Skip to main content

Full text of "Zbornik za istoriju, jezik i knjievnost srpskog naroda. 1. Odeljenje: spomenici na srpskom jeziku"

See other formats


■■Ait' ^:>:<- ^^^ bs "-s- ^^ Digitized by tlie Internet Arcliive 

in 2009 witli funding from 

University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/s1zbornikzaistor06srps 650132 r 

z 

CPllCKA kpaj»eb(;ka akaaemmja. . 

3B0PHHK 

3A 

HCTOPMjy, JE3MK H KH>M>KEHHOCT 
CPlICKOr HAP()4A. 

IIPBO OJI,EJbEH>E. CnOMEHHL|H HA CPnCKOM JESMKY. 

KH.HrA VI. y BEorPAAV. 

lUTAMnAHO y KP. SEMAJbCKOJ THCKAPH >' 3ArPEBy. 
1922. (PIKKA KPA^LElii KA AKA;I,EMMJA. mm immm fame y 

Z3 KPAJA XVII. BHJEZA. 
H3AA0 

MH.IAH PEUIETAP. 
y BEorpAfly. 

IlITAMnAHO .V KP. 3EMA.1>CK0J TIICKAPII y SAPPEBy. 
1922. CA^P/KAJ. CxpaHa 

J'so^; I. HcKOJiiiKO piijeuii o obiim ;tpaMa.Ma VII 

II. PyKOiiucii II u3.iaH>e XII 

Teh-cm: JepKO IUKpiiiiajiO '^ 

Ilujepo MysyBHJep 34 

BeHO IIonjecHJa (Po6iiH.a) 89 

By>£HCTpax (KpyHOc.iaBs) ^47 

PjeUHUK '^l' 

Ilcapaenu * ' IICIIPABIUI. Ha CTi) XVI 
XXI 

11 

17 

■28 

35 

54 
59 

(>7 
r>'.t 

96 
99 
1-29 
US 
ll>2 
17.-! 

is;i 

185 

2i:i 

2l(i y i)envy 1 
•) 

r.\ 

4-5 

It 

2 

1 15 

1 

15 
19 

7 iMO'Ui) MjecTo ^xehravaz' rpeOa ,;a je „Hchrautiz" ; 
(Uosro „ „3a ocoOht" „ „ ^ocoBht"; 

„ „ „ jrociiaiiy," ipeOa ^a je ,rocfiapy" ; 

oAoa^jo rpeOa HsOpiicaTu iiaiioMeny 13; 

„ Moace MOHCAa ocTarii n^pecKO", jep h M. ^I,p/Kuh hmh 
0peeaK (C'Tajm nuci^u xpu. VII, 332) ; 
MJeCTo „icoHpn6iiHTii'' rpofia ,ia je ^kohtpcpOAhtu"; n 0A08A0 

o;i,o3ro ojioajo o403ro 

oAosro 1 2 0A08A0 „upacoBUHe" „ „ ,iip;ii)OBHH('" ; 

nSaTBopu" „ . ,i!yuH" IB. y pje- 

'iHHKy i{y;).vtaru) ; 

„iKUBOTa" ; 

„*paHKaM'' ; 

„Hapyra"; 

„CMpTH" ; 
[h] 11,16 ■* ; 
,MaxHUTy''; 
„KOj:ajuHy"; 
„uyeTUTii A" ; 
„BHocTpaHi;oM" ; 
„yqiiHiiM"; 

TpeOa ;;a Je „ioe(>j>aK, 
-npKa'^ ; 
(jiijeBo) JijeCTo ^uMudpecdu" TpeCa fl.a je iiHTepecfiu" . „ „/KUBora" ,, 

„ „*paKa.M" „ 
„ „Hapypa" 

, „CM Til" 

„h] u^e" „ , 

„ nMUXHHTy 

„ ,K6jiajHy'' „ 

„ „nycTUTH" „ , 

„ nHHOCTBaHUOM" „ , 

„ „HqUUHM" „ , 

(,neciio) MJecTo „*?ueo]iaic, -ojik. yeoA- HeKO.iiiKo piijeiii o obidi ^.paMjiMa. 

^oopo je no3HaTa cxBap ;i;a je CTapa ^ydpoBa'uia jiHTepaxypa, Koja 
je Tai;o oorara iijeciiaua CBai;e pyne, Bp.io cuposiaiiiHa JiuxepapnOM npo- 
;iOiM ; yiipaB HMaMO caiio iickojiuko ^pawa mxo cy nposoM iianiicaiie, a oa 
Kojux cy Hajii03HaxBJe h3 XVI. BHJCKa ^paufeeBe i;o.Me;i,HJe a 113 XVlII.-ora 
iipiijcBOAu HeKO.'iuKO Mo.iujepoBux KOMC^uja. 3a XVII. BujeK mohicmo c.io- 
CoAiio Kasaxu ^a ce Hiije roxOBO iiii saajio ^a je u oh ;i,ohiio uei;o;iuKO 
;;paMa y npo3H: A. IlaBut y CBOJoj Xucmopuju ;:iy6po6aHKe fljmMe MOrao 
jc caMO ;i,a cnOMene na cxp. 198, no Kaxajiory <i>paH.eBaiiKe 6u6.iiioxeKe 
y ^ySpoBHHKy, hckojiuko uuena, Mel)y itmia u UMcna obux 'lexupiijy inxo 
ce ca^a u3H0ce na CBHJex, a Ha cxp. 195 — 197 n nperjie;i; ca^ipxaja h3 
jej;He qa h>iix (113 Bymicm2>axa Kojera oh 30Be Kjiyuoc^aeoM), ajiu jc 6ho 
ciuoH ;i,a OBy 3aj,H.y ap^kh lual^ou oj RieljeBuliCBujex ;;paMa ; mhc.too je 
;;aK.ie ;i,a cna;i,a npiije y XVIII. bujck Hcrojiu y XVII-cxu. Uy;i;HO je naK 
,ia IlaBuh hu pujeiijy hc cnoMHH.e KOMe;i;HJa llexpa KanaBejiOBuka, koju 
UH oaui no iteroBy pa'jyny cnaji,ao cacBUJi y XVII. bujck — n XlaBuh 
iiaaiie y3UM.te (cxp. 40j ^a je OBaj njecHUK yiipo Bch r. 1690 (yucxuny 
yjipo je TCK r. 1719) — npcM^a My je, HapaBCKH, Mopa.io 6uxu nosnaxo 
;ta je Beh cxapu AneH;tnHU ly II. Kit., cxp. 250) pcKao ;i,a KaBaBejiOBHli 
„componeva, e recitava drammi in lor compagnia", x. j. ^ajenucao 
u upej,CTaB.T>ao ;i;pasie y ;;pyuixBy c Kitu;KeBHui;HMa CBOJera BpcMena. 
Be3 cyMH.e no THJeii pujeiinua AueH;tuHOBujeM JjyoHh je y CBOJciiy Di- 
zionario (3aj;ap 1856, cxp. 72) Kasao ^a je EaHaBe.iOBuii Hanucao h 
„una raccolta di drammi e comedie di vario genera", x. j. 36HpKy 
;;paMa u KOMe;i,uja pasne Bpcxe. Hemxo KOHKpexHuja bhjccx xHJeM 
K.-hcBiijeii j;paMaMa najiasu ce xck y yBo^y J. JypKOBnha k nsAaiby 
K.-hcBa Ceemora Ileana (OcujeK 1858, cxp. V), r^e ce Mel)y aerOBUjcM 
AJcnnia cnOMaae h „. . . skup igrokazah, izmedju kojih broji se Andro viii yiioA. 

Stitikecu, smieSna narodna poviest, koju napisa u dubrovaCkom puCkom 
tiiiriec'ju." Ouy uiijecr iioiiaiu.a onCT .IiySnK y cisojcMy Or.ie;i,aMi CPh- 
jci;a 1868, 11. i;il.. rr[). 407), caMO iiito :{a KOMe,niijy Aii^ipo Cmumuuau^a 
jiOAaua ^a „u njoj podaje zivu sliku ondasnjih dubrovaCkih plemida". 
Ilocjiiije Tora, ko.[iiko je mgiih iioiinaxo, ciiOMiiibao jn E.-hiiBC komc;i,hjc 
TCK B. Byjieruli ByuacoBuli {II Testamento di Pictro Canavelli, CiubCT 
1893, CTp. XVI): no ,]emo} Su.'beiimu h3 to:h. 1827. je;;aii jc Hacji,e;uiui; 
Luaiha K.-liciia aaiiMao iicicouy ;i,Ba;i,eceT E.-heBux KOiiej,iija. Jecy Jiu 
cc r;ye xe KOucj,uje caqyBajie, a ocoShto o,T;aKJie je JypKOBiih upnao ony 
BiijecT ibUMa a naiioce o Aii/^py CmumuKenu, iie Mory icasaru, caiio 
3HaM ^a, HX HHJe 6h:io hh y TajeBOJ hu y KyKy.i.eBuheBOJ 6a6imoTeii,u, 
KaKO ce BHji,ii U3 ii.uxoBHX iiiTaMnaHiix Kaxajiora, a ;ia iix iiCMa hu ;i;aH- 
;;aiiac hh y Sarpeoy, na hh y ^yopoBuuKy hh y 3a;i,py, llnje ce ;;aicjie 
»iy;;uTH uiro nauiH hobujh jiHxepapHu XHCxopauapff (IIonoBuh, TaBpHjio- 
Buh, Bo;i;HriK, Eorj;aHOBHh) ne yMujy nHHixa Bunie ^a KavKy eeh ;;a je 
KaHaBeJiOBuh nanucao n je;^Hy KOMe;tujy ^h^/to Ulinumwceii/i (cbh >ie- 
TBopniia nuuiy xaKO ca HI-), no 'le.uy ce bm^u }s,a, cy cbh i;pnJiH h3 
HCTOr n3Bopa h ;;a huko oj; H>nx hhjc saBupuo hu y .'bySuKa hh y yBO;i,y 
Ca. Ileany r;ije ce HspujcKOii roBOpa ^a je K. ocxaBHO ituje.iy 36HpKy 
3;paMa, o;i; kojhx je An;^po CmumuKei^a caMO je;;Ha. 

A onex ja mucjikm ;i,a je JiaKO Morj^he ;ia ce niijecy u3ry6HJie cne 
K.-lieBc ^ipaMe nposoM nncane, jep 6h mooo 6uxh ;i;a cy cbc name ne- 
xupn Cam iteroBC. IIcxHHa, ;;0Ka3a 3a xo HCMa, a.iu ce mojkc nacjiyhvi- 
BaxH! IIpHJe CBcra Monte ce no K0Mn03uiiHJH h ho je3HKy Kasaxa ;i;a cy 
CBe Ofl jea,nora ucxora nncu;a : cbc iiexupa cy, Kao ;;paMe, xano CJia6e, 
;i,a ce hu je;^Hoj ne liUHu KpuBO, aito cc npnnHHiy jeji,no.\iy ucrOMy ayxopy ; 
a y jesHKy UMa caiio y xojihko Heua pa3JmKa, y kojiuko cy npse xpa 
nyne pujcin uosajii.TjeHHX h3 xajiujancKora jesHKa, uixaBnuie 6am xajiu- 
jancKHX pujequ h peiieHuu;a, ;i;ok y ijcxBpxoj (Bynumipaxii) ohhx npBHX 
uMa Bpjio Maao a HCMa hh je;i,He dam na xa^HJancKOM jesuKy u3petieHe 
pujequ^. Ajih xa pa3jmKa y jesuKy saBUCu o pa3.'m'iHX0M i;apaKxepy obux 
jpaiia: npse cy xpu KOMe;i,HJe, na cy 3axo Hanucane y npaBOM ;i;y- 
OpOBaijKOM roBopy, y KOJCMy cy Bch y ^pacaheBO xo6a pujcm nosaJM.teHe 
H3 xa^HJaHCKora je3UKa Bpjo oSu'ina cxsap; a npewa npasoM roBopy 
o6pa30BaHujex J^yopOBqana je h xo raxo ce y cpncKH roBop yn^nhy 6 a hi 
xaanjaHCKU uspeiene pujcra h.ih Kpahe pe'leHuite ; By>iucmj>ax (Epi/- 
wocTtaeoj je HaupoxHB 036H.i>Ha Jtpaiia ijoja je HanHcana ;i;y5poBaiKH.vi 
KiBHateBHHM j e3HK0ii, mxo je bcIi o;i; Bpejiena npBHJex njecHHKa sa- ' IIIto ce HeKo.iiiKO nyxa iia.iaau y h,oj TaaujaiicKO si (Jta), to iinje iiuicaKaB 
HsyseiaK, jep ce Cam no TO>ie Bn,T;u ;;a ce xa imjen Huje oejeha.ia itao la-iujaHCKa. ynoA. IX 

3iipao o;i; Tajinjaiiii3n,Ma, iia cto o;i,aK.ie xa pas-iuica yjc3HKyitoja HUKai;o 
HO CMGTa ;;a ysMCMO je;uior ucror ayropa sa CBe 'ictiii)u ;;i)aMe. Ko.iuejo 
jc ayxop nauuo iia to uaito rOBOpc jiima y ibcroBiijew ApaMaMa, bh;;h ce 
no TO.MC iiiTO oiia viiiua iirro iiiijecy ^yopou'iami, lum mijccy youKe Cpuu, 
;ipyK"iHje roBOpc o;i, ^yopoB'iana : CajiaMyn JKy;;iio y JepKij llIiqniuu.T.ii, 
Aji*oiico BeHBCuyTU acxpojior h Kojia llyjbu3 — ooa Ta;injaHi;u — , iia 
onCT Haran jKy;i,uo y Ilujepy 3Iija!j8ujej>!/, IIaiiKpai;iijo AOicryp — Tajiii- 
janau — y R?/// Iloajtecuju, cbh tii, aito He roBope xa.iHJaHCKu (;iOKTyp 
H acxpojior roBope H JianiHCKii!), hhhc CBaKOJaite Buuie hjiu iiaae Kpyime 
iiorpouiice njtOTUB rpaMaTHite cpneijora jesHKa! C xe cxpaHe je 3a nac 
HajiiiiTepocaiiTiiiiju TSyiie EyatuHOBiih IlepamTaiiHii y Beuy Hou.ie- 
ciijii : oil II cpncKu h xajiiijaHCKH roBopii Apy^'iujc o;i; ^lyopoBqaua ; uixo 
ce cpuCKOra jesiiKa xHue iiaJBiiiue yna;i,a y otiu ^a OBaj EoKejb maa Ha 
Kpajy joiu HeiipOiMHJeH.eiio -a. h. up. ,^aJl, mjji MJecxo flao, vyo'^, a xa- 
jiujaiiCKu OH He roBopii KitHHtcBHuii (xocKaHCKHM) je3ni;osi Kaico ^yopoB- 
laHH Beh MJiexaiKUM (BeHei;HJaHCKHM) ;i;HJajieKxOM KaKO uixo 36u.Tja ro- 
Bope JtajMaxHHUH. 

Mo/Kcuo ,T,aK;re, nope;i, xe pas.iuKe yjesHKy, cioSo^uo y3exu ;i,a cy 
cse qexiipu ^pawe o;i; jcAHor ucxor nuci;a, Ha mxo nac ^OHCKJie yuyhyje 
n xo, ;i;a cy CBe uexnpH cauyBaHe y jejiHOsi ucxom pyKOnacy h ;i;a cy 
CBe iipHKasHBane iicxe roj,iiHO 1G'.)9. Ako cy nan 36H."i.a oj, je;i,nor ucxor 
ayxopa, 0Hj,a ja ne 3HaM KOMy 6h ce upuje iiorjie npunucaxu ;],o Kana- 
Be.ioBHky: sa itera exo suaMO ji;a je nacao y ;i;pyroj nojiOBun;H XVII. 
BHJeKa flpajie y npo:!ii, a obc uexapn cy 6aiu h3 xora BpeMena: Hami- 
cane cy HaJKaciiujc ro;i,iiHe 1699., jep cy ce xe ro;i;iiHe npuKa3UBa.ie (b. 
cxp. 1), a onex CBanaKO nocjiiije ryHAy«infea, KaKO ce jacHO BH;^u no je- 
3UKy a oco6uxo no xomc, uixo ce y BjiHucmpaxy cnosiiifty h hcku cxh- 
XOBH 113 ryH;;yjmheBujex Cysa cuna pasMemHora'^, a no CBOJ npuJinu,H ' Ja caji y Jaruhesy Apsney, XIII. Ka., cxp. 372, ccpaTno naacEty na to, Jia h 
y ^p>KiilieBujeM KoMe,';HjaMa Koiopauu Apyuiuje ronope oji. flyOpoBiana; n tbho obh 
BoiceiB roBope -a jijecTO ;(yCpoBaiiKora -o\ na oneT, ^ope;^ lora oaaraoia, Menu je 
Temi:o BJepoBaTn ;;a cy BoKe.-Bn join y Apyroj nojoBUun XVII. BnjeKa laKO roBopn.in, 
jep no oaeMy niTO HHane snaMo ipeCa ;;a ce je jesuK y Eokh joni npaje ,no,iMja,T;ao' 
Herojn y flyOpoBUHKy! 

2 To cy CTusoBu na cxp. 153 KOjii cy ysem U3 npBora Iljiaua, ctux. 355 — 3G0, 
H na CTp. 197, KOJH cy u3 ,npyrora ILiaua, cthx. 163 — 168; IlaBHh Hanpoinn roBopn 
{Hi.it. diihroD. dnnne, CTp. 197) A* ce y OBOj ;;paim iiecio cnoimity ctuxobu us IIa.i- 
MOTiiha; TO cy cthxobh na cip. 151, 159, 171, 173, 178, 182, 186 vs. 192, sa Koje ja 
He yMiijeji KaaaTn jecy .m IlajiJioTnlieBn hd yonhe lujn cy, a.iu nehe Chtu cbh o;t 
HCTora njecHuica, jep na CTp. 186 sa npBa qeTupu cinxa roBopu: „to je mTO ronopn 
OHu cnHJeBa.ian", a 3a ;^py^a leTnpn: „Be.iu onn ;ipyru cniijeBajai;". Ilnaqe Moace 
Bpjio -laKo u TO GuTH Aa ux je, Capeii ;;ujeji05i, uenjenao u can ayiop Apaae. 11 iiocjiHJe IlajiMOTuha, jep je B;/>mcmpax O'lura Huinauuja *aiiTacTH'iiiHX 
;i;paMa IlajiMOruhcBiix ^ 3a KaiiaBejiOBuha roBopu h to iuto iiariiiiCH 
JepKo Illh-piiiiaao. Iliijepo Myaijimjep u Eeiio Iluu.ieaija .'iiijeiio iipiicrajy 
y3 Haiiiiic A>i;ipo CmumuKeii,a. Hero KaiuiBe-iOBuha ja ca.uo raKO ciio- 
MMibCM Kao eBCHTya;iHor nucua, a uuaqe Tpe6a.io 6n cxBap tck ucuBTaxH 
a iipHJe oBcra iiciiopo,T,iiTii itcroBy TCXiniKy u ;^uK^Hjy u ibei'OB jesiii; 
c TCXHiiitOM, AUKUiijoM 11 jcniiKO.u OBHjex ;;paMa. 

Hero, ;^a.•UI cy obc ;ipa.ue KaHaBdOBHheBe ii.iu iiujecy, to iiiije to- 
.iHKO Ba;Kiio KO.iHKO TO, IUTO ux yonhc u.uaMo: one npue t[)ii cy roTono 
jejune ApJiiie H3 4y6poua>ii;ora iKiiBora iuto uaw je ocTaBuo XVH. bujck, 
yupaBO lUTO cy iiaii o;i; rora BHJeKa ocraae, a Bijmtcmpax (Kpyuocsiaea) 
je yonhe je;i,uiia 036u.i,iia jpasia cxapuje JtyopoBawc .lUTepaxype Koja 
je uanucana nposoM. Ha y Toue 6aiu u jecT fotobo u,uje.ia luixosa yiiy- 
Tpaiuaa BpujeAuocx; unaqe uaiasHMO y iLUiia uo luao.ioHu u3pal)eHa 
CTepeoTHiiHa .iui;a exape ;;y6poBa'iKe uoMe^uje: 3a.Tjy6.T.enora CTapua h 
pacuuHora momkh, upcBapenora siyaia u HeBJepuy Hteny, .lyKaBor c.iyry 
u 6c3o6pa3Hy c.iyuii;uii>y, oxo.ior EoKe.T.a u cuujeuiuor uayiuuiia — uobu 
je THu caiio XBacxaB bojhhk (naueTaH rpoMujia.io y Eemj Ilon.ieaiju). 
KapauTepu cy Bp.io c.iaoo upTaiiu, ocoouro y BeHij u jom BUiue y Bij'ia- 
cmpaxy, r;ije HCKa r.iaBiia .ama iiujeiLajy yje;i,aH yac eacBUM KapaKTCi) 
■ — Kao mTO npaBu JBy^n siujeitajy xa.T.une! H y npe;tMeTUMa una iia.io 
opuruHa.iuocTii : y Jepicy iieBJepau jiya; xohe ja Bapa aieuy, a oua ce dpaiiw, 
;;0K HM cuH TpajKu ;^a o;i,uece noBaua ; y Iliijepy xiosiai; xohe ;;a ce Hienii 
a OTai; ny ne ;^a, a c ^pyi'e CTpane CTapaii u euiijeuian unocTpaHai; amu- 
Kyjy c HCBJepHOM atenou; y Eeny ce Beh uojaB.-byjy u motubu Ta.iujancKe 
„3aMpiueHe" KOMej,iije: poMauTnune aBauTiipe ABOJe M.iu;tHX uito ce BO.ie 
;i,o.ia3e o;;aT.ie iuto je;;aH sa ;i,pyrora muc.iu j;a je iioruiiyo, a ocxa-ia — 
o6uina u ciiujeuiua — .iuu,a ;i;aBajy uoBo;i;a CBaKOJauuM 3an.ieTajii>ia 
Tusie IUTO HaB.iaue Tyt)e xa.tuue ; unaue u y OBOJ KOiie;iuju r.iaBiia cy 
.luna 3a.T.yo.i.eH cxapau u pacKa.iaiueu cuh. CacBuii je no na'iuHy Ha.i- 
MOTHheBe IfanmucMiee u Bacepmme MexEpxa ^ipaiia Bynucmpax (Kpyno- 
cjiaoa) : xo je cxpauiuo poMaiiTU'iHa u ■i>anxacxii<iHa npu'ia o Byiucxpaxy, 
6paxy yrapcKe Kpa-tuue EpyHOC.iaBC, n o caxioj Kpyiioc.iaBU, KOJa ce 
CBpmaBa, Kaito mxo ce oouuho CBpuiaBajy Ha-nioxufeeBe ^ipaiie, xaivo x^ 
ce CBa raaBHa Jiuu,a noiKCue u noy,T;aBajy xe npu Kpajy sajiexiiy Bcce.io 
KO.to — ;iaK.ie iT[5aBa „xparuKOMej,iija" ! Bymicmpaji; o^cxyna oj, c.iu>uiux ' 3a iipiijesie i;a,T,a je iiauucan JepKo UlKpuna.io Mor.io Cii nasi nocivatuTn u 
HMe .xyjje.ia' Apona KoeHa (CTp. S) n ,KaHi;u.iiijeiia' SI a p a Pyra (cip. 17^ 
HanoM. 14), aico cy to, uaKO je cea upu.iuKa, miena je,THor ainAOBa, Koju je y to aoOa 
3on.i.a aciiBHo y ^yOpoBHnKy, u 0H;;ainn.era nucapa Ay5poBa<iKe KaHueaapuje. yeoA. XI 

riajiMOTiiliennx AliaMa CiiMO y to.mo, iiito y itcMy iie.Ma liiLienHufi irn 
BH.ieiiHKa lUTO yTJC'iy iia i)a;iBOJ ;q)a,Me. 

KaKO je ejiaoa itonueiiHiija u Kn.\iiio:Miuii.ja oinix ;i,i)a.Ma, Tai;o cy m 
c.'ia(5o o6pal)ene: Oaiia.iiic ciiTyauujc y iiia.i.iiiiii.M cueiiajia a iiOTiiyiia 
iiCipaMaTii'iHOCT y ,n])aMaTu<innM (hcii. n. iiji. TpeKii iipiiaop y III. aKTy 
Eeua ii.iii 16.-CTH y II. aitTy Jlymicmpa.ra), na iijiiitkh ,T,Tija.'ior y jc,Tiiii.\ia 
H .tpynnia — cbc iiaM to ,T,OKa;jyje ;i,a nam ayxop iiiije uiio oaiii iiii- 
KauaB ;i,paMaTH>iap ; jom cy My pciaTHBHO Haj6ojbc yciijeje iicue cuene 
y iiia.ijUBujcjr KOMe^Tiijaiia r,TJe iiaii npHi;aayjo pca.T]ic ciu'iuue u;j m;h- 
BOTa Hai)0,T,a. lliiaue *a.iu My u oho uera oaui y KOMe,T,ujaMa iiaJBuiue 
Tpe6a — 3;ipaB0r HenpucH.TjCHOr xyMopa! lUa.ie HMa ;i;ocTa, a.m nonaj- 
BHtiie je B])jio Macua a c.-ia6o ,T,yxoBUTa, a oeo6uTO y ncoBiiaMa, uoje 
CBaKU uac cun-TjC, je;?iiK je ayTopy jaKO paaBcsaii. 

Bpiije;iHOCT je ;;aK.ie OBujex ;i:paMa cacBHM pe.iaTDBHa — one cy 
roTOBO je^HHe iipe,'tcTaBnune cBOJe spcTe y ;ty6poBa'iKOJ h yonhe y 
cpncKOxpsaTCKOJ .luTcpaxypu XVII. BiijcKa, na je :<aTO curypno Bpiijc,a,HO 
fl.a. ce usueey na cbujct, tum buuic idto <ihctu ;i,yopoBainai roBOp y ko- 
MCjinjasia Bp.io naM ;;o6po ;i;0Jia3H ;i;a yxBaTHMO Besy Me^y ;i;y6poBa'niHM 
jliija.-ieKTOM XVI. BiijoKa (y Jtp;Kiiha) ii nainera speMCua. — Hna'ie sa 
Jepua ucii. 'i.ianaK iipo*. IlaB.ia IIoiiOBuha y XXIX. kh>ii3ii ^i/auf>eee Fo- 
^uiutiui{e: „4y6poBa»iKa KOMe;i;uja Jepiw IRicpuuajio" . 

3a CBC OBC ^iCTupii jpaMC iiocBJejO'ieHO je (b. ct}i. 1) ;;a cy njra- 
KasuBaHC rojuiie 1699. ujm^f ^eopoM, t. j. iia imjaun, Koja ce jom ;;aH- 
;i,aHac TaKO aOBe, npe;i; ^eojiOM (na.iaH0M) rjje je h;hbho Kues (upe;i,- 
cje.imtK) ;ty6poBaqKe peiiy6.iiiKe ; to je, ko.iuko ja 3naM, :!a;i,ita rojjiHa 
3a Kojy ce y pyKOimciiiia 6n.T>e;Kii ;ia ce npe^cTaB.^a.io na OTBopenoj 
mijaii,H. Hero y ^ySpoBiinKy ce je ir|ie;i;cTaB.Tjajo u y 3aTBopeuuM .loica- 
jiHita: KEKO HaM je no3HaTO no /I,pauiheBajeM KOMejujaxia, y XVI. BHJeKy 
iipejcTaBC cy ce ;i;aBa.ie u y iqiuBaTnusi KyhaMa, a u y ca.m Be.^era 
Biijeha (B. JarahcB ^-IpiCMs XXV. KH.., CTp. 286); HaJKacnuje Kpajcji XVII. 
Bujcna y;i,enieHO je noaopnuiTe y opcany'^, jep je ,T,y6poBa'iKH cenaT 12, 
*e6pyapa 1682. oj.iy<iuo Aa ynanpHJej caMO cenax Moate AonycTiiTH (ca ^ Opcau (Ouhe oj. rpq. apssva;) anaiu yiipas ,apceHaji', na ce je lauo SBao y 
flyCpoBHUKy ApsaBnii apceHa.i, r^ije ey ce rpa,"i,n.ie n onpe.Ma.ie ApJKaBue ra.iiije; xaj 
je 6j)caH Ouo ii3a 3rpa;(e Be.T.era Bujeha (ca,'^aIIIlLe onliuiiCKC 8rpa;ie). Cam oH.ije r,\je 
ce r. 1867. carpa,-5iio ca.^amitu ,ByHj,ulieB Teaxap'; Ba.tAa je noieTKOsi XVIII. BiijCKa 
apcena.! npeMjemTSH y TpyjK, CBaitaKO ce Her;Oe y to hoGsl y &eiiy y;i;eeHio noaopuniTe 
H TBMO ce iipejiCTaB.-La.io cse ;;o r. 1816., Ka,i;a je Haropjcia n 8rp.a,T,a Be.i.era Biijeha 
H caM opcaH. Iloo.iuje xe roAuue, a.iii ne snan Koje, yieiiiOHO je nosopuiuxe y 3y3e- 
pHHoj yjuun y 3rpa,T.n r,T;je je ca,T;a njcBaqKO ;i;pyniTBo C.ima, na ce je y itejiy npe;;- 
cxaB.ta.io xo r. 1867. — /laiuanac je y ^yCpoBHUKy opcan noApysi y icytiaMa raxo ey 
ys Mope, y Kojeiiy ce 'lyBajy uaMiai. XII ynoA. 

7 ocMuna cuux rjiacoBa!), ^a ce npe;;cTaBe, TaMO ;i,auajy. — A;ih Byuw- 
cmpao: ce jc ro;;iiiic 1G99. iipe;;cTaB.ii)ao dapcM ^.na, iiyra, jep ce y iio- 
'iCTijy (iipBora) upo.iovu (cTp. 147) roBopu: „eii() iiac oiicra .... ivije 
CMO 6hjiu y ucTHpTai;, c oiiom hctom komiio^iiuhJoiiii", ;iai;.ic lioc.iuje nap 
;;aHa AaBa.ia ce HCTa npe;i,cTaBa, u to y Bcuep („AoCap BCiep, rocno^o" 
y nO'iCTKy iipBOra npo.'iora, „Be'iepac" ctux 75 ;ipyrora iipo.iora) ; y BC'icp 
cy cc iipc;tcTaB.'ija.ie u ocTa;ie Tpu, iiaxo iia iqiajy Ihijejia r.iy.Maii, iio- 
3ApaB.T>a nyfijiHKy pajeuHMa „;;ooap BCiep, rocno;i,o" a iia i>i)ajy Eena 
UM ;iOBUKyjc: „MOH;eTe otut iia se'iepy, KaKO ii mu u;i,eMO". II))P,u"Ta- 
B.iba.'ia cy ;(,u.ieTaHTCKa ,xpyuiTBa — flpijxuHe; ona iuto je urpa.ia lltijepa 
MOJiH, npH Kpajy KOMa^a, ;;a joj nyo.iHKa He saMJepu, ano npeAcraBa Hnje 
cacBHM yciijcia, jep joj je to iipBu nyT iuto je „MnHTa.ia iia na.iaK" 
(cTyira.ia na iioaopiiuny), a.iH ne Kaaje CBOJera uneua. HanpoTHB ciiOMiiiby 
ce y npo.'iosuMa Bjjmiicmpaxa ;i,BHJe flpyamiie: y iqjBoiie jipyacuna He- 
flo6umuujex (o;i,Max y noucTKy) a y ^.pyrosie ;;py/KnHa PaaCopnu ictux 
60); TO je 'ly^iio, jep ce y iio'iCTKy npBora iq)o.iora u3pBJei;o.M roBopu 
;i;a cy „hctu peuuTanTu" npe;i,t'TaB.T.a.iu u iij^bu u ;i,pyi"u nyT ; saxa ,T,aiiie 
aa cy Heflo6umHu nrpajm ro^. 1699. Bynucmpaxa o6a nyTa, aok cy 
PasSopmi 6ii:m jpy>KUHa i;oja je iqie3,CTaBu.ia Ty Apa.My rqjBU nyT i;a,T,a 
je yonhe npe;i,CTaBJ.aHa u ;m koju je nanuean npBaiuitu (no pe;;y ;ipyru) 
npo.ior, ;i,OK je no pe;iy npsH npoaor cacTaB.i)eH sa He/fooumue r. 1699. 
(ucn. jom cTp. XX). II3 OBujex n])0.iora ByniKnipaxy ;i,03najeMO 3a je^my 
cuTHimy y nor.ie;i;y OBnjex jy6])0Baiuaijex no30pHaiHujex ;i,pyH<UHa — 
csaKa je Hiiajia ne caMo CBOJe hmc nero a cboj 3HaK, Kao rp6, koju ce 
BajL^a ucTaB.i.ao ua n030pHuu,u : He^fooinann cy UMa.iu Kao 3iiaK no.My 
(na-iiiy) a Pasoopnn KaMcii (xpnj,) a noj ilum KJByi n iia'i, 'lejiy ce 3Ha- 
neme Tyjiauu y cthx. 31 — 40 ;;pyrora npo.iora. 

II. 

PyKonucH H H3;i,aH.e. 

3a oBe iiCTupn ;i,paMe raaBnu je pyKonnc Hy;iu]ieB, kojh ce OBjje, 
r;ye Tpe6a, n 6H.i>e}KH mobom Y. Oh je ca;;a y Mene, a naSaBuo caM 
rar. 1910^. IlncaH je (.laTUHnmoii), KaKO je Ka3aH0 na naTnucHOM .lucTy 

' To nCTDieJi saTO, mio je Moryhe ;;a je osaj iioj pyiconnc onaj iieiu iuto ce 
cnoMHite y uiTaMnaHOJie Kara.iory <i>pau.eEaqKe CaOJuoieKe y JlyCpoBHUKy noA Op. 183 
(cxapiiM); jieHU je OAJiax na.io y oiu ja ce nainno n ca;;pa;aj jiojera pyuouuca ca- 
CEiLsi caaace c HaTimcoM a ca;;pa;ajeM lora <i.paH.eBaiii:ora, na casi saio u uuiao iy- 
Bapa «paH>. OuC.THOTBKe je -lu h.hxob pyKonnc na njecTy, Ha mio jui oh o;troBopu 
;ta ra je o;;aBHa Heciajio; n ^joncia llaEnh y CBojoj Historiji dubrov. drame, Koja je 
Hsamjia roA. 1871., cnoiinae h laj pyKonnc (CTp. 198) we^y ouHsia kojhx Bume neiia. 
Hjn je ,naK.ie osaj 5ioj pyKonuc Taj uerAamau *paH>eBa>iKU, uju je Taj *paH.eBaiiKH 
Cho npenacan c oBora icoju je ca;;a y iieHe. yoo;;. XUl 

(b. CTp. 1), o,t <iip,iibOBua 0. HiiO'iciina 'ly.miia, koju jc duo po.io.M ij;i 
Cii.i.ora, a.'iu jc bcKii aho i-noji'ia BiijcKa iipoitco y ;iyopouaiii;oM Maiia- 
CTiipy '. ryiJoiiiR'. jc iiiican, kuko caM Morao KOiiciaTouaTii H('iiopc,T,iiiiiiiii 
ra (' HCKUM 'ly.iiiliCBiiM nacjiuMa iirro HMa^f, Gaiu pyitoM Hy.iuKcBOM, ;i,aK.ie 
y iipBOJ iio.ioBunu iii)Oiii.iora BiijcKa, iijj.io 'iutko ii iiajK.ijUBO, iia uiijc.io.M 
.niCTy u Cpojii 20(J iiaruiioBannx crpaiiuua (4y.:iul\ iix jc iiouu.lC/Kiio 
caMO 19(3, jep ce iipeBai)uo ia. 10, oy,i,yliu ;;a jc iiociiije (^[jaiiiiue 18D 
oneT noueo imcaTii 171 ht;;. jijecro 181 uta.)- ,Aou,iiujc je Apyra nei;a 
pyi;a KOJciiiTa y pyi;onucy iiciipaB.7ja.ia, t. j. yirpau KBapu.ia, jcp jc no- 
iiaJBiuuc crapiijc oo.iukc aa.MJeiiUBa.ia iiobujum a piijexKo i:a,i,a iiciipa- 
BJi>a.Tia Kojy iqoaBy npenncHBauKy iiorpeiuKy ; HcripaBn,ii cc tc ;ipyre pync 
roTOBO yBHJei; .laKO pacno;jiiaBajy bcK no xaMHUjcMy upim.iy, a totobo 
ce yBHJci; u bu;i,h iuto je 6uo iiaimcao ^ly.mli, a.iu oiict ivgerAJe ce no 
Koje cioBO npse pyKC ne mohvO Bnme ;i;a carypHO npo'iHia. KaKO je My-iuh 
iijicrracaBao iic mo;kc cc curypno i;a;?aTii, jcp iiaM mije rioanaTa ibcroaa 
iiaTuua ; aau seh no tomc iuto je no'ieiuhe can nenpaB.^ao CBOJ npujenuc, 
Bu;;n ce ja je nacTOJao a^ Ta<iHO npeuucyjc. Join je Ba;KHuje mxo muctiim 
;i,a ce moikc c.io6o;i,ho Kaaaxn ^a nuje ynocno y cboj npujenac naKauEnx 
ocoduHa cBojera (HKaBCKor uaKaBcicor) cn.texcKor rOBOpa ; caMonajcAHOM 
MJcciy (cTp. 73, nano.M. 5) 3anucao je My.iuK CBoje Kainima;i (ca ^J 
MJecTO AySpoBaiKora napumam (cam), jok je Ha jpyroM xijecTy (cTp. 86, 
nanoM. 3) can ucnpaBuo CBOJe rpaKy.T.ma,jn y ^j6]^0BanKO t/iaKi/Jimamii ; a 
M0>i;c UUTH ;ia na j£.eroB pauyn u,t,c u no r,ijeroju oj; onujex, una'ie Bp.io 
pHJCTKHx, HKaBCKHx o6.THKa uiTO CC Ha.iaac y OBHJeii Apaiiaiia, u])eMj,<i 
Ty CTBap Huje HunaKO curypna, jep mohic .laKO 6utu a<i tu m;aBCi;ii 
o6.iHi],H uoTJe'iy da EanaBCioBuha — aKO je oh ayxop obhjcx Apana! — 
KOJH je poAOM CiHO HKaBau. ^a je nau ^ly.iHh Ao6po npenacHBao bhau ce 
H no TOMc HiTO CC itcroB npnjenuc sp.io Ao6po c.iaHce c Apyra xsa, py- 
KOHHca y KOJiiMa nasi jc cauyBana no je^na oa obc qeTupH Apaiie, na je 
BavKHO A'l y jcaHOMC o;{ H.HX HajiasuMo, KaKO he ce o^iiax pehu, .\iHoro 
BHuie UKaBCKUX ou.'iUKa nero.iu y Hy.iulieBy n]3ujcnucy, a n ^pyrnx ne- 
AydpoBa'mnx ocoonHa. 

