Skip to main content

Full text of "Rumänisch-deutsches Wörterbuch"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the file s We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's Information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at |http : //books . google . corn/ 

r>-^ ••« ,« 's .y., 


\*'-;^ 


-^ Ti- s.\^, 
:f^.-^ ^i 't<^^'*^;^ >r^ *% ^^^^ • ^ / ^1 ' 
f^arbarli (S:ollege l^ibrarg 

PROM 

THE FUND OF 

Mrs. harriet j. g. denny, 

OF BOSTON. Giit of $5cxx) from the children of Mrs. Denny, 
at her request, <<for the purchase of books for the 
public library of the College.*' 
Dr. H. TIKTIN DICŢIONAR ROMAN-GERMAN 

RUMĂNISCH-DEUTSCHES WORTERBUCH DICŢIONAR ROMÂN -GERMAN TII^TIIM Voi. I 

-ÎK- 

A—G OPERA TIPÂRTTÂ CU GHELTUIALA STATULUÎ <^i^fâ^% ^k)' A/X, — BUCURESGÎ 

IMPRIMERIA STATULUÎ 
1903 RUMÂNISCH-DEUTSCHES WORTERBUCH ID«- M. TIIiTir^. I. Rând. 

■5iî- 

A— G AUF STAATSKOSTEN GEDRUGKT. ^j^il^^'^^^''^'^ ^BUKAREST. STAATSDRUOKEREI. 
1903. c -. ■ 1 J^^l 
„fw-t fV^ •Lt niussaire est non pas tetrt complet, 
ciquiest impossihU,mais iefourmirunfonds 
de renseignenunls surs et de textes qui soni 
des UmoignagesB. LrrTRfe, Suppltoient, Preface. INTRODUCERE Gând, pe la începutul deceniului al şaptelea al v^culuî trecut, ml-am 
îndreptat interesul înspre studiul limbiî românescî, lipsa cea ma! simţit6re ce 
am întîmpînat, a fost acea a unuî dicţionar pe care s6-l pot Întrebuinţa măcar 
câtuşi de puţin. M^am vS^ut silit atuncea să recurg la singurul mijloc care 
într^un asemenea cas îmî sta la îndemână, s6 încep adică o adunare de fişe în 
care îmî notam t6te cunoscinţele asupra limbii românescî, căpătate fie din 
citirea operelor literare, fie din vorbirea Silnică. Continuând neîntrerupt acăstă 
activitate, crescu, în scurgerea vremiî, numărul fişelor la mal multe sule de 
mii, şi ast-fel sosi un moment în care puteam să-ml pun întrebarea dacă n'ar 
fi nemerit, de 6re-ce mă găseam în posasiunea unei colecţiunl atât de bogate, 
să m'apuc eu însu-ml a scrie dicţionarul care lipsea. Greutatea însă de a găsi 
un editor pentru o operă al căril succes bănesc era mal mult decât îndoelnic, 
mă sili în curând să renunţ la acăstă idee, şi planul rămase ast-fel neîndeplinit. 
Aşa stăteau lucrurile când — prin anul 4894 — Ministrul de pe-atuncl al 
Instrucţiunii, Domnul Take lonescu, îmi făcu cunoscut intenţia sa de a tipări 
cu cheltuiala Ministerului o serie de dicţionare, destinate în primul rînd pentru 
şc61ă, şi mă întrebă dacă n^aş putea să-1 recomand pe cine-va care să albă 
cunoscinţele speciale necesare pentru ca să-î p6tă încredinţa compunerea unul 
dicţionar româno-german. Spuselu atunci Domnului Take lonescu că eu în- 
su-ml de mult timp deja mă gândesc să compun un dicţionar care e adevărat 
că ar avea să urmărăscă în primul loc alte scopuri decât cele avute în vedere 
de d-sa, dar, dacă Ministerul ar lua asupră-şl cheltuelile tipăririi, eu, pe cât e 
posibil, aş ţinea samă şi de dorinţele sale. Domnul lonescu întîmpină cu cel 
mal viu interes comunicările mele, declară că primesce propunerea mea şi că, 
în ce privesce compunerea operei, îmi lasă cu totul mână liberă. Astfel în cu- 
rând ne-am şi înţeles asupra condiţiunilor în care trebuia să se pornăscă în- 
treprinderea. Aceasta e, pe scurt, genesa dicţionarului de faţă. 

O tratare a limbii române, aşa cum s'a întreprins aici, s'a încercat şi de 
către alţii, anume de D-1 B. P, Hasdeu în al şeii Etymologicum magnum (Bucu- 
rescl 1886 — 93), rămas neisprăvit. Asupra intenţiunilor sale — cărora de-alt- 
mintrelea numai în parte le corespunde executarea — autorul s'a explicat în-de- 
ajuns în prefaţa părţii a doiia a operei sale. Ele sînt fundamental deosebite de 
ale mele. Pornind dela idela că gândirea şi simţirea unuî popor se oglindeâce în 
modul cel mal limpede, mal bogat şi mal complect în limba sa, Hasdeii urmări în 
cercetările sale şi căută să adune în dicţionarul său mal cu samă manifestările 
spiritului poporului român aşa cum se răsfrîng ele în limba sa. Hasdeu voia 
deci să ne dea nu atât un tablou al limbii românescî cât mal degrabă un tablou 
al spiritului poporului român, întrucât el se reflectăză în limbă. In opera de 
fa^ă, din contra, obiectul propriu al cercetării îl formăză limba în sine. Iar felul 
de a gândi, credinţele, sciinţn, activitatea, moravurile şi obiceiurile poporului VI numai într'atâta sînt atrase în sfera cercetării întrucât servesc la înţelegerea 
fenomenelor limbistice, şi principala atenţiune este îndreptată nu asupra limbii 
populare, ci asupra limbii literare, alăturea de care însă se acordă locul cu- 
venit şi vorbirii omuluî incult, care se scie că de multe ori presintă mult mai 
mult interes pentru cercetător decât limba măestrită a scriitorului. Planul după care lucrez, este în esenţă următorul : 

I. Nomenclatura. Călăuzit de dorinţa de a da numai date sigure, îmi scot 
materialul apr6pe exclusiv din izv6re de mâna ântâlii, sub care înţeleg, în 
afară de literatura română în înţelesul propriu al cuvîntulul, tot cela ce am 
avut ocasiune să citesc şi se au^ în limba român&că şi prin care — fără să fi 
fost în intenţiunea scriitorului saii a vorbitorului — am putut căpăta desluşiri 
asupra limbii. Izv6rele secundare, adică acele care în mod conscient daii 
indicaţiunl asupra formei, înţelesului şi întrebuinţării cuvintelor şi expresiu- 
nilor, deci în special dicţionarele, le consult, e adevărat, dar nu primesc din 
ele în nomenclatură decât acele cuvinte despre care se p6te admite cu 6re- 
care siguranţă că există Intr'adevăr, . dar pe care nu le-am întîlnit în vorbire 
sau în scriere, precum sînt de pildă : denumirile populare ale animalelor şi 
plantelor, termenii tehnici al meşteşugurilor, agriculturii, comerţului, medicinel 
populare etc. In acăstă privinţă însă observ cea mal strictă reservă, şi acolo 
unde arătările izv6relor nu-mî par în-de-ajuns de lămurite saii demne de în- 
credere, prefer să nu spun nimic decât să daii o explicaţiune nesuficientă 
saii p(5te chiar greşită. După cele spuse nu va mira pe nimenea dacă un număr 
destul de însemnat de cuvinte, înşirate în alte dicţionare, n'aii să se găsăscă 
în opera mea. Pentru a pune însă în stare pe cel ce va consulta acăstă operă, 
să cun6scă în fie-care cas dat cela ce e de-ajuns de probat şi cela ce nu-1, am 
adoptat următ6rea întocmire. După cela ce nu apare decât sporadic saii care 
e probat numai din izv6re secundare, citez imediat izvorul (comp. de ex. ar- 
ticolul băi§a'g)A Acolo unde se dă tot-odată şi însuşi pasajul în care apare 
cuvîntul, se pune pasajul după indicarea izvorului, şi anume saii precedat de 
doiiă puncte şi urmat de traducere saii în parentesă fâră traducere (comp. de 
ex. articolele aspre' }e şi ara'r). Gitaţiunile adăogate numai în scop de a lămuri 
ceva se deosebesc prin acela că sînt introduse prin «z. B.» sau că urmăză în 
proposi|.iunî separate (comp. articolele hăWtă şi a'bur). 

Cuvinte şi expresiunl a căror însemnare nu ml-a reuşit să o aflu, le las 
din principiii la o parte. Căci, după părerea mea, un dicţionar nu trebue să fie 
o adunare de material pentru lexicografi, ci trebue se dea lămuriri. Acolo unde 
nu p6te face acăstă, cel mal bun lucru este tăcerea. 

Limbii populare, după cum am spus deja, nu-1 acord decât un loc răstrîns. 
Mal ântâlu exclud t6te cuvintele care nu apar decât în dialect, prin urmare 
t6te cuvintele macedonene şi istriane. Dintre nenumăratele provincialisme pe 
care limba românăscă din Transilvania şi Bucovina le-a împrumutat de la 
alte limbi întrebuinţate prin acele locuri, nu primesc decât pe acelea care aii 1. «Wbb.» desemnâză cela ce apare iD mal multe dicţionare independente unele de altele ; «Com.» cela ce 
e luat din comonicărl fScute mie saâ altora; «Lit.» ceTa ce am aflat din (^iare, fol volante, preţurT curente, afişe şi 
alte tipărituri efemere; cQu.» cela ce provine din izv6re de diferite specii. La pasajele pe care nu le-am putut 
vedea In original, să arată totdeauna izvorul mijlocitor (H., D., CGr., GCr. etc.). vu 

pătruns în poesia populară. Pe de altă parte însă, atunci când cuvintele limbiî 
literare aii în provincie sau în dialect alt înţeles decât cel obicinuit, îl daii în- 
totdeauna şi pe acesta (de ex. sobă^ Ofen, Tr. Stube; a s6 alina ruhig werden, 
Mag, hinaufeteigen). 

Dintre neologismele primite în mare număr în timpurile din urmă şi 
împrumutate mal cu s6mă din limba francesă sau prin mijlocirea acesteîa, 
însemnez numaî pe cele mal întrebuinţate, tratându-le în articole concise. 
Restul se p6te găsi cu uşurinţă în dicţionarele francese. 

Numele proprii sînt regulat primite atunci când sînt întrebuinţate şi ca 
nume comune saîi când se găsesc în expresiunl (de ex. pînză de America^ kurz 
americă «roher Kattun»; de când cu moş Adam «seit Olim's Zeiten»); dintre 
numele geografice numai acelea care astăzi sînt înlocuite cu altele (de ex. Beclu, 
Diiii, UdriîUy Marea Albă = Viena, Vidin, Adrianopole^ Marea Mediterană) sau 
cărora în limba germană le conrespund denumiri de altă origine (de ex. Braşov, 
Cluj, Sibilu = «Kronstadt, Klausenburg, Hermannstadt»), 

II. Sfera de întrebuinţare a cuvintelor. Locul, pe care-1 ocupă, în spaţiu 
sau în timp, orl-cefapt limbistic, este pe cât posibil arătat. Aşa «Munt., Olt., Mold., 
Tr.» etc.^ arată teritoriul, «lv., înv., mod.» etc.^ arată epoca, «fam.» arată cela ce 
aparţine limbii de t6te filele, «pop.» cela ce e propriu limbiî populare, şi a. m. 
d. Numai acolo unde e vorba de fenomene sporadice şi a căror sferă de între- 
buinţare uşor se p6te vedea din însăşi natura izvorului citat, nu se mal dă 
indicaţiune specială. Prin urmare acolo unde, în afară de aceste caşuri, lipsesc 
determinări mal apropiate, cată a se presupune un us general. Sciii bine că 
cercetări ulteri6re vor dovedi, pentru multe caşuri, că limitele trase în lucra- 
rea de faţă sînt saii prea întinse sau prea răstrînse. Dar acăsta este un neajuns 
inherent determinărilor de asemenea natură, experienţa unul singur om nefiind 
nicl-odată suficientă pentru a le putea face cu siguranţă desăvîrşită. 

III. Ortografia. Deşi partisan declarat al direcţiunii pur fonetice, a trebuit 
se ţin samă de justa dorinţă a Ministrului Instrucţiunii ca în dicţionarele 
editate de d-sa să se întrebuinţeze pe cât se p6te o ortografie uniformă, şi am 
adoptat un sistem care urmăză de apr6pe ortografia Academiei române şi 
care numai acolo unde acăsta din urmă te lasă în nedumerire asupra pro- 
nunţării, îndreptă acest defect prin semne diacritice.^ Iar pentru a uşura 
găsirea articolelor, la locurile unde ar trebui să se găsăscă cuvintele după 
ortografia fonetică, daii trimiterile (renvois) necesare, de ex. : €intVîu siehe 
ântdlu». i. La cuvintele care du sint 1d deobşte intrebuin^te, dar a căror regiune nu se p6te hotărî, stă apRov.B. 

2 «LV.» Inseron^zâ că cuvlntul tn chestie n'a mal fost Întrebuinţat In sec. al XIX., «Înv.» că de-abTa In 
sec. al XIX. a eşit din ns, pe clnd aălters Insemnâză că cuvlntul există şi acuma alăturea de cel apărut tn timpul 
mal noâ («mod.»). Geta ce aparţine numai limbii literare In general saâ limbii literare mal noâd se Inscmn^ză la 
trebuinţă prin «ll.» saâ «lh.». 

3. Pentru Înţelegerea ortografiei mele sâ servă scă următ6rele. Aâ acelaşi valoare fonetică : ă şi ă (mări, 
mer), ă şi i (cât, rU), â şi ea (dâl, stea), 6 şi oa (mâle, încoa), 9 şi z (roia, pază) ; $ (casă) este totdeauna =ss 
In tStrasscD, «c Înainte de e, i (pesoe, mâj=$cht 1d «wischt», se (seenaj^stsch In «Mastschwein». Semivocalele 
i, u sînt totdeauna Însemnate cu semnul scurtării (i7iai, laii trebuesc pronunţate ca germanele «Mai», clauD), aşa 
Încât literele i, u, fără semnul scurtării, Insemnăză fără excepţie vocalele Întregi, deci fior are âoM silabe, fiong 
o singură silabă, văduvă trei silabe, nouă doâ6 silabe. Prin ea, oa se Înţeleg diftongii ăa, 6a Pentru a caracterisa 
mal bine vocalele întregi, se Intrebuinţăză câte-odată trema : răal, fior, altâan, boU /= boul), ă, â sInt = a, e 
accentuaţi de la sfîrşitul cuvintelor polisilabe (purtă, tăe), altmintrelea accentuarea se dă numai la cuvintele din 
fruntea articolului şi In partea gramaticală a articolelor, pentru care lucru scrvesce accentul acut pus după 
vocala accentuată. vin 

Gitaţiunile nu sînt redate cu ortografia textuluî original, a căriî păstrare 
ar îngreuia numaî de prisos înţelegerea, ci sint reduse la o ortografie uniformă, 
basată pe norme fixe, care diferă după epoca în care e scris textul. Numai 
cuvîntul în chestie este totdeauna transcris după pronunţarea pe care o arată 
ortografia originalului, iar în casurî îndoelnice, acostă ortografie e adăogată 
în parentese. 

De 6re-ce la începutul lucrării mele, reforma ortografiei germane nu 
ajunsese încă la nici o încheere, am menţinut pentru limba germană ortografia 
mai veche, cu care eram obicinuit. In traducerea cuvintelor tratate daii şi 
accentuarea acolo unde acesta ar presenta greutăţi pentru un Ne-German, 
deci mai cu s6mă la cuvintele comune, dar cu accent diferit, de ex. : Amo'r 
A'mor, artile'rie «Artilleri'e». In partea etimologică a articolelor, pentru tran- 
scrierea acelor limbi care se scriii cu alt alfabet decât cel latin, întrebuinţez în 
general semnele usitate în operele filologice. S6 se observe că a corespunde 
vocalei guturale a limbii bulgare şi albanese, y acelei a limbii ruse şi turce, 
6 stă pentru vsl. -k, a**, e** pentru nasalele jr, m, în fine j trebue citit ca în limba 
germană. 

IV. Succesiunea articolelor. In aranjarea alfabetică a articolelor, literele 
cu semne diacritice aîi aceiaşi val6re ca şi cele fără. Aşa dar cuvintele care 
încep cu ă, d, î, jî, j, ţ nu form^ză grupe separate, ci sînt aşezate între cu- 
vintele care încep cu a, i, d, s,t: apăra' (a) e pus înainte de apară' t, bt'tă înainte 
de bita'ng etc. Numai când două cuvinte conţin aceleaşi litere, litera nemodi- 
ficată are precădere, deci ba'l e înainte de bă'l, ma'nă înainte de md'nă, fa'tă 
înainte de fa'ţă, so'rţ înainte de şo'rţ, etc. 

V. Alcătuirea internă a articolelor. La începutul fie-cărui articol stă forma 
literară sau forma care după părerea mea este cea mai recomandabilă. Cele- 
lalte forme se daii sub «Gr.» (ve^i mai jos), şi dacă apar în izv6re primare şi 
nu sînt dialectale, ele se mai repetă şi la locurile ce li se cuvin, cu trimitere 
la articolul corespunzător. La substantivele puse ca titlu se arată genul prin 
iism.^ sf., sn.T>. La cele terminate în cons6nă saii u care n'aii plural saii al 
căror plural nu-mi este mie cunoscut, se pune asubst.j^. 

La traduceri, genul substantivelor, unde nu se p6te cun6sce altmin- 
trelea, este însemnat prin «m, /", ni>. Dacă mai multe substantive de acelaşi 
gen urm6ză unele după altele, atunci indicarea genului se face numai la cel 
dintâiii. Deci la: (nagonisâ'lă., Evvif erh m, Gewinn, Ertrag, erworbenes Gut», 
cele trei dintâiii substantive sînt de genul masculin, iar cel din urmă, după 
cum se vede din terminaţia adjectivului care-1 precedă, neutru. 

Diferitele funcţiuni gramaticale ale cuvintelor din titlu sînt separate prin 
cifre romane, aşa de ex. la nume întrebuinţarea lui ca adjectiv, adverb şi 
substantiv, la verb întrebuinţarea transitivă, intransitivă şi reflexivă. Sub 
rubrica ^v, trans,j> se trat^ză şi forma activă şi cea pasivă a verbelor, sub 
«a să -*» numai cea reflexivă, nu şi pasivul. Cifrele arabe servesc pentru se- 
pararea înţelesurilor în interiorul rubricelor numite. 

Numele verbale (infinitivul, supinul, participul, gerundiul, adjectivul 
verbal) care daii loc la vre-o observaţie specială, se tratăză în articole speciale 
ori de câto-ori e nevoe de o explicaţie mai amănunţită ; de altmintrelea, tra- 
tarea lor se face la un loc cu verbul corespunzător, la sfirşitul numerelor. IX 

Gitajiunile din scrierile românescl sînt în parte puse pentru probarea 
fenomenelor limbistice maî puţin cunoscute, în parte, ca şi exemplele formate 
de mine însu-mî, pentru a lămuri maî bine înţelesul, modul de întrebuinţare 
în proposiţie etc. Cine scie că o citaţiune bine al6să spune adesea maî mult 
decât o lungă explicaţie, va putea se preţuîască val6rea citaţiunilor, care s'ar 
părea p6te, la ântâîa privire, prea cu rîsipă oferite, dar din care nicî una nu 
este pusă fără un anumit scop."^ La traducerea lor s'a urmărit nu atât redarea 
«â la lettre» cât redarea înţelesuluî, şi la pasajele luate din poeţî am alergat de 
multe orî chîar la o traducere metrică, pentru a satisface pe cât se putea şi 
forma. Pasajele din biblie sint date maî cu s^mă după versiunea luî Luther 
saîi a luî Van Ess. 

La sfîrşitul articolelor se trat6ză, după trebuinţă, sinonimia, gramatica 
şi etimologia. Sub «Gramatică» cuprind tot ceîa ce merită s6 fie spus asupra 
fonetismului, flexiunii şi funcţiunii gramaticale şi care nu s'a putut spune pe 
scurt maî înainte, la locul cuvenit.^ Formele dialectale le pun numai atunci 
când nu se pot fără greutate construi după regulele dialectului respectiv. Eti- 
mologia este tratată pe scurt, mărginindu-mă în general la rasul tatele căpătate 
prin cernerea critică a cercetărilor făcute pînă acum în ac6stă direcţiune. Ori- 
ginea neologismelor o dau numai acolo unde este întunecată prin pronunţare 
saii scriere, de ex. la benoar, şoşon, abajur = fr. baignoire^ chausson, abat-jour. 
Etimele care nu sînt urmate de traducere, au acelaşi saii apr6pe acelaşi în- 
ţeles ca şi în românesce. Suplementul de la sfîrşitul acestui volum cuprinde îndreptările cele maî 
necesare, precum şi un numer însemnat de adaosuri. 

laşîy Octomvrie i903. 

H. TIKTIN 1. Locurile lăsate afară din textul unei citaţiunT se fnsemneza prin doâ6 puncte, adaosurile prin parenlese 
angulare. 

2. Dintre cifrele puse înaintea formelor verbale, 4 — 3 Insemnâză personele singularul uf, 4 — 6 acelea ale 
pluralului, 7 forma deosebită a conjunctivului, de ez. 1 hat, 2 baţi, 3 bate, 4 batem, 5 bateţi, 6 bat, 7 $e bală. EINLEITUNG. Als ich Anfangs der siebziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts mein 
Interesse der rumănischen Sprache zuwandte, war es der Mangel eines halb- 
wegs brauchbaren Worterbuchs, der sich mir vor Aliem fiihlbar machte. Ich 
sah mich daher genothigt, zu dem einzigen in einem solchen Falie zu Gebote 
stehenden Mittel zu greifen und eine Zettelsammlung anzulegen, in der ich die 
aus Schriftwerken und aus dem miindlichen Verkehre gewonnenen Sprach- 
kenntnisse niederlegte. Da ich diese Thătigkeit ununterbrochen fortsetzte, so 
wuchs die Zahl der Zettel im Laufe der Jahre zu vielen Hunderttausenden an, 
und es kam schliesslich eine Zeit, wo ich mich fragen durfte, ob es nicht ge- 
rathen wăre, dass ich, im Besitze eines so reichen Quellenschatzes, daran ginge, 
das fehlende Worterbuch selbst zu schreiben. Die Schwierigkeit, fiir ein Werk, 
dessen finanzieller Erfolg mehr als zweifelhaft war, einen Verleger zu finden* 
zwang mich jedoch bald, den Gedanken aufzugeben, und so blieb derselbe un- 
ausgefiihrt. So standen die Dinge, als — es war im Jahre 1894 — der damalige 
Unterrichtsminister, Herr Take lonescu, mir seine Absicht bekanntgab, eine 
Anzahl zunăchst fiir Schulzwecke bestimmter Worterbiicher auf Kosten seines 
Ressorts drucken zu lassen, und mich fragte, ob ich ihm nicht einen mit den 
entsprechenden Fachkenntnissen ausgeriisteten Mann namhaft machen konnte, 
dem er die Abfassung eines rumănisch-deutschen Worterbuchs anvertrauen 
konnte. Ich sagte nun Herrn lonescu, dass ich selbst mich schon lange mit dem 
Gedanken triige, ein Worterbuch zu verfassen, das allerdings în erster Reihe 
andere Ziele verfolgen solite als die vom Ministerium ins Auge gefassten, dass 
ich aber, wenn letzteres die Herstellungskosten iibernăhme, auch auf dessen 
Wiinsche nach Moglichkeit Riicksicht nehmen wurde. Herr lonescu nahm 
meine Mittheilungen mit dem lebhaftesten Interesse entgegen, erklărte, meinen 
Vorschlag annehmen und mir in Bezug auf die Anlage des Werkes voUig freie 
Hand lassen zu wollen, und bald waren wir iiber die Bedingungen einig, unter 
denen das Unternehmen ins Werk gesetzt werden solite. Dies in Kurzem die 
Entstehungsgeschichte des vorliegenden Worterbuchs. 

Eine Darstellung der rumănischen Sprache, wie sie hier unternommen 
wird, ist auch von anderer Seite versucht worden, nămlich von B. P. Hasdeu in 
seinem unvollendet gebliebenen Etymologicum magnum (Bucurescî 1886/93). 
Ueber seine Absichten, denen die Ausfiihrung freilich nur zum Theil entspricht, 
hat sich der Verfasser in der Vorrede zum zweiten Theil seines Werkes des 
Năheren ausgelassen. Sie sind von den meinigen grundsătzlich verschieden. 
Von dem Gedanken ausgehend, dass das Denken und Fiihlen eines Volkes am 
Klarsten, Reichsten und Vollkommensten in seiner Sprache zum Ausdruck ge- 
langt, waren es vornehmlich die durch die Sprache vermittelten Manifestationen 
des rumănischen Volksgeistas, denen Hasdeu in seinen Untersuchungen nach- 
ging und die er in seinem Worterbuche zusammenzutragen suchte. Hasdeu 
wollte also nicht so sehr ein Bild dor rumănischen Sprache geben als ein solches 
des rumănischen Volksgeistes, insoweit er sich in jener widerspiegelt. Dagegen XI 

ist in vorliegendem Werke die Sprache als solche der eigentliche Gegenstand 
der Betrachtung, in deren Bereich Denkart und Glaube, Wissen und Thătîg- 
keit, Sitte und Brauch des Volkes nur insofern gezogen wird, als sie zum Ver- 
stăndniss sprachlicher Erscheinungen dienen, und das Hauptaugenmerk nicht 
auf die Sprache des Volkes, sondern auf die Schriftsprache gerichtet, woneben 
aber auch die naturwiichsige Redeweise des Analphabeten, die ja den Forscher 
oft in noch hoherem Maasse interessirt als die Kunstsprache der Schriftsteller, 
nicht zu kurz kommen soli. Der Plan, nach dem ich arbeite, ist im Wesentlichen folgender : 

I. Nomenclatur. Von dem Bestreben geleitet, nur Gesichertes zu geben, 
schopfe ich fast ausschliesslich aus primăren Quellen, worunter ich, ausser der 
rumănischen Litteratur im engeren Sinne, Alles das verstehe, was ich in ru- 
mânischer Sprache zu lesen oder zu horen Gelegenheit hatte und wodurch mir, 
ohne dass dies in der Absicht des Schreibers oder Sprechers gelegen hatte, iiber 
Sprachliches Aufschliisse zu Theil wurden. Secundare Quellen, nămlich solche, 
welche iiber Form, Bedeutung und Anwendung von Wortern und Wortver- 
bindungen bewusste Angaben machen, also insbesondre Worterbiicher, ziehe 
ich wohl zu Rathe, nehme aber aus ihnen in die Nomenclatur nur solches 
Sprachgut auf, von dem mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen ist, dass es 
thatsăchlich vorhanden, mir aber in Wort oder Schrift nicht begegnet ist, wie 
z. B. volksthiimliche Benennungen von Thieren und Pflanzen, Fachausdriicke 
des Gewerbas, der Landwirthschaft, des Handels, der populăren Medicin u. s. w. 
Doch befleissige ich mich hierbei der grossten Zuriickhaltung und ziehe dort, 
wo die Angaben mir nicht geniigend klar oder vertrauenswîirdig erscheinen, 
lieber ganz zu schweigen vor als eine unzureichende oder vielleicht gar un- 
richtige Darstellung zu geben. Es wird nach dem Gesagten nicht auffallen, 
wenn man eine ganz erhebliche Anzahl in anderen Worterbuchern aufgefiihrter 
Worter in meinem Werke vermissen wird. 

Um aber den Benutzer dieses Werkes auch in jedem Einzelfalle erkennen 
zu lassen, was genîigend bezeugt ist und was nicht, habe ich folgende Einrich- 
tung getroffen. Auf vereinzelt Vorkommendes oder nur aus secundăren Quellen 
Bezeugtes lasse ich die Angabe der Quelle unmittelbar folgen (vgl. z. B. 
den Artikel băişag). ^ Wo zugleich die Belegstelle selbst mitgetheilt wird, steht 
diese nach, u. zw. entweder mit vorhergehendem Doppelpunkt und nachfol- 
gender Uebersetzung oder aber in Klammern ohne letztere (vgl. z. B. die Artikel 
aspre'te und ara'r). Die lediglich zu Erlăuterungszwecken beigefiigten Citate 
sind dagegen zum Unterschiede dadurch gekennzeichnet, dass sie durch «z. B.» 
eingeleitet werden oder in besonderen Sătzen folgen (vgl. z. B. die Artikel băWtâ 
und a'bur). 

Worter und Redensarten, deren Bedeutung zu erfahren mir nicht gelungen 
ist, lasse ich grundsătzlich weg. Denn ein Worterbuch, meine ich, soli nicht 
Materialiensammlung fiir Lexicographen sein, sondern Auskunft geben. Wo es 
dies nicht zu thun vermag, ist Schweigen das Beste. 

i. «Wbb.9 bezeichnet, was in raehreren, von einander unabhăngigen Worterbuchern vorkommt; «Com.» 
aus mir selbst oder Anderen gemachten Mittheilungen Entnommen&s; aLiT.i», was ich aus Zeitungen, Flugblăttern, 
Preiscourantcn, Placaten und anderen ephemeren Druckschriften erfahren habe; «Qu.» aus Quellen verschiedener 
Art Stammendes. Bei Schriflstellen, die ich nicht im Originaltext einsohen konnte, ist stets die vermittelnde Quelle 
(H., D., CCr , GCr. u. s. w.) angegeben. XII 

Der Volkssprache gewăhre ich, wie bereits gesagt, nur beschrănkte Auf- 
nahme. Vor Aliem schliesse ich Worter aus, die nur im Dialect vorkommen, 
also Macedonisches und Istrisches. Von den zahlJosen Provincialismen, die das 
siebenbiirger und bukowinaer Rumănisch.aus den anderen in jenen Gegenden 
heimischen Idiomen entlehnt hat, fiihre ich nur jene auf, die in der Volkspoesie 
Eingang gefunden haben. Andrerseits pflege ich bei Wortern der Schriftsprache, 
mit denen die Provinz oder der Dialect eine andere Bedeutung aLs die ubliche 
verbindet, auch diese zu verzeichnen (z. B. sobă Ofen, Tr. Stube ; a să (dina 
ruhig werden, Mac. hinaufsteigen). 

Von den in neuerer Zeit in grosser Anzahl aufgenommenen, meist aus dem 
Franzosischen entlehnten oder durch dieses vermittelten Fremdwortern wird 
alles Gebrăuchlichere verzeichnet und in knappgebaltenen Artikeln behandelt. 
Weiteres ist mit Leichtigkeit aus franzosischen Worterbiichern zu erfahren. 

Eigennamen finden regelmăssig dann Aufnahme, wenn sie auch appela- 
tive Function haben oder in Redensarten auftreten (z. B. plnză de America, 
kurz americă roher Kattun, de când cu moş Adam seit Olim's Zeiten) ; von 
geographischen ferner jene, die gegenwărtig durch andere ersetzt sind (z. B. 
Beciu, Dilu, UdriiiX, Marea Albă = Viena, Vidin, Adrianopole, Marea Medite- 
rană) oder denen im Deutschen Benennungen anderer Herkunft gegeniiber- 
stehen (z. B. Braşov, Cluj, Sibiîu = Kronstadt, Klausenburg, Hermannstadt). 

II. Gebrauchssphâre. Das Gebiet, innerhalb dessen eine jede sprachliche 
Thatsache heimisch ist, wird nach Moglichkeit kenntlich gemacht. So bezeichnen 
«MuNT., Olt., Mold., Tr.» etC* das răumliche, «lv., înv., mod.» etc.^ das zeitliche 
Gebiet, «fam.» was der Umgangs-, «pop.» was der Volkssprache eigenthumlich 
ist u. s. w. Nur wo es sich um Vereinzeltes handelt, dessen Gebrauchssphâre sich 
schon aus der Natur der Quellen ergiebt, bleibt jene in der Regel unbezeichnet. 
Wo sonst năhere Bestimmungen fehlen, ist mithin allgemeiner Gebrauch anzu- 
nehmen. Ich weiss wohl, dass weiterer Forschung sich die angegebenen Grenzen 
in vielen Făllen als zu weit oder zu eng gezogen erweisen werden. Bestimmun- 
gen dieser Art haben eben das Missliche an sich, dass die Beobachtungen eines 
Einzelnen nie hinreichen, um jene mit geniigender Sicherheit geben zu konnen. 

III. Orthographie. Obwohl erklărter Anhănger der streng phonetischen 
Richtung, babe ich dem berechtigten Verlangen des Unterrichtsministeriums, 
dass in den von demselben herausgegebenen Worterbiichern eine moglichst 
einheitliche Rechtschreibung befolgt werde, Rechnung tragen miissen und ein 
System angewendet, das sich eng an die Orthographie der rumănischen Aca- 
demie anschliesst und nur dort, wo letztere iiber die Aussprache im Unkiaren 
liisst, diesem Mangel durch diakritische Zeichen abhilft. ^ Um jedoch die Auf- 

i. Bei DÎcht allgemein Gebrăuchlichem, dessen Heimath sich nicht bestimmeD liess, steht «prov.». 

S. «LV.» wiil besagen, dass das BetreffeDde schon vor, «tNV.v, dass es erst im 49. JahrhuDdert ausser Ge- 
brauch gekommea ist, wăhrend mit călter» Bezeichnetes noch jetzt neben Anderem, in neuerer Zeit Auf gekommenem 
(«MOD.») vorkommt. Nur der Schriftsprache bzw. der neueren Schriftsprache Angehoriges wird erforderlicheofalls 
durch «LL.» bzw. «lm.» gekennzeichnet. 

3. Zum Verstândniss meiner Orthographie diene Folgendes. Es haben gleichen Lautwerth : ă und e (mart, 
nierj, â und { (cât, rUJ, e und ea (del, stea), 6 und oa (mole, incoaj, 8 und z (roşă, pază); s (casă) ist stBts=ss 
in «Strasse», se vor e, i (pesce, sctî*/=»scht in «wischt», se (scenăj =stsch in «Mastschwein» zu lesen. Die Halb- 
vocale i, u werden durch weg mit dem Kiirzezeichen versehen (mal, Iau, zu sprechen wie deutsch «Mai», «Iau»), 
so da^ die Buchstiben i, u ohne Kurzezeichen ausoahmslos als Voii vocale zu fassen sind, also fior zwei-, fiong 
einsilbig, văduvă drei-, nou e zweisîl big. Unter ea, oa sind die Diphthonge ea, da zu verstehen. Zur besseren Kenn- 
zeichnung der Vollvocalc wird bisweilen das Trema angewendet: răal, fior, altoan, boa (= boul), ă, e sind s 
betontem a, e im Auslaut mehrsiibiger Worter (purtă, tăc) ; im Uebrigen wird die Betonung nur bei den Stich- 
worlern und im grammatischen Theile der Artikol angegeben, wozu der dem Tonvjcal nachgesetzte Acut diint xn 

findung der Stichworter zu erleichtern, gebe ich an den ihnen nach phoneti- 
scher Schreibung zukommenden Stellen Verweisungen, z. B. : ^IntVîu siehe 
ântd'îujt. 

Citate werden nicht in der Orthographie des Originaltextes wiedergegeben, 
deren Beibehaltung das Verstăndniss unnothigerweise erschweren miisste, son- 
dern auf eine einheitliche Schreibung zuruckgefiihrt, welcher feste, je nach der 
Sprachperiode, der die Texte angehoren, verschiedene Normen zu Grunde liegen. 
Nur das in Rede stehende Wort wird stets nach der Aussprache, auf welche 
die Schreibung des Originals hinweist, transcribirt, in zweifelhaften Făllen 
aber letztere in Klammern beigefiigt. 

Fiir die Schreibung des Deutschen habe ich, nachdem bei Beginn der Arbeit 
die Neugestaltung der deutschen Orthographie noch zu keinem Abschluss ge- 
langt war, die ăltere, mir gelăufige Orthographie beibehalten. In den Ueber- 
setzungen der Titelworter gebe ich die Betonung an, wo dieselbe dem Nicht- 
deutschen Schwierigkeiten bereiten wiirde, also namentlich bei abweichender 
Tonstelle in gemeinsamen Wortern, z. B. : Amo'r A'mor, artUe'rie Artilleri'e. 

Im etymologischen Theile der Artikel verwende ich zur Transcription von 
Sprachen, die mit einem anderen als dem lateinischen Alphabet geschrieben 
werden, im Allgemeinen die in sprachwissenschaftlichen Werken gebrăuch- 
lichen Zeichen. Man merke, dass ă den gutturalen Vocal des Bulgarischen und 
Albanesischen, y jenen des Russischen und Tiirkischen wiedergiebt, e fiir ksl. 
-k, a% e** fiir die ksl. Nasalen jr, i^ steht und j wie im Deutschen zu lesen ist. 

IV. Reihenfolge der Artikel. Bei der alphabetischen Anordnung der Artikel 
gelten die mit diakritischen Zeichen versehenen Buchstaben als mit den ein- 
fachen gleichwerthig. Demnach bilden die mit ă, â, i, j,, §, ţ beginnenden Worter 
keine besonderen Abschnitte, sondern werden unter die mit a, i, d, s, t anlauten- 
den eingereiht : apăra (a) kommt vor aparat, bttă vor bitang zu stehen u. s. w. 
Nur wo zwei Worter die nămlichen Buchstaben enthalten, hat der einfache 
Buchstabe den Vorrang, es steht also bal vor băl, mană vor mână, faJtă vor 
faţă, sorţ vor şorţ u. s. w. 

V. Innere Einrichtung der Artikel. An der Spitze eine& jeden Artikels steht 
die schriftgemăsse bzw. die meines Erachtens empfehlenswerthe Form. Die 
iibrigen Formen werden unter «Gr.» (siehe unten) angegeben, ausserdem aber, 
insoweit sie in primâren Quellen vorkommen und nicht dialectisch sind, an 
der ihnen zukommenden Stelle unter Verweisung auf den betreffenden Artikel 
separat aufgefiihrt. 

Bei den alsKopftitel aufgefiihrten Substantiven wird das Geschlecht durch 
9sm., sf., sn.» angegeben. Bei solchen auf Consonant oder u, die keinen Plural 
haben oder von denen er mir nicht bekannt ist, steht asvbst.». 

Bei den Uebersetzungen wird das Geschlecht der Substantiva, wo es nicht 
anderweitig zu erkennen ist, durch «m, f, n» angedeutet. Folgen mehrere 
Substantiva gleichen Geschlechts aufeinander, so wird die Geschlechtsangabe 
nur dem ersten derselben beigefiigt. Demnach sind in : aagonis&lă . . Erwerb m, 
Gewinn, Ertrag, erworbenes Gut» die ersten drei Substantiva mănnlichen, das 
letzte, wie die Endung des vorhergehenden Adjectivs lehrt, săchlichen Ge- 
schlechts. 

Romische Ziffern scheiden die einzelnen grammatischen Functionen des 
Titelwprtes, z. B. beim Nomen die Anwendung desselben als Adjectiv, Adverb XIV 

und Substantiv, beim Verbum transitiven, intransitiven und reflexiven Ge- 
brauch. Unter der Rubrik ^v. trans.» wird sowohl das Activ als das Passiv 
der Verba behandelt, unter ia să -^9 nicht letzteres, sondern das Reflexiv. Die 
arabischen Ziflfern dienen zur Scheidung der Bedeutungen innerhalb der ge- 
n'annten Rubriken. 

Verbalnomina (Infinitiv, Supinum, Particip, Gerundium, Verbaladjectiv), 
die zu besonderen Bemerkungen Anlass geben, werden, wo ausfiihrlichere Er- 
orterung nothig, in eignen Artikeln, andernfalls mit dem betreflfenden Verbum 
zusammen, am Schlusse der Nummern, behandelt. 

Die Citate aus rumănischen Schriftwerken sind theils Belege fiir weniger 
Gebrăuchliches, theils soUen sie, wie auch die von mir selbst gebildeten Sătze, 
die Bedeutung, Art der Verwendung im Satze u. s. w. năher beleuchten. Wer 
da weiss, dass ein gut gewăhltes Citat oft mehr sagt als eine langathmige Er- 
klărung, wird den Werth der, auf den ersten Blick vielleicht als zu verschwen- 
derisch geboten erscheinenden Citate zu schătzen wissen, von denen kein einziges 
ohne bestimmten Zweck dasteht.^ Bei der Uebersetzung derselben wird weniger 
auf wort- als auf sinngetreue Wiedergabe gesehen und bei Stellen aus Dichtun- 
gen sogar hăufig zur metrischen Uebertragung gegriffen, um auch der Form 
thunlichst gerecht zu werden. Bibelstellen werden zumeist nach Luther oder 
Van Ess gegeben. 

Am Schlusse der Artikel werden je nach Erforderniss die Synonymik, 
Grammatik und Etymologie behandelt. Unter «Grammatik» fasse ich alles in 
Bezug auf Lautform, Flexion und grammatische Function Nennenswerthe zu- 
sammen, das sich nicht schon vorher an geeigneter Stelle mit einer kurzen 
Bemerkung abmachen liess. ^ Dialectische Formen bringe ich nur dann, wenn 
sie nicht nach den fiir den beziiglichen Dialect geltenden Regeln ohne Weiteres 
zu construiren sind. Die Etymologie wird in knapper Fassung besprochen, 
wobei ich mich im AUgemeinen auf das beschrănke, was sich aus der kritischen 
Sichtung des auf diesem Gebiete bisher Geleisteten ergab. Die Herkunft von 
Neologismen gebe ich nur dort an, wo sie durch die abweichende Aussprache 
oder Schreibung verdunkelt ist, z. B. bei henoar, şoşon, abajur = franz. baignoire, 
chausson, abat^jour. Etyma, denen keine Uebersetzung folgt, haben dieselbe 
oder annăhernd dieselbe Bedeutung wie im Rumănischen. Der den Schluss des Bandes bildende Nachtrag bringt die nothwendigsten 
Verbesserungen, sowie eine grossere Anzahl von Zusătzen. 

Jassy, Odober i903. 

H. TIKTIN. 1. AuslassuDgen im Texte der Citate -werden durch zwei Punkte, Zusâtxe dnrch cckige £lammeni kenntlich 
gemacht 

S. Von den den Verbalformen vorgesetzten Zilfem bezeichnen i — 3 die Personen des Singulars, 4 — 6 die 
des Plnrals. 7 die abweichende Form des Gonjnnctivs^ z. 6. 1 hat, 2 baţi, 8 hote, 4 batem, 5 bateţi, 6 bat, 7 si bată. Semne. 

arată că vocala precedentă p6rtă tonul. " în cuvinte compuse arată locul accentului 
principal, de ex. : a^'lt-eineva^ 

'^ ţine locul cuvîntuluî care să află în fruntea 
articolijduî, de ex. : 
acoperemi^nt D a c h ; «^ de olane Ziegeldach. 

II Partea care urmâză după acest semn să 
referă la intreg articolul precedent. Com- 
pară de ex. articolul adormi' (a). 

( ) arată că partea închisă să p<Ste lăsa afară, 
de ex. : 
acii'm(a), adică acn^ma saâ acn'm. 

[] in citaţiuni închide adaose făcute de noi 
spre mal bună înţelegere; în etimologii 
însemnăză sunetele dispărute, de ex. : im- 
perat din imperato[r] *imperatu. 

* să pune înaintea formelor reconstruite, 
adică a acelor forme a căror existenţă nu 
să p<Ste dovedi din literatură sati — fiind 
vorba de limbi modeme — din graiul viti. 

e, î, 6 distinge e, i, o plenisonl (întregi) de e, i, 
o semisonl (înjumătăţiţi), de ex. răal, fior, 
bdaz, compară dincontra treaz (triz), fiong, 
poate (pâtej. 

8 distinge s sonor / = z/ de s surd, de ex. 
roia (pron. roză). SC înainte de e, i arată că are a să citi s-f-c^ 
nu H~^> ^® ^^* • ^'c^i^^9 (^ descinge. Zeichen. 

' giebt an, dass der vorhergehende Vocal Ieu 
betonen ist. 

" bezeichnet in zusammengesetzten Wortern 
die Stelle des Haupttons, zB. : a^lt-eineva', 

'^ vertritt das am Anfang des Artikels ste- 
hende Wort, zB. : 
acoperemi'nt D a c h ; «^ (ia olane Ziegeldach. 

II Das auf dieses Zeichen Folgende bezieht sich 
auf den ganzen vorhergehenden Artikel. Vgl. 
zB. den Artikel adormi' (a). 

O giebt an, dass der eingeschlossene Theil 
weggelassen v^erden kann, zB. : 
am hell(erlicht)en Tage, d. i. am heller- 
lichten Tage od. am hellen Tage. 

[] in Citaten schliesst Zusâtze ein, die von 
mir zum besseren Verstăndniss hinzugefugt 
worden sind ; in Etymologien bezeichnet es 
geschwundene Lăute, zB. : imperat aus im- 
perato[r] Hmperatu, 

* steht vor reconstruirten Formen, also sol- 
chen, die sich aus schriftlichen oder — bei 
modemen Sprachen — mundlichen Quellen 
nicht belegen lassen. 

ă, î, 6 unterscheidet plenisones (silbenbildendes) 
e, i, o von semisonem (halbvocalischem), zB. 
răcU, fior, bdaz, vgl. dagegen treaz (trăzj, 
fîong, poate (p6te), 

i unterscheidet stimmhaftes s (= z der pho- 
netischen Schreibung) von stimmlosem, zB. : 
eahd, sprich ckasul:»; icosul, sprich <icpassul:D. 

SC vor e, i giebt an, dass cstschi> und nicht 
«schti zu lesen ist, zB. : sbena, sprich 
cstschena:», aber seire, sprich cschtire:». ■^H^ Abreviaţiunî. 

Operele tnsemnate cu * oefiindu-ml la îndemână la 
compunerea listejf, titlurile lor nu s'aâ putut reproduce 
complet. Abkurzungen. 

Die mit • bezeichneten Werke waren mir bei Ab- 
fassung des Yerzeichnisses nicht zur Handi wesshalb ihre 
Titel unvollstândig wiedergegeben sind. absol. 
Ace. 
AcfesTĂ Cart. 

acte». 

adj. 

adv. 

afrz. 

agrficj. 

agr(onJ. 

abd. 

ăhnl. 

Al. 

alb. 

Al. Bal. 

Alb. Carp. 

Al. BP. 

Alex. Agric. 

Alexandria 

allgem. 

Alis. 

Al. Op. I. 
Al. PoesiI 
Al. PP. 
Al. Prosă 
altsp. 
Amiras 
anat. 
Anm. 
Anon. 

Antim Did. 

Antim Predice 

Antipa Lac. Raz. 

Aor. 

arab. 

Arch. glottol. 

Arh. Alb. 

Arh. Ist. 

arhit. 
Arh. rom. 

Aricescu Ist. Rev. 

aritm. 

art. 

Art. 

art. fnejhot. 

astrfonj. absolut 

Accusativ 

Aa&sTĂ Cărticică AntăIO tălmăcită de pe limba leşască pe limba ru- 

MAN6SCĂ etc. Ed. II. (o. O.) 1825. (Receptenbucb.) 
acusativ 
adjectiv 
adverhiii 
altfranzosiscb 
agricultură 
agronomie 
althochdeutscb 
ăhnlicb 

Vasile Alexandri (geb. in Bacâtî, 1821—90) 
albanesiscb 
V. Alexandri, Balade, Poesiî populare ele. 2 voi. iaşî 1852/3. 

* Albina Carpaţilor. (Zeitsehrift.) 
siehe Al. Bal. 

P. Alexandrescu, Compendium de Agricultltiă practică. Bueur. 1869. 

Istoria luî Alexandru (o. O.) 1842 

allgemein 

Alisandria saO Istoria luI Alisandru Macedon. Iaşî 1868. (Mit vor- 

steh. Werke identisch.) (Alexanderbuch des Pseudo-Kallisthenes.) 
V. Alexandri, Opere complecte. Partea I. Teatru. Bueur. 1875. 
V. Alexandri, Poesiî. 3 voi. Bucur. 1875/80. 
V. Alexandri, PoesiI populare ale Romanilor. Bucur. 1866. 
V. Alexandri, Prosă. Bucur. 1876. 
altspaniscb 
siebe Anon. 
anatomie 
Anmerkung 
Cronica anonimă a ŢfeRiI Moldove!, trad. şi grecesce de Al. Amiras. 

IdiLet. IU. 
Antim Ivir^nul, din Didahiile ţinute În Mitropolu din Bucur. 

Bucur. 1895. (Auszug aus dem foigd. Werke.) 

* Didahiile sAtJ Predicile luI Antim. Bucur. 1888/9/ (Nacb Mscr. 

ca. 1700.) 
Gr. Antipa, Lacul Razim. Bucur. 1894. 
Aorist 
arabisch 
Archivio glottologico italiano. Roma etc. 1873 flg. 

* Arhiva Albine!. (Zeitscbrift.) 

B. Petriceîcu-HasdeO, Arhiva istorică a RomAnieI. Publicată de B. 
PETRiCElcu-HĂjDâO. 3. voi. Bucur. 1865/7. 

arhitectură. 

Arhiva romăn£scă, supt red. luî M. Kogălnic^nu. 2 voi. Ed. II. Iaşî 
1860/2. 

C. D. Aricescu, Istoria RevoluţiuniI romane de la i 8 2 i . Graîova 1874. 
aritmetică 

articulirt 

Artikel 

articolul (nejhotărit 

astronomie XVII aiigm, 
aux, 

AXINTB 

B. 

Balc. 
Ban. 
Bar. 

Barac Hal. 
Barc. 

Barc. Nomencl. pl. 

Bar. Hal. 

Baronzi 

Bedtg. 

Beisp. 

Beld. Eter. 

Beld. Trag. 

Beng. Fata MameI Angot 

Beng. Olt. 

Bertoldo 

Bes. 

bes. 

best. 

bet. 

belr. 

BiANU Med. Bab. 

Bibic(escu PP.) 

bibi. 

Bibua 1688 

Biblia (Petersb.) 1819 

bis. 

bisw. 

BodnAr. 

BOGD. BURS. 
BOGD. POV. 

BoGD. Vechi, V. şi N. 

BOGOROV 

bdhm. 

Bolu C. DE Crr. 

BOUNT. 

bot 

BOTOŞ. 

Br. 

Buc. 

Buc. 

buc. 

Buciumul . . 

Bucovina 

Buc(ur). 

Bujor. 

bulg. 

BuR. Alm. mus. 

BuR. CAl. 

BuR. Dat. 

bzw. augmentativ 
aiuciliar 

AXINTE UrICARUL, A DOUA DoMNIE A LUl NiCOLAE A. MaVROCORDAT ÎN 

Moldova. In : Let. II. 
Lexicon Valachico-Latino-Hungaro-Germanicum. Budae 1825. 
N. Balcescu, IsTORU Romanilor sub MihaI0VodAVit6zul. Bucur. 1887. 
Banat 
Baritz und Munt6nu, Deutsch-romAnisches WOrterbuch. 2 Bde. 

EronsUdt 1863/4. 
I. Barac, O mie şi una de Noppl saO Halima. 8 voi. Braşov 1886/8. 
S. P. Barcianu, Dicţionar romAn-german şi german-romAn. 2 voi. 

SibM 1886/8. 

* C. Barcianu, Nomenclatura Plantelor. 
siehe Barac Hal. 

G. Baronzi, Limba romAnA şi Tradiţiunile eI. Galaţi 1872. 

Bedeutung 

Beispiel 

A. Beldiman, Etbrie. laşî 1861. 

A. Beldiman, Tragodia (mit dem vorstehenden Werke identisch). 

In: Let.* IU. 
Versurile din Fata MameI Angot, trad. de G. Bengescu. laşî 1875. 
G. Bengescu, Oltănca. Operă comică. Iaşi 1880. 
Bbrtoldo. Id einem Mscr. v. 1779. In: GCr. II 118. 
Bbsarabia 
besonders 

bestimmt, -ter, -te etc. 
betont, -ter, -te etc. 
betreffend, -der, -de etc. 

* I. BiANU, Medicina Babelor. 

* I. G. BiBiCBSCU, PoESiI POPULARE. (Braşov ?) 
biblie 

BiBLU, tradusă din grecesce de Şerban şi Radu Grec6nu. Bucur. 1688. 

BiBLU. Petersburg 1^19. (Abdruck v. ClaIn Biblu.) 

bisericesc, -ricâ 

bisweilen 

Samson BodnArescu, geb. in der Bucovina ca. 1842. 

N. A. Bogdan, Bursucul. Comedie. Iaşi 1896. 

id., Poveşti şi Anecdote din Popor. laşî (o. J.). 

id., Şi NoOfi şi VechI. laşî (o. J.). 

I. L. BoGOROV, Frbnsko-bAlgarski I bAlgarsko-frenski rjecnikO. 2 voi. 

Viena 1871/3. 
bdhmisch 

Z. Bolu, Carte de Cetire, voi. II. Sibiîti 1869. 
D. BoLiNTiNiNU, PoEsiI. 2 vol. Bucur. 1865. — Ed. II. Bucur. 1877. 
botanică 
Botoşani 

D. Brandza, Prodromul FloreI romAne. Bucur. 1879/83. 
Bucovina 
siehe Bucur. 
bucătărie 
Buciumul romAn. laşî 1875 flg. (Zeitschrift.) 

* Bucovina. (Zeitschrift.) 
Bucurescî 

siehe Col. Bujor. 

bulgarisch 

T. T. BuRADA, Almanah musical. Anul III. laşî 1877. 

id., O CĂLĂTORIE ÎN Dobrogea. laşî .1880. 

id., Datinele Poporului romAn la InmormÎntArI. laşî 1882. 

beziehungsweise xvni c. 

ca. 

Ckl. Basm. 

Cankof. 

Cânta 

Cant. Dbscr. 

Cant. Descriptio 
Cant. Hron. 
Cant. Ist. ierogl. 
Cant. Op. 
Cant. Scris. 

Cap. 

Caragâle T. 
Carag. Schiţe 
Căr. pre sc(urt) 
Caranfil cp. 
Car. Mica IOna 
Carte de Bucate 1 749 . 
ca$, dr., ohl, 
CatanA Pov. 
Caz. Gov(ora) 
c. bolliac 
CC, CCr. 
Cheia Inţ(el). 
Qh. 

CiH. Ist. nat. 

Cip. Gr. 

cit. 

eizm. 

CL. 

Clain Biblia 

Clain Inv. 

Clem. 

cn, 

C. Ngr. 

Cod. Cal(imah) 

Cod. Car(agea) 

Cod. Civ. 
Cod. Com. 

Cod. Com. 
Cod. Ipsil. 

Cod. Stu. 
Cod. Vor. 
Col. 
Col. Bujor. 

Col. (l. Tr.) 
Com. 
Com. 
com. eas; ceva 

circa 

* Calendarul Basmelor. Bucur. 

A. undD. K. Cankof,. Gram atik der bulgarischen Sprache. Wien 1852. 

IdN Cânta, de la a doua §i pAnă la a patra Domnie a luI Constantin 

Mavrocordat. In : Let. III. 
DiM. Cantemir, Descrierea MoldavieI. Ed. II. Iaşi 1851. (Neudruck 

V. Cant. Scris 
id., Descriptio Moldaviae. Bucur. 1872. (= Cant. Op. L) 
id., Hronicul Moldo- Vlahilor. Iaşi 1835/6. 
id., IsTORU ierogufică. Bucur. 1883. (= Cant. Op. VI.) 
Operele principelui DemetriO Cantemir. 6 voi. Bucur. 1872/83. 
DiM. Cantemir, Scris6rea Moldove!. Nâmţ 1825. (Uebersetzung der 

1771 erschienenen deutschen Ausgabe v. Cant. Descriptio.) 
Capitel, Capul 

L L. Caragâle, Teatru. 2 voi. Iaşi (o. J.). 
id., Schiţe uşOre. Bucur. 1896. 

IdN din VinţI, Cărare pre scurt pre fapte bune. Belgrad 1685. 
N. A. Caranhl, Cântece populare de pre Valea Prutului. Huşî 1872. 
Z. Caroda, Mica IOna, tradusă de L Popp. Ed. III. Bucur. 1866. 
Carte de Bucate. Mscr. v. 1749. In : GCr. II 42. 
caâul drept, oHie 

Gh. CatanA, Poveştile Banatului. Gherla 1893. 
Silvestru, Evanghelie Inv^ţAtOre saO Cazanie. Govora 1642. 
Cesar Bolliac (geb. in Bucur., 1813-80). 
T. CiPARiu, Crestomaţie saO Analecte liferare. Blaj 1858. 
MiTROP. Varlam, CheIa Înţelesului. Bucur. 1678. 
A. DE CiHAC, DicnoNNAHus d'Etymologie daco-romane. 2 voi. Franc- 

fort s/M. 1870/9. 
Dr. Cihac, Istoria naturală. Iaşi 1837. 
T. CiPARiu, Gramatbca LiMBEl ROMÂNE. 2 vol. Bucur. 1869/77. 
citirt 
cizmărie 

Convorbiri literare, hşl 1868 flg. (Zeitschrift.) 
Biblia, tradusă de Samuil ClaIn. Blaj 1795. 
Samuil ClaIn, Inv£ţAturI. Blaj 1784. 
A. Clemens, kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches 

WOrterbuch. Ofen 1821. 
dneva . 

C. Negruzzi, P£catele Tinereţelor. hşl 1857. 
Codicele civil al Moldove!, promulgat 1817 în grecesce de Dom- 
nul ScARLAT Calimah. Traducerc din 1833. In: Col. Bujor. L 
Codicele civil al Ţ£riI RomAnescI, promulgat 1817 în grecesce de 

Domnul I6n Caragea. Traducere din 1833. In: Col. Bujor. L 
Codicele civil, promulgat 1864. In: Col. Bujor. I. 
Noul Codice de ComerciO al Regatului României, adnotat . • de L 

RadoI. Bucur. 1887. 
Codicele de ComerciO, promulgat 1840. In : Col. Bujor. I. 
Pravilnic6sca Condica a Domnului Alexandru IOn Ipsilant V. V., 

promulgată 1780. In: Col. Bujor. II D. 
Codex Sturdzanus. (Mscr. ca. 1600.) In: HC. n. 
Codicele Voroneţ6n. (Mscr. ca. 1600.) Cernăuţi 1885. 
siehe Col. l. Tr. 
CoLECŢiuNE DE LegIuirile RomAnieI vechI §1 NOi . . dc I. M. BujORihnj. 

2 voi. Bucur. 1873/5. 
Columna luI TraIan. Bucur. 1870 flg. (Zeitschrift.) 
Comitat 

Comunicare, -cat 
comerciu XIX compar. 
Con(achi) 
eonj. 
Conjug. 

G>NST. 

CoREsi Omil. 
GUREŞI PraxiO 

GUREŞI Ps. 
CoRESI TE. 
CoRESI TeTR. 

Coşb(uc) 
Cost. 

Cr6ngA 

QifiNGĂ Op. 

croal. 

Cron. 

czech. 

D. Dan. 
Danicic 

das. 
dat. 
Datc. Hort. 

DC. 

Dnfeu. 

def. 

Deffner Zak. Gr. 

Delavr. 

Delavr. Par. 

Delavr. Sult. 

Delavr. Trub. 

dem. 

Deicetr. Nuv* 

DepAr. (Doruri) 

ders. 

Descop. pr. Cred. 

det. circ. d. h. 
d. i. 
dial. 
Dicj*. Ac. 

DiEFENBACH 

Diez Gr. 
DImb(ov). 

DiON. 

Distr. 

Div. 

D'l, / -îuî etc. 

DOBR. comparativ 

C. CoNACHi, PoESiI. Iaşi 1856. 

conjuncţiune, conjunctiv 

Cionjugation 

Constanţa (District) 

CoRESi, Cazania. Braşov 1580. (Omiliar.) 

id., Praxiul. (Braşov, ca. 1569—75.) In: GCr. I 9*. 

id., Psaltire. Sas-Săbeş 1577. Retipărită Buc. 1881. 

id., EvANGHEUE CU iNVfiŢĂTURĂ. Braşov 1580. (Tilcul Evangheliilor.) 

id., Tetraevanghelul. Braşov 1562. 

G. CoşBuc, Balade şi Idile. Bucur. 1873. 

L CosTiNEScu, Vocabular romAn-frances. Bucur. 1870. 

CoVURLUfC 

IOn CRfiNGĂ (geb. in Humulescî, Jud. N6mţ, 1837—89). 

id., Opere complecte. 6 voi. Bucur. (o. J.). 

croatisch 

Cronicari 

czechisch 

Fr. DAMfi, Nouveau Dictionnaire RouMAiN-FRANgAis. 4 vol. Bucarost 

1893/5. 
dagegen 

Aovt^X, ElaopfciyYnri] MaoxaXcîa. (Venedig) 1 802. In: Mikl. Unt. II 4: J flg. 
C. Danicic, Rjecnik iz knjizevnih starina srpskich. 2 voi. Belgrad 

1863/4. 
daselbst 
dativ 
C. C. Datculescu, Tratat de Horticultura. Florile. Rîmnicu- 

Sărat 1882. 
DucANGE, Glossarium medue et infimae Latinitatis. 7 voi. Parisiis 

1840/50. 
Dumne^^ 
defectiv 

Dr. M. Deffner, Zakonische Grammatik. Berlin 1881. 
Barbu Ştefănescu-Delavrancea, geb. in Bucur. 1858. 
id., Părăsiţii. Bucur. 1893. 
id.. Sultănica. Bucur. 1885. 
* id., Trubadurul. 
deminutiv, demonatrcUiv 
MiH. Dbmetrescu, Nuvele. Bucur. (o. J.). 
Al. DEPARAŢâNtr, DorurI şi AmorurI. 2 voi. Bucur. 1896. 
derselbe 

IOn Damaschin, Descoperirea pravoslavnice! credinţe. Iaşi 1806. • 
determinare circumstanţială. 
siehe dagg. 
dasheisst 
das ist 
dialectal 
Laurian şi Massim, Dicţionariul LimbeI române. 2 voi. Bucur. 

1871/76. (Dicţionarul Academiei.) 

L. DiEFENBACH, GlOSSARIUM LATINO-GERMANICUM MEDIAE ET INFIMAE AETA- 

Tis. Francof. ad M. 1857. 
Fr. Diez, Grammatik der romanischen Sprachen. IV. Auflage. Bonn 

1876/7. 
Dîmboviţa (District) 

Cronograful luI Dionisie Eclisiarhul. In,: Tes. II. 
District 

DiM. Cantemir, Divanul saO GAlc^va Înţeleptului cu Lumea. laşî 1698. 
Domnul, Domnului etc. 

DOBROGEA XX Doc. 

Doct. Săt. 

Doct. şi Icon. 

dogar. 

DonicI Fab(ule) 

Dos. Acathist 

Dos. LiTURG. 

Dos. Par. 

Dos. PSALT. SLAV.-ROM. 

Dos. Ps. ÎN V. 
Dos. Syn. 
Dos. VS. 

dr. 

DrAgh(icI) Doct. 

DrAgh(icî) Icon. 

Drf. 

DT. 

Duc. 

DULFU Păc. 

DuLFu Leg. 

dulgh. 

ehem. 

eig. 

Emin. 

enclit. 

En. Cogăln. 

engl. 

Episc. Pract. 

Et. 

etc. 

etw. 

Ev. 1894 

Ev. Braşov 

f 

FAM. 

farm. 

fem. 

F£tu Med. pract. 

fig- 

FiL. Cioc. 

FiLip. Dasc. Agr. 

filos. 

fii. 

fiMoL 

% 
fol. 

folgd. 

fortif. 

FOTINO 

Fr.-C. Moţii. 

Fr.-C. Rotac. 

francm. 

franz. 

Frăţ. 

friaul. Document 

* Doctorul Satinului. Iaşi. 

siehe DrAghicI Doct. 

dogărie 

A. DoNicI, Fabule. Iaşi (o. J.), ed. Şaraga. 

IvIiTROPOL. DosoFTEiO, Precestnyi AkathistC. Unev 1673. 

id., D-pEiASCA Liturghie. Iaşi 1679. 

id., Parimiile preste an. Iaşi 1680. 

id., Psaltire de 'NTfeLES. laşî 1680. (Psaltire slavo-română.) 

id., Psaltire În VersurI. Unev 1673. — Retipărită. Bucur. 1887. 

Synaxar, siehe Dos. VS. 

MiTROPOL. DOSOFTEIO, VlAŢA ŞI PETRECEREA SFINŢILOR. laşî 1683..(Die 

Zahlen bezeichnen die Monatstage.) 
drept 

V. DrâghicI, Doctorul şi Economul casnic. Iaşi 1858. 
M. DraghicI, Iconomia rurala şi dumesnicA. laş! 1834. 
Druckfehler 

Fr. Dam6, Încercare de Terminologie poporana romAnA. Bucur. 1901. 
siehe DC. 

P. DuLFu, Isprăvile luI PAcalA. Bucur. 1894. 
id., Legenda Ţiganilor. Bucur. 1896. 
dulgherie 
ehemals 
eigentlich 

M. Eminescu, PoesiI complecte. laşî (o. J.), Şaraga. ed. 
enclitisch 
Enachi CogAlnic6nu, de la Domnia AntAIC şi pÎnA la a patra Domnie 

A LUl Constantin Mavrocordat V.V. In : Let. IIL 
englisch 

Şt. V. Episcupescul, Practica Doctorului de CasA. Bucur. 1846. 
Etimologie 
eteaetera 
etwas 
Cele patru Evanghelii. Ediţie conformă Textului de la N6mţ. Bucur. 

1894. 
siehe Coresi TE. 
feminin 

FAMILIAR 

farmacie 

feminin 

An. FfeTu, Manual de Medicina practica popularie. laşî 1871. 

figurat 

N. M. FiLiMON, Ciocoii VECHI ŞI NOi. Bucur. 1863. 

L. FiLiPESCu, Dascălul Agronomiei. Partea II. Iaşi 1844. 

filosofie 

fisicâ . . 

fisiologie 

folgend, -der, -de etc. 

folio 

folgend, -der, -de etc. 

fortificaţie 

D. FoTiNO, Istoria generala a DacieI, Irad. de G. Sion. 2 voi. Bucur. 

1859. 
siehe Frîncu MoţiI 

T. Frîncu şi Gh. Candrea, Rotacismul la MoţI şi Istrienî. Bucur. 1886. 
francmasonerie 
siehe frz. 

FrAţilya intru Dreptate. Macedorum. Zeitschrift. Bucur. 1880 flg. 
friaulisch XXI FrIncu MoţiI 

frz. 

Fund. (Basme) 

Fuss Gane 

Gaster LP. 

Gaz. Săt. 

GCr. 

Gen. 

geogr. 

geoU 

geom. 

Georgens 

ger. 

geschr. 

gespr. 

gew. 

Ggs. 

Gheorgachi 

Ghib. BV. 
Ghica 
Glos. Ac. 

GORJ. 

GoRj. Hal. 

goth. 

Gr. 

gr. 

Gr. Alex. 

griech. 

Grig. Alex. 

Grig. Loghică 

Grig. Ureche 

Grimm 

GrOber's Zeitschr. 

gram, 
Gruber Studii 

H. 

Hahn 

HasdeO IV. 

HC. 

hebr. 

heU. 

him, 

hir, 

Hmst. 

hort, 

hot 

Ih. 

Ulom. 

Ian. VacAr. T. FrIncu şi G. Candrea, RomaniI din MunţiI apusenI (MoţiI). Buc 1888. 

franzosisch 

L C. FuNDESCu, Basme Oraţii, Păcălituri şi Ghicitor!. Bucur. 1870. 

M. Fuss, Trivialnamen in SiebenbOrgen wildwachsender . . Pflanzen. 

In : Archiv des Vereins fOr siebenbOrgische Landeskunde. Bd. I. 

Hermannstadt 1843. 
siebe N. Gane. 

M. Gaster, Literatura populară romană. Bucur. 1883. 
Gazeta Săt6nuluI. Bucurescî. (Zeitschrift.) 
M. Gaster, Crestomaţie romană. !2 voi. Leipzig-Bucurescî 1891. 
Genetiv 
geograţie 
geologie 
geometrie 
J. N. uND J. M. VON Gayette-Georgens, Familien-Spielbuch. Leipzig 

u. Berlin 1882. 
gerundiu 
geschrieben 
gesprochen 
geMTobnlich 
Gegensatz 
Gheorgachi, Condica ce are Intru sine ObiceIurI vechI şi noI a prea 

înălţaţilor DomnI. In : Let. III. 
Gh. Ghibănescu, Baba VodOIa.. şi Dascălul Dumitrachi. Iaşi 1895. 
IOn Ghica, Scrisori. Bucur. 1887. 

Laurian şi Massim, GlosariO. Buc. 1871. (Anhang zu Dicţ. Ac.) 
Gh. L Gorjan, Dascăl pentru Limba franţoz^scă. 183'2. (Vocabular 

u. Lesestucke.) 
* id., Halima saO Povestiri mitologicescI arăbescI. 4 voi. Bucur. 1877. 
gothisch 
Grammatik 
griecbisch 

Gr. M. Albxandrescu, Meditaţi!, ElegiI etc. Bucur. 1863. 
siebe gr. 
siebe Gr. Alex. 

Grigorie Loghică. Bucur. 1826. 

Grigorie Ureche, DomniI Ţ£ri1 Moldove! şi Viaţa lor. In : Let. I. 
I. L. K. Grimm, Deutsches WOrterbuch. Leipzig 1852 flg. 
Zeitschrift fOr romanische Philologie, herausgeg. v. Dr. Gustav 

GrOber. Halle 1877 flg. 
gramatică 
Ed. Gruber, StudiI asupra Genului Elementelor latine În romănesce. 

laş! 1884. 
B. PetriceIcu-HasdeO, Dicţionarul Limbe! istorice şi poporane a Ro- 
mânilor. Voi. 1 -ni. Bucur. 1886/93. 
J. G. v. Hahn, Albanesische Studien. Jena 1854. 
B. PetricbIcu-HasdeO, IOn Vodă cel cumplit. Ed. II. Bucur. 1894. 

id., CUVENTE DEN BfeTRĂNi. 2 vol. BuciuT. 1878/80. 
bebrâiscb 

beilig, -ger, -ge etc. 
himie 
hirurgie 

WOrterbOchlein deutsch UND wallachisches. Hermannstadt 1822. 
horticultura 
hotărît 
Hristos 

Ialomiţa (District) 

Colecţie din Poesiile D-lu1 mareluI logofăt Iancu Văcărescu. Bucur. 
1830. — Ed. n. ibid. 1848. XXII 

Urn.-Bîrs. ibid. . 

id. 

imperat. 

impers. 

impf. 

indecl. 

Indr. 

inf. 

I. Ngr. 

insbes. 

interj. 

intr. 

Înv. 

iNvfeŢ. Câmpulung 

Ion. Cal. 

IOn din VinţI. 

ION(fiNU) SUPERST. 

loRGA Amintiri 
iron. 
Js. 
IspiR. BSG. 

ISPIR. JUC. 
ISPIR. LeG.^ - 

IspiR. Leg.* . 
IspiR. Pilde 

ISPIR. POV. U. SF. 

IspiR. SnOve 
ist. nat. . 

ISTR. 

it(al). 

I. Văcar. IIO. 

Jd., Jdm., Jdn. 
Jh. 

JlP. RftUR. 

Jip. Opinc. 
Jip. Sufer. 
Jocu (Stom.) 
jur. 
Kar. 
Kav. KOrting Wb. 

ksl. 

kuman. 

KuuN Cod. Cum. 

lat. 

1. c. 

legat. 

Leon zool. med. 

Let.* I. U. Iarnik şi a. BîRsfiNU, DoiNE ŞI Strigătur! din ARDfeL. Bucur. 1885. 
(Die Bucb^taben D., S., V. bezeicbnen die Abtheilungen. DoIne, Stri- 
gături und Varia, die darauf folgenden Zahlen dîe Nummem der 
Lieder. Wo kein Buchstabe vorangebt, ist die Seitenzabl gemeint.) 

ibidem 

idem 

imperativ 

impersonal 

imperfect 

indeclindbil 

Îndreptarea LegiI. Tîrgovişte 1652. (Pravila Iul Matei Basarab.) 

infinitiv. 

Iacob Negruzzi (geb. in Iaşi 1836). 

insbesondre 

interjecţiune 

intransitiv 

Învechit 

iNVfeŢĂTURl PRESTE T6TE piLELE. CâmpulUDg 1642. 

I. loNESCu, Calendar pentru bunul Gospodar. Iaşi 1845. 

siehe Căr. pre sc. u. Sicr. de Aur. 

G. S. loNifeNu. Superstiţiile Poporulu! roman. Buzăiă 1888. 

N. loRGA, Amintiri din Italia. Bucur. 1895. 

ironie 

Isus 

P. Ispirescu, Basme, SnOve şi Glume. Craîova 1883. 

id., Jucării şi JocurI de CopiI. Sibiîii 1885. 

id., Legende şi Basmele Romanilor, GniaTORl şi ProverburI. Voi. I. 

Bucur. 1872. 
id , Legende saO Basmele Romanilor. Bucur. 1882. 
id , PiLbE ŞI Ghicitori. Bucur. 1880. 
id.. Din Poveştile UnchIaşuluI sfătos. Bucur. 1879. 

* id., SnOve saC Poveşti populare. Bucur. 1879. 
isto^^ia naturala 

Istria 

italienisch 

Ianache Văcărescul, Istorie a pr^puternicilor Împăraţi otomanI. In : 

Tes. n. 
Jemand, -dem, -den 
Jabrhundert 

* Gr. M. Jipescu, RCurile. 

id , Opincaru. Cum este şi cum trebue sfe hie săt6nul. Bucur. 1881. 

id., Suferinţele Ţ£rănimiI. Bucur. 1888. 

Gh. Jocu, Stomacul IaşuluI. Iaşi 1895 

jurisprudenţă 

VuK. Stef. Karagic, Srpski Rjecnik. Wien 1852. 

Th. An. Kavalliotis, IIpcDtoiccipia icotpâ xoG SofoXoYicdt&tou . . AiSaoicd- 

Xou... Venedig 1770. Daraus das neugr.-ruin.-alb. Wb. in: I. 

Thunmann, Untersuchungen Ober die Geschichte der Ostlichen 

EUROPĂiscHEN VOlker. I. Lcipzîg 1774. 
G. KOrting, Lateinisch-romanisches WOrterbuch. Paderborn 1891. 
kircbenslaviscb 
kumaniscb 

Codex Cumanicus. . , edidit Comes GâZA Kuun. Budapest 1880. 
lateiniscb 
loco citato 
legâtorie 

Dr. N. Leon, zoologia medicală a ŢSranuluI roman. Iaşi 1897. 
Letopisiţile ŢfeRiI MoLDOviI, publicate de M. Cogălnic6nu. 3 voi. 

laşî 1845/52. XXIII LiT. 

Lrr. Şerban 

Uf. 

Lumină p. ToţI 

LV. 

m. 
m. 
Mac. 
Mag. ist. 

magy. 

Mangîuca Cal. 

Manol. Io. ŢfiR. 

Man. Sân. 

mar. 

Mar. Crom. 

Mărg.* 

MArg.* 

Mar. Inmorm. 

Mar. Nasc. 

Mar. Nunta 

Mar. Ornit. 

Mar. Satire 

Mar. VrAjI 

mase, 

mat. 

med. 

Mehed. 

Melh. CH. 

Melh. CR. 

Melh. Orat. 

meteor. 

Meyer-LObke Gr. 

mgr. 

Mica IOna 
MiKL. Beitr. 

Mikl. Et. Wb. 
MiKL. Gr(amm). 

Mikl. Slav. El. 

MiKL. TOrk. El. 

Mikl. Unt. 
mii. 

minferj. 

MiNDRESCu El. ung. 
MiNElUL 1698 
Mir. Costin 

missbr. 
mitol. 
mittelb. 
mlat. Cronicele RomAnieI saO Letopiseţele Moldavieî şi ValahieI. 3 voi. 

Bucur. 1872/4. (2. Aufl. des vorst. Werkes.) 
Literatura periodica, volanta etc. 
Şerban Cantaoozino, Liturghie. (Titel fehit, etwa 1715.) 

LIMBA literara 
LITERATURA MODERNA 

* Lumina pentru ToţI. (Zeitschrift.) 

LITERATURA VECHE 

masculin 

mit 

Macedonu 

Magazin istoric pentru Dacia. Publicat de Laurian şi BAlcescu. 5 

voi. Bucur. 1845/7. 
magyarisch 

Suc. MangIuca. CAlindariO 1883. Beserica Albă 1882. 
Dr. N. Manolescu, Igiena ŢfeRANULUl. Bucur. 1895. 
siehe Raspail Man. SAn. 
marină 

S. Flor. Marian, Cromatica Poporului romAn. Bucur. 1882. 
IdN Zlatoust, Mărgăritare, Bucur. 1691. 
id., ed. U. Bucur. 1746. 

îd., îNMORMtNTAREA LA RomAnI. BuCUT. 1892. 

id., Nascerea la RomAnI. Bucur. 1892. 

id., Nunta la RomAnI. Bucur. 1890. 

id.. Ornitologia poporana romAnA. 2 voi. Cernăuţi 1883. 

id., Satire poporane romAne. Bucur. 1893. 

* id., VrAjI. 
masculin 
matematică 
medicina 
Mehedinţi (District) 

Episc. Melhisedek, Cronica Huşilor. Bucur. 1869. 

id., Cronica Romanului. Bucur. 1874. 

id., Oratoric, (o. O. u. J.) 

meteordogie 

W. MEyER-LOBKE, Grammatik der romanischen Sprachen. 3 Bde. Leip- 

rig 1890/9. 
mittelgriechisch 
siehe Car. Mica IOna. 
Fr. Miklosich, BsrrRAGE zur Lautlehrb der rumunischen Dialekte. 

5 Hefte. Wien 1881/3. 
id., Etymologisches WOrterbuch der slavischen Sprachen. Wien 1886. 
id., Verglbichende Grammatik der slavischen Sprachen. 4 Bde. Wien 

1868/79. 
id., DiE slavischen Elemente im Rumunischen. In :.Dbnkschriften der 

KAis. Akademie der Wissenschaftbn. XII. Wien 1862. 
id., DiB tOrkischen Elemente in den sOdost- und osteuropAischen 

Sprachen. 2 Theile. Wien 1884. 
id., RuMUNiscHB Untersuchungbn. 2 Hefte. Wien 1881/2. 
arta militară 
mineralogie 

S. C. MfNDREscu, Elementele ungurescI In Limba romAnA. Bucur. 1892. 
MiNEluL...Buzătil698. 
MiRON CosTiN, Carte pentru descălecatul dintAîC al Moldove!. 

Letopiseţul Moldove!. In : Let. I. 
missbrăuchlich 
mitologie 
mittelbar 
mittellateinisch XXIV MOD. 
MOLD. 

MOLIT. BeLX3R. 
MOLIT, RÎMNIC. 
MOLNAR SpRACHL.* 

MON. OF. 

mor. 
MoxA 

MSCR. 
MUNT. 

mu8. 

MUSTE 

n. 

Năd. Nuv. (I) 
NAd. Nuv. II 
năml. 
Nan(unu) Ist. nat. nav. 

nb. 

Nbf. 

Nec. Costin Neculce 
Nemnich 

neoL 

neusp. 

Neutr. 

nevar. 

nfrz. 

N. Gane 

ngr. 

niedd. 

npr. 

Nr. 

nslov. 

N. Test. 1648 

Obed. (Texte) 

Obed. Vocab. 

od. 

Odob. MV., DC. ed. 1886 

Odob. MV. ed. 1894 
Odob. Ps. 
Odob. ScrierI 
Ollan. Hor. 

Oll. Sat. 

Olt. 

Omil. 1580 

opt. 

P. 

Palia 

Pann Baz. Mus. bis. 

Pann Erot. MODERN 

Moldova 

MolitAvnic. Belgrad 1689. 

MoLiTVENic. Rîmnîc 1782. 

I. MoLNAR, Deutsch-wallachische Sprachlehre. 3. Aufl. Hermann- 
stadt 1823. 

Monitorul ofictal. (Amtsblait der Regîerimg.) 

morărie 

M. MoxA, Cronica (1620). In: HC. I 313 flg. 

Manuscript 

Muntenia 

mi^ieă 

Letopiseţul Ţ£riI -Moldove! atribuit Iul NicolaI Muşte. In: Let. III. 

neutru 

Sofia NAdejde, Nuvele. Iaşi (o. J.). 

ead., Din Chinurile VIeţiI. Nuvele. Craîova 1895. 

nâmlich 

B. Nanianu, Elemente de Istoria naturale. Voi. I (Zoologia). Bucur. 
1877. — Voi. II (Botanica). Bucur. 1876/7. —Voi. III (Mineralo- 
gia). Bucur. 1870. 

navigaţie 

neben 

Nebenform 

NeculaI Costin, Carte pentru descălecatul dintAIO al Moldove!. Le- 
topiseţul Moldovei. Tractaturile Încheiate de cAtrA Bogdan V.V. 
AL Moldove! cu Sultan Baiazet al II. In : Let. I — III. 

I6n Neculce, Letopiseţul Ţ6riI Moldove!. In : Let. II. 

Ph. a. Nemnich, Allgemeines Polyglotten-Lexicon der Naturge- 
scHiCHTE. 4 Bde. Hamburg (1798). 

neologie 

neuspaniscb 

Neutrum 

nevariaUl 

neufranzosiscb 

Nicola! Gane (geb. in Fălticeni 1835). 

neugriecbisch 

niederdeutsch 

nume propriu 

Nummer 

neuslovenîsch 

Noul Testament. Belgrad 1648. 

M. G. Obedenaru, Texte macedo-romAne. Bucur. 1891. 

id., Vocabular macedo-român. Mscr., citirt H. 

oder 

A. I. Odobescu, Mihnea VodA cel R£0. D6mna ChIajna. Ed. III. Cra- 
îova 1886. 

id. Ed. V. Bucur. 1894. 

id., PsEUDOKYNEGETicos. Bucur. 1874. 

* id., Scrieri. 

QuiNTUs HoRATius Flaccus, Ode, Epode, Carmen sacculare. Traduc- 

ţiune în versuri de D. C. Ollanescu. Bucur. 1891. 
D. C. Ollanescu, Satire. Bucur. 1896. 
OlteniaJ 

siehe Coresi Omil. 
optică 
Pars 

Palia. Orăştia 1582. (1. u. 2. Buch Mosis.) 
Anton Pann, Bazul.. MusiciI bisericescI. Bucur. 1845. 

* id., Noul Erotocrit. XXV Pakn Moş Albu 

Pann Nastr. 

Pann PV. («) 

Pann PV. 4880 

Pann PV. 4883 

Pann PV. ed. MiiUer 

Pann Spit. 

part. 

pass« 

pai. 

pe. 

perf. 

perf. ant. 

pers. 

pers. 

pese. 

Petri 

Petr. Mostre 
Physiologus 
PicoT Chants pop. 

PiCXJT DiAL. 
PiRU EnC. 

Pitarul Hristachi 
pi. 

POEN. 

Pol. 

polit. 

poln. 

POMP. BP. 

POP. 

PoKov). (BAN.) 

Pop.-Rbteg. Pov. 

port. 

pos. 

PP. 

Prah. 

Prâp. 

Prăs. 

Prav. bis. 

Prav. Govora 

Prav. Ipsilante 

Prav. (Mold.) IaşI 

Pravosl. Iny. 

Pray 

prep. 

prea. 

Pritzel u. Jessen 

pron. 

PROV. 

PsALT. (Belgr.) 4654 
Psalt. Buc. 4806 

PSALT. RÎMNIC 4784 Anton Pann, O Şe^Atc^ie la ŢarA saO Povestea luI Moş Albu. 2 voi. 

Bucur. 4880. 
id., NezdrAvAniile luI Nastratin Hogea. Bucur. 4853. 
id., Povestea VorbeI, 3 voi. Bucur. 4852/3. 
id., 3 voi. Craîova 4880/4. 
id., 4 voi. Bucur. 4883. 
id., 2 voi. Bucur. (o. J.), ed. Carol Mâller. 
id., Spitalul Amorului. 6 broşurî. Bucur. 4852/4. 
participiu ; particulă 
passiv 
patologie 
pe cinewi faeus.J 
perfect 

perfect anterior 
persisch 
persană 
pescărie 
S. Petri, Taschen wOrterbuch der romAnischen und deutschen Sprache. 

I. Theil. Hermannstadt 4864. 
V. Petrescu, Mostre de Dialectul macedo-romAn. 2 voi. Bucur. 4 880/4 . 
Physiologus Mscr. v. 4777. In: GCr. II 409. 
* Em. Picot, Chants populaires. 

id., DOCUMENTS POUR SERVIR A l'EtUDE DES DiALECTES ROUMAINS. I. Pa- 

ris (o. o.). 

DioNisiE PiRu Tesalianul, Encolpiul Doctorilor saO Medicina prac- 
tica. 2 voi. laşî 4849. 

Pitarul Hristachi, Istoria luI Mavrogheni. Mscr. v. 4847. In: Bu- 
ciumul 4863. 

plural 

PoENAR, Aaron şi Hill, Vocabular franţezo-romAn. 2 voi. Buc. 4840/4 . 

G. A. PoLizu, Vocabular romAno-german. Braşov 4857. 

politică 

polnisch 

M. PoMPiLiO, Balade populare romAne. Iaşi 4870. 

POPULAR 

IonPopovicI-BAnAţ6nu, DinViaţa Meseriaşilor. Nuvele. Bucur. (o. J.) 

siehe Reteg. 

portugiesisch 

posesiv 

POESIA POPULARA 

Prahova (District) 

Prăposition 

Prâsens 

Manual de Pravila biseric6scA . . (4854). In : Bujor. Col. I. 

Pravila. (îovora 4640. (Pravila cea mică a lui Matei Basarab.) 

siehe Cod. Ipsil. 

Carte romAn^scA de Inv£ţAturA etc. Iaşi 4646. (Pravila Moldovei.) — 

Retipărită de Gh. I. Sion. Botoşani 4875. 
DiM. FAlcoIanu, Pravoslavnica iNVfejATURA. Bucur. 1 794. 
Pray, Dicţionar ium Valachico-Latinum. Mscr. vor 4743, citirt H. 
preposiţiune 
present 
G. Pritzel und C. Jessen, Die deutschen Volksnamen der Pflanzen. 

Hannover 4882. 
pronume 
provincial 

Psaltirea. Belgrad 4654. 
Psaltirea. Bucur. 4806. 
Psaltirea. Rimnic 4784. XXVI PSALT. ŞCH. 

psih. 

PS. ŞCH. 

Ptb. 

Qu. 

Radu din MAnicescI 

Radul. Rust. 

Ral. Suv. 

Raspail Mak. Sân. 

Redh.(0 

Rbdh.* 

refl. 

Reteg. CArţ. SAt. 

Reteg. Pov. 

Reţ. 

Rev. sciikţ. 

Rev. Toc. 

Rolland Faune pop. 

roman. 

RosETTi Trot. 

R.-SAr. 

RucAr6nu Inc. poet. 

rum. 

russ. 

ruth. 

ş- 

ŞAin. Aut. 

Sbiera Pov. 

scherzh. 

scil. 

Scris. Mold. 

8. d. 

sec. 

secţ. 

ŞEpAT. 

Ş. El. (turc.) 

şerb. 

ŞET. 

Sev. An. 

Sev. Nunta 

Sev. Pov. 

sf. 

Sf. 

sg. 

SicR. DE Aur. 

Siebh. 

SiHL. 
SiLV. 
SiMEON 
SiMEON DaSC. 

ŞincaI Hron. 
Ş. Infl. 

slav. 

sm. 

sn. Psaltirea ŞcheIanA. Mscr. publicat de I. Bianu. Bucur. 1889. (Wahrsch. 

16. Jahrh.) 
psihologie 
siehe Psalt. Şch. 
R. de Pontbriant, dicţiunar romAno-frances. Bucur, şi Gdttiage 1862. 

QUELLEN 

siehe Tetraev. 4574. 

N. RAdulescu-Nigbr, Rustice. 2 voi. Bucur. 1893. 

D. Ralleti, Suvenire şi Impresii de CAlAtorie. Paris 1858. 

B. Raspail, Manualul SAn£tAţiI. Bucur. 1852. 

James W. Redhouse, Turkish-English Dictionary. II. Ed. London 1880. 

id., A TuRKisH AND Engjlish Lexicon. Gonstantinople 1890. 

reflexiv 

* L Pop-Retbganul, CArţile SAt6nuluI. 1886. 
id., Poveşti ardelenescI. 5 voi. Braşov 1889. 
M. DrAghicI, Reţete cercate. Iaşi 1846. 

* Revista sciinţificA. (Zeitscbrift.) 

Revista pentru Istorie, Archeologib fi Filologie. Sub Direcţiunea 
luî Gr. G. ToaLEScu. Bucur. 1883 flg. 

EuG. Rolland, Faune pupulaire. 6 voi. Paris 1877/83. 

romaniscb 

D. R. RosETTi (Max), Trotoarul BucurescIuluI. Bucur. 1896. 

Rîmnicu-SArat. 

N. RucARfiNU, Modeste IncercArI poetice. Bucur. 1873. 

rumânisch 

russiscb 

rutbenisch 

L. ŞAiNfiNU, Dicţionar romAno-gbrman. Bucur. 1889. 

L. ŞAIn6nu, Autorii romAnI moderni. Bucur. 1891. 

I6n al luI SbIera, PoveştI poporale romAnescI. Cernăuţi 1886.. 

scberzhaft 

scilicet 

siebe Cant. Scris. 

siebe dies 

secolul 

secţiune 

ŞepAt6rea. Revistă pentru literatură şi tradiţiuni. populare. Fălti- 
ceni 1892 flg. (Zeitscbrift.) 

L ŞAiNâNU, Elementele turcescI In limba romAnA. Bucur. 1885.. 

serbiscb 

siehe Ş. El. 

Elena D. O. Sevastos, Anecdote poporane. Iaşi (o. J.). 

ead., Nunta la RomAnI. Bucur. 1889. 

ead., Poveşti. Iaşi (o. J.). 

substantiv feminin. 

Sfintul, 'ta 

singular 

I6n din VinţI, SiCRilUL DE AuR. Sas Sobcş 1683. 

Siebenburgen. 

Al. Z. Sihl6nu, ArmoniI intime. Bucur. 1896. 

siehe Caz. Govora 

siebe SyMEON 

SiMEON Dascălul, Pentru Despot VodA. In : Let.* I 55—58. 

Gheorghe ŞincaI din ŞincaI, Hronica Romanilor. Iaşi 1853. 

L. ŞaIneanu, Influenţa orientala asupra LimbeI şi CultureI romAne. 
3 voi. Bucur. 1900. 

slaviscb 

substantiv masculin 

substantiv neutru XXVII S. 0. 


siehe oben 


sogen. 


sogenannt, -ter, -te etc. 


8p(an). 


spanisch 


Spat. Mil. 


Fragment de Cronică, atribuit Spătaruluî Nicola! Milescu. In: Let. I. 


spec. 


speciell 


Sper. An. 


Th. D. Speranţă, Anecdote populare. Voi. I. Ed. II. Bucur. 1892.— 
Voi. n. Bucur. 4890. — Voi. IU. Bucur. 1893. 


$pr. 


» sprich 


Spr, 


Sprache 


Sprw. 


Sprichwort 


Ş. T(aIne) 


Şepte TaIne a BesereciI. Iaşi 1645. 


Stăm. Alis. 


siehe Alis 


Stamati 


C. Stamati, Musa ROMĂţifescA. Voi. I. Iaşi (o. J.). 


StAnc. Frum. 


C. I. StAncescu, Ce este Frumuseţea etc. Bucur. 1896. 


Stănc. La G. S. 


DuM. Stăncescu, La Gura SobeI. Bucur. (o. J.). 


8tud. 


in graiul studenţilor 


suhst. 


substantiv 


Suff. 


Suffîx 


SULZER 


Fr. J. Sulzer, Geschichte des transalpinischen Daciens. 3 Bde^ Wien 
1781. 


8Up, 


supin 


Supl 


Suplement 


SuŢu Not. 


Nec. Suţu, Notiţiî statistice asupra MoldavieI . . . Traducere cu Symeon 

Syn. 
T. 

tăbăc. 
Ţara nouă 
tătar. 
tehn. 

Tbleor Schiţe 
Teod. Col. 
Teod. Inc. 

Teod. PP. 
Teofil Caz. 
teci. 
Tes. 

ţes, 

Tesal. Enc. 
tesU 
Tetraev. 1574 

Ţichind6l 

tip. 

T. Maior. 

Tr. 

trans. 
. Trebnic 

Tribuna 
.turk. 

turk.-orient. 

u. 

tiberh. adăogiri de T. Codrescu. Iaşi 1852. (Uebersetzung v. Notions sta- 

TiSTiQUEs SUR LA MoLDAViEpar le Prince NicoLAS Soutzo. Jassy 1349.) 
Symeon Arhiepiscopul ThesaloniculuI, Vor6vă de Întrebări şi de 

RfispuNSURl ÎNTRU Hs. Bucur. 1765. (Liturgik). 
Synonymik 
Titlu 
toMcârie 

*Ţara nouJU (Zeitschrifl.) 
tatarisch 
tehnologie 

DuM. Teleor, Schiţe umoristice. Bucur. (o. J.). 
G. Dem. Teodorescu, NoţiunI despre Colindele romAne. Bucur. 1879. 
id^, IncercArI critice asupra unor Credinţe, Datine şi Moravuri alb 

Poporului romAn. Bucur. 1874. 
id., PoEsiI POPULARE romAne. Bucur. 1885. 
siehe Caz. Gov. 
teologie 
Tesaur de Monumente istorice, publicat de A. PapiO Ilarian. 3 voi. 

Bucur. 1862/4. 
ţesătorie 
siehe Piru Enc. 
teslărie 
Tetraevanghelie, scrisă de Radu din MAnicescI 1574 Mscr. (Abschrift 

V. Coresi Tetr.) 
D. Ţichind6l, Filosofice şi politice prin Fabule Inv^ţAturI morale. 

Bucur. 1838. 
tipografie 

TiTu Maiorescu (geb. in Craîova 1839) 
Transilvania 
transitlv 

MiTROP. DosofteiO, Trebnic. la^î ca. 1679. In: CCr. 226. 
* Tribuna. (Zeitschrift.) 
til^rkisch 

turkisch-orientalisch 
und 
CQ)erhaupt xxvm ubertr. 


ubertragen 


unbek. 


unbekannt 


ungebr. 


ungebrăuchiich 


Ung. 


Ungaria 


Ur. 


Ureche, Dictionaire FRANgAis-ROUMAiN. Bucur. 1897. 


Ureche Leg. 


V. A. Ureche, Legende romAne. Bucur. 1896. 


Ureche Let. 


siehe Grig. Ureche 


Uric. 


UricarIul. Public. deT. Codrescu. Iaşi 1852 flg.^Urkundensammlung.) 


urspr. 


ursprQnglich 


u. zw. 


und zvvrar 


V. 


von 


V. 


Vers 


Văcar. 


siehe Ian. VAcAr. u. L VacAr. 


văps. 


vâpsitorie 


Varlam 1643 


Varlaam Mitropolitul de Ţara Moldove!, Carte romAn&cA de Învăţă- 
tura. Iaşi 1643. 


Varl. Caz. 


Cazaniile luI Varlaam. Bucur. 1894. (Neudruck des vorsteh. Werkes). 


VasicI Anthrop. 


P. VasicI-Ungur^n, Anthropologhia. Buda 1830. 


venet. 


venetianiscb 


verb. 


verbal 


Verbdg. 


Verbindung 


veter. 


arta veterinară 


vgl. 


vergleichp 


Viaţa lu! Nifon 


* Viaţa luI Nifon. Manuscript din 1682, publicat de Erbic^nu. 


viell. 


vîelleicht 


viit. 


viitor 


viit. ant. 


viitorul anterior 


vînât. 


vînătoHe 


Vlah. Dan 


Al. VlahuţA, Dan. 2 voi. Bucur. 1896. 


Vlah. GV. 


id., Din GOna Vieţiî. Ed. U. Bucur. 1892. 


Vlah. Ic. 


îd., IcOne şterse. Bucur. 1895. 


Vlah. Nuv. 


id., Nuvele. Iaşi (o. J.). 


Vlah. Po. 


id., PoEsiI vechi şi no06. Ed. III. Bucur. 1894. 


viat. 


vulgarlateinisch 


voc. 


vocativ 


VocAB. Ban. 


Vocabular bAnAţ6n. Mscr. In: Col. l. Tr. 1883, 406 flg. 


vorst. 


vorstehend, -der, -de etc. 


vulg. 


vulgar 


wahrsch. 


wabrscheinlich 


Wb., Wbb. 


WOrterbuch, -bOcher 


Weig. Ar(om). 


G. Weig AND, Die Aromunen. II. Leipzig 1894. 


Weig. (Jahresb.) I etc. 


id.,jAHRESBERICHTDESlNSTITUTSF0RRUMANISCHESPRACHE.Leipzigl894flg. 


weissruss. 


weissrussisch 


westl. 


WESTLICH 


Wietz 


I. K. WlETZ, SiTTEN, GeBRĂUCHE UND IrACHTEN DER BeWOHNER DES 
osMANiscHEN . . Reiches. Prag 1828. 


wortl. 


wortlich 


Xen. Brad! 


N. Xenopol, Brapî şi PutregaIO. Ed. II. Bucur. 1892. 


Z. 


I. A. Zanne, Proverbele Românilor. I. Bucur. 1895. 


Zamf. Ln. 


DuiLiO Zamfirescu, Lume noOA şi Lume veche. Bucur. 1895. 


Zamf. Nuv. 


id., Novele Romane. Bucur. (o. J.). 


Zanne 


siebe Z. 


zB. 


zum Beispiel 


Zenker 


I. Th. Zenker, Dictionnaire turc-arabe-persan. 2 voi. Leipzig 1866/76. 


zig. 


zigeunerisch 


ZiLOT Cr. 


Ultima Cronica romAnA din Epoca Fanarioţilor. Publicată de B. P. 
HasdeO. Bucur. 1884. (Cronica luî Zilot RomAnul.) 


zooL 


zoologie 


Zshg. 


Zusammenhang Din Aprecierile Presei. 
Urtheile dar Presse. ... Le nom seul de l'auteur nous promet un excellent livre^ et la premiâre livraison que 
nous avons sous Ies yeux est Pamorce d'un r^pertoire, â la fois historique et pratique, tout ă fait 
remarquable et qui rendra Ies plus grands services . . . 

imUe Picot (România, 1896). Das Werk des rQhmlichst bekannteii Gelehrten . . versfHÎcht ein Hilfsmittel fiir das Studium 
des Rumâuischen zu werden, wie es fur die lexicalische Seite der Unterweisung noch nie deutschen 
Lesern geboten worden ist. Ja, mau darf sagen, dass keine lebende Sprache fur auslândische 
Studierende in gleich sorgsamer und ausgiebiger Weise lexicalisch dargestellt ist, wie es hier mit 
dem Rumânischen geschieht.. . Wie reich die syataktische Belehrung in Tiktins Werke fliessen 
wird, zeîgt gerade die erste Lijferung, in welcher so wichtige Worter wie die Prăposition a und 
zahlreiche demonstrative Pronomina und Adverbia in der dankens wertesten Weise behandelt sind . . . 
Von hohem Werte sind auch die grammatischen Bemerkungen, die manchen Artikein beigegeben 
sind... Mdge dem Werke rascher und sichererFortgang beschieden sein. Denen, die in Deutschland 
mit dermerkwCirdigenSpracbe der dstlicbstenRomanen sich bereits beschăftigten, wird es krăftige 
F6rderung gewâhren. Dass neueTeilnahme sich ihr zuwende, ist bei der hier gewâhrten trefflichen 
Belehrung bestimmt zu hoffen. 

AdoU Tobler {Herrig's Arehiv, 4896). Rumânische WdrterbAcher giebt es zwar schon einige, aber sie sind so mangelhaft, dass wir 
bisher an deren Statt lieber das etymologische Worterbuch von Gihac befragen . . . Unbequem und 
unzureichend ist freilich diese Zuflucht zum etymologischen Wdrterbuch, und wir begrâssen daher 
lebhaft das Erscheinen eines grdsseren rumânisch-deutschen Wdrterbuchs, zumal wenn es, wie 
das nun in der ersten Lieferung vorliegende, von einem bewâhrten Grelehrten verfasst ist. .. Bei 
einem Verfasser wie Tiktin versteht es sich von selbst, dass die Einrichtung des Wdrterbuchs 
vortrefOich ist . . . Tiktin hat schon in einigen Schriften bewiesen, dass er ebensowohl zu deu 
Deutschen als zu den Rumănen gezâhlt werden kann; und das erhoht nicht wenig das Vertrauen, 
das man seinem rumânisch-deutschen Wdrterbuch entgegenbringen muss. Mdge er es zum Nutzen 
beider V6lker ungestdrt und in kurzer Frist voUenden konnen. 

Tbeodor Gartner (Deutsche Litteraturzeitung, 4896). XXX 

Mit der rumănischen Lezikographie war es bisher recht schlimtn beştelit . . . Unter solchen 
Umstânden ist das neue Werk sehr zu bef^Qssen. Der Yerfasser war dazu geritetet wie wenig 
andere. InDeutschland geboren und au%ewachsen, aber seit Jahren in Jassy ansâssig, kennt er nicht 
nur die beiden Spracben geniigend, er bat aucb fur die historiscbe Entwicklung des Rumănischen 
ein um so besseres Yerstândnis^ weil das Meiste und Beste, was in den letzten ftbfzehn Jahren 
namentlich uber rumâniscbe Lautlehre geschrieben worden ist^ von ihm selber herr&hrt. Zudem 
besitzt er die ndthige Objectivitât^ um . . die Sprache so darzustellen, wie sie wirklich ist. Icb 
stehe nicht an, auszusprechen, dass, nach den ersten Lieferungen zu urtheilen, das Werk den 
Erwartungen, die man von vomeherein hegte, ganz entspricht und dass es bei weitem das beste 
allermir bekannten zweisprachlichen WdrterbAcher ist. Die Beispielesind theils selbst gebildet oder 
aus der gesprochenen Sprache geschdpft, theils âlteren und neueren Schriftwerken unter stândiger 
Angabe der Quelle und Stelle entnommen, was namentlich die Benutzung fdr wissenschaftliche 
Zwecke ausserordentlich erleichtert.. • Den verstăndig und verstândlich angeordneten Bedeutungen 
der Wdrter folgen, wo es ndthig ist, Bemerkungen CQ)er ihre grammatische Form, iiber dialectische 
Eigenthumlichkeiten, endlich die Etymologie; letztere mit jener Zurâckhaltung und jenem freien 
Gestândnisse des Nichtwissens, das man gerade da so hftufig vermisst . . • Dass die Ordnung der 
Artikel zum grdsseren Theile Tiktins eigene Arbeit ist, weiss jeder, der seine Vorgănger kennt ; 
auch im etymologischen Theile findet sich viei eigenes und neues . . . Das Wdrterbuch mag nochmals 
allen empfohlen sein, die in die Lage kommen, sich um das Rumâniscbe zu kOmmem. 

W. Meyer-'Uibke (ZeUschrift fur dsterr. Gymnasien, 4897). A-C A a' * sm. a n (Buchstabe) : un a mare ein 
gi*osses a, doi a mici zwei kieine a. 

a'*I interj. 1. ahl (driickt Erstaunen oder 
Zopn aus). A! tu eşti? ahl du bist es? Al voi 
ocăriţi pre domnul vostru! (C. Ngr. 123) 
ahl ihr beschimpft euren Fiirsten I — 2. selten 
{neoL 9J=zah! : a eh I Al cât de mult amară 
Viaţa o se-mi parăi (Gr. Alex. 146) achl wie 
qualvoll wird das Leben mir erscheineni 

a'^ pron, dem, = acea, cea, siehe ace'L 

a* V. aux. 1. pers. III von am, siehe 
avea (a), — 2»= va, pers. IU sg. von vdu, 
siehe vrea (a). 

a^ art. siehe ai u. i^. 

a® prep. (steht, ausser in der Verbindung 
de-a — siehe bes. Ai't. — , kaum vor art. oder 
articulirtem Noraen) 1. zu, nach. — a/ lv. (sec. 
^^47 A ^of^r jetzt meist la: Că a multe răutăţi 
[sic I] invaţă lenea (Cheia Inţ. 1 678, CCr. 1 81 ) 
denn zu vielen bosen Dingen verleitet die 
Faulheit. Dinăâră eşind a vlnat (Dos. VS. 
Sept. 20) als er einst auf die Jagd zog. Odinâ- 
oră iarăşi merse in pădure a lemne (ibid. 
Sept. 24) einmal ging er wiedei» in den Wald 
nach Holz. — Bei Dos. hâufig a ce? warum? 
(jetzt pentru ce), z B. VS. Sept. 20 : O Machide, 
a ce mă ei in gână 9 O Placidus, waiiim ver- 
folgst du mich ? — Insbes. zur Bezeichnung 
des Dativverhăltnisses vor nichtai*ticulu*tem 
Nomen und Numeral : Cela ce va face silă a 
muere veduo (Indr. 251) wer einem vei'witt- 
weten Weibe Gewalt anthun wird. .. şi dede 
pâine a flămin^i (Dos. VS. Sept 15) und gab 
Hungrigen Brod. ..ce a omeni striini se nu 
fie slobod a o vinde (Palia 1581, CCr. 66) an 
Fremde aber soli er sie nicht verkaufen diii'fen. 
Nimea 7iu pote a doi domni sluji (Coresi TE., 
CCr. 16) Niomand kann aweien Herren dienen. 
.. şi a mtdţî orbi dede vedere (Biblia 1688 
Lucas 7, 21) und vielen Blinden schenkte er 
das Gesicht. ţH adăsta a tată glâta fiilor Iu 
IsraU (Palia 1581, CCr. 63) sage dieses der 
ganzen Gremeine der Kinder Israels. — Ueber a 
vor Dativformen siehe al. — bj jet«t nur noch 

TiKTiN, Rumân. Wărterb. in stei'eotypen Verbindungen, wie acasă, afară, 
afund, alene, amână, aminte, anevoe, anume, 
alăturea, alocurea, aorea, adesea-ori, arare- 
ori etc., siehe die betr. Artt. — 2. bezeichnet den 
Gegenstand, auf den die Handlung hindeutet 
Barometrul este a plde das Baix)meter deutet, 
steht auf Regen. Când vuia in sobă tedunUe 
aprins, care se (jice că fa/^e a vint şi vreme 
rea (CL. XV 1) wenn im Ofen das brennende 
Holzscheit sauste, was Wind und schlechtes 
Wetter bedeuten soli. Parcă se gătesce a plâe 
ş'a furtună (Al. Op. 1 1388) mirscheint, es 
zieht ein Gewitter herauf. Cânvi .. au incepuU. 
se urle .. a primejdie (SlavicI CL. VI 351) die 
Hunde erhoben eingefahrvei'kiluidendes Geheul. 
Bine se mai preface a boerl (Al. Op. I 913) 
wie gut ei* den Edelmann spieltl Apoi, prefă- 
cându-şi glasul a milă ş'a părere de reu, 
4ise... (PoMP. CL. VI 30) dann sagte sie im 
Tone herzlichen Bedauerns. — Bes. : a) a bine, 
a reu, zB. : [La Romani,] baterea ochiului 
ş*a sprincenei drepte vesteau a bine (Al. PP. 
235) bei den R6mern wai* das Zucken des 
rechten Auges und der rechten Augenbraue 
von guter Vorbedeutung. Ce simţ eu nu-i a 
bine (Al. PP. 181) mir ahnt nichts Gutes. — 
bJ nach bestimmten Vei'ben : a semăna a aus- 
sehen wie, nach; a suna a klingen wie; a 
mirosi, a puţi a riechen, stinken nach, zB. : 
.. şi te uită în tote părţile, dâră de vei vedea 
ceva aşa care se semene a sat (Ispir. Leg.' 336) 
und sieh dich nach allen Seiten um, vielleicht 
entdeckst du etwas, das wie ein Doi*f aussieht. 
Vasul sună a gol das Fass klingt hohl. Ola 
suna a crăpată der Topf klang, als hâtte er 
einen Spining. Gura ta mirose-a vin Şi bra- 
ţele-a roşmarin (Iarn.-Bîrs. D. 39) dein Mund 
riecht nach Wein und deine Aime nach Ros- 
mai-in. Vgl. auch calea' (a) und tra'ge (a). — 
3. bezeichnet das Grenetivverhăltniss : a) lv. 
(sec. ^^lyi) vor nichtarticulu*tem Nomen und 
unbest Numeral, wofur jetzt in der Regel de: 
.. cum de multe ori suflete a morţi s* au arătat 
(Ş. TaIne 63) wie dfters Seelen Verstorbener AARO-ABAT erschienen sind. lubesce fi tot sufletul a om 
botezat (Mărg.* 470 b) liebe auch jeden Chris- 
tenmenschen. Undele a ape multe nu se vor 
apropria de el (Pskvr. 4651, CCr. 136) die 
Fluten vieler Wasser werden ihm nicht nahe- 
kommen. .. cu vicleşugul a o sâmâ de domni 
unguresci (Nec. Costin Let.* Ap. 24) âm'ch 
den VeiTath einer Anzahl ungarischei* FureteiL 
. . a câtă cinste au învrednicit pre preoţi darul 
duhului sfint (Mărg.* 171 a) wie vieler Ehre 
die Grabe des heiligen Geistes die Priester ge- 
wurdigt hat. — Uebei' a vor Genetivformen siehe 
al. — 6/ jetzt niu* noch vor Cardinalzahl ohne cel 
und vor dem sg. von tot : Tatăl a doi fii der 
Vater zweier S6hne. Stâpinul a totă lumsa der 
Herr der ganzen Welt Vgl. dagegen : Tatăl celor 
doi fii der Vater dei» beiden Sdhne. Stăplnul 
tuturor creaturilor der Herr al Ier Geschopfe. — 
Daher: atotputernic allmâchlig; atotsdutor 
alhvissend; atoffiiforuZ der Allerhalter; etc — 
4. tritt, -wie to im Englischen, stets vor den 
Inflnîtlv. Nu îndrâznesce a vorbi er wagt 
nicht zu sprechen. A trăi este a suferi leben 
heisst leiden. A fi sau a nu fi Sein oder Nicht- 
sein (engl. to be or not to be). Nur in folgenden 
Fâllen wird a nicht geselzt: a) nach bzw. vor 
AuKiliai': Vei pleca od. pleca-vei du wh'st 
abreisen. Aş propune ich mdchte vorschiagen. 

b) in der Regel nach pociu u. sdu, wenn der 
inf, unmittelbar folgt : II puteţi crede ihi' dui'ft 
ihm glauben. -Seim scrie wir kdnnen schi'eiben. 

c) nach am mit foigd. Interrogativ : Aveţi ce 
mânca ihi*habtzu essen. N' are încotro apuca 
er weiss nicht, wohin er sich wenden soli. — 
Et. Lat ad. Zeichen des Dativs (1, a), wie 
allgemein in den ubrigen roman. Spn*. ; des 
Genetivs (3), wie zB. in afrz. li fils al ret der 
Sohn des Kdnigs, nfrz. la barque ă Caron der 
Nachen Caron's, un ami ă moi ein Freund 
von mir. 

Aarcn siehe Arcn. 

aba'* sf. 1. Aba /*, Ai^t grobes, in der Regel 
weisses WoUentuch, aus dem Bauemmăntel 
etc. verfertigt werden. — 2. Mantei m etc. 
aus Aba. Veniţi goli, în stare prostă, în 
abale îmbrăcaţi (Beld. Eter. 7) die nackt, 
elend, in grobe Mantei gehuUt hergekommen 
wai'en. — 6r. Tr. auch baba' Dicr. Ac. — 
Et turk. 'aba'. 

aba'^I interj. Olt. pop. etwa: sag'mall 
(leitet eine Frage ein). Aba, Dragomire, când 
pled tu? (Carag^le T. I 33) sag', Dr., wann 
gehst du fort? 

aba'e sf. Pferdedecke/" Doc. 1579 H.— 
Vgl. abăîo'ră. — Et.Vgl. şerb. abaja /abajlija, 
abaijaj. 

abage'r siehe abagM. 

abageri'e sf. Werkstatt f, Laden m 
eines Abagiii. — Et. abag-eri'c aus abagi'-u wie tutung-eri'e aus tutungi'-u, mit Suffix 
'ări'e. Aus -giări^e wurde -gieri'e, ^eri'e. 

abagi'u sm. der Kleider aus Aba ver- 
fertigt oder verkauft — Gr. Mold. auch 
abageriîă). — Et. aba'; abage'r(iu) ist Ruck- 
bildung aus abageri'e^ nach bărbie'r — bărbie- 
ri'e, etc. 

abâid'râ sf.y dem, von aba'e Doc. i621 H.; 
Mscr. 1714 das. 

abajuT sn., pi. -rari, (neol.) Lampen- 
schirm m. — Et. Frz. abat-jour. 

abando'n subst. (neol., jur.) Abandon m, 
Abtretung f des versicherten Schiffes an den 
Vei'sicherer (Cod. Com. art 644—653). A face 
'^ul vasului asigurătorilor dass Schift den 
Versicherern abti^eten. 

abandona' faj v. trans. (neol.) uberiasseu 
{cuiva ceva Jdm. etw.). 

abancs subst. Ebenholz n. — cujIa). fest 
wie Ebenholz Pann PV., zB. II 98 : Gândeai 
că chipu'ţî frumos O să stea tot abanos, du 
glaubtest, deine schone Grestalt wui*de immer 
jugendkrăftig bleiben. — Et. Turk. -vulg. cUfa- 
no's = ^, S^«vo<, aus hebr. eben «Stein». 

aba^r siehe baba'r. 

aba'te* sm. (neol.) Abb6 m. 

aba'te* (a) I. v. trans, ablenken, zB. un 
car, un cal spenat din drum eincn Wagon, 
ein scheu gewordenes Pfei^d vom Wege. Şi n'au 
întors David sicriiul cătră sine la cetatea lui 
David, şi'l abătu pre el la casa lui Aveddara 
Heteul (Biblia 1688, 1 Ghron. 13, 12) darum 
brachte David die Lade nicht zu sich in die 
Stadt Davids zm*uck, sondern lenkte sie hin in's 
Haus Abeddara's des Gathiters. Iară Alexandru 
<}ise se sape fi se abată apa se nu trecă p)i.n 
cetate (Alexandria 1842, 67) Alexander aber 
liess graben und den Fluss ableiten, dass er 
nicht durch die Stadt fliesse. Pre alţii i-au dus 
repejunea apei şi i-au abătut iar înapoi la 
mal (Mir. Costin Let.* I 241) Andei'e riss din 
Stromung mit sich und ti'ieb sie wieder an's Ufer 
zui'uck. El se duse să abată oile ce lăsase 
turma (Ispir. Leg.^ 1 108) er ging, die Schaft 
zuruckzuti'eiben, welche sich von der Heerde 
entfemt hatten. — Absolut: A doiia ^i mer- 
gând iarăşi cu vitele la păscut, abătu din 
drum şi dete iarăşi pe la copacîul cu pricina 
(Ispir. Leg.* 231) als er am folgenden Tage 
wieder mit dem Vieh auf die Weide ging, lenkte 
er vom Wege ab und begab sich wieder zu dem 
bewussten Baume. — fig. : a -^ pe. din calea 
cea drâptă, de la datoria sa Jdn. vom rechten 
Wege abbringen, ihn seiner Pflicht abwendig, 
untreu machen. — II. v. intr. 1. c. îmi abate 
etw. kommt mir an, wandelt mich an. Un 
instinct ..Cele abate şi la păsări de vreH> doiie 
ori pe an (Emin. 252) ein Natui*ti'ieb, der auch AMT^iM* die V^el etwa cweimal im Jabre befiUt 11 
abătu [richtiger ii Mitu od. U baiu] gândul 
se-fî cerceteste fi vinul (CL, XVII 74) e& kam 
ihm der Gedanke, auch seinen Wein zix imter- 
suchen. . . mai cu 9emă câ-i ^ abătuse se facă 
(IspiR. Leg.^ 55) besond^s da sie auch von 
Gebiu*tswehen befallen wurde. Ce î-a abătut 
bărbatxdul se-ţî propue un astfel de remăşag? 
(Al. Op. I 298) was i&l Ihrem Gatten cuige- 
fallen, dass er Urnea eine solche Wette vor- 
schlug? — 2. LV. abat de fac c. ^=^me duc 
de fac c: ich geke hin uud mache etw. 
Şi abătu de surupa casele idolilor şi astupă 
capiştile (Moxa, HC. I 364) und er giug hin 
uud riss die Hâuser der Gdtzen nieder und 
schioss die Tempel. Deci abătu şi îa [nămlich 
Clara'] de se inălbi la pene ca şi porumbii 
(MscR. 1779, Gaster LP. 190) da giug auch die 
Krâhe hin und fârbte sich die Federn weiss 
wiedieder Tauben. — IXI.asl-^l. abweichen 
fdin drum vom Wege). — Inabes. fig. : ,. şi 
merse intru căile lui David tătâne^sâii şi nu 
se abătu in drepta au in stânga (Biblia 1688, 
2 Ghidon. 34,2) und -wandelte in den Wegen 
seines Vatei's David und wich weder zur Rechten 
noch zur Linken. înţelepţii nu se abat den 
legea Domniduî (das. Prov. 24, 7) die Weisen 
weicben nicht von der Lel^e des Herrn. Acest 
cuvint se abate de la regula generală dieses 
Wort weicht von der allgemeinen Regei ab. 
Te-ai abătut de la datoria ta du bist deiner 
Pflicht unti'eu geworden. — Abfiplut : .. şi pe 
cei abătuţi se^i aducă la episcopie spre a fi 
acolo judecaţi (Melhisedec Cr. H. 144) die 
Schuldigen aber solien sie auf das bischdfliche 
Schioss bringen, damit sie dort geiichtet wur- 
den. — 2. a se '^ pe la cn, u. ăhnl. : (vom 
Wege abienkend zu kurzem Aufenthalte) bei 
Jdm. eintreten, einkehren, vorsprecben. 
Mâine se te abaţi pe la dinsid şi să^l aduci 
la mine (Barac Hal. VIII 71) sprich morgen 
bei ihm vor imd bringe ihn zu mir. Şi se făcu 
mergând el adese, se abătu a mânca acdo 
pane (Biblia 1688, 4 Eeg. 4, 8) und es geschah, 
da ei* oft daselbst durchzog, 80 ging er zu ihr 
ein und aas daselbet. Şi abătându'se aură- 
bierii la un scruntariu de mare cu vad, 
ingropară . . sfintele ei moştii (Dos. VS. 
Sept. 16) und die Schiffer fuhren an einem 
6eichten Meei*e68trande an und begruben ihre 
heiligen Gebeine. — || Bei Neueren bisweilen 
missbrâuchlich in deia Bedeutungen von fi'z. 
abattre, zB, : M&rtea., abate şi pe cel tare şi 
pe cel slab (Al. Op. 1 1500) der Iod echiăgt 
den Starken wie den Schwachen zu Boden. 
Buzduganul se 'nvirtea, Ca un uliu s'abâtea, 
Pe păgâni in loc turtea (Al. CL. X 192) der 
Sti*eitkoiben ocboss kraisend wie ein Habioht 
herab und streckte die Heiden auf der Stelle nieder. Pe patU'4 mole, Sa^beâ^ galben, abăr- 
tut,.y Libertinul e pierdut (Emin. CX. IV 184) 
auf eeinem weichen Pfuble, welk, bleich, nie- 
dergeschiageni ist der VS^tetUng dem V«itkxben 
gewdiht. — Gr. Wird wie a ba'te conjugirt.— 
£t. Viat. ahbatuo,^tuere €abschlagen]>. 

aba^tore sf,j analc^ a se abate j zB. o «^ de 
Ia ordinea de ^i, de la obiceiuri, de la regulă 
eine Abweichung von der Tagesordnung, von 
den Grewohnheiten, eine Abweii^ung, Aus- 
nahme von der Regei. Ori-^e --* se va ped^f>si 
conform legii jede Zuwidaiiandtung wird den 
gesetziichen BeBtimmuDgen geokâgs beatraft. 
Cercetarea şi globirea la trebumţa a abate- 
rilor lâcuitorUor (Melhisedbc Cr. H. 42) die 
Untersuchung und erforderlich^ifalls die Be- 
strafung der Vergdiungen, deren sich die Bauam 
schuldig gemacht. 

abaţi'e sf. (ned.) Abtei f, 

abato'ritt sn., pi. --riî, (rwol,) Schlacht- 
haus n. 

abc (spr. abece') subst. Ahc n. E ancă la 
abc er ist noch beim Abc. — Gr. Auch aheeă. 

aboe's siehe absoe^B. 

abdica' (a) v. intr, fneolj abdanken; la 
tron dem Throne entsagen. 

abdicaţiu'ne, -oa'ţie sf. fneU.J Abdan- 
kung/". 

abdome^n subst. {neel.J Unterleib m. — 
Gr. Besser abdo'meu. 

abdomixia'l adj. (ned,) Unterleibs-, 
Bauch-. 

abdncţiu'ne sf. (neol., f^Aol.) Abduction 
f, Muskelbewegung, welohe ein GUed vom 
Korper abzieht. 

abducto'r (neol,): /mw^tu/ -^ Abzieh- 
muskei m. 

abece siehe aJbc. 

abeceda^r sn,,pl. -^1^(1x601.), Abcbuch n, 
F j be 1 f. — Gr. Auch (bessa*) -riiJ, pi -rU. 

aberaţiu^ne, -rofţie sf. [ned.) 1. [etstr.J 
Aberration f. — 2. fig. Verirrung f. 

abla% de-âbîaf adv. 1. kaum. Abia ii cu^ 
nosc ich kenne ihn kaum. Mi-a dat abia 
jumătate er hat mir kaum die Ellfte gegeben. 
Un stilp de marmură atâta de inaU eăt de 
abea i-s'au fost ve^ân d nirvuX (Caktehir Hron. , 
GCr. I 36t) eine marmorne Sau le, so hoch, 
dass man kaum ihre Spitze sab. Acel oraşpopu- 
lat, astăzi d'abia e un orăşel (Balc. 132) jene 
volki*eiche Stadt ist heute kaum ein Stâdtoben. 
Bătrâna . . abia, abia ajungea cu mâna la 
cresoetul lui (CL. XV 98) die Alte reichte 
ihm mit der Hand kaum an den Soheitel. — 
Oft verstâi'kt dui*ch cu mare nevoe, cu vai ne- 
voe, cu mare greu u. âhnl., zB. : . . abia cu 
mult greii am scris şi acăstâ sfintă carte 
(Dos. VS., GCr. I 251) mit grosser Muhe babe 
ich auch dieses heilige Buch geschrieben. -r ABIL-ABRO Lv. -^ viu halbtodt. In hrihan eă^ui-au în 
tîlharl de-{ jăfuirâ ţi-l răniră fi-l lăsară 
abU viu in cale (Mscr. ca. 1750, GCr. II 63) 
in Jericho flel er Râubem in die Hânde, die ihn 
ausplQnderten und verwundeten und halbtodt 
auf dei* Sti-asse liegen liessen. —2. ers l(=nJcht 
mehr, spăter, friiher, als). Am citit '^ vre-o 
treî4eci de pagini ich babe erst dreissig Seiten 
davon gelesen. Abia eri ţe-am dat bani, ^ 
a^i iar ceri erst gestem babe ich dir Geld 
gegeben, und heute verlangst du wieder welches. 
Abia după trei luni a putut se părăs^scă 
patul er konnte erst nach drei Monaten das 
Bett verlassen, — 3. -- . . şi . . kaum . . , so . . ; 
-^ . . , când • . kaum . . , als . . • Abia am 
pus capul pe perină şi am ţi adormit kaum 
hatte ich das Haupt auf s Kissen gelegt, so schlief 
ich auch schon ein. Abia sfîrşi de ^is, şi unde 
începu reteveiul a le 'muia ale âse (Ispir., 
GOi. II 356) er hatte kaum geendet, so begann 
der KnAttel ihnen die Knochen mfh*be zu schla- 
gen. Alna armata creştină sosi intr*acel loc, 
când o mare turburare ameţi tată tabăra 
(Balc. 143) kaum war das chnstliche Heer an 
jenei' Stelle angelangt, als (auch schon) eine 
gi'osse Vei'wuiomg das ganze Lager ergriff. — 
Gr. Lv. acYM' (mit de: A'^bYmO) bei Dos. auch 
askMS AEfA' u. âhnl., d. i. abîaf; jetzt abia' 
(dial. abid, abgbd, ogbd etc.), Olt. abea^ Com., 
Mehedinţi abP Com. H., Ban. in anderei* Bedtg. 
abPa Com. H. — Dem. fde-^aJbfeiu'^a Jipescu H., 
(de')ablelu'ţa Com. — Et. Wabi-sch. lat. vi[x], 
mit vor- und nachgesetztem a fa-^H'-aJ und 
Tonvei'schiebung wie in aşa' aus sic. 

abW adj. /neol./geschickt. — Gr. Richti- 
ger wâi*e a^bil, nach lat. habilis. 

abilita'te sf. (neoL) Geschicklichkeit f. 

abi's sn,y pi. ^surif (neol.J Abgrund m. 

abiti'r: maî — adv. Munt. fam. mehr, 
stărker. O lumină ce strălu4:ea mai abitir 
ca un sare (Cal. Basm. 1881 H.) ein Licht, das 
heller als die Sonne glănzte. — • Et. Wahi-scb. 
tQi'k.- pers. abetCr, compar, von abe' chelb. 

abje^ct adj. (neol.) verworfen. 

abjura' (a), preş. abju'r, v. trans. (neol.J 
abschv7dren. 

ablati'v sn., pi. ^ve, {neol., gram./ Ablativ 
m. — Gr. Auch m. 

abnega^re, -gaţiu'ne, -ga'ţie sf. {neol.J 
Selbstverlâugnung f. 

a'bdlă siehe bd'lă. 

aboli' {aj, preş. "le^so, v. trans. {neol.J ab- 
schaffen, aufheben,zB. 8C^âtnadieSclavei*ei. 

aboliţiu'ne sf. {neol.J Abschaffung f, 
Aufhebung. 

abona' {a}, preş. ^ne^s, {neol.J 1. v. trans. : 
pe. Jdn. abonniren, prânuiperiren (Ia 
auf). — 2. a SC — (sich) abonniren, prâ- 
numeriren (la auf). abonamtt^t sn., pi. -ta, (neoLJ Abonne- 
ment n, Prânumeration f. 

abonat 8m.,fem.-tă,/n«ol.yAbonnent(in), 
Prânumerant(in). 

abonda' {a) etc. siehe abundai {aJ etc 

a'bor sidie s?bur. 

aborda' {aJ, preş. -de'«, v. trans. {neol.J 1. 
pe. Jdn. anreden. — 2. o chestie, un sviAect 
an die Erdrterung einer Frage, eines Gegen- 
standesgehen, eineFr.,einen G. vornehmen. 

a'bore etc. siehe a'bur etc. 

aborige'n adj. u. sm. {neol.J: locuitorii 
'*4, '^î die Ureinwohner. — Gr. Besser 
abori'gin, nach lat dborigines. 

aboTt «n., pi. "târî, {neol.J Fehigeburt 
f, Abortus m. — Gr. Auch avOTL 

aborta' (aJ, preş. -te^s, v. intr. {neol.J abor- 
tiren, zu friih gebâren, fehlgebâren. — 
Gr. Auch a avorta'. 

abra'ş adj. 1. v. Pferden: mit einem 
weissenFleck unterdemSchwanze.Wird 
fur unglackbringend gehalten. Daher: — 2. 
MoLD. FAM., fast tNV. o^ uugluckbringend: 
unom-^ ein u.er Mensch ; o întreprindere ^ 
ein u.es, unglAckliches Untemehmen; are o 
gură -^ er ist ein UnglAcksprophet. — bj ier 
kein GlGck, der Pech hat Numai noi se 
fim abraşi (Al. Op. I 41) nur wir soUen leer 
ausgehen. — Von Menschen: es -^ es miss- 
lingt mir, schiâgt mir fehl. S'a gudurat pe 
lingă Români, dâr î-a înşela.. y dar eşind 
abraş, a luat . . calea . . judecăţii (Al. CL. VII 
442) er ging den Leuten um den Bart, in der 
Hoffnung, sie zu betrâgen, da es ihm aber nicht 
gelang, so warf er sich aufs Processiren. — 
Von Sachen: a eşi, a rimânea «^ schlimm 
ausfallen, fehlschlagen. Am tras nădejde 
odată de a fi tată, dar înzadar, a eşit abraş 
(CL. XV 305) ich hoffte einmal, Vater zu wer- 
den, leider wurde aber nichts daraus. Planurile 
cele mai bine întemeiate rămân ades abraşe 
(Al. Op. I. 791) die wohlgegrOndetsten Plane 
schlagen oft fehl. — 3. Mac. nach Weig. Arom. 
122 V. Menschen: mit gelblich-vireisscr 
Haut li. ebensolchen Haarenu. Augen- 
-wimpern. Der -^ ist nach dem Volksglauben 
das Kind eines Strigoii (s. d.) u. nur er hat 
Gevealt ftber die Strigoi. — Gr. Mold. ^; 
Munt. labra'ş Wbb., Com. H. — Et. Tiirk.-ai'ab. 
ebra's emit veeissen Flecken» (v. Pfeitlen) ; nach 
Weig. 1. c. ti!b*k. a&ro^ «blond». 

abrevia' {a)y preş. -rie'*, v. trans. {neol.J 
abkCirzen. — abrevia're sf. AbkCirzung f. 

abreviaţiu'ne, -viafţie sf. {neol.J = abre^ 
viare. 

abroga' {aJ v. trans. {neol.J: a^ o lege ein 
Gesetz abschaffen, aufheben. — abroga're 
sf. Abschaffung f, Aufhebung. — Gr. 
Preş. 1 abrcg, 3 abr&gâ, 7 abr&ge. ABRO-ABUR abrogaţin^ne, -^afţie (neol.) sf. = abrogare. 

Abru'd npr. Grosschlatien (Marktflecken 
in Siebenbargen). — Et. Unbek. 

abru'pt adj. (neol.) abgebrochen, abge- 
rissen, unzusammenbângend. 

absce's, weniger gut aho&B sn., pi. -se, 
(neol.) Geschwur n, Eiterbeule f. 

abse'nt adj. (neol.) abwesend. 

absenta' (a), pre^. -te'*, (neol.) L v. intr. 
(von den Unterrichtsstunden) ausbleiben, 
wegbleiben. — II. a se-** sich entfernen. 

abse'nţă sf., pi. -Je, (neol.) Abwesen- 
heit f. A face mat multe absenţe mehrere 
Mal ausbieiben. 

absi'nt sn.,pl. -turî, (neol.) Absinth m. 

absolu't (neol.) I. adj. 1. absolut. — 2. 
(him.) rein, frei von fremden Bestandtheilen : 
alcool »* wasserfreiei* Alcohol. — II. adv. 
durchaus, schlechterdings. 

absoluti'Am mhst. (neol.) Absolutis- 
mus m. 

absoluţiu'ne, ^iwţie sf. (neol.) Abso- 
lution/". 

absolvă' (a) siehe absolvi' (a). 

absolve'nt sm., fem. -tă (neol.): '^ol 
eonservatoriul\i%,al şedlel de meserii, a patru 
clase gimnaziale etc. der das Consei*va- 
torium, die Gewei'beschule, viei* Gymnasial- 
classen ele. beendigt bat. 

absolvi' (a) v. trans. (neol.) l. pe. Jdn. 
schuldios erklâren, ibm die Sânden ver- 
geben. — 2. o şeâlâ eine Schule beendigen. — 
Gr. Preş. 1 abso^lv, 3 u. 6 abso'ivil, 7 abso'îve. 
Ueblicher a absolvă', preş. ahso'lv. 

absd'rbe (a) siehe absorbi' (a). 

absorbi' (a) v. trans. (neol.) einsaugen, 
absorbiren (auch^gf.). Hârtia ahsârbe colorile 
das Papier saugt die Farben ein. Era atât de 
absorbit de citirea cărţii că nu m>'a ve^ut 
intrând er war so sehr in das Lesen des Buches 
vertieft, dass er meinen Kntritt nicht be- 
merkte. — absorbi're sf. Einsaugung f. — 
6r. Prei. 1 absorb, 3 abs&rbe, 7 abs&rbă. 

absorpţiu'ne sf. (neol.) = absorbire. 

abstine'nţă sf., pi. -ţe, (neol.) EnthaU 
tung f, Enthaltsamkeit, Abstinenz. 

abstra'Ct adj. (neol.) a bs traci. 

abstracţiu'ne, 'tra'cţie sf. (neol.) i. a face 
-^ de la c. von etw. absehen. — 2. (filos.) 
abstracter Begriff, Abstraction f. 

abstra'ge (a) v. intr. (neol.) de la c. von 
etw. absehen. — 6r. Wird wie a tra'ge 
conjugirt. 

dksu'rd adj. (neol.) ungereimt, abge- 
schmackty absurd. 

absurditate sf. (neol.) Ungereimtheit 
/> Abgeschmacktheit, Absurditât 

abţinea' (a se) v. refl. (neol.) sich ent- 
halt^n {de la un lucru einer Sache). — 6r. MoLD. a si abţinea', Mont. a si ahţi'ne. -• 
Wii*d wie a ţinea', a ţi'ne conjugirt. 

a'bubă siehe bu'bSt. 

abxm&ă.' (a),pres. abu'nd u. abund&s, v. intr. 
(neol.) im Ueberfiuss vorhanden sein. 

abunda'nt adj. (neol.) reichiich. 

abunda'nţă sf., pi. -ţe, (neol.) Ueber- 
fiuss m. 

a'bur sm. 1. Dampf m. Căci care e viaţa 
vâstră? Că abur este, carele intru puţin se 
arată §i apoi piere (Biblia 1688, Jac. 4, 14) 
denn was ist euer Leben ? Ein Dampf ist es, der 
eine kleine Zeit wâhi'et, darnach aber ver- 
schwindet er. Meist (bes. Muht.) pi. : bae de -^i 
(MoLD. de •^) Dampfbad ; fabrică cu -4 (Mold. 
cw^) Fabrik mit Dampfbetrieb. Aburi groşi 
eşau din izvor dichte Dămpfe stiegen aus der 
Quelie empor. A scâte -^î Dampf ausstromen, 
dampfen. Când aburii vinului şi ochii crişmâ^ 
resei au produs efectul lor(C. Ngr. 351) wenn 
die DOnste des Weins und die Augen der Wirthin 
ihi*e Wirkung gethan haben. — 2. fast Înv. 
Hauch m, Odem. Aburi veninaţi de cumplit 
zmeu (Dos. VS. Mai'tie 1) giftiger Hauch eines 
schrecklichen Drachen. Urechi au ţi nu pot 
se au4ă, nice abur nu le este *n buză (Dos. 
Ps. ÎN V., Ps. 134) Ohren haben sie und kdnnen 
nicht horen, noch ist Odem auf ilirer Lippe. 
. . Se călătorim . . Pe radele sâreluî. Pe cdjurul 
vintuluî (Yeod. PP. 177) dass wir wandera 
auf den Strahlen der Sonne, auf dem Hauche 
des Windes. Daher: — 3. «^ul dobitocului die 
Seele des Tliieres (im Gegensatz zu suflet, der 
menschlichen Seele). Aburul dobitocului, mu- 
ritor şi in nemică intorcător (Cantemir, Arh. 
IST. II 128) die Tliierseele, die sterblich ist imd 
in's Nichts wiederkehrt — Gr. Prov. auch 
a'bure, a'bor, ab'ore. — Et. Scheint mit alb. 
a'vul id. zusammenzuhângen. 

abura' (a) siehe aburi' (a). 

aburca' (a), preş. abu'ro, Mold. pop. I. 
V. trans. (hin)aufschwingen. Apoi sdltân- 
du'4e [nămiich lemnele] şi aburcându^le cam 
anevoe, le umflă in spate (Cr6ngA CL. XV 
449) dann wiegt er das Hoizbibidel hin und her, 
schwingt es mit ziemlicher Anstrengung in die 
Hdhe und packt es auf seinen RAcken. — II. a 
se '^ sich (hin)aufschwingen. Apoi începe 
a se aburca pe cireş in sus (id. CL, XV 6) 
dann beginnt er, sich an dem Kirschbaiun 
hinaufzuschwingen. — Et. ab-urca f 

abure'l sm. sanfter Wind Dos. H.; Com.H. 

aborâ'lă sf., pi. -r&lî, Olt. u. lv. -refle, 
Ausdanstung f. Aburăla petrun4ăt6re a 
fiarelor selbatice (Odob. Ps. 174) die scharfe 
AusdCtustung der wilden Thiere. 

aburi' (a), preş. -re'so, I. v. trans. 1. (ein 
krankes Glied) Dampfen aussetzen, bâ- 
hen. — 2. au8dCinsten,-hauchen. Mirosuri ABDR-AGAR 6 scumfc ee aburesc de la sine datei mirase 
(Dos. VS. Sept. 29) kdstliche Ge^wfirze, welche 
lieblicheDiifteausstrdmen. MunţU abureau un 
fum ce se înălţa alene (Delavr. D.) den Bergen 
entstrdmte Rauch, der trage emporatieg. — U. a 
se «^ 1. sich bâhen. Se aburea eu cărămizi 
tiicălUfite în foc şi stropite cu apă de săloAm 
(FiL. Cioc. 64) er bâhte sich mit heissen Ziegein, 
die mit Akazienwasser besprengt waren. — 2. 
g^mul, ogUnda să aburesce die Scheibe, der 
Spiegel beschlăgt sich mit Feuchtigkeit, 
lăuf t an. — III. V. intr, 1. dampfen. . . adu- 
când intr'o mână mămăligă aburitâre (CL. 
XV 428) indem er in einer Hand dampfenden 
Maisbrei brachte. Sângele curs din pieptul ei 
desoălit aburea ancă in recorela ernatică 
(das. 442) das Blut, das aus ihrem entbldssten 
Busen gefloisen wai*, dampfte noch in der winter- 
lichen KQhle. — 2. (au8)strdmen(v. Dampf, 
Luft u. âhnl.). Aerul ce aburesce Dintr^un 
sin ee izvoresce Nuri, blândeţe §i duMţă 
(&)NACHi 164) der Athem, der aus einem 
Busen strdmt, dem Sanftmuth, Reiz und Lieb- 
lichkeit entquellen. — 3. v. warmcn Winden : 
wehen. Ş'un vini cald ce-o aburit Florile 
le-au oborit (Pomp. Bal. 46) da hat ein warmer 
Wind geweh^.derhatdieBIîithen abgeschlagen. 
Şi au făcut mijlocul cuptoriului ea un vint 
de roao abunnd (Biblia 4688 Trium p. cant 
20) und er liess es in der Mitte des Ofens wie 
feuchten Wind wehen. — || aburit 1. erhitzt 
(v. Menechen). S'a întors aburit de la adunare 
er kam erhitzt aus der Versamrrlung zurâck. 
Dar cea mai airăgătâre figură e a domnei 
care stă colo aburita de joc, răeorindu-se eu 
evantaliul (CL. XIII 333) die reizendste Gestalt 
aber ist die jener Dame dort, die ihr vom Tanze 
erhitztes Gresicht mit dem Fâcher ktihlt. — 
2.fig. benebelt, angeheitert. — Gr. Prov. 
auch a abura', preş, -re^M. 

abnro'8 adj, dunstig, duftig. DilurUe do- 
brogene, tivite cu aburosa cordea a Dunării 
(Odob. Ps. 232) die Hftgel der Dobrudscha, 
umsâumt von dem duftigen Bande der Donau. 
,.cum mugurul lUiacului se despică fi'nver- 
<}esce sub aburâsele sărutări ale soreiui de 
Aprilie (das. 86) vrâ die Fliederknospe unter 
den feuchtwarmen Kîissen der Api*ilsonne auf- 
springt und ergriint 

âbu'A sn,, pi, -Suri, (necl,) Missbrauch 
m: '^ de încredere M. des Vertrauens; «- de 
putere M. der Amtsbefugniss. 

abuta' faj, preş. -âe^z, v. intr, (neol,) 
missbrauchen (de c, etw.). 

abu'şele si^e deabwşele. 

abusi'v adj, fneoi.J missbrâuchlich. 

a'c sn., pi, efce, 1. Nadei f: -^ de cusut 
Nâhnadel; ^ cu gămălie Munt. Stecknadel. 
Mai lesne este cămUa pren urechia acului a trece decât bogatM întru împărăţia lui 
Dumne^u a mtra(BiBUK 4688 Matth. 19, 24) 
es ist leichter, dass ein Kameei dureb ein Na- 
deidhr gebe, denn dass ein Reicher in das Reich 
Gottes komme. — Redei^uurten : aj am f găsit J 
eu ac de cojocul lui ich weiss schon, wîe ich 
mit ihm fertig werde, wie ihm betzukommen 
ist, wie man ihm das Handwerk legt. — bj Ipsl- 
lante . . a scăpat de gela/t ca prin ureehUe 
acului (Ghica 6) Ipsilante entging mit genauer 
Noth dem Henkerbeil. Ca prin urechile acu- 
lui de n*a făcut mucenic pe părintele Duhu 
(Cr6ngA CL. XV 449) es fehite nicht viei, so 
hâtte er Hochv^Cli'den Duhu noch zum Măr- 
tyrer gemacht. — 2. '^ful albinei, viespii 
etcj Stachel m (den' Biene, Wespe etc.). — 
Gr. n. auch a'carî Gruber StudiI 32. — Dem. 
Munt. aoşo'r, Mold. acuşo'r, pi. -^â're; auch 
acule% acu'ţ, pi. -ţe, — Et. Lat. acuş. 

acadea' s/". Caramel le f .— El. Tiirk.-arab. 
'akîde\ 

acade^mic adj. (neol,) academisch. 

academicia'n sm.,pl, -cia'ni, -ci&nl, (neol,) 
Academiker m. 

acade^mie, academi'e sf.(neol.) kcaidemief. 
Aceste acad&mii de sdinţi a zinei Vineri 
(Emin. 409) diese Hochschulen der Gdttin Venus. 

acafti'st etc. siehe acati^st etc. 

acapara' (a), prek. -re^z, v. trans, (neol,) 
wucherisch aufkaufen. 

aca'r, lv. u. pop. aoa'rliJ sn,, pi. -re, Na- 
delbGchse f. — Gr. Munt. ^ ; Mold, acâri'ţâ, 
Tr. aca^rziiţâ, pi. -ţe; Bam. auch aconi'ţă u. 
acb&ţ CoM. H.; aoafrnişte Mscr. 4778 H. — 
Et. ac-l--a'rîu = lat. -arium, vgl. deget-a'r, 
grân-a'r etc ; acar^niţă ist aus acwr(iu) nach 
zahofr-niţă, pipe^r-niţă etc. gebildet. 

acare'Iă siehe aquar&lă. 

acaret sn,, pi. -târî, 1. unbewegiicbes 
Gut, Liegenschaft f. Sudici să nu mwi 
aibă mofii, binale şi alte acareturi întru 
aceste două {^r{(BBLD. Eter. 433) die fremden 
Unterthanen sollen in diesen beiden Lăndern 
keine Landgdter, Gebăude oder sonstige Lie- 
genschaften mehr besitzen dârfen. — 2. Im 
engeren Sinne: Gebâude n, bes. Wirth- 
schaftsgebăude (auf einem Gute). iVminhi^ 
e roditor, pădurea intrăgâ, c^eareturile în 
bună stare, vitele frumdse (Al. Op. I 796) 
der Boden ist fruchtbar, der Wald intact, die 
Wirthschaftsgebâude gut erhalten, das Yieh 
schdn. — 3. Mdbel n Barac Hal. 6îiec6, sB. 
n 33 : . . pană ce au căutat. . se- fi vîn^ fi 
sculele fi acareturile casei bis er audi Mdbel 
und Hausgei*âth verkaufen musste. — Gr. Auch 
eoareft ; pi, auch -te. — St. Tiirk.-arab. 'akâre^t 
(xGrundstâckB. 

acărl'ţă, aca'raiţte, acafruiţâ siehe aoafr. AGAS-âCCB aca'aă adv, zu Haus6, uach Haiise: ^ la 
noi bei uns zu Hause; de— » von Hause. — 
MuNT. aide -^ ! Ruf, mit dem ein Jâger den 
andern anieiji^, dass er das Wild erblickt hat. — 
Redensartcn : aj aşa mat vii de^^ so gefiilUt 
du mir, das lasse ich mir gefallen. Aşa ţărance 
mai vin de^acasă (Al. Op. 1 231) solche Bău- 
erinnen lob' ich mir. — bj pop. fata e ^ das 
Mâdchen ist noch unberilhrt (= Jungfrau) Com. 
El . . era curat cum U făcuse masa, şi pe fata 
imperatuluî o găsise acasă (Ispir. Leg.^ 354) 
er war unschuldig wie ein neugeborenes Kind, 
und auch die Kdnigstochter batte er unber&hrt(?) 
gefunden. — cj nu-î sint (toţx) boii -^ er ist 
nicht recht wohi, es fehlt ihm etwas. — || Lv. 
oft mit enclitischem pron, : Seâlă şi luănd 
patul tău pasă acasă-ţt (Biblia 4688 Lucas 
5, 24) stehe auf und bebe dein Bettlein auf und 
gehe heim. So noch C. Ngr. 71:.. temându-se 
se nu găsâscă asemene privdişte pe a4:asăr4e 
indem sie befui*chte(;en, sie kdnnten zu Hause 
ein ăhniiches Schauspiel antreffen. — Gr. Pop. 
bisw. auch acafs\ — Et. o-co'sd. 

acăţa'/^/I- ^'trans, l.(an-, auf)hăngeii 
fc. de c. etw. an etw.). I-aw scris dascălul nisce 
nume . . şi i-le-au aeăţat de grumazi (Barac 
Hal. II 4) der Lehrer schrieb ihm gewisse Namen 
auf und hing sie ihm an den Hals. Căd scris e, 
dorul se fi-l agate [omulj Numai de umbre 
şi de năluee (Vlahitfă Po. 35) denn so ist es 
vom Schicksal bestimmt, dass der Mensch sein 
Verlangen nur an wesenlose Schatten hănge.— 
2. Mac. = a apuca, a prinde: (er)greifen, 
(er)fassen, fangen. Cu dreapta mână se 
aeaţi adu şi forfica (Dan., Mikl. Unt. II 48) 
mit der rech ten Hand ergrei fe Nadei und Scheere. 
HarabeUyi suntu mjiţi şi colai se acaţă 
,(das. 58) die Sperlinge sind klein und lassen 
sich leicht fangen. Vgl. auch Al. PP. 441 (zum 
Raben) : . . ţe^ar cădea unghile se n'aeaţi cu 
dinsele m(5gen dir die Krallen abfallen, dass 
du mit ihnen nicht packen (?) kannst. — II. a 
se-^ 4. sich (an-, auOhângen, (an)klam- 
mern (de c. an etw.). ^ fnâmiich risui] o/unse 
căpridra, se acăţă cu ghîarele de pieptul ei . . 
(Odob. Ps. 222) der Luchs erreichte das Reh, 
hing sich mit den Ki-allen an seine Brust . . . 
Rochia i-s'a aeăţat de un mărăcine ihr Kleid 
blieb an einem Dornstrauch hăngen. — fig. : 
Tocmai ca se nu dau de rîpă me agăţ de tine 
(G. Bengescu CL. XI 94) eben damit ich nicht 
in den Abgrund sttîrze, klammere ich mich an 
dich. — 2. kiettern. Ursul.. se acaţă pe 
copaci în sus, dacă.. vede pâme într'înşii 
(LiT.) der Băr kiettert an den Băumen hinauf, 
wenn er auf ihnen FrQchte erblickt — acăţă- 
ţâre sf., pi. "tdre, = eăţărătâre : Kletter- 
vogel m. — Gr. fVeâ. 4 aoafţ, aoS^ţ, 2 acafţ!, 
aoăfţî, Sacafţă, 7 aca'ţe, aoă'ţe; Munt. a agăţaf: aga'ţ etc. — Bt. a acâţa', ca/ţă «Hirtenstab» 
(Ştab mit einem Haken am oberen Ende, mit 
dem der Hirt die Schafe einf&ngt) und a se 
(a) căţăra/ a kiettern» hângen unstreitig mit- 
einander zusammen. Wahrsch. liegt captiare 
(ital. cacciare, (rz. chasser, etc.) «fangen» iu 
Grunde. 

acatale'ctic adj, fneoLJ: vers -^ acata- 
lectischer Vers (Vert, dessen letzter Fuss 
voUstăndig ist). 

acâţăra' {a se) siehe c&ţâraf (a sej. 

acita're adj. nevar. 1. lv. Tr. (selten) : ein 
ge wi s ser (=nicht nâher bestimmter). Ângerul 
Domnului pogoriia în acătare c4suri in lac 
şi turbura apa (Ioan din VinţI, Joh. 5, 4) der 
Engel des Heri-n fuhr zu gewissen Stunden in 
den Teich und trubte das Wasser. — 2. nach 
Verneinung: (von) be8onder(em Werthe). 
Acest post nu e fvre-un lucru) -^ (Mold. auch 
acăiă^rii) an diesem Posten ist nicht viei, er ist 
nicht viei werth. Şi eu acătare pâmă nu sint, 
dar nici fie-ce pasăre nu me mănîncă (Pann 
PV. 111429) auch ich bin keine besonders 
ausgezeichnete Frucht, daftîr frisst mich aber 
auch nicht jeder Vogel auf. Se vede trSba că 
nu sint tocmai a catarii (Ianov CL. XIII 67) 
es ist augenscheinlich, dass mit ihnen nicht 
eben viei los ist. — Et* OMta're, ata^re und 
cuta^re gehen al le drei auf lat. eeeu[m]'tatis 
zur&ck. Mold. acătării scheint volksetymo- 
logisch umgebildet zu sein : a catarii «des 
Ansehens (scil. werth)», 

acati'st, lv. u. fam. acatti*st sn., pi. -ee, 
Akatbi'st m (Art Gresang in der griech. 
Kirche). — Et. ksl. aka'thistu = gr. dbĂOioroţ 
«nicht sitzend» ; der -* wii-d stehend gesungen. 

acatistie'r, lv. acattiati&rîă sn., pi. -re, 
Buch, das die Akathisten enthăit. 

accelera' (a), preş. -r&z, v. trans. fneol.) 
beschleunigen. — Tren accelerat Schnell- 
zug m. 

acce^nt sn.,pl. -te, fned.) Accent m,Ton, 
Tonze ichen n: -^ acut od. ascuţit Acut(us) m; 
-^gravod. greu Gx'avis; -^ circumflex Girciunflex. 

accentua' fa), preş. -tae^E, v. trans. fneol.) 
betonen, mit Tonzeichen versehen. 

accentnaţiu'ne, --taa'pe sf. fneol.) Be- 
tonung f. 

acee'pt sn., pi. --te, fneol.) Accept n 
(1. auf den Wechsel gesetzte Erklănmg des 
Bezogenen, dass er acceptirt; 2. acceptirter 
Wechsel). Trastd refuâă datarea acceptului 
seu der Bezogene verv^eigert die Datirung seines 
Accepts. Ve dau marfa încontra mcceptului 
Dv. pe trei luni ich gebe Ihnen die Waare 
gegen Ihr dreimonatliches Accept. 

accepta' fa), preş. acc&jA, v. trans. fneol.) 
annehmen; a •^ o cambie einen Wechsel ac- 
ceptiren. — Gr. A'cs. 3 accepta. ACGE— ACEL 8 accepta'bil <idj. fneoL/ annehmbar. 

accepta'nt sm. fneol./ Acceptant m. 

acceptaţin'ne, -ta^ţie sf. (neol.J Annahme 
f (eines Wechsels). 

accepţiu'ne, aoc&pţie sf. fneol./ Bedeu- 
tung f (eines Wortes). 

acce's sn., pi. -se, (neol.J 1. Zutritt m, 
Zugang. -— 2. Anfall m: intr*un -^ de ne- 
bunie in einem Wahnsinnsanfall. 

accesibil adj. (neol.) zugânglich. 

accesoria {necl.J I. adj. Neben- (Ggs. 
principal): cheltudi accesorii Nebenausga- 
ben. — n. sn., pi. -ril, Zubehdr n: mafini 
eu tote accesoriile lor Maschinen mit Aliem, 
was zu denselben gehdrt. 

accide'nt sn , pi. -te, (neol.J Zuf al 1 m, Un- 
fall-- victima unui -^ das Opfer eines Unfalls. 

accidenta'! adj. (neol.J zufăllig. 

accidentali adj. (neol.J uneben: teren '^ 
unebenes, coupiiiîes Ten*ain. 

acci'd sn., pi. -Ăe, (neol.J Accise f, 
stâdtische Verbrauchssteuer. — Gr. Fam. 
SLOsi'â. Sg. auch acci'&â sf. 

accita'r sm. (neol.) Accis-Einnehmer 
m. — Gr. Fam. aosi&afr. 

acea^ ace^îa siebe ace^L 

acel I. pron. dem. 1. t^ce^l, ac&la etc. (siehe 
Gr.)ad;.jener,der (..dori, ..da);Gg8. acest, 
acesta. Casa aceia îmi place mat mult decât 
acâsta jenes Haus gefftUt mir besser als dieses. 
Ce caută omul acela prin curte? was sucht 
jenei' Mensch da im Hofe? In nâptea aceia, 
sotdafii făcură băştii, pre obiceiul lor (Balc. 
141) in jener Nachtwarfen die Soldaten Schan- 
zen auf, wie es ihr Brauch war. Culcă-te pe 
cea ureche (Redensai't, w6rtl. : lege dicb auf* s 
an(iei*e Ohi*)> da kannst du lange warten. — 
Gr. Lv. u. POP. bisweilen ce'l, ce'la, z. B. cel 
om Ş. TaIne 65, celuia preot 131, cele mere 
Dos. VS. Sept. ii y cel nas Al. Op. 1. 154, celor 
culmi Al. PP. 72, cei furi das. 154, curţile 
cele CL. XIII 23, etc. Andere Fo)*men siehe 
am Schlusse dieses Artikeis. — -^ kann dem 
subst. beliebig vor- oder nacbgestellt werden : 
acel om, omul acela; letztere Folge ist die 
volksthCUnlichere. Tritt pron. pos. oder ande- 
res nichtadjectivisches Attribut hinzu, so wird 
dieses nachgesetzt: acel mir al nostru jener 
unser Apfelbaum, a. m. al vecinului j. A. des 
Nachbars, a. m. de peste drum j. A. drAben; 
oder mirul acela al nostru, etc. Mit adj. sind 
folgende drei Anordungen zulâssig: acel om 
bun, acel bun om u. (selten) bunul acel om; in. 
der Stellung omul acel frun(wo jedoch fast nur 
ed Oblich) ist acel nicht pron. dem., sondem 
art, siehe II. — Die Formen mit enclitischem 
-a pflegen dann angewendet xu werden, wenn 
das subst. vorangeht, siehe die obigen Beispp. ; 
doch ist LV. cu:ela auch vor dem subst. ziemlich hâufig, zB. aceia învăţătură Ş. TaInb 4, cutiuţa 
om 80, aceia ^i Coresi TE., CCr. 19, etc. — 
2. ace'la etc. (siehe Gr.) subst. jener, der 
(dort, da); Grgs. acesta. Cela ce va sci unde 
fac banii cei rei, fi de nu va spune judecă^ 
loriului, acela cu capul seplâtâscă (Indr. 67) 
wer da weiss, wo falsches Geld gemCÎnzt wird, 
und es nicht dem Richter anzeigt, der soli es 
mit dem Haupte bezahlen. Şi no scrie [n&mlich 
cartea] cu cernăă. Că de-aceia-l multă 'n 
ţară; O scrie cu arginţel, Că de^aceia-î 
puţintel (Iarn.-Bîrs. D. 255) und schreibe 
den Brief nicht mit Ţinte, denn deren giebt's 
genug im Lande, schreibe ihn mit Silbei*farbe, 
denn solche giebt's wenig. Acesta fugea, acela 
se ascundea der Eine floh, der Andei*e verbarg 
sich. Se 'mpingea cela pe cela (Beld. Eter. 6) 
Einei* stiess den Andem fort. Hin-că ne cu- 
nâscem ăla p'ăla d*atăţea ai de ^He (Jip. 
Opinc. 19 H.) da wir uns Einer den Andem 
seit so vielen Jahi*en kennen. — ca acela aj lv. 
von der Art, derartig, solcher. Ales când 
va fi om ca acela sâ-i fie de pururea dragă 
sfada (Prav. Mold. 82) besondei-s wenn er ein 
solcher Mensch ist, dass er uberhauptden Streit 
liebt. Cela ce va grăi reu de domnul loctUuî 
aceluia . . , pre unul ca acela se cade să-l 
certe (Indr. 102) wer dem LandesfGrsten Uebles 
nachredet, einem solchen Menschen gebâhrt 
Strafe. — fr/ Mold. POP. tîichtig, geh6rig. Cu 
biserică frumâsă ji nisce preoţi şi dascăli ca 
aceia (CKbiGk CL. XIV 364) mit schdner Kirche 
und tQchtigen Priestern und Sângem. Mi-a 
tras o chelfănâlă ca aceia (id. CL. XV 7) er gab 
mir eine gehdrige Tracht Prugel. — Munt. fam. 
un ăla ein ganz unbedeutender Mensch, 
ein Lump. Se-şi mănince ia iinereţele cu un 
ălal (Carag6le CL. XIII 250) hâtte sie da ihre 
Jugend mit einem Lumpen verbiingen sollen? — 
Neutru absol.: aceia, pi. acelea jenesy das 
(dort, da). Decât se tot vii la noi, Mai bin* 
meri, badeo, la boi ; Nid V aceia nu eşti bun, 
Când li-l sete, le dai fin (Iarn.-Bîrs. S. 320) 
statt dass du immer zu uns kommst, gingst, 
Freund, du besser wohl zum Vieh; auch dazu, 
freilich, taugst du nichl, denn hat es Diurst, 
giebst du ihm Heu. Câte au avut arhiereul 
mai înainte pină nu intrase în rînduîala 
arhieriei, acelea le dă unde-i este voia (Indr. 
48) was der Prâlat vor seinem Eintritt in seine 
WCLfde besessen hat, daruber darf er nach Be- 
lieben verfdgen. — După aceia hierauf, 
darauf, danach; de aceia, pentru aceta, 
drept aceia darum, daher, desshalb; in- 
tr'aceia inzwischen, mittlerweile. După 
aceia, Bathoripuse de sluji dinaintea tutulor 
o liturgie solemnă (BAlc. 1 46) hierauf liess B. în 
AUer Gregenwart eine feierliche Liturgie abhal- 
ten. Drept aceia, el porni îndată un olăcariu o ACEL — ACSEL la Bathori, însciinţăndu'-l de cele intîmplate 
(das. 127) daher Hess er sogleich einen Eilboten 
an B. abgehen und ihn von dem Yoi^efallenen in 
Kenntniss setzen. lntr*cu:eia, pe când FerhaU 
Paşa se ocupa cu construcţia podului . . , 
vro/maşii săi din Constantinopole nu sta in 
nelucrare (das. 401) wâhrend F.-Pascha mii 
dem Schlagen der Briicke beschâftigt "war, 
blieben mittlerweile seine Feinde in Constan- 
tinopel nicht unthâtig. — Gr. cela, ohne an- 
lautendes a-, kommt selten tind nur in dei* 
Gegenuberstellung cesta . . cela, cela . . cela 
vor. Stets mit enclit. -a; nur lv. findet sich 
bisweilen das neutru absol. acea, zB. pentra- 
cea Ş. TaIne 45, intr'acea 68, după acea 78. 
Wegen ăla, (a/hala siehe am Schlusse dieses 
Artikels. — 3. ace'l, aee'la, ce'l etc. (siehe Gr.) 
vor Relativ: der jenige, der {care, c«welcher, 
der). a) adj. Acele pasări care vin la noi 
numai vara, iară tâmna placă in alte teri 
mai calde, se numesc pasări calătore (Lit.) 
diejenigen Vdgel, welche nui* im Sommer zu 
uns kommen, im Herbst abei* in andere, wărmere 
Lânder ziehen, heissen Zugvogel. — h) subst. 
Fugi de cel ce pupă 'n bot, că iţi ia din pungă 
tot (Sprichw., wartl.: fliehe vor dem, der auf 
den Mund kâsst, denn er nimmt dir Al Ies aus 
der B5rse), hute dich vor dem Schmeichler. — 
NeutruabsoL: ceia fcej dasîenigey da6(vras). 
Ascultă ceia ce-ţi spuiu eu h6re was ich dii* 
sage. — 6r. Als adj. im Allgemeinen acel vor, 
acela nach dem subst. : acel om care, omul 
acela care, doch lv. bisweilen auch (a)cela om 
care, also ganz wie bei 1 . Unmittelbar vor dem 
Relativ steht, je nachdem letzteres care od. ce 
ist, LV. meist (omul) acela care, (omul) cel ce ; 
Ui. meist (omul) acela od. acel care, (omul) 
cel ce; nur das fem. sg. cos. dr. lautet meist 
aceia, ceia, seitener acea, cea. Wegen ăl(a), 
(a)hdl(a) siehe am Schlusse dieses Artikels. — 
4. ce'la adj. driiben befindlich, drîiben 
gelegen, gegenâberliegend, jenseltig; 
Ggs. cesta. De ceia parte a DunÂrii am jen- 
seitigen, anderen Ufer der Donau, jenseits der 
Donau. Măi Romane, măi podar, Trage po- 
dişea de car, Se mă treci la cela mal (Al. 
PP. 159) he Mann, he Fâhrmann, ziehe die Fâhre an mei'nen Wagen und bringe mich an's 
andre Ufer. In vremea aceia, Turcii î^ lua 
posiţie in prâjma podului de ceia parte (Bălc. 
116) wâhrenddessen nahmen die TQrken dr&ben 
vor der Briicke Stellung. Ceia septemână ver- 
gangene Woche. Ceia lume jene Welt, das 
Jenseits. -— Gr. In dieser Bedeutung ist weder 
acel(a) noch cel, sondem nur cela (Munt. fam. 
ala) zulăssig, das trotz des -a stets vor dem 
subst. steht. — II. ce'l art. hot. der. Steht 
vor adj., das dem subst. folgt: turnul cei inalt 
der hohe Thurm (aber înaltul turn); vor 
Cardinalzahl : cele patru puncte cardinale die 
vier Himmelsgegenden; vor prâpositionalem 
Attribut : grădina cea de-alăturea der Garten 
nebenan, câinele cd cu zgarda der Hund mit 
dem Halsband,omuI cd dintâîu(sL\xs de ăntâiu) 
der erste Mensch. AUe diese Verbindungen er- 
halten, wenn sie alleinstehen, die Geltung von 
Substantiven : cd voinic (neben voinicul) der 
Muthige, sfatul celor 4^ce der Rath der Zehn, 
cei de faţă die Anwesenden, eu sint cel dintâiii 
in dasă ich bin der Erste in der Classe. Das 
neuU'u absol. kann nur ivapl. mit cel gebildet 
werden : cele vechi fi cele noue das Alte und 
das Neue; im sg. ist adj. mit enclitischem art. 
allein zulâssig; frumosul das Schdne, reul das 
Bose, das Uebel {cel frumos heisst : der Schdne, 
cd rău: dei' Bdse). — Gr. Mold. pop. bisweilen 
auch acel : tumul acel i nalt der hohe Thurm. — 
Stellenweise findet sich lv. (sec. i6.) die 
eigenthiimliche Clonstmction omul cela bunul, 
also cela mit -a u. das adj. mit enclitischem 
art., zB. ceia nedulcii şi răii Coresi TE., CCr. 
13, zioa ceia m^rea Ev. Braşov 1580, das. 32, 
lucrul cela bunul das. 33, slugile celea bunele 
şi înţeleptele das. 37, celora dragilor Omil. 
1580, HC. II 627 ; ein Rest hiei-von ist erhalten 
bei IspiR. in Wendungen wie o nuntă d*ale 
împărătescile (Leg.^I 50) eine kdniglicho 
Hochzeit, o masă d*ale înfricoşatele (53) ein 
pi-ăchtiges Gastmahl, etc. — || Gr. Ll. ace^l 
u. ce'l (siehe die einzelnen Nrn.); Munt. fam. 
u. POP. â% auch a'î, fui* beides ; Ban. pop. abă^l 
fth* acel, bâ'l fur ce'l. Mit enclitischem -a: 
ao&la, oe'la, â'la (a'la), abâlfa, bâ'la. Diese 
Formen werden wie folgt declinirt: 1. aoe'L mase. 
sg. c. dr. ace^l 

» » oW. ace^lul ^ 
pi. n dr. aoe'I (pop. auch aci'f) 

» » obl. ac&lor fem. sg. e 
pi. dr. aee'la (Mold. pop. auch ac&la) 
r* obl. ace'lula (pop. auch ace'iue) 
r» dr. aee'la (pop. auch aoe'e, aci'e) 
» oW. ac&lora adea' (pop. auch acă) 

aoe'lelf lv. ace'iJf u. ac&î, pop. aoe'I (auch aci'f) 

aoe'le, lv. ac^'le 

aoe'lor 

% aee'la. 

aoe'îaf lv. acfia (pop. auch aoe'e) 
ace'leia, lv. aee'la, pop. aee'la (auch aoe'e, aci'e) 
aoe'lea, lv. ace'lea (pop. auch aoe'le) 
ae&lora A€BL— ACES 40 3. i'L mase. SiJ. Vi » rfr. â'i 
1» o6l. ă'ior /Vîm. sg. c. dr. â'ia 

»» » oW. â'iuJfa (pop. aucL ă^lue) 
pi. n dr. â^îa (pop. auch â^e) 

n » obl. ă'lora 

Nach ace'l(a) ^ehi ee'lfaj ; nac.h ă'l(a): 
ahă'lfaj u. ha'l(a). — Der c. oW. fem. sg. 
acefleîfaj ist der ăl teren Sprache fremd. Belege 
fflr die al ten Formen : ace'H greşale Indr. 37, 
ncc'iî bogăţii Marc* 20 b, fetei ce'iî asuprite 
Indr. 254, ale legii vechi şi ale cenî noao 
Marc* 141 a, Inerătorlul ce'l văzute şi ne- 
văzute zidiri 124 a, urechii .. ce^î direpte 
Biblia 1688, Exod. 29, 20, mării ce'i sărate 
das. Num. 34,3, feciorul ce^iia ce. . Indr. 206. 
Hie u. da auch noch bei Neuei'en : acei patriar- 
hii Melhisedec Cr. H. 1 88, acei monastiri 206, 
Măriucăi cei cu flori N. Gane Q.. X 331.— 
Der c. obl. erseheint in Ş. Taîne auf d^ Endung 
betont; so acelwia 80, celu'xMly ceiw'îal31, 
cei'ia 51, acelo^ra 7. — Fftr cei steht îî (de-ai 
lui die Seinigenj Dos. VS. Sept. 4, îi (de-a lui 
Savin die Leute Savin's) das. Noe. 23. — 
Et. 1 . aceH. Dasselbe stimmt lautlich sowohl zu 
lat. eccillum (woraus prov. aicel, afrz. icel, nfra. 
celui) als zu lat. eccufm.J-iUum, (woi-auf ital. 
quello, spân. aquel, port. aquelle zuriickgehen), 
da -ct- u. -cut- in gleicher Weise -ce- ei'geben 
mussten, vgl. ce aus lat. quid, Der Umstand 
jedoch, dass der ganze Sâden sich fiir eceu-illum 
entschieden hat, deutet auch fiir das Rum. auf 
letzteren Typus. Von den Formen des c. obl. 
wird ace^iui, wie Iwi (siehe e^l), als Anbildung 
an lat. cui (rum. cii'i) ^klărt; das fem. accii, 
acCi bleibt schwierig, man mag darin eceu-illi 
oder eccu^illaei sehen. — Fur das enclitische 
-a fehit noch eine befriedigende Erklărung. — 
2. ă'l. Lat. Uium ergab in der Proclise al (s. d.); 
aus a^l, a'i, a', a'le wurde dann unter dem Tone 
ă^l, ă'i, a', a'le (mit d vor u, i wie in ară't, 
ară'ţi, ara'tă, ara'te u. ăhnl.), worin eine 
Nachahmung des Lautwechsels in aoe'l, ace'î, 
acea', ^acea'le unschwer zu erkennen ist. - 3. 
In hăd ist h ein emphatischer Vorsililag ; dann 
hă'l — ahâ/l nach ce'l — ace'L 

ace'laşi pron. dem. adj. u. suds^ der selbe. 
Amindoi locuim in aceiaşi casă wir wohnen 
beide in demselben Hause. . . şi atunce, intr'a" 
ceiaşi dată,., se schimbă pâinea in trupul 
lui Hs. fi vinul in singele lui Hs. (Ş. TaIne 42) 
dann verwandelt sich zu gleicher 2feit das Brod 
in den Leib und der Wein in das Blut Ghristi. — â'!, MOD. â'lel (â'UI) 
afle (auch â'le) 
ă'lor 

â'la. 
afîa (pop. auch a'e) 
ă'ia, MOD. â'leîa (â'lia, â'Ue) 
aflea (auch ă^Iea, pop. a'l^, H^le) 
â'lora 

Wu*d FAM. u. POP. dui*ch tot acdfa/, tot un(ul) 
ersetzt. — Or. Wird wie o^îtf'ta declînirt: ^^ ace*- 
luiaşî, ac&iaşi etc. — El. accla-|-?i=lat. sie. 

a'cerâ sf. Adler m Nanianu Ist. nat. I 89; 
Wbb.; Olt. acirâ Com. Marian Ornit. I 137. 
Wahrscheinlich gelehrte Rumânisirung von 
lat. aquila. 

acerb adj. (neol.) herb (fig.), bitter: o 
critică acerbă eine herbe Kritik. 

aoe'st pron. dem. i. ac&st, acesta etc. 
(siehe 6rr.) adj, dieser (..da); Grgs. aedf 
acela. Prada acestei biruinţe fu mare pentru 
soldaţi (Balc. 55) gi*oss war (He Beute, welche 
dieser Sieg den Soldaten brachte. — Gr. Vor 
Attribut, wenn das subst. vorhergeht, sowie 
nach pron. pers. pflegt das kfti*zere ce'stfaj, 
MoLD. fam. u. pop. i'st(a) zu stehen, zB. boerta 
castă lum^scă dieser irdteche Adel Marg. * 74 b, 
v^cul cest de acum dieses gegenwârtige Leben 
84 a, pAnea castă deşartă dieses eitlo Brod 
Biblia 1688 Num. 21, 5, ncH ceşti o^ndiţi wir 
Verdammten Marg. * 74 b, noi ceştia, plăiaşi 
şi vînători de la munte wir Hdhenbewohner 
und Bergjâger Odob. Ps. 235. Lv. u. pop. bis- 
weilen auch sonst, z. B. cest câs Dos.VS. Oct. li , 
cest an iNvfiŢ. Câmpulung 1642, CCr. 161 , c^stă 
săptămână Goresi TE., CCr. 20, ceste patru 
lu^eruri 22, cestui copil Dos. VS. Sept. 26, 
iastă'datădBLS. Noe. 14,tasfâpar^0BELD. Eter. 
53, cutremurite aste CL. XII 24, etc. — •*• 
steht beliebig vor od. nach dem subst. : acest om, 
omul acesta ; letztere Folge ist die volksth&mli- 
chere. Treton noch andere Bestimmungen hinxu, 
so wird -' entweden voran- od. zwischen sub9t. 
u. Attribut gesetzt : acest om bun, bunul acest 
om, omul cest bun. — Das enclitische -a 
tritt hinzu, wenn -' nach dem subst. steht u. 
kcine weiteren Bestimmungen folgen, siehe die 
obigen Beispp. Doch ist lv. acesta auch vor 
dem subst. ziemlich hăuGg, zB. acesta lucru 
Indr., acestuia sfint Dos. VS. Sept 4, aceftiia 
taine Ş. TaIne 40, acestea cuvinte 42, acestora 
taine 7, etc. — 2. aceasta eic. (siehe Gr.) subst. 
dieser (da); Ggs. aeela. Poporul s'ar fi re- 
voltat împotriva domnilor săi, dacă cteeştia 
nu se revoltau împotriva Turcilor (Balc. 48) 
das Volk hâtte sich gegen seine FAroten empdrt, n AGES— ACXS hdtten di^se nicht den Tfkrken den Gehorsam 
aufgesagpt. Pre cesta smerescc şi pre cesta 
înalţă (Biblia 1688 Ps. 74, 7) diesen erniedri^ 
und jenen erhdht er. — Neutru absoL: acâsta, 
pi. acestea diese8(da), das. Aducă fiesce-care 
unul casta fi alttd cela (Marg. < SK)8 a) der 
Einc brmge dies, der Andere das. Mihalu afla 
de a^i^a fi trămise pe Albert Kircdy (Bălc. 
7d)Michaet erfuhrdies und sandte denA.K. — 
Af€iră de acăsta ausserdem; pe lingă acestea 
uberdics; cu tote acestea trotidem, den- 
noch. — 6r. cefata, ohne aniautendes a-, pflegt 
LV. in der Gregfenâbei*steIIiing cesta ,, cesta, 
cesta .. cela atkgewenâei zu werden; sonst i«t 
es selten, zB. cesta Dos. VS. Sept. 28. — 3. ce'st 
etc. (siebe Gr.) hiiben befindlich, huben 
gelegen, diesseitig; Ggs. cda. De (ajcâstă 
od. de astă parte a riului auf dieser Seite des 
Flusses. Lăcustele când or trece, La ist mal 
se se Innece (Al. PP. 233) wenn die Heu- schrecken her uberziehen, mdgen sie vor diesem 
Ufer ertrinken. Şi bctrăn fiind, s*au pristăvit 
din castă hime (Dos. VS. Apr. 4) und da 
er alt war, verachied er aus dîeser Welt. — 
Gr. In dieser Bedeutung stnd die kârzeren 
Fonmen oe'st u. a'st, Mold. fam. u. pop. i^st 
ubiicher. — || Gr. stcefat u. oe'st (siehe die 
einzelnen Nrn.); Munt. fam. u. pop. â'st, auch 
a'st, fur bcides; Ban. pop. abăfst fiir ace'st, 
bâ'st ft^ ce'st; Mold. fam. u. pop. sd'st fur 
ace'st, Pat fCir ce'st ; Mac ai'stu fiir beides. 
Mit enclitischem -a : ace'sta, c&sta, â^sta, 
afata ele. Ausserdem findet sich lv. Mold. bis- 
weiien s^at(a), z. B. aesta psalom Dos. Ps. în 
V. 462^, aeşti patru fraţi Doc. 1695, Arh. 
IST. I 63, aest zapis Doc. 1603, HC. 1 131. 
AUgemein âblich ist ast in gewissen Verbin- 
dungen, wie astfellu^ astăzi, astă^dată, astă- 
vară etc. ; est in estimp. — Die Abwandiung 
al Ier dieser Forraen geschieht wie folgt : mase. sg. c. dr. ac&st 
y » obl. ao&atuî 

pi. " dr. aoe'fti 
i> » obl. acefator 1. acefal. 

fem. 
ac&stâ 

ace^atel, lv. u. pop. ace'şUI 
acefale, lv. ao/ate 
acefator 

2. acerată. sg. c. dr. aceasta 

» n obl. ace^ataia (pop. auch ae&atue) 
pi. « dr. ac&ştia, lv. (u. pop. auch) ace^ştea 
(pop. auch ascefşHe) 

1» » oW. ace^atora sg. c. dr. â^at 
1» » obL agatul 

pi. 1. dr. â^^i 
« 1» oM. abator ac&aia 

ace^atela, lv. u. pop. ace^ştia (pop. auch ace'ştie) 

ac&stea, lv. ac/atea (pop. auch aocaia) 

ac&atora 
3. ăfat. 

a'atâ 

âfştif, a'ştiî 
a'ste (auch a'şte) 
âfator sg. c. dr. â'ata 

n » obl. âfatuia (pop. auch âfatue) 
pi. » dr. â'ştia, â^ştea (pop. auch â'ştie) 

1» 1» obl. â^atora sg. c. dr. ai'at 

.'» » oW. ai^atui 

pi. y> dr. ai'ştî 

r* n obl. aleator 4. â'ata. 

a'ata 

â'^a, a'ştia (pop. auch ^^'e, a^ştie) 

a'stea (auch a'ştea, pop. aucli afate, afşte) 

&'atora 

5. afiat. 

alafatâ (Mac. ai'atâ) 

ae'ştiî 

aerate (Mac. ai'ate) 

ae^ator 6. ai^ata. sg. c. dr. ai'ata 

» » oN. ai'aUiîa (pop. auch ai^atue) 
pi. c. dr. ai'ştia (pop. auch ai'ştie) 

« » oM. ai'atora aîafata 

ae'ştia (pop. audi ae^şUe) 

ae^atea (pop. auch aerate) 

ae^atora ACE8-ACLA ii Nach ar&stfa) geht ee'stfa/; naoh ă'stfa/: 
aha' st (a) u. hă' st (a); nach ai' st (a): i'stfaj.—^ 
Der c. obl. sg, fem, acesteîfajy gegenwărtij^ ll. 
allein âhlich, ist der ăltcren Sprache uabekannt ; 
Belejfe fur die alten Formen: aceştiî lumi, 
ceştii lumi Coresi TE., CCr. 23, peirii aceştiia 
Marg.* 6 b, ceştii lumllNDR.i07,etc.;seltener 
bei Neueren: ţerit aceştia Barac Hal. I 2, 
aştit mueri Pann P V. II 96, etc. — Der c. dr. 
pL mase, der erweiterten Form lautet lv. stets 
(dreisilbig) acestea, nie (viersiibig) aceştia.— 
In Ş, T^NE erscheint der c. obl. meist auf der 
Endung betont: acestu'% 28, acestwia 476, 
acesto'ra 7. — Et. i. acest. Lat. eccu[m]^ 
%stum,—2, est, i'st. Lat. tstum; Spaltungzu 
est — ae'st nach cest — acest, — 3. ă'st ist 
Anbildung an ă'l, — Im Uebrigen gilt das unter 
acel (jesagte auch hier. 

ace'staşi pron, dem, adj, u. subst, înv. 
der selbe. Intr'acestaşî ^i pomenirea Sfin- 
tulut Pavd (Dos. VS. Sept. 2) an demselben 
Tage Gedâchtniss des heil. Paulus. In acestaşl 
vreme se se pue intr'un vas oţet tare, . (Doct. 
ŞI IcoN. 208) gleichzeitig thue man starken Essig 
in ein (je^ss. Şi eu iarăşi acesteaşi 4^ 
Marg.* i32b) und ich sage eben dasselbe. — 
Gr. Wird wie aceasta declinirt: ^, acestuîaşi 
etc. — Et. acesta -j- si = lat sxc, 

aceta't subst, fneol,, him.J essigsaures 
Salz. — -* <te potasiu etc, essigsaures 
Kali etc. 

ace^tic adj, fneol., him.J essigsauer. 

achinde'îîl, -di^I siehe cbindi'e, 

achisiţiu'ne siehe aquiăiţiwne. 

achita' faj, preş. acbi't, fneol, J I. v, trans. pe, . 
Jdn. freisprechen (decvoueivf,),— 11. ase -^ 
fde o datorie etc.) sich (voneiner Schuldete.) 
freimachen,(eineSch.)bezahlen. — 1| achi- 
ta're sf, Freisprechung/". 

achi'u sn,, pi. achi^url, Mold. Biiiard- 
stockm, Queue n. Sint tiner demoda nouă, 
Cred in car(t şi in achiu (Ianov CL. 1212) 
ich bin ein Jtingling nach der Mode, glaube an 
Karlen und Billardstock. — Et. Franz. queue 
id.; vgl. auch engl. cue (spr. chiu') id. 

achiziţin'ne siehe aquiăiţiwne. 

aci' siehe ai'cea. 

aci'a siehe ai'cea u. de^-aci'!. 

aci'aşî, acPcea etc. siehe ai'cea, 

a'cid sn,, pi, -de, fneol,, him.J Sâure f: ^ 
sulfuHc Schwefelsâure, -^ nitric Salpetersâure, 
-^ fenic Carbolsăure etc. — 6r. Auch aoM m, 

acii siehe de^aoi'i. 

aci'işî, aci'lea(şi) siehe ai'cea. 

acioa' faj siehe aciua' fa), 

aci6'e, ciâ'e sf, lv. u. Munt. pop. Erz n;ăe'^ 
ehern. Cau zdrobit porţile cele de ciâe, şi 
rătezele de fier frâmtu^le^au (Psalt. Belgr. 
1 651 Ps. 106, 16) denn er zerbrach die eiiernen Thore und zei^schlug die eiaemen Riegel. Atr- 
dosâla era de cleştar, iară invălitârea de 
acioe şi de plumh (Ispir. Leg.* 294) der Fuss- 
boden wai' von Gristall, das Dach von Erz und 
Blei. — Et. Vielleicht ital. aceiajo «StahI». 

aciola' fa) siehe aciua' fa). 

acid'lă sf. Munt. pop. Schutzdach n; im 
weit. Sinne: (nothdiirftiges) Obdach. Daher: 
Fugind de ori-^ce aciâlâ omenâscâ, căuta 
drumul muntelui Popau (Delavr. Sult. 59) 
jede menschliche Wohnstâtte fliehend, lenkte 
sie ihre Schritte nach dem Berge Popăii. — 
Et. Aus acioa' — siehe aciua' fa) — gebildet 
wie incurca'lă aus încurca'. 

acîua' fa) I. v. trans.: pe. Jdm. Obdach 
gewâhren, ihn bergen Coresi Omil., HC. 
Supl. 50: . . n'ait avut unde nid capul să-şi 
aciiu) er hatte nicht einmal wo er sein Haupt 
hinlege; Calend. Basm. 4882, 56 H.: ..se 
hotăriră »S aciuiască pe lingă casă un cioW- 
toc, un câine, o pisică, ce o fi so beschiossen 
sie, irgend ein Thier, etwa einen Hund oder 
eine Katze, zu sich in's Haus zu nehmen. — 
II. a s^-^ LV. u. POP. Obdach suchen, finden, 
sich bergen, flâchten. [Vitele] se adulară 
cu nus [= cu dinsul, nâmlieh cu Noe^ în 
corabie (Moxa, HC. 1 348) die Thiere flachteten 
sich zu Noah in die Arche. Episcopii, în aseme- 
nea incursiuni barbare, se aciuau [sici] cu 
lucrurile cele mai însemnate la Brădiees(^ 
(Melhisedec Cr. H. 212) bei solchen Einfallen 
der Barbaren suchten die Bischdfe mit dera 
werthvolleren Theile ihrer Habe in Br. Schutz. 
Şâreciî mici se acioază prin locuinţele âmeni" 
lor (CoM. H.) die kleinen Mâuse hal ten sich in 
den Wohnungen der Menschen auf. . . că nid 
o lighiâe nu se pate aciua pe lingă casă de 
reul vostru (CrăngA CL. XV 2) es hat ja kein 
Thier im Hause vor euch Ruhe. — Syn. A se 
aciua nothdârftiges, kaum od. nur eben hin- 
reichendes Obdach finden;a se adăposti aberh. : 
Schutz, Unterkunft finden. — || Gr. 1. a acîaa' 
(i stumm, u pienison), preş. acîuex, bei Coresi 
(s. o.) preş. 7 aciu'o; preş. 7 aciuîaacă Cau 
Basm. (s. o.) ist wohl in*th\lmlich. — 2. aacioaf 
(i pienison, oa als Diphtong gespr.), prei. 3 
nach CoM. H. (s. o.) acioa'să, — 3. a aoiolaf (i 
pienison) Delavr. Sult. 227, preş. 4 acioles 
CoM. H., 3 aci&l& Com. H. — Et. Man râth 
theils auf lat. ^quieo fOr quiesco, theils auf ad'; 
keines von beiden befiriedigt — A aciola' ist 
Râckbildung aus acii^lă (s. d.). 

aclama' fa) v. trans., preş. acJa'm, fneol.) 
pe. Jdm. zujauchzen. 

aclamaţiu'ne, -ma'ţie sf. fneol.) Zuruf m, 
lăute Zustimmung f. Ales prestdent prin -^ 
durch allgemeinen Zuruf zum Vorsitzonden 
gewâhlt. 

acla'z siehe atla'M. 43 ACU— ACOL aclimata' (aj v. irans. u. a «^ -^^ prei. 
-te's, /n60l./ (sich) acclimatisireiiy an das 
Clima gewdhnen; im wt Sinne : (sich) 
heimisch machen. 

adimataţia'ne, -te^lie sf. (neoL) Accli- 
matisirung fy Gewdhnung an das Clima. 

acmn' siehe acu'm. 

acd'ce: int/-^ in der Richtung nach 
hier, herwârtB. Eu sini Rctfail arhanghelul 
carele ie-am adus într'acdce (Dos. VS. Oct. 23) 
ich bin der E^ngel Raphael, der ich dich 
hierher gebracht habe. — Gr. intr'acdol Al. 
Op. 1 1006. — Et. Lat eeeu[fn]'hdcee. 

