir\ dJ-t,d%Qecov 123 
elvai %Qixr\v xcov %axa cpiko6ocpiav. %a\ ovxco b*ia%QOvd\xevoi 
xd eig %axa6%svr\v cpEQOfisva xov elvai xd%ov, r\8r\ %a\ 
:o %ol%lXcoxeqov %axa6%svat,ov6iv, oxi dvv%aQ%xdg i6xi, xalg 
ifx^Qi^e^XEQaig slvai do%ov6aig xcov Soy(iaxt%cov 6xa6E6i 

%EQL XOV XOTtOV %Q06lQC0(lSV0L, Xfl XE X&V ZXCOL%(OV %a\ X?\ 
XCOV TlEQl%aXY\Xl%(hv, XOV XQO%OV XOVXOV. 

01 Excoinoi (Stoic. fr. II 505 A.) cpa6t %evbv (isv 124 
J5 elvai xb oidv xe v%b ovxog %axe%e6&aL (ir\ %axe%d- 
>&(ievov 8s, r) Std6xr\(ia sqi\(iov 6co(iaxog, r) did- 
6xr\(ia d%ad-e%xov(ievov v%b 6c6(iaxog, xditov 6s §§ 122—123 ~ adv. dogm. IV 13—19. 
§ 124 ^ adv. dogm. IV 3—4. 1 &%ov(o M 5 &>rca edd. 7 iv e%axEQ(a et iv dfKpotigoig 
del. Kayser 7/8 du(poteQOLg EAB: diMpozsQav ML 8 fort. 
<^o^trg avtbv tbv xdnov ovtey add. post tojcov 16 tb (tby ih, 
Bekk. dub. || dvvnaQxta EAB: dvv7taQxtov ML 17 te G: Sh 
Geii. 21 i^Qid-eatEQccLg G cf. p. 65, 11. 15. 18. 20. 27 et 
saepius: i^QL^eatdtaLg Bekk. .22 tfj alt. om. L 168 IITPP&NEI&N 

diccOrrj[i(x vitb ovrog %ccre%6(JLevov %cc\ iE,iO<x£6(is- 
vov rco xotrqovn ccvrov^ vvv ov %ccXovvreg rb 
6co(icc, %cqqccv 8s diccGrijiicc xccrcc (iev rv %ccre%6- 
(tevov VTtb Ocoficcrog xccrcc Ss ri dncc&soirov^svov^i 
ivicov %coqccv siTtovrcov slvcu rbv roitov rov (ieyd- j 
Xov OCQfjLccrog, cog iv (leye&eL rr\v dicccpOQccv slvcci 

125 rov rs roitov %cc\ rf)g %coQccg. XeyeraL ow, ori ineLdr) Slcc- 
6rrj(icc VTtb OcS(iarog %ccre%6(ievov cpaOuv slvai rbv roTtov^i, 
Ttcog %a\ XsyovOiv avrbv slvai 8iaOrr\(x,a\ itorsQOv rb 
(irjxog rov 6co(iccrog r) rb TtXdrog r) rb (Sa&og (jlovov r) 
rccg rQslg diaOraOSLg; ei (isv yaQ (liccv SidoraOiv^ ov% 
s^iod^srai 6 roitog rco o% roitog soriv, itobg rco %cc\ (isQog 
roi; 7tSQLS%o(jLsvov r6 %sqls%ov sIvccl, o TtavrdnaOiv a%s(i- 

126 opccivsL. si de al rQslg SiaOrdosLg^ iite\ oor£ %evbv vito- 
%eirccL iv rco Xeyo(ievco roitco ovrs ccXXo oco(ia §Ltt6ra6Lv 
e%ov, (iovov de rb iv roitco Xeyopevov elvccL Ocofia ov Ov- 
veOrrjnev i% rcov dLaOrdoecov (JorL yccQ rovro (irjxog %a\ i 
TtXdrog %Cc\ fid&og %cc\ avr Lrvnicc, r) df} 0v(i($s(}r}%svccL Xs- 
ysraL ralg $LaOraOsOL ralg 7tQOSLQr}(isvaLg) , auro r6 Ocofia 
sOrai savrov rojtog, %a\ rb ccvrb TtSQtsypv %a\ %sqls%6(ls- 
voV) OTtSQ aroTtov. ovk ccqcc sOrL rig didoraOig rortov 

127 V7tOKSL(iivov. Slcc ds rovro ovds sorv rt 6 roitog. iQco- n 
rarca 8s %al ovrog 6 Xoyog. insl SLTtXccL al SiaOrdosLg ov 
ftscoQOvvrai %a& s%aOrov rcov iv roitco sivav Xsyo(isvcov, 
aiA.' %v (ifjnog %a\ *ev TtXdrog %a\ %v fid&og, TtorsQOv (iovov 
rov Oco(iarog slOlv al §Laordosig afirai r) (iovov rov roTtov 

r) d(jL(porsQcov; c\X% sl (isv (iovov rou rojtov, ov% s%sl ro 2C 
oco(ia lSlov (if]%og ovds TtXdrog ovde fid&og ov&ev, coOre 

128 ovde Oco[ia eorcct ro Oco(icc, OTteQ ccroTtov. ei 6e ccfjLcporiQcov, 
i7te\ rb %evbv ovde(iiccv VTtoOrccOLv e%eL TtccQcc rag diccOrd- 
6eig, ei ccl SvccOrdoeLg ccl rov %evov ^%6%eLvra.i iv rco oco- 
(iccri OvOrccrL%cc\ ovoat ccvrov rov Oco(iccrog 9 rcc rov %evov 25 
OvOrarL%a %a\ rov 6co(jLccrog sOrav 6v6rari%d. TteQL (jlIv 
yccQ tt^ VTtttQ^ecog rf)g ccvrLrvTtiag ov% eOrv dLafiefiaLcboa- 9 (l6vov Pappenh. et Apelt coll. p. 62, 1. 674, 13: (livov G 
ov G: b Pappenh. IX r) di) L TII0TTII&2E&N T. 169 

o 

G&aL, xcc&cctceq e^iTtQoa&ev V7t£(ivr\Ga(jL£v (§ 45sq.)* 
(iovcqv ds xcov diaGxaGEcov cpaLvo(i£vcov %axcc xb Xsyo^isvov 

) GCQ(ia, CCL7ZSQ eIGL XOV KSVOV %OL Ccl CCVXCCL XCQ %EVCO, %£VOV EGXCCl 
XO GCQ(ia' OTtEQ CCXOTtOV. EL 8h (10V0V XOV GCQ(iax6g ELGLV CCL SlCC- 

; cxccGELg, ovSe(ilcc sCxcci dLccaxccCig xortov, Slotceq ovSe 6 xoitog. 

SL XOLVVV %CCX OVSSVCC XCQV TtQO£LQr\(iivCOV XQOTtCQV EVQLG%£- 

r xccl xoTtov diccaxccGLg, ovds eCxlv o xoitog. TtQog xovxoLg 129 

XSySXCCL, OXL 0XE ETtSLCL XCQ XEVCQ XO CCO(ia XCCl yLVEXCCL T07tO£, 

tjTOL VTtO(l£VEl XO %£VOV T\ VTtO%COQ£L r) Cp&ELQEXCCL. cdX sl 

(l£V VTtO(l£VSL, XO CCVXO ECXCiL XCCL TtXfjQEg %a\ %SVOV £L 6s 

5 VTtOlCQQEL XLVOVflEVOV [l£XCC§CCXLXCQg t) Cp&ELQSXCCl (ISXafiaX- 

Aov, OcQficc 1'cxccL xb %svov' Gco(iaxog yccQ lSlcc icxL xccvxcc 
xcc TtccQ"Y\. ccxoTtov 6s xb avxb Xsysiv %svbv %a\ TtXrjQsg, r) 
oxl 0cQ(id sCxl xb %svov. ccxotcov ccqcc xb Xsysiv olbv xs 
eIvccl xb %svbv vtco Gco(iaxog %axaGys&r\vai %a\ ysvsG&at 
o xoTtov. dicc Ss xavxa %a\ xb %svbv avvTCoGxaxov evqlGke- 130 
xaL, Etys (ir\ (WaroV ioxLV avxb %axaG*fS$r\vaL vitb Gco(ia- 
xog %a\ ysvsGftaL xotcov' iXsysxo yccQ xsvbv slvai o olov 
xs 'VTtb GcQ(iarog Y.axaGys%'r\vaL. Gv(iTt£QLXQE7tExaL ds xov- 
xotg %a\ r) %coQa' sixs yccQ 6 (isyag xoitog ioxl %coQa, 

j GV(lTtEQLyQCCCpEXaL XCQ XOTCCp , ELXE i) %aXCC (l£V XI VTtO GCO- 

(laxog %ax£io(iEvr]) %axa Ss xl %svr\ SLaGxaGtg, d(icpo- 
XEQOLg GvvavaLQELxaL. 

Tavxa (isv ovv %al sxi itXsLco TtQog xr\v GxccGlv xcov Sxcql%cqv 131 
TtEQL xov xoTtov Xsysxai' ol ds IlEQLTtaxr\xi%ol (cf. Aristot. 

> Phys. 212 a 6) cpaGtv slvai xotcov xb TtEQag tov tceql- 
i^ovrog, jca^o itEQLEiEL, cog i(iov xotcov ELvac xr\v 
iicicpavEiav xov cl&QOg xr\v TC£QLX£XV%co(x,£vr\v xco 
i(ico Gcofiaxi. aX)? eltcsq xovxo ioxLV 6 xoitog^ xb avxb %a\ 
EGxat %a\ ov% EGxaL. oxe yaQ (jleXXel ev xlvl xotcco yivEG&aL 

» xb Gcofia, %a&b (ikv ovdsv SvvaxaL ysvEGQ-ac iv xco (ir\ vtcocq- 

§ 129 adv. dogm. IV 21—23. 
§ 131 cf. adv. dogm. IV 30 1 ante rtgbg lac. exst. in M | itsgl nsvov ML i. mrg. 
5 %lvov(*svov Bekk. : ksvovllsvov Gr 9 slvai Gen: icrt G 
10 dta — 12 x6tcov bis EAB: om. M 170 IITPP&NEI&N 

i 
jpvxt^ 8sl %QOv%aQysiv xbv xo%ov, Ivcc ovxcoq iv avxcp ysvr]xai 
xb 6co(ia, %a\ Slcc xovxo s6xai 6 xonoq %q\v iv avxco ysvs6&aL 
xb iv xco xoTtco 6tQ(ia. %a&b 6s %SQLXv%ov(isvr\q xr\q xov %sql- 
sypvxoq i%LCpavsiaq xco %SQLsyp(isvcp cmoxsKslxai^ ov Svvaxai 
v%o6xr\vaL 6 xoitoq %qo xov iv avxcp ysvso&ca xb 6co(ia, %a\ l 
dia xovxo ov% sGxai xdxs. axoitov 6s xb avxb liysiv %a\ slval 
xi %a\ (ir\ slvav' ov% aQa s6xl xoitoq xb itSQaq xov %sql- 

132 sypvxoq, %a&b %sqls%sl. %Qoq xovxoLq, sX s6xl xi 6 xo%oq, r\xoL 
ysvvrjxoq s6xiv r) ayivvrjxoq. dysvvr\xoq (tsv ovv ov%t 
i6xiv' %SQLXv%oviisvoq yaQ, cpa6iv, xco iv avxco 6co(iaxL 
d%oxsXslxai. dXX ovds ysvvrrxoq' sl yccQ i6xi ysvvr\x6q, 
r]xoi oxs iv xo%co i6xl xb 6co(ia^ xoxs ylvsxai 6 xo%oq iv 
co r\Sr\ Isysxai slvai xb iv xo%co, r) oxs ovk i6xiv iv avxco. 

133 ovxs ds oxs iv avxco i6xiv (s6xl yaQ r\6r\ xov iv avxto 
6co(iaxoq b xo%oq) ovxs oxs ov% i6xtv iv avxco, siys %sql- 
xv%ovxaL (isv, coq cpa6tv ? xco %SQLSyp(,tsvco xb %sqls%ov %a\ 
ovxco ylvsxaL xo%oq, xco 6s (ii\ iv avrco ovxl ovdsv Svva- 
xaL ^SQixv^co&TJvaL. si 6s (if]xs oxs iv xo%co i6x\ xb 6co(ia y I 
[irjxs oxs ov% i6xLv iv avxco^ ylvsxai 6 xo%oq, %aQcc 6s 
xavxa ovdsv s6xiv i%LVOsZv, ov6s ysvvr\xoq i6xtv 6 xo%oq. t 
sl 6s (Jtr\xs ysvvr\xoq i6XL (ir\xs dysvvr\xoq, ov6s s6xlv. 

134 %olv6xsqov 6s %a\ xavxa 6vvaxat Xsys6&aL. sX i6xl xl 6 
XO%Oq, 7]XOL 6CQ(ld i6XLV r) a6(Q(iaxov' s%dxsQOv 6s XOVXCOV ; 
d%OQSlxaL) coq v%S(ivr\6a(isv' %a\ 6 xo%oq ccQa i6x\v a%o- 
Qoq. 6 xo%oq %Qoq xco 6co(iaxL voslxaL, ov i6xL xo%oq' I 
a%OQoq 6s i6xLV 6 %sq\ xr\q v%aQ^scoq xov 6co(iaxoq Xoyoq' \ 
%a\ 6 %sq\ xov xo%ov ccQa. 6 xo%oq s%a6xov cddLoq (isv \ 
ov% i6xLv, y£vs6&aL 6s Xsy6(isvoq dvv%o6xaxoq svQL6%sxai, :] 
ysvs6scoq (ir\ v%aQiov6r\q. 

135 "Evs6xl ds %a\ ccXXa %Xslco XsysLV. dXt iva (ir\ xbv-n 
Xoyov (i,r\%vvco(isV) s%slvo i%a%xsov^ oxl xovq 6%s%tL%ovg 
ivxQS%ov6L (isv ol XoyoL, Sv6co%SL 6s %a\ i) ivaQysLa. 
8l6%sq ov&sxsqcq %Q06xL^s(isd-a o6ov i%\ xotq XsyofisvoLq v%b 
xcov 6oy(iaxL%cov ? dXti i%s%0(isv %sq\ xov xo%ov. 28 t5) oiii. edd, 10 rra xotcco L 24 fort. qvxol ol 
XoyoL? TII0TTII&2E&N V. 171 

l& %6Qt %QOVOV. 

Tb 8e avxb %a6yo\nev %a\ iv xr\ %6q\ xov %qovov 136 
£r\xi\66t' o6ov \iev yaQ e%\ totg cpatvo\isvotg 8o%et 
xi elvca 6 yoovog^ o6ov 8e e%\ rolg %eo\ avxov Xeyo- 
(levoig dvv%o6xaxog cpaivexcci. yQovov yccQ elvai cpa6iv 
ol \iev 8ta6xr\\ia xr\g xov oXov %tvr\6ecog (oXov 
8e Xeyco xbv %o6\iov), oi 8e avxr\v xr\v %ivr\6tv 
xov %o6{iov, ^AQi6xoxeXr\g 8e, r) cog xiveg IlXdxcov, 
aQi&^ibv xov iv %tvr\6et %qox6qov %a\ v6xe- 
qov, Hxqclxcov 8e y r) cog xvveg *AQt6xoxeXr\g, \iexQov 137 
%tvr\6ecog %al (jtovrjg, 'E%i%ovQog (p. 126, 12 Us.) 
de, %a&oog /fi\\ir]xQtog 6 Ad%cov cpr\6i, 6v\i%xco{ia 
6v\i%xco[jtdxcov, 7taQ67t6(ievov r\\i6Qatg xe %al vvl-t 
%al cooatg %al %d&66t %al aTta&eiaig %al %tvr\6e- 
6i %a\ \jLOvalg. %ax* ov6iav xe oi hCev 6co\ia avxbv 138 
ecpa6av eivai, cog oi %6q\ xbv Aivr\6i8r\\iov ((.trjdev 
yccQ avxbv 8tacpeQ6tv xov ovxog %a\ xov itQcoxov 6co\iaxog\ 
oi 6 e a6co(iaxov . r\xot ovv %a6at al 6xa6etg avxai et6tv 
dXr\&6Lg, r) %a6at tyevSetg, r) xtveg \iev dXr^&etg^ xtveg 
8e ipevdeig' ovxe 8e %a6at dXr\&etg v%aQyetv dvvavxai 
(iidyovxat yaQ ai %Xei6xai) ovxe %a6ai ipev8etg elvai 8o$r\- 
6ovxai v%b xcov 8oy\iaxt%cov. %a\ aXXcog' ei do&eirj ipev- 139 
8og tiev elvav xb 6cotta elvai xbv yjQovov^ i\)ev8og 6e %a\ 
xb bxt a6oo[iax6g 66xiv , avxo&ev 8o&r\c>exat r) xov %qovov 
avv%aQE,ia' %aQa yccQ xavxa ovSev eivai Svvaxat exe- 
qov. ovxe xiveg (iev et6tv dXr\d-6tg, xiveg 6e tyev6eig 
6vvaxbv %axaXa§etv 8id xe xr\v arotfO^vrj 8iacpcoviav %a\ 
xr\v d%OQiav xr\v %axd (xo) %Qtxr\Qt6v xe %a\ xr\v d%68stltv. 
CQ6X6 8td xavxa ov8ev e£o\i6v %6Qt iqovov 8tafie§atco6a- 140 
6&at. elxa, e%e\ ov% dvev %tvr\6ecog r) %a\ \iovr\g §§ 136—137 r^ adv. dogm. IV 170. 176. 181 (ubi singulis 
placitis continuo additur r\ dvx'tQQ7]6ts). 219. 228. 
§§ 138 ~ adv. dogm. IV 216. 

31 olov et bXov Bekk. : %q6vov et %qovov G 2 \iovf\g 
Gen. et A corr. : \i6vr\? MLEB 11 fort. yuQ (dXXrjXatsy ? 
14 to om. L 18 tb addidi || xr\v tert. om. EAB 172 irrpp£NEi&N 

6 XQOVog vcps6xdvaL So%sl, xf\g %Lvf\6scog dvaLQOV(isvr\g, 
b(ioicog Ss %a\ xfjg (tovfjg, avaiqslxai 6 %Qovog. ovSsv Ss 
r\xxov %a\ xdSs qpaaC xivsg %axd xov %qovov. sl s6xi <(rt> 

141 %Q6vog, r\xoL %s%SQa6xaL r) aitsiQog s6xlv. dXX' sl (isv 
%s%SQa6xai, d%6 xivog %qovov rjQ^axo %a\ slg xvva %qovov 
Xr)^sV dia Ss xovxo r\v tcoxs %QOvog, oxs ov% r\v %Qovog. 
(%qo xov aQ^aG&ai avxov), %a\ sGxai tcoxs %QOvog oxs ov%< 
s6xai %QOvog {jisxa xb Xf\t-aL avtov)' o%sq axoitov. ov 

142 xolvvv 7tS7tSQa6xai b %QOVog. si Ss ansiQog s6tLV, s%s\ 
xb (iiv xi avtov Xsysxai %aQco%r\%6g, xb Ss ivs6tcog, xb Ss 
(isXXov, o (isXXcov %a\ 6 %aQco%r\%cog r\xov slalv r) ov% sioiv. 
dX)? si ov% siaiv, (iovov xov svsdxcoxog v%oXsl%o(isvov, 
og s6xlv a%aQiaiog^ %s%SQa6(isvog stixai 6 %Qovog %a\ d%o- 
Xov&r\6ov6LV al aQ%f\&sv dnoQiai' si Ss b %aQCp%r\%cog s6xi 
%a\ b (isXXcov s6xiv^ svs6xcog s6xai s%dxsQog avxcov. dto- 
Ttov Ss xb XsysLv svs6tcota xbv %aQcp%r\%6ta %a\ xbv (isX- 
Xovxa %qovoV ov%ovv ovSs ansiQog s6xiv 6 %Qovog. si 
Ss (ir\ts aTtSLQog (if\ts %s%SQa6(isvog, ovSs s6xiv oXcog 

143 %Qovog. TtQog xovxoig^ si s6xiv 6 %Qovog, r\xoi (iSQL6tog 
s6xiv r\ d(iSQi6tog' d(iSQL6tog (isv ovv ov% s6xvv' SLaLQsl- 
xaL yaQ slg xs xbv svs6xcoxa %a\ sig xbv %aQcoyr\%6ta %a\ 
sig xbv (isXXovta, cog avxoi cpa6LV. dX)! ovSs (iSQi6tog. 
s%a6xov yaQ xcov (isql6xcov %axa(isxQslxaL v%6 XLvog savxov 
(iSQOvg, %a& s%a6xov (iSQOg xov (istQOV(isvov yLvo(isvov 
xov (isxQOvvxog, cog oxav SaKtvXco %r)%vv (istQcofisv. 6 Ss 
%QOVog ov SvvaxaL %axa(LSXQSL6&aL v%6 XLVog savxov (is- 
Qovg. si yaQ b svs6xcog Xoyov %o.qlv %axa(isxQSL xbv %aQco- 
%r\(isvov, s6xaL %axd xbv %aQCp%r\%6xa %a\ $La xovxo 
%aQCp%r\%cog , %a\ s%\ xov (isXXovxog b(ioicog (isXXcov. %a\ 
6 (isXXcov si %axa(isxQoir\ xovg dXXovg^ svs6xcog s6xaL %a\ 
%aQcp%r\Kcog , %a\ b %aQCp%r\%cog %aQa%Xr\6icog (isXXcov s6xai< 
%a\ svs6xcog' o%sq d%s(icpaivsL. o-wcow ovSs (iSQL6xog §§ 141—142 ~ adv. dogm. IV 189—192. 
§ 143~adv. dogm. IV 193—195. 23 xl addidi coll. p. 155, 9. 2 <<?«> Utai EAB %COC 
%CCl TnoTTn^SESiN r. 173 

icxLv. si Ss (if)ts d(tsQL6rog (if)ts (iSQL6tog, ovSs s6tLV. 

o te %Qovog XsystaL tQL(iSQr\g slvaL, %a\ tb (isv TtuQCpyr]- 144 

ag, tb Ss ivs6tcog^ tb Ss (isXXcov. cbv o (isv 7taQcoyr\%cog 

6 (isXXcov ov% sl6lv' si yaQ sicl vvv o ts 7taQcoyr\- 

|; ncog %a\ 6 (isXXcov iQOvog, sdtaL ivscstcog sndtSQog avtcov. 