ILuaMO nauMC jom je^an pyKonnc JepKci JJlKjmnajia u joui jej,aH 
npHJenac Byiucmpaxa (Kpynocjiaee). OxJepna ce je cauyBao jora je^an 
pyKOuuc y *paH>eBaiiKOJ 6u6.iH0Teu,H y ^yoHOBHHKy, n to no^ CTapuii 
6p. 38 a HOBHM 2.")8, ihto ra ciioiiuiic u IlaBnli y cBOJoj Historiji du- 
hrovnche clranie na exp. 198, rjje je npiiBO Kasano ^a je hoa CTapHM 
6p. 58; joui iiaite OAroBapa uctuhu mxo IlaBuii aaii rOBopu ^a je xo 
caMO „iia.m KOMaAuK" ox Jepica Ulnpuaa.ixi, na ja je u xaj „a;a.iuOo;Ke 

1 Jomao je y ^yCpoBHDK r. 1800., Ka,-; cy My uuje 24 ^o,■^^He, h yjipo je Tajio 
r. 1852. XIV ynoA. 

iic'iut.t.hb", jep yiicTuiiyje ca'iyBaiia iotouo UHje.ia KOMo;i,uja a h potouo 
<'c (MIC mo;kc iipo'iirraTii, iuii;o iioTCiKe. ;J,o6iiotosi yripaBe >i'paibciia'iF;c 
Cuiiiiioione, iia >ie.\iy joj ii OB;ije ca cbum cpucM :taxBa.i.yjeM, ja ca.M 
Morao :ja oko usAaibe yiiOTpiijcouTH u OBaj pyKOimc tc ra y naiiOMCiiaMa 
no;t TeKCTOM oii.i.t';i;iiM ciohom <r>. PyKOiinc je iiiicaii iia ocmihih ii opoJH 
ca;i,a 27 .iiicTOHa; iipwa ;uia cy ;i,ouiiiije ,i.o;i,aiiH (,i,pyrii jc iiaiiiip!j ii 
npa;tiiu cy, caxio iuto jc iioaimja pyi;a iia iipejitoj cTpaHHua iipBora 
aucTa 3aiiuca.'ia bciukum Kpyiiiiii.M i-ioiiiiMa ,Jerko Scripalo | Komedia' ; 
oiiux ocTa.iHX 25 .lucTOBa nj)uiia;;a oi)iirmia;iiiOM pyuonucy h cbh cy 
uciiiicauu, ocii.M HaJ3a;i,H.c CTpanHne Koja jc Tauoljep iipasiia. IlavKajiocT 
pyKOiiuc HHJe noTnyn: <i>ajia iiy cnpujcAa iiaxnuc KOMe,u,uje (koju je 6ea 
oy.MiLe Olio), iia HitCHa .iima u totobo nujcia upsa cuena iipBora aiiTa; 
OhIic Aai;-ie ,T,a cnpuje^a <i>a:ie tjjh .incTa (je;i,au sa naTnac, ,xpyrn -m 
HMCHa .luua a ipehu :}a npay cueay), jep y iipBOMC TaSany pyKOiiaca, 
KanaB jc caja, u;i,y, iioc.iiije ona ,T,Ba .iHcra iiito cy jouimje AO^iiua, 
ucTupu ;i,BOCTpyKa .mcxa iia Tpu no.iOBU'iHa kojum uaiii *a.iu iij)e;i,iba 
no.iOBuua. ^onHuje je hcko nynepHpao .imcTOBe opHrHHa-iHora pyKOnaca, 
na je iio'ieo c iipBUii ca'iyBanuM, TaKO ^a ce bh,t:u ;i,a bcK Ta,ia Hiije 
6a.io ouHx iipBux Tpujy, a.iu ce iioxieo, jep jc jBa iiyia aaou-TjeiuHO 
6poj 3, TaKO Aa je no iteroBosi pauyay H3ain.io ;i;a cy cano 24 ancia, 
fl,ou ux je yn])aB 25. PyKonuc je imcan HcmjenoM pyKOJi, xaKO fl.a ce 
nojejima ciOBa tciuko pa^afiapy, ocoOuto ce tcuiho paiwHKyjc a o;i; o h 
M, iia o;i; e a e oa c, saTHsi u oa n, h ox i htj. ; qecxo je nan no ne- 
KO.'iUKO c.iOBa TaKO 3aje;tH0 ciuctcho, ;i,a ce je;;Ba xioxe npouuraTn, na 
Ka.i Hc C)H Gh.io My.mliCBa pyiioniica, 6u;!0 6a nojocTa iijccTa nepaay- 
M.i,uBux u.iu 6apeM HCcmypHux. OpT0rpa<i>iija je y pyKOnucy CTapa Ay- 
6poBaqKa, OHana Kai^sa je o6huho 6n:ia upaje II. 'Lopl)Hha, to jecT ne 
pas.iuKyje ce c u %u ox s u sk bcU ce je,iHai;o nniue ,/•' n ,fo' 3a o6a 
r.iaca; ucto ce TaKO pe;;OBiio hc pa3.mi;yje u ox j hu y ox o, Bck ce 
onex 3a o6a maca nnuie i, oahocho m ; pnjeTK0 ce Haaasn h j, oohiho 
y iiOTOTKy pHJe'iu npej caMor.iacnHKOU (h. np. ja, jedan), a v ce nmiie 
caMO y no'iCTKy pujeqii uao bcjuko c.iobo (h. np. Vuragh = spar) ; oriCT 
npe&ia CTapoj ;iy6poBaiiKOJ opTorpa*iija je n to iuto ce 3a raac r niiiiie 
Bp.io 'lecTO gh u npex tbp;i,hm cauoraacnunuMa h.ih na Kpajy piijcm 
H. up. (/houori, rogh, na h to niTO ce h 3a mac •( npe;i; TEp^iHsi caMOr.ia- 
fHiiuiiMa name KaTKa;i,a a caMO c, h. up. coniek ('iobjck). A.ih pynonac je 
nucan ae cajjo aciajeno Bcii a 6p30, na 3aT0 ajia y H>ejiy a nojocTa 
HcnpaBai;a (npBe pvKe) xe paje'ia ,T,o;i,aHBX (ox apse pyKc) Ha;i, jjctkom, 
noj, pcTKOii u ca cTpane; curypao OAaT.ie je a to ibto y H.eMy aesia 
HauaKBe BaTepnyHKu,aje. Y pyKOaacy je KOJeiaTa xiajeibaaa a ncKa M.xa^a 
pyi;a, uaje je AO^aTKC a ncnpaBKC o5aqao (a.xu ae ysajeK!) .xaKonoaaaTa yooA XV 

OA oiioiii iiiTO jo ;i,o,i,anii.i:i ii.ui ii(iip;in.i.;i.iii iipBa pyK<i, jcp co oCjc pyite 
Mel)y C060M pa;i.iiiiKyjy a iiiicmum u Mac.TujiOM, a u thmg iiito jq»yra pyna 
HMa H Majio V u Miioro 'loiiiKe j — .je^HO u ;ipyro iie cawo y iio'ioTKy 
paje'in; iia neKO.iuKO jc mjcctA ;ipyi'a pyiia luiiipocTO i;ojy He'iHTi;y piijo'i 
npBe pyKC jom je;tHOM Ha;i; peTitoM iiaiiucajia, ;i,a Cu ce MOiMia Jiaiciiie 
iipouiiraTH. IIo iiucMy h 110 opTorpaa-iijii ja rtiix poi;ao ,-;a je a>paii>oi!a'ii;n 
pyKOiiiic Jepica UIiqnmaAii 11;! iipuo iio.ioiuiue XVIIl. liujuKa, 'raco ,(a, Ke 
6uTu MX, KJiKBux t'TO ixviii'ia cTapuju 0/1, 'lyjiuKeiia. 

A.iH on je lie caMO CTapujji oa OBOra ;i,pyrora nero u 6o;r.u, iia 
])e;ioniio, r;ye ce 06a ])yKOiiiif'a no c.ia;i;y, Ty 'I> nua. h.ih cTa])!!,)!! ofi.niK 
u.iii 00.1,11 TOKCT, a Bp.io je pujeTKo oo})iiyTo. lliiaue, h y r.iaiiiiOMe m y 
;ieTa.T>y, *I' 11 U ce ,i,o6po ciaaty, TaKo ;i,a (5n Ch.:io naj.iai;iiic iiomhcjiuth 
;ta je <I> KOMa;i; o^ OHora „CTapor pyKOimca" c Kojera jc iT])einicati 'I 
(b. CTp. 1); ajiH ce oiict to iie iioiKe BJepoBaTu, jep cy iia Bunie MJccra 
pa;i.THKe MC^y 06a pyKonaca rqieBeii BCJiiiKe. Joiu Suciio Mor.TQ pasyMJexu 
uiTO y M ti>a.TO iicko.ihko wacHux pujcm a pe'iciiiina, jep oucmo mop.ih 
jiaijo y:ieTH Aa je a'paibCBan Hyjuh to pujcm u Te peieimue usocTaBuo 
Kao iieiipiicTOJ He, npcMja 6a Ta^ta Mopao HCiiycTHTH jom Mnore CTBapH 
UITO je 6e3 cxpaxa npermcao! Moran Shcmo paayMJcTii u pa;).iHKe y je- 
auicy, jep to cy CTapuju iipeiiiicuBa'm Bp.ro pa.io u o6huho 'iuhh.™, ,T;a 
cTapHJe oo.iuKe 11 pujequ sasijeiLyjy iiobujum; a.iu ^ly.iuk je mia'ie Ges 
cyxiite BJepHO iipemiCHBao, jep iraje ixijeimcHBao saTO ;ia, ce Jejuio UlKpu- 
na.io iipcACTaB.T^a, nero cawo 3a to ^a ce 'lUTa; a aaiUTO 6u on,i,a yiio- 
CHO TO.iuKe pas.iHKC y TCKCTy, KaixBC ce, r;;je Bume a r^aje iiaite, na- 
jiase y u,BJe:ioj komo;ihju a oco6hto y no'ieTi:y? C Apyrc CTpane onex 
HMa y M H TaKOBHX MJocTa uiTO ce ciainy e tckctom y <I> Kai;o ra je 
H cup a B H.I a u.iii AOiiyHiua ^pyi'a pyna: h. up. na CTp. 18, 
HanoM. 8, y <I> je iiajiqnije 6hjio nanucaHO boghmemi na je ;q)yra 
pyna na;i; thm Haimca.:ia /cintimi KaKO iuto je u y ^I ; H.m ina.io ;;a.i.e 
(cTp. 18, HaiiOM. 16 n 17) y O je najnpnje Gu.io kuruinieh magariza na 
je ;q)yra pyna npcByK.ia iipBy pujeu a naa ,T,pyre yiieTHyja jednieh — 
oncT KaKO je y m H Tora HJia join ;i,ocTa ; nero u to ce moikc OBaKO 
;;oBCCTH y CK.ia;i, c thmc iuto ce iina'ie, i^oor o,i;Beh Be.iUKUX pas.iuKa, ne 
MOH>e BJepOBaTH ^a je Jejmo Hlh-puaa^o y H iipeirncuBaH 6am c pyuo- 
iiHca $ : no CBOJ npHJini;H <I> je HcnpaB-taH ;ipyroii pyKOM npena ohomc 
mctomc „CTapoii pyKOiiHcy" c KOJera jc npeiiucan ^I, u TaKO ce Tyiiauu 
uito ce uciipaBU,u y (& cias^y c xcKCTOii y M. 

Ja snaM jom ;ia ;;Ba pyKonnca Jepim Illicpimajia : je;i,aH je imao 
noK. ^yji HBan CTOjaHOBHh, o;i; itojera je ,T,oiiiao noK. AnTyny OaGpiicy, 
ypej.HHKy ^y6poeHUKa, a.iu ce caj,a hc mojkc A'I na^e y H>eroBOJ ocTa- XVI yBo;i;. 

Buiiii; ucTO TaKO lie moikg ;;<i ce nal)e Apyrii pyi;oiiiii- iiito ra jc iiiiao 
iipO'i>. llepo ]jy,'LMaiiii — naMOTiiyo ce y itcroiioj Oiioihotcuh ! 

M o;i, B!j>iucuij)a,ra-L'jn/)ioc.iaae nfiaiiaxa cy mh, ocum 'Jy.iiiliciia iiiiii- 
jciiiica, joiu Tpu, a;iu ce o;i ii>hx oiict ca'iyBao cajio je;;aH, h to y py- 
KOiiiicy Jyroo.iaiiciicKe aKa;i,eMHJe no,'; (MiriiaTy])OM I. c. 70. To je sCop- 
iiiiK iia nHJe.'iOM juicTy, iiucaii y iviamioMC uctom pyitOM oko cpc;uiiie 
XVIII. BujcKa, y KOJCMy ce, KaKO jc Cue yucsaii, iia.ia3C one ^paMc: 
1. /faHuitfl IJ. na;iMOTHlia ; 2. PaKJimp (y ,nBaiiaecTepniiMa) iicnoaiuiTora 
iijeciiiiKa XVI. Biijei;a ; ?>. Ep.mwiia A. r.icl)eBu]ia ; 4. Ajinuua 1,1. Ila.i- 
MOTiilia; 5. I\i,T,.uuo IJ. III. ry}i,i,y.iiilia; G. iiauia KpijHocjiaea, ii 7. Kd- 
Me^uja 6e3 ;i,pyror iiaTiiuca (y iipoau). Hero, Kauo je pyitoiiuc iiarii- 
iioBan OA ca-Mor iipemiciiiia'ia, pc,i; je rpeoao ;i,a Gy,T,e cacBu.u ;ipyi;'nijii; 
nojeAuuu .iuctobh iiocc iiauiie obc upojcBc: 1. .i. 1 — 52 EpMuoua, '2. :i. 
53 — 86 AjinuHa, 3. :i. 87 — 112 Kpynocjiaea, 4. .i. 113 — 134 EoMe^uJa, 
5. Ji. 135 — 186 ^amina, 6. ji. 187 — 224 Pa/f.uuo, 7. na 32 jiucTa 6e;j 
naninauHJe PuKJiui^a. CsaKa je ;;paiia cauHH>aBa.ia ynpas caiiocTa.iHE 
cBeiu'iiili, na cy saTO npu Kpajy CBaKor cseui'iuha ociajie npaaiie no 
HCKO-iHKe cTpauHU,e: ua upajy flamn^e Tjiu, PuKJimife ;i,BHJe, Ep.uuoHe 
nCT, Aji'tune Tpu, Ep'jnoc.iaee 3,Buje, KoMe;(uJe je,T,Ha, to jecT yiipaB 
Tpu, a.iu jo ;!a,i,ii>er .mcTa (134.-Tor) iiecTa.io ; caMO je koa Pa^^Mujia 
HcnyaeH tckctom lyijc'iu CBeumuii 6aai ;;o ^na ;!a^u>e cTpauuite. Pa^Muo 
naK yTO.iuKO o;i,Baja o;; CBOJera ;i,pyiUTBa uito oh je;iuHU nsia Ha iipBOJ 
CTpauuu,u nOTnynu HaxHiic: „Pa^.Muo cnjcBaH no rocn. IJuny lUumiia 
lYiwy-'i'jfea, B.iacTeaHHy ;ty6poBatiKOMy, ro^HuiTa 1700, npuiiasaH oji. Apy- 
xmie Cjiiemenu ro;i;umTa 1701 y opcany" ; ocTa.ie spaiie uiiajy caMO y 
Bpxy npBC CTpanuue npe;i; tckctoii cajio usie Apaiie, oes uMena ayTO- 
posa H 6e3 ;i,pyror KaKBor ;i;o;i,aTKa. 

EpijHocjiaea je OBora pyKonuca (uito ra uu.T.e;KUii ciobou A) nu- 
cana totobo u,uje.T[a oa raasne pyi>e, cajio je CBpiueTau 9. cuene n 10. 
cuena 2. aKTa (b. cTp. 177) uucaHa o;i, Apyre pyite ; ona je ByuucmiMx 
My.iuiieBa npHJenuca, c kojhm ce totobo cBy;;a caanje o;i; pujciu ao pu- 
je^iH 1, a pas.iuKyje ce oa itera caMO thmc uito neiia hh npBor im ^.pyror 
npojiora a huth nonuca .iuu,a; no CBOJ ni)uauu,u CBcra Tora Huje ou.io 
HH y MaTui;u o^aKje je A iipenucHBaH, jep uHa'ie ne 6a npenucuBa'i nu 
KOj KpyHocjiaee nsocTaBuo iqio.iora, Ka;i, ra nuje uaocTaBuo ko,!; ^n«i()(e 
HH KO^ AjiHune HH K0;t Pa;i,MUJia; Moat^a npo.iora youke uuje hh Su.to 
U3 no'icTKa, Hero je tck flon,HHJe ;;oj;aH Hajn])ujc onaj, no pe^y, ApyrH, a 
nocraje (tck r. 1699.) onaj, no pe;ty, npBu. Ba.-i.;;a je npejia upBanittoj 

^ 3ajeAHu>iKu ii3Bop pyKonuca A ii y anjeno ce ;^0Ka8J'je u iiijie mio oCa 
HMajy na cip. 159, nanoji. 4, ne endu ce jijeCTO ne citdiiui, a Ha cip. 100, HanoM. 15, 
iijecTO ceo2^aaai{ A ima sbranaz a ^I sehravaz. yBOA. xvii 

paa;;HOou u to ;^a cy y A ciuio xpa anxa, ^oi; cy y 'I "icthi)!! : iuto cy 
HaHue y 'i rpeliu h "iCTupTii aiiT, to jc cue y A TpeKu, ajiii c je;tno.M 
eueiiOM Maii.c iicro.iu y ^, jc]) je ;ia;ui.ii cueiia y A pa3,';iijc."i,eiia y 'I 
Ha Ai'iije. To jc oca cyMiLC ^ly.iiili rauo iiaiiiao y ciiojcjiy .jCTapo.M ])y- 
KOnHcy" OAaKJic jo iipeiiucuBao, iia jc iia.i.;;a Ty ii])OMJeHy yiuuuo caM 
ayTop oiia:imimn ;i,a cy Tpcliii airr ii ii.croiia sa^iba ci;ciia ii])cj,yru. Tom 
cy iipii.iuKOM lia.ij^a uyupiucnc join iicue Jia.ie iipojijeiic: ii.mc ;;pa.Mii 
EpyHOcjiaea (KaKBO je y A h y join ;i,Ba pyKOimca) OKpenyTO je na By- 
vitcmpax u;m Bimucmpa.r (jcp ce y A u y 'I imme ouaKO ii oiiai;o), 
iionyitauaHC cy ;;u;;aci;a.Tiijc (iiaiiOMeiie o pasBUXKy pa^ute Ha ii03opiiuuii), 
na cy u naTH" (aKTn) npcTBopcHU y „CKa;saHJa" a „iiieiic" (cueiie) y 
„roBoi)c" ; miaue ce Ta „HaituoHa.iucTU'iKa TenACHUHJa" ucno.i.u.ia joiu 
caiio Tuiie ;ia jc y nonucy ;muu h y 2. cuciiu 1. aura ,,<i'ii.io;!0*" Ce.iOMup 
nocTao „My;(po.T.yoimi;oM". 

IIIto CO casiora TCKCxa Tuqe, A ce u '1, Kano je seh Kasano, ro- 
TOBO yBujcK o;; piijciu j,o piijciu c.iamy, a.m cc r;g'erj;jc u j,o6po no- 
iiyityjy a KaTKa;i,a u ucripaB.i.ajy, iipeM;;a to 3a;;ibe pei)e uuBa, jcp je 
y liuiia, a oco6uto y H, tckct cacBHJi Tauan. IIIto nan iia iiap sijecTa 
ujiajy Mel)y A u M iiei;e jiaite pa:j.iiiKe, n to uo cboj iipu.iunu u;ie na 
pauyH npenucHBaiiKC iiexauHOCTn, Kano niTO curypno na xaj paqya u;;e 
y r.iiaBHOxie u to iuto ce y ;^eTa.^.y jesni; paauaasu. Y xoiie nor.iej,y 
Moate ce yonhe uaaaTu ;i,a A Hxia c t a p u j e o6.iuKe, h. up. on iiiia pe- 
;^0BHO saBpiucTKe -oj y 3. n 7. naj;ea;y jcj,nuHe aiencKora po;i,a saMJe- 
HU'iHC u iiiJU,ijcBCKe ;i,eiunHai;HJe a -emu y uiM>nHUTUBy, ;;ok H UMa ;i,0CTa 
'lecTO, ys TC Hopiia-iHe oCi.mKe, n saspiueTKe -om h -cmum (h. np. y oeo.u 
h'yfiii, ujiecmum irjecTO y oeoj Kyfiu, n.iecmu) ; A Haj;a.Tje HMa potobo 
yBiijcK KO;i; iiMCiiuua uito ce AaH^tanac cBjtiiiaBajy na -me CTapuju saBp- 
luexaK -Hje (ii. up. uMcutje, roweiije), ;i,ok M uua roxoBO yBUJCK -H.e; ro- 
TOBO yBiijcK uiia A II Kpa^^eocmeo (ca e) u yrapcKii, a 'I naiipOTUB ro- 
TOBO yBHJCK Kpa.-becmeo {6e3 e) u yurapcKu (ca u npeiia Ta.i. Unyaro] : 
HMa AOucTa u oSpaxHO : y H je roTOBo ysiijeK epuje.\te h oe^u, (ca c) a 
y A HOBHJe (aaii, HCTuna, ;iy6poBauKo) opujeMe (c hobujum o) u o;i,ti 
(6e3 e). To je cse, oapcii oj, uecxu, h ojaT.ie uito je H totobo aa 103 
^o;^HHa iijia!)u o;i; A; a.iH uMa h xaKiix pa3.iuKa y jeauKy Koje ce ue 
Mory TyiiaiuTH hu iipeniicuBa'UJOsi HeiauHOCTu uu pasauKOM BpeMeua Beh 
jaeuo noKasyjy iia ;i,iija.ieicT ;;pyKtiiiju oj; ;i,y6poBa'iKora. 

Amo ysiiM.i.eu upiije csera npiuuuiio Be;mi;ii opoj iiKaBCKUx oS.iuKa 
Koju ce y Apyroj nojoBumi XVII. Bujeua y ^yfipoBuuKy uiijecy roBopu.ui 
a Hiijccy uu uuca.iu; aKO ;i;aK.ie A ujia yepu^en (cTp. 154), pumu, 
epu^nvjec (cTp. 156J, ojnt.veua (cTp. 157), .vucmo (CTp. 158), naj.-tuamujej: 
(cTp. 159) iiTj;., ueiia cymte ,T,a je to ;i,oiu.io y A o;i; liCKora iiKaBita XVIII yooA. 

i.ojii iiiijc ^HyG])OHM:iiiiiii. To iia.M iioTuiil^yjc ,;a.i.a oko.ihoct ;i,a je Tiij 
iii.aiiau, xoTcliii iiiK-aTii jeKaucuii, oKpcrao iia jci.-ancKii iiaroBop ii hckc 
oo.niKC I'AJc iiOMa * ucro jc cthmo-ioiuko u (ii.iii «*), iia rauo Ha.ia3iiM0 
2^0(1 niesccni em (cxp. 151) MJecTO ao,^Husi:emije.v, liiep (cTp. 172) mjccto 
xim, niesda (cTp. 175) mjccto nmuma, hrietki (crp. 181) mjccto 6]>uaiKU, 
hicti (cTp. 177) MJPOTO ()umu, bieli (c-Tp. 184) mjccto 6iuiu (oj; ouimi); 
(• iicTora je ])a3.[ora OKjx'Hyo iia joKaitcKii imroBOp ii hckc ocj.iukc r.'ye 
je OH ;i;oii('Ta iiaroBapao u a y ^yiipominwy y to ;ioua iiiije (niiiiie) 6iio 
j('i;aii('Kii ii;iroBop Bch iiijaucKii u.iii cKiincKii, ua je Tauo iia'iiiiiiio prieJco 
(pTp. 201) MJecTO npuKO, hriemcnn (cTp. 20;5) mjccto ope^ieim, krieposti 
(cTp. 152) MJecTO Kpenocmu. A.'iii mijc caMo to — ■ iiMa join ii oho: oh 
iiMa II ncKO-iiiKO nyTa j mjccto ,T,yopOBa>H;ora fj, Tai;o ])cj,0Brio rocaoja 
jijccTO rocaof}a, npeM;;a Gii cc moivio pchii ;;a je to ;;yopOBanKii apxaii- 
3aM, ;;0K je to mhofo Maite BJcpoBaTHO sa oo.iiikc Mejy (cTp. 208) mjccto 
Me^y, uorpjeH (CTp. 179) srjecTO norpf^eH, ^oje (cTp. 173) ii flojeMO (CTp. 
177) >rjccTO floffe — flof^e.Mo, ya Koje moikcmg oj,Max yacTii ii najmu 
(pTp. 205) MJccTO naiiu; auo nauoKOH joui bii,-;iimo fla oh iiiiuic hcko.iuko 
iiyTa II gi sa j, s'yiedignuie (cTp. 195) 3a cjeflutbyje, Braniuogia (cTji. 
207) 3a EpaHueoja, nera JtyfipoBuaiiii Hiijccy — 6ape.M y to ;;o6a — 
HiiKaKO uiiHii.iii, a jecy ^a;LMaTimnii, to 0H;;a cbc sajcAHO ciirypHO ^0- 
Kasyje ;i,a jc caM A, lun iteroBa MaTima niicana oa ^ajiMaTimnia iiKaBna 
•laiiaBua. To On ;i,aK.ic Bp.io jaiso roBopii.io 3a to ;^a je KanaBC.iOBiili 
iiiieao CiapcM Byuucmpaxa, Ka;i; 6ii cc Mor.io ysCTii ;i;a cy tc Hej;y6po- 
BauKe ocoSiiHC 6ioc y opnriiHa.Ty tc ;ipaMe, ajiH TemKO jc Kaaaxn je Jiii 
TO TaKO II 6n.io. ILia hcuito no 'iCMy 6u cc xior.io nae.TyhiiBaTii ;ia cy 
TC oco6hhc Bcb 6ii.ie 6apeM y MaTiiu,H c Koje je npeiinciiBaH A: odjiiiK 
flojeMO (mjccto ;iof}eMo) ua.ia3ii ce y ohom Ma.iOM KOMaii,iiliy iuto ra je 
iicnnca.ia Apyra pyna, c qera 6u TpeSajo KasaTu ;^a je hc caMO raaBHU 
npenncHBaq, iicro ii onaj uito jc uoiiyHiio Byuucmpaxa, 6no ii3 Kpaja 
r;ije ce roBopii ;(ojeM mjccto ;;o^e.v, — niTO 6ii nanoKOH Mor.io u 6iith. 
C j,pyre CTpane u ocxa-ie ;i,paMe mxo cy y A imajy csaKaKO 3a ay^po- 
Bii'iiiii roBop OHora BpcMcna Heoouiiniix iiKaBCKiix oo.niKa, na 6h to Ha- 
npoTUB iioKaaiiBa.io ;i,a cy, 6apcM ohii y Byuucmpaxy, ;iom.i!i o,*; npe- 
niiCHBa'ia ; TaKO h. up. y nO'iCTKy Xla-iMOTnliCBe Ajimme A iisia cueepuu 
25, Hanpii^yjy 100, flpiieuMa 126, cusepa 142, uoourne 272 iiTj;., a joui 
jc BaH<nnjc IUTO ima u hckojihko norpeuiHux jcKaBCKiix oO.THKa: brieike 
19, ejejieHu^a 292, ejejioeuma 293 iit;i;. Biihe ;i,aK.ic a;a je y i;i!Je- 
.TOMC pyKoniicy A, ;^aK.^e u y iteroBOJ EpyMQc^^aeu, npenncimai (Kojiijc 
n. np. Morao 6iitii c no.iyocTpBa PaTa koj; ^yopoBunKa) yuoeuo h3 cbo- 
jera ;;uja.ieKTa KOJcniTa qera y MaTiiu,n Hiije uii.io. IIiiTaitc ;i;aKje o 
ayTopcTBy ii Bynucmpaxa n ocTa.rajex Tpiijy ;;paMa iuto ce ob;i;jc ii3- ynoA. XIX 

;;€'»najy Mohii lic ce noyn/taiio piijciiiirrii k.^j cq kiuitiimkii ii:t;uviy ii ;"to6po 
iipoyie AJo.ia Kaiiauo.ioniiliona a in ibiiMa ii niijciii jtyicoiiiic A Kojn je 
Menu 3a Taun iiocao iipouaciio ;;oiiiao y pyKC. 

II o;; BipiucmjHi.ni je 6110 iici',T,a iioccdan pyi;oiiiir y <i'paii.cBa'ii;(ij 
6nC;iii0Teuii y ^'I,ydpoui[iii;y no;; up. old {iiohiim, a IH.j cTapiiM), kdJii 
Hiije iniao iiaTniienor .iiicTa, iia y lUTaMiiaHOM KaTa.iory CTOJu ^o;^ HMeiiOM 
L'poHoc.iana (xaico oa o y irpuo.Mft c.iory!); Toje ii.mp, y iipaiiii.iiioM oiiiiiKy 
Kpi/HOcaaea, 3aj,p;Kao 11 llauuli, Koja je Taj pyKomic joiu uMao y py- 
uaiia II y Historiji diibrov. drame ;^ao na cxp. 195 — 196 nper.iej ea^p- 
JKaja a na cxp. 197 iiixaMnao upBii npo.ior fotobo y uje.iiinii. Kai;o Taj 
pyiioiiiic CTOjii npcjia M, hc Mory Kasaxii, jep je Cory xBa.ia 11 it.era 
nccTa.io 113 'I'paibCB. 6ii(5.iiioxeKe! A.111 no onoiie luxo iipii'ia IlaBHii BII;^II 
ce ;i;a iim ce ca;;pH;aj noTnyno ciaiue, aok je HaiipoTiiB 11 y tomc IlaBii- 
liCBy pyKOiiiicy Bj/Hucmpaj: 6110 ])a3;iiijo.i>eH na xpii auxa itao y A, a 
He Ha 'I ex lip II Kao luxoje y ^I. Peroii iiaK ;i,a je xaj IlaBuheB pyKoniic 
6o.i>ii o,^ U, jep Sapexi y npo.iory una na je;;HOM MJecxy jej;Ha uiije.ia 
pe'ieiiiiua Koje y ^I iiewa a KOJa je na cbom iijecxy, a oiicx, iipii npajy, 
iiMa y itesiy uiije.iii KOMa;t MJecxo Kojera ^I una caiio uap piije'iii. T^je 
y ii3;i;an.y nanoxiiin.eM 113 OBOra (IlaBnheBa) pyKoniica ByHucmpaxa Kaivse 
pa3.iHKe, xy ra oii.iieiKiiM ca Ha. 

A.Tii HaJBiime je >Ka.nixH mxo je 113 <i>paiijeBa'iKe 6iiC.iiiOTei;e y 
JlyQpoBHiiKy Hecxao pyKonuc no;i; 6p. 235 (hobiim, a 14 cxapuM), — n 
OH je nponao npiije r. 1871., jep ra IlaBnli [Histor. dubrov. drame, cxp. 
198) Hiije Biiuie naiuao. Ho mTaiiiianOMe KaTa.iory y ibCMy cy 6u.ie obc 
Spaxie: „npiiKa3aH,e c.io;i;eHo oj; JlapiiHa ^pHJiiha, iipiiKasaHO na iiiipy 
B.iaxa CpKO'ieBiiha. — .Hpyra i;0Mej,iija iiexora. — KpoHOcaaBa, komc- 
,^iija y upo3ii. — KoMe,^iija peuiiTaiia iia iipBii Jiapua 1696 oj; ;ipyiKHHe 
Pa36opHiijex. — KoMeAiija iiasBana Pooiiii.a 11 CxBapii Mo;;epHe (1699)." 
OcoQiiTO HaM je xeniKO iiperopjexii luxo cy ce xaKo n3ry6n.ie ;^BIIje ^patii- 
hcBC KOMe;tiije: iipua je iio3iiaxa u iiSAana, a.iii je .111 oiia Apyra KOJa 
0,1; nosnaxiix ii.in oj; iieii03iiaxnx K0Me;i,iija ;;y6p0BatiK0ra ^lo.xiijepa'? 
KpOHOcjiaea (oiiex xano uixaMnaHo!) 6e3 cyiiae je Haui Byuucmpax- 
Kpyiiocuwa ; „KoMc;i,iija nasBana Po6iiii,a" xo je onex nam Eeno Uo- 
u.iecuja, Kojesiy je y caMOsi xeiicxy oaiu xaKii iicxii uaxnuc (b. CTji. 89) — 
CJiaace ce ii rojiima 1699, jep naxi je Myauh 3a Bena Iloujiecujy saSii- 
.i,ea{iio xy roAiiny. A.iii y ca;ipM;ajy xora pyi;oniica ocxajy naii ABUje 
cxBapii HejacHe: luxo cy upiije csera xe „CTBapn Moj,epHe" (xauo je 
Cam iiaiuTa.MnaHO y Kaxa.iory : stvari Bloderne)? je .iii to iiacxaBai; nax- 
niica „KOMej,iija Ha3BaHa PoSuum^ n.iu je to naTHiic jej,He ;ipyre komc- 
;^nje KOJa c Po6uibOM ncMa iioc;ia? Ja Ciix iipiije pcKao ;i,a he Ciitii 
OBO ;;pyro, jep ohcjio iniaue oucKiiBa.™ ;i,a on naTHuc r.iacuo „Pooiiiba 11.111 I'Tuapii Mo;;ci)iic". lie c.Miije.MO iiaii.MC cMCTaTU c y-sia na, jc Kasiia- 
•mheB KaTa.ior npii.iii'iiio iionpniaii ii iicTa'iaii, na iie Ch Oii.io iiiiKaKBO 
MVAO A* je OH OBAJc iiaTnuce ;;Biijy i;o.\ic;uija ouano cacxaBHO itao ^a 
_ie je;iHa. 3aTo no 3iiaM niije .iii xiy cc iioTKi)a.ia joiu je;^Ila iiorpciiii;a 
y iior.iOAy Tpelic ii 'icTBp're ap^mc onora iiyitoiiiit-a; moivio Cii iiaiuie 
611T11 Jta je pujc'iii „KOMe;;iija y iiposii" iiot'.iiije Kpouoejiaea jto^ao caa 
KaaiiaMiili, na ;;a jioiicmiua iiito cmiiJ(v;ii („KoM(',5iija pciiiTaiia na ripnn 
Mapua 169t) 0,1, ;;py;Kiine Pdiidojmvje.i-^) iiiijc iiaTiiiic iiei;e Apyi'c l!OMe;^lIje 
iiero ;i;0AaTaK HaTaucj EpotiocMiea; na Taj 611 iiauim u^aiujio ji,aj(iEptf- 
uocmay (= Bi/<nicm]'aa-a) n])e;],CTaBii.ia (sa iipBii iiyT?) ;i,py;iciiiia Pas- 
uojnitije.v l.-ora Mapxa r. 1G96., a to 611 .iiijoiio npiicTaja.io ys ouo uito 
seh 3HaM0 (b. CTp. XII) no ;ipyrOMe npo.iory Bymicmpaxa, fi,& cy Pasoopnu 
3Cii.T>a npiijc r. 1699. n])UKa3nBa.iu oBy ;i;paMy. 

