Skip to main content

Full text of "Rycerstwo polskie wieków rednich"

See other formats


. i 

HANDBOUND 
AT THE UNIYERSITY OF 
TORONTO PRESS h^^^i^ pR. 'Franciszek PiekosińskI 

RYCERSTWO POLSKIE 

WIEKÓW ŚREDNICH 

TOM III: 

RYCERSTWO MAŁOPOLSKIE 

w DOBIE PIASTOWSKIEJ. 

ZESZYT DODATKOWY. W KRAKOWIE 

NAKŁADEM AUTORA 

SKŁAD GŁÓWNY W KSIĘGARNI SPÓŁKI WYWAWNICZEJ POLSKIEJ 

1902 CK 
f. 3 
913517 KRAKÓW. — DRUK W. L. ANCZTCA I SPÓŁKI. 
WYJAŚNIENIE. Już kiedy dzieło niniejsze było zupełnie gotowe 
i zbroszurowane, doszło do wiadomości mojej, iż kilku 
po ważny cli nawet uczonych, których nazwiska niestety 
nie są mi znane, wyraziło o tern dziele swe zdanie, iż 
to są śmiecie!!! 

Cóż robić! Habent sua fata lihelli, jak mówi jakiś 
pisarz starożytny, i nie każdemu pracownikowi na niwie 
literackiej danem jest być in odore sanctitatis, jak 
IMCPanu Sienkiewiczowi lub IMCPani Konopnickiej; 
niektórzy pracownicy muszą się kontentować razowym 
chlebem zjadliwej krytyki, i takich jest stosunkowo da- 
leko więcej, dlaczegóżbym i ja do ich liczby nie miał 
należeć. 

Nie potrzebowałbym przeto bronić się zgoła przeciw 
owej potwarzy, gdyby nie dwa decydujące fakta: pierw- 
szy, iż żądając za dzieło 30 koron, a więc cenę do jakiej 
publiczność nasza czytająca nie jest przyzwyczajona, nie 
mam prawa za to dawać samych śmieci! powtóre, że 
czytającej publiczności mogłoby się zgoła niezrozumiałem 
wydawać, że Piekosiński nie zna się na śmieciach 
naukowych i takowe z wielkim nakładem pracy i pie- 
niędzy wydaje. 

Te dwie okoliczności zniewalają mnie do ogłoszenia 
tego wyjaśnienia. 

Otóż przede wszy stkiem winienem skonstatować, że 
ci uczeni, którzy twierdzą, że moje dzieło są śmieci, albo się zgoła na tej rzeczy nie znają, co nie byłoby 
zresztą dziwnem, skoro dotychczas ja jeden tylko z uczo- 
nych polskich z pracami naukowemi w tej dziedzinie 
występowałem, albo co prawdopodobniej sza, że wcale dzieła 
całego nie czytali, jeno otwarłszy książkę w kilku miej- 
scach i spotkawszy się w tych miejscach z przytoczo- 
nemi, nic nieznaczącemi indywiduami, nie badając zawar- 
tości całego dzieła, wydali niby Jowisz olimpijski wyrok 
niweczący na całe dzieło. 

Mimoto muszę przyznać tym uczonym choć częściowo 
słuszność. W dziele mojem jest rzeczywiście dużo śmieci, 
ale jest i dużo bardzo dobrych i zgoła nowych, niezna- 
nych rzeczy. 

Że w dziele mojem znalazło się tak dużo naukowych 
śmieci, wina nie na mnie spada. 

Pierwotnie zamierzałem podać w tomie tym i opra- 
cować tyeh tylko członków rycerstwa małopolskiego z doby 
piastowskiej, którzy piastując jakąś godność ziemską lub 
duchowną, wywierali z tego tytułu mniejszy lub większy 
wpływ na dzieje dzielnicy małopolskiej ; pominąć zaś mia- 
łem te długie szeregi szlachty świadkującej na licznych 
przywilejach z doby piastowskiej, o których się nic zgoła 
więcej prócz imienia nie wiedziało. W tym też duchu 
opracowałem pierwotnie ten tom III, a liczba rycerstwa 
małopolskiego z doby piastowskiej w niem opracowanego, 
wynosiła zaledwo kilkaset. Tak opracowany tom III nie 
byłby przenosił 25 arkuszy druku i zostawałby w zu- 
pełnej harmonii z wydanemi poprzednio dwoma tomami. 
Cena 10 koron za taki tom byłaby zupełnie wystar- 
czająca. 

Kiedy jednak przedstawiłem ten tom na posiedzeniu 
Wydziału historyczno-filozoficznego, aby uzyskać uchwa- 
lenie druku, prof. Ulanowski postawił wniosek, aby dzieło 
nie ograniczało się tylko do opracowania ważniejszych 
indywiduów, ale aby objęło wogóle wszystką szlachtę, 
o jakiej w źródłach z doby piastowskiej jest wzmianka, choćby nic bliższego o niej wiadomem nie było, a Wy- 
dział łiistoryczno-filozoficzny zgodził się z tym wnioskiem 
prof. Ulanowskiego. 

Wprawdzie ja nie potrzebowałem się wiązać konie- 
cznie wnioskiem prof. Ulanowskiego, przyjętym przez 
Wydział, gdy jednak od łaski Wydziału zależało uchwalić 
druk mojego dzieła lub nie, nie pozostało mi nic innego, 
jak oświadczyć moją submisyę w tym kierunku i przy- 
rzec przerobienie gotowego dzieła zgodnie z tym wnio- 
skiem. 

Tego też dopełniłem z ogromnym nakładem pracy. 
Tom, który pierwotnie miał obejmować tylko 25 arkuszy, 
obejmuje obecnie blisko 80 arkuszy druku. Otóż zawarty 
w tych dodanych 55 arkuszach druku materyał, jest 
rzeczywiście materyałem pośledniej wartości. Zamiast 
500 do 600 szlachty, którzyby znaleźli opracowanie 
w dziele niniejszem wedle mego pierwotnego programu, 
musiałem objąć w dziele mem przeszło 3000 szlachty, 
z których przeszło o 2000 nic się zgoła nie wie, a za- 
tem nie było potrzeby ich drukować. Tłumaczy mnie 
jednak uchwała Wydziału historyczno-filozoficznego Aka- 
demii Umiejętności. 

Może wyraz śmiecie jest zbyt ostry i mniej od- 
powiedni, jak skoro przedmiotem dzieła mojego jest 
szlachta polska, która po wsze czasy dźwigała losy 
ojczyzny naszej na swoich barkach; nie da się wszelako 
zaprzeczyć, że w dziele raojem jest 7^ materyał u 
podrzędnej wartości, który powinien był być zgoła 
wyeliminowany, ale i to nie ulega wątpliwości że 7^ 
część jest doskonałego materyału, jakiego dotąd nikt 
inny jeszcze nie dostarczył. Gdybym był w dziele mojem 
nic nowego na jaw nie wydobył, prócz rodu Lubowlitów- 
Ogniw^ów, o którym żaden z historyków polskich nic 
zgoła nie wiedział, ani nawet owi poważni uczeni, którzy 
dzieło moje śmieciem nazwali, a któryto ród był naj- 
znakomitszym rodem szlacheckim polskim w dobie pia- // stowskiej wogóle, a losy dzielnicy małopolskiej w XIT 
i XIII wieku w jego ręku spoczywały, tak, że dzieje 
dzielnicy małopolskiej w tych dwóch wiekach tylko na 
tle rodu Lubowlitów-Ogniwów zrozumiałemi być mogą, 
otóż gdyby całą moją zasługą w tomie III Rycerstwa 
polskiego wieków średnich było tylko odkrycie rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów, jużby żaden historyk polski, para- 
jący się dziejami ojczyzny naszej w dobie piastowskiej, 
za^ugi tej odmówićby rai nie mógł. 

Zresztą i skreślenie geograficznego rozsiedlenia szla- 
chty małopolskiej w dobie piastowskiej, dopiero po raz 
pierwszy w tem mojem dziele się znajduje; przedemną 
żaden inny uczony z tem nie wystąpił. 

Nie moja zresztą rzecz wskazywać, co w mojem 
dziele jest nowego; ale ci, co tak pochopnie niweczącą 
krytykę o niem wydali, powinni pamiętać o przysłowiu 
„pierwej zbadaj, potem gadaj!" 

A chociaż już od lat czterdziestu zajmuję się nauką 
polską dość skutecznie, przecież nie mogę zrozumieć, dla- 
czegoby daty chronologiczne, odnoszące się do dziejów 
szlachty małopolskiej w dobie piastowskiej, miały być 
śmieciem ? ! 

Nie moja zresztą wina, jeśli historycy nasi, mimo 
iż szlachta polska po wsze czasy wywierała decydujący 
wpływ na dzieje ojczyzny naszej, nie nabrali dotąd prze- 
konania, że należałoby się zająć skreśleniem dziejów tej 
szlachty w sposób naukowy, a nie spuszczać się na 
heraldyków, których więcej obchodzą genealogie, jak 
historya. 

Moje dzieło „Rycerstwo polskie wieków średnich" 
miało właśnie na celu dać inicyatywę do skreślenia takiej 
Historyi szlachty polskiej! 

Dr Piekosiński. , apowiedziany zeszyt dodatkowy do tomu III 
Rycerstwa polskiego wieków średnich, skła- 
dam niniejszem w ręce łaskawych czytelników. 

Niestety mogłem dopełnić tylko w części da- 
nego przyrzeczenia; dołączenie mianowicie do tego 
zeszytu dodatkowego atlasu dzielnicy małopolskiej, 
wykazującego geograficzne rozsiedlenie rodów ma- 
łopolskich w dobie piastowskiej, musiało być za- 
niechane dla braku funduszów. 

Wogóle muszę nadmienić, że wydany świeżo 
tom III Rycerstwa polskiego wieków średnich, jest 
już ostatnim tomem tego wydawnictwa; wydanie 
dalszych tomów nie jest na razie zamierzonem. 

Było wprawdzie pierwotnie moim zamiarem, 
wydać jeszcze dalsze dwa tomy, mianowicie tom 
czwarty i piąty. Tom czwarty miał obejmować 
Rycerstwo polskie z doby piastowskiej innych 
dzielnic, mianowicie wielkopolskie, mazowieckie 
oraz sieradzko- łęczycko-kujaw^skie; tom piąty na- 
tomiast miał obejmować Rycerswo polskie z doby 
jagiellońskiej. Ten tom piąty miał być dociągnięty 
do śmierci ostatniego z Jagiellonów: Zygmunta IV Augusta, a nawet aż do wyjścia herbarza Barto- 
sza Paprockiego, a to w tym celu, aby genealogie 
rodów szlacheckich polskich znane z herbarza Pa- 
prockiego i herbarzy późniejszych powiązać z ich 
przodkami, występującymi w dobie piastowskiej 
i jagiellońskiej, gdyż taki był pierwotny cel wy- 
dawnictwa Rycerstwa polskiego wieków średnich. 

Obecnie jednak zamiar wydania tomu czwar- 
tego i piątego musiał być zaniechany. Przyczyną 
brak funduszów! 

Pierwsze dwa tomy Rycerstwa polskiego wie- 
ków średnich wydane zostały nakładem Akademii 
Umiejętności, przyczem otrzymałem pewną liczbę 
egzemplarzy dzieła tego tytułem honoraryum au- 
torskiego. 

Kiedym w roku zeszłym postanowił przystą- 
pić do wydania tomu III, przedstawiłem takowy 
na posiedzeniu Wydziału historyczno-filozoficznego 
Akademii Umiejętności, i został przyjęty. 

Kiedy jednak pragnąłem rozpocząć druk tego 
tomu, stanął temu na przeszkodzie regulamin Aka- 
demii, który postanawia, że zanim druk jakiejkol- 
wiek pracy naukowej kosztem Akademii rozpo- 
częty zostanie, winien Autor cały rękopis zamie- 
rzonego dzieła złożyć w kancelaryi Akademii. Co 
prawda przepis ten regulaminu (wcale zresztą nie 
mądry), nigdy przedtem do mojej osoby stosowany 
nie był. Wydałem kosztem Akademii Umiejętności 
kilkanaście tomów bądźto materyałów, bądź prac 
naukowych, a w r. 1899 ostatnie dzieło »Heral- 
dyka polska wieków średnich «, a nigdy Akademia — V — 

nie wymagała ode mnie złożenia przed rozpoczę- 
ciem druku całego rękopisu. Teraz jednak zażą- 
dano tego stanowczo. 

Odwołałem się więc do Sekretarza general- 
nego Akademii i przedstawiłem mu, że jeśli Aka- 
demia obstawać będzie wobec mnie przy zastoso- 
waniu owego przepisu regulaminu, to tom ten 
wcale nie wyjdzie, gdyż ja mam zwyczaj wtedy 
dopiero pracować energicznie nad rękopisem, gdy 
mnie drukarnia i zecer nagli. Zresztą co do mnie 
nie może chyba zachodzić obawa, iżbym rozpoczę- 
tego dzieła lekkomyślnie dokończyć zaniechał. Se- 
kretarz generalny Akademii uznając słuszność mego 
przedstawienia, oświadczył, iż mogę rozpocząć druk 
dzieła, mimo, iż rękopis jeszcze cały gotow^ym 
nie jest. 

Na tej podstawie złożyłem Drukarni Uniwer- 
syteckiej część rękopisu, starczącą mniej więcej na 
pięć arkuszy druku, iżby w myśl zezwolenia Se- 
kretarza generalnego druk rozpoczęto. Po kilku 
atoli tygodniach otrzymałem z Drukarni zwró- 
cony sobie rękopis z tem nadmieniem, iż sekre- 
tarz Wydziału historyczno-filozoficznego, (którego 
obowiązkiem jest czuwanie nad wydawnictwami 
wydziałowemi), zabronił rozpoczęcia druku tego 
dzieła i kazał mi zwrócić rękopis. 

Cliciałem się odwołać do Sekretarza general- 
nego Akademii przeciw temu oburzającemu po- 
stąpieniu sekretarza wydziałowego, na nieszczęście 
jednak Sekretarz generalny zapadł w tym właśnie 
czasie ciężko na zdrowiu, a lekarze zabronili mu - VT — 

podczas choroby zajmowania się jakiemikolwiek 
sprawami, wskutek czego Sekretarz generalny nie 
mógł mnie przyjąć, a tak ostatnie słowo zostało 
przy Sekretarzu wydziałowym, czyli że dzieło moje, 
przyjęte przez Wydział, drukowanem nie będzie. 

Pomyślałem sobie, że przecież tak źle jeszcze 
ze mną nie jest, by druk moich prac naukowych 
zależał od widzimisię i kaprysu Sekretarza wy- 
działowego, który ani wiekiem ani zasługami na 
polu naukowem nade mną nie góruje. Postano- 
wiłem przeto drukować ów tom własnym nakła- 
dem i oddałem rękopis Drukarni W. L. Anczyca 
i Spółki. 

Kiedy jednak druk był już daleko posunięty, 
przyszło mi na myśl, że członkowie Akademii 
otrzymali z Akademii dwa pierwsze tomy bezpła- 
tnie; że zatem jeśli ten tom wyjdzie moim nakła- 
dem, to go członkowie Akademii nie otrzymają 
wcale, lecz będą go musieli kupować, co nie jest 
zwyczajem członków Akademii. Wniosłem więc 
z tego powodu ponownie przedstawienie do Aka- 
demii, by druk owego tomu objęła na swój ra- 
chunek. Lecz Akademia nie uwzględniła tego mego 
przedstawienia, jeno zbyła mnie subwencyą 1200 
koron, która ani połowy kosztów druku tego dzieła 
pokryć nie była w stanie, czyli, że musiałem do- 
łożyć ze swego około 2000 koron i nie otrzyma- 
łem za moją pracę żadnego wynagrodzenia. 

Nie otrzymawszy po przodkach żadnego ma- 
jątku, nie jestem obowiązany wydawać zapraco- 
wanego własnego grosza na cele publiczne a zwła- -^ VII ^ 

szcza na cele naukowe, skoro na to założoną zo- 
stała Akademia Umiejętności i uposażoną przez 
kraj i państwo, by ogłaszać dzieła naukowe prze- 
dewszystkiem swych członków, którycłi wydanie 
Autorom przypadłoby ciężko. Dla braku więc 
funduszów zmuszony jestem zaniechać opracowa- 
nia i wydania tomów czwartego i piątego Rycer- 
stwa polskiego wieków średnich i na tomie ni- 
niejszym wydawnictwo to zamknąć. 

Równie nieżyczliwie, jak Akademia Umieję- 
tności, okazała się wobec niniejszego dzieła także 
czytająca publiczność; kiedy bowiem pierwszych 
dwóch tomów rozeszło się w pierwszym zaraz 
roku przeszło sto egzemplarzy, to niniejszego tomu 
rozeszło się w pierwszym roku zaledwo trzydzieści 
kilka egzemplarzy. Jest więc nadzieja, że aż do 
śmierci może wypadnie mi czekać na zupełne po- 
krycie wyłożonych na to wydawnictwo kosztów. 
Niechże mi przeto nikt za złe nie bierze, iż wobec 
takich przeciwności i obojętności odeszła mnie 
zupełnie ochota pracowania dalej na tem polu. 
Pracować bowiem jak wół i jeszcze z własnej do- 
kładać kieszeni, to trochę za wiele! 

Gdy już podczas druku dzieła niniejszego wy- 
padło mi nieraz zmienić moje zdanie tak co do 
przynależności pewnych osób do pewnych rodów 
oraz identyczności tychże osób, wskutek czego 
zdarza się nieraz w dziele niniejszem, że o jednej 
i tej samej osobie w dwóch lub więcej miejscach 
dwa różne wygłaszam zdania, wobec czego czy- 
telnik łaskawy może być w kłopocie, które z tych dwóch sprzecznych zdań jest trafne, tedy oświad- 
czam, że zawsze to zdanie jest trafniejsze, które 
w druku później jest umieszczone. 
Bywajcie więc zdrowi! 

Autor. Wykaz osób i miejscowości. W wykazie niniejszym uwzględniamy już i to 
wszystko, co w uzupełnieniach i sprostowaniach jest po- 
dane; zanim się przeto korzystać zacznie z niniejszego 
wykazu, należy poprzednio wszelkie uzupełnienia i spro- 
stowania w tekście uwidocznić. 

Ponieważ część III i IV ma tężsamą paginacyę, 
co i część I i II z tą jedynie różnicą, że części I i II 
mają paginacyę cyframi rzymskiemi, zaś części III i IV 
cyframi arabskiemi, w indeksie zaś używanie cyfer rzym- 
skich na oznaczenie stronic zabierałoby bardzo wiele 
miejsca, przeto musieliśmy zaniechać robienia w indeksie 
różnicy czcionkowej pomiędzy cyframi rzymskiemi a arab- 
skiemi i podawać wszystkie stronice tylko cyframi arab- 
skiemi, zaznaczając stronice odnoszące się do części I i II 
cyfrą rzymską I, zaś stronice odnoszące się do części 
III i IV cyfrą rzymską II. Tak n. p. I, 128, znaczyć 
będzie właściwie stronicę CXXVIII, zaś II, 128, zna- 
czyć będzie stronicę 128. 

Również zwracamy uwagę, że w indeksie nie po- 
dajemy wszystkich dat, dotyczących każdej osoby, lecz 
tylko najwcześniejsze i najpóźniejsze jej występowania 
oraz daty odnoszące się do dostąpienia jakiejś godności 
lub urzędu. Skrócenie b. u. oznacza, iż osoba występuje 
w danym roku, lecz nie piastuje żadnego urzędu, czyli 
że b. u. oznacza bez urzędu. A. 

A. Sulisławowicz I, 75. 

Abba, patrz Piotr CIII. 

Abraham III Markowicz Swie- 
boda, brat Marka II Marko- 
wicza, 1228 b. u. 1246 — 
1259 kasztelan wiślicki II, 
25, 47, 64, 66, 505. 

Abraham IV Sułkowicz Starzą 
z Kębłowa 1278, II, 141, 
153, 209. 

Abraham V, 1292 dworzanin 
sądecki księżnej Gryfiny, II, 
236, 246. 

Abraham VI z Podgrodzia, II, 
246, 284. 

Abraham VII z Goszyc, II, 328. 

Abraham VIII, 1346 podczaszy 
sandomirski , 1362 — 1363 
kasztelan i starosta lubelski, 
II, 378, 507, 512, 527. 

Abraham IX z Baranowa, 1360 
—1364 b. u. II, 437. 

Abraham X z Goszyc, 1361, 
II, 445. 

Abraham XI, 1362 zakonnik 
klasztoru tynieckiego, II, 450. 

Abrahamowicz, patrz Jan XXX, 
Jan LXXVIII, Izak II, Ma- 
rek XVI. 

Abramowice, wieś II, 404. 

Absalon, 1333 notaryusz bi- 
skupa krakowskiego, kanonik 
szkalmirski, II, 327. 

Adam I Lubowla (1206), I, 4. 

Adam II, 1229 kapelan kie- 
lecki, II, 76. 

Adam III, 1234 kustosz kla- 
sztoru wąchockiego, II, 108. Adam IV Leniartowicz Lubo- 
wla, 1244 cześnik krakow- 
ski, 1245 cześnik sandomir., 
1246 cześnik krakowski, 
1252 kasztelan wiślicki, 1253 
wojewoda sandomirski, 1255 
— 1264 kasztelan krakowski, 
II, 4, 26, 50, 88, 104, 109, 
148, 157, 501,504,505,526. 

Adam V mistrz, 1244 kanonik 
katedr, krakow. 1263 rector 
puerorum, II, 131. 

Adain VI, 1276 — 1278 pod- 
sędek krakowski, II, 204, 
217, 246, 519. 

Adam VII, 1277 — 1281 kano- 
nik sandomirski, II, 207. 

Adam VIII, 1278 rektor ko- 
ścioła NPMaryi w Krakowie, 
II, 208. 

Adam IX, 1282 kasztelan san- 
domirski, II, 217, 246. 

Adam X z Wielkopolski, 1286 

— 1291 kanonik katedr, kra- 
kowski, II, 224. 

Adam X, b, z Zasłonią, 1293 

— 1299, II, 237, 246. 
Adam XI z Chomarowa, 1300 

sędzia klasztoru miechowskie- 
go, II, 245, 246. 

Adam XII, II, 246. 

Adam XIII, 1307 proboszcz 
katedr, krak. II, 259. 

Adam XIV z Książa, 1314 sę- 
dzia krakowski, 1325—1331 
kasztelan wiślicki, II, 273, 
370, 505, 506, 518. 

Adam XV Piotrowicz Jastrzębiec 
z Kamienia, 1319, I, 173, 
II, 249, 282. Adam XVI, 1322—1338 ka- 
nonik katedr, krakowski, II, 
291. 

Adam XVII, 1330 klucznik 
klasztoru starosądeckiego, II, 
317. 

Adam XVIII Marcinowicz Lu- 
bowla, 1333, II, 248, 270, 
324. 

Adam XIX mistrz, II, 324, 328. 

Adam XX, 1345 sołtys z Igo- 
łomii, podrzęczy sądecki, II, 
374, 513. 

Adam XXI Lubowia ze Smi- 
sława, 1347 podsędek san- 
domir., II, 382, 520. 

Adam XXII, 1348— 1357 rządz- 
ca klasztoru św. Andrzeja 
w Krakowie, II, 383. 

Adam XXIII, 1348 kapelan 
z Lubczy, II, 384. 

Adam XXIV Bogusławowicz 
1349, II, 389. 

Adam XXV Lubowia ze Skro- 
niowa, 1355, II, 415. 

Adam XXVI z Adamowie 1360, 
I, 202, II, 438. 

Adam XXVII Henrykowiez 
z Krzyszowic, 1361, II, 331, 
440. 

Adam z Chrząstowic, 1326 soł- 
tys z Chmielowa, I, 178. 

Adam, 1365 żupnik wielicki, 
I, 208. 

z Adamowie, patrz Adam XXVI. 

Adamowicz, patrz Jakub XLIV, 
Idzi V, Krystyn XIX. 

Adelajda, córka Kazimirza Po- 
grobowca, I, 107, 116. 

Adelajda, 1341 królowa polska, 
I, 188. 

Afra, 1366 ksieni Klarysek sta- 
rosądeckich, II, 475. Agata I, 1356 podprzeorysza 
Premonstrantek zwierzyniec- 
kich, II, 422. 

Agnieszka I, 1263 praecentrix 
klasztoru zwierzynieckiego, 
II, 180. 

Agnieszka II, 1274 ksieni kla- 
sztoru Klarysek w Skale, II, 
152, 203. 

Agnieszka III magistra klaszto- 
ru buskiego, 1287, II, 229. 

Agnieszka IV Andrzejowa, 1345 
córka Piotra CLI Zaji, I, 190, 
II, 374. 

Agnieszka V zePstroszyc, 1362, 
II, 448. 

Alard I z Dzierżkówka, 1235, 
II, 111. 

Alard II, 1235 wikaryusz ka- 
tedr, krakow. II, 111. 

Alberowicz, patrz Sulisław XI. 

Albert II mistrz, 1230 wika- 
ryusz katedr, krakow., 1236 
— 1244 kanonik katedr, kra- 
kowski, II, 77. 

Albert III, 1254 podkoniuszy 
nadworny, 1255 — 1258 pod- 
koniuszy sandomir., II, 157, 
166. 

Albert IV, 1255 Minoryta z Za- 
wichostu, II, 162. 

Albert V, 1258 kapelan na- 
dworny, 1268 spowiednik 
Św. Salomei, II, 168. 

Albert VI, 1263 wikaryusz ka- 
tedr, krakow., II, 179. 

Albert VII, 1287 opat klasztoru 
tynieckiego, II, 228. 

Albert VIII, 1284-1286 dzie- 
kan katedr, krakow. i oficyał, 
II, 221, 224, 232. 

Albert IX, 1322—1324 pisarz 
nadworny, II, 290, 531. Albert X Janowicz z Opatowca, 
1325 wikary usz katedr, kra- 
kow., 1332 notariusz pu- 
bliczny, II, 297. 

Albert, 1306-1311 wójt kra- 
kowski, I, 169, 170, II, 258. 

Albertowicz, patrz Piotr LXXIII. 

Aleksander II, 1210 — 1220, 
kanonik katedr, krak. II, 13. 

Aleksander III (Aleksy), 1224 
stolnik wojewody sandomir., 
II, 59. 

Aleksander IV, 1230 — 1235, 
wikaryusz katedr, krakow., 
II, 78. 

Aleksander V, 1250 opat mo- 
gilski, II, 142. 

Aleksander VI, 1250—1254 
kapelan nadworny, II, 144. 

Aleksander VII (Aleksy), 1280 
Minoryta, II, 215. 

Aleksander VIII Starzą z Sie- 
ciechowie, 1306 kasztelan 
wiślicki, 1310 — 1316 ka- 
sztelan sądecki. I, 256, II, 
505, 506. 

Aleksander IX, 1330 scholastyk 
wiślicki, II, 315. 

Aleksander X (Aleksy), 1339 
wikaryusz katedr, krakow., 
II, 358, 397. 

Aleksander XI, 1351 kanonik 
katedr, krakow., II, 397. 

Aleksander IV papież. I, 143, 
144, 145. 

Aleksy, 1233 kapelan księcia 
Konrada Leszkowicza, II, 100. 

Aleksy Wawrzyńcewicz z Le- 
lowa, 1386 notaryusz pu- 
bliczny, II, 496. 

Aleksy, patrz Aleksander X. 

Alena I Borzyszówna ze Pstro- 
szyc, 1362, II, 448. Amadej, 1303, palatyn węgier- 
ski, I, 165. 

Ambroży I, 1361 pleban ze 
Sułoszowa, II, 443. 

Amilej II (AmiMs), 1236 wi- 
karyusz katedr, krakow., II, 
114. 

Amilej III, 1253, II, 156. 

Andrzej Lis, założyciel wsi An- 
drzejów, I, 68. 

Andrzej V, 1207—1220 archi- 
dyakon katedr, krak., II, 10, 
12. 

Andrzej VI Sułkowicz Starzą, 
1220 — 1238, II, 31, 88. 

Andrzej VI, b. Markowicz Swie- 
boda, 1227, II, 64, 106, 122. 

Andrzej VII, 1222, II, 41. 

Andrzej VIII Andrzejowiez, 
1222 rycerz kasztelana kra- 
kow., II, 42. 

Andrzej IX, 1224 scholastyk 
sandomłrski II, 54. 

Andrzej X Klimuntowicz Swie- 
boda, mistrz, 1227 proboszcz 
u Św. Michała w Krakowie, 
1234 scholastyk krakowski, 
1238 biskup płocki. I, 129, 
II, 65, 66, 71, 77, 125. 

Andrzej XI, patrz Andrzej X. 

Andrzej XII Stefanowicz Lis 
z Wierzbna, 1228 f 1241, 
kasztelan bytomski. I, 130, 
II, 72, 79, 85. 

Andrzej XIII, 1228 dyakon, 
II, 74. 

Andrzej XIV z Krakowa, 1232, 
II, 92. 

Andrzej XV, 1234 brat Woj- 
ciecha XV, 1238 cześnik kra- 
kowski, II, 104. 

Andrzej XVII Pęcławowicz, 
1234, II, 107. Andrzej XVIII Wróbel, 1236, 
II, 113. 

Andrzej XIX z Morawicy Sta- 
rzą, 1238 b. u., 1250 rycerz 
wojewody krakow., II, 54, 
104, 121. 

Andrzej XX, 1244 wikaryusz 
katedr, krak., II, 132. 

Andrzej XXI z Cyrzyn, 1250, 
II, 142. 

Andrzej XXII, 1250 rycerz 
wojewody krak., II, 147. 

Andrzej XXIII, 1253, II, 156. 

Andrzej XXIV z Błogocic, 1270, 
II, 192. 

Andrzej XXIV, b. 1278 ka- 
pelan Zbrosława kanonika 
krak., II, 208. 

Andrzej XXV, 1281 — 1287 
współdziedzic Skały starej, 
II, 215, 238. 

Andrzej XXVI, 1286 — 1287 
kasztelan wojnicki, II, 225, 
238, 507. 

Andrzej XXVII Klimuntowicz 
Swieboda, 1287-1293, II, 
72, 229, 238. 

Andrzej XXVIII, 1293, II, 238. 

Andrzej XXIX ze Zbyszyc, 
1300, II, 246. 

Andrzej XXX z Płok, 1300, 
II, 246, 272. 

Andrzej XXXI z Balic Starzą 
1304 — 1306, II, 253, 278. 

Andrzej XXXII Tomkowicz zRa- 
koszyna, 1312, II, 249, 267. 

Andrzej XXXIII, 1317 kaszte- 
lan wojnicki, 1318—1334 
stolnik krakowski, II, 278, 
508, 523. 

Andrzej XXXIV Starzą, 1325 
— 1346 łowczy krakow., I, 
177, II, 238, 298, 528. Andrzej XXXV, 1327 proboszcz 
gnieźnień. kanonik katedr, 
krakow., II, 304. 

Andrzej XXXVI Ciołek Żele- 
chowski, 1328 podkomorzy 
i tenutaryusz sandomir.. I, 
181, II, 308, 511, 515. 

Andrzej XXXVII, 1330 pro- 
boszcz kościoła NPMaryi 
w Krakowie, II, 315. 

Andrzej XXXVIII, 1331 pisarz 
nadworny biskupa krakow., 
II, 319. 

Andrzej XXXIX ze Skroniowa, 
1333, II, 328. 

Andrzej XXXIX, b. Lis, 1330 
podstoli królowej wdowy, 
1337 stolnik królowej, 1338 
podczaszy królowej, 1340 — 
1347 kasztelan wiślicki, II, 
353, 506, 526. 

Andrzej XL Gardy miro wicz, 
1339, II, 330, 357. 

Andrzej XL, b. ze Sokolnik, 
1342, II, 368. 

Andrzej XLI, 1339—1341 ka- 
sztelan radomski, II, 361, 
508. 

Andrzej XLI, b., 1343—1354 
mnich klasztoru wąchockiego, 
II, 369. 

Andrzej XLII z Łęcz, 1343, 
II, 370. 

Andrzej XLIII z Rzędowa, 1345, 
II, 374. 

Andrzej XLIV Bogorya z Ko- 
przywnicy, 1346, I, 190, 
II, 377. 

Andrzej XLV Starzą, 1349 
podkomorzy krakow., 1363 
— 1366 wojewoda krakow., 
II, 387, 430, 503. 

Andrzej XLVI Wawerowski Su- lima, 1356 b. u., 1358- 
1384 podsędek ziemski kra- 
kow., 1361 sędzia nadworny, 
1356 burgrabia zamku kra- 
kow., II, 393, 417, 444, 
454, 513, 519. 

Andrzej XLVII Lis z Mstyczo- 
wa, 1353, II, 404. 

Andrzej XLVIII, 1354 dyakon 
klasztoru wąchockiego, II, 
414. 

Andrzej XLIX, 1354 mnich 
klasztoru wąchockiego, II, 
414. 

Andrzej L Lis lub Starzą, 1354 
— 1378 kasztelan żarnowski, 
II, 414, 508. 

Andrzej LI Grzegorzowicz Sta- 
rzą z Morawicy, 1355 — 1357 
b. u.. I, 199, II, 415, 426. 

Andrzej LII z Pisar Starzą, 
1356, II, 417. 

Andrzej LIII z Rogowa, 1356, 
II, 418. 

Andrzej LIV z Chmielowa, 1356 
komornik sądu ziemsk. kra- 
kow., II, 419. 

Andrzej LV, 1356 wikaryusz 
katedr, krakow., II, 422. 

Andrzej LVI, 1358 pleban ko- 
ścioła w Łącku, II, 426. 

Andrzej LVII Latała z Miku- 
łowic, 1359 — 1369, II, 434. 

Andrzej LVIII z Drzewicy, 1361 
sędzia komisarz w Opocznie, 
II, 444. 

Andrzej LIXDzierżkowicz, 1361, 
II, 330, 445. 

Andrzej LX z Boczowa, 1361, 
II, 446. 

Andrzej LXI, 1362—1377 ka- 
sztelan czchowski, II, 447, 
456, 509. Andrzej LXII, 1362 mnich kla- 
sztoru tynieckiego, II, 450. 

Andrzej LXIII z Nasięchowa, 
1362, II, 451. 

Andrzej LXIV zByszowa, 1362 
—1363, II, 452. 

Andrzej LXV Myszka, 1363, 

I, 205, II, 457, 459. 
Andrzej LXVI z Mojkowic, 1363 

-1368, I, 206, II, 458. 
Andrzej LXVII, 1363 woźny 

sądu ziems. sandomir., II, 460. 
Andrzej LXVIII Starzą, patrz 

Andrzej XLV. 
Andrzej LXIX Świętosławowicz 

Lubowla z Modlnicy, 1364, 

II, 334, 366. 

Andrzej LXX z Michowa Lis, 

1366, I, 211, II, 478. 
Andrzej LXXI z Borowa, 1366, 

II, 480. 
Andrzej LXXII Starzą, II, 486. 
Andrzej LXXIII, II, 486. 
Andrzej LXXIV z Korabiowic, 

II, 487. 
Andrzej LXXV z Łęganowa, II, 

487. 
Andrzej LXXVI ze Stobca, II, 

487. 
Andrzej LXXVII z Wiślicy, II, 

487. 
Andrzej Sułkowicz z Miedźwie- 

dzia, 1243, I, 134. 
Andrzej z Zimnodołu, 1299 brat 

Wierzbięty, I, 162. 
Andrzej, 1320 książę ruski. I, 

173. 
Andrzej Rakoszyński, 1341, I, 

188. 
Andrzej, 1358 sołtys z Jodło- 
wej, I, 200. 
Andrzej z Sadek, 1363, I, 205. 
Andrzej Ozaplic, 1357, II, 425. Andrzej Docyowicz (ze Słupczy) 
1390, II, 488. 

Andrzej Janowicz (z Kończysk) 
1392, II, 490. 

Andrzej Krystynowicz Lubowla 
z Królewic, 1370, II, 491. 

Andrzej Korczak zRucbar, 1373, 
II, 482. 

Andrzej Pakosławowicz (?) Aw- 
daniec, II, 90. 

Andrzej Prandocic z Nieprześni), 
1389, II, 495. 

Andrzej ze Szczyrzyca, 1237, 
II, 47. 

Andrzej Stefanowicz z Wierzbna, 
1241, II, 80. 

Andrzejowicze, patrz Biech III, 
Jan CLXX, Klimunt IX, Mi- 
kołaj CLXXI, Niemsta IV, 
Piotr XLIII, Stefan VIII i 
Stefan XVIII. 

Anka, patrz Mikołaj CVI. 

Anna I, ksieni Klarysek staro- 
sądeckich, 1310, I, 168, 169, 
170, II, 267. 

Anna II, 1346 ksieni Klarysek 
u Św. Andrzeja w Krakowie, 

I, 191, II, 377. 

Anna III, 1355 żona Piotra ze 
Szczyrzyca, I, 197, II, 416. 

Anna IV Gniewomirówna Lu- 
bowlanka z Krzy szowic, 1365, 

II, 331, 470. 

Anna, f 1339, królowa polska, 
I, 186. 

Antoni I, 1277—1286 proku- 
rator biskupa krakow., ka- 
nonik katedr, krakow., II, 
206. 

Antoni, 1365 sołtys z Sadka, 
I, 208. 

Anubert I, 1244 wikary usz ka- 
tedr, krakow., II, 132. Apolonia, 1363 żona Bodzanty 
z Chojnicy, I, 205. 

Arnold II, 1255 kapelan na- 
dworny, II, 160. 

Arnold III, 1263 klucznik kla- 
sztoru zwierzynieckiego, 1273 
— 1279 proboszcz tegoż kla- 
sztoru, I, 160, II, 179. 

Arnold IV, 1278 rektor kościoła 
Wszystkich Świętych w Kra- 
kowie, II, 208. 

Arnold V, 1285 proboszcz u św. 
Michała w Krakowie, II, 222. 

Arnold VI, 1328 kapelan na- 
dworny, II, 307. 

Arnold VII, 1331 podskarbi 
nadworny, II, 318, 529. 

Arnold VIII, 1333 pleban z Go- 
rzyc, 1340 kanonik u św. 
Floryana, 1349— 1366 scho- 
lastyk katedr, krakow.. I, 183, 
211, II, 324, 475. 

Arnold dela Caucina, 1347 ko- 
lektor apostoł., II, 381. 

Arnold, 1191 biskup lubuski, 
I, 104. 

Aubert mnich 1229, II, 76. 

Augustyn I, 1236 b. u., 1238 
wojski w Sławkowie, II, 114. 

Augustyn II Sieciechowicz Sta- 
rzą, 1213, II, 247, 249, 
272. 

Austrya, I, 190. 

Awdaniec I, 1250 kapelan na- 
dworny, II, 144. 

Awdańce, ród. I, 66, 75, 78, 
81, 84, 121, 123, 228, 229, 
230, 231, 232, II, 2, 3, 4, 
37, 38, 46, 53, 55, 57, 58, 
76, 85, 91, 93, 96, 104, 
130, 144, 145, 181, 196, 
197, 199, 236, 352, 368, 
369. B. 

Babice wieś, I, 189, II, 57, 
369. 

Bach z Potoka, II, 101, 146. 

Bachowicze z Potoka, patrz Bar- 
told II, Piotr LXIV i Wa- 
wryaz I. 

Baczy n wieś, I, 199. 

Badryk, 1228—1230 stolnik 
księżnej, II, 66, 524. 

Baldwin I z Dzierzkówka, 1235, 
II, 111. 

Baldwin II, 1212 kapelan bi- 
skupa krakow., II, 21. 

Baldwin II, b., 1285 opat Cy- 
stersów szczyrzyckich , II, 
222. 

Baldwin biskup krakowski f 
1110, I, 97, 98. 

Baldwin, 1310 opat rudzki, 
I, 168. 

z Balic, patrz Andrzej XXXI 
i Grzegorz XXIII. 

Bałaban, patrz Więcław XXX. 

Banowice wieś i sołtystwo, I, 
191, 199, II, 381. 

z Banowie, patrz Leniart XXI. 

Barabasz, patrz Piotr XIII. 

Baran I Putysławowicz z Peł- 
czysk, 1222, II, 17, 18, 36. 

Baran, patrz Świętosław XXI. 

Barana z Pełczysk wdowa, 1266, 

I, 147. 
Baranierogi herb. I, 228. 
Baranów wieś. I, 147, II, 36, 

181. 
z Baranowa, patrz Abraham IX. 
Barbara I ze Zdzisławie, 1354, 

II, 328, 408. 
Barkowice wieś. I, 132. 
Barta II, 1232 skarbnik san- 

domirski, II, 92, 529. Bartek I Wojnowicz Lubowla 
z Dubia, 1270, II, 183, 194, 
201. 

Bartek z Zaborowia, 1345, 1, 190. 

Bartek, 1366 młynarz z Ję- 
drzejowa, I, 211. 

Bartek, patrz Janik II. 

Bartko II, 1361 pleban ko- 
ścioła w Kazimirzu, II, 441. 

Bartłomiej II Swieboda, 1222, 
II, 25, 39, 158. 

Bartłomiej III Lubowla, 1250, 
II, 145. 

Bartłomiej IV Brylikowicz Swie- 
boda, 1254, II, 101, 157. 

Bartłomiej V, 1290 prowizor 
ziemi sandomir., II, 233, 511. 

Bartłomiej VI, 1313 mnich 
u Klarysek starosądeckich, 
1319 spowiednik Klarysek 
u Św. Andrzeja w Krakowie, 
II, 271. 

Bartłomiej VII, 1327 kustosz 
klasztoru zwierzynieckiego, 
II, 303. 

Bartłomiej VIII, 1344 opat 
klasztoru łysogórskiego , I, 
189, II, 372. 

Bartłomiej IX z Potoka, 1365, 
II, 470. 

Bartłomiej Maciejowicz z Cho- 
towa, 1395, II, 491. 

Bartold II Bachowicz z Potoka, 
1250, II, 101, 146. 

Bartoszek I, 1360 woźny sądu 
ziemskiego krakow., II, 438. 

Barwałd sołtystwo, I, 203. 

Barzyszów wieś, II, 318. 

Bawół wieś i kościół św. Wa- 
wrzyńca tamże, I, 153, 170, 
174, 187, 191, 211, — 
uniwersytet tamże, I, 202, 
II, 208, 289, 290, 291. z Bawołu, patrz Wawrzyniec IX. 

Bawor II Baworowicz, 1222 ry- 
cerz biskupa lirakow., II, 41. 

Bądek czyli Bąd, założyciel 
dworu Będkowice, I, 64. 

Beda ze Skroniowa, 1366, II, 
478. 

Bedlno, wieś paraf., I, 232. 

Begen, patrz Benedykt III. 

Beginki, zakonnice w Sandomi- 
rzu. I, 171. 

Bejsce wieś, II, 317. 

Belka (Bielcza I), 1232, II, 93. 

Bełcz wieś, II, 397, 417. 

Benedykt II, 1206— 1225 scho- 
lastyk katedr, krakow., II, 10. 

Benedykt III (Begen, Bień), 
1242 podstoli Konrada księ- 
cia krakow. i łęczyc, 1256 
podkoniuszy, II, 126, 523, 
530. 

Benedykt IV, 1248 kustosz 
sandomirski, II, 139. 

Benedykt V Brześcianowicz, 
1259, I, 144, II, 101, 170. 

Benedykt VI, 1263 wikaryusz 
katedr, krak., II, 179. 

Benedykt VII, 1266 kanonik 
katedr, krakow., II, 182. 

Benedykt VIII (Bieniek) 1324 
— 1346 proboszcz klasztoru 
miechowskiego. I, 176, 187, 
II, 293, 358. 

Benedykt IX, 1345 administra- 
tor probostwa miechowskiego, 
I, 190, II, 373. 

Benedykt X z Sandomirza, II, 
487. 

Benedykt Przybysławowicz, 
1389 kleryk dyecezyi kra- 
kow., II, 495. 

Berad, założyciel dworu Beradz, 
I, 76. Bernard, patrz Biernat. 
Bernard de Bosąueto, 1362 
audytor Stolicy apostolskiej, 

I, 204. 

Berniz z Popienia, II, 63. 

Bernizowicz , patrz Bogusław 
XVI. 

Bertold II, 1228, II, 68. 

Bertold III, 1300 mnich kla- 
sztoru miechowskiego, II, 245. 

Bertold IV, 1334 — 1337 archi- 
dyakon lubelski, kanonik ka- 
tedr, krakow., II, 339. 

Bertold V z Kamienia, 1339— 
1347 kanonik katedr, kra- 
kow., 1345 kantor wiślicki, 

II, 360. 

Beskof (?), 1332 woźny sądu 
ziems. krakow., II, 322, 371. 

Beszowa, wieś parafialna. I, 
231. 

Beszowa, wiec senatorski tamże 
1256, I, 142, 143. 

Beszyce, wieś, I, 103, II, 220. 

Beznos, 1343 woźny sądu ziems. 
krakow., II, 322, 371. 

Bezdeń wieś. I, 145. 

Bęczków las. I, 199. 

Będziemysł, założyciel dworu 
Będziemy śla. I, 82. 

Będzin, wójtostwo, I, 199, 206. 

Biała wieś i rzeka. I, 187, 189, 
II, 482. 

Białaczów wieś. I, 232, II, 5, 
43, 51. 

z Białaczowa, patrz Sąd IX. 

z Biały, patrz Floryan XVII. 

Bibersztajnowie, II, 248. 

z Bibie, patrz Mikołaj CXXVIII. 

Biczyce wieś. I, 142. 

Biech II, 1222 kapelan z Peł- 
czysk, 1224 kapelan woje- 
wody sandomir., II, 38. Biech III Andrzejowicz ze Zby- 
szyc, 1306, II, 246, 258. 

z Biechowa, patrz Wojciech 
XXIX i Wojsław. 

Biecz gród, powiat, miasto i mie- 
szczanie, I, 164, 170, 174, 
203, 205, 206, 207, 227. 

Biechowski, patrz Stanisław XLV. 

z Bieczysk, patrz Stanisław 
XVIII. 

z Bieganie albo z Bieganowic, 
patrz Tomisław IX. 

Bieganów wieś. I, 206. 

z Bieganowa, patrz Giedko VIII, 
Imisław I, Mikołaj CLIV Gied- 
czyc, Świętosława III, Tomek 
VII, Tomisław VI Wojsławo- 
wicz, Wojsław XXV. 

Biegosz z Modrzejowic, 1228, 
II, 70. 

z Bielca, patrz Jan CIV. 

Bielcza I (Belka), 1232, II, 93. 

Bielko, 1328 pleban z Otfinowa, 
II, 308. 

Bień II, 1212 sędzia nadworny, 
II, 129. 

Bień III Lubowla z Zabłocia, 
1270, I, 150, II, 139, 195. 

Bień V Wojsławowicz Lubowla 
z Łososiny, 1304, II, 129, 
135, 165, 212, 254. 

Bień albo Benedykt, założyciel 
dworu Bieńkowice, I, 62. 

Bieniasz I Lubowla z Malie, 
1353, II, 404. 

Bieniek II, 1212 sędzia na- 
dworny małopolski, II, 18, 
518. 

Bieniek III, 1212 kapelan szla- 
checki, II, 20. 

Bieniek IV Polaninowicz Lu- 
bowla, 1220—1224, II, 27, 
34, 129. Bieniek V Pawłowicz z Tarczka, 

1222 rycerz biskupa krako w., 

II, 41. 
Bieniek VI (Bienik) Lubowla, 

1233 podczaszy, II, 99, 525. 
Bieniek VII Lubowla, 1276 

podskarbi krakow., II, 205, 

529. 
Bieniek Lubowla , założyciel 

dworu Bieńkowice, I, 225. 
Bieniek, patrz Benedykt VIII. 
Bieńkowice wieś. I, 187, 225, 

II, 358. 
z Bieńkowic, patrz Żegota XI 

Złotonos. 
Biernat III (Bernard) Starzą, 

1206, II, 5. 
Biernat IV, 1222 kapelan z Ru- 
szczy, II, 38. 
Biernat V, 1228—1239 kano- 
nik katedr, krakow., II, 71. 
Biernat VI, 1228 — 1230, II, 

74. 
Biernat VII, 1275 sędzia san- 

domirski, II, 204, 519. 
Biernat VIII Lubowla, 1278 

rycerz, II, 212. 
Biernat IX Mikołajowicz Ga- 

boński Skowina, 1325, II, 

212, 231, 299. 
Biernat X z Góry, II, 328. 
Biernat XI, 1337 spowiednik 

królowej wdowy, II, 346. 
Biernat XII z Korzeniowa, 1358, 

I, 199, II, 429. 

Biernat XIII z Włostowa, 1362, 

II, 448. 

Biernat, 1365, I, 208. 
Biernatowicze, patrz Pasek VI, 

Przybysław XVIII. 
Bierówka, wieś i sołtystwo. I, 

204, II, 449. 
z Biertułtowic, patrz Żegota XIII. Biertowice, sołtystwo, I, 184. 

Biesiadki wieś, I, 148, 174, 
198, 206, 226, II, 287, 
460. 

Bieżanów wieś, II, 17. 

Biezdziedza wieś parafialna, I, 
230. 

Binarowa wieś, I, 192, II, 384. 

Birków wieś, II, 125. 

Birkowski, patrz Wilczek IV. 

Birowo I z Grodźca, II, 328. 

Birowo II Tyczka Markowicz 
z Łąki, 1364, I, 207, II, 
332, 416, 466. 

Birowicz, patrz Secema IV. 

Biskupice wieś. I, 176. 

Blizbor, II, 487. 

Blizne las. I, 210. 

Błażej I, 1206—1214 kanonik 
katedr, krakow., II, 11. 

Błażej II (Błażęty), 1212— 
1214 kanonik katedr, kra- 
kow., II, 19. 

Błażej III, 1224—1229 archi- 
dyakon lubelski, II, 56. 

Błażej IV rycerz Piotra Nosa 
1224, II, 61. 

Błażej V, 1343 zakonnik kla- 
sztoru wąchockiego, pleban 
w Eazimirzu, II, 369. 

Błażej VII Mareinowicz, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego w Jaksicach, II, 332, 
388. 

Błażej XI (Błażek) ze Świebo- 
rowic, 1349 — 1366, II, 386. 

Błażej Wojkowicz, 1388 kleryk 
we Wrociryżu, II, 497. 

Błażek, patrz Błażej XI. 

Błażęty, patrz Błażej II. 

Błażkowa wola wieś, II, 404. 

Błogocice wieś. I, 196, II, 192, 
193, 411, 412. z Błogocic, patrz Franciszek VII, 
Gierka, Jan CLXIV, Krystyn 
XXII, Magdalena, Małgorzata 
III, Michał XXVII, Mikołaj 
CXLIV, Wawrzyniec XIX, 
Wisław X. 

Błogost, założyciel dworu Bło- 
goszcza. I, 88. 

Błonie wieś. I, 140, 144, II, 
24. 

Błuch Paweł, II, 60. 

Bobin, 1246 wiec senatorski 
tamże. I, 137. 

Bobino, patrz Jan LIX. 

z Bobina, patrz Mikołaj LIII, 
Mikołaj LXIV. 

Bobola III Lubowla, II, 328, 
424. 

Bobola, założyciel gródka Bo- 
bolice, I, 67. 

Bobola, patrz Jakub, Mikołaj 
XCIII. 

Bobolicząta Lubowla, 1357 le- 
ktor w Korczynie, II, 328, 
patrz Jakub LXIV. 

Bobowski Zygmunt Gryf, II, 9. 

Bocęta, patrz Bodzęta V. 

Bochnek młyn. I, 157, II, 228. 

Bochnia, miasto i mieszczanie, 
I, 141, 146, 174, 184, 185, 
198, 207, 225, II, 39, 70, 
103, 125, 163,209,346,— 
kościół tamże. I, 153, II, 
385, — kopalnie soli tamże, 
I, 121, 139, 140, 145, 151, 
153, 154, 188, II, 71, - 
szpital ubogich. I, 198. 

z Bochni, patrz Wojciech XXVI, 
Wojciech XXVIII. 

Bochotnica wieś, II, 317. 

z Boezowa, patrz Andrzej LX. 

Bodepor II, 1222 kapelan bi- 
skupa krakow., II, 93. Bodepor III Radujowicz, 1287, 
II, 187, 228. 

Bodeporowicz, patrz Radwan VII. 

Bodząta IV, 1212, II, 17. 

Bodzęta V (Bocęta), 1230— 
1232, II, 85. 

Bodzęta VI Mrokocic, 1252- 
1266, II, 102, 152. 

Bodzęta VII Poraj, 1320 dzie- 
kan katedr, krakow., 1348 
f 1366 biskup krakowski, 

I, 192—208, II, 286, 385, 
390, 391, 395, 397, 405, 
416, 425, 427, 431, 432, 
445, 446, 453, 455, 456, 
458, 467. 

Bodzęta VIII Szeliga, 1357— 
1382 wielkorządzca krakow. 
i sandomir., 1358 kantor wi- 
ślicki, 1359 scholastyk wi- 
ślicki, 1365 kanon, katedr, 
krak., 1375 proboszcz u św. 
Floryana na Kleparzu, I, 199, 
203, 204, 205, 208, 210, 

II, 423, 439, 440, 446, 447, 
448, 459, 469, 477, 513. 

Bodzęta IX Kłosek, 1361, II, 

441. 
Bodzęta X z Radziszowa, 1361 

kanonik katedr, krakow., II, 

443. 
Bodzęta, założyciel dworu Bo- 

dzęcin. I, 77, 83. 
Bodzętyn wieś. I, 200. 
Bodzantów wieś, II, 422. 
Bogdal I, 1229 kapelan kie- 
lecki, II, 76. 
Bogdan, założyciel dworu Bo- 

gdanówka, I, 70. 
Bogdasz I, 1222 kapelan z Peł- 

czysk, II, 38. 
Bogdasz II ze Sandomirza, 1224, 

II, 61. Bogdasz III Małujowicz, 1228, 
II, 69. 

Bogdasz IV, 1228—1230 ko- 
mornik księżnej Grzymisła- 
wy, II, 70. 

Bogor, założyciel dworu Bogo- 
ty a, I, 74. 

Bogoryowie ród i herb, I, 103, 
227, 229, 230, 231, 232, 
II, 207, 220, 261, 274, 
275, 276, 351, 368, 377, 
428, 430, 473, 481. 

z Bogorył, patrz Jakub XLII 
Wojciechowicz , Mikołaj 

LXXIII, Mikołaj CLXXV, 
Paweł XXVII, Piotr XCI, 
Wojciech XXIII. 

Bogra brat Gniewomira III, 
II, 118. 

Boguchwał IV, 1206 — 1228 
proboszcz katedralny kra- 
kowski, II, 10. 

Boguchwał VRadsułowicz, 1228, 
II, 69. 

Boguchwał VI Samborowicz, 
1252 stolnik sandomirski, 
1255 — 1262 kasztelan san- 
domir., II, 82, 153, 505, 524. 

Boguchwał VII Zdzisławowicz, 
II, 131. 

Boguchwał VII, b., 1263 wika- 
ryusz katedr, krakow., II, 179. 

Boguchwał VIII Poraj, kanonik 
katedr, krakow., 1242 biskup 
poznański, II, 127. 

Boguchwał VIII, b. Młodszy Mi- 
rosławowicz Lubowla, 1271 
— 1289, II, 197. 

Boguchwał IX z Sobiesęk, 1274, 
1275, II, 203. 

Boguchwał XII Minoryta, 1289 
— 1293 spowiednik nadwor- 
ny i kapelan sądecki, II, 214. Boguchwał XIV, 1289-1299 
kapelan księżnej, 1292 ka- 
nonik sandomirski i pleban 
sądecki, II, 231. 

Boguchwał XV, 1290 przeor 
klasztoru miechów., II, 232. 

Boguchwał XVI, 1333 pro- 
boszcz klasztoru imbramo- 
wickiego, II, 323. 

Boguchwał XVII, 1351 kano- 
nik katedr, krakow., II, 398. 

Boguchwał XVIII (Bogufał), 
1362 komornik sądu ziems. 
sandomir., II, 452. 

Boguch wałek, 1228 cześnik ko- 
mesa Strzeszka, II, 68. 

Bogucice wieś. I, 177, II, 294, 
297, — wieś nad Rabą, 1285 
bitwa tamże, I, 157. 

z Bogucic, patrz Tomasz XXI 
Ciołek. 

Bogucin wieś. I, 147, 151, 
170. 

Bogufał z Charbinowic, 1278, 

I, 153. 

Bogufał, 1292 kapelan księżnej 

Kunegundy, I, 160. 
Bogufał, patrz Boguchwał XVIII. 
Bogufałowicz, patrz Jan XLVII. 
Bogumił VIII, 1222, II, 39. 
Bogumił IX (Bogumi)ża), 1230 

b. u., 1234 łowczy krakow., 

II, 85, 123, 161, 527. 
Bogumił, założyciel dworu Bo- 

gumiłowice. I, 83. 
Bogumiłowice wieś. I, 208. 
Bogumiłowicz, patrz Paweł XII, 

Piotr LXXI, b. 
z Bogumiłowic, patrz Pasek 

XIII Miedźwiedź. 
Boguń, 1318 sołtys z Rokitna, 

I, '173. 
Bogusław X, 1212 b. u., 1238, 1239 mistrz, kanclerz kra- 
kow., II, 19. 

Bogusław XI, 1212, bratanek 
Wincentego biskupa krakow., 
II, 21. 

Bogusław XII Ramułtowicz, 
1220 b. u., 1224 podczaszy 
biskupa krakow., 1230 ko- 
mornik wojewody, 1234 mie- 
cznik albo chorąży krakow., 
1242 podsędek nadworny, 
1258 kasztelan sandomirski 
albo 1259 kasztelan wojni- 
cki, II, 33, 159, 519, 521. 

Bogusław XIII z Koniuszy, 
1222, II, 40. 

Bogusław XIV z Brzeźna, 1222, 
II, 42. 

Bogusław XV, 1224 podczaszy 
biskupa krakow., II, 60. 

Bogusław XVI Bernizowicz 
z Popienia, 1227, II, 30, 63. 

Bogusław XVII, 1228 — 1240 
komornik kasztelana lubel- 
skiego, II, 68. 

Bogusław XVIII, 1233 opat 
klasztoru łysogórskiego, II, 
100. 

Bogusław XIX, 1234 chorąży 
krakowski, II, 102, 106, 521. 

Bogusław XX mistrz, 1234, 
II, 104. 

Bogusław XXI Bogusławowi ez, 

1234, II, 106. 
Bogusław XXII, 1234 kantor 

wąchocki, II, 108. 
Bogusław XXIII z Dzierżkówka, 

1235, II, 111. 
Bogusław XXIV, 1238, 1239 

kanclerz krakowski, II, 121, 
516. 
Bogusław XXV, 1254 stolnik 
sandomirski, 1256 kasztelan saudomirski, 1259 kasztelan 
wojnicki, II, 159, 507. 
Bogusław XXVI z Szańca, 1254, 

II, 160. 
Bogusław XXVII, 1263 wika- 
ry usz katedr, krakow., II, 179. 
Bogusław XXVIII Wężyk albo 

Wężykowicz, 1273, II, 201. 
Bogusław XXIX, 1280 lektor 

Dominikanów, II, 214. 
Bogusław XXIX, b. Mirosławo- 

wicz Lubowla, 1289, II, 162, 

189, 231. 
Bogusław XXX, 1325 wika- 

ryusz katedr, krakow., II, 

297. 
Bogusław XXXI, 1340 opat 

Benedyktynów tynieckich, I, 

188, II, 361. 
Bogusław XXXII z Raszkowa, 

1357 pisarz nadworny, II, 

425, 532. 
Bogusław XXXIII z Łukawy, 

1358, II, 429. 
Bogusław XXXIV z Padwy, 

II, 487. 
Bogusław Michałowicz (ze Szcza- 

woryża), 1389, II, 492. 
Bogusław, założyciel dworu Bo- 

gusławice. I, 76, 77, 78. 
Bogusława Połukozicówna, 1288 

żona Mironia II Dzierżykra- 

jowicza, II, 98, 163, 230. 
Bogusławowicz , patrz Bogu- 
sław XXI, Wojsław XII. 
Bogusza albo Bogusz IV, 1239 

— 1243 kasztelan krakow., 

II, 126, 501. 
Bogusza V z Oględówka, 1250, 

II, 143. 
Bogusza V, b. (Boguta), 1255 

— 1264 kasztelan wiślicki, 

II, 165, 506. Bogusza , wojewoda łęczycki, 

I, 144. 

Bogusza, patrz Bogusz. 
Bogusz VI Sieciechowicz Starzą, 

1313, II, 247, 249, 272. 
Bogusz VII Wincentowicz zKieł- 

czewic, 1325, II, 250, 297. 
Bogusz VIII (Bogusza) Gnie- 

womirowicz Lubowla, 1329, 

II, 247, 314. 

Bogusz IX z Krobielic, II, 487. 

Boguszka I Borzyszówna z Pstro- 
szyc, 1362, II, 448. 

Boguta II, 1243 miecznik kra- 
kowski, I, 134, II, 130. 

Boguta III, 1255 kapelan na- 
dworny, II, 160. 

Boguta IV, 1299 dworzanin 
księżnej Gryfiny, 1313 b. u., 
II, 244. 

Boguta, patrz Bogusza V, b. 

Bojków (Wojków?) wieś. I, 150, 
II, 193. 

Boksa IV, 1224, II, 58. 

Boksa V, 1250 kantor u św. 
Floryana naKleparzu, II, 146. 

Boksa VI z Kargowa Starzą, 
1252 b. u., 1270 kasztelan 
małogojski, 1282— 1288 wo- 
jewoda sandomir., II, 152, 
192, 504, 510. 

Boksa VII z Janowic, 1353 — 
1362, II, 405. 

Boksa VIII z Orłowa, 1365, 
II, 469. 

Boksa IX, II, 487. 

Boksa, 1224 kantor katedr, 
krakow., II, 11. 

Bolebor I, 1223 podsędek, II, 
99, 519. 

Bolibor II, 1250 — 1258 opat 
tyniecki, II, 142. 

Bolechowice wieś, 1, 136, II, 192. Bolechowicz, patrz Wawrzynek. 

Bolechowski dział we wsi Du- 
bie, II, 193. 

Bolesław Chrobry, I, 97, 98. 

Bolesław Krzywousty, I, 95, 
97, 98, 99, 105, 109, 128, 
217, 221, 223, 225, 227. 

Bolesław Kędzierzawy, I, 100, 
101, 102, 118. 

Bolesław Henrykowicz Łysy, 
1241 książę śląski i kra- 
kowski, I, 132, II, 87. 

Bolesław Leszkowicz , książę 
krakowski i sandomir.. I, 97, 
100, 117, 120, 122, 124— 
138, 139—154, 162, 172, 
200, 201, II, 38, 42, 48, 
50, 51, 64, 91, 102, 104, 
106, 109, 110, 112, 113, 
122, 123, 127, 128, 129, 
130, 133—145, 148, 149, 
150, 153, 154, 156, 159, 
160, 161 — 182, 188, 189, 
190, 193, 195 - 210, 213, 
410. 

Bolesław Konradowicz, książę 
sandomirski 1230, I, 125, 
126, 128, 129, II, 55, 92, 
114. 

Bolesław Mieszkowicz, I, 105. 

Bolesław, książę mazowiecki 
1277, I, 153, 1289, I, 158. 

Bolesław, książę mazowiecki 
i czerski, 1310, I, 168. 

Bolesław, książę opolski, 1292 
starosta krakowski. I, 169, 
II, 237, 511. 

Bolesław wieś, I, 154, 210, 
231, II, 477. 

Bolesław, 1324 arcybiskup o- 
strzychomski, I, 177. 

Bolesław, założyciel dworu Bo- 
lesławia, I, 64, 82. z Bolesławia, patrz Dobiesław 
XXII, Michał XXXV, Woj- 
ciech XLIII. 

Bończe, ród i herb. I, 231, 
232. 

Bonifacy I, 1222 kanonik wi- 
ślicki, II, 38. 

Bonifacy II ze Stępocic, 1339, 

I, 186, II, 360. 
Bonowice wieś. I, 147, 182, 

206, II, 320, 416, 466. 

Borek, 1328 mnich klasztoru 
tynieckiego, II, 306. 

Borek wieś. I, 194, II, 389. 

Borkowice wieś parafialna, I, 
231. 

Borów wieś, I, 211. 

z Borowa, patrz Andrzej LXXI, 
Chwałek III, Gośko II, Ma- 
rek XVin, Paweł XXVIII, 
Świętosław XXXII, Uniesław 
VI, Więcław XXX. 

z Borowny, patrz Wojciech XVI. 

Boroweńscy Jan i Michał Szre- 
niawici, 1423, II, 119. 

Borysław IV, 1220 skarbnik 
nadworny, II, 31, 528. 

Borysław VNiezmirowicz, 1222, 
n, 41. 

Borysław VI, 1268 lektor kla- 
sztoru w Skale, 1280 lektor 
Franciszkanów w Krakowie, 

II, 189. 

Borysław VIII, 1354 — 1356 

komornik podkomorzego kra- 

kow., II, 408. 
Borysław IX (Borzysław) ze 

Stradowa, 1356 1360, II, 

418. 
Borysław X, 1356 komornik 

podkomorzego krak. II, 420. 
Borysław XI z Kłobucka XI, 

II, 487. Bor żęta wieś, II, 416. 

Borzug I z Ninkowa, 1368 — 
1369 wojski lubelski, II, 522. 

Borzykowa wieś, I, 201, II, 438. 

z Borzykowa, patrz Siemian VI. 

z Borzykowej, patrz Wojen. 

Borzykowski synod, II, 2, 4. 

Borzysz I z Pstroszyc, 1362, 
II, 329, 448. 

Borzyszowicz, patrz Stanisław 
XL. 

z Boskowic, patrz Ulryk. 

Bossowice wieś. I, 142, II, 165. 

z Bostowa, patrz Włodzimirz 
XII. 

Bosutów wieś. I, 194, 199, 
II, 390, 391, 393, 431. 

z Bosutowa, patrz Herman IV, 
Pasek V, Piotr CXXXI, Piotr 
CXLIV. 

Bousław, 1252 wojewoda san- 
domir. fałsz. II, 153. 

z Bożegodaru, patrz Dymitr II, 
Jakub LXXII Mścigniewo- 
wicz. Mści gniew IX, Woj- 
ciech XXXVIII Mścigniewo- 
wicz. 

Bożej IV Wojciechowicz Rawa, 
1325, II, 297. 

Bożej V Rawa, 1340 przeor 
Dominikanów w Krakowie, 
II, 363. 

Bożej VI ze Słupowa Rawa, 
1366 b. u., 1368, 3369 woj- 
ski lubelski, II, 475. 

Bożek, 1263 konwers klasztoru 
zwierzynieckiego, II, 179. 

Bożo I, 1238 miecznik krakow., 
II, 116. 

Bożywój I (Bozwiwos), 1210 ka- 
nonik katedr, krakow., II, 13. 

Brandeburscy margrabiowie, I, 
161. Branewka wieś, II, 482. 

Branice wieś. I, 139, II, 88. 

z Branic, patrz Elimunt XXV, 
Wierzbięta VI. 

Bratek, 1292 sołtys wsi Na 
łąkach, I, 160. 

Bmik wieś, II, 400. 

z Brnocic, patrz Mirosław XXV. 

Brochota, patrz Maciej IX. 

Brodzice ród, I, 228. 

Brończyce wieś. I, 195. 

Bronisław XII, 1333 podczaszy 
sandomir., II, 326, 527. 

Bronisz VII Wojsławowicz Lu- 
bowla, 12 30 kasztelan czchow- 
ski, 1242 kasztelan brzeski, 
1255—1262 kasztelan biecki, 
II, 83, 84, 147, 148, 508, 
509. 

Bronisz VIII, II, 487. 

Bronisz czyli Bronisław, zało- 
życiel dworu Broniszów i Bro- 
niszowice. I, 77, 82. 

Broniszowicz , patrz Wojsław 

xvin. 

z Broniszowa, patrz Stanisław 

XLVI. 
Bronka I z Krzyszowic, 1362, 

n, 451. 
Brońkowice, las i sołtystwo. I, 

185, 188. 
Bronowice wieś. I, 152, II, 

253. 
Brożec, patrz Tomek VI. 
Brożek z Prawęcina czyli Pra- 

węcki. I, 187, II, 329, 363. 
Brożkowicze, patrz Falisław X, 

Tomisław V, Wojciech XXXII. 
Bruno I, 1236, II, 112. 
Bruno II, 1272 komornik ksią- 
żęcy, II, 198, 246. 
Bruno III, 1293 mnich klasztoru 

zwierzynieckiego, II, 239. Bruno IV, II, 246, 314. 

Brunowicz, patrz Jasiek VII. 

Brus, 1222—1224 podstoli bi- 
skupa krakow., II, 41. 

Brylik I, II, 101, 157. 

Brylikowicze, patrz Bartłomiej 
IV, Sulisław XX. 

Brynica wieś, I, 170, 188. 

z Brzany Pasek Mikołajowicz, 
1372, II, 493. 

Brzączkowice wieś, II, 112. 

Brzączowice wieś, II, 106. 

Brzegi wieś. I, 139, II, 88. 

Brześć, klasztor Szpitalników 
tamże, II, 261. 

z Brześcia, patrz Jasiek XI 
Gładysz, Jan CLVIII. 

Brześcian I, II, 101. 

Brześcianowicz, patrzBenedyktV. 

Brzesko (Hebdów) klasztor Pre- 
monstrantów. I, 102, 117, 
118, 152, 182, 199, 228, 
II, 318, 427, 437. 

Brzesko miasto. I, 154, 226, 
II, 214. 

Brzezie wieś, I, 145, 188, 208, 
223, II, 408, 497. 

Brzezie narodowe wieś, II, 474. 

z Brzezia, patrz Jan (1385), 
Olt II, Stefan XLVI Zapie- 
cek, Stanisław XLVII We- 
neta, Stanisława II, Święto- 
sław ziemianin kujawski, Wy- 
żenega II, Z by gnie w V, Zby- 
gniew XII. 

Brzezice wieś, II, 317. 

Brzezinki wieś, II, 406. 

Brzeziny wieś, II, 404. 

Brzezinów - Trabów ród, I, 70. 

z Brzeźna, patrz Bogusław XIV, 
Marcin XXXII, Marcin XXXV 
Unisławowicz, Stanisław XV, 
Unisław IV. Brzeźnica wieś. I, 210, II, 477, 
— rzeka, I, 180, 208. 

Brzeźnica, patrz Jędrzejów. 

Brzeźno wieś, II, 270. 

Brzezowa wieś parafialna, I, 226. 

Brzostek wieś. I, 144. 

Brzozowa wieś. I, 200, 210. 

Brzyska wieś, I, 202. 

Brzyście wieś, II, 399. 

Buczek I, II, 329. 

Buczek II Buczkowicz, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego w Udorzu, II, 329, 
388. 

Buczkowicz, patrz Buczek II. 

Budko I rycerz 1366, II, 481. 

Budzą I Witalisowicz 1231, 
II, 89. 

Budzą II z Czarncy 1366, I, 
210, II, 329, 476. 

Budzanki, patrz Dobroszka, Ka- 
tarzyna V, Wichna II. 

Budziński przywilej króla Lu- 
dwika z r. 1355, I, 197. 

Budzisław III, 1224, II, 53, 
112. 

Budzisław IV Budzistawowicz 
1236, I, 137, II, 53, 112, 
187. 

Budzisław V, II, 187. 

Budzisława, 1323 ksieni Kla- 
rysek starosądeckich. I, 176, 
II, 293. 

Budzisławowicze, patrz Budzi- 
sław IV, Jan LXXIX, b, Jan 
LXXX. 

Budziwój III Wyszowicz ze 
Świniarowa albo z Glewa 
Sulima, 1214 b. u., 1224 
komornik wojewody sando- 
mir., 1228 sędzia krakow., 
II, 23, 28, 84, 155, 210, 
300, 518. 

b Budziwój IV z Ujazdu, 1224 

komornik wojewody sando- 

mir., II, 60. 
Budziwój V Janowicz, 1270, 

II, 193, 246. 
Budziwój VI, II, 246. 
Budziwój VII Wojsławowicz 

Lubowla z Kozłowca, 1317, 

I, 171, II, 278, 292, 329. 
Budziwój VIII Sulima, II, 329. 
Budziwój IX Sulima, 1336, 

II, 343. 
Budziwojowicze , patrz Jan 

CXXIV, Jeś, Mikołaj XCVIII, 
Strzesz III, Wysz II. 

Bukowa wieś, II, 404. 

Bunowice wieś, II, 421, 423. 

Bural, patrz Stanisław XLI. 

Burk, patrz Jan CLXXVIII. 

Burletka wieś, II, 416. 

Busk, klasztor Premonstrantek 
tamże, I, 105, 113, 140, 
231, II, 7, 11, 13, 16, 26, 
229. 

Busko wieś parafialna, I, 231. 

z Buska, patrz Jan CXLVIII. 

Busków, patrz Świętosław XXIII. 

Buza łowczy krakowski 1228 
—1230, II, 66, 527. 

Buzakaryn Ugier, 1238, 1, 129. 

Byczek Mikołaj z Woźnik, 1346, 
. II, 376. 

z Bydczyna, patrz Sułek VIII. 

z Bynczyna, patrz Wojciech 
XXXIV. 

Bysina rzeka. I, 177, II, 298. 

Bystrzyca wieś. I, 103, II, 207. 

Byszów wieś, I, 206. 

z Byszowa, patrz Andrzej LXIV, 
Dziwisz IV, Krzesław I, Mi- 
kołaj CLXVIII, Świętosław 
XXVIII, Trojan XV, Woj- 
sław XXXIV. z Bytomia, patrz Piotr CLXIII. 
Bzura rzeka, bitwa nad nią, 
I, 161. C. 

dela Caucina Arnold, 1347 ko- 
lektor apostolski, II, 381. 

Ceder IV (Czader), 1324 ka- 
nonik sandomirski, II, 293. 

Ceder V (Czader), 1329—1349 
mnich tyniecki, II, 309. 

Ceder VI (Czader), 1361, II, 
443. 

Ceder VII fCzader) Świętosła- 
wowicz Lubowla z Modlnicy, 
1364, II, 334, 466. 

Ceder, 1346 sołtys z Witko- 
wie, I, 190. 

Ceder, patrz Teodor II Jano- 
wicz, Teodor VII Świętosła- 
wowicz. 

Cedzina rzeka, I, 199, II, 425. 

Celestyn III papież, 1193, 11,3. 

Celma, patrz Dzierżek III. 

Cerekiew wieś, II, 317. 

Cergowa wieś, I, 200. 

z Ch arbie, patrz Spicymir XII. 

Charbinowice wieś. I, 153, II, 
210. 

z Charbinowic, patrz Pietrasz, 
PiotrCXIV,WłodzimirzXVII. 

Chart, patrz Dobiesław VII. 

Chebdzie wieś. I, 166. 

Chełm wieś i sołtystwo. I, 145, 
165, 189, 225,11, 253, 389. 

Chełm las, II, 3«8. 

z Chełmu, patrz Dobiesław XIII, 
Imbram VIII, Sędzimir II. 

Chełmiec wieś. I, 171. 

Chełmińska ziemia, I, 109, 
II, 43. Cherubin II, 1230, II, 83. 

Cherubinowicz, patrz Jan XXIV. 

Chęciny wieś, II, 176, — gród, 
I, 166. 

Chirwatowa wola wieś, II, 396. 

Chlewiska wieś parafialna, I, 
231. 

Chlizne wieś. I, 197. 

Chmielik, bitwa z Tatarami tam- 
że, I, 130, II, 62, 87, 91, 
124. 

Chmielów wieś. I, 178, II, 302. 

z Chmielowa, patrz Andrzej LIV. 

Chmielowiec las. I, 196, II, 407. 

Chobrzany, wieś parafialna i ko- 
ściół, I, 185, 230. 

z Chochołu , patrz Jan CLV 
Za ja. 

Chocimir VII Lubowla z Chrza- 
nowa, 1217—1228 sędzia 
nadworny, II, 26, 45, 103, 
518. 

Chocimir albo Kocmyr, założy- 
ciel dworu Kocmyrzów, I, 61. 

Chocimirowicz , patrz Mikołaj 
XXIV. 

Chodko Iwanowicz Rusin, 1353, 

I, 195, II, 404. 

Chodko Matutejowicz , 1360, 

II, 436. 

Chodów wieś. I, 185, 205, II, 
344, 462. 

z Chodowa, patrz Krzesław VII. 

Cholewa, patrz Mikołaj CXXVII. 

z Chomarowa, patrz Adam XI. 

Chomranice wieś. I, 171, II, 
270. 

ChorzeHno wieś, I, 63. 

Chorzów wieś. I, 143. 

Chotel czerwony, wieś parafial- 
na, I, 210, 231. 

z Chotelu Wit, biskup płocki, 
I, 105. Chotla wieś. I, 137. 

z Chotowa, patrz Maciej XXIV. 

Chrapowicz, patrz Sulisław VIII. 

Chrobrz, wiece senatorskie tam- 
że r. 1244, 1245, 1250 i 
1254, I, 137, 139, 142, 
143. 

z Chrobrza, patrz Drogosz, Sta- 
nisław XIII, Stanisław XLIV. 

z Chrobrza Jana córka, żona 
Barana I Putysławowicza 
z Pełczysk, II, 36. 

Chobrzany wieś, II, 346. 

Chronów wieś, II, 125, 173. 

Chropy (Pabianice) dobra i opole, 

I, 97, 140. 
Chróścin wieś, II, 134. 
Chrzanów wieś, I, 228, II, 26, 

482. 

z Chrząstowa, patrz Stanisław 
XVIII, b. 

Chrząstowice wieś. I, 176. 

z Chrząstowic Adam, 1326 soł- 
tys w Chmielowie, I, 178, — 
patrz Dzierżek XVII. 

Chrzczon (Krzczon , Krystyn), 
założyciel dworu w Chrzczo- 
no wie, I, 86. 

z Chrzelowa, patrz Mikołaj 
CLXXXI, Mścigniew VI War- 
cisławowicz. 

Chudaczewo wieś. I, 121. 

Chudosław zeSkaryszowa, 1228, 

II, 70. 

Chwalibóg IV, 1224, 1225 ka- 
sztelan żarnowski, II, 61, 508. 

Chwalibóg Dobrosła^owicz, 
1258, I, 144. 

Chwalibóg, założyciel dworu 
Chwalibogowice, I, 80. 

Chwalimir III (Falimir), 1230 
wojski biskupa krakowskiego, 
II, 82. Chwalimir IV (Falimir), 1358 
pisarz starosty sądeckiego, 
II, 427. 

Chwalisław III (Falisław), 1217 
kasztelan oświęcimski, 1224 
kasztelan sądecki, II, 25, 506. 

Chwalisław IV (Falisław) Lod- 
gierowicz, 1228, II, 68. 

Chwalisław, patrz Falisław IX. 

Chwalisz I, brat Mirosława X, 
1224, II, 54. 

Chwaliszowicz, patrz Piotr LX. 

Chwalniów wieś, II, 388. 

Chwał IV, b. (Fał), 1224 sę- 
dzia nadworny, II, 56. 

Chwał V Jarostowicz, 1225, 
II, 62. 

Chwał VI (Fał), 1293 dworza- 
nin księżnej Gry finy, II, 238. 

Chwał, brat Przecława VIII 
Zaji, II, 30. 

Chwał, brat Jana XXI, II, 60. 

Chwał z Oględówka, II, 143. 

Chwał (Chwalisław) założyciel 
dworu Chwało wice, I, 76, 81. 

Chwał IV i Chwalisław, patrz 
Falisław III. 

Chwała synowie, 1250, I, 139. 

Chwałek II (Fałek), 1253, II, 
156. 

Chwałek III (Fałek) z Borowa, 
1366, II, 480. 

Chwałek, brat Przecława ka- 
sztelana czchowskiego, 1228 
—1230, II, 67. 

Chybice wieś parafialna, I, 204, 
II, 456. 

Cichosław, założyciel dworu Ci- 
chosławice, I, 72. 

Ciech albo Czech, założyciel 
grodu Czchów, I, 72. 

Ciechanice wieś, II, 317. 

Ciechorzyn wieś, II, 284. Gielejowicz, patrz Jan CLXXV. 
Cielej V, II, 329. 
Cielej, patrz Mścigniew IX. 
Cieleń, patrz Mścigniew VII, b. 
Cienia, 1229 wiec tamże. I, 

120. 
Ciesząta, II, 93. 
Ciesząta II Wawrzyńcewicz Po- 

łukoza, 1224 podłowczy kra- 
kowski, 1238 b. u., II, 57, 

528. 
Oieszkowice, I, 192, II, 57, 

385. 
Cięgowice wieś parafialna, I, 

228. 
Cikowice wieś. I, 197. 
Ciołek, patrz Andrzej XXXVI, 

Tomasz XXI. 
Ciołkowie, I, 231, 232, II, 308. 
Ciotcza wieś, II, 317. 
Cisło, 1252 kasztelan sando- 

mirski (fałsz.), II, 153. 
Ciszyca wieś, I, 207, II, 103, 

471. 
z Ciszycy, patrz Marcin LII, 

Mikołaj CXIV. 
Cudka, 1339 córka Pełki XX 

kasztelana sieciechowskiego, 

żona Niemiry z Gołczy, II, 

318, 356. 
Cudzinowice wieś parafialna. I, 

228, II, 108. 
z Cudzinowic, patrz Ubisław III. 
Cynad (Kunad?), 1353 łożny 

biskupa krakow., II, 405. 
Cyrzyny wieś. I, 129, 140, II, 

142, 145, 146. 
Czader, patrz Ceder IV, Ceder 

V, Ceder VI, Ceder VII. 
Czadomir, 1317 sołtys z Olsza- 

ny. I, 172. 
Czarna ulica wieś, I, 205. 
Czarnawieś wieś, I, 205. z Czarncy, patrz Budzą II. 

z Czarnego potoku, patrz Grze- 
gorz XXV. 

Czarnota, 1313, I, 170. 

Czarnowąskiego klasztoru pro- 
boszcz, I, 177. 

Czartek I, 1322 kanonik wi- 
ślicki, II, 288. 

Czasław, założyciel dworu Cza- 
sław, I, 70. 

Czasław, założyciel dworów 
Czasławice, I, 73, 86. 

z Czawonic, patrz Mikołaj 
CLXXXII. 

Czażów wieś, I, 204. 

Czchów, gród, miasto i powiat, 

I, 114, 198, 224 — 226. 
Czcik I z Paszkowic, 1356, 

II, 417. 

Czcik II, 1356 pleban z Sę- 
dziszowa, II, 422. 

Czcikowice wieś, II, 417. 

z Czcikowic, patrz Jarosław X. 

Czeladź wieś, II, 57. 

Czelej, patrz Wojciech. 

Czermin wieś, I, 195. 

Czermna wieś, I, 201, II, 404. 

Czernichów wieś parafialna, I, 
227. 

Czerników wieś. I, 168, II, 261. 

Czersk, gród, I, 125. 

Czerwińsk , kościół NPMaryi 
tamże, I, 100, — klasztor 
tamże I, 124, 183, 196, II, 
42, 75, 409. 

Czesław Dominikanin, I, 114, 
117. 

Czesław III, 1315 kustosz san- 
domirski, II, 273. 

Czestek I Starzą, II, 246, 313. 

Czestka I Klimuntówna z Krzy- 
szowic, 1362, II, 451. 

Czestkowicz, patrz Zawisza III. Czewoje ród i herb, I 228, 

232, II, 74, 100, 132, 151. 
Częstobor, założyciel dworu Czę- 

stoborowice, I, 87. 
z Częstocic, patrz Michał XXXII. 
Czołys wieś. I, 178. 
Cztan IJanowicz, 1254 — 1256, 

II, 157. 
Cztan, patrz Jakusz XXI. 
Cztyma I, 1236, II, 114. 
Czulice wieś parafialna. I, 228. 
Czuszów wieś. I, 161. 
Czystebrzegi wieś. I, 153. 
z Czyszowa, patrz Pełka XXVIII, 

Pełka XXXIII, 
z Czyszowej, patrz Pylik I Ząbr. 
Czyżemin wieś. I, 140. D. 

Dalawski , patrz Mikołaj 

CXXXVII. 
Dalbor II, 1234 podkoniuszy 

krakowski, II, 102, 530. 
Daleszowice wieś, II, 59. 
Damian I, Marcinowicz, 1224, 

II, 61. 
Św. Damiana reguła. I, 142. 
Damujowice wieś, II, 406. 
z Damujowic, patrz Krystyn 

XV, Piotr CLXVIII. 
Danielewicz, patrz Mirosław XI. 
Darczyce wieś, I, 165, II, 241, 
Dasz (Daszek) 1222 b. u. 1224 

włodarz w Tarczku II, 41. 
Dawid I Gniewkowicz 1222, 

II, 39. 
Dawid II 1229, 1230 wika- 
ry usz katedr, krakow. II, 75. 
Dąb z Dębowa 1366, II, 476. 
Dąbie wieś, I, 166, 192, II, 

258. Dąbrowa wieś i sołtystwo, I, 

181, 208, II, 314, 475. 
z Dąbrowy albo z Dąbrówki, 

patrz Świętosław XXIV Górka. 
Dąbrowa Mokra wieś, I, 170. 
Dąbrowica wieś, II, 317. 
Dąbrówka wieś. I, 204, II, 450. 
z Dąbrówki, patrz Świętosław 

XXIV Górka, Świętosław 

XXVI. 
Denków wieś, II, 149. 
Detmar, 1222, II, 38. 
Detwin I, 1252, proboszcz 

klasztoru zwierzynieckiego. I, 

140, II, 150. 
Dezyderyusz I, 1334—1340, 

przeor klasztoru tynieckiego, 

II, 338. 
Dębiany wieś, II, 303, 304. 
Dębica wieś parafialna. I, 230, 

II, 226, 228. 
Dębnica rzeka. I, 194. 
Dębno wieś parafialna, I, 180, 

185, 204, 226, II, 268, 

337, 456. 
z Dębna, patrz Jakub LXII, 

Spicymir VI. 
z Dębna Piotr, 1328, I, 180. 
Dębno ród .i herb. I, 228, 230, 

231. 
Dęborzyn wieś, II, 387, 1, 194. 
Dębowa wieś, II, 404. 
z Dębowa Dąb, 1366, II, 476. 
Dębowiec wójtostwo. I, 192. 
z Dęby, patrz Mikołaj CLXIV 

Wężyk. 
Dłubnia (Imbramowice) wieś, 

II, 73. 
Dłubnia klasztor Premonstran- 

tek tamże I, 116, II, 203. 
z Dłubni, patrz Iwan II Sie- 

ciesławicz, Racibor XI. 
Długiepole wieś, II, 304. Długołęka wieś, I, 199, 202, 
II, 425, 439. 

Długopole las. I, 180. 

Długoszyn wieś, II, 57. 

Dniepr I, II, 101. 

Duieprowicze, patrz Godyk, Jan 
XIX, Miękosza. 

Dobczyce wieś i miasto. I, 148, 
187, II, 450. 

z Dobczyc, patrz Piotr CXV. 

Dobek z Dobowa, 1366, I, 210. 

Dobek założyciel dworu Dob- 
czyce. 

Dobiegniew II, 1214—1239 
kanonik katedr, krakow. II, 
23. 

Dobiegniew III, 1228, II, 74. 

Dobiesław III Prandocic Odro- 
wąż z Dziebaltowa. 1206 — 
1231, II, 4, 5, 89. 

Dobiesław IV Odrowąż, 1206, 
II, 5. 

Dobiesław V Dzietrzykowicz, 
1224 — 1231, II, 58. 

Dobiesław VI Wisławowicz 
Odrowąż z Prandocina, 1231 
b. u. 1243 skarbnik krakow. 
II, 36, 51, 89, 528. 

Dobiesław VII Chart, 1253 
kapelan biskupa krakow. II, 
156. 

Dobiesław VIII Odrowąż, 1255 
podkanclerzy krakow. 1272, 
podsędek nadworny, 1281 
sędzia krakow. II, 165. 

Dobiesław IX Sądowicz Odro- 
wąż, 1256 kasztelan zawi- 
chojski, 1271 kasztelan wi- 
ślicki I, 144, II, 165, 170, 
230, 247, 506. 

Dobiesław X Odrowąż 1268 
kasztelan chrzanowski II, 
168, 247, 511. Dobiesław XI (Dobiesz) Odro- 
wąż 1272 podsędek krakow. 
1281 sędzia krakowski, II, 
198, 247. 

Dobiesław XII Odrowąż 1282 
— 1285 skarbnik krakow. 
II, 217, 259, 529. 

Dobiesław XII, b. II, 247. 

Dobiesław XIII z Chełmu 1304, 
II, 253. 

Dobiesław XIV Odrowąż 1311 
koniuszy sandomir. 1319 — 
1325 kasztelan małogojski 
II, 266, 510, 530. 

Dobiesław XV Tomkowicz z Ra- 
koszyna 1312, II, 249, 267. 

Dobiesław XVI z Woli 1327, 
II, 303. 

Dobiesław XVII Zawiszyc z Cho- 
dowa Starzą 1336 b. u. 
1345 podstoli krakow. 1350 
podkomorzy krakow. 1351 
podkomorzy sandomir. 1356 
kasztelan wiślicki, 1368 — 
1379 wojewoda krakow. I, 
185, II, 336, 344, 412, 
471, 472, 503, 506, 523. 

Dobiesław XVIII wójt z Pilzna, 
1354, I, 196, II, 412. 

Dobiesław XIX z Ławszowa 
1354—1367, II, 414. 

Dobiesław XX z Końskiego 
Odrowąż, 1361 b. u., 1365 
stolnik krakow. 1368 woje- 
woda krakow. 1381 kaszte- 
lan krakow. II, 445. 

Dobiesław XXI Siedliczko z 
Nieczuji 1362, II, 452. 

Dobiesław XXII z Boleslawia, 
1366, II, 477. 

Dobiesław XXIII z Żorawic, 
1366 pleban z Dobrzechowa, 
II, 478. Dobiesław Krzesławowicz Odro- 
wąż z Końskiego 1367, II, 
491. 

Dobiesław , założyciel dworu 
Dobiesławice, I, 65. 

Dobiesławowicze, patrz Piotr 
XCIX, Sąd V, Strasz I, 
Szaweł III, Zawisza IX. 

Dobiesz II (Dobiesław) Odro- 
wąż, 1224 kasztelan mało- 
gojski, 1229 kasztelan za- 
wichojski, 1230 b. u., II, 
49, 510. 

Dobiesz III Wojsławowicz Lu- 
bowla, 1228—1230, II, 68, 
74. 

Dobiesz IV Wilga 1252, II, 153. 

Dobiesz V Piotrowicz 1256 
podczaszy krakow., II, 67, 
167, 526. 

Dobiesz VI, 1327—1329 pro- 
boszcz klasztoru tynieckiego, 
II, 306. 

Dobiesz, patrz Dobiesław XI. 

Dobieszewicz , patrz Piotr 
XXXIII. 

Dobko I z Trzecieszy, II, 488. 

Doblowa wieś. I, 210. 

Dobra wieś parafialna i sołty- 
stwo, I, 185, 203, II, 313, 
341, 342, 443. 

Dobranowice wieś, I, 161, II, 
241. 

Dobrociesz wieś, II, 326. 

Dobrogniew, założyciel dworu 
Dobrogniew, I, 71. 

Dobrogost VI, 1210 — 1224 
b. u., II, 17. 

Dobrogost VII, 1224, II, 54. 

Dobrogost, założyciel dworu 
Dobrogoszyce, I, 67. 

Dobromir, założyciel dworu Do- 
bromirz, I, 85. Dobrosław IV Strzeszkowicz 
Sulima, 1230 b. u., 1236 
koniuszy, 1238 sędzia wo- 
jewody krakow., II, 84, 169. 

Dobrosław V, 1286 rektor ko- 
ścioła Św. Wojciecha, II, 224. 

Dobrosław VI, II, 247, 272. 

Dobrosławowicze, patrz Falibóg 
IV, Michał Minoryta, Świę- 
tosław XIII. 

Dobroszka Budzanka, 1366, 
II, 476. 

Dobrowoda wieś, II, 443. 

Dobrzechów wieś. I, 103, 186, 
211, II, 220, 352, 478. 

Dobrzechowa rzeka. I, 188. 

Dobrzyńska ziemia, 1, 109, 197. 

Docyo ze Słupczy, II, 488. 

Dokarów wieś, II, 207. 

Doliwowie, I, 231, 232, II, 
364. 

Dołęgowie ród, I, 231, 232. 

Dołunos wieś, II, 192. 

Dołuszyce wieś. I, 145, II, 125, 
174, 194. 

Doły wieś, II, 446. 

Doman I Dzierżykrajowicz Ka- 
wa, 1220, II, 30. 

Doman II, 1220-1235 kano- 
nik katedr, krakow., II, 35. 

Doman III Piotrowicz ze Stę- 
pocic, 1339, II, 360, 361. 

Domanowicz , patrz Mikołaj 
XVIII. 

Domarad VII, 1250 — 1258 
podsędek nadworny krakow,, 
II, 143. 

Domarad, założyciel dworu Do- 
maradzice. 

Domarad, założyciel dworu Do- 
maradz. 

Domaradz sołtystwo. I, 200. 

Domarzatko, 1242, II, 125. Domasław IX Bodzęcic, 1212 
b. u., 1224 mnich, II, 17. 

Domasław X, 1222 mnich, II, 
36. 

Domasław X, b, 1253 kape- 
lan biskupa krakow., II, 156. 

Domasław XI, 1260 proboszcz 
kujawski i u św. Michała 
w Krakowie, 1263 kanonik 
katedr, krak,, II, 171. 

Domasław XII, 1341 — 1346 
rządzca klasztoru starosąde- 
ckiego, II, 366. 

Domasław XIII, 1343 zakon- 
nik klasztoru wąchockiego, 
II, 369. 

Domasław stryj Barana I Pu- 
tysławicza z Pełczysk, II, 36. 

Domasław, 1352 sołtys z Mrowli, 

I, 195. 

Domosław, założyciel dworu 
Domosławice, I, 72. 

Domaszów wieś. I, 210, 11,479. 

Domerat Jakuszowicz (ze Strzelc), 
1385, II, 490. 

Dominik I, 1291 pisarz na- 
dworny sandomirski, 1295 
wojski i podsędek krakowski, 

II, 235, 522, 531. 
Dominik II, 1325 kapelan bi- 
skupa krakowskiego, 1347 
kanonik kielecki, II, 301. 

Dominik III ze Patroszyć, 1329 
— 1336, I, 185, II, 313, 
341. 

Dominik Więcławowicz, 1334 
sołtys ze Sławikowej woli, 

I, 184. 

Dominik IV Gil, 1346—1356 
woźny sądu ziems. krakow., 

II, 379. 

Dominik V, 1351 kanonik szkal- 
mirski, II, 397. Dominik VI, 1359 komornik 
wojewody krakow., II, 433. 

Dominik VII z Krużlowej czyli 
z Nowego Smydlna, II, 488. 

Dominikanie w Krakowie, Ii, 
185. 

Dorota Biernatówna Skowina, 
1368, II, 299 (uzupeł.). 

Dolarów wieś. I, 103. 

Droganowa wieś, II, 396, 490. 

Droginia wieś. I, 130, II, 106, 
112, 122. 

Drogosz z Chrobrza, II, 488. 

Drugnia wieś. I, 148. 

Druszków wieś, II, 326. 

Druszkowo wieś, II, 72. 

z Druszkowa, patrz Floryan 
XX, Jan CCIX, Wojak. 

Drużynowie, ród. I, 228. 

Drzewica wieś parafialna. I, 232. 

z Drzewicy, patrz Andrzej LVIII. 

Dubie wieś, II, 174, 182, 183, 
193, 194, 201. 

Dukla wieś, II, 490. 

Dukle wieś, II, 396. 

Dunajec Biały i Czarny, rzeki, 
I, 141, 164, 173, 180, 185. 

Dworek I z Gorzyczan, 1362, 
I, 205, II, 448. 

Dydko I z Sandomirza, II, 488. 

Dydko II, II, 488. 

Dyminy wieś. I, 194, II, 397. 

Dymitr I, 1341 spowiednik 
klasztoru starosądeckiego, II, 
366. 

Dymitr II Korczak z Lady 
czyli z Goraja czyli z Bo- 
żego daru, 1368—1397 pod- 
skarbi królewski i marszałek 
królestwa polsk., II, 454, 
482. 

Dyonizy II, 1230, II, 86. 

Dyonizy III, 1327—1335 opat klasztoru szczyrzyckiego. I, 
180, 181, 183, II, 304, 323. 

Dyonizy IV, 1353 opat kla- 
sztoru szczyrzyckiego. I, 196, 
II, 403. 

Dytmar Keczer, 1304, I, 165. 

Dytmar II, 1330 wikaryusz 
kościoła NPMaryi w Krako- 
wie, II, 316. 

Dytmar, 1352 mieszczanin z Sa- 
noka, I, 195. 

Dziadusza Szawłowicz, 1231, 
II, 92. 

z Dziaduszyc, patrz Mikołaj 
CXLVII, Stefan XLIV, Jan 
CCI Stefanowicz , Stefan 
XXXIX Zapłaczek. 

Dziaduszyce wieś. I, 208. 

Działoszyce wieś parafialna. I, 
229, 231. 

Dziebałtów wieś, II, 5, 36. 

Dzierążnia wieś parafialna, I, 
229, 231. 

Dzierżek II z Janiny, 1231, 
II, 92. 

Dzierżek III Celma z Janiny 
Mądrostka, 1315—1338 pod- 
sędek sandomirski, II, 266, 
330, 520. 

Dzierżek IV Mądrostka, 1339 
chorąży krakowski, 1351 — 
1356 podsędek sandomir., II, 
311, 330, 520, 521. 

Dzierżek V Pakosławo wicz, 1330 
kanonik u św. Floryana na 
Kleparzu, 1337—1339 ka- 
nonik katedralny krakow., 
I, 182, 187, II, 317, 358. 

Dzierżek VI Stągniewski 1331 
— 1333, II, 319, 330, 361. 

Dzierżek VII Pakosławowicz, 
1337 — 1346, II, 351 (uzu- 
pełnienia). Dzierżek YIII (Dzierżsław) ze 
Stogniewic, 1336— 1366 stol- 
nik krakow., I, 198, II, 330, 
354, 523. 

Dzierżek IX, 1339 chorąży 
krakowski, II, 330. 

Dzierżek X kasztelan czchow- 
ski, 1336, II, 350, 445, 509. 

Dzierżek XI ze Szreniawy, II, 330. 

Dzierżek XII ze Stogniewic, 
patrz Dzierżek VIIL 

Dzierżek XIII z Janikowie Mą- 
drostka, 1341, II, 366. 

Dzierżek XIV Karwacian z Trze- 
bnicy, 1354, II, 414. 

Dzierżek XV z Janowie, 1355, 
1356, II, 416. 

Dzierżek XVI Mądrostka, 1362 
pleban ze Siedlca, II, 448. 

Dzierżek XVII z Chrząstowic, 
1365—1370 stolnik krakow- 
ski, II, 469, 523, 525. 

Dzierżek XVIII Mądrostka 1366 
— 1370 podstoli sandomir., 
II, 476. 

Dzierżek Pylikowicz (z Czyszo- 
wej), 1372, II, 495. 

Dzierżek Pakosławo wicz, 1387 
kanonik katedr, krakow., II, 
494. 

Dzierżek, brat Wita biskupa 
mazowieckiego. I, 105, 113. 

Dzierżek, 1250 kantor wiślicki, 
I, 139. 

Dzierżek , założyciel dworu 
Dzierżków, I, 67. 

Dzierżek , założyciel dworu 
Dzierżkówek, I, 78. 

Dzierżek , założyciel dworu 
Dzierzkowice, I, 87. 

Dzierżka (Dzierżsława) Mą- 
drostka z Wielowsi, 1352 — 
1362 żona Rafała Tarnow- skiego, podkomorzego san- 
domirskiego. I, 195, 196, 
204, II, 399, 404, 409, 
472, 473. 

Dzierżków wieś, II, 471. 

Dzierżkówek wieś, II, 69, 75, 
80, 82, 111. 

z Dzierżkowka Marcin, II, 67. 

Dzierżkowicze, patrz, Andrzej 
LIX, Falisław VI, Pełka 
XXXIV, Spicymir X. 

Dzierżsław III Janowicz, 1224, 
1235 kasztelan wiślicki, II, 
49, 505. 

Dzierżsław IV Lubowla, 1246 
kasztelan połaniecki, II, 135, 
303, 510. 

Dzierżsław V Włostowicz Lu- 
bowla, 1246, II, 116, 137. 

Dzierżsław VI Lubowla, II, 246. 

Dzierżsław VII, II, 488. 

Dzierżsław VIII Łabędź ze 
Skrzynna, II, 488. 

Dzierżsław (Dzierżek) Pakosła- 
wowicz Połukoza, 1354 ka 
nonik katedr, krak., 1354, 
II, 333. 

Dzierżsław Sięgniewicz, 1375 
proboszcz wiślicki, II, 495. 

Dzierżsław Blizborowicz, 1395 
dziekan kielecki, II, 487. 

Dzierżsław Stradomski, 1308, 

I, 168. 

Dzierżykraj III Goworkowicz 
Rawa, 1224 kasztelan woj- 
nicki, 1228 kasztelan sąde- 
cki, 1231 kasztelan lubelski 
potem połaniecki, 1243 b. u , 

II, 15, 16, 40, 47, 95, 98, 
175, 506, 507. 

Dzierżykraj IV, 1224, 1225 
koniuszy nadworny krakow- 
ski, II, 61, 530. Dzierżykraj V Juręcic Połukoza 
z Niegowici, 1234—1262, 
II, 103. 

Dzierżykraj VI Michałowicz, 
1244 b. u., 1250 kantor 
wiślicki, 1271 — 1279 pro- 
boszcz krakowski katedr,, II, 
29, 116, 133, 163, 177. 

Dzierżykraj VII, 1255, I, 142. 

Dzierżykraj VIII Mądrostka 
z Wielo wsi, 1302, I, 164, 
II, 251, 399. 

Dzierżykraj brat Lasoty III, 
II, 96. 

Dzierżykraj z Niego wici, 1262, 

I, 146. 
Dzierżykrajowicz, patrz Miron, 

II, b. Piotr XLVII. 
Dzierżysława, 1263 podprze- 

orysza klasztoru zwierzynie- 
ckiego, II, 179. 

Dzierzyslawowicz, patrz Leniart 
XIX. 

Dzietrzyk II, 1239 komornik 
Sąda Dobiesławicza, II, 123. 

Dzietrzyk III (Teodory k) Hen- 
rykowicz ze Sławkowa, 1 346 
notaryusz publiczny, II, 331, 
378. 

Dzietrzyk IV, 1243, 1244, 
kanclerz krakowski, II, 127. 

Dzietrzyk V mistrz, 1244 kan- 
tor katedr, krakow., II, 131. 

Dzietrzyk VI (Teodoryk) z Wy- 
sokiej, 1362, II, 457. 

Dzietrzyk Szyja, I, 190. 

Dzietrzyk Sturm, 1346 sołtys 
z Lipnika, I, 190. 

Dzietrzyk Dzietrzykowicz, 1346 
wójt z Nowegotargu, I, 190. 

Dzietrzykowicz, patrz Dobie- 
sław V, Henryk VII, Piotr 
XXXII, b, Dzierzyk. Dziewln wieś, II, 139, 195, 
I, 150. 

Dziwisz II Nagodzić, 1232 — 
1237, II, 93. 

Dziwisz III Jelitko Nagodzić, 
1357, II, 423. 

Dziwisz IV Lubowla z Dyszo- 
wa, 1363, II, 457. 

Dziwisz Klimuntowicz, 1390 
kanonik katedr, krakow., II, 
490. 

Dziwisz albo Dziwigor Nago- 
dzić, założyciel dworu Dzie- 
wierzyee, I, 69. 

Dziwiszowicz , patrz Wincenty 
VI, Wincenty z Lubczy. 

Dzwola wieś, II, 482. 

Dzwonowa sołtystwo, I, 198. E. 

Edlingi, patrz Hilman. 

Edmund I, 1365 kantor kla- 
sztoru jędrzejowskiego, II, 
471. 

Ejko z Gołkowic, II, 489. 

Elbord I, 1235 wikary usz ka- 
tedr, krakow., II, 111. 

Eliasz I (Heliasz), 1212 kape- 
lan biskupa krakow., II, 21. 

Elżbieta I szlachcianka, 1278, 
I, 153, II, 212. 

Elżbieta I, b, 1315 Beginka 
sandomirska, II, 273. 

Elżbieta II, córka Świętosława 
z Brzezia, żona Tomisława 
z Mokrska wojewody sando- 
mir. 1318, II, 259, 280. 

Elżbieta III z Talewskich, 1333 
żona Mikołaja podstolego 
królowej II, 247, 325. 

Elżbieta IV, 1366 żona Ste- fana LI z Tęgoborzy, II, 

477. 
Elżbieta żona Marka Radwanity, 

1346, II, 376. 
Elżbieta żona Jana CXXV Jury, 

II, 343. 
Elżbieta de Dornburg, 1352, 

I, 195. 
Elżbieta z Tęgoborzy, 1366, 

I, 211. 

Engbert I Henrykowicz, 1324, 
1325 kanonik katedr, kra- 
kow. II, 294, I 176. 

Engelbert I, 1283—1286 opat 
klasztoru mogilskiego, I, 156, 

II, 219. 

Engelbert II, 1302—1327 ka- 
nonik katedr, krakow. 1306 
proboszcz szkalmirski, 1320 
ofieyał krakowski, II, 251. 

Ermosław, 1341 służebnik kla- 
sztoru starosądeckiego, II, 366. 

Erze wieś, II, 104, 174. 

Eugieniusz IV papież. I, 102. 

Eustachy I, 1206 opat klasztoru 
koprzywnickiego, II, 7. 

Eustachy II Serafinowicz, 1228, 
1230, II, 69. 

Eustachy III (Hostasz) Lubowla, 
brat Gniewomira IV, II, 247, 
313. 

Eustachy V (Ostaszka), 1330 
podstoli krakowski, 1351 — 
1358 kasztelan lubelski, II, 
364, 414, 507, 523. F. 

Fabian rycerz, 1287, I, 157. 
Fabin I, 1250 kanonik katedr. 

krakow., II, 146. 
Fabrycy I, 1253, II, 156. Fajsław (Chwalislaw), założyciel 
dworu Fajsławice, I, 86. 

Falęta (Chwalęta, Chwalisław), 
założyciel dworu Falęcin, I, 
81. 

Falibóg IV Dobrosławowicz 
1258, II, 84, 168. 

Falibogowicz, patrz Wrociżyr II. 

Falimir, patrz Chwalimir III 
i IV. 

Falisław II, patrz Chwalisław 
III. 

Falisław III (Chwał IV, Chwa- 
lisław) 1222 podkomorzy 
biskupa krakow., II, 41. 

Falisław V. 1230 b. u., 1249 
podkomorzy sandomirski, 
1258 cześnik sandomirski, 
1260—1262 kasztelan san- 
domir., II 84, 127, 505, 
515, 527. 

Falisław VI (Fałek) Dzierżko- 
wicz 1255, II, 127, 164, 
165. 

Falisław VII, 1242 rycerz kra- 
kowski, II, 127. 

Fahsław VIII z Marszowic, 1324, 
II, 294. 

Falisław IX (Chwalisław) ze 
Słupowa, 1325, II, 301. 

Falisław IX, b. z Gledzanowa, 
1335 podczaszy sandomirski, 
II, 341 (uzupełnienia), 527. 

Falisław X Brożkowicz Pra- 
węcki, 1340, II, 329, 363. 

Falisław XI Piotrowicz z Bo- 
sutowa, 1350, II, 333, 391. 

Falisław XII z Jeżowa, 1352, 
II, 402. 

Falisław czyli Chwalisław z Za- 
dowia, II, 237. 

Falisław z Rzosłonia, 1366, 
I, 210. Falisław (Chwalisław), założy- 
ciel dworu Falisławice, I, 86. 
Falisław, patrz Chwalisław III 

i IV. 
Falisławowicz, patrz Pełka XVI. 
Falisz z Marszowic, 1324, I, 

176. 
Falisz (Chwalisz) , założyciel 

dworu Faliszowice I, 72, 75. 
Falisz (Chwalisz) , założyciel 

dworu Faliszów, I, 84. 
Falisz (Chwalisz) , założyciel 

dworu Faliszówka, I, 74. 
Falusza, 1366 cantrix klasztoru 

zwierzynieckiego, II, 479. 
Fał, patrz Chwał VI. 
Fałek wikaryusz katedr, kra- 

kow., 1263, II, 179. 
Fałek Dzierżsławowicz albo 

Dzierżkowicz, 1255, I, 142, 

II, 49. 
Fałek z Krosna, 1366 sołtys 

z Bliznego, I, 210. 
Fałek, patrz Chwałek, II, III, 

Falisław VI. 
Fałek (Chwałek) , założyciel 

dworu Fałków, I, 73, 84, 

71. 
Fałek (Chwałek) , założyciel 

dworu Fałkowice, I, 70. 
Fałęcin wieś. I, 203. 
Fałków wieś, I, 187, 232. 
Fałkowski, patrz Piotr CXLIV. 
Felicya I z Brzezia, 1340 żo- 
na Mikołaja CXI z Topoli, 

I, 188, n, 365. 
Felicya II, 1354 córka Barbary 

ze Zdzisławie, II, 328, 408. 
Fihp I Bodzętowicz, 1212, II, 

17. 
Filip II, 1236, II, 112. 
Filip III, 1287 podkanclerzy 

krakowski, 1288 kanonik | sandomirski i sędzia sądecki, 
1292—1296 ochmistrz dwo- 
ru sądeckiego, II, 211, 517, 
520. 

FiHp IV (Gailieus) dziedzic 
Goszczy, 1279 kanonik ka- 
tedr, krakow.. I, 154, II, 213. 

Filip V, 1326 archidyakon lu- 
belski, I, 178, II, 301. 

Filip VI, 1330 pleban gry- 
wałdzki, II, 317. 

Filip VII, 1358—1360 opat 
klasztoru Premonstrantów 
w Brzesku, I, 201, II, 427. 

Filip kanonik płocki, 1273, I, 
151. 

Filip biskup firmaóski. I, 154. 

Filipowicz, patrz Jan XXVIII, 
Leniart XII. 

Filka I Stanisławówna z Pstro- 
szyc, 1365, I, 208, II, 334, 
469. 

Floryan I Szawłowicz, 1222, 
II, 38, 92, 130. 

Floryan II Wojciechowicz Aw- 
daniec, 1224 b. u., 1229 
kasztelan Sieciechów., 1244 
wojewoda sandomu*., II, 38, 
53, 104, 130, 503, 511. 

Floryan III, 1230 b. u., 1234 
skarbnik krakowski, 1242 
wojski krakowski, 1250 mie- 
cznik krakowski, II, 85, 503, 
521, 522, 528. 

Floryan IV, 1242 podczaszy 
Konrada księcia krakow. i łę- 
czyckiego, II, 126, 130. 

Floryan V, 1243, 1244 woje- 
woda sandomirski, I, 134, II, 
130, 525. 

Floryan VI Wroczowicz, 1250 
b. u., 1252 cześnik sando- 
mir., II, 101, 146, 527. Floryan VII brat Wolisza, II, 
174. 

Floryan VIII, 1279 opat kla- 
sztoru brzeskiego, II, 214, 

I, 154. 

Floryan IX, 1284 skarbnik 
sandomirski, 1290 skarbnik 
krakowski, II, 221, 247, 529. 

Floryan X Nagoda, 1286 ka- 
sztelan lubelski, 1284 pod- 
stołi sieradzki, II, 225, 247, 
507. 

Floryan XI Nagoda, 12 90 łowczy 
kłobucki, 1317 kasztelan wi- 
ślicki, II, 232, 247, 527. 

Floryan XII, II, 247, 261. 

Floryan XIII Nagoda, 1307 
podkomorzy krakowski, 1316 
kasztelan zawichojski, 1317 
kasztelan wiślicki, II, 260, 
330, 506, 510, 514. 

Floryan XIV, 1309 sędzia kla- 
sztoru jędrzejowskiego, II, 

263, 330. 

Floryan XV Nagoda, 1310 
pod koniuszy krakowski, II, 

264, 330, 530. 

Floryan XVI Minoryta, 1312 
prokurator klasztoru starosą- 
deckiego, 1330 sędzia są- 
decki, II, 267, 330, 521. 

Floryan XVII z Biały, 1318 
pisarz nadworny, II, 279, 
330, 531. 

Floryan XVIII z Myszkowa, 

II, 330. 

Floryan XIX Mokrski Nagoda, 
1350 kanonik katedr, kra- 
kow., 1350 proboszcz ka- 
tedr, krakow. i kanclerz łę- 
czycki, 1367 t 1380 biskup 
krakowski. I, 194, 197, 199, 
208, 209, II, 390, 391, 431. Floryan XX Lubowla z Drusz- 
kowa, 1363, I, 205, II, 
462. 

Floryan XXI z Potoka, 1365, 
II, 470. 

Floryan XXII, 1365 pleban 
z Dzierzkówka, II, 471. 

Floryan XXIII Grzymała, 1366 
woźny sądu ziems. krakow,, 
II, 481. 

Floryan XXIV, II, 489. 

Floryan XXV podrzęczy nie- 
połomski, II, 489. 

Floryan Pakosławowicz Awda- 
niec, 1239, II, 55. 

Floryanowicz, patrz Mieczsław 
VII. 

Franciszek I Minoryta, 1279, 
II, 214. 

Franciszek II, 1286 b. u., 1293 
kanclerz kapituły kat. kra- 
kow,, 1304 kanonik katedr, 
krakow., 1308 rektor kościoła 
P. Maryi w Krakowie, 1317 
kanclerz nadworny, 1320 
proboszcz wiślicki, 1330 ka- 
nonik kat. krakow., II, 224, 
309, 517. 

Franciszek III Sulima, 1325 
kustosz u Św. Michała w Kra- 
kowie, II, 295, 400. 

Franciszek IV (Franko), 1328 
pleban z Opatowca, II, 308. 

Franciszek V (Franko), 1333 - 
1355 opat jędrzejowski, II, 
323. 

Franciszek VI (Franczko) z Są 
spowa, 1351, II, 395. 

Franciszek VII z Błogocic 1354, 
II, 411. 

Franciszek VIII, 1355 pro- 
boszcz u Św. Floryana, II, 
415, I. 197. Franczek, 1342 mieszczanin 
moguncki, wójt lubelski, I, 
188. 

Franczko, patrz Franciszek VI. 

Franko, patrz Franciszek IV 
i V. 

Frowin I, 1322 scholastyk szkal- 
mirski, 1325 pleban sando- 
mirski, 1327 kanonik san- 
domirski, 1334 oficyał kra- 
kowski, II, 288. 

Frowin II (Wronin), 1330 ple- 
ban sądecki, 1347 kanonik 
katedr, krakow., II, 315. 

Fryczek Szachowicz, 1303 na- 
miestnik królestwa polskiego, 

I, 165. 

Fryczek, 1339 mnich miechow- 
ski, II, 358. 

Fryderyk I, 1224 kanonik wi- 
ślicki, II, 59. 

Fryderyk II, 1228 — 1236 ka- 
nonik katedr, krakow., II, 71. 

Fryderyk III z Miechowa, 1232, 

II, 92. 

Fryderyk IV, 1279 kapelan 
u. Św. Michata w Krakowie, 
II, 214. 

Fryderyk V, 1329 przeor kla- 
sztoru mogilskiego, II, 309. 

z Fury, patrz Mścigniew VII, 
b. Cieleń. 

de Fusa, patrz Henryk XXIV. G. 

Gabon wieś, I, 160, 183, 188, 
II, 226, 231, 237, 299, 366. 

z Gabonia albo Gaboński, patrz 
Biernat, Przybek. 

Gabońscy, patrz Mikołajowicze. 

Gadawa wieś, II, 184. Gal I, 1234 skarbnik krakow., 
II, 102, 107, 528. 

Gall z Łysej góry, 1321 soł- 
tys z Łoniowa, I, 174. 

z Galowa czyli Galowski, patrz 
Pełka XXXVI. 

de Gampotek, patrz Paweł XIX. 

Ganfryd I mistrz, 1229 kano- 
nik kielecki, II, 76. 

Gano, 1222 kanonik katedr, 
krakow., II, 36. 

Garb, patrz Piotr CLV. 

Garbów wieś parafialna. I, 230. 

Gardymir I, II, 330. 

Gardymirowicz, patrz Andrzej 
XL. 

z Gargowa, patrz Jordan IV. 

Garlica wieś. I, 146, 152, II, 
178. 

Garno wieś, II, 175. 

Garyn I, 1250 opat klasztoru 
jędrzejowskiego, II, 146, I, 
140. 

Gastek z Zadroża, 1346, n, 
378. 

Gaudenty, 1212 kanonik kie- 
lecki, 1220 kanonik katedr, 
krakowski, II, 21. 

Gaweł III z Koniuszy, 1212, 
II, 21. 

Gaweł IV Wojsławowicz z Ka- 
liny Lubowla, 1363, II, 336, 
459. 

Gawłów wieś. I, 208. 

z Gawłowa, patrz Leniart XXII. 

Gawłuszowice wieś. I, 230. 

z Gawronów, patrz Tomisław X. 

Gąbka, patrz Jan C. 

Gdów parafia. I, 224, 225. 

Gentills kardynał, 1309, 1310, 
I, 168. 

Gerward biskup kujawski, 1313 
—1318, 1,171, n, 271, 280. Getlep z Oględówka, 1250, II, 
143. 

Gęba, patrz Sulisław XII. 

Giebułtowice wieś. I, 195, II, 
403. 

Giedczyc, patrz Klimunt XXVIII, 
Michał XXVIII, Mikołaj 
CLIV. 

z Giedczyc, patrz Giedko IX. 

Giedko Lubowla biskup kra- 
kowski t 1185, I, 101 — 
103, 118. 

Giedko V Sasinowicz Lubowla, 
1210, 1212 biskup płocki, 
I, 112, II, 6. 

Giedko VI Oltowicz Lubowla, 
1220 podkomorzy nadworny, 
1249—1255 kasztelan są- 
decki, I, 138, II, 33, 42, 
506, 514. 

Giedko Vn Lubowla, II, 330, 
414. 

Giedko VIII z Bieganowa, II, 
331. 

Giedko IX z Giedczyc, 1336 
podkoniuszy krak., II, 346 
(uzupełnienia), 530. 

Giedko Lubowla , założyciel 
dworu Giedczyce (dziś Gier- 
czyce), I, 73, 76, 225. 

Giedko Lubowla, założyciel dwo- 
ru Gdów, I, 224. 

Giedymin, 1325 książę litewski, 

I, 177. 

Gierard I Lombard, 1222 ka- 
pelan biskupa krakow. II, 39. 
Gierard II Rubinowicz, 1222, 

II, 40. 

Gierard III, 1228 przeor kla- 
sztoru Św. Trójcy w Krako- 
wie, II, 75. 

Gierard IV, 1229—1235 wi- 
karyusz katedr, krak., II, 75. Gierard V, 1229 kanonik kie- 
lecki, II, 76. 

Gierard VII, 1230 podmistrz 
katedr, krakow. 1240 scho- 
lastyk krakow., II, 77, 114. 

Gierard Vni, 1234 zakonnik 
klasztoru wąchockiego, II, 
108. 

Gierard IX Stary, 1234 za- 
konnik klasztoru miechow- 
skiego, II, 109. 

Gierard X, 1244 opat klasztoru 
mogilskiego, II, 132. 

Gierard XI mistrz, 1248 archi- 
dyakon lubelski, 1253 archi- 
dyakon zawichojski, kanonik 
katedr, krakow., II, 140. 

Gierard XII (Gallicus), 1263 
kanonik katedr, krakowski, 
1266 proboszcz wiślicki, 
1272 — 1279 dziekan katedr, 
krak., I, 147, 151, II, 178, 
182, 198. 

Gierard XIII, 1318 opat kla- 
sztoru jędrzejowskiego, II, 
279. 

Gierard XIV (Gierasz), 1333, 
1334 kapelan biskupa kra- 
kow., IL 327. 

Gierard XV, 1349 pleban u św. 
Mikołaja w Krakowie, II, 
389. 

Gierard XVI (Gierasz) z Ko- 
przywnicy, 1352, II, 403. 

Gierard XVII (Gierałt), 1359 
kanonik katedr, krakowski, 
1364 — 1369 proboszcz u św. 
Floryana na Kleparzu, II, 
433. 

Gierard XVIII (Gierałd), 1363 
— 1372 opat klasztoru jędrze- 
jowskiego, I, 208, II, 461, 
466, 471, 480. Gierard XIX, II, 489. 

Gierard, 1206 opat klasztoru 
Św. Wincentego we Wrocła- 
wiu, II, 6, 10. 

Gierard, 1274 mieszczanin kra- 
kowski, I, 152. 

Gierard, 1318 mieszczanin kra- 
kowski, I, 172. 

Gierasz, 1324 wójt prowincjo- 
nalny krakowski. I, 176. 

Gierasz Piotrowicz, 1341 soł- 
tys, I, 188. 

Gierasz, patrz Gierard XIV 
i XVI. 

Gieraszów czyli Udęba wieś, 
II, 462. 

Gierczyce (Giedczyce) wieś, I, 
225. 

Gierka z Błogocic, 1354, II, 
411. 

Gierko wójt radziejowski , II, 
264. 

Gierłach I, II, 330. 

Gierłach wójt wielicki, 1312, 
I, 170. 

Gierłach, 1327 młynarz kra- 
kowski, I, 178. 

Gierłachowicz, patrz Jan CLI. 

Giernek Talewski, I, 183, II, 
247, 325. 

Gierwazowicz, -patrz Tomasz III. 

Gisler, I, 1290 pisarz nadworny 
krakowski, 1291 kanonik 
katedr, krakow. II, 332, 531. 

Gizbracht, 1222 — 1224 kape- 
lan biskupa krakow. II, 39. 

Glanów wieś, I. 161, II, 218. 

z Gledzanowa, patrz Falisław 
IX, b. 

Glewo wieś. I, 148, 172, II, 
23, 27, 28. 

Glewiec wieś. I, 172. 

Glichów wieś. I, 147. Glinik wieś, II, 34 6 (uzupeł.), 404. 

de Glow, patrz Siemion IV. 

Gładysz, patrz Jakub I, Jan 
CLXXVI, Jasiek XI. 

Głazów wieś, I, 160, II, 167. 

Głosce wieś, II, 396, 490. 

z Głuchowa, patrz Wojciech 
XLIV Kożuch. 

Gnatowice wieś, II, 462. 

Gniazdo wieś. I, 158, 164, 177, 
178, 182, II, 162, 225, 226, 
251. 

z Gnieszowie, patrz Mikołaj 
CLXIX, Olbracht I. 

Gnieszowice wieś. I, 206. 

Gniewek XI, 1277 kapelan na- 
dworny, II, 207. 

Gniewięta , założyciel dworu 
Gniewięcin, I, 68. 

Gniewkowicz, patrz Dawid I. 

Gniewomir III, 1238 b. u. 
1250 chorąży sandomirski, 
1258 stolnik krakowski, II, 
118, 218, 521, 523. 

Gniewomir IV Lubowla, II, 247, 
276, 313. 

Gniewomir V z Krzyszowic, 
II, 331. 

Gniewomir VI Starzą z Miedź- 
wiedzia, 1366, II, 480. 

Gniewomirowicz, patrz Bogusz 
VIII, Lusław IV, Krystyn 
XII, Mikołaj LIII, b. 

Gniewomirówne, patrz Anna IV, 
Małgorzata V. 

Gniewosz z Dalewic, II, 118. 

Gnieźnieńskie arcybiskupstwo 
i arcybiskup. I, 150, II, 
175, — kapituła, II, 72 

z Gnojna, patrz Przecław IX, 
Mikołaj GXXXVI. 

Gochut I, 1234 zakonnik kla- 
sztoru miechowskiego, II, 109, Goówin 1, 1212—1222 kanonik 
katedr, krakow. II, 20. 

Groćwin II Zegramowicz, 1244 
kanonik subdyakon krakow- 
ski, 1250 yicearchidyakon, 
1259 — 1263 kustosz katedr, 
krakow. II, 100, 132, 140. 

Goćwin III, 1250 preceptor 
klasztoru miechowskiego, II, 
143. 

Goćwin IV (Goświn), 1329 ple- 
ban z Bobrowy, II, 309. 

Goczałk I, 1234 podsędek kra- 
kowski, II, 102, 519. 

Goczałk, 1315 sołtys z Mel- 
tura. I, 171. 

Goczałkowicz , patrz Piotr 
XXXVII. 

Godek II, 1286 kanonik wi- 
ślicki, II, 224. 

Godek, 1275 ojciec sołtysa 
z Zadroża, I, 152. 

Godfryd II, 1283 komornik 
klasztoru mogilskiego, II, 219. 

Godula herb, II, 136, 137. 

Godusza wieś, II, 46, 96. 

Godyk Dnieprowicz, 1222, II, 
39, 41. 

Gogolów wieś, II, 404. 

Gojców wieś. I, 171, 172, II, 
274. 

Goleniowy wieś. I, 166, II, 259. 

Golesz gródek. I, 172, II, 274, 
281. 

Gołąka wieś, I, 178. 

Gołcza wieś parafialna. I, 229. 

z Gołczy, patrz Niemir IX. 

Gołek I Wojnowicz Lubowla 
z Dubia, 1270, II, 182, 
194, 201. 

Gołkowice wieś. I, 153, 188, 
II, 205, 361. 

z Gołkowic, patrz Ejko. Gołuch I Sułkowicz Starzą, 

1224, II, 56, 180. 
Gołuch II Starzą, 1263—1279 

podkomorzy księżnej, II, 180, 

183, 514. 
Gołuch III Starzą z Siewierza, 

1270, II, 183, 195, 
Gołuch IV Starzą, 1320 ka- 
nonik katedralny krakowski, 

II, 283. 
Gołuch V Klimuntowicz z Krzy- 

szowic, 1361, 1362, II. 

332, 446. 
Gołusz I, II, 18.3, 247. 
Gołuszowicz , patrz Marcin 

XXVIII. 
Goły Starzą, ojciec Sieciecha, 

II, 247. 
Góra wieś, I, 171, II 274. 
z Góry, patrz Pasek VI Bier- 

natowicz. 
Goraj czyli Łada zamek, II, 

482, 483, 484. 
z Goraja, patrz Dymitr II, Ja- 
nusz XVI. 
Gorajski, patrz Dymitr, II 
Gorenice wieś parafialna , I, 

228. 
Górka, patrz Paweł VIII, Świę- 

tosław XXIV. 
Góry wieś, II, 183, 206. 
Góry wysokie wieś parafialna, 

I. 230. 
z Gór, patrz Mieczsław XI. 
Gorzejów wieś, II, 113. 
Gorzejowa wieś, II, 130, 404. 
Górzno wieś. I, 145. 
Gorzyce wieś. I, 162, 183, 

201, II, 181, 240, 347, 435. 
z Gorzyc Piotr, 1366, II, 478, — 

pleban Arnold, 1333, 1, 183. 
zGorzyczan, patrz Piotr CLXXX. 
Goś, patrz Gośko. Gościchów wieś, I, 147. 
Gościrad, założyciel dworu Goś- 

ciradów, I, 87. 
Gościsławowicz, patrz' Jan XIII. 
Gościsz, założyciel dworu Goś- 

ciszowice, I, 79. 
Gośko I (Goś), 1332—1338 

woźny sądu ziemskiego kra- 

kow. II, 321. 
Gośko II (Gosław) z Borowa, 

1366, II, 480. 
Goślice wieś, II, 166, — bitwa 

tamże. I, 154. 
Gosław IX Łysek, 1228, II, 70. 
Gosław X, 1228, 1229 kantor 

sandomirski, II, 74. 
Gosław XI, 1229 wikary usz 

kielecki, II, 76. 
Gosław XII, 1244—1266 ka- 
nonik katedr, krakow. II, 

132. 
Gosław XIII, 1250 kasztelan 

sieciechowski, II, 145, 511. 
Gosław, założyciel dworu Go- 
sławice, I, 67, 83. 
Gosławowicz Mszczug, 1241, 

II, 84. 
Gosławowicz, patrz Krzysz, Ste- 
fan XIX. 
Gosławowiczówna , patrz Suli- 

sława. 
Gosprzydowa wieś parafialna, 

I, 226. 
Gost z Wiśniowy, 1365, 1, 207. 
Gost, założyciel dworu Gost, 

I, 88. 
Gost, założyciel dworuj Gost 

i Wola gostska. I, 79. 
Gost, założyciel dworu Goszcza, 

I, 80. 
Gostwica wieś, II, 239. 
Goszcza wieś, I, 151, 152, 

154, 176, II, 179, 202, 213. Goszczęta , założyciel dworu 
Goszczęcin, I, 85. 

Goszyce wieś, I, 203. 

z Goszyc, patrz Abraham X, 
Marek XVI Abrahamowicz. 

Gotard II Mironicz, 1332, II, 
248, 321. 

Gotard III z Krzyszowic, 1362, 
II, 451. 

Gotard IV Lubowla z Krzy- 
szowic, 1364, II, 464. 

Gotardowicz, patrz Piotr XXVI. 

Gotardowski, patrz Świętopełk 
VI. 

Gotfryd, zięć Jana XXVI, 1228, 
II, 69. 

Gowarczów wieś parafialna. I, 
232. 

Gowor Rawa i jego żona,- II, 15. 

Gowora Rawa, założyciel dworu 
Goworzyna, I, 79. 

Goworek II (Goworycz) Rawa, 
1210 b u., 1212 kasztelan 
krakowski. I, 105—109, II, 
14, 16, 30, 47, 86, 95, 98, 
175, 501. 

Goworek III (Goworycz) Rawa, 
1242 komornik księcia Kon- 
rada, II, 126. 

Goworek IV Rawa, II, 247, 305. 

Goworek V Rawa, 1333 ka- 
sztelan radom. II, 306, 327, 
508. 

Goworek VI Rawa z Jankowie, 
1339, II, 357, 359. 

Goworek VII Rawa z Rzędowa 
albo z Kościelnik, 1347, II, 
380. 

Goworek VIII Rawa, 1356 sę- 
dzia krakowski, 1374, kaszte- 
lan zawichojski, II, 510, 518. 

Goworek Rawa, założyciel dworu 
Gowarczów, I, 84. Go workowa wdowa Miłosława, 

II, 46. 

Groworkowicz, patrz Dzierży kraj 

III, Mikołaj CLII, i LXXXIII. 
Gozdowa herb, I, 232, II, 136. 
Gozik, 1220 kapelan biskupa 

krakow. II, 35. 

Goźlice wieś parafialna, I, 230. 

Grabiec wieś i sołtystwo. I, 
182, 199, II, 320, 421, 423. 

z Grabieniec, patrz Krystyn 
XXIII. 

Grabonowo wieś. I, 63. 

Graboszów wieś, II, 229. 

Grajów wieś, I, 181, II, 314. 

Grambienice wieś, II, 459. 

z Grążkowa, patrz Mścisław II. 

Grembałów wieś. I, 138. 

Gręboszów wieś, I, 189. 

z Gręboszowa, patrz Włost XVI. 

Grochowisko (Wola) wieś, II, 55. 

Gródek wieś, II, 346 (uzupeł- 
nienia). 

Grodowice wieś, II, 192. 

z Grodźca, patrz Birowo II, 
Secema IV Birowicz. 

Grodzina wieś, II, 96. 

z Grodziny, patrz Piotr CLXXI. 

Grójec wieś, I, 124. 

Gromnik wieś. I, 178. 

Grot V Grotowicz Rawa, 1224, 
II, 47. 

Grot VI Teodorowicz Rawa II, 
174. 

Grot VII Rawa, 1283 podko- 
morzy sandomir. 1308 ka- 
sztelan połaniecki, II, 218, 
306, 314, 346, 511, 515. 

Grot VIII Rawa, 1321 pleban 
wito wieki, 1324 kustosz 
szkalmirski, 1333 kanonik 
katedr, krakowski, II, 287. 

Grot IX Rawa, II, 331. Grot X. Rawa z Jankowie, 1349 
b. u. 1354 podczaszy kra- 
kowski, 1358 kasztelan za- 
wichojski, 1363 — 1374 ka- 
sztelan lubelski, II, 387, 399 
357, 489, 510, 507, 526. 

Grot XI, II 489. 

Grot Jan Rawa, założyciel dworu 
Jan grot. I, 63. 

Grotek, założyciel dworu Grot- 
kowice. I, 73. 

Grotowicz, patrz Jan OXCIV, 
Jakub XLVII. 

Gruszka, patrz Mirosław XVIII, 
Przedaw XVI. 

Gruszów wieś, II, 39, 57, 124, 
318, 442, 443, I, 201, 202. 

Gruszo wiec wieś, II, 46. 

Grybów (Tymberch) miasto, 

I, 187, 207. 

Gryfic!, patrz Świebodzice. 

Gryfina księżna. I, 156—162, 
165, II, 231, 235, 237, 
238, 410. 

Grzegorz II, 1212, II, 18. 

Grzegorz III, 1220 — 1223 ka- 
nonik katedr, krakow. dzie- 
kan u Św. Floryana na Kle- 
parzu, 1228 proboszcz u. Św. 
Floryana, II, 35. 

Grzegorz IV opat klasztoru 
buskiego, 1224, II, 54. 

Grzegorz V opat klasztoru Wi- 
towskiego, 1224—1227, II, 
56. 

Grzegorz VI, 1230 1236 wi- 
karyusz katedr, krakowski, 

II, 78. 

Grzegorz VII Fryderykowicz 
Kołmasz, 1234 proboszcz 
szkalmirski, 1238 archidya- 
kon krakowski, 1244 scho- 
lastyk krakowski, 1249 — 1252 proboszcz krakowski, 
II, 107, 311. 

Grzegorz VIII. 1263 wikary usz 
katedr, krakowski, II, 179. 

Grzegorz IX, 1275 stolnik 
księżnej, 1281 łowczy san- 
domirski, II, 203, 524, 528. 

Grzegorz Xze Strączkowa, 1277, 
II, 207. 

Grzegorz XI, 1302 pleban 
z Charzewic, II, 252. 

Grzegorz XII Starzą z Pisar 
lub z Sieciechowie, 1319 b. u., 
1311 chorąży krakow., II, 
282. 

Grzegorz XIII Starzą z Sie- 
ciechowie, patrz Grzegorz XII. 

Grzegorz XIV Niedźwiedź 1333, 
II, 325. 

Grzegorz XV z Morawicy, II, 
331, 416. 

Grzegorz XVI z Morawicy, 
1339 podczasy biskupa kra- 
kow. a kustosz szkalmirski, 
II, 331, 360, 416. 

Grzegorz XVII, 1343—1344 
scholastyk kielecki, II, 368. 

Grzegorz XVIII, 1345, 1346, 
kanonik sandomirski, pleban 
wojnicki, II, 375. 

Grzegorz XIX, 1349 podprze- 
orzy klasztoru XX. Domini- 
kanów w Krakowie, II, 385, 

Grzegorz XX Sępia, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego w Zagórzy cach i w Strze- 
szowie, II, 389. 

Grzegorz XXI Młodziejowski 
Starzą, 1351 b. u., 1359 
starosta krakow. II, 394, 
511. 

Grzegorz XXII, 1351 pleban 
radomski, II, 397. Grzegorz XXIII z Balic, 1352 
— 1363, II, 401. 

Grzegorz XXIV Zakliczye Sta- 
rzą, 1355, 1358, II, 416, 
336. 

Grzegorz XXV z Czarnego Po- 
toku Starzą, 1357 — 1358 
rządzca Klarysek starosąde- 
ckich, II, 425. 

Grzegorz XXVI, 1360 pisarz 
nadworny, II, 437, 532. 

Grzegorz XXVII, 1362 mnich 
klasztoru tynieckiego, 1364 
kustosz albo podprzeorzy ty- 
niecki, II, 451. 

Grzegorz XXVIII, 1363 staro- 
rosta chęciński, II, 458, 512. 

Grzegorz XXIX Zaleśny, II, 
489. 

Grzegorz XXX, II, 489. 

Grzegorz Żegocic Starzą z Ba- 
lic, II, 167. 

Grzegorz z Poręby, 1359, I, 
201. 

Grzegorz złotnik nadworny, II. 
193. 