• al)! ovSs 6 ivsdtcog' si yuQ satLv 6 ivsatcog %QOvog, 

r]toL d(iSQL6tog iatLv r) (iSQL6tog. d(isQL6tog (isv ovv ov% 

: iatLv' iv yaQ tco ivsGtcotL xqovco Xsystai td (istufidX- 

i; Xovta (istufidXXsiv , ovSsv Ss iv dfiSQst yQovco (istafidXXsL, 

t olov 6 6iSr\Q0g sig (iaXa%6tr\ta r) tcov dXXcov s%u6tov. co6ts 

I ovx idtLV d(iSQL6tog 6 ivsatcog jQovog. aU' ovSs (isql- 145 

6tog' sig ivs6tcotag (isv yuQ ov% dv (isql6&sli] , iitsl Slu 

tr\v oS,sluv qv6iv tcov iv %06(ico dvs7tLvof)tcog 6 ivs6tcog 

sig %UQCoyr\%6ta (istufidXXsLV XsystuL' dXti ovS' sig %uqco- 

yr\%6ta %al (isXXovta' s6tuL yuQ ovtcog dvv7taQ%tog, tb 

(isv tL (ir]%stL ov sycov (iSQog savtov, tb Ss (ir\Ss%co ov. 

o&sv ovSs tsXog tov %uQcoyr\(isvov %al aQyr\ tov (isXXov- 146 

tog sIvul SvvataL 6 ivs6tc6g, i%s\ %a\ s6tuL %a\ ov% s6tui. 

s6tuL (isv \ovv\ cog ivs6tcbg, ov% s6tuL Ss i%s\ (ir\ s6tLv 

avtov td (isQrj. ov%ovv ovSs (isQL6tog i6tLV. si Ss (if)ts 

d(iSQL6tog i6tLV 6 ivs6tcog (ir)ts (iSQL6tog, ovSs s6tLV. (ir\ 

ovtog Ss tov ivs6tcotog (irjSs tov %uQcpyr\(isvov (irjSs tov 

(isXXovtog, ovSs i6ti tL yQovog' tb yuQ i'% dvv%uQ%tcov 

6vvs6tcog dvv%uQ%tov i6tLV. 

AsystaL %atd tov yQovov %d%slvog 6 Xoyog. si s6tl 147 
IQOVog^ r)toL ysvr\tog s6ti %al cp&aQtbg r) dysvr\tog %a\ 
aqp&aQtog. dysvrjtog (isv ovv %a\ dcp&aQtog ov% i6tLv 9 
sXys avtov tb (isv 7taQco%r\%svaL XiystaL %a\ (ir\%stL slvaL^ 
i to Ss (isXXslv %a\ (ir\Ss7tco sivai. dXV ovSs ysvr\tbg %a\ 148 
cpd-aQtog. td yaQ yLv6(isva s'% tLVOg ovtog yLyvs6&aL Ssl §§ 144—145 ~ adv. dogm. IV 197—199. 

§ 146 nu adv. dogm. IY 200—202. 

§§ 147-148~adv. dogm. IV 203—205. 31 ivs6x&ra M 32 dvSTtivorjtcog Kayser: d7tSQLvor}ta>g G 
1 fort. (%cciy ovrcog 5 ovv del. Bekk. coll. p. 146, 27; fort. yaQ 
9 %6taL M || tl om. L || dvv7cdQ%Tcov Kayser: dvvndQ%Tov G 174 IITPP&NEI&N 

%ul xa cp&eLQO(ievu el'g xl ov cp&eiQeO&uL %uxu xug xcov 
6oy(iuxL%cov uvxcov vno&icsig. ei ovv eig xbv 7taQCQp](ii- 
vov cp&eiQexuL, elg ov% ov cp^siQsxuL^ %ul el s% xov (iiX- 
Xovxog yivsxuL, sE, ov% ovxog yivexai' ov%ixsQog yuQ uv- 
xcov sCxlv. axoitov 6s xb Xsjslv xi s% ov% ovxog yivso&ui 
r) eig xb (ir) ov cpdsiQEC&uL. ov% uqu yevrjxbg %ul cp&uQ- 
xbg ecxiv 6 %oovog. ei 6s (ir)xe uyiviqxog %al ucp&uQxog 
ioxL (irjxe yevi]xbg %ul cp&uQXog^ ovde oXcog scxiv. 

149 TlQog xovxoig, stcsl ituv xb yLv6(isvov sv %qovcq yiyve- 
tfOxu 6oxel, ei yivexuL 6 %Qovog, ev %q6vcq yivexui. r\xoi 
ovv uvxbg iv suvxco yivexuL r) sxsQog sv sxiQco. aXX' sl 
fiev uvxbg iv savxcl^ xb avxb %al eGxul %ul ov% eOxul. 
stcsI yccQ xb sv co xi yiyvsxuL xov sv uvxco yLyvofiivov 
bcpsilsL TtQOVTtuQ^SLV , 6 yLyv6(isvog sv suvxco %Qovog, ei 
(iev yivexui^ ovdijtco eoxlv, ei 6e iv euvxco yivexuL^ r]8r\ 

150 ecxLV. cocxe ovde yivexuL ev euvxco. uXX"* ov6' ev exeqcq 
exsQog. sl yccQ 6 svsoxcog iv xco (liXXovxL yiyvsxuL, (iiXXcovi\ 
eCxul 6 svscxcog^ %ul ei iv xco 7tuQco%r]%6xL , 7tuQCQ%r]%cog. 
xu 6s uvxcc Xe%xiov %ul Tteol xcov uXXcov %q6vcov. cooxe 
ovde exeQog %QOvog iv exiQco yivexuL %qovcq. ei 6e (ir)xs i 
uvxbg ev euvxco yivexuL (ir)xe exeQog ev exiQco, ov6e yevi]- 
xog eCXLV o %QOvog. e6ei%vvxo 6i, oxl ov6e uyivrjxog eOxLV. 
(ir)xe ovv yeviqxbg cov (nr)xe uyivr]xog ovd' oXcog eCxlv' 
s%uCxov yuQ xcov ovxcov t)xol ysvr]xbv r) uyivr]xov sIvul 
%QOCr)%SL. 

% TtSQl CCQL&llOV. 

151 Enel 6e 6 %QOvog 6o%el (ir) uvev uQL&fiov -O^coofftfOm, : 
ov% uv eXr] uxoitov %ul Tte^l uql&iiov §Qu%iu die£,eX&eLv. 
oCov (iev yug enl xr] Ovvri&eiu %al udo^uGxcog uQL&(ieLV 
xl cpu(iev %ul uQL&fibv elvui xl d%ovo(iev' r) 6s xcov 
6oy(iuxL%cov TteQieQyia %ul xbv %uxu xovxov %e%ivr]%e Xoyov. §§ 149— 150~adv. dogm. IV 206—211. 29 uvtg) Bekk. : ra G 32 ov6e Stephanus : otite G 7 (nqts 
alt. Gen.: (ir\6e G Tnorrn£2E£N r. 175 

avxi%a yovv oi ccTtb xov IIv&ayoQOV %ai GX0L%sia xov 152 
koGllov xovg ccoL&iiovg elvcci XiyovGLV. cpaci yovv^ oxi 
xcc cpatvoLLSva s% xuvog Cvvicxr\%sv ^ ditXa Ss sivaL SsZ xd 
6xoi%sla' aSr\Xa aoa icxi xcc cxoL%sia. xcov Ss dSf]Xcov xcc 
iiiv saxL GcoLcaxa, cog ol ccxiiol %ai ol oy%OL^ xcc Ss dcco- 
) Liaxa, cog C%r\Ltaxa %ai ISiaL %ai ccql&llol. cov xcc 
llsv CcoLiaxd icxL Gvv&sxa, GvvECxcoxa s'% xs llt)- 
%ovg %ai itXdxovg %ai fid&ovg %ai dvxLXVitiag r) 
%ai ficcQOvg (cf. Epic. 276 Us.). ov llovov aQa aSr\Xa, 
dXXd %ai dccoLLaxd sCxl xd GxoL%sia. dXXd %al xcov dcco- 153 

a LLaXCOV S%aCXOV iltL&ECOQOVLLSVOV S%SL XOV aQL&LLOV' r) 

3 yaQ sv sCxlv r) Svo r) itXslco. Sl cbv CvvdysxaL^ oxl xd 
GxoL%sia xcov ovxcov slciv ol dSrjXot %ai dccocLaxoL %ai %&- 
Clv ETtL&scoQOVLLSvoL aQi&LLOL. %ai ov% aitXcog, dXX* r\ XE 
Lcovdg %ai r\ %axd iTtLGvvftsciv xr\g Liovddog yivoLcivr\ 
doQiCxog dvdg, r\g %axd LLEXOvdav al %axd LciQog ylyvov- 

io xat SvdSsg SvdSsg. i% xovxcov yaQ %ai xovg dXXovg ylvs- 154 
c%aL aQiftLLOvg, xovg iTtL&scoQOVLcivovg xolg dQL&LLr\xoLg, 
%ai xbv %oGllov %axaC%svd^sa%aL XiyovGtv. xb llev yaQ 

}7cr\LiSL0v xbv tf\g LcovdSog ini%SLV Xoyov^ xr\v Ss yQaLLLcr\v 
xbv xr\g SvdSog (Svo yaQ Cy]llslcov LLSxah,v &scoQsiC'daL xav- 
xr\v), xr\v Ss iitLcpdvsLav xbv xf)g XQidSog (qvGlv yaQ slvai 
cpaGL xr\g yQaLiLLf\g slg itXdxog iit dXXo cr\LLsiov i% TtXayiov 

5 %siLLSvov), xb Ss GcoLia xbv xf\g xsxQaSog' iitavdcxaCLv 
yaQ yiyvsC%at xf\g iitLcpavsiag iiti xi Gr\LLsiov v7tSQ%siLLEV0V. 
%ai ovxco xd xs GcoLLaxa %ai oXov xbv %oGllov dvsLScoXo- 155 
itoLOVGLv, ovxLva %ai SLOL%sic$ai cpccGt %axd aQLtovL%ovg 
Xoyovg, xov xs S^d xsGGaQcov^ og icxLv iititQLXog^ cog e%sl 

io TtQog xd *££ xd 6%xcb, %ai xbv Sid itivxs^ og icxtv r\LLLoXLog, 
cog s'xel itQog xd %\ xd ivvia^ %ai xbv Std TtaGcov, og icxt 
SLTtXaGLog, cog e%el itQog xd *££ xd ScoSs%a. xavxd xe ovv 156 

§ 153 cf. adv. dogm. 1 104. 

§ 154 ~ adv. dogm. I 99—100 adv. math. IV 4—5. 

§ 155 ~ adv. dogm. I 96—97 IV 283. 15 xov IIv&. Bekk. : x&v Hvft. Gr 19 al dxoLtoL Pappen- 
heim coll. p. 527, 7 23 &qu ML: yd$ EAB 29 d6qi6xog Fabr. : 
dqL6xog G : om. Stephanus 30 Svddss alt. om. M 5 tQidSog E AB 176 IITPP&NEI&N 

i 

OVELQ07toXoV6LV 3 %ttl 0X1 EXEQOV XL EQxXv 6 ttQL&LlOQ TtCCQtt 

xcc ccql&li^xcc %ccxa6%svd£ov6L) XsyovxsQ oxl sl xb £wov %ccxcc 
xbv sccvxov Xoyov i6xiv, sl xvypi^ £V, xb cpvx6v,i7ts\ (ii\ iaxL i 
£<5oi>, ov% e6xccl sv' e6xl Ss %cc\ (xo) qpvxbv sv' ov% ccqcc xb 
£coov, (cqq £cooi/>, ev i6XLV, dXXd %ccxd xi exsqov s%i&Stooov\k,s- 
vov s'1~cq&sv ccvxcq, ov (isxsyEL s%cc6xov %cc\ yivsxaL oV ccvxb 
sv. %al el xcc aQL&(ir\xd e6xlv 6 aQL&fioQ, i7t£idr\ ccv- 

&QCQ7Z0L EL6LV OL aQL&(l7)X0L %tt\ (SoEQ , £L XVJOL^ %ttl LTtTtOL^ 9 
aV&QCQTtOL %tt\ pOEQ %tt\ LTtTtOl ECXttL 6 CCQL^^OQ, %tt\ XeVKOQ 
ttQL&(lOQ %CCL (liXttQ JtCU ySVELrjXTjQ, EL XVyjOLEV X0LOVX0L 

157 OVXSQ OL (IEXQ0V(1£V0L. XCCVXCC 6i i<5XLV ttXOTttt' 0V% CCQtt 

xcc ttQL&firjxd iaxiv 6 aotfrjttog, dXX' Idiccv v7to6vcc6LV e%el 

TtttQtt XCCVXCC) %tt& > rjV %tt\ iTtL&ECQQELXCCL XOLQ CCQL&(ir\X0LQ %tt\ 2 
E6XL 6X0Ly£L0V. 

OvXCQQ OVV i%SLVCQV 6VVCCyttyOVXCQV , OXL CCQL&flOQ 0V% 
i6Xl Xtt ttQLd-^rjXtty 7tttQ£L6f\X$£V i) %CCXCC XOV CCQL&(ILOV CCTtO- 
QLCC. XiySXCCL yttQ, OXL SL E6XLV ttQL^^LOQ^ r\XOL CCVXCC Xtt | 
CCQL&(ir\xd i6XLV 6 CCQL&(lbQ r) EXEQOV XL TtttQCC XCCVXtt E^CQ- 3 

&EV' ovxe 6e ccvxcc xcc aQL&iirjxd i6xLv o ccql&iioq, cqq 

ttTtidsL^CCV OL IIv&CCyOQL^OL, OVXE EXEQOV XI TtttQtt XttVXCC, 

158 CQQ V7tO(lV1\60(l£V 0V6SV CCQtt i6x\v 6 ttQL&flOQ. oxl dhi£\ 
OvShv Ei-CQ&SV i6XL TtttQCC Xtt CCQL&lirjXtt 6 aQL&pOQ, TtttQCC- 

6xr\60(isv iitl xr\Q (lovddoQ xbv Xoyov 6xr\6ccvxsQ sv6r\iiov 

dL§tt6%ttXittQ EVS%EV. EL yttQ S6XL XL %CC& EttVtrjV r) (lOVttQ, 

r\Q (isxsypv s%cc6xov xcqv [isxsypvxcQV ccvxrjQ yivsxccL sv, r\xoi \ 
[licc e6xccl ccvxr) r) (iovccq r) xo6ccvxccl o6a xcc (isxsypvxcc 
ccvxr\Q i6xLv. &IX 9 el (iev (licc i6xiv, TtoxsQOV oXr\Q avxr\Q 

(lEXEyEL E%tt6X0V XCQV (l£X£%£LV ttVX7\Q XEyO(l£VCQV r) (IEQOVQ 

ccvxr\Q; el (jlev yciQ 7tcc6ttv £%el xr\v (lOVttdtt, el xvyoL, 6 

eIq CCV&QCQTtOQ , OV%EXL E6XCCL (lOVttQ T\Q (lE&E^EL 6 ELQ LTtTtOQ 1C 

§ 156~adv. dogm, IV 285—287. adv. math. IV 11—13. 
§§ 158—162 ~ adv. dogm. IV 293—298. 16 ro add. Riistow 17 lac, quam stat. Gen. explevi: 
%ttttttbv kccvtov Xoyov Gen. : y.ccftb £cp6v ictLv Bekk. 20 ol del. 
Kayser 21 6 EAB: om. ML 22 ccQi&(tbg om. M (fors. recte) || 
tv%0LEv Gen. : tv%0L6ccv G 23 bvtsg scr. Sexti variandi studium 
respiciens coll. p. 102,3. 160,12: tvyxdvovtsg G 29 sl om. 
EAB 6 ccvtr\ Gen.: ccfan G TIIOTTn££E£N V. 177 

!) b eig %vcov r) rcov ccXXcov £%a6rov o XiyoiiEv eIvul £V, 
067180 %ui itoXXcov VTtOTE&ivTcov yvfivcov uv&QCQTtcov , ivbg 159 
?i oVrog LLiariov %ui xovxo ivbg u(iqpLa6a(iivov , yvfivoi 

Uevov6lv ot XoiTtol %ui %coQig lliutlov. el Sh (lioovg uvrf)g 

[l£XE%EL £%U6T0V, TtQCOTOV (l£V E&L {lEQOg XL fj (iovdg , %ui 

iitELQa ys eijel (iSQri) sig cc Slulqeltul' oitSQ ccxoitov. slxa 

bg xb (isQog xr)g dsKadog, olov r) Svccg, ov% s6xl Ss%dg, 

ytixcdg ovSh xb (iSQog rf)g (lovdSog £6tul iiovug, Slu Sh 

:ovxo ovSh (ie&sE,sl xl xr\g (iovdSog. &6xs ov% e6xl (ilu r) 

\iovug r)g iiexejelv XsysxuL xu %uru {iSQOg. sl Sh faaqi&iioi 160 

\:olg aQL&iiriXOLg, icp' cov XsysxuL xb £v, al (lovdSsg el6lv. 

qv %uru (isro%r\v s%u6xov rcov %uxu fiEQog XsysxuL £V, 

tTtsLQOL s6ovxul ul (iste%6(ievul (lovdSsg. %ui uvxai r\roL 

i£ri%ov6Lv E7tuvufispr\%vLug (iovdSog r) (lovdScov IgccqI&imqv 

\xvxuig (%ui Slu xovxo el6l (lovdSsg) r) ov (jlexe%ov6lv, dXXu 

mQLg XLvog (isxo%f)g (lOvdSsg el6lv. <^...)> sl (ihv yuQ %cooig 161 

\isxo%f)g (tovdSsg sIvul SvvavxuL avxuL, Svvr\6sxui %ai xcov 

xl6&7}xcov s%u6xov %coQig (iovdSog (isxo%f)g ^ev slvai^ %ui 

xvxo&ev nsQLXQETtsxuL f) %u& iuvxrjv &£C0QEL6d , aL Xsyo(iivr\ 

\iovdg. sl Sh uitb (i£xo%f)g %ukelvul (lovddsg el6lv, i\xol 

uccg (i£xi%ov6L 7ta6uL r) (ilu i%u6xr\ iSiag. %ui si (ihv 

%u6ul (iLug, r\xoi %uxcc (iSQog i%u6xr\ r) oXrjg Xs%&r)6sxuL 

\vl£X£%£lv, %ai (iivov6LV ul aQ%f)&£v dxoTtiuL' si Sh i%u6xr\ 162 

ISiug, %ui e%elvcov xcov (iovuScov i%u6xr\ (iovdSa ETtL&sco- 

0EL6&UL Sel, %ui xulg EitL&EcoQOVLiEvaLg EXELVuig ccXXug^ %ui 

us%QLg ditELQOv. sl ovv lvu %axaXdf$co(jLEv, oxl si6l XLVEg 

ku& iuvxug (lovdSsg, cov %uxu (isxo%r\v s%u6xov xcov ovxcov 

l6xlv £V, SEL %aX£LXr\Cp£VUL U7t£LQU%Lg UTtELQOVg V07\Xug (10- 

vuSag, uSvvuxov Sh %uxuXu$slv d7tsiQu%Lg uitELQOvg kiovu- 
#ag vor\xdg, dSvvuxov uqu s6xiv d7toqpr)vu6&uL, oxl si6L 
XLvsg vor\xui (lovdSsg %ui s%u6xov xcov ovxcov s6xiv l sv 
xuxu (isxo%r\v iSCug (lovdSog yLv6(isvov sv. uxotvov ccQa 163 
xb XsysLv^ oxl xo6avxul si6Lv at (lovdSsg o6a xu (isxi%ovxa 

14 llevovclv scr. : ll&vovglv G 15 (Ligog xl ML: xl (ligog 
EAB 18 LLovdSog Stephanus: 8s%d8og G 26 excidit otteq 
dSvvccrov vel simile quid || yug G: ovv Bekk. dubit. 2 k%dGrr\ 
Bekk.: i%ucrr\v G 

Sextua Empiricus I. 12 178 iitpp&nei&n 

uvrcov. ei 6e (if]re (iia iarlv r\ xa-O 1 ' iavrr\v Xeyo(iivi 
(iovdg (if]re roGavrai o6u ra (i£ri%ovru uvrf)g ioriv, ov$ 
loriv oXcog (iovdg xofO 1 ' iuvrf]v. b(ioicog 6e ovSe rcov uXXcai 
aoi&iicov exaorog xa#' iavrbv eorai' yjorfiftai yao eveoni 
inl itdvrcov rcov uQL&ficov rco Xoyco 7iaoadeiy(iariKcog vw 
inl rf)g (iovd6og r t Qcori](n£vcp. dXl > el (if]r£ xad-' iuvroi 
£6rw 6 ccQi\T{JLog) cog vne(ivi]6u(iev ^ (n\]re avra ra c.ql 
&(ir\ru b uQL&(iog iouv, cog oi unb IIv&ayoQOv nuoe 
6rr\6uv, nuQa 6e ravra ovdev e6rL, Agjcrsov {Ar\6h elvw 

UQL^LiOV. 