B,WltL sn. 1. augm. v. ac. — 2. Sack-, 
Packnadel f.S. Schniirnadel f. Wbb.— 
Gr. n. ao&e Cin., aofyîurl Pou 

BCoWd&sf., pi. -de, (neol.J 1. Ritterschlag 
m. — 2. Verbindungsstrich m (in dieser 
Form:}). 

acelea' adv. 1. acolea' fast îkv. a/ da (weist 
auf einen naben Ort bin). Fugi, hetrâne, de- 
ocolea (Caranfil CP. 89) scbere dicb, Alter, 
von dannen. Dentr'acolea Şoedul, dincoce 
Hmil hatmanul cu oştUe căzăcesci (Mir. 
CosTiN Lbt.* I 332) auf der einen Seite stand 
der Scbwede, auf der andern General Cbmel 
mit den Kosakentruppen. — h) da, daselbst 
(bezeicbnet den Ort, von dem man spricbt). 
De se va prUeji acolea diacon sau călugăr 
prost, se-l boteze pre dins [nâml. pruncul] 
(Ş. TaInb 22) ist daselbst ein Diaconus oder 
gemeiner Mdncb zugegen, so soli er das Kind 
taufen. Alexandru de acolea merse la Athina 
(Alexandria 1842, 35) Alexander ging von da 
nach Atben. Şi <jise Iul [nâml. rugului] : Se 
fii blăstemat ! Unde ţUe rădăcina ta, acole 
să'li fie virful tău Cod. Stu., HC. II 287) imd 
er spracb zum Dornbusch : Sei verfluchtl Wo 
deine Wurzel 8tebt,da soli deine Krone stehen.— 
In Nacbsătzen: da, dan n (= in diesem Falie). 
CkKonii ..dese vor lepăda , . fi-i vor găsi nis- 
care creştini,. , acolea va fi lucrul cu prepus, 
âre botezaii simt au ba (Ş. TaIne 15) sind 
die Kinder ausgesetzt und von Christen ge- 
funden v^^orden, dann ist es fraglicb, ob sie 
getauft sind oder nicbt. — 2. colea' da, hier 
(vireist auf einen Ort in unmittelbarer Nâbe des 
Sprecbenden bin). Iată casa Ivi cole, numai 
gardul ne desparte, sintem vecini (Al. Op. 
I 252) sehen Sie, da ist sein Haus, es trennt 
uns nur der Zaun, yrir sind Nacbbarn. Şoiman 
[sterbend, drQckt die Fabne an's Herz]. Când 
ii simt cole pe inimă, inima-mi cresce §i 
prinde la putere (das. 1509) wenn icb sie da 
auf dem Herzen fOble, schwiilt mir das Herz, 
und neue Kraft erfQilt es. Intră colea sub 
aripa mea fi se nu eşi pină ce nu ţe-oiu 4xce 
eu (Mar. Orn. 1 147) krieche da imter meinen 
Flagel und komme nicbt eber bervor^ als bis ich es dir sage. Şe^ănd acuma colea fără 
grijă, răsturnat in jeţul meu (Odob. Ps. 86) 
jetzt, v?o ich da bebaglicb in meinen Lebnstubl 
zurâckgelehnt dasitze. Şedeţi aici cu asinul, 
iară eu §i pruncul vom merge pină colea 
(Biblia 1810 Gen. 22, 5) bleibet bier mit dem 
Esel, icb aber und das Kind v^^ollen nach diesem 
(naben) Orte da geben. — (ajid.. colea bier 
..da; ici colea bie und da. Urma-i ici, 
urma-i colea. Doica [Name einer HQndinJ 
nici c'o prăpădea (Al. PP. 55) die Spur war 
bald bier, bald da, docb Doica verlor sie nicbt. 
Atuncea de are ^ice vocu> cineva : Iată aicea 
e Hs. sau colea, nu crcdereli (Biblia 1688 
Matth. 24,23) so alsdann Jemand wird zu Eucb 
sagen : Siebe,hier istCbristus oder da; so solit ibi* 
es nicbt glauben. Acest cuvint să aude ici colea 
prin Banat dieses Wort kommt bie und da im 
Banat vor. — 3. cd( coieo' in nâchster Nâhe, 
dicht dabei; Grgs. cât colo. Afam luat cât 
colea (cât colea) pe urma lor icb ging (immer) 
dicht binter ibnen her. Poi^mbul . . kburând 
maicât colea, sepusejos (Ispir. Leg.^ 1 120)die 
Taube ilog vsreiter und liess sich ganz nabe vor 
ibm nieder. Mergând după ei, i-au ajuns cât 
colea (Barac Hal. VII 126) er ging ibnen nach 
und schiicb sich gans nabe an sie heran. Iar 
de băut nu mai bea. Că potira-i cât colea 
(Al. PP. 157) docb trinke nicht mehr, denn die 
Hăscher sind dir hart auf den Fersen. — 4. fsciij 
colea' so recht (dient als Verstârkung). J7nii 
cântau la psaltichie colea cu ifos, pană ce 
răguşau ca măgarii (Cr6nga CL. XV 449) die 
Einen sangen so recht aus voUer Kehle Kir- 
chengesânge, bis sie heiser wurden wie die Esel. 
El era june, cu mustaţa răsucită scii colea, şi 
chipeş (Ispir. Leg.* I 57) er war ein Jiingling 
mit gar fein gedrehtem Schniurbart und von 
stattlicher Geslalt Era scii colea fată, cum e 
legea (CL. XV 98) sie war ein wahres Pracht- 
mădchen. — Syn. acolea steht in der Mitte 
zwischen aici und acolo; vgl. das âhnliche 
Verhâltniss in lat. hic — iW — Ulic, frz. ici — 
la — lâ-bas, deutsch hier —da — dort. — 
Gr. Jetzt auch (a)co'lea betont. Mold. aucb 
coldf co'le. — Et. Wahrsch. lat. eccufm]-- 
[ijllic mit enclit. -a; docb bleibt die Erhaltung 
des l vor i schwierig. Vielleicht liegt Kreuzung 
von Ulic und illăc vor. 

acolisi' (a să), prek, mi -se'sc, v. refl. înv. 
1. de cn. Jdm. zusetzen, nicht von ibm 
ablassen. Ia începu a să acolosi de dinsul se 
facă păcate (Dos. VS. Dech. 24) sie begann in 
ihn zu dringen, dass er Unzucht mit ihr treibe. 
Ce se acolisesce Radul Vodă de acel sărac f 
(M1R.C0STIN Let.* 1 233) was will Furst Rudolph 
von dem Armen*? — acolisito'r zudringlich 
(v. Menschen) ;ansteckend(v. Krankheiten). 
Grecii aeolisitori (B£ld. Eter. 79) die zudring- AOOL-AflOP 14 lidi^n Griechen. Iar de va fi patima eiccii- 
sitore, va trimete [pe ucenici]., la spitalul 
de obştie (Doc. o. J., Uric. III 21) ist aber die 
Krankheit eine aasteckende, 8o soli man die 
Schulei* in's ailgemeine Ki^aukenhaiis schicken.— 
2, de c. sich an etw. anklammern, es in 
seinen Besitz zu bringen suchen, davon 
nicht ablassen. NumittU egumen de Hangu 
reu se acoUsesce de mo^ Berhesdt (Doc. 1765, 
Uric. V 387) genannter Abt von H. macht mit 
Unrecht auf das Gut B. Aaspruch. — Noch 
Melhisedec Cr. H. 86: Negodanţi turci, carii 
se acUiseau de tote obiectele de hrană eu un 
preţ mie turkiscbe Kaufleute, die alle Lebens- 
mitlel zu niedrigem Pi'eise an 8icb brachten. — 
Et. Ngr. xbXXîlî, Aor. ix6XXiQ9a. 

acolisitu'ră sf. Zudringlichkeit f N. 
Test. 1648 I^cas 11, 8 H. 

acolo' adv, 1. dort, da, dortbin, dabin; 
Gigs. aici. Nid un n^onument nu ne arată 
că acolo fu lupta cea crincenă pentru libertate 
(Balc. 111) kein Denkmal sagt uns, dass dort 
der blutige Kampf um die Freibeit gekămpft 
worden. Carele au eşit den locul acesta, nu se 
va mai intârce acdo (Biblia 1688 Jer. 22, 11) 
wer von dieser Stătte binausgezogen ist, Yf'irâ 
nicht mebr dabin zuruckkebren. Acolo unde 
nu e lege, nu e libertate (BAlc. 559) wo kein 
Glresetz ist, da ist aucb keine Freibeit. Cum-^ă 
pămîntul e rotund se vede {§ij de acolo că., 
dass die Ei'de rund ist, ist (aucb scbon) daraus 
zu ersehen, dass.. Că dor tot nu eram aşa de 
prost pană pe acolo se nu pricep atâta lucru 
(CrisngA CL. XV 5) denn gai* so dumm v\^ar ich 
docb eben aucb nicht, dass ich das nicht ver- 
standen hâtte. De acolo încolo, ee pe stăpina 
d'tale sau n'o ee, cum î-a fi cheful (I. Negr. 
CL. XIII 27) im Uebrigen mag er deine Herrin 
nebmen oder nicht, wie es ibm beliebL — 2. 
fajici.., colo bier.., dort; ici colo, colo şi 
colo bie und da. Ici dam peste un gard, colo 
peste un şanţ bier stiess ich auf einen Zaun, 
dort auf einen Graben. Abia ici colo (od. colo 
şi colo) se vedea câte un om es wai* kaiun bie 
und da ein Menscb zu seben. — Z.de colo pină 
colo bin und her, auf und ab. Se primhla 
neliniştit de colo pină colo prin casă er ging 
uurubig im Zimmei* auf und ab. — 4. intr'-^ 
in der Richtung nacb dort, binwârts. 
Ved o lumină in depărtare. Eu încalec pe 
un cal şi merg într'acolo (CL. VII 45) in der 
Ferne sehe ich ein Licht. Ich steige auf ein 
Pferd und reite auf dasselbe los. — 5. cât colo 
in einer gewissen Entfernung, von Wei- 
tem; Ggs. cât colea. Mergând baba înainte 
şi fratele mieu cât colea după dinsa (Barac 
Hal. Vil 82) die Alte ging voran, und mein 
Bruder folgte ilir von Weitem. — cât de colo 
(scbon) aus eincr ge^vissen Entfernung, (scbon) von Weitem. Boiul lui cel falnie.M arăta 
cât de colo a nu fi de ar^ prost (Ispir. La&«' 
240) sein stolzer Wuchs liess scbon von Weitem 
erkennen, dass er kein gemeiner Knecbt sein 
kdnne. — 6r. Jetzt aucb, bes. Uou>., (s^oc^lo 
betont — Folgt ein năbere Bestimmuiiig, «o 
pflegt das kurzere colo' [co^lo/ zu slehen : colo 
sus, colo *n dâl, colo peste drum. In den unter 
2, 3 u. 5 bebandelten F&IIen ist dieses allein 
ublieh. — Mac. aucb agIo', odcţe. — Ei. lat. 
eccu[m]^[i]lldc ; Mac. durcb -oe erweit^t 

aoomeda' (a se) v. refl., preş. me -^âe^âf, 
(neol.J sich anbequemen(unui lucru einet* 
Sache), sicb schicken, fugen (in etw.), vor- 
iieb nebmen (mit etw.). 

acompaniaY^/ v* trans.y preş. "me'z, (neol., 
mui.J begleiten. 

acompaniaaie'iEt suAst. {neol., mus./ Be- 
gieitung/^. 

aco'mpt, accnt sn., pi. -turf, (neol.) 
Abschiagszahiung f: a da un '^ eine A. 
leisten. 

aconi't sm. (neol., bot.) = omag: Eisen- 
but m. 

aconi'ţâ siebe aca'r. 

aco'Bt siebe aco'mpt. 

acopereml'Bt sn., pi. ^mi'Dte, das, was 
deckt; daber: 1. Dacb n: -^ de dane, de tini- 
chia, de ar de' sie Ziegel-, Blecb-, Schioferdach; 
-' de trăsură Wagendach. — Munt. mod. ist 
dafur acoperiş, înveliş ublicher. — Aucb fig.: 
Sub acoperemîntul aripelor libertăţii legea 
înflorea (Balc. 561) imter dem Schutze, den 
die Flugel der Freibeit boten, blQhte das Gve- 
sotz. — 2. = capac: Deckel m Marg.* 27 b: 
Pun acoperemîntul deasupra coşciugului sie 
iegen den Deckel auf den Sârg. — 3. Decke /*, 
Ueberzug m(uber einen Tiscb etc) Doc. 1771, 
Arh. rom. I 268: Acoperemînturi pe prestol 
preste evanghelie Decken, auf dem (îottestisob 
uber das Evangelium zu Iegen; Biblu 1688 
Ez. 40, 45. -— Gr. Aucb cop^; Mold. pop. 
acoperimî'Dt. — PI. aucb (lv. nur) --urL — 
Bt. Gebt wobl nicht auf cooperimentum (bei 
(jellius) zuruck, stfndem ist vonprei. 7 aco'pere 
abgeleitet,yrie zB. sca4ămî'nt\oxLpres. 7 sca'tfă. 

diCOferi' (a) v.trans. 1. decken, bedecken, 
zudecken, verdecken etc. Şi l-au acoperit 
pre el cu cojocul el (Biblia 1688 Jud. 4, 18) 
und sie deckte ihn mit ihrem Pelze zu. Un ner 
negriu acoperea sorele eine scbwărzlicbe Wolke 
verdeckte die Sonne. Plini de pulbere şi sânge^ 
de rane acoperiţi (C. Ngr. 99) voii Staub imd 
Blut, mit Wunden bedeckt. — Speciei 1: a '^ o 
casă ein Haus decken (= mit einem Dacbe ver* 
seben). — 2. fig.: pe. Jdn. decken, (ver)- 
bergen, (bergend) scbutzen; c. etv?. ver- 
bergen, gebeimhalten, verbeimiichen. 
De vor avea dentru dînşi vre-unul se fie fur, 45 Afi0P~AC&D şi de-l var acopein şi nu-l vor gpune . . (Prav. 
MoLD. ed. Siou i5) ¥^iin sich unter iiuaeu ein 
Did) beândet uAd sie iha v«rborgen halten imd 
nicht augebeu. Dator aş fi s'acoper, tar nu se 
(Ufâimez Pe cei d'un n^m cu mine (Zilot 
Cr. 87 H.) ioh solite die, die einee Stammes 
mit mir sind, in Schutz nelunen, statt sie aoAu- 
klagen. Şi me acopere de iote reLde (Pslat. 
RtMNic 1784> 58 b) viad schutze mich vor aliem 
Bâsen. Lucrurile nu puteau remănea muU 
timp acoperite (Ispir. Leg.* 421) die Sache 
koxmte nicht lange verboEgen (od. unentdeckt) 
bleiben. — Gr. Pr^, 4 aco^par^ auch aco'pir 
(zB. fiiBUA 4688 Neh. 2, 8), Wbb. auch «oo'- 
periU; 2 ecofperî; 3 aco'pere; 6 aoo'per, auch 
Bocp^ (zB. MoLiT. Belcr. 4689, CCr. 135), 
hisw. aco'pere (zB. Marg.* 228 b u. Olt.), 
aeofpi^& (Olt.); 7 se moo'pere; imperat, aeo'" 
pere. — Lv. dfters -d'- fiir -o'-, zB. 3 aod'- 
pere Indr. 43; 6 ac&per Coresi Ps. 34 4; 7 
se mc&pere Indr. 245. — Auch a eaperi' etc. 
(ohne a-). — Et. Lat cooperio, -rire. — 7 se 
aco'pere aus cooperiat *co'per%ă ^co'perîe. — 
Nach 2 acO'pert {coo'perisj, 3 aco'pere (coo'- 
peritj trat der Ton auch in 1 accperfcoope'rio), 
6 aco'per {coope'riuntj, 7 se aco'pere (coope*- 
riat, 'OntJ auf das o zuruck. 

aeoperimi'iit siehe ueoperemTnL 

acoperiTB sf. {corn., a unui accept J 
Deckung f (eines Accepts). 

acQperi'ijf sn., pi. -^url, Munt. mod. = aeo- 
peremint 4 : Da eh n. — Gr. Auch ooperPş. 

^LWfiBTiWr^ ^f., pi. "io'rî, Bedachung f. 

aco'rd sn.y pî. -durî, (neol.) 1. Ueber- 
einstimmung f;a cădea cto'^einig wei*den; 
a fi de -^ einig sein. — S])eciell: (gram ) 
Uebereinstimmung, Congruenz: '^ulpre- 
dieatulul cu suhîectuX die Congruenz des 
Prâdicats mit dem Subject, — 2. (mus.) 
Accord m. 

acorda' (a) v. trans. (neol.) 1. in Ueber- 
einstimmung bringen (c. cu c). — 2. 
gewâhren, bewiliigen. I^s*a acordat un 
concediu es ist ihm ein Urlaub bewiiligt (od. 
zugestand^ worden. — 3. (mus.) stimmen. 
Pianul treime acordat das Clavier muss ge- 
stimmt werden. — Gr. Prek. 4 aco'rd, 3 aco'rdâ 
u. aod'rdâ, 7 se aoo^rde u. aoâ'rde. Auch 
acorde'z etc. 

acordo'r sm. {neol. y de pianuri Clavtei^) 
Stimmer m. 

aco^a adj. stachelig, spitz(ig) Dos. VS. 
Oct. 49: spinî fi soai de cei acoşt stachelige 
Dornen und Disteln. 

acotiliadoiia't adj. (neol., bot.) : plantă -^ 
Acotyledone f (Pflanze ohne Keimblâtter). 

acrea/lă siehe aoră'lâ, 

acredita' (a), preş. -te^, v. traais. (neol.) pe. 
la cn. 1. beg Iaubigen> zB.pe un ambasador la un gunern strein einen GUssandten bei einer 
fremden Regieining. — 2. accreditiren. Vom 
acreditat cu 5000 lei la Banca Naţională 
ich babe Ihuen bei der Nationalbank einen 
Credit von 5000 Lei eroffnet, Sie bei der N. mit 
5000 Lei accreditirt. 

acr^4â sf., pi. oore^H lv. u. Olt. acră'îe, 
S&ure f: 1. ais Eigenschaft, zB. acrela oţetu- 
hiî die S. des Essigs. — 2. '^ la stomah S. im 
Magen Pol. (Mscr.); Raspail Man. San. a03. — 
Or. Dafui* auch aeri'me (s. d.); Wbb. auoh «cra- 
oki'ne; Mac. nach H. acr^ţâ. Vgl. auch aortfuTâ. 

acri' (a) siehe înâori' (a). 

acricio's, acrM adj. sâuerlich (= einen 
flâuerlichen Beigeschmack babend) : bomba ne 
aerictose săuerliche Bonbons. 

acricin'ne siehe acr^'lâ, 

acrime sf. Săure f: i. = acrela i. — 
2. = saui'e Flussigkeit Episc. Pract. 162: ver- 
saturi de o bălosă acrime Erbrechen «chleimi- 
ger Sâure. 

acri'ş siehe a'greş u. mâcri'ş. 

acrişo'r, acru'ţ adj. etwas sauer, sâuer- 
lich: vin acrişor săuerlicher Wein. 

acritu'ră sf., pi. ^ri, 1. Sâure f (= acrela 
4) Episc. Pract. 30: acritura şi tutela sân- 
gelui die S. und Schărfe des Blutes; F£tu 
Med. pract. 33 : acâstă aciHtură a secreţiunilor 
bucale diese S. der Absonderungen des Mun- 
des. — 2. pi. acrituri sau re Speisen. Să- 
raturile peste mesură, acriturile şi spirtu- 
rile sînt neertate (Doct. Sat. 83) der uber- 
mâssige Grenuss von gesalzenen sowie der von 
sauren Speisen und Spu'ituosen ist zu vermeideu. 

acri'u siehe aoriclo's. 

acroba't sm. (theol.) Acrobat m, Seil- 
tânzer. 

acroma'tic od;. /neol., opt.yachromatisch, 
farblos. 

acroati'h «n., pi. -buri, (neol.) Acro- 
stichon n, Namengedicht. — Gr. Besser 
aoro'stib. 

afCTUadj. 1. sauer : -^ ea oţetul essigsimer. — 
Von Fruchten : sauer, unreif. Poma acră uu- 
reile Trauben. Mere acre unreife Aepfiel. — 
îmi vine '^ de (o mâncare nemistmtâ) es 
wird mu' sauer im Munde von (einer unvevdauten 
Speise). Dahei» fig. Pann PV. II 444: [Sm- 
gurătatea] mi-a venit aeră die Einsamkeit hat 
mich angeekelt. — 2. in Verbindung mit subst.: 
a) apă acră Tr. (FagAraş) = borviz: Săuer- 
ling m, Sauerbrunnen Com. H. — b)brinză 
acră Ban. Kăse m, der sich aus saurer 
Milch von seibst gebildet hat Com. H. — 
c) lapte -' saure, dicke Milch. — d) piatră 
acră Alaun m. — c/wir^acrdMuKT.Sauer- 
kraut n. Mold. dafur ver^^ pi. — Et. Lat 
acrum. ÂCRU-ÂCnH 16 acrn'm subst Art Kinderkrankheit 
Doct. şi Icon. 67; Con. H. — Et. Vermuthlich 
niat. aerumen DC. Auch ngr. dbipoO|At i<L Skarl. 

acru'ţ siehe acrişo'r. 

acsi's siehe Bod^ă. 

acşoT siehe afo. 

a'ct «n,, pi. a'ote, (neoL) 1. Act m, 
Handiung f: un '^ de dreptate ein Act der 
Grerechtigkeit. A face -' de presenţă auf kurze 
Zeit persdnlich erscheinen, iun nur dagewesen 
zu sein. A lua -^ de c, etw. in's Protocoll auf- 
nehmen; fig. etw. constatiren, ad notam neh- 
men, — 2. (jur.) a/ Urkunde f, Vertrag 
m: '^ de ipotecă Hypothekeninrkunde; «^ sub 
semnâturâprivatâaussergerichtiicher Vertrag; 
'^ autentic vor Grericht abgeschlossener Vertrag 
(entspricht dem No tarla tsact anderer Staaten) — 
bj Act m, Verhandlungsschrift f: '^uL de 
acukare der Ankiageact; -^ele stării civile 
das Civilstandsregister ; -^ de nascere Ge- 
burtschein m; -^ de va^ceină Impfschein. — 
3. (al unei piese de teatru) Act m, Aufzug 
(eines TheaterstQcks). 

acţiona' /a/, preş. -ne'*, u. irans. (neoL, 
jur.J gerichtlich belangen, verklagen. 

acţiona'r sm., fem, -rd, (neoL) Acţionar 
m, -rin /. 

actio'r siehe actor. 

acţiu'ne sf. (neolj 1. Handiung f, Thă- 
• tigkeit: a pune in -^ in Thâtigkeit setzen. — 
Wirkung f: -^a unui remediu die W. einer 
Arznei. — 2. (jur.J Klagef: a intenta cuiva -^ 
gegen Jdn. eine Klage einreichen, anstiengen. — 
3. (corn.) Actie /": societate pe acţiuni Actien- 
gesellschaft f. 

acti'v (neol.jh adj. thâtlg; Ggs. pasiv. 
A lua o parte -^ă intr'o afacere lebhaften 
Antheil an einer Sache nehmen. — Speciell 
gram.: verb -^ transilives Zeitwort; genul '^, 
forma -4 die active, thâtige Fonn, das Acti- 
vum. — n. sn.^pl. "Ve, 1. /corn./ Handlungs- 
vermdgen n, Activa pi. — 2. (gram.) 
Activum n. 

activa' (a), preş. -ve^x, v. trans. be treiben, 
beschieunigen. 

activita'te s/'./neoZ./ Thâtigkeit /;Wirk- 
samkeit. Sferă de --* Wirkungskreis m. 

actor sm. (neol.) Schauspieler m. — 
6r. POP. actloT, ahtl'or, attîcr. 

actri'ţâ sf., pi. -fe, (neol.) Schauspiele- 
rin f. 

actna'l adj. (neol.) gegenvirârtig, jetzig. 

actoalita'te sf, (neol.) Zeitgemăssheit f: 
roman de '^ zeitgemâsser Roman. 

actnalmi'nte adv. (neol.) gegenwărtig. 

acu' siehe aowm(a). 

acufunda' (a) siehe outundaf (a). 

acuita'te sf. (neol., med.) Heftigkeit f 
(a durerii des Schmerzes). acule^ siehe afo. 

acuinCa) adv. 1. jetzt Pin' eram de nu 
itibeam, Unde mă culcam dormeam ; Dar 
acum de când iubesc, Nu pot se mă odihnesc 
(Iarn.-BIrs. D. 12) so lange ich die liebe 
nicht kannte, schiief ich, wo immer ich mich 
hinlegte; jetzt aber, seitdem ich liebe, finde 
ich nirgends Ruhe. — Redensart : acu' e acW 
jetzt gilfs, ntui ist guter Rath theuer. Ei, 
Cătălini acuA acu Ca «ă-fî încerci norocul 
(Emin. 162) v^^ohlan, C., jetzt gilfs, dein GlQck 
zu erproben. — Depe*^ von jetzt ah, schon 
jetzt. Dacă poftesci, iţi plătesc depC'^ vrenn 
Sie es v?(lnschen, zahle ich Ihnen sofort — 
De '^ înainte von nun an, in Zukunft — 
De «^ nun, nunmehr. Puţinele mele ^Ue 
iatăr-le de-acum sfirfite (C. Ngr. 165) die 
virenigen Tage meines Lebens sind nunmehr 
zu Ende. Ce facem noi de-^acumf vras fangen 
wir nun an ? — 2. (chiar) — a) bezeichnet 
die unmittelbar vorhergehende Zeit : eben 
jetzt. Chiar acum a fost aici er ist eben 
(erst) dagewesen. Chiar a4ium a sosit trenul 
der Zug ist eben (j^tzt) angekommen. Cele 
mere.. ce te-aî pus in patu^ţx mai acmu 
(Dos. VS. Sept. 11) jene Aepfel, die du eben 
erst in dein Bett gelegt hast. — Stârker aca'^f, 
MuNT. FAM. auch acu^'Ca. Acufica chiar i-am 
au^it glasul (Al. Op. I 798, wo ein Walache 
spricht), eben erst babe ich seine Stimme ge- 
hdrt— 6y bezeichnet die unmittelbar nachfol- 
gende Zeit: gleich, jetzt gleich. Acum 
trebue se vie er muss gleich kommen. — Stârker 
aai'şl. Diligenta placă acuşi die Post fahrt 
gleich ab. — 3. -'.. -^ od. acwşi.. acu'şi bald.. 
bald. Mârtea neavănd încotro, se băgă in 
turbincă, şi acuşi icnesce, acuşi suspină, 
de^ţi venea scA plângi de milă (Cr^ngA CL. 
Xn 27) der Tod hatte keme Wahl, er kroch 
also in den Sack, und da borte man ihn bald 
stdhnen, bald seufzen, dass es Einen fast zu 
Thrănen rOhrte.— 4. vor einer Zfeitbestimmung : 
Sint -^ trei ani de când., es ist drei Jahre 
her, dass.. Acum o septemână am fost in B. 
(heute) vor acht Tagen wai* ich in B. Mai acu 
vr'o opt ani aduceam un Grecuşor in căruţă 
de poştă (Al. Op. I 47) vor etwa acht Jahren 
brachte ich ein Griechiein im Postwagen her. — 
5. MoLD. acu(m) deodată = deocamdată: 
vor der Hand, vorlâufig. — 6. lv. Tr. (um 
1600) amu' nun, also. Findet sich bei Corbsi, 
in Qdd. Vor., Cod. Stu. u. Psalt. Şch., die 
damit ksl. ubo, ibo, bo wiedergeben. Şi va ^ice 
[sufletul] cătră el [năml. cătră trup] : lani 
amu astăzi iuo-ţi sint ţie mindriile tale f 
(Cod. Stu., HC. II 228) und die Seele wird 
zum Kdi^per sagen : Wo sind mm heute deioe 
Herrlichkeiten? Aoesta-î făcutul ântâi Adam. 
Amu când vede sufletele drepte trecând în 17 ACUM-ADAO raiu, atunce se veselesce (das. 194) dies ist 
Adam, der Erstgeschaffene. Wenn er nun dle 
^erechten Seelen in das Paradies eingehen sieht, 
80 freut er sich. Amu cine maî mare este 
intru imperăţia ceriului? (Coresi Tetr. 
Matth. 1 8) 1 , CCr. 4) wer ist doch der Grosseste 
im Himmelreich ? — Auch amu' acmw (=k8l. 
nynâ). Amu acmu cinre grăesce.. (Cod. Vor. 
Jac. 4, 13) wer nun sagt.. . — Or. Lv. auch, 
bas. sec. i6,, acmw; fam. acu'; pcm>., bes. Mold. 
(schon bei Dos.), amu'. Dementsprechend fur 
ocu'şi LV. acmu'şl, pop. amu'şî, Neben acu'şî 
wird ferner bie u. da auch acu'şa gebi*aucht. 
IsTR. (a)cmo', (a)cmo'ce. Mac. durch das ngr. 
tcra ersetzt. -— Et. acmw, amu' = lat. 
eccu[m]'md[do-h]u'c (wegen des Ausfalls des 
-u- vgl.oc^ a^'=eccu[m]''Sic, ahtâ't atâ't=^ 
f'ccu[m]'tantum, ahta're aţa're ^^ eccu[m]'' 
talis, siehe aşa', atâ/t, ata're); acu'm, acu'=^ 
eccu'[m]-md[do]; aemo'=eccu[m]-m6'[do]. 
Dazu die ikblichen Erweiterungen durch -şi, -a, 
-ce, 'i'ca, vgl. zB. tctu-şi, ac&Ua, incd'-ce, 
atât-t'ca. 

acumula' /a/, pr^. -Je'jr, v. trans. (neol.) 
auhâufen. 

acumtilatiKr sm. {ned., tehn.J Accumu- 
lator m. 

acura't adj, (neol.J genau, sorgfâitig, 
FAM. accurat. 

acnrate'ţă sf., pl.^ţe, f neol.J Genauig- 
keitf, Sorgfalt, fam. Accuratesse. Tâte 
părticelele acestei compuneri sint lu^yrate . . 
cu o serupulâsă acurateţa (Odob. Ps. 64) alle 
Theilchen diesesKunstwerks sind mit peiniicher 
Genauigkeit ausgefuhrt 

acuta' faj, preş. aou'ă, v. trans. f neol.J an- 
k lagen (pe. de e. Jdn. einer Sache). — acusa't 
sm., fem. -tă, Angekiagter m/-te f. — 
acusa're sf. Ankiage f. 

acu'şa siehe acu'm(a)y Gr. 

acudaţiu'ne, -ăa'ţie sf. f neol.J =^ cutare. 

acudati'T sn.,pl. -ve, (neol., gram.J Accu- 
sativ m, Wenfall.— 6r. Auch sm. 

acudatcr sm. /fieol./ Anklâger m. ■ 

acu'şîy acu^'oa siehe acu'm(a). 

acuşcT siehe a'c. 

acu'atic adj. {neol.J acustisch. 

acu'stică sf, pi. --cî, {neol.J Acustik/*, 
Schalllehre. 

acu't adj, {neoLJ 1. {med.J acut. — 2. 
siehe acce'nt. 

acu'ţ siehe afc. 

acusa' {aj etc. siehe acu&af {aj eU\. 

a'd, a'dâ siehe adu'ce {aJ, 1 5 u. Gr. 

ada'gio sn., mit art. -giui, pi. -giurî, {neol.J 
1. {mus.J Adagio n. — 2. Sprichwort n. 

adâlma'ş, aldâma'ş sn., pi. -şuri, Lei(h)- 
kauf my Kauftrunk: a da '^ L. geben ; a 
bea -^ L. trinken ; e§ti bun de '^ du musst 

TuLTlMy Rumân. Wdrterb. L. geben. Wird in der Hegel vom Kâufer den- 
jenigen gegeben, die dem Al)schlu3se des Ge- 
schâfts beigewohnt haben; ferner von dem, der 
einen neuen Gegenstand zum ersten Mal be- 
nutzt, in ein Amt emtritt u. ăhni. Vgl. auch 
aldămăşa'r. — Gr. PI. auch ^şe. — Et. Magy. 
dldomăs. 

Ada'm npr. m. 1. A dam m. — De când cu 
moş '^y de pe când -^ Babada'm u. ăhnl. : seit 
undenklicherZeit, seit OHm'sZeiten. — 2. mărul 
lui -^ Adamsapfel m, Kehlkopf. — Et. 
Gnech. ASi|A, aus dem Hebr. — Babada'm = 
baba' '^; tui'k. baba' «Vater». 

adama'nt siehe diama'nt. 

adama'scă siehe dama'sc. 

adăoga'/a/I. v. trans. 1. tNV. vergrdssern, 
vermehren. Ca omul darnic mai mult 
adaoge bogăţia sa (CAr.pre sc.,CCr. 131) denn 
der Fi*eigebigo vermehrt seinen Reichthum 
noch. — 2. hinzufugen, -thun, -setzen 
(c. la c, c. pe lingă c. etw. zu etw.). La datul 
supei %n masă se adaugi o bucată bună de 
unt (Reţ. 7) beim Aufgeben der Suppe thue 
man ein gutes Stuck Butter hinzu. Şapol, 
adaogă el, . . und dann, fugte er hinzu, . . . ^e 
preste 4^e imperatului vei adaoge (Biblia 
1688 Ps. 60, 6) Jahr zu Jahr wirst du dem 
Konige fiigen. — Lv. in Bibelstellen oft a 
adaoge afortfahrenzu,in sclavischer Wie- 
dergabe von griech. icpoatiOivai, zB. Biblia 1688 
Gen. 8, 21 : Nu voîu mai adaoge de acum a 
blestema pămintul ich will hinfort nicht meh)* 
die Ei-de verfluchen. — II. a se*^ fast înv. sich 
vergrâssern, sich vermehren, zunehmen. 
Frica zmeilor se adăoga când auriră că . . 
(Ispir'. Leg. * 1 135) die Furcht der Zmei nahm 
zu, als sie vernahmen, dass. . . O nesăţidsă hirea 
domnilor, si)re lăţire şi avuţie drbă; precât se 
mai adaoge, pre atâta rihnescel (Mir. Costin 
Let. ^ I 277) oh Aber das blinde, unei*săttUche 
Streben der Fui'sten nach Machterweiterung 
und Reichthum; je mehr diese zunehmen, desto 
grdsser mvd die Begiei-de jener. — || adăoga're 
sf. = adcios. — 6r. Munt. a adâogaf, preş. 
1 adafog, 3 ada'ogâ, 7 se ada'oge; Mold. a 
adăogi', preş. 1 ada'og, 3 ada'oge, 7 se adafogâ, 
imperai. ada'oge; lv. u. hie u. da noch jetzt a 
ada'oge, preş. ada'og etc., imperat. ada'oge, 
perf. adâose'lâ (âlter ada'oş), part. ada'os. 
Statt -o- zeigen die âltesten Denkmăler -u- 
(adafuge, ada'us etc.), und diese Aussprache ist 
in neuester Zeit wieder vielfach in Aufnahme 
gekommen. Mac. ada'vdxere, preş. ada'vgu, 
perf. ada'pşa, part. ada'ptu. — Et. Lat. adau- 
geo, ^xi, -gere, mit Uebei'gang in die 3., danu 
in die 4. und schliesslich in die 1. Conjug. 

ada'OS sn., pi. -se, 1. lv. Vergrosseruug 
/", Vermehrung, Zunahme. Apucaiu-m'am 
ţi eu a scriere începătura şi adaosul, mai 

3 ABAO-ADAV 18 apoî şi scăderea . . Moldovei (Ureche Let.* I 
95) so habe aucb ich untemommen, die Entste- 
hung, die Blâte und den schliesslichen Yerfall 
der Moldau zu beschreiben. — 2. Zusatzm^ 
Zugabe f, Zulage. Cu acest elixir se frâcă 
vîrful capului, fără adaos de apă (Doct. SAt. 
6) mit diesem Elixir wird der Scheitel ohne 
Zusatz von Wasser eingerieben. — Or. Auch 
ada'us; vgi. adâoga^/aj, Gr, 

adâoşa'g sn., pi. -gurî, lv. bisw. Steuer- 
zuschlag m. 

adâosâtu'râ, adâosufrâ sf., pi. -rî, lv. 
bisw. = adaos. 

adâpa' faj I. v. trans. trânken: aj Thie- 
re. Bea tu, şi cămilele ţiAe volu adăpa 
(Biblia 4688 Gen. 24, 14) trinke, ich will deine 
Kameele auch trânken. — hj lv. auch Men- 
schen, wofur sonat dau cuiva se bea. Când . . 
hrânescî flămîndul şi adăpî insetoşatul (Isdk. 
740) v^enn du den Hungrigen speisest und den 
Durstigen trânkst. — Jetztindieser Anwendung 
nur nochpoet., wie «trânken» im Deutschen. 
Lumea 'nşelătâre Ce nencetat m'adapâ eu 
fiere §i venin (C. Ngr. 177) die tiiigerische 
Welt, die unaufhorlich mich mit Gift imd Galie 
trănkt. — Speciell la-^pc. (cu otravă) Înv. u. 
POP. Jdm. Gift zu trinken geben. pic că Uau 
fost adăpat (Zilot Cron. H.) es heisst, man 
hâtte ihm Gift eingegeben. — c) den Boden. 
Şi riii ese din Edem ca se adape grădina 
(Biblia 1688 Gen. 2, 10) und ein Sti-om geht 
aus von Eden, den Garten zu trânken. — II. 
a se ^ sich trânken, trinken (um seinen 
Durat zu stillen): a) v. Thieren. Cerbii se 
duseră ca se se adape din gârlă die Hirsche 
gingen sich aus dem Bache trânken. — b/ lv. 
auch v. Menschen. Nicî sângele lui nu l-au 
oprit [Hs,] când vei se te adâpi (Mărg.* 80 b) 
noch hat Clu'istus sein Blut versagt, wenn du 
deinen Durst stillen willst. — cj fig. : Loghica 
acâsta, carea ca o fintânâ eu dulce şi limpede 
şi recoritâre apă . . s'aii pus înaintea celor ce 
vor binevoi a se adăpa dintr'insa (Grig. 
LoGHiCĂ, GCr. n 254) diese Logik, welche wie 
ein Brunnen mit lieblichem, klarem und er- 
frischendem Wasser denen, die aus ihr schSpfen 
woUen, hiermit ubergeben wird. — 6r. Preş. 
1 adâ'p, 2 adâ'pl, 3 ada'pâ, 7 se ada^pe, Mold. 
se adă'pe. — Et. Lat. adăquo, -are. 

adâpâtd^re sţ,, pi. -tofrl, Trânke f. Şi puse 
toegele . . in albiile adăpătorilor apei (Biblia 
1688 Gen. 30, 38) und legte die Stâbe in die 
Trânkrinnen. 

adăpcst 8n.,2>Z.-tarf, Obdachn/Zuflucht 
f^Schutzm.'a căuta, a găsi ^ Obdach suchen, 
finden; a pune, a fila '^ unter Dach und Fach, 
in Sicherheit (iron. v. einem Verbrecher: in 
Numero Sicher) bringen, sein. [Nemulţămiţiî,] 
carii de multe ori supt adăpostul zidurilor acestora ur^au comploturi şt ăţîţau revolte 
(C. Ngr. 115) die Unzufriedenen, die oft unter 
dem Schutze dieser Mauern Complotte schmie- 
deten und Aufstânde anzettelten. — Et. Wahrsch. 
lat. ad depositum (dare, essere il âhnl.); de- 
ponere bedeutete «in Verwahrung geben», dann 
«in Sicherheit bringen», «flâchten», so zB. bei 
Gaesai*: deponere liber os, uxores suaque omnia 
in silvas, 

adăpost^lâ sf.: a scâte la -^ in Sicherheit 
bringen Dos. Psalt. slav.-rom. H. 

adăposti' faJ, preş. •te'sc, I. v. trans.i pe. 
Jdm. Obdach gewâhren, ihn beherbergen, 
bergen, schutzen. De atunce desccUeeain 
Asia ospetărie, de recoria şi adâposta pre toţi 
sufletesce şi trupesce (Dos. VS. Sept. 4) hierauf 
eiTichtete sie in Asien eine Herberge, wo sie 
Allen geistige und.korperliche Labe undZuflucht 
gewâhrte. Intr'un loc bine adăpostit an einem 
wohlgeschiitzten Orie. — II- a se -^Obdach, 
Zuflucht suchen, ânden, sich in Sicher- 
heit bringen. Unii la boeri alârgă, iar alţii 
la consulat. Acolo află limanul, acolo se adă- 
postesc (Beld. Eter. H.) die Einen eilen zu den 
Edelleuten, die Andern auf das Consulat. Dort 
finden sie den sichern Port, dort bergen sie 
sich. — Gr. Bei Dos. a adâposta^, preş. -te^s. 

adâposti're sf. Zufluchtsort m, -stâttef. 
Pămintul terii nostre e a^i adăpostire Va 
Greffxlor ţerină (Gr. Alex. 28) der Boden un- 
seres Landes ist heute die letzte Ruhestâtte der 
Asche jener Griechen. , 

adapta' (aJ, preş. -te'*, v. trans. fneol.J 
anpassen. 

adăsta' fa/ L v. trans. Munt. erwarten. 
Noi unele adăstăm ş'altele întimpinăm 
(Pann PV. 1 144) das Eine erwarten wh' und 
das Andere finden wir. — II. v. intr. warten 
Cod. Vor. 1 Petri 3, 20: Cându adăsta a Iu 
Lumneiţeu lungă rebdare als da harrete Gottes 
Langmuthigkeit. — 6r. Preş. 1 ad&'st, 2 adăfşU, 
3 ada'stâ, 7 se adafste, auch se ad&'ste. — Et. 
Wahrsch. lat. ad-^-asto, -ăre. 

adăuga' (aJ etc. siehe adâogaf (a) etc. 

adăvâsi' (a), preş. "S&sc, v. trans. 1. lv. u. 
PROV. aufzehren. Şi adevăsîtăfiindu-i carnea 
de arsurile focurilor, îl aruncară în mare 
(Dos. VS. Apr. 2) und als ihm das Fleisch von 
der Feuersglut verzehrt war, warfen sie ihn 
in's Meei". Şi acolo adăvăsi avuţia sa (Varlam 
Luc. 15, 13 H.) und dort verprasste er sein 
Gut. — 2. zerstreuen Palia Gen, 49, 7 : Im- 
părţi-voiu pre ei în lacov şi voiu adăvăsi in 
Isdrail ich will sie vertheilen tn Jacob und 
zerstreuen in Israel. — Gr. Varlam u. Palia a 
adăvâsi^, Dos. a adevâsp, Tr. u. Olt. nach 
CoM. H. u. Rev. Tocil. n 183 a dăvăsi', Mold. 
nadi Arh. Alb. Supl. No. 2, 1845 a adevesi'. — 
Et. Wohl slav. Herkunft. Viell. do -f- vusâjati. 49 ABEC-ADEV eig. orgănzlich aussâeii)!> ; vgl. bes. die Stelle 
aus Paua, die in der slavischen Version lăutei: 
..i razseju ihu vu /-ilt. 

a'decă siehe abdică. 

adema'nâ f, Bestechu ng f (?) Silvestru 
Ps. 25, iO H.: Şi dirâpta lor plină^î de ade" 
mană und ihre Rechte ist voii Bestechung. VgL 
sdemeni' (a). 

ademeni' (a), preş. -ne'so, v. trans. ver- 
leiten, verfuhren {pe. la o faptă Jdn. zu 
einei* That od. absol.). Nu ţî-e milă de o ticălâsă 
fată, pe care al adimenit-o cu juruinţi 
mincindse (C. Ngr. 18) hast du denn kein 
Erbai'men mit einem elenden Mâdchen, das du 
durch lugnerische Versprechungen verfuhrt 
hast. Somnul m'o ademenit Şi pe îarb' am 
adormit (Pomp. BP. 42) der Schlaf ubermannte 
mich, und ich schlief im Grase eiu. Ridică 
capul §i tar îl laaă se cadă pe pernă, ca şi 
când ar fi ademenit de un vis grozav (Al. 
Op. I 1648) wie von einem schrecklichen 
Traume genarrt, hebt er das Haupt und lâsst 
es wieder auf das Kissen sinken. Se am eu 
consideraţie pentru dinsa,.? O, nu te ademeni 
cu asemene idei (Al. CL. VII 379) achten 
soli ich sie? O, schiage dir solche Gedanken 
aus dem Kopf. — ademenito'r verfuhrerisch. 
Estî tiner, muerea e ademenitâre (Ianov CL. 
in 44) du bist jung, das Weib ist verfulirerisch.— 
ademeni're sf. Verleitung f, Verfuhrung. 

urmăriţi [nâml. fetneta] . . pană ce prin 
ademenirile vostre o faceţi de-şl calcă dato^ 
riUe sale de femee (C. Ngr. 44) ihr verfolgt 
das Weib, bis ihr es dui'ch eure Verlockimgen 
dahin bringt, dass es seinen Pflichten untreu 
wird. — Gr. Mold. fam. a adimeni', Tr. nach B. 
auch a adâmâmf, nach Molnar Sprachl.^ 227 
auch a ad&mîna' ,pres, adămPn u. ad&mîn&z.— 
Et. Scheint mit dem sinnvei'wandten a in- 
demna (s. d.) auf eine Zusammensetzung mit 
manus zumckzugehen. 

adcn siehe înde, 

aden^^orea etc. siehe adină'orea etc. 
ade'pt sm./neoî.y Adeptm^Eingeweihter. 
adequa't adj. (neol.) adăquat. 
adera' (a) v. intr. (neol.J sich anschlie- 
ssen, beitreten, beistimmen. — Gr. Preş. 

1 ad&r, 3 aderă. 

adere^nt sm. (neol.) Beitretender m, An- 
hânger. 

aderen'ţâ sf.fpl.-ţe^fneol., /îs./Adhăsions- 
kraftf. 

ade's, ade^seai-oTl) adv. oft(raals); Ggs. 
arar, arare-orî. Adesea-orl pe câmpie De- 
parte me rătăceam, Adesea cu bucurie In 
dulci gândiri me pierdeam (Gr. Alex. 229) 
oft verirrte ich mich weit in die Felder, oft 
verlorich mich freudigin liebliche Gedanken. — 
Stărker de's (s. d.), das bes. in den Verbindungen mai des, prea des fast allein ublich ist. — 
Vgl. auch de^s. — Gr. Auch (bes. Mold.) ade'se 
(^o^rl), bisw. de'se-o'rl. — Et. a-cfe'se-oTî «zu 
hăufigenMalen», elliptisch ade'se u., mit enclit. 
-a, ade^sea; ade's ist Mischform aus letzterem 
u. dem adv. de's. 

adediu'ne sf. (neol.) 1. //î»./ Adhăsion f.— 
2. BeJtritt m, Beistimmung f. 

ade'titi sn., pi. -tiurî, lv. 1. Herkommen 
n, Brâu eh m. Agonisitele sale [năml. ale 
omului] obicee §i adetiuri pre amenuntul 
cercetind(Diw. tos a)wenn man die erworbenen 
Sitten und Brăuche des Menschen eingehend 
untei'sucht. Iar când vor aduce pesce sau sare, 
voi se le luaţi vama, precum va fi adetiul 
(Doc. 1674, Melh. Cr. H. 39) und wenn sie 
Fische odei* Salz hereinbringen, so solit ihr den 
Zoii von ihnen einheben, v^ie es Hei*kommen 
sein wird. Daher speciell: — 2. (herkommliche) 
Gebiihr, Abgabe. întărind adetivX ce are a 
lua episcopia de la tirgoveţi (Doc. 1792, das. 
444) indem er die Ai)gabe bestâtigt, welchc das 
Bisthum von den Burgern zu erheben hat. — 
Vgl. obice'îu. Et. TOrk.-arab. 'âde't. 

adeto'r siehe dato'r. Gr. 

adevaTâ siehe adevS'r I u. III. 

adevâsi' (a) siehe adăvâsi^ (a). 

adevă'r I. adj. I.lv. (sec. ^^/^^)=adeve^ 
rat : w a h r. Şi pre Domnul Hs. mărturisind 
Dumne^u adevăr a fi (Dos. VS. Sept. 27) 
und da er bekannte, dass der Herr Christus ein 
wahrer Gott sei. Cercând adevara cunoscinţă 
a credinţei nâstre (das. Mafti 21) indem er die 
wahi*e Ei*kenntniss unseres Glaubens suchte. 
Insă nu se pate chema nuntă adevară pană 
nu va fi denaintea preotului^ Ş. TaIne 225) 
die Trauung aber kann keine rechte genannt 
werden, bis sie nicht vor dem Priester vollzogen 
wird. — Gr. Mase. sg, -^^ pi. adeve^rî, fem. sg. 
adeva'râf pi. adev^re. — Daher : — 2. înv. -^ 
că freilich, wohl. Iară plră adevăr că au 
avut Ştefan Vodă Tomşa totdeauna despre 
Leşi la împărăţie (Miron Cost. Let. * I 285) 
Klage aber fuhi'ten in der That die Polen stets 
bei der Pforte gegen Ftost St. T. Adevăr că în 
simţire n* aveam ghimpele plăcut Ce *mhoU 
desce . . la temut . . . Insă . . spre îndeplinire . 
aveam . . dragostea cu pace (Conachi 35) wohl 
fehite meinen Gefuhlen der angenehme Reiz, 
den der Stachel der Eifereucht hervoiTuft. Zum 
Ei*satze aber genoss ich die imgestâi'te Liebe. — 
II. adv. Lv.wahriich, Amen. Adevăr grăesc 
voao.. (Biblia 1688 Matth. 24, 34) wahrlich, 
ich sage euch. . . Pentr^a lor sfinte rugi, Dumne^ 
(feu, miluesce şi ne spăsesce adevăr (Dos. VS. 
Sept. 18) um ihrer heiligen Bitten willen, o 
Gott, erbarme dich unser und ei'Idse uns, 
Amen. — III. sn., pi. ^rurl, 1. Wa h r h e i t / ; 
Ggs. minciună. Jur că voiu spune adevărul AfiEV-AfilA 20 ich schwdre, dass ich die Wahrheit sagen werde. 
Gura greşind adevăr grăesce (Sprichw.) oft 
spricht wahr, wer sich vei'spricht. — Lv. (sec, 
^ViiJ auch adeva'râ sf,, pi. adevere, zB. : 
Mal apoi aii cunoscut tatâ^mteu adevara 
şi aii venit câtrâ credinţa cea bună (Dos. VS. 
Noe. 24) spătei' erkannte mein Vater die Wahi*- 
hcit und nahm den rechten Glauben an. Că 
micşurară'^se deadeverele [den] fiiî âmenilor 
(CoRESi PsALT. 1 1 , 2) denn die Wahrheit ist 
verschwunden iinter den Menschenkindern. — 

2. intr*'^, lm. auch hi'^, lv. bisw. auch cu-^, 
|3re'^wirklich,inderThat,wahrhaftig.— 
in{tr'/'>* . . , dar . . allerdings, freilich . . , 
aber . . . — 6r. Lv. (sec, ^^/^,jj in ailen di'ei 
Functionen, wenn keine andei*e prep, vorher- 
geht, auch deadevSr. Munt. pop. adevăr ; Mold. 
POP. adivăT. — Et. Lat. ad^de-verus, Vgl. 
ital. davvero, d. i. de-ad-verus, 

adevăra' (aj siehe adeveri' (a). 

adevărăciu'ne, adeivericluue sf, Wahrheit/* 
Biblia 1688 Jes. 48, I, Dan. 10, 21 u. sonst. 

adevăraţi L adj, 1. wahr, wirklich. O 
întimplare adevărat â eine wahre B^ebenheit. 
E un adevărat scandal es ist wh'klich ein 
Scandal. — 2. echt. Aur adevărat echies Gold. 
Diamante adevărate echte Diamanten. — IL 
adv.i'^f cu'^wahrlich, wahrhaftig, wirk- 
lich. Hristos a înviat. — ^Adevărat a %n'viaty> 
(wechselseitigei* Gruss nach der Aufei'stehung), 
Christus ist aufei^standen. — «Ei* ist wahrhaltig 
aurei*standen.» Spune^ml, bade-, adevărat, 
Pentru cine rrCax lăsata (Iarn.-Bîrs. D. 531) 
sage mir, Lieber, aufrichtig, um wessen willen 
hast du mich verlassen? De cu adevărat mă 
ungeţi pre mine voi a împăraţi presto voi 
(Biblia 1 688 Jud. 9, 1 5) wenn ihr mich wii'klich 
zum Kdnige salbet iibei' euch. — Gr. Munt. 
POP. adăvkra't; Mold. pop. adivăra't. — Et. 
Part, V. a adevăr a, siehe adeveri' (a). 

adeveri' (aJ, preş, ^re'so, L v. trans, 1. 
bestâtigen. In besereca creştinăscâ este locul 
unde să intăresce şi să adeveresce nunta (Ş. 
TaIne 229) die christliche Kirche ist der Ort, 
wo der eheliche Bund bekrâftigt und bestătigt 
wird. Acăsta adeverăză Sf intui David . . pi- 
când . , (SiCR. DE Aur, CCr. 122) das bestătigt 
der heil. David, indem er sagt . . . Insbes. : — 2. 
(jur.J bescheinigen, beglaubigen. Părţile 
pot cere ca actul să fie adevent (Legea p. 
AUTENTiF. ACTELOR, art. 24) die Pai'teien kdnnen 
die Bescheinigung der Urkunde veriangen. -- 

3. LV. aJ nachweisen. Trebue să adevereze 
acel sfetnic cum nu va face acel om pre sfatul 
Iul (Indr. 34) der Rathgeber muss den Nach- 
weisliefern, dass Jenei* nicht nach seinem Rathe 
handeln wird. — bj sich Ciber etw. Bestâti- 
gung verschaf fen, sich davon uberzeugen 
Vrând se adeverăscâ lucrul, vezirul au scris la Duca Vodă (Muştb Iet.* HI 10) um rich 
Uebei-zeugung zu vei-scbafTen, schrieb der Veâr 
anFui^stD. — c cuiva c. Jdm. etw.zusichern. 
[Diu:a Vodă] trimise pe Vlădica de Roman . . 
la Bogdan şi la lordachi . . de le glură şi le 
adeveri mare milă (Neculce Let.* II 297) FCkrst 
D. sandte den Bischof von R. zu B. und L und 
liess ihnen seine hohe Gnade feierlichst zu- 
sichern. — II. a se '^ sich bestâtigen. Seirea 
să adeveresce die Nachricht bestătigt sich. — || 
adeveri't=^ adevărat: wahr CoREsihăuGg,zB. : 
Postul adeverit este nu numai să topim trupul 
(Omil. H ) das v^ahre Fasten besteht nicht nur 
dai*in, dass wu* unsein Leib kasteien. — ade- 
verito^r: boerl adeveritorl ehem. /jur./ Un ter- 
suchungscomission f (fâr Grenzstreitigkei- 
ten). — 6r. Lv. auch a adeiv6raf, preş. ade- 
vere's. 

adevericiu'ne siehe adevărăcîwne. 

adeveri'nţă sf., pi. -Je, 1. Bestătigung/". 
. .pre acela adevărat îl socotesc că este cu totă 
adeverinţa făcătorlii tuturor faptelor cdor 
bune (Marg.* 95 b) von dem nehme ich als voll- 
kommen erv^iesen an, dass ei* alles Gute thuL 
Vechilul de judecăţi să să orindulască cu 
adeverinţă înscrisă (Cod. Caragea P. HI C!ap. 
XX ai*t. 2) der Verti'eter bei Gericht ist mit- 
telst schriftiichei* Vollmacht zu bestellen. — 
Jetzt fast nm* noch: '^(de primire, de plată) 
Empfangsbestâtigung f, Quittung. 

adeziu'ne siehe adeăiu'ne. 

adhera' (aJ siehe aderaf (a). 

adhesiu'ne, adheziwne siehe adesiu'ne. 

ad-ho'c: (neoLJ eigens fQr diesen Zweck 
bestimmt, speciell. — Bes.: divanul'^ ăie 
gesetzgebende Nationalversammiung in 
den Furstenthumern, nach dem Pai'iser Ver- 
trage v. J. 1856. 

a'^ siehe astâ^î. 

adia' (aJ, preş. adi'Iă, v. intr. 1. sanft 
wehen, hauchen (v. Winde etc). Şi în faţă 
ne adie De prin flori mirăzmăvie ^annSpft. 
V 36) und aus den Blumen weht uns krâftiger 
Duft entgegen. -— 2. Munt. pop. din, cu c. etw. 
in der Luft hin- u. herbeviregenIspiR. Pilde 
H. (din codă mit dem Schwanze wedeln); 
Teod. PP. 36 (cu sabia mit demSăbel schwen- 
ken). — 3. Mac. adilya're athmen Petr. 
Mostre II 151 ; adUya'tu Athem m. — || 
adie're/devin^/s/. sanfterWindm,(Wind-) 
Hauch. Nicx un pic de adiere nu astîmpără 
arsura (Delkvr, Sult. 221) kein Lâftchen kuhlt 
den Brand. — Et. Unbek. 

adia'for adj. tNv. gleichgiltig. Decât a sta 
de o parte rece şi adiafor (Al. CL. VII 369) 
anstatt kalt und gleichgiltig von fem zu stehen.— 
Et. Ngr. dStdffopoţ. 

adiafori'e sf. Înv. Gleichgiltigkeit f. Şi 
noi se privim cu adiaforie o cLsemine stare 21 ADIA-ABDf de lucrurîf (Al. Op. 1 1341) und wir sollen 
gleichgiltig zusehen, wie solche Zustănde heiT- 
schen? — Et. Ngi\ iîufopta. 

adlaforisi' {aj, preş. "se'sc, v. trans, !nv. 
wernsLchlâssigen. La cine se găsesc protecţie, 
dacă mă adiaforisesce chiar omul căruia am 
jertfit tot? (Al. CL. VII 41 1) bei wem soli ich 
Schutz finden, wenn mlch sogai* derjeuige ver- 
nachiăssigt, dem ich Alles geopfei't babe? — 
Absolut: JEZ . . adiaforisesce In minutul ce^au 
iubit (CoNACHi 30) kaum hat er die Fi'euden 
der Liebe genossen, so kummert er sich um 
Einen nicht mehr. — adiaforisvre sf. Nach- 
lâssigkeit f. Adiaforisirea au ajuns a fi bâtă 
obştescă (Al. CL. VII 369) die Nachiăssigkeit 
ist eine allgemeine Ki*ankheit gewoi-den. — Et. 
Ngi*. d!tafop«&, Aor. âSiafcpr^va. 

adia'tă siehe dia^tă. 

abdică adv. 1. lv. [sec. ^Vi?/ siehel Că 
adecă pecătoşii întinseră arcul (Coresi Ps. 
10, 3) denn siehe, die Gottlosen spaDuen den 
Bogen. Şi când fu la 'mfăşat, adecă-î femee 
(Dos VS. Oct. 9) und als man ihm das Todten- 
gewand aniegen wollte, siehe, da wai* es ein 
Weib. — Daher einleitend in Urkunden (= slav. 
eto), zB. ; Adecă eu Anila şi eu frate-mîeu . . 
scriem p mărturisim cu cest zapis al nostru . . 
(Doc. 1 675, Arh. 1 114) ich Anija und raein Bru- 
der . . erklâren mit diesem unserem Schein ... — 
2. das hei8st,nâmlich. a/erklârend: Agaf- 
ton au fost den Italia, adecă den ţara (răn- 
ească (MiNElUL 1698, GCr. 1 321) Agathon war 
aus Italien, das heisst aus dem Fitinken lande. 
Şi aşa era [acâstă carte] ca o grădină încu- 
iată ., la cei ce nu putea se o pricăpă^ adecă 
la cei cescia numai limba rumânescă (Simeon 
1765, III b) und so war dieses Buch wie ein ver- 
schlossenei' Gai'ten fiii' die, die es nicht vei*slohen 
konnteu, nâmlich fiii* die, die nui* rumânisch 
konnten. — In Schuidscheinen, Quittungen 
etc. : iOOO adecă una mie lei, 1000 sage (od. 
in Worten) eintausend Lei. — bj bei'ichtigenJ : 
ffapoi cu moş Chiorpec ciubota^iml, megieşul 
nostru, ce necaz aveam; ba adică, drept vor- 
bind, el avea necaz cu mine (Cr6ngă CL. XV 
5) und dann mit Vater G. dem Schuster, unse- 
rem Nachbai*, was hatte ich fiii* Aei*ger mit ihm; 
das heisst, richtigei» gesagt, er hatle Aerger mit 
mir. — 3. in Fragesâtzen u.âhnL : eigentlich, 
wohl,denn. Cetisem mult despre vînătorii 
de lei din Africa, şi mS întrebam adică de 
ce n*aş fi ^ eu un vînător de lei 9 (N. Gane 
CL. Xin 42) ich hatte viei von den Ldwenjâgern 
in Africa gelesen und fragte mich, warum ich 
denn (eigentlich) nicht auch ein Lowenjâger 
sein kdnnte? Şi de ce adică nu m'ar iubi? 
Cine e mai de s&mă decât mine în tâte împre- 
jurimile locului? (das. 45) und warum solite 
sie mich denn nicht lieben? Wer ist in der ganzen Umgegend angesehener ak ich? — 4. 
la adică (vorbind) u. âhnL: genau genom- 
men, im Grunde (genommen), eigentlich. 
Da la adicătelea vorbind, acest regulament 
ar fi putut se fie mai puţin vexator (Lit.) ja, 
genau genommen hâtte dieses Reglement weni- 
ger vexatorisch sein kdnnen. Gluma nevino- 
vată, de care la adică numai el era vinovat 
(CL. XIV 187) der unsvihuidige S^ihera, an dem 
im Grunde nur ei* schuld war. Şi mai ăntâiu, 
când e la o adică, nu slnt văduvă (Carag^le 
CL. XIII 255) und vor Aliem bin ich eigentlich 
gai* keine W^ittwe. Ş'apoi când este la adecălea, 
te-aş întreba . . (Cr^ngA CL. XI 177) und 
ubrigensrao»:hteichdich eigentlich fragen. .. — 
Wu*d bisweilen mit la di' că verwechselt, siehe 
di'că, — Or. Auch (lv. nur) e^dec&, Erweitert 
FAM. a'd2câte(a), a'd2căl0(a), a'dicâtele(a), bzw. 
a'decâte(a) etc. — Et. Man i*âth auf adeo 
quod, id est quqd, etc. Bedtg. 1 ist wohi die 
ui*spriingliche; 4 scheint eigentlich besagen zu 
wollen, dass das Folgonde gewissermassen als 
eine durch adică (2) eingeleitete Erklărung zu 
dem vorbei* Gresagten zu vei*stehen sei. 

adîecti'Y etc. siehe adjecti'y etc. 

adiere siehe adia' (a). 

adimeni' (a) siehe ademeni' (a). 

adl'nc I. adj, u. adv. tief. O prăpastie 
adîncă ein tiefer Abgrund. O farfurie adîncă 
eintieferTeller (Grgs. lată). La Sultan de se* n- 
china Cu adincă temena (Al. OP. 108) und 
machte dem Sultan eine tiefe Verbeugung. — 
Ueberti*agenin zahIreichenVerbindungen, zB.: 
Adormisem adine, legănat de valurile ascu- 
ţite ale liniilor de fier Strousberg (Chica 1) 
ich war fest eingeschiafen, gewiegt von den 
spitzen Wellen der Strousbei'g'schen Eisen- 
bahnen. Mai vlrtos când se află în sărăcie şi 
la adînd bătrâneţe (Pravosl. Inv. 1794, GCr. 
II 155) besonders wenn sie in. Ai*muth und 
hohem Alter sind. Manele la ceriu ridică, 
înalţă adind oftări (Beld. Eter. 1) die Hănde 
erheben sie zum Himmel, lassen tiefe Seufzer 
emporetcigen. Căce sint nesce învăţături 
dumne(jleesci fdrte adînd (16n din VinţI, 
GCr. I 243) denn es sind gottliche Lehi*en von 
gai* tiefem Sinn. — Von Menschen; Au aii fost 
atâta supţire la minte şi adine la socotălâ 
(ZiLOT H.) er wai* nicht von besondere hoher 
Intelligenz. Grecii aceşti mult cuminte, aceşti 
adind şi isteţi (Beld. Trag. H.) diese klugen, 
grundgesoheidten Griechen. — 6r, PI. fem. 
adî'nci, LV. auch adt'nce. — IL sn.,pl. -ourl, 
Tiefe f, Abgrund m. Den adincuri strigaiu 
ţie, Dâmne (Biblia 1688 Ps. 129, 1) aus der 
Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Să să spin^ure 
piatra morii de grumazii lui şi să se înece 
într'adincul mării (das. Matth. IS, 6) dass 
ein Miihistein an seinen Hals gehângt imd er ADIN-ADJU 22 ersâuft w(b*de im Meer, da es am Tiefsten ist. 
Din adincul sufletului aus tiefstem Herzen, — 
Lv. (sec. *®/i7/- intr'adincul betrâneţelor in 
hohem Alter. — Et. Lat. aduncns. 

adinca' faj siehe adinei^ faj, 

adinca't înv. = adine: I. adj. u. ado. tief. 
Intinaîu-me in tină adincată (Coresi Ps. 68, 
2) ich versinke in tiefem Schlamm. Patimile 
acele ce firea adincat semena in om (Gdnachi 
287) jene Leidenschaften, die die Natur dem 
Menschen tief in's Hens sat. — II. suhst. Tiefe 
f Q>RESi Ps. 429, 1 : De intru adincat che- 
maxu cătră tine, Domne aus der Tiefe inife 
ich, HeiT, zu dir. — Et. Pdrt. v. a adlnca, 
siehe adinei' (a), Gr. 

adincătu'râ sf., pi. -rî, Ver tief ung f. 
Face-voiu pustiîul spre bălţi de ape şi pre 
cel insetoşat pămlnt intru adincăturt de apă 
(Biblia 1688 Jes. 41, 19) ich will die Wtiste 
zu Wasserseen machen und das dârre Land zu 
Wasserbecken. Şi ochii ii es cât pumnu afară 
din adincăturt (Jip. Opinc. H.) und die Augeu 
ti*eten ihm faustgross aus den Hohien. — Et. 
a adlnca, siehe adindi^ (a). Gr. 

adinei' [aj I. y. trans. vertiefen. Grapă 
săpa şi o adincă pre îa (Biblu 1688 Ps. 7, 
16) er hat eine Grube gegraben und sie ausge- 
tieft. — Fig. ergrîinden. Zadarnic mintea 
ta cea răzvrătită Ar voi se adinceze . . (Conachi 
243) vei'gebens mochte dein emp6rter Geist 
ei-grunden ... — II. a sc'^ 1. înv. u. Tr. ein- 
sinken, versinken. Şi vel vedea cum i-se 
adinceză ochii, cum se zbircesc feţele obrazu^ 
lut (Marg. * 6 b) und du wh'st sehen, wie ihr 
die Augen einsinken, wie die Wangen sich 
runzeln. Corăbiile s*au desfăcut §i s'au adin^ 
cat in mare (Barac Hal. VIII 50) die Schiffe 
fielen auseinander und vei*sanken im Meer. — 
2. fig. sich vertiefen, sich versenken, 
versinken (v. Menschen): in gânduri in 
Gredanken; in visări in Trăumereien; in studii 
in Forschungen. Se arăta superat, Adincit in 
ingrijărl şi forte mult desperat (Beld. Eter. 
69) er erachien verdriesslich, in tiefen Soi'gen 
und ganz verzweifelt. — 6r. Pi*es. -oe^so. Inv. 
a adîncaf, preş. adVnc und adînoe'E. 

adlnci'me sf. Tiefe /*. O inchisore sub- 
pământenă fără lumină^ fără aer şi de o 
adincime grozavă (C. Ngr. 347) ein untei'- 
irdisches Verliess ohne Licht, ohne Luft und 
von schrecklicher Tiefe. 

adini'orea adv. vorhin, eben. Dacă ar 
sci el unde am fost adinâorî, când rtCa trimis 
la tutungerie . . , m'ar om,ori (Caragăle CL. 
Xin 253) wenn er wusste, wo ich vorhin ge- 
wesen bin, ais er mich in's Tabakgeschăft 
schickte, wurde er mich todtschlagen. Smo- 
chinele . . prâspete ca denâurea culese (Dos. 
VS. Noe, 4) die Feigen, so frisch, als wăreu sie eben gepfliickt worden. — Mai ^ eben 
erst. — 6r. Munt.*^ u. -orJf, auch "urea, "Urî, 
"Urâ; MoLD. adine&rea, adim&rea, -re, -râ; 
Olt. pop. adin&unî u. adin&nî Com.; Mac. 
aden&vr&; lv. aden&orea, -ori etc. Fast al le 
Formen auch ohne a-: din&orea etc. — Et. 
Wohl lat. de-in-illa{oă. eayhora. Anders 
zusammengesetzt ist odini&ră (s. d.) «einst». 

adi'ns adv, pron. l. lv. [sec. ^^lyj)'.'^ duşi 
er selbst. Acest canon.. adins duşi aşa 
poruncesce (Indr. 453) dieser Canon schreibt 
dies selbst vor. Se nu dnstesci pre tine adim^ 
ti'neşî mat 'nainte de cel mai mare de tine 
(das. 569) erweise du* selbst nicht grdssere Ehre 
als deinem Voi'gesetzten. Ca se nu me aret 
adins mineşi lubitoriu (Inv. Câmpulung 1642, 
GCr. 1 59) um nicht eigenniltzig zu erscheinen. — 
Or. Ohne «- N. Test. Belgrad 1648, Marc. 9, 
15 H. fpre dins voişij. — 2. lv. (sec. ^Vi?/- ^ 
ruyişt unter uns, wir untereinander. De 
vor fi avut., adins e'işî vrajbă (Indr. 33) wenn 
sie unter sich einen Zwist gehabt liaben. Când 
se va impărţi casa adins eişl (Mscr. o. J., Mag. 
IST. IV 243) wenn das Haus unter sie wird ver- 
theilt werden. — Or. Wegen der gleichl)e- 
deutenden aden, ande, inde siehe inde; adin- 
sere Cor. Tetr. Matth. 18, 15, CCr. 5 ist wohl 
Drf. fiii* adins tene oder aden tene. — Et. 
Enthâlt lat. ipsum; ad- kann id, ad od. ad- 
de sein. Vgl. dVnsul. 

adinta' faJ, preş. adi'nt, v. intr. Dos. Par. 
1683, 134 b H. : Pîăcâ-ţi urechia şi-mt adintâ 
neige dein Ohi* und erhore mich ; Ş. TaIne 110 : 
de vreme ce-i stă mintea şi adintă tot acolo 
la dinsa [năml. la acea muere] da all sein 
Sinuen uud Trachteu auf jenes Weib gerichtet 
ist. — Grundbedeutung nicht klar. — Et. Unbek. 

adi'o! interj. fnecl.J lebe wohll Deci 
cânturilor mele^ic Adio tuturora (Emin. 184) 
di*um sag' ich allen meinen Liedern LebewohI. — 
Auch subst., zB. : ţHc lumii un adio: iau lira 
şi me duc (Gr. Alex. 151) ich sage der Welt 
LebewohI : ich nehme die Leier und ziehe fort. 

adiţiona^ faJ, pre^, -ne^g, v. trans. fneol.J 
addiren. 

adiţionali adj. (neol.j Zusatz*: articol ^ 
Zusatzartikel. 

adiţiu'ne, adi'ţie sf. f neol.j Additîon /*. 

adiuta'nt siehe agbîotafnt. 

adivăT etc. siehe adev&r etc. 

adjace^nt adj. fneol., geom.J: unghîu ^ 
Nebenwinkel. 

adjecti'Y sn., pi. -ve, fneol. J Adjectiv(um) 
n, Eigenschaftswort. — Or. Auch adîecti'v. 

adjectivai adj. /neoL/ adjectivisch: pro- 
nume ^ a.es Fiirwort. — Or. Auch adJfe-. 

adjudeca' [a], preş. adjwdec, v. trans. fneoLJ 
bei gerichtl ichen Versteiger ungen izuschlagen 23 ADJU-ADRE (c. asupra cuiva, auch c. cuîva Jdm. etw.). — 
adjudeca're sf. Zuschlag m. 

adjudecata^r sm.,fem. -râtfneol.JErsteher 
m, -rin f (eines versteigerten Gregenstandes).— 
Gr. Bes^er adjudic-. 

adjudecaţiu'ne, -ca^ţie sf. fneol.J = ad- 
judecare. — Gr. Besser adjudîc^. 

adju'nct sm. (neol.) Adjunct m., Amts- 
gehâlfe. 

adjuta^nt siehe aghiotafni. 

administra' fajypres. ^ire's, v, trana. fneol.J 

1. verwalten. — 2. cuiva o palmă etc. Jdm. 
eine Ohi'feige etc. versetzen. — administra're 
sf. Verwaltung^ 

administraţiu'ne, 'ira'ţie, sf. (neol.) Ver- 
waltung^ 

administrati'v od;. /neoJ.y administra ti V, 
Verwaltungs-. 

administrato'r sm., fem, ^t6'râ, fneol.J 
Verwalter m, -rin f. 

admira' faj, preş. admi'r, v. trans. fneol.J 
bewundern. — admira're sf. Bewunde- 
rungf. 

adnira'bil adj. (neol.J bewunderns- 
wurdig. 

admira'l sm. fneol.J Admirai m (1. Be- 
fehlshaber einer Flotte ; 2. Ai*t Schmettei'ling). 

admiraţiu'ne, -ra'ţiesf. fneol.J ^^admirare. 

admirator sm. fneol.J B e w u n d e r e r m. 

admisi'bil adj. fneol.J z u I â s s i g. 

admisibilita'te sf. fneol.J Zulâssigkeit /*. 

admisiun'e, admi'sie sf. lneol.J=admitere. 

admi'te faJ v. trans. (neol.J 1. pe. Jdn. 
zuiassen, ihm Zutritt gewâhren (intr'o 
societate etc. zu einer Gesellschaft etc.) — 

2. annehmen, gelten lassen, zugeben: 
admiţând că . . angenommen dass ... — || ad- 
mi'tere sf. Zulassung /; intr'o şeolă etc. 
Aufnahme f in eine Schule etc. — Gr. Wird 
wie a trimi'te conjugiii. 

admoniţiu'ne, -ni'^'e sf. fneol.J Ermah- 
nung f, Verwarnung, Verweis n. 

adnota' faJ, preş. -t&g, v. trans. fneol.J 
anmerken. — adnota're sf. Anmerkung f, 
Vermerk m. — 6r. Auch a anota'. 

adnotaţiu'ne, -tafţie sf. fneol.J = adno- 
tare. — Gr. Auch anot^. 

a'do siehe achi'ce faJ, Gr. 

adoa'ră siehe &râ. 

adoleste'nt sm. fneol.J JCingling m. 

adolesce'nţi sf.ypl. -ţe, fneol.J Junglings- 
altep n. 

adopta' /a/ V. trans. fneol.J 1. adoptiren, 
an Kindes Statt annehmen. — 2. sich 
aneignen, annehmen; o părere einer An- 
sicht beipflichten. — adopta^re sf. Adopti- 
rung f, Annahme (an Kindes Statt). -— Gr. 
Preş. 1 adCpt, 3 ado'ptă, 7 se ado'pte. 

adopţiu'ne sf. fneol.J = adoptare. adopti'Y adj. fneol.J Adoptiv-. 

adora' faJ v. trans. fneol.J anheten. — 
adora're sf. Anbetungf. — Gr. Pr^. 1 adoT, 
3 aderă, 7 sd adere. 

ad6'ră siehe d'ră. 
• adora'bil adj. fneol.J anbetungswiirdig. 

adoraţiu'ne, -ra'ţie, sf. fneol.J =: adorare. 

adorato'r sm.^ fem. -uyră, fneol.J Anbe- 
ter m, -rin f. 

adormi' faJ L v. trans. einschlâfern, 
einluUen. Florile m'aucoperit, Mirosul rtCa 
adormit (Iarn.-Bîrs. 237) die Blumen deckten 
mich zu, ihr Duft schlâferte mich ein. — II. v. 
intr. 1. einschiafen. Mâna la obraz punea 
Şi greu somn că adormea (Teod. PP. 665) 
er legte die Hand auf's Gesicht und fiel in 
schwei'cn Schiaf. — Fxg. : (h'i-ce sentimente 
hune au adormit in el al le edlei*en Regungen 
sind in ihm ei'storben. Afacerea a adormit die 
Sache ist eingeschlafen. — 2. entschlafen 
(= sterben) : in Domnul im Herrn ; somnul cel 
de vâcî in's Jenseits hinubei*schlummern, das 
Zeitliche segnen ; etc. Şi adormi liu cu pă- 
rinţii Iul şi-l ingropară pre el in Samaria 
(Biblia 1688, 4 Rog. 10, 27) und Jehu ent- 
schlief mit seinen Vâtern, und sie begruben 
ihn zuS.— II adormi^t 1. schlafend. Vedeam 
oraşul adormit desfăşurându-se sub mine 
ca o mare de umbră (C. Ngr. 51) ich sah die 
schlafende Stadt unter mir wie einen riesengros- 
sen Schatten ausgebreitet liegen.— 2. Fig. ver- 
schlafen, schiâfrig; suhst. Schlafmutzef. 
Nu-i venea lut . . se-l cri(j nescine că este 
neharnic, mototol fi adormit (Ispir, Leg.* 109) 
er wollte nicht, dass ihn ii*gend Jemand ftîr 
ein trâges, schiâfriges Murmelthier halte.— || 
adormvre sf. 1. lv. v. Heiligen : Hinscheiden 
n,(seligei*) Tod. Daher : — 2. Adormirea Maiceî 
Domnului Mariâ Himmelfahrt f; pop. 
dafur Sântămăria mare. — Gr. Preş. 1 ado'rm, 
3 ad&rmef 7 se addrfmâ; imperat. adcrmî. — 
Tr. u. hâufig LV. a adurmi',pres. aderm etc. — 
Et. Lat. addormio, -tre (bei Sueton u. A.); 
adormire 2 ist Uebersetzung v. slav. uspenije. 

adormita', adurmitaf faJ, preş. -te^z, lv. 
fsec. *Vi7/ selten = a adormi. — Et. a dor- 
mita' mit Emfluss von a adormi'. 

adormiţe'le sf. pi. 1. Bes. Kiichenschelle 
f (Anemone Pulsatilla) H, — 2. Tr. Winde f 
(Gonvolvulus) Com. H. — Et. Dem. v. adormit, 
part. V. a adormi. 

adresa' faJ, preş. -s&e, fneol.J I. v. trans. 
adressiren, richten (o scrisâre etc. cătră 
cn. einen Brief etc. an Jdn.) — II. a se '^ sich 
wenden {la, cătră an). 

adre'să sf.,pl.-se, fneol.J kdres&ef: 1. Auf- 
schrift auf einemBriefe. — 2. AngabedesOrtes, 
vro Jd. zu finden ist. Un atac la adresa mi- 
nistrului ein Ausfall gegen den Minister. Aţi ADRE— ADUL 24 greşit adresa Sie haben sich an die faische 
Adi'esse, an den Unrechten f^ewendet. — 3. Zu- 
siiirift einer Behorde. 

adresa'nt sm.,fem. -tă, (neoLJ Empfânger 
m, -rin^ Adressat m, -lin /"/Ggs Jrimifător. 

a'du siehe adufce [aj, Gr, 

aducătCKr I. adj. verb. v. a aduce. —11. sm., 
fem, 't&re, Ueberbringer m, -rin f. 

adu'ce/a/ I. i\ trans. 1. bringen, holen, 
herbeifuhren etc. Se aducă pe inculpatul 
incoce man bringe den Angeklagten her, fuhre 
ihn vor. }fe duc se aduc o trăsură ich geho 
einen Wagen holen. Vorba vorbă aduce (SţVYf.) 
ein Woi*t bringt das anderp. Zestrea adusă 
din partea ferneii das von der Frâu mitge- 
brachte(od.zugebrachte)Heirath8gut. De multe 
ort nu aduce anul ce aduce căsul (Sprw.) oin 
Stundiein bringt oft, was Jahre nicht bringen. 
Nenorocirea lux Carol aduse insă şi căderea 
regelui Stanislav (C. Ngr. 147) das Unglâck 
Gai'l's fuhrte abcr auch den Sturz K6nig Sta- 
nislaus' hei'bei. — A ^ la îndeplinire 'zur 
Austuhrung bringen, ausfiihren, voll- 
strecken. — Inv. a -^ piră asupra cuiva 
Kiage fuhren gegen Jdn. — A^pc. se . . Jdn. 
dahin bringon,dazubevi'egen,dasscr...— - 
2. einbringen, eintragen, abwerfen. Mo- 
şin it aduce [un venit de) dece mit lei das 
Gut bringt (od. trăgt) ihm zehntausend Lei ein. 
Vorba dulce midt aduce (Sprw.) ein gutes 
Wort findet eine gute Statt. — 3. a -' vorba 
asupra unui subiect das Gesprăch auf 
einen Gegenstand lenken. — Auch absolut; 
Dintr'una intr\ilta vorba aduse Şi 'n stU 
neted patima 'şi spuse (Gr. Alex. 325) nach 
lăngei'er Einleitung kam cr dai'auf zu sprechen 
und brachte in wohlgesetzten Worten sein 
Leid vor. Safta lui Nea Ghiţă aduse iar vorba 
(Delavr. Sult. 42) Ghiţă's Safta brachte das 
Gesprâch wieder auf das finihere Thema, lenkte 
wiedei* ein. — 4. înv. a -^ vorbele cuiva, a ^ pe. 
(lv. la mijloc) Jd^. Worle, Jdn. an fuhren, 
citiren. Daher bei ălteren Grammatikera : 
aducătore sf, Anfula*ungszeichen n.— 5. adăt 
gieb her! Şoîman. Na praf leşesc; na plumbi 
leşesci !... Hăeşiî, Adu ! adă ! (Al. Op. 1 1 498) 
Şoîman. Da habt ihr polnisches Pulver; da 
polnisches Bleil... Die Hochiânder. Gieb her! 
gieb her I Adă mâna ! die Hand her I schiag' 
eini — Diese Bedtg. ist nur der pers. II sg, 
des imperat, eigen; sonst heisst «hergeben» 
a da incâce. — 6. Munt. biegen, krummen. 
O lighioe, .cu barba adusă de părea că stă se 
o apuce de nas (Isp. Leg.* 206) ein Scheusal 
mit einem (lei*ai*t gekrummten Bai't, dass es 
schien, als wollte er dasselbe eben bei der Naşe 
packen. — Bes. : aj pe, [la pămint) Jdn. (im 
Ringkampfe) niederbeugen. [Fet-frumos] 
ridica in sus pe zmeu şi aducăndul-l, ii băga în pămint pină in gât (das. 196) F. hob den 
Zmeit in die Hohe, schnellte ihn dann herah 
und stiess ihn bis an den Hals in die Erde.— 
bj sabia etc. das Schwert etc. (in der Richtung 
nach der zu treffenden Person) schwingen. 
Voinicul . . aducând toroipanul . . păli pe unul 
la drâpta, pe altul la stânga şi-î culca la 
pămint (das. 122) der Heid schwang den 
KnQttel, tmf den Einen rechts, den Andcrn 
links und streckte sie zu Boden. — IL v. intr. 

1. a -^ aminte cuiva de un lucru, cuiva că.. 
Jdn. an eine Sachoerinnern, ihn (daran) ei*in- 
nem, dass . . . Iţt aduc aminte de făgăduinţa 
ta ich erinnere dicli an dein Vereprechen.— 
A-şî "^ aminte de un lu^cru sich aneineSache 
erinnern, ihrer gedenken; a-şi -' aminte 
că . . sich (daran) erinnern, dass . . . Adu-ţi 
aminte, Dâmne, de ocara robUor tăi (Biblia 
1688 Ps. 88, 49) gedenke, Herr, ier Schmacb 
deiner Knechte. — Vor pron, kann de fehlen, 
zB.: NU'şi aduce aminte ce a spus er erinnert 
sich nicht, was er gesagt hat. Selten vor subst.^ 
zB.: ..carele voao va aduce aminte căile mele 
intru Hs, (Biblia 1688, 1 Gor. 4, 17) der euch 
ei*innern >¥ird meiner Wege in (3hristo.— 

2. a['şi) '^cuc. mitotw. Aehniichkeit ha- 
ben, ihm âhniich sein. îşi aducea de de- 
parte cu un amic al maiorului (Al. CL. III 
270) er hatte eine entfernte AehnUchkeit mit 
einem Freunde des Majors. Spun caduce mult 
cuvîntarea lor cu a nostră (Jip. Opinc. 36 H.) 
ihre Rede soli mit der unsrigen grosse Aehn- 
Uchkeit liaben. Că intre unele vorove, [limba 
italienâscă] işî aduce aminte [sici] preste 
semă cu a nostră limbă moldovenăscă (Mir. 
CosTiN. Let.' 111) denn in manchen Woi-tern 
ist die italienischeSprache unserer moldauischen 
uberaus âhniich. — III. a se '^ cu c. bisw. = a 
aduce cu c. (II 2). laşul, scaunul Domniei, 
care, precum tu mî-aî ^is, Se aduce de de- 
parte cii vestitul tăii Paris (Al. Op. I 163) 
Jassy, die Residenz, die, wie du sagtest, mit 
deinen bei'âhmten Paris eine entfernte Aehn- 
Uchkeit hat. — Gr. Imperat. vor encUt. pron. 
Munt. a^du, a'dOj Mold. afda u. mod. a^d&; sonst 
Munt. a^do, afd, ălter a'du, Mold. mod. a'di; 
ferner Tr. nach Lit. H. a in Verbindungen wie 
a se beii. Wird im Uebrigen wie a dwce con- 
jugirt. — Et. Lat. adduco,'ere, imperat. adduc. 

adu'cere sf.' analog a aduce: -^ la înde- 
plinire Ausfuhrung f, Vollstreckung; 
^ aminte Erinnerung (de c. an etw.) ; man- 
dat de «^ VorfGhrungsbefehl m. 

aducţiu'ne sf. [neol.y fisiol.J Adduction/*. 
anziehenile Muskeibewegung; (jgs. aijducţiune, 

aductOT [neol.J: [muşchiuj ^ Xnzieh- 
muskei m; Ggs. abductor. 

adula' [aJ, preş. -l&s, v. trans. [neol.J 
pe. Jdm. kriechend scbmeicheln, lob- 25 ADUL-ADVE hudeln. — cuiula're sf* kriecherische 
Schmeichelei f, Lobhudelei. 

adulaţiu^ne, -lafţie sf. fneol.J = adulare. 

adulmeca' faj v. trans wittern, spuren. 
[Oile selbaiice] de o milă nemţescâ departe 
adulmecă pre vlnăt ortul (Scris. Mold. 91) 
die wiiden Schafe wittern den Jâger auf eine 
deutsche Meile weit. Aurirăţi ştieratul caprei 
negref Ne-au ulmat (RucARfiNU bei Odob. Ps. 
l03)habtihrdasPfeifenderGemse j^ehort? Sie 
hatunsgewittert. — fî^. LV.spâren, merken. 
Iară sfintul aulmând cu sufletul sciu de tot 
{Dos. VS. Dech. 10) der Heilige aber hatte 
durch Abniing von Aliem Kunde. — adulme- 
ca*re sf. Witlerung f. — Or. Mold. (auch 
LV.) a adalmecaf (pop. auch --mica'), preş. 
ada'lmec (pop. auch 1 adu'lmăc, 2 "meci, 
3 -m^ă, 7 -mece); Dos. nach H. <e auîmeca'; 
MuNT. bei Odob. u. Tr. nach B. a adurmeca', 
prea. adu'rmec; Tr. nach Pol. a urmecaf. 
Formen ohne Suffix -ee-sind : Munt. (auch lv.) 
a ulma', preş. u'îm; Mold. lv. bei Dos. ofters 
a aulmaf; ferner a adulma' Dos. VS. Apr. 5, 
Nec. Costin Let.* I 418. — Et. Wenn die 
Formen rait -rm- auch offenbar jângere An- 
bildungen au wnnă cSpur» sind, so ist das 
Wort doch kaum von Letzterem zu ti*ennen. 
Zum Wechsel von l — r vgl. alma'r—ni^ma^r, 
ulcuyr — urciofr ele. 

adulmico's adj. : simlire aduhttecosă A h - 
nungsgefCihl Cant. H. 

adu'lt adj. (neol.) erwachsen.— <5<coWi de 
adulţi Fortbildungsschule f. 

adulte^r (neol.) I. adj. ehebrecherisch; 
om '^,femee '^ Ehebrecher m, -rin /*.— 
II. subsi. Ehebruch m. — Gr. In Bedig. II 
besser adulteTiă.. 

adumbri' (aj siehe umbri' (aj. 

aănna'faj, preş. adwn, Lv.trans. 1. sam- 
mein, versammeln, zusammenbringen. 
Şi., norodul. .au adunat prepeliţele (Biblia 
1688 Num. 11, 32) und das Yolk sanunelle die 
Wachteln. Adună betrânintea fiilor luî Israil 
(das. Exod. 3, 16) v^sammle die Aeltesten der 
Kinder Israels. — Redensart : a tunat de Ua 
adunat (wdrtl. : das Gewitter hat sie zusammen- 
gebracht), es ist eine bunt zusammengeviriirfelte 
Geselischaft. — 2. lv. pe. cu cn. Einen mit 
Jdm. zusammenbringen. Pre solul lor nice 
cu vizirul nu l-au adunat (Mir. Costin Let. * 
I 245) sie liessen ihren Gesandten auch mitdem 
Vezu» nidit zusammenkommen. — 3. (aritm.) 
addiren, zusammenzâhlen, -rechnen. — 
n.a să'^ 1. sich(ver)sammeln, zusammen- 
kommen. Adune-se apa supt ceinu (Biblia 
1688 Gen. 1, 10) es sammie sich da^ Wasser 
unter dem Himmel. Unde e stirvul, acolo se 
adună ctârde (Pann PV. II 73, Sprw.) wo Aas 
ist, da samraeln sich die Krâhen. Şi s^au adunat toţi fiii luî Israil la SUo7i (Biblu 1688 Jos. 
22, 12) da vei'sammelten sich al le Kinder Isi'aels 
zu Silo. — 2. cu cn. mit Jdm, zusammen- 
kommen. ..dând scire fi la Ştefan Vodă aice 
numai se purcă^ se se adune cu el la apa 
Telejinulnî (Mir. Costin Let.* I 328) indem 
er auch Fui-st Slephan hierher sagen liess, er 
solie sofort aurbre>:hen, um mit ihm am Telejin 
zusammenzukommen. Unde se se adune ia cu 
celelalte slugi din curte? (isp. Leg.' 309) wo 
hâtte sie je mit dem ubrigen Hausgesindo ver- 
kehrt? Spune-mi cu dne te aduni, se-ţî 
spuîu ce fel de om eşti (Sprw.) sage mir, mit 
wen du uragehst, so sage ich dir, wei* du bist. — 
Et. Lat. aduno, -âre, 

aduna're s/". analog a aduna: 1. Samm- 
lung/", Ansammluug. Şi adunările apelor 
numi mare (Biblia 1688 Gen. 1, 10) und die 
Sammiung der Wasser nannte ei* Meer.— 
2. Versammiung f, zB. ^a generală a ac- 
ţionarilor die General vei'sammiung der Acţio- 
nare. Bes. i — aj'^a (deputaţilor) das Abge- 
ordnetenhaus. — b) ehem. obştisca -' der 
Land ta g (in den FftrstenthQmern, vor dem 
Pariser Vertrage). — 3. lv. Zusammenkunft 
f, Audienz. — 4. Addition^ 

adunătu'ră sf., pi. ^rî, Haufe m ohne 
Wahl zusammengebrachter Menschen od. Sa- 
chen, Sammelsurium n. Pe de altă parte'. 
Măria sa făcea mereu fi oste din adunătură 
de felurimi de omeni blestemaţi (Zilot, Col. 
1883, 92) anderseits warb der FQi'st auch unun- 
tei'brochen allerlei hergelaufenes Gesindel fur 
das Heer an. 

adurmeca' (a), siehe adulmeca' (a). 

adurmi' (a) etc. siehe adormi' (a) etc. 

adu's part. v. a aduce (s. d.). 

adusâtu'râ s/*., pL ^rî, Tr. zugetrageno 
Krankheit. Ineiner von H. citirten Beschwo- 
iningsformel. 

advaT CO ^^ lv. (sec. i7.) Amu let n, Ta- 
lisman m. Ceia ce pârtă la sine avgare sau 
erbi ca se nu se apropie nemică de dinsii 
(Ş. TaIne 196) diejenigen, welche Amulete oder 
Krauter am Leibe tragen, damit ihnen nichts 
Boses nahekomme. — Gr. Der sg. ist nicht 
belegt'; pi. advafre Marg. (zB.* 132 a). Biblia 
1688 (zB. Matth. 23, 5), avga're Ş. TaIne (zB. 
I. c). — Et. Vielleicht tark. dcivr, pi. edwâ'r 
«Ring]». Zum Wechsel von dv^vg vgl. ti'dva 
— ti'vgă. 

adve^rb siehe adverbi'ă. 

adverbia'l adj, (neol.) adverbial. 

adve'rbiU8n.,p2.-i)jl;/n^oZ./Adverb(ium) 
n, Umstandswort. — 6r. Ueblicher adverb, 
pi. -be. 

adve^rs adj. (neol., jur.): partea -^ă die 
Gegenpartei. ADVE-AFAN 26 adversa'r sm., fem. -r^, (neol.) Gegner 
m, -rin f. 

adversativ adj, (neol,, gram.) adversativ : 
conjuncţiune -^â advei*sative Conjunction. 

advocaţi sm, (neol,) Advocat m, Rechts- 
anwalt, Sachwalt. — Gr. Auch avoca'i. 

advocatli'c sn,, pi, -curl, (neoL) 1. = ad- 
vocatura, Jetzt meist verăchtlich. — 2. Advo- 
catenkniff n. — Gr. Auch avoc^. 

advocatu'râ sf., pi. ^rî, (neol,) Advocatur 
f. — Gr, Auch avoc--. 

aene^sc adj. einem Ayan (siehe aia'n) 
gehorend, Ayans-. 

a'er $n., pi. a'ere, 1. Luft f. Schon lv. 
nicht selleu neben dem ublichei*en văzduh, 
zB. Indr, 725 : zidiri . . ale ceriului, ale pd- 
mîntuluiy ale aerului GreschdpfedesHimmels, 
der Erde, der Luft. — 2. (neol.) Aussehen n, 
Ansehen, Miene f. Are «^^ii unui prinţ (od. 
un '-^ de prinţ) er sieht wie ein Furst aus. îh- 
creţind fruntea fi ridicând sprîncenele, ca 
să-mi dau un aer mîhnit (C. Negr. 36) indem 
ich die Stirn runzelte und die Augenbrauen in 
die Hohe zog, um mir ein betrâbtes Aussehen 
zu geben. îşi ia'^de inveţat er giebt sich ein 
gelehrtes Ansehen. îşi ia «^e er macht sich 
wichtig.— 3. (teol.) ^esiickies od. bemaltes 
Tuch, die Grablegung Christi darstel- 
lend. Wird am Charfreitagabend, nachdem es 
tagsuber ausgestellt gewesen, unter Gebeten 
um die Kirche getragen und dann aufden 
Altartisch gelegt. Diese Ceremonie heisst în- 
groparea '^ului. — Et. Lat. aer. Entlehnung 
lateinischen Sprachguts ist auch in der âlteren 
Schriftperiode nicht ohne Beispiel; vgl. zB. 
testament, austru, pedestru, asin. Bedtg. 3 
aus dem Mgr. 

aera' (a), preş, -re'*, (neol.) I. v, trans. 
luften. — 11. a se -^ = a-şi face vînt: sich 
fâcheln Al. Op. I 772 : Se aeriză cu o basma 
roşie de bumbac er fâchelt sich mit einem 
rothen baumwollnen Taschenluche. — Gr. 
Aelter a aerisi' ^ preş. -s&sc (aus ngr. itpit^ia, 
Aor. ilptaa). Auch a aerP, preş. -re'sc. 

aeria'n adj. (neol.) luftig. Lingă mar- 
mura cea albă ved fiinţa-i aeriană (nâml. 
a ângerului, Emin. 55) neben dem weissen 
Marmor sehe ich des Engels luftige Gestalt. 

aerifo'rm adj, (neol.) luftformig. Gaz -^ 
Leuchtgas (zum Unterschied von gaz «Pe- 
troleum»), 

aerisi'lă sf,, pi. -se'lî, lv. u. Olt. -se'ie, 
Luftung f.— -Et. A aerisi, siehe aera' (a). 

aeroli't sm. (neol.) Meteorstein m. 

aerome'tru sn., pi. -tre, (neol.) Luft- 
wage f. 
aerona'ut sm, (neol.) Luftschiffer m. 
aerona'utic adj. (neol.) aSronautisch. aerostat sn., pi. -te, (neol.) Luft bal - 
Ion m. 

aerosta'tic adj. (neol.) aSrostatisch. 

ae'st, ae^sta siehe ace^st, Gr. 

acvea adv. u. adj. nevar. 1. lv. offenbar, 
offen, deutlich; Ggs. pe ascuns, in taină. 
Iadul şi pierzarea aeve-s lingă Domnul, cum 
nu şi inimile âmenUorf (Biblia 1688 Prov. 
15, 12) Hdlle und Vei*derbnis8 sind offenbar 
vor dem Herrn, wie vielmehr der Menschen 
Hei*zen? ..cari scripturi unii le ţinea in 
taină şi nu vrea să le arate de faţă aevea 
(Indr. 590) welche Schiiften Einige verborgen 
hielten und nicht offen zeigen wollten. Cele 
ascunse ale Domnului Dumnezeului nostru, 
iară cele aevea noao şi feciorilor noştri (Biblia 
1688 Deut. 29, 29) das Verborgene gehort dem 
Herrn unserem Grotte, das Offenbare aber uns 
und unseren Kindern. — Noch bei Ispir. Leg.* 
37 : Deşi nu mai vorbeau de rău aevea in 
faţa împăratului, pe din dos însă îşi băteau 
mendrele wenn sie auch in Gegenwart des 
Konigs nicht mehi* offen Iăstei*ten, so Hessen 
sie doch hinter seinem Rucken ihrer Zunge 
freienLauf. — 2.wirklich,inWirkIichkeit; 
Ggs. în închipuire, în vis. Atunci lumea 
cea gândită pentru noi avea fiinţă Şi, din- 
contra, cea aevea ne părea cu neputinţă 
(Emin. 139) damals hatte die ideale Welt fâr 
uns Existenz und die wirkliche schien uns da- 
gegen unmoglich. Să întrebă, dormitHxu, vi- 
sat-au sau aeve au fost (Bar. Hal. VI 47) er 
fragte sich, ob er geschiafen und getrăumt 
habe oder ob es Wii*klichkeit gewesen sei. — 
Bei siebenb. Schriftstellern auch subst. Wirk- 
lichkeit f, zB. : Indeşert ţi-se arată aeva 
în colorile ei naturale (Bodnăr. CL. U 14) 
vergebens zeigt sich du* die Wirklichkeit in 
ihren natâriichen Farben. — Gr. Lv. afvea 
(aH'K'k), auch afve (aa'Ki) ; lm. a&vea, Mold. 
ae've, Tr. mit art. (siehe oben) ae'va. — Et. 
a* -f- ksl. ajavâ. 

aezmui' (a) siehe agbezmui' (a). 

afa'bil adj. (neol.) leutselig^ herab- 
lassend. 

afabilita'te sf. (neol.) Leutseligkeit f, 
Herablassung. 

afa'cere sf. (neol.) 1. Geschâft n. — 2. 
Angelegenheitf^ Sache. Ministeriulafwe- 
rilor streine das Ministerium des auswârtigen 
Angelegenheiten. 0'^ de onâre, de amor ein 
Ehren-, ein LiebeshandeL Afacerea Qămen- 
ceau der Fall, die Affaire Ci. 

afanisi' (a), preş, -se'sc, înv. zu Grunde 
richten, ruiniren. Peloponisul şi altelocuri 
a stăpinirii turcesci . . care prin sabie şi foc 
s*au afanisit de dînşii la războiul trecut (Doc. 
1788, Arh. rom. II 298) der Peloponnes und 
andere Theile des târkisdieu Reiches^ die von 27 AFAR-AFIR ihnen im letzten Kriege durch Feuer und Schwert 
verheert worden sind. — Et. Ngr. i^init^ta, Aor. 

BlăfTiadvA. draussen, hinaus, heraus; 
Grgs. înlăuntru, în casă. Afară e mai cald 
deeît in casă draussen ist es wărmer als im 
Zimmer. Afară din casăy din ţară etc. aus 
dem Hause, dem Lande etc., ausser Hause, ausser 
Landes etc. El nu ese -' din casă er geht nicht 
aus. A efi-^ auf den Hof (= auf den Abtritt) 
gehen. fEşiJ-^l hinaus 1 En se e§im puţin pin* 
afară (C. Ngr. 81) gehen wii' ein wenig \or 
die Thfir. A da '^ pe, Jdn. hinauswerfen. Ai 
lăsat ^ un rind du hast eine Zeile ausgelas- 
sen. — 2. '^ de, lv. meist ^ din, ausser. 
Printre crengi sdntee stele . . Şi afară dâr de 
ele Nime 'n lume nu ne simte (Emin. 178) 
durch die Zweige funkein Sterne und ausser 
ihnen merkt ja Niemand unsre Gegenwart. Eii 
sint Dumnezeii fi nu va fi afară den mine 
mîntuind (Biblia 1688 Jes. 43, 11) ich, ich 
bin der Herr , und ist ausser mir kein Heiland. — 
Afară de acesta, -^ de aceia ausserdem, 
Aberdies. — Afară (numai) dacă ausser 
wenn, wofern nicht etwa. — 3. din cale -* 
od. -^ din caie iiber die Maassen, uberaus. 
Era un vis misterios Şi blând din cale-afară, 
Şi prea era de tot frumos De-a trebuit se 
piară (Emin. 1S5) es war ein geheimnissvolier, 
Qber alle Maassen susser Ti*aum, und gar zu 
wunderschdn war er, drum musste er ver- 
gehen. — || Vgl. dinafa'ră, inafa'ră, — Gr. 
Pop. poet. bisweilen afa'r' ; Mac. aî6'râ, Istr. 
toTL — Et. Lat. ad foras. 

afect sn., pL --te, (neol.) Tr. Affect m. 

afe'cta (a), preş. -te^z, v. trans. (neol.) 1. 
affectiren, zur Schau tragen; afectat 
affectirt, geziert. — 2. (o sumă pentru 
plata un&i doctorii etc. einen Beti*ag zm* 
Zahlungeiner Schuldetc.)anweisen, bestim- 
men. — 3. afficiren, angreifen, ergreifen. 
Eram atât de afectat de cele ce^mi spusese . . 
încât n*am putut răspunde decât pHntr'un 
rîs trist (Ghica 377) ich war von dem Gehorten 
so ei'griffen, das ich nur mit einem truben Lă- 
cheln antworten konnle. — (| afecta're sf. ge- 
iwungenes Wesen, Ziererei f. 

afectaţiu'ne, -tafţie, sf. (neot) = afectare. 

Btec\i\inie,atefcţie,sf.fneol.J 1. Zuneigung 
f. — 2. Affect m, Leidenschaft f. — 3. 
fpat.J Af fection f. 

afectno's ad)'. /neoi./herzlich, liebevoll. 

afedro'n subst. lv. After m. Tot ce intră in 
gură, in maţe se amistuesce fipre afedron ese 
(Tetraev. 1574 Matih. 15, 1 7) AUes, was in den 
Mund kommt, wird in den Eingeweiden verdaut 
und geht durch den After ab. — Et. Gr. di^sîpi&v. 

afeli^e sf. (neol., astr.J Sonnenferne f; 
Ggs. perihelie. Acâstă planetă este la afelxa sa dieser Planet befindet sich in seiner Sonnen- 
ferne. 

afemeîa't adj. verweichlicht, weibisch. 
Un coconaş este un om afemeiat care se adre- 
sezi numai ochilor (Man. San. 29) ein Stutzer 
ist ein verweichlichter Mensch, der nur auf das 
Auge zu wirken sucht. — Et. fefmse. Moderne 
Nachbildung von frz. effemine. 

afera't adj. (neol.) sehr beschâftigt. 

afere'sâ sf., pi. -i-e, (neol., gram.) Aphă- 
rese f. 

aferi'm! interj. înv. bravo I — Aferim de 
tine ! brav, mein Junge I — Aferim casă ! schones 
HausI — Jetzt nur noch fam. iron,: -'/ (Munt. 
axich'^ popă Marin!) bravo! schon! Nu poţi 
atâta 9 Aferim de capul tăii ! (Sper. An. 283) 
Nicht einmal das vermagst du? Da mache ich dir 
mein Compliment. — Et. Tui^k.-pers. âferVn. 

afe't sn.y pi. "te, (neol., mU.) Lafette f. 

af e'tea siehe deaie'tea. 

afierosi' (a), preş. -se^sc, v. trans. fast 
ÎNV. weihen, widmen, schenken (bes. der 
Kirche). — ajierosi'resf. Widmung/*,Schen- 
kung. — Et. Ngi\ iţiepdbvctf, Aor. i^ii^^Mcn. 

z&'tadj. nevar, fam. : a fi -^ (de parale) ohne 
einen Heller sein. — Et. TQrk.-arab. 
'afi'f «sich des Verbotenen enthaltend, keusch, 
rein» Zenker 632 c. 

afl'ge [a) v. trans. (neol.) (von Gerichts- 
wegen offentlich) ansch lagen. — Or. Imperat. 
aîVge; perf. afipse'Iii; part. aîPpt. 

aflUa',pres. -iie'z, V. trans. (neol., francm.) 
affiliiren, in eine andre Loge aufnehmen. 

a'fln*sm.Heidelbeer-,Biaubeer8trauch 
m (Vaccinium Myrtillus L.). — Or. Nach H. 
auch BÎPn. — Et. Siehe a' fină. 

afi'n * sm., fem. afi'nâ, (neol.) Ver wand ter 
m, -te /. 

a'flnă sf., pi. -ne, Heidelbeere f, Blau- 
beere. — Gr. Nach H. auch afPzxâ. — Et. Vgl. 
magy. a'fonya. 

afina' (a), preş. ^ne^z, v. trans. Munt. (etw. 
Dichtes) auflockern, schutter, lose ma- 
chen; Ggs. a îndesa. — afinai locker, 
schiitter, lose. Lulele implute afinat cu 
tutun de cel mai alea (Fil. Qoc. 144) Pfeifen, 
gefâlU mit feinstem, lose aufgeschuttetem Ta- 
bak. — Et. «A răi^i ca finul din claei> Cost. 

afinita'te sf. (neol.) Verwandtschaft f. 

a&cn subst. Opium n. — Et. Ngr. i^tcSvi. 

afi'pt sn., pi. "te, (neol.) Anschlagezettel 
mi'^de teatru Theaterzettei (der angeschlagen 
wiixi ; programă serală Th., der den Zuschauern 
vei'kauft wird). — Spec: -^ gerichtlicher An- 
schlag, die offentliche Vei'steigenmg eines 
Grundstiicks etc. ankftndigend. — Or. Auch 
aSi'ş «n., pi. -şe. 

a-fir-a-pe'r siehe de'a-îir^a'pS'r. 

aflarea siehe deafi'rea. AHR-AFUM 28 afirma' (a)^ preş, oîi'rm, v, trans. fneoLJ 
1. bejahen; Ggs. a nega,— 2. versichern.— 1| 
afirma^re sf, 1. Bejahung f. — 2. Ver- 
sicherung f. 

afirmaţiu'ne, 'ina'ţie, sf,[neoLJ=afirmare. 

afirmatrv adj, (neol,) bejahend; Grgs. 
yiegativ, 

afi'ş siehe aîi'pt, 

afişa' (a), preş. -şe'z, (neol,) I. v, tvans, 
(offentlich) anschlagen. — 11, a se -^ fig, 
sich zur Schau stellen. 

afişo'r sm,(neol.) Zettelanschiâger m, — 
Gr. Auch afişer. 

afla' faj, preş, a'îlu, I. v. trans. 1. finden, 
a uf-, vor-. Căutaţi §i veţi afla (Biblia 1688 
Matth. 7, 7) suchet und ihi* werdet finden. Se 
hotârîţi cum veţi afla mai cu direptul cu 
sufletele vâstre (Doc. 1659, Arh. ist. III 241) 
entscheidet, wie ihr nach Wissen und Grewissen 
zu Recht befindet. Am '^t eu cale, de cuviinţă 
se,, ich habe fOr gut befunden, zu... Nu-mi 
aflu loc ich finde keine Ruhe. — 2. pe. Jdm. 
widerfahren. Puiul meii, ce te-o aflat? 
(PoMP. BP. 71) thcui'es Kind, was ist dii* widei*- 
fahren? — 3. înv. erfinden, entdecken. 
Aflatoriul mĂesiriei tipariului (Bolu C. de 
Cit. 365) der Erfinder der Buchdruekerkunst 
Portughisit §i Spaniolii . . aflând una după 
alta insulele Porto-Santo, Madeîra^Azorele., 
(das. 362) nachdem die Portugiesen und Spanier 
nacheinander die Inseln P.-S., Madeira und 
die Azoren entdcckt hatten. Turcii . . se in- 
treba Că ce morte i-ar afla (Al. PP. 1 36) die 
TQrken fi*agten sich, welche Todesai*t sie fâr 
ihn ersinnen konnlen. — 4. erfahren, in 
Erfahrung bringen. N*am putut -^ nimic 
despre el ich habe nichts uber ihn erfahren 
konnen. Unchiul meu a aflat legătura nâstră 
(C. Ngr. 18) mein Onkel hat von unsi-em Vei»- 
hâltniss Wind bekommen. — MitObjectsaiz: 
Atunce s'ajungelî voi Când iţi afla de la noi 
Unde-i badea cel iubit (Al PP. 135) da konnt 
ihr lange warten, bis ihr von uns erfabren wei^ 
det, wo der Geliebte ist. Află că movtea ta e ho- 
tărită wisse, dass dein Tod beschlossen ist. — II. 
o, intr,: de, despre c. von ei^r. Kenntniss er- 
halten, es erfahren (vgl. I 4). Am se scHu 
o cărticea S^o trimit la maică-mea Se afle de 
mârtea mea (Al. BP., Novac şi Corbul) ich 
werde ein Brieflein schreiben und es meiner 
Mutter senden, damit sie meinen Tod erfâhrt. 
Nid pasăre măiastră se nu-i afle de scire 
(Ghica IX) keine Menschenseele soli erfahren, 
wo er sich befindet. Din rămăşiţi de sculpturi 
şi picturi aflăm despre starea sufletâscă la 
un nem (CL. IX 10) aus S^îulptur- und Male- 
iwesten erhalten wir von dem Scelenzustande 
eines Volkes Kenntniss. — III. ase-^ 1. la un 
ioc: a/ sich an einem Orte (vor)fiuden, an demselben vorhanden sein, geben. Nu să 
află lupi pe aieif gîebt es keine Wolfe în 
dieser Gegend? Muntele cel mai mare ce $ă 
află pe faţa pămlntului der grdsste Berg, den 
es auf Ei*den giebt. — 6/ sich an einem Orie 
befinden. Unde ne aflăm acuma? wo be- 
finden v^rir uns jetzt? A să -^ (de) faţă sug)&- 
gen sein. Iar cu dinsa se afla . . Stcian (Al. 
PP. 96) in ihrer Gesellschaft aber befand uch 
St. — a/Iatcr befindlich. — 2. lv. cuofemee 
trupesce mit einem Weibe fleischlichen Um- 
gang pflegen Indr. 221. — 3. sich finden, 
herausstellen, ergeben. De se va afla că 
le-au scos stUpii (Doc 1639, Arh. ist. I 87) 
wenn es sich herausstoUen solite, dass sie ihnen 
die Gi*enzpfâhle herausgenommen haben. — 4. 
vom Gresundheitszustande : sich befinden. 
Cum te afli? wie befinden Sie sich (od. wie 
gehtesIhnen)?-~6. să află că,, man bort, os 
verlautet, dass . . (vgl. I 4). Unde s*au aflat 
Că s'a ^mpreunat Corbi cu turturele,.? (Al. 
PP. 117) wo hat man je gehdrt, dass Raben 
sich mit Turteltauben gepaart hâtten? — 6. 
FAM. se nu se afle să faci una ca asta (u. 
âhnl.) hCite dich wohl, so etwas zu thun, thue 
es bei Leibe nicht. /-a fost spus . .să nu se 
afle să iae el vr^o flâre, c'atuneea va fi vai 
ş*amar de dinşii (SbIera Pov. 101) er hat te 
ihm gesagt, er solie sîch hikten, eine Blume xu 
nehmen, sonst w(!îi*de es ihnen gar schlimm 
ergeben. — Nu să află I ich werde mich hâten ! 
bewahrel ff a plâns mie că I-aî batjocorit, 
€Nu se aflăh (Al. Op. 1 142) er hat sidi bei 
mir beschwert, dass du ihn beleidigt hâttest 
«Grott bewahrel» — Or. Tr. dial. a esaHaf Cou. 
H. — Et. Lat. afflo,'ăre «anblasen», dann 
viat. oc finden». 

aflue'nt sm. (neol.) Nebenfluss m. 

aflue'nţă sf,, pi, -ţe, (neol.) Zulauf m, 
Andrang. 

afcn adj. (neol., pat.) der die Stimme 
verlorenhat, total heiser. 

afoni'e sf. (necl., pat.) Stimmlosigkeit 
f, totale Heiserkeit. 

afori'âm sa., pi. -me, (neol,) Aphopîsmus 
m (pi. -men), Lehrspruch. — Or. Sg. miss- 
brâuchl. auch -mă f. 

afori'stic adj. (neol,) aphoristisch. 

afrcnt sn., pi. -turi, (neol,) Beschim- 
pfung f, Schimpf m. A face cuiva uu'^ 
Jdm. einen Schimpf anthun. 

a'fte sf. pi. (neol., pat.) Mundschwamm 
m, -făule f. 

afto's adj. (neol.^ pat,) mundschwamm- 
artig. 

afuma' (a), preş. atu'm, I. v. trans. 1. râu- 
chern: a) căi*nuri etc. Fleisch etc. răuchem, 
selchen. Limbă «^^a Răuchei'zunge, geselchte 
Zunge, — b)easa eu c, das Haus mit etw. (aus)- APUM-AFUM râuchern. Am ^is slugii., $' afume odaia cu 
hârtiile aceste (G. Ngr. 58) ich befahl dem 
DJenstboten, das Zimmer mit diesen Papieren 
auszui'âuscherii. — Auch c, prin casă, zB.: 
Babele la noi gonesc pe necuratul afumând 
pene prin casă (das.) die alten Weiber ver- 
treiben bel uns den Teufel, indem sie das Haus 
mit brennenden Federn ausrâuchern. — Abso- 
lut: Am afumat tată ^i^ P^^ ^^^^ ^^ ^^ 
iasă acel miros răii ich babe den ganzen Tag 
gerâucherty um jenen schiechten Gemch zu 
vertreiben. — cj pe. cu c, Jdn. zu Heilzwecken 
mit etw. (be)râuchern, durchrâuchern. Se 
smulgă.. §apte perişori [din coda miţei], se 
afume cu ei pe prinţesa puindu-î pe cărbuni. . 
(Bar. Hal. IV 54) sie solie der Katze sieben 
Hârchen aus dem Schwanze reissen, sie auf 
Kohlen legen und die Prinzessin damit berâu- 
chem. — 2. bucate Speisen anrauchen las- 
sen, anbrennen lassen. — II. v.intr. Olt. 
soba afumă der Ofen raucht. — III. a se '^ 
1. angerauchtMrerden. Cupăreţii afumaţi 
şi crăpaţi (Al Op. III i04) mit rauchge- 
schwârzten und gespinjugenen Wânden. Din- 
tr'un smoc de tirfăloge . . scâse o hârtie afu- 
mată (C. Ngr. 155) aus einem BQndel alter 
Papiere zog er ein vergilbtes (seltener: ange- 
rauchtes) Papier hervor. Alb la per, barba pre 
la margini afumată (Dos. Syn. H.) mit weis- 
sem Haar und an den Rândein rauchfarbenem 
Barte. — 2. cu c. sich zu Heilzwecken mit etw. 
(be)râuchern, durcbrâuchern. — 3. fig. 
(cululeaua) sich benebein, sich anhei- 
tern (= sich betrinken). — 4. v. Speisen: 
angeraucht werden, anbrennen. La fiert 
se se păzescă ca se nu se afume [laptele] 
(Dragh. Icx)n. 28) beim Kochen gebe man Acht, 
dass die Milch nicht anbrenne. — 5. lv. rau- 
chen. Muntele Sinaii se afuma tot (Biblia 
1688 Exod. 19, 18) der ganze Bei-g Sinai 
rauchte. — Et. fu'm. 

aiumâtd're sf., pi. ^torî, 1. Rauchgefâss 
n. — 2. pi, Râucherwerk n. 

afu'nd MuNT. u. lv. I. adv. 1. in die Tiefe, 
tief (hinein, hinunter). Se mă 'ngrope mai 
afund. Să nu putrezesc curînd (Teod. PP. 30 4) 
man begrabe mich tiefer^dass ich nicht so bald 
verwese. Scapă-me din haosul acesta, in care, 
cu cât mergy mă dau . . mai afund (Al. Op. I 
1008) rette mich aus diesem Chaos, in das ich, 
je weiter ich gehe, immer tiefer hineingerathe. 
A da pe. '^ fin apă) Jdn. unlertauchen; a să 
da -* (in apă) untertauchen (intr.). Banul te 
bagă afund. Banul te scâte in und (Pann PV. 
III 30) das Geld bringt herunter, das Greld 
biingt hei'auf. — Fig,: a se da '^ verschwinden, 
nichts mehr von sich hd^n lassen. Cum de 
atâtea . . neveste . . se dau afund cu tirgo' 
veţn? (Dblavr. Sult. 30) wie kommt es, dass so viele Fţ*auen mit den Mânnern aus der Stadt 
dm*chgehen? — 2. lv. in der Tiefe, tief 
(unten). Să vedea in prăpastea aceia afund 
un piriu (Dos. VS. Oct. 5) man sah in jenem 
Abgrunde tief unten einen Bach. De afund din 
prăpaste eşia şerpi (das. Oct. i) aus der Tiefe 
des Abgrunds kamen Schlangen hervor. — II. 
adj. bisw. = adine: tief. Crăpătura pHn 
care se împart crecrii mari . . la maimuţde 
mai înalte e mai afundă (CL. III 278) der 
£inschnitt des Grosshirns ist bei den lioheren 
Affen tiefei*. ..şi faţa ei nu va fi mai afundă 
decât pielea (Biblia 1819 Lev. 13, 4) . . und 
ihr Ansehen nicht tiefer sein wird als die 
Haut. — III. subst. bisw. = fund, adine: 
Tiefe/*. Au^ul dăsluşa inafundulpămintu- 
lui pin' la miedul lui (Delavr. Sult. 7 ii) das 
Ohr di*ang in die Tiefe der Erde bis zu ihrem 
Mittelpunkt. El a venit Dintrun afund de 
răsărit (Coşb. 1 7) er kam aus fernom Osten. — 
Et. a^'fwnd. 

afunda' fa), preş. aîwndf I. v. trans. 1. 
tauchen, ein-, unter-/tra;i8.y. Cămaşa.. o 
afund' odată 'n baltă (Iarn.-Bîrs. 455) sie 
tauchl das Hemd einmal in die Pfutze. Coconul 
când va vrea să-l boteze [pri'otul]..y se-l 
afunde intr* o apă odată (Ş. TaIne 11) wenn 
dei" Priester das Kind taufen will, so tauche er 
es einmal im Wasser unter. — 2. bisw. = 
a cufunda: versenken, (hinab)sturzen. 
Aleşi'' călăreţi căpitani i-aii afundat in 
marca roşie (Biblia 1688 Ex. 15, 4) erlesene 
Reiterhauptieute vei'senkte er in's rolhe Meer. 
Ca s'afunde in adincuri un suflet nevinovat 
(C. Ngr. 165) um eine schuldiose Seele in den 
Abgrund zusturzen. — II. asd-^l. tauchen, 
ein-, unter- (intr,), Sfintul Porfirie intra 
intr' apă.., afundându-să strigă: Botăză-să 
Porfirie in numele tatălui . . (Dos. VS. Sept. 1 5) 
der heil. Porphyrius stieg in's Wasser, und als 
er untertauchte, rief er : P. tauft sich im Namen 
des Vatei's.. .— 2. bisw. =: a se cufunda, a 
să adinei: a/ versinken, untergehen. A- 
fundatu-ne-am in noroiul adincului (Psalt. 
RlMN. Ps. 68, 2) versunken sind wir im Schlamme 
der Tiefe. Şi-î dederă foc [corăbiei], şi aşa 
sfinţii lui D-^ii luptându-să cu focul şi cu 
apa să afundară (Dos. VS. Sept. 29) und sie 
zundeten das Schiff an, und so gingen die Hei- 
ligen Gottes im Kampfe mit Feuei* und Wasser 
unter. — b) fig. sich versenken, vertiefen. 
Vaţi afundat in strategie. Domnilor (C. 
Ngr. 36) Sie haben sich in die Strategie vei'- 
tieft, meine Herren. — c) (in der Fei'ne) ver- 
schwinden. Masa,. După fecior se uîta., 
Hn' ce 'n codru s'afunda (Pomp. BP. 51) die 
Mutter blickte ihrem Sohne nach, bis er im 
Walde vei'schwand. Săgeţile nu s'afundă mai 
repede in zarea depărtării (Delavr. Sutl. 99) AFUN-AGER 30 Pfeile verschwinden nicht schnelier in ferner 
Luft. — Et. afu'nd. 

afunda're s/. Munt. bisw. Tieîe f. Pe când 
el cu totul se da 'n afundare Se scotă securea 
din apa cea mare (Pann PV. 1 87) wâhrend er 
ganz in die Tiefe tauchte, um das Beii aus dem 
hochgeschwollenen Flusse zu holen. Cel din 
urmă zgomot [al trăsurii] . . se stinge in 
afundarea stradelor (Delavr. Sult. 141) das 
letzte Gerăusch des Wagens eriischt in feruen 
Strassen. 

afundi'ş subst. Tiefe /Delavr., zB.: Mesu- 
ratu afundişul codrilor, ţinându-mi filele 
cu porumbe selbatice şi cu pere pădureţe 
(Sult. 197) ich durchmaass die Tiefe der 
Wâlder, mein Leben mit Wildtauben und 
Holzbirnen fristend. 

afurisamie «/"., pi. -sâfnil, ălter -safnii, 
Bannfluch m, Kirchenbann. Carte de -* 
Bannbrief n. — Or. Mold. --se'nie; lv. auch 
alor". — Et. a afurisi' ; Suffix nach dem ent- 
sprechenden ksl. zaJdinanije, 

afurisP {a/, preş, -se'sc, v. trans. mit dem 
Bannf luche belegen. — Daher fam. schei*zh. 
Cr6ngă CL. XV 448 (v. einem Priester) : Apoi 
umflând un sfeşnic zdravăn de alamă, după 
dinşiî sâ-i afurisescă dann packte er einen 
schweren Messingleuchter und rannte ihnen 
nach, um sie zu zuchtigen. — Im weit. Sinne : 
verfiuchen. Făgăduesc şi m'afurisesc. De 
04% înainte Se fiu mai cu minte (Iarn.-Bîrs. 
502) ich schwdre bei Aliem, was heilig ist, dass 
ich fortan vernCinftigep sein will. — || afurisift 
verflucht, verdammt. Du-te dracului cu 
bani'ţî cu tot, litfă afurisită! (Al. Op. I 
1019) geh zumTeufel mitsammt deinem Gelde, 
verdammler Judel— Or. Lv. auch a aîor-. — 
Et. Ngr. difopiC(<>, Aor. i^piaoL, 

a'gă sm. 1. ehem.: «^ fde oraşJXQBi m, Po- 
lizeihauptmann (in Bukai*est u. Jassy). Jetzt 
ist dor prefect de poliţie an seine Stelle ge- 
treten. War auch Adelstitel. — 2. lv. bisw.= 
aga' (s. d.). — Or. Un a'gâ, doi a'gî ; mit art. 
a'ga,a'gâî,pl. afgif, a'gi'ior. — Et. TGrk. agă'. 

aga' sf. Aga m, Titel tux'kischer Officiere u. 
mancher Givilbeamten. — Gr. O aga', două 
agale ; mit art. aga'iia, aga'lei, pi, aga'lele, 
aga'îeîor, Lv. bisw. sg. agasP /*, pi. agaîa'rl 
m. Vgl. auch a'gă 2. — Et. Turk. agâ^, agâsi', 
pi. agâlcr. 

agabani'u subst. Odob. MV. ed. Socec 1894, 
80, agambani'l pi. Doc. 1785, Melh. CR. II 
134 Art orientalischer Stoff; nach Odob. 
sehi* feiner Baumwollenstoff, nach Melh. weis- 
ser, mit Silber gewebter Stoff. 

Aga'chi Mold. pop.: mghitc, -^l trink, 
Bruder I Ţine, moş Corbule, şi înghite Agachi 
de-acum (Al. Op. I 237) nimm, Vater Corbu, 
und trink^ wasdasZeug halt. Dacă-i trăbape'n^ ghite- Agachi, helbet! nu te^om da noi de 
ruşine (das. 999) wenn es trinken heisst, dann 
sei geti'ost, wir werden du' keine Schande 
machen. — Et. Entweder = Aga'pie « Agapius» 
od. dem. zu a'gă. Die Entstehung der Reden.<- 
art ist nicht bekannt. 

Agafta'nghel siehe Agata'ngbel. 

aga'leadv. langsam, gemâchlich. Unea- 
costirc, pe mal, păşesce-agale (Vlah. 69) ein 
Storch schreitet bedâchtig am Ufer einher. — 
Oft verdoppelt. Ercule se întorcea acasă agale 
agale cu corăbiile (Ispir. Pov. U. sf. 53 H.) 
Hercules kehrte ganz langsam mit den Schiffen 
heim. — Et. Ngr. dbfdXt. 

agârli'c sn., pi. -curl, lv. Gepăck n. Şi 
altă mie cai pentru trăba trasului căruţelor 
cu agârlîc (Mscr. 1774, Arh. rom. 1 138) und 
weitere tausend Pferde fui* den Transport der 
Grepăckwagen. — Et. Turk. a^yrly'k. 

aga't sn., pi. -'te, (neol.) Achat(8tein) m. 

aga'ta siehe deaga'ta. 

agăţa' (a) siehe ac&ţa' (a). 

Agata'nghel, fam. Agaît- npr. m. Aga- 
thangelos m. Die «Prophezeiungen des Aga- 
thangelos» , einer Art griechischen Nostradamus, 
fanden auch in den Donaufui'stenthumern Eîn- 
gang (unter dem Titel Hrismos «Orakeb, nach 
Iarcu 1818 zuerst gedi*uckt). Daher Al. Op. I 
1231: O, d'ta eşti un sofologhiotatos I un 
om cetit ! ca proorocul Agatanghel oh, du bist 
ein grosser Redner I ein studirter Mann I wie 
der Pi-ophet Agathangelos. 

ageaU'c siehe bagăîVc. 

ageami'â siehe agămPA. 

agâi'C siehe bag61Vc. 

agemi'u sm. fam. Anfânger m, Stâmper 
(=unge8chickter Spieler, Jâger, Reiter etc). 
Cei mai giolari fac armânul cât rota marii, 
cei mai agâmii îl fac mai mic (CL. XVII 474, 
in einer Beschreibung des Knochelspiels), die 
gewandteren Spieler machen die Tenne so 
gi*oss wie ein Muhlrad, die weniger geschickten 
machen sie kleiner. — Or. Mold. agemi'ti. — 
Et. Tiirk.-arab. agamy. 

age'nt sm. (neol.) 1, Age'nt m^Geschâfts- 
fuhrer; '^de poliţie Polizeidiener. — 2. 
wirkende Kraft f, A'gens n (pi. Age'ntien). 

agenţie sf. 1. (neol.) Agentur f. Agenţia 
Havas telegi'aphisches Bureau von H. — 2. fast 
Înv. osterreichisches Consulat, d.e Agenţie.— 
Or. In Bedtg. 2 Înv. u. fam. agb&nţie. 

a'ger adj. 1. schncll, flink, rasch. ilr- 
gate, fugarul meu cel mai ageri (CL. HI 202) 
Knecht, mein schnellstes Ross I Neftalim cerb 
ager (Palia Gen. 49, 21, GCr. 57) Naphthali 
ist ein schnelier Hirsch. Aduna pasările cele 
mai agere la sbor (Ispir. Leg.^ 75) er versam- 
melte die schnellsten Y5gel. — 2. krâftig, 34 AGER-AGIR stark. Vesel fi voios la inimă, ager fi virtos 
la trup (Odob. Ps. 236) heitei*en und frohen 
Gemuthes, starken und krâftigen Kdrperbaus. 
Prin nâdufitul aer vintul ager vtjia (C. Ngr. 
163) dm*ch die schwiUe Luft brauste mâchtig 
dei* Wind« Un om simţitor alege decât agere 
clâtirî Pe cde melancoliei liniştitele uimiri 
(das. 169) ein empQndsames Gremiith zieht 
heftigen Ei^schiiiteiningen die stillen RCUiriuigen 
der Schwermuth vor, — 3. înv. kâhn^ ver- 
wegen. Blând când este vreme de blândeţă, 
sumeţ fi ager cându-i vreme de sume^ie 
(MiRON Cost. LetJ 1 228) mild, wo MiWe, kîihn 
und verwegen, wo Ktîlmheit am Platze ist. 
Ancă mat ager fi mai cutezat decât eri sint 
astăzi împrotiva ta, că m'aî făcut mai băr- 
bat fi mai îndrăzneţ din muncile tale (Dos. 
VS. Oct 30) noch kOhner und verw^ener biete 
ich dir heute die Ştim, denn deine Martei*n 
baben mich mutbiger und kecker gemacht. Era 
ca un leu de ager fi sirSp (das. Noe. 22) er 
war wie ein L6we so ktihn und wild. Toţi 
voinicit aleşi panduri, Ospeţi ageri de pă- 
duri (Al. PP. 162) lauter kiihne, erlesene Raub- 
gesellen, verwegene Gâşte der Wâlder. —- 4. 
oc/iiU'^ krâftigeSyScbarfesAuge;'^ la min^e 
scbarfsinnig. Mindru că î-a trimis D-^u 
un afa ginere ager la minte (Ispir. Leg.* 252) 
stolzdarauf^dass ibmGott einen so bellkdpfigen 
Eidam gesandt. — Et. Lat. agilis, 

ageri' (aj, preş. ^r&sc, v. trans. : {ochiul, 
minf^a u. ăhnL) scbârfen, stărken. 

agerime 8/*. l.Schnelligkeit^. Nu nu- 
mai in bătaia depărtată stă tot temeiul 
acestui joc, ci şi în agerimea fugii (Lambrior 
CL. IX 7) nicbt nur auf weiten Wurf kommt 
es bei diesem Spiele an, sondem aucb auf 
schnellen Lauf. — 2. {a ochiului, a minţii/ 
Schărfe f (des Auges, des Verstandes). 

age^sc adj. des Aga (siehe a^gă). Siimenii 
hatmănesci fi agesci (Nec. Costin Let.* U 89) 
die Sdldner des Hatman und des Aga. 

age'st sn., pL-turl,TR.angeschwemmtes 
Holz, GerdII, Erdreicb; davon gebildete 
Erhohung Com. H. ; Buc. age^stru id. Mar. 
Orn. 1 55. — Daher fig. verâchtL : Fremdling 
Com. H. — Et. Lat, aggestum. 

age^sti (a), preş. --iefsc, v. trans. Tr, an- 
schwemmen, -treiben Com. H.; Buc. a 
agestrP id. Mar. Orn. I 55. — Daber fig. 
verâchti. (einen fremden Menscben) ber- 
fâbren, stranden Com. H. 

aghe'nţie siebe age^nţie. 

aghezmui' (aJ, preş. "inue'sc, v. trans. mit 
Weihwasser besprengen. Daber scherzh. : 
Popa Buligă.., tămîet fi aghezmuit gata 
desdimin^lă(CKt^GkCL. XV 453) Hochwurden 
B., dei* scbon in ailei* Fruhe dei* Flasche reicb- lich zugesprocben hatte. — 6r. Munt. a aezmui'; 
aucb a egmui' Com» H. — Et. aghia'zmă. 

aghia'nnâ sf.,pl. agbe'zme, Weibwasser 
n. A face -* Wasser weihen u. damit sprengen ; 
a stropi cu '^ mit Weibwasser besprengen ; -^ 
mare am Epipbaniasfeste geweibtes Wasser. — 
Fam. Redensart: Vrei nu vrei, bea, Grigore, -^ 
friss, Vogel, oder ştirb I — Or. Munt. aîa'zmâ ; 
Ban. aucb lafgmâ Com. H. — Et. Gr. &^iao\Mi. 

aghiazmata'r, lv. -ta'rJfjJ, sn., pi. -re, 1. 
Weibwasserkessel m. — 2. Sammiung/* 
der Gebete, bei denen mit Weibwasser 
gesprengt wird. — Et. Ngr. ă:f,aQ\MLxâipi. 

a'ghios sn., pi. aghi&se, Sanctusn (Satz 
dei' Litui*gie, der mit den Worten ^Sfînt, sfinty 
sfint Domnul Savaot» beginnt und von Chor 
u. Cîemeinde zusammen gesungen wird). — 
Daber fam. scherzh. a trage aghiose: a/ lăut 
singen. Lelea Safta . . de veselie trase nisce 
aghiâse.. de amuţi gălăgia şe^ătoreî (Delavr. 
SuLT. 46) Safta begann vor Frdhlichkeit so lăut 
zu singen, dass der Lâi-m der Spinnstube ver- 
stummte. — bj laut scbnarcben. Muiaţi de 
căldură ne pusesem a trage la aghiâse ca in 
vremea cea bună (CL. XVII 107) von dei' un- 
mâssigen Hitze eingescblâfert, hatten wir be- 
baglich zu scbnarcben begonnen. — Et. Gr. fiŢioţ. 

aghiota'nt sm. Adjutant m. — Gr. Lm. 
aucb ad/uta^nt; besser adjuta'nt.— Et. Mittelbar 
aus lat. adjutans, -tantem. 

Aghiu'ţă npr. m. Nacb dem Volksglauben 
ein binkendes Teufelchen, Satan's Bote. Daber 
uberb. : Teufelcben n. — Fam, ii fură '^ der 
Schlaf ubermannte ibn. Cum bău, %l şi fură 
Aghiuţă. Că^u intr'o amorţelă sor cu mârtea 
(Ispir. Leg.* 106) kaum batte er getrunken, so 
(ibei*mannte ibn aucb scbon der Scblaf. Er ver- 
fîel in eine dem Tode ăbniicbe Betâubung. — 
Et. Unbek. 

agi^că siebe hagVc&. 

agi'e sf. ebem. Polizeibauptmannscbaft 
f; Wurde, Rang m eines Aga. Et. a'gă. 

agie^sc adj. ehem.der Polizeibauptmann- 
scbaft. Cazacii agiesci (Fil. Cioc. 344) die 
Kosaken der P. 

agi'l adj. fneol.J bebend, flink. — 6r. 
Besser wâre a^gil, nacb lat. agilis. 

agilita'te sf. (neol.J Behendigkeit f, 
Flinkbeit. 

a'gio subst, m. art. afgiul, {neol.J Agio n. 

agiota' {aJ, preş. --te'z, v. intr. {neol.J 
Bdrsenwucher treiben. 

agiota^j subst. {neol.J Borsenwucber m, 
Agiotage f. 

agiotcr sm. Bdrsenwucberer m, Agîo- 
teur. 

agirll'c siehe agârWc. Aair-AORO 32 agita' (a), jtrek. agi'i, v. trans. (neoU) (hin- 
u. her)bewegen,sch{itteln; /i^, in Aufre- 
gung, in Gâhrung versetzen. A «^ o chestie 
eine Frage lebhaft besprechen. — agita're af. 
(heftige)Bewegung,Aufregung,Găhrung; 
Aufwiegelung, Agitation. 

agitaţiu'ne, ^ta'ţie, sf. /ncol.J=z agitare, 

agitatOT sm. Aufwiegler m, Agitator. 

agi'u ^ siehe bagM. 

a'giu 2 siehe a^gio. 

agiu'n etc. siehe aju'n etc. 

agli'câs/'. 1. Munt. SpierstaudefCSpiraea) 
Q.U. — 2. Tr. Primei /', Himmelsschlussel 
m (Primula) Qu. — Gr. In Volksliedei*n kommt 
agWcâ, pi. agJi'cî vor. Die Q.u. geben an fAr 
1 : agli'că, agWce, oglPcie, alle /. sg, (also m. 
ari, agli'cea, ogWcxa) ; fur 2 : agWcâ, angWcâ, 
agWce, aglPce, ogWoe, agrPce, alle /*. sg.; 
aglPcîă, anglPcîăf agWş, m. sg.; dem. pi. 
agricole, agUce'L — Et Unbek. 

aglomera' (a)y pre». -re'z, v. trans, (neol.) 
(an)hâufen. — agfZom^ra'rcs/'. Anhăulung/. 

aglomera'! sn., pi. -te, (neol.) Trummer- 
gestein n, Agglomerat. 

aglomeraţiu'ne, ^ra'ţie, sf. [neol.J = aglO' 
merare. 

aglutina' {aj, preş. -ne'z, y. trdns. (neol,) 
agglutiniren. — aglutina're sf. Aggluti- 
nirung f, 

aglutina'nt adj. (neol,): limbi '^e aggluti- 
nirende Spracben. 

aglutinaţiu'ne, -na'ţie sf. fncol,) = aglu- 
tinare. 

a'gneţ subst. Hostie f. Wird aus einem 
grosseren* prescu're genannten Brode geschnit- 
ten u., in kleine Stuckchen zertheiit, bei der 
Communion als Leib Christi gereicht. — Gr. 
Lm. auch a'gniţ. — Et. Ksl, agnîcl. 

ag&e sf., pi. ag&e, ehem. Frâu f des Aga, 
Frâu Aga. 

agoni'e sf. /neoi./ Todeskampf m, Ago- 
nie f. 

agonisi'lă sf., pi. -seflI, lv. u. Olt. -se'ie, 
Erwerb m, Gewinn,^ Ertrag, erworbenes 
Gu t. Agonisâla mundî mele der Ertrag meiner 
Arbeit. Şi aii robit pre muerUe lor şi fiii lor 
şi agoniselele lor (Biblia 1688, 1 Macc. 5, 13) 
und haben ihre Weiber, Kinder und Guler weg- 
gefuhrt. Agonisâla priimiriî lut cel de ospcţt 
(Marg.2 67 a) der Gewinn, den ihm seine Gast- 
freundschaft brachte. 

agonisi' fa), preş. --se'sc, v, trans. erwer- 
ben, gewinnen. A-şî -* viaţa seinen Lebens- 
unterhalt erwerben. Ce s^apxic, ce se muncesc, 
Pânea se-mî agonisesc? (Al PP. 284) was soli 
ich unternehmen, welches Handwerk ei-greifen, 
um mein Brod zu verdienen? Nu-şî cruţară 
viaţa pentru se şi-l agonisăscă [pe Isus] mire 
vecinie (Dos. VS. Sept. 1) sie schonten ihr Leben uicht, um Jesum zum ewigen Brâutigam su ge- 
winnen.— Et. diŢCMviţ^o), Aor. dcY(ovtoa,€kâmpfen». 

agonisi'tâ sf. pi. -te, Erwerb m, Ertrag, 
erworbenes Gut. In loc de a lovi abusurUe 
cu aspinmea legii . , , găseau in ele un mijloc 
de agonisită (Melh. CH. 297) anstatt die Miss- 
brăuche mit der Strenge des Gesetzes zu treCTen, 
fanden sie in Ihnen ein Erwerbsmittel. Şi au- 
rind tinerul cuvintul, se duse întristat, că 
era având agonisită multă (Bibua 1688 Matlh. 
19, 22) da der Jungling das Woi*t h5rte, ging 
er betrubt von ihm, denn er hatte viele Guter. — 
Et. l*art. V. a a^gonisi. 

A'gost siehe A'Ugust. 

agra'r adj, (neol.) agrarisch. Lege -^ 
Ackergeselz. 

agrava' (a), preş. -ve'z, v. trans, (neol.) 
erschweren, verschiimmern. 

agrava'nt ad[/. (neol.): circumstanţe -^e 
(jur.) erschwerende Umstănde; Ggs. ate^ 
nuant. 

agrea' (a), preş. agree^z, v. trans. (neol.) 
fQrgut rinden,billigen,annehmen.Sfin- 
tul Scaun a numit pe părintele J. episcop 
catolic la Iaşi, după ce alegerea sa a fost 
agreată de guvernul român (Lrr.) der heilige 
Stuhl ernannte Pater J. zum catholischen Bischof 
in Jassy, nachdem seine Wahl die Zustimmung 
der rumănischen Regierung gefunden hatte. 

agrega't (neol,) L sm. ausseordentlicher 
Professor (in Frankreich). — II. sn., pi. -te, 
(fis.) Aggregat n. 

agregaţiu'ne, -ga'ţie sf. (neol,, fis,) Aggre- 
gation /*. 

a'greş sm, 1. Stachelbeerstrauch m (Ri- 
bes grossularia). — 2. Mold. u. Tr. = agreşe : 
Stachelbeeren; o bobită de -^ eine Stachel- 
beere. — Or. Auch a'griş; Mold. u. Tr. auch 
agri'ş. Qu. auch a^grij, acrpş. — Et. Beruht 
auf einem viat. agrestus. Das Rum. hat das 
Wort den Nachbarsprachen entlehnt, wie Lăut 
u. Bedlg. zeigen. 

a'greşâ sf., pi. -şe, Stachelbeere /*. — 
Gr. Formen analog a'greş. 

agresiu'ne sf. (neol.) Angriff m. 

agre8i'vod;YneoL/aggressiv,angreifend. 

agreso'r sm. (neol,) Angreifer m, 

agri'col adj. (neol,) Ackerbau treibend ; 
landwirthschaftiich. Bancă '^ l.e Bank. 

agriculto'r sm. (neol,) Ackersmann m; 
Landwirth. 

agricuHu'râ sf,, pi. -rl, (neol.) Ackerbau 
m; Landwirthschaft /^. 

a'grij, a'griş etc. siehe a'greş etc. 

agrono'm sm. (neol.) Agronom m. 

agrono'mic adj. (neol.) agronomisch. 

agronomi'es^/neoI./Landwirthschafts- 
kunde f. Agronomie. 33 AGRU-ÂICB a'gm sn., pi. afgre, lv. ($ee. ^y^^J iu Mac. 
Acker m. — Et. Lat ager, agrum. 

agu'd etc. siehe da^d etc. 

aguri'dă sf., pi. -de, unreife Weintrau- 
ben, Herlinge. Struguri^ unii copţi, alţii 
pîrguiţi, (dţii aguridă fi alţii in flâre (Fund. 
Basme 43) Trauben, theils voU-, theiU halb-, 
theils unreif und theils in Bl&the. — Et. Ngr. 

aguri^or, -dar, sm. Munt. stelienweise : 
wilder Wein (Hedera quinquefolia L.) Qu. 

aguri^' /a/, preş. ^4^30, v. intr. zur sau - 
ren Beere reifen Biblia 1688 Jes. 18, 5 
(o|Afaxî(tiy). WohI eigne Bildung des Uebei*- 
setsers. 

A'gust siehe A'HtguaL 

agnsto's sm. Dobr. Art sehr fr&h rei- 
fende Weintraube Con. H. — Et. Wahrsch. 
A'gusi (siehe A'uguBt). 

a^h! interj, ac hi. (drQckt Schmerz, Aerger 
etc. aus). — Erst in neuerer Zeii aligemeiner 
an die Stelle v. ofl geireten. — Auch sn., pi. 
afburl, Ach n. Ai dori . . să trăese eu tuşea fi 
junghiurile, eu ahurUe fi palpitaţiile d^talef 
(Dblavr. Sult. 111) du mdchtest doch nicht, 
dasâ ich mein Leben bei deinem Husten und 
Seitenstechen , deinem Stdhnen und Herz- 
klopfen verbringe? 

ahaM interj. 1. pop. ja (bestătigend). Crucea. 
Ii Care a smulsa furtuna?» Aha, da (Lit.) 
das Kreuz, «Das der Sturm ausgerissen?» Ja, 
das nămliche.— 2. lm. ahal 

aha'ia, ahâ4(a) siehe aoe'l, Gr. 

ahă'8t(a) siehe aoe^st, Gr. 

ah(Kl interj, pop^ prrl (Ruf dea Bauei*B, ura 
die Ochsen zum Stehen zu bringen). — Daher 
SbIera Pov. 146: Atunci aii sărit boeriul 
drept in picîâre fi., i^au ^is: Aho, ahol 
Destul, destul. . da sprang der Edelmann auf 
uud sagte zu ihm : Halt' ein, halt' ein 1 Genug, 
genug. 

ah(Ktnic sm., fem. -câ, Mold. fast Înv. der 
einen Gregenstand zu erwerben MrQnscht : Lieb- 
haber m, -rin f (pentru c. von etw.), Re- 
flectant m, -tin f (auf etw.). — Daher fam. 
adj. erpicht (auO> (leidenschaftlich) eiuge- 
uommen (fâr). •— Et. Russ. ohotniku. 

ahroma^c siehe aoromafUc. 