3a n3j;aH,e OBe 'leTiipii ^ipaiie yaox je Kao TeMe.i. 3a JepKa IJlKpu- 
naaa pyKonnc <&, a 3a ocTa.ie Tpii H. II3 tl> ey yaexii h cbii nenpaBuii 
II Ao;iauu Apyre pyne, jep ce th csn Tiiuy caiiora TCKCTa 11 npimasyjy 
ocooBTy pej,airniijy naniera JepKa TIlKpimajia, xio;Ke6nT n cxapiijy o^ 
one Koja ce Bnj;u y M. HanpoxuB iia;io can ce oOaaupao na ucnpasKC 
jipyre pyiie y U, jep nexia fotobo niiKaKBC BaniHOCTii xa snaiio KaKO 
je HCKO Her;;je oko no.ioBiiue nponijiora anjeKa MujeH,ao nene oS-iuKe 
II pnjein ;;yopOBa'iKOra roBopa; sa JepKa HlKpuna.ia, napaBCKn, c no- 
un H.y ce y HanoiieHaMa no;; tckctom cse pa3.iiii;e u3Mel)y "I* n H. LUto 
caM naK u 3a Byuucmpaxa-KpyHocjiaey yseo Kao tcmct. M.iia^H pyKOiinc 
H, to om)aB;;aBaM tiimb 3,a je ^I KopeKTHiijii n noTnynnjii oj A, a npej;- 
CTaB.T.a u HOBiijy pe;iaKi;iijy jpaMe, Kojy je MOH;;i,a ca.M ayTop npoBCo; 
Hero, pa3yMuje ce, r^je je Tpefiajio ;i,ao caxi y TCKCTy npe;iH0CT CTapn- 
jeMy pyKomicy A, a csaKaKO cay y Hanonenajia 3a6io>e;KHO cbc ite- 
roBC paa.iuKe ocidi o'ieBu;;HUX CecMiic.ieHux uiJcnneiiBainviix norpeuiaKa. 
TcKCT pyKonnca je JtaSoiie cacBnii BJepHO iiijenHcaH fenpn.iui;oM, a rjtje 
CUM iioiicnpaB.iiao oiuTe npeniiciiBauKe norpeniKC, n.iu noi;yinao ;;a no- 
BpaTUM npBamitn TeKCT na HeunTKHji ii.iii HepasyiLinBuii MJecTiixia, CBaKu 
je nyT y HanoMenana Kasano KaKO Sam nurae y pyKonncy^. y opTO- 
rpa*iijy je pyKOimca np.io Ma.io ;;npaHo: rjje ohu (a TaKO oSuqno "I*) 
iiiiiuy caMO i n.iii j MJecTO caj;ainH.era ,ij, ji' n.in ,iji', ry cajt iii)erni- 
CHBao KaKO ce ^anae nuiue a Hiijecasi Tora cnoMiiitao y nanOMeHasia ; ^ Pjje ce y nanoMenaMa Cniesu .^ea nyra nciu Opoj c upTnuoM no cpHJe^u 
H. np. 3-3, TO SHaqn ;;a ce nanojieHa inqe csnjex pnjequ y TCKCry mio axy o;s, 6poja 
o oncT JO 6poja 3; ibko na cip. 4 no,^ HanoMenoM ,3-3' puje>in mTO ce xaMo cuoMHH.y 
ns y (.mro . . . Kvn.inuoM') CTOje y 1 MjeCTo pujeifl ox ,HeKa *' p,o ,Kyn.umoii =' y TCKCTy. yoo;;. XXI 

iipcMa ;;aiiauiii.0My iwi'iiiiiy iiiicaii.a iipciiiiciuiao ca.u je ii.iii uju, aok 
H una oe:i pa:uiiKC je ii.iu ic a <1> ii A pe^^OBHO caMO ie; sa ocoCiiT 
raac ^yupoHa'iKOra ;i,iijajieKTa Kojii cc >iyje ii. up. y sopa, JEasap, ii kojh 
ce y pyKomiciiMa iiiiiuc cjiobom ,z' (;;ai>vic i;ao h iviae ?{), iiiicao oaM 
ca fls {,W>P"> ''Infliii'P HTj;.). Ey;tyliu ;i,a pyKoiiucH ])e,';oiiiio iiiiiuy „<i>o- 
HexcKiiM" iipaBOUHCOM, HHJe Mu Tpeoajio c TO crpaiie iiiiiuTa Muje- 
ii.aTii, Aa iipanonnc r)y;i;e Kao uito jc ca;taiiiii.u, a.iii y oiuijom piijeTiai- 
je.\i ('.'lyiajeiiiiMa r;i,j« ])yKoiiin'u imiuy „eTiiiMO.ioiiii;ii", ja Tora iiiijccaM 
OKpoTao iia <i'OiiCTCKii ot'iiM OBor je;;Hor ;i;orol)aja: ko;; pHJcm cacTa- 
B.i.eiiux c iipiijc;i,ao;!UMa as n pas 'I j)e,i,OBHO (a.iu iie yiiujcK!) iimiie 
if 11 raf II iipivi, MyiuuM cyr.iacHUKOM (n. up. iftjcraii, raflcbmti), a to 
no iiOBHJciiy (Tiopt^nKeBy) fly6poBa>iKOM npaBonucy SHaqa us h pas, jep 
H ^I pa;!-iiiKyje iipii.iitiiHO pej,OBiio c-m ojs, a-x namyliH one iipBO ca 
s-sc a OBO ^pyro ca f-fc; Ty caM npenucHBao uc- u pac- a HHJecaM 
Tora Hn ciiOMiiii.ao y HanoueiiaMa, jep ce to lecTO iionaB.i.a, a oncT hc 
MO'/KC 6hth cyMtte ;^a cy h luicait ii npenucHBa'ra usroBapajiu Tasio uc- 
H pac-. r;;je caM y TCKCTy ja ;i,OAaBao Koje cjiobo hju Kojy pnjei uito 
je ocTa.Ta iipenucHBa'iy y uepy, to caii cbc MCTao y ymacTC 3arpa;;e []. 
— Be.iHKa je HeBO.T.a c Ta.TOJaiiciaijeii pHJcmiia h peieHHiiaiia y npBHJeM 
TpiiMa KOMe^tijaMa! mix je to.tuko ^a ko iie sua Ta.iiijaiicKu iie movkc 
;;a ;i,o6po pasysmje uito ce y i;0Me;i,HJasta roBopu. Ja caji to yflecHo 
OBaKO: pujequ u pe^^eHu^e uito cy dam H:iroBopeHe na Ta:uijaHCK0Ji je- 
3UKy, ys iLux caji y ca.MOM TciccTy oj,Max ;i,oj,ao cjincKU npiijeBO,!; y yr.ia- 
CTujeu 3arpa,T,a..Ma ; to ucto can 'iuhuo u c ohujcm puje'mua, u03ajiLT.e- 
HUM H3 TajiHJaucKora jeauKa, KOJe cy yseTe Kao ;i;a cy cpucKe, na ce 
npcMa TOMe u xiiijeiiajy no iipaBuamia cpncKOra je3UKa, ajiH KOJe ce y 
TCKCTy Bpjo pujeTKO Ha.ia3e (je;i,an u.-m ;i;Ba nyTa) a roBope iix o6pa- 
30BaiiH .Tjy;i;H a ne a>y;■^H us npocTora Hapo,u,a ; n.ux ncKauo ue moikcmo 
cxiaTpaTu ;i;ujeJiOM jesE'iHora 6jiara ;;y6poBaqKora ;i;HJajieKTa, jep ji;o Ha3a;i; 
jiajio BpcMcna o6pa30Banii ^yopoB'iarai, Kojii cy nponi.nu Kpo3 Ta.rajaucKe 
uiKO.ic, yMJeau cy na Taj na'raH iiocpo.i.aBaTii totobo CBany Ta.iujaHCKy 
puje'i KOJyHHJecy 3Ha.ni U3 CBOjera ^ujajieKTa. HanpoTUB, one na Tajni- 
jaiicKora no3aJM.7,ene piijeuu kojc roBope .T,y^ii 113 npocTOra Hapoj;a n 
KOJe cy 36u.T,a yiu.ic y ;i,y6pOBa'ii;u ;i;iija.iiei;T, na ce hjiu y nauiHM ko- 
Me;^^jaMa no'ieiuhe najase n.m cy yonfee y jesnqHOM ^o^JIeJ^y Hnxepecne, 
jep i;a;Ky KaKO cy ce Ta.iujancKn iviacOBH n o6jihii,h imjeiLa.-iu npejasehu 
y AyopoBa'iKU ;ipja.ieKT, itiix caji yseo y pjenmiK npu Kpajy caiiujex 
,HpaMa. ^a naK iHTa.iait sna KOJy pnje'i M0H;e nahn y pje'iiuiKy, one cy 
aKucHTOBaiie anonaJBuinc ii lUTaiinane y TeKCTy pacTaB.TBeno; aKncHTe 
caM iiM nan noxicTao totobo CBUMa onaKO iiaKO ce caj;a y ^ySpoBHHKy 
naroBapajy, H.ra KaKO miicthm ;;a 611 ce y ^yopoBiinny usroBapajie. I'lua XXII ysoA. 

iiiiH'K- ii(M,oi-t;i T;i.iiij;iiici;iix iiiijr'iii y uhiim i;o.M(',i,iijiiM;i i;oje ee ,i,aii.Uiiiiic 
y JlyCpoBiiiiKy uiiiiie iic roiiopo, iia cjim n.iix y ]ijc"iiiiiKy o6ii.i,c>i;iio 
:!i!Jc:i.;iiuOM. Oi'iiit tux iiocpubeiiiix Tii.iiiJ;iiici;iix ])itjc'i» y:ieo cum y 
pjc'iiiiii; u ("BO one cTaimje ii.ni n])oiimiuiij;i.iiic jjiijc'iii ;tOMaher ii.iii xy- 
|)cr ii3Bopa Koje y HauiiiM iicto4hiim KpajoBiixia ii.iii mijecy iioaiiaTC 
HJiu uMajy ,ipyro sna'ieibe; c xe cxpaae obc Han KOMCtiije mhoio iio- 
Ma;i;y, jcp y ii.iiiia uitaMO iipaBTi napc^im rOBOp XVII. Biijcita o iipo;;- 
Mcxiina cBar,i,aiiuLera pt'a.iiiora ;i;iiBOTa, "lera y Macii .iiiTopapiiiix ,ye.ia 
xora Bpexieiia iic Haaasiiiio; :iaTO y obujcm KOMCiiijaxia 11a.1a311.MO 110- 
;;ot'Ta piijo'iu 11 oo.iuku kojiix iie.Ma iiit y pje"iiiiii;y Jyrof.iaBCHCKe ai;a- 
^eimje, 11.111 cy Taxio iiocHJeAO'iciiii ii;i Kacniijera npi'.\ii'iia 11.111 iiii Kojer 
Apyror Kpaja. Ja can ;!aTO yseo y pjc>iHui» 11 cec xc piije'iii, j,a xiiMe 
u noMorneM uuTaouuMa nojii Hiijecy ^yOpOB'iaiiii, 11.111 mijet'y bjciutii 
cxapiijeMy ;(yCpoBa'iKO.My roBopy, na 11 isaxo, ;ta iipii.io;i;iiM iieiuxo xii- 
CTopiinKOMy .leKCUKOny cpncKor jesuKa. Pa;ui noTiiynocxu yHHO caM na- 
nOKOH y pje'iiiiiK 11 piijciii KOJe cy >ni facBini Henoiniaxe a o;i, kojux cy 
HCKC MOa>'j,a ca.MO iipcniicuBa'iKe norpeinKC. 

y 3arpeuy 19. jauyapa 1922. 

M. PeiueTap. [IlamnticHU .iKcm, Ujiedma ciapaiia: KOME/IMJE CyiOBHHCKE HETMPM nPHRMCAHE M3 JEflHOfA CTAPOfA PyKORMCA Ofl 0. <t). MHOHEHUA M3 Cn/IJETA. 

OA KorA cy cyiowEHE pehehm pyKonwc he kawe, 3ha ce camo aa cy bm/ie 

nPHKASAHE nPMA flBOPOM HA 1699. 1. JEPKO UUtPMnAJIO. 

2. iffljEPO :\iy3yBHjEP. 

3. BEHO IIOILIECHJA. 

4. ByyilC'TPAX'. ' Vuzisti'ali. 
.1/. remerap: HcTupu di/Spoea'iKe dpoAte. [Ilamnticuii .niicm, cm)>a}Kiha cmpnHa:\ Dionysius Major, Siciliae tyrannus, tragoediuin laudibus evehebat, a Goinoedi;i 
vero abhorrebat, eo (juod ad risum tantum accomodata esFCt. 

Aelian., 1. 13 de var. hist. Inter fabulas adeo est comoedia abjecta et illepida habita apud Athenienses, 
ut lege sancitum sit, lie quis coraoediam componeret Areopagita. 

Plut., De glor. Athen. JEPKO mKPHnA.10, KOME^HJA. 

II M e H a i; o _j a y .1 a :? e : 

Jepiio niiipiinajio. Afiuera CTpaB'iaiiuii, iiy.iaj). 

Ilepa, iberoBa Hveua. Mii.iiiua. 

Mapynia Ma;ia, ;^jeB6jKa. Mapo, cuh JcpitOB. 

IIpxyH, A j e T H li. Ca-iaiiyH, jK y ;^ u 0. 

CuHKO, sanoCTar, Kare .'loriyrKa. AT nPBII. 

Illena npna: JepKO UlKpiiiia.io h Ilepa, iberosa xeHa. 

JEPKO: Signor no [He, roeno;iuHe]. signor no, ne OKopa TBOra 
CBJera! aKO jc HohacKa pocH.io, to.iuko he, nyjuo, Behe Buaa 6uth; 
xohy ,w ee OH'iac jyrpoc rfira iuiko caM ciiHoh Hape;ino. 

nEPA: C'Be je to raKO, a.iu c xBoje aBapuuujC' [cKynocxu] y hu- 
iiujesiy ce crpaay, nero y HameMy, no cbc rojimiTe Sayra noieiKe. 

JEPKO; Bnyra! xaj; ce Haj6o.T>e iiHrpaxa [.texDHa] npoja, xo cy 
KOHTu dare e averc [^axii n niiaxn] 1 Tu ce y to ne pa.syMiijem : saxoja 
HcjiiaM iioxpeoe oj Memxpa: ja SHaji luxo uuhhm. (Cpue joi je j;aBa.io 
lie Bo;tux je ca mhom!) 

IIEPA: TcTOKO caM ja CHxa xBora y CBCMy Heciua;iHa a;iiBOTa. ;;a 
Mil ce ne xaje, aKO he iq)Ha Pnj&Ka oaniijeTn n biiho u SauixuHy; caiio 
ym je ;k6 hito cam XTJe.ia mec i;oma rposjja y ^pa;^ noc.iax — Helie 
Ba.T>ax 3a o6jecux. 

JEPKO: Illec KOuia rposAJal He;;aMHnmec rpoa^a! A.iu cu Aix- 
6opaBu.ia mxo xe casi y rpajy yr.iaBuo, j;a ano hem ;ioIi ca mhom na 
jewaae, nehy apfinxpuja [caMOBO.te] ? Per vita mia [xaKO mu HtnBOxa] 
jpHKUM Aa OBe name aiene, uaj, obo nsajy Ha jeiiaH>e, item y Manxaay, 
if em y bhho Bapeno, item y rpo:ijje iVc, cysu'ieHTe cy osauo no uh- 
xpaxe npoKpeHyx; saTO, jec' mc ly.ia, nehy hh Tsora CBJexa nn xBOJHJex 
apouxpirja. JC|iKu I1Ik|iiiiiu.io. IlEl'A: /l,ii K.i,i HPliciii, iiauHJcimuja! ^a xohem Jiii ;^a Mu.muy 
BJepiiMO :tii Ily,^:ll1;l ii ir.era' yniiiiicm- iia co,i;y, iieua^ u;jBe;;e 11:1 name 
KyKe Mii.iuuy c iiiniijcjiiioM ico cc Ba.i.a;;a'' [?J iipiiCTOJu, ;ta cc je,iiio.M 
pe'ic: „l'I:«iiiiJia je 113 iiyhe Jepi;a lllit})iiiiajia ;yeBOJKa c iiyiuiimoM''." 

JEl'KO: Ha, iial omi i>oi' rcdii, a obii por ,"i;jeBOjnH; iiajSo.i.a 
je TO iipliiija' ;i,Ba \nn'i\, iiiyiia.i. kot.hiK ii OyK.iiija. 

IlEPA: IIii, mil pl)aB'ic'' o^ imuiTa, ca;^'' 6iix rii ouy Man.uuy'^[?j 
OKO o6pa3a'. 

llleiia apyra": tu'" iicth u Mapynia Mana. 

MApyillA: Tociio, ;;oHuje.in cy Jieco^^ aa je.Ma'ia — xoaii ;;a 
Hape;i;uui; ucmo''^ rociiajia paOiijar. 

llEPA: CiipAehii rjuu^" oopa^e, nap a ra u th ;i,u<i)eHi^riiii'''. 
Ka;^ ;iol)CM ^oxia, CBe^* tu hy tc" rpfiHTaBe nii-tKe iiCKyncTur^'. 

MAPyUIA: y 3 B a j '*, rocno, CBelj .ra tu cy tc ciquehuue iia naxieTii ' '! 
;^e60T0 oux peK.ia: ocxquu.ia^''' ce iKUBa ua CBiijeTy. (Bjemii^'^ doMa^''.) 

HEFA: McKa' xie, enopKy.i.o-", ua Bjepy hy tu^' 'iuhutI^ CTaauT 
TH je3HK y Hpou,ujeii. (Ilde^"-) 

lUeHa Tpeha: ciapaii''- caji iiaBupnBa^-. 
JEPKO: 0", 0^'! Hohu c BparoM! 6or th mc CKaiiy.io oj; n>e; 
cazzo [k . . . u] He ;;a mu uurlje-^ uora pasBCCTUT : CByj,-* 3a jihom-*, vk^a 
Me TpaacH, CBy;t xie cui'ijaBa, cnet) mh rpiiHTa, a^^ Ha;i,a cbc y itoj 
BcraK CBJCT u Beoiiue KOHcy.iTe [caBJeTu]; u 3aT0-' oiiOMajne, uj,yhii y 
inyiieT, HaB.iam caM je 6ho yc*aj,uo na iiacKy^^ npyuaBui^y, je^a 
H.OM 6au,u HU3 K6ho, U-' per vita mia 6jeme ce jo''' nOTaKJia^** aora-'', 
Ma ce onCT BaaenTa-^ — • Bu;i;n^^ ce^" u spar je nOMara! E''', e", Ma Hei;a 
saxBa-iH 6ory 3a ony Hosy y3;;y Kojy" cy mu ;i,OHuje.m na;; caM diio'*' ',ia *; 2 ynnnie ce <I>; ^-'niTO Ma.TO nphnje, nno hm ;i,am, Moaco aiiiByKaT, a naic 
HCKa ce je,T,iioM pe'ie: „Il3iini.ia je jia icylie JepKa lIlKpima.ia [Skripala] ^CBOjica 
c nnTiijepHOM n c Kyn-muoM" H; »,valafada' [?] •!>•, ^,parccia' *; "jargiauce' <f> ; '-'.la 
Me Hnje cpaM o;i, Mora ofipaaa. Bn^iio 6h ihto Onx caj, yuumi.ia ^■, '.magnizu' [?] <I>; 
'' pednu 6poj npusopd ucnucaH je pujenuMa ca-uo y ^, 4> nume ca.MO odHOcmi apancKu 'Jpoj, 
na ce to dojbe ue 6u.i,exu; '^'> ucnpaeKOM od ,ta' [?] *, 1 ncMa; •'"" MOca H3 PnjcKe 
nrro cie Hapejtn.iu eiiHohica 3a jeMaqa, saio xo^n ;;a naaTHm 11 neMOj H; '- ,i;arcldi" 
ncnpaaKOM od ,gardni' [?] ^I ; isju^eHataiu (,difeiifgiasc') M ; "-1* hmbm th tc cne U ; 
'Mfkubstil 'I; ■« .Ufouai- <!>. ,Ufova' ^I; " .pamet' [?] *; "ycMpjje.ia ^I; " * «e.vo; 
-"jChetino [V]' <!>; -'jte' '^ na nocauje tohi npeey^ieno ,naucit'; -'"" JepKO, ITpxyH, 
Mn.ieia ny;;ap 11 Cuhko sanoCTaT <I>, raxo da cy y uaTuuc 3-!a npusopa yseTU u llpxyn, 
Koju ce jae.ia reic y 4-tom np«3opy, na Mujiera u Cuhko koju ce jaa.ijqiy TeK y .T-o.it ,- 
--HHr;ye 1; 2*-2«<& Ke.va; 25-253, Ke.ua; "aasry 'I; 2' e I; ^s-ss ggp^ noiaKJa H; 
2» y q je ucnpae.-heHO y ,valento' na je naO peTKO.v, dodano ,y3Apxaaa' ; '"-"' jVidisc' H ; 
31-31 Tj He.vn. At iipiiu. 5 

KH(":i' ;ie'ieM6p<iK^Iii ja unaM iiito Uy yiiiimiT: iipHii iiyr ;iol)0 oa* Miio.\r 
y Koii iiB.ie^ craBuliy je lui oiiy OMopiKiy [ii.iaxiipiiyj cjeiJOiiiiTy* [V] 
.lyKC HecTOiua, iiaincra km era ii:t M p ,1, (> •!• n., 11 iiOBecTnhy je iia iiaj- 
BHiiie ii|K"ii'iiiiiuiijo fypiiuiiy] 6;i, .'hj^-rr', iiCKa ibO.M upine y piiJcKy — 
Bclie Mil je MOCKOM' iipOKonajia! lllro'''? ;i,a mii iiiijc Mojujex ^m a 11 ana, 
c i;ojiije.M ce TpaTeii.au u" OTerHeM", ryuy.ia 611 mii m ibom'' iia.ia. 

Ill e H a' leTBpTJi: uctii h ITpxyii ibcroB jijoTuh. 

IlPXyH: Focnapy, ja caM iix auo : oto tii o6oj;BOJiiua ii;ty: cbo ux 
Ma.io iiuHJC iiOTOKa. 

JEPKO: ^odpo, Ao6po, joni je pauo. — Hy mh caj(, moj ;T,pani 
IIpxyHe, uob' mu y Kare, Moje CTapc a Ma Hue, — 0110 je J16iiyTKa, 
III itOM ce 3iiaM jom Ka;i, ca.M uuo viceconte delJc tre isole [nOTKHes Tpujy 
ocTpBaJ, u m liOMC mu Behe Haf)u Ha'iuH KaKO hy ce m h.om BCiepae 
cacTaTu H roBopHT KpHJyhu o;; one ;i;eBe;i;ymum?^ 3Muje iienfe.i.yxe 

MOJC IKCHe*. 

lIPXyH: Tocnapy^". ja caM uoBJeix u ;;yT h K5BaT; Ma 6e3 Ao6pa 
iiiiBa 11 CoKyiia iie iu.t.u^' na noco TBOra ITpxyHa. 

JEPKO: Orsh, mora^- V avarizia [;;e;i;ep. neua ysq)e CKynocT]! noqi'i- 
Tahy Te da iwencipe [nao Knea], cauo tu Menu oiipaBii da valcntomo^^ 
[nao Ba.T>aH uOBJeKJ, a Ha tu :?a nanapy ;;Ba ,iHapa. 

IlPXyH: XsaJia tu; Ma mc cy TOKa.iu^* 'leTupu, Ma ce kohtcii- 
tAm u o;; ;;Ba. Hy'' j;oui.ia mh je Ha naMCT jej,Ha a>uHa uhbchumjoh 
[MucaoJ 3a otut y KaTc: ■tuiira'"' ;ia Keiu noh nyxe^' .iobut. Tu heui 
iiocuT 6aH>eeTap a ja 3y6.'i>y, u 'lUHHhy 3,0. Te 3;oneKa'* KaTc'^ nox 
opaxoM Ha BO,T,n, jje'' hem ce in-*' ilom-" caCTaT: ja hy BaM cbujct-tuth 
n ;qiH;aT 6aTyTy [Tunap], a bii hcTC ce-' urpaT — HCKa 'e*- mchhI-^ 

JEPKO : Ax, ax, m a p u j 6 :i y ! j; e .i e k Ta mc Ta o;i; nyxa ! Ma, cazzo, 
uiio iioj, opaxoM roBope ,T;a ce Bu.ie Kyue — CTpax Me j,a mu iuto hc 
yiuHC. 

IIPXYH: Tocnapy, ja hy Cur c to6om; rjje eau ja ne CMujejy hii 
iipuCMp;yeT. '-'t[ ueMa; -,fa' q; ' KonaE.-be ^I; ' ,1'ierepitu' [?] *, .fiezepizu' y; ^jiosroMiI; 
'■4> ne.va; ' niotn <^; ^'Kujecro caeia oaoza od Illeiia do aceHeS uMa, xao «acTaeaK onoza 
WTO JepKo eoeopu y 3-oj cifemi, ca.Mo oeo : IIol)' Mil y Kaie MOje Crape aManne. MOj 
;iparii ripxyne, 11 Hal)ii Jtn naiuH a-"* mii je ra ifcOJi [,niom'] Beiepac roBopni Kpiijyliu 
o;; one acBeAyniime SMiije nene.iyi;e Moje jKeite; ' ,devetduscize'H; ""I ne.va; ",scli'$; 
'-rauora 1; '^ valentuomo ^f; "TOKa.ia H; '5$ hcmci-^ i^^nnraj H; ''.puke' uatpae- 
i;oM •!>; "Kare ;;oieKa 1; " r.ije I; -o-^ojcom' <!•; -'<!> «e.na; ^-je y; ^-^yH dodajia 
djiy!a pyKa sa to. .IcpKO lUKimna.io. .JKI'liO: llo!)H 111 ;iOui\i.\i: Mil mu 'luiiii iiimje ucutpu iii' iuom' 
roiiOiuiT, ja Ky uaronapar- :i a hoc tut a, u iioroacu^ co*. 

IirXyil: Myi''", .Myi''', oiio''tii ii iiaiiocTjiTii ii iiy,;aiia. (llde'.J 

111 CM a iM'Ta: Chiiko'' aaiioCTiiT ii .Mii.ict.i Crpaii'iaiiim iiyAap » iiotu'. 

.IKI'IiO": yycTo'" caM iix ooo;iBOJuuy xotiio'". — Amo xca're, 
Ma]iiij O.I 11 ! 

CllllliO: nare, rocimpy, obo'^ iiac. 

JKI'li'O: Ily, xohe ;iii wn^* lyii.io eehe Buna nor''' laim? 

ClillliO: Focnapy, bo.io hi'* en cc iianeo! cTpax mc ;;a hc oy;;e 
Maibe ncr'^ .laiiu TpeKuje.M .uijc.iOM. 

.lEriJO: .lanieui i;6 iiac! Kat cu iiutu, jap'ic, sije.^ii :ia no icon'', 
roBopuo Pii : ,,()BO.iuKa jc uairiy.ia, rociiapy; osera ce rojniUTa iia^aj^"^ 
Buny, 11 I'lipaBu" oa-me, u.iu Hiirjia!'' 

.^III.IETA: Ilapjaj'*, roonapy, tc muciii jej;a 6y;^c u i!o6o.t>c ikt 
ju'* .jaitCKe'' roAUne; .laiiii tu je Ou.io iiOKpaj;eHO, a ca;; iic MaibKa-'^ 
nurj^je-^ hu 'iexyj.a. Ja caw tii joopo oiipaBuo iiito mu-* cu'-- Hape;;iio: 
y TBOMy BUHorpa;;y iiujecaM-" lui jaro^e 113060, nero y cycje;^a, Kaiio mu 
on TO uapej,no-^, a fioPMC-^ u Ty Ma.io ; ano ne Bjepyjeui, nohii no cbujcm 
UOTOUUM-'', xoheui .TU Hahu"' iqiBC ruycoue. 

JEPKO: TaKO cc roBopuI oj.axox'*' uo Aymy "ojy! CsapuTu liy 
caBHuie-^ o5je;;y neiy jexpc roselje, ueiia MOJKeiu 6o.i>e mg'iut. I'eaui 
y 6aT CBC Kpoiuae; hcmo'^" ;^a mu Tcriie iiu iKcna uu can, uu ;; j c- 
BoJKa ini ;i,jeTuh, ep re Bpar yae^', ve^- [na3u]! 

;MII.IETA : Focnapy, ja hy xeoc BJepuo nocjyaxUT, Ma tc mo.ium j,a 
MU Belie cnpaBHiu Mu.iuuy i;ojy cu^^ mu^* o6eh6 3a Mojy — 4a npocruui 
— ^OMahy^^, u ^aj,eiu'"^ to^" Maao nphuje uito xe je 3ae.iy;Kii.ia. 

JEPKO: Ilpiinjc'?! II3 Moje ce Kyhc Hur;;a uuje ;iJcB0JKa c upliujoM 
o;iBe.ia : jocxa tu je, cnuito, ,^a luije e m-tojckom. Hy 30bu na j eMaibc; 
a TU, CuHKO, xo.T,'^' ca mhom ja oti je iiout^'* oaiUTuue''. 

Ill e II a ra e e T a : Jlu-iexa 11 JIu.iima. 
^ni.lETA: Xo^u ko he na jeMaae! Xoj;u osaMO, ;;ujeTe! — Aj 
nycxe SpaTKOBune, sp.ia mu^*^ tu'*' je ;i;oui.ia npoTe3aBuua npaTop- 
CKa*' y CKuny*-. Aj, Mn.iuua*^, iEn.iuiia''^, j;a tc** ca^i; na mc cpeha 

'.fonom" <I>, m H>ojie'I; - ,lagOUOlit' [?]<I'; ^~* y <S} tj>u uejacna cioaa ; ^'I'Me.iia; 
'egoT; '$ «e.1^a; '"'*««.««; ^•I' ue.iia; '"- *" ^I iie.uo ; ''eso^; '-CutuU; '^iieroH; 
I'^Kf-iia; ",k6p'^; '°,nada'1; '• enpae.iaj 1 ; '*,parja'^; •» jaucue 'I: 2' uaJHKa ^- 
-1^1 He.iia; '-eu >m H; '" nped y TBOJiy EuuorpaAy 1; -'peKo 1; -= :iuihtu ^I; -"noio- 
HujeM H ; -'■ nah H \ -* o;taxHyx y ; -' /avisce' U ; '' Heuoj y ; " uad pexKOM •!> ; ■>- 'I> Mciiai 
^3-5* MU cu ^I: '',^0Mahau,y ^I; ^^joj ,iara niTO 'I; ^'xoau; *' " CaniTUHe oOiit 4; '"-"• 
TU MU 'I; '\Prator=ka' <I>, TI HeMa\ *'mKiiny 'I; ",milacia' <I>; '*ie xohe 'I. At npBu. 7 

iiiiMauiic', 6|i:tii uii 111- iirriijeurni.ia ii:t-* MOiie obo' iiciipouiic.ic iiacro- 
Hime! Ax* ,;ii cc xoK oner iipiiiier na OBy thJ epMy.inuy Tep CKa- 
uajyliu'', itaijo ii oiMa, c rpane na rpaiiy u XHTaj^hu cmoubc, a ja th 
00 iipiiisyKOx iiiuipitaii pmouiio jyxe [Vj'' ne^oiio'ieiie [VJ" rep tc iio'icx 
0AU3a,ui upoiuaiu ii yiiaaiix oiio.uiKe nore ^eoc.ie, a cu(uije,t jcMuy jaciiy 
xyeoe'iuiiy. Oj now, iiore ,ieuo,io, npao xii mo ere nannje.ie!' — Xoau* ko 
lie iia joMaibo'. 

JIH.1HU,A: Miutvia'", iino cii ry? iino nujecu na jcuan.yV 
3IH.1ETA: A", Mii.ie, iioja Mu.ie, Meiui ue:j xeoe nuje je.Maiba"! 
aj j;a xe xolie rociiap ca^- mhom'- CTannr y Ca;tan> ii-iu y k5huu*', 

Bp.lO flu TU OMO MC'IU-UI ! 

MII.IIIHA : Ln.ia'* un CBnita, Kaj, on 'oj MOr.io Curl'* Menu je joni 
namxecpua, a ru cu cc ua;K;;po u uanuo, to xu cy u y;;pu.ie xe'^ pujcui, 

MIL lETA : OBaKO i u ce cux h xohy : ,^a mxo Ou o,^ ueue ^.^a;^Ha "? 
Moj xpeOu,i,pa;!;c, Moj .i j eno.iiicxe"', sioja fipaxKOBuno, iioj" 
aejienn BUHorpa^e, Ka^ he ^oh xo Spujeue ;;a xu npo6o;teM'^? uy jecu 
.lu ce, Moja ;k iiropui;e", cniiaBuaa j,a Behe nupyjesio, ;i,OK.ie^' je obo-* 
y Menu CijuvrKOBUHC u ;i;oK,ie caMnyu coKa? ep-' aKO xe ue noBej,eM ua 
OBO HOBO Buiio, Helic^^ HUKa;^a ! 

MII.IITLI,A: xeiiy ja-^ Bchc-^ muc.uim nei^o xu; j,a mu ce npnje 
cKauy.iax lu obc BpaiKJe i;yhe rjje ce hc mo;i;c iiu rocuapy uii rocnobu 
yi'oj;ux, He iipucxajyKu-* rocnap uanacxOBax ue, uaKO ce uayiuo u'^"" 
rocnol)y-^; a rocnol>a i;ujeli i^u .i 6 3 uj e-* na CBai;u uac cKaujia.ie 
imHU: CBe mxo je opunaaa 6u;io y nyhu pasou.ia mu je oko oGpaaa. 
3axo Me bo^u ;;b-' 3Hain, auo^* caxi xu xtuaa u ;tpara. 

^IILIETA: Mu.iuja 6;; .•iap;i;a, AP«i^a o,^ Macia a c.ial)a o^ Me;ta, 
yroj,Huja o;^ rpyj,e. Ax, .lujeue xu uMaiu ;;oji;e! xai;e cy y y c x o y nycxe-' 

Jciune. Ax, ^a mu xe ce npuje '^^ Haue.iuBax u uaM.iacuax! 

Bpao xu MU je npunp.io! aj, ;i,a mc xoh upunymxax, a oopmc oux tu 
"lUHUo H u p ;i, 6 B a x-*. 

MlI.HmA: C'jexHa^M Ejeaui^- o;;oB.ie^-! obo^'' rocnol)e^*: hcmo''*'* 
;i,a nac bu;;u. ■iiaMaKHyTl; ^jie <I); 3-"oi;o 113 MCHe *; *-'> pujenu od ax Oo aaHuje.ie Hcva 'I; 
■' .fkakajuchia' <I>: ''.juhe nedopecene' *, !dje mije ciai/pno nu ,ju' hu ,. . . dope . . .'; 
*""<!> Ke.vo",'")/ H noc.wje raro cii Ty;"~'iETO Biuam r.xje soseM, a Meun HujeOea lefie, 
MOja ilu.ie, jeMaiba ^I; >i-iiq ne.va; '' ,konicli' <I> \i ^I; '*-'* noxoKoqu waOa iiory ^I; 
'^* Ke.ua; '° ,liepo liseze' *; "'" MJecro Moj — aciirepime H n.va caMo Hy, Mojc 
.injeno .minue, jeen ja ce; ^^ iviao Hecti;//pno 4>; *' ;];ok.18h ^I ; -" nocwje y 
Menn H: "jep »I; =-Beh ^I: -^Behe ja '1; ^^npucrajyli T; -'^ He.va; -« i.ie.ioauje 'I; 
^' rjje y; -^--> od aso do nonpjOBaT ^I iie.iia ; -* .ii/coro ryCTe ? ^^ noO perh-OM 2-3 HemiTKe 
/mjeuu ,na podte na di . . .' <I> ; 2',Suietna' *; '--'- a.iu aJMex (5je;K' ^I ; '^'I uenpaaKo.v; 
^"I tioqiuohoM o'j roeno^a ? '^ neMOj ^I. JcpRO IIlK|>iiaajio. Ill OH a c CA M a : llepa n Mii.iuiia. 

IIEPA: MiiJiuua, imo uiiiiuiu ry? xo;ui OBaMO. 

^IM.IIII1,A: 5 bo' mc. rociio, inro bciuiu? 

IIEl'A: IIol)'- Mil iiabii ,-;Baec roBapa, epoo hy x.uiae npuKO 
no,nHe, Ka,T oim jiauOMai;' yciiu, hcto'ihth iiecex BJe;(ap Buna ii iiociar* 
HX MapH* Koch [?J wm &*, ;(a mh hx npo;ia;ty"', uito' hy tgCh na.iOH;HT 
ch-puiby; OBO** je MiiHxa.ia ii bhho Bapeiio*. 

MII.IIIHA: To TC, rocuo, Cor ym! ;;a, iioKy ^.o'^ Kue-.Kune'. 

lUena ocMa: llepa caMa. 

ITEPA: LUihruja [Majuyn], iiehe Me KJ ap iiiuKaT^" icaKO je iiaMH- 
e.fflo! auo nehe'^ oui' ^a J,a ;ycBOJuu npliuje, j;ahy 'o''- je ja iia ite- 
roBy cpaMOxy. Hehe My peyiuKaT CBaKy pe;^0M c nyHujcM Tp6yxoM a 
c npasHOM CKpuibOM U3 Kyhe oj;u])aB.T.aT": u:in je 6a6a h.iu je ro,!,"- 
lUHH^a, u.TU KMCTUita ii.iu t6buj epnapima — Huiuxa ne ocxa 
Uujeao npua, ituMe. Ha Bjepy. M.iaAui;e, ^anMaxe KOMnaciyyu [sniaocphe] 
KOJH MH je acHBOx y Kytn. Ma caw ce Behe y ;i;yro 6pnjeMe'* oSuK-ia 
Ha aeroBy 3.Ty hyjnHy, u cxpax Me je j,a ce u ^lanac c KOJOMro^n 
lie ^oroBopu. lla My Hehe peymnax; saMuxuhy IlBana Majiora ,■^a My 
j-Kpa;;e b e h x p u r, 6e3 Kora ce ne mo;kc Kpenyx — anemia Be.ie 3Ha, 
Ma Behe ohu koju'^ je yxuxu! 

HI e H a jcBeTa: Mapo u Mep;;oxaHH.'' 

MAPO: Mep;i;oxanHC, na bb-thk ce moj npenosnx naMDJepaui y 
UlyMexy*'; ny mh peiju jecn an ko-thko npoj;6 po6e 0H0Maj;He na 
a>ajepn [Bamapy y'^ Pujeiiu'*, j;a mc cepBam ;;uHapoM, a ja hy xo6u 
BUHa a huon mercato [je*xuHo]. 

MEPJOXAIIH: Focnapy, ja caM obj;u :^0I^.10 y /l,yopOBHnK sa 
yuuHur Koje qualdie [KauBo] Kopucxo con huon parfito in galera [c ;to- 
6pnM ;io6nxKOM y raanju (?)] : uMaM j;Baec ;^yKaxa mxo caM npo;;6 po6e, 
a MOano Me ApoH^' KoeH^-' .ia My KynuM 30 — -tO'-" Bn;;ap Enna, a IIhko 
altretanie-^, tna i)erb di bona posta [ucxo xo.ihko, a.iu oj; ,T,oopa nojioacaja]. 'eBO 1; ^no^n ^.■, '.lakomof *; * nocaaiu y; s-^JIapuju Kyqain 1. snau k y 
4> SKaiu da ce je npe.Ma npuaiiKaMa Moijio yseiu v. Koje opi/^o iMte ; ""npOAa 1; " o.l 
"leca ^; '~^ y ^ dodano nod peTKo.v, a nocjiuje OBO npeeyneno je ,mu' (dpyzo.M pyKOM ?j\ 
'// $ dooano nod pexKOM opyio.u i^yKOM; ",chiansckat' *; "oh Hehe 1; '^ jo' ^; 
" o;nnpaB.taT <> u 1; "Bpnjeiie ^; ^'ko ^; '^ a noeiime rota (dpyzoM pyho.M?) Ca.ia- 
Jipi *, doK H u oedje n ceyda imaie y I. u II. ak-ry ti.Ma ca.MO CajaMVH, o y III-e.M 
uMa u ^ lIep;;oxanH ; ^~' uanv.ca.ia dxyyia pyKa npcKO ,Gradu'^; ^^dpy:o.M jiyKOM ua') 
2>eTK0M'P; '^ y <t to njienprano tc HamtcaHO (dpyiOM pyKo.M?' neKQ >Kj';ue.lO . y 1 ae.ie 
3Ky,Tjejo ; " */ 1 trenta quaranta [rpmeeeT qeip.ieeei]; '-'altrettanto 1. At 111)1111. '.> 

MAPO: Obo jc naiuc biiiio ox najGo.i.c iioctc [iio.io;i;aja] o;t Illy- 
jtora. Ma iiy mii pcnii jecy .in th AyKarii y tcoc; uko mii hx BCiopac 
lie ,i,aiii, ;^ayT|)a' iiiije roisopa o;i, iiapTHxy''' |iioro,nCeJ: iiopyiHJia m\ je 
ibei;a Moja rooiioi)a ;i,a icypfiM iia upar ii iia iiory ii ;ta je coKopaM 
;i,iiiiapOiM, cp je ooehaiia xpaiiiir llnaii Teiiio'', KOMy 6h Sojte crajio y 
pyUH secjio ncro pa^tiix oa a. Maun ax. 

MEP/I.OXAI'IH : Tooiiapy, ja iie iiMaM y pyuii nero* 2 jiyuara, a 
ocTa.10 caxi ;to ;i,a mu xpaun Kaxe Jaro^a, eama ;ianocTaTuua, cJw 
e mia ftdata, pcrche, a dinela U vera, non son sicuro [uoja je .MOJa 
iioy;i;;aHuna, jep, j;a Baji pe'ieM iiCTimy, iiiicaM eiirypan] it cxpax Me 
,i,a Me lie 6u saK.iajio obo villano [ripocrai; |. 

MAPO: ^any, Moj ;i;pani JIep,i,o* pidito, galantc [y,T.yAHH, npajasHu], 
;;a''' u xa j,Ba ;tyKaxa, a ja hy Hape;i,ux Ilpxyny, nanieMy jjexuhy, h 
Kaxit Ja^o;^^ ^a xii ;tajy Buiia ocaM;i;ecex BJe;i,apa c one cxapHHe i;ojy' 
liCMO .sayxpa^ xprax: a xn cnpaBU ocxa.ie ;i;yKaxe. 

MEP^OPAX: Focnapy. F.' S. [= Vostra Signoria] sara servito^ 
[Baiue FocuocxBO Suhe c.ij-;i:eno], Ma hcmo''" ;i,a Me yxHxu in trapola 
/'ii 111"'" suo Sig'' padre [y cxyiuiuy IIpecBujex.iu Baiu rocuo;i;HH oxau,]. 

MAPO : 0;i; xera ne Ayoiixa' ^'^ [cyMmaj] ; MOJ oxaq HMa xpysHJex 
Miiciii iia uaMexu: CBa^" My je peiiyojiiiKa Ha ckhhh'^, a sna xa, uj 
ja cBaKO ro;tuiuxe ;i;Ha;eM buho u iipo;;aBaM no;ii xBOJe pyKC. 

MEP^OXAHIi: Orsn [j,e;i,ep], roenapy, eaiiem ciyiKeH icauo xohem; 
iiohy lUToroju npoAaxn pooe 3a cxasux ose ;],nHape in orden^^ [y pej;j, 
a xu ce Muc.iu bhhom. 

MAPO : Ande felice, mtsser Merdohain^^ : sono vostro [nxn cpehno, 
rociioj,uHe M., xboj caMJ. 

MEP;i,OXAIIH: 3ooroM, rociiapoi". 

]\IAPO: A ricederci [xo Bubeita]. — Cazzo, BeKe mu je 3;om6 Jiyi 
.1,0 HOKaxa — ne uuaM hii MiiHue! ouoMa^He 6HJax xn CKp6K6 itCKe 
xpuee yurapa — xo mu nx ibcmi spar u^" ^^u^Hy^' ua oaiuexe'^ 
in dua^'* colpi [y 3;Ba ^laca]. Bpar yaeo u nrpy i;oja mu 'ihhq uuhhx 
OBaKe Bn.TbaKapuje [uucKa 3^je.ia] n axaiiax [iipuniyxu] j,o jKy;ye.ia! Ma 
nil xy ce He CBpuni MOJa necpeha! nj obo'-** MOJa a Manila a,a He 
uiiaM MJe.a;u: xaKO^^ mc ne xijc-' ynj'cxux! ILth xpeSyje" npoBiiuax-^ ^cyipa y; ^ napinie H; ',Tesco' [?] 4>, .vjecro roia // H Ta>a;e; ^ uev 1; '" y <^ 
dpym jiyKa npeei/K.ia n Haniica.na noenme To:a ,Salo', Ca.io y; '^.^aj y; ' KOJe <I»; ^cyipa 
M; ''-"sara servita V. S. 1; '"hcmoj ^.\ "<P «e.iia; '^;;yCHTaj 1; is-'sq neMa; '* or- 
(lene^; '»»/<!' dpyia pyua npeeyK.ia u nanucajia iiooitmeToza , Salomon' ; '^rocnapy H; 
'•.liU'Hyo y; "Oamexa ucnpcieKOM oO CameTy? 1; "due^; ^" y * noeuiue dpyie npe- 
eyicHe pttje'in ; -^'-' ucn2meKo.M npoe pyhe ^1, y <^ ,iako^^ [?] netie'; --TpeCaje H; -'npo- 
RUiKai y. 10 .Ii'liKO lUicpuna.io. ,lilHnpo iia KOJUMy,Tr)ft'''i iiiuiini ii.iu tKiltar in mure [cko'ihth y MopcJ ii.iii 
yiUHUT TocMoii' KyMiiiumjy |.i|iyuiTHo] in puce d in caritd |y MUjiy ii 
y .byOauuj. Ax ,^a Mory KiiKoro^ui ouoMy- uoy lIomoxaHny usuauHyT .viy 
,tiiiuii>o a no ,iui' My uiiiia, luariio' fm Mir' "iiii ,i,Ba ;uiai)a o.; ;;yKaTii 
lino Mil jc nyiio iia miicoh* y timuko ro.uiiiiiH. 

lUciiu .(oCL'Tii: llpxyii, Jipuo u Karo. 