164 Ilcog 6e %al yive6d-ui cpa6Lv i% rf)g (iovd6og rr)v 6vd6( 
oi e%co&ev rL doxovvreg eivaL rbv uql&(iov nuQu rd c\ol 
&(ir\rd; ore yuQ 6vvri^e(iev (iovd6u ereQu (iovu6l, r\ro\ 
7tQ06ri&erui n rulg (lovu6lv £%co&ev, r\ ucpuLQelrui r 
ccn uvrcov^ r) ofc nQ06rifrerui rL ovre ucpuLQelruL. uXh 
ei (iev ofe 7tQ06ri%erui (rC) ovre dcpuLQelruL , ovk £6ra 
6vdg. ourc yuQ %coolg uXXf)Xcov oi)6aL ui (lovddeg el~/oi 
rr\v 6vd6u inL&ecoQOV(Levr\v avrulg %uru rbv lSlov uvtco-, 

165 Xoyov, ovre vvv n uvralg e^co&ev TtQooyeyovev, co6neQ ov6. 
ucprjQrjrui xuru rr\v vn6\te6tv. co6re ovx e6rui dvug 1 
Gvv&sGig rf)g (lovddog TtQog rr\v (iOvdSa^ (irjre ucpuiQeoeco^ 
(if)re 7tQo6&i6ecog e^cod-ev rivog yLvo(iivr\g. ei 6e ucpuiQe- 
0Lg yiverui, ov (ibvov ov% e6rui 6vdg, uXXu nul (isia)d"ft 
6ovrui ai (lovddeg. ei 6e 7tQ06ri&erui avralg e£co&ev i 
6vdg, iva i% rcov (iovd6cov yivr\rui 6vdg, rd 6vo 6o%ovvti 
eivut ri66aQu e6rui' vno%evtaL yuQ (iovug %ul iri^u (io- 
vdg^ ulg TtQO^ri^e^evrjg e$co&ev 6vd6og re66uQa uq^ 

166 &(ibg uitoreXoiro uv. 6\ uvrbg Xoyog %al im rcov uXXcoi 
ccql&iicov rcov xurcc 6vv&e6iv u7toreXeL6%aL Xeyofievcov. e 
ovv (ir]re nard ucpui^e6Lv (ir\re %uru 7tQ06&e6Lv (ir\re uve\ 
d(puLQi6ecog %ul 7tQ06&i6ecog yiyvovrui oi 6vv&eroL Xey6(is* 
vol eivaL aQL&fiol in rcov i7tuvufiefir\%6rcov , u6v6rurot 
£6rLV r\ yeve6ig rov xat' Idiav nul tcuqu ru uql&(L)\xc 

§§ 164— 165~adv. math. IV 21—22 (e Platonis Phaedomi 
96 E sqq. sumpta ) 

27 xl add. Bekk. 29 6vd&a Kayser : fiovdda G 30 cb6ite$ 
Bekk. : ators G 10 iv. x&v LEAB : avxcbv M 1 1 71uqu Bekk. : tcbqI G 1 TnOTTII£2E£N V. 179 

o 

dvcci Xeyofievov ccQid-(.iov: oxl Se ovSe dyivr\X0L xvyjdvov- 
Olv ovxeg ol %axd ovv&eOLv uqi&[iol, Si]XovOlv avxoi <Svv- 
xi&eo&ai xe avxovg %ai yiyveO%at cpaOKOVxeg sk xcov iita- 

5 va§efii]KoxcQv , olov xr)g xe (xovdSog nal SvdSog xf)g ccoql- 
oxov. ovkovv ov% vyeoxr)%e xar' ISiav 6 aotafyiog. el 167 
Se {irjxe %ax ISCav 6 dgL&(ibg Q-ecoQelxaL (ii]xe iv xolg 

! dQL&(ii]xolg eyet xr\v VTtooxaOLv, ovSe eOXL xl 6 aQL&iibg 
boov iiti xalg TteQLeQyiaug xalg vnb xcov Soy(iaxL%cov eioe- 

vr)vey(ievaLg. xooavxa (iev aal nsQL xov qpvOiKov KaXov(iivov 
xf)g (fLXoGocpiag (ASQOvg aQKOvvxcog oog iv vitoxvitcoOeL XeXey^co. 

%a TtSQL xov tj&lkov (liQOvg xT]g cpLloooqpiag. 

AeiitexaL Se xb r)&LK6v^ oneQ SoKelTteoi xr)v SiaKQLOLv xcov 168 

xe KaXcov %ai %a%cov %ai dSLacpoQCOv %axayiyveo&uL. iva 

5 ovv %ecpuXuLcoScbg %al TteQl xovxov SLuXdpco(jiev, iteol xf)g 

VTtuQ^ecog xcov xe dya&av %ai %a%cbv %ai dSLaqpoQcov £r)xr)- 

Oco(iev, xr)v evvoLuv endoxov TtQoen&iiievoL. 

%$' Tte^i dya&cov %ai %a%cbv %ai dSLacpoQcov. 
Quoiv ovv ol 2xcoi%oi (Stoic. fr. III 75 A) dyu&bv 169 
elvaL cocpiXeLav t) ov% exeQov cbcpeXeiag, chcpiXeLav 
io (ihv Xiyovxeg xr)v aQexrjv %ai xr)v onovSuiuv TtQcc- 
'a£iv, ov% exeQOv Se cocpeXeiag xbv GTtovSulov uv&qcq- 
Ttov %ai xbv cpiXov. r) (iev yuQ aQexr) Ttcog e%ov r)ye(io- 
vl%ov %a%eOxr\%vla %ai r) OitovSuiu 7tQcc%Lg iviQysLu 
XLg ovOa %ux dQexr)v avxiKQvg ioxLv cocpeXeLu^ 6 Se 
6i07tovSaLog av&Qcoitog %ai 6 cpiXog ov% exeQog cocpe- 
Xeiag. (ieQog (ihv yuQ xov onovSuiov ioxiv cocpi- 170 
Xeiu, xb r)ye[iovL%bv avxov vnuQyovOu' xd Se oXa 
, ovxe xd avxa xolg (leQeOiv elvai XeyovOLV (ov yaQ 
5 ioxLV 6 av&QCQTtog %eiQ), ovxe exeQa itaQa xa 
I* piQr] (orx avev yaQ xcov (ieQcov vqjioxr]%ev). Slo- 

1 iteQ ov% exeQa xcov (ieQoov xd oXa XiyovOLv. o&ev 

§ 168 ~ adv. dogm. V 2. 

§§ 169—171 no adv. dogm. V 22—27. 20 inde a xoGavxa denuo incipit T (cf. ad p. 145, 1) 21 
&QKOvvxcog T (sufficienter) : dgKovvxa G 25 <^%aiy Ttegi T (et 
de) 26/27 ^rjrrjccofifv LEABT (queramus): £iqxrJ6oiisv M 

12* 180 IITPP&NEI&N 

16 

xov 6%ovSulov oXov ovxu cog Ttobg xb r\ys(iovL%bv I 
sctvxoV) OTtSQ scpu6uv cocpsXsLuv , ovi sxsqov cocpsXsiug 
slvcu Xsyov6LV. ivxsv&sv %ul XQL%cog xb uyu&ov cpccGi 

171 \sys6ftcci. %u& svu (isv yccQ XQOTtov qu6iv slvcct k 
ccycc&bv xb vop ov s6xiv cocpsXsl6^ui^ o Sr\ uq%ikcq- 
xuxov s6xi %ul uQSxr), %u& sxsqov Ss xkO 1 ' o 6v(i- I 
ficcivsi cbcpsXsL^&uL, cog i) uqsxi\ %ul al %ux UQSxr\v |i 
TtQcc^stg, %uxu xqlxov Ss xqotcov xb olov xs chcpsXstv, $ 
xovxo Ss %ui UQSxr\v slvav %ui (xr\vy %uxu ^jt^vH 
tcqu^lv %al xbv 6%ovSutov %al xbv cpiXov^ &sovg xs ii- 
%al 67tov6aiovg Sui(iovug, cog xb (isv Ssvxsqov 6r\- i\ 
(iulv6(isvov xov uyu&ov S(i%SQLXr\7tXL%bv sIvul xov I: 

7CQC0X0V 61\(IULV0(ISV0V, XO Sh XQLX0V X0V SsVXSQOV I 

172 %ul xov TtQcoxov. XLvhg Ss cpu6Lv (Stoic. fr. III 73 
Arn.) clyu&bv sIvul xb Sl suvxb ulqsxov^ uXXol Ss^ 
xb 6vXXu(ifidvov TtQog svSuLiioviuv r) xb 6v(i%Xr\-i9 

QCOXl%OV' SvSuL(lOviu Ss S6XLV^ cbg OL 2,XCOL%oi CpU6LV, 2< 

SVQOLU fiiov. 

Toiuvxu [isv xlvu sig xr\v svvoluv xov dya&ov Xsys- 

173 xui. si'xe Ss xb cocpsXovv slxs xb Sl suvxb ulqsxov sixs xb 
6vvSQyovv TtQog svSulliovLuv ayuftov xig sIvul XsyoL^ ov-fi ', 
xL s6xl xb ccyu&bv 7tuQi6xrj6iv , uXXd xl xcov 6v(i($s§r\%6xcov 2i 
uvxco XsysL. otcsq S6xl iidxuLOv. tjxol yccQ (i6vco xco uyu- 

&CO 6V(lf3s[$r\%S XU 7tQOSLQr\llSVU r\ %ui SXSQOLg. ccXX' SL (ISV 

%ui sxsQOLg, ov% s6xl iuQUY.xr\QL6XL%cc xov dyu&ov %OLVO- 
TtOLOVLisvW si Ss (iovco xcp dyu&ca , ov% IvSspxuL r\(iccg 

174 UTtb xovxcov voslv xb uyu&ov' cbg yccQ 6 dvsvv6r\xog l%%ov 3< ( 
ovxs xb iQSKisxi&iv xi s6xlv olSsv, ovxs Slu xovxov Svvu- 

XUL SLg SVVOLUV iX&SLV LTtTtOV) SL (ir\ TtQOXSQOV LTtTtCO %QS- 

(isxifrvxL svxvyoL) ovxco <(%uiy b Slcc xb (ir\ slSsvul xb uyu&bv 

§ 172 ~ adv. dogm. V 30. 

§§ 173— 174~adv. dogm. V 35— 39. 10 reputari T 14 a tr\v add. Kayser 15 %qcc£iv EAB: 
Tio&I-Lg ML 19 b 6vXXuLL§dvov G: collectivum T: 6vXXcc(i(5uv6- 
llsvov Bekk. dub. coll. p. 551,25: 6vli§uXXollsvov Kayser coll. 
p. 97, 13. 163, 1: fort. 6wsQyovv coll. v. 24 ZZtivsg — Xsyov6L 
T (quidam — dicunt) 24 quod cooperatur T 28/29 habentia 
communitatem cum aliis T 33 ovta> %al T (ita et); ovtcog G TIIOTTII&SE&N I\ 181 

3 t,r\xcov xi sOxlv dya&dv, ov 8vvaxai yivcoO%stv xb i8icog 
avxco %a\ (idvco V7tao%ov, i'va 6V avxov xb dya&bv avxb 
vof\Oai 8vvr\$r\. %qoxsqov yccQ 8si (la&stv xr\v avxov xov 
dya&ov cpvOiv, sl^ ovxco Ovvslvai oxi cocpeXsi Kal oxi 
5 8l avxb aiQsxdv ioxi %a\ oxi sv8ai(ioviag %otr\xi%dv. oxi 8s 175 
xd 7tQ0SiQY][isva Ov(i(3s[5r\%dxa ov% ioxiv i%avd (ir\vvOai xr\v 
sitivovav %a\ xr\v cpvOiv xov aya&ov, 8r\XovOiv tQyco oi 8oy- 
{laxiKoi. cog (isv yccQ cocpsXsl xb dya&bv %a\ oxi aiQSxdv ioxi, 
TtaQo %a\ aya&bv siQrjxai xb oiovsl dyaOxdv (Plat. 
o Cratyl. 412 C), %a\ oxi sv8ai(ioviag ioxl %0Lr\xi%dv 9 itavxsg 
lOcog GvyycdQovOiV sqcoxco\jlsvoi 8s, xi ioxtv a> xavxa 0v(if$sL3r\- 
%sv, sig aoitsioxov i(i%i%xovot %dXs(iov, oi (isv ccQsxr\v 
Xeyovxeg, oi 8e r\8ovr\v^ oi 8e akvniav, ol 8e dXXo xi. 
%aixoi si i% xcov %QoetQr\(ievcov oqcov i8si%vvxo xi ioxi xb 
15 dya&bv avxd^ ov% av ioxaaiafav cog dyvoov(ievr\g xf\g xov- 
xov cpvoecog. 

Ovxco (isv ovv 8iacpsQ0vxai %eo\ xrjg ivvoiag xov dya- 176 
&ov oi 8o%i\Jicoxaxoi 8o%ovvxeg slvai xcov 8oy(iaxL%cov' ofioicog 
8s 8ir\ve%&r\Gav %a\ %eo\ xov %a%ov, Xeyovxeg (Stoic. fr. 
20 III 77 Arn.) %a%bv slvai @Xdpr\v r\ ovy^ sxsqov ($Xd- 
&*§r\g, oi 8s xb 6V savxb cpev%xov, oi 8e xb %a%o8ai- 
(ioviag %oir\xi%dv. 8i cov ovy\ xr\v ovoiav xov %a%ov, 
dXXd xiva xcov Gv(jLfiefir\%6xcov uOcog avxco cpdo%ovxsg sig xr\v 
7tQOSLQr\(isvr\v ifiTtiTtxovOiv dnoQiav. 

Tb 81 dSidcpoQdv cpaOi (Stoic. fr.III 122 Arn.) Xeys- 177 
25 O&ai (isv XQi%cog, %a& sva (isv xqotcov %Qog o (ir\xe 
ft*OQ(ir\ (ir\xs dcpOQ(ir\ yivsxai^ oldv ioxL xb aQxiovg 
slvai xovg doxsQag r) xdg i%\ xr\g %ecpaXr\g xq'l- 
%ag' xa#' sxsqov 8s %Qog o 0Q(ir\ (isv r\ dcpoQ(JLr\ 
yivsxaL, ov fiaXXov 8e %Qog xd8s r\ xd8s, olov 
i%\ 8vslv xsxQa8Qai(icov d%aQaXXd%xcov ', oxav 

§ 175 ckj adv. dogm. V 42 — 44 (ex Aenesidemo) 

§ 176 rv adv. dogm. V 40. 

§ 177 ~ adv. dogm. V 59—61. 9 dyaatbv Fabr. coll. p. 553,4 (idem Plato): dycoybv GT 
(agogon) 12 &67t£i6tov Fabr.: dnL6xov GT (incredibile) 15/16 
(avtovy xovxov T (ipsius eius) 19 (ol (isvy liy. Pappenheim 182 IITPP&NEI&N 

$£17 xb exeqov uvxcov uIqel6&ul' OQ(ir\ (isv yug& 
yivsxui TCQog xb aioeiG&ai, xb sxeqov avxcov, ov 3 
(iuXXov Ss TtQog xoSe r\ xoSe' %axd xoixov Se xqo- 
tcov (padv adiacpooov elvai xb (if)xe itobg evSuL- 
fioviuv (if)xe TCQog %a%oSaL(ioviuv 6v(i^uXX6(ievov^it 
cog vyleiav tcXovxov' <p yuQ eGxiv oxe (iev ev, oxe Se 
%u%cog ^o^tfaG-frca, xovxo dSLucpOQOV elvai <pu6LV, 
rceQi ov (idXt6xa ev xoig rj&i^oig SLuXu(ifidvsLv Xs- 

178 yov6Lv. xiva (isvxol %a\ tceql xavxrjg xr\g evvoiag Ssl cpQOvsZv^ 
SrjXov s% xcov ELQr\(iEVcov r\(iiv TtEQi xe dya&cov %al %a%cov. 

Ovxco (isv ovv aacpig e6xlv, oxl ov% sits6xr\6uv r)(iag 

Xr\ EVVOiu XCOV TtQOSLQr\(livCOV £%U6X0V' OvSsV Se CCTCELKOg 

TtETtbv&u6iv ev dvvTto6xdxoig xdyu TtQuy(iu6i 6cpuXX6(isvoi. 
oxl yctQ ovSev xrj cpv6EL s6xlv dyu&bv r) %u%bv r\ dSLucpo- u 
QOVy evxev&ev xivsg ETtcXoyi^ovxuL. 

%y ei e6xl xl cpv6EL dya&bv %al %u%bv %ul dSLucpOQOV. 

179 Tb tcvq cpv6EL dXsuivov tcu6l cpuivsxuL dXsuvxL%6v, %ul r) 

^LCOV CpV6£L 1JJV%0V6U Ttu6L CpuivEXUL lpV%XL%f), %UL TCUVXU XU 

cpv6SL %lvovvxu biioicog itdvxug %lvel xohg %uxu cpv- 
6lv, cog cpu6iV) siovxug. ovSsv Ss xcov Xsyo(iivcov dyu&cov 15 
Ttdvxag %lvel cog dya&ov, cog V7to(ivr\60(isv' ov% uqu s6xl cpv6SL 
dyu&ov. oxl Ss ovSlv xcov Xsyoiisvcov dyu&cov itdvxug 

180 b(ioicog %lvel^ Sr\Xov, cpa6iv. Xvu yuQ xovg ISLcoxug ixuqco- 
(iEV) cov ol (iev svs^iuv 6co(iuxog dya&bv sIvul vo(il£ov6lv, 
ol Ss xb XuyvsvELV, ol Ss xb dSrjcpuysLv, ol Ss olvocpXvyiuv, 20 
oi Ss xb iQ^d-aL %vj3oLg, ol Ss TtXsovs^iuv , ol Ss %ul %siQco20 
xlvu xovxcov, avxcov xcov cpLXo6ocpcov XLVSg (isv XQiu 
ysvrj cpu6lv eIvul dya&cov, cog oi HsQLTtaxr\XL%oi 
(Div. Aristot. 1[5])' xovxcov yuQ xu (isv eIvul tceql 
tyv%r\v cog xug aQSxdg^ xd Ss tceql 6co(ia cog vyisLuv 

181 %a\ xd eol%6xU) xd Ss s%xbg cog cpiXovg^ tcXovxqv , 25 

§ 179 ~ adv. dogm. Y 69—71. 

§§ 180—181 ~ adv. dogm. Y 44—47. 73. 1 6vXXu(i^uv6(i£vov? cf. p. 558,21 %ul post SfjXov 

add. EAB: fort. iaxiv T (manifestum est) 20 dSSr\(puysiv G TII0TTII&2E&N T. 183 

l\zcc %aQa%Xr\6La. 01 6s ccTtb xr\g Exoccg XQLysvsiav 
ijLifv %a\ avxoi cpa6LV (III 96 Arn.) elvcci aya&tov' 

T0VXC0V ycCQ XCC (JLSV elvCCL %EQL tyv%r\v cog xag 

aQExdg, xcc 6s i%xbg cog xbv 6%ov6aZov %a\ <jov)> 
it\cpiXov^ xcc 6s ovxs %sq\ ipv^v ovxs i%xog, oiov 

XOV CTtOvdaLOV COg %QOg icCVXOV' XCC (ISVXOL %SQL 
6co(xa [r\ i%xog\ CC Cpa6LV ol i% XOV IJsQL%aXOV 

dya&d slvccl, ov cpa6iv dyad-d. svloi 6e xr\v r\8o- 
vr\v r\6%a6avxo cog dya&ov, xLveg 8e %a%bv avxr\v 
avxLXQvg eivai cpa6Lv, co6xe %ai XLva xcov i% cpiXo- 
6ocpiag dva(p&eyl-a6&aL c (laveirjv (iccXXov r] rj^&eirjv. 9 
ei xoivvv xcc (ilv cpv6eL %Lvovvxa Ttdvxag 6(ioicog %Lvei, i%\ 182 
8e xoZg Xeyo(ievoLg dya&oZg ov itdvxeg 6(ioicog %Lvov(ie&a, 
ov8ev E6TL cpv6ei dya&ov. %a\ yccQ ovxe 7ta6aLg xaig 
7tQ0s%%SL(iivaLg 6xa6e6L %l6tsvelv sv6s%sxaL 6lcc xr\v (idyr\v 
ovxs XLvi. 6 yccQ Xsycov, oxl xr\8s (isv %l6xevxeov xr\ 6xa6si^ 
xr\8s 6s ov6a(icog, ivavxLov(isvovg xovg TtaQcc xcov &vxl6o- 
1-ovvxcov Xoyovg avxco sypv, (iSQog yivsxaL (xr^g^) ^Lacpcoviag^ 
%a\ xov KQLvovvxog avxbg 6sr\6sxaL 6lcc xovxo (isxd xcov ccXXcov, 
dXX^ ov% sxsQOvg kqlvel. (ir\xs ovv %QLxr\Qiov bvxog 6(io- 
Xoyov(isvov (ir\xs d%o8sitlEcog Sid xr\v dvs%i%QLXov %a\ 
%eql xovxcov 6iacpcoviav, sig xr\v i%o%r\v %axavxr\6£L, %al 6l& 
xovxo ov% ei-sl 6La^s^aiov6d-aL^ xi i6XL xb cpv6SL dya&bv. 