SL'hi sn., pi. afbturl, 1. schmerzliches 
Verlangen, Schmerz m, Leid n. — Bes. v. 
ungl&cklich Liebenden. Se mergem la ţară 
amindoi, dâră de vei mai uita fi te va slăbi 
ahtul ce te-au cuprins (Mscr. ca. 1800, GCr. 
II 179) gehen wir beide aufs Land, vielleicht 
vergissest du da ein wenig und lăsst der Liebes- 
schmerz nach, der dich ergriffen hat. — Jetzt 
nur noch fam. scherzh. O cueână.. măritată 
fără voia ei, . cu un prost . . , esprimănd 
ahtul inimii sale in limba grecăscă (CL. IX 

TkKTiM, RumAn. Wdrterb. 274) eine gegen ihren Willen mit einem Dumm- 
kopf Terheirathete Dame, die ihr Herzeleid in 
griechischer Sprache ausdr&ckt — 2. Ach n, 
Seu f zer m in Liebesliedern. Şi eu trăgeam 
nisce ahturi de se stirneau toţi cânii maha^ 
lalei (Al. Op. 1 83, v. einem Volkssănger), und 
ich liess langgezogene Ach's ertdnen, dass alle 
Hunde des Yiertels zu heulen anfingen. — Gr. 
aftt Mar. Orn. 1 37. — Et Schemt sich iu ah t 
âhnlich zu verhalten wie a ofta* zu ofl Vgl. 
auch deutsch ach — ăchzen u. ahd. sUftân^ 
sUftjân, nhd. seufzen. 

ahtiaţi adj. Munt. lechiend {de nach). — 
Bei Delavr. Onden sich ausserdem die Verbal- 
substantive ahtia't (Sult. ^iicutot amarul fi 
ahtiatul de care era eovirfită) u. ahti&re (das. 
87 : ai să^ţi ve^jti supufii pe unii in desfă- 
tări, iar pe alţii in ahtieri), anscheinend mit 
der Bedtg. cElend, Jammer». •— Et. Scheint 
mit a^ht zusammenzuhângen. 

a'l* interj. 1. -*? Munt. nun? wie? (for- 
dert zur Antwort auO* Aif ce ^ici tu, bine 
m*am gănditf (Fil. Cioc. 53) nun, was sagen 
Sie zu meiner Idee ? Şi I-a omorit, ai? ^Cape 
un putu de găină» (das. 279) und hat er ihn 
getddtet, wie? cWie man ein HCdmchen tdd- 
tet.» — 2. '^1 FAM. aul /^n remăfag ^jiece 
galbeni. M^ece galbeni? Ţin rămăşagul.» 
(In parte) Aii rria prins hoţul (Al. Op. I 
768) ich wette zehn Dukaten. tZehn Dukaten? 
Topp I» (Bei Seite.) Au I jetzt hat roich der Spitz- 
bube gepackt. — 3. - 1 ach 1 Dos. VS. Oct. 23 : 
Şi o juraiu de tfif: Ai pre D-^ieu ce te^u 
zidit, arată-mi lăcaf omenesc und ich be- 
schwor sie und sagte : AchI bei dem Gotte, der 
dich geschaffen, zeige mir eine menschiiche 
Wohnstâtte; B. (dei* auch eine Form afio 
anfCLhrt). 

a'i* pi. V. a'n, s. d., Gr. 

a'i ^ V. def. = ha^i, siehe ba^fâe, Gr. 

a'i*, al pers, II sg. v. am u. af, siehe Byea^(a) 

U. BŞ. 

a'i ^ art. siehe al. 

a'i • pron. dem. siehe ace^îf Gr. 

a^, ă'îa siehe ace'i, Gr, 

aia^n sm,,pl. ae'ni, Ayan m, Ortsvor- 
steher in der TQrkei. — Et. Tiirk.-arab. a'jân. 

aia'F sn., pi. -re, 1. Stichprobe f. — 2. 
ÎNV. Aichung f. A face -^ căntarelor die 
Schnellwagen aichen. —Et. Tiirk.-arab. 'ajăr. 

aia'smâ siehe aghiaM'mă, Gr. 

aia^stâ, -ta, siehe acerat, Gr. 

aia^amâ siehe agbiafzmâ, Gr, 

a'ib, afibă, afibi siehe ayeaffaj. Gr. 

ai'cea, ai'ci, adv. 1. hier; Grgs. acolo (vgl. 
auch acelea). Fugi de-^l fort von hier I Chiar 
acum a trecut d pe-^ eben ist er hier vorC^ber- 
gegangen. JD^-^ să vede că., hieraus ist zu er- 
sehen, dass... Şi 'ncepu de^aice *ncolo Din tain 

8 AIDA-AIUR 34 se-i tot scurteze (Sper. An. 57) und er begann 
fortan, ihm seine Ration immermehr zu schmâ- 
lern. — Gr. Lv. u. Mold. auch ai'oe, Munt. 
aoi'; seltener lv. {sec. *Vi7/ ®^^'^ (^* Biblia 
4688 Gen. 22, 5), aoi^îa («B. Coresi Tetr., 
CCr. 3), aoPe (Cod. Vor.), aoi'cea (zB. Dos. 
VS. Noe. 30), oi'cea (zB. Coresi Tetr., CCr. 
9), ci'ce (zB. Doc. 4588, HC. 1 492); Wbb. auch 
i'oea, i'oe. Vor nâherer Ortsbestimmung steht 
meist ai'cî, auch Pcî (zB. Al. PP. 456 : Ici in 
vale, la fintână). In Verbindung mit colea, 
colo (siehe ocolea u. acolo) ist i'cf, lv. auch ci'Jf 
(zB. Mărg.» 49 a), ci'Ia (zB. Dos. VS. Dech. 40) 
Âblich. — Eine intensivere Form ist Munt. 
aoi'iea;rei*nei* acPleaşî Cip. Gr. 1 364, aoPceîea 
Ptb. — 2. LV. (sec, ^^Iyi) ^oPIa, aci'I bisw.= 
acolo: da. Şi iuo amu sint doi au trei adu- 
naţi in numele mîeu, adia sint eu (Tetraev. 
4574 Matth. 48, 20 H.) mto nun zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, da bin ich 
mitten unter ihnen. Unde frica lui D-tfeu nu 
este, acii mare fâmete este de lucruri hune 
(Caz. Gov. 4642 H.) wo keine Grottesfurcht ist, 
da ist grosser Mangel an guten Werken. — 3. 
Munt. pină aci', lv. pină aoi' Ia bisher. Toc- 
mai pe când părerea de rău ii ajunsese ji 
mai ţi decât pină aci (Ispir. Leg.* 409) gerade 
als ihn die Rene noch siârkei* als bisher ilber- 
mannt hatte. — 4. Munt. aoP . . , aci' . . , ba i d . . , 
bald.. . Luna aci s' arată, aci iar se ascunde 
(Gr. Alex. 442) bald zeigt sich der Mond, baid 
verbu^t er sich. — 6. Munt. cât p'aci' = Mold. 
cât pe ce: um ein Haar, beinahe. Câtp*aci 
era se ca^ i^ ^P^ ^^ ^in Haar wâre ich in's 
Wasser gefallen (od. es fehite nicht viei, so 
wâre etc). — 6. lv. [sec. ^Vi?/ aci'îaşî, aci'eşî, 
aci'işi soîoriy aisbald. Şi acieşi inchiseră 
ufUe(CoD. Vor. Acta Ap. 21, 30) und alsobald 
wurden die Thftren geschiossen. — || Vgl. auch 
deaci'i. — Et. ifce, i'ci — lat. hicce ; aci' =^ 
eccu''htc ; fajci'ce=eccu'hicce. Der Ausiaut 
in aci'e, ari'î ist wohl aus deu durch -ce er- 
weiterten Formen heriU)ergenommen. a- ist 
vorgesetzt in ai'ce(a), ai^ci, nachgesetzt iu 
fajifcea, (ajd/cea, Dem -lea von aci'lea be- 
gegnet man auch andei*weitig : aiu'ri-lea, al- 
mi'ntre-lea, ni'menuleaeic,; es aus ocolea 
(s. d.), das âbrigens selbst nicht gauz klai* ist, 
herzuleiten, verbietet die Stellung des Accents, 
der in letzterem Worte im 47. Jahrh., wo obige 
Formen nachweislich schon bestanden, noch 
allgemein auf der Ultima ruhte fwolea'J, 

aida siehe ba'îda. 

aidama^c siehe baidama'c. 

aidă'â siehe baldâ'ă. 

aide, afidem, aflde^ siehe ha'îde. 

ai'doma siehe avi'doma. 

aidu'c etc. siehe baldu'c etc. 

a'ilalţi, a'Ualtâ etc. siehe c&lalalt, Gr. aimi^nterea etc. siehe almi'ntrelea, 

alinte siehe înai'nte. 

ai(Kr sm. 1. Bă reni auch m (Allium ursi- 
num) H. — 2. = alu/r H. — Et. a^iu. 

ai'rea etc. siehe alu'rea. 

a'is, ăia siehe bâ'Is. 

aiş<xr sm. Name verschiedener Pflanzen. Nach 
Br. Lilium martagon, Sisymbrium nasturtium, 
u. Galanthus nivalis; nach B. Asphodelus ra- 
mosus. — Et. o'iu. 

ai'8t(a) siehe aoe'st, Gr. 

ait(i) siehe baflt 

aiti'c siehe balti'o. 

ailuai sf. pi. Mold. Tr. Salze f, Sal«- 
fleisch n Com. H.; B. (der auch ai'te sf. pi. 
anfQhrt). — Et. a ai' «mit Knoblauch zube- 
reiten» B. ; dieses von o'iu. 

aiu subst. 1. Tr. Mac. = usturoîu: Knob- 
lauch m (Allium sativum). Un căţel de-^ eine 
Knoblauchzehe. — Gr. H. aflurî Biblia 4840 
Num. Hy5 fşide puri şi de cepe ţi de aiuri J, 
Wbb. — Mac. aflyu. — 2. -^ de pădure, -^ 
sălbatic, aiul şarpelui etc. Namen verschiede- 
ner Laucharten du. — Et. Lat. aUium, 

Aiu'd npr, m. Nagy-Enyed, Stădtchen in 
SiebenbCbrgen. 

aiura' foj siehe aîuri'(a), 

aiu'rea adv. anderswo, anderswohin. 
Ne temeam se nu traco duşmanul riul pe-^ 
şi se ne atace pe la spate wir befi&rchteteu, 
der Feind kdnnte an einer anderen Stelle uber 
den Fluss setzen und uns im Râcken angrei- 
fen. — Dc"^ von anderswoher. Şi trimise 
Domnul fâme 'n ţară, De-oducea de-aiuri 
pâinea cu cară (Dos. Ps. în V. Ps. 404, 46) 
und der Herr sandte Hungei'snoth in's Laud, 
dass man das Bi'od in Fuhren aus anderen 6e- 
genden bringen musste. — Redensarten : a/ a 
vorbi fintr J -^ irro reden. — bj a gândi 
(intr*J^ au Anderes denken, seine Ge- 
dankenschweifen lassen. !^a desprimăve- 
rat pădurea, I-o noua viaţă *n ori-ce zvon, 
Şi numai tu gândesci aiurea. Ca tinărul 
Endymion (Emin. 204) im Walde ist der Fruh- 
ling eingezogen, in jedem Lăut ist neues Lebeu, 
nur dir allein schweift der Sinn in die Ferne, 
wie dem jungen E. — cj Al. Op. I 4047: 
Te-am înţeles de mult ca-mi calci intr^aiurea 
ich babe schon lauge bemerkt, dass du deiu 
Herz einer Anderan zugewendet hast. — Or. 
Auch aîu'rl, Mold. auch alu're, Ta. auch ai' rea, 
ai'rî; Mac. aîyu'rea; Istr. îyu're. Erweitert 
aîwrilea (zB. Mărg.» 486 b), ai'rilea B. — El. 
Lat. oliubi; -rea ist entwedei* Zusatz, wie in 
almi'nte-rea, od. ist aus -be -ve hervoi'gegan- 
gen, wie in a're {habet), Du'năre (Danubius, 
ksl. Dunavu, mgr. Hohafk^). In ai'rea etc. ist 
liu zu i ge worden wie in inchi'de aus *inchiu'de 
(ituAudit), inghi'te SLUsHngliu'te{inglutit) eic 35 AIUR— AJUN aiur^lă sf. Delavr. Sult. 13 (Beschreibung 
emerSpielhdlle): Axurâla planurilor ascunse, 
cari răsăreau la ivilă numai prin nisee crim- 
pee de gânduri neînţelese die Irrgânge der 
geheimen Plăne^ die nur in unvei*8tândlichen 
Gedankenschnltzeln xum Vorschein kamen. — 
Et. a aiurii. 

aiuri' (aj, preş, -re^so, I. v. trans. C. Ngr. 
bei Al. Op. I, XXIX : Şi lumea a se te-asculte 
Aiurind ochii pe sus und wâhrend sie dir zu- 
hdren, werden die Leute ilire Augen oben um- 
herschweifen lassen. — • II. v. intr. 1. unstăt 
umherschweifen. Când cu sfinta^-ţi icânâ 
in braţe am colindat, aiurind, plaiurile p 
câmpiUe (Odob. MV. ed. Socec 414) als ich, 
dein heiliges Bild im Arm, Hdhen und Thâler 
unstăt durchzog. Au^i din ia [nâral. din 
arama clopotului'] un vaety un aiurit de jale 
(Emin. 72) aus dem Erz der Glocke schlâgt ein 
Schmerzensschrei, ein irrender Kiagelaut an 
dein Ohi'. — 2. irre reden, faseln, phan- 
tasiren. Locuitorii ridea de dinsul ca de 
unul ce aiurâză sau visâză deştept (Ispir. 
Leg.' 12) die Bauem verlachten ihn wie Einen, 
der irre redet oder wacbend ti*âumt. — Gr. 
Auch a aîuraf, preş. -re^z. — Et. aîu'rea. 

aiu'ş sm. Ban. Art wilder Lauch Com. 
H. — Et afîu. 

ajde^r sm. Drache m Mscr. ca. 1800, Rev. 
Toc. m 330. — Et. Turk..pers. aîde'r. 

ajumi't: de-a -^ul, cfe-a ^a Ban. Olt. 
Blindekuh f (Kinderspiel) Com. H. — Et. 
Scheint mit sei'b. zmiriti cblinzeln», şerb. 
îmura, croat, zmirak cBiindekuh» zusamiren- 
zubângen. Vgl. auch miji' (a). 

aju'n I. «n., pi, ^nurl, 1. lv. Fasten n. 
Meist pleonastisch post şi -», zB. : Se-ţi înveţi 
trupul.. cu postul şi cu ajunul (Ev. 1580, 
CCr. 41)gewdhne deinenLeib an das Fasten. — 
Noch jetzt Tr. nach Com. H. — 2. Vorabend 
m eines Festes, Tag vor demselben. — Bes. 
•^ul Crăciunului Weihnachtsabend, Tag vor 
Weihnachten (pop. personificirt Moş Ajun) u. 
-^ul Sfintului Vasile Abend, Tag vor Neujahr 
(daher Cr6ngA CL. XIV 368: Când veneau 
cele dom ajunuri. .). — In der Nacht vom 23. 
zum 24. December, von Mitternacht bis zu 
Tagesanbruch, gehen die Kinder von Haus zu 
Haus, kurze Sprâche recitirend, die mit den 
Worten iiBună dimxneţa la Moş Ajun» be- 
ginnen, wofQr sie beschenkt werden. Der Brauch 
heisst a merge cu hună diminiţa la Moş Ajun, 
a unMa cu Moş- Ajunul. Nîcht zu verwechsein 
mit Colindă {%. d.). — Uebertragen v. der einem 
Eragnisse unmittelbar vorhergehenden Zeit: 
In «^^ii alegerilor kurz vor den Wahlen. Nu 
me sfiesc acu, in ajunul morţii^ s'o mărturl- 
sesc (Al. Op. 1 1502) jetzt, wo es mit mir zu 
Ende geht, scheue idi mich nicht, es zu geste- hen. — Gr. Mold. Mac. aglwn, Istr. ju'n. — 
Et. Nicht lat. jejunium, sondem entweder 
lat jejunum, Neutr. v. jejunus cn(ichtei*n>, 
od. aus dem Verbum jejunare fa ajuna' J ab- 
geleitet, wie die substt. pcrt, inv&ţ etc. aus 
portare, invitiare etc. ; a- ist wohl als prep. 
zu fassen, vgl. franz. d jeun. — II. adj. Mac. 
agiu'n hungrig, nuchtern Obed. 12 flg. — 
Et. Lat jejunus. 

ajnna^ (aj, preş. aju'n, v. intr. lv. u. Tr. 
fasten. Şi ajunaţi pentru mine şi nici se 
mâncaţi nici se beţi trei ^ile (Biblia 1688 
Esther 4, 16) und fastet f&r mich, dass ihr 
nicht esset und trinket in dreien Tagen. — Gr. 
Former analog ajwn. — Et. Lat jejuno, -are. 
Vgl. aju'n I, Et. 

aju'nge (a) I. v. trans. 1. erreichen, ein- 
holen. Pe harap ii agiungea, L^agiungea 
şi-l şi 'ntrecea (Al. BP., Slrb-Sărac) er er- 
reichte den Mohren imd uberholte ihn auch. 
Mergi înainte, că te ajung geh' voran, ich 
hole dich schon ein, ich komme nach. Tocmai 
când scâseră pânile din traiste, iaca un al 
treile drumeţ necunoscut ii ajunge din urmă 
(Cr£ngA CL. XVI 485) als sie eben die Brode 
aus den Sâcken zogen, siehe I da hoit sie ein 
dritter, unbekannter Vl^anderer ein. Ratele se 
gonesc una pe alta şi nu se ajung niciodată 
(Pann PV. n 80, Sprichw.) die Râder laufen 
einander nach und erreichen sich doch nie. Pe 
dată ce ş*a ajuns ţinta aspiraţiunilor sale 
(Fil. Cioc. 8) sobald er das Ziel seines Strebens 
erreicht hat Cu chipul acesta., cel mai mare 
scop al săpatului e ajuns (Datc. Hort. 8) auf 
diese Weise ist der Hauptzweck des Grabens 
erreicht. — Redensarten: Spune-i [craiului]. . 
că e betrân, că Ua ajuns (jÂlele (Delavr. Sult. 
94) sage dem Kdnige, dass er alt ist, dass seine 
Zeit um ist. Vedeai âmeni cinstiţi, ajunşi de 
bătrâneţe, De frică munţi urcând, ca 'n cele 
tinereţe (Ziixjt H.) man sah edie, hoehbetagle 
Mănner vor Angst Berge erklimmen, wie in 
der Jugend. — 2. er leben. Mai fericit erai de 
o mie de ori se pasci porcii,. decât se mai 
fi ajuns filele aceste (CRfeNcA CL. XV 447) 
du wârest tausendmal glucklicher, wenn du 
Schweine hQtetest, als dass du diese Tage er- 
lebtest — Bes hăufig in Fluchen u. Betheu- 
erungen. Se n* ajungi f se ve^ij 4^ua de mâine ! 
mâgest du den morgigen Tag nicht erlebenl 
Vaş mai ajunge PascUel ich will Ostern 
nicht erlebenl — 3. ajung se., od. a., ich 
bringe es dahin, ich gelangedahin,zu.. , 
es kommt mit mir so weit,dass.. Insfirşit 
am ajuns se-l înduplec endlich babe ich es 
dahin gebracht, ihn zu âben-eden. Eu nu ţe-aş 
dori vre-odată se ajungi să ne cunosci (Emin. 
143) ich mochte dir nicht wânschen, dass du 
je in die Lage kâmest, uns kennen zu lernen. Ajm— uim 36 ĂMtfA gingaşa Ruxanda ajunsese a fi parte 
birmUanUui (C N(^ 117) so war denn dîe 
xarte IL âm Siegen Beate geworden. Vgi. II 
3. — 4. pe, eu tirgul han<iftlnd den Prets er- 
raidiea, dm Jd. anzan^unen gewillt ist: mit 
Jdm. handeiseinig werden. /"e-oiuciadaiup- 
4eei. €Meetinri$.» Ţe^udatrei^eci.^Ăncă 
mai ai mult pan' mi^ ajunge eu tirgul» 
(C Ngr« 83) kh gebe dir zwanzig. cDu spottcst 
meiiier.» Ich gdie dir drassig. «Da fehlt noch 
rîelybiswirhaiidebeniigwerdeiL» — Daberreci- 
proc: a se '-' din preţ, din zestre sich uber 
den Preis, die Mitgîa einigeii Con. H. Vgl. in 
1. — 5. (werfend, schlagend etc) treffen. 
Bat^n cal nebun cu frlul — Şir-l ajunge 
earabina {Ccşboc 29) er schlăgt mit dem Zâgel 
wie ioll auf das Pferd ein, — da thffl ihn das 
Gesdbom Aer Carabine. — Redensart fam. (-a 
ajuns eu caiaua (eig. er ist ihm mit dem Huf- 
nagel in's Fleisch gedrungen), das hat getroffen, 
der Hieb sîtzt — 6. me ajunge un bine, un 
riu, Gutes, Bdtes kommt âber mich, trifft 
mi eh. Şi sârele mirat stă 'n loc CăUa ajuns 
acest noroc (Coşboc 21) und die Sonne bleibt 
sidien, verwundert^ dftss ihr dieses Gluck ge- 
worden. Şi blestem din suflet^ dâră de ^-a 
ajunge urgia eeriseă (Delavr. Sult. 17) und 
tch fluche ihm aus tJefster Seeie, hoffend, dass 
ihn der himmlische Zonf trefTe. Astăzi, ajun- 
găndu-m^ nevoia, imi trebue ajutor de la 
tine (ClaIn Inv. H.) heute, wo ich in Noth ge- 
rathen bin, bedarf ich deiner Hâlfe. — 7. me 
ajunge somnul, ostenda etc. der Schiaf^ die 
M&digkeit etc. ubermannt, âberwâltigt 
mich. Corăbierul nostru, ajuns de ostenelăşi 
de somn, s'au culcat in cinul său (Barac Hal. 
Vn l!29) unser Schifler, von Mudigkeit nnd 
Schiaf âbermannt, legte sich in seinem Boote 
nieder. Şi intorcăndu-me in palat, m*au 
ajuns băutura şi m'am culcat (das. IV 4) ich 
kehrte in das Schloss zuruck, wo ich, vom 
Rausche uberwăltîgt, mich schiafen legte. Toc- 
mai pe cănd părerea de reu ii ajunsese şi 
mat şi decăt pină aci (Ispir. Leg.* 109) gerade 
als ihn die Reue noch stârker als bisher uber- 
mannt hatte. — 8. lv. Z-a ajuns judecata er 
ist verurtheiit worden. — 9. Mir. Oîstin 
Let.^ I 296: Gândind boeriî cumcă este 
agiuns vizirul de la cineva cu daruri da die 
Bojaren vermutheten, dass der Vezir von Je- 
mand mit Greschenken bestochen sei. Vgl. 4 u. 
in 1. — 10. c. nu me ajunge etw. reicht 
mirnicht(hin), langtmir nicht: aj Voesce 
să stingă o luminare, dar nu-l ajunge su- 
flarea (Al. Op. 1 1638) er will ein Licht aus- 
Itechen, doch der Athem versagt ihm. — bj 
cum îl ajunge capul(vL âhni.) soweit seine 
Yerstandeskrâfte reichen, so gut er 
es versteht Cu ei se sfătuia imperatul, fi grăia care eum capml ii [aeus. pL] ajun- 
gea (OL XIV S92, in einer CloDăcineX mit 
ihnen pflegte der Konig Rath, und sie spva- 
choi ein Jeder, wie er es dwn vavtand. Seiu 
că nu-l ajunge capul se facă asemenea 
pcaixrlicuri (Al. Op. I 1237) ich weiss wohl, 
dass er zu beschrânkt ist, um aolcfae Handels- 
geschăfle xu machen (od. dass solcbe H. sei- 
nen Horizont ubersteigen). — U. v. intr. 1. 
Za un ^ an einen Ort gelangen, (hin)- 
kommen» an demselben aniangen, ankom- 
men. Ţiganul cănd a ajuns la mal, atunci 
s'a înecat (Pann PV. II 86, Spridiw.) als der 
Zigeuner an's Ufer gelangt war, da ortrank e^. 
A'^ pe mana cuiva in Jds. Hânde gorathen. 
Ce li-î (ie. Giurgiu meii, Ce-^LU ajuns pe 
capul tău? (Poitp. BP. 42) was fehlt dir, mein 
6., was ist dbr widerfahr^i? Pentru ca se nu 
agiungă fetele lui Cazimir după âmeni mari 
(Nec. Costin Let.> 1 380) damit Clasimir'sTdch- 
ier nicht die (jattinnen hocbgestellter Uănner 
wurden. A '^ departe {cu c,J weit kommen, es 
weit bringen (mit etw.). Treba a ajuns pînă 
ocofo ea., die Sachekam 80 weity dass.. . Unde 
am a/uns? wohin ist es mit uns gekommen? — 
Redensarten: aJ fam. atunci se ajungi tu" 
(cănd,.) du kaimst lange warten (bis..), das 
wirst du nicht erleben (dass. .). — bJ t-a ajuns 
cuţitul la os (u. âhnI.) seine Lage ist uner- 
trâgUch geworden. — c) a'^la sapa de lemn 
an den Bettelstab kommen. — 2. lv. lacn, 
Jdn. angehen, sich an ihn wenden, zu 
ihm seine Zuflucht nehmen. Inzădar,, 
ajungea pre la toţi paşii, dăndu'4e bani, se 
fie intr'ajutor se mazUescă pre Mihai Vodă 
(MusTE Let.* ni 41) vergebens wendete er sicii 
huireflehend an al le Păsciias und gab ihnen 
Geld, dass sie die Ai)8etzung des Fursten Mi- 
chael bewirkten. Socotta lân Vodă se agiungă 
şi la HenriCy craiul leşesc, de ajutor (Nec. 
Costin Let.^ I 458) Furst Johann dachte daran, 
auch den Polenkdnig Heinrich um Hilfe anzu- 
gehen. — 3. mit prădicativem adj. od. subst. : 
werden (vgl. 1 3). ( opUul ajungând mare 
wenn das Kind gi*oss wird. A ajuns tare şi mare 
er ist ein grosser Herr geworden. Ţiganul cănd 
a ajuns împărat, mai ântăiu pe tată-său a 
spîn^urat (Sprichw.) als der Zigeuner Kdnig 
wurde, hăngte er su allererst seinen Vater auf. 
Nu plănge pe cei ce mor, ci pe cei ce trăesc. 
Ce ajung ei, se păzăscă D^u (Năd. Nuv. U 
80, V. Findelkindern), beklage nicht die sterben- 
den, sondern die, die leben bleiben. Was aus 
diesen wird, ist schrecklich. — Redensart: a 
ajuns din cal măgar er ist vom Pferd auf den 
Esel gekommen, er ist heruntergekommen. — 
4. reichen: a/ = sich erstrecken. Nu voiu 
perul să mv4 tae Ce-mt ajunge la eâlcăe 
(Emin. 68) ich will nicht, dass man mir das 37 AJUN— AJUT Haar abechneide, das mir an die Fersen reicht. — 
b) = wohin gelangen kdnneii: reichen, lan- 
gen. Miţa dacă rC ajunge la carne, ^ice că 
pute (Sprlchw.) wenn die Katze nicht zum 
Fleisch gelangen kann, sagt sie, es stinkt. — 
Redensart: nu-i ajungi cu prăjina la nas er 
trăgt die Naşe hoch. — c/=genug sein: (hin)- 
reichen, ausreichen, iangen, genugen. 
Bună e mânica lungă, Dar pinza nu va 
s' ajungă (Pann PV. I 16) gut ist ein langer 
Aermel, aber die Lein^rand wiii nicht reichen. 
Mii de lacrimi nur-i ajung [amarului] Şi tot 
mai multe cere (Emin. 207) Tausende von 
Thrânen genligen der Lâebe nicht, sie fordert 
deren immer mehr. Ajungă atâta sânge ver- 
sat (C. Ngr. 118) lass genug sein an so vielem 
Blutvergiessen. — Redensart (in Mâhrchen) : 
cale lungă sif-i ajungă (wenn der Wanderer 
mehrere sind : se le^ajungă) einen langen, lan- 
gen Weg. Şi merg ei fi merg, cale lungă se 
le-ajungă (Cr^kcA CL. XI 178) so wandern sie 
immer weiter und weiter. Apei, cale lungă se-i 
ajungă, întilni un călugăr aş (Delavr. Sult. 
258) dann, nach langer, langer Wanderung, ti*ar 
sie einen jungen Mdnch. — Impers. Au PP. 
190: ajungeaţi de şagă lass genug sein des 
Scherzes. —- III. a «e -' 1. cu cn. sich mit Jdm. 
(heimlich) verstândigen. E sigur se câştige 
procesul»., pentru că s*a ajuns cu o parte 
din divanişti (Al. CX. VII 449) er ist sicher, 
den Process zu gewinnen, weil er sich mit 
einem Theile der Richter verstăndigt hat. ffau 
ajuns hatmanul şi eu lordachi visternicul.. 
se ridice pe Dumitraşco Beizadea., domn in 
locul tătâne-său (Neculce Let.* III 269) der 
Greneral verschwor sich auch mit dem Schatz- 
meister J., dass sie den Prinzen D. an Stelle 
seines Vaters zum FCbrsten erhdben. — 2. nu 
să ajunge es langt nicht Cât nu se ajunge 
din averea muflujUor spre plata imprumu- 
tătorHor (Cod. Caragba H.) insoweit das Vei'- 
mdgen der Falliten zur Zahlung der Glâubiger 
nicht hinreicht. Nu se ajunge cind lei esîehlen 
Panf Lei (zur vollen Summe). — 3. Tr. me 
(x^jung cu ich lange, komme aus mit. Eco- 
nomul bun se ajunge cupufin (Bar.) ein guter 
Wu*th kommt mit Wenigem aus. A tuturor 
atâta era cu eâtu-se putea agiunge (Palia 
Exod. 16, 18, CCr. 64) Alle hatten so viei, dass 
sie damit auskommen konnten. — || aju'ns I. 
odj. : ajuns de cap (auch Ia cap, de minte, la 
minte) (grund)gescheidt, gerieben. Talpa 
iadului Insă, mai ajunsă de cap decât toţi 
dracii,4ise..(CRtHGkCL. XII 26)Satan'sMutter 
aber, die gescheidter als al le Teufel war, sagte . . . 
Titirez era mic la statură, dar ajuns la cap 
(SbIera Pov. 181) T. war klein von Gestalt, 
abeiwgrundgescheidt — II. subst. : bun ajuns I 
glAckliche Ankunftl (Gruss an einen Wan- derer) Al, PP. 240. — . III. de ajuns, auch 
îndeajuns genug, hinreichend, tur Ge- 
niige. Ai bani de ajuns du hast (îeld genug. 
O ^i din viaţă se-mi fi dat, O ^i-m{ era 
de-ajuns (Emin. 186) hâttest du mir nur einen 
Tag von deinem Leben gegeben, ein Tag i^ar 
mir genug. — Fam. de ajuns şi de remds, 
auch de ajuns şi de 'ntrecut genug und âbrig, 
vollauf. Lemne, slava Domnului, sint de- 
ajuns şi de 'ntrecut in pădure (CL. X 381) 
Holz giebt es Gottlob genug und iibrig im 
Walde. — Gr. Imperat. aju'Dge, perf. apin- 
ae^îa (lv. aju'nş), part. apjPns; Mold, a a- 
giwnge; Mac. agiu'ndMere, perf. aglu'mşa, 
part, agîu'mta. — Et. Lat. adjungo, -ăve. 

aju'ns siehe aju'nge (a). 

aju'r adv./neol./durchbrochen, durch- 
sichtig. — Et, Frz. ă jour. 

ajuta' {aj, preş. ajwt, I. v. trans. 1. (einen 
Nothleidenden) unterstâtzen. Bogat te-au 
făcut D-ifeu ca se ajuţi pre cei săraci (Mărg.* 
136 a) reich hat dich Gott gemacht, damit du 
die Ai*men unterstâtzest. — 2. c. me ajiltă 
etw.hilft,nQtzt,dient mir. Cetitul, eare*n' 
tr'o vreme risipea a mele glnduri, Acum 
nu me mai ajută (Conachi 46) das Lesen, das 
mir einst die Gedanken verscheuchte, hilft mir 
nun nicht mehr. Grecul îngrozit dă se se ri- 
padă pe scenă, dar nu-I mai ajută balamalele 
(CL. XV 113) entsetzt will der Grieche auf die 
Scene sturzen, doch die FCisse versagen ihm den 
Dienst — II. v. intr.: cuiva Jdm. helfen, 
beistehen. Sui-te degrabă cătră noi şi ne 
ajută noao (Biblia 1688 Jos. 10, 6) ziehe eilends 
zu unsherauf und hilf uns. Ajută-mi, te rog, se 
ridic acest sac hilf mir, bitte, diesen Sack auf- 
heben. Aşa se-mi ajute D-tfeu! (Schwurfor- 
mel), so wahr mir Gott helfel — Redensarten : 
aJ Dâmne ajutai od. Cruce ajutat (Ausruf 
bei Beginn eines Unternehmens), (vorwârts) 
in Gottes Namenl — bj Munt. mai de 
Dâmne-ajută ansehnlicher, bedeutender. 
Obiceiul cu pomul Crăciunului se lăţesce tot 
printre âmenii cei mai de Dâmne-ajută ai 
nâmului (Ispir. CL. XVI 356) die Sitte des 
Chi'istbaums findet unter den angesehenem 
Leuten unseres Volkes immer mehi' Yerbreitung. 
Ifapucase ccdul se se depărteze o bucată de 
loc mat de Dâmne-ajută (Ispir. Leg.' 194) das 
Pferd hatte sich kaum eine grdssere Strecke 
entfemt. — ej Mar. Orn. I 278: Unde se *n- 
tîmplă una ea acista [nâml. se si c&săto- 
râscă rude de^aprâpe], acolo nu-i niciodată 
Dâmne-ajută yvo es geschieht, dass sich nahe 
Verwandte heirathen, da ist kein Segen dabei. — 
III. a se*^ l.mă ajut eu cn. ich nehme Jdn. 
zu Hâlfe. A fost nevoit si se ajute şi cu lu- 
crători străini (CL. XV II 29) er war gend- 
thigt, auch fremde Arbeiter zu Hulfe zu neh- AJUT-AL 38 men. — 2. mă ajut eu c. etw. hilft mir. Ta 
gustă numai.., se ve^l că numai fâmea te-a 
făcut se remâi leşinată, şi dacă nu te ajuţi 
eu acesta, te duc precum ai cerut (CL. XV 
464) kcNSte nur, du wirst sehen, dass du nur 
Yor Hunger ohnmăchtig geworden bist, und 
wenn dir das nicht hilft, so werde ich dich im- 
gen, wie du verlangt hast. Cu atâta nu mă 
ajut damit ist mir nicht geholfen. — Gr. Mold. a 
agîuta', Mac. agîutafre. — Et. Lat. adjuto, -ăre, 

ajutor, LV. u. POP. -rW I. sn., pi. ^t&re, 
Hiilfe f, Beistand m. Cu -4ii lui D-^u mit 
Gottes Hâlfe. Ada^^ cuiva, a-î ^ inftr*)-^^ 
auch a-i fi de '^ Jdm. Hâlfe, Beistand leisten, 
ihm zur Seite stehen ; a da mână de «^ cuiva 
Jdm. hâlfraiche Hand leisten; a veni, a alerga, 
a sări inftr'J'^^ul cuiva Jdm. zu Hîilfe kom- 
men, eilen; a trimite oşti etc. in(tr*)'^^l cuiva 
Jdm. Truppen etc. zu Hulfe schicken; a cere -^ 
cuiva, a-l striga in/tr'/"^ său Jdn. um Hîilfe 
bitten, ihn zu HfUfe rufen ; a striga -^ um Hâlfe 
rufen. — Gr. PI. ajutară Zilot H., ajutoTarî 
Al.Op.I1340. — II. sm.Helferm^ Beistand, 
GehQlfe. Ajutoriu şi acoperitoriu mi-aufost 
mie in mintuire (Biblia 1688 Exod. 15, 2) 
Helfer und Beschâtzer war er mir zum Heile. 
Pre ajutorii lui şi pre toţi ceia ce să spreje- 
nesc de el risipi^-voiu la tot vintul (das. Ez. 
12, 14) seine Gehâlfen und allen seinen An- 
hang will ich in alle Winde zersti'euen. — 
Ajutor de primar Burgermeister-Adjunct. — 
in.ad;.,f0m.-td're,alsGehâlfe(Gehalfin) 
dienend. Chelărăsa umplea âle eu vin din 
bute, şi fetele ajutare cinsteau pe vinători 
(CL. XVn 44) die Schaffnerin fiiilte Ki-Qge mit 
Wein aus dem Fasse, und die Măgde bewirthe- 
ten die Jâger. — || Gr. Mold. agiutoT. — Et. 
Lat. adjutorium. 

ajutora' (a) siehe ajutori' (a). 

ayi\ovi'(a),pres. ^r&sc, lv. u.Tr. I. v. trans. 
pe. Jdm. beistehen, Hulfe leisten, ihn 
unterstiitzen. Alexandru Vodă făcut-au 
prieteşug mare cu Leşii şi legătură tare ca, 
hie la ce trihă, unul pre altul să agiutorâscă 
(Grig. Ureche Let.* I 140) Furst Alexander 
schloss ein enges Freundschaftsbândniss mit 
den Polen, durch welches sie sich verpflichteten, 
einander in allen Ndthen beizustehen. Agiutorit 
de lani Huniad.., au venit [Petru Vodă] cu 
aste şi au impins pre Roman Vodă den ţară 
(das. 145) von Hunyadi Jănos unterstâtzt, kam 
F&rst Peter mit Heeresmacht herbei und trieb 
Fiirst Roman aus dem Lande. — Bisweilen 
cuiva. Nu te teme. Avrame, eu-ţi ajutoresc 
(Biblia 1688 Gen. 15, 1) fOi^chte dich nicht, 
Abram, ich stehe dir bei. — II. a să '^ de la cn. 
von Jdm. Beistand erhalten. Pierdu Petru 
Vodă nădejdea de a se mai agîutorire de la 
craiul unguresc (Grig. Ureche Let.* I 176) Furst Peter gab alle Hoffnung auf, von dem 
Kdnig von Ungam Beistand zu erhalten. — 
Gr. Munt.Tr. auch a ajutoraf, seltenei* ajuturaf, 
preş. ^r&E. — Mold. agîut^. — Et. ajutcr. 

ajutori^e sf. 1. Thâtigkeit f. Stand m 
eines Gehulfen Iarn.-Bîrs. 301. — 2. Bei- 
stand m, Unterstutzung f Corbsi H. — 
Et. ajutcr. 

ajutorinţă sf.,pl.'ţe, lv. Mold. 1. Bei stand 
m, Unterstâtzung f. Puind nedejde in 
dumne<ţeiasea agiutorinţă^ cules-am hroni-- 
cui Moldovei (Cantemir Hron. I 225) auf den 
gottlichen Beistand meine Hoffnung setzend, 
habe ich die Chronik der Moldau verfassL — 
2. Htllfssteuer f. So benannte Furst Johann 
TheodorGalimah(1758— 61) eine von ihmauf- 
gelegte allgemeine Steuer(EN. CocĂLNicâmjLET.* 
II 252). — 6r. Mold. agiut-. — Et. a ajutori'. 

a'\ = aed, cel, siehe acefl, \\ Gr. 

al art. hat., pi. al, fem. sg. a, pi. ale. Wird 
gesetzt : 1. vor Possessiv, wenn nicht unmittel- 
bar Suffîxartikel vorhei'geht : Prietenul mieu — 
al mieu prieten mein Freund. Un prieten al 
mieu ein Freund von mir. El e prietenul mieii 
şi al tău ei* ist mein und dein Freund. Slugile 
nostre cele credinciose — credindâseie nostre 
slugi — slugile cele credinciâse ale nâstre 
unsere treuen Diener. A mea este lumea şi im- 
pierea ei (Biblia 1688 Ps. 49, 2) mein ist die 
Welt und was sie fuUt. — Auch unmittelbar 
nach articulirtem subst. steht al, wenn das 
Possessiv zu diesem nicht in attributivischem 
Verhăltniss steht: Moşia a vâstră să 4^e că 
ar fi das Gut soli euch gehdren (hier ist a vâstră 
Prădicativ). — Ein cas obl. alor {miei, tăi etc.) 
findetsich lv. nicht selten,zB. : Pentru agiutor 
se dea alor săi creştini (Nec. Costin Let.* I 
384) um seinen Christen Hulfe zu leisten. Tu 
dară.. bunătăţilor lui D-^u şi alor mele 
neuitător să fii (das. 414) du also sei einge- 
denk der Wohlthaten Grottes und da* meinigen. 
In privata şi giudecata nu numai a lor [sici] 
noştri, ce şi a străinilor să le scâtem (Cantemir 
Hron. I 229) um sie nicht nur den Unsrigen, 
sondem auch den Fremden zur Kenntnissnahme 
und Beurtheilung vorzulegen. — Bisweilen auch 
cas. obl. sg. mase. aluî, fem. al, zB. : Qisa 
alui mieu rost (Dos. Parim. 1683 H.) d^ Aus- 
spruch meines Mundes. Rugămu^ne, Domne, 
inălţiei cei sfinte ai tale (Sicr. de Aur 1683, 
CCr. 126) wh* flehen, o Herr, zu deiner heiligen 
Hoheit. — Weiteres siehe micii. — 2. vor 
Genetivfoi*men unter denselben Bedingungen : 
Un prieten al tatălui mieu ein Freund meines 
Vaters. Cumnatele cele tinere (oi. tinerele 
cumnate) ale acestui domn die jungen Schwâ- 
gerinnen dieses Herrn. Vgl. dagg. prietenul 
tatălui mieu, cumnatele acestui domn. — 
Daher bei einerFolge von mehreren Genetiven : 89 AL-ALAI Mirosul hrcuţUor ;i aX florilor der Duft der 
Tannen und Blumen (der erste Gen. ohne, der 
iweite roit al). Mirosul recoros al hrcL^ilor fi al 
florilor (beide Genetive mit al) Doch wird in 
diesem Falie die Setsung des Artikels in neuerer 
Zeit hăufig vernachlâssigt : Direcţiunea poşte^ 
lor şi telegrafelor die Post- u. Telegraphen- 
direction(besserşia( telegrafelor). — Inălterer 
Zeit findet sich al nicht selten, gegen die Regel, 
vor einem Genetiv, der von einem anderen Ge- 
netiv abhângt: In i2 capete a canonului al 
cestul sfint sobor (Ş. TaIne 180) im 12. Ca- 
pitel des Canons dieses heiligen Concils. Şi el 
o au dat [năml. hârtia] in mâna logofătului 
al hisericel cei mari (Msca. sec. iS./REV.Toc. 
UI 350) und er âbergab das Schriftstâck dem 
Schriftfâhrer der grossen Kirche. — Granz ver- 
einielt nach artîculirtem cas drept, sB. : locul 
cU muncilor (Coresi Omiu H.) der Ort der 
Qualen, Dumineca a părinţilor celor sfinţi 
(Cheia Intel. 1678, CCr. 183) der Sonntag der 
heiligen Vâter. — Der pi. fem. ale bildet mit 
Genetiv absolute Neutra. Călugâril, lăsAndu-se 
de ale lumii se se du4:ă la monastirl (Doc. 
1 741 , Melh. Cr. H. 21 2) die Mdnche, welche das 
Weltliche aufgeben, um die Kldster aufzusu- 
chen. Bes. roit partitivem de: de ale ^ilel Tages- 
neuigkeiten; de ale mâncării Elsswaaren; etc— 
3. vor den Ordinalzahlen, von 2 angefangen, 
in jeder Stellung: Volumul al doilea od. cd 
doilea volum der zweite Bând. Cartea a treia 
od. a treia carte das dritte Buch. Al patrulea 
der V ierte. O a cincea eine Fânfle. — Ta. auch 
mit vorgesetstem de, z6. codrul de al feselea 
(Slavici CL. XV 465) der sechste Wald, de al 
doUea an (Mscr. Braşov sec. ii. H.) das zweite 
Jahr. — Der fehlende cos obl. wii-d durch celui 
de al doilea, celei de a doua ersetzt; ebenso 
der pi. durch cel (celor) de a doua. Doch vei'- 
sucht LV. auf mannigfache Weise, beide zu bil- 
den, zB.: fata al doa vară a Iul (Indr. 174) 
die Tochter seiner Base iweiten Grades, nepâta 
a a doa vară a Iul (das.) die Enkelin seiner B. 
zw. Gr., al treil (Varlam 1643 H.) die Dritten, 
al trei nepoţii mueril mele (Prav. Govora 
1640 H.) die Enkel dritten Grades meiner Frâu, 
al doilea veri (Indr. 160) die Vettem zweiten 
Grades, feciorii al doUor veri (Prav. Govora 
1640 H.) die Sohne der Vettem zw. Gr., u. . 
ăhnl. — II oZ de siehe al-de. — Gr. Mold. wird 
vor Genetiv ohne Unterschied a gesetzt: un 
prieten a tatălui mleu, nisce prieteni de a 
Iul, aceste cuvinte a dr-tale (= ll. al tatălui, 
de al Iul, ale d-tale). Mold. înv. u. pop. auch 
vor Possessiv u. Numeral : un prieten a rastru, 
anul a doilea (= ll. oi nostru, al doilea). — 
Mac. tritt regelmăssig a vor Possessiv, cas ohl. 
u. Ordinalzahl : nyeUu a nyeu mein Lamm ; 
vruta a mea meine Geliebte ; cânticlu a xenis- lor das Lied der Auswanderer ; el a fraslor lă 
^iţea er sagte den BrQdem; a virnul nu^ly 
pare ghine Nieroanden freut es ; a doilea (doch 
Cruşova nach Obed. H. an doilea) der zweite ; 
etc. — Et. al, ai, a, ale = lat. lUum, llli, ÎUa, 
lllae. a- aus l-, e- fîndet seine Erklărung in der 
proclitischen Stellung dieserFormen. Anlauten- 
des vortoniges e wird regelmăssig zu a: ari'ciu, 
ac&st, aştept = ericius, eccu'-istum, expecto, 
— In Mold. a fur alle vier Formen scheint sich 
die Prâp. a = ad eingemischt zu haben. 

â'l, a'la, â'la siehe ac&l, \\ Gr. 

alababu'lă etc. siehe arababu'râ. 

a'la-bala Munt. pop. : ce mal -^peladv.fyvie 
geht's (od. was giebt's Neues) bei euch? 
wie geht's, wie steht's? — Et, Vielleicht 
ala, ba alay wortl. cder, nein der», also Hin- u. 
Widerrede bezeichnend. Vgl. zB. Gavril Protul, 
Viaţa luI Nifon 1652 H. 2244: Boeril nu se 
putea voi [= invoi] pre cine vor pune domn, 
că unii ^icea se fie cesta, Iar alţii ba cela, 
şi era gâlcâvă. 

alaba^stru mbst. (necl.) Alabaster m (Art 
Stein). — Gr. Lv. alavafslra (zB. Bibua 1688 
Luca 7, 37). — Et. Gr. aXAgoaipoţ. 

ala'C subst. 1. Tr. Spelt m, Dinkel (Tri- 
ticum Spelta, Tr. monococcum). — 2. Mold. 
Art Gerste (Hordeum hexastichon ?) Ion. Cal. 
64; CoM. H. — Als Einleitung v. Doinen hâuGg: 
Frun^ verde trei aloce, Letzteres wohl = 
spice de alac. — Et. Vgl. lat. alica, magy. 
alakor. 

alagea' sf. Art gestreiftes Zeug Qu. — 
Et. Tftrk. alaga'. 

AlSL'h npr. m. Allah m (Name fui* Gott bei 
den Mohamedanei*n ; Kriegsruf derselben). — 
Gr. Als Ruf alala'b Al. PP. 107 (Alalah, cal 
arăpescl !). 

ala^iu sn., pi. alaflurî, fast Înv. 1. feierli- 
cher Aufzug,Zug,Gefolgen. Pro/>ri6tarul.. 
ii primi cu mare alalu ca pe nisce âspeţl 
aleşi (N. Gane CL. XIV 286) der Gutsherr 
empflng sie mit grossem Pomp, wie es so vor- 
nehmen Grâsten gebâhrte. Domnul cu tată 
boerimea şi cu tot alaiul de slujitorime 
(Gheorgachi Let.* in 303) der Fftrst mit dem 
gesammten Adel und dem ganzen militârischen 
Gefolge. Alaiul unul cerşetor (Titel eines Ge- 
dichts V. C. BoLLiAC, Bo!u C. de Cet. II 105) der 
Leichenzug eines Bettlers. — Bes. a face alalu 
unul domn etc. einem Fiirstenetc. feierlich das 
Geleii geben. Dacă s'au apropiat [Dumitraşco 
Vodă] de oraş, t-au eşit boeril ţeril ţi eu 
slujitorii şi cu tabulhanaoa ţeril înainte de 
i-ati făcut alalu după obiceiti (Nec. Costin 
Let.> II 89) als Fârst Demeter sich der Stadt 
nâherte, zogen ihm die Bojaren des Divans mit 
Militar und Musik entgegen und geleiteten ihn 
in herkdmmlicher Weise feierlich in die Stadt — ALAL— ALAT 40 Daher noch jetzi fam. tron. v. einer johienden 
Volksmenge, die eînem gefangeiieii Verbrecher 
etc nachiâuft. L-au dus cu cdaiu la poliţie 
man fiUirte ihn im Triumphe auf die Polizei. Fâ- 
eându^ olatu toţi eâînii cu lătratul dinapoi 
(Pann Moş Albu 1 8 H.) und alle Hunde gaben 
ihm bellend das Geleite. — 2. Parade f. Ostaţii 
se gătiră ca de alaiu (Ispir. Leg.' 36) die Krie- 
ger schmiickten sich wie zur Pai*ade. Uâne este 
alaiu (C. Ngr. 25) morgen ist Pai'ade. — Et. 
Târk. alai. 

alai siehe bala'L 

ă'lalalt siehe oeflalalt, Gr. 

alait siehe a'li u. o&lalalt, Gr] 

alaită-e'ri adv. vorgestern. — Gr. Auch 
(lv. nur) ala'lta-erL — Et. Lat. iUa altera 
heri. VgL ee'lalalt. 

alaită-sA'râ adv, vorgestern Abend. — 
Gr. Auch (lv. nur) ala'lta-să'ră. — Et. Lat. 
illa altera sera. VgL ce'lcdalt. 

ala'mă sf., cas. obl. alâ'ml, Messing n. — 
/Y.aiâ'murl Messinggeschirrn, -gerâth.— 
Et. VielL itaL lama «Metallplatte». 

alâmă'e etc. siehe lâmî'e etc. 

alăma^ lv. u. pop. -rîă sm. Gelbgiesser 
m, Messinghândler. 

alămări^e sf, Gelbgiesserei f, Messing- 
waaren(geschăft n). 

alambi'C sn., pi, ^curl, auch -oe, {neol,J 
Destillirblasef, Brennkolben m. 

alăml'e etc. siehe l&mVe etc. 

alămi'A adj. messingfarben. 

alămo'jnă sf, Almosen n Mscr. ca. 1600 
HC. n 51. — Et. VgL ksL almuîino, magy. 
alamizsna, aus gr. iXcvjiAooâvt]. 

alâ^muri siehe alafmă. 

a'landala adv. FAM. ohne Ordnung,bunt 
durcheinander. Tote merg alandala. Dacă 
au ajuns vremea se eet^seă cununia nehiro- 
tonisitul primar (Ianov CL. V 133) Al Ies geht 
drunter und drâber. Ist es doch so weit gekom- 
men, dass der ungeweihte Bârgermeister die 
Trauung vollzieht Vorbesce -^ er redet krauses 
Zeug zusammen, dummes Zeug, Unsinn. — Gr. 
MoLD. bafl-; ferner aflantala C. Nor. 241, Pol. 
(Mscr.) ~ Et Ngr. dlXXa dvi' Sk\a cEines statt 
des Andem». 

alăpta' (ajy preş. -te'*, v. trans. (necl,) 
stillen, sâugen. — Et. la'pte, Nachbildung 
V. franz. aUaiter, 

alarma' faj, preş, ^m&E, fneol.J 1, v. trans. 
alarmiren, zu den Waffen rufen, auf- 
schrecken. — IL asă'^ erschrecken, sich 
beunruhigen. [Revisorul] afirma dar că 
reposaiul s*a sintuns. Episcopul şi arhiepis- 
copul s*ati alarmat (Delavr. Par. 129) der 
Revisor erklâr le also, dass der Verstorbene Hand 
an sich gelegt babe. Darob erschraken Bischof 
und Erzbischof. ala'rmă sf., pi, -mo, /neol.J Al arm m, 
Waffenruf. Şi clopote de-alarmă răeunâ 
răguţit (Eihk. 65) und Sturmglocken lassen 
heisem Ruf ertdnen. 

alătura' faj, preş. -re'* u. aiă'toir, I. v. 
trans, 1. c, la, lingă c. etw. neben, nahe 
an etw. stellen, ihm nahebringen. Cde 
opt medaliâne sculpturale care, alăturate câte 
doike, împlinesc golurile dintre oo(umne(ODOB. 
Ps. 81) die acht Medaillonverzia*ungen, die, zu 
je zwei nebeneinander gestellt, die Lâcken 
zwischen den Săulen au^fiillen. La ale mele 
cuvinte alătură-ţi ureehia (BiftUA 1688 Prov. 
4, 20) neige dein Ohr zu meiha: Rede. Ală- 
turând lingă sine fi darabanii cA de la 
Munteni (Mir. Costin Let.' I 338) indem er 
auch die walachische Garde heranzog. — 2. e. 
la, pe lingă un lucru etw. einer Sache bei- 
ftîgen, -legen, -schliessen. Pe lingă aeeL 
memorand alăturasem şi un proiect de ma- 
nifest (Ghica 371) jenem Memorandum hatte 
ich auch einen Manifestentwurf beigelegt Zi- 
dirUe..din drâpta, care după opiniunea mai 
multor arheologi au fost alăturate mai apoi 
(T. T. BuRADA CL. XV 72) die Bauten auf der 
rechten Seite, welche nach der Ansicht mehrerer 
Archâologen spâter hinzugefOgt worden sind. 
(Aici/ alăturat., beifolgend.., anbei... — 3. 
LV. e. cuc. etw. mit etw. zusammenhalten^ 
vergieichen. Când. .aş îndrăzni.. minei- 
nâsele măriri acestui trecător văc eu credinţa 
lui D-^cu Hristos se le alăturez (Mscr. sec, 
i8,. Arh. rom. 130) wenn ich es wagte, die eitlen 
HeiTlichkeiten dieses vergânglichen Lebens mit 
dem Glauben an Gott Ghristus zu vergieichen. ~ 
II. a se -^L dec, an etw. herantreten, sich 
ihm nâhern. El cercă a se alătura de pom, 
dar pomul îi ^ise: Nu te apropia de mine 
(Ispir. Leg.' 125) er vei-suchte sich dem Baume 
zu nâhei*n, doch der Baum sagte zu ihm : Komme 
mir nicht nahe. Nâmţul Ridinger . , se alătură . . 
şi mai mult, in naivetatea sa germanică, de 
selbăteda naturii (Odob. Ps. 198) der Deutsche 
R. kommt in seiner germanischen Naivetât der 
natîirlichen Wildheit noch nâher. — 2. fpej 
lingă cn. sich Jdm. beigesellen, anschlie- 
ssen. Toţi râii ţi toţi beţivii lângă ei s'alătu- 
rară (Beld. Trag. Let.* DI 41 4) alle Bdsewichter 
und Trunkenbolde schlossen sich ihnen an. — 
3. cu, c. an etw. anstossen, angrenzen. 
Şi se alătură cu hotarele Moav (Biblia 1688 
Num. 21 , 15) und sie lehnen sich an die Grenzen 
Moab's. Sanda. , , stând intr'o cameră alătu- 
rată (C. Ngr. 24) S., die sich in einem an- 
grenzenden Zimmer befand. — K. eu en. sich 
Jdm. gleichstellen, vergieichen, ihm 
gleichyâhnlichwerden. Omul. .9^ a/âtura 
eu ddbxtâcele cele fără minte şi si a^imena lor 
(Biblia 1688 Ps. 48, 12) tler Mensch vnirde 41 ALAT-ALB den unvemiinftigen Thieren gleich. — Et. 
a-lature; vgl. alâ^turea. 

ali'turea adv. 1. daneben, nebenan. 
Pune brinză in 8tr(ich%nă ^ întinge p'alătu- 
rea(?Axni PV. III 78, v. einem Geizigen, Sprichw.) 
er tbut Kâse in die Schdssel und tunkt daneben. 
Croitorul de-'^ der Schneider nebenan. Tu 
pe-alături te strecwă (Emw. 176) du schiQpfe 
vorftber. Şi prin Murăş nCdiu băga, Cu prun- 
euţu-cdăturea (Pomp. SibiO H.) und in die 
Marosch will icb steigen mit dem Kinde an 
meiner Seite. — 2. nebeneinander. Dot 
tineri mergeau alăturea la pas (C. Ngr. 27) 
zwei Junglinge gingen im Scbritte nebeneinan- 
der her. — 3. -^ cu cn. neben Jdm., an 
seiner Seite, an ihm vorbei, voruber, 
Apot şe^u alăturea cu %a ^ *ncepu a doini 
ineet (CL. IV 309) dann setxte er sich neben 
sie hin und begann leise zu fldten. Glonţul 
trecu alăturea cu capul tinerului (C. Ngr. 
20) die Kugel flog an dem Kopfe des jungen 
Mannes vorbei. — Bes.: -^ cu adevervX, eu 
dreptatea, eu legea die Wahrbeit etc. umge- 
hend, von ihr abweichend. Or putea găsi 
epistoMe mele pr aste, neMărate,., dar nict- 
odată nu le vor putea găsi alături cu adeveruX 
(Ghica 90) man wird meine Briefe dumm, fad 
finden kdnnen, aber nie wird man finden kdn- 
nen, dass sie sich von der Wahrbeit entfernen.— 
Gr. Auch alâ'turi; Mold. auch ală'ture; lv. 
/sec, ^^lyil ala'turea. — Et. ala'turea = a 
la'ture can der Seite» mitSuffix-a; ală'turi 
etc. ist mit dem pi. lăfturî gebildet, vgl. in 
lături, pe de lături. 

ali'â^ 8ubst. Tr. Angeld n Familia 1883, 
215 H. : />u-|i, bade, dorul cu tincy Nu^ lăsa 
de-^Uău cu mine nimm Freund, deine Liebe 
mit, lasse sie mir nicht als Pfand zurQck; B. : 
al&â, pi. al&urL — Et. Magy. dofpenz). 

alâ'ti' siehe liaiâ'â. 

ala'ur siehe la'ur. 

alâu^tâ sf., pi. 'te, 1. lv. --', l&uV& Art 
Saiteninstrument. Wahrsch. eines der mit 
den Fingern anzuschiagenden Insti'umente, wie 
Lăute, Guitarre, Harţe, Zither etc. War mit 
vielen Saiten bespannt (MArg.* 64 a : Strunele 
alăutei de sint şi multe..). Jedenfalls nicht 
Greige, wie Indr. 191: alăutariul carele (jiice 
cu vidra şi alăuta pre la tirgurl zeigt. — 2. 
Tr. lâu'tă, auch la'ătă Geige f Com. H. — Et. 
Mittelbar aus arab. aVud (vgl. ngr. XaoOta, 
deutsch Lăute etc). 

alâuta^r siehe lăutafr. 

alaTa'strn siehe alabafstru. 

a'lbLocţ/.l.weissjGrgs.ntf^ru.Verstârkt:'^ 
ca zăpada weiss wie Schnee, -^ ca lebăda 
schwanenweiss, -^ colilie wei-s wie Fedei*gras, 
-^ cum e helgea weiss wie ein Wiesel, etc. — 
AUMMlbastru blauweiss, alb^galben gelbweiss. etc. — 2. V. der Wâsche: rein. O cămaşă -^ 
ein reines Hemde. — 3. lm. (polit.) conser- 
vativ; Ggs. rofiu liberal. — 4. in Verbindung 
mit best. substt. : a) armă «^â blanke Waf fe 
HasdeO IV. 190: DânduAe ordinul de.. a se 
arunca in atac cu arma albă und befahl ihnen, 
mit blanker Waffe anzugreifen. - bj e ^iiia -4 
es ist heller Tag. Când s*au trezit ai, era 
<fiulica albă (Cr6kgA CL. X 383) als sie er- 
wachten, war es heller Tag. — e) a nu avea 
(fi-^ă keinen frohenTag haben. Copiii nu 
mal aveau ^i (^^f ocun la [nâml. maşteha] 
se ţinea mereu de căra lor (Ispir. Leg.' 333) 
die Kinder hatten keinen t'rohen Tag mehr, 
denn die Stiefmutter liess nicht ab, sie zu schel- 
ten. Şi iot bine, tot vesele, tot ^tla albe duc 
(Delavr. Sult. 30) und sind doch immer gesund 
und munter und fâhren ein frdhliches Leben. 
Vgl. 5 e. — d/ hărtie «^ in Verbindungen wie : 
Cererea mea a remas hârtie «^ meinem Ge- 
such ist keine Folge gegeben worden. Con- 
tractul se va considera ca hărtie -^â der 
Contract soli als nicht vorhanden, als nuli und 
nichtig gelten. — e) lumea '^ dioOberwelt 
(in Măhrchen, im Grgs. zu lumea nigră, der 
Unterwelt). Vgl. auch 5 e. — fj nâpte -^4 
Nacht, die man wachend zubringt. Am 
petrecut eu multe nop{l albe pină Uam ve- 
^ut mare (NAd. Nuv. II 103) ich habe gar 
manche schlaflose Nacht zugebracht, bis ich ihn 
gross sah. Nu e obicinuit cu şampania şi cu 
nopiUe albe (Delavr. Par. 88) er ist an Gham- 
pagner und Nachtwachen nicht gewdhnt. — 
gj pâine --dHalmfriichte (Weizen, Roggen, 
Gerste u. Hafer, im Ggs. zu Mais, Hirse etc). — 
h) septemâna -^ die Butterwoche (letzte 
Woche vor den gi*08sen Fasten, in der nur 
Milchspeisen u. Eier genossen werden dârfen). — 
i) vite '^e Rindvieh. — j) Dobr. vintul -^ 
der SâdostwindCoM. H. — 5. Redensarten : 
a) MuNT. (fără a spune) nici -^ nici n^gră 
ohne ein Wort zu reden. Nici albă nici 
negră, unde me apucă de gât (Jip. Opinc. 42 
H.) mir nichts, dir nichts packt er mich am 
Halse. — bj negru pe-^schwarz auf weiss, 
schriftlich. — cj Munt. aşteptă mal dn- 
tâlii se vetţl -^ in căpistere (eig. warte erst ab, 
bis du MehI im Kasten siehst), warte erst 
das Ende ab. — dj a stringe bani -^l de 
(Jtile negre sich einen Nothgroschen auf- 
sparen. — ej a duce lume -^ ein lustiges 
Leben fuhren, in Saus u. Braus leben. 
Au4i, ^ d^ci tu lume albă Pun câmp cu 
omeni ca *ntrun cring! (Coşbuc 66) ist das 
eine Art, so vor allen Leuten seinen Lusten zu 
frdhnen, wie im Busch? Vgl. 4 c. — fj Cr^ngA 
CL. IX 340: Mătuşa-l mortă de când lupii 
albi die Muhme ist lăngst todt. — gJ a scote 
cuiva perl -^l Einen grâu machen. }tl^o ALBA-ALBE 42 efit peri albi de când am fată mare (Al. Op. 
I 350) ich bin grâu und alt geworden, seit ich 
eine ei^wachsene Tochter habe. — hj pinâ in 
pinzele -^e bis an den Tod. O se me judec 
pină in pinzele albe (CL. VIII 69) ich werde 
processiren bis zum letzten Athemzuge. — 6. in 
geographischen Namen: aj lv. Cetatea Albă= 
Aeherman: Akjerman, Bjelgorod (Stadt 
in Bessai*abien). — bj Marea Albă lm. das 
W e i s s e M ee r. — Lv. = Marca Medxterană : 
das Mitteliăndische Meer Mir. Costin 
Let* II 9. — c) LV. Valea Albă = Războeni 
(Schiacht 1476 zwischen Stephan d. Gr. u. 
Mohamed II). — Gr. Dem, albior, albişoT, Tr. 
DoBR. auch albu'ţ. — IL subat. 1. «^uî ochîu- 
lui das Weisse im Auge. Se rop pină in 
albul ochilor (Ispir. CL. XII 203) er wurde bis 
(iber die Ohren roth. — 2. «-ui ^iiaî das 
Morgengrauen. Băiatul nu aşteptase se 
lumineze bine şi din albul ^i^î plecă cu oile 
(Ispir. Leg.* I 109) der Knabe wai^tete nicht, 
bis es v6llig Tag wui'de, sondeiii bi*ach schon 
beim Moi*gengrauen mit den Schafen auf. — 3. 
^ul lemnului der Splint PoL.(Mscr.). Vgl. 
albe't. — II Vgl. da^lb. — Et. Lat albuş. — 
Zu 6a: Ak'kerman(tiikrk.)u. Bjel-gorod (sHw.) 
c weisse Stadt» sind Uebersetzungen aus dem 
Rum. 

a'lbă $f. 1. Tku.alba die Weisse (als Name 
eines weiblichen Thieres, zB. einer Stute,Henne 
etc ). Bes. scherzh. v. einer vor Alter grâu ge- 
wordenen Slute. — 2. pop. Redensart: a intrat 
f sosit, venit J alba in sat es ist Tag gewor- 
den. Da ce, tot mai dormiţi? Nu vedeţi c'a 
sosit alba in satf (Ispir. Leg.* 1 137) doch wie, 
ihr schiaft noch? Seht ibr denn nicht, dass es 
heller Tag ist? — 3. alba ^ilei = albul (filei 
(siehe a'lb II 2) Delavr. Sult. 34. Wohl Nach- 
bildung v. franz. Vaube du jour, — Et. Zu 2 
vgl. ital. alba, franz. aube etc. c Morgen- 
grauen». 

A'lba npr. f. Elbe f (Fluss in Deutscbland) 
Nec. Costin Let.» I 82. — Et. Vgl. lat. Albis. 

alba'lâ siehe alb^'lă. 

Albana'ş siehe Arbăna^ş. 

albăstrea' sf. Mold. l.Kornblumef (Cen- 
taurea Cyanus). — 2. = clopoţel: Glocken- 
blume ^(Campanula Ti'achelium) Qjj, H. — 
Gr. Auch ^tri'oâ pi, -tr&le, u. ''tri'ţ&, pi, ~ţe. 

albăstrea'lâ siehe albăstr&lâ. 

albăstrel siehe albafstru, Gr. 

albăstr^lă sf,,pl, '-tr&lî, lv. u. Olt. -trefle, 
1. (văps.) blaue Farbe(Mischungzum Blau- 
farben der Zeuge) Mar. Crom. 24.-2. albă- 
strâla cerului die Blaue des Himmels 
Odob. Ps. 233. 

albaştri' {aJ, preş. "tr&sc, I. v. trans. blau 
fârben.— n. v. intr. blauschimmernTEOD. 
PP. 293 ; Unde ve^ ciocoîu pe drum Şi mi-l ve^ mai albăstrân[d] wo ich einen Clfocold auf der 
Sti*asse erblicke und ihn in blauen KIeidem 
sehe; Al. PP. 259 (âhnl.: Când ved.. ciocoi 
inălbăstrind). Vgl. alba'stru 3. 

albăstri'me sf. 1. Blâne/". In dr^ta ochii 
se primbla pe albăstrimea mării sicUiane, 
brăzduită de bărci uşore (Al. Op. I, XVIII) 
zur Rechten schweift der Blick uber das Blau 
des sicii ianischen Meeres bin, das leichte Barken 
durchfui*chen. — 2. Munt.pop. gehâssig: Leu te 
in blauen KIeidem, Bourgeoisief(imGgs. 
zum Bauemstand). Aren^^ile au scă^tU de când 
cu venirea albăstrimii to pubera (Delavr. Sult. 
144) der Pachtzins ist gesunken, seit die Blauen 
am Ruder sind. Vgl. alba'stru 3. 

albăstrio^r siehe alba'stru, Gr. 

albăstrea, ^tru'ÎH, adj. blau Ii eh. 

alba'stru I. adj. 1. blau. Când nu sini 
ochi negri, săruţi şi albaştri (Cr^ngA CL. XI 
177, Sprichw., eig. : wenn es keine schwarzen 
Augen giebt, kâsst man auch blaue), in der 
Noth frisst der Teu el Fliegen. — 2. a cânta 
de inimă albastră = a cânta de jale : Lieder 
wehmuthigen, elegischen Inhalts sin- 
gen. BlauscheintehemalsTrauerfarbegewesen 
sein. — 3. Munt. pop. imbrăcat in (haine) 
albastre stâdtisch gekieidet. Grehâssige Be- 
zeichnung dei* oberen Glassen, in deren Klei- 
dung ehemals die blaue Farbe vorrgeherrscht 
zu haben scheint. Vgl. dazu albaştri' / a) II und 
albăstri'me 2. — 4. in Verbindung mit best 
8u6sf .: a/ /Wre ottasfrd = st injifi^l : de u ts eh e 
Schwertlilie (Iris germanica) H. Danu* bei 
Fuss flore vinetă. — b) piatră albastră = 
piatră vlnetă: Kupfervitriol(?) Mar. Crom. 
10; Bar. — Gr. Fi, mase. albafatri, auch al- 
bafştri, — Dem. aiJbâstre'I; fmaij albăstricr 
etwas blau(er). — II. suhst. Blau n. Albastrul 
cerului das Blau des Himmels. In pară fier^' 
binte ard stelele sus Pe^albaslrul intins al 
tăriei (Emin. 227) in heisser Flamme brennen 
die Sterne droben am weiten Blau des Firma- 
ments. — Et. Lat. albuş mit Suffix -aster, 
wie ital. biancastro, franz. blanchâtre etc. 
Mac. soli -^ nach Obed. H. noch jetzt tweiss- 
lich» bedeuten. 

albăstru'iâ siehe albâstri'ă. 

alba'ţă siehe alb&ţâ. 

albatro's sm. (neol.) Albatrosm (Vogel), 

albea'lă siehe alb&lă. 

albea'ţă siehe alb&ţ&. 

albe'iu subst. Munt. geTingerter Hunds- 
zahn (Panicum dactylon L.) Cbn. H. — Et. 
a'lb. Das Unkraut macht sich im Grase durch 
die gi*augrâne Farbe seiner Blătter bemerklich. 
Daher der Name. 

alb4^1ă 8/., pi. 'be^lî, lv. u. Olt. -b&le, 
weisse Schminke. Oft p<. aijto'ie mit Sin- 
gularbedeutung. — Gr. Mold. auch albaflă. 43 ALBE-ALBU albene'ţ adj, Mold. Tr. weiss (der Haut- 
farbe nach). Badea., mi-i.. la faţă albeneţ 
Şi la per negru ^ creţ (CL. XX 182) mein 
Liebster hat ein >veisses Gresicht und 8chwai*zes, 
krauses Haar. — Gr. Auch albin&ţ. Ein fem. 
idbini'ţâ findet sich im Reim Familia 1886, 227 
H. — Et, -«n- ist wohl = -a'n ; vgl. băla'n, 
pidtMi'n, roşeov^a'n. 

albe'ţ, alhule'ţ subst. Munt. Splint m 
(= weisses, den dunkieren «Kei*n» umschlie- 
ssendes Holz) Com. H. Vgl. a'lb II 3. 
I^falbi'ţă «^., pt. aliie'^, l.Weisse/', weigse 
Farbe. AUeţa feţei ^ a grumazilor e%(C. Ngr. 
41) die Weisse ihres Gesichts und Haîses. — 
Gr. Albeşte mit Singularbedetuung {sinul cel 
de albeţej Conachi 92, m. art. albe'ţa (fQr 
aibcţea) das. 152. — 2. Staar m (Augen- 
krankheit bei Menschen u. Thieren). — Gr. 
PI. idbefţe mit Singularbedeutung Biblia 16^8 
dfters, zB. Tobias 11,5: Tu dară unge fierea 
la ochii lui.., fi va lepeda albeţele. — Mold. 
auch albafţâ. — Et. Suffix -e'ţe = lat. -ities, 
wie in blând-Cţe, tiner-e^ţe etc. Aus -cţe 
wurde ein sg. -^fa erschlossen, der in rofa'ţâ, 
dule&ţăf via^ţâ etc. allein voriiegt. 

albi' {aj, preş. albe'sc, L v. trans. 1. weiss 
machen; weiss fărben, weissen, blei- 
ch en (trans.). De vor fi păcatele vostre ca cel 
negru, ea zăpada le voiii aUn (Biblia 1688 
Jes. 1,18) wenn eure Siinden wie das Schwarze 
sein werden, so werde ich sie wie Schnee roa- 
chen. Lun* argintie, Albind iarba de pe vale 
(Gr. Albx. 231) der silberglânzende Mond, 
der das Gras im Thale weiss fârbt. Spue riul 
cel olten . . Câte oşti aii mistuit, Câte ose^aii 
inălbit (Al. PP. 214) moge der oltenische Flus.ş 
sagen, wie vieie Kriegerscliaaren er verschlun- 
gen, wie viele Knochen er gebleicht hat. — 
Bes. : pinză, aţă etc. Leinwand, Zwirn bleichen 
(= Mold. a bUi). — II. v. intr. i. weiss 
werden. Pinzeie se nu cUbâscă (Al. PP. 135) 
die Leinwand moge nicht weiss weixlen. Ai 
albit de tot de când nu te~am mai ve^ut 
(Ghica 2) Sie sind ja ganz weiss geworden, 
seit ich Sie nicht wiedei^gesehen babe. — 2. 
weiss schimmern, glânzon. Casa p'o 
muche clădită . . O ve^i in aer albind (Gr. 
Alex. 225) das Haus dort auf dem Kamme 
siehst in der Luft du blinken. — IIL a se ^ 
1. weiss werden, bleichen (intr.). 6ia 
gălbăgiâsă se cunoscepe ochi, pentru că vinele 
acele rofi ce are intrinşii se albesc cu totul 
(DrAghicI Icon. 33) das egelkranke Schaf er- 
kennt man an den Augen, indem die rothen 
Adem in denselben ganz weiss werden. Peru 'n 
cap vi'Se albâscă (Teod. PP. 551) das Haar auf 
demHaupte moge euch bleichen. — 2. sealbesce 
de ^i es graut. La 15 Ianuarie, cum se albi 
de4i,<'^rmataotomană..incepuatacul asupra Smîrdanului (CL. XVII 111) am 15. Januar, 
sobald es graute, begann die tCirkische Arroee 
den Angriff aufSmîrdan.— Gr. K\xcha(î)nâlbi% 
das in der Bedtg. 1 1 sogar ublicher ist. 

albicio's adj. grauweiss, wei8s(glăn- 
zend), licht, hell. ArgUa este albiciosă, 
când cuprinde cridă der Thon ist grauweiss, 
wenn er Kreide enthălt. Sub zăpada albiciosă 
(Al. PoesiI iii 21) unter dem weissglânzenden 
Schnee. Lu^ferul albicios al dimineţii (Odob. 
DC. ed. 1886, 45) der helle Morgenstern. 

albi'nă sf., pi. -ne, Biene f; -^ lucrător e 
Arbeitsbiene. — Gr. PI. bisw. -n/. Dem. albi- 
nwţâ, pi. 'ţe; ferner ^ni'oâ u. -nea' (pi. -n&le), 
'Di&râ (pi. -re/, -ni^ţâ (pi. -ţe) Qu. — Et. 
Aus lat. alveus cBienenkorb», mit Suffix 
-xna, wie in rădec-i'nă, lum-i'nă, căpeţ-i'nă, 
ţer^i'nă. 

albinârei sm. Buc. Bienenfresser m 
(Merops apiaster, Art Vogel) Mar. Orn. I 58. 

albinea' siehe albi'nă, Gr. 

albine'ţ siehe albene'ţ. 

albini'că, "Di&râ, -m^ţâ siehe albi'ni, Gr. 

albino's sm. (neol.) Albi' no m (Mensch 
mit weissen Haaren und i*othen Pupil len). 

albinu'ţă siehe albi'nâ, Gr. 

dXbiOT siehe sflb I, Gr. 

albid^râ siehe a'lbie, Gr. 

albişo'r L adj. siehe aflb I, Gr. — IL sm. 
1. Olt. Blicke /"jkleiner Weissfisch(Cy- 
prinus alburaus) Com. H. — Andei*e Formen 
sind nach Com. H. : Munt. Mold. albişârâ 
(Ialom. abliş&râ), CovurluIO albi'ţâ, Ban. al- 
bo'nyă. — 2. Munt. Art Pi Iz, der auf um- 
gefallenen Bâumen wâchst Com. H. 

albişd'râ siehe albişor II 1. 

albi'ţă sf., pi. 'ţe, 1. graues Steinkraut 
(Alyssum incanum) Qu. — 2. siehe albişoT II 1, 

idbitu'ri sf. pi. Weisszeug n, Wâsche /. 
Tronele de zestre . . erau pline . . de albituri 
cusute gata (SlavicI CL. XII 430) die Aus- 
steuer-Truhen waren voii fei*tig aufgenâhter 
Wăsche. 

albi'â, alburi'ă adj. weissiich. Clabuci 
albii de fum (Al. PoesiI III 10) weissliche 
Rauchwdlkchen. Flăcărae alburii eşau pe 
acolo din pămint (Odob. Ps. 218) weissliche 
Flammen drangen dort aus dem Boden hervor.— 
Gr. Mold. Înv. albPă Dos. Par. 1683 H., DrA- 
GHicî Doct. 218 u. 238; Buc. nach Mar. Crom. 
50 H. albim'ă;TK. nach Barc. albeni'ă. 

albiu'ţă siehe a'lbie, Gr. 

albu'm sn., pi, ^murî, (neol.) A'lbum n. 

albumi^nâ sf., pi. -ne, (neol.) Album in 
n, Eiweissstoff m. 

albumino's adj. /neoî./eiweissstoffhal- 
tig,-artig. 

alburi' (a) weissiich machen Jip- Opinc. 
75 H. (când ve zăresc sculaţi din car dimi-- ALBU-ALEE 44 neta brumaţi ori alburiţi, de păreţi că sin- 
teii d'o mtă de ani), 

alburi'ti siehe sdbM, 

albu'ş $n,, pL -şurî, 1. fde ou) Eiweiss 
n. — 2. -MiZ ochiului das Weisse im Auge. 

albu'ţ siehe a'lb I, Gr. 

alea' siehe balca'. 

alcali'n adj, (neol,) alcali(ni)sch. 

alca'liâ sn., pi, -liurl, (neol,) Alcali n. 

alcaloi'd sm, (neol.) Alcaloîd n. 

alcătui' (a)f preş, -ftie'sc, I. v. trans. ziem- 
lich ÎNV. 1. =LM. a compune: zusammen- 
stellen, -setzen, -fAgen, einrichten, (o 
carte einBnck) ver fassen. Moldovenii fi Mun~ 
tenii au alcătuit in aeris cererile lor cătră 
Devlet (Beld. Eter. 130) die Moidauer und Wa- 
lachen fassten ihre Gesuche an die Pforteschrift- 
lich ab. — 2. = lm. a forma: hi 1 den. Ga- 
petele [galului] alcătuind un fiong dinainte, 
cădeau apoi peste papucii lui cei galbeni 
(C. Ngr. 1 6) die Enden des Shawls bildeien vom 
eine Schleife und fielen dann dber seine geiben 
Schuhe herab. — II. a se «^ 1. = lm. a S6 corn' 
pune: zusammengesetzt sein, bestehen 
(din c, aus etw.). Auditoriul se alcătuia mai 
cUes din dame bătrâne (C. Ngr. 4) das Audi- 
tonum bestand zumeist aus alten Darnen. — 
2.=LM. a se forma: sich bilden, entstehen 
(din c, aus etw.).— 3. eu cn. = lm. a conveni: mit 
Jdm. âbereinkommen. Ca nisce buni vecini 
s'au fost alcătuit, Cu toţii întrunit Si umble 
la vinat (DonicI Fabule ed. Şar. 23) als gute 
Nachbarnwaren sie âbereingekommen,gemein- 
sam auf die Jagd zu gehen. — Et. Magy. alkotni. 

alcâtuia'lă sf., pi. -tua'il u. -tue'/e, Ge hi I de 
n, Gefâge, Machwerk. In virful satuluiy 
adecă la cel mai înălţat loc, este o cdcătulală 
pe care Sărăcenenii o numesc «biserică» 
(Slavici CL. IX 90) an der Spitze des Dorfes, 
nămiich an der hdchsten Stelle, steht ein Ge- 
bilde, das die Armenheimer «Kirche» heissen. 

alcâtui're sf. ziemlich tNv. 1. Zusammen- 
stellung f, -setzung^ Composition, Auf- 
satz m, Einrichtung f, Bildung, Gebilde 
n etc. — 2. (analog a se alcătui 3:) Ueber- 
einkommen n. A face o '^ cu cn, mit Jdm. 
ein Ueb. trefTen. 

alchi'mic etc. siehe albi'mic etc. 

alcoo'l sn., ţH, -Iurif (neol,) Alcohol m, 
Weingeist. 

alco<Klic adj, /neo^./ alcohol isch, alco- 
holhaltig, Alcohol-. 

alcoolisa' (a), prek. -i&s, v, trans. (neol,) 
alcoholisiren. 

alcoMr sn., pi, -vxirl, (neol,) Alkoven m. 

aldâma'ş siehe adălma'ş. 

aldămăşa'riâ sm, lv. (sec. ^^/^^) Theilneh- 
mer m an einem Leikauf. Diente zugleich 
als Vertragszeuge. Siehe adălma'ş. alda'n sm, weiblicher Hanf (Cannabis 
femina). — Gr. Mold. baldafn, ferner blando^n 
Baîcan, Despre CAnbpă şi In. GIurgîu 1882 H.— 
Et. Unbek. 

alda'ş subst, Tr. Segen m, Schatz. Moş- 
nâgul . . vexând aşa aldaş de fată, o lua in 
braţe, o sărută in faţă fi plecă cu ia la baba 
lui (PoMP. CL. IX 187) als der Alte sah, wie 
liebreizend das Mâdchen war, nahm er es auf 
den Arm, herzte es und begab sich mit ihm zu 
seiner Alten. — Et. Magy. ăldăs, 

a'ldatâ siehe afltă-daftâ. 

al-de part. 1. wird Munt. pop. als eine Art 
art. vor Eigen- u. Verwandtschaftsnamen ge- 
selzt, zB. : Dacă m'o chema al-de nea Chiricu: 
(Carag^le CL. XIII 255) wenn mich der Gh. 
ruft. Când îl vă^u al-de masa (Ispir. Leg.* 
130) als ihn die Mutter sah. Ml-e dor d* al-de 
tata fi dt al-de mama (das. 124) ich sehne 
mich nach Vater und Mutter. — Bisw. auch 
vor anderen substt,, zB. aX-de păsări eobitâre 
Odob. Ps. 215, al-de glotele Ispir. Leg.* 48. — 
2. de-^ N. von der Art des N., wie N. Las\ 
cumetre, că de-al-de Răzvrătesc u se schimbă 
pe tote lunile (Al. Op. I 723) sei unbesorgt, 
Gevatter, Beamte vomSchIage R.'s viTerden alie 
Monate gewechselt. De pe la de-cd-de Chiosea 
efau dieci de visterie fi calemgii; la de-al-de 
el au învăţat să scrie românesce logofătul 
Grecănu, Văcărescii, Anton Pan, Nanencu, 
Paris Momulănu etc, (Chica 52) aus der Hand 
von Schulmeistern a la Chiosea gingen Schreiber 
im Finanzministerium und Kanzieibeamte her- 
vor ; bei solchen Leuten hat Premierminister Gr. , 
haben die Vâcărescus, A. P., N., P. M. etc. ru- 
mănisch gelei*nt. De-al-de tine, fătul meu, 
Mulţi viteji uds-am eu (Al. Poesiî 11 23) solche 
Helden Wiq du, mein Sohn, babe ich viele ge- 
t6dtet. învaţă danţul, vistul fi multe de-al- 
de alea (Gr. Alex. 270) Icrne tanzen, Whist 
und dergieichen Vieles. — Gr. Bei Jip. Opinc. 
auch an-de, — Et. Vgl. die âhnliche Verbin- 
dung des art, mit de in prostu-l de N, der 
dumme N., sărac%ir-l de mine ich Armer, etc. 

aldi'n adj, (neol,): (litere) -^(e) hldinische 
Schrift (Art fette Di*uckschrift). 

aldui' (a), preş, alduCsc, v, trans, Tr. seg- 
nen. — Et. Magy. dldani, 

aldnia'lă sf,, pi, Blda&lî u. -e'/e, Tr. Seg- 
nung f, Segen m. 

a'le(a) siehe ace^l, \\ Ch\ 

alea^n siehe al&n, 

aleatOTiâ adj, (neol.) aleatorisch, auf 
Zufall beruhend: contracte aleatorii (Cod. 
Civ. art. 1635— 1651) aleatorische Contracte; 
jocuri aleatorii Glucksspiele. 

aleba^rdă siehe baleba^rdâ, 

ale^e sf,, pi. al&î, (neol.) Allee f, Baum- 
gang m. 45 ALBF-ALBO alefl'e siehe alifi'e. 

alega' (aj, prei. ^gbis, v. irann. (neol.) 
anfîihren, citiren; angeben, vorgeben. 

alegă'nd adv. lv. 1. besonders. Care slugă 
sau nâmit va fugi den casă într^acea ^ 
cândU's'au făcut furtuşagul, dă prepus ore" 
cum cum se fie făcut el aed furtuşag . . , ale- 
gând dacă va fi fugit se se fie ascuns (Prav. 
Iaşi 1646, CCr. 220) einDienstboteoder Mieth- 
ling, der an demselben Tage, an dem der Dieb- 
staht begangen worden, aus dem Hause fliebt, 
macht sîch verdâebtig, den DiebstabI begangen 
zu haben, besonders wenn er auf der Flucbt 
sich verborgen bat. — 2. ausgenommen, 
ausser. Pre aceste ^ile a sfintului post ca 
se nu se boteze coconii, alegând de mare ne~ 
voe, de se va afla nesdne bolnav de mârte, 
pre acestea stf-î boteze (Ş. TaIne 30) wâbrend 
dieser Tage der beiligen Fasten sollen keine 
Kinder getauft werden, ausser bei dringender 
Noth, wenn Jemand sterbenskrank ist, diese 
soii man taufen. — Et. Ger. v. a alege caus- 
sondem» (II), «ausnebmen» (I 6). 

alerge {aj I. t*. trans. 1. (aus)sondern, 
(aus)scheiden, (au8)lesen. A ^ neghina, 
pUva din grâu das Unki*aut, die Spreu vom 
Weizen sondem. A «^ mazăre Erbsen lesen. 
Cum alege păstortul oile din capre (Biblia 
1688 Mattb. 25, 32) wie der Hirt die Schafe 
von denBdcken sondert. Vrău se aleg apa asta 
din lapte (Nad. Nuv. I 204, Jemand trâumt, 
eine verstorbene Frâu, die im Leben Milch ver- 
fâlscbt hatte, sage zu ibm:) icb will dieses 
Wasser aus der Milcb ausscbeiden. — Bes. : 
aj a -^ unt Butter macben, buttern. — 
bj a '^ oile die Scbafe von den Lâmmern 
trennen. — c) lv. in Documenten: a -^ partea 
cuiva dintr'o mofie Jds. Antheil an einem 
Grundstâck bestîmmen. — Fig, : Insă cine 
poftesce §i acâsta a o vintuva şi a o alege 
mai bine, citâscă pre Bonfinie (SpAt. Mil. 
Let.* I 123) docb wer dies noch nâher zu un- 
tersuchen wunscht, der mdge im BonQnius 
nacblesen. — 2. un lucru eine Sache unter- 
scheiden, ibr Wesen erkennen. Nu sciu 
ce-a fi, ţiiţâre, giupinesă? Naiba se le-alegă! 
(Al. Op. I 1586) icb weis* nicbt, was sie ei- 
gentiicb ist, Maitresse oder Dienstfrau. Der 
Teufei mag sich darinauskenneni Sfatul alegea 
câtă osebire este intre om şi om (Mir. Costin 
Let.* 1 340) der Kriegsrath Hess deutiich erken- 
nen, welch' ein Untei-schied zwischen Mensch 
und Mensch ist. Vgi. IU 2. — 3. wăhlen, 
auswâhlen, aussuchen, (aus)erwâhlen, 
poet. erkiesen. A '^ din doue rele pe cel mai 
puţin rău von zweien Uebein das geringei*e 
wăhlen. Trebue să alegi din două una Sie 
mOssen sich fCbr das Eine odei- das Andei^e ent- 
scheiden. Cine aleqe, culege (Sprichw.) wer lange w&hlt, nimmt suletzt, was dbrig bleibt. — 
A'^pc. domn, deputat etc. Jdn. zum FQrsten, 
Abgeordneten etc. wăhlen. Dintr* acelea ţara 
nâstră i^ alege astăzi solii (Emin. 147) aus 
der Mitte solcher Leute wăhlt heutzutage unser 
Land seine Boten. Ţe^am împlinit dorinţa, te 
fac deputat. Iacă şi ordinul să te aleg (Xen. 
BrapI 54) icb babe Ihren Wunscb erfuUt, icb 
mache Sie zum Deputii*ten. Hter ist aucb schon 
die Ordre, dass icb Sie wăhlen lasse. — A - 
un lucru mai bine decât altul eine Sacbe ei- 
ner andern vorzieben. Şi toţi pre ia [nămi. pre 
muerea frumâsă^ aleg mai vlrtos decât au- 
rul şi argintul (Biblia 1688 Esdras Apocr. 4, 
12) und Alie zieben das scbone Weib dem 
Golde und Silber vor. — 4. fast Înv. entscbeî- 
den, beschiiessen. Şi au ales eu sfatul se 
nu rănvâe neprietenii in urmă (Nec. Costin 
Let.' 1 484) und sie besoblossen im Kriegsrath, 
dass derFeind nicht hinter ihnenzuruckbleibeu 
dOrfe. Arde-mi-te-ai, codri des, Văd bine că 
s'au ales, Din tine se nu mai es (Al. PP. 252) 
mdgest du verbrennen, dichtei* Wald, icb sebe 
wobi, es ist beschiossene Sacbe, dass icb aus 
dir nicht mehr herauskommen soli. — Daber 
Sprichw. : Urma alege das Ende entscheidet, 
Ende gut, Alles gut — 5. {nuj aleg {nimic) 
din,, es bleibt mir am Ende (nicbts) von... 
Şi din copiii mindri nimic nu am ales^ Căci 
neîmpăcata morte pe toţi mi-^-a cules (I. 
Ngr. CL. IV 103) und die lieblichen Kinder 
verlor icb bis auf das Letzte, denn der uner- 
bittliche Tod i*aubte sie mir allesammt. Vgl. 
III 5 u 6.-6. LV. ausnehmen. Toţi, ne- 
ales nici unul, tot tilhari şi omeni răi fiind 
(SpAt. Mil. Let.^ I 110) da sie alle ohne Aus- 
nahme Răuber und Bosewicbte sind. Vgl. ale- 
gând ... — II. V. intr, : intre mai muite lucruri 
unter mcbrei*en Dingen wăhlen, seine WahI 
treffen. Mi-am pus in gândul meu S*aleg 
in [sici] fele sărace (Pomp. BP. 93) ich babe 
mir vorgenommen, unter armen Mădchen zu 
wăhlen. — IU. a să '^ l. sich ausscbeiden, 
absondern. Apa de mintă.. să o laşi să 
stee, că să va alege deasupra tot untul din- 
trinsa (DrAghicI Icon. 77) man lassedas Minzen- 
wasser steben, so wird sich die ganze Butter 
ausscbeiden und an der Oberflăche sammeln. 
Din mijlocul stoluiui Porumb alb că mi-s'a- 
lege (Teod. PP. 39) aus des Schwarmes Mitte 
Idst sich eine weisse Taube. Când nu se alege 
florea vinului (OrăghicI Doct. 224) wenn die 
Farbe des Weins sich nicht abklărt. — 2. sich 
unterscheiden lassen, erkennen lassen. 
Nu sciu ce este, că nu mi-s'alege, fiind prea 
departe (Ispir. Leg.^ 336) ich weiss nicht, was 
es ist, es lăsst sich der grossen Entfernung 
wegen nicht deutiich erkennen. Vgl. I 2. — 3. 
LV. dine. sich von etw. unterscheiden Ş. ALEO-ALEN 46 TaIne dfters, zB. 121 : Ou cs si alege preottd 
den vlădie? wodurch unterscheidet sich der 
Pfarrer vom Bischof? — 4. sich entscheiden, 
zur Entscheidung kommen, ein Ende 
nehmen (intr^un fel, la un fel în der einen 
od. dei* andern Weise). Multă vreme trăind 
războiul neales (Ureche Let.* I 165) da die 
Schiacht sich lange Zeii unentschieden hinzog. 
Decât aşa viaţă mat bine $* alegea (NAd. Nov. 
II 44) ehe ein solches Leben, lieber nahm die 
Sache so oder so ein Ende. Şi acâsta mi-se va 
alege intru mintuire (Biblia 1688 Hiob 13, 
16) und dies wu*d mir zum Heile ausgehen. — 
5. nu se alege nimic din.., auch de., es 
bleibt am Ende nichts ubrig von.., es 
wird nichts aus.. . Precum văd.., din mă- 
ritişul Martex nu are să se alâgă nimic (SlavicI 
CL. XII 442) wie ich sehe, wird aus Martha's 
Heii*ath nichts werden. Dar atunci ce s'ar mai 
alege din descrierea Bărăganului pe care 
m'am încercat a o face eii românesce ? (Odob. 
Ps. 15) was wQrde aber dann wohl aus der 
Schilderung des Bâi*âgan werden, die ich auf 
i*umânisch zu geben versucht habe'? Regia tu^ 
tunului, diu care s'a ales numai fum şi 
scrum (Al. Op. I. 116) die Tabakregie, die ein 
so schmâhliches Ende genommen hat. Ce s'a 
ales din tote acestea? was ist bei alledem 
hei'ausgekommen? Vgl. I 5 u. foigd. Nr. — 6. 
me aleg: a) cuc, mir bleîbt am Ende etw. 
{din c, von etw.), ich trage schiiessiich 
etw. davon. Nastratin se alese şi cu case 
şi cu bani (Pann Nastr. 71) dem N. blieb 
am Elnde das Haus und noch Geld obendrein. 
Ne-am scăpat-o [nâmi. viaţa]^ ce e drept, dar 
ne-am ales numai cu atât (Fil. Cîoc, 123) 
das Leben haben wir freilich gerettet, aber das 
ist auch alles, was uns geblieben ist. Aş vrea 
si sciu şi eu, . cu ce o se me alert din tote 
acestea^ (das. 281) ich mochte doch wissen, 
was mir am Eude bei alledem herauskommcn 
wird. Persana care are imprudenţa d*a mi- 
rosi prea mult emanaţiunile acestea ,,, se 
alege cu durere de cap şi cu grâţă (Datc, 
HoRT. 209) wer die Unvorsichtigkeit begeht, 
diese Ausdunstungen zu lange einziialhmen, 
trăgt Kopfschmei'z und Ueblichkeit davon. — 
^/mitadt;. ;esergehtmiramEnde.. . Dacă 
nu închideam ochii când deteiii drumul 
carabinei^ me alegeam de ^gur şi mai rău 
(CL. XVII HO) hătte ich nicht die Augen ge- 
schlossen, als ich die Carabine abschoss, so 
wâre es mir sicherlich noch schiimmer er- 
gangen. — cj mit prădicativem subst,: ich 
werde am Ende.. . Iară pre urmă mare 
beţiv s*au ales acela (Neg. Costin Let.* I 395) 
hernach aber wurde Jener zu guterlelzt ein 
gi^osser Trunkenbold. Vgl. I 5 u. II 5. — || 
Vgl. alegâfnd, alegăto^r, alegere, al&s, — Gr. Perf. ales&Iă (lv. ale^ş), part. ale^s; Mac. perf. 
alepşu, part. ale'ptu. — Et. Lat. eligo, -ăre. 
a- flir unbet. 6- ist lautgesetziich, doch lăsst 
die Erhaltung des ( (nicht r wie in ferifee = 
fdicem etc) auf Einmischung von aUego schlie- 
ssen. Der Ton ist in ale'g, alergi etc. (= clîgo 
etc.) durch Einfluss von ale'gem, ale^gere, al&s 
etc. (= eli'gimus etc.) auf die zweite Silbe 
vorgeriickt. 

alergare sf. Wahl f, AuswahI: '^^a depu- 
taţilor die AbgeordnetenwahI ; mare -^ de stofe 
grosse AuswahI von Storfen; a face o -^ eine 
Wahl ti-effen. 

alegoric adj. (nedl,) allegorisch, sinn- 
bildlich. 

alegori'e sf, (necl,) Allegorie /, Gleich- 
niss n, Sinnbild. 

ale'il alelei \ auch alelele \ interj, pop. (in 
Liedern) ei I oh I ach I (druckt Vei»wunderung, 
Verdruss, Wunsch aus). Alelei, murguleţ mie ! 
Alei, dragul mea voinic ! De-ai putea la bă- 
trâneţe cum puteai la tinereţe! (Al. PP. 
73) ach, kieiner Brauner! ach, mein liebes 
Rossl hâttest du doch im Alter die Kraft der 
Jugend! 

alela'ial siehe aUlwia. 

ale^m sn., pi, -murî, 1. Halbmond m od. 
Stern aufGebâudenderTârken. — 2.Banner 
n mifsolchem Abzeichen. — Et. Tib*k.- 
•arab. 'cUem, 

aW'n sn,, pi, -nuri, 1. pop. Schwermuth 
f, stil Ier Kummer. Eu privindu-l [nâmI. 
lacul \din pădure, Lan alănul sima fure (Euw, 
121) vom Walde aus nach dem See blickend, 
gebe ich mich der Schwermuth hin. Când se 
intimpla de se îndrăgea vre-un coconaş de 
o coconită şi vrea să-i spue alenul sufletului 
(Al. Op. I 82) wenn es geschah, dass ein junger 
Herr sich in ein Frâulein verliebte und er ihr 
sein slilles Loid offenbaren wollte. — 2. Tr. 
pop. Groll m, Câte-s [fete] de la noi la del, 
Tote ţin pe mine alen (Iarn.-BIrs. 08) soviel 
Mădchen es von uns bis auf den Berg giebt, 
alle grollen sie mir. — 3. lv. Tr. fsec. ^ViiJ 
In ^ul cuiva wider Jdn., ihm zum Trotz. 
Se,, veţi hi âmblând în alenul mieu, eu ancă 
voiii âmbla in alănul vostru (Mscr. ca. 1560 
Lev. 26, 17, HC. 1 9) werdet ihr mir entgegen 
wandein, so will ich auch euch entgegen wan- 
deln. — Et. Magy. ellen «wideri. 

ale^ne adv, trage, lâssig. Fumul alb alene 
ese din cămin (Coşbuc 6) der weisse Rauch 
steigt ti*ăge aus dem Schornsteiu empor. Peru-i 
negru era adus alene pe spate (Nad. Nuv. II 
22) ihr schwarzes Haar war lăssig nach hinten 
geworfen. — Als adj. Odob. MV. ed. Socec 
1894, 85: Susurul alene cU vîntuleţului de 
vară das trage Săusein des schwacheu Sommei*- 
windes. — Et, a^-lene. 47 ALBH-ALB8 ale'neş sm.Widersacherm^Gegner Palia 
dfters, zB. Exod. 23, 4, CCr. 72 : Sevei tUni 
înainte boul sau asinul rătăcit al aleneşului 
tău wenn du den Stiei* deines Feindes oder 
seinen Esel antriffst, der irre geht. — Et. Magy. 
eUenes. 

alenşa^g sm. Feind m Sicr. de Aur, CCr. 
117 (= Hiob. 19, 11): Domnul mânia sa o 
aii încins în alănul mieii şi m'aii pus pre 
mine lui alenşug der Zorn des Herm ist âber 
roich entbrannt und er achtet mich fur seinen 
Feind. — Et. Magy. eUensâg. 

aleixl siehe aolec. 

alerga' {aj, preş, alerg, I. v. intr. laufen, 
rennen, eilen. Scumpul mai mult păgu- 
besce, leneşul mai mult aUrgă (Sprichw.) 
der Geizlge hat den rneisten Schaden, der Faule 
(lie meiste I^ufcrei. Numai armăsari şi epe 
sint admişi se alerge, cai nu (C. Ngr. 34) 
nur Hengste unJ Stuten werden xum Rennen 
zugelassen, Wallache nicht. Tulumbele aler- 
gara dieSpritzen eitten herbei. Cum fieşi-cine, 
cărând in primejdie şi nenorocire, alergă la 
prietenii săi, saii penlru apărare saii fyentru 
mângăere (MvsteLet.^ III 39)wieJeder,derin 
Gefahr und Unglâck gei*ăth,bei seinen Freunden 
Scbutz oder Trost sucht. — A-^ după cn. Jdm. 
nachlaufen^ nacbrennen; după fluturi nach 
Schmetterlingen jagen, haschen. — Mit dem acuş: 
des Weges : Am alergat tot oraşul ca se4 caut 
ich bin dui*ch die ganze Stadt gelaufen, ihn zu 
suchen. — n. v, trans. 1. un cal eio Pfeixl 
iaufen machen, lassen. Şi pe urmă se se 
alerge [calul] pană se va umplea de suflet 
(DrAghicI Icon. 45) und zuletzt lasse raan das 
Pferd Iaufen, bis es keucht. — Fig. : a-şi -^ 
calul die Zugel schiessen lassen, sich geben 
lassen. Ifata mUam alergat calul aici ina'^ 
intea dv., fiind-că ve sciii de Romani.. şi 
Românul e. . iyigăduitor (Ispir. CL. XVI 350) 
ich babe darum meiner Feder fraien Lauf ge- 
lassen, weil ich wusste, dass ihr Humănen seid 
und der R umane uachsichtig ist. — 2. a-şî -^ 
ochii seine Augen schweifen lassen. Fra- 
tele cel mat mare . . /^ drum ochi-şi alerga 
(Al. PP. 153) der âltere Bruder liess ^eine 
Augen liber den Weg hinschweifen. Nu se mai 
ostenea [prinţul] de a~şî alerga ochii preste 
rindurUe şi slovele cele de o aşa iubită mână 
trase (Barac Hal. VIII 4:i) der Prinz wui-de 
nicht mâde, die von so theui'er Hand geschrie- 
benen Zeilen und Buchstaben init den Augen 
zu uberfliegen. — HI. a să'^ Munt. einander 
nach Iaufen. Am pati'u surori; <jiiia şi nâp- 
tea s*alărgă ş*una p'cdta nu s'ajunge (Teod. 
PP. 242, Râthsel) es sind vier Schwestern ; Tag 
und Nacht Iaufen sie einander nach und er- 
reichen sich nicht. — || alerga're sf. : -^ de cai 
Wettrennen n, Pferderennen. — Pîalră alergătdrefmor.JLkufer m(obererMiUilstein); 
Ggs. piatră şe^ătâre, ^lăcătâre, stăiătâre. — 
Vgl. alergăto^r, alergăt&re. — Gr. Mac. bISl" 
gafre, preş. ala'g. ^ Et. Wahi-sch. *aUargo, 
-are, also urspr. wohl cin die Weite geben» ; 
\%\.\is\,allargarein mare cin die Seestechen». 
Zu le aus la vgl. a lepăda aus lapidare. 

alergâtOT, lv. u. pop. -rM sw. 1. Lâufer 
m, Eilbote. Atunci sosiră câţiva alergători 
aducând veste că Turcii eraă puţin departe 
(Bălc. 148) da kamen einige Eilboten an und 
brachten die Nachricht, dass die Târken nicht 
fem seien. — 2. Rennpferd n. Alergătorii 
plecară ca săgăta (C. Ngr. 37) die Rennpferde 
iiefen pfeilschnell ab. 

alergătd're sf,, pL ^tcri, l. (mor.) MQhl- 
gang m. Gang (oberer u. untei*er Muhlstein 
zusammen). In acăstă moră sint patru aler- 
gători in dieser Mâhle sind vier Gange. — 2. '^, 
auch iergâtd^re /{es./Scherk an ter m, Scher- 
latte f, Schweifgestell n. Găteli, in dem 
eine AnzahI Spulen aufDrăhte gesteckt wei*den, 
um das Garn von da aus auf die Schermâhle 
(zur Herstellung der Kette) zu âberti*agen. — 
Die Benennung scheint daher zu rOhren, dass 
die Weberinnen^ die keine SchermQhle be- 
silzen, das Scbei*en der Kette auf zwei ent- 
sprechend weit von einander abstehenden, mit 
einer AnzahI Pfldcke vei*sehenen Pfâhlen 
ausfuhren, indem sie das Garn an einem 
der Pfăhle befestigen und dann mit dem Scher- 
kanter in der Hand so lange an den Pfăhlen hin- 
u. herlaufen, bis die ndthige AnzahI Fâden um 
die Pfldcke geschiungen ist. — 3. Rennbahn 
/'Odob. PS. 127: Cerbii intră in alergăiore 
prin porta din drăpta şi sint urmăriţi de 
vinătorî die Hirsche kommen durch die rechle 
ThQr in die Rennbahn und werden von den 
Jăgern verfolgt. 

alergâtu'râ sf.y pi. ^rî, Lauf m, Laufen 
H, Lauferei f. Nu mai simţ pid&rele de 
atâta -^ die Fusse sind mu* vom Laufen wie 
gelâhmt. Era intre ambele tabere vrăjmaşe 
şi la depărtare numai de-o alergătură de cal 
atât de la una cât şi de la alta, un dăl mare 
(BAlc. 144) zwischen beiden Lagern und nur 
einen Katzensprung von jedem derselben ent- 
fernt, befand sich ein hoher Bei^g. Sprinten la 
alergătură, ca calul cel mai zburdatec (Stamati 
1 157) behend im Laiife wie das muthwilligste 
Pferd. După mai multe viHte pe la vornicie, 
la postelnicie, la agie, la casa poştei, alergă- 
turi cari aH dăinuit vre-o ^ece ^Ue (Chica 
240) nach mehreren Besuchen auf dem Mini- 
sterium des Innern, dem Hofmarschallamt, der 
Polizeipi*ăfectui*, dem Postamt, Laufereien, die 
gegen zehn Tage dauerten. 

ale'8Lad[;. l.aussgesiîcht, (aus)6rlesen, 
fein^edely kdstlich. Toţi voinici, alep^pan- ALB8-ALEX 48 duri (Al. PP. 162) lauter tapfere Mănner, 
auserlesene Raubgesellen. Plantele care es or~ 
dmare . . servesc pentru a se altoi pe dinsde 
varietăţi mai dese (Datc. Hort. 290) diejeni- 
gen Pflanzen, welche gewdhnlich ausfttllen, 
dienon dazu, um auf sie ediere Spielarten zu 
pri*opfen. Luxanda-i dâră preutâsây la-şicală 
noră mal alăsă (Cc^buc 124) R. ist ja Pfarrers- 
l'rau, sie sucht sich eine feiQei*e Schnur. Ce se 
mai vira §i elonţata acâsta printre nisce 
ospeli aşa de aleşi? (SbÎera Pov. 127) warum 
drăngt sich die alte Hexe unter so vornehme 
Gâşte? Mirodeniile cele mai alese die ausge- 
suchtesten (od. kdstlichsten) Wohigeruche. — 

2. fţes,J mit eingeweblen farbigen Ver- 
zierungen. O seârţă alesă in fel de fel de 
migălituri (Delavr, Sult. 8) ein Teppich, in 
den allerlei zierlicheMustereingewebt waren.— 

3. LV. u. POP. bestimmt, deutiich. Mai vir- 
tos când va fi zapisul ales şi inţdegând{PKKy. 
MoLD. 1646 ed. Sion 27) besonders wenn der 
Schuldschein deutiich und verstândiich lautet.— 
n. suhst. 1. sm.ffem. alăsâ, Tr. pop. Auser- 
wâhlter m, -te f, Brăutigam m, Braut f. 
Un flăcău f^^mos răsare j E Telejănul, copilă, 
!Simţi că este-al tău ales (Coşauc 181) ein 
schdner Jângling tritt hervor, der T. ist's, 
M&dchen, du mei'kst, dass es dein Brăutigam 
ist. — 2. sm. MuNT. ehem.: Dor fâl tester m. 
Jedes Dorf wâhlte vier Aleşi, deren Einer ihr 
Oberhaupt war u. Logofăt hiess Com. H. — 3. 
Tr. pop. Alesul lui Săngiorgiii Volksfest (22. 
April), an dem die Lâmmer von den Schafen 
getrennt werden. Vgl. alerge (a) 1 1 J). — III. 
ad\). 1. LV. bestimmt, deutiich. Iară la ce 
an s'ar fi aşedat Dacii prii aceste locuri . ., cu 
greu este a se adeveri, de vreme ce nime ales 
vdăturUe n'au sens (Nec. Costin Let.* I 54) 
in welchem Jahre aber die Dacier sich in dieser 
Gegend niedergelasseu habeu, lâsst sich kaum 
bedtimmen, nachdem Niemand die Daten genau 
verzeichnet hat. — 2. Buc. pop. ausnehmend, 
ausgezeichnet. Tinerii au trăit tare cu ticnă 
şi se inţdegea ales de bine intre o^a2(â(SBlERA 
Pov. 1 46) die jungen Leute lebten im schdn- 
sten Frieden uud vertrugen sich ausgezeichnet 
mit einander. — 3. mai ales: aj mai «^y lv. 
auch nur -^besonders, vornehmiich. iSete 
culci de vreme, măi ales când eşti de o con- 
stituţie delicată man gehe fruh zu Bette, be- 
sondera wenn man zarter Constitution ist. 
Cunoscând sfetnicii lui CraiUy ales episcopii, 
gândul lui (Grig. Ureche Let.* I 170) da die 
Râthe des Kdnigs, besondei*s die Bischdfe, seine 
Absicht erkannten. — bj = mai virtos: viel- 
mehr C. Ngr. 118: Cu mănăstirile nu se 
răscumpără sângele, ci mai ales ispitesd şi 
înfrunţi pre D- ^eu mit Kidstern wird Blut 
nicht gesAhnt, darait versuchst und trotzest du I Grott vielmehr. — c/ fam. recht gern, mit 
besonderem Vergnâgen. Desără e o serată 
veneţiană; veniţi, v* aştept la intrare, €A, 
mai ales, de ce nu?» (NAd. Nuv. 58) Abends 
findet ein Gartenfest statt; kommen Sie, ich 
erwai'te Sie am Eingang. «Oh, recht gem, 
warum denn nicht?» — 4. intr''^ indem man 
aussucht, nach Wahl. Iţi plătesc merele 
mai scump, dar se mi-le dai intr**^ ich be- 
zahle Ihnen die Aepfel theurer, aber Sie musseu 
mich sie aussuchen lassen. SOOOO [gaibenl] 
adunaţi unul câte unul intr*ales (Al. Op. I 
1645) 20000 Dukaten, einzein gesammelt und 
ausgesucht. 7000 de Tătari, tot intr*ales oşteni 
(Mir. Costin Let.* I 317) 70 O Tataren, lauter 
Kerntruppen. — Aehni. pe -^ Emin. 161 : Nu 
caut vorbe pe ales, Nicî sciu cum of ineepe 
gewâhite Worte suche ich nicht, wiisste aucb 
nicht, wie ich's beginnen solite. 

ale'ş: a se pune -^ lv. fsec. ii.) sich auf 
die Lauer legen. Ereticii., puindu-se ales 
la locuri strimte şi ponorâse pre unde avea 
obiceiu sf intui a trece (Dos. VS. Fevr. 25) die 
Ketzer legten sich an schmalen und abschOs- 
sigen Stellen, wo der Heilige vorâbenugeheu 
pflegte, auf die Lauer. — Et. Magy. Ies; 
a- scheint prep. zu sein. 

alesătOT sm.: -^ de ocini Grenzscheider 
m Ureche Let.* I 138. 

ale8ăta'râs/'.,p^-rl,eingewebtefarbige 
Verzierung. Alesăturile ei Mare cu drag le 
privei (CL. XIII 279, in einer Todtenkiage), 
mit Freuden betrachtete man ihre bunten Ge- 
webe. 

alesti'ncă CL. XVI 266 (PP. Mold. : Cu 
rochiţă de — ), balastX'noă Al. Op. I 181 (o 
rochie de h.) sf. Gingang m, Gingham 
(Ai't baumwollenes Zeug). — Et. Russ. hol- 
sti'nka. 

aleşui' /a/, preş. -şue'so, v. trans. lv. fsec. 
*^/n/ P^' Jdm. auflauern. Aleşuindu-l şi 
cercând să vineze ceva de in gura lui (N. 
Test. Belgr. 104< Lucas 11, 54, CCr. 91) ond 
lauerten auf iha und suchten, ob sie etwas 
erjagen kdnnten aus seinem Munde. — Gr. 
Auch leşui', zB. Dos. Ps. În V. 136. — Et. 
Magy. lesni, Vgl. auch ale'ş. 

ale^u siehe alifă ^ u. aole<y. 

aleve'ş (leve'ş, live'ş, liv&j) subst. Munt. 
Trâberwein m, Krâtzer Wbb. 

Alexandrina pop. Alexâ-, AUxâ- sf. das 
Alexanderbuch (der Pseudo-Kallisthenes, 
bekanntes Volksbuch). 

Ale^xie npr. m. Alexius m. — Sfintul - 
{Omul lui D-(JleuJy auch slav. Ale'xi Bo'ji S. 
Alexius (der Gottesmann), Heiligei* des 17. 
Mârz. — Als populâi*er Feiertag Al&xil sf, pi. ; 
gilt als Frâhlingsanfang Famiua Xm 483. — 
Et. Gr. AX^oţ. 40 AUA-AUV a^Ud sm. indecl. Alpha n. Eu sini alfa şi 
ome^ga, începutul fi sf ir fitul (Biblia 1688 
Apocal. 1, 8) ich bin das A und O, der Aufanţ 
und das Eade. — Daher: El era alfa şi omega 
atufiee in ţara Moldovei (Neculce Let.^ II 
252) ei* war damals Alles in Aliem in der 
Moldau (= allmâchtig). 

alfabe't sn., pi. -te, fneol.J Alphabet n. 

aUabe^tic adj, fneol.J SilfhiLheii^ch. Aşe- 
(Jtat in ordine ^â alphabetisch geordflet. 

altavi'ta 8f. nevar. Înv. das Alphabet, 
das Abc. D^a vrei sS me pui la alfavUa (C. 
Ngr. 8) Sie wollen mîch das Alphabet lernen 
lassen. 

ft'lieiau) siehe s^ltiel. 

alfB'bră sf., pi. ^bre, fneol.J A'lgebra f, 
Buchstabenreohnung. 

alge'bric adj. fneol.J algebra'îsch. 

alfaiinic acţ/./neol./ alchemistisch. — Gr. 
Auch aicii-. 

alfaimi'e sf. fneol.J Al chem ie /. — Gr. 
Auch aicii-. 

alhimi'st sm. /n<9o^/ A Ichemist m. — Gr. 
Auch aicii-. 

alia' /a/, pre». alie'Sf fneol.J I. v. trans. i. 
un metal cu altiU ein Metal I mit einem ande- 
ren versetzen, legiren. — 2. verbunden, 
vereinigen. — H. a se -^ sich verbftnden, 
sich alliiren; alia't Verb&ndeter, AUiirter. 

alia'j sn., pi. ^jurîf fneol.J Legirung f(i. 
Metallvei*setzung; 2. Mischmelall). 

alia'nţa sf,, pi. -ţe, fneol.J Bund m, Bund- 
niss n, Allianz /*. Tripla -* der Dreibund. 

ali'C sn,, pi. -ce, 1. Schrotkorn n (zum 
Schiessen), pi. Schro t n. — Gr. Moid. boli' olă, 
pi. -cîurî; auch bali'c, pi. -ce Qu. ; sg. auch 
ali'oâ /*, pi. auch aU'oiuri Qu. — 2. bali'ce 
pi. Kieselsteine Biblia 1688 Prov. 20, 20. — 
Et. Mittelhar aus gr. x^^^^ «Kieselstein», vgl. 
ngr. x«XiM, alb. hali'c Hahn. 

alitna' faj, prei, -n&x, fneoLy jur.J v er- 
au ssern. — aliena're sf. Verâusserung f. 

aliena'MI adj. fneol., jur.J verăusserlich. 

aliena't sm , fem, -tă, fneol.J Geistes- 
kranker m, -ke f, Irrer m, Irre f. Ospiciu 
de alienaţi Irivnanstalt. 

alienaţiu'ne, -nafţie l. = alienare, — 2. 
•^ merUalâ Irrsinn m, Wahnsinn. 

alifi'e sf. Salbe f. ~ Gr. DrAghicI Doct. 
ofters ahti'iH; B. aleti'e. — Et. Gr. «Xtifţ. 

aIigat(Kr sm. fneol.J Alliga'tor m (Art 
Crocodil). 

aligni' faJ siehe libni' faJ. 

aUlu'ia(8pr. -Iwiia)! interj. Hal lei u ja(li)!— 
Gr. Lm. auch alei-. — EU Gr. âXXigXoOta, aus 
dem Hebr. 

TuTlM, Runiăn. \V6rterb. alhm suhU. tv. fsee. iS.J Weidesteuer fy 
welche die Tataren in der Moldau zahlten. — 
Et. Tătar, alym cSteuer». 

alime'iit an., pi. -ie, //i^./ Nahrungs- 
mittel n; pl. fjur.J Alimente, Lebeas- 
unterhalt m. 

alimenta' faJ, preş. -te^s, v, trans. fneol.J 
bekdstigen, mit Lebensmittein ver- 
sehen; un oraş cu apă eine Stadt mit Wafser 
versorgen; un cazan de aburi etc. einen 
Dampfkessel etc. speisen. 

alimenta^r adj. fneol.J zurSpeisung ge- 
hdrig, dienend. 

alimo'n sm. Dobr. Eberreis n (Artemisia 
abrotanum) Qu. — Et. Ngr. XtjAdvi. 

alimcri sm.pl. Ban. Art Volksfest, bei 
dem Feuerrăder angezândet werden. Wu'd je 
nach der Ortschaft am Sonuabend vor lăsat de 
carne od. de britiză od. am Grundonnerstag 
fJol marej gePeiert. — Et. Unbek. 

ali'n cuiv, sauft, (ge)linde Al. bisw., zB. 
PoEsiI U 56: In a nopţii liniştire o divină 
melodie . . printre frumjli alin adie in der 
Stille der Nacht ertdnt, sanft gehaucht, eine 
gdttliche Weise, — Et, Ivn csanfti, wohl mit 
Einfluss V. aloie u. a alina. 

alina' /a', preş. sdi'n, I. v. trans. lindern, 
stillen: durerea, chinul, dorid etc. den 
Schmerz, die Qual, das Sehnen etc. Surora 
cea mai mare alina frica surorilor cdor mici 
ca cuvinte liniştitâre (Ispir. Leg.* 239) die 
ăl teste Schwester vei*8cheuchte mit beruhigenden 
Worten die Furcht der jungeren. — Tr. Buc. 
auch a ^ setea den Dui*st stillen. — II. a se -^ 
l.ruhig werden (zB. vom sturmischen Meei*e), 
nachlassen(vomSchmerz)y8ich legen (vom 
Winde). Dar din ce in ce s'cUinâ Tote zgomo- 
tele *n sat (Q>şBUc 6) doi*>h nach und nach 
vei'stummt alles Gerâusch im Dorf. Măcar că 
deodată s'auaUnat iitcrui (Ureche Let.*1 211) 
obwohl einstweilen Ruhe eintrat. — 2. Tk. Buc. 
V. Menschen u. Thieren: zur Ruhe geheu, 
sich nieder legen. Tote [păsărelele] cină şi 
8*alină (Pomp. BP. 34) alle Voglein nehinen 
ihi* Nachtmahl ein und gehen zur Ruhe. — 
3. Mag. = a se urca: (hinauf)steigen, zB. 
pe scamnul amirărescu auf den kdniglichen 
Thron. — III. v. intr. lv, = II 1. Pămintul 
s*au temut şi au alinat (Psalt. Buc. 1806 Ps. 
75,8) die Erde erschrak und wai*d still. Turbu- 
rase . . şi apele f ce iarăşi alinâză (Marg.* 35 
a) auch die Fluthen gerathen iu Aufruhr, doch 
sie beruhigen sich wieder. — || alina' re sf. 
Linderung f, Stlllung. — Gr. Preş. înv. 
bisw. auch aUn&x; Buc. a alim^, preş. 'iWsc 
SbIera Pov. 55. — Et li'n csanft». 

alinea't sn., pl. -te, /naot./ A li' nea n. Ah- 
satz m (der mit einer neuen Zeile anfângt). ALtN-AUS 50 alinia' (a), preş. -ni&s, v. trans, (neol.) in 
Linie stellen. Bes. a -^ o clădire ein Gebăude 
in die Baulinie atellen, rQckon; casă supusă la 
ăliniare Haus, das bei einem Umbau in die 
Baulinie zu rucken ist. 

ali'nt subst, analog a (se) alinia: Zărt- 
lichihun n, Ziererei f Coşbuc 19: Drag 
alini De irupurî prinse 'n mărgărintl wie 
lieblich schmeicheln in Perlen gefasste Leiber 
dem entzuckten Blicke 171: Şi*n cesurl dragi 
de dulce (dini Săruţi., Pe cea mai frumosă 
nevasiă und in seligen Stunden sussen Grekoses 
kiissest du das schonste Weib. 

alinta' faj, preş. ali'nt, Mold. L v. irans, 
1. un copil ein Kind durch iU)ermăssige Lieb- 
kosungen etc. verzârteln, verhătscheln, 
verziehen. Am de căuiai de gospodărie... 
9 Şi de alintat pe mincy nu-i aşa, Tuămucă?» 
(GL. III 247) ich muss nach der Wirlhschaft 
sehen. tTnd mich verzârteln, nicht wahr, 
Mâttei*chen?ji Noi [femeile] ne crescem fetele, 
ei [nâml. bărbaţii] le alintă, şi apoi toi ei se 
plâng (CL. Vin 426) wir Frauen erziehen die 
Mâdchen, die Mănner vei*ziehen sie, und dana 
sind sie es noch, die sich bekiagen. Se aşe(}a pe 
genunchii lui şi-l săruta aliniându'şi vorbele 
şi nete^indu'i perul (Vlah. Nuv. 51) er setzte 
sicb ihm auf den Schoss und kusste ihu, indem 
er ihm kindiiche Schmeichelwoj'te sagte und 
ihm das Haar 8ti*eichelte. — 2. liebkoseu 
PoMP. CL. VI 18: Zina se apropie de dinsul, 
îl sărută, U alintă cu iuljire nesfirşiiă die 
Fee nâhert sich ihm, kâsst und herzt ihn mit 
unendlicher Liebe. — 3. bei Dos. = a alina: 
besânftigen, stillen, zB. VS. Sept. 2 : Scor- 
nindU'Se grea furtună An mare, cu însemnă- 
tura sfintei crucii marea au alinat als sich 
auf dem Meere ein heftiger Sturm erliob, be- 
ruhigte er das Meer, indem er das Zeichen des 
heiligen Kreuzes schiug. — II. a se -^ 1. sich 
wie ein verzâi'teltes Kind geberden: zârtlich 
thun, schdn thun, sich zieren. Căcibraţele 
ei [nâml. ale mamei] m*au legănat, când ii 
sugeam ţiţa cea dulce şi mă alintam la slnu-i 
(CafeNGA CL. XV 2) hat mich doch die Mutter 
auf ihren Armen gewiegt, als ich ihre susse 
Brust trank und mich zârtlich an ihren Busen 
schmiegte. [Ţiganul] începu se facă mofturi, 
se s^alinie: Că e greu la pluguri.. (Sper. An. 
I 46) der Zigeuner begann Umstânde zu machen 
und sich zu zieren : bei den Pflâgen wâre schwere 
Arbeit ... — 2. in bidşug im Ueberflusse 
schwelgen, in speranţe deşerte sich in 
eitlen Hoffnungen wiegen. Şi moş Toder tot 
mergea alintându-se eu gândul (NAd. Nuv. I 
93) und Vater T. schritt in seligen Gedanken 
immer weiter. — 3. bei Dos. z=z a se alina: 
sich beruhigen, nachiassen, sich legen, 
iB. PsALT. iN V. Ps. 106: Vinturilor (fise de 'n- ceiară. Undelor de s' alinară den Winden 
befahl er, und sie hielten inne, den Wogen, 
und sie legten sich. — \\ alinta/i verzârtelt, 
verwohnt, verzogen. Pajul Cupidon, vi^ 
danul. Mult e reu şi aliniat (Emis. 107) der 
Page Cupido, der schiaue, ist gar schlimm und 
verwohnt. Copil alintai Zârtling m, Mutter- 
sdhnchen n. — Et. Lat. *aUenio, -ăre, v. lentus, 

ali(Kn sm. 1. Olt. Grauammer /"(Emberiza 
miliaris) Com. H. — 2. in PP.: Art Pflanxe, 
nach H. gemeiner Ldwenschwanx (Leo- 
nurus cai'diaca). Formen: ^^^ alio'm, aJimo'n 
alinoT, alio'r. — Et. Wahrsch. gr. X^v. 

aliOT sm. 1. Wolfsmilch/'(Euphorbia). — 
Gr. BuzAC u. Ialomiţa ale^ur Com. H., ferner 
ario'r B., aioT H. Das in PP. vorkommende 
Bllio'r ist anscheinend eine andere Pflanze. — 
2. siehe alio^n 2. — Et. Unbek. 

alipi' fajfpres. ^p&sc, L v. trans. ankle- 
ben, anheften. Un zid.. la care sealipesce 
un fel de aeoperemînt cu gâmuri (Datc. Hort. 
49) eine Mauer, an die man eine Art Glasdach 
anscliliesst. — Bes. o provincie la un stat eine 
l^ovinz zu einem Staate schlagen. La Episcopia 
de Huşi s*a alipii ţinutul Cahul (Melu. Gr. 
H. 10 O lum Bisthum H. wurde der Districte, 
geschlagen. Noua provincie iransdunărenă 
care s'a alipii României în urma războiului 
de la i877 (CL. XV (>0) die neue Provinz jen- 
seits der Donau, die infolge dea Kiieges von 
1877 mit Rumănien vereinigt wurde. Se vor 
putea ei [nâml. Turdî] vre'Odată..lega de 
ţara căiră care au fost alipiţi? (Burada CL, 
XIV 26) werden sich die Tâi*ken an das Land, 
dem sie einverleibt worden, wohl je innig an- 
schliessen? — II. a se '^ sich dicht, eng 
anlegen, sich anschliessen, (an)8chmie- 
gen (de, la, căiră an). Câte-odată celulde nu 
sini alipite unele de altde, d lasă intervale 
gale (Datc. Hort. 58) bisweilen schliessen sich 
die Zeilen nicht dicht aneinander an, sondem 
sind durch leere Zwischenrâume getrennt. /m- 
brăţişază-me, tatăl şopti ta, alipindu-^se de 
dinsul (CL. XV 438) umarme mich, Vater I 
flâsterte sie, sich an ihn schmiegend. — Et. 
o*-iipi'. 

alipicî<K8 oÂj. enganiiegend CL. XV 407 : 
Haina ei şi scurteica de pe trup erau croite 
eu îngrijire şi alipicios ihr Kleid und die 
Pelzjacke, die sie trug, waren sorgfâltig und 
enganiiegend zugeschnitten. 

alisi'dâ sf., pi. -de, Mold. fast Înv. Uhr- 
kette f. — Et. Ngi-. dXua(5a. 

alişverpş sn., pi. -şarî, 1. Absatz m (v. 
Waaren). Ancă n'ai vindut nimica? €NUf 
nu, păcatele mele. iVu-i alişveriş nvA de o 
leţeae în piaţă» (Al. Op. 1 143) hast du noch 
nichts verkauft? cLeider nicht Es ist fCurkeinen M AUT-ALT Heller Absatz auf dem Markt.» Cu aliţverifid 
d'iale mor eu de fâme wenn Sie mir nicht 
mehr als das abkaufen (od. bei solchero Absatz) 
kaun ich Hungers sterben. — Fac -^ ich ver- 
kaufe von melner Waare, setze (Waare) ab. — 
Fac cuiva ^ ich kaufe Jcm. etw. ab, gebe ihm 
zu Idsen. Vreţî se^mi faceţi ceva alişveriş? 
Că n'am vreme de prăpădit (Al. Op. I 26) 
wollen Sie mir etwas abkaufen? Ich habe keine 
Zeit IU veriiei*en. — 2. Înv. Handel m; a 
face -^(url) Handel treiben. — Ei. Turk. aXy'l" 
veri's cHandel». 

alitera' faj, preh. -re'*, v. intr. (neol.) 
alliteriren. 

aliteraţiu'ne, -rst'ţie sf. fneol.J kUiie^ 
ration f. 

aliva'ncă8/'.,pl.-ve'ncl,MoLD. Arlkieiner 
Fladen aus MaismehI u. Kase, die nach dem 
Backen mit Sahne od. heisser Butter Qbergos- 
sen werden. — Gr. Buc. alivi^noă, pL -ol 
CoM. — Et. Slav. *livanuka, v. livanu tge- 
gossen»; vgl. auch bdhm. livanec (spr. -neţ) 
«gegossener Talke». 

aliva'nt siehe levafnL 

aliva'ntal ^^^'plâcintal interj, fam. bauzl 
bard auzi Câte^odată alivanta pe spinare, 
Dar nu-mi pasă (Al. Op. I 601) manchmal 
falie ich bauzl auf den Râcken, doch ich mache 
mir nichts daraus. Na! că era si daii alivanta 
peste cap! (das. 920) nai beinahe wâre ich 
Hals âber Kopf hingeburzelt I La virsta nâstră, 
cataroile.. deodată, nitam nisam, te trintesc 
alivanta-plăcinta in grapă (das. 997) in un- 
serem Aller schmeissen Einen die Schlagflâsse 
pldtzlich mir nichts, dir nichts, bauzl in's Grab.— 
Gr. aliva'nda Diq-. Ac. — Et. Viell. ital. an- 
dare alia banda csich auf die Seite legent 
(v. Schiffen). 

alive^nci sf. pi. Mold. Art Hundtanz, bei 
dem in die Hănde geklatscht wird. — Gr. 
Nach Cou. H. auch alivi'noî^pVkci'nte, ale^ 
vi'DOÎ, alevPncâ (sg.), hora iui Uvefnts. — Et. 
Wahrsch. zu aliva^ncă. 

aliie'â sn., pi. ^sefurî, (neol.J Passat* 
wind m. 

almana'h sn., pi. ^burî, {neol.J AMma- 
nach m. — Gr. Auch -na'o. 

alma^r, pop. -rliJ, sn., pi. -re, Tr. Schrank 
m. — Et. Mittelbar aus lat. armarium, vgl. 
magy. cUmăriom, deutsch dial. Almer. 

almi'ntrelea adv. 1. anders. Aimintirea 
văd ochii omului, ^i aimintirea iară ved 
ochii lui D-^u (MscR. sec. i6. H.) anders sehen 
die Augen des Menschen und anders wieder die 
Augen Gottes. — 2. sonst, andernfalls. Fă 
C5-ft poruncesc eu, '^ va fi rău de tins thue, 
was ich dir befehle, sonst wird's dir schlimm ergehen. — 3.-^, de-^ sonst, im Uebrigen, 
Abrigens. El sda se lucreze bine^ dară era 
afa de leneş incăt tinja pămintul supt el.. . 
Altminteri era deştept şi isteţ (Ispir. Leg.* I 
132) er verstand das Handwerk wohi, war aber 
entsetzlich faul; im Uebrigen war ei' gescheidt 
und aufgoM^eckt. — Gr. Statt alm^ findet sich 
LV. fsec. *®/j7/ auch aiai', lv. u. prov. am^, 
IM. (schon Ende sec. i8., doch nie pop.) Bltm". 
Die Endsilben lauten -'trelea (^trele), -^treli, 
-^terea (^tere), -teri, -trea|^tre>, Ban. ^trenea 
u. "tenea. — Et. Lat. altera mente, viell. auch 
alia mente; altm^' fdr alm- ist gelehrte Neue» 
rung; -refaj kann auf Metathese beruhen 
(*aXtam&ntre aus *altrame'ntej, vgl. auch Et. 
zu ai'cea u. aiu'rea. 

a'lnic cuij. hin teri ist ig Paua Gren. 3, 1 
CCr. 50 (^ şarpele era mai alnic de tâte jigă* 
niile păm^intului). — Et. Magy. âlnok. 

alo'curea, pe '^ adv. stellenweise, hie 
und da. Une-ori cerul se încinge pe alocurea, 
in depărtare, de o vilv&re roşatică (Odob. Ps. 
14) zuweilen entfiammt der Himmel in der Ferne 
stellenweise in rdthlicher Gluth. — Gr. Auch 
(pe) alcourî. — Et a^-lceuri (pi. v. Icc). Die 
nâmliche Bildung wie in ală'turi, dlă'turea. 

alocuţiu'ne, -ou'ţje sf. /neol.J Ansprache 
f, Allocution. 

alodia'l adj. (neol.J von Lehenzins frei; 
bun '^ AUodialgut n, Freigut. 

alo'diu sn., pi. ^diurî, (neol.J Allodium n, 
Freigut, 

alo'iu sm. AMoS f (Pflanze). — Gr. Lm. 
(iblicher alo'e sf., auch aloe^s sm. — Et. Gr. 
aXciQ, ksl. aloi. 

alopa't sm. (neol.J Allopath m. 

alopa'tic adj. /neol.J allopathisch. 

alopati'e sf. (neol.J Allopathie f. 

alorghi'dă sf. Purpurmantel m Msc&. 
1723 Uric. I 239. — Et Ngr. ăkoofrţUa. 

a'lt*L od)'. 4. (ein)anderer: -- vin anderer 
Wein ; adă alt pahar (lm. auch missbrâuchiich 
un -^ pahar) bringen Sie ein anderes Glas; -^e 
timpuri, -^e moravuri andere Zeiten, andere 
Sitten ; (pej de o parte . . , (pej de -^ einerseits . . , 
anderseits. — Redensarten: aj a o intârce (od. 
a intârce vorbaj pe -d fâe andere Saiten 
aufziehen, einen anderen Ton anschla- 
gen. — bj -^ă vorbă, fam. -^d căciulă, «^ gâscă 
ete., VULG. -«^ in curul popei das ist gans 
etwas Anderes. — Gr. Wird das durch -*' 
bestimmte Wort weggelassen, so stehen die er- 
weiterten Formen -^ etc. (siehe || Gr.): mî-e 
stricată pălăria, trebue să-mi cumpăr -^a; 
acest vin e acru, dă-mi -^^ mai dulce ; unii 
istorici condamnă acea revoluţie, alţii ojusti- 
fică. — 2. in Verbindung mit pron. : aJ dne ALT-ALT 62 «^ (lv. auch cine-')? wer anders? wer 
son^t? ce -^a (Înv. auch ce '^)? was anders? 
wassonst? Cine altul va risijn semnele cdor 
grăitori den pântece? (Biblia 1 688 Jes. 44, 25) 
wer andera wird die Zeichen der Wahrsager zu 
nichtemachen? Asta ce alt Insemnâză decât că 
a hotărît Tot cu vorbe se me parte ? (Conachi 83) 
was heisst das anders als dass sie entschlossen 
ist,mich immerfort mit Worten abzuspeisen? — 
bj a"lt'Cineva' Jemand anders, ^ âreci'ne, 
-* âre-ca're irgend ein Anderer; a"lt(ăj' 
ceva' etwas Anderes, -^{ăj ore-^e' irgend 
etwas Anderes. — Fam. ..nw -^-ceya, 
..nu '^a geradezu, rein, voUig. Un codru 
des . . de părea z%"d, nu cit-ceva (CL. IX 186) 
ein Wald, so dicht, dass er geradezu wie eine 
Mauer aussali. Ţiganul se crepe, nu alta, de 
ciudă şi de urgie (SbIera 77) dei* Zigeunei* woilte 
geradezu bersten vor Aei'ger und Wuih. — c) 
'^ nimenea, nimenea -^l Niemand anders, 
kein Anderer; -^făj nimic, nimic ■^(ă) 
nichts Anderes. Nimic altă el nu vede de- 
cât pe-a sa mult iubită (C. Ngr. 166) nichts 
Anderes sieht er als seine Vieigeliebte. — dj 
MoLD. -^e celea Anderes. Şi de alte cele 'n 
lume N' aveai vreme se întrebi (Emin. 112) 
und nach andei*en Dingen zu fragen hattest du 
keine Zeit. Poţi se-mî ei acuma sufletul, că 
tot alte celea nu ţe-aş spune (Năd. Nuv. 192) 
du magst mich nun umbringen, ich wurde dir 
doch nichts Anderes sagen. — e) Munt. -^ă 
ataUnholdin f, Spukgethiim n. Fugeau 
de dinsul ca de altă aia şi se ascundeau 
(IspiR. Pov. U. SF. 66 H.) sie flohen vor ihm wie 
vor einem Gespenst und verbai*gen sich. Apu- 
cată ca de alte alea^ fără se deschidă gura, o 
rupse la picior (Delavr. Sult. 52) wie von den 
Furien ergi'iffen, lief sie, ohne einen.Laut her- 
vorzubringen, eilends davon. — Dem Volks- 
glauben zufolge ist der, der von epileptischen 
Krămpfen befailen wird, von den Unholdinnen 
ergriffen. Daher pi. epileptische Krămpfe. 
Ţine-ţi hirea.., se nu te dea *n alte alea (datata 
înălţare (Jip. Opinc. 79, scherzh.) nimm dich 
zusammen, dass du nicht vor so viei Erhabenheit 
die Krămpfe kriegst. — 3. ca ne^^ul, ca ne 
mai -^f wie kein Anderer je gewesen. 
[Imperătesa] ar purcede îngreunată şi ar 
nasce un prunc ca ne mai altid în lume (SbIera 
118) die Kdnigin wurde schwanger werden und 
ein Kind gebâren, desgleichen die Welt noch 
nicht gesehen hat. — II. subst. 1. '^ul: aj ein 
Anderer, alţii Andere. Alţii dacă ş'or scote 
ochii, şi noi trebue se ni-i scâtem? (Ispir., Rev. 
Toc. I 230) wenn sich Andere die Augen aus- 
peissen, miissen wu* es denn auch thun? — b/ 
unui..,'-^l(LV.ala'Jf)Einer(od. der Eine).., 
der Andere; Der.., Jener; unii.., alţii 
dieEinen..,die Anderen; Diese.., Jene. Unul trage hoisa şi -^^ c^la der Eine sieht 
nach rechts, der Andere nach links. — Unul 
de, la, pentru etc. ^^ul von, zu, f&r etc. einander. 
Să tem unul de «^ul sie fGrchten sich vor ein- 
ander. — cj unul -^ul Der und Jener, 
Mancher, unii alţii Manche. O, a^ta nu se 
pate, Die unii alţii 'n lume (Gr. Alex. 299) 
oh, das ist nicht mdgiich, sagen Manche in der 
Welt. — dJ ---ui nu., {decât, fără, numai J 
Niemand anders.. (als). Altul nu pate fi 
decât frate-tău es kann Niemand andera sein 
als dein Bruder. — 2. -^a neutru absol,: a) -^^ 
(ein) Anderes, -^ele andere Dinge. Alta e a 
au4i ^ alta a vedea (Pann PV. ed. 1881 II 18, 
Sprichw.),ein Anderes ist hdren, ein Anderes 
sehen. Se vorbim de '^le sprechen wir von 
anderen Dingen. Intre -^ele unter Anderem. — 
bJ «-a zweitens, ferner. ^au sfătuit omul 
cu femeia se dee fata după dînsul, una eă-i 
fârte harnic şi cuminte şi alta că şi fata se cam^ 
trage după dinsul (SbIera 151) der Mann pflog 
mit seinem Weibe Rath, und sie beschlossen, ihm 
die Tochter zur Frâu zu gel)en, erstens, weil er 
sehr tQchtig und vei'stândig, und zweitens, weil 
auch die Tochter ihm ziemlich gewogen sei. — 
c) una.., -^a Eines (od. das Eine).., das 
Andere; Dies..,Jenes(od. Das). Mai^iseră 
unii una, alţii alta (Ispir. Leg.* 327) so sagten 
die Einen noch Dies, die Anderen Das. — Din 
una în -a nach lăngerer Hin- und WideiTede. 
Din una 'n alta s'au apucat la sfadă (Lit.) 
nach und nach geriethen sie miteinander in 
Sti*eit. — dJ una -^^ bisw. auch ună ^d Dies 
und Das,Mancherlei. Vorbind una alta cu 
toţi împreună (Pann PV. I 11 H.) indem sie 
AUe zusammen Mancherlei redeten. — Pina 
una -'tt, bisw. auchpind und -^^einstweilen, 
unterdessen, inzwischen. Acu nu-i vreme 
[se ne răfuim], dar pînă una alta, ca se scii 
cu cine ai a face, poftim o arvună! (Caragâle 
CL. XIX 109) jetzt ist keine Zeit zum Abrechnen, 
damit du aber weisst, mit wem du zu thun hast, 
gebe ich dir hier einstweilen ein Angeld. Pină 
una alta, ia îşi aduse aminte de vitejiile tată- 
lui său din tinereţe (Ispir. Leg.* 15) mittler- 
weile ei*innerte sie sich der Heldenthaten, die 
ihi* Vater in der Jugend vollbracht — e) '^a 
(lv. alt, ÎNV. altă) nu.. (decât, fără, numai) 
nichts Anderes. .(als). De când te sciu, 
alta nu faci (Al. Op. I 824) seitdem ich dich 
kenne, thust du nichts Andres. Nu era altă 
fără drâptă osîndă pentru faptele lor (Mir. 
CosTiN Let.* I 351) es wai* nur die gerechte 
Sti'afe ÎHiT ihre Missethaten. La cUt nu îndem- 
naţi pre copiii voştri numai la cele care le 
sint de stricăciune (Marg.* 6 b) zu Anderem 
eifert ihre eure Kinder nicht an als zu dem, was 
ihnen schâdlich ist — fj . .nu aUa siehe I 
2 b. — II Gr. Wird wie folgt declinirt : 53 


M.T-4LT0 


1. a'lt. 
ar/, c. dr. a'lt 
» n obl. afltuî 

pi. e. dr. aflţî 
» »• obl. afltor 


a'itef, POP. a'ltiî 

aflte 

afltor 


sg. c. dr. afltul 

» « obl. a'ltuîa, pop. 
pi. c. dr. a'lţiî 

» « obl. afltora 


auch a'ltue 


2. a'Hul. 


a'lta 

a'lteîa, pop. aflUîa, auch a'lt/e 

afltele 

afltora Der c. o6L v. altul erscheint lv. Mold. hăufig 
auf der Endung betont: altu'ia (zB. Prav. IaşI, 
CCr. 218, Ş. Taine 225), alte'îa (zB. alti'îa 
Div. 80 b), alto'ra (zB. Dos. Ps. tN V. 40 b). 
Statt a'lteifaj lîndet sich lv. bisw. a'lţjî(a), 
zB. de vina a'lţilfeinel Indr. 221 , legea . . a'ifiî 
eparhii Prav. Mold. 1646, 153 H., va fi făcut 
silă ^ a'Hila [nămi. altei muerij Indr. 252, şi 
ş'aii făcut [surorile] zapis una alţiia Varlam 
1646 H. — Et Lat alteram, uber 'altru; 
Ausfall v. r wie in rost =2 rostrum, Mold. 
ferestă = fenestra, Tr. pop. no8t=nostrum. 

a'lt* subst. fneoL, mu».) Alt m. Are un -* 
er hat eine Altstimme. 

a"ltă-ceya' siehe a'lt I 2 b. 

a''ltă-da'tă siehe da't&. 
^ alta'r sn., pi. -re, (neol.) Altar m. — Gr. 
Lv. u. pop. dafOr oltafrîă (= ksl. oltari); doch 
bei CoREsi, PsALT. ŞcH., Dos. etc. biaw. auch 
alta'rîă. 

a"lt-ceva', a^lt-^cineva' siehe a'lt I 2 b. 

a'lt-cum adv. Tr. anderswie, sonst. 

altera' /a/, preş. -re'Ef v. trans. (neol.) 
1. (auf nachtheilige Art) verăndern, ver- 
schlechterii,entstellen. — 2. in Gemuths- 
bewegung versetzen, alteriren. 

alteraţiu'ne, ^ra'ţie sf. (neol.) analog a 
altera: 1. Verschlechterung f, Entstel- 
Inng. — 2. Aufregung/', Alterirung. 

altercaţiu'ne, -ca'ţie sf. (neol.) Streit m, 
Wortwechsel. 

alterna' /a/, preş. ^ne'Zy v. intr. (neol.) 
(ab)wechseln (cu mit). 

alternati'v adj. (neol.) abwechselnd. 

alternati'vă «/*., pi. -ve, (neol.) Wahl f 
(zwischen zwei Dingen), Alternative. 
^ alte'ţă sf., pi. -ţe, (neol.) Hoheit /*(Titel). 
SJ^.a'ltfel, Mold. u. lv. -/eiW adu. 1. anders, 
in anderer Weise. Nisce pitici, Altfel nat 
cum si le ^ici (lARN.-BtRS. 298) Zwerge, andei*8 
kann man sie nicht heissen. — Altfel de a n - 
dersartig,ander. N*ai -* de marfă? haben 
Sie keine andere (Sorte) Waare? — 2. sonst, 
andernfalls. Făce'ţîspuiueii,'^vafîreude 
tine thue was ich dich heisse, sonst ergeht dir's 
schlecht. -> 3. im Uebrigen, Qbrigens, sonst. Traşi in garnisonă la Cutova, unde 
aveam altfel belşug de t6te..(CL. XVII 112) 
nachdem wir in G. auf Garnison gezogeti waren, 
wo wir ubrigens Alles im Ueberfluss hatten. — 
Gr. Fam. Munt. a'Uel(îă). — Et a'lt'fefl(%u). 

Alţi'na npr. f. Alzen (Dorf in Siebenb.). 

altingi'c sn., pi. -curî, Dobr. Mold. Kapu- 
linerkresse /"(Tropaeolum majus) Qv. — Gr. 
Mold. auch altîngeaf, pi. --ge'le Odm. H., Dobr. 
auch altanî'c Com. H. — Et. Vgl. tOrk. altyn 
cGoldi^. 

alti'st sm., fem. -tâ, (neol., mus.) Altist 
m, -stin f. 

alti'ţăs/*.,pi.-fe,l.ausStickerei,Flitter, 
Glasperlen etc. hergestellte Verzierung 
an Bauernhemden(bes.amoberen]Randeder 
Aermel), -schârzen etc. O cămeşă albă cu- 
sută cu altiţe de fir şi de mătasă pe la umeri 
şi pe la gât (Al. Op. UI 32) ein iveisses Hemde, 
an den Schultern und am Halse mit Stickei'eien 
aus Gold und Seide verziert — 2. Tr. pop. 
We i ber hem d /. TroneU de zestre., erau pline 
de altiţe, de catrinţe, de trimbe de pinză şi de 
albituri cusute gata (Slavic! CL. XII 430) die 
Aussteuertruhen waren mit Hemden, Rocken, 
Stucken Leinivand und fertiger Wăsche gefiillt. 
Pe pieptul tiner el ş*a pus altiţă *n loc de- 
aramă (Coşbuc 42) die junge Brust hulite er 
in ein Weiberhemd statt in Erz. 

altmi'ntrelea etc. siehe almi'ntrelea. 

altda'n, Qblicher bult'' sm. Mold. ge- 
pfropfter Baum, Pfrdpfling. -- Gr. Auch 
-tiid'n, 'tda'n, Q.u. auch olt-, uit-. - Et Magy. 
oltvdny. 

altda'nă, Gblicher huli- sf., pi. --ne, Mold. 
l.z=aUoîu: a) (mlădiţă) -^ Pfropfreis n. — 
b) LM. Impfstoff m, Lymphe f. — 2, cir^şă -^ 
Herzkirsche f. — Gr. u. Et. wie altda'n. 

altoi' (a!, preş. altoe'sc, v. trans. 1. pomî, 
trandafiri etc. Obstbăume, Rosenstocke etc. 
pfropfen. Pădureţul carele nu va fi prisoUiit 
sau altuit, acela nu se chiamă pom (Indr. 
300) dei' Wildlmg, der nicht versetzt oder ge- 
pfropft ist, heisst nicht Obstbaum. — 2. ui. 
(de versat) impfen. — Gr. Munt. altoi', auch ALTO- AMA 54 altui'; MoLD. bultui', lv. ultui'; Qu. auch oltoi', 
oltai', (b)ultoi'. — Et Magy. oltani. 

altoia'lă sf., pi altoe^ll, âlter -e^le, P f ro pf en 
n (v. Bâumen etc.), ui. Irapfen (v. Menschen 
u. Thieren). — Gr. Munt. ^^ Mold. baltula'lâ; 
vgl. auch altai'{a/. 

altO'iâ sn.,pl. alt6% Munt. 1. P»*ropfreis 
n. — 2. UI. Impfstoff m, Lymphe f, — 
3. = altoicUâ Qu. — Et. Magy. oltvdny. 

altnti'sm mbst (neol.y filon J Altruis- 
mus m. 

altrni'at «m. {neoL, filos.J Altruist m. 

altui' faj siehe altoi' fa/. 

a"lt-undeya'ac{u.ander8wo(hin),ander- 
wârts. 

alua't 8n.,pL "turl, 1. Teig m; a frăminta 
^lU den Teig kneten. — 2. Sauerteig m. Nu 
seiţlcămic aluat tâtâfrâmîntăturadospescef 
(Biblia 1688, 1 Cor. 5, 6) wisset ihr nicht, dass 
ein wenig Sauei*teig den ganzen Teig ^ersâuert ? 
Lăcomia este un aluat vechîu.., tată avuţia 
ta o dospesce ^ o pierde (Marg.^ 28 a) dieHab- 
gier ist ein alter Sauerteig, dein ganzes Besitz- 
thum bringt sie in Găhrung und verdii*bt es.~ 
Das Fachwort der Bâcker ist plămadă, — 3. 
Mehispeise f. — Et. Lat levătum, Das a- 
lâsst sichauf mancherlei Art deuten: devatum, 
aUevatum, a[d]-levatum (sBum Aufgehen scil. 
dienend) etc. 

aluăţe'l «n.,|)i. -ie, /m^./ Teigp f 1 as ter n. 

alucinaţiu'ne, -na'ţie sf. (neol.) Sin ne s- 
tăuschung/"^ Hallucination. — Gr. Uebli- 
cher 2ia/-. 

aluml'niu suhst. Aluminium n. 

alu'n sm. Haselstrauch m; de ^ aus Ha- 
sel(holz), Hasel-. — Gr. Dem. alunafş, a/u- 
n&L — Et Siehe alufnă. 

alu'nă sf., pi. -ne, 1. Hasel nuss f. — 2. 
^c^ilm«ricaErdnuss/',Erdpistaiie(Frucht 
von Arăchis hyvogaea); — 3. -^ de pămint 
Mold. (Cov. )=alunică 2 Com. H. — Gr. Dem. 
aluni'câ, pi. "n&le, auch -ni'Jâ, pi. -ţe. — Et. 
Lat avdlâna, Qber *ala'nă (vgl. pămi'nt = 
pavimentum) *alVnăz\x alu'nă (vgl. u'nsfWu=* 
angulus). 

alunaT, pop. ^rlă sm. 1. -^j fem. --nâr&să, 
Verkâufer(in) von gebrannten Hasel- 
nftssen. — 2. Munt. Mold. kleine Hasel- 
maus (Myoxus avellanarius) C!om. H. — 3. Boc. 
Tr. Art Vogel, wahrsch. Nussknacker m 
(Nucifraga caryocatactis) Mar. Orn. — 4. Mac. 
Juli m. 

aluna'ş sm. 1. dem. xu alun. — 2. Munt. 
(DlMB.) -*, (in der Olt-Cîegend) aluneci Art 
Hora Com. H. 

aluna't adj.: Mold. ochi alunaţî Glotz- 
augen Qu. 

aluneca' faj etc. siehe lunecaf (a) etc. alune'I sm., pi. ^ne^I, 1. dem. zu alun. — 
2. siehe aluna^f 2. 

alu'ng siehe dealu'ng. 

alunga' faj, preş. alwng, o. trans. 1. pe. 
(din urmăj hinter Jdm. herjagen, ihm 
nachjagen, ihn verfolgen. lată-un dulce 
copilaş, Care-alungă un fluturaş (Al. PP. 36) 
sieh da ein liebliches Kind, das nach einem 
Schmetterlinge hascht — 2. vor sich her- 
tr e i b e n. Un sac plin de arină t - au încărcat 
şi trei mile o lungară [siclj in gână (Dos. VS. 
Malâ 5) einen Sack voii Sand luden sie ihrauf 
und tineben sie drei Meilen in schnellem Laufe 
vor sich her. — 3. verjagen, vertreiben. 
Alungă câinele! jage den Hund foi^tl Aideţî, 
fraţi, din ţara nâstră si alungăm pi'e păgân I 
(C. Ngr. 96) auf, BrQder, lasst uns den Heiden 
aus dem Lande jagen. — Et. Lat. *allongo, -are 
cin die Ferne bringeni», v. longus. 

aluni'că sf., pi. -ne'ie, 1. dem. zu alună. — 
2. Erdnuss /'(Knolle v. Bunium bulbocasta- 
num L.). Beliebtes Gemdse. — 3. Flec k m 
auf der Haut, (Mutter-)Mal n. Nach Cost. 
auch aXuni'ţ&. 

aluni'ş sn.,pl. -şuri, HaselgebQsch n. 

aluni'ţă siehe alwnă, Gr. u. aluni'oâ 3. 

aluni'u adj. haseinussbraun. 

aluMu'ne, alw&ie sf. /neol.y Anspiel ung 
f; a face -^ la c. auf etw. anspielen. 

alnvia'I adj. (neol., gecl.) a n ges eh we m m t 

aluvinoie sf. (neol,, geol.J Anschwem- 
mung/". 

alu'zie, aluziwne siehe aluăiwne. 

alva' sf. Art sQsse Speise von gelblicher 
Farbe u. brdcklicher Beschaffenheit; wu-d aus 
Zucker u. Sesam l)ei*eitet. Beliebtes Naschwerk, 
Handelsartikel. — Alva de casă, im Hause her- 
gestellte '^, wii*d aus Gries od. Mehl mit Butter 
u. Zucker bereitet. — Gr. Auch halvaf. — Et. 
TQrk. halva'. 

alvageri'e sf. Alva-Geschâft n, -Laden 
m. -- Gr. auch Aa-. — Et divaga' (u)-ări'e. 

alvagi'u sm. Alva-Fabricant m, -Ver- 
kâu fer.— Gr. auch Aa-. — Et Turk. halvayy. 

alveo'lă sf, pi. -le, (neol.) 1. Zahnhdhle 
f, Alveole. — 2. Bienenzelle f. 

alveola'r adj. (neol.) Zahnhdhlen-. 

alvi'ţă sf., pi. -Je, Art Nou gat Ist weiss 
u. fest, wird aus Zucker u. Nussen hei'eitet. 
Beliebtes Naschwerk, Handelsartikel. — A bate 
alviţa Munt. Kinderspiel, bei dem ein an einem 
Faden aufgehângtes Stuck ^ mit dem Mundo 
zu fangen ist Com. (Ispir.) H. — Et alva'. 

am siehe aş u. avea' (a). 

ama'l (spr. a'...ma") interj. înv. fam. iroii. 
na, das ist (od. wâre) schdn (od. nett)I Ve 
închipuiţi pe mine, Nae GdscănescUy îm- 
brăcat husăresce cu nădragi strimţi şi cu 
chiveră! Ama! frumos m*a prinde! (Al. CL. 55 AMAB-AKAN I 282) stellen Sie sich vor, ich, N. 6., stăke in 
einer Husarenuniform, hâtte enge Hosen an und 
trC^e einen Tschako auf dem Kopfe. Na, ich 
wârde sjhon aussehni Ţe^au intrat in cap 
gărgăuni. Vrei s' ajungi senator. Ama! (Al. 
CL. IV 335) du trâgst dich rait hochfliegeijden 
Plânen. Du willst Senator iverden. Nanul — 
Auch mit nachfolgd. 9uh$t,y iB. «^ rinduialăl 
schone (od. nette) WirthschaftI — Et. Wahrsch. 
tCkrk. ama' «aben>. 

ama'bil adj, (neol.) liebenswurdig, 
freundlich. 

amabilita'te s/*. (neol.) LiebenswArdig- 
keit fy Freundiichkeit. 

amăgd'lă «f., pi. ^ge*!!, lv. u. Olt. -flre'ie, 
Tâuschung f, Betrug m. Un jidan in tâte 
cele Umblă numai cu-amăgele (Ianov CL. XIII 
70) ein Jude geht in allen Dingen nur auf Betrug 
au8. Aşa eu amăgele se prindeau pe vremea 
aceia flăcăii la oste (GrAnga CL. XIV 367) 
80 wurden su jener Zeit die jungen Burschen 
herausgelockt und in's Heer gesteckt. Dar 
vremea trecea cu amăgele, şi eu cresceam pe 
nesimţite (Cr^ngA CL. XV 2) doch die Zeit 
ging ivie im Traume dahin, und ich wuchs 
unvei*sehens heran. 

amăge'lnic adj. trâgerisch Div. 3 b (o 
amăgelnico / o du Betrâgerin t). 

amăgea sm. lv. Betrâger m. Grecii sint 
de nemul lor vicleni şi amăgei (Neg. Costin 
Let.' I 50) die Griecben sind von Hause aus 
Schelme und Betrugei*. — Et. Griech. V^*^ 
V. {AaYtâco cbezaubern»? 

amăgi' faj, preş. -ge^sc, v. trans. 1. tâu- 
schen, hintergehen, (be)trugen. Amăgită 
in nădejdea sa, se lăsă la o melancolie ce o făcu 
mai interesantă (C. Ngr. 23) in ihrer Hoffnung 
getâuscbt, ubcriiess sie sich einer Schwermuth, 
die ihren Reiz erhohte. Părerea amăgesee de 
multe ori dei» Schein trugt oft. Şi (jtise muerea: 
Şarpele m'au amăgit şi am mâncat (Bibua 
1 688 Gen. 3, 1 3) das Weib sprach : Die Schiange 
beti*og mich also, dass ich ass. Nu vreii se-mi 
amăgesc pântecele; mâncarea şi băutura ţin, 
săracelcy pe om (Nad. Nuv. II 160) ich will 
meinen Bauch nicht betrâgen ; das liebe Essen 
und Trinken erhâit ja den Menschen. — 2. 
verfQhren, verleiten. El pe câte le^a iubit, 
Pe tâte le-a amăgit (Al. PP. 160) alle seine 
Liebchen hat er vei^fuhrt. Vrând diavolul se 
amăgescă pre âmeni si facă lucruri cum nu 
se cade (Ş. TaIne 217) indem der Teufel die 
Menschen zu ungebAhrlichen Thaten verleiten 
veill. Şi ancă amăgesd pe pruncii nebunUor 
a nu se 'nchina D-^lor (Dos. VS. Sept. 4) 
und du verleitest auch noch die Kinder der 
Thoren, dass sie die Gdtter nicht anbeten. — || 
ama^fre sf. Tâuschung/", Trug m, Betrug. 
Dacă vrun cuget de gdosie me necăjesce, un adagio sostenuto mă face si-ml cunosc ami' 
girca (C. Ngr. 68) wenn mich eine Eifersuchts- 
grille quâit, lăsst mich ein Ad. s. meinen Irrthum 
erkennen. — amăgito'r adj. tr&gerisch: spe- 
ranţe amăgitâre trâgerische Hoffnungen. — 
Et. Viell. gi\ [jia^e^ cbezaubern». 

amâgitu'ră sf., pi. -rî, lv. Betrug m. Cu 
amăgituri.,au fost agonisit acest nume im" 
perătesc de Despot (Neg. Costin Let.* I 440) 
auf betrâgerische Weise hatte er diesen kaiser- 
lichen Titel Despota erworben. Orî-cine va 
ânMa cu amăgituri şi nu va plăti vama cea 
domnâscă, acela este ca un fur (Prav. Mold. 
1646, 24 H.) wer den Fiscus zu betrugen sucht 
und ihm den Zoii nicht abfOhrt, der gilt als 
Dieb. 

amalga'm sn., pi. -muri, (neol.) Amalgam 
n (Mischung v. Metall mit Quecksilbei*)» Ver- 
quickung f, Gemisch n. 

amalgama' (a), preş. -m&E, (neol.) amal- 
gamiren (mit Quecksilber vei*setzen), ver- 
quicken, verschmeizen. 

ama'nl interj, lv. u. fam. Gnadel Pardon f 
(Ausruf des Besiegten, mit dem er um Schonung 
seines Lebens bittet). Deci noi v6(}ânduA [pe 
Moscali] că strigă atnanl ne-au căutat nu- 
mai a face pace (NecOlce Let.* II 377) da wir 
nun sahen, dass die Moskowiter um Pardon 
baten, mussten wu» wohi oder îibel Frieden 
machen. — Daher fam. uberh. Ausinif in der 
Bedrăngniss. Lumea ţipă şi răcnesce: Bre, 
aman, mai staţi pe loc (Ianov CL. II 42) die 
Wel t schreit was sie kann ; Um's Himriielsv^illen ! 
hal te t doch ein I — Redensarlen fam. : a) a aduce 
pe. la ^ Jdn. dazu bringen, dass er um 
Gnade bittet, dass erzuKreuzekriecht.— 
bj a ajunge te -^ in ăusserste Noth ge- 
rathen. Filosof de-aş fi, simţirea mt-ar fi 
vecinie la aman (Emin. 48) wâr* ein Philosoph 
ich, fOhIte stets ich mich unendiich elend. — 
Et Tîirk. vulg. ama'n. 

amâna' (aj siehe amînaf (a). 

amft'nâ adv. 1. lv, u. Tr. pop. in der Hand, 
in die Han d. Şi capiU luând amână au mers 
pe piciore-şi 2 mile ţiind amână capul (Dos. 
VS. Oct. 3) und er nahm den Kopf in die Hand 
und ging auf seinen Fâssen zwei Meilen weit, 
indem er den Kopf in der Hand hielt. Şi vin 
pri 'ntunerec cu arce pre-amână (Dos. Ps. În 
V. Ps. 10 Z. 9) und sie kommen im Finstern 
mit Bogen in der Hand. — Redensarten lv. : 
a) cu^^ilele -^ in Lebensgefahr. Nice ei fără 
grâza morţii nu eraii, ce âmhlau in iot cesul, 
cum se (}ice, cu ^Hele amână (Mir. Costin 
Let.* I 263) auch sie wai'en nicht frei von 
Todesschi*ecken, sondern gingen in bestândiger 
Lebensgefahr umher. — b) a scăpa cu capul -^ 
dem Tode entrinuen Dion., Tes« U 201 
(Prins-au fi pe boeri ispravnici ?i-{ ţinea la AHAH-AHAR 56 Ditu înehift, pînă când da câte 40 sau 50 de 
pungi de banî, apoi scăpa cu capu amână). — 
2. de — a) lv. aus der Hand. Şi lepăda 
[Moisi] de-amână talAele şi le frânse ele supt 
munte (Palia Gen. 32, 19 CCr. 77) und Moses 
warf die Tafeln aus seinei- Hand und zerbi*ach 
sie unten am Berge. — bj Mold. pop. a ţinea c. 
de-^ etw. im Bereiche seiner Hand, nahe 
bei sich halten, es nicht aus den Augen 
lassen. Cazaci carii păsceau cetii ţiindu-t 
deamAnă prin ceriteî (Mir. Costin Let.* I 
280) Kosaken, die ihre Pfei*de nahe bei sich 
im Gesti'âuche weiden liessen. — Et. a^^mă/nă, 

amâna'r siehe amnaT. 

amandame^nt siehe amendam&nt. 

ama'ndeat inter;. Mold. pop. flugsl husch' 
(bezeichnet rasche und ungestQme Bewegung). 
Iară eu amandea pe uşă afară plângând şi 
incep a răcni cât imi lua gura (Cr6ngă CL. 
XV 460) ich aber stArze weinend zur ThOre 
hinaus und fange aus voilem Halse zu schreien 
an. Cum le-om zări, amandea pe ele (Al. Op. 
I 723) sobaid wir ihi-er ansichtig werden, wolien 
wir uns, hast du nicht gesehen ! auf sie werfen. — 
Et. Unbek. 

amane't sn., pi. -turî, 1. Pfand n. A pun^ 
c. -^ etw. als Pfand, zum Pfande geben. A da 
(lua) hani împrumut pe -^ (sich) Geld g^en 
Unterpfand, auf Pfănder leihen. — Dafâr lv. 
fsec, **/|7/ u. POP. noch jetzt zălog. — 2. Geisel 
m Ghica CL. XVI 327 fca să trăiască frăţesce, 
fusese siliţi se-şi dea copiii amanet unui 
altuia). Sonst zălog, ll. ostatic. — Gr. Ll. 
bisw. eman&t. — Et. Ngr. a|Aavlti, aus turk. 
emâne't. 

amaneta' fa), preş. -te'*, v. trans. ver- 
pfânden. DafQr lv. {sec. ^Vi?/ u- pop- « 
zăloji. — Gr. Ll. bisw. em-. 

amaneta'r, lv. u. pop. -riă sm., fem. -râ, 
Pfandinhaber m, -rin f; creditor -^f credi- 
ţâră -^ă, Pfandglăubiger m, -rin f. — 
Dafâr LV. fsec, ^^1^^) u. pop. zălogaş, -şa. — 
Gr. Ll. bisw. em-, 

ama'nt sm., fem. -til, (neol.) Geliebterw, 
Liebhaber, Geliebte f. 

amânn'nt etc. siehe eLmăru'ni etc. 

ama'r I. adj. 1. bitter; Ggs. dulce: mig^ 
dale ^e bittere Mandein, «^ ca fierea galle- 
bitter. — Redensart : -^ pahar a mal băut şi el 
ev hat einen bitteren Kelch getrunken(= er hat 
schwei' gelitten). — 2. fig. bitter, schmerz- 
lich,qualvoU. Plângând cu lacrămi amare 
(Marg.* 10 b) bittei*eThrânen vei'giessend. Dra- 
gostea e *nşelăt6re ^aduce chinuri amare 
(Iarn.-Bîrs. 219) die Liebe ist eine Schelmin 
und bringt bittere Qualen. — Gr. Cas. obl. u. 
pi. fem. ălter u. pop. ama'ră, zB. munci amară 
Marg.* 39 b, valurile furtunilor ernil cel amară, adecă ale vieţvi a^eeştil amare dasl 
116b; MuNT. bisw. amafrl^ zB. am^irl lăerăml 
ZiLOT Cron. 52. H. — II. €tdv. fig. bitter, 
schmerziich, qualvoIL Se bocea, setinguta 
Şi din ochi amar plângea (Pomp. SibiIO 78 H.) 
sie jammerte und klagte und weinte bitterlich. 
Amar grijaA rodea (Iarn.-Bîrs. 489) schwer 
nagte die Sorge an ihm. Doi Tătari ţepa-l gă- 
tesc. Doi amar mi-l chinuesc (Al. PP. 77) «wei 
Tataren rusten ihm den Pfahl, zwei martem 
ihn entsetziich. — III. interj, wehel Şi urechile 
cărora vor fi acolo [nâmL in gheenă] nemică 
altă nu vor audi numai acestea: amar! 
amar! (Caz. Gov.' 1642, 90 H.) und die Ohren 
derer, die sich in der Hdlle befmden, werden 
nichts Anderes hoi'en als: wehel wehel — 
Hâuiig in der Vei'bindung vai ş*'^l — Mit 
Object : a) '^ de mine I wehe mir I Sărăcuţ, 
amar de mine ! Căci un ajutor nu-mi vine ? 
(Al. PP. 136) weh' mir Armeni warum kommt 
mir keine Hâlfe ? Scală, Mareule, «tăplne, Ca-t 
amar şi val de tine (Pomp. BP. 23) steh' auf, 
Marcu, mein Gebieter, denn es sleht^schlimm 
um dich. — b) drohend: '^ ţiel wehe dirl O 
amar voao, tilharilor I (Cod. Stu. HC. II 436) 
wehe euch, ihr Răuber I Amar celula preot ce 
va fi având sfadă cu cineva . . şi nu-şl va fi 
cer şut ertăclune şi ancă dă blagoslovenie aUor 
âmenl (Ş. TaIne 131) wehe dem Pi'iester, der 
mit Jemand im Zwiste ist und, ohne vorher um 
Vei'gebung gebeten zu haben. gar noch andemn 
Menschen den Segen ertheilt. — IV. sn., pi. 
-rurl, 1. Bitteres n. Cine na gustat amarul, 
nu scie ce e zahărul (Pann PV. ed. 1880 II 79) 
wer Bittres nicht gekostet, wei.^s nicht, was 
Zucker ist. — 2. fig. Bitterniss /", Weh n, 
Kummerm. Viaţa cu amarurile el ii stirpue 
mal orice zare de duioşie (NAd. Nuv. 1 37) das 
Leben mit seinen Bitternissen hatte fast jede 
Spur von Gemuth in ihr ei'stickt. Aţi vieat ^ile 
de aur pe^^LStă lume de amar (Emim. 41) ihr 
trâumtet goldne Tage auf dieser Wcit.des 
Wehs. — Cu'^ bitter. Păcătoşn . . vor începe 
cu amar a tingui (Caz. Gov. 1642, 67 H.) die 
Sânder werden bitter zu klagen beginnen. — 
3. atât(a)'^de .. eineso grosse Menge von, 
80- viei. Creifi tu că vom putea noi singuri 
secera ^ stringe atâta amar de grâu?(CKbiGk 
CL. XI 26) glaubst du, dass wir allein im Stande 
sein wei*den, eine so schwere Menge Weiien zu 
schneiden und einzubringen? Când cineva atât 
amar de vreme rCa mâncat decât pul, pare- 
mi'Se că are dreptate de a fi sătul de ei (C. 
Ngr. 271) wenn Einer so lange Zeit nichts als 
Huhn gegessen hat, dann hat er, scheint mir, 
wohl das Recht, es satt zu haben. — Dafiir bei 
IspiR. atâta mare de f timp, vreme, <^^i)f atâtea 
mari de (ani), aţâţi mari de (ani) ; ferner 
atâtea amari de ani Al. Op. UI 213, atâÂea 57 AMAR-AMBA mart [sic!] de vi'eme Odob. Ps. 218. — Et. 
Lat. amărtts. IV 3 beruht moglicherweise auf 
mare cgross». 

amărăciiHs siehe amârtâ. 

amârâciu'ne sf. Bitterkeit f (eig. u. fig.). 
Respingerea propunerii sale umplu pe Titirez 
de amărăciune (I. Ngr. , CL. IV 343) die Zuruck- 
weisung seines Anti*ags erfullte T. mit Bitter- 
keit. A muri fără speranţă! Cine seie^amără- 
ciunea Ce»% ascunsă 'n aste vorbe? (Emin. 57) 
Ohne Hoffnung sterbeu I Wer kennt das Bittere, 
das in diesen Worten liegl*? — Gr. Lv. u. Olt. 
amărtcfu'ne. — Et. amărVt, part, v. a amari*. 
Das jQngere amărăAu'ne ist an die zahireichen 
Bildungen auf Hkctu'ne angelehnt: amară' 
dwne aus ama'r -|- -ăcxu'ne wie plecăcîu'ne 
scheinbar aus ple*c -|- "ăeiwne; âhnlich slă' 
bădu'ne, golăciu'ne neben slăbiciu'ne, go- 
lidu'ne, 

amăra'lâ siehe umâr&la. 

amărâln^ sf., pi. -Je,Bitterblatt n(Exa- 
cum filiformis) Cih. 

amâre'l siehe amârVâ. 
V^amăreii sf., pi. -re'U, âlter -re^le, 1. Bit- 
terkeit f(eig.). — 2. bittere Kreuzbiume 
(Polygala amara) Q.u. — Gr. Mold. -ra'lă, pi. 

amari' (a), preîf. -rS^so, I. v. trans. ^. bi tter 
roachen. — Auch fig. : a -^ cuiva idilele, viaţa, 
traiul Jdm. das Leben verbittern. — 2. pe. Jdm. 
heftigenVerdrussbereiten,ihnkrânken, 
betrdben. Eu mult te-am amarii. lartă-me, 
tată I (CL. XV 440) ich habe dich tief geki-ănkt. 
Verzeihe mir, Vater ! Nu era clipă lăsată de la 
D^4^ ^ ^**-t amărască [mama vitregă pe 
copii] (IspiR. Leg.* 333) es verging kein Augen- 
bliok ohne dass die Stiefmutter den Kindern 
irgend eine Krănkung anthat. — II. a 8^ -^ 1. 
bitter werden. — 2. heftigen Verdruss 
empfinden, sich krânken, betrQben. 
Sinteţl sănătosă? — «Iaca, me amăresc şi 
eu pe aid pe lingă casă» (Slavic! CL. V 8) 
sind Sie wohiauf? — tJe nun, ich habe so 
meinen Vei'di"uss mit der Wirthschaft hier.» 
Da ce stau eu de me amăresc cu gânduri 
pocite? (Al. Op. I 51) doch was stehe ich da 
und lasse mir von Grillen das Hei»! scliwer 
machen? — || amări're sf. Verbitterung f, 
Wissmnih m, Gr am. Amărirea care sufletU'î 
apasă. Der Gram, der ihm das Herz bedruckt. — 
amări't 1. verbittert, vergrâmt, bekOm- 
mert, betrâbt. — 2. bisw.: unglQcklich, 
unsei ig, elend. O amăriţiî de noi, Nu ne 
unim amindoi! (Pann PV. II 158 FI.) o wir 
Unglucklichen, wir kommon zu keinem Ein- 
verstăndnissl 

amăriciu'ne si^e amărâciwne. 
I^amftrione, Q.u.auch -ri^me a/l bisw.: Bitter- 
keit /* (eig.), zB. Ion. Cal. 1 96 f căutăm . . tărie fi amărime in [vinurile] acele ce le fae MoU 
dovenii pelinurî). 

amărl'â adj. bitterlich (v. G^schmack). — 
Gr. Datc. Hort. 266 amtfru'W, Wbb. auch aznâ- 
rSLCÎo's, amare*!, amăru% amăru'ţ. 

ama'rnic adj. u. adv. 1. entsetzlich, 
schrecklich. Curând in urmă vine şi câsul 
amarnic al căinţei (Odob. Ps. 251) bald nachher 
kommt dann auch die entsetzliche Stunde der 
Reue. Amarnic m'o lovit in avere şi in cinste 
(Cr6ngA CL. X Vn 1 1 6) er hat mich gar schwer 
an Vermdgen und Ehi'e geschădigt. — Von 
Menschen: grausam, schonungs-, rtick- 
sichts-, nachsichtslos, hart. Şi voi, Dum- 
netfei amarnici, pentru ce mai prelungiţi? 
(Conachi 239) und ihr, prrausame Gotter, warum 
zogert ihr nocli? Femeile is amarnice.., uite 
ce pumni işi trag! (Nad. Nuv. II 64) die Weiber 
sind doch riicksichtslos, schau nur, was fîir 
PQffe sie sich versetzen I Bună mai era mătuşa 
Săftica de s*o pui la rană . . , dar amarnică 
la gospodărie (das. 116) eine herzensgute Frâu 
war Mu tter S., doch in der Wirthschaft war sie 
von unnachsichtiger Strenge. Dar sciî că eşti 
amarnic la viaţă, măi hăete (Cr^ngă CL. XV 
9) du kannst Einem aber hart zusetien, mein 
Junge. — 2. =:amarit: ungi iicklich, elend 
Alexandria 1842, 82 (amarnicul de mine 
Darie .. scriiu la tine). — Et. Wahrach. v. 
ama*r IV 2. 

amâru'iu sieho amărPă, Gr. 

amâru'nt etc siehe amăru'nt et *. 

amăru'ş 1. adj. siehe amărVu, Gr. — 2. 
sm. Buc. Schneeball m (Viburnum Opulus) 
Qu. H. 

amăru'ţ sieiie amârt% Gr. 

amăru'ţă sf., pi. -ţe, Ban. Bitterkraut n 
(Pieris hieracioides) Br. 

amâsura't sieho amăsura't. 

amato'r sm., fem. --tdrâ, auch -ţâre, (neol.) 
Liebhaber m, -rin f{y. Sachen); Kunst- 
liebhaber m, -rin f, Dilettant m, -tin f; 
Reflectant m. Amatorii r>or binevoi a se 
adresa la.. Reflectanten belieben sich an..zu 
wendrn. 

amazo'nâ sf., pi. -ne, (neol.) Amazone f. 

ambala' /a/, preh. -l&z, v. trans. (neol.) 
verpacken, (ein)packen. 

ambala'j subst. (neol.) Verpackung f, 
Packung. 

amba'r siehe bamba^r. 

ambarcade'r sn.,p2. -re, /nco^y Land un ^:s- 
brucke f, -platz m fikr Schiffe. 

ambasa'dâ sf., pi. -de, (neol.) Botschaft f, 
Gesandtschaft. 

ambaaado'r sm. (neol.) Botschafter m, 
Gesandter. AHBI-AHER 58 â'mbi m, fem. â^mbe, adj. bei de; subst, 
Beide. — Findet sich lv. fsec, ^^/^^Jhisvf. nb. 
dem îiblicbei'en amindol, -doue. Das voran- 
od. nachstehende subst. wird articulirt : fraţii 
âmbî Dos. VS. Dech. 18, tepsiile ârnbe das. 
Noe. H, âmbe părţile Ş. Taîne 402; doch bei 
Dos. nachstehend nicht selten ohne art. : ârnbe 
suliţe VS. Sept. 2 >, âmbe nâmurî das. Oct. 
17. Belege fur den substantivischen Gebrauch : 
Şi trăim cu multă lipsă âmbe Dos. VS. Noe. 
24, le împreună âmbe Dos. Psalt. în V. Vor- 
rede II 3, âmbe acestea Dos. VS. Sept. 8. De 
âmbe verachmilzt bei Dos. zu dimbe: dimbe 
părţi VS. Martie 4 u. Oct. 5. — Mod. nur ll. 
in den Formen a'mbiî (ambî fehlt), a'mbe, 
a'mbeîe mit o-, selten â^mbiî etc. ; raeist in 
beslimmten Verbindungen, wie fjur.J ambele 
părţi od. ambe părţile beide Theile, de ambe 
sexe (ohne art.) beiderlei Greschlechts ; selten 
alleinstehend u. dann stets mit art,: a'mbiî, 
a'mbele Beide. Nach Fr.-C. MoţiI 101 noch jetzt 
Tr. fia Moţi) Pmbe f fcu imhe manile). — 
Et. Lat. ambo. 

ambi'ţie siehe ambiţiu'ne. 

ambiţiona' fa), preş. ^ne^z, v. trans. fneol.): 
c. (aus Ehr^eiz) nach etw. streben, sich 
darum bewerben. 

ambiţio's adj. fneol.) ehrgeizig. 

ambiţiu'ne, -Wţie sf. fneol.) Ehrgeiz m. 

âmbla' fa) etc. siehe umbla' fa) etc. 

ambo'n siehe amvo'n. 

a'mbră sf., pi. ^bre, fneol.) Ambra /"(Aro- 
mat). — Gr. Inv. a'mvrâ (= ngr. ifxgpa), zB. 
Barac Hal. VII 163. 

ambribo'îu subst. lv. Sul ta nsb lume f 
(Centaurea moschata, Amberboa) Qu. H. 

ambrosia'c adj. fneol.) ambrosisch. 

ambrosi'e sf. fneol.) A.mbro'sia f. 

ambula'nt /neoL/ I. adj. umherziehend, 
wandernd; Gg.s. stafnl. — Comereiu -^ 
llausirhandel. 

ambula'nţă sf., pi. -Je, fneol.) Feldla- 
zareth n; Ambulanz /. 

ame'4â etc. siehe amîa'4^. 
Ţ'amelinţa' fa) siehe ameninţa' fa)y Gr. 

ameliora' fa), preş. -re% v. trans. fneol.) 
verbessern. — ameliora're sf. Verbes- 
serung f. 

amelioraţiu'ne, -ra'ţie sf. fneol.) = ame- 
liorare. 

ameliţa' fa) I. v. trans siehe meliţa' fa), — 
îLv.intr. l.Lv. Cron. andeuten, erwăhnen. 
Aşijderea şi alţi istorici . .nemică ifCaii ame- 
liţat de acâstă domnie (Gr. Ureche Let.* 1 1.33) 
ebenso haben auch andere Geschichtschreiber 
dieser Regierung keinerlei Er wâhnunggethan.— 
Gr. Preş. nicht belegt. — Et Wohl aus ame- 
ninţa' II zu erklâren. amenda^ fa), preş. -de'z, v. trans. fneol.) 

1. pe. Jdn. zu einer Geldbusse verur- 
theilen. — 2. o lege ein Gesetz abândern, 
amendiren. — 3. pămintul den Boden dur eh 
Dungen verbessern. 

ame'ndâ sf., pi. -^1, fneol.) 1. Geldbusse 
f, -strafe. — 2. a face cuiva '^onorabilă Jdm. 
formlich Abbitte thun. 

amendame'nt sn., pi, -te, fneol.) 1. Amen- 
dement n (Abănderungsvorschlag zu einem 
Gesetze). A face un «^ ein Am. stellen. — 2. 
Dungmittel n. 

BmerAxiXa' fa)l.v.trans.: pe. Jdm. drohen, 
ihn bedrohen. Domnul . . iî . . ameninţa SeA 
pue de vii Chiar in temelii (Al. PP. 487) der 
FQi*st drohte ihnen, er wQrde sie lebendig în 
die Ginindmauern stecken lassen. — Bisw., bes. 
Tr., missbrâuchl. a -^ cuiva, zB. Barac Hal. I 
27 f primejdiile ce îmi ameninţă). — II. v. 
intr. LV. bisw.: einen Wink geben, winken. 
Derept acea şi ameninţa împăratul si-şi vie 
la cap acelea ce se cerea (Dos. VS. Fevr. 26) 
so gab denn der Kaiser ein Sjeichen, dass zur 
Ausfuhrung gelange, was verlangt wurde. — || 
Vgl. auch ameliţa' fa). — Gr. In Bedtg. I lv. 
u. PROv. auch amerinţa'f seitener amelinţaf, 
Qu. ameliţa', amerinţa'. In Bedtg. II lv. u. prov. 
amerinţa'f Qu. auch meninţa't meliţa'. — Preş. 
ameni'nţ (-ri'nţ etc), auch amefuinţ (-rinţ 
etc). — Et. Lat. *ad-minacio, -ârc, v. minax 
di*ohend. Auf die Form scheint zum Theil a 
ameliţa' «(HanQ brechen» eingewirkt zu haben. 

ameninţa're sf. 1. Drohung f. — 2. lv. 
bisw.: Wink m. Şi alte minunate se fac nu^ 
mai cu amelinţarea lui şi cu dumnezeiasca 
sa voe (Dos. VS. Fevr. 5 fol. 55 a) und noch 
andere Wunder geschehen auf seinen bloasen 
Wink und durch seinen gdttlichen Wilien. — 
Gr. In Bedtg. 1 wie bei ameninţa' 1 ; in Bedtg. 
2 amerinţa're Qy. H., amelinţa're Dos. (s. 
o.), meliţa'lâ Dos. VS. Fevr. 5, fol. 56 a fca- 
rele indreptâză cu ineliţala sa tdtă lumea). 

amSnu'nt etc. siehe amăru'nt etc. 