JEl'KO: To TC xohy, Upsyae, ,;a much cue oiiiuiuuo uauo cum ja 
xoruo. Fer vita mia [-raKO mu atuBOraJ uuaii re yiiiHUT H;m yche6y,teiii* 
ouTii li^yp U.1U Ma<i«aTyi»'"' ii.iii Kaiiypu [i;aiipa.i] : cp ca.M ja o,; iipmi- 
jex u oa.nVraM^ per cento [aa I'ToriiiiyJ. 

IIPX.VH: Tociiapy, uno Ky ja o;t xiijcx o-Miuiijii [cjiy<K5H]? CTamt 
Me ic^ Meby'' Bpaxa o.t IIuhtl'-'. ^la tu obo'" Kare — rycTa jy" 

c TO6OM rOBOpUTII. 

JEPKO: 0^-, TO caM u inuo'^! ynaoiiu ce m c'* c-ipaiic u uyBa''* 
^a uac KO He buj,u. — Ola [xej], opaue, .ij eiiyniuu,c, MCKymuuc, 
HCKa TC Maao noKapenaM [noMU-iyjcM] u noimiiaM no ciicunaM. IIIto hi je 
OBO y H.e;;pujeM'? 

KATE: ^Ba jajua a-peiUKa^'^ u jaoy'raua^'', Koja tu iiocum, a-t. cc 
iiOKpujeuuiii ibUMa". 

JEPEO: To TC xoky, opa'ie, j,a mu iiociiiii jajna: ou'iac l>y iix 
uiMpKuyT^^ aa TBOJy .-LyoaB o6aj,Ba >KyMaHn,a a Ilpxyay 6njc;iai; u'-' i;';i[ic 
je .111 ni-** j;paro? a OBy liy jaSyny caj; usjecruT". 

KATE: Jee, rocuapy; iino je Tedii-^ to je-^ u mchu. 

JEl'liO: Hy xoh Me ^OBeiep ;i;o'i?KaT noj; opaxoM ko-- tujc Ilpxyn peuo ? 

KATE: Xohy, rocnapy; Ma iicmo'-^ ;i;a mq to o6a3Ha My>K, ep je 
ono 0X0.10 sBujep'ie. 

JEPKO: Oh he 6ht y expaiLy, a jahy c tooom-* mcwt, a 6uheiu 
caTuc<i>aHa [3a;i;0B0.i>Ha]. Ma jojaex-", ibeuixo .uu peiKH noTp6yxy: CTpax 
Me ,i;a jm imje Hayj,u.ia oua jaoyna. 

nPXyil: Eocnapy, Huje iiniuxa; Ouke BeirroaiiTa-''. 

JEPKO: Axa, ueca BCHToauTa^'^ ? ! ;;oin.io mu ce . . . ca[;;] iiy ec y 
rate . . . Kaxe, oj;pnjenra .mu uajopxe rahe, ;ia mu"-' je-' uyiinyx. 'e C'TeK.ioii y; -oEeMy U; s-3 ,ia;i,^.,x„(, Oux y; * jijeeeu ^ ; ^.ufchietbudesc' 'I; 
^jia.n>aTyi) U; 'Oa.ioraEaM ^.\ '^I neMa; "'^y 'I* ooOa.ia dpyza pyua na npasKOM njm- 
CTopy nocjiuje shoko & npoe pyKe, koJh 3na'iit da ce ry npe.Ma njmjiuKaMa uMa da cno- 
Meiie Tich-a cjiyx6a; "eso 1; "<P HeMa: '-0, ^I: "xtuo q-, "<I> ufMa; "lyBaj^I; 
18-16 ^ctdodrtKo Had perKOM, y ^I jaOyiima u ,";Ba jajna ^peniKa; "in ibiiMa y; '''.fmar- 
kiiut' ^I; '^-"^ ^ a OBy hy jaCyiimy ca,i usjecTUT, Kaxe. je .lu tii ^paro? y <E> puje'in 
a OEy iiy jafiyKy ca,l uajeciuT dpytoM pyKo.u donHiiJe yMernyTo ; -".to' 4>; ^'"^' y ^ 00- 
daiio nad peTKOM; ^-KaKO ^l; -^nejioj ^.\ -*y tiajnpnje ,i ti', na je npeuo ,ti' >tuau- 
cano jftobom'; '^^ajsie.x "^I; -"BOHTOSiiTaT ^'. '",me' vcnvue.iteHo y ,mie' H. At ;(pyrii. 11 KATK: rociiii|)y, litiMjiiiiciio jo — iic jioiicc co. 

JEl'KO: 3y6u\i, ■.tyCnni, oi):i,'io ! Ha, iia, iij.yex, — iiciiycTHx — .lii- 
poiiax ralic! iioc'tc mo y crpaib', A'l "" ooa;iiia oiia iiiuicpa | ;tMiija .[.y- 
THUiiJ Moja iueiia. 

IIl'X.VII: lIocuMO ra, KaTO, co'iunc^ 6or.\ic' jo .vq)Oi(u icaiiajiy 
aMaiiuii. — XoliCMO .111 re o;;iiujeT, rociiapy*, iia KiicHjiiuy*, ;;a tc 
oii.uiiu"'.Mo y o|t crpax mo, aKO tc o,T,iict'.cMO y crpaii., ,i,a iic 611 li y U c .1 a'"" 
no KOMy li^tary rociiol^a' a.iu 110 BOiby'. 

JEPKO: HocHxe^ Mauap y Ii0ji6[)uiby. Copxa' npeoia ara'. AT TI,P5 111. 

Ill en a iipiKi: Ilnaii '" ;;jeT[uh] c BeHipuroM 11 Biiuko, ciin Karo Jaro,T,e, c opjehoji'^. 

HBAH^^: Ja tu .1 a 111 k ax, roenapy, Benrpiir, i;ai;o mg roc[ioI)a 
nayiii, Koja mu ;;a aa OBy .lynemruHy .iiijeiiy y>Kiiny: je;i,an Ky.'ben Ha- 
,TJeBeii cyxBaM h KpBiui koju uu eaii nol)e^' iiuj rp.io. Ax, j,a mc xohe 
CBaKU ;^an osaKO uiiraT, ,i,aB(5 6ux joj iia imaibe cbc rocnapcBe Maraite. 

BM1J,K0: MsaHe, IlBane, 4je^^ H;;em? 

IIBAH: lIj,eM tu y KypBC waxepe^*; jc .lu tu ^paro? Xoh^^ joj 
uoHujex OBu BCHTpur 0,1 rocuapeBC crpaue u peh "' joj: ,,y UlyxieTy 
Kauiy MCTy" ? 

BHLIKO: OuaMO onf),T;yj; hcmo' i' ,T;a tu OM.'iaTHM osy Bpehy 
OKO r.iaBC. 

IIBAH: HeKa tu .ia;i;y, uena tu roBOpe je .lu — jec! HcKa tu -va 
TU r.iae cxaBUM obu Bcurpur ua hoc mjcuitc oha.ia, ,T,a So.TjC bu;i,uiu, 
u HCKa TU yiiuHuii 6pKC ; a ca;i; cu upaBu ji a ui k a p ^'^ 0,1, noK.ia;;a. ' ,stram' fl?; ^ ,focize' "I*, ,sorize' ^I; ^ ^ 'I' noomue Toia diiijioM pijKo.u ,fcintie". 
aciiHTU y ; * HneMa; ^ y <i> dpij;oM pipcoM nnd -iipeaijneHUM ,touiernu [?]' ; " ohjTJe.ia ^I: 
'"' u.iu no BOity rocnol)a ^I; * iioc'ie mc H; ' " <I> ueMa; '"'" y <I> ucnpaa caMo Hsaii 
11 BimKO, na OKO roia doOano oho ocrajio ; y ,c spjehoji' Ou.w Je uajnpuje naimcanG 
MJfiCTO 2' *^'T'Oeo j, TaKo da ce uunu da je upeiiucuGa't. tpujeiuKOM xtuo Hajnpuje da 
iianume ,[c] CBiijehoM', «e/?e dat:.ie outu da je oedje cauyoan CTap^i'iu oo.iuu ,Bpjeha' ; 1/ 
H IIsaH ;ueTuh c BeHTpni'OJi n Bhiiko chh Kaie Jaro^e; " "I" ne.ua; '- npoI>e y; 
'^ r;ue ^l; " ^ 4' ucnpea iienyne, na je to inieoyneno u noauMe rota uanucauo dpyio.v 
pyuoM jiaTcpo; ^•' y <^ ucnped Toia jom ,hocliiei'' Oes cy.uibe .vjecro ,hocbiesc' (= xo- 
lieni), y H sohem; " ,rech' [?] <I>, pujei ^I; " iiejioj H; '' ,maikai' *. JopKO llli;piiii:i.io. TUIUKO: K' ceCii pyKC, ja th BCty! hgmo'^ ;;a th sobcm rociioljy. 

IIUAII: IMyi', cbo iiy^a]);!, iiaiiO,^u ce, iijaii je ko pen. ^T,a'^ ry 
npchy; ca,; hy My i;a.iaT jc^iiy uyp->y •'jciiiiiy o;t cBiijera. — IIy;;apy, 
Ky<iKa* Tu y BUHOrpa;iy: „r,TJe iiAem? y iiyAapuiiy! U;;K.ie* H;;eiu? ii:i 
iiy;;apiiiic!" 

Ill oil a ;(pyra: Mu.iera ujAap ii esi'j" [ohh]. 

Mll.TETA: Xu", iic<iCHa xiac tobuiio**, Ma.io ce iie y^jTiunx y 
OHOMy' 6a;;H.y uaMeliyhu Apoii y k6iiii'i'°; y^puo mu je uysi y 
r.iany, ,ta mii ee 'iiiiiu ,i,a ce Bac lUyMOT oi;o MCiie Bp-rii. Aj, ;;a mh ce 
;;o6aBiiT iiaao KHeucuuc, ;;a mu uaarnar ^' OBy uHj6paHi;ujy uaraase: 
Bp.io TU MU cy ce Moaj^aHU paarpujaau! 

IIHAH: Ily^apy. Ky>u;a tu y BHHOrpa;ty. 

MII.IETA: OuaMO, 6peiaj,u^-, jej,a ctc yr.ie;;a.TH Marapn;a oi(a? 
Ako ^^ MU j,onaa,OTC ^^ ao uiaua, ucTujemruhy Bac rope uero ce bhho 

THJeuiTU. 

HBAH: HcMO', ^parn nyjio, Tcp hy re uay'iuT KaKO ce Ba6e lyp- 
n 6 H H ^*. 

MILIETA: Xu", npuKaaiu ^^ Koju cy to yypjiuuH. 

lIBxUI: Je;tHe nTuu;e Koje cepy^^ yjyrpo AyKaTa'' a no6je^ ueiaiHa". 

MH.IETA : Bpe iyj;a I Tora HujecaM ;tocaj;a hh iryo hh bh^ho ! Hy 
Me uaym KaKO ce to 3BJepeH.e .tobh. 

HBAH: HcKa tu naBpaieM OBy Bpehy na r.iaBy, aTUBUKa': „xyu, 
xyu" ; auo tu joui uito yua;te y pyKe, ctuchu TBpj,o. 

MH.ffiTA: Hy ;;a' Ty Bpehy, Hcua ce Harjie;taM qy^a. (Cmaejbci^^ 
epe^y na a.iasy^''). Jecaa .luje j,oopo CTaeuo? 

HBAH: Jecn eieaeuTO [H3BpcHo]. — (Hojiaeaxno^^ eoeopu Ileau^^ :) 
ysMH, Buipco''', TCp ra iiooiija'-" j,p6nun6M, a ja hy mv yMJemxe 
qyp.TUHa yxaKuyT obu Beuxpur y luaue. — - Xyu, xyul yj;pn, y;tpHl 

JHI.IETA: Obu mu qyp.iuHu .iCTe oko r.iaBe, Ma uehe hh je;(aH j,a 
sra yna;;c y luaKe. Xyu, xyu! Myiu, ;^o6pe cpeke! eso mu jej;Hora — 
d.iaro cu mchu, MuacTal 1 1 ne.Ma ; - neMOJ H: ^ ;naj H; * ,kufcka' c vcnpaeKOM H; ' o:;K.ie $ » ^: 
' ueiu H; ' aj q ; * U iicnjmeKOM od .masctovino [?]' ; " ohcmj- ^. ; i" ,konic' ^, ,ko- 
nich' ^I; '• nsariie 1; '-' ,hrechiadi' <I> u H; "-'^ ,a tomi[?] dogorte[?]' 0; ^' y <1> 
.ciurliiii' ucnpaejbeno idpyioM pijKOM?) y ,chjurlini' ; '^ ,Prikafui [?]• *; '" y * ,habe' 
Had npeeyvenuM ,seru', y ^ caMo saCe; •'"" AyKare a no oOje;; neKUHe ^; "-'* <J 
iieva; ^' BncKO 1; -'' npoOiijaj q. At .iliyi'ii- 13 

HBAII (iio.iaect.vHO^ ,'oeopu^) : Ilkpn, H3.ia:3ii ro(iia|i iin Kyho — 
ojc;k'mo" TJ;i-! 

BlILl,KO-': Joe, ii;ua:tii — Cjcjk'mo, ;i,a nuc iic 6h bh;;uo! Ciinjeimia 
Tu Kc diiT i;0Mi\uijii, !'■<%'. i'''i "iil)C OMauo MaiuKapana! 

Ill on a T poll a: Jeincn. Ilpxyii ii iiy,'iap. 

JEPKO: C'a^AO, I Ipxy lie, ;iie6oTO cecupiao; iinjccaM HHr;i;a odhko 
CJiaTKO cno k6 ;naHacKa. 

ITPXyil: JIiic.iiiiii, rncnapy, c.ia;;yii iiiKax*, to u cimiu ciaruo ; 
II ja Cux Tai;o, ;i,a uua.u iioli y .■iMani;o. 

JEPKO: Ax, Mapnjo.iy, cmujcm ce, Ka.i; mh Aol)e iia iiaMcr oiia 
o;t nyxa. Ma ay mu penu, ko je ohu iiaiiiKap? iiito he obo 6iir? ;;a 
Mu Huje KO ,i;oiu6 biiho KpacniT? Hy, buI) ko j^. 

IirxyH : Focnapy, Menu K0;ia>i a leCii iiyj,ap ^ y Bi)cliii. 

JEPKO: ny;;ap'* y Bpehu?! Tradimento in hotega [ii3;tajcTB0 y 
^ytxany]! JI,a iuto siy je' to y pynu japuy? 

IIPXJ'II: Benrpur, rociiapy; ci'iKypo cy^ wy, k6 n Teon, 

K JI H H U 11 ^ 

JEPKO : Amo ra j;ocnyna' KypBiina Marapua ! 

IIPXyH: Ebo tii ra, roenapy. 

JEPKO : ^UPHU My tu Benrpur ii xy apehy c raase. 

IIPXYH: Pociiapy, lie Mory ^ 3a,^e;ia My ce 3a pore, a no' pane 
u o p e '^ jej.Ba o;;Mpciixi''. 

JEPKO : KypBiiH osHe, uito cu hmo c tom BpehoM uuhut u c tc- 
aujcM BeHxpurOM? 

MH.IETA: Ebo, roenapy, Badiijax ibCKC "lyp.iHue kojh mm cy peK-i» 
,ia xa6e '^ ueiuiiie. 

JEPKO: Koje 'ly^i.iHue, japue? Koje u,eKUHe? Tu Me cu iiOKpo t 
ca[;^] ^' TH hy Bac obu BeuTpur oout oko r.iaBC, u.iu KOH*eca' [uciio- 
BJe;i;H], jap'ie, uixo cu iiaMuc;nio. (Euje^^ ,'a^'-^.) 

MH.IETA: Ajuex, aJMex! iiOMara', ne yj;apa'! 

nPXyH: y;tpu, roenapy, yj,pu jauc. 

MH.IETA: Ajmcx, aJMex! iipuofl'* mu .iel)a! ne y^apaj no BpaTy. ' <& ne.Ma; '■ y <I> oeo je odeojeno Kao da toeopu ,Viz' (== Bbuko) ; ^ y 'I' ;^)ii- 
jeiuKOM MJecTo Tola iicraiCNyTa je npea puje'i ,Jef' Kao ti.ve OHOia uito zoooim sadu.r 
pujmu y oeoj oieuu; * jfladunil'ciat' <J){1; * ^ <jj ^pudar' uad niDeoyiiemiM ,touiernar'. 
a nocMije Bpehii oner npeoy'ieuo ,pudar', y ^l a. tgOu y Bpehu nyj,ap ;"»/<& ,pudar" 
npeuo .Touiernar'; ' 'e 'I; *~* he Jiy Out k.iuhuu, kG u Teuu ^I; °"^ ,porane bore' <I>. 

.poraneborre' 'I; '" ,odmarfih' 'I na ih ueKauo iicnpae.iMHo ; " ,habe' ca ncnpae.-ba- 

HUM h <I>; '■' ca;i; H; '' * iieMa; '* npeCu 'I. 14 Jl'pKO lllKpHUajIU. JEPKO: Amo, japue, }t,R mh iipn,Tani Kb liar o,% Bima; a ni, llpxyne, 
'leua' ' 'jy ;iok.ic ,tol)y j e m a u ii h e- 

UIciui 'leTiipTa: Mu.iiiua ii ITpxyii. 

M1I.1HIJ,A: HeSoro! llpxo, iiito je xa BiiKaV iioc.ia.ia mc o,;3i'ap 
rocno^a, ^a BH;tHM imo je. 

IIPX.VH: Bpar _jc ii iterOB orau! Haiiio jc rociiap, no ii.pkoj * ne- 
cpoliH, iiy,;ai)a y Bpehu ii y pynH My Bcinpiir — iie aiiaM O/^f.yi^ My 
jc ! ;I,a My mijecii tu Ku.iy naSiuia'? 

MHJrHll,A : IIu, na, y 3 o a a j * ; iiito c e 6 y p ji ii iii, IlpXyite ? Ba3;;a 
.111 TU-'' cy^ 6yp.ie na iiaMCTii! l*ouii mii iiito jeV 

IIPXJ'H: E, lUTO je"? Siialiciii 11 tu h roeiiol^a kojh* ctc My noiu.iH 
BUHO ijpacTHT : lino nujpiiuui ;ta BaM he chom ' nacar [npoliH] V Crpax 
Me Aa II MOiie 11 tcoc iie ii.iaTU ;i,o(5pHJeM 6aTiiMa. 

]\III.IUIJ,A: Ako My je rocnolja Kpusa, iiito My je lie Cor Mu-iexa 
KpBB? Ayuia Me 6o.iii^ ibUM*. 

IIPXyH : Ai;o reSe So.™ /tyina, a H>era So.ie Jiei>a : Haafiii.'b hx je 
iim6 Ao6pnjex, ;^a he reou Moh y^iije.iiirH *'. 

]\ni.iLKI],A: Tu ce pyrain, a mchu je ,T,om.io a ;i;o cysa. 

nPXyH: OcraBU xe cyae, ^para, 3a ^po;^aBaT^'' HX iMaMxoM^^, 
i;a,'t OTBOpiiui 6yTHry, k6 'iniic ca^'iauin.e r6j,uiuHime Kaj; ce yA<ijy. 
Many, KaKO Iicmo iiairr us osera UHrpfira [iienpu.iuKe]? xo Me iiayiu ca;;a! 

MHJIHI],A: Ako tu xo ^-^ no HaMucaHiu kojh ch Meiuxaj) oj, r.ia- 
Ma3a, KO he j,pyru? 

IIPXyH : Ja hy uaMUCiHT, Ma xohy ^a mu Ba.T.a : xoh Me yiuHux, 
i;aj, cc y;;aui, i;yMOM BJeHMaHHJeM^^ u ,^a ja BpxuM mcco h J^a ra ja cse 
aK0M6J^aM [}"i)e,^HM] ? 

3III.11ILI,A : Buhe mxo cpeha ;i,a; ;i,a 1* xaKO xu BJepe, hcmo' '^ ;3,a 
je CKaH^a.ia, siiaui ;;a caM ja xBOJa. 

nPXFH: Ha" nan. ch th Moja, ja caM xboj! „Mup 6aSa, Mup 
;ije;;e, ueitu .loj xe^' ce roj, Ky.T.eHOBa jyxa". Ja th hy obo cbc sauasax 
,^a hy iHHHx ji,a mu psKy: „Hh jiyKa no nu JiynOM Boao". — Ma cbo 
o;tOBy;tai^ rocnapa^^: uohu xu y Kyhy h pei^H rocnol)H mxo je. 

niena nexa: JepKO n lIpxyH. 
JEPKO: AJMex, noKpa;i;eH caM.' aJMex, amaniuHau -" caM [yfinme 
Me]! ca^ Jm he ryuy.ia nacxux, no syray Mojy! 

' qeKaj 1; ■ aeKOJt ^I; ' ,o(ikud' 'I* k 1 ; * .ufouai' <5, ,ufovaj' ^•, ■■ cy xn H; 
' Koje ^.\ ' .fnom' <5, ,snom' ^; '"' Sa h.hm 6oan ^; ' y,T,uje,TnT 1; '<• npoj,aBaTH ^■ 
-' ,amanzom' ucnpae.-beHO od ,amantom' 1; '- mio 1; " ,uiencianem' *; " * ue.va; 
'5 Hesioj 1; >" ,orsu' ^I; ^' Tep ^; ^' O^loBy;? ^I; ^' ?/ * dodano ca CTpane; -" ,arcia- 
fcinan' 'I>, .assassinam' ^I. At Al'l'i'"' is 

Ill'X.VH (m.i(' 1/ c«m'; Myi', *finrnliy i,a no :mnu imnrrti). — 
I'ooiiapy, jo/in th jc ryra a.iH .i<.iaii)Vi;y 

.iki'liO: Tope, ropo! 

lU'XyH: Je;;a oy (MiHiir.'ie? 

JEPK(1: Tope, neio rope! 

nPXyH: .Ie(,a iiexOTc'-, r,iu ^ iiii iroii iiiijo iteinpiiiii, iiaJia th jc 
Kii.ia ? 

JEPKO: Per)f)io [rope!l. 2)crfgio.' Oi. ;^ono;^ePOT Ki)omii,;\ iiito cy 
6n:m na M.ia;i,niiii, imjo ii;inin.io iiero "lerpee Bjo;^apa Buna. 

IlPXyil: He paOiija' cc, rocuapy: to he 6ht ocra-io y ;ipoiiy — 
Tirjec'' Tii he* ii;tBpli. 

JEPKO: Majia"' je ciiepaiiua [luvuv] y ;il»oiiy! Iloupatcii I'a.M, ii 
OBV Mn Cypjiy Hnje iihtko .ipyru yinnuo ncro oHa p!)a® MOJa Hjeua 
saje.^HO c OHOM pa6y.T>6M' ii e oMiijeM CrpaBiiaHHHO si Kojii mh " 
je'^ ouo BCinpHr yitpo. H orpax mo ,je ,T,a mh Huje u ^ chh y OBCiiy 
6a.iy [urpii] ; :?a.iy,T;y ra"^ caM^" pe.iero [orjepao] y rpaj; — A-"^ t'c Hiije 
no KOMy Bpary fl;oByK6 ob;iu"? 

IIPXYH: Focnapy, neMo' '^ Tera unjeuur — on oji; jipyroMy Mocnii. 
Hnr,i,a iiy nnje So.i.e iiero naj je can; oh 6ii yso" ,na ce HHrj,a u ne 
Bpaiiim, neKa MOH;e na" .in6ei»HJe [c.TO6o;;HHJe] CKypjiaBar Sj'psuo. 
A TO j,a Te JKena noi;pa.ia, to oh ce 6u.io ycpar y CBOje rahe. 

JEPKO: AJMex, oHa je — hhjc hutko ;tpyru! Hurj;a uu obo'* 
nnjo'* aHTpaaettaao Kajt caw caji miio'^ na jcMaite! 6o.T.e 6h 6h.to 
jia Mu je rpavH h luajyHfiTa [o.iyja] CBy Qannnny OAHUjcia Hero js,a je 
OHa .loni.ia aa mhom! Ilo .lyniy Mojy no MOMy Konry MaH>Ka^'' mh 
Beho 03. ocajneceT Bjejap^' Buna — bo.Iuo 6hx a<i mh je 6pa;iy ocKyS.ia, 
;ia Mu je KyTibfli* 8y6 H3BaAH.ia, h MaKap a;a Me yniKonH.ia! 

IIPXyH: To 6h th h roBOpu.ni : ,.Je .in npaBj,e? je .hi cy^a? 
o;ti;uHyja^^ wy J6 aJCHa — ja*" npocTuui — • A.' uypau; u*" Myiia-^". 

JEPKO: Hy nyeru ■^- re ofpjic — nuje to mchh ca^ na naMcni. 
Pemi MH, je;(a sHaui ko mc je^'^ noKpo"? 

nPXyH : Jla cii ey to ftCKe-* BH.ie iiohHC i;oje cy na to.ihiio MJeCTa 
uoKpa.ic JbCKOMy KanyHe-', ii>eK0Jiy CBujehe*'' a acKOMy (3yi3a;i;-'. '"' <5 ne.va; ' y 'I' .nehode' vcnpae.i,eHo y ,nehote' ; '■ r,ije 'I; '-' ,tieschie' ^I ; 
» jmalla' ^I; * ,Argia' ?(,7» ,Arpia' [?] 4>; ' ,robuglom' <?, ,rabiigliom' vcnpaeKoM ^I; 
" -Me 1; » y we.vri; '" ca>i r.i ^I ; '• hbmoj 'I; " yaeo 'I; " ^. ne.va; '* Huje oeo H\ 
'3 iiaiimn H\ 1^ MaJHKa U; ^' Bjo.xapa q; i' y 'I ,kuchni(?)' Hcn^wa.^pHo «n .kutgni'; 
" n.iiaiHv.ia 1> « 1; ■"-2'' 'I HP.va; =' Kypau it Jiyja i/ <I> uadodaiio nac.iiije suaKa &; 
-- uyiUTH 1; '" >P ucwi; 2' HCice ^I; ''' UH;inoTe H\ '-' y '5 .fuiechiie' npeetpieuo na ca 
npimt dpyioM pi/r:oM ,iclijote ['?]", »/ ^1 naiKB; " ?/ ^ ,burad[?]' h.tk ,perad[?]' npeeij- 
<ieiio na dpi/po.v pyKOM dodauo ca crpnue ,capune', »/ ^I ,kapune'. Ill .I('|ij:(> llljciiiirwi.ii) JEPKO : For vita mia I'havde detto [laKO mu asuBOia, peitao cii] ! 
.Ma }iy Mil pcuu, ko Cii Moro siiax jccy .iii to bu.ic iiOKpa-ic? 

nPXyil: Jec oia" jcvtiia liij.icnHua Koja' yMiije lipjio roiieraT'; 
OTiihy Tu jc j^OBCCTiiT. A H '•' Til j c M u '1 fl i; a — Til ce 111 ii.iiMa' 
TpaT^iLu'* ,nOK.'ic ja ;i,ol)CM. 

Illeiia mecTa: Jepito, C'luiico' aiumcTaT, llopa c * y ibccxpe, iiy^ap ii jCMaiiime. 

CHHKO'^: Pociiapy, ;i,o6ap nciep! ja caM tii oiprd ony MJiajimy ; 
ou.io TU je ,nocTa saxaajie 6ory — jc .m tu yro;i,Ho'? 

JEPKO : Bpara je fiiuio ^ocTa ! iiujecy mh u3Bpr.iH iiu rpchu ;;Ha 
iiiTO cy HMa.TiH. 

CHHKO: He pa6uja' cc! 6uhe buiio iia cpiijcAu. Ako tu je 
,tparo, HJiaTH jcMauuite: uajecan mm ao hu iiexyjte' rpo3,ya; ,iaTU hm 
hem no ^na ^napa, Kaito je saKOH. 

JEPKO : ^aT ^ um hy ^ no ,T;Ba pora, u tcSu h ibiixia ! ;i;ocTa cy ce 
Haje.iu rp03jja. A ;i,OBeo mu cu itCKujex" iionp^yiua icoje iie mu pa- 
raj y'" im OHO iiiTO cy H3o6a.iH". 3hbhii^^ iiy,^apa Tep o6u;i,HTe cBany 
pe^OM. 

CHHKO : MujiCTa, xoa' OBaMO. 

MH.IETA: Ebo mc, rociiapy, iirtc; iuto bciuiu? 

JEPKO: 06u;i;u cbc obc jeMJi'mMC. 

iM.IETAi^: Xoliy an, rocnapy, no;i; CKyx? 

JEPKO: 06id;tu CBy;i,a. Ma iiy, A^'^^ mchu ony npiiTUJiy^^ — 
ibeiiiTO ce Ha6y6pH.ia, — HeKa^" je ja oCu^gm. — Amo tu, pii66;i;o"; 
lUTO TU je to y H,ej;pHJex^* u no;i CKyTOu? 

JEMAMMH^ 1.1^: ysosaj^", rocnapy; HHr;i,a nac to Hujecy nu- 
na.TH; nap a he-^ ce th sauon ocTasiiT, hobh-i saMCTaT. 

JEPKO : HeSope, u3Bynu tu c 6 k .i h h ucno;; CKyTa, u.iu tc *^ 'in- 
HUX -^ saBpaTHT. 

HEPA (c-^ (pytbecmpe^^): CjeTan^* KHviaB'ie, cjcTan^* rayras'ie^*, 
cjcTaH-* pl)aB'ie, cjeTua-'' MaxnumTUHO, nir, nu, p^a*' tc ySu.ia! 
^a TU TO CHH 'lUHH, niTO 6u peKo? BucHui c je;tHOM HoroM na;; 
rpe6, a aasjiaqniu h mMp;i;am'^'* "lacimjeM ;ijeBOJKaM nojs, CKyx! Pl^a 

'~i y * ,koja ghoneta' na doifutije dodano ,umije varlo' ; '^ ,oui' *, eso M ; 
'' ,ninia' 4>; * TpaieiBaj y; ^ H. nejua; '^ y ^ yeujeK Mjecro ro!a aanocTai; ' lexy.-ba 
U; *"' ;^aTII hy hm 1; ' iteKHJex 1 ucnpaaKOM npoe ^lyue; ''■" MepiiTajy ^I; " uao- 
fia.ie ^; ^'^ y ^ ,roui' dpyza pyKa ucnpaev.ia y ,fivni'; "^^ y <5> ne.vo, neeo ce nacTaujoa 
Ktto da JepKo da-w ^ooo2m ; " ^aj y; '^ iipeiii.iy H; i* ,^a 'I; '' paOa.ijio H; " ite- 
jpajeji 1; " jeManuua iipsa 1; '" .Ufouai' 'I', ,usova' H; -'~^' napa hem tu hobii 
3aK0H ^I; ---^^ ce huhb ^I; -'--' y <p .fvugnieslre' dodajia uaO peTKo.u dpyza x>yi<ti; 
-* CBJeiaH H; "^ i( * ucnpaejiano u nmuTuo ,fciurauce [?]' ; -* CBJeiHa ^; -'' ,argia' •I'; 
-' CMp,nain 'I. At Apyiii. 11 

hjxm pyKc yoii.ui Kojc \ty iic OM-iariiTc tc ko hi fine ouo r.iaBc! ^Ta iiii- 
jecay pacKOCMaiia', caj, Cux cmii.ia ,co.m ii yimiii.ia iic aiiaM iiito 
o,\ Tc6e. 

JEPKO: 3a6uja 6u mu hoc — to 6ii mh- to yiiinii.ia o.x mchc! 

JEMAMimA 2.: Fociiapy, ;i,a xoli^ iiaxt ;iaT to luaTC* x:h'C*y 

JEPKO: lI.iaTUTC bh mchc, Kypumic Marapiiue, iiito mc ctc iio- 
Ki»;ue II pacKpu.ie^ no SainTHHH n no iiOTOUujex ■' ; auo iiociax no kmctc, 
'iiiiiiix'' uac CBiijcx CTaKiiT iia oc.ia. 

JEMA'lilUA 3.: Xo,i,ii, xo,i,u — eeho tu t-e Hu^;^a ne yo.vi.io, cue 
in n p y r B It uonacau, rpa;t xii CBy GaiuTuny noTVKO, he .lose hc otna- 
Buo! CBe TH ce y<iiiiiu.ia o.iyxa, a^ xeSu ;^om.ia rvTa', ne hmo"' Miipa 
Hu na jOMy hii na ^Bopy! 

JEilAHimA'^ 4.': Hena th naMu M.iaj;ujex i;ojn iiaM iiaTiiCKaJy 
nyne Koniui;e rp03;\ja u iiyiie pyKe ;i;HHapa. Ja Buhy: OBe'" ujto mh 
3a ibera fio.T.e, cse oh aa nac"^ xyhe! 

JEPKU: OiipjyJTe, ja BaM npajy, ;;0K.ie imjecaM no'ieo xia- 
H im aT^' lUTanoii! — Amo, ny;i,apy, iioi^'^* MH no Kam^iiJiuj epa '^, 
,i,a Mil je yiuuuT .laMenaT [Ty;i;6y] na ose .lyneaame. 

JEilA'^IimA 5. : Tu hem nac na Kamiu.iujepa'*, a mu hcMO Tcoe 
na fHH;tHKei'' u na ooHTany ['lecMy] ;ye^'' ce CBaK yMsna. 

JEPKO : Tengo in culo [jpacHM y 3a;;n>uun] u Bac u cuHj;iij;e h 
<i>0HTaHj' e tutu quanti die sono^' [u CBe kojh ro,T;ey]I Ja caM <&OHTaHa, 
ja can cnH;;HK, ja caM Ke.idjiHa^'* oa rpaja. 

Ulena ce;tMa: JepKO, Ilpxyu ii Bii.ieHuua. 

nPXyH'' : Tocnapy, o b o ^'' th can ;;oBeo BH.ieHuny -". 

JEPIiO : Xo^H osaMO, jo6pa a;eH0 : o;iK.ie en, Kano th je hmc h 
HiTO yMujein nuHUT-^? 

BII.1EHII1J,A : Ja caM cy.iTana ms B-ianiKC 3eM,T>e, uaK c JpoSitaKa 
HMC MU je Jbe.iena Poroesa*^; yMHJCM cpehe BajuT. 

JEPKO : Jany, iipuje ner tc yiiHTaji aaniTO caM tc ;iOBeo, yro- 

HCHH MU KOJIUKO liy IKUBJCT II XOiiC .iU MU /KCIia 6p:iO yMpUJCT. ' ,iafkofana' <I>; - j/ ^ Kao da je njieoi/veno, 'I hcmu; ' >/ 'P ,neka' ucnpac-heno 
!j ,hoch'; * a;.T.e njaie ^I; ^-^ niTO Jie cie acaCHuaae y; " qunuhy "^1; '-' ^ ueMa; 
' 1 ,iina' doii,Huje ucnpiw.'beHo na ,iin6' ; ° y 4> dodano dpyiuM MacTuaoM, toko da je 
Hcnpoa u cae mro cMijedu loeopuaa 3-£a je-vanuna; '"""' ,fvefce ['?] on ugne [?] fue' *; 
" ,manigit' ^, ,manisgat' 1; " no^H ^•, '^ i/ ^ dpi/ioM pi/Ko.u ,Cangiliera' nad dauje 
npeayHene neuiiTKe pujemi, ,maca [?] ruga [?]' ; '* 3/ $ dpyzo.it pi/KOM ,Cangiliera' nad 
njieeyuemiM a.jic docra uutku.m ,mara Ruga"; '^ CHH,'yiKa 1; ''' r;ije ^.\ ^' y <5 noeuiue 
tuttl quanti dodana dpyzoM pipcoM jedua nodi/xa nenuTKa pujen; " KOJOHa 1; '""" y 
$ y.ucTaa dpyta pyha; ■" eso ^; -' ihehtb y; -- ^ * HenuTKo. 

M. Pemeiap : ^erupu dySpoea^ive dpaMC. 2 Ig ,)('|iKu lUupiina.io. BII.'IKIIIIUA: Toeiiapy, iiosjiarH mii pyiiiuy, aito lioiii ,/^;l in yro- 

IIOIICM. 

JEPKO: Jlviiuii' ;^ylIIa iic HMaw y ToCouy mi Mi'uiur — HHJecaM 
mi jcMti'iima luaTiio: Ma th hy cyxpa BJe;tpHuy b6;i,uuul' ;;aT^. 

BII.IE1III1I,A: lly j,a'* VY^Y- I'pGau Keiii crai) yMitiijer, Ma re Ke 

JEl'KO: KaKO*, nno iipajiiiu''? to ji,a MCiie yKOiia oiia ^[axIll'I- 
III T una H ;i,a mu co, 1uu;o'' roBopc'', ycejte iiii rjioCiV HeOope, Hy bh1> 
Co.ie ! 

BH.lEIUmA : ll.iu caj( ii.iu iirirj,a, h.iu Ja ii.iii iiirrno! IIo Apyroj 
pynu nil pa ^a hem th bcKc jkubJct o;; wene Tpa roAmina. 

JEPKO: Ax KvpBUHe Ky<n«e! Ty;KHn Jcpito, Aym>Be [,iaK.ie] ch 
TH ycujioBan ^yr >khbot ajeji.eT'' oiicMy Bpary, ano xoii ;i,yro ;kubjctV! 
HcKa H c BparoM, Ka.i, ce ne Mo;i;e Huaico; wa 6orMe** mh'^ hc craBft 
y3j;e ;s.a up. imcm y awaiiaHa. — A ca^a xohy j,n sni yroHOHcm ko mh 

je nOKpO BHHO. 

BH^IEHIIIJ,A : Buho th'' cy " iiOKpajmi" H>eKe rpajcKe Bnae Koje 
oe 30By coTOHC iiCTOHore. 

JEPKO: J[ti xohe .m mu ra BpaTHT? 

BII.TEHHUrA. : UIto y ibhx pyKC y^a;^e, to ee Bche ne Bpaha! 