Grzegorz IX papież, II, 8. 

Grzegorz X papież. I, 152. 

Grzegorz Starzą, założyciel dworu 
Grzegorzewiee, I, 69, 76, 77. 

Grzegorzewice wieś, I, 148, 
II, 167. 

z Grzegorzewie, patrz Jan CCVI 
Nekanda. 

Grzegorzowicz Lambek z Za- 
droża, 1346, II, 377. 

Grzegorzowicz, patrz Andrzej LI. 

Grzybowo wieś, II, 72. 

Grzymała, patrz Floryan XXIII. 

Grzymałowie ród, I, 227, 228, 
230, 232. 

Grzymek, I, 1358 sędzia ka- 
sztelana sądeckiego, II, 427. Grzymisława księżna, I, 114, 
121—130, II, 50, 51, 55, 
58, 63, 64, 65-70, 75, 
80, 86, 91, 92, 102, 106, 
121. 

Gumbert Polaninowicz, 1366, 
II, 495. 

Gumbert, patrz Humbert, I. 

Gumniska wieś parafialna, 1, 188. 

Guń, 1316 łowczy sandomir. 
II, 276, 528. 

Gunów wieś. I, 188, II, 351. 

Gunter, I, 1268 gwardyan kla- 
sztoru w Skale, II, 189. 

Gunter II, 1315 dziekan san- 
domirski, II, 273. 

Gutanów las, wieś i sołtystwo, 
I, 184, 185, 191, II, 381. 

Gwal II (Walc), 1234 opat 
klasztoru wąchockiego , II, 
108. 

Gwido, 1267 kardynał. I, 148. 

Gwiz, patrz Streszko XII. 

Gwoździec wieś parafialna, 1, 22 6. H, 

Habchenstein gród. I, 153. 

Halka, 1354 wdowa po Ry- 
nerzu. I, 196. 

Handzelin Rench, 1366 wójt 
z Kobyla, I, 210. 

Hanka II, 1358 córka Paska 
V z Bosutowa, żona Grze 
gorza, I, 200, II, 333, 431. 

Hanka III Mądrostka, 1352 
żona Grota X Jakubowicza 
z Jankowie, II, 388, 399, 
I, 195. 

Hanka (Anka) żona Imbrama 
Zawiszyca kasztelana woj- 
nickiego, 1375, II, 491. Hanka, 1382 wdowa po Spi- 
cymirze XV ze Szczeki, II, 
495. 

Hanka Boguszówna (z Krobie- 
lic), 1385, II, 487. 

Hanka żona Pełki XXXVI 
z Galowa, II, 494. 

Hanka Ramoldowa, 1383 córka 
Mikołaja CLXXIX Pieniążka 
z Iwanowic, II, 492. 

Hanko I, 1327, 1328 przeor 
klasztoru tynieckiego, II, 305. 

Hanko II, 1328 b. u. 1331 
skarbnik biskupa krakow. 
1338 pleban w Luborzycy, 
kanonik katedr, krak., II, 309. 

Hanko III, 1334 klucznik kla- 
sztoru tynieckiego, II, 338. 

Hanko IV, 1338 pleban z Lu- 
borzycy, kanonik katedr, kra- 
kow. skarbnik biskupa kra- 
kow. II, 354. 

Hanko V, 1342 pleban z Ma- 
niny, II, 368. 

Hanko VI Michałkowicz, 1346, 
II, 375. 

Hanko VII z Zakliczyna, 1365 
wójt myślenicki, barkmistrz 
wielicki. I, 207, II, 474. 

Hanko Gieraszowicz, 1318, I, 
172. 

Hanko Hermanowicz, 1337 soł- 
tys z Michałowic, I, 185. 

Hanko, 1340 mieszczanin są- 
decki, I, 187, 192. 

Hanko Romaniec albo Romanek, 
1344, 1345 rajca krakow., 
I, 189, 190, II, 372, 374. 

Hanko Spicymirowicz 1360 
mieszczanin krakowski, II, 
439. 

Hanko Wernerowicz, 1361 soł- 
tys z Barwałdu, I, 203. Hanko Kiełbasa, 1365 wójt 

z Opoczna, I, 207. 
Hanko, 1365 wójt z Osieka, 

I, 207. 

Hanko, patrz Jan CLVni. 

Hanusz z Kładźka, I, 191, II, 
380. 

Hanzlo, patrz Jan CLXXVIII 
Burk. 

Harklowa wieś, I, 207, II, 470. 

Hartlip, 1266 opat klasztoru 
mogilskiego, II, 182. 

Hartmud, I, 1282 kapelan bo- 
cheński , sołtys brzeźnicki, 

II, 216. 

Hebdów, klasztor Premonstran- 
tów tamże. I, 117, 118, 
128, — patrz Brzesko. 

Hebdzie wieś, II, 259. 

Heinko, 1333, 1334 barkmistrz 
wielicki, I, 184, 183. 

Heinko Paulinowicz, 1334, I, 
184. 

Heinko Pawłowicz, 1342 sołtys 
z Myślenic, I, 188. 

Heinko Wilhelmowicz, 1342, 
sołtys z Myślenic, I, 188. 

Heinman szklarz z Opawy, I, 
195. 

Heinman, 1343 sołtys z Chełmu, 
I, 189. 

Heinusz z Nisy, 1340, I, 187. 

Helbrand, 1322 sołtys z Leśnej, 
I. 174. 

Helbrand z Tarczka, II, 489. 

Helena, 1383 wdowa po Mi- 
kołaju CLXXIX Pieniążku 
z Iwanowic, II, 492. 

Helka z Rynerzowic, 1354 — 
1356, I, 198, II, 334, 413. 

Helman, patrz Hilman. 

Helwik, 1275 brat Mikołaja 
XLIII, II, 204. Hencelin Wierzy nek, 1359, I, 
201. 

Henryk III, 1206 kantor ka- 
tedr, krak. II, 10. 

Henryk IV, 1207—1214 ku- 
stosz katedr, krak. II, 12. 

Henryk V, 1210 podkustoszy 
katedr, krak., 1214 kustosz 
katedr, krak. II, 13. 

Henryk VI, 1212-1220 ka- 
nonik katedr, krakow., II, 19. 

Henryk VII Dzietrzykowicz, 
1228, II, 67, 125. 

Henryk VIII Lubowla brat Go- 
sława IX Łyska i Wita, 1228, 
II, 70. 

Henryk IX, 1229 scholastyk 
kielecki, II, 76. 

Henryk X, 1230 kapelan wo- 
jewody krakow., II, 80. 

Henryk XI Andrzejowicz, 1230 
kapelan, II, 80. 

Henryk XII, 1234—1238 pro- 
boszcz klasztoru miechow- 
skiego, II, 108. 

Henryk XIII, 1236 opat kla- 
sztoru mogilskiego, II, 111. 

Henryk XIII, b, 1349 opat 
klasztoru tynieckiego, II, 387. 

Henryk XIV, 1253 kapelan 
biskupa krakow., 1263 wi- 
karyusz katedr, krak. II, 
156. 

Henryk XV, 1255 — 1262 pro- 
boszcz klasztoru miechów.. I, 
143, II, 170. 

Henryk XVI, 1283 kantor kla- 
sztoru mogilskiego, II, 219. 

Henryk XVII, 1290 kustosz 
klasztoru miechów., 1295 — 
1313 proboszcz tegoż kla- 
sztoru, I, 161, 162, 170, 
II, 232, 245. Henryk XVIII Kwas, 1291, 
1292 protonotaryusz nadwor- 
ny krakowski i sandomirski, 
II, 237. 

Henryk XIX Prus Momot, II, 
248, 292, 294. 

Henryk XX, 1303 zakonnik kla- 
sztoru miechowskiego, II, 253. 

Henryk XXI z Wieliczki, 1306 
— 1327 kanonik katedr, kra- 
kow. II, 258. 

Henryk XXII od św. Mikołaja, 
1320—1327 kanon, katedr, 
krakow., II, 286. 

Henryk XXIII, 1325 proboszcz 
klasztoru miechów. II, 298. 

Henryk XXIV de Fusa, 1327 
— 1330 pisarz klasztoru sta- 
rosądec. II, 302. 

Henryk XXV, 1329 pleban 
z Wojnicza, II, 312. 

Henryk XXVI z Sławkowa, II, 
331. 

Henryk XXVII z Krzyszowic, 
II, 331. 

Henryk XXVII b, Połukoza, 
1337 podkomorzy sandomir- 
ski, 1347 — 1352, kasztelan 
wiślicki. I, 201, II, 346, 
434, 506. 

Henryk XXVIII, 1339 podsę- 
dek ziemski sandomir., II, 357. 

Henryk XXIX, 1339 zakonnik 
miechowski, II, 358. 

Henryk XXX, 1345—1349 
opat klasztoru tynieckiego, 
I, 190, 192, II, 373. 

Henryk XXXI Mikołajowiez 
z Ruszkowa, 1357 notaryusz 
publiczny, 1358 pisarz na- 
dworny, II, 422. 

Henryk XXXII z Krzyszowic, 
1362, II, 451. Henryk XXXIII Kropelin, 1362 
pisarz nadworny, II, 453. 

Henryk Krystynowicz Lubowla 
z Króle wic, 1370, II, 491. 

Henryk Bolesławowicz, książę 
sandomirski f 1167, I, 98, 

100, 101, 102. 

Henryk Brodaty książę szląski, 
118, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129, 132, 
140, II, 1, 31, 38, 42, 46, 
61, 64, 70, 76, 79, 89, 91, 

101, 110, 114. 

Henryk Pobożny książę szląski, 
I, 123, 130, 132, II, 92, 
123. 

Henryk książę wrocławski 1289 
t 1290, I, 158, 159. 

Henryk książę wrocławski, 1297, 
I, 162. 

Henryk książę głogowski i wiel- 
kopolski, 1306 t 1310, I, 
166, 168. 

Henryk Kietlicz, II, 319. 

Henryk ojciec Świętosława, II, 
190. 

Henryk służebnik nadworny, 
1244, I, 136. 

Henryk, 1274 mieszczanin kra- 
kowski, I, 152. 

Henryk, 1299 mieszczanin ol- 
kuski, I, 162. 

Henryków klasztor Cystersów 
tamże. I, 148, 172, II, 27, 
188. 

Henrykowicz , patrz Adam 
XXVII, Dzietrzyk III, Eng- 
bert I, Mikołaj LXXX, Mi- 
kołaj CLVI, Świętosław VI, 
Szodr, Teodoryk X. 

Hensyr I Lubowla, rycerz, II, 
174, 193. 

Hensyr II Lubowla Matuszowicz z Dubia, 1270, I, 150, II, 
174, 182, 193. 

Hensyrowicz, patrz Mateusz IX. 

Herbert I, 1212 kapelan szla- 
checki, II, 20. 

Herbert II kleryk, 1260, II, 174. 

Herbord III, 1308 dziekan san- 
domirski, II, 262. 

Herborga, 1315 Beginka san- 
domirska, II, 273. 

Herman I, 1212 wikary usz ka- 
tedr, krakow. 1212—1229 
kustosz u Św. Michała, II, 
20, 34. 

Herman II, 1220 kustosz ka- 
tedr, krakow. II, 34. 

Herman III, 1227—1235 ka- 
nonik katedr, krakow. II, 
63, 110. 

Herman IV z Bosutowa, 1230, 
II, 78. 

Herman V, 1263—1267 ka- 
nonik katedr, krakow. 1277 
rektor kościoła św. Małgo- 
rzaty w Bytomiu, II, 178. 

Herman VI, 1263 wikary usz 
katedr, krakow. II, 179. 

Herman VII, 1270, II, 193. 

Herman VIII, 1278 opat kla- 
sztoru mogilskiego, II, 209. 

Herman IX, 1279 opat kla- 
sztoru Witowskiego, II, 214. 

Herman X, 1283 kustosz kla- 
sztoru mogilskiego, II, 219. 

Herman XI, 1325—1357 wiel- 
korządzca krakowski i san- 
domirski, 1326 dziekan opa- 
towski, 1340 archidyakon 
łęczycki, 1344 kanclerz łę- 
czycki, 1356 kanclerz ku- 
jawski, 1357 kustosz u św. 
Flory ana na Kleparzu, 1, 199, 
II, 300, 424. Herman XII, 1328—1349 klu- 
cznik klasztoru tynieckiego, 
II, 306. 

Herman XIII, 1333 kapelan 
biskupa krakow. II, 327. 

Herman XIV, 1337 pleban 
z Krzeszowic, II, 348. 

Herman XV, 1339 wikaryusz 
kościoła Św. Szczepana, II, 
359. 

Herman XVI z Polaninowic, 
II, 489. 

Herman, 1348 sołtys z Bina- 
rowej, I, 192. 

Herman szklarz, 1329 sołtys 
z Hutnicy, I, 181. 

Herman Piotrowicz, 1360, mły- 
narz z Opoczna, I, 201. 

Herman z Raciborza, II, 345. 

Herubin z Wysokiej, II, 173. 

Hieronim II, 1220 kapelan bi- 
skupa krakow., II, 35. 

Hieronim III, 1229 dziekan kie- 
lecki, II, 75. 

Hildebrand I, II, 331. 

Hildebrandowicz , patrz Jan 
CXXXIV. 

Hillebald I, 1230—1236 wika- 
ryusz katedr, krakow., II, 
78. 

Hiłman Edlingi, 1258—1362 
wójt Prawa wyższego nie- 
mieckiego na zamku krakow. 
I, 200, II, 449. 

Hinczko I Słowikowski, 1331 
rządzca sądecki biskupa kra- 
kow. 1346 rządzca sławkow- 
ski tegoż biskupa, kanonik 
wiśhcki. I, 193, II, 319. 

Hinczman z Krakowa, 1340, 
I, 188, II, 361. 

Hinek, 1361 sołtys z Libuszy, 
I, 203. Hinek Czarny, 1320 sołtys, I, 
173. 

Hinko Etyop, 1358 wójt z Bę- 
dzina, I, 199. 

Hisynbold, 1289 wójt z Wie- 
liczki, I, 158. 

Honory usz III papież, 1217, 
II, 26, 49. 

Honoryusz IV papież, 1287, 
II, 224. 

Hostasz, 1330 brat Dzierżka, 
kanonika u św. Floryana na 
Kleparzu, I, 182. 

Hostasz, patrz Eustachy III. 

Hostaszowicz , patrz Piotr 
CXXIV. 

Hrostlewicz Piotr XXXIV, 1228, 
II, 68. 

Hudaczewo wieś, II, 72. 

Hugo II, 1238 piwni czy kla- 
sztoru jędrzejowskiego, 1261 
— 1263 opat tegoż klasztoru, 
II, 121. 

Hugo III, 1353 rządzca klasz- 
toru szczyrzyckiego w Abra- 
mowicach, II, 404. 

Hugo, 1365 opat klasztoru su- 
lejowskiego, I, 208. 

Hulisława, 1314 córka Andrzeja 
XXX z Płok, wdowa po 
Stanisławie wojewodzie ku- 
jawskim, II, 246, 272. 

Hulman, 1319 mieszczanin kra- 
kowski, I, 172, II, 282. 

Humbert I (Gumbert) Lubowla, 
1217 proboszcz szkalmirski, 
1224 scholastyk sandomirski, 
1234, 1235 archidyakon 
krakowski, II, 24. 

Humbert II, 1337 pleban z Wię- 
cławie, II, 347. 

Hutnica las. I, 181. 

Hyc rycerz, 1224, II, 58. I. 

I. bratanek Teodora II Janowi- 

cza, 1237, II, 46. 
Jabłonica wieś, 1, 196,11, 61, 173. 
Jacek Dominikanin, 1218, I, 

114, 117. 
Jacek z Przy by sławie, 1352 

b. u., 1358 kanonik katedr. 

krakow., II, 403. 
Jachna I, 1365 wdowa po Mści- 

gniewie VI Warcisławowiczu 

Cieleju z Chrzelowa, I, 208, 

II, 329, 474. 
Ja6wingowie,1, 134— 136, 146, 

154, 155. 
Jaczów wieś, II, 225, 226. 
Jadamir, założyciel dworu Jada- 

mirz. I, 82. 
Jadwiga I, b. 1333 córka 

Giernka Talewskiego, żona 

Marcina Przybkowieza, II, 

325, 247. 
Jadwiga II 1340 wdowa po 

Brożku Prawęckim, I, 187, 

II, 329, 363. 
Jadwiga wdowa po Jakubie 

XXXIX Mojkowiezu, 1315, 

I, 171, II, 248, 273. 
Jadwiga Łokietkowa, 1312 

t 1340, I, 170, 171, 173, 
174, 183, 185, 187, II, 
273, 32.3, 325, 346, 353, 
355, 410. 

Jadwiga, 1356 księżniczka gło- 
gowska, królowa polska. I, 
198. 

Jaksa I, I. 100, 101, 223, 
229, II, 79, 81, 82. 

Jaksice wieś. I, 68, 101, II, 79. 

Jakub V, 1210 b. u. 1217 — 
1225 wojewoda sandomirski, 

II, 4, 503. Jakub VI, 1217 ka8ztelan brze- 
ski, 1228 — 1239 kasztelan 
sandomir. II, 26, 504, 509. 

Jakub VII, 1220—1224 ka- 
nonik katedr, krakow., II, 34. 

Jakub VIII Raciborowicz, 1212 
f 1241, kasztelan sandomir- 
ski. I, 130, II, 18 33, 38, 
61, 91, 121, 123. 

Jakub IX Mzurowicz Lis 1222, 
II, 39, 91. 

Jakub X Dzietrzykowicz, II, 91. 

Jakub XI Nieorzyc, 1229, II, 
75, 91. 

Jakub XII, 1229 wikaryusz 
kielecki, II, 76. 

Jakub XIII Mądrostka z Dzierż- 
kówka, 1230, II, 80, 91. 

Jakub XIV Marcinowicz, 1230, 
II, 83, 91. 

Jakub XV, 1230 b. u., 1234 
łowczy krakow. 1250 cho- 
rąży krakow. 1257 łowczy 
krakow. II, 86. 

Jakub XVI, 1231 kasztelan 
krakow. 1241 kasztelan san- 
domir. II, 91 501. 

Jakub XVII, 123 3 cześnik, 11,97. 

Jakub XVIII, 1234 kapelan, 
II, 105. 

Jakub XIX Wojsenicz, 1234, 
II, 107. 

Jakub XX Jakubinowicz 1235, 
II, 97, 100, 110. 

Jakub XXI Czarny, 1236, II, 
112. 

Jakub XXII Zdzisławowicz Lu- 
bowla, 1236,11, 57, 97,114. 

Jakub XXIII mistrz, 1249— 
1264 proboszcz wiślicki, 1266 
dziekan katedr, krakow., II, 
142. 

Jakub XXIV, 1250 kapelan nadworny, 1262 kanonik san- 
domirski, 1266 archidyakon 
zawicbojski II, 145. 

Jakub XXV Pakosławowicz 
Awdaniec, 1250 b. u., 1259— 
1263 sędzia krakowski, II, 
4, 90, 97, 145, 

Jakub XXVI Mściwowicz Lu- 
bowla, 1255 b. u„ 1256 
kasztelan wojnicki, 1270 ka- 
sztelan wiślicki, 1271 kasztę 
lan lubelski, II, 45, 97, 139, 
162, 506, 507. 

Jakub XXVII, 1263 wikaryusz 
katedr, krakow., II, 179. 

Jakub XXVIII, 1263 wika- 
ryusz katedr, krak., II, 179. 

Jakub XXIX, 1268 lektor kla- 
sztoru w Skale, II, 189. 

Jakub XXX, 1268 kustosz u św. 
Floryana na Kleparzu , II, 
190. 

Jakub XXXI, 1269, 1270 opat 
klasztoru łysogórskiego. 

Jakub XXXII ze Skabożyra, 
1273, II, 201. 

Jakub XXXIII, 1278 kapelan 
bocheński, II, 209. 

Jakub XXXIV Spicymirowicz 
Leliwa, 1278 pod koniuszy 
sandomirski, 1291 łowczy 
sandomirski, 1295 kasztelan 
wiślicki, II, 183, 186, 211, 
269, 505. 

Jakub XXXV, 1283 piwniczy 
mogilski, II, 219. 

Jakub XXXVI, 1284 archidya- 
kon sandomir. kanonik ka- 
tedr, krakow., II, 222. 

Jakub XXXVII, 1287-1289 
proboszcz wiślicki, II, 229. 

Jakub XXXVIII, 1299 pleban 
w Starym Sączu, II, 245. Jakub XXXIX Mojkowicz, I, 
171, 172, II, 248, 274. 

Jakub XL Stanisławo wicz, 1313 
kanonik katedr, krakow. ple- 
ban z Mokrska, II, 249, 271. 

Jakub XLI, 1310—1315 no- 
taryusz nadworny krakow., 
II, 274. 

Jakub XLII Wojciechowicz Bo- 
gorya z Bogoryi, 1316 b. u., 
1319 podkomorzy krakowski, 
1319 podkomorzy sandomir- 
ski, 1329—1331 kasztelan 
żarnowski. I, 171, 173, II, 
256, 274, 508. 

Jakub XLIII Wawrzyńcewicz 
Sulima z Krzczonowa, 1325, 
II, 294. 

Jakub XLIV Adamowicz, 1325 
kanonik katedr, krakow., II, 
301. 

Jakub XLV, 1327 proboszcz 
klasztoru imbramowickiego, 
II 303. 

Jakub XLVI Szyrzyk, 1327— 
1355 kanonik katedr, kra- 
kow., 1351 kustosz gnieźnień- 
ski, II, 305, 390. 

Jakub XLVII Grotowicz Rawa, 
1329 kasztelan żarnowski, 
1352 — 1353 sędzia sando- 
mirski. I, 194, II, 306, 314, 
388, 508. 

Jakub XLVIII, 1330 prokura- 
tor kościoła NPanny Maryi 
w Krakowie, II, 315. 

Jakub XLIX, 1330 kustosz ka- 
tedr, krakow, 1346, 1347 
scholastyk katedr, krakow., 
II, 316. 

Jakub L Gładysz, 1330 pod- 
rzęczy królowej, 1334rządzca 
królowej, II, 317. Jakub LI z Mokrska, 1332 
wojski krakow., II, 321. 

Jakub LII Jakubowicz, 1332, 
II, 321. 

Jakub LIII, 1337 kapelan bi- 
skupa krakow., II, 348. 

Jakub LIV, II, 331. 

Jakub LVzPotoka, 1343,11,370. 

Jakub LVI Włościejowicz Lu- 
bowla, 1343, II, 371, 335. 

Jakub LVII, 1348 gwardyan 
u Św. Andrzeja w Krakowie, 
II, 383. 

Jakub LVIII Sęk, 1348 kape- 
lan w Koniemłotach, II, 384. 

Jakub LIX Krzeczkowicz, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego w Przecławicach, II, 

388, 332. 

Jakub LX Stefanowicz, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego w Michałowicach, II, 

389, 334. 

Jakub LXI Szyrzyk, patrz Ja- 
kub XLVI Szyrzyk. 

Jakub LXII Odrowąż z Dębna 
(de Montevini), 1352, II, 401. 

Jakub LXIII Piotrowicz Ossow- 
ski, 1356 — 1369 pisarz na- 
dworny, 1368 kanonik płocki 
i u Św. Jerzego w Krakowie, 
II, 421. 

Jakub LXIV Bobolicząta Lu- 
bowla, 1357 lektor Klarysek 
starosądeckich z Korczyna, 
II, 424. 

Jakub LXV zMoszczanicy, 1357. 
II, 426. 

Jakub LXVI, 1358 — 1366 ko- 
mornik sądu ziems. krakow., 
II, 427. 

Jakub LXVII z Kłudzka, 1359, 
II, 433. Jakub LXVIII, 1361 pleban 
z Lubuszy, II, 443. 

Jakub LXIX, 1362 niegdy pro- 
boszcz tyniecki, 1364 pro- 
boszcz tyniecki, II, 449. 

Jakub LXX, 1362 służebnik 
sądu ziemskiego sandomir- 
skiego, II, 452. 

Jakub LXXI, 1362 pisarz pod- 
sędka krakow., 1375 — 1377 
pisarz generał ziemski kra- 
kow., II, 454. 

Jakub LXXII Mścigniewowicz 
z Bożegodaru, 1362, II, 454, 
483, 484. 

Jakub LXXIII, 1366 pleban 
z Koniuszy, II, 479. 

Jakub LXXIV Koźmicki, 1366 
komornik podsędka ziems. 
krakow., II, 479. 

Jakub LXXV, II, 489. 

Jakub LXXVI ze Szczaworyża, 
II, 490. 

Jakub LXXVII z Łęganowa, 
II, 490. 

Jakub Doliwa, 1340 kanclerz 
sieradzki, II, 364. 

Jakub Bobola z Wielkich Pia- 
sków, fundator kościoła WW. 
ŚŚ. w Krakowie, I, 231,11, 
183, 211, 269, 326, 329, 
356. 

Jakub Janowicz, II, 131. 

Jakub Flory ano wicz, 1389 do- 
ktor dekretów, kanonik ka- 
tedr, krakow., II, 489. 

Jakub albo Jakusz Mikołajowicz 
(z Łagiewnik), 1386 ksiądz, 
II, 493. 

Jakub Więcławowicz wikary 
kościoła koprzywnickiego, II, 
497. 

Jakub Andrzejowicz (z Łęga- nowa), 1389 notaryusz pu- 
bliczny, II, 487. 
Jakub Benedyktowicz (z San- 

domirza), 1396 notaryusz]'pu- 

bliczny, II, 487. 
Jakub brat Mścigniewa, II. 
Jakub z Młyna, brat Mikołaja 

CXXXIII Puszcza, kanonika 

katedr, krakow., II, 393. 
Jakub arcybiskup guleźnieński, 

1271, 1284, I, 157, II, 197, 

219. 
Jakub kasztelan tczewski, 1, 184. 
Jakub z Krzczonowa, 1325 

sołtys z Bogucic, I, 177. 
Jakub 1340 kanclerz sieradzki, 

I, 187. 
Jakub, 1348 sołtys z Lubusza, 

I, 192. 

Jakub Iskra, 1351 sołtys z Obr- 

winowa, I, 194. 
Jakub z Posłowie, 1355, I, 197. 
Jakub Wyrzykowicz z Tarczka, 

1358, I, 200. 
Jakub, 1362 młynarz z Opat- 

kowic. I, 204. 
Jakubek I z Krusinowa, 1272, 

II, 197. 
Jakubin I, II, 100. 
Jakubinowicz, patrz Jakub XX. 
Jakubkowice wieś I, 183, 188, 

226, II, 363. 

z Jakubowic, patrz Maciej XVII, 
Tomek I. 

Jakubowicz, patrz Jakub LII, 
Jan CLXXIV, Jan CLXXX, 
Piotr LV, Racibor XIII, Spi- 
cygniew II, Spicymir VI, 
Stanisław XIX, Tomisław III. 

Jakusz I ze Zborczye, I, 198. 
II, 331, 419. 

Jakusz II z Młynów, 1361 — 
1365, II, 446. Jakusz III Szczepanowicz z Pstro- 
szyc, 1362, I, 203, 208, II, 
449. 

Jakusz IV z Książa, 1362, II, 
450. 

Jakusz V Stanisławowicz z Pstro 
szyc, 1363, II, 458, 334. 

Jakusz VI Starzą z Niedźwie- 
dzia, 1363, II, 462. 

Jakusz VII Cztan ze Strzelec, 
II, 490. 

Jakusz Krzesławowicz Odrowąż 
z Końskiego), 1367, II, 491. 

Jakusz Tomisławowicz (z Ga- 
wronów), 1373 pisarz gene- 
rał ziemi krakowskiej i bie- 
ckiej, II, 496. 

Jakusz Jakuszowicz (ze Strze- 
lec), 1377, 1385, II, 490. 

Jakusz z Łukawicy, 1378 sę- 
dzia subrogat sądecki, II, 355. 

Jakusz Michałowicz (ze Szcza- 
woryża), 1389, II, 492. 

Jakuszówny, patrz Janna I, 
Małgorzata IV. 

Jan Lis arcybiskup gnieźnieński, 
fundator klasztoru Cystersów 
w Jędrzejowie, I, 65, 99, 
100, 229, II, 40. 

Jan VIII, 1206 kantor katedr, 
krakow., II, 7. 

Jan IX, 1210 - 1220 kanonik 
katedr, krakowski, dziekan 
kruszwicki, II, 13. 

Jan X, 1212—1214 kanonik 
katedr, krakow. archidyakon 
zawichojski, II, 18. 

Jan XI, 1212 kanonik katedr, 
krakow., 1214 dziekan kie- 
lecki, 1227 mistrz, archi- 
dyakon krakow., II, 19. 

Jan XII Rozdało wicz, 1176, 
1212, II, 21.' Jan XIII Gościsławowicz, 1214 
— 1220 kanonik katedr, kra- 
kow., II, 23. 

Jan XIV, 1214 — 1229 ka- 
nonik katedr, krakow. archi- 
dyakon sandomirski, II, 24. 

Jan XV Węgier, 1222 kanonik 
katedr, krakow., II, 36. 

Jan XVI, 1222 kanonik katedr, 
krakow., II, 36. 

Jan XVII (Janek) Klimęcic Swie- 
boda, 1222 b. u., 1238 ka- 
sztelan cieszyński , 1242 
kasztelan rudzki, II, 40. 

Jan XVIII Wilantowicz, 1222, 
II, 41. 

Jan XIX Dnieprowicz, 1222, 
1231, II, 41. 

Jan XXI brat Chwała, 1224, 
II, 60. 

Jan XXII Kotłek, 1224, II, 
60, 315. 

Jan XXIII Przecławowiez, 1228, 
1242, II, 67. 

Jan XXIV fJanek) Cherubino- 
wicz, 1228, II, 68. 

Jan XXV (Janek) Lambinowicz, 
1228, II, 69. 

Jan XXVI (Janek) mistrz mni 
chów w Skarzeszowie, 1228, 
1233, II, 69. 

Jan XXVII Testytowicz, 1228, 
II, 70. 

Jan XXVIII Filipowicz, 1228, 
II, 70. 

Jan XXIX (Janek) mnich u św. 
Trójcy w Krakowie, 1228, 
II, 75. 

Jan XXX Abrahamowicz Swie- 
boda, 1229, 1231, II, 75, 

Jan XXXI, 1229 kapelen kie- 
lecki, II, 76. ^B Jan XXXIII Przecławowicz, 
^P- 1230 b. u., 1243 sędzia 

nadworny, II, 83, 30. 
Jan XXXIV, 1232 kanclerz 

sandomirski, II, 92. 
Jan XXXV, 1233 komornik 

wojewody sandomir., 1236 

koniuszy krakowski, 1242, 

1243 sędzia nadworny kra- 

kow., II, 96. 
Jan XXXVI Gałuszowicz, 1234, 

II, 107. 
Jan XXXVII, 1234 szpitalnik 

klasztoru wąchockiego , II, 

108. 
Jan XXXVIII, 1234 mnich kla- 
sztoru wąchockiego, II, 108. 
Jan XXXIX, 1235 wikaryusz 

katedr, krakow., 1236—1252 

kanonik katedr, krakow., II, 

111. 
Jan XXXIX, b. z Dzierżkówka, 

1235, II, 111. 
Jan XL Wyrzykowicz, 1236, 

II, 100, 113. 
Jan XLI kapelan, 1236, II, 114. 
Jan XLII brat Gierarda VII, 

1236 wikaryusz katedr, kra- 
kow., II, 114. 
Jan XLIII Mikułowicz Odrowąż, 

1237, II, 114. 
Jan XLIV (Janek) Swieboda, 

1238 komornik, 1245—1257 

kasztelan czchowski. I, 137, 

II, 115, 509. 
Jan XLV Kromolicz, 1237, II, 

100, 115. 
Jan XLVI (Janek) Swieboda 

z Niegardowa, 1243, II, 128. 
Jan XLVII Bogufałowicz, 1244 

subdyakon krakow., I, 136, 

II, 131. Jan XLIX, 1244 kleryk katedr, 
krakow., II, 131. 

Jan L, 1244 wikaryusz katedr, 
krakow., II, 132. 

Jan LI Świnka, 1244 wika- 
ryusz katedr, krakow., II, 
132. 

Jan LII, 1244 dyakon katedr, 
krakow., II, 132. 

Jan LIII, 1244 opat klasztoru 
tynieckiego, II, 133. 

Jan LIV Zegramowicz, 1248 
kanonik sandomirski, 1250 — 
1253 kapelan nadworny, II, 
139, 100, 132. 

Jan LV z Miechowa, 1253 ka- 
nonik katedr, krak., II, 155. 

Jan LVI, 1253 pleban z Lu- 
borzycy, II, 156. 

Jan LVII, 1253 kapelan bi- 
skupa krakow., II, 156. 

Jan LVIII, 1253 kapelan bi- 
skupa krakow., II, 156. 

Jan LIX Bobino, 1254 pod- 
czaszy krakow., 1263 stol- 
nik księżnej krakow., 1264 
skarbnik krakow., 1276 skar- 
bnik księżnej, II, 159. 

Jan LX, 1256 kapelan na- 
dworny, II, 166. 

Jan LXI, 1257 sędzia sando- 
mirski, 1263—1270 podsę- 
dek sandomirski, II, 168. 

Jan LXII z Lipna, 1258, II, 
169. 

Jan LXIII Lambertowicz, II, 
174. 

Jan LXIV, 1263 wikaryusz 
katedr, krakow., II, 179. 

Jan LXV, 1266 archidyakon 
lubelski, kanon, katedr, kra- 
kow., II, 182. 

Jan LXVI Żyła, II, 188, 243. Jan LXVII, 1268 podkomorzy 
krakow., II, 188. 

Jan LXVII, b. Mikołajowicz Lu- 
bowla, 1270, II, 190. 

Jan z Radoszowa, 1271 sołtys 
z Zadroża, I, 150, 152. 

Jan LXVIII, 1273 kapelan 
nadworny, II, 199. 

Jan LXIX Łyko, 1273 b. u., 
1274 podsędek krak., 1276— 
1278 skarbnik księżnej, II, 
200. 

Jan LXX, 1274—1285 opat 
klasztoru jędrzejowskiego, II, 
202. 

Jan LXXI Trojanowicz Lubowla, 
1276 proboszcz w Górach, 
II 183, 206. 

Jan LXXII, 1277 kustosz ka- 
tedr, krakow., II, 206. 

Jan LXXIII, 1277, 1278 scho- 
lastyk sandomir. II, 207. 

Jan LXXIV, 1280 kustosz 
Franciszkanów, 1281 gwar- 
dyan tychże, II, 214. 

Jan LXXV Minoryta, 1281, II, 
215. 

Jan LXXVI, 1281 notaryusz 
biskupa krakow., II, 215. 

Jan LXXVII Pękawka Strzego- 
mia, 1282 podczaszy kra- 
kow., II, 216. 

Jan LXXVII, b., 1285 opat 
sulejowski, poprzednio wą- 
chocki, II, 222. 

Jan LXXVIII Abrahamowicz, 
1284, 1285 kasztelan lubel- 
ski, II, 222, 507. 

Jan LXXVIII b. 1287 bobrowy 
główny, II, 228. 

Jan LXXVIII, c. 1290 wojski 
krakow., II, 233. 

Jan LXXIX, 1286 przeor Do minikanów w Krakowie, II, 
223. 

Jan LXXIX. b. Budzisławowicz, 
1290 ziemianin sandomirski, 
II, 187, 233. 

Jan LXXX, 1281 współdzie- 
dzic Starej Skały, II, 215. 

Jan LXXXI Muskata archi- 
dyakon łęczycki, 1295 f 1320 
biskup krakow.. I, 161 — 
173, II, 242, 243, 241, 
252, 254, 259, 280, 285. 

Jan LXXXII, 1299 kapelan 
z Ruszczy, II, 244. 

Jan Bogacz, 1299 mieszczanin 
kamienicki. I, 162. 

Jan LXXXIII, 1300 kanonik 
u Św. Floryana, II, 245. 

Jan LXXXV z Sokollna, II, 248. 

Jan LXXXVI z Opatowca, II, 
248. 

Jan LXXXVII, 1302 pleban 
wielo wiejski, II, 252. 

Jan LXXXVIII Wojsławowicz 
Lubowla, 1304, II, 250, 255. 

Jan LXXXIX, 1307 — 1309 
podkanclerzy krakow., II, 
261. 

Jan XC, 1306-1320 kaszte- 
lan brzeski, II, 266, 509. 

Jan XCI (Jasiek), 1311 kaszte- 
lan czchowski, 1320 kaszte- 
lan sądecki, 1333 — 1336 
kasztelan lubelski, II, 267, 
506, 509, 507. 

Jan XCII z Omylina, 1312, 
II, 270. 

Jan, 1315 pleban mstyczowski, 
I, 170. 

Jan luksemburski, 1316 król 
czeski. I, 171, 186, 189. 

Jan XCIII, 1316 komornik 
sandomir., II, 276. Jan XCIII, b, 1318 pisarz na- 
dworny, II, 280. 

Jan XXI papież, II, 171, 174, 
176 — 178,180,182,11,302. 

Jan XCV, 1319 podstoli kra- 
kowski, II, 282. 

Jan, 1320 wójt zawichojski. I, 
173. 

Jan XCVI, 1322 archidyakon 
sandomir. kanonik katedr, 
krakow., II, 290. 

Jan XCVII, 1322 pleban z Ko- 
niuszy, kapelan biskupa kra- 
kow., II, 291. 

Jan XCVIII, 1323—1327 scho- 
lastyk katedr, krak. II, 292. 

Jan XCIX, 1324 opat klasztoru 
koprzywnickiego. I, 176, II, 
294. 

Jan C (Jeśko) Gąbka, 1325— 
1334, II, 300. 

Jan Grot Rawa biskup kra- 
kowski, 1326 t 1347, I, 
178—191, II, 304, 306, 
308, 319, 321, 322, 323, 
327, 337, 338, 339, 340, 
341, 346, 347, 353, 360, 
368, 374, 375, 380. 

Jan, 1326 proboszcz spiski. I, 
178. 

Jan Stępek, 1327 mieszczanin 
krakowski. I, 180. 

Jan CI, 1327 proboszcz kla- 
sztoru mstowskiego II, 302. 

Jan CII, 1327 spowiednik kla- 
sztoru starosądeckiego II, 302. 

Jan CIII, 1328 mnich klasztoru 
tynieckiego, niegdy proboszcz 
kaliski, II, 306. 

Jan CIV z Bielca, 1328, I, 
180, II, 307. 

Jan książę oświęcimski, I, 180, 
183. Jan CV Pilecki Leliwa, 1343 — 
1347 kasztelan radomski, 
1350 kasztelan krakow. II, 
310, 391, 392, 508. 

Jan CVI Nawój owicz Starzą 
1329, II, 248, 310. 

Jan CVII ze Satowa, 1329, 
II, 312. 

Jan CVIII, 1329 pisarz z Za- 
mościa, II, 312. 

Jan z Obrowca, 1329, I, 181. 

Jan CIX, 1330 siostrzeniec 
mistrza Franciszka II, II, 315. 

Jan ex, 1330 archiprezbyter 
kościoła NPanny Maryi, I, 
181, II, 315. 

Jan CXII Wrocimowicz, 1332 
wojski sandomir. II, 250, 321. 

Jan CXIII, 1332 proboszcz 
u Św. Michała, kanclerz łę- 
czycki, II, 322. 

Jan z Kurzelowa, 1332 sołtys 
w Grabcu, I, 182. 

Jan Wilkanowicz, 1334 sołtys 
w Piotrowie, I, 184. 

Jan CXIV z Kamienia, II, 331. 

Jan CXV z Wrocimowic, II, 331. 

Jan CXVI, 1334—1340 ku- 
stosz klasztoru tynieckiego, 
II, 338. 

Jan CXVII, 1334—1356 opat 
klasztoru mogilskiego, 1, 184, 
II, 339. 

Jan CXVIII, 1334 — 1345 opat 
klasztoru wąchockiego, 1, 184, 
II, 339. 

Jan CXIX, 1334—1347 skar- 
bnik biskupa krakow. kano- 
nik katedr, krakow. II, 340. 

Jan ze Szczyrzyca, 1335, I, 
184, II, 47. 

Jan CXX, 1335 pleban pran- 
dociński, II, 340. 

d Jan CXXI, 1335 pleban biecki, 
II, 340. 

Jan CXXII, 1335 pleban u św. 
Jana w Szczyrzycu II, 341. 

Jan CXXIII, 1335 pleban 
z Nowego targu, II, 341. 

Jan CXXIV Budziwojowicz Su- 
lima, 1336, II, 343, 329. 

Jan CXXV (Jasiek) Jura Le- 
liwa, 1336 podstoli sando- 
mir. 1338 podkomorzy kra- 
kow. 1374 wojewoda sando- 
mirski, 1356—1363 kaszte- 
lan krakowski, I, 192, II, 
343, 392, 502, 504. 

Jan CXXVI (Jeśko) Mądrostka, 
1335 sędzia nadworny, 1336 
1344 sędzia ziemski kra- 
kowski, II, 345, 518. 

Jan CXXVII z Koźlej, 1337 
kanonik katedr, krakow. II, 
347. 

Jan Zygfrydowicz z Radżowie, 
1337, I, 185. 

Jan młynarz, 1338 sołtys z Opa- 
lany, I, 186. 

Jan CXXVIII z Nowego mia- 
sta w Dunajcu, 1338,11,354. 

Jan CXXIX Rudgerowicz z Brze- 
ścia, 1338 notaryusz publi- 
czny, II, 354. 

Jan CXXX (Jaśko) Spicymiro- 
wicz Leli wa z Tarnowa, 1337 
łowczy krakow. 1345 kasztę- } 
lan wojnicki, 1361 — 1366 j 
wojewoda sandomir. II, 354, 
504, 508. 

Jan CXXXI Krzywosądowicz 
Starzą, 1339 podczaszy san- 
domir. 1351 chorąży sando- 
domir. II, 357, 321. 

Jan CXXXII, 1339 pleban sie- 
ciechowski, II, 358. Jan CXXXIII, 1339 opat kla- 
sztoru łysogórskiego. I, 186, 
1345 b. g. II, 359. 

Jan CXXXIV Hildebrandowicz, 
1339 — 1346 rządzca sądecki 
biskupa krakow. II, 360, 
331. 

Jan CXXXV, 1340 prokurator 
klasztoru Cystersów w Szczy- 
rzycu, II, 363. 

Jan CXXXVI, 1341 celnik sta- 
rosądecki, II, 366. 

Jan CXXXVII z Radomska, 
1343 — 1346 kanonik wi- 
ślicki, II, 368. 

Jan OXXXVIII, 1343 mnich 
klasztoru wąchockiego, 1345 
opat wąchocki. I, 187, II, 
369. 

Jan CXXXIX, 1343 pisarz sądu 
ziems. krakow. II, 371. 

Jan książę oświęcimski, I, 189, 
190, 197, 200, 203, II, 
327, 376, 372, 416. 

Jan OXL, 1345—1360 ku- 
stosz klasztoru tynieckiego, 
II, 373. 

Jan OXLII, 1345 ołtarzysta 
i wicearchidyakon krakow. 
n, 373. 

Jan CXLIII, 1345 prokurator 
klasztoru miechowskiego, II, 
374. 

Jan CXLIV Zbigniewowicz ze 
Szczyrzyca, 1346, II, 376. 

Jan CXLV z Obichowa, 1346 
ołtarzysta katedr, krakow. II, 
378. 

Jan CXLVI, 1346 szpitalnik 
u Św. Ducha w Krakowie, 
II, 378. 

Jan CXLVII Syrokomla z Sy- 
rokomli, 1346 podsędek ziems. krakow. 1358—1361 
sędzia ziems. krakow. I, 195, 
II, 379, 393, 398, 465. 

Jan CXLVIII z Buska, 1347 
notaryusz nadworny, pleban 
małogojski, 1359 kanclerz 
gnieźnieński, 1368—1370 
kanonik katedr, krakow. II, 
380. 

Jan CXLIX z Oleśnicy Dębno, 
1347 podłowczy nadw. II, 
382. 

Jan CL, 1348 zakonnik u św. 
Andrzeja w Krakowie, II, 
383. 

Jan Tyznar, 1348 sołtys, I, 
192. 

Jan CLI Gierłaehowicz, 1349 
kanonik katedr, krakow. II, 
330, 385. 

Jan CLII, 1349 przeor klasztoru 
tynieckiego, II, 387. 

Jan CLIII, 1349 stolnik irządz- 
ca klasztoru miechowskiego 
w Stawianach i Kalinie, II, 
388. 

Jan, 1349 sołtys z Ołpin, I, 
192. 

Jan CLV Zaja z Chochołu 1350 
— 1363 komornik sądu ziems. 
krakow. II, 393. 

Jan CLVI (Janusz) Suchy wilk, 
1351 proboszcz katedr, kra- 
kow. 1357—1374 dziekan 
katedr, i kanclerz krakow. 
II, 395. 

Jan CLVII, 1351 kantor wro- 
cławski, kanonik katedr, kra- 
kow. II, 396, 397. 

Jan z Biecza, 1351, I, 194. 

Jan CLVIII (Hanko) z Brze- 
ścia, 1351 — 1375 kanonik 
katedr, krakow. II, 397. Jan CLIX, 1351 chorąży san- 
domirski, II, 398. 

Jan CLX Pakosławowicz Połu- 
koza z Rzeszowa, 1352, 
1373 b. u. 1363 poseł do 
papieża, I, 196, II, 399, 333. 

Jan CLXI, 1353 klucznik kla- 
sztoru szczyrzyckiego,II,403. 

Jan CLXII, 1353 kustosz kla- 
sztoru szczyrzyckiego, 11,403. 

Jan CLXni z Turka małego 
1353, II, 405. 

Jan CLXIV z Błogocic, 1354, 
II, 412. 

Jan CLXV z Wrocimowic Po- 
łukoza, 1354, II, 412. 

Jan CLXVI, 1352 mnich kla- 
sztoru wąchockiego, II, 414. 

Jan CLXVII, 1353-1367 opat 
klasztoru tynieckiego, II, 414, 
437, 449, 450, I, 202, 204, 
207, 196. 

Jan CLXVIII ze Sandomirza, 
1357 pisarz klasztoru u św. 
Andrzeja w Krakowie, 11,423. 

Jan CLXIX, 1358 kustosz wi- 
ślicki , włodarz sądecki bi- 
skupa krakow. I, 200, II, 
427. 

Jan CLXX Andrzejowicz Starzą, 
1358, II, 430. 

Jan CLXXI, 1359 proboszcz 
kielecki, kanonik katedr, kra- 
kow. II, 431. 

Jan CLXXII doktor dekretów, 
kanonik katedr, krak. 1359 — 
1364, I, 200, IL 431. 

Jan CLXXIII, 1359 kanonik 
kielecki, II, 432. 

Jan CLXXIV Jakubowicz, 1359 

doktor dekretów , kanonik 

katedr, krakow. 1369 kantor 

katedr, krakow. II, 432, 331. 

d* Jan CLXXV Cielejowicz Lis, 
1359 kanonik katedr, krak. 
II, 433, 329. 

Jan CLXXVI Gładysz, 1357 — 
1358 podrzęczy królowej 
w Nowym Sączu, II, 435. 

Jan, 1357 sołtys z Długołęki, 
I, 199. 

Jan, 1358 sołtys z Zabrzezia, 

I, 200. 

Jan ze Skroni, 1359, I, 201. 

Jan, 1360 brat Więcława, klu 
cznika nadwornego. I, 202. 

Jan CLXXVII, 1360 pleban 
w Regulicach, II, 437. 

Jan CLXXIX z Książa albo 
z Mielsztyna Leliwa, 1361 
wojewoda sandomir., 1366 — 
1379 kasztelan i starosta 
krakow. II, 441, 502. 

Jan CLXXX Jakubowicz No- 
gawka, 1361, II, 441. 

Jan CLXXXI Polska, 1361 
mnich klasztoru łysogórskiego, 

II, 442. 

Jan CLXXXII Sapią, 1361 
mnich klasztoru łysogórskiego, 
II, 442. 

Jan CLXXXIII de Inframaria, 
1361 mnich klasztoru łyso- 
górskiego, II, 442. 

Jan CLXXXIV, 1361 pleban 
z Dobrowody, II, 443. 

Jan OLXXXV Pakosławowicz 
z Niegowici, 1361, II, 445. 

Jan CLXXXVI z Moniakowic, 
1361, II, 446. 

Jan CLXXXVII Pakosławowicz 
Połukoza z Jurkowa, 1362 — 
1366, II, 447. 

Jan CLXXVIII (Hanzlo) Burk, 
1360—1366 stolnik sando- 
mirski. I, 202, II, 439, 435. Jan CLXXXVIII, 1362—1364 

podczaszy krakowski, II, 448. 

Jan CLXXXIX z Krzeczowa, 

1362, II, 449. 

Jan CXC Żorawicki, 1362 kuch- 
mistrz nadworny, II 450. 

Jan CXCI z Krzyszowic, 1362, 
II, 451. 

Jan CXCII, 1362-1364 scho- 
lastyk łęczycki, kanonik ka 
tedr. krakow. II, 456. 

Jan CXCIII, 1362 — 1364 ple- 
ban z Dzierąźni, kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 456. 

Jan Markowicz, 1362, I, 204. 

Jan Gielnic, 1362 sołtys z Rop- 
czyc, I, 203. 

Jan Cewlej, 1363 wójt z Bę- 
dzina, I, 206. 

Jan CXOIV Grotowicz Rawa, 
1363 kanonik katedr, kra- 
kow. 1372—1375 kantor 
katedr, krak. II, 458, 331. 

Jan CXCV Lubowla z Osieka, 

1363, II, 459. 

Jan CXCVI Mikołajowicz z Po- 
sądzy, 1364,11,465, 332, 125. 

Jan Czyrwyn, 1364 mieszcza- 
nin bocheński. I, 207. 

Jan CXCVII (Jeśko) Kmita 
Szreniawa z Wiśniczy, 1364 
b. u. 1367 starosta sieradzki, 
ia68 starosta ruski, 1375 
starosta sieradzki, 1375 — 
1376 starosta krakowski, II, 
468. 

Jan CXOVIII Kołąb, 1365 
kuchmistrz nadworny, II, 470. 

Jan CXCIX z Rakowa, 1365 
mnich klasztoru Jędrzejów. 
II, 471. 

Jan CC, 1365 dziekan jędrze- 
jowski, II, 471. Jan CCI Stefanowicz z Dzia- 
duszyc, 1365, II, 474, 335. 

Jan CCII Nogawka z Janowic, 
1366, II, 478. 

Jan CCIII Panterowicz ze Skro- 
niowa, 1366, II, 478, 333. 

Jan CCIV, 1366 kustosz kla- 
sztoru zwierzynieckiego. II, 
479. 

Jan CCV Płaza Starzą, brat 
przyrodni Jaska Owcy z Mo- 
rawicy, 1366, II, 479. 

Jan CC VI Nekanda z Grzego- 
rzowie Starzą, 1366, II, 480. 

Jan CCYII (Jaśko) Owca z Mo- 
rawicy, 1366, II, 479, 480. 

Jan CCYIII z Zakrzowa, 1366 
ochmistrz dworu królowej, II, 
481. 

Jan Merkilsdorf, 1366, I, 211. 

Jan CCIX z Druszkowa, II, 490 

Jan CCX z Końskiego, II, 490. 

Jan CCXI z Kończysk, II, 490. 

Jan Feliks 2im. Janowicz Po- 
łukoza, II, 400. 

Jan Pylik, 1369 starosta ry- 
czy wolski, II, 512. 

Jan, 1354 marszałek królestwa 
polskiego, starosta sandomir- 
ski, II, 511. 

Jan Stanisławowicz z Brzezia, 
1385, II, 495, 497. 

Jan Andrzejowicz (z Korabio- 
wic), 1395, II, 487. 

Jan Swieszkowski, 1379, II, 
453. 

Jan Janowicz Połukoza pro- 
boszcz u Św. Michała w Kra- 
kowie, II, 400. 

Jan z Tęczy na Starzą, 1379 
kasztelan wojnicki, II, 461. 

Jan Niemirowicz z Nowego- 
dworu, 1380, II, 493. Jan scholastyk kielecki, 1364, 
I, 207, II, 467. 

Jan Więcławowicz (ze Swoszo- 
wic) Lubowla, 1387, II, 497. 

Jan Docyowicz (ze Słupczy), 
1390, II, 488. 

Jan Parkoszowicz (z Żorawic), 
kleryk, II, 494. 

Jan Tarnowski kasztelan san- 
domir. 1379, II, 494. 

Jan Dobkowicz z (Trzecieszy), 
1383, II, 488. 

Jan Pakosławowicz, 1389 ka- 
nonik katedr, krakow. II, 
494. 

Jan Odrowąż z Końskiego, II, 
491. 

Jan Bogusławowicz (z Padwy), 
1397 kanonik sandomir. no- 
taryusz publiczny, II, 487. 

Jan bratanek Jana CLVI Su- 
chy wilka, 1366, II, 396. 

Jan Mikołajowicz z Janowic, 
1382, II, 492. 

Jan Groto wicz, 1381 kanonik 
katedr, krakow. II, 489. 

Jan Gierałtowicz, 1375 kanonik 
katedr, krakow. II, 489. 

Jan Floryanowicz z Raciborska, 
1379, II, 489. 

Jan Hildebrandowicz (z Tarczka), 
1373 kanonik katedr, kra- 
kow. II, 489. 

Jan Zbygniewowicz, 1346. 

Jan z Kurzelowa, 1332, II, 320. 

Jan, 1233 kapelan Konrada 
księcia mazow. II, 100. 

Jan Swieboda ojciec Sulisława 
XV, II, 77. 

Jan brat Chwała IV, b. rycerz 
biskupa krakow. II, 56. 

Jan Swieboda, brat Marka I 
wojewody krakow. II, 47. Jan sołtys z Zadroża, 1275, II, 
204. 

Jan, patrz Jasiek. 

Janczo I, 1362 mnich klasztoru 
tynieckiego, II, 450. 

Janek kasztelan rudzki, II, 65, 
71. 

Janek, patrz Jan XXIV, Jan 
XXV, Jan XXVI, Jan XXIX, 
Jan XLVL 

Janik I, 1228, II, 74. 

Janik II Bartek, 1250, II, 143. 

z Janikowie, patrz Dzierżek 
XIII. 

Janinowie, I, 137, 138, 226, 
230, 231, II, 429, 439. 

Janina wieś parafialna, I, 231. 

z Janiny, patrz Dzierżek III 
Celma, Markusz III. 

z Janiny Marek III i Dzierżek 
II, 1231, II, 92. 

Janisław II, 1277 podsędek 
krakow. II. 207. 

Janisław arcybiskup gnieźnień- 
ski, 1323—1330, I, 176, 
178, 180, II, 316 323. 

Janiszów wieś. I, 153, II, 212. 

Janko Swieboda, 1238 kaszte- 
lan cieszyński, I, 129. 

Janko z Kunic, 1354, I, 196. 

z Jankowie, patrz Grot X. 

Jankowicz, patrz Piotr CVII. 

Janna I Jakuszówna ze Zbor- 
czyc, 1356, II, 419, 331. 

Janowice wieś, II, 317. 

z Janowic, patrz Boksa VII, 
Dzierżek V, Jan CCII No- 
gawka. 

z Janowic Jan Mikołajowicz, 
1382, II, 492. 

Janowicz, patrz Albert X, Bu- 
dziwoj V, Cztan I, Dzierż- 
sław III, Janusz IX, Mikołaj XXXV, Niegosław V, Piotr 
LXXVI, Piotr CLXXIII, Ra- 
tułd III, Sulisław XV, Swię- 
tosław XXII, Teodor II, Wil- 
kota, Wojciech XXVII, Za- 
klika IV, Zdzisław XXI. 

Janusz III, 1206 - 1210 archi- 
dyakon krakowski II, 10, 

Janusz IV, 1212, II, 18. 

Janusz V Magnusowicz, 1228, 
II, 69. 

Janusz VI, 1229 kapelan kie- 
lecki, II, 76. 

Janusz VII z Niałka Jeleń, 
1237, II, 115. 

Janusz VIII, 1239 wojewoda 
krakow. II, 123, 502. 

Janusz VIII, b. Nawojowicz 
Starzą, 1252 b. u. 1256 
komornik księżnej krakow. 
1262 kasztelan radomski, 
1268 kasztelan lubelski, 1271- 
wojewoda sandomir. 1284, 
1285 kasztelan krakowski, 

I, 147, 154, 155, 156, II, 
101, 152, 501, 504, 507, 
508. 

Janusz IX Janowicz, 1260, II, 
175. 

Janusz Biały, 1318 rzeźnik są- 
decki, I, 172. 

Janusz X, 1330 podkoniuszy 
krakowski, 1331 podczaszy 
sandomirski, 1334 sędzia 
ziemski sandomirski, II, 314. 

Janusz XI Lubowla z Opalany, 
1338, I, 186, II, 353. 

Janusz XII z Makocic, 1349, 

II, 388. 

Janusz XII, b. Suchywilk kan- 
clerz nadworny , 1357 — 
1374, I, 210, II, 428, 517. 

Janusz XIII z Kosowie Ko- sowski, 1352—1362, II, 
403. 

Janusz XIV z Młynów Odro 
wąż, 1354, II, 407, 445. 

Janusz XV, 1347 — 1354 opat 
klasztoru wąchockiego , I, 
196, II, 413. 

Janusz XVI ze Stojanie czyli 
z Goraja Korczak, 1356, sę- 
dzia chełmski. I, 198, II, 
420, 483, 484. 

Janusz, 1350 sołtys ze Szkla- 
rze wej woli. I, 194. 

Janusz XVII Radwańcewicz 
Radwan, 1356, II, 422. 

Janusz XVIII Mucha z Krzy- 
szowic, 1362, II, 451. 

Janusz Tarnowski, 1362,1,205. 

Janusz XIX, 1364 podrzęczy 
biecki, II, 466. 

Janusz XX z Morawicy, 1366, 
II, 480. 

Janusz Jakuszowicz (ze Strzelc), 
1385, II, 490. 

Janusz, 1260 arcybiskup gnie- 
źnieński, I, 145. 

Janusz Wojsławowicz Lubowla, 
założyciel wsi Januszowice, 
I, 63, 81, 85. 

Janusz, patrz Jan CLVI Su- 
chywilk. 

Januszko wice wieś, 1, 2 1 , II, 4 04. 

Januszowice wieś. I, 114. 

Janusze wo wieś, I, 63. 

Jaracz I z Pilicy, 1362, II, 456. 

Jardan, patrz Jordan III. 

Jarocha, założyciel dworu Ja 
roszyn. I, 80. 

Jarosław IV, 1270, II, 195. 

Jarosław V z Bogoryi, 1316 
b. g. 1322 kanonik katedr, 
krakow. 1326 archidyakon 
krakow. 1334 kanonik wło- cławski, 1342 arcybiskup 
gnieźnieński, I, 171, 178, 
199, 201, 202, 203, 204, 
206, II, 275, 319, 413, 432. 

Jarosław VI, 1323 kanclerz 
biskupa krakow. kanonik ka- 
tedr, krakow. 1334—1341 
archidyakon krakow. II, 293, 
363. 

Jarosław VII Lubowla z Opa- 
lany, 1338, I, 186, 11,353. 

Jarosław VIII z Łęcz, 1343, 
II, 370. 

Jarosław IX, 1348—1349 ple- 
ban kościoła Bożego Ciała 
w Krakowie lub pleban 
w Bochni II, 384. 

Jarosław IX, b, z Czcikowic, 
1356, I, 197, II 417. 

Jarosław X Mścigniewowiez Lu- 
bowla, 1356, II, 419, 342. 

Jarosław XI z Mirowa, 1358, 
II, 430. 

Jarosław Wojciechowicz Bogo- 
rya, II, 256. 

Jarosław, Bolesławo wicz, 1195 
książę śląski. I, 106. 

Jarosław, książę ruski, I, 114. 

Jarosław, założyciel dworu Ja- 
rosławiec, I, 78, 81. 

Jarosława I ze Pstroszyc, 1362, 
II, 448. 

Jarosławscy Leliwici, II, 184. 

Jarost II, 1263-1281 kano- 
nik katedr, krakow. II, 179. 

Jarost III, 1306 kustosz ka- 
tedr, krakow. 1310 — 1315 
kanclerz krakow. II, 258. 

Jarostowicz, patrz Chwał V. 

Jarosz, 1322 kanonik katedr, 
krakow. II, 291, 293. 

Jarosz, założyciel dworu Jaro- 
szów, I, 67. jarosz, założyciel dworu Jaro- 
szewice, I, 86. 

Jarosz, założyciel dworu Jaro- 
szówka, I, 72. 

Jaroszyn wieś paraf. I, 232, — 
bitwa tamże, 1246, I, 137. 

Jaś I, 1228, II, 68. 

Jaś II, 1248 komornik sando- 
mir. II, 139. 

Jasiek Spławski, 1296, I, 162. 

Jasiek III, 1312 pisarz na- 
dworny księżnej, II, 268. 

Jasiek IV, 1315 kantor opa- 
towski, II, 273. 

Jasiek V Subta, 1317 b. u. 
1334 kasztelan sądecki, II, 
277. 

Jasiek VI (Jeśko) Wincentowicz, 
1325, II, 297. 

Jasiek VII Bruno wicz, 1330, 

I, 181, II, 246, 314. 
Jasiek z Okocima, 1331, soł- 
tys z Jaworska, I, 182. 

Jasiek z Mielsztyna, 1333 ka- 
sztelan krakow. (fals.), 1, 182. 

Jaśko VIII albo Jeśko Zby- 
gniewowicz Lesicki Szre- 
niawa, 1335, II, 337, 341. 

Jasiek IX, 1339 kasztelan po- 
łaniecki, II, 356, 511. 

Jasiek X Wolny, 1346, II, 378. 

Jasiek XI (Jan) Gładysz z Brze- 
ścia, 1356 — 1368 podrzęczy 
sądecki, 1368 barkmistrz bo- 
cheński, II, 419. 

Jasiek XII Płaza z Rudna Sta- 
rzą, 1358, II, 428. 

Jasiek XIII Wojsławowicz Lu- 
bowlaz Kaliny, 1363—1368, 

II, 459, 336. 

Jasiek XIV Zapiecek z Przyb- 

kowic, II, 490. 
Jasiek, patrz Jan CXXV Jura. Jasień wieś parafialna, I, 226. 
Jasieńczyki ród, I, 230. 
Jasieniec wieś. I, 189, II, 368. 
Jaśko, patrz Jan CXXX i Jan 

COVII. 
Jaśkowice wieś. I, 205, II, 336, 

457, 459. 
Jaślany wieś. I, 171, II, 274, 

276. 
Jasło, I, 103, 229, 230, II, 

220. 
Jastko, patrz Mikołaj XLIV. 
Jastrzębce ród. I, 228—232, 

II, 249, 419. 
Jaszczołd II, 1229 proboszcz 

sandomirski, II, 75. 
Jaszczórka, patrz Scibor VIII, b. 

Mikołaj LXII. 
Jawor II z Kacie, 1339, II, 

360. 
Jawor góra. I, 207. 
Jaworsko wieś. I, 180, 182, 

226, II, 308, 319, 446. 
Jaworzno wieś, II, 57. 
Jazd III Cieszącic Połukoza, 

1232 b. u. 1234 cześnik 

krakow. 1236 b. u. II, 57, 

92, 101, 102, 134. 
Jazdocha ze Sułkowa, 1357, 

I, 199. 
Idzi II, 1222 kapelan z Peł- 

czysk, II, 38. 
Idzi III Pryszcz, 1224, II, 58, 

133. 
Idzi IV Idzie, 1224, II, 58, 

133. 
Idzi V Adamowicz Lubowla, 

1254, II, 110, 157. 
Idzi, 1321 patryarcha aleksandr. 

I, 174. 
Idzi VI, 1333 cześnik królowej, 

1335—1340 cześnik kra- 
kow. II, 323, 337. Idzi Vn ze Stępocie, 1339, 

I, 186, II, 360. 

Idzi VIII z Otwinowa, 1359, 

II, 432. 

Jelcza wieś. I, 183. 

Jelenie Czarne ród, I, 225, 

226, 231, II, 115. 
Jelitko, patrz Dziwisz III, Sta- 
nisław XXI b. 

Jelito, patrz Piotr CVI. 

Jelmus I z Osieka Lubowla, 
1363, II, 459. 

Jemielno wieś. I, 229, II, 436. 

z Jemielny, patrz Spicygniew 
II Jakubowicz. 

Jerand I, 1220 kapelan biskupa 
krakow. II, 35. 

Jerzmanów wieś. I, 207. 

Jerzowice wieś. I, 201, 206. 

Jerzy, 1244 scholastyk kra- 
kowski, I, 137. 

Jerzy I, 1287 dowódzca wojsk 
węgierskich, II, 177, 226, 

227, 269, 270. 

Jerzy II Zbygniewowicz Szre- 
niawa, 1335, I, 184, II, 
437, 341. 

Jeś Budziwojowicz Suhma, 1322 
stolnik krakow. II, 246, 292. 

Jeśko I, przed r. 1210, II, 16. 

Jeśko II Wincentowicz z Kiel- 
cze wic, 1325, II, 250. 

Jeśko, 1289 wójt z Wieliczki, 
I, 158. 

Jeśko Jelitko, 1334, I, 184. 

Jeśko Dominikowicz (z Krużlo- 
wej), 1370, II, 488. 

Jeśko, patrz Jan C, Jan CXXVI 
Mądrostka, Jan CXCVII. 

Jeziorko wieś. I, 187, II, 359. 

Jeżów wieś. I, 195, II, 402. 

z Jeżowa, patrz Falisław XII, 
Klimunt XXVII Strzeszko- wicz, Mirosław XXVI, Prze- 
cław XI Strzeszkowicz i Sta- 
nisław XXXII Strzeszkowicz. 

Jeżowiec wieś, II, 433. 

Jędrzej Lis, założyciel dworu 
Jędrzejów, I, 76. 

Jędrzejów miasto i gród I, 127, 
150, 211, — kościół tamże, 
I, 99, — klasztor Cystersów 
tamże. I, 99, 100, 114, 
123, 129, 132, 137—142, 
145, 146, 150, 152, 168 
— 172, 182, 183, 185, 188, 
197, 201, 202, 206, 207, 
211, 229, II, 4, 7, 12, 14, 
17, 25, 36, 37, 40, 54, 65, 
76, 84, 105, 113, 119, 121, 
134, 135, 137, 138, 141, 
145, 146, 175, 196, 235, 
243, 262, 267, 279, 324, 
415, 442, 458, 461, 471, 
478 

Igołomia wieś parafialna. I, 228. 

Ilik III, Lubowla, 1322 ka- 
nonik katedr, krak. 1325 
skarbnik biskupa krak. II, 
288. 

Ilik IV Lubowla ze Sulisławic, 
1361, II, 445, 481. 

Ilik, założyciel dworu Ilkowice, 
I, 68, 83. 

Ilikowicz, patrz Imbram XVI. 

Iłża wieś. I, 161, 183, II, 425. 

z Iłży, patrz Krystyn XXVI. 

Imbram IV, założyciel klasztoru 
Premonstrantek w Dłubni, 
I, 154, II, 73. 

Imbram V Mścigniewowicz Lu- 
bowla z Witowa, 1226 b. u. 
1270 wojski krakowski, 1286 
— 1288 łowczy krakow. II, 
84, 138, 181. 

Imbram VI Krystynowicz Sta- rza z Miedź wiedzia, 1279, 

I, 154, II, 213. 

Imbram VII z Mydłowa, 1303, 

II, 252. 

Imbram VIII z Chełmu, 1304, 
II, 253. 

Imbram IX Oksza z Moczydła, 
1322 b. u. 1327 podczaszy 
kralcow.' 1331 komornik kra- 
kowski, 1342—1361 woje- 
woda krakow. II, 290, 319, 
400, 503. 

Imbram X Oksza z Witowa, 
1332, II, 321. 

Imbram XI z Niegowy, 1347, 

I, 191, II, 380. 

Imbram XII, patrz Imbram IX. 
Imbram XIII z Tworkowej, 

1354, I, 196, II, 407. 
Imbram XIV Żegocic Starzą, 

1356 burgrabia czchowski, 

II, 337, 421. 

Imbram XV z Rogowa, 1357, 
II, 426. 

Imbram XVI Ilikowicz Lubowla 
ze Sulisławic 1366, II, 445, 
481. 

Imbram ze Strzegomia, II, 74. 

Imbram z Miedźwiedzia, II, 199. 

Imbram Zawiszyc kasztelan woj- 
nicki, II, 491. 

Imbram czyli Emeram założyciel 
dworu Imbramowice, I, 62, 66. 

Imbramowice wieś, II, 73, — 
klasztor Premonstrantek tam- 
że, I, 116, 143, 152, 154, 
183, II, 73, 213. 

Imisław I z Bieganowa, II, 
331, 433. 

de Inframaria, patrz Jan 
CLXXXIII. 

Innocenty IV papież, I, 137, 
138, 140, 141, 152, 242. Joad, patrz Jazd. 

Jodłowa góra wieś i miasto, I, 

195, 200, II, 404. 
Jodłowa rzeka. I, 200. 
z Jodłownika, patrz Zawisza 

VIII. 
Jokund I, 1222, II, 39. 
Jolenta I, 1316 zakonnica u św. 

Andrzeja w Krakowie, 1322 

ksieni tegoż klasztoru, 1, 182, 

II, 277, 320. 
Jolenta II, 1361 ksieni u św. 

Andrzeja w Krakowie, I, 

203, II, 443. 
Jonasz, 1230 scholar krakowski, 

II, 78. 
Jordan III fJardan), 1230, II, 

85. 
Jordan IV z Gargowa, 1301 

komes Sasów, I, 164, II, 

250. 
Józef I Wojsławowiez Lubowla 

1317, II, 278. 
Józef II, 1332 mnich klasztoru 

Św. Andrzeja w Krakowie, 

II, 320. 
Irządze wieś parafialna. I, 229. 
Jugowice wieś II, 454. 
Junoszowie ród, I, 228. 
Jura, patrz Jan CXXV. 
Jurek I, 1358 ziemianin są- 
decki, II, 427. 
Juręcic, patrz Dzierżykraj V. 
Juręta 1222 II, 41. 
Jurków wieś parafialna. I, 230, 

II, 333, 400. 
z Jurkowa, patrz Jan CLXXXVII 

Pakosławowicz , Pakosław 

XIV — Mikołaj 1326, I, 

178. 
Justyn I, 1222 — 1229 kanonik 

katedr, krakow. proboszcz 

wiślicki, II, 36. Justyn II 1268 gwardyan kra- 
kow. II; 189. 

Iwan I Nosal, 1222, II, 41. 

Iwan II Sieciesławicz z Dłubni, 
1228, III 73. 

Iwan III Odrowąż, 1231 b. u. 
1236 kanonik gnieźnieński, 
II, 90. 

Iwan Szawłowicz II, 90. 

Iwan Rusin, II, 404. 

Iwan z Klęcia Korczak, 1373, 
II, 482. 

z Iwanowic, patrz Mikołaj 
ex LVI, Mikołaj CLXXIX 
Pieniążek. 

lwia wieś II, 396, 490. 

Iwo I Pawłowicz Odrowąż, 
1206 kanclerz Leszka Kazi- 
mirowicza, 1218 f 1229 bi- 
skup krakow. I, 114, 115 
— 118, 121, 124, II, 4, 
5, 7, 8, 18, 22, 34, 35, 36, 
44, 46, 49, 56, 73, 75, 185. 

Iwo II Miłosławowicz Odrowąż, 
1230 scholar krakow. 1259 - 
1264 dziekan krakow. II, 78. 

Iwo III, 1258 kapelan nadworny, 
1259 dziekan katedr, krak. 
ko w. II, 168. 

Iwo IV, 1321 kantor gnie- 
źnieński, kanonik katedr, kra- 
kow. 1334 proboszcz gnieź- 
nieński, II, 286. 

Iwo rycerz, 1234, II, 106. 

Iwon dziadek Weszemiła, I, 199. 

Izajasz I z Osieka Lubowla, 
1363, II, 459. 

Izak I, 1290 wikary usz od 
Św. Pawła, II, 233. 

Izak II AbraLamowicz z Pod- 
grodzia, 1320 b. u. 1333 - 
1339 sędzia sędecki, II, 246, 
284. Izyk Kesznic, 1336 podczaszy 
królowej, II, 346 (uzupełnie- 
nia). 

K 

Kaeice wieś. I, 114, 152, — 
klasztor Cystersów tamże. I, 
116. 

z Kacie, patiz Jawor II. 

Kaczka, patrz Piotr CLXXVII. 

Kaim wieś. I, 144, II, 196. 

Kalana wieś. I, 192, II, 388. 

Kalina wieś, I, 205, II, 388. 

z Kaliny, patrz Gaweł IV Woj- 
sławowicz, Jasiek XIII Woj- 
sławowicz. Sadek IV Woj- 
sławowicz, Wojsław XXVII. 

Kaliska kasztelania, II, 72. 

Kaliszek I ze Pstroszyc 1362, 
II, 448. 

Kamień wieś. I, 173, 198, II, 
282, 418, — kościół para- 
fialny tamże. I, 153. 

z Kamienia, patrz Piotr CLXXIII 
Janowicz, Bertold V, Mikołaj 
XCIV, Adam XV Piotrowicz, 
Świętosław XXII Janowicz, 
Piotr CLXXIV Mikołajowicz. 

Kamienica rzeka, I, 164, 190. 

Kamienica wieś i sołtystwo. I, 
164, 171, 182, II, 258, 316, 
404. 

Kamienica dolna wieś, II, 374. 

Kamienie wieś na Szląsku, II, 2. 

Kamieńska parafia, II, 206. 

Kamiona czyli Jastrzębiec herb, 
II, 419. 

Kaniowa proklamacya, II, 283. 

Kanna wieś. I, 210, II, 477. 

Kantorowice wieś II, 205. 

Kargów wieś, I, 146, 155, II, 
192. z Kargowa, patrz Sulisław Xin, 

Wszebor VI. 
Karniów wieś, I, 207, II, 389. 
Karol, 1339 król węgierski. I, 

186. 
Karpaty góry, I, 137. 
Karsna, patrz Michał XXIV. 
Karwacian, patrz Dzierżek XIV. 
Kasina rzeka. I, 201. 
Kaszów wieś, I, 205. 
Katarzyna I, 1263 piwniczna 

klasztoru zwierzynieckiego, 

II, 180. 
Katarzyna Bogufałowa z Char- 

binowic, 1278, I, 153. 
Katarzyna II Odolanówna, 1313 

— 1334 ksieni klasztoru sta 

ro8ądeckiego,1, 128, 170, 172, 

181, II, 248, 271, 277,302, 

316. 
Katarzyna III ze Pstroszyc, 

1362, II, 448. 
Katarzyna IV z Krzyszowic, 

1362, II, 451. 
Katarzyna V Budzanka, 1366, 

II, 476. 
Katarzyna 1278 córka Stefana 

Iwonowicza z Wielkopolski, 

II, 210. 
Katarzyna, 1316 córka Marka, 

żona Marcina XXXV Uni- 

sławowicza z Brzeźna, II, 

113, 221, 270. 
Kawiory wieś pod Krakowem, 

I, 172. 
Kazimir, założyciel dworu Ka- 

zimirz, I, 87. 
Kazimir, założyciel dworu Ka- 

zimirza, I, 80, 66. 
Kazimirz Mieszkowicz Mnich, 

książę polski, II, 407. 
Kazimirz Pogrobowiec (Spra- 
wiedliwy) książę polski, 1189 t 1194, I, 101—108, 118, 

139, II, 27, 117, 220. 
Kazimirz książę opolski, 1228, 

II, 57, 71. 
Kazimirz Konradowicz, 1251 
książę kujawski i łęczycki, I, 

140, 144, 145, 147, II, 139. 
Kazimirz książę łęczycki, 1290 

t 1294, I, 158, 161. 

Kazimirz Wielki król polski, 
1333 t 1370, I, 168, 177, 
182 — 190, 192, 194-197, 
199—201, 203, 205 - 207, 
210, II, 268, 295, 325, 
333, 339, 341, 343—348, 
351, 352, 354, 359—364, 
367, 370, 371, 374, 377 
-395,398,399 — 416,417, 
421, 422, 424, 425, 427, 
429, 432—454, 457 — 471, 
474—482. 

Kazimirz książę mazowiecki, 
1351, II, 398. 

Kazimirz, 1357 książę cieszy ń 
ski. I, 198. 

Kazimirz miasto, rajcy i mie- 
szczanie, I, 187, 198, 211, II, 
362, — kościół św. Jakuba 
tamże. I, 222, — kościół 
Bożego Ciała tamże. I, 191. 

Kazimirz wieś. I, 189, II, 369, 
441, 464. 

Kąty wieś. I, 210, II, 326, 
462, 476. 

Keczerowie Dytmar i Krystan, 
1304, I, 165. 

Kembłów wieś, I, 153, II, 209, 
223. 

Kenna, 1362 żona Piotra 
CLXXV Szczekockiego, ka- 
sztelana sądeckiego. I, 204, 
II, 455. 

Kesznic, patrz Izyk. Kezeyrswald las, I, 188, II, 

367. 
Kępin wieś, I, 129, 132, II, 

6, 10. 
z Kępina Paweł, II, 65. 
Kęsów wieś. I, 200, II, 430. 
Kęty wieś, II, 57. 
Khaer Raciborowicz, 1212, II, 

18. 
Kidów wieś parafialna. I, 229. 
z Kielanowic, patrz Michał XXXI. 
Kielce, I, 207, II, 171, — 

kollegiata. I, 114, 140, II, 

6, — prebenda, I, 200, II, 

432. 
Kiełcz, założyciel dworu Kielce, 

I, 84. 

Kiełcz, założyciel dworu Kieł- 

czowice. I, 87. 
Kiełcza, założyciel dworu Kieł- 

czyna. I, 75. 
Kiełcz XI Awdaniec, 1338, II, 

352. 
Kiełcz XII, z Radowąża, 1342, 

II, 367. 

Kiełczewicze wieś. I, 177, II, 
250, 297, 298. 

Kierstan, 1291 scholastyk wi- 
ślicki, II, 234. 

Kieszkowicz, patrz Marcin XLVII. 

Kietla I rycerz, 1254, II, 157. 

Kije, prebenda i kościół para- 
fialny tamże, I, 112, 231, 
II, 9, 22. 

Kilian, założyciel dworu Kiliano- 
wice, I 74. 

Kilian II, 1224 kapelan z Da 
leszowic, II, 59. 

Kilian III, 1229 kanonik kie- 
lecki, II, 76. 

Kilian IV, 1254 podsędek san- 
domirski, II, 157. 

Kinga, patrz Kunegunda. Klara, 1352 córka mistrza Mar- 
cina, I, 195. 
Klara I z Niewiatrowic, 1356, 

I, 198, II, 419. 

Klara II, 1366 przeorysza kia 
sztoru zwierzynieckiego, II, 
477. 

Klarysek zgromadzenie. I, 152. 

Klasztor miasto. I, 207. 

Klęcie wieś, I, 195, 201. 

z Klęcia Iwan, 1373, II, 482. 

Klecza, kościół tamże. I, 197. 

Klemencya I, 1361 zakonnica 
u Św. Andrzeja w Krakowie, 

II, 444. 

Klemens wojewoda głogowski 
t 1241, I, 130. 

Klemens, 1252 wojowoda kra- 
kowski (fałsz), II, 153. 

Klemens, 1305 kanclerz i ka- 
nonik krakowski, I, 166. 

Klemens Swarkowic, 1311 soł- 
tys z Zabrzezia, I, 170. 

Klemens, 1320 opat sieciechow- 
ski, I, 173. 

Klemens VI papież, 1343, I, 
189, II, 371. 

Klemens, 1365 sołtys ze Ści- 
borzyc, I, 208, 

Klemens, patrz Klimunt. 

Klementowice wieś, II, 317. 

Klemęta czyli Klemens, założyciel 
dworu Klemieńczyce, I, 69. 

Kleparz, ziemia koło kościoła 
Św. Floryana, I, 144, — kol- 
legiata Św. Floryana, I, 103, 
— (Florencya) miasto, 1,210. 

z Kleszczowy, patrz Spieymir 
XVI. 

Klęczyca, role, I, 202. 

Klich z Ujeźdźca, 1358, I, 200, 
II, 427. 

Kliczanowo wieś, II, 55. Klimek, 1346 rządzca lub pod- 
rzęczy sądecki, I, 191, II, 
376. 

Klimunt (Klemens), założyciel 
dworu Klimuntów, I, 64, 66, 
75. 

Klimunt, założyciel dworu Kli- 
muntowice I, 87. 

Klimunt z Brzeźnicy Lis, 1140 
fundator klasztoru jędrzejow- 
skiego, I, 99, 229^ II, 40, 

Klimunt IV, II, 41, 57, 65, 71. 

Klimunt V (Klemens) Klimun- 
towicz Swieboda, 1 224 pod- 
koniuszy krak. 1228 palatyn 
opolski, 1230 kasztelan kra- 
kow. II, 42, 57, 65, 71, 78, 
134, 157, 191, 195, 501. 

Klimunt VI Klimuntowicz Swie- 
boda, 1231 b. u. 1238 ka- 
sztelan brzeski, f 1241 ka- 
sztelan krakow. I, 129, 130, 
II, 58, 70, 87, 191, 196, 
501, 509. 

Klimunt VII Sulisławowicz Swie- 
boda z Ruszczy, 1231 b. u. 
1238 kasztelan krak. 1241 
— 1255 wojewoda krakow. 
I, 132, 134, 139, 140, II, 
25, 50, 87, 113, 125, 128, 
128, 146, 150, 196, 205, 
229, 501, 502. 

Klimunt VIII Wierzbięcic, II, 
72, 196. 

Klimunt VIII, b. Wiricentowicz 
Lubowla, 1234, II, 39, 105. 

Klimunt IV Andrzejowicz Swie 
bodą, 1234, II, 105, 106. 

Klimunt X Markowicz Swieboda, 
1234 kasztelan rzeczy ński, 
1262 komornik księżnej, II, 
106, 196, 64, 95, 112. 

Klimunt XI Mikołajowicz Swie- boda, 1237 b. u. 1250 łow- 
czy krakow. II, 6, 11, 115, 
118, 126. 

Klimunt XII Wawrzyńcewicz 
Sulima, 1278 miecznik san- 
domirski. I, 153, II, 155, 
210, 211, 235, 283. 

Klimunt XIII Sulisławowicz 
Swieboda, 1287 b. u. 1290 
— 1292 kasztelan wojnicki, 

I, 157, II, 158, 227, 507. 
Klimunt XIV Swieboda, 1306 

— 1309 kanonik katedr, kra- 
kow, kanclerz nadworny, II, 
257. 
Klimunt XV Świętopełkowicz 
Lis, 1309-1312, I, 169, 

II, 263, 235. 

Klimunt XVI, 1312 klucznik 
klasztoru starosądeckiego, II, 
267. 

Klimunt XVII, 1320 opat kla- 
sztoru sieciechowskiego, II, 
284. 

Klimunt XVIII Swieboda, 1321 
1334 kanonik katedr, kra- 
kow. 1322 scholastyk gnie- 
źnieński, II, 287. 

Klimunt XIX, II, 331. 

Klimunt XX z Krzyszowic, II, 
332, 446. 

Klimunt XXI Wróbel z Krzy- 
szowic, II, 332, 451. 

Klimunt XXI, b. 1338 — 
1346 scholastyk krakow. II, 
353. 

Klimunt XXII. 

Klimunt XXIII Zbygniewowicz 
Szreniawa, 1335 — 1354 mie- 
cznik krakow. II, 337, 341. 

Klimunt XXIII, b. 1340 ku- 
stosz klasztoru tynieckiego, 
II, 361. Klimunt XXIII c. 1343 1358 
woźny sądu ziemskiego kra- 
kow. II, 370. 

Klimunt XXIV Mścigniewowicz 
Lis, 1341 chorąży krakow. 
1348pod8tolisandomir. 1363 
— 1366 kasztelan radomski, 
II, 342. 

Klimunt XXIV b. 1345 - 1346 
sołtys z Bodzanowa, podrze 
czy sądecki, II, 374. 

Klimunt XXV Swieboda z Bra- 
nic, 1347—1353, I, 191, 
II, 381. 

Klimunt XXVI, 1348 zakon- 
nik u Św. Andrzeja w Kra- 
kowie, II, 383. 

Klimunt XXVII Strzeszkowicz 
z Jeżowa, 1352,11,402, 334. 

Klimunt XXVIII Giedczyc Lu- 
bowla, 1354, II, 330, 408, 
"414. 

Klimunt XXIX z Sopichowa, 
1356, II, 417. 

Klimunt XXX, 1358 z Rawu- 
lowie, II, 427. 

Klimunt XXXI Bogorya ze 
Żmigrodu, 1358, II, 427. 

Klimunt XXXII z Radujowic, 

1359, II, 433. 

Klimunt XXXIII z Kozłowa, 

1360, II, 437. 

Klimunt XXXIV, 1360 mnich 

klasztoru tynieckiego, II, 437. 

Klimunt XXXV z Krzyszowic 

1362, II, 451. 

Klimunt XXXVI z Nasięchowa 

1363, II, 458. 

Klimunt XXXVII Swieboda, 
1363—1382 kasztelan ra- 
domski, II, 463, 508. 

Klimunt XXXVIII, 1364 pleban 
z Kazimirza, II, 464. Klimunt XXXIX Rożen z Ro- 
żnowa, II, 490, 494. 

Klimunt XL, II, 490. 

Klimunt Markowicz Swieboda 
kasztelan oświęcimski, II, 25, 
47, 113. 

Klimunt Markowicz, 1254, II, 
122, 157. 

Klimunt Dzierżsławowicz, 1383 
archidyakon zawichojski, ka- 
nonik katedr, krak. II, 488. 

Klimunt Jaśkowicz (z Druszko- 
wa), 1386 magister szkoły 
u Wszystkich Świętych w Kra- 
kowie, II, 490. 

Klimunt Tomkowicz, (z Zębo- 
cina), 1389, II, 496. 

Klimunt Witkowicz Lubowla, 
1354, II, 335. 

Klimunta komesa wdowa Ra- 
cława, 1260—1263, I, 145, 
146. 

Klimuntów wieś. I, 144, 203, 
205,11, 143, 160, 165, 170, 
420, 445. 

z KHmuntowa Klimuntowski 
patrz Mikołaj CXXXVIII. 

Klimuntowicze, patrz Andrzej 
XXVII, Klimunt VI, Stani- 
sław XXIX, Wierzbięta III, 
Wojciech XLI. 

Klimuntówna, patrz Czestka I. 

Kliszów wieś, II, 399. 

Klonowa wieś, II, 72, 

z Kludzka, patrz Jakub LXVII. 

Kłus, Klusęta, patrz Mikołaj VIII. 

z Kładźska Hanusz, II, 380. 

z Kłobucka, patrz Borysław XI. 

Kłodnica wieś, I, 232. 

Kłopod, patrz Piotrz CLIV. 

Kłopotnica wieś. I, 205, II, 459. 

Kłósek, patrz Bodzęta IX. 

Kmita, patrz Jan CXCVII. z Knyszyna, patrz Piotr CXCIV. 
z Kobierzycka, patrz Strasz II. 
Kobołka, patrz Świętosław XIV 

Trzebież, Świętosław XV. 
Kobyle wieś i wójtostwo, 1, 195, 

210, II, 396, 476, 490. 
Kobylnia wieś. I, 183, 196. 
Kochów wieś, I, 183, 196, 232. 
Koómir czyli Chocimir, założy- 
ciel dworu Kocmyrzów, I, 78. 
Kock wieś. I, 144. 
Kocudza wieś, II, 482. 
Kolanowice wieś, I, 139, 152. 
Kolantyce wieś, II, 317. 
Kolczek Spytek, II, 448. 
Kolechowice wieś, II, 317. 
Koloman, 1209 król halicki, I, 

114. 
Koluszko, patrz Wojciech XXXV. 
Kołąb, patrz Jan CXCVIII. 
Kołmaszowie ród i herb. I, 

228, 232, Ilł 74, 311. 
Koło miasto, II, 453. 
Komat, 1264 książę Jadźwiu- 

gów, I, 146. 
Komorniki wieś. I, 178. 
Komorów wieś. I, 100. 
Komparzewo, Kompasów wieś, 

I, 201, 204, II, 413, 430, 

456. 
Konary wieś. I, 203, II, 442, 

55. 
Konarze wo wieś, II, 72, 134. 
z Kończysk, patrz Jan CCXI. 
Koniemłoty wieś, II, 384, — 

1246 wiec senatorski tamże, 

I, 137. 
Koniusza wieś. I, 210, II, 291, 

479. 
z Koniuszy, patrz Bogusław 

XIII, Gawełlll, Mikołaj CVII. 
Konrad II, 1212 rycerz bi- 
skupa krakow. II, 21. Konrad HI, 1356 komornik 
sądu ziems. krak. II, 418. 

Konrad IV, 1356 komornik 
podkomorzego krak. II, 420. 

Konrad I książę mazowiecki. I, 
108, 109, 118, 121 — 129, 
132, 134, 136, 137, 138, 
142, II, 4, 42, 43, 48, 50, 
64, 79, 88, 91, 92, 98, 102, 
125, 126, 127, 128, 129, 
130, 136, 139, 145. 

Konrad Konradowicz f 1241, 

I, 130. 

Konrad II książę mazowiecki, 

II, 177, 197, 223, 226. 
Konrad, 1333 wójt z Lipnika, 

I, 183. 

Końskie wieś. I, 232, II, 36, 
51. 

z Końskiego, patrz Dobiesław 
XX, Jan CCX, Jan Odrowąż, 
Krzesław XIII, Paweł, Sza- 
weł. Strasz I Dobiesławowicz. 

Końskowola wieś parafialna. I, 
232. 

Konstancya, 1334 księżna gło- 
gowska, 1357 — 1358 ksieni 
klasztoru starosądeckiego. I, 
184, 199, 200, II, 328, 
340, 424—426. 

Kopaszyna herb i ród I, 228, 
230, 232, II, 9, 85, 155, 
161. 

Kopernia, 1257 wiec senatorski 
tamże, I, 143. 

Koprzywnica rzeka, I, 206. 

Koprzywnica wieś. I, 103, 148, 

II, 220. 

z Koprzywnicy, patrz Andrzej 
XLIV, Gierard XVI. 

Koprzywnica klasztor Cystersów ,] 
tamże, 103, 146, 148, 153, 
154, 156, 168, 172, 176, I 177, 185, 186, 190, 201, 
204, 206, 211, 229, 230, 
II, 7, 189, 206, 207, 217, 
220, 275, 367, 377, 438, 
460, 495. 

Kopyto I, II, 100. 

Kopyto, patrz Świętosław XII. 

Kopy to w, Kopytowicz, patrz 
Zdzisław XIII. 

Kopytowa wieś. I, 196, II, 412. 

Kopytowa rzeka. I, 192. 

Kopytowicz czyli Kopytów, 
patrz Włodzimirz XI. 

z Korabiowic, patrz Andrzej 
LXXIV. 

Korcza, założyciel grodu Kor- 
czyn, I, 80. 

Korczakowie herb i ród, I, 
230, II, 420, 454, 483—486. 

Korczyn, II, 424, - 1257, 
1275 wiece senatorskie tamże, 
I, 143, 152, — cło tamże, 

I, 153, 173, 176, — klasztor 
Franciszkanów tamże. I, 143. 

Korytnicki przywilej, 1224, II, 

54. 
Korzeniów wieś. I, 199. 
z Korzeniowa, patrz Biernat 

XII, Pełka XXX. 
Korzeniowicz, patrz Przecław 

XII. 
Korzenna wieś parafialna. I, 

227. 
Korzkiew góra. I, 195, II, 403. 
z Kościelca, patrz Pełka XXVII, 

Piotr LXXVIII. 
Kościelecki, patrz Wisław IV. 
z Koscielnik, patrz Goworek VII. 
Koścień, patrz Marcin XLI. 
Kościeszowie-Strzegomie, I, 79, 

II, 118, 234. 

Koska, patrz Sięgniew IV. 
Kosmołów wieś, I, 176. z Kosowie, patrz Janusz XIII, 
Wysz IV. 

Kostra, założyciel grodu Ko- 
strzyn, I, 79. 

Kostrzewa, patrz Wojciech XXXI. 

z Kostrzy, patrz Stonold. 

z Koszczyc, patrz Wincenty 
XVI. 

Kotłek, patrz Jan XXIL 

Kotym, II, 183. 

Kotymowicz, patrz Mikołaj XLV. 

z KowaU, patrz Zawisza VI. 

z Kowalowa, patrz Polanin II. 

Kowalski, patrz Zawisza VI. 

Kozanki wieś. I, 152. 

Koziegłowy wieś parafialna, I, 
229. 

Kozieł, patrz Piotr CLXII. 

Kozień I, II, 101. 

Kozieniów, patrz Piotr LXXVII. 

z Koźlej, patrz Jan CXXVII. 

Kozłów wieś. I, 189, 229, II, 
371. 

z Kozłowa, patrz Klimunt 
XXXIII. 

Kozłowicz, patrz Wojsław XXIII. 

Kozłowiec wieś, II, 278. 

Kozmas opat tyniecki, 1274, 
I, 152. 

Koźmicki, patrz Jakub LXXIV. 

Kożuch, patrz Wojciech XLIV. 

Kożuchowski Mikołaj , 1361 
archidyakon krakowski, 1366 
proboszcz gnieźnieński , I, 
211, II, 443. 

Kraków, gród, miasto, rajcy, 
mieszczanie i kupcy. I, 98, 
105, 107, 126, 130, 134, 
141, 143, 144, 156, 158, 
165, 166, 168, 169, 171, 
172, 173, 174, 176, 181, 
182, 184, 185, 188, 190, 
195, 196, 197, 199, 200, 
e 205, 210, II, 141, 255, 264, 

295, 309, 352, 400, 476, - 

gród nad Rudawą, I, 137. 

Kraków, biskupstwo i biskupi, 

I, 120, 143, 161, 166, 176, 

177, 180, 182, II, 154, 275, 
284. 

— — kościół katedralny św. 
Wacława na Wawelu i ka- 
pituła katedralna. I, 98, 125, 
138, 140, 142,— 146, 148, 
150—154, 161, 164, 165, 
168, 169, 170, 174, 177, 

178, 180, 185, 186, 187, 
189, 192, 194, 197, 198, 
208, 210, II, 162, 169, 
178, 201, 202, 213, 241, 
258,286,290,307, 371,— 
wikaryusze katedralni, 1, 199, 
— skarbiec katedralny, 1, 1 14. 

kościół parafialny Wszyst- 

kiclł Świętych, I, 180, 191, 

II, 183, 185, 211, 444. 

— — kościół Św. Trójcy i kla- 
sztor Dominikanów, I, 117, 
140, 148, 181, 194, II, 185, 
223, 297, 310, 385, 386. 

— — kościół Św. Andrzeja 
i klasztor Panien Klarysek 

I, 127, 130, 134, 171, 172, 

173, 174, 176, 177, 183, 
184, 195, 203, 207, 210, 

II, 130, 212, 244, 254, 255, 
281—284, 286, 338, 421, 
423, 443, 468. 

— — kościół Św. Mikołaja, I, 
189, II, 372, 389, 439. 

kościółNPMaryi, 1, 117, 

174, 180, II, 185. 

— — kościół Bożego Ciała, 
II, 384. 

— — klasztor Franciszkanów, 
I, 143, 168, II, 189, 383. - — kościół Św. Marcina, II, 
212, 255. 

- — kościół Św. Jerzego na 
Zamku, I, 134, 195, II, 421. 

- — kościół Św. Idziego, I, 
97, 173, II, 284, 286. 

- — klasztor kanoników re- 
gularnych przy kościele św. 
Marka, I, 143, 181, II, 147. 

- — klasztor i szpital św. 
Ducha, I, 160, II, 167, 236, 
378. 

- — klasztor św. Krzyża, I, 
169, 180, II, 262. 

- — kościół Św. Szczepana, 
I, 180. 

- — kościół Św. Michała, I, 
142, 146, 195. 

— kościół Św. Salwatora, 
I, 100. 

- — klasztor św. Katarzyny 

I, 205. 

- — kaplice i ołtarze w ko- 
ściele katedralnym krakow- 
skim: kaplica św. Małgorzaty, 

II, 291, — kaplica Poczę- 
cia NPMaryi, II, 395, — 
kaplica św. Stanisława, II, 
385, — ołtarz św. Wincen- 
tego Lewtty, II , 353, — 
ołtarz NPMaryi, II, 212. 

- — dwa klasztory żeńskie, 

I, 195. 

szpital I, 187, II, 268. 

- — parafie. I, 180. 

— uniwersytet. I, 206. 

- — ulica Św. krzyża, 1, 189, 

II, 372, — ulica świnia. I, 
204. 

— kamienica po Hermanie 
z Raciborza, II, 345, — dom 
Jana kantora wrocławskiego, 
II, 397, — kamienica, II, 268. — — folwark Hanka Romanca 
pod kościołem św. Mikołaja, 
II, 374. 

Kraków dzielnica, księstwo, zie- 
mia, województwo i powiat, 
I, 109, 122, 128, 157, 159, 
165, 221—229, — żupy. I, 
161, 162, — cło. I, 173, 
176. 

— — Sąd wyższy prawa nie- 
mieckiego na Zamku, I, 185, 
197, 198, 204. 

— — Sąd ziemski. I, 170, 
174, 182, 189, 191, 194, 

195, 196, 198, 200, 202, 
204, 206, 207, 208, 211. 

— — wiece senatorskie i usta- 
wodawcze tamże z lat 1228, 
1245, 1271, 1356 i 1361, 

I, 123, 137, 150, 197, 202. 
z Krakowa Andrzej XIV, 1232, 

II, 92. 

Krakowiee łąka we wsi Krzcin, 

I, 185. 
Krampsko wieś. I, 142. 
Kraśnik wieś parafialna. I, 198, 

232, II, 420, 482, 483, 484. 
z Krasowa, patrz, Z by gniew 

XIV, Mikołaj CXXXI. 
Krauszów wieś parafialna. I, 

196, II, 403. 

z Kępy, patrz Piotr LXXV, 
Zdzisław XIX. 

Krobielice wieś, II, 495. 

z Krobielic, patrz Bogusz IX. 

z Królewic, patrz Andrzej, Hen- 
ryk, Sułek, Wierzchosław 
i Włost Krystynowicze. 

Kromoł, założyciel dworu Kro- 
mołów. I, 67. 

Kromoła VII, II, 100, 115. 

Kropelin, patrz Henryk XXXIII. 

Kruczek, patrz Mikołaj CLVII. Kmplino wieś, I, 172. 

Krupsko wieś, II, 69. 

Krusinów wieś. I, 150, II, 197. 

Kruszynowa wieś, II, 123. 

Krużlowa wieś parafialna. I, 227. 

z Krużlowej, patrz Dominik VII. 

Krym I rycerz, II, 173. 

Krystąjrys I, 1234 zakonnik 
miechowski, II, 109. 

Krystan Keczer 1304, I, 165. 

Krystan I, 1304 — 1327 kano- 
nik katedr, krakow. I, 177, 
II, 255. 

Krystan ze Sobniowa, 1352, I, 
195. 

Krystyan I, 1238 komornik 
księżnej, II, 120. 

Krystyan 1222 — 1224 biskup 
pruski, II, 43, 47. 

Krystyn Lubowla, 1205 pala- 
tyn mazowiecki. I, 108. 

Krystyn III Młodocic Lubowla 
1228 — 1230, II, 68. 

Krystyn IV Racławowicz, 1228 
— 1230, II, 69. 

Krystyn V 1330 brat Racibora 
XII Wojciechowicza, II, 84. 

Krystyn VI Sułkowicz Starzą 
z Niedźwiedzia f 1241, I, 
130, II, 124, 213. 

Krystyn VI b. Sala, 1252, II, 
153. 

Krystyn VII Piotrkowicz Lu- 
bowla, II, 172. 

Krystyn IX Lubowla, 1283 ka- 
sztelan sieciechowski, II, 218, 
511. 

Krystyn X mistrz, 1303 kano- 
nik katedr, krakow. II, 253. 

Krystyn XI, 1308 podczaszy 
sandomirski, II, 261. 

Krystyn XII Gniewomirowioz, 
1316, II, 247, 276. Krystyn XIII Wawrzyńcewicz 
Sulima, 1325, II, 297. 

Krystyn XIV Sokolec Lubowla, 
1329, II, 311. 

Krystyn, 1330 sołtys z Ka- 
mienicy, I, 182. 

Krystyn XV z Damujowic Ła 
będź, II, 332, 406. 

Krystyn XVI z Turbii, I, 332. 

Krystyn XVII, II, 332. 

Krystyn XVIII zMiodar, II, 332. 

Krystyn XIX Adamowicz z Ksią- 
ża, 1343, II, 273, 370. 

Krystyn XX z Michowa, 1351 
— 1353, II, 395. 

Krystyn XXI z Tura Łabędź 
1354, II, 408. 

Krystyn XXII z Błógocic, 1354, 
II, 411. 

Krystyn XXIII z Grabienie 
Lubowla, 1356, II, 418. 

Krystyn XXIV z Wy sza (?), 
1361, II, 446. 

Krystyn XXV (Krzczon) z Mi- 
kluszowie Lubowla, 1365 
chorąży sandomirski, 1367 
chorąży krakowski, II, 470. 

Krystyn XXVI z Iłży, II, 491. 

Krystyn XXVII z Miodar Lu- 
bowla, II, 491. 

Krystyn XXVIII, II, 491. 

Krystyn Piotrkowicz Lubowla 
palatyn mazowiecki, II, 136, 
47, 48, 58, 61. 

Krystyn z Miedźwiedzia, II, 199. 

Krystyn, patrz Krzczon IV i V. 

Krystynowicz, patrz Imbram VI, 
Piotr XXVI c, Wojciech XXX, 
Sulisław XXIV , Wojciech 
XXXVI, Piotr CLXVIII. 

Krzcięciee wieś parafialna, 1, 129. 

z Krzcięcic, patrz Piotr CLV Garb. 

Krzcin wieś, I, 103, 185, 11,220. Krzcząta, patrz Krzczon VI. 

Krzczon IV (Krystyn), 1274, 
II, 202. 

Krzczon V (Krystyn) Łabędź, 
II, 332, 366. 

Krzczon VI (Krzcząta) Ocic ze 
Skrzynna Łabędź, 1354, II, 
333, 406, I, 196. 

Krzczon (Krystyn) założyciel 
dworu Krzczonowice, I, 82. 

Krzczon, patrz Krystyn XXV. 

Krzczonów wieś, II, 406. 

z Krzczonowa, patrz Jakub 
XLIII Wawrzyńcewicz. 

z Krzczonowa Jakub, 1325 soł- 
tys z Bogucic, I, 177. 

Krzczonowicz, patrz Mirosław 
XXII. 

Krzeczek, II, 332. 

Krzeczkowicz, patrz Jakub LIX, 
Maciej XIV. 

z Krzeczowa, patrz Jan 
CLXXXIX. 

Krzesław V Sądowicz z Biała- 
czowa lub Prandocina Odro- 
wąż, 1222 rycerz kasztelana 
krakowskiego, 1224 stolnik 
nadworny, 1227 stolnik san- 
domirski, 1228 cześnik, 1231 

— 1236 b. u. II, 5, 42. 
Krzesław VI Krystynowicz Lu- 
bowla , 1224 b. u. 1232 
palatyn kujawski, II, 48. 

Krzesław VII Szawłowicz Odro- 
wąż, 1228, II, 66. 

Krzesław VIII Odrowąż, 1276 
łowczy sandomirski, 1292 — 
1295 kasztelan czchowski, 
I, 157, II, 502 509. 

Krzesław IX z Szumska, 1341 

— 1357, II, 365. 
Krzesław X Odrowąż, 1358 

ziemianin sądecki, II, 427. | [rzesław XI z Pawłowa, 1363, 

II, 460. 
[rzesław XII z Chodowa Odro- 
wąż, 1363, II, 462. 

Krzesław XIII Dobiesławowicz 
Odrowąż z Końskiego, II, 
445, 491, 493. 

Krzesław z Bieniądzic, 1360, 
I, 202. 

Krzesław z Chodowa, 1363, I, 
205. 

Krzesław Dobiesławowicz Sta- 
rzą, 1364, II, 344. 

Krzesław, założyciel dworu 
Krzesławice, I, 61, 71, 80. 

Krzesła wa I Lubowla z By- 
szowa, 1363, II, 457. 

Krzesławice wieś. I, 137, 138, 
146, 157, 177, II, 106, 
141, 205, 389, 406. 

Krzeszów cło. I, 202. 

Krzeszowice wieś i sołtystwo, 

I, 207, 227, II, 201, 
467. 

Krzysz II Gosławicz, 1228 — 

1230, II, 67, 83. 
Krzyszan II Putysławowicz z 

Krzyżanowie 1228 — 1230, 

II, 40, 68. 

Krzyszan III, 1228, 1229 
podiianclerzy Henryka Bro- 
datego, II, 70. 

Krzyszanowski dział w Dubiu, 
II, 193. 

Krzyszek IX, II, 120. 

Krzyszek X Krzyszkowicz, 
1238, I, 129, II, 120, 47. 

Krzyszkowice wieś, I, 129, 187, 
196, II, 47, 120, 407. 

Krzyszkowicze, patrz Krzyszek 
X, Lewosz I. 

Krzyszowice wieś. I, 203, 204, 
206, 208, 210, II, 439, 440, 446, 447, 451, 459, 
460, 464, 465, 469, 470, 
481, 482. 
z Krzyszowic, patrz Adam XXVII 
Henrykowicz , Bronka I, 
Czestka I Klimuntówna, Gnie- 
womir V, Gołuch V Kli- 
muntowicz, Gotard III, Go- 
tard IV, Henryk XXVII, Hen- 
ryk XXXII, Jan CXCI, Ja- 
nusz XVIII Mucha, Kata- 
rzyna IV, Klimunt XX, Kłi- 
munt XXI Wróbel, Klimunt 

XXXV, Libert I Klimunto- 
wicz, Machną III Smyłowi- 
czówna, Magdalena II, Mar- 
cin LI, Mikołaj CLVIII, Mi- 
kołaj CLXV Przybkowicz, 
Ozanna, Piotr CLXXXIV, 
Piotr CLXXXV, Przybysław 
XXXI, Przybysława I Sta- 
nisławo wna , Rosław I, Smył 
XVII, Stachna I, Stani- 
sław XXI Laska, Stanisław 
XLIII, Strasz III Wilkowicz, 
Świętosław XXV, Tomasz 
XXX, Tomka I, Uniesław V, 
Wichna I Stanisławówna, 
Wichna III, Więcław XXXII, 
Wojciech XL , Wojsław 

XXXVI, Zbygniew XVI. 
Krzysztofor I, 1222 rycerz bi- 
skupa krakowskiego II, 41. 

Krzysztofor II, 1266 kanonik 
katedr, krakow. II, 182. 

Krzysztoforowicz, patrz Mikołaj 
XIV. 

Krzysztopor (Krzysztofor) zało- 
życiel dworu Krzysztoforzyce, 

I, 61. 

Krzywosąd IV Starzą, II, 187. 
Krzywosąd V Starzą, 1288, 

II, 230, 282. Krzywosąd VI Starzą, 1332— 
1337 podkomorzy krakowski, 
II, 320, 357. 

Krzy wosądowicz , patrz Jan 
CXXXI , Mikołaj LXXV, 
Niemsta III. 

Krzyżacy, I, 184. 

Krzyżanowice klasztor Premon- 
strantek tamże. I, 138, 141, 
160, II, 34, 55, 159, 237. 

Krzyżanowice wieś, I, 139, 157, 
206, II, 223. 

z Krzyżanowic Krzyszan II Pu- 
tysławowicz, 1228 — 1230, 
II, 68, — patrz Świętosław 
XI. 

Ksiąski powiat, I, 229. 

z Książa Jan kasztelan krakow- 
ski, 1366 — 1379, II, 502. 

z Książa, patrz Adam XIV, Ja- 
kusz IV, Jan CLXXIX, Kry- 
styn XIX Adamowicz. 

Książnice wieś. I, 168. 

Ksłenice wieś, II, 61. 

z Ksienic kapelan: Radwan, 
1224, II, 17. 

z Kuchar Andrzej, 1373, II, 
482. 

Kujawy, I, 104, 107, 109. 

Kujawskie biskupstwo i kate- 
dra, I, 142, 168, 180, II, 
92, 222. 

Kumani, I, 157, II, 197. 

Kuna, patrz Piotr CXXVI. 

Kunad, 1352 sołtys I, 195, 

Kunegunda (Kinga) księżna kra- 
kowska i sandomirska, żona 
księcia Bolesława Leszkowi- 
cza. I, 127, 130, 143, 148, 
151, 153, 154, 155, 157, 
158, 160, 199, II, 95, 106, 
123, 201, 205, 212, 214, 
215, 230, 231, 232, 410. Kunice wieś. I, 190, II, 309, 

380. 
Kunicki Piotr, 1324, I, 176. 
Kunko Kuncewicz, 1337, soł- 
tys z Gutanowa, I, 185, II, 

351. 
Kunów wieś. I, 150, 205, II, 

375. 
Kurdwanów wieś. I, 140, II, 

212. 
z Kurnika, patrz Mikołaj CLIII. 
Kurozwęki, wieś parafialna, I, 

231, 141. 
z Kurozwęk Mścigniew Marci- 

nowicz, 1246, II, 84. 
z Kurzelowa Jan 1332, II, 320. 
Kusina I, II, 174. 
Kuźma I, II, 125. 
Kuźma II rycerz, 1255, 1, 142, 

II, 160. 
Kuźma III 1274—1282 opat 

tyniecki, II, 202, 217. 
Kwaczała wieś, II, 416. 
Kwas, patrz Henryk XVIII. 
Kwilina wieś, II, 123. Ł. 

Łajn ze Stubna, 1358, II, 429. 

Lala, patrz Mikołaj CIII. 

Lambek Grzegorzewicz z Za- 
droża, 1346, I, 191, II, 377. 

Lambert II brat Herubina z Wy- 
sokiej, II, 173, 174. 

Lambert III, 1275 brat Ro- 
berta, II, 204. 

Lambert IV, 1284 dziekan u. św. 
Flory ana na Kleparzu, 1295 
podkomorzy księżęcy, II, 221. 

Lambert V, 1303 kustosz kla- 
sztoru miechowskiego, II, 253. 

Lambert V b. Szczepanowicz i z Pstroszyc, 1362 — 1365, 
I, 203, II, 449. 
imbert VI Stanislawowicz 
z Pstroszyc, 1363—1365, 

I, 208, II, 458, 334. 
Lambertowicz, patrz Jan LXIII, 

Stefan XXVII. 

Lambin II 1239—1266 ka- 
nonik katedr, krakowski, II, 
122. 

Lambin III, 1299, rektor ko- 
ścioła w Ruszczy, II, 244. 

Lambinowicz, patrz Jan XXV. 

Lambko I, 1274 prokurator 
klasztoru w Skale, II, 203. 

Lampert III, 1082 f 1101 
biskup krakowski, I, 95, 97, 

Lanckorona miasto, I, 201,210, 

II, 433, 476. 
Lanckorońscy Zadorowie, II, 

408. 

Laska, patrz Stanisław XXI. 

Laskowice wieś na Szląsku, 
II, 2. 

Lasocie, patrz Pakosław V Stary. 

Lasota III Wojciechowicz Aw- 
daniec, 1233 b. u., 1249 
kantor wiślicki, 1250 pro- 
boszcz szkalmirski, 1258 — 
1264 proboszcz sandomirski, 
II, 2, 55, 96, 116, 133, 181. 

Lasota IV Awdaniec, 1271 pro- 
boszcz szkalmirski, II, 196. 

Lasota V Awdaniec, 1271, 
1272 kasztelan sądecki, II, 
197, 506. 

Lasota VI z Przez wodu, 1339, 
II, 360. 

Lasota VII Zadybski, 1349 — 
1354 kasztelan zadybski. I, 
196, II, 387, 413. 

Latała, patrz Andrzej LVII. 

Latoszyn wieś. I, 157, II, 228. z Lednicy Tomsik, II, 496. 

Leksik 1346 rządzca klasztoru 
Św. Andrzeja w Krakowie, II, 
377. 

Leliwa, Leliwici herb i ród. I, 
226, 228, 229, 230, 232, 
II, 184—187, 211, 269, 
303, 310, 324, 326, 344, 
355, 392, 409,420,436,441. 

Lelów gród. I, 137, 145, 165» 
— wójtostwo i mieszczanie, 

I, 204, 208, - ziemia i po- 
wiat, I, 145, 228. 

Lelów Stary, I, 189. 

z Lelowa, patrz Marcin LIII, 

Wawrzyniec XXIV, Mikołaj 

CLVII Kruczek. 
Leniart (Leonard) XI Lubowla, 

1201, II, 1. 
Leniart XII Filipowicz Lubowla, 

1228, II, 70. 
Leniart XIII Chocimirowicz Lu- 
bowla, 1234—1242, II, 26, 

103, 109. 
Leniart XIV Lubowla, kanonik 

kurzelowski, II, 175. 
Leniart XV 1274 pisarz opata 

tynieckiego, II, 203. 
Leniart XVI Minoryta, 1281, 

II, 215. 

Leniart XVII Łabędź, 1309 
wójt jędrzejowski, II, 263. 

Leniart XVIII Łabędź, 1321 
pleban oświęcimski, II, 287. 

Leniart Dzierżykrajowicz, 1327, 
I, 180. 

Leniart XIX Dzierży sławowicz, 
1327, II, 246, 268, 303. 

Leniart XX, 1339 wikary usz 
kościoła Św. Szczepana, II, 
359. 

Leniart XXI z Banowie Lu- 
bowla, 1347,1, 191,11,381. Leniart XXII Lubowla z Ga- 
włowa, 1365, 1, 208, II, 474. 

Leniart XXIII Lubowla z Ple- 
szewa, II, 491. 

Leniart Więdawowicz Lubowla 
(ze Swoszowic), 1387, II, 
497. 

Leniart, założyciel dworu Le- 
niarcice. I, 75. 

Leniart, założyciel dworu Le- 
nartowi ce, I, 82. 

Leniartowicz, patrz Adam IV. 

Leon książę ruski, II, 166. 

Leonard rycerz, 1331, I, 182. 

Lepietnica wieś. I, 183. 

Leśna wieś. I, 174. 

Leśnica wieś, II, 34. 

Leszczyna wieś, II, 396, 490. 

z Leszczyny, patrz Mikołaj 
CXLV. 

Leszczyce ród, I, 232. 

Leszek Kazimirowicz książę pol- 
ski, I, 101, 105, 106—114, 
117, 118, 120, 140, II, 2, 
4, 24, 26, 43, 44, 48, 49, 
56, 61, 62, 87, 91, 172. 

Leszek Czarny książę krakow- 
ski, sandomirski i sieradzki, 
1279 t 1289, I, 103, 147, 
150, 153—162, II, 177, 
187, 211, 215, 217, 220— 
230, 269, 348, 410. 

Leszek Bolesławo wicz książę 
mazowiecki i kujawski f 1 186, 
I, 103, 104. 

Leszkowice wieś, II, 317. 

Leupold, 1338 sołtys w Sza- 
flarach, I, 186. 

Lew książę ruski, 1280, 1, 154. 

Lewart, założyciel dworu Le- 
wartów. I, 87. 

Lewarty ród, I, 231, 232. 

Lewek żyd, 1363, I, 205. Lewosz I, Krzyszkowicz, 1238, 

I, 129, II, 47, 120. 

z Lecz, patrz Andrzej XLII, 

Jarosław VIII. 
Libert I Klimuntowicz z Krzy- 

szowłc, 1361, 1362, II, 

446, 332. 
z Libiertowa, patrz Stanisław 

XX, Wawrzyniec XI. 
Libertus Szymonowicz, 1235, 

II, 141. 

Libichowa (Trzciana), klasztor 
kanoników regularnych tamże, 
I, 142, 225, II, 29, 103, 
147, 163. 

Libiszowa wieś parafialna. I, 
232. 

Libusza wieś, I, 203, II, 384, 
385. 

Ligięzowie, II, 99. 

Lignica, 1241 bitwa tamże, I, 
130, II, 80, 124. 

z Lipna Jan LXII, 1258, II, 
169. 

Lipnica wieś parafialna, I, 227. 

Lipnik wójtostwo, I, 183, — 
sołtystwo. I, 190. 

Lipowa wieś, II, 57. 

Lis, patrz Mikołaj LXIV. 

Lis, Lisowie, herb i ród. I, 65, 
68, 74, 76, 99, 228, 229, 
232, II, 6, 39, 73, 79, 84, 
85, 143, 178, 218, 242, 
244, 263, 264, 290, 307, 
318, 330, 342, 343, 353, 
401,405,415,433,478,493. 

Lisów wieś, II, 174. 

Liszki wieś, I, 205. 

Litwini, I, 134, 136, 144, 151, 
154 — 157, 161, II, 197. 

Lodgierowicz, patrz Chwalisław 
IV. 

Lombard, patrz Gierard I. Lubaczów cło tamże, I, 202. 
Lubcina wieś, I, 103. 
Lubcza wieś, II, 384, 433. 
z Lubczy Wincenty VI Dziwi- 

szowicz, 1234, II, 105. 
Lubechowitz gród. I, 153. 
Lubecka wola wieś, II, 497. 
Lubiąski klasztor, II, 35. 
Lubiąż wieś, II, 193. 
Lubicko dobra, II, 113. 
Lubiczko wieś, II, 130. 
Lubienia rzeka, I, 205. 
Lubienie wieś, II, 458, 
Lubiński klasztor. I, 143, II, 

15, 25. 
Lubla wieś, I, 103, II, 220. 
Lublin gród i miasto. I, 1 30, 171, 

173, 188, 199, II, 428, — 

kościół Św. Michała tamże, 

I, 155, — ziemia, I, 109, 
136, 146, 151, 154, 155, 
157, 164, 232. 

Lubnica wieś, II, 106, 134. 
z Lubnicy Iwon, II, 116. 
Lubomir, założyciel dworu Lu- 

bomirz. I, 70, 73. 
Lubor, założyciel dworu Lubo- 

rzyca, I. 62. 
Luborzyca wieś, I, 191, 228, 

II, 156. 

Lubowla wieś na Spiżu, I, 77, 
78, 164, 177, 178, 182, 
227, II, 251. 

Lubowlici-Ogniwowie ród, I, 63, 
64, 66, 68, 71, 72, 73, 81, 
82—86, 108, 109,112,113, 
121, 128, 138, 215, 216, 
222 — 232, II, 2, 4-8, 
14, 18, 22, 24, 26, 32—34, 
37, 39, 40, 42, 44-48, 
56—62, 68, 70, 74, 78, 
82 — 86, 97, 98—100, 103, 
104, 115, 116, 118, 119, 121—126, 130, 133—139, 
143, 145, 153, 157, 162, 163 
172 
185 
204 
223 
238 
260 
280 
308 
324 
336 
366 
382 
407 
418 
429 
442 
459 
474 
491 166, 159, 161 
173-176, 180- 
187, 189—197 
—206, 211, 212 
225, 226, 231 
242, 246—251 263, 270, 272, 277 169, 
183, 
202, 
218, 
232, 
255, 289, 299, 303, 304, 
311—316, 318, 320, 
326, 329, 330, 335, 
342, 353, 356, 359, 
367, 370, 371, 378, 
384, 386, 389, 404, 
408, 412, 414, 415, 
419, 422, 423, 424, 
430, 433, 435, 440, 
447, 452, 455, 457, 
461, 463—466, 467, 
481, 483, 485, 486, 
496, 497. 

Lubsin wieś, II, 406. 

Lubusz strumień, I, 192. 

Lubuski kościół, II, 307, bi- 
skupstwo, I, 180. 

Lubusza wieś, II, 443. 

Lubzina wieś II, 120. 

Lu ciąża rzeka. I, 140. 

Lucyan I, 1250 stolnik woje- 
wody krakowskiego, II, 147. 

Ludfryd I opat łysogórski, 1224, 
II, 54. 

Ludfryd II, 1224—1242 opat 
tyniecki, I, 124 II, 56. 

Ludmiła wdowa po Boguszy 
wojewodzie łęczyckim, 1258, 

I, 144. 

Ludmiła Mąkoszanka Bieniowa, 

II, 139. 

Ludmiła I 1356 przeorysza 
klasztoru zwierzynieckiego, 
II, 421. Ludwik królewicz węgierski, 
1339, I, 186, król węgier- 
ski i polski, I, 197, II, 420, 
454, 482—484. 

Ludzimir, założyciel dworu Lu- 
dzimirz. I, 72, 73. 

Ludzimirz wieś. I, 183, II, 323, 

Ludzimirz klasztor Cystersów 
tamże, I, 126, 130, 224, II, 
46, 47, 80, 94, 96, 119, 
122, — założenie tamże ko- 
ścioła, II, 105. 

Lukut, II, 183. 

Lukutowicz, patrz Mikołaj 
XXXIX i XLVII. 

Lulin wieś, II, 167. 

Lupold II, 1306 niegdy pro- 
wincyał Minorytów, II, 258. 

Lupus 1286 kanonik katedr, 
krakow. 1295 dziekan u św. 
Fioryana II, 224. 

Lusław IV Gniewomirowicz Lu- 
bowla, 1329, II, 314. 

Lusław, założyciel dworu Lu- 
sławice, I, 67, 72. 

Lusławice wieś. I, 181, II, 
313, 314. 

z Lusławic, patrz Piotr Osta- 
szewicz. 

Lusz (Lusław), założyciel dworu 
Luszowice, I, 83. 

z Luszkowic, patrz Wit XVI. 

Luszewice wieś, II, 42. 

Luszowice wieś, II, 57. 

Lutek, 1321 sołtys z Biesiadek, 
I, 174. 

Lutfryd, 1229 opat tyniecki, I, 
124. 

Lutogniew I Piotrkowicz, II, 
173. 

Lutogniewowicz, patrz Markusz. 

Lutosławowicz, patrz Wojsław X. 

Lwów miasto. I, 154. Ł. 

Łabędź herb i Labędziowie ród, 

I, 62, 65, 73, 75, 76, 78, 
85, 228, 229, 231, 232, 

II, 109, 118, 124, 263, 280, 
287, 302, 333, 335, 357, 
366, 371, 405—408, 462, 
488. 

Łada wieś, II, 420, 482, — 

czyli Goraj zamek, II, 482. 
z Łady albo Ładowski, patrz 

Dymitr II. 
Łagiewniki wieś. I, 152, II, 

176, 178. 
z Łagiewnik, patrz Mikołaj 

CLXXX. 
Łagoda herb i Łagodowie ród, 

II, 310, 381. 
Łagów, I, 156, — kasztelania, 

I, 141. 
Lajsce wieś, I, 196, II, 412. 
Ławszowici-Strzemieniowie ród, 

I, 222, 227, II, 120, 255. 
z Ławszowa, patrz Dobiesław 

XIX. 
Łącko wieś i kościół tamże, I, 
137, 140, 141, 165, 168, 

II, 42, 236, 253, 426. 
Łączany wieś. I, 198. 
Łączyn wieś, II, 43. 
Łąka wieś, II, 232. 

z Łąki, patrz Błrowo II Tyczka 

Markowicz. 
Łątczyn wieś, I, 146, 168, 

172, 182, II, 141. 
Łęcze dobra, I, 189. 
Łęczno wieś, II, 26, 108. 
Łęczycka ziemia i dzielnica I, 

102, 109, 161. 
Łęg wieś. I, 103, 167, II, 220, 

294. z Lęganowa, patrz Andrzej 
LXXV, Jakub LXXVII. 

Łąka wieś, II, 214. 

Łęki wieś, I, 191, II, 326, 
381, 396, 490. 

z Łęki, patrz Marek X. 

Łękomir I, 1275, II, 203. 

Łętkowice wieś, I, 170, II, 
120, 125, 126, 473, 474. 

Łętowice wieś, I, 208. 

Łętownią wieś, I, 208, II, 416, 

Łężkowice wieś. I, 168, II, 57. 

Łoniów wieś parafialna i soł- 
tystwo, I, 174, 230. 

Łoniowa wieś, I, 174, II, 286. 

Łopuszna wieś. I, 197, II, 415. 

Łososina las. I, 190. — rzeka, 

I, 195. 

Łososina wieś, II, 375. 

z Łososiny, patrz Bień V Woj- 

sławowicz. 
Łosośkowice wieś. I, 147, 151, 

II, 179, 182, 201. 

z Łowinicy, patrz Spicymir 

XIII. 
Łubinka rzeka, I, 162, II, 245. 
Lubno wieś. I, 150, 196, II, 

412. 
Lubno stare wieś, II, 198. 
Luczan (Łucyan) , założyciel 

dworu Łuczanowice, I, 61. 
z Łuczyc, patrz Tomko IV. 
Łukasz, dziad Marcina XXIV, 

II, 152. 
Łukasz, 1334 sołtys z Sie- 

kierna. I, 184. 
Łukaszowicz, patrz Marcin X. 
Łukawa wieś. I, 145. 
z Łukawy, patrz Bogusław 

XXXIII. 
Lukawica wieś parafialna. I, 226. 
z Łukawicy, patrz Jakusz, Sci- 

bor IX. Łukowska ziemia, I, 155, 200. 

z Luszczewic, patrz Wawrzy- 
niec XXIII. 

Łyko, patrz Jan LXIX. 

Łysek, patrz Gosław IX. 
z Lysobargi Marcin XVII, 
1224, II, 60. 

Łysogóra wieś. I, 204, II, 456. 

z Łysej góry Gall i Radost 
sołtysi łoniowscy, 1321, I, 
174. 

Lysogórski klasztor Benedykty- 
nów, I, 145, 148, 150, 168, 
172, 178, 194, 210, II, 7, 
167, 190, 261, 283, 289, 
359, 442, 480. 

Lysaków wieś. I, 168, 208. 

Łysy, patrz Mikołaj XII. M. 

Machną II , żona Strzeszka, 
1352, II, 402. 

Machną III Smyłówna z Krzy- 
szowic, 1362, II, 447, 334. 

Machną IV, 1362 żona Nie- 
czuji z Nieczuji, II, 452. 

Machną V Piotrówna, 1350, 
II, 333, 391. 

Machną VI Strzeszowa, 1352, 
II, 334. 

Machną córka Wszebora VII 
z Marszowic, II, 497. 

Maciej I, 1222, II, 41. 

Maciej II, 1230 scholar kra- 
kowski, II, 78. 

Maciej III, 1230—1237, II, 85. 

Maciej IV, 1263 mnich zwie- 
rzyniecki, II, 179. 

Maciej IV b. 1283 kasztelan 
wiśHcki (uzupeł.), II, 219, 
505. Maciej V, 1292 prokurator na- 
dworny sądecki, 1293 ka- 
pelan i spowiednik księżnej 
Gryfiny, I, 160, II, 235, 
238. 

Maciej VI z Myślca, 1313, II, 
272. 

Maciej, 1317 wójt z Opatowca, 

I, 171. 

Maciej VII, 1318 wielkorządzca, 

II, 279. 

Maciej VIII, 1320 sędzia na- 
dworny biskupa krakowskiego, 
1321 kanonik katedr, kra- 
kow. 1324 archidyakon za- 
wichojski, 1327-1329 ofi- 
cyał krakowski, II, 285, 297. 

Maciej, 1321 sołtys z Biesia- 
dek. I, 174. 

Maciej IX Brochota, 1326 ka- 
nonik u Św. Michała w Kra- 
kowie, 1348 kustosz tamże, 

I, 178, II, 301. 

Maciej Węgrzyn, 1326 sołtys 

z Myślca, I, 178. 
Maciej X 1327 pleban z Cła, 

II, 304. 

Maciej, 1328 kanonik i oficyał 
krakowski. I, 180. 

Maciej, 1329— 1358 biskup ku- 
jawski, I, 181, 184, 188, 
195, 198, 200, II, 311. 

Maciej XI Wojsławowicz ze 
Swieszkowie Lubowla, 1339 
notaryusz publiczny, 1355 
pisarz nadworny, kanonik 
katedr, krakow. 1357 ko 
lektor, II, 356, 359, 453. 

Maciej XII, 1345—1462 pi- 
wniczny tyniecki, II, 373. 

Maciej XIII ze Skały, 1346, 
II, 378. 

Maciej XIV Krzeszkowicz, 1349 rządca klasztoru miechow- 
skiego w Smrokowie, II, 388, 
332. 

Maciej, 1349 sołtys z Kalany, 
I, 192. 

Maciej, 1350 sołtys z Borku, 

I, 194. 

Maciej XIV, b., 1353 podrzę- 
czy wiśHcki, II, 405 (uzup.). 

Maciej XV, 1354 podrzęczy 
wiślicki, II, 409. 

Maciej XV, b., 1356 — 1358 
komornik sądu ziems. kra- 
kow. II, 418. 

Maciej XVI, 1359 kustosz kie 
lecki, kanonik katedr, kra- 
kow. II, 431. 

Maciej XVII z Jakubowic, 1359 
kanonik katedr, krak. II, 433. 

Maciej XVIII Wawrzyńcewicz, 
1360—1379 kanonik katedr, 
krakow. 1369 doktor dekre- 
tów, II, 436, 335. 

Maciej XIX, 1360 opat ko- 
przywnicki, II, 438. 

Maciej XX, 1362 klucznik ty- 
niecki, 1362 piwniczy ty- 
niecki, II, 449. 

Maciej XXI z.e Swieszkowie, 
1362—1378 kantor sando- 
mirski, kanclerz dobrzyński, 

II, 453. 

Maciej XXII ze Strzelc, 1364, 

II, 465. 
Maciej, 1365 wójt w Osieku, 

I, 207. 

Maciej XXIII z Marszowic, II, 

491. 
Maciej XXIV z Chotowa, II, 

491. 
Maciej XXV Oksza ze Strzelę, 

II, 492. 

Maciej Marcinowicz, 1391 wi- karyusz koprzywnicki, II, 
492. 

Maciej Mścisławowicz , 1389 
wójt subrogat sądu nadwor 
nego leńskiego w Nowym 
Sączu, II, 493. 

Maciej Swiętosławowicz (ze Sto- 
bnicy), 1389 kleryk dyece- 
zyi krakowskiej, II, 496. 

Maciej niegdy wójt lwowski, II, 
401. 

Maciej założyciel dworu Macie- 
jowice, I, 62. 

Magdalena II z Krzyszowic, 
1362, II, 451. 

Magdalena z Błogocic, 1354, 
II, 412. 

Magnus V Wałkunowicz, 1228, 
II, 69. 

Magnus VI, 1274 przeor ty- 
niecki, II, 202. 

Magnusowicz, patrz Janusz V, 
Piotr XXXV. 

z Makocic, patrz Janusz XII. 

Makowiska wieś, II, 396, 490. 

Maksencyusz I, 1253, II, 156. 

z Malic, patrz Bieniasz I. 

Mała wieś, II, 404. 

Małgorzata 1 , 1333 wdowa 
po Mikołaju LIX Pączku, I, 
183, II, 231, 299, 324. 

Małgorzata I, b., 1339, żona 
Pełki XX kasztelana siecie- 
chowskiego, I, 187, II, 318, 
356. 

Małgorzata II, 1339 wdowa po 
Tomaszu XXIII z Pawłowa, 
II, 335, 359. 

Małgorzata III z Błogocic, 1354 
żona Jana z Wrocimowic, 
II, 412. 

Małgorzata IV Jakuszówna ze 
Zborczyc, 1356, II, 331, 419. Małgorzata V Gniewomirówna 
z Krzyszowic Lubowla, 1365, 
II, 470, 331. 

Małgorzata, 1383 wdowa po 
Dobku I z Trzecieszy, II, 
488. 

Małgorzata, 1387 córka Kii 
munta XXXIX Rożna z Ro- 
żnowa, II, 490. 

Małobąd, założyciel dworu Ma- 
łobądź. I, 64. 

Małogost, założyciel grodu Ma- 
łogoszcz, I, 85. 

z Małoszowa, patrz Wierzbięta V. 

Małujowicz, patrz Bogdasz III. 

Manina wieś, II, 368. 

Marcin VI przed r. 1210, II, 16. 

Marcin VII, 1212 — 1220 ka- 
nonik katedi". krak. II, 19. 

Marcin VIII, 1212 kapelan bis- 
skupa krakow. II, 21. 

Marcin IX Wyszowicz Sulima, 
ojciec Poznana, II, 28. 

Marcin X Lukaszowicz, 1220, 
II, 31. 

Marcin XI, 1222 komornik, 
1224 podkomorzy biskupa 
krakow. II, 40. 

Marcin XII, 1222 podczaszy 
biskupa krakow. II, 40, 

Marcin XIII, 1222 podło wczy 
biskupa krakow. II, 40. 

Marcin XIV, 1222, II, 41. 

Marcin XV (Marcinek) z Łęt- 
kowic, 1224, II, 59. 

Marcin XVI Pierścionek, 1224, 
II, 60. 

Marcin XVII z Łysobargi 1224, 
II, 60. 

Marcin XVIII, 1224 podkomo- 
rzy biskupa krakow. II, 61. 

Marcin XIX, 1228, II, 66. 

Marcin XX zięć Bronisza, II, 84. Marcin XXI Żegocic Starzą, 1263 
koniuszy krakowski, 1268 
kasztelan zawichojski, II, 103, 
510. 

Marcin XXII, 1250—1258 opat 
wąchocki, II, 142. 

Marcin XXIII z Goszczy, 1250, 
II, 147. 

Marcin XXIV, 1252 wnuk Łu 
kaszów, II, 152. 

Marcin XXV Piotrowicz Rawa, 
1253 kapelan biskupa kra 
ko w. II, 95, 156. 

Marcin XXVI, 1263 mnich 
zwierzyniecki, II, 179. 

Marcin XXVII, 1270—1279 
kleryk, pisarz nadworny, II, 
190. 

Marcin XXVIII Gołuszowicz, 
1273 b. u. 1276 miecznik 
krakowski, 1278 kasztelan 
brzeski, 1286 kasztelan bie- 
eki, 1287—1290 kasztelan 
małogojski, II, 183, 201, 
509, 510. 

Marcin XXIX, 1281 koniuszy 
krakowski, 1285 cześnik kra- 
kowski, II, 215. 

Marcin XXX, 1293 przeor zwie- 
rzyniecki, II, 239. 

Marcin XXXII z Brzeźna Lu- 
bowla, II, 248, 270, 277, 
324, 325. 

Marcin Rynołdowicz z Krakowa, 
1300 mistrz, I, 162. 

Marcin XXXIII z Woli, 1304, 
II, 253. 

Marcin XXXIV Zbigniewowicz 
Szreniawa ze Szczyrzyca, 
1396, I, 166, II, 257. 

Marcin XXXV Unisławowicz 
z Brzeźna, Lubowla, 1312 
b. u. 1317 — 1323 sędzia Klarysek starosądeckich, I 
171, II, 113, 221, 249, 
270, 276. 

Marcin XXXVI, 1322 rządzca 
sandomirski biskupa krakow- 
skiego, 1332 kanonik kie- 
lecki, 1334 kanonik sando- 
mirski, 1343 — 1347 kano- 
nik katedr, krakow. II, 289. 

Marcin, 1318 sołtys z KrupHna, 
I, 172. 

Marcin, 1325 sołtys z Gabonia, 

I, 177. 

Marcin XXXVII, 1325 kustosz 
katedr, krakow. 1337—1338 
kantor katedr, krakow. II, 
301. 

Marcin XXXVIII, 1327 klu- 
cznik klasztoru starosąde- 
ckiego, II, 302. 

Marcin XXXIX, 1328 lekarz 
nadworny, II, 307. 

Marcin XL, brat Jana CIV 
z Bielca, 1328, II, 307. 

Marcin XLI Koścień, 1330 
służebnik klasztoru starosą- 
deckiego, II, 317. 

Marcin XLII Zbigniewowicz, 
Szreniawa, 1335, I, 184, 

II, 337, 341. 

Marcin XLIII, 1337 kanonik 
kielecki, II, 347. 

Marcin XLIV, II, 332. 

Marcin Maciejowicz z Winiar, 
1337, I, 185. 

Marcia Janowicz z Kurzelowa, 
1343, I, 189. 

Marcin Miłkowicz, 1343 sołtys 
w Jasieńcu, I, 189. 

Marcin XLV, 1343 przeor wą- 
chocki, II, 369. 