Ame'rica npr. f., pi. -ci, 1. America n. — 

2. alună de -^ siehe alună 2. — 3. pinză de ^ 
od. kuvz ame'rică ordinârer roher Kattun, 
engl.: T cloth. — Et. Zu 3 vgl. olandă=pinză 
de Olanda ; der Name wohl von den Hândiem 
erfunden. 

americu'ţă sf., pi. -ţe, Art Topfpflanze, 
nach Br. H. Pelargonium hortulanorum. 

ameru'nt, amdnu'nt L cu de^-^ul adv. 1. 
im Einzelnen, einzeln: a vinde cu de-^ul 
en Detail verkaufen; Ggs. cu ridicata. — 2. 
fa povesti etc.) cu de-^ul ausfuhrlich, um- 
stândlich (erzâhlen etc). — 3. fa cerceta etc.) 
cu de-^ul eingehend, sorgfăltig (prâfeu 
etc). — Gr. Lv. pre-^ul, selten nur ^ul 
Qu. H. ; ÎNV. oa ^ul, auch de-^uL — Dem. 69 AHER— AMES MoLD. ca de'amSnmţe'lul. ^ II. sn., p{. -ta, 
LM. einzelner Umstand, Einzeiheit f, 
D ^ ta i 1 n. A da ^6 Nâheres mittheilen; aintra 
în '^(le unui lucru) năher (auf etw.) ein- 
gehen. — Et. a^-meru'nt; (cu) de-a^me- 
runt(uA) ist gebildet wie de^a'lungfu-l), cu 
de'-a sil-a etc. Das subst, (II) ist gelehrte Neu- 
bildung. 

aminmţi', am^imnţP (a), preş. ^ţcsc, v. 
trans. 1. lm. detailliren; -^t detaillirt, 
ausffthrlich, eingehend. — 2. siehe m^- 
runţif fa). 

amăronţi'me, amdn" sf. lm. = ametni'nt II. 

ame'stec auhst. 1. Gemisch n, Mischung 
f. Amestec de plăcere ^ amare suferinţl 
(YoLENTi D.) Gemisch von Freiiden und bitteren 
Leiden. ^ De^'^^l durcheinander gemischt Dos. 
VS. Oct 5 f porţile zidîuluî tocmite cu aur fi 
cu argint de-amestecul), — 2. Einmischung 
f. Iţi opresc ori-ce ^ în trebjle mele ich ver- 
biete Ihnen jede Einmischung in meine Ange- 
legenheiten. — 3. a avea ^ cu cn. mit Jdm. 
etw. gemein, zu schaffen haben. Se stre* 
cârâ in inima copiilor datini şi obiceiuri ce 
n*au nici un amestec cu datinUe moştenite 
de noi de la străbunii Români (Ispir. CL. XVI 
356) und so drăngen sich Sitten und Gebrăuche 
in das Kinderherz, welche mit den von unseren 
Vorfahrenflbepkommenen nichts gemein haben. 
Ce amestec am eu cu acel om, de vreme ce 
este strein? (}AkRG.^ 411a) wasgeht mich jenei* 
Mann an? Ist er doch ein Fremder. — Gr. 
me'stec Dos. Ps. în V. Ps. 67 V. 103 [Se le (facă 
*n mestec âsele cu prundul). — Et. Von a 
amestecai wie inve'ţ, inghe'ţ etc. v. a învăţa*, 
a îngheţa' etc. 

amesteca^ (a), preş, ame^stec, I. v. trans. 
1. mischen, mengen: a) c. cu c. etw. mit 
etw. (vep)mischen, ( ver)mengen. Şi beu^ 
tura mea cu plânsâre amestecam (Biblia 1688 
Ps, 101 , 10) und meinen Trank mischte ich mit 
Thrânen. A -^ cărţile die Kai*ten mischen. — 
Rg.vermengen, vepwechseln(=irrtham- 
lich dafflr nehmen). — b) c. in c. etw. in etw. 
(hinein)mischen, (bine in)men gen. TU- 
harul de cârdumar amestecă apă in vin dei* 
Spitzbube von Wirth mischt Wasser in den 
Wein. — Auch fig.: Te rog, nu mă '^ în acăstă 
trăbă ich bitte Sie, lassen Sie mich aus dem 
Spiele. — 2. (um)rGhren, verriihren. 
AmesteoândU'Să cu un beţişor necontenit 
(DrAghicI Doct. şi Icon. 150) indem man mit 
einem Stâbchen umunterbrochen rOhrt. Apoi 
târnă una ocă vin şi mestecă bine (AcfisrA 
Cart. 15) dann giesse eine Oka Wein hinein 
und rahre tâchtig um. — A^ o sticlă etc. eine 
Flasche etc. schdttein (so dass der Inhalt sich 
vermengt). Să astupi sticla ..şi să o amesteci 
adese'^ri(\c6srkCkKT. 1 4) verkorke die Flasche und schQUie sie mehrere Mal. — 3. lv. Cron. 
pe. la cn, gegen Jdn. bei Jdm. intriguîren, 
zwischen ihnen Unfrieden stiften. Ş'au 
făgăduit că nu-l va amesteca la Pârtă pre 
Dimitraşco Vodă cât va trăi cu domnia 
(Neculce Let.* II 309) er vei^sprach, gegen den 
FOreten D. bei der Pfoi'te nicht zu intriguîren, 
so lange er den Thix)n innehaben werde. — II. 
a se -^ L sich mischen, mengen- a) cu c. 
sich mit etw. (ver)mischen,( ver)mengen.— 
Bes.fig.: cucn. a)LV. Gemeinschaft haben, 
Umgang pflegen. Şi cu prieten mânios nu 
te amesteca (Biblia 1688 Prov. 22, 24) und 
mit einem zoraigen Freunde pflege keinen Um- 
gang. — 0) ÎNV. sich (fleischlich) ver- 
mischen, (geschlechtlichen) Umgang 
haben. Se-şi îa în totă nâptea câte o fămee 
şi diminăţa se o tae, ca să nu aibă vreme să 
se amestece cu nimenea (Barac Hal. I 23) er 
mdge sich jede Nacht eine andere Frâu nehmen 
und sie des Morgens tddten, damil sie keine 
Zeit mehr babe, mit Jemand geschiechtiich zu 
verkehren. — Daher LV. «dngr^'^t Blutschande 
f, Incest m, zB. Indr. 198, Prav. Govora 1680 
CCr. 145. — b) în c. sich in etw. (hinein)- 
mischen, (hinein)mengen (eig. u. fig.). 
Cine se amestecă în tărîţe îl mănîncă porcii 
fSprichw.) wer sich in die KIeien mischt, den 
fi-essen die Schweine. Nu te amesteca nepoftit 
în vorba altora (Pann PV. ed. 1 880 1 32) mische 
dîch nicht ungebeten in Anderer Gespi'âch. Nu 
era amestecat cu ceilalţi boeri la sfat (Neculce 
Let.* II 241) er hatte an der Verschwdrung der 
ubrigen Edelleute nicht theilgenommen. De 
vreme că s*au amestecat fiiul său la domnie 
(das. 294> da sein Sohn sich darauf eingelassen 
hat, den Thron anzunehmen. — Daher lv. (jurj 
xntr*o moş/ie etc. auf ein Gut etc. Ansprâche 
erbeben, sich darauf ein Besitzrecbt an- 
massen. Se fie [iazul] sfintei mănăstiri de 
hrană, iar cine se va amesteca intr'acest iaZy 
se fie proclet (Doc. 1573 HC. I 23) der Teich 
soli dem heiligen Kloster zum (renusse dienen, 
wer sich aber auf diesen Teich irgend ein Recht 
anmassen wird, sei verflucht. — || amesteca're 
sf. analog a amesteca: Mischung f, Ver- 
mischung etc; ^ de aânge blutschânderi- 
scher Umgang, Blutschande /. — Vgl. 
mesteca' fa). — Gr. Prov. auch znesteoa'. — Et. 
Ist wohl von (a)mehteca' «kauen» = mastico 
zu ti*ennen und auf *mi.Tttco zuiiJckzufQhren, 
vgl. ital. port. misturar(e) = "^mixturo, ital. 
mentare = ''^miscito. — Zu I 3 vgl. fra. brouil- 
Ier des amis. — Sânge amestecat (II a P) ist 
Uebei'setzung von al\M[u^la. 

amestecâciu'ne, mest- sf. lv. fscc. ^Vii/ 
bisw. = amestecare. 

amestecâţl'ş su6st. Gem ischn Biblia 1688 
Ex. 27, 16 u. Xi (= o6iJHAiXTO<;). AMBS— AMIA 60 amestecătu'râ s^., pi, -rî, 1. lv. Mischung 
f. Banii cel rdî sini de trei f Aluri amesteca^ 
tură (Indr. 66) das schiechte Grcld ist von dm* 
erlei Mischung. — Jetzt nur noch vei'ăchtl. : 
Gemisch n, Mischmasch m. Acăstă -^ de 
sonurl o numiţi mmică f dieses Wirrsal von 
Tonen nennen Sie Musik? Şi amestecătură 
multă B*au suit împreună cu ei (Biblia 1688 
Exod. 12, 38) auch viei gemisch ts Voi k zog mit 
ihnen mit — 2. lv. Crok. Verwirrung f^ 
Uneinigkeit, pi, Wirren. Ve(j,ănd aceste 
amestecături Intre Leşl şi intre Moldoveni, 
âmbla la mijloc cumva se-î impoce (Gr. Ureche 
LetJ I 193) als er diese Uneigkeiten zwischen 
Polen und Moldauern sah, legte er sich in's 
Mittel, um sie wenn mdglich miteinander aus- 
zusohnen. — 3. lv. Cron. Intrigue f. Pe cum 
au fost şi el la acele amestecături Q^ec, Costin 
Let.2 II 19) dass auch sie bei jenen Intriguen 
betheiligt gewesen. Făcea amestecături ca se 
strice parcea (Axinte Let.* II 132) sie machten 
Inti*iguen, um den Frieden zu stdren. Vgl. ame- 
steca' (a) l^. — 4. LV. /jur ./Besitzanspruch 
w, Besitzrecht n, Nici aii avut el nici o 
amestecătură cu moşia Moldovinulul (Doc. 
1591 HC. I 57) noch hătten sie irgend ein 
Anrecht auf das Gut des Moldov^n. Vgl. ame- 
fiteca' (a) II 1 b. 

am^sura't adj. lm. bisw., bes.. Tr., gemâss, 
ontsprechend. In ce mod trebue schimbate 
formele existenţei nâstre naţionale, pentru 
ca , . se ee un caracter mat amesurat cu 
trebuinţele , . nâstre (CL. IV 375) in welcher 
Weise die Formen unseres nationalen Daseins 
zu ândern seien, damit sie ein unseren Bediirt- 
nissen entsprechenderes Geprăge erhalten.— Et. 
a mesura'. Moderne Nachbildung des deutschen 
cgemâss». 

ameţeală sf,, pi. -ţe'll, lv. u. Olt -ţe^le, 
1. Betăubung f, Schwindel m, Taumel, 
Rausch. Când me deşteptalii din ameţâla 
mea, vetfuîu calul numai spumă (C. Ngr. 59) 
als ich aiis meiner Betăubung erwachte, sah ich 
das Pferd ganz mit Schaum bedeckt. — Iml 
vine^ich bekomme Schv\^indel, mir wird 
schwindelig,mir schwindelt.— 2. amcf^Za 
oilor Krumelsalat m (Chondi'illa juncea) Ş. 

ameţi' faj, preş. -Je'sc, I. v, trans, ^. be- 
tâuben, schwindelig machen; v. geistigen 
Getrănken: berausohen. O înălţime ameţi- 
ţâre eine schwindel(errege)nde Hohe. — Fig, : 
pe, Jdn. verwirren, ihm die Besinnung 
rauben. M a ameţit^o, el a făcut tote chi- 
purile de-a scos-o din minte (Nad. Nuy. II 
48) er hat ihr die Sinne verwu'rt, er hat alles 
Mogliche aufjgeboten, um sie zu bethoren. Apoi 
pentru ce încurci şi ameţescl pe băeţl? (C. 
Ngr. 8) warum machen Sie also din Jungen 
confus und verdrehen ihnen den Kopf ? — II. V. jieutr. betâubt werden, Schwindel be- 
kommen, die Besinnung verlieren; be- 
rauscht werden. — Fig. wirr im Kopfe, 
(wie) berauscht, (wie) trunken werden. 
Ameţit, răpU, cuprins (C. Ngr. 5) berauscht, 
hingerissen, begeistert. Trebuia se albă cineva 
tată nesimţirea Iul ca se nu cadă ameţit la 
pidorele el (das. 17) es musste Einer so ganx 
gefuhllos sein wie er, um ihr nicht trunken za 
Fiissen zu fallen. — III. a se ^ bisw. =11. — 
Gr. Ban. Tr. bisw. preş. ame% ame'ţl, ame'te 
Q.U. H. — Et. Dunkel. Dass a- protethisch, zeigt 
a desmeţi'.VielL zu ksl. me*^sti, meHa^ «tur- 
bare», das auch mesti^ meta^ geschrieben wird. 
Bezmetic «sinnlos, kopflos» u. a se desmetici' 
czur Besinnung kommen» scheinen damit zu- 
sammenzuhăngen. 

ameti'st sn., pi, -te u. -tari, (neol.) Ame- 
thyst m (Edelstein). 

amd'zâ etc. siehe amîa'4^ etc. 

amfl'biu fneol.JL adj, sowohl auf dem 
Lande als im Wasser lebend od. wach- 
send. — II. sn., pi. -bil, Amphibie f. 

amflbol<Hgicad/./neo2./zweideutig, dop- 
pelsinnig. 

amfibologie a/, (necl.) Zweideutigkeit 
fy Doppelsinn m. 

amflteatra'I adj, (neol,) amphitheatra- 
lisch. 

amfitea'tru sn., pi, --tre, (neol,) Amphi'- 
theater n. 

a'mloră sf,^ pi, -re, Cneol./ A mphor a f. — 
Gr. Auch amfo'râ. 

amîa'4âi amla'4^ subst, 1. Mittag m: e -^ 
es ist M.; a trecut (de-) -^ M. ist voiniber; 
spre, cătră -^ gegen M. — Redensart Mold. 
FAM. sârele (ml-)a trecut de--^ es geht zur 
Neige mit mir, ich babe die Bluthe der Jahre 
h inter mir. — Gr. Lv. amîa'4&4i, Dos. auch 
amîa'4^4^ <^zB. VS. 2), ferner den-namla'^ă^ 
Biblia 1688 Hiob 11, 17 (mit doppeltem n wie 
in d^n-afară, den-napol etc); m. art, amlaf- 
4â4ea, Dos. auch -^ (zB. 1680, 43 a H.) u. 
-(pd (sB. \'S. Oct. 23). Von den jungeren Formen 
(s. u.) Gndet sich (fiind ^ioa spre) namîa'tţ^ 
Biblia 1688 Lev. 15, 9. — Jetzt Mold. amia'^ă; 
MuNT. amla'4i, auch amle'i^, namla^t^, nâ- 
mîe'^î, sel tener nirae'^f (zB. Ispr. Leg.* 1 151, 
Teod. PP. 621 ) ; m. art. Mold. amîa'iţa, Munt. 
amîa'^ulf c. obl. "(fulul, ferner namîa'4^ Teod. 
PP. 65, (în toiul) namîe'^ilor Jip. Opinc. 113 
H. — 2. ia - am Mittag, Mittags. — Gr. 
Lv. amla'4^4i (Dos. auch -^f), ohne prep.; 
intru amla'^ă^" Cod. Vor., intr*amîa^(fâ<fl 
Dos. VS. Sept. 2, Damîa'4i4i Mărg.» 156 a; 
la amîaf4^4i Silv. 1651 H. — Jetzt Mold. la 
amîa'4^, auch in amîa'4^, âlter amlaftf^, ohne 
prep. ; Munt. la amla'(}l, la amlef^l, (la) na- 
mla'4i, (la)namîe^(jl, fla)mm&(jl, wie oben. — 61 AltlC-AlDH 3. pe ia -* gegen Mittag, um Mittag. — 
Gr. Wie zu 2, zB. pre amlaf(fâ(fi Neculcb Let.^ 
II 339 H., pe amle'^â C. Ngr. 98, pe la mme'4 
IspiR. Leg.* 1 151. — 4. supt «^ Mold. Tr. pop. 
um Mittag herum (etwa zwischen 11 u. 2 
Uhr) CoM. H. — - 5. după -^ Nachmittag(s); 
intr'o după -^ eines Nachmittags. — Gr. Mold. 
auch de^-^ Com., nachCoM. H. audi in dc-^. — 
6. ^tuain (od. 'n) amîa'^a măream helle(r- 
lichte)ii Tage. Aeel etocoiti mirşav , . , care 
fură §i despoe pe lume (j,%oa in ameda mare 
(FiL. Cfoc. 26) jener elende Qocotd, der die 
Leute am hellerlichten Tage beraubt und aus- 
pliindert. — Gr. Mold. pop. ^^ă'^amla'^a m.; 
femer ^âa 'n amle'<^ea m. Jip. Opinc. 68 H., 
(fioa BmÎGfiăiîm. Nec* II 249 u. 252 H. Ohne 
mare: ţtffla la amîa'^ Retegan Pov. III 46, 
4ioa amÎBf4&4i Neculce Let.* II 237 H. — || 
Vgl. crwce u. mia^tă^i'- •— Gr. Oft ungenau 
-md^- fftr -mfa^- geschrieben. — Et Lat. ad 
medlam diem. Hieraus sunâchst a'm%a'4^-^i 
u. -^î €am Mittag» ; dann aus Ersterem Aber 
*amiaf(fă4i '44i -^i (od. durch Abfall der End- 
silbe?) Mold. am%a'4ă, aus Letzterem Qber *a- 
m\a'<J4^ MuNT. amta'cţl, endiich durch Hinzu- 
treten der prep. in : namia'^, namia^^"^ etc. 

ami'c sm. fneol.J Freund m. — Gr. Voc. 
ami'ce. 
Ij^ami'că sf,, pi. -ce, (neol.J Freund in f. 

amica'Iad;. \3L.adv.(neol.) ivQxxnA^chdiîi- 
lich. 

amicalme'nte, -mi'nte adv. (neol.J freund- 
schaftlich, in fr.er Weise. 

amici'e sf. (neol.J bisw. = amiciţie. 
^amici'ţie sf. (neol.J Freundschaft f. 
I^amido'n sn., pi. -nuri, (neol.J Stârke- 
mehl n. 

ami'ja siehe mi'jâ. 

amiji' (aj siehe mijp (aj. 

ami'n I. '^ / interj. A'men I — Munt. pop. in 
negativen Sătzen : cât -ui (Cal. Basm. dftei's), 
nici la -^ (Ispir. Leg.* 254) nie und nimmer. — 
Et. Gr. «lATJv (ksl. arwi'na). — II. suhst. Ban. 
Art Pflanze,wahrsch. Ammein(Ammi ma- 
jus) PP. H. (Culegând flori de aminj. 

amina' (aJ I. v. trans. 1. aufschieben, 
verschieben. Lucru din mână nu~l amina 
pe mâine (Jip. Opinc. 135 H.) was du heute 
kannst besorgen, das verachiebe nicht auf mor- 
gen. Procesul s*a amlnat der Process ist ver- 
lagt worden. — 2. pe. Jdn. hinzdgern, hin- 
halten, vertrdsten. Me tot amină de a^î 
pe mâine er verti*dstet mich von einem Tage 
aufdenandern.— IL v.intr. Mac. zdgern, ver- 
ziehen. So auch Cor. Ps. 39, 42: Dumnezeul 
mieu, nu amina mein Gott, verziehe nicht.— 1| 
amina' t adv. Ban. Mac. spat. Auch Cod. Vor. 
Jac. 1,19 (amănatu a grăi şi amănatu intru 
măniej u. Pann PV. U 62 H. (ii punea masa cât de aminatj. — Gr. /Ve». 1 Munt. amî'iă, 
Mold. amt'n, 2 amt'i, auch aml'ni, 3 amPnâ, 
7 se amPe, auch se amî'ne; ger, amînâfDd, 
selten aznti'nd. — Et. WohI zu lat. mane 
cmorgen» ; vgL procastino mit ders. Bedtg. 

ami'nă adv. siehe amâ'nâ. 

aminâta' (a sej, preş. me amVnăt, v. refl. 
Ban. sich verspâten Com. — Et. amina't, 
«spat», siehe amina' (aJ. 

amindo'i pi. m., fem. -do^iid, c. ohl. "da- 
ro'r(a), adj. beide, alte beide ; su^st. Beide, 
aile Beide. O mână spală pe alta şi amin- 
doue obrazul (Sprichw.) eine Hand wăscht die 
andei'e, und beide das Gresicht. — Gr. Mac. adj. 
m. amindo'if fem. -^dafo, subst. m. ajmndcilyif 
fem. -^a'ole. — Andei*e Formen fur -do'ue 
siehe unter do'i. — Vor dem subst. stebt nur 
aminduro'r, sonst -rcr od. -ro'ra. — Verlangt 
articulirtes subst.: -^ fraţii od. fraţii - beide 
BrQder, a aminduror surorilor mele od. a 
surorilor mele aminduror(aJ meiner beiden 
Sch western. — Fâr voi amindoi fîndet sich 
amindci-vă (aţi rămas netocmiţîj Dos. VS. 
Sept. 8. — Et. ambo duOy woraus zunâchst m. 
"^ambi-doi, fem. *ambe"doe, erhalten in ital. 
ambiduoi, ambedue. Aus *ambi'y *ambe- 
wui'de (wie ?) *am«n-, wie in itaL Dialecten 
(amenduoi etc). VgL auch do'i. 

amindo'ispră^ece pi. m. adj. al Ie zwdlf 
EIadu din ManicescI 1574 H. 

ami'nte adv, 1. a-§i aduce -^^ siehe adu' ce 
(aJ II 1 u. 2 u. adu'cere. — 2. lv. a lua -^ c. 
auf etw. Acht geben, achten, merken. 
Scălă'te p eşi afară şi ia aminte ce vei ve- 
dea (MscR. 1888 GCr. II 179) stehe auf und 
gehe hinaus und achte auf das, was du sehen 
wirst. Nu iat aminte desfătările şi desmter- 
dările mele (Div, das. I 334, die Welt spricht 
zum Weisen:) du achtes t nicht auf meine Freuden 
und GenCisse. Eni ia aminte şi ia sama pre 
imperaţi, cum sfărimă şi fac cetăţi (das.) 
betrachte doch die Kdnige, wie sie Stadte xer- 
stdren und aufbauen. — In Uebersetzungen 
bisw. uncon*ect (in wdrtlicher V^iedergabe des 
fixîmden Textes) mit dat. od. prep. (spre, inj 
construirt. — Ohne Object : Iară noi socotind 
şi luând aminte, găsit^am multă lipsă şi gre- 
şele in scriptura lui (N. Test. 1648 GCr. I 
1 25) wir aber haben bei aufmerksamer Prâfung 
viele Mângel und Fehler in seiner Handschrift 
gefunden. — Luător '^ adj. aufmerksam. 
Noch C. Ngr. 34: Un luător-aminte îndată 
ar fi cunoscut că . . ein aufmerksamer Beobach- 
ter wurde sogleich erkannt haben, dass ... — 
Refl.: a se lua ^ auf sich Acht geben, sich 
in Acht nehmen. Grăil-am in mine se me 
iau aminte, Se-mi socotesc limba, se nu 4^c 
cuvinte (Dos. Ps. tN V. Ps. 38, 1) ich babe mir 
voi*genommen, mich in Acht zu nehmen, meine AHIN-AHOB 62 Zunge zu hiiten, dass ich nicht rede.— Daher : — 
3. (siehe 2) luare '^ Aufmerksamkeit /*; cu 
luare^aufmerksam/'ado./.— 4. LW.mi-e'^: 
o/ c. = iau -^ MscR. ca. 1 650 GCr. 1 1 48 : Se-ţt 
(ie aminte şi se păzescî aceste odâre şi veş' 
minte gieb gai' wohl Acht auf diese Gefăsse und 
Gewânder. — bj se. , Nec. Costin Let.* 1 389 : 
Le era aminte ^i cercau vreme se se ridice 
asupra J'ureilor sie hatten im Sinne und such- 
ten Gelegeuheit, gegen dieTui*ken zu ziehen; id. 
Lbt.^ in 18: Nimeruî aminte n'aii fost se le 
dea scire Niemand dachte daran, sie zu benach- 
richtigen. Ein Beispiel aus unserer Zeii Ondet 
sich in einer PP. bei Fr.-C. MoţiI 192 (Fie-ţi 
aminte, gazdă, D'aprinde lumina 'n casă. Că 
vine un domn din ceriu . .). — 5. lv. u. Tr. Ban. 
iml vine -^ se., es kommt mir in den Sinn, 
zu . . . lntr*o (}i x-au venit lax Bertoldo aminte 
se mergă se vaiiă şi el cetatea (Bertoldo 1836 
GCr. 168) eines Tages kam B. auf den Gredanken, 
sich die Stadt ansehen zu gehen. — Nach Obed. 
H. aueh Mac. — Gr. Lv. (sec. *7i7/ ^^^^ 
amante. — Et Lat. ad mentem. 

ami'nterea etc. siehe almi'ntrelea. 

wmnii' {a/, preş. "t&ac, v. trans. u. intr. im. 
1. cuiva (de) c. Jdn. an. etw. erinneru. Turnul 
acesta care ne amintesce de nisce timpuri de 
barbarie (C. Ngr. 348) dieser Thui*m, der uns 
an barbarische Zeiten erinnert. Monumente . . 
ce aminteau poporului neasemuita glone . . 
a fericitului Traîan (Odob. Ps. 80) Denk- 
măler.welche dem Voike den unvergleichhchen 
Ruhm des gluckiichen Ti*ajan in Erinnerung 
brachten. — 2. c. u. despre c. etw. od. einer 
Sache erwăhnen, ihrer Erwăhnuug thun 
(cuiva Jdm. gegenuber). — Et. ami'nte. Neu- 
bildung, welche einen knapperen Ausdruck fâr 
a aduce aminte bietet. Bei 2 scheint frz. men- 
tionner iauthch mitgewirkt zu haben. 

aminti're sf. im. 1. (a cuiva) Erinnerung 
f (an Jdn.), Andenken n (Jds., an Jdn.). Se 
deşertăm paharul nostru in-^^a acelui glorios 
eveniment leeren wir unser Glas zur Ei*inne^ 
l-ung an jenes ruhmreiche Kreigniss. — 2. (des- 
pre un lucru) Erwâhnung f (einer Sache). 

amira'l siehe admira'L 

amircKS etc. siehe miro's etc. 

amistni' (aj siehe mistui' (a). 

amna'r, lv. u. pop. -rW sn., pL -re, 1. 
Feuerstahi m. Wird gelegentlich auch zum 
Schârfen v. Messern verwendet. — Redensart 
POP. cât ai scăpera din -^ u. ăhni. : einen 
Augcnblick, im A. Se nu se deslipescă de 
stăpinul său nici cât ai da in amnar (Ispir. 
Leg.2 104) er solie sich keinen Augenblick von 
seinem HeiTn trennen. — 2. (tesl.): a) mit 
Haudsăgeu.HackehergestellteBohle, Pfoste. 
Meist 6—8 Palme (â 28 Cm.) lang, ca. 1 Palmă 
breit u. ca. Vi Pahnă 8tai*k. — Spec. Eck- săulo / au Bauernhâusem, Mâhlen etc. — b) 
Querholz n am Ende einer Wagenleitar Com. 
H. An jedei* Wagenleiter (loitră) sind iwei '*^, 
welche Ober- u. Unterbaum zusammenhalten. 
Die Enden der «^e gehen dui*ch den Unterbaum 
iiindurch und dienen zm* Befestigung der Leiter, 
indem sie je in einen Schlitz im Rungenstock 
(dric) gesteckt werden. — 3. Mehed. Ban. Art 
eisern er Nage 1 am Plluge, mittelst dessen die 
Pflugschai' gehoben u. gesenkt ivird Com. H. — 
4. (ies.) krt Spannholzam WebstuhL Der ^ 
dient im Vereine mit der lopăţică und einem 
Holznagel (cuiu) dazu, die Kette zwischen den 
Bâumen in der Lângsrichtung gespannt zu 
halten. Der -^ ist ein Bi*ettchen mit einen 
Langloch in der Mitte u. ist an einem Ende zu 
einem Pflocke verschmălert, die lopă^xcă ein 
schmâieres, mit mehreren Rundldchem vei*- 
sehenes Brettchen. Das Spannen geschieht in 
der Weise, dass der Pflock des ^ in eines der 
am Ende des Brustbaums befindiichen L6cher 
gesteckt u. der -^ nach vom bewegt wird. Dies 
bewirkt eine Drehung des Brustbaums, die so 
lange fortgesetzt wird, bis die gewunschte Spân- 
nung erreicht ist. Dann wird die lopăţică, die 
mittels Schnur an den Fuss des Webstuhls ge- 
bunden ist, dui'ch den Schlitz des '^U und der 
iloiznagel durch eines der Locher der Ei*steren 
gesteckt. Andere Benennungen fOr '^ sind ză- 
vor, intin^ător, intorcător^pochiheciii etc. — 
Gr. MoLD. auch amâna'r(îti). — Et. Viell. zu 
lat. manus. 

amnistia' (a), preş. -ti&z, v. trans. (neol.J 
amnestiren. 

amnisti'e sf. (neol.) Amnestie /. 

amoiu ac/t;.;a&â^a^ apune ^ ein weichen, 
einlegen Alexandria 1842, i96(Maiântăiu 
aii băgat pieile am^i şi apoi le^au tot frecat 
şi le-au smuls până s'au ar găsit) ; B. (Pun 
curechiu amoiu). — Et. Zu lat. mollis. 

amonia'c subst. (neol.) Ammoniacn. 

amoniaca'lcuţ/./n^r/ammoniac-haltig. 

amo'r (neol.) 1. -^ sn., pi. -rari, (neol.) 
Liehef (ohne pi.) : -^ul patriei die Vaterlands- 
liebe, die L. zum V. ; Liebschaft f; -^ propriu 
Eigenliebe f. — 2. Anu/r npr. m. A' mor 
m. — Gr. Inv. auch amo'rîă. 

amora'ş sm. (neol.) 1. dem. zu amar 2. — 
Bes. :(kleinei*)Li6besgott, Amorette/^. Ian 
privesce cum ride Bombonica nostră . . , parcă 
e un amoraş (N\d. Nuv. 1 9) schau, wie unsere 
B. lacht, sie ist ein wahres AmorettdieQ. ~ 2. 
POP. Geliebter m, Liebster, Scbatz. 

amore's sm., -&â f (neol,) = amant, ^tă. — 
Gr. M. m. -kl u. -jl. 

amoresa' (a se), preş. me -s&e, (neol.) sich 
verlieben {de in); -^t verliebt 

amo'rf adj. (neol., him.J amorph. 63 AMOR-AHtJţ aiuor(ys adj. (neol.) ver 1 iebt (da in), poet, 
liebeathmend, schmachtend. 

amorţd'lâ s/., ţi. -ţe'll, lv. u. Olt. -ţe'le, 
Erstarrung/", LâhmungjEmpfindungs- 
losigkeit (v. Gliedern); Winterschiaf m 
(mancher Thiere). — Fxg. Erstarr ung f, Be- 
tâubung, Lethargie. Tunul ., deşteptase 
naţionalităţile • . din amorţâla in care câ<Jluse 
de secoll (Ghica IV) der Kanonendonner hatte 
die Nationalitâten aus der Ersiai*rung aufge- 
ruttelt, in die sie seit Jahi^hunderten yerfalien 
waren. — Gr. Lv. auch amur-. 

BxnorţV {a Jy preş. ^ţe^sc, I. v. trans. fig. em- 
pl'indungs- od. bewegungslos machen, 
fig. ertodien. Gerul amorţesce pâmintul der 
Fix)8t macht die Ei'de erstarren. Când fericirea 
amorţesce ori^^are alte simţiri ale nost re (C. 
Ngr. 71) wenn das Gluck alle anderen Gefuble 
in uns ertodtet. — II. v. intr. empfindungs- 
od. bewegungslos werden, erstarren, 
gelâhmtwerden(v. Gliedeni etc). Amorţii 
rea degetului celui mic şi a degetului celui 
gros de la mâna dreptă erau semne spăimin- 
tătare [la Romani] (Al. PP. 235) das Ein- 
schlafen des kieinen Fingers und des Daumens 
der recbten Hand wai*en bei den Romern 
scbreckenerregende Zeichen. Pin' când braţu-î 
amorţesce, fiind rănit forte greu (C. Ngr. 97) 
bis sein scbwerverwimdeter Arm erlabmt. în- 
sufleţirea ce %a [nâmi. primăvard\ aduce lumii 
amorţite de viforele ernii (Al. PP. 92) das neue 
Leben, das dei* Fruhling der frosterstarrten Eli'de 
bringt. — Vom Spracborgan: erschlaffen, 
beiser werden, verstummen. Osteniii 
strigând, amorţit-au gâtlejul mieii (Biblia 
1688 Ps. 68, 4) ich babe micb mude geschrien, 
meine Kehle ist erschlafft. — Redensart : I-a 
-^t gura er ist verstummt, er ist klein- 
laut geworden. — Fig.: Orî-ee sentiment 
nobil a -^t in el jedes edlere GefGbl ist in ihm 
erstorben. — Gr. Lv. u. Ban. auch amurţi'; 
Ban. preş. auch 1 amu'rt, 2 -ţi, 3 -te, 6 -t, 
7 se -tâ.— Et. Lat. '^admortio, -ire, v. mortuus. 

amorti'bil adj. (necl.) bisw. =: amortisahil. 

amortisa' (a), preş. -s&e, v. trans. (neol.) 
amortisiren, tilgen. — amortxka/re sf. 
Amortisation^AraortisirungjTilgung. 

amortiăa'bil adj. (neol.) amortisirbar: 
rentă -^ă a.e Rente. 

amortisaţiu'ne, -ăa'ţie sf. (neol.) = amor- 
tisare, 

amortisme'nt sn., pi. -te, /neof./Ti Ig ungs- 
summe f, -rate. 

amovi'bll adj. (neol.) absetzbar. 

amovibilita'te sf./n^oL/ Absetzbarkeit/*. 

amplifica' (a), preş. ampWfic, v. trans. 
(neol.) erweitern: proposiţiune '^tă er- 
"weiterter Satx. — amplifica're sf. Erweite- 
vnngf. amplificaţiu'ne, -ca^ţie sf. (neol.) = am- 
plificare. 

ampUtu'dine sf. (neol., mat.) Weite f, 
Umfang m. 

amploia't sm. (neol.) Beamterm. 

amputa' (a), preş. -t&x, v. trans. (neol.) 
amputiren. — amputa're sf. Amputiruug 
f, Amputation. 

amputaţiu'ne, --ta^ţie sf.(neol.)=amputare. 

amu' siehe acu'm(a) 6 u. Gr. 

amule't sn., pi. -te, (neol.) Amulett n. — 
Gr. Auch ^le^tă sf., pi. -te. 

amuni'ţie siehe muniţiwne. 

amu'rg sn., pi. -guri: -^(ul serii Abend-) 
Dâmmerung /, Zwielicht n. — Nach Qu. 
auch -^ul dimineţii Morgendămmerung f. — 
Gr. Qu. MuNT. Tr. auch mwrg. — Nach prep. 
meist mit art., zB. Stăm. (Intr' amurgul). Al. 
CL. V 315 (Din amurgul pană 'n zori), N. 
Gane CL. XIII 331 (Intr'o ^i spre amurgul 
veni temnicerul . .). — Et. Man vermuthet Zu- 
sammenhang mit lat mulgeo €melken» u. dem 
dunkein gr. i{AoXY6(,das Manche als «Melkzeit» 
auffassenu. aufâiiiiXYa) ameiken» zuruckfuhi*en. 

amurgi' (a), preş. -ge^sc, v. intr. impers. : 
amurg«dceesdămmert,duukeit. Pdnâuna 
alta amurgesce bine (CL. XV 4) mittlerweile 
bricht die Nacht herein. Când fu pe la amurgit 
(IspiR. Leg.' 321) als es um die Dâmmerung 
virai'. — MoLD. pop. la -^te, pe -^te umdieDăm- 
raer ung Com. H. — Mit Subject Al. CL. II 83 : 
Dar lumina amurgesce şi plugarii cătră sat . . 
se intorc de la arat doch das Tageslicht er- 
bleicht, und die Landieute kehren vom Ackern 
zum Dorfe zuruck ; Odob. Ps. 110: Când aburii., 
începeau a inegura orizontele amurgit als 
die Nebel den dămmerigen Horizont zu verbul- 
len begannen. 

amurţe'lâ etc. siehe amorţă'lâ etc. 

amusa' (a), preş. ^k&s, v. trans. (neol.) 
amusiren, unterhalten. 

amusa'nt adj. (neol.) amâsant, unter- 
haltend. 

amu'şi siehe acufm(a), Gr. 

amuţa' (a) siehe asmuţaf (a). 

amuţe'lâ sf., pi. -ţe^lî, âlter -Je'ie, Stumm- 
heit f, Stummsein n. 

BjnnţVfa), preş. -ţe^sc, L v. trans, vers turn - 
men machen, zum Schweigen bringen 
Wbb. Com. — II. v. intr. stumm werden, 
verstummen. Cuvintu-mi piere, amuţesc 
(L Văcar. 40 H.) das Wort ei*stirbt mii- auf der 
Zunge, ich verstumrae. — amuţi/re «f . S t u ra m - 
sein n, Schweigen. Asculta, asculta şi nu 
au(}i nimica; dar amuţirea acea adincă mal 
cumplit ii spăria (CL. UI 162) er horchte und 
horchte und vemahm keinen Lăut; doch das 
tiefe Schweigen erschreckte ibu noch mehr. — * AltDZ-ANAL 64 Gr. Ban. pre», 1 amwt Dicr. ca. 1670 H. — 
Et. Lat. ^ad-mutio, -îre, v. mutus. 

amuza' [a] etc. siehe amusa' (a) etc. 

amvo'n sn,, pL -vd'ne, Kanzel /*. iS'au suit 
pe amvon fi 'neepu a cânta (Dos. VS. Oct. 1) 
er bestieg die Kanzel und begann zu singen. — 
Gr. Lv. auch ambo^n. — Et. Ksl. amvonu u. 
ambonii = gr. dljA^wv. 

a'mvră siehe a'mbrâ, 

a'n I. sm. 1. Jahr n; de astăzi intrun -^ 
von heute ubei^'s Jahr; sînt i2 luni Intr'un -^ 
es sind 12 Monate im Jahre; intr'un >- odată 
nur einmal im Jahi*e; in tot ^ui, in toţi '^iî 
alle Jahre; de câţi >-{ e§ti'? wie alt hist du? 
sint de 4^ce -^l ich bin zehn Jahre alt; de un ■^, 
de doi -^i etc. ein Jahr, zwei Jahre etc. alt, ein-, 
zwei- etc. jâhrig. Un frate mat mic, mal mare 
de -'î ein jungerer, ein âlterer Bruder. — Vor 
Jahreszahlen : la -^l od. in -^ul (lv. auch in 
-iî) i600 im Jahre 1600. Oft steht die blosse 
prep, : Napoleon I s*a născut la i769 §i a fost 
imperat de la i804 plnă la iSin Napoleon 
wurde (im Jahre) 1769 geboren und war Kaiser 
von (od, vom Jahre) 1804 bis (zum Jahre) 1 815. 
Eigenthilmlich ist die, lv. nicht seltene Gon- 
struetion Ureche Let.* I 173: In doi ani 
a domniei sale im zweiten Jahre seiner Re- 
gierung (statt in al doilea an). — In Gluck- 
wânschen : Se trăesci intru mulţi ani Măria 
Ta! (FiL. Cioc. 327) lang lebe Eui'e HoheitI — 
Bes. Neujahrswunsch : [se trăiţîj la mulţi -î 
{cu bucurie u. âhnl.)I Pros(i)t Neujahrl — 2. 
Anul nou Neujahr n. — 3. la -^ul uber's 
Jahr, năchstes Jahr. Mai bine astăzi (od, 
acuma) un ou decât la -^ul un bou (Sprichw.) 
ein Sperling in der Hand ist besser als eine 
Taube auf dem Dache. Pină la --u^ bis uber's 
Jahr. Acâsta remâne pe la ~ul das bleibt auf 
năchstes Jahi'.— Die Weihnachtslieder /Colinde/ 
schliessen hăufîg mit den Worten : (, . se fie 
sănătos../ la ---ui ji la mulţi -^i! — II. adv. 
voriges Jahr, vergangenes Jahr. An 
scuipam in iarbă şt estimp in barbă (Pann PV. 
II 1 46,Redensart,etwa ;) ich bin alt und schwach 
geworden. An iarnă vei*gaDgenen Wintei'. Ai 
mai crescut de '^ du bist seit vorigem Jahre 
gewachsen. Vin de -' vorjăhrigerWein. — Gr. 
n. PROv. (bes. MoLD.) POP., auch hâufig lv. afL— 
Dem. anişo'r sm. Jâhrchen n. — Et. Lat. an- 
nus. Zu II vgl. anno bei Plaulus u. ital. id. 

A'na L npr. m. Hannas m (Ev. Joh. 18, 13 
flg.). Daher Redensart : a purta pe. de la ^ la 
Cdia'fa Jdn. von Pontius zu Pitatus schicken. 
Apoi atât ii purtaseră pe la Ana şi Caiafa 
incât se zăpăcise bietul cu desăvirşire (SlavicI 
CL. XIV 99) dann hatten sie ihn auch so oft von 
Pontius zu Pilalus [nămlich aus einer Schule 
in die andere] geschickt, dass der Arme ganz 
kopfscheu geworden war. — Gr. Lv. A'nna, bisw. A'nnaa. — Et. Gr. "Awa^, ksl. Anna.— JI. 
npr. f. Anna f. — A'na'Fo'ca Ban. popuUrer 
Feiertag am 1 . Juli Qp. H. — Gr. Lv. Afunau — 
Et. Gr. "Awa, ksl. Anna, aus hebr. ChannfÂh. 

anacore't siehe anabore^L 

anacronism 8n.,pl.-me, /n^./Anachro- 
nismus m (pi. -men). 

Anadoi npr. m. lv. Kleinasien n, Ana- 
tolien. — Gr. Bisw. AnatcL — Et Turk. 
Anadolu, aus gr. 'AvoroXiţ «Orient». 

A'na-Fo'ca siehe A^na II. 

anafora' sf. Înv. (amtliches) Referat n, Be- 
ri c h t m an eine Behdrde, bes. an den FCu'sten. — 
Et. Ngr. dvaţopd. 

ana'forâ sf., pi. -re, geweihtes Brod, das 
der Priester nach Beendigung der Liturgie ver- 
theilt. Zur ^ werden die nach Ausschneiden des 
a'gneţ aus der prescu're bleibenden Reste ver- 
wendet (siehe a'gneţ u. pi*escu're). Die sym- 
bolische Bedeutung der ^ wird erklârt Symeon 
Tessal. 408 u. Ş. TaIne 57. Bei der Vei-ab- 
reichung der ^ pflegen die Glăubigen ein Geld- 
stuck in einen dazu bereitstehenden Teller zu 
werfen. Daher: — Paraua, leţcaia de naforă 
der letzte Hei Ier. Pentru fericirea vostră imi 
dau şt paraua de naforă (Năd. Nuv. II 42) fur 
euer Gluck găbe ich meinen letzten Heller (od. 
mein Letztes; hin. — Gr. Fam. ana' tară, ublicher 
na^forâ, na^fură, na'fârâ. — Et. Ngr. âvaţopd, 
ksl. (ajnafora. 

ana'ftemă siehe ana'tem&. 

anagno'st sm. 1. înv. Vorleser m in der 
Kirche. In puţine cesuri am inveţat a ceti. 
I ănă 'n s^ră eram capabil se spun pe carte 
cât orî'care anagnost de repede (C. Ngr. 10) 
in wenigen Stuuden lernte ich lesen. Bis zum 
Abend war ich im Stande, so schnell aus dem 
Buche voi*zulesen wie irgend ein Kirchenvor- 
leser. — 2. mod. Knabe in, der den Erz- 
priester bei seinen Amtsverrichtungen 
begleitet. Die anagnoşti tragen die Kerzen, 
schwingen die Weihrauchfâsser, tragen dem 
Erzpriester die Schleppe etc. — Et. Ksl. anag- 
no fit u = gr. hoL^^unt^^, 

anagra'mâ sf., pi. -me, (necl.) Ana- 
gramm n. 

anahore't sm. (ned.) Anachoret m, Ein- 
siedler. 

anahroni'sm siehe anacrom'hm. 

ana'l adj. (neol,, anat./ Ader-, Steiss-. 

ana'le sf. pi. (neol./ Annalen, Jahr- 
bucher. 

anale'cte sf. pi. (neol./ Analecten. 

anaUabe't (neol./ adj. der weder schrci- 
ben noch lesen kann; subst. -^ m>,fem. -tâ 
Analphabet m, -tin f. 

analisa' (a/, prea. -se'z, v. trans, (neol./ 
analysircn, zergliedern. 65 ANAL-âHCA anali'să sf.,pl. -5e, fneol.J Ana I yse f, Zer- 
gliederuDg. A face o -t eine A. vornchmea. 

anali'st sm. fneol.J Ah nai ist m. 

anali'tic adj. fneol.J «fnalytisch. 

analiza' /aj etc. slehe^nalisa' faj etc. 

analo'g,/em. 'l&gâ,pl. jjj. -Jd'ge, adj. fneol.J 
analog. 

analoghi'e siehe uialogi'e, 

analoghio'n sn.,pl. -d'iie,/fti8./ por taţi ves 
Lesepult^ auf das die Gesangbâcber gelegt 
werden, wenn nicht von der strană aiis ge- 
sungen wii d. — Gr. Lv. analo'gbiă (zB. Molitv. 
RtMNic ii 62, 22 b), 'icghii fpl. ?J (Doc. 
1771 Arh. rom. I 268 fpole de tetrapod şi 
de analoghiîj. — Et. Gr. ivaXdYiov, ksl. ana- 
lo'gij. 

analoghico'8 ado. înv. selten: nach Ver- 
bal tniss. — Et. Ngr. âvaXoYt)Uâ;. 

analcgic adj, (neol.J analogiscb. 

analogi'e fneol.J, înv. -gbi'e sf. Analogie 
/", (Gr6ssen-)Verbăl tniss n. Sumele xzvo^ 
rile din averea .. falitului .. se vor imparii 
intre toţi creditorii după analogia creditelor 
lor (Cod. Com. din 1840 art. 305) die aus dem 
Vermdgen des Falliten stammenden Sumraen 
sind unter alh Glâubiger nacb Maassgabe ihrer 
Fordei'ungen (od. im Verbăltniss zu ibren F.) 
zu vertbeilen. 

analoghisi' faJ, preş. -se'sc, v. trans. înv. 
proportionireu, nacb einem bestimmten 
Verbăltniss bemessen, berechnen. A- 
tunce se face §i intre aceştia impărţelă ana- 
loghisită după rinduîala de mai sus (Cod. 
Caumah § 921) dann ist aucb unter diesen eine 
Vei'tbeilung nacb obigem Verbăltniss vorzu- 
nebmen. 

anana's sm. fneol.J A'nanas m. 
^^ana'nghie sf. Noth /. De era ana)ighie in 
ţarăy §i de se văicărea norodul sub povara 
birurilor grele (Vlah. GV. 120) wenn Notb im 
Lande war, und wenn das Volk unter der Last 
(Ier scbweren Abgaben seufzte. — Et. Ngr. 

ana'poda adv. fam. verkebrt, fig. quer, 
8 cbi e f. Tote lucrurile le spune §i le face ana- 
poda (Al. Op. I 992) Ailes sagt und tbut er 
verkebrt. Sd-î spue ce e pricina de-i merg 
lucrurile anapoda §i nu pote se dea inainte 
(IspiR. Leg.* 394) er solie ibm sagen, was die 
Ui*sache sei, dass ibm Al Ies scbief (od. quer) 
gebe und er nicbt vorwărts kommen konne. 
Se 7iu care cumva . .s'o luaţi anapoda peste 
câmp cu gânduly dacă me autjlirăţi picând 
vorba Nemţ (Ispir. CL. XVI 349) dass ibr es 
nicbt etwa scbief (od. falscb) auffasset, wenn 
icb «Deutscber» sagte. Dar [bărbatul] dădu 
din umeri şi se uita anapoda peste câmpii 
(Ispir. Leg.^ I 62) docb der Mann zuckte die 
Acbseln und blickte nacb ruckwărts uber's Feld 

TiKTiM, Rumân. Wârierb, (blickte weg). — Adjectiviscb : Bre 1 c* anapoda 
lucru; se vede că a4% diminua mi-a e^ 
inainte vr*un popă (Cr^ngA CL. X 381, ein 
Fubrmann, dem wiederbolt etwas am Wagen 
bi'icbt, ruft aus:) na, das ist fatal; es scbeint, 
dass icb heute frub einem Popen begegnet bin.— 
Gr. ana'pâda Cr6nga CL. XV 8. — Et Ngr. 

ana'rhic adj. fneol.J anarchisch. 

anarhice sf. fneol.J Anarcbie f. 

anarhi'sm su^sf. /neoZ./ Anarcbismus m. 

anarhi'st sm. fneol.J Anarcbist m. 

anarhi'zm siebe anarbi^ăm. 

anaso'n subst. A'nis m; f rachiu dej -- 
Anis(branntwein); - stelat Sternanis 
MoN. OF. 1875, 2259. — Gr, Munt. ^, Mold. 
aniso'n; ferner Mold. (Botoşani) (b)afno$ Q.U., 
Tr. ani^ş B. — Et. Ngr. dtvioov ; ani'ş r= magy. 
anis. 

anastasimata'r sn., pi. -re, Art Gesang- 
bucb, das die AuferstebuagCbristi zum Gegen- 
stande bat Q.U. Rumăniscb zuerst 1767 gedruckt 
Qu. — Gr. Bei Pann, Basul MusiciI bisericescI, 
Buc. 1845, XXVII flg. flndet sich nb. ^ aucb 
anastasima'r. — Et. Von gr. dvaoidotpLOţ «die 
Aufei'stebung betreffend». 

ana'temâs^^pl.-zne^Anathe'm n,gro8ser 
Bann. — Lv. a da pe. anaftemei Jdn. mit dem 
grossen Bann bclegen, zB. Doc. 1713 Melh. 
CH. 184 /..şi de /a smerenia nostră se fie 
afunsit şi neertat invâc şi dat anaftemei J. — 
Die Bannformel lautete : se fii anaftema od. 
kurz anaftema sei vei*flucbt(zB. Indr. 473; De 
va da cineva saii va lua de in venitul beseri- 
cii.., se fie anaftemei ; das. : Câte mueri se 
imbracâ in haine bărbătesd, anaftema). — 
Daber pop. : Se me bat ă-anaf tema, De-am mai 
dat gură cuiva Afară de dumneata (Al. PP. 
313) icb will verdammt sein, wenn icb je einem 
Anderen auster dir einen Kussgegeben babe. — 
Gr. Lm. anaftemdf âblicber anate'mă, !nv. u. 
POP. ana'îtemă. — Et. Gr. hMt^a. 

anatemisa' faJ, preş. -âe^x, v. trans. fneol.J 
mit dem grossen Bannbelegen. — Gr. ana- 
temisV Dos. Liturgiar 1683 H.; preş. 3 ana- 
tem&zâ L VAcăr. H. 

Anato'l siebe Anado'l. 

anato'mic adj. fneol.J anatomiscb. 

anatomi'e sf. fneol.J Anatomie f. 

anatomi'st sm. fneol.J â na tom m. 

â'ncâ adv. 1. nocb. E'^ tindr od. e tiner «^ 
er ist nocb jung. Trenul n'a sosit -^ od. trenul 
-' n*a sosit der Zug ist nocb nicbt angekommen. 
Eşti gata?<xNu^» siud Sie fertig? cNoch nicht.» 
Eri: cenuşa ce păstrată forma âncăneschim- 
bată Din ce-a ars in focul vremiî (Vlah, PoesiI 
19) Gestern : Die Asche, die die Form von dem, 
was im Feuer der Zeit verbrannt, nocb unver- 
ândert bewabrt. — Bisw. durcb mat verstârkt : ANCH-AIfflR 66 { Temerea lut Sigismwid se mai adăogi ancă 
prin porunca ce priimi ca se se gâtescâ cu o 
aste de 50 mit lânceri (BAlc. 41) Sigismund's 
Furcht wurde noch durch den erhaltenen Befehl 
vei'grossert, sich mit einem Heere von fânfzig- 
tausend Uhlanen auszurusten. — 2. vor adv. 
dei* Vergangenheit : schon. Te aştept -^ de erî 
ich erwarte Sie schon seit gestera. — 3. dar -^ 
um wie viei mehr (od. weniger) erst, ge- 
schweige denn. Copiii uită lesne de părinţi, 
nu părinţii de copii. Dar ancă eu, care te-am 
numai pe tine (Năd. Nuv. II 188) Kinder ver- 
gessen leicht die Eltem, nicht Eltern die Kinder. 
Um wie viei weniger ich, die ich nur dich habe. 
Cumaiajuns p'aici,pe unde nu se vede pasăre 
cu aripiore, dar âneă-mi-te om cu picior e9 
(IspiR. Leg.2 358) wie bist du hierhergelangt, wo 
kein Vogei mit Flâgeln zu sehen ist, geschweige 
einMenschmitFussen?— 4. ebenfalls, auch. 
Trece badea, nu me 'ntrebă... Da eu ancă 
nu'l intreb (Iarn.-Bjrs. 165) mein Schatz ge!it 
voriiber und spricht mich nicht an, aber ich 
spreche ihn auch nicht au. Aşijderea şi masle 
ancă numai la mârte se le slujască (Ş. TaIne 
82) desgleichen 3ollen sie mit heiligen Oelungen 
ebenralls nur in der Todesstunde versehen wer- 
den. Nu este de folos sfinta liturghie numai 
celor morţi, ce ancă şi celor vii este de mare 
folos (das. 70) nicht nur fur die Todten ist die 
heilige Litui*gie von Nutzen, sondern auch den 
Lebenden gei*eicht sie zu gi'ossem Heile. Porta 
nu numai ca recunoscu pe noul craiu al Po- 
loniei, dar ancă nu voi a-l îngădui [pe Sigis- 
mund BathoH] se ia de soţie pe fata marelui 
duce de Toscana (Balc. 41) dio Pforte aner- 
kannte nicht nur den neuen Kdnig von Polen, 
sondern wollte es auch nicht zulassen, dass S. 
B. die Tochter des Grossherzogs von Toscana 
zur Frâu nehme. — 5. doch, dennoch. Sâva 
că ară agiunge viaţa lui pană în viaţa pd- 
Hnţilor lui, ancă pană in vec nu voi' vedea 
iumina (PsALT. 1651 Ps. 48, 19 GCr.) wenn sein 
Leben auch bis an das seiner Văter reichen solite, 
so werden sie doch ewig nicht das Licht sehen. 
Fetele săracele, Dulce^i gura, place-le. De le-ai 
da cu lingura Şi 'ncă nu le-ai sătura (Iarn.- 
BiRS. 389) die armen MâdchenI sQss ist das 
Kussen, sie haben es gern ; reichte man es ihnen 
auch mit dem Ldffel, man wui'de sic doch nicht 
sâttigen. — Lv. dar(ă) âncăşî, iară âncăşi 
aber doch. Măcar că nu era risipitor, dar 
âncăşi spre cei ce slujiau cu osirdie era 
darnic (Nec. Costin Let.'^ II 88) ol)wohl kein 
Vers:hwender, war er doch fn^igebig gogen 
Diensteifrige. Aflat-am pre David ., bărbat 
după inima mea, iară âncăş după atâtea de 
multe şi ca acestea bunătăţi el că^u într'acest 
feliii de greşale (MArg.* 143 b) ich fand den 
David als einen Mann nach meinem Hei'zen, und doch fiel er trotz so vieler und grosser 
Wohlthaten Vei'gehu'ftgen dieser Axtanheim. — 
6. Biblia 1688 biswj mehr (missbrăuehl. als 
Uebersetzung v. gr. ixi,^ statt mai), zB. Ps. 82, 
4t: Şi se nu se ponienescă numele lui hra'd 
ancă (= xal ou |jl^ ><.vTQa6^ xb ovoixa 'IapaT;X Jti, 
richtig: Şi se nu se mai p. n. l. /.). - Gr. Lv. 
bisw. â'ncâşi. — Et. Wahrsch. lat. [h]anc afd/ 
(scil. horam). 

ancheta' faj, pre^, -te^z, v, trans. (neol.J 
amtlich untersuchen, euqu^tiren. 

anche'tă sf,, pi. -te, [neol'j a m 1 1 i c h e Un- 
tersuchung, Enquete. 

anchilo'sâ sf., pi. -se, f neol.J A n k y 1 o s e /*, 
Gelenksteifigkeit. 

ancora' faj, prek ^re'z, v. intr. [neol.J 
ankern. 

a'ncoră sf., pi. -re, [neol.J Anker n: a 
arunca ancora Anker werfen. — Gr. Inv. au- 
ghi^ră, Cod. Vor. u Wbb. auch ancbi'râ (=ugr. 
ă'Ţff.opa). 

andăli' [aj, preş. -le'sc, v. intr. Tr. [ta 
CrişenI/ aufbrechen, fortgehen Pomp. BP. 
28 [Când Gheorghiţâ andălea, Maică-sa din 
graiu grăia J. — Et. Magy. indulni. 

ândăli' [aJ, preş. ^l&sc, v. trans. Tr. [la 
Moţ!/ begin nen Fr.-C. MoţiI 6fters (zB. 259: 
Betrâna lua o mătură şi ăndăli a mătura 
prin casă). — Et. Wohl Nbf. v. andăli. 
ande siehe înde. 

andi'die Mscr. 1790 H., andi'vie B., endi'vie 
Pol. sf. Endivie /■ (Cichorium endivia). — Et. 
Ngr. avxi^t, roman, endivia. 

andrea' * sf. Mold. 1. = undrea' (s. d.). — 
2 /6uc./Streifenm,Schnitte/'./^Laac(?s<â 
supă], verdeţile cele cu rădecini nu se tae 
in andrele, ce în fălii retunde (Reţ. 5) y.u 
dieser Suppe wh'd das Wurzelgrunzeug nicht m 
Streifen, sondern in Scheiben geschnitten. — 
3. [mor.J kurzcs Bal kenstâck, deren je 
zwoi gewissen wagerechtea Gonstructionsthcilen 
der Wassermuhle als Unterlage dienen. — 4. 
[pesc.J Stânge f, mittelst deren das 
Zugnetz unterdemEise fortgefuhrt 
wird CoM. — Et. Unbek. 

Andrea'* npr. m. pop.: [luna luij -' De- 
cemberm. — Gr. Tr. auch tndrea' u. Undrea^ 
Q.U.— Et. Gr. 'Avîplaţ. S. Andreas ist der Heilige 
des 30. November. 

Andre'iu npr. m. Andreas m. — Sfiniid 
-^S. Andreas, Heiliger des 30. November. Iu 
der Nacht v. 29. zum 30. November [noptca 
Sfintului ^/ geheu nach dem Voi ksglauben dio 
Strigoi (s. d.) schaaren- u. die Wolfe rudelweise 
um. Grt?genEi*stereschutztman sich, indem mau 
Knoblauch isst u. damit Thuren u. Fenster 
bestreicht.— Gr. Oîi Andrei geschrieben. Mold. 
Andri'W. — Et. Ksl. Andre'iu (= gr. •AvSp^a^). 
andrişa', -şe'i, -şi'e siehe indrişsd'm. h") ANDR-ANGâ andro'c sn., pi. andr&ce, Winterrock 
m cler Băuerinnen (geht v. der Hîifte bis 
zu den FQssen). — Gr. Auch ondro'c, Com. H. 
auch handro'Ct hondro^c, andriPcă, oDdrâ'câ. — 
Et. MitU'lb. aus deutsch Unterrock. 

anecdo'tâ s/., pL -te, (neol.) Anecdote/". 

anecdotic adj, (neoL) anecdotisch. 

ane'micacy./neol./blutarm, anâmisch. 

anemi'e s/*. (neoLJB 1 u tar m u tb Z', Ană m i e. 

anerisi' [aj, preş. ^se'sc, v. trans, înv. 
a n n u 1 1 i r e n Doc. 1 815 Uric. II 20 fremâind 
şi intăritura schimbului din anul i805 ane- 
risită ca una ce schimbul esteanerisitj ; Doc. 
1817 Uric. IV 338 (Domnia-sa anerisesce 
dania de mat înainte) ; Doc. 1832 Uric. II 
183 [voind a le aaerisi acest pnvileghiuj, — 
Et. Ngr. avaipo), Aor. âvaipTiaa. 

anevoie : cu -', înv. auch bloss -- m i t M u li e , 
schwer,8chwierig. Eram intr'o stare su- 
fletescâ cu anevoe de lămurit (CL. XVII 125) 
ich befand micU in eiaem schwer zu beschrei- 
bcnden Gemuthszustande. Domnia lui Dragoş 
Vodă a scrie pe larj anevoe este (Ureche Let.* 
I 133) die Regierung Fiirat D/s ausfahrlich 
darzustellen ist schwierig. Vedeţi cu ce anevoe 
se capelă un bărbat destoinic (Barac Hai,. IV 
I^jG) ihr seht, wie schwer man eiuen tuchtigen 
Maiin bekommt. Anevoe va intra bogatul intru 
imperăiia certurilor (Biblia 1688 Matth. 19, 
23) ein Reicher wii'd schwerlich in's Hiînmol- 
reich kominen. Ocasia de acum efrumosă, şi 
de o vorpierdCj anevoe o vor mai căpeta (\1\lc. 
116) die (îelegenheit ist jetzt gunstig, uiid weuii 
sie (lieselbe verpassen, werden sie sic» schweilich 
wie Ier finden. — Adjectivisch înv. : A face un 
tot din amerunturile ce se află răspindite 
in deosebitele scrieri şi documente este o lu- 
crare lungă şi anevoe (Bălc. 584) aus den 
oiozeluen Angaben, die sich in den verschiede- 
nou Schriften und Urkunden finden, ein Ganzes 
zu schafl'en isteine langwierige und schwierige 
Arbeit. — Et. a^-nevo'e, 

anevoi'nţă sf., pL ^ţe, ffc h w i e r i g k e i t /; 
Muhe. Sciit bine că voîu întimpina ârcşi' 
care anevoinie, piedici şi zavistii (Odob. MW 
55) ich weiss wohi, dass ich auf mancherlei 
Schwierigkeiten, Hindernisse und Missgunst 
stossen wcrde. In loc de a imbăera cu ane^ 
xoinţă, eii insumly descrieri reu nimerite 
(Odob. Ps. 183) anstatt misslungene Schilde- 
rungen muhselig mit eigner Hand zusammen- 
zuflicken. Cu mare anevoinţă se deslipi calul 
de stăpinul săii (Ispir. Leg.* 162^ mit grossera 
Widej*streben trennte sich das Ross von seinem 
HetTn. — Nicht zu vei*wechseln mit nevoinlăj 
s. d. — Et. Neuere Bildung aus anevoe, zur 
Uebei'setzung v. frz. difficultâ. 

anevoWa adj. schwierig, muhselig. 
Clasificarea monetelor românesd ein adevăr forte anevoiâsă (D. A. Sturdza CL. XII 117) 
die Classificirung der loimânischen Mânzen ist 
in der That sehr schwierig. — Et, Neuere Bil- 
dung aus anevoe, zur Ueberaetzung v. frz. dif- 
ficUe, 

ane'x sn. u. -xâ sf., pi. -xe, (neol.) A n h a n g 
m, Beilage f. 

anexa' (a), preş. ^xe'z, v. trans. (neol.j 

1. anhăngen, beilegen, beifâgen; a- 
nexa't beiliegend, beifolgend. — 2. o 
\ară eiu Laud annectiren. 

anexiu'ne sf. (neol.j Annectirung /, 
An nex ion. 

angaja' /a/, preş. -/e'*, (neol.) I. v. tram. 
^. (Bauern zur Feldarbeit, Arbeiter etc.) din- 
gen,inDienstnehmen,engagiren.— 

2. pe. ca se facă c, lac. Jdn. verpf lich ten , 
veranlassen, etw. zu thun, zu etw. — IL 
a se ^ ^, sich (zueiuer Arbeit) verdingen, 
in Dienst treten. — 2. a face c, la c. 
sichverbindiichmachen, etw. zu tbuu, 
sich zu etw. verpflichten, anheischig 
machen. 

angajame'nt sn., pi. -te, (neol.) 1. D i n g- , 
Dieustcontract m. — 2. Verbindlich- 
koit /", Verpflichtung; a lua un ^ sich 
zu etw. anh^ischig machen. 

angara' sf. lv. (sec. ii.) Frohndienst 
m, unentgeltliche Arbeitsleistung (audeD Guta- 
herrn, Staat etc). Voi se aveţi a lăsa fârte in 
pace satele sfintei Episcopii a Huşulul de 
pod code.., de olac şi de alte angării (Doc. 
1621 Melh CH. 32) ihr solit die Ddrfer des 
heiligen Bisthums Huş! mit Frohnfuhren, Vor- 
spann und anderen Frohnen keineswegs behel- 
ligen. — Spăter (sec. i8.) dafftr beili'e. — Jetxt 
nur im bosen Sinne : Norodul nu se liniştea . . 
pană nu se vedea scăpat de angării şi uşurai 
de impUărl (C. Ngr. 325) das Volk beruhigte 
si«',h nicht ehcr, als bis es sich von den Frohnen 
befreit und den Druck, dei' auf ihm lastete, ge- 
mi Idert sah. — Gr. MuNT. angaraf, Mold. an- 
gări'e; ferner angari'e Pil. Cioc. 206, CL. XV 
37, angarea' Zii.ot Cro>^. 6 H. — Et. Ngr. 

ange'Ilc adj. (neol.) : salutaţiunea -^d der 
englische Gruss (= Ave Măria). 

â'nger sm. 1. Engel m; ^ul morţii der 
Todesengel ; ^ul păzitor der SchutzengeL — 
2. moralischer Halt. In folgenden Ver- 
bindungen : a) slab de -* dei' einer Einwirkimg 
keinen genugenden moralischen Wideratand 
entgegenzusetzen vermag, der sich leicht aus 
der Fa^sung briugen lăsst, sich willenlos der 
Furcht, dem Schmerze, der Verffthrung etc. 
hingiebt: moralischschwach,willen8- 
sch wach, characterschwach. Nu te-aş 
fi crezut aşa slab de ânger ;dar după cât văd, 
eşti mai fricos decât o femee (Cr£koA CL. Xi ANOE— ANIN 68 182) ich hâtte dich nicht fur so feig gehalten; 
doch wie ich sehe, bist du noch furchtsamer als 
ein Weib. Tu iar eşti superată, tar plângi, 
Dâmne I slabă mai eştî de ânger (Reteg. Pov. 
I 56) du bist schon wieder betrubt und weinst, 
nein, du kannst dich aber auch gar nicht bc- 
heiTschen. Noroc că-s băiat cu minte, altfelîu 
pe câte [din fete] n'aş fi nenorocit. Ce se le 
facîy dacă^s slabe de ângerl (Năd. Nov. 105) 
ein Glâck, dass ich vernuDftig bin, wie viele 
Mâdchen hâtte ich sonst ungi flckl ich getnacht. 
Warum geben sie sich auch so leicht hin I [Fe- 
tele] cu cochetăriile lor te scot din sărite şi la 
urmă ţi'Se legă de gât. Se fiî o lâcă mai slab 
de ânger şi 'n doiie săptămâni eşti însuraţi 
(Năd. Nuv. 132) mit ihren Goquetterien bringen 
Einen die Mâdchen aus dei' Fassung und hangen 
sich Einem am Ende an den Hals. Wer sich 
nicht vollkommen in der Gewalt hat, ist in vier- 
zehn Tagen verheirathet. — bj tare de -^ (Grgs. 
zua):moralischstark,willens8tark, 
characterfest, standhaft. — Om pru- 
dent ji nu prea tare de ânger, îşi dămoli 
pornirea şi se retrase ruşinos (Al. Op. I, XVI[) 
ein vorsichtiger und nicht besonders muthiger 
Mann, unterdruckte er seine Aufwalhing und 
zog sich schamhaft zuruck. Se fiî cât de tare 
de ânger şi tot cu greu ţt^ar pica asemenea 
cumpănă! (Năd. Nuv. II 206, v. einem pldt/- 
lich verarmten Kaufmann), auch dem Stâi'ksten 
musstc ja ein solcher Schicksalsschlag das Herz 
abdruckeni — c) Delavr. Sult. 91: Ţine-ţi 
ângeriî . . , ?i ce-t vedea, se nu te sperii nimm 
dich zusammen und, was du auch siehst, er- 
schrick nicht. — Gr. Dem. ângera'ş, Wbb. auch 
ănger&î Englein n, Engelchen. — Et.'Lat an- 
gălus (= gr. dfffXo^). Die BeJtg. 2 scheint 
dem Glauben an den Schutzengel, der jedem 
Menschen zur Seite steht, ihi*e Entstehung zu 
verdanken. 

ângere'sc adj. engelhaft, Engels-. O 
aşa ângerescă frunte (C. Ngr. 41) eine solche 
Engeisstirn. 

ângere'sce ac^i;. engelhaft. 

anghele's subst. lv. = octoih: Octo- 
e c h o s m (Ghoralbuch). Formen : ^ im Titel 
eines slav. Mscr.s 1640 Rev. Toc. V 146 u 
Melhis. das. ; anghir&te Doc. 1588 HC. l 1 96 ; 
anghile^st Dos. Par. 73 b H. ; angherPst Melhis. 
Rev. Toc. II 130 ; anghere'st Melhis. Rev. Toc. 
V 146. — Et. Dunkel. 

angheli'câ sf. Ange'lica /*, Engelwurz 
(Angelica ArchangeUca). — Gr. Pop. auch an- 
gbiWcâ QjJ. H. ; fenier angbe'lică B., angbe- 
Wnă Carte de Bucate 1749 GCr. II 45, Fuss 
f0anjeline»J. — Et, Mitteibar aus lat. ange- 
lica. Zu angheWnă vgl. turk. angeline id. 
Zenkbr 108 c. anghemo'ht sn.y pi. -turl, fbuc.J Must. Art 
Gu 11 as eh. — Et. Deutsch Eingemachtes, 
wolil nach siebenburgischer Aussprache. 

anghi'nă siehe angPnă. 

anghina'ră sf., pi. -re, A r t i s c h o k e /" (Cy- 
nara Scolymus). — Munt. ^, Mold. -nafr(Iă) 
sm.; ferner Munt. sg. auch -na're f Qu. 
(pi. dazii wohl ebenfalls -na' re, vfiefaso'lea u. 
faso'lele). — Et. Ngr. iY>^ivapa (turk. enginâr, 
bulg. anginar). 

anghi'râ siehe a'ncoră. 

angi'nă, meist -gbi'nâ sf., pi. -ni, (neol., 
pat.) A n g i n a f : angină difterică D i p h - 
theritis f des Rachens, braudig^ 
B r a u n e. 

angli'câ etc. siehe agli'oâ. 

angli'e sf. Art ordinârer Kleider- 
s t o f f. Nui» in PP., zB. CL. XI 24: Cu nădragi 
de anglie, Petece pe ei o mie. — Et. Vei-niuUi- 
lich aus ngr. ^AfţXia «Englandd, vgl. şerb. 
angWja cenglisch Tuch» Kar. 

ângu'st adj. s c h m a 1 ; Ggs. lat. — Gr. Dem. 
ângustice'l Pol. — Et. Lat. angustus. 

ângustaY^A P**^^* -te'«, I. v. trans. schma - 
l(er) machen,verschmâlern. — II. <i 
SC -* schma l(er) werden,(v. StoffenOein- 
laufen. — Gr. Tr. preş. ângu'st (Iu. 

ângusti'me s/". S c h m a 1 h e i t f. 

anili'nă sf., pi. -ne, fneol.J An ii in n. 

anima' (aj preş. -me'Zy v. trans. (neol.) fig. 
beleben, beseelen. O discuţiune '^tă eme 
IcbhaCte Discussion (od. Debatte). Era -^t de 
intenţiu7iile cele mai nobile er war von den 
edelston Absichten beseelt. 

anima'l /neol. /I. adj. thierisch, Thier-: 
regnul -^ das ThieiTeich. — II. sn., pi. -ie, 
Thier n. 

animalicul sn., pi. -le, (neol.) Thier- 
chen n 

animaţiu'ne, -ma'fie sf. (neol.) Belebt- 
heii f. Conversaţiile, un moment oprite, re- 
începură cu o animaţie extraordinară (Xe^; . 
BradI 32) die einen Augenblick unterbroclienen 
Gesprăche wurden mit grosser Lebhaftigkeit 
wieder aufgenommen. Toţi streinii, cari mai 
*nainte dâdeaii ore-care animaţie oraşului, 
se întorsese prin judeţe (das. 1 2) alle Fremden, 
welche frfther in die Stadt etwas Leben ge- 
bracht hatten, waren in die Provinz zuruck- 
gekehrt. 

animosita'te sf. (neol.) Animositât f, 
Feindseligkeit. 

ani'n sm. Erlef (AInus) : -* negru Schwai'z- 
erle (A. glutinosa) ; -^ roşiu od. alb Weisserle 
(A. incana); de -^ aus Erienholz. — Gr. Munt. 
^, Mold. Tr. ari'n, ferner Muscel aîni'n Com. 
H., Olt. Ban. auch ani'ne m Com. H., Tr. auch 
ari'ne Qu., Biharea ari'nde CL. XX 1004. — 
Et. Wahi^sch. *alninus v. lat. alnus. 69 ANIN-ANTA anina' (a), prci. ani'n, I. v. trans. 1, hân- 
g e n (trans ), a n - , a u f - (c. (ie, in, la c. etw. 
an ctw.). Anin pălăria %n culu ich hânge den 
Hui an den Nagel. Fioseele Codrân lua, La o- 
blinc Ic anina f Al. PP. 88) C. nahm die Flaschen 
und hing sie an den Sattelknopf. — A fi, a sta 
^t h â n g e n (intr.J. In belciug . . era ar^inată 
o bărdiţă, pentru felurite Intimplărî {CKtsGk 
CL. X 374) am Ringe hing ein Handbeil, fur 
allerlri Vorkommnisse. — 2. (vlnăt.) capra 
nâgră die Gemse s te 1 1 e n RucAr^nu Inc. poet. 
21 H. — Vgl. aninătâfre. — IL a se '^ l. de 
c: al sichanetw. hă n gen. Cubrafele-a^ 
mindoue de gâtul meu te-aninl (Emin. IOC) 
mit beiden Armen hâogst du dich an meinen 
Hals. — 6/ an etw. hângen bleiben. Tre- 
când pe lingă zaplaz, m*am ^t (od. mi-s'a 
-^t mantaiia) de un cutii als ich am Plaoken 
vorQbej'ging, blicb ich (od. blieb mein Mantei) 
an einem Nagel hăngen. — 2. fig. : de cn. s'ich 
an Jdn. hăngen, ihm aufdenLeib rQk- 
ken, ihm zusetzen. Cum ved o femee fru- 
inuşică, slănină de xa ca scaiul (Al. Op. I 
1 154) sowie sie ein hubsches Weib erblickeo, 
hângen sie sich \vie KIetten an dasselbe. Şi pe 
loc ei 8*aduna Şi de Grue slănina (Al. PP. i 44) 
und sogleich kamen sie zu Hauf und râckten 
dem Grue auf den Leib. — J!t. Unbek. 

ani'nă, ari*n& sf., pL -ne, Buc. Frucht- 
zâpfchen n der Erle. Un arin De-arine 
plin (PP. Col. luI Tr. 1883, 46) eine Erle, die 
voii Zăpfchen hing. -Gr. Die Form ani'nă nur H. 

aninâtd're sf., pi. -to'rî, (vinăt,) Ort m, 
wo die Gemse von don Hunden gestellt 
wird RucAr^xu Ikc. poet. 64 H — Vgl. a- 
ninaf (a) I 2. 

anini'ş, arini'ş sn,^ pi. -şuri, Erlenge- 
holzn, -wâldchen Q.u. 
^aniscKn siehe anaso^n. 
^anişor siehe a'n, Gr. 
7 aniversare, auch -ră sf., pi. -sări, fncol.J 
Jahresfeier /", -fest n, -tag m. 

anoa'tin siehe n&tin. 

anoca'to ac/u. fam. das Untersle zu o- 
berst, durcheinander. Imlfac casa ano- 
cato (Al. Op. I 656) sie kehren mir das Haus 
iim. — Et. Ngr. dtvw xâicd. 

anoma'l ac?/. /neoi./anomal, rege Iwidrig. 

anomali'e sf. (neol.) Anomalie f, Regel- 
widrigkeit. 

anoni'm [neoLj I. adj. anonym. Societate 
^ă Handelsgesellschaft /, dei*en Firma keine 
Pcrsonennamen enthălt. — II. subst. Anony- 
mitât f: a-şi păstra, părăsi '^ul seine A. 
I)ewahren, aufgeben. 

anorga^nic adj. fncol.J a n o r g a n i s c h. 

anorma'l adj. fncol.J = ano mal. 

afnosiadj.îsiâe, geschmdicklos f fig. J Brel 
că anosti mai sint! (Al. Op. 1 1704) nein, sind die aber geschmackiost Ufy ce anost! (Vlah. 
PoESiI 137) Uf! der fade MenschI — Et Ngr. 

anosti'e sf. Fadheit/*, Geschmackiosig- 
keit Al. Op. 1 1427 fCe anostieîj. 

anota' faj etc. siehe adnota' faj etc. 

anoti'mp sn., pi. -puri, fneol.J Jalireszeit 
f. — Gr. Auch anatd'mp. — Et Gelehrte Neu- 
bilduDg aus a'n u. ti'mp, nach dem Deutschen. 
Besser timp al anului. 

and'tin siehe n&tin. 

antagoni'sm sn., pi. -me, fneol.J An Isl- 
g o n i s m u s m. 

ântă"îaşî-da'tă, mod. pentru -^ adv. zum 
ersten Mal. — Gr. Mold. ântă"i-. 

ântâeta'te sf. Vorrang m, Von ug, Prio- 
ri ta t /". — Gr. Mold. ântâet-, — Et Gelehrte 
Ncubildung aus ântâ'îu. 

ântâ'iâ I. adj. erste(r); Ggs. din urmă, 
de pe urmă. — Gr. Das von ^ bestimmte subst. 
geht meidt voi*an, wodann -^ (od. dintâ^iu) un- 
declinirt folgt : rangul ^, banca «^ ereter Rang, 
erste Bank, un bilet de clasa «^ eine Fahrkarte 
erster Glasse, a lunii - des ersten Monats, Du- 
mineca ântâiii a sfiniului post Caz. 1742 
GCr. II 31 der erste Sonnlag der heilîgen 
Fasten, in partea dintâi Mscr. 1714 GCr. II 
8 im ersten Theile, acel dar dentâiu Ev. 1644 
GCr. 1 110 jenes existe Gnadengeschenk. Man 
merke bes. : 4^ '-* a lunii Maiu od. 4i -^ a lui 
Maiu od. -^ Maiii der erete Mai ; mâine e ^i-^ 
moi'gen ist der Erste; Maiu 4% -^ am ersten 
Mai '/in^i-^ od. ta -' am Ereten. Declinirt Cod. 
\'oR. lumea ceia ântâia, zboresciet tremeteri 
ăntâeei Iu Petru des ersten aligemeinen Send- 
schreibens Petri. In neuerer Zeit bisw. miss- 
bi*âuchlich fem. : ântâia, obwohl nachstehend, 
zB. clasa ântâia, dem aber kein rangul dn- 
tâiul etc. gegenttbersteht. Tr. findet sich : 4^oa 
ântâe Cla!n Biblia 1795 GCr. II 157 ; bărbatul 
dintâe [sici] Iarn.-Bîrs.170, măicuţa cea din- 
tâe das. 209, beide im Reim ; ântie Cip. Gr. 
16!, dintâe, dintie das. 235. Zwischen subst. 
u. ^ tritt oft zur stârkeren Hervorhebung der art. 
cel, nach welchem die Form diniâiii ubiicher 
ist: Adam a fost omul cel dintâiu (od. cel ^), 
Eoa femeia cea dintâiu (od. cea-^)', lui Ştefan 
Vodă celui dentâiu Ureche Let. GCr. 1 69. — 
Steht das subst. nach, so wird ^ declinirt u. 
articulirt, also mase: ântâiul mucenic Prav. 
Gov. 1640 CCr. 145, ântâiului om, ăntaii 
bărbaţi^ ântâilor ucenici a Domnului Hs. 
Dos. VS. Dech. 10; fem.: ântâia poruncă 
Mscr. 1774 GCr. II 100 (uncoi-rect la 'ntâe c?i 
Dos. VS. Oct. 31), ântâei încercări, ântâele 
flori, ăntâelor impuşcături. Daneben auch cel 
dintâiu od. cel -* om etc, wie oben, u. lm. 
primul om etc. Dintâiu allein, ohne cel, ist in ANTA-ANTE 70 dieser Stellung nicht zulăssig. — Alleinstehend 
cel dintâiu od. cel ^ der Erste: Atuncea în- 
cepu a chema pre toţi feciorii sdî pre rină, 
den cel dintâi până la cel mai de apoi Mscr. 
1 760 GCr. II 70 ; trei părţi, din care cea din- 
tâi se chiamâ Asia Mscr. ca. 1750 GCr. II 
50. — II. adv. 1. zuerst. Pun capul pe că- 
pâtâiu Şi gândesc la tine 'ntâiu (Iarn.-Bîrs. 
89) ich lege das Haupt auf's Kissen und denke 
zuerst an dich. Cine sapă gr&pâ altuia, âti- 
tâiu el cade inirinsa (Ispir. Rev. Toc. III 154, 
Sprichw.) we • Andern eine Grube grâbt, fălit 
selb-^t zuerst hineiu. Ce acum nu i-se trecu 
scrisârea ca ântUu (Neculce Let.- II 252) 
doch nun fand sein Schi*eibeu keine so guiistige 
Aufnahme wie fr&her. — Mold. Buc. daliir 
dintru 'ntd'ÎM, zB. Dos. VS. Marlio 25 : P}*ecum 
[D'deu] dintru *ntăi fece pre Adam din pa- 
mint so wie Gott zuerst den Adam aus Erde 
schuf; Sbiera Pov. 274: Aurind moşnegul de 
acâsta, s'au apucat dintru *ntăî a o rîde şi 
a-jî bate joc de dinsa als der Alte dies horte, 
begann er zuerst sie zu verlachen und zu ver- 
spotten. Ungenau dintr'ântăiu Melh. CH. 77 
fig. — Ferner dintâiu N. Test. Belgr. GCr. I 
125 fPentr' aceta noi am început dintâiu 
a-l posledui). — Stârker : -' şi 'ntâiu zu aller- 
ei'st. Moş Toma vînâloruly cel care mi-a pus 
întâi şi *ntâi dubeica 'n gura şi puşca *n 
mâna (CL. XVII 130) Vater Thomas der Jăger, 
der mir zu allerei*st die Pfeifc in den Mund 
und die Flinte in die Hand gedruckt hat. — 2. 
erstens. Treilucruri sint de trebuinţa spre 
a face râzboiu: -^ bani, al doilea bani şi al 
treilea bani diei Dinge sind zum KiMe^fuliteii 
nothig: eretens Greld, zweitens Geld und drittens 
Geid. — Lv. bisw. dintâiu, zB. Coresi TE. Bra- 
şov 1581 GCr. I 33 (Dentâi: eii sint Domnul 
D-^^u al tâu,. . A doa: numele Domnului 
D'^eului tdu etc.J. — 3. maî ^ a/ = mai 
'nainte : e r s t , v o r h e r , f r u h e r. Cine vrea 
se sarâ gropa, arunce-şi maî ântâiu desagii 
peste ia (Zanne 1 190, nach Slavici CL. IK 89, 
wo daf ur mai * nainte steht), wer uber die Grabe 
springen will, werfe erst den Zwerchsack hiu- 
uber. Mai -» de tote vor Aliem. Pinâ 'n fundul 
grâdinii, Unde-am vorbit mai ântâiu, Pe când 
eram noi copii (Iarn.-Bîrs. 298) bis hinten in 
den Garten, wo wir fruher miteiuander ge- 
sprochen, als wir Kinder waren. Pentru care 
pricină albesce mai ântâiu barba şi mustaţa 
decât perul capului ? (Mscr. 1779 GCr. II 119) 
warum werden Kinn- und Schnurrbart fruher 
weiss als das Haupthaar? Că ancă mai ântăi 
de veci au fost tatăl împreună cu fiiul şi cu 
duhul sfint (Mscr. sec. ii. GCr. I 311) dass 
schon vor Zeiten der Vater eins gewesen mit 
dem Sohne und dem heil. Geist. — Dafâr mai 
dintru 'ntâiu Barac Hal. II 85 : Dacă nu fau fost voia ta ca f^e te mărite după mine, pen- 
tru ce n'ai spus mai dintru *ntâîu9 wenn es 
dein VVille nicht war, mit mir verheii'alhot zu 
werden, warum hast du es nicht fruher ş^e- 
sagt? — bj CL. XV 172 (Tr.): Aicî s? ruga 
mai i)Uâi şi mai întăi în viaţa ei la o caf^ă 
streină pentru sălaş de nopte hier bat sie zum 
alierersten Mal in ihrem Leben in einem frem- 
den H luse um Nachtherberge. — || Gr. .Munt. 
'^, Mold. ântâ'Iă, Ban. ântâ'nyâ (schon Pal[a 
1581 ^fHTJ^Hio, siehe Belege Cip. Pr. 174); 
ebenso dintâ'Iă, dintâ'îă, dintâ'nyă, lv. fsrc. 
^^Uil dent-, Das -ii wird oft weggelassen: âii- 
tâ^î etc. — Et. *antaneus, v. lat. ante; vgl. 
extr-ăneus, mediterr-âneus etc. Diesel be Eut- 
wickelung zeigen călcâ^iu=calcaneum, căpe- 
tâi'ă = capita}ieum, s. die betr. Artt. 

anta'l sn., pL -/e, Mold. grosses Fass 
(fur Wein od. Branntwein v. Cîber 100 Eimei-n) 
CoM. — Ehemals: Fass mittlerer Grosse 
(v. etwa 50 Eimem). Daher : Vinul se face mtti 
bun şi trâesce mal mult in buţi decât in 
antale şi polobâce (Ion. Cal. 204) der Wein 
wird besser und halt sich lănger in grossen als 
in mittelgi'ossen unii kleineixsn Făssern. — Et. 
Mittelbar aus magy. antalag « /Vrt Weinmass » ; 
vgl. russ. antalu, poln. antal, deutsch Antal, 
Antei etc. 

Antana'sii sf. pi. Ban. pop. 16. u.l7.Januar 
Mangîuca Cal. 1882 u. 1883. Die Betonung 
ist nicht angegeben, H. schi'eibt Antănăsx'l, — 
Et. Entweder Alana'sie (jetzt 18. Jan.) od. 
Gontamination v. Antomie (jetzt 17. Jan) u. 
Atana^sie, 

anta'rctic adj. (neol.J autarctisch. 

anţâ'rţ siehe anţă'rţ. 

autebra'ţs/i.,pt.-{e,/ueoi./Vor<ierarm//». 

antecede'nt sn., pi. -te, fneol.J ^. Prăce- 
denzfall m. — 2. are bu}ie -^e er hat gut«^ 
A ntecedenzien. — 3. (gram.) Wort n, 
auf welches ein folgendes Relativ sich 
bezieht. 

antedata' (a), preL -te^z, v. trans. fneol.J 
vorausda tiren. 

antediluvia'n adj. fneol.J vorsundriuth- 
lich, an tediluvianisoh. 

ante'nă sf., pi. -ne, fneol,zool.J Fu hi horn 
n, FQhler m (der Insecten). 

ante'psu6s(. Weichselholz h(Ho1z v.Pru- 
nus Mahaleb). Aus dem^elben werden Pfeifeu- 
rohre gemacht. — Gr. Mold. anti'p Com. — 
Et. Titrk. antep Mikl. TOrk. El. 112. 

antepenu'ltim adj. (neol.l vorvorletzt; 
^a fgram.J die Antepăn ultima. 

aate'râ sf., pi. -re, fneol., bot.J Staiib- 
beutel m. 
' antere'u siehe anteri'ă. 

anterioT adj. fneol.J vorhergehend, 
fruher; Grgs. posterior. Perfectul ^ia^ Plus* 71 ANTE-ANTR quamperfectumjdie Vorvergangenheit ; viitorul 
- das zweite Futui'um, die Vonsukunft. 

anteri'u sn., pi. -rPe, 1. ArtUnterkleid 
der Geistlicheo. Langes, an der Taille an- 
liegendes u. bis auf die Fusse i*eichendes Ge- 
wand, das unmittelbar uber das Hemde gczogeu 
und an den Huften durch einen Gurtel (hrl'ix) 
xtisammengehalten wird. Auf der Strasae wird 
daruber das Oberkleid fgiubea'J angelegt. — 
Der -, jetzt nur noch v. den Popea, nach Com. 
H. auch von den Hordenzigeunem fţigaiii lâeşlj 
getragen, bildete bis zur Einfiibrung der sogen. 
curopâischen Trachl einen wesentlichen Be- 
standtheil der von den Mănnern der besseren 
Classen geti*agenen Kleidung. Die Stelle des 
Gurtels verti-at ein Shawl (tacli't). — 2. A r t 
Ba uer nrock Com. H. Reicht bis an die Hufte.— 
Gr. MuNT. -^j MoLD. anter&ik (pi. -re'ejy Mac. 
anirM Sev. Nunta 227 flg., pop. aucb anti^. — 
Et. Tapk. antena 

anţă'rţ adv. vor zwei Jabren. Se speră că 
recolta va fi mal bună in ist an decât an §i -^ 
man hofft, dass die Ernte in diesem Jabi*e besser 
sein wird als in den letzten zwei Jabren. — Gr. 
anţ&rţ Pann PV.* III 36. — Et. Lat. anno 
tertio «im dritten Jahre (scil. vor diesem)». 

anti'carf/./ncoI./alt(ertbîlmlich), clas- 
siscb^antik;'^idie Alten^die Glassiker.— 
Gr. Aucb (falscb) a*ntic, 

anti'câ sf.,pL -ce, [neol.J Antike f, alter 
Kunstgegenstand. — Anticxle Romanilor 
(romische Alterthftmer) ist der Titel eines 
Werkes v. D. T. BojIncA, Buda 1832. 

antica^meră sf.y pi. -re, [neol.J Vor- 
zimmer n. 

antica'r, auch (besser) -guaT sm, {neol.J 
Antiquar m. 

anticâri'e sf., aucb (besser) -quaria't sn., 
pU ^ie, (neol.J Antiquariat n. 

antichita'te, ^oitane sf. (neol.J 1. Alter- 
thum n, alte Welt. — 2. alter Kunst- 
gegenstand, Antiquităt f, pi. Alter- 
thumer. — Gr. Besser antiguita'te. 

anticipa' (aj, preş. -pe^z, (neol.J I. v. trans. 
vorausnebmen; o plată eine Zahiung vor 
der Fâlligkeit leisten. — IL v. intr.: asu^ 
pra evenimentelor ctc. den Ereignissen etc. 
vorgreifen. 

anticipaţiu'ne, -pa^ţie sf. (neol.J YoyslmS' 
nahmc /*; de plată Vorausbezahlung f; 
a plăti pnn -^ prănumerando zahlen. 

anticita'te siche aniicbitafte. 

anticonstituţional adj. (neol.J verfas- 
sungswidrig. 

anticre'sâ sf,, pi. -se, (neol., jur.J Anti- 
(• breşe /*, VerpfânduDg des Niessbi'auchs. 

anticri'st siebe antibrPst. 

antidina'stic adj. (neol.J antidynastiscb. antido't 8n,,pl. -tiirJ,/n«ot.,mcd.yGegen- 
gift n, Antidot. 

antifo'ns/i.,pi.-/d'iie,/6is./Antipbonie/', 
Wecbselgesangm.Dieau^ifdH^bestehenaus 
Psalmversen, die von Doppelcbdren wecbsels- 
weise gesungen werden. — Gr. Lv. bisw. sg. 
anii' ton, zB. Lit. Şerban 15 b flg. — Et. Ksl. 
antifo'nu = gr. atvT(f<ovov. 

antifona'r, lv. -rW sn,, pi. -re, (bis.J An- 
tiphonarium n. Bucb, das die Antipbonien 
entbălt. — • Et. Aus dem Vorbergebenden. 

antihri'st sm. Anticbrist m, Wider- 
christ. Daher abei'haupt: Gottloser m, fam. 
Satanskerl, zB. MArg.* 184 a (înşelători şi 
ficlenî ji antihrisiij. Al. Op. 1 1647 (Măi! 
măi! măi! mare antiliirţ!J. — Gr. Lm. auch 
aniiorPstf pop. anUhVrţ, Q>m. H. auch anie^ 
hVrs. — Et. Antihristu = gr. *AvTixpt«to«. 

antilo'pâ sf,, pi. -pe, (neol., zool.J Anti- 
lope f. 

antimi's sn.y pi. ^surl, auch -se, (bis.J Cor- 
porale n, Messtuch. Wird l)ei der Messe âber 
den Altartisch als Unterlage fîir Kelch u. Hostie 
gebreîtet. — Gr. antimi'ns Melh.^CH. 427.-- 
Et. Ksl. antimisu = mgr. âvrifAivaiov. 

antimo'niu, auch -mo'n subst. (neol., min.J 
Spiessgianz m, Antimon n. 

anti'p siehe ante'p. 

antipa'tic adj. (neol.J antipathisch. 

antipatice sf. (neol.J Antipathie f, (na- 
turlicbe) Abneigung. 

antipo'd sm. (neol.J Antipode m, Gegen- 
fâssler. 

anti'qua sf. nevar. (neol., tip.J Antiqua/. 

antiqua'r etc. siebe antica'r etc. 

antiquita'te siehe anUchita'te. 

antiri'u siehe anterM. 

antisemi't (neol.J adj. antisemilisch; 
sm. Antisemit m. 

antisemiti'sm subst. Antisemitismus ui. 

antiseptic adj. (neol., msd.J a n t i s e p t i se h . 

antite'să sf,, pL -5e, (neol.J Antithese/, 
Gegenâberstellung. 

antitetic adj. (neol.J antithetisch. 

antite'ză siehe antite'să. 

antologi'e sf. (neol.J Xniho\o%ie f, Ge- 
dichtsammlung. 

antoni'că, -ni'gă sf, Mold. Buc. gem ei ne 
Waldwurz (Angelica sylvestris) Com. H. — 
Gr. Cas. obl. mit art. -căî, -gâl. — Et. Viell. 
V. Anto'n «Anton». 

antraci't subst. (neol,, rnin./ An tbra cit 
m, Glanzkohle /. 

antra'ct sn., pi. -te, (neol.J Zwischenact 
m: la -^ im Zw. 

a'ntrax subst. (neol, pat.) Authrax m, 
Milzbi*ancarbunkel. 

antrea' siehe antre't. ANTR-AOU 72 antreprenoT sm, (neol,) Unternehiner 
m; -^ de construc[iun% Bau-Unternehmer. 

antrepri'să sf., pi -âe, fneoLJ Unter- 
nehmung /", Entrepr ise : a lua, a da in -^ 
in Entreprise nchmen, ge))en. — Dat'Qr auch 
(besser) întreprindere, 

antre't sn.,pl. -te, (neol,) Entr^e n, Vor- 
saal m. — Gr. Auch antr&ii sn., pi. -treburi, 
seltener antrea' sf,, pi, -trefle. 

antropofa'g m, fem, -gâ, pi. -ge^fneol.Jadj, 
meQschenfresserisch; sub$t, Menschen- 
fresser(in), Anthropophage m, -gin f, 

antropof agi'e sf, /neo^/ M e n s c h e n f r e s - 
serei f, 

antropolo'gic adj. (neol.) anthropo- 
logisch. 

antropologice sf. (neol.) Anthropologie 
f, Menschenkunde. 

antropologi'st sm, (neol,) Anthropo- 
loge m. 

anua'l adj, (neol.) jăhrlich, Jahres-, 

anua'r sn,, pi. -re, (neol.] Jahrbuch n. 

anuita'te sf. (neol,) Annuitât f, Jahres- 
rate, Jahr^srente. 

anula' /a/, preş. -le^z, v. trans. (neol.l hn- 
nulliren. 

anu'meadi; l.LV.'^,auchpre'-'mit Namen, 
Namens. O călugăriţă .. anume Romana 
(Dos. VS. Oct. 8) eine Nonne Namens R. Doî 
boeri Greci.. pre anume lordachi şi A/ano- 
lachi (Neculce Let.* Ii 227) zwei giiechische 
Edelloute mit Namen I. und M. — I)aher: Eu 
(anume) cu voia milostivului D'(Jleufâcându- 
me craiii leşesc. (Nec. Costin Let.* I 401) 
ich (der und der), da icli durch denWilIen des 
barmlierzigen Gottes Kdaig von Polen gewor- 
den. — 2. (§i) ^undzwar (meist abgekurit: 
u. zw.), nâmlich. Doiie puteri mari şi -^ 
Germania şi Rusia zwei Grossmâchte, u. zw. 
Deutschiand und Russland. Ţiganul meu şi al 
Bv. ..se deosebea de ceialalţî ţigani. Anume 
el era cu minte (Reteg. Pov. I 59) unser Zi- 
geuner war andei*3 als die ubrigen Zigeuuer. 
Nâmlich : er war gescheidt. — 3. eigens, aus- 
drucklich. De când me hotărîsem se las vi- 
natul in pace, el parc anume îşi bătea joc 
de mine (Gane CL. Xlil 44) seit ich mich ent- 
schlossen hatte, das Wild in Ruhe zu lassen, 
schien es sich eigens uber mich Instig machen 
zu wollen. Trăit-ai anume ca astfel se mori f 
(Emin. 44) hast du eigens dazu gelebt, um so 
zu sterben? — 4. înv. irrthQmliche Meinung 
hegend od. Andere dazu veraniassend : a) in 
der Meinung, in dem Glauben, in dem 
Wahne. Intr'o (}i, cum ni-s'aii părut că 
sintem lingă o insolă, aii eşit acolo cu mai 
mulţi, anume că e pămint, şi au fost numai 
un pesce mare dormirui de-asupra apei (Barac 
Hal. V 37) eines Tages, da es uns schien, dass wir bei einer Insei wăi'en,stieg er mit Mehreren 
hinab, in der Meinung, dass es Land sci, es war 
aber nur ein grosser Visch, der auf dem Wasser 
schlief. Şi pre Vasile Vornicul, anume că este 
şi el unul den Greci, aii zvirlit unul cu un 
os şi l-aii lovit in cap (Mir. Gdstin Let.* I 2G5> 
auch nach dem Vornic V. warf Einer, in der 
Meinung, er wăre auch einer der Griechen, mit 
einem Knochen und ti*af ihn am Kopfe. — b) 
unter dem Vorwande, vorgeblich, an- 
geblich. Deci sf intui Porfirie intră intr^apă 
a nume că batgiocuresce [botezul] (Dos. VS. 
Sept. 15) da stieg der beii. Porphyrius in's Was- 
ser, vorgeblich, um die Taufe zu vewpotten. 
Iară Hmil mai 'nainte cu ostile gata era, 
anume spre părţile Moscului (Mir. Costin 
Let.^ I 319) Ghmel aber war schon vorher mit 
der Ausrustung des Heeres fertig, angeblich in 
der Richtung nach Moskau. — Et. a^-nu^me. 

anumi't adj. bestimmt. Intr'o -^a ^i an 
einem bestimmlen Tage. — Et. Part. des un- 
Qblichen Verbums a anumV, Neubildung aus 
anu'me 3. 

anu'nciu siehe anWnţ. 

anu'nţ sn., pi. -ţurl, (neol.) Anzeige f; 
Inserat n. — Gr. Ueblicher anwnciă. 

anunţa' (al, preş. anWnţ, v. trans, (neol.) 1. 
(offentlich) bekanntmachen, anzeigen. — 
2. pe. Jdn. (an)melden. 

a'nus subst. (neol., anat.) After m. 

anuti^mp siehe anoU'mp. 

aoleoM (spr. a^ol^o'') interj. Munt. Tr. pop. 
o weh' achi (druckt Schi'eck, Schmerz, Acrger 
etc. aus). Aoleo şi vai de mine. Aş juca şi nu 
sciii 6ine (Iarn.-Bîrs. 419) o weh mir Armeni 
ich m5chte tanzen und kann es nicht recht. — 
Stărker oleoleo'l (spr. o'l^oVo"), Daher Pann 
PV.* 1 144 : Fuge d,a la'aole'u -şi ăă peste ^eo- 
leni er kommt aus dem Regen in die Traufe.— 
Gr. 1. aoleo* : Munt. Tr. aoleo' u. aleo', Mold. 
aole'ă u. aie'â, PP. auch schmeichelnd aoU^că, 
ferner aolîeo' Cost., alele'ă Marian PP. I 143 
(im Reim mit meă). — 2. oleoleo' : PP. Prahova 
hoUoîleo' u. olîoUo' Rev. Toc. III 390 flg. — 
Statt leo wird oft lio geschrieben. — Vgl. auch 
alei! u. valeu! 

aoli' (a), jrres. -l&sc, I. v. trans.: pe, Jdn. 
beklagen Jip. Opinc. 66 (te bocesc, te aolesc) ; 
Dos. VS. Mai'tie 1 7 (cu soru-sa şedea de mtdte 
ori plângând şi hăolindu-l). — II. a se -^ 
(weh)klagen Jip. Opinc. 24 (naţia.. merită 
sorta ce indura şi., se cade se se aoliscă) ; 87 
(câţi . . apu4:ară se 4acă pe pămint u naţiiî, 
aolindu-sedincoadeDunăre).~llLv.intr.= 
II. PP. (Hochzeitslied) Prahova H. (Aolescc, 
puiculiţăy Pină eşti la măiculiţă), — || Nidit 
zu verwechsein mit a haui' u. a hăuW, siehe 
die l^etr. Arlt. — Et. aoleo'. 

aoli'că; aolîo' siehe aoleo', Gr. 73 AORE-APA aorea adu. lv. manchmal, dann und 
wann. Mâncări felîuH nu-mî trcbue, numai 
pâine şi măsline şi aorea vcr^e (Dos. VS. Noe. 
24) mannichfaltiger Speisen bedarf ich nicht, 
nur BrcW und Oliven und dann und wann GrQn- 
zcug. — -^..j '-'. . bald.., bald.. . Aorea bi- 
ruia Grecii pre Troiani, aorea Troîaniî pre 
Greci (Moxa HC. I 253) bald besiegten die 
Griechen die Trojaner, hald die Trojaner die 
Griechen. — Et. a^-o'ri (pi. v. 6'ră «Mal*) mit 
Suffix-a. Vgl. alăturea, alocurea, Et. 

aori'st sn., pi. -te, fneoL, gram.) A orisl m. 

ao'rtă sf.f pi. -te, (neol., anat.) Aorta /", 
grosse Schiagader. 

a'pă s/'., pi. a'pe, Wasser n; 1. als Stoff: 
aj -- de plâe, de puţ, de izvor etc, Regen-, 
Bmnnen-, Quellwasser etc; -^ de beut^ de 
spălat etc. Trink-, Waschwasser etc. — A 
spăla c. in două, trei ele. ape etw. zweimal, 
(Ireimal etc. (in immer erneuertem Wassei») 
wascben. Spală în câteva ape 70 dramuri de 
orez (Reţ. 2) wasche 70 Dram Reis mehrere 
Mal nacheinander. — bl «^ sfinţită Weih- 
wasser. — e) -^ minerală Mineralwasser, 
Brunnen m: a bea -^ minerală Brunnen 
trinken ; a face o cură de -^ minerală eine 
Brunnencur gebrauchen; ^ fe^'uginâsă, sul- 
furâsă, de Carlsbad, de Pyrmont, de Vichy 
etc. Eisen-, Schwefel-, Garlsba'îer, Pyrmonter, 
Vichyer Brunnen etc. — d) pop. «^ neîncepută 
geschdpftes Quell- od. Brunnenwasser, 
von dem noch Niemand getrunken bat. 
Findet in der Volksmedicin vielerlei Anwen- 
dung. — e) im Măhrchen: -^ vie u. ^ mortă 
etwn: Lebenswasser u. Heilwasser. Letz- 
teres macht den damit bestrichenen K6rper des 
lodten Helden pnz u. hcilj^^ Ersteres giebt ibm 
das!^ben wiĂder: Ste*?frerrten aus gewissen, 
ichwer en*eichbaren Zaoberquellen herbeige- 
schafft. — 2. Ansammlung v. Wasser: a) Was- 
ser, pi. Wasser, Gewăsser; -^ stătătore, 
curgătâre stehendes, fliessendes W. Să le scriu, 
cum cere lumea, vr'o istorie pe apă? (Emin. 
136) soli ich ihnen, wie die Leute vcrlangen, ir- 
gend eineGeschichte auPs Wasser (d. i. eine un- 
bedeutende, bald vei*gessene Geschichte) schrei- 
ben? — Pe -* zu W. ; Ggs. pe uscat zu Lande. — 
' Apele {unui riu etc.) dsisW. (einesFlussesetc): 
Apele {Prutului) cresc, scad, vin mari, sint 
mari das Wasser (des Pruth) steigt, fălit» 
schwillt, ist hoch. De murmur duios de ape 
[a trezit* atunci tresare (Emin. 69) vom molan- 
cholischen Gremurmel des Quells erweckt. făhrt 
sie zusammen. — b) Fluss m, Strom. Pe 
malul apel in sus, în jos das Fiussufer hin- 
auf, hinab. Ţara Leşască are ape mari (Nec. 
CosTiN Let.* 1 408) Polen hat grosse Flîisse. — 
Apa Siretlului der Sereth(Quss), apa Moldovei 
der Moldaufluss, die Moldau, etc. Ţara Mun^ tenăscă vra să fie hotarul său pană în apa 
Trotuşului (Ureche GCr. I 72) die Walachoi 
woUte, dass ihre Grenze bis zum Trotuş reicho. 
Mareei apa Bistriţii, Mai mare-i dorul min- 
drii (Iarn.-Bîrs. 91) gross ist die Bistriţa, noch 
grosser aber ist meine Sehnsucht uach der Ge- 
liebten. — 4. Wasser, das der thierische K6rper 
ausscheidet. Ckduis^a făcut numai ^ das Pferd 
ist ganz in Schweiss gebadet. i^uită 'n ochi-i 
plini de apă (Emi\. 84) er blickt in ihre 
thrănenvollen Augen. — Spec. : Frucht-, 
Kinds-, Schafwasser. Să tae apa dan 
Fruchtwasser geht ab. — 5. Name v. Krank- 
heiten: a) pop. are -^ er hat die Wasser- 
sucht. — b) calul are ^ la pieîâre das Pford 
hat Wasser in den Beinen. — c) -^ nâgră 
schwarzer Staar, Amaurose f Q.U. — 6. 
wasserăhniiche FlQs.sigkeit: «^ de flori {de por- 
tocale) Or angeiihlaiihenvf disser , '^ de tran- 
dafir RosenvfasseVy'^ de levant Lavendel- 
wasser, -^ de Colo'nie Kdinisch Wasser, 
etc. tare Scheidewasser (= Salpeter- 
săure). — 7. pi. bei Diamanten u. Perlcn : a avea 
frumdse ape ein schdnes Wasser haben. — 
8. pi. Wasserglanz m, Mohr (in Zeugen): 
stofă cu ape gewăssertes Zeug. Işi piaptănă 
părul negru . . , care undâză, făcând ape, 
ape la lumina a doUă feşnice cu trei ramuri 
(Delavr. Sult. 409) sie kâmmt ihr welliges 
Haar, das bei^n Scheine zweier dreiarmiger 
Leuchler lebhaft schillert. — 9. Ialomiţa Dobr. 
Art Hochzeitstanz, der um einen Eimer 
Wasser aufgefQhrt wird. Anderwârls ga- 
letă, vadră. — 10. in Redensarten: a) als 
Subject od. Prădicativ: Are să mai curgă (od. 
trecă) multă -^ pe gârlă (od. piriu) es wird 
noch mancher Tag vergeheff — {Pe la 
miedul nopţii,) când dorm şi apele (um Mit- 
ternacht,) wenn Alles in tiefstem Schiafe 
ruht. — I-a ajuns apa la gură das Wasser 
geht ihm bis an den Kragen, er steckt 
tief in der Patsche. — Ca apa siehe c) 
{ca pe '^). — Sint toţi (od. tot) o -' sie sind 
Alle Einer wie der Andre, Allo gleich.-- 
Şepte ape in chisăliţă Mold. unsereVer- 
wandtschaft ist weitlâufig («von sieben 
Suppen ein Schnitlle» sagtWalpui'ga in Auer- 
bacli*3 Auf der Hohe, 2. Buch, 6. Capitel). — 
b) als du'ectes Object: Rate «^ în piuă {se 
s*alegă unt) er drischt leeres Stroh. — 
N*are după ce bea -^ er hat nichts zu beis- 
sen noch zu brechen. — Tmi lasă gura -» 
{după c.) mir wâssert der Mund (nach 
etw.). — AscâtC'^din pîatrd Wunderdinge 
verrichten, Unglaubliches leisten Di-- 
lavr. Sult. 24 {Cu una cu alta, mai cu ce 
avea de la părinli, scâse apă din piatră şi 
ajunse a fi jinduit de multe fete in sat). — 
A căra la --^ puţ Eulen nach Athen tra- APAL--APEL 74 gen. — /-am tăiat (od. luat) apa de la mâră 
ich habe ihm einen Strich durch die 
Reciinung ^emacht, ihn unschâdlich 
^emacht. — O se-mî vie şi mie apa la mâră 
cs wird auch meine Zeit kommen. — cj 
mit prep. (nach dieser alphabelisch geordnet) . Se 
asemenă ca doue picături de -^ sie gleichen 
eiaander wie ein Ei dem andern. — E 
drăgălaşă de se o sorbi intr*o lingură de — 
sie isl zum Fressen, sie ist allerliebst.— 
Copilul crescea ca din '^ das Kind wuchs 
unversehens heran, schoss wie ein Pilz 
empor. — 11 merge lucrul ca din -^ die 
Arbeit geht ihm flink von der Hand. — 
Trăesce ca pescele în -^ er lebt wie Gott in 
Frankreich. — Nu e în apele sale er ist 
schlecht gelaunt, er ist verstimmt. — 
A lăsa pe. se se scalde in apele sale Jdm. 
freien Lauf lassen Pann PVJ II 100 H. — 
(76 pe-^ nu curge ganz wenig, fast nichts. 
Le plăteau [dascălilor] ce pe apă nu curge 
(Ghica 55) sie zahlten den Lehrern blutwenig. — 
Ca pe -^j ca apa fliessend, gelâiifig. .dş fi 
spus tale regatele, marile ducate şi ducatele 
Germaniei . . ca pe apă, fără se mâ opresc, 
fără se rdsu/lu (Delavr. Par. 259) ich hăttealle 
Konigreiche, Gros?fiirstenthumer iind Fui*sten- 
thCimei' Deutschlands fliessend hergesagt, ohne 
stecken zu bleiben, ohne Athem zu bolen. Vor- 
bea bulgăresce ca apa (Ghica 302) er sprach 
fliessend bulgarisch. — Pentru tine aş da prin 
foc şi prin -^ fQr dich wurde ich durch's 
Feuer gehen. — H. in Sprichwortern: Apa 
trage la matca ei şi omul la tepa lui Gleich 
zu Gleich gesellt sich gern. — Sângele - nu se 
face Bl ut ist dicker als Wasser, Bkit ist nicht 
Wasser (= die Liebe zu Bhitsverwandten lâsst 
sich nicht unterdrQcken). — Ulciorul (od, tigva) 
nu merge de multe ori la -^ der Krug geht so 
lange zum Wasser, bis er bricht. — Gr. Dem. 
Bp(u)ş&râ sf., pi. -re. — - Et. Lat. aqua. 

apa'lt 8n., pi. -turl, înv. Pachtung /" des 
ausschliesslichen Verkaufsrechts v. ge- 
wissen Artikeln in einer Ortschaft, zB. Fil. 
Cioc. i 62 f Carnea, pânea şi luminările se 
vindeau la contraccii cu apalt şi se însemna 
in contract preful fixj. Noch in den siebziger 
.îahren wurde der Verkauf v. Spielkarten in 
Pacht gegeben. — Et. It. appalto «Paclit». 

apana'j sn., pL -/e, (neol.) Apanage f. 

apa'os siehe pa^os. 

apa'r, lv. u.pop. -rliJsm. 1. Wasser trage r 
)u, -mann. — 2. /asir./ Wassermann m 
(Sternbild). 

apăra' (a) etc. siehe apăra' [aj etc. 

apara't sn,, pi. -ie, (neol.) Apparat m. 

apărea' fajv.intr.fneol.j erscheinen. Bes. 
V. Buchern : Cartea a apărut in ediţia a treia 
dfts Buch ist in dritter Auflage erscbieneu. — Gr. Preş. i apa'r, 2 apa'rl, 3 apa' re, 4 apă- 
re'm, 5 apăre'ţî, 6 apa'r, 7 se apa'ră; part. 
apăru' t — MuNT. auch a apa' re, preş. 4 apa'- 
rem, 5 apa'reţî. 

apare'nt adj. (neol.) scheinbar. ' 

apare'nţă sf., pi. -ţe, (neol.) Schein m ; a 
salva aparenţele den Schein retten ; in ^ dem 
Scheine nach, scheinbar. 

apări'e sf. Menge f (vergossenes) Wasser. 
Un lighian de lut eu ibnc pentru spălat in 
mijlocul odăii, apărie pe jos, gunoiu şi gân- 
daci fojgăind in tâte părţile (CrăngA CL. XV 
313) ein irdenes Waschbecken mit Kinig mitteu 
im Zimmer, der Fussboden voii Wasser, Kehricht 
und Schwabengewimmel Qberall. — Et Die 
nămliche Bildung wie in fumă^ne, prăfărir, 
colbărie, glodărie, bozărie etc. 

apariţiu'ne, -ri'ţie sf. (neol.) Erschei- 
nung/*. 

apartame'nt sn., pi. -te, (neol.) Wohnun j? 
f. O casă de locuinţă cu patru -^e ein Wohn- 
haus mit vier Wohnungen. 

aparţinea' (a) v. intr. (neol.) cuiva Jdm. 
(an)geh6ren, sein Eigenthum sein. 

apăsa' (a) siehe ap6sa' (a). 

apăta'/ay V. trans. nassmachen Teod. PP. 
72 (Cine *n lume s'o afla . . se iasă *n vad . . 
Cu calul neapătati). — Et. Wahi'sch. eigne 
Bildung des Dichters aus apătos. 

apa'tic adj. (neol.) apathisch. 

apatPe sf. (neol.) Apathie /". 

apâto's adj. 1. Munt. Tr. wăsserig. A>- 
delele jucau., sub ratele butcii şi aruncau in 
sus . . stropi de noroiu apătos (Ghica 498) die 
Balken, mit denen die Strasse gepflastert wai% 
tanzten unter den Râdern der Kutsche und 
spritzten wâsserigen Koth in die Hohe. — 2. 
wasserreich Dos. Ps. în V. Ps. 73, 45 (Tu 
ai dat fintână apătâsă In pustie din pîatră 
virtâsă); Dos. Liturgiar 1684 H. (apătos 
nuări).— Et. Lat. "^aquatdsus, v. aqua. Wegen 
-at- vgl. aquaticus, aquatUis. 

apătoşa' (a se), preh. -şez, v. refl. lv. bisw. : 
sich mit Wasser fQllen, zB. Dos. Ps. în. V. 
Ps. 77, 20 (Şi păraole s'apătoşară. De beură 
toţi şi s*adăpară). — Ohne se Dos. Ps. si.av.- 
ROM. Ps. 77, 20 (şi părao undând apătoşară) 
u. Marian Nascere 390 (f Bubele duld] nu 
dor de fel, ci numai apătoşază). — Et. apăto's. 

apa'us siehe pao's. 

apedu'C sn , pi. H)urî, (neol.) Wasser- 
leitung f. — Dafur jetzt ublicher conduct de 
apă. — Et. Geschmacklose Rumănisirung v. 
fi'z. aqueduc. 

ape'l sn., pi. -luri, (neol.) 1. Appell m. — 
-^nominal Namensaufruf, namentlicheAbstim- 
mung: a face ^ nominal den Namensaufruf 
voraehmen, a vota cu — nominal namentlich 
abstimmen. — 2. Aufruf m, zB. la arme zu 75 APEL-APER den Waffen, la popor an das Volk. — 3. a 
face -^ la generoHtatea cuiva etc. Jds. Gross- 
muth etc. anrufen, an Jds. Gr. etc. apel- 
liren.— 4. fjur.J Bemtung f, Appellation: 
a face -^ Berufung einlegen, appelliren ; Curte 
de Apel Appellhof, Appellalionsgericht. 

apela' (a) preh. -le^E, v. intr, fneoLJ: si eh 
berufen {la auf), appelliren (an), zB. la 
mărturia cuiva auf (an) Jds. Zeugniss. — Spec. 
(jur.J appelliren (an), Berufung ein- 
legen (bei). 

apela'nt adj. [neol., jur,): partea -a der 
appellirende Theil; sm. Appellant m. 

apelati'v adj. (neol., gram.): nume -- Gat- 
tuugsname. 

apslpisi'e sf. înv. Verzweiflung f, Rase- 
rei. Nu o lăsa singură, mergi cu dinsa, me 
tem să nu cadă in apelpisie (Al. CL. IV 335) 
lass' sie nicht aliein, geh' mit ilir, ich furohte, 
dass sie in Raserei gerâth. — Et. Ngr. ar.eXmoia. 

apelpisi't adj. înv. verzweifelt, rasend. 
De-i face un pas mat mult, trag clopolelul 
se vie slwfUe ^ te leg butuc ca pe un apelpisit 
(Al. CL. IV 336) wenn du noch einen Schrilt 
thust, kiingle ich nach den Dienstboten und lasse 
dich binden wie einen Rasenden. — El. Ngr. 
iiceXirţio, Aor. iitiXiciaa « verzweifelii inachen». 

ape^ndice sn., pi. -ce, (neol.) An hang m, 
Appendix. 

apera' (a) L v. trans. i. verthtidigen 
{de, LV. auch de cătră, lm. auch incontra ge- 
gen), (be)schutzen (gegen, vor). A-şî -- ţara, 
poporul de duşmani sein Land, Volk gegen 
die Feinde vertheidigen. Parat unet al apără 
casele de trăsnet der Blitzableiter schutzt die 
Hâuser gegen den Blitzstralil. Aperă-we df 
găini, că de cânt nu mă tem (CkengA CL. XI 
173, Sprichw., v. einem sich muthig slellendeu 
Feigling), schutze mich vor den Heniien, vor 
den Hunden furchte ich mich nicht. — Bes. : 
a/ vor Gericht vertheidigen: A. me apară 
in procesul mea cu B, A. vertheidigt mich iu 
meinem Processe mit B, — h) pe. de musee ele. 
Jdm. die Fliegen etc. wehreu. Daher: — 2. pe. 
(cu aperătârea) Jdm. (mit dem Făclier, Wedel) 
făcheln. — 3. Domne apără: a) (Golt) be- 
wahre! beiLeibe nicht I Kude-aş fi fomce, 
nu l-aş lua. Domne apără! (C. Ngr. 2S3) 
wenn ich cin Weib wăre, ich năhme ihu keines- 
wegs. Se dau imî place, se cer, Dâmne apără I 
(Nad. Nuv. I 92)geben, das thue ich gem, aber 
verlangen, behutel — b) D6m)ie-apără der 
Gottseibeiuns, der Bose Reteg. Pov. I 14: 
O fi Domne-aperă . ., să ne facem cruce şi să 
dicem: Fan-ne, Domne! es wird der Gottsei- 
beiuns sein, bekreuzigen wir uns und sagen wii' : 
BehCîte uns, Herr ! — 4. lv. (sec. ^^/^tI pe. de c, 
se facă c. Jdn. von etw. abhalten, es ihm 
(ver)wehren. De totă calea rea apărat pi- Clarele mele (Coresi Ps. 118, 101) ich wehrte 
meinera Fusse alle bdsen Wege. Nu era nime . . 
se mă apere să nu intru in beserecă (Mscr. 
sec. 17. H.) es war Niemand da, der mir den 
Einti'itt in die Kirche verwehrt hâtte. Nu ape- 
rareţi-lu, cine nu e cătră noi, cu noî eat- 
(Tetraev. 1574 Luc. 9, 50 H.) wohret ihm nicht, 
wer nicht gegen uns ist, ist fur uns. Iară boerii 
toţi ii apera de acea cale să nu se ducd den 
Iară şi den domnie (Nec. Costin Let.* I Ap. 
10!) dojh alle Bojaren suchten ihn von seiner 
Absicht, Land und Thron zu verlasson, abzu- 
bringen. — Nojh jelzt prov. (Vîlcea) pe. Jdn. 
(von sich) abwehron Com. H. (dar miresa ii 
apără cu mâna). — 5. lv. (sec. ^^«7/ ^' ^'^l- 
se se facă c (vgl. 4) einei' Sache wehren, sie 
zu verhindern suchen, sie verbieten. i^i 
apără sfatul lor (Cod. Vor. Acta Ap. 27, 43) 
und er wehrte ihrem Vorhaben. Apere D-tjleu să 
fug eu de cununa mărturiei! (Dos. VS. Fevr. 
5) da soi Gott davor, dass ich die Măi'tyrerkrone 
scheute! Şi câţiva [din bocri] pre atuncî apă- 
raii acest lucru [năml. căsătoria fiicei lui 
Vasile Vodă cu cnezul Ragiv'U] să nu fie (Mir. 
Costin Let.^ I 311) und oinige der Bojaren 
suchten damals die Heirath der Tochter Furst 
Basils mit dem FQrsten Radziwill zu hinter- 
treibeu. Ca păcatele mele se nu apei*e a veni 
aicea duhul tăii cel sfiiit (IOn din VinţI 1689 
H.) damit mehie Suuden dor Herabkunft deines 
heiligen Geistes nicht im Wege stehen. Pravila 
din bătrâni.. a Otomanilor aperă a intrare 
bărbatul străin la lăcaşul femeesc (Simeon 
Dascvlul Let.* I Ap. 4S) das herkommliche 
Sittengesetz der Ottomanen verbietet einem 
fremden Manne, die Wohnung der Fraucn zu 
betrolen. ~ 6. lv. (sec. ^^/^iJ: cuiva c: a) 
bisw. = pe. de c. (siehe 3). Lăsaţi feciorii să 
vie cătră mine şi nu apărareţi lor (Tetraev. 
1574 Luc. 17, 16 H.) lasset die Kiudlein zu 
mir kommen und wehret ihuen nicht. — b) 
Jdm. etw. verweigerii, vorsagen. Nu i-aii 
apărat craiul ajutoriul său (Nec. CosTI^î Let.* 
I 135) der Konig versagte ihm seiueii Beistand 
nioht. Vrerea buzelor lui n'aî apărat lui (Dos. 
Ps. SLAV. -ROM. Ps. 20, 3) wâs seine Lippen wun- 
sclien, versagtest du ihm nicht. — 7. fast înv. 
pe. de o prestaţiune ^^ a scuti : Jdn. von eiiior 
L'isLung belreien. Se fie apărat de tot birul 
vistieriei (Doc. 1766 CL. XV 38) er soli von 
jeder Fiscalsteuer befreit sein. Despre căuşele 
care apără de tutelă (Cod. Civ. T. X Cap. II 
Sect. V) von dt-n Umstânden, welche von der 
Annahme der Vormundschaft befreien. — II. 
a sd -' 1. sich vertheidigen, wehren, zur 
Wehr setzen {de, lm. auch incontra gegen), 
sich schQtzen (gegen, vor). De crunta-mi vi- 
jelie tu te aperi cun toiag 9 (Emin. 143) gegen 
meinen blut'gen Ansturm wehrst du dich mit APER-APES 76 ciiiom Stabe? Ve(}i cel impcrat puternic că se 
apcră cu blana Ce ursului aii dat firea de 
invălitore iarna (Conachi 271) sieh', jeaer 
măcht'j^e Konijjf, er schutzt sicii mit dem Pelze, 
Den die Nalur dem Băren zur WinterhQlle gab.— 
2. fast Înv. sich (ge$^cn eîn Ausinnen) strâube n , 
sich weigern (etw. zu thun). Bogatul vexând 
că casa chilipir o cumpera, Nu se gândea mai 
departe, deşi 'ntăîu se apăra (Pann Nastr. 08) 
als der Reiche sah, dass er das Haus um einen 
Spottpreis kaufen kdnne, dachte er nicht an 
die wciteien Folj^en, obwohl er sich anfangs 
dagegen slrâubte. Ştefan Petricetco . . aperân- 
du'se se nu fie [Domn] şi vrând se fuqâ nâptea, 
ei f nâml. hoerii] l-aii păzit se nu fugă (Muşte 
Let * III 13) da sich St. P. gf^gen die /Vnnahme 
dor Farsteiiwftrde străubte uud bel năchtlicher 
Weile fliehen woUte, verhuteten die Bojaren 
seine Flucht. Amindoi domnii nu s'au aparat 
a le dare ajutorîu, ce îndată le^au trimes oşti 
(SiMEOS Dascălul Let.* I Ap. 41) beide Fursten 
ver\veig<Tten Ihnen ihre HQlfe nicht, sondern 
sandten ihnen unverzQglich Truppen. Persotiele 
in virstă de şase^ed ji cinci ani pot a se 
apăra de priimirea tutelei (Gdd. Civ. art 374) 
Personen im Alter von funfundsechzig Jahren 
kdnuen die Annahme der Vormundschaft ver- 
weigern. — Gr. Preş. 1 a' păr, 2 a' perl, 3 
a'părâ, 7 se a'pere, Cod. Vor. a^păre, — Et. 
Lat. *appăro (= ab-paro\ -are, v. păro, -âre 
«bereiten». Zur Bedtg. vgL frz. parer un coup 
«einen Slosspariren», parer qqn, deqch. «Jdn. 
gegen etw. schQlzen», '\{b\. para-petto cBrust- 
wehr», para- sole «Sonnenschirm». 

apera're sf. 1. Vertheidigung f, Schutz 
m; a lua -^a cuiva idn in Schutz nehmen; 
zid de ^ Schnlzmauer. — 2. lv. (sec. ^^/^J 
l>isw. Weigerung f, Străuben n, Wider- 
stand m. 

aperăto'r, lv. u. pop. -rlă sm. 1. -, fem. 
sg. u. pL -td're, Vertheidiger(in), Be- 
schutzer(in): Piritul avea de -^ pe advo- 
catul N, dor Beklagte halte den Rechtsanwalt 
N. zum Verlheidiger. — 2. = apărătâ^re Barac 
Hal., zB. III 68 /au venit doao din muerile 
casei nostre ,,cu cate un aperătoriii in mână 
a me răcori şi a me apăra de musce), 

apărătoare sf, 1. -, pi, -ioTl, Fâcher m, 
Wcdel : c6da păunului răsfirată ca o ^ der 
făcherartigausgebreitetePfauenschwanz; ^ de 
musce Fliegonwedel. — 2. Argeş Muscel Narae 
zweiernahever\vandterPnanzen:PoIei-Minze 
/'(MenthaPulegium)u.Bergminze(Calamintha 
ro tund i fol ia) Qu. H. 

aperâtu'ră sf., pi. -rî, lv. [sec. ^^/^^J ^. was 
zur Vertheidigung, zum Schutze dicnt: Schutz- 
wehr f, Schutzmittel n etc. Suleiman.. 
luat-au Beligradul, aparatura nu numai a 
Ţării Unguresci, ci a tată creştinătatea (Simeon Dascălul Let.* I 221) S. erobcrte Belgrad, das 
Boli werk nicht nur Ungarns, sondern der ganzoii 
Ghristenheit. Mir . . fârte frumos mirosind . . , 
aparatură de cătră tâteprimejdele şi bole fără 
lec (Dos. VS. Oct. 16) gar lieblich duftendi? 
Myrrhe, ein Schutzmittel gegen alle Gefahreii 
und unheilbaren Krankheiten. — 2. Hinder- 
niss n Coresi Omil. 1580 H.: Mare aparatură 
de cătră spăsenie este bala bogăţia ein gi'osses 
Hinderniss fQr die Erldsung von den Sunden 
ist die Krankheit «Reichthum». 

aperiti'v [neol.J adj. den Appetit, die 
Essiust reizend; sn., pi. -ve, den Appetit 
reizendes Mittel, Aperitiv. 

apăsa' [a/ I. v. trans. drQcken [ti^ans.J: 
1. v. einer Last. Ori zaoa te-apasă ori şaoa 
te *ndăsă . . De duci aşa greu Trupuforul meu? 
(Al. PP. 63, der Held spricht zum Rosse :) drCick t 
dich der Panzer nîoder oder zwângt dich der 
Satlel zusammon, dass du so schwer an meinem 
Leibe trâgst ? — 2. c. pe c, peste c. (= dnickend 
stellen, sctzcn, legen). Gândind că dorm, ^- 
rcto^ apeşi gura ta de foc Pe ai mei ochi in^ 
chişi (Emin. 45) da du mich schlafend glaubst, 
drQckst du, Schelmin, deincn brennenden M und 
auf meine geschlossenen Augen. Mortea . - , 
preste dinşii apăsând recele-i ghiare (C. Ngr. 
164) der Tod, seine kalten Krallen auf sie pres- 
send. — 3. fig. drCicken, bedrQcken. Insă 
astă minciună . . Apasă cugetul meu (Gr. 
Alex. 226) doch diese LQge bedruckt mein Ge- 
wissen. GHje mare l-apăsa (Pann Erot. U 97 
H.)schwereSorge lastete auf ihm. — II. v. intr. 
1. drâcken [intr.J. Nu apăsa pe cocoş, căd 
puşca e încărcată drQcken Sie nicht auf den 
Hahn, das (îewehr ist geladen. — 2. fig.: a) 
pe uncuvint den Nachdruck, den Ton auf 
ein Wort legen. <r Totul este se fii drept, ne- 
părtinitor şi neinteresat,» şi apăsa pe acest 
din urmă cuvint (CL. VII 57) es kommt nur 
darauf an, gerecht, unparleiisch und ohne Eîgen- 
nutz — er betonte dieses Wort — zu sein. — b/ 
asupra cuiva auf Jdm. lasten. Asupririle dom- 
niilor streiiic.au apăsat mai puţin a^^upra 
lor [nâml. a locuitorilor de pe plaiuri] decât 
asupra locuitorilor de la câmp (Xen. Brad! 4) 
der Druck der Fi'emdherrschaft hat wenigor 
schwer auf den Bewohnern des Hochiands als 
auf denen der Ebene gelastet. — || apăsa're sf. 
Druck (eig. u. fîg.) Oborîtă supt apăsarea sor- 
tei (C. Ngr. 5 1 ) unter dem Drucke des Schicksals 
zu Boden gesunken. Secolul al iO-lca . . a ridi- 
cat pe om din robie şi din apăsare la egalitate 
şi la libertate (Ghica III) das 19. Jahrhundert 
hat den Menschen aus Knechtschaft und Druck 
«u Gleichheit und Freiheit erhoben. — apăsa' t 
ad[/. u. adu. v.Redeu. Gang: nacbdrucksvoll, 
mit Nachdruck, ernst. Măriâra..'Ş% înco- 
lătăcea manile pe după gâtul lui [Nicu], 77 APES-AfOl şoptind încet, dar apesăt: Me itibesci, mă 
îubeaci, nu-î aşa? (NAd. Nuv. 123) M. schlang 
ihreHânde um den Hala N. 's und flQsterte leise, 
aber eindriuglich : Du liebst mich, du liebst mich, 
uicht wahr ? îndată apoi, călcând cu fas sigur 
şi ape sat, ven a văduva răposatului (Odob. 
DC. ed. 1886, 3) bald dai*auf kam sicheren uad 
festen Schrittes die Wittwe des Veratorhcnen.— 
Gr. Preş. 4 apă^s, 2 ape^şl, Hapa's^, 7 se apese. • 
Et. Lat. *appen80, -ure, v. appensus. Part. v. 
appendo czuwâgen». Zur Bedtg. vgl. pensus 
«gewichtig». 

apest^'lâ etc. siehe pest&lâ etc. 

apeta'l adj. fneoL, bot./ ohne Blumcn- 
krone; -^d $f. Kelchbluthler m. 

apeti't sn., pL --turî, (neoL) Gelust n, Bo- 
gierde/". 

apipai' (a) sielie pip&i' (a), 

aplana' (a), preş. -ne'z, v. trans. [neol.J: 
o certă etc, einen Strei t etc. beiiegen, 
schlichten. 

aplauda' /a/^ preş, apla'ud, v. trans.: c. etw. 
beklatschen, ihm Beifall spenden. Şi 
aplaudă frenetic schime, cântece şi jocuri 
(Emin. 147) und spenden i-asenden Beifall den 
Geberden, Gesâugen und Tănz-n. — Absolut: 
Beifall klatschen. 

apla'us sn., pi. '&e, /neoZ./ Bei fa U klat- 
schen n, Beifall m^Applaus. In'^elemul- 
ţimii unter den Beifallsbezeugungen der Menge. 

apleca' (aj, prek, aple'c, I. v. trans. 1. siehe 
pleca' (a) I. — 2. fast înv. u. pop. săugen, 
s t i 1 1 en . lacă'S zămislit in strâmbătate, aple- 
cat de maică-msa *n picate (Dos. Ps. în V. 
Ps. 50, 7) siehe, ich bin in Frevel empfangon, 
in Sunden von meiner Mutter gesâugt wor- 
den, — 3. un miel unei oi einem Schafe ein 
Lamm zu săugen geben Q.U. — II. a se^ ^. 
siehe pleca' (a) II. — 2. mi-se aplecă tn i r w i r d 
ubel, ich bekomme Uebelkeit, Brech- 
neigung. — Et. Zu I, 2 u. 3: Lat. applico, 
"âre «aniegen» ; aplec asăuge» kiu*z fur aplec 
la sin. — II, 2 ist dunkel. 

apleca'te sf.pl. ?op. verdorbener Magen 
CoM H. 

aplecătâ're sf.^ pi. ^t6re, săugendes 
Schaf. So heisst das Schaf in der Zeit vom 
Werfen bis zum Absetzen der Lămmer; von da 
ab, bis zum nâchsten Wurf, wird es minzafre 
od. mtdgătp're genannt. 

aplecoşa't adj. gebâckt Ţichindj^ 2. ed. 9 
{pinâ a nu se pune papăj a umblat tot aple- 
cuşat saii gârbov). — Et. a apleca', siehe 
pleca' (a). 

aplica' (a), preş. apli'o, v. trans. (neol.) a n - 
v^enden: xin remediu la cn. ein Mittel bei 
Jdm., o lege la un cos ein Gresetz auf eineD 
Fall. — aplica're sf. Anwendung f. 

aplica'bil adj. (neol.) anwendbar. aplicaţiu'ne -ca'p'e, sf. (neol.J i.=z apli- 
care. — 2. Fleiss m. 

aplo's adv. ein fa eh Cant. Ist. ierogl. 60 
faplos a grăi de la matca şi de la mamcc ne 
deprindem/ u. 76 H. — Et. Njp*. a;rX(oţ. 

aploti'tă (od. aplo'Utâ?) sf. Einfalt /' Dion. 
Tes. II 161 [cele ce sint istorisite după apta- 
tita mea). — Et. Ngr, dbcXoTv;?. 

apocali'psâ sf., pi. -se, (neol.J Apoca- 
1 ypse /. 

apocali'ptic adj. (neol.J apocalyptisch. 

apoco'pă sf., pi. --pe, ^neol., gram.J Apo'- 
copc /", Abfall m eines Endbuchstaben. 

apocri'f adj. (neol.J apocryph, unccht 
(v. Schi'iften); sn , fi. -/e, apocryphisches 
Buch, pi. Apocryphen. 

apodo'âă sf., pi. -se, (neol.y gram.J Nach- 
satz m (einer Periode); Ggs. protasă. 

apoge'u subst. (neoL, astr.J Erdferne/; 
fig. Giptelpunkt m; a ajuns la apogeul glo- 
riei sale er hat den hochsten Gipfel seines lluh- 
mes erstiegen. 

apo'i I ado. 1. dann (=nach diesem). Coi'- 
buL.Aripele'Şl întindea şi pe cer el se zărea 
Ântâîu ca un porumbaş, Apoi ca un lăstu- 
naş, Apoi ca un bondăraş (Al. PP. 145) der 
Rabe breitete seine FlQgel aus und erschien am 
Himmel erst (so gross) wie eine Taube, dann 
wic eine Schwalbe, dann wie eine Hummel. — 
2. mai^LV. aJ spâter, hernach. Iară el 
răspunzând (tise: nu voZit, iară mai apoi 
căindu'se merse (Biblia 1688 Malth. 21, 2^) 
er antwortctc aber und sprach: ich will nicht, 
heraach aber reule es ihn und er ging hin. Iară 
mai apoi de (o{î muri şi muerea (das. 22, 
27) spăter aU Alle aber starb das Weib. Cam 
că legea Elinilor este bătrână . . , iară credin{a 
creştinilor este mai apoi (Dos. VS. Apr. 1 1) 
(lass die Religion der Griechen alt, der Glaul'c 
der Christen aber jQnger sei. De vreme ce lut 
Hs. nu-i trebuia nici botezul cel jidovesc nicî 
cel mai de apoi al nostru (Marg.* 82 a) da 
Christus weder Ut r judischen Taufe noch unse- 
rer spă teren bedurUe. — £i*halten fam. in dea- 
Redensart: de Joi pînă mai (dej -^ von heute 
bis morgen (=nur kurze Zeit). îşi păzesce 
taina de Joi pînă mai apoi, tocmai ca o 
muere (CL. VIII 75) er bewahrl sein Geheim- 
niss von heute bis morgen, gerade wie ein Weib. 
Uită de Joi pînă mai -^ er hat em kurzes Ge- 
dâchtniss. — bj Cod. Stu. HC. II 106 : in evan- 
ghelie [sici] lui Marco cap mai apoi im Evan- 
gelium des Marcus, letztes Capitel. Siehe M^d. 
Nr.~3. (celj de -, bisw. (celj mai de -^ lv. (der) 
letzte. sărutaţi-mă sărutare de apoi (Cod. 
Stu. HC. II 449) gebet mir einen letzten Kuss. 
Şi ceti in cartea legii lui D-^eu den ^i in ^/, 
den dioa cea dentâiu j^ănă în ^ioa cea de 
apoi (Biblia 1688 Nach. 8, 20) und er las in A^ât-AMt n dem Buche des Gesetzes Gottes Tag fOr Tag, 
vom ei'sten bis zum letzten Tage. Se nu ve te- 
meţi căce-aţî pestit.,, că.,D'4cu pi^iimescc 
ceia de apoî ca şi ceia de ântăi (Ev. Braşov 
1 580 CDr. 38) lurchtet euch nichl, weil ihr ge- 
să'imt habt, denn Gott empfângt die Letzen wie 
die Ersten. — Noch BAlc. 230 fcea mal de 
apoî virtute a luij. — Neutru absoL: cea 
(mal) Je-^das Ende. Cale care omului 
dreptă se pare, iară cea mat de apoi a ei duce 
la morte (Div. 47 a) eia Weg, drr dem Men- 
schender rechte zu seic scheint, seia Ende aber 
(uhrt zum Tode. Socotind cea da apoî (Mir. 
CosTiN Let.* I 237 u. 289) das Ende bedeu- 
kend. — în od. la cea (mal) de apoî od. 
bloss cea (mai) de apoi am Ende, zuletzt, 
zB. SpAt. Mil. Let.2 191 (In cea de apoi insăy 
Decebal biruindu-sc au fugit) y Nec. Costin 
Let.* II 92 (ce el, când au fo^it la cea de apoi, 
aii eşit pe de altă parte), Dos. \'S. Sept. 18 
(iară cea mal de apoi ii răstigniră pe m'uce), 
Ferner la cel de -^ Ureche Lrt.- 1 245 /şi uiec 
de cum nu -fi aducea aminte cum va veni la 
cel de apox)y la cele de ^ Biblia 1688 Prov. 5, 
1 1 (Şi te vel căi la cele de apoi ale tale). Da- 
her: — 4. 4^va de '^ ilar jungste Tag, jule- 
cata(L\. judeţul) de -^ das juugste Gericht, 
vremea, lumea de «-'das Ende der Welt, 
venirea de -^ die Wiederkunit des Hei- 
lands. Credinţa in (Jlilele do-apoi E singura 
tărie 'n noî (Coşblc 150) der Glaube an ein 
Jenseits ist uiisere einzî^e Stârke. — Lv. anch 
mit cel: ^ioa cea de^, judeţul cel de -^ etc. — 

5. dann, niin (=in dipsem Falie). Nu potn 
se vie? Apoi atunci m'olu duce eu ladinsul 
ev kann nichi kommen? Nun, dann geho ich zu 
ihm. Iar de nu, apoi,, Volii zidi de vil Chiar 
in temelii (Al. PP. 1 87) wenn aber nicht, dann 
wer.Je ich euch Icbendig in das Fun'lainenl ein- 
mauern lassen. Vrea se-ml dea pe fiica sa! 
Păi atunci, dacă este aş'(,.. an ddt tote no- 
rocele peste minei (CL. XVI 117) er wil! mir 
seine Tochter gebeni Ja, dann wird mir ja alles 
crdenkliohe Gluck aut einmal zu Theill — Bc^. 
in Fragesătzen: Dacă n*ai adus nimic, -^de ce 
ai venit? wenn du nichts mitgebracht hast, 
warum bist du dann gekommen? Eu nu pot 
ceti românesce. fi Cum! apoi dar ce inveţl 
tu?i> (C. Ngr. 4) ich kann ni:ht rumănisch le- 
sen. «Eil also was lernst du dann ?» Fost-aţl 
cu drumu de fler, boeri d-v6stră? Ei, apoi 
ce mai diceţl? (Al. Op. 171) sind sie sthon 
mit der E-senbahn gefabren, nieine Heiren? 
Nun, was sagen Sie dazu? Om stncat, dom^ 
nule! /%ţ de ce-^am divorţat^o pe Zifa de el, 
gândescî? (C^ragele Ch. XIII 250) ein lieder- 
liclier Memch, mein Herrl Warum, glauben 
Sie, habe ich denn Z. von ihm scheiden lassen ?— 

6. fam. f^f und wenn auchi was liegt da- pan? Ai pierdut procesul? €Ei j'-^/ o se fac 
apel» Sie haben den Process verloren? cNua, 
was liegt daran? Ich werde appelliren.» — 7. 
FAM. c'-^ s o n s t . Te slătuesc se nu o faci, c'-^ o 
păţescî cu mine ich rathe dir, thue es nicht, 
sonst hast du es mit rair zu thun. — 8. fam. 
d'-^: a) steigernd: erst, geschweige. Sint 
flămind,, «D*^ eu care n*am mâncat de a^î 
dimineţă!» ich bin hungrig. cUnd ich erst, der 
ich seit heute friih nichts gegessen habe.» fie^ 
care om trage la al seii, d'apoî pruncul la 
părinţii Iul (CL. XVII 163) jeder Mensch fiihlt 
8 ich zu den Seinigen hingezogen, geschweige 
ein Kind zu seinen Eltern. — b) anreihend : 
und dann erst, da-^u. Minunat liu^ru-l va- 
porul!. . Merge focu pe apă ca in vremea ha- 
limalei. D'apol scUonurî, d'apoî zaifeturi^ 
d* apoi căpitanul, bată l norocul, că mare nas- 
timlor mai era puşchiu (Al. Op. I 70) was 
Wunderbares ist so ein Dampferl Das Feuer 
lăuU anf dem Wasser daiiin wie zur Zeit von 
Tausend und eine Nacht. Und dann erst Salojis 
und Schmausereien und der Căpitan, nein, war 
das ein liubscher Kerl I — c) (d')-^, (dH)-^ bx"ne 
eiiiwondend: ja aber. D'apoî.. nuaipriimit 
nici jumătate din soma cuprinsă in sineturi 
(CL. IV 317) du hast ja (aber) ni ht einmnl di<» 
Hîiirte des Betrages erh «Iten, der in den Wech- 
seln stelit. Nouăsprezece, boerule! tPăl erau 
douedecl?» (Fund. Basme 138) neunzehn, gnă- 
diger Ib'rr. t Es waren (aber) doch zwanzig?» 
D'apoî bine, părinte, te-am ve^ut iscălind in 
jalbă. Ce-ml spuneai mai deunăzi? (CL. III 
45) aber, HochwQrden, ich habe Sie ja in der 
Eingabe unterschrieben gesehen. Was saj;ten 
Sie mir denn neulich? D'apoî ce socoti, Doin- 
nule? Chiriţa nu se dă cu una cu doiie (Al. 
Op. 1 70) ji, was glauben Sic denn, mein Herr\' 
Ch. ist nicht so ohae Weiteres zu haben. — 
9. -* cfd" je nun, (nun) ja. Ce gândesci se 
fan? tApoi dă, sciu eu?» was gedenk^n Sie 
ZII Ihuu? «Ja, ich weiss es selbst nicht » Adecă 
eşti hoiărit a nu face nimica? ttApoi dă, aş 
face clohote, dacă aş sci clobotăria,., dar edu- 
caţia mea a fost necompletă din nenorocire» 
(Al. CL IV 316) du bi-it also entschlossen, gar 
nichts ZU Ihun? «Je nun, ich wurde Stiefel 
machen, wenn ich die Schusterei gelemt hâtte, 
leid( r war aber meine Ei^ziehung unvollslăn- 
dig.» Tare trebue se fii mindru^ cocâne Năs- 
tase? «tApoi dă, coconită, răspunse cuponul 
Nastase cu modestie, c singurul copil ce ml-a 
dat D'deii» ([. Ngr. CL. III 78) Sie mussen 
wohl recht stolz aut* ihn sein, Herr Anastasius'? 
f Je nun, gnâdige Frâu, erwiederte Herr A. be- 
scheiden, es ist das einzîge Kind, das mir Gott 
geschenkt hat.» Apoi dd, cum n*or merge tre- 
bile anapoda, dacă nime n*a voit se m'as- 
culte? (Ianov CL. 1 280) nun ja, wie solite ea 79 kPOL-kPAl ilicht schief geben^ wenn Niemaud auf mich 
horen wollte ? — II. adj. = (celj de -^ (siehe I 
3): (der) lelzte Mscr. sec. i7. H. fşi altvl nu 
mai nâacu, ce acesta-t fu şi ântăî şi apoîj, 
CoREsi Omil. H. {mulţi vor fi ântâiî apoiîy şi 
apaiî ântâilj. Dafur po'I Cod. Vor, (in poiiil 
an, in vremea ceia poiaj. — (| Vgl. deapo'i,— 
Gr. Unbetont in denFâllen I 5—9 (weDn Dicht 
M, că, da{rj vorangehen, welche dann mit -' 
zu ş*-^, c'*^, d*-^ zusammengrzogen werden) oft 
MuNT. POP. apăî (zB. Jip. Oping. 25 u. 51), păi 
(<iehe die Beis|)p.), Mold. pop. pol (zB. Cr6ngA 
CL. XV 31 : iA>î dă. mâl femee, tot eşti tu 
bisericâsă . ,). Vgl. auch ÎL— Et. Lat. ad-post, 
uber *apos; vgL no'i, vo^î, (/o'î, ma'% a»is nos, 
vos, d[u]os, ma[gi]s. Die Form ohne a- er- 
halten in po'î^mâine, 

Apo'ld(u-ma're) n|>r. m. Gross-Polden n 
(Ort in Siebenb.) du. 

apologe'tic adj, (neol.) apologetisch, 
Vertheidigungs-, 

apologi'e sf. (neol.) Apologie f, Ver- 
theidigungsrede, -schrift. 

apologi'st «m. (neol.) Vertheîdiger m, 
Khrenretter. 

apople'ctic adj. (neol., pat.) apoplectisch, 
schiagflussig, Schlagtluss-. 

apoplexi'e sf. (neol., pat.) Schia g(fluss) 
m: atac de -^ Schlagaufail, lovit de -^ vom 
Schlage g<*troffen, geruhrt. 

apori'e sf. înv. Bedenken n, Zweifel m. 
Iată doi ani in cap de când te-am dat pe pro- 
copselă la Postelnicul şi nu ve<Ji nici un spor 
de la tine; acesta me pune xn mare aporie 
(FiL. Cioc. 56) es ist nun zwei voile Jahre hcr, 
dass ich dich dem Hofmarschali zur Ausbildung 
ubergeben habe, unH ich sehe gar keinen Fort- 
schritt bei dir ; das erweckt schwere Bedenken 
ia mir. 

apoTt! interj, (neol.) ApportI (Ruf fur 
Hunde). Eu fac aport şi joc ca omiU in pictore 
(DoNicl Fab. 45) ich apportire und tinze auf- 
recht wie der Mensch. 

apo's adj. wasserreich, wâsserig: locuri 
apose wasserreiche Gegenden, cartofi apoşi 
wăsserige Kartoffeln. Apâsa o trecu *n vad 
[fzrail] ca pe uscat (Dos. Acathist. 1673, 22) 
durch das wasserreiche (Meer) zog Israel wie 
auf dem Trocknen. 

aposcorachi'nţă sf. VerstossungjT, Ver- 
bannung Dos. Ps. în V. Ps. 26, 9 (Nu fugi 
de mine la vreme cumplită, Ce-mi tnmite, 
Dâmne, a ta socotinţă, Se nu duc delungul 
aposcorachin{ă). Von Dos. aus gr. âTcooKspaxi^o) 
«verstosse» gebiidet. 

aposiţiu'ne, -âi^ţie, sf. (neol., gram.) A p p o - 
sition /. 

apostasi'e sf. (neol,) Abtrunnigkeit f, 
Abfall m vom Glauben^ Apostasie /. aposta't (neol.) l. adj. abtrunnig. Ia o 
inimă de aur, — El un suflet apostat (Emi\. 
55) sie ein goldnes Herz, er eine Apostat'»n- 
secle. — II. sm. Abtrunnigerm,Glaubens- 
verlâugner, Apostat. 

apostazi'e siehe apostasVe. 

apo'stol sm. 1. Apostel m. Sdm toţi dne 
fură cei dintâiu apostoli aî româiiisynulul 
(Balc. 536) wir Alle wissen, wer die ersleu 
Sendboten des Rumănenthunis wai*en. — 2. 
Apostellbuch n. Lituigisches Buch, das die 
Apostelgeschicbte und die Episteln enthălt und 
aus welchem bei der Liturgie je cin Abschnilt 
(vor dem Evangelium) verlcsen wird. — A citi 
-^ul die Epislel verlesen. — Gr. In Billg. 2 nach 
H. auch pi. apo'stolurl. — Et. Gr. âicoatcXoţ, 
ksl. apostolii. 

apostolat sn., pi. -te, (neol.) = apostolie. 

apostole'sc siehe aposio'lic. 

apostole'sce, h\xc\\ apostoUce'sce ado. nach 
Apostelart; spec. fam.: per pedes Aposlo- 
lorum, zu Fuss. Ilaide^acasă^apostolesre 
(Sper. A.v. 1 121) gehen wir zu Fuss nach Hause. 

apDsto'lic adj. /neol./ apostolisch. — Gr. 
Lv. apostol&sCf ÎNV. apostolice^so. 

apostolice'sce siehe apostole'sce. 

apostolice sf. Apostolat n, Apostelaml, 
-wurdo f. 

apostro'f sm. (neol., gfram./ Apostropb m. 

apostrofa' (a), preş. ~îe% v. trans. (neol.) 
apostrophiren, plotzlich anreden. 

apostro'f ă sf., pi. -/e, Apostrophe f, 
pldtzliche Anrede. 

apoteo'sâ sf., pi. -se, /neol./ A pot heo se /', 
Vergotterung. 

aprânjo'r, aprA'n^ siehe prâ'n^. 

aprecia' (a), prcs. -cie'z, v. trans. (neol.j 
schătzen//î(7./,wiudigen. Căci el apreţuinc 
deja odată, prin propria experienţăy carac- 
terul nedecis şi egoistic al AustriacUor (HAsi)i:r 
IV. 71) denn er halte schon einmal aus eigiicr 
Erfahrungden uuschlussigen und eigennutz'geii 
Characler der Ocstenvicher kennen gclerni. — 
Gr. Auch (besser) apreţia'; bisw. apreţui',prt'^, 
'ţae'sc. 

apria't adj. u. ado. Tr. deutlich. Cu cu- 
vinte apriate şi inlelepte(TiCHiiiDtL ed. 18 14, 
420) mit klarea und verstâudlichen Worleu. 
Aşa de apnat i-aii dat se înţelâgă incât . . 
(Barac Hal. VII 220) er gab es ihm so deutlich 
zu verstehcn, dass er.. . — Et. Unbek. 

a'prig adj. u. adv. ^. ungestum, wild, 
hcflig. Ftind vita aprigă, se se trintescă la 
pămint şi se ise târne pe gât decoctul citat 
(Drăghicî Doct. 180) wenn das Vieh unbăndig 
ist, 80 werfe man es nieder und giesse ihm den 
erwăhnten Absud in den Ha Îs. Observaţi davă 
soţia vâstră va cere cu căldură şi aprig stă- 
ruind reintegrarea sa (P. P. Carp CL. II 25) AfRI-APM 8f) g^ebt Acbt, ob Eure Gattin mit Wărme uud 
Ungestum auf seine Wiedereinselzung drin^:* n 
wird. In ţara tătărâscă dând aprigă năvală 
(I. Ngr. CL. IV 71) indem wii' mit Ungestum 
in das Talareu land einQelen. Şi atunci se des- 
chide vorba despre apriga purtare şi chiar 
năsilnicia bărbaţilor (Lambrior CL. IX 3) und 
so kommt die Rotleauf die Ileftigkeit, ja Gewalt- 
Ihătigkeit der Mănuer. Cu apriga figură, cu 
fruntea încreţită, cu ochii plin de ură (I. 
Ngr. CL. VIII 339) mit grimmigem Anllitz, ge- 
runzelter Stirn, hasserfullten Augen. Hatma- 
)iuL,era cel mai aprig duşman a gărăfUor 
pline (N. Gane CL. VIII 478) der General war 
der grimmigste (oJ. ein abgesagter) Feiad vol- 
ler Flaschen. — 2. heftig verlangend, pie- 
rig (Za c. nach etw.) Petru Vodă iar au in-- 
trat in Ţara Ungurâscă, fiind aprig la prătjti 
(Nec. Costin Let.2 1 191) Fui-st Peter Gel wie- 
derum l)eutegierig ia Ungarn ein. Eyoist, aprig 
la plăcere şi câştig (CL. X 407) selbstsiichtig, 
vergnugungs- und g winnsuchtig. Ângei^ul . . 
cel viclen [din om] este mânios, mândru^ 
zavisliv, aprig, scump (Dos. VS. Apr. 21) der 
bdse Eugel im M nschen ist zornig, stolz, nei- 
disch, habsuchtig, geizig. — Gr. Bei Dos. u. 
Coreea auch afpric. — Et. L»t. apncus cson- 
uig» stimmt weder der Form noch der Bedtg. 
nach. Eher wăre an Afrîcus «africanisch» zu 
denken; der Africus vcntus «Siidwestwindd 
war wegen seiner Heftigkeit beru.;htigt, vgl. zB. 
pracecipilantem Africum decertantem Aqui- 
lonibus, protervus Afncus bei Horaz, creber- 
que procellis Africus boi VirgiL Ein anderes^ 
alleniings nicht beiegtei Etymon wăre ^apri- 
cus «wild wie ein Eber», v. aper, apri «Eber». 