"Exl %d%SLVO Xsyov6i xiveg, oxi dya&ov i6xiv r\xoi 183 
xb aLQei^&aL avxb rj i%elvo o aLQOVfie&a. xb (iev ovv 
aiQEL6$aL ov% s.6xlv dyaftbv %axd xbv l'8lov Xoyov' ov yaQ 
ccv i6%ev6o(iev xvysiv i%sivov o alQov^is^a^ i'va (ir\ i%%E6co- 
(iev xov sxl avxb aLQEL6&aL, olov si dya&bv r\v xb dvxL- 

^OLEL^d-aL %OTOV, 0V% dv i6%Ev6o(lEV %OXOV XWfSLV' d%o- 

\ Xav6avxsg yaQ xovxov xr\g dvxL%OLr\6scog avTOV d%aXXaxxo- 
(is&a. %al i%l xov %ELvr\v bfioicog %a\ i%\ xov iQccv %a\ 
xcov dXXcov. ov% ccQa xb aiQsiti&aL 6l avxb aLQEXov i6XLV^ 
si (ir\ ys %a\ 6yXr\Q6v' %a\ yaQ 6 %slvcov 6%sv6sl (isxa- 

§§ 183—184 ~ adv. dogm. V 79—84. 28 tbv addidi 30 r) i%tbg vel r) del. Apelt 3 irchl L 
8 tiids LEAB: tf\ M 9 tf\g add. Bekk. 24 slys (ir\ A 184 IITPP&NEI&N 

6yslv XQOCpf\g, OTtcog dnaXXayfj xr\g i% xov %ELvr\v 6yXr\-\ 

184 6£cog, %a\ 6 eqcov b(ioicog %a\ 6 diipcov. dXX* ovSs xb acQE-\ 
xov EGxi xo dya&ov. xovxo yccQ t)xol e^co^ev egxiv t)(icov\ 
7] it£o\ r\(iag. dXX el (iev e^cq&ev t)(icqv, t\xol hoieX %eq\\ 
r\(iag aGXEiav %ivr\6iv %a\ aitodE%xbv %axa6xr\iia %a\ dya-\ 
6xbv nd&og, 7} ovSapcog 7\(iag SLaxi&7\6LV. %a\ ti (ihv cuxJ 
e6xlv t)(jllv dya6xov, ovxe aya&bv E6xaL ovxe iitd^Exat 7)(idg 
7tQog xb aLQst^&aL avxb ovxe oXcog alQExbv E6xaL. el Sll 
yivExai xl Ttsol 7\(iag ditb xov i%xbg itQ06r\v\g %axd- 
6x7][ia %a\ a,6(i£VL6xbv Ttd&og, ovy\ Sl iavxb aLQSxbv 
s6xaL xb i%xog, dXXa Sid xr\v nsol r\(iag iit avxco yLV0(is- 

185 vr\v b*La$s6Lv' co6xs ov SvvaxaL xb Sl avxb aiQExbv i%xbg 
sivaL. dXX ovSh itEoi 7\(iag. r\xoi yaQ itsoi 6co(ia slvai 
Xsysxai (iovov 7) TtSQL ipvyr\v (iovr\v 7) itsoi d(icpoxsQa. 

dXX EL (IEV TCSQL 6C0(ia (AOVOV, i%CpSVt,EXaL XTjV yV&6LV 7\(ICQV' 

ipvyr\g yaQ ai yvco6SLg sivaL XsyovxaL, xb Ss 6co(ia dXoyov 
sivai cpa6LV o6ov icp* savxco. el Sh %a\ (ie%ql xr)g i\)vyr\g 
diaxsivELV XsyoLXO, xf\ T^g tyvyr\g dvxLXr\tyEL %a\ xco ra-ur^g 
dya6xco Ttd&EL So%oir\ dv aLQSxbv slvaL' xb yaQ %qlv6(is- 
vov cog aiQExbv xrj SLavoia %QivsxaL %axd avxovg %a\ ov% 

186 dXoyco 6ch(iaxi. XsirtsxaL XsysLv, oxl itsoi ipvyr)v (iovr\v xb dya- 
&6v s6xlv. %a\xovxo Ss i'£ cov ol Soy(iaxL%o\ Xsyov6iv dSvvaxov 
s6xiv. r\ yaQ ipvyr\ xdya (isv %a\ dvvitaQ%x6g i6xLv' si Ss 
%a\ VTtaQysi, o6ov iy olg Xsyov6LV ov %axaXa(ifidvsxaL, %a- 
&cog i7tsXoyL6d(ir\v iv xco %eq\ %QLxr\Qiov Xoyco (II 31 — 
33). Ttcog (f dv &aQQoi7\ xig iv i%sivco xl yivs6$aL XsysLv, 

187 (it) %axaXa(i($dvEL; Xva Ss %a\ xavxa TtaQaXsiitco^sv^ ncog 
aQa %a\ Xsyov6LV iv xr\ ipvyrj xb dya&bv yiv£6&aL; el yovv 
6 'Ejti%ovQog iv 7\Sovr\ xi&sxaL xb xsXog %ai cp7\6i 
xt)v ipvyrjv, iitSL %a\ itdvxa^ i£ dx6(icov 6vvs6xdvai, §§ 185—186 ~ adv. dogm. V 87—89. 29 fort. (trjg 6aQ%bgy %ivr\Giv coll. p. 48, 32. 1 yivstai 
T (fit) : iyyivstaL G 3 avtm MAB : aitb LET (ad ipsum) 6 r\ 
itsgi d(icp6t8Qa del. Kayser coll. p. 166, 7/8. 9 savtcp T (in 
se): tavtb G 19 naQaXsijtcocisv ML: 7taQalino(LBv EAB TIIOTTn&EE£N T. 185 

65 

Ttcog iv dx6(icov 6<0Qcp Svvuxbv f)Sovr\v yiyv£6%UL nul <$vy- 

y,uxu&e6lv rj xqlGlv xov xoSe (iev ulqexov elvul xul dyu&ov, 
25 xoSe Sh cpsvY.xbv %ul yukov, d(tf)%avov eltcelv. 

kS' xi s6xlv f) XsyofisvT] xk%vr\ tceql fiiov. 
:5a TJccXlv ol ZxcolkoI (Stoic. fr. II 96 Arn.) tceql ipv%r\v 188 
dya&u <pa6LV sIvul xi%vag XLVug, xug ccQSXug' xs- 
%vr\v Se slvul <pu6L (Stoic. fr. I 73 Arn.) 6v6xr\(ia sx 
KuxuXf)ipscov 6vyysyv(ivu6(A,svcQV, xug Ss KuxuXf)- 
tyELg yiyvE6&ui tceql xb f)ys(iovLKOv. Ttcbg ovv iv x<o 

9a>f)yS(JL0VLK<p, TtVEVllUXL KUX aVXOVg VTtUQ%OVXl, 

30 ivuTto&E6Lg ylvsxuc KuxuXf)ipscov kul d&Q0L6(ibg xooovxcov 
chg y£V£6d~uL xs%vr\v , ov% olov xs ivvor\6uL, xr\g iictyL- 
vo(iivr\g xv7tco6£cog usl xr\v tcqo avxf\g ccTCuXsL<pov6r\g, 
iitsl %vxov xe i6xL xb TtvEVfiu kul ££ oXov klvel6%ul XiyE- 

i66xui ku& E7iu6xr\v xvTtco6LV. xb yccg xr\v HXuxcovog dvsi- 189 
ScoXoTtoir\6tv Xsystv iitLd£%XL%r\v elvul Svvu6&ul xov dyu^ov^ 
<pr\(il Se xr\v kqu6lv xfjg d(jLSQi6xov kul (isQL6xf\g 
ov6iug kul xr\g ftuxsQOV <pv6scog kuI xuvxov^ r) xovg 
5 uQL&fiovg, xsXeov Xr\QCoSig i6xLV. od"Ev ovSs itEQl ipv%r\v eIvul 
Svvuxul xb dyu&ov. si Se (if)xs xb ulqel6&ul uvxb dya&ov 190 
i6XL 9 (ir)x£ inxbg VTtoKELXUL xb Si uvxb ulqexov^ (ir)x£ txeql 
6co(jlu i6xL (if)x£ TtEQl ipv%i)v , cog iTtsXoyL6u(ir\v , ovd* oXcog 

E6XL XL <pV6EL dyU&OV. 
10 ALU Ss XCC TCQO£LQr\(JLEVU OvSh KUKOV XL E6XL CpV6£L. 

xcc yccQ EXEQOtg Sokovvxu elvul kuku, xuvxu exeqol Slcokov- 
6lv chg dyu&U) olov u6iXy£Luv dSiaiuv cpiXuQyvQiuv ukqu- 
6iuv, xcc ioLKoxa. q&ev el xcc (jlev <pv6£L Ttuvxug b(JLoicog 
TC£cpv%£ klvelV) xcc Se Xsy6(i£vu elvul kukcc ov itccvxug 6(ioicog 
15 %lv£L) ovSiv i6XL <pV6£L %a%6v. 

*0(ioicog Sh ovS 1 uSlccopoqov i6xi xl <pv6u Slu xr\v TtEQL 191 23 f)Sovf\ L 26 tLvug, tag uQStug G: ulQStug T (artes 
eligibiles) 1/2 uvELScolo7toLri6Lv G: ymaginum ydeas simula- 
tionem T 2 ^t^fxrtxrjv LT (susceptibilem) : i%LSzLY.tLY.r\v 
MEAB 4 f) om. L 8 llt]Se Bekk. dubit. 16 ovS' uSLucpogov 
T (nec indifferens) : ov Slu<poqov G || tL E in ras., T (aliquid): 
tf\ ML: om. AB || ksqI om. T 186 IITPP&NEI&N 

TCOV ttSlttCpOQCOV S LCCCpCOV ittV '. OLOV yOVV 01 (ISV 2tC0L%0L 

(Stoic. fr. III 122 Arn.) rcov adiacpoQcov cpccal rcc (isv 
%Qor\y Liivcc slvai 9 rcc Ss d7t07tQ0r\yiiivcc^ rcc Ss ovrs 
7tQor\y(iiva ovrs tt7t07tQor\y(jLivcc, % Qor\yiiivcc [isv rccW* 
i%avr\v d^iccv s%ovra cog vyisLccv TtXovrov, d%o- 20 
7tQor\y(iivcc Ss rcc (ir\ i%ccvr\v s%ovtcc d^iccv cog Ttsviav 
V060V, (ir\rs Ss 7tQor\y(iiva (ir\rs d7t07tQor\y(iiva cog 

192 rb SKTsivai r) 6vy%tt(iipccL rbv Sd%rvXov. rivsg Ss 
ovSsv rcov ddiacpoQcov cpv6SL 7tQor\y(iivov 1} dito- 
7tQor\y(iivov slvcci Xiyov6iv' s%cc6rov yccQ rcov ddia- 2ii 

CpOQCOV TtttQCC rccg SlttCpOQOVg TtSQlCTCCGSig OTS (ISV 25 

7tQor\y(iivov cpttivs6&cci^ brs Ss ditOTtQOYiyicivov. si 
yovv^ cpacsiv, oi (isv 7tXov6ioL stcl^ovXsvolvto vtco 
tvqccvvov oi Ss Ttivrjrsg SLQrjvsvoLvro, itccg dv 
sXolto sIvccl itivr\g (iccXXov r\ nXovGLog^ cog dito- 

193 7tQor\y(iivov yivscj&ccL rbv itXovrov. codrs sitsl e%cc6rov 30 
rcov Xeyo(iivcov dSLacpOQCov oi (isv dycc&bv slvcci cpcc6LVj ol Se 
%a%6v, ccTtccvzsg $' ccv b(ioicog ddLcccpOQOV avxb ev6(iL^ov slvai, 
sl'ys d§LcccpOQOv r\v cpv6ei, ovSiv s6tl cpv6SL dSittcpoQov. 

Ovxcog %al si f TLg cpv6SL cciQsrr\v sIvccl XiyoL xr\v dv- 167 
SQsiccv Slcc xb xovg Xiovrccg cpv6LK&g xoXllccv %ccl dvS^i- 

&6&CCL SOKSLV %CCL XaVQOVg, SL TV%OL) %ttl ttV&QCOTtOVg TLVttg 

%ccl dXsKTQvbvag , XiyOLiev, oxl o6ov eitl xovxco %al r\ SslXicc 

XCOV CpV6SL CCLQSTCOV S6TLV , STtSL sXttCpOL %ttl XttycO %ttl CcXXtt 5 

TtXsiovcc £cpcc cpv6L%cog hi ccvxr\v OQ(ia. %al oi 7tXei6xoL Ss 
xcov dv&QcoTtcov SslXol &scoqovvxccl' 67tccvicog (iev yttQ TLg 
VTtsQ TtaTQiSog eccvxbv S7tiSco%ev eig ftdvaxov f3Xtt%ev6cc(ievog 
r) ciXXcog deQciov tl rvcpcod-elg sSo^i TLg SLcc7tQttTTS6^ccL^ 6 
Ss 7tXsL6rog OKiLXog rcov dv&QcoTtcov TtttVTcc rcc roLccvrcc s%- 10 

§§ 191—192 ~ adv. dogm. V 62—66. 
§ 193 ^ adv. dogm. V 99. 33 iaxL om. AB 2 v.a\ T (quod leones naturaliter auda- 
ces sunt et videntur fortiter agere): i%\ tb G, unde Gen. oqll&v 
pro toXptav coniecerunt 3 Sonelv MEAB: Soxsl L 5 Xccyco 
scr.: Xaycbg MLE pr. : Xaycool AB et E in ras., unde edd. 8 
@Xa%. post 10 t&v av&Qcbncov transponi iubet Apelt: lasciviens 
quidem vel T 9 tvcpco&elg MEABT (elatus): tvcpXcoftslg L TII0TTn£2E£N V. 187 

kXlvel. o&sv %a\ ot *E7tt%ovQStot (Epicurea p. 274, 194 

25 Us.) 6st%vvvat vo(jtt£ov6t cpv6st alQExr\v sivat 

xr\v r)6ovr)v' xa yao £coa cpa6LV a\ia xco ysvsG&at^ 

d6 La6XQ0cpa ovra, oQfiav psv i%\ xr\v r)6ovr)v, i%- 

nXlvstv 6s dXyr\66vag. %a\ %Qog xovxovg 6s s6xt Xsystv^ 195 

oxt xb %otr\xt%bv %a%ov ov% av sh\ cpv6st dya&ov' r) 6s ys 

r\6ovr\ %a%&v sGxt %otr\XL%r\' %a6r\ yccQ r)6ovr\ %aQa%s%r\ysv 

aXyrjdcov, r\ saxt %ax avxovg (Epicurea p. 276, 23 Us.) 

cpv6st %a%6v. olov yovv rjdsxat 6 {is&vGog iiicpOQOvyLSVog 

olvov %a\ 6 ya6TQt[iaQyog XQOcpjjg, %al 6 Xdyvog dcpQo6t6totg 

dtisxQcog %Qc6(A£vog' dXXd xavxa %a\ Ttsvtag %a\ vo6cov 

ioxl %otr\xt%d, aitSQ dXysLvd s6xt %a\ %a%d, cog cpa6tv. ov% 

aQa cpv6st dya&ov s6xtv r) i\6ovr\. %aQa%Xr\6lcog 6s %a\ 196 

xb %otr\xt%bv dya&ov ov% s6xt cpv6st %a%6v, r\6ovdg 6s 

d%oxsXov6LV dXyr\66vsg' %a\ yaQ i%L6rr\(iag dvaXapfidvo- 

fjtsv Ttovovvxsg, %a\ nXovxov %a\ EQCO{isvr\g ovxcog sy%Qaxr\g 

ytvsxat xtg, %a\ vylstav %SQt%otov6tv at dXyr\66vsg. ov% 

aQa 6 Ttovog cpv6st %a%6v. %a\ yaQ si cpv6st dya&bv kiev 

| r\v r) r)6ovr\, cpavXov 6s 6 %6vog, %dvxsg av 6{iOLCog 6t- 

: s%elvxo rtSQL avxcov , cog iXsyOfisv' oQmfisv 6s itoXXovg xcov 

l cpLXo6ocpcov xbv psv %6vov %a\ xr\v %aQXSQLav alQOVKisvovg^ 

! xr\g i\6ovr\g 6s %axacpQOvovvxag. bfJLOLCog 6 ccv %sqlxqe- 197 

^TtOLVXO %a\ ot xbv ivaQSxov (ttov cpv6SL dya&bv slvaL Xs- 

: yovxsg^ i% xov xtvdg xcov 6oqpcov xbv iisd" r\6ovf\g aLQsfc&at 

§LOV^ cog i% xf\g %ao avxolg i%slvotg 6tacpCQVtag xb cpv6st 

xt xolov r\ xolov slvat StaxQE%E6d-at. 

Ov% axoitov d* ccv i f 6cog ely\ %Qog xovxotg %a\ si6t%cb- 198 
xsqov i7tt6xf t 6at 6td @Qa%icov xalg v7toXr\ips6t xatg TtEQt 
ai6iQcbv %a\ ov% ai6iQcov^ d&E^ticQV xs %a\ ov xotovxcov %a\ 
volicqv %a\ i&cov %a\ xr\g sig dsovg sv6s$stag %a\ t% tisql 
xovg %axoLypyLEvovg o6Loxr\xog %a\ x&v iot%6xcQv' %at yaQ 
t ovxcq TtsQt xcov 7tQa%xscQV r\ fir\ 7toXXr\v svQr\6oiiSV dvcopa- 

§§ 194—196 ^ adv. dogm. Y 96—98. 14 a Ivsgxl T (inest) 20 dLtitQcos Nauck: SciiitQOLg GT 
(inmoderatis) 23 ccya&ov MLT (boni): aya&bv EAB: ccycc&wv 
edd. 28 r) AB: om. MLE 8 i&(bv GT (consuetudinibus) : \tscqv 
Kayser 9 %axr}%ovLvivovs L 188 IITPP&NEI&N 

i 

199 Xiav. olov yovv naq r](iiv (isv attf^ooV, (ictXXov 8s %a\ 
Tcaqdvo^iov vsv6(iL6xav xb xr)g dQQSV0(iL^iag^ naqa rsQ(iavoig 
8e, cog cpa6Lv y ov% catf^ooV, dX)? cog sv xi xcov 6vvr)&cov. 
Isysxai 8s %a\ TtaQa @r]fiaioLg xb italaibv ov% aiciQOV xovxo 
slvai 8oE,ai) %a\ xbv Mi]QLovr]V xbv KQr)xa ovxco %s%Xr)6&ai 
cpaGi Sl s\iLcpa6iv xov Kqy]xcov s&ovg, %a\ xr\v 'A^LXXscog 
TtQog UdxQO%Xov dLdnvQOv cpLkiav slg xovxo dvdyovtii xvvsg. 

200 %a\ xi &av(ia6xov , oitov ys %a\ ol d%b xr)g %WL%f)g cpLXo- 
Cocptag %a\ ol %sq\ xbv KiXLsa Zr)vcova %a\ KXsdv&rjv 
%al Xqv6l%%ov (fr. Stoic. I, 256 Arn.) dSvdcpOQOv 
xovxo slvai cpa6Lv; %al xb 8r](io6ia yvvaL%\ (iiyvv6d-aLy 
%aixoL TtaQ r)(iiv ai6%Q0v slvaL So%ovv, itaqd xl6l xcqv 'Zv- 
Scqv ov% ai6%Q0v slvaL vo(ii£sxaL' (liyvvvxaL yovv dSia- 
cpoQCog Sr](io6ia, %a&d%SQ %al %sq\ xov cpLlo6ocpov KQaxr\xog 

201 d%r\%6a\jLSv . dXXd %a\ xb xdg yvvamag sxavqsiv TtaQ* r)(iiv 
(isv ai6%Qov s6xl %al i%ovsi8L6xov 9 %aqd Ss %oXXoig xcov 
AiyvTtxicov svxXssg' cpa6L yovv^ oxl al %Xsi6xoLg 6vvL0v6aL 
%a\ %o6(iov siov6l nsQL6cpvQL0v , 6vvQ"r\(ia xov Ttoro' avxaig 
6S(ivoXoyr)(iaxog. %aQ ivioig Ss avxcov al %0Qav %qo xcov 
yd(icov xr\v %Qoi%a i% sxaLQr\6scog 6vvdyov6aL yapovvxav. 
%a\ xovg ExcoL%ovg (Stoic. fr. III, 755 Arn.) Ss oqcq(isv 
ov% dxonov elvaL Xeyovxag xb exaiqa 6vvoL%eiv r) 

202 xb il- exaiqag iqya6iag SLa£r)v. dXXd %a\ xb i^xiy&ai 
itaQ r)(iiv (iev ai6iQov %a\ dxLiiov eivaL 8o%ei, ttoXXol Se . 