JEPKO: BorMe" ja bh;i;hm ;i,a ch^^ carawuja iiepcona [CiHCTpHJe 
>iejba;i;e] Hcr^^ CTUJeno maBau'* u3Me^>y IIoHTe^^. Ma, ca2so, TOra re 
BHJie Hnjecy Mor.ie yuniiHT y Moje npejy;i;imujo'' [lUTCTy]. Ax^® Mara- 
jmua je;i,HHJex^'! Ma hchmh ja^**, cse^^ he mh" cbc pe*aT nyK h na- 
imHui;-": kojiuko mu je noKpajieno BUHa^^, to.tuko hy ja hellamente [iia 
.lujenu Ha'iHn] y.iUT B6,'i;HHne^'- u npo^aBaT i;[»ujyliu U3 MC^tsaua u 
He n.TiahaT -^ i^apnne. — - IIol)u th, ;;o6pa >KeH0, 36orOM ; ;i;obH sayTpa -*, 
J^a tc n^iaTHM, Ma uy Beiepac Mchu Te cpehe, je^a mO/K ysasnaT 
UMBHOM Te Bnae KOJe cy mc uOKpa.ie, ep hy ymuuT ;i,a cu 'leCTiiTa. — 
Olrt [;i;e;;ep] 3aBH[j]Te jaKO, h-^ ja 6hx 3a CKposy &-\ — IIpxyHe, 
xojt'MO^' ^a ce cnpaBHMO y job 0J^ nyxa, h-to ocTanu 6p>KeK^** Ha 
CTpajKU ,T;oK.ie ce ja eiipaBUM. ' aaiBa mii ^I; - Aain 1; ^ ^aj 'I; ' y * HcmtTKo; ^ ,preifc' <I> » ^; " mjccto 
TO!a y * nadodano nad iierKOM a djtyfoM pyKOM ,ve[?] nafcive'; ' 2:5';;jeT 1; * y <& nad 
jboghmemi' dpydo.u pyvo.v ,fcintimi', y 1 .fcintimi' ; " cy tu y; "" noKpa.ie I; " y $ 
iiad npeaynemiM ,Boghme' dpytoM pyKoM ,fcinti', y "^ ,fcinti'; '- y 'P ,fi' dpyioM p>yKOM 
xicnpaa.ijeHo y ,je u tebbi', 2/ ^I je y tgCh; """ y 1 hcmu, a y <I> npeei/'ieHO na ca 
crpane sanucano .Parli' r. ./. IIpxyH-, '• .fciauaf *; '^ ^pe^y,^!I^^jo 1; '" jr * wsa 
TOPa npeey^ieno KypsnHHJex; '' y $ Madodano dpyzoM jyyKOM; '" y ^ nocmije Toza 
iipeayveHO ,mi'; " ?/ <I> doda^a dpyfa jtyKa; '" j/ $ rocnojta iicnpao.-beHO dpyzoM pyuoM 
y ijapnaHK; ''^ biiho *; -' Bo^inue <b\ ^* naaiai 1; 2* cyipa y; '^''' y ^ dodauo dpy- 
20M pyKo.M ; '■'^ ^ ne.vri ; ^' xoX 'I ; -' jbarfceh' H. At .a|)yiii- 19 

lll'X.VII: lloI)ii, rociiapy, ja to 'ioKcIM. 

.IKl'lCO: .le .111 in orden [y pcAyJ iiyG.i.ay 

Ill'Xyil: He fipHHu ce, rociiapy, iiyH hx je cxpaib. 

llloiia oc.m;i: Ilpxyii, JIapo ii Mep,;<)xuiiii '. 

IIPXyH: Obh je moj rociiap sajiyAHO h yApao y .T.y6aB Kauo 11 
TOBa)) ua MJia;(oj TpaBH, Ka,T ra ;iol)e BOJ.a JtyfiHT^ rep cxane TpydH-r, 
3,& raKora r.iac c.iaBflua^ uyje 11 rycxfi CBaua* oc.iuua. Hyni .ly- 
jtocTH y p.iaCocTH! Ma.io ce iiujc jyrpoc y rahe, a xote ce iiajiy- 
paBar! Kirr CTap, JiaKOM roBiiorpH:jan ^ ii njeriHJiJiaKa a xtjct" xo^tit 
y rociioha, to je uyCTO r;6 ,';a ce BJcrpoM iiace a ;im[OM xyna. It xohe 
Aa ibcroB can Mapo ne iinmi iuto oii 'iuhu I imo Ma'u;a '' kotu, cbc Miiiite 
.lOBii. Ma ;;a ira Huje rociiapa Mapa, 3.10 611 x ja no OHOJ cxapoj rpii- 
Bcuiu npoxo;i,iio, ep Kaj, je y itera To6o.iaq** nyn*, cht je a njaii xa^ 
ITpxyii. Tpe6yje mu naxcrnyT ca cbc ^Baec HOKaxa OHCMy ncy I\Iei),T,o- 
xaimy'' ;iyKaTe 3a nosioK ra y noxpeoy'", a suaM ;ia mh nehe JiaitKax'' 
cancapHJa; oSefeahy iiy buho, auaKawy^^ hy'- yiuHMx pimecy [jije- 
Himy] y JepKa To'iKa iia Kneamuu. A up cm hx eso oj;OByj;a — Kora 
xxiio, Tora cpiio ! — Bonasera [,T,ooapBe'iep], Sig. [= Signoi] Mcrdohaino '"', 
jec B-iiiuiKO r6;tHmxe ;?a xe HHJecaM bii;i,ho. 

MEP^OX-VHH 1^ : Bonasera, Misser [rocnoJiHHc] Parhun; ja caji 
KiiHxpaxa.io [uoro;i;uo ce] c xbojo ^' rocnapo ji,axH My xynaxe a oh sichu 
BUHO. — Sicche [xaKO ;;a], Sig.'' Marino, ja hy sayxpa '"^ ;iOHHJexH'' 
cy,^e : jecn jih kohxchxo ? 

MAPO: Sig/ Mcrdohaino. io son contentissimo quel che voletc roi 
[ja can cacBuii 3aj;0B0.T.aH mxo xu xoiiem]. ,lahy xn 25 6apje.ia BHHa; 
xo je quinta essemia^^ [Haja>uHnje] ox xpS.-bana — no ;i;Ba xynaxa 
CapHO I xera BHHa Hujecu y xBoj h;ubox rycxo. Je .ui, Upxyne? peiin siy. 

IlPXyH: Mep;i,oxaHHe, Ka;; ra or.ie;i;am, oo.iHSHBahem '' npcxe — 
xo je iiaHxa.Ta! 3axo, misser compare [Kyxie], ^onecu cyxe h m ftniia-*' 
j,iiiiapc. 

JIEP/tOXAlIH : Xoliy voJenticri [Apare B0.i.e] ; iia sac mo-iusi per 
caritd [3a .T>y6aB], hcmo' ^' ja xo yaasna cxapo rocnapo, per che intendo 
che sia molto collerico [3a Kojera "lyjeu ;;a je jano .i>yxHx]. ^ y H CajiaMyH, na toko u da.T,e; ^ y <^ npeeyueno, a yH ne.Ma; ^ caasnha ^.\ 
< y <I> nmuTKo c.weo k; ^ rHTCHnqnHa 1; " y * nenuTKo ,ti t'; ' Jiannca ^-j ^ y ^ 
Hajnpuje nyn xoOo.iaii, na opyia pyh-a njieayKjia ,pun' nped .tobolac' u oner noc.iuje 
Tola Mad peTKOM aanucajia ,pun'; ' */ "J* rtsSpiicauo na nanncano djiyeoM iryxoM Cajia- 
ayay; '" iioxpeCn 1; '^ MajimaT 1; '-hyMy^I; '^ y * npeayueHO na Hamicauo dpyioM 
pyKOM .Salamun', y ^ Cajiajiyne; " y ^ oKpeuy.ia dpyia pyKa na ,Sal' ; '^ tbojom ^I; 
1' cyipa ^I; •' AOHujer ^I; " ,essenza' H\ ^' oOjiuacnBax 1; -" ,nima' >!>; -' hcmoj ^I. ao JepivO illK|iiiiia.i(i ^lAl'O: He Cpiiiiii cc, u.uii y iioitOMy CTpjiii.y ocum vat ii^ofl,a\i 
Buiia; Kill, My .^H^IK•^^ iiicceT-wwisucccT itj(vi,apii, iichc cc iia iio.iuar. A 
jii TC acuKy puBiiM da geidilomo che^ sono^, die non trovarete nissun 
intoppo [isao ii-icmhK KanaB caM, ^a. iicKem iiahu iinKaicue aaiipcKcJ ; bo.iiio 
6hx ;ta mii hoc o;^Iu^;^e- iicro ;^a Moja piijci ;tol,c iiaMaiLe'*. 

MEi'^OX.VlIII: rocuapy, iic.iiiKa 15aM xua.ial Cyrpa he 6htij ,1,11- 
iiapu y pyu,u, a Bu MH ,";oxpanHTC BHHO, ncKa ra Mor.io ^i;-i"'iro o^tiiHJCT. 

MAl'O : Ancle con Bio, misscr Menlohain: acrcitevi di mc dovunque 
■colete — son liomo* da poterri ajiUar [h,],ii aSoroM, rocii. M., iiojtarii ce 
Ha Me r;TJe ro;i; xolieui ; uobjck caM kojh th Moace nOMohaJ. 

MEP;],OXAlIII : Orsh, Sl(j.'' lUii.'"" [= Ilhistrissimo, npecBMJeT.iii], 
honasera a V. S. [= Vostra Sifjuoria, Bamexiy rociioACTByJ. men a acBera: Mapo 11 Ilpxyii. 

MAPO : Ilpxyae, mu cmo BcKe oiipasaiu ^ noco, a ca;^ man '' a far '' 
[pyKC 11a nocao]! uaxiaMucMO o;; itera MJej,u a ;i,a jry ne ji,a,\LO nmia, 
HH Kanxe. Hauiicau KOJuroAU ' HauuH, HOi;a BU,T,mi jccu .to 'iobjck ox 
UHBeuuujoHU [.lyKaBCTBaJ. 

IIPXYH: Saaui tu ;;a can ja nemrap oj, rjiaiiasu h ;i,a Ou mu 
oacxaao* csy' reTy njiiHTar" Inpes'ipuTu] a neroni itera jc^Hora! 
Jec OBflu itcKa bu IeHH^a Kojy tu je oxau jyipoc aosubo, ;i,a My roHCTa 
KO My je noKpo buho uito th je MaTU HCTOuu.ia, u peKo tu '0' '" je x^ My 
jo^e H sayxpa '^ roueTar. PeK.ia Myje^Tiauae, KaKo'^ caM je ja Haymo^', 
xa, My cy ftene'^ Bu.ie noiipaae, Koje lie ce sayTpa^* hellamente [.thjciio] 
oSpaxuT y Mepj;oxauHa, a ocxa.io liy tu ^:. 

MAPO : IIpxyHC, ca;; noauaM x^ mu cu upaBu cjiyra ! Ka^ y.T-eseM '' 
y MaaiicxpaT [;;pH;aBHy c.iy;i;(5y], 'lUHuhy tu ,T;aTH CBe uito je oi-u- 
uuja . . .'" Belie ce obj,u nehy TpaxeitaT, j,a ioi ue uu [oTau] ysaano 
;i,a ce ob;;u Haxo;tHM; OTuky ua a.^o^aMeHTl' aeKora^* Mora ^parora 
npujaTCta 1*. Huhh ;!,a cu ijoBJeit Ha noc.iy! 

IlPXyH: Euliem cepBau, ue opuau ce. Ako mu osa peyiuKti 
lUTO caM naMHC:iHO yranuT ]Mep;i;oxauuy, ja caM *e.iiu>Qija [cpe'ruujn] 
ijOBJeK uero ra^' je y rpa;;y. Ilohy But^ex je ;m ce rocuap cnpasuo y 
.lOB 0,1, nyxa, ep mu je peiua KaTC Jaro;;a j,a ra qcKa uo^ opaxoM. ' <I> «e.i(o.- - .odpade' <I> » ^I; ' .'/ •!' ,11a' a noeume Toza iiPKaKaa snau k<io 0; 
' uomo n; ° yiipaBD-m •!>; «"« mano all' affare [pyKy na uocao] H; ' Kojuro;; q; 
" OaiiiTa.io ^I; »"' Bac rer luinjaHTaT q; " ^ nejiia; " cyipa q-, i--^- y * Hadoda«o 
dpyioM pijKo.v; " 2/ ^ vadodano dj>>/!OM pyKo.u: " cyrpa ^.\ »5 yjijeseu ^I; "> 2/ 1 
.aMojedna Tanm; " .alogiamenat' 0; "-" y * ,moga draga' na dpyia pyxa npeico 
,draga' nanucaaa ,Bratichia [?]' ; '" 'I ne.va. At Apy'"- '2i 

Illeiia AocoTii: IIiiiiii «:i.iii cum'. 

IIoe;ui.ia iic rociioba ,i<i ctojiim u;i CTpa/Kii, op ce roouuii n.cr;\jc 
(•iipaii.i.a, II ;;ajia Mil je iie'iy Mairrajie ii oSeha.ia mc iiajccTHT ,1,0 rpjia, 
,n,a ra ciiiijaBaM nno i-ouopH, r;i,jc mhcjih iioh. A npew ra cno oj;o- 
uyxd - 11 upii.T, iMMC llpxyii :!yf> r>y nocu : noliy ce CKpirr oi).;ii. 

lllciia je;;aiiaccTa: Jojuco 11 Ilpxyn niiy y aoB, iia' Jiacicii c 0;iei,c iirrpoM a 

Ilpxyn [c] ayCtoM^. 

JEPKO : llpxyue, hcmo' * ;i,a ce ra 3y6jta y^yne ; ob;i;u roBopc ;ta 
ce Bpre itCKC nycxojiOBHite — hcmo'* Jta iiac aca.ixaj^ [iiaiia;;iiy|. 

llPXyil: Focnapy, ne' 6piinu ce \ ,noopo ropu; Manap uu y tcSo 
Clio ouaKO pasropjen uunnnouo. 

JEl'KO: Hy mu peuii, siapuju.iy, je :m uu ce Kare JiHJeuo ua- 
iipaBHJiaV" je jim mh Bece.ia, je jui? 

IIPXyH: Focnapy, Bece.mja uer urj,a, MaxiiUTa sa to6o.m! 

JEPKO: To je xohy ;;a uaxiiuxa 3a mhom! Ihia u 3a imjew: join 
caM M.ia;i, u jarai, a imjecaM iiii rpyO. Ho pane iioje, IIpxyHc, y Moje 
M.'ia;i;e j,]iu nmvi,a ce imjcca>i Kpcio c IIpiijci;6ra; Cho caM o^ *m- 
Hiijex axiaHiiTa — CKaua.iu cy 3a muoii uu3 *yH.eCTpy. Ma ny mu 
ca;;a', lIpxyHe, 3 ait an tu'^ ABUje crarmaje^, ep xohy ;i,a mh h npu;; 
KaxOM aaii-aHTaiu, yKO.uiiKO ce ja m ibOiie^** ycTpaxeifcaM. 

IIBAH MA.IM11 (ccui)^^: Axa, y3a3H6 caM cbc! ca;; hy otht^- cbc 
rociioi^u pujei- KaKO ce ;];oroBapajy c KaiOM Jaro;i,OM: iiehe mh iiaiiKaT*' 
im OBj,u KO.iau. 

Ilpxyn Kanmu : 

IIPXJ'H '* : Focnap u;i,e y nyxe, 

Haueo je oaitecTap; 

3ro;i,H My ce CMujemna CTsap — 

He yxuTu ''' iiu Myxe "'. 
JEPKO: Ilapa me th 3.10 ayrypaiii^' [cjiyTHUj] ;i,a ja nehy yxHTirr 
iiuuiTa ; saKaHxa' ^* mu uito a>mbe h CJial)e. 

IIPXyH: Focnap H;i,e y nyxe, 

Koitnn, Mj' ce noraue 
oj, BCJiuKC 3a;^yxe, ' "I' ncMu; ^ o;(OByj; y; ^"' 1/ ^ nadodano djyyiOM jujkom, y ^\ narnuc cuene 
lAacii : JepKO Ha Masm c OaiteCTpOM a ITpxyii [c] ayC-tOM; * hbhoj y; ^'^ y <1> uad 
2)eThOM ; "2/0 Mofrepiye ,nacinila', na je ,cinila' npeoyneHo u da.ie vcmtcano ipravila'^ 
j; 'I HaiHHuja', ' cax^; * saKaHiaj H; '' cxaHiie ^.■■, '" ,nome' "I"; '' 4> ne.Ma; '- oiHh M . 
•' MaJHKai 1 ; '♦ 1 ncMa ; *= y "l> npoa ^lyua ,uhil' a dpyza doda.ia c Kpaja ,i' i " y "J" 
,Buhe [?]■ diiyia (?) ^jy^a wcnpaaii.ia y ,muhe'; " ayrypaEam 4; " saicaiiTaj 1. 89 JopKO lUicimna.io. II • cjoAOiiio miib Myxe ^ ; 

iiocirrc Til i;|Mc:iii(', 

^ta cc roi'iiait iic u.ia'iP. 
JEl'liO: KypBUH uapujoay, napa ce m miiouo pyraiii — xoh- 
ce lie oyp.iar? >I>hiio IHT01'0;^, iipiKMiiio y alamire. 
III'X.VH: Fociuip ii,i,e y iiyxe, 

cjiafia My je iioaiHua. 

Cu^tH ;no:in, ^[luiiua, 

Tep iiy Majio ;;a' jyxe, 

;ta ce Tya>aii iiOKpnjenH, 

ep ra .i.y6aB aaciiijeiiii. 
JEI'KO: Jl,o6pa je ra o;t .i.yoami, Ma .navKein ,T,a cy mh c;ia6e nore! 
Join uiTO oo.be, ep mm imjecu y;i,pHO y tRc r;ye ja xohy. 
IlPXyH: Xohy jh OBaKO, rociiapy? — 

Foenap uxa y nyxe, 

Hore cy My cae cyxe: 

iia MiicKy^ je y;ijax6, 

xolic jaxar on^ n.iaxo 

II CTuniy Tu 6 a 3 J, y X e, 

a Ta;i, rociiap oc.iaCii 

H» y raiie ce n6xa6fi. 
JEPKO: Ax, a, Mapujoay, hcmo"^ roBopiir npii;; CBaKHJCM iuto ch 
Bu;i,uo jyTpoc y ccKpery [norajiio]. SaKaHxa' ' mu OBaKO r.iacoM ox c.ia- BHua*^: „xaxa, xaxa«, .T,yoaBu", KaKO^° je iipii.iuiiHO OBauoMy' 

nPXyH: Foenap ii;te y nyxe, 

cpe-ia ra je pii66;;a, 
.iHJena Kare Jaro;;a : 
u 'iiijcM rocnap ciipaBiame ^- 
j,a ce m itOMe ^^ iqjojame, 
ona ibCMy Bejbauie: 
,,lIyCTU .T.y6aB, rocnapy, 
CJiuje;i,ii nyny GoKapy." 
0,T,roBopii Ta;i, rocnap : 
„He opumi ce ;i,a caM cxap, 
c T060M hy ce noM.ia3,HT, 
ep '^ hem ;i,paru Moj iiyx Sht"". rocnapy. '-' U weAfa; ^ ,hoc' *; ' Jiasry H; * >/ H doifnuje dodajia nj ea (?) pi/Ka: ^ H 
He.Ma; » neMOJ q; ' saKaHiaj H; « ciaeuha H; » xyxa n;^Oy<S> ,ka-' npu xpajy pen-a ; 
•1 OBBKOM ^I; 1-' ,fprauiafce' *•, " ,iiiome' *; ""'« ,ei- [?] chcfc draghi [?] moi puh 
bit' 'I>, M Ke.va. At APyi'u. 23 

JEPKl): (), cjvi, Mil i-ii .lujeiio! to mii jo im iqi fmoaiiT, ry mii 
CBeb KanTii' ' yKO.iHuo ce ja ui ii.oxc' ycTpaxeibiiM. 

Ill oil a ,1,11 a H aocr a': Ilopa, IlBail ' u' iicrii. 

IIEPA: Koju uycu? kojc Jaro^e? Cae cau 'ly.ia, cue cau yaaaiuua 
;ije " cu cc yiiyxuo, ciijeTna ' a y ;; 6 p h j o. IIIto kc re 3y6.i>e ? iuto he rii 
.lOB? Xo;t' OBiiMO iiaj6p;Ke, npujc iiero xc ;tociiyuau mojoxi jjyKOM y icyhy. 

JEPKO: Hyxii upara! tradimetito inhottega! scmo scoperti [oxKpu.iu 
ey Hac], Ilpxyiie. — UIto mc cu ;;oiii.ia cnujaBax, necjaHa ;iyron.o? 
H;i,eM y iiyxo, ep mii je xaiio ;;paro : neky c to6om cxax, ep mu iiujc 
^iparo: Behe mii eu ,i,oj,iija.ia! Ilahy aMdnuy iia Moj lui'iuii, a xeSe Ky 
ocxaBux c xHcyhy BparoBa. 

TIF^PA: KypuiiH* 3iliip>ic^ KypBiiii® nJMaB'je, KypBuiia '" cxa- 
peiKUHO oj; iiuurral nuje y xeou iiiai;a ^yuie^', a xo liem pa;iux o;i; 
aMaimax ! 

JEPKO: Paj,uhy Ha xBOJ ;i,ccner, a iiehy csel) cxax npuBesan 
ya xy KBiiiixaiiy Kojoj CMpju ■igax [^ax] ^a ce iie Moaie c'- h.om'^ 
y o^ap .leh. 

llEPA : KypBHH * nee oj; HHuixa, KypsHu ^* Ciipa;te ! Kouy cmi);iu 
*jaT? Boitam uat^OM u CMeT.iumxoM o,t; oribnmxa '', a moj ^"^ xn^"^ a>jax 
CMp^u ! Ca[j] ^' xii liy OM.iaxux oay Kylie.T>y oko r.iase xep hy xn yKaaax 
KaKO ee .ly^o u Ces nawexu roBopii. 

JEPKO: He aKOCTasa' ce o.may mpiic, ja xii iipajy'*, ep th 
OiLiaxux caj; obu 6aH>ecxap oko r.iaBC ! ^yra ocuoBa — uaMex ay, 
c.iOBa '', Ayro xer.io a 03e6.io ! Per vita mia umxexuaa je napaB y xeQa 
;^BIIje iKCHe. 

IIEPA: A y xeou mije ;i;OBpum.ia im no "lOBJenal YupaB xu ce 
MOxe pujexu: He;^0'^UIbeH>a^Ie, Ku.iaB'ie, Maxiiuqe, Kpnu^" Kyx.iy^^ 
6e3 pyume, ue Mupiixam OBaKC M.ia;;iiue Kojn mu mijecu 3a pii.iuue. 

JEPKO: .lauKpojo--, xpeceH;;aja -^ j,yra .la'mHO, uujecu xu mchh 
3a pu.Tuiie ! Fer vita mia, ^a en y LHuaiiu, Ba.iia.ia dii sa p a .x a o^ ueha. 

IIEPA: A xu lie 6h Ba.T>6 da sa Mcx.ie, CMp;i;ehu ra^e, ny3;ipo o;; 
Huiuxa Mor.ia 6u xe caKpux -* y npeB.T,y am y lunai- — ue 6u mu -' ce 
iiu Bnj,uo. ' KaHTaj 'I; - ,niom' *; ^ y <b Hajnpvje .\%Aa.ne:' (j. j. jedaHecra) na nped tum 
i/.veTHyTO ,1'2:'; ' H ne.Ma; ^ $ ne.Ma; ^ rjje ^I ; ' cxapa ^I; ^ y '^ dpy!a pyKa npe- 
isyKjia u noeume Toia uanucajia ,Otole', y H OToae; ' Maxiinqe y; '" oxoje ay;ia H:, 
'• ox XSOK U; '- ni U; '^ ,uom- *; " riweha 'I; ^'- .ognifcta' *; '* MeHB ^I; " e&x^--, 
13 $ „ Tj ,preju'; " du^e Mjecro ocjiooa (= iiarapeha); -" y U najnpuje .taiTni' (?), 
na dpyia jiyica ucnpaeujia y ,karni'; -^ Kyije 1; -- .lanhrojo' •!> u 'I; '^ ,trefendala [?], 
•I*. 'I ueMci: ■* ,rakit[?]' <f>, ciaBui H; '' * ue.;iu. 24 JoiiKU IllKpuuu.iu. JEl'KO: Mor.ia Cii mo cupm iie aiiaM i^je — ;(c<5oto 6iix i»f'i;("j! 
iiia.ia|)aii;;o/ tirn via [iiocii cc l»aj, oiij);i,yj TJa! aiio Mil ce aKo- 
craiii, iiOTcriiy liy th ony iiucroJiaTy — cup ok ax jcl allarga, 
allay;/'! |iia cipaiiy], iiOTcriiyx, cupoKax! 

IIEPA: Ja re' cc iic Cqjiiii — lui reOe uii 'lesiijcx iBOJujex iiii- 
no.ia [KyCypa], ko;iuko CMCT.iiiuna. {Euje" ea*.) Ha, na, uypBUii^ nee 
o^.* iiHiiiTa*, nei;a anaiii iia Kora ciiapaBuiu ihicto-ic 

JfU'KO: A^ ail u TeOu, xypuuo KyK()iioca ", iiCKa :maiii i;ora i;y- 
h)e.i>OM Giijciii. — (Oedti da' oiiju'.) Ajmcx, aJMCx, oeBCTii, llpxyiie, CBeTH** 
iiajopjKc — na;i,e xiu iiiiCTOJia Ha xjie. 

lU'XyH: Ho ooj cc, rocnapy, obo" mo y3a to, iie 6oj cc. 

HEl'A: Ha''' u tcou, BJcuia.io ", Ma^ll^6;^0 o^ Hiiiina, kojh My 
oiipaBJbaiii : ;i,a ho r.ie,T,aM Moje nacxu, ca;^ 6hx tu ^aJia *njepcy obom 
CpuTBHUOM oj; yxa ;i,o Hoca. — Oro.ie mu xoah naj6pH;c, crape/KHHO, 
,';0Ma ; Bchc cy mu obc j;e3epTUHe'^ mockom'^ upoKOiia;ie '^. 

JEPKO : AjMex, aJMCx, no cMyua' '"' ! iiycxu, nycxn, na;i,e mu bch- 
xpur 1°, pfiKHy " MU KH.ia ! 

HEPA : HyKHu, i;peua', upiam ! neli '* ce Kpeuyx u:i Kyhe ; cnesahy 
xe o:^ca;^ yiiaiipujcAa 3a cxOviuh oj; o^pa, ][,■& ce ne mo!k Kpeiiyr. f'opxa^'' ara dpi/i'o^a^ AT TPETiII. 

Ill e H a u p B a : Mapo ii lIpxjH. 

MAPO: Kpxyiie'-*', seae sui cu ^^ pcKo oj, hahe u o;; MaJKC. Ja 
Bu;inM j,a cy j,om.iu ao rycxe, Ma ra-' je MaJKa kj ap iiniKaaa--: ne 
3HaM jecy .m ce yMupuau-^. 

HPXyH : E -*, rocnapy -*, Myac ce h iKCua .lacno yMupu, aKO ce u 
CBa;;e: j,aH ux-'' pasMupu, a noh yMupu Ka;i; je^^au ;i,pyrora ro.ia saBupu. 

MAPO: HycxuMO xo: Apyru iiCMO nyx uyp.iax. ^ol)niio caj; ua 
MOJe Herou,QJo [iiocao]; ny jecu .lu mu ;;ohho ;i,yKaxe o;i, MepflOxauHa-^? I 2/ $ npeeyneuo?; ^ y $ dodauo dpyioM pyicoM; ^ j/ * djiyra ppca uad npeey- 
uemiM .kuruin' nannca.ia ,ludorio', »/ 1 J^y;^op^jo; * 4> ueAia; ^ na H; " ;;yroHoea U; 
' ce 6BJy H\ ' oCBern H!; ' eso y; '" y ^ ce «e eudu; '' «/ O iqted tum npeai/uenn 
,kuruin'; ^'- eiapeaiuHe ^■, ■"' MosroM ^I; " npeKonaae H; ^'' oiyuaj y; " ;y <I> npeo 
TiiM npeeyMeuo ,killa'; '' »/ 4> vcnpaejbano ; " Heheni y; >"-i» * He.iin; -"-'^^ BeanK cu 
MH, EEpxyne, ;;ora^aj ^.\ ^' ce 1; " jCiarifckala' *, jSchiaiifckala' 1; -' noMnpuaH M; 
-' 1 He.iio ,• -' odae.ie da.^e it y 1 ni/me McpAoxauH .«/ecro CajiaMyn. At Tpeliii. 26 

TII'XyH: Obo' tu oa.M lomio iiOTnec- .lyuara *, a ocia.io tii pu- 
Mi'U'iaua' y liare Jaro.U'; ii.iii n\* rii yuMU, u.iii ra iio'ieua' ' ;;oic.ic" 
My nx BjtaTii. 

MAPO: ^'to6po je u obo. Ma ;i,a mii cii ckc ,1,011110, ni'liii 6it mh 
11 j iiiK'p ' yiiiiiiio. 

JirXJ'H: A TH y3MU 'loca iiuje, iiaca"* ce :!aca;^al)a '' o,; OBOMy 
— ■ ;;pyru lie'° nyx Cut 60.10. Ka,; BcKe -lauiKUMo'', Behe he uiir u 
MJtM,ri, perh [110 unaiv] ano iiaM peyiiiua, op mc crpax ,xa iiau iic 
uiiTpaBen.a i;6 OHCMy na HI 11 11 any i;OMy je iiaru oSaana.ia a:i j*' 
ynpO ^- Capjeaa Buea '^. 

MAPO : Obo mu HHJe '* hh :ia 3y6 ;^0CTa, a '+ :iiiam 3.11 lui ce xdhe 
BC-ie: ja^'' caM^'' o;i; npBujex B.iaeTe.ia 04, rpaj,a. 

nPXyH: Ebo o;;OByj,a Jlep.ioxaiiua u Kaxe Jaro,ie. nol)u tu y 
uii.ieiiuue u peij;n joj "' j,a onaKO cue ymiiii u '" peqe ^' Kauo caM je ja 
iiayjuo, a ja cay Kaxu pCKu Kano Ke ce c "^ iliy^je.iOM B.ia;;aT. Ja hy 
noh rocuapa crapora HSBeCTUT, j,a nx iiah^e na jajuM, yKO.iHKo" ce ohh 
y (' T p a T e lb a j y ^' — Hena je jtenu 1 

III en a Aiiyra: Uaic u lleiMoxaun. 

KATE : XBaaa th, moj j,paru Mcpj;oxaHHe, e p Me hem no'ieKar sa 
ona T[tii JiyKaxa: na36u.T>a-° hy tu-** :'.a tu ,iyr 'ihhut ;];aTU-' ,T,o6pa 
BiiHa Kora imjecu'-- y h;ubot'-- iiuo. 

MEPJI,OXAIIH: Ka;^ je xaKO, Moja KaTe, ja caM KOHxeHT"; ja 
re xohy ;i,66po **, Ma ue 3HaM i;aKO tu Khe.io -^ Meae. 

KATE: ^{a^'' suam KaKO ja Te6e ;];o6po xohy, moj ^para IKyjje.iuhy, 
y ,iyiuui;y 6u Me'-' CTaBuo-'! .Ijenaxafi th bc^* mh ch: uyxu My 
iipopesaHC-* pHJiuuHue, uyTU-'^ My-** noMy|)OKnjex-' [?] o^iuna; je jih 
rpujex Aa nnjecu KpCTJauuH? iiuuiTa tu ,T;pyro ue MaH.Ka"'' ^o '" ;;o6pa 
•lOBJena uero to. 

MEP/1,0XAHH: KaTC MOJa, ja csxii pronto [ujiuupaBaH] sa TBOJy ^^ 
:byoaB ckohuth y oraft^M Ma 6ux yaeo c to6om roBopuTU '^ uacaMU, 
Moja ;;yuiui;a, a obo tu Kop,T,yHnha na 'lac: hocu ra jf>er amor mio 
[3a Mojy .T>y6aB]. ^ CBO y; - neiHaec ;iyKaT 1; ^ ,rimeiiciaua" <I>, ,vimeiiciava' y; * ^I nexa; ^ no- 
leKaj^I; <';;oKq; ' njaaep q; ^ nacaj q; «ca;5aptl; i»,cie'*; " .laacejio 1; '^ipH^; 
'^ H HCMa; ^*-" ,nechie ni po grigna obreske [?]' <I>; ^'^ y^ daanyr aanucano; '^ 'OM I; 
" Hue.Ma; "<J«e.Ha; "-" j-tojiuko ce obju ycTpaieitaj q; -'>-'''> y * jnafbiglia' ucnpae- 
.-baiio, hy HCMa a TU nad perhoM; -' jai q; ----- ,nie' *; -^ .contento' H; '* ^ ne-ua ; 
'^^ jkcielo' 0, be.io q; -^^ ^ ne.va; '" Te cxaBHaa 1; ^' y ^. ucnpaeKOM iieiGu npee 
pyKc; ■" ,poinurokieh' *, upHiijex H; '" MajiiKa sa 1; '• TBOje q; '- ,oghgan' H; 
'■^ roBopHT q. .Ii'l>uu illK|iiiiia.io. KATE: XfliLia tu, fipsi'ie! ja caM ciipaBiui rijo xoh roBopirni 
c ToOoM, ua ce iie Moa;e iipnjo iio^^hc 40K.ie rociiap ue aaciiii a Mya; mji 
6yA0 iia;t iiyreM. Ja Ky re ;i,0'iCKaT, ii i y lie tu out uito th xoh ', ,^a 
3HaM y My.i.y iioli ! 

MEIVM'XAIIH: Ca,5 oiix Te no.tiyouo y no,T,ruaT- oj nora 3a ro 
raaco! /I,a'^ mii TBOJa BJepa easio ;;a mc )ieheui upuitapuTU^, a iia 3a- 
jiOBHJe^ TBOJa* <'ite iuto mu ch ^tyniiia, ii joni, aiiO th je o,; uoTpcoe. 

lUcHa T pell a: iictii, llpxyij ii Jepuo. 

nPXyil : Old [xej !], Mep;;oxanne, ry CTe ! O b o ** rocuapa : CTpax 
jie' ;;a uac uiije oiiyTUO*; Cjeacu ii th h KaTa r.ye snaTe! 

KATE : Jaox iieim, ^a mc ue bu ^i ! yTehy, a th 'innw, Mep.io, o.i 
reSe uito 6oibe suaui. 

MEP^OX.\IIH: Oimd, son assassinato^ [jaox, y6uiue sie]! CTpax 
ue ' oj, ibera come dal '° diavolo [nao o;^ aparal. 

nPXyH : Ciipu' ce uo,^ OBy^i oauBy, ue 6oj ce ! ca[,i] he '-, ca[,T;] 
he '- OH o;i;oBjie '' noh, to '* heui tu h h3ht. 

MEP^OXAIIH: A,povero 3Ierdohaino. dove sete capitato{X\,ia,jau M., 
y uito cu ynao]?! Tpe6y'e'^ ce cnpuT per non far peggio [j,a ue oyj,e rope]. 

JEPKO: Ho pane Ky.T.eH0Be, Ilpxyne, je^iBa caji ymuKo OHcra 6 a- 
SHJbHuiKa^'^ — Mojy ateuy! UHKauTO [o6ajao] jo' ^' caxi^' ^a saenu: 
ojeuie OBO.iuKH xyxop lIa;^u^.^a, j;a Me neKHe^**, iia joj ce Hujecau ;;6 
— uauio jo' '^ can KOHTpaaeHeii [.mjcK uporuB orpoBa]. 

IIPXyH: Oho je, rocnapy, Bp.ia sxmja .lyTHua! j,apHy.ia je h iieue 
OHOM-" 3y6.TjOM, ;i;a mh he ce 3HaT h sa seae ;i;aHa. 

JEPKO: IlycTUMO^' je, ucnpurahe ce y CBOiiy caji^'! Orsii, j,a ce 
Hjte y Kare Jaroj,e: uohacKa-^ mh je CBy noh 6uo uancT QaiBecTap o,t, 
TO.TUKe^^ MuciH .T^yBCHe. BuAuui, ja caxi y OBa ;ye.ia jaiiu oj, .laBa, a 
Bpar caM ua Maiy u ua OBoj '* a.ia6ap;i,u [Kon.T.y]. Hy no;ipa;u OBy 
a.ia6ap,T,y. — A-^ luxo je osa 6aHBa ob;i;h-^? 

nPXyil: Tocnapy-', u3huo je je ob;i;h TOBujepuap, ;ta je 3 a- 
c T a H. a ; Bapu ce koto BOj,e 3a ity ^^. 

JEPKO: Ilpuje uero OTHj,eMO, uuhu aohujct Ty BO^y, ja je 3a- 
CTaaaxio. 3obu-' ;i;a BO;i;y noce^^ 

lIPXyH: Mn.ieTa, j.a'TC^'' Ty BOjy uajopiKe, ;(a ce sacTaita OBa oa'iBa. • ,hoc' <E>; "^ .podplat' *, non.iaT I; ^ j.aj 'I; * iipuBSpiiT M; * TBOJy '^I; * eno 'I 
' lie je 1; * ^ * ,uidio' ucnpue.-beHo y .ochiutio' ; ' ,fafinato' *; " ,da' "J; " oHy H 
'--'- ea;; he 1; '^ osoB.ien 1; " la;; y; i' TpeOyje ^.\ ^^ OasnjinniKa ^I; " eaM je U 
IS yaeEHe 1; " ^I wcua; -" tbojom H; ■' nymTHMO 1; -- ,iiociafka' $; -^ to.tuko ^ 
-* oHOj q; -^ <I> «eiia; -' o;;ii H.\ °' tj ^I noc-mje hshbo je je; -' it ^; -'--^ * homu 
=■» Aaj y. At TpoliH. 27 Illeiia' 4'. MH.IETA: Oiio jo, roc'iuipy; xoliy .in Jc iiii.iiiry 

JEl'KO; Msjm'^; uhhh ,;a je craii>a i.o .p o c t ;i ji a. 

J[p]F^T,()XAlIII: Son'-^ morto f.\iinaii caM|, oime, son^ assasfiinaio f 

MM.ilETA: rociiapy, ;Kiina jc oua OauBa! ,i,a iiujo iicMaii^ y ii.oj ? 

JEPKO: HexiaH, Ilpxyiie! amo'' ,ta' ry a-iafiaiuy ii craiiu yaa Me '. 

]il*X>'II'': Tociiapy', iiapa jo (mii 'li'iiiyr ' ; no KOMy je iipary 
,"touiu oiu" "^ 

JEl'KO: "liHiyr**, jo .luV Amo ra japua ;ia r.iaiiy u ;ia 1)Opo! — 
Old, misser becco futiito ", chi t' '" a '" condotlo qui ? Adesso ti voglio con 
questa alahnrda romper lo dente e passar da handa a barula [xoj, ro- 

0110,^11110 j H jap'io, KO TO je aMO ;i,OBeo? Ca;; iiy tij ouiim KOii.teM 

paaOuTH 3y6 h iipooomhy to ca CTpaue iia orpaHyJ. 

MElVtOXAIIH : Homo'", ;i,parii rociiapo; iiujocaji ,t,oiu6 '- ob,i,ii aa 
HHJe;j,uo 3.10. Homo' ^^ .na xie oaaKO CTpaiiii'iiui [iiOB.ia'ui] hu expauaua [3Jio- 
eTaBa.a] tbojo ^^ TOBHJepnapo. 

JEPKO: Confessa, perfido Ebreo [iipu3iiaj, iipoiMOTU MiKiiyro], iirro 
cu ;ioiii6 ob;i;u ? HMaM ^* th ^■' per forza di hastonate [na CH.iy oaTUHaj 
1HHHT ,na upmiOBiije,i;aiii le vostre farfantarie [xBOJe .ioiiobiutuuo]. — 
IIolj'Te^'* itH ;^0Be;^HTe p6H;i,y [cTpaiKy], ;i,a ra o^ByKy y TaMimny n ;i;a 
Tii CTaBC tioxpCTa .liiTfipa rB03;(ja na noro, a iiai^a alia torinra [na 
MyKo], J^a npHnoBujo;i,am urro on obj,ii j,oiiio, assassino Israclita, hahano '' 

nierdoso, ladro trincato '' [pasSoJHUue ^In^yxe, roBHOiui, .ly- 

iieiKy ]. 

nPXyH: Ebo tu BHjiemme; neua tu oua oiiOBuje^'^ uito je ob;i,ii 

,10Ul6 H KaKO. 

JEPKO: BHJeH^^e? to ja u i» xohy! 

IIIena uexa: iictii ii Bu.ieimiia. 

JEPKO: Xo,!,' oeaMO, Je-tena '-" PorooBa : jecu .tu uu Hauua i;o .mu 
je noKpo BnHO? 

