Internet Archive BookReader

Ryūkyū shozoku mondai kankei shiryō : Hawai Daigaku Toshokan zō