203 AiyvTtxicov %a\ EaQ(iax&v 6xi^ov6L xd ysvvcb(isva. xo xs 
iXX6§La sysLv xovg aQQSvag %aQ i)(iiv (ihv ai6iQov i6XL, 
TtaQ ivioLg Ss xcov fiaQfiaQcov , cq6%sq %a\ SvQOLg^ evysvsiag 
i6x\ 6vvd-rj(ta. XLvhg Ss i%Lxsivovxsg xb 6vvQr\(ia xr)g 
svysvsiag, %a\ xdg Qivag xcov %ai8cov XLXQco6%ovxsg %QUovg 
d% avxcov aQyvQSOvg r) iQv6ovg d%aQxco6Lv, o %aQ r)(iiv 

204 ov% dv %0Lfj6SLS XLg, &6%sq ov8s dv&ofiacpr) %a\ %o8r)Qr\ 
xig aQQrjv ivxav&a (avy d(icpLS6aLX0 i^&rjxa, %aixoL %aqd 
HsQ6aLg sv%QS%s6xdxov xov %aQ r)(iiv ai6iQ0v xovxov 

12 rsQLiavolg GT (apud germanos): Kag(iavoig Fabricius 
cf. p. 35, 8 19 KLxiia Bekk.: KixtLia G: citiensem T 23 yovv 
ML: ovv EAB 28 %al om. T 7 d% Gen. : om. G: in eis 
dependent T 9 dv add. Bekk. 10 xov vel xovxov secl. Pasquah TII0TTn&2E£N r. 189 

Soxovvxog elvcci. %a\ Ttaoa Aiovv6icp ds xco xfjg ZiY.eXiaq 
Tvodvvco roLavrrjg i6d-f)xog UXdxcovL %a\ AoiGxiitit^ xolg 
cpilo6ocpoig nQOGEvey&eiGrig 6 (ilv BXdxcov d7tE7tE(iipaxo, 
siitcov (Eurip. Bacch. 836) 

ov% av Svvai(ir]v %f)Xvv svSvvai 6xoXr)v 
aoorjv TtscpVTicog^ 
8 Ss ^Aqicsxiititog 7tQ06r)%axo y cpf]6ag (Bacch. 317) 
%a\ yaq iv fia%ysv(ia6Lv 
ov6 r\ ys 6cocpQCQv ov S Lacpd^aQ^sxaL. 
ottxco %a\ xcov 6ocpcov co (isv ov% ata^oov, ob Ss al6iQov 
iSousL xovxo slvai. a&s6(iov xs s6xi itaQ f)(iLV (ir t xsQa r) 205 
dSsXcpf]V iSiav yatislv' TIsQ6ai Ss, %al [idli6xa avxcov oi 
6ocpiav a6%slv So%ovvxsg, ol Mdyoi, ya(iov6L xdg Lir]XEQag, 
%a\ Aiyvitxioi xdg dSsXcpccg dyovxai itQog ydiiov, %a\ cog 
5 6 7toir)xi]g cpr\6iv (Z 356), 

Zsvg r 'HQY]v 7tQ06ssiits %a6iyvr\xr\v dXojov xs. 
dXXa %al o Kixisvg Zf)vcov (Stoic. fr. I, 256 Arn.) cpr]6i 
(ir) dxoTtov slvai xo lioqlov xr)g (irjxQog xco sav- 4 
toi5 (lOQico XQityai, %a&d7tSQ ovSe aXXo xi (ii- 
o Qog xov 6co(iaxog avxfjg xf] %elq\ XQityai cpavXov 
odv siTtOL xig slvai. %a\ 6 XQv6L7t7tog Se iv xf] TtoX Lxeia 
(fr. Stoic. III, 745 Arn.) Soy(iaxi&L xdv xs itaxsQa 
i% xf)g &vyaxQog 7taLc$07tOLEL6Q , aL %a\ xr\v (ir]XSQa 
i% xov Ttaidbg %a\ xbv dSeXcpbv i% xf)g dSeXcpf)g. 
a IlXdxcov (Resp. IV 423 E sqq.) Se %a\ %a&oXL%coxeQOv 
5 %OLvdg eivaL xag yvval%ag Seiv a7tecpf)vaxo. xo 206 
xe ai6%QOVQyelv inaQaxov ov TtaQ r)Luv 6 Zr)vcov (Stoic. 
fr. I, 255 Arn.) ov% a7toSo%L(id£eL' %a\ dXXovg Se cog 
dya&co xlvl xovxco %Qf)6&aL xco %a%cZ Ttvv&avoLie&a. dXXa 207 
%a\ xb dv&QCQTteicov ysvs6$aL 6aQ%cov TtaQ f)(iLv lisv 
a d&e6(iov, Ttao' oXoig Se paQ^aQOLg sd-vs6LV dSLacpoQOv 
o i6xLv. %a\ xi Sei xovg (SaQpaQOvg Xsy£Lv y OTtov %a\ 6 
TvSevg xbv iy%scpaXov xov TtoXsLiiov XsysxaL cpayslv , %a\ 

11 (ovTa>y %a\ T (sic et) cf. v. 20. 23 day.ovvtsg Sov.slv L 
27 Kitisvg Bekk. : KLtxisvg G 28/29 tw savtov (loqlcq MLT 
(suo membro confricare): tav avtov lioqlcqv EAB 2 Sokl- 
(id£sL Kayser 6 dniqatov EAB 7 dXXoig EAB 8 tovtcp om. T 190 IITPP&NEI&N 

ol utco vrjg Zr o u g (Stoic. fr. I, 254 111,748 Arn.) ov% cro-: 
itov slvui cpu6t to 6u.Q%ag xlvcc eg&Ulv ccXXcov rs 

208 dv &QCQ71CQV %al iavrov; %6 re av&QCQTtsicQ \xialvuv ULiiun 
(3cQ[ibv ftsov TiuQ r)(itv (Csv rovg TtoXXoig u$E6(i,0V) Au%covsg 
6s STtl rov ficQhcov rf^g Oo&CQ6iug AQrsuiSog (luort^ovrat 
TtMQ&g vrtSQ rov 7toXXr)v atciurog hti rov §cq(iov rr)g ftsov 

ySVEtiftui QV6LV. U.XXCC %UL rOC KqOVCQ &V0V6LV UV&QCQTtOV 

rivsg, %a%U7tSQ %u\ £%v%tul rfj AQrsccL^L rovg E^svovg' 
7](isig 6s %QaivE6&ai rcc leqcc 6o%ov(jlev av&QCQTtov cpovcQ. 

209 rovg ys (ir)v (loiyovg %oXdt,SL %uq r)(ilv v6(iog, tcuqcc 6s 
rtOLv c\6iucpOQov sGrL ralg rcov irsQcov yvvuL^l (ilyvvG&uL' 
%u\ cpLlo6ocpcQV 6s rLvsg cpucSLV a^LUcpOQQv elvul rb 

210 uXXorQ iu yvvuL%\ (iiyvv6&uL. rovg TtureQug rs 
VTtb rcov 7tuL6cQV e7tt(ieXeiug , at-LOvcj&uL %sXsvel tcuq t)(ilv 
v6(iog' ol E%v&aL 6s VTtEQ rd i^KOvru srrj ysvoKisvovg 
uvrovg U7to6cpurrov6LV. %ul ri &uv(iu6rov , slys o (isv 
KQovog rr\ uQTtrj rcc ul6oiu i^srsics rov TturQog^ 6 6h Zsvg 
rbv Kqovov %ursraQruQCQ6sv , 7] 6s 'A&rjvu cisrcc "HQug 
%al Ho6EL6cQVog rbv TtursQu 6e6(jlevelv E7tsyEiQr]6Ev; dXXu 

211 %ul rovg iavrov 7tuZ6ug 6 K^ovog dvaLQslv ekqlvev, %u\ 
6 ZloXcov 'A&rjvuioLg rbv tceql rcov cl%QircQv v6(iov e&ero, 
%a& ov cpovsvELv s%u6rco rbv iavrov 7tul6u ETtsrQEipsv' 
TtuQ t)(ilv 6s to rovg 7tuZ6ug cpovsvsLV u7tayoQEvov6LV ol 
vociol. ol T£ ^PcQiiuicQV vo(io&sruL rovg 7tul6ag VTtoySLQiovg 
%ul 6ovXovg rcl)v TtursQCQV %sXevov6lv eIvul^ %ul rr)g ov6iug 
r&v 7tui6cov (ir) %vqlevslv rovg 7tul6ug dXXu rovg TtursQug, 
scog ccv sXsv&EQiug ol 7tul6sg rvyco6L %urcc rovg aQyvQCQ- 
vr]rovg' Ttuo' srigoLg 6s chg rvQuvvLxbv rovro i%j5s@Xr}ruL. 

212 v6(iog T£ E6rL rovg uv^QOcpovovg %oXu£e6&ul' ol ccovo- 
KcuyccL 6s cpovsvovrsg 7toXXcc%Lg %ul rL(if)g rvyyuvov6LV. 
uXXcc %ul to rvTtrsLv sXsv&SQOvg oi volcol %cqXvov6lv' ot 
cc&Xrjrui 6s rvTtrovrsg iXsv&EQOvg uv^Qug, 7toXXu%Lg (ds) kul : 

213 ScvaiQOvvrEg, rLiicov %ul 6rscpuvcQV afyovvruL. vociog rs 

18 g-kv^us L 20 et 24 fort. (6) 7tuQ 9 f)(ilv v. 21 hul- 
qcov T {amicorum) 22 %ul — 23 (iiyvv6d-uL om. EABT 5/6 
secundum mancipia T 8 fort. uXXr)\ovg pro 7CoXXcc%ig scrib. 
cf. p. 35, 32. 36, 2. 10 6h add. T {autem et) TnOTTI±£2E£N I\ 191 

171 

TtCCQ r)(lLV %eX£V£L (JLLQC 6VV0L%£LV EX<X6V0Vf ©Q(X%OOV Sh %Ccl 

rcuTOvlcov (Al^voov Ss s&vog tovto) TtoXXalg £%a6xog 

6W0l%£L. XO T£ Xr]6X£V£LV TtCCQ 1](ILV (IEV TtCCQCCVO^LOV %al 214 
15 &8l%6v E6TL) TtCCQa Sh TtoXXoLg TOOV (3CCQ§CCQ(0V OVK CCTOTtOV. 
CpCC6L Si, OTL KCCL EV%Xshg XOVXO OL KlXLKEg £VO(AL±OV ELVCIL, 

oog %al xovg iv Xr]6xsia XEX£vxrj6avTag XL(ir)g atjiovg slvat 
SoKSLV. %CCL NE6TC0Q Sh TtCCQCC TOO TtoirjTrj, (IETCC to cpLXo- 
CpQOvffiCC^&CCL TOVg TtEQL tov Tr]Xi(iaiov^ cpr]6L TtQOg CCVTOVg 

20 (y 72) r) (laiptSioog dXdX^d^s 

old %£ Xr\L6Tr\Q£g\ 
%aUoL si ccTonov r)v r6 Xr]6T£vsLv , ov% av ovxcog avxovg 
qpLXocpQOvrj6cc(i£vog Slcc to vitoitxEvuv, (.ir] aQa tolovtol tl- 
v£g eIev. aXXcc %a\ <to^> %Xiitx£LV TtaQ r)(ilv (ihv ccSlkov 215 
25 %al 7taQavo(iov i6TLV ol 81 %a\ %XsnT i6xaxov slvaL ftsbv 
XsyovTsg xbv ^Eq^v ov% ccSl%ov xovxo voiil&G&ut 7t0L0v6Lv 
(jtag yccQ av &sbg £ir] xanogy). cpa6l Si xtvsg, otl %al oi 
Ad%oovsg xovg %Xii\>avxag ixoXa^ov ov Slcc to %s%XocpivaL^ dXXcc 
SLa to TtscpcoQa^&aL. dXXd %al 6 SsLXbg %al 6 QLi\)a6itLg 216 
30 dvr)Q %oXdt,ETaL itaod TtoXXolg v6(ico' Slo %al r) xr)v a67tC- 
Sa to5 TtaiSl i%\ 7t6Xs(iov sS,l6vtl SLSov6a Adxaiva *6v 
172 scpr], *xi%vov^ r) Tca;rav r) iiti Tourai/. AQ%iXoypg Si^ 
&67t£Q 6£(jLvvv6(iEVog i](ilv iiti tc5 xr]V a67tiSa QLijjag cpv- 
yslv, iv xolg 7tOLr)(ia6L %eq\ savxov cpr]6lv (fr. 58 B.) 
d67tiSt (isv HaCoov tLg dydXXsxaL^ r)v TtaQa &d(ivoo 
5 svTog d(i(6(ir]T0v %dXXL7tov ov% sftiXcov^ 

avxbg 8' itjicpvyov ftavdxov xiXog. 
al Ss ^Afia^ovsg %al i%ioXsvov xd aQQEva xoov vtt av- 217 
xoov ysvvoo(iivoov VTtSQ xov (ir]Ssv avSQslov avxa 7tOLf]6aL 
Svva6&aL, TtSQL 7t6Xs(iov Se £6ypv avxaC, xov ivavxiov 2B post (fLXo(pQovriGd(isvog fort. inser. o}V£lSl6£ vel simile 
quid coll. Thuc. I 5, 2 || Slu to vTtOTtrsvsLv Gr: sed propter id 
quidem suspicabatur T 24 to add. coll. p. 170, 5. 9. 13. 171, 14 || 
post ylsTttsiv Gen. inser. (ihv 25 &sbv om. M 28 nlsipavtas 
MEAB: x^^Tag L 5 Ivtog Brunck: ivtbg G: interius T || 
%dXXi7tov T (dimisi): ycdXXtnhv G 7 vtc' avtav T (ab eis): 7tsgl 
avtdg G: Ttag' a<urc«g Bekk. 9 la%ov G: habebant seT: sl%ov 
vel £6%6Xa£ov Bekk. dub. at cf. p. 177, 13. 192 nTPP5>NEI£N 

TtccQ f)(iLV xuXcog e%eiv vevo(iL6(ievov. xul jj fv/jvriQ 6e tcqv io 
dsebv 7tQ06iETca rovg ^XvdQiag^ ovx ccv ovtcq x^ivu6u f] 

218 deog, elye cpv6eL cpuvXov r)v to (if] avdoelov elvai. ovtcq 
xul tcc Tteol tcqv ^Lxuicov xul d6ixcov xal to-u xutcc ti]v 
avdoetuv xaXov 7toXXf]v dvco(iaXiuv eyeL. 

Kal tu %eol ev6efieiag 6e xul ftecov (&eou7teiugy TteitXf]- 15 
qcdtul TtoXXrjg 6iacpcoviag. fteovg yccQ ol (xev TtoXXoi cpu6iv 
eivuL^ Tiveg 6e ovx elvuL, &67teQ ol iteoX ALuyoQav tov Mfj- 
Xlov xal OeodcoQOv xal Kqlt^uv tov 'A&rjvaLOv. xul 
tcqv elvuL &eovg d7tocpr]vu(ievcov ol (iev Tovg TtazQiovg vo(ii- 
£ov6l fteovg) ol 6e Tovg ev Tulg 6oy(iuTLY.uig uiQe6e6LV dvu-i9a 
7tXa66o(ievovg, CQg^AQL6T0TeXr\g (cf.fr. 26 Rose) (iev cc6co- 20 
{iaTov einev eivuL tov ftehv xal neQag tov ovquvov, 
Ztcqlxol (Stoic. fr. I 159 et. II 103 Arn.) 6e 7tvsv(iu 
Sifjxov xal 6lu tcqv el6e%&cqv, ^EjtixovQog (p. 355, 7 
Us.) 6s av&Qco7t6[iOQ(pov, ^evocpuvrjg (cf. A33 Diels) 

219 6s 6cpaLQav aTtu&rj. xal oi (isv TtQovosiv tcqv xu& ^ag, 24a 

OL 6h (lij TtQOVOELV' TO yUQ (iUXUQLOV XUL UCp&UQTOV 6 25 

'EnixovQog (p. 71,3 Us.) cpr\6L (if]TE uvto TtQuy^iuTu 

k'%ELV (lf]TE ETEQOLg 7tUQS%ELV. O&EV XUL TCQV XUTCC TOV 

piov ol (ikv evu cpu6lv slvaL ftsov, ol 6e TtoXXovg xal 6Lacp6- 
Qovg Tuig (lOQcpulg, cog xul sig xccg tcqv AiyvitTicQV VTtoXrjtysig 
S(i7ti7tTELv, %vvo7tQ06cQ7tovg xu\ ieQuxo(iOQCpovg xul fioag xal 173 

220 xQOXodeiXovg xal tl yccQ ov%l vo(il£6vtcqv Tovg fteovg. o&ev 
xul tcc TteQL &v6lcqv xul Tf)g Tteol xovg fteovg &Qr]6xeiug oXcog 
7toXXf]v avcQ(iuXiuv e%ei' a yccQ ev tl6lv leQolg <Vofu££Tc«)> 
o6lu, TUVTa ev STSQOLg dvo6La. xultol sl cpv6si to o6lov 5 
xu\ to uvo6lov f]v, ovx ccv tovto ivo(ii6d"T]. olov yovv 

ZuQCCTtLdL yOLQOV OVX OCV &V6ELE TLg , *HquxXsI 6s XUL 
^A6xXr]7tLCQ &V0V6LV. 7tQ0§UT0V "I6l6l &VEIV CC&S^flOV, Tt] 

(ir]TQL (jlevtol Xsyofisvrj tcqv Q-scqv xul dsoig uXXoig xuXXLEQel- 

221 TUL. <^. . .^> TW KqOVCQ &V0V6LV UV&QCQTtOV , TO^ 7tXei6T0ig 10 

15 &EQU7t£Lug vel frQyoKeias add. e T (de credulitate au- 
tem atque pietate deorum) cf. p. 173, 3. 174, 10. 21 xbv &sbv 
sIvul AB 1 i(L7CL7tT£Lv T (incidere): i-KTtinxeLV G 4 add. T 
(in quibusdam sacris putantur sancta) 6 xovxo om. T: xl 
xolovxov Kayser 10 excidit xiveg dh vel nomen proprium 
cf. p. 170, 17 TII0TTII&2E&N r. 193 

aasfieg slvaL vo(iC£stccl. ccilovoov iv 'AXs£avSQsia too "Qqoo 
&V0V61) %al &£tlSl 6iXcpr\v' o Ttao^ tjlilv ov% ccv itoirfisis 
TLg. ltvtvov tco TJo6£lSoovl kcc11lsqov6lv' 'AtcoXXoovl Ss, 
i^cciQsrojg T03 ALSvLLaiop^ to £cpov drcsy&sg. alyag 'Aqts- 
(ilSl xtvsLV svGsfisg, dXX^ ov% , A6%Xr\7tLm. %al aXXa Ss 222 
TOVTOig OLLOia TtaLLTtXrj&rj XsysLv sycov fco, Tr\g 6wT0Liiag 
<STO%a£oLisvog. si llsvtol tl r\v oGlov odv6sl &v(ia %al dvo- 

tfiOV, TtaQCC 7tCC6LV CCV OLLOicOg ivOLL^STO. 

naQaitlrjCLa Ss TomoLg s6tlv svqslv %a\ tcc iv Trj 
%am TTjv SiaLTav toov dv&QcoTtcov &Qr\6%sia %sql Tovg &sovg. 
'iovSalog llsv yccQ r) LSQSvg AiyvTtTiog $ccttov ccv drco&d- 223 
vol r) ypiQSLOv cpdyoL, Ai$vg Ss TtQofiaTsiov ysv6a6d"aL 

HQi(Og T(OV d&S^flOTCCTCOV slvaL SOKSL^ EvQCOV Si TLVSg TtSQL- 

^TSQccg, ccXXol Ss Isosicov. ly&vg ts iv tl6l llsv isQolg 
ftsLiLg i6&isLv, iv aXXoig Ss a6sfisg. AiyvitTioov ts toov 
6ocpcov slvaL vsvolll6llsvcov ol llsv %scpaXr\v ^coov cpayslv 
avisQOv slvaL voll%ov6lv , ot Ss coLL07tXaTr\v, ol Ss TtoSa^ 

OL Sh CCXXO TL. KQOLLLLVOV Sh OV% LXV TLg 7tQ06£VSy%aLT0 224 
TOOV Ka&LSQOVLLSVOOV TOO %aTCC TLr\Xov6LOV Ka6ic0 Al'l, &67tSQ 

ovSs LSQSvg xr\g %aTcc Al$vt\v AcpQoSivy\g 6k6qSov ysv6avto 
av. aitsyovTaL Ss iv (olg) llsv isQocg Liiv&r\g, iv olg Ss 
r\Svo6LLOv, iv olg Ss 6sXivov. svlol Ss ftccTTOv ccv Tccg 
%scpaXag cpayslv cpa6L toov TtaTSQoov r) %vd{iovg. dXXcc 
7taQ STSQOLg TavTa dSLcccpOQa. %vv£icov ts ysv6a6d"aL So- 225 
xovllsv r\LLSLg dvisQOv slvai, &Qa%cov Ss svlol %vvocpayslv 
L6T0Q0vvTaL. L6cog Ss %a\ Ttao' r 'EXXr\6L tovto r\v 6vvr\&sg ' 
SLOTtSQ %al Aco%Xf\g dnb tcov %aTa rovg ^A6%Xr\7tLccSag Sq- 
itooLLSvog tl6i toov 7ta6yovTcov 6%vXd%sia SiSo^&ai 
ksXsvsl %Q£a. TLvhg Ss %al dv&Qconcov 6aQ%ag, cog scpr\v, 
dSLaqpoQcog ecf^tovCtv, onsQ dvisQOv Ttao' r\LLtv slvaL vsvolll- 

11 "&Q(p Fabr.: rjgm G: yro T 12 6iltpr\v GT (silfen) 
suspectum ' 16 im MT (dimito): iv a LEAB 17 6to%a£oLL£vos 
Bekk.: naQaaroxa^oLLSvog G: orevitatem considerans T 24 an- 
dpitres T (legit fors. lsgd%(ov interpres) 26 volll£ollev(ov 
EAB 28 kqollvov L 30 6%oq6Sov edd. et A 31 olg add. 
Bekk.: abstinentur autem in sacris quidam T 3 « ML: Sh 
EAB: om. T 

SexttiB EmpiriouB I. 13 194 IITPP&NEI&N 

226 6xaL. %a£xoL siys f)v <pv6SL xa xfjg $Qr\6%e£ag %a\ xcov 
a&s6(icov , Ttaoa tc&olv av 6(io£cog ivo(i££sxo. 