Aprrlie npr. m. April m: în luna lui-^ 
im Monat April. — Gr. Auch Apri'l; ferner 
Pri'er, Olt. Pre'er, ft^rner Priere Cod. Stu. 
HC. II 48, Mac Apriar Obed. Vocab. H. Wird 
volksetymologisch mit a prii oziilrăglich sein» 
in Zusammenhang gebracht. Daher Sprichw. : 
Prierul priesce, Dară şi jupesce Familia XIII 
496 u. âhnl. — Ei ne Mischtbrm ist Priil Com. 
CovurluIO H. — Et. Frizer, Pre'er geht un- 
mittelbar auf lat. Aprilis zuruck (Lautung wie 
in gre'er grl'er aus *grylus fur gryllus), wăh- 
rend Apridie Lehnwort ist: mgr. AffpîXioţ. ksl. 
Aprilij. 

apodictic adj. fneoL, filos.J apodictisch. 

aprin^âcîo's adj. bisw. entzundlich, zB. 
Ap£r. San. l 7 fia unii bolnavi, a căror plă- 
mini sînt prea airrin(jÂc%oşi). 

apri'nde /a/I. v. trans, 1. anziinden: un 
foc, un chibrit, o ţigară ein Feuer, ein Streich- 
holz, eine Gigarre. Cea mai mică scântee a- 
prinde focul cel mai mare (Golescu, Zanne I 
280, Sprw.) der kleinste Funke zundet das 
grosste Feuer an. Pe la apHnsul luminărilor bei Einbruch der Nacht. — Redensarten: a) 
a-şi-^pae în cap fcu, pnn c./ Jds. heftig en 
Zorn auf sich laden(mit, durch etw.), ein 
Ungewitter uber sich heraufbeschwo- 
ren. — bj Neculce Let.* II 298: Se turbură 
tare şi-şi aprinse palele de tote părţile ev jje- 
rieth in grosse Aufregung und Unruhe(?). — 
2. cuiva faţa Jdm. das Gesicht ergluhen 
m a c h e n . Petrecerile holteiei, a cărora . . adu- 
cere aminte le aprindea feţele (C. Ngr. 69) 
die VergDugungen der Junggesellenzeity dercn 
Einnerung ihre Wangen ei'gluhen machte. — 
In PP. îmi aprind ochii, faţa^= mi-se aprind 
ochii, mi^sc aprinde faţa (siehe II 3) Al. PP- 
73 f Murgul ochi-şi aprindea), 91 f Domnul 
faţa-şl aprindea). — 3. fig.: a) c. etw. an- 
tachen, entfachen, erregen: mânia, dra- 
gostea, pofta etc. den Zorn, die Liebe, die Bc- 
gierdeetc. — b) pe. Jdn. entflammen, sein 
Blut in Wallung versetzen. Dragostele 
te-amcţesc Şi te-apnnd, te scot din minte (Al. 
PP. 244) die Liebe berauscht, erhitzt das Blut, 
bringt um den Vei'stand. — If. a se-* 1. sich 
entzunden, sich entflammen, entbren- 
nen. Un sore de s'ar stinge *n cer, s' aprinde 
iarăşi sore (Emin. 167) erlosche eine Sonn' am 
Hi m mei, so llammt gleich eine andre auf. — 
Spec. : Finul, grâul, făina etc. se ^ das Heu, 
der Weizen, das Mehl etc. enlzuadet sich, wini 
heiss (in Folge v. Feuchligkeit); făină aprinsă 
verdorbenes Mehl. — Uedensart pop.: I-se a- 
pvind călcâele după fata cutare erwird von 
Liebe zu einem Mădchen ergriffen, ent- 
brennt in Liebe zu ihm. -^ 2. v. Feuer- 
waft'en: losgehen Al. PP. 131 /.. Şipistolele 
*ntindea, dar nici unul s'aprindea). — 3. 
mi'Se apnnde faţa das Gesicht ergluht 
mir (vgl. 11 6 a). — 4. vom Blute: in Hitz*, 
in Wallung gerathen. Atunci sângele se 
aprinse întrinstd şi turbarea îi cuprinse su- 
fletul (Odob. MV. ed. Socec 1894^ 36) da wallte 
es heiss in ihm auf und Wuth ergritf seine 
Seele. — 5. fig. v. seelischen Regungen: ent- 
flammen, entbrennen. Dragostea, rivna, 
mânia se -^ în mine die Liebe, âer Eifer, der 
Zorn entbrennt iu mir. — 6. vom Menschen : 
a) me apnn^ la faţă ich ergluhe im Ge- 
sicht. — b) fig. in Feuer, inHitze ge- 
rathen. O, nu mai vorbiţi aşa, răspunse 
Engleka, cu ton blând de mustrare. . . Mihaiu 
însă se apnndea tot mai mult (l. Ngr. CL. 
Vil 56) oh, horen Sie auf, entgegnete die Eng- 
lânderin mit sanftem Vorwurf. Michael abor 
gerielh imraer mehr in Feuer. [Cazacii gonilî] 
au trecut dincâce în pămintul Turcului, la 
Baltă, şi, fiind aprinşi gonaşii Rusiei, s'au 
înşelat şi ei şi au trecut la Baltă (CogAlk. 
Let.* iii 259) die verfolgten Kosaken kameu 
auf turkisches Gebiet, nach Balta, heruber, uud 81 AFRI-AFRO die russischen Verfolger irrten sich im Eifer 
cbenfalis und kamen nach Balta. — c) de dra^ 
goste, de mânie etc. vor Liebe Zom etc. ent^ 
brennen. Aprins de dragoste liebeglt^end, 
aprins de mânie zornentbrannt. Mi-separe că 
s*a aprins §i el de Anica (Xen. BrapI 151) 
mir 8cheint, auch er ist in Aenncbcn verliebt. 
Sidtănica . . când se apriiide, e vai de om 
(Delavr. Sult. 11) wenn S. in Zorn gei'âth, da 
sei Einem Gott gnâdig. Toţi . . se arătară mal 
aprinp. împotriva domnului (Balc. 489) Aile 
zeigten sich noch heftiger gegen den Filrsten 
erbittert. — 7, (veter.) v. Pferden u. Rindern : 
eine Lungenentzândung bekommen. Cal 
aprins, vită aprinsă Pferd, Rind, das eine L. 
hat. — IIL intr.: in cn. auf Jdn. Feuer ge- 
ben, losdrâcken. Aprind intrinsa [năml. 
in dihanie] . . §'o chitesc drept in frunte (CL. 
IX 4) ich gebe Feuer und treffe das Thier mitten 
auf die Stirn. — || Vgl. apri'ndere u. apri'ns. — 
Or. Preş. 1 Munt. apri'D^, Mold. aprPnd, 2 -^, 
3 -de, 6 -d, 7 Munt. se -ţfă, Mold. se -dâ ; im- 
perat. aprPnde; perf. aprinse' lă (lv. apri'nş), 
part. apri'Ds; ger. aprin^^nd; adj. verb. a- 
pr2B4&to'r(Iă).— Mac. perf. apre'şxx.aprPmşu 
Obbd , part. apre's u. apri'mtu Obed. Vocab. 
H. — Et. Lat. apprehendo, -ere tanfassen». 
Zur Bedtg. vgl. a prinde foc «Feuei* fangen». 
So auch prov. comprendre «anzunden», frz. 
s^âprendre centbrennen». 

apri'ndere sf. analog a-^ \x. a se-^: Ent- 
z&nden n, Entflammen, Entbrennen 
etc. — Bes. aj (pat.) Entziindung f. S'a 
constatat aprinderi cu purolu in ficat prin 
limbrici ajunşi în acest organ (ApfeR. SAn. 1 45) 
man hat in der Leber eitemde EntzQndungen 
nachgewiesen, welche durch in dieses Oi^gan 
gelangte Spulwurmer hervorgerufen worden 
waren. — bj fig. Feuer n, Gluth f. Lup- 
tându-se unii cu furia desnădejdil şi al]iî 
cu aprinderea beţiei (C. Ngr. 123) indem die 
Einen mit der Wuth der Yerzweiflung, die An- 
dem roitdem Feuer kămpften, das die Trunken* 
heit ihnen gab. Pentru ce fratele ar fi singura 
persană ce ne ar Iubi? urma Mihalu cu a- 
prindere (I. Ngr. CL. VII 56) warum solite der 
Bruder das einzige Wesen sein, das uns liebte? 
fuhr Michael mit Feuer fort. 

aprlnjo'r siehe prâ^m^ 

aprinî6a*ă sf., pi. -re, Tr. Streichholz n. 
Neubildung nach deutsch «Zundhdlzchen». 

aprins adj. (part. v. a aprinde} brennend, 
giâhend: o iuminar^ '^ eîn brennendes Licht, 
cărbuni aprinşi brennende, gluhende Kohlen, 
sete '^d brennender Durst, dorinţa -^ă der 
brennende, glâhende Wunsch, un fier ^ ein 
glOhendes Eisen, faţa «^ das gluhende Gesicht, 
etc. Zărind frumâsa jucărie. Aprinşii ochi 
mai mvit s'aprind (Co^uc 40) beim Anblick 

Tatm, Rumân. Wihrterb. des schdnen Spielzeugs werden ihre feurigen 
Augen noch feuriger. — |( Vgl. auch apri'rule 
(a) 6 c. 

aprl'nz siehe prâ'ni. 
aprinzăcio's siehe aprimfâcîo's. 
apriori'stic adj. (neol., filai. J apriori- 
stisch. 

aproa'pe siehe aprd'pe. 
aproba' (aJ, preş. aprcb, v. trans. (neol.) 
1. billigen. D-ta aprobi purtarea sa, eu o 
condemn Sie billigen sein Betragen, ich ver- 
damme es. — 2. genehmigen. Ministeriul a 
^t statutele das Ministerium hat die Statuten 
genehmigt. — Auf Accepten : bun şi '^t pentru 
suma de., angenommen tur den Retrag von.. .— {| 
aproft'ares/'. Billigung/", Genehmigung.— 
apro'd sm. 1. Amtsdiener m, Kanzlei- 
diener. — Spec: Gerichtsdiener m, 
Gerichtsbote, der die Parteien aufruft, Vor- 
ladungen austrăgt etc. — 2. ehem. : Ajyro^i de 
Curte Kammerherrendes Fursten, ui*spriing- 
lich ausschliesslich aus Rojarensohnen reci'u- 
tirt; sie sanken allmăhlich zu Kammerdienern 
herab.— Im 17. u. 18. Jahrh. unterachied man 
fernei' Aprobi de Tirg, Steuereinnehmer, 
u, Apro(}l de Divan, GerichtsvoUzieher 
(Cant. Descr. Pars II Gap. 6). — 6r. Dem. 
aprobe»! Teod. PP. 56. — Et. Magy. aprdd 
cEdelknabe, Trabant». 
apro^i'e s/*. Stand m^ Amt eines aprod. 
aprofunda' (a), preş. -de'x, v. trans. (neol.) 
grundlich untersuchen. 

aprâ'pe L adv. 1. nahe, in der Năhe. 
Cesul despărţirii era -^ die Stunde der Tren- 
nung war nahe. Vino (mal) -^ I komm (nâher) 
herani Vlnatid trebue se fie aici pe -^ das Wild 
muss hier in der Năhe sein. Sintem -^ cu tirgul 
wir sind nicht mehi* weit auseinander, wir sind 
nahezu handelseinig. Gheorghiţă Apostol Pă^ 
harnicul, pre carele ii avea Nicolal Vodă a- 
prope (Neg. Costin Let.*II 94) der Mundschenk 
Gh. Ap., den FCh'st Nicolaus zum Vertrauten 
hatte. — Aprâpe de cn. nahe bei Jdm., ihm 
nahe, in seiner Năhe: «^ da mdrfa dem Tode 
nahe. Riul trece -^ de oraş der Fluss strâmt 
nahe an der Stadt vorbei. E'^ de minte(a omu^ 
lut) es ist leicht zu begreifen Zilot H. ; Pol. 
(Mscr.). Chiliile . . mănăstirii, unele s'au sur- 
pat, altele era aprâpe de surpat (Mscr. 1695 
H.) die Zellen des Klosters waren theils einge- 
sturzt, theils dem Einstui*ze nahe. Eram^ ^ se 
plec ich war nahe daran, abzureisen. -— 2. de^ 
aus der Năhe, in der Năhe: a privi c. (mai) 
de ^ etw. nahe (năher) betrachten. De departe 
trandafir Şi de — borş eu jitr(Sprichw.,etwaO 
von Weitem eine Schdnheit, in der Nahe eine 
Vogelscheuche. A urmări pe. de -^ Jdm. auf 
den Fersen folgen. R curase de -^ ich kenne 
ihn genau. — 3. beinahe, fast. Sint -^ trei APRO-APtrC 82 câsuri de drum plnă acolo es sind l)einabe drei 
Stuoden Weges bis dahin. — II. de -» adj. 
nahe: o rudă de -^ ein naher Verwandter. — 
III. -^le sm, der Năchste, Nebenmensch, 
Mitmensch. Se iubescî pre apropele tău ca 
şi pre tine (Biblia 4688 Malth. 22, 39) liebe 
deinen Nâchsten wio dich selbst. — Or. C. obl. 
^luL — Lv. auch de-^Ie, de-^luL — Der pi. 
\vird durch cei de «^ ausgedruckt. — Et. Lat. 
afdj-prope. 

apropia' /V> P**^- apr<ypiîă, I. v. trans. 1. 
uabe, naher bringen, nâhern (an lucru 
de altul eine Sache einer andern); Ggs. a de- 
părta. Apropiam urechxa de uşă ^ ascultam 
ich nâherte das Ohr der Tbur und horchte. 
Astea tâte te apropie de dinfix (Emin. 136) dies 
Alles bringt dich ihnen năher. — 2. c. ^= a se ^ 
de c. Al. PP. 79 : Grue mi-l apropia G. năhertc 
sich ihm. Wohl Gallicism (approcher qqn.J od. 
mm Drf. fur mi-s'.— II. a se ^ sich nâhern, 
uahen (dec. einer Sache). Iarna să apropie der 
Winter naht (heran). Nu te -^ de minei komme 
rair nicht nahe I Zgomotul se tot -^ das Gerâusch 
kani imraer năher. Ne apropiem cu tlrgul wii' 
sind nicht mehr wei t auseinander, wir sind nahezu 
handelseinig. — Impers. : Se apropie de <}iuă 
der Morgen naht. — Redensart: Se apropie 
funia de par (wdrtl. : der Strick năhert sich 
dem Pfahl), es geht zu Ende mit ihm, er 
j»t*eift auf dem letzten Loche. Die Redens- 
art ist landwirtbschaftlichen Ursprungs. Beiin 
Oreschen mit Pferden wird nămiich in der Mitte 
der Tenne ein Pfahl eingeschlagen und die 
Pferde mit einem langen Stricke an demseiben 
befestigt. Die Thiere gehen nun so iange im 
ICi'eise um den Pfahl, bis der Strick sich auf 
(lemsell)en ganz aufgewickelt hat und sie folg- 
lich nicht weiterkdnnen. Siewerdeu dann nach 
der entgegengesetzten Richtung getrieben. — 
Lv. auch unul lucru, la, câtrâ, spre un lucru 
etc, meist in wdrllicher Wiedergabe fremd- 
sprachlicher Construction. — || apropia't 1. 
nahe (gelegen). Se căutăm a ajunge salul 
cel mai apropiat suchen wîr das năchste Dori 
zu erreichen. — 2. v. Menschen :zugănglich. 
Şi el şi ta sint âmeni apropiaţi, budulaci, 
ospătarefi si miloşi (Jip. Opinc. 100) sie sind 
alia Beide zugângliche, schiichte, gastfreund- 
liche und barmherzige Leu te. — Gr. Preş. înv. 
selten apropie'z. — Et. Lat. *appropio, -ăre, 
V. prope. 

apropie're sf. 1. analog a să apropia: Nahen 
n, Herannahen, zB. a pHmăoerii desFrCih- 
lings. — Fxg. Annăherung f: o încercare 
de -^ ein Annâherungsversuch. — 2. Nahe /"; 
in ^ de rîu in der Năhe des Flusses. 

apropria'/»/. P^cs. --prie'z, v. trans. (neoL): 
a-şi ^ c. sich etw. aneignen, zu eigen 
machen. aprovisiona' (a), prea. -ne^x, v. trans. (neoL) 
mit den nothigen Vorrăthen (an Lebens- 
mittein, Schiessbedarf etc.) versehen, ver- 
proviantiren (cu mit). — aprov^iona're sf. 
Verproviantirung f. 

aproximaţitt'ne, -ma'pe sf. fneol.J a n - 
năhernde Bcrechnung; cu -^ annăhe- 
rungsweise. 

aproximati'T ad/./neoZ./annăhemd, un- 
gefâhr, approKÎmativ. 

aproze'l siehe apro'd Gr. 

aprozi^e siehe aproifi^e. 

apsiflsi' fal, preş. ^se'sc, v, t rans. u i c h t fu r 
nothig halten, unterlassen VAcAr. ilO. 
Tes. II 283 [căci au apsifisit solul nemlese ea 
se-i scrie carte pentru acăstaj. — Et. Ngr. 
â<|^,f(i), Aor. -^Yjaa. 

apş6'râ siehe wpSt Gr. 

a'pt adj. fneol.J taugiich, geeignet, be- 
fâhigt (pentru zu). 

aptitu'dines/*. /ncoI./Tauglichkeit/*, Be- 
fâhigung, Eignung. 

apuca' faj, preş. apu% I. v. trans. 1. (an)- 
fassen, (an)packen, ergreifen. Nu -^ (ie- 
rul, că e fierbinte fassen Sie das Eisen nicht 
an, es ist heiss. Barda 'n mană apuca Şi 'n 
Tătari se arunca (Al. PP. 79) er ergriff das 
Beii und sturzte sich auf die Tatai*en. Se ispiti 
se apuce domnia (Moxa HC. I 391) er suchte 
sich der Herrschaft zu beraăchtigen. — Ohne 
acuş, : Apucă de capettd celălalt fassen Sie am 
andern Ende an. Dăndu-le [oilor] fin, au ve- 
4ut că apucă ca lupii, că era fripte de fonie 
(SbIera Pov. 9) ais er den Schafen Ueu gab, sah 
er, dass sie gierig zugriffen wie die Wdlfe, denu 
sie waren vor Hunger fast verschmachtet. — 
A-^pc de mână, de mănică, de per etc. Jdn. 
bei der Hand, am Aerrael, bei den Haa]*eu ele. 
fassen. Ei de bi*ie s' apuca Şi la luptă se lua 
(Al. PP. 25) sie packten sich bei den Gui-tehi 
und begannen zu ringen. Ahl ce foc simt că 
me arde, strigă bolnavul, apucându-se cu 
manile de pântece (C. Ngr. 133) achi welck' 
brennendes Feuer fuhle ich in mir, schrie der 
Kranke und fasste sich am Leibe. — A -^ pe. 
pentru datoHi, pagubă etc. Jdn. zui* Zahlung 
seiner Schulden, zur Gulmachung einesSchadens 
etc. anhalten. Mit de statt pentru Caranfil i 
[Şi te-a a^mca de bir Şi de pozne ce-ai făcut/.— 
Vgl. lume u. sănătos. — 2. zu fassen be- 
kommen. Dacă vre unul apuca vre o sabie, 
işi vindea scump viaţa (C. Ngr. 123) bekam 
Einer ein Schwert zu fassen, so verkaufle ei* 
sein Leben theuer. Fien^are lua cât apuca Jeder 
uahm, was ei' erhaschen konnte. N*am ^t ni- 
mic din moştenire ich babe von der Ei*bschaft 
nichts bekommen, mu* ist von ihr nichts zuge- 
fal leu. Scândurile se le vin^i» poţi apuca pe 
ele pină la 100 de lei (Carag£lb 1 35) vei*kaule 83 APUC-APUC die Brettei*, du kannst an die hundert Lei dafâr 
hekommen. iî trehue [băetului] ceva s'apuce, 
§i tu nicî focul n'ax făcut (Năd. Nuv. II 1 21) 
(ier JuDge muăs ctwas zu essen bekommen, und 
du hait noch nicht einmal das Feuerangezândet. 
Ştefan . . iî trimise pe la casele lor, dăruind u-î 
cu ce apucase de Ca Tătari (Ispir. CL. XII 183) 
Stephan entliess sie und besclienkte sie mit dem, 
was er den Tataren abgenommen hatte. Caii 
alergă cât le apucă piciorul (Al. ProsA 158) 
die Pferde gieifen krâftig aus. — Redensart: 
Crede că a -t pe D-fJteu de picior er glaubt, 
Wunder was erreicht zu haben. — 3. lv. 
[sec. ii,) bisw. pe, din măînile altuia Jdn. 
aus eincs Andern Hânden reissen, zB. 
Indr. 360 (atunce-l apucară diavolii dein 
manile părinţilor lui). — 4. a-şl -^ sufletul 
zu AtJiem kommen SbIera Pov. 148 fabîa 
apucându-şt sufletul de spaimă). — 5. zu 
etw. greifen. Codrul mi-l lăsa{\, Jugul 
apucaţi! (Al. PP. 67) verlasst den Wald, greilt 
zumPflugel Inturnându-se [din streinătate] , 
tar luă şlicul. Apoi, la i828, apucă din nou 
fracul, ifi lăsa favoriţi . . (C. Ngr. 65) als er 
vom Ausland zuruckkehrte, setzte ei* wiedei* den 
^i^iic auf. Dann, im Jahre 1828, griff ex' von 
Neuem zum Frack, liess sich einen Backenbart 
wachsen ... — 6. mă apucă frigurile, frica, 
un fior etc. micJi pac kt das Fieber, er- 
j^reifl die Furcht, erfasst ein Schauder 
etc. L^u '^t năbădăile od. kurz l-a -^t er ist 
rasend. Unii [actori] . . cad in exces contrar, 
slmciumându'se ca nebunii.. §i răcnind cu 
o aşa furie că publicul se întrebă: Ce t-a 
apucat? (Al. Op. I, XII) manche Schauspieler 
ver "allen in das entgegengesetzte Extrem, indem 
sie sich wie toU geberden und so wuthen<l 
scbreien, dass das Publicum sich ri*agt : Was ist 
ibnen? — Redensart (scherzh.): Mult te ţine, 
când te apucă? halt es (od. der Anfall) bei 
Ibnen lange an? Wird zB. }>eim Kai^tenspiel zu 
demjenigen gesagt, der andaucrnd gute Karten 
bekommt. — 7. (vgi. 4 u. 6) mi apucă ploia, 
nâpteaetc. der Regen^ die Nacht etc. âber- 
fâllt, Gberrascht mich. — 8. apuc c. ich 
r.inde etw. bei meinem Hinzukommen 
noch vor, treffe es noch an. Ai mai apucat 
trenul? haben Sie den Zug noch eiTeicht? Apu- 
case ostile lui Ştefan Vodă pre o samă de 
Nemţi netrecuţi (Mir. O^stin Let.* 1 328) die 
Tinippen Fi&rst Stephans hatten eine Anzahl 
Deutsche angetroffen (od. Ciberrascht), die den 
Fluss noch nicht fiberschritlen hatten. Pruncul 
de.. va vrea preutul să'l boteze şi se va teme 
că nU'l va mai apuca cu suflet . .(Ş. TaIne17) 
befiirchtet der Priester, das Kind, das er taufen 
wiil, nicht mehr lebend anzuirefTen .. . Eu n'am 
apucat pe tată-tău ich habe deinen Vater nicht 
gekannt, er war zu meiner Zeit nicht mehr am Leben. Chiar noi am apucat . .multe de ase- 
menea şcdle bisericescn (Melh. CH. 2 19) noch zu 
unserer Zeit bestanden viele solcher geistlichen 
Schulen. Bune ^ile am apucat şi grele (fUe 
am ajuns (Nad. Nuv. II 196) es waren gute 
Zeiten, als ich jung war, und schiimme habe 
ich nun erlebt. Plăeşii spuneau că n'aii mat 
apucat aşa primăvară de vreme de când is 
ei (Cr6ngA CL. XIV) die Granzer erklârten, ein 
so zeitiges Frâhjahr sei ibnen in ihrem ganzen 
Leben nicht vorgekommen. — 9. apuc se fac 
c. ichkomme(eben noch) dazu, habe(ge- 
rade noch) Zeit, es gelingt mir (gerade 
noch), etw. zu thiin. Lui Andrei şi Ştefan 
Batori..y cari apucaseră se fugă in Polonia, 
se confiscară bunurile (Balc. 45) dem Andreas 
und Stephan B., welche noch Zeit gehabt hat- 
ten, nach Polen zu entfiiehen, wurden die Gfiter 
confiscirt. Puţini care scăpară cu viaţă, apu- 
când a sări peste ziduri (C. Ngr. 124) Wenige 
kamen mit dem Leben davon, indem es ibnen 
gelang, Ciber die Mauern zu springen. — Bes 
mit Negation: Se m^rgă fără veste la Nicolai 
Vodă, se nu apuce se se ascundă (AxinteLet.* 
II 123) ei' solie sich nuvei^sebens zu Fiiret Nico- 
laus begeben, damit dieser keine Zeit habe, sicii 
zu verbergen. Intr'acel războiţi aşa desirg s*au 
spăimintat.. Leşii de nice tunurile n'aii a- 
pucat odată se slobâdă (Mir. Costin Let.* 1 
230) in jener Schlacht geriethen die Polen so 
schnell in Schrecken, dass sie gar nicht dazu 
kamen, ihre Kanonen einmal abzuschiessen. — 
Daher: abia '^sem od. nu -^sem (bine) se.., 
şi..u. âhnl.: kaum hatte ich.., so.. . De 
abia apucasem a adormi, şi un vis fantastic 
veni şi'şi puse asupră-mi negi'ele sale aripi 
(C. Ngr. 53) kaum war ich eingeschlafen, so 
kain ein seltsamer Traum und breitete seine 
schwarzen Flugel âber mich. Cartea dată de 
Petriceico Vodă . . pentru apărarea clertUut 
nu apucase a se pune in aplicaţie, când şi 
domnia s'a schimbat (Melh. CH. 136) der Er- 
lass Furst P.s zum Schutze des Glerus war 
noch nicht zur Anwendung gelangt, als auch 
schon Thronwechsel einti*at. — 10. pop. in 
Betheuei*ungen: erleben. Să nu mai apuc 
măcar o (fi fericită cu tine . . dcu:ă seiu eu ceva 
(Carag^le CL. Xm 258) ich will keinen glGck- 
lichen Tag mehr mit dir erleben, wenn ich et- 
was weiss. — H. a fi -^t un obiceiu etc. de la 
cn. einen Brauch etc. (durch Ueberlieferung) 
V. Jdm. (her)haben. Perul lins., ilpârtă'n 
tîmple, aşa a apucat de la masa şi masa de 
la masa (Delavr. Sult. 9) das glatte Haar trăgt 
sie Qber die Schlâfen gekâmml, so hat sie es von 
ihrer Mutter her und ihre Mutter wieder von 
der ihrigen. Aşa am ^t(-o) de la părinţii miei, 
aşa o ţin so habe ich es bei meinen Eltern ge- 
sehen (od. so ist es bei uns herkdmmlich) und APUC-APUC 84 so halte ich es auch. Povestea vidriî noi brebii 
din moşit strămoşii noştri aşa am apucat-o 
(Cant. Ist. ierogl. H.) die Geschichte vom Fisch- 
otter habeu wir Biber von unseren Ahnen und 
Urahnen so (iberliefei-t bekommen. De la Nea 
Nicuţâ nu apucasem decât se citesc pe silabi- 
site (Delavr. Par. 296) bei Papa Niklas hatte 
ich es nur bis zum Buchstabii'en gebracht. — 
12. un drum einen Wegeinschiagen. Din 
vot fie-care câte un drum apucând (Pann ŞEp. 
I 66 H.) indem jeder von euch einen anderen 
Weg nimmt. Eii trebue se me duc^ Cale lungă 
se apuc (PoMP. SibiIO H.) ich muss fort, muss 
auf eine weite Reise gehen. Bujor a apucat 
calea codrului (Al. PP. 158) B. ging unta* die 
Râuber. O căiască trecu in fuga cailor pe 
Uliţa Mare, apucă Uliţa Sf. Ilie,. (C. Ngr. 
16) eine Kalesche fuhr in rasender £i!e Qber 
die Grosse Strasse, lenkte in die S. Elias-Slrasse 
ein.. . Ce laşi tu drumul Ş'apucî colnicul? 
(Al. PP. 62) warum verlăssest du die Strasse 
und lenkst uach dem Hugel? — Mit Angabe 
der Richtung: Şi pe cal incâleca, Drumul la 
vale-apuea (Al. PP. 38) und stieg aufs Pferd 
und ritt die Strasse hinab. Doica [Name einer 
Hundin] vesel se scula, Câmpul de-alung a- 
puca (das. 55) Doica sprang frohiich auf und lief 
das Feld entlang. Vgl. auch III. — II. a se ^ 
1. de c, nach etw. fassen, greifen (um sich 
daran zu hal ten). Ca cel ce se inăcă se apucă 
de sabie cu mâna gdlâ (Mir. Costin Let.* I 
293) wie der Ei'ti*inkende mit blosser Hand nach 
dem [gegen ihn gezâckten] Sch>iverte greift. — 
Lv. Redensart (jur./: Nu s'au putut -^ de lege 
ca se jure er konnle sich nicht durch einen 
Cid hefreien, konnle den Eid nicht ablegen Mscr. 
sec, i8. H. ofters. — 2. de cn, sich ilber Jdn. 
(her)machen, ihn anfalien,ihm zusetzen. 
De se va apuca [acel dulău] de vre un dulău 
mat slab (Prav. Mold. 1646 H.) wenn jener 
Schâferhund einen schwâcberen iiund anfăllt. 
ApucatU's'au [Ion Vodă] de Brăila, de au 
ars tirgul cu totul (Ureche Let.* I 226) Furat 
Johann warf sich auf Brăila und âscherte die 
Stadt gânzlich ein. Boerit s'au apucat de Ste- 
fan Petricetco . . , numai să4 ridice domn 
(Muşte Let.* III 13 H.) die Bojaren drangen in 
Stephan P. und wollten ihn durchaus zum 
Fui*8ten erheben. — 3. de o lucrare sich an 
eine Arbeit machen,an sie gehen, zu ihr 
schreiten, sie unternehmen. Hal se ne 
apucăm de lucru ! gehen wir an*s Werk I Wa^n 
apucat de cetit pre Tucidid şi pre Xenofon (C. 
Ngr. 54) ich begann, Thucydides und Xenophon 
zu lesen. Vexând Moscalii că [Sultanul] Iară 
se apucă de aste (CogAln. Let.^ III 268) als 
die Moskowiten sahen, dass der Sultan wieder 
an'sKriegfâhren ging. De nimica nu se puteau 
apuca, numai de fugă (Neg. Costin Let. 1 460) sie konnten nichts anderes beginnen (od. ihun) 
als fliehen. — De o meserie ein Gewerbe 
er greifen. Se m'apuc deplugărie Ori s'apuc 
in haiducie? (Al. PP. 252) soli ich lum Pfluge 
greifen oder unter die Râuber gehen? (Das 
z weite apuc gehort unter III 1.) — 4. me apuc 
se fac c. ich gehe daran*, schicke micb 
an, etw. zu thun. Se apucă însuşi cu mâna 
lut se le curăţe [nâml. armele] de rugină (\s?ik. 
Leg.* I 4) er begann, die Waffen mit eigner 
Hand vom Roste zu reinigen. Ce te apud se 
fad? wessen unterfângst dudich?wa8 beginnst 
du da? /a-mt sare 'n drum, că dâră, dâră 
.\rapuc se-l spulu o vorbă 'n pâră (Coşbuc 
124) sie tritt mir in den Weg, indem sio hofft, 
ich werde mich vielleicht doch zu einem bdsen 
Worte hinreissen lassen. — 5. m'am -^t şi am 
făcut c. ich habe etw. schon gethan (ehe 
ein gewisses Ereigniss eingeti*elen ist). Ceia ce 
imî pare reu.,e că te-al apucat şt al trimes 
la totă lumea invitaţii (Vlah. Ic. 13) was mii- 
leid thut, ist, dass du schon allen Leuten £in- 
ladungen geschickt hast.— 6. ich verpflichte 
mich, mache mich verbindiich. Atunce 
sau apucat Ştefan Vodă la Urzum AH Betn 
că va merge de-odată [la Ţarigrad] (Mir. 
Costin Let.* I 335) da verpflichtete sich Fui-sl 
Stephan gegen U. A. Bey, sich sofort nach 
Constantinopol zu begeben. Pe jurămint 
s^apucară, Stăpinil se hărăţescă Şi slugile se 
privâscă (Al. PP. 198) sie schworen einander, 
dass die Herren kâmpfen, die Knechte aber 
zuseben solUen. Pentru u^cigătorul ce se va 
apu4ia cu voxa sa se postâscă (Ş. TaIne 200) 
von dem Mdrder, der freiwillig zu fasten ge- 
lobt. Tare s'au apucat serdarlul că nu scie 
nimica, cu mare glurăminturl (Mir. Costîh 
Let.'^ 1 325) dei' Serdar vex'schwor sich hocli 
und theuer, er wisse von nichts. Apuci-te se se 
pocălască? (Dos. VS. Apr. 28) verburgst du dich 
dafur, dass er Busse thun wird? — 7, la cn, 
sich an Jdn. wenden Neg. Costin Let.* I Ap. 
51 (Apucatus'au Mircea Vodă pentru trebile 
crăesd . . la imperăţia Turcului), — IIL r. 
intr. 1. (vgl. I12)j5edfrwm sich auf den Weg 
machen ; incotrova seine Schritte irgend- 
wohin lenken, sich dahin begeben. Elpe 
cal a 'ncălecat şi pe drum a apucat (Al. PP. 
20) er stieg aufs Pferd und machte sich aut 
den Weg. Se te ved apucând pe cărări unde 
nu trebue se calce piciorul unei fete., cu bună 
crescere (Al. Op. I 1383) dass ich dich Wege 
einschlagen sehe, welche der Fuss eines wohl- 
erzogenen Mâdchens nicht beti-eten darf. Apu- 
cai ii pe drum la vale (Al. PP. 237) ich ritt 
die Strasse hinab. Apiu:ă 'n călătorie Se facă 
negustorie (das. 38) er ging auf die Reise, um 
Handel zu treiben. Me conjură se le spun dacă 
sdu in ce parte au apucat tinerii (L Ngr. CL. 85 APUC-APOC IV 295) sie beschwor mich, ihr zu sagen, ob 
ich wâsste, nach welcher RichtuDg die jungen 
L«»ute sich begeben (od. welche R. die j. L. oiu- 
îireschlagen) hâtten. înainte se apuci Şi la furt 
drept să me diusl (Al. PP. 55) lauf voran und 
ITihi^e mich geradeswegs zu den Râubern. — 2. 
(ma\) înainte^ mai ăntăxu zuerst, frulier 
kommen, einem Andern zuvorkommen. 
Sn aştepta pre judele glâteeî se re$pun<}ă, ce 
apucă înainte de <jlise lui: Nu te teme (Coresi 
Caz. 1580 H.) er wartete die Anlwort des 
Oberaten dei* Menge nicht ab, sondern kam ihm 
/iivor und sagle: FArchte dich nicht. La cas de 
abatere a vre unul cleric, îl preda şi-l globea 
ori-eine dintre functionarî apuca mai ân- 
tâîu (Melh. CH. 117) iiess sich ein Geistlichcr 
t'twas zu Schulden kommen, so brandschalzte 
ihn (ier erste beste Beamte und nahm ihn in 
(jeldbusse. Eu de mult aveam de gând se sfă- 
I uesc pe Măria Ta la acâsta, dar ved că înţe- 
lepciunea Măriei Tale au apucat mai 'nainte 
(C. Ngr. 124) ich hat(e schon lange die Absicht, 
Rurer Hoheit dazu zu rathen, ich sehe aber, 
ilass die Weisheit Eurer Hoheit mh' zuvorge- 
kommen ist. — 3. lv. apuc de fac c. = apuc 
si fac c. (1 9). Pană a mergere Lipcanii [tri-- 
mişi după el], Turculeţ aii apucat de aii 
scăpat (Neculce Let.* II 280) ehe die ihm nach- 
gesandten Lipcan! [Art Eilbolen] abgingen, 
hatle T. Zeit, zu entweichen (od. war T. schon 
entflohen). In cetatea SucevH apucase Gavri- 
laş Logofătul şt câţiva boeri de la ţară de so 
închisese acolo (Mir. Costin Let.* I 294) in 
die Festung Suc^va halten sich Kanzier G. und 
einige Bojaren vom Lande noch rechtzeitig ein- 
schliessen kdnnen. — 4. unde apu>c wohin 
ich gerade treffe. Unuia ii sboră mâna, pe 
altul in cap lovesc, Şi pe altul unde-apucă 
(Beld. Eter. 5) dem Einen hauen sie die Iland 
ab, diesen schlagen sie iiber den Kopf und jenen 
wohin sie eben ti*effen. Şedi undezi apuca! 
setzen Sie sich auf den ei'sten beslen IMatz I Eu 
am se fug departe ori^unde-oiu apuca (CL. 
iV 89) ich werde weithin fliehen, wohin immer 
mich die Fîlsse tragen werden. — 5. la c. = a 
jmnde: a) la bine, la avere zuWohlstand, 
zu Vermogen gelangen B.;PP. Tribuna 1885 
H. (Să-mi apuc şi eu la boi), — b) la suflet 
Muth schopfen Mir. Costin Let.* I 269 (de 
atunci ceialanţi boerl . . mai aii apucat la 
suflete cu nădejde de viaţă; Varianten ed* 
Ureche I 527 H. : la suflet, la fire). — 6. Tr. 
mit prâdicativem adj.: werden Retegan Pov. 
I 15 (de când [copilul] a apucat măricel) ; 
Frîncu Moţii 258 (Acum la bătrâneţe . . , baba 
bătrână apucă grea), — 7. lv. (sec, i7.) bisw. 
rauben, Beute machen, zB. Dos.Ps. sl.-rom. 
1680 Ps. 103, 21: Ţincii leilor scâncind să 
aptu:edie jungen Ldwen, die nach Raub brOlIen. Vgl. apucăto'r,— 8. Dos. VS. Sept. i: Apueat-aii 
[Moysi] înaintea Domnului Hs, i485 de ai 
Moses lebte 1485 Jahre vor Christus. — || Vgl. 
apucau u. apiu:ăto'r, — Et. Dunkei. Man rălli 
auf lat. aucupor, ~ăre «zu fangen suchen» od. 
Ableiiuîig V. ap- in apiscor cergreifenj». 

apuca^re sf. pop. (veter,) Rehe f (Heber- 
hafte Hulenlzundiing) Qu. 

apuca't I. adj. heftig (v. Temperament). 
Nu'l scii cd-t apucat 9 (Nad. Nuv. II 98) du 
weisst ja, das*? er heftigen Temperament? isl. 
Haide.. , somnorosule! Sc6lă-ţi ^ic. tlntr'a- 
deva)', prietene, eşti cam apucat în pcliteţele 
tale» (Bogdan V. şi N. 138) vorwârts, Schlaf- 
mutzel Steh' auf, sag' ich. «Du bist aber wirk- 
lich ziemlich heftig in doinen HoQichkeitsljo- 
zeugungen, lieber Freund.»— IL svbst. Munt.= 
răul copiilor: Krâmpfe, Fraisen, fallende 
Sucht der Kinder Qu. — III. pe apucate 1. 
gelegentlich. Feciorii de bo&ri învăţaU ro- 
mânesce numai din intîmplare şi pe apucate 
(Chica CL. XV^I ;)28) die Bojarensdhne Iernten 
nur zufallig und gelegentlich rumânisch. — 2. 
auf 8 Gerathewohl. Inserase. Alegătorii j 
ameţiţi, ne mai cunoscându-se între dinşii, 
se hveati pe apucate cu cine le eşa înainte 
(Xen. Brad! 58) es war Abend geworden. Die 
Wăhler, verwirrt, da sie einander nicht mehr 
erkannten, prâgelten sich aufsGerathewohl mit 
dem Ersten Besten, der ihnen in den Wurf kam. 

apucâtOT adj. r a ubg ier i g . Schimbat acum 
Despot Vodă ..den milostiv, apucător şi la- 
com.., desbrăca ji bisericile (Nec. Costin Let.* 
I 439) Fiii^st Despot, nunraehr aus einera barm- 
berzigen in eineJi i*aubgierigen undhabsilchtigen 
Menschen verwandelt, brandschatzte sogar die 
Ku'chen. 

apucâtuTâ sf, pi. -ri, 1. Griff m. Cu o 
shigură -^ mit einem einzigen Griffe. Cine asistă 
la aceste lupte a fiecăilor români . . recunosce 
bine In ele apucăturile şipaukele [wahi*6ch.= 
posele^ gladiatorilor din vechime (Al. PP. 26) 
wer diesen Kâmpfen der rumănischen jungen 
Bui-scbe beiwohnt, erkennt in ihuen dcutlich 
die Griffe und Stellungen der Gladiatoren des 
Allerthums. Saă adunat ,, dmenii cei mai 
copţi la minte ca să chibzuiască vre^ apucă- 
tură — dar fără folos (CL. XVII 277) es kamen 
die erfahrensten Mănner zusammen, um ein 
Mittel (od. Verfahien) ausfindig zu ma'jhen, es 
war aber vergebene MQhe. — 2. apucături (pi.) 
Benehmen n, Wesen, Manieren. Te rog 
se treci cu vederea ore^care neAoplire a apu- 
căturilor sale (Al. Op. 1 183) bitte, sehen Sie 
uber eine gewisse Ungeschliffenheit seiner Ma- 
nieren hinweg. Luase întru tâte apucăturile 
profesorului sâw (Slavic! CL. XIV 137) er hatte 
ganz die Manieren seines Lehrers angenommen. 
Are apucături de orator ji sepregătesce pen- APVN-ARAD 86 tru senat (CL. IV 332) er geberdet sich wie ein 
Hedner und bereitet sich fCbr den Senat vor. — 
3. POP. Raub my Brandschatzung/*. Cel 
ce trăesce dui jafuri . . , din apucături (Jip. 
Opinc. 108) wer von PlAndeiiuig, von Brand- 
schatzung lebt. 

apu'ne faj I. v. trans. Mac. neigen, sen- 
ken. — ILv.intr.untergehen(v.Ge8tirnen): 
Sorele apune die Sonne geht unter. — Bisw. 
uberb*. : erldscben, vergehen etc., zB. 
CL. VII 246 : Şr apustd foc aţiţă suflând in 
el mereu und facht durch stetes Blasen das 
niedergebrannte Feueran; Conachi 155: Ce 
ved ochii met De dipese §*apunf was sehen 
meine Augen, das8 sie blinzeln und sich schlies- 
aen? Bbld. Let.» HI 353: Mila ei [năml. a 
Porţii] se nu apus dass die Gnade dor Pforte 
nicbt aufhdre. — Gr. Conjugirt wie a pune 
(8. d.). — Et. Lat, apponoy -ere «beilegen». 

apuntame'nte pi. f (neoLJ Gehal t n^ Be - 
soldungf. 

apa'rure(a) siehe pwrurea. 

apa'8 subst. l, Untergang m (eines Ge- 
stirns) ; Ggs. răsărit. La,pe la -^ul sdrelui od. Ut, 
pe la -^ de sare bei, gegen Sonnenuntergang. - 
Gr. PI. ^e CoRESi, ^urî Biblia 1688. — 2. 
Sonnenuntergang m (als Himmelsgegend), 
Abend, Westenic^Ia răsărit pină la-^ von 
Osten bis Westen ; spre -^ de westlich von. — 
Daher: Apus Abendland n, Abendlânder 
fpl.J, Occident m, We8ten(=weslliches 
Kuropa): popârele Apusului die Vdlker des 
Occidents, biserica Apusului die rdmisch-ka- 
tholische Kirche. — Et Part. v. a apune. 

apusd'n adj. westlich, abendlăndisch^ 
sm., fem. -Dă, Abendlânder(in), Occi- 
dentale, -lin; G^. răsărităn. 

apu'St sn., pi. 'turl, MoLD. Schleuso f 
pJner MGhle Qu. H. — Et Poln. upust. 

apuţi'/a/ V. intr. riechen Ojresi Psalt. Ps. 
113 Z. 27 (nasure aii şi nu aputj; apuţVt Ge- 
ruch(ssinn) m Coresi Caz. H. — Et a puţi'. 

aqnare'Iă sf, pi -Je, fneol/ Aquarell 
n. — Gr. Auch aoa-. 

aqnarelPst sm /ncoL/ AquarelUst m.— 
Gr. Auch aoa-. 

aqna'rlâ sn., pL -riî, fneol.J Aquav'inm n. 

aqna'tic adj. (neol.) im od. am Was ser 
iebend, Wasser-, Sumpf-. 

a'qnilă sf., pi. -Je, (neol.) Adler m. 

aquili'n adj. (neol.): nas'^ Adleiuase. 

aquisiţiu'ne, -ăPţie sf. (neol.) Acquisition 
f: a face ^a unui lucru etw. ankaufen. 

aquita' (a) siehe achita' (a). 

aqoiziţiu'ne, -Ei^ţie, siehe aquisiţiwne. 

a'r* sn., pi. a're, (neol.) Ar m (Flăchea- 
mass V. 100 Quadratmetein). 

ar ^ siehe aş. ara' (a), preş. a'r, v. trans. pflQgen, 
ackern. Pămintul care nu se ară se in^ 
ţdenesce (MArg.* 14 a) der Boden, der nicbf 
gepflugt wird, wii*d zur Brache. A -"de tomna, 
de primă oară fiir die Herbst-, fOr die Sommer- 
saat ackern. Boii ară şi caii mănineă (Sprw.) 
der Eiue roiiht sich ab und der Andre hat den 
Nutzen da von, der Eine sât, der Andre erntest. - 
Loc arător Munt. Ackerboden Qu. H. — 
Et Lat. aro, -arc. 

Ara'b sm. (neol.) A'raber m; ara^b adj. 
ara'bisch. — Gr. Lv. Aranr (= gr. "Aport}*, 
-Poţ, ksl. Aravu). 

araba' siehe harabaf. 

arababuTâ sf., pi. -rl, wQstes Durch - 
einander. In cârciumă e arăbabură mare 
(DhLAVR. SuLT. 6) in der Schenke geht AUes 
drunter und drîlber. Sf. Vinerea., y intra in 
casă şi ve^u o arăbabură de nu^i mai da ni- 
meni de căpetâiii (Ispir. Lbo.* 350) die heilign 
Vinore trat in's Haus, da lag Alles wie Kraut 
und Ruben durcheinander. — Gr. Mold. har-; 
fer aer alababu'lă Pol., alababu'râ Glos. Ac. — 
Et Lînbek. 

arabagîli'c etc. siehe barabagiWo etc 

arabe'scurî pi. f. (neol.) ArabeskiMi 
(Ornament). 

Ara'bia npr. f. (neol.) Arabien n. ■— Gr. 
Lv. Ara'via (= gr. 'Apdgia, ksl. Ara'via). 

ara'bil adj. (neol.) pflftgbar: pămint -* 
Ackerboden. 

ara'c 1. sn., pi. -cari, (neol.) A'rak m 
(Branntwein). — 2. sielie baraje. 

araca'n siehe sâra'o. 

araci' (a) siehe barăci' (a). 

arâdica' (a) siehe rîdioaf (a). 

arâdu'ce (a)Lv. î. v. trans. 1. vergleichen 
Dos. Ps. IN V. Ps. 18 Z. 41 (Şi eu ce cu altă 
le-aş răduce?) ; Div. 108 h(Prin sfinţenie lui 
(adecă lui D-iţ^ii) se răduce). — 2. chipul 
unui lucru etw. verstei len (= das Bild 
davon vor die Anschauung bringen, daran erin- 
nem) Indr. dfters, zB. 43 (Lespezile [de pe 
mantia arhiereului] . . arăduc chipul legii 
vechi şi ceii noao) ; 45 (Arhiereul când bla- 
goslovesce . . , rădu,ce chipul marelui arhie- 
y<mlut sau Domnului nostru îs. 11$.). Das. 
50 : Diaconii arăduc in chipul ăngerilor ist 
in wohl iiTthâmIich eingedrungen. — DunkeI 
ist das. 577 : Cine va <jÂce că darul lui D^eu 
ajută numai de acâsta, adecă a sci ce face 
(adecă a sci ce ni'SO cade a face) fi ce ară- 
duce.. . -- IL V. intr.: a-şî -^ gleichcn, 
ăhulich sein MoxaHC 1362 ( Mir u^me cum 
nU'Şi arăduce fecior a părinte) ; Chxn. Hrom. 
I 76 (Căci şi la faţă fârte ş'au fost rădueănd 
cu dinsul). — Gr. A arâdu'ce u. a rădu'ce. 
Conjugirt wie a duce. -- Et Wahrsch. lat. 87 ARAD-ARAP rediico, -ire cin irgend eine Gestalt bringen». 
Vjţl. auch adu' ce (a) II 2. 

arâdui'/a se), preş. me -due^so, v.refl. sicii 
aufden Wegmacheu, aiifbrechenRETEOAN 
Pov. oftej's, zB. 26: Apoi me arăduesc cătră 
sattd meu dann mache wh mich aufdeu Weg 
nach meinem Dorfe. — Ohne refl.(T)r(.l) ŞincaI 
Hr. iu 26: In iS Dechemvrie au arăduit 
Mdteiv Vodă cat ni Ţarigrad am 13. December 
brach FArst Matthaeus nach Con8tantino)>ol 
auf. — Et Unbek. 

ara'g sieb^ hara'c, 

arahni'd sn.,pl. -de, fneol,, zool ./ S p i n n e ii - 
thier n. — Gr. Auch araoni'd, 

ara'm siehe barafm, 

ara'mâ sf., c. obl. arâ'ml, i. Kupfer n: 
un vas de ^ ein kupferDes Gefăss; banî de ^ 
Kupfergeld. — Redeiu>art: a-şî arăta arama, 
a-şi da arama pe faţă u. ăhnl. seine wahre 
Natiir, seinen wahren Characler offen- 
haren, zeigen, wess Geistes Kind man 
ist (wie eine schiechte Silbermunze, wenn sie 
abgenutzt wird, seheu lâsst, dass sie nur aus 
gemeinem Kupfer besteht). Daher: Căntărind 
numai dintr'o dipă arama filosofului său 
(Odob. Ps. 149) mit einem Blickedieganze Hohl- 
heit seines Philosophen iibersehend. — 2. im 
weit. Sinne: Erz n (Metallniischung); de ^ 
ehern. Ca frimsc uşile de arame (Coresi Ps. 
106 Z. 27) denu er zerbrach die ehernen Thore. 
Se bale mterful nopţii in clopotul de^aramă 
(Emin. 20 1 ) 08 schlâgt Mitternacht an der eher- 
non Glocke. — -3. lv. K ii p ferm un ze /" Coresi 
Tetk. Mărci 6, 8 CC. 9 fneeeprebrine arămi = 
ksl. medi, acuş. pi, v. mâdi], MscR. sec, i7. H. 
f^i'Un dede trei arămiore), — 4. ară'muri 
pl,f, Kupfergefăsse, -geschirrn. — iSing. 
Jir. Opinc. 12 (mal ciogniră bârdacu, mai 
ul^a, mai arama J, — Gr. Lv. fsec, *Vn/ 
ara'me, — C. obl. mit art, ara'mei Biblia 1688 
Ezech. 40, 3 (nb. arâ'mii Dan. 10, 6). — PI, 
arâ'mi, siehe 3. — Dem, arămi&râ sf., pi, -re, 
siehe 3. — Et. Lat. aerămen «Kupfergeschirrj!>; 
a- aus ae- *e* wie in ari'ciu=:zertcius etc. 

arăma'r, lv. u. pop. -rW sm, Kupfer- 
waarenhândler m, 

arâmâri'e sf, l. Kupferwaaren. -- 2. 
K upferwaarengeschâft n, -handlunji^ 
f. — Ueblichor căldărârie. 

aTkm&sksf,,pl. -me'se, metallene^ (gew. 
blechernes) Hohimaass n fiir 1 od. Ya ^^^i 
FiL. Cioc. 231 {aduc numai decât o aramâsă 
de rin chihlibaH'u), Erklârt das. in einer 
Anmeikung. 

arămi' /a/, preh, ^me'sc, v, trans. ver- 
kupfern, zB. Mon. of. 1875, 227^1 [fier., 
spoit, cositorit sau arămitj, — Gr. Prov a 
Rr&mui' Sev, Nunta 269 (că h*avem . . căldări 
de-arămuitJ,WBB,auch a arama', preş, -me^M. arămi'e sf, kupferner Kessel v. eiwa 2 
Dekaliter Inbalt Com. Ialomiţa H. 

arami'n siehe haramPn, 

arâmi'u adj. kupferfarben,-roth. Ochu 
ei cată uîtiţi inspre pădurea arămie (Vlah. 
Ic. 3*J) ilire Augen blicken zei'streut nach denr 
herbslhch gef^*bten Walde hiniiber. — Gr. 
-mu'liJ Pol. (Mscr.). 

arâmo's adj. kupferhaltig, -reicli. 

arâmoi' (aj siehe ar&mP (a), 

arâmu'îâ siehe ar&mi'ii Gr, 

arâ'murî siehe ara'mă 4. 

ara'nâ siehe bra^nă, 

ara'nghel sieho arha'ngel, 

arâni' (a) siehe hrânP (a), 

aranja' (a), pi'es. "je^z, (neol.J I. r. frans. 
arrangiren: 1. ordnen, anordnen, ein- 
richten. — 2. pe. cu creditorii lui etc, Jdn. 
mit seinen Glâubigern etc. vergleichen. 
II. a se ^ sich vergleichen, zB. cu credi- 
torii săi mit seinen Glâubigern. 

aranjame'nt sn., pi, -te, (neol,J Arranjî^- 
meut n;l. Anordnung/", Einriohtung.- 
2. Vergleich m,gutliche Uebereinkunft. 

aranjo'r sm. (neol.J Anordner m, Ar- 
rangeur. 

ara'p sm, Mohr m; arăpâ'Ioâ sf,, pi. -ce, 
yiohr in f. Un arap bogat, Negru şi buzat (Ai.. 
PP. 116) ein reicher, schwarzer, dicklippiger 
Mohr. — Lv. in Uebereetzungen fur .AfB.ct}/, 
wie deutsch Mohr; selten fQr 'Apa^KzB. Biblia 
1688 Hiob 42, 17 : luănd muere harapcă ^^ 
Xa^u^v 84 Y^vaTxa 'Api^twixv ; das. Ps. 71. 10: 
imperalii arapilor = PaoiXttţ *Apapwv), woffir 
sonst Ara'o (siehe Ara^b), — Lm. dafâr ma'ur. — 
Gr. Aach, bes. Mold., hara'p, bârăpd'îcâ; lv. 
fem, (h)ara'pcâ, pi, -ce. — Et. Ksl. ara'pinu 
(auch ngr. âp4ic/)ţ); zu (hjara^pcă vgl. russ. 
şerb. ara'pka, 

arăpe'sc adj. Mohren-. Ţara arapăscă das 
Mohrenland (zB. Mărg.* 241 a). 

Arapia (wie betont?) Mohrenland n Palia 
(ien. 2, 13 CC 49 (tot pămintul Arapiei = 
waaav 'rtjv y^^v 'AlOioicia^); Nbc. Costin Let.* Ii 95. 

arâpi'me sf. l. Mohrenvolk n. — 2. 
Arabien n Biblia 1688 •)eut 4, 49 (totă 
arăpimea rrxTiaaav -djv "Apafa) ; das. 2 Chron. 9, 
14 (toţi împăraţii arăpimei = Tţţ 'ApaPîaţ). 
Vgl. ara'p. 

arapi'nă (od. ara'pîDă?), har-- sf, Mohr m, 
Mohrin f, als Spitzname fur Zigeuner Ispir. 
Leg.* 204 (fata . . mulţumi lui D^tfeu că a 
scăpat-o de., harapina spurcată/; 361 (du-te 
la apă, arapino); 362 (vă(fu o arapină negra 
ca fundul căldării/. Im ersten Beispiel ist v. 
einem Zigeuner, in den andem v. einer Zi- 
geunerin <iie Rede. — Et. Wahrach. slav. ara'^ 
pina a Mohrin». ARAP— ARCA 88 ara'pnlo siehe harafpnio. 

arăpâ'icâ siehe arafp. 

ara'r 1., pop. -rW 8n.,pL -re, Munt. hăre- 
nes Zeug, hârene Decke Zolltarif v. J. 1870 
Bujor. 4350 f arare de pei' de capră ..pentru 
căruţe . . , pentru aşternut . . , pentru cal); 
Wbb. — Adjectivisch Dion. Ecl. Tes. II 177 
(adusele sa/A ararx piinx cu ştrângurx şi 
curele). — 2. siehe ra'r. 

ara're-OTi adv. s el ten. Nuarare^ori.. se 
năseeau certe şi chiar bătăi intre părintele 
Matei şi dascălul său (Xen. Bra^I 150) nicht 
selten kam es zwischen HochwCu'den Matthaeus 
imd seinem Cantor zum Zank und sogar zu 
Schlăgereien. — Stârker ra'r (s. d.), das bes. in 
den Verbindungen fârte rar, mai rar, prea 
rar fast allein ublich ist. — • Gr. Auch raTe-- 
otL — Et. a-^a're-iyri «zu seltenen Malen». 

ararie^l siehe atrăţ&L 

ara'riţă siehe rafriţâ. 

arăta' /a/ etc. siehe ar6taf (aj (»tc. 

arăţed siehe air&ţe^L 

arătoor siehe araf (a). 

arăto's siehe arl^tofs. 

aratru sn., pi. ^tre, Schwingpflug m 
Alex. Agric. 46 {Rugul pe un picior saiifără 
rate. Astfd de plug, numit şi iplug simplu» 
saii taratru», se compune mai de aceleaşi 
părţi ca plugul terii); Pflug Wbb. — Gr. 
arctru Stăm. ; Mac. ara% pi ^turl B. — Et. 
Lat aratrum. WohI, wenn âberhaupt je ge- 
brâuchlich, Lehnwort. 

arătu'râ sf., pi. -rî, 1. Bestellung / des 
Bodens, Ackern n, Pflugen: -^ de tâmnă, de 
primăvară Herbst-, FrGhjahrspfiagen; a face 
iloiie, trei arături zwei-, dreimal pflâgen. — 
2. Acker m (= Boden, der zum PflGgen be- 
stimmt ist, gepfICigt wird od. ist). Moşia are 
200 de fălci -, 50 de fald finaţ şi iOO de 
falei pădure das Gut hat 200 Faitschen Acker, 
50 F. Wiese und 100 F. Wald. Loc de - Acker- 
stelle, -Grund(stQck). Când te ved în bătătură, 
[mi uit plugu *n arătură (Al. PP. 243) wenn 
ich dich im Hofe sehe, vergesse ich den Pflug im 
Acker. Seminţa pusă intr'o arătură făcută 
bine prosperă bine (Alex. Agric. 21) die in 
einen gut bestellten Acker gethane Saat ge- 
deiht gut. 

Ara^v etc. siehe Ara^b etc. 

arăvcKnă etc. siehe arvu'nă etc. 

ara^zna siehe rafzna. 

arbagl'c siehe arpagVc. 

Arbăna'ş sm. lv. (sec. ^Vi?/ A 1 b an ese m.— 
Spâter dm-ch Arnău't verdrângt. - - Gr. Dai- 
banafş PP. Burada Căl. Dobr. 80. — Et Şerb. 
bulg. Arbanas, aus it. Albanese. 

arbi'r siehe arbPâ. 

arbitra') sn., pi. -;e, (neol.) Schieds- 
spruchm. A regula o contestaţie prin ^ einen Rechtsstreit durch ein fkhiedsgericht zum Aus- 
trage bringen. 

arbitrari adj. /iwot/schiedsrichterl ich. 

arbitra'r adj. (neol.) willkurlich. 

a'rbitru* sm. /n^ol./Schiedsrichter m.— 
Gr. Auch arbPtru. 

arbi'tru^ subst. (neol.): liber ^ Willens- 
freiheit f, freier Wille. — Gr. Besser wân» 
arbi'triit. 

arbi'â sn., pi. "bi'e, 1. înv. Ladestock 
m. — Jetzt dafOr baghe^tă. — 2. Stâbchen n 
der Knallbiichse (siehe puşcofciu). — Gr. Q.u. 
auch arbi'r; ferner argbi'r Cih., alibM Pol. — 
Et Turk. harby; vgl. auch şerb. arbi'ja. 

a'rbor sm. (neol.) Baum m. — Das Wort, 
das in der Form arbore lv. (sec. ^^I^i) bisw. 
vorkommt und sich Mac. bis jetzt erhalten hat, 
ist im 1 7. Jahrh. durch copa'c verdrângt worden. 
In neuerer Zeit auf gelehrtem Wege als^^, auch 
a'rbore, seltener a'rbure, wieder eingefilhrt, 
besteht es ll. nb. dem mehr populâren copaie. 
Et. Lat. arbor, -îs. 

arbora' (a), preş. -re^M, v. trans. (neol.) : 
un stâg eine Fahne aufpflanzen. 

a'rbore, a'rbure siehe a'rbor. 

arbu'st sm. (neol.) Strauch m. 

arbu'z siehe barbu'x. 

a'rc sn., pi. a'rcuri, 1. Bogen m (Theil 
eines Kreises; Gonstructionsform an Bauteu; 
Waffe). Când i-se părea că punga nu i-se 
umplea destul de repede, avea şi alte eârde la 
arc (Chica 38) wenn es ihm schien, dass sein 
Beutel sich nicht schnell genug falite, wusste 
er noch andei*e Mittel und Wege (Gallicism: 
avoir plusieurs cor des a son arc). — 2. Feder 
f an einem Wagen : trăsură pe -^uri in Federn 
hăngender Wagen. — 3. Krone f, die dem 
Brautpaare bei der Trauung aufgesetzt wird 
Sev. Nunta 289 (nu se ţine cununat, pină ce 
nu . . i-a pus preotul arcul saii pirostiUe in 
cap). — 4. Vîlcea Ban. = arcuş: Bogen n 
eines Streichinstruments Com. H. — Gr. Munt. 
pop. auch ba'rc Qa. — Pi. Înv. (noch bei C. 
Ngr.) a'rce. — Dem. arcaşo'r (pi. ^ş&re), 
arouIe'ţ(pl. -ţe), Cih. auch arcuit (pi. -Je/.— 
Et. Lat. arcuş. 

arca' sf. BeschQtzer m, Gdnner Mir. 
CosTiN Let.* 1 278 (Mateiu Vodă..dedesă scire 
şi la arcalele sale ce avea la împărăţie). — 
Et Turk. arka'. 

a'rcă sf., pL arce, (neol.) Arche f: arca 
lui Noe die A. Noah's. 

arca'dâ sf., pi. -de, (neol.) Arcade f. 

arcai'sm etc. siehe arbai'km etc. 

arcali'u adj. in hoher Gunst stehend 
CogAln. Let.* iii 249 (scriind şi el acâstă 
pricină la un icirliu mare ce era arcaliu). — 
Et. Tark. arkaly. 89 ARCA -ARDE arca'n m., pi. -o^, 1. Fangseil n (zum 
Kinfangen v. Pferden, Hunden eic). Ehemals 
auch im Kriege vei-wendet, zB. CL. Vili 378 
{au prins pe Hanul Mirza din fugă cu avea- 
nulj. — 2. Prah. Buc. Art Tanz Qu. Vgl. 
arcana^ — Et. Tătar, arkan. 

arcana' sf. Mold. Puts a ( Vrancea) Ar t T a n z 
Qu. Auch Tr. (SAn-Georz), wo derselbe arca^ 
nea^ heisat. Hat Aehnlichkeit mit arean 2, mit 
dem 68 wohl auch sprachlich zusammenhângt. 

arca'ngel siehe arhafngbeL 

arcăni' (aj, preş. -n&so, v. trans, mit dem 
Fangseil einfangen Al. CL. VIII 379 {Dar 
h'ulga zvirle laţtU, de gât îl arcănesce [nâmi. 
caluiy. 

arca'r(iu) sm, Bogenfahricant m, 
-macher Muşte LetJ UI 49 {nu avea de 
unde-şî mai cumpera [arme]^ că fi arcarii 
sfirşise arcele/. 

arca'ş sm. Bogenschulze m. 

arcâşi'e sf. Kunst f des Bogeuschies- 
sens, Bogenschiitzenthum n HasdeO IV. 
87 {Epoca gloriei nâstre militare fu tocmai 
epoca arcăfieij. 

arcaşi adj, {neol.J bogenfdrmig ge- 
k r Qm m t Emin. 79 {Sprineenele arcate fruntea 
albă i'O incheej. 

arcer, pop. -r/â sn., pi, -re, Wetzstein 
m des Barbiers. — Et. Viell. it. acdario tStahl 
zum Schleifen v. Messern». 

arce^sce, oroi'ş adv. querOber Bodn\r. 
CL. rV 52 {se uita in tâsca [Tasche] ceA 
atirna arcesce dinainte J; 63 {cu tăsca arciş 
atimată dinainte). VgL ard' {aj. 

archebn'ââ sf.^ pL -de, {neoLJ Arquebuse 
f (ălteste Bachse). 

archebuMer sm, Arquebusier m. 

archeolo'g etc. siehe arheolo^g etc. 

archidiac'on etc. siehe arhidia*con etc. 

archi'ş Br., archi't B. Pol. sm. Wach- 
holder m (Juniperus communis). — Et. Vgl. 

archite'ct etc. siehe arbitefot etc. 

archi'vâ etc. siehe arhi'vâ etc. 

arci' {aJ, preş, arc&sc, v. trans. queruber 
hângen BodnAr. CL. V 36 {c&rda arcului ar- 
dtă peste piept). Vgl. areCsce, 

arci'ş siehe aroe'soe. 

arco'sadj. bogenfdrmig Cant. Ist. ierogl. 
H. {arcosă sprincenele-fi a-şt ridica). 

a'rctic adj. {neol.y geogr.) arctisch,Nord- 
polar-. 

arcui' {a), preş. arcuefsc, v, trans. bogen- 
fdrmig kriimmen Odob. DC. ed. 1886, 24 
{lungi ^ruri de clădiri cu tinde arcuite). 

arcnle'ţ siehe arc Gr. 

arcu'ş «n., pi. ^şe, Bogen m eines Streich- 
instruments, Vio lin-, Fiedelbogen. — Gr. 
R. Wbb. auch ^şurl — Et. Dem. v. a^rc. arcoşo'r siehe a'ro Gr. 

a'rde/a/ I. v. trans, 1. brennen/frans./, 
ver-, ab-, niederbrennen: cărămidă Ziegel 
brennen; lemne, cărbuni de pămint etc. Holz, 
Steinkohien etc. brennen (= als Brennholz 
verwenden); un oraş eine Stadt einâschern. 
Musca ş'a ars aripile die Mâcke hat sich die 
Flugel verbranut. In evul mediu, erelidi s^ 
ardeau de vii im Mittelalter wurden die Ketzer 
lebendig verbrannt. [Tătarii] ardea şi preda 
tot ce le e§a inainte (Cant. Hron. I 147) di«* 
Tataren verbrannten und plâuderten Al Ies was 
ihnen in den Weg kam. Toţi ce-avea in gând 
se frigă fi se ardă (Zilot Cron. 80 H.) Alle, 
die im Sinne hatten zu sengen und zu brennen. 
Postavuri şi mătăsării arse (Fil. Cioc. 205) 
in der Farbe verbrannte Tuche und Seiden- 
stoffe. — In VerwCînschungen : Ar4ăA foctdt 
u. âhnL hoT ihn der Kuckuckl Ard'o focul 
răzeşiei Eu chiteam că-î boe^^icy Şi-î numai 
o sărăcie (Al. PP. 227) der Kuckuck hole das 
Freisassengutî Ich vermeiate, es brăchte Reich- 
thum und Ehre, es bringt aber nur an den 
Bettelstab. Oft schei*zh., zB. : Dar ce frumosă 
se făcu Şi mindră, ar^'o focul! (Emin. 162) 
wie schdn und anmuthig sie doch geworden ist, 
das liebe KindI — A sări ars entsetzt auf- 
sp rin gen (wie Einer, der sich gebrannt hat). 
Ars săriiu in pidâre şi mă frecaiu la ochi 
(N. Game CL. XIII 337) entsetzt spraDg ich 
auf und rieb mir die Augen. Da fur a săH ca 
ars Sper. An. I 2 {Dar aşa gâjxdind, de-odată 
sare iuti ea ars din loc). — 2. mă arde focul, 
sorele, urzica, rana etc. das Feuer, die Sonne, 
die Nessel, die Wunde etc. brennt mich. Când 
te arde cărbunele, ii arunci şi in barba lui 
tat-^tăii (IspiR. Rev. Toc. I 458, Sprichw.) Noth 
kennt kein Gebot. Ah! ce foc simt că me arde, 
strigă bolnavul (C. Ngr. 133) achi welch 
brennendes Feuer fGhle ich in mir, schrie der 
Kranke. — 3. fig,: pe. la iiiimă Jdn. tief 
ergreifen. Trăgea Dinică cu arcuşul de te 
ardea la inimă (Ghica170) D. entlockte seiner 
Fiedel die ei'greifendsten Tdnc. — 4. pop. art) 
inima cuiva, ii ar^ ich bereite Jdm. hefti- 
gen Seelenschmerz fvgl. Groethe, Faust: 
Das will mh' schier das Herz verbrennen). Şi 
cum a ars el inima unei mame, aşa se-i ardă 
inima Sfintul Foca (Cr^mgA CL. XVI 368) und 
80 wie er das Herz einer Mutter verbrannt (d. h. 
tief verwundet) hat, so mdge auch ihra der heil. 
Phocas das Herz verbrennen. Of, Gf^eorgheş 
mamă, tare me artjli (Nad. Nuv. I 35) ach, 
Gh., meinKind,du bereitest mirgrosses Weh.— 
5. FAM. cuiva un biciu, o palmă etc. Jdm. Eins 
mit der Peitsche auf brennen, ihm eineOhr- 
feige aufhauen etc; pe. cu vavfja etc. ihn 
mit der Ruthe etc. verhauen. De fie-care 
greşală, [dascălul] se . . ardă şcolarului câte ARDE-ARBO 90 un sfint Nicolat (CKtmk CL. XIV 366) ffir 
jpfien Fehler .solie dei* Lohrer dem Schuler Eius 
mit der Ruthe aufbrennen. Luând câte pe un 
(irătnişor de corne, mi-ţi^l ardea cu pa'lcele 
(le-l crepa pielea (ders. CL. XII 25) er na hm 
je ein Tenfelcheu bei den Ilomen imd gerbte 
ihm mit den Weidenruthen tAchtig das Fell. 
IU. V. iutr. 1. hr ennen fintr.J, ver-, ab-, 
niederbrennen. Sâriţt că -^ casa zu Hulfe, 
<ias Haus brennt Şi au vedat că rugul ardea 
cu foc şi rugid nu se mistuia (Biblia Petersb. 
1 81 9 Exod. 3, 2) und er sah, dass der Busch im 
Keuer brannte und der Busch nicht verzehrt 
wiirde. Toţi aceşti cat, iuţi ca focul, Ce sub 
dinşiî arde locul (Stamati Musa 1 64) alle diese 
louri'/eu Uo.^se, denen der Boden unter den 
Fussen brennt. Astă nopie aii ars mat multe 
case diese Nacht sind mehrere Hăuser ab^e- 
b annt. Pe lingă copacii cei uscaţi ard şi cei 
rerifi (Sprw.) milgefanjj^en, mitgehangen. — 2. 
hnî -^ faţa^ capul etc. das Gesicht, der Kopf 
etc. brennt, glubt mir.~3. fîg.: ard de sete, 
de nerăbdare ele. ich brenne vor Dui*st, vor 
Ungediild etc. — 4. inii arde inima, sufletul 
ich gluhe,vfM*gehevorVer]angen. Şi 
când nu te ve(f un ces, :\fî-e su/letul tare ars 
(Iakn'.-Bîrs. 97) und wenn ich dich eine Stunde 
lang nicht sehe, bin ich dem Verschmachlen 
nabe. Nu iubesce rugăciunea . . , nici ii arde 
i}iima lui <fioa şi noptea pentru dinsa (Marg ^ 
0.") b) er liebt das Gebot nicht, noch verlangt 
Cî> ibn Tag und Nacht uach demselben. Iar 
nude zăream Grecul, }fult imi ardea sufletul 
Pin ce-% retezeam capul (Al. PP. 89) wo ich 
abor eiuf'n Griechen erblickte, verging ich vor 
Vorlangon, bis ich ihm den Kopf abschiug. — 
Daher: — 5. imi -^ de c, es verlangt, ge- 
1 liste t mich nach etw. Cui ii arde de zhe- 
ijuit (Delavr. Sult. iO) wen es nach Narrens- 
possen geliistet. De poveşti ne arde noue? 
(Vlah. PoesiI 137) slelit nach Măhrchen uns 
der Smn? — || a'rdure sf. 1. analog a arde: 
Brennen n, Ver])renneu etc. Şi se intorcă 
Radul Vodă totă prada şi arderea câtă făcuse 
în ţara Moldo vii (Ureche Let.* 1 148) und Furst 
Hudolf solie all den Scbaden wieder gut machen, 
den er durch Plundern und Brennen in der Mol- 
dau augei'ichtet.— 2. ardere de tot ( bibl.JGt^ n z - 
o p f er n,— Gr. Preş, 1 Munt. a'r^, Mold. a'rd, 7 
MuNT. se a^rcfâ, Mold. se a'rdâ; imperat, a^rde; 
p&rf, arse^Iă (lv. a^rş); part. a'rs; ger. ar^A'nd; 
adj. verb. ar^ăto'r. — Et. Lat. ardeo, -ere, mit 
Uebergang in die 3. Conjug., wie im Ital. 

Ardea'l siehe Ard&L 

arde'iu sm. Munt. spanischer Pfeffer, 
Paprica (Capsicum annuum); un •^, doi ardei 
eine Pfefferschote, zwei Pf.n. — Mold. dafiir 
l^peru'ş. — Gr. Dem. ardeia^ş sm. — Et. 
Wahi'sch. v. a arde mit Suffix -e'tu. ArdÂ'lnpr.m.ziemlichfKV.Siebenbârgen 
n. — Et. Magy. Erdâly «Waldland», v. erdn 
«VVald» u. Suffix 'âhj. 

ArdeU'n .sm., fem. ^l&noă, auch -l&nă, S i e - 
benbiirge m, -gin /*. — Ardel&ncă, -le'na 
A r t T a n z. — Lm. auch ardele'n adj. s i e b e n - 
bargisch. — Gr. iH. m. -le'nî, fem. ^le^nce, 
"le^ne. 

ardelene'sc adj. s i e b e n b u r g i s c h ; Arde - 
lenescă, ardelene* seePiVi T hm (— ArdelencăJ . 

arde'sie s/*. fneoLJ Schiefer rw (Slein): 
fdacă de - Schiefertafel. 

ardica' faj siehe ridica* (a). 

ardoa're siehe ardâ're. 

ar^O'iu adj. brenncnd //l/;./ ()r>oB. MV. 
15 (o:hxl săi ardol şi ^ncruntaţl/, 

ardâ're 5^. fiieol.J G I u t h /" ffig.J, Ei fer m. 

ar^o's adj. brennend, glâhend^ feurig 
Dos. VS. Noe. 15 (unsore de smâlă cu seu şi 
cu alte lipiclose şi unsurose şi armase lucruri); 
PP. BuRADA CAlAt. 135 (Se-mi sameni tu mie 
Năramze frumâse. Că sint mal anjlose/; 171 
{Cu pdme frumose. Cele mal ar(ţ6se); Panx 
Erot. H. [De ce al suflări arifosefj. 

ar^uli'u adj. feurig Cr^nga CL. XI 186 
(pentru că şi focul inghiaţă lingă tine de 
ar(j.uliu ce eşti). 

a're siehe ar*, a*rie Gr. u. avea* (a) Gr.; 
auch pers. III conj. v. a ara*. 

are'ciâ etc. siehe har&cîH ele. 

are'l sm. Buc Laserkraut n (Las»Mpiliuui 
latifolium) Qu. H. 

are'nă sf,, pi. -ne, (neol.) Arena f. 

are'adă s/"., pi. -^, Pacht f: a da, lua, 
ţinea o moşie in ^ ein Gut in Pacht geben, 
nebmen, haben. — Mold. dafiir pane* sie ; vgl. 
auch orVndă 2. — Gr. Olt. Ban. ari'ndă, Tr. 
Prah. arVndâ. — Et. Slav. arenda (mit. ar- 
rcnda «Rente»), 

arenda' faj, preş, -de'z, v. trans. : cuiva o 
moşie Jdm. ein Gut ver pa eh ten. — Mold. 
dalui" a da în pose*sie, a imposesui. — Gr. a 
arendai' Cost., a arendălui* Stăm. 

arenda'ş sm., fem. -şâ (pL ^şej, Păchto- 
r(in).— Mold. dafur pose'sor, — Gr, Tr. Prah. 
arînda*ş; ferner arenda' r Stăm., artnda*r Bar. 

arendâşe'sc adj. Păchter-. In bătătura 
casei arendâşesci ardea un foc mare (CL. I X 
34) im Hofe des Pâchterhauses brannte eiu 
grosses Feuer. 

arendâşi'e sf. Stand m des Pâchters, 
Pachtwesen n. 

arendăşi'ţâ, -ş^Ioă sf.; pi. -fe, -oe, 1. Frâu 
f des Pâchters. — 2. = arendară (siehe 
arenda*ş). 

areome'tru sn., pi. ~tre, fneoL, (is.J Arăo- 
meter m (Instriunent zur Bestimmung der 
I Dichtigkeit v. FLQssigkeiten). 91 ARBO-ARBT areopa^g sn., jd. -guri, fneolj Areopag 
w. r- Gr. PI. -fire Jip. RfeuRiLE 70. 

a'repâ siehe afripă. 

are'Bt m., pi. -tari, fneoLJ \r rest m, Haft 
/'.— Gr. Tr. (la Moţi) ari'ştâ I-rIncu MoţiI 97 
{^= magy. dristom). 

aresiaf {ajypres. ^tCM, v. trans.fneol.Jver- 
haften, festnehmeu, arretiren. — Gr. a 
arestai' BAlc. 44 u. 263. 

aresta'nt «m. (neol.j Străfling m, Ar- 
restant. 

a'ret*: în -^ul unui lucru Ban. in der 
Umgegend, Gegend, Richtung v. etw. 
Familia 1883, 99 H. ( Odată [Domnul nostru 
Isus Hristos şi cu Sf, Petru] merg la ţară 
cam in aretiU unde era fratele cel mal mare 
cu turma) ; Retegan Pov. V 68 (Fata . . şa 
ffătut capiu căâre dece n'o lasă tatăl său în 
aretul (cuprinsul) grădinii aceleia); Qv. — 
£t. Unbek. 

are^* subst. lv. Schutz m, Schutzwchr 
/"Cron. Sflers, zB. Nec. Costin Let.* II 115 
(viind la tabără . . cu Haldar Aga a Hanului , 
pre carele apoi Uau lăsat pentru aretul ta- 
berii, că tot ancă nu se potolise Tătarii bine 
cu prada); Neculce Let.* II 202 (Marele şi 
puternicul imperat ne-au trimis cu oste . . la 
tiotin . . se ţinem locul şi cetatea acăsta . . şi 
de aret se fim cetăţii Camenită); Muşte Let.* 
III 90 (Pus-aii de au îngrădit cu gard tirgul 
laşii, ca se (ie aret cănd ar mal voni vrun 
podghlaz) ; ferner Doc. Iaş! 1761 Melh CH. 
271 (şi este acel schit un loc de aret sfintei 
ppiscopil, fiind la pădure ;,,şi pădurea se ţie 
intregă, se fie de aret şi de sprijinălă, fiind 
de margine), — Et. Unbek. 

ar6ta' (a) I. v. trans. 1. zeigen, weisen, 
sehenlassen. Au aretat şi ispisoce pentru 
moşiile lor ee aii avut (Neculce Let.* II 359) 
sie wiesen aurh Besitztitel Qber die Landgâter 
vor, die ihr Eigenthum gewesen. Arată-ml 
drumul zeige mir den Weg. I-am -^t uşa ich 
habe ihm die ThCdr gewiesen. Tată lumea ii 
arată cu degetul alle Welt zeigt (we-st, deulet) 
mit Fingern auf ihn. Făcu se ca^ă din ochii 
săi . . două laerime de acelea ce in aparinţă 
aret o inima plină de recunosdnţă . . (Fil. 
Cioc. 55) er liess aus seinen Aiigen zwt'i j^ner 
Tbrănen fallen, die scheinbar auf ein danker- 
lulltes Herz deuten. . . Precum se va alege mal 
înainte, vremea va arăta (Neculce Let.^ II 
361) welchen Verlauf die Sacbe weiterhin neh- 
ineu wird, wird die Zeit lehren. ■— A -' curaj, 
frică, bună'Voinţă etc. Mutb, Furcht, guten 
Willen etc. zeigen. — 2. mit prădicativem adj. : 
orscheinen lassen. Faţa rotundă şi plină 
o arăta şi mal copilandră (NAd. Nuv. I 103) 
das runde, volle Gesicbt liess sie nocb kindlicber 
ersokeinen. — Z.că.. zeigen, darthun, be- zeugen, dass. . . Ti arată toţi Că este nele- 
giuire a face atăte morţi (Bbld. Eter. 5) sie 
gebf'n ibm Alle zu bedenken, dass es ein Frevel 
sei, so viele Menscbenleben zu opfern. Mâna 
drăptă ii arată [pe Ipsilante] incâiu-i de 
îndrăzneţ (das. 3) seine rechte Hand b^zengt, 
wie verwegen I. ist. (Er hatte »\e nâmiich iu 
einor Scblacht verloren.) (Lasă că)le-olu ^ eu 
(warte,) icb werde dir scbon zeigen, mit wem 
(Iu zu tbun bast. — 4. cuiva dragoste etc. Jdm. 
L'ebe etc. bexeigen, erweisen. Boerilar 
celor mari le arăta dragoste şi cinste (Neculce 
Let.^ II 259) den Grossbojaren bezeigte er Liebo 
und erwies ihnen Ebre. Marea bunătate ce al 
aretat şi arăţi cu mine (Fil. Cioc. 53) die 
gi'osse GQte, die du gegen rnicb gezeigt basl 
und nocb zeigst. — 5. augeben, anzeigcn , 
melden,bericbten. Martorul aretă că . . 
der Zouge gab an, dass . . Ar fi arătat părinţi- 
lor, dar nu îndrăznea (NAd. Nuv. 1 22) sie 
hâtte es gem ibren Elterii mitgetboiit, docli sit* 
wagte es nicbt. Belul . . le-au aretat că este. 
trimis de eătră înaltul devlet spre îniimpi- 
narea lor (Beld. Eter. 127) derBey gal) ibneii 
kund, dass er von der boben Regiei*ung zu ibrer 
Begr(\s8ung ge<endet sei. Acolo s'au aretat 
tuturor logodna (Amiras Let.* UI 172) dort 
wurde Allen die Verlobung bekanntgegeben. 
,.care mal pre larg înainte istoria va areUi 
(Neculce Lbt.^ II 352) worCiber die Geschicbte 
weiterbin ausfubrUcber berichten wird. — II. 
a S6^sich zeigen, erscbeinen. Luna 
aci s* arată, aci Iar se ascunde (Gr. Alex. 112) 
bald zeigt sicb der Mond, bald verbu*gt er sicb. 
Iată ăngerul Domnului i*86 arătă Iul in via 
(Biblia 1688 Maltb. 1, 20) siebe, da ersciiieii 
ibm der Kngel Gottes im Traume. — Mit dop- 
peltem Object: Numai in domnia dintâlu 
s'aii arătat straşnic (Amiras Let.* UI 105) nur 
zeigte er sicb in der ersten Regierung streng. 
Cu un cuvint, [Jules] s'areta că nare nici 
un bănat (Nad. Nuv. U ;i3) kurz, J. beuabm 
sicb so, dass es scbien, er bege keinerlei Ai'g- 
wobn. III. V. intr, : bine, rău etc. gut, scblecbl 
ausseben (v. Menscben). D-ta arăţi mal ti- 
ner decât eşti Sie seben junger aus als Sie 
sind. — II Vgl. areia're, aretătcr. — Gr. Pi*ek. 
1 ară't (dafur im Reime araft Pomp. SibiIu 53 
H), 2 stră'^, 3 arwt&, 7 .Munt. si arafte, Mold. 
să ară' te. — Et. Gegen lat. * ar rect o, -are (etwa 
«Jds. Blicke auf etw. ricbten») wird eing(^- 
wendet, dass bieraus ară^pt goworden wăre, da 
-ci- stets 'pt' ergiebt, zB. dre'pt = directus, 
Derselbe Einwand gilt aucb fui' das von H. 
berangezogene reputo, -ăre, das im Romani- 
sclien (prov. altsp. port. reptar, neusp. retar, 
afiz. reter) in der Bedtg. «anklagen» vorkommt. 
Ausser in bote'zz=zbaptizo, wo die Vortonigkeil 
und der dissimilatoiiscbe Einfluss v. 6- den Aus- ARBT-AROA 92 M\ des p bewirkt haben, bleibtp^ durchweg er- 
hal ten: şa'pte, septemâ'nă, rWpt, scriptu'ră^= 
septem, septimăna, ruptus, scriptura; vgl. 
auch supt ^=z subttis, Die Herleitung v. ca'ut 
aus capto ist mehr als zweifelhaft, siehe căuta' 
(a). Uebrigens hătle ad-reputo wohl at'^pet 
or^eben, vgl. cwmpet = computus, 

arâta're sf, 1. Anj^abe f, Anzeige (vgl. a 
tireta' 1 5). Monumentele istorice adeveresc 
in punctul acesta aretavea diptxheî lut lacov 
(Melh. CH. 107) die historischen Denkmăler 
I>e6tâtigen in diesem Punkte die Angabe des 
lacob'schen Kircheni-egisters. Şi nu dăm ară' 
tării relele ce făptuesc ei (Jip. Opinc. 99) und 
wir bringen die Uebeltbaten, die sie vollbringen, 
uicht zur Anzeige. — 2. lv. la -» dffentlich. 
Tatăl tăii cel ce vede int/ ascuns, acela va da 
{ie la aretare (Biblia 1688 Matth. 6, 4) dein 
Vater, der in das N'erboj'gene sieht, wird dii''8 
vergeiten dft'entlich. — Daher noch Pann Erot. 
I 25 H. : Astă oftare . . Ce 'n taină şi aretare 
ksedin inima mea di- Su» Seulzer, die insgeheim 
uud dffentlich aus meinem Herzen dringen. — 
3. Erscheinung /"(vgl. a areta' II 1). Cd un 
chip uşor de ânger e-aretarea adoratei (Emin. 
150) wie eine leichte Eugelsgeslalt ist die Er- 
scheinuug der Angebeteten. In numărul sem- 
nelor considerate de Români ca prevestiri de 
tnorte sint şi . . cântecul cucuvaei, urletul 
cânilor, arătări de năluce. . (Al. PP, 22) zu 
den von den Rumănen als Vorbedeutungen l'Qr 
(Ion Tod hetrachteten Zeichen gehdrt auch das 
Creschrei der Eule, das Heulen der Hunde, Ge- 
spenstererscheinungen.. . — Daher spec. : Ge- 
spenst n, Missgestalt /*. Avea şi sfetnic pe 
lingă sine o aretare de Grec anume Spandoni, 
un om urit, podâgrios (Muşte Let.* III 56) er 
hatte auch als Rathgeher eine Missgestalt von 
(»inem Griechen Namens Sp. bei sich, einen 
hăssiichen, gichtbruchigen Menschen. 

arătătOT I. adj,: degetul ^ der Zeige- 
finger: înv. (gram,) pronume^ anzeige n- 
des, hinweisend. s Furwort. — II, sm. 
Zeiger m (an der Uhr). 

ar6tâtu'râ sf,, pi. ^ri, = aretare 3 Mşcr. sec, 
17, H. {Nu cu mintea vedut-au pre Domnul 
sau in aretătură, ce cu tată firea era), 

are'te sm, 1. lv. (sec, i7,J bisvf. = berbece: 
Widder m(mânnliches Schaf), zB. Biblia 1688 
Gen. 31, 10 (ţapii şi are\i% suindu-se pre oî 
şi pre capre =d ipâ-ya xaî ci xpiol). — Nach Qu. 
H. heisst gegeuwărtigTR. Ban. der Widder^, so 
lange er in hesonderer Heerde von den Mutter- 
schafen getrennt gehalten wu*d. Der Widderhirt 
heisst areţa'rlâ, wofur son^i berbeca'rfiiij Ob- 
l.ch. — Gr. Lv. sg, arfte (apt'Ti, zB. Dos. VS. 
Mami8),p^are'j/(api'i^H).- 2. Munt. Habicht 
m, Hfthnerhabicht (Astur, Falco palumba- 
rius). Nach manchen Qu., wohl mit Unrecht, Sperberm (Astur, Falco Nisus). — Gr. Auch 
er&te; Qu. auch here^te, h&re'te, htrâ'â, JW- 
ră'ă, bere'ă. — Et. Zu 1. Lat. aries, arietis. 
Zur Form vgl. păre'te = paries, parietifi. — 
Zu 2. Von den auf -ă^u, -e'u ausgehendeii 
Forinen abgesehen, d(ii*fte die ălteste Gestall 
des Wortt'S in hăre'ţ vorliegen, das sich Bibua 
16S8 Lev. 11, 16 als Uebersetzung v. xrcapdicTri^ 
«Art Fischadier» findet u. v. Cm. mit Haliaetus 
albicilla, v. B. Pol. mit Mergus erklârt wird ; 
are'te scheint aus hăr&l uber hărcte (vgl. 
stigleUe, vrăbe'te, castravete etc. aus ăltereni 
stigle^ţ, vrăbcţy castrave'ţ etc.) here^te are'te 
entstanden zu sein, wobei are'te «Widder» 
volksetymologisch milgewirkt haben dfirfte, vgi. 
deutsch Stdsser als Bezeichnung vei-schiedener 
Raubvogel. Nach Nbmnich heisst der Habicht 
baschkirisch kortsak, ksilmilckisch chartschega, 
burjătisch charzâja ; vgl. auch magy. hardcs 
«Fischadler» Mdglicherweise hăngen al le dies#» 
Benenungen mit ha'rţ crStrauss, tieplânkel». 
harţa'g «Strelt», hără'ţ «Vorkămpfer, Plânk- 
ler» zusammen, siehe die betr. Artt. 

arăto's adj, stattlich, ansehniich, im- 
posant. Ştefan Vodă viind pe un cal f&i*lc 
arătos şi mare (Nec. Costin Let.* I 167) Fui'sl 
Stophan kam auf einem sehr stattlichen un«l 
grossen Pferde an. Uf?ile arătase dovedeau că 
acolo era locuinţa unor omeni mal de samă 
(Delavr. Sult. 108) die stattlichen Thureu 
bewi'seu, dass dort die Wohnuug angeseheuer 
Leu te war. 

are'u Olt. Ban., arM Prah. Tr. sm, Wol Is- 
milch f (Euphorbia) Qu. — VgL alio'r. — 
Et. Unbek. 

a'rfă etc. siehe ba'rîă etc. 

argăse'lâ sf., pi. "S&lî, lv. u. Olt. -se'le, 
(cojoc.) Munt. 1. Beize f zum Bearbeiteu 
V. Pelzfeilen. Nichtzu verwechseln mit tobă- 
cală (MoLD. dubeiă) «(îerberlohe». Erstere lâssl 
die Haare intact, Letztere entfernt sie. Siehe 
jedoch argăsl' (a). — 2. Beizen n v. Pelz- 
feilen Qu. — Gr. Prov. auch bar- Com. ; Tr. 
argbiS" Qu. 

argăsP (a), preş. "Se^sc, v. trans. 1. Muni. 
pîeî de cojoce, blănt Peizfelle beizen. Vgl. 
argăs&lă. — 2. Tr. Ban. gerben (sowohl v. 
Pelz- als V. Lederfelleu gebraucht) Qu. — Gr. 
Tr. a arghisP Qu. — Et. Ngr. âpY^C«o, Aor. 

arga't sm. Knecht m (Ackerknecht, Stall- 
knecht otc). — Syn. Argatul este o slugă 
întrebuinţată pentru muncă mal grea, Vgl. 
MusTE Let.* III 49 : Slugile lăsa pre boeri, ar- 
gaţii lăaa pre stâpini die Diener verliessen 
die Kdelleute, die Knechte ihre Herren. — Gr. 
MoLD Buc. auch ba-. — Dem. argăţefl; augm. 
argăţo'Iă Jip. Sufe». 21. — Et Ngr. iţrfiivi^. 93 AR6A-AR6U arga'tă sf,, jd. -te, Magd /" (fur Feldarbeit 
etc.) SbIbra Pov. 15 (hargată). 

argâţe'sc adj, Knecht- : muiică avgâţescă 
KnechLarbeit — Gr. Mold. Buc. auch bârg-. 

argaţi' faj, prea. -ţe'sc, I. o. trans,: pe 
Jdm. als Knecht dienen N. Gane CL. XV 
202 {Atunci . . te voîu argaţi eu o lună de 
^iZ«/"dmld/dy.— ILv.tntr. Knecht sdiens te 
thun. — Gr. Mold. Boc. auch a bărgâţi^. 

argăţi'ea/'. Kner.htsdienstm^Stauddes 
Knechts. — Gr. Mold. Buc. auch bărg-. 

argâţi'me sf. Volk n dar Knechte. Et 
[nâml. câmpul] răsună 'n mare zgomot de 
voiosa argăţime (Au CL. II 83) das Feld er- 
schallt von dera lâi*menden Jubel der Knechte.— 
Gr. Mold. Buc. auch bărg^. 

argea' sf. 1. Munt. ErdhGtte f, in der die 
Bftuerinnen weben. Die Feuchtigkeit der 
Luft in der Hutte vei*hindert das Austrocknen 
der Fâden, welche sonst leicht reissen. — 2. 
farhit.J Mold. (IaşI) Kuppel ^ Kuppelge- 
wolbe n Dos. dfters, zB. VS. Sept. 8 (Şi de- 
ca 'ntră in argeaoa besereceî cea din mijloc, 
puse genuru:hile la pămlnt . ./ : Com. H. — 3. 
(arhit.J Mold. (N^mţ, SuoSva) Tr. Zimmer- 
werk, Gerippe eines Gebăudes Qu. — 4. 
(pLut.) Mold. (N^mţ) Balken m, der an der 
Lângsseite des Bretterflosses befestigt 
wird (je einer an jeder Seite) und zu dessen 
Verstârkung dient Com. H. — 5. (ţes.) Ialom. 
Sitzbrett n am Webstuhl Com. H. — Et. 
Vgl. zu 1 âpY'^XXa cunterirdisches Haus der 
Kimmerier» bei Ephoros (citirt Strabo V 4, 5), 
i^tWa cBadestube» (bei den Macedoniern) 
l)ei Suidas. 

argi'lâ s/., pi. -ie, (neoL, miner. J Thon m, 
Thonerde f. 

argiio's adj. (neol., miner.) thonartig, 
- h a 1 1 i g . 

argimagza'r(iu) sn., pi. 'r(î)url, lv. (sec. 
18. u. Antang sec. 19,) Collectiveingabe f 
an die Pforte. — Gr. Formen: ^, arz(u)' 
magz', arM(u)mabZ'. — Et. Tiirk.-arab. 'arzi- 
mahza'r. 

argi'nt subst. 1. Silber n: curai ca -^ul 
silberrein, spiegelblank, fleckenlos (eig. u. fig.). 
A aşterne vrăjmaşului pod de -- dem Feinde 
ei ne goldne Br&cke bauen (= ihm zur Flucht 
behilflich sein) Cant. Hron. II 389 (Grecii.. cu 
gona nti-J intisia [pe Latini] ..,ce mai virtos, 
cum se ^ice cuvlntuly pod de argint, pentru 
ca mai pre lesne in corăbii se sae, le aşternea). 
Pofta lăcomiei şi iubirea argintului (Muşte 
Let * III 82) die Habsucht und Geldgier. — 2. 
^ vifu Quecksilber n. — 3. argi'nturi pi. f. 
LV. Silbergerâth n, -geschirr, -zeug, zB. 
Muşte Let.* IU 18: arginturi, haine, odâre 
Silberzeug, Kleider, Schmuck. — 4. argi'nţi 
pi. m. /6iU.;SilberIinge, zB. Matth. 26, 15 (trei^ci de arginţi). — Gr. Dem. PP. argin- 
tul, zB. Teod. PP. 20 (Şaua-i luce 'n aurel, 
Scările-i in arginţel), ferner argintu^ţ PP. 
Marian Bucovina H. — Et. Lat. argentum. 

arginta' (a) siehe argintai* (a). 

arginta'r, lv. u. pop. -rW sm. Silber- 
arbeiter m. 

argintări'e sf. 1. Silber(geschirr) n, 
Silbergerâth, -waaren. — 2. Handwerk 
n, Stand m, Laden des Silberarbeiters.— 
3. p^ Verzieruugen aus Silber Dion. Tes. 
II \Q\(ciohdarii îmbrăcaţi in haine cu sivmă 
şi cu argintării). 

arginta'riţâ s/., pl. -ţe, Silberkraut n 
(Potenţii la anserina) Com. SucfevA H. Anderc 
Formen "ti'câ Com. Bîrlad H., Br., -to'râ Com. 
Ban. H. 

arginti', -ţi' (a) siehe argintai* (a). 

arginti'câ siehe arginta'ritâ. 

arginti'u adj. siiberfarben,-glânzend. 
A sa barbă ca zăpada^ a lui plete argintii 
(C. Ngr. 94) sein s^hneeiger Bart, sein Silber- 
haar. Luna . . aretându-şî pintre neguri a sa 
frunte argintie (dei's. 172) der Mond, zwischeu 
Nebeln seine Silbei*3tirn zeigend. 

arginto's adj. silberhaltig. — Fig. 
silber n, Silber- L VAcAr. H. (D'a lui Apolon 
lire . . sunete-argintose); Bolint. ed. 1865 i 
135 (Luna varsă ra<Jle dulci şi argintase); 
Emin. 52 (^atunci Memfis se inalţâ, argintos 
gând al pustiei). 

argintul' (a), pi^es. -tue'sc, v. trans. ver- 
silbern,ubersilberu. Cerul . . acopere ca 
un coviltir argintuit rotunda arie a pămln- 
tului (Delavr. Sult. 170) der Himmel bedeckt 
wie ein silbergesticktes Wageudach die runde 
Tenne der Erde. Ş^acum luna argintesce tot 
Egipetul antic (Emin. 52) auch jetzt hulit der 
Mond das ganze alte Egypten in Silbei'glauz.— 
Gr. Auch a arginti*, preş. -te'sc; lv. u. prov. 
auch a arginţi*, preş. -ţe*sc; part. bisw. ar- 
ginta*t. 

argintu^râ siehe arginta*riţă. 

argi'nt-vi'u siehe argi*nt 2. 

argo's adj. : a face pe. -^ (bis.) Jdn. ra i t 
dem Interdict belegen Beld. Eter. 19 
(Patriarhii . . Argos pe Mitropolitul şi pe 
Episcopii făcea); Doc. laşî 1821 Uric. V 75 
(Ve avem [sici] argoşi de tată arhiero-lu- 
crare). — Et Ngr. dpŢov xdjAveiv. 

argosi' (a), preş. -8e*8C, v. trans. (bis.) mi l 
dem Interdict belegen C. Ngr. 290 /Pa- 
triarhul . . argosi pre Mitropolitul Leon). 

argument sn., pl. -te, (neol.) Argument 
n,(angefiihrter) Grund, Bewoismittel n, 
Schluss m. 

argumenta' (a), preş. -te*M, v. intr. (neol.) 
Grândeanfdhren,SchlAsse machen^ 
argumentiren. ARan-ARHO 94 argaţl'e s/*. /ncol./ Spitzfindigkeit^. 

arhai'sm sn., pi. -me, (neol.) Archaîsmus 
m (veraiteter Ausdruck, v.e Redensart, alter- 
thiimeinder Stil). — Gr. Auch arca-. 

arhai'stic adj. fneol.J archaîstisch. — 
Gr. Auch arca". 

arha'nghel sm. 1. Erzengel m.--' Sfinţit 
Arhangheli ( Mihaxl şi GavriHj, pop. Arhan- 
ghel Michael und Gabriel (Feiertag, 8. 
Nov.). — MuNT. POP. Sfintu Ara'nghel die 
Peitsche Ispir. H. Vgl. Sf. Neeulaî cel din 
cuiu (siehe NicClae). — 2 Art Gebâck 
Marian Nunta 751 (La o pomană lungă tre- 
huesc 200—300 colăcet, arhangheli, scârî, 
prescuri şi altele, care iâte se coc din aluat 
ales). ■— Gr. Lm. auch arca'ngel; Munt. pop. 
ara'nghel; CovurluiO pop. bra^ngbel Co^a. H. - 
Et. Gr. ipx^Tt^'Koq (ksl. arha'ngelu), 

arhanghelesc adj. Erzengel- Dos. VS. 
Noe. 8 {Sf intui . . Mihail . . preste cugetăreţe 
şi arhanghelesct cete căpetenie fu rinduitj. 

arheolo'g sm. (neoLJ Alterthumsfor- 
scher m, Archâologe. — Gr. Auch arche^. 

arheolo'gicodf/./neoî./archăologisch.— 
Gr. Auch arche-. 

arheologice sf. (neol.) Alterthumsfor- 
schung/", Archâologie. — Gr. Auch arciie-. 

arhidia'con sm. Archidiaconus m. — Et. 
Gr. ă^ili'XM'io^ (ksl. arhidijakonuj. 

arhidiaconi'e sf. Amt n, WGrde f des 
Archidiaconus. 

arhiducali adj. fnrol.J erzherzoglich. 

arhiduca't sn., pi. -te, fneol.J Erzherzog- 
thum n. 

arhidu'ce sm. fneol.J Erzherzog m. 

arhiduce'sâ sf., pi. -se, fneol.J Erz- 
herzog i n /". 

arhiepi'scop sm. Erzbischof m. — Et. 
Gr. âpxiewioKoicoţ (ksl. arhiepiskopu). 

arhiepiscopi'e sf. Flrzbisthum n, Archi- 
episcopat n u. m. 

arhiere'sc adj. Erzpriester-, erz- 
priesterlich, zB. AifiRAsLET.niI149 f epi- 
scopii in veşminte arhieresdj. 

arhiere'u sm. Erzpriester m. Der - hat 
den Rang eines Bischofs und behăit diesen Titel 
auch in hdheren Wârden (als Erzbischof, Me- 
tropolit u. Patriarch) bei. In dei* Regel versteht 
inan un tei* -^ einen Bischof ohne Didcese. — Et. 
Gr. ipxitp«6<. 

arhieri'e sf. Amt n, Wurde f des Erz- 
prieslers, Erzpriesterthum n. — Et. Gr. 

arbimandri'e sf. Amt n, Wftrde f des 
A rchimandriten. — Et. Mgr. âpx^iJiotvopt'.a. 

arhimandri'tsm. Archimandritm, Erz- 
abt(Abth6herenRange8). - Et. Gr. dpxiiAav^piiri^ 
(ksl. arhimandriţii). arhimitropoli't sm. Metropolit-Primas 
m Ev. Braşov 1580 CC. 44 fin Ţara Romă- 
nască, la arhimitropolitul SerafimJ. 

arhipâsto'r, lv. -riu sm. Oberhirt m. 
Bezeichnet einen hdhei^en Wârdentrâger der 
Kircbe, zB. Zilot Cron. 89 H. ffExarhul Ga- 
vnil] se areta arhipăstor vrednic fi cu dorire 
de turma saj; Dbscop. pr. Cr. Ifprea s/înfttit- 
luî Mitropolit . . Veniamin, al nostru prea 
milostiv stăpin şi de obşte arhipăstoHuJ. — 
Et. păstor f iu J. mit arhi- nach dem Vorbi He 
v. arhiepiscop etc. zusammengesetzt. 

arhipăstore'sc adj. oberhirtlich. Se nu 
se mai incredinţeze cârma arhipăstorâscă la 
streini ierarchi (C. Ngr. 289) dass die ober- 
hirtliche Leitung nicht mehr Tremden Prâiaten 
unverlraut werde. 

arhipe'l sn., pi. --lurl, fneol.J Inselmeer 
n, Archipe'l(ag.us) m. — Gr. Besser arbi- 
pelafg sn., pi. -gurL Auch arcbi-, 

arhistrati'g sm. Oberfeldherr m. Bei- 
name der Ei-zengel Michael u. Gabriel, als der 
Anfdhrei' der himmlischen lleeischaareu. — 
Et. Gr. i^ioxpâLVf^'^o^ (ksl. arhistrati^git). 

arhite^ct sm. (neol.J Baumeister m, A r- 
chitect. — Gr. Auch arehi-. 

arhitecto'nic adj. (neol.J architecto- 
nisch, Bau-. — Gr. Auch archi-, 

arhltecta'râ sf.,pl. -rî, fneoLJ Baukunst 
f, Architectur. — Gr. Auch arabi-. 

arhi'vă s/*., pi. -ve, fneol.J Archiv n. — 
Gr. Auch arobi^. 

arhiva'r sm. fneol.J Archivar m. - Gr. 
Auch arcbi-. 

a'rhon sm. înv. (gnâdiger)Uerr. Anrede 
au einen Bojarcn, zB. Al. Op. I 764 f Frumos 
compliment ne faci, arhon şatrarj. Allein- 
stehend auch a'rhonda, zB. Al. Op. I 773 fŞi 
eu, arhonda, sint unehiuj. — Et. Ngr. ăfX^^^ 
dtpxovTaţ. 

arhonda'r, lv. u. pop. ^rlă sm., fem. -dă- 
r&să (pi. -refaej, Gastmeister m, -rin f iu 
einem Kloster. — Et. Ngr. apx^rcApy. 

arhondarice sn., pi. -curî, Gast-, Frem- 
denzimmer n, haus in einem Kloster. — 
Una [din chilii] mai bine zidită şi mai mare 
servea de arhondaric (Xen. BaApI 74) eine der 
besser gebauten und grdsseren Zellen diente als 
Gastzimmer. — Gr. Mold. ^, Munt. arbondâ- 
rPe sf., (iu. auch arbontârPe. — Et. arhon- 
darice = ngr. dpxovTopîxi ; arhond&ri'e v. ar- 
honda'r. 

arhondologhi'e etc. siehe arbontologPe ele. 

arho'nt(e) sm. fneol.J Archontm. 

arhontologi'e sf. 1. Adelsgeschichte f, 
zB. FiL. Cioc. 186 f Letopisiţele nâstre fi ar- 
hotidologia ne arată curat că Ştefan Vodă, 
Mihaîu Vodă şi alţi domni . . aH boerit pe 
câmpul de bătae pe mat mulţi opincari cu 95 ARHO-ARIP inima de boerj, — 2. înv. Adel(staad) m, 
zB. Al. CL.Vll 366 f.M'aş tot acăţa de palele 
boenlor,pănăm'aş inc uiba frumos in arhon- 
toloifiej, — Gr. Ueblicher arhondoîogpe, înv. 
arbODdologhPe. — Et Ngr. ipyp'/'z.Xo^^oL, 

arhontolo'giu sn., pi. ^gil, Adelsbuchn 
Ral. Suv. 20 fdâlul îditropolituluiy unde se 
arse reglementul şi arhontologxtd), — Et. 
Ngr. âpxovToXoYt. 

arice'l siehe ari'cîH Gr, 

arice'lâ sf,, pi. "C&li, Olt. -oe^let^zariclii 
2 a u. c Qu. 

arici' (a sej v. refl,, prei. tne -ce'sc, (vetcr.J 
die Mauke bekommen. — Daher v. einer 
nicht n&her bezeichneten Hautkranklieit beim 
Men<^chen Dos. VS. Ian. 18 (atâta era de schi- 
moşit şi orbălcit preste tot trupul căi semăna 
ca pielea piluluî, aşa-i era peliţa aricită} ; 
das. Fevr. 16 (aricită \i\a unii femei). ^ Et. 
ari* exil 2. 

arici6'icâ sf., pi. -ce, Weibcben n des 
Igels. 

ari'ciu sm. 1. Igei m. Daher v. Emgebua*ţen, 
die mit unwiderâtehiicher Grewalt (wie mit 
Slaclielu) zur That antreiben Ispir. Leg.^ 333. 
II îndemna aruAul se se însâre a doua 6ră 
es Hess ihm keine Ruhe, er musste sicii zum 
zweilen Male verheirathen. Aehniich zu er- 
k ăren ist wohi <iiH Stelie das. 240 : flăcăian- 
drul insă se fw*işa şi de astă-dată de intra 
in cămara fetelor ca se asculte la s/atnl lor. 
Pare t*â-i spusese ariciul ceva la ureche că 
are se se petrieă intre ele ceva pentru din- 
sul.— 2. Name V. Hautkrankheiten: a) (veter.) 
Mauke /'(Fusskrankheit der Pferde u. Riuder, 
bei ^%'eLcher die Haare sich borstig aufstellen).— 
bj (pat.) Artbâsartiger Ausscblagam 
Mcnschen B. Vgl. arid' (a se). — c) (agron.) 
Alt Ausschiag au der Rebe Qu. Wird mit 
Hypergenesisxylemicaerklărt. — 3.Tr. Kugel- 
distel /"(Echinops sphaerocephalus) MangIuca 
II. — 4. Art Tanz Qu. H. — Gr. Dem. zu 1 
aric&l sm., pi. -c&I. — Et. Lat. erîcius. Zu 
'2 a vgl. deulsch Igelfuss = Mauke; âhnl. în. 
peigne, 

ari'd adj. (neol.) trocken, durr (fig.) : 
studiu ^ ti*ockenes Studium. 

aridica' fa) siehe rtdicaf fa). 

aridita'te sf. (neol.) Trockenheit f, 
I) Qr re //igr./; -^ slUului său die Trockenheit 
seines Stils. 

a'rie * T e n n e /" (= Dreschpiatz). Wird mit 
Prei*den gedroechen, so besleht die Tenne aus 
ciuer kreisrunden Flâche mit einem Pfahl zum 
Anbinden der Pferde in der Mitte. Daher von 
ăhnlichen Fiâchen Vlah. Nov. 103: Radele 
s&relui, presărând aria timbrită [de marele 
pom] cu bobe calde de lumină die Sonneu- 
8ti*aiiieiiy vrelohe die von dem grossen Baume beichattele Flâche mit warmen Lichttropfen be- 
streuten; Delavr. Sult. 170: Cerut.. acopere, 
ca un coviltir argintuit, rotunda arie a pă- 
mintului der Himmel bedeckt, wie eîn silber- 
gesticktes Wagendach, die runde Ten ne der 
Erde. — Ehem. Munt. Vel Clucer da Arie 
Fouragemeister m, der die Heu- u. Gurste- 
magazine des Fursten verwaltete. Nach Bâlc. 
595 unterslandeu der Clucer de Arie u. der 
Clucer de Pivniţă (Kellermeister) dem Marde 
Clucer. — Gr. fV. a'riî, mod. auch â'riî. — 
Lv. (sec. ii.) meist a're, pi. afri. So noch heulc 
Tr (Biharea) nacli PompiliO CL. XX 1004. — 
Et. Lat. area. 

a'rie- sf. (neol.) 1. Melodie f, Weise: 
pe aria cănteculuî . . nach der Melodie des 
Liedes.. . — 2. Arie / (GesangstSck). 

arierga'rdă sf., pi. -gâfr^î, (neol., mii.) 
Nachtrab m, Naciihut f. 

arie'te siehe ar&te. 

ari'n siehe ani'n Gr. 

ari'nâ sf. 1. siehe ani'nă Gr. — 2. lv. (sec. 
*^/i7^ Sand m. Coconi ca arina mării de 
mulţi (Dos. VS. Oct. 3) unzăhlige Kinder. — 
Gr. PI. nicht belegt. — Et. Lat. arena. 

ari'nde, arPne siehe ani'n Gr. 

arini'ş sn. 1. siehe anini'?. — 2. pl. -şuri, 
Sandwuste /' C. Ngr, 330 (in arinişurile 
Egiptului şi in troenele zăpezilor Rusiei). 

ari'nişte sf. Erlenwald m, -vreholz n 
Emin. 101 (Sara vine din ariniştî, Cu mirase 
o imbată). — Et. ani'n. 

ario'r siehe alio'r Gr. 

aripa' (a) siehe înaripa* (a). 

a'ripâ s/*., pL -p/, 1. FI il gel m der Vdgel u. 
Insecten, poet. Schwinge f, Fittich m: a 
face, a prinde aripi Flagel bekommen, flâgge 
werden (auch fig.); a bate din aripi die Flugei 
schiagen; a tăia cuiva arijnle Jdm. die Flugei 
heschneiden, stutzen (auch fig.). Mintea insuşl 
le dă aripi [patimilor] şi le sbâră mai sus 
(CoNACHi 287) der Verstand selbst leiht den 
Leidenschaften FlQgel und macht sie hdher 
steigen. Şi fetele-un cântec făcură Şi-t deteră 
aripi de vint (Coşbuc 59) und die Mâdchen 
machten ein Lied darauf und liossen es im 
Winde davonflattern. Păminturi . . umbrite 
supt aripele dreptei ocârmuiri (Zilot Cro.v. 
H ) unter dem Schutze einer gerechten Regie- 
rung weilende Lânder. — 2. v. Fiugelâhnlichem : 
Flugei m: a unei mori, trăsuri, case etc. 
einer Mâhle, einesWagens (uber dea Râdein, 
KothflQgel), Hauses etc. Nu se bătea temeiul 
oştilor, numai aripele se hărăţiau (Neculce 
Let.* II 261) das Centrum der lleere kămpfte 
nicht, nur die Flagel scharmutzelten mit eiu- 
ander. Fam. : L-am umflat de o -^ şi l-am dat 
afară ich packte ihu beim Flagel (Fittich, 
Schlafittchen) und wai*r ilm hinaus. — 3. >-, ARIP-ARME 96 ObUcher aripio'ră, Flossfeder f, Flosse der 
Fische.— 4.pi.Buc. Krâmpfeder Sâuglinge 
Marian Nasc. 349 u. 389. — 5. aripa Satanei 
(mitol.) Beiname der Avestiţa, eines Teufels, 
der nach dem Yolksglauben den Wochnerinneu 
Schaden zufugt. — Gr, Munt. a^ripă, Mold. 
arPp&; lv. auch afrepă; Munt. (Dîmb. Muscel) 
POP. ha'ripSi. — Pi, auch -pe. — Mac. a'rpitâ 
Petr. Mostre 40, ara'pită, pi, -te Dan. Mikl. 
Unt. II 46. — Dem, aripl&râ, pi. -re. — Et. 
Anscheinend Ableitung v. lat. ala, mit einem 
Suffix, das uns auch in a înfiripa* (v, ţir = 
fxium) begegnet. Lautiich stimmt auch das 
dunkle d^âpa «Backeustreich» (wegen -epă aus 
-^pa vgl . ga'lben, ce'teră, câ/nepă = galbănus, 
cithăra, eannăbis), 

aripi' {aj siehe înaripa* (a). 

aripî6'ră siehe a'rip& 3 u. Gr, 

ari'ştâ siehe are'st. 

aristocraţi sm. (ncol,) Aristocrat m, 

aristocra'tic adj, (neol.) aristocratisch. 

aristocratice sf. (neol,) Aristocraţie f. 

aritme'tic adj, (neol,) arithmetisch. 

aritme'ticâ sf.^pl, -cî, (neol,) Arithmetik 
f, Rechenkunst. Caet, manual, profesor 
etc, de -^ Rechenheft, -buch^ -iehrer etc. 

aritmeticia'n sm,, pi. -oienl, auch -oiVnl, 
(neol.) Arithmetiker m, 

ari'u siehe are^H. 

arlechi'n sm. (neol,) Ha'rlekin m. 

arlechina'dâ sf,, pi, -de, (neol,) Harle- 
kinade f. 

a'rm sn,, pi. a'rmurî, Munt. (Ober-) 
Schenkel m der Thiere. Un eal . . înfierat 
In armul stâng dinapoi cu litera F (Mon. of. 
1880, 6988; ein am linken hinteren Schenkel 
mit dem eingebi*annten Buchstaben F gezeich- 
netes Pi'ei'd. — Lv. bisw. v. Menschen, zB. 
Biblia 1688 Gen. 24, 2 (pune-ţi mâna ta 
supt armul mieu). — Gr. Auch a'rmur(e) 
sm. — Et. Lat. armus. 

arma' (a) siehe arma't u. înarma' (a) Gr. 

a'rmă sf., pi. a*rme, i, Waffe f: la armei 
•zu den Waffenl cu arma in mână mit be- 
waffneter Hand; arma pe umeri Gewehr uber! 
arma la picior ! Gewehr ab I Na-ţi calul fi 
armele. De-mi lungesce filele (Al. PP. 39) 
Nimm denn Pferd und Waffen dir, Lass dafQr 
das Leben mir. — 2. pi, (neol.) Wappen n: 
armele terii das Landeswappen. — Et. Lat. 
arma. 

arma'dâ etc. siehe arxna'i&. 

armame'nt sn,, pi. -te, (neol.) Bewaff- 
nung fy Ausrâstung. 

arma'n L suhst. Munt. 1. ^, auch harma'n 
sn., pi. -ne, eingefriedigter Raum, in 
dem gedroschen u. Heu u. Stroh aufbe- 
wahrt wird Qu. — 2. arm&n, pi. -m&ne, 
(imKndchelspielOKreism, Tenne/'IspiR.CL. XVII 474; Ghica 301. Mit einem Kreise um- 
schriebene Flâche, in welche die Kndchel far- 
şice) gelegt werden, um dann aus dei'selben mit 
einem grosseren Knochei (ichiu) herauage- 
schlagen zu werden. — 3. arman, pi. ^m&ne, 
Kreis m, Hof, der sich um einen in's Wasser 
gefallenen Tropfen bildet Ispir. Leg.* 34 (EL 
vedea că fie-care strop de apă, când pică 
înapoi la matcă, se face câte un armân 
(cerc) împrejurul lui), — Et Tiirk.-pers. 
vulg. harmân cTenne». — IL adj. u. sm, siehe 
Armâ'n Gr. 

arma'r siehe alma'r. 

armâri'e sf. Walfenkammer n Reteg. 
Pov. IU (Du'te de-ţi alege [săbiUe] din ar- 
măria mea) ; Wbb. — 2. pi. (neol.) Wappen 
n : armăriile ţirii das Landeswappen. 

arma'ş sm. 1. ehem. : Gendarm m, Pro- 
f oss. Die '^i nahmen Verbrecher gefangen, be- 
wachten sie im Kerker und vollzogen an ihnen 
die uber sie verhângten Strafen, die Todesstraie 
mit inbegriffen. Ihr Oberhaupt war der Vel i4r- 
maş od. Marele Armaş, dem der Ftore Armaş 
od. Armaşul al Doilea, u. der Treti Armaş od. 
Armaşul al Treilea unterstanden. Die gemeineu 
^i hiessen zum Unterschiede armări. — 2. 
de-a -^ul Art Kinderspiel, bei welchem je 
Einer der Spielenden den Fânten (domn, im" 
perat), den Grendarm (armaş) u. den Dieb/til- 
har) darstelU. — 3. (vin) •*' beste Wein- 
sor te V. Gotnar (Moldau). Wird aus der pomă 
grasă, einer gelben u. dicksaftigen Traubenart, 
gcwonnen. — Et. a'rmă. 

armăsa'r etc. siehe armăsa'r etc. 

armăşe'l sm., pi, -şe*!, ehem.: (gemeiner) 
Gendarm. Vgi. arma'ş. 

armaşi' (a), preş. -ş&so, v. trans. 1. xuin 
armaş machen Teod. PP. 474. — 2. quăien , 
misshandein Varlam 1642 H. bisw., zB. 264 
b (decât trupurile mai reu armăşesce su- 
fletele \ 

armăşi'e sf. i. Amt n, Wârde f eines 
armaş. — 2. Misshandlung f Varlam 1642 
H. bisw., zB. 2286 (spre ucidere şi spre ar-- 
măşie). 

arma't adj. (neol.) bewaff net: puterea «^d 
die bewaffnete Macht 

arma'tă sf., pi. -te, 1. (neol.) Heer n, 
krmeef: corp de - Armeecorps. — Gr. Lv. 
(Cron,) bisw. arma'die; VacAr. Tes. dfters ar- 
ma'dâ ; Tr. pop. armafde (pi. arm&4î Rei eg. 
Pov. I 9), armafdie Qu. Vgl. auch a'rmie, — 
Et. Zu arma'die etc. vgl. ngr. apjAd^, magy. 
armada. — 2. siehe harma'tă. 

armătn'râ sf., pi. ^rl, 1. bisw. = armură : 
Râstungf, Bewaffnung, Waffen. Schon 
Dos. VS. (Noe. 30, foL 179 a). — 2. pi = 
armării: Wappen n C. Ngr. 39. 

armd'n siehe arma'n 3 u. 3 u. Ârm&m 97 ARME— ARNA Armam sm. [pi. ^m&nî), fem. Ârm&ncSi 
fpl. -m&DoeJf Armenier(in). — Lm. auch 
arm&n adj, armenisch. — Gr. Mold. sg, 
Arma'n, Arma'Dcă. — Et. Slav. Ârmâninu. 

armene'sc adj, 1. armenisch. — 2. Mold. 
FAM. cuc -^ =z pupeză: Wiedehopf m. Der 
griechisch-orientalische Rumâne daif bei dem 
andersglâubigen Armenier nicht essen Prav. 
Govora 1640, 50 a. Aus dieser kii'chlichen Vor- 
schrift scheint der Volksglaube enistanden zu 
sein, dass die Armenier Menschenkoth u. Urin 
in ihre Speisen thun. Daher obîge Bezeichnung 
«Ies bekanntlich sehr unreinlichcn Vogels. — 3. 
Armenescă $f, Mold. Art Tanz Qu. 

armene'sce adt;. armenisch: a vorbi, a 
sci -^ armenisch sprechen, konnen; a traduce 
din '^, pe -^ aus dem Armenischen, in's Ar- 
menische ubersetzen. 

arm6sa% lv. u. pop. -rM sm, Hengst m.— • 
Redensart : a face din ţintar '^ aus einer Mucke 
einen Elefanlen machen. — Or. Munt. '^, Mold. 
barmasa^r(!â) ; Q.u. auch arma- u. barmd^. — 
Et. Lat. admissarius, Lex salica armessarius, 

arm^săre'l sm,, pi. ^r&i, Mold. 1. Art 
NageiamJoch Com. Diebeiden wagerechlen 
Holzer [cerbVce u. pohornicl&ră) des Joclies 
werden durch zwei seukrechte Stâbe [lopăţe'lej 
zusammengehalten, >velche sich auf beiden 
Seiten der Deichsel, diesseils des zur Aufnahme 
dos Zugthierhalses bestimmfen Raumes, befm- 
den. Durch das obei-e Ende jedes dieser Stâbe 
wii\l ein Nagel gesteckt, welcher «^ heisst. — 
2. ArtNagelander Deichsel desBauern- 
wagens Com. H. Am vorderen Ende der Deich- 
sel ist ein Uohfcătu'şăJ angenagelt, unter wel- 
ches das Joch auf die Deichsel geschoben wbd. 
Der vorderste u. zugleich grdsste der Năgel, mit 
welchem jenes Hoiz befesligt ist, heisst '^. — 
Gr. Nui* in der Form bărm68âre'l belegt. 

armâsâre'sc adj. Hengst-: coîU'^Hengst- 
hode (wird v. den Kindern als Ball benutzt). — 
Gr. Mold. bârm^. 

arm6sâre'8ceadv.nach ArtderHengste, 
wie ein Hengst Jip. RfiUR. 205 (Vita pusă la 
îngrăşat s*a răsfăţat armesăresce in belşug 
câteva septemăm). 

a'rmie sf. înv. Heer n. Armia lux Ţepeş 
printre bratfi se pierde (Bolint. ed. 1865 1 
145) das Heer des Ţ. verschwindet zwischen 
den Tannen. — Et. Russ.-serb. a'rmija, poln. 
armia (= hi, armâe). 

armi'nden sm. 1. Mold. Tr. erster Mai. 
Zur Feier des Tages geht man aufs Feld, selzt 
sich in^s Gras (<xpe Iarbă verde»), isst Lamm- 
braten und trinkt Wermuthwein (pelin) da- 
zu. — 2. Tr. Maienbaumm, Mai. Baumod. 
Ast mit Blăttern, der am 1. Mai vor dem Hause 
aufgepflanzt wird. — Gr. Bei Coşbuc armi'ngen 

TiKTiN, Rumân, Wdrterb. nach banater Aussprache; Tuto va Q)vurluIO 
Armendin (anscheinend -di'n betont) Q>m. H.— 
Et. ksl. ieremiînu dini «Jeremiastag», nach 
dem Hciligen des Tages. 

armisti'ţiu sn., pi. -ţiî, (necl.) Waffen- 
stillstand m. 

armonia' (a), preş. -nie'M, v. intr. (neol./ 
bisw.: harmoniren, zusammenstimmen. 
Când zimbea.., i-sc zăreau dinţii albi fifru- 
moşi, ar moniind plăcut cu mustaţa-i gălbue 
şi cu gropiţele din obraz (PopovicI Ban. 190) 
wenn er lăohelte, wurden seine weissen, schonen 
Zahne sichtbar, vtrelche angenehm zu seinem 
gelblichen Schnurrbart und den GnU)chen in 
der Wange stimmten. 

armo'nic adj, (neol.) harmonisch. 

armo'nicâ sf., pi. -oî, (ned.) Harmonica 
f (Musikinsti'ument). 

armoni'e sf. (neol.) 1. Harmonie f, Zu- 
sammenklang m. — 2. fig. Einklang m, 
Uebereinstimmung f. 

armonîo'sad/./neoL/ harmonisch, wohl- 
klingend. 

a'rmur siehe a^rm. 

armn'ră sf,, pi. -rî, /neol./ RQstung / 
(eines Kriegers). 

armura'r*, pop. -rW subst. l. ArtKrank- 
heit des Rindes, did sich in einer Anschwel- 
lung unter der Haut ăussert Qu. — Gr. Tr. 
^ra're sf. Qu.; Munt. (RîMN.-SĂRAT)lia-; Munt. 
(DîMBOv.), Tr. (Făgăraş) -raTiţâ sf. Qu. — 2. 
Frauendistel /"(Carduus marianus L.). Ihre 
Blătter dienen als Heilmittel gegen 1. — Et. 
a'rm, 

armura'r* sm. (neol,) Waffenschmied 
m, -hândler. — Gr. Auch armurier. 

armurâri'e sf. /neoi./ Waffenschmied ef. 

a'rmure siehe arm. 

Arnău'tsm. 1. tNv.Albanesem,Arnaute. 
Aus Albanesen recrutirte sich ehemals vornehm- 
lich die Leibwache der Fâi^steo. Auch wurden 
sie ihres effectvollen Costâms haiber von den 
Bojaren gern als Diener, Leibjâger, Thiii'steher 
etc. vei'wendet. In Ermanglung echter Alba- 
nesen mussten Serben, Griechen, Zigeuner etc. 
in albanesischer Tracht herhalten, die dann 
ebenfalls Arnăuţi genannt wurden. — 2. grăii 
arnăwt Art grosskdrniger Weizen. Aus 
ihm wird colivă (s. d.) bereitet. — 3. arnău't 
Art Tanz(=zamăuţescă) Sev. Nunta 280.— 
Gr. Dem. -ţe'l, pi. -ţe^l Al. PP. 182. — Et 
TCurk. arnau^i. 

arnâuţe'sc adj. 1. înv. albanesisch. — 2. 
arnăuţiscă sf. Art Tanz. 

arnăuţe'sce adv. Înv. albanesisch. 

arnâuţi'me sf. tNv. Albanesenschaar /*, 
Volk n der Albanesen. ARHE-ARSI 98 arne'â m., pi. -ne^e, Ban. Wagendach n 
PopovicI-BAn. 156 (o trăsură încărcată cu 
lâ^î şi cu arneu acoperit cu rogojini/ ; Com. 
H. — Et. Magy. ernyd. 

a'rnică sf. (neol.y bot., farm.) Arnica f 
(Arnica montana L.). 

arni'clu subst. farbiges baurawollencs 
Stickgarn. Meist roth od. blau. — Gr. Clem. 
arni'c. — Et. Unbek. 

aroga' (a) v. trans. fneol.J: a-şî -' un drept 
ete, sich ein Recht etc. anmaassen. — Gr. 
Preş. 4 aro'g, 3 arâ'gâ, 7 se ar&ge. 

aroga'nt adj. fneol.J aumaasscnd, ar- 
rogant. 

aroga'nţă sf., pi. -ţe, (neol.J Anmaasung 
f, Arroganz. 

aroină sf., pi. -me, fneol.J Wohigeruch 
m, Aroma n. Schon Ian. VacAr. 503 H. fD'a- 
rome fiorUe-ţi mă năvălirăj. 

aroma't sn., pi. -te, wohlriechender 
Stoff, Gewârz n. Şi întorcându^să au gătit 
aromate şi unsori (Biblia Petersb. 4819 Lucas 
23, 56) sie kehrten aber um und bereiteten 
Specerei und Salben. — Gr. Lv. sg. meist aro- 
ma'tă. — Et. Gr. SpfA\^, âp<JbixaTO(. 

aroma'tic adj. (neol.J wohlriechend, 
aromatisch. 

arome'lă sf., pi. -me^lî, Olt. -me'le, Munt. 
Schlummer m, (leichte) Betâubung. Şi ele 
îndată cad in aromelâ (Stăm. Musa 1 257) uud 
sie fallen so^Ieich in Schlummer. Ancuţa se 
trezi din aromată (Odob. DC. 39) Aennchen 
crwachte aus ihrer Betâubung. 

aromi' (aj, preş. -m&sc, Munt. I v. trans. 
1. in Schlummer versenken, eiululien, 
(leicht) hetâuben. Florile m'au ai'omit Şi 
somn greu am adormit (Teod. PP. 683) die 
Dlumen schlâferten mich ein und ich versank 
in schweren Schlaf. — 2. pg. verfGhren Mox\ 
HC. I 347 f şarpele., se apropie de aromi pre 
strămâşaj; 367 ffu aromit de un scopit a- 
nume Hrisa fie, de^şigoni sora sa de la dinsj; 
381 fatunce se apropiară di^nsul nescearw 
mitori [sic] hitleni şiA măglisiră de-şi goni 
pre mumă'sa . .de la dinsJ. — II. v. intr. 
einschlummern. Cu tată silinţa ce între- 
buinţa ca se pată aromi un moment măcar 
(FiL. Qoc. 308) trotz aller Mahe, die er an- 
wendete, um weaigstens auf einen Augenblick 
einschlummern zu kdnnen. — Gr. Preş. oft 
-me'z. — Et. Unbek. 

Aro'n npr. m. 1. A'ron m. — Gr. Lv. auch 
AarCB, zB Bibua 4688. — 2. barba lui - 
A'ron m (Arum maculatum). Dafâr arumă 
Cost., arumî fpl.J Baronzi 428. — Et. Gr. 
*Aap<&v, aus d. Hebr. — In Bedtg. 2 ist das 
Wort eigentlich anderer Herkunft — gr. 5psv, 
lat arum, — hat aber einc naheliegende volks- 
etymologische Umdeutung erfahren. arondisme'nt sn., pi. -to, /ncol./ Arrondis- 
sement n (Landkreis, Stadtbezirk in Frank- 
reich). 

arpăca'ş subst. Gerstengraupen. — Gr. 
MoLD. (b)arpacafş. — Et. Magy. ărpa-kdsa. 

arpagi'c subst. Steckzwiebeln. KIeine, 
getrockneto Zwiebeln v. Allium Gepa. — Gr. 
MoLD. (b)arpagi'câ, auch -ci^câ sf. ;Wbb. auch 
(h)arbagi'c(â), ar baci' câ.— Ei. Turk. arpa^yk 
cGerstenkorn» Zenker 24 b. 

a'rs part. v. a a'rde (s. d. I I u. 4 ii. || ). 

arsa' siehe barşa'. 

arsătu'ră siehe arsix'rL 

arşelu'ţă siehe liar^a' Gr. 

arsena'l sn., pi. ^lurl, (neol.J Arsenal n. 

arse'nic subst. fneol.J Arsenik n. 

arseni'câ sf., auch -m'c sm. Mold. Tr. 
Jerusalemsblume/* (Lychnis chalcedonica 
L.) Qu. — Et. Unbek. 

arşî'c sn., pi. -ce, 1. (anat.J KnSchel m, 
Sprungbein nder Sâugethiere (astragalus).— 
2. jocul '^cdor das Knocholspiel. Die dazu 
verwendeten Knochel (arşice) unlei-scheidet 
man je nach ihrer Herkunft als miele, capre 
u. solbe, siehe die Artt. mia'lă, ca'pră, so'lbă. 
Erstere i^erden am geringsten, Letztere am 
hdchsten geschătzt. — Dio Stellungen, vrelche 
der geworfene Kndchel einnimmt, heissen : om 
(Mold. om bun), wcnn die convexe, gaură 
(Mold. om rău), wenn dio concave Breitseitc 
nach oben zu liegen kommt ; beiu (Mold. im- 
perat) u. siciii (Mold. armaş od. vizir), jo 
nachdem die hohie od. die runde Schraalseite 
oben ist; ţuţ, wenn der Kndchel auf dem Kopfc 
steht. — Der Kndchel, mit welchem nach an- 
dei*en Kndcheln geworfen wird, heisst ichiu 
(Mold. ţap). — Năheres siehe Ispir. Jug. 73 
flg. — Mold. sm. (zB. Al. Op. I 490 : îmi plac 
arşicii). — Et. Turk. asyk. 

arşi'nsm. Arschine^russische Elle(=7i 
cm.). — Et. Russ. arsin. 

a'rşiţă sf.jpl. -ţe: a sdreluiSonnenbrand 
m, a ^ilei Gluth /", Hitze des Tages. Ia însă 
era trhtă şi tinjitdre ca [o] fldre espusă ar- 
şiţii sârelui (C. Ngr. 447) sie aber war trau- 
rig und welkte dahin wie eine Blume, die dem 
Sonnenbrande ausgesetzt ist. In arşiţa cea do- 
goritore a ^i/eî (CL. IV 285) in der sengenden 
Gluth des Tages.— Von der Gluth einer Feuers- 
brunst Mir. Costin Let.* I 294 fDece au căutat 
o samă de âmeni de arşiţă [sic *] şi de groza 
focului a eşire pe o portiţăj. — Gr. Lv. «^ 
Drv. 4 b u. sonst, a^rşeţâ Marc' 462 b, arşi'ţă 
Marg.« 234 b; Ban. arşi'ţi Com. —PI. Cr^nga 
CL. XI 478 (pe arşiţele este hei dieser Hitze).— 
Et. a'rs, part. v. a a'rde, mit dem slav. SufGx 
'iţă f^icaj, unter Beibefaaltung der slav. Deto- 
nung, also gebildet wie ksl. pletenica, puste^ 
nica aus dem Part Prăs. Pass. pletenu^pu^^tenu 99 ABSU-AKim (MiKL. Gramm. II 295). H. vermulhet mit Recht 
AnlehnuBg an begrifflicb verwandte Slavismen. 

arsu'ră ş^., pi. -rJT, 1. Brand m. Asemenea 
fintânelor ce deştâplă arsura setei peregri- 
nului (C. Ngr. CL. II 272) gleich den Brunnen, 
die beim Pilger des Durates Brand ervirecken. 
[dsele părinţilor noştri] sint lepădate la ar- 
sura ^Uet fi la îngheţul nopţii (Bibua 1688 
Baruch 2, 10) die Gebeine unserer Vâter sind 
der Gluth ăes Tages und dem Froste der Nacht 
ausgesetzt Miros de -^ Brandgeruch. Afară din 
câţi de fâme, de ciumă, de arsuri au murit 
(Spat. Mil. Let.* I 96) ausser jenen, die vor 
Ilunger, au der Pest, bei Brânden umgekommen 
sind. — 2. Brandstelle f, Brandmal n, 
Brandwunde f. Hârtia are o -^ la un colţ 
das Papier ist an einer Ecke angebrannt Ar- 
sură pentru arsură (Biblia 1688 Exod. 21, 
25) Brandmal um Bi'andmal. — Gr. In Bedtg. 
2 MuNT. auch arsâtu'râ sf., pL -rl, iB. Datc. 
HoRT. 249 (aeâstă. .plantă, pe care unii o 
intrehuinţeză pentru arsăturlj; Ispir. Leg.* 
240 {odată căîfu [sic I] de pe faţa lui ar sa- 
lurile de sore şi ii râmase chipul curat/. — 
Et. afrs, part. v. a a'rde, 

a'rtă sf,, pi. -te, (ned.) Kunst/'; artele 
frumose die schonen K&nste; Şcola de Bele- 
Arte (besser Şcâla Artelor frumose) die Kunst- 
academie. 

arţa'gsa(»8t. Strei tsucht/*. Are '^ la beţie 
so oft er betrunkeu ist, fângt er Streit an. Nu 
cumva ostaşul cela se albă harţag şi se ne 
găsim beleaua cu dinsul (Cr£nga CL. XII 22) 
der Soldat da konnte moglicherweise Lust ha- 
ben, mit uns Krakeel anzufangen, und es kdnnte 
uns dann schlimm ergehen. D-l P. G. vorbesce 
de victimele «carţagulul» meu (T. MaIor. CL. 
VII 142) Herr P. G. spricht von den Opfern 
meiner Krakeelsucht. De-acum ml-am găsit 
arţagu cu cucâna (Al. Op. I 491) na, jetzt 
wird die gnădige Frauvvras zu kiakeelen haben! 
Arţagul işigăsescepirţagul (Sprw.)einStreit- 
sQchtiger findet einen Hândelsuchtigen, vsrer 
Wmd sât, wird Sturm ernten.— Gr. Mold. auch 
ha-. — Et. ha'rţ mit dem magy. Suffix -ag. 

arţăga'ş, arţăgo's adj, streit-, zank- 
sâchtig. Cucul, fiind spărios şi hărţăgos, 
petrece singuratic prin locuri pădurâse (Lit.) 
dei' Kuckuck lebt, weil er scheu und zanksuchtig 
i3t,einsam inwaldigenGegenden. Văeram firea 
ei cea arţăgâsă(BMLKcUAL. V1131)ich bekiagte 
ihre zanksQchtige Na tur. — Gr. 1 arţăgaş: 
Mold. auch bârţăga'ş, barţaga'ş; 2. arţăgo^s: 
Mold. auch bârţ-. 

arta'n etc. siehe harta'n etc. 

arţa'r, pop. -rW sm. l.Spitzahornm(Acer 
platanoides) Qu. — 2. Mehed. Stânge /aus 
Ahornholz uber dem Webstuhl, welche die 
Lade (brlgle) u. die Schâfte (iţe) trâgt Con. H. — Gr, VîLCBA POP. liar- Qu. H. — Dem. 
arţârafş. — Et, Viell. lat. cu:er-arbarem, wie 
frx. ^rcible. 

arte'ră sf., pi. -re, (ned.y anat.) Schiag- 
ader/^, Pulsader, Arterie. 

arteriali adj. fneol.) Schlagader-, ar- 
terids. 

artesia'n adj. (neol.): puţ '^ artesischer 
Brunnen. 

a'rţi siehe ha^rţl. 

arti'c sn.y pi. -ce, lv. Bittschrift f Prav. 
Mold. 1646, 129 (Cela ce va da vre un artic 
la mâna domniei); Simbon Dasc. Let.' I 411 
(articele cele ce sint dejalobă la împărăţie).— 
EL Mlat. articidus. 

artPcoI «n., pi. -le, (neol.) Artikel m: 
-^ de comerciu Handelsartikel ; -^ de lege Ge- 
setze^'paragraphja vota pe-^e paragraphenwoise 
abstimmen; -^ de jurnal Zeitungsarlikel, '^de 
fond Leitartikel ; '*4il (ne)hotărît (gram.) der 
(uD)bestimmte Ai*tikel, das (un)bestimmte Ge- 
schlechlswort. — Gr. In Grammatiki n bisw. 
auch arti'oul, artPclu sm. od. sn. (pi. -e). 

articula' (a), preş. -le^z, v. trans. (neol.) 
articuliren. — || articula're sf. Articu- 
la tion f. — articula't adj. 1. (ist. nat.) ge- 
gliedert; articulate sf. pi. Gliederthiere 
(Articulata Cuv.). — 2. sunete articulate ar- 
ticulirte-Laute. 

articolaţiu'ne, -la'ţie sf. (neol.) i. (ist. 
nat.) Gelenk n. — 2. = articulare. 

artificiali adj. (neol.) k anat li eh. 

artificier sm. (neol.) (Kunst-)Feuer- 
werker m. 

arti&'ciu «n., pi. -oii, (ned.) {. foc de - 
Feuerwerk n. — 2. Kunstgriff m, List 
f, pi. Rânke. 

artile'rie sf. 1. Artilleri'e /" (Waffen- 
gatlung).— 2.Ge8chutzwesenn, Artillerie 
f. — Et. Russ. artîUe'rxja = fm. artillerie. 

artileri'st sm. Artillerist m. — Et Russ. 
artillei*istu = frz. artilleriste. 

artirisi', -roşi' (a) siehe attrdisi' (a). 

ariVsi sm.,fem. -tă, (neol.) K}insi\er(in). 

artPstic adj. (neol.) kftnstlerisch, ar- 
tistisch. 

artofo'r sn., pi. -rurî, (bis.) Monstranz f. 
Gefâss, in dem die Hostie aufbevrahrt v?ird. Da- 
fui* âbUcher chivot. — Gr. Lv. auch -fcrion.— 
EL Gr. opro^ptov. 

artorosi' (a) siehe atirdisi' (a). 

a'Tios subst. geweihtes Brod. — Et. Gr. 
ipioţ (scil. lc(io^). 

arturisi' (a) siehe atirdisi' (a). 

arunca' (a), preş. aru'nc, L v. trans. 1. 
werfen . Nu daţi sfintele câinilor, nici arun- 
caţi mărgăritarele vâstre înaintea porcilor 
(Biblia 1688 Hatth. 7, 6) gebet dasHeilige niclit 
den Hunden hin und werfet eure Perlen nichţ ARVA-ARVU 400 den Schweînen vor. A^şî -^ banii pe ferâstră 
sein Geld'Zum Fenster hinauswerfen. A '^ se- 
mintă Samen auswerfen, streuen. A^ farmece 
in calea cuiva Jdm. Zaubermittel in den Weg 
streuen (damiterdarauftrittu. Schaden nimmt). 
Toţi aceia care vorbe mari aruncă, Numai 
banul ii vînâză şi câştigul fără muncă (Emin. 
148) Alle diejenigen, die mit grossen Worten 
um sich werfen, jagen nur dem Grelde und dem 
muhelosen Gewinne nach. Fet-frumos . . işl 
mai arunca ochii odată prin grajd (Ispir. 
Leg.* I 4) der Prinz sah sich noch einmal im 
Stalle um. Să aruncăm dar o ochire asupra 
trecutului acestei naftî (BAlg. 5) werfen wir 
also einen Biick auf die Ver^angenhcit dieses 
Volkes. — Lv. a ~ ură, pizmă, urgie asupra 
cuiva (MoxA : cuiva, pe, spre cn.) einen Hass 
auf Jdn. werfen, gegen ihn fassen. Căcu 
cât mai mult stăpinul pe sluga îşi va iubi, 
Atât şi ură aruncă asupra-i când va greşi 
(Pann Erot. 8 H.) denn je mehr der Herr seinen 
Diener liebt, um so grosseren Hass faest er gegen 
ihn, wenn er sich vergeh t.— Redensart pop. (spo t- 
tend): aruncă mortea in Ţigani er macht 
sich wichtig. — 2. cuiva c, Jilm. etw. zu- 
werfen, hin werfen. Inima i-o despica Şi 
Dolcăi o arunca (Al. PP. 56) er schnitt ibm 
das Herz aus und warf es der Doica [Name einer 
H&ndin] hin. — 3. abwerfen, wegwerfen, 
von sich werfen. Cerbul îşi aruncă cornele 
in fie-care an der Hirsch wirfl alljăhrh'ch sein 
Greweih ab. Ciobanul . . Gluga Iul işl arunca 
Şi de-odată s'aretă Cu zălar (Al. PP. 208) der 
Hu't warf die Kapuze ab und ei*schien plofzlich 
im Panzerhemd. Ce pârtă ia, alt om aruncă 
(CoşBUC 423) die Kleider, die sie ti^âgt, wiirfe 
ein Andei'er weg. — 4. abwerfen (als Erti*ag). 
Când e vremea priitore, porumbul aruncă §i 
doue^ed de merţe la falce bei gQnstigem Wet- 
ter wu'ft der Mais sogar zwanzig Metzen pj\ 
Faitsche ab. — 5. lv. o dare eine Steuer aus- 
werfen, auferlegen. Şi aruncă pre toţi 
biruri grele (Moxa HC. I 382) und er legte 
AUen schwere Steuern auf. — 6. lv. c. asupra 
cuiva Jăm. etw. zuschreiben(=ihnalsdie 
Ursache da von hinstellen). O nenorocire ..care 
mai mult s*arunca asupra relei otcârmuiri 
a comandirilor (Zilot Cr. 93 H.) ein Ungluck, 
das man vornehmlich der schlechten Fuhrung 
der Befehlshaber zuschrieb. Leşiî . . au aruncat 
asupra fetei cum nu va fata (Neg. Costin 
Let.* I 479) die Polen schoben dio Weigerung 
auf die Tochtei*. — 7. lv. a-şi -^ nădejdea 
intru, spre cn. seine Hoffnung auf Jdn. 
setzen, zB. Zilot 24 H. {Căpitan Paşa, întru 
care îşi avea aruncată totă nădejdea sa), — 
n, V. intr. 1. werfen. Cât vaputea arunca 
un om cu un topor (Doc. IaşI 4619 Arh. ist. 
I 2, 6) 80 weit Jemand eine Axt zu werfen vermag. Norâdele . . arunca cu pietri ^ cu 
lemne du; ă dinsul (Neculce Let.* II 252) das 
Volk warf mit Steinen und Holzstilcken nach 
ihm. — 2. cu mâinile, din cap etc. mit den 
Hănden, dem Kopfe etc. werfen (= sie wie 
werfend bewegen). Împăratul era om mare., 
şi cam arunca câte odată din cap fluturând 
(Neculce Let.* II 348) der Kaiser war hochge- 
wachsen und pflegte bisweileu mit dem Kopfe 
zu zucken. Muşcăm şi aruncăm camăgariul 
(MArg.* 70 a) wu^ beissen und schlagen aus wi(» 
die Esel. — 3. aruncă de partea tată-său etc, 
erschiâgt, artet nach seinem Vater etc, 
gerâth ihm nach. — IU. a să -^ L sich 
y/erîen: pe cal aufs Pferd, in braţele cuiva în 
Jd?. Arme, în duşmani auf die Feinde, etc. — 
2. vom Holze: sich werfen (= sich krumm 
ziehen): \fasa s'a aruncat der Tisch hat sich 
geworfon. — 3. în partea cuiva = a -^ de 
partea cuiva (sielie II 3) Cr6ngA XI 477 (v. 
einem Bartlosen) : Dacă s*a aruncat in partea 
mâne-sa, ce-î vinovat el9 was kann er dafur, 
dass er seiner Mutter nacbgerathen ist? — (j 
Syn. A arunca cu putere să ^ice a zvirli; 
a arunca aşa ca lucrul aruncat să săizbăscă 
de ceva, se (Jlice a t rin ti, — Lepădăm un 
lucru când ii aruncăm socotinduA de netre- 
buincîos, — Et. Lat. erunco, -ăre tausjălen». 

aruncătură sf,, pi. -rl, 1. Wurf m. iVu-î 
departe [oraşul], ,, o bătae de puşcă şi câteva 
aruncaturi de băţ (Bogdan VechI 41) es ist 
nicht weit bis zur Stadt, einen Fiintenschuss 
und ein paar Stockwui'fe. Şi mergând au şe^ut 
In prejmă lui, de departe ca o aruncătură 
de arc (Biblia 4819 Gen. 21, 46) sie aber ging 
weg und setzte sich ihm gegenuber, ungefâhr 
einen Bogenschuss entfernt. Şanţurile sărite 
dintr'o aruncătură (Delavr. Par. 498) die in 
einem Schwunge iibei*setzten Grâben. De la 
primele aruncături de ochi , , , tinerii înţele- 
sese că în acâstă nouă întîlnire era se se ho- 
tărască sorta lor (Xen. BradI 74) bei den ei-sten 
gewechselten Blicken hatten die jungen Leule 
erkannt, dass in dieser neuen Zusammenkunft 
ihr Schicksal sich entscheiden solite. — 2. in 
Besprechungen : in den Weg geworfenes 
Zaubermittel, zB. Marian Inmorm. 45 {ca să 
mă spăl . . de totă ura, de tată făcătura, de 
totă aruncătura/.V^l. arunca' {a) II. — 3. 
VorwurfmSBiERA 63 //*dcdndu-î aruncături 
că el vrea so înşele). 

Arva't siehe Horvaft. 

arvu'nă sf., pi, -ne, 1. Angeld n, Hand- 
geld: a da cuiva, a lua de la cn, {o sumă 
ore-care) -^ pe un lucru Jdm. auf etw. (einen 
gewissen Betrag als) Angeld geben, von Jdm. 
etc. nehmcn. — 2. Înv. arvune (de logodnă) 
Verlobungsgeschenke. — Gr. Mold. ar- 
vcnâ; LV. auch aravCn, arâvCn m,, arăvo'nâ; 401 ARVU-AS ferner aravo^ni Pol., arvu'n Ptb. — Et. Ngr. 
ap^a^a>v, Ace. -^(i5va. 

arvuni' faj, preL -n&sc, v, trans. 1. pe, 
Jdm. (denman diugt) Angeld, Handgeld ge- 
hen, ihnanwerben. Scaraoschi îl intrebă: 
Eî, copile, ce ispravă di făcuta Câte suflete 
mx-al arvunit ?(CwfeNGĂCL. XI 23) Satan fragt 
ilin . Nun, mein Junge, was hast du ausgerichtet? 
Wie viole Seclea hast du mir angeworben ? — 

2. unlucruăQm Eigenthiimer einer Sache 
(die man roiethct od. kauft) Angeld geben. 
Am -^t o trăsură ich habe einen Wagen ge- 
miethet. Agenţii antreprenorilor turci , , ar- 
vuneau de timpuriu miere de pe la locuitorii 
ce aveau prisăci (Melh. CH. 87) die Agenten 
der târkischen Unternehmer kauften bei den 
Bauern, welche Bienenstânde besassen, Honig, 
indem sie ihnen bei Zeiten Angeld gaben. — 

3. angeloben Mscr. sec, i7. H. (lui losif ca 
arvunitului de pururea fetei/. — || arvuni'tă 
sf.,pl. 'te, fstud.J Gigarettenstummel m.— 
Gr. MoLD. arvoni'; bei Dos. aravoni' u. arâvo- 
nisi' (letzteres=ngr. dffaPwvil^a), Aor.-Pu)vtaa); 
X^res, arvu'n B. 

a'rz 8n.,pî. a'rzurî, ehem.: Eingabe/'^Ge- 
such n, Bittschrift /" an eine bobe tArkische 
Behorde. A face, a da, a trimite-^ la Pârtă etc. 
ein Gesuch an die Pforte r ich ten, bei ihr eiu- 
reichen, an sie absenden etc. Şi se sculau cu 
pivă asupra domnului lor, făcând arzuri la 
Porta turcăscă (Muşte Let.* UI 37) und sie 
erhoben bei der Pforte schriftliche Klage wider 
ihren FQrsten. — Irrthiimlicb angewenrlet und 
mit ordin împărătesc erklârt Ghica VI (Pentru 
a sbura capul unui domn era destul se vie, . 
un capugiu ,,,se arate arzul Sultanului , ,), — 
Vgl. arziha^l, — Gr. ha^rz Necclcb Let.* U 
243 u. 244. — Et. Turk.-arab. 'arz, vollstăndig 
'arzihâl^ 'arzuhâl (wortlich «Darlegung des 
Sachverhalts»), 

arzăcio's siehe ar^ăcio^s. 

arziha'l sn., pi. -luri, = arz Amiras Let.* 
III 117. Andere Formen sind : arzuba'l Axinte 
Let.« II 124 flg., arzoba^l VâcAr. Tes. II 296, 
arzaha'l Mir. Costin Let.^ I 309, (b)arzova'l 
DroN. Tes. II 193 Hg., arzava'l En. CosAln. 
Let.2 iii 209. — Et. Siehe a^rz. 

arzmagza'r etc. siehe argimagza'r. 

arzo'iu etc. siehe artfoflU etc. 

arzova'l etc siehe arziha'l. 

arzuli'u siehe ar(fulM. 

arzumagza'r etc. siehe argimagza'r. 

a's sm. (neol.J As n (1. Art Gewicht; 2. 
Art Kartenblalt). 

a'şM interj. Munt, fam. einen Gedanken 
zuruckweiaend ; ih wol ach wasi Pote că l-o fi 
iubind,. . «lAşî! nu mai crede, nu-l îubesce 
de loc» (FiL. Cioc. 226) sie liebt ihn vielleicht «Ih wo I glauben Sie dat> nicht, sie liebt ihn gar 
nicht.» Bine, ^ise tatci-său, o sc-fî iau o pră- 
vălie. nAşît o prăvăliei Se şe4 totă ^ioa pe 
scaun, o veni muşterii, n*o veni» (Fund. Basme 
81) nun, sagte sein Vater, ich werde dir eînen 
Laden miethen. cAch was, einen LadenI Dass 
ich den ganzen Tag dasitze, ob Kunden kommen 
o îer nicht. Scot capu pe ferâstră ^ încep a 
striga: « . . Mosiu conductor, stai, opresce 
caiii» Aş! nime n*ai^ea (Al. Op. I 73) ich 
stecke den Kopf zum Fenster hinaus und fange 
zu rufen an : « Hen* Schaffner, halten Sie 1 halten 
S'ieU Ih wol Niemand borte es. — Gr. Oft aşî 
geschi'ieben. — Bei Ispir. Col. l. Tr. 1882, 
127 flg. steht te-aşl (zB. 159; Te-aşil ferit-a 
B^eul), — Et. Augenscheinlich KurzuDg v. 
aşa (s. d. 14) ; te-aş bei Ispir. steht vermuthlich 
fur du'te, aş. 

aş * V. aux. Bildet mit dem inf. den condi" 
ţional: aşafla', avea', cre'de,păzi' ich wurde 
finden, haben, glauben, hdten; aş fu 
afla'ty avu't, cre^u't, păzi't ich wdrde ge- 
funden, gehabt, geglaubt, gehilLtet ha- 
be n. — Der inf. kann auch vorangehen, in 
welchem Falie entweder der volle od. der ge- 
kurzte inf. steht, je nachdem dieser unmittelbar 
vor das aux. zu stehen kommt od. ein pron. 
zw.'scheu beide tritt : afla^re-aş, av&re-aş, ere*- 
dere'aşypăzi're-aş, aber afLa'Uaş, avea'ro-aş, 
cre'de-te-aşt păzi'-m'aş. Die letzere Stellung ist 
jetzt nur noch an der Spitze von Wunschsâtzen 
ublich: Dare-ar Domnul se fie aşa; Vedea^l-aş 
mort ; Fire-ai al dracului. — Formen : 
&u aş afla' no'i am afla' 

tw al afla' vo'i aţî afla' 

e'l ar afla' &i ar afla' 

FQr aş steht aşi Cod. Vor. (pcvrap-kujH ruga'- 
re-aşi, ^^Hp-kujH fi're^şi), Tetraev. 1574 H. I 
982 (auiH SHMi aşi ^i'ce), aşa Psalt. Şch. Ps. 
7, 4, 5 (aujov 4^aMf aşu fa'ce, auJov*fMnpl$M^Ta 
aşu împrumuta'); ICir ar (sg. u. pi.) sec. *Vn 
hâufig are (zB. N. Test. Bflgr. 1648, Ş. TaIne, 
Biblia 1688) u. ară (zB. Cod. Vor., Corbsi, 
Palia, Lmdr., Moxa). — Fftr den vollen inf. wu'd 
PROV. hie u. da der gekurzte gesetzt u. hiatustil- 
gendes semisonos o (u) eingeschoben : afla'-o-aş 
(od. afla'U'aş)y avea'-o-aş, păzi'-o^aş; aber 
cre'de-aş, da hier der Hiatus durch Synizese 
V. e-a vermieden wird. — Im Istr. lauten die 
Formen: raş, ral, ra, ram, raţ, ra afla' ; im 
Ban. (VarAdia u. PAtaş) nach Hodoş PoesiI po- 
porale, Caransebeş 1892 H. 3133: reaş, real, 
ar, ream, reaţi, ar afla'. — Et. Geht jedenfalls 
auf Flexionsformen v. lat. habere zurdck : aş 
wahrsch. auf habuissem (woraus aţi aşu aş 
nach altrum. ^i'şi ^i'şu ^i'ş aus dixi),, die 
ubngen Formen entweder auf habueras etc. 
od. auf haJberes etc. — Istr. r-, Ban. re- Ist 
offonbar aus der Endung des inf. herdberge- ASA-ASA 402 nommeii: raş, reaş afla' fOr a§ afla' nach 
afla/re-aş, das als afla'-reaş empfiinden wurde . 
aşa' ado, 1. so. Aşa, nu altfel, stă trâba s o 
und nichl anders steht die Sache. Aşa vrâu, -^ 
fac ich will nun einmal so. Cum vei semăna , -^ 
vet secera (Sprw.) wie man sat, so erniet man. 
Imî face rău 8*aud cum guiţă [porcul când 
ii tae] . . , (faşă sint eu, mUos (Delavr. Par. 
160) ich kaon es nicht verli'agen, das Schwein 
quieken zu hdren, wenn es geschlachtet wird, 
ich bin nun einmal so, ich habe ein mitleidiges 
Herz. Aşa cum e săracă %a, Aş vrea s*o Iau 
(CoşBUC 140) so arm wie sie ist, mdchte ich sie 
zum Weibe nehmen. Căt |i-î 4>xulxca . . de mare, 
me ţin,., ca pe un cocostirc, ian aşat numai 
%ntr*un pi&ior (Al. Op. I 4, ein Recrut spricht :) 
den ganzen lieben Tag lassen sie mich wie einen 
Storch, sehen Sie, so I auf einem Beine stehen. 
Lucrul se pote face ji -^ şi «^ die Sache lâsst 
sich sowohl auf die eine als auch auf die andere 
A rt machen. Fie^-^l meinetwegen I Aşa fiind . . 
uuter diesen Umslânden, demnach. — 2. -^ e 
so ist's, es ist richtig, es stimmt. Nu 
e -^ demis t nicht so, die Sache verhălt 
sich anders. — 3. nu C'^? nicht wahr? Nu 
e aşa că s* a dud? nicht wahr, er ist fort? Et,-^ e 
că am dreptate? Nun, habe ich nicht Recht? — 
4. nu -^ .,eum nicht so sehr..als. Pădure 
nu aşa inaptă in capotei., cum dâsă şi riposă 
(Mir. Costin Let.* I 320) ein nicht so sehr 
hochstâmmiger als dichter und schluchten- 
reicherWald. — 5. vexând, aurind '^n, ăhnl. 
als er dies sah, hdrte. Ded Tătarii vexând 
aşa,8*au mai adaos.. , ca se se vadă mulţimea 
do Tătari (Nec. G)stin Let.* II 29) als dies 
nun die Tataren sahen, zogen sie noch Ver- 
stârkungen herbei, damit man sâhe, wie viele 
ihrer seien. Dumnea-lor aurind aşa, au venit 
la noi şi ne-au întrebai (Doc. Munt. 1622 
Arh. ist. I 31) als sie das horten, kamen sie zu 
uns und fragten uns. Dacă am ve^ut aşa, am 
chemat doetoiml (Xen. BRApI 19) als ich sah, 
wie die Sache stand, rief ich einen Arzt her- 
bei. — 6. -^ se scii wisse, merke dir. Aşa 
se săî, cctitoriule, că Sim cu seminţia sa 
in Asia mare . . au întemeiat lăcaşuHle sale 
(Nec. Costin Let.* I 49) wisso, Leser, dass 
Sem und sem Geschlecht in Grossasien ihren 
festen Wohnsitz genommen haben. — 7. '^şi^ 
8 und so. Wird der Kurze halber anstatt 
ausfCUirlicher Angabe gesetzt. A venit un tinăr 
îmbrăcat aşa şi aşa, a făcut aşa şi aşa . . (Ispir. 
Leg.* 466) es kam ein junger Mann, der war 
so und so gekleidfjt, that das und das.. . — 8. 
a"(j.i '^, mâ^'ine -^ Tag aus, Tag ein. A^i 
aşa, mâine aşa^ trecea (filele ca peeatele de 
iute (Ispir. Leg.* 337) so ging es Tag aus, Tag 
ein, und die Zeit flog unglaublich schnell dahin. 
A^î aşa, mâne aşa, pin* ce într'o bună dimi- nâţă marfa s^a dus (NAd. Nuv. U 205) das ging 
so eine Weile fort, bis eines schonen Tages die 
Waare zu Ende war. — 9. so, schlechthiu, 
schlechtweg (vgl : ich rede nur so davon, 
Sie sagen das nur so u. ăhnl.)« El vine^aşa de 
dragul lui, când vine (Coşbuc 426) wenn er 
kommt, so thut er's weil's ihm eben so belielit 
(= ohne besondere Absichten). Că,. a fi impe- 
rătisă dâră e lucru mare, nu iac* aşa (Reteg. 
Pov. I 57) denn Konigin zu sein ist ja doch 
keine Kleiuigkeit. De nu va lucra pămhitul 
bine cumu-sc cade, ce va semăna aşea fiescc» 
cum.. (Prav. Mold. 4646 H.) beştelit er den 
Acker nicht gehorig, soudern sât schlechlhiu 
aus .,. Tu s'ojociy dar piai aşat (Coşbuc 436) 
tanze mit ihr, aber nicht ubermăssig. — Meist 
numai ^. Aşa un lucru nu se face numai 
aşa so etwas lâsst sich nicht so ohne Weiten^s 
machen, lâsst sich nicht aus dem Aermel schut- 
teln. Nu ci'e4 ,.săfi stat numai aşa cu dege- 
tui în gură (Ispir. Leg.^ 257) ich glaubo nicht, 
dass er dabei so ganz unthâtig geblieben wăre. 
Credeţi că Arapii mi^-l lăsară numai aşa cu 
una, două? (das. 408) glaubt ihr, dass die 
Mohren ihn so ohne Weiteres loslies-en? Hu- 
mulescii nu erau numai aşa un sat de omeni 
fără căpătăiUy ci sat vechîu, răzeşesc (Cri&ngA 
CL. XIV 365) H. war nicht etwa ein uub»*- 
deutcndos, von allerlei Gresindel bewohutcs 
Dorf, sondern ein altes Freisassendorf. — Lv. 
dafur -' numai, zB. : N'am crezut niee pve 
unii aşa grăind iiumai cu gurile (Doc. 4686 
Arh. ist. III 230) wir haben keiner der Parlcien 
auf ihre blosse Aussage hin Glauben geschcukt. 
De va cerca [se găsăscă comoră] . . aşea nu- 
mai den capul lui (Prav. Mold. 4646 H.) wenn 
er auf blosse Vermuthung hin nach einem 
Schatze sucht, — 10. fam. -' j'- so so (la la). 
Timpurile sint grele, politica Europei aşa 
ş'aşa (Al. CL. I 2S4) die Zeiten sind schwer, 
die europăischu Politik so so (od. schwankend). 
Veselă, cucână? ^Aşa ş'aşa» (Al. Op. I 605) 
wohlauf, gnădige Frâu? cNicht besondei-s.» — 
11. şi '^" ohnehin. Lasă-l să vie.., se vcd 
şi eu cum sint zmeiiy că şi aşa plnă acum 
n'am ve^ut nici unul (Reteg. Pov. V 29) mag 
er nur kommen, dass ich auch einmal di*t Rioseu 
zu sehen bekomme, ich habe ohnehin nocli 
keinen gesehen. — 12. einleitend lajş'-^ also. 
Şaşa, dacă s*o vc^ut omu cela c'o ajuns vre- 
muri de cărunţie . , (Bogdan Pov. 66) also, da 
jener Mann sah (od. als j. M. nun sah), dass er 
hoch in die Jahre gekommen war . . . ^aşa te 
mănţi şi ne laşi eu buza umflată? (CL. XV 
298) also, sie verheirathen sich und lassen uns 
das Nachsehn ? Şi aşa s*au făcut , . o spaimă , . 
în Turci, de trecea om peste om, cât s*ai 
rumpt şi podul de la o vreme ; şi aşa, sosind 
temeiul Nemţilor, iniu luat pe Turei pre toţi 103 ÂSAL-ASAS de grumazi (Neculce Let.* II 288) und es ent- 
stand eiu solcher Scbrecken unter den Târken, 
dass sie Eliner uber den Andern hinwegsetzten 
und am Ende auch die Brucke eînbrach ; als 
nun die Hauptmacht der Deutschen eintraf, 
nahmen sie die Târken allesammt gefangen. — 
bj «^ dar also, daher. Munra pe om nieî- 
odată nii-f lasă a flămin^i.. . Aşa dar d*aci 
*nainte se nu şedem ienevoşl (Pamn PV.* II 91) 
Arbeit lăsst den Menschen nicbt Hunger leiden. 
Lasst uns daher von nun an nicbt mussig ge- 
hen. — 13. bestâtigend: ja, so ist*8. Pentru 
cine e§t% aşa zhorşit? € Pentru cine? Pentru 
tine,.» P^tru mine? . . «Aşa, s*o sciî, pentru 
tine» (C. Ngr. 198) wesswegen bist du so aufge- 
bracbt? «Wesswegen? Deinetwegen». Meinet- 
wegen? «Ja, dass du es nur weisst, deinet- 
w^en». Care va se (}ieă, tu te-aî ţinut după 
noi şi snî unde mergem noi noptea? a Cam 
aşa» (IspiR. Leg.* 239) du bist uns also nacb- 
gegangen und weisst, wohin wir des Nacbts 
gehen? «So ungefăhr (od. so wu'd's wohl sein).B 
Nu sciţî âneă? S'au dus [Leşiî] se ee pe 
Sfinta[Paraschioa] dela Trisfetitele, nDâmne 
ferescel» ^iserăplăeşiî., , Aşa, urmă tinărul; 
eram acolo, când au mers se ee racla sfintet 
(C. Ngr. 139) wisst ihr noch nicbt? Die Polen 
sind nach der Drei-Hierarchen-Kircbe gezo^'ea, 
um die beii. Paraskeva zu bolen. «Das verbute 
Gottl» sagten die Grenzer. Ja, fubr der JQngling 
fort, ich war dabei, wie sie hingingen, um den 
Schroin der Heiligen zu bolen. — Mold. fam. 
wia"î -^ gewiss, freilich. Zestrea, asta e? 
« Mat aşa!» (Bogdan Pov. 78) ist das die Mitgift? 
«Ei freilich I» Maî frumosă viaţă unde se dă? 
€Nu'î aşa? a Maî aşa! (Al. Op. I 905) wo 
kann man schoner leben? «Nicbt wahr?i> Frei- 
licli. — 14. Mold. fam. einen (îedanken zurflck- 
weisend : -^1 ih wo! ach wasi Inzadar am 
rostit : «Nu inlindeţt sfora prea tare!..» Aşa! 
ea şi când le-aş fi grăit turcesce (Al. Op. I 
125) venţebens ri»*f ich ibnen zu : «Treiben Sie 
cs nicbt zti weitU Ib wol als ob ich spanis^h 
zu ibnen geredet hătte. — Munt. dalur aş ! (s. 
a'ş *). — 15. vor adj, u. adv, : -^ de bun, -^ de 
bine, auch, bes. Mold., -^ bun, -^ bine so g u t . 
Nicî un bărbat din nâmul lut Aripert nu 
sne Se-î spună el cuointe aşa de dragi ea el 
(CoşBuc 170) kein Mann aus A.s Gescblecht 
weiss ihr so liebe Woite z'i sagen wie er. Om 
ca badea nu se vede ..Aşa mîndru şi frumos 
{ Iarn.-BIrs. 1 9) einen so schmucken und schonen 
Menschen giebt es nicht, wie meiu Liebster ist 
Se mirară dascălii de dinsul cum de invaţă 
aşa repede(\snK. Leg.* 1 71)die Lehrer staunten 
uber ibn, wie er so schnell lernte. — Zwischen «^ 
u. das da von bestimmte Wort kann das Verbum 
treten, zB. Iarn.-Bîrs. 106 : Ş'aşa cântă [cu^ul] 
de eu jde, De stă Oltul şi nu mei^e, Ş'aşa eântă eu căldura. De 9tă Oltul şi nu cură. — 
16. vor subst.: -^om so(lch) ein Mensch, 
-^ omeni solche Menschen. Cantemir a 
plâns mult c'a făcut aşa pecat (C. Ngr. 155) 
C. beklagte es sehr, eine solche Sande begangen 
zu haben. El au răspuns că nu se aştepta 
s'audă aşa vorbă de la un împărat care se 
(ţicc creştin (das. 139) er erwiederte, dass er 
nicht erwartet hâttc, solch ein Wort von einem 
Kaiser zu hdren, der ein Christ sein will. — 
Bisw. folgt der art, nehot, : Nu sciu ce a gân- 
dit de s'a împărechlat cu aşa o eâdâ de biciu 
(N. Cane CL. XIII 333) ich weiss nicht, was ihr 
eingefallen ist, dass sie sich mit solch einem 
Flederwiscb verheirathet hat. — Gr. Mold. lv. 
aşea', jetzt pop. aşe*, aşl^; Mac. aşi', aşi'ţe, Mac. 
PROV. auch aşi'ţine, acşV, aoşi'ţe, acşpţine u. şa'. 
Letztere Form auch Tr. in den Verbindungen şa 
şi şa, nici şa nici şa Qu. — Et. acşi' aşi' = 
lat. ecc[um]-8te. Daraus die anderen Formen 
durch Anhăngung v. -a (vgl. abl^i'), ^ce (vgl. 
atu'n-ce = tunc-ee) u. -ne (vgl. pretuti'n- 
de-ne = per-tot-unde-nej. 

asait sn., pi. -turî, (neol., mit./ Sturm m : 
a da-^ unei fortăreţe auf eine Feslung Sturm 
laufen, sie stQrmen ; a lua cu -» (er)8t(irmen, 
fig, im Sturme erobern (zB. inimile tuturora 
Al Ier Herzeu). 

asâmălui' faj siehe asemui' (a). 

asămăna' [aj siehe asemăna' (a). 

asana' (a), preş, -ne'x, v. trans. (neol.) 
assaniron: '^rea oraşului die Assanirung 
der Stadt. 

asa'ră siehe asă'ră. 

aşa'şi I. aşa'- jî = aşa' if î . . (so sich . .). — 
II. cidv. Mold. Înv. u. Buc. (bei SBlBRA)=c/iîaiv 
selbst, eben, auch. Ion Vodă .. soia limba 
leşască, că era aşaşl Lăţ de nasccre (Nec. 
CosTiN Let.* I 459) Fîirst Jobann konnte pol- 
niscb, denn er war eben Pole von Geburt. Ori" 
câte, , nu deplin sau aşeaş de tot necunoscute 
au rămas (Cant. Hron. I 229) was immer un- 
gentigend bckannt oder auoh gânzHch unbe- 
kannt geblieben ist. [Corona] in^ă era aşaş 
acela, pentru că Sucnă^Murgă n*au mal fă- 
cut alta (SbIera Pov. 97) es war aber eben die- 
selbo Krone, weil S. keine andere angefertigt 
hatte. Şi atuncea învăţă se mârâ toţi cre- 
ştinii . , , carea se şi fece aşeaş (Dos. VS. •)ech. 
28) da befahl er, dass alle Christen umgebi*acht 
wurden, was denn auch gcscbah. -^ Zeitlich : 
gleich, noch, schon. Pdntr* acela învăţă 
tată-său de-i tălară capul în temniţă aşeaş 
(Dos. VS. Noe. 1) daher liess ibn sein Vater noch 
im Kerker enthaupten. Sârele dimineţii se arăta 
aşăşl prin gămurile ferestrelor, când că^u 
Leonardo într-un profund somn (L. Ngr. CL. 
1 173) die Morgensonne blickte schon durch die 
Fensterscheiben, alsL. in tiefen Schlaf aank. El ASAS-ASCU 104 a trebuit să dee omului . . satul cu curtea, in 
care au intrat omul eu cucânâ^sa aşaş a doua 
4% (SbIera Pov. 233) er musste dem Manne das 
Dorf und das HeiTenhaus geben, welches der 
Mann mit seiner Gemahlin schon am folgenden 
Tage bezog. — Aşaş indatâ, şaş îndată mare 
sofort, auf der Stelle SbIera Pov. ofters. 
Auch bloss şaş, zB. 204 (UrsvX şaş ii apucă 
şi'l erompoţescej. — Gr. aşa'şl, Bşe^şî, aşă'şi 
Let. etc., aşcş (aiu'k'iuii) Dos., Cant., aşa'ş, 
şa'ş SbIera; ferner aşVşî Al. Op. 1 217 flg., 
aşi^şî Coîi. — Et. aşa' mit der VerstărkungE- 
partikel -şî, wie in acelaşi, atunceşî, totuşi etc. 
asasi'n sm, (neol.J Meuchelmorder m. 
asasina' (a), preş. -n&z, v. trans. (neoL) 
meuclilerisch umbringen, ermorden. 

asasinaşi sn., pi, -te, fneoLJ Meuchel- 
mord m. 

asan'l sm, lv. (Cron,) Jessau'l m. Ritt- 
meister, Hauptmann der Kosaken. După câteva 
septemâni ce-au şe^ut Timus aicea in Iaşi cu 
asauliij polcovnicii şi atamaniî săî (Mir. 
CosTiN Let.* I 321) nachdem T. einige Wochen 
hier in Jassy mit seinen Hauptleuten, Obersten 
und Grenerâlen verweilt hatte. — Et. Turk.- 
orient, jasaul Zenker951 a, woraus russ. asatU, 
esaul, poln. asawul^ jasawuL 

asbe'st suhst. fneoL, miner. J Asbest m, 
Steinflachs. 

ascende'nt (neol.J I. adj.: linie -d auf- 
steigende Linie. — II. sm.,fem. -tâ, Bluts- 
verwandter m, -te/" in aufsteigender 
Linie. — HI. subst.: a avea un mare '^ 
asupra cuiva grossen Einfluss auf Jdn. 
haben. 

ascensin'ne sf. f neol.J: -^ aeriană A u f s t i eg 
m im Ballon, Luftfahrt f. 

ascensoT sm. f neol.J Aufzug m, Fahr- 
stuhl,Lift. 

asce^ sm. (neol.J Asket m. 
asce'tic adj. (neoLJ asketisch. 
asceti'sm subst. (neol.J Askese f. 
a'şche siehe a'şcbie. 

asche^riâ sm. Truppen, Besatzung f 
En. Cogaln. Let.* III 282 (Jaloba să se vădăscă 
La paşi şi la sarascherî Şi la ascheriul din 
BenderJ; Zilot Cron. H. (ajutor de cheltueli 
Pentr'ascherii ce s*adună la DiiuJ. -- Et. 
Tark.-arab. 'asker. 

ascherli'u sm. lv. (sec. 18. u. Anfang 19): 
pi. turkische Soldaten, Truppen, turki- 
sches Milităm, zB. Dion.Tes. II 187 (că are 
trebuinţă de bani, se dea lefi la aseherliij. — 
Et. aus dem Vorigen. Fehlt in d. tiii'k. Wbb. 

aşchia' (aj, preş. aşchie' z, v. trans. zer- 
splittern V. Forescu D. (un stilp afumat şi 
aschiet [sic I] de fulger J; Qv. 

a'şchie sf. 1. (de lemn, de os Holz-, Knocben-) 
Splitter m, Spân. Niei un lemn nu se des- face in aşchii lungi ca ulmul (Lit.) kein Holz 
spaltet sich in so lange Splitter wie die Ulme. 
Scote ântâiu birna den ochiul tău, ^ aluneca 
vei căuta se scoţî aşchia cea den ochiul frate- 
lui tău (Biblia 1688 Lucas 6, 42) zîehe zuvor 
den Balken aus deinem Auge, aisdann magst du 
den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen 
suchen. Aşchia nu sare departe de trunchtit 
od. de butuc (Q.U., Sprw.) der Apfel falit nicht 
weit vom Stamme. — 2. Ax thieb m(beim Fâl- 
len V. Băumen). Copaciul mare dintr'o aşchie 
nu se tae (Pann PV.* III 18, Sprichw.) kein 
Baum fălit auf einen Hieb. Stejarul.. indată ce 
rămase in câteva aşchii, se rupse (Fvkd. Basme 
131) als nm* noch einige Hiebe feblten, brach 
die Eicbe ab.— Syn. Toporul face aşchii sau 
ţăndări, rindeaua face surcele. — Gr. 
ba- Delavr. Sult. 205 u. 208. ; leşcbie Marian 
Nasc. 40. — PI. a'şcbil, Munt. mod. ă'şcbil, 
(bâ'şcbil) ; bei Dos. VS. Oct. 3 1 a'şcbl, woraus 
ein sg. afşobe zu erschliessen. — Dem. aşcbi- 
u'ţ& ; Tr. Ban. aşcbi'ţâ Qv. H. ; aşobiâ'ră Pol. 
(Mscr.). — Et. Lat. astida, Dem. v. assis. 

aschita'C (od. 'ta'cîă?) sm. Asket m Dos. 
VS. Vorrede H. (bojonosnicii, săhastril, aschi- 
taciij. — Et. Gr. daxY)Tix«5ţ mit SufOxlauscb. 

ascruma' (aJ v. trans. zu Asche ver- 
wandeln Dos. VS. Noe. 6 (şau opărit de-aii 
ascrumat ş*au ars buruenele şi iotă verdăţaj. — 
Et. scru'm. 

asculta' (aJ, preş. ascwlt, I. v. trans. 1. c. 
etw. (an-)hdren, darauf horen. Ascultali 
cuvintul Domnului, boerii Sodomului (Biblia 
1688 Jes. 1, 10) hSret des HeiTn Wort, ihr 
Fursten vonSodom. Nice pâra lor se se asculte 
la judecată nice in samă se se bage (Indr. 17) 
so soli man ihre Klage bei Gericht weder an- 
hdren noch berucksichtigen. Ascultă din dece 
vorbe fi una a muerii (Pann PV.* I 153) hâre 
unter zehn Worten auch auf eines, das das Weib 
spricht. După ce a ascultat sf. slujbă (C. Ngr. 
120) nachdem er die heil. Messe geh6rt hatte. 
Iar cine nu va asetdta acăstă poroncă (Muşte 
Let.* III 50) wer aber diesem Befehle nicht 
gehorcht (od. keine Folge leistet). Ce nu s*au 
ascultat sfatul lui Ureche Vornicul, cum mai 
multe in lume sfaturi bune la Domni nu se 
ascultă (Mir. Costin Let.* I 230) doch man 
h5rte nicht auf den Rath des Vornic U., wie so 
manche gute Rathschlăge bei den Fursten kein 
Grehdr finden. — 2. pe: aJ Jdm. zuhdren, 
ihm, seinen Worten lauschen. Iar Un- 
gurii mult Cu drag ii ascult (Al. PP. 66) die 
Ungarn aber horen ihm mit vielem Vei'gniigen 
zu. Ascultând-o [nâml. privighetorea], simt 
că 'n sine-mi un noii ce s*a deşteptat (C. Ngr. 
171) da ich dem Gesange dei* Nachtigall ge- 
lauscht, fCdiIe ich, dass in mir ein neues Etwas 
erwacht ist. — bj auf Jdn. h6ren, ihm Ge^ 105 ASCU-ASCU hor schenken, ihm gehorchen. Domnule, 
Măria ta, Tu pe Greci nu asculta! (Ar.. PP. 
90) o Herr, hore nicht auf die Griechen ISă-ifii 
supus, cu dreptate să slujesct §i se-l asculţi 
(Pann PV. II 58) sci ihm ergeben, diene auf- 
richtig und gehorche ihm. — 3. martori Zeugen 
vernehmeu, v erhoren.— A, pe un eleo e'men 
Schuler verh5ren, abhâren. Se asculte 
dascălul pe fie-care [copil] de tot ce a învăţat 
peste septemână (Cr6ngA CL. XIV 366) der 
Lehrer solie jedem Kinde AUes abhoren, was 
es dieWoche uber gelei*Dt hat, — 5. erhdren. 
Asctdtă ruga mea l erh6re mein Gebet I — 6. 
(med.} auscultiren. Cum a venit sus, doc- 
torul a ascultat-o la piept (NAd. Nuv. 7) so- 
bald sie hinaufkam, auscultirte ihr der Arzt die 
Hrust — II. v. intr, 1. horchen, lauschen, 
zB. la uşă an der Thiir. Stau cu luare aminte^ 
ascult fără a sufla (Conachi 223) da stehe ich 
voii Spannung) lausche athemlos Acesta este 
[muerea] ceia ce-au ascultata furişiX la VC' 
cinid său §i au purtat clevetde feciorului său 
(MscR. ca. 1600 HC. II 327) dies ist das Weib, 
das heimlich beim Nachbar gehorcht uDd die 
Verlăumdung dem Sohne zugetrageu hat. - 2. 
horen, zuhoren. Spune, că ascult ei'zâhlen 
Sie, ich hdre. Ascultă, Israile, Domnul D-^eul 
nostru. Domnul unul este (Biblia 1683 Deut 
6, 4) hdve, Israel, der Herr unser Gott, der 
Herr ist Einer. — La cn. Jdm. zuhoren, ihn 
anhdren. Ascultaţi, boeri, la mine, Se vă 
spuiu un cântec bine (Teod. PP. 653) horet 
mir zu, edle Hei'ren, ich will euch ein Lied vor- 
tragen. — 3. gehorchen, folgen. Unde este 
hatmanul, ascultă fi ostile mai bine (Axinte 
Let.* II 159) wo der Feldhen* ist, da gehorchen 
auch die Truppen besser. — De cn. Jdm. ge- 
horchen, folgen. El era fârte temut de ţă- 
rani, cari ascultau mai cu înlesnire de dînsul 
decât chiar de vechil (Xen. BradI 69) er war 
von den Bauem sehr gefurchtet, die ihm noch 
leichter gehorchten als selbst dem Inspector — 
De o poruncă etc. einem Befehle etc. ge- 
horchen, Folge leisten. Cela ce nu va 
asculta de învăţătura giudeţului (Prav. Mold. 
1646 H.) wer dem Befehle des Richters nicht 
gehorcht (od. keine Folge leistet). Daher: — 
4. de o ţară, de un domn einem Lande, 
Fârsten unterthan sein, unter seiner 
Botmâssigkeit, unter ihm stehen. Nămul 
Dachilor . . prăda ţările ce asculta de împă- 
răţia Rîmului (Mir. Costin Let.* I 16) das 
Volk der Dacier plGnderte die Lănder, welche 
dem rdmischen Reiche unterthan waren. Ion 
împăratul Moscului aii luat . . Dielorosia, ce 
mai 'nainte vreme asculta de marele cnăz a 
Litvei (Nec, Costin Let.^ 1 165) Kaiser Johann 
von Moskau eroberte Weissrussiand, das fruher 
unţer deip GrossfGrsten von Lithauen stand.— Syn. Au^, primesc impresiunea sunetelor ; 
ascult, caut a au^i, tind urechia.— Et. Lat. 
auseulto, -ăre. 

asculta're sf. analog a asculta, zB^: 1. -a 
martoriloi' die Zeugenvernehmung, das 
Zeugenverhor. — 2, a da -^ ctnva Jdm. 
Geh6r schenken, Gehorsam leisten. Mai 
marilor sintem datori să le dam ascultare (CL. 
XV 104) den Vorgesetzten sind wir Gehorsam 
schuldig. In anderer Constniction Ikdr. 369 
{ascultarea carea va facenescine spre domnul 
ţeriiJ.—Z.afi supt '^a cuiva un terJds. Bot- 
mâssigkeit stehen. Tote locurile ocupate 
de Turci . . trebue să fie sub ascultarea unui 
episcop tot din olaturile turcesci (Melh. CH. 
189) allevon denTQrken besetzton Ortschaflen 
haben einem ebenfalls in einer târkischen Pro- 
vinz residirenden Bischof zu unterstehen. Ila- 
ganul . . şi pe Slovoni [lies Sloveni] îi avea 
supt ascultarea sa de-i stăplnia (Cant. Hron. 
II 118) auch die Slaven wai-en dem Chachan 
unterthan. I-s*au inchiruit [Dăsărăbesciî lui 
Radul Vodă], dăndu-să supt ascultarea §i po- 
ronca lui (das. 375) die Bassambeu unterwarfen 
sich dem Fursten Rudolph und begaben sich 
unter dessen Botmâssigkeit und Befehl. Se des- 
bătuse Cantimirescii de supt ascultarea Hani- 
lor (Mir. Costin Let.* I 258) die Familie Cante- 
mir hatte sich von dei* Oberherrschaft der Ghans 
losgesagt. — 4. fbis.J = posluşanie : Dienst 
m, den ein Monch aus Demuth, als Busse od. 
zur Probe (als Novize) bei einem andern 
versieht C. Ngr. 270 {El arăta că,.voesce 
a se călugări. Stareţul îl rlndui spre teascul- 
tareo la un bătrân sehastruj ; Cost. — 5. a 
uneirugi ErhCrung/" einer Bitte.— 6. {med.) 
Auscultation f. 

ascultătOT, LV. u. POP. -rW adj, 1. gehor • 
sam, folgsam. — 2. unterthan Mir. Costin 
Let.* I 283 : sat de ţară pe Dunăre, ascultă- 
tor cătră ocolul Galaţilor ein im Inlande an 
der Donau gelegenes, zum Ki*eise von Galatz ge- 
horiges Dorf. — Gr. Zu 1. Bei Dos. u. Varlam 
asculto'm, fem. -t&e, zB. Dos. VS. Noe. 26 {te 
feceşi neascultoiu şi sămăţj, Iulie 7 {fii ascul- 
toe poruncilor împărătesei), Varlam C. de Inv. 
1643, 311 a H. {pre ^isa lui statură ascultoi), 
Gebildet wie ar^oiii, lucroiu^ ur(}oxu etc. 

ascultătuTă sf., pi, -rl, Anhoren n Coresi 
Omil. H. {de văm desface u§ile aurului, însă 
nu ocărilor şi ascultaturilor spurcate, ce in- 
veţăturiei dumnezeiască [sic!]/. 

asculto'îu siehe asoultâto'r Gr, 

ascnn^ăt6're sf,, pi, ^to^rl, Versteck m, 
Schlupfwinkel. — Fig.: Nu aveaascun^ă' 
tori in sufletul său (Cr6ngA CL. XVII 114) es 
war seine Art nicht, mit seiner Meîuung hintcr 
dem Berge zu halten. — Gr. ascans&re Biblia 
1688 Jos. 8, 9 /ji aii mers la ascunsâre). - ASCU-ASCU 106 ascu'nde (a) v, trans. verbergen: 1. dem 
Blicke entziehen: verbergen, verstecken 
(de cn. vor Jdm.). Prin ripî adinei zăpada 
de sare se ascunde (Al. PoesiI I 24) in tiefen 
Schluchten verbirgt der Scbnee sicb vor der 
Sonne. O se cauţi in gaură de şarpe se te 
ascunzi (Pann PV.* III 51) du wirst dich in ein 
Schiangenlocb zu verkriccben suchen. — 2. der 
Kenntniss entziehen: verbergen, verheim- 
lichen, verhehIen(ciiîuaJdm.). Decemi-aî 
ascuns adevărul? v:arum hast du mir die Wahr- 
heit verheimlicht? Or-cine va ascunde şi va 
tăcea uciderea , . tătâne^său (Indr. 232) wer 
die Ermordung seines Vaters vorheimlicht und 
vei'schweigt. — Biblisch de la, de câlvă cn., 
nach griech. feb, zB. Biblia 1088 Ps. 68, 7: 
greşalele mele de la tine nu s*au ascuns meine 
Vei*schuldungen sind nicht verborgen vor dir; 
2 Reg. 1 8, 13 : şi tot cuvintul nu se va ascunde 
de cătră împăratul und die ganze Sache wird 
vor dem K6nige nicht verborgen bleiben. — || 
V},d. ascu'ns. — Gr. Preş, 1 Munt. ascu'n^t 
MoLD. ascwnd, 7 Munt. se ascwn^ă, Mold. -di; 
imperat* ascu'nde; per f. ascunse' iă, lv. ascu'nş, 
Mac. ascwmşu ; part, ascu'ns, Cod. Stu. HC. II 
456 u. 458 auscwns (nb. 455 ascwns), Mac. 
ascwmtu (Qv, auch ascu'ntu, asou'nsu); ger. 
ascun^â'nd; adj. verb, ascuncfăto'r, — Et. Lat. 
abscondOy •ere, 

ascn'ns L adj. verborgen, versteckt, 
heimlich. Piimă ascunsă de demult in 
pântece dospind (Cant. Hron. I 328) schon 
lange heimlichen Noid im Busen hegend. — 
Fig,: Obrazul smerit ascunde suflet ascuns 
(Delavr. Sult. 42) hinter einem demuthigen 
Autlilz verbirgt sicb eine faische Seele. — II. 
adv. i. pe -^ im Verborgenen, heimlich, 
insgeheim. Gheuea Logofătul umbla şl pen- 
tru sine, iar f&rte pe ascuns, tar la aevea 
umbla pentru Duca Vodă (Nbc. Costin Let.* 

II 18) Kanzler Gh. warb auch fui» sicb selbst, 
doch ganz im Stillen, ofl'en aber warb er lâr 
FOrst D. — Mit Ergănzung En. CogAln. Let.* 

III 231 : iî trimetea bani şi daruri lut Ma 
noii, pe ascuns de ginere-săii Stavarachi er 
sandte dem M. Geld und Greschenke,' ohne Wis- 
sen seines Schwiegersobns St. — Gr. Munt. înv. 
auch inftr'J-^, prinftr'J-^ ; Tr. pe sub -^ ; ferner 
pe '^ul Co?BUC 189 (Iar sera noi ne săriktăm 
p* ascunsul), -^ Zilot Cron. H. (se tinguesc as- 
cuns/. — 2. a se juca de-a '^eie Verstecken 
spielen. — Gr. Auch de-a v*aţî ascuns, ferner 
H. de-a ascunsul, Delavr. Sult. 225 de-a v'aţî 
ascunselea. — III, sn, 1. Verborgenes n. 
Pentru că ci scie ascunsele i??imiî (Biblia 1688 
Ps. 43, 22) denn er kennt das Verborgene des 
Herzens. Nu putea el ghici ascunsul vorbelor 
bătrânului (Ispir. SnOve* H.) er konnte den 
verborgenen Sinn der Worle des Greises nicht orrathen. Ce are de vorbit, spue cind is şi eu 
de faţă, nu âmUe cu şapte şi ascunsuri (NAd. 
Nuv. 1 10) was er zu sagen hat, m6ge er's sageu, 
wenn auch ich zugegen bin, wozu das Gefluster 
und die Heimlichkeiten ? — Gr. PI. -suri, lv. 
auch -56. Ein sg. ascunsă f sieht Co.iesi Om îl. 
Cip. Princ. 212 (ascunsa acelora . . descoperi- 
se-vaj, — 2. Versteck m SbIera Pov. 105 
(eşind din ascunsul său). 

ascunsd're, ascunzSit&re siehe ascuui^Hâ're. 

ascuţi'/a/v. iran». schârfen,8chleifen, 
wetzen, zB. cuţitul das Messer, toporul die 
Axt; (la virf) spitzeu, zB. creionul den 
Bieislift, săgâta den Tfeil. Precum imperaţii 
asupra lor sabia, aşa-scriitorit cond^ul işî 
ascut (Cant. Hron. II 239) wie die Kdnige ge- 
gen sie das Schwert schârfen, so spitzen die 
SchreiberihreFedergegen sie. Căcevoîu ascuţi 
ca fulgerul sabia mea (Biblia 1688 Dont. 32, 
4 1 ) denn ich werde mein Schwert scharf machen 
wie der Blitz. Ascuţiră limbile lor ca a şarpe- 
lui (das. Ps. 139, 3) sie machen ihre Zungen 
spitz wie die der ScLIange. Olarii . . iau gal- 
benii , . . işî ascut pidâreie şi du-tel (Tribuna 
1885 H.) die Topfor nehmen die Ducalen, 
machen sicb auf die Fusse, und weg sind siel— 
Fig. : Socotind că şi inimile voinicilor in războe 
trăind se ascut (Ureche Let.* 1 124) indem er 
meinte, dass auch die Herzen der Tapfern sich 
im Kriegsleben stâhlen. — || Vgl. auch ascu- 
ţit. — Gr. Prei. 1 Munt. ascu% Mold. ascu% 7 
Munt. să ascu'ţâ, Mold. -tâ ; imperat. ascu'te.— 
Pkov. preş. ascuţcso H.yinf. a asculte Pol. H.— 
Et. Lat. *excdtio, -ire, v. cos, coti^ (rum, cwte) 
«Schleifslein». Derselben Herkunft ist cuţift 
«Messer» == *eotUum. 

ascuţi'ş sn.^pl.-şarî, Schârfe/',Schneide 
(eines Messers etc); Spitze (eines Pfeils etc). 
Mal pe toţi Turcii . . ii trecură prin aseuţipil 
săbiei (Balc. 175) fast alle Tiirkeu liessea sie 
uber die Klinge springen. Gratiile de fier . . 
craii in formă de săgeţi cu ascuţişul in sus 
(CL. III 368) die Stăbe des Eisengitters hatten 
die Gestalt von Pfeilen mit nach oben gerichte- 
ter Spitze. — Et. Lv. nicht belegt, aho wobl 
neuero Umbildung v. ascuţi't II nach tăi^ş. 

asGUţi't I. adj. scharf, schneidend, 
schneidig(v. Messern etc.); spitz, spitzig 
(v. Pfeilen etc). Ca un briciu ascuţit al făcut 
vicleşug (Biblia 1 688 Ps. 5 1 , 2) wie ein scharfes 
Scheermesser îibst du Trug. Spată de âmbe păr- 
ţile ascuţită (Ş. TaIne 102) ein zweischneidiges 
Schwert Din inimă nici că-ml ese ghimpul 
acel ascuţit (Conachi 100) mein Hert verlâsrst 
der spitze Stachel nicht. O văduvă. . bătrână . . , 
Cu doi dinţi in gură, barba ascuţită . . (Pann 
PV.* II 95) eine alle Witlwe, mit zwei Zâhnen 
im Munde, spitzem Kinn. — Auch fig,, zB. chiot 
lung şi ascuţit (Tbod. PP. 624) ein langei*, 107 ASCn-ASED schriller Ruf ; dihania ascuţUă la adulmecat 
(Cant. Ist. iercxîl. H.) das schaiTwitlernde 
Thier.— Bes.: minte -^ scharfer Verstand, 
•^ la minte scharfsinnîg. — IL sn., pi. -te, 
LV. = ascuţiş. Cuţit cu doao ascuţite (Marg.* 
49 a) ein zweischneidiges Messer. — Noch C. 
Ngr. 141 : Garnisâna se va tt'ece supt aseu^ 
ţitul săbiei die Besatzung w*ird man uber dio 
Klinge springen lassen.— Gr. PI. -ftirl Golbscu 
CL. ViU 73. 

ascaţitn'ră sf., pi. -rJT, Schârfen n Cant. 
Ist. ierogl. H. fLa sitncea grasă ea acâsta . . , 
niultă şi îndelungată ascuţitură se-i fie tre- 
buit am socotit). 

asdimini^ siebe diminăţă. 

aşea' siehe aştf Gr. 

asea'ră siehe as&râ. 

asecnra' faj riehe asigura' (a). 

aşe^a'/a/I. v. trans. 1. c. intr*un locelw. (z\x 
dauemdem od. lângerem Verbleiben) an einen 
Ortsetzen, stellen. Plnă a nu se aşe^a cea 
ântâtu piatră a temeliei (Al. PP. 194) bevor 
der erste Stein des Fundaments gesetzt wlrd. 
Tunurile aşezate pe scaune de lemn băteau 
necontenit cetatea (C. Nor. 142) die auf holzer- 
neii Grestellen ruhenden Kanonen beschossen 
unaufhdrlich die Festung. Se mai vorbesce de 
o dare oe a să se aţe^ pe euvintul de patrie 
(CL. I 281) man spricht auch von einei- Steuer, 
die auf das Wort «Vaterland» gelegt werdon 
soli. — Bes. V. Menschen. Traian . . tot nâmul 
lor [nămi. al Dachilor] din Dachia au scos şi 
pre Romanii săi %n locul lor au aşezat (Cant. 
Hron. II 39) Trajan ent ferate das ganze Volk 
d^ Dacier aus Dacien und sctzte seine Romer 
an ihre Stelle. Basarabii . . voiau se aşe^ pen- 
tru vecie nâmul lor pe scaunul domnesc (Odos. 
MV. H.) die Bassaraben wollten ihr Greschlecht 
fur ewige Zeilen auf dem Fârstenthi*one fest- 
setzen. Să nu se aşef}e paşă In cetatea Hoţi- 
nului (MusTB Let.^ III 15) dass in der Festung 
Chotin kein Pascha eingesetzt wQrde. Ardâlul . . 
s*au osebit de crăia ungur iscă . . şi s*au aşezat 
supt enezi (Mir. Costin Let.* I 215) Siebon- 
burgen wurde vom ungarischen Kdnigreiche los- 
getrennt und unter FCîrsten gestellt. Leşiî . . 
au aşe4>at Moldova supt Hrul Turcilor (Mir. 
Costin Let.^ 1 218) die Polen haben die Moldau 
unter ttirkische Botmăssigkeit gestellt. lâna 
mulţămi . . preotului că a aşe^at-o la nisce 
stăpini care o adoptaseră ea un copU al lor 
(Mica I6na 100) Johanna dankte dem Pfarrer 
daf&r, dass er sie bei einer Herrschaft unter- 
gebracht, die sie an Kindes Statt angenommen 
hatten. — 2. LV./Cron./mit doppellem Objects- 
accusativ : pe. domn etc, JJn. zum FQrsten ele. 
einsetzen. După ce au aşeijlat pre Ion Bu» 
huş Logofătul caimacan (Neg. Costin Let.* II 
55) nacbdem er den Kanzier Johann B. zum Caimacam eingesetzt hatte. — 3. un loc cu oşti 
etc. einen Ort mit Truppen etc. besetzen Mir. 
Costin Let.* I 252 /^ tâlc oraşele^ Bucurescii, 
Tirgo oiştea şi alte oraşe, aşe<}ase [Sinan 
Paşa] cu Turci). — 4. festsetzen, fest- 
stellen, einrichten, errichten, stiften. 
Cei ce aii tocmit şi aşezat sfinte posturi ca se 
le ţie creştinii (Muşte Let.* III 20) diejenîgen, 
welcbe beilige Fasten bei den Chrislen einge- 
ricbtet und festgesetzt haben. După acesta a 
aşezat o brăslă nouă de ostaşi, pe carii Hagi- 
Hectasiu proorocul t-a numit Eniceri (VAcAr. 
IIO. Tes. U 252) bierauf errichtete er eine neue 
Ki'iegergilde, die der Prophet H. Jauitscharen 
nannte. De la aşezarea carantinelor . . ia 
[nâml. ţara'\ a fost ferită de grozăviile acelei 
cumplite epidemii (Al. PP. 36) seit der Er- 
richtung der Quarantânen ist das Land von den 
Schrecken jener entsetzlichen Epidemie ver- 
schont geblieben. Poftim eu glas de rugă se nu 
strice [urmaşul nostru] acostă a nâstră pu- 
ţină milă şi aşezare (Doc laşî 1709 Melh. CH. 
178) wir bitten instăndi^t, dass unser Nach- 
folger diese unsre unbedeuteude milde Stiftung 
nicht aufhebe. Odată ce acăsta fusese aşezai 
intre ei (CL. VII 12) nachdem dies einmal 
zwischen ihnen abgemacht worden war. Tim- 
platU's'au multă zăbavă acolo la Nistru, pană 
H*au aşezat aceste trebi (Neculce Let.* II 291) 
sie mussten dort am Dniester lange verwcilen, 
bis diese Abmachungen zu Stande kamen. Vgl. 
auch 5.— Bes. lv. (Cron.): a)a-^ pace Friedeii 
schliessen. Când au aşezat pace Ştefan 
Vodă cel Bun cu Leşii (Neculce Let.* II 199) 
nachdem Fârst Stephan der Gute mit den Polen 
Frieden geschlossen. -- b) a '^ logodna die 
Verlobung halten. Numai ce i-au căutat 
lui Va^le Vodă a aşezare atunci şi logodna 
fetei sale Ruxanda după Timus (Mir. Costin 
Let.^ I 295) da konnte Furst Basil nicht um- 
hin, auch die Verlobung seiner Tochter Roxanc 
mit T. zu begehen. — 5. lv. (Cron.) trâba, 
lucrul die Angelegenheit^ Sache in Ordnung, 
iu's Reine bringen. Şi in locul trebilor 
stăpinu'Său, în solie, au aşezat trebile sale 
spre domnie şi la Racoţi şi la Matei Vbdd (Mir. 
Costin Let.* I 322) und anstatt die Angelegen- 
heitea seines Herrn, als dessen Abgesandter, 
zu ordnen, brachte er seine eigne Sache, was 
seine Ernennung zum Fursten betraf, sowohl 
bei Rakoczy als auch bei FOrst Matthâus in's 
Reine. Fiind el să tracă spre Anadd ca se 
aşe^e lucrurile dintr*aceia parte (Cant. Hron. 
II 270) da er nach Kleinasien gehen wollte, um 
druben Ordnung zu schaffen. — 6. lv. (Cron.} 
beruhigen. Nu cerca să aşe^e ţaruy ce de 
răzbâe se găti (Ureche Let.* 1 152) er suchte 
nicht das Land zu beruhigen, sondern Histete 
zum Kriege. Iară craiul aii făcut sfat ce va ASED— ASED 108 face eu acesta ţară mişcQ,i6re şt iieaşe^atâ 
(Ureche Let.* I 147) der Konig aber berath- 
scblagte, was er mit diesem in steter Unruhe 
befind lichen Lande thun solie. Aşa-l aşezase 
[Vizirul] pre Vasile Vodă prin cărţi cu eu- 
vinle blânde (Mir. Costin Let.^ 1319) der Vezir 
hatte Furat Basil dermassen durch freundliche 
Zuschriften beruhigt. Au început a tăia cape- 
tele celor vicleni, pină i^aii speriat, de aii 
aşezat iote zurbalele (Neculce Let.* II 1 89) 
or begann die Ven*âther enthaupten zu lassen, 
bis er ihnen Schrecken einjagte und allen Auf- 
ruhr stillte. — 7. lv. pe. cu cn, Jdn. mit Jdm. 
vergleichen, verstăndigen, Aveanădejde 
Despot Vodă in Zborovschi . . că-l va aşeda 
cu Laschi (Mir. Costin Let.* I 442) Furst D. 
rechnete dai'auf, dass Z. ihn mit L. aussohnen 
wurde. — 8. in einer gowissen Ordnung auf- 
stellen, ordnen. După aceia luând capetele 
[ucişilor], le aşe(}ă in mijlocul mesei pe incet 
şi cu rinduială (C. Ngr. 127) hierauf nahm er 
die Kopfe der Getodteten und stellte sie mitten 
auf dem Tische bedâchtig und in gehoriger Ord- 
nung auf. Hai la aşezat [marfa in rafturi] 
(Năd. Nuv. n 207) komm, lass uns die Waare in 
denRegalen aufstellen. Pe lingă părete staaşe- 
date in rind mai multe ulciore pântecâse pline 
de vin (C. Ngr. 1 22) an der Wand waren mehrere 
bauchige Topfe voii Wein in einer Reihe aiifge- 
stellt. A -^scrisori etc. după alfabet, în ordine 
alfabetică Briefe etc. nach dem Alphabet, alpha- 
betisch ordnen. — II. a se -^1. intr*un loc s\ eh 
(zu dauerndem od. lângerem Verbleiben)an einen 
Ort setzen, sich anihm niederlassen. Me 
asediu cu Udrea şi cu alţi păstori împre- 
jurul unui foc (Al. PP. 57) ich liess mich mit 
U. und anderen Hirten um ein Feuer nieder. 
In capătul cellalt al mesei se aşezau părin- 
tele. . , doctorul . . şi maiorul (Xen. BradI 32) am 
anderen Ende des Tisches nahmen der Pfaner, 
der Doctor und der Major Platz. După merge- 
rea la Ţarigrad, [Grigorie Vodă] saii aşetjtat 
cu şederea la Curu^Cişmea (En. CogAln. Let.* 
IH 198) nach seinem Besuche in Gonstantinopel 
nahm Furst Gregor soinen Wohnsitz in C. Câţi 
au fost aşe^atu-se pre acele locuri, le-au dat 
voe se-şi ţie cineşi locurile carile au fost 
apucat (Cant. Hron. II 284) denen, die sich in 
jener Gegend ansăssig gemacht (od. angesiedelt) 
hat ten, gestatt^.te er, dass Jeder die Stei le, von 
der er Besitz ergriffen, behăite, ^aşaiţă bruma 
peste vii (Emin. 220) der Reif legt sich auf die 
Weinberge.— Bes. : aj Lv.fCron/j: în scaun, la 
scaMndenThroneinnehmen,besleigen.— 
bj ca slugă etc, als Dienstbote etc. Unter- 
kommen finden, in Dienst treten. Voiu se 
me silesc se me aşe<} undeva cât mai curlnd 
(Mica I6na 58) ich will trachten, recht bald 
irgendwo unterzukommen. — cj intr'o şcâlă in eine Schule eintreten Mscr. 1764 H. 
faşet^âjidu-me în şcola prea-sfinţituluî mi- 
tropolit, ,al Belgradului sirbesc, am învăţat 
gramatica slovenâscăj. — 2. pe cuvintid cuiva 
sich auf Jds. Wort verlassen Nec. Costim 
Let.* I 462 [Nu s*au aşezat pre cuvintul lui 
Ion Vodă SfirdovschiJ. — 3. pe o lucrare sich 
einer Thătigkeit hîngeben (mit der Ab- 
sicht, dieselbe lăngere Zeit auszuuben). Ş'am se 
me aşedy măi vere. Pe mâncare şi pe be^^e (Al. 
Op. 1 912) und ich werde mich, Freund, auf's 
Er^sen und Trinken verlegen. Intr'o nopte . . 
me aşezasem pe somn, când numai ce aud 
ciocănind la uşă (Chica 3) eines Nachts, icli 
lag schon im besten Schlafe, h5re ich plotzlich 
an die Thiire klopfen. Şi acolo.., dacă au sosit 
totă tabera, s'au aşezat pre mas, că era in- 
desâră (Mir. Costin Let.* I 320) und als das 
ganze Lager angelangt war, richleten sie sich 
darauf ein, dort zu iibernachten, denn es war 
gegen Abend. — 4. sich setzen (v. Flussig- 
keilen etc). Se se amestece bine cu un beţ vinul, 
şi . . lăsându-l se se aşeife^ se va face vinul 
limpede şi verdiu (DrAghicI'Doct. 225) man 
riihre den Wein mit einem Stabe gut um, und 
iâsst man ihn dann sich setzen, so wird er klar 
und grunlich werdcn. Este un dâl măre 'ntre 
noi, Afoiu ruga la Precista, Şi delvl s'o aşeija 
(Iarn.-BIrs. 60) ein grosser Berg ist zwischen 
uns. kh will zur Mutter Gottes beten, dann 
wird der Berg einsinken. Pină s'or aşetţa tul- 
burările în ţară (Muşte Let.* III 24) bis die 
Unruhen im Lande sich legen weixien. Pentru 
multe neaşeŞări şi amestecări ce se făceau 
aici în ţară (Ureche Let.* I 217) wegen dei* 
vielen Unruhen und Intriguen, deren Schau- 
platz dicses Land war. — 5. v. Menschen: sich 
beruhigen, zur Ruhe kommen, gigsetzt 
werden. Vedăndu-l Leşii [pre Iliaş Vodă] 
că nu se aşatţă, l-au.. închis în cetatea Si- 
râgiului (Nec. Costin Let.* 1 142) als die Polen 
sahen, dass Fiirst Elias sich uicht beruhigte, 
sperrten sie ihn in die Festung Sieradz.— 6. înv. 
cu cn. sich mit Jdm. vergleiclien, ver- 
stândigen, mit ihm Cibereinkommen. 
Yurcli cu Nemţii s'au aşezat într'acest chip 
(Neculce Let.^ II 262) die Turken kamen mit 
den Deutschen wie folgt uberein. Deca..s'an 
aşezat cu datornicul ş*au rumt zapisul (Dos. 
VS. Apr. 30) als er mit seinem Glăubiger ge- 
regelt und den Schuldschein zerrissen hatte. 
[Răzaşii] se se aşa^e între dinşii pentru 
cheltuiala ce vor face deavalma (Cod. Caragea 
H.) die Freisassen haben sich wegen der Aus- 
gaben, die sie gemeinschaftlich machen, untei*- 
einander zu verstândigen. Pentru neaşe^rea 
ce avea [Ştefan Vodă] cu }f oscul (Vkeche Let.* 
I i89) we^en der Uneinigkeit, die zwischen 
Furst Stephan und Moskau bestand. — Daher 109 ASED-ASEH noch jeizt Mold. pop. v. eînem Brautwerber: 
die Bedingungen des Ehevertrages mit 
dem Brautvater abmachen Com. H. Vgl. 
III. — 7. sich in einer gewissen Ordnung auf- 
stellen, sich postiren. A§edaii-ve toţi pe 
la metereze (C Ngr. 141) stelit euch AUe bei 
den Schiessscharten a uf. — III. v. intr, Munt. 
POP. die Bedingungen des Ehevertrages 
abmachen. Die Uei>ereinkunft (aşe^ave) 
lindet zwischen den beiderseiligen Vâtern bzw. 
zwischen Brâutigam und Brautvater stalt und 
vertritt die Verlobung. Vgl. 11 6. — Gr. Preh, 

I Bşef^ 3 aşaf^^, 1 se aş&^e, Munt. înv. se 
aşa'(fe. — Et. Lat. *assedlo, -ăre, aus "^sedium 
(ital. sedio, frz. sidge), das seinerseits von sedeo, 
'Cre abgeleitet ist. Vgl. analog *appodiare (ital. 
appoggiare,îri. appuyer)a\x8podium. A aşe^a 
ist mithin formell identisch mit ital. assediare, 
frz. assiâger. 

aşe^ămi'nt sn., pL -mi^nte, 1. înv. Ver ord- 
nung f, Edict n. Mihal Vodă, silit de aris- 
tocraiî,făcu acel aşedămint ca fiecare ţeran, 
pe a CUI moşie se va fi aflând, se rămână rob 
vecinie (Bălc. 19) Fârst Michael, von den Ai'i- 
stocraten gezwungen, erliess jenes Edict, nach 
welchem jeder Bauei* f(U* immer Leibeigner des- 
jenigen sein solite, auf dessen Gute er sich be- 
fănde. — 2. Einrichtung f, Institution. 
DintuelUe vieţii nostre publice sînt in mare 
parte datorite aşezămintelor politice pe care 
le avem (CL. V 117) die Leiden, an denen unser 
drfentliches Leben krankt, sind zum grossen 
Theile eine Folge unserer staatlichen Eiurich- 
tungen. — 3. Anstalt/", Institut n^ zB. aşe- 
^âmintele publice die dffentlichen Anstalten, 
-^ de binefacere Wohlthâtigkeitsanstalt, wohl- 
thâtige Stiflung. Virtuoşii, ctitorii de-aşe^ă- 
minte Unde spumegă des frîul in mişcări şi in 
cuvinte (Emin. 147) die Tugendhaften, Stilter 
von Anstalten, wo die ZQgellosigkeit in Be- 
wegungen und VVorten sich breit macht. — 4. 
Steuerein schătzung/' Doc. Munt. 1804 Tes. 