BIIJIEHHIJ,A: Focnapy, CBy can noli Tpy,ije.ia-i uiij eK Tcra noc.ia 
H MCTa.ia xaMa.iuje, u no Mopyku uah HuiuTa, sacnax no;i, onesuje.M 
opaxoM na bo;;u. Ty un ce iipunasa Tana npu.iHKa KaKBa je y Tora 'lo- 
BJCKa xy u ;ye-- roBopn u xnTa pyny c^^ Kaxoii Jaro^oii k'^*. ^ 1 ueMa; - iis.iHJ ^j ^ sono ^I; * ,nemagn' $; ^-' CTan' ysa iie, umo a.ia- 
Cap^y 1; » ,Pel'to' *; ' In^yT 1; " ^ <1> ,Cifut' c necmyimiuM ,1'; « ,futugo' *; '" ti 
ha H; " neiiuj ^.^, '^ ,ionijio 1; ^^ TBOJe ^I; '' ,imam' c uemiiypHUM ,m' npu hpaj}/ i>: 
'^ * we.iio; " nol)iiTe 1; ''"" japqe poraTii, becco fututo H; '** cnoBJe;;n H; " ^I hcmu : 
2" Jiej-beaa ^I; -' Tpy^u-ia 1; =2 q r;ue ncnjiaoKo.v ; -■' >P ne.Ma; -♦ ^I ue.va. 28 .lepuo lIlKpmiajio. JEPKO: Caszo\ iic.ihk ch sxii ni-.iiir f.Mopcuy iiyniiiyl o;u>l»n-'iii - : 
iqiaCTUT Biiiio II ronopiiT c KaTOsi Jiiro,;o.M ! /I,a ponii mm, jo ;ih th cc 
cMJe.10 ,'^a je je iio.byoin), yiunjuyo iijiii-' iino /ipyroV 

BH.1EII11I1,A: IIjijo, rociiapy; on Tiijaiiie ', Ma My oiia no ;ta. 

JEl'JiO: Orsii, un:\ jo laKO, nyuirie ra ja])ua it ^ iioa iieKpiiiTPua 
CaMapirraiia y ooop Mol^y ii|)an,o, iiiiaoii'ii^" My (joi.-iirjiuj e ' o;; mJici;!"' ** 
Ha Hore, ;;a no yro'ie, ;tOK.ie ;;ol)e poii;;a ;;a ra' uoBt';;e y TaMiiHuy. 
'iHHuliy ra y;icoli y iiaiM.oiioj oauiiii. 

^IEIV1,0X^\JIH : Ecc.'"" [^= Eccellcntissimo, ni)ecbujeT.iu] Sig/, iciciiiM 
Tu Jia KOJbeHa, ae y>iHH» '" re cxpaMOTC ^' cunarosa ^M Ja iiujecaM KpuB '* 
o;^ OBcra luiiUTa — cue th .'laiuy! IUto lie pnjeTii '^ scribi, rahhini e ^•' 
saardoti d il nostro JlaJi ^^ it ^^ [kiwukcbhuhii, yijUTC.T.ii ii CBehenuipi u 
nam Pao ] V 

JEPKO: .lyneHxy, aiiiauiuHe i'' Ipasoojmi'ic], ca cbom cunaroroM u 
c reTOM! — ja hy Bac KJapiiiiiKaT '' Bparo.iOBc! — 0;tBej,HTe ra 
iiajopace rj^je caM tu pei;6. Ma.io mu ryqy.'ia iie iia;;e, iio'^ ^i^y 
Mojy^*! ocjio6o;tuo caM ce TO.nuce ^'■' riacujona [Myne]. — Xo,h'mo, lIpxyHC, 
;ta MU ce npOMiijcHHT-''. — A xu, ."i,o6pa VKeno, iiol)U 36orosi; Ka,i Mit 
;i,OHecy oho Bojuunie, nocjiahy th biic jpon h iteiie upeB.T,e BeTXC-' 
3a n.iaTy. 

Illena mecTa: IlBan u Bhuko --. 

IIBAH: Borjic ce moj cxapa rocnap JepKo LUiciJiina.io ^* Cjeiue-* 
cnpaBHO e KaxOM Jaro^OM jiobht nyxe, Ma My ja cjiexox cBe iteroBc 
Ma.iuunje [3.io}ie], KaKO ue-^ rocno^a HayoiJia. llociajia mc-^ ^a joiu 
c n il j a B a M iberoBiij ex m a r a h. a. 

B1IIJ,K()^-: IlBanc''", IlBaae, je .ih th ycTO rocnap crapH^*^? IIo- 
c.ia;ia mc-^ Maje j;a aauM.T.eu-' y itera-^ k6hh>i, luro iiCMO yiHHHT 
jexaH Tiij ec Ar-^ 

IIBAH: ^a je .m My nociajia Maje no Te6u ** p e m k o '^ jaje h ;i,a 
My 3apo*iijain y H.e? ' 1 ne.vn: - i' u ^ o,T;Kpnaa; ^ u.m il; * xiujame U; ^ * ncua; " naOajie 1; 
'' jBokaghlie' c uecmrjpmiM ,o' *, (JyKarjiiije H; ' jiasre T; ' ce ^; " iuhh mu 1; 
" epaiiOTe cmiarorH ^I; '- icpuBO ^; " pnjeT y; ^' ,i' 'i>; ''' y ^ devje uepasyMjbuee 
},uje<w, y H noc.iuje ,Rab' shok ic smo'/h do je ry Tpeoa.io nasaru uMe Jeej^ejuna Kojn 
je y OHO do6a 6iio na ue.iy dydpoeauKe cunaioie; ^^ acaciiiie U; '' ,ciai'ii'ckat' $, ,schia- 
rifckat' 1; "~'* $ -HCMa; " y 1 npiije roia OA, a u y ^ je de6e-no npeeyneHO jedno 
cnoeo ujiu dea; 2° je npoMnHVi I; '^ .uetke' <>; -''- Bhcko H; ^^ ,fcripalo' *, CKpn- 
naao ^; *' usa To?a y Vi. oner ce; -^ Me je ''I; 26-'<' y $ dot^Huje yMexnyTo, y ^ ca.Mo 
jedati 7}yT IlBaHs; -' .fam?liem' 4>; -* rocnapa ^•, -'1 ne.va ; '" ,frefko' <I>. *peci:o ^. At Tpoliii. 29 

BMUKO': .'laiKeiu, no -raKC iiaicaiiiic- KypBO cmi, ;;a jc Mnja ro- 
('uol)a Miijita-' o.t'' Tcra'' ^i^jo.ia ! niia ce i;0My je Marii Ky[ina : lluaiic 
r y Ji 11 M a ii c "', c ii y j) c .iiiuaTan yKp6 Majun rooo.ian ! 

IIHAII: ]Io 'icM liiiaiii tii, CT])0])nrii " japuii ciuiy, ;;a caM ja ciiy- 
HJaiiV jc,;a mc ' rnqja Kypua Maru OKOrii.ia y 

BHUliO: Xoli** no" iiyjiBaua'', i)0*iijaiici;n ciiiiy? ep tii Civi, 
oth;i,ox y rociiai)a ii Ty;i;ii\ cc cbc iuto mu roiiopuui, u quiiux ;i,a rii ,i,a 
oar^i ,-;oKJie xe CBera iipuoujo ii npn'ry<ie. 

liBAIi: Ile.Mo' ^*', ;^paI'II Buue, TaKO tu cbujctjic " oujic " Kypne 
rociiolje CHCune ^'\ itoje ^^ iie Cpauii iiii JKy;ije;iy nu ;yeTnhy, hh rociiapy 
mi niyciiOMy Koxiapjilp y; rAJf" cc Bu::;e '■*, paga iin soldo [ii.ialia 
jtUHy iiapy|. 

BH1J,K0'*: Ha tu, uii, iieoTpena warapua euiiy, iiei;a :!iiaui ko cy 
iiiyMeCKu jjeita. Ako cu tu B\)a,T, ja caM ;;Ba, u auo mh join iiito iipo- 
roBopnui, pacimjeuii[T] th hy rjiasy ;i;o MO/K;ianii, Kypse cuny o;i, HHiUTa. 

MBAII: Ha a tcou, ocjioroncitH '" nniy, uena ce uMaui 'iHJeii 
KypBu xiajuu " u rocnapy iioxBa;mTU ^*. 

BHU,liO^'': AjMCX, ajjiex! ca[;i; iiy tu ja rocnapy pujcTU ;i,a tu 
M jery.ta, jap^a '^ cuny! 

MBAH: Maao ce ja xajesi h xeSe u rocnapa. Hocu th tc cjiHBe 
iio;i; O'liiiia ;i,oi;.ic ,i,a iiemi rocnap jery.T>a; ja hy noli Moj uoco 'ninuT. 

Ill en a cc;uia: Tbpaokj'p (iiocii rociiaiia y i:oi!uqy), Ilepa u Ilpxyn. 

TBP/l,OKyP: Tu'-" uoiiara' -', TCVKai; ru je obu kuhu'i, ko.iuko ;i,a, 
je bSc Tiijec y H.eny! ja" iiujeity-^ ce u oh nanuo iiacTa ko'-* h 
Mu! ca[,T,]-* hj piiHyT ibuii — to.iuko mu jo ;];OTpy;;iio. 

HPXyH: Ja tu Be.T>y, hoch ra ^oopo; ano ra iiOTuy, OTu;i,e-^ tu 
iviaBa 3aib &'^*^. 

HEPA : Amo, Epxyne, axio, TBp;;oKyi)e ! liyj; iiocutc th kohu'i '? 
C'TaBUTC ra Ty iiajopa:e, npuje Her caM Bpara yiuiui.ia o;i; Bac. 

HPXyH: Focno, hochmo ra y 3aH0CTaTUU,e, TaKO ^' je rocnap 
Hape^HO. 

HEPA: KypBUH MaHur6;i;o, to ja no :3iiaM iuto cii HamiCTiio ? 
Ca;i; ra mcthu Ty HajopHte ! ' y ^^ Bhcko ucnpaejieHo y BauKO ; - ,vkarane [V]' «I> ", ^ <J jic.ita ; * TaKora U : 
5 cyjiiMaHe y-, " crapora 1; ' ne je y; ^ ,Hoc' *; ' iie "i>; ^^ hsmoj H; " y 1 sadw 
e uctipaeKo.H, y <I> CBiijeT.io fiii.io; '- .lumne (?) >!>; ''' Koja ^>; ^'-'* Kn {mjccto r;iH?) 
ce Bii,T,e (?) <I>; '^ Bncico 4; "^ japamKii ^\ " Maxepii 1; ^' noxsa.iuT ^; " Kypse ^: 
-" ,Ti [?)' umi ,Ai [?]' 4>, 'I ne.va; '-' npn,T,pacii 1; ''- a na Bjepy 'I; -^ y <I> nnixjaajbano- 
na ne'iuTKo, y ^. Kaico; -' ja H; " a^e ^i -" ^I Hexta; -' KaKo ^I. 30 .lo|)KO lllK|iuiiaji>. TBIVI,OKyi': lla, rociio; ita^ xoh ;;ii la bjijkom, jii hy ra Bph, a 
no paiii' ' 6o|>t' ' (ijoiiio - mii h ,'u»;i"jo. 

. .IKI'KO: AJMOx, ajsiex! yitjtiijo^ui"" *'TO mc y <i>oiiTkH.ejiy '' [wajiy 
"leciiy]! ca,i* Aymy iiycTux'! 

JIEPA: Jc .'in, cMp^^oliii " iico o,'^ iiiiiuTa? C'liHJanajia caM tc 
BpiV) CO pry o;^ iioja cbc iino mhcjdiiu; Ma th iielic itCyiiniaT, ;ta cc 
3iiani ry MpraB iipoicrnyj', ;)aiiOB6iiiTUH0 joAna! 

JEPKO: Tii cu spar, th ch corona, ni cii aiiniKpc, m cii .Iyiin*cp! 
TiiTO licm 0,1; MOiie ? iiolj' ^ c BparoM ! 

IIEl'A: Ilobii TH e THcyhy, MaxiiH'ie o;^ BcpMra! IIJto he pHJCTH* 
BJiacTCJiH, Ka;i; o6a3Ha,T,y tboj onaKir ikiibot? CKiiprahe fn;)upncahej tc'' 
u irtaniur lis niijolia! 

J El'li ( t : 1 Ui TII :!a tii rjiac por '", ii c c m n t p n fl " ;; y ii ;^ ^ p h ji o " ! 
Bche iiehy c tooom ctjit im'^ jkhbjct ", itpaiKC JiiiKapnriiiH [npaBu]! 
yniiriihy c toCiom .ii'iiu'ipuiijo |pa;iBo,T.] a ,;obcctht bKc Oyp;uio yKyhy: 
a TH ocTaiiu c ohom uyhoM'- o6opeuoM y3 JIpoBa.i.en j^ yjiuuy h 
c one ;^eceT ^tojiau^^ 3eM.i.e iislts, rpa;ioM uo;; lifiraTOM, Ha KOJHJex hc 
Moate nu 'lenuer po,iuT, iuto mh cu ^OKHJcia y npliHJy. 

IlEPA: .1 y ;]; 6 p uj 0, Behe Ba.T.a xioja ra.ianTjipHJa [■niiioha], 6h- 
;^3apuja [;KUBaxH0CT] a rpanuja [MH.iUHa] nero cse tbojc uMaite. 

IIIeHa ooia: iictii ii JIapyma iiajia. 

jMAPyillA: rociio, ny xo^htc OBaiio y CTpait, ;i;a BH;^HTe KaKO 
MaaeTa yini JlH.muy THJeniTiiT; npuByico ce k h>oj y 6a;i;ait h iiaBajnio 
ce Ha ity, ^a joj ne ;i;a o,i,axHyT, a ona nedora Bnita: „Y;i,yniH mc!" 

JEPKO: Alio, Ilpxyiie, o;i;Be;i;H cse kmStc, u ;i;oBe,T;HTe hx aMO 
HajopHce! casso, Koje'* apjianiKajy cpauoTc'' »niHiiT y iiojoj ^* isyhH?! 
ytiunnlic Jiu ce cbc 6 .i y t a : Befee ne Ba.T,a y ony 6a>iBy bhho y.iu- 
jeBaT^'. — Eto, llepa, ysxiH to: yimjeui uysaT Mcae^^, a ne yMujeui 
JlHJiHu,y u Hyj;apa ^^ 

IIEPA : yasni th to ! to cy o^ TOoe Hayiu.tu : ys KaKsa MCuiTpa 
CTOJe-**, TaKy CKy.iy yqe. — o[,t;]^^ >ieca kjto, o[a]-^ Tcra u pymqa! 
Tu ;q);Kmu -- 3.ie ateHc, TaKO cy u ohh no 3Jiy noeerjia. Ako hc nyiuTaui ^ jinane bone' <I>, .More bone' 1; - CHJamo y; ' sonxaHejiy ^1; i M; ^ ny- 
CTHT ^I; " jfmardech' >I>; ' nojjii 1; ' pajex ^.\ ' ,li' <I>-, i° * «e.«o, ueio MJeero roia je 
•nocMi/je Jiymypn.io natfpTaua x>yKa uiTo Kaxe jjoi; ^' 1 ueMa; '^ KyhuHOM 1; '■' ;to- 
Jiai^a $; '* 1/ O ,koje' ucnpaejbauo ; '» ipeMOJie 1; '^ mojom ^I; ^' yjinBai 1; ^^ 2/ * 
Hognpuje ,ghofpaia' a saiuM noeume roia ,mene', na oOoje tipeeyieHo; " j/ * npeno 
-dpyze nemiTKe piijemi ; -" .sctoje' ^I; -' o,n ^I; --' ,dardifc' 4>. At Tpoliii. 91 TO ,ife3oiiTii II ' H lie oqte'iciii co lora }KiiBOTa, 'iHiinKy 4a cc no 
CBCJi-' ,'l,yopouiiHKy roBopu^ nrro caM Ja, ihto .m cu rii*. 

JEFKO: ^OKJie tu He iiyiuTiuK^ K;^u,TypHi^e h peBfep^H;ie ['laciie] 
jio^fij i'liip, c KojirjoM" oif pacy;ra CBy Kyhy if one H.\ian.e, nehy ce 
ocraniiT o;i hxtaiiaua •, cp mu iiujc ;iparo, u iieica dh;;iim i;o lie i;ora naji- 
jaxar. A i;o Mil jc no'ico po«MJaT nero re tbojc KyH;;ypiine Kojo tc 
nOTCiKy 3a hoc? 

IIEPA : ^l|a 6y;ie cbo ** to '■' i;ai;o tii xoliciii ! iiOKa bii;I,uii jcoh jbi tu '" 
B.iacTO.niH 0,; puj{"iu : ja Ky uycTin- i;yii,iypiiue, a tu uycru ,T^e3epTUHe, 
11 Ko KOiViy y:!MaibKa " o;; puje'iu, ;ta ce je;^aH ;^py^OMy cuo;i;^ct;1 [0,1,- 
pewej :!a >KHBOTa u aauuuie cbc CBOJe HMaite. 

JEPKU: IIo 4yuiy Jiojy, Ilepa, kohtch'- cau^-! ;i,a uOTcnieMO 
cKpurypy nyo.iuKy [cuuc jasHu], Ma 6c:!'-' iipcj yj,ui;uja o;^ onujex 
KOJiijcM caM TOjiiyp II eiiuTpoii. 

Illeiia ,1,66618: iicth; llpxyii bo.t,ii Mu-iiiu.y 11 njwipa. 

JEPKO: KypBHHu ncu 03. iiuuiTal Tai;y cpaMory ap,;;iiujK ut '* 
iiHHUT y Mojoj Kyliu u CTpaity ! ^a ue r.ie.iaM uito r.ie;i,aii, caj; 6ax ^■' 
Ba.M many ocjcKO '", no.ixpynu '' iiH*aMu '^ [KyuaBuue cpajiOTiie]! 

MH.1ETA : Tocnapy, He.vio' '' c e p a 6 ii j a t ; Miijiui^a je CBe *° KaKO^'' 
jioja. A miKO mh oj; OBcra iiuje yapoK Hero — ;i;a npoCTHui! — xBoje 
roenocTBO Koju ini npu6u .ie})a OHCsujeit'-' iiiiTpiiroM -'; y^P't mu iteKa 
oo.iec y c K u n y *-, xaKO u nol)ox y Mii.iime, ja Me iiajio npoTpe. To cy 
u npocywaau Ha 3.10, a hhjc .tpyro Mcljy naMU c.rajej,HJio, thko ce 
ite yxOHuo y MOpcKOJ iiyniHiiI 

MILT111J,A: Haaon.i. th cupoMax npaBO roBopu! mije HuiuTa ueSor 
KpuB, HHJe Tero y .vieiie, rano ce ne iipoj;eBeTij.ia 11 TaKO sie cp;i;o- 
6o.i>a-^ He 3aj,yniii.ia ! A OBO.iHKe iiy cy siojpuue uiije;;Hy tiu.ie uo ckuhu^^ 
iiiTO ra CTC Bu U30U.TH; ;i,a ra Hujecaiija u60axoi)u.ia'-'' na 6 p a j e m e'^**, 
Bac 6n y;ipuo na rj^Ke. 

IIEPA: Ciipjieha CMp^iehuuo, noS.T.yBana ^o6.^.yBaH;^o, cii- 
Kypo cu njaiia ou.ia, u jom uiiaiu aHUMO roBopux! 3ayTpa-', upo- 
rHaHHi;e, Haj6p/Ke ;i;a H3u;i,em U3 Kyhe u js,a, Behe Hujecu ini ;i,orajia 
Ha oiu! '■ *I jdesertane' c neauypHUM a, a dpyza pyKa ucnpaeujia y ,desertune' ; ^ CBeiiy 1; 
" 3Ha H; * "J HCMa; ^ y ^ ucnjma.%eHo od jpuCctafc', y 1 njinTam; * kdjcm ^; ' ajia- 
nau 1; ' ,re' $, 1 hcmu; ° y $ uad 2'eTKOM; i" ^ ne.va; " ysJiaJHKa ^I; '- KOHxeHax 
can 1; '' 3/ $ nped tuM npeeyueno .ol'uem onefieh'; '* aiuiiiuKaTe ^I; ^^ dn ^; ■* o;;- 
cjeKo H; " y <& nocauje TO}a npeeyntno ,iedni'; '* poltrorii infami ^; ^' neMOJ 1; 
-" CBaKaKO y; 2' oiiujeM nHxpurHJia q; -- mKuny 1; 23 .cartobogla' <5; ^* inicnHU ^I; 
^' y 1 acnpaeKOM (njjoe pyKef) od .pobakoriela' [?]; -" Bpnjejie 1; -' cyrpa H. 32 Jc|iKo Uli:i>ima.iu. MIl.'lllUA : rocim. ja hy ca;t otiit, iia.t je rcoii ^'iparo, casio >ui 
^a'^ Mojy iLiary ; a oor Mil jc cbjciok .ta iiiijccaM iiiiiiiTa KpiiBa iior- 
aKO e|) - caxi HiiiBa. 

JEI'lvO: ^ahy mxn aa ii-iary spara ;s,a, Bac 3a;iyiuH, ncoiipana .Ma- 
rapiiuo ! Ma.Ki Me ;q>H;n " ;i,a nan ne^ 'iiiiiiin .lanii no cro Caxa h tcCh 
II TCMy Marapuy ; aaro^ iira via [u^n Ka] ii in a ' on, lira via! Ill on a .tecera: llpxyii, Jepito" ii llcpa". 

IIPXyH : Focnapy, irexio' ' k o .i o [» I'l ;i; a i- ** ! mo.ihm re, npocTii oneMy 
Bpary ^Icp;toxaHHy ; Kora hwu Bpara o;i itora? Ha, nocio'' ni jc napry 
(>jaHKy [.luCT 6iijejra, carte blanche], ;ta ra o 6.1 e ram ico.hiko xohem a 
,;a ra liycruiii. 

IIEPA: Ha BJcpy tii ;to6po, Jepo '", iiaciiOMenMBa '" — to je Haj- 
6o.ije, liCKa nac iie iioCTajy'^ BJeniiaiba ^M Ahi^h, naj; jc TaKO, iie 
y^iaBa'iio '- 3aca;i; Mu.iuuy — mohjcoiit ,^a cy najiara.iu Ha ity. Xohy 
yraHUT, Ka;; je jM^i — CMp;;y.ty ^*! — Tpa njara [jc.ia] n AOBecxuT 
TBOje H Moje napeiire [pol)aKe], ;i;a iiaii npoBece;ie Kyhy, a * cbb na xyl^e 
c n e H ;; 3 c. 

JEPKU : Hy ja', Hpxyne, xy CKpiixypy [cnuc], HCKa je bh;ijim je 
33. ce ;i,o6po dojohco'*: .,/o [ja] Merdokauina . . ." — mije obo '^ ite- 
roBO ^^ Hiie ! 

HPXyH: Jec, rociiapy ; ja caM cxo xy, Ka;; je nnco! 3axo cxaBU 
oliajie^'' n npoiucxu ux, iiCKa 6o.T>e bu;;uui. 0, cazzo, rocnapy, u ja 
HHJecaM Ma.TO ;],0Kxyp"? 

JEPKO: 0^' ca;t im ce c olia.TUJia "" ne S.rajeiuxu! „Io, Merdo- 
haino, affermo quanta di sopra . . ."' [noxsp^yjeii mxo je rope . . .] — 
caj; je ;i,o6po, cii j;a je obo aeroBO oMe. A ca;i, ky xu ra oO.ierax 
ducento secchini [j,BJecxa ;;yKaxa] — Hehy Maael 

HPXyH: Pocnapy, Be.ie je xojiuko, jocxa je cento [cxo], a" Aajx] 
TH te" join n 1' xpuec nanexa [rjiasa] n;yKapa. 

HEPA: Jtocxa je, Jepo-"! na Bjepy he nan Ba.T.ax xo" iiyKapa " 
3a xbpaxa h sa i;yKapax [mehcpiiTu] neieno, itaj; ce 5lHjHu;a y;;a ; a mxo 
Han ocxaHe, ocxaBuheMO ^' Ka^i; naxi ce aK0O0r;;a Mapo BJepu, a raxo- 
ro;ije-' fecMO iipo;i;ax, ano iiaxi ycnapa. 1 ;iaj ^'i -*- Her Her aKO ^I: ^ ne ;;i);kii y; ' 1 xe.iia; ° <b ue.va ; ^~^ * fie.ua; 
' HeMOj 1; * ,kolorirat' M; " nocjao 1; '» JepKO, HaenoMeanEa ^-j " y ^ ,kosta 

a[?] d fdeuje ne'iuTKe pujeHu] ; '-' yjasaJMO ^.\ '' CMp;iehimy ^5 '* ,podpiso' 

u 1; '5 iteroBO obo ^\ '^ ,occiale' *; " ^I ne.Ma; " .ocialima' *, ,ochialiin' 1; 
"-!' ,iahe TH 1; -0 JopKO 1; -' inToroj.n q. At Tpcliu. 3M 

JEPKO: RpxyHi', kohti'ht' cum! ,tii;KH ly ciqiinypy ,-;ok:io ,to- 
l)i'.\io AOMii, j,a Til oo.icraJio, a m ouy tii ce iica jmij' y -, iicto[m| 
MC yuuHO iV.-'\ yiiHimliy re rBapAHJiif'on ['lyitapoM] ;ia Jiiui'iii: ii iieliy 
A!i Mil ;i,auaui iio.iOBiiny o;i, ,t,o6utii, un xoliy .vi m" ,;oiic(!eiii Kojy ca.i- 
'lii'iilTy* II oeiiiKoia. 'luim yro-iuKO iiycniT' iliy,y(via, Ma na, mii 
uche lie ;^oi)e iia ouii. Tii yTOJinKO, Ilpxyue, :ia'iiiii .jo,i,Hy iijecaii, a ja 
liy II Moja .iHJeiia Ilepe" HSBecTHx ko.io. — .lujeiia Ilepe, ;ia .•toiiciep 
aa'e;uio ' jicikomo, Ka;i, cmo ec y^^Ipll.'Iu <.t\t\t-.'^ 

llPXyU: i[ir ;i,ociijccMO ; ano BaM iiuje oii.ia yro,^iia, a bii :iaxe- 
xa'Tc": „e'«-c-ei<'!" 

■ KonTena-r 'I; - caucapujy ^I; ■' y ^I KiieaoM; * .ralciecatu [?]' ca n2>eey>(CHUM 
,ca' <I>, ,falcizu' ^1; ' nyraniT ^; " ,Pere [?]' *, ateua M; ' sajeAno ^; " 'I wMa; * .fa- 
liehate' <I', y ^ ,1'ahekate' zdje je {numi ce od npee pyice) ucnpaa.iieuo li, k u t; '"-'n^ 
'I He.va, ojiu « 3a ^ Huje cu^ypiio jecy ait to Tpu cjiooa ii.m Tpii anaha koJum ce 
ooiiauyje da Je tckct noMednje naopmen. Jd. Ptmerap: ^lerujni dyopoeauKe djiaMe. riHJEPO MyByBMJEP, KOME/PJA. lliijipo Mysyitiijep. 
'I'paiii*. itoroBa iicona. 
MiixO'i MocTap,T,a, jmixoh ciiii. 
KaxapuHa, itusoBa ;i j e b 6 j k a. 
Chmo UIiuiiaBau. crapan. 
^eiua, licroBa uynuua. 
MaH^ajinjoiia, H>e jtjeBoJKa. 
TpujecKajio, ibcroB ^tjernii. 
Bnne TpaTopuh, 3ot rtujepon. 
OpaHo .louuiKa, iiehuuK. i; J a y ji a 3 e : 

Jlynuja, iteroua H;oiia. 
IJiiBa, iwixoua .yceoJKa. 
Ajw.ohco JjCiiBCiiyTU, aCTpo.ior. 
IlacKO, 6ap6iijep [6ep6epnn]. 
Kojia, ny3>u3. 
Mnxap, Ma<iiaTyp. 
ry(5Hi;a, oapitapyo [.la^ap]. 
HaraH, JEj,HHO. 
HiiKOviCTO, jyexuii TitaTOpnha. AT nPBH. 

Ill en a npna: Xliijepo Mysv'BBjep n Mhxqii Mociapj,a, iteroB cuh. 

lUJJEPO : Xoii Aa th peqcM, Miixo'iy? Behe mii fu Ao;tHJ6 c tom 
TBOJOii BJepoiiI 6nhe BpHJesie na^ tern ce Bjepux — join cu iua^! iio- 
qena', jipyre ce KBa:iiiTaTH xolie sa aiene Hero cy y xeou. 

MHXOI: 'fiahe, Kaito caM M-iaj^? uiiaM ;;Ba;i,ecT ii xpu ro;yiinTa! 
Bhuc, Ham sex, M.ial)H je om. Mene h hhjc xu ce iuiajs, uhbho, ep ch ra 
v3eo 3a 3exa. imjEPO: Buue, Baue! a xo ce XH ui JtuM mo;k iiaparoHax [Hcnopevnpxu] ? on, aacBe ep je wiaji,, c6;i;HJy^ [036n.'bHHJy] mia naMox 
o;i; KOra cxapi;a : HHJe urpa'i, He HCxo;^H no Beiepn, HacxoJH na 6amxHHe, 
II CBe mxo jo j;o6piijex KBa.uHxaxH, CBe cy y aciiy. H eacBe ;i;a HHJe 
oanyjixoa [uMyhan], ja My caw ,i;6 6 like ii ;;o6py npKnjy u y<ninHO ra 
'lOBJeuoM; a xii xojbiko ch saoiec, ;;a He 3Haui fra le altre [ue^y oexa- 
.lUMa] KaKO ce xiijemxn, a xoh JKcny ysexu ! 

MUXOH: Temxo, hahe! aKO nnje mxo Apyro, unje Bearata cxBap 
— TO ky ja HayqiiT y je;^H0 ro;i,BraTe; a xo je naK xBOJa KpiiBHua, ep 
Me Ha jeMaae HHJecH HHr;i,a nocao. 

' sodie. Ai ii|>i>ii. 35 

lll'IJEK): Ha jcjiaibe iioc.to? iie, up — ,nOK.ie eaMJa 3,;paK, HoUeui 
raMo! onaM ,ja Kojii cc KOiip^fidnTU 'luiie ivye ouu iiocujiajj^ ^L'IaAy 
,ijoi;y ua jcMaibc. Ex, Mnxo»iy, o;; bcjihkc cy KOiic^rBeiine [ua)iciionn] y 
MJiaAHJex ca;^ KaiiiiJiujcpe! Ma hasta [Aocra jp], ja xohy ;;a th mohc 
cjiyiiiaiii e per iniaymazionc [ii y miicjih] nel»y .^a mo;i; ni)OMnc.iiiiTii 3a 
('a;;a ce ur;yc HJcpiiT, c questo vi sia la inia ultima [u Hcija obo Cy;te 
Moja sa.^ita], jccH .iii mc paayMHO? 

Ill oil a ,T,pyra: Miixoii ca.M. 

Che miseria [ax ueBO.'te]! xia huko ,ipyi'u xoKe ^a mc oxan ji,k- 
cnepaHa yuuHH Hero MOJa siahexa Koja nua hep Hiiiiy, iiojy cecrpy, 
II oiia lui je bahy ;i;ncn6H. a.ia iiocht itoj sac a*eT [.tySaB], ii ,na 
OBaixO iH>y je BJepuo 3a Buny Tparopniia con pregiudizio grande de miei 
interessi [c Be;iHKOM uiTeTOsi 3a Moje uHTepece]. Ma y3;^aM ce auycrar 
[ype;tHTn] iLoroBe co<i>uCTiii;eii,e [njeiin.via'iPH.e] et per mezzo [u c noMohy] 
0,; Bm;e Tpaiopuha uoHcerBumuaT quanta desidero [idto acejimi], 
KOJH, 3a HMaT KOMn&MeHT 03; nphnje, xpajeSa je ;i;a Myja ji;aM aceHC 
[iipuBO.iy] 3a MaHTeitaT My HH;i;eMHHTa MOJe Maiepe npiiiijoM. 
AiiyHTO je jyTpoc ;i,oni6 c jewaita y rpa;;; OTahy ra naiiH, js,i\ mu 
hahy iiepcBa,ia ^ [iiaroBopu] a,a Me Bjepu. Ma mh je ,';om6 je;i;aH Kanpaq 
[Bo.i.a] y rjiany, ep HMasi rye acHK^par ce, je jih mh o;[i,Jiy<ieHO no 
KOCTejianujoHn [no.ioacajy] o;i 3Biije3j;a ^a hy ce BJepHTu. lIcTCKJia je 
ibeiia KOMcra u oj, Bapajex [pa3iiux] cc Bapujii j,iiCK6pcn [paauu pasro- 
Bopu] iHHe, Ma, KaKO caM nyo, nessuno arriva al segno [huko He noral)a 
lUiia] iiero A.-i*ohco BeHBeHyxH, Kojn je <paMu3 [r.iacoBHx] acrpojior ; 
OTHhy ra mo.thtu ;i,a Me a>aBopiiHiKa iipo(.'Tyj,iij ax BeiiepacKa xohe 

.TH MH COpTHHIKaT OBO HITO CaM HaMHCJHIO. 

Ill en a ipeha: Bu[;e TpaTOpiih u HiiKOjero, itepoB xJ^ruh. 

BHIJ,E': HHKOJieTO, che razza di gente ['iy;i;He qe.iba;p[]! CBaic iui 
iiHBH;i;HJa [3aBn,i,H] na MOJe qiaHj,ei;e [.-lyitcyc], ;^a mh ce ;;omjio uoMaMHT 
y OBCMyrpa.ny: je;i,HO sa to, a ;i,pyro unje HHJej,Hora TpareHUMeHTa [3a- 
oase] ob;;u ; a 3,a caM y Jaui'iHy, hshiuo ()hx y KapouH [Koquju] alii Orti 
[y Baui'ie] c K0JOMroj;[i jmjenoM ;;aM0M y3a Me. 

HMKOJIETO : Focnapy, Jipyre cy rpaH;teu,e h rocnol)e y IlTa.uujn 
Hero y ^y^pOBmiKy! 

BiIII,E : Veramente dite la verita [ynpan roBOpHxe HCTHuy] : iiujc 
<i>ai;e ob;i,h KOJa Me Moate j,ejieKTaT, se non due tre petegolazze, e 
per scapricciarmi [ochm ,TiBiije h.eh Tpa 6p6.'i.aBHn;e, oa ,!i;a we npol)e BOJba], 

' persuada. 30 llii.ii'|)o Myayiiiijop. o^Kii;; I'iiM Aoulo a.i Mra-iuje, son stato una volta da una [oho cum 
Je,;iio.\i y jei,ii('|, iiaiiio Cil^[ je tuilo ruvidezea ml proredcre [carmiM rpyOy 
y iioiiaiiiiiii.yj, ,ui «:aM <"i' "'it' ii;fra;i,iio, c per mia uUinifi ncccssitd [u aa 
iipHJcuy iiorpcCy] pe;^yK6 caM ce aMOpeuar [aiiiUKOBaTiij c MaH;(a.'iii- 
jeiioji, ,T^j('BoJKOM CiiMii TIlTiiuauna. Xoli ;;a tu pcieM? ;;c;ickt;\ mc, cp 
iipiLiMiiyjc ua ljya>aiijOTy, iia i;ojy cau Cho HiiMypan y M.ieuujeM. 

IIIIKCIETO: CrauiijoH [roiuiiiifce j;oGa] CMpqixC ii])Oj;aBa! ob^m 
iiiijo, uaico y M.ieniije.M, Pci;uiic, JicKuiie, Anj,pnjaiicjic, .lyuujeTC, »I>paii- 
uouexo u ]\Iaii,;a.nijcne c mille allre [ii xucyhy ;tpyriix] koJc ey :ta to6o.\i 
MaxiiUTa.:ie. 

BIIII,E: HcMOJ Mu xejiy roBopur, ep Aa imjecaii Bjepen, sbrataria 
Ragusa per godere le delizie di hclla Italia [ocTaBiio 6ux ^ly6pOBiiHK, )\a. 
ya;uBaM c.iaj,ocTii .uijeiio IlTa.iuje]. ^la cbo mu o;i,OBy^ap .Maina.iiijciie ! 

lUeiia 'iCTBiira: iicth ii Mai^a.iHjeiia. 

HIIKO.'IETO : Tociiapy l>ime, eccoti la vostra amorosa [bbo tii 
Bauie .ibyi5aBi»mcJ ! yucruny 'e rpai;iij6:!a [iiu.ia] ; jua.iaxiio je oropjcm, 
ua HHJe 'lyxo — Haj,Bopy je 6H.ia. 

BIIIJ,E: Si, Nicoletto, il hrtino il id non toglie [,i,3, H., sipna ooja 
He ;^U/Ke .i.euOTe]i — Mau^e, j,oopo cu j,oiii.ia; ko.iui;o je ,ia ce hujccmo 
Bul)e.in! jeexe Jiu j,oiii.ih cbh h xobexe .th ocxax y rpa;ty? 

MAHJAJIHJEHA : J,o6ap Jian, Baue! Mene je Be;iuna ;Ke.i>a 6n.ia 
,i,a Bac npuje Bn;;uii: ua xh obu HBajexau rep ra hoch 3a Mojy -T^ySas. 
Toena ^eiua cxapa ocxa.ia je y JKynn, jia he ;;oli cyxpa; a lie 6ucmo 
join Sm.th ;i,om.'iH, iia je ibeuno roenap p..iOMec 11 ocxajm ra cy iiocelii! 
ua MHOii y CTO.iy. 

BI1]lJ,E : ^paro mu je BeoMa ^a ou ;i,oin.ia y rpa;;, 11 mo.thu xe bc- 
'lepac Ha qexapH ype ;^0'IeKaj mc ua BpaxujcM ^ aa Hauie oSu'iaJHO. Behe 
He MOry c xo6om roBopux, ep th obo ijyCTO o;i;OByj;a rocuapa Hoce. 

MAH^AJIIJEHA : Xohy, 6 p a •! e -, ne dpnau ce ; aooroM ! 

Ill e II a ueTa: Cuuo IIlTauaBaii, ciapau, y CTO.iy, TpujeCKaao, aeroB jtj&iiiii, 11 
nociuje ;ioxo;;u IlacKO Oapuiijep. 

CIIMO: Ajxiex! ne yBpHJe;;uxe mc! cxaBuxe mc xy, a! a! Tpuje- 
cicajio, Hy BH^H je .th llacKO na oapOepuju xep mu ra 3hbhh. 

TPnjECKA."10 : t&iixe, rocnapy! nohy ra ;iBaxH, Ma ce aa>p6H- 
xiiBa oj, MCHe. (Bute Tpig'eeicajio :J IlacKO, IlacKo! ay xo^h, roenap 
xe 30Be. ' vratim ucnriaejbeno y vratiem ; ^ brace dotfmije ncnj'aejietw od brate. At upon. S7 

OHMO: Ax, janx >i>t'pB("MiT6 f.T.yTp] do.iecTn! t-jeua mii iia npeiiiy :!:i 
JHyuiy iiycTHT! Per vita mia [tiiko uii asuBOra] hc Mory jo tijiijct! iih- 
jcca.M OBaise Oojiccth iim6 y Moj h;iibot. 

IIACKO: rociiapy, /looaj) cii ;;oni6! Ilfro ;iiinoBUJc;;aiiiy nnu cii 
(•(' rauo a6aii;(ftii6 [:iaiiyCT!to]y 

CIIMO: Ax, llacKO, llaCKO, Cpa'io^ iie roBOjm mh Huinra, aroiiiiAsaM! 
:^^o;^lIJIO mh ce uito \m ce iinr,;a hhJc ,io ;i,anac jtoro;;u.io. 

'ri'H,)Ef"KA.10 : (Bro ;ii.io My oc ;iu My jc piiKHy.!ia - Kii.ia, — to 
Aiy je! Ik'lic iiaM MajiiKar .;0Ma y.T.a.) 

IIACKO: Koja th je to cxBai)? je,T,a jo ci. .laHica ajniTH *Jiarii 
iiiiyi;yH,T,piija'iii \Jhiti ijwcondriaci]'? 