Marcin Bary czka, 1349 wika- 
ry usz, I, 192. Marcin XLVI, 1354 kustosz 

wąchocki, II, 414. 
Marcin XLVII Kieszkowicz dzie- 
dzic Długołęki, 1357, II, 426. 
Marcin z Cergowej, 1359, I, 

200. 
Marcin XLVIII ze Szreniawy, 

1360, I, 201, II, 435. 
Marcin XLIX, 1361—1362 

podrzęczy krakow. II, 440. 
Marcin L ze Szreniawy, 1363, 

II, 458. 
Marcin LI z Krzyszowic 1363, 

II, 460. 
Marcin LII z Ciszycy, 1363, 

I, 206, II, 460. 

Marcin, 1365 mieszczanin le- 

lowski. I, 208. 
Marcin LIII z Lelowa, II, 492. 
Marcin LIV, II, 492. 
Marcin z Dzierzkówka, II, 67. 
Marcin Marcinowicz, 1252, II, 

31. 
Marcin Floryanowicz, 1379, II, 

489. 
Marcin, 1303 biskup albański, 

II, 252. 

Marcin Przybysławowicz, 1333, 
II, 289. 

Marcin IV papież. I, 155, 156, 
157. 

Marcinek, patrz Marcin XV. 

Marcinowa wola wieś. I, 191, 
II, 381. 

Marcinowicz, patrz Adam XVIII, 
Damian I, Jakub XIV, Mi- 
kołaj LXXIV, Mścigniew III, 
Pełka XVIII, Pełka XXII, 
Racław III. 

Marek I Swieboda, 1217 f 1225 
wojewoda krakowski, II, 24, 
27, 37, 64, 65, 89, 94, 106, 
112, 502. Marek II Markowicz Swieboda, 

1227 kasztelan wiślicki, 

1228 — 1230 wojewoda kra- 
kowski, 1230 kasztelan san- 
domirski, I, 120, 123, II, 
25, 47, 63, 64, 66, 78, 80, 
83, 89, 104, 106, 112, 122, 
192, 502, 505, 504. 

Marek III z Janiny, 1231, II, 92. 

Marek IV Markowicz Swieboda, 
1233 — 1237 kasztelan ra- 
domski, 1260 b. u., II, 95, 
112, 157, 192, 508. 

Marek V Markowicz Swieboda, 
1236 b. u., 1259 podcza- 
szy krakowski, 1270 kaszte- 
lan połaniecki, 1284 kaszte- 
lan sandomirski, II, 95, 112, 
505, 510. 

Marek VI Secemicz Swieboda, 
1243—1263, II, 129, 103, 
113. 

Marek VIII Swieboda (zobacz 
Marek IV Markowicz), II, 191. 

Marek IX, 1284 kasztelan san- 
domirski, II, 221, 217. 

Marek X z Lęki, II, 332. 

Marek, 1307 — 1311 wójt san- 
domirski, I, 166, 169. 

Marek, 1337 wójt sandomirski, 

I, 185. 

Marek Rakoszyński, 1341, I, 
188. 

Marek XI Radwanita, 1346, II, 
376. 

Marek XII, 1346—1349 ko- 
mornik sądu ziemskiego kra- 
kowskiego, II, 379. 

Marek XIII, 1356—1364 ku- 
stosz sandomirski, I, 198, 

II, 420. 

Marek XIV z Wilkowa, 1361, 
II, 443. Marek XV Swieboda ze Skrzy- 
dlnej, 1361 skarbnik kra- 
kowski, 1366 łowczy kra- 
kowski, I, 203, II, 443. 

Marek XVI Abrahamowicz z Go- 
szyc, 1361, II, 445, 328. 

Marek XVII, 1365 pleban ze 
Stężycy, II, 471. 

Marek XVIII z Borowa, 1366, 
II, 480. 

Marek XIX, II, 492. 

Marek Markowicz, 1389 kano- 
nik katedr, krakow. II, 492. 

Marek Boksicz, 1389 kanonik 
katedr, krakow. II, 487. 

Marek brat przyrodni Klimunta 
X Markowicza, Swieboda, II, 
106. 

Marek dziedzic klasztoru sta- 
niąteckiego, II, 125. 

Marek z Wilkowa, I, 202. 

Marka, 1263 magistra klasztoru 
zwierzynieckiego, II, 179. 

Markowicz, patrz Andrzej VI, 
b. Klimunt X, Marek II, 
Marek IV, Marek V, Birowo 
II Tyczka. 

Markusz I z Szanistowa, II, 
173. 

Markusz II opat wąchocki, II, 
174. 

Markusz III z Janiny, 1284 
cześnik księżnej, 1285 ka- 
sztelan połaniecki, II, 221, 
511. 

Markusz Lutogniewowicz kasz- 
telan biechowski, II, 173. 

Markusz, założyciel dworu Mar- 
kuszów, I, 87. 

Markuszów wieś, I, 232, II, 
317. 

Markward I, 1230, II, 85. 

Marszowice wieś, I, 180, II, 307. z Marszowic, patrz Rodgier III, 

Falisław VIII, Maciej XXIII, 

Wszebor VII. 
Martyryusz I, 1234 skarbnik 

wąchocki, II, 108. 
Marzynek, II, 183. 
Marzynkowicz , patrz Mikołaj 

XLI. 
Mateusz, 1143 f 1165 biskup 

krakowski, I, 99, 101. 
Mateusz III, 1222 podkomorzy 

kasztelana wiślickiego, II, 38. 
Mateusz V, 1224—1229 pod- J 

kanclerzy krakowski II, 56. ^ 
Mateusz VI Odrowąż, 1231 

b u., 1239 kantor katedr. 

krakow. II, 90. 
Mateusz VII, 1234 kapelan, 

1236 kanonik katedr, krak. 

1239 kantor katedr, krak. 

II, 105. 
Mateusz VIII Wojnowicz Lu- 

bowla z Dubia, 1270, II, 

182, 194, 201. 
Mateusz IX Hensyrowicz Lu- 

bowla z Dubia, 1270, II, 

174, 182, 193. 
Mateusz X, 1295 opat tyniecki, 

II, 241. 
Mateusz, 1334 sołtys z Bierto- 

wic, I, 184. 
Matuszewicz, patrz Hensyr II, 

Piotr LXXXIV. 
Matylda, 1230 wdowa po Ra- 
ciborze XII Wojciechowiczu, 

II, 86, 
Maurus biskup krakowski. I, 99. 
Maurycy I, 1234 zakonnik wą- 
chocki, II, 108. 
Mazowsze, I, 104, 109, 157. 
Mądrostka, patrz Dzierżak IV, 

Jan CXXVI. 
Mądrostki herb i ród, I, 67, 227, 229, 232, II, 82, 252, 
267, 311, 319, 346, 366, 
399, 436, 448, 476. 

Medyka, patrz Tomasz X. 

Meltur sołtystwo. I, 171. 

Mełgiew wieś, II, 317. 

Męcina Dzierżsławowicz ze 
Skrzy nna Łabędź, 1389, II, 
488. 

Męcina Rawicz, założyciel dworu 
Męcina, I, 71, 74. 

Męczy kał Wincenty, I, 177. 

Mękosza Dnieprowicz, 1242, II, 
101. 

Michał III, 1212 kapelan bis- 
kupa krakow. II, 21. 

Michał IV, 1213 opat mogilski, 
II, 22. 

Michał V Piotrkowicz Połukoza, 
1220 b. u. 1239 cześnik 
sandomirski, 1243 f 1255 
kasztelan krakowski. I, 137, 
II, 31, 133, 134, 148, 154, 
159, 160, 164, 501. 

Michał VI, 1232 b. u. 1234— 
1252 kanonik katedr, krak. 
II, 93. 

Michał VII, 1234 kanonik ka- 
tedr, krak. 1269 proboszcz 
kielecki, II, 105. 

Michał VIII Michałowicz Lu- 
bo wla, 1239 cześnik sando- 
mirski, 1258 — 1260 podstoli 
krak. II, 32, 121, 133. 

Michał IX Przedwojowiczf 1241, 
II, 124. 

Michał X, 1269 — 1277 pro- 
boszcz kielecki, kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 206. 

Michał 1273 wójt sądecki, I, 
151. 

Michał XI Radwanita, 1278, 
II. 209. Michał XII Radujowicz, 1287, 
II, 187, 228. 

Michał XIII, 1284 kustosz ka- 
tedr, krakow. 1295 — 1302 
kantor katedr, krakowski II, 
222, 241. 

Michał 1295 kantor krakowski, 

I, 161. 

Michał XIV Pełczyc Lubowla, 
1306 skarbnik krakowski, 
1316, 1317 kasztelan ra- 
domski, II, 248, 258, 508. 

Michał XV, 1319 — 1334 opat 
tyniecki. I, 173, 180, 184, 

II, 281, 305, 306, 309. 
Michał XV b, 1320 podsędek 

ziemski krakow. II, 286. 

Michał XVI, 1321 — 1338 ka- 
nonik katedr, krakow. II, 287. 

Michał XVII Niedźwiedź, 1327 
kanonik katedr, krak. II, 305. 

Michał XVIII z Rzymu, 1330 
szpitalnik szpitala św. Ducha 
w Krakowie, II, 316. 

Michał XIX z Opalany Lu- 
bowla, 1333, II, 325, 353. 

Michał XX, II, 332. 

Michał XXI, 1334—1338 ple- 
ban z Dzierążni, kanonik 
katedr, krakowski, II, 337. 

Michał XXII, 1337 wojski 
krakowski, II, 351. 

Michał, 1337 sołtys z Racławic, 

I, 185. 

Michał, 1343 sołtys z Kazi- 

mirza. I, 189. 
Michał XXIII, 1348 zakonnik 

u Św. Andrzeja w Krakowie, 

II, 383. 

Michał XXIV Karana, 1349 
rządca klasztoru miechow- 
skiego w Szczepanowicach, 
II, 388. 

f Michał XXV, 1351 pleban 
z Osiekowa, II, 395. 

Michał XXVI, 1351 kustosz 
u Św. Idziego w Krakowie, 
II, 397. 

Michał XXVII z Błogocic 1354, 
II, 411. 

Michał XXVIII Giedczyc Lu- 
bowla, 1354, II, 414. 

Michał XXIX z Paszko wic, 1356, 
II, 417. 

Michał XXX (Michałko) z Mie- 
dźwiedzia, 1361 — 1367 ka- 
nonik wiślicki i szkalmirski, 
pisarz nadworny, II, 442. 

Michał XXXI z Kielanowic, 
1362, I, 204, II, 453. 

Michał XXXII z Częstocic, 1363, 
II, 460. 

Michał XXXIII ze Strożysk, 

1365, I, 207, II, 471. 
Michał XXXIV, 1366 dziekan 

sandomirski. I, 210, II, 475. 
Michał XXXV z Bolesławia, 

1366, II, 477. 

Michał XXXVI Michałowicz ze 
Szczaworyża, 1389, II, 492. 

Michał XXXVII, II, 492. 

Michał Piotrowicz (z Knyszyna), 
1375 kanonik katedr, krak. 
II, 494. 

Michał Wincentowicz (ze Msto- 
wa), 1389, notaryusz publi- 
czny, II, 497. 

Michał Stanisławowicz (z Bro- 
niszowa), 1375 kanonik ka- 
tedr, krakowski, II, 495. 

Michał biskup kujawski, 1232, 
II, 92. 

Michał wójt sądecki, 1273, II, 
201. 

Michał Dobrosławowicz Mino- 
ryta, 1258, II, 169. Michał Broniszowicz, 1375 ka- 
nonik katedr, krak. II, 487. 

Michał, założyciel dworu Mi- 
chałowice, I, 62. 

Michałkowicz, patrz Hanko VI. 

Michałowice wieś i sołtystwo, 
I, 162, 185, II, 245, 389. 

Michałowicz, patrz Dzierżykraj 
VI, Pełka XIV, Sulisław XXI, 
Mikołaj CLXII, Mirogniew I. 

z Michowa, patrz Andrzej LXX, 
Krystyn XX, Rafał IV War- 
szowicz. 

Miczko (Mikołaj) Pisanka, 1351 
rządzca klasztoru św. An- 
drzeja, II, 395. 

Miczko, patrz Mikołaj XCII. 

Miechów, klasztor Bożogrobców 
tamże i sołtystwo. I, 100, 
132, 136, 137, 139—142, 
144—146, 152—153, 155 
- 157, 165, 168, 170, 172, 
173, 182, 191, 196, 206, 

207, 229, II, 4, 23, 24, 
42, 75, 79, 80, 93, 106, 
108, 111, 114, 126, 166, 
167, 170, 172, 181, 205, 

208, 226, 229, 230, 245, 
320, 373, 389, — miasto 
i wójtostwo, II, 232, 260. 

z Miechowa, patrz Fryderyk 

III, Jan LV. 
Mieczmir, założyciel dworu Mie- 

czmirz. I, 87. 
Mieczsław, 1243 książę opolski, 

I, 143. 

Mieczsław VII Floryanowicz 
z Myszkowa, 1308, I, 168, 

II, 247, 261, 330. 
Mieczsław VIII, 1337 burgra- 

bia biskupa krakowskiego 
w Lipowcu, II, 347. 
Mieczsław IX Włodzimirowłcz ze Smogorzewa Łabędź 1354, 

I, 196, II, 406, 335. 
Mieczsław X Stanisławo wioz ze 

Pstroszyc, I, 208, II, 469, 

334. 
Mieczsław XI z Gór, II, 492. 
Mieczsław Adamowicz, 1368 

kanonik katedr, krakowski 

i szkalmirski, II, 382. 
Mieczsław uzurpator mazowiecki, 

II, 407. 
Mieczsławowicz, patrz Mikołaj 

XXI. 

Miedźwiedź, patrz Pasek XIII. 

z Miedźwiedzia, patrz Gniewo- 
mir VI, Jakusz VI, Krystyn 
VI Sułkowicz,MikołajCLXXII, 
Michał XXX, Sułek V, Su- 
lisław XVIII b, Tomasz 
XXXI, Tomasz XXXII Źre- 
biec. 

Mielsztyn wieś parafialna, I, 
226. 

z Mielsztyna Jan, 1366—1379 
kasztelan krak. I, 182, II, 
502. 

z Mielsztyna, patrz Jan CLXXIX. 

Mielsztyńscy Leliwici, II, 184. 

Mierzawski wiec. I, 136, II, 50. 

Mieszek Stary książę, 1177, I, 
101, 103 — 105, 107, 108, 
II, 35. 

Miezdzieża, patrz Tomasz XI. 

Miękosza Dnieprowicz, 1242, 
II, 126, 

Mikluszowice wieś. I, 225. 

z Mikluszowic, patrz Krystyn 
XXV. 

Mikołaj III Lubowla palatyn 
krakowski, 1182 f 1206, 
I, 104—108, II, 6, 45, 
94, 117, 118, 502. 

Mikołaj III b, Mikołajowicz Lu- bowla, 1209 palatyn kra- 
kowski, I, 109, II, 94, 117, 
118, 502, 45. 

Mikołaj IV, 1206 — 1220 ka- 
nonik katedr, krakow. 1214 
proboszcz wiślicki, II, 11. 

Mikołaj IV b. Raciborowicz, 

1224 podkanclerzy krakow- 
ski, 1239 kantor katedr, kra- 
kow. II, 43. 

Mikołaj V, 1212, II, 18. 

Mikołaj VI, 1212 wikaryusz 
katedr, krakow. 1224 kape- 
lan biskupa krak. 1230 — 
1239 kanonik katedr, krak. 
II, 11, 20. 

Mikołaj VII Polaninowicz, 1209 
kapelan księcia śląskiego, 
1214—1223 notaryusz te- 
goż księcia, II, 27, 28, 23. 

Mikołaj VIII Kłus albo Klu- 
sęta, 1222—1224 kapelan 
biskupa krakow. II, 39. 

Mikołaj IX Repczol, 1222— 
1232 kanclerz nadworny, 
1235 — 1239 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 43, 44. 

Mikołaj X opat sieciechowski, 
1224, II, 54. 

Mikołaj XI (Mikuł), 1222— 

1225 archidyakon krakowski, 
II, 54. 

Mikołaj XII Łysy, 1227 — 1229 

kanonik katedr, krakow. II, 

63, 11. 
Mikołaj XIII, 1227—1232, 

II, 67. 
Mikołaj XIV Krzysztoforowicz, 

1228, II, 69. 
Mikołaj XV Salomonowicz, 1228, 

II, 74. 
Mikołaj XVI, 1229 wikaryusz 

kielecki, II, 76. Mikołaj XVII, 1229 mistrz, 

kapelan kielecki, II, 76. 
Mikołaj XVIII Domanowicz, 

1230, II, 78. 

Mikołaj XIX Więcławowicz, 

1230—1233, II, 82, 86, 18. 

Mikołaj XX (Mikuł) Odrowąż, 

1231, II, 90, 114. 
Mikołaj XX b, 1234, 1235 ku- 
stosz katedr, krakow. II, 105. 

Mikołaj XXI Mieszsławowicz, 
1231, II, 92. 

Mikołaj XXII, 1232, 1236,11, 
93. 

Mikołaj XXIII (Mikuł) Wojsła- 
wowicz Lubowla, 1234 ku- 
stosz katedr, krakow. 1249 
scłiolastyk krakow. 1264 pro- 
boszcz katedr, krak. 1266 
arehidyakon krakow. II, 97, 
110, 11. 

Mikołaj XXIV Chocimirowicz 
Lubowla, 1233 b. u. 1243 
kasztelan biecki, 1255 ka- 
sztelan lubelski, 1259 ka- 
sztelan małogojski, 1263 ka- 
sztelan brzeski, 1268 kaszte- 
lan biecki, II, 97, 26, 104, 
507, 509, 510. 

Mikołaj XXV Gallik, 1234 opat 
klasztoru sieciechowskiego, II, 
110. 

Mikołaj XXV b. Witowicz, 1236 
t 1241, I, 130, II, 113, 79. 

Mikołaj XXVI, 1239 sędzia 
sandomirski, II, 122. 

Mikołaj Jastka 1243, I, 134. 

Mikołaj XXVII, 1244—1264 
kanonik subdyakon krakow. 
II, 133. 

Mikołaj XXVIII Goduła, 1246 
— 1258 sędzia nadworny 
krakow. II, 136, 156. Mikołaj XXIX Mściwowicz Lu- 
bowla, 1248 b. u. 1249 
cześnik krakow. 1255 — 1272 
wojewoda krakow. I, 150, 
II, 118, 139, 502, 503, 
138, 195, 147, 148, 45. 

Mikołaj XXX, 1250 scholastyk 
szaniecki, 1266 scholastyk 
kielecki, II, 143. 

Mikołaj XXXI, 1250—1254 
kapelan nadworny, II, 144. 

Mikołaj XXXII Piotrowicz, 1252, 
II, 152, 95. 

Mikołaj Volkmarowicz, 1253, 

I, 141. 

Mikołaj XXXIII, 1253 kapelan 
biskupa krakow. II, 156. 

Mikołaj XXXIV, 1253, II, 156. 

Mikołaj XXXV Janowicz Lu- 
bowla, 1260, 1, 145, II, 175. 

Mikołaj XXXVI (Mikuła) Sie- 
ciesławowicz z Chęcin Lu- 
bowla, 1261 b. u. 1275 
podkomorzy sandomir. 1, 152, 

II, 175. 

Mikołaj XXXVI b. (Mikuł) Ste- 
fanowicz Lis, 1263 b. u. 
1269 podstoH sandomr. 1275 
podkomorzy sandomir. 1276 
podczaszy kraiiowski, 1282 
kasztelan sandomirski, 1290 
wojewoda krakow. II, 178, 
503, 80. 

Mikołaj XXXVII, 1263 wika- 
ry usz katedr, krakow. II, 179. 

Mikołaj XXXVIII, 1266 pro- 
kurator i scholastyk wiślicki, 
kanon, katedr, krak. II, 182. 

Mikołaj XXXIX Lukutowicz, 
1263 kasztelan brzeski, 1268 
kasztelan biecki, 1283 kasz- 
telan czchowski, II, 188, 183, 
203, 509. Mikołaj Bartkiewicz, 1264 wójt 

w Połańcu, I, 146. 
Mikołaj XL, 1274 bratanek 

Bolibora II opata tynieckiego, 

II, 202. 
Mikołaj XLI Marzynkowicz, 

1275 — 1286 kanonik katedr. 

krakow. II, 183, 204. 
Mikołaj XLII z Uliny, 1275, 

II, 204. 
Mikołaj XLIII, 1275 brat Hel- 

wika, II, 204. 
Mikołaj XLIV Jastko, 1243, 

II, 130. 
Mikołaj XLV Kotymowicz Bo- 

gorya, 1277, II, 183, 207. 
Mikołaj XLVII Lukutowicz, 

patrz Mikołaj XXXIX. 
Mikołaj XLVIII, 1279 — 1290 

skarbnik krakow. II, 213. 
Mikołaj XLIX, 1279 proboszcz 

brzeski, II, 214. 
Mikołaj LI, 1280 prowincyał 

Franciszkanów w Polsce, II, 

214. 
Mikołaj LII, 1281 współdzie- 
dzic Starej Skały, II, 215. 
Mikołaj LIII z Bobina, 1282 

podkomorzy krakow. 1308 

wojewoda krakow. II, 216. 
Mikołaj LIII b. Gniewomirowicz 

z Glanowa, 1283 kasztelan 

czchowski, 1286—1296 ka- 
sztelan sandomirski. I, 161, 

II, 218, 242, 505. 
Mikołaj LIV, 1185 fundator 

klasztoru koprzywnickiego, 

I, 103, II, 220. 
Mikołaj LV, 1286 archidyakon 

krakowski, II, 223. 
Mikołaj LVI z Górki, 1286 - 

1288 podsędek krakow. II, 

226. Mikołaj LVII Włościejowicz 
z Graboszowa Lubowla, 1287, 
II, 187, 229. 

Mikołaj LVIII, 1287 rektor 
kościoła w Busku, II, 229. 

Mikołaj LIX Pączek Lubowla 
z Gabonia, 1289 b. u. 1296, 
dworzanin księżnej Gryfiny, 
1,160,11,231,299,324,226. 

Mikołaj LX, 1290 wojewoda 
krakowski, II, 232. 

Mikołaj LXI Warszowicz Rawa, 
1290—1302 kanonik katedr, 
krakow. II, 233, 249, 149. 

Mikołaj LXII Jaszczórka, 1289 
— 1313 sędzia nadworny 
sądecki, II, 235, 272. 

Mikołaj LXIII Wawrzyńcewicz 
Sulima, 1293, II, 239. 

Mikołaj LXIII b. proboszcz kla- 
sztoru w Imbramowicacb, 
1293, II, 239. 

Mikołaj, 1295-1301, książę 
opawski, starosta krakowski, 

I, 161, 164, II, 511, 241. 
Mikołaj LXIV Lis z Bobina, 

1295 sędzia sandomirski, 
1306—1312 wojewoda kra- 
kowski, II, 242, 503. 

Mikołaj LXV, 1296 kustosz 
u Św. Andrzeja, II, 244. 

Mikołaj LXVI, 1300 prokura- 
tor klasztoru miechowskiego, 

II, 245. 

Mikołaj LXVII Wiemkowicz 
Lubowla, 1303 zakonnik 
miechowski, II, 250, 253. 

Mikołaj LXVIII, 1304 archi- 
dyakon lubelski, II, 255. 

Mikołaj LXIX, 1304 kapelan 
ze Szreniawy, II, 255. 

Mikołaj LXX, 1306 proboszcz 
wiślicki, II, 258. Mikołaj LXXI Jaszczórka, patrz 
Mikołaj LXII. 

Mikołaj LXXII, 1314 kanonik 
katedr, krakow. kanclerz łę- 
czycki, II, 273. 

Mikołaj, 1215 sołtys, I, 171. 

Mikołaj LXXIII Bogorya z Bo- 
goryi, 1318 łowczy krakow- 
ski, 1318 podkomorzy kra- 
kowski, 1331—1338 woje- 
woda krakow. I, 171, 196, 
II, 430, 503, 274, 319, 
256, 412. 

Mikołaj LXXIV Marcinowicz 
Lubowla, 1317, II, 270, 277. 

Mikołaj LXXV Krzywosądowicz 
Starzą, 1319 b. u. 1320 
skarbnik nadworny, II, 282, 
230. 

Mikołaj LXXVI, 1320 pleban 
z Pełczysk, 1321 prokurator 
wiślicki i sądecki biskupa 
krakow. II, 284. 

Mikołaj LXXVII, 1320 kustosz 
wiślicki, 1321 i kanonik ka- 
tedr, krakow. 1328 — 1334 
kanclerz biskupakrak.il, 2 8 5. 

Mikołaj LXXVIII, 1322—1349 
komornik sądowy krak. II, 
290. 

Mikołaj LXXIX, 1322 pleban 
w Ruszczy, kapelan biskupa 
krakow. II, 291. 

Mikołaj LXXX Henrykowicz 
Prus Momot, 1323 sołtys 
Prandocłński, I, 176, II, 248, 
292, 294. 

Mikołaj Byczek, 1324, I, 176. 

Mikołaj z Jurkowa, 1326, 1, 178. 

Mikołaj LXXXI, 1327 spowie- 
dnik klasztoru starosądec- 
kiego, II, 302. 

Mikołaj LXXXII, 1326 pro- boszcz klasztoru zwierzyniec- 
kiego, I, 178, II, 302. 

Mikołaj LXXXIII Goworkowicz 
Rawa, 1327 kanonik katedr, 
krak. i 1334 kanonik san- 
domirski. I, 184, II, 305, 
327, 339, 431, 247. 

Mikołaj LXXXIV, 1328—1334 
kanclerz biskupa krakow. ka- 
nonik katedr, krak. II, 308. 

Mikołaj LXXXV, 1329 zakon- 
nik mogilski, II, 309. 

Mikołaj LXXXVI Wierzynek 
Łagoda, 1339 b. u. 1342 — 
1359 stolnik sandomi. 1, 186, 
190, 191, 196, 197, 201, 
II, 309, 380. 

Mikołaj LXXXVII z Miłosławie, 
1330 kanonik katedr, kra- 
kow. I, 182, II, 315. 

Mikołaj LXXXVIII, 1330 ka 
pelan z Podgrodzia, kanonik 
katedr, krakow. II, 316. 

Mikołaj LXXXIX, 1332 pro- 
kurator klasztoru św. An- 
drzeja w Krakowie, II, 320, 

Mikołaj XC Pępek ze Strzelec 
Oksza, 1332, II, 321. 

Mikołaj XCI, 1332 komornik 
podsędka ziems. krakow. II, 
322. 

Mikołaj (Miczko) XCII Puszcz, 
1333 podstoli królowej, 1350 
— 1361 podstoli krakow. II, 
325. 

Mikołaj XCIII Bobola Lubowla, 
1333 podczaszy królowej, 
1338 cześnik królowej, II, 
326, 356. 

Mikołaj Kuźnic, 1333 sołtys 
z Ludzimirza, I, 183. 

Mikołaj, 1333 sołtys z Gabo- 
nia. I, 184. Mikołaj, 1333 kowal z Iłży, 
I, 183. 

Mikołaj, 1334 sołtys z Pran- 
docina, I, 184. 

Mikołaj XCIV z Kamienia, II, 
332. 

Mikołaj XCX z Posądzy, II, 332. 

Mikołaj XCVI, 1334 dziekan 
gnieźnieński, kanonik katedr, 
krakow. II, 338. 

Mikołaj Smarz, 1334 sołtys, I, 
184. 

Mikołaj XCVI b, 1335—1343 
pisarz nadworny biskupa kra- 
kow. II, 340. 

Mikołaj XCVII, 1335 pleban 
ze Starych Rudek, II, 341. 

Mikołaj XCVIII Budziwojowicz 
Sulima, 1336, II, 343, 329. 

Mikołaj XCIX, 1337 pleban 
z Siemuni, II, 348. 

Mikołaj C, 1337 kapelan bis- 
kupa krakow. II, 348. 

Mikołaj CI, 1337 przeor kla- 
sztoru Premonstrantów w Brze- 
sku, II, 351. 

Mikołaj CII, 1338 woźny sądu 
ziems. sandomir. II, 352. 

Mikołaj CIII Lala, 1339 — 1354 
podkomorzy królowej , II, 
355. 

Mikołaj CIV, 1339 kapelan 
i pisarz nadworny królowej 
wdowy, II, 356. 

Mikołaj CV, 1339 kantor wi- 
ślicki, kanonik katedr, kra- 
kow. II, 357. 

Mikołaj CVI Anka, 1339 za- 
konnik klasztoru miechow- 
skiego, II, 358. 

Mikołaj CVII Koniusza, 1339 
zakonnik klasztoru miechow- 
skiego, II, 358. Mikołaj CVIII, 1339 oficyał 
krakowski, pleban u św. Szcze- 
pana, II, 358. 

Mikołaj CIX, 1339 wikaryusz 
kościoła Św. Szczepana w Kra- 
kowie, II, 359. 

Mikołaj Gallik, 1339 wójt wie- 
licki, I, 186. 

Mikołaj Kąkol, 1339, I 187. 

Mikołaj Świętosławowicz ze 
Sławkowa, 1339, I, 187. 

Mikołaj Kleszcz, 1340, I, 187. 

Mikołaj ex z W^ierciczowa, 
1340 kapelan kaplicy w ka- 
tedrze krakow. II, 361. 

Mikołaj CXI z Topoli, 1341 
mąż Felicyi z Brzezia, I, 
188, II, 365. 

Mikołaj CXIII, 1341 kapelan 
i pisarz klasztoru starosądec- 
kiego, II, 366. 

Mikołaj Rusin, 1341 mieszcza- 
nin sądecki. I, 188. 

Mikołaj, 1341 mieszczanin bo- 
cheński, I, 188. 

Mikołaj, 1341 sołtys z Olsza- 
nicy, I, 188. 

Mikołaj, 1342 sołtys z Ke- 
zeyrswaldu. I, 188. 

Mikołaj CXIV z Ciszycy, 1342 
starosta sandomir. II, 368, 
511. 

Mikołaj CXV, 1343 pleban z 
Starego Tarczka, II, 369. 

Mikołaj Janowicz z Kurzelowa, 
1343, I, 189. 

Mikołaj CXVI, 1343 pleban 
z Waśniowa, II, 369. 

Mikołaj CXVII, 1344—1370 
kanonik sądecki, pisarz na- 
dworny, 1348 kanonik gnie- 
źnieński, 1362—1370 ple- 
ban czchowski, II, 372. Mikołaj OXVIII Kożuchowski, 
1346—1362 archidyakon 
krakow. II, 373, 443. 

Mikołaj CXIX, 1345 prokura- 
tor biskupa krakow. kano- 
nik katedr, krakow. II, 375. 

Mikołaj CXX Zawiszyc z Mły- 
nów Starzą, 1345 kanonik 
wiślicki, 1347—1364 kano- 
nik katedr, krakow. 1352 
proboszcz wiślicki, 1359 — 
1363 proboszcz szkalmirski, 
II, 375, 336. 

Mikołaj CXXI, 1345—1346 
pleban z Kunowa, II, 375. 

Mikołaj Kerstan, 1345 sołtys, 

I, 190. 

Mikołaj CXXII, 1346 klucznik 
klasztoru miechów. II, 377. 

Mikołaj CXXIII, 1346 komor- 
nik sądu ziems. krak. II, 379. 

Mikołaj CXXIV, 1347 preben- 
darz u św. Jana w Krako- 
wie, kanonik szkalmirski, II, 
380. 

Mikołaj OXXV, 1347 lekarz 
biskupa krakow. II, 381. 

Mikołaj CXXVI Wierzynek 
Młodszy Łagoda, 1347 — 
1348, II, 381. 

Mikołaj CXXVII Cholewa, 1347, 

II, 382. 

Mikołaj Gardzinka, 1347 sołtys 
z Gutanowa, I, 191. 

Mikołaj Włosniczar, 1348 soł- 
tys z Binarowej, I, 192. 

Mikołaj z Kopytowy, 1348 soł- 
tys, I, 192. 

Mikołaj, 1348 mieszczanin sta- 
rosądecki, I, 192. 

Mikołaj GXXVIII z Bibie, 1348 
burgrabia biecki a potem ka- 
mieniecki, II, 383. Mikołaj CXXIX, 1349 skarbnik 
i rządzca klasztoru miechow- 
skiego, 1364—1365 pro- 
boszcz tegoż klasztoru, II 
388. 

Mikołaj CXXX Raczkowicz, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego w Chwalniowie, II, 
388, 334. 

Mikołaj z Bakowa, 1349 wójt 
z Dębowca, I, 192. 

Mikołaj, 1349 sołtys z Wię 
ciernicy. I, 194. 

Mikołaj CXXXI z Krasowa, 
1350, II, 391. 

Mikołaj CXXXII, 1350 archi- 
dyakon zawichojski, II, 391. 

Mikołaj CXXXIII (Nyczko) 
Puszcz, 1350 podstoli kra- 
kowski, 1362 sędzia ziemski 
krakowski, 1372 i 1373 
starosta krakowski, II, 393, 
511. 

Mikołjij GXXXIV z Wojborza, 
1350 — 1359 pisarz nadwor- 
ny, 1354 kanonik wiślicki, 
II, 393. 

Mikołaj, 1351 sołtys z Wy- 
sokiej, I, 194. 

Mikołaj CXXXV, 1351—1355 
kustosz katedr, krakow. II, 
396. 

Mikołaj CXXXVI z Gnojna, 

1351 — 1357 kanonik katedr, 
krakow, II, 396. 

Mikołaj CXXXVII Połukoza, 

1352 — 1363 sędzia ziemski 
krakow. II, 399. 

Mikołaj CXXXVII b. Dalawski, 

1352, II, 401. 
Mikołaj CXXXVIII z KUmun- 

towa KHmuntowski, 1352, 

II, 402. Mikołaj CXXXIX Zorawski, 
1352—1363, II, 402. 

Mikołaj CXL, 1352 woźny sądu 
ziems. sandomir. II, 402. 

Mikołaj CXLI z Raciborza, 
1353 zakonnik koprzywnicki, 
II, 403. 

Mikołaj CXLII, 1353 pleban 
kościoła Św. Jana w Szczy- 
rzycu, II, 404. 

Mikołaj CXLIII Strzała, 1354, 
II, 407. 

Mikołaj CXLIV z Błogocie, 
1354, II, 412. 

Mikołaj CXLV z Leszczyny, 
1354, II, 413. 

Mikołaj CXLVI z Janowic, 
1354, II, 413. 

Mikołaj CXLVII z Dziaduszyc, 
1356, II, 419. 

Mikołaj CXLVIII, 1357 opat 
mogilski, II, 424. 

Mikołaj CXLIX Rola, 1357, 
kanonik wiślicki, II, 425. 

Mikołaj CL, 1357 sędzia na- 
dworny biskupa krakow. ar- 
chidyakon szremski, II, 425. 

Mikołaj CLI, 1357 pleban z Iłży, 
II, 425. 

Mikołaj, 1357 sołtys z Dzwo- 
nowej, I, 189. 

Mikołaj, 1358 młynarz z Lu- 
blina, I, 199. 

Mikołaj z Mestczy, 1358 sołtys, 
I, 200. 

Mikołaj, 1358 sołtys z Jodło- 
wej, I, 200. 

Mikołaj CLII Goworkowicz Ra- 
wa, 1358 — 1370 kanonik 
katedr, krakow. II, 431. 

Mikołaj CLIII z Kurnika, 1359 
licencyat w prawie kanoni 
cznem, sędzia biskupa kra- kow. pleban luborzycki, ka- 
nonik katedr, krakow. II, 
432. 

Mikołaj CLIV Giedczyc z Bie- 
ganowa Lubowla, 1359, I, 
201, II, 433, 331. 

Mikołaj CLV z Różnicy, 1359, 

I, 201, II, 434. 

Mikołaj CLVI Henrykowicz Po- 
łukoza, 1359, II, 434, 347. 

Mikołaj z Uścia 1360, I, 201. 

Mikołaj CLVII Kruczek z Le- 
lowa, 1360 pisarz nadworny, 

II, 437. 

Mikołaj CLVIII z Krzyszowic 
Lubowla, 1361, II, 440. 

Mikołaj CLIX z Raciborzan, 
1361, II, 443. 

Mikołaj CLX Ryborznik, 1361 
kanonik katedr, krak. II, 443. 

Mikołaj CLXI, 1361 pleban 
z Tuchowa, II, 443. 

Mikołaj CLXII Michałowicz 
z Wiślicy, 1361 notaryusz 
publiczny, II, 444, 332. 

Mikołaj CLXIII ze Święcie- 
chowa, 1361,1, 203, 11,444. 

Mikołaj CLXIV Wężyk z Dęby, 
1361, II, 444. 

Mikołaj CLXV Przybkowicz 
z Krzyszowic, 1361, 1362, 
II 333, 447. 

Mikołaj CLXVI Czech, 1361, 
1362 pisarz nadworny, ka- 
nonik wiślicki, II, 450. 

Mikołaj CLXVII, 1362 kapelan 
tyniecki, II, 451. 

Mikołaj Gieluic, 1362 sołtys 
z Ropczyc, I, 203. 

Mikołaj Garbar, 1363 wójt 
z Będzina, I, 206. 

Mikołaj CLXVIII Lubowla z By- 
szowa, 1363, II, 457. Mikołaj CLXIX z Gnieszowic, 

1363, II, 457. 
Mikołaj CLXX, 1363 pleban 

koprzywnicki, II, 460. 
Mikołaj CLXXI Andrzejowicz 

ze Skroniowa, 1363, 1364, 

II, 461, 328. 
Mikołaj CLXXII z Miedżwie- 

dzia Starzą, 1363, II, 462. 
Mikołaj CLXXIII, 1363-1368 

opat wącłiocki. I, 207, II, 464. 
Mikołaj z Wiślicy, 1364, 1, 206. 
Mikołaj, 1364 sołtys z Rusi- 
nowie, I, 207. 
Mikołaj z Karniowa, 1365, I, 

207. 
Mikołaj Kruze z Bochni, 1365, 

I, 203. 

Mikołaj CLXXIV z Mironie, 
1365, II, 474. 

Mikołaj CLXXV Bogorya z Bo 
goryi, 1366 b. u. 1378, ka- 
sztelan zawichojski, II, 481. 

Mikołaj CLXXVI, 1366 ołta- 
rzysta u św. Wawrzyńca 
w Sandomirzu, II, 481. 

Mikołaj CLXXV, II, 492. 

Mikołaj CLXXVIII z Wieliczki, 

II, 492. 

Mikołaj CLXXIX Pieniążek 

z Iwanowic, II, 492. 
Mikołaj CLXXX z Łagiewnik, 

II, 493. 
Mikołaj CLXXXI z Ohrzelowa 

Lis, II, 493. 
Mikołaj CLXXXII z Czawonic, 

II, 493. 
Mikołaj CLXXXIII ze Swirada, 

II, 493. 
Mikołaj CLXXXIV z Tworko- 

wej II, 493. 
Mikołaj CLXXXV z Pacanowa, 

II, 493. Mikołaj CLXXXVI wójt z Tarcz- 
ka, II, 493. 

Mikołaj bratanek Jana CLVI 
Suchywilka, 1366, II, 396. 

Mikołaj z Kożuchowa, 1366 
proboszcz gnieźnieński, 1,211, 
II, 481. 

Mikołaj Wojakowicz z Druszko- 
wa, 1368, II, 497. 

Mikołaj Stępocic, 1374 kano- 
nik sandomirski, II, 496. 

Mikołaj Andrzejowicz Lubowla, 
1375 kanonik katedr, krak- 
II, 466, 486. 

Mikołaj Jakuszowicz (ze Strze- 
lec) 1377, II, 490. 

Mikołaj Żegocic, 1380, II, 497. 

Mikołaj Dydkowicz, 1381 ple- 
ban w Górze, II, 488. 

Mikołaj Marcinowicz z Lelowa, 
1382 notaryusz publiczny, 
II, 492. 

Mikołaj Andrzejowicz (z Wi- 
ślicy), 1382 notaryusz pu- 
bliczny, II, 487. 

Mikołaj Piotrowicz, 1383 ar- 
chidyakon lubelski, kanonik 
katedr, krakow. II, 494. 

Mikołaj Spicymirowicz (z Za- 
błoeia), 1383, II, 495. 

Mikołaj Więcławowiez ze Swo- 
szowic Lubowla, 1387, II, 
497. 

Mikołaj brat Więcława ze Swo- 
szowic, 1387, II, 497. 

Mikołaj Jakubowicz (ze Szcza- 
woryża), 1389, II, 490. 

Mikołaj Porajowicz, 1389 ka- 
nonik katedr, krakow. 11,495. 

Mikołaj Ejkowicz (z Gołkowic), 
1391, II, 489. 

Mikołaj Wątróbka ze Strzelę 
Oksza, 1391, II, 492. Mikołaj Drogoszowiez z Chro- 
brza, 1392 dworzanin kró- 
lowej, II, 488. 

Mikołaj Piotrowicz z (Zagórzan), 
1395 notaryusz publiczny, 
II, 494. 

Mikołaj Zbygniewowicz (z Ła- 
panowa), 1395 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 497. 

Mikołaj Michałowicz, 1396 ka- 
nonik katedr, krakow. ple- 
ban u Wszystkich Świętych 
w Krakowie, II, 492. 

Mikołaj Bartkiewicz wójt w Po- 
łańcu, 1264, II, 181. 

Mikołaj III, 1280 papież. I, 
154. 

Mikołaj Byczek z Woźnik, 
1346, II, 376. 

Mikołaj Witkowicz Lubowla, 
1354, II, 335. 

Mikołaj o wicz, patrz Biernat IX, 
Henryk XXXI, Jan OXCVI, 
Jan LXVII b, Mirosław XX, 
Mściwoj III, Piotr CXX, Piotr 
CLXX, Piotr CLXXIV, Piotr 
CLXXVII, Prokop II, Przy- 
bysław XXVII, Scibor VIII, 
Stefan XXIV, Strachota II, 
Swiesław II, Wojciech XVII. 

z Mikołajowie, patrz Wojciech 
XLI Klimuntowicz, Włodzi- 
mirz XIV. 

z Mikołajowie Piotr, Mścigniew 
i Włodko, 1329, I, 181. 

Mikorek wieś, II, 108. 

Mikosz I z Żabie, 1364, II, 
464. 

Mikuł, patrz Mikołaj XX. 

Mikuła Sieciesławowicz Odro- 
wąż, 1261, II, 90. 

Mikułowice wieś, II, 312. 

z Mikułowic , patrz Andrzej LVII Latała, Mścigniew VIII, 
Pachną Pakosławo wna, Pa- 
kosław XVII, Prandota X, 
Sieciesław III , Wojsław 
XXXIII. 

Mikułowscy, II, 307, 308. 

Miłek II, 1250, II, 147. 

Mileszyn wieś, II, 134. 

Milwan, 1361 sołtys w Rata- 
jach starych, I, 203. 

Miłoń I, 1263 wikaryusz ka- 
tedr, krakow. II, 179. 

Miłosław III Pawłowicz Odro- 
wąż 1212—1220,11,18,90. 

Miłosław IV, 1212 kapelan 
, szlachecki, II, 20. 

Mikołaj V Probołowicz, 1222, 
II, 39. 

Miłosław VI, 1244 dyakon kra- 
kowski, 1247 kanonik ka- 
tedr, krakow. 1248, proboszcz 
szkalmirski, II, 112. 

Miłosława, 1231 — 1243 wdowa 
po Goworku, I, 136, II, 14, 
15, 46, 86. 

z Miłosławie, patrz Mikołaj 
LXXXVII. 

Miłosz, 1341 służebnik klasztoru 
starosądeckiego, II, 366. 

Minard, 1348 mieszczanin sta- 
rosądecki, I, 192. 

Minorytów zakon, I, 143, 144. 

z Miodar, pati*z Krystyn XVIII, 
Krystyn XXVII, Sulisław 
XXIV Krystynowicz. 

Mir IV z Sędziszowa, 1222, 
II, 41. 

Mir V, 1244 wikaryusz katedr, 
krakow. II, 132. 

Mir, założyciel dworu Mirów, 
I, 67, 79. 

Mirogniew I Michałowicz Lu- 
bowla, 1260, II, 122, 174. Miron I Wojciechowicz Awda- 
niec, 1224, II, 38, 57. 

Miron II Dzierżykrajowicz, 1233 
podkomorzy II, 48, 98, 
230. 

Miron II b, Dzierżykrajowicz 
Rawa, 1261, 1288, b. u. 
II, 175. 

Miron III, II, 248, 321. 

Miron (Mirosław) założyciel dwom 
Mironice, I, 68, 69, 79, 85. 

Mironeż Piotrowicz, II, 123. 

Mironice wieś parafialna, I, 229. 

z Mironie, patrz Mikołaj CLXXIV. 

Mirosław IX, 1212 rycerz bi- 
skupa krakow. 1224 kaszte- 
lan połaniecki, 1229—1231 
kasztelan małogojski, II, 22, 
510. 

Mirosław X, 1224, 1230 b. u. 
II, 54. 

Mirosław XI Danielewicz, 1224 
kapelan biskupa krakow- 
skiego, 1234—1236 kano- 
nik katedr, i mistrz, II, 59. 

Mirosław XII, 1230, II, 80. 

Mirosław XIII, 1244 kanonik 
subdyakon katedr, krakow. 
II, 132. 

Mirosław XIV Mściwowicz Lu- 
bowla, 1255 b. u. 1268 
cześnik krakowski, 1271 sę- 
dzia nadworny krak. 1275 
kasztelan sandomir. II, 45, 
162, 226, 231, 505. 

Mirosław XV Lubowla, 1268 
łowczy kłobucki, II, 189. 

Mirosław XVI Wojnowicz Lu- 
bowla z Dubia, 1270, II, 
182, 194, 201. 

Mirosław XVII Lubowla, brat 
Pawła Trzebieżą, 1293, II, 
238. Mirosław XVIII Gruszka Lu- 
bowla, 1295, n, 242. 

Mirosław Rożen, 1306, I, 166. 

Mirosław XX Mikołajowicz Ga- 
boński Skowina , 1325 — 
1333, II, 299, 231. 

Mirosław XXI, 1331 kustosz 
Klarysek starosądeckich, II, 
319. 

Mirosław XXI b. 1336 pisarz, 
II, 343. 

Mirosław XXII Krzczonowicz 
Lubowla, 1341 b. u. 1362 ko- 
mornik sandomir. II, 366, 
332. 

Mirosław XXIV, 1343 zakon- 
nik wąchocki, 1354 wąchocki 
podprzeorzy, II, 369. 

Mirosław XXV z Brnocic, 1348, 
II, 384. 

Mirosław XXVI z Jeżowa, 1352, 
II, 402. 

Mirosław Biernatowicz Skowina, 
1368, II, 299 (uzupeł.) 

Mirosławo wicz, patrz Boguchwał 
VIII b, Bogusław XXIX b, 
Mściwoj IV, Piotr XCVI. 

Miroszów wieś, I, 211, 11,475. 

Miro ta z Dzierzkowic, 1228, 
II, 70. 

z Mirowa, patrz Jarosław XI. 

Mirso, 1252 kasztelan krak. 
(fałsz), II, 153. 

Mirzawa wieś, II, 106. 

z Mirzca, patrz Stefan XLII. 

Mleczków wieś, II, 317. 

Młodocic, patrz Krystyn III. 

z Młodziejowic, patrz Grzegorz 
XIX 

Młodziejowski, patrz Grzegorz 
XXI. 

zMłodzowa, patrz Piotr CL VIII. 

z Młynów, patrz Mikołaj CXX Zawiszyc, Jakusz II, Janusz 
XIV. 

Mniewice wieś, II, 219. 

Moczek, 1235, II, 110. 

z Moczydła, patrz Imbram IX. 

Modlibóg, II, 1270 proboszcz 
staniątecki, II, 192. 

Modlibóg III, 1271 opat ty- 
niecki, II, 197. 

Modlibóg, założyciel dworu Mo- 
dlibożyee. I, 77. 

Modlibor, założyciel dworu Mo- 
dliborzyce, I, 88. 

Modlisz, 1263 konwers zwie- 
rzyniecki, II, 179. 

z Modliszewic Strasz IV Odro- 
wąż, II, 491. 

Modlnica wieś, I, 207. 

z Modlnicy, patrz Piechna I 
Swiętosławówna, Swiętosław 
XVIII, Andrzej LXIX Swię 
toslawowicz, Oeder VII Swię- 
tosławowicz. 

Modrzany wieś, II, 108. 

z Modrzejowic Biegosz, 1228, — 
Scinyr, 1228, II, 70. 

Mogilany wieś, I, 136, II, 46, 
86. 

Mogilna wieś parafialna, I, 227. 

Mogiła wieś. I, 195, II, 63. 

Mogiła klasztor Cystersów tamże, 
I, 116, 129, 130, 136, 137, 
139, 141, 147, 151 — 153, 
164, 170, 176, 184, 189, 
190, 192, 194, 196, 197, 
199, 200, 202, 204, 207, 
210, II', 30, 35, 52, 62, 
75, 77, 89,' 112, 116, 123, 
128, 131, 132, 133, 142, 
145, 182, 200, 204, 224, 
248, 292, 294, 408, 438, 
479, — kościół św. Bartło- 
mieja tamże. I, 147, 148, — kościół klasztorny tamże. I, 

192. 
Mojek II, II, 248. 
z Mojkowic, patrz Andrzej LXVI. 
Mojkowicz, patrz Jakub XXXIX. 
Mokra Dąbrowa sołtystwo, II, 

247, 271, 272. 
Mokrsko wieś parafialna. I, 229, 

II, 471. 
z Mokrska, patrz Jakub LI, 

Piotr CVI Jelito, Stanisław 

XXX, Tomisław II. 
Mokrski, patrz Floryan XIX. 
Momoty, herb i ród, II, 248, 

265, 292, 294. 
Moniakowice wieś. I, 202, II, 

438, 441, 446. 
z Moniakowic, patrz Jan 

CLXXXVI. 
de Monteyini, patrz Jakub LXII. 
Morawica wieś. I, 227, II, 142, 

224, 422. 
z Morawicy, patrz Andrzej XIX, 

Grzegorz XV, Nawój III Pę- 

kawka, Sułek V, Andrzej LI 

Grzegorzowicz, Jan CCVII 

Owca, Janusz XX, Wojciech 

XXXV Koluszko. 
z Morska, patrz Sieciech XIV. 
Morzysław II, 1232, II, 93. 
z Moszczanicy, patrz Jakub LXV. 
Moszczenica wieś. I, 188, II, 

366. 
Motycz wieś, II, 317. 
Mozgawa rzeka, bitwa nad nią, 

1195, I, 105. 
z Mozgawy, patrz Piotr 

CLXXXIX. 
Mroczek I z Sędziszowie lub 

z Sędziszowa, 1358 — 1366, 

II, 428. 
Mroczek, 1366 bratanek Jana 

CLVI Suchywilka, II, 396. Mrokota III, 1234 sędzia kra- 
kowski, 1228 b. u. II, 102. 

Mrokocic, patrz Bodzęta VI. 

Mrowia wieś. I, 95. 

Mrozowicz, patrz Stefan XI. 

Mrzygłód wieś parafialna. I, 229. 

Mścigniew II brat Jakuba, 1230, 
II, 84. 

Mścigniew III Marcinowicz Lu 
bowla z Kurozwęk, 1240, 

I, 137, II, 84, 138, 181. 
Mścigniew IV Pakosławowicz, 

1258 b. u. 1285 komornik 
księżnej, 1290 kasztelan ra- 
domski, I, 152, II, 169, 508. 
Mścigniew VI Warcislawowicz 
Cielej Lis z Chrzelowa, 1309 
b. u. 1316 sędzia ziemski 
sandomirski, 1322 sędzia 
ziemski krakowski, 1331 — 
1346 wojewoda sandomirski, 

II, 263, 294, 330, 342, 
474, 504, 218. 

Mścigniew VII (Mszczug) 1318 
podkomorzy krakow. II, 279. 

Mścigniew VII, b. Cieleń Lis 
z Fury, 1328, II, 307. 

Mścigniew VIII Wilczekosy z Mi- 
kułowic, 1328, II, 307,312. 

Mścigniew z Mikołajowie, 1329, 

I, 180. 

Mścigniew IX Cielej Lubowla 
z Bożegodaru, 1331 podcza- 
szy krakow. 1333 podstoli 
sandomirski, 1334 wielko- 
rządzca i kasztelan radomski, 
1339—1341 wojewoda kra- 
kowski, II, 320, 454, 483, 
484, 503, 319, 508. 

Mścigniew X (Mszczug) z Pa- 
łecznicy Lubowla, 1331 — 
1346 wojewoda sandomirski, 

II, 342, 419. Mścigniew XI (Mszczug) Mści- 
gniewowicz Lis, 1336 b. u. 
1351 łowczy krakowski, 1361 
— 1381 podkomorzy kra- 
kowski, 1364 starosta byd- 
goski, II, 342. 

Mścigniew XI b. (Mszczug) ze 
Siedliszowic, 1340, II, 363. 

Mścigniew XII (Mszczug) 1351 
— 1363 łowczy krakowski, 
II, 398. 

Mścigniew XIII (Mszczug) Ot- 
tonowicz, Łabędź ze Skrzyn- 
na, 1354, II, 333, 406. 

Mścigniew XIV Lubowla ze 
Skroniowa, 1355, II, 415. 

Mścigniew XV (Mszczug) Że- 
lichowski, 1366, II, 477. 

Mścigniew, 1286 podkomorzy 
sieradzki, II, 225. 

Mścigniew brat Więcława ze 
Swoszowic, 1387, II, 497. 

Mścigniewowicz, patrz Jakub 
LXXII, Jarosław X, Imbram 
V, Klimunt XXIV, Mścigniew 
XI, Sulisław XXII, Wojciech 
XXXVIII. 

Mścij, założyciel dworu Mści- 
jów. I, 74. 

Mścisław II z Grabkowa, 1224, 
II 60. 

Mścisław III, 1250 chorąży 
krakowski, II, 144. 

Mścisław IV, 1360 zakonnik 
tyniecki, II, 437. 

Mścisław V, II, 493. 

Mścisław VI (Mścisz ko) z Ko- 
szul, 1378, 1379 kasztelan 
połaniecki, II, 511. 

Mścisławowicz, patrz Jakub 
XXVI. 

Mściw Warcisławowicz Lis z ^" sandomirski, II, 262, 263. 

Mściwoj II (Mszczuj) Lubowla, 
1210, II, 15. 

Mściwoj III (Mstuj, Mści w, 
Mścigniew) Mikołajowicz Lu- 
bowla, 1222 kasztelan san- 
domirski, 1228 kasztelan wi- 
ślicki, 1231 wojewoda wi- 
ślicki, 1232 wojewoda san- 
domirski, 1234 kasztelan 
oświęcimsKi, 1239 wojewoda 
łęczycki, 1241 wojewoda 
krakowski, 1247 wojewoda 
łęczycki, 1248 kasztelan wi- 
ślicki, 1254 b. u. I, 120, 
128, II, 24, 44, 162, 118, 
138, 139, 505, 504, 502. 

Mściwoj IV Slstuj Mirosławo- 
wicz Lubowla z Gniazda 
i z Gabonia, 1286, 1293, 
I, 160, II, 162, 226, 228, 
231. 

Mściwo wicz, patrz Jakub XXVI, 
Mirosław XIV. 

Msciszo Sczuczka, 1359, II, 434. 

Msta, założyciel dworu Mstów, 

I, 71. 

Mstów, klasztor tamże Premon- 
strantów. I, 114, 144, 146, 
153, 178, II, 35, 180, 209, 
302, — parafia tamże. I, 
229, — powiat I, 146. 

z Mstowa, patrz Wincenty XVII. 

Mstycz, założyciel dworu Msty- 
czów. I, 68. 

Mstyczów wieś parafialna. I, 229. 

z Mstyczowa, patrz Andrzej 
XLVII, Pakosław XI Lis, 
Wojciech X Stefanowicz. 

Mszana wieś, II, 396. 

Mszczęcin wieś I, 132, 206, 

II, 389. Mszczuj Gosławowicz, 1241, II, 
84, 145. 

Mszczug, 1286 koniuszy sie- 
radzki, II, 225. 

Mszczug książę pomorski 1290, 
I, 158. 

Mszczug ze Skrzy nna, 1354, 

I, 196. 

Mszczug Swiętopełkowicz, 1366 
— 1383 kanonik katedr, krak. 

II, 480, 496. 

Mszczug, patrz Mścigniew VII, 
Mścigniew X, Mścigniew XI, 
Mścigniew XIII, Mścigniew 
XIV. 

Mucha, patrz Janusz XVIII. 

Muniakowice, wieś, II, 126. 

Muskata herb, II, 242, — patrz 
Jan LXXXI. 

Muszka rzeka. I, 178. 

Muszyna dobra, II, 98, 163. 

z Mydłowa, patrz Imbram VII, 
Tomasz V, Zdzisław XVIII. 

z Mydłowic, patrz Werner IV. 

Mykanów wieś. I, 146. 

Myślakowo wieś, II, 72. 

Myśleć wieś, I, 178, II, 302. 

z Myślca, patrz Maciej VI. 

Myślibor IV, 1222 stolnik bis- 
skupa krakow. II, 40. 

Myślibor, założyciel dworu My- 
ślibórz, I, 84. 

Myślimice, I, 177, 188, II, 298. 

Mystków wieś, I, 187, II, 360. 

Mysł, założyciel dworu Mysło- 
słowice. I, 64. 

Mysłaczyce wieś, I, 142. 

Mysław, założyciel dworu My- 
sławczyce, I, 65. 

Myszka, patrz Andrzej LXV. 

z Myszkowa, patrz Floryan VIII, 
Mieczsław VII Floryanowicz. 

MzurowicZ; patrz Jakub IX. N. wdowa po Mścigniewie IX 
wojewodzie krakow. 1362,11, 
454. 

Nabramy ród i herb, I, 228, 230. 

Nabuże wieś, II, 57. 

Naciesław , założyciel dworu 
Naciesławice, I, 81. 

Nagłowice wieś, I, 146, II, 141. 

Na godów - Jelito w ród i herb, 
I, 69, 229, II, 85, 93, 105, 
130, 213, 225, 232, 257, 
260, 264, 274, 316, 362, 
363, 390, 423, 430, 431, 
402. 

Nałęcze ród i herb. I, 231. 

Na łękach wieś, I, 160, II, 235. 

Nankier I Oksza, 1308 archi- 
dyakon sandomirski , 1318 
kanclerz sieradzki, 1320 dzie- 
kan krakowski, 1320-1326 
biskup krakowski. I, 173 — 
175, 176, 177, 178, II, 261, 

286, 290, 291, 292, 293, 

287, 288, 300, 301. 
Nankier II Stogniewicz Lu- 

bowla, 1327, II, 303, 249, 

268. 
Narew rzeka. I, 155. 
Naroczniki, I, 41 — 45. 
Narok wieś, II, 169. 
Nasan I Smysłowicz, 1327 — 

1349 kantor sandomirski, 

kanonik katedr, krakow. 1328 

proboszcz wiślicki, II, 305. 
Nasiech, założyciel dworu Na- 

siechowice. I, 69. 
z Nasięchowa, patrz Andrzej 

LXIII , Klimunt XXXVI, 

Zbygniew XVII. 
Nastaw, założyciel dworu Na- 

sławice. I, 75. Nawarzyce wieś, I, 138, 137, 
II, 40. 

Nawój II Starzą, II, 101, 152. 

Nawój II b. Starzą, II, 248. 

Mawój III Pękawka Starzą 
z Morawicy, 1304 b. u. 1308 
podkomorzy sandomir. 1317 
wojewoda sandomir. 1320 — 
1330 kasztelan krakowski, 

I, 173, II, 254, 281, 288, 
310, 333, 504, 502. 

Nawój IV Pękawka, niegdy 
podkomorzy krakowski, 1310 
wielkorządzca krakow. 1316 
podkomorzy krakowski, II, 
264. 

Nawój V Starzą, II, 333. 

Nawój VI z Tułkowic Starzą, 
1342, II, 368. 

Nawój VII z Wierzchosławic, 
1365, II, 474. 

Nawój Andrzejowicz Starzą, 
1379 — 1381 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 461, 486. 

Nawój Sułkowicz z Miedźwie- 
dzia, II, 199. 

Nawój Starzą, założyciel dworu 
Nawojowa, I, 71, 227. 

Nawój Starzą, założyciel dworu 
Nawojowa góra. I, 64. 

Nawój Starzą, założyciel dworu 
Nawojówka, I, 71. 

Nawojowa wieś parafialna, I, 
226. 

Nawojowicz, patrz Jan CVI, ^ 
Janusz VIII b, Sięgniew VII. 

Nekanda, patrz Jan COVI. 

Niałko wieś, II, 115. 

Nida rzeka. I, 141. 

Nieciecza wieś. I, 103, II, 207. 

Nieczajno dobra, II, 167. 

Nieczuja I z Nieezuji, 1362, 

II, 452. Nieczuja wieś, I, 204, II, 452. 

z Nieczuji, patrz Dobiesław 
XXI Siedliczko, Nieczuja I, 
Swiętosław XXVIL 

Nieczuje ród i herb, I, 230, 
231, 232. 

Nieczulice wieś, I, 204. 

Niedabil I, 1228 mnich z Rze- 
pina, II, 69. 

Niedabil II służebnik, 1256, 
II, 167. 

Niedan, 1351 sołtys z Nieda- 
nowej woli. I, 194. 

Niedaniec I, 1254—1258 ka- 
pelan nadworny, II, 157. 

Niedanowa wola sołtystwo, 1, 194. 

Niedary wieś. I, 201. 

Niedrzwice wieś. I, 204. 

z Niedrwicy, patrz Wojsław 
XXXIII. 

Niedźwiedź, patrz Grzegorz XIV, 
Michał XVII. 

Niedźwiedź, 1328 sołtys z Pilzna, 
I, 180. 

z Niedźwiedzia dziedzice. I, 205. 

Niegardów wieś, II, 113, 128, 
129, 462. 

z Niegardowa, patrz Jan XLVI. 

Nlegosław IV Niegosławowicz, 
1212, II, 17. 

Niegosław V Janowicz, 1222 — 
1224, II, 40. 

Niegosław VI, 1354 komornik 
sądu ziems. krak. II, 408. 

Niegosław, założyciel dworu Nie- 
gosławice, I, 81, 82, 69. 

Niegosz, założyciel dworu Nie- 
goszowiee, I, 64. 

Niegowa wieś. I, 191, II, 380. 

z Niegowy, patrz Imbram XI. 

Niegowić wieś parafialna, I, 203, 
224, II, 29, 98, 99, 103, 
163, 164, 177, 230, 333. z Niegowiei, patrz Jan CLXXXV 

Pakosławowicz , Pakosław 

XIII. 
z Niegowiei Dzierżykraj i Wysz, 

1262, I, 146. 
Niegowit rycerz, założyciel dworu 

Niegowić, I, 70, 224, II, 99. 
Niegowonice wieś, II, 285. 
z Niegowonic, patrz Ostrobąd III, 
Niekisiałka wieś. I, 204, II, 

454. 
Niekrasow wieś parafialna, I, 

230. 
Niemen rzeka. I, 155. 
Niemir (Niemira) VIII, 1325 

proboszcz sandomir. II, 298. 
Niemir (Niemira) IX z Gołczy, 

1341 poseł do Rzymu, 1350 

podkomorzy nadworny, II, 

356. 
Niemir X (Niemirza) z Racła- 
wic, 1361, II, 441. 
Niemir XI (Niemirza) wojski 

krakowski, II, 493. 
Niemir XII (Niemirza), II, 493. 
Niemirza Mikołajowicz z Chrze- 

lowa, 1383 kanonik katedr. 

krakow. II, 493. 
Niemirza Pełczyc, 1379,11,494. 
Niemira z Gołczy, 1339, I, 

187, II 318. 
Niemira z Racławic, 1361, I, 

202. 
Niemira, Niemirza, patrz Niemir. 
Niemodlin wieś, I, 145, II, 57. 
Niemsta III Krzywosądowicz 

Starzą z Beszyc, 1284, II, 

187, 220. 
Niemsta IV Andrzejowicz ze 

Skroniowa, 1363 — 1364, II, 

461, 328. 
Niemyl wieś, II, 125, 191. 
Nieorza, patrz Piotr CXLV. 
S Nieorzyc, patrz Jakub XI. 

Niepolom, założyciel dworu Nie- 
połomice, I, 70. 

Niepołomice wieś i kościół pa- 
rafialny tamże, I, 194, 199, 
202, II, 390, 391, 429. 

z Nieprześni, patrz Prandota XI. 

Nieskorzów wieś i sołtystwo, 

I, 181, II, 311. 
Niesobie ród i herb, I, 228. 
Nieszkowa wieś. I, 142, 206. 
Nieszkowice wieś. I, 207. 

z Nieszkowic, patrz Piotr CLIX. 

Nieustąp I Lubowla, 1271 ka- 
sztelan sandomirski, 1272 — 
1278 wojewoda krakowski, 

II, 196, 503, 505. 
Nieustąp II z Porzeczna, 1317 

kasztelan biecki, 1320 b. u. 
II, 279, 311, 509. 

Nieustąp III, patrz Nieustąp II, 

z Niewiarowa, patrz Pakosław 
XVI. 

Niewiatrowice wieś, I, 198, II, 
419. 

z Niewiatrowic, patrz Klara I, 
Pasek XI. 

Niezmirowicz, patrz Borysław V. 

Nigra, patrz Piotr CLXXIX. 

Ninogniew I, 1361 opat łyso 
górski. I, 203, II, 442. 

Ninota I, 1357—1360 kaszte- 
lan radomski, II, 422, 508. 

z Nissy Wilhelm, 1248 kano- 
nik wrocławski. I, 139, II, 
140. 

Niżowa wieś, I, 191. 

Nogaj, 1287 wódz tatarski, I, 
157. 

Nogawka, patrz Jan CLXXX 
Jakubowicz, Jan CCII. 

Nos, patrz Piotr XXVIII. 

Nos II (Nosek), 1236, II, 113. z Nosaczowic albo Nosaczowski, 
patrz Pasek VIII, Paw^ 
XXVI, 

Nosal, patrz Iwan I, Piotr CXII, 
Piotr CLXIX. 

Nosatko, patrz Tomko IX. 

Nosdrak, patrz Wojciech XXIV. 

Nosek, patrz Nos II, Więcław 
XII. 

Nosek, 1347 woźny sądu ziem- 
skiego sandomir. II, 382. 

Nowagóra wieś parafialna, 1, 227. 

Nowawieś wieś, I, 205. 

z Nowegodworu, patrz Jan Nie- 
mirowicz. 

z Nowegomiasta w Dunajcu, 
patrz Jan CXXVIII. 

z Nowego Smydlna, patrz Do- 
minik VII. 

Nowiny ród i herb, I, 228. 

Nowytarg miasto. I, 141, 190. 

Nowotarszczyzna nad Dunajcem, 
II, 46. 

Nyczko Dominikowicz (z Kru- 
żlowej), 1370, II, 488. 

Nyczko, patrz Mikołaj CXXXIII. O. 

Obichów wieś, II, 399. 

z Obichowa, patrz Jan CXLV. 

Obiecan III, 1229 wikary usz 

kielecki, II, 76. 
Oblekoń gród nad Wisłą, I, 159. 
Obrazów, 1256 wiec senatorski 

tamże. I, 142. 
z Obrowca Jan, 1329, I, 181. 
Obrwinów wieś. I, 194. 
Obundza, 1256 służebnik, II, 

167. 
Ochędzin wieś, II, 134. 
Ochmanów wieś, 1, 198, II, 364. Ocin wieś, I, 168. 

Oczko Pęcina, 1222, II, 38. 

Odolan III, II, 248, 271. 

Odolanówna, patrz Katarzyna II. 

Odrobąd, założyciel dworu Odro- 
wąż, I, 73, 84. 

Odrowąż wieś parafialna, I, 232. 

Odrowążowie ród i herb. I, 
61, 65, 66, 68, 71, 73, 78, 
80, 121, 132, 226—232, 
II, 5, 7, 51, 52, 66, 78, 
89, 90, 114, 139, 144, 165, 
168, 179, 198, 205, 217, 
230, 259, 265, 266, 260, 
287, 322, 327, 345, 377, 
401, 423, 427, 445, 462, 
463, 467, 491, 496. 

Odrzygroch rycerz, 1 244, II, 130. 

Ofka I, 1365 żona Stefana 
XXXIX Zapłaczka z Dziadu- 
szyc. I, 335. 

Ofka II, 1365 żona Jana CCI 
Stefanowicza z Dziaduszye, 
474. 

Ofka, 1388 wdowa po Jaśku 
XIV Zapiecku z Przybkowic, 
II, 490. 

Oględów wieś, I, 139, — wiec 
senatorski tamże, 1252, I, 
140, 143, — przywilej z r. 
1252, I, 142 

Oglądówek wieś, II, 143. 

Ogniwo czyli Lubowla herb, 
II, 186, 326, 464, — patrz 
także Lubowlici. 

Ogon, patrz Paweł XX. 

Ogony czyli Ogończyki, ród 
i herb. I, 227, 231. 

Okalinawieś, 1, 171, 172,11, 274. 

Okleśna rzeka, I, 201, II, 416. 

Okradzionów wieś, II, 285. 

Okresa Wojkowicz Lubowla, 
1222, II, 41. Okszowie ród i herb. I, 228, 
II, 262, 288, 321, 492. 

Okunie, II, 486. 

Olbierzowice wieś parafialna, I, 
230. 

Olbracice wieś. I, 129, II, 37. 

Olbrackiego żona, siostra Pa- 
kosława V Lasocica Starego, 
n, 37. 

Olbracht I z Gnieszowic, 1363, 
II, 457. 

Olchowa wieś, II, 149. 

z Oleśnicy, patrz Jan CXLIX. 

Olesno wieś parafialna, I, 231. 

Olsand z Wronowa, 1366, II, 
481. 

Olszana rzeka. I, 160, II, 235. 

Olszana wieś i sołtystwo, 1, 172. 

Olszanica wieś. I, 188. 

Olt Żyrowicz, II, 34, 42. 

Olt II z Brzezia Lubowla, 1366 
rzecznik Arnolda scholastyka 
krakow. II, 475. 

Ołobocki klasztor I, 146, II, 
23, 72, 134. 

Ołpiny wieś i sołtystwo. I, 192. 

z Omylina, patrz Jan XCII. 

Opalana wieś. I, 160, 186, II, 
214, 232, 353. 

z Opalany, patrz Jarosław VII, 
Michał XIX. 

Opatek, patrz Piotr C. 

Opatkowice wieś. I, 186, 204, 
208, 210, II, 289, 450. 

Opatów, klasztor Dominikanów 
tamże, I, 156. 

Opatowiec wieś parafialna. I, 
150, 230, — cło tamże. I, 
153. 

z Opatowca, patrz Albert X 
Janowicz, Jan LXXXVI, Woj- 
ciech XXVII Janowicz, Zdzi- 
sław IX. 

g* Opatowski przywilej Kazimirza 
Pogrobowca z r. 1189, II, 27. 

Opoczno wójtostwo, 1 , 201, 
207, — powiat, I, 232. 

Opole wieś parafialna, I, 232. 

Opole gród, I, 145, II, 57, 71, 
— księstwo. I, 151, — dzie- 
kan I, 189, — proboszcz, I, 
143. 

Oran wieś, II, 122, 174. 

Orłów wieś, 1, 201, II, 433, 434. 

Orłów, klasztor tamże, I, 148. 

z Orłowa, patrz Boksa VIII. 

Orzeszko, 1366 burgrabia lanc- 
koroński, II, 476. 

Osiek, I, 205, II, 459, 470. 

z Osieka, patrz Jan CXOV, Jel- 
mus I, Izajasz I, Piotr 
CLXXXIII, Stanisław XLII, 
Świętosław XXIX, Wrodaw 
IV. 

Osieków wieś, II, 395. 

Osobnica rzeka. I, 192. 

Ossorye ród i herb. I, 224, 232. 

Ossowski, patrz Jakub LXIII 
Piotrowicz. 

Ostasz I Rawa, 1210 b. u. 
1217 kasztelan wiślicki, 1223 
— 1225 kasztelan krakowski, 
II, 15, 38, 47, 501, 505. 

Ostasz II (Hostasz, Ostaszek), 
1330 podstoli krakowski, 
1352 kasztelan lubelski, II, 
317. 

Ostasz III (Ostaszek) Rusin 
Iwanowicz, 1353, I, 195, II, 
404. 

Ostaszka, patrz Eustachy V. 

Ostoje, I, 62, 63, 65, 228, 
229, 230, II, 74, 151, 253, 
442. 

Ostrobąd III z Niegowonic, II, 
285. Ostrołęka wieś, I, 174, 176, 
II, 275, 293. 

Ostrów wieś, I, 192, II, 57, 
174, 384. 

Ostrowiec wieś parafialna. I, 231. 

Ostrowite wieś. I, 63, 

Ostrzychomski arcybiskup, I, 
138, 182. 

Otokar król czeski, 1277, 1, 153. 

Otto II, 1224—1228 komor- 
nik biskupa krakow. II, 59. 

Otto III, 1232 sędzia sando- 
mirski, 1234 podstoli kra- 
kowski, II, 93. 

Otto IV, 1260 podkoniuszy 
krakowski, 1280—1282 cze- 
śnik krakowski, II, 172. 

Otto V Piotrkowicz Lubowla, 
II, 172. 

Otto VI Źegocic Starzą, 1260 
podkoniuszy krakow. 1261 
podkomorzy krakow. 1284 — 
1285, 1291—1300 woje- 
woda sandomirski, I, 150, 
II, 167, 177, 226, 269, 504. 

Otto VII, 1291 kanonik kie- 
lecki, II, 235. 

Otto, 1292 margrabia brande- 
burski, I, 159. 

Otto VIII Żegocic Starzą, 1292 
b. g. 1329 kantor sandomir. 
II, 236. 

Otto IX z Tylkowie Starzą, 
1320, II, 283. 

Otto X Starzą, 1329 kantor 
sandomir. 1330 kanonik ka 
tedr. krakow. 1336 kanclerz 
wielkopolski, 1352 — 1355 
proboszcz szkalmir. II, 312, 

Otto XI Rzeczony Łabędź ze 
Skrzynna II, 333, 406. 

Otto XII, 1349 — 1364 kano- 
nik katedr, krakow. II, 385. Otto XIII z Pilczy Leliwa, 
1356 b. u. 1360, 1361 sta- 
rosta ruski, 1363 b. u. I, 
203, 205, II, 420, 463. 

Otwinów wieś. I, 195. 

z Otwinowa, patrz Idzi VIII, 
Warcisław III. 

Owady ród i herb. I, 231. 

Owca, patrz Jan CCVII. 

Ozanna z Krzyszowic, 1366, 
II, 481. 

P. 

P. Salisławowicz, II, 75. 

Pacanów wieś, II, 257. 

z Pacanowa , patrz Mikołaj 
CLXXXV. 

Pachną Pakosławówna z Miku- 
łowic, 1359, I, 201, II, 434. 

Paczułtowice wieś parafialna. I, 
227. 

z Padwy, patrz Bogusław 
XXXIV. 

Pakosław IV Awdaniec, 1210 — 
1212 wojewoda krakowski, 
II, 3, 117, 502. 

Pakosław V Lasocie Stary Aw- 
daniec, 1222 kasztelan kra- 
kowski, 1223 wojewoda san- 
domirski i 1227 wojewoda 
krakowski zarazem, 1234 
kasztelan ■ krakowski , 1237 
kasztelan żamowski, 1239 
wojewoda wiślicki, 1243 ka- 
sztelan sandomirski. I, 121, 
123, 129, 130, II, 3, 14, 
18, 23, 37, 42, 53, 57, 59, 
64, 66, 93, 94, 60, 145, 
503, 504, 502, 501. 

Pakosław VI Awdaniec, 1223 
sędzia nadworny krakowski, 
II, 3, 46. Pakosław VII Młodszy Woj cia- 
cho wicz Awdaniec, 1224 ka- 
sztelan wiślicki, 1230 woje- 
woda sandomirski i 1231 ka- 
sztelan sandomirski zarazem 
II, 2 3, 37, 55, 68, 93— 
97, 104, 145, 503, 504, 
505. 

Pakosław VIII Awdaniec, 1229 
kustosz kielecki, II, 76. 

Pakosław IX (Pękosław) Star- 
szy Awdaniec, 1231 — 1243 
kasztelan wiślicki, II, 90, 
145, 505. 

Pakosław X, 1292 kanclerz 
nadworny sandomirski, 1294 
— 1302 kanclerz krakowski, 

1295 — 1302 archidyakon 
krakowski, II, 236. 

Pakosław XI Lis z Mstyczowa, 

1296 podkomorzy krakow- 
ski, 1304 sędzia krakowski, 
1315 kasztelan sandomirski, 
1317 t 1319 kasztelan kra- 
kowski, II, 243, 404, 317, 
502, 505. 

Pakosław XII, 1302 archidya- 
kon i kanclerz krakowski, II, 
252. 

Pakosław XII b. 1317 skarbnik 
krakowski, II, 279 (uzupeł.). 

Pakosław XII c. ze Stróżysk 
Połukoza, II, 318, 333. 

Pakosław XIII Połukoza z Nie- 
gowici, II, 333. 

Pakosław XIV Połukoza z Jur- 
kowa, II, 333. 

Pakosław XIV Awdaniec z Pa- 
kosławowic, 1343, II, 369. 

Pakosław XVI Połukozic z Nie- 
wiarowa, 1348, II, 384. 

Pakosław XVII z Mikułowic, 
1359, I, 201, II, 434. Pakosław XVIII (Pakosz), 1365 
— 1369 wojski lubelski, II, 
474. 

Pakosław XIX, II, 494. 

Pakosław XX, II, 494. 

Pakosław, założyciel dworu Pa- 
kosław, I, 78. 

Pakosław, założyciel dworu Pa- 
kosławice. 

Pakosławice wieś, II, 369. 

z Pakosławic, patrz Pakosław 
XV. 

Pakosławowicz, patrz Dzierżek 
V, Dzierżek VII, Jakub XXV, 
Jan CLX, Jan CLXXXV, 
Jan CLXXXVII, Mścigniew 
IV. 

Pakosz, patrz Pakosław XVIII. 

Paleśnica rzeka, I, 194. 

z Pałecznicy, patrz Mścigniew X. 

Pałuk o wie, ród i herb, I, 80, 
88, II, 456. 

Pankracy I, 1210—1220 ka- 
nonik katedr, krakowski, II, 
13. 

Pankracy II, II, 101. 

Pankracowa wola, wieś, II, 396. 

Pankracowicz, patrz Sławomir 
IV. 

Panówki wieś, II, 446. 

Pantera ze Skroniowa, II, 333. 

Panterowicz, patrz Jan CCIII. 

Pantosław, Pantysław, patrz 
Pęcław. 

Parkosz I przed r. 1210, II, 16. 

Parkosz II, 1308—1315 cze- 
śnik sandomirski , II, 261. 

Parkosz III ze Skotnik, II, 494. 

Parkosz IV ze Żórawic, II, 494. 

Parkoszowice, wieś. I, 178. 

Pasek II, patrz Paweł XXIII. 

Pasek III Oksza, sędzia opolski, 
1322, II, 288. Pasek IV, 1333 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 323. 

Pasek V z Bosutowa, II, 333. 

Pasek VI Biernatowicz z Góry, 
1342, II, 328, 367. 

Pasek VII z Radowąża, 1342, 
II, 367. 

Pasek VIII Nosaczowski, 1346, 

I, 191, II, 375, 376. 
Pasek IX (Paw^; ze Zdrohca 

Zabawa, 1354, II, 9, 409. 
Pasek X z Uliny, 1354, II, 

413. 
Pasek XI z Niewiatrowic, 1356, 

II, 419. 

Pasek XII z Sędziszowa, 1365, 
II, 469. 

Pasek XIII Miedźwiedź Połu- 
koza z Bogumiłowic, 1365, 
II, 473. 

Pasek z Bosutowa, II, 431. 

Pasek Mikołaj o wicz z Brzany, 
1372, II, 493. 

Pasek Parkoszowicz (ze Skotnik), 
1377, II, 494. 

Pasek (Pasko) Michałowicz (ze 
Szczaworyża), 1389, II, 492. 

Pasek, patrz Paweł XVIII, Pa- 
weł XXVII. 

Pasiniec wieś, II, 399. 

Paszek Przemankowski, 1303, 
I, 165. 

Paszek z Bogoryi, 1316, I, 
171, patrz Paweł XXIII. 

Paszek, 1356 syn Klary z Nie- 
wiatrowic, I, 189. 

z Paszkowic, patrz Czcik I, Mi- 
chał XXIX. 

Paszyn sołtystwo. I, 208. 

Patoka I, 1230, II, 85. 

Paulin I, 1230 przeor klasztoru 
tynieckiego, II, 77. 

Paweł V przed r. 1210, II, 16. PaweJ VI, 1212—1222 koniu- 
szy biskupa krakowskiego, 
II, 21. 

Paweł VII (Pawlik) de Melcha, 
1224, II, 59. 

Paweł VII b. 1224 kapelan 
biskupa krakow. II, 59. 

Paweł VIII Gdrka, 1224cześnik 
biskupa krakow. 1243 b. u. 
II, 59. 

Paweł IX z Sącza, 1230, II, 84. 

Paweł X Sądowicz, 1231 — 
1236, II, 90, 5. 

Paweł XI, 1234 zakonnik kla- 
sztoru miechowskiego, II, 109. 

Paweł XII Bogumiłowicz, 1239, 
II, 123. 

Paweł XIII Połukoza z Prze 
mankowa, 1245 komornik 
biskupa krakow. 1250 ka- 
nonik katedr, krakow. 1253 
submagister, 1263 kanclerz 
krakowski, 1266 archidyakon 
sandomirski, 1266 f 1292 
biskup krakowski, I, 148 — 
153, 155, 156, 158, 160, 
II, 48, 57, 93, 98, 102, 
125, 137, 163, 201, 206, 
215, 221, 223, 230, 233, 
234, 235, 240, 241. 

Paweł XIV z Samborzca Bogo- 
rya, uposażyciel klasztoru 
koprzywnickiego, I, 103, II, 
207. 

Paweł XV, 1284 kantor katedr, 
krakow. II, 222. 

Paweł XVI Trzebież Lubowla, 
1289 sędzia nadworny są- 
decki, 1293 dworzanin są- 
decki, 1313 sołtys podoli- 
niecki, II, 231, 238, 272. 

Paweł XVII, 1293 dworzanin 
księżnej Gryfiny, II, 238. Paweł XVIII (Pasek) Wojsła- 
wowicz Połukoza Przeman- 
kowski, 1295, 1, 161, II, 137, 
240. 

Paweł XIX de Gampotek, II, 
248. 

Paweł XX Ogon, 1307, II, 260. 

Paweł XXI Bogorya, 1307 cze- 
śnik sandomirski, 1311 skar- 
bnik sandomir. II, 261. 

Paweł XXII, 1312 ochmistrz 
nadworny klasztoru sądec- 
kiego, II, 268. 

Paweł XXIII (Pasek II) z Bo- 
goryi Bogorya, 1316 — 1328 
b. u. I, 174, 176, II, 275, 
292. 

Paweł XXIII b, 1321-1322 
pleban sandomirski, II, 287. 

Paweł XXIV, 1327 kanonik 
katedr, krakow. II. 305. 

Paweł, 1327 sołtys z Długo- 
pola, I, 180. 

Paweł XXV, 1328 pleban z Ra- 
dłowa, II, 308. 

Paweł XXVI z Nosaczowic, 
1333, II, 325. 

Paweł XXVII (Pasek) Wojcie- 
chowicz z Bogoryi, 1335 
sędzia ziemski sandomirski, 
1359 kasztelan biecki, II, 
351, 366, 382, 319, 256, 
509. 

Paweł Benedykt Węgrzyn, 1340, 
I, 187. 

Paweł, 1356 kmieć z Łagowa, 
I. 198. 

Paweł, 1358 sołtys z Domara- 
dza, I, 200. 

Paweł, 1358 sołtys z Zabrze- 
zia. I, 200. 

Paweł, 1358 sołtys z Wsza- 
chowa. I, 200. Paweł Węgrzyn, 1361, I, 202. 

Paweł XXVIII z Borowa, 1366, 
II, 480. 

Paweł Witkowicz Lubowla, 
1354, II, 335. 

Paweł Mikołaj o wicz (z Wie- 
liczki), 1389 notaryusz pu- 
bliczny, II, 492. 

Paweł Mikołaj o wicz (z Paca- 
nowa), 1391 akolita i kleryk 
krakowski, II, 493. 

Paweł z Kempina (XII wiek), 
II, 65. 

Paweł Odrowąż z Końskiego, 
(XII wiek), II, 7, 18. 

Paweł z Tarczka, II, 41. 

Paweł Błuch, II, 60. 

Paweł, patrz Pasek IX. 

Pawęzów wieś, I, 207, II, 463. 

Pawlik, patrz Paweł VII. 

z Pawłowa, patrz Tomasz XXIII, 
Krzesław XI. 

Pawłowicz, patrz Bieniek V, 
Miłek, Piotr XXVIII, Siero- 
sław VII, Więcław. 

Pączek, patrz Mikołaj LIX. 

Pecold I, 1330 przeor klasztoru 
Św. Marka w Krakowie, II, 
315. 

Pecold, 1333 kowal z Iłży, I, 
183. 

Pelagiusz z Połajowic, 1366 
ołtarzysta kościoła katedr, 
krakow. II, 479. 

Pełczyc, patrz Michał XIV. 

Pełczyska dobra, II, 36, 39. 

z Pełczysk, patrz Baran Puty- 
tysławowicz, II, 17, 18, — 
Mikołaj LXXVI. 

Pełka IX Lubowla biskup kra- 
kowski, 1186 t 1207, I, 
103, 104, 105, 108, 112, 
113, II, 6,7, 10, 11, 13,36. Pełka X, 1224 kantor gnie- 
źnieński, kanonik katedr, kra- 
kow. 1239 proboszcz wiśli- 
cki, II, 56. 

Pełka XI Sulisławowicz Swie- 
boda, 1236 b. u. 1263 ka- 
sztelan czchowski, II, 113, 
25, 509. 

Pełka XII Lubowla, 1238- 
1253 dziekan katedr, kra- 
kow. II, 119. 

Pełka, 1239 arcybiskup gnie- 
źnieński, I, 129, 130, 139, 
134. 

Pełka XIII albo Przedpełk, 
1248—1262 kanclerz na- 
dworny krakowski i sando- 
mirski, 1250 dziekan katedr, 
krakowski. I, 140, II, 138, 
147, 148. 

Pełka XIV Michałowicz Połu- 
koza, 1254 b. u. 1258 pod- 
komorzy nadworny, 1272 
stolnik krakowski, 1275 cze- 
śnik sandomirski, 1279 — 
1280 kasztelan sandomirski, 
II, 159, 204, 217, 249, 
502, 32, 164. 

Pełka XV Lubowla, patrz Pełka 
XIV. 

Pełka XVI Falisławowicz, 1292, 
II, 237. 

Pełka XVII Lubowla, II, 248, 
249. 

Pełka XVIII Marcinowicz Lu- 
bowla z Brzeźna, 1317 b. u. 
1321 cześnik krakowski, 
1333 kasztelan lubelski, II, 
248, 270, 277. 

Pełka XIX Swęk Lubowla, 1330 
cześnik sandomirski, 1333 
kasztelan lubelski, II, 316, 
404. Pełka XX Lubowla, 1328 cze- 
śnik krakowski, 1333 kaszte- 
lan sieciechowski, 1340 ka- 
sztelan sądecki, 1351 — 1361 
chorąży krakowski, I, 187, 
II, 318, 356, 511. 

Pełka XXII Marcinowicz Lu- 
bowla, 1333, II, 324. 

Pełka XXIII Włodzimirowicz 
Łabędź, 1339 z Bostowa, II, 
357, 335. 

Pełka XXIV, 1340—1350 ka- 
sztelan sądecki, II, 363, 506. 

Pełka XXV, 1343 pleban ze 
Zbyszyc, II, 369. 

Pełka XXVI Lubowla, 1347 
kustosz wiślicki, II, 382. 

Pełka XXVII Kościelec albo 
z Kościelca, 1351 podkoniu- 
szy sandomirski, 1355 pod- 
koniuszy krakowski, 1358 — 
1369 marszałek nadworny, 
II, 395, 510. 

Pełka XXVIII Ząbr Swieboda 
z Czyszowa, 1351 chorąży 
krakowski, 1362 — 1371 sę- 
dzia ziemski sandomirski, II, 
398, 444. 

Pełka (Pelta) XXIX Podko Lu- 
bowla, 1357, II, 423. 

Pełka XXX z Korzeniowa, 1358, 

I, 199, II, 429. 

Pełka XXXI, 1358 kapelan 
nadworny, pleban w Niepo- 
łomicach, II, 429. 

Pełka XXXII Przezboncki, 1360, 

II, 438. 

Pełka XXXIII Janina z Czy- 
szowa, 1360 wojski lubelski, 

1363 wojski sandomirski, 

1364 kasztelan zawichojski, 
1373 — 1385 sędzia sando- 
mirski, II, 439. Pełka XXXIV Dzierżkowicz, 
1361, II, 445, 330. 

Pełka XXXV Lubowla z Wło- 
stowa, 1364, II, 465. 

Pełka XXXVI Pełczyc z Ga- 
lowa, 1365, I, 208, II, 468, 
469, 494. 

Pełka, założyciel dworu Pełko- 
wice. I, 63. 

Pełka, założyciel dworu Peł- 
czyce, I, 75. 

Pełka, założyciel dworu Pełczy- 
ska. I, 81, 231. 

Pełczyska wieś parafialna i gród 
biskupi. I, 165, 166, 231. 

z Pełezysk wdowa Barana, 1266, 
I, 147. 

Peterlin, 1359 żupnik krakow- 
ski, II, 435. 

Petrumiła Wisławówna Odro- 
wążówna, 1270, II, 192. 

Pęcina Oczko, 1222, II, 38. 

Pęcław VII (Pantosław, Panty- 
sław), 1210 kanonik kate- 
dralny krakow. 1220 kustosz 
katedr, krak. 1235 archi- 
dyakon sandomirski, II, 14, 
17, 70, 107. 

Pęcław VIII, 1266 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 182. 

Pęcław IX, 1274 kantor kla- 
sztoru tynieckiego, II, 202. 

Pęcław, założyciel dworu Pę- 
cławice, I, 75, 76. 

Pęcławice wieś. I, 196, II, 404. 

Pękawka, patrz Jan LXXVII, 
Nawój III, Nawój IV. 

Pękosław, założyciel dworu Pę- 
kosław, I, 68. 

Pękosław, założyciel dworu Pę- 
kosławice. I, 77. 

Pękosławice wieś. I, 152, II, 
169. Pępek, patrz Mikołaj XC. 
Piasek wielki i mały, dobra, 

I, 231, II, 184. 
Piasek, 1245 wiec senatorski 

tamże. I, 137. 
z Piasku, patrz Spicymir VI. 
z Piecłianina, patrz Wojsław XVL 
Pieclina I Swiętosławówna Lu- 

bowla z Modlnicy, 1364, II, 

366, 334. 
Piechna Krzesławówna, 1390 

wdowa po Mikołaju CLXXXVI 

wójcie z Tarczka, II, 493. 
Piekary wieś. I, 198, II, 420. 
Pielaszów wieś. I, 103, II, 220. 
z Pielgrzymowic, patrz Wisław 

VIII b. 
Pielgrzymowski Jan, podsędek 

ziemski krakow. II, 322. 
Pieniążek , patrz Mikołaj 

CLXXIX. 
Pieniny, gródek nad Dunajcem, 

I, 157. 

Pierścionek, patrz Marcin XVI. 
Pierzchnica wieś. I, 201. 
Piesko albo Piesek Żegocic Sta 

rza, 1346—1355, II, 337, 

376. 
Pieskowa skała wieś, I, 228, 

II, 376. 

Pietrasz, 1319 sędzia klasztoru 
Panien Klarysek w Zawicho- 
ście II, 281. 

Pietrasz z Charbinowic Sulima, 
starosta halicki, II, 210. 

Pietrasz Krystynowicz z Da- 
mujowie Łabędź, 1354, I, 
196, II, 332. 

Pietrasz, patrz Piotr CLIII, 
Piotr CLXVIII. 

Pietrzej (Piotr) założyciel dworu 
Pietrzejowice, I, 62. 

Pietrasz, II, 333. Pietraszowicz , patrz Szymon 

XIII. 
Piękostki herb, II, 307, 308, 

312, 423, 479. 
Pięta wieś. I, 147. 
Pilawy ród i herb, I, 228, 230. 
Pilchutkowo wieś, I, 63. 
Pilica rzeka, bobry tamże, I, 

123, — wiec nad nią, 1229, 

I, 124, 187. 

z Pilicy, patrz Jaracz I. 
Pilecki albo z Pilczy, patrz Jan 

CV, Otto XIII. 
Pilzno miasto. I, 180, 196, 229, 

II, 412, 306, 344. 
Pińczów wieś parafialna. I, 231. 
Piotr XI, (1206), II, 5. 
Piotr XII, patrz Wisław IV, 
Piotr XIII Barabasz, 1210 — 

1214 kanonik katedr, krak. 
II, 13. 

Piotr XIV, 1210, mistrz, 1224 
kapelan biskupa krak. II, 16. 

Piotr XV, 1212, II, 18. 

Piotr XVI, 1212 kanonik ka- 
tedr, krakow. 1230 podku- 
stoszy katedr, krakow. II, 19. 

Piotr XVII, 1212—1229 wi- 
karyusz katedr, krakow. II, 
20. 

Piotr XVIII włodarz, II, 33, 

Piotr XIX Rzukowicz, 1220, 
II, 34. 

Piotr XX Baranowicz z Peł- 
czysk, 1222, II, 36. 

Piotr XXI Szarłakowicz, 1222, 
II, 39. 

Piotr XXII Robertowicz, 1222 
— 1224 kapelan biskupa kra- 
kowskiego, II, 39. 

Piotr XXIII (Piotrek), 1222— 
1337 kapelan biskupa kra- 
kow. II, 39. łotr XXIV Węgier, 1222, II, 

41. 
Piotr XXV, 1222 podkoniuszy 

biskupa krakow. IT, 41. 
Piotr XXVI Gotardowicz, 1222, 

II, 41. 
Piotr XXVI b. 1222, II, 42. 
Piotr XXVI c. (Piotrek) Kry- 

stynowicz Lubowla, 1224, 

1232, II, 58, 173, 47, 48. 
Piotr XXVII, 1224 kapelan 

wojewody krakow. II, 59. 
Piotr XXVIII Nos Pawłowicz, 

1224—1234, II, 60, 61. 
Piotr XXIX, 1224 brat Sławka 

Węgra, II, 61. 
Piotr XXX Żaba, 1224, II, 61. 
Piotr XXXI, 1225-1230 opat 

mogilski, II, 62. 
Piotr XXXII Pawłowicz z Kem- 

pina, 1227, II, 65. 
Piotr XXXII b. Dzietrzykowicz, 

1228, II, 67. 
Piotr XXXIII Dobieszewicz albo 

Dobiesławowicz , 1228 — 

1246, II, 5, 67, 167. 
Piotr XXXIV Hrostlewicz, 1228, 

II, 68. 
Piotr XXXV Magnusowicz, 1228, 

II, 69. 
Piotr XXXVI, 1228 zakonnik 

z Krupska, II, 69. 
Piotr XXXVII Goczałkowicz, 

1228, II, 74. 
Piotr XXXVIII, 1236-1252 

mistrz, kanonik katedr, krak. 

II, 74. 
Piotr XXXIX, 1229 przeor 

klasztoru zwierzynieckiego, 

II, 76. 
Piotr XL, 1230 — 1235 wika- 

ryusz katedr, krakow. II, 78. 
Piotr XLI, 1230, II, 80. Piotr XLII, 1230, II, 80. 

Piotr XLIII Andrzejowicz, 1230, 
II, 85. 

Piotr XLIV, 1230, II, 86. 

Piotr XLV Sądowicz Odrowąż, 
1231 b. u. 1243 kasztelan 
wojnicki, II, 89, 5, 507. 

Piotr XLVI Lasocie Awdaniee, 
1232, 1239, II, 2, 93, 38. 

Piotr XLVII Dzierżykrajowicz 
Rawa, 1233 b. u. 1239 pod- 
komorzy sandomirski, 1254 
komornik krakowski, 1258 
podkomorzy księżnej, II, 94, 
48. 

Piotr XLVIII Wojciechowicz 
Awdaniee, 1234—1239, II, 
104, 55. 

Piotr XLIX, 1234 podprzeorzy 
klasztoru wąchockiego, II, 
108. 

Piotr L Przybysławowicz, 1235, 
II, 110, 104. 

Piotr LI Teodorowicz Swieboda, 
1235 — 1236, II, 111, 154, 
47. 

Piotr LII, 1236 dziekan kie- 
lecki, II, 112. 

Piotr LIII, 1238 kanonik ka- 
tedr, krakow. 1239 - 1241 
proboszcz szkalmirski, II, 120. 

Piotr LIV Lubowla, 1239 brat 
stryjeczny Pełki arcybiskupa 
gnieźnieńskiego, II, 122. 

Piotr LV Jakubowicz, 1239, 
II, 38, 123, 197. 

Piotr LVI, 1243 sędzia na- 
dworny krakowski, 1246 — 
1255 sędzia sandomirski, II, 
128. 

Piotr LVII, 1343 podsędek 
krakow. II, 128. 

Piotr LVIII, 1243 podczaszy krakow. 1250 cześnik kra- 
kowski, II, 128. 

Piotr LIK Węgier, 1244 - 1 263 
kanonik katedr, krakow. II, 
132. 

Piotr LX Ohwaliszowicz, 1244, 
II, 133. 

Piotr LXI, 1245 łowczy san- 
domirski, 1250 podczaszy 
sandomir. 1255 podlowczy 
sandomir. II, 135. 

Piotr LXII, 1248 kantor san- 
domirski II, 139. 

Piotr LXIII, 1248—1250 ka- 
pelan u NPNaryi w Krako- 
wie, kanonik katedr, krakow. 
II, 140. 

Piotr LXIV Bachowicz z Potoka, 
1250, II, 101, 146. 

Piotr LXV, 1251 — 1252 opat 
szczyrzycki, I, 141, II, 148. 

Piotr LXVI Witowicz, 1251 
b. u. 1256 komornik kra- 
kowski, II, 148, 79. 

Piotr LXVII, 1253 kasztelan 
sandomir. II, 154, 156, 505. 

Piotr LXVIII, 1253 prokurator 
biskupa krakow. II, 155. 

Piotr LXIX, 1253 niegdy skar- 
bnik biskupa krakow. II, 155. 

Piotr LXX, 1253 skarbnik bi- 
skupa krakow. II, 156. 

Piotr LXXI, 1253, II, 156. 

Piotr LXXI b. Bogumiłowicz 
Kopasina, 1255 kasztelan 
wojnicki, 1258 kasztelan lu- 
belski, 1262 kasztelan są- 
decki, 1268 kasztelan wi- 
ślicki, 1270 kasztelan san- 
domirski, 1270—1288 wo- 
jewoda krakow. I, 147, II, 
85, 161, 503, 505, 506, 
507. Piotr LXXI c. 1255 stolnik 
biskupa krakow. II, 162. 

Piotr LXXII, 1256 wojski wi- 
ślicki, 1261 skarbnik kra- 
kowski, 1266 skarbnik san- 
domirski, II 166. 

Piotr LXXIII Albertowicz, 1258 
podkomorzy księżnej, 1280 
wojewoda krakowski, II, 157, 
166. 

Piotr LXXIV, 1258 kasztelan 
czcho wski , 1268 kasztelan 
wiślicki. I, 509, II, 169. 

Piotr LXXV z Krępy, 1259 
starosta (?) sandomirski, II, 
170. 

Piotr LXXV b. 1260 kleryk 
nadworny, II, 171. 

Piotr LXXVI Janowicz, II, 174. 

Piotr LXXVII Kozieniów, 1261, 
II, 101, 175. 

Piotr LXXVIII z Kościelca, 
1262, II, 176. 

Piotr LXXIX, 1261, 1262 
skarbnik nadworny, II, 177. 

Piotr LXXX, 1264—1266 ku- 
stosz katedr, krak. II, 180. 

Piotr LXXXI, 1264 kanonik 
katedr, krakow. II, 181. 

Piotr LXXXII, 1264 kapelan 
z Gorzyc, II, 181. 

Piotr LXXXIII, 1270 kasztelan 
sandomir. II, 190. 

Piotr LXXXIV Matuszowicz 
Lubowla z Dubia, 1270, I, 
150, II, 174, 182, 193. 

Piotr LXXXV, 1272 kapelan 
nadworny, kapelan u św. Flo- 
ry ana na Kleparzu, II, 198. 

Piotr Jakubkowicz, 1272, I, 
150, 151. 

Piotr, 1272 kanonik u św. 
Floryana, I, 150. Piotr LXXXVI, 1273 łowczy 
krakow. 1276 stolnik kra- 
kowski, II, 200. 

Piotr LXXXVII, 1273 opat 
szczyrzycki, II, 200. 

Piotr LXXXVIII, 1277 — 1281 
kustosz kielecki, kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 206. 

Piotr LXXXIX (Piotrek), 1278 
podkomorzy sandomir. 1278 
podkomorzy księżnej, 1284 
kasztelan radomski albo ma- 
łogojski, II, 209, 508, 510. 

Piotr XC, 1281 rektor kościoła 
w Bodzanowie, 1, 155.11,216. 

Piotr XCI z Bogoryi, 1280— 
1282 wojewoda krakow. I, 
154, II, 217, 503. 

Piotr XCI b. 1283 podprzeorzy 
mogilski, II, 219. 

Piotr XCII 1281 współdzie- 
dzic Skały Starej, II, 215. 

Piotr XCIV, 1284 kasztelan 
małogojski, II, 221. 

Piotr XCV, 1286 kapelan z Mo- 
rawicy, II, 224. 

Piotr XCVI Mirosławowicz Ln- 
bowla, 1286 b. u. 1292 — 
1296 pisarz nadworny księ- 
żnej, II, 162, 226, 231. 

Piotr XCVII, 1287 proboszcz 
miechowski, 1300 komtur 
miechowski, I. 157, II, 229. 

Piotr XCVIII (Piotrek), 1287 
sędzia sandomirski, II, 229. 

Piotr XCIX Dobiesławowicz 
Odrowąż, 1288, II, 230. 

Piotr C Opatek, 1291 kanonik 
katedr, krakow. 1295—1302 
kustosz katedr, krakowski, 
II, 234. 

Piotr CI, 1292—1293 pisarz 
nadworny sądecki, II, 236. Piotr Morycowicz, 1293, I, 160. 

Piotr CII, 1293 komornik księ- 
żnej Gryfiny, II, 237. 

Piotr, 1295 mieszczanin kra- 
kowski, I, 161. 

Piotr Swięca, 1296 kanclerz 
pomoraki. I, 161. 

Piotr CIII Abba, 1299 pisarz 
nadworny księżnej Gryfiny, 
1313 b. u. II, 245. 

Piotr CIV, II, 248, 282. 

Piotr CV, 1303 zakonnik kla- 
sztoru miechowskiego, 11,253. 

Piotr CVI Jelito z Mokrska 
Nagodzić, 1306 kasztelan 
małogojski, 1315 kasztelan 
wiślicki, 1317 - 1328 kaszte- 
lan sandomirski, II, 256, 505, 
510. 

Piotr CVII Jankowicz ze So- 
kolina, 1306, II, 257, 131, 
248. 

Piotr CVIII Odrowąż ze Szcze- 
kocina, 1307, II, 260. 

Piotr CIX, 1312 magister kla- 
sztoru starosądeckiego, II, 268. 

Piotr, 1315 opat sulejowski, 

I, 171. 

Piotr CIX b. 1316 scholastyk 
sandomirski, pisarz nadworny, 

II, 277 (uzup.). 

Piotr, 1317 sołtys z Olszany, 

I, 172. 
Piotr, 1318 sołtys z Kruplina, 

I, 172. 

Piotr ex, 1318 opat wąchocki, 

II, 279. 

Piotr CXI Salomonowicz Ła- 
będź, 1318, I, 172, II, 280. 

Piotr CXII Nosal Starzą, 1319 
chorąży krakowski, 1334 — 
1345 kasztelan sandomirski, 
II, 281, 505. Piotr CXIII, 1319 sędzia z Pu- 
Jomii, II, 282. 

Piotr CXIV z Charbinowic Su- 
lima, 1319, II, 283. 

Piotr CXV z Dobczyc, 1320, 
II, 284, I, 173. 

Piotr CXVI Rycerz, 1320 ka- 
nonik katedr, krakowski, 
1328—1339 scliolastyk kra 
kowski, I, 180, II, 286. 

Piotr CXVII, 1322 kapelan 
biskupa krakow. 1326 pisarz 
biskupa krakow. II, 289. 

Piotr CXVIII, 1322 kanonik 
katedr, krakow. 1323 kape- 
lan nadworny królowej, 1327, 
proboszcz sandomir. 1332 — 
1345 proboszcz u św. Flo 
ryana na Kleparzu, I, 180. 
II, 292. 

Piotr CXIX z Zagórzy c, 1324, 

I, 176, II, 294. 

Piotr Kunicki, 1324, I, 176. 

Piotr CXX Mikołajowicz Ga- 
boński Skowina, 1325,11,299. 

Piotr, 1325 kanclerz gnieźnień- 
ski, I, 178. 

Piotr CXXI Stogniewowicz Lu- 
bowla, 1327, II, 303, 249, 
268. 

Piotr CXXII, 1328 pleban ze 
Skałki, sędzia biskupa kra- 
kow. 1332—1337 kantor 
wiślicki, II, 308. 

Piotr z Dębna, 1328, I, 180. 

Piotr CXXIII z Mikuło wic Lu- 
bowla, 1329 — 1333 I, 180, 

II, 312, 231. 

Piotr CXXIV Hostaszowicz Lu- 
bo wla ż Lusławic, 1329, I, 
181, II, 313, 247. 

Piotr CXXV, 1330 prebendarz 
z Radomia, II, 316. Piotr CXXVI Kuna, 1330 
rządzca Klarysek starosądec- 
kich, II, 316. 

Piotr CXXVII, 1331 — 1334 
łowczy krakowski, II, 318. 

Piotr z Brzeźnicy, 1331 sołtys 
z Jaworska, I, 182. 

Piotr, 1332 proboszcz czarno- 
wąski, I, 182. 

Piotr CXXVIII, 1332—1333 
mistrz, kantor wiślicki , II, 
322. 

Piotr CXXIX z Sącza, 1333 
pleban z Jakubkowic, II, 323. 

Piotr CXXX, 1333 pleban z Go- 
łoczowa, II, 323. 

Piotr CXXXI z Bosutowa, II, 
333. 

Piotr CXXXIII, patrz Piotr 
CXVI Rycerz. 

Piotr CXXXIV Nosal, patrz 
Piotr CXII Nosal. 

Piotr CXXXV, 1334—1343 
proboszcz kielecki, II, 340. 

Piotr CXXXVI Zbygniewowiez 
Szreniawa ze Szczyrzyca, 
1335, I, 184, II, 337, 341. 

Piotr, 1336 sołtys. I, 185. 

Piotr CXXXVII, 1337 pleban 
ze Sławkowa, II, 347. 

Piotr CXXXVIII, 1337 pleban 
z Giebułtowa, II, 347. 

Piotr CXXXIX, 1338—1339, 
mistrz, pleban z Podgrodzia, 
kanonik katedr, krakow. II, 
353. 

Piotr CXL ze Słupa, 1338 ka- 
sztelan dunajecki, II, 354, 
511. 

Piotr CXLI (Piotrasz), 1339 
woźny sądu ziemskiego san- 
domirskiego, II, 358. 

Piotr CXLII, 1339 wikaryusz kościoła Św. Floryana na 
Kleparza, II, 359. 

Piotr CXLIII ze Stępocic, 1339, 
II, 360. 

Piotr Kąkol, 1339, I, 187. 

Piotr CXLIV Fałkowski Doliwa, 
1340 proboszcz św. Flo- 
ryana na Kieparzu, 1347 
f 1348 biskup krakowski, 

I, 187, 191, 192, 199, II, 
364, 391. 

Piotr CXLV Nieorza, 1341 b.u. 
1343 wojski krakowski, 1361 
kasztelan wojnicki, 1366 — 
1376 wojewoda sandomiraki, 

II, 365, 504, 508. 

Piotr CXLVI, 1341 służebnik 
klasztoru starosądeckiego, II, 
366. 

Piotr CXLVII, 1341 — 1353 
służebnik sądu ziemskiego 
sandomirskiego, II, 367. 

Piotr CXLVIII ze Samborzca, 
1342, II, 368. 

Piotr CXLIX Benedyktyn, 1343, 
II, 368. 

Piotr CL, 1344 — 1368 mistrz, 
kantor katedr, krakowski. I, 
191, II, 372, 378, 413. 

Piotr CLI Zaj9, 1345 — 1347, 
I, 190, 191, II, 374. 

Piotr CLII, 1345 1346 scho- 
lastyk wiślicki, II, 375. 

Piotr, 1345 patryarcha jerozo- 
limski, I, 190, II, 373. 

Piotr, 1345 sołtys z Lipnik, 

I, 190. 

Piotr CLIII (Pietrasz) ze Szczy- 
rzyca, 1346 — 1355, I, 197, 

II, 376, 416. 
PiotrCLIYKłopod, 1346,11,378. 
Piotr CLV Garb z Krzcięcic, 

1346, II, 379. Piotr CLVI Zajączek z Wierz- 
chowisk, 1346, I, 190, 191, 
II, 380. 

Piotr CLVII, 1347 rządzca wi- 
ślicki biskupa krakowskiego, 
II, 381. 

Piotr CL VIII z Młodzowa, 1347, 
II, 382. 

Piotr CLIX zNieszkowic, 1348, 
II, 384. 

Piotr CLX z Wronina, 1348 
rządzca klasztoru staniątec- 
kiego, II, 384. 

Piotr CLXI, 1349 chorąży kra- 
kowski (?), II, 386. 

Piotr CLXII Kozieł, 1349 
woźny sądu ziemskiego kra- 
kowskiego, II, 386. 

Piotr CLXIII z Bytomia, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego z Karniowic, II, 389. 

Piotr CLXIV z Bosutowa, 1350, 
II, 391. 

Piotr Tworkowicz z Tworkowej 
woli, 1350, I, 194. 

Piotr CLXV, 1351 pleban sław- 
kowski, II, 397. 

Piotr CLXVI, 1351 rządzca 
z Bełcza, II, 397. 

Piotr CLXVII Rusin Iwanowicz, 
1353, I, 195, II, 404. 

Piotr CLXVIII (Pietrasz) Kry- 
stynowicz Łabędź z Damu- 
jowic, 1354, II, 406. 

Piotr CLXIX Nosal, 1354 kan- 
clerz sądecki, II, 410. 

Piotr CLXX Mikołajowicz Bo- 
gorya, 1354—1362, I, 201, 
II, 275, 412. 

Piotr CLXXI Szreniawa z Gro- 
dziny, 1355 cześnik krakow- 
ski, II, 415. Piotr Herbordowicz, 1356 soł 
tys z Piotrowej woli, I, 198. 

Piotr CLXXIII Janowicz z Ka- 
mienia, 1356, I, 198; II, 
418, 331. 

Piotr CLXXIV Mikołajowicz 
z Kamienia, 1356, I, 198, 
II, 419, 332. 

Piotr CLXXV ze Szczekocin 
albo Szczekocki, 1356 b. u. 
1361 starosta sądecki, 1368 
— 1374 kasztelan sądecki, 
1375—1377 starosta lubel- 
ski, I, 199, 204, II, 421, 
506, 512, 423. 

Piotr CLXXVI, 1357 pleban 
z Piotra wina, II, 425. 

Piotr CLXXVII Mikołajowicz 
Bogorya, 1358, II, 430, 477. 

Piotr, 1358 wójt z Kołaczyc, 
I, 199. 

Piotr, 1358 sołtys z Zabrzezia, 

I, 200. 

Piotr CLXXVII b. (Piotrek) 
Kaczka, 1360 kanonik wi- 
ślicki, II, 436. 

Piotr Iwanowicz, 1360 woje- 
woda żydaczowski, I, 201, 

II, 437. 

Piotr Krakowka, 1360 młynarz 

z Opoczna, I, 201. 
Piotr CLXXVIII ze Zborowa, 

1361, I, 202, II, 441. 
Piotr CLXXIX Nigra, 1361 

kleryk u Wszystkich Świę 
tych II, 344. 
Piotr CLXXX z Gorzyczan, 

1362, I, 205, 211, II, 447. 
Piotr CLXXXI, 1362 kapelan 

tyniecki, II, 450. 
Piotr CLXXXIII Lubowla 

z Osieka, 1363, II, 459. 
Piotr CLXXXIV z Krzyszowic albo z Suchoraby, 1363 — 

1364, II, 459, 465. 

Piotr CLXXXV, patrz Piotr 
CLXXXIV, Piotr CLXXXVI 
1364 podkustoszy katedr, 
krakowski, kanonik u Św. 
Idziego, I, 207, II, 467. 

Piotr CLXXXVII, 1364 cho- 
rąży krakowski, II, 468. 

Piotr CLXXXVIII (Piotrko) 

1365, II, 469. 

Piotr CLXXXIX z Mozgawy, 

1365, I, 208, II, 470. 
Piotr CXC, 1365 pleban w Mokr- 
sku, II, 471. 
Piotr Pieniak, 1365 wójt Prawa 

wyższego magdeburskiego w 

Krakowie, I, 208. 
Piotr, 1365 sołtys z Sadka, I, 

208. 
Piotr z Kurowej, 1365, I, 208. 
Piotr z Chmielowa, 1366, I, 

210. 
Piotr CXCI Rożen z Rożnowa, 

II, 394. 
Piotr CXCII, II, 494. 
Piotr CXCIII z Zagórzan, II, 

494. 
Piotr CXCIV z Knyszyna, II, 

494. 
Piotr CXCV ze Stobnicy, II, 

494. 
Piotr Andrzejowicz Lis, 1375, 

II, 478. 
Piotr Mikołajowicz (z Czawonic), 

1382 kleryk krakowski, II, 

493. 
Piotr (Pietrasz) Więcławowicz 

(ze Swoszowic) Lubowla, II, 

397. 
Piotr Włost (XII wiek), II, 62. 
Piotr, 1191 arcybiskup gnie- 
źnieński, I, 104. Piotr Wojnowicz, 1230, II, 60. 

Piotr Krystynowicz Lubowla, 
1232, II, 84. 

Piotr Stary, (1274) spowiednik 
Klarysek w Skale, II, 203. 

Piotr opat sulejowski, 1315, 
II, 274. 

Piotr Przybkowicz, 1333, II, 
289, 325. 

Piotr Mikołajowicz, 1360 mie- 
szczanin krakow. II, 439. 

Piotr Węgrzyn, 1361, I, 202. 

Piotr ze Strzelec, 1362, I, 204. 

Piotr z Bogoryi, 1362, I, 204. 

Piotr z Gorzyc, 1366, II, 478. 

Piotr bratanek Jana CLVI Su- 
chywilka, 1366, II, 396. 

Piotr (Piotrasz) Maciejowicz 
z Marszowic, 1377, II, 491. 

Piotr Jakuszowicz (ze Strzelec), 
1377, II, 490. 

Piotrasz, patrz Rotr Maciejo- 
wicz, Piotr CXLI. 

Piotrawin wieś. I, 169, II, 425. 

Piotrek, patrz Piotr XXVI c. 
Piotr XCVIII, Piotr LXXXIX, 
Piotr CXLVII, Piotr CLXXVII 
Kaczka. 

Piotrko, patrz Piotr CLXXXVIII. 

Piotrkowice wieś, II, 219. 

Piotrkowicz, patrz Krystyn VII, 
Lutogniew I, Michał V, Otto V. 

Piotrów wieś. I, 184. 

Piotrowa wola wieś. I, 198, 
II, 421. 

Piotrowicz, patrz Adam XV, 
Dobiesz V, Doman III, Fa- 
Usław XI, Jakub LXIII Os- 
sowski, Machną, Marcin XXV, 
Mikołaj XXXII, Racław VI, 
Swięchna, Więcław XXVIIL 

Pirko, 1358 — 1363 pleban ku- 
rzelowski, II, 430. Pisanka, patrz Miczko. 

z Pisar, patrz Grzegorz XII, 

Andrzej LII. 
Piwniczna szyja. I, 192, II, 384. 
z Pleszowa, patrz Leniart XXIII, 
z Płaczkowie, patrz Ste&n 

XXXVIII b. 
Płaszów wieś. I, 177, 181, 194, 

II, 386. 
z Płaszowa, patrz Sięgnie w IV 

Koska. 
Pławiec zamek. I, 164. 
Pławno wieś. I, 146. 
Płaza wieś parafialna. I, 227. 
Płaza, patrz Jan CCV, Jasiek 

XII. 
Płock, biskupstwo, I, 144, — 

Dominikanie, I, 168. 
Płoki wieś parafialna. I, 228. 
z Płok, patrz Andrzej XXX. 
Pobiedniszcza rzeka, I, 184. 
Pobiodr wieś parafialna. I, 223. 
Pobogi ród i herb. I, 228, 230. 
Pobór, założyciel dworu Pobo- 

rowice. I, 66. 
Pobrzezie wieś. I, 205. 
Podegrodzie wieś parafialna, I, 

151, 158, 226, II, 212, 316. 
z Podgrodzia, patrz Abraham 

VI, Izak II Abrahamowicz. 
Podko, patrz Pełka XXIX. 
Podłęże wieś. I, 162, II, 57. 
z Podłęża, patrz Racibor XIII. 
Podolany wieś, II, 317. 
Podoliniec wieś, sołtystwo i mia- 
sto, I, 136, 158, 164, 177, 

178, 182, II, 231. 
Pogonią, 1244, bitwa tamże, 

I, 189. 
Polan, założyciel dworu Pola- 
no wice, I, 62. 
Polaniu I ojciec Mikołaja Vn 

Polaninowicza, II, 27. 
h Polanin II z Kowalowa, II, 495. 

z Polaninowic, patrz Herman 
XVI. 

Polaninowicz, patrz Bieniek IV, 
patrz Mikołaj VII. 

Polanka wieś. I, 196, II, 405. 

Polany wieś, 1, 184, II, 327, 339. 

Polikard, 1224 podsędek kra- 
kowski, II, 56. 

Polska, patrz Jan CLXXXI. 

z Połajowic, patrz Pelagiusz, 
Stefan XLV Wężyk, Szy- 
mon XIV. 

Polańcze herb i ród. I, 75, 
II, 310, 381. 

Połanek, założyciel grodu Po- 
łaniec, I, 75. 

Połaniec gród, I, 146, 230. 

Połom wieś, II, 462. 

Połomia wieś, II, 282, 326. 

Połukozowie herb i ród. I, 224, 
225, 227, 228, 229, 230, 
231, II, 33, 93, 99, 103, 
122, 124, 133, 134, 159, 
161, 230, 318, 333, 347, 
399, 400, 435, 447, 473. 

Pomian X (Pomnan) Lubowla 
proboszcz staniątecki, opat 
płocki, II, 156, 193. 

Pomian XI, 1274 proboszcz 
tyniecki, II, 202. 

Pomianowa wieś. I, 155. 

Pomorzany wieś. I, 208. 

z Pomorzan, patrz Wawrzyniec 
XXII. 

Pomorzanin, patrz Więcław XIII. 

Pomorze, I, 109, 161, 166. 

z Popienia Berniz, II, 63. 

Popowice wieś. I, 178, II, 106, 
112. 

Poprad rzeka. I, 170, 192. 

Porajowie ród i herb. I, 112, 
228—232, II, 12, 127, 467. Poraj X, II, 495. 

Poraj, patrz Wojciech XXV. 

Porąbka wieś. I, 204, II, 326, 
456. 

Poręba wieś. I, 201, II, 416. 

Poręba Pawłowa wieś, II, 446. 

Poręba Zakliczyna wieś II, 416. 

z Poręby Zakliczynej, patrz 
Zaklika II. 

Poronią, założyciel dworu Po- 
ronin, I, 72. 

Poronią herb, II, 136. 

Poronin wieś, II, 136. 

z Porzeczna, patrz Nieustęp II, 
Nieustęp III. 

Posądza wieś. I, 206. 

z Posądzy, patrz Mikołaj XCV, 
Jan CXCVI Mikołajowicz. 

Posiłów wieś, II, 176. 

z Posłowie Więcław, 1351 soł- 
tys z Dyminów, I, 194. 

Postko, 1362 woźny sądu ziem- 
skiego sandomirskiego, II, 
457. 

Potok wieś, I, 140, 189, 208, 
211, II, 25, 146, 370, 470, 
480. 

Potok złoty wieś. I, 229. 

z Potoka, patrz Bach i Bacho- 
wicze, Bartłomiej IX, Flo- 
ryan XXI, Jakub LV, Sułek 
X, Włościbor VII, Włośeibor 
VIII, Wojciech XXXIII Wie- 
wiórka, Zdzisław XXI Jano- 
wicz. 

Potworów wieś parafialna. I, 
231. 

Potułów wieś, II, 406. 

Powirzon, 1222 komornik ka- 
sztelana wiśhckiego, II, 38. 

Po wysoki brzeg, łąka, II, 375. 

Poznachowice wieś, I, 147, 153, 
II, 209. Poznań III Marcinowicz Sulima, 
1220 b. u. 1224 podstoli 
krakowski, 1238 b. u. II, 28 

Poznań IV Sulkowicz, 1268 — 
1270 podczaszy sandomirski, 
1272 b. u. II, 188. 

Poznań V, 1348 — 1352 ko- 
niuszy krakowski, II, 382. 

Poznań gród , wiece tamże 
1296 i 1300, I, 161, 162. 

Praczów wieś, I, 167, II, 294. 

Prakseda, 1348-1357 ksieni 
klasztoru św. Andrzeja w Kra- 
kowie I, 192, 199, II, 383, 
423. 

Prandocin wieś. I, 129, 147, 
153, 156, 176, 184, II, 5, 
35, 43, 52, 89, 292, — 
klasztor Cystersów tamże, I, 
114, II, 35, — gród. I, 127. 

Prandota I Stary, II, 51, 89, 90. 

Prandota II Prandocic, II, 35, 
89, 51. 

Prandota V Sądowicz Odrowąż, 
1228 proboszcz w Tarczku, 
1238 archidyakon krakow- 
ski, 1239 proboszcz kielecki, 
1242 t 1266 biskup kra- 
kowski, I, 129, 132, 133, 
134, 136, 138, 139, 140, 
141, 145, 147, 148, 151, 
II, 5, 66, 72, 132, 139, 
147, 148, 153, 182, 192. 

Prandota VI Odrowąż, 1263 
kanonik katedr, krakow. II, 
179. 

Prandota VII Warszowicz Rawa, 
1295 b. u. 1300 kasztelan 
sandomirski, 1315 kasztelan 
krakowski, I, 161, 166, II, 
149, 240, 241, 502, 505. 

Prandota VIII, 1327 proboszcz 
u Św. Floryana, kanonik ka- tedr, krakow. 1334—1349 
proboszcz szkalmłrski, II, 304. 

Prandota IX, 1352—1354 
kuchmistrz nadworny, 11,401. 

Prandota X zMikułowic, 1357 — 
1364, II, 422. 

Prandota XI z Nieprześni, II, 
495. 

Prandota Odrowąż, założyciel 
dworu Prandocina, I, 66, 78. 

Prandota Odrowąż, założyciel 
dworu Prandocinka, I, 78. 

z Prawcowa, patrz Tomasz 
XXVII. 

Prawęcice wieś, I, 189, II, 369. 

Prawęcin wieś. I, 187, 205, 
II, 363. 

z Prawęcina, patrz Brożek, To- 
mek VI Brożec, Tomek VIII. 

Prawęccy, patrz Brożek, Fali- 
sław X, Tomisław V, Woj- 
ciech XXXII. 

Prądnik rzeka. I, 192, 197, 
202, II, 383, 438, 439. 

Prądnik wieś i sołtystwo, I, 
180. 

Prądów wieś, II, 61. 

Prejekt I, 1224—1229 opat 
klasztoru zwierzynieckiego, II, 
54. 

zProbołowie Więcławek, 1224, 
II, 60. 

Probołowicz, patrz Miłosław V. 

Prokop I, 1270—1290 kan- 
clerz nadworny, 1274 kan- 
tor gnieźnieński, proboszcz 
sandomirski, kanonik katedr, 
krakowski, 1279 scholastyk 
katedr, krakow. 1280 pro- 
boszcz gnieźnieński, archi- 
dyakon krakowski, 1292, f 
1295 biskup krakowski. I, 
153, 160, 161, II, 194, 208. Prokop II (ProkoBz) Mikołajo- 
wicz Bogorya z Rytwian, 
1354—1366, I, 204, 211, 
II, 412, 413, 275, 477. 

z Proszowic, patrz Zbygniew 
XIII. 

Proszowicz, patrz Przybysław 
XIV. 

Proszowski powiat. I, 228. 

Prot, 1332 proboszcz czarno- 
wąski, II, 320. 

Prus, patrz Mikołaj LXXX Hen- 
rykowicz. 

Prusinowice, wieś. I, 191, II, 
24, 382. 

Pruskie biskupstwo, II, 4, — 
Zakon krzyżowy, I, 137, 138. 

Prusacy, I, 135, 157, 161. 

Pryniec wieś. I, 170. 

Przecław VIII Zaja, 1220 woj- 
ski krakowski, 1228 kaszte- 
lan czchowski, 1237 chorąży 
krakowski, II, 30, 67, 508. 

Przecław IX z Gnojna, 1246 
b. u. 1264 cześnik sando- 
mir. II, 137. 

Przecław X, 1252, II, 153. 

Przecław XI Strzeszkowicz Su- 
lima z Jeżowa, 1352, II, 
334, 402. 

Przecław XII (Przeczko) Ko- 
rzeniowicz, 1357, II, 426. 

Przecław XIII Szczepanowiez 
ze Pstroszyc, 1362, I, 203, 
204, II, 448, 449. 

Przecław XIV Stanisławowicz 
z Pstroszyc, 1363, II, 458. 

Przecław XV, 1363 podkoniu- 
szy krakowski, 1364—1365 
podstoli krakow. II, 460. 

Przecław XVI Gruszka Starzą, 
1366, II, 480. 

Przecław Andrzej o wieź (ze Stobca), 1382 notaryusz pu- 
bliczny, II, 487. 

Przecław Jakuszowicz (ze Strze- 
lec), 1385, II, 490. 

Przecław, założyciel dworu Prze- 
cław, I, 68, 82. 

Przecław, założyciel dworu Prze- 
cławice. I, 66, 68. 

Przecław, założyciel dworu Prze- 
cławka, I, 81. 

Przecławice wieś, II, 388. 

Przecławowicz , patrz Jan 
XXXIII. 

Przeczko, patrz Przecław XII. 

Przedbor IV, 1351 podczaszy 
krakowski, II, 395. 

Przedbor V Zadora z Brzezia, 
1358 — 1363, II, 428. 

Przedbor VI, 1366 komornik 
sądu ziemskiego krak. II, 476. 

Przedbor Zbygniewowicz Za- 
dora z Brzezia, 1395, 11,497. 

Przedbor starosta kujawski, II, 
428. 

Przedbor, założyciel dworu 
Przedbórz, I, 82, 85. 

Przedbórz, wiece senatorskie 
tamże, I, 130, 145. 

Przedpełk, patrz Pełka XIII. 

PrzedwójIII, 1224, 11,49, 124. 

Przedwojowicz, patrz Michał IX. 

Przeginia wieś. I, 127, 152, 
190, 205, II, 205, 206, 
281, 375. 

Przeginiów ród. I, 228, II, 74. 

Przekop wieś, I, 176, II, 293. 

z Przemankowa, patrz Paweł 
XIII. 

Przemankowski , patrz Paweł 
XIII, Paweł XVIII. 

Przemęczany wieś, II, 57, 124. 

Przemyków wieś parafialna, I, 
228, 230. Przemysł I, 1243 książę wiel- 
kopolski, I, 134. 

Przemysł II książę wielkopolski, 
1284, I, 158, 159, II, 167, 
232, 233. 

Przemysł król polski, I, 161. 

Przęsła wice wieś. I, 153. 

Przezboncki (Przezwodzki?)patrz 
Pełka XXXII. 

Przewodowicz Przybysław, II, 
58. 

z Przezwodu, patrz Lasota VI. 

Przezwodzki, patrz Przezboncki. 

Przybek ze Starej Stróży, 1348, 

I, 192. 

Przybek Szreniawa z Grodziny, 
1420, II, 96. 

Przybek z Gabonia czyli Ga- 
boński, 1325, I, 177, II, 
212, 238, 298. 

Przybek , pati'Z Przybysław 
XXVI, Przybysław XXVII, 
Przybysław XXXI, Przyby- 
sław XXXIII. 

z Przybkowic, patrz Jasiek XIV. 
Zapiecek. 

Przybkowicz , patrz Mikołaj 
CLXV. 

Przybniów, wieś parafialna. I, 
229. 

Przybór, założyciel dwora Przy- 
boro wice, I, 73, 75. 

Przybygniew I, 1234 podcza- 
szy krakowski, II, 110. 

Przybysław XIV Proszowicz, 
1222, II, 40, 58. 

Przybysław XV Rafałowicz, 
1224, II, 58. 

Przybysław XVI, 1224 pod- 
koniuszy biskupa krakow. 

II, 58, 60. 

Przybysław XVII Przybysła- 
wowicz, 1228, II, 68, 68, 1 10. Przybysław XVIII Biernatowicz, 
1230 b. u. 1237 wojski kra- 
kowski, 1254—1255 pod- 
stoli krakowski, II, 58, 78, 
104, 107. 

Przybysław XIX Gierowicz, 
1234 b. u. 1246—1250 
kasztelan małogojski (?), II, 
104. 

Przybysław XX Wawrzyńcewicz 
Sulima, 1243 b. u. 1246— 
1253 kasztelan małogojski (?), 

I, 133, 134, II, 58, 104, 
128, 154, 510. 

Przybysław XXI, 1243 wnuk 
Grzegorza, II, 128. 

Przybysław XXII, 1244 wika- 
ryusz katedr, krakowski, II, 
132. 

Przybysław XXIII, 1245 piast 
małopolski, 1254 podstoli 
krakowski, 1274 wojski kra- 
kowski, II, 58, 135. 

Przybysław XXIV, 1268 lektor 
klasztoru w Skale, II, 189. 

Przybysław XXV, 1288 przeor 
Dominikanów w Krakowie, 

II, 230. 

Przybysław XXVI (Przybko), 
1322 podsędek krakowski, 
1346-1349 sędzia ziemski, 
I, 186, II, 247, 289, 325. 

Przybysław XXVII (Przybko) 
Mikołajowicz Skowina Ga- 
boński, 1325, II, 298, 212, 
238, 231. 

Przybysław XXVIII, 1328, II, 
306. 

Przybysław XXIX, 1329 ple- 
ban z Opatowca, II, 312. 

Przybysław XXX Żabka, 1334 
rządzca sądecki klasztoru Kla- 
rysek starosądeckich, II, 340. Przybysław XXXI (Przybek) 
z Krzyszowic, II, 333, 447. 

Przybysław XXXII, 1344— 
1354, pisarz nadworny, 1349 
proboszcz kościoła św. Je- 
rzego w Gnieźnie, 1350 ple- 
ban sądecki, II, 371. 

Przybysław XXXIII (Przybek), 
1348, II, 382. 

Przybysław XXXIV, II, 495. 

Przybysław Janowicz, brat Pio- 
tra LXXVI, II, 174. 

Przybysław Biernatowiez Sko- 
wina, 1368, II, 299, (uzupeł.). 

Przybysław Przewodowicz, II, 
58, 104. 

Przybysław Piotrowicz, II, 104. 

Przybysław, założyciel dworu 
Przybysławice, I, 62, 63, 67, 
69, 75, 76, 82, 87. 

Przybysława I Stanisławówna 
z Krzyszowic, 1362,11,446, 
334. 

Przybysławice wieś, I, 195. 

z Przybysławic, patrz Jacek, 
Sieciech XIV. 

Przybysławowicz, patrz Krzy- 
szan II, Piotr I, Przybysław 
XVII, Sobiesław I. 

Przydonica wieś, II, 346 (uzup.). 

Przy łęk wieś. I, 137, 152, II, 
84, 138. 

Przystałowice wieś, II, 406. 

Przyszowa wieś parafialna. I, 
226. 

Psary wieś, I, 194, II, 397. 

Pstroszyce wieś. I, 181, 203, 
205, 208, II, 448, 458, 469. 

z Pstroszyc, patrz Agnieszka V, 
Alena I, Anna IV Gniewo- 
mirówna, Boguszka I, Bo- 
rzysz I, Dominik III, Filka 
I Stanisławówna, Jakusz III Szczepanowicz, Jakusz V Sta- 
nisławowicz, Jarosława I, Ka- 
liszek I, Katarzyna III, Lam- 
bert V Szczepanowicz, Lam- 
bert VI Stanisławowicz, Mał- 
gorzata V Gniewomirówna, 
Mieczsław X Stanisławowicz, 
Przecław XIII Szczepanowicz, 
Przecław XIV Stanisławowicz, 
Stanisław XIX, b. Stanisław 
XL Borzyszowicz, Strzesz 
XXIII. 

Ptaszek Wawrzyńcewicz, 1224, 
II, 60. 

Ptaszkowa rzeka. I, 200. 

Pudłiszkowo wieś, II, 134. 

Puszcz, patrz Mikołaj XCII, 
Mikołaj CXXXIII, 

Putysław II, 1222, II, 40. 

Putysławowicz, patrz Baran I. 

Pylik Ząbr z Czyszowej, II, 495. 

Pylik Jan starosta ryczywolski, 
1369, II, 512. 

Pysz, 1268 sołtys ze Starego 
Sącza, I, 148. B. 

Raba rzeka, I, 148, 194, 196, 
201, 224, II, 70, 125, 190, 
223. 

Racibor X, brat Radwana VI 
z Bieżanowa, II, 14, 17, 
18, 43. 

Racibor XI Tłusty z Dłubni, 
1212 — 1222 rycerz kaszte- 
lana krakow. II, 18, 43. 

Racibor XII Wojciechowicz, 
1220 — 1230, II, 29, 30, 
43, 77, 84, 86, 121. 

Racibor XII b Bogusławowicz, 
1227, II, 63. Racibor XIII Jakubowicz zPod- 
łęża, 1238 proboszcz kla- 
sztoru staniąteckiego, II, 18, 
121, 123. 

Racibor XIII b, f 1273 ka- 
sztelan łukowski. I, 151. 

Racibor XIV, 1282 proboszcz 
klasztoru staniąteckiego, II, 
216. 

Racibor XV, 1286 opat łyso- 
górski, II, 224. 

Racibora spadkobiercy, II, 83. 

Racibor, założyciel dworu Ra- 
ciborowice, I, 62. 

Racibor, założyciel dworu Ra- 
ciborzany. I, 73. 

Racibor, założyciel dworu Ra- 
ciborsko, I, 71. 

Raciborowice wieś, I, 151. 

Raciborowicz, patrz Jakub VIII, 
Radosław III. 

z Raciborska, patrz Jan Flo- 
ryanowicz. 

Racibórz I, 145. 

z Raciborza, patrz Mikołaj CXLI. 

z Raciborzan, patrz Mikołaj 
CLIX. 

Racław II (Recław), 1228, II, 70. 

Racław III (Recław) Marcino- 
wicz, 1228, II, 70. 

Racław IV, 1230 sędzia ty- 
niecki, II, 78. 

Racław V (Recław), 1234 sę- 
dzia ziemski krakowski, II, 
76, 102. 

Racław VI Piotrowicz, 1239, 
II, 123. 

Racław, 1289 mistrz, medyk, 
1302, 1303 kanonik katedr, 
krak. I, 158, 164, 165. 

Racław VII, 1343 mnich wą- 
chocki, pleban w Pakosławi- 
cach, II, 369. Racław VIII, 1354 klucznik 
klasztoru wąchockiego, II, 
414. 

Racław, założyciel dworu Ra- 
cławice, I, 63, 69, 74, 77. 

Racław, patrz Radosław V. 

Racława wdowa po Klimuncie 
V Klimuntowiczu, 1245, II, 
72, 134, 157. 