TIaQaTcXf]6La 6h s6xl XsysLv Kal tcsql xf\g sig xovg %a- 
xoL^o^svovg oCLOxrjXog. oi (ihv yctQ oXoKXrjQcog tcsqlCxsl- 
Xavxsg xovg cmo&avovxag yfj %aXvjtxov6LV, aae(5sg elvai 
vo(i££ovxsg f)X£co Sslkvvslv avxovg' AiyvnxLOL 6h xa svxsQa 
il-eX6vxsg xaQLysvovGLV avxovg nal 6vv savxolg vtcsq yf)q 

227 eyov6LV. Ai&Loiccov 6h ol iy&vocpdyoL sig xag X£(ivag i(i- 
fidXXov6LV avxovg^ vicb xcov iypvcov $QCO\rr\6oiievovg' 
*TQ%avol 6h kv6lv avxovg i%x£&svxaL j3ooav, 'ivd&v 6h 
svloi yvtplv. TQcayXodvxag 6s <pa6LV iit£ XLva yscbXocpov 
aysLv xbv chto^avovxa^ sixa 6s6(isv6avxag avxov xr\v %s- 
<paXr\v TtQog xovg n66ag Xi&OLg fidXXsLV (isxd ysXcoxog, sl&' 
oxav %co6co6lv avxbv xolg ($aXXo(isvoLg a%aXXa66s6&aL. 

228 XLvsg 6h paQfiaQOL xovg (ihv vtcsq s£rjHOvxa sxrj ysyovoxag 
<d"v6avxeg i<s&£ov<sw 9 xovg 6h iv vsdxr\xL dito&avovxag yy 
kqvtcxov6lv. svlol 6h %a£ov6L xovg xsxsXsvxr\%bxag' cov 
oi (ihv avaXafiovxsg avxcov xa o6xsa %r\6svov6Lv, oi 6h 
acpQ0vx£6xcog %axaXs£itov6Lv iQQL(i(isva. IIsQ6ag 6s <pa6iv 
ava6%oXo7t££sLv xovg aito&avovxag %al vlxqco xaQL%eveLV^ 
e^' oftxco xsXa(i&)6L 6vvslXslv. ccXXol 6h o6ov itsv&og iix\ 

229 xolg xsXsvxr\6a6LV vtco(isvov6lv 6qco(isv. %a\ xbv %dvaxov 
6h avxbv ol (ihv 6slvov %al cpsvKxov slvaL vo(il£ov6lv, oi 
6h ov xolovxov. 6 yovv EvQL7c£6r\g <pr\6lv (fr. 638Nauck). 

x£g 6' ol6sv si xb £f\v (isv i6XL %ax$avsLv^ 
xb Kax&avsLV 6h £f\v kclxco vo(i££sxaL; 
%al 6 'E7c£%ovQog (p. 61, 6. 71, 6 Us.) 6s <pr\6LV ( 6 &d- 
vaxog ov6hv TCQog r\(iag' xb yaQ 6LaXv&sv avaL- 
6&r\xsL) xb 6h avaL^&rjxovv ov6hv TCQog f)(iag' <pa6l 
6h %a\ cog sltcsq 6vvs6xf]%a(isv i% ipvifjg %a\ 6cb(ia- 
rog, 6 6h ftdvaxog 6^dXv6£g i6XL tyv%r\g %a\ 6cb(ia- 
xog, oxs (ihv f)(islg i6(isv, ov% s6xlv 6 ftdvaxog (ov 
yccQ 6iaXv6(is&a), oxs 6h 6 ftdvaxog s6xlv, ovk 
i6(juhv r\(iSLg' xco yaQ (ir\%sxL xr\v 6v6xa6LV slvai xr\g 

10/11 ea que putantur religiosa et que putantur illicitaT 
12 di (xovxoLsy T (proxima autem hiis) || laxi om. EABT | 
%axoL%ov(iivovg L 20 yviploLg L TIIOTTII&ZE&N I\ 195 \tyv%f)g %al xov 6c6(iuxog ovSs f)(iSLg i6(isv. 6 6s 230 
HQu%XsLx6g (cf.B88 Diels) cpy\6Lv, oxi %ul xb £f)v %ul 
tb dito&uvSLV %a\ iv xco £f)v f)(iug s6xt, %ul iv xco 
isftvdvui' oxs (isv yuQ r)(islg £co(isv, xug ipv^ug 
r)(icov xsftvdvui %ul iv f)(iLV xs&dcp&ui, oxs 6s r)(islg 
aTto&vrjGKOiisv, xdg ipv%ag dvu^iovv %ul £f)v. svioi 
6s %ul fiiXxLOv slvai xb aTto&uvsLV xov lf)v f)(iug vitoXu(i- 
($uvov6lv. 6 yovv KvQL%i6r\g cprj6lv (fr. 449 Nauck) 
*%Q r ) v y^Q rjfiag 6vXXoyov TtOLOv(iivovg 
xbv cpvvxu %Qr\vslv, slg &V sq%sxul %uku, 
xbv 6* av ftavovxa %ul %u%cov TtSTtuv(iivov 
ruiQOvxug svcprj(iovvxug i%Tti(iTtSLv 66(icov. 
ujtb 6s xf)g uvxf)g VTtoXfjtyscog %ul xuvxu siqy\xul' (Theogn. 231 
<425 ) UQyr\v (isv (irj cpvvuv i%i'f$ovioi6iv uql6xov, 
jw-^d' solSslv uvyug 6h,sog rjsXiov, 
cpvvxu cV' OTtcog cqxl6xu TtvXug ^Al6uo TtSQr)6uL 
%ul %sl6&ul TtoXXfjv yuluv icps66u(isvov. 

%UL XU TtSQL KXS0§LV 61 %UL BlXCOVU L6(ISV^ d CprjOLV 6 Hqo- 

6oxog iv xco itSQL xrjg ^AQysiag IsQsiug Xoyco (131). 

i L6X0Q0VVXUI 6h %UL &QU%CQV SVLOL TtSQL^U&StiQ-SVXSg XOV 232 

ysvvri^svxu Q-Qr\vsLv. ov6s 6 ftdvuxog ovv xcov cpvGSL 6slvcov 

slvUL VO(li%OLXO UV, CQCJTtSQ Ov6h XO ^fjV XCQV CpVtiSL %uXcQV. 
Ov6l XCQV TtQOSlQr\(livCOV xl ioxl CpVOSL xotov r) XOLOV, vo- 
(IL6XU 6s TtUVXU %UL TtQOg XL. 

Tbv uvxbv 6s xqotcov xf)g iiti%SLQf\6scQg (isxucpiQSLv 233 
soxl %ul icp' s%u6xov xcov uXXcov^ cc (ir\ it-s&siie&u vvv 6lU 

\xr\v 6vvxo\xiuv tov Xoyov. si 6s %ul TtSQi xlvcov (ir\ syp- 
(isv SLTtslv avxo&sv dvco(iuXiuv, Xs%xiov, OXL SV XL6LV 
t&vs6Lv dyvoov(iivoLg r)(iLv iv6iyjsxui %ul itsol xovxcov slvul 
6Lucpcoviuv. cog ovv si (if) iyLyvco6%0[isv, si xvjol, xb itsol 234 

: xov xug d6sXcpug yupsLv xcov AiyvTtxicov s&og, ov% ccv 
OQ&cog ^ispsfiuLovtis&u oyLoXoyovpsvov ituQu Ttu6iv sIvul 
xb (irj 6slv d6sXcpdg yufislv, otixcog ov6s TtSQL xcov TtQuy\xd- 
xcov i%sivcov, iv olg ov% VTtOTtiTtxov6Lv r)(ilv dvco(iuXiuL, 6^a- 

17 yug om. L 20 gaudentes et benedicentes T 23 (ir]6' 
i6iS£iv Gen. : nec aspicere T : iir\ Se iSssiv G \\ f)sXiov L : f)sXioLO 
MEAB 7 xovxcov T (de hiis): uvx&v G 

13* 196 n?PP£NEI£N 

fiefiaL0v6&aL 7tqo6r)%eL (ir\ elvav Siacpcoviav iv avxolg^ ivSe- 
%0(ievov, %a&d7teq Ecpr\v^ xov Ttaqd xiGiv eftveGi xcov r\(iLv 
(irj yLvco6%0(iivcov xr\v iteql avrcov elvav diacpcoviav. 

235 f xolvvv 6%enxL%bg xr\v xo6avxr\v dvco(iaXiav xcov 
Ttqayiidxcov hqcov iiteyev (iev iteql xov cpvoei xi dya&bv r t 
%a%bv r) oXcog itqa%xeov elvai^ %dv xovxco xr\g Soy(iaxL%r\c, 
acpi6xd(ievog itqoitexelag , eitexai Se ddo^daxcog xrj fiico- 
xinrj xr\qr)6ei) %a\ did xovxo iv (ihv xolg So%a6xoZg dna- 
$r\g (levei, iv Se xolg %axr\vay%a6(fAvoLg (nexqLOTta&eZ' 

236 cog (iev ydq dv&qcojtog alod"r\xi%bg 7ta6%eL, (ir\ 7tqo6- 
Sol~d£cQv Se, oxi xovxo o 7ta6%eL %a%6v i6xi cpvGei, (ie- 
xqiOTta&el. xb yaq 7tqoado£dt;eiv xv xoiovxo %eZqov iati 
%a\ «'urov xov 7ta6%ELv, cog ivloxe xovg (iev xe(ivo(ievovc 
r) dXXo xi xoiovxo 7ta6%ovxag cpeqeLV, xovg Se 7taqs6xcoxac 
did xr\v Tteql xov yivo(ievov So^av cog cpavXov lentotyvyelv. 

237 6 (livxoi ye VTto&e^ievog xb cpv6et xv dya&bv r) %a%bv r\ 
oXcog Ttqaxxeov r) (ir\ %qa%xeov elvai xaqa66exai 7tOL%iXcog 
%a\ ydq itaqovxcov avxco xovxcov cc vo(ii&L cpv6sv %anc 
elvai Ttoivrikaxefc&ai So%eZ, %al xcov cpaivoiievcov dyad-coi 
avxco yiv6(nevog iy%qaxr\g v%6 xe xov xvcpov %a\ xov 7teq\\ 
xr\v d7to$oXr\v avxcov cpofiov, [%a\] evXaf3ov(ievog (ir\ 7tdXi\\ 
iv xoZg cpv6ei %a%olg vo(ii£o(ievoig Ttaq avxcb yevr\xai, 

238 xaqayalg ov%\ xaZg xv%ov6aig TteqiTtiTtxei' xovg yaq dvcc- 
TtofiXrjxa elvai xd dya&a Xeyovxag icpe%o(iev i% xf)g djto- 
qiag xr\g %axa xr\v Siacpcoviav. oftev iTtiXoyi^oiie&a^ oxv si 
t6 %a%ov %oir\xi%bv %a%6v i6xi %a\ cpev%xov^ r) Se 7te7toiQ"Y\' 
6ig xov xdSe (iev elvai cpv6ev dya&d, xdSe Se %a%d xaqa- 
%dg 7toiel) %a%6v i6xi %a\ cpevy.xbv xb vTtoxi&e^&ai %al 
TteTtoi&ivai cpavXov xv r) dya&bv oog Ttqbg xr)v cpv6iv eivai.< 

Tavxa (iev ovv iiel xov Ttaqovxog dq%el XeXe%&aL 7ieq\> 
dya&cbv %a\ %a%cov %a\ dSLacpoqcov' §§ 235—237 ~ I 25—27, adv. dogm. V 158—161. 18 post Ttgaxtiov Gen. inser. r) (ir\ 7tqa%xiov 19 Se om. 1 
27 Xltio\1)v%eIv EB 33 %a\ om. T cf. p. 8, 23sqq. 3 desistert 
compellemus T TnOTTn£2E£N T. 197 

xs si s6xl xiyvr\ %sq\ fiiov. 
Ar\Xov ds sx xcov %QOSLQr\(iivcov, oxl ovds xiyyr\ xug dv 239 
ur\ %sq\ xbv fiiov. si yuo s6xl xoLavxr\ xiyyr\, %sq\ xr\v 
dscoQLOcv xcov xs dya&cbv xa\ xcqv xaxcov xa\ Xcov aSiacpoocQV 
iysL' Slo xovxcqv dvv%aQxxcov ovxcov dvv%aQxxog s6xl xa\ r\ 
wsql xbv fiiov xiyyr\. xa\ dXXcog, s%s\ (ir\ 6(iocpcovcog (liav 
htoXsi%ov6L ndvxsg ol 6oy(iaxLxo\ xiyyry %sq\ fiiov^ dXX > 
uXXol dXXr\v vnoxi&svxaL, v%o%i%xov6i xr) diacpcovia xal 
tcq d%b xf\g dLacpcoviag Xoyco^ ov r\Qcoxr\6a iv xolg %sq\ 
xaya%ov XsXsy(iivOLg r\(ilv (§ 169 sqq.). sl (livxoL 240 
xal (iiav slvaL Ttdvxsg Xiyoisv xa& v%6&s6lv xr\v tcsql xbv 
@iov xiyyr\v , olov xr\v doidi(iov cpQ0vr\6Lv^ r\xig qvslqq- 
TtoXsixaL (isv TtaQa ExcoLXoZg, (laXXov 6s TtXr\xxLXCoxiQa 
xcov dXXcov sivaL Soxsl, xa\ ovxcog ovdsv r\xxov dxoniaL 
%aQaxoXov&r\6ov6Lv. s%s\ yaQ cpQOvrpig s6xlv aQSxr]^ xr\v Ss 
aQsxr\v (iovog siysv 6 Gocpog, ol Excqlkol (ir\ ovxsg 6ocpo\ ovy 
s%ov6l. xr\v %sq\ xbv fiiov xiyvry. oXcog xs^ s%s\ (ir\ dvvaxai 241 
xar' avxovg v%o6xr\vai xiyvr\, ovds %sq\ xbv ^iov s6xai 
xiyyr\ XLg o6ov scp' olg Xiyov6iv. olov yovv xiyvr\v sivai 
cpa6L (Stoic. fr. I 73 Arn.) 6v6xr\(ia sx xaxaXrjipecov, 
xaxdXr\tyLV ds xaxaXr\%XLxr\ cpavxa6ia 6vyxaxd&s- 
6lv. dvsvQSXog 6i s6xlv r\ xaxaXr\%xixr\ cpavxa6ia' ovxs 
ydo %a6a cpavxa6ia xaxaXr\%XLxr) s6xlv , ovxs %oia xig s6xlv 
d%b xcov cpavxa6L&v r\ xaxaXr\%XLxr\ cpavxa6ia s%Lyvto6&r\- 
vaL dvvaxaL, s%s\ (ir\xs %a6r\ cpavxa6ia dvvd^is&a xQivsLv 
&%XcQg, xig (iiv s6xl xaxaXr\%xLxr\, xig 6s ov xoiavxr\, %Qr\- 
frvxig xs xaxaXr\%XLxr\g cpavxa6iag slg xr\v i%iyvco6LV xov 
noia xig s6xlv r\ xaxaXr\%XLxr\ cpavxa6ia sig d%siQOV sx$aX- 
X6(is&a, sig s%iyvco6iv xr\g Xa(jLpavo(iivr\g cog xaxaXr\%XLxf\g 
cpavxa6iag xaxaXr\%XLxr\v cpavxa6iav dXXr\v aixov(isvoi. xavxd 242 § 239~adv. dogm. V 173—177. 

§§ 240—242 ~ adv. dogm. V 180—183. 13 se habet T (cf. ad 172, 9) 18 t&ya&ov Bekk.: dya- 
&ov 6 28 &c ■naraX^xpscav Bekk.: iyaar. G: om. T 2 rs 
om. T 4 xaraXa(if}avo(iivr\s EAB 198 IITPP&NEI&N 

rot Vyccl ol 2tcol%o\ (Stoic. fr. II 97 Arn.) iv rr\ rr\g xccrcc- 
Xr\%TL%r\g cpccvra6iag ivvoiag d%odo6SL ovy vyicog cpSQOvrai' 
%ccrccXr\%rL%r\v (isv ycco cpavraGiav Xsyovrsg rr\v d%b 
vTCaQ%ovrog yivo\nevr\v , v7tccQ%ov de eivai Xsyovrsq , 
o olov re %lvslv %ccraXr\%TL%r\v cpavra6iccv, eig rbv 
§iaX\r}\ov i(i%i%rov6t rf)g ditOQiag tqotcov. el roivvv, i'va> 
(isv Tceol rbv fiiov r) TLg tiyyr\^ Ssl %qotsqov elvai reyyr\v, 
iva de v%06rr\ rsyyi\^ %ccTttXr\ijJLv TtQ0vcpe6idvai^ iva ds 
v%o6rf\ %ccrdXr\ipLg, %ccTccXr\%TL%f\ cpavra6ia 6vy%ard%s6LV 
%areiXr\cp&ai , dvsvQsrog ds i6rvv r\ %ccrccXr\%TL%r\ qpavra6ia, 
dvevgerog i6rvv r) tcsql rbv fiiov rsyyr\. 

243 "jEtj %d%slvo XsysrccL. %cc6a rsyyr\ i% rcov idicog v% av- 
rr\g d%oSLdo(isvcov SQycov %ttTaXa(ifidvs6&ccL do%s£, ovdsv 
de i6TLV lSlov SQyov rr\g %sql rbv fiiov reyvr\g' o yccQ dv 
eQyov slvaL ravrr\g Xsyr\ rvg, rovro %olvov svQi6%srai %al 
rcov l8lcotcov, olov to ri(iccv yovslg^ to %aQad"f\%ag d%odL- 
Sovccl, Ttt aXXa %dvra. ov% ccQa s6tl rig %sql rbv fiiov rsyvrj. 
ovts yttQ i% rov d%b cpQOvi(ir\g dLcc&s^scog (pccivs- 
tf-frca yLv6(isvov tl v%b tov cpQOvi(iov r) %olov(is- 
vov (cog cptt6L TLVsg) i^Lyvco^oyLS&tt) otl rf)g cpQovr\6scoq 

244 SQyov i6riv. avrr\ yaQ r) cpQOvi(ir\ dLttd*6Lg d%ardXr\%r6g 
i6TL^ (ir\rs i£ avrf)g a%Xcog %al ccvto&sv cpccLvo(isvr\ (ir\rs i% 
rcov SQycov avrf)g' %ovvd ydQ i6ri rccvra %al rcov IdLcorcov. 