OI'IMO'': 'Icca c*.ia>Uxa! ucoa ftaii ipocondriaci [iinoxoHj,pujci;u 
BJexpoBii]! Ajuex, 3a6ojbe Me! jaox, ifceniTO xiu ce pysitHO itajiajio J^o.^Il. 

TPIIJECKAJO: (lia.ia.io My ce — cacpo ce bSc! to My ii nen^a, 
TO Mv CO icajia.io!) 

IIACKO: ^'l,a cc luijecii yTUCiiyo Tcp ,^a tu iinje cneqaja o;t kh.ic? 
Ajiu n,n. HHJecH r^e, CTapue, aTaKo [nanao] Tcp ;ia xn nnjo xpiiMyjia 
iiraiiua? 

CIIMO: Meca caM ce yrucHyo! a axaKo HHJecaM, nero auo oh mh 
ce CKOiipiiuiKajio dopo tre mesi [nocjmje. 3 MJeceiia]; a nana obo Huje 
iia MJoc-xy r.ije xpuMyja U3.ia:ni. Hero enHolu;a Haa;j;p6 caM ce iipaiuqulia* 
Hoiie'iena a crcpapanza [^o mujic BO.T.e]; to mh je aohacKa e bohto- 
:^iiTaTHM ;;oniJia yraflxa [upoJiTis] ;i;a xaKO, cjea,eh Ha KameTU n naTC- 
;iajyhu ce, o,t; bctokc *6pue [cu.ie] ilchito mh ce nane.io ai fondamenti 
[y xeMe.tHMa], Jta ne Mory chIjct e [h] uenepa [npoyspoicj-je] mh Beanuy 
fio.iec. 

IIACKO: Focnapy, iion c' e niente [nnje HHiura]! hctom je na tcmj 
Mjecxy, TO cy CHHHrjie; j,aHac hy xe 03,T,paBnT. Hena TpnjecKa.io OTnji;e 
.^0 ciiH'iapHJe H ,^OHece iuto My napejiiHM: a Bame Tochoctbo nol>H 
;i,0Ma pcno:iaj. 

CIIMO : Hape,T,H, IlacKO, uixo je xe6H /iparo. — TpHJecKa;io, CBe 
Hixo Til IlacKO Hape;;H, cbc j,oueeH. ■ — Hocnxe Me, .T>y.i,H, j,OMa. 

Ill II a lu e c T a : IIaci;o ii Tpujecitajio. 

IIACKO : TpHJeCKa;io, ho^h ysMU na cmi'iapuJH jij^KOxa [ysBapKa] 
oj; 6exoHHKe [SyKBHue], Kau*ope, y.ta oj, KOMOMir.ie e goma d' edera 
[n ryMe oj; 6pui.T,aHa]. ' brace doifnuje unipaajheuo t/brate; ^ righnulla; ' Simco (?) d]>i//a jnfKa %ienpo- 
cit.ia ij Simo; ' prafcchichia, deiK.ie ynjma npamliiilia. 38 Iliijepo MyiiyBuJcp. 'ri'llJECKAJO: KaKO"? liaito? ll.iopojiio mii ch to.uiko criiapii, ,ta 
HC oux y luec ;;aiia ;?aiiainiTO : ai;o iioiii ,ta aaiiairni.M, rouopH mh j(',tno 
no jcuio. 

IIACKO : /tcKora o.; oerOHUKO, . . . 

TIMIJECKA.10: Pckotc 03; Ootoiiiiko — Kkii.apa! iicKa ir ja 
03;ipaBH.\i, yachy 3a buiuc, ep tii ca.M MpraB ;!a umm. 

lIACliO : . . . y.ha o,; komomhjic, Kaiia>opa (■ yoma iV eilcra. 

TriIJE0KA.IO: y.T>a ox koSojio, KsiHTopa a ryfie 6;^ repa — 
xji, xii, xa, xa! Ha BJepy en cc Tir, IlacKO, kojctcCu j,paro, iiOMaMiro! 
xaKO pl^a Tu 'lOBJeiUTBO ' yoii.ia, no ou to iia]te;uio najaiO'ieCTHJii okp- 
Oiijep : ry6e ox. repa u i.airrope — na cimuapiijii ! 

ITACKO: Tlu! Kypuiiiia ii>p;viiiKO Mep,i,u;ta jroBBfiiia], HJiopaiira 
[ npocra'iKa] uiTi'iBa.io! ;^a iie r.ie;ta« Mora iiOBJciiixBa, ca;; 6ux rii 
lUTJipHO jejHy uee, j,a xu ee cbh 3y6u 3rporoH.ajy y rpjio; raico, 
6ecxiijau,o, rjje caw tu ja xo iiapejiuo? 

TPIIJECKAJIO: ^a uixo siu e;( napej,no"? IIiutom Ty iipj,um 11 
nap a ;;a y xedu .ie;KU Be.mKa canHJeHi;a [.Mj'j;pocT], a HaoainKo'- >m 
fu Ty HO TBOJoj myn.T.oj j;6Tpfimi [nayuu] iteiaijex Bparo^raja, j;a ne 
:!iiam nil caM iuto cii pei;6. 

IIACKO : KypBUH .uarapqe, necjiaHa n iieonpana cbhh,o, a>eTn;^u 
nH*aiia Oecxnjo [cMpa;;Ha cpaMOxna aaiBHHo] ! ja np;i,nu? ja ne snaji 
uiTO roBopuM? Ba.Ba j;a uuaM uasiCT n 3a xeOe! Orsii [;i,ej;ep] noK.m 
CH xaKO uH.6paHax [neyieH], no{)U peuu cuuqapy o;i; Moje cxpaHe ,;a 
yuuHu oyiteHT ox ennnrajia. 

TPIIJECKA.IO : TaKO, roBopu .bycKu ; caj; xe paayMiije^r, a ne i;aKO 
Ma.ionpHJe no ,i;OKxypnju. BeoHK je y xeon Mepj;uK u;iijeHnni ;^a 
fee TH rocnap KOJiajuny^ ;;apoBaTH. 

IlACIiO: A fiopMCx, ;i;a My je Jte.iexcax, hmo 6u leca rocnapy 
;^OMa ;;OHnjex*, xep 6hs My ja ,t;6 Koaajuny"'. 

in e H a ce;;Ma: Ko.ia ny.M3 u MHxap Masaiyp. 

KOJIA: Sono sforzato [npncujbeH caw] jouiTepo CTaTu y obo rpa;i,o, 
ep caM naMypano na .lyne iiehnuqo ^ mngliere di ccrto imhriayon [iiteny 
neKor nujanna] Opano .lonuvKa, Koja, sebbenc sta alia mia disposiziono 
[npeM;i;a mh je na pacno.ioaceiby], HuraxaHeMaito quel maledetto geloso 
del suo marito mi c di gran [onaj npoK.ieTU .tyooMOpHU iten My;K na 
Be.inKy mh je] hitcto e di gran speso [na Be:uii(u Tpouian]. ' cjoviestvo; ^ nabafcko 71a (donmyef) dodano x noeiime af; ^ kolajnu; ' nociuje 
T02a npeoyieHo ter bi mu ja (?) ; ^ kolainu; ° Peknizo Mjecro Pechnizo {npenucuean 
je npoHUTao oh Kao k !). At ii|)uu. 39 

MIITAT* : lo v ho parlatogase sempre [ja cum tii yiuij'oK roBopuo] 
^,i\ i a Kyliii voleiyhcse spcnza — ilennri, dcnari profumati ! I'adron Cola, 
sentitogase [xohe ce Tpoiiii;<i — iiouaua, nouaua ii:ioou.7.a ! ^oc^o;^HIle li., 
'lyJTc] : KO.iHKO je r.iaBa 0]i;i;ii cBaita xoKo jcctht. 

KOJLV: JIanco mal sarehbc, sc con Ic spese si tinisscro i guui |ue 
6u 6u;io 3.'ia, Ka;; on ce c rpomKOBiiMa CBpiimae neBO.T.e], na jo ropo, 
ep HO MOivio y ito ;i;oxo;;in' liberamcnte, e per ingannar quel becco geloso 
[cjo6o;;ho, h ;ta oii iipeBapHiii onora .lyooMOpnora japua], xpujeOa ce 
ofijia'iaTH csaKO Bcicpo y itCKO Bpa;i:ujo u^pcTO e <i>iiHraTU eke sono 
donna [x-^ can iKCUcua] u ,^a nA,eM Kpyxo hochth ua neho. 

MlITAl' : Bp.uo rn cu, H;ajiocTaH, 3aKyKypnjei;6 ! Oojte on th Oh.kj 
c.iuje^HT MOJo arte [saHar], xaKO a ne 6u coal [raico] eyxo ou.io itaK<i u 
CK^pujcH'ia. Amor, febra passionata e la mia namorata madona boc- 
cara, e tutto aJlegrcsza [."Lydas, CTpacTBciia Bpyliiina je iioja .'ByoaBnuua 
rocnol)a 'lyiypa u cauo Beceibe] ; Ma, ano lu je jparo, ;i,aj lui iut'j na 
pyuaK, ep ru join HHJecau HHiUTa h3ho, a HHiiaibe ce uaruio. 

KO.IA: Ebo tu ^Ba grossetti [;^^HapHha] u jaBu jin ce nociuje. 

Ill e II a oCMa: Ko.ia ii I,IiiBa, .^jeeoJKa (I>paHa nehnuua'. 

IJIIBA: Kaiuiiura! KaKO can ce .mjeiio Ha'muHJia! ;;a iie cai; 
BH;;y H>eKe M.^a;^e ^paniKexe, nojiaMiiJiH ou ce aa mhom. 5Ia eso one 
xianijaraTe Ko.ie IlyjiiHSHiie Kojn aMOpeija [aiiiui;yje] Mojy rocnol>y. 

KO.HA: ]^Ba, tempo fa [BpajcMe je] j,a xe iinjecaM BH^eao ! 
che si fa [iuto je] o,t; mojo caro [;^pa^e] rocno^o? 

I^IIBA : Mi ga se non saputo [ja iie saaM] ; u.ra ra ce mhctuui ;ta 
liy TU ja pon'iijar? Ilohii iiiUTn xaiio Kary Kyne.;i;y Koja to xy na- 
MJepiiaa; a iia BJepy, luxo xu cay ii ;^0(^^(^ yqiinii.ia, Mexnyjia cast KaM 
y Mope. 

KO.TA: MOJo caro [j;para] IJusa, »«io j)i<?2/o [iioja y.T>y;;Ha], mojo 
garbato [iydaana] ! xu cu .xujeno, xu Menu Aparo ; ja ;],66po xohy u 
xeoe u xBoja ^oc^o^>o. Peu,u mh, te prego [mojihm xe], kojo ch r.iaco mchu 
j,OHuje.ia o;i, Jyuujo? xohcMO .lu 6hx 3aje;;H0 AOBC'iepo al solito [Kao 
oou'nio] ? 

IJQ'IBA: Eu.ia 6n — CBuita! — Ka;; Cu joj Morjio dux! no^u, no^u 
;;OBe'iep, Hena xu ^o;^ujeJIH oj; OHujex jerya.a mxo JOM je yysK ao jyTpoc 
uauixecpua; a ;khhtu cy Macue h cmo'ihc du.ie! 

KO.IA: KIxo xo roBopu.io? Ja ue pasyMJe.io, non iniendo [ae pa- 
3yjiHJeM]. ' Peknicliia Mjecro pechnika. 40 lligopo Myaymijui). ymJA: Inicuderi/ase [pa;tyMHJc re | ii caBHiiiP: datogase bastoni 
|,iao jo CiiTBiiA] *J>paiio JlyuHJii, ;i,a jt' i''"' cycjcCTHo iioii.-juiii.'io. II 'ly ' 
nv ;i,OBO'ici) iiolieiii iiii ii|)iif.\ij),i^jcT. 

KO.IA: Basiouate Francisco [CaxMHa <l>pano| JiynnjiiV! 

yMHA: E, e! basiouate! u to cue sa tcGo, cp cp li.cinrn niicy- 
fiieriiiiiKo : iiaro ,i,on("i(>p non vcnutoyasc |iie AO.aa;tii|. 

KOJIA: Th .Mcne xoliCiii ^i,eciiepaTH, euro inio bene, gemma dclla 
fronte meja, animelht dclla mia budella! ecco lo mangio^, tc lo dugnio 
|,T,paro Mojc ;],o6po, ,q)arii kiimi'Iio Mojcra uejia, ;tyiUMne mojhx upiijeua! 
CBO TH OaKiuuiii^ MJc^i '™ I'f^h '<y"" Scarpa [ umiejie | ;!a Moje .'i>y6aB0, 
H naCTOJ cBaKaiio ;i,a AOiiC'iepa al v/io solito .^oHom y wojo caro ro('iiol;0 
.ilyuujo. 

IJLMBA: 3a ;i,iiiiape cc BCJie 'iHiiii ; iiacTOJaKy cBauaKo, aito h ;i,oh- 
HHJe, H o;;roBopit[T| tu hy. 

KOJIA: Te rhigrazio [xBa.ia ru], IJuaa, u afioro.vi I 

in e II :i AH HOT a: ^Iima n TpnJceKa.io. 

miBA: XoAU Taiio! Tauo ce tboju napa [.%y.T,u je3,iiaKnl CKJa- 
p H m K a B a j y. — 

TPMJECKA.10: ;I,o6ap th ;;aii, Ayiminc! jaox, .mjeiia th mh ch! 
iiyTH joj o6paunfflK;"i 3 — iiapajy ;i;Ba 6y CpemuHlia*! cpi;e mu ce 
najeHtHJio! IIIto mh th je to iuto ce paSiijam? 

l^MBA: Ha Bjepy hm nehy ceKpeTa [nOTaJHa] 6hth, iioj TpHJecKO, 
Moj CTapu asiaHTC. Fjjc casi xe BHAJe.ia, CBa casi ce y ;by6aB oOparH.ia ; 
UHJeh rdpyune, ."bySu, Bjepe, Ky ru hocum uasan wjepe, sarpaBHO ch 
cpue MOJe, — Ka;i; Jieui ;i,olin y MOJe KpH-io?^ 

TPHJECEA.IO : Y tbb i;pu.-io Ka;i; Me npnMHiH, Hohiia bh.io! Ma 
MH peuu, KOMy TO Helieni Ouni ceKpCTa? je;i;a uk iieni oiiOBubeT Aa 
caM HaMypau iia Te6e? 

l^HBA : Hehy, uii.r,y [.wi.'i.aHe] MOJ pyMenu ! Oho caM roBopn.ia o i, 
OHOJ .iHcyScTH, Mojoj roenol)H .lyu;HJH, y Koje aoxo^h CBaitH Bcwp, 
npHo6y<ieH k6 TpiKHOua c koiucm na raaBH, ohh PvOJia ny.'BH;^ mangia- 
gatto (hito jej;e Ma'iKe]. 

TPMJECKA.10 (g ce6u caM): (MyiH, u osa he Ba.i.aTii ;?a MOra 
rocnapa!) ]i,& Koju joj ceiio yiHrni" u na kojihko ypfi ;tohe!-' k ' tli MoiKeauT zpvjemKOM MJecTO tii (= tO) ; - ea.%da epiijemho.u MJecro ecco la 
mancia (eBO th CaKmnm)-, = obrafohichia ; * bubrescchichia ; '• eajbda 6n TpeSajw no- 
pedaru, puje^m oeaho; ,ica4, hem ;(oliii icpHJio }• MOJe?', da TaKO usa^e pvM c n]yedituMa ; 
' npuje rot'a npeei/neiio dti. Ar Mpiiii. 41 

l^HBA : ;i,oxo,vi iia 'lerHpii ype. Ma uf cum Miwioiipiijc ilcihto 
p.iara.nii : piijoTii liy My iiocjih ,T,a ;;ol7C iia iict y])a ; u ii.croB jo ceib6 
iiiTO My Min-ap Maa-iirj^p a a J* ;i, a p ;"i it :iai«anTi"i, a itcra oCyic y 
K .1 ii p i; y H '. 

TPMJECK A."IO : I,Ifme, iie Mory Boho c ioiIom CTani, cp uochm 
rociiapy obc *yMeHTe; iioojim l\eMO co iinl)eTn. 

IJHBA: Moj TpujecKO, iio1)h sCoroii! a'I i" t'lXM y MaJiocm, 6pa<ie 

MH.'Ill ! 

m c H a ,ncceTa: Tyuima Oapicapyo c p ii 'i ii j u ic o m. 

KaMO ce, Tpojami aiiruKH [cxapu] u Tpnu 
H CJiaBHii CTOH.ami, iia noiny yurapnii. 
riiipa Mu ,!ia cy cc noBpaiii.in ii,ei;a;i;aiuH>a BpcMCua i;a;s, th Ty- 
Giina e ibCKOM j,py;K5oM oj, nuBaua yjKHHaiiie a Te*epH<ie na JloKpywy 
ijHH>a[iic'! Ma h obh ^aH ;;aHaci;a movkp ce dpojarii o;i; ^py>KUHe 0,1, iiii- 
Baua, r.ije th HMaM othth ca,';ap c KyMiiapoM [KyiiOMJ KpajtuiiCM, c GpaxoM 
Katj^iiuiOM u c JleBCHTOM By.;iiinoM iia .loKpyM Tea>cpH'mT. Xoh ^a th 
pc'iCM, Ao6po feeMO CTani : uwaMO ni Koiiiuy u iiaehe, a hochm ja obh 
p H 'I ii j a i; a KpajBnli r a b y 11 a p y a KajtypuH n a p ii n r 6 o,'^ nccer 
y;i,ima — iie Moate ohtu ;;a HehcMO yxirrHT ;i,0CTa ,T,i!BJa'iu; UMaMO joui 
i;[)yxa, cnpa h BHHa ;tOBO.i.e — KyKafta [yjKUBaite] Palermo ! — ^ h 6opMe 
liCMO CTaT allegramente [secejio] I 

III e H a jejaHaecra: ryfliiua 11 IlaCKO GapGiijep. 

riACKO : 0. ryuHU,a, Bche uaje un ;yK.T.aTUite hh HHJe^ue pH- 
{5uii,e! 3a6opaBuo Me ch — a.'iH cii ce a^poHTO hito caw th pei:6 
OHOMaAiie „P. Q. R."? 

ryBriLl,A: Haje Hero „0" ! Tai;o ni BJepe, ;i,oiue ch qnTaB, y siene 
ce HO nan'iaj; neaoj ;!,a ja rcCm iiO'iueM pe'iHTaBar [HHsaTH]- ona 
c.iOBa 3a Koja ce th a^poHTaBani. 

IIACKO: Xa, xa! OopMe en rir, ryoiiua, CMiijenian iobjck Ka;i, ce 
Tauo CTimaBaui [.tyTHm]. 

ryEimA: Sig/ s\ [rocno,';HHe, ^a!], Tauo jc! pasroBopn mh ce 
c OycyjiOM [oitpyrjiuM KOMnacoM]. (Oedu mu oopatia pen, a IlacKO 3 a- 
.y. A a ti u ti a mi/ uoey y pcu, a on ihCMy pii miJaK ^ saMefie ua z.i.aey u 
ioeopu:) Ho BJepy 3oHy* saspro ra k6 Tyna! 

IIACKO : KypBHii * j) * a n t e ! HwaM th hoc oSpeaax aa obh 
•a'i>j)6HT! Her ai;o ce ne pasMpcHM us obc MpeiKC klafcun; ' nped tum yqieeyni-Hn ne (?) ; ^ I'icjah; * Ouf>e M'jecTo ,6oi«jy'. 42 IIiijopo MyayBHjep. ryBMII,A: CiipoMaiumi 'lOBJe'ie', buaui" A^^ 'e Mory HsraycuT, Ma 
iioliy pyivi Mp.i.a'r; a to iiito mii m o ii c u u m, na6iij mii hoc. y Haiiy.iy. 

IIAOliO: A, iiujc ra, yieicd jo ! hasta [,^ocia|, iie uuo ja "lacraii 
•lOBJeu, aKO MM je iie aiani. ^o6})o in ce onxa iihtko iie naMJepa, ep 
Ou Me yciijioBo x^ ce ii;;eM iii ibUM KOCTUOHii;i;a'r''-'; nOK.iii je uiio 
a*ponT t;v>iiit [nOTajiiii|, iiaorojahy ce ra'iiiTO ii ocbptiit. 

Ill (MI a ;iB a II a 1' c T ii: Chmo ii TpiijoCKajio. 

CMMO: Viva [;kubiio] llacKu Oapoujep! viva per mare e per terra 
[;k. no Mopy u no cyxy] ! one mii je Ma.ieAeie [iipoiuCTc] ciinur.ie ko 
je:}UKOM I10JH36 u yiuHuo ][,& cay 3;tpaB KaKO ruh. E per vita mia 'i y- 
j(>M ce ca;i;ap BeoMa Bur6p63 [itpcnaK] a ctcko caw ancTHT; u r;ye caM 
ce pH*paHKO [onopaBno] n cxeno le pristine forze |npBaiuiLy cnary], 
pe*ahy Bcuepac ii ;i>yuaB. 

TPIIJECKAJIO : Bpjio tu xBa.miii rera HacKa! oiio tu je ibPKii 
oapoujep, ,T,a npoCTiim, caMO aa ccpBunujtue [yunpnaje] ■iimirr. 

CHMO: ll;tu, tp'taHTe! oiio je Moj lOBJei;; ja siiaM itojujex je 
OH BajieHTHJex [jnijennxj Kyi)a yiuHuo. — Ax, .tySaBH, mxo beiu 03, Mene 
cxapa oaaKOra? iuto mc MOpum? 

TPUJECKAJO: A, rocnapy, iuto to " on''? niipu KyiiypujeKauiI 
■icM Ba'ie.iam? niTO tu je? 

CHMO: A, TpujeCuO, TpnjecKo! iysenH mii je .lyit y ckuhuI 
;i;a.noCTaH, 11 a My p 11 11 caM uaKO nac, a ru 3nam na Kora — ■ lie Mory ni 
uarosapaT o;i; bciukc xeuepene [ibeHiHOCxn]. 

TPHJECKAJIO: H ne nsroBapaj mh uumxa — :^HaM je BeoMa ;^o6po : 
TO je JIyu;nja "I^paua Jlomiaie iiehiinKa. 

CHMO : Jec, ona k y m i; a, ona mc MOpn, ona mc y poOcxBy jpatii ; 
;^6 6hx no ^aKyjixaxu, ,T,a Mory oxnx y H.e. 

TPHJECKAJIO: ^aj mchu jej;aH ;i;o6ap UMap cityxau na hu'iiih 
Kynaxe — quHH[T] th ty ;i,a ;i,OBe<iep na xera Koaa y3Jaiueni. 

CHMO; KaKO Me xn xo mo;k uHxpo^j'KaT? th anaiu seoaa jioopO' 
j;a ja unjecaM mxejqio ^uje;^He cneHji,3e h cxaauo caw ce a gran pe- 
rieoli dl vita [y BCJUiKy onacHOCx 3a atnBOx], n HHr;i;a HujecaM Moro 
aKaHn,aT ^a mc ;;o6pujeM okom iior.ie;ia. Ma Ka^i; 6n tu to OacTa.io 
HHTpurax [saMpcnxu], MJeceu, ^aua di continno [uenneCTaHo] 'jUTaiiy 
TC 'jMapHMa. 

TPHJECKA.IO : ^l,a Kaj; je to xaKO, c.iymaj ! Majionpuje IJLuBa, 
c.iyra JlyujiJHHa, noBube.ia mu jo KaKO ^oxo^ y Jlyi^nje Ko.ia ny.T.u3 ' cjovjek ucnpao.heiio y cjovjece; - kostionisciat ; ' tebi (?) dpyza pijKa ucnpa- 
eiuia 1/ tobi. At iipuu. 4'i 

uimodyicn k6 rpHiHiiua' c KOiiiexi na rjianir, ii aa cch>6 Miirap siy 
M.a*iiTj>i» ii.cuy KaiiHoiiy [iijpCMyJ iis.na.i.cra IIO;^ K.i;niiyi( na- 
KiiHTa, uojy ja ^oopo yMiiJesr. 3aT0, auo th GaCTa, iipiioCyrui w k6 
jKcua, a ja th hy 3a ceibO :)ay;i,apaTH n saKauTani h xajtHiic iipoui'i- 
iKarii; caMO ;i,a cii 'iohjok ono yiiiimiTn it ^a npiijo itcra ,T;oi>eMO iin 
nocxy |mjccto| ua uoriipii ypo. 

CHMO: Cazzo, muc.iiim ii Miie.iuii: je,^HO a.io — ;i,pyro rope! a 
xpiijcT one Myi;c .i>yuoiic najrope je! Ba.ta craBur r.iaBy- y ropoy — 
— lUTO 6u, j,a 6u ! ymuuliy cse, sacBc jc CTsap iic}iiiK6.i63a [ouacHaJ, 
je^a 4o6po H3ii;te! Heija th pcieu, TpHJecKa.10: ;;ouLijeKy ca mhom ;(OCTa 
AHHtipa u csaKHJex rajiairrapiija [*uhux CTBapaJ, aKO ;i;o Koje Oy.ne TCp 
6h .'lyuiija XTJcia BunaT a.iii ce <I>paHO npooyTuo, Heua iix iiory 3a- 
mhtiit; ^vmapii cy noTenxa [spjio jana] cxBap 11 muhp MiipaK^.ia, ['iy;;eca]. 

TPI'IJECKAJIO : CnaMCTiio ch npo>nic.iHO : ;uiHapu cy Hajja>ie opyage I 
OTuhy ja ca,^ aanMax xaa.une y EaTapiinc Fprono, Moje irpiijaTe.T.uno. 
a TH ce yxojiHKO nol)n npouiCTaj ;],6 Il.iane. 

CMMO : Faitevi valer [Sy^p Bajtaa], h Ka;i; to oqjaBuni, jaoii mii co. 

IlleHa TpuHaecTa: Bniie TpaToiJiit, Mnxo'i MoeTap;i,a n Hiiuo.]cto. 

BIIII,E: S'ignor 3Iichele, ja liy yuuHUT ko.iuko mix 3aiiOBuje,T,aia, ua 
TH snaiu ;^o6po oi;a TBora ^ ko.iuko je TBp;;or.iaB u >i«aHTacTUK ['iy;;HOBaT], 
H yseo je per impresa [nao o;i,.iyi;y] y.^ ce tu ca;t 11c Bnjepaiu ; TaKO sie 
CTpax KOJiHKO fey e*eT^aT [u3BpmuTu]. 

MIIXO'I : Ajin iiy peuii, Signor Vincenso, ;i,a ja iiefey iiuKaKO one 
CKpiiType o;i, uH;i,eMHHTaTH yqHHHTH, mTO^o;^H oh He ;i; h c n h> a 
ce H Aa MH Jiii'ieimy [;;ouyuiTei£>e] ;i;a ce BJepnM; a tu 3naui oj; Kora 
TH je HHTcpeca I 

BIIII,E: Oa Kora mu je HHTcpeca?! acnnypaj ce j,a ;i,oiue uh je 
He yquHHiu, ;i,a nefey hh o;i;eiiiiT ce ! 

MHX04 : Signor Vincenzo, di questo V. S. non ahhi pensiero [aa 
TO HCKa ce Bauie Focuoctbo ue Opune] : ja hito tu caM ooeho, ja iiy xu 
HMaHTfeftaTH — JiHTu [napHui^e] nefee Shxh Mel)y Haun! Caxio, ep 
je OBO Mej;3 [cpecxBo] 3a oua mu acxpiiHraxu [iipucu.iiixu], OBaKO Ba.i^a 
;ta Me uocjiyatiuu per questa volta [3a OBaj nyxj. Ma aKO mu ue yiuiHum 
di cuore, non vale un quattrino [o,^ cpu,a, He Bpuje;i,n hu nape]. 

BHn,E: Nondubitate [ue cpiaaj] ; caMO hcmoj npeiuux: in prima 
occasione La servirh [npsoM npujiuKOM uocjiyjKahy xe]. 

MHXOM: La riverisco [K.iiaH,aM xh ce], u ciyra xu caM. ' Tarsniza ; - nped tum npeei/neiio torbu ; "" tvoja ('?> dpypa pr/hv. ncnpasu.ta y tvoga.. 44 lliijepo Mysi'Biijop. BMH,E: K.iaii.a.M B;i.\i ce! — lll-ro iii)aiiiiiii, UhkoictoV ko Oh mh 
|»ci.u ii.dvvi, Ka;i; cau 6uo y IlTajiiijii, ,ii,a Moje rpaiiACuo w ()H;;^apHJ(! 
yquilic OBAu y .'(.yopoBHiiKy y oiiauc CJiccuo | no,T,.iiocTn | h i;oji>oiiii|>njo 
|.lly;^OCTn|, ;;a jc;i,aii Buue TjiaropHli n.Ma iiuTpooy ;(a jo.^aii Mhxo'i Mo- 
t"rai),;a — tin mangiarese, un tojagliesc, nn Canalese |u;ijojiHna, 'I'ojarap, 
lioiiaB.i.iiiiiiii] ! — iijicreii 1,1 fi .My mcii ('ua-r iie paTii<i.iir;aT | iioti»1);;hth | 
My iipliiijc CK])HTypo.\i o,\ i!iM,eMHHTaTH ! Ed io incago il tutto [ajarepcM 
iia CBc] : UKO lie ;i,;i cc paaBJepiiii di patto, lo farh con gusto grande |o^ 
yroBopa, yiiiuiiliy to c bo.iukum Bcccibcii]. 

HIIKOJIETO: Sig.'' Vincenzo, h.mo cu to o;;iipuje ^ rjio;;a'i', pcrchd 
nan siete piu a tempo [jcp imje tu Buiue BpeMCua] : Bche cvijuo, rpH- 
je6a je u jifi, iiopiiiii! Ma nap a Miixo'ia iiiijecu ;;o6po panyMHO: on 
Tii je ooelio yiiiimT cbc ihto tu xohciii, Ma xolie ,';a Jiy 'i>iiiiruiii iipHji 
one.M, neua c TCaajcM MCtaaTepMHHOsi [iioJiyepecTBOM ] 6y;tc Ilnjcpo 
a*opu;"iii [iipiien.T>eH] BJepHTii ra. 

B1I1J,E: Veramente [yuCTuiiy|, lIiiKOJieTO, Tai;o je, iia n^p |iiiiaK| 
iiapa ;i,a mh je on xtho iteiiiTO iipiiroBOi)ur. Io non ft) conto [iieMapuMJ: 
Hiieaxi ux Mo.mo huth ca.M noiuHJio ;;a mc y:!My aa 3era: HHJecy mh js^&im 
paauecTUT iioraMH, CaTiuia cy okojio Mciie Bejiuijo Gi)HJeMe. H ,nBa 
uyTa ono caM ee in ibUMa paaono, ma di tcrza volta son cciscato e mi 
son imjannato \ no Tpeha can uyr yiiao n iii)eDapH0 ce] ! A SHain ;;o6po 
Koje caM napTirre pii<KJyro [naprnje o;i,6no], a ob,t,h caM ce iqiiiBapHO 
per una dote ttitta in stropi e scar mi; ma pazienza [aa Mnpaa o;i; caMHX 
nrrpona u uiKapiiMa; a.iH ycTpnuMO ce], Tpnje6a je ji;a caM ce 
l)o;i,uo no;i; nc/ry ;iBHJe3;i,y no;; Kojy h rocnap Ilnjepo, ep caM ce (ipHBai)MO 
KaKO H OH. A ca,; hy ra noh nah, Kano cay oGeKo Mnxoqy, e procurarh 
di scoprire il suo iniento [a nacTOJahy j!,a ooaanaM iteroBy naMJepyJ. 

Ill e H a HeTpiiaecTa: Alfonso Benvenuti astrolor/o u Miixoi Mociap^ta. 

AJlOOHCt): Salve, Ma dies, meliorque revertere semper ! salve, do- 
tiiiDe Mioliael! Ja, Alphonsus Benvemdus astrologns, ma non piii |ajiii 
He BeheJ. Pocnapy Muxo'iy, raro prontissimo csecutore de Suoi comandi 
[spjio hy naiK.tHBO HaBpnniTH Baiue 3anOBHJe;tH |. Impero, jubeo, comando, 
scommuniro, giuro, disse il Trachioclino, tentarb ogni mezzo [npoK.uHibeM, 
i;yneM ce, pcie Tp., noKyiuahy caaijo cpeCTBoJ aa cjiya;H[T| tc; anzi in 
questa materia [luiaBnnie y obomc norJie;<y] yqHHHO caM HoKaCKa un 
Mudio particolare per servire a quel bizzaroto di Heno Vantatur [nanoce 
••aM npoyiHO CTBaj), n^ix Mory noMohn OHOMy MaxnuTOMy B. B.]. ' od prie. \i lipiill, 4*> 

MMXO'I: Xa, xa! cfiKfpo to 6110 )(1|iu'|iko | mu.iiio| .tii My .im'iicin 
■oiirypy |<yiincy| icn;i; he cc HJopiiT? 

A.M»01IC(): ltd e-/; iinidciitcr ac sapienter dixisti, Vostra Signorin 
dice bene \ Uiuiic J'ociiociiio .'loopo ronopii |. 

MMXO'l: ^a yiiiiiiii mii iijii'ici), jk-hii .\ai, iino cii iiaiiio no <i>ii- 
rypii My, o;; Koje je Kita.i irraTii MJia;;iil> 11 xohe .iii My coirr llIIIKaT 
BjepnT ccV 

AJIOUH(JC) : Tbojc I'ocuoctbo veda qua [uoua a.Mo iioiMa';aJ : obo 
je u>eroBa*ii rypa. Questa jiianeta Giove [ouaj iLiaiiCT Jyuurep] : sub J ore 
frigido venator, venator frigidc conjugis immemor; bh;i,iim r^je croju Giorc 
in casa di Equinozio, o.sio uiiica rovina della gioveuin signijica [Jyiiint-]) 
y Kylui Ei;BUHOKU,»ja, ozio (juijcuoct) anauu iipaay iipoiiacr M.ia;iocTii |, 
:i.'iaMeHyje h xofee pnjexu ;;a imjc Jior.ia iiapas CTBopuTn Beliera oajioji- 
4yiia [.'iy;;oBa], mi Bchera np(');Kj,opa: incidd in ScijlJam cupieus vi- 
tare Caribdim, hu Behera per fine [iiaiiouoii] ucTrpyiia [KyKaBuu,e]. £ 
questo aspetio triangolare di quesii tre pianeti Mercurio ^, Satunio e Marte, 
coUoeati in casa di Scorpione, significano che sia giovine jtusillanimo, 
codardo, vigliacco, vile ed abjctto [u OBaj TpoKyniu 06.1111; i'piijy ujianei'a 
M., C. H M., Kojii ce ua.iaae y i;yliu CKopiiiijiiHOJ, siui'iu ,:(a je MJia;i,iih 
iuaiii.T>UD, CTpaui.i.uB u i;yi;aBiiii,a]. Mars nevus arma movet ei semper 
sanguine gaudet. Jlapxe, c obujcm y.rniMujeM [aa.tibiiM] eK.iiiiicHM ^ [no- 
Mp'iaifcUMa] lUTO cy ccrBiiTa.m [cy oii.iu], einbu<i>iii;;\ [;iiia'iuj ;;a ii.eKiijex 
;^aHa no BCiepu je;;aii ra je ;;acBuj ct.-iho, saiipcKo u ."jarjepo, 11 
:\a, HHJe — pedibus timor addilit alas — yrcKO ,1;0Ma, ouo or ra niiii- 
TyKO u iipuouo. 

JDIXO^l : Signor Alfonso, j;oc.ieK 2^er appunio [Oaiii ] roHexam ; yqnmi 
Mil nja'iep, c.iuje,;u naupnjcj;, ep uMaM bmuk rye ;ia c.iyiiiaru. 

A.ltlM )HC(-) : In quanta poi [a luio ce Tiiue], si fortuna volet, Jics 
de rhetore consul, si volet /(«■ eadem, fies de consule rhetor. Questo pen- 
fagono di cinepie pianeti, cioe Venere, Luna, Sole e quests due stdle fissc 
collocate ncl Zodiaco did polo antartico [osaj iieTepOKyr o.t; nei' nJiancTa, 
TO jeCT on, B., Mjeceua, Cynna u ose ;^B^je 3Buje3j,e cxajahime iiito cy 
y 3.], CHH.H*UKajy u KaiKy che dcbba essere di natura Satnrnina, 
sofistica, legiera, ignorante, ambizioso e intrattdbile |,T;a je CaTypHOse 
iiapaBii, co*HCTii'iap, .laKOMucjieH, Heana-mua, 'lacTO.tyonB u ropO!iaj,aH], 
et crasse Minerve. Et in conclusione to concludo [h nanoKOii 3aK.T3yqyjeM] 
,^a je y H,eMy jej,Ha ;yeTeTiiiia Koja ce iie j,e;ieKTa y ;ipyro Hero cavio 
y ;i,o6ap fioKyn e syTUBeiiTaT no *yii,eeTpaM, dove per tal causa, 
data et non eoncesso [rjije c Tora yspoita, aijo ce ysMc] j;a My TKOroi. ^ nped Tii.v npeeyiteiio pezuu in casa ; - ecclipsiem (?) uenpcte.ieiio >j ecclipsiiiii . Iliijipu Myu)iiiijcii. jtaatCHy, 6iihe viy tobhj epiiapiina oa KBajiMxaTH uauo Myu Majica; 
:iaiiiTO I'OBopii Tcreniius in Aniunturamcno : „SimiUs similem appetit" . 
A THOMy rociiocTBy ouehai)ii.\[ othth osscrvando tidti i andameidi di 
questa cometa [iiasehii iia (miuko KpcTajte one penarc aBHJcsAe] : nox erat 
et r^tlo fiilgchat luna screno; n ai;o BaM i)y;i,(! o;;jiyieuo ^a ce HJiaro sa- 
ca,i, BJepiiT : esse cwn conjiuje conjux, dimani vi darb potUual relaeionc 
[cyrpa hy Bac Ta'iHO uoaunjccTurn ]. 

MIIXOU : Caro Sig.'' Alfonso, iiaroiKii i;o.:iiiko mohc in mio favore 
I y Mojy i.-opucT], u aKO mo:k miiinTu acTp^).'iaonjoM [ciipaBOM sa Mjcpeite 
:lBIIjea;^a] ;^a mii xa 3BHJe3;i,a hahy a<i>opu;i [iipufujiii] ;i,a cc ;^HCIlolbu 
BJepiiT Me, a;i,onepaj ce [aaysMn ce] caldamente [todjio]. 

AJI<I>OHCO: Fledere si nequeo Superos, Acheronta movcho ! 3a moK 
je j,OBeCTiiT al segno [ao HHJi,a] c mojiijcm crpyMeHTHJCM [cupaBaMa] xia- 
TeMaTU'iujesi [h] sCut je — qiiis crederet? • — y je^Hy .ii()nnH{y! Ta;i; iiy 
ja OUT rocnap ox ite, uuHHhy j;a HH^.iy iiiuKii a modo nostro [na nam 
Ha'iuii] ; yrojiuKO ayrypaBaM [/KeJinM] propizj influssi di Sagitario in 
2)eUo, di Cancro nel ventre, d' Acquario iiegli occhi e di Capricorno in 
fronte [noBOJbaH yximaj CxpHJe-ma y npcu, Pai;a y 'ipSyx, Bo;i,OJiHJe y 
O'ln u Kosopora y iicjio], u cjiyra Bay can FocnoCTBy. 

JII'IXO^I: Bacio le mnni a V. S., Signor JMtore [.T.y6iiM pyite Ba- 
ineiiy FocnocTBy, ^oe^o:^^He ;tOKTope]. 

Ill e H a ncTHaecTa: MuTap Ma*aTC-p u ryOiiua CapKapyo. 