Racława wdowa po Klimuncie 
VII Sulisławiczu , 1260 — 
1270, I, 145, 146, II, 88, 
125, 171, 192. 

z Racławic, patrz Niemirza X. 

Racławowicz, patrz Krystyn IV. 

Raczek I, II, 334. 

Raczeń, 1319 rycerz nadworny 
klasztoru św. Andrzeja, II, 
281. 

Rączko wicz, patrz Mikołaj CXXX. 

Raczy n wieś, II, 47. 

Radgost, założyciel dworu Rad- 
goszcz, I, 83. 

Radgoszyce wieś. I, 121. 

Radłowski bór. I, 173, II, 284. 

Radnawa wieś. I, 181, II, 307, 
311, 312. 

z Radnawy, patrz Strzeszek 
XXIII. 

Radobąd, założyciel dworu Ra- 
do wąż, I, 77. 

Radogościce wieś, II, 72. 

Radom miasto, I, 206, — ra- 
domska ziemia. I, 231. 

Radom (Radosław) założyciel 
grodu Radom, I, 78. 

z Radomia, patrz Radosław II. 

Radomice wieś. I, 145. 

Radomirza rzeka, I, 190. 

z Radomska, patrz Jan CXXXVII. 

Radomyśl, założyciel dworu Ra- 
domyśl, I, 88, 84. 

Rado£^aw II z Radomia, 1224 rycerz biskupa krakow. II, 
60, 76. 

Radosław III Raciborowicz, 
1227—1230, II, 30, 63, 76. 

Radosław IV, 1229 sędzia na- 
dworny, II, 76. 

Radosław V (Racław) 1278 
medyk nadworny, 1304 mistrz 
i kanonik katedr, krakow. II, 
212. 

Radost biskup krakowski, f 1 142, 
I, 99, 98. 

Radost, 1269 sołtys z Biesia- 
dek, I, 148. 

Radost z Łysej góry, 1321 
sołtys z Łoniowa, I, 174. 

Radost, założyciel dworu Ra- 
dostów, I, 75, 79. 

Radostowa wola wieś, II, 446. 

Radosz, 1324 sołtys z Bisku- 
pic, I, 176. 

Radosz (Radosław) założyciel 
dworu Radoszyce, I, 86. 

Radoszki wieś. I, 168. 

Radoszkowice wieś, I, 185. 

z Radoszowa Jan, 1271 sołtys 
z Zadroża, I, 150. 

Radoszyce wieś. I, 202. 

Radowąż wieś. I, 188, II, 367. 

z Radowąża, patrz Kiełcz XII, 
Pasek VII. 

Radsułowicz, patrz Boguchwał V. 

Raduj, II, 187, 228. 

z Radujowic, patrz Klimunt 
XXXII. 

Radujowicz, patrz Bodepor III, 
Michał XIL 

Radulf I (Raul), 1207 kanonik 
katedr, krakow. archidyakon 
sandomirski, 1224—1236 
kantor katedr, krakow. II, 12. 

Radulf II, 1228 ksiądz w Ska- 
ryszewie, II, 69. Radulf III, 1229 wikary usz 
kielecki, II, 276. 

Radulf IV, 1229 kapelan kie- 
lecki, II, 76. 

Radulf V, 1230 wikaryusz ka- 
tedr, krakow. II, 77. 

Radwan VI z Bieżanowa, 1212 
kapelan biskupa krakow. 
1224 kapelan z Esienic, II, 
17, 33, 43, 61. 

Radwan VII Bodeporowłcz, 
1220, II, 33. 

Radwan VIII, patrz Radwan VI. 

Radwan IX Sniedark, 1228, 
II, 70. 

Radwan X Sniedark, 1228, II, 
70. 

Radwan, założyciel dworu Ra- 
dwanów, I, 85. 

Radwan, założyciel dworu Ra- 
dwanowice, I, 64. 

Radwan, założyciel dworu Ra- 
dwan, I, 84. 

Radwańcewicz , patrz Janusz 
XVII. 

Radwanita, patrz Marek XI. 

Radwanici ród. I, 153, 228- 
II, 209, 336, 422, 457, 459. 

Radymir, 1339 notaryusz pu- 
bliczny, II, 359. 

Radziejów miasto, II, 291. 

Radzięcin wieś, II, 482. 

Radziszów wieś. I, 141, 184. 

z Radziszowa, patrz Bodzęta X. 

Rafał I, 1327 zakonnik tyniecki, 
II, 306. 

Rafał II, 1338 pisarz nadworny 
sandomir. 1339 — 1342 pi- 
sarz ziemski sandomir. II, 
352. 

Rafał III ze Swiniar, 1353, II, 
404. 

Rafał IV Warszowicz Rawa z Michowa, 1353 b. u. 1354 
— 1355 kasztelan wiślicki, II, 
405, 335, 505. 

Rafał V Leliwa z Tarnowa, 
1353 kasztelan wiślicki, 1356 
— 1367 podkomorzy sando- 
mirski. I, 203 — 208, 210, 
II, 399, 409, 440, 447, 451, 
452, 460, 463, 469, 470, 
472, 481, 453, 468. 

Rafał VI, 1362 klucznik kla- 
sztoru tynieckiego, II, 451. 

Rafał VII, 1362 pisarz gene- 
rał sandomir. II, 451. 

Rafał VIII, 1368 — 1374 ka- 
sztelan wiślicki, II, 472, 471. 

Rafał, założyciel dworu Rafa- 
łowice. I, 62. 

Rafałowicz, patrz Przybysław 
XV, II, 58. 

Rajbrot wieś, II, 279. 

Raków wieś, I, 169, II, 235. 

z Rakowa, patrz Jan CXCIX. 

Ramold, 1383, II, 492. 

Ramult III Serafinowłcz, 1228, 
1230, II, 69. 

Ramułtowicz, patrz Bogusław 
XII. 

z Raszkowa, patrz Bogusław 
XXXII. 

Raszów wieś, II, 230. 

Rataje stare wieś i sołtystwo, 
I, 203, II, 442. 

Ratnowski, patrz Strzeszek. 

Ratułd III Janowicz syn Żyły, 
1296, I, 162, II, 243. 

Rawiczowie ród, I, 63, 71, 73, 
74, 77, 79, 84, 106, 228, 
230, 232, II, 15, 16, 30, 
47, 48, 95, 99, 107, 126, 
150, 175, 234, 240, 257, 
287, 297, 310, 314, 306, 
319, 331, 334, 335, 346, 357, 359, 363, 365, 378, 
381, 387, 388, 405, 431, 
475, 488. 

z Rawułowic, patrz Klimunt 
XXX. 

Recław, patrz Racław II, Racław 
III, Racław V. 

Regulice wieś, II, 437. 

Reiner I, 1230 — 1238 zakon- 
nik klasztoru Cystersów z Lu- 
dzimirza, II, 80. 

Rembów wieś. I, 173. 

Repczol, patrz Mikołaj IX. 

Robert biskup krakowski, 1142 
t 1143, I, 99. 

Robert II, 1220—1222 kano- 
nik katedr, krakow. II, 34. 

Robert III, 1236, II, 112. 

Robert brat Lamberta III, II, 204. 

Robert, 1307 wójt sandomirski, 
I, 166.. 

Robertowicz, patrz Piotr XXII. 

Roch Stradomski, 1308, I, 168. 

Rodger III z Marszowie, 1324, 
I, 176, 294. 

Rogi wieś. I, 199, II, 427. 

Rogier I, 1229 kapelan kie- 
lecki, II, 76. 

z Rogowa, patrz Andrzej LIII, 
Imbram XV. 

Rogoźnik wieś, I, 160, II, 46, 
115, 239. 

Rogoźno, I, 161. 

Rokitno wieś. I, 173, II, 281. 

Rola, patrz Mikołaj CXLIX. 

Role ród, I, 230. 

Roman Mścisławowicz, książę 
włodzlmirski, 1195, 1205, 
I, 105, 106, 108. 

Roman III, 1234 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 105. 

Roman IV, 1273 piwniczy kla- 
sztoru wąchockiego, II, 200. Roman V, 1293 proboszcz kla- 
sztoru zwierzynieckiego, I, 
160, II, 239. 

Romaniec, patrz Hanko. 

Romanowicz, patrz Stefan XV. 

Rombold, patrz Rymbold I. 

Romulus, patrz Szymon VII. 

Ropa rzeka, I, 192, 203. 

z Ropaczyc, patrz Zby gniew XV. 

Ropczyce wieś. I, 203, II, 449. 

Roskidalino wieś, II, 271. 

Rosław I z Krzyszowic, 1361, 
II, 440. 

Rosław, założyciel dworu Ro- 
sła wice, I, 83. 

Równe wieś. I, 155, 195. 

Rożen z Rożnowa, patrz Kli- 
munt XXXIX, Piotr CXCI, 
Mirosław XIX. 

Rozkochów wieś, II, 57. 

z Różnicy, patrz Mikołaj CLV. 

z Rożnowa, patrz Klimunt 
XXXIX Rożen. 

Rozwora, patrz Stefan XXXIV. 

Różygroch, wiec tamże, 1224, 
II, 44, 45, 56. 

Rubinowicz, patrz Gierard II. 

Rudawa rzeka. I, 142, 165, 
180, 210, II, 165, 253, 
parafia, I, 227. 

Rudgier I, 1293 zakonnik kla- 
sztoru zwierzynieckiego, II, 
239. 

Rudgier II, 1300 kanonik u św. 
Floryana, II, 245. 

Rudka wieś, II, 317. 

z Rudna Zaklika Syrokomla, 
1364, II, 379, — patrz 
Jasiek XII Płaza, Zaklika IV 
Janowicz. 

Rudnik wieś. I, 145, II, 207. 

Rupert Markowicz, 1311 wójt 
sandomirski; I, 169. Ruś, 1, 104, 114, 154, 187, 190. 

Rusini, I, 144, 145, 147, 164, 
189, II, 197, 220, 

Rusinów wieś, II, 406. 

Ruszczą wieś. I, 139, 210, II, 
88, 291. 

z Ruszczy, pairz Klimunt VII. 

z Ruszkowa, patrz Henryk XXXI 
Mikołajowicz, Szymon XVII. 

Ribitwy wieś, II, 396. 

Rybna wieś, I, 190, 199, 205, 
II, 375. 

Rybno wieś. I, 146. 

Ryborznik, patrz Mikołaj CLX. 

Rycerz, patrz Piotr CXVI. 

Rygoszyn wieś, I, 177, II, 271. 

Rykard I, 1210—1222 kano- 
nik katedr, krakow. II, 13. 

Rykard II. 1327 pleban z No- 
wegotargu, II, 304. 

Rykeza, córka króla Przemy- 
śla, żona Wacława II króla 
czeskiego i polskiego, 1300, 
1303, I, 162, 165. 

Rymbold I (Rombold), 1281 
kanonik katedr, krakow. 1286 
archidyakon sandomir. 1320 
— 1322 archidyakon krakow. 

I, 177, II, 216. 

Rynca, II, 188. 

Ryncowicz, patrz Więcław XX. 

Rynerz I ksiądz, 1233, II, 97. 

Rynerz II, 1268, II, 189. 

Rynerz III z Rynerzowic Ra- 
wa, II, 334, 413. 

Rynerz IV z Rynerzowic lub 
z Woli duchackiej, 1346 — 
1364, I, 191, 207, II, 334, 
378, 463. 

Rynerzowice wieś, I, 196, 198, 

II, 378, 413, 417. 

z Rynerzowic, patrz Rynerz IIP 
Rynerz IV, Helka. Rynold, 1260 mieszczanin kra- 
kowski, I, 145. 

Rytro, cło tamże, I, 170, 182, 
185, 198. 

Rytwiany wieś parafialna, I, 
230, 231. 

z Rytwian patrz Prokop II 
Mikołajowicz. 

Rdziostów wieś. I, 171. 

Rzeclina, 1339 wdowa po Wło- 
dzimirzu XII z Bostowa, I, 
187, II, 357. 

Rzeczony, patrz Otto XI. 

Rzeczyca wieś, II, 482. 

Rzemiędzice wieś. I, 195, II, 
398. 

Rzepin wieś. I, 186, II, 69, 
289. 

Rzepinek wieś. I, 186. 

Rzeplice wieś. I, 157. 

Rzeplin wieś. I, 207. 

Rzeszów miasto, I, 196, II, 
333, 400. 

z Rzeszowa, patrz Jan CLX 
Pakosławowicz. 

Rzezawa kościół parafialny tam- 
że, I, 194. 

Rzędów wieś, II, 374. 

z Rzędowa Rzędowski, patrz 
Goworek VII , Stanisław 
XXXIII, Andrzej XLIII. 

Rzochów wieś. I, 208, II, 468. 

Rzukowicz, patrz Piotr XIX. 

Rzym, I, 171. 

z Rzymu, patrz Michał XVIII. S. 

Sabrza wieś. I, 186. 

Sadek wieś i sołtystwo. I, 208, 

II, 471. 
Sadki wieś, II, 396, 490. i, patrz Krystyn VI b, Wię- 
cław XI. 

Salisław, założyciel dworu Sa- 
lisławice. I, 69. 

Salomeą niegdy królowa ha- 
licka, 1266, 1268, I, 144, 
146—148, 168, 142, 143, 
II, 36, 177, 181, 189. 

Salomeą, 1336 ksieni Klarysek 
starosądeckich, 1 , 185, II, 
345. 

Salomon I, 1228 archidyakon 
krakowski, 1230—1235 dzie- 
kan katedr, krakow. I, 129, 
II, 71, 74, 280. 

Salomon II, 1238 archidyakon 
sandomir. i profesor prawa, 
1244 - 1266 archidyakon 
krakowski, II, 119, 280. 

Salomon III, II, 249, 280. 

Salomonów z Bieńkowic ród, 
II, 280. 

Salomonowicz, patrz Mikołaj 
XV, Piotr 0X1. 

Samborowicz, patrz Boguchwał 
VI. 

Sambor, założyciel dworu Sam- 
borek. I, 70, 223. 

Sambor, założyciel dworu Sam- 
borzec, I, 74. 

Samborek folwark, I, 223. 

Samborzec wieś parafialna, I, 
230. 

z Samborzca, patrz Paweł XIV, 
Piotr OXLVIII. 

z Samborzyna, patrz Tomko II. 

Samogost, założyciel dworu Sa- 
mogoszcz. I, 86, 

Samsunowicz, patrz Słabomir III. 

Sandomir, założyciel grodu San- 
domirza, I, 74. 

Sandomirz gród i miasto. I, 144, 
154, 165, 166, 160, 168, 169, 182, 185, 189, 192, 
198, 210, II, 55, —parafia, 

I, 230, — dzielnica i zie- 
mia, I, 101, 102, 106, 109, 
125, 126, 147, 154, 155, 
157, 159, 165, — woje- 
wództwo, I, 229, — staro- 
stwo, I, 181, — powiat, I, 
230. 

Sandomirz, kościół kolegiacki 
NPMaryi tamże, I, 104, 156, 
174, 186, II, 221, 475. 

Sandomirz, kościół św. Wa- 
wrzyńca, II, 481, — kla- 
sztor Dominikanów przy ko- 
ściele Św. Jakuba, I, 107, 
116, II, 233, — Beginki, 

II, 273, — klasztor Szpi- 
talników. I, 160, — Sąd 
ziemski, I, 186, 187, 188, 
191, 195, 196, 204, 206, 
208, — cło tamże, 1, 173, — 
wiece senatorskie tamże r. 
1249, 1285, 1289, I, 139, 
156, — bitwa tamże. I, 159. 

ze Sandomirza, patrz Benedykt 
X, Dydko I, Jan CLXVIII, 
Bogdasz II, 1224, II, 61. 

Sanka wieś. I, 199.. 

Sanok, I, 195. 

Sapią, patrz Jan CLXXXII. 

Sarbkowo wieś, II, 55. 

Sasin IV Kopaszyna, 1253 pod- 
komorzy sandomirski, 1275 
kasztelan wiślicki, 1277 ka- 
sztelan sandomirski, 1278 — 
1279 wojewoda krakowski, 
II, 155, 503, 505. 

Sasin Lubowla, II, 7. 

Satkowice wieś, II, 193. 

ze Satowa, patrz Jan CVII. 

Sącz Stary gród i miasto. I, 
148, 151, 157, 153, 171, 198, 199, II, 428, — ko- 
ściół tamże. I, 174, — po- 
wiat, I, 203, 204,226, 227,— 
klasztor Klarysek tamże, I, 
154, — 157, 160, 169— 
171, 174, 176, 183, 184, 
191, 200, 204, 210,11, 214, 
239, 264, 268, 270, 272, 
293, 299, 375, 376, 424, 
425, 427. 

Sącz Nowy miasto. I, 165, 
166, 170, 173, 176, 178, 
181, 182, 185, 189, 190, 
196, 208, 226, 493, II, 410, 
258, 268, 309. 

Sądecka ziemia. I, 143, II, 410. 

z Sącza, patrz Paweł IX, 1230, 
II, 84, — Piotr CXXIX. 

Sąd V Dobiesławowicz Odrowąż, 
1224 b. u. 1233 kasztelan 
wojnicki, 1242 wojewoda 
czerski, 1243 wojewoda żar- 
nowski, 1243 kasztelan wi- 
ślicki, 1245 wojewoda san 
domirski, 1253 — 1254 ka- 
sztelan krakowski. I, 130, 
II, 5, 49, 50, 51, 90, 153, 
148, 501, 503, 504, 505, 
507. 

Sąd VI Odrowąż, 1231 b. u. 
1252 — 1253 kantor katedr, 
krakow. II, 90. 

Sąd VII Odrowąż, 1248—1255 
podkomorzy krakow. II, 139, 
144, 165. 

Sąd VIII Momot czy Odrowąż, 
1311 stolnik sandomirski, 
1319 stolnik krakowski, 1320, 
stolnik sandomirski, 1320 
kasztelan lubelski, 1327 sę- 
dzia sandomirski, 1333 — 
1334 kasztelan sandomirski, 
II, 264, 505, 507. Sąd, 1318 komornik wojewody 
sandomir. I, 173. 

Sąd IX Odrowąż z Białaczowa, 
1346, II, 377. 

Sąd X z Wielogłów Starykoń, 
1364 — 1367, II, 463. 

Sąd Odrowąż, założyciel dworu 
Sędowice, I, 68, 86. 

Sadek z Chodczy, 1243, 1, 134. 

Sadek II, 1263 kustosz zwie- 
rzyniecki, II, 179. 

Sadek III Lubowla, II, 183. 

Sadek IV Wojsławowicz Lu- 
bowla z Kaliny, 1363, II, 
459, 336. 

Sadek, założyciel grodu Sądcza, 
I, 71. 

Sądka I wdowa po Tomaszu 
XVIII (Tomku) z Rakoszyna, 
1312, I, 170, II, 249, 267. 

Sądka II, 1366 podprzeorysza 
zwierzyniecka, II, 479. 

Sądkowicz, patrz Wojsław XX. 

Sądowicz, patrz Dobiesław IX, 
Paweł X, Piotr XLV. 

Sądzisz, założyciel dworu Sę- 
dziszowice. I, 65. 

z Sąspowa, patrz Franciszek V. 

Scibor VIII Mikołajowicz ze 
Ściborzyc, 1252, I, 141, II, 
150. 

Scibor VIII b Jaszczórka, 1334 
— 1338, II, 324, 376. 

Scibor IX z Łukawicy, 1339 
ziemianin sądecki, II, 355, 
376. 

Scibor X Ostoja, 1346, II, 376. 

Scibor, założyciel dworu Ścibo- 
rzyce, I, 63. 

Scibor, założyciel dworu Scibo- 
rowice. I, 65, 62. 

Ściborzyce wieś. I, 140, 141, 
181, II, 150. Scinyr z Modrzejowic, 1228, 
II, 70. 

Sczu z Żukowic, II, 434. 

Sczuczka, patrz Mściszo. 

Sebastyan I, 1357— 1358 ple- 
ban starosądecki, II, 425. 

Secema III b. Sulisławowicz 
Swieboda, 1234—1236, II, 
25, 103, 113, 129. 

Secema IV Birowicz z Grodźca, 
1364 b. u. 1365 justycya- 
ryusz sandomirski. I, 206, 
II, 416, 466, 328. 

Secema, założyciel dworu Se- 
cemin, I, 85. 

Secemicz, patrz Marek VI. 

ze Sepnicy, patrz Wojciech 
Czelej. 

Serafinowicz, patrz Eustachy II, 
Ramułt III. 

Serniki wieś, II, 289. 

Serwacy I, 1237, II, 116. 

Sędowice wieś, 1, 114, 147,11,52. 

Sędzimir II z Chełmu, 1304, 
II, 253. 

Sędzisław, założyciel dworu Sę- 
dzisławice. I, 80. 

Sędzisz, założyciel dworu Sę- 
dziszów, I, 68, 74, 82. 

Sędziszów wieś parafialna , I, 
229, II, 422. 

z Sędziszowa Mir IV, 1222, 
II, 41, Pasko XIL 

z Sędziszowa lub Sędziszowie, 
patrz Mroczek I. 

Sędziwój ze Skotnik, 1310 pod- 
komorzy krakowski, I, 168. 

Sęk, patrz Jakub LVIII. 

Sępia, patrz Grzegorz XX. 

Shbinog, 1234 podczaszy kra- 
kowski, II, 102. 

Siadcza wieś. I, 194, 201, II, 
390, 438. z Siadczy, patrz Wroczka Stę- 

pocina. 
Sidzina wieś, I, 223, II, 170. 
Sieciech Stary, założyciel grodu 

Sieciechowa, I, 79, 97, 98, 

II, 141, 282—284. 
Sieciech VIII Starzą, 1212 

wojski biskupa krakowskiego, 

II, 21. 
Sieciech IX Starzą, 1224, II, 

53, 169. 
Sieciech X Sułkowicz Starzą, 

1224, II, 56. 
Sieciech XI Starzą z Kargowa, 

brat Boksy VI, 1270 b. u. 

1285—1287 podkomorzy 

sandomirski, II, 192, 249, 

272, 152. 
Sieciech XII Starzą, II, 249. 
Sieciech XIII Starzą, 1310. 

skarbnik krakowski, II, 264. 
Sieciech XIV (Sieciejj z Morska, 

1332 b. u. 1347 koniuszy 

krakow. II, 321. 
Sieciech XV (Sieciej) z Przy- 

bysławic, 1352, II, 403. 
Sieciech Starzą, założyciel dworu 

Sieciechowice, I, 69, 83. 
Sieciechów gród i ziemia, I, 

125, 126, 136, 200, II, 

110, 141, — klasztor Bene- 
dyktynów tamże. I, 97, 140, 

207, II, 103, 254. 
Sieciechowice wieś parafialna, 

I, 228. 

z Sieciechowie, patrz Aleksan- 
der VIII, Grzegorz XII, Grze- 
gorz XIII, Zawisza II. 

Sieciechowicz, patrz Augustyn 

II, Bogusz VI. 

Sieciej Starzą, założyciel dworu 

Sciejowice, I, 69. 
Sieciej, patrz Sieciech XIV. Sieciesław II Odrowąż, 1231, 
II, 90, 176. 

Sieciesław III Wilczekosy z Mi- 
kułowic, 1328, II, 307, 312. 

Sieciesław IV 1336-1339 ko- 
niuszy krakowski, II, 355. 

Sieeiesławowicz, patrz Iwan II, 
Mikołaj XXXVI. 

Siedlce wieś. I, 103. 

Siedlec wieś, II, 207, 420, 448. 

z Siedlca, patrz Wojtek. 

Siedliczko, patrz Dobiesław XXI. 

Siedliska wieś, II, 404. 

z SiedUszczan, patrz Wojciech 
XXXIX. 

z Siedliszowic, patrz Mścigniew 
XI. 

Siejesław, I, 1212, II, 18. 

Siekierno sołtystwo, I, 184. 

Sielce wieś. I, 203, 205, II, 
445. 

Siemichów, wieś parafialna. I, 
178, 226. 

Siemion IV de Glow, 1279 
podczaszy krakowski, 1290 
stolnik krakowski, II, 213. 

Siemian V, 1354 mnich kla- 
sztoru wąchockiego, II, 414. 

Siemian VI z Borzykowa, 1366, 
II, 477. 

Siemir, założyciel dworu Sie- 
mierzyce, I, 67. 

Siemirad, założyciel dworu Sie- 
miradz. I, 79. 

Siemowit, 1256 książę mazo- 
wiecki i czerski, II, 34. 

Siemowit, 1351 książę mazo- 
wiecki, II, 398. 

Sierad, założyciel dworu Sierad 
i Sieradowice, I, 72, 77. 

Sieradz gród i miasto, I, 150, 
156, 160, — dzielnica i zie- 
mia, I, 109, 157. Sieraków wieś, I, 63, II, 63. 

Sieraków wieś pod Mogiłą, II, 
30. 

Sierakowicz, patrz Wojciech VI. 

Sierock, II, 317. 

Sierosław VII Pawłowicz, 1236, 
II, 113. 

Sierosław, założyciel dworu Sie- 
rosławice, I, 65, 84. 

Siestrzemił, 1334 sołtys ze Sła- 
wikowej woli. I, 184. 

Siestrzemił, 1357 sołtys, I, 198. 

Siesław, założyciel dworu Sie- 
sławice, I, 147. 

Sietejów wieś, I, 147. 

Siewierz ziemia, I, 198, — 
bitwa tamże, 1290, I, 158. 

z Siewierza, patrz Gołuch III. 

SięgniewI, 1 230 b. u. 1252 kasz- 
telan lubelski, 1255-1264 
wojewoda sandomirski, II, 
83, 147, 148, 504, 150, 
507. 

Sięgniew II, 1252 kasztelan 
żarnowski, II, 150, 508. 

Sięgniew II, b. 1283 skarbnik 
krakowski, II, 219 (uzup.). 

Sięgniew III Nawojowicz Sta- 
rzą, 1322 kanonik katedr, 
krakow. 1333 podkanclerzy, 
1334 — 1349 proboszcz uśw. 
Michała, II, 288, 248, 433. 

Sięgniew IV Koska z Płaszowa, 
Rawa, 1324—1829, I, 177, 
181, II, 310. 

Sięgniew V Grotowicz Rawa, 
1319—1324 podstoU san- 
domirski, II, 306, 346. 

Sięgniew VI Włościejowicz, 
1341 — 1373 proboszcz u Św. 
Michała, podkanclerzy na- 
dworny, I, 195, II, 335, 
367. Sięgniew VII Nawojowicz Sta- 
rzą, 1359 kanonik katedr, 
krakowski, II, 433, 333. 

Sięgniew VIII, II, 495. 

Sitnica rzeka. I, 192, 194. 

Sitnik łąki i rzeka. I, 198, II, 
462. 

ze Skabożyra, patrz Jakub 
XXXII. 

Skalnik, wieś parafialna, I, 227. 

Skała gród pod Przeginią, I, 
127, 132, — miasto i wój- 
tostwo, I, 148, 171, 184, 
192, — kościół tamże, I, 
148, — bitwa tamże. I, 123, 
124, 158, — II, 88, 394, — 
klasztor Klarysek tamże, I, 
144, 145, 146, 147, 148, 
150, 152, 154, 157, 160, 
174, 177, II, 177, 189, 
215, 254, 282—284, 383. 

ze Skały, patrz Maciej VIII. 

Skałka pod Krakowem, I, 165, 
II, 2 1 2, — katedra. I, 95-97. 

Skarbimir I Awdaniec palatyn 
Bolesława Krzywoustego, za- 
życiel dworu Szkalmirza, I, 
66, 81, 231. 

Skarbimir III, II, 4. 

Skarbimir VII Skarbimirowicz, 
1224 komornik księżnej, 1228 
łowczy łęczycki, II, 4, 58. 

Skarbimir VIII Awdaniec, 1264 
b. u. 1268 podkomorzy san- 
domir. 1271 — 1273 podko- 
morzy krakow. II, 181. 

Skarbimir IX Awdaniec, 1272 
— 1277 kasztelan wojnicki, 
II, 199, 507. 

Skarbimir X Awdaniec, 1273 
były koniuszy, II, 200. 

Skarbimir XI Awdaniec, 1292 
podkomorzy sandomu:. II, 23 6. Skarbimir, brat Lasoty III, II, 

96. 
Skarbisław, założyciel dworu 

Skarbisławice, I, 81. 
Skaryszów wieś, I, 146, II, 

69, — wiece tamże, 1228 

i 1230, I, 123, 124, II, 65. 
ze Skaryszewa Chudosła w, 1228, 

II, 70. 
Skaryszewskie przywileje z lat, 

1228, 1230, II, 55, 67, 102. 
Skarzyce wieś, I, 178. 
Skawa rzeka. I, 183, II, 209, 

327. 
Skawina, I, 206, II, 467, — 

kościół parafialny tamże, I, 

207. 
Skołut, patrz Wawrzyniec XX. 
Skołyszyn wieś. I, 201, II, 434. 
ze Skołyszyna, patrz Mściszo 

Sczuczka. 
Skomlino wieś, II, 134. 
Skornik wieś. I, 143. 
Skórowa wieś, II, 404. 
Skoruszkowice wieś. I, 146, II, 

105. 
Skotniki wieś parafialna. I, 

174, 230, II, 275, 293. 
Skotniki małe wieś. I, 176, 

II, 275. 
ze Skotnik, patrz Parkosz III. 
Skowinowie ród, II, 299. 
Skroniów wieś, I, 197, 206, 

207, II, 415, 461, 466. 
ze Skroniowa, patrz Andrzej 

XXXIX, Adam XXV, Beda, 

Jan CCIII Pantero wicz, Mści- 

gniew XIV, Pantera, Stani- 
sław XXXV, Włościbor VI. 
Skrzydlna, wieś parafialna. I, 

224. 
ze Skrzydlnej, patrz Marek XV. 
Skrzynka sołtystwo. I, 201. Skrzynno wieś. I, 231, II, 406. 

ze Skrzynna, patrz Otto XI 
Rzeczony, Warsz VI. 

Skrzyszów wieś. I, 182, 183, 
II, 268, 304, 325. 

Skworbia rzeka. I, 201. 

Skrzyszowice wieś, I, 151, II, 
223. 

Ślaz I Radwanita, 1278, II, 209. 

Śląsk, I, 100, 186, 197. 

Słabomir III (Sławomir) Sam- 
sunowicz, 1222, II, 40. 

Sławomir IV Pankracowicz, 
1266, II, 182. 

Słabosz VI (Sławosz), 1210 
b. u. 1214 kanonik katedr, 
krak. II, 26. 

Słabosz, założyciel dworu Sła- 
boszów, I, 68. 

Słabosz, założyciel dworu Sła- 
boszowice, I, 68, 76. 

Słaboszowice wieś. I, 211. 

Sław X (Sławosz), 1217 — 1218 
kanonik katedr, krakow. II, 
26. 

Sław XI (Sława) 1250 b. u. 
1254 cześnik księżnej kra- 
kowskiej, 1258 cześnik żar- 
nowski, II, 144. 

Sław, założyciel dworu Sławno, 
I, 84. 

Sław, założyciel dworu Sławice, 
I, 66, 69. 

Sława Markowicz, 1250, II, 
106. 

Sława Odrowąż, II, 139. 

Sławek Węgier, 1224, II, 61. 

Sławek, założyciel dworu Sław- 
ków, I, 64. 

Sławek, założyciel dworu Sław- 
kowice. I, 71, 81. 

Sławęta, założyciel dworu Sła- 
węcin. I, 74. Siawikowa wola wieś, I, 184. 

Sławka, założyciel dworu Sław- 
czyn, I, 79. 

Sławin wieś, II, 317. 

ze Sławkowa, patrz Dzietrzyk 
III Henrykowicz, Teodoryk 
X Henrykowicz. 

Sławnika, 1317 magistra kla- 
sztoru staniąteckiego. I, 171, 
II, 278. 

Sławobor I, 1365 pleban z Wie- 
lowsia, pisarz nadworny pod- 
komorzego sandomirskiego, 
II, 469. 

Sławomir IV Pankracowicz, 
1266, I, 147, II, 101, 179. 

Sławosz rycerz, 1210, I, 113. 

Sławosza przywilej z przed r. 
1210, II, 3. 

Sławoszów dobra. I, 113. 

Słotowa wieś. I, 206, II, 465. 

Słów wieś, I, 189. 

Słowikowski, patrz Hinczko I. 

Słup wieś, II, 369. 

ze Słupa, patrz Piotr CXL. 

ze Słupczy, patrz Docyo. 

Słupia wieś parafialna, I, 229. 

Słupów wieś, II, 184. 

ze Słupowa, patrz Bożej VI, 
Falisław IX. 

Smarzowa wieś, II, 404. 

Śmierdząca wieś. I, 205. 

Smił, założyciel dworu Smiełów, 
I, 79, 76. 

Smisław wieś, I, 382. 

ze Smisławia, patrz Adam XXI. 

Smogor, założyciel dworu Smo- 
gorzów. I, 79, 80, 82, 81. 

Smogorzew wieś. I, 231, II, 
406. 

Smogorzewski Wit, 1331, II, 
275. 

Smolice wieś, II, 57. Smroków wieś, I, 157, II, 229. 
388. 

Smuszko, 1325 kasztelan ra- 
domski, II, 298, 508. 

Smył XIII, 1217 kasztelan woj- 
nicki, II, 26, 507. 

Smył XIV Żegocic Starzą, 1234 
b. u. 1242 łowczy krakow- 
ski, 1250 koniuszy krakow- 
ski, 1255 cześnik krakowski, 
1263 stolnik krakowski, 1271 
— 1274 kasztelan brzeski, II, 
54, 102, 509. 

Smył XV Nosal Starzą, 1306 
sądzia sandomirski,1329 b. u. 
I, 166, n, 256. 

Smył XVI Starzą, II, 334. 

Smył XVII z Krzyszowic, II, 
334, 447. 

Smył XVIII, 1350 kapelan 
z Wieliczki, II, 389. 

Smył, założyciel dworu Smiłów, 
I, 86. 

Smyłowa wola wieś, II, 446. 

Smyłowicz, patrz Nasan I, Że- 
gota XVI. 

Smyłówna, patrz Machną III. 

Sniedark, patrz Radwan IX, Ra- 
dwan X. 

Sobek z Wyszkowie, 1368 
starosta opoczyński, II, 512. 

z Sniekoz, patrz Stogniew V. 

Sobiesądowicz, patrz Wielisław 
III. 

ze Sobiesęk, patrz Boguchwał 
IX. 

Sobiesław I Przybysławowicz, 
1248 — 1255 podkanclerzy 
krakowski, II, 107, 147, 148. 

Sobiesław II, 1258 kanonik 
sandomirski, II, 168. 

Sobiesław III z Wierciczewa, 
1307, II, 260. 

i Sobolów wieś i kościół tamże, 
I, 168, 181, II, 314. 

Soboszów wieś, II, 318. 

Sobótka wieś. I, 195. 

Sochna, 1362—1363 żona An- 
drzeja LXI kasztelana czchow- 
skiego, I, 206, II, 456, 
447. 

Sochów wieś, II, 318. 

Sokolec, patrz Krystyn XIV. 

z Sokolina, patrz Jan LXXXV, 
Piotr OVII, Wawrzyniec XIV. 

Sokolniki wieś, I, 188, II, 406. 

ze Sokolnik, patrz Andrzej XL, b. 

Solec wieś. I, 177, II, 438. 

z Solca, patrz Sulisław XXIII. 

z Sopichowa, patrz Klimunt 
XXIX. 

Spantosz, 1236, II, 114. 

Spicy gniew II Jakubowicz z Je- 
mielny, 1230, II, 85, 

Spicy mir V Lubowla, II, 183, 
211, 326. 

Spicymir VI (Spytek) Jakubo- 
wicz Leliwa z Dębna, z Pia- 
sku, z Tarnowa, 1312 b. u. 
1316 łowczy krakowski, 1317 
kasztelan sądecki, 1319 ka- 
sztelan wiślicki, 1320 woje- 
woda krakowski, 1331 — 
1350 kasztelan krakowski, 
I, 176, 177, 180, 181, 182, 
183, 184, 187, 188, 189, 
194, II, 183, 211, 268, 293, 
303, 304, 325, 354, 355, 
367, 371, 473, 502, 503, 
505, 506. 

Spicymir VII (Spytko) Leliwa, 
1333 podstoli krakowski, II, 
324. 

Spicymir VIII (Spytek), 1351 
kanonik katedr, krakow. ar- 
chidyakon zawichojski, 1853 — 1360 archidyakon kurze- 
lowski, II, 396, 446, 

Spicymir X (Spytek) Dzierżko- 
wicz ze Szreniawy, 1360, 
II, 436, 330. 

Spicymir XI (Spytek), 1361 — 
1362 dziekan u św. Floryana 
na Kleparzu, II, 446 

Spicymir XII (Spytko) z Char 
bic, 1364, II, 464, 

Spicymir XIII (Spytek) z Ło 
winicy, 1366-1379 pod- 
czaszy sandomir. II, 475. 

Spicymir XIV (Spytko) z Klesz- 
czowy, 1366, II, 475. 

Spicymir XV (Spytek) ze Szcze 
ki, II, 495, 

Spicymir XVI (Spytek; z Za- 
błocia, II, 495. 

Spicymirowicz, patrz Jan CXXX, 
Jakub XXXIV. 

Spiż, I, 164, — spiski pro- 
boszcz, I, 182. 

Sprowa wieś, II, 230. 

Spytek, patrz Spicymir VI, Spi- 
cymir VIir, Spicymir X, Spi- 
cymir XI , Spicymir XII, 
Spicymir XIII, Spicymir XV, 
Spicymir XVI. 

Spytek Kolczek, II, 448. 

Spytek Dzierżkowicz, 1360, I, 
201. 

Spytek z Karniowa, 1365, 1,207. 

Spytek, założyciel dworu Spyt 
kowice, I, 70. 

Spytko, patrz Spicymir VII, 
Spicymir XII, Spicymir XIV. 

Spytko Boguszowicz (z Kro- 
bielicj, 1376, II, 487. 

Sromowce sołtystwo. I, 184. 

Srostów wieś. I, 160. 

Stacbna I z Krzyszowic, 1362, 
II, 451. Stagobor, założyciel dworu Sta- 
goborzyce, I, 65. 

Staniątki, klasztor Benedykty- 
nek tamże, I, 129, 132, 136, 
139, 140, 141, 142, 144, 
145, 146, 150, 155, 184, 
192, 196, 198, 205, 223, 
II, 57, 71, 72, 119, 120, 
125, 126, 128, 134, 138, 
156, 157, 165, 170, 171, 
176, 190, 191, 192, 193, 
197, 199, 215, 216, 278, 
364,384,411,412,461,462. 

Stańcz Docyowicz (ze Słupezy), 
1390, II, 488. 

Stanimir, I, 1222, II, 39. 

Św. Stanisław i jego grób. I, 
141, 143, — kanonizacya, 

I, 139. 

Stanisław XI, 1212 rycerz bi- 
skupa krakow. II. 22. 

Stanisław XII, 1244—1263 
wikaryusz katedr, krakow. 

II, 131. 

Stanisław XIII z Chrobrza, 1285, 
II, 223. 

Stanisław XIV, 1293 zakonnik 
klasztoru zwierzynieckiego, 
II, 239. 

Stanisław XV z Brzeźna. II, 
249, 271.' 

Stanisław XVI (Staszek) Woj 
sławo wicz Lubowla, 1304, 
II, 255. 

Stanisław XVI, b. 1306 kapę 
lan nadworny, 1312 kanonik 
u Św. Michała, pleban w Ka- 
mienicy, 1315 kanclerz kra- 
kowski, I, 170, II, 257, 516. 

Stanisław XVII, 1313 pleban 
starosądecki, II, 272. 

Stanisław XVIII (Staś) z Bie- 
czysk, 1313, II, 272. Stanisław XVIII, b, z Chrzą 
stówa, 1331 — 1332 sędzia 
ziem. krakowski, II, 319, 

Stanisław XVIII, c, 1332 pi- 
sarz sądu ziems. krakow. 

1353 notaryusz publiczny, 
II, 321. 

Stanisław XIX Jakubowicz, 
1315, 1318, I, 172, II, 248, 
274. 

Stanisław XIX, b. z Patroszyć, 
II, 334. 

Stanisław XIX, c, (Staszko), 
1337—1343 rządzca sław- 
kowski biskupa krak. II, 347. 

Stanisław XX z Libiertowa 
i Ujazdu, I, 174, II, 289. 

Stanisław, XX b. sołtys z Za- 
droża, II, 334. 

Stanisław XX, e. (Staszek), 1337 
pisarz ziemski, sołtys opato- 
wiecki, II, 352. 

Stanisław XXI (Staszek) Laska 
z Krzyszowic, II, 334, 446. 

Stanisław XXI, b. (Staszek) Na- 
godzić, 1340 podkoniuszy 
krakowski, 1243 podczaszy 
krakowski, 1353 kasztelan 
żarnowski, 1354 — 1370 ka- 
sztelan małogojski, II, 508, 
510, 362. 

Stanisław XXII, 1340 przeor 
Dominikanów w Sandomirzu, 
1349 przeor Dominikanów 
w Krakowie, II, 363. 

Stanisław XXVI, 1343 rządzca 
krakowski biskupa krakow. 
II, 368. 

Stanisław XXVII, 1343 piwni- 
czny klasztoru wąchockiego, 

1354 przeor tegoż klasztoru, 
II, 369. 

Stanisław XXVIII (Staszek), 1343—1358 woźny sądu 
ziems. krakow. II, 370. 

Stanisław XXIX (Staszko) Kli- 
muntowicz, 1349 rządzca kla- 
sztoru miechowskiego w Krze- 
sła wicach, II, 389. 

Stanisław XXX, 1351'oficyał 
i kanonik katedr, krakow. 
II, 397. 

Stanisław XXXI z Mokrska Na- 
godzić, 1352, II, 402. 

Stanisław XXXII Strzeszkowicz 
Sulima z Jeżowa, 1352, II, 
402, 334. 

Stanisław XXXIII z Rzędowa 
Rzędowski, 1352, II, 403. 

Stanisław XXXIV, 1353—1362 
notaryusz publiczny, II, 405. 

Stanisław XXXV Lubowla ze 
Skroniowa, 1355, II, 415. 

Stanisław XXXVI, 1356 pro- 
boszcz klasztoru zwierzynie- 
ckiego, 1366 przeor tegoż 
klasztoru. I, 198, II, 421. 

Stanisław XXXVII ze Strogo- 
borzyc, 1358, 1, 200, II, 429. 

Stanisław XXXVIII, 1360 ple- 
ban kościoła w Solcu, II, 438. 

Stanisław XXXIX z Topoli, 
1361, II, 443. 

Stanisław XL Boryszowicz ze 
Pstroszyc, 1362, II, 448, 
329. 

Stanisław XLI Bural, 1362 
woźny sądu ziems. sandomir. 
II, 451. 

Stanisław XLII z Osieka Lu- 
bowla, 1363, II, 459. 

Stanisław XLIII (Staszko) Lu- 
bowla z Krzyszowic i Su- 
choraby, 1364, II, 465. 

Stanisław XLIV z Chrobrza, 
1364, II, 468. Stanisław XLV (Staszko) Bie- 
chowski, 1366, II, 477. 

Stanisław XLVI z Broniszowa, 
II, 495. 

Stanisław XLVII Weneta z Brze- 
zia, II, 495. 

Stanisław wojewoda kujawski, 
II, 246, 272. 

Stanisław Jelitko Nagodzić z Wi- 
towa, 1352, II, 402. 

Stanisław Szyrzyk Świętosławo- 
wicz ziemianin kujawski, II, 
260, 280. 

Stanisław Krystynowioz z Iłży, 
1382 notaryusz publiczny, 
II, 491. 

Stanisław Borysławowicz z Kło- 
bucka, 1391 notaryusz pu 
bliczny, II, 487. 

Stanisław Tomsikowicz z Le 
dnicy, 1389, II, 496. 

Stanisław, założyciel dworu Sta- 
nisławice, I, 61, 65, 70. 

Stanisława I, 1293 ksieni kia 
sztoru w Krzyżanowicach, I, 
160, II, 237. 

Stanisława Wyrzykowa, 1322, 

I, 174. 

Stanisława, 1325 żona Spytka 
wojewody krakowskiego. I, 
177. 

Stanisława II z Brzezia, 1341, 

II, 364. 

Stanisława III, 1361 zakonnica 
klasztoru u św. Andrzeja, 
II, 444. 

Stanisławowa, patrz Wierzbiena. 

Stanisławowicz, patrz Jakub XL, 
Jakusz V, Lambert VI, Miecz- 
sław X, Przecław XIV. 

Stanisławówna, patrz Filka I, 
Przybysława I, Wichna I. 

Stanka Staszkdwna, 1346,1,191. Stańko Klimuntowicz, 1349 
rządzca klasztoru miechow- 
skiego w Krzesławicach, II, 
331. 

Stańko, patrz Stanisław XXIX. 

Starzowie ród, I, 62, 64, 69, 
70—72, 77, 79, 80, 83, 
132, 174, 226, 227, 232, 
II, 5, 21, 31, 54, 56, 103, 
105, 121, 124, 141, 152, 
167, 169, 172, 177, 180, 
187, 192, 195, 199, 209, 
213, 215, 223, 227, 230, 
236, 237, 246—249, 254, 
256, 264, 269, 272, 282, 
283, 288, 298, 310, 313, 
321, 333, 334, 336-338, 
344, 357, 368, 375, 376, 
387, 395, 415—417, 421, 
422, 425, 428, 433, 430, 
436, 440," 443, 459, 461, 
462, 467, 479, 480, 486, 

Starekonieród,I,210,226, 228, 
229, 230, II, 377, 440, 463. 

Staś, patrz Stanisław XVIII. 

Staszek, podczaszy krakowski, 
II, 260 (uzupeł.). 

Staszek, 1348 sołtys. I, 192. 

Staszek, patrz Stanisław XX c. 
Stanisław XXI , Stanisław 
XXI b, Stanisław XXVIII. 

Staszko Wojsławowicz Lubowla, 
1304, II, 250. 

Staszko, patrz Stanisław XIX c, 
Stanisław XLIII, Stanisław 
XLy. 

Staszów wieś parafialna. I, 230, 
231. 

Stawiany wieś, II, 388. 

Stąg, patrz Tomasz XXIV. 

Stągniewski, patrz Dzierżek VI. 

Stefan VII, 1206 — 1228 ka- 
nonik katedr, krakow. II, 25. Stefan VIII, 1212 kanonik ka- 
tedr, krakow. 1214 archi- 
dyakon zawichojski, II, 19. 

Stefan IX, 1212 wikaryusz ka- 
tedr, krakow. 1220 kapelan 
nadw. biskupa krakow. II, 20. 

Stefan X, 1212-1213 dziekan 
opatowski, II, 21. 

Stefan XI Mrozowicz, 1222, 
II, 38. 

Stefan XII, 1222, II, 41. 

Stefan XIII Wąsik czy Wężyk, 
1224 — 1242, II, 57. 

Stefan XIV, 1224 kapelan wo- 
jewody sandomir. II, 59. 

Stefan XV Romanowicz, 1228, 
1230, II, 68. 

Stefan XVI, 1229 wikaryusz 
kielecki, II, 76. 

Stefan XVII, 1230 wikaryusz 
katedr, krakow. II, 77. 

Stefan XVIII Andrzejowicz Lis, 
1230 wojski krakowski, 1232 
kasztelan bolesławicki, 1233 
podkoniuszy, 1241 koniuszy 
krakowski, 1243 kasztelan 
czchowski, 1245 kasztelan 
sandomirski, 1253 wojewoda 
krakowski, II, 72, 79, 502, 
505, 509. 

Stefan XIX Gosławowicz, 1230, 
II, 83. 

Stefan XX Wincentowicz Lu- 
bowla, 1234, II, 39, 102. 

Stefan z Dzierżkówka, 1235, 
II, 111. 

Stefan XXI, 1236 kanonik 
u Św. Michała w Krakowie, 
II, 112. 

Stefan XVIII Koźlec, 1238 — 
1242, II, 118. 

Stefan z Wierzbna f, 1241, I, 
130. Stefan XXIV Mikołajowicz Lu- 
bowla, 1242, II, 126. 

Stefan XXV, 1250 kapelan 
nadworny krakow, 1266 ka- 
nonik katedr, krakow. II, 
144. 

Stefan XXVI Starzą, 1258, II, 
169. 

Stefan XXVII Lam berto wicz, 
II, 174. 

Stefan, 1270 król węgierski, I, 
148. 

Stefan XXVIII, 1285 opat ko- 
przywnicki, II, 222. 

Stefan XXIX Pękawka Kośeie- 
8za z Cholewie, 1291 b. u. 
1299 prokurator księżnej 
Gryfiny, 1316 prokurator 
Klarysek starosądeckich, 1317 
starosta wielkopolski, II, 216, 
234, 244. 

Stefan XXX Węgrzyn z Go- 
rzyc, 1294, 1300, I, 161, 
162, II, 239, 244. 

Stefan XXXI, 1296 wielko- 
rządzca krakowski, II, 244. 

Stefan XXXII, 1303 zakonnik 
miechowski, II, 253. 

Stefan Świętopełkowicz 1310, 
I, 169. 

Stefan XXXIII, 1319 opat ły- 
sogórski, II, 283. 

Stefen XXXIV Rozwora Lis, 
1322 pstresto, II, 290. 

Stefan XXXV, 1325—1329 
opat mogilski, II, 301, 309 

Stefan XXXVI, 1329 wikary 
z Wojnicza, II, 312. 

Stefan XXXVII (Szczepan), II, 
334. 

Stefan XXXVIII (Szczepan) 
z Pstroszyc, II, 334. 

Stefan XXXVIII, b. z Płaczko wic, 1339 — 1341 żupnik, 

II, 358, 366. 
Stefan XXXIX (Szczepan) Za- 

płaczek z Dziaduszyc, II, 

335. 
Stefan XL, patrz Stefan 

XXXVIII b. 
Stefan XLI, 1342 komornik 

sędziego ziems. sandomir. II, 

368. 
Stefan XLII z Mirzca, 1343, 

II, 369. 
Stefan XLIII, 1347 pleban 

u Wszystkich Świętych w Kra- 
kowie, II, 382. 
Stefan XLIV z Dziaduszyc, 

1351, I, 195, II, 398. 
Stefan XLV Wężyk z Połajo- 

wic, 1354, II, 408. 
Stefan XLVI Zapiecek Zadora 

z Brzezia, 1354—1358, II, 

408. 
Stefan XLVII, 1357 pleban 

z Szewni, II, 425. 
Stefan Woj osto wicz ze Sto- 

bniowa, 1359, I, 200. 
Stefan XLVIII, 1360—1362 

opat tyniecki, II, 437. 
Stefan XLIX, 1363 proboszcz 

klasztoru staniąteckiego, II, 

462. 
Stefan L, 1365 poborca danin 

królewskich, II, 471. 
Stefan LI z Tęgoborzy, 1366, 

II, 477. 
Stefan LII, 1366 opat łyso- 

górski, II, 480. 
Stefan z Chmielowa, 1366, I, 

210. 
Stefan Andrzejowicz Lis, 1375, 

II, 478. 
Stefan Starzą, brat Sieciecha 

IX, II, 53. Stefan z Wierzbna kasztelan 
niemiecki, 1226 f 1241, II, 
80. 

Stefan Wronowicz z Wielko- 
polski, II, 210. 

Stefan Swiętopełkowicz Lis, II, 
235. 

Stefanowicz, patrz Andrzej XII, 
Jakub LX, Jan CCI, Mikołaj 
XXXVI, b, Wojciech X. 

Stępocice wieś, I, 186, II, 360. 

Stępocic, patrz Wojciech VIII. 

ze Stępocic, patrz Bonifacy II, 

Idzi vn. 

Ślepota II, 1256, II, 166. 

Stępota III, 1317—1329 ka- 
sztelan czchowski, II, 278, 
509. 

Stępota IV, II, 334. 

Stępota V z Siadczy, 1350, 
I, 194, II, 389. 

Stępota VI, II, 496. 

Stępoty wdowa Wroczka, 1360, 

I, 201. 

Stężyca wieś, II, 471. 

ze Stobca, patrz Andrzej LXXVI. 

Stobnica miasto. I, 203, II, 450. 

Stobnica wieś. I, 203. 

ze Stobnicy, patrz Piotr CXOV, 

Swiętosław XXXIII. 
Stogniew III, 1259 pieczę tarz 

nadworny, II, 170. 
Stogniew IV, II, 249, 303. 
Stogniew V ze Sniekoz, 1362, 

II, 448. 

Stogniew, założyciel dworu Sto- 
gniew! ce, I, 66. 

ze Stogniewic, patrz Dzierżek 
VIII. 

Stogniewowicz, patrz Nankier 
II, Piotr CXXI. 

ze Stojanic, patrz Janusz XVI. 

Stojanowice wieś, II, 317. Stonold z Kostrzy, 1361, II, 
443. 

Strachota mistrz, 1224 kapelan 
biskupa krako w. 1227 — 1252 
kanonik katedr, krakow. II, 
59. 

Strachota II Mikołajowicz ze Ści- 
borzyc, 1252, I, 141,11, 150. 

Strachota III z Żelichowa, 1359, 
II, 432. 

ze Stradowa, patrz Borysław IX. 

Strasz I Dobieaławowicz Odro- 
wąż z Końskiego, 1307, I, 
166, II, 247, 259. 

Strasz II z Kobierzycka, 1365, 
II, 469. 

Strasz III Wilkowicz, 1366, 
II, 481, 335. 

Strasz IV Odrowąż z Modlisze- 
wic, 1367, II, 491, 496. 

ze Strączkowa, patrz Grzegorz X. 

Stredka, 1327 przeorysza zwie- 
rzyniecka, II, 302. 

ze Strogoborzyc, patrz Stani- 
sław XXXVII. 

Stronek, patrz Stronisław I. 

Stronisław I (Stronek), 1233 
sędzia radomski, II, 97. 

Stronisława, 1319, 1320 ksieni 
klasztoru starosądeckiego. I, 
173, II, 284. 

Stróża wieś, II, 482. 

Stróża stara wieś, I, 192, II, 
382. 

Strożyska wieś parafialna, I, 
230, 231. 

ze Strożysk, patrz Michał XXXIII, 
Pakosław XII, b. 

Strzała, patrz Mikołaj CXLIII. 

Strzałowie, ród, II, 262. 

Strzedka, 1326 przeorysza kla- 
sztoru zwierzynieckiego. I, 
178. Strzedyk, 1234, II, 103. 

Strzegomie, ród, I, 62, 75, 230, 
232, II, 74, 216, 218. 

Strzegoń, założyciel dworu Strze- 
gom, I, 75. 

Strzelce wielkie wieś. I, 182, 
II, 321. 

ze Strzelc, patrz Jakusz XXI 
Cztan, Maciej XXII, Maciej 
XXV. 

strzelno wieś, I, 63. 

Strzemieńczykowie , 1 , 280, 
230, — patrz Ławszowici. 

Strzesz III Budziwojowicz Su- 
lima, 1220 b. u. 1223 cze- 
śnik krakowski, 1228 cze- 
śnik sandomir. 1234 b. u. 
11,23,28,84,155,210,300. 

Strzesz (Strzeszko) XII Gwiz, 
przed 1210, II, 16. 

Strzesz (Strzeżsław) XIV Su- 
lima, 1372 komornik księżnej, 
1384 kasztelan połaniecki, 
II, 198, 510. 

Strzesz (Strzeszko) XV Sulima, 
1317 proboszcz staniątecki, 
II, 278. 

Strzesz XVI Sulima, 1325 b. u. 
1336 — 1346 rządzca sądecki 
królowej polskiej, II, 299. 

Strzesz (Strzeszek) XVII, 1326 
opat łysogórski, II, 301. 

Strzesz (Strzeszek) XVIII Su- 
lima z Rad nawy, 1329, II, 
300, 312. 

Strzesz XIX Zadybski Sulima, 
1333, II, 300, 326, 334. 

Strzesz XX Sulima, II, 334. 

Strzesz XXI ze Strzeszowie 
Sulima, 1341 — 1342 pod- 
sędek sandomir. II, 366. 

Strzesz XXII SuUma, 1346, 
II, 376. Strzesz XXIII ze Pstroszyc, 
1363, II, 458. 

Strzesz Sulima, założyciel dworu 
Strzyżów, I, 83. 

Strzeszek Sulima , założyciel 
dworu Strzeszkowice, I, 67, 
84, 87, 88. 

Strzeszek komes, II, 68. 

Strzeszka żona, Machną II, 1352, 
II, 402. 

Strzeszkowicz, patrz Klimunt 
XXVII, Przecław XI, Sta- 
nisław XXXII. 

Strzeszów wieś, II, 389. 

ze Strzeszowie, patrz Strzesz 
XXI. 

Strzeżysław współfundator kla- 
sztoru Premonstrantów w Heb- 
dowie. I, 102. 

ze Stubna, patrz Łajn, Szymon. 

Subta, patrz Jasiek V. 

Sucha rzeka, I, 194. 

Suchedniów, wiec tamże (1224), 
II, 44, 49, 53. 

Suchodół wieś, 1243 bitwa 
tamże. I, 134, 145, II, 50, 
130. 

Suchoraba wieś. I, 206, II, 
459, 464, 465. 

Suchywilk, patrz Jan CLVI. 

Sudoł wieś. I, 169, II, 262. 

Sufczyn wieś, I, 204, II, 456. 

Sukmanie wieś. I, 182, II, 
268, 304. 

Suków wieś, I, 143. 

Sulejów , klasztor Cystersów 
tamże. I, 102, 123, 129, 
130, 132, 140, 146, 168, 
172, 185, 203, II, 2, 5, 20, 
22, 26, 92, 98, 122, 261, 
273, 343, — 1350 wiec 
senatorski tamże, I 194. 

Sulicechów wieś, I, 103. Sulimowie ród , 1 , 67 , 83, 
84, 88, 228, 230, 231, 232, 
II, 155, 199, 239, 271, 
278, 283, 295, 297, 300, 
312, 326, 329, 334, 343, 
366, 376, 394, 400, 470. 

Sulimów wieś, I, 202. 

Sulisław VI, 1212 bratanek 
Wincentego biskupa krakow. 
II, 21. 

Sulisław VII Bartłomiejowicz 
Swieboda, 1217 kasztelan 
sandomirski, I, 114, II, 25, 
87, 113, 158, 228, 504. 

Sulisław VIII Chrapo wicz, 1222, 
II, 38. 

Sulisław IX, 1222 łowczy ka- 
sztelana wiślickiego, II, 38. 

Sulisław X, 1222, II, 39. 

Sulisław XI Alberowicz, 1224, 
II, 60. 

Sulisław XII Gęba, 1224, II, 
60. 

Sulisław XIII z Kargowa, 1228, 
II, 68. 

Sulisław XIV, 1229—1233 
kanonik sandomir. II, 75. 

Sulisław XV Janowicz Swieboda, 
1230 kanonik katedr, kra- 
kow. 1246 — 1253 kantor 
płocki, II, 77, 133, 188. 

Sulisław XVI, 1233 kapelan 
wojewody sandomir. II, 97. 

Sulisław XVII (Sułek) Sulisła- 
wowicz Swieboda, 1238 b. u. 
1255 podkoniuszy krakow. 
II, 88, 120, 228, 188, 530. 

Sulisław XVIII Swiętosławowicz 
Lubowla t 1241, I, 130, 
II, 124. 

Sulisław XVIII b. (Sułek) z Mie- 
dźwiedzia, 1249 kasztelan 
brzeski, 1255 kasztelan wi- ślicki, 1260 wojewoda kra- 
kowski, 1268—1288 kaszte- 
lan krakowski, I, 146, II, 
140, 501, 503, 505, 509. 

Sulisław XIX, 1250 archidya- 
kon zawichojski, II, 143. 

Sulisław XX Brylikowicz Swie- 
boda, 1254 b. u. 1255 pod- 
koniuszy krakowski, 1260 
stolnik sandomir. II, 101, 
157, 188. 

Sulisław XXI (Sułek) Michało- 
wicz Połukoza, 1252 — 1256 
kasztelan zawichojski, II, 1 60, 
188, 32, 164, 510. 

Sulisław XXII Mścigniewowicz 
Lubowla, 1257 koniuszy san- 
domir. 1260 stolnik sando- 
mir. 1266 b. u. II, 181, 84, 
138, 188. 

Sulisław XXIII z Solca, 1346, 
II, 379. 

Sulisław XXIV Krystynowicz 
z Miodar Lubowla, 1366 nota- 
ryusz publ. II, 479, 332. 

Sulisław brat Włodzimirza VIII, 
Lubowla, II, 62. 

Sulisław z Oględówka, II, 143. 

Sulisław, założyciel dworu Su- 
lisławice, I, 75. 

Sulisława synowie, 1250, I, 
139. 

Sulisława Gosławowiczówna wdo- 
wa po Marcinie z Dzierżkówka, 
1228, II, 67. 

ze Sulisławic, patrz Ilik IV, 
Im bram XVI Ilikowicz. 

Sulisławowicz, patrz Klimunt 
VII, Klimunt XIII, Pełka XI, 
Secema III, b, Sulisław XVII, 
Tomasz IX. 

Sulistrowa wieś, II, 490. 

Sulistryjowa wieś, II, 396. Siili8z(Suli8ław), założyciel dworu 
Suliszdw, I, 75, 85. 

Sul (Sulisław) założyciel dworu 
Sułów, I, 71. 

Sułek IV kasztelan krakowski, 
II, 209. 

Sutek V z Morawicy Starzą, 
1255 podkoniuszy krakow. 
1275 komornik księżnej, 1277 
cześnik krakow. 1284 ka- 
sztelan wiślicki, II, 199, 213, 
506. 

Sułek VI Tomkowicz z Rako- 
szyna, 1312, II, 249, 267. 

Sułek VII, 1339 mnich i rządzca 
miechowski, II, 358. 

Sułek VIII z Bydczyna, 1339 
— 1347, II, 360 

Sułek IX, 1343 kustosz wą- 
chocki, II, 369. 

Sułek X z Potoka, 1343, II, 
370. 

Sułek Krystynowicz Lubowla 
z Królewic, 1370, II, 491. 

Sułek ojciec Żegoty VI, II, 54. 

Sułek Markowicz, 1233, II, 106. 

Sułek (Sulisław), założyciel dworu 
Sułków, I, 85, 71, 78. 

Sułek (Sulisław), założyciel dworu 
Sułkowice, I, 62, 80, 70. 

Sułek, patrz Sulisław XVII, Su- 
lisław XVIII, b. 

Sułgost, założyciel dworu Suł- 
gostów I, 79. 

Sułkowice wieś, I, 144, II, 170, 
174. 

Sułkowicz, patrz Andrzej VI, 
Krystyn VI, Poznań IV. 

Sułoszowa wieś, I, 176, 228, 
II, 443. 

Sułów wieś, II, 207. 

Swarno książę Rusinów, 1265, 
I, 147. Swęk, patrz Pełka XIX. 
Swiebodzice-Gryfici ród. I, 68, 
69, 87, 121, 123, 126, 129, 

157, 223, 224, 227, 228, 
229, 230, 232, II, 7, 40, 
47, 58, 65, 66, 72, 77, 89, 
95, 101, 103, 104, 106, 
111, 112, 113, 129, 143, 

158, 196, 206, 219, 228, 
229, 257, 287, 331, 342, 
381, 398, 408, 428, 429, 
438, 443, 463. 

Świebodzin wieś. I, 161, 210, 
II, 477. 

ze Swieborowic, patrz Błażej 
XI. 

Swiesław I Wojsławowicz ze 
Swieszkowic, 1333 notaryusz 
publiczny, 1354 kanonik ka 
tedr. i oficyał krakow. 1357 
— 1359 proboszcz szkalmir. 
II, 250, 323, 359. 

Swiesław II Mikołajowicz z Bo- 
goryi Bogorya, 1354, II, 
275, 412. 

ze Swieszkowic, patrz Swiesław 
I Wojsławowicz, Jan, Maciej 
XXI, Tomisław, Maciej XI 
Wojsławowicz. 

Swietnica, 1290 bitwa tamże, 

I, 158. 

Swietoń Czaczkowicz, 1317 soł 

tys z Wietrznicy, I, 172. 
Swięca jezioro, II, 406. 
Swięchna Piotrówna, 1 350 córka 

Piotra z Bosutowa, II, 333, 

391. 
Swięchna, 1389 wdowa po 

Wszeborze VII z Marszowic, 

II, 497. 

Swięchna wdowa po Boguszu 
IX z Krobielic, 1385, II, 
487. Swięciech , założyciel dworu 
Swięciechów, I, 88. 

z Święciechowa, patrz Mikołaj 
CLXIII. 

Swiąsza I, 1260, II, 174. 

Swięteli, patrz Swiętosław XVII. 

Swiętoclina, 1390 wdowa po 
Docyu ze Słupczy, II, 488. 

Świętopełk książę pomorski, 
1227, 1241, I, 117, 132. 

Świętopełk II Łosoś Swieboda, 
1236-1263, II, 113. 

Świętopełk III Żelichowski, 
1244, I, 200, II, 130. 

Świętopełk Klirauntowicz Swie- 
boda, 1263, II, 106. 

Świętopełk IV Lis, 1291 wo 
jewoda krakowski, 1310 — 
1312 wojewoda łęczycki. I, 
169, II, 235, 262, 503. 

Świętopełk V, 1336 kustosz 
kielecki, II, 342. 

Świętopełk VI Gotardowski, 
1366, II, 480. 

Świętopełk VII, II, 496. 

Swiętopełkowicz, patrz Klimuut 
XV. 

Swiętosław V Bodzęcic, 1212, 
II, 17. 

Swiętosław VI Henrykowicz 
Lubowla z Birkowa i Dołu- 
szyc, 1242, II, 125. 

Swiętosław VII, 1252 opat 
sieciechowski, II, 149. 

Swiętosław Włodzimirzowicz Lu 
bowla, 1256, 1258 f 1273, 
I, 151, II, 62. 

Swiętosław, 1258, I, 144. 

Swiętosław VIII Włodzimirowicz 
(? czy nie Swiętosławowicz) 
Lubowla, 1284—1286 ka- 
sztelan wojnicki, II, 166, 
507. Swiętosław IX, 1263—1279 
przeor klasztoru zwierzynie- 
ckiego, II, 179. 

Swiętosław X Klimuntowicz 
Swieboda, 1270 komornik 
księżnej, 1274 woźny. I, 
152, II, 195, 202, 228. 

Swiętosław Henrykowicz, 1270, 
II, 190. 

Swiętosław XI Lubowla z Krzy- 
żanowic, 1285 — 1288 ka- 
sztelan wiślicki. I, 157, II, 
223, 505. 

Swiętosław XII Kopyto Lu- 
bowla, 1307, II, 260. 

Swiętosław XIII Dobrosławo- 
wicz, 1313, II, 247, 272. 

Swiętosław XIV Kobolka Trze- 
bież Lubowla, 1313 b. u. 
1323 prokurator klasztoru 
starosądeckiego, 1330 pod- 
wójci sądecki, II, 231, 272, 
302. 

Swiętosław, 1317 zięć Pawła 
XIX de Gampotek, II, 248. 

Swiętosław, 1324 sołtys z Bis- 
kupic, I, 176. 

Swiętosław XV Kobołka, patrz 
Swiętosław XIV. 

Swiętosław XVI, 1337 opat 
Premonstrantów w Brzesku, 
I, 185, 188, II, 351. 

Swiętosław XVII (Swiętek) Lu- 
bowla, 1337 żupnik królew- 
ski, 1355—1366 podskarbi 
królewski, II, 351, 529. 

Swiętosław, 1348 młynarz ze 
Skały, I, 192, II, 383. 

Swiętosław XIX Wojsławowicz 
Lubowla, 1349 rządzca kla- 
sztoru miechowskiego w Unie- 
jowie, II, 336, 388. 

Swiętosław XXI Baran, 1356 woźny sądu ziems. krakow. 
IIj 418. 
Swiętoslaw XXII Janowicz z Ka- 
mienia, 1356, I, 198, II, 
331, 419. 
Swiętosław XXIII Busków, 

1356, II, 420. 
Swiętosław XXIV Górka z Dą- 
browy lub Dąbrówki Lu- 
bowla, 1353-1365, II, 440. 
Swiętosław XXV Lubowla 
z Krzyszowie, 1361, II, 440, 
445. 
Swiętosław XXVI, patrz Swię- 
tosław XXIV. 
Swiętosław XXVII Lubowla 
z Nieczuji, 1362, II, 452. 
Swiętosław XXVIII Lubowla 
z Byszowa, 1363, II, 457. 
Swiętosław XXIX Lubowla 

z Osieka, 1363, II, 459. 
Swiętosław XXX Lubowla, 1364 
— 1369 komornik krakow- 
ski, II, 466, 516. 
Swiętosław XXXI, 1365 opat 

sieciechowski, II, 471. 
Swiętosław XXXII z Borowa, 

1366, II, 480. 
Swiętosław XXXIII Lubowla 

ze Stobnicy, II, 496. 
Swiętosław Grzegorzowicz, 1376 
bakałarz, kanonik katedralny 
krakow. II, 489. 
Swiętosław XXXIV Lubowla 

z Zagórzan, II, 496. 
Swiętosław Swiętosławowicz z 
Zagórzan Lubowla, 1386, 
II, 496. 
Swiętosław Wawrzyńcewicz z 
Łuszczewic, 1386 notaryusz 
publiczny, II, 496. 
Swiętosław niegdy sołtys w Za- 
drożu, II, 429. Swiętosław Lubowla brat Win- 
centego IV, II, 39. 

Swiętosław z Brzezia ziemianin 
kujawski, II, 259, 280. 

Swiętosława I, 1271 ksieni kla- 
sztoru Klarysek w Skale, I, 
150, II, 196. 

Swiętosław III, 1359 wdowa 
po Imisławie z Bieganowa, 
I, 201, II, 331, 433. 

Swiętosława IV (Świętoszka), 
1359 wdowa po Henryku 
kasztelanie wiślickim, II, 434. 

Swiętosławowicz, patrz Andrzej 
LXIX, Ceder VII, Sulisław 
XVIII, Teodor VII, Włodzi- 
mirz VIII. 

Swiętosławówna, patrz Piechna I. 

Świętoszka, patrz Swiętosława 
IV. 

Swiężyca wieś. I, 103, II, 220. 

ze Swiuiar, patrz Rafał III. 

Świniarsko dobra, II, 98, 163. 

Świnka, patrz Jan LI. 

ze Swirada, patrz Mikołaj 
CLXXXIII. 

Swirczawice wieś. I, 142. 

ze Swoszowic, patrz Więcław 
XXXIII, Wojsław XXXV. 

Sybretko, 1220 kapelan biskupa 
krakow. II, 35. 

Syfryd, 1228, 1230 włodarz 
w Skaryszowie, II, 69. 

Syfryd II, 1302 kustosz san- 
domirski, II, 252. 

Sykst I Wierzbięcic Swieboda, 
1268 — 1276 kasztelan ru- 
dzki, 1269 łowczy kaliski, 
1284, 1299 b. u. II, 219, 
244, 206. 

Sylwester I, 1220 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 34. 

Syrniki wieś, II, 317. Syrokomle ród i herb, I, 230, 

II, 379. 

ze Syrokomli, patrz Jan CXLVII. 
Syzema, patrz Secema III. 
Szaflary wieś i sołtystwo, I, 

186, II, 354. 
Szafrańce (Zaprzańce) ród, II, 

177, 440. 
Szafraniec, patrz Żegota XIV. 
Szalowa wieś parafialna. I, 227 
Szaniec, prebenda tamże, II, 

III, 112. 

z Szańca, patrz Bogusław XXVI, 

Szymon X. 
z Szanistowa, patrz Markusz I. 
Szarłak, 1222, II, 39. 
Szaweł III Dobiesławowi cz 

Odrowąż, 1231—1244, II, 

5, 66, 89, 92, 90. 
Szaweł IV Odrowąż, 1321 ple- 
ban tuchowski, II, 287. 
Szawłowicz, patrz Dziadusza, 

Floryan I, Krzesław VII. 
ze Szczaworyża, patrz Jakub 

LXXVI, Michał XXXVL 
Szczebrzeszyński, patrz Dymitr 

II. 
ze Szczeki, patrz Spicymir XV. 
ze Szczekocina albo Szczekocki, 

patrz Piotr CVIII, Piotr 

CLXI, Piotr CLXXIV. 
Szczepan, 1329 sołtys z Nie- 

skorzowa. I, 181. 
Szczepan, patrz Stefan XXXVII 

i Stefan XXXVIII. 
Szczepanów wieś parafialna. I, 

226. 
Szczepanowice wieś. I, 153, 

191, II, 208, 388. 
Szczepanowłcz, patrz Jakusz III, 

Lambert V, Przecław XIII. 
Szczodr (Szodr) Henrykowicz, 

1228, II, 68. Szczu z Żukowic, 1, 185, II, 
348. 

Szczyrzyc wieś II, 77, 163, — 
klasztor Cystersów tamże. I, 
126, 129, 136, 139, 140, 
141, 142, 147, 162, 168, 
172, 180, 183, 187, 224, 
II, 46, 47, 89, 106, 112, 
144, 148, 150, 153, 157, 
180, 192, 358, 403, — ko- 
ściół NPMaryi tamże, I, 129, 
162, II, 96, 119, 243, — 
powiat, I, 222, 223. 

ze Szczyrzyca Jan, Piotr, Mar- 
cia i Jerzy, 1335, I, 184,— 
patrz Marcin XXXIV Zby- 
gniewowicz. Piotr CLIII, Zby- 
gniew IX. 

Szczytniki wieś. I, 145, II, 
318. 

z Szebni, patrz Tomisław VIII. 

Szeligowie, II, 424. 

Szewce wieś, I, 211, II, 207. 

Szewnia wieś, II, 425. 

Szkalmirz parafia, I, 231, — 
gród I, 127, — kościół I, 
140, — miasto I, 188, — 
wiece tamże, 1243, I, 132, 
II, 128, 129. 

Szklarzowa wola wieś i sołty- 
stwo, I, 194, II, 391. 

Szreniawa wieś, I, 201, 205, 
II, 255, 435, — wiec r. 
1222, II, 36. 

ze Szreniawy , patrz Dzierżek 
XI, Marcin XLVIII, Marcin 
L, Spicymir X Dzierżkowicz. 

Szreniawo wie - Drużynowie ród 
i herb. I, 224—227, 229, 
230, 232, II, 114, 119, 
198, 257, 276, 291, 337, 
341, 415, 468. 

ze Szumska, patrz Krzesław IX. Szuszczyce wieś, I, 208. 

Szutków wieś, II, 422. 

Szyce wieś, II, 57, 106. 

Szydłów wójtostwo, I, 181, 191. 

Szydłowiec wieś parafialna, I, 
231. 

Szymek, patrz Szymon XIV. 

Szymon IV, 1206 opat lyso- 
górski, II, 7. 

Szymon V, 1212 kapelan szla- 
checki, II, 20. 

Szymon VI Wincentowiez, 1222, 
II, 41, 111. 

Szymon VII Romulus, 1224 
kapelan biskupa krakow. 1227 
kanonik katedr, krakow. II, 
59. 

Szymon VIII, 1229 kanonik 
kielecki, 1250 kustosz kie 
lecki, II, 76. 

Szymon IX, 1229 kapelan kie- 
lecki, II, 76. 

Szymon X z Szańca, 1236, II, 
112. 

Szymon XI, 1238 kanonik ka- 
tedr, krakow. II, 120. 

Szymon, 1258, I, 144. 

Szymon XII, 1266 kanonik 
katedr, krakow. II, 182 

Szymon XIII Pietruszowicz, 
1349 rządzca klasztoru mie 
ehowskiego w Mszczęcinie 
i Chełmie, II, 389, 333. 

Szymon ze Stubna, 1358, II, 
429. 

Szymon XIV (Szymek) z Po- 
łajowic, 1362, II, 447. 

Szymon XV, 1362 kustosz ty- 
niecki, II, 451. 

Szymon XVI, 1365 przeor Cy- 
stersów jędrzejowskich, II, 
471. 

Szymon XVII z Ruszkowa, 1366 pisarz nadworny, 1377 

podkanclerzy koronny , II, 

478. 
Szymon Piotrowicz (ze Stobnicy), 

1366 kanonik katedr, kra 

ków. II, 494. 
Szymonowicz, patrz Libertus. 
Szyrkowa wieś. I, 207. 
Szyrzyk, patrz Stanisław Swię- 

tosławowicz, Jakub XLVI. T. 

Talewski Giernek, II, 247. 

Tarczek miasto. I, 161, 174, 
207, II, 66, 104, 174, 493. 

z Tarczka, patrz Helbrand Pa- 
weł. 

Targowisko wieś, I, 176, 206, 
II, 293. 

Tarka wice wieś, II, 317. 

Tarnawa wieś. I, 154. 

Tarnów wielki i mały. I, 180. 

Tarnów miasto. I, 180, 181, 
189, 230, II, 246, 268, 
304, — wójtostwo, I, 205, 
II, 460, — młyn tamże. I, 
205, — zamek, I, 204, — 
kaplica na zamku, II, 453. 

z Tarnowa, patrz Jan CXXX 
Spicymirowicz, Rafał V. 

Tarnowscy Leli wici, II, 184, 
211. 

Tarnowski Jan kasztelan san 
domirski, 1379, II, 494. 

Tarnowiec wieś, I, 180, II, 318. 

Tarski powiat, I, 144. 

Tarszawa wieś, I, 139. 

Tatarzy, I, 163, 138, 144— 
147, 154, 157, 160, 189, 
II, 420, — napad na Pol- 
skę, 1241, I, 130. Tecylin czyli Tyslin I, 1252 

opat szczyrzycki, II, 150. 
Telebuga, 1287 wódz tatarski, 

I, 157. 

Teobald I, 1234 podpiwniczy 
wąchocki, II, 108. 

Teodor I, II, 41. 

Teodor II Janowicz Swieboda, 
1222 kasztelan kruszwicki, 
1231-1238 wojewoda kra- 
kowski, I, 126, 129, 136, 
140, II, 39, 46, 77, 86, 
94, 96, 105, 111, 115, 
120, 123, 154, 502. 

Teodor III, 1232 konoornik 
krakowski, II, 94. 

Teodor III, b, 1243 brat Kli- 
munta wojewody krakow- 
skiego, I, 134. 

Teodor IV Męcina Rawa, II, 
174. 

Teodor V, 1263 proboszcz kla- 
sztoru zwierzynieckiego, II, 
178. 

Teodor VII (Ceder) Swiętosła- 
wowicz Swieboda, 1287 — 
1306 dziedzic Latoszyna, I, 
157, II, 226, 228. 

Teodorowicz, patrz Grot VI, 
Piotr LI. 

Teodory k II, 1213 1239 opat 
jędrzejowski, II, 22, 65- 

Teodoryk III, 1236 mistrz, 
1243, 1244 kanclerz mało- 
polski, II, 112. 

Teodoryk IV, 1238 Cysters, 

II, 119. 

Teodoryk (Dzietrzyk) V, 1244 
kantor katedralny krakowski, 
II, 131. 

Teodoryk VI, 1250 opat ko- 
przywnicki. I, 140, II, 146. 

Teodoryk VII, 1257 rektor Szpitalników zagojskich, I, 
143, II, 168. 

Teodoryk VIII, 1283 przeor 
Cystersów w Mogile, II, 219. 

Teodoryk IX, 1327 klucznik 
klasztoru zwierzynieckiego, II, 
303. 

Teodoryk X Henrykowicz ze 
Sławkowa, 1337 — 1346 no- 
taryusz publiczny, II, 348. 

Teodoryk XI, 1353 kleryk, II, 
405. 

Teodoryk XII, 1358 spowiednik 
Klarysek starosądeckicl), II, 
426.' 

Teodoryk (Dzietrzyk VI) z Wy- 
sokiej, 1362, II, 457. 

Teodoryk, patrz Dzietrzyk. 

Testytowicz, patrz Jan XXVn. 

Tęczyn las. I, 173, II, 281. 

Tęczy n wieś parafialna. I, 227, 
II, 142, — gród, II, 261. 

z Tęczy na Jan kasztelan woj- 
nicki, 1379, II, 463. 

z Tęgoborzy, patrz Stefan LI, 
Wydźga II. 

Tęgobor, założyciel dworu Tę- 
goborza, I, 72. 

Thasso z Wizemburga, 1294, 
starosta krakowski, I, 161, 
II, 239, 511. 

Tłuczań dolny, kościół tamże, 

I, 196, II, 354 (uzup.). 
Tobiasz I, 1235, 1236 wika- 

ryusz katedralny krakowski, 

II, 110. 

Tobiasz, 1291 biskup praski, 

I, 159. 

Tollgniew z Jaślan, komes, 1316, 

II, 276. 

Tomasz II, 1212 opat Witow- 
ski, II, 21. Tomasz III Gierwazowicz, 1222, 

II, 38. 
Tomasz IV Bogucic, 1224, II, 

54. 
Tomasz V z Mydłowa, 122S, 

II, 68. 
Tomasz VI, 1228 siostrzeniec 

wojewody Pakosława, II, 68. 
Tomasz VII, 1228 mnich ze 

Skaryszowa, II, 69. 
Tomasz VIII, 1233 pedagog 

czyli piast, II, 100. 
Tomasz, 1234 biskup wrocław- 
ski, II, 107. 
Tomasz IX (Tomek) Sulisławo- 

wicz Swieboda, 1236,11, 113. 
Tomasz X Medjka skarbnik 

krakowski, 1243- 1253, II, 

127, 528. 
Tomasz X, b,Piotrkowiczf 1241, 

I, 130. 

Tomasz XI Miezdzieża, 1243, 

II, 128. 

Tomasz XII, 1244 kapelan 
u Św. Krzyża w Krakowie, 
II, 131. 

Tomasz XIII, 1255 kapelan 
nadworny, 1268 kustosz ka 
tedr. krakowski, II, 163. 

Tomasz XIV, 1259 koniuszy 
sandomirski, 1262 sędzia san- 
domirski, II, 170, 519, 530. 

Tomasz, 1271 biskup wrocław- 
ski, II, 197. 

Tomasz, 1283 opat tyniecki, 

I, 156. 

Tomasz XV, 1284 podsędek 

sandomirski, II, 221, 520. 

Tomasz XVI Minoryta, 1288, 

II, 230. 

Tomasz XVII, 1292 kapelan 
księżnej Kunegundy, kapelan 
w Łącku, II, 236. Tomasz, 1295 sołtys z Glanowa, 

I, 161. 

Tomasz XVIII (Tomek) z Ra- 
koszyna, II, 249, 267. 

Tomasz XIX Tomkowicz z Ra- 
koszyna, 1312, II, 249, 267. 

Tomasz XX, 1320-1322 pro- 
boszcz katedr, krakow. II, 
284. 

Tomasz XXI Ciołek z Bogucic, 
1325, II, 294. 

Tomasz XXII, 1327 mnich 
zwierzyniecki, II, 303. 

Tomasz XXIII z Pawłowa, I, 
187, II, 335, 359. 

Tomasz XXIV Stąg, 1338 — 
1341 kasztelan biecki, II, 
352, 509. 

Tomasz XXV, 1345 mnich mo- 
gilski, II, 374. 

Tomasz XXVI Zawał, 1347, 

II, 382. 

Tomasz XXVII z Prawcowa, 
1349, II, 386. 

Tomasz XXVIII (Tomek) z Wię- 
cławie, 1354, II, 413. 

Tomasz XXIX (Tomek), 1359 
kanonik katedr, krak. II, 432. 

Tomasz XXX z Krzyszowic, 

1362, II, 451. 

Tomasz XXXI z Miedźwiedzia, 

1363, II, 462, 480. 
Tomasz XXXII Źrebiec z Miedź- 
wiedzia, 1366, II, 480. 

Tomek Sulisławowicz, II, 25. 

Tomek z Rakoszyna, I, 170. 

Tomek I z Jakubowic, 1359 
kanonik katedr, krakowski, 
II, 433. 

Tomek II z Samborzyna, 1359 
I, 201, II, 434. 

Tomek III, 1360 pleban z Je- 
mielna, II, 436. Tomek IV z Łuczyc, 1361, 
1362, II, 440. 

Tomek V (Tomko), 1361 pod- 
rzęczy żarnowiecki, II, 441, 
513 (uzup.). 

Tomek VI Brożec z Prawęcina, 
1362, II, 452. 

Tomek VII z Bieganowa, 1362, 
I, 204, II, 456. 

Tomek VIII Prawęcki, 1362, 
I, 204, II, 457. 

Tomek IX Nosatko, 1366, II, 
477. 

Tomek X z Zębocina, II, 496. 

Tomek, patrz Tomasz XVIII, 
Tomasz XXVIII , Tomasz 
XXIX, TomisJaw IV, Tomi- 
sław IX. 

Tomik, 1327 służebnik kla- 
sztoru zwierzynieckiego, II, 
303. 

Tomisław Wierzbięcic Swieboda, 
1259, II, 72. 

Tomisław II z Mokrska, 1307 
podczaszy krakowski, 1310 
łowczy krakowski, 1315 ka- 
•sztelan sądecki, 1317 woje- 
woda krakowski, 1320 — 
1327 wojewoda sandomirski, 
I, 171, 174, II, 259, 274, 
277, 280, 362, 503—506, 
526, 527. 

Tomisław III Jakubowicz, 1315, 
1318, I, 172, II, 248, 274. 

Tomisław IV (Tomek), 1330 
cześnik nadworny biskupa 
krakow. 1346—1356 pod- 
kanclerzy nadworny, 1333 — 
1357 kanonik katedr, kra 
kow. I, 517, II, 315, 517. 

Tomisław V Brożkowicz Pra 
węcki, 1340, II, 329, 361, 
363. Tomisław VI Wojsławowicz 
z Bieganowa, 1358, 1363, 
II, 336, 430. 

Tomisław VII, 1359 kanonik 
kielecki. I, 200, II, 431. 

Tomisław VIII z Szebni, 1362, 
II, 457. 

Tomisław IX (Tomek) Wojsła- 
wowicz z Bieganowic, 1359 
— 1367, I, 201, II, 460. 

Tomisław X z Gawronów, II, 
496. 

Tomisław Nagodzić z Witowa, 
II, 402. 

Tomisław Swieszkowski, 1379, 
II, 453. 

Tomka I z Krzyszowic, 1362, 
II, 451. 

Tomko Dobkowicz z Trzecie- 
8zy, 1383, II, 488. 

Tomko, patrz Tomek. 

Tomkowicz , patrz Andrzej 
XXXII, Dobiesław XV, Su- 
łek VI, Tomasz XIX. 

Tomsik z Lednicy, II, 496. 

z Topoli, patrz Stanisław XXXIX. 

Toporczyków ród. I, 210, 228, 
229, 230, 232, II, 142, 
387, 461. 

Toruń, I, 181. 

Trąbki wieś. I, 165, II, 241. 

Trąby herb i ród. I, 228, 230. 

Trątnowice wieś, I, 154. 

Trojan I i II, II, 14. 

Trojan XI Lubowla, 1210 ka- 
nonik katedr, krak. 1238 
kustosz katedr. 1259—1266 
kantor katedr, krak. II, 14. 

Trojan XII Trojanowicz Lu- 
bowla, 1222, II, 40. 

Trojan XIII Lubowla, 1228, 
II, 74. 

Trojan XIV Lubowla, II, 183. 

j Trojan XV Lubowla z Byszowa, 
1363, II, 457. 

Trojan, założyciel dworu Tro- 
jedynów. I, 64. 

Trojan, założyciel dworu Tro- 
janowice, I, 63, 84. 

Trojan, założyciel dworu Tro- 
janów, I, 86. 

Trojanów wieś, II, 42. 

Trojanowicz, patrz Jan LXXI. 

Trojden, 1311 książę czerski 
i sochaczewski. I, 169. 

Tropiszów wieś. I, 129, 138. 

Trusklewice, dział w Cyrzynach, 

I, 129- 

Trzciana, patrz Libichowa. 
Trzeba (Trzebiesław), II, 272. 
Trzebesław, założyciel dworu 

Trzebesławice, I, 75. 
Trzebież, patrz Paweł XVI, 

Swiętosław XIV. 
Trzebiesław V, 1279 proboszcz 

klasztoru w Imbramowicach, 

II, 213. 

Trzebinia wieś, II, 406. 
z Trzebnicy, patrz Dzierżek XIV. 
Trzebol wieś, II, 209, 422. 
z Trzecieszy, patrz Dobko I. 
Trzemeśnia wieś, I, 206, II, 

416, 466. 
Trzemeszno, klasztor tamże. I, 

63, 157. 
Trześń wieś parafialna. I, 208, 

230, II, 468, 494, - rzeka, 

II, 324. 
Trzyciąż wieś, 176. 
Trzyciech , założyciel dworu 

Trzycież, I, 63, 71. 
Tucha rzeka. I, 192. 
Tuchów, I, 187, II, 443. 
TuleszOględówka, 1250,11, 143. 
Tułkowice dobra, I, 186, 188, 

II, 352, 366. z Tułkowic, patrz Nawój VI. 

z Tura, patrz Krystyn XXI. 

z Turbii, patrz Krystyn XVI, 
Wojciech XXX Krystynowicz. 

Tursko, 1241 bitwa z Tatarami 
tamże, II, 62, 124. 

Tursko małe wieś. I, 195, II, 
405. 

Turzy nowie ród i herb, I, 228, 
231, II, 322. 

Twardosław II (Twardysław), 
1230, II, 85. 

Twardosław III, 1255 kapelan 
nadworny, 1256 — 1278 pod- 
kanclerzy nadworny, 1270 
kantor sandomirski, II, 160, 
517. 

Tworkowa wola wieś. I, 194. 

z Tworkowej, patrz Mikołaj 
CLXXXIV. 

Tworzy an I, 1237 skarbnik 
krakowski, II, 116, 528. 

Tyczka, patrz Birowo II. 

Tylko, 1357 sołtys z Dzwono- 
wej, I, 198. 

z Tylkowie, patrz Otto IX. 

Tylman Piotrowicz, 1336 soł- 
tys, I, 185. 

Tylusz, 1351 sołtys z Wyso- 
kiej, I, 194. 

Tymberch (Grybów) miasto, I, 
187. 

Tymek, 1362 sołtys z Bierówki, 
I, 204. 

Tymowa, wieś parafialna. I, 226. 

Tyniec, klasztor Benedyktynów 
tamże, 97, 141, 144, 148, 
150, 170, 171, 172, 174, 
178, 180, 187, 196, 197, 
198, 205, II, 102, 168, 169, 
197, 228, 264, 274, 414, 
415, 426, 437, 450, 482, — 
gród tamże. I, 137. Tyślin I (Tecylin) opat klasz 
toru szczyrzyckiego, 1252, 
II, 150. U. 

Ubisław II, 1237, II, 116. 

Ubisław III z Cudzinowic Koł 
masz, 1329 — 1333 kanonik 
u Św. Michała w Krakowie, 
kustosz szkalmirski, II, 311. 

Uciech, 1274 sołtys z Wiel- 
moży, I, 152. 

Udęba, czyli Gieraszów wieś, 
II, 462. 

Udorz wieś, I, 207, II, 388. 

Ugier Buzakaryn, profesor prawa, 
1238, II, 119. 

Ujazd wieś parafialna i sołty- 
stwo, I, 184, 230. 

z Ujazdu, patrz Budziwój IV, 
Stanisław XX, Wawrzyniec 
XI. 

Ujeździec wieś. I, 200, II, 426. 

z Ujeźdzca, patrz Klicłi I, Wi- 
ktor II. 

Ulina wieś parafialna. I, 229. 

z Uliny, patrz Mikołaj XLII, 
Pasek X. 

Ulinowie ród. I, 229, 232. 

Ulryk I, 1236 kanonik szkal- 
mirski, II, 112. 

Ulryk II, 1298 kustosz kie- 
lecki, II, 244. 

Ulryk z Boskowic, 1303 sta- 
rosta małopolski, II, 252, 
511. 

Ulryk III, 1366-1372 pro- 
boszcz zwierzyniecki, II, 477. 

Umianowice wieś, I, 160, 207. 

Uniazd I Radwanita z Trzebola, 
1278, II, 209. Uniejów dobra, II, 75, 388. 
Uniewitowice wieś, I, 103, II, 

207. 
Unisław III komes, II, 249, 270. 
Unisław IV z Brzeźna, 1357, 

II, 424. 
Unisław V z Krzyszowic, 1362, 

II, 451. 
Unisław VI, 1366, II, 480. 
Unisławowicz , patrz Marcin 

XXV, Marcin XXXV. 
Urban IV papież, 1263, I, 146, 

170, 210. 
Urban V papież, 1366, II, 475. 
Urban z Grunwałdu, 1335, I, 

185. 
Uście solne miasto, 201, 205, 

225, II, 347, 435. 
Uszew wieś, I, 145, 146, 203, 

II, 125, 134, 157, 160, 

191, 445, 446. 
Uszew rzeka. I, 142, 172, II, 

160. 
Uszwica wieś, 203. 
Uszwica rzeka. I, 198. W. 

W. wdowa po Marku II Mar- 
kowiczu wojewodzie krakow- 
skim, 1239, I, 130, U, 64, 
122. 

Wachlów wieś I, 197. 

Wachów wieś, II, 131. 

Wacław II król czeski. I, 159 — 
162, 164, 165, 181, II, 
177, 239, 245, 250, 252. 

Wacław III królewicz, potem 
król czeski, I, 165, 166. 

Wacław książę mazowiecki i pło- 
cki, 1320, I, 173. 

Wacław VI (Więcław), 1217 

j* kasztelan krakowski, II, 25, 
501. 

Wactaw VII (Więcław) komes, 
1224, II, 53. 

Wacław Ryncowicz, 1293 soł- 
tys w Srostowie, I, 160. 

Wacław ze Swoszowic Lubo- 
wla, 1387, II, 464. 

Wacław, patrz Więcław XV, 
Więcław XVI. 

Waleryan I, 1263 wikaryusz 
katedr, krakow. II, 179. 

Walo, patrz Gwal II. 

Walter II, 1212 opat brzeski, 
II, 21. 

Walter III, 1213 opat zwie- 
rzyniecki, II, 23. 

Walter IV, 1228—1239 ka- 
nonik katedr, krakow. II, 74. 

Walter V, 1230—1236, II, 85. 

Walter VI, 1244 kleryk ka- 
tedr, krakow. 1248 skarbnik 
biskupa krakow. 1250 — 
1269 kanonik katedr, kra- 
kow. 1275 proboszcz kie- 
lecki, II, 131. 

Walter VII, 1248 prokurator 
biskupa krakow. 1266 skar- 
bnik biskupa krakow. II, 140. 

Walter VIII, 1254 kapelan na 
dworny, II, 157. 

Wałkunowicz, patrz Magnus V. 

Warcisław I ze Sułkowic, 1259 
b. u. 1263—1269 cześnik 
nadworny księżnej, II, 170, 
218, 526. 

Warcisław II Lis, 1283 sędzia 
sandomirski, 1290 sędzia kra- 
kowski, 1293—1296 kaszte- 
lan krakowski, II, 217, 502, 
518, 519. 

Warcisław III z Otwinowa, 1352 
— 1356, II, 401, 402. Warcisław Andrzejowicz Lis 
1375, II, 478. 

Warcisławowicz, patrz Mścigniew 
VI. 

Wardzyń wieś, I, 190. 

Warner, patrz Werner I. 

Warsz II Rawa, 1252 miecznik 
sandomirski, 1256 stolnik 
sandomirski, 1259 kasztelan 
lubelski, 1268 wojewoda san- 
domirski, 1270—1280 kasz- 
telan krakowski, I, 154, 156, 
II, 149, 233, 240, 249, 501, 
504, 507, 522, 524. 

Warsz III, II, 249. 

Warsz IV z Michowa, II, 335. 

Warsz V, 1341 — 1343 kasztę 
lan wojnicki, II, 365, 508. 

Warsz VI ze Skrzynna Łabędź, 
1363 pisarz nadworny, II, 
462, 532. 

Warsz Rawa, założyciel dworu 
Warszów i Warszówek, II, 
77. 

Warszowicz, patrz Mikołaj LXI, 
Prandota VII, Rafał IV. 

Warta rzeka. I, 144. 

Warzelino wieś, II, 377. 

Warzy n wieś. I, 132. 

Waśniów wieś, II, 369. 

Wawel, katedra św. Wacława 
tamże, I, 95. 

Wawerowski , patrz Andrzej 
XLVI. 

Wawrowice wieś, I, 210. 

Wawrysz I Bachowicz z Po- 
toka, 1250, II, 101, 146. 

Wawrzyńcewicz, patrz Przyby- 
sław XX. 

Wawrzyńczyce wieś. I, 141, 
151, 206, II, 6, 10. 

Wawrzynek Bolechowicz, 1224, 
II, 60. Wawrzyniec II, 1206 kustosz, 
1207 — 1224 kantor katedr, 
krakowski, II, 10, 11. 

Wawrzyniec III, 1212 komor- 
nik biskupa krakow. II, 21, 
57. 

Wawrzyniec IV, 1229 wika- 
ryusz katedr, krakow. II, 76. 

Wawrzyniec V Strzeszkowicz 
Sulima, 1253 podkomorzy 
krakowski, 1258 podstolisan- 
domirski, 1261 podkomorzy 
krakowski, 1269 łowczy kra- 
kowski, 1273 stolnik sando- 
mirski, 1278 komornik kra- 
kowski, 1286 — 1290 sędzia 
krakowski. I, 200, II, 29, 
154, 198, 210, 239, 271, 
295, 297, 300, 514, 518, 
524, 527. 

Wawrzyniec VI, 1255 kanonik 
u Św. Floryana w Krakowie, 
II, 161. 

Wawrzyniec VII, 1274 niegdy 
opat tyniecki, II, 202. 

Wawrzyniec VIII, 1274 piwni- 
czny klasztoru tynieckiego, 
II, 202. 

Wawrzyniec IX z Bawołu, 1278, 
I, 153, II, 208, 290. 

Wawrzyniec Sławski Pomorza- 
nin, 1296, I, iei 

Wawrzyniec X, 1319 wikary usz 
z Żarnowca, II, 281. 

Wawrzyniec XI z Libiertowa 
i Ujazdu, 1322, I, 174, II, 
289. 

Wawrzyniec XII, 1322 woźny 
nadworny, II, 290. 

Wawrzyniec XIII, 1325 pod- 
kustoszy katedr, krakowski 
i tumbaryusz, II, 297. 

Wawrzyniec XIV z Sokolina, 1333, 1340 rządzca sądecki 
królowej wdowy, II, 325. 

Wawrzyniec XV, 1336 pleban 
z Łącka, 1357—1358 spo- 
wiednik Klarysek starosądec- 
kich, II, 345. 

Wawrzyniec XVI, II, 335. 

Wawrzyniec XVII, 1344 kan- 
tor u Św. Floryana w Kra- 
kowie, II, 372. 

Wawrzyniec XVIII z Żórawnik, 
1348, II, 385. 

Wawrzyniec XIX z Błogocic, 
1354, II, 411. 

Wawrzyniec XX Skołut, 1357, 
II, 423. 

Wawrzyniec XXI, 1361 przeor 
łysogórski, II, 442. 

Wawrzyniec XXII z Pomorzan, 
1365, II, 475. 

Wawrzyniec, 1365 sołtys z Sadka, 
I, 208. 

Wawrzyniec z Ołomuńca, 1364, 

I, 206. 

Wawrzyniec XXIII z Łuszcze- 

wic II, 496. 
Wawrzyniec XXIV z Lelowa, 

II, 496. 

Wawrzyniec Dydkowicz z San- 
domirza, 1395 notaryusz pu- 
bliczny, II, 488. 

Wawrzyńcewicz, patrz Jakub 
XLIII, Klimunt XII, Krystyn 
XIII, Mikołaj XLIII, Maciej 
XVIII, Przybysław XX, Przy- 
bysław LVIII, Ptaszek, Wierz- 
chosław IV. 

Wawrzyszew wieś, II, 173. 

Wawrzyszowski las. I, 190. 

Wąchock klasztor Cystersów 
tamże. I, 103, 139, 145, 
150-152, 154, 156, 168, 
172, 190, 191, 206, 231, II, 24, 44, 61, 104, 108, 
122, 140, 146, 169, 172, 
174, 193, 196, 199, 204, 
279, 327, 382. 

Wąchów folwark, I, 136. 

Wąsik czy Wężyk, patrz Mi- 
łaj OLXIV, Stefan XIII, Ste- 
fan XLV. 

Welehradzki klasztor Cystersów, 

I, 162. 

z Yelletri Jakub Minoryta, nun- 
cyusz papieski. I, 139, 141. 

Weneta, patrz Stanisław XLVII. 

Werbena, 1362 wdowa po Sta- 
nisławie XX, b, II, 334. 

Werner I (Warner) Cysters, 
1238, II, 119. 

Werner II, 1255 kanonik za- 
wichojski, II, 161. 

Werner III, 1263 wikaryusz 
katedr, krakow. II, 179. 

Werner, 1333 sołtys z Gabo- 
nia, I, 184. 

Werner IV z Mydłowic, 1342, 

II, 368. 
Werszowców ród. I, 106. 
Weszemił, 1357 wnuk Iwona, 

I, 199. 
Wezenborg, patrz Thasso de 

Vi8sinburg. 
Węch, 1327 służebnik klasztoru 

zwierzynieckiego, II, 303. 
Węgier, patrz Piotr XXIV, Piotr 

LIX, Jan XV, Sławek. 
Węgier Sławek, 1224, II, 61. 
Węgry, I, 130, 134, 137, 145, 

157, 164, 165, 181, 182, 

190, II, 88, 127, 224, 

251. 
Węgrzyn Maciej sołtys z Myślea, 

I, 178. 
Węgrzyn Paweł i Piotr, 1361, 

I, 202. Węgrzyn, patrz Jerzy I, Stefan 
XXX. 

Węgrzynowo, Węgrzynów wieś, 
II, 1, 251, 399. 

Wężyk I, 1228 stolnik krakow- 
ski, II, 66. 

Wężyk, patrz Bogusław XXVIII, 
Stefan XLV. 

Wężyków ród, I, 228—232. 

Wiadrus I, 1206 opat jędrze- 
jowski, II, 7. 

Wiadrus II (Wiard), 1234 przeor 
wąchocki, II, 108. 

Wicesław (Wisław VI?), 1270, 
II, 192. 

Wichna Staszkowna z Krzyszo- 
wic, 1362, IT, 334. 

Widawa wieś, II, 3. 

Widuchowa wieś. I, 211, II, 
477. 

Wieleń gród, I, 38. 

Wielgor założyciel dworu Wiel- 
gor. I, 88. 

Wielgor dwór, I, 88. 

Wieliczka miasto. I, 158, 170, 
190, 202, II, 232, 389,— 
wójtostwo tamże, 1 , 186, 
354, — zdrój solny i ko- 
palnie, I, 137, 183, 184, II, 
72. 

z Wieliczki, patrz Mikołaj 
CLXXVIII. 

Wielisław II Sobiesądowicz, 
1228, II, 67. 

Wielisław sołtys z Długołęki, 
1357, I, 199. 

Wielka łąka rola. I, 206. 

Wielkopolska i Wielkopolanie, 
I, 39, 161, 166, 168, II, 
224, 466. 

Wielmoża wieś, 1, 151, 152,184. 

Wielobor, założyciel dworu Wie- 
loborowice. I, 77. Wieloborowice dobra, I, 77, 
204. 

Wielogłowy wieś, II, 177, 226, 
227, 269, 270, 463. 

z Wielogłów, patrz Sąd X. 

Wielogłowscy Starekonie , II, 
177, 227. 

Wielogłowski, patrz Żegota IX. 

Wielopole wieś. I, 201, II, 347, 
435. 

Wielowieś, I, 230, II, 469. 

z Wielowsi czyli Wielowiejska 
Dzierżka, żona Rafała pod 
komorzego sandomirskiego, 
1352, 1375, I, 196,11, 399, 
404, 409, 472, 473. 

z Wielowsi, patrz Dzierżykraj 
VIII. 

Wień (Więcław) , założyciel 
dworu Wieniawa, I, 79, 87. 

Wieniawa dobra, I, 79, 87. 

Wieniawów ród. I, 229, 232. 

z Wierciczowa, patrz Mikołaj 
ex, Sobiesław III. 

Wierdelew, 1223 wiec tamże, 
II, 37, 46. 

Wiernek I, II, 250. 

Wiernek burgrabia będziński, 
1349, II, 388. 

Wiemkowicz , patrz Mikołaj 
LXVII. 

Wierzbica wieś. I, 187, II, 172. 

Wierzbice dwie wsie, II, 240. 

Wierzbiczany wieś, II, 167. 

Wierzbie wieś, I, 183. 

Wierzbięta I Świebodzic, 1170, 
II, 25. 

Wierzbięta II Klimuntowicz Świe- 
bodzic, 1228 b. u. 1235 
Benedyktyn, 1238 proboszcz 
staniątecki, II, 40, 57, 65, 
71,72,120,124—126, 134, 
143. Wierzbięta III Klimuntowicz 
Świebodzic, dziedzic Przegini, 
1276, 1289 b. u. I, 152, 
II, 72, 88, 205, 206, 219, 
229. 

Wierzbięta IV Wierzbięcic Swie- 
boda, 1284 b. u. 1299 ka- 
sztelan czchowski, 1304 wo- 
jewoda krakowski, 1309, 
1310, kasztelan krakowski, 

I, 165, II, 206, 219, 244, 
502, 503, 509. 

Wierzbięta z Zimnodołu brat 
Andrzeja, 1299, I, 162. 

Wierzbięta V z Małoszowa, 1 355 
—1366,1,206,208,11,416. 

Wierzbięta VI z Branic Swie- 
boda, 1360, II, 438. 

Wierzbięta, 1355 starosta wiel- 
kopolski, I, 197. 

z Wierzbna Stefan, 1226 ka- 
sztelan niemiecki, II, 79, 80. 

Wierzbnów ród, I, 79. 

Wierzchosław III, 1263 b. u. 
1266 stolnik księżnej, 1270 
cześnik księżnej, 1278 stol- 
nik krakowski, 1285 sędzia 
krakowski, II, 180, 518, 
523, 524, 526. 

Wierzchosław IV Wawrzyńce 
wicz, 1313 kanonik katedr, 
krakowski, 1322 oficyał kra- 
kowski, 1325 dziekan kie- 
lecki, 1326, 1327 archidya- 
kon radomski. I, 170, 177, 

II, 271, 371. 
Wierzchosław V, 1343 kanonik 

katedr, krakow. II, 371. 
Wierzchosław Krystynowicz Lu- 

bowla z Królewie, 1370, II, 

491. 
Wierzchosław, założyciel dworu 

Wierzchosławice, I, 83. Wierzchosława , 1316 — 1319 

ksieni u św. Andrzeja w Kra- 
kowie, I, 172, II, 277, 281. 
Wierzchosławice wieś, I, 208. 
z Wierzchosławic, patrz Nawój 

VII, Włodzimirz XVIII, 
z Wierzchowisk, patrz Piotr 

CLVI Zajączek. 
Wierzynek , patrz Mikołaj 

LXXXVI, Mikołaj CXXVI. 
Wietrznica sołtystwo. I, 172. 
Wietrzno wieś. I, 103, II, 220. 
Wiewiórka, patrz Wojciech 

XXXIIL 
Więcek I Wojnowiez Lubowla 

z Dubia, 1270, II, 182, 194, 

201. 
Więcek (Więcław), założyciel 

dworu Więckowice, I, 66, 72. 
Więcek, patrz Więcław VIII, 

Więcław XI. 
Więciernica rzeka. I, 194. 
Więcemił, 1230, II, 86. 
Więcław IV (Więcesław) Raci- 

borowicz, 1212, II, 18, 25. 
Więcław V (Więcek), 1212 sę 

dzia biskupa krak. II, 21. 
Więcław VI (Wacław), 1217 

kasztelan krakowski, II, 25, 

501. 
Więcław VII, 1224, II, 53. 
Więcław VIII (Więcek), 1228 

kanonik katedr, krak. II, 71. 
Więcław IX Sala, 1230, II, 82. 
Więcław X Pawłowicz, 1230, 

II, 84. 
Więcław XI (Więcek), 1230- 

1237, II, 85. 
Więcław XII Nosek, 1231, II, 

92. 
Więcław XIII Pomorzanin, 

1232, II, 93. 
Więcław XIV, 1250, II, 143. Więcław XV (Wacław), 1250 
kapelan kościoła św. Wojcie- 
cha w Krakowie, I, 139, II, 
145, 146. 

Więcław XVI (Wacław), 1252 
opat brzeski. I, 140, II, 150. 

Więcław XVII, 1253 kantor 
wiślicki, 1274 proboszcz wi- 
ślicki, kanonik katedr, kra- 
kow. II, 156. 

Więcław XVIII, 1253, II, 156. 

Więcław XVIII, b. Wojnowiez 
z Dubia Lubowla, 1270, II, 
182, 194, 201. 

Więcław XIX Minoryta, 1274, 
II, 203. 

Więcław XIX b. 1279 niegdy 
przeor brzeski, II, 214. 

Więcław XX, 1279 przeor 
brzeski, II, 214. 

Więcław XX, b. Ryncowicz, 
1293 dworzanin księżnej, II, 
188, 238. 

Więcław XXI, 1284 proboszcz 
katedr, krakow. II, 221. 

Więcław XXIII Adamowicz Lis 
z Sudołu, 1309, I, 169, II, 
246, 262. 

Więcław XXIV Minoryta, 1319, 
II, 281. 

Więcław XXV, 1321, 1322 
pleban przemankowski, II, 
287. 

Więcław XXVI, 1327 mnich 
zwierzyniecki, II, 303. 

Więcław XXVII, 1336, 11,341. 

Więcław, 1336 sołtys z Dobry, 
I, 185. 

Więcław, 1336 siostrzeniec Do- 
minika III z Pstroszyc, II, 
313. 

Więcław XXVIII Piotrowicz ze 
Stępocic, 1339, II, 306, 361. Więcław XXIX, 1345 mnich 
tyniecki, II, 373. 

Więcław XXX Bałaban, 1351 
woźny ziemski krakowski, 
II, 398. 

Więcław z Posłowie, 1351 soł- 
tys z Dyminów, I, 194. 

Więcław, 1360 klucznik na- 
dworny, I, 202. 

Więcław XXXI z Borowa, 1366, 
II, 480. 

Więcław XXXII z Krzyszowic, 
1366, II, 481. 

Więcław XXXIII ze Swoszowic 
Lubowla, II, 496. 

Więcław XXXIV, II, 497. 

Więcław Hermanowicz z Pola 
ninowic, 1382 notaryusz pu- 
bliczny, II, 489. 

Więcław, założyciel dworu Wię- 
cławice. I, 62, 64. 

Więcława, 1263 przeorysza 
zwierzyniecki, II, 179. 

Więcławek z Probolowic, 1224, 
II, 60. 

Więcławice wieś parafialna, 1,228. 

z Więcławie, patrz Tomasz 
XXVIII. 

Więco, I, 1357 klucznik kie 
lecki, II, 425. 

Wikard czyli Wiker, 1211 ku- 
stosz kielecki, 1212 kanonik 
katedr, krakow. II, 19. 

Wiktor I, 1330 pleban staro- 
sądecki, II, 317. 

Wiktor II z Ujeźdźca, 1358, 
I, 200, II, 426. 

Wiktor III ze Zborowa, 1361, 

I, 202, II, 441. 

Wiktor, założyciel dworu Wi- 

ktorowice, I, 62. 
Wiktorowice wieś, I, 141, 172, 

II, 100, 132. Wilantowicz, patrz Jan XVIII. 

Wilczek I, 1331 pisarz na- 
dworny biskupa krak, II, 319, 
322. 

Wilczek II, 1332 prawidlnik 
sądu ziems. krak. II, 322. 

Wilczek III, 1332, 1338 no- 
taryusz publiczny, 1337 pi- 
sarz nadworny, II, 322, 531, 
331. 

Wilczek IV Birkowski, 1340 
podstoli sandomirski, 1348 — 
1358 kasztelan sandomirski, 

I, 195, 198, II, 364, 394, 
505, 525. 

Wilczek V, 1343 pisarz ziem- 
ski sandomir. 1344 — 1349 
pisarz nadworny, II, 370. 

Wilczek z Opatowa, 1342 soł- 
tys z Bronkowie, I, 188. 

Wilczek VI z Wrocimowic, 1356 
— 1358, II, 417. 

Wilczek, 1366 bratanek Jana 
CLVI Suchy wilka, II, 396. 

Wiczekosy ród i herb. I, 232, 

II, 289, 307. 
Wiczkowice wieś, II, 44. 
Wilczyska wieś parafialna. I, 

227. 

Wilermus I, 1365 mnich ję- 
drzejowski, II, 471. 

Wilga, patrz Dobiesz IV. 

Wilhelm I, 1233 kleryk II, 98. 

Wilhelm II, 1234 komornik 
klasztoru wąchockiego, II, 
109. 

Wilhelm III, 1236 mnich mie- 
chowski, II, 114. 

Wilhelm IV, 1278 proboszcz 
mstowski, II, 209. 

Wilhelm V, 1327 przeor kla- 
sztoru zwierzynieckiego, II, 
303. Wilhelm VI, 1338 opat ko- 
przywnicki, II, 352. 

Wilhelm VII, 1361 opat ję- 
drzejowski, II, 442. 

Wilhelm zNissy, 1248, II, 140. 

Wilhelm, 1274 opat lubuski, 
I, 152. 

Wilhelm, 1341, 1342 opat 
koprzywnicki. I, 188. 

Wilk Bieniowicz, 1243, I, 134. 

Wilk V z Krzyszowic, II, 335. 

Wilkan, 1334 sołtys w Piotro- 
wie, I, 184. 

Wilkosz I, 1230, II, 85. 

Wilkota Janowicz Lubowla, 
1260, II, 175. 

Wilków wieś parafialna. I, 232. 

z Wilkowa, patrz Marek XIV. 

Wilkowicz, patrz Strasz III. 

Wilkowisko wieś parafialna, I, 
176, 224. 

Winiary wieś, I, 139, 148, 
164, 185 

Wincenty III Kadłubek, 1207 
proboszcz sandomirski, 1208 
— 1218 biskup krakowski, 
t 1223, I, 99, 111 — 114, 
11,4,5,6,12,14, 20, 22,23. 

Wincenty IV Lubowla, 1228 
podstoli krakowski, 1242 
dziedzic Bochni, II, 39, 106, 
125, 523. 

Wincenty V, 1227 - 1236 ka- 
nonik katedr, krak. II, 63. 

Wincenty VI Dziwiszowicz z Lu- 
bczy Nagoda, 1234, II, 105, 
93. 

Wincenty VII (Wicek), 1236— 
1244, II, 113. 

Wincenty VIII, 1238-1244 
opat brzeski, II, 121. 

Wincenty X, 1244 wikaryusz 
katedr, krakow. II, 132. Wincenty XI kielecki, 1260, 
II, 171. 

Wincenty XII Męczykał, I, 177, 
II, 250, 297. 

Wincenty XIII, 1340 pleban 
z Wieliczki, II, 363. 

Wincenty XIV Dominikanin, 
1349, II, 386. 

Wincenty XV spowiednik Kla- 
rysek starosądeckich 1357, 
II, 425. 

Wincenty XVI z Koszczyc 
Ostoja, 1361,1, 202,11,442. 

Wincenty XVII z Mstowa, II, 
497. 

Wincentowicz, patrz Bogusz II, 
Jasiek VI, Klimunt VIII, Szy- 
mon VI. 

Winiary wieś, II, 347, 401. 

Wirciżyr I, 1227 cześnik kra- 
kowski, 1229 kasztelan żar- 
nowski II, 65, 508, 525. 

Wirzchoniów wieś, II, 317. 

Wiślica gród i kasztelania. I, 
195, 165, 189, 230, — wi- 
ślicka dzielnica. I, 101, 129, 
— wiślickie województwo, I, 
128, II, 504, — wiślicki 
powiat. I, 228, 230, — ko- 
ściół, I, 140, 189, - wiece 
tamże senatorskie 1 ustawo- 
dawcze z lat 1311, 1332, 
1346 i 1356, I, 169, 182, 
190, 197. 

z Wiślicy, patrz Mikołaj OLXII 
Michałowicz, Andrzej LXXVII. 

Wisła rzeka. I, 162, 171, 189, 
199, 210, 227, 229, 230, 
231, II, 71. 

Wisław III Prandocic Odrowąż 
z Prandocina, 1177 — 1222, 
I, 114, II, 35, 51, 89. 

Wisław IV (Piotr XII), Zabawa, 1206 dziekan katedr, krak. 
1229 t 1242 biskup kra- 
kowski, I, 118, 119, 129, 
132, 184, II, 8, 9, 10, 46, 
65, 105, 111, 119. 

Wisław V, 1250 kapelan na- 
dworny, II, 144. 

Wisław VI (Wicesław), 1270, 
II, 192. 

Wisław VII Wojsławowicz Lubo- 
wla, 1317, I, 171, II, 278. 

Wisław VIII, 1328 kapelan 
nadworny, II, 307. 

Wisław VIII, b. z Pielgrzymo- 
wic, 1332 komornik ziemski 
krak. II, 322. 

Wisław IX, 1336 dworzanin 
królewski, I, 185, II, 345. 

Wisław X z Błogocic, 1354, 
II, 411. 

Wisław Jakubowicz, 1374 ka 
nonik katedr, krakow. II, 
489. 

Wisław, patrz Wojsław XVI 
z Piechanina. 

Wisława I Giernkówna Talew- 
ska, 1333, II, 247, 325. 

Wisława II, 1341 ksieni sta- 
rosądecka, I, 188, II, 365. 

Wisławowicz, patrz Dobiesław 
VI. 

Wisłok wieś, I, 202. 

Wisłoka rzeka. I, 229, 230. 

Wiśnicz wieś parafialna, I 225, 
II, 125. 

z Wiśniczy, patrz Jan CXCVII 
Kmita. 

Wiśniowa wieś parafialna, I, 
223. 

de Vissinburg, patrz Thasso. 

Wit, 1191 biskup mazowiecki, 
I, 104, 113, 231. 

Wit VI, 1212 kanonik katedr. krakow. 1234 — 1247 pro- 
boszcz katedr, krakowski, II, 

10, 19, 114. 

Wit Vn, 1222, II, 42. 

Wit VIII Wy gnano wicz, 1228 
— 1230, II, 69. 

Wit IX brat Gosława Łyska, 
1228, II, 70. 

Wit X (Witek), 1228 kanonik 
katedr, krak. II, 71. 

Wit XI Zdzisławowicz z Jaksic, 
1230, II, 79. 

Wit kołodziej, 1253, I, 141, 
151, 155. 

Wit XII, 1268-1276 nota- 
ryusz księżnej, 1271 pro- 
boszcz u Św. Floryana na 
Kleparzu, II, 188. 

Wit XIII, 1273 archidyakon 
zawichojski, kustosz sando- 
mirski, 1283 — 1286 pro 
boszcz sandomirski, II, 201. 

Wit XIV, 1302 kapelan z Trze- 
śni, II, 252. 

Wit XV (Witek) Wojsławowicz 
z Kozłowca Lubowla, 1317, 
I, 171, II, 278. 

Wit XVI z Luszkowic, 1327, 

11, 303. 

Wit Smogorzewski, 1331, II, 
275, 319. 

Wit XVII (Witek), II, 335. 

Wit XVin z Jankowie Rawa, 
1348-1358 kasztelan po- 
łaniecki, II, 357, 511. 

Wit XIX (Witek) Włościejo- 
wicz Lubowla, 1343, II, 371. 

Wit XX, 1360-1362 mnich 
tyniecki, II, 437. 

Wit, założyciel dworu Witów, 
I, 65, 67, 70, 73, 82. 

Wit, założyciel dworu Witów ice, 
I, 68, 72, 75, 87. Witalis z Tarczka, 1337, 1342, 

I, 185, 188. 
Witalisowicz, patrz Budzą I. 
Witanowice wieś, I, 203, II, 

445. 
Witek BieniowiczLubowla, 1243, 

II, 129. 

Witek z Żukowic, I, 196. 
Witek, 1341 sołtys z Olszanicy, 

T, 188. 
Witek, patrz Wit XV, Wit 

XVII, Wit XIX. 
Witek (Wit), założyciel dworu 

Witkowice, I, 71. 
Witenes, 1294 książę litewski, 

I, 161. 

Witkowice sołtystwo, I, 190. 

Witosław V, 1242 — 1253, II, 
126. 

Witosław, założyciel dworu Wi- 
tosławice. I, 76, 77. 

Witów klasztor Premonstrantek 
tamże, I, 105, 113, 130,140. 

Witów wieś, II, 57. 

z Witowa, patrz Imbram X. 

Witowicz, patrz Mikołaj XXV, b. 
Piotr LXVI, Wojciech XIII. 

Władysław Herman książę pol- 
ski, I, 63, 95, 97, 98, 99, 

II, 141. 

Władysław II książę polski, I, 
99, 100, 122. 

Władysław książę opolski, 1257 
1274, I, 143, 145, 148, 
151, II, 171. 

Władysław książę oświęcimski, 
1278, I, 153. 

Władysław król węgierski, 1285, 
I, 156, II, 270. 

Władysław Łokietek książę a na- 
stępnie król polski f 1333, 
I, 158-162, 165—178, 
180-184, 199, 206, II, 177, 184, 210, 228, 233, 
235, 236, 251, 255, 257, 
258, 259, 260, 261, 262, 
264, 278, 279—285, 297, 
298, 302, 303, 307—308, 
312—314, 318, 320, 324, 
348, 410, 420. 

Własów wieś. I, 100. 

Włochy wieś. I, 204. 

Włodek, 1350 proboszcz kie- 
lecki, 1359 kanonik katedr, 
krakow. II, 391. 

Włodek, patrz Włodzimirz XVI, 
Włodzimirz XVII, Włodzi- 
mirz XVIII. 

Włodko, patrz Włodzimirz IX. 

Włodowice wieś, I, 178, 228. 

Włodzimirz, 1191 książę ha- 
licki, I, 104. 

Włodzimirz VIII Swiętosławo- 
wicz Lubowła, 1224 b. u. 
1232 kasztelan brzeski, 1238, 
kasztelan oświęcimski, 1238 
f 1241 wojewoda krakowski, 

I, 129, 130, II, 61, 84, 
116, 124, 166, 502, 509. 

Włodzimirz IX (Włodko) z Mi- 
kuło wic, 1329, I, 180, II, 
312. 

Włodzimirz X Lubowla, 1274 
łowczy krakowski, II, 202, 
527 (uzup.). 

Włodzimirz XI Kopytów czyli 
Kopytowiez, 1238, II, 100, 
118. 

Włodzimirz XII Łabędź z Ro- 
stowa, I, 187, II, 335, 357. 

Włodzimirz XIII Łabędź ze 
Smogorzewa, 1354, I, 196, 

II, 335, 406. 
Włodzimirz XIV z Mikołajowie 

Lubowla, 135.3, II, 404. 
Włodzimirz XV Włodzimirowicz Łabędź zeSmogorzewa, 1354, 
II, 335, 406. 

Włodzimirz XVI (Włodek) z Ko- 
ścielca Lubowla, 1362 ka- 
nonik katedr, krakowski, II, 
453. 

Włodzimirz XVII (Włodek) Su- 
lima z Charbinowic, 1365, 
II, 470. 

Włodzimirz XVIII (Włodek) 
z Wierzchosławic, 1365, II, 
473. 

Włodzimirz, cło tamże, I, 173. 

Włodzimirowicz, patrz Mieczsław 
IX, Pełka XXIII, Swiętosław 
VIII, Włodzimirz XV. 

Włodzisław Laskonogi, książę 
polski t 1231, I, 118, 120, 
121, 122, 125, II, 6, 4, 72, 
91. 

Włodzisław Odonicz książę wiel- 
kopolski, I, 117, 121, II, 
23, 64. 

Włościbor III zięć Barana Pu- 
tysławowicza, 1222,11,37,36. 

Włościbor IV, 1303 kanonik 
sandomirski, II, 253. 

Włościbor V, 1333, II, 324. 

Włościbor, 1333 zięć mistrza 
Adama XIX, II, 328. 

Włościbor VI Lubowla ze Skro- 
niowa, 1355, II, 415, 461, 
467. 

Włościbor VII Lubowla z Po- 
toka, 1363, II, 461, 467. 

Włościbor VIII (Włost) Lu- 
bowla z Potoka, 1364, 1366, 
II, 466. 

Włościej, patrz Włost XVI z Grę- 
boszowa. 

Włościejowicz, patrz Jakub LVI, 
Sięgniew VI, Wit XIX, Mi- 
kołaj LVII, Wojciecti XXII. Włost XII, 1236, 1237, II, 

116, 137. 
Włost XIII Lubowla, 1250, 

II, 143. 

Włost XIV, 1260, II, 171. 

Włost XV Lubowla, 1290, II, 
232. 

Włost XVI (Włościej) z Grę- 
boszowa, II, 335, 371, 187. 

Włost Krystynowicz Lubowla 
z Królewic, 1370, II, ,491. 

Włost Awdaniec, stryj Lasoty 

III, II, 96. 

Włost, syn Dzierżykraja VI 
Michałowicza, II, 133. 

Włost stryj dziedziców z Oglę- 
dówka, II, 143. 

Włost, założyciel dworu Wło- 
stowice. I, 65, 73, 88. 

Włost, założyciel dworu Wło- 
stów. I, 76. 

Włost, patrz Włościbor XIII. 

z Włostowa, patrz Biernat XIII, 
Pełka XXXV. 

Włoszcz, założyciel dworu Wło- 
szczowice, I, 85. 

Włoszcz, założyciel dworu Wło- 
szczowa, I, 85. 

Włoszczowice wieś. I, 171, II, 
277. 

Vocco starosta krakowski i san- 
domirski, 1300, I, 162, II, 
245, 511. 

Wocław (Wrocław, Wojsław?), 
1250 sędzia wojewody kra- 
kow. II, 147. 

Wodzirad, założyciel dworu Wo- 
dziradz. I, 76. 

Wodzisław, założyciel dworu 
Wodzisław, I, 69. 

Wojak z Druszkowa, II, 497. 

Wojak (Wojsław) Lubowla, za- łożyciel dworu Wojakowa, 

I, 73, 225, 226. 
Wojakowa wieś parafialna, I, 

225, II, 326. 
Wojakowa wola wieś, II, 462. 
z Wojborza , patrz Mikołaj 

OXXXIV. 
Wojciech IV Awdaniec, ojciec 

Pakosława VII, 1206 b. u. 

1210 palatyn (krakowski), 

II, 2, 3, 93, 96, 502. 
Wojciech V, 1214 kanonik ka- 
tedr, krakow. proboszcz kie- 
lecki, II, 24. 

Wojciech VI Sierakowicz, 1222, 
II, 39. 

Wojciech VII, 1222, II, 40. 

Wojciech VIII Stępocic, 1224 
b. u. 1234 kasztelan wiślicki, 
t 1241, I, 130, II, 53, 166, 
505. 

Wojciech IX Lubowla, 1224 
kasztelan lubelski, 1230 pa- 
latyn księżnej Grzymisławy, 
II, 55, 68, 503, 507. 

Wojciech X Stefanowicz z Msty- 
czowa Lis, 1224, II, 60. 

Wojciech XI, 1228, 1230 brat 
Przecława VIII kasztelana 
czchowskiego, II, 30, 67. 

Wojciech XIII Witowicz, 1228, 
II, 69, 79. 

Wojciech XIV Wygnanowicz, 
1228, 1230, II, 69, 

Wojciech XV, 1234 archidya- 
kon, kanclerz księcia Bole- 
sława Leszkowicza, II, 104, 
516 (uzup.). 

Wojciech XVI Szreniawa z Bo- 
ro wny, 1238, II, 119- 

Wojciech XVI b. z Cyrzyn, 
1250, II, 142. 

Wojciech XVII Mikołajowicz, 1253 kapelan biskupa kra- 
kow. II, 135, 156. 

Wojciech XVIII, 1256 podko- 
niuszy sandomirski, II, 166, 
531. 

Wojciech XIX, 1281 współdzie- 
dzic Starej Skały, II, 215. 

Wojciech XX, 1285 niegdy opat 
koprzywnicki, II, 222. 

Wojciech XXI, 1286 łowczy 
krakowski, II, 225, 526 
(uzup.). 

Wojciech XXII Włościejowicz 
Lubowla z Graboszowa, 1287, 
II, 229, 187. 

Wojciech Owieczka, 1302 soł 
tys z Węgrzynowa, I, 164. 

Wojciech XXIII ze Żmigrodu 
albo z Bogoryi Bogorya, 
1306 — 1312 wojewoda san- 
domirski, I, 165, II, 255, 
274, 275, 504. 

Wojciech XXIV Nosdrak Rawa, 
1306 — 1314 stolnik krakow- 
ski, I, 170, II, 257, 297, 
523. 

Wojciech XXV Poraj, 1325 
stolnik królowej, II, 297, 524. 

Wojciech XXVI z Bochni ko 
mes, 1327, 1333, II, 304, 
323. 

Wojciech, 1327 wójt bocheński, 

I, 180. 

Wojciech XXVII Janowicz z Opa- 
towca, 1332 notaryusz publ. 

II, 248, 320. 

Wojciech XXVIII z Bochni, 
patrz Wojciech XXVI. 

Wojciech XXIX z Biechowa, 
1334—1339 skarbnik kra- 
kowski, II, 339, 529. 

Wojciech XXX Krystynowicz 
z Turbii, 1338 — 1340 no- taryusz publiczny, II, 354, 
432. 

Wojciech XXXI Kostrzewa, 
1339, II, 356. 

Wojciech XXXII Brożkowicz 
Prawęcki, 1340, II, 329, 363. 

Wojciech XXXIII Wiewiórka 
z Potoka, 1343, II, 370. 

Wojciech Czelej z Wrzaw i Se- 
pnicy f 1344 wojewoda san- 
domirski (?), I, 189. 

Wojciech XXXIV z Bynczyna, 
1356, II, 417. 

Wojciech XXXV Koluszko z Mo- 
rawicy Starzą, 1356, I, 198, 
II, 422. 

Wojciech XXXVI Krystynowicz 
z Turbii, 1359-1375 ka- 
nonik katedr, krak. II, 332, 
431, 491. 

Wojciech XXXVII, 1362 mnich 
tyniecki, 1364 przeor ty- 
niecki, 1376-1379 opat 
tyniecki, II, 450. 

Wojciech XXXVIII Mścignie- 
wowicz z Bożegodaru, 1362, 
II, 454, 483, 484. 

Wojciech XXXIX ze Siedlisz- 
czan, 1362, II, 457. 

Wojciech XL z Krzyszowic Lu- 
bowla, 1364, II, 464. 

Wojciech XLI Klimuntowicz 
z Mikołajowie albo z Wiel- 
kopolski, 1364—1370 pisarz 
nadworny, II, 466, 332. 532. 

Wojciech XLII z Źorawy, 1366, 
II, 477. 

Wojciech XLIII z Bolesławia, 
1366, II, 477. 

Wojcich XLIV Kożuch z Głu- 
chowa, 1366, II, 478. 

Wojciech z Dzierżkówka, 1235, 
II, 111. Wojciechowicz, patrz Bożej IV, 
Jakub XLII, Floryan II, Pa- 
kosław XII , Racibor XII, 
Piotr XLVIII. 

Wojcieszek I, 1235 kanonik 
katedr, krak. II, 111. 

Wojek, II, 497. 

Wojek (Wojsław) Lubowla, za- 
łożyciel dworu Wojków, II, 
78. 

Wojek (Wojsław) Lubowla, zało 
ży ciel dworu Wojkowa, II, 82. 

Wojen Lubowla z Borzykowej, 
1224, II, 60. 

Wojen III Lubowla z Dubia, 
II, 182, 194. 

Wojen IV z Łosośkowic, 1273, 

I, 151, II, 201. 
Wojkowicz, patrz Okresa. 
Wojnicz, cło tamże. I, 153, 

207, — kasztelan, I, 144. 

Wojnowicz, patrz Bartek I, Go- 
łek I, Mateusz VIII, Miro- 
sław XVI, Więcek I, Wię- 
cław XVIII. 

Wojnowski dział w Dubiu, 11,193. 

Wojs, 1328 zakonnik tyniecki, 

II, 306. 

Wojsław I Lubowla, stolnik 
Władysława Hermana, zało- 
życiel dworu Wojsławice, I, 
14, 63, 65, 85. 

Wojsław X Lutosławowicz Lu- 
bowla, 1212 — 1222 rycerz 
nadworny biskupa krakow. 
II, 22. 

Wojsław XI Lubowla, 1213 
patron prebendy w Kijach, 
II, 22, I, 112. 

Wojsław XII Bogusławowicz 
Lubowla, 1224, II, 60, 33. 

Wojsław XIII Lubowla, 1230, 
II, 78. Wojsław XIV Lubowla, 1230 
kapelan u NPMaryi w Kra- 
kowie, 1231 wikary usz ka- 
tedr, krakow. II, 86. 

Wojsław XV Wydżdżyc Lu- 
bowla, 1245 koniuszy san- 
domirski, 1256, 1258 ka- 
sztelan małogojski, II, 42, 
135, 250, 254, 510, 530. 

Wojsław XVI Lubowla z Pie- 
chanina, 1246 b. u. 1256 
podsędek sandomir. 1256 ka- 
sztelan małogojski, 1271 pod- 
komorzy krakowski, II, 134, 
137, 241, 520. 

Wojsław XVII, 1250 kapelan 
wojewody krakow. II, 147. 

Wojsław XVIII Broniszowicz 
Lubowla, l252b.u.II,83,153. 

Wojsław XIX Lubowla, 1276 
skarbnik krakow. 1279 — 
1285 podkomorzy krakow. 
II, 205, 514, 529. 

Wojsław XX Sądkowicz Lubo- 
wla, 1277 prawidlnik, II, 
183, 207. 

Wojsław XXI Wydżdżyc, patrz 
Wojsław XV. 

Wojsław XXII Lubowla, II, 250. 

Wojsław XXIII Kozłowicz Lu- 
bowla, II, 250, 278. 

Wojsław XXIV ze Swieszko- 
wic, II, 335, 359. 

Wojsław XXV Lubowla z Bie- 
ganowa, II, 336, 430, 

Wojsław XXVI, II, 336. 

Wojsław XXVII z Kaliny, II, 
336, 459. 

Wojsław XXVIII, 1344—1347 
rządzca biskupa krakow. II, 
372. 

Wojsław XXIX Lubowla, 1346, 
II, 378. Wojsław XXX Lubowla, 1356 

pleban z Bodzantowa, II, 422. 
Wojsław XXXI, 1361 kustosz 

klasztoru łysogórskiego, II, 

442. 
Wojsław XXX II Lubowla, 1361, 

1362 podskarbi krakowski, 

II, 447, 529. 
Wojsław XXXIII, 1362 z Nie- 

drwicy Lubowla, I, 204, II, 

452. 
Wojsław XXXIV Lubowla z By- 

szowa, 1363, II, 457. 
Wojsław XXXV ze Swoszowic, 

1364, II, 463. 
Wojsław XXXVI z Sucłioraby 

i Krzyszowic, 1364, II, 465. 
Wojsław XXXVII z Mikułowic, 

1366 kanon, sandomirski, II, 

479. 
Wojsław z Biecbowa, II, 83. 
Wojsław Lubowla, założyciel 

dworu Wojsław, I, 77. 
Wojsław Lubowla, założyciel 

dworu Wojsławice, I, 78, 81. . 
Wojsław wieś. I, 148, II, 167. I 
Wojsława Lubowla, 1263 pod- J 

kustodyssa zwierzyniecka, II, Ą 

180. 
Wojsławo wicz, patrz Bień V, , 

Bronisz VII, Budziwoj VII, | 

Gaweł IV, Jasiek XIII, Jó- ' 

zef I, Maciej XI, Paweł czyli 

Pasek XVIII Przemankowski, 

Sadek IV, Swiesław I, Swię- 

tosław XIX, Tomisław VI, 

Tomisław IX, Wisław VII,j 

Wit XV. 
Wojszyka I, 1363 magistra 

klasztoru staniąteckiego, 11^ 

462. 
Wojtek z Siedlca, 1360, I, 202^ 

n, 436. Wokko, 1300 starosta krak.i san- 

domirski, II, 420, 245, 511. 
Wola wieś, I, 191, 205, 253, 

318, 374, 406, 462. 
Wola dnchacka wieś. I, 207, 

II, 463. 
z Woli, patrz Dobiesław XVI, 

Marcin XXXIII, 
z Woli duchackiej, patrz Ry- 

nerz IV. 
Wolica, wieś parafialna. I, 229. 
Wolimir, 1253 biskup kujawski, 

I, 141. 