TO T£ XsySLV^ OTL TCO 6 LO (lttXL6 (ICO TCOV %QttS,SCOV %CCTtt- 

XccLifldvofisv rbv syovrcc rr\v %sql rbv fiiov rsyvr\v^ 
v%SQcp&syyo(isvoov i6rl rr\v dvftQcb^cov cpv6LV %al svyo(isvcov 
(i&XXov r) rdXrj&r) Xsyovrcov' (o 136 sq.) 

rolog yttQ voog i6rlv i^Ly&ovicov dv&Qco%cov 
olov i% r\uccQ ccyr\6L %arr\Q dvdQcov rs ftscov rs. 243— 244 ~ adv. dogm.V 188— 189. 197— 199. 207—209. 15 %atSL%f\(p&aL : ysyevf\GftaL Kayser coll. p. 580, 32. 19 av 
T (utique): idv G 21 malim TtaQancxTa&fJKag coll. p. 584, 28. 
23 ovdh Pappenh. dubit. 24 yivoLievov GrT (factum): Xeyofisvov 
Stephanus coll. p. 185, 18; at hic yLvoiievov pro locutione 
TtQatTO(ievov usurpatur, quae differt a verbo %olov(isvov || xi 
Gen. : xs GT (quoque) 28 x&v om. L 31 xr\v Bekk. : x&v G TnOTTII£2ES>N I\ 199 

AeinexaL Xiyeiv, oxl i'S, i%eivcov <jroi/> SQycov %axaXa(i§d- 245 
vexaL r) iteql xbv fttov xiyyiq, cc%eq dvayQacpov6LV iv xaig 
fiifiXoLg' cov %oXXcov %a\ %aQa%Xr\6icov aXXi\XoLg ovxcov bXiya 
iY.&ipopai %aQa6eiy(iaxog %ccqlv. olov yovv 6 alQe6LdQ'/r\g 
avxcov Ztjvcov (Frgm. Stoic. I 250 Arn.) iv xatg SiaxQifialg 
cpY]6i %eo\ Ttaidcov dycoyr\g dXXa xe 0(i0La %a\ xd6e *Sia- 
(ir\Qi^ELv (ir\8ev (iccXXov (ir\8e r\66ov %aL8i%d r) (ir\ 
Ttaidiy,a, (ir\8e &r\Xea r) ccQQeva' ov yaQ diacpeQEi iv 
naidiKOig r) (ir\ itai8i%oig, ov8e &r\XeiaLg r) ccqqe- 
6lv, aXXcc xavxa %q^%el xe %a\ %Qi%ovxd i6XLV*. 
%sq\ 8e xr\g eig tcug yovelg o6Loxr\xog 6 avxbg dvr\Q cpr\6LV 246 
elg xd %eo\ xr\v ^lo%a6xr\v %a\ xbv Oi8i%o8a, oxi ov% r\v 
tdeivbv xQi§eiv xr\v (ir\xiQa (I 256 Arn.). *%a\ ei (ihv 
a6&evov6av exeQOv xi (ieQOg xov 6c6(iaxog XQitpag 
xalg %eQ6\v wopeXei, ovdev al6%Q6v' ei 8e EXEQa 
li£Qr\ XQiipag svcpQavvsv^ 68vvco(iivr\v %av6ag, %a\ 
Ttatdag i% rrjg fir\XQog yevvaiovg i%oir\6sv, ai^iQOv' 
xovxoig 8e 6(ioyvco(ioveL %a\ 6 XQV6L%%og' iv yovv xr\ 
MtoXixeia. 9^(?t(III745Arn.) *8o%el 6i (iol %a\ xavxa ovxco 
) diE^dyELV^^ad-djtEQ %a\ vvv ov %a%cog TtaQa TtoXXovg 
Ei&i6xat,, co6XE %a\ xr\v (ir\xiQa i% xov vlov xs%vo- 
7totEi6&ai %a\ xbv Ttaxi^a i% xr\g ftvyaxQog %a\ xbv 
6(iO(ir\XQLOv i% xr\g 6(iO(ir\XQiag\ %a\ <^6vvsicog %a\ 247 
ro^> av&QCOTtocpaysLv iv xolg avxoig 6vvxdy(ia6LV 
*r\(iiv i%SL6ayEL' cpr\6i yovv (1254 Arn.) * %a\ iav xcov ^cov- 
hxcov d%o%o%r\ xi (liQog %Qog XQOcpr\v %Qr\6L(iov, (ir\xs 
%axoQvxxsLV avxb (ir\xs dXXcog (ji%x£Lv, dvaXi6%£LV 
8h avxo, oTtcog i% xcov r\(i£xiQcov sxeqov (liQog 
yivr\xaL i . iv 8s xotg %eq\ xov %ad"r\%ovxog %sq\ xf\g xcov 248 §§ 245—249 ~ adv. dogm. V 190—196. 3 add. Bekk. 8/9 SLa\ir\QL%sLV Gren. : dLaiisgi&Lv G 10 
dLacpigsi iv T (differt in)\ i6tL Gr 11 (alk) r) (tr\ edd. 19 a 
xca om. edd. 22 %a\ xbv b(io(ir]xQLov — 23 6(L0iir\XQia£ om. T 
23 suppl. e T {et continu^uym etiam) 25 itgbg — xQV Gt '^ 0V 
om. T 200 IITPP&NEI&N 

yovicov xacpfjg Qr\xcog cpr\6Lv (III 752 Arn.) e d%oysvo(iivcov 
6s xcov yovicov xacpalg %Qr\6xiov xalg a%Xov6xd-i 
xaig, cog av xov Cco^uaxog^ %a$d%SQ ovv^cov r) 
bdovxcov r) xql^cov^ ovdsv ovxog %Qog r\(iccg, %al 
ov6s ETCi6XQ0Cpr)g r) TtolvcoQiag %Q066so(iivcov r\(icov; 
xoiavxr\g xivbg. 6lo %al %Qr\6i(icov (isv bvxcov xcov 
%qecov XQOCprj %Qr]6ovxai avxolg, %a&d%SQ %al xcov 
Idtcov iiEQtoV) olov TtoSbg d%o%o%ivxog^ s%i§aXXs 
1Qri6&ai avxco %a\ xolg %aQa%Xr\6ioLg' diQsicov 
6s ovxcov r) %axoQv"£,avxsg sa6ov6LV^ r) %axa%av- 
6avxsg xr\v xicpQav dcpr\6ov6Lv, r) (ia%QOXEQOV ql- 
ipavxsg ov6s(iiav avxcov i%L6XQ0cpr\v %OLr\6ovxac 

249 na&aTtSQ ovv%og r) xqlicov.' xoiavxa (ilv 7tlsi6xa o6a 
\iyov6iv 01 cpiko6ocpoi' a%SQ ov% ccv xoX(ir\6siav dcaTtQaxxs- 
6%ai, siys (ir) TtaQcc Kv%XcoipLv r) Aai6XQvyo6i %oXlxsvolvxo. j 
si 6s xovxcov (isv avsviQyr\xoi %avxd%a6iv el6lv, a. 6s TtQccx- 
xov6i, %olvc\ %a\ xcov idicoxcov e6xlv, ovdsv l6lov EQyov e6xl 
xcov £%elv {jTtOTtxEvoiiivcov xr)v TtEQi xbv §iov xiyyry. EL ovv 
at (isv xiyyaL itdvxcog 6cpsiXov6Lv 1% xcov Idicov EQycov %a- 
xaXa(i^dv£6Q-ai^ ov6ev 6s 1'Slov EQyov OQ&xaL xr\g tceql xbv 1 
ftiov XsyO(iivr\g xiyyr\g^ ov %axaXa(i@dvExaL avxr\. 6l6%eq 
ov6s ^LafispaLOv^&ai %eql avxr\g 6vvaxai xtg, oxl l6xlv 
V7taQ%xr\. 

%<~ si yivsxai sv av&QcoTtOLg r\ %eq\ xbv §tov 
xi%vr\. 

250 Kal (ir)v sl yivsxac sv dv&Q6%0Lg r\ %eql xbv §iov 
xiyyr\) r\X0L cpv6EL syyivsxaL avxolg r) 6loc (ia&r\6£cog %al a 
6L6a6%aXiag. dXX i sl (isv cpv6EL, r\xoi xa^d sl6lv ccv&qco- 
%ov iyyivoLXo ccv avxolg r\ %eq\ xbv §(ov xiyyr\, r) %a&b 

OV% EL6LV aV&QCD%OL. %a&0 (IEV OVV OV% EL6LV CCV&QCO^OL, 

ov6a(icog' ov6s yaQ ov% sl6lv av&QCQ%OL. si 6s %a&6 
el6lv av&QCO^oi, %&6lv av&Qco^OLg \)%r\Q$sv ccv r\ cpQ6vr\6Lg, i 1 ovdh GT (nec): oidhv edd. 4 ini^aXXs Bekk.: inifiaU 
G : expedit T 5 <r6 (ivfjfiay ia6. Dyroff coll. p. 583, 28 
18 VTtaQY.tr\ MEAB: v7taQ%uxi\ L 25 v7Cf\Q%sv Kayser TII0TTII&2E&N I\ 201 

80 

cog Ttdvxag elvcu q?QOv((iovg xe %a\ ivuQexovg %a\ aocpovg. 
cpuvXovg 8e xovg TtXeiaxovg XiyovaLv. ov%ovv ovSe %u&6 251 
eltiiv av&ocoTtOL VTtuQ^etev av avxoig r\ iteol xbv fiiov 
xeyvY]. ovSe cpvaet uqu. %u\ aXXcog, iTtetSrj (Stoic. fr. 1 73 
30 Arn.) xr\v xe%vr\v avaxr\(iu i% %axaXf\ipe(ov elvav 
w&fiovXovxuL avyyeyv(ivaa(ievcov, Slu TteiQag xe xtvog %a\ 
(ia$r]aecog ipcpaivovai (iccXXov avaXapfiavea&ai xdg xe uXXug 
xiyvag %a\ xuvxr\v 7teo\ r\g Xoyog. 

%£' ei 8ida%xr) iaxiv r\ TteQL xbv fiiov xi%vr\. 
'AXX' ovSe Si6aa%aXia %a\ (iu&f\aeL dvuXu(i§dvexaL. 252 
181 Xva yaQ vTtoazaaiv eyr\ xavxa, Sel XQia TtQOCo^toXoyfja&a^ xb 
didaa%6(ievov 7tQccy(iu, xbv 8iSda%ovxa %a\ xbv (lav&dvovxu, 
xbv XQOitov xf\g (lu&rjaecog. ovSev Se xovxcov vcpiaxr\%ev' 
ovSe r) St8ua%uXiu aQa. 

%r\ ei eaxi xi didaa%6(ievov. 

5 Olov yovv xb didaa%6{ievov r\xoi dXrfoeg iaxiv r) ipev- 253 
Sog" %a\ ei (iev tyevSog, ov% av Si§da%oixo' dvvitaQ%xov 
yuQ cpaaiv eivai xb ipevSog^ dvv7taQ%xcov Se ov% av eir\ 
8idaa%aXia. dXX' ovS' ei dXrj&hg elvai Xeyoixo' oxi yuQ 
dvv7taQ%xov iaxi xb dXr\%eg^ V7te(ivf\au(iev iv xolg tceqI 

10 %QLxr\Qiov (II80sqq.). ei ovv (if\xe xb ipevSog (irjxe 
xb dXrjd-eg SLSda%exuL, txuqu 8e xavxa 8i8u%xbv ovSev iaxiv 
(ov yuQ Sf\ xovxcov d8L8d%xcov ovxcov xovg ditOQOvg (iovovg 
St8da%eLv i^ei xtg), ovSev 8L8da%exuL. xo xe 8L8ua%6(ievov 254 
TtQuyyLu r\xot cpuLv6(ievov iaxiv r) aSr\Xov. dXX* ei (iev cpaL- 

u&v6(iev6v iaxLv, ov% kaxat 8i8ua%uXiug 8e6(ievov' xu yuQ cpuL- 

15 v6(ievu Ttuavv h(ioicog cpuivexaL. ei 8\ u8r\Xov, iite\ xd 
u8r\Xa Slu xf\v dveni%QLXOv iteoL avxcbv SLucpcoviuv d%axd- 
Xr\7txd iaxtV) &g itoXXd%Lg V7te(ivr\aa(iev, ov% eaxat 

§ 253 ~ adv. dogm. V 232. 

§ 254 ~ adv. dogm. V 227—228. 30 i% %ux. Bekk. : iynax. G 1 7CQoa>(ioXoyf\o&ccL M: -sio&aL 
L: -o(LoXoytl6d-aL EAB 8 liyoixo om. L 12 ditOQOviiivovg 
SlS. coni. Gen.: ambiguitates T 202 IITPP&NEI&N 

i8i 

SlScckzoV o yaQ (ir\ KaxaXa(ifidvsL xig^ Ttcog av xovxo Sl- 
8a6%8LV r) (tav&dvSLV SvvaLXo; si Sh (ir]xs xb cpaLv6(isvov 

255 (irjts xb aSrjXov SLSu6KExaL, ovShv SL8d6KSxaL. exl xb Sl- 20 
8u6k6(ievov rjxoi 6co(id e6xlv r) d6co(iuxov ^ ekuxeqov Sh 
avxcov rjxoL cpuLv6(isvov r) dSrjXov(isvov (jov) ov SvvaxaL 
o^dacfxetf^ca kuxu xbv (ilkqcq tiqo^&ev r)iuv siQi](isvov Xoyov. 

256 ovk uqu SiSd6KSxai xl. itobg xovxoLg r\xoL xb ov SlSu6kexul 

r) xb (ir\ bv. xb (ihv ovv (ir\ "bv ov SlSu6kexul' sl yuQ Sl- 25 
8a6KSxaL xb (ir\ ov, srcsl xcbv dXr\$cov 8okov6lv sivaL al 
8i8u6KuXiuL^ dlrj&hg e6xul xb (ir\ bv. dXrj&hg Sh ov 
Kal vnaQ^EL' dXr\&hg yuQ slvat cpa6vv vjtuQiSL 
Kal dvxlKSLxai xlvl. axoTtov Ss e6xl XsysLv VTtuQiELV 

257 xb (ir\ ov' ovk aQU $lSu6kexul xb (ir\ bv. dXX* ovSh 30 
xb bv. si yuQ Sl8u6ksxul xb 6V ? i\xol ku&o bv s6xl Sl- 
8a6KExaL r) kux dXXo xl. dXX' si (isv^ ku&6 (e6xl) 6V, 
e6xl SlSukxov, xcov bvxcov e6xul, Slu Sh xovxo ovSs Sl- 
Sukxov' xdg yuQ SiSu6KuXiug sk xlvcov o(ioXoyov(isvcov 182 
Kal uSlSukxcov yivs6&aL 7tQ06r\KSL. ovk uqu xb ov ku&o 

258 bv s6xl SlSukxov s6xiv. Kal (ir\v ovSh kux dXXo xl. xb 
yuQ ov ovk e%el dXXo xl 6V(i@Efir\Kbg uvxco (ir\ bv s6xiv, 
c%6xs si xb ov Ka&b bv s6xlv ov Sl8u6kexul^ ovSh kux dXXo 5 
xl SL8ai%r\6sxaL' ekelvo yuQ xl itoxs e6xl 6v(i§sfir}Kog 
uvxco^bv S6XLV. Kal dXXcog^ slxs cpuLv6(isvov sXr\ xb bv 
Xe"5,ov6l SLSd6KE6Q-ai) slxs aSrjXov, xalg SLQr\iisvaLg ditOQiaig 
vrtoitinxov dSiSaKXOv e6xul. si Sh (ir\xs xb ov Sl8u6kexul 
(if)xs xb (ir\ bv, ovSsv s6xl xb Sl8u6k6(ievov. 10 

k&' si S6XIV 6 Sl8u6kcqv %al 6 (luv&dvcov. 

259 Ev(l7tSQLXQE7tSXaL (IEV ovv XOVXCp XS 8LSd6KC0V Kal 

6 (lav&dvcov , ovShv Sh r\xxov kol v,axd iSiav ditOQOvvxaL. § 255 ~ adv. dogm. V 224—231. 

§§ 256—258 ~ adv. dogm. V 219—223. 

§§ 259—265 r^ adv. dogm. V 234—238. 22 supplevi 82 add. T (secundum quod est ens, est doci- 
bile) 4 dXXo om. T 8 inde ab ddrjXov incipit P 10 a si 
^atLv xig 818. r) (tuvd'. P TIIOTTn£ZE£N r. 203 

182 

t\xol yaq 8 xeyyixr\g xbv xeyvixry didccanec r) 8 dxeyyog 
xbv dxeyyov r) dxeyvog xbv xeyyixry r) xeyyixr\g xbv 

15 dxeyvov. (iev ovv xeyyixr\g xbv xeyylxr\v ov 8i8da%ei' 
ov&exeoog ycco avxcov^ ncc&o eGxi xeyyixr\g, deixcu (la&r)- 
6ecog. dXX ovde 6 dxeyyog xbv dxeyyov, &6%eQ ovde xvcpXbv 
8dr\yetv dvvccxcu xvcpXog. ovSe 8 dxeyvog xbv xeyyixry' 
yelolov yccQ. Xeinexai Xeyeiv oxi 8 xeyyixr\g xbv dxeyyov' 260 

20 kol avxb xcov ddvvdxcov iaxiv. oXcog yao v%06xr\vai 
xeyvixrjv advvaxov elvai Xeyexai^ e%e\ (ir)xe avxocpvcog xig 
xal d(ia xco yeve6&ai xeyyixr\g vcpL6xd(ievog filenexai (if)xe 
£'£, dxeyyov yivexai xig xeyyixr\g. r\xoi ydq %v &ecoQr\(xa 
%al [iia %axdXr\i\)ig dvvaxai %oir\Gai xbv dxeyyov xeyyixrvv 

25 r) ovda(icog. dXX ei (iev KaxdXr\ipLg (iia xbv dxeyyov xeyyi- 261 
xr\v aTteoyd^exai, %qcoxov (ihv eveCxau Xeyeiv^ oxv ovk ecxv 
6v6xr\(ia e% naxaXrjipecov r) xeyyr\ ' 8 yaQ (ir\8ev oXcog 
eidcog, el l ev &ecoQr\(ia SiSay&eiri xeyvr\g, xeyvixr\g du ovxco 
Xeyoixo elvai. elxa %a\ edv Xeyr\ xig, cog 8 xivd d-ecoQf)- 

80 (iaxa xeyyr\g aveiXr\cpcog kccl %Q06de6(ievog evbg exi kcc\ 
Sid xovxo cov dxeyvog, dv xb %v eKelvo %Q06Xd($r\, xeyyixr\g 
f; dxeyvov aTCoxeXelxai Ik KaxaXr)tyecog (iLccg, d%OKXr\Qco- 
xlkov Xe&L. e%\ yaQ xcov Kaxa (ieQog ovk dv dvvaLXO 8et£,ai 262 
183 TLva dxeyyov (iev eti, xeyyixry 6e e6o(ievov, edv ev xl 
d-ecoQr\(ia %Q06Xdfir\' ov yaQ 6f)%ov xr\v e^aQid-fi^Lv xcov 
&ecoQr\(idxcov e%a6xr\g xeyvr\g e%i6xaxai xig, &6xe d%aQL- 
d"(ir\6a(ievog xd eyvco6(ieva ^ecoQrjfiaxa , %o6a XeiTtexaL 
5 TtQog xbv 7tXr\Qr\ xcov Q , ecoQr\(idxcov xf\g xeyyr\g aQL&fibv 
ei%elv eye.LV. ovkovv evbg &ecoQf)(iaxog yvco6ig ov %OLel 
xbv dxeyyov xeyyixr\v. ei 6e xovxb 16xlv dXrfoeg, e%e\ (ir\ 263 
%dvxa a&Qocog xd d , ecoQr\(iaTa xcov xeyvcov dvaXa(i($dveL 
xig, dXl! eX%eQ aQa^ Kaxd K ev %Ka6xov^ iva xig Ka\ xovxo 

10 Ka& v%b$e6LV SlSco^ 8 Kaxd K ev %ecoQr\(ia xr\g xeyyr\g dva- 
Xa(i(idveLV Xey6(ievog ovk dv xeyyixr\g yivoixo' v%e(iL- 17 <o67tEQ <ydQ> P 18 6 P: om. G 21 Xiyexcci GT (dici- 
tur): cpaivsxai P 26 iveGxea GT (inerit): VveaxLv P 27 Jxxa- 
xalr\\pe<Dv P Paris suppl. 133: iyxax G 29 Xiyoi Gen. 33 
dvvaixo om. L 4 iyvco6(iiva <xa>y P 204 IITPP&NEI&N 

i8 3 
(ivr\6%0(isv yuQ, oxi ov dvvatat, &scoQr\(iaxog svbg yv&Gig 
xbv axsyvov %0Lf)6aL xsyyixry. ov8s i'£ axsyyov xoivvv 
ylvsxal xig xsyyixr\g. co6xs %al 8lcc xavxa cpaivsxai dvv- 
%o6xaxog slvai 6 xsyyixr\g. 8lcl 8s xovxo %al 6 dt,daO%(ov. 15 

264 akV ov8s o (lav&dvSLV Xsy6(isvog, axsyvog cov, dvvaxaL 
xa xr)g xsyyr\g %scoQr)(iaxa , f)g s6xlv axsyyog^ (lav&dvsLV 
xs %a\ %axaXa(i§dvsLv. cbg yao 6 i% ysvsxfjg %r\Qog^ slg 
o6ov itixi TCrjoog, ov% ccv XdfioL yQco(idxcov avxiXrvtyLV , ov8s 

6 i% ysvsx f)g %cocpbg 6(ioicog cpcovf)g, ovxcog ovds 6 dxsyvog 20 
naxaXdpOL av xa xf)g xsjyr\g d'SC0Qr\(iaxa r\g ioxiv axsyyog. 
%a\ yaQ av ovxcog 6 avxbg si'r\ xsyyixr\g xs %a\ dxsyvog 
x&v avxoov, axsyyog (isv i%s\ ovxcog vitonsLxaL, xsyvixr\g 
8s i%s\ %axdXr\ipLV sysL xcbv xf)g xsyvr\g <9scoQr\(idxcov. 

265 co6xs ov8s 6 xsyyixr\g xbv axsyyov 8t8a6%SL. sl 8s (if)xs 8 25 
xsyvixr\g xbv xsyvixrvv 8L8a6%SL (ir\xs o dxsyyog xbv dxsyvov 
(irjxs 6 axsyyog xbv xsyyixr\v (ir\xs 6 xsyyixr\g xbv axsyvov, 
TtaQa 8s xavxa ovdsv s6XLV y ovxs 6 8L8a6%cov s6xlv ovxs 

6 8L8a6%6(isvog. 