II 329; Doc. Munt. 1814 das. 379 flg. (zB.: 
Aşe^amintul fieşUcărui sat se se facă după 
suma omenilor ce va avea). Vgl. a aşeda 1 1 
fo dare pe c.J. — 5. înv. Uebereinkunft f, 
Abmachung,Vertragm, Pact. De ia 8nn<?i<? 
ce vor fi pe moşie are se %a stăpînul mosicî, 
după aşe^ămîntul ce va face, sau brinză sau 
6anî (Prav. Ipsilante Col. Bujor. II 10) von den 
auf dem Gute belindlichen Schăfereien hat der 
Gutsherr, jenach getroffener Uebereinkunft, 
Kâse oder Geld zu nehmen. Ancă mal 'nainte 
Roman Vodă făcuse legătură cu craîul Vladis- 
lav lagello, precum se află aşecjtăminturile 
amlndurora in cămara crăiască . . şi astădî 
(Nec. Costin Let.* I 140) schon vorher hatte 
Furst R. mit Konig Ladislaus J. ein Bundniss 
geschiossen, 'wie denn die Vertrâge Beider sich auch heute noch in der koniglichen Kammer 
befinden.— DaherTR. pop. Eheversprechenn 
Iarn.-Bîrs. 281 fCine strică aşe(}ămînt, N'aîbă 
Iernă pe mormîntj. Vgl. aşe^a' (a) III. — Et. 
a aşe^a u. Suffix ^mVnt = lat. -mentum, 

aşe^ămînta'riusm.Steuereinschâtzerm 
Doc. Munt. 1804Tes. II 329; DoC. Munt. 1814 
das. 376 flg. (zB.: La întocmirea aşe^ÂmintU" 
lui orlnduindu-se aşe^ămintarl, boerî vred- 
nici, cinsti{i, cu frica lui D'<jleu şi cu sciinţă 
de acesta meserie). Vgl. aşe(}ămint 4. 

aşe^a'tl. ad/. 1. Lv./Cron./festgegrundet, 
feststehend. Domnind cu pace, cu domnie 
aşe(j>ată şi cu ţară întemeiată (Muşte Let.* III 
9) in Frieden, bei fi-stgegriindeter HeiTschaft 
und gesichert^m Reiche regierend. — 2. fig. 
gesetzt, gelassen. Cnnoscea GavrUiţă pe 
feciorii lui că nu sint toii aşe<}aţi la minte, 
ce o samă slnt şi cam zlobivî (Neculce Let.* 
II 227) G. wusste, dass seine Sdhne nicht alle 
gesetzten Veratandes, sondern einige sogar ziem- 
liche Wildfânge seien. De mic copil, Hagiul 
fusese copil cuminte şi aşezat (Delavr. Par. 
162) von fruhester Kindheit an war der Hagiu 
ein artiges, ruhiges Kind gewesen. Ei, ce se-ţi 
4ie.,9 grăi el aşeipxt. Am şi eu obiceiurile 
mele (Slavic! CL. XV 425) ja, was soli ich dir 
sagen, sprach er gelassen. Ich babe eben auch 
meine Gewohnheiten.— -S.gelegen Xen.BrapI 
12 : [Casele] erau aşedate pe partea cea mai 
iiialtă a tivgului das Haus lag im ob: rsten 
Theile der Stedt. 

aşeijiătOTacţ/. vers ohnl ich, friedliebend 
Ureche Let.* I ii 3 (blând, milostiv şi aşe^ătorj. 

aşe^ătu'răs/'.,pi.-rf, Vertiefung^tiefere 
Stei le in einer Ebene Com. Munt. H.; Marian 
Nascere 92 fin acelaşi timp ii pune [pruncu- 
lui] degetul, drept pe barbă, crezând că fă- 
când acesta, s\ir face in mijlocul barbei o 
aşedătură — bortită, gropiţă — /. 

asedia' faj, preş, -di&z, v. trans, fneolj: 
o cetate eine Festung belagern. — Gr. VacAr. 
HO. Tes. 11 257 flg. a asedii' u. a tnasedii'. 

asediato'r sm. fneoLJ Belagerer m 
Bâlc. 151. 

ase'diu sn,, pL -dil, fneol.J Belagerung f. 

aselghice'sc adj, ausschweifend Dos. Pa- 
RiM. H. (petrecând in necuraţii aselghiccsci), 

aseighie, aselgbiclwne sf, A ussch wei f ung 
f Dos. VS. Oct 8 fse nu mă smintâscă împle- 
decătorlul se me ducă la aselghia cea dintâi); 
Fevr. 19 f Elinii . .făcând pingărite aselghi- 
ctunî cu dinsul). — Et. Gr. â(jdXY«ta. 

asemâlui' faJ siehe asemui^ fa). 

asemăna' fa)L v, trans, 1. verglciclien 
(cu un lucru mit einer Sache, einer Sache). 
Ochii eî, pre care tu îi asemănai cu viorele 
înrourate (C. Ngr. 56) ihre Augen, die du mit 
bethauten Veilchen verglichst.— Lv., bes. bibi., ASEH-A8EM «O meist mit dat., nach griech.-lat. Construction, 
zB. N. Test. Belgr. 1648 Matth. 7, 24 CCr. 89 
(tot carele aude cuvintele mele acestea şi le 
face, asamenu-lpre el omului iiiţelept carele-şl 
fece casa lut pre piatră.. J» — Eigenthâmlich 
constiuirt C. Ngr. 94: Faţa lui cea cumosăf 
ochit lui măreli şi vii II asâmenâ că este ân^ 
gertd ocr(a%tor Al acelor pustti sate . . ( . . lassen 
iha als den Schutzengol . . erscheinen). \^L III 
2. — 2. gleich raachen. Cetatea Silistrei.. 
o asemănă cu pămintul (BAlc 73) die Feilung 
Silistria machte er dem Erdboden gleich. — 
Daher absoL SbIera 158 (se facă . . dclui cela 
tot şes, şi după ce-l va asemena, se facă o 
g%*ădtnă,,). — Ih ase -^ i, gleich, âhnlich 
werden, sein, gleichen, âhnelu (cu un 
/ucrueinerSache)9Aehnlichkeit haben(mit 
eiuer Sache). Tu vreî. . Cu ei [oâml. cu 6menit\ 
se te asameni? (Emx. 167) du wilist den Men- 
schen gleich werden ? S^asamenă 'ntre-olaltă 
viaţă şi cu morte (das. 201) es gleichen ein- 
aii<ier Leben und Tod. — Lv. meist mit dat. 
(siehel 1). Aseme nai u-me pelicanului pustiei 
l^PsALT. Belgr. 1651 Pi. 101, 7 H., nb. cu pele^ 
canul pustnic Biblia 1688 das.) ich ))in dem 
Pelican dei* Wuste gleich geworden. Somnul 
se asamenă morlii (Ş. TaIne 127; der Schlaf 
ist dem Tode ăhnlich. — Eigenthâmlich con- 
struirt Marg.* 7 a ; Pentru că cuvintul fără 
de inldepcîune asamenă-se ca o piatră de 
mult pre{ se fie in tină ( . . gleicht eincm kost- 
baren Edelsteine, der im'Kothe lâge). — 2.=lm. 
a se conforma Cod. de Com. 1840 art. 278: 
Sindicii asemenându-se cu regulele aşezate 
la articolul 231 sobald die Massenverwalter die 
Vorschriften des § 231 erfuilt haben. — III. v. 
intr. 1. sellen = II 1 (fOr a semăna). Ca an^ 
tereul Iul era acum prea scurt Şi nu asemena 
nici cu un bun minten (DonicI H.) sein Rock 
war nun zu kurz und sah nicht einmal mehr 
wie eine richtige Jacko aus. Meşteşugurile )nu<?- 
rescl nu asâme}iă un ui cu altul (Barac Hal. I 
22) die Rănke der Weiber gleichen einander 
nicht. — 2. = a părea En. CogAln. Let.- III 
269 : cei inai mulţi asemănau că le-aii ve^ut 
cu ochii lor [nâmi. cele ce povestea u] die meisten 
schienen die von ihnen berichteten Dinge mit 
eignen Augen gesehen zu haben. — || asemă- 
na're sf. i. Vergleich m: a face o asemănare 
eiuen V. anstellen. — 2. Aehnlichkeit f, 
Gleichheit. Nu e nid o asemănare intre voi 
amindol (C Ngr. 57) es ist nicht die geringste 
Aehnlichkeit zwischen euch beiden. Să facem 
om după chipul nostru fi după asămănare 
(Biblia 1688 Gen. 1, 28) lasset uns einen Men- 
schen schaffen nach unserem Ebenbiide und 
nach unserer Aehnlichkeit. Daher: Omul este 
{făcut după chipul şi) asemcnarca lui D-^u 
der Mensch ist (nach) Gottes Ebenbild(e ge> schaffen).— 1| asemăna't 1 . = lm. conform BAlc. 
246 : Asemănat cu inţetegerea ce avusese cu 
Bathori gemăsi dem Uebereinkommen, das er 
mit B. hatte. — 2. neasemănat unvergleich- 

II eh. Mulţămesc îndelungii răbdării taleceit 
neasemănate (Psalt. RImnic 23 a) ich danke 
deiner Langmuth ohne Gleichen. — Gr. Pi*es. 
1 as&măn, 2 ase'meni, 3 asă^mănâ, 7 se ase'- 
mene. Auch, bes. pop., a asămăna, preş. 1 aw- 
măn, 2 asa^meni (zB. Emin. 167), 3 asafmână, 7 
se asa^mene (zB. iMarg.^ 4 a, Dos. VS. Apr. 11 ). 
Ferner 2 asemine'gl Conachi 221, 3 asămă- 
n&zSi Dos. VS. Sept. 11. — Et. Lat. assimilo, 
-ăre; n aus l wie in funingine =fuliginem, 
prieUen = ksl. pi*ijateli. 

ase'menea, auch -ne L adj. nevar. 1. g leic h 
(unui lucru, lv. bisw. cu un lucru einer Sacbe). 
Meist prâdlcativ, selteaer atlributiv. Domne, 
cine e asemenea ţie? (Biblia 1688 Ps. 34, 11) 
Herr y/ec ist Du* gleich? Aceîa-s fii Iu D-^4eu şi 
asetnene cu ăngerii (Cod. Stu. HC. II 467) das 
sind die Sohne Gottes und den Engeln gleich. 
Casele Agăi Enachi le-au făcut asemenea cu 
pdmintul (En. CogAln. Let.* III 200) das Haus 
des Aga E. machte er dem Erdboden gleich. 
Marele dmcal şi asemenea apostolilor limba 
de aur lân (Dos. VS. Sept 26) der grosse und 
den Aposteln gleiche Lehrer Johanncs Chryso- 
s tomus. Trebue o pildă pentru cei asemine vouă 
(C. Ngr. 143) fui* euresgleichen ist ein Exempel 
nothig. Se strică schimbul ca şi vinerea toc- 
mai pentru asemenea pricini (Cod. Caragea, 
Pentru schimb, wofur sonst pentru aceleaşi 
pr. )Ta\xsc\\ wirddurch cben dieselben Ursachen 
gebrochen wie Verkauf. — 2. un '^ om ein 
solcher Mensch, -^ omeni 8olche,der- 
gleichen Menschen. O aseme}tea victoria 
merită ..a fi recunoscută ca una din cele maî 
remarcabile in istoi^ia modernă (Hasdeu IV. 
105) cin solcher Sieg verdient als einer der be- 
merkensweithesten in der neueren Geschichtc 
anerkannt zu werden. Aeâstă carte ţi altde 
asemine scria la Nicolai Vodă (Axinte Let.- 
II 174) diesen Brief und aiidei*e solche schrieb 
or an FQret Nicolaus. — Mit unublicher Um- 
stellung : Asemine un împărat Nici pe la noi 
n'ar fi stricat (DoNicl 21) ein solcher Kdnijî 
hâtte auch bei uns nicht geschadet. — IL adv. 
1. gleich, in gleicher Weise. Căile drepţi- 
lor asemene cu lumina strdZticesc (Biblia 1688 
Prov. 4, 18) der Gei'echten Pfad glânzt dem 
Lichte gleich. Ploia asemenea li-se varsă celor 
drepţi şi celor păcătoşi (Caz. Govora 1642 H.) 
der Regen strdmt in gleicher Weise den Ge- 
rechten und den Sundern. Aii luat şi de la 
boeri şi de la mănăstiri şi de la tote breslele 
desetine asămine ca de la ţărani (Amiras Let.* 

III 103 H.) er erhob auch von den Edelleuten, 
den Kldstern und allen ZCmflen Zehent gleich- iU ASEM-ASn wie von dea Baaern. Daher: — 2. gleichfalls , 
ebenfalls, ebenso, desgleichen. Oadoua 
uşă ducea (de-)^ în grădină eine zweiteThâr 
rCJLhrte gleichfalls in den Garten. Codrul Tighe^ 
ciulul de^aseminea forma un ţinut aparte 
(Melh. CH. 98) der Wald von Tigheclâ bildeto 
ebenfalls einen besondern District. — Gr. ase'- 
meni Pann PV.* I 62 H., ase'menele Cod. Stu. 
HC. II 454 (vgl. nimCnl, ni'menelc{aj nb. 
nimene(a) = lat. neminem). — In Bedtg. II 
2 wird beliebig de- vorgeselzt ; seltener sonst, 
zB. Dos. PsALT. SLAV. ROM. Ps. 88 H. {să să facă 
de^semenea cu Domnxd/, CL. IX 1 8 {Pictorul 
fi forma crucii este de-asemene celui din- 
ţat J. — Ei. Lat assîmtlis (od. sîmllis mit 
spâterem Hinzutritt v. a- nach a asemăna'). 

asemui' {aj, prea. asemue'sOf L v. trans. 1. 
LV. berechnen, erwâgen. Fxlosofta..pnvescc 
cde de pe ceriu, scie cele trecute, semuesce cele 
viitâre (Desc. pr. Cred. Vorrede II 1) die Philo- 
sophie betrachtet die Himmelserscheinungen, 
kennt die vergangenen, berechnet die zukQnfti- 
gen. In voia . .judecătorului stă , . se semuîască 
pedăpsa morţii care se cade se dea celuia ce-şî 
va supune muerea lui (Indr. 112) in dem Be- 
lieben des Richters steht es, die Todesslmfe zu 
erwâgen, welcbe demjenigen gebâhrt, der sein 
Weib prostituirt. Prăvesce, Ervane, §i semă- 
luesce, acâstă straşnică taină pentru tine se 
face (Dos. VS. Dech. 19) blicke hin, Herbanus, 
und bedenke, dieses schreckliche Wunder ge- 
schiebt um deinetwillen. — Gr. Munt. semui', 
MoLD. auch semălui', — 2. Mod. pe. cu alt- 
cineva Sdn. fur einen Andern halten, mit 
Jdm. verwechselnQu. Fata, ^iseră omenii, 
8*a amăgit, semuind pe mut cu alt-cineva 
(IsPiR. Leg. ^ 1 61 ) das Mâdchen, sagten die Leu te, 
hat sich getâuscht, indem es den Sturamen fur 
einen Andern halt. — Gr. Munt. semui' Qjj., 
Mold. asemâlui' N. GaneCL. VIII 455. — 3. lm. 
vergleichen. Poetul nu ailă..alte imagini 
mai potrivite spre a descrie pe acei nenorocili 
decât a-i asemui., cu fire lungi de melanco- 
lici cocori (Odob. Ps. 33) der Dichter fiudet keine 
passenderen Biider, um jene UnglQcklichon zu 
schildern, als sie mit langen Zugen schwer- 
mdthigei* Kraniche zu vergleichen. — Gr. Munt. 
asemui' Odob., semui' Wbb. ; Mold. asemiJui'.— 
A. assimiliren CL. VII 331 {păturile ce se 
aşa4Â pe un cristal format şi se lipesc de 
dinsul, dar fără a se asemălui materiei cri- 
stalului/. — IL ase-^LM. gleichen. Organe., 
din vremea cea veche, ce., nu se asemuesc cu 
cele de acum (Golescu H.) Musikinstiiimente 
aus alter Zeit, die den jetzigen nicht gleichen. Şi 
colo, pe muche, stincile Dâmnei se asemuîau 
unor uriafi, cari cată . . mindri la cer (Lit.) 
und dort auf dem Kamme die Felsen der 
«Furstin» glichen Riesen, die stolz gen Himmel bUcken. — \\ asemui're sf. Aehnlichkeit / 
ZiLOT Cron. H. {a ei [nâmlich a ţărit] petre ce 
n^are asemuire Cu cât am citit eu/. — ne- 
asemui't adj. 1. nesemuit unberechenbar, 
unendlich, unzâhlig Dos. VS. dfters, zB. 
Malâ 24 (nesămuita milostivire), Malâ 9 {ai 
bUigoilovit 5 pâini de ai săturat nărod ne- 
semuitj. — 2. unvergleichlich Odob. Ps. 80 
{neasemuita glorie . . a fericitului TraianJ. — 
Ei. s&mă m. Suffix -ui' u. '<dui', wie preţui' u. 
preţălui' aus preţ. Das lv. fehlendc a- scheint 
aus a asemăna' herubergenommen, Zu Bedtg. 1 
1 vgl. samă f ZahU (zB. fără semă), « Rechnuog» 
(zB. a lua pe sama sa, a da semă) u. den âhu- 
lichen Bedeutungswandel bei a socoti «(lie)- 
rechnen, erwăgen, meinen». Zu Bedtg. I 2 flg. 
vgl. de o samă cgleich». 

ase'râadu. gestern Abend. Undeaifost-^ 
si alaltă-sără ? ^o sind Sie gestem und vor- 
gestera AbenJ gewesen? Şi se deşteptară sfin- 
ţii şi'nvin8eră..cu totul prospeţi ca de-asâră 
culcaţi (Dos. VS. Oct. 22) und es erwachten d»e 
Heiligen und standeu vom Tode auf, so frisch, 
als ob sie sich den Abend vorher niedei*gelegt 
hâ'.ten.— Gr. Mold. asa'rk. — Et.Vermulhlic'i 
lat. illa sera (a = UXa wie in minte-a), vgl. 
das gegensâtzliche xn-ia'sară aheute Abend» 
(Mold.) aus In-iastă-seră. Doch ist auch heri 
sera iu ei'wâgcn, woraus zunâchst *arse'ra, wie 
noch heute in ital. Diall. (Arch. glottol. II 11), 
dann, durch Dissimilation v. r-r, *ase'ra her- 
voi'gegangen sein mochte. 

aserţiu'ne sf {neol.J Behauptung/*, Ver- 
sicherung. 

aseso'r sm. {neol.J Asse'ssor m, Beisitzer 
einer Gerichtsbehdrde in gewissen Lândern. Iu 
Rumânien ădiîiiv ajutor,membru, supleant etc. 

aşeza' {aj etc. siehe aşe(^a' {aj etc. 

asfa'It sn., pi. -tarî, {ne:yl,J Asphalt m. 

asfalta' {aJ, preş. -tez, v. trans. {neol.J 
asphaltiren. 

a'sfel(îu) siehe afstfel. 

as&'nte: pe la -a sârclul gegen Sonnen- 
untergangNAD. Nuv. 1144, 194; Con. Mold.— 
Ei. Preş. 3 v. a asfinţi (s. d., Grr.), vgl. sâre- 
răsare=:râsănt,sore-apune, sare scapetă= 
apus. 

asfinţi' {aJ, preş. -ţe'sc, L v. trans. : ochii 
die Augen schliessen Beldic. DoInb 12 {Ce 
amar şi ce alânt Traiul se ţi-l pedepsesc. Ochii 
se ţi-i asfinţesc Intr'o negură de jelej. — II. 
v. intr. V. Gestimen: untergehen. Pină se 
incalţă,Sorelese^nalţă, Plnă se gătesce, Sârele 
sfinţesce (CL. V 365, sprichworll. Redensai'l, 
wird V. einem Faulen gesagt), bis er die Sctiuho 
anzieht, steigt die Sonne herauf, bis er sich 
vollig ankleidet, geht sie unter. — Daher fig. 
schwinden Jip. Opinc. 107 {Risipitoru . . işi 
sfărimă trupu, inima şi punga şi sfinţesce ASn-ASIS 412 din ochit lumii y de nu se mai simttf c'a trăit 
odaia), — Syn. a asfinţi u. das weniger ver- 
breitete a scăpeta sind mehr pop., wăhrend a 
apune das allgemein u. bes. ll. âbliche Wort 
ist. — Gr. MoLD. ^, MuNT. sfinţi^, — Preş, 7 
se stPni Com. Tr. H. (also 3 siPnte, woraus sich 
asfinţea soreluî (s. d.) erklârt). — Et. So ver- 
lockend auchdie Herleitungv. sfint «heilig» ist 
u. so trefflich dieselbe durch ngr. h ţXtO(; PaoiXsutt, 
alb. di'elyi perăndo'n (v. perândi' «Gott» = 
imperantem) «die Sonne geht unter» gcstQtzt 
wird, 80 darf doch iiicht verschwiegen werden, 
dass za der anzunehmeiiden ursprâoglichen Be- 
deuiung eheilig werden d, czu den Heilîgen cin- 
geheni) genau genommeu nur das Reflexiv a se 
sfinţi passen wîlrde. Man wâi'e vei'sucht, an 
abd. suintan aschwinden» zu denken. So lange 
jedoch altgcrmanisches Gut sich im Rum. nicht 
mit Sicherheit nachweiseu lăsst, sind derarlige 
Etymologien a limine abzuweisen. 

asfinţit sn,, pi, -turl, l.fde sorej Sonnen- 
untergangm.: la, pe la -^ul soreluî heiy gegen 
Souneuuntergang. A^teptându^§î cu linişte, ca 
pe un asfinţit de sore, eesul de veclnică odihnă 
(Vlah. Nuv. 128) indem er gelassen, wie einen 
Sonnenuntergang, der Stunde entgegenharrte, 
wo er zur ewigen Ruhe eingehen wQrde. — 
Sârele dă In-'dio Sonne neigt zum Untergange 
IspiR. ofters, zB. Leg.* 34.— 2. Himmelsgegend : 
Westeam, Abend: la-^deim Westen vom. — 
Ggs. răsărit, — Gr. Mold. ^^^ Mont. sfinţiei; 
sfinţi'tâ sf, Com. Tr. H. — Vgl. auch asfi'nte, 

asfixia' (a), preş. -xie'z, fneol.J v. trans, v. 
Gasen; betâuben, ersticken/frans./. — II. 
astf-(v. Gasen) beta ubt werden, ersticken 
/in^rans.y.— II as^xia'i adj, betâubt,schein- 
todt, erstickt. 

asflxi'e sf. Betâubung f durch Gase, 
Scheintod m, Erstickung /*. 

a'şi siehe a'ş K 

aşi siehe 9ş K 

asidosi'e sf. Steuorfreiheit f, Immuni- 
tât Doc. 1804 Tes. II 324 flg., Doc. 1814 das. 
370 flg. Wurde den FurstenthQmern v. der 
Pforte zeitweiiig auf die Dauer eines Jahi^es ge- 
wâhrt. — Et. Ngi\ douBcoia. 

asiduita'te sf. /neoî.y Emsigkeit /", aus- 
dauernder Fleiss. 

asi'duâ adj, fneoLJ emsig, eifrig, aus- 
dauernd. 

asigna't sn,, pi. -te, fneol.) Assignate f 
(franz. Staatspapier 1790—179(3). 

asigura' /a/, preş. asPgur, v. trans. fneol. J 
versichern (pe. (ie wn IiicruJdn.einerSache). 
Te asigur că aşa este ich versichere Ihnen (od. 
Sie), dasses sich so verhălt. Societate de -^e (in- 
contra incendiului, pe viată Feuer-, Lebens-) 
Versicherungsgesellschaft. — Et. Neubildung 
aus si'gur nach frz. assurer. aşi'jderea adv. Ikv. u. pop. ebenso^eben- 
falls,desgleichen. Şi cum veţi se facă voao 
om^inii, şi voi faceţi lor a§ijderea(fiiBUA 1688 
Luc. 6, 31) und wie ihr woJlt, dass euch die 
Leute thun, ebenso thut auch ihr ihnen. Aşa.. 
domnele celealalte ale boerilor , . vor cuteza 
aşijderea a necinsti pre bărbaţii lor (das. Esther 
1, 18) so werden auch die anderon Gattiaen der 
Fursten es wagen, ibi-e Gatten geringzuschâtzen. 
Aşijderea şi masle ancă numai la mârte se 
le slujască (Ş. TaIne 82) desgleichen sollen sie 
mit heiligen Oelungen auch nur in der Todes- 
stunde vei'sehen werden.— Gr. Auch -re; femer 
-relea Biblia 1G88 dflers (za Hiob l,46),-ri7e 
Doc. sec. ii Arh. ist. I 22, 95, 108. — Fiir j 
sleht sec. i7. dfters ş f aşişderea, ^re), femer 
şj (aşişjderea) Moxa HC. I 364. — Et. aşi' 
(siehe aşa' Gr.) od. a^'-?î mit Anlehnung an 
das gleichbedeutende ksl. takozde (aus tako 
cso» u. -Ide, das lat. -dem in idem, rum. -şt 
in acela-şî etc. entspricht, siehe Mikl. Gr. II 
221 flg.); -rea ist wohl nicht aus şerb. (a/co5- 
dere entlehnt, sondern wie in alminie-rca, 
pretutinde-rea etc. aufzu Passen. 

asi'l sn., pi, --luri, fneol.) Asyl n, Frei- 
stătte f, Zufluchtsort m: «^ de co/nî Klein- 
kinderbewahranstalt; -^ de betrâni Spital fur 
arme Greise ; -^ de infirmi Siechenhaus ; «^ de 
nopte Massenquartier f&r Obdachlose; Asilul 
Elena Domna Waisenhaus «Furstin Helene» 
(tur Mâdchen, in Bukarest). 

asi'lab adj, fneol,) unsilbig; sn,, pi, -Jbe, 
unsilbiges Wort (zB. î, s fGr este, sint). 

asime'tric adj. fneol.) unsymmetrisch. 

asimila' fa), preş. -le'z, v. trans. fneol.) 
assimiliren, angleichen. — asimila're 
sf. Assimilirung/", AssimilationjAn- 
gleichung. 

asimila'bil adj. fneol.) assimilirbar. 

asimilabilita'te sf. fneol.) Assimilirbar- 
keitf. 

asimilaţiu'ne, ^la'ţie sf. fneol.)=asimilare. 

a'sin sm.y fem. -nâ /gl. -ne) lv. fsec, ^Vi?/ 
Esel(in). Ca şi Saul ce-şî pierduse asinii şi 
află de dobîndi împărăţie (Dos. VS. Oct. 16) 
wie Saul, der seine Esel verloren hatte und ein 
Kdnîgreich fand und erlangte. — Spăter durch 
măga'r, măgări'ţă ei-setzt, doch lm. bisw. als 
edleres Wort gebraucht.— Et. Lat. asinus, -na. 

asinie'tic adj, fneol,, gram,) SLSYndeiisch. 

aşi'şderea siehe aşi'jderea, Gr. 

aşi'şi siehe aşs^şl, Gr. 

asista' fal, preş, asi'st, fneol.) L v. trans. : 
pe. Jdm.assistiren. — II. v.inir. bei wohnen. 

asiste'nt fneol.) I. adj. anwesend. — II. 
sm. Assistent m, Gehilfe. 

asistenţă sf.,pl. -ţe, fneol.) 1. An weseu- 
heit/',Beiseinn.— 2. asi^^enţad ie An wesen- 
dcn.— 3.Beistandm,Mitwirkung/',HiiIfe. 143 ASLA-ASPR asla^m s«., plur. -murî, lv. bisw. =cametă: 
Wucher m, Wucherzins, zB. Psalt. Şch. Ps. 
14, 5 {argintul sau nu dede intraslam). — 
Et. Vgl. Kumaniscli astelan Kuun Codex Cu- 

M\NICUS H. 

asla'n sm, 1. Mac. Ldwe m. Fimlet slch ll. 
bei Pitarul Hristachi 1817 Buciumul 1863, 35 
H. fŞi vedurăm ca un aslan Pe Mavroglieni 
in divan începând a se găti Războiul a-l in- 
tocmi/. — 2. Art Kirschen-Varietăt Ba- 
RONZi 93 (cireşe. . aslan-roşic, aslan-negrej.— 
Et. Tuik.-vulg. asla'n. 

a^smâ siehe afstmă. 

asmacîu'c siehe asmaţu'obi. 

asma'n Com. Dobr. H., ba^ Com. CovurluIO 
H. «m. verschuittener Schafbock. — 
EL Uubek. 

asma^tic siehe astma'tic, 

asmaţu'chi sm. pL Kerbel ?n (Scandix 
Cerefolium L.). KQchengewăchs. — Asmaţuchiî 
măgarului Kletlerkerbel (TorJylium An- 
thriscus L.) Suţu Noţ. 27, Br. — Gr. Auch 
basm-, (b)aţm'; Wbb, auch ^cbîă sg.; ferner 
asmaţu'c im Cataloge einer Bukarester Sameu- 
handlung, asmaclu'c Ş., asmâciwc Pol., asmâ" 
ţwic Ptb , asmăţu'iH Pol., aţmâţwiă C. Ngr. 
CL. UI 98, barmaţu'cbiă Stăm., barmaglwc 
Bar. — Et. Unbck. 

aimv^fW (a),pr^. aJ^nm% o. ^*a/)s. het zeu: 
un câine ctc. asupra cuiva, după cn. eincu 
Hund etc. auf Jdn., &inter Jdm. her; pe. cu 
câini etc. Jdn. mit Huudea etc. Ei, in loc se 
pntnescă cu dragoste rugăciunea mea, asmu- 
Iară ogarii după mine (Ispir. Leg.* 89) austatt 
meine Bilte freundlich aufzunelimen, hctzten 
sie die Jagdhunde hinter mir her. Când treceam 
gardul cu spinii, M'aimuţai, mândră, cu cânii 
(Iarn.-BIrs. 390) als ich uber den dornigenZaun 
stieg, helztest du, Liebsle, mich mit Uuaden hin- 
weg. — Fig.: [Stdtănica] işi asmuţea gândul, 
ii gonea din muche in muche, de p*un plaîu 
p' altul (Delavr Sult, 14) S. hetzte ihre Ge- 
dauken, ti'ieb sie vou Bergkamm zu I3ergkamm, 
von einem Abbang zum andeni. — Gr. Munt. 
'^ u. samuţa', Mold. amuţa', ferne/ ammuţa' 
Cost., s^muţp Munt. Q.u. (vvie preş.?), a&mu'te 
Pol. — Et. Steht augenscheinlich im Zusammen- 
hange mit frz. meute «Koppel Hunde zur Hetz- 
jagd», mutiner, spân. anuUnare, itai. ammu- 
tinare «aufwiegeln» etc, die sâmmtlich auf lat. 
*ir^vitum, part. v. movere, zui'Qckgehen. Die 
IVâfixe a-, sa-, asu-, as- crlclâren sich aus ad, 
sub, ad-sub. Vgl. indcsscu auch sumuţa' (a). 

asn6'pte siehe n&pte. 

asocia' (a), preş. ^cie'z, (aeol.) I. v. trans. 

1. pe. la c. Jdn. an elw. betheiligen, theil- 
nehmen lassen; a-§i -^ pe. sich Jdn. bei- 
gesellen,ihuzum Theilhaber nehmen. — 

2. idei, cuvinte Ideeu, ^orte verknupfen, 

TiKTiM, Rumân. Wdrterb. associiren. — II. a se '^ cu cn, sich mit 
Jdm. associiren,zu einem gemeinsamen 
Unternehmen verbinden. 

asocia^t sm., fem. -tâ, (neol.) (Handels-) 
Gesellschaftev(in), Theilhaber(in), 
Socius, Gompagnon, Associ^. 

asociaţiu'ne, -a'pe sf. (neol.) Vereinigung 
f z\x gemeinsamem Unternehmen, Genossen- 
schaft, Geselischaft; de idei Idcenver- 
knupfung, -association. 

asoleme'nt subst. (neol., agric.J Koppel' 
wirthschaft /". 

asorta' (aj, preş. "t&z, v. trans. (neol.) 
assortiren. 

aspe'ct sn., pi. -te, (neol.) Anblick m; a 
examina un lucru supt Iote -^ele sale cine 
Sache voQ aiien Seiten beleuchten. 

aspi'c subst. 1. (bot.J siehe leva'nt. — 2. 
(neol., buc J Aspic m. 

aspi'dă sf.,pl. -de, (bibi.) Otter f, Natter. 
A-şi astupa urechile ca aspida seine Ohren 
vei-schiiessen wie die Otter (nach l^s. 57, 4). 
Tu care . . 'n sinul celui râu cresci aspida 
căinţei (CL. HI 134) du, der du im Busen des 
Bdsewichts die Natter der Reue wachsen lâsst.— 
Fxg. Drache m (= bdses Weib). Ce are a face 
el cu maică'Sa ; pote ia se fie o aspidă, el ce-i 
de vină? (NAd. Nuv. 1115) was hat er mit seiner 
Mutter gemein; sie mag ein Drache sein, ist das 
seine Schuld? — Et. Gr. aoiciţ. Ace. âoicL^a (ksL 
aspida). 

a&^iva* (a),pres. aspi'r, (neol.)l. v. traiis. 1. 
einathmen, einziehen. — 2. einsaugen, 
aufsaugen; v.Pumpenrsaugen.— 3. /grram./ 
aspiriren. — IL v. intr.: la c. nach etw. 
streben; la un post ctc. auf eineu Posten ele. 
reQectiren, sich um ihn bewerben. 

aspira'nt (neol.)L adj.: pompă -a Saug- 
pumpe/*. — IL sm , fem. -tă, Bewerber(in), 
Aspiranl(in). 

aspiraţiu'ne, -ra'ţie sf. (neol.) analog a 
aspira: 1. Einathmung /^.— 2. Einsaugung 
f. Supapă de «^ Saugventil. -— 3. (gram.) 
Aspiration /*. — 4. Streben n, Bestrebuug 
f, Bewerbung. 

aspre'ţe sf. = asprime Bolint. 117 : Viaţă, 
bărbăţie, nobilă aspreţe Se mărit ferice cu-a sa 
frumuseţe Leben,Mulh, edle Stienge vereinigen 
sich mit ihrer Schonheit zu gluckseliger Ehe. 

aspri' (a) siehe înăspri' (a). 

aspri'mes/*. 1. Rauheit/"; G^s. netezime.— 
2. fig. Rauheit f, Strenge; Ggs. blândeţe. 
Pămintul.. , de asprimea emil simţindu-se 
feHt (Al. PoesiI II 35) die Erde, sich vor der 
Strenge des Wintei*s geschutzt fQhlend. De la 
venirea mea cu a doua domnie şi pană astătjl 
am arctat asprime cătră mulţi (C Ngr. 120) 
seit meiner zweiten Throubesteiguiig bis heuU; 
babe ich gegen Viele Sti'enge walten lassen. 

8 ASPR-ASTA 114 asprişoT I. adj., dem, z\x aspru: ziemiich 
rauh, strenge. Asprişor cu sine-şi, blând §i 
ertător tuturor Qiv. RfiUR. 2) ziemiich sti'eng 
gegen sich selbst, milde und nachsichtig gegen 
Alle. — II. sm. siehe aspru II. 

a'spru I. adj. 1. rauh; Ggs, neted, mdle: 
piele, perie aspră, glas <-' rauhe Haut, BQrste, 
Stimme. Ce stârpă şi ce aspră cale (Emin. 139) 
welch 6der und welch rauher Weg. — 2. v. 
Flussigkeiten : rauh, herb. Vin «^ herber 
VVein. Sărurile de var ..dacă sint in măsură 
prea mare, atunci apa este aspră^ tare (Lit.) 
bei zu stai'kem Beisatz von Kalksalzen ist das 
Wasser rauh, hart. — 3. fig. rauh, strâng; 
Grgs. blând: a) v, der Luft etc. : vint -^ rauher 
Wind, climă aspră rauhes Clima, târnă aspră 
rauher, strenger Winter. Gerul aspru şi săl- 
batec stringe 'n braţe-i . . Negra luncă (Al. 
PoEsiI 11 11) der Frost schliesst rauh und wild 
den schwaraen Hain in seine Arme. — bj v. 
Menschen: era bun cârmuitor, aspru cătră 
aristocraţi . . şi blând cătră norod (C. Ngr. 
149) er war ein guter Regent, streng gegen die 
Aristocraten und mild gegen das Volk. — II. 
sm. Asper m (kleiaste tui'kische Silbermânze). 
Es gingen 12 Asper nach Moxa HC I 370 auf 
einen Silbergulden (floHnt de argint), nach 
Prav. Mold. ed. Sion 2 auf 2 potronicî de ar- 
ginty nach Indr. 295 auf 2 costande de argint. 
Femer war nach Doc. Munt. 1654 BAlc. 303 
ein Asper = 2 Bani. Falsch ist wohl die An- 
merkung des Uebersetzers Scris. Mold. 227 {se 
înţelege aspri a fi 2 la o para, sau precum 
l-au dtis mat pre urmă leţcaej. — Daher noch 
jelzt in der Volkspoesie asprişo'r sni. kieine 
Munze Lomina p. toţI H. {Asprişor d'ăl mă- 
runţel/. Colinda Tr. Com. H. {vre-o doi trei 
asprişorîj. — Et. Zu I: lat. asper, -rum. — 
Zu 11: mgr. dlfoicpoţ «weiss». 

aspuma' {aj siehe spuma' {a}. 

assa^râ, ass&rSi siehe s&rSi. 

a'st(a), Si'st siehe ac&st, Gr. 

asta' {aJ I. V, trans.: pe. înaintea cuiva 
Jdn. vor Jdn. (vor)f(ihrcn Dos. VS. Apr. 11 
{deci aducându4 păgânii, ii astătură naintea 
ighemonului); Oct. 12 {pirită la ighemonul 
şi astătută naintea lui, intr'o legătură de fier 
legată J; Oct. 30 {acea maştehă a nâstră . . 
ne-au astătut in polatele tale). — II r. intr. 
1. înaintea cuiva vor Jdm. orscheinen Dos. 
hâuGg, zB. VS. Oct. 23 /imî astătu înainte ân- 
gerul Domnului picând..); Noe. 30 {D-dieul 
om îs. astătând în marginea ezeruluî). — 
Bes. vor dem Richtei-, zB. VS. Oct. 10 {iară 
sfintul sosind la Nichea astătu la gîudeţ); 
28 {şi astând la gîudecată mărturisiră pre 
Domnul Hs.) — 2. zugegen sein Dos. VS. 
Martie 17 {Acestea aurind carii era astând 
să cutremurară). — Gr. Preş. asta'H etc. (wie stau); perf. astătu' iâ; part. astătu' t; ger. asta- 
tâ'nd, seltener astâ'nd. — Et. Augf nscheinlich 
Neubildung Dos.'s, nach lat. asto, assisto, 
astituo. 

â'sta siehe ace'st, Gr. 

a"stă-da'tâ siehe da't&. 

a'stă^i adv. 1. heute. A(Jii tare, mâine 
mare, poimâine pe spinare (Sprw.) heute roth, 
morgen todt. Astăzi o săptămână heute vor 
acht Tagen. De^în două săptămâni von heute 
Hlier vierzehn Tage. De -^ înainte von heute ah. 
Nodul snopului [cum se face in Franţa] . . 
este mult mai trainic decât acel ce se face in 
Moldova şi care ţine de a(fi plnă mâni (Ion. 
Cal. 126) der Garbenknoten, wie er in Frank- 
reich gemacht wii'd, ist viei haltbarer als der, 
den man in der Moldau macht und der bald 
aufgeht. Trăesce de adî pe mâne (Xen. BradI 
27) er lebt von der Hand in den Mund. — 2. 
de -' heutig: România de '^ das heutige Ru- 
mănien. In ^iiia de-'heutzutage; pîyiă în (ţiua 
de -^ bis zum heutigen Tage, bis auf diesen Tag, 
bis zur Stunde. — 3. - . . , mâine. . a) bezcichnet 
Dauei% wenn gleiche Worte folgcn (der Satzton 
ruht diesfalls auf- u. mâine): Tag fur Tag, 
Tag aus,Tag ein. A"stă4'iburăjmâ^'inebură 
(Al. PP. 349) Tag fQr Tag fălit feiner Regen. 
A"4l aht mW'ine ah! (NAd. Nuv. I 24) so 
jammerten sie Tag aus, Tag ein. Vgl. auch aşa' 
8. — b) bezeichnet Verânderung, wenn gegen- 
sâtzliche Worte folgen (der Satzton ruht dies- 
falls auf letzteren): bald.., bald... Adî mai 
bi"ne, mâne mai ră"u, dar Ilincuţa slăbea 
vexând cu ochii (NAd. Nuv. I 23) es ging He- 
lenchen bald besser, bald schlimmer, doch sie 
magertc zusehends ab.— 3. fam. nach imperat. 
zur Beschleunigung auffordemd: doch (ein- 
mal). Ci vino ^/ so komm doth (eînnnal)! Nu 
ţe^am spus că răspund eu? Dar du-te astă(fi! 
(l. Ngr. CL. XIII 34) habo ich dir denn nicht 
g-sagt, dass ich die Sache auf mich nehme? 
Aber so geh' doch! — || als subst. pi. Cow^si 
Caz. 1580 H. {astă^ile de pururea cu înşelă- 
ciune petreeându'le, iară demineţil/i de-acia 
începăturile lucrurilor iară părăsindu^le).— 
Gr. Auch, bes. fam., af^i. Letztero Form lv. 
nicht belegt, doch Mac. schon bei Kav. — Et. 
A'stăifi = a'stă ^i' ; a'^i ist wahrscheinlich 
aus a'stă^i gekArzt, doch kann auch ha die od. 
ad diem zu Grunde liegen. 

a'stă-ia'rnâ etc. siehe îa'rnă etc. 

â'stalalt siehe ce'stalalt. 

asta'r, lv. u. pop. -rM 1. subst. Futter- 
leinwand f. — 2. sn., pi. -re, Seihetuch n, 
Siebtuch, zB.DrAghicI Doct. 159 {Migdale,. 
să se piseze . . , apoi să se cărnă prin astariu); 
IcoN. 64 {să se pue într'un astar curat, stor- 
cdndU'Să cu virtute totă zama din aluat). — 
Et Tark. astâr. 145 ASTA-ASTE asta'râ, a'stâ-s&ră etc. siehe s&râ etic. 

a'stâzi siehe afstkfţi. 

Aştea'ptă siehe Aştă'ptâ. 

aştepta' {a/, prea, aşte'pt, I. v. trans, 1. c. 
etw. erwarten, darauf warten, hanen. 
L-am '^t la gară ich erwartete ihn am Bahn- 
liof. El din împăcarea aeâsla nu aştepta we 
MU bine (C Ngr. 421) von dieser Versohnung 
erwartete er nîchts Gutes. Inzadar poporul -^ 
de la rege executarea reformelor promise ver- 
gebeus erwartete das Volk vom Konige die Aus- 
fulirung der versprovîhenen Reformea. Şi cum 
î-au dat scire, n'aii mat aşteptat sfinta li- 
turghie, ce aii m^rs degrab la curte (Mec. 
CosTiN Lbt.* II 77) und sowie es ihm hinter- 
bracht wurde, wartete ei* nicht ei*st die heil. 
Mes^ ab, son lern hegab sich eil^nds nach dem 
Schlosse. Scie el ce-l aşlâptă ev weiss, was 
soiuer wartet (od. was ihm bevoi'sleht). Aştept 
Hc vie poşta ich warte auf die Post. Aştept se-ml 
rrspun^ă ich warto auf Antwort von ihm. — 
Rcdensarten: Aşteptă (od. trăesce), murgule, 
să pascî tarbâ verde ştirb nicht, lieber Hengst, 
es kommt die Zeit, wo Gras wjichst. (Damit ant- 
worlet man demjenigen, dcr Eincn auf langc 
Zeit hin vertrostet). Aştâptă se-t pice mură in 
gură er wartet, dass ihm gebratene Tauben in's 
Maul fliegen. — 2. pe. pentru o sumă Jdm. 
eineSumme s l und enlNvfeŢ. Câmpulung 4642 
CCr. 462 {nu t-am [năml. sula de galbeni], 
ce ţi'se facă milă de mine de me mat aştâptăj; 
das. {se-l mat aştepte pentru cea sută de gal- 
benl). — II. V. intr, warten. Au răspuns se- 
hastrul se aştepte Ştefan Vodă afară pană 
ş'a ispi'ăvi ruga (Neculce Let.* II 499) da er- 
widerte der EinsieJIer, Furst Slephan solie 
draussen warten , bis er sein Gebet beendet 
liaben wftrde. Af a rugat se mai aştept o septe- 
mană cu executarea planului mleu er bat 
mich, noch euae Woche mit der Ausfuhrung 
meiufs Planes zu warten. — UI. a se -^ la c. 
etw. erwarten {de la cn, von Jdm.), dara uf 
gefasst sein; a se ^ se , , erwarten, darauf 
gefasst sein, dass... ^^ aşteptam s aud asemene 
respuns (C. Ngr. 424) eine solche Antwort 
habe ich wohl erwartet. Prostimea rămase cu 
gura căscată. Ia nu se aştepta la asemenea 
întrebare (das. 425) der Pobel stand verblufft 
da. Er war auf eine solclie Frage nicht gefasst. 
Dă,., trebue se te aştepţi la tot feliul de su- 
fennţi (Nad. Nuv. II 488) ja, man muss eben 
auf allerhand Leiden gefasst sein. — \\a lăsa 
pe ^te warten lassen Al. PP. 360 (Unde 
eşti, bădiţă frate, De mă lastpe aşteptate? J,— 
Pe ne^te unerwartet, unvermuthet. Bun 
sosit, frate cumnate. Ai venit pe neaşteptate 
(Al. PP. 453) willkomm ?n, lieber Schwager, du 
kommst unerwartet — Et. Lat. expecto,'ăre ; 
şt fur şp durch Angleichuiig an das folgende t, wie auch it. astettare nb. aspettare (GrObers 
Zeitschr. X589, Meyer-LObke Gramm. I § 469). 

Aştâ'ptâ: Sf intui '^ fam. der Nimmer- 
mehrstag. După ce a luat cu împrumut, cu 
termen la sfintul Aşteptă, o grămadă de bani 
de la dinstd (CL. II 344) nachdeni er von ihm 
eine Menge Geldes, zahlbar am Nimmermehrs- 
tage, entliehen hatte. 

aştepta're sf. Erwartung/*. Reuşita în- 
trece aşteptările nâstre der Erfolg ubertrifft 
unsero Erwartungen. In -^a unor vremi mat 
bune in Erwartung besserer Zei ten. 

a'ster sm. fneol.J A ster /" (Gartenpflanze). 

asteri'sc s»., pi, -curi, fneoL, tip,/ Siern- 
chen n. 

aşte'rne {aj L v, trans. ^. c. etw. (worauf 
man liegt^n, gehen etc. soli) breiten, hin-, 
aus-. Eşind Domnul din biserică, tâte rufe- 
turile aştern pe gîos de la uşa bisericii şi pană 
la uşa spătăriei năfrămile lor (Gheorgachi 
Let.* III 344) wenn der Furst die Kirche ver- 
lâsst, breiten alle Gewerbe von der Thur der 
Kirche bis zu der des Kriegsministeriums ihrc 
Tucher am Boden aus. — Daher: Aşternân- 
du'ŞÎ itrivirea dornică şi nerăbdătore pe 
dunga vinetă a drumului (Vlah. Nuv. 44) in- 
dem sie ihren sehnsuchtigen und uugeduldigen 
Blick uber den dunkelblauen Streifcn der Strasse 
hingleiten liess.— 2. c.cutua Jdm. etw. unter- 
breiten. Gădele,. Un covor le aşternea Şi*n 
genunchi toţi îi punea (Al. BP., Radu Calom- 
firescu) der Henker breitete ihnen einen Teppich 
unler und liess sie alle niederknien. Vgl. auch 
argint 4. — 3. (cuiva) patul (Jdm.) das Bctt 
machen. Vgl. II. — 4. pămintul etc. cu c. den 
Boden etc. mit etw. belegen, zB. cu covor mit 
einem Teppich, cu lespezi mit Fliesen, cu brazdă 
mit Rasen. Luna plină Le aşterne drumul cu 
flori de lumină (Bolint. I 491) der Vollmond 
bcstreut den Weg unter ihren Fussen mit 
Blumen von Licht. Tată acea grămadă de ar- 
tişti., cari aii aşternut .. toţi păreţiî Italiei 
cu nemuritorele lor picturi (Odob. Ps. 435) 
jene Unzahl von Kftnstleru, die alle Wănde 
Italiens mit ihren unsterblichen Malereien be- 
deckt haben. — 5. masa den Tisch decken. 
La crişmă . . nu era vin de vîn^are ; aşternu- 
răm deci masa şi fără vin (CL. XVII 74) in der 
Schenke war kein Wein zu haben ; so deckten 
wirr denn den Tisch auch ohne Wein. Aşter- 
ne-te, măsuţă ! (SbIera Pov. 497) Tischlein, deck 
dichl- 6.c.pe hârtie etw. zu Papier bringen, 
niederschreiben. N*am să aştern aci tot ce 
ar trebui se se afle în acea monografie (Odob. 
Ps. 67) ich wei'de hier nicht Alles hinschreiben, 
was in jener Monographie stehen musste. — 
A^hnlich : Legiuni de zugravi ..erau osindiţi 
c'a să aşternă pe ziduri . . tâte acele epopee 
vîl^ătoresci (Odob. Ps. 89) Legionen von Malern ASTE--ASTI 146 waren verurtheilt, alie jene Jagdepen auf die 
Wănde hinzumalen. — Daher : Vam aşternut 
bine! Ich habe ihn gut goschildert I ich habe ihn 
gehorig angeschwârzt I— 7. j^Za/iurî Plane ent- 
werfen. Fdxurite ylanurl . . războinice . . 
aşterneam in mintea mea (N. Gane CL. XIII 
45) mancherlei Kriegsplâne enlwai'f ich in Ge- 
danken. Tu le faci bine, şi ele iţi aştern morte 
(SbIera Pov. 80) du thust ihnen Gutes, uud sie 
planen deinen Tod. Şi din gură ce-i spunea, 
Piva cum işi aşternea? (Teod. PP. 473) und 
vvas sagten sie ihm, in welcher Form biachten 
sie ihre Klage vor?— 8. pe. la pămint Jdn. zu 
Boden strecken. Mort pe jos 11 aşternea 
(Teod. PP. 523) er streckte ihn lodt hin. — 9. 
pântecele calului la pămint in gestrecktem 
Galopp reiten Delavr. Sult. 201 (Cât te-ai 
şterge la ochi, şi câta, care aşternuse pântecele 
cailor la pămint, sosi in faţa mulţimii), Vgl. 
III 3. — II. V. intr, {cuiva Jdm.) das Bett 
machen, be tten, das Lager bereiten; 
{vitelor dem Vieh) unterstreuen. Cum iţi 
vel -^^ aşa vel dormi (Sprw.) wie man sich 
bettetjsoschlâftman.— in. ase-- l.sich (aus)- 
breiten, legen. Cela ce-ţi dă omătul ca lâna 
Şi negura spulberă cu mâna Ca cenuşa cu 
sita când cerne, Preste tot pămintul de s'a- 
eterne (Dos. Ps. în V. Ps. 147 Z. 13) der dii- 
Scbnee wie Wolle giebt und Nebel mit der Iland 
streut, wie wenn man Asche mit dem Siebe 
beutelt, dass er sich Qbe)* die ganze Erde breitet. 
Un feliu de mihnire i-se aşternuse pe faţă 
(Mad. Nuv. I 167) eine Ai t Kiimmer hatte sich 
ihr aut*s Gesicht gelegl. Şi [drumul] istalalt 
incoce spre Avignon s'aşterne (Bodkar. CL. II 
245) und dieser Weg da zieht sich gen A. hin. — 
2. sich hinstrecken. Şi precum se aşter- 
nuse [copacUil] Cu intrcgimea-i la pămint, 
S'afundase Intr'o baltă (Pann PV. II 53) und 
da dor Baum ganz zu Bodcn gofallen war, war 
er in eiuem Sumpfe versunken.— 3. v. Pferden : 
drumului sich im Laufe strecken (so dass 
sie mit dem Bauche fast den Boden beruhren), 
in gestrecktem Galopp dahinfliegen. 
Alei, murgul meu volnic, Aşterne-te drumu- 
lui Ca şl iarba câmpului La suflarea vintulul 
(Al. PP. 74) ei, mein tapferer Brauner, strecko 
dich wie das Gras des Feldes beim Wehen des 
Windes. — Daher: Fug caii duşi de spaimă 
şi vintulul s* aştern (Emin. 90) die Rosse, von 
Entsetzen getrieben, (liegen in rasendem Laufe 
dahin (indem sie sich gleichsam auf die zwischen 
ihnen und dem Boden durchstreichende Luft 
legen). — Gr. Preş, aşte'rn etc, imperat. aş^ 
t&rne, perf, aşternwlă, part. aşternu't, ger. 
aşternâ^nd. — Et. Lat. ster no, -ere, mit Prăfix 
ad- od. ex-, 

aşternu't sn., pi. ^turi, was untergebreit^t 
wird : 1. Lager n (fur Mcnschen), S treu /"(fur das Vieh), Unterlage (zB. de scânduri von 
Brettern, de piatră von Steinen). Intr'o verde 
grădiniţă Şade-o dalbă copilită Pe-a§ternut 
de calonfirl (Al. PP. 31) in einem grQuen 
Gărtchen silzt ein holdes Mâdchen auf einem 
Lager von Balsamkraut. Speciell: — 2. Bett- 
zeug n, Betten {pL/^ Scote -^ul din pat §i-l 
aerisesce! nimm die Betlen aus der Beltstelle 
und iQfte sie I Daher Aberhaupt : — 3. = pat : 
Bett n (d. i. Bettzeug u. -slelle zusammen). A 
face (cuiva) -^ul (Jdm.) das Bett machen. Aşa 
târziu eM ancă in '^9 so spăl sind Sie noch 
im Belte? — 4. pop. Unterdecke / (im Ggs. 
zu velinţă tOberdeckei) des Bettes Q.u. 

asteroi'd sm. (neoL, astron.) ksieroil m, 
kleiner Planet. 

a'stfel adv. mod. 1. so . Astfel un ins ţe-arată 
o ÎM[»t<d ^in/â (Gr. Alex, 91) so zeigt einTraum 
dir ein geliebtei Weson. — Dafur acC'st fc'l C. 
Ngr. 100 /Dupd acesta se 'ntoree şi acest fel Ic 
grăi).W^l auch fe^l. — 2. un -^ de om sol eh 
ein, ein solcher Mensch, o -^ de femcc 
solch eine, eine solche Frâu, -' de /aer uri 
solche Dinge.— Dem subst. nachgesetzt Pann 
PV.* I 54 /O betrâ)iă astfel cum me ve^l pe 
mine). — Gr. Munt. ^, auch afsfel, Mold. 
a'stfelîă. — Et. a'st (= acest) fe'l. 

astî'mper subst. 1. Ruhe f. Nur innegalivcn 
Sătzen: a nu avea -^ keine Ruhe hal)en; a nu 
găsi -^ keine Ruhe lînden; un lucru nu-ml 
dă ^ el was lăssl mir keine Ruhe. Grăesce, că 
n'am stimph* până ce nu volu sci ce jtoftescl 
(Barac Hal. 112) sprich, denn ich habe keine 
Ruhe, bis ich weiss, was du begchrst. Nu-şl 
găsea loc de stimper, dorea de singurătate, . 
(Slavici CL. XII 435) sie fand nirgends Ruhe, 
sehnle sirh nach Einsamkeit. . —Daher L VacAr. 
40 H. : Şi nicăirî nu găsesc loc Se dau astim- 
per Vaşa foc und nirgends fiude ich einen Ort 
zu stillen solche Liebesqual. — 2. fără -- mit 
Ungeduld Barac Hal. III 94 (tincrul cralu,. 
ii aştepta fără stimper). — Vgl. auch nr- 
asti'mper. — GT. Tr. strmp^r. — Et Deverbal 
V. a astimpera, 

astimpăra' (a) l. v. trans. 1. (ab)kuhleu. 
Se se astlmpere [apa cea fierbinte] cu altă apă 
rece (Dr.IghicI Doct. 41) man kuhle das he'sse 
Wassermit anderem kalten ab. Limba aprinsă 
o stimperăm cu apă (MArg.* 177 a) die heisse 
Zunge kuhlen wir mit Wasser. Nid un pic de 
adiere 7iu astimpei'ă arsura (Delavr. Sult. 
221) kein Luftchcn kuhlt den Brand. — Syn. 
Astimper apa, scad temperatura prea ri- 
dicată a apei ; recoresc apa, dau apei o te^n- 
peratură scăzută. — 2. fig. boruhigen, 
stillen. Cu acesta s*au astimperat furtunile 
ţârii (ZiLOT Cron. H.) damit wurden die SlQrme 
besanftigt, die das Land erschâtterton. Stimpâ- 
ră-ţl mânia, urgia-ţl opresce (Dos. Ps. în V. 117 ASTL-ASTU Ps. 56 b) măssige doinen Zorn, gebicte Einhall 
«Nîincm Grimme. Că nunta este tocmită pentru 
Htimperarca poftei (Ş. TaIne 233) d(»un die Khe 
ist zur Stillunj? der licj^îerde eiagesetzt. Căci 
mi'X inima secată Dejelenestimperată(Po}iP, 
BP. 80) deun mein Herz ist von unstillbarer 
Trauer erschopfl. — Daher Ureche Let.* 1 232 : 
vcdură Cazacii pre Turci aducând înainte 
ciredî de vaci, ca se stlmpere armele in do- 
bitoce da sahen die Kosaken, wio die Turken 
Uinderbordea vor sich hertrieben, damit âie Ge- 
schosse vou Jeu Thiei'en aufgefangea wQrden.— 

II. r. intr. Dos. Ps. în V. Ps. 41 Z 8: Se-mi 
st im pâr de sete dass ich meinen Dut st stille. — 

III. a se -^ sich beruhigeu, ruhig, still 
werden. Furtuna, focul sa^t der Sturm,das 
Feur hat aufgehort (od. nachgelassen). După 
ce s'au stimperat sinelele (Mir. Gdstin Let.* I 
331) nachdern das Scliiessen aufgehdrt hatte. — 
Bes. v. Menschen. De ce nu vă astimperaţî in 
7nănăstire §i se ve căutaţi de suflet, măcar in 
scptcmăna patimilor? (CRfi>^GA CL. X 375) 
warum bieibt ihr nicht wenigstens iu der Ghar- 
woche ruhig im Klosler und sorgt fur euer 
Seclenheil? Astimpcră-te, cuco nasule. Ce ar 
dice bărbatul meu, dacă tear vedea? (C. Ngr. 
20 i) geben Sie doch Ruhe, junger Herr. Wa«^ 
wurde mein Mann dazu sagen, wenn er Sie 
săhe? — ii neastimpera^re sf. Ungeduld f 
Barac. Hal. H.< /şt cu ce neastimperare te-am 
ascultat pană in sfirşitî). — astimpera't adj, 
ruhig, Etill Beld. Trag. Let.« III 401 (Căci 
el n'aveaii când se şacjlă intr un loc astim- 
pcrailj, — neastimperaU adj. unbăndig, 
unruhig. Un norod asuprit forte, dar falnic, 
neastimpârat (Beld. Eter. 2) ein sehr unter- 
druckles, doch stolzes, unbândiges Volk. — Gr. 
Prcs. 1 astPmpăr, 2 astVmperî, 3 wsttmpărâ, 7 
se asttmpere,— Inv. u. prov. auchstlmpăra'.— 
Olt. dial. (a)sUmpăra', preş. (a)stj'mp6r, -perl 
ele. — Et. Lat. tempero, -are, mit Prăfix ex-, 

â'stlalt siehe c&sialaîi. 

a'stmâ sf., pi. -me, (neol., pat.) Eng- 
bruytigkeit/',Asthman, kurzer Aihem.— 
Gr. Fam. auch a'smL 

astma'tic adj. (neol., pat.) engbrustig, 
asthmatisch;8m. Asthmatikerni. —Gr. 
Fam. auch asm-, 

astrăga'ciu CrăngA CL. XV 449, altara- 
ga'olă CoM. IaşI subst, (cizm.) înv. Wende- 
holz n. Stock mit einem Haken daran, mit 
dem auf der linken Seito zusammengenăhte 
Sliefel gewendet werden,— Et. Offenbai' tiirk.: 
-a(7a'cîu = lQrk. agaj cHolz, Stock» ZE^^KER I 
60 c, wie in od-aga^cîu «Aloe-IIolz» ; zur an- 
deren Hălfte des Wortes vgl. ifitirâ/f, istihrâj 
«herausziehen» Zenker I 17 a, 38 b. So hiess 
auch das Holz zum Glătlen der Sohle einfach 
aga'clu Com. IaşI. astraga'I sm., pi. -lurl, (neol., anat.) 
Sprungbein n. 

astraha'n subst. (neol.) A' s Ir a eh an m 
(Pelz). 

astrăina', asiriina' (a) si(*he înstrăina' (a). 

astrî'nge (a) siehe strVnge (a\ 

astringe'nt adj. (neol., med.) zusammcn- 
z i e h e n d ; sn.^ pi. -ie, A s t r i n g e n t n, / u - 
sammenziehendes Mittel. 

astrolcg sm./* eoi./Astrologe m, Stcrn- 
deuter. 

astrolo'gic adj. (neol.) astrologisch. 

astrologi'es/'. /neo/./ Astrologie/*, Stern - 
deuterkunst. 

astrono'm sm, (neol,) Astronom m. 

astrono'mic adj. (neol.) astronomisch. 

astronomi'e sf. (neol.) Astronomie /, 
Stern-, Ilimmeiskunde. 

a'stru sn., pi. a'stre, (neol.) Gestirn n. 

astruca' (a), preş. astru'c, v. trans. 1. lv. 
(sec. i7.) u. POP. Buc. begraben, bestattcn. 
Şi ridicară pre Asail şi-l astrucară pre el in 
momii ntul tătăne-său in Vithleem (Biblia 
1688, 2 Reg. 2, 31) und sie hoben Asahel auf 
und begi'uben ihn in seines Yaters Grabe in 
Bethlehem. [Ţiganca] l-au astrucat [pe cel 
doi felt-logofcţl] in ograda de dinaintea 
curlil (SbIeraPov. 110) die Zigeunerin begi'ub 
die beiden Prinzen im Hofe vor dem Schlosse.— 
2. POP. Olt. Tr. bedecken, zudecken. Apoi 
luă căctulele feciorilor şi le puse la fete in 
cap, şi le astrucă cu straturi bune (CatanA 
Pov. I 23) hierauf nahm er die MQtzen der 
Bui*schen und setzte sie den Mădchen auf und 
deckte diese mit guten Kleidern zu. - Gr. Dos. 
bisw. preş. 7 se astr&ce, zB. VS. Oct. 8, Ps. 
ÎN V. Ps. 78 (nb. se astrWceVS Apr. 5 etc.).— 
Et. Unbek. 

astupa' (a), preş. astu'p, v. trans. 1. o gaură 
ein Loch verstopfen, zustopfen; o sticlă 
eiue Flasche zupropfen; o gropă cu pămint 
eine Grube zuschiitten, verschutten; o 
uşă eine ThQr vernagcin, verrammeln, 
vermauern; Grgs. a destupa. El drept că mal 
avea ancă trei sute de lei, dară şi trei sute 
de borti de astupat cu dinşii (SbIeraPov. 225) 
er hatte freilich noch dreihundert Lei,aber auch 
dreihundert Ldcher damit zu verstopfen. Ş'a- 
tunclvintul ridicat-a tot 7iisipul din pustiuri, 
Astujând cu el oraşe (Emin. 52) da bob der 
Wind tîen ganzen WGstensand indicHoheund 
verschQttete Siâdte mit ihn. Drum se-i astu- 
paţi, Calea se-î tăiaţi (Teod. PP. 493) ver- 
sperrt ihm die Sti*as8e, schneidet ihm den Wcg 
ab.— 2. a-şi -^ urechile, ochii, nasuX etc. sich die 
Ohren, die Augen, die Naşe etc. zu hal ten. 
Merse prin oraş, dar cu faţa astupată, ca se 
nu4 mai cunâscă nimod (Reteg. Pov. IV 54) 
er ging durch die Stadt, doch mit verhQlltem Ge- ASTU-ASDP 148 sicht, (lamit ihn Niemand raehr erkenne. — 
Ftg,: a-şî - urechile, ochii nicht ho ren, 
sehenwoJlen. — 3. fig.: ochit cuiva machen, 
dass Jd. nicht sieht od. sich stellt, als ob er nicht 
săhe: Jdn. verblenden; /cw6anî/ Jdn. be- 
stechen, ihm Schweigegeld geben. Lăco- 
mia astupândU'î ochit, după pesct fără sine 
(Uergând (Cant. Ist. ierogl. ed. Acad. 38) da 
cr, von Gier verblendet, athemlos den Fischen 
nachjagte. Gândesc cu minciuni se astupe 
ochii altora CFichindi^x 121) sie glauben, mit 
Lugen Andeien Sand in die Augen streuen zu 
kdnnen. — 4. fig. : gura eutva Jdm. dasMaul 
stopfen, ihn zum Schweigen bringen. 
Băeţilor eiX le-astup cu pumnul gura (Coşbuc 
189) den Burechen stopt* ich mit der Faust das 
Maul. Gura lumii numai pămlniul o astupă 
(Sprw.) erst der Tod bringt die Leute zum 
Schweigen, gegen Verlăumdung giebt es keiuen 
Schutz. — 5. ÎNV. fig,: vorbele cuiva etc, 
machen, dass Jds. Worte nicht gehort 
werden. Mare scârşnetul ratelor astupă vo- 
rova cărăuşilor (CA}iT. Ist. ierogl. H.) das lăute 
Knarren der Răder ulierlont das Gesprăch der 
Fuhrleute. Se facă oştire, ca se se astupe po- 
vestea veştilor din Ţara Leşască (En. CogAln. 
Let.* iii 259) er solie zum Kriege râsten, um 
ilie GerQchte iiber die Vorgănge in Polen ver- 
stummen zu machen. — 6. înv. o faptă etc, 
eine That etc. vergessen machen, wieder 
gut machen. Constantin Ducă Vodă se 
implu de mare bucurie, unde au(j,i acea veste, 
gândind că-şi va astupa greşaXa lui ce fă- 
cufiă . . prinzând pe Turculeţ (Neculce Let.* 
II 279) Furst G. D. freute sich gar sehr, als 
er dicse Nachricht erfuhr, da er holTte, durch 
die G^fangennehmung des T. den begangenen 
Fehler wieder gut zu machen. — Et. Aus lat. 
stupă a Wei'g» (nach Wbb. auch rum. Tr. stu'pâ), 
wie it. stoppare, frz. âtouper etc. 

astupu'ş sn., pi. -şuri, Propfen m, 
Stdpsel. — Syn. Astupuşurile făcute din- 
tr'o materie solidă şi consistând dintr'o sin- 
gură bucată se ^ic dopuri. — Qt. TK.stapu'ş. 

astuţPe sf. fneol.J Verschlagenheit f, 

astuţio's adj, fneol.J verschlagen. 

asu'd subst. = sudare: 1. Schweiss m 
Teod. PP. 327 / Vine Barbul de la plug , , Cu 
pieptul plin de asud). — 2. '--ui calului B., 
-^ul capului B., sudarea calului Br. Hau- 
liechel f (Ononis L.). Andere Benennungen 
sind nach Br. dirmotin, osul epurelui, sălăşi- 
tore. — Et. Deverbal v. a asuda'. Zu 2 vgl. 
meckienburgisch Kohschioeet (d.i, Kuhschweiss) 
Pritzel u. Jessen,Volksnamen derPflanzen 252. 

asuda' faj, preş. asu'd, I. v. trans. 1. pe. 
Jdn. schwitzen machen, ihm zuschaffen 
machen Ureche Let.* I 132 {Afai apoi, de 
i-au şi supus sub jugul lor [Turcii pe Moldo- veni], de câteva ori i-au asudat rocoşin- 
du-sej. — 2. erschwitzen, im Schwcissc» 
erwerben Jip. Opinc. 156 {ne papă batdi, 
munculiţă nostră a as udată J. — IL v. iutr. 
schwitzen, in Schweiss gerathen. Imt 
asudă mâinile die Hănde schwilzen mir. i*e 
un pat sărac asudă într'o lungă agonie Ti- 
nărui (Emin. 56) auf ărralichem Bette schwitzt 
in langem Todeskampfe der Jungling. Am asu- 
dat ich bin in Schweiss ge athcn, ich schwitze. 
Că banul . . asudăm pină ne vine (Pans PV. 11 
155) denu wir mQssen schwitzen, bis wir zu Gelde 
kommen. Daher; — 2. sich im Schweisse 
seines Angesichts abmuhen. Inzadar 
asuda moş Voina şi Novac se-i bage in cap 
babei că acum nu se mai pnnd feciorii cu 
ştrângul (CL. XV lOJ) vergebens gaben sich 
Vater V. und N. alle Muhe, der Alten begi'eif- 
lich zu machen, dass man jetzt nicht mehr die 
Burechen mit dem Stricke fange. - 3. v. Fenster- 
scheiben etc: schwitzen, sich beschla- 
gen, anlaufen. Află scris cu degetul pe ţe- 
râstra asudată un D (Slavic! CL. VIII 422) 
er fîndet auf dem angelaufenen Fenster ein B 
geschrieben. — 4. nu asud de c. etw. lăsst 
mich kalt, ich mache mir nichts daraus. 
Unii (}ic că^s demagog ^ Alţii că sint numai 
un gog, Dar eu n'asudy eu sufcr tot (Al. Op. 
I 29) die Einen nennen mich einen Demagogen, 
die Anderen einen Dummkopf, doch ich mache 
mir gai' nichts draus, ich lasse mir Alles ge- 
fallen. — - || asudai adj. schwitzend, in 
Schweiss: mâini -^te schwitzende Hâiide; 
sint -^t ich bin erhitzt, ich schwitze. Un tiner 
plăeş, al cărui cal asudat păscea . . troscotul 
ce crescea pe lingă ziduri (C. Ngr. 139) ein 
junger Grenzer, dessen schweissbel» cktes Pferd 
dea an den Mauern wachsenden Wegetrilt 
frass. — Et. Lat. sudo, -are. 

asuma' /a/, preş, aswm, v. trans. fneol.J: 
răspunderea unui fapt dieVerantwortlichkeit 
fur eiue That Gbernehmen. 

asana' faJ etc. siehe suna' [a] ele. 

asu'pra adv. u. prep. m. gen, od. pos, 1. au f , 
gej;en (Richtung). La capul meu cu gnjă tu 
ramura s'o *7igropî, Asupra ei se cadă a ochilor 
tel stropi (Emin. 131) zu meinen Hâupten be- 
grabe sorgfăltig den Zweig, dass auf ihn deiner 
Augen Trop!en fallen. Fiind copacii întinaţi 
pro lingă drum, i-au surpat asupra lor 
(Ureche GCr. 1 70) sie sturzten die am Woge 
lose aufgeslelilen Băume auf sie. Ca o panteră 
se aruncă -^ victimei sale wie ein Panther warf 
er sich auf sein Opfer. îmi ţinteam ochii -^ 
vorbitorului ich richtete meine Blicke auf den 
Sprecher. A înota -^ apei ^e^^en den Slrom 
sohwimmeu. Nici asupra vîntidui vetrelele a 
hitinde, nici în mijlocul furtunii cârma. ,a 
părăsi trebue (Cant. Op. VI 303) man darf 119 Asnp— Asnp weder die Segel gegen den Wind hissen, noch 
inilton im Sturme das Steuer vcrlassen.— Ft^. ; 
Iau asupra mea păcatul (C. Ngk. 212) ich 
uehme die Sunde auf mich. Urgia lui D-^eu 
asupră'ŞÎ ji a iotă impei*âţia pornind (Cant, 
Hron. II 1 jO) da er den Zorn Golles auf sich 
uud das ganze Reich lud. Pentru multa ură 
ce avea [craiul] asupra lor (Mscr. 1764 GCr. 
II 70) wegen des grossen Hasses, den der Konig 
auf sie lialte. Ridică Ofti asupra lut Batazet 
(MoxA HC I 404) er bot Truppen gegen Bajazet 
aur. Are voe se facă plră asupră-i (Cod. 
Caragea H.) er darf gegen ihn Klage erheben. 
!S\i plâns asupra ta er hat sich uber dich be- 
klagt. — Gr. Lv. wird slalt des pos. meist der 
dat. despron, pers., u. zw. vor das Verb gesetzt, 
zB. Amiras Let.* iii 145 /au găsit ţara stricată 
de alâte reutăţt ce-î veneau asupra), Biblia 
1688 Amos 5, 19 /in ce chip va scăpa omul 
dinai^'tca leului şi-t va cădea ursul asuprăj, 
S. TaIne 190 /cd/î nu voi* . . se primăscă ca- 
nonul ce le veri arunca asupra/, Neg. Costin 
Let.* 1127 fde marenevoe ce le era asuprăj.— 

2. uber (Gegenstand). O vie disculie se în- 
cinse asupra noului proiect de lege eine leb- 
hatte Debatte entspann sicb uber den neuen 
Gesctzentwurf. Asupra lucrului ce s'au lucrat 
Iotă f linia se uluesce (Cant. Op. VI 310) uber 
das Geschehene sind alle Lebewesen ei*staunt. — 

3. auf, an, bei (v. dem, was Jd. am Korpor 
trăgt). Goli §i desculţi, numai câte cu un suc- 
man răii asupi^ă-le (AxinteLet.* II 158) nackt 
und l)arfuss, nur mit einem elendeu Bauernrock 
bekieidet. — 4. a fi -^ unei lucrări bei einer 
ArbtMt sein,daruber her sein. Cânderam 
tocmai asupra facenî (CL. V1I50) als ich eben 
meiner Enibindung entgegenging. — 5. de-^ a) 
prep. uber, oberbalb; Ggs. supt. Deasupra 
lor o movilă cu mărire-au înălţat (C. Ngr. 
104) ub^r ihnen liess er einon stolzen Grab- 
hugel aufwerfen. Nubagsemăcădeasupră-mi 
vijelie se stir^iesce (das. 171) ich merke nicht, 
dass Qber mu* ein Sturm sich erhebt. Ilănia 
Astrahanului stă deasupra mării Caspieî 
(Neg. CostinLet.* 1 451) das Chanat Astrachan 
liegt ara Gaspischen Meere (vgl. frz. Boulogne- 
sur-Mer; jetzt dafur Ungă). Acoperemintul de 
de^ nostră das DacJi uber uns. — bj adv. 
daruber, darauf, oben(sLn^);Ggs. dedesupt. 
Puind pe ale celor mai mici boeri [capete] 
dedesupt fi pe a celor mal mari deasupra 
(C. Ngr. 127) indem er die Kopfe der im Range 
tiefer stehenden Bojaren von unten und die der 
hdher stehenden vonoben legte. Sinteţl ca nisce 
mormente carele nu se arată, şi omenii ce 
âmblă pre de supra nu le sciu (N. Test. Belgrad 
1648 CCr. 91) ihr seid wie unsichtbare Grăber, 
von denen die Menschen, die darQber wandeln, 
nichts wissen. Portiţa fiind închisă, el sări pe deasupra şi întră (CL. VII 48) da das Pfort- 
chen geschlossen yfSLV, spi*ang er hin&ber und 
trat hinein. Pe masă se afla un t&nc de hârtii, 
din care lualii cea de dc^ auf dem Tische lag 
ein Stoss Papiere, von denen ich das obcrste 
nahm. — 6.pede'-'(noch)obendrein,(nocb) 
dazu, ausserdem. Vel avea doi lei pe (Ji §i 
pe de^ iţi dau şi tain Sie bekommen zwei Lei 
per Tag, und dazu gebe ich Ihnen auch noch 
Deputat. — Andera construiri Mscr. ca. 1560 
HC. 1 8 /. . şi ce veţi semăna semănătura vâstră 
o vor mânca vrăjmaşii voştri. Asupra de aceia 
voiu int&rce faţa mea în alenul vostru J. — 
7. mai cu-^, lv. (mal) cu asupra mitUeber- 
mass,mit Ueberschuss. Sim6riiZe..şi-ie-au 
priimit, ba ancă mal cu asupra (Fil. Cioc. 
258) sie haben ihren Lohn erhalten, ja noch 
mehr als ihnen gebuhrle. Treba eşa din mâna 
lui mai cu asupra decât din ale celorlalţi 
argaţi (Ispir. Leg.^ 230) die Arbeit ging ihm 
flinker von der Hand als den anderen Knechten 
{eig. er leistete mehr etc). Că ori-cât va cheU 
tui pentrudinsul,ii va întorcemai cu asupra 
cheltuiala (Simeon Dasc. Let.* I 430) er werde 
ihm alle Auslagen, die er iur ihn machen wuixle, 
und noch mehr zahlen. Au socotit să- şi răs- 
cumpere strâmbătatea mai cu asupra {Ureche 
Let - I 151) er dachtf, die Unbill mit Zinsen 
henn zu zahlen. — 8. lv. mai asupra de cum, 
decât uber(..hinaus), mehr als. Mai asu- 
pra de cumu-ţl este puterea şi agonisita se 
nu cheltuescl (Căr. pre scurt CCr. 131) gieb 
nicht uberKraft undVermdgen aus. Mal asu- 
pră decât toţi pizmaşii miei mă feclu ocară 
(Dos. PsALT. SLAV. ROM. Ps. 30, 12 H ) mehr als 
alle meine Neider wurde ich zur Schmach. — || 
Gr. {sec. ^^f^) bisw. su'pra. — In asupra ist 
-a der art., daher asWpră-miy asu'pră-ţi etc. 
mit -d; lv. correcter auch sonst ro.^elmâssig 
aswpră, wean nicht gen. od. pos. t'olgt, siehe 
die Beispp. — Lv. bisw. mit de construirt, so 
asupra de tot Cod. Stu. HC. H 225, asupra 
de aceia Mscr. ca. 1569 HC. I 8, pre asu'pră 
de cerlii Psalt. Şch. 19, asupra de om Dos. 
PsALT. sLAV.ROM. Ps. 61 H. — Et. Lat. supra. 

asupraveni^ suprâveni' fa) v. intr. h e r a n - , 
heraufkommen Dos. Parim. H. fin ^ua acela 
in car ea va asupraveni mânia Iul); das. H. 
fvolbură purtată de va suprăveni). — Et. 
Neubildung Dos.'s nach lat. supervenio. 

asupre'lă sf., pi. -premii, lv. u. Olt. -pr&le, 
Bedruckung f, Beeintrâchtigung , 
Zwang m, Gewalt(that) /". Aaron Vodăy 
dacă s'aii aşezat al doile rind, se apucă tot 
asuprele să facă ţării şi punea dabile mari 
(Neg. Costin Let.* I App. 105) als Fui'st Aron 
zum zweiten Male auf don Thron kam, begann 
er das Land zu bedriuken und legte grosse 
Steuern auf. Trimisăse Bator Andrieş la im- ASnP-ATA 120 peratul nemlesc soli cu rugăminte se nu-î 
facă acesta asupretă se-l scolă din domnia 
ce-î era de rnoşie de atâte recuri, a Datoresci^ 
tor (Mir. Costin Let.* I 254) Ândreas Bathori 
hattc zum deutschcu Kaiser Gesandte mit der 
l5iU* jjeschickt, er solie ihm das Unrecht nicht 
anthun, ihn von dem Throne zu stfirzen, den 
s<îine Familie seit fo vielen Jahrhunderten erb- 
lich innej^ehabt. Mizdele, apucările, asuprelele 
( Varlam 1 043 H.) Bcstechun;?, Raub, Gewaltthat. 

asupri' {aj, preş. -pre'sc, v, trans, 1. be- 
(irQcken, beeintrăchtigen. Pe săraci cu 
birurile nu-% asupria (Moxa HC. I 362) die 
Armon bedruckte er nicht mit Steuem. Ţara 
geme supt asuprirea Tomşei (C. Ngr. 414) das 
Land soufzt unter dem Joche Tomşa's, Dacă te 
crcdî -^t prin hotărlrea tribunalului, fă apel! 
wcnn Sie sich durch das IJrtheii des Tribunals 
beeintrăchtigt glauben, so appelliren Sie I — 2. 
LV. zwingen. După câteva războe mai xu- 
surele au asuprit pre Athanaric se dea fuga 
(Cant. Hrom. 11 24) nach einigen loichteren Ge- 
fechten zwang er den Athanarich zur Flucht. 
Ales când pricina asupntore lipsesce (Cant. 
Ist. ierogl. H.) besondere wenn kein zwingender 
Grund vorhanden.— Bes. in Verkaufsurkunden, 
in Sălzen wie : de a mea bună voe, de nime 
silit (od. nevoit) nice asuprit, am vîndut a 
mea dreptă ocină etc, freiwillig, von Niomand 
gez wungen noch genothigt, babe icb mein recht- 
măssiges Erbgut etc. verkauft. — || asuprin 
adj. LV. ubermăssig. AiX de secete, aii de 
vremi rele, an de ploi asuprite (MArg.* 68 a) 
von Dun'e, schlechter Witterung oder uber- 
măssigen Regengussen. Se fugim amu de beţie 
şi de mâncare asuprită (Coresi Caz. 4580 H.) 
flieben wir denn den Trunk und das unmâssige 
Essen. — Et. aswpruy also a asupri wohl = 
a cădea asupra, 

asupriciu'ne sf. = asuprâlă Coresi Caz. H. 
(ale trupului asupriciuni şi cametele şi mân- 
dria ceştii lumi), 

asuprituTă sf., pi, -rî, lv. (sec. *^/ ^7/ bisw. = 
asuprâlă, zB. Coresi Caz. H. (beţia şi cămăt 
niexa şi asuprituraj, 

asurzi' (aJ, preş. '4^sc, l, v. trans.. pe. 
Sân, taubmachen. Zgomot '^tor betăubender 
Lărm. — II. V. intr. laub werden. R crescuse 
barba de trei coţi . . , sur^Hse şi ologise (Pil, 
Cioc. 331) der Bart war ihm di*oi Ellen lang 
jrewachsen, er wai* taub und lahm geworden. — 
DafQr das re(l. Biblia 1688 Ezech. 3, 26 (Şi-ţi 
voîtt lega limba şi te vei asurijlij. — Gr. Tr. 
MuNT. auch sur^i^ Q.u. — Preş. 6 asWrdă Al. 
Prosa 3S( Gâlcevi şi vorbe şi strigare.. Asurdă 
locul In câmpii J. — Et. su'rd. 

asvînta' (aJ siehe ăvlnta' (a). 

a't, ha'i sm. Ross n, (gutes) Pferd Cron. 
u. PP. DoBR. Munt., zB. En. Cogâln. Let.* iii 212 (Şi vrând [Domnul] se se sărute cu Agasi 
de pe cai, s'aii tulburat aţiî lor, şi sculând n-se 
aţii in doue piciore, aii lunecai calul Dontnu- 
lui . .). — Fem. bat&Ică Ari :tscu Ist. Revol. 
ROM. II 45 Ş. El. — Et. Turk. ăt. 

a'ţă sf., pi. a'Je, 1. Zwirn m,spe^. Lei nea - 
zwirn. Ţesături din aţă amestecată cu mă- 
tase Gewebe aus mit Se de gemischtom (Leiueu-; 
Zwirn. Aţă de cusut Nâhgarn. ifn fir de - 
ein Zwirnfaden. — 2. Fa den m, Inv. u. rop. 
auch Schnur f, Stric k m: a lega c. cu o ~ 
etw. mit einemFadeii (pop. einer Schnur, einem 
Strick) Idnden; a băga aţa in ac einfadeln; 
a scote aţele cu care s'a inseilat o haină die 
Heftfăden herausziehen. Nici se vor clăti ţo- 
ruşii cortului el . . nici aţele lui nu se vor 
rumpe (Biblia 1668 Jfs. 33, 20) noch werden 
die Plîocke seini.s Zeltes sich lockern, noch 
werden seine Seile reîssen. — S|)ec. : aJ aţa 
zida rul uî d ie R i c h t s c h n u r des Maurei-s, zB. 
Biblia 1688 Ez. 40, 3 (şi in mâna lui era aţă 
de ziditori). — b) aţele opindi die Schnure 
des Bundschuhs. — 3. Redensarten zu 1 u. 2 : 
a) i-s'a sfirşit aţa de pe ghem sein Lebens- 
faden ist abgelaufen Kad. Nuv. I 40. — b) 
mă trage aţa la c. das Schicksal treibt 
mich, es zieht mich unwiderstehlich zu 
etw. hin, zB. Ispir. Leg.** 193 (Du-te, băete, 
dacă te trage aţa Ia mdrte). — cj mai mult ^ 
decât faţă fadenscheinig» zB. Pann PV.* 1 
133 (Din călcâe pin' la cap, haina lui miu 
mult aţă decât faţă). — d) fig. : cusut eu - 
albă soungescbicktgemacht,dasses 
seine wahre Natur leicht erkenncu 
lăspt (wie weisse Năhte auf einem dunkohi 
^\joîÎQ),p\viTCip. Acesta unde cştl^i) prea eeusut 
cu aţă albă (Delavr. Par. 280) diescs «wo bist 
du?j> verrăth nur zu deutiich die Meinung des 
Sprechers. Argumente cusute cu -^ albă (Lit.) 
handgreifliche Sophismen. — e) lv. (CRON.)ti/j 
cap de-^ ein Fădchen, das Geringste, zB. 
En. Cogăln. Let.* iii 251 (nici se vindă nime- 
ruiun cap de aţă), Neculce Let.^ II 208 (şi an 
jeeuit tot, pînă la un cap de aţă). — f) viata 
lui (abia) se (mai) ţine intr'un fir de ^, în- 
tr*o ^ sein Leben hăngt(nur noch) au 
einem Faden. — g) nici (cât un fir de) ^ 
keinen Tropfen Pann PV.* III 96 (nid cât 
un fir de aţă Nu-ţl dăm pnn gură se tragi); 
ed. 1880 I 30 (yiici aţă n'am tras prin gură 
de aseră pin' acum). — h) din fir pînă 'n -* 
ha ar k lei n, zB. Ispir. Leg.^ 106 /si-î spuse 
tot din fir pînă *n aţă). — i) ca pe -^ schnur- 
gerade, Cant. Ist. ierogl. H. (tot eopaciul.. 
de-a-rlndul, ca cum pre aţă de-a-dreptul . . 
ar fi fost puşi); En. CogAln. Let.* III 286 (Le 
vâijtu iote pe rind, înşirate ca pe-o aţă). — 
j) aţă (schnur)stracks, geradeswegs Re- 
TEG. Pov. oftei's, zB. III 9 (şi merseră aţă la 121 ATAC— ATÂT casa TurculmJ, — 4. aţişo're f, pL Kinder- 
sjHel. Katzenwiege f, Facleu-AI»hebcn n, 
Ht'kanutcs Spiel mit einein Fadeii, desseu Enden 
miteinander verknotet wcrden und mit wel :hem 
mau danu, iudem man ihn in vor>xhiedener 
VVeise um Hândc und Finger schlingt, allerlei 
Figuren hildet.— 5. zâma de var^iă, de castra- 
velî are,acăpctat -^ das Kraut-, Gurkenwassor 
zieht sich, ist zăhe geworden. Geschieht, 
wenn es nicht in gewissen Zwischenrăumen 
al)goza|>rt uud wieder aufgegossen wird. — 6. 
Fadeu m, Grat, d^^r sich aaeinem Schneide- 
iustrumeute beim Schleifen bildet: a scote aţa 
euţittduî das Messer abzieheu. — 7. Faser / 
au Bohnen- u. Erbsenpchoten, im Fleisch. — 
Gr. Dem, aţiş&râ, pi. -re; aucli aţi'câ. — Et. 
Lat. acia, 

ata'c sn.,pl, -curl, fneol.J l. fmU./ XngrUf 
m. Atacul se făcu numai asupra aripei st dnfje 
si [a] eenti^ltn (BAlc. 620) dor AngritT war 
nur auf den linken FlOgcl und das Gentium 
grichtet. — 2. (patj Anfall m: un atac de 
nervi ein Nervenanfall. — 3. fam. a da in -^ 
brustleidend werden. 

BiSiCSL'faJ,pres, ata%h v. /»v(ns. angrei fon : 
onorea cuiva Jds, Ehre. — II. a se -' brusl- 
hîidcnd werden; ^t brustleidend. 

atâgârţa' faj u. trans. aurbăngeu Jip. 
Opinc. 132 (că D-(Jteu are doua srărî cu câte 
un cap vîrit in pămint şi cu altu afiujdrţat 
d'al şaptelea cer], ~ Et Vgl. tăgân'ţă «lăug- 
licher Sack, der iiber die Schulter gebăugl 
wird», 

ata'le siebe atu'. 

atama'n sm. Kosakenj^eneral m Mir. 
CosTiN Let.2 I 321. Vgl. asauL — Et. Russ. 
afama'nu, 

aţapo'c siebe oţapo'c. 

ata're adj, 1. lm. solcher. Era domn şi 
f-a atare putea face ce voia ev war FQret und 
als solcher konute er thun, was ihm beliebte. 
In atarî împrejurări unter solchen Um- 
stânden. — Auffallendorweise bat -^ diese Bedtg. 
aucb Palu Exod. 32, 21 CCr. 77 fşi iise Moisi 
Iu Aarou: Ce ţe-au făcut {ie acest nărod^cum 
atare mare pecat al adus pre inşii? J wăbrend 
es 07—71 zehnmal in Bedlg. 2 vorkommt. — 
Dieselbe Bedtg. bat Mac. ahta're, zB. Obed. 31 : 
Amirăidu hătia tu una ahtare bană dotspre- 
dzaţe deany intredzî der Kdnig lebte ein solcbes 
Leben zwolf volle Jahre bindurch.— 2. irgend 
ein Paua CCr. 67 Og., zB. 69 Exod. 21, 35 
(Se atare bou va împunge pre boul altui om); 
Reteg. Pov. 1 14 (crcdură că atare blăstematâ 
Va aruncat [pe copil în scorbură]). — Gr. 
Fem. ata're; pi. m. u.f. Palia ata're, lm. ata'rî, 
auch ata're.— Mac. abta're, pi. abtă'ri Qu. — 
Et Lat. eecu[m]'talis. Vgl. acătare, Et. ataşa' {a), preş. -şez, (neol.) I. v. trans. : 
pe. pe lingă o amhas<uiă ctc. Jdu. l)ci oiner 
Gesan«lt-bart etc. allacbiien. — II. a .sd - 
la cn. sich au Jdn. auscb 1 iessen . — || 
ataşa't I. adj. anbăujrlicb. — II. subst. {de 
ambasadă Ge.<audscbalts-)Atta(:b('î m. 

atasame'nt subst. (neol.) Anhănglicb- 
kciif. 

atâ't I. adj. so viei. ((i{i lei i|î trebuei 
<( Aiă{ca)y wie viei Lei braucheu Sic? «So und so 
viei » O singură f rundă acum mal plutesce; 
Ia plânge atăţea tovarăşi de (lori (Gr. Alex. 
80) ein einziges Blatt scbwimmt noch obenauf; 
es beweint so viele blubende Genossen. Cetim 
de patriarşil cel din legea veche că au trăit 
aţâţa şi aţâţa ani (ClaIn Înv. H.) wir lesen von 
den Patriarcben des alten Testaments, dass sie 
ein soungewohnlich hohes Altererreicbtbal>cn. 
Ve donm . . Câte pac sus pe casă, Atâlca gal- 
beni pe masă (Al PP. 1 63) wir wunsclu'n eucb 
fo viele Dukateu aufdem Tiscb als Strolibalmi' 
auf dem Dache. Citise atâtea cărţi încât (od. 
de, că) i'Să făcuse capul călindar er hatbi î-o 
viele BQcher gelesen, dass ihm der Kopf davou 
gauz wirr geworden war. — Redensarten fam.: a) 
•^a pagubă,-^ a reu,'^a bală dasschiertmicb 
wenig. — b) -^a gnjă das soli meine ge- 
ringste Sorge sein. — c/ in Betheuerungen : 
-^a râu se am eu, ^a bolă în osele mele u. ăbni., 
dacă., icb will des Teufels sein, nicht 
selig werden, Hans heisseu, wenn.., zB. 
Jip. Opinc. 3i(Fă..cum te'ndemnaîu eu, şi de 
ţe-o fi reu aşa, atâta rea ae-mî caijlăpe casa 
mea, pe mine ori pe odrasla mea, nai). — 2. 
(numai) '^ (nur) soviel, so wenig. Şi pen- 
tru-atâta lucru Ai plâns (Co.sbuc 189) und 
darum (d. i. einer so geringfngigen Sache wegen) 
ba«ît du geweint. — Gr. Sg.m. w.f. atâţia; pi. m. 
atâ'ţea (lm. missbr. meist atâţia geschriel>en), 
auch atâ'ţl; pi. f. atâ'tea, aucb atâ'te; cas. old. 
pi. aiâ'tor. — Fur atâ'ţea, atâtea stebt ati'ţea 
Varlam Caz. 25 a H., ati'tea das. 320 b H., 
Dos. LiT. 1683, 97 a u. 118 b H. — Der cas 
obl. sg. findet si(ih SpAt. Milescu Let.^ 1116 
(pricina adâtul rău şi atătei pier()ărl). — II. 
neutru absol. 1. -rt ?o viei, so lauge. Eu 
n'am învăţat -^a cât el icb iiabe nicht .««o viei 
gelernt wie er. De ce nc-al lăsat să aşteptăm 
'^a? warum habeu Sie uns so lange warten 
lassen'? Cum dai măslinele. . ? <r Atâta» (Delavr. 
Par. 156) wie geben Sie die OUven? «So und 
so (od. zu dem und dein Preise)». Nu-spro- 
roc, dar -a vecjt că n'are s'o ducă mult icb 
bin zwar kein Prophet, aber das sehe icb doch, 
dass er nicht lange machen wird. Trebue se 
cheltuesci ancă pe -^a Sie mâssen noch ein- 
mal so viei ausgebrn. Cum de ai putut să-ţi 
uiţi datoria pînă într'-^a? wie baben Sie so 
Ihre Pflicht vergessen kdnnen ? Nici o Iwitre ATAV-ATIM 122 nu era acolo pe care se pată trece ; pod nici 
alăta (BoGD. Pov. 132) keiii Nachen war dort, 
aiif (lem er hăUe ubersetzen konnen; noch 
weiiiffor eine Bruoke. Ceia ce me atrăgea nu 
era pe -^(a) frumuseţea el pe cât calităţile 
inimii sule was mich auzog, war nicht so sehr 
ilire Schonheit aU ihie Herzenseigeuschaften. 
Cu mare bucurv! au intrat în Ducuresci; 
numai atâta că era domnul cam slab, că se 
bolnăvise la //oHn (Amiras Let.* III 152) frcudig 
zogcn sie ia Bukaresl ein, nur dass der Fui-st 
sich etwas schwach fâhlte, denn er war ia Ctiotia 
erkraakt. — PI, atâtea Marg.* 41 a: Când vei 
vedea pe vrăjmaşul teu .., nu dice că atâtea 
şi atâtea mi-aii făcut, şi te aprim^î de mânie 
weaa du deinea Feiad erblickst, so sprich aicht: 
das uad das hat er mir aagetiiaa, dass dich der 
Zorn ubermanat. — 2. {numai/ '^a (nur) so 
viol, so wenig. Atâta imi dar? ist das Alles, 
was Sie mir geben? Un bordeîu ca vai de el, 
nisce ţâle rupte aşterniUe pe lăiţi, şi atâta 
era tot {CKt}iGk Op. II 43) eiae elende HQtte 
uad einige âber die Bănke gebreitete Lumpen, 
das war Alles. Atâta sciu, «^ spuiu ich sage, 
was ich el>ea weiss. Departe-i păn* la cartea 
boeresjâ? «Ca vr^o jumătate decâs». At atica? 
(Al. Op. 1 603) ist es weit bis zum Herreahaus? 
(cEtwa eine halbe Stunde.» Nicht mehr? Te-ai 
dus copilaş, ta atâtica, şi te întorci mare şi 
frumos (CL. VII 40) als kleiaes Kind, aicht 
grosser als so, giagst du fort, uad aua kehrst 
du gross uad schdn zuruck. Nu numai -^a 
(steigerad) ja, das ist aoch aicht Alles, ja, was 
aoch mehr ist. — Redeasartea: a) Pou: atăta 
î-a fost Iul (wdrtl. : so viei war ihm zu lebeu 
bestimmt), es ist a us mit ihm. — b) Reteg. 
Pov. V 22 : ^a prăpădi [fata] prin cea secretă 
de pădure ori a nimeri chiar la curiile zmeu- 
lui, apoi atâta o mal vedem ob nuu das Mâdchen 
in dem verhex'en Walde umkommt oJer auch 
zum Schlosse des Riesea gelangt, wir seheu 
es zum letzten Mal (od. nie wieder). — cj 
-a ml-a trebuit das fohlte mir noch; -^a 
7-a trebuit luî da riss ihm die Geduld. — 
3. cu '^(a) mal bine (mal rău, jnal mult, 
mal vlrtosj \im so besser (schlimmer, 
mehr, eher).— A. cu cât ..cu '^(a),pe cât .. 
pe '^(a) je mehr . . desto mehr. Cu cât în- 
sera, cu -^ frica Iul crescea je mehr der Abend 
liereinbrach, um so mehr stieg seine Furcht. Cu 
cât glubeaoa e mal fer f elită, cu atât ţiganul 
e mal fudul (Al. Prosa 37; je zerlumpter der 
Rock, desto stolzer ist der Zigeuner. Pe cât [un 
popor] a fost mal tare pe acest pămint, pe 
atât şi urmele clădirilor sale le vedem mal 
măreţe (CL. IX 10) je măchtiger ein Volk aut' 
Erden gewesen, um so grossartiger sind auch die 
Spuren, die wir von seinen Bauten sehen.— 5. 
^..cât sowohL.als auch. Atât averea cât şi sănătatea şi reputaţia şi-le-a pierdut d 
prin nesocotinţa sa sowohl sein Vermogen als 
auch Gcsundheit und Ruf hat er durch seincu 
Leichtsinn eingebAsst. — 6. vor adj. u. ado,: 
•^(a) de., so . . . la era (tot) atât de săracă 
ca şi dinsul sie war eben so arm wie er. Amin- 
doi sîntem tot «^ de mari wir sind beide gleich 
gros?. Vremea ne trecuse «^ de repede încât 
ni'Să părea că erau numai câteva cesurl die 
Zeit war uns so schnell vergangen, dass es uns 
schien, als ob es nur einige Stunden frewesen 
wăi*en. — 7. un '^ ein bestimmler Betrag 
Q)D. C.vRAGEA Col. Bujor. I 457 (Dobînda se 
dice un atât ce după toemălă dă datornicul 
imprumutătorltdul săuj. — || Gr. Mac. abâ't, 
Qu. auch abtâ'Dt. Eine dunkle Form ist atitSnd 
Palia Exod. 16, 5 CCr. 62 (de doa ori atătind 
zweimal so viei). — Dem. atâti'ca, auch ati- 
tVca; ferner at^ta'ţ B. — Ei. Lat eccufm]- 
tantus. 

Atavi'sm subst. (neol.J Atavismusm. 

atei'sm siJibst. (neol.J Atheîsmus m. 

atei'st siehe at&ă. 

atei'zm siehe atei'âm. 

Aţe'l npr. m. Hetzeldorf n (Siebenburgen). 

atela'j m , pi. -juri, /^leol./Bespannung /. 

atelie^r sn., pi. -re, (neol.J Werkstatt f, 
Werkstătte, Atelier n. 

ate'nt adj. (neol.J aufmerksam. 

atenta' (ajy pi*es. -te'z, v. intr. (neol.J einen 
Anschlag, ein Attentat veruben(iac. aut* 
etw.), einen frevelhaften Eingriff thun 
(in elw.), sich vergreifen (an etw.); la bu- 
nele moravuri ein Sittlichkeitsverbrechen be- 
gehen ; lapudâre einen NothzQchtigungsvei'şuch 
veruben. 

atenta't sn., pi, -te, (neol.J 1. Attentat n, 
Anschlas; m (la viaţa cuiva auf Jds. Leben); 
ia/>uddreNothziichtigungsversuch.— 2. frevel • 
hafter Eingriff. 

atenţiu'ne, ate'nţie sf. (neol.J Aufmerk- 
samkeit f. 

atenua'nt adj. (neol.J: circumstanţe ^e 
mildernde Umstânde; Ggs. agravant. 

atesta' (aj, preş. ateist, v. trans. (neol.J 
bezeugen, bescheinigen. 

atesta't sn., pi. -te, Zeugniss n, Attesl. 

ate'u adj. (neol.J gotteslâugnerisch, 
atheîstisch; sm. Gotteslăugner m, Athe- 
ist. — Gr. Fem. ate^e. — Auch atei' st. 

aţi 1. pers, II pi, preş. v. a avea, — 2. pers. 
II pi. v. aş. 

aţi'câ 1. dem. v. a'(d. — 2. pop. (Prahova, 
BuzAu) Art Tanz du. 

aţinea' (aJ l. v. trans.: calea cuiva Jdm. 
am Wege auflauern. De la mare la Hotin 
Mei*eu calea ne o aţin [Muscalii] (Emin. 154) 
vom Meere bis nach Chotin lauei*n die Russen 
fortwăhrend auf uns. Calea mîndreî aţinuiii, 123 AŢIN— ATIM Ollorică de-î c<?r«îu (Al. PP. 237) der Liebsten 
passte ich auf iind bat sie uin ein BlQmcheii.— 
II. a se^ l. la drum am Wege lauern, auf 
cler Lauer lie^en. Bărb(iţ%care,pentru că nu 
vienjecu în codru^ că nu se aţineau la drum, 
na făptuiră Inse mal puţin răul (Ral. Suv. 5) 
Mannor, die, wenn sie auch keine Strassen- 
râuber und Wegelagerer waren, darum do^h 
uichl minder Boses stifteten. — 2. aufpassen, 
Acht geben (um Jdn.,der sich naht,aiigreiren, 
sich gegen ihn wehi*en, ihn beobachten zu kon- 
nen ele). Stăm cu puşca la ochi, încurcat, 
bezmetecii, nesciind in ce se dau, Aţine-te, 
cuconaşule, strigă moş Toma la urcchia mea. 
Atunci doiie reţe.. trecură ocăind deasupra 
cupidul meu (N. Gake CL. XIII 44) ich stand, 
«las Gcwehr im Anschiage, veilegen, verwint 
da uud wusste uioht, wouach ich s.hies- en solite. 
Aufgepasst, junger Herrl rief mir der alte 
Thomas in's Ohr. Da flogen zwei Enten gackernd 
uber meinem Kopfe hin. — 3. la c, după cn. 
hinter etw., Jdm. hor sein, ihm nach- 
gehen: la petreceri den Vergnugungeu nacii- 
gchen, nachjagen. Ce9 Cănd luna se strecoră 
printre nouri, prin pustii, Tu cu lutnca ta 
de gânduri după ia [năml. după femee] se te 
aţii? (Emin. 152) wie? solist du, wenn der Mond 
durch Wolken, uber Wusten hingleitet, mit 
deiner Welt von Gedanken dem Weibe nach- 
rennen? — Gr. Munt. mod. a aţi'ne. — Con- 
jugirt wie a linca', — Et. Lat. attlneo, -ere, 
ati'nge (aj I. v, trans. 1. beruhren. Tot 
ce atingea Midas se prefăcea in aur AUps, 
\vas M. beruhrte, verwandelte sich in Gold. Ion 
sholaslicul bolind la ochi de scursâre, [sfin- 
tul] Vau tămăduit atingându-l la ochi (Dos. 
VS. Sept. 2) den Scholastiker Jobannes, dcv am 
Aiigenfluss litt, heilte der Ileilige, indem cr 
ihn an den Augen beruhrle. — Ungewohnlicîi 
Gheorgache Let.* iii 299: şi atingând dege- 
tele sale de o parte de pane .,, le atinge de 
buzele sale und beruhrt ein Brodsluck mit den 
Fingern, die er dann an die Lippen bringt. — 
Fig,: a-^pc, unde-l dâre Jân, an der wunden 
Stelle beruhren. Ştefan Vodă 'nţelegea, Unde 
baba-l atingea (Teod. PP. 529) Furst Stephan 
verstand, wohin die Alte zielte. — 2. lm. scopul, 
ţinta den Zweck, das Ziel erreichen.— Doch 
âhniich schon bei Cant., zB. Hron. I 43 (unii 
dintre ceşti mal noi scriitori, mintea celor 
mal vechi a atinge pote fi neputând, intr'alt 
chip au socotit decât cum el aii vrut). — 3. 
cu vorba etc. (mit Worten) beruhren, er- 
wâhnen. Acâstă împrejurare importantă, 
istoricul n'o ^ nici cu un cuvint dirsen wich- 
ligen Umstand berQhrt der Geschichtschreiber 
mit keinem VVorte.— 4. pe. Jdn. (mit Worten) 
angreifen, antasten, verletzen. De 
te-ating, se feri în lături, De hulesc, se taci din gură (Emin. 170) greifen sie dich au, so 
weiche ihnen aus, lăstern sie, so sihweig still 
L-al atijis in ce are omul mal scump pe lume 
Sie haben ihn in scinen heiligstenGefilhlen ver- 
letzt.— 5. V. Krankheiten etc: hefallen. Atins 
de aliena{ie mentală von Wahnsinn belallen. 
Dratjostele . . ^fan uscat, m'aii veştejit (ki ste- 
jarul infrundit. Când de brumă e atins (Al. 
PP. 244) die Liebe hat mich durr und welk gc- 
marlit wio eine Eiche, wenn sio vom Ueif hefallen 
ist. — 6. betreffen, angehen. Pe noi ne 
atinge [sic] iiumal cele doiie mari scene de 
pro părelil laterali (Odob. Ps. 123) uns geheii 
nur die zwei grossen Scenen auf den S: iten- 
wânden an. — II. v. intr. ; rfe c. = I 3 Balc. 
46i{T6te aceste fapte de care atinserăm plnă 
at'um/. — III. a să'^ L dec. etw. anrâhren, 
an etw. riihren. Nu te -^ de părete, că te 
umpli de var rOhren Sie die Wand nicht an, 
Sie machen sich voii Kalk. El o trase [năml. 
mana], ca şi când s'ar fi atins de un fler roş 
(C. Ngr. 277) er zog se'me Hand-zuruck, als ob 
er ein gluhendes Eisen angerQhrt hăt te. Se nu 
se atingă nxme de cinstea Iul Nieolae Vodă 
(Keculce Let.* II 332) es solie Niemand die 
Ehre FQrst Nicolaus' antasten. A se '^ de per- 
sana cuiva sich an Jds. Person vergi'eifen. Se 
dea pace Leşilor se nu se mal atingă de dinşil 
(Neculce Let.* II 230) sie sollen die Polen in 
Frieden lassen und sic ja nicht weiter behel- 
ligen. — FQr de steht la Dos. VS. Martie 7 fsc 
nu te atingi la bucate J, cătră Moxa HC. I 34() 
fşi se atinse ziditorlul cătră castele Iul) u. 
MscR. sec. i7 H. fşi cătră necuratul nu vc 
atingeţi). — 2. de c. etw. betreffen. Nu 
trebue se cerem de la vinătorl o apreţuire 
rece şi nepărtinitore a întimplăHlor . .ce se 
ating de arta lor favorită (Odob. Ps. 49) wir 
durfen vor den Jăgern keine kuhle und unpar- 
teische Beui'lheilung der Vorgănge verlangcn, 
weiche ihre Liebbngskunst betreffen iiomdntî.. 
păstrâză ancă unele din obicelunfle] antice 
atingătore de a/larea sortel (Al. PP. 235) die 
Rumănen bewahren noch einige der al ten, auf 
die Vorherbestimmung des Schicksals bezug- 
lichen Brăuche. — Gr. hnperat. ati'nge ; perf. 
atinse'iă, lv. ati'nş; part. ati^ns; ger. atingâ'nd; 
adj. verb. ating&to'r. — Et. Lat. attingo, -ere. 

atingi'me sf. Feinf uhligkeit f Con. 250 
fDă la simţirile nostre o mal multă gingăşime, 
Adecă la pipălală o nespusă atingime [ein 
ăuf-serst feines TaslgefuhlJ. . ./ 

atinsu'ră sf., jd. ~rl, Berfthrung /'Var- 
LAM H. fpre [= prin] atinsură ce s'aii atins 
de pat, [îs. Hs.] om deplin se arată). 

aţ-inti' fa), prcs. -t&sc, I. v. trans. 1. puşca 
etc. asupra unul lucru das Gewehr etc. auf 
etw. zielend richten. El se opri şi întreba 
cine este, aţintind puşca asupra tufei (1. Ngr. ATIP— ATIT 124 CL, VII S")) er blieb stelien, rief «Wer da?» 
und richtcle das Gcwehr auf das Gcbusch. — 
2. ochit aatipra iinin Iticru seine Blicke auF 
etw. hcftcu. Miss Mary ridieâtid ochii săt al- 
baştri, iî linti un moment cu surprindere 
asupra lut (das. 52) Miss M. hob ihre Llauen 
Augen und hcflcte sie eineu Augenbli«.k uber- 
rascht auf ihn. Lajyămînt ochii linteay Urma 
sângelui câta (Al. BP., Mogoş Vornicul) sie 
hefletc ibre Augen auf den V.o en und suchte 
die Blutspur. Vidra nici că se clintea, ochiu *n 
ochii lut ţintea (Al. PP. 100) V. rubrle sich 
nicht, sondern b.Uckle ihm unverwandt in's 
Augo. 3. c. etw. zielend treffen Jip.Opinc. 92 
{Sunetu lui [năml. al buciumulut] mi-afin- 
tiră [sic] şi urechta §i inima J, — II. v, intr., 
(ig,: la c. auf etw. binzielen, gericbtel 
sein. Visul 8ău,.nu ţintea la mai puţin 
decât la deştf*ptarea poporimit muntene (Al. 
CL. III 57) sein Traum zielte auf nicbts Ge- 
ringeres als auf die Erregung der walachischen 
Volksmassen bin.— Gr. Auch, bes. Mold., ţinti", 
ferncr aţinţa', preş. -te^z, I. VAcăr, H., Gr. 
Alex. (ofters) u. Reteg. H., ţinta' Pol. — Et. 
ţi'ntă. 

aţipe'Iă sf., pL -pe'lî, Schiummerm Jip. 
Opinc. 103 (când te trezesci că ai drepturi, 
scotă din aţipâlăj, 

aţipi' fajy preş. -pe'sc, v. iiitr. 1. ein- 
scbiummern, einnicken. Bahus când in 
cap îmi intră, Tote grijile-aţipesc (CL. VIII 
284) steigt mir Bacchus in den Kopf, schlum- 
mern alle Sorgen ein. — Refl. Div. 19 h {ca 
nu cumva glasul Sirenelor aurind se se aţi- 
pască); 67 b (poftele ..cu ale lumii desfctări . . 
pre acel cu dinsele ingurluit aţipindu-se ii 
adorm), — 2. scblummern, nicken. Când 
o aflau, ai sal in zori de 4i că mai aţipesce (CL. 
XV 98) wann die Ihrigon sie am frCiben Morgen 
noch schlummenid fanden.— Et. Unbek. 

atirdisi' (a), preş. -se'sc, v. intr. înv. 
steigern, bieten (bei einer Auction). — Gr. 
du. MuNT. auch artirisi', artorosP, arturisi'.— 
Et. Tiirk. artijrmak. 

atîrna' (a), prea. atVrn, att'rni etc, I. u. 
trans. 1. hăngen (trans.J, auf-, an-. Se-ţi 
ei nevastă.. nici urxtă nici frumosă, că..n*o 
se o atirni cercel la ureche (Pann PV.* II 151) 
nimm ein Weib, weder hăsslicb noch sch6n, du 
wirrit es ja nicht als Ring an's Ohr hăngen. — 
2. (in jos) durch seine Schwei'e hinunter- 
ziehen, Părăsiiii lopata din mâ.iăy căci me 
atirna in jos, fi cfiiu la faţa apei (Bogd. 
Vech! 120) ich liess das Ruder, da es raich nach 
uuten zog, im Stiche und gelangte an die Ober- 
llăche. Ve^i cum atirnă talgerul din drepta 
pe cel din stânga? (CL. VIII 381) siehst du, 
wie die rechte Wagschale uber die linke das 
Uebergewicht hat? — IL a se -^ 1. de c. sich an etw. hăngen. Ca când cineva de spatc-i 
se atirna şi-l trăgea (Pann P\\* III 121) als 
ob sich ihm Jemand an den Rucken hiugc und 
ihn zuruckzdge. — 2. schwanken, zaudern 
ZiLOT Cron. H., zB. 101 (Turcul . . schimtfa 
socotela păcii cu Rusia §i începu a se atirna). 
VgL III 2. — III. u. intr. 1. herabhângen. 
Braţul ei atirnă leneş peste marginea de pal 
(Emin. 79) ihr Arm hângt trage uber den Bett- 
rand hinab. Sta in cumpănă războiul, nicâ- 
iurî nu atirna (Beld. Eter. 52) die Wage der 
Schlacht schwankte, schlug nach keiner Seite 
uber. — 2. fig.: dec. von etw. abhăngen, 
abhăngigsein. Totul atirnă de împrejurări 
es hăngt Alies von den Umstănden ab. Nu vrâu 
se atirn de nimenea ich will von Niemandem 
abhăngig sein. — Inv. in, la c, zB. Beld. Trag. 
Let.* iii 346: Trebuinţa cea de bani care avea, 
Incareisprava tată afima sein Bedarf an Geld, 
von dem der ganze Erfolg abhing; Pann PV.* 11 
46: Pufie-ţi nădejdea in Domntd Decât să 
afinii la tot omul setze deine Hoffnung auf 
Gott, anstatt dass du von jedem Menschen ab- 
hângst. — 3. schwanken, zaudern Jip. 
Opinc, zB. 38: La sculare, nevestele şi fetele 
n'atirnâ, slnt mai vide ca flăcăii }>eim Auf- 
stehen fackeln die Weiber und Mădchen nicht 
lange, sind munterer als die Burschen. Vgl. II 
2. — II atirna're sf. Abhăngigkeit /*. — ne- 
atlrna're Unabhăngigkeit/*. Luptăpentru 
neatintare Freiheitskampf. — atirna't adj. 1. 
(herab)hăngend. O mindră salce cu lungi 
ramuri atirnate (C. Ngr. 171) eine schono 
Weide mit langen, herabbângenden Zweigen. — 
2. fig. abhăngig; neatîrnat unabhăngig. — 
Et. Unbek. 

aţişdTâ siehe a'ţâ 4 u. Gr. 

aiVt siehe atâ't. 

aţîţa' (a), preş. aţî'ţ, aţvţl ele, I. v. trans. 
1. focul: a/Feuer (an)machen. Cuomână 
ii dă ţiţă [copilului], Cu alta focul aţiţă 
(Pann PV.* II 153) mit einer Hand giebt sie 
dem Kinde die Brust, mit der andern macht 
sie Feuer. Dintr'o scântee se aţiţă focul (das. 
93) ein Funke genOgt, um Feuer zu machen.— 
b) das (schon brennende) Feuer anfachen. 
Cum vintul aţiţă focul, aşa vorba aţiţă vrajba 
(GoLEscu CL. VIII 74) wie der Wind das Feuer 
aniacht, so schârt das Wort den Zwist. — 2. 
fig. erregen. Blăstemând in gând pe dascăl 
care le-aţiţase numai pofta de gâscă friptă 
(Bogd. Pov. 36) indem sie innerlich dem Schul- 
meisler fluchlen, der ihneu nur Appetit auf 
Gânseliraten gemachthatte. Moldavia rămăsese 
intr'o stare tulburată, duhurile erau aţiţate 
şi inimile îngrijite (C. Ngr. 148) die Moldau 
war in einem Zustande der Verwirrung zuriick- 
geblieben, die Geister waren erregt und die 
Herzen besoi'gt. [Carol XII] aii aţiţat pre 125 ATIT-ATUN împăratul turcesc spre oştire împotriva Mos* 
calHor (AxiNTE Let.» II 171) Cari XII. sliftete 
den turkischen Kaiser zu einem Feldzuge gegen 
dic Russen an. — IL ase-^fig. entbrennen, 
entstehen. Aţiţândti-se vrajbă între dom- 
nul muntenesc şi între Mihai Vodă (Muşte 
Let.* iii 41) als zwischen dem FQi*stea der 
Walachei und Furst Michael ein Zwist ent- 
brannte. De câte ort zarve ca aceste s'aii aţi- 
ţat asupra vre-unui domn, tot de risipa ţeriî 
au (ost (MusTE Let.* III 64) so oft solche Em- 
pdi-uDgen gogen einen FQrsten ausbrachen, ge- 
i'eichte es stets dem Lande zum Verdei'ben. — 
Gr. Qu., auch ăltere, biaw. aţiţa'. — Et Viat. 
*attttio, 'âre, v. demselben Stamme wie titio, 
'Onis cBrand». 

atiti'ca, attU'oa siehe atâ% Gr. 

atitu'dine sf. {ncol.J Haltung /". 

atla's sn ., /^L -surf, /neoZ./ A 1 1 a s m (Karteu- 
sammlung). — Gr. Auch aila'nte sm. 

atla'z sn., pi. ^zuri, A t las m (SeidenslofO.— 
Gr. Pop. acla'z. — PI. -ze Axinte Let.* II 160, 
Gheorgache Let.* iii 322. — Et. Ngi'. axXd^c, 
aus dem Arab. 

atle't sm.y fem. -ti, (neol.) Athlet(in). 

atle'tic adj. (neol.) athletisch. 

aţmaţu'chi sîehc asmaţa'chl. 

atmosf e'r â sf., pi. -re, (n eol.J Almosphăre 
f, Dunstkreis m. 

atmosfe'ric adj. (neol.) atmosphărisch. 

ato'cma siche Womaî. 

atocma' (a) siehe tnioomP (a). 

ato^m sn,, pi. ato'me, (neol.) Atom n. 

aWnadj. (neol., gram.) wnheioniyionXo^. 

atoni'e sf. (neol.) 1. (pat.) Alonie ^ — 
2. (gram.) Unbetontheit /*, Tonlosîgkeit. 

aţo's adj. 1. faserig. Hlujnl de cânepă 
este . . acoperit cu o cojiţă aţObă (Lit.) der 
Slengel des Hanfs ist mit ciner dunnen, faseri- 
gen Rinde bedeckt. — 2. fig. v. MeuFchen : 
sprode, steif, zuruckhaltend. 

atotpute'rnic adj. aiimăchtig. 

atotputernici'e sf. A 1 1 m a eh t /". 

atotsciuto'r, lv. u. pop. -rM adj. allwis- 
send. — Gr. Auch a iote sciuto'r. 

atotţiito'r, lv. u. pop. -rW 1. allerhal- 
tend. — 2. lv. allbeherrschend. 

atotvd^ăto'r, lv. u. pop. -rlă allsehend. — 
Gr. Auch a tote ve^ăto'r. 

atracţiu'ne, atra'cţie sf. (neol.) 1. (fis.) 
Anziehuug(8kraft) f. — 2. (gram.) At- 
traction f. 

atracti'v adj. (neol.) Anziehungs-. 

atra'ge (a) v. trans. (neol.) 1. anziehen. 
Magnetul -* fierxd der Magnet zieht das Eisen 
an. — 2. pe. în partea sa Jdn. auf seine Seite 
ziehen; în cursă in die Falie locken. — 
Dafur ălter a trage etc. — 3. pe. la o lucrare 
Jdn. zu einer Arbeit herauziehen, hinzu- ziehen. — 4. a-şl -' o pedâpsă, hală etc. s'uh 
eine Strafe, Krankheit etc. zuziehen. — 5. 
a-şi ^ luarea aminte a cuwa Jds. Aufmerksam- 
keit auf sich ziehen, lenken. — Gr. Cou- 
jugirt wie a tra'ge. 

atrâţe'l subst. Huudszunge /" (Gynoj^los- 
sum) u. Boretsch m (Borago) Qu. — Gr. '^ 
CiH. Barc, atraţ^î Fuss, oir&ţe'lh. Barc ,oirO' 
ţ&l Pol., ot&ţ&l Stăm., arăje'i B. Pol., areţ&l 
PoEN., araţe^l Ptb., arafie'l Br., ar arie' l Br., 
acăţel Hmst- — Et. Vgl. magy. atracâl Cyno- 
glossum. 

aivUivA' (a),pres. atrPbuIă, v. trans. (neol.) 
zuschreiben, beilegen, beimessen. 

atribu't sn., pi. -te, (neol.) A t tribut n. 

atribuţiu'ne, -bwţie sf. , (neol.) B c f u g n i s s 
f, Attribution. 

atributiv adj. (neol.) attributiv. 

a'triu sn., pi. a*tril, (neol.) Atrium n. 

atro'ce adj. (neol.) grausam. 

atrocita'te sf. Grausamkeit f, Grâuel- 
that. 

atrofia' (a), preş. ^îi&z, (neol, fisiol.) I. v. 
trans. durch Entziehung der Ernăhrung 
zum Absterben bringen. — II. a se -^ ab- 
sterben. 

atrofl'e sf. (neol., fmol.) Atrophie A Ab- 
zehrung, Absterben n. 

atropi'nâ sf.,pl. -ne, (neol.) Atropiu n. 

atu' sn., pi. atafîe, /neoZ./ Trumpf m: a 
tăia cu ^ trumpfen ; am dnci atale ich babe 
funf TrQmpfe. — Et. Frz. atout. 

atu'ncea, atu'noiadv. 1. d a m a 1 s ( Vergangen- 
heit) : vremile de-^ die damaligen Zei ten ; pe — • 
zu jenei* Zeit, dazumal; de^ seitdem. — 2. 
d ann (Zukunft) \plnă ^ bis dahin. — 3. când . . , 
-^ wenn.., dann. Când se desparte sufletul 
nostru de trup, atunci more trupul (Varlam 
1643 H.) wenn unsere Scelc sich vom K6rper 
trennt, dann slirbt dieser. — Pop. -^ şi nicî •^ 
dann und auch dann nicht. Wird an das 
Ende einer Reihe unmoi^lich zu erfQUender Be- 
diuguugen gesetzt, an die man einen Vorgang 
knupft, um damit auszudrucken, dass dieser 
Vorgang nie und nimmor eintref'en wird, zB. 
Delavr. Sult. in (Când vei lăsa focului viaţa 
de haiducie . .? Când iataganele ruginite 
dela căpetâîul tatei s*or schimba din văzduh 
in iatagane de aur; când din busuiocul de jx* 
mormîntul luî vorrăsăH dafini şi naramzî; 
când codrii or înfrunzi iarna ca şi vara, 
vara ca şi îartm ; atunci şi 7iicî atunci»). — 
Gr. Auch, bes. Mold., aia'nce. — Et. Lat. ad- 
tunc-^e. 

atu'nceşi lv. (sec. ^^j^i) eben damals, 
eben dann. Atunceşi, dacă aii perit Despot 
Vodă ..,au sosit şi Albreht Lasahi (Mec. Costin 
Let.* I 446) eben damals, als Fm'st D. umkam, 
langte auch Albrecht L. an. Ifumaî cât . . am AU— AODI 126 dis se-mt facă D-^eu parte de ruga sfinţiei 
tale, atuiiceşî intr^aed ces m'am aflat sănă- 
tos (Ş. TaIne 74) kaum sagte ich, Gott moge 
mich Eures Gebetes theilhaftig werden lassen, 
so war ich auch schoa im selbon Augeublicke 
gesuml. — Et atWnce m. der Vei'stărkungs- 
parlikel -şî (= lat. stc), wie ia acu'şî (siehe 
acwni 2), a^'îaşi (siehe ai'cea 6) etc. 

a'u* I. conj. LV. u. prov. oder. Carele va 
j unghia viţel au 6e au capră (Biblia 4688 
Lev. 17, 3) wer ein Kalb, ein Schaf oder eine 
Ziege schlachtet. Şi ne tartă iotă greşala ..au 
cu cuvintul aii cu lucrul (Psalt. Rîmnic 132 
b) uu'l vergieb uns jegliches Vergehen, sei es mit 
dem Worte, sei es mit der That begaagen. — 
Wechselt bisw. mit verî, zB. Doc. 1671) Arh. 
ROM. III 253 faii in sat domnescu veri hoe- 
rescu au călugăreseu). — II. adv. Frage par- 
likel: denn? Druckt Verwunderung daruber 
aus, dass der Gefragte den Inhalt des Fragesatzes 
iur wahr halt. Aii paznic fratelui mieii slnt 
eu? (Biblia 1688 Gen 4, 7) bin ich denn der 
HulermeinesBruders? Cel ce au sădit urecliia^ 
au nu aude? (Psalt. Rîmnic Ps. 93, 9) der das 
Ohr gepflanzt hat, solite der nicht horea ? Oft 
mit dor (lv. dâră), zB. C. Ngr. 113 (Au dâr 
nu slnt şi eu unsul lui D-^eiX?), Psalt. RImnic 
Ps. 76, 7 (Au dâră in veci va lepăda Dom- 
nul?).— Gr. Pop. auch o'.— Et. Lat. aut, 

a'u* interj, achi Gr. Sima CL. XVII 275 
(Păn* acum seta că s* alegea caşul din zer, dar 
aşa vai şi au); Ghica 525 (Aii! Dumneata se 
trăescî, că pe Timoftei l-a mâncaa^L . . t Moş- 
Martin); Picot Dial. 34 H. (Au I dar tăt te 
jn-inseiH odată I). 

au^ pers. III ind. jrres. v. a avea. 

au'ă sf. 1. LV. Tr. Ban. (sec. 16.) bisw. u. 
Mac. VVeintrauben (pi.), zB. Coresi Ps. 412 
Deut. 24, 14 (sânge de auo). — Gr. Lv. awo, 
m. art. awa; c. obl. m. art. aoiei Paliv CCr. 
57 (wofur auoei zu erwarten war) ; Mac. c. dr, 
awă. — Dio Betonung ist durch N.Test. Belgrad 
CCr. 100 (awa), Kav. 927 u. Dan. Mikl. Rum. 
Unt. II 47 (aoua) gesichert. — 2. Munt. (Dolj, 
Teleorman) Traubenart Com. H. — Gr. Nach 
IL a'uă. — Et. Lat. uva, mit prothetischem a- 
wie in Mac. ae'ri, au'mhră. 

au'4 subst. Gehdr n. Ancă tot nu sintem 
lipsiţi de simţul aurului (C. Ngr. 292) der 
Gehorsina ist uns doch noch nicht abhan^len 
gekommen. Multe trec pe dinainte, In au^ 
ne sună multe (Emii. 174) Vieles zieht an uns 
voruber, in die Ohi'en tont uns Vieles. Numai 
când trăgea bine cu urechia, ii venea din 
depărtare la au^ chiotul gheonâei (Odob. Ps. 
216) nur wenn er aufmerksam hinhorchte, ge- 
lan^te aus der Ferne der Schrei des Spechts an 
sein Ohr. — A lua '^ul cuiva Jdn. taub 
machen. Răcnea de-ţi lua -^-ul ei* schrie, dass mau taub werden konnte. Ion . . face . . un 
tărăboia de-ţi ia au^ui (Cr6ngA CL. XV 3) 
Johann macht einen ohrenzerreissenden Lârm 
(od. einen Hdllenlârm). — 2. in (âlter intru, 
int r') ^ul cuiva \ or Jdn. Ohr eu. împăratul., 
aa poruncit se se citescă jalba Valahilor in 
audul tuturor (Dion. Ecl. Tes. II 203) dei- 
Kaiser befahl, dass die Bittschrift der Walachen 
vor Aller Ohren verlesen werde. — 3. in (âlter 
intru, intr*) -^uZ acestor cuvinte etc. beim 
Vernehmen dieser Worte etc. Ameţela ce 
mă cuprinsese in au^ul barbarelor numiri a 
buchilor lui (C. Ngr. 8) der Schwindei, der mich 
erfasste, als ich die barba rischcn Benennungen 
seiner Buchslaben vernahm. — Gr. PI. au'^url 
Antim Predice H. — Et. De verbal v. a au^i. 
Analoge Bildungen sind die subst. văd, cre^, 
îngheţ, desgheţ, invsţ, desceţ, port etc. 

au^i' /«7 I. V. trans. 1. hâren. Am -^t-o 
cu urechile mele ich habe es mit eignen Ohren 
gehort. N'au^i tu? hârst du nicht? Mult trâ- 
csci, multe au(J>î (Sprw.) wer lange lebt, er- 
fahrt allerlci. Fă bine să au^î rău, (Sprw., eig. 
wenn du Gutes thust, wirst du oft noch dafur 
geschmâht), Undank ist der VVelt Lohn. Se nu 
te mai vă^ pe-avcca^ -^tu-m'ai? komm mir 
nicht mehr vor die Augen, horst du (od. ver- 
standen)? — Absol. : Urechi aii şi vu aud 
(Dos. VS. lan. 20) sie haben Ohren und horoii 
nicht. — Redensarten : a) aude iarba crescând 
cr hort das Gras wachsen (= ist Qberaus 
klug). — b) FAM. verăchti. tW' spui, tw au<}l 
es hdrt Niemand aufdich. — c) Munt. (ii 
trase o palmă) de ^ câinii in Giurgiu, Tr. 
de - toca in cer (er verselzte ihm eine Ohrfeige;, 
dass ihm die Ohren klangen, — d) să te au^ă 
D'(jică! u. âhnl. Gott gebe esl Ausmf des- 
jenigen,dem Gutes gewunscht wird.— 2 Munt. 
aa'^? MoLD. au'd? ja? wie? was? Damit 
antworlet Jd., der angerufen wurd od. nicht 
recht gehort hat, zum Zeichen, dass er horen 
will. Ionel «Au^?» Johannl «Ja?» Aud, cu- 
câne, dacă'î lungă poşta dinainte? (Al. Op. 1 
45) wie, gnădiger Hcrr? ob es bis zur năchstcn 
Stalion weit ist? — 3. auijtî (a)colo! aw^i tu! 
was sagen Sie dazu? nein, so wasi DrQckt 
ărgerliches Staunen uber die Rede eines An- 
deren aus. — Bes. mit Object : Au^i vorbă, să 
răspundem noi de faptele neferUor noştri! 
(FiL. Cioc. 299) nein, das ist aber starkl Wir 
sollea furdieThatea uaserer Solda tea hafteal 
Au^i obrăznicie! ufin, diese FrechheitI Au^i 
nătărăii! Pentru că mi-i drag să şed la vorbă, 
Jwp ! li-se nazare nu sciă ce (C. îs^gr. 200) da 
se!ie Einer mal die Dummkopfel Weil ich gem 
plaudre, denkpii sie gleich wer we ss was. — 
4. n(c]-aude, n(e)a vede, n(e)a greul pămin- 
tului, uşurelul vintuluî, săriţi, că vă piere 
stăplnul he Scharfohr, he Spâhauge, he 127 AUDI-AOR Erdenschwer, Windleicht, hei'bei, euer 
Herr ist in Gefahr. Mit diesero Spruche ruft der 
Jăger im Mârchcn (zB. Ispir. Leg.* 338) seine 
Freunde, den Wolf, den Fuchs, den Băren u. 
den Hasen, zu Hulfe. Dadurch dass die unublicbe 
Interjection in ne -aude od, n'aude als die Ne- 
gation ne od. n' (fur nu) empfunden wurde, 
entstand die Rt'densart: — 5. n{ej-aude, n(e)a 
vede, n[e)a greul pâmlntulul u. âhnl. er 
sieht und hori nichts, er ist taub und 
blind, zB. Bogd. Pov. 260 (Nici un zimbet 
insă pe faţa cuconeî sau a fetelor el: erau 
ni^ce adevărate n'aude, rCa vede, n*a greul 
pămlntulul) ; Odob. Ps. 216 (dar el nu mai 
sda încotro se apuce, aşa de tare era, in 
codru, şi frunza desâ şi nâptea intuneeâsă 
şi calea pietrâsă . . . Nu vedea, nu au^ea nici 
in greul pâmint ului nicî in uşurelul vîntu- 
lui); NAd. Nuv. 1 191 (Ţe-am (j,is se mai vH 
pe la mine, şi te-al făcut ne-aude), — II. v. 
intr.: dec. vonetw. hdren. Tată-so numai 
vroia s'audă de el (Vlah. GV. 69) sein Vater 
vvollte nichts mehr von ihm wissen. Se nu-ţi 
mat au(} de nume ! dass ich nichts mehr von 
dir horei Constantin Vodă. ., de care nu era 
bucuros nici de nume se-t au^ă (Muşte Let.* 
III 56) Furst C, desseu Narae schon ihm ver- 
hasst war, — Se «^m de bine! lebe wohll 
Gruăs beim AbschiedI — III a se '^ ^. ge- 
hdrt werden, sich horen, vernehmen 
lassen, zu hdren sein. Au^indu-se din 
Craiova un chiloman de pusei şi de strigări 
(ZiLOT Cron. H.) da sich aus Gr. heftiges Schie- 
ssen und Schreien vernehmen liess. Se aude că 
Ruşii se pregătesc Iar de războlu es verlautet, 
dass die Russen wieder zum Kricge ruslen. — 
2. POP. i'Se aude din gură er riecht aus 
dem Munde. In casa rece şi neîngrijită 
se audea mirosul de mort (KKd. Nuv. 45) 
das kalte und ungeoi'dnete Zimmer war von 
Leichengeruch erfullt. — || 1. ne mal au^i't 
unerhort. — 2. din au^i'te von Hdren- 
s a g e n . — Uncorrect din autjtitele etc. fQi' din 
spusele ctc. Neculce Let.* U 177 (pînă la Duca 
Vodă celBâtrân l-am scris [năml. letopiseţul], . 
din auritele celor betrănt boerl). — 3. aucţi- 
to'r sm. Horer m. — Martor auditor Ohren- 
zeuge Cant. Hron. 1 121, Cod. Caragea H. — 
Vgl. au4'i're, — Gr. Pr^. 1 Munt. au* 4, Mold. 
au'd, 7 Munt. se au'^ă, Mold. se awdă; im- 
perat. aa'(}î. — Et. Lat. audio^-lre. 

au^i'bil adj. [neol ) horbar. 

audie'nt sm. /neoZ./ Audient m (nicht im- 
matriculirter Schuler). 

audie'nţă sf., pi. ~ţe, (neol.) 1. Audienz 
f. — 2. Gerichtssitzung f. Sală de -^ 
Gerichtssaal. 

au^i're sf. 1. lv. = au(}, zB. Varlam 1643 
H. (surzilor aurire le dă, muţîior grăire).— 2. ÎNV. bisw. was gehdrt wird :Lautm^Kunde 
f, zB. I. Vacăr. H. (Ce auriri d'odată! Ce 
tainic glas ascult I), DonicI 21 (Şi s'au im- 
prăştiet prin ţară aurire Că cel cu tril femei 
bărbat De rău lor s'au spin^urat). 

audiţiu'ne, -di'ţie sf. (neoL) Horen n; -a 
colorată (psih.) das Fai'benhdren (Eigeuschaft 
manchei* Individuen, mit Schăllen Farbenem- 
pfmdungen zu verbinden). 

auditi'v adj. (neol.) GehdY-: conductul -^ 
der Gehorgang. 

auditOT sm. (neol.) 1. Zuhdrer m. — 2. 
Audi' tor m (Titel gewisser Beamten). Schon 
Neg. Costin Let.^ II 62. 

audito'fiu sn., pi. ^ril, (neol,) Zuhorer- 
schaft f, Auditorium n. — Gr. Auch -toT, 
pi. ^tdre. 

augme^nt sn,, pi. -te, (neol., gram.) Aug- 
ment n. 

augmenta' (a), preş. -t&z, v trans. (neol.) 
vermehren, vergrossern. — augmenta're 
sf. Vermehrung/, Vergrosserung. 

augmentaţiu'ne, -ta'ţie sf. (neol.) = aug- 
mentare. 

augmentativ adj. (neol., gfram./ augmen- 
tativ, Verstărkungs-; sn., pi. -ve, Aug- 
mentativ n. 

augu'r/neol.y 1. sm. A'ugur m. — 2. subst. 
Vorbedeutung /^, Vorzeichen n; de bun 
(râu) -^ von guter (schlimmer) Vorbedeutung. 

augura' (a)^ preş. -re^z, v. trans. (neol.) 
c. dintr'un fapt etw. aus einerThatsache 
prophezeien, dieso als Vorbedeutung 
fQr etw. ansehen. 

augu'st^ adj. (neol.) erhdihen, eriaucht. 

A'ugust^ npr. m. (neol.) Augu'st m: in 
luna lut '^ im Monat August. — Gr. Inv. A'v^ 
gust, LV. bisw. Avgu'st, zB. Indr. 691, Psalt. 
RîMNic 182 a, ferner August Dos. VS. Apr 12.— 
Pop. auch A'vgost, A'gost. — Et. A'vgust = 
mgr. AoY^uaToţ. 

aui' (a) etc. siehe vui^ (a) etc. 

a'ulă sf., pi. -ie, (neol.) Aula /". 

aule^u! siehe aoleo' l 

a'ulic adj. (neol.) Hof-: consilier '^Moh^Wi. 

aulma' (a) siehe adulmeca' (a). Gr. 

a-u'ne-OTi siehe wne-o'ri. 

a'ur subst. 1. Gold n: a sufla cu -^ ver- 
goiden. — De '^ von Gold, golden: un ban 
de -^ ein Goidstuck ; văcul de - das gold(e)ne 
Zeitalter; a făgădui munţi de -* gol(l(e)ne 
Berge versprechen. 16 n Gură de Aur Johannes 
Gbrysostomus. Daher : Are o gură de-^er ist ein 
glânzender Redner. — Pop : Crtu:e de -^ in casă I 
u. ăhni. Gottsei beiunsIGottschutze 
unsi Ausruf beim Nennen des Teufels, um 
denselben fern zu haiten, zB. SbIera Pov. 149 
/ . . patru draci, — cruce de aur in c<isă I), 
Vlah. Ic. 83 (ia nu mai vorbiţi de necuratul . . , AURA— AUTO 128 cruce de aur in caia aslafj, NAd. Nuv. IL 87 
{Banii au remas in sama celui Necurat, cruce 
de aur cu noii), SbIera Pov. 159 /..o muU 
ţime de draci, — D-^eu cu noi in casă §i 
cruce de aur!/, — 2. sm. Goldstuckn Mscr. 
sec. d7, H. {ca un aur in balegi aruncat). 
Biblia 1688 Neh. 7, 70 (au dat la visterie 
auri iOOO). — Gr. Dem. aureai PP., zB. Teod 
PP. 20 fŞaua-i luce 'n aurel). — Et. Lat. 
aurum. 

a'ură sf., pi. -re, îmv. (neol,, poet.) Luft- 
hauchm,Luftchen n,zB. l.V kck»..\{, (Pl^ng 
aure, zefiri şi orî^ce flâre), Bolint. ed. 1865 
II 271 {Păstorul cel dulce Cu pâr aurit, O 
aurâ'l duce Peplaiu 'nflorit), Sihl. 79 {Nici 
aura şoptesce, nici valul spumegos) — Gr. 
a'ără I. VAcăr. — Dem. c. obl. u. pi. aure'le 
Bolint., zB. 1 6 {şopta sărutării suavei aurele) y 
II 271 {Veţi spune voi mie^ o dulci aurele). 

aura' {a) siehe aurP {a). 

aura'r,pop. -rlâsm. 1. Goldwăscherm. — 
2. bisw. Goidarbeiter m, zB. SbIera Pov. 97 
{ii trebuesce un aurariu tare iscusit, care se-î 
facă nisce lucruri forte preţioso). 

aurări'e sf. aus Gold verfertigte Gegenstânde : 
goldone Gofâsse, Schmuck aus Gold 
et:. Peste porfi . . stă palatul Vinerei, numai 
in aurărie şi diamanticale (Delkvr» Sult. 240) 
uber den Thoren steht da8 Schloss dei» Vinere, 
ganz aus Gold und Diamanten gebaut. 

aura'tă sf, pi. -te, Wuchorblume/' (Leu- 
canthemum L.) Br. 

aureii adj. poet. ^olden, goldig. Alba-l 
mână rătăcesce Printre peru-i aurel (Bolint. 
ed. 1805 I 245) ihre weisse Hand irt durch ihr 
goldnes Haar. — Gr. Fem. auri'c^ Al. PP. 24 
{Aurică drăgulieă), Balc. 578 {Aurică copilă, 
cântă-mi frunza verde). — II. sm. Dolj, 
Prah. Art Trauben mit kleiiien, weissgelben, 
scbwacb elUptischeu Beeren Q.u. 

aureoiăs/'.,pi. -ie^/neoZ./Heiligenscbeiu 
m, Strahicnkrone/*. 

auri' /a/ preş. -re'sc, o, trans. vergolden, 
goldig fărben. Marea cu spumele aurite 
de radele sorelui (Al. PP. 30) das Meer mit dem 
voa den Sonnenstrahlen vergoldeten Schaum 
(Ier Wellen. [Mieluşelul] mancă busuiocul şi 
indată i-se auri lâna (Ispir. Leg.^ 65) das 
Lămmcben frass das Balsamkraut, und sot'ort 
wurde seine WoUe zu Gold. — Im eig. Sinne 
(mit einer Scbicht von Gold uberziehen) wird 
a vergolden» gewohnl. dui'ch a polei {cu aur), 
a sufla cu aur ausgedruckt. — auri't goldig, 
gold far ben. O dalbă de fată. . Cu per aurit 
(Al. PP. 15)ein liebliches Mădchen mit goldigem 
Haar. — Fxg. : Dilo daurite Vom trăi nedes- 
părţiţi (C. Ngr. CL. I 102) selige Tage werden 
wir leben, nie von einander getrennt. — Gr. Tu. tntrauri', ferner tnaarP Marian H. ; amraf 
Dos. ofters, zB. VS. Oct 5. 

auri'culă sf., pi. -le, fneol) 1. {bot.) 
Aui'ikel /"(Primula Auricula). — 2. {anat.) 
Ohrmuschel /*. 

auricula'r adj. fneol.) Ohr(eny: martor-^ 
Ohrenzeuge. 

aurife'r adj. {neol.) goldhaltig, -fuh- 
rend. — Gr. Fem. -feră. 

auri'u adj. goldfarbig, -gelb, zB. Sihl. 
26 {Se bău unda-i aurie [nâml. a şampaniei] 
Cu încetul, nepripit). 

aurcrâ sf., pi. -re, fneol.) Morgenrothe 
f, Aurora. 

auro's adj. 1. goldreich, -haltîg. — 2. 
golden, goldig Bolint. ofters, zB. ed. 1865 
I 175 {Stelele voiose Scutură in aer comele- 
aurâse); Sihl. 18 {La a nopţii . . Portă . . Bale 
[sic] zoHle sfiose Cwal lor deget auros). 

auscultaţiu^ne, -ta'fie sf. {neol , med.) Au- 
scultation f. 

auşe'l sm. Goldhâhnchen n (Regulus cri- 
stalus) Mar. Ornit. I 326. — Et Mac. au'ş 
«alter Mann» (lat avfus] -f- -u'?). 

auspi'ciu sn., pi. -ciî, {neol.) 1. Wahr- 
sagung f aus dem Vogelduge. — 2. pi. fig. 
Auspicien {pi.). 

auste^r adj. {neol.) raub, streng. 

austerita'tes/'./neoi./Rauheit/iStrenge, 
Ernst m. 

austra'l adj. {neoljgegen den Sudpol zu go- 
legen :sGdlich,Sud-: Africa -d das sudlicho, 
Sud- Africa; polul -* der SQdpoI. 

a'ustru sn., pi. -tre, l. ll. u. pop. Olt. Tr. 
S u d w i n d m. In der ostlichen Walachei pop. 
Sudwest- u. Westwind (nach Aurel. Ţara 
nOstrA 29 SWW. u. W.). Ridică austrul den 
cerţii, şi aduse cu puterea lui vîntul Livei 
(BiBL. 1688 Ps. 77, 30) er liess den Sudwind 
(voTOv) vom Himmel weben und fubrte durcb 
seine Stârke den SQdostwind herbei. — 2. bibi. 
SQden m. Şi aduse D-(jieu marea cu vînt den 
austru (vGTo)) eilnic totă noptea (Biblia 1688 
Exod. 14, 21) und Gott trieb das Meer durch 
cinen măchtigen Sudwind die ganze Nacbt 
beran. — Gr. Auch au'stru. — PI. nicht be- 
legt — Et Lat. auster, -strum. 

aute'ntic adj. /neol./ authentisch, ecbt, 
glaubwurdig, verburgt. Vgl. a'ct 2. 

autenticita'te sf. {neol.) Echtheit f, 
Glaubwurdigkeit. 

autentifica' {a), preş. -td'tic, v. trans. {neol., 
jur.) un act eine Urkunde in Hinsicht der fieien 
Zustimmung des Ausstellers beglaubigen. 
Die dabei zu beobachtenden Formalitâlen bc- 
stimmt die Lege pentru -^rea actelor v. J. 1886. 
Vgl. aucb a'ct 2. 

autobiografice sf., fneol.) Autobiogra- 
phie/". 129 AUTO-AVAT autoceta'l adj. (neol. , his.) autocephal 
(nicht vom Patriarchen abhângfg). Die rum. 
Landeskirche ist seit d. J. 1885 autocephal. 

autocefali'6 sf., (ned,, bi^./ Autocephalie 
f, Selbstândigkeit. 

autocra't «m. /nwl.ySelbstherrscherm. 

autocraţi'es^/ncoI.ySelbfltherrschaftf. 

autoctcn siehe autohtofiL 

autodafeoii 8n.,pL "f&url, fneoLJ Autodaf^ 
n, Ketzergerichl, Ketzerverbrennungf. 

autodida'ct sm. (neol,) Autodidact m. 

autografi (neol,) I. adj,: semnătură -â 
eigenhândige Unterschrift. — IL sn,, pi. 
-/e, 1. Autograpb n (vom Verfasser selbst 
geschriebenes Schriftstâck). — 2. Autograpb 
m (Mascbine, die Handschriften veiwielfâltigt). 

autogra'fic adj. (neol.) autograpbisch: 
maşină -^ă a.e Maschine. 

autohtcn adj, (neol,) aLUiochihon, ein- 
geboren; sm, Ureinwohner m, Autoch- 
thone. 

automa't sm, (neol.) Automat m. 

automa'tic adj. (neol.) automatisch. 

autonoan adj. (neol.) autonom , nach eîg- 
nen Gresetzen lebend, regiert. 

autonomi'e sf. (neol.) Autonomie f. 

BuiOŢp8i'e8f.(neol,)Obduciionf,Toiien^> 
Leichenscbau: a face autopsia unui ca- 
davru eine Leiche obduciren. 

auto^ sm., fem. "t&răi (pi, -ţâre), (neol.) 