Wolisz z Łukawy brat Floryana 
VII, 1260, II, 174. 

Wolman, 1337 podrzęczy kra- 
kowski, wójt łobzowski, II, 
352. 

Wolny patrz Jasiek X. 

Woźniki wieś. I, 176, 189, 
190, 200, n, 376. 

z Woźnik Mikołaj Byczek, 1346, 

II, 376. 

Wróbel, patrz Andrzej XVIII, 

Klimunt XXI. 
Wróblowa sołtystwo. I, 184. 
Wrochna I, 1361 zakonnica 

u Św. Andrzeja w Krakowie, 

II, 444. 
Wrociryż wieś. I, 52, 130, 147 

— bitwa tamże, 1228, I, 

123, 124. 
Wrociżyr I (Wirciżyr), 1227 

cześnik krakowski, 1229 ka- 
sztelan żarnowski, II, 65, 91, 

508. 
Wrociżyr II Falibogowicz, 1231, 

II, 91. 
Wrócim II, II, 250, 321. 
Wrócim, założyciel dworu Wro- 

cimowice, I, 66. 
Wrocimir, założyciel dworu Wro- 

cimirowa, I, 72. z Wrocimowic, patrz Jan CXV, 
Wilczek VI. 

Wrocimowicz, patrz Jan CXII. 

Wrocisław współfundator kla- 
sztoru Premonstrantów w Heb- 
dowie. I, 102. 

Wrocław II (Wrocz), II, 101. 

Wrocław III, 1308 burgrabia 
Tęczy na, II, 261, 512. 

Wrocław IV z Osieka, 1363, 
II, 459. 

Wrocław, klasztor św. Wincen- 
tego, II, 3, 6, 100. 

Wrocławskie księstwo, I, 154, 
162. 

Wrocz, patrz Wrocław II. 

Wroczka, 1360 wdowa Stępo- 
cina I, 201, II, 334, 437. 

Wroczowicz, patrz Floryan VI. 

Wronin wieś. I, 168, 169. 

Wronin, patrz Frowin II. 

z Wronina, patrz Piotr CLX. 

Wroniniec wieś, I, 169. 

z Wronowa, patrz Olsand. 

Wrotek, 1318 sołtys z Rokitna, 
I, 173. 

Wróżenice wieś. I, 184, 172. 

z Wrzawy, patrz Wojciech Czelej. 

Wrzos wieś parafialna, I, 231. 

Wszachów sołtystwo. I, 200. 

Wszebor IV Lubowla, 1224 
łowczy krakowski, II, 61, 
173, 527. 

Wszebor V Krystynowicz Lu- 
bowla, 1224, 1260, II, 47, 
48, 173. 

Wszebor VI z Kargowa Lu 
bowla, 1343, II, 370. 

Wszebor VII z Marszowic, II, 
497. 

Wszeborzyce wieś. I, 140. 

Wszerad, założyciel dworu Wsze- 
radz. I, 83. 

k Wszerad, założyciel dworu Wsze- 
radzice, I, 78. 

Wszerad czyli Sierad, założyciel 
dworu Sieradzice, I, 65. 

Wy ciąże wieś, I, 185. 

Wydżdżyc, patrz Wojsław XXI. 

Wydżga I Oltowicz Lubowla 
z Czorsztyna, komes, 1222 
podkoniuszy mazowiecki, 
1241 kasztelan płocki, 1243 
kasztelan sądecki, 1255 b. u. 

I, 137, 138, 140, 141, II, 
34, 42, 129, 135, 254, 506. 

Wydżga II Lubowla z Tęgo- 
borzy, 1348 b. u. 1352 pod- 
rzęczy sądecki, 1354 — 1358 
starosta sądecki. I, 198, 200, 

II, 384, 419, 427, 512, 
513. 

Wydżga Lubowla, założyciel 
dworu Wydźdżyce, dziś Wy- 
szyce, I, 225. 

Wygnanowicz, patrz Wit VIII, 
Wojciech XIV. 

Wymysł, założyciel dworu Wy- 
mysł, I, 83. 

Wymysł, założyciel dworu Wy- 
mysłów, I, 78, 79, 81, 85. 

Wyrzyk I, II, 100. 

Wyrzykowicz, patrz Jan XL 

Wysoka sołtystwo, I, 194. 

z Wysokiej, patrz Dzietrzyk 
VI, Herubin. 

Wysz I (Wyszek) Sulima, 1189, 
II, 23, 27. 

Wysz II Budziwojowicz Sulima, 
1220, 1235 b. u. II, 23, 29. 

Wysz III z Niegowici, 1255 
kanonik katedr, krak. 1271 
kantor następnie scholastyk 
katedr, krakow. I, 142, 146, 
II, 29, 98, 99, 103, 163, 
177, 230. Wysz IV (Wyszko) z Kosowie, 
1361, II, 441. 

Wysz V (Wyszota) z Gowar- 
czowa, 1361, II, 444. 

Wysz VI (Wyszek), 1362 ku- 
stosz tyniecki, 1364 klucznik 
tyniecki, II, 450. 

z Wysza, patrz Krystyn XXIV. 

Wyszek, patrz Wysz VI. 

Wyszemir II, 1237, II, 116. 

Wyszko, patrz Wysz IV. 

z Wyszkowie, patrz Sobek. 

Wyszogród gród, I, 173, 186. 

Wyszota, patrz Wysz V. 

Wyszowie ród, II, 452. 

Wyszyce, właściwie Wydźdżyce 
wieś. I, 225. 

Wyżenega I, 1252 ksieni kla- 
sztoru zwierzynieckiego. I, 
150. 

Wyżenega II Klimuntówna Swie- 
bodzianka, 1242 zakonnica, 
1260 magistra, 1260—1282 
ksieni klasztoru staniąteckiego, 

I, 145, II, 58, 88, 125, 134, 
191. 

Wyżenega III z Brzezia, 1341, 

II, 364. 

Wyżnica wieś, II, 482. 
Wzdół sołtystwo, 1, 182, II, 322. Z. 

Żaba, patrz Piotr XXX. 
Zabawa wieś, II, 8, 9. 
Zabawowie ród. I, 228, 230, 

II, 8, 9, 345, 409. 
Zabawski Jan, II, 9. 
z Żabie, patrz Mikosz I. 
Żabka, patrz Przybysław XXX. 
Zabłocić wieś. I, 150, 198, II, 

139, 195. i Żabno wieś, I, 152, II, 195. 
Zabór, założyciel dworu Zabo- 

rowice, I, 86. 
Zaborowie wieś, I, 182. 
Zabrzezie wieś, I, 170, 200, 

II, 426. 
Zabrza wieś, II, 289. 
Zachary asz, 1274 sołtys z Gar- 

licy. I, 152. 
Zacharyaszowa albo Zaebarzowa 

wola wieś, I, 208, II, 474. 
Zachawa, 1248 wiec senatorski 

tamże. I, 139. 
Zadorowie ród. I, 223, 229, 

232, II, 262, 389, 408, 

428, 497. 
Zadroże wieś i sołtystwo. I, 

150, 152, 176, 184, 200, 

205, II, 196, 204, 429, 

449. 
z Zadroża Lambek Grzegorzo- 

wicz, 1346, II, 377. 
z Zadroża, patrz Gastek. 
Zaduszniki wieś, I, 210. 
Zadybski, patrz Lasota VII, 

Strzesz XIX. 
z Zagórzan, patrz Piotr CXOIII, 

Swiętosław XXXIV. 
Zagórze wieś, II, 57, 396, 490. 
Zagorzyce wieś, I, 100, II, 389. 
z Zagorzyc, patrz Piotr CXIX. 
Zagość, klasztor Szpitalników 

Św. Jana tamże. I, 100, 136, 

137, 139, 171, II, 139. 
Zagost, założyciel dworu Za- 
gość, II, 80. 
Zagrodzie wieś, II, 57. 
Zaja, patrz Jan CLV, Przecław 

VIII, Piotr CLI. 
Zajączek, patrz Piotr CLVI. 
Zakliczyc, patrz Grzegorz XXIV, 

Żegota XV. 
z Zakliczyna, patrz Hanko VII. Zaklika I Żegocic Starzą, 1292, 

II, 167, 236. 
Zaklika II Starzą z Poręby za- 

kliczynej, II, 336. 
Zaklika III Starzą, 1363 sę- 
dzia z Grambienic, II, 459. 
Zaklika IV Janowicz Syrokomla 

z Rudna, 1364, I, 206, II, 

379, 465. 
Zaklika Starzą, założyciel dworu 

Zakliczyn, I, 70, 72. 
Zakon krzyżowy I, 171, 186. 
Zakrzewo wieś. I, 155. 
Zakrzów wieś, II, 207, 317. 
z Zakrzowa, patrz Jan CCVIII. 
Zalas wieś parafialna. I, 227. 
Zalasowa wieś. I, 203, II, 453. 
Zaleśny, patrz Grzegorz XXIX. 
Zaleszany wieś parafialna. I, 230. 
Zammel, 1329 mieszczanin kra- 

kow. wójt z Szydłowa, I, 

181. 
Zapiecek, patrz Jasiek XIV, 

Stefan XLVI. 
Zapłaczek, patrz Stefan XXXIX. 
Zapniów wieś i sołtystwo. I, 

191, 203, II, 446. 
Zaprzańce ród, II, 377. 
Żarnowiec, I, 187, — kościół 

Św. Wojciecha tamże. I, 145, 

— cło tamże. I, 176, 183. 
Żamowska ziemia i palacya, I, 

101, 232, II, 50, 51. 
Zaryszów, 1246 bitwa tamże, 

I, 137. 
z Zasłonią, patrz Adam X, b. 
Zasów wieś, II, 210. 
Zastów wieś. I, 199. 
Zatopolice wieś, II, 317. 
Zator wieś, II, 57. 
Zawandole wieś, II, 396. 
Zawichost gród. I, 130, 156, 

173, — 1255, wiec sena- toreki tamże, I, 142, 143, — 
1205 bitwa tamże, I, 108. 

Zawichost szpital reguły św. 
Damiana i klasztor Klarysek 
tamże, I, 142—146, 148, 
II, 161, 383. 

Zawichost, założyciel grodu Za 
wichost. I, 76, 88. 

Zawierzbie las. I, 160, II, 167. 

Zawisza I Starzą, 1214 kano- 
nik katedr, krakow. II, 23. 

Zawisza II Starzą z Sieciecho- 
wie, 1325 b. u. 1331 pod- 
koniuszy, 1338 — 1341 cho- 
rąży sandomirski, II, 298, 
521, 531, 336, 344. 

Zawisza III Czestkowicz Starzą 
1329, II, 246, 313. 

Zawisza IV z Młynów, II, 336, 
375. 

Zawisza V, patrz Zawisza II. 

Zawisza VI z Kowali, 1348 
b. u. 1354—1366 kasztelan 
sądecki, 1366—1376 kasztę 
lan wojnicki, II, 385, 401, 
506, 508. 

Zawisza VII Gamrat Sulima, 
1352, II, 400, 295. 

Zawisza VIII z Jodłownika Sta- 
rzą, 1361, I, 203, II, 443. 

Zawisza IX Dobiesławowicz Po- 
raj, 1364 kanonik katedr, 
krakow. 1370 archidyakon 
krakow. 1371 podkanclerzy, 
1374 kanclerz, 1380 f 1382 
biskup krakowski, II, 336, 
344, 467, 482. 

Zawisza X Starzą, 1366, II, 480, 
489. 

Zawiszyc, patrz Dobiesław XVII, 
Mikołaj CXX. 

Ząbr, patrz Pełka XXVIII, Py- 
lik I. Zboiska wieś. I, 202. 

Zbór, założyciel dworu Zboro- 
wice, I, 74. 

ze Zborczyc, patrz Jakusz I, 
Janna I i Małgorzata IV Ja- 
kuszówne. 

Zborów wieś. I, 186, II, 157, 
289. 

ze Zborowa, patrz Piotr 
CLXXVIII, Wiktor III. 

Zborowice sołtystwo i wieś. I, 
190, II, 373. 

Zbrosław I, 1274—1278 ka- 
nonik krakowski i wrocław- 
ski, I, 152, 153, II, 208. 

Zbrosław II, 1294 burgrabia 
krakowski, II, 240, 513. 

Zbygniew II Idzicz 1244 b. u. 
1256 wojewoda sandomirski, 
II, 133, 504 (uzup.). 

Zbygniew III f 1259, II, 171. 

Zbygniew III, b, Szreniawa 
z Gdowa 1272 b. u. 1276— 
1278 sędzia krakowski, II, 
198, 518. 

Zbygniew IV Szreniawa, II, 
250. 

Zbygniew V z Brzezia, 1309 
b. u. 1324 łowczy krakow. 
II, 262. 

Zbygniew VI (Zbyszek) Szre- 
niawa,- 1316 podkanclerzy 
krakowski, 1322 kanclerz 
sieradzki i archidyakon za- 
wichojski , 1323 proboszcz 
katedr, krakow. 1328—1356 
kanclerz krakow. 1355 dzie- 
kan katedr, krakow. I, 186, 
II, 276, 291, 337, 517, 
354. 

Zbygniew VII (Zbysz), patrz 
Zbygniew VI. 

Zbygniew IX Szreniawa ze Szczyrzyca, 1335, II, 276, 
337, 341, 376. 

Zby gniew X, II, 337. 

Zbygniew XI (Zbyszko), 1337 
pleban ze Słupów, II, 347. 

Zbygniew XII Zadora z Brze- 
zia, 1350 - 1363 b. u. II, 
389. 

Zbygniew XIII z Proszowic, 
1356, II, 419. 

Zbygniew XIV z Krasowa, 
1358, II, 430. 

Zbygniew XV z Ropaczyc, 
1363, II, 460. 

Zbygniew XVI (Zbyszek) z Krzy- 
szowie i Suchoraby, 1364, 
II, 464. 

Zbygniew XVII z Nasięchowic, 
1366—1372 komornik san 
domirski, II, 479. 

Zbygniew XVIII Zadora z Brze- 
zia, II, 497. 

ZbygniewIX z Łapanowa, 11,497. 

Zbygniew Zbygniewowicz z Ła- 
panowa, 1395 biskup lao- 
dycejski, II, 497. 

Zbygniew, założyciel dworu Zbi- 
gniew, I, 75, 77. 

Zbygniew, założyciel dworu Zbi- 
gniewice. I, 69, 75. 

Zbygniewowicz, patrz Jan 
CXLIV, Jerzy II, Klimunt 
XXIII, Marcin XXXIV Mar- 
cin XLII, Piotr CXXXVI. 

Zbylut I Pałuka, 1355—1364 
proboszcz płocki , kanonik 
katedr, krakow. II, 456. 

Zbylut, założyciel dworu Zby- 
litów, I, 87, 88. 

Zbylut, założyciel dworu Zbył- 
towska góra, I, 83. 

Zbylut, założyciel dworu Zby- 
lutka. I, 77, Zbylut, założyciel dworu Zby- 
litowice, I, 80. 

Zbysław I, 1252 podstoli san- 
domirski, I, 153 (uzup.), 524. 

Zbysław II, 1295 kasztelan 
krakowski II, 241, 502. 

Zbysław III, 1260 mnich ty- 
niecki, II, 437. 

Zbysz, patrz Zbygniew VII. 

Zbyszek, patrz Zbygniew XVI. 

Zbyszko, patrz Zbygniew XI. 

ze Zbyszyc, patrz Andrzej XXIX, 
Biech III Andrzejowicz. 

Zby wój brat Marcina XVII z Ły- 
sobargi, II, 60. 

Zdaków wieś. I, 205, II, 447. 

Zdanów wieś, I, 103, II, 220. 

Zdrohec wieś, II, 8, 9. 

ze Zdrohca, patrz Pasek IX 
czyli Paweł. 

Zdygot, 1244 wojski krakow- 
ski, 1250 podskarbi, 1257, 
1258 pieczętarz nadworny, 
II, 131, 522, 529. 

Zdżary wieś. I, 207, II, 471. 

Zdzimir, założyciel dworu Zdzi- 
mirzyce, I, 69. 

Zdziś, patrz Zdzisław XVII. 

Zdzisław IV, 1212 wikary usz 
katedr, krak. 1214—1220 
kanonik katedr, krakowski, 
1222 — 1228 mistrz, II, 20. 

Zdzisław V, 1222, II, II, 41. 

Zdzisław VI, 1223—1224 ar- 
chidyakon zawichojski II, 49. 

Zdzisław VII Włostowicz Lubo- 
wla, 1224—1228,11, 57, 116. 

Zdzisław VIII, 1228 koniuszy 
krakowski, II, 66, 530. 

Zdzisław IX z Opatowca, 1229, 
II, 76. 

Zdzisław X, 1230 wikaryusz 
katedr, krak. II, 77. Zdzisław XI Lubowla, 1230 woj- 
ski lubelski, 1239 kasztelan 
małogojski, II, 83, 510, 
522. 

Zdzisław komes 1238, I, 129. 

Zdzisław XII z Grodziny, 1233 
sędzia wojewody sandomir- 
skiego, 1243 stolnik krakow- 
ski, II, 96, 114, 119, 523. 

Zdzisław XIII Kopytów czyli 
Kopytowicz, 1243, II, 129. 

Zdzisław XIV, 1296 archidya- 
kon lubelski, 1303 scholastyk 
wiślicki, 1312 proboszcz u św. 
Floryana, podkanclerzy kra- 
kow. II, 243, 517. 

Zdzisław XV, patrz Zdzisław XIV. 

Zdzisław XVI (Zdziszko), 1329 
pleban u św. Trójcy w Za- 
wichoście, II, 309. 

Zdzisław, 1332 sołtys we Wzdole, 

I, 182. 

Zdzisław XVII (Zdziś), 1333 — 
1334 kapelan biskupa krak. 

II, 327. 

Zdzisław XVIII (Zdziszek) z My- 
dłowa, 1339 b. u. 1349 
burgrabia olsztyński, II, 357, 
513 (uzupeł.). 

Zdzisław XIX (Zdziszek), 1341 
żupnik z Krępy, II, 367. 

Zdzisław XX (Zdziszek), 1343 
pleban ze Słupa, II, 369. 

Zdzisław XXI Janowicz z Po- 
toka, 1343, I, 189, II, 370. 

Zdzisław, założyciel dworu Zdzie 
sławiee. I, 81. 

Zdzisław, założyciel dworu Zy- 
sławice, I, 62. 

Zdzisław, założyciel wsi Zy sła- 
wiee, I, 65. 

Zdzisław, założyciel wsi Dzie- 
sławice, I, 62. Zdzisławice wieś. I, 196, 197, 
199, II, 407, 408, 416, 424. 

ze Zdzisławie, patrz Barbara I. 

Zdzisławo wicz, patrz Jakub XXII, 
Wit XI. 

Zdzisz (Zdzisław), założyciel 
dworu Zdziszowice, I, 84. 

Zdziszek, patrz Zdzisław XVIII, 
Zdzisław XIX, Zdzisław XX. 

Zdziszko, patrz Zdzisław XVI. 

Zdzyłowice wieś, II, 482. 

Żegocic, patrz Imbram XIV, 
Marcin XXI, Otto VI, Otto 
VIII, Zaklika, I. 

Żegocic Piesek, Starzą, 1346, 
II, 376. 

Żegocic Mikołaj, 1380, II, 497. 

Żegota VI Sułkowicz Starzą, 
1224, 1225—1235 b. u. 
II, 54, 121. 

Żegota komes, 1229, I, 124. 

Żegota VII Starzą, 1256 b. u. 
1261 podkomorzy sandomir. 
1268 stolnik kaliski, 1271 
cześnik krakowski , 1276 
łowczy kaliski, 1277sędziana- 
dworny, 12788ędzia8andomir. 
1280 kasztelan lubelski, 1283 
wojewoda krakowski, 1287 
kasztelan krakowski, 1296 — 
1300 wojewoda krakowski, 

I, 148, 150, 155, 156, 160, 

II, 166, 167, 177, 502,503, 
507, 515, 519, 525, 236. 

Żegota VIII Starzą, 1242, II, 

127. 
Żegota VIII, b. Starzą^ 1281 

chorąży sandomir. 1286 — 

1290 cześnik krakowski, II, 

215, 521, 525. 
Żegota Starzą, 1305 wojewoda 

sandomirski. I, 165, 166. 
Żegota IX Wielogłowski Starzą, 1312 b. u. 1327 — 1330 

miecznik krakowski, II, 269, 

521, 337. 
Źegota X, patrz Żegota IX. 
Żegota XI Złotonos Starzą z Bień- 

kowic, 1333, 1357, b. u. 

I, 183, II, 327, 337, 415. 
Żegota XII Starzą, II, 337, 376. 
Żegota XIII z Biertułtowie 

Starzą, 1334,1, 184,11,338. 
Źegota XIV Szafraniec Starze, 

1346 b. u. 1360 miecznik 

krakow. II, 377, 521. 
Żegota XV z Poręby Zakliczy- 

nej Starzą, 1355, I, 201, 

II, 336, 416. 

Żegota XVI Smyłowicz Starzą, 
1360 kanonik katedr, krak, 
1364 scholastyk szkalmirski, 
436, 334. 

Żegota XVII Starzą, II, 497. 

Żegota, założyciel dworu Żego 
cin, I, 80. 

Żegota, założyciel dworu Żego- 
cina, I, 73. 

Żegota, założyciel dworu Że- 
gocina Poręba, I, 64. 

Zegram I z Wiktorowie, II, 
100, 132. 

Zegrama synowie, 1253, 1, 141, 

Zegramowicz, patrz Jan LIV. 
Goćwin II. 

Żelech I komes, 1288 — 1296 
sędzia nadworny sądecki, II, 
230, 520. 

Żelech (Żelisław) , założyciel 
dworu Żelechów, I, 86. 

Żelechów wieś parafialna, I, 232, 

II, 113, 130, 432. 

z Żelechowa, patrz Strachota III. 

Żelechowski , patrz Andrzej 

XXXVI Ciołek, Świętopełk 

III, Mścigniew XIV. Żelisław, założyciel dworu Że- 

lisławice, I, 85. 
Zembor, założyciel dworu Zem- 

borzyce. I, 88. 
Zembrzyce wieś, 1 , 183, II, 

327. 
z Zębocina, patrz Tomek X. 
Żędochna, 1353 córka Pełki 

kasztelana lubelskiego, II, 404, 

316. 
Ziemia święta. I, 152. 
Ziemięta I, 1229, II, 75. 
Ziemięta II, Grabina, f 1241, 

II, 124. 
Zimnodół wieś, I, 162, II, 219, 

244. 
Złotonos, patrz Żegota XI. 
Żmigród wieś, I, 182, II, 274, 

— Żmigród stary wieś pa- 
rafialna, I, 227, — Żmigród 

nowy wieś parafialna. I, 227. 
ze Żmigroda, patrz Wojciech 

XXIII. 
Żmudzini, I, 157, 161. 
Znamir, założyciel dworu Zna 

miro wice, I, 72, 79. 
Żochów wieś, II, 494. 
Żórawdo wieś parafialna. I, 226. 
z Żórawic, patrz Dobiesław 

XXIII, Parkosz IV. 
Żórawicki, patrz Jan OXC. 
z Żórawnik, patrz Wawrzyniec 

XVIII. 
Żórawski , patrz Mikołaj 

CXXXIX. 
z Żorawy, patrz Wojciech XLII. 
Zrasowa wieś, II, 30, 83. 
Źrebiec, patrz Tomasz XXXII 

z Miedźwiedzia. 
Zrostów wieś, II, 238. 
Zrzece wieś. I, 208. 
Żukowice wieś, I, 185, 196, 

II, 348. z Żukowic Szczu, 1337, II, 348. 

Żukowie Skarszewscy, II, 348. 

Zulęta I, 1206 b. u. 1212 ka- 
pelan nadworny biskupa k ra- 
ków. II, 5. 

Zwierzyniec klasztor Premon- 
strantek tamże, I, 100, 101, 
141, 143, 14(), 210, II, 159, 
165, 178, 302, 421, 476, 
479, — hortusferarum, 1,101. 

Żyć wieś. I, 160, II, 167. 

Zyfiyd I, 1283 podkanclerzy 
krakowski, 1286—1292 ku- 
stosz u NPMaryi, II, 218, 
517, 236. Żygodowice wieś. I, 190, 200, 

II, 376. 
Żyła, patrz Jan LXVI. 
Żyra III, 1349 kasztelan sy- 

cyński, II, 386, 511 (uzup.). 
Żyrawa wieś, I, 152, II, 195. 
Żyrków wieś. I, 206, II, 460. 
Żyrkowa wieś, II, 446. 
Żyrkowice wieś, II, 177. 
Żymiki wieś. I, 186. 
Żyro palatyn mazowiecki, I, 

112, 138, II, 6, 7, 34. 
Źyrona syn Olt, II, 42. 
Żyrosław, założyciel dworu Że- 

rosławice. I, 71. I sprostowania i uzupełnienia. Łaskawy czytelnik zdziwi się zapewnie widząc taki 
długi szereg sprostowań i uzupełnień i będzie mi w myśli 
zarzucał lekkomyślność w starannem opracowaniu obra- 
nego przedmiotu, a może, co gorsza, straci ufność do dzieła 
i z niedowierzaniem będzie przyjmował przedstawione 
w dziele rezultaty moich naukowych badań. Muszę się 
wytłumaczyć. 

Dzieło niniejsze oparte jest na kilkunastu tysiącach 
drobnych szczegółów, wydobytych z kilku tysięcy doku- 
mentów polskich z epoki piastowskiej. Aby tych kilkana- 
ście tysięcy szczegółów należycie z sobą pokombinować 
i poodnosić do właściwych kilku tysięcy osób, trzeba mieć 
niezwykle bystrą pamięć. 

Taką pamięć miałem ja za lat dawnych w pierwszych 
dwudziestu kilku latach mojego naukowego zawodu; ale 
w roku 1891 uległem silnemu atakowi rozstroju nerwo- 
wego, spowodowanego przepracowaniem umysłowem, a cho- 
roba ta przy ciągłej usilnej pracy naukowej, od której 
mimo rady lekarskiej, uwolnić się nie potrafiłem, nietylko 
nie ustąpiła w ciągu następnych lat dziesięciu, ale. co gor- 
sza, ponowiła się w roku zeszłym znowu wskutek prze- 
pracowania umysłowego, w charakterze znacznie ostrzej- 
szym, jak poprzednio. Otóż ta neurastenia nietylko na 
ogólny stan mego zdrowia, ale i na pamięć moją, niegdy 
tak bystrą, wywarła wpływ szkodliwy i pamięć uległa 
znacznemu przytępieniu. 

Temuto przytępieniu pamięci przypisać należy ten 
liczny szereg sprostowań i uzup^nień, i nie te uzupełnienia 
i sprostowania sprawiają mi przykrość, gdyż niemi spro- stowane zostają popełnione usterki, ale boli mnie niezmier- 
nie to przeświadczenie, że w książce może się znachodzić 
jeszcze dużo takich usterek, które mimo kilkakrotnego od- 
czytywania wydrukowanego już dzieła uszły mojej uwadze. 
W każdym razie proszę uprzejmie, iżby łaskawy 
czytelnik, zanim zacznie korzystać z dzieła niniejszego, 
przedewszystkiem uwidocznił poprzód w książce wszystkie 
te sprostowania i uzupełnienia, aby go myłki niesprosto- 
wane nie bałamuciły. 

Str. 4, wiersz 11 od góry, po wyrazach: »dla klasztoru mie- 
chowskiego*, dodaj: 

•występuje jako wojewoda sandomirski jeszcze 
w latach 1222 i 1225«; 

Str. 7, wiersz 11 od dołu, zamiast »Wiadrus«, połóż »Wia- 
drus I«; 

Str. 10, wiersz 9 od góry, dodaj: 

»Po imieniu sądząc jest on członkiem rodu Lubo- 
wlitów- Ogniwo w « ; 

Str. 14, wiersz 6 od góry, zamiast »Radwana II« czytaj 
•Radwana VI«; 

Str. 14, wiersz 15 od góry, dodaj: 

»Może on być jednak wszelako także wnukiem 
Janusza Wojsławowicza«; 

Str. 15, wiersz 15 od dołu, zamiast »z tych rodów* czytaj: 
»z tych dwóch rodów*; 

Str. 16, wiersz 17 od góry, dodaj: 

•prawdopodobnie jest on członkiem rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwó w« ; 

Str. 19, wiersz 12 od góry, zamiast >Jan IX«, czytaj 
•Jan XI«; 

Str. 22, wiersz 12 od dołu, dodaj: 

•Nie jest bynajmniej wykluczoną możność, iż ten 
Wojsław XI jest identyczną osobą z Wojsławem X 
Lutosła wo wiczem * . 

Str. 23, wiersz 8 od dołu, dodaj: 

•Po imieniu sądząc jest on członkiem rodu Sta- 
rzów małopolskich*. Str. 24, wiersz 5 od góry, zamiast »Jan XII«, czytaj »Jan 
XIV.. 

Str. 25, wiersz 15 od góry, dodaj: 

»Jestto właściwie nie połupierścień ale odmiana 
ogniwa, jak się to z pieczęci Marka II, syna tegoż 
Marka I (str. 64) ponad wszelką wątpliwość okazuje. 
Jestto zatem tylko odmiana stannicy rodu Lubowli 
tów-Ogniwów«. 

Str. 25, wiersz 16 od dołu, zamiast » Wacławem III«, czy- 
taj » Wacławem IV«. 

Str. 25, wiersz 8 od dołu, zamiast »Chwalisław«, czytaj 
»Chwalisław ni«. 

Str. 26, wiersz 2 od góry, dodaj: 

»Jest on zapewne identyczny z Jakubem VIII Ra- 
ciborowiczem (N. 168, str. 38), który jako kasztelan 
sandomirski ginie w r. 1241 w bitwie z Tatarami pod 
Chmielikiem*. 

Str. 28, wiersz 5 od góry, dodaj: 

»W takim razie jest on członkiem rodu Sulimów*. 

Str. 28, wiersz 10 od dołu, dodaj: 

»Jest członkiem rodu Sulimówc. 

Str. 29, wiersz 7 i 10 od góry, dodaj: 

»Jest zatem członkiem rodu Sulimów*. 

Str. 30, wiersz 15 od dołu, po wyrazach » wojski krakow- 
ski*, dodaj: 

»jest nim jeszcze i w r. 1228*. 

Str. 33, wiersz 10 od góry, dodaj: 

»Uwaga. Przypuszczenie, iżby Michał V Piotrko- 
wicz był praojcem rodu Połukozów, ulega poważnej 
krytyce. Żyje bowiem mniej więcej współcześnie z na- 
szym Michałem V Piotrkowiczem Jazd Cieszącic 
ojciec biskupa Pawła Przemankowskiego. Otóż biskup 
Paweł Przemankowski jest członkiem rodu Połukozów 
a ma ojca Jazda Cieszącica (1232), dziada Cieszątę 
II Warzyńcewicza (1224) i pradziada Wawrzyńca 
in, który żyje na samym początku XIII wieku, 
a niewątpliwie jeszcze w dwunastem pokoleniu się 
rodzi. Ród Polukoziców jest gałęzią boczną rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów, nie wiemy wszelako kiedy się ta- 
kowy jako gałąź boczna od pnia szczepowego Lubo- 
wlitów-Ogniwów oderwał. Tyle pewna, że skoro i Mi- 
chał V Piotrkowicz i Jazd HE Cieszącic należą obaj 
do rodu Połukoziców, przeto w każdym razie naj- 
• później ich najbliższy wspólny przodek musiał już 
być Połukozą. Tymczasem tylko co do linii Pawła 
Przemankowskiego jesteśmy w stanie genealogię jej 
dociągnąć do dwunastego pokolenia wstecz, ale co 
do Michała V Piotrkowicza tego uczynić nie możemy. 
Nie znamy już nawet Piotrka, ojca naszego Michała 
V, ani dziada ani pradziada, nie wiemy przeto w ja- 
kiem pokoleniu i w jakiej osobie łączą się te obie 
linie Połukoziców, mianowicie linia Pawła Przeman- 
kowskiego i naszego Michała V. W każdym razie 
ojciec naszego Michała V Piotrek należy jeszcze do 
XII pokolenia i byt współcześnikiem Wawrzyńca III 
pradziada biskupa Pawła Przemankowskiego. Może 
ten Piotrek był bratem rodzonym tego Wawrzyńca 
III, a może tylko stryjecznym lub stryjeczno stry- 
jecznym. Na każdy wypadek skoro linia Połukozów 
Pawła biskupa Przemankowskiego najwcześniej do- 
piero w XI pokoleniu, to jest około połowy XII wieku 
mogłaby się łączyć z linią Michała V Piotrkowicza 
pod wspólnym praojcem, przeto dopiero najwcześniej 
w tym czasie mogło nastąpić oderwanie linii bocznej 
rodu Połukozów od pnia szczepowego rodu Lubowli- 
tó w- Ogniwo w, czyli że ojciec Wawrzyńca III, pra- 
dziada biskupa Przemankowskiego, oraz Piotrka, ojca 
Michała V Piotrkowicza (jeśli ciż Wawrzyniec III 
i Piotrek są rodzonymi braćmi), mógłby być uważany 
za tego członka rodu Lubowlitów-Ogniwów, który się 
od tegoż rodu szczepowego oderwał i osobną gałąź 
boczną rodu Połukozów założył, a który prawdopo- 
dobnie pospolicie Połukozą był zwany, co około po- 
łowy XII wieku nastąpić mogło*. 

Str. 34, wiersz 15 od góry, do N. 147 uwaga: 

•Przypuszczenie, iżby Bieniek IV Polaninowicz 
należał do rodu Lubowlitów-Ogniwów, nie jest trafne; 
jest on bowiem wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
bratem rodzonym Mikołaja YII Polaninowicza (N. 129, str. 27), który nie był wcale szlachcicem lecz tylko 
włodyką, więc i nasz Bieniek IV jako jego brat ro- 
dzony jest również tylko włodyką i do żadnego rodu 
szlacheckiego należeć nie może. Chyba gdyby nie 
był bratem Mikołaja VII Polaninowiczac. 

Str. 36, wiersz 15 od dołu, dodaj: 

•Jako dziedzic dóbr Pełczyska, gniazda rodowego 
Pełki, niewątpliwego członka rodu LubowlitówOgni- 
wów, należy i on prawdopodobnie do tegoż rodu Lu- 
bo wlitów«. 

Str. 37, wiersz 17 od góry, zamiast » Pakosławowi IV « 
czytaj » Pakosławowi VTI«. 

Str. 38, wiersz 11 od góry, dodaj: 

»Ginie on w r. 1241 w bitwie z Tatarami pod 
Chmielikiem, a jest identyczny z Jakubem VI (N. 125, 
str. 26). 

Str. 39, wiersz 6 od dołu, czytaj »Bodepor II«. 

Str. 41, wiersz 9 od góry, czytaj »Chwał IV«. 

Str. 42, wiersz 3 od góry, czytaj » Piotr XXVI, b«. 

Str. 43, wiersz 7 od góry, dodaj: 

»Jest on członkiem rodu Odrowążów*. 

Str. 43, wiersz 8 od góry, czytaj: » Mikołaj IV, b, Raci- 
borowic z «. 

Str. 43, wiersz 8 od dołu, po wyrazach 1228 i 1229«, 
dodaj: 

»przyczem w tymże roku 1232 jest kanclerzem 
sandomirskim (Kod. dyplom, małopol. II N. 404«). 

Str. 45, wiersze 7, 6 i 5 od dołu, uwaga: 

•Przypuszczenie, jakoby Mikołaj ojciec Mściwa 
czyli Mściwoja III Mikołajowicza, ostatecznie kaszte- 
lana wiślickiego, był synem komesa Chocimira z Chrza- 
nowa, nie jest trafne. Był on synem Mikołaja III, b, 
palatyna krakowskiego, który był synem również 
Mikołaja HI sławnego palatyna krakowskiego (czytaj 
o nim na str. 117). 

Str. 51, wiersz 2 od dołu, zamiast »Prandoty III« czytaj 
»Prandoty II*. Str. 54, wiersz 7 od góry, dodaj: 

^Po imieniu sądząc należy on do rodu Starzów 
małopolskich*. 

Str. 56, wiersz 10 od góry, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie członkiem rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów«. 

Str. 57, wiersz 11 od góry, dodaj: 

»Jest zaś ojcem Jazda III Cieszącica, dziadem bi- 
skupa Pawła Przemankowskiego i członkiem rodu 
Połukozów«. 

Str. 58, wiersz 3 od góry, dodaj: 

»Ten Klimunt VI kasztelan brzeski musiał wsze- 
lako umrzeć przed swym ojcem Klimuntem V, skoro 
tenże Klimunt V wszystkie swe majętności klaszto- 
rowi staniąteckiemu legował«. 

Str. 58, wiersz 9 od góry, czytaj: » Piotr XXVI, c, Kry- 
styno wicz«. 

Str. 59, wiersz 14 od dołu, czytaj: »Paweł Vn, b«. 

Str. 60, wiersz 12 od dołu, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie członkiem rodu Lisów, 
gdyż na Mstyczowie siedzieli Lisy a i imię ojca jego 
Stefan na ten ród wskazuje*. 

Str. 61, wiersz 5 od góry, dodaj: 

»Jest on identyczny z przywiedzionym wyżej (str. 
17) Radwanem VI «. 

Str. 63, wiersz 6 od góry zamiast » Raciborowic, czytaj 
»Raciborowi XII, b<. 

Str. 63, wiersz 8 od góry, czytaj » Radosław III*. 

Str. 63, wiersz 16 od góry, po wyrazach »i 1234«, dodaj 
»i 1235*. 

Str. 65, wiersz 8 od góry, dodaj: 

» Właściwie pieczęć ta przedstawia herb Ogniwo, 
a raczej stannicę rodu Lubowlitów-Ogniwów, co w ten 
sposób tłumaczyć należy. Ród Swiebodziców-Gryfów 
to potomkowie Jaksy. Jaksa jako książę kopanicki, 
przybywszy do Polski, był cudzoziemcem. Aby uzy- 
skać prawa indegieny czyli szlachcica polskiego, mu- siał wedle ówczesnego zwyczaju być przez którykol- 
wiek ród szlachecki polski do rodu i herbu adopto- 
wany. Otóż znak stanniczy rodu Lubo wlitów- Ogniwo w 
na pieczęci Marka II Markowicza, niewątpliwego 
Swiebodzica a więc potomka Jaksy dowodzi, że Jaksa 
przez ród Lubowlitów-Ogniwów do rodu i herbu był 
adoptowany*. 

Str. 67, wiersz 11 od góry, czytaj: » Piotr XXXIL b, Dzie- 
trzykowicz*. 

Str. 68, wiersz 4 od góry, zamiast »1240« czytaj »1230«. 

Str. 68, wiersz 8 od góry, czytaj: »Bertold II«. 

Str. 68, wiersz 8 od dołu, uwaga: 

»Szodr« będzie zapewne przekręcone zamiast 
»Szczodr«. Że bowiem imię »Szczodr« niegdyś u nas 
było w użyciu, dowodzi nazwa wsi Szczodrkowice. 

Str. 70, wiersz 6 od góry, czytaj: »Leniart XII«. 

Str. 72, wiersz 12 od dołu, czytaj »Klimunt VIII«, 

Str. 74, wiersz 12 od góry, dodaj: 

»Może on wszelako być także członkiem rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów*. 

Str. 76, wiersz 5 od dołu, dodaj: 

» najprawdopodobniej jednak jest on identyczny 
z Racławem (czyli Recławem V), sędzią nadwornym 
krakowskim, występującym w r. 1234 (N. 612, str. 102). 

Str. 78. wiersz 14, od góry, dodaj: 

»Jest on w takim razie identyczny z Iwonem HE 
(N. 963. str. 168). 

Str. 78, wiersz 15 od dołu po roku »1238«, dodaj »a po- 
tem ponownie w roku*. 

Str. 81, uwaga: 

»Cały wywód o adoptacyi Jaksy jakoby do rodu 
Mądrostków jest mylny. Godło stannicze rodu Lu- 
bo wlitów Ogniwo w, widoczne na pieczęci Marka II 
Markowicza wojewody krakowskiego (str. 64) nie- 
wątpliwego Swiebodzica a zatem potomka a prawdo- 
podobnie prawnuka Jaksy dowodzi, że Jaksa nie do rodu Mądrostków lecz do rodu Lubowlitów-Ogniwów 
był adoptowany «. 

Str. 83, wiersz 14 od góry, dodaj: 

» Należy on prawdopodobnie do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów*. 

Str. 84, wiersz 8 od góry, dodaj: 

»0n zaś sam jest członkiem rodu Sulimów*. 

Str. 84, wiersz 15 od góry, do Mścigniewa II uwaga: 

»Ten Mścigniew II brat Jakuba, jest oczywiście 
identyczny z Mścigniewem III Marcinowiczem z Ku- 
rozwęk, gdyż i brat Mścigniewa III zowie się Jakub, 
a jest Jakub XIV Marcinowicz (N. 518 str. 83). 

Str. 84, wiersz 12 od dołu, zamiast »Lisów«, czytaj »Lu- 
bowlitów-Ogniwów*. 

Str. 84, wiersz 8 od dołu, czytaj »Marcin XX «. 

Str. 90, wiersz 3 od góry, dodaj: 

» niewątpliwi członkowie rodu Odrowążów*. 

Str. 91, wiersz 10 od góry, do N. 559 uwaga: 

•przypuszczenie, jakoby nasz Jakub XVI kaszte- 
lan krakowski byt identyczny z Jakubem Vni Ra- 
ciborowiczem, który w roku 1241 zginął w bitwie 
z Tatarami pod Chmielikiem, nie jest trafne. Jakub 
Vin Raciborowicz był kasztelanem sandomirskim 
a nie krakowskim. 

Natomiast przypominamy, że w tym właśnie cza- 
sie żyje Jakub Bobola, znakomity wielmoża małopol- 
ski, fundator kościoła parafialnego Wszystkich Świę- 
tych w Krakowie, od którego pochodzi potężny ród 
małopolski Leliwitów. Otóż jakkolwiek taki znako- 
mity wielmoża, osiadły nadto w pobliżu Krakowa, 
musiał się często zjawiać na dworze monarszym, 
przecież w żadnym z licznych spółczesnych doku- 
mentów nie spotykamy Jakuba Boboli jako świadka. 
To niezwykłe zjawisko tern się tylko trafnie da wy- 
tłumaczyć, jeśli przypuścimy, że pisarze dokumentów 
przytaczali Jakuba Bobolę jako świadka tylko pod 
imieniem »Jakub«, opuszczając przezwisko »Bobola«. 
W jednym zatem ze spółcześnie żyjących Jakubów 
musimy się domyślać Jakuba Boboli. Otóż Jakubów, należących do XIII pokolenia, do 
którego i Jakub Bobola należał, jest poczet .nastę- 
pujący: 

Jakub V wojewoda sandomirski, ten jest dość po- 
tężny, aby mógł uchodzić za Jakuba Bobolę, ale on 
występuje po raz ostatni w r. 1225, gdy tymczasem 
nasz Jakub Bobola dopiero po roku 1227 kościół pa- 
rafialny Wszystkich Świętych funduje. Nadto Jakub 
V jest prawdopodobnie członkiem rodu Awdańców. 

Jakub VI jest identyczny z Jakubem VIII Raci- 
borowiczem kasztelanem sandomirskim, który ginie 
w r. 1241 w bitwie z Tatarami pod Chmielikiem i jest 
inną osobą od naszego Jakuba Boboli. 

Jakub VII jest kanonikiem katedralnym krakow- 
skim, więc nie jest identyczny z naszym Jakubem 
Bobola, który nie należał do stanu duchownego. 

Jakub IX Mzurowicz, jest jakimś niepokaźnym 
szlachcicem, a nie żadnym wielmożą, jakim był nie- 
wątpliwie Jakub Bobola, nadto jako syn Mzury na- 
leżał do rodu Lisów a nie do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów. 

Jakub X Dzietrzykowicz jest również jakimś dro- 
bnym tylko szlachcicem a nie wielmożą. 

Jakub XI Nieorzyc jest także tylko zwyczajnym 
szlachcicem a nie wielmożą. 

Jakub XII jako wikaryusz kościoła kieleckiego 
nie może być identyczny z Jakubem Bobola. 

Jakub XIII dziedzic Dzierżkówka nie może być 
identyczny z Jakubem Bobola, gdyż Dzierżkówek 
nie należał nigdy do rodu Lubowlitów - Ogniwów. 
Zresztą Jakub Bobola pisał się z Piasku a nie z Dzierż- 
kówka. 

Jakub XIV Marcinowicz jest też tylko zwykłym 
szlachcicem a nie wielmożą; zresztą pochodzi on 
prawdopodobnie z Kurozwęk a nie z Piasku. 

Jakub XVI kasztelan krakowski, a jako taki nie- 
wątpliwie znaczny wielmoża. Do niego zaraz niżej 
powrócimy. 

Jakub XVII cześnik, piastuje zbyt drobny urząd, 
iżby go na zasadzie tego urzędu w poczet znako- 
mitszych wielmożów zaliczyć było można. 

Taki jest poczet Jakubów, żyjących w XIII po- 
koleniu, a zatem współcześników Jakuba Boboli. Wi- 

1 dzimy, iż jeden tylko Jakub XVI kasztelan krakow- 
ski jest dość znacznym wielmożą, iżby go za iden- 
tyczną z Jakubem Bobolą osobę poczytać można. 

Otóż jesteśmy zdania, że tento właśnie Jakub XVI 
kasztelan krakowski jest poszukiwanym przez nas 
Jakubem Bobolą. 

Str. 92, wiersz 9 od góry, dodaj: 

»Ten po imieniu s wojem i swego ojca sądząc jest 
członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów«. 

Str. 92, wiersz 13 od dołu, zamiast »1233« czytaj »1232«. 

Str. 96, wiersz 13 od dołu, uwaga: 

•Przypuszczenie, iżby Zdzisław XII był członkiem 
rodu Szreniawo w, nie jest dość traf nem. Po imieniu 
»Zdzisław« sądząc będzie on prawdopodobnie synem 
Wita XI Zdzisławowicza, prawnukiem Jaksy, a jako 
taki członkiem rodu Swiebodziców. Z tem zgadzałyby 
się dobrze pretensye jego do prawa patronatu nad 
kościołem szczyrzyckim. Klasztor Cystersów w Szczy- 
rzycu bowiem był fundacyą Teodora II Janowicza 
z rodu Swiebodziców, tylko więc członkowie rodu 
Swiebodziców mogliby być patronami kościoła w Szczy- 
rzycu«. 

Str. 101, wiersz 12 od góry, dodaj: 

»Ten po imieniu sądząc, należy do rodu Starzów 
małopolskich*. 

Str. 101, po wierszu 21 z góry dodaj: 

608, b. Boguchwał VII Zdzisławowicz, któ- 
rego syn Jan XLVII Bogufałowicz występuje w r. 1244 
(N. 784, str. 131). Będzie on może synem Zdzisława 
VIII, koniuszego krakowskiego (N. 358, str. 66) wy- 
stępującego w r. 1228, lub Zdzisława III prawdo- 
podobnie syna Jaksy, a jako taki należy do rodu 
Swiebodziców. 

608, c. Teodor IV Męcina, którego syn Grot 
VI Teodorowicz wspomniany jest w przywileju z r. 
1260. Jest on członkiem rodu Rawiczów«. 

Str. 105, wiersz 11 od góry, czytaj: »Mikołaj XX, b«. 

Str. 105, wiersz 8 od dołu, czytaj: »Klimunt Vin, b«. Str. 106, wiersz 5 od góry, czytaj »Andrzeja VI, b, Mar- 
kowicza«. 

Str. 109, wiersz 15 od góry, po wyrazach »bez żadnej 
godności*, dodaj: 

»w r. 1244 jest cześnikiem krakowskim*. 

Str. 110, wiersz 6 od dołu, zamiast »PiotrI«, czytaj »PiotrL«. 

Str. 111, wiersz 7 od góry po wyrazach »i Janem* dodaj: 
»XXXIX, b«. 

Str. 113, wiersz 8 od góry, czytaj: »Secema III, b, Suli- 
sławowicz*. 

Str. 113, wiersz 14 od góry, zamiast »Sulisława VI«, czy- 
taj »Sulisława VII«. 

Str. 113, wiersz 17 od góry, czytaj »Mikołaj XXV, b. Wi- 
to wicz«. 

Str. 114, wiersze 2, 3 i 4 od góry, po wyrazie »synem«, 
czytaj: 

»Zdzisława VII Włostowicza, a jako taki członkiem 
rodu Lubowlitów-Ogniwów*. 

Str. 116, wiersz 14 od góry, czytaj: »Naleźy do rodu Aw- 
dańców*. 

Str. 119, wiersz 17 od góry, czytaj: »Teodoryk IV«. 

Str. 120, wiersz 13 od góry, dodaj: 

» Należy do rodu Swiebodziców- Gryfów*. 

Str. 123, wiersz 7 od góry, dodaj: 

» należy również do rodu LubowUtów-Ogniwów*. 

Str. 123, po wierszu 20 od góry, dodaj: 

746, b. Andrzej VJ, b, Markowicz, występuje 
w r. 1239, a należy do rodu Swiebodziców-Gryfów*. 

Str. 123, wiersz 4 od dołu, dodaj: 

»Po imieniu sądząc należy on do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów*. 

Str. 124, wiersz 12 od góry, dodaj: 

»Może nim jest Przed wój III występujący w roku 
1224*. 

Str. 126, wiersz 8 od dołu, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie identyczny ze Stefanem 
XXIII (N. 719*). 

1* Str. 127, wiersz 15 od góry, dodaj: 

» Należy do rodu Starzów małopolskich «. 

Str. 127, wiersz 19 od góry, dodaj: 

» prawdopodobniej atoli należy do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów«. 

Str. 127, wiersz 10 od dołu, czytaj »Toinasz X Medyka.« 

Str. 128, wiersz 10 od góry, po wyrazach »i 1250* dodaj: 
»i 1253*. 

Str. 129 do N. 777 uwaga: 

» Przypuszczenie, jakoby Witek Bieniowicz był iden- 
tyczny z komesem Wydżgą zrazu kasztelanem pło- 
ckim, następnie kasztelanem sądeckim, nie jest tra- 
fne. Komes Wydżga bowiem był synem Olta a więc 
Oltowiczem, podczas gdy nasz Wit jest synem Bienia 
czyli Bieniowiczem. Są to więc dwie różne osoby, 
chociaż obie do tegożsamego rodu Lubowlitó w- Ogni- 
wo w należą «. 

Str. 130, wiersz 4 od góry, dodaj: 

»Gdyby Jastko było tylko złą pisownią zamiast 
Jazdko czyli Jazdek, w takim razie nasz Mikołaj 
byłby synem Jazda HI i należał do rodu Połukozów*. 

Str. 131, wiersz 12 od góry, dodaj: 

»a należy prawdopodobnie do rodu Lubowlitó w- 
Ogniwówc. 

Str. 134, wiersz 1 od góry, zamiast »1246« czytaj »1245«. 

Str. 134, po wierszu 23 od góry, dodaj: 

»810, b. Abraham III kasztelan wiślicki w la- 
tach 1245 i 1246, należy do rodu Swiebodziców«. 

Str. 137, od N. 817, uwaga: 

»Co do Wojsława XVI z Piechanina, brata Pawła 
Przemankowskiego biskupa krakowskiego a członka 
rodu Połukozów, zachodzą pewne wątpliwości, któ- 
rych rozstrzygnąć nie jesteśmy w stanie. Żyje bo- 
wiem mniej więcej równocześnie czterech Wojsławów, 
mianowicie: Wojsław XV Wydżdżyc Lubowla, Woj- 
sław XVI z Piechanina Połukoza, Wojsław XVIII 
Broniszowicz Lubowla i Wojsław XIX również Lu- 
bowla. Do tych czterech Wojsławów odnoszą się nastę- 
pujące daty chronologiczne: 

1256 Wojsław podsędek sandomirski, 
1256 i 1258 Wojsław kasztelan małogojski, 
1276, 1277, 1278 Wojsław skarbnik krakowski, 
1278, 1279 i 1285 Wojsław podkomorzy krakowski. 
Ale które z tych dat do którego z owych czterech 
Wojsławów się odnoszą, ocenić nie potrafię*. 

Str. 138, wiersz 8 od góry, zamiast »Mikołaj XXX* czytaj 
•Mikołaj XXIX*. 

Str. 138, wiersz 13 od góry, dodaj: 

»Jest on identyczny z komesem Mścigniewem II 
Marcinowiczem z Kurozwęk (N. 522, str. 84), bratem 
Jakuba XIV Marcinowicza (N. 518, str. 83) a człon- 
kiem rodu Lubowlitów-Ogniwów«. 

Str. 139, wiersz 1 od góry, zamiast »w latach 1262, 1264, 
1268, 1270 i 1274*, czytaj »od roku 1264 do 1270*. 

Str. 139, wiersz 15 od góry, wykreślić cały. 

Str. 139, wiersz 10 od dołu, czytaj » Benedykt IV«. 

Str. 140, wiersz 17 od dołu, czytaj »Sulisław XVIII, b*. 

Str. 142, wiersz 17 i 18 od góry, czytaj »Wojciech XVI, b«. 

Str. 144, wiersz 15 od góry, po wyrazach »księźnej kra- 
kowskiej*, dodaj »w r. 1255 cześnikiem krakowskim*. 

Str. 145, wiersz 11 od dołu, czytaj » Więcław XV*. 

Str. 147, wiersz 8 od góry, czytaj: 871, a. 
wierz 10 od góry, czytaj: 871, b. 

Str. 152, wiersz 3 od góry, czytaj: Janusz VIII, b, Nawo- 
jowicz*. 

Str. 153 do N. 891, zobacz uwagę do N. 817 str. 137. 

Str. 153 wiersz 1 od góry, czytaj: » Krystyn VI, b, Sala*. 

Str. 153 po wierszu 9 od góry, dodaj: 

891, b. Zbysław I podstoli sandomirski, świadkuje 
na przywileju księcia Bolesława Leszkowicza z roku 
1252 (Kod. dypl. kat. krak. I NN. 41 i 42). 

Str. 154, wiersz 5 od dołu, opuść »rok 1282*. Str. 155, wiersz 6 od góry, dodaj: 

»i należy do rodu Sulimów*. 

Str. 156, wiersz 8 od góry, czytaj »Domasław X, b«. 

Str. 159, wiersz 12 od góry, po roku »1279« dodaj »i 1280*. 

Str. 159, wiersz 16 od góry, dodaj: 

»Ma syna Michała XIV, występującego w r. 1306*. 

Str. 160, wiersz 15 od dołu, czytaj »Boguta III«. 

Str. 161, wiersz 7 od góry, czytaj: » Piotr LXXI, b*. 

Str. 161, wiersz 11 od góry, po wyrazie »sądeckim», do- 
daj »w r. 1268 kasztelanem wiślickim*. 

Str. 161, wiersz 14 od góry zmień cały w ten sposób: 
»1271, 1272, 1285, 1286 do 1289«. 

Str. 162, wiersz 6 od góry, czytaj » Piotr LXXI, c«. 

Str. 162, wiersz 14 od góry, po wyrazach* Jest on« dodaj: 
»w r. 1268 łowczym kłobuckim*. 

Str. 162, wiersz 14 od dołu, zamiast » Boguchwał*, czytaj 
Bogusław*. 

Str. 163, wiersz 14 od góry, dodaj: 

» Jest on identyczny z Dzierźykrajem V Juręcicem 
(N. 621, str. 103*). 
Str. 165, wiersz 8 od góry, czytaj »Bogusza V*. 

Str. 166, wiersz 13 od góry, czytaj: 

»w roku 1258 podkomorzym krakowskim dworu 
księżnej*. 

Str. 166, wiersz 14 od góry, zamiast » podkomorzego*, czy- 
taj »podkoniuszego«. 

Str. 166, wiersz 16 od góry, dodaj: 

» prawdopodobnie jest on synem Wojciecha IX wo- 
jewody wiślickiego (1230). 

Str. 166, wiersz 18 od góry, wykreśl ustęp » występuje 
jeszcze w r. 1258 bez żadnego urzędu, zaś«. 

Str. 167, wiersz 5 od góry, zamiast »1284*, polóź: 
»1283*. 

Str. 167, wiersz 9 od góry, dodaj: 

» wreszcie w r. 1305 wojewodą sandomirskim*. Str. 168, wiersz 12 od dołu, dodaj: 

»Jest on identyczny z Iwonem II Miłosławiczem 
(N. 493, str. 78). 

Str. 169, wiersz 10 od dołu, dodaj: 

»Imię wszelako ojca jego Pakosław wskazywałoby 
raczej ród Awdańców; być więc może, że jest on 
Awdańcem z Lubowlanki zrodzonym*. 

Str. 171. wiersz 5 od dołu, czytaj: » Piotr LXXV, b«. 

Str. 174, wiersz 15 od góry, czytaj »Jan LXIII*. 

Str. 174, wiersz 11 od dołu, czytaj: 

»Micłiała VIII Micłiałowicza*. 

Str. 175, wiersz 12 od dołu, czytaj » Miron II, b*. 

Str. 176, wiersze 3, 4, 5 i 6 wykreślić. 

Str. 177, wiersz 7 od góry, dodaj: 

»zaś w r. 1260 jest podkoniuszym krakowskim*. 
(Kod. dypl. małop. II, N. 458). 

Str. 177, wiersz 9 od dołu, dodaj: 

»Jest nim zaś już w r. 1261*. 

Str. 177, wiersz 7 od dołu czytaj: »komes Mikołaj XXXVI, b*. 

Str. 178, wiersz 5 od góry, wykreśl ustęp: »w r. 1275 
jest sandomirskim podkomorzym*. 

Str. 178, wiersze 10 i 11 od góry, wykreślić. 

Str. 178, wiersz 12 od góry, dodaj: 
»Jest dziedzicem Chęcin*. 

Str. 179, wiersz 9 od góry, czytaj »Boguchwał VII, b*. 

Str. 179, wiersz 18 od góry, dodaj: 

»Jest on, sądząc po imieniu, członkiem rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów*. 

Str. 181, wiersz 11 od dołu, po wyrazach »nie wiemy*, 
dodaj: 

»być może, iż on jest w r. 1257 koniuszym san- 
domirskim a w r. 1260 sandomirskim stolnikiem*. 

Str. 181, wiersz 10 od dołu, po roku »1272* dodaj: 
»a ponownie w roku*. 

Str. 188, wiersz 4 od góry, dodaj: 

•Należy on do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
Ratułdów*, Str. 188, wiersz 11 od góry, po wyrazie »Lukutowicz« 
dodaj: 

»w r. 1263 kasztelan brzeski, w r. 1268«. 

Str, 188, wiersz 14 od góry, czytaj »Jan LXVII*, a. 

Str. 189, wiersz 6 od dołu, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie identyczny z Mirosławem 
XIV Mściwowiczem (N. 942 «). 

Str. 190, wiersz 11 od góry, zamiast »1278« czytaj »1279«. 

Str. 190, wiersz 16 od góry, czytaj »Jan LXVn, b». 

Str. 192, wiersz 18 od góry, po wyrazach. »Jest on w r.« 
dodaj: »1285 i«. 

Str. 194, wiersz 11 od góry, czytaj » Więcław XVIII, b«. 

Str. 197, wiersz 16 od dołu, czytaj » Boguchwał VIII, b, 
Młodszy*. 

Str. 198, wiersz 1 od góry, czytaj »Zbygniew III, b«. 

Str. 199, wiersz 19 od góry, po wyrazach »Jest on«, dodaj: 

»w r. 1255 podkoniuszym krakowskim*. 
Str. 201, wiersz 14 od góry, po wyrazach ^kasztelanem 
brzeskim « dodaj: 

»w r. 1286 kasztelanem bieckim*. 

Str 202, wiersz 16 od góry, dodaj: 

»Po imieniu sądząc należy on prawdopodobnie do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów*. 

Str. 207, wiersz 7 cd góry, dodaj: 

»Imię jego wskazywałoby ród Lubowlitów-Ogni- 
wów, ale imię ojca ród Odrowążów. Jest on więc 
prawdopodobnie członlciem rodu Odrowążów, urodzo- 
nym z Lubowlanki*. 

Str. 208, wiersz 18 od góry, czytaj: » Andrzej XXIV, b«. 

Str. 208, wiersz 3 od dołu, dodaj: 

»Jest on identyczny z Mikołajem XXXIX (N. 1073, 
str. 188*. 

Str. 209, wiersze 15 i 16 od wyrazów »zaś w latach* wy- 
kreślić, a natomiast dodać: 

»zaś w r. 1284 kasztelanem radomskim albo ma- 
łogojskim*. Str. 210, wiersz 9 od dołu, zamiast »Strzesz XIII*, czytaj 
»Strzesz III«. 

Str. 214, wiersz 10 od góry, czytaj: »Więclaw XIX, b«. 

Str. 214, wiersz 9 od dołu, czytaj: »Mikołaj LI«. 

Str. 215, wiersz 12 od góry, czytaj »Żegota VIII, b«. 

Str. 218, wiersz 12 od góry, czytaj »Mikołaj LIII, b«. 

Str. 218, wiersz 11 od dołu, dodaj: 

»w r. 1308 jest liasztelanem połaniecl<[im (Kod. dypl. 
małop. I, N, 138). 

Str. 219, wiersz 7 od góry, czytaj: »Piotr XCI, b«. 

Str. 219, po wierszu 12 od góry, dodaj: 

1242, b. Sięgniew II, b. sl^arbniłc łiralv0wsł^i. 
(Kop. dypl. małop. N. 1283). 

1243, c. Maciej IV, b, l^asztelan wiśliclci. 

Str. 219, wiersz 8 od dołu, po wyrazacłi »łiasztelanem 
czcłiowsłiim«, dodaj: 

»w r. 1304 i znowu 1307 wojewodą liral?owsł<;im, 
zaś w łatach 1309 i 1310 l^ralcowsł^im liasztełanem«. 

Str. 220, wiersz 2 od dołu, dodaj: 

»Nałeży on prawdopodobnie do rodu Starzów ma- 
łopolsłcicłi«. 

Str. 222, wiersz 13 od góry, czytaj »Jan LXXVII, b«. 

Str. 222, wiersz 18 od góry, czytaj Bałdwin II, b«. 

Str. 222, wiersz 14 od dołu, po wyrazacłi »łcasztełan łu- 
belsl<i«, dodaj: 

• występuje już i w r. 1284«. 

Str. 224, wiersz 12 od dołu, zamiast »1318« czytaj »1317«. 

Str. 226, wiersz 12 od dołu, dodaj: 

»a piastuje go już i w r. 1282 (Kod. dypł. tyniecl<i). 

Str. 228, wiersz 12 od dołu, czytaj »Jan LXXVIII, b«. 

Str. 229, wiersz 14 od góry, dodaj: 

•Po imieniu icłi ojca Włościeja czyłi Włosta są- 
dząc, nałeżą oni do rodu Lubo włitów Ogniwo w «. 

Str. 231, wiersz 15 od góry, czytaj: »Bogusław XXIX b, «. 

Str. 233, wiersz 3 od góry, czytaj: »lcomes Jan LXXVIII, c«. Str. 233, wiersze od 10 do 15 wykreśl, gdyż ten Mścigniew 
V jest identyczny z Mścigniewem IV Pakoslawowi- 
czem (N. 968, str. 169). 

Str. 233, wiersz 14 od dołu, czytaj: »Jan LXXIX, b«. 

Str. 233, po wierszu 21 od góry, dodaj: 

1316, b. Krystyn IX, b. z Goraja i Kraśnika, 1290 
(kod. dypl. małop. II N. 615). 

Str. 235, wiersz 14 od dołu, po wyrazach »urząd ten«, 
dodaj »już w r. 1289 a«. 

Str. 236, wiersz 11 od góry, czytaj »Skarbimir XI*. 

Str. 237, wiersz 16 od góry, dodaj: 

»Piastuje urząd ten już w roku 1291*. 

Str. 237, wiersz 15 od dołu, czytaj »Adam X, b«. 

Str. 238, wiersz 11 od dołu, czytaj > Więcław XX, b«. 

Str. 239, wiersz 15 od góry, czytaj »Mikołaj LXIII, b«. 

Str. 239, wiersze 14 i 13 od dołu, czytaj » 1348, a, 1348, b«. 

Str. 239, wiersz 6 od dołu, czytaj »1349, b«. 

Str. 240, wiersz 10 od dołu, zamiast »Prezmankowskiego« 
czytaj »Przemankowskiego«. 

Str. 241, wiersz 17 od góry, czytaj »Mateusz X«. 

Str. 241, wiersz 11 od dołu, czytaj »Zbysław II*. 

Str. 243, wiersz 20 od góry, po wyrazie »w latacłi* dodaj 
^1304*. 

Str. 244, wiersz 15 od góry, dodaj: 

»Jest on identyczny ze Zdzisławem XIV (N. 1360, 
str. 243 «). 

Str. 247, wiersz 2 od góry, czytaj: » Dobiesław XII, b«. 

Str. 247, wiersz 1 od dołu, dodaj: 

»Czy on jest identyczny z Go workiem V kaszte- 
lanem radomskim, występującym w r. 1333, który 
ma syna również Mikołaja kanonika krakowskiego, 
osądzić nie umiem. Należy do rodu Rawiczów«. 

Str. 248, wiersz 18 od góry, dodaj: 

» Należy prawdopodobnie do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów«. Str. 248, wiersz 12 od dołu, czytaj »Nawój II, b«. 

Str. 249, wiersz 6 od dołu, dodaj: 

»Należy po imieniu sądząc, do rodu Rawiczów«. 

Str. 250, wiersz 11—14 od góry, dodaj: 

»Co do tego Wojsława czytaj uwagę powyż do 
str. 137 a N. 817*. 

Str. 253, wiersz 12 od góry, dodaj: 

»Ci obaj kanonicy po imionacłi sądząc, należą do 
rodu Łubowlitów-Ogniwów*. 

Str. 254, wiersz 2 od góry, czytaj: » Komes Nawój III Pę- 
kawka z Morawicy «. 

Str. 254 i 255 do N. 1442 uwaga: 

»Przypuszczenie, jakoby stannica widoczna na pie- 
częci Bienia V Wojsławowicza z Łososiny, była fazą 
przechodową od stannicy Lubowlitów - Ogniwów do 
herbu Strzemię, o tyle zdaje się być wątpliwem, że 
stannica widoczna na pieczęci Wacława Swoszow- 
skiego (str. 464) jest właśnie taką fazą przejściową, 
gdyż Swoszowscy są Ławszowici-Strzemieniowie«. 

Str. 257, wiersz 19 od dołu, czytaj »Stanisław XVI, b«. 

Str. 259, wiersz 2 od góry, po »1316« dodaj »i 1317«. 

Str. 259, wiersz 3 od góry, czytaj: 

»Jest on synem prawdopodobnie Pełki XIV«. 

Str. 259, wiersz 17 od dołu, czytaj »Tomisław II«. 

Str. 259, wiersz 13 od dołu, po »1319«, dodaj »i 1320«. 

Str. 260, wiersz 2 z góry, dodaj: 

»oraz syna Staszka podczaszego krakowskiego*. 

Str. 261, wiersz 10 od góry, dodaj: 

» Należy on po imieniu sądząc, do rodu Lubowli- 
tów- Ogniwów*. 

Str. 262, wiersz 9 od góry, dodaj: 

»Jest w r. 1324 łowczym krakowskim*. 

Str. 263, wiersz 13 od góry, po »1334« dodaj »do 1346*- 

Str. 264, wiersz 12 od góry, zamiast » podkomorzy* czytaj 
»podkoniuszy*. 

Str. 266, wiersz 12 od dołu, po wyrazach *w latach*, do- 
daj »1306 (?), 1311*. Str. 266, wiersz 10 od dołu, po »1334« dodaj »i 1338*. 

Str. 267, wiersz 5 od góry, po »1331« dodaj »i 1334«, 
wiersz 6 od góry, po »1333c, dodaj »i 1336«. 

Str. 267, wiersz 12 od dołu, czytaj »Brat Floryan XVI«. 

Str. 268, wiersz 16 od góry, po »1329«, dodaj »i 1330«. 

Str. 269, wiersz 8 od góry, dodaj: 

•Żona jego zwała się Stanisława*. 

Str. 270, wiersz 18 od góry, czytaj » Marcin XXXV Uni- 
sławowicz*. 

Str. 272, wiersz 14 od góry, dodaj: 

»Jest on identyczny z Mikołajem LXII Jaszczórką« 
(N. 1324, str. 235). 

Str. 273, wiersz 14 od góry, dodaj: 

» Należy on prawdopodobnie do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów*. 

Str. 274, wiersz 12 od dołu, po »w r«. dodaj »1319«. 

Str. 274, wiersz 4 od dołu, po wyrazie »jest« dodaj: 
»w r. 1318 łowczym krakowskim*. 

Str. 275, wiersz 1 od góry, po »1330« dodaj »i 1331*. 
» wiersz 2 od góry, po »1334« dodaj »do 1338*. 

Str. 276, wiersz 17 od góry, zamiast »1334 do 1350«, czy- 
taj »1328 do 1356*. 

wiersz 17 od góry, dodaj: 
»w r. 1355 wreszcie jest dziekanem katedralnym 
kral<;owskim«. 

Str. 277, wiersz 14 od dołu, po wyrazie »w latacłi* dodaj: 
*1321«. 

Str. 278, wiersz 11 od dołu, po »1318« dodaj »i ponownie*. 

Str. 279, po wierszu 3 od góry, dodaj: 

1555, b. Pakosław XII, b, skarbnik krakowski, 
1317 (Kod. dypl. małop. I, N. 154). 

Str. 281, wiersz 7 od dołu, dodaj: 

»zaś w latacłi 1334 do 1345 jest kasztelanem san- 
domirskim*. 

Str. 284, wiersz 12 od góry, po »1333* dodaj »1334 i 1339*. 

Str. 286, wiersz 7 od góry, dodaj: 

»Jest on członkiem rodu Porajów*. Str. 286, po wierszu 16 od góry, dodaj: 

»1590, b. Michał XV, b, podsędek krakowski 

(Lites, IV*) (?). 

Str. 287, wiersz 13 od dołu, czytaj »Paweł XXin, b«. 

Str. 288, wiersz 7 od góry, po »1342«, dodaj »a ponownie 
w roku«. 

Str. 290, wiersz 18 od góry, zamiast »i 1350« czytaj »1335 
i 1340*. • 

wiersz 21 od góry, dodaj: 
»wedle dochowanej pieczęci jego należy on do rodu 
Okszyców*. 

Str. 291, wiersz 16 od góry, dodaj: 

»Jest on identyczny ze Zbigniewem VI czyli Zbysz- 
kiem (N. 1541, str. 276). 

Str. 292, wiersz 7 od góry, po »1333« dodaj: »a następnie 
ponownie w latach*. 

Str. 298, wiersz 5 od góry, dodaj: 

« Jest identyczny z Grzegorzem XII z Pisar (N. 1572, 
str. 282*). 

Str. 299, wiersz 2 od góry, dodaj: 

»Dzieci tego Biernata: Przybysław, Mirosław i Do- 
rota, występują w r. 1368 (Kod. dyplom, małop. III, 

N. 813*). 

Str. 302 wiersz 17 od góry, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie identyczny z Swiętosła- 
wem XIV Trzebiczem, zwanym także Kobołką (N. 
1518. str. 272). 

Str. 304, wiersz 14 od góry, dodaj: »i w r. 1333*. 

Str. 304, wiersz 8 od dołu, dodaj: 

»Po imieniu sądząc jest on członkiem rodu Odro- 
wążów*. 

Str. 305, wiersz 5 od góry, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie członkiem rodu Starzów 
małopolskich*. 

Str. 305, wiersz 16 od góry, dodaj: 

»Po imieniu ojca jego Go worka sądząc, należy on do 
rodu Rawiczów*. 

Str. 305, N. 1697 wykreślić cały, gdyż jest już uwzglę- 
dniony pod N. 1506, str. 269. Str. 307, wiersz 13 od góry, czytaj: »Mścigniew YII, b, 
Cieleń«. 

Str. 309, wiersz 12 od góry, czytaj »Groświn IV*. 

Str. 309, wiersz 11 od dołu po »1358« dodaj »i 1359*. 

Str. 310, wiersz 10 od dołu, dodaj: 

»a w r. 1350 kasztelanem krakowskim*. 

Str. 311, wiersz 4 od góry, dodaj: 

»Jest on zapewne identyczny z Nieustępęm II ka- 
sztelanem bieckim (N. 1555, str. 279), ale mogą to 
być i dwie odrębne osoby*. 

Str. 311, wiersz 6 od góry, po wyrazie «jest«, dodaj: 

•w latach 1339, 1346 i 1349 chorążym ^krakow- 
skim*. 

Str. 315, wiersz 2 od góry, po wyrazach »w r. 1333* do- 
l daj »i w r. 1334*. 

• ' Str. 318, wiersz 1 i 2 z góry, czytaj »Pakosław XII, c*. 

I Str. 318, wiersz 12 od góry, po »1355«, dodaj »do 1361 <'. 

Str. 319 wiersz 1 od góry, czytaj » Stanisław XVin, b, 
z Chrząstowa*. 

Str. 320, wiersz 1 od góry, czytaj »Mścigniew IX Cielej 
z Bożegodaru*. 

Str. 320, wiersz 6 od góry, czytaj » wreszcie w latach 
1339, 1340 i*. 

Str. 320, wiersz 9 od góry, dodaj: 

»Ma on synów Wojciecha XXXVin i Jakuba 
LXXV (1362). 

Str. 320 wiersz 14 od góry, dodaj: 

»Jest ona wspomniana już po wyż pod N. 1542 str. 

277*. 

Str. 321, wiersz 10 od góry, czytaj: 

» Jakub LI z Mokrska, wojski krakowski*. 

Str. 321, wiersz 14 od dołu, dodaj: 

» Sieciech jest w r. 1347 koniuszym krakowskim. 
(Rzyszcz. Mucz, III, N. 98). 

Str. 321, wiersz 9 od dołu, czytaj: »Stanisław XVIII, c». Str. 322, wiersz 12 od góry, czytaj: »Wisław VIII, h*. 

Str. 322, wiersz 5 od dołu, dodaj: 

»Jest on w latach 1337 do 1347 pisarzem nadwor- 
nym, a w r. 1349 pisarzem ziemskim generałem c. 

Str. 323, wiersz 2 od góry, uwaga do N. 1806: 

»Jest on już wspomniany wyżej jako Wojciecti 
XXVI z Boclini, pod N. 1687, str. 304. 

Str. 323, wiersz 11 od góry, po wyrazie »w latacłi«, dodaj: 
»1333, 1335 i 1336«. 

Str. 323, wiersz 10 od dołu, po »r. 1357*, dodaj »i 1359*. 

Str. 324, wiersz 10 od góry, po »1355«, dodaj »1362 i 1366«. 

Str. 324, wiersz 13 od dołu, czytaj: »Scibor VIII, b. Ja- 
szczórka«. 
wiersz 12 od dołu, po »1334«, dodaj »1336«. 

Str. 325, wiersz 8 od góry, dodaj: 

»Jest on w r. 1340 rządzcą sądeckim królowej 
wdowy*. 

Str. 325, N. 1827 czytaj: » Jadwiga I, b«. 

Str. 325, wiersz 8 od dołu, po »1358« dodaj: »1359, 1360 
i 1361 «. 

Str. 327, wiersz 15 od góry, dodaj: 

»Czy on nie jest przypadkiem identyczny z po- 
danym wyżej Goworkiem IV (N. 1392. str. 247), który 
miał również syna Mikołaja kanonika krakowskiego, 
osądzić nie umiem*. 

Str. 329, wiersz 15 od góry, po wyrazie » występuje*, do- 
daj »wraz z ojcem*. 

Str. 329, wiersz 13 od dołu, dodaj: 

»0n sam żyje również jeszcze w r. 1366, a jest 
prawdopodobnie identyczny z Mikołajem XCIII Bo 
bolą (N. 1831). 

Str. 333, wiersz 9 od góry, czytaj łPakosław XII, c«. 

Str. 334, wiersz 14 od góry, czytaj »Stanisław XIX, b*. 
wiersz 17 od góry, czytaj » Stanisław XX, b*. Str. 336, wiersz 1 od dołu, dodaj: 

Jest on identyczny z przywiedzionym wyżej Za- 
wiszą II z Sieciechowie (N. 1646, str. 298 «). 

Str. 338, do N. 1929 uwaga: 

»Jest on identyczny z Piotrem CXVI Rycerzem, 
wspomnianym wyżej pod N. 1589, str. 286. 

Str. 338 do N. 1932 uwaga: 

»Jest on identyczny z Piotrem CXII Nosalem, przy- 
toczonym wyżej pod N. 1569, str. 281*. 

Str. 339, wiersz 9 od góry, czytaj: »Jan CXVII«. 

wiersz 12 od góry, po »1344«, dodaj »1346«. M 

Str. 340, wiersz 13 od dołu, czytaj »Miliołaj XCVI, b«. ' J 

Str. 341, po wierszu 21 od góry, dodaj: "^ 

»W dokumencie królsb Kazimirza Wielkiego z roku 

1335 (Kod. dypl. małop, I, N. 199) jest wspomniany: j 
1951, b. Falisław IX, b, z Gledzanowa, podcza- Ę 

czaszy sandomirski«. 

Str. 342, wiersz 6 od góry, zamiast »143l€ czytaj »1341«. 

Str. 343, zamiast wiersza 2 i 3 od góry, czytaj: ^ 

»jest w latach 1351, 1356 do 1360 łowczym kra- 
kowskim, zaś w latach 1361 do 1381 podkomorzym 
krakowskim*. 

Str. 343, wiersz 10 od góry, czytaj » Mikołaj XCVIII Bu- 
dziwojowicz*. 

Str. 343, wiersz 13 od góry, czytaj » Mirosław XXI, b«. 

Str. 343, wiersz 17 od góry, czytaj » Jasiek czyli Jan CXXV 
Jura«. 

Str. 344, wiersz 2 od góry, czytaj »Dobiesław XXII Za- 
wis zyc«. 
wiersz 8 od góry, po »1353«, dodaj »i 1355*. 

Str. 346, po wierszu 7 od góry, dodaj: 

»Na przywileju króla Kazimirza Wielkiego z roku 
. 1336 (Kod. dypl. małop. I, N. 203) świadkuje między 
innymi: 

1966, b. Izyk Kesznic podczaszy królowej. Może 
on jest identyczny z występującym w r. 1333 cze 
śnikiem królowej Idzim VI, gdyby Izyk było tylko 
rayłką pisarską zamiast Idzik (zdrobniałe od Idzi). w przywileju królowej wdowy Jadwigi Łokietko- 
wej dla dóbr Gródek, Glinik i Przy donica z r. 1336 
(Kod. dypl. małop. I N. 205) jest wspomniany: 

1966, c. Giedko IX z Giedczyc, podkoniuszy kra- 
kowski. 

Po imieniu sądząc, należy on prawdopodobnie do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów*. 

Str. 346, wiersz 17 od góry, dodaj: 

»Onto prawdopodobnie jest w latach 1319 i 1324 
podstolim sandomirskim«. 

Str. 346, wiersz 20 od góry, czytaj »Henryk XXVII, b«. 

Str. 346, wiersz 24 od góry, zamiast »1346, zaś kanclerzem 
wiślickimc, czytaj »1346 i 1347, zaś kasztelanem wi- 
ślickim «. 

Str. 347, wiersz 17 od góry, czytaj: »Humbert II«. 

Str. 347, wiersz 12 od dołu, czytaj: »Staszko czyli Stani- 
sław XIX, c«. 

Str. 351, po wierszu 25 od góry, dodaj; 

»1988, b. Dzierźek VII Pakosławowlcz wystę- 
puje w latach 1337 i 1346«. 

Str. 352, wiersz 3 od góry, czytaj: »Staszek czyh Stani- 
sław XX, c«. 

Str. 353, wiersz 2 od góry, czytaj »Jaroslaw Vn«. 

Str. 353, wiersz 8 od góry, czytaj » Andrzej XXXIX, b, 
Lis«. 

Str. 353, wiersz 13 od góry, dodaj: 

»Jest on już w r. 1330 podstolim królowej, a w roku 
1337 stolnikiem królowej «. 

Str. 353, wiersz 14 od dołu, czytaj: 
»Klimunt XXI, b«. 

Str. 354, wiersz 13 od dołu, dodaj: 

»1353, 1356, 1358, 1365 i 1366. Jest on stolnikiem 
krakowskim już w r. 1336, jest dziedzicem wsi Tłu- 
czań, a pisze się ze Stogniewic*. 

Str. 354, wiersz 11 od dołu, po wyrazach »łowczy kra- 
kowski* dodaj: 

»Jest nim już w r. 1337«. 

wiersz 7 od dołu, po wyrazach »kasztelanem woj- 
nickim* dodaj: 

ł »a w latach 1361 do 1366 wojewodą sandomirskim 
od 1366 do 1379 kasztelanem, a w r. 1375 także sta- 
rostą krakowskim*. 

Str. 355, wiersz 6 od góry, dodaj: 

•Piastuje ten urząd już w r. 1336 (Kod dyplom, 
katedr, krakow. N. 159). 

Str. 356, wiersz 12 od dołu, czytaj » Małgorzata I, b«. 

Str. 357, do N. 2019, uwaga: 

•Przypuszczenie, iżby Pełka XXIII Włodzimiro- 
wicz był następnie podkoniuszym sandomirskim, pod- 
koniuszym krakowskim a wreszcie marszałkiem na- 
dwornym, nie jest trafne; dzierżył bowiem te godno- 
ści Pełka XXVII Kościelec (N. 2287, str. 395). 

Str. 357, wiersz 18 od góry, po wyrazach »podczaszy san- 
domirski*, dodaj: 

»Jest w r. 1351 sandomirskim chorążym*. 

Str. 357, wiersz 13 od dołu, dodaj »1348, 1349* 

Str. 358, wiersz 3 od góry, czytaj »Stefan XXXVIII, b«. 

Str. 358, do N. 2027, uwaga: 

»Jest on identyczny z przytoczonym poprzednio 
Benedyktem VIII (N. 1627, str. 293). 

Str. 361, do N. 2057, uwaga: 

»Jest on identyczny z przywiedzionym wyżej 
Dzierżkiem VIII (N. 2006, str. 354). 

Str. 361, wiersz 10 od dołu, czytaj »Klimunt XXIII, b«. 

Str. 362, wiersz 4 od góry, czytaj: »Staszek czyli Stani- 
sław XXI, b, Jelitko«. 

wiersz 9 od góry, zamiast »1366, czytaj »1370«. 

Str. 363, wiersz 3 od góry, czytaj: »Mszczug czyli Mści- 
gniew XI, b«. 

Str. 364, wiersz 11 od góry, po wyrazach »z r. 1340* 
dodaj: 

»Jest podstolim krakowskim już w latach 1330 
i 1333C. 

Str. 364, do N. 2074, po wyrazach »z roku 1340* dodaj: 
•Piastuje tę godność jeszcze w latach 1341 do 1348«. 
W wierszu następnym po wyrazach »w latach*, 
dodaj: »1348, 1349 i 1350*. Str. 366, wiersz 15 od dołu, czytaj »Dzierżek Vin z Ja- 
nikowie*. 

Str. 366, uwaga do N. 2093: 

»Jest on identyczny ze Stefanem XXXVIII, b (N. 
2025, str. 358). 

Str. 368, wiersz 12 od góry, czytaj »Andrzej XL, b«. 

Str. 369, wiersz 15 od dołu, wykreśl ustęp »jest w r. 1354 
klucznikiem klasztoru*. 

Str. 372, wiersz 9 od dołu, dodaj: 
»i aż do roku 1368*. 

Str. 373, wiersz 13 od dołu, czytaj: 

•Mikołaj CXVin Koźuchowski*. 

Str. 374, wiersz 13 od dołu, czytaj »Klimunt XXIV, b*. 

Str. 375, wiersz 11 od góry, dodaj: 

« wreszcie w latach 1359—1363 proboszczem szkal- 
mirskim*. 

Str. 376, wiersz 15 od dołu, dodaj: 

»a występuje jeszcze i w r. 1355 (Kod. dypl. ma- 
łop. I, N. 242). 

Str. 376, wiersz 7 od dołu, dodaj: 

»a występuje jeszcze i w r. 1355 (Kod. dyplom, 
małop. I, N. 242). 

Str. 378, N. 2189, cały ustęp wykreślić, gdyż ten Dzietrzyk 
III Henrykowicz jest identyczny z przywiedzionym 
poprzód Teodorykiem X Henrykowiczem (N. 1982, 
str. 348*). 

Str. 378, wiersz 9 od dołu, wykreślić »i 1365«. 

Str. 379, wiersz 8 od góry, wykreślić *i 1364«. 

Str. 381, wiersz 7 od dołu, dodaj: 

»Jest on w r. 1358 komornikiem krakowskim (Kod. 
dyplom, mogił. N. 66). 

Str. 383, wiersz 11 od góry, dodaj: 

»Jest on w r. 1345 sołtysem igołomskim a rządzcą 
sądeckim c. 

Str. 384, wiersz 15 z góry, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie członkiem rodu Połuko- 
zów*. 

ł* Str. 385, wiersz 8 od góry, zamiast »1363« czytaj »1366«. 
wiersz 9 od góry, dodaj: 

»a w latach 1366 do 1376 kasztelanem wojnickim*. 

Str. 387, wiersz 10 od góry, po »1366« dodaj »1 1367«. 
wiersz 12 od góry, dodaj: 

»W r. 1379 występują dwaj jego synowie: Nawój 
kanonik katedralny krakowski i brat jego przyrodni 
Jan z Tęczyna kasztelan wojnicki*. 

Str. 390, wiersz 7 od dołu, dodaj: 

»Jest on identyczny z przywiedzionym poprzednio 
Jakubem XLVI Szyrzykiem (N. 1694, str. 305). 

Str. 391, ad N. 2273, czytaj: »Piotr CLXIV«. 

Str. 391, ad N. 2275, czytaj: »Machna V Piotrowiczówna«. 

Str. 393, wiersz 8 od góry, dodaj: 

»a w latach 1372 i 1373 krakowskim starostą*. 

Str. 395, wiersz 6 od góry, czytaj: »Pranczko czyli Fran- 
ciszek VI*. 

Str. 399, wiersz 6 od góry, czytaj: »Hanka III*. 

Str. 400, do N. 2313 uwaga: 

»Jest on identyczny z przywiedzionym wyżej Im- 
bramem IX Okszycem (N. 1611, str. 290). 

Str. 401, wiersz 12 od dołu, czytaj: 

•Mikołaj CXXXVII, b. Dalawski*. 

Str. 403, wiersz 13 od góry, czytaj: »Sieciej czyli Sieciech 
XV*. 

Str. 405, po wierszu 11 od dołu, dodaj: 

»2354, b. Maciej XIV, b, podrzęczy wielicki, 
świadkuje na przywileju z r. 1353*. 

Str. 407, wiersz 8 od góry, zamiast »Bolesławowicza*, czy- 
taj »Mieszkowicza«. 

Str. 408, wiersz 5 od góry, czytaj: Felicya II*. 

Str. 414, wiersz 14 od góry, zamiast »syn nieznanego skąd- 
inąd Giedki Vn« czytaj: 

»syn Griedki IX podkoniuszego krakowskiego (N. 
1966, c). Str. 417, N. 2426 czytaj: » Jarosławowi IX, b, z Czcikowic*. 

Str. 418, N. 2432, czytaj: »Maciej XV, b«. 

Str. 420 do N. 2447 uwaga: 

•Jest on identyczny z przywiedzionym poprzednio 
Borysławem Yllt (N. 2370, str. 408). 

Str. 420, wiersz 11 od góry, dodaj: (»Kod. dyplom, malop. 
m, N. 960«). 

Str. 421, N. 2452, czytaj: »Piotr CLXXV«. 

Str. 436, N. 2553, czytaj: »Piotrek czyli Piotr CLXXVII, b«. 

Str. 440, wiersz 11 od góry, po wyrazach »w latach*, do- 
daj: »1361«. 

Str. 441, wiersz 11 od góry, dodaj: 

»Jest on identyczny z Janem CXXX (N. 2007). 

Str. 443, wiersz 11 od góry, dodaj: 

»Jest on w r. 1366 łowczym krakowskim*. 

Str. 445, do N. 2623 uwaga: 

»Jest on identyczny z przywiedzionym poprzednio 
Swiętosławem XXIV Górką (N. 2577, str. 440«). 

Str. 445, do N. 2625 uwaga: 

»Jest on identyczny z Abrahamem VII z Goszyc 
(N. 1838, str. 328*). 

Str. 449, N. 2663, czytaj: »Lambert V, b, Szczepanowicz*. 

Str. 461 do N. 2763 uwaga: 

» Wykreślić ten cały ustęp, gdyż ten Andrzej 
LXVin jest identyczny z Andrzejem XLV (N. 2244, 
str. 387 «). 

Str. 462, N. 2774 czytaj: »Krzesław XII z Chodowa*. 

Str. 465 do N. 2786 uwaga: 

» Jest on identyczny z Piotrem CLXXXIV (N. 2753, 
str. 459*). 

Str. 471, wiersz 18 od góry, dodaj: 

»Jest on prawdopodobnie członkiem rodu Połuko- 
zów«. 

Str. 474, N. 2844, czytaj »Ofka H*. Str. 477, do N. 2863 uwaga: 

»Moźe ten Tomko IX Nosatko, podrzęczy żarno- 
wiecki jest identyczny z Tomkiem V, również pod- 
rzęczym żarnowieckim, występującym w r. 1361 
{N. 2589, str. 441 «). 

Str. 477, N. 2871 czytaj: »Mszczug czyli Mścigniew XV 

Żelichowski «. 
Str. 480, wiersz 5 od dołu, czytaj: » Więcław XXXI«. 

Str. 492 do N. 2967 uwaga: 

»Może ten Maciej XXV ze Strzelc jest identyczny 
z Maciejem XXII również ze Strzelc, występującym 
w r. 1364. (N. 2791, str. 465). 

Str. 499 zamiast »częśó III« czytaj »częśó IV«. 

Str. 502, po wierszu 10 od góry, dodaj: 
25. b. Jan CV Pilecki, 1350. 

Str. 503, wiersz 9 od góry, zamiast »1284« czytaj: »1282€. 

Str. 503, wiersz 11 od dołu czytaj: 

»Andrzej XLV Starzą 1363-1367*. 

Str. 503, wiersz 2 od dołu, czytaj »Floryan II Wojciecho- 
wicz« 

Str. 504 po wierszu 2 od góry, dodaj: 

8. b. Zbygniew II Idzicz, 1256. 

Str. 504 po wierszu 8 od góry dodaj: 
14, b. Żegota VII (?) 1305. 

Str. 504 po wierszu 18 od góry, dodaj: 
1. Wojciech IX, 1230. 

Str. 504, wiersz 2 od dołu czytaj: 

6. Jakub Vm Raciborowicz 1239 f 1241. 

Str. 506, wiersz 19 od góry, czytaj: »Rafał V«. 

Str. 506, wiersz ostatni u dołu czytaj: 

13. Piotr CLXXV Szczekocki Odrowąż 1368— 
1374. 

Str. 508, wiersz 15 od góry, czytaj: »Goworek V Rawa«. 

Str. 508, wiersz 4 od dołu, czytaj: » Andrzej L«. 

Str. 509, wiersz 11 od góry »13. Jan CLI, 1362* wykreślić, 
wiersz 12 od góry, czytaj: » Andrzej LXI«. Str. 509, wiersz 13 od dołu, czytaj: »Paweł XXVII*. 

Str. 511, wiersz 5 od góry, czytaj »Mściszko albo Mści- 
sław VI«. 

Str. 511 po wierszu 15 od góry, dodaj: 
21, b. kasztelan łukowski: 
1. Racibor XIII, b. 1273. 
21, c. kasztelan sycyński: 

1. Żyra III, 1349. 

Str. 511, wiersz 8 od dołu, czytaj »Grzegorz XXI*. 

wiersz 7 od dołu, czytaj: » Mikołaj CXXXni«. 

Str. 512, wiersz 8 od góry, czytaj: » Grzegorz XXVin«. 

Str. 513, wiersz 5 od góry, czytaj: »Adam XX*. 

Str. 513, po wierszu 13 od góry, czytaj: 

»15, b. Tomek V podrzęczy żarnowiecki, 1361*. 

Str. 513, po wierszu 5 od dołu, dodaj: 

»2, b. Zdzisław XVIII, 1349 burgrabia olsztyński*. 

Str. 514, wiersz 18 od góry, zamiast »1278* czytaj »1279«. 

Str. 516, wiersz 2 od góry, czytaj: »Swiętosław XX*. 

Str. 516, po wierszu 18 od góry, dodaj: 

2, b. Wojciech XV, 1234 kanclerz księcia Bole- 
sława Leszkowicza. 

Str. 517, wiersz 16 od dołu, czytaj: « Filip lll*. 

wiersz 14 od dołu, czytaj: » Zdzisław X1V«. 

Str. 519, wiersz 1 i 21 od góry, czytaj »Andrzej XLVI 
Sulima Wawerowski*. 

Str. 519, po wierszu 4 od dołu, dodaj: 
7, b. Źegota VII, 1278. 

Str. 523, wiersz 17 od góry, czytaj: 

16. Dzierźek XVII albo Dzłerźsław z Chrzą- 
stowic. 

Str. 525, wiersz 4 od góry, czytaj: 

9. Dzierźek XVII, albo Dzierźsław Chrzą- 
stowski. 

Str. 525, wiersz 4 od dołu, czytaj »Bieniek VI Lubowla* Str. 526, wiersz 11 od góry, czytaj: »Mścigniew IX Lu- 
bo wla«. 

Str. 527, po wierszu 6 od dołu, dodaj: 
9, b. Włodzimirz X, 1274. 
9, c. Wojciech XXI, 1286. 

Str. 528, wiersz 6 od góry, czytaj: 

19. Jan CXXX Spicymirowicz Leliwa z Tarnowa 
1337—1343. 

Str. 528, wiersz 2 od dołu, czytaj: »Dobiesław VI Wisła- 
wo wicz«. 

Str. 529, wiersz 3 od góry, czytaj: 

9. Wojsław XIX Lubowla, 1276-1278. 

Str. 529, po wierszu 10 od góry, dodaj: 
16. b. Pakosław XII, b, 1317. 

Str. 530, po wierszu 15 od góry, dodaj: 

2, b. Albert III, 1254 podkoniuszy nadworny. 

Str. 531, wiersz 2 od góry, czytaj: 
1. Wojciech XVIII, 1256. 
1. b. Albert HI, 1255, 1258. 

Str. 531, wiersz 4 od góry, czytaj: « Pełka XXVn Wło- 
dzimirowicz*. 

Str. 531, wiersz 6 od dołu, czytaj: »Floryan XVII*. 

Str. 532, wiersz 13 od góry, czytaj: Grzegorz XXVI*. ^l-i Wspomnieliśmy już poprzednio, że do niniejszego 
uawskróś heraldycznego dzieła rozporządzamy stosunkowo 
nadzwyczaj szczupłym materyałem heraldycznym, gdyż 
zaledwo piędziesięcioma pieczęciami herbowemi, które 
nam dozwalają tych pięćdziesięciu szlachty, którzy tych 
pieczęci używają, wraz z ich wylegitymowanymi potom- 
kami z całą pewnością do odnośnych rodów i herbów 
zaliczyć. 

Ale dzieło nasze wykazuje przeszło 3026 osób, 
z których gdyby nawet kilkaset, zwłaszcza z pomiędzy 
duchowieństwa, należało do plebejuszy, to zawsze po- 
zostanie nam jeszcze dwa tysiące kilkaset osób, o któ- 
rych nie mamy żadnych dowodów, do jakich rodów i her- 
bów należą. 

Wobec takiego braku materyału heraldycznego całe 
niniejsze dzieło musiałoby być uważane jako zgoła chy- 
bione, gdyby nam w tym naszym kłopocie jedna zna- 
mienna okoliczność nie przychodziła z pomocą. 

Było mianowicie, jak już na innem miejscu wspo- 
mniałem, zakorzenionym u naszej szlachty w dobie pia- 
stowskiej zwyczajem, źe pewne rody używały tylko 
pewnych sobie właściwych imion, których inne rody za- 
zwyczaj nie używały. Naj charakterystyczniej szem w tej 
mierze zjawiskiem jest dynastya piastowska, u której 
imiona Bolesław, Władysław, Mieczsław, Kazimir i Prze- 
mysł są w pospolitem użyciu, podczas gdy żaden ród szla- 
checki polski w dobie piastowskiej tych imion nie używa. 

36 arCEIKTWO POUKIE. TOM. — B34 — 

Otóż jeśli potrafimy skonstatować, jakie imiona 
któremu rodowi są właściwe, to za wskazówką tych 
imion potrafimy bardzo pokaźną liczbę niezdeterminowej 
co do rodowego i herbowego pochodzenia szlachty przy- 
dzielić do należnych im herbów i rodów. 

Odnosi się to przedewszystkiem do imion rodzin- 
nych polskich, gdyż imiona brane z powszechnego rzym- 
skiego kalendarza, są też powszechnie przez szlachtę 
używane i rzadko tylko niektóre z nich pewnym rodom 
przyswojone zostają, jak np. imiona Marek i Klemens 
czyli Klimunt w rodzie Swiebodziców, Krystyn w rodzie 
Lubowlitów-Ogniwów i t. p. 

Ta wskazówka brana po imionach pewnym rodom 
właściwych, ma jednak swoje „ale". Oto kobiety wno- 
szą imiona swoich rodów do rodów swoich mężów, 
w skutek czego np. syn zamiast dziedziczyć imię swego 
ojca, dziada lub pradziada, dziedziczy imię ojca, dziada 
lub pradziada swojej matki, powodując heraldyczne za- 
mieszanie. Dzieje się to coraz częściej, tak że na schyłku 
epoki piastowskiej już tylko z wielką ostrożnością i za- 
strzeżeniami można korzystać z imion jako wskazówek 
do odnalezienia rodów i herbów. Za to im głębiej wstecz, 
tem ta wskazówka jest pewniejszą. 

Skoro więc imiona, używane przez szlachtę naszą 
w dobie piastowskiej, są dla nas tak niesłychanie ważną 
wskazówką w naszych poszukiwaniach heraldycznych 
i genealogicznych, to rzecz prosta, iż musimy przede- 
wszystkiem rozpatrzyć się w tych imionach, aby zbadać, 
które z nich którym rodom szlacheckim są właściwe lub 
przynajmniej w których rodach są używane. I tak: *) *) W niniejszym wykazie nie podajemy tych wszystkich imion, 
jakie w różnych rodach są wogóle używane, gdyż nie miałoby to 
żadnej wartości i ograniczamy się jedynie do tych tylko imion, 
które albo są pewnym rodom właściwe, albo które przy badaniach 
genealogicznych pożyteczne być mogą. — 63B — 

Abraham. Abraham III kasztelan wiślicki (1246) 
jako syn Marka I a brat Marka II Markowicza, woje- 
wodów krakowskich, należy do rodu Swiebodziców. 

Ale w roku 1278 występuje Abraham Sułkowicz, 
należący do rodu Starzów małopolskich, z czego widać, 
że jakaś Swiebodzianka wniosła imię Abraham do rodu 
Starzów. 

Innych kilku Abrahamów zdeterminować nie mo- 
żemy. 

Adam. Adam IV zrazu cześnik (1244) ostatecznie 
kasztelan krakowski, należy jako syn Leniarta, do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. 

Adam III jest kustoszem klasztoru wąchockiego, 
który to klasztor jest fundacyą członków rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów. 

Adam XVIII Marcinowicz z Brzeźna (1333), Adam 
XXI ze Smisława, podsędek sandomirski (1347), jako 
ojciec Mieczsława, wreszcie Adam XXV ze Skroniowa 
(1355), są członkami rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Możemy zatem imię Adam uważać jako imię ro- 
dowi Lubowlitów-Ogniwów przedewszystkiem właściwe. 

W roku 1319 występuje Adam XV Piotrowicz 
z Kamienia, który należy do rodu Jastrzębców. 

Innych licznych Adamów oznaczyć nie umiemy. 

Andrzej. Andrzej I występujący około roku 1119 
na przywileju tynieckim, prawdopodobnie ojciec albo stryj 
Jana i Klimunta fundatorów klasztoru Cystersów w Ję- 
drzejowie, należy do rodu Lisów. 

Andrzej VI Sułkowicz (1220) należy do rodu Sta- 
rzów małopolskich. Andrzej VI, b, Markowicz (1227) 
i Andrzej X Klimuntowicz (1227) należą do rodu Swiebo- 
dziców; Andrzej XII Stefanowicz z Wierzbna (1228) 
należy do rodu Lisów; Andrzej XIX z Morawicy (1238), 
Andrzej XXXI z Balic (1304), Andrzej XXXrV (1325), 
Andrzej XLV (1349), Andrzej LI Grzegorzowicz z Mo- 
rawicy (1355), Andrzej LII z PisJir (1356), Andrzej 

36* - B36 — 

LXXn, należą do rodu Starzów małopolskicli; Andrzej 
XXVII Klimuntowicz (1287) i Andrzej z Zimnodołu 
brat Wierzbięty (1299) należą do rodu Swiebodziców ; 
Andrzej XXXIX, b (1330), Andrzej XLVII z Msty- 
czowa (1353) i Andrzej LXX z Michowa (1366) na- 
leżą do rodu Lisów, wreszcie Andrzej XXXVI Żele- 
chowski (1328) należy do rodu Ciołków, Andrzej XLIV 
z Koprzywnicy (1346) do rodu Bogoryów, Andrzej XLVI 
Wawerowski (1356) do rodu Sulimów, Andrzej LXIX 
Swiętosławowicz z Modlnicy (1364) i Andrzej Krysty- 
nowicz z Królewic (1370) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Widzimy stąd, że imię Andrzej jest przedewszyst- 
kiem rodom Lisów, Starzów i Swiebodziców właściwe. 

Baran I Putysławowicz z Pełczysk (1222) oraz 
Świętosław XXI Baran (1356) należą do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów. 

Bartłomiej II (1222) i Bartłomiej IV Bryliko- | 
wicz należą do rodu Swiebodziców. 

Bień i Bieniek (Benedykt). Bień V Wojsławo- 
wicz z Łosoniny (1304) i Bień III z Zabłocia (1270) 
należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów; u innych rodów 
imienia tego nie spotykamy. 

Biernat (Bernard). Biernat jako ojciec Sulisława 
(1189) należy do rodu Starzów małopolskich; natomiast 
Biernat IX Mikołajowicz Oaboński (1325) i Biernat XIII 
z Włostowa należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

B obola. Jakub Bobola fundator kościoła Wszyst- 
kich Świętych w Krakowie należy do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów. 

Bodzęta. Bodzęta ojciec Świętosława a dziad Wło- 
dzimirza wojewody krakowskiego, należy do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów; zaś Bodzęta II ojciec Smyła, powi- 
nowaty Jana arcybiskupa gnieźnieńskiego należeć będzie 
prawdopodobnie do rodu Starzów małopolskich. Bodzęta 
VII biskup krakowski należy do rodu Porajów a Bo- 
dzęta VIII wielkorządzca krakowski do rodu Szeligów. - 637 - 

Boguchwał albo Bogufał. Boguchwał VII Zdzi- 
sławowicz i Boguchwał VIII, b. Młodszy Mirosławowicz 
(1271) należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Bogumił ojciec Piotra LXXI, b, wojewody kra- 
kowskiego należy do rodu Kopasinów. 

Bogusław. Bogusław XII Ramułtowicz (1220), 
Bogusław XI bratanek biskupa Wincentego Kadłubka 
(1212) i Bogusław XXIX, b, Mirosławowicz (1289) 
należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów; imię przeto Bo- 
gusław jako rodowi Lubowlitów-Ogniwów właściwe musi 
być uważane. 

Bogusz. Bogusz VI Sieciechowicz (1313) należy 
do rodu Starzów małopolskich, zaś Bogusz VIII Gniewo- 
mirowicz (1329) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Boksa. Boksa VI z Kargowa (1252) należy do 
rodu Starzów małopolskich. 

Bożej. To imię jest właściwe rodowi Rawiczów, 
który pochodzi od czeskich Werszowców; było zaś to 
imię już i u czeskich Werszowców w użyciu. 

Bronisz. Bronisz VII Wojsławowicz kasztelan 
czchowski (1230) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Budziwój. Budziwój III Wyszowicz ze Swinia- 
rowa albo z Olewa (1214) należy do rodu Sulimów; 
występujący natomiast w r. 1317 Budziwój VII Woj- 
sławowicz z Kozłowca należy do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Ceder (Teodor). Teodor II Janowicz kasztelan 
kruszwicki (1222) należy do rodu Świebodziców ; Ceder 
zaś VII Świętosławowicz z Modlnicy (1364) do rodu 
Lubo wlitó w- Ogni wó w . 

Ch o ci mir. Chocimir VII z Chrzanowa sędzia 
nadworny (1217) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Chrzczon tyleż znaczy co Krzczon lub Krystyn. 

C h w a 1 i b ó g (Falibóg). Chwalibóg Dobrosławowicz 
(1268) należy do rodu Sulimów. 

Ćhwalisław (Falisław). Falisław ze Zadowia, — 638 - 

ojciec Pełki XVI (1292) należy do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Chwał. Cłiwał Jarostowicz (1225) należy do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. 

C i e 8 z ą t a. Ciesząta II Wawrzyńcewicz, podłowczy 
krakowski (1224) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
gałęzi bocznej Połukozów. 

Czestek. Czestek ojciec Zawiszy III Czestkowi- 
cza należy do rodu Starzów małopolskich. 

Czewój. Czewój II występujący około roku 1143, 
należy do rodu Czewojów. 

Dobiesław. Dobiesław III Prandocic z Dziebał- 
towa (1206), Dobiesław VI Wisła wowicz z Prandocina 
(1231), Dobiesław IX Sądowicz, kasztelan zawichojski 
(1256), Dobiesław XX z Końskiego (1367), należą 
wszyscy do rodu Odrowążów; zaś Dobiesław XVII Za- 
wiszyc z Chodowa (1336) do rodu Starzów małopolskich. 
Imię przeto Dobiesław jest rodowi Odrowążów właściwe, 
a przeniosła je w połowie XIV wieku jakaś Odrową- 
żówna w ród Starzów małopolskich. Również około po- 
łowy XIV wieku występuje Dobiesław ojciec Zawiszy 
IX biskupa krakowskiego, należący do rodu Porajów. 
I do tego więc rodu jakaś Odrowążówna wniosła imię 
powyższe. 

Dobrosław. Dobrosław IV Strzeszkowicz ( 1 230) 
należy do rodu Sulimów; zaś Dobrosław VI ojciec Swięto- 
sława XIII prawdopodobnie do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów, jeśli to imię Swiętosław nie zostało przez Lubow- 
lankę do rodu Sulimów w tym wypadku wniesione. 

Doman. Doman I Dzierży kraj owicz (1220) należy 
do rodu Rawiczów. 

Domasław. Domasław IX Bodzętowicz (1212) 
należy jako stryj Barana I Putysławowicza z Pełczysk, 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Dymitr. Dymitr II Goraj ski podskarbi królewski ~ BS9 — 

i marszałek (1868), należy do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów, gałęzi bocznej Korczaków. 

Dzierżek. Dzierżek I brat Wita biskupa mazo- 
wieckiego (1207) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; 
zaś Dzierżek IV Mądrostka, chorąży krakowski (1339) 
oraz Dzierżka z Wielowsi, żona Rafała Tarnowskiego 
(1252) do rodu Mądrostków. 

Dzierżsław. Dzierżsław V Włostowicz (1246) 
należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, Dzierżsław VIII 
ze Skrzyuna do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bo- 
cznej Łabędziów, wreszcie Dzierżsław Pakosławowicz 
ze Stróży sk do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bo- 
cznej Połukozów. Jest więc imię Dzierżsław rodowi Lu- 
bowlitów-Ogniwów właściwe. 

Dzierżykraj. Dzierżykraj III Goworkowicz, ka- 
sztelan wojnicki (1224) należy do rodu Rawiczów, Dzier- 
żykraj V Juręcic z Niegowici (1234) do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połukozów, Dzierżykraj 
VI Michałowicz (1244) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Dziwisz (Dyonizy). Dziwisz III Jelitko należy 
do rodu Jelitów-Nagodziców, jak wogóle imię to w tym 
rodzie pospolicie przychodzi; Dziwisz zaś IV z Byszowa 
(1363) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Eustachy, patrz Hostasz. 

Fali bóg, patrz Chwalibóg. 

Fal i sław, patrz Chwalisław. 

Flory an. Floryan II Wojciechowicz (1224), na- 
leży do rodu Awdańców ; Floryan XIX Mokrski, biskup 
krakowski (1367) do rodu Jehtów-Nagodziców, Floryan 
XX z Druszkowa (1363) do rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
wreszcie Floryan Pakosławowicz (1239) do rodu Aw- 
dańców. 

Gaweł. Gaweł IV Wojsławowicz z Kaliny (1363) 
należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Giedko. Giedko II biskup krakowski (f 1185), — 540 — 

Giedko V Sasinowicz, biskup płocki (1210), Giedko VI 
Oltowicz, podkomorzy nadworny (1220), Giedko IX 
z Giedczyc (1336) należą wszyscy do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, tak, że imię Giedko temu rodowi jest wła- 
ściwe. 

Gniewomir. Gniewomir II ze Strzegomia (1161) 
należy do rodu Strzegomiów, Gniewomir lY należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, wreszcie Gniewomir VI 
z Miedźwiedzia (1366) do rodu Starzów małopolskich, 

Gołuch. Gołuch I Sułkowicz (1224) i Gołuch IV 
(1320) należą do rodu Starzów małopolskich. 

Go sław. Gosław XIII kasztelan sieciechowski 
(1250), należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Go w orek. Imię Goworek jest tylko w rodzie Ra- 
wiczów i to dość często używane; jestto więc imię ro- 
dowi Rawiczów właściwe. 

Grot. Grot VI Teodorowicz (1260), Jan Grot 
biskup krakowski (1326) wreszcie Grot X z Jankowie 
(1349) należą do rodu Rawiczów, któremuto rodowi imię 
Grot jest właściwe. 

Grzegorz. Grzegorz VII Fryderykowicz proboszcz 
szkalmirski (1234), należy do rodu Kołmaszów; zaś 
Grzegorz XII z Pisar i Sieciechowie (1319), Grzegorze 
XV i XVI z Morawicy (1339), Grzegorz XXIII z Ba- 
lic (1362) i Grzegorz XXIV Zakliczyc (1356) należą 
do rodu Starzów małopolskich, tak, że imię Grzegorz 
jest temuż rodowi Starzów małopolskich właściwe. 

Henryk. Henryk VIII (1228) należy do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów; Henryk XIX Prus do rodu Mo- 
motów; Henryk Krystynowicz z Królewic (1370) i Hen- 
ryk ojciec Swiętosława do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Hostasz (Eustachy). Ostasz I (1210) należy do 
rodu Rawiczów zaś Eustachy IH brat Gniewomu-a, do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Jaksa. Jaksa I książę Braniborzan, fundator kia- — 541 — 

sztoru Bożogrobców w Miechowie, jest założycielem rodu 
Swiebodziców-Gryfów. 

Jakub. Jakub IX Mzurowicz (1222) należy do 
rodu Lisów, Jakub XIV Marcinowicz (1230), Jakub Bo- 
bola z Wielkich Piasków, Jakub XXII Zdzisławowicz 
(1236), Jakub XXVI Msciwowicz (1255) należą do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, Jakub XXV Pakosławo wicz (1260) 
do rodu Awdańców, Jakub XXXIV Spicy miro wicz pod- 
koniuszy sandomiski (1278) do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów, gałęzi bocznej Leliwitów; Jakub XXXIX Moj- 
kowicz do rodu Jelitów-Nagodziców ; Jakub XLII Woj- 
ciechowicz (1316) do rodu Bogoryów; Jakub XLIII 
Wawrzyńcewicz z Krzczonowa (1325) do rodu Sulimów, 
Jakub XLVII Groto wicz, kasztelan żamowski (1329) 
do rodu Rawiczów; Jakub LXII z Dębna (1352) do 
rodu Odrowążów, wreszcie Jakub LXXII Mścigniewo- 
wicz z Bożegodaru do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Korczaków. 

Jakusz. Jakusz VII Cztan ze Strzelec należy 
do rodu Okszy ców; Jakusz Krzesła wowicz z Końskiego 
(1367) do rodu Odrowążów; Jakusz VI z Niedźwiedzia 
(1363) do rodu Starzów małopolskich. 

Janusz. Janusz I Wojsławowicz należy do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów; Janusz VII z Niałka (1237) do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Czarnych Je- 
leni; Janusz VIII, b, Nawojowicz (1252) do rodu Sta- 
rzów małopolskich, Janusz XIV z Młynów do rodu 
Odrowążów; Janusz XVI ze Stojanic czyli z Goraja do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Korczaków, 
wreszcie Janusz XVII Radwańcewicz do rodu Radwanów. 

Jarosław. Jarosław V z Bogoryi arcybiskup 
gnieźnieński (1342) należy do rodu Bogoryów, zaś Ja- 
rosław VII z Opalany (1338) i Jarosław X Mścignie- 
wowicz (1356) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Jarost. Jarost I ojciec Chwała V (1225) należy 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów. -^ 642 — 

Jazd. Jazd III Cieszącic (123^) ojciec biskupa 
Pawła Przemankowskiego, należy do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, gałęzi bocznej Połukoziców. 

Idzi (Egidiusz). Idzi I był jednym z synów Piotrka 
Włosta, który atoli prawdopodobnie umarł przed ojcem, 
ten zatem należał wskutek tego do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów; również Idzi V Adamowicz (1254) do tegoż 
rodu należy. 

Jelitko jest imieniem używanem w rodzie Nago- 
dziców-Jelitów. 

I lik (Wilk). Ilik I występujący w r. 1161, miał 
prawdopobnie syna Wilka. Ten Wilk miał znowu syna 
Ilika ziemianina szląskiego, który znowu miał syna Wilka 
(1260), a ten prawdopodobnie syna Franciszka z Wilczyc 
(1287), który na pieczęci nosi herb Wilczekosy. U nas 
Ilik IV ze Sulisławic (1361) należy do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów, co o tyle na jedno wychodzi, gdy ród 
Wilczychkosów jest tylko gałęzią boczną rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów. 

Im bram (Emeram). Imbram Gniewomirowicz ze 
Strzegomia, wielmoża szląski (koniec XII w.), należy do 
rodu Strzegomiów; Imbram V Mścigniewowicz z Witowa 
(1266) oraz Imbram XVI Ilikowicz ze Sulisławic (1366) 
należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; ten ostatni prawdo- 
podobnie do bocznej gałęzi Wilczychkosów; Imbram VI 
Krystynowicz z Miedźwiedzia (1279), Imbram Zawiszyc 
kasztelan wojnicki (1375) należą do rodu Starzów mało- 
polskich; wreszcie Imbram IX z Moczydła (1322) tu- 
dzież Imbram X z Witowa (1332) do rodu Okszyców. 

Iwan. Iwan II Sieciesławicz z Dłubni (1228), 
Iwan Szawłowicz oraz Iwan III Iwanowicz (1231) na- 
leżą do rodu Odrowążów; zaś Iwan z Klęcia (1373) 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Korczaków. 

Iwo. Iwo I Pawłowicz, biskup krakowski (1218) 
oraz Iwo II Miłosławowicz (1230) należą do rodu Odro- 
wążów. — 543 -- 

Klimunt (Klemens). Klimunt I z Brzeźnicy, 
współfundator klasztoru Cystersów w Jędrzejowie (1149) 
należy do rodu Lisów; Klimunt V Klimuntowicz pod- 
koniuszy krakowski (1224), Klimunt VI Klimuntowicz 
(1231), Klimunt VII Sulisławowicz z Ruszczy (1231), 
Klimunt VIII Wierzbięcic, Klimunt IX Andrzejowicz 
(1234), Klimunt X Markowicz, kasztelan rzeczyński 
(1234), Klimunt XI Mikołajowicz (1237), Klimunt XIII 
Sulisławowicz (1287) i Klimunt XXV z Branic (1347) 
należą do rodu Swiebodziców-Gryfów ; Klimunt VIII, b, 
Wincentowicz (1234), Klimunt XXVIII Giedczyc (1354), 
Klimunt Witkowicz (1364) należą do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów; Klimunt XII Wawrzyócewicz, miecznik san- 
domirski (1278) należy do rodu Sulimów; Klimunt XV 
Swiętopełkowicz (1309) oraz Klimunt XXIV Mścignie- 
wowicz, chorąży krakowski (1341) do rodu Lisów; Kli- 
munt XXIII Zbygniewowicz (1336) do rodu Szrenią wów; 
wreszcie Klimunt XXXT ze Żmigrodu (1368) do rodu 
Bogoryów. Imię Klimunt przeto jest przedewszystkiem 
właściwe rodowi Lisów, skąd się dostało do rodu Swie- 
bodziców-Gryfów, w którym należy do bardzo pospo- 
litych. 

Krystyn albo Krzczon lub Krzcząta. Kry- 
styn I syn Wszebora II (1161) i Krystyn II syn Piotra 
Wszeborowicza (koniec XII w.) należą obaj do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. Do tegoż rodu Lubowlitów Ogni- 
wów należą nadto: Krystyn III Młodocic (1228), Kry- 
styn VII Piotrkowicz, Krystyn XII Gniewomirowicz 
(1316), Krystyn XIV Sokolec, Krystyn XXIII z Gra- 
bienie (1365) i Krystyn XXV z Mikluszowic (1365); 
Krystyn VI Sułkowicz z Miedź wiedzia (f 1241) należy 
do rodu Starzów małopolskich; Krystyn XIII Wawrzyń- 
cewicz (1326) do rodu Sulimów; wreszcie Krystyn XV 
z Damujowic, Krzczon V i Krzczon VI Ocic ze Skrzynna 
(1364), do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Łabędziów. - 644 - 

Imię Krystyn jest właściwe i pospolicie używane 
w rodzie Lubowlitów-Ogniwów, stąd się do innych ro- 
dów dostało. 

Krzesła w. Krzesław V Sądowicz z Białaczowa 
lub Prandocina (1222), Krzesław VIII Szawłowicz (1228), 
Krzesław XIII Dobiesławowicz z Końskiego należą do 
rodu Odrowążów; Krzesław VI Krystynowicz (1224) 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; Krzesław Dobiesławowicz 
(1364) do rodu Starzów; wreszcie Krzesław Dobiesła- 
wowicz brat Zawiszy IX biskupa krakowskiego, do rodu 
Porajów. 

Imię Krzesław jest przeto rodowi Odrowążów wła- 
ściwe, skąd się do innych rodów dostało. 

Krzywosąd. Imię to przychodzi tylko w rodzie 
Starzów małopolskich. 

Lasota. Lasota III Wojciechowicz (1233) należy 
do rodu Awdańców. 

Leniart (Leonard). Imię Leniart jest przedewszyst- 
kiem rodowi Lubowlitów-Ogniwów właściwe a w innych 
rodach niespotykane wcale. 

Najstarszym znanym członkiem tego imienia jest 
Leniart XI, brat Włodzimirza, patron klasztoru św. Win- 
centego we Wrocławiu (1193), fundacyi Piotrka Włosta, 
a więc potomek tegoż Piotrka Włosta. 

W r. 1387 występuje Leniart Więcławowicz ze 
Swoszowic, który jest członkiem rodu Ławszowitów- 
Strzemieńczyków , bocznej gałęzi rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Lodgier. Lodgier ojciec Falisława czyli Chwali- 
sława IV, występującego w r. 1228, należy do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. 

Lu sław albo Lu to sław albo Lu ty sław. Lu- 
tosław I występuje w r. 1154 zaś Lusław IV Gniewo- 
mirowicz w r. 1329, a obaj należą do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów. W r. 1212 występuje Wojsław X Luto- 
sławowicz, którego ojciec Lutosław, należący jeszcze do — 646 - 

pokolenia dwunastego, należy również do rodu Liibowli- 
tów- Ogniwo w. 

Lutogniew. Lutogniew I Piotrkowicz (1260), 
dobrodziej klasztoru wąchockiego, należy do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów. 

Magnus. Magnus ojciec Janusza V i Piotra XXXV, 
występujących w r. 1228, oraz występujący w tymże 
roku Magnus V Wałkunowicz należą do rodu Lubowli- 
tów Ogniwów. 

Marek. Marek I wojewoda krakowski (1217), 
Marek II Markowicz wojewoda krakowski (1228), Ma- 
rek IV Markowicz, kasztelan radomski (1233), Marek V 
Markowicz (1236), Marek VI Seceraicz i Marek XV ze 
Skrzydlnej, skarbnik krakowski (1361) należą wszyscy 
do rodu Swiebodziców-Gryfów ; Marek XI należy do rodu 
Radwanów. 

Wynika stąd, że imię Marek jest zwłaszcza rodowi 
Swiebodziców-Gryfów właściwe. 

Mar kusz. Markusz Iz Szanistowa i Markusz Luto- 
gniewowicz kasztelan biechowski (koniec XIII w.) należą 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Męcina. Męcina II ojciec Warsza II (1145) i Teo- 
dor IV Męcina należą do rodu Rawiczów; natomiast 
Męcina Dzierżsławowicz ze Skrzynna (1389) należy do 
rodu Łabędziów. 

Michał. Michał V Piotrkowicz (1220) należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połukozów, 
Michał VIII Michałowicz cześnik sandomirski (1239), 
Michał XIV Pełczyc, skarbnik krakowski (1306), Mi- 
chał XIX z Opalany (1333), Michał XXVIII Giedczyc 
(1354), Michał XXXIII ze Strożysk (1365) i Michał 
Broniszowicz kanonik katedr, krakow. (1375) należą do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów; Michał XI (1278) do rodu 
Radwanitów; wreszcie Michał XVI, brat Klimunta, ka- 
nonik katedr, krak. (1321) do rodu Swiebodziców- 
Grytów. _ 646 — 

Mieć z sław. Mieczsław Adamowicz kanonik ka- 
tedr, krak. (1368) należy do rodu Lubo wlitów- Ogniwo w, 
Mieczsław IX Włodzirarowicz ze Smogorzewa (1354) 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Łabę- 
dziów. 

Imię Mieczsław przeto jest rodowi Lubowlitów-Ogni- 
wów właściwe. 

Mikołaj. Mikołaj Tli palatyn krakowski (1182), 
Mikołaj III, b, Mikołajowicz również palatyn krakowski 
(1209), Mikołaj XXI Mieczsławowicz (1231), Mikołaj 
XXIII Wojsławowicz (1234), Mikołaj XXIV Chocimi- 
rowicz (1233), Mikołaj XXV, b, Witowicz (1236), Mi- 
kołaj XXIX Mściwowicz (1248), Mikołaj XXXII Pio- 
trowicz (1252), Mikołaj XXXV Janowicz (1260), Mi- 
kołaj XXXVI Sieciesławowicz z Chęcin (1261), Mikołaj 
LIII, b, Gniewomirowicz z Glanowa, kasztelan czchowski 
(1283), Mikołaj LVII Włościejowicz z Graboszowa (1287), 
Mikołaj LIX Pączek z Gabonia (1289), Mikołaj LXVII 
Wiernkowicz (1303), Mikołaj LXXrV Marcinowicz 
(1317), Mikołaj XCIII Bobola, podczaszy królowej (1333), 
Mikołaj CIII Lala, podkomorzy królowej (1339), Mikołaj 
Swiętosławowicz ze Sławkowa (1339), Mikołaj CLIY 
Giedczyc z Bieganowa (1359), Mikołaj CLXVIII z Dy- 
szowa (1363), Mikołaj Wojakowicz z Druszkowa (1368), 
Mikołaj Andrzejowicz kanonik katedr, krakow. (1375), 
Mikołaj Więcławowicz ze Swoszowic (1387), Mikołaj 
Witkowicz (1354), wszyscy ci Mikołaje należą do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów; Mikołaj XVIII Domanowicz, Mi- 
kołaj LXI Warszowicz, kanonik katedr, krak. (1290), 
Mikołaj LXXXIII Goworkowicz, kanonik katedr, krak. 
(1327), Mikołaj CLII Goworkowicz, kanonik katedr, 
krak. (1358), należą do rodu Rawiczów; Mikołaj XX 
albo Mikuł (1231) do rodu Odrowążów; Mikołaj XXXVI, 
b, (1263) i Mikołaj LXIV z Bobina, sędzia sandomir. 
(1295) do rodu Lisów; Mikołaj XLV Kotymowicz (1277), 
Mikołaj LIV, fundator klasztoru koprzywnickiego (1185), — 647 — 

Mikołaj LXXIIT z Bogoryi, łowczy krakowski (1318), 
należą do rodu Bogoryów; Mikołaj LXIII Wawrzyńce- 
cewicz (1295) i Mikołaj XCVIII Budziwojowicz należą 
do rodu Sulimów; Mikołaj LXXV Krzywosądowicz 
(1319) i Mikołaj CXX Zawiszyc z Młynów, kanonik 
wiślicki (1345) należą do rodu Starzów; Mikołaj LXXX 
Henrykowicz Prus (1323) do rodu Momotów; Mikołaj 
LXXXVI (1339) i Mikołaj CXXVI (1347) Wierzyn- 
kowie należą do rodu Łagodziców; Mikołaj CXXXVII, 
sędzia ziemski krakowski (1362) i Mikołaj CL VI Hen- 
rykowicz należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Połukozów; Mikołaj XXVIII Goduła sędzia na- 
dworny (1246), do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Godułów; wreszcie Mikołaj XC Pępek ze Strzelę 
należy do rodu Okszyców. 

Imię Mikołaj przeto jest przede wszy stkiem rodowi 
Lubowlitów-Ogniwów i jego gałęziom bocznym właściwe. 

Miłosław. Miłosław III Pawłowicz z Końskiego 
(1212) należy do rodu Odrowążów. 

Mir ognie w. Mirogniew I Michałowicz (1260) 
należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Miron. Miron I Wojciechowicz (1224) należy do 
rodu Awdańców: Miron II Dzierży kraj o wicz (1233) i Mi- 
ron II, b, Dzierży kraj owicz (1261) należą do rodu Ra- 
wiczów. 

Mir one ż. Mironeż Piotrowicz (1239) należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Mirosław. Mirosław XIV Mściwowicz (1255), 
Mirosław XVI Wojnowicz (1270), Mirosław XVII Trze- 
bież (1293) i Mirosław XXII Krzczonowicz (1341) 
należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów; zaś Mirosław XX 
Mikołajowicz Gaboński (1325) i Mirosław Biernatowicz 
(1368) należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Skowinów. 

Imię Mirosław przeto jest rodowi Lubowlitów-Ogni- 
wów właściwe. — 648 — 

Mojek. Mojek II ojciec Stanisława i Tomisława 
(1315) należy do rodu Nagodziców-Jelitów. 

Mścigniew, Mściw, Mściwoj, Mszczug 
lub Msz czuj. Mscigniew III Marcinowicz z Kurozwęk 
(1246) i Mścigniew IX Cielej z Bożegodara, podczaszy 
krakowski (1331) należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; 
Mscigniew YIII z Mikułowic (1328) do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Piękostków; Mscigniew 
Xril Ottonowicz ze Skrzynna (1354) do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Łabędziów; Msci- 
gniew VI Warcisławowicz Cielej z Chrzelowa (1309) 
i Mscigniew XI Mścigniewowicz (1336) do rodu Li- 
sów; wreszcie Mscigniew brat Więcława ze Swoszowic 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Ławszo- 
witów-Strzemieńczyków. 

Mściwoj albo Mściw lub Mstuj III Mikołajowicz, 
kasztelan sandomirski (1222) i Mściwoj albo Mstuj IV 
Mirosławowicz z Gniazda i z Gabonia należą do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. 

Imię przeto Mściw czyli Mscigniew jest przede- 
wszystkiem rodowi Lubowlitów-Ogniwów właściwe. 

Nankier, Nankier I biskup krakowski (1320) 
należy do rodu Okszyców; Nankier II Stogniewicz na- 
tomiast (1327) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Na san. Nasan I Smyłowicz kantor sandomirski 
(1317) należy do rodu Starzów małopolskich. 

Nawój. Imię Nawój jest tylko rodowi Starzów 
małopolskich właściwe. I tak: Nawój III Pękawka z Mo- 
rawicy (1304), Nawój VI z Tułkowic (1342), Nawój 
Sułkowicz z Niedźwiedzia (1306) i t. d. należą do rodu 
Starzów małopolskich. 

N i e m s t a. Niemsta III Krzy wosądowicz z Beszyc 
(1284) należy do rodu Starzów małopolskich. 

Nie u stąp. Nieustąp I kasztelan sandomirski 
(1272) należy prawdopodobnie do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. — 549 — 

Olt. Olt Żyrowicz (1198) należy do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów ; toż Olt II z Brzezia (1366). 

Ostasz, patrz Hostasz. 

Otto. Otto V Piotrkowicz (1260) należy do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, zaś Otto XI Rzeczony ze Skrzynna 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Łabędziów. 
Natomiast Otto VI Żegocic podkoniuszy krakowski (1260), 
Otto Vni Żegocic (1292) i Otto IX z Tułkowic (1320) 
do rodu Starzów małopolskich należą ; wreszcie Otto XIII 
z Pilczy (1356) należy do rodu Leliwitów. 

Pakosław. Pakosław V Lasocie Stary, kasztelan 
krakowski (1222) i Pakosław VII Młodszy Wojciecho- 
wicz, kasztelan wiślicki (1224) należą do rodu Awdań- 
ców; Pakosław XI z Mstycizowa podkomorzy krakow- 
ski (1296) do rodu Lisów; wreszcie Pakosław XII, c, 
ze Strożysk, Pakosław XIII z Nigowici, Pakosław XIV 
z Jurkowa i Pakosław XVI z Niewiarowa do rodu 
Połukozów. Jeszcze w XIII pokoleniu występuje Pako- 
sław, ojciec Mścigniewa IV (1258), który należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Pasek (Paweł). Pasek III sędzia opolski (1322) 
należy do rodu Okszyców; Pasek IX ze Zdrohca (1354) 
do rodu Zabawów; Pasek XIII Miedźwiedź z Bogumi- 
ło wic (1365) do rodu Połukozów, Pasek z Bogoryi (1316) 
do rodu Bogoryów. 

Paweł. Paweł I czyli Szaweł Prandocic z Koń- 
skiego (1145) należy do rodu Odrowążów; toż Paweł 
X Sądowicz (1231) do tegoż rodu należy. Paweł Xni 
Przemankowski , biskup krakowski (1266) oraz Paweł 
XVIII Wojsławowicz Przemankowski (1295) należą do 
rodu Połukoziców; Paweł XIV z Samborzca, Paweł XXI 
cześnik sandomirski (1307), Paweł XXIII z Bogoryi 
(1316), Paweł XXVII Wojciechowicz z Bogoryi, sędzia 
ziemski sandomirski (1335) należą do rodu Bogoryów; 
wreszcie Paweł XVI Trzebież, sędzia nadworny sądecki 
(1289) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

37 irCCRSTWO POLSKIE. TON. III. — BBO ~ 

Pełka. Pełka IX biskup krakowski (1186), Pełka 
XVI Falisławowicz (1292), Pełka XVIII Marcinowicz 
z Brzeźna (1317) i Pełka XXXVI Pełczyc z Galowa 
(1365) należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; Pełka XI 
Sulisławowicz (1236) i Pełka XXVIII Ząbr z Czyszowa 
do rodu Swiebodziców-Gryfów ; Pełka XIV Michałowicz 
(1264) do rodu Połukoziców; Pełka XXIII Włodzimi- 
rowicz z Bostowa (1339) do rodu Łabędzio w; wreszcie 
Pełka XXXIII z Czyszowa, wojski lubelski (1360) do 
rodu Janinów. 

Piesek (Piotr). Piesek Żegocic (1346) należy do 
rodu Starzów małopolskich. 

Pietrasz (Piotr). Pietrasz z Charbinowic, sta- 
rosta halicki, należy do rodu Sulimów; Pietrasz Kry- 
stynowicz z Damujowic (1354) do rodu Łabędziów. 

Piotr. Piotr XII (Wisław Kościelecki) biskup kra- 
kowski (1229) należy do rodu Zabawów; Piotr XX 
Baranowicz z Pełczysk (1222) do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów; do tegoż rodu należy także Piotr XXVI, c, Kry- 
stynowicz; Piotr XLV Sądowicz (1231), Piotr XCIX 
Dobiesławo wicz (1288) i Piotr CVIII ze Szczekocina 
(1307) należą do rodu Odrowążów; Piotr XLVI Laso- 
cie (1232) i Piotr XLVIII Wojciechowicz (1234) do 
rodu Awdańców; Piotr XLVII Dzierżykrajowicz (1233) 
do rodu Rawiczów; Piotr LI Teodorowicz (1235) do 
rodu Swiebodziców-Gryfów; Piotr LXXI, b, Bogumiło- 
wicz, kasztelan wojnicki (1255), do rodu Kopasinów; 
Piotr XCI z Bogoryi, wojewoda krakowski (1282), 
i Piotr CLXX Mikołajowi(;z (1354) do rodu Bogoryów; 
Piotr XCVI Mirosławowicz (1286) do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów; Piotr CVI Jelito z Mokrska, kasztelan mało- 
gojski (1306), do rodu Jelitów-Nagodziców; Piotr CXI 
Salomonowicz (1318) do rodu Łabędziów; Piotr CXII 
Nosal, chorąży krakowski (1319), do rodu Starzów mało- 
polskich; Piotr CXIV z Charbinowic (1319) do rodu 
Skowinów; Piotr CXX Mikołajowicz Gaboński (1325) — 551 — 

do rodu Skowinów; Piotr CXXXVI Zbygniewowicz ze 
Szczyrzyca (1335) do rodu Szreniawów; Piotr CXLIV 
Falkowski, biskup krakowski (1347) do rodu Doliwów; 
Piotr CLXVIII Krystynowicz z Damujowic (1364) do 
rodu Łabędziów; Piotr Andrzejowicz (1376) do rodu 
Lisów; Piotr Więcławowicz ze Swoszowic do rodu Lu- 
bowlitów- Ogniwo w, gałęzi bocznej Ławszowitów-Strze- 
mieńczyków. 

Najwcześniej jednak przychodzi imię Piotr w rodzie 
Lubowlitów-Ogniwów. Należą tu Piotrek Włost (1119), 
Piotr II Bodzętowicz (1163) i Piotr III Wszeborowicz 
Starszy (1176). 

Polaniu. Polaniu ojciec Bieńka IV i Mikołaja VII 
Polaninowiczów, należał do rycerstwa włodyczego a nie 
do szlachty. 

Pomian czyli Pomnan. Wieś Pomianowa w pow. 
brzeskim, która widocznie jest gniazdem rodowem jakie- 
goś Pomiana, leży w żupie rodu Lubowlitów-Ogniwów; 
wobec czego imię Pomian jako temuż rodowi właściwe 
uznać należy. 

Poznań. Poznań III Marcinowicz (1220) należy 
do rodu Sulimów; zaś Poznań IV Sułkowicz podczaszy 
sandomirski (1270) do rodu Starzów małopolskich. 

Prandota. Prandota I Stary (1119), Prandota II 
Prandocic (1153) i Prandota V Sądowicz należą do rodu 
Odrowążów; natomiast Prandota VII Warszowicz (1296) 
do rodu Rawiczów. Wreszcie Prandota X z Mikułowic 
(1357) należy do rodu Pię kostko w. 

Imię Prandota jest przeto rodowi Odrowążów wła- 
ściwe. 

Prokop. Prokop II czyli Prokosz Mikołajowicz 
z Rytwian (1364) należy do rodu Bogoryów. 

Przecław, Przecław XI Strzeszkowicz z Jeżowa 
(1352) należy do rodu Sulimów; natomiast Przecław 
XVI Gruszka (1366) do rodu Starzów małopolskich. 

Przedbor. Przedbor V z Brzezia (1368) i Przedbor 

37* — 552 — 

Zbygniewowicz z Brzezia (1395) należą do rodu Za- 
dorów. 

Przed wój. Przedwój III ojciec Michała IX Przed- 
wojowicza (1224) należy prawdopodobnie do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów. 