X' si s6xl xig (iad"r\6scog xqoitog. 
Mr\ ovxog 8s \xr\xs xov (lav&dvovxog (ir\xs xov 8L8d- 30 

266 6%ovxog %al 6 XQOTtog xf)g 8i8a6%aXiag %aQsX%SL. Ovdsv 8s 
r\xxov %a\ (pvxog) 8lcc xovxcov dnoQSLxai. 6 yaQ XQOitog xf\g 
8i8a6%aXiag r\xoL ivaQysia yivsxaL r) Xoyco' ovxs 8s ivaQ- 
ysia yivsxaL ovxs Xoyco^ %a$d%SQ %aQa6xr\6o(isV ov8s b\i84 
xgoitog aQa %f\q (ia$r\6sdig i6xLV svitOQog. ivaQysia (isv 
ovv ov yivsxai 8L8a6%aXia, i%s\ x&v 8si%vv(isvcov i6xlv 'f\ 
ivaQysLa. xb 8s 8sl%vv(isvov %cc6iv i6XL cpaLv6(isvov' xb 

8s cpaLv6(isvov , rj cpaivsxai^ %cc6iv i6XL Xr\%xov' xb 6s 5 266—269 ~ adv. dogm. V 239—243. 18 ig GP 19 av Xd@0L P: avaldfioL GT (non assumeret) 
24 tf\g om. L 29 a tit. exst. in L et P; in M et EA.B 
sectio nova incipit v. 31 Oi)8sv %tX. praefixo titulo: sl %6tL 
iiud"r\6£(og tgonog 32 ovzog addidi, %ccta Idiccv Riistow coll. 
p. 182,12 33 ivagyeLu ntrobique Fabr.: ivsQysla GPT (actu) TIIOTTII&LE&N T. 205 

184 

%otvcog tccc6l Xr\%xbv &8i8a%xoV ov% ccqcc xl ivaQydcc 81- 
8a%x6v ictLV. %a\ (ir\v ov8h Xoyco 8i8a6%£xai xl. ovxog 267 
yccQ r\xoL 6r\(iaiv£L xl r) ov8hv 6r\(iaiv£L. dXXd (ir\8hv (ihv 
6r\(iaivcov ov8h s6xaL xivbg 8L8a6%aXL%6g. si 6h 6r\(iaiv£L 

10 rtj rjxoL qpv6£L 6r\(iaiv£L xl r) &£6£l. %a\ cpv6SL llsv ov 
6r\Liaiv£L 6lcc xb (ir\ rcdvxag %dvxcov anovovxag 6vvLivca, 
olov r 'EXXr\vag fiaQfiaQcov %a\ fiaofidoovg *EXXr\vcov. ^£6£L 268 
6h £L 6r\(iaiv£L, 6r)Xov cog ol (ihv %QO%ax£LXr\cp6x£g xafr' cov 
ai Xi£ug U6l x£xay\x£vaL avxiXr\tyovxaL xovxcov, ov% i£ 

16 avxcov 6L6a6%OLi£voL d%£Q r)yv6ow, aXXcc ava(iL(ivr\6%6(i£V0L 
%al dvav£OVLL£V0L xavxa octceq r\8£6av^ ol 6h %Qr\£ovx£g xr\g 
xcov dyvoovLiivcov (ia%r\6£cog %al (ir\ u86x£g, %a& cbv u6iv 
ai Xi'%£Lg xsxay(isvaL^ ov8svbg avxiXr\tyLV £%ov6lv. 6l6tC£q 269 
ov8h 6 XQoitog xf\g Lia&fomg v%o6xr)vaL 6vvacxo av. %a\ 

20 yccQ 6 8L8a6%cov xaxdXrjtyLV xcov &£coQr\LLdxcov xr\g 8L8a6%o- 
(iivr\g xiyyr\g i(i%OLUV 6cp£iXu xco (lav&dvovxL , Tva ovxcog 
inscvog xb 6v6xr\(ia xovxcov %axaXafi<ov xsyyixr\g yivr\xaL. 
ov8hv 6i i6xL %axdXr\tyLg, cog iv xolg I^TC^o^Oev v%£- 
LLvr\6aLL£v (§ 264)' ov%ovv ov8h 6 XQOicog xr\g 6c6a6aaXiag 

25 vcp£6xdvaL 6vvaxaL. £L 6h (ir\xs xb 8L8a6%6(isvov s6xl (ir\xs 
6 8i8d6%cov %a\ 6 LLav&dvcov (ir\xs 6 XQOTCog xf\g (iad"f\6scog, 
ovxs LLa&r\6ig s6xlv qvxs 8L8a6%aXia. 

Tavxa (ihv ovv %olvoxsqov i%L%s%siQr\xaL tcsql (ia&r\6£cog 270 
%al 8i8a6%aXiag' svs6xi 6h &%oqslv oftxco xa\ iicl xr\g Xs- 

80 yo(iivr\g tcsql fttov slvac xi%vr\g. olov yovv xb llsv 6i6a6%6- 
llsvov TCQayLLa, xovxi6XL xr)v cpQovr\6LV, &vv%o6xaxov i6si- 
^a(isv iv xolg £lltcqo6Q-£v (§ 240)* &vv%o6xaxog 6i i6xL 
185 %ai 6 6L6a6%cov %a\ 6 (iav&dvcov. r\xoL yaQ 6 cpQovLLLog 
xbv cpQQVLLLOv 6L6aE,£L xr\v tc£q\ xbv fiiov xiyyr\v r) 6 acpQcov 
xbv acpQova r) dcpQcov xbv cpqovlllov r) 6 cpQOVLLiog xbv 
dcpQova' ov^ug 6h xovxcov 01)6 iva 6l6ci6%£l' ov% ccQa 6i6d- 
B 6%£xaL r) tc£q\ xbv fiiov slvaL X£yoLiivr\ xiyyiq. %a\ tc£q\ (ihv 271 §§ 270—272 ~ adv. dogm. V 243—247. 8 LLhv add. P : om. GT 9 ov8slg EAB 10 tt alt. om. P 
27 LLd&r\<>Ls (tLg) P 30 tcsqI <(toj;)> Gen. 5 slvat om. L 206 nTPP£NEi£N 

185 

tcqv ccXXcqv Lticog itSQLTTOv %ccl XsysLV' si 8s 6 cpQQVLiiog xov 

CCCpQOVCC 8l8(X6%SL TTjV CpQ0V7\6LV, 7] 8h CpQ0Vr\6Lg S7tL6T1]LL7] 

s6tlv dycc&cov %ccl %cc%cov %ccl ov&stsqcov, 6 cccpQcov 

(17) S^CQV T7]I/ CpQ0VY]6LV ttyVOLCCV S%SL TCQV dytt&CQV %CCL %tt- 
%CQV %ttl OV&STSQCQV , ttyVOLCCV 8h TOVTCQV S^CCV TtCCVTCQg 8l- 10 1 

dccaaovTog ccvtov tov cpQOVLKiov tcc dycc&cc %ccl %CC%CC %CCL 

OV&STSQCC d%0V6STCCL (IOVOV TCQV XsyOLLSVCQV , OV yVCQdSTCCL 
8h TttVTCC. SL yCCQ ttVTLXcCLlfittVOLTO CCVTCQV SV ttCpQ06VV7\ %CC- 
&S6TCQg^ S6TCCL %ttl 7] ttCpQ06VVr\ TCQV T£ CCyCC&CQV %ttl %tt%CQV 

272 %al ov&stsqcov &scqq7\tl%7\. ovyl 8s ys tovtcqv %cctcc ttvwvg 15 

7] ttCpQ06VV7\ ^SCQQY^TL^Y] %tt&S6T7]%SV , STtsl 6 CCCpQCQV S6TCCL 
CpQOVLKlOg. 6 ttQCC ttCpQCQV OV% ttVTLkttll^CCVSTCCL TCQV VTtO TOV 
CpQOVLflOV XsyOLLSVCQV 1\ TtQCCTTOLLSVCQV %CCTCC TOV T1]g CpQOVf}- 

6scog Xoyov. (ir\ dvTLXcc(i^ccv6(isvog 8s ov% ccv 6l6cc6kolto 

VTC ttVTOV, ttXXcog T£ %CCL STtSL (L7\TS SVCCQySLCC (11]TS 6lCC X6yOV 20 
6vVCCTCCL 6l8cc6%S6&CCL) Ktt&CC TtQ0SLQ7]%CCLLSV. 7tX7}V ttXX^ SL 
(ITjTS 8LCC (iCC$1]6SCQg %CCL 8L8tt6%CcXLCCg SyylvSTCCL TLVL 7) TtSQL 
TOV f$LOV XsyOKLSVT] TSJV1] (17]TS Cpv6SL, ttVSVQSTOg S6TLV 7] 
TtCCQCC TOLg CpLX060Cp0Lg &QvXoV(lSV1] TS%VY] TtSQL TQV filov. 

273 Ei llsvtol %ccl 8ol7] xig s% TtoXXov xov TtSQLovTog lyyl- 25 
vatfxfru tlvl Tr]v 6vsLQOTtoXov(isvr]v ts%v7]v itSQL tov fiLov, 

PXttpSQCC %ttl TCCQttl7]g CCLTLCC CpttV7]6STCCL (IttXXoV TOLg SyOV6LV 

ccvTrjV t) cbcpsXLfiog. 

Xtt' Sl CQCpsXSL 7] TtSQl TOV fitov TS%V7\ TQV S^OVTCi 
CCVT7]V. 

Avtl%cc yovv, lvcc TtccQcc8sLy(iccTog svs%sv oXiycc ditb 

TtoXXtOV SlTtCQKlSV) CQCpsXSLV CCV 8o%OL7\ TOV 60CpOV 7} TtSQLW* 

t6v pLOV Tsyyi] sy%otttSLCcv ccvtcq TtccQSX0(isv7] sv Tccig 30 
TtQog t6 xccXbv OQLiccLg %ccl sv Tcdg ditb tov %cc%ov 

§§ 273— 277~adv. dogm. V 210—215. 14 %ccl ante rj om. P 18/19 tf)g cpgovfjoscog scr. coll. 
p. 594, 4: rfjg &\zr]<>scog T (questionis): tr\66£cog G (in P vv. 18 — 
21 obliterati sunt): iiccQ"r]6scog Gen.: tfjg Licc&f}6scog Bekk. 
23 XsyoLi£vr\ ti%v7\ MLP: tir,vr\ Xsy. EAB 31 kccXov P: kcckov 
GT (malum) TIIOTTn£EE£N I\ 207 

fc»5 

acpOQticcig. 6 ovv Xey6\ievog %ax' avxovg iy%Qaxr\g 6ocpbg 274 
\i86ipoi %axd xovxo XeyexaL iy%Qaxr)g, %a&o6ov iv ovds(iia yl- 
vsxai 6q{l7j xf\ TCQog xb %a%bv %a\ acpoQ(if\ xf\ arcb xov 
dya&ov, r) %a&o6ov eiye \iev cpavXag OQ\idg %a\ dcpOQ(idg, 
iieQieKQaxei 8e avxcov xco Xoyco. dXXd %axd \isv xb \ir\ 275 
' 5 ylveG&ai iv (pavlaig %q'l6s6lv ov% ccv sfa] iy%Qaxf)g' ov 
yccQ %Qaxr\6sv ov ov% eysv. %a\ cog ov% ccv sXitoi xig xbv 
svvovypv iy%Qaxr) itQog dcpQodi6La %al xbv %a%o6xo\iaypvvxa 
TCQog ids6(idxcov dn6Xav6cv (ovd^ oXcog yaQ inL^f)xr\6Lg 
avxoig yivsxai xcov xolovxcov, Xva %al iy%Qaxtog %axs%a- 

10 va6xio6i xr)g inL^r\xr\6scog)^ xco avxco XQonco ovds xbv 6ocpbv 
iy%Qaxr) qy\xsov 8id xb (ir) cpvs^&ai iv avxco nd&og ov 
s6xai iy%Qaxr)g. si Se %axd xovxo d%LCo6ov6Lv avxbv vnaQ- 276 
ye.LV iy%Qair) %a&o6ov yivexac (isv iv cpavXaLg %q£6S6lv, 
TteQLyivexaL 6e avxcov xco Xoyco, TtQcoxov (ihv dco6ov6iv, oxl 

15 ovdhv cbcpeXrj6ev avxbv r) cpQ0vr\6Lg, d%(ir)v iv xaQayalg 
ovxa %al ftorj&eiag ds6(isvov, sixa %a\ %a%odaL(iovs6xsQog 
xcov cpavXcov Xsyo(isvcov s\)Qi6%exaL. ei (ihv yaQ OQ(ia eni 
xl, ndvxcog xaQa66exaL^ si Ss 7tSQL%Qaxst xco Xoyco, 6ws%sl 
iv eavxco xb %a%6v , %al Sca xovxo (i&XXov xaQa66sxaL xov 

20 cpavXov i%sivov (ir\%exL xovxo na6%ovxog' si (iev yaQ OQfia, 277 
xccQd66sxaL, si Se xvyydvsL xcov ijtL&VfiLcov, navsxai xr)g 
xaQayr)g. ov xoivvv iy%Qaxr\g yivsxaL o6ov in\ xf\ cpQO- 
vr\6SL 6 6ocpog' r) sXneQ yivexai, ndvxcov dv&Qconcov isx\ 
%a%oSaL(iove6xaxog, SioneQ ov% chcpeXeLav, dXXa xaQayr\v avxco 

25 (ieyi6xr\v r) neov xbv fiiov naQe6%e xeyvr\. oxv 6e 6 vo(ii- 
£cov eyeLV xr\v neol xbv piov xeyyr\v %a\ 6i avxr)g ins- 
yvco%svaL, xiva xs i6xcv dya&d cog TtQog xr\v cpv6iv %a\ xiva 
cpavXa, xaQa66sxai 6cpodQa %a\ xcbv dya&cov avxco TtaQOV- 
xcov %a\ xcov %a%cov 9 iv xolg e^iTtQO^&ev v%e\ivr\6a\iev. 

30 Xs%xeov ovv, oxi si \if)xe r) xcov dya&cov xe %a\ %a%cov %a\ 278 
dSLacpoQcov V7to6xa6Lg 6\ioXoysLxai, r\ xe Tteov xbv fiiov 

32 6ocpbg om. T, sed exstat quoque p. 587, 17. 3 cpavloav L 
6 ov om. P: r)g A 9 t&v xolovxov GT (talium): tovtcov P 
sicut p. 587,25. 17 18 20 21 r) pro ei P sicut G r) p. 588, 1. 
2. 4. 5. 21 tf)g om. L 24 Slottsq P: codte G: quod T 28 
taQ. cqpoSqa GT (turbatur valde): 6cpodQa taQattetav P 208 IITPP&NEI&N TIIOTTII&S&N I\ 186 xiyyr\ xdya [iev %ai dw%o6xaxog l<sxiv , si 6s %ai vcps6xd- 
vai do&efo] %a& v%6&e6lv, ovdtfilav oocpiXELav xoig £%ov- 
6iv avxr\v 7iaQE%ei, xovvavxiov 6s xaoayag avxoig i(i7toi£L*87 
(isyiaxag, \idxr\v oocpQvooa&aL 6o%oiev av oi 6oy\iaxL%oi %dv 
x(p Xsyofiivoo tj&lkg) (ieqsl xr\g %aXoviiivr\g cpLXo6ocpiag. 

279 Tocavxa %ai %soi xov rj&Lnov xoitov 6v{i(iixQoog oog 
iv b%oxv%oo6SL dL£J-£l&6vxsg , ivxav&a %SQLyQacpo(isv %ai 5 
xb xqlxov 6vvxay\ia %ai xb %av xoov TIvqqoovsloov vtioxv- 

%006SCQV 6%0v6a6(ia, i%sivO i%£L%OVX£g' 

A/?' di,d xl 6 6%£%xi%bg ivioxE d(iv6QOvg xaig 
%i$avoxr\6LV iQOOxav i%Lxr\6£V£i Xoyovg. 

280 f O 6%£%xi%bg 6ia xb cpLXdv&Qoo^og slvaL xr\v xoov 6oy(ia- 
xl%oov oi'r\6Lv xs %ai %QO%ixELav %axd 6vva(iLV ia6&ai Xoyoo 
(tovXsxaL. %a&d%£Q ovv oi xoov 6oo(iaxL%6ov %a&oov iaxQoi 6id- 10 
cpOQa %axd (liysftog £%ov6l porj&rniaxa, %ai xolg (isv 6cpo6Qoog 
ns^ov&o^i xd 6cpo§Qa xovxoov %Q06ayov6L, xoig 6h %ovcpoog xd 
%ovcpoxsQa, %ai 6 6%s%XL%bg ovxoog SiacpoQOvg iQooxa [xca] 

281 %axd l6%vv Xoyovg^ %ai xoig (ihv i(ifiQL&£6L %ai Evxovoog dva- 
6%£vd£uv dvvafiivoLg xb xf)g oir\6soog xbov 6oy(iaxL%6ov %d- 15 
&og i%i xoov 6cpo6Qa xr\ %QO%sxsia %s%a%oo(iivoov %Qr\xaL^ 
xoig 6s %ovcpoxiQOLg i%i xoov i%L%6Xaiov %ai sviaxov i%6v- 
xoov xb xr\g oir\6£oog %dd"og %ai fi%b %ovcpoxiQoov %L$avo- 
xr\xoov dva6%svd^s6%ai 6vva(iivoov. 6lo%sq oxh (ihv i(i- 
§QL&£Lg xaig ^L&avoxrj^LV, bxh 6h %ai dfiavQOxiQOvg cpaL- 20 
vo(iivovg ov% 6%vsi Xoyovg 6vvsqcqxccv 6 d%b xr\g 6%iipsoog 
SQiioo(isvog, i%Lxr\6sg, oog aQxovvxag avxco %oXXd%Lg %Qog 

xb dvVSLV XO %QO%£L(lEVOV. 11 post (liye&og desin. P 13 %ai sup. liu. M, del. 
Bekk. 16 ocpodQa scr. cum G- et T (vehementi presumptuo- 
sitate): ocpo&qa edd. Specimen Translationis latinae. 209 

In fine codices (excepto M) addunt: 

'£1 IIvqqcov fiiya ftavfia 7tscpa6fisvov cog TtXiov ovdiv, 

xcov aXXtov sxsqov %Qr^id xi Q^a^aXiov. 
si (isv vTtSQcpLCikcog %ax svavxiov iX&ipsv sxXr\g^ 
<5v\vjtavxcov ys csocpcov cpsv ocfov ijcs&a xdXag' 
5 si Ss %sv id{ioOvvrjg xr)g av6QO^sr\g %axsyvco%cbg, 
xa %Qcoxi6xa cpsQSig cov Gocpir\g xaxiyvcog. Speciinen Translationis latinae. 

i 119 r ( in 3 °— 36 - P- 141—143 huiusce editionis.) D col.l 

e agenti quidem igitur causa tot • Nunc faciat dici 
compendiose autem et de principiis que materialia 
vocantur dicendum est quod enim ipsa sunt inconprehen- 
sibilia facile est considerare ex dissonantia facta de hiis 
a dogmaticis pherecides quidem igitur sjrus terram dixit & 
esse principium omnium • thales autem millesius aquam • 
anaximander autem auditor ipsius infinitum • anaximenes 
coV 2* ' au tem et diogenes apolloniates aerem jpasinus | autem 
metapontinus ignem exenophanes autem colophonius ter- 
ram et aquam oenopides autem chius ignem et aerem«yppo- io 
reginus ignem et aquam onoma certus autem in orficis 
ignem et aquam et terram qui autem circa empedoclem 
et stoicos ignem aere<(m^> aquam terram de materia [aere 
aquam terram] quidem a quibusdam sine qualitate mon- 
struosa dicta [a]quam nec ipsi apprehendere affirmant i& 
quid oportet et dicere qui vero circa aristotelem pery- 
pateticum ignem aerem aquam terram circulariter motum 
corpus • democritus autem et epicurus • attoma • anaxago- 
ras autem clazomenius similium partes diodorus autem 
cui cognomen. saturnius minima et indivisibilia corpora • 20 
eractides autem ponticus et asclepiades bithinensis ine- 
quales magnitudines pictagorici autem numeros • mathe- 
matici autem terminos corporum st<V>ato autem phisicus 
qualitates • tanta igitur et ad huc pluri dissonantia facta 

SextuB Empiricus I. 14 210 Specimen Translationis latinae. 

de materialibus principiis ab eis aut omnibus concedemus 
positis dissensionibus et aliis etiam aut quibusdam set 
omnibus quidem non est possibile • Non enim poterimus 
et hiis qui sunt circa asclepiadem concedere frangibilia 

5 esse elementa dicentibus et talia ex hiis qui circa demo- 
critum attoma ipsa esse dicentibus et non qualificata ex 
hiis que circa anax<ag)>oram omnem sensibilem qualitatem 
in omiomeriis relinquentibus si autem aliquam opinionem 
ab aliis proponemus aut[em] simpliciter et sine demonstra- 

10 tione preferamus • aut cum demonstratione sine quidem 
igitur demonstratione manifestum est quia veram oportet 
demonstrationem esse vera aute(m)> non utique | dabitur' ^ 1 * 
non iudicata iudicio vero • verum autem iudicium esse 
ostenditur per demonstrationem iudicatam. Si quid<(em^> 

15 ut demonstrationem quidem que prefert aliquam opinio- 
nem vera esse demonstretur • oportet iudicium ipsius de- 
monstratum esse • ut autem iudicium demonstretur oportet 
demonstrationem eius preferre qui per se invicem inveni- 
tur modus qui non dimittet procedere rationem demon- 

20 stratione quidem semper iudicio indigente demonstrato • 
iudicio autem demonstratione iudicata • Si autem semper 
iudicium iudicio iudicare et demonstrationem demonstra- 
tione demonstrare voluerit aliquis in infinitum eicietur • 
Si enim neque omnibus de elementis opinionibus possu- 

25 mus concedere neque alicui harum desistere convenit 
de hiis. e 
1 concedimus T 24 epimonibus T SlNDi^Q BEPT, FEB 1 1959 


PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY PA Sextus Empiricus 

4410 Opera. 

S5A15 
v.l