1. Urheber m: '^ul^i^Ior mele der U. meiner 
Tage; -uZ crimei der U. des Verbrechens. — 

2. Verfa8ser(in), Autor m (eines Werkes).— 

3. '^tU unei donaţiuni, vîn^âri, arendări der 
Schenker> Verkâufer, Verpăchter. 

autorita' (a), preş. -ăe^z, v. trans. (neol,) 
ermâchtigen, autorisiren. — autorxsa/re 
sf, Ermâchtigung/", Autorisation. 

autoritaţiu'ne, --safţie sf. (neol,) = auto^ 
risare. 

autorita^r adj. (neol,) autoritar, auto- 
ritativ. 

autoritare sf. (neol.) 1. Autoritât /", An- 
sehen n.— 2. Amtsgewalt^— 3. Behdrde 
fy Obrigkeit. 

autorisa' (a) etc. siebe eaitorikaf (a) etc. 

autumna'lacţ/./ndof./berbstlichjHerbst-. 

auxilia'r adj, (neol,) Haifs-: trupe -^e 
HQlfstruppen; verb -^ Hâlfsverbum. 

au's etc. siehe au'4 etc. 

avae^t «n., pi. -turl, înv. Taxe f. Steuer far 
eine bestimmte Amtshandlung, die in der Regel 
dem sie ausfahrenden Beamten zufiel. Olarnicii 
se nu aibă a lua havaet pentru ostenâla ce 
vor face la otămidi (Cod. Ipsil. Col. Bujor. II 
21) die Grenzcheider haben lâr ihi*e Muhe- 
waltung bei der Abmarkung keine Taxe zu er- 

TiKTiMy Rumân. Wârterb. heben. — Gr. Auch ba-. — Et Tiirk.-arab. 
^awâîd cEinkîlnfte». 

avai subst, (neol,, corn.) Aval m. B&rg- 
schaft, die man fOr einen Wechsel âbernimmt, 
indem man auf denselben die Worte ^pentru 
avcU» und seine Unterschrift setzt (Cod. Com. 
art. 296 flg.). 

avala'nşă sf,, pi. -şe, (ned.) Lawine f. 

ava'Ima siehe deavaflma. 

ava'n Mold. I. adj. v. Menschen : grausam, 
schrecklich. Şi de-i avan la inimă, o cro^ 
esce pe mirâsă de^a binele (Sev. Nunta 202) 
und wenn er ein hartherziger Mensch ist, so 
prugelt er die Braut tAchtig durch. Iscăliţi nu 
de-a lor mână, Ci de mâna lut Bogdan ^a 
Cutei celui avan (En. CogAln. Lbt.* III 288) 
da sie nicht selbst, sondem B. und der schreck- 
liche Cuza fîir sie unterschrieben hatten.— Schon 
Dos. VS. Apr. 27 fol. 99 b /şi sosind sfintul 
la 'mperatuly l-au probrăzit pre acel tiran, fă- 
cândU'lbezbojnic fiavan).—Il. adt?. mâchtig, 
stark. Sufletul meu.. arde mai avan decât 
focul cel mare din Sărărie (Al. Op. I 1058) 
mein Herz brennt stârker als das grosse Feuer 
in der S. (Stadtviertel in Jassy). Cu cât fugeau 
caii mai avan, cu atât inima in noi ne zvî* 
caia mai tare (Bogd. VechI 273) je stărker 
die Pferde liefen, um so heftiger klopfte uns 
das Herz. — Gr. avam (Drf. ?) Marian Inmorm. 
133 (mi'tti făcut mare şi avamă supărare). — 
Et Vgl. ngr. dpdvt)ţ «Verlâumder» u. roman. 
avania tPlackerei». 

avangardă sf., pi. -de, auch -găr^î, (neol., 
mii,) Vortrab m, Vorhut f. — Gr. aran- 
gva'rdie Beld. Eter. 75. 

avani^e sf. (neol.) Piackerei f, Gelder- 
pressung (von TGrken an Christen verubt). 

avanpo'st sn., pi, -turî, (neol., mii.) Vor- 
posten m. 

ava'na sn., pi. -surî, (neol.)Yorsch\xs3 m. 

avansa' (a), preş. -se'*, (neol,) L v. trans, 
vorschiessen, vorstrecken. — IL v. intr. 
avanciren.— avansare s/^. A vancementn. 

avansce'nă sf., pi. -db, (neol.) Prosce- 
nium n. 

avânta') «n., pi. -;e, /neoI./Vortheil m. 

avantajo's adj. (neol.) vortheilhaft. 

avanto'p siehe bavanto'p. 

ava'r adj. (neol.) geizig; sm. Geizhals m. 

avaria' (a), preş. -rie'g, v. trans. (neol.) 
havariren. 

avari'e sf, (neol.) Havarie /". 

avari'ţie sf. (neol,) Geiz m. 

avat sm. ArtFisch: Glattbulte/'(Pleuro- 
nectes Rhombus)CoM. H., wogegen nach Antipa 
Lacul Razim Bucur. 1894, 7 Schied m(Aspius 
rapax). — Andere Formen sind ava'd, arvaft, 

9 ATEl-AVEA 130 a^ăţo'îii, bau't, bao't Com. H. — Et. Nach H. 
turk. haut id. 

avea' fa) A. Selbsiândiges Zeitwort. I. v. 
trans. 1. haben . Dacă dat, n'al (Sprw., wort- 
lich : giebst du, so hast du nicht), vom Geben 
wird man nicht reicher. Nu mai scia ce are la 
casa lui (Crâmca CL. XI 25) er wusste gar nicht 
mehr, wie reich er war. Ce ((ţi) avem a4\ ? 
«Aifi avem Luni» was ist heute (râr ein Tag 
in der Woche)? «Heute ist Montag.» Vom ^ 
pldCy furtună wir bekommen Regen, ein Ge- 
Witter. Am doue^eci de ani bisw. tur slnt de 
douăzeci de ani ich bin zwanzig Jahre alt, zB. 
Xen. BRApl 8 (Când avu treizeci şi şapte de 
an\]. Dar ce at, lorgule? Eşti aşa de palid! 
(Dblavr. Par. 275; doch was fehlt dii% Georg ? 
Du bist so blass I — Redensart fam. (zu Einem, 
der lâstig wird) du-te *n casa euî te are (Ca 
se-ţî dee de mâncare) geh' heim zu Muttern, 
schau, dasri du weiter kommst. — 2. Ce are el 
eu min^? was wi 11 er von mir? Aş vrea 
se-l intreb ce au cu mine^ cu ce le-am greşit ? 
(Vlah. Ic. 72) ich mdchte sie fragen, was sie 
gegen mich haben, womit ich gegen sie gefehlt 
babe? Aş vrea se aflu de ce şede [tinerul] ^i 
şi nâpte in cerdac i. . . «Se vede c^aşa-î place. 
Ce avem noi cu dinsull» (Al. Op. 1 1148) ich 
mdchte doch erfahren, warum der junge Mann 
Tag und Nacht auf der Veranda sitzt? «Wahr- 
scheinlich get'âllt's ihm so. Was geht er uns an ?i> 
Eu n'am nimic cu tine, du-te intr*ale tale şi 
dă-mi pace (Ispir. Leg.^ 342) ich babe nichts 
mit dir zu scbaffen, geh' deines Wege^ und lass' 
mich in Frieden. Vgl. auch 11. — 3. mit doppel- 
tem ace.: pe. prieten etc. Jdn. zum Freunde 
etc. haben. Cd{i se dau bucatelor trupesd 
şi pohtdor, aceia pântecele-şi au D'(jleu şi 
domn (Ev. Braşov 1580 CCr. 40) die sich den 
leiblichen Grenâssen und den Lâsten ergeben, 
haben ihren Bauch zum Gotte und Herm. Şi 
pre Radul Vodă ancă U avea Ştefan Vodă 
mare neprieten (Mir. Gdstin Let.* I 253) an 
Fârst Rudolf hatte FCkrst Stephan ebenfalh 
einen erbitterten Gegner.— Bisw. pe. dec. y zB. 
En. CogAln. Lbt.« ui 250(Racoviţă Ştefan.. ^ 
având de purtător de grijă şi baş-^apichehaîa 
pe Stavarachi). — Vgl. auch 7. — 4. pe. bine 
etc. Jdn. lieb etc. haben. it^isecdpr^fipcfuZ 
U are Inne (CL. III 82) er sagte ihm, dass der 
Prâfect ihm gewogen sei. J^ acum ghicesce 
singur De te am eu drag ori nu9 (Coşboc 196) 
nun rathe also selbst, oh ich dich gem habe 
oder nicht. Totă lumea sde că pe copiii tăi ii 
am mal de aprdpe decât pe ceilalţi (Ispir. 
Leo.* 273) alle Weit weiss, dass deine Kinder 
meinem Herzen nâher stehen als die anderen. — 
5. LV. (Cron.) pe. la cinste etc. Jdn. in Ehren 
etc. hal ten. Pre boerl la mare cinste ii avea 
(Mir. CosnN Lbt.^ I 286) die Edelleute hielt er hoch in Ehren. Şi pre boerl ii cinstea şi-i avea 
în dragoste (Amiras Let.^ III 1 20) und den Cdel- 
leu ten erwies er Ehre und war ihnen zugethan. — 
6. FAM. nu l'am la inimă, la stomah ich kann 
ihn nicht leiden. Pe lUna fi pe Iona..nu 
le prea avea la inimă^ că adesea ii făcuse 
vpuşehlu» (Ghib. BV. 16) Helenen und Johan- 
nen war er nicht besonders grân, weil sie ihn 
hâuQg «Schlingel» genannt hatten. — 7. pe. de c. 
Jdn. fur etw. halten. Aş voi Iarăşi se sciţi 
de mă aî de om cinstit sau me cre^l hoţ (Fil. 
Cfoc. 97) ich mdchte ferner wissen, ob Sie mich 
fâr einen Ehrenmann oder einen Spitzbuben 
halten. Ş'aveţî-o, generale, vă rog, de credin- 
(A6să{?. P. Carp CL. II 25, Jago zu Othello), und 
haltet sie, General, ich bitt' euch, fQr treu. — 
Auch ca c. : Popârele îl aveail ca pe cel mal 
liberal dintre potentaţi (Chica 92) die V61ker 
hielten ihn fâr den freisinnigsten unter den 
Machthabern. — Mit doppeltem ace. Ş. TaIne 
186 : Când să are nescine mal bun şi mal în- 
ţelept şi mal presus decât toţi âmeniî wenn 
sich Jemand fiir klQger, weiser und erhabener 
halt als alle anderen Menschen ; P. P. Carp CL. 
II 23 (Deâdemona zu Brabantio) : acelaşi ascul- 
tare Ce maica mea ţe-a dat, avându-te mal 
mult Decât pe tatul el denselben Gehorsam, 
den meine Multer dir leistete, indem sie dich 
hoher schâtzte als ihren Vater. — 8. pe. într'un 
chip âre-care sich gegen Jdn. in irgend einer 
Weise verbal ten. Cu bătrânul era cunosctUă 
de un cârd de ani, şi amindol se aveau ca 
frate cu soră (CL. XV 98) mit dem Alten war 
sie seit langen Jahren bekannt, und beide ver- 
hielten sich wie Bruder und Schwester zu ein- 
ander. Bărbatul meu e ca pâinea cea bună, şi 
te-om avea curat ca pe o mamă (CL. XI 33) 
mein Mann ist hei*zensgut, und wir werden dich 
ganz wie eine Mutter halten. — 9. mit eonj. 
od. sup.: am să-ţl spulu ceva ich habe dir 
etwas zu sagen; am (cămăşi) de cusut ich 
habe (Hemden) zu nâhen. N*al decât să 
scrii, dacă m*el ca să viu Sie brauchen nur zu 
schreiben, wenn Sie woUen, dass ich komme. 
Dragostea din satul tău E mal bună, fătul 
meu ..; De drum n'al să te 'ngrijescl, Nici de 
ploi să te scutescl (Iarn.-Bîrs. 79) es ist bea«er, 
einen Schatz aus deinem Dorfe zu haben, mein 
Sohn. Du brauchst dich dann ÎHv die Reise nicht 
voi*zusehen, noch vor Regen zu schiitzen. — 
10. FAM. n'are (de) a face es thut nichts, 
hat nichts zu bedeuten. Ce are de a face? 
Un bărbat pate fi urit şi să fie mal plăcut 
decât unul frumos (Nad. Nuv. I 53) was thut 
das? Ein Mann mag hăsslich und doch ange- 
nehmer als ein schdner sein. Asta n*ar avea 
de a face, de t-ar fi fost dragă, dar a luat-o 
pentru avere (das.) das wiirde nichts zu sagen 
haben, wenn er sie gem gehabt hâtte ; aber er iâd AVEA-ATBA hat sie des (îeldes wegen genommen. — 11. 
FAM. n'are a face una cu alta Eines hat mit 
dem Andern nichts gemein. Ce are a face 
el cu maxcă'sa ; pate ia să fie o aspidă, d ce-i 
de vina ?(NAd. Nuv. 1 115} was bat er mit seiner 
Mutter gemein ; sie mag ein Drache sein, ist das 
seine Schuld? Tot ce vedeau [in Ia fi] lise 
părea minunat. Cunoseeau Hufiî, nu-i vorbă, 
dar ce avea a face Huşii cu Iaşii I (Ghib. BV. 
45) AlIeSy was sie iu Jassy sahen, erschien ihnen 
prâchtig. Sie kannten wohl H., doch wie wâre 
H. mit Jassy zu vergleichenl — 12. am se fac 
c, am a face c. ich soli etw. thun (d. i. es 
ist erforderlich, scbicklich od. vorherbeslimmt, 
dass ich etw. thue). Cultura are se fie naţio- 
nală (CL. IV 67) die Bildung soli naţional sein. 
Uliul rinduneleior . ,era cel mai mic [dintre 
pasări] şi prin urmare ar fi avut se se supue 
mai degrabă decât ori-care alta (Mar. Ornit. 
I 134) der Baumfalk war der kleinste unter 
den Vdgein und hâtte sich foLglich eber als jeder 
andere Yogei unterwerfen sollen. Un bal mare, 
care avea se se sfirşască cu un banc de cele 
zarife (C. Ngr. 80) ein grosser Ball, der mit 
einer feinen Bank(Spiel)endîgen solite. Ertător 
mult pentru sine şi adese-ori şi pentru alţii, 
când spera că o se aibă a fi ertat la rindul 
său de dinşii (Zamf. Nuv. 77) sefar nachsichtig 
gegen sich selbst und hâuOg auch gegen ADdei*e, 
wenn er glaubte, dass er auch seinerseits ilire 
Nachsicht werde in Anspruch nehmen mussen. 
Vgl. B 1 u. 2.— 13. LV. [sec, *«/„/ in Urkunden: 
să aibi a face etc. du solist thun etc. (d. h. 
ich befehle es dir). Şi voi se aveţi a eşi de acii 
de la sat (Doc. 1602 HC. 1 116) und ihr solit 
das Dorf hier verlasseu. Se aibă a face şi drese 
domnescî pe serisârea nâstră (Doc. 1603 HC. 1 
131) sie sollen auch nach unserem Decret Be- 
sitzurkunden ausstellen. Drept aceia nimea se 
n*aibă a-î opri [pre călugări de la stăpinirea 
morilor] (Doc. 1602 HC. 1 116) demnach soli 
Niemand die Mdnche am Besitze der Muhlen 
hindern. — 14. mit Relativsatz: am ce se-ţi 
dau od. am ce^ţi da ich habe etwas, was 
ichdirgeben kann. Bes.mitNegation: n'am 
ce se-ţi dau od. n'am ce^ţi da ich habe nichts, 
was ich dir geben konnte, ich habe dir nichts 
Ku geben. Când seva preieji se nu fie scaldă- 
ţâre, se nu aibă [preotul] in ce afunda pruncul 
(Ş. TaIne 12) wenn es sich triffl,dass kein Bade- 
gefăss vorhanden ist, in welches der Priester das 
Kind eintauchen konnte. De^atunci n'am ce se 
mă fac (Al. PP. 169) seitdem weiss ich nicht, 
was (ich) beginnen (soli). In alte lucruri pote 
i-aş da dreptate . . , dar aice n'am ce (fice (Xen. 
BRApt 18) in anderen Dingen wurde ich ihm viei- 
leicht Recht geben, aber hier weiss ich wirklich 
nichty was ich sagen soli. Frumâsă compara- 
ţie.., n'am ce ^ice (Bogd. VechI 144) schdner Yergleich, das muss ich sagen (od. gestehen). 
De urit te poţi ascunde. Dar de dragoste n'ai 
unde (Iark.-Bîrs. 9) gegen Langeweile kann man 
sich schtktxen, aber nicht gegen Liebe. Se-i ia 
[nâml. banii cei mulţi], n*avea cum (Năd. Nuv. 
II 88) mitnehmen konnte er das viele Geld nicht 
Degăba Ua strunit ^ Ua mustrat fi l-a inchis. . • 
Dacă n'ai cu cine, n'al cu cin« (Vlah. GV. 69) 
vergebens hielt er ihn stramm, schalt ihn und 
sperrte ^'hn ein. Es war mit ihm nichts anzu- 
fangen. Are de unde, are euce&t hat die Mittel 
dazu,er kann sich'sgdnnen(od. leisten,bieten).— 
n. V. intr. 1. impers,: n'are cine se o facă es 
ist Keiner da, der es thun kdnnte (vgl. frz. 
H y a des gens qui^s^U est d. g. qui, deutach 
dial. es hat Leute welche = es giebt Leute 
toelche). Eu mi-se pare că nid n*am se mă 
pot duce, N'are cine se mă intovărăşaseă (CL. 
IV 262) ich werde, wie mir scheint, gar nicht 
reisen kdnnen. Es^ ist Niemand da, der mich 
begleiten kdnnte. ÂnMă tilhărit mult in Mol- 
dova, şi n'are cine se le stee impotrivă (Nb- 
culce Let.^ n 234) es ti*eibt sich viei Raubge- 
sindel in der Moidau herum, und es ist Niemand 
da, der ihm entgegentrate.— 2. cuiva de grijă = 
a-i purta de grijă: fâr Jdn. Sorge tragen, 
i h n p f I ege n Dos. Psalt. în V. Ps. 40 Z. 9 (Are-i 
şi de grije la (jăcare). — 3. pe sine menstru- 
iren Ş. TaIne 2difMuerea când să va simţi că 
are pe sine), — IIL a să -^ bine cu cn. mi t Jd m . 
auf gutem Fusse stehen, gut Freund 
sein. Bucatele ce avea, le-au trecut in Ţara 
Munteneseă, avându-se bine cu domnul mun- 
tenesc (Muşte Lbt.* III 31) seine Habschaft 
brachte er nach der Walachei, da er mit dem 
Fârsten derselben auf gutem Fusse stand. [Vă- 
duva] cu nimenea *n lume nu se avea bine 
(Pann PV. ed. Muller II 72) die Wittwe vertrug 
sich mit Niemand in der Welt — Uncorrect 
sind wohl die Constructionen Amiras Let.^ III 
153 (Cu megieşii de prin pregiur işi avea 
bine acest domn . . . Numai cu megieşii Nohai 
avea rău) fur se avea bine, rău.— || Vgl. avu't, 
aviUo'r. — 6r. Preş. ind. 1 a^m, 2 a'î, 3 «Te, 
4 ave'm, lv. (sec. ^^1^^) bisw. «vă'm, 5 «v&ţî, 
6 a'î!; conj. 1 să afm, lv. se aflb, 2 se a'î, bisw. 
(lv. nur) se a'ibi, 3 u.G să a'ibâ ; imperal. a'î, 
bisw. (lv. nur; s^ibi, mit Negation nw a^eaf 
(zB. Biblia 1688 Tobias 5, 26, Marg.» 126), 
n'a'vea, jetzt meist n'a'I, bisw. n'afibi (zB. CL. 
X 107); perf. avu'iâ, mod., bes. Munt., auch 
avuseflă (doch auch schon Biblia 1688 Jer. 3, 
3 avuscşl du hatlest), ferner pers. II. sg. avu'- 
râşl Barac Hal. VIII 183; perf. ant. emi'upm, 
MOD., bes Munt., auch avuas^sem (schon Mscr. 
ca. 1705 GCr. 1 351 avuse' se) ; ger. avA'nd, sec. 
id. bisw. aîbâ'nd;part. «vu't;adj. verb.ami- 
toT (unCkblich, siehe bes. Art.).— B. v. aux. Das 
preş. ind. \. a»^ bildet : 1. Mold. mod. mit dem AVEN-ÂVES •432 conj, das viit.: am să fac ich werde machen. 
Es werden die betonten, ungekârzten Formen 
verwendet : (e^u; 


a'm 


se fa'c 


ftu'J 


Si'î 


se fa'cî 


(ea, %a') 


a're 


se fa'câ 


(no'x) 


ave'm se fa'cem 


(VO'X) 


av&ţî 


se fa'ceţî 


(&%, e'le) 


a'il 


se fa'că Doch wird a're bisw. zu a' gekCîrzt, z6. C. Ngr. 
210 (a se mă fa^ă se intru intr'un pecatj ii. 
293 fa să ne facă să adormim), Dagg. steht 
a să şa4ă Dos. Psalt. În V. Ps. 88 Z. 144 (Ca 
sorele să dea ra(}ă Scaunul Iul ce^a să şa^a) 
Dicht fur are să şat^ây sondern fur va să şadă 
(vgl. zB. Ps. 46 Z. 43: Scaunului dă raî^â 
Unde va să şa<jÂ\ siehe vrea' (a) B. — Zur 
Bildung des viit. ani. wird am nicht verwendet, 
also nicht etwa am să fi făcut, sondern (vjoiu 
fi făcut ich werJe gemacht habeii, wie ll. — 2. 
LV. (sec, *Vi7/ "îit <Jem inf, das viit, : am a face 
ich werde machen. Meist mitdemNebenbe- 
griff der bevoi-stehenden Nothwendigkeit, wie in 
lat. mihi faciendum est: Pridădit are a fi fitul 
omenesc (Tetraev. 1574 Matth. 17, 21 H.) des 
Meuschen Sohn wird iiberantwortet werden. Eu 
gol am e§it din maţele mamei, şi tară gol am 
a merge (MscR. sec. ii, Hiob 1, 21 H.) nackt bin 
ich aus dem Mutlerleibe gekommen, und nackt 
werde ich wieder von dannen fahren. — Doch 
auch ohne jeuen Nebenbegriff : l^^am a te lăsa, 
drace, pînă nu te veri giura (Cod. Sto. HC. 
II 290) ich werde dich nicht loslassen, Teufel, 
bis du schwdrst. De-ţî veri bate feciorul tău cu 
toiagul, n*are a muri (Coresi TE., Cip. Princ. 
183) wenn du deinen Sohn mit dem Stocke 
schlăgst, wu-d er davon nicht sterben. — Formen 
wie beim selbstândigen Zeitwort.— 3. mit dem 
parU ăsLsperf, u.perf. ant.: am făcut ich babe 
gemacht; am fost făcut ich hatte gemacht. 
Dsaperf, ant.y pop. sehr verbreilet, ist ll. wenig 
in Gebrauch; dafur das perf, ant, simplu : fă- 
cusem. — Die Formen des pi'es. e^cheinen 
sâmmtlich zu tonlosen Einsilbern gekOrzt : (euj am 
(tu) ai 
(el, ia) a 
(noi) am 
(voi) aţi 
(ei, ele) aă făcut, fost făcut Die Scheidung von pers, III sg, (a făcut) u. pi. 
(au făcut) ist eine Neuerung der lm. Lv. setzt 
in beiden Fâllen aii, ebenso die Volkssprache, 
welche daneben Mukt. mod. a, Mold. mod. o 
aufweist. Nur Tr. pop. mod. steht im sg, o, im 
pi, or, zB. PoMP. BP. 15 (Când o veste mi-o 
sosit Că spre mine s'or pornit Trei meşteri cu trei topâre . . /. — Fiir aă findet sîch lv. 
âusserst selten a, zB. sg, Indr. 496 (cum a spus 
marele Pavel), das. 662 (a poruncit [săborul?] 
capiştele idolilor de in temeliile lor să se des- 
rădăcineze), pi, Moxa HC. I 404 (a fost ani 
6918).-- Et. Lat. habeo, -ere. Preş. ind. 1 a'm 
u. am ist an die unbetonte Kurzform v. 4 (am= 
habemus) angeglichen (vgl. era'm far âlteres 
era' «ich war» = eram, nach era'm «wir 
waren» = erămus); ebenso 3 au an 6 (au = 
*habunt). In 3 a're scheint r fui' vocalisirtes b 
(habet) eingeti*eten zu sein. A'ib, a'ibi stehen 
entweda* fGr a'îbă = habeam, habeas, od. sind, 
wie aibă'nd, nach a'ibă = habeat neugebildet. 
Tr. or făcu't scheint von or fa'ee fftr vor fa'ce 
«sie werden machen» (= volunt facere) beein- 
flusst. — Ueber den Condiţional aş siehe aş^. 

aventu'ră sf,, pi, -rl, (neol,) Abenteuern. 

aventura Y» să),pr€s.mă're'x, v. refl, (neol.) 
sich im Abenteuer stQrzen. Măria,, -l 
ruga se nu se prea aventureze [la vînătâre] 
(Xek. BRApI 71) Mărie bat ihn, sich bei der Jagd 
auf keineWagnisse einzulassen. Mi-ampus in 
gând se mă aventurez şi eu desâră la balul de 
la Palat (Bogd. VechI 136) ich habe mir vorge- 
nommen, mich auch heute Abend auf den Ball 
im Schlosse zu wagen. 

aventurie'r sm,, fem. -râ (pi, -re), (neol.) 
Abenteurer(in). 

aventuro's adj. (neol,) abenteuer lich. 

ave're sf, Verm6gen n: a avea, a facC'^Y. 
haben, machen; cu «^ vermogend. Mulţimea co- 
piilor, averea Românului (Sprw.) viele Kinder 
sind des Rumânen Reichthum. — PP. auch pi. 
mit Singularbedeutung, zB. Al. PP. S9 (Vre-un 
creştin de-l înt Uneam, AverileA împărţeam); 
V. der Kraft des Heldcn, als dessen kostbarstem 
Gute Al. PP. 24 u. 97 /. . Că-mi slăbesc puterile, 
Mi-se duc averile), — 8301. Avere, tot ce po- 
sede omul, fie puţin, fie mult; stare, avere 
indestulătâre ; avuţie şi bogăţie, avere 
multă, — Et Inf. v. a avea, 

aversiu'ne sf, /neol./ Abneigung/',Wider- 
willen m (pentru c, gegen etw.). 

avertisa' (a), preş. -ăe'E, v. trans, (neol.) 
verwarnen. 

avertisme'nt sn., pi. -te, (neol) Verwar- 
nung /': a trimite cuiva un '^ Jdm. eine V. 
zugehen iassen. 

avertiza' (a) siehe avertiăa' (a), 

Avesti'ţa mpr. f.: -', aripa Satanei Art 
weiblicher Teufel, der den Wdchnerinnen 
u. neugeborenen Kindern Schaden zufugt. Als 
Schutzmittel gegen dieselbe dient eine geschrie- 
bene u. v. dei* Wdchnerin am Leibe getragene 
od. dem Kinde unter das Kopfkissen gelegte 
Legende, welche v. der Bekămpfung u. Be- 
schwdi*ung der -* durch den Ereengel Michael 
bandelt u. drr in der Regel eiue den Vorgang 133 ATGA-AVRA darstellende Zeichaung beigef&gt ist. Von den 
19 der ^ in der Legende beigelegten Namen 
dient zu ihrer gewdhnlichen Bezeichuung ^, 
Qu. auch VesU'ţa, Veşti'ţa, Veştu'nţa, AvesWba 
etc. — Et. Vermuthlich slav. vestica aWahr- 
sagerin». 

avga'r siehe advsi'r, 

avgi'u sm, (milJHger m Nec. Costin Let.* 
II 38 (odăile silmenilor şi ale avgiUorJ, — Et. 
TGrk. awgy'. 

avgota'ragon subsl, Botargam (Rogen der 
Meei*ăsche) MoN. of. 1875,2256 /icre de chef al 
— avgotaragon — J, — Et. Ngr. «Irforapa^^v. 

A'vgust siehe A^ăgust. 

avicultOT sm. fneoLJ Vogeizuchter m. 

avicultu'răs/'.,pi. -rl,/ncoi./ Vogelzucht/". 

avi'd adj. (ned,) gierig {de c. nach etw.); 
spec. habsAchiig. 

avidita'te sf. Gier f ; spec. Habsucht f. 

avi'doma adv. 1. Mold. wirklich, leib- 
haftig. Revoltanlil Işl daseră cuvînt se se 
îmbrace în costîume de Iro^î . . şi —parcă-l ved 
avidoma ş'acum alergând pe uliţî cu coifuri 
de hârtie poleită (Al. Op. 1 1088) d ie Emporer 
hatten sich besprochen, Irodencostiime (siehe 
Irofd) anzulegen, imd mir ist, als sâhe ich sie 
auch jetzt leibhaftig vor mir, wie sie mit gold- 
papiemen Helmen auf den Stra'sen herumliefen. 
Şi satul vuia de năzdrăvăniile preuteseî şi-î 
vintura faptele, de-at fi jurat că le-a ve^ut 
aidoma (Vlah. (î V. 68) und das Dorf scholl von 
den Mordsgeschichten (năml. dern Io?en Treiben) 
der PfaiTerin und hechelte ihre Thaten durch, 
als ob es dieselben mit eignen Augen gesehen 
hâtte. — 2. MuNT. ganz gleich (cu un, ca un, 
unui alt lucru einer andi^ren Sache). Valeri 
sâmenă aidoma cu masa (Delavr. Par. 32) 
Valerie ist ihrer Mutter zum Sprechen âhulich 
(od. ist die leibhaftige M., ist die M. wie sie leibt 
und lebt). Peste nâpte născu şi rdba un copil, 
aidoma ea al imperătesei (Ispir. Leg.* 381) 
âber Nacht gebar auch die Sclavin ein Kind, das 
dem der Kdnigin wie ein Ei dem andern ^lich. 
[Catastiful] iscălit fi adeverit aidoma (Cod. 
Caragea Col. Bujor. I 469) das unterschiiebene 
und als gleichlautend beglaubigte Inventar- 
buch. — Gr. Mold. avPdoma (dial. a;>j'-, aghi'"\ 
MuNT. Qi'doma; ferner avi'domă VS. Dos. Oct. 
26, i'doma Teod. PP. 691 (Brăila). — Et. ksl. 
vidomu csichtbar», mit a-a wie in ae'vea aus 
ksl. java, ai'cea aus lat. hx^ce, etc. 

avi'nt sn.y pi. -târî, lm. 1. bisw. Schwung 
m. M*oxu duce mult departe c'un repede avlnt 
(Al. PoesiI iu Leg. 120) ich werde mit schnel- 
lem Schwunge in de weite Ferne entfliehen. 
Care cu un baston împiedecă sau micşorâză 
avlntul loviturilor prea puternice (CL. XVI 
1 83) der roit einem Stocke die Wucht der allzu- 
krăfUgen Schiâge aufTângt oder mildert. Elpuse mâna pe leucă, îşi dete avint şi., se arunca 
din car (CL. XII 452) er legte die Hand auf 
die Stemmleiste, gab aich einen Schwung und 
sprang vom Wagen. Vgl. vVnt. — Bes. : — 2. 
^gf. Schwung m, Aufschwung. Şi de pe sul 
eu mult avînt Es odele (Coşbuc 63) und der 
Schriftrolle entstrdmen mit vielem Schwunge 
die Oden. Ideile de inovaliuni sociale luaseră 
un avînt aşa de mare încât prinsese iote spi^ 
vitele (CL. XVII 373) die socialen Neuerungs- 
bestrebungen hatten einen solchen Aufschwung 
genommen, dass sie alle Geister ergriffen hat- 
ten. — Et Neubildung aus a avinta. 

avinta' (a), preş. aWnt, L v. trans. s eh w i n • 
gen. Înhaţă pe zmeu, îl avîntă in sus ş'apoi 
ii izbesce in pămînt pin^ la grumaz (SbIera 
Pov. 103) er packt den Riesen, sdiwingt ihn in 
die Hdhe und stdsst ihn dann bis an den Hals in 
die Erde. Câteva voînieesci lovituri de lopată 
avîntară micul vas departe de castă (Ooob. 
DC. ed. 1886, 40) einige krăftige Ruderschâge 
trieben das kieine Fahrzeug weit von der KQste 
ab. — n. a se ^ sich schwingen. S'avintăpe 
el [năml. pe cal] şi placă (Emin. 69) er schwingt 
sich auf 8 Pferd und reitet davon. Cete de corbi 
se avintaii peste ogârele odinioră vesele (Xen. 
BRApI 49) Schaaren von Raben erhoben sich im 
Fluge liber die einst frdhlichen Feldei*. — || Lv. 
nicht belegt. Pop. nur in PP. Boc. — Et. Vgl. a 
da vint «einen Schwung geben». 

avi'ssM., pi. -ăurl, (neol.J l.GniSichien n: 
a lua -^ul cuiva Jds. Gutachten einholen. — 2. 
/com./Avi8n,Anzeige/',Bericht m.— Spec. 
Avis n, Nachrichtzettel m (an den £m- 
pf^nger flber das Eintreffen einer Sendung). — 
Gr. BvPkie Axinte Let.* II 146 (acostă veste 
o simţire şi Nicolaî Vodă din nisce aviHi ce 
scriau că craiul Stanislav au purces din HoU 
saţiaj. 

avisa' /a/, preş. -ke^z, (neol.) L v. trans. 
benachrichtigen, avisiren. — IL v. intr. : 
la c. auf etw. bedacht sein, dafâr Sorge 
tragen (zB. la mijlâi^ele necesare fftr die er- 
forderlichen Geldmittel). 

avi'so sn.y m. art. -kul, pf. -kuri, (neol., 
mar.) Aviso m (Schiff). 

avisOT sm. /neol./ Avisenaustrăger m, 
-bote. 

avi'z etc. siehe svPk etc. 

avli'e sf. Ban. H o f m, zB. Vulpian Texturi H. 
[Porţile le deschidea, Nunta 'n avlie tuna/, — 
Et. Ngr. ouXiţ (tOrk. awly' Zenker 397 a). 

avoca't etc. siehe advocaft etc. 

avoTt etc. siehe abo'rt etc. 

Avra'm 1. npr. m. Abrahamm. — Redens- 
arten: aj a trăi ca în sinul lui '^ herrlich 
und in Freuden leben (wie in Abrahams 
Schooss, nach Luc. 16, 22 flg.). Poţi trăi cu^ai 
tăi ca *n sînul lui Avram (Dulfo Leo. 36) AVRA-AZOR 134 du kannst mit den Deinen wie Grott in Frank- 
reich leben. — h) pop. î-a luat - sporul es ist 
um ihn geschehen. SiA hborl capul numax 
t*o loxÂtuva^ că de unde nu, ţe^a luat Am^am 
sporul (Cal. Basm. 1883, 17 H.) schiage ihm 
mit einem Hiebe den Kopf ab, sonst bist du ver- 
loren. — Or. Lv. 6iM. Avraarn. — 2. Mold. 
avra'm m. Art Pflaumenbaum. — Et. Gr. 
'A^pad|A. Der Ursprung der Redeusart b) ist 
unbek. 

avra^mă sf,, pi. -me, Mold. ArtPflaume. 

avrăme'să sf,, pi, -m&se, Gnadenkraut 
)i (Glatiola off.). — Gr. Meisl '^-cârstjn^«if ; 
auch 9[?r&mă'soăi(''0&r8tin&ao&). Fflr cânt- 
aucb crtst't Q.u. auch cvest-j crist^. — Et. 
Zu'^^vgl. russ. bulg. avranu, deutsch Aurin, 
Armenmannskraut Pritzel u. Jessen 169, Au- 
rian Grimm H., also wohl «Goldkraut», womit 
nicht etwa die Farbe (die Biâtler sind grun, die 
BlQtho weiss), sondern die hohe 6ed tg. des Krauts 
ais Heilmittel (es ist das ki*ăftîgste Laxans der 
Yolksmedicin) angedeutet werden soli. - Cârsti- 
nâsâ geht sicheriich auf ksl. krmtiKfi Ki*euz» 
(adj. krmtxnu), russ. krestu [adj, krestnyjj 
zurâck, wie ja auch der gleichen Zweckeu 
dienende Ricinus Kreuzbaum, Christpalme, 
Agnus Christi, Wunderbaum heisst. — Wie 
die Pflanze zu dem Doppelnamen kam^ bleibt 
unaufgehellt. 

Avri'g npr. Frek (Dori in Siebenburgen).— 
6r. Nach H. auch Avri'o. — Et. Unbek. 

avu't I. adj. 1. begtktert, vermogend. 
Tot grasu e frumos şi tot avutu cinstit (Jip. 
Opinc. 141) wer fett ist, gilt als schon, und wer 
begiitert ist, als Ehrenmann. — 2. hâufig 
Pann Erot. H. {Ve4 eă te^al lăsat cu totul de 
avutele plimbări J. — II. sn,, pi, ^turî, Habe 
f, Gut n. Domnul spre pedâpsă iî confiscă 
avuturile (Bălc. 447) der Fiirst zog ihm zur 
Strafe das Vermdgen ein. — Et. Part, v. a avea. 

avuţi'e sf. Vermdgen n, Reichthum m. 
Dup'acea se scula acel boerin §i'ŞÎ impărţi 
tată avuţia preoţilor {Ş. TaIne 78) da ging jener 
Edelmann hin und vertheilte sein ganzes Ver- 
mdgen unter die Priester. Aii Intrat Moscalii in 
cetate^ de s'au Implut de avuţie (Nec. Costin 
Let.^ II 120) die Moscoviter drangen in die 
Stadt und machten reiche Beute. — Et. avwt. 

arutOT sm. Besitzer m Cod. Calimah 
dfters, zB. Col. Bdjor. I 434 (Cel cu bună ere- 
dinţa stăpinitor pate se căra de la cel de mal 
inainte avutor preţul lucrului dai), — Et. 
Adj. vwb. V. a avea. 

avu'z siehe bavu's. 

a'Xă sf., pi. axe, (neol.J Achse f. 

azila'r adj. fneol., bot.) acbselstândig. 

azicKmâ sf., pi. -me, (neel,) Axiom n, 
Grundsatz m. a'zion subst. Art Kirchengesang. Be- 
ginnt nach Melh. Orat. II 93 mit den Worten 
Cuvine-se cu adevărat, gr. "Aţtdv âanv. Wurde 
ehemals zu Ehren hoher Persdnlichkeiten ge- 
sungen £n. CogAln. Let.^ IU 242, Gheorgachi 
das. 300. u. 325, Dion. Tes. II 170. 

axi'z etc. siehe aoci'§â etc. 

a'z subst. der Buchstabe a des cyril- 
lischen Aiphabets. — Et. ksl. azu. 

asale'e sf., pi. --lei, (neol., bot.) Azalea f. 

asa'rd etc siehe basa'rd etc. 

azbe'st sielie aâb&sL 

azbu'che s/*. iN V. A b c n, (cyri llisches) A 1 p h a - 
bet ; a inveţa -^ das Abc lemen. — Lv. pi., zB. 
Dos. VS. Mala 11 /fi slovele azbuchilor feee 
[Methodiî] cu fratele săii cu sfintul Chirii).— 
Vgl. buche. — Et. ksl. azii buki, Name der ersten 
zwei Buchstaben (a, b). 

azbuc6'vnă siehe buod'vnă. 

azdiminea'ţă siehe dimin&ţk. 

aze^m siehe sadrasafn u. visi^r. 

a'sî siehe a'stâ^I. 

azi'l siehe aâi^L 

a'2imâ I. sf,, pi. -me, 1. ungesăuertes 
Brod : ser'mtorea azimelor das Fest der unge- 
siiuerten Brode. Şapte 4^ ^^(^ manca azime 
(Biblia 1688 Exod. 12, 15) siwben Tage solit 
ihr ungesăuertes Brod essen. — 2. spec. bei den 
Bauern: flaches Weizenbrod aus unge- 
săuertem Teige, das in der Asche gebacken 
wird. — n. adj. ungesâuert: pâine -*• unge- 
săuertes Brod ; vardă «* nicht angesiuerter od. 
noch nicht sauer gewordener Kohl. — Nach Q.U. 
auch flectirt, iB. Fr.-C. MoţiI 98 (castraveţii 
sint azemî = nu sint ancă acrii).-- 6r. Pop. 
auch a'smâ. — Mold. pop. a'dMimă. — Dem, 
aEimîd'ră, pi. -re. — Et. Gr. dtţuiAOţ. 

azimi'u adj, = azimă II Al. Prosa 381 
(turte azlmii). 

a'ziu subst. Absetzung/* Doc. 1802 Uric. 
III 173 (Iar voi, boerilor, . . veţi rămânea cu 
totul lini^iţi despre îngrijirea azlului pome- 
nitului domn); a face •« absetzen das. 168 
(cea neapărată tr^uinţâ de a se face azlu 
cel de mai înainte voevod al Moldaviei).—Et. 
Târk. 'azi Zenker 628 b. 

azmuţa' (a) siehe asmuţă' (a). 

aznoa'pte siehe n&pte. 

Azo^r npr. m. (neol.): a chema |)e "«^ p f e i f e n 
(im Theater, zum Zeichen des Missfallens), iB. 
BoGD. Vechi 230 (actorii se trezesc deodată că 
publicul chema pe Azor). 

azo'i subst. (neol., him.) Stickstof f m. 

azota't $m. (neol., him.) salpetersaures 
Saiz. 

azo'tic adj. (neol., him.) Salpeter-. 

azotO'S adj. (neol., him.) salpetrig. 

azuT subst. (ned.) Himmelblau n, 
Aiur . Vecjii sus pe oHzonte azurul mării line 435 AZUR-BA Cu^azurul cel din spaţiu unindu'-sey perind? 
(BoLiNT. ed. 1865 I 120) siehst du, wie am 
Horizont das Blau des stillen Meeres sich mit 
dera Blau des Himmelsraumes vereinigt und in 
ihm aufgeht? 

azura't adj. /n^oZ./himmelblau. Peţafa^ 
zurată A splendida mări (Boliht. ed. 1865 1 
58) auf der blauen Fiâche der glânzenden See. 

azurM adj. (neol.J himmelblB.\x. Precum 
o stea se stinge pe cerul azuriu (Sihu 90) wie 
ein Slern am blauen Himmel eriischt. 

azYirli' faj I. v. trans. 1. scbleudern, 
werfen . Şi căută o armă pe lingă el, dar ne- 
găsind decât potcapul, xl azvirli cu mânie In 
capul unui călugăr (C. Ngr. 131) und er sah 
sich nach einer Waf.'e um, fand aber nur die 
Mdnchskappe, die er wuthend einem Mdnche an 
den Kopf schleuderte. Boerul vexând că n'are 
ce-l mal face [cocoştduijf ii azvirli punguţa 
{(jRttiGk Op. I 86) der Edebnann sah, dass er 
dem Hahn seinen Willen thun musse, und warf 
ihm das Beutelchen zu. Am azvîrlit asupră-ţî, 
crudo, vălul alb de poekie (Emin. 37) ich warf 
iiber dich, du Grausame, der Dichtung weLssen 
Schleier. A «^ farmece in calea cuiva Jdm. 
Zaubermittel in den Weg werfen (damit er dar- 
auf tritt und Schaden nimmt). Câte 'n lume 
găsesc azvirlite (Năd. Nuv. 1 155)alle8 Erdenk- 
liche finde ich mir in den Weg geworfen. — 2. 
(hin)weg-, von sich schleudern, werfen. 
Ohl zuirle pistolul acela, că mUe frică de el 
(C Ngr. 22) achi wirf die Pistole weg, ich iurchte 
roich vor ibr. — III. v. intr. l. cu c, in cn. mit 
etw. nach Jdm. schleudern, werfen. 
Antioh Vodă., de multe ori la divancubuzdu- 
ganul azvlrlia in âmeniî cei vinovaţi (Nbculce 
Let.* II 313) FQrst Antiochus warf bei der Ge- 
richtssitzung oft mit dem Slreitkoibeu nach den 
Schuldigen. Unde sint fete nebune Ce azvirlă cu alune Şi se Ugă de feciori (Al. PP. 391) wo 
toUe Mâdchen mit Haseln&ssea nach den Bur- 
schen werfen und ihnen keine Ruhe geben. Câţi 
drumuri pe drum treceUy Toţi in cuibul meu 
zvirlea (Pomp. BP. 35) alle Wanderer, die vor- 
Ckbergingen, warfen nach roeioem Neste. — 2. 
cîinmdîni^pidldr^mit den Hânden, Ftlssen 
(zuckend) werfen. Calul azvirle das Pferd 
schlâgt aus. — III. a se-^L pe c. sich auf etw. 
werfen, stârzen. Pidoru^n scarăpunea Şi 
pe cal se azvirlea (Bcr. Căl. 86) er setzte den 
Fu3S in den SteigbOgei und schwang sich aufs 
Pferd Şică^napăm'amzvirUtLacopilace-^Lm 
iubit (Al. PP. 2 1) und dass ich mich in's Wasser 
gesturzt babe, dem Mâdchen nach, das ich ge- 
liebt. — 2. sich (zuckend) werfen. Se azvirle 
ca vlrlugă (Al. PP. 353) sie zappelt wie ein 
Steinbeisser. — || SjXL Siehe arunca' {a/. — QT. 
Auch zvtrW. — Preş. 1 (ajzvVrl, 2 --11, 3 -ie, 
(auch -iâ), 6 -i (auch -Jă), 7 -iă (auch -ie); 
imperat. (a)svt'rle (auch -iâ). — Pr^. Munt. 
DoBR. Bam. auch (a^v/rie'tfc Qu.— Et. Vgl. ksl. 
vrulu «heftig». hridu «schnell», şerb. vrlj^ti 
u. vrlitiy bulg. frăli «werfen», nach Mikl. Slav. 
El. 51 aus *hvruliti. Ksl. hv erscheint als v in**^ 
u. (z)virlu'gă «Steinheiss^^r» (wie in vi'lvă = 
vluhva)y als/'in sfi'rlă «NasenslCkber» u. sfir^ 
l&ză cKreisel» (wie in fa'lă, poffil = hvala, 
pohvi)y die alle sicherlich eines Stammes sind. 

azvirli'tâ sf., pi. -te, Steinwurf m (als 
Maass), zB. Slavici CL. XV 424 (in apropierea 
oborului, doue azvirlite de la Calea Moşilor), 
Iarn.-Bîrs. 107 (Luna-i sus de-o suliţă, Ba- 
dea-i dus pe lUiţă ; Luna-i sus de trei zvir- 
lite, BadeaA dus la chiuite). — 6r. Auch zvl-. 

azvirlitu'ră sf., pi. ^rl, Wurf m. Mai mer- 
gem noi aşa, ca o zvirlitură de băţ (Vlah. Ic. 
84) 30 geben wir etwa einen Stockwurf weitcr.— 
Gr. Auch Evî'. ba' adv. 1. eine Behauptung, Aufforderung 
etc. zurQckweisend : nein. Au(} că a murit 
tată' său. «Ba trăesce» ich hdre, dass sein 
Vater gestorben sei. cOh nein, er lebt.» Mergji 
la primblarea 9 Ba nu (merg)» geben Sie spa- 
zieren? «Nein (ich gehe nicht).» — Nachnega^ 
tiven Sâtzen: doch, (ja) wohl. Cre4 că nu vei 
eşi pe pldia asta. 9 Ba trebue să es» ich denke, 
Sie werden bei diesem Regen nicht ausgeben. 
cDoch, ichmuss.» Asta nu se pate. «Ba da (se 
prea pate)» das geht nicht. cDoch (es geht sehr 
wohl).» — Einen ganz^n Salz vertretend : nein, 
nicht. Dasau-^? «Ba» ja oder nein? «Nein.» 
Lupul peru'şi schimbă, dar năravul -^ (Sprw.) der Wolf wechselt das Haar, aber nicht die 
TQcke. Ancă odată ve intreb, vă închinaţi ori 
ba? (C. Ngr. 142) ich frage euch noch einmal, 
unterwerft ihr euch oder nicht? Nu (}i ba^ de 
te-oiu cuprinde (Emin. 178) strâube dich nicht, 
wenn ich dich umarme. Au căutat-o . . în tâte 
părţile^ de urmă insă ba sc-î pată da (CL. 
XVII 273) man suchte sie âberall, zu Onden 
aber war sie nicht.— Syn. Die eigentliche Ver- 
neinungs-Partikel ist nu. Daher muss im Ver- 
neinungssatze auf '^ noch nu folgen: -^ merg ich 
gehe wohl, •*' nu merg ich gehe nicht. AUein- 
stehend wird nu, im Ggs. zu -^ und -^ nu, dort 
gesetzt, wo keine bestimmte od. eine vemei- BABA-BABA 136 nende Antwort erwartet wird. O se te duci la 
băî astă-vară? «riVut gehea Sie dieses Jahr in*s 
Bad? «Nein.» Vrea se (jică, nu vrei? aNu» Sie 
wollen also nicht? «Nein.» ■— 2. in gewîssen 
Verbindungen: a/ - (eâj 4eu ja wirklich, 
nein wirklich (od. wahrhaftig). CeA mai 
reu ca urîtu? <xBa ^eu, mai rea-î dragosteax> 
(Iarn.-Bîrs. 8) was giebt's Schlimmeres als die 
Langeweile? cOh, die Liebe ist noch viei schlim- 
mer.» O să-l potolesc eu în curînd [nâml. focul 
meu}. <xBa (}eu , . , cre(^% că o se se *nduplece 
mîduşica?» (Xen. BaApI 169) ich weixie meine 
Glulh bald Idschen. c Wahrhaftig, glaubst du, 
dass das Jungferchen sich ergeben wird?» — 
bj FAM. •*' bine ca nu/ na obl wo werde ich 
nicht I welche Frage I Scii tu ce pericol ne 
ameninţă? «Ba bine că nul Dacă n*o%u sex eu 
papara lui juplnuU (CARAGâLECL. XIII 291) 
weisst du auch, was uns drohl? «Na obl ich 
werde doch wissen, wie der Principal haut.» — 
c) FAM. ca mai-^, maî-' keineswegs, nicht 
die Spur. Pun rămăşag că dacă cuconaşul 
s*a lega de nevasta ta, păţesci pozna. Iar de 
Vochiţa ca mai ba (C. Ngr. 199) ich wette, 
wenn der junge Hen* sich an deine Frâu macht, 
erlebst du was. An Y. aber keineswegs. A doua 
<}iy Nieu Oşlobanu ca mai ba se dee pe la şcâlă 
(CRâKGA CL. XV 448) am folgenden Tage hâtete 
sich Klaus O. wohl, sich in dei* Schule blicken zu 
lassen. Mai ba să vie cineva la priveghiul Ce 
aveau să caute, parcă era dne să-i cinstăscă ? 
(NAd. Nuv. I 46) Niemand dachte daran, zur 
Todtenwache zu kommen. Was hâtten sie auch 
dabei suchen soUen, es war ja Niemand da, der 
sie bewirthet hâtte. — Dafur nici (ca) mai -' 
SbIera Pov., zB. 309 (După acâsta, biata fată 
nici mai ba se zolăscă înspre <}iua de Vinerii, 
49 (aftiptă [feciorul] se sosâscă [peiitorii] . . 
cu colaci y dar nici ca mai ba se audă el ceva 
de dînşiij, — dj Mold. Tr. pop. -' cd chiar / ( i h ) 
warum nicht gari ih wol Vochiţa, femeia 
mea? Bă că chiar I Qi mai bine Domnica (C 
Ngr. 198) V., meine Fi*au? Ih warum nicht garI 
D. ist*s vielmehr. — 3. steigei'nd: ja (sogar). 
Se scie că-şi cheltuesce tot venitiU ; ba unii 
die că are ji datorii (CL. VII 53) man weiss, 
dass er sein ganzes Einkommen verachwendet; 
ja Manche sagen, er hâtte auch noch Schulden. 
Au dat pojar finului şi fînaţelor ..; ba ancă 
au pus prin bălţi şi nisce erburi veninâse de 
care cum bea [duşmanul] crăpa (C. Ngr. 140) 
sie zQndeten Heu und Wiesen an, ja sie thaten 
auch noch giftige Krâuter in die Teiche, so dass 
der Feind, wenn er daraus trank, sich den Tod 
holte. — 4. leitet mehrere vei*schiedenartige 
Behauptungen ein : &a . . &a . . bald . . ba Id . . . 
Cine are o moşie . . Are supărări o mie .., Ba 
e prea mult sare, Ba e prea răcdre, Ba suflă 
crivăţ, ba vînt de foc.. (CL. V138) wer ein Gut hat, der hat tausenderlei Aerger, bald ist zu viei 
Sonnenschein, bald ist es zu kuhl, bald weht 
Nordwind, baldglGhender Wind. . . Că hîr, că 
mîr, bietul băiat nu se lăsa; ba «că nu merg^» 
ba «că n' am furat nimic, păcatele mele, ft n*avu 
ce face (Delavr. Sult. 100) der arme Bursche 
străubte sich, was er konnte : er ginge nicht, er 
hâtte ja nichts gestohlen, es half ihm nichts. 
ffa sfătuit cu femeia sa ba îneoce ba încolo 
(SbIera Pov. 193) er berathschlagte mit seiner 
Frâu hin und her. Pe vremea aceia era bine 
să fii harabagiu în Tirgul NemţtUui . . , aveai 
muşterei de nu erai bucuros : ba săA dud la 
Piatra, ba la Fălticeni, ba pe la iarmarâce, 
ba la mănăstirea Nămţului . . (Crângă Op. II 
6) zu jener Zeit war es gut, in Sladt N6mt Fuhr- 
mann zu sein, man hatte mehr Fahrgăste als 
Elnem lieb war : Die woUten nach P., Jene nach 
F., Andere wieder nach den Jahrmârkten oder 
nach Kloster N6mJ gefahren weixlen. — Ei. 
Slav. ba. 

ba'bă sf.ypL ba'be, 1. alte Frâu, altes 
Weib, Alte /". Kann auch durch bătrână ver- 
stărkt werden : In locul unei fete tinere, o -*• 
bătrână se arătă înaintea ochilor săi miraţi 
anstatt eines jungen Mădcheas zeigte sich ein 
altes Welb seinen ei*staunten Blicken. Satul 
arde şi baba să pieptenă (Sprw., von Einem, 
der sich um das, was um ihm her vorgeht, nicht 
kummert), dieweil das Dorf in Flammen steht, 
kâmmt sich die Alte. Pentru o -' surdă, popa 
nu tacă de două ori (Sprw., wird zu Einem ge- 
sagt, der nicht aufmerksam zugehdrt hat und um 
Wiederholung des Gresagten ersucht), um einer 
tauben Alten wlllen wird nicht zweimal ge- 
lâutet. Baba e calul dracului (Sprw.) die alten 
Weiber stehen mit dem Teufel im Bunde. — 
Die alten Frauen ersetzen beim Yolke den Arzt: 
a căuta pe, a să căuta cu babele Jdn., sich 
von alten Frauen behandeln lassen, 
Hausmittel anwenden. — Verâchtlich v. 
Mânnern, um sie als Schwâchlinge zu kenn- 
zeichnen, zB. Al. PP. 126 {Alei, frate Badiule, 
cum te calcă babele IJ. — 2. in der Anrede zu 
ălteren Frauen aus dem Voi ke: Mutter^ Ce 
mai faci, -*•? wie geht's, Mutter? — 3. apposi- 
tionell : Mutter/*. Baba Guma cea păgână 
Mi-o apucă strins de mână (Al. PP. 35) 
Mutter Pest, die gottlose, packt sie fest bei der 
Hand. -— Redensart: a vorbi ca baba 6rba, ca 
baba ehiâra von der Leber weg reden Jip. 
Opinc. 61 (Bietu taica . . vorbea omului drept j 
ca baba ârba, nu se shia); Pann PV. ed. 1880 
I 32 (Nu vorbi pe rfc-a 'ntregul, ca baba 
ehiâra). Vgl. auch 6 b flg. — 4. fam. v. der 
eignen Frâu: baba mea meine Alte. Când cu 
baba rrCam luat, Opt ibovnice^u oftat (PP. 
CrângA Op. II 6) als ich meine Alte nahm, da 
trauerten acht Schâtzchen. — Redensart Munt. 137 BiBA-BABE FAM.: Sete cât baba mea er versteht cinen 
Quark.— 5. 4^lele babei, auch bloss babele die 
Tageder Alten. Dieei'slonneuii(MuNT.)bzw. 
zw6lf (MoLD.) Tage des Mărz, an welchen nach 
dem Volksglauben die Baba Dochia (d. i. die beii. 
Evdoehia = 1 . Mărz) ihre neun bzw. zw6lf Pelze 
einen nacb dem andern ablegt u. ausscbQttelt, 
wober die hâu6gen Scbneescbauer stammeu. S'a 
dus zăpada albă de pe întinsul ţării, S'au dus 
(filele Babei fi nopţile vegherii (Al. PoesiI III 
24) fort ist der weisse Schnee von der weiten 
Flâche des Landes, vorâber sind die Tage der 
Alten und die Nâcbte der Vigilien. — 6. in 
Spielen: aj moşnăgul fi baba Buc. Art Spiel, 
das bei der Todtenwacbe v. einem Bui*scben u. 
einem Mădcben aufgefâhrt wird Mar. Inmorm. 
209. — ^/de-aba^a^ataHabicht und Henne. 
Einer der Spielenden macbt den Habicbt (baba 
gaia), ein Anderer mit den Uebrigen die Henne 
mit den Kâchiein (cloşca eu puii). Der Habicbt 
sucbt die Kâchlein zu fangen, die Henne ver- 
theidigt sie. — Dafâr Mold. de-a puia gaia. 
Olt. nach Ispir. Juc. 25 de-a Clâţa. — c) de-a 
baba mija siehe mi'ja, — d) de-a baba ârba 
Blindekub /. — 7. Ban. -' (de buric), Mac. -' 
Hebamme f Q.U.— 8. Babe f, Topfkucben 
m. Art Kuchen mit Rosinen, ^ird vornebmlich 
zu Ostern gebacken. Ouele, untul, drojdiile fi 
celelalte ee-% trebuia la cozonaci, pasce fi babe 
(CL. V 103) die Eier, die Butter, die Hefen und 
alles Andere, was sie zu den Cozonacs, Oster- 
kucben und Baben brauchte. — 9. (mar,) 
Anker-Beting /'(Holz, an dem das Ankertau 
befestigt wird) D. — Gr. Dem, zu 1 băbu'ţăf 
ferner băbu'oâ Alb. Carp. 1879 H., Wbb. aucb 
băbPcâ, băbi'ţă, băbu'e. Vgl. auch băbăti'e, 
băbVrcă, băbciu, băbo'rniţă, băbWfcă. — Et. 
ksl. 6a6a. Zu 8 vgl. poln. bc^a id. 

baba^că sm. Mold. fam. Papa m. — Gr. Q.u. 
auch bâba'că. — Mit art. baba'ca, c, obl. Jba- 
ba'oâi. — Mit pos, baba'că'tââ, -^săU, auch Jba- 
ba'cu^. In der Anrede meist baba% dem, Jbâ- 
bâi'ţă Papachen. — Dem. băbăcu'ţâ H. — Et. 
Vgl. ngr. [Aicapiffdxa^, russ. babaj, babajka, şerb. 
babajko, sămmtiich wohl Deminutivbildungen 
V. tiirk. baba «Vater». 

babale, băbăpţă siehe baba'câ, Gr, 

băbălă'u sm. Mold. fam. Schwăchlingm 
(v. einem âl teren Manne schwacber Gonstitution) 
CoM. ; Ghib. BV. 18 (cum ii el de încet fi bă- 
bălaii); 30 (Ion a dumitale i-un băbălâu, un 
papă'lapte). — Et. babă, 

babalâc sm, 1. etwa: ehrwurdiger Herr 
(ADi*ede eines Târken an einen âlteren Mann) 
DioN. Tes. 6fterâ, zB. II 190 (A doua (ji che- 
mând căpitan^pafa pe Leu-paf a la cortul lui, 
au început a se sfătui cu el, fiind om bătrân 
fi vestit la râzboe, după altele i^au ^is : ba- 
balic, să punem trăba în lucrare ,,). — 2. fam. spottisch: Graubart m, alter Knaster, zB. 
Teleor Schiţe 100 (Aci se adunau mulţi ba- 
balîci şi pensionari). — 3. Grund ba Iken m 
der Windmuhle Com. H. — Gr. Zu 3 : TecucIO 
TuTOVA Cov. babalu'c H., Tutova bâbâlu'c Com. 
H. — Et. TOrk, babalyk «aller Mann». 

babalu'C subst, l . siehe babali'c 3.— 2. din --, 
(fin&â&ă^ucvonjeher, aus alter ZeitMARiAN 
Nunta 662 (după obic&iul din babaluc); Com. 
Banat H. (Afa ne-am pomenit din bâbăluc), - 
Et. Wohl = babalîc. 

băba'nă sf., pi. -ne, Mold. al tes Schaf, 
das nicht mehr lammt. 

baba'f sm. scherzh. : EhemannmPANNPV.* 
II 145 /Câ afa 4ic fi astăzi la însuraţi: Eşti 
in catastihul nostru, te-am scris în rindtU 
babarilor). — Et. ba'bă. 

băbă'ret, băbe't sid)st, Alteweibervolk n 
Jip. Opinc. 150 (băbăretu nu pate nimic ina- 
intea sf intuim); Jip. Suf. (o parte din băbetu 
satului f*a mâncat credinţa). — Et. ba'bă; 
băbăret wohl neich muiere' t, tinereii. 

băbări'e sf. Zauberei f]i?, Opinc. 76 /ci- 
ne-ascultă de iresuri, de băbării); i05 (despre 
tote obiceiurile vâstre la clacă, la nuntă, la 
sărbători, despre băbăHi fi credinţe). — Et. 
ba^bă, 

baba'ş subst, Wachstreber pi. (unreiner 
Ruckstand des Wachses) Com. Tutova H. — 
Et. Unbek. 

băbăti'e sf, fam. kosend v. der Gattin : A Ite 
f. Băbătia mea mă răsfaţă meine Alte ver- 
hâtschelt mich. Băbătia lui, de la o vreme în- 
câce, . . începuse a scârţîi (Cr^ngA CL. X 376) 
seine Alte hatte seit einiger Zeit zu krănkeln 
angefangen. — Et. ba'bă, 

băbă'u siehe bobo'H, Gr. 

baba'uă sf. Buc. Popanz m (Schreckge- 
spenst fOr Kinder) Mar. Nasc. 342. — Et. Vgl. 
russ. baba'. 

hih&'sc adj, altweibisch, alteWeiber-: 
limbuţia băbescă die Geschwâtzigkeit der alten 
Weiber ; lacuri băbesd Hausmittel (wie sie die 
alten Weiber zu bereiten pflegen). — Pâmă bă- 
6^«cdTEcuclOArt Weintraubenmitgrossen, 
schwarzen Beeren Com. H. Wăchst in den Wein- 
bergen v. Nicorescl (Disti\ TecucM) Com. — 
Et bafbă, 

băbe'sce adv, nach alter Weiber Art. 
Când a ajuns acasă, j'a făcut de iznâvă soco» 
tăia, băbesce, cum îl tae pe el capul (Vlah. Ic. 
16) als er nach Hause kam, rechnete er noch- 
mals an den Fingera, wie er es eben verstand, 
nach. Afam căutat cu aleopaţii, cu omeopaţii, 
cu hidropaţii fi băbesce (I. Ngr. CL. IV 139) 
ich babe mich von AUeopathen/ Homdopathen 
und Hydropathen behandeln lassen und Haus- 
mittel angewendet. 

băbe't siehe bâbâre'L BABI-BACI 138 babilonice sf. fneoLJ babylonische Ver- 
wirrung, Wirrsal n, Babei. 

băbi'rcă sf,, pL -ce, (altes) Mutterchen, 
(alte) Runkunkel (v, einer runzeligen alten 
Frâu) Wbb. ; I. T. Mera CL. XVII 1G5 {A doua 
di iar merge băhirea la lucrul el), — Et. ha'hă, 

bâbirna'c siehe JboJbirna'o, Gr. 

ba^biţă sf.^pl, -ţe, 1. Pelikan m, zB. Biblia 
1688 Lev, 11, 15 /şi struţul şi bogza şi ha- 
bila).— 2. hahxţe (pL) Munt. Buc. ArtKrank- 
heit, welche dieKindei' vor beendeter Zahnung 
befăllt und sich in Leibschmei*zen und Vergrd- 
sserung des Baucbes âussert Mar. Nasc. 398; 
BiANU Medic. Bab. 29. — Et. Slav. ha'hiea (vgl. 
şerb. «altes Muiterchen», russ. «Weibervolk»). 
Zu Bedtg. 1 vgl. poln. ha^ja, russ. baba ptica 
id. ; zu Bedtg. 2 vgl. bulg. babicij id. 

băbi'ţă siehe bafb&t Gr, 

babo'iu sm. Munt. 1. Barsch m (Perca flu- 
viatilis) Q.U. — 2. - [de pescej kieiner Fiscb 
Q.O. Am prins numai doi baboi de pesce{GLOs, 
Ac.) ich babe nur zwei unansebnliche Fische ge- 
fangen. — Gr. Dem, bsiboîafş Teod. PP. 299, 
Cost. — Et. Unbek. 

băbO'îusm.MoLD.FAM.grosse^dicke Alte. 
.Şi cum s'a depărtat baboiul de acolo, nenoro- 
cita drumăţă a ingenunchiat lingă patul soţu- 
lui al şi a început a plânge cu amar (Cr^ngă 
Op. II 65) kaum haite sich die alte Hexe eut- 
femt, 80 (îel die unglGckliche Wandrerin am 
Bette ihres Galten auf die Kniee und begann 
bitterlich zu weinen. — Et. ba'bă, 

babO'n siehe bubo'n. 

babo'rd sn., pi. -durî, (neol,, mar,) Back- 
bord m, 

băbo'rniţă sf., pi, -ţe, fam. alte Hexe, alte 
Schachtel. Nu i-e ruşine băborniţei se ne- 
bunâscă la bătrâneţe? (Al. Op. I 357) schămt 
sich die alte Schachtel nicht, auf ihre alteu Tage 
toii zu werden ? — Et. ba'bă, 

băbu'că siehe ba'bă, Gr. 

babu'şcă sf., pi. -sos, l. Munt. kieiner 
alter Vogel. Vinătorii . . , umblând tată 
^ioa pină se impusce şi ei vr*o babuşcă de nu 
sciu care păsărică (Ispir. Leg.* 209) die Jăger, 
welche den ganzen Tag herumslreichen, bis sie 
irgeud ein altes Vogel mutterchen schiessen. — 
2. Art Fiscb: Pldtze (Leuciscus rulilus) Antipa 
Lacul Razim Bucur. 1894, 7. — Et. Riiss. ba- 
butka caltes Mutterchen». 

băbu'şcă sf., pi. -ace, Mold. Tr. (itebes 
altes) Mâtterchen. Numai când Petronila.. 
venea se-i dea mână de ajutor, nu mai (Jiicea 
harnica babuşcă yiici o vorbă (Iarnik CL. XV 
98) nur als P. kam, um ihr bulfi^eiche Hand zu 
leisten, da sagte das fleissige MQttf'rchen kein 
Wort mehr. — V. der eignen Gattin: laca^ măi 
babuşcă, ce ţe-am adus eii (Cr^nga CL. X 106) schau, Alte, was ich dir mitgebracht habe. — 
Et. ba'bă, 

ba'c sn,, pi. bafcurl, (neol.) Bac n (im Bao- 
carat'^piel : Blatt, das = nichts zâhlt). 

ba'că sf., pi. bă'cî, (neol, bot,) Beere f. 

baca'l etc. siehe băcafn ^ etc. 

bacalaurfia't (neol.) L sm., fem, -tă, Abi- 
turient(in): in litere Gymnasial-, in seiinţe 
ReaK— n. sn.,j3l.-to,Abiturientenexameu 
n, Maturitâtsprufung f, Matura: a-şi da 
'^ul das A. ablegen. 

băca'n^ sm., fem, bâcănă'sâ {pi. -ne^se/, 
Specerei-, Colonia Iwaarenhănd ler(in).— 
Fem. auch Frâu des Specereiwaaren- 
hăndlers.— Gr. Mold baoafl, fem. bâcâWţâ, 
pi, -je. — Et. Tark. baqqăl. 

băca'n* sn., pi. -nurf, Farbholz n. Damit 
werden bes. die Ostereier roth gefâi'bt. — Gr. 
Mold. Jbaca'n. — Et. Tflrk. baqam. 

bacana'l sn., pi. -ie, (neol,) Bacchanal n 
{pi. -lien). 

băcâ'ncă siehe bocA'nc&. 

băcâne'să siehe bStca'n ^. 

băcâne'sc adj. Specereihăndler-: hârtie 
băcănâscă DQten-, Packpapier. — Gr. Mold. 
băcăle'sc. 

băcăni'e sf. Specerei-, Colonîalwaaren 
(pL), -hand lung/", -bandei m.— Gr. Mold. 
bicili'e, — Dem, bâcănîd'ră, pi. -re. 

bâcâni'me $f. Specereiwaarenhândler 
(pl.J. Lehăescu dă *n profesori, Pătlăgică 'n 
băcălime (l, Ngr. CL. IV 392) L. haut auf die 
Lehrer ein, P. auf die Krâmer. — Gr. Mold. 
băoâli'zne. 

baca'nta sf., pi. -te, (neol.) Bacchantin f. 

bacara' sf, (neol,) Baccarat n, Macao 
(Spiel). 

Bacă'u npr. m, Stadt u. Disti*ict in der Mol- 
dau. — Redensart fam. : a-şî găsi Bacăul (cu 
cn./ubel ankommen (beiJdm.).—Et. Unbek. 
Zu Redensart zieht Cih. magy. bakâ «Henker» 
heran, wâhrend H. diesel be auf die Plackereien 
zurâckfQhrt, welche die Durchreisenden ebemals 
in Bacâîi — es war im 15. Jahrh. Zolistâtte — 
zu erdulden hatten. 

bacceva'n sm, Gemusegârtner m £n. 
CogAln. Let.* 11 272 (Că boerul de divan 
A s'aglungă baccevan Şi se strige pe socac 
/"= stradă], Vin^ând tot prăji şi spanac).— 
Et. TQrk. bâg^eivan tGârtner» Zenker 167 b. 

băci'e sf. Mehed. HQtte, in der die Schaf- 
hirten wohnen u. Kâse bereitet wird Com. 
H. — Et. ba'ciu. 

baci'l sm. (neol,, pat,) Baci 11 us m. 

bâci'ncâ siehe bocâ'ncâ, 

ba'ciu sm, 1. Senner m, Kăsemacher. 
Ilirt, der den Kâse bereitet u. dem die Schâferei 
(stină) untersteht. Zu unterscheiden v. scutar 
(s. d.). Că nu-i alt loc de dormit decât nu de» 139 BAa-BÂDI parte la o sHnâ ce se afla pe casta muntelui 
unde baciul e om de trâbâ fi priimitor (N. 
Gane CL. X 19) es sei keln anderer Ort zum 
Schlafen da als nicht weit davon in einer am 
Abhange des Berges gelegenen Schâferei, deri-n 
Senner eio braver, gastfreundlicher Nfann sei.— 
Gr. Voc, bg^ce Al. PP. 1. — Ban. biclo'nyă 
CoM. H.— 2. MuNT. AnfGhrer im Kuochel- 
splel fîn armen», — Et. Unbek. 

baciul' /a/, prcs. bicîue^aOt v. xntr, Senner 
sein Mar. Satire 329 H., Mscr. Ban. ca. 1670 
Col. l. Tr. 1883, 426. 

băcinli'e siehe măcIuWe. 

baclava'sf.Art Blâtterkuchen mit Honig 
u. Mandein od. Nâssen. — Et. Tiirk. hâqlavâ. 

baccKn subst,, baco'niţâ sf. Bauerntabak 
m (Nicotiana rustica) Br. — Et. Rass. baku'nu, 

bacşi'ş sn., pi. ^şuri, Trinkgeld n. Care 
va aduce cap de Cazac, se ee câte 50 galbeni 
de aur bacfiş (Mir. Costin Lel.* I 250) wei* ein 
Kosakenhaupt bringen wQrde, solie 50 Gold- 
dukaten geschenkt bekommen. — Et. Turk. 
băgiys, 

bacşişul' (aj, prek, ^şu&sc, v. trans,: pe. 
Jdm. Trinkgelder geben Jip. Suf. 93 fad- 
ministraţia, bacfişuită de reit arendaşi), 

bacte^rie sf. (neol.J Bacterie f. 

bacteriologice sf. /n^o2./ Ba eteric log ie f» 

biă&iil'/aj, preş. ^dă&so, v, intr, vor sich 
hinmurmein (?) Cr^ngA Op. III 44 /şi eu 
umUu bădâdâind ca un nebun), 

bâda'n sn., pL -ne, Gefâss, in dem die 
Weintreber gesammeltwerdenCoM. Ban. 
H. — Et. Siehe budă'iu. 

badana' siehe bidineaf. 

băda'niţă sf., pi -ţe^GeisiSs^ in dem Mehi 
gehalten wird Con. Ban. H. — Et. Siehe 
budă'iu, 

bâdâra'n sm., fem. -oă /pi. -ce/, Bauer m, 
Băuerin /"(als Mensch mit ungehobelten Ma- 
nieren). Ia aer mojicesc, ţă-te rău crescut, 
bădăran cu alte cuvinte (Teleor Schiţe 43) 
nimm ein grobes Wesen an, steilp dich unge- 
schlift'en, benimm dich mit anderen Worten wie 
ein Bauer. — Syn. Bădăran, ţăran necioplit; 
mojic, om ncctoplit, fie ţăran, fie orăşan. — 
Et Viell. zu ba^de. 

bădărăne'sc adj. bâurisch. Am avut in 
gând se fiu inţdes de orăşaniî care pote nu 
mai sciii bine limba bădârănăscă Qi?. RfeUR. 
VII) ich trachtete, von den Stâdtern verslanden 
zu werden, ^elche die Bauernsprache vielleicht 
nicht mehr recht verstehen. 

bâdărăno's adf;. bâurisch, grob. Expre- 
siunile curtenitâre ca: domnuUe, d-ta, dv... 
sint ..pretutindene înlocuite prin bădărănosul 
măi şi familiarul tu (CL. XVII 106) Hdaich- 
keitsausdrQcke wie domnule, d^ta, dv, sind allgemein durch das băurische măi und das 
vertrauliche tu ersetzt. 

bădă'u sn., pi. "da'e, 1. siehe hudă'iu, Gr.~ 
2. Ar t Ho Iz, mit dem der Schafkăse bearbeitet 
wird CoM. NfeMŢ H. — Et. Siehe budă'iu. 

ba'de sm. 1. Hofîichkeitswort, mit demeiu er- 
wachsener Bauer angeredet u. bezeichnet wird ; 
-^ steht entweder allein od. es folgt der Tauf- 
name. Mit -» wiixl angeredet : a) der ăltere Binider 
vom jQngeron: Bruder m. In dieser Anwen- 
dung wu'd meist ein dem. [bădica, bădilă) ge- 
braucht: Vino, bădica, de-mi ajută komm, 
Bruier, und hilf mir. Mă duc la bădiţa Ion ich 
gche zu Bruder Johann. — b) der âltere Bauer 
vom jQngtren, etwa: Gevatter m. — c) der 
Bauer vom Stăd ter, etwa : Fr e u n d m. Opresce-ţî 
carul, '-', .SC mă suîu şi eii haltet an, Freund, 
da.s8 ich auch aufsteige. — d) dtr Geliebte ol. 
Gatte V. der Băuerin: Liebster m, Schatz, 
Mann. Vai, bade, cum te^am dorit Şi tu nici- 
de-cum n*ni vint (Iarn.-Bîrs. 236) ach Liebster, 
wie hab' ich mich nach dir gesehnt, und du bist 
gar nicht gekommen. Badea vi)ie şi se duce. 
Dor imi lasă, dor îmi duce (das. 143) mein 
Liebster kommt und geht, er lăsst mir Liebes- 
sehnen zurQck und bringt mir neues zu. — 2. 
zu einemSlădter: măt-^o! Sie Grobian I Se-ţî 
aret eu onor, mâi badeo, dacă A aşa povestea 
(Al. CL. IV 320) ich will dir zeigen, was Elire 
heisst, du Grobian, wenn die Sache so steht. — 
Gr. Mit art, ^r, c. obl. ^I, Tr. auch c. dr. baf^ 
diul, c. obl. ba'dîuluî; voc. ^, auch (in Bedig. 
2 nmO ^o; pi. fehlt. — Dem. bidi'câ, bâdi'ţâ, 
kosend bădicu'ţâ, bădişo*r (voc. -rule, pi. -rij, 
Letzteres fast nm' vom Geliebten gebrauchi; 
bădi'că wird wie folgt declinii't: c. dr. art. bă- 
di'ca, c. obl. art. bMi'căî, voc. Jbâdi'câ, auch 
bădPco, u. so auch bădi'ţă u. bădieu'ţă, nur 
dass im c. obl, dis PJndung -ţel lautet, wonel)eii 
c. obl, art. bădi'culul Iarnik CL. XV 111, voc, 
bâdi'cule Tr. Marian Nunta 702, c, dr. bădi'ţ, 
art, -ţul, voc, b^di% Iarn.-BIrs. oflei's, c. dr. 
art. bâdicwţul PP. Buc. Mar. Lnmorm. 522 zu 
verzeichnen sind. Ein pi. bâdi'ţi zu bădVţă (od. 
zu bădVţ?) Gndet sich Iarn.-Bîrs. 277. Andere 
Deminutiva sind voc. bădi'e Bogd. Pov. 197, voc. 
bădîu'oule Sev. Nunta 327, c. dr. art. bădlu- 
şotuITeod. PP. 540, voc. bădilwcă Mold. Şei). 
1894, 19 H. — Et. Alle Formen erklâren sich 
aus ba'de (ba^dîul aus ba'de wie ta'tul aus taUă). 
Herkunft duukel; H. sieht darin lat. vas, vadis 
cgerichtiicher Bârge». 

badia'n subst. fneol.) Badian m, Sternanis 
(Frucht V. Illicium anisatum).--Gr. bădia'n B. 

bădi'câ, bădi% bădilu'câ siehe ba'de, Gr. 

badi'm, bădVnyă sm. Ban. Mandelbaum 
m CoM. H. — Et. Tiirk. badem. 

bădişo'r, bâdi'ţâ, bădîu'c siehe Jba'de, Gr. BADU-BAFT 140 bădu^gă sf. Ban. Schieimauswurf m der 
Schwindsâchtigen Com. H. — Et. Unbek. 

ba'e* sf,, pi, bi'î, l, Bad n. de pictore, de 
putină, de aburi Fuss-, Wannen-, Dampfbad ; 
a face -' ein Bad nehinen, baden ; băUe Eforiei 
Badeanstalt der EpHorie (in Bukarest); me duc 
la băl ich reise in's Bad; sekonul băilor die 
Badesaison. — 2.Tr. Bergwerk n; de aramă, 
de argint Kupfer-, Silberbergwerk. — Auch 
Dos. VS. Sept. 17 fşi-î dederă la ocne la băi 
se paţâ reiX); Apr. 2 [tară Edesie străstuind 
in bata de aramă). — Gr. Ba!^. Mac. ba'nye, 
pi. bă'Djr. — Dem. zu l bii'ţă H , zu 2 băî&ră 
Diq*. Ac. — Et. Zu 1 ksl. banja, iu 2 magy. 
banya. Directe Herleitung v, lat. balneum, pi. 
-nea ist wegen des a ausgescblossen : *banya 
(vgl. it. bagno, frz. bain etc.) hâtte bâ'nye, bâ'e 
ergeben. 

ba'e* sf., pi. bâ'i, {neol, geogr.) Bai /"; baia 
de Hudson die Hudsonsbai. 

ba'er sn. 1. schinales Bând, Schnur f 
zum Binden od. Tragen einee Gregenstandes, an 
diesen dauemd befestigt: baerile cămegit, ale 
mantalei etc. die (KnCîpr-)Bândchen am Hemde-, 
Mantelkragen etc. De pe la Sâm-Metru, eu 
imi luam ghiozdanul, iî treceam băerile pe 
dupe gât . . (Delavr. Par. 292) von St. Peter 
ab nabm icb meine Schultascbe, bing sie mir 
um den Hals ... — 2. baerile pungii, ale ehe- 
selei etc. die Zugschnur des Geld-, Tabaks- 
beutels etc. — Redensart : a-şî stringe baetnle 
pungii sich die Taschen zuhalten, kein 
Geld bergeben. Strinse erau pe atunci 
baerile pungii Statului (Ghica G36) damals 
ging der Staat gar haushâlteriscb mit dem Gelde 
um. [Sfinţii ax^e^tia] n'au avut noue băeri la 
gura de pungă ca In <Jlioa de a^i (Delavr. Par. 
153) diese Heiligen hielten die Tascben nicht 
ângstlich zugekndpft wie die Leute beutzulage.— 
3. Scbnur/'^die um den Hals gescblungen 
wird u. an welcher irgend et^as hângt, 
zB. Dos. VS. Dedi. 13 (având ci*Hce in baer la 
piept J; IspiR. Leg.* 15 fŞi dacă lua baerul de 
la gâtul copilului şi ve^u că intr' insul era o 
scrisoreJ.—Bos. als Scbutzmittel gegen Zauber: 
Amulet n. Scbon Mărg., zB.* 8 b fşi chiamă 
pre draci şi-ţi scriu baere); M46 a (nne 
crede.. in vrăji şi In advare şi in baere J. — 4. 
baerile inimii die grossen Gefâssstâmme, 
mitte'st derer der Hei*zbeutel am Halse genau 
wie an einem baer (3) aufgebangen ist u. v. 
denen man glaubt, dass sie bei grosser Anstran- 
gung reissen kdnnen. Fiul şi fratele răcneau 
<( rămas bun» de te miri cum nu se temeau că 
li'Se vor rupe băerile inimii (Iarnik CL. XV 
100) Sobn und Bruder scbrieen so lăut Lebe- 
v?obl I dass es zum Staunen war, wie sie nicht 
furcbteten, dass ibnen die «Herzbânder» reissen 
wQrden. Biata fată işi plângea nevinovăţia cu nisee graiuri de-ţi rupea băerile inimii 
(IspiR. Leg.^ 354) das arme Mădchen jammerte in 
hei*zzerreissenden Tdneu um ihre Unschuld. — 
Strig, ri^, oftez etc. din baerile inimii ich 
rufe aus Leibeskrăften, lache aus 
vollem Halse, stdhne aus tiefster Brust 
etc. Când biata fată stă *n genuchi suflând 
din băerile inimii [in foc] (Delavr. Sult. 111) 
wenn das arme Mădchen auf den Knieen liegt 
und mit aller Macht in's Feuer blâst. — Gr. 
Mod., bos. Tr., auch sg. ba'erâ sf. ; pi. lv. 
ba'ere, mod. ba'erî u., be??. Munt., bâ'eri. — 
Dem. băeru'ţă B. — Et. B. zieht it. ba'vero 
«Mantelkragen» heran, das ui*spr. wohl «Geifer- 
tuch», cSpeichellatz» bedeutete, wie it. bava- 
glxo, fu. bavette etc, also aus roman, baba 
(rum. bale) herzuleiten wăre. 

baera'm siehe balra'm, Gr. 

băe'ş siehe bStia'ş, Gr. 

băeşi'ţă sf., pi. ^ţe, Badefrau f, -mei- 
sterin. 

băs^t siehe băia% Gr. 

băeta'n, bâeţa'cdrusm. grdsserer Knabe, 
junger Bursche. Şi acum ne-o mai trimes 
gi pe ţineu ăsta de preHdent; putea se ne tH- 
mâţă un om cu mintea captă, dar nu un 6ae- 
tan(XEN. BRApI 26) und nun haben sie uns auch 
noch diesen Gelbschnabel von einem Pi-ăsiden- 
ten geschickt ; sie hătten uns einen reifen Mânu 
schicken kdnnen, keinen jungen Burschen. Eram 
abia băeţandru, ca de vre-o optsprezece ani, 
când m'am sci'is la Cazaci (Ghica 15) ich war 
kaum den Kinderschuben entwachsen, etwa 
achtzehn Jahre alt, als ich unter die Kosaken 
eiugereiht wui*de. Acest joc ii jâcă băeţandrii, 
căci este cam primejdios (Ispir. JucAr. 51) die^es 
Spiel wird von den grdsseren Knaben gespielt, 
da es ziemlich gerâhrlich ist.— Gr. băeţa'n Reteg. 
Pov. IV 70 fcând era băeţanul cel mai mic la 
pază]; Wbb. — Et. băia't. 

băeţa'ş siehe b&îa% Gr. 

bâeţea' siehe bâia'tă, Gr. 

băeţe'l 1. siehe băîa% Gr. — 2. Art Tanz 
Sev. Nunta 280. 

băeţi'ca siehe băla^t^, Gr. 

bâeţo'iâ siehe băla't, Gr. 

bâeţe'sc adj. knabenhaft. Aveam.. nisce 
apucături maipuţin băeţesci decât colegii mei 
(BoGD. VechI 216) ich hatte weniger knaben- 
bafte Manieren als meine Schulkameraden. — 
Et. băian. 

bâeţe'scea(iD. nachKnabenart, knaben- 
haft. — Et. Mia't. 

ba'ttă sf., pi. -te, Mold. fam. Ansehen n. 
Ce baftă'i, ^eu, de mine. Dacă nu-i vr*un cue 
se-mi cânte (Sper. An.* I 143) was fiir ein An- 
sehen babe ich denn, wenn kein Kuckuck mir 
rufen will ? Leliţa Safta scii că n'are aşa mare 
baftă pe lingă bădiţa Ion (Ghib. BV. 27)Scbwă- 141 BAGA-BAOA gerin Lise hat, wie du weisst, keinen besonderen 
Einfiuss bei Bruder Hans. Iiinea . . iî ingreu- 
nată . . , şi nu-t cu fectoru meu ..., ecu Ghiţă 
cd d-tcdej fi-ţe^ar în baftă se-Jî fie (Vlah. Ic. 
37) Lene ist scbînranger, und nicht von meinem 
Sohn, sondern von deinem Georg, du kannst 
wahrbaftig dai*aur stolz sein (eig. mdge es dir 
zur Ehre gereichen; ironiscb gesagt). Aferim 
de bafta vâstrâ I (Sper. An.* I 281) bravo, das 
macht eucb Ebrel (iron.). — Et. Vgl. croat. 
bahot^ fem, bahta «stolz». 

baga' 1. sf. Schildkrot n, -patt. — Et. 
Turk. bâgha^. — 2. siehe băga' (a), Gr. 

băga' (a), preş, bafg, L v. trans. 1. c. în c. etw. 
in etw. (binein)thun, (binein)stecken, 
(binein)schieben; Ggs. a scâte: bani. în 
pungă, lemne in sobă, trăsura în şopron Geld 
in den Beutel thun, Holz in den Oien stecken, 
denWagen in die Remise schieben; batista în 
buzunar, sabia în tâeă das Taschentuch, das 
Schwert einstecken. Nimeni nu bagă vinul 
nou în foii vechi (Biblia 1688 Mărci 222) 
Niemand thut den neuen Wein in die alten 
Schlâuche. Şi *n pănea ce freminta Strop de 
apă nu băga, Tot ca kta'emi o uda (Pomp. 
BP. 30) und in das Brot, das sie knetete, that 
sie keinen Tropfen Wasser, nui* mit Tbrânen 
netzte sie es. Se bagă ochiul . . praştiei pe 
degetul cA mic (Ispir. Juc. 7) man steckt die 
Schlinge der Schleuder auf den kieinen Finger. 
Unde nu'fi fierbe 61a, nu^ţi -^ lingura (Sprw.) 
menge dicb nicht in Angelegenheilen, die dich 
nichts angehen. — Bisw. mit ausgelassenem 
Object: N'am-^t astăzi în gură ich babe heute 
nocb nichts zu mir genommen ; a -^ [năml. aţa] 
în ac einfâdeln ; pop. a-;i -^ eu cn. [nâmi. boii] 
în plug, în cărd sich mit Jdm. zu einem Unter- 
nehmen verbinden : nu^ţi --^ cu el in cărd las- 
sen Sie sich mit ihm nicht ein. — 2. pe, în casă 
etc. Jdn. in's Haus etc. fâhren, bringen. 
Merse la pârtă de apără pe drumari de cane 
şi'i băga în casă (Reteg. Pov. III 3) er ging 
zum Thor, wehrte dem Hunde und liess die 
Wanderer ein. Bănuind pre craiu că au băgat 
oşti streine în ţară fără scirea lor (Mir. Costin 
Let.^ 1 289) da sie den Konig in Verdacht hatten, 
dass er ohne ibr Wissen fremde Truppen in's 
Land gebracbt habe. — 3. a-şî '^ capul sein 
Leben wagen Neculce Let.* II 346 (Iară Şe- 
remet au dat o sută de galbini unui Moldovan, 
de ş^au băgat capul eu cărţi, pentru voia Râni- 
tor/.— 4. cuiva c.incap.-a/ Jdm. etw. in den 
Kopf setzen, einreden. Nu sdu cine -^se 
in cap acestui nefericit că ar fi atacat irgend 
Jemand hatte diesem Unglucklicben in den Kopf 
gesetz t, dass er brustieidend sei. — 6^ J d m . e t w . 
begreiflicb machen, beibringen. Inzadar 
asuda moş Voina şi Novac să-i bage in cap 
babei că acum nu se mai prind feciorii cu ftr&ngul (Iarnik CL. XV 103) vei-gebens be- 
mâhten sich Vater V. und N., der Alten begreif- 
licb zu machen, dass jetzt die Burschen nicht 
mehr mit dem Stricke eingefangen wthden. — 
5. cuiva minte în cap Jdm. Vernunft bei- 
bringen. — 6. minte (în cap) verstăndig 
werden, Vernunft annehmen. — 7. c. în 
cap, la eapyla ureche ^'ich etw. einprâgen, 
merken. fiul împeratului asculta fi băga 
la cap (Ispir. Leg.^ 369) der Prinz hdrte ihn an 
und merkte sich, was er sagte.— 8. vină cuiva 
Jdn. beschuldigen. Nimeni din cei ce se 
găsesc aci nu-mi va băga vină cârtind că fac 
o faptă nedrâptă (Demetr. Nuv. 109) Niemand 
von denen, die hier anwesend sind, wird mich 
beschuldigen und behaupten, dass ich eine 
ungerechte That begebe. — 9. vrajbăy zizanie 
etc, între omeni Zwietracht etc. unter den 
Menschen stiften. — 10. frică, spaimă etc. 
in cn. Jdm. Furchteinfiâs8en,Schrecken 
einjagen etc.; cuiva bălă in âse machen, 
dass Jd.(bes. vor Schreck)krank wird. Mă- 
rirea deşartă este cumplită sufletului, că multe 
bale bagă întrHnsul (VarlaAm Caz. ed. 1895, 
157) der eitle Hochmuth ist der Seele verderb- 
licb, denn er ruft viele Krankheiten derselben 
hervor. — 11. pe. înspatmă,năbădăietc.JAvL. 
in Schrecken setzen, in Wuth versetzen 
etc. M'ai băgat în tâte grozile moi*ţii (CrăngA 
H.) du hast mir eine Todesangst eingejagt. — 
12. pe. în bală, în alte alea machen, dass 
Jd. (vor Schreck, Entsetzen, EkeI, Liebesgram 
etc.) krank wird (figj. Iar rîde şâcăţai A se 
mi bage în bolă (Al. Op. I 734) schon wieder 
iacht der Schwab'! Ich werde nocb die Krămpfe 
kriegen. Cănd se uita [^îna] la cineva cu ochii 
ei ceia marii şi negri ca murele, îl băga în 
bale (Ispir. Leg.* 78) wenn die Fee Einen mit 
ibren grossen, koblscbwarzen Augen ansah, 
âberiief es ihn beiss und kalt.— 13. pe. în nevoi, 
datorii etc. Jdn. in^s Elend, in Schulden 
etc. stîirzen. Cum e omul, cănd U amăgesce 
dracul fi-î bagă în trîndăvie şi beţie (CL. 
XVI 263) wie es so dem Menschen ergeht, wenn 
ihn der Teufel verf&brt und ihn zum Faullenzer 
und Săufer macht. Fă cum sciî, numai se nu 
ne bagi şi pe noi în belea (Cr^ngă H.) thue 
wie du es verstehst, nur bringe uns nicht auch 
in die Patscbe. — Auch la c. : La mare greii 
m*ai băgat, dară tot ţe^oiu împlini dorinţa 
(SbIera Pov. 87) du hast mir ein gar schweres 
Werk auferlegt, aber ich werde doch deinen 
Wunsch erfailen.— 14. pe, în temniţă, în fiare 
Jdn. in den Kerker werfen, in Ketten 
legen. Când sint ei datori vâă măcar numai 
o sută do bani, atunci voi îi prindeţi . . şi-i 
băgaţi în temniţă (Varlaam Caz. ed. 1895, 150) 
wenn sie eucb auch nur hundert Heller schulden, 
so ergi*ei('t ihr sie uud werit sie in den Kerker. BAGA-BAGA 142 G^^igorie Vodă , . îl băga [pre boerî] la Inchi^ 
8<h*e, poro7icind se plătescă . . a>cea datorie ce 
aii făcut el (Cânta Let.* III 142) Furst Gregor 
liess die Edeli^ute in's Grefângnis werfen und be- 
fahl, dass sie die Schuld, die sie eingegaDgen, 
zahlen sollt^n. In loc de cinste şi de milă l-au 
băgat in fiere (Muşte Let.* III 13) statt ihm 
Ehre uad Gnade zu erweisen, liess er iha in 
Ketten I^en. — 15. pe. la pi*ăvălie, la vaci, 
la drumul de fler ete. Jdn. als Commls, als 
Kuhhirten, als Beamten bei der Eisenbahn ele. 
anstellen, unterbringen, placiren; pe, 
slugă, argat, ucenic etc. la en, Jdn. zu Einem 
in Dienst, in die Lehre ele. geben. Decât 
m'ar băga la oste. Mal bine-aş (făcea pe coste 
(Al, PP. 238) ehe man mich in's Heer steckt, 
wollte icfa lieber krank daniederliegen. Cine 
nCa băgat cătană, Nu-î mal trebue pomană 
(Iarn.-Bîrs. 304) wer mich zum Soldaten ge- 
macht hat, der hat sich Gotteslohn an mir ver- 
dient. — 16. i-am. a o -^ pe mânică Angst 
bekommen. Cum auriră ginerii împăratu- 
lui, o băgară pe mânecă §i mărturisiră că aşa 
este (Ispir. Leg.^ I 30) kaum h5rten dies des 
Kdnigs Schwiegersohne, so fiel ibnen das Herz 
in die Uosen und sie bekannten, dass dem so 
sei. — 17. c. in samă etw. beachten, dar- 
auf achten, davon Notiz nehmen. Eşti 
sărac, nu te bagă nimeni in semă (Fil. Cioc. 
125) du bist arm, Niemand beachtet dich. Apoi 
eşirâ amindoue aşa de grabnic [din sală] in- 
cât fârte puţini le băgară in semă (I. Ngr. CL. 
IV 264) dann verliessen beide so eilig den Saal, 
dass nur sehrWenige siebemerkten. Dacă ve^a 
cănu l bagă cuveutele niceintr'o samă, negri 
de mânie (Varlaam Omil. H.) als er sah, dass er 
auf seine Wor te nicht achtete, gerieth er ausser 
sich vor Zorn. — 18. samă: a) lv. rechnen, 
ab-, be- N. Test. Belgr. 1648 Matth. 18, 23 
H. (Asamănă-se imperăţia ceriului omului 
cralu carele vru se bage samă cu slugile Iul); 
Cod. Vor. Acta Ap. 19, 19 (şi băgară sama 
preţului lor şi aflară cind intunerece de ar- 
gintuj; N.Test. Belgr. 1648 das. H. {şi cărora 
băgând samă preţurele lor, aflară samă ca de 
cincl^cî de mii de denarl). — b) achten 
{de un lucru einer Sache, auf eine Sache). De 
lacreml n'aş băga s&mă. Că le şterg cu^a mea 
năframă (Iarn.-Bîrs. 101) der Thrănen wurde 
ich nicht achten, denn ich trotkne sie mit meinem 
Tuche. El părea că nu bagă semă că e lingă 
o frumuseţă (C. Ngr. 35) er schien nicht zu 
beachten, dass er neben einer Sch5nheit sass.— 
Lv. auch unul lucru u. un lucru, zD. N. Test. 
Belgr. 1648 Paul. ad Tim. 1, 4 H. {Nece se 
bage samă poveştilor mencîunosej; Dos. VS. 
Sept. 4 {Ermioni . .intru nemică nu băga 
samă bătăile/; das. Sept. 11 {se puse a sluji la 
o 7nlnăstire nebăgat samă şi defăimat/. — YgLbag-s&mă.— ii. de samă: a/ kchi geben 
(la c. auf etw.). Lache insă nu băga de semă 
la tâte aceste diseuţiunl; era forte obosit (Db- 
metr. Nuv, 17) L. schenkte jedoch aii diesen 
Erorterungen keine Beachtung; er war sehr er- 
mddet. Şi te sUesce se fael fericirea locuitorilor 
acestor doiie judeţe ce ţe^am încredinţat ; dar 
bagă de semă se nu-l faci prea fericiţi, mă 
înţelegi? (Fil. Cioc. 321) und sorge eifrig fftr 
das GlAck der Bewohner dieaer zwei Districte, 
die ich dir an vertraue ; gieb aber Acht, dass du sie 
nicht allzuglQckhch machst, du verstehst mich 
wohl? Ce caţl axei? «Nu băga de samă, glu- 
pine. Îmi întind rufele ca se se usuce» (Al. 
Op. I 834) was suchst du hier? «Nichts, Herr. 
Ich hănge nur meine Wâsche xum Trocknen 
auf» (eig. achte nicht darauf, vgl. engl. never 
mind it). — 6/raerken, bemerken. Vătaful 
curţii . . se prefăcu că nu bagă de samă nimic 
şi'l spiona in tăcere (Fil. Cioc. 52) der Haus- 
verwalter steilte sich, als oh er nichts merkte, 
und beobachtete ihn im Stillen. Acum obla bă- 
gată de samă că şi Leontina se afla acolo (1. 
Ngr. CL. IV 262) erst jetzt bemerkte ich, dass 
auch Leoutine zugegen war. Dar pe nebăgate 
de samă mă depărtam de ţintă (Zamf. Nuv. 49) 
doch, ohne dass ich es merkte, entfernte ich mich 
vom Ziele. Miresa pe nebăgate de samă pune 
un picior pe al ginerelui, ca la să fie mal 
mare . . in casă (IoniSnu Superst. 31) die Braut 
setzt unbemerkt einen Fuss auf den des Brâuti- 
gams, damit sie im Ilause die Oberhand babe.— 
Vgl. băga're u. nebăga're. — 20. Mac. = a 
pune: stellen, setzen, legen. îny băgat 
fustanea de dibă (Petr. Mostre II 80) ich legte 
das Thibetkleid an. Tea să-l bag pe ţiţă să sugă 
(das. 94) dass ich es an die Brust lege. Când 
era se bagă mâna pe năsu (das. 1 16) als er ihn 
eben packen wollte. — II. a se '^ 1. in c. sich 
in etw. schieben, drăngen. Danu tebăga 
aşa in sufletul meuy că dâr n*al se me *nghxţl 
(Al. Op. I 923) aber râcken Sie mir doch nicht 
so auf den Leib, als oh sie mich verschlingen 
woUten. ilr fi vrut să se bage supt pămînt de 
frică sie hătteu sich vor Furcht untei* die Elrde 
verkriechen mogen. Sar fi băgat in pămird, 
dacă ar fi cerut cuiva şi l-^r fi ^is că nu are 
(Pop.-BAn. 138) sie wâre vor Scham in die Erde 
gesunken, wenn sie Jemanden um ein Darlehn 
angesprochen und dieser ihr gesagt hâtte, er 
babe kein Geld. — 2. intr'o afacere sich in eine 
Angelegenheit einmischen. E §i el '^t in 
adastă trebă er hat auch die Hand im Spiele. 
S^a -^t in tot felul de întreprinderi Hscate ei' 
hat sich auf allerlei gewagte Unternehmungen 
eingelassen. Amu, primaru (}ice că el nu se 
bagă, că să-ml Iau hârtia înapoi (Vlah. GW 
181) nun sagt der Sdiulze, er wolle von der 
Sache nichts wissen, ich solie nur die Eingabe 443 BA6A-BAHH zurdcknehmen. — 3. intr*o casă etc. in ein 
Uaus etc. treten. Staţi puţin in drum aieî, 
se mă bag in aceste curţî^ se văd dne sade in 
ele (Reteg. Pov. III 74) bleibt ein wenig hier 
auf der Strasse stehen, icb will in dieses Schioss 
hineingehen und sehen, wer darin wohnt. Ci^ 
ne-aicea s*a băgata (l. Vacăr. H.) wer hat sich 
hier eingesch lichen? Apoi rămâi sănătoşi ix 
(Jtise negustorul, ^ se băgă in apă să f r^că(SBlERA 
Pov. 226) 80 leb' denn wohi 1 sagte der Kaufmann 
zu ihm und stieg in den Fluss, um hiauberzu- 
schreiten. — 4. in bală (de frică/ in Heiden- 
angst gerathen. Cănd au zărit.. pe Teiu- 
Legănat cu trup, cu suflet inăintea sa, s*au 
băgat in tâte balele (SbIera Pov. 88) als sie den 
T.-L. leibhaftîg vor sich sahen, wurde ihnen 
angst und bange. — S. la prăvălie^ la oi etc, 
als Commis in ein Greschâft, als Schafhirt etc. 
ein treten; slugă, argat, ucenicele, la cn, 
als Diener, Knecht, Lehi'liDg etc. bei Jdm. in 
Dienst treten. Se invoiră decî ca pentru 
aceste lucruri să slujască un an, fi aşa se 
băgă ucenic (Ispir. Leg.* 137) sie kamen also 
Qberein, dass er tur diese Gegenstânde ein Jahr 
dienen solie, und so trat er als Lehriing ein. 
Fata intră, §i sflnta Vineri o intrâbă dacă 
voesce să se bage la dinsa (Fukd. Basme 93) das 
Mădchen ti-itt herein, und die beii. V. tragt sie, 
oh sie bei ibr in Dienst treten wolle.— 6. chezaş 
als Burge ein treten. Nu-l tăia [nâml. 
pomu/J, că mă bag chezaş că la anul va face 
pâme (Fr.-C. MoţiI 124) haue den Baum nicht 
um, ich verburge mich dafur,da8S er Qber's Jahr 
Fruchte tragen wird. — || Syn. Cănd să cere 
âre-care opintelă spre a face să intre lucrul 
care să bagă, atunci să (}\ce a vîrî. — Gr. 
MoLD. baga*. — Et. Dunkel. Scheint mit mgr. 
^dCoo «pono» gleichen UrspruDgs zu sein, in 
welchem Falie ein Slamm Pa^ anzusetzen wăre. 
Die ursprungliche Bedtg. bâtte sich dann im 
Mac. (siehe 1 20) durcb griechischen Eintluss 
erhalten. 

bagabo^nt siehe vagabcnd. 

baga'j sn., pi. -;e, (neol.J Gepâck n. 

bâga're sf. : de samă 1. cu (fără)'^ de samă 
(un)achtsam, (un)aufmerksam. Te rog să 
mii cu băgare de samă, ca să nu-mi prăvăli 
nora (CrăngA Op. U 12) bitte, fahren Sie vor- 
sichtig, dass Sie mir die Schwiegertochter nicht 
umwerfen. Boerxul să uită cu băgare de săntă la 
cocoş, vede in clonţu-i o punguţă , . (das. I 83) 
der Edelmann sieht den Hahn aufmerksam an, 
erblickt in seinem Schnabel ein Beutelchen . . . — 
2. fast ÎNV. Bemerkungf. Observaţii sau bă- 
gări de samă asupra regulelor şi orinduelclor 
gramaticii romănesd lautet der Titel der Gram- 
matik v. Ianache VacArescul (Rîmnic 1787). 

bagaidă sf,, pi. -ie, (neol.J Bagatelle f,— 
Gr. Aucb "tel sn., pi. -luri, zB. Vlah. GV. 30: Nu 'ntrebaţî de 'nvăţătură. Asta e un băgatei. 
Altă ţintă urmăresce Institutul Barabel fraget 
nicht nach dem Unterricht, das ist eine Bagatelle, 
ein anderes Ziel verfo'gt das Institut B. 

bâgâ'u subst. Polak m, Philister (= Rest 
in der Tabakspfeife), zB. Iarn.-Bîrs. 452 (Fetele 
din Arpătac Mereu pipă la tabac. Iar cele din 
Satu-Nou Se intree după băgau).— Et. Magy. 
baga. 

bagdadi'e sf. Mold. (mit Gyps od. Mortel ge- 
putzle) Zimmerdecke. Bagdadia se sparse, 
şi huruitul bulgărilor ce răpăiau pe scânduri, 
se amesteca intr*un miet asurzitor de glasuri 
(Vlah. Nuv. 203) die Decke bai-st, und das Ge- 
tose der SchoUen, die auf die Bretter nieder- 
prasseiten, vermengte sich mit einem betâu- 
benden Lârm menschiicher Stimmen. — Et. 
Turk. bagdadia 

bage'câ sf., pi, -ge'ol, Mold. Dachluke/* 
(seitl.che Offnung im Dache, durcb welche man 
V. aussen zum Boden gelangt). Pe-o bagâgă ese 
şi spre tlrg privesce (Sper. An. 1 43) er steigt 
zu einer Dachluke heraus und blickt nacb der 
Stadt. — Gr. Aucb bagă'gă, pi, -ge^gi, ferner 
wesll. Mold. bageaf Com. ; bag&c, bag&g H., 
b&găg Stăm. — Et. Tui-k. tdja. 

baghe^tâ sf,,pl. --te, (neol.J ^finner Stabm; 
^ magică Zauberstab ; '^ (de puşcă J Ladestock. 

baghione'tă siehe balonefiâ. 

bagiocori' etc. siehe batjocori' etc. 

bag-se'mâ adv. Tr. wie ich sehe, wie es 
scheint. Bag-sâmă, căpitanul ş'a isprăvit 
repertoriu (Vlah. Dan. 1 81) wie es scheint, 
ist der Hauptmann mit seinem R^pertoire zu 
Ende. Bag-sama [sic] aşa a fost dat ca vot 
să vă fiţi soţ fi soţie (SlavicI CL. VI 231) wahr- 
scboinlich war es eucb bestimmt, Mann und 
Frâu zu werden. — Et. Siehe băga' (a) I 18 b. 

bahame't siehe bahme't. 

bahana'l siehe bacana'l. 

baha'ntâ siehe baca'ntă. 

bahme't sm. A r t grosses tatarisches 
Pferd. Şi Bugăcu-am pustiit. De bahmeţî 
l-am sărăcit (Al. PP. 78) und den Budschak 
verwCkstete ich, bei'aubte ihn der Pferde. — Gr. 
babame't Al. PP. 149. — Et Anscheinend 
tatarisches Wort; vgl. russ. bahmatu, poln. 
bachmat. 

ba'hnâ sf., pi, -ne, Schilfmoorn. Kleiner, 
morastiger, mit Scbilf etc. bewachsener Sumpf. 
S'au aflat trupul lui intr'o bahnă întinat 
(Neg. Costin Let.* 1 417) man fand seinen 
Leichnam kothbedeckt in einem Moore. — Gr. 
PI. bâ'bnurl Com. Botoş. H. 1 2877.— Et Vgl. 
poln. etc. bagno, czech. bahno « Sumpf». 

Ba'hnea npr. f, Bachnen (Ortschaft in 
Siebenbui*gen) Com. 

bâhni'ş sn., pi, "Şuri, sumpfige Stelle, 
G e g e n d . Şi apa lor dă nuluîde *ncâee şi de *n- BAHN-BAIR 144 colea fi hâhniş şi dumbravă (Biblia 1688, 1 
Macc. 9, 45) und der Jordan diesseits und jen- 
seits iind Sumpfgegend und Eichwald. — Et. 
ba'hnă. 

ba'hniţă sf,, pi. -ţe, Scheusal n Ispir. Leg.* 
1 70 V. einem Zigeuner (şi miUţumi lut D-^eu 
că a scăpat'O . . de bahnila spurcată/; Ispir. 
Leg.^ 63 V. einer Zigeunerin (o fată a unei 
bahniţe de ţigancă/. — Et. Unbek. 

bâhn(K8 adj. sumpfig Suţu Noţ. 19 {Apele 
băhnose cupHnd o mulţime de lipitori/; Wbb.— 
Et ba'hnă. 

bahorniţă s/"., pi. -ţe, Hexe f, als Schmăh- 
wort fur ein altes Weib. — Et. Vgl. şerb. ba- 
ho^riea cZauberin», v. ba?ior aZauber». 

băi' fa/, preş. bâofsa, v. intr. Tr. bauen 
(=in einem Bergwerk arbeiten) Q.U.— Et, ba'e. 

Ba'ia, O'tenbaia npr. f. Ofenburg (Oii;- 
scbaft in Siebenbih'gen). 

băîa' fa/ siehe îmbăia' fa/. 

baiaderă sf., pi. -re, (neol.) Bajadere/". 

baiara'm siehe baXra'm. 

băia'ş sm. 1. Badediener m, Bade- 
meiater. ~ 2. Tr. Bergmann m. — Gr. 
Voc. băla' şe, pi. băla' şl. — Mold. Tr băe^ş, 
Ban. bănye'ş. — Et, ba'e. 

băia't sm. 1. Knabe m, fam. Junge; Ggs. 
fată: avea doi eopiîy un '^ şi o fată sie haite 
zwei Kinder, einen Knaben und ein Mâdchen ; 
şcâlă de băeţî Knabenschule. r— Vertraulich v. 
Mânneni : Ebun -', de trâbă -^ er ist ein guter, 
ein braver Kerl. Se şeii, Purice băete, că nu-i 
mai fi moşinoiu, Ce spre vrednică răsplată 
movilă a te face vroiu (C. Ngr. 103) wisse, P. 
mein Junge, dass du kein Maulwurfshaufen mehi* 
sein ^irst, sondem dass ich, zur gebiUirenden 
Belohnung, dich zu einem richligen UQgel ma- 
chen wili. — Bes. in der Anrede an Soldaten : 
Auriţi, băeţi, ghinărarul poruncesee se mer- 
gem la sat (Ghica 23) bort ihr, Jungens, der 
General befîehit, dass wir auf das Dorf mar- 
schiren soUen. — Redensart : . . şî du te, băete 
u. âhnl. .. und lăuft davon, und nimmt 
R e i s s a u s , zB. Bogd. Po v. 98 f [ursul] cuprinde 
pe femee cu labele de dinainte in braţe, se 
ridică in două pictore, şi tiva, băete, cu dinsa 
in fundul pădurii 1/; Reteg. Pov. 1 37 fpăcu- 
rariul cu turmă cu tot se dau peste cap şi se 
fac fecior şi fată ca mai inainte. Apoi du-te, 
băete 1/; SbIera Pov. 272 (Ei insă, cum au 
ve^ut pe jidan inşelat şi in cănd, au şi tulit-o 
la fugă şi se te cam mai duA, băete/. ^ 2. v. 
jungen Bauern: Bursche m. Eu otu sta de-o 
parte cu băeţii, iar d-ta se te prinzi in joc 
lingă o fată (Cr^ngă H.) ich werde seitwărts 
bei den Burschen stehen, du aber tritt neben 
einem Mădchen in den Reigen. — 3. Keilner 
m. Băete, odă o bere Keilner, bringen Sie ein 
Bier.— 4./deprâvaZiayUandlungsdienerm, Commîs. Penxtuncea.. Din băeţi de prăvălie 
nu eşau bărbaţi de Stat (Ollanescu Satire 
17) damals gingen aus Ladenscbwengein keine 
Staatsmânner heinror. — S. de-a băeţii Art 
Puppenspiel. Siehe păpu'şă. — Gr. Voc. 
băe'te, pi. Jbăe'JI.— Mold. bâe'L—Dem. Jbăefe'i 
(voc. -Je'ie, pi. -Je'I/, auch bâeţa'ş. — Augm. 
băsţciă; vgl. auch băeta'n, — Et, Wahrsch. 
part. V. a baia/ (siehe imhăia'), also urspr. 
«gebadetes Kind». 

băia'tă -Y-, pZ.Jbâe' te, TR.juDges Mâdchen, 
zB. CL. XV 177 fpină când [fata] incepu a 
plânge ca o băiată mică/. — Gr. Dem. bâeţea', 
bâeţi'oă (pi. -Je'ie/. — Et Siehe bâia't 

baîbafl'r, başbalPr suhst. Mukt. fe in ster 
Golddraht (?)Teod. PP. ofters, zB. 31 (Fun 
fuselor De arginţel Trage fir De baibafir/; 46 
(Cu cioltar de fir. Fir şi başbafir/. Nach H. 
auch başiPr u. baîbazVr.— Et. In dem Farsvje 
Divani (pei*sischer Divan) des Dichters Kaani 
finden sich nach Com. folgende Erklârungen : 
baibafir, von den tatarischen Fftrsten getragenes 
weites Kleid, nach Art des hiniş der AlttQrken; 
başfir, basfir, başvafir,\on den Emii*en zur Zeii 
des Dschengiskhan u. Timurlenk getragene gold- 
gestickte Kopfbedeckung ; baibazîr, Art mit 
Goldschmiedearbeit od. Elfenbein gezierter 
Brustriemen der von den tatarischen FQrsten 
geriltenen Pfei*de. 

baibara'c sn., pi. -ce, kurzes, jacken- 
artiges Oberkleid der Bâuerinnen und 
Bauernklnder Com. H. ; Zolltarif 1761 Arh. 
ROM. 11 244 (baibarace nouă/. — Gr. Tr. bul- 
băla'o Q.U. H., buibălâ'ă Tribuna 1890 H. — 
Et, Unbek. Linde citirt aus einer alten Ghronik 
bajborak cArt orientalischer Seidenstoff:». 

ba'îder sn., pi. -re, Mold. gewirkter od. 
gestrickter Shawl aus farbiger WoUe od. 
Baumwolle, den die Bauern im Winter um den 
Hals tragen, zB. Vlah. GV. 111 (ia [nâml. co- 
pilita] intr'o rochiţă din petici ^ c'un baide- 
raş de lănă vechiu/. — Gr. ba'Idir (fălschlich 
baidi'r betont) Com. H. — Dem. baldera'ş, pi. 
--şe. — Et. Unbek. 

baione'tă sf., pi. -te, (necl./ Bajonett 
n. — Gr. PI. baghlunefte Neg. Cost. Let.* 11 
68 ; pangane^i Iarn.-BIrs. 317, spangane^t das. 
350 (Anm.), pi. pangane'turi Dion. Ecl. Tes. 
II 177 u. 218. — Et Zu baghiune't etc. vgl. 
poln. bagnet, magy. pangane't. 

băî6'ră siehe ba'e, Gr. 

baira'c sn., pi. --ce, l. ehem. : Fahne f.— 2. 
Fâhnlein n (== Gompagnie Soldaten) Teod. 
PP. 585 fBairaeul cum făcea? Cin^i voinici 
că stringea../. — Gr. J&aira'cTEOD. I. c, Jbala- 
ra'c Glos. Ac. — Et Turk. bâirâ'k. 

bairacta'r sm. ehem. Făhnrichm,xB. Dion. 
Ecl. Tes. II 206. — Et Turk. bâirâkdâr. 145 BAIR-BA£ baira'm m., pi. -murî, Bairam m (tCbrki- 
schesFest). Daher : La Macedonenii din Vlaho- 
Clisura, la logodna s^adunâ tâte rudele §i fac 
un bairam straşnic (Sev. Nunta 64) bei den 
Maoedoniem von V. kommen bei der Verlobuog 
alle Verwandten zusamroen und feiern ein ge- 
waltiges Freudenfest. — Gr. Jbalara'm Bemg. 
Olt. 49, baera'm Bbld. Et. 132, baraÎBfm Ne- 
cuLCE Let.* II 370, barit^m Amiras Let.* III 
136. — Et Turk. bairam. 

bairamll'c sn., pi, "Ourî, ehem.: Bairams- 
^eschenkn. Gabe, die vom Hospodaren zum 
liairamsfeste an den Sultan abgefClhi t werden 
musste. Auch baîra'm-peşche'ş genannt. Der 
Braucb wurde von Vasile Lupu (1634) einge- 
fOhrt Neculce Let.* II 185. — Gr. Qu. auch 
bariamlt'c, baraimWc.—Lt. TQrk. bairâmlyk. 

bâîşa^g sn., pi. -guri, Bergbau m Fr.-C. 
Moţii 32; Fr.-C. Rotac. 84. — Et. Magy. 
hdnyosdg. 

băi'ţă siehe bafe, Gr. 

ba'iâl intevj. pop. nein, ich will nicht, 
ich thu*s nicht. £a stâi puţintel, dragă Vo- 
chiţol dBatu, baiu, nu se pate» (C. Ngr. 203) 
lileib' doch ein wenig, liel)e VochiţaI «Nein, 
nein, es geht nicht». — Gr. Auch bafeă H. — 
Et. Wohl ba eu, wie it. io no, non gia io, afrz. 
ie non ele. (Diez Gr. HI 319). 

ba'iu s^jibst. Tr. pop. Sorge f, Kummer 
iii. Aoleo, mal hoţ de dor, N'am topor se te 
omor. Nici secure se te talu, Se nu mal am 
nici un baiu (Iarn.-B!rs. 93) ach, du schlimmes 
Liebesweh, hâtte ich doch eine Axt, dass ich 
dich todtschlagen, ein Beii, dass ich dich um • 
liauen kdnnte, damit ich keinen Kummer mehr 
hâtte. Nu'S popi se ne cunune. Dar nu-l baiu 
de cununie, Dacâ-ml place fata mie (Mar. 
Nunta 158) es sind keine Gleistlichen da, um uns 
zu trauen. Doch die Trauung macht mir keinen 
Kummer, wenn das Mâdchen mir gefâllt. — Et. 
\fagy. baj. 

băjbăi' (aj siehe btjbîi' (a). 

bâjena^Lv.u. pop.-rlâsm. Auswanderer 
m (der seine Heimath verlâsst, um sich vor Ver- 
folgung zu retten), FlGchtling. Afip6tevr*un 
bejănarlu care vra se între argat la mine (Al. 
Op. 1 607) es virird vielleicht ein FlQchtling sein, 
der bei mir als Knecht eintreten will. — Gr. 
MuNT. *^, MoLD. be/e-, auch be/ă-.— Et, băjenie. 

bâjenâri' /aJ, preş. ^re^so, v. intr. aus- 
wandern (um sich vor Verfolgung zu i'etten), 
sich (mit Sack und Pack) f lâchten. Au băje- 
nârit toţi rumânii de spaimă (Odob. MV. ed. 
1894, 110) alle Bauem haben sich vor Angst 
geflâchtet Tătarii au mas . . prin casele cele 
pustii, fiind âmenii bejenăriţl prin mănăstiri 
(Amiras Let.^ III 128) die Tataren âbernachteten 
iu den verlassenen Hâusern, da die Leute nach 
den Kldstem geflohen veai'en. — Auch re fi., zB. 

TiKTiN, Rumăn. Wârterb. Teod. PP. 592 {de groza birului, De frica 
zapcltdui . . se băjenăreaj. — Gr. Mumt. '^t 
MoLD. be/e-, auch bejă-. — Et. băjena'r. 

bâjenări^e sf. = băjenie C. Ngr. 94 : Pricina 
bejănăriei fa jdil obştescl tu eftt die Ursache 
der allgemeinen Flucht und Trauer bist du. — 
Et, băjena'r. 

băjeni' (a se), preş. mă -ne'sc, v. refl. fast 
ÎNV. = a băjenări. Satele Iul [Barnovschi 
hatmanul] nice odată den calea lor [nâml. a 
Tătarilor] nu se bejenea, când trecea pre la 
Cernăuţi ordele in Ţara Leşască (Mir Costin 
Let.< I 259) die (Bauern der) Ddrfer General 
B.S flQchteten niemals vor den Tataren, wenn 
dieHorden derselben bei Gzernowitz nach Polen 
hinQherxogen. — Gr. Munt. '^t Mold. bejern', 
auch bejăni'. — Et. Ksl. b&anu cgeflâchtet». 

băje^nie sf. 1. Auswanderung / (um sich 
vor Verfolgung zu retten), Flucht (mit Sack 
und Pack). Sermană bibliotecă I Uitată in se- 
criul el la bejenia anului i82i, tată a slujit 
de fultulală lanicerUorl (C Ngr. 9) arme 
Bibliothekl Bei der allgemeinen Flucht im Jahre 
1821 in ihrem Kasten vergessen, hat sie alle- 
sammt den Janitscharen als Propfmaterial (fQr 
ihre Geschâtze) gedient I — Daher mod. v. einem 
Wohnungswechsel als etwas Lăstigem: M'aii 
apucat Iară grijile băjeniei ich habe schon 
wieder die Scherereien desUmiugs.— A fugi in 
bejenii sich mit Sack und Pack fliichten, 
zB. Dos. VS. Sept. 24 fo femee ce o luase in 
gonă Agarenii cu alţi vecini mulţi ce fugea 
in bejenii cătră sfhitul se scape). — 2. ehem. : 
Zu flucht sort m im Grebirge etc., wohin sich 
das Volk in Kriegszeiten, bea. bei Einfăllen der 
Tataren, mit seiner Habe flâchtete. Atunce toţi 
Moldovenii au purces in risipă . .pre la beje- 
niile lor (Neculce Let.* II 330) da brachen 
alle Moldauer in vrilder Flucht nach ihren Zu- 
fluchtsorten auf. — Gr. Munt. '^^ Mold. be- 
jo'me, auch bejăfxde. — Et, Ksl. bâîanije. 

bajocori' fa) etc. siehe batjocori' fa) etc. 

ba'l sn., pi, --lurl, Ba 11 m (Tanzunter- 
haltung). 

bă'l adj. l. V. Schafen: mit rein weissem 
Kopf .— Gr. Mold. Tr. Ban. ^, fem. '^ă; Olt. 
Prah. be'i, pi. befU, fem. be^li. — Dem. (6e) 
bâlwţă CoM. H. — 2. Ban. mase. bâlofnyă, fem. 
bă'lă, V. Rindern und Hunden : (am ganzen K6r- 
per) weiss : bou, câne bâlonyu weisser Ochs, 
Hund, vacă bălă weisse Kuh Cou. H. — 3. Ban. 
PP. = mlndru: schdn Reteg. CArţ. SAt. H. 
(Este-un volnic nalt şi băl, Parcă-i tras prin- 
tr'un inel); Hodoş PP. H. (Băla care-mi place 
mie); das. (Ce-am au4il, bălo, eu Că maica- 
ta-l pare rău Că te Iubesc, băU), euf) Vgl. auch 
Iarn.-Bîrs. Ai a (Cat o vacă fojunincă Ş'o bală 
[sic] de ibovnică). — Dem, fem. bâlu'ţâ Picot 
Chants pop. 15 (Aid, băluţă, se fugim). — 4. 

iO SAU— BALA 146 Olt. PP. bălă =lele (hdfliche Benennung eiaer 
Băuerin) CL. X 209 flg., zB. 212 Trage, bălă, 
bobii bine, De-mi spune neiea când vine); 
das. (Bala ta e sănetâsă, Şede la umbră şi 
câsej. — Et. Wahrsch. ksl. bău «weiss». In 
der Tonsilbe wâre a zu erwarten gewesen (vgl. 
zB. pa'g =r ksl. pâgu) ; im fem. bă'lă (bclă) ist, 
mag das Wort woher immei' stammen, â/ fe^J 
lautgesetzlich iiberhaupt nicht zu erklâren; ver- 
muthlich haben die vielen AbleituQgen(&âla'tu, 
băla'n, bălCiu, bălu'ţ etc.) auf das Primitiv 
zurAckgewirkt. (jeht man von jenen aus, so darf, 
wenigstens fCb* Bedtg. 3 u. 4, auch lat. bellus 
(das sonst bîe'l ergeben hâtte) in Betracht ge- 
zogen werden; vgl. septemâ'nă aus septîmăna 
mit ungebrochenem, weil unbetontem e gegen- 
uber şafpte aus septem *8ie'pte, DafOr spr&che 
auch das von H. (Col. l. Tr. 1883, 97) in Olt. 
nachgewiesene Rufwort bia' (Mărie), 

ba'lâ^ sf. MuNT. Tr. pop. Unthier n. Be- 
zeichnung eines wilden u. schâd lichen Thiercs 
(Wolf, Băr, Schlange etc.), zB. Ispir. Leg.» 133 
(un balaur, bala dracului, venea, mare, spre 
dinsa ea un virtejj. Man gebraucht '^y um den 
Namen des betr. Thieres nicht nennen zu mus- 
sen, weil dies fOr unheilbringend gilt Com. 
PoTNA. — Flg. zB. Jip. Opinc. 37 (Noi Ru- 
mânii fiind răzniţî incoa şi 'ncolo de bala de 
dufmanij; PP. Tr. CL. V 115 (Me 'ntorseiu 
pe vale *n sus. Iată şi bala de fus . . înaintea 
mea sărind). — Et, Lat. bedua od. aus ba'le 
erschlossener Singular. 

bă'lă* s^ Ballen m En. CooAln. Lbt.* III 
253 /şi au făcui şi o bala de postav prea fru- 
m^să de au trămis-o la împărăţie). — Et. 
li. baUa. 

bâlăba^n sm. Art Raubvogel Cant. Op. 
VI 26 (..corului, hîreţul, bălâbanul, blen- 
dăul).—'Ei.Vgl. kuman. balaban «falco» Kouk 
H., russ. balabanu «falco lanarius», IQrk. bal- 
ban «Art Spei*ber od. Jagdfalke» Zenker 170 b. 

bălăbăni' (a), preş. ^n&sc, I. v. oc^ h in- 
und herwerfen. Câte gîupinese cu teste- 
melurx, căţi logofeţeî cu vipiscă, tot Piciu 
[bruncartul] iî bălăbănesce hurduz, burduz, 
prin tâte rătăcâniile (Al. Op. I 530) wo es nur 
eine Dame mit seidnem Kopftuch oder einen 
âlâgant mit Schntiren (an den KIeidern) giebt, 
immer ist es Kutscher P., der sie holter-dipolter 
durch alle Irrwege rumpelt^ ÎL a se -^ (cu c.) 
sich (mit etw.) abmQhen (indem man sich hin 
und herwiift), ringen, kâmpfen. Câteva^ile 
se bălăbăni ia aşa [in corăbiâră] cu valurile 
apelor (Ispir. Leg.* 121) einige Tage rang sie 
so im Schiffiein mit den Wellen. Utt'te un an 
de când me bălăbănesc prin tribunale (NAd. 
Nuv. II 174) schau, seit einem Jahre laufe ich 
nun schon in den Gerichten herum. Insfirşit, 
cât s*a bălăbănit mama eu tata din pricina mea, tot pe a mamei a remas (CafiNGĂ CL. 
XIV 371) schliesslich, nachdem sich Mutter imd 
Vater lange meinetwegen herumgestritten bat- 
ten, blieb es doch bei Mutters Plan. — IIL v. 
intr. baumein, schlenkern. Piciârele ii 
erau aşa de lungi încât bălăbăneau dealungtd 
castelor cat ir ului mai pină la pămint (Al. 
CL. II 151) seine Beine wai*en so lang, dass sie 
lângs der Rippen des Maulthiei*s fast bis zur Erde 
baumelten. CopUiţa bălăbănea eu amîndoue 
piciârele de pe banca prea înaltă a tramvaiu- 
lui (LiT.) das Kind hatte beide Beine von dem zu 
hohen Sitze der Pferdebahn herabbaumela. — 
Et. Viell. V. bălăban, also sich hin- u. her- 
werfen, wie der Falke mit seinem sichwehren- 
den Opfer. 

balabu'stâ sf, pi, -te, fam. scherzh. : J u d e n - 
frâu f, -weib n: Herşcu eu balabusta lui 
Hirsch roit seinem Ehegespons. — Et. Judisch- 
deutsch balabu'ste «Hausfrau» (aus dem Hebr.). 

hSlăicV(a),pres. -ce'sc,!. v. tram. (herum) - 
patschen machen Vlah. GV. 103: Uşunnţa 
eu care [acest ^iarist] îşi bălăcesce condeitd 
în tâte die Leichtigkeit, mit der dieser Zeitungs- 
schreiber seine Feder in Aliem herumpatschen 
lâsst. — II. V. intr. (herum)patschen, 
pantschen. Un biet vînător.. bălăcind ea vai 
de dinsul pe plâe §i pe slâtă intr'o luncă no^ 
roîâsă (Odob. Ps. 184) ein armer Jâger, der bei 
Regen und Nebel in einem kothigen Ufergehdiz 
jâmmerlich herumpatscht. Bălăcea cu nuiaoa 
prin apă şi făcea haz cum sare [sic] stropii de 
apă, când o lovea (Ispir. Leg.* 34) er patschie 
mit der Gerte im Wasser herum und ergdtzte 
sich am Anbiick der Tropfen, die umherflogen, 
wenn ei* auf das Wasser schlug. Ce sarbedă 
bălăcire într*o mlaştină de convenţii şi de 
etichetei (Vlah. GV. 52) welch odes Waten in 
einem Sumpfe von Gonvention und Etiquettel— 
Et. Viell. zu ba/le «Greifer». Vgl. auch bulg. 
baWkam «im Wasser spielen» Cankof. 

bâlăciu'şcâ sf. Pantsche /* Jip. Opikc. 161 
/Şi hin-că me aflu c*o bălăciuşcă, ţolu de 
rachiu in mână, se beu din plin). 

bala'dă sf., pi. "de, (neol.J Bal Iade /". 

bălaie etc. siehe bâla^IHf Gr. 

bălăi' (a), preş. -iăe'sc, u. intr. g e i f e r u 
Crok. Munt. ca. 1700 Mag. ist. V 106 (l^u gă- 
sit pre Haisler turbw*at de bălaia, şi mânios 
ea pre un urs împuşcat). — Et. ba'le. 

bălăucă, bâlălcr siehe bălaflă, Gr. 

băla'Iu, băla'D adj. 1. v. der Farbe mensch- 
licherHaare: blond, licht. Perul eibălatu 
ca nisce sculuri de borangic îi lumina obrajii, 
gâtul şi umerii (Delavr. Par. 225) ihr Haar, 
blond wie Sti'âhne von Seide, beschien ihr Ge- 
sicht, Hals und Schultern. Cu pei*ul bălaiu ca 
radele lunii (Emin. CL. IV 278) mit Haaren 
so licht wie die Strahlen des Mondes. — V. 147 BâLA-BALA Menscbenmit solchem Haai': bIond(haarig)y 
licht(haarig). In junia sa se vede că fusese 
bălan (C. Ngr. 62) in seinei* Jugend schien er 
blond gewesen zu sein. — 2. v. der Gesicbts- 
farbe: weiss. Voinicel bălaîu la faţă (Teod. 
PP. 450) ein Jungling mit weissem Gesicht. 
Iubea pe tâte fără osebire.. , bălai sau smolite, 
tinere sau tomnatice, numai femei să fi fost 
(N. Gane CL. IX 51) er lieble alle ohne Unter- 
scbied, iicbte und dunkle, junge und ăltei*e, 
wenn es nur Weiber wai'en. — 3. v. der Haar- 
farbe vierfussiger Haustbiere: weiss. BoUy 
câine bălan weisser Ochs, Hund, cal bălan 
Scbimmel, de bălae weisses Schaf, eic. — Dabei* 
Bălan als Rufname fur Ocbsen, Hunde etc, 
Bălae fur Kube, Scbafe etc. — 4. bălae in 
Uedensai'ten fam. :al a înţărcat bălaia (w6rtl. : 
die weisse [Kub] bat [das Kalb] abgesetzt), etwa : 
die Herrlichkeit bat nuQ ein Ende. Sagt 
man zu Einem, dem man wiederbolt Geld etc. 
gegeben bat u. es nicbt mebr thun will. — bj 
nid lupul pe bălaia nici bălaia pe lup etwa : 
Keiner von Beiden bat (od. soli) Recbt 
be bal ten. Wird zB. beim Handeln gesagt, 
wenn man einen zwiscben dem geforderten u. 
dem zuei*st gebotenen in der Mitte liegenden 
Preis giebt — cj oft im Ggs. zu lae: Pe Zvo- 
rânu credem că l-om împăca, de nu~i laia, ii 
bălaia ; are să tacă (Ghib. BV. 40) mit Zv. bof- 
fen i«^ir einig zu werden ; ist*s nicbt die Braune, 
so ist's die Blonde (od. ist's nicbt die Eine, so 
ist's die Andre); er wird sicb zufrieden geben 
[nâml. damit, dass seine jungere Tocbtei* statt 
der âlteren beiratbet]. Gura babei umbla cum 
umblă meliţa: că fata lui nu ascultă, că-i 
uşernică, că-i leneşă . . , că*i lae, ca-î bălae 
(CrângA CL. XI S13) der Mund der Alten ging 
wie ein Mublwerk : seine Tocbter sei ungebor- 
sam, sie liefe in den Hâusern bei'um, sie sei faul, 
sie sei dies, sie sei das. Se vă faceţi mârte în 
popuşoi, se nu spuneţi nici lae nid bălae 
(Cr£ngA Op. I 44) stellt eucb, als ob ibr von 
nicbts wâsstet, sagt weder so nocb so. — 5. fam. 
Bălan se alăgă! daraus mag der Teufel 
klug werdeni darin mag sicb der Teufel 
auskennen! Bălan să-ţi alăgă din gură ce 
spui, dacă nu vorbesci desluşit (Cr£kgA CL. XI 
25) der Teufel mag dicb versteben, wenn du 
nicbt deutlicb spricbst. Vgl. cde^ge (a) 12.— 
6. fpâmăj bălae Ari weisser Weintrauben 
Q.U. — Or. Mase. meist. bâlafn, pi. bălafnî, 
seltener bâla^iă, pi. b&la'î (docb mieori bălai 
Famiua 1886 H. im Reim), fem, meist băla% 
pi. bălâ'I, seltener bâle^nă, pi. -ne. — Dem. 
băl&îo'r {fem. -l&ră), aucb b&î&n&l {fem. 
--Dpcâ), bâlâe'l {fem. bâlâi'oâ); ferner bălă&râ 
{fem.JŞE^KT. 1893, 5 u. Sev. CAnt. H., bâlâwcâ 
(fem.) Sev, Nunta 106, băl&nu'ţ Com. Mold. — 
Et. Ksl. bHu, mit Su^. ^an wie murga'n, plă^ va'n etc. Das fem. băla'e scbeint zunăcfast aus 
dem dem. bălăio^r (zu băla'n wie Wtrdîo'r, 
rumeo^r, gălbeo'r zu bătrâ'n, rWmen, ga'lben) 
ei*scblossen zu sein (nacb ba'e — băiâ'ră etc.) u. 
in der bâuOgen Gegenâberetellung v. la'e eine 
Stutzegefunden*zubaben. Daber die auffallende 
Motion băla'n'-bâla/e. — In 5 (wofur aucb 
D'^eu od. Naiba să alăgă gesagt wii'd) dârfte 
Bălan «der Weisse» iron. Eupbemismus fur 
«der Scbwarze» d. i. der Teufel sein. 

bâlălâi' faj etc. siebe bănănâi' (a) etc. 

balama' sf. 1. Schamierband n. Cum- 
peră..două lătunâe grase, patru balamale.., 
doue belciuge şi un lăcătoîu zdravăn şi se 
apucă de-şi face.. o.. raclă (CRfeNGĂ III 60) er 
kauft zwei dicke Scbwarten, vier Bânder, swei 
Ringe und ein grosses, starkes Vorbăngescbloss 
und gebt daran, sicb einen Sârg zu macben. — 
2. pi. FAM. Gelenke /pl.J an Hals, Hâften u. 
Knieen, die den Korper mittels der Streckmus- 
keln aufrecbt balten. Nui* in Sâtzen wie. Ce ai? 
Ce ţi'if i Nimica, mi-o slăbit balamalele» (se 
pune pe un scaun J (Al. Op. I 1183) was bast 
du? was feblt dii*? cNicbts, eineScbwâcbe hat 
micb i&bermannt» (setzt sicb auf einen Stubl). 
Grecul îngrozit dă sase răpadă pe scenă, dar 
nu'l mai ajută balamalele (CL. XV 113) ent- 
setzt will der Griecbe auf die Scene stârzcn, 
docb die Fusse vei*sagen ibm den Dienst. Sfîr- 
şindu'se de la inimă, se mâe din balamale şi 
cade pe un scaun (Carag£lb CL. XIX 117) 
einer Obnmacbt nabe, knickt er zusammen und 
sinkt auf einen Stubl. — Im weit Sinne : Mai 
caleă-ţi pe balamale! (CL. XVII 319; Einer, 
der sicb das Trinken abgewobnen will, spricbt 
zu sicb:) nimm dicb docb zusammen (od. be- 
zwinge dicb docb)I E om bătrân, ş*apoi i^s*a 
cam slăbit balamalele capului (Ghica 219) er 
ist ein alter Mann und aucb scbon etwas scbwacb- 
kopfig. — Gr. Dem. bâlămâlwţă, pL -ţe. — Et. 
Zu turk. baglamak cbinden»? 

balaml^'ş-ba^lmuş subst. Mold. pop. dick- 
flâssigesGemengseI,Manscbm,Pantscb. 
De atâta frămintătură s*o făeut glodul ^ apa 
halumiş-iyalumiş (Bogd. Pov. 177) durcb das 
viele Durcbeinanderai'beiten wurden Kotb und 
Wasser zu einem dunnen Brei. Eine bekannte 
Anecdote, auf die Al. Op. I 60 (pe când te 
hrăneai cu balamiş-^lmuş de la cumătră) 
angespielt wird, lautet etwa wie folgt: Un ţi- 
gan primind de la cumătră-sa un balmuş şi 
trecând cu dinsul peste un rîu, îî cade bal- 
musul în apă. El prinde a striga: ti Săriţi că 
am pierdut cel galben de la cumătră Im Alărgă 
sătenii ^ caută prin tot rîul, creând că ar 
fi pierdut vre-o bucată de aur, InsfîrşU, unul 
dintr'inşii^ice ostenit : « Of, ce balamiŞ'-balmuş 
am făcut prin apăh MMânca-ţe-aş limba, 
(}ice ţiganul, că ai spus-o. Am pierdiU un BALA— BALE 148 halamif^fdlmtif». — Gr. halumi'ş-bohxmi'ş 
BoGD. Pov. 175. — Et. Zu ha^lmuş. 

Balama'c 1. npr. m. Irrenanstalt in der Nâhe 
von Bukarest, beim Kloster Mârcuţa. Daher: — 
2. 8t46st. Irrenhaus n. Astfel de âmenî sfir- 
şese de obiceiu intr'un balamtu: (Lit.) der- 
gleichen Leute enden in der Regel im IiTenhaus. 
Bine, e hdiamnc întreg casa asta I (CL. XVI 
118) es ist ja hier das reine Tollhausi — Et. 
Unbek. 

balamn't sm. Faslerm^SchwâtzerMoxA 
HC. I 387 /Dâea se ve^u Mihail volnic^ el cu- 
rind risipi acea avuţie totă cum nu se cădea 
baiamuţitor, hoţilor, măscăricilor/, Caz. Go- 
vora 1642 H. fdarâ vot, bdlamuţilor, pentru 
ce rinjiţî spre minefj; Glos. sl.-rom. ca. 1670 
H. — Et. Vgl. rus8. bcdamiUu, poln. balamut, 

balanmţi' /aj, prei. -ţe^sc, v. intr. fa se In, 
schwatzen Indr. 590 {mai bcUamuţia picând 
că nu e raiul, nice făetU de D^euJ. 

balamnţi'e sf. Faselei f, Geschwâtz n 
Indr. 471 /acest sfint săJbor surpându-l hala- 
muţiUe ca unui eretic), 

bălâ'n mehe b&loflik. 

bala'ncă L sf. 1. Glocke f am Halse des 
Pferdes H.; Baronzi 101 (balanga). — • 2. de-a 
balanca Art Kinderspiel Stăm. Aus. 1868, 
108; Al. PP. 393. — IL baXa'ngal bala'ngal 
interj, kling-lingi Ispir. D. (Deodată awţilu 
balanga! balanga l Es la portă; era căruţa).— 
Et. Scheint mit a bălălăi verwandt zu sein. Vgl. 
auch tala'ncă. 

bălăiicăni% -ngii' (a), v. intr. klingeln, 
lăuten Jip. Opinc. 154 /au^i bălăncănindă un 
clopot de acide); Delavr. Trub. 155 H. /. . Irina, 
carc'l privi pină ii pierdu din ochi intf*un 
nor de praf şi intr*un bălăngăit depărtat de 
clopote); das. 259 H. (intârcerea vitelor de la 
păşune cu bălăngăittd lor depărtat). — Et. 
Siehe bala'ncă. 

bălăne'l siehe bâlaţîHt, Gh\ 

bala'ngă etc. siehe balafno& etc. 

balanţa' (a), preş. -ţe^E, (neol.) L v. act. 
siehe bilanţa/ (a). — IL v. intr. schaukeln, 
schwingen, schweben. 

balaoiţă sf., pi. -ţe, (neol.) 1. Waage /". — 
2. si^e bUa^nţ. 

bălăOT siehe bâlaflă, Gr. 

bălări'es/'.appigwachsendesUnkraut. 
Un sărutat o arde trei ^ile, şi fite-ce bălărie 
[încâlcită] o ameninţă s*o dea de gol satului 
(Delavr. Sult. 31) ein Kuss brannt ihr drei 
Tage auf den Lippen, und jede Stelle, wo zer- 
drQcktes Unkraut zu sehen ist, droht sie dem 
Dorfe zu verrathen. — Meist. pi. : Casa de istov 
năruită, — nu se mai areta pe locu-i decât 
un mormînt [lies morman] înecat în bălării 
(Vlah. Nuv. 124) das Haus gânzlich einge- 
sttkrzty ^ an seiner Stelle war nur ein mit uppigem Unkraut bedeckter Trummerhaufen iu 
sehen. — Et. Viell. ksl. by^lî, by'lie cKraut». 

balâ'ş sn.y pi. -şuri, Ballasrubin m. Schon 
Doc. Munt. 1644 H.— Et Vgl. it balascio etc. 

bala'st subst. (neol.) Ballast m. 

bâlău'c siehe bălafîă, Gr. 

bala'ur sm.Drachem, Lindwurm. Fabel- 
haftes Thier, dem der Volksglaube die Gestall 
einer gewaltigen, mit goldgrânen Schuppen 
bedeckten Schlange mit FlQgeln u. meist mii 
mehreren Kdpfen u. vielen spitzen Zungen zu- 
schreibt. Der ^ fliegt mit weitaufgesperrlem 
Rachen (cu o falcă în cer şi cu una in pă- 
mint) u. Feuer speiend auf den ihn bekâm- 
pfenden Helden (Fet-frumos) zu, der ihn nach 
hartem Kampfe tddtet. ~ Fam. scherzh. Be- 
zeichnung des Zigeuners, wegen seines unheim- 
lichen Aussehens. Cântă mai cu foc, '^el spiele 
mit mehr Feuer, Zigeunerl — Gr. Aelter (lv. 
nur) bălafur. In PP. dfters lafur bala'ur, zB. 
Marian VrAjI H. (Şi te fă laur balaur Cu aripi 
şi solzi de aur); Teod. PP. 37 (Fă-te şarpe 
laur, Şarpe balaur). — Voc. balafure; dafiir 
bălafumle Dos. VS. Noe. 10 fol 116 a. — Dem. 
balaure'l [sic] Teod. PP. 92.— Fem. balaur&Icâ 
[sic] Odob. Scrieri H. — Et. Dunkel. Von den 
sahlreichen Erklârungsversuchen sei hier nur 
der aus şarpe bâl-aur d. i. goldgelbe Schlange 
als der annehmbaraten erwâhnt. Auch şerb. 
blavor, blavur etc. 

bălâu% bâlwr subst. Herbstzeitlose f 
(Golchicum autumnale) Com. Olt. H. — Et. 
Unbek. 

bălbi'să (?) sf. Wald-Ziest m (Stachys syl- 
vatica) Br. — Et. Unbek. 

bălbo'r B., bîlbo'r, Br., JWJbdTePxB. Troll- 
blume f (Trollius Europaeus). — Et. Unbek. 

balc&'z adj. Mold. (de sus) fam. robust (stark 
u. krăftig). Irinica . . avea . . o fată balcâză şi 
lalie deţi era frică se inoptezi eu dinsa in 
casă (Cr6ngă CL. XIV 374) Irenchen hat te eine 
Tochter, die war so robust und hochaufgeschos- 
sen, dass man Angst hatte, mit ihr in einem 
Zimmer zu tibei*nachten. — Et. Unbek. 

balclbaşll'c siehe balgibaşWo. 

balco'n sn., pi. -o&ne, (neol.) Balcon m.— 
Gr. Dem. baloona'ş, pi. ^şe. 

baldachin sn., pi. "DupI, (neol.) Balda- 
chin m. 

băldâ'e, băldovafe sf. Art Trauben Jip. 
Opinc. 54. — Et Unbek. 

ba'le sf.pl. Speichel m, Geifer. ŞibaleU* 
lui cura preste barba a [sicj Iul (Biblia 1688, 
1 Reg. 21, 13) und sein Geifer floss ihm uber 
den Bart. — Fac '^, îmi curg -"le der Mund 
wâssert mir. — Et. FI. des nichts mehr er- 
haltenen sg, 6a' = viat. baba (it. bava, sp. Ipafni 
etc). Auch şerb. ba'le. 

ba'legă etc. siehe bafligă etc 149 BiLE-BALM bale^nă sf., pi. -ne, /neoi./ Walfisch m. Os 
de -^ Fischbein.— Gr. Dem, balenu'ţ sm. juuger 
W. Inv. Cop. ed. 1890 II 61 , balenseş sm. Cost. 

balena'r stn. (neol.J Walfischjâger m. 

bale'rcă sf., pi. -ci, Mold. Făsschen ?i. 
Vadră cu vadră face balercă, holercă cu ba- 
lercă face antal (Al, Op. 1 1557) Eimer zu Eimer 
;rcthau bildet ein Făsschen, Făsschen zu Făss- 
chen gelhan bildet em grosses Fass. — Gr. 
bari'lce (pi.) Mir. Costin Let.* II 254, Axinte 
clas. 163. — Dem. balercwţă, pi. -ţe. — Et. 
lluss. balyrka. Zui* Form vgl. hole'rcă, hore'lcâ 
au3 horVlcă. 

baleri'nâ sf., pi. -ne, (mol) Ballett- 
iănzerin/*, Ballcrine. 

bale't sn.,pl. "turî, (neol.) Ballet n. 

baleti'st sm. (neol ) Balletttănzer m. 

balgiba'şâ sm. ehem. : Beamter des Tata- 
renkhans, der in der Moldau eine Quantiiăt 
Honig als jăhrlichen Tribut einhob Nec. Costin 
Let.* II 100 (ncsce Tătarî Abalgibaşi); Moste 
Let.« iii 26 u. 90. — Et Tftrk. balgy'-ha^y' 
wdrtl. «Ober-Honigeinnehmert. 

balgibaşli'c sn., pi. ^curi, ehem.: Honig- 
tribut m, der an den Tatarenkhan abgeliefert 
wurde, s. vorst. Art. Diese Abgabe wurde unler 
Ieremia Movilă (1595) eingefGhrt. — Or. balci- 
başltc Nec Costin Let.* 1 483, baloi^beşlic u. 
bagi-beşUc [sic] Nec. Costin Lbt.« III 458.- Et 
Turk. balgybasly'k, v. baljy'-basy', s. vorst. Art. 

balgi'u sm. (ti&rkischei') Ilonighăndler 
Neculce Let.2 II 418 (neguţătorii şi Turdî 
halgiî). — Et Ttirk. balgy'. 