Przybysław lub Przybek. Przybysław XVni 
Biernatowicz (1230) należy do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów; zaś Przybysław XXVII czyli Przybko Mikołaj o- 
wicz Gaboński (1325) i Przybysław Biernatowicz Ga- 
boński (1368) należą do rodu Lubowlitów- Ogniwo w, 
gałęzi bocznej Skowinów; wreszcie Przybysław XX 
Wawrzyńcewicz (1243) do rodu Sulimów. 

Putysław. Putysław ojciec Barana I Putysła- 
wowicza z Pełczysk (1222), należy do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Racibor. Racibor XII Wojciechowicz (1220) mógłby 
z bardzo Ucho dochowanej pieczęci sądząc, należeć do 
rodu Lisów; natomiast Eacibor XII, b, Bogusławowicz 
należy prawdopodobnie do rodu Lubowlitów- Ogniwo w. 

Ra cła w. Racław ojciec Krystyna (1228) należy 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Rafał. Rafał IV Warszowicz z Michowa (1350) 
należy do rodu Rawiczów; zaś Rafał V z Tarnowa, 
kasztelan wiślicki (1353) do rodu Leliwitów. 

Ramułt. Ramułt ojciec Bogusława XII Ramułto- 
wicza (1220) należy prawdopodobnie do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów. 

Ratułd. Ratułd III Janowicz syn Żyły (1296) 
należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Ratułdów. 

Rynerz. Rynerz III i Rynerz IV z Rynerzowic 
albo z Woli duchackiej (1346) należą do rodu Ra- 
wiczów. 

Sambor. Sambor V ojciec Boguchwała VI Sam- 
borowicza (1252) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Sasin. Sasin III ojciec Giedki V biskupa płoc- — 563 — 

kiego a prawdopodobnie brat Żyrona palatyna mazo- 
wieckiego, występujący w r. 1161, należy do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów ; natomiast Sasin IV podkomorzy san- 
domirski (1253) do rodu Kopaszynów. 

Sąd. Imię Sąd jest tylko rodowi Odrowążów wła- 
ściwe; wyjątkowo należy Sąd X z Wielogłów (1364) 
do rodu Starzów małopolskich. 

Sadek. Sadek III, ojciec Wojsława XX Sądko- 
wicza (1277) oraz Sadek IV Woj sławo wicz z Kaliny 
(1363) należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

S ci bor jest imię rodowi Ostojów właściwe; oprócz 
tego Scibor IX z Łukawicy (1339) należy do rodu 
Boleściców. 

Secema. Secema III, b, Sulisławowicz (1234) na- 
leży do rodu Swiebodziców-Gryfów. 

Sieciech. Imię to jest tylko rodowi Starzów mało- 
polskich właściwe; w innych rodach nie jest używane 
wcale. Najstarszym wielmożą tego imienia jest Sieciech I 
palatyn Władysława Hermana. 

Si ecie sław. Sieciesław II Miłosławowicz (1231) 
należy do rodu Odrowążów; Sieciesław III z Mikułowic 
(1328) do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Piękostków; wreszcie Sieciesław ojciec Mikuły czyli Mi- 
kołaja XXXVI Sieciesławicza (1261) należy prawdopo- 
dobnie do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Siemion. Imię to jest rodowi Nagodziców-Jeli- 
tów właściwe. 

Sięgnie w. Sięgniew III Nawojowicz, kanonik 
katedr, krak. (1322) i Sięgniew VII Nawojowicz, ró- 
wnież kanonik katedr, krak. (1359), należą do rodu Sta- 
rzów małopolskich. Sięgniew IV Koska z Płaszowa (1324) 
i Sięgniew V Grotowicz, podstoli sandomirski (1319) do 
rodu Rawiczów; wreszcie Sięgniew VI Włościcjowicz 
(1341) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

S k a r b i m i r. Imię to jest tylko rodowi Awdańców - 554 — 

właściwe. Najstarszym wielmożą tego imienia jest Skar- 
bimir I palatyn dworu Bolesława Krzywoustego. J| 

Ślaz. Ślaz I (1278) należy do rodu Radwanów. 

Słabosz albo Sławosz. Słabosz VI (1210), 
uposażyciel klasztoru buskiego, należy do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów. 

Sław albo Sława. Sław XI brat Sąda VII pod- 
komorzego krakowskiego (1250) należy do Odrowążów. * 

Smył. Smył XIV Żegocic (1234) i Smył XV 
Nosal sędzia sandomirski (1306), należą do rodu Sta- 
rzów małopolskich. Również Smył XVI, ojciec Żegoty 
Smyłowicza kanonika katedr, krak. (1360) do tegoż rodu 
należy. 

S picy mir albo Spytek. Spicymir V syn Ja- 
kuba Boboli należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; Spi- 
cymir VI Jakubowicz z Dębna (1312) do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Leliwitów; zaś Spytek 
albo Spicymir X Dzierżkowicz ze Szreniawy (1360) 
prawdopodobnie do rodu Mądrostków. 

Stanisław albo Staszek. Stanisław XIII 
z Chrobrza (1285) należy do rodu Starzów małopol- 
skich; Stanisław XVI Wojsławowicz (1304) i Stanisław 
XXXV ze Skroniowa do rodu Lubowlitów-Ogniwów; 
Stanisław XXI, b, podkoniuszy krakowski (1340) do 
rodu Nagodziców-Jelitów, toż Stanisław XXXI z Mokr- 
ska (1352) i Stanisław Jelitko z Witowa (1352); wresz- 
cie Stanisław XLVII Weneta z Brzezia do rodu Za- 
dorów. 

Stefan. Stefan XVIII Andrzejowicz wojski kra- 
kowski (1230), Stefan z Wierzbna (f 1241), Stefan 
Swiętopełkowicz (1310) i Stefan Andrzejowicz (1375) 
należą do rodu Lisów; Stefan XIX Gosławowicz (1230), 
Stefan XX Wincentowicz (1234) i Stefan XXIV Miko- 
łajowicz (1242) do rodu Lubowlitów-Ogniwów; Stefan 
XXVI brat Sieciecha IX, do rodu Starzów małopolskich; 
Stefan XXIX Pękawka z Cholewie (1291) do rodu Ko- — B65 — 

ścieszów; Stefan XLVI Zapiecek z Brzezia (1354) do 
rodu Zadorów; wreszcie Stefan XLV Wężyk z Połajo- 
wic (1354) do rodu Wężyków. 

St ognie w. Stogniew ojciec Nankiera II i Piotra 
CXXI Stogniewowiczów z Dębian (1327) należy prawdo- 
podobnie do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Strasz. Strasz I Dobiesławowicz z Końskiego 
(1307) i Strasz IV z Modliszewic (1367) należą do rodu 
Odrowążów; Strasz III Wilkowicz (1366) do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów. 

S trzesz (Strzeżysław). Strzesz III Budziwojowicz 
(1220) należy do rodu Sulimów. 

Sulisław, Sułek. Sulisław VI bratanek biskupa 
Wincentego Kadłubka (1212), Sulisław XVni Swięto- 
sławowicz (t 1241), Sulisław XXII Mścigniewowicz, 
koniuszy sandomirski (1257), Sulisław XXIV Krysty- 
nowicz z Miodar (1366) wreszcie Sulisław brat Włodzi- 
mirza VIII, należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów. Suli- 
sław VII Bartłomiej owicz, kasztelan sandomirski (1217), 
Sulisław XV Janowicz, kanonik katedr, krak. (1230) 
i Sulisław XVII Sulisławowicz (1238) należą do rodu 
Swiebodziców-Gryfów; Sulisław XVIII, b, z Miedźwie- 
dzia, kasztelan brzeski (1249) do rodu Starzów mało- 
polskich, wreszcie Sulisław XXI Michałowicz, kasztelan 
zawichojski (1252) do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
Połukoziców. 

Sułek V z Morawicy, podkoniuszy krakowski (1255) 
i Sułek ojciec Żegoty VI z Morawicy (1224) należy do 
rodu Lubowlitów Ogniwów; wreszcie Sułek Markowicz 
(1233) do rodu Swiebodziców-Gryfów. 

S Wiesław. Swiesław I Wojsławowicz ze Swiesz- 
kowic, notaryusz publiczny (1333) należy do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów; zaś Swiesław II Mikołajowicz z Bo- 
goryi (1354) do rodu Bogoryów. 

Świętopełk. Świętopełk II Łosoś (1236) i Świę- 
topełk Klimuntowicz (1263) należą do rodu Swiebodzi- — 666 — 

ców-Gryfów; zaś Świętopełk TV, wojewoda krakowski 
(1291) do rodu Lisów. 

Świętosław. Swiętosław I ojciec Piotrka Wło- 
sta, vSwięt08ław II Piotrkowicz, syn Piotrka Włosta, 
Swiętosław III Leniartowicz i Swiętosław IV Włodzi- 
mirowicz, dalej Swiętosław V Bodzęcic (1212), Swięto- 
sław VI Henryko wicz z Birkowa i Dołuszyc (1242), 
Swiętosław VIII Włodzimirowicz , kasztelan wojnicki 
(1284), Swiętosław XI z Krzyżanowic (1285), kasztelan 
wiślicki, Swiętosław XIV Kobołka Trzebież (1313), 
Swiętosław XIX Wojsławowicz (1349), Swiętosław XXV 
z Krzyszowic (1361) wreszcie Swiętosław Swiętosławo- 
wicz z Zagórzan (1386) należą do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów ; Swiętosław X Kllmuntowicz, komornik księżnej 
(1270) należy do rodu Swiebodziców-Gryfów, Wobec 
czego imię Swiętosław jako rodowi Lubowlitów-Ogniwów 
właściwe uznać należy. 

Sykst. Sykst I Wierzbięcic kasztelan rudzki (1268) 
należy do rodu Swiebodziców-Gryfów. 

Szaweł. Szaweł III Dobiesławowicz (1231) na- 
leży do rodu Odrowążów. 

Teodor. Teodor II Janowicz, kasztelan krusz- 
wicki (1222), Teodor Ul, b, brat Klimunta wojewody 
krakowskiego (1243) i Teodor VII Swiętosławowicz 
(1287), należą do rodu Swiebodziców-Gryfów; zaś Teo- 
dor IV Męcina do rodu Rawiczów. 

Tomisław. Tomisław Wierzbięcic (1269) należy do 
rodu Swiebodziców-Gryfów, zaś Tomisław II z Mokrska, 
podczaszy krakowski (1307) i Tomisław z Witowa do rodu 
Nagodziców- Jelitów ; wreszcie Tomisław VI Wojsławo- 
wicz z Bieganowa (1358) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Trojan. Trojan I Wojsławowicz (1145), Trojan 
II Trojanowicz (1177), Trojan XII Trojanowicz (1222) 
i Trojan XV z Byszowa (1363) należą wszyscy do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, tak że imię Trojan musimy uznać 
jako właściwe rodowi Lubowlitów-Ogniwów. — 657 - 

U biała w. Ubisław III z Cudzinowic, kanonik 
u Św. Michała w Krakowie (1329), należy do rodu 
Kołmaszów. 

Unisław. Unisław III z Brzeźna i Unisław IV 
z Brzeźna (1357) należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Wacław. Wacław ze Swoszowic (1387) należy 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Ławszo- 
witów-Strzemieńczyków. 

Warcisław. Warcisław II, sędzia sandomirski 
(1283) i Warcisław Andrzejowicz (1375) należą do rodu 
Lisów. 

Warsz. Warsz II, miecznik sandomirski (1252) 
należy do rodu Rawiczów; zaś Warsz VI ze Skrzynna, 
pisarz nadworny (1363) do rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
gałęzi bocznej Łabędziów. 

Wawrzyniec. Wawrzyniec III, ojciec Ciesząty, 
komornik biskupa krakowskiego (1212), należy do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połukozów; zaś 
Wawrzyniec V Strzeszkowicz , podkomorzy krakowski 
(1253), do rodu Sulimów. 

Wierzbięta. Wierzbięta 1(11 70), Wierzbięta II 
Klimuntowicz (1228), Wierzbięta III Klimuntowicz 
z Przegini (1276), Wierzbięta IV Wierzbięcic (1284) 
i Wierzbięta VI z Branic (1360) należą do rodu Swie- 
bodziców-Gryfów. 

Wierzchosław. Wierzchosław IV Wawrzyńce- 
wicz, kanonik katedralny krakowski (1313), należy do 
rodu Sulimów; Wierzchosław Krystynowicz z Królewic 
(1370) do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Więcek, Więcław. Więcław I Wojnowicz 
z Dubia (1270) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów; 
Więcław XXIII Adamowicz z Sudołu (1309) do rodu 
Lisów. 

Wilkota. Wilkota Janowicz (1260) należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Wincenty. Wincenty II, ojciec Mścigniewa i Ba- — 668 — 

drzyka, Wincenty III Kadłubek, biskup krakowski (1208) 
i Wincenty IV dziedzic Bochni, podstoli krakowski (1228), 
należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; Wincenty VI Dzi- 
wiszowicz z Lubczy (1234) do rodu Nagodziców-Jeli- 
tów; wreszcie Wincenty XVI z Koszczyc (1361) do 
rodu Ostojów, 

Wisław. Wisław III Prandocic z Prandocina 
(1177) należy do rodu Odrowążów; Wisław IV Koście- 
lecki, biskup krakowski (1229) do rodu Zabawów; wreszcie 
Wisław VII Wojsławowicz (1317) do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Wit, Wydżga. Wit Zdzisławowicz z Jaksic 
(1230) należy do rodu Swiebodziców-Gryfów ; zaś Wit 
XV Wojsławowicz z Kozłowca (1317) i Wit XIX Wło- 
ściejowicz (1343) do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; wreszcie 
Wit XVIII z Jankowie, kasztelan pałaniecki (1348) do 
rodu Rawiczów. Wydżga zaś Oltowicz, brat Giedki ka- 
sztelana sądeckiego i sam kasztelan sądecki (1243) na- 
leży do rodu Lubowlitów- Ogniwo w ; również Witek Bie- 
niowicz (1243) do tegoż rodu należy. 

Włodek, patrz Włodzimirz. 

Włodzimirz, Włodek. Imię to jest przede- 
wszystkiem rodowi Lubowlitów-Ogniwów i jego gałęziom 
bocznym właściwe. I tak Włodzimirz VII, brat Leonarda 
(1177) i Włodzimirz VIII Swiętosławowicz (1224) na- 
leżą do rodu Lubowlitów-Ogniwów, Włodzimierz XIII 
ze Smogorzewa (1354) i Włodzimirz XV ze Smogorzewa 
(1354) do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Ła- 
będziów; a tylko Włodzimirz VII z Charbinowic (1365) 
należy do rodu Sulimów. 

Włościbor, Włości ej, Włost. I te imiona 
są przedewszystkiem rodowi Lubowlitów-Ogniwów wła- 
ściwe. I tak: Włościbor VI ze Skroniowa (1355), Pio- 
trek Włost (1119), Włost Krystynowicz z Królewic 
(1370) należą do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; Włost brat 
Wojciecha IV należy do rodu Awdańców; wreszcie Włost - 569 — 

stryj Dzierżykrąja VI Michałowicza (1244) należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połukoziców. 

Wojak. Wojak z Druszkowa należy do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów. 

Wojciech. Wojciech IV ojciec Pakosława VII 
(1210), należy do rodu Awdaóców; Wojciech X Stefa- 
nowicz z Mstyczowa (1224) należy do rodu Lisów; Woj- 
ciech XIII Witowicz (1228), Wojciech XXII Włoście- 
jowicz z Graboszowa (1287), Wojciech XXX (13B8) 
i XXXVI (1359) Krystynowicze z Turbii należą do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów ; Wojciech XXIII ze Żmi- 
grodu, wojewoda sandomirski (1306) do rodu Bogoryów; 
Wojciech XXIV Nosdrak, stolnik krakowski (1306), 
do rodu Eawiczów; Wojciech XXXV Koluszko z Mo- 
rawicy (1366) do rodu Starzów małopolskich; wreszcie 
Wojciech XXXVIII Mścigniewowicz z Bożegodaru (1362) 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Korczaków. 

Wojsław, Wojen, Wojek, Wojak. Imię Woj- 
sław jest przedewszystkiem rodowi Lubowlitów-Ogniwów 
właściwe. I tak Wojsław I stolnik Władysława Her- 
mana a piast Bolesława Krzywoustego, Wojsław X Luto- 
sławowicz (1212), Wojsław XII Bogusia wowicz (1224), 
Wojsław XV Wydżdżyc, koniuszy sandomirski (1246), 
Wojsław XVIII Broniszowicz (1252) i t. d., należą 
wszyscy do rodu Lubowlitów-Ogniwów; tylko Wojsław 
XVI z Piechanina (1246) brat biskupa Pawła Przeman- 
kowskiego, należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Połukoziców i Wojsław XXXV ze Swoszowic 
(1364) należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Ławszowitów-Strzemieńczyków. 

Wszebor. Imię Wszebor jest tylko rodowi Lu- 
bowlitów-Ogniwów właściwe. 

Wydżga (Wit). Imię Wydżga jest również tylko 
rodowi Lubowlitów-Ogniwów właściwe. 

Wysz i Wyszek. Wysz II Budziwojowicz (1220) 
należy do rodu Sulimów, Wysz III z Niegowici (1255) — 660 — 

do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połiiko- 
ziców. 

Zaklika. To imię jest przedewszystkiem rodowi 
Starzów małopolskich właściwe; i tak Zaklika I Żegocic 
(1292), Zaklika H z Poręby Zakliczynej i Zaklika III 
(1363) należą do rodu Starzów małopolskich; tylko Za- 
klika IV Janowicz z Rudna (1364) należy do rodu 
Syrokomlów. 

Zawisza. Imię Zawisza jest przedewszystkiem 
rodowi Starzów małopolskich właściwe. I tak: Zawisza II 
z Sieciechowie (1325), Zawisza III Czestkowicz (1329) 
i Zawisza VIII z Jodłownika (1361) należą do rodu 
Starzów małopolskich; ale Zawisza VII Gamrat (1352) 
należy do rodu Sulimów, zaś Zawisza IX Dobiesławo- 
wicz (1364) do rodu Porajów. 

Z by gnie w. Imię Zbygniew jest przedewszyst- 
kiem rodowi Szreniawów właściwe; ale Zbygniew V 
z Brzezia (1309) i Zbygniew XII z Brzezia (1350) 
należą do rodu Zadorów. 

Zdzisław. Zdzisław VII Włostowicz należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, zaś Zdzisław ojciec Wita XI 
do rodu Swiebodziców-Gryfów. 

Z ego ta. Imię Żegota jest zwłaszcza rodowi Sta- 
rzów małopolskich właściwe. 

Żyra. Imię Żyra przychodzi tylko w rodzie Lubo- 
wlitów-Ogniwów. I. 

Przedniejsze rody małopolskie 
w dobie piastowskiej. 

§. 1. Ród Lubowlitów-Ogniwów. 

Nie ulega wątpliwości, że ze wszystkich rodów 
szlacheckich polskich wieków średnich, ród Lubowlitów- 
Ogniwów, acz heraldykom i historykom naszym zgoła 
nieznany, przecież najpotężniejszym był rodem szlache- 
ckim polskim w dobie piastowskiej. Przewyższał on potęgą 
swą o wiele wszystkie inne nawet bardzo potężne rody 
szlacheckie polskie. 

Możemy stwierdzić dowodami, że w ciągu XII 
i XIII wieku przeważna ilość najwyższych dostojeństw 
i urzędów w ręku członków rodu Lubowlitów-Ogniwów 
spoczywała. 

Przyczyną tej potęgi było wczesne liczne rozro- 
dzenie członków tego rodu. Bo kiedy za panowania 
Krzywoustego rycerstwo uposażone zostało ziemią, a to 
uposażenie dokonywane zostało nie rodami całemi, lecz 
pojedynczymi członkami rodów, to rzecz prosta, że im 
więcej członków który ród liczył, tem więcej dóbr ziem- 
skich przypadło w udziale takiemu rodowi. — 562 — 

Jak zaś licznie rozrodzonym był ród Lubo w lito w- 
Og-niwów już za czasów Bolesława Krzywoustego, do- 
wód mamy w tem, że liczba dworów założonych przez 
członków rodu Lubowlitów-Ogniwów za czasów panowania 
Bolesława Krzywoustego dochodzi prawie dwustu; z czego 
wynika, że podówczas musiało żyć współcześnie przy- 
najmniej kilkudziesięciu członków tego rodu. 

Imiona, jakie w rodzie Lubowlitów-Ogniwów naj- 
pospoliciej są używane, a za których śladem będziemy 
wydobywać z licznej rzeszy szlachty polskiej doby pia- 
stowskiej, te osoby, które do rodu Lubowlitów-Ogniwów 
bądź na pewno, bądź przynajmniej z wielkiem prawdo- 
podobieństwem należą, są: Sulisław, Swiętosław, Woj- 
sław, Włost, Trojan, Wszebor, Włodzimirz, Leniart, 
Krystyn, Żyra, Sasin, Giedko, Wit i Wydźga, Mściw 
i Mściwoj, Piotrek, Mikołaj, Mirosław, Bień, Chocimir, 
Pełka, Spicymir, Mieczsław i t. p. 

Na tej podstawie zestawiamy następujący szereg 
członków rodu Lubowlitów-Ogniwów z doby piastowskiej : 

Giedko I ^). Kiedy na początku IX wieku Polacy 
drewińscy, uciskani przez Sasów z Zachodu a przez 
duńskich Skandynawców z Północy, postanowili opuścić 
swoją ówczesną ojczyznę Drewinię, położoną po prawym 
brzegu Łaby, u uścia tejże do morza i w tym celu 
wsiadłszy na swoje korabie, puścili się w podróż brze- 
giem morza północnego, aby sobie poszukać nowej oj- 
czyzny, natrafiwszy na uście rzeki Odry do morza, 
wpłynęli natychmiast wzorem Normanów skandynawskich 
w koryto tejże rzeki, a następnie w koryto rzeki Warty, 
i na obszarach późniejszej Wielkopolski wylądowali, tu 
sobie nową ojczyznę założyć zamierzając. Że zaś kraj 
nad Wartą położony, był już, acz rzadko, zaludniony 
przez plemię Lechitów wiślańskich, przeto, aby się w tej 
nowej ojczyźnie utrzymać, pobudowali sobie w niewiel- *) Rycerstwo polskie tom II, str. 23. — B63 — 

kiej odległości trzy grody, w których się jako załoga 
osiedlili. Grodami temi były: Gniezno (a raczej pier- 
wotnie Kniezno, stolica kniazia), Poznań i Giecz czyli 
pierwotnie Giedecz albo Gdecz. 

Nazwiska tych grodów wskazują imiona ich zało- 
życieli a zarazem pierwszych grododzierżców. Więc 
Gniezno a raczej Kniezno wskazuje, że tu była stolica 
kniazia czyli księcia wojewody, Popiela Chwościszka; 
Poznań wskazuje jako swego założyciela i pierwszego 
grododzierżcę Poznana, do którego jeszcze później po- 
wrócimy, zaś Giecz czyli Gdecz Giedkę. 

Otóż imię Giedko jest tylko rodowi Lubowlitów- 
Ogniwów właściwe i w tym tylko rodzie używane. 
Wobec czego w owym Giedce I, założycielu i pierwszym 
grododzierżcy grodu Giecza czyli Gdecza, znajdujemy 
najstarszego członka rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Splcymir I ^). Kiedy młoda monarchia Popielidów, 
założona nad Wartą, a złożona tylko z jednej klasy 
społecznej, wojów czyli włodyków, osadzonych po gro- 
dach, gdyż całe plemię stało pod bronią, poczęła rozsze- 
rzać swoje granice, budowano zaraz wzdłuż tych nowych 
granic nowe grody rubieżowe, które w miarę stopnio- 
wego posuwania się granic dalej i budowania dalszych 
grodów, stawały się z grodów rubieżowych grodami 
śródkrajowemi. Jednym z najstarszych takich grodów 
rubieżowych rozrastającego się państwa Popielidów, który 
się wcześnie w gród śródkrajowy przedzierzgnął, był 
Spicymirz. Położony o kilka mil od Gniezna w kierunku 
północno-wschodnim ku Wiśle, oznaczał on niewątpliwie 
rubieże drugiego z kolei zaboru Popielidów, tak że jeśli 
osiedlenie się drewińskich Polaków nad Wartą czyli za- 
łożenie państwa Popielidów położymy na początek TX 
wieku, czyli na pierwsze pokolenie szlachty polskiej, to *) Rycerstwo polskie tom II, str. 23. - 564 — 

założenie grodu Spicymirza mogło nastąpić już w drugiem 
pokoleniu. 

Nazwa Spicymirz wskazuje, że założycielem i pierw- 
szym grododzierżcą tego grodu był Spicymir. Otóż imię 
Spicymir jest zwłaszcza w rodzie Leliwitów używane, 
któryto ród jest linią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów 
i od tego swego szczepowego rodu imię Spicymir odzie- 
dziczył. Ze zaś w chwili założenia grodu Spicymirza 
ród Leliwitów jeszcze nie istniał, przeto ów Spicymir 
założyciel grodu Spicymirza mógł być tylko członkiem 
rodu Lubowlitów-Ogniwów i należał do drugiego poko- 
lenia szlachty polskiej. Że zaś Giedko I należał do po- 
kolenia pierwszego, przeto nie jest bynajmniej wyklu- 
czoną możność, że Spicymir I, założyciel grodu Spicymirza, 
był synem Gedki I, założyciela Gdecza. 

Z następnych czterech pokoleń nie mamy żadnego 
śladu członków rodu Lubowlitów-Ogniwów i zjawiają się 
takowe dopiero w siódmem pokoleniu, czyli za czasów 
Bolesława Chrobrego. 

Występuje mianowicie w r. 1015 niejaki Stojgniew, 
poseł Bolesława Chrobrego do cesarza ^). 

Stojgniew I ^). Otóż co do tego Stojgniewa nie 
mamy zresztą najmniejszych innych wiadomości, z któ- 
rychbyśmy wyciągać mogli wnioski, do jakiegoby rodu 
szlacheckiego polskiego należał i ograniczeni jesteśmy 
jedynie do wniosków, jakie się z samego imienia Stoj- 
gniew wyprowadzić dają. 

Otóż z epoki piastowskiej znamy jeszcze następu- 
jących Stojgniewów albo Stogniewów. I tak: 

Stojgniew II zapisany jest w albumie konfraternii 
klasztoru lubińskiego, w epoce pomiędzy rokiem 1134 
a 1160; onto prawdopodobnie jest założycielem dworu 
Stojgniewice w powiecie miechowskim, par. Proszowice; ^) Monumenta Poloniae historica I, 296. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 200. — 666 — 

Stogniew III pieczętarz nadworny, występuje w r. 
1269; 

Stogniew IV, którego synowie Nankier II i Piotr 
CXXI Stogniewowicze występują w r. 1327, a który 
przeto jeszcze do piętnastego pokolenia należy; wreszcie 

Stogniew V ze Sniekoz, występujący w r. 1362. 

Co do tych wszystkich Stogniewów nie posiadamy 
żadnych zresztą szczegółów, któreby wskazać mogły, do 
jakiegoby ich rodu odnieść należało. Wyjątek stanowi je- 
dynie tylko Stogniew IV, o którym mamy bliższą wiadomość. 

I tak w r. 1327 odstępuje Spicymir wojewoda kra- 
kowski dział Nankiera i Piotra, synów tegoż Stogniewa 
IV, w Dębianach Leniartowi Dzierżysławowiczowi za 
połowę Tarnowa. Reszta Dębian należy do owego wo- 
jewody Spicymira. Fakt, że wojewoda Spicymir sprze- 
daje owe działy Stogniewowiczów w Dębianiach, a zatem 
rzecz cudzą, niepowołując się na żadne pełnomocnictwo, 
dowodzi, że wojewodzie Spicymirowi musiało służyć do 
tego prawo z tytułu pokrewieństwa, to jest że wojewoda 
Spicymir musiał być stryjem a w skutek tego i opiekunem 
owych Stogniewowiczów i w charakterze opiekuna i za- 
stępcy prawnego owe działy w Dębianach swoich pu- 
pilów pozbył. Ponieważ zaś wojewoda Spicymir należy 
do rodu Leliwitów, który się dopieroco niedawno jako 
gałąź boczną od rodu szczepowego Lubowlitów-Ogniwów 
oderwał, przeto ci dwaj synowie Stogniewa IV Nankier 
i Piotr należą albo do rodu Leliwitów albo prawdopo- 
dobniej jeszcze do rodu Lubowlitów-Ogniwów." Z tego 
pokazywałoby się że ów Stojgniew IV był członkiem 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, że imię Stojgniew jest w ro- 
dzie Lubowlitów-Ogniwów używane, że zatem i naszego 
Stojgniewa I, posła Bolesława Chrobrego do cesarza 
w r. 1015, do rodu Lubowlitów-Ogniwów zaliczyć należy. 

Wszebor ^). Na jednym denarze Bolesława Chro- *) Rycerstwo polskie tom II, str. 200. 

ncEKiwo rauuE. tom. hi. 38 — &66 — 

brego, pochodzącym z ostatnich lat jego panowania, zna- 
chodzi się po stronie odwrotnej napis YSEBOR albo 
VSEBOR DVX. Inny denar Władysława Hermana z na- 
pisem SETECH wskazuje, że na monetach oprócz imienia 
księcia panującego, kładziono acz bardzo rzadko, także 
imiona palatynów, a to z tego powodu, że do urzędu 
palatyna należało także zawiadownictwo skarbem mo- 
narszym a więc i bicie monety, że zatem palatyn był 
za dobroć monety odpowiedzialnym. 

Wobec tego ów Wszebor na denarku Bolesława 
Chrobrego musiał być palatynem tegoż króla, w ostat- 
nich latach jego panowania. Dodany jednak na niektó- 
rych denarach wyraz DVX wskazywałby na naczelnego 
wojewodę „princeps milicie"; gdy atoli bicie monety 
z urzędem naczelnego wojewody w żadnym zgoła nie 
zostaje związku, przeto ów szczegół tak tłumaczyć na- 
leży, że ów Wszebor był nietylko palatynem dworu 
Bolesława Chrobrego, ale także i naczelnym wojewodą 
(princeps milicie, dux). 

Otóż imię Wszebor jest tylko rodowi Lubowlitów- 
Ogniwów właściwe i w innych rodach nie pojawia się 
wcale; wobec czego naszego Wszebora I palatyna i na- 
czelnego wojewodę Bolesława Chrobrego do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów zaliczyć musimy. Należy on jeszcze do 
siódmego pokolenia. 

Mieczsław I % Jest on zrazu cześnikiem na dwo- 
rze Mieszka II Bolesławowicza, następnie prawdopodobnie 
komesem prowincyi mazowieckiej, po śmierci Mieszka II 
uzurpatorem mazowieckim, ginie zapewne w r. 1047 
podczas wyprawy Kazimirza Restauratora przeciw niemu 
przedsięwziętej, a należy do siódmego pokolenia szlachty 
polskiej. 

Gdy imię Mieczław jest tylko rodowi Lubowlitów- 
Ogniwów właściwe i w żadnym innym rodzie szlachec- ') Rycerstwo polskie tom II, str. 209. — B67 — 

^kim w dobie piastowskiej używanem nie jest, przeto 
naszego Mieczsława I do tegoż rodu Lubowlitów-Ogniwów 
zaliczyć winniśmy. 

Sulisław I ^). W roku 1071 przebywa Bolesław 
Śmiały w Miśnii, a przy jego boku znajduje się trzech 
rycerzy polskich: Przybysław, Sulisław i Wisław. Nie 
ulega wątpliwości, że ci trzej rycerze są członkami naj- 
dostojniejszych podówczas rodów szlacheckich polskich; 
że zaś do najdostojniejszych rodów należał także ród 
Lubowlitów-Ogniwów, przeto pomiędzy owymi trzema 
rycerzami powinien się znaleść także (członek tegoż rodu. 

Któryby jednak z tych trzech rycerzy należał do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, na to pytanie mogą nam dać 
odpowiedź tylko imiona rycerzy. I tak Wisław jest imię 
rodowi Odrowążów przedewszystkiem właściwe. Rycerz 
Wisław przeto towarzyszący Bolesławowi Śmiałemu w Mi- 
śnii, to niewątpliwy członek rodu Odrowążów. 

Wobec tego tylko albo Przybysław albo Sulisław 
mógłby być członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów. Na 
nieszczęście oba imiona i Przybysław i Sulisław przy- 
chodzą w rodzie Lubowlitów-Ogniwów, tylko że imię 
Sulisław przychodzi w tym rodzie i częściej i dawniej 
jak Przybysław, zaś imię Przybysław i później i rzę- 
dzie] jak Sulisław. 

Wobec tego zaliczamy owego Sulisława, towarzy- 
szącego Bolesławowi Śmiałemu w r. 1071 w Miśnii, 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Prawdzicówna ^). Wedle kroniki Boguchwała miał 
Władysław Herman nieślubną żonę z rodu Prawdziców, 
z którą spłodził syna Zbygniewa. 

Ród Prawdziców jest gałęzią boczną linii mazowiec- 
kiej rodu Lubowlitów-Ogniwów. Przemawiają za takiem *) Rycerstwo polskie tom II, str. 210. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 217. _ 568 — 

przypuszczeniem dwa fkkta. Pierwszy, że lew w herbie 
Prawdziców dzierży ogniwo Lubowlitów-Ogniwów w swej 
łapie, któreto ogniwo późniejsi heraldycy mylnie jako 
prawdę (drewniany półmisek) przedstawiają; powtóre że 
najznakomitszy reprezentant rodu Prawdziców w wie- 
kach średnich, Sasin Nieborowski kasztelan sochaczewski 
(1422), nosi imię Sasin, które jest przedewszystkiem 
rodowi Lubowlitów-Ogniwów właściwe. 

Z tego wynika, że ród Prawdziców jeszcze w ciągu 
XI wieku oderwał się od swego pnia głównego, rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, że zatem ród Prawdziców jest 
najstarszą gałęzią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Wojsław I ^) zrazu stolnik Władysława Hermana, 
następnie piast Bolesława Krzywoustego, występuje po 
raz ostatni jako świadek na przywileju legata Idziego 
dla klasztoru tynieckiego, pomiędzy r. 1119 a 1124. 
Miał on dwie żony: pierwszą była Kiełczówna i z tą 
miał dwóch synów: Janusza I i Trojana I Wojsławo- 
wiczów, o których niżej; drugą Dobiechnę Kilianównę, 
z którą nie miał żadnego potomstwa. 

Imię Wojsław jest tylko rodowi Lubowlitów-Ogni- 
wów i jego gałęziom bocznym właściwe; w innych ro- 
dach nie przychodzi ono wcale: wobec czego i my na- 
szego Wojsława do rodu Lubowlitów-Ogniwów zaUczyć 
musimy. 

Wojsław I mógłby być synem Sulisława I, a mo- 
żna go zaliczyć albo do dziewiątego albo do dziesiątego 
pokolenia, gdyż w obu pokoleniach występuje. 

Swiętosław I. Rocznik krakowski zowie ojca Piotrka 
Włosta Świętosławem ^). Dawniej powątpiewałem w auten- 
tyczność tej relacyi, a to z powodu, że Piotrek Włost 
miał być przecież z pochodzenia Duńczykiem; ojciec 
przeto jego mógł tedy nosić tylko imię skandynawskie. *) Rycerstwo polskie tom II, str. 219. 
*) Monumenta Poloniae historica II, 833. - 569 — 

pochodzenie Piotrka Włosta należy uważać jako wie- 
rutną bajkę, do czego niżej jeszcze powrócimy, to już 
nic nie stoi na przeszkodzie, aby ową wiadomość Ro- 
cznika krakowskiego, iż ojcem Piotrka Włosta był Święto- 
sław, uznać za autentyczną, tem bardziej, gdy imię 
Świętosław jest rodowi Lubowlitów-Ogniwów właściwe 
a i syn Piotrka Włosta zwał się Swiętosławem. 

O tym Świętosławie I atoli żadnej zresztą w źró- 
dłach nie spotykamy wzmianki. Skoro jednak syn jego 
Piotrek Włost należał do rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
o czem niżej, to i on do tegoż rodu należeć musiał; 
a skoro Piotrek Włost zaliczony został do pokolenia 
dziesiątego, to jego jako ojca zaliczyć musimy do poko- 
lenia dziewiątego. Będzie on w takim razie współcze- 
śnikiem Wojsława I; może być jego bratem stryjecznym 
a nawet rodzonym, i wraz z nim synem Sulisława I. 

Oprócz syna Piotrka Włosta miał ten Swiętosław 
prawdopodobnie jeszcze drugiego syna Bogusława I 
a może jeszcze i trzeciego, mianowicie Włosta II. 

Przedwój I zapisany w album konfraternii klasztoru 
lubińskiego pomiędzy najstarszymi dobroczyńcami tego 
klasztoru. 

Werszowce. W roku 1108 Świętopełk książę czeski 
wymordował najdostojniejszych członków rodu Werszow- 
ców, mianowicie Mutynę (Męcinę) z dwoma synami, 
dalej Unisława, Domasława i Bożeja z synem Borsa- 
kiem. Reszta Werazowców zdołała uciec do Polski, gdzie 
od Bolesława Krzywoustego życzliwie przyjęta, wzrosła 
w obszerne posiadłości grodów, miast i dóbr, i zarzu- 
ciwszy stare nazwisko Werszowców, Rawiczami zwać 
się poczęła. Tak opowiada Długosz. 

Nie podaje jednak, ilu było tych Werszowców, 
którzy się schronili do Polski i jakie były ich uniona. 
Nie trudno nam będzie tę lukę w wiadomościach Długo- ^ 670 - 

Bzowych uzupełnić. Kiedy mianowicie owi zbiegli Wer- 
szowce przybyli do Polski, odbywało się właśnie pierw- 
sze zakładanie dworów szlacheckich, którego charaktery- 
styczną cechą było to, że te nowozałożone dwory brały 
swe nazwy od swych założycieli, jak np. od Prandoty 
Prandocin, od Mikory Mikorzyn, od Kromoły Kromo- 
łów, od Bodzęty Bodzęcin i t. d. 

Otóż gdy przybyli do nas owi zbiegli Werszowcy, 
to i oni wzorem reszty szlachty polskiej musieli sobie 
pozakładać swoje dwory a w nazwiskach tych dworów 
tkwić będą imiona zbiegłych Werszowców. 

Wiadome nam są imiona właściwe rodowi Rawiczów, 
któryto ród założony został właśnie przez owych zbie- 
głych Werszowców, są to przedewszystkiem imiona: 
Warsz, Gowor i Goworek, Męcina, Bożej i Grot. Otóż 
poszukując na obszarach dawnej rzeczypospolitej polskiej 
dworów, któreby swe nazwy od powyższych imion brały, 
znajdujemy Warszów i Warszawę, Goworowo, Gowa- 
rzów, Gowarczów, Goworzynę i Goworków, dwie Mę- 
ciny, dwa Bożejewa i Bożejewice wreszcie Grotkowice, 
dwa Grotkowy i jedno Grotkowo. 

Wynikałoby stąd, że pięciu członków czeskiego 
rodu Werszowców, mianowicie Warsz, Gowor, Męcina, 
Bożej i Grot schroniło się do Polski i tu dało początek 
rodowi szlacheckiemu polskiemu Rawiczów. 

Nie trzeba jednak zapominać, że kiedy owi pięciu 
Werszowców schronili się do Polski, to oni byli tylko 
szlachtą czeską a nie polską, że zatem w Polsce żadnych 
praw nie mieli, gdyż szlachta cudzoziemska jako taka, 
choćby nie wiem jak dostojna, żadnych praw w Polsce 
nie posiadała, a wszystkie prawa koncentrowały się je- 
dynie w ręku szlachty rodzimej polskiej. 

Szlachcic cudzoziemski, chcąc posiadać w Polsce 
prawa służące szlachcie polskiej, musiał się poprzód po- 
starać o uzyskanie polskiego szlachectwa. To szlachectwo 
polskie można było zwyczajem w owych czasach prakty- - 671 - 

kowanym, uzyskać jedynie drogą adoptacyi, to jest w ten 
sposób, iż którykolwiek z dawnych rodów szlacheckich 
polskich szlachcica owego cudzoziemskiego do swego rodu 
i herbu adoptował. 

Otóż jeśli potomkowie zbiegłych do Polski Wer- 
szowców stanowią później ród szlachecki polski Rawi- 
czów, to mamy w tem niechybny dowód, iż owi Wer- 
szowce zostali do któregoś ze starych rodów szlacheckich 
polskich adoptowani. Ale do którego? 

W tej mierze powinien nam dać odpowiedź herb 
rodu Rawiczów, skoro adoptacya dokonywała się do rodu 
i herbu. 

Ale herb Rawiczów przedstawia królewnę na niedź- 
wiedziu, jest więc herbem zachodnio-europejskim, jakie 
szlachta polska dopiero od początku XIV wieku przy- 
bierać poczęła. Przedtem używała szlachta polska miasto 
herbów, prastarych stannic runicznych. W roku więc 
1108 kiedy owi pięciu Werszowców zbiegli do Polski, 
herb Rawicz (królewna na niedźwiedziu) nie był jeszcze 
znany, a ówczesna szlachta używała tylko stannic ru- 
nicznych; więc i owi Werszowce skoro tylko przez jakiś 
ród szlachecki polski adoptowani zostali, musieli przyjąć 
stannicę runiczną tego rodu, który ich adoptował, jako 
swoją stannicę. Jeśli tę stannicę uda nam się odnaleźć, 
to potrafimy dojść, któryto dawny ród szlachecki polski 
adoptował czeskich Werszowców, zbiegłych do Polski, 
do swego rodu i herbu. 

Otóż na szczęście dochowała nam się ta stannica 
runiczna, jakiej ród Rawiczów używał w Polsce przed 
tem, zanim przyjął herb Rawicz, na modłę zachodnio- 
europejską uformowany a przedstawiający pannę 
na niedźwiedziu. 

Stannica ta widnieje na pieczęci Warsza 
kasztelana krakowskiego z r. 1278 i wygląda tak: 
a jestto tylko odmiana stannicy rodu Lubowli- ,t/1NTi I i tak: ¥ 

J^ 8Z0W- Ą, 

d) f?i o — B72 — 

tów-Ogniwów, która wyglądała tak: 
z czego się okazuje, że ród Wer- 
ców czeskich do rodu szlacheckiego 
skiego Lubowlitów-Ogniwów ado- 
wany został. 

Należy przeto ród szlachecki polski Eawiczów uwa- 
żać jako adoptowaną gałąź boczną rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Mścigniew I, Mściwoj I, Bodzęta I, Smył I, Woj- 
sław II, Krzystoń I i Sulisław II (Sułek) '), ci wszyscy 
zapisani w album konfraternii klasztoru lubińskiego, po- 
między rokiem 1113 a 1125, po imionach sądząc, na- 
leżą do rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Sulisław pod imieniem Sułek świadkuje między 
rokiem 1119 a 1124 na przywileju legata Idziego dla 
klasztoru tynieckiego. 

N. N. ojciec Wszebora II Starszego. W jedenastem 
pokoleniu występuje Wszebor II, naczelny wojewoda 
podczas wyprawy węgierskiej w r. 1138. On to zapewne 
jest wspomniany w album konfraternii klasztoru lubiń- 
skiego pod przekręconem imieniem Swiebor pomiędzy la- 
tami 1113 a 1125. 

Ten Wszebor II, niewątpliwy członek rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów, musiał mieć ojca, którym nie był 
ani Wojsław I ani Świętosław I, a który jednak był 
im współczesny i musiał być conajmniej ich bratem stry- 
jecznym, a mógł być nawet ich bratem rodzonym i sy- 
nem Sulisława I, skoro źródła zowią Wszebora II kre- 
wnym Piotrka Włosta. 

Piotrek Włost Swiętosławowicz ^). Występuje on 
poraź pierwszy jako świadek na przywileju legata Idziego 
dla klasztoru tynieckiego, między r. 1119 a 1124; na- 
stępnie występuje w latach 1139 i 1149 a umiera *) Rycerstwo polskie tom II, str. 226, 227. 
^ Rycerstwo polskie tom II, str. 228. .— 573 — 

w r. 1163. Bliższe szczegóły odnoszące się do jego 
życia, rodu i rodziny, skreśliłem w tomie II Rycerstwa 
polskiego wieków średnich (str. 228 — 244), dokąd ła- 
skawego czytelnika odsyłam. Tu tylko powrócić muszę 
do rzekomo duńskiego pochodzenia Piotrka Włosta, gdyż 
ten szczegół wymaga wyjaśnienia i sprostowania. 

Pochodzenie duńskie Piotrka Włosta polega na re- 
lacyi kroniki tak zwanej Bogufałowej , która pod 
r. 1109 o jego przybyciu z Danii wspomina. 

Ja z uwagi, że kronika Bogufałowa nie zbyt 
odległą była od czasów Piotrka Włosta, wierzyłem zrazu 
w duńskie onegoż pochodzenie, któremu jedynie słowiań- 
skie imię ojca Piotrkowego ,,Świętosław'', mogło stać na 
przeszkodzie. Ze zaś to imię ojca Piotrkowego, za- 
mieszczone w Roczniku krakowskim, zostawało w sprzecz- 
ności z kroniką Kadłubka, która Piotrka zowie Wło- 
stowiczem (Wlostides), a zatem synem Włosta, więc 
uznając większą wiarogodność kroniki Kadłubka, puści- 
łem wiadomość Rocznika krakowskiego o ojcu Piotrko- 
wym rzekomo Świętosławie w powątpiewanie. To wszystko 
było tak długo możebnem, dopóki uchodziło za pewne, 
że polskie imię Włost jest skróconą formą imienia Wło- 
dzimirz. Imię Włodzimirz bowiem odpowiada skandy- 
nawskiemu imieniu Waldemar; Włodzimirz przeto może 
być Duńczykiem. Skoro się jednak z autentycznych źró- 
deł średniowiecznych okazało, że imię Włost w żadnym 
zgoła związku nie zostaje z imieniem Włodzimirz, ale 
jest w rzeczywistości tylko skróconą formą imienia Wło- 
ścibor, cała powyższa kombinacya o duńskiem pochodzeniu 
Piotrka Włosta prysła jak bańka mydlana. Czy bowiem 
ojciec Piotrka zwał się Włościborem, czy Piotrek sam 
nosił takie polskie imię obok chrześciańskiego, a ojciec 
jego zwał się Świętosławem , to żaden Duńczyk ani 
Włościborem ani Świętosławem zwać się nie mógł, bo 
^ to są nie skandynawskie, lecz czysto polskie imiona. 
Tak tedy upadła duńskość Piotrka Włosta z kretesem — 674 — - 

i tak jego jako i jego ojca należy ze względu na imiona 
Włościbor i Świętosław uważać za rodowitych Polaków. 
Nie ma też więcej najmniejszego powodu do powątpie- 
wania w relacyę Rocznika krakowskiego, że ojciec Piotrka 
zwał się Świętosławem, skoro i syn Piotrka Swiętosła- 
wem się zwał i imię to tak często w tym rodzie się 
powtarza. 

Lecz gdy w każdej bajce tkwi kropla prawdy, 
przeto i w tej duńskości Piotrka musi tkwić kropla 
prawdy; niedarmo przecież różne rody, używające herbu 
Łabędź, a zatem potomkowie Piotrka Włosta, od pra- 
starych czasów po dziśdzień przydomku Dunin używają. 

Otóż jestem zdania, że ten przydomek Dunin dostał 
się naszemu Piotrkowi Włostowi Swiętosławiczowi z tego 
powodu, ponieważ on w młodych swych latach dla wy- 
ćwiczenia się w rycerskiem rzemiośle odbywał podróż do 
Danii, i stąd Duninem albo Duńczykiem go przezwano. 
Mamy inny podobny przykład na Stanisławie z Brzezia, 
żyjącym około połowy XIV w. przodku rodziny Lancko- 
rońskich, a z ojca, dziada i pradziada rodowitym Polaku, 
którego mimoto nawet w aktach urzędowych Wenetą 
zwano, widocznie dla tego, że kiedyś odbywał podróż 
do Wenecyi. 

Uporawszy się z duńskością Piotrka Włosta, mamy 
jeszcze inną sprawę do rozwiązania, mianowicie, czy on, 
jak chcą heraldycy nasi, należy do rodu Łabędziów? 
Fakt że źródła nazywają Wszebora krewnym naszego 
Piotrka Włosta, dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że 
nasz Piotrek Włost należał do tego samego co i Wsze- 
bor rodu, a zatem do rodu Lubowlitów-Ogniwów ; fakt 
wszelako, że rodziny używające herbu Łabędź, używają 
zarazem przydomku Dunin, niemniej, że Dunin pod- 
kanclerzy koronny herbu Łabędź występuje już w roku 
1414, że zatem przymianek Dunin w rodzie Łabędzi 
nie jest żadnem późniejszem zjawiskiem, lecz jeszcze 
z wieków średnich pochodzi, dowodzi, że ród Łabędziów — B76 — 

rzeczywiście od Piotrka Włosta Świętosławowicza się wy- 
wodzi. 

Ród Łabędziów nosi w herbie Łabędzia, ale Łabędź 
jako herb nie jest dawniejszy nad początek XIV wieku, 
i Piotrek Włost żadną miarą łabędzia jako herbu używać 
jeszcze nie mógł. Natomiast nie ulega najmniejszej wątpli- 
wości, iż Piotrek Włost, mimo że należał do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów przecież nie używał stannicy tegoż rodu, 
pierścienia przekrzyżowanego, lecz używał swojej własnej 
osobnej stannicy, wyobrażającej imię PETR9 w mono- 
gramie, której rysunek przechował Długosz, a która wi- 
dnieje także na pieczęci Włodzimirza, wojewody kra- 
kowskiego, praprawnuka Piotrka Włosta. 

Otóż jeśli nasz Piotrek miał osobną stannicę, to do 
tej stannicy musiało być także osobne zawołanie przy- 
wiązane; zawołanie Lubowla przywiązane do stannicy 
Lubowlitów-Ogniwów, nie mogło już być użyte do stan- 
nicy odmiennej Piotrka Włosta, gdyż dwie różne stan- 
nicę nie mogły się jedną proklamacyą zwoływać, lecz 
musiały mieć dwie odmienne proklamacye. Skoro zaś 
potomkowie Piotrka Włosta używają proklamacyi Łabędź, 
to nie ulega wątpliwości, że to Piotrek Włost tę prokla- 
macye do stannicy swej przywiązał, a proklamacyą ta 
później, gdy herby zachodnio-europejskie weszły u nas 
w modę a stare stannicę runiczne porzucać zaczęto, dała 
powód do przyjęcia łabędzia jako herbu w miejsce mono- 
gramowej stannicy Piotrkowej. Prawdopodobnie więc 
Piotrka Włosta przezywano pospolicie Łabędziem. 

Co się tyczy synów Piotrkowych, to tych było 
prawdopodobnie dwóch, mianowicie Świętosław czyli Kon- 
stanty, który ojca przeżył i wykończał po jego śmierci 
rozpoczęte przez niego budowle, oraz Idzi, który ojcu 
towarzyszył na wygnaniu, ale który prawdopodobnie 
umarł przed ojcem, skoro po śmierci ojca nie występuje 
wcale i nie bierze udziału wraz z bratem swym Święto- — 576 — 

sławem przy wykończaniu rozpoczętych przez Piotrka 
Włosta budowli. 

Z tego wszystkiego wynikałoby, że Piotrek Włost 
był tym członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów, który 
oderwawszy się od pnia głównego, dał początek osobnej 
gałęzi bocznej tegoż rodu, mianowicie rodowi Łabędziów, 
że zatem Piotrek Włost jest praojcem rodu Łabędziów. 

Wszebor II ^). Wspomniany on jest najpierw w albu- 
mie konfraternii klasztoru lubińskiego między r. IIIB 
a 1126; w r. 1138 jest naczelnym wojewodą (princeps 
milicie) wyprawy Bolesława Krzywoustego na Węgry; 
obrońca młodszych synów Krzywoustego przeciw Wła- 
dysławowi II, świadkuje on na przywilejach Salomei 
i Bolesława Kędzierzawego dla klasztoru mogilnień- 
skiego, oraz na przywileju kardynała Humbalda z roku 
1146 dla klasztoru trzemeszeńskiego, któremuto klaszto- 
rowi nadał kościół w Korczynie wraz z dwoma wsiami 
i innemi pożytkami, zaś klasztorowi wrocławskiemu na 
Piasku nadał wieś Oleśnicę. 

W przywileju Bolesława Kędzierzawego dla kla- 
sztoru mogilnieńskiego zwany jest naczelnym wojewodą 
(princeps milicie), zaś w jednej zapisce krewnym ko- 
mesa Piotrka Włosta. 

W r. 1161 już on nie żyje, gdyż w tym roku 
występują już jego synowie Krystyn i Oto z Wierzbic 
ze Stefanem, prawdopodobnie stryjem swoim a bratem 
naszego Wszebora, albo też wujem. 

Bogusław I Świętosławowicz ^). We fragmencie 
notatki dotyczącej uposażenia klasztoru wrocławskiego 
N. P. Maryi na Piasku, a pochodzącym jeszcze z XII 
wieku, wspomniany jest Bogusław, jako brat komesa 
Piotrka Włosta. O Bogusławie tym milczą zresztą zu- ^) Rycerstwo polskie tom II, str. 245. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 287. - 577 — 

pełnie inne źródła liistoryczne. Jako brat Piotrka Włosta 
jest on oczywiście synem Świętosława I. 

Jego synami są prawdopodobnie Włodzimirz i Le- 
niart, występujący w dwunastem pokoleniu, a wnukami 
Świętosław Włodzimirowicz i Swiętosław Leniartowicz. 

Marcin I Sułkowicz ^) świadkuje wraz z ojcem swym 
Sułkiem czyli Sulisławem II na przywileju legata Idziego 
dla klasztoru tynieckiego, pomiędzy latami 1119 a 1124. 

Zresztą o tym Marcinie Sułkowiczu milczą źródła 
dziejowe zupełnie; nie znamy więc ani jego dalszych 
losów, ani też potomstwa i czy wogóle jakie zostawił. 

Stojgniew II, Sulisław III, Mikora I, Sławosz I, 
Wit I i Krzyston II ^), zapisani są w albumie konfraternii 
klasztoru lubińskiego pomiędzy latami 1134 a 1160, 
a zatem należą do jedynastego pokolenia. 

Stojgniewa II synowie Konrad i Mojek występują 
w r. 1177. Sulisława III syn Więcław II Sulisławowicz 
występuje w r. 1189 na dworze Kazimirza Sprawiedli- 
wego. Mikora I występuje jeszcze w latach 1145, 1149 
i 1153. Jego synem będzie zapewne Mikora II wystę- 
pujący w r. 1175 jako benefaktor klasztoru lubiąskiego 
a później jako benefaktor klasztoru miechowskiego. 

Sławosza I potomstwo nie jest znane; wnukiem za- 
pewne jego będzie Sławosz albo Słabosz VI, benefaktor 
klasztoru buskiego, występujący w r. 1210. 

Wit występuje jeszcze w r. 1161 na dworze Bole- 
sława Kędzierzawego i Henryka sandomirskiego ; a synem 
jego może być Wit II, zapisany w album konfraternii 
klasztoru lubińskiego pomiędzy rokiem 1170 a 1180. 

Krzystonia II dalsze losy i potomstwo nie jest 
zgoła znane. 

Janusz I Wojsławowicz ^). Jest on synem Woj- *) Rycerstwo polskie tom II, str. 249. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 250. 
') Rycerstwo polskie tom II, str. 256. — B78 — 

sława I, występuje w latach 1146 i 1161 a po raz 
ostatni w r. 1176. 

Ze względu na Strzelno, które on nadał klasztorowi 
trzemeszeńskiemu, a gdzie później jego następcy ufun- 
dowali klasztor Premonstrantek, którego patronem jest 
później Krystyn palatyn mazowiecki, będzie on założy- 
cielem mazowieckiej linii rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
a zatem prawdopodobnie ojcem Żyry I palatyna mazo- 
wieckiego i Sasina I. 

Trojan I Wojsławowicz ^), syn Wojsława I, wy- 
stępuje w r. 1146 i później. Syn jego, prawdopodobnie 
najstarszy, Piotr, wspomniany jest w dokumencie Gedki 
biskupa mazowieckiego, odnoszonym do r. 1206. Oprócz 
tego miał on jeszcze trzech młodszych synów, miano- 
wicie Giedkę II biskupa krakowskiego, Wojsława IV 
i Trojana II. 

Będzie on wedle wszelkiego prawdopodobieństwa 
praojcem małopolskiej linii rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Biernat I (Bernard) ^) występuje w r. 1145. 

Jego synem jest Sulisław Biernatowicz, występu- 
jący w roku 1189, w czem dowód, że nasz Biernat I 
w tym roku już nie żył. 

Zdzisław I (Zdziesza) ^) występuje w roku 1146 
i później. Nekrolog klasztoru św. Wincentego nazywa 
go krewnym Piotrka Włosta. Zapisany on jest jeszcze 
w albumie konfraterni klasztoru lubińskiego pomiędzy 
r. 1170 a 1180. 

Świebodzice. Około połowy XII wieku przybywa 
do Polski Jaksa książę braniborski na Kopaniku i tu 
się stale osiedla^). *) Rycerstwo polskie tom II, sir. 256. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 257. 

') Rycerstwo polskie tom II, str. 257. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 261. — 579 — 

Jego potomkowie dają początek rodowi szlache- 
ckiemu polskiemu Swiebodziców-Gryfów. 

Jaksa jakkolwiek był księciem panującym, to prze- 
cież w Polsce jako cudzoziemiec nie używał żadnych 
praw; aby zaś uzyskać prawa szlachcica polskiego, mu- 
siał być, jakto już poprzednio przy rodzie Werszowców 
wspomniałem, przez któryś z rodów szlacheckich polskich 
do rodu i herbu adoptowany. Ze taka adoptacya Jaksy 
do jednego z rodów szlacheckich polskich nastąpiła rze- 
czywiście, dowód w tem, iż potomkowie jego, ród Swie- 
bodziców Gryfów, są szlachtą polską. 

Chodziłoby więc tylko o zbadanie, któryto ród szla- 
checki polski adoptował Jaksę do swego rodu i herbu. 
Poszukiwania w tym kierunku nie przedstawiają żadnych 
poważnych trudności. Wskutek adoptacyi bowiem musiał 
Jaksa i jego potomkowie przyjąć herb a względnie znak 
stanniczy adoptującego rodu. Otóż wystarczy odszukać 
i zbadać pieczęć któregokolwiek członka rodu Swiebo- 
dziców-Gryfów z epoki przedherbowej, a wnet znaj- 
dziemy na niej znak stannicy adoptującego rodu. 

Takich pieczęci mamy trzy: pieczęć Marka I wo- 
jewody krakowskiego (str. 25), pieczęć Marka II Mar- 
kowicza również wojewody krakowskiego (str. 64), wre- 
szcie pieczęć Klimunta VI Sulisławowicza także woje- 
wody krakowskiego (str. 88). Pieczęcie i Marka I 
i Klimunta VI przedstawiają znak za- ' I ' gadkowy, 
niby połupierścień przecięty krzyżem I lub mie- 
czem, ale pieczęć Marka II Markowi- /T^ cza wy- 
jaśnia ten I znak niezrozumiały, 1. 1 1 wyobraża 
bowiem I pierścień przecięty krzyżem, a to jest 
stannica ^^\ własna rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Wy- (li nika stąd, że Jaksa został adoptowany 
do rodu VJ^ szlacheckiego polskiego Lubowlitów- 
Ogniwów, co się poczęści tem tłumaczy, że on miał za 
żonę córkę Piotrka Włosta, właśnie najpotężniejszego — 580 — 

członka rodu Lubowlitów-Ogniwów, był zatem z tym 
rodem już niejako spowinowacony. 

Należy przeto ród Swiebodziców-Gryfów uważać 
jako adoptowaną gałąź boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Krystyn albo Krzystoń lir). Występuje on w latach 
1149 i 1161. Fakt, iż on uposaża klasztor wrocławski 
Św. Wincentego, fundacyę Piotrka Włosta, wskazuje, że 
on do tegoż samego co i Piotrek Włost rodu, to jest do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów należy. 

Jego bratem jest: 

Kanimir I ^), o którym zresztą nic bliższego nie 
wiemy. 

Teodor 1^). Występuje on tylko raz, mianowicie 
w r. 1149 jako świadek przywileju Bolesława Kędzie- 
rzawego, wydanego dla klasztoru wrocławskiego św. Win- 
centego. 

Imię Teodor jest tylko rodowi Swiebodziców-Gryfów 
właściwe, wobec czego po imieniu sądząc, moglibyśmy 
śmiało tego Teodora do rodu Swiebodziców-Gryfów za- 
liczyć; ale w r. 1149 nie istnieje jeszcze wcale ród 
Swiebodziców-Gryfów i istnieje dopiero Jaksa I, którego 
potomkowie z czasem ród Swiebodziców-Gryfów wytworzą. 
Zważywszy jednak, iż ród Swiebodziców-Gryfów był 
adoptowaną linią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów i od 
tegoż rodu wziął swoją stannicę, przeto bliskiem jest 
przypuszczenie, że on i imiona dla swoich członków 
czerpał od rodu Lubowlitów- Ogniwów^, że przeto ów 
Teodor I do rodu Lubowlitów-Ogniwów należy. 

Bronisz I *). Występuje on raz tylko, mianowicie 
w r. 1149, nadając klasztorowi wrocławskiemu św. Win- 
centego wieś Górkę. Czy Bronisz brat Jarosta, zapisany *) Rycerstwo polskie tom II, sir. 265. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 265. 

^) Rycerctwo polskie tom II, str. 266. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 266. — B81 — 

w albumie konfraterni klasztoru lubińskiego pomiędzy 
rokiem 1170 a 1180, jest identyczną z naszym Broni- 
szem I osobą, osądzić nie umiem. 

Fakt, że nasz Bronisz uposaża klasztor wrocławski 
Św. Wincentego, fundacyę Piotrka Włosta, jest wska- 
zówką, że nasz Bronisz do tegoż samego, co i Piotrek 
Włost rodu, to jest do rodu Lubowlitów-Ogniwów należy. 
Popiera to przypuszczenie silnie fakt, że w roku 1230 
występuje inny Bronisz, mianowicie Bronisz VII kaszte- 
lan czchowski, który jako syn Wojsława niewątpliwie 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów należy. 

Witosław I ^). Występuje on tylko raz, mianowicie 
w r. 1 149, nadając klasztoru wrocławskiemu Św. Win- 
centego wieś Zasęp. 

To uposażenie fundacyi Piotrka Włosta, oraz imię 
jego Witosław czyli Wit wskazuje, że on do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów należy. 

Wojsław III ^) zapisany jest wraz z ojcem i matką 
w albumie konfraterni klasztoru lubińskiego pod r. 1150. 
Zresztą o nim nic nie wiemy. Być może, iż on jest synem 
Wojsława U, występującym pomiędzy rokiem 1 1 13 a 1 125, 
a może nawet identyczną z tymże Wojsławem II osobą. 

Żyrota albo Żyra I ^) zapisany jest w albumie kon- 
fraterni klasztoru lubińskiego pod r. 1150. 

Mieczsław II *) świadkuje na przywileju Jana arcy- 
biskupa gnieźnieńskiego z r. 1153, wydanym dla kla- 
sztoru Cystersów w Jędrzejowie. 

Piotr II Bodzętowicz ^). Występuje on w latach 
1153 i 1173, w który mto ostatnim roku zwany jest 
Starym. Ojcem jego będzie prawdopodobnie Bodzęta I, 
występujący pomiędzy r. 1113 a 1126. ^) Rycerstwo polskie tom 
str. 


267. 


*) Rycerstwo polskie tom 
str. 


268 


') Rycerstwo polskie tom 
str. 


268. 


*) Rycerstwo polskie tom 
str. 


268. 


^) Rycerstwo polskie tom 
str. 


270. 


RVCEMTWO POLSIIE TOM III. 

39 I — 582 — 

Potomstwo jego nie jest nam zgoła znane. 

Lutysław I albo Lusław ^). Jest on tylko wspomniany 
w buli papieża Hadryana IV z r. 1154, iż nadał kate- 
drze wrocławskiej wieś Rużowę. 

Wszebor III ^) Młodszy, komornik księcia Kazimirza 
Pogrobowca, występuje w latach 1161 i 1189; czyim 
on był synem nie jest wiadomo, prawdopodobnie był on 
synem Wszebora II, tyle pewna, że jego synem był 
Piotr III Wszeborowicz Stary, palatyn kujawski i ka- 
sztelan kruszwicki. Miał on wszelako jeszcze więcej 
synów, skoro w przywileju patryarchy jerozolimskiego 
dla klasztoru miechowskiego zanotowano, iż wdowa Wsze- 
borowa nadała temuż klasztorowi za duszę jego i jego 
synów wieś Gołkowo. Jest on benefaktorem klasztoru 
wrocławskiego N. P. Maryi, a zatem krewnym Piotrka 
Włosta. 

Włodzlmirz P) brat Leniarta I. Występuje on w roku 
1177 na dworze Mieszka Starego; w buli papieża Cele- 
styna III z roku 1193 zwany jest patronem klasztoru 
wrocławskiego św. Wincentego; jest on nadto benefakto- 
rem tak tego klasztoru jakoteż klasztoru wrocławskiego 
N. P. Maryi, obu fundacyj Piotrka Włosta. Wynika 
stąd, iż on był bliskim krewnym tegoż Piotrka Włosta 
a prawdopodobnie jego bratankiem, synem Bogusława I 
a wnukiem Swiętosława I; za czem zresztą przemawia 
także imię syna jego Świętosław. 

Leniart XI *) brat powyższego Włodzimirza I. I on 
w buli papieża Celestyna III z r. 1193 zwany jest pa- 
tronem klasztoru wrocławskiego św. Wincentego i on ma 
syna Swiętosława, i on przeto będzie bratankiem Piotrka 
Włosta. Po raz ostatni występuje on w r. 1203. *) Rycerstwo polskie tom II, str. 275. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 276. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 293. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 294. — 683 — 

Żyra II ^), palatyn mazowiecki. Występuje on w la- 
tach 1161, 1177 i 1187. W r. 1185 jest palatynem 
mazowieckim, a jeszcze za życia Bolesława Kędzierza- 
wego był komesem Mazowsza i Kujaw, zaś po śmierci 
tegoż księcia został piastem jego nieletniego syna Leszka. 

Skoro Żyro Dobromiłę żonę Wojsława I babką swą 
mieni, tedy był on wnukiem Wojsława I; że zaś z dwóch 
synów Wojsławowych Janusza i Trojana, Janusz jest 
praojcem linii mazowieckiej rodu Lublitów- Ogniwów, 
a Żyro jest właśnie członkiem tejże linii mazowieckiej, 
przeto Żyro jest synem Janusza I Wojsławowicza. Miał 
ten Żyra jeszcze brata rodzonego Sasina i syna Olta, 
o których niżej. 

Sasin P). Występuje on w r. 1161 na dworze 
Bolesława Kędzierzawego i Henryka sandomirskiego. 
Jego synem jest Giedko V biskup płocki; że zaś ten 
Giedko V jest spadkobiercą Żyrona palatyna mazowie- 
ckiego, przeto w tem dowód, że Żyro i Sasin byli braćmi 
rodzonymi. Ma on prócz Giedki V jeszcze trzech synów: 
Wita II biskupa płockiego, Pełkę IX biskupa krako- 
wskiego i Mikołaja III palatyna krakowskiego. 

Krystyn I Wszeborowicz ^), jest synem Wszebora II 
Starszego i występuje tylko w r. 1161. 

Oto I Wszeborowicz*), jest również synem Wsze- 
bora II Starszego, a bratem rodzonym codopiero wzmian- 
kowanego Krystyna I i występuje również tylko w r. 1161. 

Ilik albo Wille P) występuje w r. 1161 na dworze 
Bolesława Kędzierzawego i Henryka sandomirskiego. 

Stefan \% Jest on w roku 1161 wraz z synami 
Wszebora II Starszego: Krystynem i Ottonem na dwo- ^) Rycerstwo polskie tom II, str. 277. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 279. 

^ Rycerstwo polskie tom II, str. 278. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 278. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 279. 

^} Rycerstwo polskie tom II, str. 280. 

39* — 684 — 

rze Bolesława Kędzierzawego i Henryka sandomirskiego ; 
występuje jeszcze w latach 1166 i 1177, Klasztorowi 
miechowskiemu nadał on wieś Goszczę. Występując niby 
opiekun Wszeborowiczów, wzbudzałby podejrzenie, iż 
jest ich stryjem czyli bratem Wszebora II, a zatem 
członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów. Imię jego Stefan 
atoli jest zgoła rodowi Lubowlitów-Ogniwów obce i wska- 
zuje ród Lisów. 

Być więc może, iż on nie stryjem lecz wujem był 
synów^ Wszebora II. 

Świętosław I Piotrkowicz ^). Jest on synem Piotrka 
Włosta i żony jego Maryi. Kronika wielkopolska tak 
zwana Boguchwałowa zowie go Konstantym. On po 
śmierci ojca wykończał rozpoczęte przez ojca budowle 
fundacyjne, co się przedewszystkiem odnosi do klasztoru 
wrocławskiego św. Wincentego. 

Występuje on jeszcze w latach 1161, 1167 i 1173, 
a klasztorowi miechowskiemu nadał wieś Goszczę niższą. 

Jego synem był prawdopodobnie Bod żęta II ojciec 
Swiętosława a dziad Włodzimirza wojewody krakowskiego. 

Świętosław II Włodzimirowicz ^). Jest on synem 
Włodzimirza I, prawdopodobnie brata Piotrka Włosta. 
Zresztą nic o nim bliższego nie wiemy. 

Świętosław III Leniartowicz ^). Jest on synem Le- 
niarta I, prawdopodobnie brata Piotrka Włosta. O nim 
również zresztą nic bliższego nie wiemy. 

Włost IIP). Występuje ten Włost w r. 1145 na- 
dając klasztorowi trzemeszeńskiemu wieś Włostowo, oczy- 
wiście swoje gniazdo rodowe, oraz w r. 1154 uposaża- 
jąc katedrę wrocławską kilku wsiami. 

Nekrolog klasztoru wrocławskiego św. Wincentego 
podaje datę jego śmierci na dzień 2 marca i zowie go 
heres huius loci. *) ■) ^) Rycerstwo polskie tom II, str. 280. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 283. — 58B — 

Takim dziedzicem klasztoru św. Wincentego był 
przedewszystkiem fundator onegoż Piotrek Włost. Otóż 
to nazwanie naszego Włosta dziedzicem klasztoru św. Win- 
centego, byłoby zupełnie usprawiedliwioną pokusą, aby 
naszego Włosta uznać za identyczną osobę z Piotrkiem 
Włostem. Przypuszczeniu takiemu stoi atoli na zawadzie 
fakt, że nasz Włost umarł 2 marca, podczas kiedy Pio- 
trek Włost umarł notorycznie 16 kwietnia. Są to zatem 
dwie różne osoby. 

Jeśli atoli nasz Włost nazwany jest dziedzicem 
klasztoru św. Wincentego, którego fundatorem był Pio- 
trek Włost, to stąd wynika ta niechybna konsekwencya, 
że nasz Włost był nietylko krewnym Piotrka Włosta, 
ale nadto tak bliskim krewnym, iż mógł po nim dzie- 
dziczyć, czyli że gdy Piotrek Włost miał potomstwo, 
nasz Włost musiał do tego potomstwa należeć. 

Ale nasz Włost nie może być żadną miarą uwa- 
żany za potomka Piotrka Włosta, gdyż jest mu spół- 
czesny; może być zatem tylko bratem rodzonym Piotrka 
Włosta a synem Świętosława I. 

Jarost I i Bronisz II ^) wraz z siostrą Żytosławą 
i matką Krystyną zapisani są w albumie konfraterni 
klasztoru lubińskiego pomiędzy r. 1170 a 1180. 

Wilk II, Bogusław II, Ciesząta I, Ramułt I, Wito- 
sław II, Wojsław IV, Wierzbięta I, Wit II, Zdzisław II, 
Bogusław III ^). 

Wszyscy oni zapisani są w albumie konfraterni 
klasztoru lubińskiego pomiędzy rokiem 1170 a 1180. Nie 
wiele też o nich wiemy. I tak: 

Wilka II syn Piotrek V Wilkowicz występuje już 
w r. 1189 na dworze Kazimirza Pogrobowca; widocznie 
ojciec jego podówczas już nie żyje. 

Ciesząta I będzie prawdopodobnie ojcem Wawrzyńca 
III a dziadem Ciesząty II Wawrzyńcewicza, którzy roz- *) *) Rycerstwo polskie tom II, str. 287. -- 686 — 

poczynają gałąź boczną Połukoziców, oderwaną od rodu 
szczepowego Lubowlitów-Ogniwów. 

Wierzbięta I i Zdzisław II będą prawdopodobnie 
synami Jaksy. Imię Wierzbięta jest bowiem tylko rodowi 
Swiebodziców-Gryfitów właściwe i żaden inny ród tego 
imienia nie używa. Tymczasem mimo, iż Swiebodzice- 
Gryfici są potomkami Jaksy, wobec czego Jaksa musiał 
mieć męskie potomstwo, przecież źródła nie podają nam 
zgoła żadnej o synach Jaksy wiadomości. 

Gdy więc imię Wierzbięta wskazuje niewątpliwie ród 
Swiebodziców-Gryfów, gdy nadto w chwili występowania 
naszego Wierzbięty mogli żyć dopiero synowie Jaksy, przeto 
musimy koniecznie tego Wierzbiętę I uznać za syna Jaksy. 

Co do Zdzisława II, to rzecz ma się następnie. 
W r. 1230 występuje Wit XI Zdzisławowicz, dziedzic 
dóbr Jaksice, który dobra te klasztorowi miechowskiemu 
nadaje. Jaksice są oczywiście gniazdem rodowem Jaksy; 
a jeśli je Wit XI posiada, to je po Jaksie odziedziczył, m 
Ponieważ zaś sam nie jest synem Jaksy, lecz synem 
Zdzisława, przeto oczywiście odziedziczył dobra te przez 
głowę ojca swego Zdzisława, który w ten sposób byłby 
synem Jaksy. I to, że ten Wit XI Zdzisławowicz na- 
daje dziedziczne swoje Jaksice klasztorowi miechowskiemu, 
który był fundacyą Jaksy, dowodzi, że nasz Wit Zdzi- 
sławowicz był członkiem rodu Jaksy, czyli należał do 
Swiebodziców-Gryfów. Otóż ten Zdzisław ojciec naszego 
Wita XI a Zdzisław II, to identyczne osoby. 

Sulisław lY ^). Syn jego Więcław II Sulisławowicz wy- 
stępuje w r. 1 189 na dworze księcia Kazimirza Pogrobowca. 
On przeto sam należy do jedynastego jeszcze pokolenia. 

Biernat II ^). Syn jego Sulisław V Biernatowicz 
występuje w r. 1189 na dworze księcia Kazimirza Po- *) Rycerstwo polskie tom II, str. 296. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 297. — 587 

grobowca; on przeto sam należy jeszcze do jedynastego 
pokolenia. 

Wilk III ^). Syn jego Piotrek V Wilkowicz wystę- 
puje również w r. 1189 na dworze księcia Kazimirza 
Pogrobowca. 

Wit IP) biskup płocki, występuje w r. 1177 na 
dworze księcia Kazimirza Pogrobowca. 

Jest on członkiem mazowieckiej linii rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów, może być zatem synem albo Żyrona albo 
Sasina Januszowiczów. Co do Żyrona wiadomo, że miał 
syna Olta. Ten Olt wszelako występuje tylko za życia 
ojca, lecz po śmierci Żyrona już się z nim nie spoty- 
kamy nigdy. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa umarł 
ten Olt przed ojcem, skoro w dokumencie Wincentego 
Kadłubka biskupa krakowskiego z r. 1213 nie Olt, lecz 
Giedko biskup mazowiecki zwany jest spadkobiercą Ży- 
rona. Z tego się okazuje ponad wszelką wątpliwość, że 
nietylko Olt zmarł przed swym ojcem Żyronem, ale 
nadto, że Żyro prócz Olta żadnego innego syna nie 
miał. 

Wobec tego Wit II mógł być tylko synem Sasina, 
brata Żyronowego, a bratem Gedki V biskupa płockiego. 

Bogusław lY Nasławowicz ^) świadkuje na przywi- 
leju Mieszka Starego dla klasztoru mogilnieńskiego, no- 
szącym niemożebną datę roku 1103, a pochodzącym 
rzeczywiście z r. 1176. 

WltOSław III '') świadkuje na przywileju Mieszka 
Starego z r. 1176. 

Bodzęta lY ^) świadkuje na przywileju Mieszka Sta- 
rego z r. 1177. Jest on prawdopodobnie synem Święto- *) Rycerstwo polskie tom II, str. 296. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 298. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 292. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 292. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 293. — 688 — 

sława II Piotrkowicza a wnukiem Piotrka Włosta. Wy- 
stępuje jeszcze w r. 1212 wraz z trzema synami: Swię- 
tosławem V, Filipem I i Domasławem IX. 

Konrad i Mojek Stojgniewicze ^) synowie Stoj- 
gniewa II zamieniają w r. 1177 z klasztorem lubiąskim 
wieś Słupię za wsie Boguniowo i Dobrogostowo. O ich 
potomstwie nic nie wiemy. 

Jaksa IP) czyli Jaksoń, świadkuje w r. 1178 na 
dworze Mieszka Starego. Z innych źródeł nie jest znany. 

Giedko II ') biskup krakowski od r. 1166 do r. 1186. 
Jest on synem Trojana I Wojsławowicza a wnukiem 
Wojsława I i członkiem małopolskiej linii rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów. Ma on braci rodzonych: Wojsława IV 
i Trojana U. 

Wojsław IV*) z Biechowa, brat rodzony Giedki 
biskupa krakowskiego a syn Trojana I Wojsławowicza. 
Zamienił on dwie wsie w ziemi wrocławskiej z biskupem 
wrocławskim za inne dwie wsie, które nadał klasztorowi 
miechowskiemu. Miał on trzech synów: Mikułę czyli 
Mikołaja XXIII, kanonika katedralnego krakowskiego 
(1233), Dobiesza III (1228), wreszcie Bronisza VII 
kasztelana czchowskiego (1230). Umiera w r. 1178. 

Trojan II ^) drugi brat rodzony Giedki biskupa kra- 
kowskiego a syn Trojana I Wojsławowicza. Umiera on 
w r. 1180, a ma syna Trojana XI (1210). 

Olt I Żyrowicz ^). Jest on synem Żyrona II pala- 
tyna mazowieckiego a wnukiem Janusza I Wojsławo- 
wicza, występuje zaś tylko za życia ojca swego i wraz 
z nim; po śmierci zaś ojca już go nie spotykamy wcale; 
widocznie umarł jeszcze za życia ojca. *) Rycerstwo polskie tom III, str. 293. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 294. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 294. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 294. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 295. 

®) Rycerstwo polskie tom II, str. 295. — B89 — 

Miał on dwóch synów: Giedkę VI podkomorzego 
nadwornego (1220) i Wydżgę podkoniuszego księcia 
Konrada mazowieckiego (1222). 

Sulisław IV Biernatowicz, Więcław II Suiisławo- 
wicz i Piotrek Y Wilkowicz ^) występują w r. 1189 na 
dworze księcia Kazimirza Pogrobowca. 

Mikołaj III Sasinowicz ^), palatyn krakowski. Wy- 
stępuje on w latach 1187 i 1192; klasztorowi miecho- 
wskiemu nadaje dobra Jaksice i Rzeplice; po śmierci 
księcia Kazimirza Pogrobowca jest zagorzałym zwo- 
lennikiem małoletnich jego synów Leszka i Konrada 
przeciw uroszczeniom Mieszka Starego; ostatecznie wsze- 
lako przechodzi na stronę Mieszka Starego, a umiera 
w r. 1206. Jest on bratem rodzonym Pełki biskupa 
krakowskiego, a ma syna Mikołaja, który po nim bez- 
pośrednio jest kilka lat również palatynem krakowskim. 

Oznaczenie, czyim synem mógł być Mikołaj III na- 
trafia na nieprzezwyciężone trudności. Tyle można przy- 
puścić na pewno, że skoro jest członkiem rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów a jest najwyższym dostojnikiem małopol- 
skim, tedy będzie członkiem małopolskiej linii Lubowlitów- 
Ogniwów. Za tem przemawia i to, że jego brat rodzony 
Pełka biskup krakowski, jest też najwyższym dostojni- 
kiem duchownym małopolskim. 

Imię jego syna Mikołaj i jego wnuka Mściw czyli 
Mścigniew, nie dostarczają najmniejszej wskazówki w tych 
poszukiwaniach. 

W małopolskiej też czyli Trojanowej linii Lubowli- 
tów-Ogniwów nie ma miejsca na naszego Mikołaja pala- 
tyna i jego brata biskupa Pełkę. 

Niejakie światło na tę sprawę rzuca dokument Win- 
centego biskupa krakowskiego z r. 1213 dotyczący pre- 
bendy w Kijach. Mówi mianowicie w tym dokumencie *) Rycerstwo polskie tom II, str. 296. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 298. — B90 — 

biskup Wincenty, że prawo patronatu jednej prebendy 
w Kijach z palatyna Żyrona na jego spadkobiercę 
Giedkę biskupa mazowieckiego, a z biskupa Giedki na 
Pełkę biskupa krakowskiego przeszło. Giedko biskup 
mazowiecki był synem Sasina; jeśli przeto Pełka biskup 
krakowski dziedziczył po nim prebendę w Kijach, to 
musiał być jego najbliższym krewnym a więc przede- 
wszystkiem bratem rodzonym, gdyż gdyby był dalszym 
krewnym, toby bliższymi do dziedziczenia po nim byli 
synowie Olta Zyronowicza, jego bratankowie, 

Jeśli zaś Pełka był bratem rodzonym Giedki biskupa 
mazowieckiego, tedy był synem Sasina I Januszowicza, 
a w takim razie i Mikołaj III palatyn krakowski, jako 
brat rodzony biskupa Pełki był też synem Sasina I Ja- 
nuszowicza. 

Piotr VII Wszeborowicz Stary ^), syn Wszebora II 
Starszego, zrazu w r. 1151 palatyn Mieszka Starego, 
później w r. 1176 palatyn kujawski Bolesława Mieszko- 
wicza i grododzierżca kruszwicki. W drugim tomie Ry- 
cerstwa polskiego wyraziłem zdanie, że Piotr VII Wsze- 
borowicz jest synem Wszebora III, skoro występuje do- 
piero po śmierci Wszebora III a w długie lata po śmierci 
Wszebora II, niemniej skoro jako synowie Wszebora II 
występują Krystyn i Otto. Otóż to przypuszczenie jest 
mylne: skoro bowiem nasz Piotr Wszeborowicz jest już 
w r. 1161 palatynem Mieszka Starego, tedy występuje 
o wiele wcześniej, jak Wszebor III, który dopiero w roku 
1161 po raz pierwszy występuje, a zatem synem Wsze- 
bora III żadną miarą być nie może. Może być więc 
tylko w takim razie synem Wszebora II, który musiałby 
umrzeć przed r. 1151, skoro Piotr już w tym roku 
jako palatyn występuje. 

Nic to nie ma do rzeczy, że w roku 1161 tylko 
Krystyn i Otto jako synowie Wszebora II występują, *) Rycerstwo polskie tom II, str. 301. — 691 — 

a naszego Piotra pomiędzy nimi nie ma. Płotr bowiem 
nie musiał być w roku 1161 na dworze Bolesława Kę- 
dzierzawego i Henryka sandomirskiego obecny, i owszem 
jako palatyn Mieszka Starego musiał być u jego boku; 
skoro więc Mieszek Stary nie podążył na owo poświę- 
cenie kościoła w Łęczycy w r. 1161, to i nasz Piotr 
stawić się tam nie mógł. 

Będzie on zatem starszym bratem Krystyna i Ottona 
Wszeborowiczów. 

Umiera on przed r. 1195 a pozostawia syna Kry- 
styna palatyna mazowieckiego. Był zaś benefaktorem 
klasztoru lubińskiego a fundatorem klasztoru Premon- 
strantek w Strzelnie. 

Mikora II ^). Występuje on w r. 1175 jako uposa- 
ży ciel klasztoru lubiąskiego; później zaś nadaje klaszto- 
rowi miechowskiemu wieś Chełm nad Rabą z kościołem 
i dochodami, wieś Nieszkowice, sól w Bochni, Przewie- 
czanach i Sidzinie, oraz karczmę Studeńkę; klasztorowi 
lubińskiemu zaś, do którego na stare lata wstąpił, lego- 
wał swe gniazdo rodzinne Mikorzyn. 

Te dobra, jak Chełm, Nieszkowice i t. d., które 
nadał klasztorowi miechowskiemu, leżą wszystkie w żupie 
rodowej Lubowlitów-Ogniwów ; w czem leży dowód, że 
nasz Mikora II do tegoż rodu należy. Jest on prawdo- 
podobnie synem Mikory I; potomstwo wszelako jego nie 
jest znane. 

Smył III Bodzętowicz ^), syn Bodzęty II, jest po- 
winowatym Jana arcybiskupa gnieźnieńskiego, któremu 
przed rokiem 1166 ustąpił dobra Ujazd z przyległemi 
wsiami, nadane następnie przez tegoż arcybiskupa klaszto- 
rowi Cystersów w Jędrzejowie. 

Pełka IX Sasinowicz^) biskup krakowski, 1186 *) Rycerstwo polskie tom II, str. 254. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 306. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 307, tom III N. 12. - 592 — 

f 1207. By] on bratem rodzonym Mikołaja HI palatyna 
krakowskiego, musiał zatem tak jak tenże palatyn Mi- 
kołaj być synem Sasina I Januszowicza, tem bardziej, 
gdy dziedziczył po Giedce V biskupie płockim, który 
był również synem Sasina I Januszowicza. 

Bień I (Benedykt) ^) świadkuje na podejrzanym do- 
kumencie księcia Mieszka Starego z r. 1176. Zresztą 
o nim i jego potomstwie nic nie wiemy. 

Bogusław Y ^). Z synów jego dwaj snąć starsi: 
Swiętosław i Przecław, występują w r- 1218, najmłod- 
szy Wojsław XII w r. 1224. Może on jest jednak iden- 
tyczny z Bogusławem IV Nasławowiczem, występującym 
w r. 1176. 

Bronisz III ^). Synowie jego Marcin i Chwał wystę- 
pują na Kujawach w r. 1220. 

Chocimir Yir). Syn jego Mikołaj XXIV, ostate- 
cznie kasztelan biecki, występuje w r. 1233. Jest on 
prawdopodobnie synem Swiętosława III Leniartowicza. 

Gosław I ^). Z synów jego starszy Włost wystę- 
puje w r. 1218, młodszy Krzysz w r. 1230. 

Janusz II ^). Syn jego Bogusza Januszowicz wystę- 
puje w r. 1229 na dworze Bolesława Konradowicza, 
księcia mazowieckiego. Będzie on członkiem mazowieckiej 
gałęzi rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Jarost II ^). Syn jego Fał czyli Chwał występuje 
w r. 1225 na dworze księcia Leszka Kazimirowicza. 

Wilk lY (Lupus) ^). Syn jego Jan występuje na *) Rycerstwo polskie tom II, str. 312. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 312. 

') Rycerstwo polskie tom II, str. 313. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 314. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 318. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 320. 

') Rycerstwo polskie tom II, str. 320. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 322. — B93 — 

dworze księcia Konrada mazowieckiego w r. 1230, drugi 
Marcin Wilczek występuje w r. 1227. 

Lutysław czyli Lusław II ^). Syn jego Wojsław wy- 
stępuje w r. 1222 na dworze księcia Leszka Kazimiro- 
wicza. 

Mieczsław III ^). Syn jego jeden Bogusza Mieczsła- 
wowicz występuje na dworze księcia Bolesława Kon- 
radowicza w r. 1229; zaś drugi syn Mikołaj w r. 1231 
na dworze członków rodu Odrowążów. Będzie on człon- 
kiem mazowieckiej gałęzi rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Młodota I ^). Syn jego Krystyn występuje na dworze 
księżnej Grzymisławy w latach 1228 i 1230. 

Piotrek X % Syn jego jeden Michał V Piotrkowicz 
występuje w r. 1220, drugi Tomasz z Wrocławia wy- 
stępuje na dworze księcia Leszka Kazimirowicza w roku 
1224, trzeci Andrzej na dworze księcia Włodzisława 
Odonicza w r. 1233. 

Pomlan III ^). Syn jego Krystyn i żona Przyby- 
sława wspomnieni w przywileju księcia Konrada mazo- 
wieckiego z r. 1219. Będzie on członkiem mazowieckiej 
gałęzi rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Putysław albo Pęcław Bodzętowicz^). Syn jego je- 
den Baran, dziedzic Pełczysk występuje na dworze księ- 
cia Leszka Kazimirowicza w r. 1222, drugi Kryszan 
na dworze księżnej Grzymisławy w latach 1228 i 1230. 

Fakt, że Baran Putysławowicz jest dziedzicem Peł- 
czysk, gniazda rodowego Pełki, dowodzi, że on jest 
krewnym Pełki, że zatem do tej samej gałęzi rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów, co i tenże Pełka, biskup krakowski, 
należy. *) Rycerstwo polskie tom II, str. 322. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 323. 

') Rycerstwo polskie tom II, str. 323. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 325, — tom III, N. 9. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 326. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 327. — 694 — 

Jako ojciec Barana Putysławowicza, którego stry- 
jem był Domasław IX Bodzętowicz, jest on oczywiście bra- 
tem rodzonym tegoż Domasława IX a synem Bodzęty IV. 

Racław I ^). Syn jego Krystyn występuje na dworze 
księżnej Grzymisławy w latach 1228 i 1230. 

Ramułt II ^). Syn jego Bogusław świadkuje na wy- 
roku wojewody Marka w r. 1220. 

Sulisław Yl ^). Z synów jego Jan najstarszy świad- 
kuje w r. 1220, Klimunt młodszy wraz z trzema jeszcze 
nienazwanymi braćmi występuje na dworze księżnej Grzy- 
misławy w r. 1231. 

Swiętosław lY *). Syn jego Więcław, kapelan księ- 
cia Konrada mazowieckiego, występuje w r. 1221. 

Szymon II ^). Syn jego Włost Szymonowicz wystę- 
puje w roku 1221 na dworze księcia Konrada mazo- 
wieckiego. 

Trojan III ^). Syn jego Piotr wspomniany w doku- 
mencie biskupa Giedki z r. 1206. 

Wincenty II ^). Synowie jego Mścigniew i Badrzyk 
występują w r. 1220. 

Włost lY % Syn jego Zdzisław występuje na dworze 
Leszka Kazimirowicza w. 1224. (XIII pokolenie). 

Adam I, występuje na dworze księcia Leszka Ka- 
zimirowicza w r. 1206 (N. 5) ^). *) Rycerstwo polskie tom II, str. 328. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 329. 
') Rycerstwo polskie tom II, str. 331. 
*) «*) 6) Rycerstwo polskie tom II, str. 332. 
■') Rycerstwo polskie tom II, str. 333. 
®) Rycerstwo polskie tom II, str. 334. 

^) Te numera w nawias ujęte, odnoszą się do tomu III Ry- 
cerstwa polskiego. — B96 — 

Giedko Y biskup płocki, występuje już w latach 
1206, 1210 i 1212, a umiera wedle Długosza w roku 
1223. Jest on synem Sasina I, brata Żyrona III pala- 
tyna mazowieckiego (N. 13). 

Janusz III archidyakon krakowski, występuje w la- 
tach 1206 i 1210 a umiera prawdopodobnie przed ro- 
kiem 1214. 

Po imieniu sądząc, należałby on do mazowieckiej 
gałęzi Lubowlitów-Ogniwów, co nie byłoby nadzwyczaj- 
nem, gdyż w tym czasie więcej członków tej mazowie- 
ckiej linii Lubowlitów Ogniwów przeniosło się do Mało- 
polski przed tyranią Konrada mazowieckiego. Tak Giedko 
VI i Wydżga I Oltowicze zrazu podkomorzowie kra- 
kowscy, następnie kasztelanowie sądeccy, Pełka IX bi- 
skup i Mikołaj III palatyn krakowscy, byli członkami 
mazowieckiej linii rodu Lubowlitów-Ogniwów (N. 20). 

Wincenty III, biskup krakowski 1208—1218 (f 1223) 
jest jako patron prebendy w Kijach, fundacyi rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów, niewątpliwie członkiem tegoż rodu, 
mimo że go Długosz mylnie do rodu Porajów odsyła. 
Miał on dwóch bratanków Bogusława XI i Sulisława VI 
występujących w r. 1212 (N. 31). 

Trojan XI, 1210 kanonik a w r. 1238 kustosz 
katedralny krakowski. 

W r. 1259 — 1266 występuje Trojan kantor kate- 
dralny krakowski. Czy ten Trojan kantor jest osobą 
identyczną z naszym Trojanem XI zachodzi wątpliwość 
w tem, że kantor jest godnością niższą od kustosza, że 
zatem byłoby dziwnem, iżby nasz Trojan by wszy 15 
lat kustoszem, zdegradowany został na kantora. 

Jest prawdopodobnie synem Trojana II Trojanowi- 
cza a może ojcem Trojana XII Trojanowicza (N. 41). 

Mszczuj albo Mściwoj II występuje w r. 1210 na 
synodzie borzykowskim. 

Będzie on prawdopodobnie synem Mikołaja Ul Sasi- 
nowicza palatyna krakowskiego (N. 43). — 696 — 

Mikołaj III, b, Mikołajowicz. Długosz pod r. 1209 
wspomina, że Mikołaj wojewoda krakowski prowadził 
w tym roku wyprawę przeciw Rusinom. Że zaś Mikołaj 
III palatyn krakowski umiera notorycznie w r. 1206, 
przeto mamy tu do czynienia z innym Mikołajem pala- 
tynem. Identyczność imienia i posiadanej godności naka- 
zują przypuszczać, że nasz Mikołaj III, b, palatyn kra- 
kowski z r. 1209 jest synem Mikołaja III palatyna kra- 
kowskiego, zmarłego w r. 1206. 

Jegoto bratem rodzonym będzie zapewne Mściwoj II, 
występujący na synodzie borzykowskim, tem bardziej, 
gdy i syn naszego Mikołaja III, b, Mikołajewicza również 
Mściwojem albo Mścigniewem się nazywa. 

Sławosz albo Słabosz Yl. Jest on obecny na sy- 
nodzie borzykowskim, na którym uposaża klasztor buski, 
nadając mu swoje gniazdo rodowe Sławoszów. W roku 
1214 jest kanonikiem katedralnym krakowskim. 

Fakt, że nasz Sławosz uposaża klasztor Premon- 
strantek w Busku, założony niegdy w Witowie przez 
Wita biskupa mazowieckiego, członka rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, nakazuje przypuszczać, że i nasz Sławosz do 
tegoż rodu Lubowlitów-Ogniwów należy (N. 46). 

Swiętosław V, Filip I i Domasław IX Bodzęto- 
wicze, synowie Bodzęty IV, występują w roku 1212 
(N. 56—59). 

Domasław zostaje następnie mnichem i występuje 
jako taki w latach 1222 i 1224. Jest on stryjem Ba- 
rana Putysławowicza z Pełczysk, a zatem bratem rodzo- 
nym Putysława czyli Pęcława ojca Baranowego. 

Bieniek II sędzia nadworny księcia Leszka Kazimi- 
rowicza, występuje w r. 1212 (N. 64). 

Wit Yl, 12i2 kanonik a w latach 1234 do 1247 
proboszcz katedralny krakowski (N. 78). 

Bogusław X, 1212 kanonik katedralny krakowski 
a w latach 1238 i 1239 mistrz i kanclerz krakowski 
(N. 79). - 597 - 

Bogusław XI i Sulisław VI synowie po bracie Win- 
centego Kadłubka biskupa krakowskiego, występują 
w r. 1212. 

Należą oni do mazowieckiej gałęzi rodu Lubowlitów- 
Ogniwów (N. 90 i 91). 

Wawrzyniec III, 1 2 1 2 komornik biskupa krakowskiego, 
jest ojcem Ciesząty II, podłowczego krakowskiego (1224), 
dziadem Jazda III Cieszącica (1232) a pradziadem Pa- 
wła XIII Przemankowskiego, biskupa krakowskiego, 
członków rodu Połukoziców. (N. 100). Jest on prawdo- 
podobnie synem Ciesząty I. 

Mirosław IX, 1212 rycerz nadworny biskupa kra- 
kowskiego, 1224 kasztelan połaniecki, 1229 i 1231 
kasztelan małogojski (N. 108). 

Wojsław X Lutosławowicz, 1212 rycerz nadworny 
biskupa krakowskiego, osiadły w pobliżu Pełczysk, jest 
patronem jednej z prebend kościoła w Kijach (N. 109). 
Należy on do mazowieckiej gałęzi rodu Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Chwalisław III czyli Falisław, 1217 kasztelan oświę- 
cimski, 1224 kasztelan sądecki (N. 124). 

Chocimir VII, 1217 sędzia nadworny małopolski. 
W r. 1228 sprzedaje on klasztorowi sulejowskiemu wieś 
Łęczno, którą niegdyś od księcia Leszka Kazimirowicza 
nadaną sobie otrzymał (N. 127). 

Ma on dwóch synów: starszego Mikołaja XXIV, 
który jest zrazu kasztelanem bieckim (1243), następnie 
kasztelanem lubelskim, a wreszcie kasztelanem małogoj- 
skim, oraz młodszego Leniarta XIII, występującego 
w roku 1242. 

Czyim miałby być synem ten Chocimir VII, brak 
wszelkich wskazówek. Tylko imię syna jego Leniarta 
nasuwa przypuszczenie, iż on jest synem Swiętosława 
III Leniartowicza, występującego w dwunastem pokoleniu, 
a będącego wnukiem Bogusława I Swiętosławowicza, 
brata rodzonego Piotrka Włosta. 

RVCERSrWO POLSKIE TOM III. 40 — 698 — 

Michał Y Piotrkowicz. Występuje on w r. 1220 
bez żadnej jeszcze godności, w r. 1239 jest cześnikiem 
sandomirskim a w latach 1243 — 1265 kasztelanem kra- 
kowskim i jest synem Piotrka X (N. 141). 

Ma on trzech synów: Michała YIII cześnika san- 
domirskiego (1239) oraz Pełkę XIV i Sułka czyli Suli- 
sława XXI, kasztelana zawichojskiego (1252). 

Stannica jego, widna na jego, źle zresztą docho- 
wanej pieczęci, wykazuje odmianę stannicy rodu Lubo- 
wlitów- Ogniwo w ; z czego wynika, że nasz Michał nale- 
żał do jakiejś gałęzi bocznej rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Poszukując za śladem, w jakiejby gałęzi bocznej 
rodu Lubowlitów-Ogniwów imię Michał najwcześniej się 
pojawiało, znajdujemy ród Połukoziców, w którym Michał 
sędzia ziemski krakowski, herbu Połukozic, występuje 
już w r. 1398. 

Do rodu przeto Połukoziców winniśmy naszego Mi- 
chała V Piotrkowicza odesłać. 

Lecz skoro jest on członkiem rodu Połukoziców 
a ród Połukoziców ma być gałęzią boczną rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów, to zachodzi pytanie, kiedyto ta gałąź 
boczna Połukoziców oderwała się od pnia głównego rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. 

Ja na str. 33 uznałem naszego Michała V Piotrko- 
wicza jako praojca rodu Połukoziców, z czegoby wyni- 
kało, że to dopiero on oderwał się od pnia głównego 
rodu Lubowlitów-Ogniwów i przyjął odrębną stannicę. 

To moje zapatrywanie atoli okazuje się z gruntu 
fałszywem. Niewiele co później bowiem od naszego Mi- 
chała V Piotrkowicza występuje Paweł Xin Jazdowicz, 
zrazu komornik biskupa krakowskiego (1245) a następnie 
biskup krakowski. Otóż ten biskup Paweł Przemankowski 
jest niewątpliwie członkiem rodu Połukoziców, a skoro 
nie jest synem naszego Michała V Piotrkowicza, tedy 
muszą mieć oba wspólnego przodka, który już musiał 
być Połukozicem. — 599 — 

Otóż to odszukanie wspólnego przodka, pod któ- 
rymby się łączyła linia biskupa Pawła Przemankowskiego 
z linią naszego Michała Piotrkowicza, przedstawia nie- 
przezwyciężone trudności. I tak: 

Przodkowie biskupa Pawła Przemankowskiego znani 
nam są aż do XT pokolenia wstecz, mianowicie ojcem 
biskupa Pawła był Jazd III Cieszącic, ojcem Jazda był 
Ciesząta II Wawrzyńcewicz, ojcem Ciesząty był Wa- 
wrzyniec III, który jakkolwiek jeszcze i w roku 1212 
(po raz ostatni) występuje, przecież jeszcze do XII po- 
kolenia należy. Ojcem wreszcie Wawrzyńca III był 
prawdopodobnie Ciesząta I. Ojciec zaś naszego Michała 
Piotrek X należy również do XII pokolenia, tak że pra- 
dziad biskupa Pawła Przemankowskiego Wawrzyniec III 
i ojciec naszego Michała V Piotrek są sobie spółcześni- 
kami. Otóż gdyby oni między sobą byli braćmi rodzo- 
nymi, to już ich ojciec mógłby być tym członkiem rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, który oderwawszy się od pnia głó- 
wnego, założył gałąź boczną Połukoziców. Tym wspól- 
nym ojcem pradziada Pawła Przemankowskiego i ojca 
naszego Michała V nie mogły być kto inny, jak tylko 
Ciesząta I, występujący między rokiem 1170 a 1180. 
Jeśli jednak pradziad biskupa Pawła Przemakowskiego 
i ojciec naszego Michała X nie są braćmi rodzonymi lecz 
stryjecznymi lub stryj eczno-stryjecznymi, natenczas głę- 
biej wstecz należałoby szukać praojca rodu Połukoziców. 
Mógłby być nim w takim razie ojciec lub dziad Cie- 
sząty I z imienia nam nieznani, a należący do dziesią- 
tego lub jedynastego pokolenia. 

Może się nie omylimy, jeśli przypuścimy, że oder- 
wanie się Piotrka Włosta od rodu Lubowlitów-Ogniwów 
i utworzenie osobnej gałęzi bocznej Łabędziów, było tym 
przykładem, za którym ojciec lub dziad Ciesząty I oder- 
wał się również od tego rodu Lubowlitów-Ogniwów i za- 
łożył osobną gałąź Połukoziców. 

Do pierwszej zatem połowy XII wieku należy od- 

40* — 600 — 

nieść powstanie rodu Połukoziców jako gałęzi bocznej 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Nie jest wszelako wykluczoną możność, że nasz 
Michał V Piotrkowicz wcale do rodu Połukoziców nie 
należy! Za takiem przypuszczeniem przemawiałby nader 
silnie fakt, że nasz Michał V Piotrkowicz piastując naj- 
wyższą godność urzędową, bo godność kasztelana kra- 
kowskiego, musiał też należeć do bardzo potężnego rodu. 
Tymczasem ród Połukoziców jest aż do czasów biskupa 
Pawła Przemankowskiego bardzo mizerny i żaden z jego 
członków żadnego wyższego urzędu nie piastuje. Dopiero 
Wojsław XVI z Piechanina, brat rodzony biskupa Pa- 
wła Przemankowego, zapewne nie bez protekcyi tegoż 
swego brata, zdołał się pierwszy z Połukoziców wygra- 
molić na godność kasztelana i to bardzo podrzędnego, 
bo małogojskiego. 

Jeśli jednak nasz Michał V Piotrkowicz ma własną 
odmienną stannicę, tedy musiał on być twórcą jakiejś 
linii bocznej rodu Lubowlitów Ogniwów; ale jakiej, tego 
zbadać nie jesteśmy w stanie. 

Bogusław Xli Ramułtowicz, syn prawdopodobnie 
Ramułta I, występuje w r. 1224 jako podczaszy biskupa 
krakowskiego, w r. 1234 jest miecznikiem albo chorą- 
żym krakowskim, w r. 1242 podsędkiem nadwornym, 
wreszcie w roku 1258 kasztelanem sandomirskim lub 
w r. 1259 kasztelanem wojnickim. Syn jego Wojsław 
XII Bogusławowicz występuje w r. 1224 (N. 143). 

Giedko VI, podkomorzy księcia w r. 1220, jest 
w latach 1249 do 1255 kasztelanem sądeckim. Jeszcze 
w r. 1256 występuje on na dworze Siemowita księcia 
mazowieckiego i czerskiego, lecz nie piastuje żadnej go- 
dności (N. 145). 

Jest on synem Olta I Żyrowicza i należy do ma- 
zowieckiej linii rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Bezpośrednie potomstwo jego nie jest nam znane; 
prawdopodobnie Giedko VII z Bieganowa, występujący - 601 — 

w XVI pokoleniu, będzie jego wnukiem lub prawnukiem. 
Ma brata rodzonego Wydżgę. 

Baran I Putysławowicz, dziedzic Pełczysk, syn 
Putysława I czyli P^cława Bodzętowicza, wspomniany 
jest już w r. 1192, W r. 1222 prowadzi z Iwonem 
biskupem krakowskim spór o dobra Pełczyska. 

Miał on za żonę córkę Jana z Chrobrza, syna 
Piotra, stryja Domasława i zięcia Włościbora. Należy 
prawdopodobnie do mazowieckiej linii rodu Lubowlitów- 
Ogniwów (N. 163). 

Piotr XX Baranowicz, syn codopiero wzmiankowa- 
nego Barana I Putysławowicza, o którym nic zresztą 
nie wiemy, krom że część wsi Pełczyska Iwono wi bisku- 
powi krakowskiemu darował (N. 164). 

Wincenty IV dziedzic Bochni. Występuje w r. 1222, 
1228, 1235 i 1242. Ma brata Świętosława oraz synów 
Stefana XX i Klimunta VIII, b, występujących w roku 
1234 (N. 191). 

Trojan XII Trojanowicz. Jest on prawdopodobnie 
synem Trojana II Trojanowicza, członkiem małopolskiej 
linii rodu Lubowlitów-Ogniwów (N. 204). 

Jest on prawdopodobnie identyczny z tym Trojanem, 
który w latach 1259, 1263, 1264 i 1266 występuje 
jako kantor katedralny krakowski. 

Bogusław XIII z Koniuszy występuje w r. 1222 
(N. 206). 

Chwał lY czyli Chwalisław albo Falisław występuje 
w roku 1222 jako podkomorzy nadworny biskupa kra- 
kowskiego (N. 218). 

Juręta I występuje w r. 1222, lecz nie piastuje 
żadnego urzędu. Jego syn Dzieży kraj V występuje 
w r. 1234, zaś Wysz III kanonik krakowski w roku 
1255 (N. 233). 

Wydżga I, podkoniuszy księcia Konrada mazowie- 
ckiego w r. 1222, w r. 1234 podkomorzy krakowski, 
w latach 1241 i 1242 kasztelan płocki, jest w r. 1243 — 602 — 

kasztelanem sądeckim, które jto kasztelami bratu swemu 
rodzonemu Giedce VI ustępuje (N. 242). 

Występuje on jeszcze w r. 1255 na dworze Bole- 
sława Leszkowicza, lecz nie piastuje żadnej godności. 
Jest on synem Olta I Zyrowicza. 

Mściwoj III (Mstuj, Mściw albo Mścigniew) Miko- 
łaj O wicz. Jest on synem Mikołaja Ul, b, Mikołaj o wicza 
wojewody krakowskiego a wnukiem Mikołaja III Sta- 
rego, palatyna księcia Kazimirza Pogrobowca (N. 246). 

Jest on w latach 1222 i 1224 kasztelanem sando- 
mirskim, w latach 1228 i 1229 kasztelanem wiślickim, 
w r. 1231 wojewodą wiślickim, w r. 1232 wojewodą 
sandomirskim, w latach 1234 i 1235 kasztelanem oświę- 
cimskim, w r. 1239 wojewodą łęczyckim, w latach 1241, 
1242 i 1243 wojewodą krakowskim, w r. 1247 znowu 
wojewodą łęczyckim, w latach 1248, 1249 i 1250 znowu 
kasztelanem wiślickim, wreszcie w r. 1254 nie piastuje 
żadnej godności. 

Jest on członkiem mazowieckiej linii rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, a ma trzech synów: Mikołaja XXIX, ostate- 
cznie wojewodę krakowskiego, Jakuba XXVI, ostatecznie 
kasztelana lubelskiego i Mirosława XIV, ostatecznie ka- 
sztelana sandomirskiego. 

Krzesław VI Krystynowicz; jest on najstarszym 
synem Krystyna Piotrko wicza palatyna mazowieckiego, 
ma młodszych braci Wszebora i Piotrka i jest w roku 
1232 palatynem kujawskim na dworze Konrada mazo- 
wieckiego (N. 251). 

Przed WÓj III występuje na wiecu suchedniowskim 
w r. 1224 z tytułem komesa (N. 254). 

Dzierźsław III Janowicz występuje w r. 1224 na 
wiecu suchedniowskim z tytułem komesa, jest w r. 1224 
kasztelanem wiślickim a w r. 1235 występuje bez ża- 
dnego urzędu. Jego syn Fałek występuje w r. 1265 
(N. 255). 

Wojciech IX jest w latach 1224, 1228 i 1229 - 603 — kasztelanem lubelskim; zaś w r. 1230 jest palatynem 
dworu księżnej Grzymisławy, o której nie wiadomo, jaką 
dzielnicę podówczas posiadała, gdyż już i z krakowskiej 
i sandomirskiej ziemi wyzutą została. Mogła to zaś być 
dzielnica albo w^iślicka albo żarno wska albo radomska 
(N. 274). 

Zważywszy, iż w roku zaraz następnym 12B1 spo- 
tykamy Mściwa III wojewodą wiślickim, przypuszczenie 
jest bliskie, że to wiślicka była dzielnica, na której Kon- 
rad Grzymisławę, po wyzuciu jej z dzielnicy krakowskiej 
i sandomirskiej osadził, ze zatem nasz Wojciech IX był 
w roku 1230 palatynem wiślickim księżnej Grzymi- 
sławy. 

Czyim był synem nasz Wojciech IX, odgadnąć 
niepodobna dla braku w^szelkich wskazówek, natomiast 
prawdopodobnem jest, żejegoto synem jest Piotr LXXIII 
Wojciechowicz (Albertowicz), w roku 1258 podkomorzy 
krakowski a w r. 1280 wojewoda krakowski. 

Pełka X kantor gnieźnieński i kanonik katedralny 
krakowski (1224), proboszcz wiślicki (1239) (N. 278). 

Fał czyli Chwał IV, b, sędzia nadworny krakowski 
(1224) ma brata Jana, rycerza nadwornego biskupa kra- 
kowskiego (N. 281). 

Zdzisław VII Włostowicz, występuje w latach 1224 
i 1228, nie piastuje wszelako żadnej godności. Ojcem 
jego będzie zapewne Włost Gosław^owicz występujący 
w r. 1218 na dworze księcia Konrada mazowieckiego; 
syn zaś Jakub XXII Zdzisławowicz występuje w roku 
1236 (N. 285). 

Clesząta II Wawrzyńcewicz, syn Wawrzyńca III, 
komornika biskupa krakowskiego (1212) a ojciec Jazda 
III, zaś dziad Pawła Przemankowskiego biskupa krako- 
wskiego, jest w r. 1224 podłowczym krakowskim a wy- 
stępuje jeszcze i w latach 1237 i 1238, wszelako bez 
żadnego urzędu (N. 287). - 604 - 

Jest członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Połukoziców. 

Idzi III Pryszcz oraz Idzi IV Idzie, syn Idziego III, 
występują w r. 1224 (NN. 290 i 291). 

Piotr XXVI, c, Krystynowicz, syn Krystyna pala- 
tyna mazowieckiego, występuje w latach 1224 i 1252, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu, a należy do mazowie- 
ckiej gałęzi rodu Lubowlitów-Ogniwów (N. 294). 

Mirosław XI Danielowicz, kapelan biskupa krako- 
wskiego (1224), jest w latach 1234 — 1236 kanonikiem 
katedralnym krakowskim i mistrzem (N. 306). 

Bogusław XV, podczaszy biskupa krakowskiego 
(1224) (N. 311). 

Przybysław XVI, podkoniuszy biskupa krakowskiego 
(1224) (N. 312). 

Wojen z Borzykowej, występuje w r. 1224 a ma 
syna Piotra (1230) (N. 315). 

Wojsław XII Bogusławowicz, występuje w r. 1224 
jako rycerz nadworny Jakuba Raciborowicza, jest zaś 
synem Bogusława V a względnie Bogusława IV Nasła- 
wowicza (N. 328). 

Wszebor IV Krystynowicz, syn Krystyna palatyna 
mazowieckiego, występuje na dworze księcia Leszka 
Kazimirowicza w latach 1224 i 1225 jako łowczy na- 
dworny. Jest on benefaktorem klasztoru wąchockiego 
i należy do mazowieckiej linii rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów (N. 338). 

Włodzimirz VIII Swiętosławowicz. Jest on synem 
Swiętosława V Bodzętowicza (1212) a pozapra wnukiem 
Piotrka Włosta, po którym też stannicę jego dziedziczy 
(N. 340). 

W latach 1224 i 1230 występuje bez żadnego 
urzędu, w latach 1232 i 1234 jest kasztelanem oświę- 
cimskim a od r. 1238 wojewodą krakowskim, i jako 
taki ginie w r. 1241 w bitwie z Tatarami pod Chmie- 
likiem. -^606 - 

Jest on członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów, ga- 
łęzi bocznej Łabędzio w. 

Chwał V Jarostowicz, występuje w r. 1225 bez 
urzędu (N. 341). 

Bogusław XVII występuje w latach 1228 i 1230 
jako komornik Wojciecha zrazu kasztelana lubelskiego 
następnie palatyna wiślickiego (N. 373). 

Fallsław czyli Chwalisław IV Lodgerowicz (N. 378) i 

Przybysław XVII Przybysławowicz występują w r. 
1228 bez urzędu (N. 381). 

Krystyn III Młodocic (N. 382), 

Krzyszan II Putysławowicz z Krzyżanowic (N. 385), 

Ramułt III Serafinowicz, (N. 388), 

Eustachy II Serafinowicz, (N. 389) oraz 

Krystyn IV RacławowiCZ (N. 394), występują w la- 
tach 1228 i 1230 bez żadnego urzędu. 

Leniart II Filipowicz (N. 412), 

Jan XXVIII Filipowicz (N. 413), 

Gosław IX Łysek i Wit IX bracia i Henryk VIII 
brat Gosława IX i Wita IX (NN. 419, 420 i 421), 
dziedzic brzegu Raby pod Bochnią, występują w r. 1228. 

Trojan XIII występuje również w r. 1228 ale bez 
urzędu (N. 435). 

Sulisław XIV kanonik sandomirski, dziedzic działu 
w Dzierżkówku, występuje w latach 1229 i 1233 
(N. 448). 

Wojsław XIII występuje w r. 1230 bez żadnego 
urzędu (N. 494). 

Przybysław XVłll Biernatowicz występuje w r. 
1230— 123G bez urzędu, jest w latach 1237 i 1238 
a potem ponownie w r. 1248 wojskim krakowskim 
wreszcie w latach 1254 i 1255 krakowskim podstolim 
(N. 495). 

Zdzisław XI, wojski lubelski (1230), jest w r. 1239 
kasztelanem małogojskim (N. 513). 

Bronisz VII Wojsławowicz z Biechowa, kasztelan - 606 - 

czchowski (1230, 1234), jest w latach 1242—1246 
kasztelanem brzeskim, zaś w latach 1256 — 1262 kaszte- 
lanem bieckim (N. 617). 

Syn jego Wojsław występuje w r. 1252. 

Jakub XIV Marcinowicz (N. 618) i 

Mścigniew li Marcinowicz z Kurozwęk (N. 622) 
bracia, występują w r. 1230. Mścigniew sprzedaje w r. 
1246 klasztorowi jędrzejowskiemu część wsi Przyłęku. 

Synowie Mścigniewa Sulisław XXU i Imbram V 
występują w r. 1266. 

Wojsław XIV ksiądz przy kościele N. P. Maryi 
w Krakowie (1230) jest w r. 1236 wikary uszem kate- 
dralnym krakowskim (N. 643); 

Jakub XVI Bobola kasztelan krakowski (1231), fun- 
dator kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie, ma 
on syna Spicymira V, a jest praojcem rodu Leliwitów, 
który się jako gałąź boczna od rodu szczepowego Lu- 
bowlitów-Ogniwów oderwał (N. 569). 

Miicołaj XXI Mieczsławicz, syn Mieczsława III, 
występuje w r. 1231 wszelako bez żadnego urzędu 
(N. 661). 

Jazd III, występuje w latach 1232 i 1236 bez ża- 
dnego urzędu, zaś w r. 1234 jako cześnik krakowski 
(N. 670). 

Jest on synem Ciesząty II Wawrzyńcewicza a ojcem 
Pawła XIII Przemankowskiego biskupa krakowskiego 
(t 1292) oraz Wojsława XVI z Piechanina (1246), 
członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi boczej Połu- 
koziców. 

Mikuł czyli Mikołaj XXIM Wojsławowicz występuje 
w r. 1233 bez godności, w latach 1234 — 1236 jest 
kustoszem, w latach 1249 — 1263 scholastykiem, w r. 
1264 proboszczem katedralnym krakowskim, wreszcie 
w r. 1266 krakowskim archidyakonem (N. 685). 

Mikołaj XXIV Chocimirowicz syn Chocimira VII, 
występuje w r. 1233 bez urzędu, jest w r. 1243 ka- — 607 — 

sztelanem bieckim, w r. 1255 kasztelanem lubelskim, 
w latach 1259 — 1263 kasztelanem małogojskim, w r. 
126B kasztelanem brzeskim a w r. 1268 ponownie ka- 
sztelanem bieckim (N. 590). 

Synem jego jest prawdopodobnie Jan LXVII, b, 
współdziedzic jednego brzegu Raby pod Bochnią, który 
w r. 1270 sprzedał Markowi patronowi klasztoru sta- 
niątecklego, oraz Henryk ojciec Swiętosławów. 

Bieniek VI podczaszy, występuje w r. 1233 (N. 594). (XIV pokolenie). 

Dzierżykraj V Juręcic, syn Juręty I (1222), współ- 
dziedzic wsi Niegowici, jest prawdopodobnie w r. 1262 
i 1266 a następnie powtórnie w latach 1271 — 1274 
proboszczem katedralnym krakowskim (N. 621). 

W r. 1262 otrzymuje on wraz z bratem swoim 
Wyszem III od księcia Bolesława Leszkowicza las po- 
łożony pomiędzy Bochnią, Szczyrzycem a Libichową, zaś 
około r. 1255 zakłada wraz z tymże bratem swoim Wy- 
szem III klasztor reguły św. Augustyna de poenitentia 
beatorum martyrum. 

Miał on snąć córkę Bogusławę, która wyszła za pod- 
komorzego Mirona II Dzierżykraj o wicza i która po nim 
i bracie jego Wyszu III odziedziczyła dobra Niegowić, 
podczas gdy reszta dóbr Wysza III, mianowicie Świ- 
niarsko i Muszynę, odziedziczył Paweł Przemankowski 
biskup krakowski. To dziedziczenie dóbr po Wyszu III 
przez Pawła biskupa krakowskiego, notorycznego Połu- 
kozica wskazuje, że i nasz Dzierżykraj V Juręcic do rodu 
Połukoziców należy. 

Leniart XIII Chocimirowicz, syn Chocimira VII, 
występuje w latach 1234 i 1242, lecz nie piastuje ża- 
dnego urzędu, ma brata Mikołaja XXIV kasztelana biec- 
kiego (1242), oraz Adama IV, o którym niżej (N. 622). — 608 — 

Należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Łabędziów. 

Bogusław XXI Bogusławowicz, zapewne syn Bogu- 
sława Xix chorążego krakowskiego, występuje w latach 
1234 i 1247, w którymto ostatnim roku wygrywa od 
klasztoru miechowskiego wieś Krzesławice (N. 636). 

Adam IV Leniartowicz, syn Leniarta XIII Choci- 
mirowicza, występuje w latach 1234 — 1244 bez żadnego 
urzędu; w r. 1244 jest cześnikiem krakowskim, w r. 1245 
cześnikiem sandomirskim , w r. 1246 ponownie cześni- 
kiem krakowskim, w r. 1252 i 1253 kasztelanem wi- 
ślickim, w r. 1253 wojewodą sandomirskim a w latach 
1255 do 1264 kasztelanem krakowskim (N. 659). 

Jakub XXII Zdzisławowicz, prawdopodobnie syn 
Zdzisława VII Włostowicza, występuje w r. 1236 bez 
żadnego urzędu (N. 698). 

Janusz VII z Niałka, występuje w r. 1237, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu. Należy on do rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Jeleniów Niałków 
(N. 708). 

Włodzimirz XI Kopytów, występuje w r. 1238 bez 
żadnej godności (N. 718). 

Pełka XII dziekan katedralny krakowski w latach 
1238—1253 (N. 725). 

Lewosz I i Krzyszek X Krzyszkowicze sprzedają 
w r. 1238 dziedziczne swe Krzyszkowice Teodorowi 
wojewodzie krakowskiemu (N. 730). 

Michał VIII Michałowicz syn Michała V Piotrko- 
wicza, kasztelana krakowskiego, a brat Pełki XIV (1254), 
jest w r. 1239 cześnikiem sandomirskim a w latach 
1258—1260 podstolim krakowskim (N. 737). 

Jegoto synem będzie zapewne Mirogniew I Micha- 
łowicz (1260). 

Należy on do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Połukoziców. — 609 — 

Piotr LIV, brat stryjeczny Pełki arcybiskupa gnie- 
źnieńskiego, otrzymuje od tegoż arcybiskupa wieś Kwi- 
linę w zamian za wieś Kępino (N. 741). Miał syna 
Mironeża (1239). 

Mironeż Piotrowicz syn codopiero wzmiankowanego 
Piotra LIV, występuje w r. 1239 bez żadnego urzędu 
(N. 742). 

Janusz VIII wojewoda krakowski. Wedle Długosza 
miał ten Janusz w r. 1239 jako wojewoda krakowski 
odbywać poselstwo do króla węgierskiego w dzięwosłęby 
po Kingę. W sprzeczności z tern zostawałaby ta oko- 
liczność, że Włodzimirz YlllSwiętosławowicz jużwr. 1238 
jako wojewoda krakowski występuje, a dopiero w r. 1241 
w bitwie z Tatarami pod Chmielikiem ginie, wobec czego 
nie byłoby w r. 1239 miejsca na wojewodę Janusza. 
Ale nie trzeba zapominać, że w tym czasie jest trzech 
pretendentów do stolca krakowskiego, mianowicie Bole- 
sław Leszkowicz, Henryk Brodaty i Konrad mazowiecki, 
a każdy mógł mieć swego osobnego wojewodę krakow- 
skiego. Otóż Janusz mógł być wojewodą krakowskim 
Bolesława Leszkowicza. 

Michał IX Przedwojowicz, syn zapewne Przedwoja 
III (1224), ginie w bitwie z Tatarami pod Turskiem(1241). 
Był dziedzicem działu w Przemęczanach (N. 748). 

Sulisław XVIII Swiętosławowicz, brat Włodzimi- 
rza Vni, niegdy wojewody krakowskiego a syn Swięto- 
sława V, prowadzi pułk krakowski i wielkopolski w r. 1241 
przeciw Tatarom pod Lignicę i tam ginie (N. 761). 

Swiętosław VI Henrykowicz, syn prawdopodobnie 
Henryka VII Dzietrzykowicza a brat Wincentego IV 
dziedzica Bochni, pozbył on Andrzejowi biskupowi płoc- 
kiemu dwie wsie Birków i Dołuszyce, zaś inne dwie 
wsie Wiśnicz i Chronów nadał klasztorowi staniąteckiemu ; 
brzeg wreszcie rzeki Raby sprzedał wraz z drugim współ- 
właścicielem , Janem Mikołaj o wiczem komesowi Markowi 
prokuratorowi klasztoru staniąteckiego (N. 752). — 610 — 

Bień czyli Benedykt III, w r. 1242 podstoli na- 
dworny Konrada mazowieckiego, w r. 1250 podkoniu- 

szy (N. 769). 

Witek Bieniowicz, porwany został zdradą przez 
Konrada mazowieckiego w r. 1243 na wiecu w Szkal- 
mirzu i uwięziony (N. 777). 

Zbygniew II Idzicz, występnie w r. 1244 bez ża- 
dnego urzędu, a w r. 1256 jest wojewodą sandomirskim 
(N. 805). 

Może on być synem albo Idziego III Pryszcza 
a bratem Idziego IV Idzica (1224) albo synem tegoż 
Idziego IV. 

Paweł XIII Jazdowicz z Przemankowa, komornik 
biskupa krakowskiego (1245), kanonik katedralny kra- 
kowski (1250), submagister katedralny (1253), kanclerz 
nadworny (1263, 1264), archidyakon sandomirski (1266), 
biskup krakowski (1266 f 1292). 

Jest on synem Jazda III Cieszącica, a należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połukoziców 
(N. 809). 

Wojsław XV Wydżdżyc koniuszy sandomirski (1245) 
kasztelan małogojski (1256, 1258). 

Jest on synem Wydżgi I Oltowicza z Czorsztyna, 
kasztelana sądeckiego a ma synów Bienia V z Łososiny 
(1304), Staszka i Jana (N. 812). 

Mikołaj XXYIII Goduła, sędzia nadworny krakowski 
(1246 — 1258). Ma syna Wojciecha kapelana nadwor- 
nego biskupa krakowskiego (1253), sam zaś należy do 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Godułów 
(N. 815). 

Wojsław XYI z Piechanina, występuje w r. 1246 
bez urzędu, w r, 1246 jest podsędkiem sandomirskim, 
w r. 1256 i 1258 kasztelanem małogojskira, a w r. 1269 
występuje znowu bez żadnego urzędu. 

Jest on bratem rodzonym Pawła Przemankowskiego 
biskupa krakowskiego, ma syna Pawła XVIII, dziedzica — 611 - 

Przemankowa, występującego już w roku 1295 a na- 
leży do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połu- 
koziców (N. 817). 

Mikołaj XXIX MŚciwowicz, syn Mściwa czyli Mści- 
woja III Mikołajowicza, jest w latach 1249 — 1252 
cześnikiem krakowskim, zaś w latach 1255 — 1260 po 
raz pierwszy, zaś w latach 1262 — 1272 po raz wtóry 
wojewodą krakowskim (N. 821). 

W r. 1270 zamienia z Bieniem Woj sławo wiczem 
wieś swą Dziewin na wieś Zabłocić, zaś w r. 1271 
bierze udział w łupieskiej wyprawie na Śląsk Bolesława 
Leszkowicza i Konrada mazowieckiego. Potomstwo jego 
nie jest znane. 

Tules, Getlep i Bogusza Y synowie Chwała i Suli- 
sława, niegdy współwłaściciele dóbr Oględówek (NN. 
840—842;, oraz 

Włost Xiii stryj onychże, występują w r. 1250 
(N. 843). 

Gosław XIII kasztelan sieciechowski (1250). Jego 
syn Mszczuj Gosławowicz występuje na dworze księcia 
mazowieckiego i krakowskiego w r. 1241 (N. 855). 

Swlętosław VII opat sieciechowski, występuje 
w r. 1252 (N. 874). 

Wojsław XVIII Broniszowicz prawdopodobnie syn 
Bronisza VII Wojsławowicza, występuje w r. 1252 
(N. 891). 

Pomnan czyli Pomian X zrazu proboszcz stanią- 
tecki, następnie opat płocki, współwłaściciel dóbr Zbo- 
rów i Uszew (N. 917). 

Pełka XIV Michałowicz, syn Michała V Piotrko- 
wicza, jest w r. 1253 podkomorzym nadwornym, w r. 1272 
stolnikiem krakowskim, w r. 1275 cześnikiem sandomir- 
skim a w latach 1279 i 1280 kasztelanem sandomirskim. 

Należy on do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Połukoziców (N. 928). 

Bogusław XXV w r. 1254 stolnik snndomirski, — 612 — 

w latach 1 256 i 1258 kasztelan sandoipirski a w r. 1259 
kasztelan wojnicki (N. 929). 

Sułek czyli Sulisław XXI Michałowicz, syn Michała 
V Piotrkowicza, a brat Pełki XIV, jest w latach 1252 — 
1256 kasztelanem zawichojskim (N. 961). 

Należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Połukoziców. 

Jakub XXYI Mściwowicz syn Mściwoja III Miko- 
łajowicza jest w latach 1256 — 1269 kasztelanem woj- 
nickim w r. 1270 kasztelanem wiślickim a w r. 1271 
kasztelanem lubelskim (N. 941). 

Mirosław XIV Mściwowicz również syn Mściwa III 
Mikołaj owicza, występuje w r, 1255 bez urzędu, jest 
w latach 1268 — 1270 cześnikiem krakowskim, w latach 
1271 — 1274 sędzią nadwornym małopolskim a w r. 1275 
kasztelanem sandomirskim (N. 942). 

Jego synowie Piotr i Mściw dziedzice Grniazda, 
występują w r. 1286, zaś Bogusław w r. 1289. 

Wysz VII Juręcic dziedzic Niegowici, kanonik ka- 
tedralny krakowski (1255), wr. 1271 kantor katedralny 
a następnie scholastyk katedralny krakowski, umiera 
przed r. 1288 (N. 944). 

Swiętosław VIII Włodzimirowicz występuje w r. 1256 
bez żadnego urzędu, zaś w latach 1284 — 1286 jest 
kasztelanem wojnickim. Długosz twierdzi, że ten Swięto- 
sław Włodzimirowicz poległ w r. 1273 w bitwie pod 
Bogucinem. Albo to podanie Długusza nie jest prawdzi- 
wem, albo Swiętosław kasztelan wojnicki w latach 1284 — 
1286 nie jest Włodzimirowiczem, lecz innym jakimś nie- 
znanym nam zresztą Swiętosław em (N. 954). 

Mścigniew IV Pakosławowicz zastawia w r. 1258 
a następnie sprzedaje klasztorowi wąchockiemu wieś Pęko- 
sławice, jest w r. 1285 komornikiem księżnej, w r. 1290 
kasztelanem radomskim i posiada wieś Narok z monar- 
szego nadania (N. 968). 

Jakiego Pakosława ońby mógł być synem, trudno — 613 — 

oznaczyć, gdyż z KTTI pokolenia, w którem żył ojciec 
naszego Mścigniewa, znamy tylko Pakosławów Awdań- 
ców. Wobec czego nie byłaby wykluczoną możność, że 
i nasz Mścigniew nie do rodu Lubowlitów-Ogniwów a do 
rodu Awdańców należy i że imię Mścigniew odziedzi- 
czył przez matkę, która mogła być Lubowlanką z domu. 
Tylko blizki stosunek naszego Mścigniewa z klasztorem 
wąchockim, który był fundacyą rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów, zniewala do przypuszczenia, że i nasz Mścigniew 
do tegoż rodu należał. 

Otto V Piotrkowicz oraz 

Krystyn Yll Piotrkowicz synowie Piotrka czyli 
Piotra XXVI Krystynowicza, nadają za czasów księcia 
Leszka Kazimirowicza klasztorowi wąchockiemu wieś 
Wierzbicę (NN. 981 i 982). 

Lutogniew I Piotrkowicz prawdopodobnie brat po- 
wyższych Ottona V i Krystyna VII, nadaje klasztorowi 
wąchockiemu wieś Chronów (N. 983). 

Wszebor Y Krystynowicz, prawdopodobnie stryj 
poprzednich Ottona, Krystyna i Lutogniewa Piotrkowi- 
czów a brat ich ojca Piotra XXVI Krystynowicza 
(N. 984). 

Krym I nadał klasztorowi wąchockiemu część wsi' 
Chronowa (N. 986). 

Markusz I z Szanistowa (?) nadał klasztorowi wą- 
chockiemu wieś Wawrzyszew (N. 986). 

Mirogniew I Michałowicz syn Michała VIII Mi- 
chałowicza, nadał wieś Oran klasztorowi wąchockiemu 
(N. 996). 

Hensyr I sprzedał wraz z braćmi swymi dział swój 
w Dołuszycach klasztorowi wąchockiemu. Miał syna Ma- 
teusza IX z Dubia (N. 997). 

Sulisław XXII Mścigniewowicz, (N. 1048) oraz 

Imbram V Mścigniewowicz synowie Mścigniewa II 
Marcinowicza z Kurozwąk, występują w r. 1266 bez 
żadnych urzędów (N. 1049). 

41 RTCFR8TW0 POUKIE. TtM III. — 614 — 

Sulisław jest prawdopodobnie w r. 1257 koniuszym 
sandomirskim a w r. 1260 sandomirskim stolnikiem. 

Imbram natomiast jest w latach 1270 — 1272 i po- 
nownie w r. 1278 wojskim krakowskim a w latach 
1286 — 1288 łowczym krakowskim i jest dziedzicem 
Witowa. To dziedziczenie Witowa, który jest oczywiście 
gniazdem rodowem Wita, dowodzi, że nasi Mścigniewo- 
wicze są potomkami jakiegoś Wita. 

Mateusz IX Hensyrowicz, którego synowie Hen- 
syr II i Piotr LXXXIV Matuszewicze są dziedzicami 
Dubia w r. 1270 (N. 1058). 

Wojen III, którego synowie Więcek I, Więcław 
XVIII, Mirosław XVI, Mateusz VIII, Gołek I i Bar- 
tek I są w r. 1270 właścicielami zrzebiów w Dubiu 
(N. 1059). 

Spicymir Y, syn Jakuba XVI Boboli kasztelana 
krakowskiego (1231), ma syna Jakuba kasztelana wi- 
ślickiego (1295) a należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
gałęzi bocznej Leli wito w (N. 1066). 

Trojan XIV. Syn jego Jan LXXI jest w r. 1276 
proboszczem w Górach (N. 1062). 

Włośclej. Synowie jego Mikołaj LVII i Wojciech 
XXII z Graboszowa występują w r. 1287 (N. 1069). 

Jan LXVI Żyła. Syn jego Ratułd III Janowicz 
występuje w r. 1296 (N. 1072). 

Należy on do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Ratułdów. (XV pokolenie). 

Mirosław XV łowczy kłobucki czyli krakowski 
(1268), ma syna Boguchwała VIII, b, (1271—1289) 
(N. 1083). 

Jan LXVII, b, Mikołajowicz, współdziedzic jednego 
brzegu rzeki Raby, któryto brzeg on wraz z drugim 615 - współdziedzicem Swiętosławem Henrykowiczem sprzedał 
komesowi Markowi dziedzicowi klasztoru staniąteckiego. 

Jest on prawdopodobnie synem Mikołaja XXIX 
Mściwowicza (1248) a ma brata Henryka, ojca codo- 
piero wzmiankowaneg'0 Swiętosława (N. 1088). 

Nieustąp I, zrazu l^asztelan sandomirski (1271) jest 
w latacłi 1272—1278 wojewodą krakowskim (N. 1110). 

Boguchwał VIII, b, Młodszy Mirosławowioz, syn 
prawdopodobnie Mirosława XIV, występuje w r. 1271 
z tytułem komes ale bez żadnego zresztą urzędu (N. 
1114). 

Włodzimirz X łowczy krakowski (N. 1136), 

Krzczon czyli Krystyn lY (N. 1136), 

Pomian XI proboszcz tyniecki, (N. 1138) wreszcie 

Lenlart XV pisarz opata tynieckiego (N. 1144), 
występują w r. 1274. 

Adam VI jest podsędkiem nadwornym krakowskim 
w latach 1276 i 1278. Może on jest synem Adama IV 
(1244—1264) (N. 1157). 

Wojsław XIX skarbnik krakowski (1276—1278) 
a podkomorzy krakowski w latach 1279 — 1285 (N. 1158). 

Bieniek VII, podskarbi krakowski (1276) (N. 1159). 

Jan LXXI Trojanowicz, syn nieznanego skądinąd 
Trojana XIV, jest w r. 1276 proboszczem w Górach 
(N. 1162). 

Jakub XXXIV Spicymirowicz, syn Spicymira V Ja- 
kubowicza, jest w roku 1291 łowczym sandomirskim 
a w r. 1295 kasztelanem wiślickim. Jest on ojcem Spicy- 
mira z Wielkich Piasków czyli Tarnowskiego, ostatecznie 
kasztelana krakowskiego a członkiem rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, gałęzi bocznej Leliwitów (N. 1190). 

Adam IX, prawdopodobnie kasztelan sandomirski 
w r. 1282 (N. 1229). 

Krystyn IX kasztelan sieciechowski, występuje w r. 
1283 (N. 1233). 

41* - 616 - 

Swiętosław XI kasztelan wiślicki w latach 1285 — 
1287, jest dziedzicem wsi Krzyżanowice nad Rabą po- 
łożonej a stronnikiem Leszka Czarnego przeciw Konra- 
dowi mazowieckiemu (N. 1266). 

Mszczug koniuszy i MŚCigniew podkomorzy sie- 
radzcy występują w r. 1286 (str. 226). 

Piotr XCVI i Mściwoj lY Mirosławowicze współ- 
dziedzice dóbr Gniazda na Spiżu i Jaczowa. Są oni 
synami Mirosława XIV, a występują w r. 1286 (NN. 
1278 i 1279). 

Mściwoj IV jest nadto właścicielem wsi Gabon, 
którąto wieś w r. 1293 komesowi Mikołajowi Pączkowi 
sprzedaje. Zaś Piotr XCVI jest w latach 1292—1296 
pisarzem nadwornym księżnej Kunegundy i Gryfiny na 
dworze sądeckim. 

Mikołaj LYII i Wojciech XXII Włościejowicze 
z Graboszowa, występują w r. 1287 (N. 1290 i 1291). 

Bogusław XXIX, b, Mirosławowicz, syn Mirosława 
XIV, a brat Piotra XCVI i Mściwoja IV, występuje 
w r. 1289 (N. 1303). 

Krystyn IX, b, z Goraja i Kraśnika stolnik sando- 
mirski. W kodeksie dyplom, małopolskim, tomie II pod 
N. 616 ogłoszony jest dokument Władysława Łokietka 
z r. 1290 w przedmiocie ustanowienia cła w Kraśniku 
na rzecz Krystyna z Goraja i Kraśnika, stolnika na- 
dwornego. Dokument ten atoli jest wielce podejrzany. 

Paweł XVI Trzebież, sędzia nadworny sądecki 
w latach 1293 — 1315, jest w r. 1313 sołtysem podoli- 
nieckim, a ma brata rodzonego Swiętosława XIV Ko- 
bołkę (1313) (N. 1304). 

Mikołaj L|X Pączek jest w r. 1296 dworzaninem 
ks. Gryfiny a w r. 1293 nabywa wieś Gabon od ko- 
mesa Mstuja. 

W r. 1333 występuje pozostała po nim wdowa 
Małgorzata wraz synami Przybysławem XXVII, Mu*o- — 617 — 

sławem XX, Biernatem IX i Piotrem CXX Gabońskimi 
(N. 1302). 

Należy on do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi 
bocznej Skowinów. 

Pełką XYI Falisławowicz ze Zadowia, zamordował 
bratanicę Żegoty kasztelana krakowskiego. Wspomniany 
w r. 1292 (N. 1333). 

Adam X, b, ze Zasłonią, występuje w r. 1293 
i 1299, atoli bez urzędu (N. 1335). 

Paweł czyli Pasek XVIII Wojsławowicz Przeman- 
kowski, dziedzic Przemankowa, syn Wojsława XVI z Pie- 
chanina a bratanek biskupa Pawła XIII Przemanko- 
wskiego. Wujem jego jest Prandota VII Warszowicz. 
W roku 1303 sprzedaje on dobra swoje Trąbki i Dar- 
czyce Janowi biskupowi krakowskiemu (N. 1352). 

Należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Połukoziców. 

Mirosław XYIII Gruszka występuje w r. 1295 
(N. 1357). 

Ratułd HI Janowicz, syn Jana LXVI Żyły, rości 
sobie prawo patronatu do kościoła w Szczyrzycu (1296) 
a należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Ratułdów (N. 1359). 

Dzierżsław Yl. Syn jego Leniart XIX, występu- 
jący w r. 1327, jest właścicielem połowy Tarnowa (N. 
1384). 

Dobrosław Yl. Syn jego Swiętosław Dobrosławowicz 
występuje w r. 1313 (N. 1386). 

Eustachy III albo Hostasz. Ma brata Gniewomira 
i syna Piotra dziedzica Lusławic (1329) (N. 1387). 

Gniewomir lY brat codopiero przywiedzionego Eu- 
stachego III, współdziedzic Lusławic, ma synów Kry- 
styna (1316) i Boguszę (1329) (N. 1390). 

Marcin XXXII z Brzeźna ma synów Adama i Pełkę 
występujących w r. 1333 (N. 1397). 

Ulliroń III, ma syna Gotarda (1332) (N. 1398). ~ 618 — 

Pełka XYII, ma syna Michała skarbnika kra- 
kowskiego (1306) (N. 1403). 

Unisław III; syn jego Manńn z Brzeźna występuje 
w r. 1312 (N. 1410). 

Wojsław XXIII Kozłowicz, ma synów Wisława, 
Budziwoja, Witka i Józefa (1317) (N. 1416). 

WłOŚCibor lY kanonik sandomirski (N. 1434), oraz 

Krystyn X kanonik katedralny krakowski, wystę- 
pują w r. 1303 (N. 1435). 

Bień V Wojsławowicz z Łososiny, syn Wojsława 
XV (albo XXI) Wydżdżyca, a wnuk Wydżgi I kaszte- 
lana sądeckiego. 

Ma on braci Staszka i Jana występujących wraz 
z nim w roku 1304 (N. 1442). 

Stannica jego wyglądała tak: 

Michał XIV Pełczyc, syn /^ prawdopodo- 
bnie Pełki XIV Michałowicza, jest \^) w latach 
1306 i 1307 skarbnikiem krakow- /i skim, w la- 
tach 1316 i 1317 kasztelanem radomskim, a członkiem 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połukoziców 
(N. 1463). 

Swiętosław XII Kopyto, występuje w r. 1307 bez 
urzędu (N. 1470). 

Krystyn XI, występuje jako podczaszy sandomirski 
w r. 1307 (N. 1474). 

Spytek czyli Spicymir VI z Dębna, syn Jakuba 
XXXIV Spycymirowicza, w r. 1316 łowczy krakowski, 
w latach 1317 i 1318 kasztelan sądecki, w latach 1319 
i 1320 kasztelan wiślicki, w latach 1320—1330 woje- 
woda krakowski, wreszcie w latach 1331 — 1350 ka- 
sztelan krakowski, dziedzic Tarnowa, pisze się także 
z Piasku (de Arena) a ma żonę Stanisławę (N. 1505). 

Należy do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej 
Leli wito w. 

Marcin XXXV Unisławowicz, syn Unisława III, 
dziedzic Brzeźna i Chomranic, jest w r. 1317 sędzią 
— 619 — 

klasztoru Klarysek starosądeckich, zaś w latach 1317 — 
1323 używa tytułu komesa. Ma on za żonę Katarzynę, 
córkę komesa Marka, oraz synów Mikołaja LXXIV 
(1317) i Pełkę XVIII (N. 1508). 

Swiętosław XIV Trzebież Kobołka, brat rodzony 
Pawła XVI Trzebieżą, jest w r. 1323 prokuratorem 
klasztoru Klarysek starosądeckich a w r. 1330 pod- 
wójcim sądeckim (N. 1518). 

Adam XIV z Książa, jest w latach 1314—1320 
sędzią ziemskim krakowskim, a w latach 1325 — 1331 
kasztelanem wiślickim. (N. 1523). 

Syn jego Krystyn XIX występuje w r. 1343. 

Mikołaj LXXVI i Pełka XVIII Marcinowicze, sy- 
nowie Marcina XXXII z Brzeźna (NN. 1544 i 1545). 

Wisław Vii, Budziwój VII, Wit XV i Józef I Woj- 
Sławowicze, synowie Wojsława XXIII Kozłowicza, wy- 
stępują w r. 1317 (N. 1549—1552). 

Przybysław (Przybek) XXVII, Wirosław XX, Bier- 
nat IX i Piotr CXXI Mikołajowicze synowie Mikołaja 
LIX Pączka, dziedzice dóbr Gabon, należą do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Skowinów. 

Dzieci Biernata: Przybysław, Mirosław i Dorota, 
występują w r. 1368 (NN. 1650—1663). 

Nankier II i Piotr CXXI Stogniewowicze, synowie 
Stogniewa IV, właściciela działu w Dębianach, wystę- 
pują w roku 1327 (NN. 1683, 1684). 

Leniart XIX, syn Dzierżsława IV kasztelana połanie- 
ckiego, właściciel połowy Tarnowa i Skrzyszowa (N. 1685). 

Fakt, że Nankier II i Piotr CXXI Stogniewowi- 
cze, oraz Leniart XIX Dzierżsławowicz są współwłaści- 
cielami tych samych dóbr, które i do Spicymira VI Tar- 
nowskiego należą, nakazują przypuszczać, iż oni do 
tegoż samego, co i Spycymir VI rodu, to jest do rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Leliwitów należą. 

Sieciesław III, Mścigniew VIII, Piotr CXXIII i Wło- 
dzimirz IX z Mikuło wic, występują w r. 1329. — 620 — 

Należą oni do rodu Lubowlitów-Ogniwów (NN. 1713, 
1714, 1735, 1736). 

Jan CV Pilecki, w latach 1343—1347 kasztelan 
radomski, a w r. 1350 kasztelan krakowski, należy do 
rodu Leli Witów (N. 1729). 

Piotr CXXIY Hostaszowicz syn Eustachego III czyli 
Hostasza, oraz brat jego 

Gniewomir lY Hostaszowicz dziedzice dóbr Lusła- 
wic, wreszcie Lusław IV i Bogusza VIII Gniewomirowi- 
cze, synowie wzmiankowanego codopiero Gniewomira IV, 
również współdziedzice dóbr Lu8ławic(NN. 1746 — 1748). 

Janusz X, podkoniuszy krakowski (1330), jest w roku 
1331 podczaszym sandomirskim a w latach 1333 i 1334 
sędzią ziemskim sandomirskim (N. 1751). 

Pełka XIX Swęk cześnik sandomirski (1330) (N. 1764). 

Pełka XX cześnik krakowski (1328—1331), w la- 
tach 1333 — 1339 jest kasztelanem sieciechowskim, w la- 
tach 1340 — 13 60 kasztelanem sądeckim, wreszcie wiatach 
1351 — 1361 chorążym krakowskim (N. 1776). 

Ma on żonę Małgorzatę i córkę Cudkę, żonę Nie- 
miry z Gołczy. 

Mścigniew IX Cielej z Bożegodaru podczaszy kra- 
kowski (1331), jest w r. 1333 podstolim sandomirskim, 
w r. 1334 wielkorządcą radomskim, w latach 1334 do 
1338 kasztelanem radomskim, wreszcie w latach 1339 — 
1341 wojewodą krakowskim (N. 1784). 

Należy on do rodu Lubowlitów-Ogniwów, a ma sy- 
nów Wojciecha XXXVIII i Jakuba LXXII (1362). 

Idzi VI, cześnik królowej (1333), jest w latach 
1333—1340 cześnikiem krakowskim (N. 1808). 

Spytko czyli Spicymir VII podstoli krakowski (1333), 
należy, po imieniu sądząc, do rodu Lubowlitów-Ogniwów 
(N. 1815). 

Adam XVIII i Pełka XXII Marcinowicze, synowie 
Marcina XXII z Brzeźna, występują w roku 1333 
(NN. 1819 i 1820). — 621 — 

Mikołaj XCin Bobola podczaszy królowej (1833), 
jest w r. 1338 cześuikiem królowej Jadwigi. Jest on 
prawdopodobnie prawnukiem Jakuba XVI Boboli(N. 1831). 

Otto XI Rzeczony ze Skrzynna, którego synowie 
Mszczug czyli Mścigniew XIII i Krzcząta czyli Krzczon 
VI występują w r. 1354, należy do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, gałęzi bocznej Łabędziów (N. 1885). 

Pakosław XII, C, ze Stróży sk, którego synowie 
Dzierżek czyli Dzierżsław kanonik krakowski i Jan wy- 
stępują w r. 1354 (N. 1886), 

Pakosław XIII z Niego wici, którego syn Jan wy- 
stępuje w r. 1361 (N. 1887) wreszcie 

Pakosław XI Y z Jurkowa, którego syn Jan wy- 
stępuje w r. 1362 (N. 1888); 

wszyscy ci trzej Pakosławowie należą do rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Połukoziców. 

Wilk Y z Krzyszowic. Syn jego Strasz występuje 
w r. 1366 (N. 1910). 

Włodzimirz XII z Bostowa. Wdowa po nim pozo- 
stała Rzechna i syn Pełka występują w r. 1339 (N. 1912). 

Włodzimirz XIII ze Smogorzewa, którego synowie 
Mieczsław i Włodzimirz występują w r. 1354, należy 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Łabędziów 
(N. 1913). 

Włost XYI z Gręboszowa. Synowie jego Sięgniew 
i Jakub występują w r. 1343 (N. 1914). 

Wojsław XXIY ze Swieszkowic. Synowie jego Ma- 
ciej i Swiesław występują w latach 1339 i 1356 (N. 1915). 

Wojsław XXY z 13ieganowa. Syn jego Tomisław 
występuje w r. 1359 (N. 1916). 

Wojsław XXYI. Syn jego Swiętosław występuje 
w roku 1349 (N. 1917). 

Jasiek czyli Jan CXX Jura podstoli sandomirski 
(1336), jest w latach 1338 — 1346 podkomorzym krako- 
wskim, w latach 1347 — 1355 wojewodą sandomirskim, k — 622 — 

wreszcie w latach 1356 — 1363 kasztelanem krakowskim. 
Żoną jego była Elżbieta (N. 1961). 

Jasiek Jura należy do rodu Leliwitów, lecz do 
której gałęzi, to odpowiedź na to pytanie przedstawia 
poważne trudności. 

Tyle pewna, że nie należał do linii Spicymira VI 
Tarnowskiego, ale i to pewna, że jako Leliwita miał 
wspólnego z tymże Spicymirem Tarnowskim przodka. 
Otóż wyszukanie togo przodka przedstawia znaczne tru- 
dności; nie natrafiliśmy bowiem dotąd w źródłach dyplo- 
matycznych na żadnego takiego Leli wite, któregobyśmy 
za ojca lub dziada naszego Jaśka Jury uznać mogli. 
Ale w zbiorach hr. Tarnowskich w Dzikowie znajduje 
się oryginalny tłok pieczęci wyobrażający herb Leliwę 
i napis otokowy : •{• S GEORGI ^). Pieczęć ta pochodzi 
niewątpliwie albo z koóca XIII albo z samego początku 
XIV wieku, w czem mamy dowód, iż w tym czasie 
istniał jakiś Leliwita imieniem Jerzy, o którym źródła 
nasze żadnej wiadomości nie podają. To milczenie źró- 
deł tem się tłumaczy, że z końca XIII i początku XIV 
wieku, z czasów zawieruchy po śmierci Leszka Czar- 
nego mamy niesłychanie szczupłe zapasy dyplomatów, 
wskutek czego też i wiadomości nasze o współczesnej 
tym wypadkom szlachcie są niesłychanie szczupłe. 

Otóż ten Jerzy Leliwita mógłby być albo bratem 
Spicymira V a synem Jakuba Boboli, albo co prawdo- 
podobniej sza synem Spicymira V Jakubowicza a bratem 
Jakuba XXXIV Spicymirowicza. Dodany naszemu Jaśkowi 
przymianek Jura (tyle co Jerzy) dowodzi, że on do linii 
tegoż Jerzego należy. 

Henryk XXVII, b, podkomorzy sandomirski w latach 
1387—1347, a kasztelan wiślicki w latach 1347—1362, *) Piekosiński: Pieczęcie polskie wieków średnich, część I, 
Kraków 1899, N. 246. — 623 — 

ma żonę Świętoszkę, która jako wdowa wraz z synem 
Mikołajem w r. 1359 występuje (N. 1969). 

Należy on jako dziedzic Gorzyc do rodu Lubowli- 
tów Ogniwów, gałęzi bocznej Połukoziców. 

Swlętosław XYI, opat klasztoru Premonstrantów 
w Brzesku, występuje w r, 1337 (N. 1986). 

Swiętosław XYII żupnik królewski w latach 1337 
i 1338, jest w latach 1365 i 1368 podskarbim nadwor- 
nym (N. 1988). 

Janusz XI i Jarosław Yll z Opalany, synowie pra- 
wdopodobnie Michała XIX z Opalany, występują wr. 1338 
(NN. 1996 i 1997). 

Jan CXXX czyli Jaśko Spicymirowicz z Tamowa, 
Książa alboMielsztyna, łowczy krakowski w latach 1337 — 
1343; zaś w latach 1345 — 1361 jest kasztelanem woj- 
nickim, w latach 1361 — 1366 wojewodą sandomirskim, 
a w latach 1366 do 1379 kasztelanem krakowskim, 
przyczem w r. 1375 jest także krakowskim starostą. 

Jest on synem Spicymira VI Tarnowskiego, a jako 
taki należy do rodu Leliwitów (N. 2007). 

Wikołaj CIII Lala, jest w latach 1339 i 1354 pod- 
komorzym królowej (N. 2010). 

Pełka XXIII Włodzimirowicz syn Włodzimirza XII 
z Bostowa, występuje w r. 1339 (N. 2019). 

Maciej XI Wojsławowicz ze Swieszkowic, syn 
Wojsława XXIV ze Swieszkowic, jest w r. 1339 nota- 
ryuszem publicznym, a w r. 1355 i 1356 notaryuszem 
nadwornym a zarazem kanonikiem katedralnym krako- 
wskim, z którąto godnością występuje jeszcze i w roku 
1357 (N. 2041). 

Idzi Yll ze Stępocic występuje w r. 1339 (N. 2052). 

Pełka XXIY jest kasztelanem sądeckim w latach 
1340—1350 (N. 2071). 

Mirosław XXII Krzczonowicz syn Krzczona V 
czyli Krystyna, występuje w r. 1341 bez urzędu, zaś — 624 - 

w r. 1362 jest komornikiem sądu ziemskiego sandomir- 
skiego (N. 2092). 

Pełka XXV pleban ze Zbyszyc, występuje w roku 
1343 (N. 2112). 

Mirosław XXIV w r. 1343 zakonnik klasztoru wą- 
chockiego, jest w r. 1364 podprzeorzym tegoż klasztoru 
(N. 2116). 

Wszebor VI z Kargowa (?) występuje w r. 1343 
(N. 2126). 

Krystyn XIX Adamowicz, syn Adama XIV z Książa, 
występuje w r. 1343 (N. 2133). 

Jakub LVI i Wit XIX Włościejowicze , synowie 
Włościeja czyli Włosta XVI z Gremboszowa, występują 
w r. 1343 (NN. 2139, 2140). 

Wojsław XXVIII jest rządcą biskupa krakowskiego 
w latach 1344 i 1347 (N. 2143). 

Leniart XXI z Banowie występuje w roku 1347 
(N. 2205). 

Adam XXI ze Smisława, jest w r. 1347 podsędkiem 
ziemskim sandomirskim, a ma syna Mieczsława zrazu 
kanonika szkalmirskiego a następnie katedralnego krako^ 
wskiego (1368) (N. 2207). 

Wydżga II z Tęgoborzy, występuje w roku 1348, 
jest w r. 1362 podrzęczym sądeckim, zaś w latach 1364 — 
J358 sądeckim starostą (N. 2224). 

Mirosław XXV z Brnocie występuje w roku 1348 
(N. 2225). 

Pakosław XVI z Niewiarowa występuje również 
w r. 1348, a jest członkiem rodu Połukoziców (N. 2226). 

Żyra III kasztelan sycyński, występuje w r. 1349 
(N. 2241). 

SwiętOSław XIX Wojsławowicz rządzca klasztoru 
miechowskiego w Uniejowie (1349) (N. 2267). 

Swiętosław XX, opat łysogórski, występuje w roku 
1361 (N. 2305). 

Mikołaj CXXXVII, w latach 1352—1363 sędzia 626 — ziemski krakowski, należy do rodu Połukoziców (N. 
2311). 

Jan CLX PakOSławowicz z Rzeszowa, występuje 
w latach 1352 do 1373, lecz nie piastuje żadnego urzędu. 
Jest właścicielem dóbr Jurków, Rzeszów i Brnik, ma 
trzech synów: Jana Feliksa 2-imion, Jana proboszcza 
u Św. Michała na zamku w Krakowie i trzeciego, któ- 
rego imię się nie dochowało, a należy do rodu Połuko- 
ziców (N. 2312). 

Pietrasz czyli Piotr CLXVIII Krystynowicz z Damu- 
jowic, syn Krystyna XV, dziedzic Damujowic, występuje 
w roku 1354 a ma braci stryjecznych Mieczsława IX 
i Włodzimirza XV Włodzimirowiczów (N. 2355). 

Mieczsław IX i Włodzimirz XY Włodzimirowicze, 
synowie Włodzimirza XIII ze Smogorzewa, dziedzice 
Smogorzewa, występują w r. 1354 (NN. 2356 i 2357). 

Mszczug czyli Mścigniew XIII i Krzcząta czyli 
Krzczon VI, synowie Ottona XI Rzeczonego ze Skrzynna, 
występują w roku 1354 a są dziedzicami Skrzynna 
(NN. 2358, 2359). 

Powyżsi Pietrasz Krystynowicz, Mieczsław i Wło- 
dzimirz Włodzimirowicze, oraz Mszczug i Krzcząta należą 
do rod a Łabędzio w. 

Klimunt XXYIII Giedczyc, syn Giedki IX z Giedczyc, 
podkoniuszego krakowskiego, występuje w roku 1354 
(N. 2366). 

Michał XXVIII Giedczyc, brat codopiero wzmian- 
kowanego Klimunta XXVII, występuje również w roku 
1354 (N. 2405). 

Rafał V z Tarnowa jest w latach 1354 i 1355 
kasztelanem wiślickim, zaś w latach 1366 do 1367 pod- 
komorzym sandomirskim, ma żonę Dzierżkę z Wielowsi, 
a należy do rodu Leliwitów. 

Stanisław XXXV, Adam XXV, Mścigniew XIV 
i Włościbor VI bracia, współdziedzice Skroniowa, wystę- 
pują w r. 1366 (NN. 2410—2413). — 626 — 

Jarosław X Mścigniewowicz, syn Mścigaiewa X 
z Pałecznicy, występuje w r. 1356 (N. 2444). 

Janusz XVI ze Stojanic czyli z Goraja, dziedzic 
Kraśnika, sędzia chełmski, występuje w roku 1356, co 
prawda w bardzo podejrzanym a nawet wprost sfałszo- 
wanym przywileju. 

Otto Xlii z Pilczy, dziedzic dóbr Siedlec i Klimun- 
tów, występuje w r. 1356 i 1363 bez urzędu, zaś 
w łatach 1360 i 1361 jest starostą generałem ruskim. 

Jest on prawdopodobnie synem Jana CV Pileckiego, 
a członkiem rodu Lełiwitów (N. 2451). 

Unisław IV z Brzeźna, występuje w roku 1357 
(N. 2472). 

Jakub LXIV Bobolicząta, syn prawdopodobnie Miko- 
łaja XCIII Boboli, występuje w roku 1357 (N. 2473). 

Biernat XII i Pełka XXX dziedzice Korzeniowa, 
występują w r. 1358. (NN. 2504, 2505). 

tomisław VI Wojsławowicz z Bieganowa, wystę- 
puje w latach 1358 i 1363 bez urzędu (N. 2510). 

Mikołaj CLIV Giedozyc z Bieganowa, syn prawdo- 
podobnie Griedki IX z Giedczyc, występuje w r. 1359 
(N. 2533). 

Mikołaj CLIV Henrykowicz, syn Henryka XXVIT, b, 
dziedzic dóbr Gorzyce, występuje w r. 1359 (N. 2545). 

Pełka XXXIII z Czyszowa, w latach 1360—1362 
wojski lubelski, w r. 1363 wojski sandomirski, w latach 
1364 — 1270 kasztelan zawichojski, wreszcie w latach 
1373 — 1385 sędzia ziemski sandomirski. Należy on 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Janino w 
(N. 2573). 

Swiętosław XXVI z Dąbrówki i Ilik IV ze Sulisła- 
wic, rządzca nadworny króla jegomości, występują 
w r. 1361 (N. 2623). 

Ilik IV ma syna Tmbrama (1366) (N. 2624). 

Jan kXXXV Pakosławowicz z Niegowici występuje 
w r. 1361 (N. 2629). — 627 — 

Jan CLXXXVII Pakosławowicz z Jurkowa, wystę- 
puje w latach 1362 i 1366, a należy do rodu Połuko- 
ziców (N. 2641). 

Wojsław XXXII podskarbi krakowski w latach 1361 
i 1362 (N. 2644). 

Wojsław XXXIII z Niedrwicy, występuje w r. 1362 
(N. 2695). 

Wojciech XXXIII i Jakub LXXil Mścigniewowicze 
z Bożegodaru, występują w roku 1362, a są prawdo- 
podobnie synami Mścigniewa IX Cieleja z Bożegodaru, 
(NN. 2710 i 2711). 

Swiętosław XXVIII, Trojan XV, Dziwisz IV, Woj- 
sław XXXIV i Mikołaj CLXVIII, dziedzice Byszowa, wy- 
stępują w r. 1363 (NN. 2724—2729). 

Gaweł IV, Sadek IV i Jasiek XIII Wojsławowicze 
z Kaliny, występują w r. 1363 (NN. 2742—2744). 

Tomek czyli Tomisław iX WojSławowiCZ z Bieganie 
albo z Bieganowic, występuje w latach 1362 — 1367, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2755). 

Wojsław XXXV ze Swoszowic występuje w r. 1364 
(N. 2778). 

Wojsław XXXVI z Suchoraby i Krzyszowic wystę- 
puje w r. 1364 (N. 2788). 

Pełka XXV z Włostowa występuje również w roku 
1364. (N. 2792). 

Swiętosław XXX komornik krakowski w latach 
1364—1369 (N. 2793). 

Czader czyli Ceder VII i Andrzej LXIX Swiętosła- 
wowicze z Modlnicy, występują w roku 1364. Andrzej 
ma syna Mikołaja, kanonika katedralnego krakowskiego 
(NN. 2798 i 2799). 

Włost czyli Włościbor VIII z Potoka, występuje 
w r. 1364 (N. 2801). 

Krzczon czyli Krystyn XXV, z Mikluszowic, cho- 
rąży sandomirski w latach 1365 i 1366, jest chorążym 
krakowskim w r. 1367 (N. 2818). - 628 — 

Ma synów Stanisława, Andrzeja, Wydżgę i Jana. 

Swiętosław XXXI opat klasztoru Benedyktynów 
w Sieciechowie, występuje w r. 1365 (N. 2883). 

Leniart XXII z Gawłowa występuje w roku 1366 
(N. 2842). 

Olt II z Brzezia, występuje w r. 1366 (N. 2860). 

Wojsław XXXVII z Mikułowic występuje w r. 1366 
a należy prawdopodobnie do rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
gałęzi bocznej Piękostków (N. 2886). 

Imbram XYI Ilikowicz ze Sulisławic, syn Ilika IV 
występuje w r. 1366 (N. 2916). 

Dymitr II z Łady czyli z Goraja czyli z Bożego- 
daru, podskarbi królewski w latach 1368 oraz 1387 — 
1398, a od r. 1390 także marszałek królestwa polskiego. 

Ma on dwóch braci: Andrzeja z Kuchar (1373) 
oraz Iwana dziedzica dóbr Klęcie (N. 2918). 

W r. 1377 otrzymuje on od króla Ludwika zamek 
Goraj czyli Ładę z przyległemi wsiami i Kraśnik. 

Ustalenie genealogii naszego Dymitra, który należy 
do rodu Lubowlitów-Ogniwów, gałęzi bocznej Korczaków, 
natrafia na nieprzezwyciężone trudności. Na pozór zda- 
wałaby się rzecz bardzo łatwa. W roku bowiem 1290 
występuje Krystyn z Goraja i Kraśnika rzekomo stolnik 
sandomirski; w roku 1366 Janusz ze Stój anie sędzia 
chełmski, dziedzic Goraja i Kraśnika. Otóż ten Janusz 
Stojański czyli Gorajski mógłby być wnukiem powyż- 
szego Krystyna Goraj skiego a ojcem naszego Dymitra 
II Gorajskiego. Ale cóż, kiedy tak przywilej Władysława 
Łokietka z roku 1290 dla Krystyna Gorajskiego, jako 
i przywilej Kazimirza Wielkiego z r. 1366 dla Janusza 
Stojańskiego czyli Gorajskiego wydany, są prostymi fal- 
syfikatami. Możnaby wprawdzie przypuszczać, że chociaż 
przywileje same są falsyfikatami, treść ich może być 
autentyczną, gdyż to się często zdarzało, że dla faktu, 
ustnie tylko odbytego, albo co do którego dokument wy- 
stawiony zaginął, podrabiano przywilej, wobec czego — 629 — 

mimo nieautentyczności przywilej! Władysława Łokietka 
z r. 1290 i Kazimirza Wielkiego z r. 1356, Krystyn 
Goraj ski i Janusz Stojański czyli Goraj ski mogliby być 
osobami autentycznemi. 

Takiemu przypuszczeniu stoji atoli stanowczo na 
przeszkodzie fakt, że skoro dopiero nasz Dymitr wraz 
z bratem swym Iwanem w r. 1377 otrzymał od króla 
Ludwika nadany sobie Goraj i Kraśnik, tedy aż do 
owego czasu tak Goraj jak i Kraśnik były dobrami 
monarszemi, nie mogły być własnością ani rzekomego 
Krystyna Gorajskiego, stolnika sandomirskiego, ani Ja- 
nusza Stojańskiego czyli Gorajskiego sędziego chełmskiego, 
wobec czego ciż Krystyn Goraj ski i Janusz Stojański są 
osobami, które wcale nie istniały i których istnienie tylko 
dla celów genealogicznych później sfingowanem zostało. 

Także i Stojanice, które już w r. 1356 roiały być 
własnością Janusza Stojańskiego czyli Gorajskiego, otrzy- 
mał nasz Dymitr legowane sobie dopiero w r. 1387 od 
Michała Piotrowicza z Kniehinic. 

Istnieje zatem jako osoba zgoła autentyczna tylko 
Dymitr II Gorajski, którego przodków nie znamy. 

Niejakie światło w tej mierze rzuca przywilej króla 
Władysława Jagiełły z r. 1389, mocą którego król na- 
szemu Dymitrowi podskarbiemu zatwierdza przywilej 
króla Kazimirza Wielkiego z r. 1353, wydany w przed- 
miocie nadania dóbr Klęcie i wielu innych Chodkowi, 
Piotrowi i Ostaszkowi Rusinom. Jeśli tak, tedy Dymitr 
nasz musiał te wszystkie dobra posiadać, musiał je przeto 
po owych Rusinach Chodku, Piotrze i Ostaszku odzie- 
dziczyć, czyli, że jeden z tych trzech Rusinów mógł być 
ojcem naszego Dymitra, a dwaj drudzy stryjami. Ze 
rzeczywiście nasz Dymitr wraz z bratem swoim Iwonem 
owe dobra odziedziczył, dowodzi przywilej króla Włady- 
sława Jagiełły z r. 1387, zatwierdzający podział dóbr 
dziedzicznych pomiędzy naszym Dymitrem a bratem jego 
Iwonem Gorajskimi, dokonany. Otóż na mocy tego po- 

noEuiwo rauuE. tom i>i. *^ - 630 — 

działu owe dobra Klęcie i inne, nadane przez Kazimirza 
Wielkiego Chodkowi, Piotrowi i Ostaszkowi Rusinom, 
przypadły w podziale Iwonowi Gorajskiemu. 

Jest z tych trzech braci Rusinów jeden, mianowicie 
Piotr w r. 1360 wojewodą żydaczowskim i jest właści- 
cielem siedmiu z tych wsi, przez króla Kazimirza Wiel- 
kiego nadanych. Otóż ten Piotr wojewoda źydaczowski 
zowie się w przywileju króla Kazimirza Wielkiego z roku 
1360 Iwanowiczem, co znaczy synem Iwana; Iwan przeto 
był ojcem owych Chodka, Piotra i Ostaszka Rusinów 
a zarazem najstarszym znanym protoplastą Korczaków 
Gorajskich. Ten Iwan, ojciec naszych trzech Rusinów 
a dziad Dymitra II Goraj skiego, był wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa Polakiem, jednym z tych pierwszych 
emigrantów małopolskich, którzy po zaborze Rusi czer- 
wonej przez Kazimirza Wielkiego, na Ruś się przesie- 
dlili. W źródłach polskich atoli śladu tego Iwana nie 
spotykamy. Ten Iwan zwał się oczywiście Szczebrzeszyń- 
skim, gdyż Szczebrzeszyn był jego głównym majątkiem, 
po przodkach odziedziczonym. 

Zastanawiając się nad tem pytaniem, który z synów 
tego Iwana Szczebrzeszyńskiego mógłby być ojcem Dy- 
mitra i Iwona Gorajskich, przychodzimy do następują- 
cych rezultatów. Z trzech synów Iwana Szczebrzeszyń- 
skiego, Chodko będzie niewątpliwie tym Chotkiem By- 
belskim, któremu król Kazimirz Wielki w r. 1361 dzie- 
dziczne jego dobra Bybel z przyległemi wsiami zatwierdził. 
Otóż ten Bybel, który był miastem, a do którego jeszcze 
19 wsi należało, był zbyt dużym majątkiem, iżby go 
Chodko chciał porzucić dla 5 wsi w powiecie bieckim, 
jakieby mu z. działu darowizny klucza kleckiego przez 
króla Kazimirza Wielkiego z r. 1353 dokonanej, w udziale 
przypadły. Należy więc przypuścić, że on odstąpił swe 
prawa do Yg klucza kleckiego pozostałym swym dwom 
braciom Piotrowi i Ostaszkowi I wano wieżom lub jednemu 
z nich, sam zaś na Rusi na swojem Byble pozostał. — 631 — Drugi brat Piotr Iwanowicz jest w r. 1361 woje- 
wodą ży daczo wskim, i jemu to w dziale między braćmi 
przypadło Klęcie z 6 przyległemi wsiami; ponieważ zaś 
r. 1377 nasz Dymitr i Iwan Gorajscy występują w jako dziedzice Klęcia i z Klęcia się piszą, tedy nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że nasz Dymitr II podskarbi 
wraz z bratem swym Iwanem są synami tegoto właśnie 
Piotra Iwanowicza, wojewody żydaczowskiego, po którym 
klucz kiecki odziedziczyli. 

Nasz Dymitr II w r. 1400 już nie żyje, a zdaje 
się, iż brat jego Iwan wyprzedził go w zgonie. 

Po Dymitrze pozostała wdowa Beata i trzy córki: 
Katarzyna, Anna i Elżbieta; po Iwonie zaś czterej sy- 
nowie: Prócz, Aleksander, Mikołaj i Andrzej, którzy się 
Stojańskimi piszą. 

W latach 1400, 1401 i 1405 czynią ci potomko- 
wie Dymitra i Iwana Gorajskich dział majątkowy. Wedle 
działu z r. 1400, który .narazie tylko do lat czterech 
miał obowiązywać, klucze szczebrzeszyński i stojanicki 
przypadły braciom Iwanowiczom Stojańskim w udziale, 
zaś Beacie Dy mitrowej i jej dzieciom Goraj. Natomiast 
w r. 1405 zmieniono powyższy dział w ten sposób, że 
Beacie Dymitrowej i jej córkom przypadły w dziale 
Biała, Kraśnik i Turobin z przyległemi wsiami, zaś bra- 
ciom Iwanowiczom Stojańskim Goraj, Łada, Szczebrze- 
szyn i Stojanice. 

Wszystkie powyższe dobra pozostały w spadku po 
Dymitrze Gorajskim. Rzecz godna zastanowienia, że 
w tych działach nie ma najmniejszej wzmianki o kluczu 
kleckim, a przecież w r. 1377 obaj bracia Dymitr i Iwan 
dziedzicami Klęcia się mianują; widocznie jeszcze za 
życia swego ci bracia dokonali jakiegoś podziału, na mocy 
którego klucz kiecki przypadł Iwanowi Piotrowiczowi 
i wskutek tego w spuściźnie po Dymitrze już się wcale 
nie znalazł. 

I klucz Bożydar nie jest wspomniany w spuściźnie 

42* I — 632 — 

po naszym Dymitrze. Widocznie były to dobra posagowe 
jego żony Beaty i po jej śmierci przeszły na jej córki. 
Jedna bowiem z jej córek Katarzyna Dobiesławowa 
Oleśnicka pisze się z Bożegodaru. 

Z córek po Dymitrze pozostałych, interesuje nas 
najbardziej Katarzyna, która wyszła za Dobiesława Oleśni- 
ckiego, wojewodę sandomirskiego. Otóż ci Oleśniccy Do- 
biesław i Katarzyna, która się z Bożegodaru pisze, ufun- 
dowali kościół w Siennie i upamiętnili to tablicą erekcyjną, 
na której zamieszczone są między innemi herby Dembno 
(Dobiesława Oleśnickiego) i Korczak (Katarzyny z Bo- 
żegodaru). Ten Korczak nie wygląda jednak tak, jak 
go pospolicie heraldycy podają, mianowicie trzy poprzeczne 
wręby ścięte, coraz krótsze ku dołowi, lecz przedstawia 
trzy poprzeczne bierzwiona równej długości, które się ze 
skrajem tarczy spływają, formując w ten sposób figurę 
heraldyczną a nie herb. Jestto jedyny autentyczny do- 
wód, jak wyglądał herb Korczak u Dymitra Goraj- 
skiego. 

Na pieczęci bowiem Dymitra Goraj skiego przedsta- 
wiony jest hełm, a nad nim Ogniwo w klejnocie; dowód 
w tem oczywisty, że ród Korczaków jest gałęzią boczną 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Z tego, cośmy powyż przedstawili wynika, że Iwana 
Szczebrzeszyńskiego, który przypada na szesnaste poko- 
lenie, mianowicie na czasy króla Władysława Łokietka, 
należy uważać za praojca rodu Korczaków. 

Krystyn XXYII z Miodar, którego synowie Andrzej, 
Sułek, Włost, Henryk i Wierzchosław występują w roku 
1370 (N. 2961). 

Leniart XXIII z Pleszowa, którego córka Hanka jest 
za Imbramem Zawiszycem, kasztelanem wojnickim (1375) 
(N. 2964). 

Swlętosław XXXIil ze Stobnicy, którego syn Ma- 
ciej kleryk występuje w r. 1389. (N. 3011). - 633 - 

Swiętosław XXXIY z Zagórzan, którego syn Świę- 
tosław występuje w r. 1386 (N. 3012). 

Wszebor Yll z Marszowic (N. 3023) '). 

Przy końcu domieszczam kilkanaście tablic genealo- 
gicznych, które bądź rodu szczepowego Lubowlitów- 
Ogniwów, bądź jego gałęzi bocznych dotyczą. 

Tablice te nie roszczą sobie pretensyi do zbytniej ści- 
słości. Przyczyna tego leży nietylko w braku dostate- 
cznego materyału dowodowego, w obec czego bardzo często 
uciekać się wypadało do prawdopodobieństwa, jeśli tablice 
genealogiczne wogóle jakie miały być dołączone; ale 
był jeszcze inny bardziej doniosły powód. Oto przyjaciel 
mój profesor Dr Tadeusz Wojciechowski od lat obeszło 
30 pracuje nad podobnemi tablicami genealogicznemi i ma 
już bardzo piękny materyał zebrany; że zaś jest facho- 
wym historykiem, podczas gdy ja jestem tylko przygo- 
dnym fuszerem w rzeczach historycznych, przeto nie 
ulega wątpliwości, że on takie tablice genealogiczne bez 
porównania lepiej ułożyć potrafi, niż ja. 

Wobec tego nie miałem najmniejszego powodu wy- 
silać się na moje tablice genealogiczne, wiedząc że one 
już niezadługo wybornemi tablicami profesora Wojcie- 
chowskiego zastąpione zostaną. 

Muszę jeszcze w końcu nadmienić, źe dokładne 
dzieje rodu Lubowlitów-Ogniwów i wyczerpujące tablice 
genealogiczne tegoż rodu będą dopiero wtedy możebne, 
skoro rycerstwo polskie doby piastowskiej także z innych 
dzielnic opracowane zostanie. Ród bowiem Lubowlitów- 
Ogniwów, jakkolwiek głównie w Małopolsce był osie- 
dlony, przecież i w innych wszystkich dzielnicach miał *) Nie są to wszyscy członkowie rodu Lubowlitów-Ogniwów 
lub gałęzi bocznych tegoż rodu, jacy się w naszem dziele przyto- 
czeni znajdują, lecz tylko ci, którzy dla badań genealogicznych wa- 
żniejszymi się mi być zdawali. — 634 — 

swoich reprezentantów, mianowicie i na Szląsku, i w Wiel- 
kopolsce i na Mazowszu; a że członkowie tego rodu 
dość często z jednej dzielnicy przesiedlali się do innej, 
więc aby mieć dokładny obraz całości, o ile to naturalnie 
jest możebnem, trzeba zbadać w tym kierunku wszystkie 
dzielnice. - B35 — N. I. Tablica genealogiczna najstarszych członków rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. 2. Świętoslaw I 1. Sulislaw I 
(1071) 3. Wojsław I 

(1100, 1119) 

1" Kiełczówna 

2'' Dobiechna 

Kilianówna 4. N. N. — 6. Piotrek 
Włost 
(1119, 1 1153) 

6. Bogusław I 

7. Włost III 
(1145, 1154) 8. Janusz I 
(1146, 1175) 9. Trojan I 
(1146) 11. Świętosław 

I, a, 
(1161, 1173) 

12. Idzi (1146) 

■ 13. Włodzi- 
mierz I (1177) 
14. Leniart XI 
I (1177) 15. Żyra II 
(1161, 1187) 

16. Sasin I 
(1161) 17. Piotr 
(1206) 

18. Giedko II 
(1166,11186) 

19. Wojsław 
IV (t 1178) 

20. Trojan II 
(t 1180) 10, Wszebor II 
(1138, 1146) ' f 2 1. Wszebor m 
(1161, 1189) 

22. Krystyn I 
(1161) 

23. Otto I 
(1161) 

Piotr VII 
^ (1151, 1176) — 636 — Wyjaśnienie poprzedzającej tablicy. 

1. Sulislaw I — Rycerstwo polskie tom II, str. 210. 

2. ŚwiętosJaw I — Tamże II, str. 230. 

3. Wojsław I — Tamże II, str. 219. 

5. Piotrek Wlost Świętoslawowicz — Tamże II, str 228. 

6. Bogusław I Świętoslawowicz — Tamże II, str. 297. 

7. Wlost III Świętoslawowicz. — Tamże II, str. 283. 

8. Janusz I Wojslawowicz. — Tamże II, str. 266. 

9. Trojan I Wojsławowicz. — Tamże II, str. 266. 

10. Wszebor II. — Tamże U, str. 246. 

11. Świętoslaw I, a, Piotrkowicz. — Tamże II, str. 280. 

12. Idzi Piotrkowicz. — Tamże II, str. 242. 

13. Wlodzimirz I Boguslawowicz. — Tamże II, str. 293. 

14. Leniart XI Boguslawowicz. — Tamże II, str. 294. 

16. Żyra II Januszowicz, palatyn mazowiecki. — Tamże II, 
str. 277. 

16. Sasin I Januszowicz. — Tamże II, str. 279. 

17. Piotr Trojanowicz. — Tamże II, sir. 296. 

18. Giedko II Trojanowicz, biskup krakowski. — Tamże II, 

str. 294. 

19. Wojsław IV Trojanowicz. — Tamże II, str. 294. 

20. Trojan II Trojanowicz. — Tamże II, str. 296. 

21. Wszebor III Wszeborowicz. — Tamże II, str. 276. 

22. Krystyn I Wszeborowicz. — Tamże II, str. 278. 

23. Otto I Wszeborowicz. ~ Tamże II, str 278. — 637 — N. 2. Tablica genealogiczna najstarszych członków rodu Łabędziów. 24. Bodzęta IV 
Święloslawo- 

wicz 
(1177, 1212) 25. Świętosław 
V (1212) 26. Filip I 
(1212) 

27. Domaslaw 

IX 
(1212, 1224) 

Putyslaw albo 
Pęclaw i 28. Wlodzi- -31. Świętoslaw 

mirz VIII VIII 

(1224. t 1241) (1266, 1286) 

29. Sulislaw 
XVIII (t 1241) 

30. Zdzisław 
(1242) Baran z Peł- 
czysk (1222) 
Krzyszan II 
[ (1228, 1230) Piotr XX 

(1222) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 

24. Bodzęla IV Świętosławowicz, syn Świętoslawa II, a, 
a wnuk Piotrka Wlosta Świgtosławowicza. — Rycerstwo 
polskie II, str. 293, Rycerstwo tom HI, str. 17. 

26. Świętoslaw V Bodzętowłcz. — Rycerstwo tom III, str. 17. 

26. Filip I Bodzętowicz. — Tamże tom III, str. 17. 

27. Domaslaw IX Bodzętowicz. — Tamże tom III, str. 17. 

28. Włodzimirz VIII Świętosławowicz. wojewoda krakowski. — 

Tamże tom III, str. 61. 

29. Sulislaw XVIII Świętosławowicz. ~ Tamże tom HI, str. 124. 

30. Zdzisław, kasztelan spicymirski. — Tamże, tom III, str. 62. 

31. Świętosław VIII Włodzimirowicz, kasztelan wojnicki. — 

Tamże, tom HI, str. 166. — 638 — 

N. 3. Tablica genealogiczna gałęzi mazowieckiej rodu Lubowlitów-Ogniwów. 34. Krzeslaw 
VI(1224, 1232) 
36.WszeborIV 
(1224, 1225) 32. Piotr VII -33. Krystyn II 
Wszeborowicz (1206 f 1217) 
(1161, 1176) 36. Piotr XXVI 
c, (1224, 1232) 37. Otto V. 

38. Krystyn Vn 
39.LutogniewI Wyjaśnienie powyższej tablicy. 82. Piotr VII Wszeborowicz, syn Wszebora II. — Rycerstwo 
polskie tom II, str. 301, 

34. Krzeslaw VI Krystynowicz. — Rycerstwo polskie, III str. 48. 

35. Wszebor IV Krystynowicz, łowczy małopolski — Tamże 

III, str. 61. 
26. Piotr XXVI c, Krystynowicz. — Tamże III, str. 68. 

37. Otto V Piotrowicz. - Tamże III, str. 172. 

38. Krystyn VII Piotrowicz. - Tamże III, str. 172. 

39. Lutogniew I Piotrowicz. — Tamże III, str. 173. ^ 639 - N. 4. Tablica genealogiczna Mikołaja III palatyna krakowskiego. 40. Wit II 
(1170, 1191) 16. Sasin I 
(1161) 41. Pełka IX 
(1186 t 1207) 

42. Giedko V. 
(1220, 1212) 

43. Mikołaj inT44. Mikołaj III, -46. Mściwoj IH (1182 t 1206) b, (1209) (1222, 1264) 

46. Mściwoj n 
(1210) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 16. Sasin I Januszewicz. — Rycerstwo polskie tom II, str. 279. 

40. Wit II Sasinowicz, biskup płocki. — Tamże II, str. 298. 

41. Pełka IX Sasinowicz, biskup krakowski. — Tamże II, 

str. 307. 

42. Giedko V Sasinowicz, biskup płocki. — Tamże HI, str. 6. 

43. Mikołaj III Sasinowicz, palatyn krakowski. — Tamże tom 

III, str. 298. 

44. Mikołaj HI, b, Mikołajowicz. — Tamże tom III, str. 117. 
46. Mściwoj II Mikołajowicz. — Tamże tom III, str. 16. 

46. Mściwoj III Mikołajowicz. — Tamże tom HI, str. 44. I N. 5. Tablica genealogiczna Mściwoja III Mikołajowicza, 
wojewody wiślickiego. 46. Mściwoj III 
Mikołajowicz 
(1222, 1254) 

62. Henryk — 


69. Świętosław 
(1270) 


49. Mikołaj 
XXIX 

(1248, 1270) 


63. Jan LXVII, 
b, (1270) 


♦ 


50. Jakub 
XXVI 
(1256, 1274) 


64. Piotr XGVI 

z Gniazda 

(1286, 1296) 
61. Mirosław 

XIV 
(1266, 1276) 


66. Mściwoj 
IV z Gniazda 

i Gabonia 
(1386, 1293) 

66. Bogusław 
XXIX, b, 

(1289) 

57. Boguchwał 

VIII, b, 

Młodszy 

(1289, 1271) 

68. N. N. żona 

Cedra Święto- 

sławowicza 

z Dębicy 

(1293) 

- 641 — Wyjaśnienie poprzedzającej tablicy. 46 Mściwoj III Mikolajowicz, wojewoda wiślicki. — Rycer- 
stwo polskie tom III, str. 44. 

49. Mikołaj XXIX Mściwowicz, wojewoda krakowski. — Tamże 
tom III. str. 138, 

60. Jakub XXVI Mściwowicz, kasztelan lubelski. — Tamże 
tom m. str. 162. 

BI. Mirosław XIV Mściwowicz, kasztelan sandomirski. — Tamże 
tom in. str. 162, 189. 

52. Henryk Mikolajowicz, współdziedzic brzegu rzeki Raby. — 
Tam^.e tom III. sir. 190, 191. 

63. Jan LXVn, b, Mikołajowicz współdziedzic brzegu rzeki 
Raby. - Tamże tom III, str. 190. 

54. Piotr XGVI Mirosławowicz, współdziedzic dóbr Gniazdo 

na Spiżu. — Tamże tom III, str 225. 

55. Mściwoj IV Mirosławowicz, współdziedzic Gniazda, dziedzic 

Gabonia. — Tamże tom III, str. 226. 

56. Rogusław XXIX, b, Mirosławowicz, kasztelan sandomir- 

ski. — Tamże tom III, str. 162. 

57. Roguchwał Vin, b, Mirosławowicz. — Tamże tom III, 

str. 197. 

58. N. N. córka Mirosława XIV, wydana za Cedra. — Tamże 

tom m, str. 226. 

59. Świętosław Henrykowicz, współdziedzic brzegu rzeki 

Raby. — Tamże tom III, str. 190, 191. — 642 — N. 6. Tablica genealogiczna gałęzi mazowiecko-małopolskiej rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. 61. Giedko VI 
(1220, 1256) 15. Żyra II- 60. Olt I 
(1161,1187) 64. Bień V 

z Łososiny 

(1304) 62.WydźgaI- 63.Wojsław 
(1221, 1255) XV (1245, J 
1258) ' 65. Staszek 
(1304) 

66. Jan 
(1304) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 15. Żyra II Januszowicz, palatyn mazowiecki. — Rycerstwo 
polskie tom II, str. 277. 

60. Olt Żyrowicz. — Tamże, tom II, str. 295. 

61. Giedko VI Oltowicz, kasztelan sądecki. — Tamże tom 

III, str. 33. 

62. Wydżga I Oltowicz, kasztelan sądecki. — Tamże tom III, 

str. 42. 

63. Wojsław XV Wydżdżyc, kasztelan malogojski. — Tamże 

tom III, str. 136. 

64. Bień V Wojslawowicz z Łososiny. — Tamże tom III, str. 254. 

65. 66. Staszek i Jan Wojsławowicze. — Tamże tom III, sir. 264. — 643 — 

7. Tablica genealogiczna Adama IV Leniartowicza, kasztelana 
krakowskiego. 67. święto- 68. Cho- 

sław ni cłmirYII 

Leniarto- (1217, 

wicz 1228) 69. Mikołaj 
XXIV 
(1233, 1268) 70. Leniart 
Xni (1234, 

1242) 71. Adam 

IV (1234, 

1264) 72. Idzi V 
(12B4) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 

67. Świętoslaw III Leniartowicz, syn Leniarta I. — Rycerstwo 

polskie tom II, sir. 280. 

68. Ghocimir VII Świętoslawowicz, sędzia nadworny. — Ry- 

cerstwo polskie tom III, .str. 26. 

69. Mikołaj XXIV Gliocimirowicz, kasztelan biecki. — Tamże 

tom III, str. 97. 

70. Leniart XIII Gliocimirowicz. — Tamże tom III, str. 103. 

71. Adam IV Leniartowicz, kasztelan krakowski. — Tamże 

tom III, str. 109. 

72. Idzi V Adamowicz. — Tamże tom III, str, 1B7. — 644 - N. 8. Tablica genealogiczna rodu Połukoziców. 73. Wawrzy- 
niec III (1212) 74.GieszątaII-76. Jazd III 
(1224, 1238) (1232, 1236) 75. Juręta I 
(1222) 77. Dżierżykraj 

z Niegowici 

(1234, 1262) 78. Wysz III 
(1265, 1271) f 79. Paweł XIII 
Przemankow- 

ski 
(1245, t 1292) 80. Wojsław 
XVI z Pie- 

chanina 
(1246, 1269) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 

73. Wawrzyniec III (zapewne Cięszącic), komornik biskupa 

krakowskiego. — Rycerstwo polskie tom III, str. 21. 

74. Ciesząta II Wawrzyńcewicz, podłowczy krakowski. — 

Tamże tom III, str. 57. 

75. Juręta I. — Tamże tom III, str. 41. 

76. Jazd III Gleszącic, cześnik krakowski. — Tamże tom III str. 92. 

77. Dżierżykraj V Jurccic z Niegowici. — Tamże tom III, 

str. 103, 163. 

78. Wysz III Juręcic z Niegowici, scholastyk krakowski. — 

Tamże tom III str. 163. 

79. Paweł XIII Przemankowski, biskup krakowski. — Tamże 

tom III, str. 134. 

80. Wojsław XVI z Piechanina kasztelan malogojski. — 

Tamże tom III, str. 137. — 646 — 

N. 9. Tablica genealogiczna Michała V Piotrkowicza, kasztelana 
krakowskiego. 

84. Michał VIII-87.MirogniewI 
(1231, 1260) 17. Piotr czyli 

Piotrek X 

(1206) 81. Michał V 
(1220 t 12B5) 86. Pełka XIV-88. Michał XIV 
(1264, 1280) (1306, 1317) 

86. Sulisław -89. Poznań IV 
XXI (1268, 1272) 

[ (1264, 1266) 82. Tomasz 
z Wrocławia 

(1224) 

83. Andrzej 
(1233) 

Wyjaśnienie powyższej tablicy. 

17. Piotr Trojanowicz czyli Piotrek X. — Rycerstwo polskie 

tom II. str. 296, 326. 
81. Michał V Piotrkowicz. kasztelan krakowski. — Rycerstwo 

polskie tom III. «tr. 31. 
82 Tomasz Piotrkowicz z Wrocławia.— Tamże tom II, str. 326. 

83. Andrzej Piotrkowicz. — Tamże tom II, str. 326. 

84. Michał VIII Michałowicz, podstoli krakowski. — Tamże 

tom III. str. 121. 

85. Pełka XIV Michałowicz, kasztelan sandomirski. — Tamże 

tom m, str. 169. 

86. Sułek czyli Sulisław XXI Michałowicz, kasztelan zawichoj- 

ski. — Tamże tom III, str. 160. 

87. Mirogniew I Michałowicz. — Tamże tom III, str. 122, 174. 

88. Michał XIV Pełczyc, kasztelan radomski. — Tamże tom 

III, str. 268. 

89. Poznań IV Sułkowicz, podczaszy sandomirski. — Tamże 

tom III, str. 188. RTCEMTWO POLSKIE TOM III 43 — 646 N. 10. Tablica genealogiczna rodu SI(owinów. 91. Przy by sław 
XXVn Gaboński 

(1325) 

92. Mirosław XX 
Gaboński (1326) 90. Mikołaj LIX Pączek 

z Gabonia (1289, 1296) 

Małgorzata 93. Biernat IX 
Gaboński (1326) 94. Piotr CXX 
Gaboński (1326) 96. Przybysław 
(1368) 

96. Mirosław 

(1368) 

97. Dorota 

(1368) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 

90. Mikołaj LIX Pączek z Gabonia. — Rycerstwo polskie 

tom m, str. 231. 

Co do tego Mikołaja, który jest niewątpliwie członkiem 
rodu Skowinów, jakto dowodzi pieczęć użyta przez jego sy- 
nów, winienem pewne wyjaśnienie. 

Na str. 231 zaliczyłem tego Mikołaja do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów, a gdy go obecnie zaliczam do rodu Skowinów, 
mógłby kto myśleć, iż zaliczenie Mikołaja do rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów było błędem, który obecnie poprawiam. Tak 
jednak nie jest; tylko że ja naszego ]Vlikołaja Gabońskiego 
uważam za tego członka rodu Lubo wlitów- Ogniwo w, który 
przemienił swe odziedziczone godło Lubowlitów- Ogniwo w na 
godło, którego później używali Skowinowie i tym sposobem 
dał początek rodowi Skowinów, jako gałęzi bocznej rodu 
Lubo wl itó w- Ogni wó w. 

Że zaś nasz Mikołaj Pączek należy do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, na to mamy następujący dowód. 

W r. 1293 nabywa nasz Mikołaj Pączek od komesa — 647 — 

Mściwoja IV Miroslawowicza dobra Gabon. Otóż w kontra- 
kcie odnośnym to przedewszystkiem zastanawia, że w nim 
nie ma wyraźnego zezwolenia krewnych owego Mściwoja IV 
na tę sprzedaż. Wedle bowiem prawa zwyczajowego polskiego 
dobra dziedziczne tylko za zezwoleniem krewnych sprzedają- 
cego mogły być pozbyte, a takich krewnych Mściwoj IV miał. 
Ale takie zezwolenie krewnych było tylko w takim razie po- 
trzebne, jeśli nabywcą był człowiek obcy, do rodu nienale- 
żący; jeśli zaś nabywcą był krewny, do rodu należący, to 
takie zezwolenie krewnych nie było potrzebne. 

Otóż jeśli przy sprzedaży Gabonia przez Mściwoja IV 
naszemu Mikołajowi Pączkowi obeszło się bez zezwolenia 
krewnych, to w tem dowód, że nasz Mikołaj Pączek do tegoż 
samego rodu co i Mściwoj IV, a zatem do rodu Lubowlitów- 
Ogniwów należał. 

91, 92, 93 i 94. Przybysław XXVII, Mirosław XX, Biernat 
IX i Piotr GXX Mikołajowicze Gabońscy. — Rycerstwo 
polskie tom III, str. 298. 
96, 96 i 97. Przybysław, Mirosław i Dorota Biernatowiczowie 
Gabońscy. — Kod. dyplom, małop. III N. 813. — Ry- 
cerstwo tom in N. 1652 (uzupełnienie). — 648 — N. 11. Tablica genealogiczna rodu Korczaków. f99. Chodko 
Bybelski 
(1363, 1361) 98. Iwan Szcze- 
brzeszyński 100. Piotr 
z Klęcia 
(1363, 1361) 101. Ostaszek 
z Klęcia (1363) 102. Dymitr II 
z Klęcia 
Goraj ski 

(1368, t 1400) 
Beata 103. Andrzej 
z Kuchar 
(1373) 104. Iwan 
z Klęcia 
Gorajski 

(1377, 1387) 106. Katarzyna 
(1400, 1406) 

106. Anna 
(1400, 1406) 

107. Elżbieta 
(1400, 1405) 108. Prócz 
(1400, 1406) 

109. Aleksan- 
der 

(1400, 1406) 

110. Mikołaj 
(1400, 1405) 

111. Andrzej 
(1400, 1406) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 98. Iwan Szczebrzeszyński. — Rycerstwo polskie tom III, str 628. 

99. Chodko Bybelski. — Tamże tom III, słr. 628. 

100. Piotr z Klęcia. — Tamże tom III, str. 628. 

101. Ostaszek z Klęcia. — Tamże tom IH, str. 628. 

102. Dymitr II z Klęcia Gorajski, marszałek królestwa pol- 
skiego. — Tamże HI, str. 482 N. 2918. 

103. Andrzej z Kuchar. — Tamże III, str. 482. 

104. Iwan z Klęcia Gorajski. — Tamże HI, str. 482. 

106 — 111. Helcel: Starodawne prawa polskiego pomniki, 
tom n, NN. 667, 733, 1093. — 649 — N. 12. Tablica genealogiczna rodu Leliwitów. 98. Jakub 

XVIBobola 

(1231) 99. N. N. 101. N.N.-102. Mikołaj - 
XCIII Bobola 
(1333, 1338) 103. Jakub 

LXIV Bo- 

bolicząta 

(1367) 100. Spi- 
cymir V 104. Jerzy -106. Spicymir- 106. Jan 
VII (1333) GXXV Jura 
(1366,1363) 107. Jakub-108. Spicymir -109. Jan 
XXXIV VI z Tamowa GXXX 
(1296) (1331, 1360) z Tarnowa 

(1366,1379) Wyjaśnienie powyższej tablicy. 

98. Jakub XVI Bobola, kasztelan krakowski. — Rycerstwo 

polskie tom IH, str. 91 N. 669. 
100. Spicymir V. — Tamże tom III, str. 183 N. 1066. 

102. Mikołaj XGin Bobola, cześnik królowej. — Tamże tom 
III, str. 326 N. 1831. 

103. Jakub LIV Bobolicząta. — Tamże tom III, str. 424 N. 2473. 
106. Spicymir VII albo Spytko, podstoli krakowski. — Tamże 

tom m, str. 324 N. 1816. 

106. Jan GXXV Jura, kasztelan krakowski. — Tamże tom III, 
str. 343 N. 1961. 

107. Jakub XXXIV Spicymirowicz, kasztelan wiślicki. — Tamże 
tom m, str. 211 N. 1100. 

108. Spicymir VI Jakubowicz Tarnowski, kasztelan krakow- 
ski. — Tamże tom IH, str. 268 N. 1606. 

109. Jan GXXX Spicymirowicz z Tarnowa, wojewoda sando- 

mirski. — Tamże tom III, str. 464 N. 2007. - 660 - A teraz rzućmy jeszcze pogląd ogólny na dzieje 
rodu Lubowlitów-Ogniwów i jego bocznych gałęzi. 

Najdawniejsza stannica rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
widoczna u Krystyna Piotrko- ■ wicza, palatyna ma- 
zowieckiego, wyglądała tak: -4— Wynika stąd, że 
ród Lubowlitów-Ogniwów nie ^TV był rodem szczepo- 
wym, lecz tylko linią młodszą T I J jakiegoś innego 
rodu szczepowego. \^y 

Ale jakiego rodu szczepowego, to kwestya ta przed- 
stawia poważne trudności. Dwie bowiem seniorackie stan- 
nice dadzą się wytworzyć do stannicy młodszej rodu Lubo- 
wlitów-Ogni- I wów, mianowicie jl. stannica rodu 
szczepowego *p ^ Okuniów, oraz i^JY stannica rodu 
szczepowego ^^ Starzów. Otóż ^TN ród Starzów 
należy nie- f) wątpliwie do M^ najpotężniej- 
szych rodów 1^ szlacheckich pol- 1 skich z doby 
piastowskiej, mógłby zatem zupełnie słusznie uchodzić za 
ten ród szczepowy, od którego ród Lubowlitów-Ogniwów 
jako linia młodsza pochodzi, tern bardziej, gdy posia- 
dłości rodu Lubowlitów-Ogniwów w Małopolsce graniczą 
z posiadłościami rodu Starzów małopolskich. Jeden 
tylko fakt stałby takiemu przypuszczeniu na przeszko- 
dzie, mianowicie, że ani imiona właściwe rodowi Lubo- 
wlitów-Ogniwów, jak Wojsław, Swiętosław, Włodzimirz, 
Leniart, Wszebor, Krystyn i t. p. nie pojawiają się 
wcale w rodzie Starzów małopolskich, jak również imiona 
właściwe rodowi Starzów małopolskich, jak Sieciech, Że- 
gota. Nawój, Zawisza i t. p. nie pojawiają się również 
w rodzie Lubowlitów-Ogniwów, chociaż wspólność rodowa, 
gdyby istniała, tegoby wymagała. 

Co się tyczy rodu szczepowego Okuniów, to o tym 
rodzie nie mamy najmniejszej wiadomości, ani jakie imiona 
w tym rodzie były właściwe, ani gdzie leżały posiadłości 
tego rodu, gdyż w Małopolsce nie natrafiliśmy nigdzie 
na notorycznych rodu tego członków. Zdaje się, iż ród 
ten, zanim zdołał nabrać jakiegokolwiek w Małopolsce - 661 - 

znaczenia, przesiedlił się około połowy XIV wieku na 
Ruś i tam się rozwijał. 

Wobec tego sądzimy, że tratniej uczynimy, jeśli 
ród Lubowlitów- Ogniwów uznamy jako linię młodszą 
rodu szczepowego Starzów, niż rodu Okuniów. 

Imiona Giedki, założyciela wielkopolskiego grodu 
Giecza czyli Gdecza i Spicymira założyciela kujawskiego 
grodu Spicymirza, należące do pierwszych dwóch poko- 
leń rycerstwa polskiego wieków średnich, czyli do czasu 
panowania Popielidów, wskazują, że ród Lubowlitów- 
Ogniwów istniał już w pierwszej chwili założenia państwa 
Popielidów nad Wartą. Odtąd też, o ile nam starczą 
źródła historyczne, członkowie tego rodu i bocznych one- 
goż gałęzi przez całą dobę piastowską najprzedniejsze 
piastują godności i urzędy, a to tak świeckie jak i du- 
chowne; spotykamy ich zarówno na katedrach biskupich, 
jak i na krzesłach wojewodzińskich i kasztelańskich. 

Około połowy XI wieku oddziela się od pnia głó- 
wnego rodu Lubowlitów-Ogniwów gałąź boczna Prawdzi- 
ców. Boguchwał mianowicie opowiada, że matka Zby- 
gniewa, nieślubnego syna Władysława Hermana, była 
z rodu Prawdziców. Jeśli tak, to już co najmniej jej 
ojciec musiał być członkiem rodu Prawdziców, a ten przy- 
padałby na ósme pokolenie, czyli mniej więcej na połowę 
XI wieku. 

W r. 1108 ród czeski Werszowców, prześladowany 
w swej ojczyźnie, szuka w Polsce schronienia i tu się 
osiedla. Członkowie rodu Werszowców, którzy się w Polsce 
osiedlili, a których imiona są: Gowor, Warsz, Bożej, 
Grot i Męcina, zostali przez ród Lubowlitów-Ogniwów 
do herbu i rodu adoptowani i wytworzyli f 

ród szlachecki polski Rawiczów. *" ^ 

Ród przeto Werszowów-Rawiczów f ^ ^\ \ 
jest najstarszą adoptowaną gałęzią bo- TT"^ ^r* 
czną rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Ich stannica wygląda tak: ^ H — 652 — 

Około połowy XII wieku Piotrek Włost (Włościbor) 
Swiętosławowicz oddziela się od pnia głównego rodu 
Lubowlitów-Ogniwów i daje - T początek gałęzi bo- 
cznej rodu Łabędziów. Stan- ■ I ^ nica tej bocznej ga- 
łęzi wygląda tak: i IJ 

W tym samym mniej I \^ więcej czasie inny 
członek rodu Lubowlitów-Ogniwów, prawdopobnie Cie- 
sząta I, oddziela się od głównego pnia rodu Lubowlitów- 
Ogniwów i daje początek gałęzi bocznej rodu Połuko- 
ziców. 

W tymże czasie przybywa do Polski Jaksa książę na 
Kopaniku w ziemi braniborskiej i tu się osiedla. Zostaje 
on przez ród Lubowlitów-Ogniwów do berbu i rodu 
adoptowany i staje się praojcem rodu szlacheckiego pol- 
skiego Swiebodziców-Gryfitów, którego stannica wyglądała tak: /T\ lub tak: JL^ lub tak: x4*v Ród Swiebodziców-Gryfitów jest zatem drugą z koleji 
adoptowaną gałęzią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Na schyłku XII wieku przesiedliła się z Mazowsza 
do Małopolski z Mikołajem III Sasinowiczem jedna gałąź 
mazowieckiej linii rodu Lubowlitów- , ! , Ogniwo w. 
Stannica tej gałęzi wygląda tak: ^1^ a jest ona 
widoczna na pieczęci Mściwoja III | | Mikołaj o- 
wicza, wnuka pomienionego Mikołaja \ ^ III Sasi- 
nowicza, wojewody wiślickiego z roku 1231, oraz na 
pieczęci Mikołaja XXIX Mściwowicza, syna codopiero 
wzmiankowanego Mściwoja III, wojewody krakowskiego 
z roku 1267. 

W pierwszej połowie XIII wieku występuje na wi- 
downi dzielnicy małopolskiej Jakub zwany Bobolą, fun- 
dator kościoła Wszystkich Świętych w Krakowie, prawdo- 
podobnie kasztelan krakowski (1231), który jako stan- - 663 - 

nicy używał wedle Długosza ogniwa wąskiego 

a długiego, \ J^ 

może takiego: /|\ lub takiego: f\ lub nawet 


takiego: J^ a którego prawnuko- 
wie używają herbu Le- ^\\ liwa. Fakt, że stan- 
nica Boboli była odmień- ( | |^ ną od stannicy mało- 
polskiej linii f T rodu Lubowlitów-Ogniwów, która 
wyglądała tak : J^ dowodzi, że Bobola odłączył się 
od pnia głó- | | wnego rodu Lubowlitów-Ogniwów 
i utworzył o- \ / sobną stannicę, a co za tem idzie 
i osobną gałąź boczną, którą stanowi ród Leliwitów. 

Zamieszania po śmierci Leszka Kazimirowicza idą 
wyłącznie na odpowiedzialność rodu Lubowlitów-Ogniwów. 
Ród ten był tak podówczas potężny^ iż za kimby się 
oświadczył, ten w bardzo krótkim czasie zyskałby sta- 
nowczą przewagę nad swoim przeciwnikiem. Ale ród 
Lubowlitów-Ogniwów wąchał się: jedni opowiedzieli się 
za Bolesławem Leszkowiczem, inni za Henrykiem Bro- 
datym, inni wreszcie za Konradem mazowieckim, a tak 
walka ze zmiennem powodzeniem przeciągała się w nie- 
skończoność, niedając przez lat kilkanaście przyjść dziel- 
nicy małopolskiej do spokoju. 

W tym mniej więcej czasie Michał V Piotrkowicz, 
kasztelan krakowski, odłączył się od pnia głównego rodu 
Lubowlitów-Ogniwów, przyjął odmienną stannicę, dając 
w ten sposób początek gałęzi bocznej, o której nie wiemy 
do jakiegoby się rodu szlacheckiego polskiego odnosiła. 
Ja przypuszczałem zrazu ród Połukoziców, ale to przy- 
puszczenie nie zdaje się być trafnem. Stannica 
naszego Michała Piotrkowicza wygląda tak: ■ 

Około połowy XIII wieku występuje Mi- f^ ^^\ 
kołaj XXVIII Goduła, sędzia nadworny. P^ I A I 
jego przymianku Goduła sądzić można, iż on v y*\ J 
- 654 — 

jest praojcem rodu Godułów, gałęzi bocznej rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów. 

W r. 1296 występuje Ratułd III Janowicz, syn 
Jana Żyły, który się widocznie od pnia głównego rodu 
Lubowlitów-Ogniwów odłączył, przyjął osobną stannicę 
i dał tym sposobem początek gałęzi \ bocznej Ra- 
tułdów. Herb Ratułd wygląda tak: j"*^ stan ni ca 
przeto rodu Ratułdów wyglądała pier- f I 1 wotnie oczy- 
wiście tak: I I I i była tylko od- vj^ miana stan- 
nicy rodu Ji j^ Lubowlitów-Ogniwów. 

W r. r I J 1304 występuje Bień VWoj- 
sławowicz vj^ z Łososiny ze stanuicą taką: 
On sam jest synem Wojsława XV Wydżdżyca, 
wnukiem Wydżgi I Oltowicza, prawnukiem Olta I 
Żyrowicza a pozaprawnukiem Żyrona II Januszowicza 
palatyna mazowieckiego, członkiem mazowiecko-małopol- 
skiej linii rodu Lubowlitów-Ogniwow ; stannica zaś jego 
przedstawia się jako odmiana stannicy tegoż rodu. 

Ten Bień V Wojsławowicz Łososiński był zatem 
praojcem jakiejś bocznej gałęzi rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
której narazie oznaczyć nie jesteśmy w stanie. Łososińscy 
używają wprawdzie herbu Turzyna, ale herb Turzyna 
nie zostaje w żadnym genetycznym związku ze stannica 
naszego Bienia V Woj sławo wicza, ani ród Turzynów nie 
zostaje w żadnem pokrewieństwie z rodem Lubowlitów- 
Ogniwów. 

Być może, że stannica naszego Bienia V Wojsła- 
wowicza nosiła proklamacyę Bienia, jakiej używał Wi- 
gand z Gabonia w r. 1432 ^), tem bardziej gdy i Ga- 
bon i Łososina leżą w żupie rodowej Lubowlitów-Ogni- 
wów, Gabońscy przeto i Łososińscy musieli być pomię- 
dzy sobą krewnymi i od wspólnego pnia rodu Lubowli- 
tów-Ogniwów pochodzić. 

Na schyłku XIII wieku przenosi się znaczna ilość *) Helcel: Starodawne prawa polskiego pomniki, tom II. N. 2454. -^ 656 - 

członków rodu Lnbowlitów-Ogniwów do ziemi sądeckiej 
i tam na dworze księżnych wdów Kunegundy i Gryfiny 
oraz królowej wdowy Jadwigi Łbkietkowej sprawuje 
urzędy i godności nadworne. 

Na samym schyłku XIII wieku, między latami 1289 
a 1296, występuje komes Mikołaj LIX Pączek, który 
w r. 1293 od komesa Mstuja (snąć krewnego swego) 
nabywa wieś Gabon, a którego synowie Przybysław XXVII, 
Mirosław XX, Biernat IX i Piotr CXX Mikołajowicze 
Gabońscy używają w r. 1326 pieczęci z herbem Sko- 
wina. Fakt, iż ci czterej bracia dotyczący dokument za- 
miast czterema, jedną tylko opatrują pieczęcią, wskazuje 
dowodnie, iż to była ich wspólna pieczęć, a zatem pie- 
częć ich ojca, czyli że Mikołaja L1X Pączka 
Gabońskiego należy uważać za praojca gałęzi 
bocznej Skowinów. 

Pierwotna stannica ^ + ^ rodu Sko- 
winów wyglądała tak: f^i^ ^"^ ^^^^ 

\^ tak: 

Na czasy panowania króla Władysława Łokietka 
przypada Iwan Szczebrzeszyński, dziad podskarbiego Dy- 
mitra II Gorajskiego, członka rodu Korczaków. Dymitr 
Gorajski, jak opowiada Długosz, używał pierwotnie w her- 
bie wyżła w korczyku, do czego mu król Ludwik dodał 
bierzwiona węgierskie. Pieczęć zaś Dymitra II wyobraża 
tylko hełm a nad nim ogniwo w klejnocie, z czego wy- 
nika, że Dymitr II używał dawniej w tarczy herbowej 
wyżła w korczyku, a w klejnocie ogniwa. 

Wyżeł w korczyku jest herbem na modłę zachodnio- 
europejską uformowanym, jakie w Polsce dopiero od po- 
czątku XIV wieku pospolicie używanemi się stają, czyli 
że Dymitr II mógł ów herb : wyżła w korczyku, odzie- 
dziczyć co najwyżej po swoim dziadku, to jest po owym 
właśnie Iwanie Szczebrzeszyńskim; dawniejsi natomiast 
przodkowie naszego Dymitra II czyli przodkowie Iwana 
Szczebrzeszyńskiego musieli zwyczajem w owych czasach m — 666 — 

powszechnym, używać w miejsce herbu stannicy runicznej. 
Jak ta stannica runiczna wyglądała, dowodzi klejnot na 
pieczęci Dymitra II Gorajskięgo, to jest ogniwo, czyli 
że ród Korczaków od rodu Lubowlitów-Ogniwów począ- 
tek swój bierze. Chodziłoby jeszcze tylko o uprawdopo- 
dobnienie, jakie powody i którego członka rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów mogły skłonić do zarzucenia stannicy 
rodowej a przybrania sobie nowego herbu na modłę za- 
chodnio europejską uformowanego. 

Ponieważ, jak wspomniałem już wyżej, herby za- 
chodnio-europejskie dopiero od początku XIV wieku 
w pospolite u nas wchodzą użycie, przeto najwcześniej 
dopiero Iwan Szczebrzeszyński mógł uformować sobie 
ów herb wyżła w korczyku, i oderwać się od pnia głó- 
wnego rodu Lubowlitów-Ogniwów, dając początek gałęzi 
bocznej Korczaków. 

Powody, jakie Iwana Szczebrzeszyńskiego mogły 
skłonić do uformowania sobie nowego herbu, czyli, co 
jedno znaczy, nowego znaku chorągiewnego, leżą jak na 
dłoni. Dopóki mianowicie Iwan Szczebrzeszyński był 
członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów, i nie miał swojej 
osobnej staimicy czyli chorągwi, to podczas wyprawy 
wojennej musiał podążać tam, gdzie się formowała cho- 
rągiew rodowa Lubowlitów-Ogniwów, prawdopodobnie do 
ziemi sądeckiej, aby pod wspólną bracką chorągwią zdą- 
żać na plac zborny zapowiedzianej wyprawy. A że jego 
dwór Szczebrzeszyn leżał w ziemi chełmskiej, na najdal- 
szym Wschodzie monarchii piastowskiej, przeto taka wę- 
drówka ze Szczebrzeszyna do ziemi sądeckiej, a dopiero 
ztamtąd na plac zborny zapowiedzianej wyprawy, była 
niezmiernie uciążliwą. Temu dało się łatwo zapobiedz, 
jeśli Iwan Szczebrzeszyński uformował dla siebie osobną 
stannicę chorągiewną; w takim bowiem razie szedł on 
pod własną chorągwią z swoimi ludźmi wprost na plac 
zborny zapowiedzianej wyprawy, nie troszcząc się już 
wcale o chorągiew rodową Lubowlitów-Ogniwów. — 657 — Jestem przeto zdania, że Iwan Szczebrzeszyński 
jest tym właśnie członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów, 
który pierwszy oderwał się od pnia głównego tego rodu, 
przyjął herb Korczak w dawnej formie (wyżeł w kor- 
czyku) i dał początek gałęzi bocznej Korczaków. 

Jak długo Iwan Szczebrzeszyński był członkiem 
rodu Lubowlitów-Ogniwów i pod wspólną rodową stawał 
chorągwią, tak długo proklamacya jego herbu brzmiała 
Lubowla. Ale w chwili kiedy dla siebie utworzył osobną 
stannicę chorągiewną, musiał dla tej stannicy obmyślić 
także nową proklamacyę, gdyż dwie różne chorągwie za 
jedną i tąź samą proklamacya zwoływać się nie mogły. 
Skoro zaś herb potomków Iwana Szczebrzerzyńskiego 
nosi proklamacyę Korczak, tedy oczywiście tę prokla- 
macyę Iwan Szczebrzeszyński nadał swej nowo utwo- 
rzonej stannicy chorągiewnej. Że zaś w dobie piasto- 
wskiej proklamacyę formowano po imionach lub prze- 
zwiskach chorążych czyli dowódzców pułkowych, przeto 
Korczak było widocznie przezwiskiem, jakie pospolicie 
nadawano Iwanowi Szczebrzeszyńskiemu. 

W latach 1360 do 1385 żyje Pełka XXXIII 
z Czyszowa, zrazu wojski lubelski, ostatecznie sędzia 
ziemski sandomirski, który na pieczęci nosi herb Janinę. 
Jestto najwcześniejsze pojawienie się herbu Janina, ja- 
kiego nam źródła dostarczają. Gdy ród Janinów, jest 
linią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów, a w r. 1425 
występuje nawet Stanisław Gabański (zatem dziedzic Ga- 
bania) herbu Janina, przeto na połowę XIV wieku mu- 
simy położyć istnienie rodu Janinów, jako gałęzi bo- 
cznej rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

W r. 1387 występuje . Wacław Swo- 

szowski, którego stannica ' I ' przedstawio- 

na na pieczęci, wygląda tak : ^r''""^"""^" Ponieważ 
dziedzice Swoszowic w 
dnich należą do rodu wiekach śre- 
' Ławszowi- 
tów-Strzemieni, zaś Ławszowici Strzemieniowie są ga- 658 — łęzią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów, przeto na ko- 
niec XV w. należy skonstatować istnienie rodu Ławszo- 
witów-Strze mieni i jako gałęzi bocznej rodu 
Lubowlitów- Ogni- ^^ w ó w. 

W roku 1421 ^^ występuje Stanisław Sli- 
dzień Sulimowski, f ł noszący na pieczęci stanni- 
cę wyglądającą tak : ^^^ Ponieważ jestto stannica 
Lubowlitów-Ogniwów, przeto skonstatować należy, że 
już w początkach XV wieku istniał ród Slidzieni czyli 
Slizieni, jako gałąź boczna rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Oprócz tego występują w Małopolsce w wiekach 
średnich jeszcze inne rody, które się jako gałęzie boczne 
rodu Lubowlitów-Ogniwów przedstawiają, lecz których 
w dobie piastowskiej żadnego śladu nie dostrzegliśmy. 

I tak przede wszy stkiem ród Ossoryów, osiadły w po- 
łudniowej części województwa krakowskiego, na podgórzu 
karpackiem, którego stannica, wyglądająca tak: 
jest tylko uherbioną formą stannicy rodu Lu- 
bowlitów-Ogniwów. Posiadłości członków rodu 
Ossoryów znajdują się, w wiekach średnich 
przede wszystkiem, w żupach rodowych Lubo- 
wlitów-Ogniwów, a co najciekawsze, źe jeden 
członek rodu Ossoryów, Żyra z Drozikowej, występujący 
w r. 1395, używa jeszcze tradycyjnie prastarego imienia 
„Żyro", właściwego tylko rodowi Lubowlitów-Ogniwów. 

Z rodem Ossoryów zdaje się zostawać w najściślej- 
szym Związku ród Gierałtów-Osmorogów. I ich posia- 
dłości leżą w żupach rodowych Lubowlitów-Ogniwów, 
i u nich jeszcze w XV wieku pojawiają się imiona, jak 
Wojen czyli Wojsław, Lutko czyli ^#^- Lusław, Wroch 
i Wrocław, rodowi Lubowlitów- f^ Ogniwów wła- 

ściwie, a co nadewszystko, że k J ich stannica 

jest widocznie odmianą stannicy i\— -^p Ossoryów. 

Herb Grierałt czyli Osmo- r >( róg wygląda 

w najpóźniejszej swej formie tak JL (krzyż na ośm 
rogów rozdarty i jabłka w rozdar- -^•^ ciach krzyża) 
— 6B9 — 
ale w starszej formie wygląda tak : \ •> są to wido- 
cznie sprychy kołowe w liczbie ^"O^^^ ośmiu, a owe 
trzy lub cztery jabłka jabłka po- *^/\^ wstały nie- 
wątpliwie z dzwon kołowych, tak, / \ że uherbiona 
stannica rodu Osmorogów-Gierałtów wyglądała pierwotnie 
prawdopodobnie tak: T^ czyli koło wozowe 
o ośmiu spryehach ^ssA A. ^ a czterech tylko dzwo- 
nach, a w tym kształ- •^/\*J cie była ona tylko od- 
mianą "stannicy rodu / \ Ossoryów. 

Ród przeto Gierałtów-Osmorogów jest również ga- 
łęzią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Herb Wilczekosy ^-^ i herb Pięko- 
stki są tylko odmianami VV stannicy rodu 
Lubowhtów-Ogniwów, ^^W wobec czego 
rody Wilczychkosów ,1 1 y i Piękostków 
należy uważać jako V 3^^ gałęzie boczne 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Wreszcie wśród żup rodowych Lubowlitów-Ogniwów, 
we wsiach takich jak Druszków, Porąbka, Wojakowa, 
Połomia i Kąty, należących niewątpliwie do członków 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, występują w XV wieku 
resztki wygasającego już rodu Jelenio w-Opolitów. I ten 
ród Jeleniów-Opolitów czyli Czarnych Jeleniów jest wi- 
docznie również boczną gałęzią rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów; w epoce piastowskiej wszelako nie spotykamy się 
z nim jeszcze wcale, chyba gdyby występującego w r. 1237 
Janusza VII z Niałka ^) można zaliczyć do tegoż rodu, gdyż 
niektórzy Jeleniowie używają proklamacyi Jeleń-Niałko. 

Na tem byłby koniec gałęzi bocznych małopolskiej 
linii rodu Lubowlitów-Ogniwów. Ale ród Lubowlitów- 
Ogniwów nie w Małopolsce tylko był osiedlony, miał 
on swoich członków i posiadłości we wszystkich dziel- 
nicach dawnej Polski piastowskiej. Dopóki wszelako ry- 
cerstwo polskie wieków średnich także z innych dzielnic *) Rycerstwo polskie tom III, N. 708, str. 115. — 660 — 

nie zostanie tak zbadane, jak się to w niniejszem dziele 
co do rycerstwa małopolskiego odbywa, tak długo o tych 
gałęziach bocznych rodu Lubowlitów-Ogniwów, jakie 
istniały w innych dzielnicach polski piastowskiej, okrom 
Małopolski, nic pewniejszego powiedzieć nie będziemy 
w stanie. Tu więc tylko jeszcze w najogólniejszych za- 
ledwie rysach dotkniemy także innych dzielnic. 

I tak nie może ulegać najmniejszej wątpliwości, że 
skoro tak Piotrek Włost, jako też jego ojciec i dziad 
przedewszystkiem na Szląsku i we Wrocławiu byli upo- 
sażeni i tamże stale zamieszkiwali, pomiędzy szlachtą 
szląską wieków średnich muszą się znajdować jakieś 
gałęzie boczne rodu Piotrkowego, tem bardziej, gdy 
u szlachty szląskiej wieków średnich imiona właściwe 
rodowi Lubowlitów-Ogniwów, nie rzadko się pojawiają. 

Jakieto jednak gałęzie boczne rodu Lubowlitów- 
Ogniwów potworzyły się w dzielnicy szląskiej, o tem 
nie mamy żadnej wiadomości. 

Co do Wielkopolski, to pod r. 1310 spotykamy 
Dobrogosta wojewodę poznańskiego, który na pieczęci 
używa herbu Jeleń. 

Otóż przypominam, że na Podgórzu karpackiem 
istnieje ród Opolitów-Jeleniów czyli Czarnych Jeleniów, 
który się jako gałąź boczna rodu Lubowlitów-Ogniwów 
przedstawia. Gdy w Polsce wieków średnich nie było 
w zwyczaju, by dwa rody, sobie obce, jednego i tegoż- 
samego herbu używały, ale herb pozostaje zawsze wła- 
snością jednego tylko rodu i tylko członkowie tegoż- 
samego rodu tego herbu wspólnego używają, przeto nie 
ulega wątpliwości, że pomiędzy owym Dobrogostem wo- 
jewodą poznańskim (1310) a rodem Opolitów- Jeleni osia- 
dłym na Podgórzu karpackiem zachodzą związki pokre- 
wieństwa, to jest, że nasz wojewoda Dobrogost należy 
do jakiejś gałęzi bocznej rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Prof. Małecki w dziele swem „Studya heraldyczne" 
(tom II str. 160 — 163) wykazuje, że ten Dobrogost jest — 661 — członkiem rodu Nałęczów. Herb Nałęcz w swej pra- 
starej formie wygląda tak: A^ Ja przypuszczając, że 
herb Nałęcz odwiecznycli ^J sięga czasów, dopatry- 
wałem się w nim runy y\^ skandynawskiej, 
gdyż istnieje rzeczywiście jedna runa skandynawska ta- 
kiegoż samego kształtu. 

Skoro się jednak pokazało, że herb Nałęcz pojawia 
się po raz pierwszy dopiero w r. 1343, kiedy u nas 
nie miano już żadnego wyobrażenia ani wiadomości o ru- 
nach skandynawskich, tedy oczywiście mój wywód herbu 
Nałęcz od runy skandynawskiej o / ^\ \ nie jest tra- 
ftiJi ^ S^J on nie przedstawia I \J I żadnego 
przedmiotu znanego z życia co-V ^^^ ^ dziennego, 
tedy to musi być jakaś stara stannica. Jaka to mogłaby być 
stannica, nie trudno odgadnąć. Jeśli bowiem wojewoda Do- 
brogost, (przodek Nałęczów), należy do rodu Jeleniów, 
a ród Jeleniów, jest gałęzią boczną rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów, tedy to nie może być inna stannica, jak tylko od- 
miana stannicy rodu Lubowlitów-Ogniwów. Otóż gdy po- 
równamy te dwie stannice z sobą, I mianowicie 
stannicę rodu Lubowlitów-Ogniwów: * I " i herb Na- 
łęcz : ^^ przyjdziemy do prze- ^^\ konania, iż 
nie ma f ) najmniejszego powo- I 1 du do po- 
wątpie- Vy wania, iż herb Nałęcz ^^ jest tylko 
odmianą ,XN. stannicy rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Tym sposobem ród Nałęczów byłby przedstawicie- 
lem wielkopolskiej linii rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Co się tyczy dzielnicy mazowieckiej, to w niej po 
Małopolsce znaleść się powinŁo najwięcej gałęzi bocznych 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

A najprzód Krystyn II, syn Piotra VII Wszeborowicza 
a wnuk Wszebora II, palatyn Konrada mazowieckiego a nie- 
wątpliwy członek rodu Lubowlitów-Ogniwów, musiał dać 
początek jakiejś mazowieckiej gałęzi bocznej tegoż rodu. 

Otóż Kromer i Paprocki przypisują naszemu Kry- 
stynowi Piotrowiczowi palatynowi mazowieckiemu herb 

mcERiTwo pgisKii. iom iii. 44 — 662 — 

Gozdowę. Jestto oczywiście bajka. Herb Gozdowa (lilia 
podwójna) jest już herbem na modłę zachodnio-europejską 
uformowanym, jakieto herby nie są u nas w powszech- 
nem użyciu wcześniej, nad początek XIV wieku. Palatyn 
Krystyn przeto nie mógł jeszcze używać herbu Gozdowa 
i nie używał go, jeno musiał używać jakiejś stannicy 
runicznej. Jakoż ta stan- i nica widnieje na jego 
pieczęci i wygląda tak : "H^ a to jest stannica rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. ^^\ 

Ale gdy w każdej t I 1 bajce tkwi ziarnko 
prawdy, przeto i w owej VJ^ bajce o Krystynie 
herbu Gozdowa musi tkwić ziarnko prawdy. To ziarnko 
prawdy w tem oczywiście polegać tylko może, iż za 
czasów Kromera i Paprockiego u człoków rodu Gozdo- 
wów przechowywała się tradycya, iż oni od palatyna 
Krystyna pochodzą. Otóż ta tradycya może być zupełnie 
prawdziwą, mogło się bowiem i u potomków Krystyna 
stać, co się stało u wielu najznakomitszych rodów szla- 
checkich polskich w dobie piastowskiej, iż zarzuciwszy 
stare stannice runiczne, przyjęli sobie herby na modłę 
zachodnio europejską uformowane. Potomkowie Krystyna 
mogli więc zarzucić z biegiem czasu starą stannice Kry- 
stynową, a przyjąć natomiast lilię gozdowę za herb. 
Wobec tego niema powodów, dla których nie mielibyśmy 
rodu Gozdowów uznać za gałąź boczną mazowieckiej 
linii rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Za prawdziwością tego przypuszczenia przemawia 
jeszcze inny fakt. Na Podhalu tatrzańskiem leży wieś 
Poronin, oczywiście gniazdo rodowe Poroni. Poronią zaś 
jest praojcem rodu Poroniów, noszących w herbie Lilię 
z dwoma małemi różyczkami po bokach. Otóż gdy wieś 
Poronin leży w żupie rodowej Lubowlitów-Ogniwów, 
tedy ten Poronią był tym członkiem rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, który oderwawszy się od pnia głównego, dał 
początek rodowi Poroniów, jako gałęzi bocznej rodu — 663 — K Lubowlitów-Ogniwów. Spotykamy się tu więc znowu z lilią 
u bocznej gałęzi rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Ród Jasieńczyków, na Mazowszu niemal wyłącznie 
osiedlony, przedstawia się również jako gałąź boczna 
mazowieckiej linii rodu Lubowlitów-Ogniwów. Klucz bo- 
wiem Jasieńczyka nie jest niczem innem, jak tylko 
uherbioną odmianą stannicy palatyna Konrada Piotrowi- 
cza. Ta odmiana stannicy wyglądała tak: J a stąd 
drogą uherbienia wyrobił się klucz. TL 

Wreszcie i ród Brodziców, na Ma- | | zowszu 
swój początek biorący i tamże przede- v_V wszyst- 
kiem osiedlony, jest również gałęzią boczną rodu Lubo- 
wlitów-Ogniwów. Herb Brodzie wygląda tak: 
a to przecież jest tylko odmiana stannicy rodu 
Lubowlitów-Ogniwów . 

Jeszcze mamy inny dowód, że ród Brodziców 
jest gałęzią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów. Pa- 
procki przytacza jako fundatorów kościoła w Płońsku, 
rzekomo w r. 1106, Wszebora, Świętosława i Krystyna 
dziedziców z Bród, członków rodu Brodziców. Data roku 
1106 jest oczywiście mylną, ale imiona Wszebor, Swię- 
tosław i Krystyn to jakby dobrane imiona właściwe tylko 
rodowi Lubowlitów-Ogniwów. 

Dodać wreszcie winienem ^^II^^V że i ruski herb 
Saława przedstawia się tylko i * | jako odmiana 
stannicy rodu Lubowlitów- \S( SLi Og^i^ów, że 
przeto i ród Saławów należy ^Cj '^^ uważać jako 
gałąź boczną tegoż rodu; jak ^^' ^^ wogóle pomię- 
dzy średniowiecznymi herbami szlachty ruskiej, wiele jest 
takich, które tylko za odmianę stannicy rodu Lubowlitów- 
Ogniwów uważać należy. 

Dwadzieścia zatem rodów herbowych polskich wie- 
ków średnich bierze swój początek od rodu Lubowlitów- 
Ogniwów, a między tymi rodami nie brak i bardzo po- 
tężnych, jak Leiiwici, Nałęcze, Połukozice. Można zaś 
mieć pewną nadzieję, że ta liczba rodów herbowych, 

44* — 664 — 

wywodzących swój początek od rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów, znacznie się powiększy, skoro rycerstwo wielko- 
polskie, mazowieckie, kujawsko-sieradzko-łączyckie i szlą- 
skie wieków średnich w ten sposób opracowanem zosta- 
nie, jakto się stało właśnie w tomie niniejszym co do 
rycerstwa małopolskiego. 

A iluto wysokich dostojników ród ten wydał z swego 
łona?! Samych biskupów mniej więcej spółcześnie zasia- 
dających na swych katedrach, liczy ród Lubowlitów-Ogni- 
wów conaj mniej pięciu, mianowicie trzech biskupów kra- 
kowskich: Giedkę II, Pełkę IX i Wincentego Kadłubka, 
zaś mazowieckich Wita II i Giedkę V; wojewodów kra- 
kowskich aż ośmiu: Mikołaja III, Mikołaja III, b, Mi- 
kołajowicza, Włodzimirza VIII Swiętosławowicza, Mści- 
woja III Mikołaj o wicza, Mikołaja XXIX Mściwowicza, 
Nieustępa I, Spicymira VI Jakubowicza i Mścigniewa IX 
z Bożegodaru, dwóch palatynów mazowieckich; Żyrona II 
i Krystyna II Piotrowicza, a iluż dopiero kasztelanów 
i innych pomniejszych dostojników. 

I o takimto potężnym rodzie szlacheckim polskim 
wieków średnich, ani nasi historycy ani heraldycy aż 
do najnowszych czasów nic zgoła nie wiedzieli, a człon- 
ków tego rodu do różnych innych rodów szlacheckich 
polskich, najczęściej do rodu Swiebodziców i Janinów 
odsyłali, nie bacząc na to, że ród Swiebodziców-Gryfów 
zaczyna się u nas dopiero z Jaksa a zatem dopiero 
w połowie XII wieku i starszych nad tę epokę człon- 
ków mieć nie może. Było zwyczajem w Polsce w dobie piastowskiej, 
że co najprzedniejsze rody szlacheckie zakładały kla- 
sztory, uposażały takowe hojnie i sprowadzały do nich 
zakonników, zazwyczaj z Zagranicy. 

Główną pobudką do przedsiębrania takich fundacyj 
był niewątpliwie zelotyzm religijny; nie da się jednak — 665 -^ zaprzeczyć, że i względy materyalne grały w tej mierze 
dość ważną rolę. 

Nie było mianowicie w owych czasach żadnych 
instytucyj kredytowych, w którychby rycerz przyciśnięty 
potrzebą, mógł na zastaw swoich majętności ziemskich 
zaciągnąć pożyczkę. Żydowskie bankierstwo zaczyna się 
zjawiać dopiero u schyłku doby piastowskiej. 

Gdzież się więc miał udać rycerz po pożyczkę, gdy 
go potrzeba gwałtowna przycisnęła?! A taka potrzeba 
z dwóch mogła płynąć źródeł. Albo ogłoszoną została 
wyprawa powszechna przeciw nieprzyjacielowi i wypadło 
kupić tęgiego konia wojennego, znacznie drogiego, któryby 
bez szwanku zdołał unieść ciężar rycerza w pełnej zbrój i 
i odbyć z nim całą wyprawę, a nadto zastąpić zardze- 
wiałą starą zbroję zbroją nową, co wszystko co najmniej 
nakładu kilkunastu grzywien w gotówce wymagało; albo 
rycerz wydawał córkę zamąż i trzeba było za nią wy- 
płacić posag i sprawić jaką taką wyprawę. Otóż na takie 
znaczne wydatki nie było u rycerza polskiego w dobie 
piastowskiej zazwyczaj nigdy potrzebnej gotowizny. 

Ówczesne majątki ziemskie rycerstwa polskiego 
byłyto niemal wyłącznie majątki leśne, w których pro- 
wadzono gospodarstwo pasterskie, ale w których upra- 
wnej roli albo nie było wcale, albo było zaledwie kilka- 
naście a w nader rzadkich wypadkach kilkadziesiąt morgów. 
Rycerz zatem taki, choćby miał nawet i kilkanaście ma- 
jątków, to posiadał jedynie znaczną ilość bydła na sprze- 
daż, na które jednak kupca nie było, gdyż w kraju każdy 
sąsiad, każdy rycerz miał takie bydło na sprzedaż, któ- 
rego jedynym konsumentem były rzadkie i słabo zaludnione 
miasteczka; za granicę zaś to bydło dla braku wszelkich 
dróg do takiego transportu dogodnych, wyprowadzane być 
nie mogło. Ziarno zaś z roli licho uprawianej (radłem, 
nie pługiem) zaledwo na domową potrzebę starczyło. 

Nie miał więc właściwie rycerz z dóbr swych, 
choćby licznych, żadnego dochodu w gotowych pienią- — 666 — 

dzach, chybar że jedna lub druga wieś była na prawie 
niemieckiem założona, co jednak u rycerstwa polskiego 
w dobie piastowskiej rzadkim jeszcze było wyjątkiem, 
gdyż na to potrzeba było uzyskać monarszy przywilej. 
Tylko ze sprzedaży wosku od dzikich pszczół, oraz ze 
sprzedaży łupieży szlachetnych zwierząt, jak kuny, 
łasice i gronostaje, mógł szlachcic uciułać kilkadziesiąt 
groszy lub kilka grzywien corocznie, które wszelako za- 
ledwo na obuwie wystarczyły. Większej natomiast za- 
potrzebowanej sumy nawet pożyczyć nie było u kogo. 

Jedyną instytucyą prywatną, która rozporządzała 
zazwyczaj jakimś większym zapasem gotowizny, były 
klasztory, zwłaszcza też cysterskie, najpospolitsze u nas 
w dobie piastowskiej. Cystersi bowiem już z mocy reguły 
swej trudnili się uprawą roli, u nich więc najwcześniej 
powstały folwarki dworskie zasobne i dobrze zagospoda- 
rowane, one też najwcześniej uzyskały od książąt prawo 
zakładania wsi na prawie niemieckiem; a wieś na prawie 
niemieckiem, to najzasobniejsze źródło dochodów w goto- 
wych pieniądzach. Kmiecie bowiem na prawie niemieckiem 
zasadzeni, obowiązani byli płacić czynsz z posiadanych przez 
siebie łanów tylko w gotówce i to najczęściej w monecie 
lepszej, mianowicie w szerokich groszach praskich. 

Jeśli więc gdzie można się było zawsze spotkać 
z większym zapasem oszczędzonej gotówki, to przede- 
wszystkiem w klasztorach, tam można było zaciągnąć 
pożyczkę czy to na oblig ręczny czy na zastaw jakiejś 
majętności ziemskiej. Rzecz prosta, że klasztory świad- 
czyły usługi swym oszczędzonym groszem przedewszyst- 
kiem swoim patronom, a więc fundatorom i potomkom 
tychże fundatorów. Kto więc założył i uposażył klasztor, 
to tak jakby założył bank dla siebie, z którego w cięż- 
kiej chwili mógł czerpać potrzebne fundusze. Uposażenie 
takiego klasztoru nie wymagało nawet wielkich ofiar. 
Kilka lub kilkanaście wsi, danych klasztorowi na upo- 
sażenie, nie były dla rycerza żadną ciężką ofiarą. Były — 667 - to bowiem jak wspomniałem, wyłącznie majątki leśne, 
nieprzynoszące rycerzowi prawie żadnego dochodu w go- 
tówce i dopiero pod umiejętnym zarządem klasztorów i na 
mocy monarszych przywileji dotyczących nadania prawa 
niemieckiego, stawały się źródłem poważnych dochodów. 

Nierzadko się też zdarzało, że taki patron klasztoru 
osiadał na stare lata w klasztorze tym na dewocyi, gdzie 
był życzliwą otaczany opieką. Wreszcie patronowie kla- 
sztoru mieli na wypadek śmierci zastrzeżony grób w ko- 
ściele klasztornym pod posadzką. 

Wszystko to były prorogatywy zachęcające możne 
rodziny do fundowania i uposażania klasztorów. 

A skoro ród Lubowlitów-Ogniwów okazuje się być naj- 
potężniejszym rodem szlacheckim polskim, tedy i on musiał 
ufundować i uposażyć niejeden klasztor. Otóż spróbujmy 
odszukać, któreto klasztory małopolskie zawdzięczają swe za- 
łożenie i uposażenie członkom rodu Lubowlitów-Ogniwów?! 

Klasztor Cystersów w Wąchocku. Wedle Długosza 
założył Giedko biskup krakowski klasztor Cystersów 
w Wąchocku w r. 1179. Gdy biskup Giedko należy 
do rodu Lubowlitów- Ogniwów, przeto klasztor Cystersów 
w Wąchocku należałoby uważać jako fundacyę tego rodu. 
Stwierdza to ponad wszelką wątpliwość przywilej Bole- 
sława Leszkowicza z r. 1260, obejmujący reasumpcyę 
fundacyi i uposażenia tegoż klasztoru ^). Z tego bowiem 
przywileju okazuje się, że uposażycielami klasztoru wą- 
chockiego byli rzeczywiście przedewszystkiem członkowie 
rodu Lubowlitów-Ogniwów, mianowicie : Mikołaj III Stary 
palatyn krakowski, Otto i Krystyn Piotrkowicze, Luto- 
gniew Piotrkowicz, Wszebor Krystynowicz i Humbert 
kanonik sandomirski, sami notoryczni Lubowlici. 

Klasztor Premonstrantek w Busku. Zdaniem Dłu- 
gosza ^) Wit biskup płocki wraz z bratem swoim Dzierż- ^) Kodeks dyplom, katedry krakowskiej św. Wacława, tura I, N. 61. 
*) Dłagosz: Liber beneficiorum, tom III. - 668 -- 

sławem czyli Dzierżkiem z Buska, wojewodą sandomir- 
skim, założyli w r. 1179 klasztor Panien Premonstran- 
tek w Witowie. Ten klasztor przeniósł następnie ów 
Dzierżek brat biskupa Wita do Buska i uposażył go 
hojnie. 

Otóż Wit biskup płocki jest członkiem rodu Ijubo- 
wlitów-Ogniwów ; klasztor przeto Panien Premonstrantek 
w Busku uważać należy jako fundacyę tegoż rodu. 

Klasztor Premonstrantów w Hebdowie czyli Brze- 
sku. Przywilej fundacyjny klasztoru Hebdowskiego nie 
dochował nam się wcale. Długosz też nie zna funda- 
torów tegoż klasztoru, i tylko z niedość stylistycznie jasnej 
opowieści jego to zdaje się wynikać, że jacyś rycerze 
małopolscy z tegożsamego rodu, któremu klasztory Pre- 
monstrantów na Zwierzyńcu, w Dłubni czyli Imbramowi- 
cach, we Wrocławiu u św. Wincentego i w Strzelnie swe 
fundacyę zawdzięczają, założyli także klasztor Premon- 
strantów w Hebdowie czyli Brzesku. 

Otóż fundatorami wszystkich powyższych klasztorów 
Premonstrantów, krom jedynie zwierzynieckiego, byli 
członkowie rodu Lubowlitów-Ogniwów, z czegoby wyni- 
kało, że i klasztor hebdowski jest fundacyą członków 
tegoż rodu. Sprawdzenie tego szczegółu trafia na poważne 
przeszkody. 

Z dokumentów z XV wieku dowiadujemy się, że 
założycielami klasztoru hebdowskiego byli bracia Strze- 
żysław i Wrocław, oraz że się to stało za czasów Bole- 
sława Kędzierzawego. Otóż o tych dwóch braciach 
Strzeżysławie i Wrocławie nic zgoła bliższego nie wiemy, 
z czegobyśmy mogli wysnuwać wnioski, do jakiegoby 
rodu należeli, i pozostają nam jedynie te wnioski, jakie 
z imion ich wyciągnąć się dają. W tej mierze rzecz ma 
się następnie. 

Imię Strzesz czyli Strzeżysław jest tylko rodowi 
Sulimów właściwe; ale ród Sulimów jest w dobie pia- 
stowskiej jeszcze zbyt ubogi i bez znaczenia, iżby go — 669 — 

o tak poważną fundacyę posądzić można. Zresztą gdyby 
klasztor hebdowski był fundacyą rodu Sulimów, tedy 
musiałby leżeć w żupie rodowej Sulimów, gdzie leżały 
posiadłości rodu Sulimów. Tymczasem nigdzie w sąsiedz- 
twie Hebdowa nie spotykamy posiadłości członków rodu 
Sulimów, z czego wynika, że tam żadna żupa rodu tego 
nie istniała. 

Co do imienia Wrocisław czyli Wrocław, to takowe 
u szlachty małopolskiej w dobie piastowskiej jest bardzo 
rządkiem zjawiskiem: prócz naszego Wroclawa, współ- 
fundatora klasztoru hebdowskiego, spotykamy jeszcze 
tylko trzech Wrocławów, samych takich, o których ro- 
dzie nic się dowiedzieć nie można. Ale z końcem XIV 
i na początku XV wieku przychodzi imię Wrocław 
i Wroch u Woj sławskich herbu Osmoróg-Gierałt. Ze 
zaś Gierałtowic są linią boczną rodu Lubowlitów-Ogniwów 
i prawdopodobnie dopiero w XIV wieku od pnia głównego 
się oddzielili, przeto imię Wrocław byłoby przez nich 
po swym rodzie macierzystym Lubowlitów-Ogniwów odzie- 
dziczone, czyli, że imię Wrocław byłoby rodowi Lubo- 
wlitów-Ogniwów właściwe, wskutek czego i naszego 
Wrocława współfundatora klasztoru hebdowskiego, nale- 
żałoby zaliczyć do rodu Lubowlitów-Ogniwów, a klasztor 
hebdowski uznać za fundacyę tegoż rodu. 

Rozpatrując się bliżej w rozsiedleniu się szlachty 
polskiej w pobliżu klasztoru hebdowskiego, aby zbadać 
czy przypadkiem inny jeszcze potężny ród szlachecki 
w pobliżu klasztoru hebdowskiego osiedlony, nie mógłby 
być o fundacyę tegoż klasztoru posądzony, przychodzimy 
do przekonania, że klasztor hebdowski leży na samej 
granicy żupy rodowej Lubowlitów-Ogniwów i snadnie 
z tejże żupy rodowej swoje uposażenie mógł otrzymać; 
natomiast nigdzie w pobliżu klasztoru hebdowskiego nie 
spotykamy się z żadnym potężniejszym rodem szlache- 
ckim polskim, któremuby fundacyę klasztoru hebdowskiego 
przypisać można. — 670 — 

Wobec tego musimy uznać klasztor Premonstrantów 
w Hebdowie jako fundacyę rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Klasztor reguły św. Augustyna de poenitentia 
beatorum Martyrum w Trzcianie czyli Libichowej. 

Około r. 1256 zakładają Wysz III kanonik kra- 
kowski, oraz brat jego Dzierżykraj VII członkowie rodu 
Połukoziców klasztor zakonników reguły św. Augustyna 
de poenitentia beatorum martyrum w Trzcianie czyli 
Libichowej. Gdy ród Połukoziców jest tylko gałęzią bo- 
czną rodu Lubowlitów-Ogniwów, przeto i tę fundacyę 
kłasztoru w Trzcianie czyli Libichowej jako fundacyę 
rodu Lubowlitów-Ogniwów uznać należy. §. 2. Ród Werszowców-Rawiczów. 

Kiedy w r. 11 08 Werszowce czescy uciekając przed 
okrucieństwem księcia Świętopełka, który kilku z nich 
zamordowawszy wszystkich wymordować zamierzał, schro- 
nili się do Polski, trafili właśnie na chwilę, kiedy prze- 
dniejsze rycerstwo polskie poczęło sobie zakładać dwory. 
Nie będziemy się tu zaciekać w badania nad tem zja- 
wiskiem i wystarczy skonstatować, że tak było w rze- 
czywistości. 

Charakterystycznem znamieniem tego zakładania 
dworów przez celniej sze rycerstwo polskie w wieku XII 
było to, że te dwory brały swe nazwy po imionach swych 
założycieli, więc dwór Prandoty zwano Prandocinem, dwór 
Wojsława Wojsławiem lub Wojsławicami, dwór Mikory 
Mikorzynem, dwór Dziwisza Dziwirzewem, dwór Kromoły 
Kromołowem, dwór Korany Koranowem i t. p. 

Czescy Werszowce schroniwszy się do Polski, zo- 
stali naturalnie jako dzielne rycerstwo przez Krzywoustego 
hojnie dobrami ziemskiemi uposażeni, któi'eto dobra, 
jako niemal wyłącznie leśne, acz liczne, małą przecież -^ 671 — 

tylko narazie reprezentowały wartość i dopiero w przy- 
szłości wskutek kultury mogły stanowić podstawę zna- 
czniejszej fortuny. 

Rzecz prosta, że ci Werszowcy czescy, tak obda- 
rowani posiadłościami ziemskiemi, poczęli sobie w tych 
nadanych dobrach zakładać wzorem reszty szlachty pol- 
skiej swoje własne dwory, któreto dwory od imion swych 
założycieli nazwy swe otrzymały i te nazwy po dziśdzieu 
dzierżą. 

Ilu było tych czeskich Werszowców, którzy się do 
Polski schronili, i jakie były ich imiona, tego nam Dłu- 
gosz, z którego historyi powyższą wiadomość czerpiemy, 
nie podaje wcale. Jeśli jednak każdy z tych zbiegłych 
Werszowców założył sobie tu dwór i ten dwór po jego 
imieniu nosi podziśdzień swą nazwę, to wystarczy od- 
szukać te dwory, a z nich dowiemy się i liczby i imion 
owych zbiegłych Werszowców. 

Tu jednak zaczyna się trudność nie mała! Skąd 
bowiem poznać, któreto dwory założone są właśnie przez 
owych czeskich Werszowców? 

Wspomniałem już wielokrotnie, że w Polsce piasto- 
wskiej było u szlachty zwyczajem, że pewne rody uży- 
wały tylko pewnych imion, któreto imiona tradycyjnie 
przez szereg pokoleń w rodzie się przechowywały. Wia- 
domo nam, że z potomków czeskich Werszowców wy- 
tworzył się ród szlachecki polski Rawiczów; należy 
przeto zbadać, jakichto imion używał ród polski Rawi- 
czów w dobie piastowskiej, gdyż przypuszczenie jest 
bliskie, że Rawicze polscy idąc za zwyczajem ziemskim, 
używali imion odziedziczonych po swych przodkach, 
Werszowcach zbiegłych do Polski. 

Otóż w rodzie Rawiczów są w pospolitem użyciu, 
temu tylko rodowi właściwe imiona: Gowor i Goworek 
albo Goworycz, Warsz, Grot, Męcina i Bożej. 

Badając stare dwory szlachty polskiej przychodzimy 
do przekonania, że po wszystkich powyższych imionach - 672 — 

pozostały dwory: jest mianowicie i Goworowo i Gowor- 
ków i Gowarczów, Warszów i Warszawa, Grotów, Gro- 
towa i Grotowice, Męcina i Bożejewo. 

Wynikałoby stąd, że conajmniej pięciu czeskich 
Werszowców schroniło się do Polski, mianowicie Gowor, 
Warsz, Grot, Męcina i Bożej, przy(;zem dodać winniśmy, 
że te imiona i u Werszowców w Czechach były w użyciu. 

Od tych przeto pięciu czeskich Werszowców pocho- 
dzi ród polskich Rawiczów, ich przeto potomstwo i roz- 
rodzenie będziemy poniżej śledzić. Przyczem winniśmy 
przypomnieć, że ci czescy Werszowcy aby jako ciłdzo- 
ziemcy mogli uzyskać prawa służące szlachcie polskiej, 
musieli zostać przez który ród szlachecki polski do herbu 
i rodu adoptowani, niemniej że takowi rzeczywiście ado- 
ptowani zostali do rodu JL Lubowlitów-Ogniwów, 
jakto wykazuje ich stan- y/ts i ^^^^ używana w Pol- 
sce, która jest tylko od- * \1/V miana stannicy rodu 
Lubowlitów-Ogniwów. ^^ 

Członkowie rodu Rawiczów, jakich nam się udało 
wyśledzić pośród rycerstwa polskiego doby piastowskiej są ; 

Męcina IM). Występuje on w latach 1145, 1146 
i 1161; zaś w roku 1189 występuje już syn jego 
Warsz, snąć stary Męcina już nie żył. 

Jest on oczywiście synem jednego z tych pięciu 
czeskich Werszowców, którzy się w Polsce w r. 1108 
osiedlili; ale którego? to ta kwestya rozstrzygnąć się 
nie da. Imię jego Męcina byłoby dostateczną pokusą do 
przypuszczenia, że on jest synem również Męciny; ale 
i imię syna Warsz mogłoby uzasadnić przypuszczenie, 
że stary Męcina był synem Warsza, i że wnuk imię 
dziadka sobie przybrał. 

Gowor ^). W albumie konfraterni klasztoru lubiń- 
skiego, w zapisce pochodzącej rzekomo z lat między *) Rycerstwo polskie tom II, str. 255. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 287. — 673 — 

1170 a 1180^ przytoczoną jest żona Go wora (Gouoris 
uxor). 

Jeśli to była żona Gowora a nie wdowa po Go- 
worze, to ten Gowor jeszcze podówczas żył, a w takim 
razie mógł On był być już tylko chyba wnukiem jednego 
z owych pięciu Werszowców w Polsce osiadłych. 

Warsz II ^) syn Męciny II, występuje w r. 1189 
w Opatowie na dworze Kazimirza Pogrobowca. 

Bożej II. On sam nie pojawia się w naszych źró- 
dłach dziejowych, ale syn jego Bożej III Bożejowicz 
świadkuje w latach 1218 i 1224 na przywilejach Kon- 
rada mazowieckiego, z czego wynika że on sam żył 
jeszcze w XII pokoleniu, czyli na schyłku XII wieku. 

Grot lY. I on nie występuje nigdy w naszych źró- 
dłach dziejowych; ale w r. 1224 występuje syn jego 
Grot Groto wicz (Philippi: PreusischesUrkundebuch N. 50), 
z czego wynika, że nasz Grot IV żył jeszcze w XII 
pokoleniu czyli u schyłku XII wieku. 

Goworycz czyli Goworek II, syn wzmiankowanego 
wyżej Gowora, występuje w r. 1210 na synodzie borzy- 
kowskim, a w r. 1212 jako kasztelan krakowski. W la- 
tach 1231 i 1223 występuje pozostała po nim wdowa 
Miłosława oraz syn Dzierżykraj. (Rycerstwo polskie tom 
III, N. 42). 

Otrzymał on kiedyś od Leszka Kazimirowicza w darze 
dobra Mogilany pod Krakowem. 

Ostasz I Goworkowicz, syn wzmiankowanego co- 
dopiero Go worka II, jest w latach 1217 — 1222 kaszte- 
lanem wiślickim, zaświatach 1223—1225 kasztelanem 
krakowskim. (Tamże N. 44). 

Grot V Grotowicz, syn wzmiankowanego powyż 
Grota lY, występuje w r. 1224 jako współopiekun Wsze- 
bora i Piotrka, synów Krystyna Piotrkowicza. (Tamże 
N. 249). *) Rycerstwo polskie tom II, sir. 297. — 674 — 

Jest wszelkie prawdopodobieństwo, iż on był wu- 
jem owych Krystynowiczów, więc albo on miał siostrę 
palatyna Krystyna Piotrkowicza czyli Lubowlankę za 
żonę, albo Krystyn Piotrkowicz miał jego siostrę czyli 
Rawiczównę za żonę. 

Dzierżykraj III Goworkowicz, syn Goworycza czyli 
Goworka II a brat Ostasza I Goworkowicza, jest w roku 
1224 kasztelanem wojnickim, w r. 1228 i 1229 kaszte- 
lanem sądeckim, w r. 1231 kasztelanem lubelskim a wre- 
szcie kasztelanem połanieckim. 

Syn jego jeden Miron występuje w r. 1233, drugi 
Piotr w r. 1233 i 1250. (Tamże N. 250). 

Piotr XLVII Dzierżykrajowicz, syn codopiero wzmian- 
kowanego Dzierżykraja III Goworkowicza, występuje 
w r. 1233 na dworze Bolesława Konradowicza, jest 
w r. 1239 podkomorzym sandomirskim, w r. 1254 ko- 
mornikiem krakowskim, w r. 1256 komornikiem poko- 
jowym księżnej Kunegundy a w r. 1258 podkomorzym 
tejże księżnej (N. 580). 

Syn jego Marcin występuje w r. 1253. 

Miron II Dzierżykrajowicz, drugi syn wzmianko- 
wanego wyżej Dzierżykraja III Goworkowicza a brat 
Piotra XLVII Dzierżykraj owicza, występuje w latach 
1233, 1261 i 1288, lecz nie piastuje żadnego urzędu. 

Miał on za żonę Bogusławę bratanicę Wysza scho- 
lastyka krakowskiego, dziedzica Niego wici a prawdopo- 
dobnie córkę Dzierżykraja YIT, z którą wszelako nie 
miał żadnego potomstwa (N. 592). 

Goworycz III występuje w r. 1242 jako komornik 
Konrada księcia krakowskiego i łęczyckiego; niewiadomo 
wszelako, czy był on komornikiem krakowskim czy łę- 
czyckim (N. 758). 

Warsz II, w r. 1252 miecznik sandomirski, jest 
w latach 1256 — 1258 stolnikiem sandomirskim, w latach 
1259 — 1262 kasztelanem lubelskim, w latach 1268 — 676 — 

i 1269 wojewodą sandomirskim, wreszcie w latach 1270 
do 1280 kasztelanem krakowskim. 

Pozostawił on dwóch synów: Prandotę Yll kaszte- 
lana krakowskiego i Mikołaja LXI kanonika katedral- 
nego krakowskiego ; sam zaś może być synem albo Pio- 
tra XLVII Dzierżykrajowicza albo Goworycza III. 

Teodor lY Męcina. Nie występuje sam nigdy w na- 
szych źródłach, i mamy o nim wiadomość tylko przez 
jego syna Grota VI, występującego w r. 1260. Nasz 
Teodor przeto należy jeszcze do XIII pokolenia i może 
być spółcześnikiem synów Goworkowych. (Rycerstwo 
polskie tom III, str. 174). 

Grot Yl Teodorowicz, syn codopiero wzmiankowa- 
nego Teodora IV Męciny, wspomniany jest w doku- 
mencie z r. 1260 (N. 989). 

Miron II Dzlerżykrajowicz, syn Dzierżykraja HI 
Goworkowicza, występuje w latach 1261 i 1288, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 1001). 

Bożek konwers klasztoru zwierzynieckiego, wystę- 
puje w r. 1263 (N. 1035). 

Rynerz II występuje w roku 1268, lecz nie piastuje 
żadnego urzędu (N. 1082). 

Grot Yll jest w latach 1283 i 1284 podkomorzym 
sandomirskim a w roku 1308 kasztelanem połanieckim 
(N. 1234). 

Mikołaj LXI Warszowicz, syn Warsza II, jest 1291 
i 1302 kanonikiem katedralnym krakowskim (N. 1317). 

Prandota Yll Warszowicz drugi syn Warsza II, 
występuje już w r. 1295, atoli bez urzędu, jest w latach 
1300 do 1312 kasztelanem sandomirskim, zaś w r. 1315 
kasztelanem krakowskim. Miał on prawdopodobnie siostrę 
biskupa Pawła Przemankowskiego, Połukozicównę za 
żonę (N. 1351). 

Goworek lY, nie występuje on sam nigdy w na- 
szych źródłach, ale w r. 1327 występuje syn jego Mi- 
kołaj LXXXIII kanonik katedralny krakowski (N. 1392), — 676 — 

z czego wynika, że nasz Goworek IV jeszcze do XV 
pokolenia należał. 

Wojciech XXIV Nosdrak występuje już w r. 1306, 
a w latach 1308 i 1314 jest stolnikiem krakowskim 
(N. 1454). 

W r. 1325 występuje syn jego komes Bożej IV, 
jako syn Nosdraka niegdy stolnika krakowskiego, z czego- 
by wynikało, że w tym roku nasz Nosdrak już nie żył. 

Grot YIII, jest w roku 1321 plebanem witowickim, 
w r. 1324 kustoszem szkalmirskim, wreszcie w r. 1333 
kanonikiem katedralnym krakowskim (N. 1596). 

Bożej lY Wojciechowicz, syn Wojciecha XXIV 
Nosdraka, stolnika krakowskiego, występuje w r. 1325 
a w roku 1340 jest prawdopodobnie przeorem klasztoru 
XX. Dominikanów w Krakowie (N. 1640 i 2069). 

Goworek V brat rodzony Jana Grota biskupa kra- 
kowskiego, występuje wprawdzie dopiero w r. 1333 jako 
kasztelan radomski; gdy wszelako już w r. 1327 wy- 
stępuje syn jego Mikołaj LXXXIII kanonik katedralny 
krakowski, przeto go przed rokiem 1327 położyć należy. 

W roku 1334 on już nie żyje (N. 1834). 

Mikołaj LXXXIII Goworkowicz, syn codopiero wzmian- 
kowanego Go worka V kasztelana radomskiego, jest w roku 
1327 kanonikiem katedralnym krakowskim, a w r. 1334 
nadto kanonikiem sandomirskim. W tymże roku 1334 
otrzymuje od klasztoru wąchockiego za zasługi ojca swego 
wieś Polany na dożywocie (NN. 1696 i 1834). 

Jan Grot czyli Grotowicz, syn Grota VII ostate- 
cznie kasztelana połanieckiego, mianowany biskupem kra- 
kowskim 1 października 1326, umiera 6 sierpnia 1347. 

Ma on braci Goworka V kasztelana radomskiego, 
Sięgniewa V oraz Jakuba XLVn, ostatecznie sędziego 
ziemskiego sandomirskiego. 

Na jegoto pieczęci tronowej zjawia się po raz pierw- 
szy herb Rawicz, wyobrażający królewnę na niedźwiedziu 
(N. 1701). — 677 — 

Sięgniew lY Koska z Płaszowa, le^je w r. 1329 
klasztorowi XX. Dominikanów w Krakowie 60 grzywien 
i daje im w zastaw łąkę w Płaszowie (N. 1728). 

Jakub XLYII Grotowicz, syn Grota VII kasztelana 
połanieckiego a brat Jana Grota biskupa krakowskiego, 
jest w latach 1329 do 1350 kasztelanem żarnowskim, 
zaś w latach 1362 i 1353 sędzią ziemskim sandomirskim. 
I na jego pieczęci widnieje już herb Rawicz. (N. 1749). 

Grot IX. Nie występuje on sam nigdy w naszych 
źródłach, ale w r. 1363 występuje syn jego Jan doktor 
dekretów i kanonik katedralny krakowski. Nasz Grot 
przeto do szesnastego jeszcze pokolenia należy (N. 1859). 

Rynerz III z Rynerzowic nie występuje również 
nigdy w naszych źródłach; ale w latach 1346 i 1364 
występuje syn jego również Rynerz IV z Woli ducha- 
ckiej a w r. 1354 siostra jego przyrodnia Helka (N. 1895). 

Warsz IV z Michowa. Syn jego Rafał IV wystę- 
puje w roku 1363; on przeto sam jeszcze do szesna- 
stego należy pokolenia (N. 1908). 

Sięgniew Y Grotowicz, syn Grota VII kasztelana 
połanieckiego a brat Jana Grota biskupa krakowskiego, 
wspomniany jest w roku 1337 jako już nieżyjący, na- 
leży przeto jeszcze do szesnastego pokolenia (N. 1968). 

Wit XYłll z Jankowie jest w latach 1348 do 1358 
kasztelanem połanieckim (N. 2023). 

Goworelc Yl z Jankowie występuje w roku 1339, 
wszelako nie piastuje żadnego urzędu (N. 2044). 

Warsz Y jest kasztelanem wojnickim w latach 1341 
i 1343 (N. 2079). 

Rynerz lY z Rynerzowic, syn Rynerza III sprzedaje 
w r. 1346 dziedziczne swe Rynerzowice niegdy przy Lu- 
borzycy położone, Piotrowi kantorowi krakowskiemu, sam 
zaś w r. 1364 pisze się z Woli duchackiej (N. 2186). 

Goworek Yll z Rzędowic i Kościelnik występuje 
w latach 1347 i 1369, zaś w r. 1374 jest kasztelanem 
zawichojskim. 

RyCEUrWO POLMIE TOM III. 40 — 678 — 

W r. 1569 zapisuje on Elżbiecie żonie syna swego 
Jana 600 grzywien posagu na Rzędowicach i Kościelni- 
kach (N. 220\). 

Grot X z Jankowie występuje w roku 1349, jest 
w latach 1354 i 1355 podczaszym krakowskim, w latach 
1358 do 1363 kasztelanem zawichojskim, wreszcie w la- 
tach 1363 do 1374 kasztelanem lubelskim. 

Jest on synem Jakuba XLVIT Grotowicza, sędziego 
ziemskiego sandomirskiego a ma żonę Hankę córkę Dzierży- 
kraja VIII Mądrostki z Wielowsi, oraz syna Jana, ka- 
nonika katedralnego krakowskiego, występującego w roku 
1381 (N. 2246 i 2947). 

Rafał lY Warszowicz z Michowa, syn Warsza IV 
z Michowa, występuje w r. 1353, a prawdopobnie jest w la- 
tach 1354 i 1355 kasztelanem wiślickim (N. 2351). 

Mikołaj CLII Goworkowicz, jest w latach 1359 
i 1370 kustoszem katedralnym krakowskim (N. 2517). 

Jan CXCIV Grotowicz, doktor, jest w latach 1363 
i 1368 kanonikiem, zaś w latach 1372 i 1373 kanto- 
rem katedralnym krakowskim (N. 2736). § 3. Ród Swiebodziców-Gryfów. 

Około połowy Xn wieku Jaksa książę kopanicki 
w ziemi braniborskiej przybył do Polski i tu się osiedlił. 

Jako cudzoziemiec pragnąc uzyskać prawa szlach- 
cica polskiego, musiał zostać przez który z rodów szla- 
checkich polskich do rodu i herbu adoptowany. Pieczęć 
Marka II Markowicza wojewody krakowskiego, niewątpli- 
wego członka rodu Swiebodziców-Gryfów, a zatem po- 
tomka Jaksy dowodzi, że ta adoptacya nastąpiła do herbu 
i rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

Jaksa I występuje w Polsce już w r. 1149, a na- 
stępnie w latach 1163, 1166 i 1173. W roku 1162 I — 679 - 

odbył on pielgrzymkę do Jerozolimy, skąd ze sobą przy- 
prowadził jednego kanonika Grobu Chrystusa Pana i za- 
łożył dla tego zakonu klasztor w Miechowie. 

Oprócz klasztoru miechowskiego fundował Jaksa 
jeszcze kościół św. Michała we Wrocławiu. 

Jaksa umarł dnia 1 kwietnia 1176 ^). 

Miał on za żonę córkę Piotrka Włosta, który gdy 
był członkiem rodu Lubowlitów-Ogniwów, przeto tem się 
tłumaczy, dlaczego i Jaksa do rodu Lubowlitów-Ogniwów 
adoptowany został. , 

Jakkolwiek źródła nie zostawiły nam najmniejszego 
śladu o żadnym synie Jaksy, to przecież nie ulega naj- 
mniejszej wątpliwości, iż Jaksa musiał mieć przynajmniej 
jednego syna, jeśli nie więcej, skoro po nim pozostał 
ród Swiebodziców-Gryfów, który od niego początek swój 
bierze. 

W poszukiwaniu za możebnymi synami Jaksy i jego 
dalszem potomstwem służyć nam będą przedewszystkiem 
imiona w rodzie Swiebodziców-Gryfów przedewszystkiem 
używane, jakoto: Jaksa, Klimunt, Wierzbięta i Teodor 
albo Ceder. 

Wierzbięta I ^) zapisany jest w album konfraterni 
klasztoru lubińskiego, a zapiska ta miała powstać pomię- 
dzy r. 1170 a 1180. Imię Wierzbięta używane jest 
tylko w rodzie Swiebodziców-Gryfów, wobec czego mu- 
simy i naszego Wierzbiętę I do tegoż rodu zaliczyć. 
Gdy atoli pomiędzy rokiem 1170 a 1180 istnieje aż do 
r. 1167 tylko jeden jedyny członek rodu Swiebodziców- 
Gryfów, mianowicie Jaksa, praojciec tego rodu, zaś od 
roku 1176 czyli od jego śmierci jego synowie, przeto 
Wierzbięta I jeśli był członkiem rodu Swiebodziców- 
Gryfów, tedy musiał być koniecznie synem Jaksy i nie- 
inaczej. *) Rycerstwo polskie tom II, str. 261. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 287, 

46* — 680 — 

Jaksoń (Jaksa II) ^) występuje w r. 1177 na dworze 
Mieszka Starego przy wydaniu przywileju dla klasztoru 
lubiąskiego. I ten Jaksoń czyli Jaksa należy po imieniu 
do rodu Swiebodziców-Gryfów, może być zatem tylko 
synem Jaksy I. 

Zdaje się, że jegoto syn Piotr oraz wnuki Bogumił 
i Młodej wzmiankowani są w przywileju Henryka Bro- 
datego z z. 1203 dla klasztoru trzebnickiego. 

To występowanie naszego Jaksonia i jego potomków 
na przywilejach szląskich wskazywałoby, że nasz Jaksoń 
jest praojcem szląskiej gałęzi rodu Swiebodziców-Gryfów. 

Klimunt IV (Klemens) ^). Ten Klimunt IV nie wystę- 
puje nigdy sam w naszych źródłach dziejowych, ale 
jeden z synów jego Wierzbięta Klimuntowicz występuje 
na dworze Włodzisława Odonicza w r. 1213, zaś drugi 
syn Klimunt Klimuntowicz występuje w roku 1229 na 
dworze Henryka Brodatego a w roku 1231 na dworze 
Grzymisławy ; wobec czego nasz Klimunt IV należy jeszcze 
do Xn pokolenia i może być tylko synem Jaksy I. 

Zdzisław III ^) jest zapisany w album konfraterni 
klasztoru lubińskiego w zapisce która miała powstać 
pomiędzy rokiem 1170 a 1180. 

W r. 1230 występuje syn jego Wit XI Zdzisła- 
wowicz jako dziedzic dóbr Jaksice. Gdy Jaksice są gnia- 
zdem rodowem Jaksy, przeto Wit jako dziedzic Jaksic 
jest oczywiście spadkobiercą Jaksy przez głowę swego 
ojca Zdzisława, a zatem wnukiem Jaksy, a ojciec jego 
Zdzisław III jest Jaksy synem. 

Bartłomiej II. Nie występuje on sam nigdy w na- 
szych pomnikach dziejowych; ale w r. 1217 występuje 
syn jego Sulisław VII kasztelan sandomirski. On przeto 
należy do XII pokolenia i musiał być synem Jaksy I. *) Rycerstwo polskie tom II, str. 294. 
') Rycerstwo polskie tom II. str. 321. 
•) Rycerstwo polskie tom II, str. 288, - 681 - 

Marek I, jest wojewodą krakowskim w latach 1217 
do 1224, a w r. 1225 już nie żyje. 

Pozostawił on trzech synów: Marka II również wo- 
jewodę krakowskiego, Abrahama III kasztelana wiśli- 
ckiego i Klimunta kasztelana oświęcimskiego. 

Jest on wedle wszelkiego prawdopodobieństwa synem 
Wierzbięty I Jaksica a wnukiem Jaksy I (Rycerstwo 
polskie tom III, N. 121). 

Stannica jego wyglądała tak: ^ 

Jan Wierzbięcic, syn Wierz- 1^ bięty I a brat 
rodzony codopiero przywiedzionego /^ "^ Marka I, nie 
występuje sam w źródłach naszych, L 1 tylko w roku 
1222 występuje syn jego Teodor II Janowicz, kasztelan 
kruszwicki. 

Sulisław VII, syn Bartłomieja II, jest w roku 1217 
kasztelanem sandomirskim. 

Jego synami są Klimunt VII wojewoda krakowski, 
Pełka, Secema i Tomek (N. 123). 

Janek czyli Jan XYII Kiimuntowicz, syn Klimunta 
IV Jaksica, występuje w r. 1222, jest w r. 1238 ka- 
sztelanem cieszyńskim a w r. 1242 kasztelenem rudzkim. 
Ma syna Sulisława kantora płockiego, a braci Andrzeja 
biskupa mazowieckiego, Klimunta kasztelana krakowskiego 
i Wierzbiętę proboszcza staniąteckiego (N. 214). 

Teodor II Janowicz, syn Jana Wierzbięcica a brat 
Marka I wojewody krakowskiego, jest w latach 1222 
i 1223 kasztelanem kruszwickim, zaś w latach 1231 do 
1238 wojewodą krakowskim. 

Zakłada on około roku 1234 klasztor Cystersów 
w Ludzimirzu następnie do Szczyrzyca przeniesiony i upo- 
saża takowy tak w Ludzimirzu, jako i w Szczyrzycu. 

Ma on syna Piotra, występującego w roku 1236, 
który albo zmarł przed ojcem albo bezpotomnie, gdyż 
w r. 1254 nie syn jego Piotr, lecz bratankowie (?) Kle- 
mens i Marek zowią się dziedzicami i patronami klasztoru 
szczyrzyckiego (N. 248). — 682 — 

Klimunt Y Klimuntowicz syn Klimunta IV Jaksica 
a brat Jana XVII i Wierzbięty Klimuntowiczów, wy- 
stępuje w r. 1224 jako podkoniuszy krakowski, w roku 

1228 jest palatynem opolskim zaś w r. 1230 jest kaszte- 
lanem krakowskim i zakłada oraz uposaża klasztor Pa- 
nien Benedyktynek w Staniątkach. 

Ma on córkę Wyżenegę, która zostaje zakonnicą 
w Staniątkach, oraz prawdopodobnie syna Klimunta VI, 
kasztelanana brzeskiego w r. 1238, który atoli musiał 
umrzeć bezpotomnie przed ojcem, skoro cały majątek 
po naszym Klimuncie dostał się Pannom Benedyktynkom 
staniąteckim (N. 289). 

Marek II Markowicz, syn Marka I Wierzbięcica 
a brat Abrahama III i Klimunta, jest w r. 1227 ka- 
sztelanem wiślickim, w latach 1228 — 1230 wojewodą 
krakowskim, zaś na schyłku roku 1230 kasztelanem na 
dworze księżnej Grzymisławy, lecz niewiadomo jakiego 
grodu, może sandomirskim lub wiślickim. 