Bâ'Igrad siehe Bl^lgrad. 

balicdi'ş su^^s^ Fischbein nZoLLTARiF 1761 
Arh. rom. II 244.— Et TQrk. balyk-dis «Fisch- 
Zahnt. 

baiies/*. Mold. Buc. Waschfassn,Schaff, 
Balge f. — Or. Dem. bâUwţă; ferner (Drf.?) 
balewţă Marian NAsc. 53. — Et. Mittelb. aus 
deutsch Balge (niedd. balje). Auch ruth. ba'lija. 

balieme'z sn., pi. --zurl, lv. (Cron.) grosse 
Kanone, zB. Mir. Costin Let.* I 251 (60 de 
puscî . .tot de cele marî ce se (ţie batieme- 
zurî). — Gr. Qu. auch balime'E. — Et TCh'k, 
hal-yeme'z. 

ba'ligă sf., pi. bafligi u. (mod ) bă^ligl, Mi st 
m (Excremente v. Pfei'den etc.).— O -^ de cal, 
de vacă ein Pferdeapfel, ein Kuhtladen. Apă 
de ploe în care stătuse baligi de vacă (Datc. 
HoRTic. 260) Regenwasser, in welchem Kuh- 
fladen gelegen. — Flg. fam. o '^ de om ein 
schwacher, energieloser Mensch. — Syn. Mai 
multă baligă la un loc se ^ice băligar . — 
Gr. Aelter (lv. nur) ba'Iegâ.— Dem. bâligu'ţâ, 
pi. "ţe. — Et. Dunkel. Auch sei'b. ba'lega, alb. 
ba'igă. 

baliga' (a se), preş. me bafUg, v. refl. v. 
Pferden, Rindern etc.,Koth auswerfen: misten (intr.). — Folgt Object, so kann (wie bei a se 
oa) das reft. wegfallen, zB. : Caii se bâlegaii tot 
apă, că altă n'aveau ce balega (Neculce Lbt.* 
II 330) die Pferde warfen nur Wasser aus, da 
sie nichts Anderes von sich zu geben hatten. 
Calul mânca jăratic şi baliga galbinî (Sbiera 
Pov. 40) da-j Pferd frass Feuer und mislete 
Ducalen. — Gr. Aelter (lv. nur) balega'. 

bâliga'r, pop. -riă L sm. Mistkăfer m 
(Scarabaeus fimetarius) Com. Mold. Buc. H. — 
II. sn., pi. -re, Mist m (Excremente v. Pferden, 
Rindern etc. ingrdssei-erMenge). [Ţiganca] în- 
gropa copilaşii în băligarid de la grajd (Ispir. 
Leg.* 63) die Zigeunerin vergrub die Kinder in 
dem Mişte des Stalles. — Gr. Aelter bile- 
ga'r(îă). — H. -ruri B. Pol. — Syn. Siehe 
badigă. 

balime'z siehe balieme's. 

bali'ăă sf., pi. -ie, (neol., mar.) Bake /", 
Boje. 

bali'sticâ sf., pi. -cî, (neol.) Ballistik f. 

ba'lmâj eto. siehe baflmuş, Gr. 

bălmâtn'că, auch "tru'oâ sf. Ban. Tr (Haţeg) 
Art Gericht aus Schafkâse, Mehl u. Wasser 
Q.U. H. Verschieden v. ba'lmuş? 

ba'Imeş etc. siehe baflmuş, Gr. 

bălmăji' /a/, preş. "je'sc, v. trarn. (wie eineu 
Brei) unordentlich durcheinander- 
m e n g e n . Din câslov fi pscdtire, şi acele băl- 
mujite reu ca vaî de ele, se treci la gramatică 
(CafiNGA CL. XV 451 ) von Gebetbuch und Psalter, 
die ebenfalls zu einem entsetziichen Ragoiit vor- 
arbeitet waren, ging's zur Grammatik tiber. Ca 
se nu fiii prea lung în vorba acestor balje- 
muitorî (Spat. Mil. Let.* 1 110) um mich nicht 
zu lange bei den Angaben dieser confusen Ge- 
scbichtsschreiber aufzuhalten. Du-te, omule, şi 
fii mai cu inimă, nu te mai lăsa să te îmboU 
mojască cu vorba (Vlah. Ic. 16), die Bâuerin 
spricht zu ihi*em vom Gulsherrn bei der Ab- 
rechnung betrogenen Manne), so geh' doch hin 
und babe mehr Gourage, lass' dich nicht von 
ihm confus machen. — Gr. Auch bălmojP, bol" 
moji', Q.O. auch bălmăji', --meji', îmbolmoji', 
Wbb. auch bălmăşi', -moşi', -muşi'. — Et 
ba'lmuş. 

ba'lmuş sn., pi. ^şe, Brei m aus Maismehl 
u. Schaf- od. auch Kuhrahm, die miteinander 
gekocht werden, bereitet. De le-oîu mm pune 
pe jăratic [nâml. dulceţUe], me tem că din 
beltea s'or preface în balmu^ (Op. Al. I 323) 
wenn ich das Dultschetz noch auf die Kohlen 
setze, dann fdrchte ich, wird statt Gâl^ ein 
Balmuş daraus werden. VgL auch balami"Ş' 
ba'lmuş u. ta'lmeş-ba"lmeş. — Gr. Tr. bafl- 
moş; ferner baflmeş Q.U. Munt., baflmăş Qu. 
Tr., baflmăj Qu. Ban. — Et Vgl. magy. bdlmos, 
frz. talmouse. BALN-BALT 450 balnda^r adj. fneol.J: staţiune -4 Bade- 
o r t m. 

bal(yn sn., pi. bald'ne, (neol.) 1. Ballon m ; 
/aerostatic/ Luftbal Ion, -^captiv Fesselballon.— 
2. (him.) Glaskolben m. — 3. Înv. Coup6 
n (geschlossener Wagen). 

bălcs adj. 1. voii Speicbel, geiferig.— 
2. schleimig. [Din organ] curge o materie 
bălâsă fi săngerdsă (Alex. Agric. 191) aus dem 
Organe tliesst eine scbleimige iind blutige 
Masse. — 3. burete -^ Art Scbwamm, nach 
H. Klebescbwamm (Agaricus viscidus). — 
Et ha'le. 

balet sn., pi. --turl, (neol.) (Waaren-) 
Ballen m. 

balota' (a), preş. --te^E, v. trans. (neol.) ba 1 - 
lotiren, kugeln {pe. âber Jdn.). 

balota'] sn., pi. 'juri, (neol.) Ballotage f. 

balsa'm sn.^ pi. ^murî, Ba'isam m. Gri- 
jindu-i trupul cu balsamfl-au dus în ţara lui 
(AxiNTE Lbt.' ii 182) sein Leichnam wurde ein- 
balsamirt und nach seiner Heimath gebracht— 
Gr. QjJ. auch pi. -me. — Et Mittelb. aus lat. 
halsămum. 

bălsâmi' (a) siehe îmbălsăma' (a). 

balsaanic adj. (neol.) balsamisch. 

balsamioiă sf., pi. -ca, (neol.) Balsamine 
f (Impatiens balsamina). 

ba'lţ sn., pi. 'ţurî, Tr. Buc. Brautscbleier 
m Qu. — Et Viell. lat balteus cGîirteb. 

ba'ltă sf., pi. bădiţi, 1. Ansammlung stehen- 
den Wassers : a) Mold. înv. u. pop. solche gros- 
sen Umfangs (=: lac): See m, zB. Cant. Descr. 
ed. 1815, 18 (Dintre bălţile cele multe . . sint 
vrednice cind a să arăta deosebi, adecă Bra- 
tişvl . . , Balta Orheîuluî . . , Balta Dorohoiu- 
tul... Balta Colacinuluî . . , Balta Iul Ovidie).— 
Daher BaUa^Albă Name eines salzhaltigen Sees 
im Distr. Rtmnicul-Sărat. ^b) solcbe mittleren 
Umfangs: Teich m, Sumpf. A vindiU a sa 
drâptă ocină . . cu vecini fi cu bolţi de pesce 
fi cu tot venitul (Doc. Iaşi 1655 Melh. CH. 
App. 71) er verkaufte sein rechtmâssiges Erb- 
gut mit Leibeignen und Fischteichen und den 
gesammtenEinkânften. Face'Voîupmtiiul spre 
bolţi de apă (Biblia 1688 Jes. 41, 18) ich werde 
die WOste zu Wassersâmpfen machen (el( SXiq 
iSâxw*). — Insbes. versteht man unter bălţi die 
unsăhligen in der Năhe der FlQsse (Donau, 
Pruth etc.) gelegenen, oft sehr ausgedehnten 
SCUnpfe, welche aus ersteren bei hohem Wasser- 
stande gespeist werden. Daher Munt. pop. de 
la -» pin' la munte von einem Ende des Landes 
bis lum andern. — c) solche geringen Umfangs : 
Lache f, Pfatze. Vinul amestecat cu sânge 
făcuse o baltă pe lespezile sălei (C. Ngr. 124) 
der mit Blut vermischte Wein hatte auf den 
Steinflieeen des Saales eine Lache gebildet. Pe strade se formase miei riuleţe, fi pe alocuri 
apa se g^'ămădise în mari bălţi noroiâse (Xen. 
BRApI 31) auf den Strassen hatten sich kieine 
Rinnsale gebildet, und stellenv^eise hatte sich 
das Wasser in grossen kothigen Pfâtzen ange- 
hâuft — 2. Redensart: a lăsa c. - sich mit 
etw. nicht mehr beschâf tigen, es unaus- 
gefdhrt, im Stiche lassen; a rămânea -^ 
unausgefQhrt bleiben. Ve poruncesc .. so 
lăsaţi ori'ce lucru a câmpului boltă fi se ve 
duceţi ca să căraţi lemn (Al. Op. I 716) ich 
befehle euch, alle Feldarbeit liegen zu lassen 
und Holz fCihren zu gehen. In urma urmelor 
se văzură siliţi se lase boltă planul de răseum^ 
parare (CL. XV 111) schliesslich sahen sie sich 
gezwungen^denRâckkaufspIan fallenzu lassen. 
Pate ar fi mai bine s*o lăsăm boltă [nămi. 
istoria mea] (NAd. Nuv. II 175) vielleicht wâre 
es besser, wir lassen meine Geschichte unerzâhlt. 
Flecăid începe fi el a se trece.. , fi insurătorea 
rămâne baltă (CL. XI 22) der Bursche kommt 
auch schon iu die Jahre, und aus dem Heirathen 
wird nichts. — Syn. zu 1. Baltă este termenid 
general pentru orî-ce adunare de apă stătă^ 
ţâre; iaz, basin de apă format prin ezire, 
adică prin astuparea scurgerii naturale a 
uneîape;heleşteu,îazcupesce; mia f tină, 
mocirlă, bahnă etc, adunare de apă bihlită 
şi noroidsă.'^ Or. Dem. bâlti'ţăfpl. ^ţe), bălti- 
ci'oâ(pl. --ce'le); (erner bâltu'ţâ Ţichind^l H. — 
Vgl. auch bălta'c^, băUă'u, băUâ'că. — Et Ksl. 
blato. 

balta'c * sn., pi. -ca, 1. ehem. : Art Strei t- 
axt f auf langem Schaft. Ridică baltacul, pe 
pafă lovesce (Bolint. ed. 1877, 175) er erhebt 
die Streitaxt, trifft den Pascha. — 2. gegen- 
wSrtig: Stock m mit einer kleinen Axt an 
der Stelle des Giiffes. — WohI irrthiimiich er- 
scheint der -^ als Prtigelstock C. Ngr. 22 (veţi 
lua fie-care câte o siUă baltage cârjaliesci pe 
talpe). — Gr. Munt. ^ (schon Marg.* 236 a), 
Mold. balta'g (pi. -ga/; Buc. bâltafg (pi. -ge) 
Q.u.;.ferner bâlta'o Marg.* 164 a, Teod. PP. 
289. — Dem. bâltâce^l (pi. -le) PP. Teod. Col. 
96. — Et Vgl. tGrk. etc. baUa', tiirk.-orient. 
baUa'k cBeil». 

baltace' siehe bâltafo,^ Gr. 

bălta'c^ sn., pi. -ce, Munt. kieine, seichte 
Ansammlung v. Wasser: Lache f, Pfiitze. 
Ve^nd . . pe balaur mort intr'un baltac de 
sânge (Ispir. Leg.* 343) als sie den Drachen lodt 
in einer Blutlache liegen sah. Când urnbla pe 
tdiţâ, nu băga de samă unde calcă, ci intra 
d*a dreptul în tâte baltacele (Odob.-Slav. C. de 
Cit. 8) wenn sîe auf der Sti'asse ging, gab sie 
auf den Weg nicht Acht, sondern trat grades- 
wegs in alle Pfiitzen. — Gr. baltace Odob.-Slav. 
l. c. — Et ba'Uă. 

baltace*, baltafg siehe baltafc^ Gr. 151 BALT-BAN baltagi'â sm. Baltadschi'm, Axttrăger. 
Ehem. Art Diener im Serail des Sultans, zB. 
Vacăr. IIO. Tes. 11 273 (împăratul, sigurevsit 
spre vreme in saraiu, supf paza bostangiUor şi 
baltagiUor, se temea de iote intlmplărilej, — 
Et Tui-k. baltagy\ 

bâltâre'ţl. adj, inod. anSQmpfen lebend 
Q.U. : pasări '^e Sumpfvdgel. — II. sn., pi. ~ţe, 
Mont. Sâdwind m. Nach Aurel. Ţara n. 29 
SEE. — Et. ba'Uâ. 

bâlţa't adj, 1. y. Thieren: scheckig. Tot 
re nu va ţi bâlţat şi alb întru capre (Biblia 
1688 Gen. 30, 33) Alles, was unter den Ziegen 
nicht scheckig iind weiss sein wird (^xn6^y 
wofQr Veri 32 pestriţ), -- Daher Rufname 
Pflr Binder: Bălţatul der Scheck, Bălţa^a die 
Schecke. — V. anderen Thieren zB. Odob. H. 
(bursuceii . . bălţaţîj Delavr. IV şi V. 1 30 (moţtd 
[ciocârliei] bâlţat ca şi cum ar fi încondeiat 
de mâna omului J; Odob. H. (pupeze cu oneste 
bălţatej. — Ferner v. Zigeunern, wegen der 
wcissen Farbe der Zăhne u. Augâpfel, die v. 
(ier dunklen Hautfarbe greii absticht, Al. CL. 
ill 245 (pupăză balţată! zu einer Magd), 246 
(balţatulel zu einem Knecht). — 2. fig, pop. 
wechselnd, unbestândig. Norocul lui e 
bâlţat (PP. Col. luI Tra! an H.) sein GiGck ist 
unbestândig. Tâte au capet pe lumea astă băU 
lată (RADUL. Rustice H.) Alles hat auf dieser 
unbestăndigen Welt ein Ende. — Gr. tmbălţa't 
PP. Marian Nunta 420. — Et. Viell. zu lat. 
haUeus «Gurtel»; vgl. auch ba'lţ, 

bâltă'â sn.y pi. -tafe, Munt. grosse Lacbe. 
Cdnd ajunse [împerătesa] la locul de luptă, 
oedu un bâllău de sânge (Ispir. Leg.^ 134) als 
die Kdnigin zum Schauplatz des Kampfes kam, 
sah sie eine grosse Blutiache. ^ Et. ba'ltâ. 

bălţi' (a se J, preş. mă -ţe'so, v. refl. Mold. v. 
etw. Gespanntem (einem Stricke, dem Greflechte 
eines Siebs od. Stuhls etc): schlaff werden, 
nachlassen. — Et. Viell. zu ba'lţ. 

bâlti'ş sn., pi, -şuri, Munt. mit SQmpfen 
bedecktes Terrain, Sumpfgegend f. O 
luptă destul de crlncenă se încăeră acolo, prin- 
tre rovinele şi bâUişurile după malul Dunării 
(Odob. Scr. H.) ein gar blutigei* Kampf entspann 
sich daselbst, in den Sâmpfen und Morăsten 
des Donauufers. — Et. ba'ltă. 

băltâ'câ, -gă sf., pi. --ce, -ge, Mold. Tr. kleine 
liefere Ansammlung v. Wasser: Pfuhl m, 
TQmpel. Dă de nesce ţigani pescuind într'o 
băUâcă (Reteg. Pov. IV 23) er trifft auf Zi- 
geuner, die in einem TQmpel fiscben. — Et. 
ba'ltă. 

bălto'8 adj. sumpfreich. — Et. ba'ltă. 

bâla'că siehe bă'l 1. 

bâlUT siehe bâlâu'r. 

bâlu'şcă sf. Vogelmilch/*^ Milchsternm 
(Ornithogalum umbellatum) Br. — Andei^ Be- nennungen sind nach Br. : lu'şcă, găxn%'ţă,pl,i'se 
păsăre'sc. — Et. Wahracb. bă'l. 

balustra'dă sf., pi. -de, fneol.J (Docken-) 
Gelânder n. 

baln'stru sn., pi. -tre, (neol.J Gelănder- 
docke f. 

bălu'ţ siehe bâ'l 1 u. 3 u. den folg. Art. 

bălu'ţăs/'.,pî.-je, Mont. Art TanzCiu.H.ln 
dembegleitendenGesangkommt^ (:==mîndră, 
lele, siehe &â{ 3 u. 4) vor, zB. : Hi, băli^ă, hi od. : 
Foe verde busuioc. Pe loc, băluţă, pe loc, Se 
mai aibă ş'alta loc. Andere Benennungen sind 
hora lux BăUyiu Com. Dolj H., mâniâsă Com. 
VîLCEA H. — Et. băa. 

bâlva'n sm. 1. Grundbalken m Com. Gorj 
H.; Com. Ban [bulva'nj H. — 2. Balken m 
(Iberhaupt Doc. 1656 H. (curtea . , îngrădită 
cu bălvani). — Et. Şerb. balva'n «Balken». 

ba'mâ sf., pi. -zne, Eibischkapsel / (fi*z. 
gombaut). Fruchtkapsel v. Hibiscus esculentus. 
Wird, in unreifem Zustande gekocht, Fleisch- 
speisen beigegeben. — Gr. Mold. bafmbă, pi. 
-be, ferner ba' mie Pann PV.* 1 125. — Et. 
Turk. bâmiâ Cih. 

ba'mbă siehe bafmâ, Gr. 

ba'mbas sm. (neol.J Bsimhns m, -rohr n.— 
Gr. Aucli bafaiba. 

ba'n sm, 1. Ban m (Mâoze). Seit der Ein- 
fQhrung des neuen Mfinzsystems (1867) = Vioo 
Letk noâ, also dem Centime der franzdsischen 
Wâhrungentsprechend. WirdinKupfermOnzen 
ă 1, 2, 5 u. 10 Bani u. in Silbermanzen ă 50 
Bani geprâgt.— Munt. pop. versteht man unter ^ 

Vfo ^^ ^^^> ^^^^ ^^ ^^^^ ^®^' of&ciellen Be- 
zeichnung, wâhrend in letzterem Sinne para' 
gesagt wird, zB. 2 -4 şi 4 parale = 24 '^. — 
Tr. Vi Kreuzer B. — Uraprtoglich wohl Name 
einer bestimmten, v. einem Banus geschlagenen 
MQnze, erscheint der «^ in historischer Zeit nui* 
noch als RechnungsmCinze, nach welcher der 
Werth der jeweilig cureirenden MOnzen be- 
stimmt wurde. An die Stelle des «^ trat spâter 
die târkische para' als Miinzeinheit, welche in 
der Moldau im 18. Jahrh. mit 3 Bani (nach 
Lefile boerilor Moldovei în 1776 H. 2426), 
beim Uebergang zur neuen Wăhining aber nur 
noch mit Ve ^^ bewerthet wurde. — 2. flberh. 
kieinste MQnze: Heller m, Pfennig. Eu 
de-am avut un singur ban. L-am împărţit cu 
tine (CoşBUC 54) wo ich einen Heller hatte, 
iheilte ich ihn mit dir. Şi cheltuiala lui . . să 
t-o 'ntorcă pînă la un ban (Ureche Lbt.' 1 214) 
und seine Auslagen wQrde er ihm bei Heller 
und Pfennig ersetzen. — 3. Geldstiick n, 
MUnzef. întinând mâna la trecători, care îi 
dădeau . . câte un ban roş sau câte un ban cM 
(CL. VIII 451) mdem er den VorQbergehenden 
die Hand hinhielt, die ihm je ein rothes oder 
weisses (^reldstClck gaben. Dacă mama 'mi dă" BAN-BANA 152 tlea un ban de trei, ca se-ml iau un simit 
(Dblavr. Par. 163) wenn die Mutter mir ein 
Dreiparastâck gab, dass ich mir eine Breşei da- 
fiir kaufe. Acest pod şi în banii acelui împerat 
Ulpie Traian se punea (SpAt. Mil. Let.* I 89) 
diese Brâcke wurde auch auf die Mânzen jenes 
Kaisers Uipius Trajanus gesetzt. Banul ren nu 
se pierde (Sprw.) Unkraut verdirbt nicht — 4. 
pi. Geld n: -^ buni, rei gutes, schlechtes Geld ; 
'^i mărunţi Kleingeld; a vinde, a cumpăra pe 
-^î (gata) um (baares) Greld verkaufen, kaufen. 
In trei lucruri ^taee avuţia, în bani, in ve§- 
mente, in pietri scumpe (Varlam Caz. H.) aus 
di*ei Dingen besteht der Reichthum, aus Geld, 
aus Gewândem, aus Edelsteinen. Câţi «^î iţi 
datorescf wieviel schulde ich Ihnen? Banii 
fac pe bani (Ispir. Rev. Toc. I 450, Sprw.) mit 
Greld macht man Geld. Banii pe bani trag (das., 
Sprw.) vro Tauben sind, da fliegen Tauben zu. 
Banii strîngătorului pe mâna cheltuitorului 
(Sprw.)wa8 der Eine zusammenscharrt, das ver- 
schwendet der Andi*e. Ban găsit, ban vrăjit 
(Al. PP. 87) gefundenes Geld ist verhext, hnt 
keinen Bestand. Banu rău nu e spornic Qip. 
Opinc 81) unrecht Gut gedeiht nichL Bamd 
te bagă afund, banul te scâte (Pann PV. ed. 
1880, 82) Geld bringt herunter und wieder her- 
auf. — Redensarten \a) ada cuiva -*4 pe miere 
Jdn. Mores lehren. Soli daher stammen, 
dass ehem. die tfki'klschen Kautleute, welche 
in den FCkratenthâmern Honig auf Lieferung 
kauften, die sâumigen Lieferanten mit Untcr- 
stâtzung der Behdrden schonungslos verfolg- 
ten.— • bj a stringe -t albi de ^ile negre einen 
Nothgroschen zurCkcklegen. — cj Cr^ngA 
CL. XI 33 : Am să te iau cu mine, şi-î trăi pe 
lingă noi cu banul cel bun ich werde dich mit 
mir nehmen, und du wirst bei uns bestens auf- 
gehoben sein. — dj e fecior de -î gata er ist 
reicher Leute Kind. Wird v. jungen Leuten 
gesagty die, weil sie reiche Eltern haben, nicht 
au ihre Zukunft denken. — Gr. Dem. zu 3 Jbâ- 
nu'ţ m, iB. Dblavr. Par. 184 (Hagiul . . t-a 
intins un bănuţ de aur); zu 4 băDişoTl m. 
pi., sB. CL. III 42 : Sfinţia sa a strîns şi băni^ 
§ori der hochwOrdige Herr bat auch hâbsches 
Greld zunickgelegt. Vgl. auch bănu'ţ. — Et. 
Wahrsch. ba'n^, vgl. oben 1. 

ba^n ^ sm. Ba n ( u s ) m. In der Walachei ehem. 
vom FCbrsten emannter Statthalter der kleinen 
Walachei (Banul Oraioveî) u. nach dem Me- 
tropoliten oberster W&rdentrăger des Landes. 
Stand seit 1705 im Range zwisdien spătar u. 
paharnic Neculce Let.* II 3 1 3. — Et, Magy . bdn. 

ba'n* an., pi. -nnri, (neol.) Aufgebot n 
der Landwehr in Deutschland etc. : '-^ ântâiii, 
al doilea etc. erstes, zweites A. etc. 

bana'l adj. (neol.) banal. 

banalita'te sf. (neol.) Banalitât f. bana'n sm. Pisang m, Bananenbaum. 

bana'nă sf,, pi. -ne, Pisang m (Frucht), 
Banane f. 

bănânăi' (a), preş. "Dâo^sc, L v. trans. : r. 
etw. mit nachlâssiger, schlenkernder 
Handbewegung machen Delavr. Sult. 200 
(Popa îşi făcu cruce ji după dinsul toţi bană- 
năiră semnul mintuiHi). — IL v, intr. sich pen- 
delnd hin- u. herbewegen: pendeln, schlen- 
kern, schlottern, baumeln. Fintâna . . 
asupra caria a jale scârţia, balălăind in bă- 
taia vintului, cumpăna (Vlah. Nuv. 124) dor 
Brunnen, dber welchem der im Winde auf- und 
abpendelnde Schwengel traui-ig knarrte. Capxd 
ii bănănâia intr'o parte şi intr'aUa, de parca 
îfî rupsese junghetura (Ispir. Leg.* 106) der 
Kopf schiotterte ihm hin und her,als ob ihm das 
Geienk entzwei wâre. Manile ii bănănăe in 
tote părţile (Delavr. Sult. 200) die Hânde 
baumeln ihm nach allen Richtungeu. Mă cam 
stringe [livreaoa] la câte şi 'n spate, «Da ce 
vrei? Să bălălăesci ca într*un sucman?» (Al. 
Op. I 426) die Livr^ spannt mich etwas in den 
Ellbogen und im RQcken. aJa,mdchtestdu viei- 
leicht darin schlottern wie in einem Bauern- 
rock ?» — Gr. Preş. 7 bâDăfnâe Delavr. (s. o.).- 
MoLD. a bâlâlii', preş. -iâe'so.— Et, Verwandtcs 
findet sich in fast allen Schwesterspracheiiy 
siehe KOrtikg Wb. Nr. 1013 u. vgl. bes. frz. 
baUer (la queuc, aller Ies bras baUants). 

bânână'u adv. baumelnd, schlotternd 
CRâNoA CL. XII 30 (Ivan atunci se întârce iar 
cu faţa 'n jos, cu capul bălălău, intr* o parte); 
(3om. (cu hainele bălălău f;WBB. — Die Form '^ 
nur bei Cost. 

bâna'r, lv. ^rîă sm. MQnzer m Doc. 1749 
Mblh. CH. 84 (Gavril Bănariul); Wbb. — 
Et. ba'n *. 

bânâri'e sf. Manze f (Prâgeanslait) Nbc. 
Ojstin Let.* II 4 (Făcut-au Dabijă Vodă bă- 
nârie de bani de aramă la Sucevă); Muşte 
Let.* iii 10. — Spâter dafiir taraphana', mod. 
m^netări'e. — Et. ba'n *. 

bânârH siehe băneai, Gr. 

banaa 1. sn., pi. --te, Banat n (v. einem 
Banus regiertes Land ; Wui*de des Banus). 
Spec.:— 2. Banatul (Timişorei) das (Teme- 
ser) Banat. Daher: — a) grâu (de) Banat 
Art grosskdrniger Rothweizen, der bes. 
im Banat cultivirt wird. — 6/ArtTanz Vul 
pian Musica pop. H. — Gr. Qu. Tr. auch Btf- 
naft. — Et. Mlat. banâtus. — 3. siehe băna't, 

băna^t 1. sn., pi. -turl, 1. Mold. Tr. pop. 
Verdruss m, Kummer. De ciudă şi de ba- 
nat că nu s'o măritat I-o eşit pe piele vărsa ( 
(Fr.-C. Moţii 125) vor Aerger und Verdruss, 
dass sie sich nicht verheurathet hat, sind ibr 
Pocken auf der Haut herausgekommen. N*am 
dus şi nu duc destul bănat după cei trei [co- 153 BANC-BANC piî] ce ÎHim pierdut (Reteg. Pov. V 28) als ob 
mir der Verlust meinei* andern drei Kinder 
nicht schoQ genug Kummer bereitet hâtte und 
noch hereiieie.— Bănatul cuiva der Ver druss 
uber Jdn. (d. i. flber seine Handlimgsweise), 
um Jdn. (d. i. uber sein Schicksal), zB. Iarn.~ 
BîRS. 161 fLa capătul celalalt [al punţii] 
Scrisu-î ş'al badeî bănat Că s'a dus şi m'a 
lăsat J, PoMP. BP. 41 /Me tînguesc prunUor De 
jalea părinţilor y Şi me vasr bravilor De bă- 
natul fraţilor).— Ml-e ^ es verdriesst micb. 
Mi-ar fi, nu mi-ar fi bănat Dacă [mindra] 
sar fi măi'itat De-aicî al treile sat (Al. PP. 
303) ea verdrdsse mich nicht so sehr, ivenn 
meine Liebste sich drei Ddrfer von hier ver- 
heirathet hâtte.— Nu-^ţî fie cu ^ dacă . . n e h m t 
es nicht Qbel (od. fQr ungut), wenn... Me 
rog, se nu fie cu banat, dar ia spune-mi cum 
te chiamă (SbIbra Pov. 193) gestattet mir, bitte, 
die Frage, wie Ihr heisst Şi den* o fi cu bănat. 
Domnul nostru vrea se vatfă pe măritul im- 
perat (Emin. 142) und, mitVerlaub, unserFCkrst 
wânscht, den erhabenen Kaiser besuchen zu 
durfen. — 2. Mold. lv. fsec. ^^/„/ GroU m, 
Zorn (asupra euîva Qber Jdn.), zB. Neculce 
Let.* n 370 / Tot întru acest a fi an . . arătat-au 
D'^u greu banat asupra creftinilor pentru 
multe păcatele §i fărădelegile ndstre); Nec. 
CosTiN Let.* I App. 125 (precum au înţeles 
Jicmond Dator de bănatul cumnatu^său . . 
asupra sa).— A avea '^ pe cn. Jdm. groUen, 
uber ihnerzdrnt sein, zB. Mir. CostinLet.* 
I 252 (Dator Jigmond^.avănd bănat p}*e Lefi 
de paguba âmenHor săi cu Răzvan, au trimis 
soli cu jalobă la . . împăratul nemţesc . .jâluind 
mare pagubă ce Uau făcut Leşiî în oştea lui). — 
3. Mold. înv. AeusserungdesVerdrusses: Vor- 
wurf m. Mare bănat pentru tâte aceste aii 
avut Jolcovschi de la Craiul (Mir. CostinLet.* 
I 267) alles dies zog dem J. heftige VorwGrfe 
von Seiten des Kdnigs zu. Şi au mers solul de 
la boeriî leşescî cu multă mustrare şi bănat 
(das. 269) und so zog der Gesandte, von den 
polnischen Edelleuten mit Vorwârfen Qberhâuft, 
von dannen. Şi nice dinăâră n*au răpştit nice 
le-au ^is cuvint de bănat (Dos. VS. Martie 17 
fol. 42 a> und murrte nicht ein einziges Mal, 
noch liess er ein Wort der Klage gegen sie lăut 
werden. Că fără bănat aşt&ptă a morţii în- 
făţoşare (Conachi 226) denn ohne Murren er- 
vrartet er, dass der Tod ihm erscheine. — Pop. 
bisw. noch jeUt, zB. Cr^ngA CL. XV 451 (Maî 
pune la socotălă că fi Trăsnea era înaintat în 
oirstă . . şi timp în felul său; că profesorul . . 
fficea <r Luaţi de icî pană id» .. ; şi pate nu 
veţi aduce bănat nici gramaticului nici pro- 
fesorului nid lui Trăsnea, ci întîmplăriî, care 
a făcut pe omeni aşa cum sînt . . ); lARN.-BtRS. 
135 ([drăgufa] Ţe-o trimite, bade, carte Pe de laturi Cu bănaiuri, In mijloc Pară de foc).— 
4. Mold. lv. u. pop. Argwohnm, Verdacht. 
Jviles începu a se arăta vesel, era chiar galant 
cu femeia, mergea la primblare, la teatru . . . 
Cu un cuvint, s*arăta că rCare nici un bănat 
(Nad. Nuv. II 33) J. begann sich beiter zu zeigen, 
war sogar galant gegen seine Frâu, ging spa- 
zieren, in's Theater. Kui*z, er benahm sich so, 
als ob er keinen Argwohn hegte. Iară împă- 
ratul nice un bănat să nu aibă şi nice o în- 
doire de prieteşugul ce l-au legat cu dinsul 
(Nec. Costin Let.* I 198) der Kaiser aber solie 
gar keinen Argwohn nochZweifel an der Freund- 
schaft hegen, die er mit ihm geschiossen.— Gr. 
Mold. mod. auch banaft. — Et. Magy. bănat 
«Kummer». Vgl. auch bănui' (a). 

ba'ncă sf.,pl. bâ'noî, (neol.) 1. Bank /": a) 
(Sitz): a sta pe băncile şeâld auf der Schul- 
bank sitzen. — b) (seichte Stelle) : -- de năsip 
Sandbank. — c) (Anstalt ftkr Geldgeschâfte) : 
casă de «^ Bankhaus ; bilete de -^ Banknoten ; 
Danca Naţională a României (abgekCbrzt D. 
N.) rumănische Nationalbank. — d) (im Karten- 
spiel) '^^ âlter bafno: Se ve^i ce elegant tac 
băncile (Delavr. Par. 57) sie sollten seben, wie 
elegant er Bank halt. — Spec. Baccarat n. Ce 
vrei [săjod], stos sau bancf (C. Ngr. 81) was 
woUen Sie spielen, Pharao oder Baccarat ? Vgl. 
auch ba'nco. — 2. Banknote f Dion. Tes. II 
215/aMrtd, argintul fi hârtiile, adecă bancele). 
Vgl. băncu'ţă. — Gr. Dem. bâncu'ţâ, kosend 
bâncuU'ţă, pi. "ţe. 

bancher sm. (neol.) 1. Banquier w. — 2. 
Bankhalter m (im Spiel). 

banchet sn., pi. ^turî, (neol.) Banket n, 
Festessen. Numai nebunii refusă d'a luxi 
parte la banchetul lumii (Delavr. Par. 79) nur 
Thoren weigem sich, am Festschmaus der Welt 
theilzunehmen. 

bancheta' (a), preş. -te'x, v. intr. (neol.) 
bankettiren. 

banche'tă sf, pi. -te, (neol.) 1. ge po Îs t er te 
Bank ohne Lehne. — 2. (fortifj Banquet 
n, Wallbank. 

bănclln'ţă sf., pi -Je, Satteldecke f PP. 
DoBR. BuRADA CAl. 240 (Să pun murgul la pri- 
pon, Se-mî aştern o băneiluţă Şi la căpătâiu 
şeluţă); Ş. — Et. Unbek. 

bancno^tă sf., pi. -te, (neol.) fast Înv. Ba' n k - 
noief. 

ba'nco subst. nevar. ()ieol.) Bank /* (€re- 
sammtheit der Einsătze im Hazai'dspiel) : (fac)'^! 
ich halte die Bank ! ffar fi făcut S50 [lei] în 
banco (Delavr. Sult. 142; es wâren 250 Lei iu 
der Bank geworden. Vgl. ba'ncă 1 d. 

bancrn't adj. (neol) bankrott, bank- 
bruchig. — Gr. Tr. banoro't, zB. Popov.- 
BAn. 69 (Mă dâre când văd că pentru nisce 
bancroţi ..fa nume bagă in sămâ). BANC-BANI 154 bancruta' (a), preş. --te's, v. intr. (neol.J 
bankrottiren. 

bancru'tâ sf., pL -te, {neol.J Bankrott m, 
Bankbruch: a face -^ bankrottiren. Der Cod. 
CoM. unlerscheidet faliment Fallissement (un- 
vei'schuldete ZahIungfseinstelluDg), -' simplă 
oinfachen (durch Fahrlâssigkeit berbeigefuhrten) 
B. u. -^ fratidulosă bctrâgerischen B. 

bancruta^r sm. /neoî./Bankbrftchiger m, 
Bankrottier m, zB. Cod. Com. art. 873 [ban- 
crutarî fraudidoşî). 

bânculi'ţâ siehe ba'ncSif Gr. 

băncuţă sf., pi. -te, Tr. Banknote /". Stau 
la mine galbenii pe gard? sau cresc băncuţele 
ca suşâreele? (Slavic! CL. V 6) sitzen bei mir 
die Dukaten auf dem Zaum ? oder wacbsen die 
Banknoten wie die Pilze? — Et. Wahi-sch. 
deutsch Banknote. Vgl. auch băncu'ţă. 

băncu'ţă sf., pi. -Je, (neol.J i. siehe Jba'ncă, 
Gr.— 2. MuNT. FAM. Geldstuck von 50 Bani. 
[Notele] «eminenţa mică» . . şi 9 eminenţa 
mare» . . nu le aveai decât cu ajutorul băn- 
cuţelor §i a jumÂtăţUor de sfanţ (Delavr. Par. 
309) die Noten «vorzQglich» iind «ausgezeich- 
net» waren nur mit Hîilfe von Halbenfrank- 
stucken und halbenZwanzigern zubekommen.— 
Et. Wahrsch. zu deulsch Banknote. Vgl. auch 
băncWtă. 

ba'ndă sf. (neol.J 1., pi. ba'nde, aj Bande 
/; de hoţi Râuberbande, de mmxeanll Musik- 
bande, -corps. — ^/Truppm Balc. 449 (o 
banda din cavaleria nâslră se mergă se supere 
ariergarda du,şmanuluij. — 2., pi. be'n^lf {de 
hârtie Papier-) Streifen ru — Spec. Streif- 
band m, Kreuzband: a trimite supt -^o re- 
cistă eine Zeitschrift unter Kreuzband senden. 
La o altă masă [a redacţiei] .,, un băetan . . 
pi^egătea bendile pentru expediţie (Vlah. Dan. 
I 45) an einem anderen Tische der Redaction 
bereitete ein juuger Mann die Streifbânder zur 
Versendung vor. — Vgl. auch ba'ntă. 

bandagi'st sm. (neol.J Bandagîst m. 

banda'j sn., pi. -;e, (neoL, hir J Binde /*, 
Verband m, Bandage f. 

bandaja' (aJ, prea, "je^E, v. tvans. (neol.J 
verbinden, bandagiren. 

banderolă sf., pi. -ie, /neoi./ Banderole 
f. Papierstreifen, der um Waaren geklebt wird, 
um Fâlschungen zu verhindern. 

banie'ră sf., pi. -re, (neol.J Banner n, 
Fiagge f [Duşmanii] făcură de mal multe 
ori semne cu bandierele că vor se se predea 
(Balc. 515) die Feinde gaben wiederbolt mit 
den Bannem Zeichen, dass sie sich ergeben 
wollten. Greeuşorul . . se duce la consulat, dă 
bandiera elinâscă jos şi rupe relaţiunUe cu 
fjuvernul Moldovei (Ghica XI) das Griechlein 
bcgiebt sich nach dem Consulat, zieht die grie- chische Fiagge ein und bricht die Beziehungen 
zur moldauischen Regierung ab. — Gr. Bisw. 
banie^râ. 

bandi't sm. (neol.J Bandit m, Râuber. 

ba'ndoră, -dura sf. Tr. StCick Leinwand zum 
Abstauben, Einschlagen v. etw. etc. : Lappen 
7n, Tuch n Com. H. ; Coşbdc H. (Le va pune 
[nâml. erburile] Intr*obăndurică, Intr* o cârpă 
micăj. — Eine mănnliche Nebenform bandol 
Fusslappen bietet SbIera Pov. 321, Râthsel 
vom Stiefel u. Fuss (Stal, negră, se^ţl bag ban- 
dolulj. — Et. Viell. zu deutsch Baud. 

bandrabu'rcă sf., pi -ce, seltener -cf, Mold. 
(de susj POP. = cartof: Kartoffel f. — Gr. 
brandabu'roâ Q.U., hadabWrcâ Barc. Nomencl. 
PL. H., brandabu'râ Cih. — Et. Wahrsch. nach 
einer aus der Provinz Brandenburg, "woheT Ru- 
mânien zumeist seinen Bedarf au Gârtnereier- 
zeugnissen deckt, eingefâhrten Sorte. ZurForm 
vgl. poln. brandeburka «Brandenburgerin». 

bandulie^ră sf., pi. -re, (neol.J Wehrge- 
hănge n, Patrontaschenriemen m, ehem. 
Bandelier n. — Gr. Pi. panteWre Dion. Tes. 
II 209 (cazaci îmbrăcaţi in albastru călârime, 
cu numele iul Ipsilant pe pantelire eu slove 
de alamă J. — Et. Zu letzterer Form vgl. deutsch 
Bandelier, russ. bandeleru. 

băn^'să sf., pi. -ne^se, Frâu /'des, eines 
Banus. 

bănesc *ad;. Geld-, pecuniar: a/ocert 
bănescl Greldgeschâfte. Nu sint âmenl politici 
a cărora înaltă posiţie bănâscă $i socială o da- 
tor esc femeilor^ (Delavr. Par. 44)giebt es nicht 
Staatsmănner, die ihre hohe pecuniare und 
sociale Stellung den Fmuen verdanken? — 
Et. ba'n *. 

băne'sc^a^ţ;. eines, des Banus, zB. Odob. 
H. (O mulţime de panduri bănesA.. se repr- 
(j,iră cu săbiile scosej. — Et. ba'n *. 

băne'sceac^v.inBezugauf Geld: stăreu-^ 
es steht schiimm um seine Finanzen. — Et. 
băne'sc *. 

băne^t suJbst. Geld n (m Menge). Dar bine, 
mă, ce a făcut atâta bănet ce î-a remas de la 
tată'său't (FiL. Cioc. 232) ja, was hat er deun 
aber mit dem vielen Gelde gemacht, das ihm 
sein Vater hinterlassen hat*? — Gr. Munt. '^, 
Mold. b&n&ri'i, iB. NAd. Nuv. II 90 (Cate su- 
flete nu s'aii dat diavolului pentru bănăritul 
ăla IJ. — Et. ba'n *. 

băni' (aJ, preş. -ne'sc, L v. trans. 1. zum 
Banus machen. — 2. Banus betiteln. Nu 
me tot -^ / n»^nnen Sie mich doch nicht immer 
BanusI— II. v. intr. als Banus herrschen, 
zB. Teod. PP. 48 (Că te-olu ridica Ban la 
Cralova, Şi tu că-i l)ăni. De teA fericij. — 
Et. ba'n^. 

bănicî6'ră siehe bafniţâ, Gr, 155 BANI— BANU băni'e sf. WQrde, Stand eines Banus, 
zB. Gheorgache Let.* III 292 fAcâstă boerie a 
Ijănieî in vechile vremi n'au fost/,— Li, ba'n^. 

banie^ră siehe bandierâ, Gr, 

bănlşoT * siehe bafn S Gr. 

băniş(yr^ sm. Munt. ehem. '^ (de jtÂdeţJ 
Kreisrîchter m. Die -^ wurden 1739 v. C!on- 
stantin Mavrocordat abgeschafft Sulzbr III 128. 
Urspr. Unterbeamte des Banus y, Craiova mit 
gleicher Function Fotino III 457 H.— Et ba'n\ 

binişori^es/lehem.: Abgabe der Bânişori 
an den Ban Fotino IU 458 H. 

ba'niţă 8^,p{.^ "ţe, Gretreidemaass: Scheffel 
m (Munt. = 34 Liter, Mold. = 21 Vi Liter). 
Es gehen 20 oca' auf die -^y 20—22 baniţe auf 
die chiflă. Jetzt meisţ durch den Doppel-Deka- 
liter ersetzt. In der Moldau heisst die «^ auch 
dimerli'e, die halbe -^ me'rţă. Mie mi-s'a ve- 
nit Urittd cu baniţa, Dragostea cu lingura 
(BiBiCBScu PP. H.) mir ist die Langeweile mit 
S<*.heffeln, die Liebe mit Ldffeln zugefallen. — 
Pop. un cap cât baniţa de mare ein gewaltig 
grosser, kftrbisgrosser Kopf. — Gr. PI. mod. 
bisw. bafniţl, bănuiţi. — Dem. bâmcî&râ sf., 
pL -re. — Et. Slav. *banica, vgl. poln. bănia, 
ha'nha, banieczka etc. «bauchiges Gefăss». 

bân(y8 adj. 1. Ta. Buc. pop. der viei Greld 
hat; reich. Şipre cei băno fi prindeam Şi de 
bani ii despoiam (PP. Marian Bucov. H.) und 
uberfiel die Reichen und nahm ihnen das Geld 
ab. — 2. eintrăglich. A ocusa de trădători 
pe omenii ceH mai devotaţi binelui patriei . . nu 
numai că nu este periculos, dar este glorios şi 
chiar bănos (Chica 137) die treuesten Diener 
des Vaterlandes des Verraths zu zeihen ist nicht 
nur nicht gefăhrlich, sondern ruhm reich und 
sogar eintrăglich. Ridicarea sa la atestă înaltă 
şi bânâsă funcţiune (Fil. Qoc. 321) seine Ein- 
setzung in dieses bobe und eintrăgliche Amt. — 
Et ba'n^. 

hofnti sf.,pl. be^nte, langes schmales StQck: 

1. S trei f en m : de pînzâ, de hârtie Lemwand-, 
Papierstreifen, zB. Vlah. GV. 134 (şi lecţia îi 
va efi din gură ca scrisă pe o banta de hârtie J. — 

2. Bând n ; de fler, de oţel etc. Eisenband (zB. 
um Waarenballen), Stahlband etc., zB. Alex. 
Agric. 56 (pe mijlocul acestor tinichele, [ma- 
şina] are câte o banta de alamă] . — Spec. pi. 
bente Bande (pl.J, Fesseln (pi.), zB. Pann 
ŞEpĂT. II 15 (de ce nu Ua prins viu Se-l lege, 
se-l pue in bente §i se-l ducă la zapciufj; 
Reteg. Pov. V 56 (se-4 ba^e in fiare şi in pente 
din tălpile pidorelor pană 'n grumazi). — 3. 
Munt. Bândchen n (Randstreifen an Ha's u. 
Aermeln v. Hemden), zB. Delavr. IVşV. 25 
(ineheindU'Şi banta de la mâna dreptă). DafQr 
Mold. betiţă (siehe ba'tă), — Gr. Lm. in Bedtg. 
1 u. 2 bisw. ba'nd&f pi. bafnde, zB. Burada CL. 
XVn 285 (nisee bande ănguste de pînză), Fil. Qoc. 154 (un sipet mare legat în bande de 
fier). — Tr. in Bedtg. 2 pafntă, pi. pe'nîe. — 
Dem. benU'ţă sf., pi. -ţe. — Et Vgl. poln. 
bant, russ. bantu, rnagy . pdnt = deutsch Bând ; 
ba'ndă ist Neologism. 

bănuePnic adj. bisw. = bănuitor: arg- 
w5hnisch. — Et. bănuia'lă. 

hămii'(a),pres. ^nue'sc,!. v. trans. 1. muth - 
massen, vermuthen, ahnen. Că — după 
cât se pate bănui — tot o aplecare de acelaşi 
fel a făcut se se nască şi pictura (Odob. Ps. 
132) dass, soweit sich muthmassen lâsst, auch 
die Malerei einem âhnlichen Triebe entspruugen 
ist. Secolul al iO-lea a adus o civiUiaţiune , , 
nouă, nebănuUă şi nevisată de timpii ante- 
riori (Ghica in) das 19. Jahrhundei*t hat eine 
Givilisation gebracht, von der die fruheren Zeilen 
nichts geahnt noch getrâumt hatten.— Mit re- 
tlexivem dat. Delavr. Par. 248: Cine ş'ar fi 
bănuit că eu volu fi vreodată tatăl a trei co- 
pii . . volnvA şi nebunaticlf yiex hătte je geahnt, 
dass ich einmal Vater dreier krâftiger, ausge- 
lassener Kinder sein wftrde? — pe. de c. CL. 
XVII 69 : Toţi începură a mă bănui de călăreţ 
distins Allebegannen in mir einen vorzQglichen 
Reiter zu vermuthen. — Mit de vor dem Object 
Jip. OpiNC. 61 : Flâcărala unde se bănue de 
comoră dieFlammean derStelle, wo man einen 
Schatz vermuthet.— 2. im engeren Sinne: arg- 
wdhnen, Argwohn, Verdacht hegen. 
Fîind'Că bănuesce că pate se mijlocăscă vre»o 
încurcătură de dra^goste între mine şi domnia 
el (Fil. Cioc. 135) da er den Verdacht hegt, dass 
zwischen mir und ihr ein Liebesverhâltniss be- 
stehen kdnnte.^ 3. pe, Jdn. beargwdhnen, 
im Verdacht haben. Dac'o întrebi, dac'o 
cărtesci, Ia <}ice c*o bănuesă (Teod. PP. 345) 
fragst du sie, schmăhlst du mit ihr, so sagt sie, 
du beargwdhnest sie. Busuioc, bănuind pe Si- 
minoc că s*o fi îndrăgostit cu femela lui (Ispir. 
Leg.^ 385) da B. den S. im Verdacht hatte, mit 
seiner Frâu ein Verhâltniss angeknâpft zu ha- 
ben. — Mit reflexivem dat.: a-şi '^ pe cn. 
DioN. Tes. II 178 (Turcii . . bănuindu-şl pe 
boerî că ei aii pricinuit spaima lor); Radu 
PoPEscu Mag. ist. IV 33 (ş'aii bănuit pe o sor a 
mâne-sii . . că î-ar fi făcut fermece). — 4. cre- 
dinţa cuiva etc. Jds. Treue etc. in Zweifel 
ziehen, daran Zweifel hegen, zweifeln. 
Ce cru4ime pote fi mal mare decât acela de a 
bănui cinstea unei femei ce ţi-s'a dat cu cea 
mal mare dragostea (Fil. Cioc. 101) was kann 
es Grausamei*es geben als die Ehre eines Weibes 
zu verdâchtigen, das sich dir mit voller Liebe 
hingegeben hat? — II. v, intr, 1. cuiva auf 
Jdn. ârgerlich sein, ihm grollen, zâr- 
nen; cuiva că.. Jdm. Qbelnehmen, ver- 
argen, dass.. . Dă, urmările dragostei îs 
cam — neplăcute. A cui vina 9 Bănuiască BANU-BâRA 156 mâne-sa c'a făciU-o fată (NAd. Nuv. 1 134) ja, 
(lie Folgen der Liebe sind ziemlich — unaoge- 
uehm. Wen trifft die Schukl? Mag sie ihrer 
Mutter zârnea, âasa sie sie aii Mădchen zur 
Welt gebi-acht hat. l-a poftit sena bănuiască 
aici nu le pate descoperi taina (Nec. Costin Let. * 
I. App. 17) er bat sie, es ilim nicht âbel zu 
uehmen, dass er ihnen das Gebeimniss nicht 
verrathen kdnne. Dv, aţx făcut nisee frumose 
]}ortrete despre soţiile Dv., dar — se nu bă- 
iiuiţî — imî pir cam măgtdite (C. Ngr. 70) 
Sie haben schdne Portrâts von Ihren Gattinnen 
ontworfen, aber — nichis fur ungut — sie kom- 
moQ mir ein wenig geschmeichelt vor. EL patru 
[chifle] şi eii doiie: mi-se pare că n'are ce 
bănui (Al. Op. I 1296) er vier H5rnchen und 
ich zv^ei: ich denke, er kann lufrieden sein. — 
Lv. hisw. a(-fi/ -^ pe cn., asupra cuiva, zB. 
Biblia 1688, 1 Reg. 18, 9 /şi era Said bănu- 
ind pre Daoid den (Jlioa aceia şi înainte); Dos. 
VS. Oct. 26 (Acestea de vom ^ice cătră 'mpe- 
râtul f ne temem se nu-şi bănuiască pre sfin- 
ţia ta); das. Oct. 9 fol. 57 a (Nu bănui durn- 
nea-ta asupra ferbeî tale). Vgl. auch N. Gane 
CL. IV 108 /f/n moralist cu fruntea posomo- 
rită ar fi avut ce bănui contra nebuniilor 
Elco)ioreî).— 2. cuiva Jdm. mit Worten gro l- 
len, zArnen, ihn schelten, ihm Vorwârfe 
machen. Mierla ^ice: ti Nu-ţî bea banii, măi 
volnice l» Mîerluşcă, pasare sură, Nu-mî tot 
l)ănui din gură! (Al. PP. 298) die Meise sagt : 
<K Versauf dem Geld nicht, Burschel» Meischen, 
grauer Vogel, mach' mir doch nicht immer Vor- 
wiii-fe ! Mătuşa Saftica . . atâta ungea casa ş*o 
oăruia încât totdeauna părea că-i de erl g}*i~ 
jită. Chiar moş Necxdcea, aşa necârtitoriu 
cum era, tot bănuia (ficând că-l trebue vară- 
rie la pdrtă (NAd. Nuv. 1 12) Mutter Lisbeth 
schmierie und weisste so viei am Hause herum, 
dass es stets wie neu aussah. Sogar Vater N., 
so gutmâthig er sonst vear, pflegte doch ârger- 
lich zu sagen, er hâtte einen Kalkofen vor dem 
Hause ndthig. — 3. Tr. (îmi) bănuesc es thut 
mir leid, dauert, gereut mich. lubesce, 
mândră, lubesce, Dar ia sama ce iubesd, Nu 
cumva se bănuescl (Iarn.-Bîrs. 251) liebe, Măd- 
chen, liebe, d.ch gieb Acht, veen du liebst, dass 
es dich dann nicht gereue. De lacrămî nu-ml 
bănuesc, Da*mi bănuesc de obraz (PP. Tribuna 
H.) mich dauern die Thrănen nicht, doch mich 
dauert mein Gesicht Câ-şl cunâsce păcatele 
şi'Şi bănuesce de ele (Psalt. Belgr. 1651 H.) 
denn er kennt seine Sunde.. und bereut sie. De 
cumva nu o vel lua [nâmi. pana de raţă], iţi 
vei bănui după la (Reteg. Pov. IU 17) solltest 
du die Entenfedei* etwa nicht nehmen, so wird 
es du* leid sein um sie. — bănui't adj, 1. 
muthmasslich, im Verdachte stehend. 
Toţx se repeziră la locaşele bănuiţilor omoritorl (Odob. Scrieri H.) Alle eilten iu den Wobnun- 
gen dor muthraassiichen Morder. — 2. ărgcr- 
lich, verdriessiich PP. Marian Bucx)Y. H. 
(Nu fi, bade, bănuit Că ţl-e plugul hirbuilj.— 
bănuito'r adj, argwohnisch, eifersi&chtig. 
Dragoste bănuitâre. Rea copUâ eşti sub sore, 
Că ori'Unde-a merge volu, tu mă 'ntorcl Iar 
inapoi (PP. Familia H.) Eifei*sucht, du bist ein 
schlim.i^es Ding, wohin ich auch gehen will, dn 
treibst mich wieder zurQck. — Gr. Preş, Jbă'- 
Duiă etc. Jip. OpiNC. 61 u. 156. — El. Magy. 
bdnni cbedauern, bereuen». 

bânnia'lâ sf,, pL -uue'li, lv. u. Olt. -nue'Ie, 

1. Muthmassung f, Vermuthung, Arg- 
wohn m, Verdacht. Mârte fără ^ nu se 
pote (Sprw.) der Tod will eine Ausrede haben. 
Am ^pc.oâ, asupra cuiva ich habe Jdn. in Ver- 
dacht. Nu 4^se insă nimic care se-i dea vr^o 
bănuială (Ispir. Leg.* 127) doch sagte er nichts, 
was seinen Argwoîin hâtte orregen konnen. 
[Acesta] ar fi băgat âmenUor bănuială se nu 
crc^â mărturia Iul (MArg.* 86 a) das hătte bei 
den Menschen Bedenken erregt, seinem Zeug- 
nisse zu glauben. Vedând că soţul ei.. cu luare 
aminte pe păstoriţa privea, A intrat in bă- 
nulala că are amor cu la (Panm Erot. H.) als 
sie sah, wie ihr (ratte die Hirtin aufmerksam 
betrachtete, stieg in ihr der Verdacht auf, dass 
er eine Liebschaft mit ihr habe. Ca să te cre- 
dem că tu al făcut o aşa vitejie, arată-ne 
vr'un semn care sene scâtă din bănuială (\spir. 
Leg.* 257) damit veir dir glauben, dass du eino 
solche Heldenthat vollbracht hast, lass uns ein 
Zeichen sehen, das unsre Zweifel verscheuche.— 

2. Groll m, Zorn, Verdruss. Departe dxi 
a-ml arăta v*o bănuială, ca un adevărat amic 
a sciut se-ml ad\ică mângâere (CL. IV 26 1 ) 
wci t entfernt, Groll gegen mich zu hegen, wusst<.' 
er als wahrer Freund mir Trost zu spenden. 

bânu'ţ sm. 1. dem. v. ba'n^, s. d.. Gr. — 2* 
Zweibanistuck n. Tot discul popilor, ce era 
numai de bănuţi, pitad şi gologani (Ghib. BV. 
75) der ganze Sammelteller der Priester, der 
nur Zwei-, Ftof- und Zehnbanistâcke ent- 
hielt. — 3. Keimfleck m im Ei. — 4. Tr. 
Pdanze: Gănseblâmehenn (Bellis perennis) 
Q.U. — Nach B. -^l, '^e'l pi. Buchsbaum m 
(Buxus sempervu'ens), was wohl falsch. — Or. 
Dem. bânuţe'l, pi. -ţefl. — Ei. ba'n^. 

baoba'b sm. (neol,) Affenbrolbaum m, 
Baobab (Adansonia digitata). 

baptiste'riu sn., pi. -rU, (neol.) Tauf- 
c a p e 11 e ^. 

ba'ră sf.,pl. -re, (}ieol,) 1. {de fler etc. Eisen- 
etc.) Stânge f, — 2. Schranken (pi.) eines 
Gerichtshofs, zB. Vlah. GV. 4 (toţi avocaţii, 
mari şi mici, cari dilnic ş*au frecat cotele 
de bară). 157 BARA-BARB baraba^ncă sf., pi. -ce, Trommel /"Delavr. 
Par. 152 (vardişti naţionali eu eâde de cocoş., 
şi harabancej. — Gr. Wbb. baraba'D sn., pi. 
-ne. — Et Russ. barabanu. 

barabo'iâ sm. 1. Pflanze: Kerbel m (Chae- 
rophyllum bulbosum). — NachQ.u. auch knol- 
liger Kammel (Bunium bulbocastanum). — 
Vgl. auch barabu'lâ. — 2. pop. Art Tanz, bei 
dem ein mit Frun<Jlă verde -^ u. âhnl. begin- 
aendes Lied gesungen wird Q.u. — Gr. Auch 
barlBbo'î&. — Et. Vgl. magy. bara^ly. 

barabniâ sf,, pi. -Ie, Mold. pop. Kartoffel 
f. — Gr. du. auch barab&iă sm,, zB. PP. Fa- 
milia H. fPentr'un blid de baraboîu [popa] Ne-a 
cununa şi pe noi). Ferner barabwşoâ sf., pL 
'bwsoe Cou. Tr. H. — Et. Vgl. russ. ruth, bara- 
Inylja etc. 

bara'că, -raftoâ, sf., pi. -ce, (necl.) Ba- 
ra c k e ^. 

Bărâga% Câmpul -^ulul npr. m. gr ds sere 
di&rre Ebene im District Ialomiţa, zwi- 
schen Fluss Ialomiţa u. Donau. Dient, âhnlich 
wie die Lâneburger Heide, fast ausschliesslich 
als Viehweide. Poetische Schilderungen des «^ 
lieferten Al. (Bărăganul PoesiI III 89) u. Odob. 
(Ps. 7). — Gr. Auch Barstgafn. — Et Unbek. 

barag^ncâ sf. Art Kartenspiel Ianov CL. 
VII 311 ( Vreţi, boein, o galaţancă, Lanscnet, 
vist, pichet, ghîurdum, Sau pote vr*o bara- 
gencă 9/ — Et. Unbek. 

baragla'dinâ sf., pi. -ne u. -dî, Spitzname 
far Zigeuner, zB. CL. XIV 246 (Câte odată 
dădea poveţuire lăutarilor: Măi baragladină, 
Hc-mt cântaţi cum ş'a pierdut ciobanul oia).— 
Et. Unbek. 

baraicta'r siehe balracta^r, Gr. 

baraimil'c siehe bsăramîVc, Gr. 

bara'] sn,, pi. -;e, (necl.) Thalsperre f. 

bara'ngâ sf. Munt. pop. alter Wolf, der 
das Rudei anfâhrt u. zuerst heult, worauf die 
andern Wdlfe einfallen, zB. DepAr. DorurI I 38 
[Şi lupul cu capul înălţat in vint Urlă, când 
haraga [sic] ântâîu a urlat/. — • Et. Unbek. 

bărâni' {aj, preş. -ne'sc, v. intr. Mold. sel- 
ten: strebeţi, verlangen, zB. Conachi 260 
/Dacă cătră fericire inima ta bărănesce). — 
Et. Unbek. 

bârâit ^sm. katholischer Pfarrer in 
Bukarest. — Ehem. auch anderwârts, zB. Odob. 
MV. ed. 1894, 43 (T6tă obştia [din Sibiu]., 
asculta cântările letinescî ale baratului/. — 
Gr. Auch bara't. — Et. Magy. barat «Pater». 

băra't* siehe beraft. 

băra^tâ sf., pi. -râ'ţl, lv. (Gron.) Barett n, 
Mâtie f, zB. Amiras Let.« 111 158 [Cunoscuţi 
erau slujitorii luî din haine fi din barate, 
care din ce stâg era). — Gr. Fi. barate Amiras 
i. c. — Et. Vgl. turk. bareta (it. berretta, fns. 
barrette etc.). bărătăP (a) siehe birăţi' fa). 

baratcă siehe barafoâ. 

barateri'e sf. [neol., mar.) Baratterie f. 

birăţi' [a), preş. -ţe'sc, v. trans. schelten 
PP. DoBR. BoRADA CAl. 52 [Tot strigând fi bă- 
răţiîid); 186 [El pe slugi le bărăţea). Dafur a 
bârâtâi' PP. Ţara noOA 1885 H. [Tot răcnind, 
Bărătăind). — Et. Unbek. 

bărăţi'e sf. katholische (Franciscaner-^) 
Kirche in Bukarest. — Et, băraU *. 

bărba't I. sm. 1. Mann m, im Ggs. zum 
Weibe und Kinde. Iară cel ce mâncară era 
bărbaţi ca la 5000, fără muerl şi copii (Biblia 
1688 Matth. 14, 21) die aber gegeesen hatten, 
derer waren bei fânflausend Mann, ohne Weîber 
und Kinder. De-l bărbat, aice vie a combate 
(BoLiNT. ed. 1877, 144) ist er ein Mann, so 
komme er hierher zum Kampfe. — Gr. Augm. 
b&rbâto'IH. — 2. Mann m, (Ehe-)Gatte. 
Bărbatul este dator protecţiune femeii, femela 
ascultare bărbatului (Cod. Civ. art. 195) der 
Mann ist der Gattin Schutz, die Frâu dem Gatteu 
Grehorsam schuldig. Ce scie satul, nu scie '^ul. 
(Sprw.) die ganze Stadt weiss es, nur der Mann 
weiss es nicht (nâmi. dass die Frâu ihm unti'eu 
ist). Nu se răbda de femei cu bărbaţi (Ureche 
Let.* 1 207) er stellte verheiratheten Frauen 
nach. — Gr. zu 2, Mit pos. fam. '^u-mlo, 
-to, ^80, auch *^â^mîo etc. — Dem. bărbâţefl 
Mânnchen. — 3. v. Thieren: Mânnchen n; 
Ggs. femee. Bărbatul [pHvighetorel] cântă . . 
nâptea pe vremea clocitului (Cihac Ist. nat. 
84) das Nachtigallmânnchen singt des Nachts 
wâhrend der Brulzeit. — Das Mânnchen klei- 
nerer Thiere, wie Vdgel, Fische, Insecten, wird 
hăuHg mit dem dem. b&rb&txi'ş{G^.femelu'şcă, 
auch mueru'şca) bezeichnet. Bărbătuşul albinei 
se chlamă trintor die mânnliche Biene heisst 
Drohne. — IL adj. 1. manubar, mânnlich. 
Nu acea libertate pruncă, flore plăpîndâ a 
pustietăţii, ci libertatea cea bărbată fi lumi- 
7iosă (Balc. 558) nicht jene kindiiche Freiheit, 
die zarte Blâthe der Wildniss, sondem die mann- 
bai'e, hellleuchtende Freiheit. — 2. ta p fer, 
muthig. Flăcăul.. e larg la spete, bărbat la 
inimă (Dblavr. Sult. 115) derBurache ist breit- 
schultrig, tapferen Herzens. Că m'ai făcutu-me 
mal bărbat şi mai îndrăzneţ den muncile tale 
(Dos. VS. Oct. 30) denn du hast mich durch 
die Folterqualen, die du mu* angethan, noch 
muthiger und kecker gemacht. — 3 rAhrig, 
arbeitsam, emsig. Lamindruţa'n jocbăr- 
bată Curtea nu e măturată (Iarn.-Bîrs. 420) 
bei dem Mâdchen, das fleissîg tanzt, ist der Hof 
nicht gekehrt. Sătenca e bărbata albină a ru- 
mânului la ţară (Jip. Suf. 14) die Bauerin ist 
die emsige Biene des Landmanns. — || Gr. Mold. 
MOD. barbaft. — Et. Lat. barbatus «bârtig». 

bărbăţe'l siehe bărba't I 2. BARB-BARB 158 bărbăte'sc adj. 1. mânnlich: genul -^ 
(gram.) das mânnliche Geschlecht; haine -^l, 
croitor '^Mânnerkleider,-8chiieider.— Departe 
bărhatiseă mknnVichen Geschlechts; copH 
(de) parte bârbâtâscă od. kurz parte bărbâtescă 
mânnliches Kind. Nici acestui craîu se- 
minţie parte bârbâtâscă nu l-au remas (Nec. 
CosTiN Let.^ I App. 7) auch dieser Kdnig hinter- 
liess keine mânâliche Nachkommenschaft. Din 
cele trei imperătese . . n'am avut parte de 
parte bârbâtâscă (Delavr. Sult. 86) von den 
drei Kdniginnen war es mir nicht beschieden, 
mit einem Sohne beschenkt zu werden. Partea 
bârbătăscâ a unui animal das Mânnchen eines 
Thieres. — 2.mannhaft, beherzt, muthig. 
Prin grădină trecuxu cu paşi bărbătescl (CL. 
XIII 42) den Garten durchmaass ich beherzten 
Schritt€fi. Iţi chlamă ş*iin câne, Celmai bărbă- 
tesc Şi cel mal frăţesc (Al. PP. 2) inife auch einen 
Hund herbei, den muthigsten und treuesten. 

bărbăteasca adv. analog bărbătesc. Ochii 
câta bărbătesce Şi pătrundea femeesce (Al. 
PP. 100) die Augen blickten muthig wie eines 
Mannes und drangen tief wie eines Weibes 
Augen. Turcii din cetate se aperau bărbătesce 
(Nec. Costin Let.^ I 415) die Turken in der 
Festung vertheidigten sich tapfer. 

bărbăţi'e sf. 1. Mannheit f. Când eram 
copil, doream se ajung in virsta bărbăţiei (CL. 
II 171) als ich ein Kind war, wiinschte ich, das 
Mannesalter zu erreichen.— 2.Tapferkeit/*, 
Muth m. Pierde totă bărbăţia ce nădejdea-l 
insufla (C. Ngr. 103) ihn verlâsst all der Muth, 
den die Hoffnung ihm eingelldsst — 3. RAhr ig- 
keit f, Arbeitsamkeit, Fleiss m. Imperă- 
tesa . . in tote filele spunea împăratului câte-o 
vorbă bw%ă pentru bărbăţia acestei femeel 
(IspiR. LbgA I 73) die Kdnigin that alltâglich 
gegen den Kdnig ehie lobende Aeusserung ilber 
den regen Fleiss dieser Frâu. 

bărbăţi'me sf. Mânnervolk n, zB. Jip. 
Opinc. 65 (^ tineretu şi bărbăţimea şi fă- 
wsetu). 

bârbătâ'e sf. Mânnin ^ PP. Marian Nonta 
797 (Atunci D <}eu a (jis aşa: Adame, Adame, 
Acesta se va chema bărbătoe). Neubildung nach 
Gen. 2, 23 (Man wird sie Mânnin heissen, dai*um, 
dass sie vom Manne genommen ist). 

bărbăto's adj. bisw. : muthig, zB. SbIbra 
Pov. 102 (Cei al doilea era mal vităz şi mal 
bărbătos). 

bărbătn'ş siehe bârba't I 3. 

barbet sm. (neol.) Pudel m. 

barbe'tâ sf., pi. -te, (neol.) brei ter Kinn- 
bart m; pi. Backenbart m. 

bărbile sf. 1. Kinn n. Era spân.., numai 
pe la rost avea păr pe supt buze şi 'n virvul 
bărbiei (Dos. VS. Ian. 19) er war bai*tIos, nur 
am Munde hatte er Haar unter den Lippen und an der Spitze des Kinns. — 2. Kehllappen m 
des Hahns. — Gr. Dem. bârbiu'ţâ, pi. -ţe. — 
Et. Wahi-seh. lat. *barbUia, pi. v. *6arMfe «Sitz 
des Bai*tes», vgl. fentle «Ueuboden», equUe 
cPferdeslall» etc. Vgl. auch spân. barbilla 
<K Spitze des Kinns». 

bărbie'r, lv. u. pop. -rlă sm. Bărbier m, 
Bartscherer, Raseur.— Gr.Lv. CApBÎy'pi^, 
Ban. berbi'riă Com. ; b&rbMă (Drf. ?) B. — Et. 
Ital. barbiere. 

bărbieri' (a), preş. -r&sc, L v. trans. bar- 
bieren. D-l inginer C. învaţă, ca se între- 
buinţez un termen popular, a bărbieri pe soco- 
tela comunei (Lit.) Herr Ingânieur G. lemt, um 
ein^n volksthâmlichen Ausdruckzugebraudien, 
am Bart dei' Gemeinde scheren. Vgl. bărbierie. — 
II. asă--^ sich barbieren (lassen). — III. v. 
intr. das Barbierhandwerk' betreiben, 
Bărbier sein. 

bărbieri'6 sf. 1. Handwerk n. Stand in 
desBarbiers. — IRedensart: a înveţabărbieria 
la capul altuia an anderer Leute Bart scheren 
lernen. — 2. Barbierstube f. 

bărbi'nţă sf, pi -ţe, Mold. (de sus/ Tb. 
Tdnnchen n ausTannendauben,indem Milch, 
ICâse etc. gehalten wird. Când e brlnză nue-^ 
(Sprw.) wenn's Brei regnet, hab' ich keinen 
Ldffel. — Gr. Tr. berbi'nţă Qu. (doch auch 
Doc. Iaşi 1588 HC. I 206: i berbenţe); ferner 
berbeniţă Pol.— Dem. Tr. berbiDCÎ&ri Qu.— 
Et. Vgl. magy. berbence, bw^bonce «Biichse». 
Auch ruth. berbenicja. 

barbi'şă sf.,pL -şe, (neol.) kleiner Kinn- 
bar t m C. Ngr. CL. II 288 (o persană slabă . . , 
cu o barbişă năgră, mare). 

bărbişoa'ră siehe ba'rbâ, Gr. 

barbişo'n sn., pi. -ş&ne, (neol.) Henri 
quatre m (Zwickelbart an der Unterlippe). 

bărbiş6'ră siehe bafrbi, Gr. 

bărbiu'ţă siehe bârbPe, Gr. 

bărbo'iu siehe ba^rbâ, Gr. 

bărbo's L adj. mit einem grossen Barte, 
bârtig. — II bărbâ'sâ sf., pi. -se, Bartgras 
n (Andropogon ischaemum) Br. 

barbu'n sm. Art wohischmeckender See- 
fisch: Rothbartm (MuUus barba tus), zB. Ral. 
Suv. 51 (înmrejile întinse lingă mulful mărit] 
s'au prins zălu4il barbunl). — Et. Vgl. ngr. 
IJiicapiAicoGvi, şerb. barbu'n = it. (venet.) barbu'n. 

bărbu'nc subst. Werbung f Iarn.-BIrs* 317 
(Haideţi, feciori, la cătane. Să mâncăm pită 
cu carne; Haideţi, fedorl, la bărbunc, Se 
mâncăm carne de june). Vgl. berbuncă Werbe- 
tanz CiH. — Et. Deutsch Werbung. 

ba'rbur sm. Tr. 1. dreieckiger Einsatz 
an Brust u. Rilcken des Bauernhemds Iarn.BIrs. 
307 ([Cămaşa] s*o coşi cătănesce: Pe barburul 
de *nainte Pune plug cu şese vite. Pe barburul 
de *napol Pune plug cu şeaebal); FrIncu Moţi! 159 BARB-BARO 12 u. 98. — 2. Bar t m der Axt Iarn:-Bîrs. 
350; CoM. Ban. (ba'rhwe) H. — Et WohI 
zu barbă. 

Ba'rbura npr. f. Munt. Tr. pop. Ba'rbara 
f. — Spec. = Varva'ra: die heilige Barbara 
(4 Dec.). An diesom Tage werden die Kinder im 
Gesichie mit dem Safte der Wasserholunder- 
beeren (căline) beschmiert [se îmbărburăzăj, 
was sie gegen die Blattern schâtzen soli. — Et. 
Lat. Barbara. 

bărbuş6'ră sf. Winterkresse f (Erysimum 
Barbarea) Ba. — Et. ba'rbă. 

barbu'tâ sf., pi. -te, Art Mânse, die An- 
fangs dieses Jahrh.s cursirte u. 27$ alte Piaster 
galt FiL. Cioc. 93. — Et Unbek. 

bărbu'ţă siehe ba'rbă, Gr. 

bă'rc siebe b&rc *, Gr. 

ba'rcă sf., pi. bâ'rol, (mol.) Barke f. 

barcagi'â, barpaf^ sm. (neol.J Schiffer m 
einer Barke. 

barcaro'lă sf., pi. -ie, /neoî./ Barcarole/; 
Gondellied n. 

barca'ş siehe barcagM. 

bărc6'ce sf. Bergmispel /"(Cotoneaster vul- 
garis) Br. — Et. Unbek. 

ba'rd sm. (neol.J Barde m, zB. Emin. 47 
{Şi 'n acesta sărăcie te inspiră, cântă, barde !). 

ba'rdă sf., pi. bafrde, mod. aucb bâ^r^I, 
Breitbeil n, Schlichtbeil. Beii mit langei*, 
gerader, einseitiger Schneide u. kurzem^ seit- 
^vârts gekiilmmtem Stiel. Dient zum Ebneu v. 
Zimmerhdlzern. Cine are bardă mică, Facă-i 
buză supţirică (Al. PV. 319) wer ein kleines 
Breitbeil hat, der gebe ihm eine feme Schneide.— 
Gr. Dem. bărdi'ţâ, pi. -fe. — Vgl. ksl. brady, 
şerb. bulg. bradva, magy. &(ird =deut8ch Bar te. 

barda'c^ sm. Art Pflaumenbaum Qu.— 
Gr. barda^clă Com. Bîrlad H. — Et. Unbek. 

barda'c ^, bârda'c siehe bârdafci, Gr. 

barda'că* sf., pi. -ce, Art Pflaume Qu. 

barda'că' siehe bârda^că, Gr. 

bărda'că sf., pi. -ce, irdener goheukelter 
Wasserkrug. — Gr. Mold. barda^că; ferner 
b&rdafc sn.,pl. -ce, Jip. Opinc. 12 u. 38, Wbb.— 
Dem. b&rdSioa'pk, pi. -ţe, zB. Ispir. Leg.^ 20 : 
/{( venea se o bei intr*o bărdâcuţă de apă sie 
war zum Fressen schon. — Et. Tîli'k. kuman. 
bardak. 

bărdăha'n siehe btrd&ha'n, Gr. 

bărdâhăncys siehe Jburdu/io's, Gr. 

bărda^n siehe btrdăba'n, Gr. 

bârdăno's etc. siehe burdubo'Sf Gr. 

ba'rdăş siehe bafrsâ, Gr. 

bărda'şsm.TR. Zimmermannm^zB.TEOD. 
PP. 180 {Să ne daţi bărdaşul satidui Se dragă 
caru 'mperatuluij. — Et ba'rdă. 

ba'rdiş sn., pi. ^şe, Art Streitaxt mit 
langem Schaft (Partisane?) Mir. Costin Lbt.^ I 
278 {fi le-au dat fi Hotchiei>ici hatmanul aju- torlu ..cu iOOO de haîdu^ cu bărdife - 

un fel de arme, topâre cu code lungi --J. — 

Et. Poln. bardysz. 

bardi'şă siehe bo^rdâ, Gr. 

ba'rdoş siehe ba'rzâ, Gr. 

bărdui' {aj, prea. ^due^sc, v. trans. u. intr. 
mit dem Breitbeil ebnen, zimmern. In- 
zadar pierde timplarul lustru *n lemn nebăr- 
duit (Pann PV.* 1 172) vei-gebens verschwendet 
der Tischler die Politur an ungeebnetes Holz. - 
Et ba'rdă. 

bare'j siehe bari% Gr. 

barelie't siehe basoreliefv, Gr. 

ba'rem siehe bafrim. 

bare^ sf., pi. -te, {neol.J Barett n, zB. 
BAlc. 596 {La Pascl dăruia domnul fie^eăruî 
ostaş o chiveră saii baretăj. Vgl. auch bâra'td. 

ba'rhenti *bet suhst. {neol.J Barchent ni 
(Zeug). 

baricada' {aj, preş. -de'«, v. trans. {neol J 
verrammein, -sperren, -barricadiren. 

barica'dă sf., pi. -de, {neol.J Barricade /*. 

barie'ră sf., pi. -re, {neol.J Barriere /', 
Schranken m: rampă de '^ Schlagbaum. 

bari'j siehe bari'ş, Gr. 

bariîcă siehe balercâ, Gr. 

ba'rimpop.^incaZ£ea:(doch)wenigstens, 
immerhin. Dacă n'am izbutit se o scot la ca- 
pet. '^ ml-am făcut datoria wenn es mir auch 
nicht gelungen ist, es auszufQhren, so habe ich 
doch wenigstens meine PQicht gethan. Mat bint* 
am fi săraci lipiţi . . , barim atunci ne-am trudi 
pentru gură şi am uita de tote (Delavr. Sult. 
241) wâi*eu wir doch lieber bettelarm, wenig- 
stens wilrden wu* dann iiir den Mund sorgen 
mQssen und alles vergessen. — Gr. Mold. Tr. 
auch ba'rem, seltener bairam.— Et Vgl. tiirk.- 
pevs. bârV, bar, şerb. barem, bar. 

bari'ş sn., pi. ^şurî, {neol.J ^. Bar^ge f 
(dunnes wollenes Zeug), zB. Al. Op. I 480 
{alungând un flutur cu un năvod de barişj.— 
2. Kopftuch n aus Bar^ge fCUr Frauen, zB. 
Radul. Rust. II 55 {nu se mai uită [femeile] 
la brobode d'alea cum da D-(jsu; aşît le fuge 
ochii după baHşurî de parcă-s de mătase). — 
Gr. Auch, bes. Mold., bari'E, seltener barPj, 
LL. bisw. bare']. 

barPşnic sm. Makler m. — Et bary'miku 
cAufkăufer». 

bari'tâ sf., pi. --te, {neol., him.J Barium- 
Oxydn. 

barito'n sm. {neol., mm.J Ba'riton m. 

ba'riu subst. {neol., him.J Barium n. 

bari'ş siehe barPş, Gr. 

barlabcyiu siehe baraho'lâ. 

bârna'ciu adj. Tr. pop. braun (v. derFarbe 
der Augen), zB. Iarn.-BIrs. 372 {Mîndră cu 
ochii bărnadj. — Et Vgl. magy. barnds. 

barcxc adj. {neol.J barock* BARO-BASB 460 baromelrlc ocyYnaol./ barometrisch.— 
Compania «^ Latrinenreinigungsunter- 
nehmung in Bukarest. 

barome^n sn., pL -tre, (ned.) Baro- 
meter n (m). 

barcKn sm. (neoLJ Baron m, Freiherr. 

barone'să sf., pi. -ne'se, (neol.J Baron in f, 
Freifrau. 

barone't sm. (neoLJ Ba'ronet m. 

baroni'e sf. {neol.J Baronie /. 

baro's sn., pi. -râ'se, grosser Schmiede- 
hammer, zB. Ispir. Leg.* 137 (Barostd cel 
iuare, pe carele nifiî trei âmenî nu-l putea 
ridica, el se juca cu dinsulj. Der kleinere od. 
Setzhammer heisst ciocan. — Et. Angeblich 
zigeunerisch; vgl. gr. ^po^ cSchwere». 

barosa'n adj. Munt. fam. v. Einem, der viei 
Greld hat: schwer, schwerwiegend, zB. 
RosETTi Trot. 74 / Cine face tovârâfie cu mine f 
Sint SOO de lei in banc, strigă notabilul cd 
7nai barosan din societate J. — Ei. baro's. 

baro'u sn., pi. ^ro/urî, (neol.J Barreau n 
(Gresammiheit der Advocaten eines Grerichts). 

barşo'n sn., pi. ^ş&ne, Tr. pop. Sammet m, 
Sammetputz, sB. Iarn. BIrs. 424 (Câte şute, 
câte mute, Tâte-s cu barşon pe frunte J. — Gr. 
braşcn Mîndrescu El. ungur. 39 H. — Et. 
Magy. bdrsony. 

Bartolome^u npr. m. (neol.J Bartbolo- 
maus m (Heiliger des 25. Aug. im oriental., 
des 24. Aug. im kathol. Kalender). Nâptea Sf in- 
tuim '^ die Bartholomâusnacht, die Bluthoch- 
zeit. — 6r. Aelter Vartbolome'iă (= ksl.-gr. 
Vartholom^j). 

bărta'c stîbst. Kessel m zum Wasserkochen 
in einer Brennerei DrăghicI Icok. 85 (Bârtac 
sau cazan de încâlcit uncropj. — Et. Unbek. 

baru't subst. Schiesspulver n Dion. Tes. 
II 165 ng. — Et. TOrk. baruU. 

baruta'nă sf.,pl. -ne, Pulvermagazin n 
Dion. Tes. II 173 flg. — Et. TOi'k. barutha^ie' ; 
zur Form vgl. şerb. bartUa'na. 

ba^rză sf, pi. berze, Munt. Storch m. — 
Gr. Q.U. MoLD. Buc. pi. auch bafrze, was wohl 
unrichtig. — DafCbr ba'rdâş Com. Mehed. H., 
ba'rdoş Com. Ban. H. — Et Steht viell mit 
lat. ardea, spân. garza, port. garga im Zu- 
sammenhang. 

bărzău'n D.^ Ureche, bârzeu'ne Cost. sm. 
Hummel /• (Bombus). — Et Unbek. 

ba's (neol , mus.J I. sm. Bass m (Person).— 
IL 9n.^ pi. "Surî, Bass m (Stimme). 

ba'ş^ subst. fast Înv. Agio n, zB. Jip. Suf. 
1 51 (Mulţi casieri . . se folosesc . . de auru ce au 
in casa de bani ai . . statului, prefăcându-l . . 
in argint, şi naţia plătesce pentru datorii mai 
mult başj. — TOrk. bâk 

ba'ş* adv. Ban. pop. = chiar, tocmai: ge- 
rade, eben^ zB. Hodo$ PP. H. (Când te văd, bade, la lună. Inima nu mi-^ boş bunăj; das. 
H. (Pe mine me cer doi veri; Nu me cer baş 
de de-muJUJ. — Et Şerb. 6aî. 

ba^'ţ-^ in Verbindung mit subst. 1. CHierster 
einer Anzahl v. Leuten gleicher Eigenschaft: 
Ober-, Haupt- , zB. -^^hamal Anf&hrer, Chef 
der Lasttrfiger Beng. Fata MambI Angot 31 (Al 
ca se scap, me voiu preface Că sirU al halei 
baş'hamall, '^-bătăuş Anffthrer der KnQttel- 
mânner Xen. BrapI 63 (d se amestecă in politica 
şi deveni baş-bâtăuş la alegerij. — Siehe aucb 
ba^ş^eşlia^ga, ba"Ş'boe'r etc. in bes. Artt. — 
2. der die durch das subst. bezeichnete Eigen- 
schafl in hohem Grade besitzt :Erz-,Haupt-, 
Ober-, zB. -^-tilhar Erzspitzbub.', '---răzeş 
Freisasse vom reinsten Wasser Al. Op. I 257 
(Eu sint Harţă, baş-răzeşj, -^-marghîol Erz- 
schlingel PP. Burada Cal. 134 (Fecioraş de 
Sirb, Baş-marghiol de tîrgj.— Et. Tftrk. bas. 

basa (aj, preş. -ie'r, v. trans. (neol.J fig. : c. 
pe c. etw. auf etw. grânden, st&tzen, ba- 
siren; a se '^ pe c. sich auf etw. stCitzen, 
darauf fussen. 

ba'să sf.,pl. -Ăe, tneol.J 1. Grundlage/, 
Basis. Spec. : — 2. (bot.J Grund m, Frucht- 
boden. 3. (him.J Base f. — 4. (geom.J 
Basis f. 

basa'lt sn.y pi. -turîf (neol.J Basalt m; 
'^ artificial Klinker(ziegel) m. 

basama'c sn., pi. -cari, Fuseischnaps 
m. Mischung v. ungereinigtem Branatwein u. 
Wasser. 

basao'chîu siehe bazao'cblă. 

başardi^ă Pol., başoldi'ni Jip. Opinc. 56, 
Com. Mold., başoldi'e Com. Mold. vulg. 
Schmâbwort fftr Weiber. — Et Viell. zu 
a be^'. 

băsă'ă subst. lv. (sec. ^^„J 1. Wuth f, 
Grimm m Cor. Indr. Opresce-te de mânie ji 
lasă băsăul (Cor. Ps. 36, 8) lass ab vom Zom 
und lass den Grimm. — 2. a sta de «^ rach- 
sachtigseinSiCR.DEAuRCCR.116/Oeştiniî.. 
se nu fie stătători de alen, ce tată stătătura 
de băsău se o lase pre D-(}eu carele judecă totă 
lumea in dreptatej; Mscr. sec. i7. HC. 1 10 = 
Levit. 26, 25 (şi voiu aduce armă pre voi care 
va sta de băsău de pre legătura meaj. ~ 3. 
Schimpf m N. Test. Bblgr. 1648 Luc. 11, 45: 
Acestea <jticând nouă ne faci băsău mit diesen 
Worten schmâhest du uns; Pray H.— Et Magy. 
bosz «Wuth», boszu «Rache». 

başbafi'r siehe balbsdi'r. 

ba^'ţ-beşlia^gă sm. ehem. :Commandantm 
der Beşli! (siehe beşWă), zB. Axintb Let.* I( 
1 53 (au trimis paşa . . pe baş-beşliagă eu câţiva 
beşlii..la Nicolai VodăJ. Nach Ghica IV hatte 
Anfangs dieses Jahrh.s deren je Einer seinen 
Sitz in Bukarest u. Jassy. 161 BASB-BASH ba''ş-boe'r(iu)8m.ehem.;er8ter, hochster 
Wurdenirâger des Landes Ghica XXII fbaş- 
boerul purta hanger la brlu). — Daher mod. : 
hochstehender Bojar, zB. Sper. An. U 59 
(Ivoţn^.msce cal furase, Cal de grajd al unul 
haş-boerlii vestit), 

ba"ş-bulucba'ş(â) sm. ehem. : Comman- 
dant m der fârstlichen Leibgarde 
(semienl), Ihm untei'Standen zehn Bulucbaş! 
Cant. Descriptio 88. Vgl. bulucba'şfă^. — Gr. 
Auch 'bulîucbafş(ă), 'buluba'ş(â). 

başbozu'c siebe başibuzwc, Gr. 

ba'scâ ^Z*. V I i e ss n (Gesammtheit der Scber- 
wolle eines Schafes) Mold. Com.; Mac. H. — 
Schon Ps. ŞcH. Ps. 71, 6 (Desdnge-va ca pldla 
spre bască/. — Et. Vgl. alb. baskâ. 

ba'scă^ sf., pi. ba'sce, (neol.) Schooss m 
einer Taille. 

başca' adv. fam. 1. separat, besonders. 
Ve(fi bine, pensia e başca, o am după legea a 
veche, e dreptul meii (Carag6le Teatru I 84) 
ja, sehen Sie, die Pension ist eine Sacbe fâi* sicb, 
icb babe sie nacb dem alten Gesetz, sie gebâbrt 
mir von Rechtswegen. Stăpinu-tău ca stăpînu- 
tău; ce ţe^a face el, asta-i deosebit de başca 
(Cri&ngA CL. XI 193) dein Herr ist eben dein 
Herr; was dei- dii* thun wird, steht auf einem 
anderen Blatt. Daber : — 2. •*• ne înţelegem wir 
versteben einander nicbt (d. b. Jeder ver- 
stebt etwas Anderes), zB. Jip. Opinc. 28 (amîn^ 
doi vorbim, dar başca ne înţelegem). — Et. 
Turk. balka'. 

ba'şcă sf.,pl. b&'sci, 1. lv. {foiHifJSchuiz- 
wall m, Bollwerk n. Leşiî..au întărit 
Cracăul despre amia^-^i cu basce, cu ziduri 
şi cu şanţuri (Nec. Costin Let.* 1 397) die Polen 
befestigten Krakau gegen Sâden mit Wâllen, 
Mauern und Grâben. Făcut^aii şi basci de pă- 
mint denafară de şanţul taberei (das. 443) 
sie warfen aucb ausserhalb des Lagergrabens 
Erdwâlle auf. — Gr. Sg. ba'şcă Mir. Costin 
Let.* 1 240, Neg. Costin Let.^ i 87, Neculce 
Let.2 II 408, ba'ştă Mir. Costin Let.< I 250, 
bafşte BiBUA 1688 Juditb 14, 1 {spînduraţi-l 
pre el pre baştea zidului vostru): pi. meist 
bSL'scl (bifşti), doch ba'sce (ba'şte) Nec. Costin 
1. c, Al. PP. 85, bâ'şUI (also sg. ba'ştie) Balc. 
dfters.— 2. fast înv. gewolbter Raum mit starken 
Mauern u. vergi tter ten Fenstern: Gewdlbe yi, 
Verliess, zB. Bbld. Eter. 34 {K închide în- 
trec başca, viaţa vrând a le păzi). — Ei. Poln. 
baszta (= deutsch Bastei, âlter bastie, it. bas- 
tia). Der. sg. ba'şcă ist aus dem pi. erscblossen. 

băşcălui' fa), preş. 'lu&sc, v. trans. sepa- 
riren, absondern Jip. Opinc. 28 {şi acesta 
băşcăluire şi despărţenie civUâ, politică, mo- 
rală, socială [intre clasele de sus şi popor] 
dureză d*apr6pe doue vâcurl); Wbb. — Et. 
başca'. 

TiKTiN, Rumân. Wârterb. ba''ş-capichehaia' S7n. Ober-Gescbâfts- 
trâger m des Fursten bei der Pforte En. Co- 
GĂLN. Let.* iii 234 (Atunce au chemat Porta 
pe Stavarachi . . , făcânduA baş-capichehae a 
Moldovei). Vgl. capichehaia'. 

ba"ş-ceu'ş sm. Commandant m der den 
Sultan od. Pascba auf der Reise begleitenden 
Truppen Neculce Let.* II 220, Gheorgachi das. 
iii 327. Wortlich : Ober-Officier, vgl. câwş. 

ba"ş-ciohoda'rsm.ehem.:Oberkâmmerer 
m, Leibadjutant des Fursten, zB. Ghica 4 
{Eram la uşa Iatacului domiiesc. Baş-cioho- 
darul tocmai eşa din odae de la Vodă . .). Vgl. 
clohoda'r. 

ba"ş-conacci'u sm. O ber-Quartiern^acher 
m Gheorgachi Let.* III 327 {şi domnul ancă 
au poroncit de s'aii rinduit conacele, orîndu- 
induse baş^conacdu pe Constantin Canano'J. 
Vgl. conacci'u. 

basc\i'lisf.,pl. -ie, (neol.) Brâckenwage/*. 

base^n siebe basi'n, Gr. 

base't sm. {neol.J Dacbs(hund) m. 

base'ţă sf.^ pi. -Ja, {neol.) Niedrigkeit/" 
{fig.), Niedertrâcbtigkeit. 

başfl^r siebe baîbati'r. 

bas-fo'nd sn., pi. -^urî, {neol., agr.) Niede- 
rung f, niedriger gelegener Grund. 

băşi' {a) siebe b&şi' {a). 

başibuzu'c sm. Bascbibozuk m. Ebem. 
irregulărer tQrkiscber Soldat. Die B.s wareii 
wegen ibres wilden, gewaltthâtigen Wesens be- 
rAcbtigt. Daber noch jctzt zur Bezeichnung 
eines gewalttbătigen, rAcksichtslos vorgebenden 
Menschen. — Gr. Aucb başbuzu'o. — Et. Turk. 
basy'-bozu'k. 

başibozuce^sc adj., -oe'sce adv. v. einer 
Handlung: gewaltthătig, rucksicbtslos. 

ba'sic adj. {neol., him.J basisch. 

băşica' {aj ele. siebe băşica' {a) etc. 

basilaT adj. {neol., bot.) grundstândig; 
os -^ {anat.) Schădel- Grundbein n. 

basi'licâ s/*., pi. -c/, {neol.) Basilica /(Art 
Kirche). 

basilica'le siebe vasilioa'le, Gr. 

basili'sc siebe vasili'sc, Gr. 

basi'n sn., pi. --nuri, {neol.) Becken n, 
Bas sin. — Gr. Auch (v^reniger gut) bas&n. 

bâşi'nă siebe bdşi'nă. 

basi'st sm. {neol.) Bassist m. 

ba'sm sn., pi. -me, 1. înv. F abe 1 /"(erdichtete, 
unwahre Erzâblung ; Lehrfabel). In vadea de 
doedile tabiaau isprăvit. Acesta nu estebasnă, 
s'aii vedlut, mulţi au prăvit (Beld. Eter. 44) 
binnen zweiTagenwar die Vei'scbanzung fertig. 
Dies ist keine Fabel, man sah es, Viele schauten 
(der Arbeit) zu. Bree, dar asta sâmenă a basnu ! 
(FiL. Cioc. 236) nein, das klingt ja fabelhaft t BASH-BAST 162 01 cât este de frumosâ şi adevărată basna Iul 
Esop carea ^ice , . (Cant. Hron. I 345) oh ! wie 
schdn und wahr .st doch die Fabel Aesops, 
welche lautet.. . — Redensart: a se face de -^ 
sich zum Gespdtt der Menschen machen, 
zum G., zum Stadtgesprăch werden, 
zB. Teod. PP. 332 {Vai de mine 'n ce 'mă- 
putu, Cam beut tot ce avuiu Şi de basnu mă 
făcuiu). — 2. LM. u. MuNT. MOD. Mârchcii n: 
a spune -^e Mârchen erzâhlen ; legende şi -^e 
Sagen und Mârchen. Lume ce gândea In basme 
şi vorbea in poesil (Emin. CL. IV 66) eine Welt, 
die iu Mâi'chen dachte und in Liedern sprach. 
Privirea el calda . . revărsa atâta farmec in 
viaţa Iul, şi glasul el ii răsuna atât de in- 
căntător in au(j, . , incât intrega Iul existenţă 
se pierdea intr^un basmu negrăit de mindru 
(Vlah. Nuv. 66) ihr warmer Blick strahite einen 
solchen 2^uber in sein Leben und ihre Stimme 
klangsoberâckend in sein Ohr^dass sein ganzes 
Dasein in einem unsâglich schdnen Mârchen 
aufging. MoLD. dafCb* poveste. — Gr. Lv. sg, 
ba'snă f, Munt. bisw. ba^snu (zB. Marg.* 46 
a, Biblia 1688 Sirach 20, 21); mod. ^^ auch 
ba'smUf ba'snu od. bafsmH, ba'snH (mit semi- 
sonem u, das sich in diesem einen Woi*te im 
Dacor. nach Cons. erhalten hat), seltener ba'sD, 
bisw. baz'm, ba'zn.— Pi. ba'znurî Claîn iNvfej. 
H. — Et Ksl. basnh 

basma' sf. 1. kleineres^ in der Regel farbiges 
Tuch: Taschentuch n, Halstuch, Tuch. 
Daneben mod. auch batistă, worunter jedoch vor- 
nehmlich ein kleines Taschentuch verstanden 
wird. — Sev. Nunta 239 verzeichnet einen cân- 
tec in băsmăll, der bei der Hochzeit ohne Worte 
gesungen, und 282 einen joc in basmale, der v. 
den Hochzeitsgâsten getanzt wird. — Redensart 
FAM. (meist iron.) : a găsi pe, -' curată J d n . 
rein von jederSchuld, schuldios fin- 
den. Pentru ca senatorul C, să lasă basma 
curată [din proces] (LiT.) damit Senator G. aus 
dem Processe fleckenrein hervoi*gehe. — Gr. 
Dem, băsmălwţă, pL -^. — 2. Mac. Kattun 
m Sev. Nunta 47 (fustane de basma). — Et. 
TQrk. basma' a Kattun». 
basmante'r etc. siehe pasmanier etc. 
ba'smu, bafsn siehe Jbâ'sm, Gr. 
Ba'sna npr. f, Baasen (Ortschaft in Sieben- 
bQrgen) Com. 

ba'snă siehe ba'sm, Ch\ 
bâsna'r, lv. u. pop. ^riă sm, Mârchen- 
erzâhler m, Fabeldichter, Fabulist, zB. 
Chica 29 A (imprej urări cari au dovedit,, ve- 
racitatea spuselor , . sale [nâml. ale Iul Herodot] 
fi au făcut ca marele istorie să nu mal fie 
tratat de băsnarj, — Wbb. auch băsna^ş. — 
Et. ba'snu (siehe ba'sm, Gr.). 

băsni' {aj, preş, -n&sc, v. intr. fabeln. 
Grecii • . la tote virtuţile şi viţiUe da câte un dumnezeu băsnind (VAcAr. IIO. Tes. II 258) 
die Griechen legten jeder Tugend und jedem 
Laster einen erdichteten Golt bei. Cât ţinu 6d- 
tălia, . . domnu §i sfătuitorii domnului să băz- 
nesce că n'au pus o nopte capu jos (Jip. Opinc. 
136) so lange die Schlacht dauerte, soli — s> 
lautet die Fabel — der Fiirst und seine Râthc 
keine Nacht das Haupt niedergelegt haben. — 
Gr. Bisw. bkzDp; ferner bâsnui' Biblia 1688 
Lev. 19, 31, Spat. Mil. Let.* I 101, băsmui' 
Pol. Ptb. — Et. ba'snu (siehe ba'sm, Gr.) od. 
direct aus ksl. basniti, 

ba'snu siehe ba'sm, Gr. 

başoldi'nâ siehe başardi'nă. 

baso'n fneol,, mus.J I. sn., pi. s&ne, F a g o 1 1 
n. — II. sm. Fagottist m. 

basorelie'v sn.,pl. -vurl, /neol./Basrelief 
n; Ggs. aUoreliev, — Gr. Auch ^Uct, ba(sh 
reli&f. 

ba'sta adv. {neoLJ ¥au. basta^alle. 

ba'ştâ siehe ba'şcă, Gr. 

basta'rd/neoi./I.a(i/.unehelich;unecht, 
After-, Ba'stard-. — II. sm, Ba'slard m. 

ba'şte, ba'şUe siehe ba'şcă Gr. 

baslMie sf. fneol. J Bas ti 1 le /l 

bastime'nt sn., pi. -te, fneol. J Fahrzeug 
n, Schiff. 

ba'ştinâ sf., pi. -ni, 1. lv. v. Gmndstucken, 
Leibeignen etc, die v. jeher der Familie des 
gegenwârligen Besitzei*s angehort haben: Erb- 
eigenthum n, Erbgut, Stammgut, zB. 
Doc. Munt. 1596 HC. I 66 fam vindiU mofia 
den Glodenl, părţile nâstre câte se va alege 
den baştină de la moşii noştri J; Doc. Mold. 
1766 H. fcumcă in satul Brădicescl are de 
pe părinţii săi şepte pămlnturl baştină). — 
Daher noch Al. CL. VII 366 : Acolo-l baştină 
de răzeşi, ş*aicl e rolu de ciocoi dort ist ein 
Stammsitz von Freisassen, und hier wimmelt es 
von Junkern. — 2. dC'^: a) v. Grund u. Boden : 
erbeigen(thumlich). Vrei se-ml vimfi 
răzeşia d-tale ? v Locul meu de baştină^ wvde 
a u trăit şi munt părinţii mei, D^jxiusă-i erte?» 
(Al. CL. V 138) wollen Sie mir Ihr Freigut ver- 
kaufen ? «Mein angestammtes Grundstâck ? 
wo meine El tern selig lebten und starben?» — 
b) V. Menschen: erbgesesseu, heimisch^ 
autochthon. Român de -^ Vollblutrumâne. 
Cojitopirea diverselor rase ce au emigrat in 
ţăiile române, cu poporul de baştină (CL. XIV 
24) die Verschmelzung der verschiedenen Ras- 
sen, dieauf rumănischem G^biete eingewandert 
sind, mit der einheimischen Bevdlkerung. — 
3. din -* von jeher, seit urvordenklichen 
Zei ten. Tămădăenil, vlnători de dropii din 
baştină, cari nâm de nămul lor au rătăcit prin 
Bărăgan (Odob. Ps. 7) die TămădăenI, geborene 
Trappenjâgei*, die seit unzâhligen Geschlechtem 
im B. umhei*geschweift sind.— Et Şerb. bakina. 163 BAST-BATA băştina'ş L adj. erbgesessen, einge- 
boren: populaţia ^ die autochthone Bevol- 
kerung.— II sm, Ursasse m, Ureinwohner, 
Autochthone. 

basticn m., pi. -d'iie, (neol , fortif.) Bas tei 
f, Bastion. 

basto'nsn.,pt. -Wiie,(Spazier-)Slockm. 
S.ilion MscR. 1770 H. (şi o bătu cu bastânej.— 
Gr. Dem. bastona^ş, pi. -şe. — Et. îl. bastone, 

bastona'dă sf., pi. -de, {neol.J Stockpru- 
i^el fpLJ. 

bastona^ş siehe basto'D, Gr. 

bat siehe i>^t, Gr. 

bâ'ţ siehe bă'ţ. 

ba'tă sf.ypl. be^te, 1. Mold. Rmdstreifen an 
KIeidungsstacken: a) = betelie: Bund m (am 
ol)eren llandev.Frauenr6ckcn,Beinkloidei*n). - 
bj=bantă: Bândchen n (an Hals u. Aermeln 
V. Hemden). In letzterer Bedtg. meist dem. ba- 
ti'ţâ, pi. "ţe.— 2. (ţes.) = ^16' re : S a h 1 b a n d n, 
Tuchschrote /^ (Randsti'eifen des WebstQcks) 
Q.U. Daher: — 3. pi. bete GGrtelband n. 
Schmaler, sehr laogei*, oft aus einem Sahlbande 
liestehender, meist aber eigens gewebler Sloff- 
streifen, den die Bauem u. Bâuerinnen vielfach 
um den Leib geschlungen statt eines Gârtels 
od. uber demselben tragen, zB. CL. XVII 158 
(se încinse cu nisce bete numai mărgele şi 
IlutureiJ. — Redensart : adape, pe bete afară 
Jdn. beim Kragen nehmen und hinaus- 
wer f en , zB. Pann PV.* III 127 / Vezirul vorbe 
de aceste nevrând nici a ati^i, Va dat pe bete 
afară). — Et. Vermuthl. lat. vitta «Binde». 

baţachi'nă siehe paţacbi'nâ, Gr. 

băta'e sf., pi. bătă'i, analog a bate u. a se 
bate: 1. ohne Attribut: a) Schlagen n, Pru- 
geln, Schlăge (pi.), Priigel (pL): a da, a 
trage cuiva o -^ Jdm. Prugel geben ; a mânca -^ 
IVugel bekommen; a omori, a snopi in -* halb- 
Lodt schlagen. Certă fără -^ n*are haz (Sprw.) 
Zank ohne Schlâgerei macht keinen Spass. Bă- 
taia e din raiii (Sprw.) Schiage sind heilsam 
(wortl. : das Schlagen stammt aus dem Para- 
diese; wohl im Hinblick auf die Austi-eibung 
der ei*8ten Menschen aus demselben). — b) 
Schlacht f: câmp de -^ Schlachtfeld. De-abîa 
dobele şi surle semntd bătăii vestesc (C. Ngr. 
96 i kaum geben die Trommeln und Pfeifen 
das Zeichen xur Schlacht — Cal de -^ (neol.) 
Steckenpferd n, Ai*gument, auf dem Jd. 
stets herumreitet. — c) Klopfen n. Audind 
in puterea nopţii o bătae la uşă (N. Gane D.) 
als er mitten in der Nacht ein Klopfen an der 
ThQre vernahm. — 2. mit objectivem Attribut : 
a) Schlagen n, zB. a porumbului Schlagen, 
Dreschen des Mais; a cesulul Schlagen der 
Stunde, zB. CL. XV 35 (cesornicele mari de 
părete .. .eu bătaia cesurilor erau de midt 
cunoscute). — b)de şanţ Grabenaufwerfen n Biblia 1688 Ezech. 17, 17. — c) lv. Cron. 
Beschîessenn. Dar n'auputut lua cetatea cu 
bătaia zidurilor din afară (Dion. Tes. II 181) 
doch konnte er die Festung durch Beschiessen 
der Mauern von aussen nicht einnehmen. — d) 
(i6cap(gei8tige)Mâhe, Anstrengung, Kopf- 
zerhrechen n: un lucru imî dă (muUă) -*» 
de cap etw. macht mu' (viei) zu schalTen. 11 
puse şi pe dinsul la bwia rinduială, ca pe 
ceilalţi doi, dar cu mai multă bătae de cap 
(IspiR. Leg.* I 66) er machte auch diesen un- 
schâdlich, wie die anderen Beiden, aber mit 
gr6ssei*er MQhe. Bătaia de cap a tuturor era 
cum se scape pe gardian [din mâna ares- 
tanţUor revoltaţi] (VlAh. Nuv. 200) worikber 
Al le sich den Kopf zerbrachen, war, wie sie deu 
Wârter aus den Hânden der empdrten Străf- 
linge befreien kdnnten. Intre bătăile de cap 
ale omenirii, câsornicid ţine un loc însemnat 
(CL. XV 29) unter den Dingen, deren Hei*stel- 
lung der Menschheit viei Kopfzerbrechen ver- 
ursacht hat, nimmt die Uhr eine hervorragende 
Stelle ein. — e) a vinatului Treibenw de^ 
Wildes (bei der Treibjagd); a pescdui Auf- 
t r e i b e n n der Fische. Pană in sară se mai 
făcură două bătăi in fundurile cele mal 
adinei ale pădurii (CL. Vili 100) bis zum 
Abend wurde das Treiben noch zweimal in den 
tiefsten Grunden des Waldes wiederholt. — f) 
de joc Spott m, Hohn: a lua pe. in «^ de joc 
Jdn. verspotten, vei'hohnen. De câte ori intra 
in casă, de atâtea ori şi sfrijita de Sărăcie iî 
rinja in bătae de joc (Ispir. Lbo.* 207) so oft 
er in's Haus trat, so oft grinste ihn auch die 
spindeldârre Armuth hdhnisch an. — 3. mit 
subjectivem Attribut: a) a lui D-^u Strafe 
f Goltes. — b) a inimii, a pulsului Herz- 
schlagm^ Pulsschlag; bătăile inimii die 
Schlăge des Herzens. — c) a ochiului, a buzei 
Zucken n des Auges, dei» Lippe. — d) a unui 
cesornic Schlagwerk n einer Uhr, zB. CL. 
XV 35 (un câsornic mare cu bătae şi cu mu- 
sica). — e) a puscii, a tunului etc. Trag- 
weite f dev BQchse, der Kanone etc; o -^ de 
puşcă, de tun etc. einBftchsen-, Kanonen- 
Schuss m etc. (als Maass der Enlfernung), eine 
Schussweite. Generalul.. ne-a orinduit la 
Tatargic, o bătae de tun de Vidin (G hica 1 8) der 
General beorderte uns nachT., einen Kanonen- 
schuss von Widdin entfei'nt. Când fură aprope 
de lup de o bătae de săgeta, puse Fet-frumos 
arcul la ochiu (Ispir. Leg.' 75) als sie dem Wolf 
auf Schussweite nahe waren, legte der Prinz 
den Bogen an. Nu e Radu. Hei când e se fie 
Radu, inima ei U simte de dincolo de bătaia 
ochilor (VlAh. Nuv. 12) Rudolf ist es nicht Ja, 
wenn es Rudolf sein soli, dann wittert ihr Herz 
ihn, wenn er auch noch ausser dem Bereiche 
der Augen ist. — fj a sârelui, a lunii hei Ier BATA-BATA 164 Sonnen-, Mondscheiu. De ce se depărta in 
bătaia luniî, crescea tot mal înalt, mal înalt 
(Vlah. Ic. 80) je weiter ei* im hellen Mondschein 
dahinschi*itt, wurde er immer grosser und gro- 
sser. Sub puternica bătae a s&i^eluiy acest oraş 
mort . . îmi face impresia tristă a unei cetăţi 
terorisată §i devastată de barbari (Vlah. GV. 
172) unter den măchlig niederschiessenden 
Sti*ahlen der Sonne macht mir diese ausge- 
storbene Stadt den traurigen Eindiiick einer 
von Barbaren terrorisirten und verwusteten 
Festung. — gjavîntulul Wohen ?i des Windes. 
Vinturile porniră bătae orbă (Lir, D.)eine toile 
Windsbi'aut erhob sich. — hj a câinilor Ge- 
bel l n der Hunde. Pirvu . . se depărta ev pasul 
domx>l, in bătaia cânilor (Vlah. Nuv. 133) P. 
entfernte sich gemâchlichen Scbrittes, unter 
dem Gebell der Hunde. —ija pescelul L a i c h e n 
n des Fisches. — Et. Lat. Imtualia, battalia 
Adamantinus Martyr bei Cassiodor. 

baţago'nie siebe bazaccnie, Gr. 

bătâia'ş sm. (vlnăt.) Treiber m. Chiotele 
de vinătore ale bătălaşilor (Odob. MV. ed. 
1886, 14) die lauten Jagdrufe der Ti-eiber. — 
MoLD. dafîir hălta/ş. — Et. bătaie, 

bătâics adj. 1. raufsâchtig, -lustig. 
Aoleo! ce bătăldsă [e )ievasta meajl (Al. PP. 
352) o weh I was fCir ein Zankdrache ist mein 
WeibI — 2. ta ochi in die Augen fallend 
N. Gane CL. XIII 46 {MuU timp stătulu la 
gând ce legatare de gât săpun, şi m.ă holărilu 
pentru una roşie bătăldsă la ochi). 

bata'l sm.^pL -if,Hammelm, verschnit- 
tener (Schaf-, Ziegen-)Bock. — Et. Kaum 
tOrk. batal aannullirt». 

bata'lă siebe vaia'le, Gr. 

batalama' sf. fam. Schein m (bestătigendes 
Schriftstuck). Dădu examen şi obţinu pata- 
lamaua de spiţer (Demetr. Nuv. 79) er legte 
Prafung ab und erlangte das Apothekerdiplom.— 
Bes. privater Gegenschein, Revers, durch 
den die Verbindlichkeiten eincr Urkunde ganz 
oder tbeiiweise aufgeboben werden. Ml-a dat 
o '^la mână er bat mii* einen Revei*s ausge- 
folgt. — Gr. pat- Demetr. Nuv. 33 u. 79. — 
Et. Zu t&rk. batal (etmek) cungâltig (macben)» 
Zenker 200 c. 

bătălă'u sn. Schlăgel m, Blăue 1 Ptb. Cost.; 
Dos. VS. Fevr. 10 (Şi fu cumplit bătută ... , 
castele strujită [sic] cu bătălăurl de multe 
ori). — Et. a ba'te. 

bătăU'e sf. /neot.; Schlacht/*, Treffen n. 
In secolul al X VI, Românii in bătăliile lor se 
serveau de bivoli, precum cel vechi de elefanţi 
(Balc. 115) im 16. Jabrb. bedienten sicb die 
Rumănen in ibren Schlachten der BQffel, wie 
die Alten der Elefanten. — Lv. nicht nachweis- 
bar (das Doc. v. J. 1526 Melh. CH. 20, worin 
das Wort sweimal vorkommt, ist eine grobe Fâlscbung); dafur râz6oîu, das jetit «Krieg» 
bedeutet. — Et It. battaglia (ngr. piwaTdXia), 
frz. bataille, mit gelehrter Rumânisirung. 

batalio'n sn., pi. -Uâ'ne, (neol.) Bataillon 
n. Besteht aus vier Gompagnien ; wird v. einem 
Major befebligt. Scbon Cron., zB. Nec. Costin 
Let.* Ii 60 (şese bataliâne de pedestrime).] 

ba'târ adv. 1, Tr. Mold. (de sus) pop. = 
măcar: wenigstens, auch nur. Ce focul, 
bade, te ţine, De nu vil sera la mine Batăr la 
doiie, trei ^ile? (Iarn.-Bîrs. 237) was um de;* 
Himmelsv^ilienbălt dich, Liebster, zur&ck, dass 
du nicbt wenigstens alle zwei, drei Tage des 
Abends zu mir kommst? In ajunul Sfintulul 
Vasile, totă (Jiiua am stat de capul tatei se-mî 
facă un buhaiu, ori de nu, batăr un harapnic 
(Cr^ngă CL. XV 4) am Tage vor Neujahr drang 
ich obne Aufbor in den Vater, dass er mir eine 
Brummtonne oder, wenn nicbt, so docb wenig- 
stens eine Peitscbe macbe (vgl. buhaiu). — 2. 
•*' că Tr. pop. = măcar că: obgleich, ob- 
wobl , zB. PP. Maramurăş CL. IV 267 (Ludă 
eşti, nebună eşti Şi la minte slabă eşti, Batăr 
c^al putea sci bine Că nici tu nu eşti de mine 
Şi nici Io nu mis de tine). Scbon N. Test. 
Belgr. 1648 H. (batăr că se cuvine se facem 
fapte bune). — 3. Tr. pop. wenn auch, zB. 
PP. MaramurAş CL. I \ 267 (Batăr al tu patru 
bol. Nu me 'mbilu noră la voi). — Gr. Auch 
ba'ttr. — Et. Magy. bdtor. 

bătâto'rnicăs/'.rankenblâttrigesKreuz- 
kraut (Senecio ci*ucifolius) Br. — Et. Unbek. 

bătători' (a) siehe bâtâturi' (a). Gr. 

bătătuTă sf., pi. -ri, 1. Vorbo f m des 
Baueinhauses ; Vorplatz m der Dorfschenke 
(dient im Sommer als Tanzplatz). Pulctdiţă 
flâre 'n gură I Când te ved în bătătură, îmi 
las plugu 'n arătură (Al. PP. 243) Schone mit 
der Biume im Munde I Seh' ich dich im Hofe 
stehen, so vei-gesse ich meinen Pflug im Acker. 
Numai în bătătura hanului roşu himîe ră- 
guşit doi dulăi de câini (Delavr. Sult. 6) nui* 
im Hofe des rotben Einkehihauses klâfTenheiser 
zweiSchăferhunde.— 2.Schwiele/;Hiihner- 
auge n, Leichdorn m. Palmele aceste ţe- 
rănescl ale nostre . . pline de bătături (CL. 
XVII 115) diese unsre mit Schwielen bedeckten 
Bauemhânde. Făcându-ml loc printre dame 
cam călăresce . . , căl/^nd pe bătăturile moş- 
negilor (C. Ngr. 35) indem ich mich ziemlich 
ungenirt durch die Damen hindurchdrângte, 
den alten Herren auf die HAhnei'augen trat 
A tăia bătăturile cuiva Jdm. die Hâhneraugen 
(aus)schneiden. — Redensart fam. : Nurmi călca 
pe bătăturii reize mich nicht I — 3. (ţes.) 
£inschlagm,-schuss, -wurf;Ggs. ur^lâlâ. 
Stofe de mătase cu bătătură de bumbac (Mon. 
OF. 1 877, 2270) Seidenstoffe mit baumwoUenem 
Einschlag. — 4. Walkerei: Stuck Tuch, das 165 BATA-BATE iu ein Walkloch zum Walken gelegt wird Com. 
MoLD. — Et. a ha'te. 

bătături' (a)y preş. ^re^sc, v. tratis. : pa- 
minttd, drumid etc. den Erdboden, Weg etc. 
fest-, eintreten, -stampfen. Va bătători 
Ifine dirile făcute in gazon [de cârtiţe], spre a 
se putea nimicnici prăsirea lor (Alex. Agric 
142) man trete dîe von den Maulwurfen im 
Rasen gemacbten Fâhrten gut ein, um die Ver- 
inehrung der Ersteren zu verhindern. Caii sar 
deodată in galop . . fără a lăsa altă urmă de 
cât iarba bătăturită (Zamf. Nov. 60) die Pferde 
fliegen pldtzlich im Galopp da von, ohne eine 
andei*e Spur als das niedei*getretene Gras zu- 
ruckzulassen.— Gr. Auch, bes. Mold., -tari'.— 
Et. bătătu'ră. 

bătău'ş I. adj. der gem schlăgt: rauf- 
suchtig, -lustig; sm. Raufbold m, 
Schlăger. Am mai avut jt altele [nămi. alte 
amorurtjy dar totdeauna se 'ntimpla ort băr- 
bati gelos ort vre un frate bătăuş (CL. V 72) 
icb babe aucb noch andra Liebscbaften gebabt, 
aber immer traf e3 sicb, dass entweder der 6e- 
mahl eifei^sâchtig oder irgend ein Bruder ein 
Raufbold war. — II. sm. der zum Scblagenge- 
dungen ist: Schlâger m, Priigelknecht. 
Şi'l bătu cu toege cepâse de 4 inşi, şi obosind 
bătăuşii, schimbară de puseră alţi bătători 
(Dos. VS. Sept. 29) und liess ihn von vier Leuten 
mit spitzen Stăben scblagen, und wenn die 
Schlăger ermâdeten, wurden sie durcb andere 
abgeidst. — Bes. mod. «^ de alegeri Knuttel- 
mănner. Mit Knâttein bewaffnete Leute, 
welche die Wăhler der Gegenpartei zu ver- 
treiben haben. — Et. a ba'te. 

bătăuşi'e sf. Handwerkn des Schi âgers, 
Knuttelmannes. 

ba'tcă sf., pi. -oe, 1. (zool.) = babiţă: Pe- 
lican m Stăm. — 2. (agric.J Dengelstock m. 
Kleiner Amboss, auf dem die Sense mit einem 
Hămmerchen gericbtet (gedengelt) wird. — Et. 
Slav. baJbka. Zu 1 vgl. ba'biţă, Et. ; zu 2 poln. 
russ. ba'bka, şerb. ba'bica. Auf die Form diirfte 
a ba'te mit eingewirkt haben. 

bate faj l. v. tra7is. 1. schla^gen. Bate 
şaua sepricepă iapa (Spi'w.) den Sack schlăgt 
man, den Esel meint man Valurile băteau ne- 
contenit corabia die Wellen scblugen unauf- 
hdrlich an das Schiff. — A-^ pe. pe umer, pe 
spate Jdn. auf die Schulter, den Râcken k lop - 
fen, zB. Xen. Biupl 54 /Cum intră in cance- 
lerie, Grozăvenu ii bătu in mod amical pe umer 
şi-î <j,ise..). — A -^ mincea, toba den Ball, die 
Ti*ommel scblagen. — A '-^ palma, tirgul cu 
cn. in Jds. Hand einschlagen, den Handel mit 
ibm durcb Handschlag abscbliessen, zB. Ureche 
Lbg. 299 (dă mâna intr'a mea, jupin parcă- 
labei Batem tirgul?/. — A-^pc. Jdn. scbla- 
gen, prugeln: cu varga mit der Ruthe, la tâlpî auf die Fusssohien, mer windelweich, etc. 
TătaHî sint lupi apucători, pradă, robesc, bat 
şi căznesc pe creştini (Muşte Let.* III 18) die 
Tataren sind răuberische Wolfe, pliindern, 
knechten, scblagen und martern die Chrislen. 
Ca apoi.. se-şî bată pieptul cu pumnii, văică- 
rândU'Se asupra sort ei acelora ş'a patriei 
(Ureche Leg. 300) um sich dann in die Brust 
zu scblagen und das Loos Jener und des Vater- 
landes zu beklagen. De departe calu-şi bate, 
De aprope ochi^şi scâte (Sprw.) von weitem 
ein Graf, in der Nâbe ein Lump. — Redensart: 
FAM. a -'fram ia idZpi Geld ausgeben. Când 
puneau mâna pe câte o para, o băteau la tălpi 
pe must, pe cârnaţi.. (Giiick 57) wo ihnen nur 
ein Ueller in die Hand fiel, liessen sie ihn auf 
Most, Wiirste . . springen. — 2. v. hdheren 
Măchten: scblagen, strafen; v. Uebeln: 
trcffen, beimsuchen. Da^ă D-^eii vrea se 
te bată, iţi ia mintea (Sprw.) wen Gott strafen 
will, dem nimmt er den Veratand. D-cţeii nu-^cu 
ciomagul (Sprw.) Gottes Muhlen mahlen lang- 
sam, aber sicher. Că n'am ascultat de nime. 
Ce am făcut de captdmeii. Şi m'a bătut D-^eu 
(Iarn.-Bîrs. 218) denn icb babe auf Niemanden 
gehort, sondern eigenmâchtig gebandelt, dafâr 
hat mich Gott gestraft. Un popă ş'un birău 
Ş'un bătut de D^eii, Ş'acela-i bărbatul meu 
(das. 174; die junge Frâu klagt, dass sie im 
Dorfe, in das sie ihr Mann gebracbt, Niemanden 
kenne als:) einen Pfarrei* und einen Schulzen 
und einen gottverdammten Menschen, und das 
ist mein Mann. Cum întraiu, ochii mi-se în- 
dreptară la Sandu; par* că era bătut de toţi 
sfinţii (Radul. Rustice II 85) als icb eintrat, 
richteten sich meine Blicke auf Alexan^er; er 
sah wie aus allen Himmein gefallen aus. — Bes. 
băuflg : aj in Fldchen ; Arde-te-ar focul, pd- 
mint. Şi te-ar bate Domnul sfinţi Că îmi eşti 
duşman cumpliţi Ce-am semănat n'a eşit (Al. 
PP. 228) dass dîch das Feuer verzehre, Erde, 
und der liebe Gott dich strafe ! Denn du bist 
mir ein schrecklicher Feind. Was icb gesăt babe, 
ist nicht aufgegangen. Se prade el tocmai pe 
popa, nelegiuitul, bată-l (D-(j,eu) se-l bată! 
musste er gerade den Pfarrer berauben, der gott- 
loee, nichtsvNTurdige Mensch t Se te bată, badeo, 
bată Nouă bale dintr* odată (Iarn.-Bîrs. 265) 
mogen dich, Liebster, neun Krankheiten auf 
einmal treffen (od. befallen, heimsuchen)! — 
Oft als Ausdruck der Bewunderung: Mare me- 
henghiu e, bată-l (D'(}eu) să-l bată I der Tau- 
send! ist das ein PfifficusI Bes. mit svbstt. v^rie 
norocul, fericea etc. : Ptiu I bată-te (norocul J, 
că frumâsă te mat făcuşi I nein, bist du aber 
schon geworden !— Das subst. kann nacb bată-te, 
bată'l etc. weggelassen werden, siehe die vor- 
stehenden Beispp. — bj in Betbeuerungen : 
Ţe-aş da cu drag banii, dar se mă bată D-^u BATE-BATE 166 de am o lescael ich wOrde dir gern das Geld 
geben, aber straf mich Gott, wenn ich einea 
Heller habel Se mă hată-anaftema De-am dat 
gură cuiva Afară de d-ta! (Al. PP. 313) ich 
will verdammt sein, wenn ich mich von einem 
Anderen als du' habe kussen lassen I — 3. s c li 1 a - 
gen (= uberwinden, besiegen): un pion cu 
calul (Schachspiel), einen Bauem mit dem Ross 
schlagen ; riga -* fantele (Kartenspiel) der Konig 
slicht den Buben. O vorbă d'a maîstoriţeî bate 
o sută de porunci de la maistru (Popovic! Nuv. 
41) ein Wort der Meisterin geht Qber hundert 
Befehle des Meisters. — Bes. in der Schiacht: 
îndată cu aste le-au eşit înainte, pre carii 
reii bătându-i. pană peste Dunăre i-aii gonit 
(Cant. Hron. I 318) da zog er ihnen sogleich 
mit Heei*esmacht entgegen, schiug sie jămmer- 
lich und trieb sie bis Qber die Donau. — 4. 
schlagen (=8cblagend befestigen): cercuri la 
o bute Reifen um ein Fass, cizma la calapod 
den Stiefel auf den Leisten ; potcâve calului, un 
cuer {în părete) dem Pferde Hufeisen, einen 
KleideiTechen anschlagen ; pari, ţăruşi (în pă- 
mintj, un cuiu (în părete), o pană (în lemn) 
Pfâhle, Pfldcke, einen Nagel, einen Keil ein- 
Bchiagen. — 5. schlagen (= schlagend be- 
arbeiten): ăUbuşuri de oue Eiweiss (zu Schnee); 
oue, bob, fasole, mazăre Eier, Saubohnen^ Boh- 
nen, Erbsen riihren; monezi Mânzen schlagen, 
prăgen; fierul Eisen schmieden; '^ fierul pină 
e cald (Sprw.) schraiede das Eisen, so lange es 
heiss ist ; postavul (în piuă)T\ic\i walken ; fig, : 
a -^ apă în piuă Iceres Stroh dreschen ; inul, 
cânepa (cu meliţa) Flach<5, Hanf brechen; po- 
rumbul, grâul (cu îmblăciul) Mais, Weizen (mit 
dem Flegel) dreschen; cosa die Sense dengein ; 
rufele die Wâsche blâueln; nucile, nucul (cu 
prăjina)die Nftsse,den Nussbaum abschlagen.— 

6. grindina, ploia, bruma - holdele der Hagel, 
Regen schlâgt, der Reif befâllt die Saaten. 
După ce pomul U bate grindina, U bate şi 
omul dăndu-i cu prăjina (Pann PV.* 144 H.) 
nachdem den Baum der Hagel geschiagen» 
schlâgt ihn auch noch der Mensch mit der 
Stânge (bei der Obsternte). Păcurar cu oile, 
De te-ar bate ploile, 8e-ţi omore turmele 
(Iarn.- Bîrs. 279) Hirt mit den Schafen, mdgen 
dich RegengQsse ti-effen und deine Herden er- 
schlagen. Plata me bătea in faţă der Regen 
schiug mir in's Gesicht. Lunca bătută de 
brumă, a^um pare ruginită (Al. PoesiI III 7) 
der Uferwald, vom Reif befallen, sieht nunmehr 
wie von Rost bedeckt aus. Feciori bătuţi de 
brumă alte Junggesellen Marian Nunta 10.— 

7. vom Winde: anwehen. Douemere 'n umbră 
câpte.. Care sâren'au ve(}ut Şi vintulnu le-aii 
bătut (Al. PP. 241, v. den Brusten), zwei im 
Schatten gereifte Aepfel, die die Sonne nicht 
gesehen haben und von keinem Windhauch be- riihrt worden sind. Vintul me --^ in faţă der 
Wind weht mir in's Gesicht Ce vînt te-n bătut, 
coinlă, se vii din ceialaltă lume atei la noi f 
(Marian Orn. I 157) was ist dir ¥^derfahren, 
Mădchen, dass du aus der anderen Welt hier- 
her zu uns kommst? — 8. v. Sonne u. Mond : 
bescheinen. Codrul . . îşi deschide-a lui 
adincurî, faţa lunei se le bată (Emin. 83) der 
Hochwald âflnet seine Tiefen, dass der Vollmon<l 
sie bestrahle. Luna-l bătea in faţă (Vlah. Ic. 
80) der Mond schien ihm in's Gresicht. — 9. 
beschiessen. Vineri de diminâţă au început 
a batere cetatea (Ureche Let.* 1 152) Freitag 
fruh begaunen sie die Festung zu beschiessen. 
Vgl. II 3. — 10. cu pietre scumpe mit Edel- 
steinen besetzen. O strălucitdre coroniţă de 
aur, bătută cu diamante şi mărgăritare (Bog- 
dan Vechi 164) ein prâchtiges goldnes, mit 
Diamanten und Perlen besetztes Kr6nchen. — 
Statt cu MoLD. auch în, zB. N. Gane CL. VII 
89 (o sabie bătută în pietre scumpe); Bogdan 
Pov. 67 (cămeşa îi era bătută numa *n flori).— 
11. metanii Kniebeugungen machen (vor 
den Heiligenbildern etc), fB. CL. XVI 10 (Tot 
norodul bate după aceia câte douespre(jiece 
metanii, (jlicând şi : D-4^u se-l odihn&scă !); 
Bogdan Pov. 9 (Măria Ta Domne, răspunse 
moşnegul, tot bătând la metanii şi făcând la 
cruci). — 12. un drum eijien Weg hâufig 
begehen, so dass er dadurch festgetreten, ge- 
ebnet wii*d. Pe cărarea bătută nu eresce iarbă 
verde (Sprw.) auf viei begangenem (od. ausge 
tretenem) Pfade wâchst kein grunes Gras. Do- 
vadă omătul bătut în mai multe părţi (Lit.) 
wie dei* nach mehreren Richtungen eingetretene 
Schnee beweist. Peste spini şi peste pietre Şlăh 
bătut i-se părea (Sper. An. ed. 1892 1 193) aber 
Dornen und Steine rannte er wie auf ebner 
Bahn dahin. Că noi pînă aid la Dv. multe 
mări am trecut, multe ţări am bătut (Sev. 
Nunta 109, in einer Brautwerbung), denn wir 
sind bis hierher zu Euch Qber viele Meere ge- 
fahi*en, durch viele Lânder geschritten. El se 
înhăitase cu câţiva feciori de boeri, şi băteau 
mahalalele dliua şi nâptea (CL. XIV 86) er 
halte mit einigen Bojarensdhnen Brîidei*schaft 
geschiossen, und sie trieben sichTag und Nacht 
in den Vorstâdten umher. Bărbatul baie casa, 
muerea bate crîşma (PP. Tribuna 1885 H.) der 
Mann den gel t die Sense, die Frâu ist Stamm- 
gast im Wirthshaus. Bate podurile er ist ein 
Miissiggânger. — 13. a-şi - gura, pidârelj 
seinen Mund (durch vieles Reden), seine Fâsse 
(durch vieles Gehen) anstrengen. Nolcredem 
că-şi bate gura şi pieidrele zadarnic (Lit.) wir 
glauben, dass er Zunge und Fusse vergebens 
abhetzt. — 14. toba, tactul etc. die Trommel 
schlagen, râh ren, den Tact schlagen etc, 
zB. Delavr. Par. 301 ( ..respunseiu c'un glas 167 BATE— BATE ce tremura ca ?i cum cineva ar fi bătut toca 
pe beregata mea), — 15. cesornicul ^ fcesulj 
die Uhr schlâgt (die Stunde). San Marc si- 
nistru miedul nopţii bate (Emin. 177) San 
Marco schlâgt dumpf die Milternachtsstunde.— 
16. LV. războîu cu vrăjmaşul dera Feinde eine 
Schlacht liefern, mit ihm kâmpfeu. Şi 
acel Flah de au bătut războe cu Tătarii pre 
Dunăre, tar la descălecatul terilor acestora 
nici o trebă n^are (Mir. Costin Let.* 112) und 
wena jeuer Flaccus mit den Tataren an der 
Donau Krieg gefuhrt hat, so hat dies mit der 
Colonisirung dieser Lânder nicht das Geringste 
zu schaffen. — 17. cu suveica (ţes.J den Faden 
m. dem Schiffchen durch die Kette (urdeLăJ wer- 
fenceinschlagen, -schiessen,iB. Emin.CL. 
IV 280 (Eram se-ţl ţes o haină urnită in des- 
cântece, bătută 'n fericirej, Vgl. bătătu'ră 3. — 

18. MoLD. (de sus) Tr. un berbec = a intorce : 
cinenSchafbockverschneiden, hammeln.— 

19. V. Hengsten: heschâlen, bespringen, 
decken: armăsarul a bătut tapa der Hengst 
hat die Stute gedeckt. — 20. v. DQnsten : pe. 
la cap Jdm. den Kopf ein-, benehmen, 
ihn betăuben. Mangalul îî bate [pe Turci] 
la cap, dar fumâză liniştit narghUeaoa pe 
divane (Ral. Suv. 122) der Dunst des Kohlen- 
beckens betâubt die Târken, doch sie rauchen 
ruhig die Wassarpfeife auf den Divans. — 21. 
câmpii (neoL?J verworrenes Zeug reden, 
faseln. — 22. me -^ un gând, grija etc, ein 
Gedanke, die Sorgeoic. quălt mich. Spune-ne 
ce gând te bate? <xMe gândeam la maica biata. 
Eu in foc, sub cruce tata» (Coşbuc 1 28) sag* an, 
was bedrQckt dich? «Ich dachte an meine arme 
Mutter und daran, dass ich im Kriege bin, dor 
Vater unter dem Kreuze liegt.» Altă grijă nu 
ve bate de cât se scâteţi co^î femeilor (Nad. 
Nuv. I 67) ihr habt auch keine andere Sorge 
als denFrauen abscheuiiche DiDge anzudichten. 
Bătrâna plecă la biserică, bătută de mihnire 
(Delavr. Sult. 50) die Alte ging tiefljetrQbt 
zur Kirche. Bate cugetul pe mama Că nu mă 
las* a iubi Cu eine nCaş potrin (PP. Marian 
Bucov. H.) das Gewissen quălt meine Mutter, 
weil sie mich nicht den lieben lâsst, zu dem ich 
passen wCbrde. — 23. mă bat gândurile se., es 
drângt, verlangtmich zu.. Ispir. Sftei's, zB. 
Leg.^ 381 (Râba . . vă(ţu pe talerul împărătesei 
un os de pesce, şi o bătu [sic] gândtirile se sugă 
acel os), — 24. cuiva capul să.. Jdm. ein- 
schărfen, an*s Herz legen, dasser.. Gr. 
Sima CL. XVII 274 (bătându-î capul se fie cu 
luare aminte); 277 (şi-î bat capul se nu ză- 
bovâscă). — 25. a-şî -^ capvX: a/sich Milhe 
geben, sich abmQhen. Că^ dă, om avui ea 
dinsvi, ce trebuia să-şi mai bată capul eu 
munca? (CL. XVI 263) denn freilich, wozu 
brauchte er, ein so wohlhabender Mann, sich noch mit der Feldarbeit zu plagen ? Când pro- 
pria ta viaţă rCo scxi de pe rost, O să-şi bată 
alţii capul s'o pătrundă cum a fost? (Emin. 
135) wenn du selbst dein eignes Leben nicht 
durch und durch kennst, werden sich da An- 
dere die Mâhe geben, zu ergrânden, wie es ge- 
wesen ? — Dafur a-§i -^ gândurile Vlah. GV. 
108: mi-s'a făcut silă să-mi mai bat gându- 
rile cu el ich bin es flberdrussig, mich noch 
weiter mit ihm abzugeben. — b) pentru, de c. 
sich kummern, scheren um etw. C. Ngr. 
56 (de dinsa iţi voîu vorbi, căci pentru cele- 
lalte interese nu-ţî prea baţi capul); 77 (Cere 
viaţa de veci şi ertarea fărădelegilor tale! 
tcNu-mî prea bat capul de acesta!»). — 26. 
a-şî - joc de cn. Jds. spotten, ihn ver- 
s pot ten, verhohnen. ^t deca-şi bătură joc 
de el, desbrăcară de pre el veşmintul (Biblia 
1688 Matth. 27, 31) und da sie ihn verspottet 
hatten, zogen sie ihm das Gewand aus. Prea v*aţi 
bătut joc de limbă, de străbuni şi obiceîu (Kmin. 
148) zu argen Spott habt ihr mit Sprache, Vor- 
fahren und Sitte getrieben. — In andei*er Con- 
struction Nec. Costin Let.^ I 358 (Ce le este 
lor [nămi. păgânilor] a batere jocuri pre cre- 
ştini ?). — 27. Mac. fiuia'ra die FlSte spielen 
Obed. 49. — II. V. intr. 1. schi a gen: cu 
pumnul in masă mit der Faust auf den Tisch, 
cu piciorul în pămint mit dem Fuss auf den 
Boden, etc Scaraoschi . . chemă înaintea sa 
totă drădmea şi bătu din picior, strigând . . 
(Cr6ngA Op. I 78) Satanas rief alle Teufel vor 
sicii, stampfte mit dem Fusse und schrie.. . — 
Ploia, grindina etc. - în ferâstră der Regen, 
Hagel etc. schlâgt an's Fenster, zB. Ghica 
XXIV (Intr*o sără lungă de iarnă, pe când 
ninsorea bătea in gămuri). — A -^la (od. în) 
uşă etc. an die Thâr etc. klopfen. Bateţi şi 
se va deschide vouă (Ev. 1894 Matth. 7, 7) 
klopfet an, so wird euch aufgethan. — A*^ în 
palme in die Hânde k latschen: a) als 2ieichen 
der Freude, des Beifalls,zB. C. Ngr. 39 (Hura! 
strigă glota bătând in palme). — b) um einen 
Dienstboten herbeizurufen (ehem. allgemein, 
jetzt minder ablich), zB. Ghica 8 (Bătu în palme 
şi porunci feciorului să-mî aştărnă în odaia 
copiilor). — c) cât ai -* in palme im Hand- 
umdrehen, im Nu, zB. Al. CL. VII 376/ Vbifî 
ca tote să le prefacă [guvernul] după capul 
vostru, îndată, cât aţi bate în palme). — 
A -^ în (Q.U. auch din) buze das Nachsehen 
haben, zB. Cr6ngă Op. I 69 (Dar lişiţele.. aii 
sburat; toporul s'a cufundat, şi Prepelec a 
rămas bătând în buze). DafGr a da din buze 
Jip. Opinc. 62 (Tâte astea le otărăşti fără în- 
scrisuri, şi când vii la dreptate, dai din buze, 
că mărturii nu ţi-î primesee). — 2. din aripi 
mit denFlugeln, die FlQgelschlagen,zB. Vlah. 
Nuv. 70 (inima ei aprînză se zbumuma în coşul BATE -BATE 168 pîeptvluîyCa un porumbel ce bate din aripi), — 
3. V. Schiesswaffen : schîessen . Aeestăpuşcă -* 
bine dieses Gewehr schiesst gut. Au pus pusce 
câte avea fi bătea în tabera câzăcâscâ (Mir. 
CosTiN Let.* I 320) er stellte so viei Kanonen 
auf, als er haite, und schoss auf das Kosaken- 
lager. Au măi lungit flintele soldaţilor ,., ca 
se bată mal departe (Necdlce Let.* II 335) 
er liessdieFlintender Soldaten lânger niachen, 
damit sie weîter trugen. — Fig, ; a/ r e i c h e n . 
Mirişte ji imaşurl cât bate ochiul (Vlah. Dan 
II 93) Stoppelfelder und Triften, 8o weit das 
Auge reicht. Din cât loc poţi gândind se baţi, 
Sosit-au roiuri de*mperaţl (Coşbuc 18) wohin 
imm*»r der Gedanke zu reichen vermag, daher 
trafen Schwârme von Konigen ein. — 6/ (h i n - , 
ab-)zielen (în c. auf etw.). Te ved încotro 
baţi (Năd. Nuv. II 56) ich merke, vrorauf du 
ea abgesehen hast. La început nu inţeleselu 
unde bate vorba Iul Stan (CL. XVII 73) an- 
fănglich verstand ich nicht, worauf Stan hin- 
auswoUte. S'a încercat de câteva ori se afle 
cam încotro uar bate gândul fetei (Vlah. Ic. 
26) sie verauchte wiederholt zu erfahren, nach 
welcher Richtung elwa die Neigungen der Toch- 
ter (in Bezug auf die Wahl eines Gatten) gin- 
gen. Poeiiile Iul Bogoslov erau mal mult sa- 
tirice ji băteau în minister (Xen. BRApi 23) die 
Ge<lichle B.s waren mehr satirischer Art und 
gegen das Ministerium gerichtet. — Daher Moxa 
HC. I 388 u. 392: bătea se fie împărat er 
strebte(od. trachtete)Dach der Krone. Vgl. auch 
Mac. bătea se se ascundă. sie suchten sich zu 
verbergen Obed. 60. — 4. vom Puise, Herzen 
etc. : schlagen^ zB. Emin. 79 (Timpla bate li- 
niştită ca o umbră viorie) ; Coşbuc 40 (Mal 
viii îl bate pieptul), — Dagg. a se '^ heftig 
scblagen, klopfen (siehe III 5). — 5. toba, clo- 
potul, cesul etc. '^ die Trommel, Glocke, Stunde 
etc. schlăgt, zB. Iarn.-Bîrs. 302 (Când mă 
pulu se odihnesc, Toba-ml bate se pornesc) ; 
I. VAcăr. H. (Simt cesul c'o să bată Ce-l aştep- 
tam de mult), — 6. vom Lichte: %n c. auf 
etw. scheinen, fallen. Focul se aprinde cu 
pară, lumina bate în peretele din faţă (Vlah. 
Ic. 97) das Feuer flaramt auf, der Lichtschein 
fâlIt auf die Waod gegeniiber. Luna îl bate 
drept în faţă (das. 79) der Mond scheint ihm 
gerade in*8 Gesicht. Stele bat în lac, adincu-l 
luyninându'l (Emin. 181) Stenienlicht fălit in 
den See, erleuchtend seine Tiefe. — Auch asu- 
pra unullucru, zB. I. Ngr. CL. VII 46 (Mihalu 
sta cuprins de groză în mijlocul acelor figuri 
negre, asupra cărora bătea lumina gălbui a 
focului). — 7. vom Winde : wehen, zB. Iarn.- 
BîRS. 1 65 (Astă lamă era Iarnă, bătea vîntu 
şi ningea). Vîntul baie, câinii latră (Sprv?.) 
lass' die Leute reden und mach* dir nichts 
draus. — 8. la ochi: a) in die Augen sprin- gen, fallen. In pârtă îşi aşe<jla o firmă bă- 
tătare la ochi (Vlah. GV. 116) am Hausthor 
liess er sich ein augenfălliges Schild anbringen. 
— b) cuiva Jdm. in die Augen stechen 
(= ihn locken, reizen) Radul. Rust. II 12 (..se 
se facă cică avocat d'ăla . . . Iacă ce bredă îl 
bate la ochi). — 9. la aud, la urechi : a/ auf- 
fâlligklingen Ghica 94 (Se înfiinţase o so- 
cietate., cu numele de Eterie, nume modest, 
care nu bătea la au^). — b) bine, reu la urechi 
gut, schlecht klingen Al. Op. I 1016 (Se 
nu me mal chem Damian, d de Rosmarino- 
vici I (Jiicându-ml că RosmaHtiovid bate mal 
bine la urechi). — 10. in galben, roşu etc. in'.s 
Gelbe, Rothe etc. scblagen, zB. Radul. Rust. 
n 22 (Grâul începuse să dea in copt, un fel se 
bată in roş-ru>ginit, alt fel in galben deschis); 
CL. XV 300 (Subprefectoriţa-l cam smolită, 
bate 'n negru). — 11. v. Hunden: bellen; la 
cn. Jdn. anbellen, zB. Al. PP. 56 /Şi Doica se 
repedea, La Fulga mereu bătea).— S^ec. v. dem 
Hunde, der das Wild gestellt hat: anschla- 
gen, zB. RucĂRENU bei Odob. Ps. 104 (Nemţul 
[Hundename] bate — a închis capra). — 12. 
Mac. cu fluia'ra auf derFldte spielen Obed. 
43, — III. a se-' 1. cu cn. sich mit Jdm. scbla- 
gen, prugeln,mit ihm kâmpfen. iS'auMtt/^ 
cu sabia, cu pistolul sie haben sich auf Săbel, 
auf Pistolen ges.hlageu. Purcese împăratul in 
aste se se bată cu Turcii (Moxa HC. I 388) der 
Kaiser zog in den Krieg, um sich mit den Tur- 
ken zu scblagen. Domnul se va bate pentru vot 
(Biblia 1688 Ex. 14, 14) Gott wird fur eucb 
streiten. începuse se se bată cu mârtea RAd. 
Rust. II 50 der Todeskampf war bei ihm v'm- 
getreten. — RedensartpAM. : Mănîncă de par* că 
se bat lupii (od. calicii, Q.U. auch necuraţii, 
doi nebuni) la gura Iul er isst mit grosser 
Gier, băut tuchtig auf das Essen ein.— 
2. cap în cap od. în capete v. B6cken etc. ; 
mit den Kopfen aneinanderstossen, 
-rennen, zB, SbIera Pov. 27 (Dară munţii 
unde n*au început se se bată cap în cap . . , 
încât socoteai că piere lumea). — Daher fig. : 
Acest articol al legii se '^ fcap) în cap cu 
celălalt dieser Paragraph des Geselzes steht 
mit jenem in directem Widerapruch. — 3. md 
bat cu un gând ein Gedanke quâlt mich, 
lâsst mir keine Ruhe. Nicusebătea me- 
reu cu gândul : ce-ar face, cum ar m.omi-o 
dor s*ar da Iul (Năd. Nuv. I 128) Nicolaus' 
stetes Dichten und Trachten war, was er thun, 
wie er sie beschwatzen kdnnte, dass sie sich 
ihm hingebe. Iac*aşa m*am bătut cu gându' 
rile tată săra (Carag6le CL. XIII 258) sieh', 
80 gingen mir den ganzen Abend die Gedanken 
hin und ber. — 4. pe, după c. sich um etw. 
reissen, eifrig danach verlangen Qu., 
zB. Dos. Ps. ÎN V. Ps. 146, 10 (Că domnul pre 169 BATE-BATJ cat buni nu se bate, Niee pre viteji cu sta'- 
turl nalte); Marian VrăjI H. (Cum se bate tată 
lumea . . Dujpă apă bună p curată, Aşa se se 
bată Toţî feeioriî . . După dragostele mele), - 

5. sich krampfhan bewegen : zucken, zap- 
pe In. DecâtC'Va (jiUe mi-se bate ochiul stâng 
(Al. Op. I 1086) seit einigen Tagen zuckt mir 
das linke Auge. Pescele se-^in mrejă der Fisch 
zappelt im Netze. Se^ca pescele pe uscat (Sprw.) 
cr kămpft mit der Noth. Nu te-a fremintat 
tlorul ca se te baţî pe iarbă noptea intregă 
fără se adormi (Delavr. Sult. 70; dein luneres 
hat der Liebesschmerz nicht dui-chwuhlt, dass 
du dich die ganze Nacht hindurch schlaflos auf 
dcm Grase hin- und herwâlztest. — Vom Hei*zen 
etc. : heftig schiagen, klopfen. Spune-mî 
de ce mi-se bate inima a§a de tare in piept ? 
(N. Gane CL. XI 293) sage mir, warum das Herz 
mir im fiusen so stQrmisch klopft. Vgl. II 4. — 

6. V. Fischen : laichen. — || bătu'tadjA. bani 
bătuţi klingende Mânze, baares Geld, zB. 
Chica 497 (nu era in stare se găsescă nici o 
mie de lei bani bătuţi); Al. Op. 1 1105 (şi cât 
pentru bătuţi.., i-au bătut vintul de midt).— 

2. V. Blumen: gefullt, zB. Datc. Hort. 119 
(Florile [scabioselor] sint câte-odată aşa de 
bătute că devin aprâpe rotunde). — 3. fig. 
zerschlagen Jip. Opinc. 160 (bătut de cale şi 
oboselă); NAd. Nuv. I 86 (bătut de muncă, pre- 
cum e cânepa de meliţă). — 4. fig. : la cap ver- 
uagelt iro Kopfe, bl6deJip.OpiNC.42/J5^Mde 
colo, bătut la cap, rumân fără minte, me duc); 
das. 96. — Im entgegenselzten Sinne IarnikCL. 
.KV 100 : Dar nid lelea Catrina nu era mai bă- 
tută la cap la astfel de lucruri aber auch Frâu 
Cathrine verstaud sich auf solche Dinge nicht 
l)esser. — Sjn. A bate = a lovi de repetate 
ori.— Gr. Preş, baft etc. ; imperat. ba'te;perf, 
bâta'îă;part. bâtu't;ger. bătâ'Dd;adj. verb. M- 
tăto'r. — Et. Lat. battuo, -ere (viat. batto, -ere). 

bătâ'lă sf, pi. -t&îî, Olt. -t&le, i. (ţes.) = 
Itătătură^: Einschlagm, -wurf Com. Olt.; 
B. — 2. Mausefalle/ BiANu Med. Bab. 118.— 

3. a sta '^ cuiva se., bei Jdm. darauf drin- 
gen, ihn bestârmen, dass er. . Năd. Nov. 
1 16 (le-a stat bătâlă bieţii moşnegi s'o mă- 
rite). — Et a baUe. Zu 3 vgl. a bate capul 
cuiva (siehe ba'te (a) l 24). 

băteiişte sf. Mold. Buc. von Jd.*.. hâufig 
begangener Weg, Platz Qu., bes. Weg, auf 
dem das Vieh zur Weide zu gehen pflegt Com. 
Mold. In bătelişte mai bine se face hrişcă de^ 
cât in păminturile cele noue (Ion. Cal. 104) 
auf Weideland gedeiht der Buchweizen besser 
als im Neubruch. — Daber: Sammelplatz m 
Cr6ngA CL. XV 7 (in Cierul Cucidui, unde 
era băteliştea flecăilor şi a fetelor); Schau- 
platz m SbIera Pov. 122 (Lumea largă era 
acuma băteliştea vitejiUar lui). — Et. băt&lă. bate-po"duri sm. fam. Pflastertreterni, 
M&ssiggănger. 

baterie * sf. (neoL, mii., fis.) Batteri'e f. 

bateri'e* sf. (ncol.) BucurescI (Wirlhshaus- 
ausdruck): je eine Flasche Wein und 
Sodawasser od. Borviz (s.d.) in einem 
Kiskubel, zB. Delavr. Par. 1 (In grădină din 
tote părţile se aud strigătele olnclnuite : «băele, 
o baterie ...»). 

batgîo'c etc. siehe batjo'c etc. 

băţi'c suJi)st. (butnăne) SetzmeisselmD. 
Stâck Holz, das der Bottcher beim Antreiben 
des Reifens zwischen diesen u. den Schiăgel 
halt. — Et. Znbe'ţ? 

bâtica'ş sn., pi. --şe, Tr. Stăbchen nB.\ 
Slavici CL. IX 98 (intre pari.. bătu lyăticaşc 
mai supţirele). — Et. Vgl. magy. lx)t, ksl. ba- 
togu, batoku «Slab». Siehe auch be^ţ u. blUă. 

ba'tlr siehe ba'tăr, Gr. 

bati'stă sf, pi. -te, (neol.) 1. Batist m 
(Zeug), zB. Delavr. Par. 283 (rochia uşurică 
de batistă albă). — 2. (kleines) Taschen- 
tuch, sB. Odob. H. (nid se bage degetele in 
bucate, nici se-şi sufle nasul fără batistă). Vgl. 
basma^. 

batjO'C subst. LV. hisvi. = bătae de joc, bat- 
jocură : S po 1 1 m, Hohn, zB. Dos. Vs. Oct. 20 
(vexând că-l ia in batgioc). Ein pi. ist nicht 
mit Sicherheit zu belegen, da batjo'curi mit dem 
pi. V. bat jo' cură zusammenfâllt. — 6r. l>atg/o'c 
Dos. -— Et. a-şî bate joc (siehe ba'te (a) I 25). 

batjo'coră siehe batjocură, Gr. 

batjocori' (a), preş. ^r&sc, v. trans. ver- 
spotten, verhdhnen; (hohnend) beschim- 
pfen. Şideca ve^u ighemonul că-i batgiocu- 
resce [sfinta] muncile (Dos. VS. Sept. 3) und 
als der Feldherr sah, dass die Heilige seiner 
Martern spottete. Ca cum cinevasi ar sparge 
sau ar întina haina imperatului, pre impe- 
ratul batjocuresce (Marg.* 11b) wie Einer, 
wenn er das Gewand des Kaisers zerreisst oder 
beschmutzt, den Kaiser beschimpft. Care pate 
fi om ca acela se-şi vadă muerea silită şi bat- 
jocorită şi să sufere? (Ureche Let.* 1 175) wer 
wiirde sein Weib geschăndet und beschimpft 
sehen und es dulden? Inima jignită, onârea 
bajucuritâ a fratelui remas (Bodnăr. CL. IV 
SI) das verwundete Herz, die gekrânkte Ehre 
des zurQckgebI iebenen Bi-uders. — Die Onstruc- 
tion Biblia 1688 Exod. 10,2: câte am batjo- 
corit EghiptenUor giebt den griechischen Text 
(5aa k[k'Kiicai%a toÎ? AJ^uxTioiţ) wdrtlich wieder. — 
Urspr., wie das erste Beispiel zeigt, mit a-şi 
bate joc de cn. (siehe ba^te (a) I 26) gleichbedeu- 
tend, trat allmăhlich der Begriff d^s Herab- 
wurdigens, Verăchtlichmachens hinzu, der heut- 
zutage vdi*wiegt. Vgl. deutsch Schimpf, ui'spr. 
cScherz, Spoit». — Gr. Munt. batjo- (gespr. 
badjO"), MOD. auch bajo^; Mold. Jbatgio- (bad- BATJ-BATU 170 glO' HC. II 452 ; gespr. haglo', bajyo-J. Auch 
'Curi', Ferner bajucurV BodnAr. (s. o.); preş. 
3 batglocur&zSi Dos. VS. Noe. 25 (fol. 164 0), 
7 se glocbature'ze [sic] Maîii 9. — Et. bat- 
jo'eură, 

batjocorire sf. Spotterei f Biblia 1688 
Micha 1, \OQ}atjoeoria oostrâ = yiXuaxa ufjiwv). 

batjocoro's sm. Spotter m Psalt. Belgr. 
1651 Ps. 1, 1 {Fericit bărbat carele.. in scau 
md batgtocorofilor n*au şedlut ; Biblia 1688 
Jes. 3, 3 (şi batjocoroşiî vor stâpini pre eîj. 

batjo^cură sf., pL --rl, 1. Spott m, Hohn; 
Schimpf m, Schmach f. Prea te pripescî, 
voinicide, ii respunse Sărăcia, rînjind la din- 
sul cu batjocură (Ispir. Leg.^ 207) nur nicht so 
hitzig, mein Held, antwortete ihm die Armuth, 
indem sie ihn hohnisch angnnsie. Cum a purces 
la sfaturi, la batjocuri, aşa acuma la ocărî 
(Slavici CL. IX 93) wie er (vorher) zu Rath- 
schlâgen, zu Spottreden geschritten war, so ging 
er jetzt zu SchmâhuDg<>n uber. Preoţilor de prin 
satele lor ..le au tăiat nasurile spre batjocura 
bisericii (Viaţa luI Nifon 1682 H.) ihren Dorf- 
geistlichen scbnitten sie zur VerhdhnuDg der 
Kirche die Nasen ab. Unde aţi mai au^it . . 
batjocură ca acesta se ta tatăl de soţie pe fie-sa 
(Ispir. Leg.^ 307) wo babt ihr je solch eine 
SchTnacb(od. Schandlhat) geh6rt,das8der Vaier 
seine Tochter zur Gattin năhme. — 2. Redens- 
arten : aj fast înv. a lua pc.in'^=: a-l lua in 
bătae de joc: seinen Spott mit Jdm. trei- 
hen, ihn verspotten, verhohnen, zB. 
Marian Orn. 135 (Şi ce ne pasă nouă de puş 
caşi ? . . 4^seră celelalte păsări, lu&ndu-l in 
batjocură). — Inv. auch a ţinea pe. in, de '^, 
zB. Cant. Hron. I 284 (Sapor in mare batgiO" 
cură şi ocară ţiinduA) ; Ţichind^l H. / Vul- 
poiul . . de batjocură ţine pre Domnul său, 
adecă pre leu). — b) a fi de ^, de batjocura 
cuiva (lv. (de) ^ cuiva, ferner in batjocura 
cuiva Ureche Let.* I 139) der Gegen stand 
des Spottes sein, Jds. Gespott sein, zB. 
Indr. 152 (mărturiile fmuerii] ..se nu fie rudă 
saii omenii muerii, nice se fie de rîs şi de bat- 
jocură); Cor. Ps. 78, 4 (Fum batjocură veci- 
nilor noştri). — c) a rămânea de -*» {spre -^ 
ŢiCHiNDfiL H.), de batjocura cuiva (de -^ cuiva 
Ţichind6l H.) dem Gespdtte, der Verach- 
tung (Jds.) anheimgegeben sein, zB. 
Ureche Let.* I 180 (nu numai călca obiceele 
ţârii şi jacuri făcea [Despot], ce şi legea re- 
măsesedebatjocoră). — d)a ajunge de ^ (ohne 
de Zilot W.), de batjocura cuivai-^ cuivaZiLOT 
H.)aum Gespdtt,au Jds. Gespdtt werden, 
zB. Ispir. Leg.* 314 /îaid slnt olog şi din acesta 
pricină am ajuns de batjocura tutulor băeţi- 
lor din sat), —e) ase face de '^ (intru -* Biblia 
1688 Hiob 12, 4), de batjocura cuioa si eh 
zum Gespdtt, zu Jds. Gespdtte machen, zB. Demetr. Nuv. 18 (temându-se să nu se facă 
de batjocură înaintea D-rei Rcnuţa). — Syn. 
Gregenwârtig tritt bei -' mehr der Begi'iff der 
herabwâi'digenden Handiung in den Vorder- 
grund) im Ggs. zu bătae de joc, das seiner ur- 
spriinglichen Bedtg. treu geblieben ist. — Gr. 
Behandlung v. -tj- wie bei a batjocori' (s. d.. 
Gr.). Die Schreibung Jbat/o^corâ Zilot Cron. 88 
H. u. Ureche Let.* 1 139 flg. ist v. a batjocori' 
beeinflusst. — Et. a-şi bate joc de cn. (siehe 
ba'te (a) I 26/. Bilduug ăhnlich wie bei coda- 
ba'tură, mâneşte'rgură aus cadă u. bate, mâne 
(pi. v. mână) u. şterge ; doch konnte der sg. 
auch urspr. batjo'c (s. d.) gelautet haben. 

batjocuri' (a) siehe batjocori' (a). Gr. 

bătla'n siehe bttla'n. 

bâtlo'g sn., pi. --l&ge, Fâsschen n PP. 
Dobr. Bur. CAl. 72 (Cel ce-mî are buţi cu vin 
Şi bătloge cu pelin); 73 (Îndată se-mi mai 
aducă Cu rocĂiM vr'o trei bătlâge De cele cu 
muUe doge). Dafur pi. bttlafge PP. D. (fi bit- 
lage trei cu vin). Vgl. auch butla'n, butlăim'ş 
«Fâsschen» B. — Et. Unbek. 

bato'c, -to'g sn., pi. -uri, Stockfischm. 
Gedorrter Kabeljau (Gadus Morrhua); dient als 
Fastenspeise. Afezelicurî : . . Lacherdă ji ba- 
toguri (Ureche Legende 318) Vorspeisen : Thun - 
und Stockfisch. — Et. Vgl. ksl. batoku, batogii 
a:Stock». Auch şerb. batok «Stockfisch». 

bătogi', batoji' (a) siehe bătuci' (a). Gr. 

bâţo's siehe băţo's. 

bato'să sf., pi. -j§e, (neol.) Dresch- 
maschinef. 

batracia'n sm., pi. -cia'nl, u. --oie'BÎ, (neol., 
zool.) froschartiges Thier. 

bătriio'r etc. siehe bătr^o'r etc. 

bătuci' (a), preş. -ce'so, I. v. trans., Inten- 
sivum zu a bate: 1. = a bătători: fest- 
schlagen, -treten Q.U., zB. Inv. Cop. ed. 
1890 II 100 (Gunoitd . . ii adunăm . . intr'o 
grămadă şi-l bătu/nm bine); Ral. Suv. (lăsând 
in drâpta un loc bătogil şi desgrădit, cu mor- 
minte); PP. D. (Câtu-i Sibiu de mare. Numai 
o uliţă are Bătucită cu nisip). — 2. Tr. Buc. 
mQrbe schlagen, zerschiagen B. ; SbIbra 
Pov. 289 (Efind ţiganul» bătucit cum ii mărul, 
din casă). — 3. pielea die Haut (durch Reibung 
etc.)schwieligmachen,zB. Năd.Nuv. 1192 
(Să nu-ţi mai dogoresci faţa in sare şi se-ţi 
bătugesd manele de sapă); Ral. Suv. 67 (peliţe 
ingroşate de muncă şi de golăeiune, mâne bă- 
togite de acăţarea pe catarguri); Ureche Leg. 
112 (Pidârde lui bătogite de âmUătură za- 
darnică). VgL bătătură «Schwiele». — II. a 
se -^ eintrocknen, einscbrumpfen (?) 
Al. Op. I 807 (eşti bătrân, batojit, ostenit); 
CL. XV 308 (Lasă-l se se insâre.., ii moşteni 
mai degrabă, nu-l ve^i cât e de batojit?); PP. 
Frîncu MoŢil 95 (Glonţul mi-s'o bătucit. Un- 471 BATU-BAZE ghile mî-aii ruginit, Aripile s^aii zblrcitj. — 
Gr. MoLD. a bătuci', Munt. a bătogi', Ferner 
a baiogp Ureche Leg. 137. Andere Formen 
siehe Belege. — Et. In Bedlg. 1 scheint a ba' te 
(vgl. port. batucar «oft schlagen», sţ. bato jar 
«mit der Ruthe schlagen»), in Bedtg. II bato'c 
zu Grunde zu liegen. 

bâtu'tă sf., fi, -te, Art schneller iind 
lebhafter Reigentanz, zB. Vlah. GV. 67 
(Plnă p Sfinţia sa., t-a tras o bătută mocă^ 
nescă de-a curs ţarina din podi. ~ Et. Part. 
V. a ba'te, 

ba'u! interj, (um Jdn. zu erschrecken; Kin- 
dersprache) : bu I Delavr. IVşV. 7 [^ fata, de- 
spicând in doiie barba lut,., scotea capul,, fi 
tlicea ridând : Bau t tată, bau I), 

bău't siehe bea! (a) \\ . 

bău'ţâ sf, (miner,) Quarz m FrIncu Moţi! 
41 (bei den Bergieuten in Siebenb.). Vgl. beuţie 
«pîetncele aV)e pe fundul apei» das. 98 u. 
beWţă «Kieselstein» B. — Et. Uiibek. 

băutOT siehe bea^ (a) \\ , 

baza' (a) etc. siehe bs&a! (a) etc. 

bazaco'nie sf, i. bezaccnie lv. fsec. i6/i7J 
bisw. = fără de lege: Missethat f, Frevel 
m, zB. CoRESi Ps. 129, 6 fŞi el izbăvesce Israil 
de tote bezaconiile lut = ot vsehii bezzakonij 
egol ; Alexandria 1620 Col. l. Tr. 1883, 450 
(şi se versa sângele omenesc, fi războe şi multe 
bezaconiî ve(}u pre lume făcând omenit, wo- 
fOr in neueren Ausgaben bazaconii), — 2. fam. 
sonderbare, curioseGeschichte, Sache. 
Multe am ve^ut în viaţa mea . . , am ve^ut 
ciuma, holera şi lăcustele, dar ancă aşa ba- 
zaconie n*am chitit c*om ajunge seved. Audlf 
reforme f îmbunătăţiri ? . . (Al. Op. 141; 
ein Reacţionar bekiagt die Neuerungen), gar 
Manches habe ich in meinem Leben mitgemacht, 
Pest, Cholera, Heuschi-eoken, doch so etwas 
Curioses habe ich doch nicht noch zu erleben 
gedachl. Das soUen Reformen, Verbesserungen 
hein ? începeam a pierde pofta de mâncare şi 
a visa nâptea fellurl de bazaconii (C. Ngr. CL. 
III 98) ich begann den Appetit zu verlieren und 
des Nachts allerlei curioses SSeug zu frăumen. 
l)a nu scil o bazaconie şi mal gogonată? D-l 
Ghiftul me lubesce peste mesură (Al. Op. I 
585) aberwissenSie, was noch weit schnurriger 
ist? Herr Gh. liebt mich uber die Maassen. Am 
au^il că nume poţi suferi, aEii pe d-ta? Cine 
a putut născoci o bazaconie ca asia?» (das. 
1684) ich horte, dass Sie mich nicht leiden kon- 
nen. «Ich Sie? Wer hat eine solche Scbnuire 
ci'dichten konnen?» Ah! când al sci cât am 
plâns singură! , . Şi tu în timpul ăsta pote 
alergai prin mahalale! «Eu? A! IHno, cum 
poţi să'ţl închipuescî asemenea bazaconii?» 
(das. 1670) achi wenn du wQsstest, wie ich 
geweint habe, als ich allein warl Und du liefst wăhrenddessen vielleicht in der Vorstad t herum î 
«Ich? Oh, Irene, wie kannst du dir solche Ge- 
schichten einbilden?» — Gr. Jba^flro'nie Jip., 
zB. Opinc. 45 flg., Reurile38. — Et. Ksl. bezza- 
ho'nije «Uugfsetzlichkcit, Frevel». 

baza'lt siehe baka'li. 

bazao'chiu adj. schielăugig Teleor Schiţe 
67 (bietele fete se uitau,. tote cruciş. Maha- 
laua intregă le (Jlicea : fetele zbanghii, sau fe- 
tele şaşil, saii fetele bazaoxche) ; Al. Op. I 
274 (Cum n^oîn plânge, bădica, dacă vine ba- 
sanchiul [sic] ista de-ml tăvălesce pînza cu 
piclârele Iul), — Kommt ferner in einem etwa 
wie folgt laulenden Spruche vor, bei dem man 
einem Kinde koscnd nacheinander Kinn, Mund, 
Naşe etc. anfasst, um schliessliec h, beim Haar 
angelangt, diescs zu zausen : Barba barbarie, 
Gura gurărie. Nasul năsălie. Ochii bazaochi, 
Sprlncene coţofene. Frunte vălătuc. Hap de 
ţuluc! Ein Siun wird hier d»^m Worle nicht 
beigelegt. DunkeI ist die Anwendung des Spru- 
che^ Radul. Rust. II 172 (De gâba cucâna Fră- 
siniţa îl grăia deschis de tot — vorba ceia: «cu 
ochii bazaochil, cu enile sprincenile, cu gura 
ştirbătura» — că murea, că se topea de doru 
Iul, Vlad nu lua în se mă) ; wohl : durch Mund 
u. Mienenspiel? — Gr. basao'cbiă Al. (s. o.), 
văgîofcblăB, — Et. Wahrsch. lat. bls^abocidus, 
vgl. sp. bisojo «schielend» = bls-ocidus u. frz. 
aveugle etc. «blind» = aboculus. Auf die laut- 
liche Entwicklung v. bis- kdnnte slav. bezokij 
(russ. bezokij, poln. bezoki) «augenlos» einge • 
wirkt haben, vgl. bazaconie = bezzako'nije. 

baza'r sn., pi, -re, (neol.) Bazar m. 

bazarghia'^n-ba'şâ sm. ehem.: jQdischer Hof- 
lieferant des Sultans, des Vezira, zB. Amiras 
Let.* iii 134 (Iul RafaU jidovul Bazaghlan- 
başil [sic] vezirululj; En. CogAln. das. 209 
(ajutorându4 [pe jidov] şi bazarghlan-başa 
ce era). Hatte grossen Einfluss, siehe letztere 
Stelle u. Neculce Let.* II 401. — DafQr ogăc- 
bazârgbian (lies -bazargh,) En. CogAln. Let.* 
III 216, bazarghidăn Neculce Let.* II 400, 
pazargbidăn 401. — Et TxivV.bazyrgjan-basa 
(wortl. aOber-Kaufmann»), ogak-bazyrgjan 
(wortl. «Haus Kaufmann»)n. vgl. bazarghide'n, 

bazarghide'n, paz- sm. ehem. Einkăufer 
m, zB. FiL. Cioc. 66 (Se lepedi aceste haine 
boerescl şi se te imbrad cu haine de fecior 
prost,., căci o se te trămiţ cu coşniţa in tirg 
şi nu volu ca pazarghidenul meu se parte 
eecşirl şi işlic). — Siehe auch vorst. Art. — 
Et. TCu'k. bazai a-gide'n, 

bazarli'c sn., pi. -curl, Handelsgeschăft 
n Pol.; Al. Op. I 1237 (Nu-l ajunge capul se 
facă asemenea pazarlicuri [sic]/. — Et. Tiirk. 
bazarly'k. 

bazea' sf, Dimity m. Bas in (gekoperter 
Bai'chent) Ptb. Cost.; Doc. Munt. 1817 Rev. BAZI-BECI 172 Toc. III 240 (i capot de bazea cu vapelurîj; 
Doc. MuNT. ca. 1852 das. 333 (^ anterie . . , 
bazea, aVje/, — Et. Frz. basin. 

ba^zic ele. siehe ba'âic etc. 

bazilica'le etc. siehe vasilica'le etc. 

ba'zmu etc. siehe Jba'sm, Gr. 

bde^nie siehe de^nief Gi\ 

bdenui' (aj, preş. -^nue'sc, v. intr. (bis.) lv. 
(sec. i7.) wachen (in der Absicht, damit eiu 
gottgefălliges Werk zu thun). Postesc, bdenu- 
esc, fac rugăciune (Mărg.^ 143 a) ich faste, 
wache, bete. — Daher im allgem. Sione Bibija 
1(588 Cant. 5, 3: Eii dorm şi inima mea bde^ 
nuesce ich schlafe und mein Herz wacht. — 
Et. bde'nie (siehe de^nie). 

bea'* (a) v. trans. 1. trinken. — Ftg.: 
a "^ pahar ^d, amar, fiere den Kelch leeren, 
Bitteres schlucken. Pâharid ţis^au dires 
şi trebue se-l bei (Dos. VS. Sept. 22) dein Kelch 
ist eingeschenkt und du musst ihn trinken 
(= deine Todesstunde hat geschlagen). — iVe- 
beut der noch nichts getrunken hat. 
piua 'ntâîu o trece iată nebeut şi nemâncat 
(Sper. An I-ed. 1892, 189) den ganzen ersten 
Tag bringt er ohne Speise und Trank zu. — Pe 
nebeute ehe man noch etwas getrunken 
hat. — Redensarten: aj N'are după ce «^ 
apă er hat nichts zu beissen noch zu 
brechen. — - bj M'ar -^ intr'o lingură de apă 
er mdchte mich verschlingen (vorHass).— 
2.a-şî'^banii ^c. sein Geld etc. versaufen, 
zB. PP. BuR. CAl. 121 (Iar Turcii când o ve- 
dea [pe crişmăriţă]. Chiar papucii lor îşi 
bea], — 3. pe. de c. Jdn. fQr das, was man 
trinkt, zahlen machen, zB. Jip. Opinc. 77 
(te bagă 'n cârciumă ..şi nu te slăbesce . . pin' 
nu te bea §i nu te tâcăj; Bogd. Pov. 267 (Cu 
mindrie mărturisesc ca Vam băut pe Crengă 
de cele doiie pahare de lapte de capră). — 4. 
POP. tutun, o ţigară etc. Tabak, eine Gigarette 
etc. rauchen. Bei tutun 9 rauchen Sie?— || 
beu't adj.=bet: (be)trunkenTEOD. Inc. 127 
(o babă băută tira p'un bătrân beut). — băuto'r 
adj. Tr. = beţiv: deva Trunke ergehen, 
subst. Săufer(in),Trunkenbold,zB. Iarn.- 
BîRs. 465 (Cu bărbatul băutor Nu-î face ftită 'n 
cuptor). Auch VăcAr. IIO. Tes. 264 (Mulţi 
arată că [Murat] era băutor). — Gr. Preş. 1 
b&H; 2 be^l lv. b&î (K-k'H); 3 beaf; 4 be'm 
(lv. ki'm); 5 be^ţî, lv. bţ'ţîiKk' n,H)\ 6 b&H; 7 
se bea', Mold. se b&e{Kk'%). — Mold. mod. 1 b&H, 
3 bă, 6 be^a. — Imperat. bea', Mold. mod. 
bă. — Impf. beafnif Tr. dial. berea'm Pomp. 
BP. 22 (Ig. — Perf. băwîă (3 Moxa HC. I 350 
beu' nb. 371 flg. bău'); Mac. biwL — Part. 
băwt; Mac. biwt — Ger. bâ'nd (Moxa HC. I 
375 beWDd). — Adj. verb. băuto^r. — Et. Lat. 
bibo, -ăre. bea'*l (mit langgezogenera a)interj.hsL\ (Be- 
zeichnung des Schafgebloks), zB. Delavr. IVş\\ 
100 (Din turma negră se au^i : bea, bea, 
beaaa). 

bea't siehe b&t. 

beca'r sn., pi. -rurî, (neol., mus.) Auflo- 
sungszeichen n, Quadral. 

beca'ţă sf., pi. -ţe, (neol., zool.) = sitar : 
(Wald-)Schnepfe / (Scolopax iiisticola). — 
Gr. Q.U. auch beca'ţ sm. 

becaţi'nâ sf., pi. -ne, (neol., zool.) = ber- 
becuţ: Heerschnepfe f (Gallinago galli- 
uaria). 

Bece'n sm. (pi. -c&nî), fem, Mîâ (pi. -ce^nce) 
adj. ÎNV. u. Tr. Wiener(isch); subst. Wie- 
ner(in). — Et Bceiu. 

bece'r sm. Înv. KuchenbăckermGHEOR- 
GACHi Let.* 111302 (..ctbueciul,ieî'€Îohodar, 
becertd, pivnieerul . . /; Ghica CL. XIV 84 
(masă mare cu zaharicale de la becerul Ma- 
nolaehe şi cu cofeturi de la vestitul Pascu) ; 
C. Ngr. 326 (In tată diminăţa.. [domnul] 
trata cu beceriî săi despre felul plăcintelor ce 
trebuia se aibă la masă). — Et. Heileitung v. 
be'ciii cKeller» duldet die Bedtg. nicht Vgl. 
şerb. petjar (= ksl. pekarj) «Băcker». 

beceri'e sf. Kuchenbăckerei fOuoB.MV. 
ed. 1894, 70 (mai in laturile calelor domnesci 
erau beceriile sau cuîniile şi cuptor ele pită- 
rieî). 

be'cher sm. fam. Junggeselle m. — Gr. 
becber Wbb. ; becbia'r Cih. ; Mac bicbîafr 
PP. Sev. Munta 339. — Dem. bechera'ş Teod. 
PP. 490. — Et TQrk. bikjâr Redhouse 48. 

be^chîu subst.: nici - fam. keine Silbe, 
kein Sterbenswdrtchen^ keinen Ton. 
Cum bei câte o lecă [de acest vin], pe loc ţi-se 
tae piciârele . . şi începi a bolborosi turcesee 
fără se sdî bechiu măcar (Crengă CL. XI 191) 
kaum trinkst du ein wenig von diesem Wein, 
so sind dir sofort die Fusse wie gelăhmt und du 
fângst turkisch zu plappern an, ohne ein Wort- 
chen da von zu konnen. Ai trebuit să înţelegi 
noima scrisorii mele. nBa (jleu, nici bechiu b 
(Al. Op. 1 1 157) du hast den Sinn meines Briefes 
veratehen mâssen. «Ih wo, keine Spur.» — Et 
Vgl. magy. betu «Buchstabe». 

beci'snic adj. der wegen kdrperlicher od. 
geistigerMangelhaftigkeit geringzuschătzen ist: 
schwâchlich,armselig,jămmerlich. Pi^(e 
vre-o săptămână, duduca a născut o fată cam 
slăbuţă, cam becisnică (Năd. Nuv. I 5) nach 
einei' Woche brachte die junge Frâu ein ziem- 
lich mageres, schwăchiicbes Mâdchen zur Welt. 
Luna.., slugă becisnică apămintului (N. Gane 
CL. XIII 337) der Mond, der armselige Knecht 
der Erde. Crescea carnea pe d de mulţumire 
când vedea că frăcă ridichta bedsnicului de 
zăcaş după cum i-se cuvenea (Ispir. Leg.* 108) 173 BECI— BEin das Herz lachte ihm im Leibe, als er sah, dass 
sie dem elenden Schufte nach Gebuhr das Fell 
gerbten. Podghiazul se zăbovise, că venea be- 
cisnicesce cu zăbavă (Neculce Let.* II 352) die 
Ankunft des Streifzuges haite sich verzogert, 
rlenn er kam erbârmiich langsam heran. — sm, 
Schwăchling m, armseliger, jâmmerli- 
cher Mensch, Jâmmerling. Oftaturile 
chiar fi-le înăbuşi in gât, ca se nu vadă cumva 
ofiţerii c'ar fi un bedsnic (Bogdan VechI 6) 
seine Seufzer sogar erstickte er ia der Brust, 
damit die OfGciere nicht sahen, dass er ein 
Schwăchling sei. Ifapol numai In ciubotele 
tale am stat eu, becisnicule ? (CRtHGk CL. XV 
458, zu einem schlechten Schuster), habe ich 
denn nur von dir Stiefel an den Fussen getra- 
gen, du Taugenichts ? — Gr. Mold. mod. auch 
biC'. — Et. Ksl. bezu^'îsttniku «ebrlos». ^ 

becisnici'es/'. l.Unehre f, Schande Cant. 
Ist. ierogl. 45 {Că cine numai al său bine fi 
fericire cercă, a tuturora răul fi bezcisnicia 
poftesce), — 2.Schwâchlichkeit^ Armse- 
ligkeit, Nichtsnutzigkeit. Unde se calce 
%a cuvintul fi se se amestece in certurile fi 
becisniciile celorlalţi 9 (Ispir. Leg.* 309) sie hu- 
tete sich wohl, ihr Wort zu brechen und sich 
in die Zânkereien und £rbâi*mlichkeiten der 
Andern zu mcngen. 

be'ciu* sn,, pi. -clurî, Keller m, Keller- 
ge w o I be n, zB. Neculce Let.* I 184 (Ieremia 
Vodă au fost pus multă avere la mănăstire 
la Suceviţă, intr'un becîu supt curţile dom- 
nescij. — Syn. Beclu heisst jeder unterirdische 
gemauerte Raum; pivniţă ein in einergewissen 
Tiefe unter der Erde befindiicher Raum, ge- 
mauert od. nicht, der zum Aufbewahren v. 
Wein u. anderen Lebensmittein dient; zemnic 
ein unmitielbar unter der Ei'doberflăche beQnd- 
licher, nicht gemauerter, Qberdachter Raum.— 
Et. Unbek. 

Be'ciu* npr. m. înv. u. Tr. Wien, zB. Si- 
MEON Dasc. Let.* I App. 36 (Ineungiurat-au 
[Suleiman] fi Beciul J; Iarn.-BIrs. 295 {Vin*, 
maică, de mă petreci . ,pîn' la BectiiJ, — Et, 
Bulg. şerb. etc. Be\ 

Becle'n npr. m. Bethlen (Ortschaft in 
Siebb.) CoM. 

bectaşi'u sm. Bektaschi' m (ArtDerwisch; 
Oi-den gestiftet V. Hadschi Bektasch) VAcăr. IIO. 
Tes. II 252. 

bede'n sn.,pl. -nurî, Zinne/'MscR. ca. 1715 
Arh. rom. II 60 flg., zB. 61 {o culă naltă de 
piatră . . cu bedenurî, unde stau tunuri de bat 
departe). — Et TArk. bede'n. 

bederniţâ siehe nabederniţâ, Gr. 

bedre'g sn., pi. "guri, Schusterklotz m. 
Klotz, der dem Schuster als Arbeitstisch dient. 
Jetzt meist durch einen Tisch auf Fussen {banc/ 
ersetzt.— Et. Viell. zu ksl. bedro ccHufte», etwa weil dem sitzenden Schuster nur bis an die 
Hâfte reichend. 

Be(e)lzebu'l npr. m. {neol.J Bee'lzehuh 
m. — Gr. Auch -Jbu't; lv. Ve(e)lzevu'L 

beglerbeiu siehe bellerbe'îă, Gr. 

behâi' {aj, preş. -bă&sc, v. intr. 1. v. 
Schafen: bloken, zB. Inv. Cop. ed. 1893 [ 
31 {oUe merg după el [năml. după cioban] cu 
drag behăind). — 2. v. Ziegen: meckern, zB. 
Vlah. Ic. 84 {O capră năgră . .behăîa fi se da 
pe lingă boi). — Gr. /Ves. 3 u. 7 auch Jbe'- 
bâe. — beei' Pol. Ptb., beP Barc, bălai' Bar., 
belâi' Ur. — • Et. behehef I Zu bălai' etc. vgl. 
lat. bâlo, belo, -are, 

behehe' I interj, meck I meck I (Schrei der 
Ziege). — Scherzh. fflr Zicklein in der Redens- 
art: Pentru behehe vei prăpădi şi pe mihoho 
du wirst aus dem Regen in die Traufe kommen. 
Zu Grunde liegt eine Anecdote, nach welcher 
Einer, der sein Fâllen stehen liess, um ein Zick- 
lein zu stehlen, bei der Ruckkehr jenes nicht 
mehr vorfand ; vgl. Teod. PP. 260. — Gr. be- 
bebea' Teod. 1. c. 

beica'che sm. FQrst m Al. Op. I 99 {scit, 
beîcache, cu ce l'am doftorii eufj. — Et. Turk. 
bej mit griech. DeminutivsufGx. 

beîlerbeiu sm. Beglerbeg m. Ti tel der 
Statthalter, die Paschas v. drei Rossschweifen 
waren. Es gab deren drei: v. Rumelien, Ana- 
tolien u. Damascus. — Gr. beglerbe'îă Cron., 
zB. Nec. Costin Let.* I 453; neuer ^. — Et. 
TQrk. begler-begi, bejler-beji. 

beili'c sn., pi. -curî, L lv. {sec. i8.) Frohne 
f, die v. den Bauern fur den FQrsten od. Staat 
geleistet wurde, zB. Melh. CH. AA{Ei executau 
cosirea fi stringerea lui [nâml. a fintduî dom- 
nesc], care tâte se făceau prin beilicuri). — Im 
weileren sjnne : jede Leistung an den Fârsten, 
zB. PP. DoBR. Bor. CAl. 125 {De-i găsi oi ae- 
nescî, Se le scrii împărătesei, Beîlicul se le cei. 
Din ^ece una să ei/.— Daher noch jetzt : a lucra 
cuiva de-^ fâr Jdn. umsonstarbeiten. Pri- 
marele tote le are de «^ der Schuize hat AUes um- 
sonst.— 2. Beili'c Name einesPlatzes in Bukarest 
u. Jassy, wo sich ehem. ein als Absteigequartier 
fQr hohe tCb*kische Beamte dienendes Schloss 
befand. — Et TQrk. bejli'k «was dem Fftrsten 
gehort, zukommt». 

beîlicci'u sm. Steuereinnehmer w (?) 
Scris. Mold. 90 {Pentru aceia beliciii [ed. 1 851 , 
61: beUicciiî] duc la Ţarigradpre tot anul oi 
de acestea . . pentru cuhnea Sultanului). 

bei-mu' Anrede: mein Furst Al. Op. 1 100 
{Aud? mă întrebi, bei-mu, dacă am drepturi 
la pejisief). — Et. TGrk. bej. u. griech. |xoo. 

be'iu sm. 1. Bey m (Pa.scha v. einem Ross- 
schweiO. Diesen Titel tinigen auch die Fiirsten 
der Walachei u. Moldau unter der Tui'kenherr- 
schaft, iB. Neculce Let.* U 304 {beiul din BEIU— BELE 474 Moldova este un ghxaur).— 2. (Kndchelspiel :) 
Stellung des Knochels, bei welcher die 
hohle Schmaiseite nach oben zu liegen 
kommt. MoLD. dafur imperat. Vgl. arşice. — 
Et. Tftrk. bej; Bedtg. 2 auch bei den TQi-ken, 
nach Georgens Familien-Spielbuch, Leipzig 
18S2, 413. 

Beiu'ş npr.m. Bel6nyes(0rtschaft im Gom. 
Bihar, Ungarn) Com. 

beizadea' sf. fast Înv. Prinz m (Sohn eines 
Fureten). la priviţi y tată, pe coconaş! Nu este 
aşa că sâmenă cu o beizadea? (Fil. Cioc. 93) 
schaut doch, Kinder, den jungen Herrn an. Sieht 
er nicht wie ein Prinz aus? La 24 Ivlie s*au 
iiâscut o belzoiiea aiul Sultan Mahmet (Beld. 
Eter. 136) am 24. Juli wurde dem Sultan Mah- 
mud ein Prinz geboren. — Gr. Fam. u. Cron. 
auch bezedea'; ferner beizadea' Cron. ofters, 
hizd&dea' ]vp. RfeUR. 203, belzdedeaf Ş. El. turc. 
14. — Das Attribut nicht selten mase., zB. 
beizadâ cel mare En. Cogăln. Let.* III 243, beU 
zadeaua Măriei sale cel mal mic das. 245, acel 
beizade Neculcb Let.* II 185. gegenuber o bei- 
zadea mică En. Cogaln. Let.^ JJI 264 etc. — 
Et. TQrk. begzâde', bejzâde'. 

bejăna'r, bejena'r etc. siehe băjena'r etc. 

be'l siehe bâ'l 1. 

belado'nâ 8f,,pl. -ne, fneoL, farm.) Bel la - 
donna f, 

belali'u adj. der allerlei Ungemach 
bringt od. erCăhrt Teleor Schiţe 20: De 
când seim, noi,, , n^am, m>aî pomenit aşa iarnă 
grea şi bekUie seit wir uns erinnern konn<'n, 
ist uns noch kein so schwerer und unheilvoUer 
Winter vorgekommen; 66, v. Stubenvogeln : 
prea slnt belalie [sic], prea te da de cheltuială 
sie sind gar zu emplindlich, verursachen gar zu 
viei Kosten [weil sie leicht sterben u. durch neue 
ersetzt werden mussen] ; Wbb. — Gr. belelVH 
Pol., bel&l&'ă Ptb. - Et. Turk. belaly', v. bela' 
(rum. belea*), 

belbino'c siehe brăbâno'o, 

belce'u subst, Wiege /" PP. Ung. Marian Nasc. 
324 (Bătut-ar-ţi D-^eu Trimhele de la beleeti 
Care m'am legănat eu); D. — Et. Magy. bolcso. 

belciu'g sm., pi, -ge, Ring m, der an etw. 
befestigt ist, zB. Nasenring des Băren, (am 
Gurtel hăngender) SchlQsseli ing, (an der ThGr 
befestigter) Bing zum Aufhăugen eines Vor- 
legeschlosses, etc. Belciug de aur în rîtid 
porcului (Sprw.) ein goldner Ring im RQssel 
eines Schweines (nach Prov. 1 i , 22). Cuîu cu -^ 
Ringnagel. — Et. Ksl. băiicugu. 

belciuga't siehe Imbelcluga% Gr. 

beldie sf. l.Stengelm grosserer Krăuter, 
Stâmmchen n, dânnes Băumchen. La 
dinsul [năml. la copil]^ dudătd de boz şi de 
urzici şi beldiile de pelin orî de luminârică îî 
cine scie ce pădure (Sev. Nunta 1) dem Kinde sind das Attich- und Nesselgebasch und die Wer- 
muth- oder Kdnigskerzenstengel Grott weiss was 
fur ein Wald. Acestea sint beldii la tine? Nu 
veŞi că'S coşeogâmite copaci? (SbIera Pov. 181) 
das ist Stangenholz bei dir? Siehst du denn 
nicht, dass es grossmâchtige Bâume sind ? — 2. 
LV. K n u 1 1 e 1 m, zB. Dos. VS. 25 fol. 77 a feşiră . . 
cu beldii şi cu sabiî . . ji-i ponoriră [pe sf intui] 
in ripăj; Nec. Costin Let.* II 84 fSe îngrijise 
Nicolai Vodă, ve^nd atâtea slujitori cu beldii, 
care ar fi puiuţ m,ai cu cale se fie mers fără 
beţe înaintea Domnului). — Gr. Dem, beldi- 
&râ BiANU Med. Bab. 10. — • Et Unbek. 

belea' sf, 1. Ungemach n, Wider wărtig- 
keit f, Verdriesslichkeit. Se-l ridice [pi'c 
Turci] din laşi, ca se nu facă vr'o belea ţerii 
şi tîrguluî (Neculce Let.* II 307) er solie die 
Turken aus Jassy entfernen, damit sie kein Un- 
gemach uber Land und Stadt heraufbeschwuren 
(indem nămlich ihre Anwesenheit die Russeu 
zu einem Einfall veranlassen wGrde). Tu cu 
ochii faci belele (Iarn.-Bîrs. 40) mit deinen 
Augen richtest du Unheil an. Şi tute se repeijli 
se înhaţe pe unul de urechi. Toţi o spirlesc, 
şi cade beleaua pe mine (Ghib. BV. 64) und 
hugs sturzte er auf uns los, um Einen bei den 
Ohren zu erwischen. AUe nebmen Reissaus, 
und das Missgeschick trifft mich. Sint atâtea 
belele cu inmormintarea asta, şi toţî.,caiUă 
se te înşele, se te fure (Vlah. Ic. 11) dieses 
Begrâbniss ist mit so vielen Scherereien ver- 
bunden, und AUe mdchten Einen betrugen, 
bestehlen. Comâră găsită, belea nesfirşită (Al. 
PP. 93, Sprw.) gefundener Schatz, Verdruss 
ohne Ende. — A băga, a da în '^ in Unge- 
mach, in dieKlemme bringen,gerathen; 
ascapadin^(8ich)ausder Klemme ziehen. 
Cea m,al mică 'mpotrivire de-aretai, dai în bele 
(Beld. Eter. 73) zeigte man diegeringste Wider- 
selzlichkeit, so erging es Einem schlecht. — 
A'şl găsi -^ua (cu cn,) sich (von Seiten Jds.) 
Widerwârtigkeiten zuziehen. Se nu 
facă pe Nicolae ban m^are, îşi găsea beleaoa 
cu viziru ; se-l facă, îşi aprindea pae in cajy 
cu boeril ţeril (Ghica VIU) wollte er Nicoîaus 
nicht zum Oberbanus machen, so bekam er es 
mit dem Vezu' zu thun; wollte er es thun, so 
lud er sich den Zorn der einheimischen Bojaren 
auf den Hals. Na! c'acum mî^am găsit be- 
leoa (Al. Op. I 1154) da habe ich mir eine 
schone Suppe eingebrockt. — 2. das, was Un- 
gemach, Widerwârtigkeiten bringt: Kreuz n, 
Plage f, Last. Ce nu te lepezi şi tu de beleoa 
cea de vornicie? (Al. Op. I 693) warum giebst 
du auch das lăstige (od. mit so vielen Verdriess- 
lichkeiten verbumJene) Schulzenamt nicht auf? 
El era bun bucuros că-i la [naşul] beleaua 
[de oe] din bătătură (Ispir. Leg.* 208) ei* war 
herzlich froh, dass ihm der Pathe das Schaf^ 175 BELE— BELS das ffU* ihn eine schwere BQrde war, aus dem 
Hofe nahm. Tot un bou §i o '^ (Sprw., wird v. 
Ehegalten gesagt :) von zwei Ochscn eines Ge- 
spanns zieht einer in der Regel fast allein den 
Karren. — Et Turk. hela'. Zur Form vgl. alb. 
belja', nach Cih. turk. auch beltef, ngr. auch 

bele'gs^468^E^kennungszeichennCANT. 
Ist. ierogl. IbQ {pasările,., pentru asupra 
inorogului vinătâre, belîag §i cuvint işl de- 
(lerăj. — Et. Ksl. belegu. 

bele'îu : nu e teîu'^,cie '^-teîu fam. das ist 
hin wie her, das ist Jacke wie Hose, zB. 
CrângA CL. XV 458 {Nu se ^ice mecet, ci cati- 
het, tată, răspunse Ion rutinat. ((Na, na, na, 
Sfâria tal par'că astă grijă am eu acum? 
Vorba ceia: nu-x Tanda şi-î i\fanda; nu^î 
teîu'belelu, ci-i beleiu-temo J . — Et. Vgl. poln. 
bieliz^ia aBast». Zur Redensart vgl. fi-z. c'est 
l)onnet blanc et blanc bonnet. 

beletri'st sm, {neol.) Belletrist m. 

beletristic adj. {neoLJ belletristisch. 

beletri'stică sf., pi. ^oî, {neol.) Belle- 
tristik f. 

htl&i'o sn., pi. -curi, metallener Ring, 
(lerSchaftundLaufdesGewehrszu- 
sammenhălt, zB. Rbv. Toc. II 398 {o puşcă 
amăuţescă cu belezicurile de argint). — Gr. 
'Zt'c CoM. MoLD. — Et. TQrk. bdezy'k, -zi'k 
«Arm-, Kndchelring». 

be'Uer sm. fam. verâchtl. v. Lehrei*n : Sch u 1 - 
meister m, Schulfuchs. — Et. Jud.-deutsch 
Belfer (d. i. Behelfer od. Beihelfcr) «Schul- 
diener, Gehilfe des Lehrers». 

Bedgrad npr. m. 1. Belgrad (Serbien). — 
Gr. Pop. u. lv. auch Be'ligrad, zB. Al Op. I 
71, Neculce Let.* II 357. — 2. Carlsburg 
(Siebb.).— Lm. dafur A'lba lu'lia.— QT. Lv. ^ 
(zB. N. Test. Belgrad 1648 CCr. 84) u. B&l" 
grad (zB. Psalt. Belgrad 1651 CCr. 100); jetzt 
uui' letztere Form gebrăuohlich.— Et. Ksl. Bâlj- 
(jradu, altserb. Beliyradu Danicic «Weissen- 
bui-g», wie beide Stâdte ehem. hiessen. 

belhi'ţâ sf., pi. -ţe, Bilchmaus /"(Myoxus 
glisod. Arctomys citellus?) Mon. of. 1875, 2255 
(unter mittelfeinem Pelzwerk aufgezăhlt); Pil. 
Cîoc. 209 (blane de samur, cacom şi belchiţă 
fwohl belh- zu lesen]). Wbb. mit «Marder» er- 
klârt, was wobl unrichtig. — Et. Vgl. deutsch 
BUch, dessen Herkunft dunkel ist, poln. bie- 
lina, russ. zemljanaja bjelka Nemnich, etc. 

beli' {ajy preş. ^le^so, v. trans. ^. = ajupi: 
pielea unui animal, un animal die Haut eines 
Thieres, ein Tbier abziehen, schinden, es 
abbalgen, zB. Biblia 1688 Micha 2, 8 
{pielea lut o au belit ii/; Marian Nunta 746 
(belesc o oe grasă, din carnea ei fac demân- 
care); Neg. Costin Let.* II 69 (se nu încapă 
[Cazacii] la mana lux Ţar Petru, că î-ar fi belit de uiî/. Nisce beliţi de cal (Teod. PP. 299) 
Schindmăhren. — Redensarten : a) fam. ; De nu 
era nasul, xţx beleai obrazul wăre die Naşe 
nicht, so hăttest du dir das Gesicht geschunden 
(wird zu Eîn^m gesagt, der mit der Naşe an 
etw. stdsst). — b) pop. : Belesce ţapul (= ţine 
ţapul de carne, wortl. : er schindet den Dook), 
wird V. einemBetrunkenen gesagt, der sich uber- 
giebt Jip. RfiuR. 113. Wohl wegen der krampf- 
haften Bewegungen, die er dabei macht. — Fig.: 
pc.Sdn. schinden, ihm die Hautabziehen, 
zB. C. Ngr. 125 {El ne belesce şi ne pradă ! El 
sfătu^sce pe Vodă ! Se mâră I).