Stannica jego wyglądała tak: i (N. 348), 
a jestto właściwie stannica rodu "^™ Lubowlitów- 
Ogniwów, któregoto rodu ród Swie- ^^^ bodziców- 
Gryfów był gałęzią adoptowaną. I I 7 

Miał on widocznie dwie żony, ^ł^ gdyż w roku 
1239 występują synowie jego Klimunt i Andrzej (oczy- 
wiście z pierwszej żony), zaś w 1254 Klimunt i Marek 
bracia przyrodni. Marek przeto był synem z drugiej żony. 

W r. 1239 występuje pozostała po nim wdowa W. 

Andrzej X Klimuntowicz mistrz, w latach 1227 — 

1229 proboszcz kościoła św. Michała w Krakowie, jest 
w latach 1234 — 1236 scholastykiem katedralnym kra- 
kowskim a w r. 1238 biskupem płockim. 

Jest on synem Klimunta rV Jaksica a bratem Jana 
XVn, Wierzbięty i Klimunta V Klimuntowiczów (N. 361). 

Abraham III Markowicz, syn Marka I wojewody 
krakowskiego a brat Marka II również wojewody kra- — 683 — 

kowskiego i Klimunta Markowiczów, występuje w r. 1228, 
a w latach 1246 i 1254 jest kasztelanem wiślickim. 

Syn jego Jan występuje w r. 1229 (N. 854) 

Wierzbięta II Klimuntowicz, syn Klimunta IV, a brat 
rodzony Jana XVII, Klimunta V i Andrzeja X Klimun- 
towiczów; występuje on już w r. 1213 uposażając kla- 
sztor ołobocki, w r. 1235 jest Benedyktynem, a w la- 
tach 1238 i 1242 proboszczem klasztoru staniąteckiego. 
Występuje on jeszcze w r. 1245 (N. 429). 

W r. 1257 występują synowie jego, z imienia nie- 
wymienieni. 

W r. 1259 występuje jeden z jego synów Tomi- 
sław; drugim synem byl prawdopodobnie Klimunt VIII, 
którego synowie Andrzej i Wierzbięta występują w roku 
1280 (N. 429). 

Sulisław XV Janowicz, syn Jana XVII Klimunto- 
wicza, jest w latach 1230 do 1253 kanonikiem kate- 
tralnym krakowskim a w latach 1246 i 1253 nadto 
kantorem płockim (N. 479). 

Wit XI Zdzisławowicz, syn Zdzisława III Jaksica, 
nadaje w r. 1230 dobra swe dziedziczne Jaksice klaszto- 
rowi miechowskiemu. Ma on trzech synów: Wojciecha 
XIII (1228), Mikołaja XXV, b, (1236) i Piotra LXVI 
(1251) (N. 499). 

Wojciech XIII WitOWiCZ, syn codopiero wzmianko- 
wanego Wita XI Zdzisławowicza, występuje w r. 1228, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 395). 

Klimunt Yl Klimuntowicz, syn Klimunta V Klimun- 
towicza kasztelana krakowskiego, występuje w latach 
1231 — 1237 bez żadnego urzędu, w r. 1238 jest ka- 
sztelanem brzeskim, a w r. 1241 ginie jako kasztelan 
krakowski w bitwie z Tatarami pod Chmielikiem (N. 546). 

Klimunt VII Sulisławowicz z Ruszczy i Branic, syn 
Sulisława VI[ Bartłomiej o wicza, występuje w latach 1231 — 
1236 bez żadnego urzędu, jest w r. 1238 kasztelanem 
krakowskim, zaś w latach 1241 do 1255 krakowskim - 684 — 

wojewodą. On to głównie przyczynił się do wypędzenia 
Konrada mazowieckiego z Małopolski i zwrócenia Bole- 
sławowi Leszkowiczowi małopolskiej dzielnicy. 

Synem jego jest Wierzbięta III dziedzic Przegini 
(1276). , 

Stannica jego wyglądała tak: » I < (N. 547). 

Teodor III występuje w roku 1^ 1232 jako 
komornik krakowski. Jest on pra- /T\ wdopodobnie 
synem Teodora II Janowicza; nie I 1 L jest też wy- 
kluczoną możność, że to on, a nie Teodor II Janowicz 
był w latacłi 1234 do 1230 wojewodą krakowskim 
(N. 679). 

Marek lY Markowicz, syn Marka II Markowicza 
wojewody krakowskiego, jest w latach 1233 — 1237 
kasztelanem radomskim, zaś w latach 1254, 1260 i 1270 
występuje bez żadnego urzędu. 

Syn jego Marek V, występuje w r. 1259 jako pod- 
czaszy krakowski (N. 681 i 1089). 

Zdzisław XII, występuje w r. 1233 jako sędzia 
wojewody sandomirskiego zaś w r. 1243 jest stolnikiem 
krakowskim (N. 683). 

Syn jego Jakub występuje w r. 1236. 

Czyimby on sam był synem, źródła nie podają ża- 
dnej wskazówki, tylko fakt, że się upomina o prawo 
patronatu kościoła w Szczyrzycu, ten Szczyrzyc zaś 
sprzedany został przez Sulisława XV Janowicza przed 
r. 1244 Teodorowi II wojewodzie krakowskiemu, wska- 
zywałby, że i nasz Zdzisław XII jest Janowiczera, to 
jest synem Jana XVII Klimuntowicza a bratem Sulisława 
XV Janowicza. 

Syzema czyli Secema III Sulisławowicz, syn Su- 
lisława VII Bartłomiej o w icza, występuje w latach 1234 
i 1236, lecz nie piastuje żadnego urzędu, syn zaś jego 
Marek VI Secemicz występuje w r. 1243 (N. 619). 

Klimunt IX Andrzejowicz, syn Andrzeja VI, b, Mar- 
kowicza a wnuk Marka II Markowicza, wojewody kra- — 685 — 

jkowskiego, występuje w r. 1234, lecz nie piastuje ża- 
[dnego urzędu (N. 634). 

Klimunt X Markowicz, syn Marka I, a brat przy- 
'rodni Marka U wojewodów krakowskich, jest w r. 1234 
kasztelanem rzeczyńskim, w latach 1238 i 1239 kaszte- 
lanem oświęcimskim, a w r. 1262 komornikiem księżnej 
(N. 635). 

Ma on syna Świętopełka II Łososia, występującego 
w r. 1236. 

Piotr LI Teodorowicz, syn Teodora U Janowicza, 
występuje w latach 1235 i 1236, lecz nie piastuje ża- 
dnego urzędu (N. 667). 

Marek V Markowicz, syn Marka IV Markowicza, 
występuje w latach 1236 do 1264 bez żadnego urzędu, 
w latach 1259 i 1260 jest podczaszym krakowskim, 
w latach 1270 i 1273 kasztelanem połanieckim a w roku 
1284 kasztelanem sandomirskim. W r. 1316 występuje 
córka jego Katarzyna, żona Marcina Unisławowicza 
z Brzeźna (N. 687 i 1247). 

Pełka XI Sulisławowicz, syn Sulisława VII Bartło- 
miejowicza, występuje w r. 1236, zaś w r. 1263 jest 
kasztelanem czchowskim (N. 688). 

Mikołaj XXV, b, Witowicz, syn Wita XI z Jaksic, 
występuje w r. 1236, lecz nie piastuje żadnego urzędu. 

Ma zaś dwóch synów: Klimunta XI (1238) i Ste- 
fana XXIII Kozica (1238). 

Tomek czyli Tomasz IX Sulisławowicz brat ro- 
dzony pomienionego Pełki XI a syn również Sulisława 
VII Bartłomiejowicza, występuje w roku 1236, lecz nie 
piastuje żadnego urzędu (N. 690). 

Świętopełk II Łosoś, syn Klimunta X Markowicza, 
występuje w latach 1236 — 1263, lecz nie piastuje ża- 
dnego urzędu (N. 696). 

Janek czyli Jan XLIY, syn Abrahama III Marko- 
wicza, występuje już w r. 1229, jest prawdopodobnie 
w roku 1238 komornikiem Klimunta XI Mikołajowi- — 686 — 

cza, a w latach 1246 — 1267 kasztelanem czchowskim 
(NN. 446 i 707). 

Sułek czyli Sulisław XVII Sulislawowicz, syn Suli- 
sława VII Bartłomiejowicza a brat Klimunta VII Suli- 
sławowicza, występuje już w roku 1238 i następnych, 
jednak bez urzędu, zaś w r. 1256 jest podkoniuszym 
krakowskim (N. 728). 

Klimunt XI Mikołajowicz, syn Mikołaja XXV, b, 
Witowicza, występuje w latach 1238 i 1242 bez urzędu, 
w roku 1260 jest łowczym krakowskim. Ma brata Ste- 
fana (N. 716). 

Stefan XXIII Koźlec, brat codopiero wzmiankowa- 
nego Klimunta XI, a syn Mikołaja XXV, b, Witowicza, 
występuje w latach 1 238 i 1242 bez żadnej godności 
(NN. 719 i 761). 

Andrzej VI, b, Markowicz, syn Marka II Marko- 
wicza wojewody krakowskiego, występuje w roku 1239 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 746, b, uzup.). 

Wyżenega Klimuntowiczówna, córka Klimunta V 
Klimuntowicza zrazu Benedyktynka w Staniątkach (1242), 
jest w latach 1260, 1272 i 1282 ksienią tegoż klasztoru 
(N. 753). 

Janek czyli Jan XLVI z Niegardowa, występuje 
w r. 1243 bez żadnego urzędu (N. 774). 

Marek VI SecemiCZ, syn Si^cemy III Sulisławowi- 
cza, występuje w latach 1243 do 1263, lecz nie pia- 
stuje żadnego urzędu (N. 775). 

Brylik I. Ten Brylik nie występuje nigdy sam 
w naszych pomnikach historycznych, ale w roku 1254 
występują jego dwaj synowie Bartłomiej IV i Sulisław XX 
Brylikowicze (N. 605). 

On sam należy jeszcze do trzynastego pokolenia. 

Bartłomiej IV i Sulisław XX Brylikowicze, syno- 
wie codopiero wzmiankowanego Brylika I, występują 
w r. 1254. Sulisław jest w r. 1265 podkoniuszym kra- 
kowskim a w latach 1260 i 1262 stolnikiem sando- - 687 — 

mirskim, a ma syna Klimunta XIII, występującego 
w roku 1287. 

Źródła nie podają nam żadnej wskazówki, jakie 
miejsce należy się tym Bryliko wieżom w genealogii rodu 
Swiebodziców-Gryfów, tylko imiona ich Sulisław i Bar- 
tłomiej wskazują, że oni należą do linii Sulisława YII 
Bartłomiej o wicza, tak że Brylik ich ojciec może być 
uważany za syna tegoż Sulisława (NN. 925 i 926). 

Teodor V jest w r. 1263 proboszczem klasztoru 
zwierzynieckiego. Związek jego z genealogią rodu Swie- 
bodziców-Gryfów nie jest nam znany. 

Swiętosław X Klimuntowicz, jest w r. 1270 ko- 
mornikiem nadwornym księżnej krakowskiej a w r. 1274 
woźnym. Syn jego Ceder występuje w r. 1287. 

Któregoby on Klimunta był synem, nie dają nam 
źródła żadnej wskazówki; tylko imię syna jego Cedra 
zdaje się wskazywać, że on należy do linii Cedra czyli 
Teodora II Janowicza. W takim razie mógłby on być 
synem Klimunta X Markowicza, brata stryjecznego 
Cedra czyli Teodora II Janowicza a bratem rodzonym 
Świętopełka II Łososia (N. 1108). 

Wierzbięta III Klimuntowicz, syn Klimunta VII 
Sulisławowicza , występuje w latach 1276 — 1289 bez 
żadnej godności, a jest dziedzicem Przeginii i ma synów 
Syksta I i Wierzbiętę IV, występujących w r. 1284 
i 1299. 

Sykst I Wierzbięcic, syn codopiero przywiedzionego 
Wierzbięty III, występuje w r. 1284 bez żadnej godności. 
Czy to on jest w latach 1268 — 1276 kasztelanem rudz- 
kim a w r. 1269 łowczym kaliskim, nie umiem ocenić 
(N. 1243). 

Wierzbięta lY Wierzbięcic brat powyższego Syksta I 
a syn Wierzbięty III Klimuntowicza, jest w roku 1299 
kasztelanem czchowskim, w latach 1304 i 1307 woje- 
wodą krakowskim, wreszcie w latach 1309 i 1310 kra- 
kowskim kasztelanem (N. 1244). — 68Ś - 

Klimunt XIII Sulisławowicz, syn Sulisława XVII 
Sulisławowicza, występuje w r. 1287 bez urzędu, zaś 
w latach 1290 i 1292 jest kasztelanem wojnickim 
(N. 1282). 

Ceder czyli Teodor VII Swiętosławowicz, syn Swię- 
tosława X Klimuntowicza, otrzymuje w roku 1287 od 
księcia Leszka Czarnego dobra Latoszyn. Miał za żonę 
siostrę komesa Mszczuja z Gabonia, za którą w posagu 
wziął dobra Dębicę. (N. 1283). 

Andrzej XXYII Klimuntowicz, syn Klimunta VII 
Sulisławowicza, występuje w latach 1287 i 1293, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 1288). 

Klimunt XIY jest w latach 1306 do 1309 kanoni- 
kiem katedralnym krakowskim. Czyim on jest synem, 
niewiadomo (N. 1462). 

Klimunt XYIII jest w latach 1321 do 1334 kano- 
nikiem katedralnym krakowskim, zaś od r. 1322 jest 
nadto scholastykiem gnieźnieńskim. Ma. brata Michała XVI 
(N. 1693). 

Michał XYI brat codopiero wzmiankowanego Kli- 
munta XVIII, jest w latach 1321 do 1328 kanonikiem 
katedralnym krakowskim (N. 1592). 

Czader czyli Ceder lY, jest kanonikiem sandomir- 
skim w r. 1324 (N. 1626). 

Czader czyli Ceder Y jest Benedyktynem w Tyńcu 
w latach 1329 do 1349 (N. 1724). 

Klimunt XIX nie występuje sam w naszych źró- 
dłach, ale w r. 1349 występuje syn jego Stańko czyli 
Stanisław XXIX (N. 1869). 

Klimunt XXY z Branic występuje w r. 1347, zaś 
w r. 1353 jest komornikiem krakowskim (N. 2206). 

Pełka XXYIII Ząbr z Czyszowa, jest w latach 1351 
do 1361 chorążym krakowskim, zaś w latach 1362 do 
1371 sędzią ziemskim sandomirskim (N. 2307). 

Wierzbięta Y z Małoszowa występuje w latach 
1355 — 1366, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2416). — 689 — 

Wierzbięta Yl z Branic występuje w r. 1360 ale 
bez żadnego urzędu. 

Marek XIV z Wilkowa, oraz 

Czader czyli Ceder VI bracia, współwłaściciele dzia- 
łów w Gruszowie, występują w roku 1361 (NN. 2599 
i 2600). 

Marek XV ze Skrzydlnej, jest w r. 1361 skarbni- 
kiem krakowskim, zaś w r. 1366 krakowskim łowczym 
(N. 2601). 

Abraham VII z Goszyc występuje w roku 1361, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (NN. 2625 i 1838). 

Marek XVI Abrahamowicz, syn codopiero wzmian- 
kowanego Abrahama VK z Goszyc, występuje również 
w r. 1361, lecz bez urzędu (N. 2626). 

Klimunt XXXVII, jest w latach 1363 i 1382 ka- 
sztelanem radomskim (N. 2776). 

Marek XIX, którego syn Marek Markowicz, kano- 
nik katedralny krakowski, występuje w roku 1389 
(N. 2970). Jako fundacye rodu Swiebodziców-Gryfów wystę- 
pują następujące klasztory: 

Klasztor Stróżów Grobu Chrystusowego w Mie- 
chowie. 

W r. 1162 Jaksa I odbył pielgrzymkę do Jero- 
zolimy, skąd przyprowadził z sobą do Polski jednego 
kanonika zakonu Stróżów Grobu Chrystusowego i wraz 
z nim założył i uposażył klasztor Bożogrobców w Mie- 
chowie. 

Klasztor Cystersów w Szczyrzycu. 

W r. 1234 Ceder czyli Teodor II Janowicz, wo- 
jewoda krakowski, zakłada klasztor Cystersów w Ludzi- 
mirzu, w nowotarskiej dolinie, który następnie w kilka 
lat potem do Szczyrzyca przeniesiony zostaje. — 690 — 

Klasztor Benedyktynek w Staniątkach. 

W r. 1230 Klimunt V Klimuntowicz, podówczas 
kasztelan krakowski, założył i uposażył klasztor Panien 
Benedyktynek w Staniątkach, a to przy współudziale 
braci swoich: Andrzeja X, późniejszego biskupa mazo- 
wieckiego i Janka czyli Jana XVII, późniejszego kaszte- 
lana cieszyńskiego. 

Tak więc klasztory Bożogrobców w Miechowie, 
Cystersów w Szczyrzycu i Benedyktynek w Staniątkach 
są fundacyami rodu Swiebodziców-Gryfitów. — 691 — Nr. 13. Tablica genealogiczna pierwszych 4 pokoleń rodu Swiebodziców-Gryfów. 2. Wierzbięta I 
(1170-1180) \ 3. Jaksoń 
(1177) 7. Marek I 
(1217 t 1226) 8. Jan 16. Marek n 
(1227, 1233) 

17. Abraham III 
(1228, 1254) 

18. Klimunt X 
(1234, 1262) ( 1. Jaksa I } 
(114911176) 4. Klimunt IV 19. Teodor II 
(1222, 1-238) 

n T.. . /1onQ^ i 20. BogumU (1203) 
9. Piotr (1203) I 21. Młodej (1203) 

22. Tomislaw 
(1269) 

23. Klimunt Vni 10. Wierzbięta 
II (1213, 1246) 6. Zdzisław III 
(1170— ll&O) 11. Jan (Janek) 

XVII 
(1222, 1242) 

12. Klimunt V 
(1228, 1230) 

13. Andrzej X 
(1227, 1238) 

14 Wit XI 
z Jaksic (1230) 6. Bartłomiej II — 15. Sulisław Vn 
(1217) \ 24. Zdzisław XII 
(1233, 1243) 

25. Sulisław XV 
(1230, 1253) 

26. Wyżenega 
(1242, 1282) 

27. Klimunt VI 
(1231 t 1241) 

28. Wojciech XIII 

(1228) 

29. Mikołaj XXV. b, 

(1236) 

30. Piotr LXVI 

(1251) 

31. Sulisław XVII 
(1238, 1266) 

32. Klimunt VII 
(1231, 1265) 

33. Pełka XI 
(1236, 1263) 

34. Secema III, b, 
(1234, 1236) 

36. Tomasz IX 

(1236) 
36. Brylik — 692 ^ Wyjaśnienie poprzedniej tablicy. 

1. Jaksa I książę kopanicki w ziemi braniborskiej. — Rycer- 
stwo polskie tom II, str. 261. 
*2. Wierzbięta I Jaksicz. — Tamże tom II, str. 287, N. 633. 

3. Jaksoń Jaksicz. — Tamże tom If, str. 294, N. 594. 

4. Klimunt IV Jaksicz. — Tamże tom II, str. 350, N. 1067. 

5. Zdzisław 111 Jaksicz. — Tamże tom II, str. 380, N. 536. 

6. Bartłomiej II Jaksicz. — Tamże tom III, str. 25. 

7. Marek I Wierzbięcic wojewoda krakowski. — Tamże tom 

III, str. 24, Nr. 121. 

8. Jan Wierzbięcic. — Tamże tom III, str. 47. 

9. Piotr Jaksoniowicz. — Tamże tom II, str. 319, N. 694. 

10. Wierzbięta II Kiimuntowicz. proboszcz klasztoru stanią- 

teckiego. - Tamże tom III, str. 71, N. 429. 

11. Jan (Janek) XVII Kiimuntowicz, kasztelan rudzki. — Tamże 

tom III, str. 40, N. 214. 

12. Klimunt V Kiimuntowicz, kasztelan krakowski. — Tamże 

tom III, str. 57, N. 289. 

13. Andrzej X Kiimuntowicz, biskup płocki. — Tamże tom III, 

str. 65, N. 351. 

14. Wit XI Zdzisławowicz z Jaksic. — Tamże tom III, str: 79, 

N. 499. 
16. Sulisław VII Bartłomiejowicz, kasztelan sandomirski. — 
Tamże tom III, str. 25, N. 123. 

16. Marek II Markowicz, wojewoda krakowski. — Tamże tom 

III, str. 63, N. 348. 

17. Abraham III Markowicz, kasztelan wiślicki. — Tamże tom III, 

str. 66, N. 354. 

18. Klimunt X Markowicz, komornik księżnej krakowskiej, — 

Tamże tom III, str. 106, N. 635. 

19. Teodor II Janowicz, wojewoda krakowski. — Tamże tom 

III, str. 46, N. 248. 

20. Bogumił Piotrowicz. — Tamże tom II, str. 319, N. 694. 

21. Młodej Piotrowicz. — Tamże tom II, str. 39, N. 694. 

22. Tomisław Wierzbięcic. — Tamże tom III, str. 72. 

23. Klimunt VIII Wierzbięcic. — Tamże tom HI, str. 72. 

24. Zdzisław XII Jankowicz, stolnik krakowski. — Tamże tom III, 

str. 96, N. 583. 
26. Sulisław XV Jankowicz, kanonik katedralny krakowski, 
kantor płocki. — Tamże tom III, str. 77, N. 479. — 693 — 

26. Wyżenega Klimuntówna ksieni staniątecka. — Tamże tom 

III, str. 126, N. 763. 

27. Klimunt VI Klimuntowicz, kasztelan brzeski. — Tamże tom 

III, sir. 87. N. 646. 

28. Wojciech XIII Witowicz. — Tamże tom III. str. 69, N. 396. 

29. Mikołaj XXV, b, Witowicz. — Tamże tom HI, str. 113, 

N. 691. 

30. Piotr LXVI Witowicz, komornik krakowski. — Tamże tom 

III. str. 148, N. 873. 

31. Sulislaw XVII Sulisławowicz, podkoniuszy krakowski. — 

Tamże tom III, str. 120, N. 728. 

32. Klimunt VII Sulislawowicz. wojewoda krakowski. — Tamże 

tom III, str. 87, Nr. 647. 

33. Pełka Xl Sulislawowicz, kasztelan czchowski. — Tamże 

tom III, str. 113, N. 688. 

34. Secema III, b, Sulislawowicz. — Tamże tom III, str. 113, 

N. 689. 
36. Tomek czyli Tomasz IX Sulislawowicz. — Tamże tom III, 
str. 113, N. 690. ircFiitTwo rouMi. nu iii. 46 — 694 — N. 14. Tablica genealogiczna Marka I Wierzbiccica 
wojewody krakowskiego. 7. Marek I 

Wierzbięcłc 

(121711226) 16. Marek H 
(1227, 1233) 

17. Abraham 
(1228, 1264). 

18.KlimuntX 
i (1234, 1262) 36. Klimunt 

(1239) 
37.AndrzejVIb, - 

(1239) 
38. Marek IV - 
(1233, 1260) 

— 39. Jan XLIV 
(1229, 1267) 

— 40. Świętopełk 

II Łosoś 

(1236, 1263) 

41. Swiętoslaw 

X (1270, 1274) 42. Klimunt 
IX (1234) 

43. Marek V 
(1269,1284) — 44. Teodor 
VII (Ceder) 
(1287, 1306) 

Wyjaśnienie powyższej tablicy. 

7. Marek I Wierzbięcic, wojewoda krakowski. — Rycerstwo 
polskie tom IH, str. 24, N. 121. 

16. Marek II Markowicz, wojewoda krakowski. — Tamże tom 

III, str. 63, N. 348. 

17. Abraham III Markowicz, kasztelan wiślicki. — Tamże tom III, 

str. 66, N. 364. 

18. Klimunt X Markowicz, komornik księżnej krakowskiej. — 

Tamże tom III, str. 106, N. 636. 

36. Klimunt Markowicz. — Tamże tom III, str. 64. 

37. Andrzej VI, b, Markowicz. — Tamże tom III, str. 123 

(uzupełnienia). 

38. Marek IV Markowicz, kasztelan radomski. — Tamże tom III, 

str. 96, N. 681. 

39. Jan XLIV Abrahamowicz, kasztetan czchowski. — Tamże 

tom III, str. 1161 N. 707. 

40. Świętopełk II Łosoś Klimuntowicz. — Tamże tom III, 

str. 113, N. 696. 

41. Swiętoslaw X Klimuntowicz, woźny. — Tamże tom III, 

str. 196. N. 1108. 

42. KlimuntIXAndrzejowicz.— Tamże tom III, str. 106, N. 634. 

43. Marek V Markowicz, kasztelan sandomirski. — Tamże tom 

III. str. 106, N. 687. 

44. Ceder czyli Teodor VII Swiętosławowicz. — Tamże tom III, 

str. 228, N. 1283. — 696 N. 15. Tablica genealogiczna Sulisława VII Bartomiejowicza 
kasztelana sandomirskiego. 16. Sulislaw 
VII 
Barttomie- 
jowicz 

(1217) i 31. Sulislaw 

XVII 
(1238, 1266) 46. Klimunt XIII 
(1287, 1292) 

r61. Sykst I 32. Klimunt 

VII 
(1231, 1265) 

33. Pełka XI 
(1236, 1263) 46. Wierzbięta 

ni z Przegini 

(1276, 1293) 

47.AndrzejXXVII 

(1287, 1293) (1284) 
62. Wierzbięta 

IV 
(1299, 1310) 34. Secema — 48. Marek VI 
III, b, (1243, 1263) 

(1234, 1236) 
36. Tomasz 
IX 

49. Bartłomiej (Tomek, 1236) 
36. Brylik IV (1264) 

60. Sulisław XX 
(1264, 1262) Objaśnienie powyższej tablicy. 

16. Sulisław VII Bartłomiejowicz, kasztelan sandomirski. — 
Rycerstwo polskie tom III, str. 26, N. 123. 

31. Sulisław XII Sulislawowicz, podkoniuszy krakowski. — 

Tamże tom III, str. 120, N. 728. 

32. Klimunt VII Sulislawowicz z Ruszczy, wojewoda krako- 

wski. — Tamże tom m, str. 87, N. 647. 

33. Pełka XI Sulislawowicz, kasztelan czchowski. — Tamże 

tom III, str. 113, N. 688. 

34. Secema III, b, Sulislawowicz. — Tamże tom III, str. 689. 

46* — 696 — 

36. Tomasz IX (Tomek) Sulislawowicz. — Tamże tom III, 

str. 113. N. 690. 
46. Klimunt Xin Sulisławowicz, kasztelan wojnicki. — Tamże 

tom III, str. 227, N. 1282. 

46. Wierzbięta III Klimuntowicz z Przegini. — Tamże tom III, 

str. 206, N. 1161. 

47. Andrzej XXVII Klimuntowicz. — Tamże tom III, str. 229, 

N. 1288. 

48. Marek VI Secemicz. — Tamże tom III, str. 129, N. 776. 

49. Bartłomiej IV Brylikowicz. — Tamże tom III, str. 167, 

N. 926. 

60. Sulislaw XX Brylikowicz, stolnik sandomirski. — Tamże 

tom III, str. 167, N. 926. 

61. Sykst I Wierzbięcic, łowczy kaliski. — Tamże tom III, 

str. 219, N. 1243. 

62. Wierzbięta IV Wierzbięcic. kasztelan krakowski. — Tamże 

tom III, str. 219, N. 1244. - 697 - N. 16. Tablica genealogiczna Zdzisława III Jaksica. 6. Zdzisław III— 14. Wit XI 

Jaksic z Jaksic 

(1170-1180) (1230) 28. Wojciech 

xrii 

(1228) 29. Mikołaj 
XXV, b, 
(1236) 30. Piotr LXVI 
(1261) 63. Stefan 

xxm 

Koźlec 
(1238, 1242) 

64. Elimunt 

XI 
(1238, 1260) Objaśnienie powyższej tablicy. 

6, Zdzisław III Jaksic. — Rycerstwo polskie tom U, str. 380, 
N. 636. 
14. Wit XI Zdzislawowicz z Jaksic. — Tamże tom HI, str. 79, 
N. 499. 

28. Wojciecłi XIII Witowicz. — Tamże tom HI, str. 69, N. 396. 

29. Mikołaj XXV, b, Witowicz. — Tamże tom m, str. 113, 

N. 691. 

30. Piotr LXVI Witowicz, komornik krakowski. — Tamże 

tom III, str. 148, N. 873. 

63. Stefan XXni Koźlec Mikołajowicz. — Tamże Jtom HI, 

str. 116, N. 719. 

64. Elimunt XI Mikołajowicz, łowczy krakowski. — Tamże 

tom III, str. 116, N. 716. ^ 698 — §. 4. Ród Starzów małopolskich. 

Imiona właściwe temu rodowi są: Sieciech, Że- 
gota, Zawisza, Nawój, Krzywosąd, Smył, Grzegorz, 
Zaklika, Niemsta i t. p. 

Sieciech I ^), założyciel i pierwszy grododzierżca 
małopolskiego grodu Sieciechowa, jest między łatami 
1086 a 1091 naczelnym wojewodą, następnie palatynem 
dworu Władysława Hermana. f 

Stannica jego wyglądała tak: ^ .^ 

Sieciech IP). Nie występuje /^ \ on nigdy 
sam w naszych źródłach, ale syn ^^^ jego Smył 
II Sieciechowicz występuje w roku | j 1189. On 
sam przeto należy do jedynastego % ^ pokolenia 
i jest prawdopodobnie wnukiem Sieciecha I. 

Smył II Sieciechowicz \ syn codopiero wzmianko- 
wanego Sieciecha II, występuje w r. 1189 na dworze 
księcia Kazimirza Pogrobowca. 

Krzywosąd P), prawdopodobnie brat Sieciecha II, 
wspomniany jest w wyroku księcia Kazimirza Pogrobo- 
wca z r. 1187. 

Sieciech YIII jest w r. 1212 wojskim biskupa kra- 
kowskiego, lecz czyim byłby synem, niewiadomo (Ry- 
cerstwo polskie tom III, str. 21 N. 105). 

Zawisza I jest w r. 1214 kanonikiem katedralnym 
krakowskim. (Tamże str. 23. N. 116). 

Smył XIII jest w r. 1217 kasztelanem wojnickim 
(N. 126). 

Andrzej Yl Sułkowicz z Morawicy występuje w roku *) Rycerstwo polskie tom II, str. 211, N. 333. 

•) Rycerstwo polskie tom II, str. 296, N. 603. 

«) Rycerstwo polskie tom II, str. 296, N. 604. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 298, N. 619. - 699 - 

1220, 1236 i 1238^ lecz nie piastuje żadnego urzędu 
(N. 138). 

Sieciech IX, występuje w latach 1224 i 1232, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu; ma zaś brata Stefana 
(N. 261). 

Żegota Yl Sułlcowicz, brat Andrzeja XIX z Mora- 
wicy, występuje w latach 1224, 1228, 1229 i 1236 
bez żadnego urzędu. 

Ma syna Smyła XIV (N. 262). 

Sieciech X i Gołuch I Sułicowicze, prawdopodobnie 
bracia Andrzeja VI i Żegoty VI, występują w r. 1224 
bez urzędu (NN. 282 i 283). 

Otto III występuje w r. 1232 jako sędzia nadworny 
sandomirski, zaś w r. 1234 jest podstolim krakowskim 
(N. 672). 

Nawój II; syn tego Nawoja Janusz VIII występuje 
w r. 1254 (N. 604). 

Smył XIV Żegocic, syn Żegoty VI Sułkowicza, 
jest w latach 1242 i 1243 łowczym krakowskim, w roku 
1250 koniuszym, w r. 1256 cześnikiem, w roku 1263 
stolnikiem krakowskim, a w latach 1271 i 1274 kaszte- 
lanem brzeskim (N. 617). 

Marcin XXI Żegocic, brat codopiero wzmiankowa- 
nego Smyła XIV a syn Żegoty VI Sułkowicza, wystę- 
puje w r. 1234; w latach 1263 i 1266 jest koniuszym 
krakowskim a w roku 1268 kasztelanem zawichojskim 
(N. 618). 

Andrzej XIX z Morawicy brat Żegoty VI Sułko- 
wicza z Morawicy, występuje w latach 1238 i 1263 
bez urzędu, zaś w r. 1260 jest rycerzem nadwornym 
wojewody krakowskiego (N. 736). 

Krystyn VI Sułlcowicz z Miedźwiedzia, zapewne 
brat Żegoty VI i Andrzeja XIX, ginie w roku 1241 
w bitwie z Tatarami pod Chmielikiem (N. 749). 

Żegota VIII, wspomniany przez Długosza pod r. 1242, — 700 — 

iż z Toporczykami trzymał stronę Konrada mazowieckiego 
(N. 764). 

Sułek czyli * Sulisław XVIII, b, z Miedźwiedzia 
jest w latach 1249 do 1253 kasztelanem brzeskim, 
w r. 1255 kasztelanem wiślickim, w latach 1260 do 
1264 wojewodą krakowskim a w latach 1268 do 1288 
krakowskim kasztelanem. . 

Syn jego Abraham z Kębłowa a I wspomniany 
w roku 1278. ^^^ 

Stannica jego wyglądała tak: Ir (N. 830). 

Janusz VIII, b, Nawojowicz, * syn niezna- 
nego skądinąd Na w oj a II, występuje w latach 1252 
i 1254 bez żadnego urzędu, w latach 1256 i 1258 jest 
komornikiem nadwornym księżnej krakowskiej, w latach 
1262 i 1264 kasztelanem radomskim, w r. 1268 ka- 
sztelanem lubelskim, w latach 1272 do 1278 wojewodą 
sandomirskim a w latach 1284 i 1285 kasztelanem kra- 
kowskim (N. 883). 

Boksa VI, dziedzic części dóbr Kargów, jest w la- 
tach 1270 i 1275 kasztelanem małogojskim a w latach 
1282 do 1288 wojewodą sandomirskim. 

Ma brata Sieciecha XI (N. 884). 

Żegota VII, występuje w roku 1256 bez urzędu, 
w latach 1261 do 1264 jest podkomorzym sandomirskim, 
w r. 1268 stolnikiem kaliskim, w r. 1271 cześnikiem 
krakowskim, w r. 1276 łowczym kaliskim, w r. 1277 
sędzią nadwornym, w roku 1278 sędzią sandomirskim, 
w latach 1280 1281 kasztelanem lubelskim, w r. 1283 
wojewodą krakowskim, w latach 1287 do 1292 kaszte- 
lanem krakowskim a w latach 1296 i 1300 wojewodą 
krakowskim (N. 956). 

Stefan XXVI, brat Sieciecha IX, występuje w roku 
1258 bez urzędu (N. 966). 

Otto IV jest w roku 1260 podkoniuszym krako- 
wskim, zaś w latach 1280 i 1282 cześnikiem krako- 
wskim. — 701 — 

Otto VI Żegocic, syn Zegoty VTI, jest w r. 1260 
podkoniuszym krakowskim, w latach 1262 do 1278 
podkomorzym sandomirskim, zaś w latach 1284 i 1285 
a następnie znowu w latach 1291 do 1300 sandomirskim 
wojewodą (N. 1007). 

Gołuch II jest w latach 1263 do 1279 podkomo- 
rzym księżnej, majem albo dannym (N. 1043). 

Krzywosąd lY, którego syn Niemsta III Krzywo- 
sądowicz występuje w r. 1284 (N. 1067). 

Sieciech XI, brat Boksy VI, współdziedzic Kar- 
gowa, występuje w r. 1270 bez urzędu a w r. 1286 
i 1287 jest podkomorzym sandomirskim (N. 1090). 

Gołuch III ze Siewierza występuje w r. 1270 bez 
żadnego urzędu (N. 1106). 

Sułel( Y z Morawicy, jest w roku 1265 podkoniu- 
szym krakowskim, w roku 1275 komornikiem księżnej 
krakowskiej, w latach 1277 do 1279 cześnikiem kra- 
kowskim, w r. 1284 kasztelanem wiślickim, a w roku 
1279 pisze się komesem z Miedźwiedzia. Jest on synem 
Krystyna VI Sułkowicza z Miedźwiedzia, ma brata Im- 
brama i syna Nawoja występującego wr. 1306 (N. 1123). 

Abraham lY Sułkowicz z Ę^ębłowa, syn Sułka czyli 
Sulisława XVIII, b, występuje w roku 1278, lecz nie 
piastuje żadnego urzędu (N. 1182). 

Imbram Yl Krystynowicz syn komesa Krystyna 
VI Sułkowicza z Miedźwiedzia, a brat Sułka czyli Suli- 
sława XVIII, b, występuje w r. 1279, lecz nie piastuje 
żadnego urzędu (N. 1196). 

Zegota YIII, b, jest w roku 1281 chorążym sando- 
mirskim, zaś w latach 1286 do 1290 cześnikiem kra- 
kowskim (N. 1217). 

Niemsta III Krzywosądowicz, właściciel działu w Be- 
szycach (N. 1246). 

Stanisław XIII z Chrobrza, otrzymuje w r. 1285 
od księcia Leszka Czarnego wieś Kębłów, w nagrodę 
wierności (N. 1264). — ro2 -^ 

Krzywosąd Y, którego syn Mikołaj LXXV wystę- 
puje w r. 1319 (1298). 

Otto VII występuje w r. 1291 jako kanonik kie- 
lecki (N. 1321).^ 

Oto Ylli Żegocic, syn Żegoty VII, występuje 
w r. 1292 lecz bez urzędu (N. 1331). 

Zakiika I Żegocic, brat powyższego Ottona VIII 
a syn również Żegoty VII, występuje w r. 1292, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 1332). 

Czestek I, którego syn Zawisza III Gzestkowicz 
występuje w r. 1329 (N. 1383). 

Nawój II, b, którego jeden syn Sięgniew kanonik 
krakowski, występuje w r. 1322, zaś drugi Jan w roku 

1329 (N. 1400). 

Sieciech XII, którego synowie Augustyn II i Bo- 
gusz VI występują w r. 1313 (N. 1406). 

Andrzej XXXI z Balic występuje w latach 1304 
i 1306, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 1440). 

Nawój III Rękawka z Morawicy, występuje w latach 
1306 i 1307 bez urzędu, w latach 1308 do 1316 jest 
podkomorzym sandomirskim, w latach 1317 do 1320 
jest wojewodą sandomirskim, wreszcie w latach 1320 do 

1330 kasztelanem krakowskim. 

Na jegoto pieczęci pojawia się najwcześniej u Sta- 
rzów małopolskich herb Topór (N. 1441). 

Aleksander YIII z Sieciechowie, jest kasztelanem 
wiślickim w latach 1306 i 1307, a w r. 1310 kaszte- 
nem sądeckim (N. 1449). 

Smył XY Nosal jest wiatach 1306 do 1311 sędzią 
sandomirskim a w roku 1329 występuje bez urzędu 
(N. 1450). 

Piotr O YIII ze Szczekocina występuje w r. 1307 
bez urzędu. (N. 1468). 

Sieciech XIII jest w r. 1310 skarbnikiem krako- 
wskim (N. 1487). — 703 — 

Żegota IX Wielogłowski, prawdopodobnie syn Ottona 
VI Żegocica, występuje w roku 1312 bez urzędu, zaś 
w latach 1327 i 1330 jest miecznikiem krakowskim. 
Jest on członkiem rodu Starzów małopolskich, gałęzi 
Starychkoni czyli Zaprzańców (N. 1506). 

Augustyn II i Bogusz Yl Sieciechowicze, współ- 
właściciele sołtystwa w Mokrej Dąbrowie, występują 
w roku 1313 (NN. 1513 i 1514). 

Andrzej XXXIII jest w r. 1317 kasztelanem woj- 
nickim, zaś w r. 1318 i ponownie w latach 1329 do 
1334 stolnikiem krakowskim (N. 1554). 

Piotr CXII Nosal jest w latach 1319 do 1329 cho- 
rążym krakowskim, zaś w latach 1334 do 1345 kaszte- 
lanem sandomirskim (N. 1569). 

Mikołaj LXXY Krzywosądowicz syn komesa Krzy- 
wosąda V, jest prawdobnie w r. 1320 skarbnikiem nad- 
wornym (N. 1571). 

Grzegorz XII z Pisar, występuje w r. 1319 bez 
żadnego urzędu, w roku 1325 pisze się z Sieciechowie 
a w r. 1331 jest chorążym krakowskim (N. 1572). 

Gołuch lY jest w r. 1320 kanonikiem katedralnym 
krakowskim (N. 1577). 

Otto IX z Tułkowic występuje w r. 1 320, lecz nie 
piastuje żadnego urzędu (N. 1578). 

Sięgniew III Nawojowicz, syn Nawoja III Pękawki 
z Morawicy, jest w r. 1322 kanonikiem katedralnym 
krakowskim, od r. 1333 podkanclerzym, a w w latach 
1334 do 1346 proboszczem u św. Michała w Krakowie 
(N. 1599). 

Zawisza II z Sieciechowie, występuje w r. 1325 
bez urzędu, jest w r. 1331 podkoniuszym, a w latach 
1338 do 1341 chorążym sandomirskim. Ma syna Do- 
biesława (1336) (N. 1646). 

Andrzej XXXIY jest w latach 1325 do 1346 ło- 
wczym krakowskim (N. 1649). — 704 - 

Nasan I Smyłowicz jest w roku 1327 kantorem 
sandomirskim i kanonikiem katedralnym krakowskim, 
w latach 1328 do 1343 proboszczem wiślickim a wy- 
stępuje jeszcze i w r. 1349 (N. 1692). 

Jan CYI Nawojowicz, syn prawdopodobnie Nawoja 
III Pękawki z Morawicy a brat Sięgniewa III, wystę- 
puje w roku 1329, lecz nie piastuje żadnego urzędu 
(N. 1730). 

Otto X jest w roku 1329 kantorem sandomirskim, 
w r. 1330 nadto kanonikiem katedralnym krakowskim 
i piastuje obie te godności jeszcze i w r. 1336, w któ- 
rym jak niemniej i w r. 1339 jest kanclerzem wielko- 
polskim a w latach 1352 do 1355 proboszczem szkal- 
mirskim (N. 1743). 

Zawisza III Czestkowicz, występuje w roku 1329, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 1745). 

Krzywosąd VI jest w latach 1332 do 1337 pod- 
komorzym krakowskim. Syn jego Jan CXXXI pod- 
czaszy sandomirski występuje w r. 1339 (N. 1789). 

Żegota XI Złotonos z Bieńkowic, występuje w la- 
tach 1333 do 1357, lecz nie piastuje żadnego urzędu 
(N. 1832). 

Grzegorz XV z Morawicy, którego syn Andrzej 
występuje w r. 1356 (N. 1860). 

Nawój V, którego syn Sięgniew jest w r. 1361 
kanonikiem katedralnym krakowskim (N. 1884). 

Smył XVI. Syn jego Żegota jest w r. 1360 kano- 
nikiem katedralnym krakowskim (N. 1896). 

Zaklika II z Poręby Zakliczynej. Synowie jego 
Grzegorz i Żegota występują między latami 1350 a 1358 
(N. 1919). 

Zawisza IV z Młynów. Syn jego Mikołaj kanonik 
wiślicki występuje w r. 1345 (N. 1920). 

Żegota XII. Z synów jego jeden Piesek występuje 
w r. 1346, drugi Imbram burgrabia czchowski w roku 
1356 (N. 1924). — 706 — 

Żegota XIII z Biertułtowic, występuje w r. 1334, 
nie piastuje wszelako żadnego urzędu (N. 1931). 

Jan CXXXI Krzywosądowicz, syn Krzywosąda VI, 
jest w r. 1339 podczaszym sandomirskim, zaś w roku 
1351 sandomirskim chorążym (N. 2021). 

Nawój Yl z Tułkowic, występuje w r. 1342, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 2102). 

Mikołaj CXX Zawiszyc z Młynów, syn Zawiszy IV, 
jest w latach 1345 i 1346 kanonikiem wiślickim, od 
r. 1347 do 1364 jest kanonikiem katedralnym krako- 
wskim, w latach 1352 do 1359 proboszczem wiślickim 
a w latach 1359 do 1363 proboszczem szkalmirskim 
(N. 2164). 

Piesek ŻegOCic, syn Żegoty XII występuje w roku 
1346 i 1355, wszelako bez urzędu (N. 2174). 

Żegota XI Y Szafraniec występuje w r. 1346],bez 
urzędu, a w roku 1360 jest miecznikiem krakowskim 
(2177). 

Otto XII jest w latach 1349 do 1364 kanonikiem 
katedralnym krakowskim (N. 2334). 

Andrzej XLY jest w latach 1349 do 1363 podko- 
morzym krakowskim, zaś w latach 1363 do 1366 woje- 
wodą krakowskim. 

Ma on dwóch synów: Na woja kanonika katedral- 
nego krakowskiego i Jana z Tęczy na kasztelana wojni- 
ckiego, występujących w roku 1379 (N. 2244). 

Smył XYIII występuje w r. 1350 jako kapelan z Wie- 
liczki (N. 2265). 

Jacek i Sieciej czyli Sieciech XY z Przybysławic, 
bracia rodzeni, występują w r. 1352. Jacek jest prawdo- 
podobnie w roku 1358 kanonikiem katedralnym kra- 
kowskim (N. 2334). 

Andrzej LI Grzegorzowicz z Morawicy, syn Grze- 
gorza XV z Morawicy, występuje w latach 1355 do 
1357, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2415). 

Żegota XY i Grzegorz XXIY Zakliczyce z Poręby — 706 — 

Zakliczynej, występują w czasie pomiędzy rokiem 1350 
a 1358, lecz nie piastują żadnego urzędu. Są oni sy- 
nami Zakliki II z Poręby Zakliczynej (NN. 2418 i 2419). 

Andrzej LII z Pisar, występuje w r. 1356 atoli 
bez żadnej godności (N. 2422). 

Imbram XIV ŻegociC, jest w roku 1356 burgrabią 
czchowskim (N. 2453). 

Grzegorz XXY z Czarnego potoku, występuje w la- 
tach 1357 i 1358 jako rządzca klasztoru Panien Kla- 
rysek starosądeckich (N. 2483). 

Jasiek XII Płaza z Rudna, występuje w r. 1358 
bez urzędu (N. 2513). 

Jan CLXX Andrzejowicz, syn Andrzeja XLV, wy- 
stępuje w r. 1358 bez urzędu (N. 2513). 

Sięgniew Yll Nawojowicz występuje w roku 1359 
jako kanonik katedralny krakowski, a jest prawdopodo- 
bnie synem Nawoja V (N. 2529). 

Żegota XVI Smyiowicz, syn Smyła XVI, jest w la- 
tach 1360 do 1375 kanonikiem katedralnym krakowskim, 
a od r. 1364 scholastykiem szkalmirskim (N. 2551). 

Tomko IV z Łuczyc, występuje w latach 1361 
i 1362 bez żadnego urzędu (N. 2578). 

Zawisza VIII z Jodłownika, występuje w r. 1361 
bez urzędu (N. 2602). 

Zaklika III, występuje w r. 1363 jako sędzia z Gram- 
bienic (N. 2745). 

Sąd X z Wielogłów, występuje w latach 1364 
i 1367 bez żadnego urzędu (N. 2777). 

Jan CCV Płaza, brat przyrodni Jaśka Owcy z Mo- 
rawicy, 

Zawisza X, Jan CCVI Nekanda z Grzegorzowie, 

Jaśko czyli Jan CCVII Owca z Morawicy, 

Janusz XX z Morawicy, 

Gniewomir VI z Miedźwiedzia, 

Tomasz XXXII Źrebiec z Miedźwiedzia, wreszcie — 707 — 

Przecław XYI Gruszka, występują w r. 1366, lecz 

nie piastują żadnego urzędu (NN. 2889 — 2896). 

Andrzej LXXII. Syn jego Nawój kanonik katedralny 
krakowski występuje w r. 1381 (N. 2920). 

Żegota XVII, którego syn Mikołaj Żegocic wystę- 
puje w r. 1380 (N. 3026). 

Ród Starzów małopolskich jedną tylko fundacyą 
klasztorną poszczycić się może, jest nią: 

Klasztor Benedyktynów w Sieciechowie, założony 
przez Sieciecha palatyna dworu Władysława Hermana 
a zatem na schyłku jeszcze XI wieku, a uposażony nie- 
tylko przez Starzów małopolskich ale i przez Henryka 
księcia sandomirskiego, przez Jaksę i przez Piotra Piotr- 
kowicza Lubowlitę. 

§. 5. Ród Odrowążów. 

Imiona właściwe temu rodowi są: Prandota, Wisław, 
Sąd, Dobiesław, Iwo, Krzesław, Miłosław, Strasz. 

Sadek ^) założyciel i pierwszy grododzierżca mało- 
polskiego grodu Sądcza czyli Sącza. 

Ponieważ ta część Małopolski, po prawym brzegu 
Wisły położona, stanowiąca Podgórze karpackie, dopiero 
przez Bolesława Chrobrego zajętą została, przeto dopiero 
za tegoż monarchy mógł powstać gród Sącz. Sadek nasz 
przeto należy do czasów Bolesława Chrobrego czyli do 
siódmego pokolenia. 

Wisław ^) uzurpator wiślicki, należy do czwartego 
pokolenia a przypada na czasy Leszka Siemowitowicza. 

Wisław II ^), prawdopodobnie ojciec Prandoty, jest 
na dworze Bolesława Śmiałego w Miśnii, w r. 1071. 1) Rycerstwo polskie tom II, str. 181, N. 272. 
») Rycerstwo polskie tom II, str. 182, N. 279, b. 
8) Rycerstwo polskie tom II, str. 210, N. 332. — 708 — 

Sąd II. Zapisany on jest w albumie konfraterni klasztoru 
lubińskiego między latami 1113 a 1125; będzie on przeto 
prawdopodobnie synem Wisława II, a bratem Prandoty I. 

Prandota I Stary ') prawdopodobnie syn Wisława II 
a brat Sąda I, występuje około lat 1119 a 1124. Ma 
on trzech synów: Prandotę II na Prandocinie, Szawła 
czyli Pawła z Końskiego i Dobiesława z Białaczowa. 

Prandota II Włodszy ^), syn Prandoty I, występuje 
w r. 1153. Ma on synów Wisława HI z Prandocina, 
oraz Dobiesława II. 

Dobiesław I Prandocic ^), syn Prandoty I Starego, 
dziedzic Białaczowa. 

Szaweł czyli Paweł z Końskiego *), drugi syn Pran- 
doty I Starego, występuje w latach 1145, 1146 i 1189 
a ma synów: Iwona biskupa krakowskiego, Miłosława, 
oraz Iwana kasztelana kaliskiego. 

Wisław III Prandocic % syn Prandoty II Młodszego, 
zapisany w album konfraterni klasztoru lubińskiego wraz 
z żoną i dziećmi, występuje już w r. 1177 a w r. 1222 
zakłada klasztor Cystersów w Prandocinie. Ma on syna 
Dobiesława dziedzica Dziebałtowa. 

Iwan ^) syn Szawła czyli Pawła z Końskiego a wnuk 
Prandoty I Starego. Ma on dwóch synów: Bogusław 
występuje na dworze Władysława Odonicza w r. 1209, 
zaś drugi Iwo jest scholarem krakowskim w r. 1230. 
Miał on zdaje się jeszcze więcej synów. 

Sąd IV ^), syn Dobiesława I Prandocica z Biała- *) Rycerstwo polskie tom II, str. 244, N. 378. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 269, N. 444. 

») Rycerstwo polskie tom II, str. 279, N. 48 2. 

*) Rycerstwo polskie tom II, str. 283, N. 489. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 292, N. 584. — Tamże 
tom III, str. 35, N. 158. 

«) Rycerstwo polskie tom II, str. 320, N. 701. 

') Rycerstwo polskie tom II, str. 329, N. 753. — Tamże 
tom III, str. 5, N. 7. - tod - 

czowa, występuje w latach 1206 i 1209, a ma czterech 
synów: Krzesła wa V, Piotra XLV, Pawła X i Pran- 
dotę V, biskupa krakowskiego. 

Dobiesław III, syn Wisława III Prandocica, jest 
dziedzicem Prandocina i Dziebałtowa, występuje w latach 
1206, 1222, 1231 i 1236, lecz nie piastuje żadnego 
urzędu, zaś w r. 1243 jest skarbnikiem krakowskim, 
a ma synów Piotra XXXIII, Szawła III i Sąda V (Ry- 
cerstwo polskie tom III str. 4, N. 6 i str. 89, N. 550). 

Dobiesław IV, występuje w r. 1206 bez żadnego 
urzędu. Czyim byłby synem, niewiadomo (Tamże N. 10). 

Iwo I , syn Pawła z Końskiego, zrazu kanclerz księ- 
cia Leszka Kazimirowicza, zostaje w r. 1218 po ustą- 
pieniu Wincentego Kadłubka biskupem krakowskim, 
a umiera dnia 21 lipca 1229 na wygnaniu. 

Onto dokonywa uposażenia klasztoru Cystersów, 
założonego przez Wisława III Prandocica w Prandocinie 
i przenosi takowy do Mogiły (N. 14). 

Miłosław III, prawdopodobnie syn Pawła z Koń- 
skiego a brat biskupa Iwona, występuje w latach 1212 
i 1220, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 60). 

Krzesław Y Sądowicz, syn Sąda IV Dobiesławo- 
wicza a brat biskupa Prandoty, jest w r. 1222 ryce- 
rzem kasztelana krakowskiego, w latach 1224 i 1225 
stolnikiem nadwornym krakowskim, w latach 1227 i 1228 
stolnikiem sandomirskim, w roku 1228 jest cześnikiem, 
zaś aż do r. 1236 występuje bez urzędu a pisze się 
z Białaczowa (N. 243). 

Sąd V Dobiesławowicz, syn Dobiesława III Wi- 
sła wowicza, występuje od r. 1224 bez żadnego urzędu, 
w latach J233 i 1236 jest kasztelanem wojnickim, 
w r. 1242 wojewodą czerskim, w latach 1243 i 1244 
kasztelanem wiślickim, w latach 1245 — 1252 wojewodą 
sandomirskim, wreszcie w latach 1253 i 1254 kaszte- 
lanem krakowskim. W r. 1243 występuje przemijające 

mrcERSiwo mam. tom i.i. 47 — 71Ó - 

jako palatyn żarnowski. Jest on dziedzicem Prandocina 
(N. 266). 

Prandota V Sądowicz, syn Sąda IV Dobiesławo- 
wicza, jest w r. 1228 proboszczem w Tarczku, w roku 
1238 archidyakonem krakowskim, w r. 1239 proboszczem 
kieleckim, w roku 1242 zostaje biskupem krakowskim 
a d. 20 września 1266 umiera (N. 362). 

Krzesław VII Sądowicz, brat Prandoty biskupa 
krakowskiego a syn Sąda IV Dobiesławowicza, wystę- 
puje w roku 1228, lecz nie piastuje żadnego urzędu 
(N. 363). 

Iwo II Miłosławowicz, syn Miłosława III Szawło- 
wicza, występuje w r. 1230 bez żadnego urzędu, w roku 
1268 jest kapelanem nadwornym a w latach 1269 do 
1264 dziekanem katedralnym krakowskim (NN. 493 
i 963). 

Szaweł lii Dobiesławowicz, syn Dobiesława III 
Prandocica, występuje w latach 1231 i 1244, lecz nie 
piastuje żadnego urzędu (N. 649). 

Piotr XLY Sądowicz, syn Sąda IV Dobiesławowi- 
cza, jest w r. 1243 kasztelanem wojnickim (N. 661). 

Paweł X Sądowicz, również syn Sąda IV Dobie- 
sławowicza, występuje w latach 1231 i 1236 bez ża- 
dnego urzędu (N. 662). 

Mateusz Yl syn Miłosława III albo Iwana Szawło- 
wiczów, występuje w r. 1231 a jest w r. 1239 kanto- 
rem katedralnym krakowskim (N. 563). 

Scieciesław II również syn Miłosława III albo 
Iwana Szawłowiczów, występuje w roku 1231, lecz nie 
piastuje żadnego urzędu, a ma syna Mikułę czyli Miko- 
łaja XXXVI (1261) (N. 664). 

Sąd Yl taksamo syn Miłosława lU albo Iwana Sza- 
włowiczów, występuje w r. 1231, a jest w latach 1252 
i 1253 kantorem katedralnym krakowskim (N. 665). 

Mll<uł albo Mikołaj XX, syn Miłosława III albo ■^ ?11 -* 

Iwana Szawłowiczów, występuje w roku 1231 bez za* 
dnego urzędu (N. 556). 

Iwan III także syn Miłosława III albo Iwana Sza- 
włowiczów, występuje również w r. 1231 bez urzędu 
a w r. 1236 jest kanonikiem gnieźnieńskim (N. 557). 

Miłosław VI występuje w r. 1236, jest w r. 1244 
dyakonem, w r. 1247 i 1248 kanonikiem katedralnym 
krakowskim a w r. 1248 nadto proboszczem szkalmir- 
skim (N. 681). Czyim byłby on synem brak w źródłach 
wszelkiej wskazówki. Najprędzej jeszcze mógłby on być 
synem Szawła II Dobiesławowicza, brata Sąda IV, któ- 
rego potomstwo znane nam nie jest. 

Jan XLIII MIkułowicz, syn Mikuły czyli Mikołaja XX 
Miłosławowicza, występuje w r. 1237, lecz nie piastuje 
żadnego urzędu (N. 706). 

Sąd VII jest w latach 1248 do 1256 podkomorzym 
krakowskim, a ma brata Sławę (N. 822). 

Sława czyli Sław IX, brat codopiero przywiedzionego 
podkomorzego Sąda VII, występuje w latach 1250 i 1251 
bez żadnego urzędu, w latach 1254 i 1255 jest cześnikiem 
krakowskim a w r. 1258 cześnikiem księżnej (N. 850). 

Dobiesław VIII, jest w roku 1255 podkanclerzym 
nadwornym, w latach 1272 i 1273 podsędkiem nadwor- 
nym a w r. 1281 sędzią krakowskim (N. 648). 

Dobiesław IX Sądowicz, prawdopodobnie syn Sąda 
V Dobiesławowicza, jest w r. 1256 kasztelanem zawi- 
chojskim a w r. 1271 kasztelanem wiślickim (N. 949). 

Dobiesław X, występuje w r. 1258 jako kasztelan 
chrzanowski, chociaż o takiej kasztelanii milczą źródła 
nasze zupełnie (N. 961). 

Mikuła czyli Mikołaj XXXVI Sieciesławowicz, syn 
Sieciesława II Miłosławowicza, występuje w r. 1261 bez 
żadnego urzędu (N. 1002). 

Prandota VI występuje w r. 1263 jako kanonik 
katedralny krakowski (N. 1014). 

Dobiesz czyli Dobiesław XI jest w latach 1272 

47* - 712 - 

i 1273 podsędkiem krakowskim, zaś w r. 1281 krako- 
wskim sędzią (N. 1118). 

Krzesław VIII, jest w latach 1276 i 1278 łowczym 
sandomirskira, a jest dziedzicem dóbr Krzesławice (N. 1 1 60). 

Dobiesław XII jest w latach 1282 i 1285 skarbni- 
kiem krakowskim (N. 1250). 

' Piotr XCIX DobiesławowiCZ, syn Dobiesława rX 
Sądowicza, występuje w r. 1288 jako dziedzic Sprowy 
i Raszowa (N. 1300). 

Dobiesław XII, b, którego syn Strasz z Końskiego, 
występuje w r. 1307 (1385). 

Strasz I DobiesławowiCZ z Końskiego, syn codo- 
piero przywiedzionego Dobiesława XII, b, dziedzic dóbr 
Goleniowy i Hebdzie, w^ystępuje w r. 1307 bez żadnego 
urzędu. 

Dobiesław XIV jest w r. 1311 koniuszym sando- 
mirskim, w latach 1319 i 1325 kasztelanem małogoj- 
skim (N. 1490). 

Szaweł IV występuje w r. 1321 jako pleban tu- 
chowski (N. 1597). 

Prandota VIII jest w latach 1327 do 1330 probo- 
szczem u Św. Floryana na Kleparzu i kanonikiem kate- 
dralnym krakowskim, zaś w latach 1334 do 1346 jest 
proboszczem szkalmirskim a występuje jeszcze i w roku 
1349 (N. 1691). 

Sąd IX z Białaczowa, występuje w r. 1346, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 2178). 

Janusz XIV z Młynów, występuje w r. 1354 bez 
żadnego urzędu (N. 2360). 

Krzesław X występuje w roku 1358 bez urzędu 
(N. 2495). 

Dobiesław XX z Końskiego, występuje już w roku 
1361, jest w r. 1365 stolnikiem krakowskim zaś od 
r. 1368 do 1379 jest krakowskim wojewodą, wreszcie 
w r. 1381 krakowskim kasztelanem. Ma brata Janusza 
XIV z Młynów i syna Krzesława (1368). — 713 - 

Jan CCX z Końskiego, którego imiennie niewymienieni 
synowie powołani są w dokumencie z r. 1367 (N. 2956). 

Krzesław XIII z Końskiego, którego synowie Do- 
biesław (1367) i Jakusz. Ma on braci Jana z Końskiego 
i Straszą z Modliszewic (N. 2963). 

Strasz lY z Modliszewic, wspomniany pod rokiem 
1368 (N. 3009). 

Fundacyą rodu Odrowążów jest: Klasztor Cyster- 
sów W Mogile. Był ten klasztor założony i uposażony 
przez Wisława III Prandocica zrazu w Prandocinie, na- 
stępnie przeniesiony został do Kacie; Iwo wreszcie biskup 
krakowski, krewny fundatora Wisława III, przeniósł go 
do Mogiły i hojnie uposażył. §. 6. Ród Jelitów-Nagodów. 

Imiona właściwe temu rodowi są: Dziwigor czyli 
Dziwisz, Siemion, Tomisław, Mojek a także i Floryan. 

Dziwigor albo Dziwisz I ^) świadkuje na tynieckim 
przywileju legata Idziego pomiędzy r. 1119 a 1124. 
Klasztorowi wrocławskiemu św. Wincentego nadał przed 
r. 1149 wieś Wejowo. Ma syna Siemiana. 

Siemian Dziwiszowicz, syn codopiero przywiedzio- 
nego Dziwisza, wspomniany jest w albumie konfraterni 
klasztoru lubińskiego między latami 1170 a 1180. 

Dziwisz II występuje w latach 1232 i 1237, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu; syn zaś jego Wincenty 
z Lubczy występuje w r. 1234 (N. 574). 

Wincenty VI Dziwiszowicz z Lubczy, syn przywie- 
dzionego codopiero Dziwisza II, dziedzic działu w Sko- 
ruszkowicach, występuje w r. 1234, lecz nie piastuje 
żadnego urzędu (N. 632). *) Rycerstwo polskie tom II, str. 247, N. 381, b. — 714 — 

Siemion lY de Glow jest w r. 1279 podczaszym 
krakowskim, a w roku 1290 krakowskim stolnikiem 
(N, 1197). 

Mojek II. W r. 1316 występuje Jadwiga wdowa 
po synie Jakubie z dwoma wnukami: Stanisławem i To- 
misławem (N. 1399). 

lakub XXXIX Mojkowicz, syn codopiero przywie- 
dzionego Mojka II. W roku 1316 występuje pozostała 
po nim wdowa Jadwiga z dwoma synami: Stanisławem 
i Tomisławem (N. 1394). 

Piotr CYI Jelito z Mokrska albo z Pacanowa, jest 
w latach 1306 do 1310 kasztelanem małogojskim, w roku 
1316 kasztelanem wiślickim, zaś w latach 1317 do 1328 
kasztelanem sandomirskim (N. 1461). 

Tomisław II z Mokrska, jest w r. 1307 podcza- 
szym krakowskim, w latach 1310 do 1312 łowczym 
krakowskim, w latach 1316 i 1316 kasztelanem sąde- 
ckim, w latach 1317 do 1320 wojewodą krakowskim, 
wreszcie w latach 1320 do 1327 wojewodą sandomir- 
skim. Miał za żonę Elżbietę, córkę Swiętosława z Brze- 
zia, ziemianina kujawskiego (N. 1466). 

Na jego pieczęci poraź pierwszy pojawia się herb Jelita. 

Stanisław XIX i Tomisław III Jakubowicze, syno- 
wie Jakuba XXXIX Mojkowicza, występują w r. 1316 
bez żadnych urzędów (N. 1630). 

Tomisław lY albo Tomek, jest w r. 1330 cześnikiem 
nadwornym biskupa krakowskiego, w latach 1333 do 1357 
kanonikiem katedralnym krakowskim, a w latach 1346 do 
1366 podkanclerzym nadwornym (N. 1760). 

Staszek czyli Stanisław XXI, b, Jelitko jest w la- 
tach 1340 i 1341 podkoniuszym krakowskim, w latach 
1343 do 1352 podczaszym krakowskim a w r. 1346 
nadto starostą kaliskim, w r. 1353 kasztelanem żarno- 
wskim, wreszcie w latach 1364 do 1370 kasztelanem 
małogojskim. Jest on synem Tomisława II z Mokrska 
albo z Witowa (N. 2061). — 716 — 

Floryan XIX Mokrski jest w r. 1850 kanonikiem 
katedralnym krakowskim i w tymże jeszcze roku zo- 
staje proboszczem katedralnym a w roku 1367 zostaje 
biskupem krakowskim. Umiera 6 lutego 1380 (N. 2268). 

Stanisław XXXI z Mokrska występuje w r. 1352, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2320). 

Możnaby do tego rodu Jelitów-Nagodziców zaliczyć 
wszystkich Floryanów, których jest przeszło dwudziestu, 
skoro imię Floryan, jak wskazuje Floryan Mokrski biskup 
krakowski, jest w tym rodzie używane. Gdy jednak imię 
Floryan pojawia się najprzód w rodzie Awdańców (Flo- 
ryan II Wojciechowicz 1229 — 1244), jest więc w rodzie 
Jelitów-Nagodziców wniesione przez kobiety, a niewie- 
dzieć kiedy się to stało, przeto zachodzi wątpliwość, czy 
owi liczni Floryanowie należą do rodu Jelitów-Nagodzi- 
ców czy też do Awdańców. §. 7. Ród Sulimów. 

Imiona właściwe temu rodowi są: Poznań, Budzi- 
wój, Strzesz i Wysz, Wyszek lub Wyszęta. 

Poznań I ^). Do najstarszych grodów, jakie dre- 
wińscy Polanie zaraz po osiedleniu się swojem nad 
Wartą, na początku IX wieku założyli, należy niewątpli- 
wie Poznań. Nazwa tego grodu wskazuje, że jego zało- 
życielem i pierwszym grododzierżcą był rycerz Poznań. 

Że zaś imię Poznań pojawia się najwcześniej w ro- 
dzie Sulimów, przeto i my tego Poznana, założyciela wiel- 
kopolskiego grodu Poznania, do rodu Sulimów zaliczamy. 

Poznań II ^). Syn jego Marcin W Poznanowicz wy- 
stępuje w r. 1189. ») Rycerstwo polskie tom II, str. 23, N. 22. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 295, N. 601. — 716 — 

Marcin lY Poznanowicz ■), syn codopiero wzmian- 
kowanego Poznana II, występuje w r. 1189 na dworze 
Kazimirza Pogrobowca. 

Wyszęta i Wyszek^) świadkują w roku 1189 na 
dworze księcia Kazimirza Pogrobowca. Jeden z nich może 
być ojcem Budziwoja III z Glewa albo Swiniarowa. 

Budziwój III z Glewa albo ze Swiniarowa, wystę- 
puje w latach 1214 i 1220 bez żadnego urzędu; jest 
w roku 1221 wojskim biskupa krakowskiego, w latach 
1224 i 1228 komornikiem Pakosława wojewody sando- 
mirskiego a w r. 1228 sędzią krakowskim, ma synów 
Strzesza III i Wysza II, sam zaś jest prawdopodobnie 
synem Wyszęty lub Wyszka, występujących w r. 1189 
(Tamże tom III, N. 114). 

Stannica jego wyglądała tak: N 

Marcin IX syn prawdopodobnie Wyszka czyli Wy- 
sza I a brat starszy Budziwoja III, współwłaściciel dóbr 
Glewa. Ma on syna Poznana (N. 131). 

Poznań III Marcinowicz, syn codopiero przywie- 
dzionego Marcina IX, występuje w r. 1224 jako pod- 
stoli krakowski a w roku 1238 bez żadnej godności 
(N. 132). 

Strzesz III Budziwojowicz, syn Budziwoja III Wy- 
szowicza, jest w latach 1223 do 1226 cześnikiem kra- 
kowskim, w latach 1228 i 1229 cześnikiem sandomir- 
skim, a występuje jeszcze i w latach 1230 i 1234 lecz 
nie piastuje już żadnego urzędu (N. 133). 

Ma on dwóch synów: Wawrzyńca V (1253) i Do- 
brosława IV (1230). 

Wysz II Budziwojowicz, brat rodzony wzmianko- 
wanego codopiero Strzesza III a syn Budziwoja III Wy- 
szowicza, występuje w latach 1220 i 1235 bez żadnego 
urzędu (N. 134). ') Rycerstwo polskie tom II, str. 295, N. 602. 

^) Rycerstwo polskie tom II, str. 308, N. 629 i 630. - 717 ~ 

Dobrosław lY Strzeszkowicz, syn Strzeszka III 
Budzijowicza a wnuk Budziwoja HI Wyszowicza jest 
w r, 12i56 koniuszym, lecz niewiadomo czy nadwornym 
czy też biskupa krakowskiego, a w r. 1239 sędzią woje- 
wody krakowskiego, a ma syna Faliboga IV, występują- 
cego w r. 1258 (N. 519). 

Wawrzyniec V Strzeszkowicz, dmgi syn Strze- 
szka Budzi woj owicza a wnuk Budziwoja III Wyszowi- 
cza, jest w r. 1253 podkomorzym krakowskim, w latach 
1258 do 1260 jest podstolim sandomirskim, w latach 
1261 do 1268 jest powtórnie podkomorzym krakowskim, 
w latach 1269 do 1271 łowczym krakowskim w Kło- 
bucku, w latach 1273 do 1276 stolnikiem sandomirskim, 
w latach 1278 i 1279 komornikiem to krakowskim, to 
księżnej krakowskiej, wreszcie w latach 1286 do 1290 
sędzią krakowskim. Syn jego Klimunt XII Wawrzyń- 
cewicz występuje w r. 1278; aby i występujący w roku 
1243 Przybysław XX Wawrzyńcewicz był jego synem, 
zachodzi wątpliwość, trudno bowiem przypuścić, iżby syn 
występował wcześniej od ojca (N. 893). 

Falibóg IV Dobrosławowicz, syn Dobrosława IV 
Strzeszkowicza, dziedzic wsi Kaim, występuje w r. 1253 
^>'raz z bratem swym Michałem Minorytą, lecz nie pia- 
stuje żadnego urzędu (N. 965). 

Strzeszsław czyli Strzesz XIV, prawdopodobnie syn 
Wav,Tzyńca V Strzeszkowicza, jest w r. 1272 komorni- 
kiem księżnej a w roku 1284 kasztelanem połanieckim 
(N. 1120). 

Klimunt XII Wawrzyńcewicz, syn Wawrzyńca V 
Strzeszkowicza, jest w r. 1278 miecznikiem sandomir- 
skim, i w tymże roku nabywa wieś Harbinowice na 
własność a w r. 1291 otrzymuje od księcia Władysława 
Łokietka wieś Zasów (N. 1189). 

Mikołaj LXII Wawrzyńcewicz, syn Wawrzyńca V 
Strzeszkowicza, występuje w r. 1293 lecz nie piastuje 
żadnego urzędu (N. 1343). — 718 — 

Wierzchosław IV Wawrzyńcewicz, syn Wawrzyńca 
V Strzeszkowicza, jest w r. 1313 kanonikiem katedral- 
nym krakowskim a kustoszem u św. Michała, w r. 1322 
oficyałem krakowskim, w r. 1316 dziekanem kieleckim, 
wreszcie w latach 1326 i 1327 archidyakonem radom- 
skim (N. 1510). 

Piotr CXIY z Charbinowic, występuje w r. 1319 
bez żadnej godności. Gdy owe Harbinowice nabył w roku 
1278 Klimunt XII Wawrzyńcewicz, przeto nasz Piotr bę- 
dzie prawdopodobnie synem tegoż KlimuntaXII (N. 1675). 

Jan XLIII Wawrzyńcewicz z Krzczonowa, syn Wa- 
wrzyńca V Strzeszkowicza, występuje w r. 1325 lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 1634). 

Franciszek III kustosz kościoła św. Michała w Kra- 
kowie, umiera w r. 1333 (N. 1636). Na jego to pie- 
częci sygnetowej pojawia się poraź pierwszy herb Sulima. 

Krystyn XIII Wawrzyńcewicz, zapewne najmłodszy 
syn Wawrzyńca V Strzeszkowicza, występuje w r. 1345, 
lecz nie piastuje żadnej godności (N. 1639). 

Strzesz XYI występuje już w r. 1325 i 1346 lecz 
bez urzędu, a w latach 1333 do 1339 jest rządcą są- 
deckim królowej polskiej (N. 1654). 

Strzeszek XVII jest w r. 1326 opatem łysogórskim 
(N. 1663). 

Strzeszek XVIII z Radnawy występuje w r. 1329 
bez żadnego urzędu (N. 1738). 

Strzesz XIX Zadybski czyli z Zadybia, występuje 
w r. 1333, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 1830). 

Budziwój IX występuje wraz z synami Mikołajem 
XCVIII i Janem CXXIV w r. 1336 (NN. 1957—1969). 

Strzesz XXI ze Strzeszowic, jest w latach 1341 
i 1342 podsędkiem ziemskim sandomirskim (N. 2090). 

Strzesz XXII występuje w r. 1346, lecz nie pia- 
stuje żadnego urzędu (N. 2170). 

Poznań V jest w latach 1348 do 1352 koniuszym 
krakowskim (N. 2216). — 719 — 

Andrzej XLYI Wawerowski jest w latach 1358 do 
1384 podsędkiem ziemskim krakowskim, w roku 1361 
nadto sędzią nadwornym a w r. 1356 burgrabią zamku 
krakowskiego (N. 2281). 

Zawisza VII Gamrat występuje w r. 1352, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu. Używa on pieczęci Fran- 
ciszka III kustosza, widocznie był on jego bratankiem 
(N. 2314). §. 8. Ród Awdańców. 

Imiona właściwe temu rodowi są: Skarbimir, Pako- 
sław, Lasota i Miron. 

Michał Stary Skarbek z Góry ^) występuje w r. 1107 
a dnia 28 października 1113 umiera. 

Długosz mieni go fundatorem klasztoru Benedykty- 
nów w Lubinie; gdy jednak album konfraterni tegoż 
klasztoru kładzie naszego Michała dopiero na dziewiątem 
miejscu a na pierwszem miejscu Skarbimira, to nie ulega 
wątpliwości, iż nie nasz Michał, lecz Skarbimir był za- 
łożycielem klasztoru Benedyktynów w Lubinie. 

Skarbimir P). Jest on już w r. 1107 palatynem 
dworu Bolesława Krzywoustego a zarazem naczelnym 
wojewodą. W tym ostatnim charakterze występuje on 
jeszcze podczas wyprawy na Pomorze w r. 1108 czy 
też 1109 i podczas wyprawy przeciw Czechom w roku 
1110. W r. 1117 zbuntował się przeciw Bolesławowi 
Krzywoustemu i został oślepiony. Będzie on prawdopodobnie 
bratem przywiedzionego wyżej Michała Skarbka z Góry. 

Skarbimir li ^) zapisany jest w albumie konfraterni 
klasztoru lubińskiego pomiędzy pierwszymi uposażycielami ») Ryceretwo polskie tom II, str. 222, N. 340. 
*) Rycerstwo polskie tom II, str. 223, N. 315. 
») Rycerstwo polskie tom II, str. 225, N. 346. / - 720 — 

tegoż klasztoru na trzeciem miejscu, mianowicie po Skarbi- 
mirze a przed Michałem Starym, z czegoby wynikało, że 
był ich współcześni kiem, mógł być zatem albo bratem 
rodzonym albo stryjecznym. Gdy trudniej przypuścić, iżby 
było dwóch braci rodzonych Skarbimirów, wolimy na- 
szego Skarbimira II uważać za brata stryjecznego Skar- 
bimira I. 

Świadkuje on jeszcze na przywileju legata Idziego 
dla klasztoru tynieckiego pomiędzy r. 1119 a 1124. 

Jaszczott ^). Zapisany on jest w albumie konfraterni 
klasztoru lubińskiego pomiędzy pierwszymi uposażycie- 
lami na drugiem zaraz miejscu; gdy zaś jest położony 
pomiędzy Skarbimirem I a Skarbimirem II, tedy nie 
ulega wątpliwości, że był ich krewnym, że zatem do 
rodu Awdańców należy. 

Przedwój, Herynek i Kaderyk^) zapisani są w al- 
bumie konfraterni klasztoru lubińskiego pomiędzy pierw- 
szymi uposażycielami, jest więc wszelkie prawdopodobień- 
stwo, że i oni są krewnymi Michała Starego i Skarbi- 
mirów i do rodu Awdańców należą, lecz zupełnie pewnem 
to nie jest. 

Pakosław I ^) zapisany jest w albumie konfraterni 
klasztoru lubińskiego pomiędzy najstarszymi dobrodzie- 
jami tegoż klasztoru. 

Pakosław II*) występuje w latach 1145, 1149 
i 1153. Należy do dobroczyńców klasztoru wrocławskiego 
Św. Wincentego. 

Pakosław III Lasocie ^), którego datę śmierci ne- 
krolog klasztoru lubińskiego pod d. 5 lipca 1170 podaje. 
Gdy ten Pakosław Lasocie innym naszym źródłom histo- 
rycznym nie jest znany, nie możemy ocenić, czy on nie ') Rycerstwo polskie tom II, str. 225, N. 345. 
^) Rycerstwo polskie tom II, str. 226, NN. 347, 348 i 349. 
3) Rycerstwo polskie tom II, str. 226, N. 350. 
^) Rycerstwo polskie tom II, str. 258, N. 416. 
^) Rycerstwo polskie tom II, str. 288, N. 557. — 721 — 

jest przypadkiem osobą identyczną z przywiedzionym 
codopiero Pakosławem II. 

Lasota III. Syn jego Pakosław V Lasocie wystę- 
puje w r. 1222. 

Skarblmir III ^). Syn jego również Skarbimir, wy- 
stępuje w r. 1224. 

Wojciech lY ^) występuje w r. 1210 na synodzie 
borzykowskim jako palatyn, zapewne krakowski, a wy- 
stępuje już i w r. 1206. Jest on ojcem Pakosława VII, La- 
soty III i Piotra XLVIII (Rycer. polskie tom III, N. 2). 

Jest on zapewne tymsamym Wojciechem, który we- 
dle buli papieża Celestyna III z r. 1193 nadał klaszto- 
rowi wrocławskiemu św. Wincentego wieś Widawę. 

Pakosław IV występuje jako palatyn krakowski już 
przed rokiem 1210 a jest nim znowu i w roku 1212. 
Był on prawdopodobnie bratem przywiedzionego codopiero 
Wojciecha IV, rodzonym lub stryjecznym, a może synem 
Skarbimira III (Tamże tom III, N. 3). 

Pakosław V Lasocie Stary, syn nieznanego zresztą 
skądinąd Lasoty I, jest w latach 1222 i 1223 kaszte- 
lanem krakowskim, w latach 1223 do 1229 wojewodą 
sandomirskim, a w r. 1227 równocześnie nawet woje- 
wodą krakowskim. Około r. 1231 odbywa pielgrzymkę 
do Ziemi świętej; w r. 1234 jest chwilowo kasztelanem 
krakowskim u Henryka Brodatego, w r. 1237 kasztela- 
nem źarnowskim u Bolesława Konradowicza, w r. 1239 
wojewodą wiślickim u Bolesława Leszkowicza, wreszcie 
w r. 1243 kasztelanem sandomirskim (N. 167). 

Ma on siostrę wydaną M 1 ^^ Olbrackiego 
a stannica jego wygląda tak: A A 

Pakosław VI występuje /\/\ w r. 1223 jako 
sędzia nadworny księcia Le- ^ jf V ^^^^ Kazimiro- 
wicza (N. 247). *) Rycerstwo polskie tom II, str. 330, N. 757. 
') Rycerstwo polskie tom III, str. 2, N. 2. - 722 — 

Floryan II Wojciechowicz, brat Pakosława VII 
Wojciechowicza a syn Wojciecha IV, wspomniany już 
w przywileju suchedniowskim z r. 1224, jest w r. 1229 
kasztelanem sieciechowskim a w r. 1244 wojewodą san- 
dorairskim (N. 269). 

Pakosław VII Młodszy Wojciechowicz, brat przy- 
wiedzionego codopiero Fłoryana II a syn Wojciecha IV, 
jest w r. 1224 kasztelanem wiślickim, w latach 1230 
do 1243 wojewodą sandomirskim, a w r. 1231 wojewodą 
i kasztelanem sandomirskim zarazem (N. 273). 

Miron I Wojciechowicz, brat poprzednich Fłoryana II 
i Pakosława VII a syn Wojciecha IV, występuje w roku 
1224 lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 286). 

Skarbimir VII Skarbimirowicz, syn Skarbimira III, 
jest w roku 1224 komornikiem księżnej Grzymisławy 
a w r. 1228 łowczym łęczyckim (N. 296). 

Pakosław VIII występuje w roku 1229 jako kustosz 
kielecki (N. 454). 

Pękosław czyli Pakosław IX Starszy, jest w latach 
1231 do 1245 kasztelanem wiślickim (N. 658). 

Włost XII, stryj Lasoty III Wojciechowicza, a za- 
tem brat Wojciecha IV, występuje w latach 1236 i 1237 
lecz bez godności, ma zaś syna Dzierżsława V, wystę- 
pującego w roku 1246 (N. 716). 

Lasota III Wojciechowicz, syn Wojciecha IV, wy- 
stępuje już w roku 1233, jest w r. 1249 kantorem wi- 
ślickim, w latach 1260 do 1267 proboszczem szkalmir- 
skim, wreszcie w latach 1268 do 1264 proboszczem 
sandomirskim, ma stryja Włosta, a braci Pakosława VII 
(1224), oraz Dzierży kraj a VI i Skarbimira VIII, wy- 
stępujących w latach 1260 i 1264 (N. 682). 

Piotr XLVIII Wojciechowicz, syn Wojciecha IV, 
występuje w latach 1234 i 1239, lecz nie piastuje ża- 
dnego urzędu (N. 623). 

Dzierżykraj VI, brat Lasoty III Wojciechowicza 
(lecz (jzy rodzony, czy stryjeczny, nie wiadomo), wystę- — ?23 — 

puje już w r. 1244, jest w r. 1250 kantorem wiślickim 
a w latach 1271 do 1274 proboszczem katedralnym kra- 
kowskim (N. 808). 

Dzierżsław V Włostowicz, syn Włosta XII, występuje 
w latach 1236, 1237 i 1246 bez żadnego urzędu (N. 816). 

Awdaniec i, występuje jako kapelan nadworny księcia 
krakowskiego w r. 1260 (N. 852). 

Jakub XXV Pakosławowicz, syn prawdopodobnie Pa- 
kosława VI, jest w latach 1259 do 1263 sędzią krako- 
wskim (N. 857). 

Skarbimir VIII, występuje już w r. 1264, w roku 
1268 jest podkomorzym sandomirskim, zaś w latach 1271 
i 1273 podkomorzym krakowskim. Jest on bratem La- 
soty III Wojciechowicza. (N. 1047). 

Lasota IV jest w r. 1271 proboszczem szkalmir- 
skim (N. 1109). 

Lasota V występuje w latach 1271 i 1272 jako 
kasztelan sądecki (N. 1113). 

Skarbimir IX jest w latach 1272 do 1277 kaszte- 
lanem wojnickim (N. 1121). 

Skarbimir X zwany koniuszym, występuje w roku 
1273 (N. 1124). 

Skarbimir XI jest w r. 1292 podkomorzym sando- 
mirskim (1329). 

Pakosław XV z Pakosławic występuje w r. 1343, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2125). §. 9. Ród Lisów-Mżurów. 

Andrzej I świadkuje na przywileju tynieckim legfita 
Idziego między r. 1119 a 1124, a występuje jeszcze 
w latach 1149 i 1155'). *) Rycerstwo polskie tom II, str. 227, N. 375. y fi- - t24 - 

Jest on założycielem dworu Jędrzejów, gdzie później 
klasztor Cystersów założony został. 

Jan zrazu biskup wrocławski następnie arcybiskup 
gnieźnieński (f 1166) oraz 

Klimunt I, brat codopiero przywiedzionego arcybi- 
skupa Jana, prawdopodobnie synowie Andrzeja I, zakła- 
dają w r. 1149 klasztor Cystersów w Brzeźnicy (Ję- 
drzejów) ^). 

Stefan I stolnik występuje w latach 1161 do 1177. 

Racibor XII Wojciechowicz, występuje w latach 
1227 i 1230, lecz nie piastuje żadnej godności. 

Nie jest bynajmniej rzeczą pewną, że nasz Racibor 
do rodu Lisów należy. Pieczęć jego, jaka się dochowała, 
znajduje się w bardzo opłakanym stanie i widać na niej 
dolną połowę krzyża; górna część atoli jest zupełnie 
zniszczona. Trudno przypuścić, iżby to był tylko krzyż 
pojedynczy, gdyż w heraldyce polskiej średniowiecznej 
nie ma śladu istnienia takiego herbu, któryby tylko sam 
krzyż pojedynczy przedstawiał; najbliższe przypuszczenie 
jest, że ten krzyż był zakończony ostrzem strzały, 
czyli że to była strzała raz przekrzyżowana : 
a tak wygląda właśnie herb Lis w najstarszym 
swoim kształcie. Wobec czego owego Racibora acz 
bardzo nieśmiało, do rodu Lisów zaliczam. (N. 135). 

Jakub IX Mzurowicz, występuje w r. 1222, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 195). 

Wojciech X Stefanowicz z Mstyczowa, występuje 
w r. 1224 lecz bez żadnej godności. Jest on prawdo- 
podobnie synem Stefana XI Mrozów icza występującego 
w r. 1222, a można nawet przypuścić, że przymianek 
Mrozowicz jest prostą myłką zamiast Mzurowicz; ród 
Lisów bowiem używa także i drugiej proklamacyi „Mzura" 
(N. 321). 

Radosław XIII Raciborowicz, syn Racibora XII t 1) Rycerstwo polskie tom II, str. 259, NN. 420 i 421. — 72B — 

Wojciechowicza, występuje w latach 1227 i 1230, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 344). 

Andrzej XIII Stefanowicz, jest w r. 1228 kaszte- 
lanem bytomskim a ma syna Stefana XVIII ostatecznie 
wojewodę krakowskiego (N. 430). 

Stefan XYIII Andrzejowicz, syn codopiero przywie- 
dzionego Andrzeja, jest w r. 1230 wojskim krakowskim, 
w r. 1232 kasztelanem bolesławieckim, w r. 1233 pod- 
koniuszym Konrada mazowieckiego, w r. 1241 koniu- 
szym krakowskim, w latach 1243 i 1244 kasztelanem 
czchowskim, w latach 1246 — 1262 kasztelanem sando- 
mirskim, wreszcie w roku 1253 wojewodą krakowskim 
(N. 500). 

Syn jego Mikołaj występuje w r. 1263; zaś stan- 
niea jego widoczna na pieczęci, wygląda tak: 

Warcisław I, dziedzic Sułkowic, występuje 
w r. 1269 bez urzędu, a jest w latach 1263 
i 1269 cześnikiem nadwornym księżnej krako- 
wskiej (N. 973). 

Mikołaj XXXYI, b, czyli Mikuł Stefanowicz, syn 
Stefana XVIII Andrzej owicza, występuje w r. 1269 jako 
podstoli sandomirski, w r. 1276 jest sandomirskim podko- 
morzym, w r. 1276 podczaszym nadwornym krakowskim, 
w latach 1282 do 1288 kasztelanem sandomirskim, wre- 
szcie w r. 1290 wojewodą krakowskim. Jest on dzie- 
dzicem Chęcin a w r. 1276 otrzymuje od księcia Bole- 
sława Leszkowicza wieś Łagiewniki (N. 1009). 

Warcisław II, jest w roku 1283 sędzią sandomir- 
skim, w r. 1290 sędzią krakowskim a w latach 1293 
do 1297 kasztelanem krakowskim (N. 1231). 

Świętopełk IV jest w roku 1291 wojewodą krako- 
wskim, w latach 1310 i 1312 wojewodą łęczyckim 
(N. 1322). 

Wikołaj LXIV Lis, jest w r. 1295 i 1296 sędzią 
sandomirskim, a w latach 1306 do 1312 wojewodą kra- 
kowskim (N. 1366). 

BycERsrwo pouiie tom iii. 48 iś stan- — 726 — 

Pakosław XI z Mstyczowa, jest w r. 1296 pod- 
komorzym krakowskim, w latach 1304 do 1312 sędzią 
krakowskim, w roku 1316 kasztelanem sandomirskim, 
wreszcie w latach 1317 do 1319 kasztelanem krakowskim. 
Umarł 17 września 1319 (N. 1361). 

Więcław XXIII Adamowicz, syn nieznanego zresztą 
Adama XII, właściciel działu w Sudole, występuje 
w roku 1309, lecz nie piastuje żadnego urzędu 
(N. 1481). 

Mściwoj albo Mścigniew Yl Warcisławowicz Cielej 
z Chrzelowa, występuje w r. 1309, jest w latach 1316 
do 1319 sędzią ziemskim sandomirskim, w latach 1322 
do 1330 sędzią ziemskim krakowskim, . wreszcie 
w latach 1331 do 1346 wojewodą san- mXm domir- 
skim. Stannica jego wyglądała tak: "4^ (N. 1482). 

Miał żonę Jachnę. ^\|X^ 

Klimunt XV Świętopełkowicz wy- ▼ stępuje 
w latach 1309 do 1312 bez urzędu (N. 1485). 

Stefan XXXIY Rozwora piastuje w r. 1322 go- 
dność zwaną „Pstresto" (X. 1609). 

Mścigniew VII, b, Cieleń z Fury, występuje w roku 
1328, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 1712). 

Świętopełk V, jest w r. 1336 kustoszem kieleckim 
(N. 1953). 

Klimunt XXIV Mścigniewowicz, syn Mścigniewa VI 
Warcisławowicza z Chrzelowa, jest w r. 1341 chorą- 
żym krakowskim, w latach 1348 do 1363 podstolim 
sandomirskim, wreszcie w latach 1363 do 1366 kaszte- 
lanem radomskim (N. 1954). 

Mszczug czyli Mścigniew XI Mścigniewowicz brat 
Klimunta XXIV a syn Mścigniewa VI Warcisławowicza 
z Chrzelowa, występuje już w r. 1336, jest w latach 
1351 do 1363 łowczym krakowskim, zaś w latach 1361 
do 1381 podkomorzym krakowskim a w r. 1364 nadto 
starostą bydgoskim (N. 1956). 

Andrzej XXXIX, b, Lis, jest w r. 1330 podstolim - 727 — 

królowej, w r. 1337 stolnikiem królowej, w latach 1338 
i 1339 podczaszym i podstolim królowej wdowy Jadwigi 
Łokietkowej, zaś w latach 1340 do 1346 kasztelanem 
wiślickim (N. 1998). 

Warcisław III z Otwinowa, występuje w r. 1352, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2319). 

Andrzej XLVII z Mstyczowa, prawdopodobnie wnuk 
Pakosława XI, występuje w roku 1363 bez urzędu 
(N. 2348). 

Idzi YIII z Otwinowa, może syn Warcisława III, 
występuje w r. 1369, lecz nie piastuje żadnego urzędu 
(N. 2524). 

Andrzej LXX z Michowa występuje w r. 1366 lecz 
bez urzędu. Ma synów: Piotra, Stefana i Warcisława, 
występujących w r. 1375 (N. 2877). 

Świętopełk Yl Gołardowski, którego syn Mszczug 
Swiętopełkowicz, kanonik katedralny krakowski, wystę- 
puje w latach 1375 i 1379 (N. 2897). 

Mikołaj CLXXXI z Chrzelowa. Syn jego Niemira 
jest w roku 1383 kanonikiem katedralnym krakowskim 
(N. 2978). 

Do fandacyi rodu Lisów-Mżurów należy: 
Klasztor Cystersów w Jędrzejowie założony około 
połowy XII wieku przez Jana arcybiskupa gnieźnień- 
skiego i brata jego Klimunta we wsi Brzeźnicy. §. 10. Ród Bogoryów. 

Mikołaj XLV Kotymowicz, dziedzic wsi Szewce, 
wzmiankowany pod r. 1277 (N. 1171). 

Paweł XLY ze Samborzca, benefaktor klasztoru 
Cystersów w Koprzywnicy, wzmiankowany również pod 
r. 1277 (N. 1173). 

48* — 728 — 

Mikołaj LIV założyciel klasztoru Cystersów w Ko- 
przywnicy, co wedle Długosza nastąpić miało w r. 1186 
(N. 1245). 

Wojciech XXIII ze Żmigroda albo z Bogoryi, jest 
w latach 1306 do 1312 wojewodą sandomirskim. Ma 
synów: Jakuba, Mikołaja, Paska i Jarosława (N. 1448). 

Jakub XLII Wojciechowicz z Bogoryi, syn przy- 
wiedzionego codopiero Wojciecha XXIII, występuje już 
w r. 1316, jest w r. 1319 podkomorzym krakowskim, 
w r. 1319 i 1320 podkomorzym sandomirskim a w la- 
tach 1329 i 1331 kasztelanem żarnowskim (N. 1533). 
. Mikołaj LXXIII z Bogoryi, syn Wojciecha XXIII 
ze Żmigroda, występuje w roku 1316, jest w r. 1318 
łowczym krakowskim, w latach 1318 do 1331 podko- 
morzym krakowskim, ^K wreszcie w latach 1331 
do 1338 wojewodą ^1^ krakowskim. — Stannica 
jego wyglądała tak: x ly (N. 1534). 

Pasek czyli Pa- N^ weł XXIII z Bogoryi, wy- 
stępuje w latach 1316 do 1328 lecz nie piastuje żadnego 
urzędu (N. 1535). 

Jarosław Y z Bogoryi, występuje już w r. 1316, 
jest w roku 1322 kanonikiem katedralnym krakowskim, 
w latach 1326 do 1334 archidyakonem krakowskim 
a w roku 1342 zostaje arcybiskupem gnieźnieńskim 
(N. 1536). ■ 

Pasek czyli Paweł XXYII z Bogoryi, jest w la- 
tach 1335 do 1347 sędzią ziemskim sandomirskim, zaś 
w latach 1359 do 1365 kasztelanem bieckim (1984). 

Andrzej XLIY z Koprzywnicy występuje w r. 1346, 
wszelako bez żadnego urzędu (N. 2176). 

Swiesław II, Piotr CLXX i Prokop II Mikołajowi- 
Cze, synowie Mikołaja LXXIII z Bogoryi, występują 
w r. 1354; Piotr występuje jeszcze i w r. 1362, Pro- 
kop jeszcze i w roku 1366 a pisze się z Rytwian 
(NN. 2389—2391). — 729 — 

Klimunt XXXI ze Zmigroda, występuje w r. 1358, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2600). 

Do fundacyj rodu Bogoryów należy: 

Klasztor Cystersów w Koprzywnicy, założony i upo- 
sażony w r. 1185 przez komesa Mikołaja a nadto upo- 
sażony także przez komesa Pawła ze Samborzca. §. 11. Ród Srzeniawów-Drużynów. 

Wojciech XYI z Borowny, występuje w r. 1288, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 720). 

Zbygniew iii, b, z Gdowa, występuje w r. 1272 
bez urzędu, zaś w latach 1276 i 1278 jest sędzią kra- 
kowskim (N. 1116). 

Zbygniew lY. Syn jego Marcin Zbygniewowicz ze 
Szczyrzyca występuje w roku 1806 (N. 1418). 

Marcin XXXIY Zbygniewowicz ze Szczyrzyca, syn 
codopiero przywiedzionego Zbygniewa IV, występuje 
w r. 1806, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 1468). 

Zbygniew Yl czyli Zbyszek, jest w latach 1816 do 
1820 podkanclerzym a nadto kanonikiem katedralnym 
krakowskim, wiatach 1822 — 1326 jest kanclerzem sie- 
radzkim, w r. 1822 archidyakonem zawichojskim, w la- 
tach 1823 do 1848 proboszczem katedralnym krako- 
wskim, wreszcie w latach 1828 do 1866 kanclerzem 
krakowskim. Jest on stryjem synów Zbygniewa IV ze 
Szczyrzyca (N. 1541). 

Zbygniew IX ze Szczyrzyca, którego synowie Jaśko 
Lesicki, Piotr, Marcin, Jerzy i Klimunt, właściciele Dębna, 
występują w r. 1835. Ma on braci Zbygniewa VI pro- 
boszcza i kanclerza krakowskiego i Idziego VI cześnika 
krakowskiego (N. 1922). 

Idzi Yl, brat codopiero przywiedzionego Zbygniewa ~ 730 — 

TX, jest w r. 1333 cześnikiem królowej, a w r. 1336 
do 1340 cześnikiem krakowskim (N. 1808). 

Jeśko czyli Jaśko VIII Lesicki, Piotr CXXXYI, 
Marcin XLII, Jerzy li i Klimunt XXIII Zbygniewowicze, 

synowie Zbygniewa IX ze Szczyrzyca, występują w roku 
1335 (NN. 1944—1948). 

Jeśko czyli Jan CXCVIi Kmita z Wiśniczy, jest 
w r. 1367 starostą sieradzkim, w r. 1368 starostą ruskim, 
w r. 1375 znowu starostą sieradzkim, w latach 1375 
i 1376 starostą krakowskim. Herb jego widnieje na jego 
pieczęci (N. 2804). 

Zbygniew XIX z Łapanowa, którego synowie Zby- 
gniew biskup laodycejski i Mikołaj kanonik katedralny 
krakowski, dziedzic dóbr Lubecka wola, występują w roku 
1395 (N. 3025). 

Fundacyą klasztorną ród Szreniawów-Drużynów nie 
może się wykazać żadną. §. 12. Ród Okszów. 

Nankier I, jest w latach 1308 i 1315 archidyako- 
nem sandomirskim, w latach 1318 i 1319 kanclerzem 
sieradzkim, w r. 1320 dziekanem katedralnym krako- 
wskim, wreszcie w latach 1320 do 1326 biskupem kra- 
kowskim. Na jego pieczęci biskupiej widnieje już herb 
Oksza (N. 1478). 

Pasek III, brat Nankiera biskupa krakowskiego, 
jest w r. 1322 sędzią opolskim (N. 1600). 

Imbram IX z Moczydła, występuje w r. 1322, jest 
w r. 1327 podczaszym krakowskim, w latach 1331 do 
1340 krakowskim komornikiem, wreszcie w latach 1342 
do 1361 wojewodą krakowskim. Na pieczęci jego wi- 
dnieje herb Oksza (N. 1611 i 2313). - 731 ^ 

Imbram X z Witowa, 

Mikołaj XC Pępek ze Strzelc, 

Jakub LI z Morska wojski krakowski, 

Jakub LII Jakubowicz, i 

Sieciej czyli Sieciech XIY z Morska, współdzie- 
dzice Wielkich Strzelc, występują w 1332 (NN. 1790— 
1794). 

Jakusz I Cztan ze Strzelec. Jako synowie jego wy- 
stępują: Jakusz w latach 1377 i 1385, Mikołaj w roku 
1377, Piotr w r. 1377, zaś Janusz, Przecław i Domerat 
w r. 1385 (N. 2953). 

Maciej XXY ze Strzelc, którego syn Mikołaj Wą- 
tróbka występuje w r. 1391 (N. 2967). §. 13. Ród Mądrostków. Dzierżykraj YIII z Wielowsi, jl. występuje 
w r. 1302, lecz nie piastuje żadnego I urzędu. 

Stannica jego wyglądała tak: ^ I l> 

Dzierżek III Celma z Janiny, V|7 występuje 
już w roku 1311 a jest w latach ^**^ 1315 do 
1338 podsędkiem ziemskim sandomirskim (N. 1492). 

Dzierzek IV Mądrostka, jest w latach 1339 do 1349 
chorążym krakowskim, zaś w latach 1351 do 1356 pod- 
sędkiem ziemskim sandomirskim. Herb jego widnieje na 
jego pieczęci (N. 1733). 

Dzierżek Yl Stągniewski występuje w r. 1331, 
lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 1783). 

Jan CXXYI czyli Jeśko Mądrostka, jest w latach 
1336 do 1344 sędzią ziemskim krakowskim a w roku 
1335 sędzią nadwornym (N. 1966). 

Dzierżek XII ze Stogniewic jest w latach 1339 do 
1366 stolnikiem krakowskim (N. 2057). — 732 - 

Dzierżek XIII z Janikowie występuje w r. 1341 
lecz bez żadnego urzędu (N. 2091). 

Dzierżka z Wielowsi, żona Rafała podkomorzego 
sandomirskiego, oraz 

Hanka III, żona Grota X Jakubowicza z Jankowie 
kasztelana lubelskiego, córki Dzierżykraja YIIl z Wie- 
lowsi, występują w r. 1362 czyniąc dział dóbr dziedzi- 
cznych (NN. 2309 i 2310). §. 14. Ród Porajów. 

Bodząta VII, jest w latach 1320 do 1334 dzieka- 
kanem katedralnym krakowskim, a od r. 1348 bisku- 
pem krakowskim. Umiera 12 grudnia 1366. Na pieczęci 
jego biskupiej widnieje herb Poraj (N. 1588). 

Wojciech XXV Poraj, jest w r. 1325 stolnikiem 
królowej (N. 1641). 

Zawisza V, chorąży sandomirski. Syn jego Dobie- 
sław występuje w r. 1336 (N. 1921). 

Dobiesław XVII Zawiszyc z Chodowa, syn codo- 
piero przywiedzionego Zawiszy V, występuje już w roku 
J336, jest w latach 1345 do 1349 podstolim krako- 
wskim, w r. 1350 krakowskim podkomorzym, w latach 
1351 do 1355 podkomorzym sandomirskim, w latach 
1359 do 1366 kasztelanem wiślickim a w latach 1368 
do 1379 wojewodą krakowskim. Ma synów Krzesława 
VII (1363) i Zawiszę IX (N. 1962). 

Krzesław VII z Chodowa syn wzmiankowanego 
codpiero Dobiesława XVII Zawiszyca, występuje w roku 
1363 wszelako bez urzędu (N. 2774) 

Zawisza IX Dobiesiawowicz, syn Dobiesława XVII 
Zawiszyca, jest w r. 1364 kanonikiem katedralnym kra- 
kowskim, w r. 1370 archidyakonem krakowskim, w latach 
1371 do 1373 podkanclerzym, w latach 1374 do 1379 — 733 — 

kanclerzem, wreszcie w r. 1380 biskupem krakowskim 
a umiera 12 stycznia 1382 (N. 2803). 

Poraj X, którego syn Mikołaj jest w r. 1389 ka- 
nonikiem katedralnym krakowskim (N. 2999). §. 15. Ród Zadorów. 

Zbygniew Y z Brzezia występuje w r. 1309, wsze- 
lako bez żadnego urzędu (N. 1480). 

Wyżenega III i Stanisława II z Brzezia, siostry, 
występują w r. 1341 (NN. 2075, 2076). 

Zbygniew XII z Brzezia występuje w latach 1350 
do 1363, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2266). 

Stefan XLYI Zapiecek z Brzezia, występuje w latach 
1356 i 1358 bez urzędu (N. 2368). 

Przedbor Y z Brzezia, występuje w latach 1358 
do 1363, nie piastuje atoli żadnego urzędu (N. 2503). 

Stanisław XLYII Weneta, dziedzic części dóbr Brze- 
zia, którego syn Jan z Brzezia występuje w r. 1385 
(N. 3007). 

Zbygniew XYIII, którego syn Przedbor z Brzezia 
nabywa w r. 1395 dział w Brzezin od Jana Stanisła- 
wo wicza z Brzezia (N. 3024). §. 16. Ród Ostojów. 

Scibor YIII i Strachota II Mikołajowicze, dziedzice 
Ściborzyc, występują w r. 1252 (N. 882, 883). 

Marcin XXXIII z Woli, Dobiesław XIII z Chełmu, 
Sędzimir II z Chełmu, Imbram YIII z Chełmu, wystę- 
pują w r. 1304 (NN. 1436 — 1439). 784 — §. 17. Ród Radwanów. 

Michał XI, Uniazd I i Ślaz I, właściciele wsi 
Trzebol i innych nad rzeką Skawą, na granicy księstwa 
oświęcimskiego położonych, występują w roku 1278 
(N. 1186—1188). 

Marek XI Radwanita wspomniany jest pod r. 1346 
(N. 2171). 

Janusz XYII Radwańcewicz, właściciel Trzebola, 
występuje w r. 1366, lecz nie piastuje żadnego urzędu. 
(N. 2462). §. 18. Ród Jastrzębców-Kamionów. 

Piotr CIY, którego syn Adam z Kamienia wystę- 
puje w r. 1319 (N. 1404). 

Adam XY Piotrowicz z Kamienia, syn codopiero 
przywiedzionego Piotra CIV, występuje w r. 1319, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu. Na pieczęci jego widnieje 
herb Jastrzębiec (N. 1574). 

Piotr CLXXIII Janowicz, Swiętosław XXII Janowicz 
i Piotr CLXXIY Mikołajowicz, wszyscy z Kamienia wy- 
stępują w r. 1356 bez urzędów (NN. 2434—2436). §. 19. Ród Boleściców. 

Scibor IX z Łukawicy, ziemianin sądecki, wystę- 
puje w r. 1339 bez urzędu. Herb jego widnieje na jego 
pieczęci (N. 2009). 736 — §. 20. Ród Kopaszynów. 

Bogumilża czyli Bogumił IX występuje już wr. 1230, 
zaś w r. 1234 jest łowczym krakowskim. Syn jego Piotr 
jest w r. 1286 wojewodą krakowskim, drugi Paweł wystę- 
puje w roku 1239 (N. 635). 

Paweł XII Bogumllowicz, syn codopiero przywie- 
dzionego Bogumiła IX, występuje w r. 1239, lecz nie 
piastuje żadnego urzędu (Ń. 745). 

Sasin lY, jest w latach 1253 do 1268 podkomo- 
rzym sandomirskim, w r. 1276 kasztelanem wiślickim, 
w r. 1277 kasztelanem sandomir- y^ skim, wresz- 
cie w latach 1278 i 1279 pala- | ty nem kra- 
kowskim (N. 894). 

Stannica jego wyglądała tak: 

Piotr LXXI, b, Bogumllowicz, I I syn Bogu- 
miła IX, jest w latach 1255 i ^1 I w 1256 kaszte- 
lanem wojnickim, w r. 1258 ka- ^^ ^^sztelanem lu- 
belskim, w r. 1262 kasztelalnem sądeckim, w r. 1268 
kasztelanem wiślickim, w r. 1270 kasztelanem sando- 
mirskim, wreszcie w latach 1270 <^ A> ^^ 1289 wo- 
jewodą krakowskim (N. 938). 

Stannica jego wyglądała tak: 
K §. 21. Ród Strzegomiów. 

Imbram lY^Gniewomirowicz, syn Gniewomira II ze 
Strzegomia, założyciel klasztoru Premonstrantek w Dłubni, 
następnie Imbramowicami zwanej "1 jp (N. 432). 

Stannica jego wyglądała tak: \^ ^ 
Gniewomir III, prawdopodo- bnie syn co- 

dopiero przywiedzionego Imbrama ^ P ^^ Gniewo- 

mirowicza, występuje już w roku I J 1238 bez 

urzędu; w r. 1260 jest chorążym ^L/ sandomir- — 736 - 

skim, w r. 1258 stolnikiem krakowskim. Ma brata Bo- 
grę i syna Mikołaja (N. 717). 

Mikołaj LIII, b, z Glanowa, syn codopiero przywie- 
dzionego Gniewomira III, jest w r. 1283 kasztelanem 
czchowskim, zaś w latach 1286 do 1296 kasztelanem 
sandomirskim (N. 1232). 

§. 22. Ród Syrokomlów. 

Jan CXLYII z Syrokomli, jest w latach 1346 do 
1356 podsędkiem ziemskim krakowskim, zaś w latach 
1358 do 1361 krakowskim sędzią ziemskim. Ma syna 
Zaklikę z Rudna, występującego w r. 1364, zaś na 
pieczęci jego widnieje herb Syrokomla (N. 2191). 

Zaklika IV Janowicz, syn codopiero przywiedzionego 
Jana CXLVII z Syrokomli, występuje w r. 1364, lecz 
nie piastuje żadnego urzędu (N. 2789). 

§. 23. Ród Kołmaszów. Grzegorz VII, jest w r. 1234 proboszczem szkalmir- 
skim, w r. 1238 archidyakonem krakowskim, w r. 1244 
scholastykiem katedralnym krakowskim a w latach 1249 
do 1262 kra- f ko wskim katedralnym proboszczem. 

Ma ojca *jtT Fryderyka, a jego stannica wy- 
glądała tak : f|\ 

Ubisławlll >J*^ z Cudzinowic, występuje w roku 
1329 jako ka- i I nonik kościoła św. Michała w Kra- 
kowie (N. 1734). 

§. 24. Ród Łagodów. 

Mikołaj LXXXVI Wierzynek, mieszczanin krakowski, 
występuje już w r. 1329, jest zaś w latach 1342 do — 737 — 1359 stolnikiem sandomirskim. Herb jego widoczny jest 
na jego pieczęci (N. 1727). 

Mikołaj CXXYI Wierzynek Młodszy, mieszczanin 
krakowski, występuje w latach 1347 i 1348, lecz nie 
piastuje żadnego urzędu (N. 2204). §. 25. Ród Zabawów. 

Wisław IV Kościelecki, w latach 1206 do 1229 
dziekan katedralny krakowski, zaś od roku 1229 do 
1242 biskup krakowski (N. 19). 

Pasek IX ze Zdrohca, występuje w r. 1354 lecz 
bez żadnego | 1 1 urzędu. Stannica jego wy- 
glądała tak: nr T* I (N. 2372). w §. 26. Ród Doliwów. 

Piotr CXLIY Falkowski, jest w r. 1340 proboszczem 
kościoła Św. Floryana na Kleparzu, zostaje w r. 1347 
biskupem krakowskim a umiera 6 czerwca 1348 roku. 
Herb Doliwa widoczny jest na jego pieczęci biskupiej 

(N. 2072). §. 27. Ród Kościeszów. 

Stefan XXIX Pękawka albo Pukawka, właściciel 
wsi Gholewice, występuje już w r. 1291 ale bez urzędu, 
w r. 1299 jest prokuratorem sądeckim księżnej Gryfiny, 
przed r. 1316 prokuratorem KJarysek starosądeckich, — 738 — wreszcie w r. 1317J starostą wielko- ^^ ^ polskim 
i kujawskim (N. 1319). 

Stannica jego wyglądała tak: 
§. 28. Ród Szeligów. 

Bodzęta YIII jest w latach 1367 do 1382 wielko- 
rządcą krakowskim, w r. 1358 jest kantorem wiślickim, 
w r. 1359 wiślickim scholastykiem, w r. 1365 kanoni- 
kiem katedralnym krakowskim, a w r. 1375 proboszczem 
kościoła Św. Floryana na Kleparzu w Krakowie. Herb 
Szeliga widnieje na jego pieczęci (N. 2470). 

§. 29. Ród Ciołków. 

Andrzej XXXYI Ciołek Żelechowski, podkomorzy 
i tenutaryusz sandomirski, występuje w roku 1328 
(N. 1716). 

§. 30. Ród Wężyków. 

Mikołaj CLXIY Wężyk z Dęby występuje w roku 
1361, lecz nie piastuje żadnego urzędu (N. 2620). §. 31. Ród Momotów, 

Mikołaj LXXX Henrykowicz Prus, jest w r. 1323 
sołtysem prandocińskim. Na pieczęci jego widnieje herb 
Momot (N. 1622). II. 
żupy rodowe 

czyli 

rozsiedlenie się szlachty małopolskiej 
w dobie piastowskiej. I i Było pierwotnie moim zamiarem, jakto nawet za- 
powiedziałem, dołączyć do niniejszego zeszytu dodatko- 
wego atlas wykazujący rozsiedlenie się szlachty mało- 
polskiej w dobie piastowskiej. W szczególności miał się 
wedle mego życzenia atlas ten składać z mapek szesna- 
stu, iżby każdy powiat małopolski miał swoją osobną 
mapę. Na tycłi mapach miało być graficznie (za pomocą 
herbów) przedstawione najstarsze rozsiedlenie się szlachty 
małopolskiej. 

Do tego zaś atlasu miała być dołączona geografia 
historyczna średniowieczna dóbr rycerstwa małopolskiego, 
wykazująca, w czyich rękach, mianowicie w rękach 
członków jakich rodów znajdują się poszczególne ma- 
jątki. 

Okazało się atoli, że wyrysowanie takiego atlasu 
oraz zestawienie wywodu geograficznego, kosztowałoby 
niezmiernie wiele trudów oraz pociągnęłoby conaj mniej 
koszt tysiąca koron. 

Pracy nie leniłbym się z pewnością, jak tego od 
lat czterdziestu ciągle daję dowody, ale na wydatek ty- 
siąca koron na litografa wanie map nie stać mnie żadną 
miarą. 

Gdy i rozsprzedaż dzieła niniejszego idzie bardzo 
oporem, wobec czego i to jedyne źródło, z którego mógł- 
bym był czerpać fundusze na wydanie atlasu nie dopisuje, 
musiałem zaniechać na razie myśli dołączenia takiego 
atlasu do zeszytu niniejszego, wobec czego i szczegó- 

ITCERSTWO raUKIE. TOM III. 4" — 742 — 

łowa geografia historyczna, która miała głównie wyja- 
śniać atlas, odpadła. 

Niniejszem więc tylko w najogólniejszych rysach 
przedstawię, jak wyglądało rozsiedlenie się tych rodów 
szlacheckich małopolskich w dobie piastowskiej, które 
w poprzedniej części wyliczyłem. 

Ostrzedz wszakże winienem, iż w tym obrazie 
geograficznym pomijam zupełnie tak królewszczyzny, jak 
i dobra kościelne, krom klasztornych, gdyż tak jedne, 
jak drugie w niczem się zgoła nie przyczyniają do wy- 
świetlenia rozsiedlenia się szlachty małopolskiej w dobie 
piastowskiej. Tylko posiadłości klasztorów fundacyi szla- 
checkiej bardzo jasne rzucają światło na rozsiedlenie się 
szlachty polskiej w dobie piastowskiej, te więc na szcze- 
gólną uwagę zasługują. 

1. Żupy rodowe Lubowlitńw-Ogniwów. 

Można śmiało twierdzić, że cała południowa część 
województwa krakowskiego, po prawym brzegu Wisły 
położona aż po Karpaty i granicę węgierską, obejmująca 
powiaty szczyrzycki, czchowski, biecki i sądecki wraz 
z północnym Spiżem, to jakby jedna wielka prowincya 
rodowa Lubowlitów-Ogniwów. Czoło tej żupy, to Lu- 
bowla na północnym Spiżu, skąd też ród ten wziął swą 
proklamacyę. 

Trzy tylko obce żupy rodowe, niby oazy, widnieją 
wśród tej prowincyi rodu Lubowlitów-Ogniwów: mia- 
nowicie dwie żupy rodu i^wiebodziców-Gryfów, jedna 
obejmująca posag klasztoru Cystersów niegdy w Ludzi- 
mirzu założonego, następnie do Szczyrzyca przeniesio- 
nego, druga obejmująca posag klasztoru Panien Benedy- 
ktynek w Staniątkach, wreszcie trzecia żupa rodu Szre- 
niawów-Drużynów. 

Co się tyczy rodu Szreniawów-Drużynów, to ta- 
kowy jest gałęzią boczną zupełnie innego rodu szcze- — 743 — 

powego i z rodem Lubowlitów-Ogniwów w żadnem nie 
zostaje pokrewieństwie. 

Inaczej ma się rzecz z rodem Swiebodziców-Gryfów. 
Wiadomo, że ród Swiebodziców-Gryfów od Jaksy swój 
początek bierze. A gdy Jaksa dopiero około połowy 
Xn wieku przybył do Polski, dając początek rodowi 
Swiebodziców-Gryfów, przeto rzecz jasna, że ród Swie- 
bodziców-Gryfów nie mógł brać żadnego udziału przy 
pierwotnem uposażeniu ziemią rycerstwa polskiego na 
początku XII wieku. Żupy przeto rodowe Swiebodziców- 
Gryfów nie są spółczesne żupom innych starych rodów 
szlacheckich polskich, lecz są znacznie późniejsze. 

Otóż chodziłoby o to, czy i żupy rodowe Swiebo- 
dziców-Gryfów mają taką samą genezę, jak żupy innych 
rodów szlacheckich polskich, to jest nadanie monarsze, 
czy też inną jaką genezę. 

Otóż nie mamy najmniejszego śladu, iżby Jaksa 
po przybyciu do Polski został przez książąt polskich 
dobrami ziemskiemi uposażony. Gdy te dobra ziemskie 
w znacznej części przeszły na uposażenie klasztorów 
miechowskiego, szczyrzyckiego, staniąteckiego oraz sie- 
ciechowskiego, przeto w przywilejach uposażenia tych 
klasztorów byłaby się niewątpliwie znalazła wzmianka, 
że te dobra z monarszego pochodzą nadania, gdyby tak 
rzeczywiście było. 

Skoro takiej wzmianki nie ma, to trzeba przypu- 
ścić, że Jaksa te majątki za własne nabył pieniądze. 
Jest wszelkie prawdopodobieństwo, że Jaksa swoje księ- 
stwo kopanickie, leżące w ziemi braniborskiej, pozbył 
margrabiom brandeburskim i za te pieniądze nabył ma- 
jętności w Polsce. Chodziłoby o to, od jakichto rodów 
Jaksa skupował te majętności?! Położenie geograficzne 
tych majętności nie pozostawia żadnej wątpliwości w tej 
mierze. Oto wszystkie posiadłości tak Jaksy jako i jego 
potomków, członków rodu Swiebodziców-Gryfów, leżą 
w granicach żup rodowych Lubowlitów-Ogniwów, z czego 

49* — 744 — 

wynika, że Jaksa od rodu Lubowlitów-Ogniwów maję- 
jętności swoje nabywał. Za takiem przypuszczeniem prze- 
mawia nadto jeszcze i ten fakt silnie, że Jaksa był 
jako cudzoziemiec adoptowany do rodu Lubowlitów-Ogni- 
wów, cóż więc prostszego, że pomiędzy Lubowlitami- 
Ogniwami pragnął żyć i wśród nich się też zakupił. Jeśli 
przeto posiadłości Swiebodziców-Gryfów są nabyte od 
członków rodu Lubowlitów-Ogniwów, przeto takowe sta- 
nowiły pierwotnie żupy rodowe Lubowlitów-Ogniwów, 
a w takim razie już cała część południowa województwa 
krakowskiego, po prawym brzegu Wisły położona, będzie 
się składać z samych żup rodowych Lubowlitów-Ogni- 
wów, z jedynym wyjątkiem oazy, stanowiącej żupę ro- 
dową Szreniawów-Drużynów. 

W tej też krainie rodu Lubowlitów-Ogniwów, na 
Podgórzu karpackiem położonej^ najwięcej znajduje się 
żup rodowych gałęzi bocznych pomienionego rodu, mia- 
nowicie żupy rodowe Ossoryów, Ratułtów, Osmorogów- 
Gierałtów, Janinów, Skowinów, Bieniów, Ławszowitów- 
Strzemieni i Czarnych Jeleni. Wszystkie te żupy leżą 
już na samem Podhalu karpackiem, z wyjątkiem rodu 
Ławszowitów-Strzemieńczyków, którzy oprócz żupy pod- 
halskiej mają jeszcze drugą żupę rodową koncentrującą 
się w parafii kościoła św. Jakuba na Kazimirzu, a za- 
tem pod samym Krakowem. 

Jest też wszelkie prawdopodobieństwo, że i ród Za- 
dorów nie jest niczem innem, jak tylko linią boczną 
rodu Lubowlitów-Ogniwów. Ród Zadorów mianowicie 
jest w dobie piastowskiej zbyt drobny i zbyt mało ma 
posiadłości ziemskich, iżby mógł uchodzić jako ród szcze- 
powy; jest on zatem tylko gałęzią boczną jakiegoś wię- 
kszego rodu szczepowego, ale jakiego? 

Otóż jeśli ród Zadorów jest tylko gałęzią boczną 
jakiegoś innego rodu szczepowego, to ze względu, że 
posiadłości rodu Zadorów leżą w żupie rodowej Lubowli- 
tów-Ogniwów, tedy ród Zadorów może być gałęzią bo- — 745 — 

czną jedynie tylko tegoż rodu; a gdy gniazdem rodowem 
Zadorów jest Brzezie w pobliżu klasztoru staniąteckiego, 
przeto oprócz żupy jednej Ławszowitów-Strzemieni jeszcze 
i żupa rodowa Zadorów na północną część powiatu szczy- 
rzyckiego przypadnie. 

W powiecie też szczyrzyckim wzdłuż brzegu rzeki 
Raby od Gdowa poczynając aż do Wisły ciągną się 
nieprzerwanie posiadłości rodu lAibowlitów - Ogniwów, 
przeważnie zaś gałęzi bocznej Połukoziców, jak zwłaszcza 
Niego wić i Nie wiaro w, Giedczyce (dziś Gierczyce), Bo- 
chnia, Krzyżanowice, Bieńkowice i Wydżdżyce (dziś 
Wyszyce). 

Te posiadłości Lubowlitów-Ogniwów przerzucają się 
na lewy brzeg Wisły i biegną południową częścią po- 
wiatu proszowskiego i wiślickiego, jak Hebdów i Brze- 
sko, Witów, Przemyków, Stróżyska, Jurków, Pełczyska, 
Chotel i Piasek Wielki, gdzie znowu znajdują się przede- 
wszystkiem żupy rodowe Połukoziców i Leliwitów, ga- 
łęzi bocznych rodu Lubowlitów-Ogniwów. 

W południowej części powiatu radomskiego Wą- 
chock wraz z uposażeniem klasztoru Cystersów tamże, 
to znowu żupa rodowa Lubowlitów-Ogniwów. 

W północnej wreszcie części powiatu radomskiego 
Skrzynno, Borkowice, Smogorzów i Damujowice wska- 
zują żupę rodową Łabędziów, gałęzi bocznej rodu Lu- 
bowlitów- Ogniwo w . 

2. Żupy rodowe Rawiczów. 

Ród Rawiczów jest przedewszystkiem na Mazowszu 
osiedlonym, jak wskazują grody Warszawa i Rawa, nie- 
wątpliwie członkom rodu Rawiczów założenie swoje za- 
wdzięczające. Wskutek tego niewiele żup rodowych Ra- 
wiczów spotykamy w Małopolsce, naturalnie szukać ich 
należy przedewszystkiem w północnej części województwa 
saudomirskiego, na pograniczu Mazowsza. Więc przede- 
wszystkiem w powiecie opoczyńskim parafia Gowarczów, — 748 — 

gniazdo rodowe Goworycza czyli Goworka, w powiecie 
radomskim parafia Wysoka, wreszcie w powiecie sando- 
mirskim parafia Chrobrzany, to byłyby małopolskie żupy 
rodu Werszowców-Rawiczów. Znajdują się oprócz tego 
w dobie piastowskiej jeszcze inne posiadłości w ręku 
członków rodu Eawiczów, po różnych miejscach poroz- 
rzucane, jak np. w pobliżu Krakowa Kościelniki, Pła- 
szów i Wola duchacka, lecz te posiadłości zbyt mały 
przedstawiają obszar, by je jako żupę rodową uważać 
można. 

Fundacyi klasztornej ród Werszowców-Rawiczów 
nie dokonał żadnej. 

3. Żupy rodowe Świebodziców-Gryfów. 

Wspomniałem już poprzednio, że ród bwiebodziców- 
Gryfów dopiero Jaksie księciu kopanickiemu w ziemi 
braniborskiej, przybyłemu do Polski około połowy XII 
wieku, zawdzięcza swe powstanie, wobec czego ród ten 
nie należy do rodów prastarych polskich, nie mógł brać 
udziału w uposażeniu ziemią rycerstwa polskiego, doko- 
nanem na początku' XII wieku , a więc nie może mieć 
także żadnych prastarych żup rodowych. Jestem też 
zdania, że te żupy rodowe, w jakich posiadaniu się 
bądźto Jaksa bądź jego potomkowie w XII i XIII wieku 
znajdują, są majątkami głównie przez Jaksę od człon- 
ków rodu Lubowlitów-Ogniwów, któregoto rodu Swie- 
bodzice-Gryfowie byli gałęzią adoptowaną, nabyte. 

Chociaż jednak żupy rodowe Swiebodziców-Gryfi- 
tów nie są wobec tego żupami prastaremi, to jednak 
gdy one mimoto pochodzą z epoki piastowskiej i wska- 
zują pierwotne rodu tego w Polsce osiedlenie, zająć się 
takowemi należy. 

Otóż takich żup rodowych Swiebodziców-Gryfitów 
znachodzimy w Małopolsce cztery. Pierwszą jest Mie- 
chów w powiecie księskim, siedziba klasztoru Bożogrob- 
ców, wraz z pierwotnem uposażeniem tegoż klasztoru I — 747 - 

przez Jaksę; drugą jest Ludzimirz w po\^aecie czchowskim, 
pierwotna siedziba klasztoru Cystersów, przeniesionego na- 
stępnie do Szczyrzyca, wraz z uposażeniem tychże kla- 
sztorów w Ludzimirzu i Szczyrzycu ; trzecią żupę stanowią 
Staniątki czyli poprawniej Stadniątki w powiecie szczy- 
rzyckim, siedziba Panien Benektynek, wraz z uposaże- 
niem tegoż klasztoru; czwartą wreszcie żupę stanowią 
wsie po prawym brzegu Wisły w województwie lubel- 
skiem położone, które przez Jaksę nadane zostały kla- 
sztorowi Benedyktynów w Sieciechowie. 

Nie ulega jednak wątpliwości, że w powiecie są- 
deckim na Podgórzu karpackiem musiała istnieć jeszcze 
jedna żupa rodowa Swiebodziców-Gryfów, do której na- 
leżały parafie: Bobowa, skąd Świebodzice - Bobowscy, 
Rożnów, skąd Świebodzice -Rożnowie, Krużlowa skąd 
Swiebodzice-Pieniążkowie się piszą i t. p. 

Jeszcze po prawym brzegu rzeki Wisłoki: Dem- 
bica i Latoszyn gniazda rodowe Swiebodziców- Dem- 
bickich i Latoszyńskich, znajdują się w epoce piastow- 
skiej w posiadaniu rodu Swiebodziców-Gryfów. Majątki 
te jednak nie stanowią prastarej żupy rodowej Swiebo- 
dziców, gdyż takowe dopiero w ciągu wieku XIIT do- 
stały się w posiadanie członków rodu Swiebodziców- 
Gryfów. 

4. Żupy rodowe Starzów małopolskich. 

Najznakomitsza żupa rodowa Starzów małopolskich 
jest ta, która leży tuż pod Krakowem, mianowicie po 
stronie zachodniej, rozpoczyna się parafią Morawica, 
a obejmuje nadto parafie Rudawe, Krzeszowice z zam- 
kiem Tenczynem, Płazę, Nowągórę, Porębę Żegociną, 
Płoki, Pieskową skałę z zamkiem Oćcem (dziś Ojcowem 
zwanym), Sułoszowę, Sieciechowice i Niedźwiedź. Czy 
to była pierwotnie jedna tylko żupa rodowa tak wielka, 
czy ich było więcej obok siebie w sąsiedztwie, trudno 
na pewno oznaczyć. Fakt, że pomiędzy temi majętno- — 748 — 

ściami jedna tylko, mianowicie Sieciechowice, wskazuje 
swą nazwą, że była dworem Sieciecha, którego imię 
zdradza niewątpliwego członka rodu Starzów małopol- 
skich, zdawałby się nasuwać przypuszczenie, iż to była 
jedna tylko żupa rodowa, mianowicie nadana Sieciechowi. 

W kasztelanii wojnickiej, nad Dunajcem wsie Zby- 
łutowska góra i Sieciechowice wskazują drugą żupę ro- 
dową Starzów małopolskich. Zby łutów ska góra bowiem, 
to dwór Zbyłuta, a Zbyłut to niewątpliwy Starzą. 

W powiecie sądeckim parafie Wielogłowy i Nawo- 
jowa, to trzecia żupa rodowa Starzów małopolskich. 
Wielogłowy to gniazdo rodowe Stary chkoni Wielogłow- 
skich, a Nawojowa, to dwór Nawoja, niewątpliwego 
Starzy. 

Wreszcie w północnym cyplu powiatu sandomir- 
skiego Sieciechów, siedziba klasztoru Benedyktynów, 
wraz z pierwotnem uposażeniem tego klasztoru przez 
Sieciecha, to czwarta i ostatnia żupa rodowa Starzów 
małopolskich. 

5. Żupy rodowe Odrowążów. 

Z pośród żup rodowych Odrowążów wysuwa się 
na czoło parafia Prandocin, w powiecie proszowskim po- 
łożona, pierwotna siedziba klasztoru Cystersów, następnie 
do Mogiły przeniesionego, wraz z uposażeniem tego kla- 
sztoru. 

Zdaw^ałoby się, że i Mogiła stanowiła osobną żupę 
rodową Odrowążów. Tak jednak nie jest. W pobliżu 
Mogiły tylko jeszcze Krzesławice należały do członków 
rodu Odrowążów. Zresztą nigdzie w sąsiedztwie Mogiły 
nie spotykamy żadnych posiadłości tegoż rodu, wobec 
czego Mogiła nie może uchodzić za żupę rodową. 

Natomiast w powiecie radomskim, w dawnej ka- 
sztelanii żarnowskiej, parafie Białaczów, Końskie, Odro- 
wąż i Bedlno to główna żupa rodu Odrowążów. - 749 — 

6. Żupy rodowe Lisów-Mżurów. 

Główną żupą rodową Lisów-Mżurów jest Jędrzejów, 
w powiecie księskim położony, siedziba klasztoru Cyster- 
sów, fundacyi tegoż rodu, wraz uposażeniem tegoż kla- 
sztoru. 

W XIV wieku Mstyczów i Krzelów w tymże powie- 
cie są siedzibami naj znaczniej szycłi członków tegoż rodu. 

Toby zatem były żupy rodowe Lisów-Mżurów. 

7. Żupy rodowe Bogoryów. 

Najeelniejsza żupa rodowa Bogoryów obejmuje pa- 
rafie Koprzywnica, Samborzec i Skotniki z Bogoryą. 
Koprzywnica jest siedzibą klasztoru Cystersów, fundacyi 
rodu Bogoryów. 

Drugą żupę stanowią parafie Jasło i Frysztak w po- 
wiecie pilźnieńskim , należące niegdyś również do upo- 
sażenia klasztoru koprzywnickiego. 

8. Żupy rodowe Sulimów. 

Zachodzi wielka trudność w odszukaniu żup rodo- 
wych Sulimów. W okolicy bowiem Glewa, z którego 
najstarszy znany członek rodu Sulimów, komes Budzi- 
wój III pochodził, nie znajdujemy żadnych Sulimów w do- 
bie piastowskiej osiadłych, nie byłato zatem żupa rodowa. 

Ten komes Budziwój III pisał się także ze Swi- 
niarowa. Swiniarów leży w powiecie bocheńskim, parafii 
Mikluszowice, ale i tu nie spotykamy żadnych Sulimów 
osiedlonych, nie byłato zatem żupa rodowa. 

Chybaby przeto już tylko był taką żupą rodową 
Garbów w województwie lubelskiem, z którego Zawisza 
Czarny się pisze. 

Gdyby się jednak pokazało, że występujący na 
schyłku XIV wieku Zawisza Czerwony, należy tak jak 
Zawisza Czarny również do rodu Sulimów, w takim 
razie posiadłości jego Januszowa, Kwieciszowa, Hilbran- 
towa, Wolfowa i Boguszowa, w powiecie sądeckim po- — 760 - 

łożone, które tenże w r. 1394 szpitalowi ubogich w Sączu 
sprzedał, mogłyby uchodzić za żupę rodu Sulimów. 

Fundacyi klasztornej ród Sulimów nie dokonał 
żadnej. 

9. Żupy rodowe Szreniawów-Drużynów. 

Są uczeni, którzy mniemają, że herb Szreniawa 
przedstawia rzekę Szreniawę i stąd zawołanie swoje 
bierze; inni uczeni wykryli nawet w późniejszych 
czasach posiadłości Szreniawitów nad rzeką Szreniawą, 
co miałoby być dowodem, że proklamacya Szreniawa 
rzeczywiście od rzeki Szreniawy początek swój bierze. 
Ta rzeka Szreniawa zaś byłbyto lewy dopływ Wisły, 
który pod Koszyczkami i Witowem do Wisły wpada. 

Otóż pomijając kwestyę, czy rzeczywiście w pó- 
źniejszych czasach posiadłości jakie Szreniawitów leżą 
nad rzeką Szreniawą, gdyż dla naszych badań jest de- 
cydującą epoka piastowska a nie czasy późniejsze, skon- 
statować mogę, że w dobie piastowskiej żadnych posiadłości 
członków rodu Szreniawów nad tą rzeką Szreniawą nie 
spotykamy. Ta Szreniawa bowiem płynie przez żupę ro- 
dową Lubowlitów-Ogniwów, jak dowodzą z prawego jej 
brzegu Hebdów i Włostowice, z lewego Witów i Prze- 
myków ; w górnym ząs swym biegu płynie granicą żupy 
rodowej Starzów małopolskich, jak Sieciechowice i Nie- 
dźwiedź. Nad tą rzeką Szreniawą przeto nie leżała nigdy 
żadna żupa rodu Szrenią wów-Drużynó w, a więc nie od 
niej ród ten zawołanie swe bierze. 

Jedyną żupą rodową Szreniawów-Drużynów, jaką 
w Małopolsce w dobie piastowskiej odszukać nam się 
udało, byłaby ta, która leżała w dzisiejszym powiecie 
sądowym wiśnickim, mianowicie Zbydniów, gniazdo ro- 
dowe Zbygniewa, niewątpliwego Szreniawity i Kurów, 
gniazdo rodowe Szreniawitów Kurowskich, skąd się ci 
Szreniawici z jednej strony do Stadnik (Stadniccy), — 761 - 

z drugiej strony do Lubomirza (Lubomirscy) a z trzeciej 
strony do Wiśnicza (Kmitowie) rozgałęzili. 

Drużynowie są stanowczo tylko gałęzią boczną 
Szreniawitów ; dowód w tem, że nie mają osobnej swej 
żupy rodowej, ale żupę rodową wspólną z Szrenią witami. 

Jeśli proklamacya Szreniawa nie jest osobową i nie 
pochodzi od imienia osobowego Szreń, jak ja twierdzę, 
ale od rzeki Szreniawy, jak chcą inni, to ta rzeka Szre- 
niawa mogła być tylko jakąś rzeczką, płynącą przez 
żupę rodową Szreniawów-Drużynów w powiecie wiśni- 
ckim, która następnie nazwę swą zmieniła. 

Taki jest poczet ważniejszych żup rodowych, jakie 
nam się udało odnaleźć z doby piastowskiej. Żupy innych 
rodów dadzą się odnaleźć już tylko przy badaniu doby 
jagiellońskiej, do czego ja się prawdopodobnie już nie 
zabiorę. 

Indeks, który tu następuje, odnosi się tylko do 
tomu głównego; do niniejszego zeszytu dodatkowego nie 
było potrzeby robienia indeksu, skoro w nim żadnych 
nowych materyałów nie ogłaszamy i przerabiamy tylko 
materyały zawarte w tomie głównym. o i i i I! DlNDiriG ^EGT. Utl Zb n^OD /' CR Piekosińskl, Franciszek 

2066 Ksawery 

^^ ^ Rycerstwo polskie wieków 

t.3 średnich PLEASE DO NOT REMOYE 
CARDS OR SŁIPS FROM THIS POCXET i UNIYERSmr OF TORONTO LIBRARY