MHTAP : Heoope, KyMuape, nap a iteuiTO hochiu y toj c n y p t h : 
BoiLa pu6a ;i,(JTaMo! Xofee Jin mh 6ht mxo 6o.Tie Bciepac? 

ryBIII],A : HoSpaTUMe, flo6po cmo ;i,aHac npouijiu ! 6uo can iii ibe- 
JKOM SpiiraTosi [j,pymTBOM] na .loKpyMy: Bp.io cuo ce toctiuh! a obo 
inio iiaM je uaaBaniia.io — ftCKC rpyje h n.eKe ciiiie h lueiuTO Ka- 
ibau,a oj, OyjieiiTiiHa — nocuu ;i;oMa 3a BCiepe. 

MIITAP: ^apyj mu sasiipuT yiiyrpa! . . . a no pane rpeuiibc 
ji;o6pDJex rpyja! Ey.\uiape, Jiohy Bcuepac y Te6e Ha Bciepy, mm th hco 
Hjm ;tparo. 

ryBB[II,A: /],o6ap CH ,uom6 ! cauo iipoBiiijaj no iiajio ^oCpa UHBa ; 
Tu 3Haui rjje je Hajuo.T>e: th cu iia*aTyp, CBaua tu tobhj epnapima 
xapaii ;i;aBa. 

JniTAP: HcKa tu je mchh 3a to! th ce He dpuHn; oxBopeua mh 
Je TOBUjepaa, Manap aKO heui no CBy noh, y lIuKe Muoue ^ na llpujeiui. ' Ciope doduHO {od dpyze pyue) ys nevuTh-y npeeyvcny x'tym. At iiiiiMi. 47 

111 iMi a III c II a (• c T a: iicth h <I>i)aiio ircliiiiii; cniipii y ci)|i,iii<)iiiiuy ii iipOH n.io1ie 
iia paiicihv 11 uoiiiijeiia, iiait ,'|Oxo,';u T|iiijcei;a.io ii cniijaiia iiitd <iiiiio. 

•M'AIIO: lleuciua ee iio'ieiiiiua y .'Ioiiuh;c <I»paiia yiichw; rii:^aBO 
OBO luelio oil ra jc Bpriio, oil ra je ncKO, — }iaj6oJi>H ra T^Ka aho. 

MIITAP: Ebo iiaM o.iOBy^a Opaiia .loiiiivi;e iiehniiKa; BCCCOJCTop 
CBiipir y CBp,T;HOiiHii,y a iioiuijcBa; iiciicKu hum jc oiio h.r'Iic y iioliii 
lUTO CMO My jyrpoc ,na.iin. 

ryr>III],A: Mnrpc, ;;aj .(a ra OB.ui ii;iiijpmo! — O, <I)paHO, ,noCap 
Tii ;taiiai;! je .lu cc ,i,oOpo ucuckmo y iiaxapu na naiiiy? ;i,a' ;i,a ra, 
Spare, obj,u MaHj;^!aMO [H3Je;i,eMo]. 

tI>PAHO: Snare :m ;{& caM ja rpy.ni'O oko itera? Mcne roKa ^ujeAur 
ra u Menu najooibH ;i,uo yseru. 

jMIITAP: Ako cu tii rpy^HO 3a ncneJi ra, a ja ca.M ra y K6Map4M 
npoBuuaBO, h ;i;a ra HHJecaM ;yeBojmi IlaBa 3re})e ' yrjiafiHO, to ra 
H ne oiipito HMa.Tu HUT 6u UMO rfi 'leca neh. 

ryElII],A: A Mcne ne craBJare?! a ;;a ja nnjecaM ;i,6 MJe^H Aa 
ce KyiiH, Aa npocrnra, H3Je.iH fiHCre Behe iuto SHare. Ma ji,a, ce He roM- 
6a MO KO fee ra ;i,iije.iuT u peaar, ja hy ca.i; iiiiiiht a^ cc noroAUMO: 
Opano, ysMu tu pa;i;aii> c ii.iehoM u aaoo^ii I'a ob^u y r.ie, a naK cBaiiu 
jejan ^pyroMy bobciku o^m, rep onaKO CTJenamKii ko ra najupHJe H3Hal)e, 
Aa je on rociiaj) Aujwe unHuru. 

MHTAP: Ta je Bpao Ao5paI o;i, obc, Sparc iI>paHO, Ba.T>a ^a ce 
CBaK KOHreHra. 

<I>PAHO: Orsh [^exep], ja caM KoareHr; cbo paaiita, ja caM ra 
3a6uo OB^H ; Ma HCKa ja saMU npBO ouu nOBeatCM. 

TPHJECKAJIO (caM) : UIto obh ob^h KypBubn uiiHe ? crajiu cy ce 
urpar iia cjiujenora 3ei;a. Cazzo! npn^ H>MMa jc n^ehe; ornhy ^ obak 
U3a KaHryna cnnjaBar aa yqnHiiTU um itojy ■taMosy [ciiaBHy] 6 y p -i y. 

ryBMll,A: Ha, mchu HajnpBOMy CBeaxU. 

JU'lTAP: A ca,^ ja u ru, (&paH0, jej;an ^pyroMy cbchih. 

'I'PAHO: Cazzo! Hesioj crumH,uBaru jaKo! Heuojre npaje no- 
'lusiaru Hero ja peiien. JI,a, uo'imhmo! ko ra iipuje Hat)e, aaiBa My MaJKa ! 

TPHJECKAJIO (c!/.it) : Ty HBJe ^pyre — yiQiHiihy um je ! anj-nro 
caM uaino caj; obh por; AHrnyfey dm n.iehe n HaraKnyhy um obu por 
Ha pa;i;aHi. ( Oedu dusKe ujiefle u namuue ua pa}Kaib poe, u zoeopu :) 
PeyniKa mm ko caM xruo! 

MHTAP: Tumra, rmura — ja ra nanunax! eBO mh paataa y 
pyipi! ' Hainpvje Hanucaiio fci iia Je to npeetpteno u nanucuHO fgheghie, MoaceSuT 
MjecTo fcieghie QKe§e); '•' otichiuh. 48 lliijopd Myayniijep. <I>1\V1I(): J[a v^]0 jc ii.icl,c? 

ryijMH,A : lliip;! la imjc! t), MuTpc, iic Oyp.'iaj! itiiaui .vi 'jim 
ja MUCJiuo ' 'iiiiiirr ;i,ujcjie? 

milTAl': Ho uyp.iaM iiiiiUTa: oopaiii.io ce ii.iclic y por! 'Jeca heiii 
j;iijejuiT? n;i ledii cue to y tdoj ;i,uo! .mjeiiy tii iuim je ibCKO (Jypiy 
yiumio. 

*l>rAl[(): JKaJiocHii 'l>paiio! iie asaJiHM ;i,pyro uero xpy,; itojii caM 
yuiHiio; a ijpjio tii ce Ciijax ii iiaoiuTpuo! 

I\1UTA1': A ja H;a.iiiM .^a iiaM ce ocauo ' pyro aofoahjio-; Ma ikim 
iiHJe iiiiKO KpuB Hero FyCuua, Kojii iiaM je yuiHuo iiOBe;KHBaT cjii. 

ryj]IIII,A: IEto tu caM ja i;piiit?! ja caM uajeimo ;i,a he miM iia 
ji,oSpo iiacaTU. Jla mc c/rpax, Shjiior Mmpe, ,';a iiaM tii imjccu oBy 
oyp.iy yuuHHO u :\a ra iiiijecii ctuiBo [cnpeMuo] sa iipo;Kj,pujcT ra caji. 
Heua Te ja Ma.io oGiueix. 

MIITAP: Hii, o6u;tu mc! ja caM kohtcht; obo je oiio „j)enu mu, 
JtOKJie TII ue pe'ieM" ! HeMoj caMO ;i,a cu tu ohh .lyiiea; ; na, bu;i,ho ch, 
y Mcne ra Hiije — HCKa ja caji, TcOe o6H;i;eM! . . . Iliije ra iih y Tcfic! 
Kg nac je obo cni'ijo? ko MOace outh? 

<1'PAH() : Bpar Bac 3n6 ii m ibUMe! aJiMeHO m\ iie roBopuTC 
iiuiuTa, ep oux caj; c:ial)e iioia iia obh [la/Kaib Hadao iiero ce oiiera 
iijielia iiaiio. 

ryBIII],A: II rpa;;0BU niiiy ii ivuibc ce ryue ii Bete CTsapH, Ma 
ce 'lejbaA ne ;i,ecnepaBaj y ; anaTC :in ;i,a ce ;i;oBe'iep KO-ien^a? 
P c '!> a h CMC H luec rueiia, to hcMO ce ii ii o "i li t a t — xo^'mo cbii sa- 
je;T;uo KOJieu^aT! 

OPAHO: HecTaB.T>ax ccja! UMam pasjior, a4«epHH, ry6iiua; Ma 
Ka;i; ce cnOMCHCM, Ba3;i,a hy ce upoMyTHTH. 

rFBMII,A: yMJecTO o;i; lueha obo iiCMO pu6e hsjcctut; saje^uo 
liCMO y Meiie Ha BCiepy. 

MHTAP: ^a, ano idMano KO.ieH;;aT, xo;^'MO Behe: a je^a h oncTa 
jiyneaia o;i; niieha r3Jero,T,u u3Ha{)eM0. 

OPAHO : Ax, ;;a ra iianal^cMO, Bp.io tu 6ux ra obujcm paH\H.eM 
iipoSno ! 

ryBlII],A : Xo'tc bu TaMO ; caj, hy ja 3a BaMH ;i;oh, Heua ocnpt- 
MHM OBO AOMa H Hape;i,uM ;i,a ce ciiyxa. 

<I>PAB[0: IIoxeHtu ce, 6paTC PySHna; snaui ^a 6e3 leSe ne yMH- 
jcMO HHT6HaTH [3anjeBaTu]. 

* iiX>ed TxtM cy nj^eeyneHe Tpu piijenu^ oO Kojitx ce Moxe n/po'iVTam caMO Tpe/ia 
djele ; -"- dpyia jyyica ucniiaeujia y ovakj rugh dogodio. At APyni. 49 

AT ji,pyrii. 

Ill i> II a iipr. a: t'liMo lllTiiUJUsau ii TpiijcCKa.io c xa.uiiia.M o,; tickhiiui'. 

("IBIU: ,la pouii Mu, TpujccKiuo, Kauo hy ce o6yhn y tc xa.T.uiic ? 
;\,a, iiHJc TO lino niyciio? .T,n, hc CM[\;s,e iia:iyiiiii hum a.ni xa.ioM o;^ 
oribuiina? 

Tl'IIJECKA.lO: A iiyp [Huai;] cy ru " xii noitu o;i na:!ymuiia ^ u 
o,T oriLiiiUTa ;i, e .1 (,' K T a .1 u, a ca,^, jih cc ry MiKtum. Obc cy xa.buiie 
lUpaBC u uiicTe : pcKo tu can y KOra hy ux sauMarn a Kaiw Keui cc y 
ibc ofiyh ; 3a .iiySaB cc bc.ic imun. 

CIIMO: IIo pane uope! ja ;ipHtuM, Kypi'ijoa'^ [']yj,an] tu hy-' Out 
BH}>eT ! nap a li y ii y i; a * KaTapHiia TproBa. 

TniJECKA.TO : Xoh ;^a th yKanxCxi iiaKaB heia 6ht? OsaKu — iiy 
r.ie^aj ! acOoto oux ce ja o;qtynuo osera TBora o6.iaieH,a. 3aT0 njio- 
MHCJiu: TBOiiy ce iioc.iy TpaTa [pa;^u]. 

CH5[() : Xa, xa! Sopjxe cu cxiujeiuaH! OBaKii Iiy u ja iiapax: ja 
UHJCHUM ,^a KO Me Bii;;u u cycpeTC, iiehe iie hiitko n03HaT. 

Ill e II a ;;pyra: uctu ii Ilaian /Ky^uo. 

HATAI I : r H j e j; H II a , k a m 6 j) a c a , b e .i a , hogasia d' Ollanda 
I . ... 11:3 Xo.iaii^iije], HanpexaK, . . . 

TPIIJECKA.IO: Ebo OAOByj,a HaTana! ;ia xie hc bh;ih y OBUjen 
xa.T.Hnau, j;OMa hy tu ce y 0CTa.ie npoBaT. 

HATAH: ieuia.T.a"^ oa Koca, KOp;^yHHlia, oha.ia. 

CHMO : AnyHTO iia npiin0 3HT; Tpnje6a int je nynuT ra.ian- 
Tapfija uiTO hy ;i,0Be'iep Jyi;uJH oj,uiijeTU. — TpujecKa.TO, 30bu ra 

OBaMO. 

TPIIJECKA.IO: 0, HaTane, ola [xej !] tu, 0, jEy;ye.ie, napa iie 
'lyjem rjjc tc sobcmo? OBajio xo^h; rocuap tc 30Be. 

HATAII : He lyjax tc, fratello [opaTc] ; cbo n;i,eii. — Focnapy, 
cosa mi comauda [uito mu 3anOBHJe;iaui] '? 

CIIMO: r^apyj mu Bnl)eT Te tbojc ra.iaHTapnje uito npojaBani. 
Iiy j;aj lui npBO ohfuiti. — Ose jih Majo Ciujeurre, a obc cy 3a bhctu 
[bu;i] 3a'' je;i,HOra Koju ne bh;i;h. 

TPIIJECKA.IO : Jany obc or.ie;i;aj — ose cy jo6pe BucTe ; :i,a je 
ob;iu je;;Ha ujiUTUna ;i,o6pujex napacjima, ne Cu ux hu je^uy o-a-iuo 

IiaOOCTUT. ' aa.Tida zpujemKOM MJecro te; - 3adwe a (npeapt/Ka?) ucnpaeu-ja od e (?); ^~^pe!ou 
da je npuje 6u.io kurioscchiu, naK je (dpyra ppcal) npcKO CC uanuca.ia ti; * puha; 
* cessaglia ; ''• etuida iiajiumuo. 

M. Pemerap: ^tTupu dyopoeauKe dpaxte. 4 5i> Iliijepo My8<iiiijei). HATAII: lie Tiiiiii III y poCo; iici;a roi'iiapo ii;i6ii]i;i itiro jc H»eMy 
OA iiOTpoCit'. 

TlMLIECliA.lU : Myiii, jeoeii Jcoyacjo, cp xii iin I'lnxax au"J*^' 
Jt\;;i uHJoiiiiiii ;^a caw ja ox OHCSMJex? 

CMMO: 0, OBii Mil cy na ynop! /Uj mu ^b^v naiii)ei;;i, iira.ia ac- 
MiiCKi'iHiijex ^ II rocrapiiuy ;ta pycfiTf' no;;e. 

TPHJECIvA.K » : Uo.i.c tii jqj je iiyiiiiT opinio, (•[> y re ■ie.'i>a,'tn 
'lecTO uyua'y opuna-iii oji BpyKc ^)piino |MOi>pahe]. 

C1I5I0: ,I,aj Mil joniTCp- "U'Tiiuy :ia r.'iane. i;ii.ii;i;iiuy >icpce h 
.una i;opj;yHuha. 

HATAH: Ahxhiitii, rooiiapo, KopAymiliO .iiijeno! ,tpy:iHJeM ZivenfZo 
(I sei (jrossdti |iipo,ia.jeM iix no iiiecr jtunapiiKal, a TBOMy rociiocTi«y 
no iiex ;tuHapa ii no. 

CHMO : Non ho tempo adesso far Ii confi con voi \ iiOMaM itaA Aa 
T060M ca.ta pauynaM] ; ,i,o1)H y mchc ;tOMa — ve pagarh realmente 
[n.iaxuhy tii Tawiio |. 

HATAH: Y xBora TocnocTBa ;to6po mii oxoju, ii c.iyra Bauia! 

CHMO: A huon viac/gio [^oSap iiyx]! — Tpiijecua.io, xoa'mo 
Bche ;iOMa. 

TPHJECKA.1U: Xo,^'mo, .'^a mu .^am mxoro;;u .laiiiiyx — Jia'iaii 
can KaKO nac. 

HATAH : K a m 6 p a j a ", piije^uua, BC.ia d' Olanda * [u?, Xo.iaHJtnje ], 
'ieuiaT.a '". Ill e H a Tpelia: Ko.ia lly.Liis 11 I^iica. 

KOJIA: Diinqiic [^aiue], I^HBa, bene mejo [J^o6po Moje], ja hy aoK 
na o6n'iaJHO iipiio(>y'icii iia nex ypa u yiiiHux solito scgnah [o6hihu 
3HaK] o;; k .i a in 6 h a '■. 

IJilBA: E si, bene [;ta, ;to6po]! j,ol>u Taj;a u Behe mu ce xpra' 
C'txo.ie: He dux xxje.ia^ ,ia Me CKaH;i,6 c xe6e na^e. 

KO.'L\: Xon diibiiarc, core mejo [ne cyMitaj, cpue MOJe] ; 0, ko.toko 
MC CH o6;iera.io [3a.Jiy<KH.ia] c obom xbojom hobom [Biijcnil\y| ^a. ja j;o- 
BC'iep 6yjeM godcr lo mio caro Luzio [yaiuBaxn Mojy ,T,p<iry .1.]. 

yilBA: Ho^H Bche 0x0 Jie! pcKJio xu ce jej,noM ;i,a ;;ol>em — ne 
jef;yniH« xy. 

KO.IA: Atteudi jmre e lasciati serviri. Addio, zuccaro mio [xa 
'leKaj H nycTu ;i;a xe nociyHCUM. 36oroM, Moj luehepe]. ^ demifchinieh ; ^joster; ' kambraia; * dolanda; * cessaglia; * klasciona c o 
vcnpaan,eH\un ; ' chiela (?) dpyta ptpca ticnpaeiuia y htiella; 'jegiupchi. At .U'yi". 61 

III (■ II a 4 T r. |i T a : I.Iiina ii Miirap Ma'i.aryp. 

MllTAl': Tiiiiny, ii.mry! 

1,IMHA: Eld [xcj!|, tii MauiiruAO Miii'iic; iiCMOJ ,vi re y,i :tn- 

MUTAl': Ilo.iiia.iu mo iiii! Ma ucMy cc a*|i()iiTi"iitaiiiV ja no iic 
6hx 0,1 Tc6c aa>[)()iiTu. IKi;a tc Ma.'io iioiiapeuaM. (Oeduje Mpun 
no ot'pciH)/ V sadiijeea joj pea.) 

IJITBA: 'iiiaiii i;oja joV ca.i Uy re ohom itajiyHtn iiom us KOnaJia 
y 'i>any saH.iaTHT I Joja niijenniii xa cu oiiy ucno,'( CMOi.-Be yi'Jiej.o? 

MHTAP: Uucii tii pen, I,liiua, ypypy! bhch th pen, Biicii tii pen, 
xa xa xa! 

I,I1IHA: liypBUHa oecTujo, lui tii ^ ;ia to! orjiciaj ce ob;;ii! (Oadu 
ce veme no peuy.) 

Ill e II a iifra: il>i);'iiia nujepoBa ii KaTaimiia, ite .ijeuojica. 

(I>PAHA: CTyiiu 6o.t>c, ;yeBOJi;o, y BeiiTpury: Ba3j;a .in cii tu 
HeiioliHa! Xohe ;iii Ka;i; to acyTHJO ciiacTiiT c TBora oopasa? 

KATAPHHA: Tocno, je;i;a caMJa itpiiBa? rope je mciih Hero tb^h; 
JejBa ce ByiCM, a ii.eKa mu je MyKa y 6)ku'iiiuh, ^a mu ce Bac ;i;n- 

BOT l!U,T,a. 

tI>PAHA: ^a leMy ch h j(OC.ie iiyiaaa, ^cbojko? Aug tu je uito, 
;ta TH ce iia 6pHJeMe peuej;ujo [Jiujei;] yinmi. 

Ill e H a me era: hctii ii IlacKo Capfiujep. 

riACKO: rociio tl>pana, ,T,o6ap tu BCiep! oakjic Tano y obo ;;o6a? 

<I>PAHA : T OA Aiiuue Auji,poBe ; po,;uo mu ce n e ii y t h h, to 

caM u Cu.ia OTUiu.ia ;^a ra bu;i,um. Ma rjje cu tu TaKO 6uo Tep cii ce 

Oj;OUHHO? 

IIACKO : Euo caM no b u 3 u t a m, to caM ce h yMOpuo. 

(I>PAIIA: ^paro mu je j,a casi ce ua tcoc uairjepujia. Oaa mu ce 
jjcBOJKa Tya;u CBe^epH^e ^a jc iieMohua, u ue suaM Koja joM je ucMoh. 
■ — KaTapuiia, noBJcI) cbc IlacKy iiito liyTiiiii ii uito tc 6ojiu. 

IIACKO: 4jeB0JK0, uspeuu cbc c.io6o;i;uo, npuje uero tu ce 3.10 
MC^y koctu aaOuje, ^a tu cc pcMe;;ujo yiunu ua GpujcMC. 

KATAPHHA : Puje[T] tu hy. OBaKO bcjic nyTa ua ;^aH y36ojm mc oasa 
H y Toj 6o.iecTu ;i,ol)e mu jeaciba no ckhhh Tep mu ce y3Me Ha;;uMaT 
Tp6yx; a ibeuiTO h[3] CTOHKa c.iusuKa mu Tep mu ce ysMC Ka.ia- 
B a T : TO MU usanpe aojih yneTeuajie sa j;ymy nyiUTaT o;i do-ieCTu. ' nocjiiije Tola npeeyneno to. 62 lliiji'liu .Myyjiiiijcp. IIACKO: PaijyMHO tc cau cbcko-iuko. Mhhu .lOBcucp, rociio, ;;a jo 
je^iia ;i;ciia ii;taT|>e ii ;ia joj n]);i;o neiiiyse [poroBc] no i.'pa.injciiiy ' 
IIH3 CKiiiiy, 11 yuMure y.i>a o;; iicyuapOapa u 0,1, iiaiipam'-, rep jc 'iii- 
HHTC usaTpar - no rpCyxy, n CTaBuxe joj ci'iliine iionpnraiie iia Mac.iy ; 
11 KO-iuKO uclic noc.'ia n Tpy,ta .moh;c 'iniiiiT, iiei;a 'iiiini. A ja Ky yTO.niKO 
CTyAi'ijar |y'nn'u| BCicpac Mariiu.ia ;!a usiuili i;ojy rjiauy, nixo Kcmo 
rn iiMn.iacTpo yiumiT, cp OBy ncMoli Ba.T.a c JtuauKiiTenoii [;te.ni- 
KaTHOmhyl usjinje'iurn. 

OPAIIA: Xsa.ia tu Be.aiKal yiumiliCiio cbc iuto en iiape,T,iio, :5a- 
lUTO y MOJoj Kyhu UMa;;y lualjw Baa^a iioc.ia, a napTiiuo.iapo [ocoOino] 
cajta ;ye'' ciipaBJaM y cboj cran HSKy. 

IIACKO: 3an0Bujc,^aui sni Behe iiito? 

•I'PAIIA : lIuiiiTa ,tpyro, IlacKO ; casiOj mo.iuii to, cyrpa mu ee 
npujaBU. 

llIcHa ce^Ma: Iliijepo u Bime. 

lUIJEPO: BejiuKa je iipeayHuiijon [npeyaeruocT] MOra cuua mi'- 
HeuaxH HC paTU*iiKaT [nOTBp;tUTu] CKpuxype; xia iie GpiiHn ce: nno 
TH casi ja ooelio, xaKO nsia oux. 2Ia qucsto [sia xo] o;i; BJepe MOra cuna, 
signer no [rocuo,T,uHe, lie], siynor no! iie — 3a caj,ap niiKaKO, iier \{ax 
ueHH 6y;te ;i;paro; Bohe Heapejio y;;u — signor no, signer no! 

BniI,E: Kojiopa xpacnopxaBa [aanocu] xBOJe PocnocxBo; ja ;ia 
ca^ap ;i,pyro ne rOBOpini nero ;;a On Moro obo Oux npexec [ua.iuKa] o^ 
CKpuxype 3a nana noxernyx coOom spyre KOncerseuue [^oc."be;^H^c]. 

miJEPO : PcKO can xn die questo e mio pensiero [;ta je xo Moja 
Opura] : luxo can ooeho, xi a u t e li a m. Ma HCKa xh pe'ieii ;;a Oux ra 
Oho h ;^0CJIe BJepuo; Ma caw ra bd.^uo j;a ne cxojn y penyxau,uj()uu 
[xoOpy macy] n yajio c nainnjeM npaxiiKa [onfen], Hero in ie.T.a;;u.\i 
Koju HaM lie Ou Ou.m ,"i,on>u [,iocxoJHu] sa c.iyre, u 3axo ce lu h,u.m ,:;oMa 
CBC KapaM. 

BIIII,E: Focnapy, xe raxo 3a xo? lui nan spgitita Ic loro azioni e 
farfantarie [on ce ne n0B0j,n sa h>uxobu.\£ ;ye.iuMa u .lonoBiuxunaiia]. 

lUlJEPO: Dimi con chi vai, cite vi diro quel die fai [peun mu 
c KHM H;;em, n Kasahy xn mxo pa;^^aI] ! Xofee ce Bp.io r-ieAara c uajeii 
lip ax UK am, 3a ne y.ijecxnx y 36 KOH'iex [Mum.ieii.e]. Bnjinni .in c ko- 
.lUKO Ma.io 'lexaAH ja npaxuKaM? ca.uo c Jo;t30M i^opxeaoii a yuBOii 
PomnOM, Kojn cy pcrsone di mia qualitd die vantano in casada sceoU [di] 
grande civilld ['lexaj oj; Moje Bpexe mxo ee oj, BHJCKOBa XBaae Bc.mKOM 

^ kragljesciu; 
nanucaiio gd na npeojpieno u tianncano die. At .ipyni. 53 

Ky.rrypOM y uyliii] ; iino mo;kc cuiii; iiimjct ho KBapni.i.iiM | :maKOBHMa] 
o; iianiiijox apMa |ri)ooBa| iino ,ii>;i;iim" y Kyiia.M, die jwr prova |;^il;^o- 
naiiMMa] iMor.iii uucmo cc yiiiiiirr Kaua.iiijcpii o,; Majire, uauo cmo iboivm ' 
iipi'Te iii,[a.'ia ; iii.a im accidente seguito c ha guastato iuUa la iiiacchina 
(iic avevauM ordito in te^ta | a.iii iioKaKua lll';i^o;^a iiOKuapiua iiaM jc cud 
lUTO I'no uu.ui aaiiuc.iu.ui y r.uiBu|. 

Bim,E: Focnapy, ja TBOJe i:ej,aTC cerBHTUM [ctoiic iMiij'c,i,ini| : 
c BCie 'icta;!;!! He Ba.i.a npaTiiuar, aaiuro jec ux Bchu :\uo Mcljy iiaMii 
che non Iianiio termini di creanza, per csser gente di bassi natali ; c tanto 
pill [uiTO ce He yiuijy y.T>y;tHO nOHamaiii, jc'i) cy 'ie.T>a;i; iiucKa po,T;a; a 
TUM Buuie] r;ije HHJecy 6hjiu y IiTa.niju, ^a cy Morau uayiuT itaKO ce 
nparuKa cov i conti e marchesi |c rpo<i>OBUMa u MapKU3UMa]. 

CIIMO - : Tu cu, Biine, uaMeraH, aaro caM xe ja yaeo aa sera ; u 
cnoiieHu ce j,a le Beuepac xoKa ;^oK y Bjcpemme, 6y;i,yliH ai'Tibii ;i,ai{. 

R1II1,E: onaM hito mc TOKa, rocnapy; Jta, mo.ium Bac, oho Ma.uo- 
iipujamito „Signor no" oSpaxirrc y „Signor sV', HCKa MOry HO;i,uyHu 
Beceo floh u 3,0HHJeT ;i;o6ap r.iac rocnapy Maxouy. 

nilJEPO: Orsii, sa ca,>ip ;qi;KU ra y cnepaHi;H [iiaj,u], ajoia;;oMa 
AiioKopahcno [pasroBapahcMO ce] ; a rivederci [j,o Bubeita | ! 

BM1J,E : C.'iyra xBora TocnocxBa. 

Ill e II a ocjia: MuTap, <I>i)aiio, FyGuHa ii Tpiijeci;a.TO KOjeH^ajy. 

ryBHIl,A: Bpaho, cto ce Behe CMpK.io, n xo;i,'mo Hajnpnjc ico- 
:ieH;iaT y rocnapa Cuiia IIIxuHaBii;a. 

TPIIJECKAJIO: Ola [xej !J, j;u'' cxe ce xaKO cnpaBn.iu? uixo cxe 
na.M Bpaxa ;i;oiujni ace;];HJaBax [oncje;i,axH]? 

'I'PAHO: llj,eM0 xu y rocnapa K0.ien;;aTH; nap a xii je ;ic6I ne- 
6ope, Hche nan ;i;ax xBOJe Be'iepe. 

TPMJECEAJIO: Hnje, 6pali0, ner Beoiia spfiro I n ja fey Ban nOMoh ; 
sia j,a Mu yiHHHxe ;i;ho. 

MITAP: Oho uixo Oy,T,e nauu, u xe6u lie xboj ;i,ho 6hxu. 

ryBHI],A: OpaHO, uHTonaj [aacBflpaJ y CBp;i;HOHuu;y. (Oedii 
0paiw ceupu y cej^duominj/.) 

ipPAHO: /l,ocxa je Behe! IIo'hih, Fyouita! (Oedn rij6iui,a KO.ienda.) 

ryBim,A: Ob^u ^ooap Beuep y Haiucra rocnai)a Cuita! Ha AOfJpo 
My j,oxo;;iio H-;^aHaK* h cbu j;aHi;n yHaHpHJe;(, acBenxo! ^ gnekda ; ^ ixmjewKOM mJccto Piero ; ' doifmije \icnx>aejheHo y die ; * cjooo H ciojii 
MJecTo uMeua onoia (caeTavHOia) daua Kojeia je Sujia npedcraea u Koju je ceami nyr 
.vn.'oo ffiiTtt neiai dpyzv dan. 54 lliijepo MysyRiiJcp. rocnc^Mpy iiiuii i'ii.i.i,auii, i»o.i,[i.io in iio.r.o ii ropa, 

KO.icii;;!ipoM nnoro;!, I'lipami, iie uariio o.t iipu.topa; 

Kil ce c ToOoM itccciHMO cHiiur.ic Til lie ncxo;;H.ie, 

u 3;tpaB.i.e 'ni cbu ;kc.iii.\io. rociiohc tc cue .i.yGiiJie. 

He ;;oiii.'ia th Hche ryra, He toiii.ia th sehe in vita [aa vKHBOra | 

lie 6n.io Til iiiiiio Ciyra: 0,1, iipaiii'iiiliahiiir,i,a ^^iiihtr [npo.iHn|, 

;;a tc ]\IaII,^e Tua u:iopaiia 

njiaue m 'iiictii n6.iHii;^pa!ia. 

^oopo TU jyTpo ocuaHyjo sayrpa* 11 enii ,i,aiinii yiiaiipuje,i,a, ro- 
ciiapy! (Oiidu daoa u.u po^d^d, a oitu sa^'sa.bueajij.) 

>niTAP : HyTU iuto iia.\i cy ;;a.iu ! — Ouauu lu, 1 oeiiapy, hoc iqiuu 
Kai;o cy obh pord'iu! — lleita mu ce ;;ol)e npHiiopyiueaT 3a meco ; 
na:36u.T>a hy ra HaiiuTaT npacoBnne, ,^a ce 3,^HMa n<u Sorayi [y.tap" 
Uinial 0,1; ycepHui;c. 

'WAHO : A ja hy ra na iiehu ;;0'ieKaT, ico.My hy iiihiut ,T,a ce cii- 
poBiijcM u npiiKQCiujexi'* KpyxoM ;;aBH. 

TPIIJECKA.IO : A ja My hy iipooirr opinio, iiena y iiohii, Ka,| ce 
ycTJeTCy^e yMii;i;ar, 110 o;;py S.iaTO ce yjuiiu. Maj,T,ex* BaM, Gpalio, 
iia ;tap cea Ta <iac; iiehy Ban Auje.ia 0,1; Teiiujex pora>iuna. 

ryEIlI],A : A ja 6ux ra iipoi.MCO I 

TPIIJECKA.IO: Maj,^ex^ Ban hy n ja iiOMoh: iiehe iie iiosiiaT. 

JDITAP: .Iflc, jiiic ;io6o,^e ct. (Oedu Cu.uo c tJJi/rbecmpe euKa 11 .vi-fle 
ce c opiiHa.^OM.) 

ryBim,A: ^o6po TU OBy cKaiiy.iaciio, ;;a iiac lie ;;oiia,ie .iho 
o;; OBe pycaTe Bo;;e. 

TPIIJECKAJIO: HasOti.T. cmo iiy Aoopy Syp.iy Ka.ia.iu! Ma 111 
ra Bche iie MOry c Ban ctj'itu : 36oroii, opaKo. 

ryEIllJ,A: Xo;i^'mo ;ipyroBl;e Ko.ieH,T,aTii, je;i,a oyj,eM0 cpehimjii: a 
iiocTH hesio 3aje;i,H0 y Mcue na Bciepy. 

IlIeHa .lenexa: Bime TiiaxopiiL n HiiKO.ieTO. 

BII11,E : liflKOJiCTO, CTOJ mu .lecTO [cupcMiio |, ;ta ce He 6ux .saro- 
Bopuo y BJepcHHi^e. Ka;i; wyjeiu ueTupu ype, aBii3aj [ofiaBujecTHJ we 
ncno;i *yitecTpe, u ,t,o1)U apMan [opy;Kan| KaKO th caM Hape;;uo. 

Hl'UiO.lET* > : He opunu ce, questo sard il mio penskro [to he 
6hth MOJa 6pura] ; HeTOM sbohc 'iCTupu ype, 3a3Bujeaj;;ahy Tpflui y 
*uiiiKeT; TO hem ce u aKopqaT [cjeTUTi!|; Ma iicMOJ ,i,a tu ce BJe]>e- 
imua aj;6M6pa [nocyuita] o;^ Tcra. 

' prascchichia ; - fiutra (?) dpyia pyva uenpaeu.ia y fautra; ' npttje To.'a /i/<e- 
oi/iiena je Jedxa nenuTi:a jnijen ; * maajdeli. At Apyni. 55 

BlIHE: llolic CO a,T,OMrii)aT. op hy ■Ki'iirrar, iictom ^^oI^cm, .la cc 
ibOiUTO ;i.iO'ioc IiyruM. 

HMKO.IETfh Ben pansata [^ofipo je c.\uiiu.LciiaJ, ra iiiijc ;!.ia! 
3aiiOBiijo,i,aiii .111 mm liclic iirro? 

BUHK: lliiiina Apyi'o; iiobii ,T,OMa iia iscicpy. 

in II a ^. c e r a : l^iii:a e r.ianii.iiiioM Kaiirajyh . Ti)iij(iCKa.iii ii Karapima iiuic ua Kyhe. 

yMHA Oijeea): 

y KOJOM caM ca;;a[i ryau — op ni ,q)y:in uii.iy .T.y6e, 

iipon-iaume, rope 11 .iy:Jii, .yeBOJuuny oj, Iloumt-ia. 

Jaox, ;;a Jie ca,^ Koro;i,u Hal)e o;i; OBujex Biij or.i;\B;i Kojii mu iie 
,"^aAy pa:jBCcruT iioraMU y ji\e, a Be'icp mc HC'ieuiiBajy! u Ka,T, iim ne 
Moace uiTO peyuiKaxu, to mu u uuiie ;;ec6.ieiinuje. 

TPIIJECKAJO: Ebo mu xiora cynaiuHa, cho ^u^ Moje ;],aHui;e, cbo 
MU Mojc CBuje-r.ie j.3ope! ^OK.ie mu cu cc xaKO yuyiu.ia? 

I,lliliA: TpnjecKa.io, uj;eM pujexu Karapuuii rocuapa llujepa ;;a he 
cyxpa 6uTu ueh, ej) mc MO.iu.ia; Ma Me cxpax o6hiu6 ;ta ce iiuje rjje- 
ro,TU Kojaro,^ <i>paniKCTa ci;pu.ia, ;^a mu ;;ec6.ieuuy ue yiiuue. 

TPIIJECKA.IO: A jej,aTuje Koro,T;, fipji'ie, unoro,T,u yiuuuo rep 
ee xaKO CTpauuim? 

IJHBA: Jaox, oujcAan, j,aau ne? 0H0Ma;^He je;tBa caM ce u:!MaK.ia 
H3 pyua ibCKUJCM ' ,^BUMa jjaBO.iuMa M.iaj,ujeM. Jaox, TpiijecKO, ja .lu 
Oux xeoe npoMujenu.ia upu ouaKujeM xa.iaM? 

TPI'lJECIiA.10 : 5I0.1UM xu ce ! ja ce y xe y:!Aa>ij ep mu eu Bas^a 
BJepua 6u.ia ; hcmoj mc Kojero^ a.ie ucmoIiu ;i,o6aBux ! II BcKe ra He Mory 
c X060M cxaxu : rocnap uu je u j;oc.ie Be'iepo ; oxuliy My o;^HiijeT obc 
cBJehuue 3a no Bfiepe. 

IJHBA : IIo^H y ;;o6ap 'lac u ryBcpuaj ce [pasnaj ce], a ja hy 
oxuxu ;5Bax Kaxapiiuy. — Kaxapuua, Kaxapuna oryx.ia!- 

KATAPIIHA: lllxo sobciu, yuue? 

IJHBA: Exo ce ."Iyi;uja naKanii.ia cyxpa uehax; ;!axo, Cubuih* 
saMHJccu.ia i.aac, ,T;oui;ia caM xe as 11 3 ax 3a .T>y6aB, j,a yiiujecnm. 

KATAPIUIA: Ma nehy ;to npu,; CBUxa Mujecux. 

IJHBA : y3Mu TBOJy K0M0;^iixaT Kaito xii ^paro, a xir hem y 
j,pyry neh yuehaxu, u ryBepuaj ce. ' gnekieh ucnpaev.-ia iipyza pyi;a y gnekiem; ^ oguhla, aan toko da ce ucnod 
u eude rpaioeu od h {Kao da je npenucuean xtuo uanucaTu oghuhla); * nocMije Tout 
npeoytenf: cy deujr pujemi, (sam jezika?). 56 IIiijopo MyayBiijnii. Ill II a j e .1, a ii a v era: IliiKo.icro cbm, iipMaii. 

llIlliO.lETO: Ap.Mu [oiiy;i;iio] caM ce ue'iepac da Martc [i;ao Mapc], 
II TO ink lu-esto [iipujcj aa iiOMiijauaT Jicacpeitii [yrouini Jiai;OMiic;ie- 
HOCTu] rociiapa Bune iier.iu ;ia iioTi»e6y o;; ouo.iiiKora opy;i:ja. 'luiiuo 
Mu ce apMar no •\,a inia c nojeuoM K6M6aTiiT [6opu'ni ce] ! lo, 2)er sicti- 
rezza mia [ja, aa CBOJy ciirypiioCT], ii3Bai( Ma-ia u p^.tMo [iiiruTa] iie 
6ux xxno ;tpyro, cp c tujcm caMiijcH hc 6ux hm6 oriiaxa di far testa 
a chi si voglia piii bravo [oupujexH cc Ma KOJCMy jyiiah-y]. I\Iu rpHJcCa 
MU jc CTiiT axeiiTO [na:i;.-LUBo] sa ciyiiia-r 'lerp-ypc, ko mh je iiajjeuio : 
Ma CTO any II TO 3B0ne: rpiijeOa mii je aa ceiuu rpii iiyra y >i'iiiiiKCT 
sasBMJeajJtaTB. 

lU e II a A'! a II a f e la: iicni u IJiiue Tiiaropiili. 

Bim,E: ^a HiijecaM a;ionep6 [ynOTpiijeOiio] oiiy apT c BJepeimuoM 
o;i 'Luimujonu [xiiH>eH.a] a<i caM HCMohaii, mj^-iho uir sie ca^ap nymxiiJia. 
Ma jecy ;m OAaBna 'icTiip-ypeV 

HiniO.IETO: Ca-5, yycxo Ka;; caM xe 3a3Buje/K;t6. 

B1IIJ,E: 0, ;ta iijeuixo mu ch ce .mjeno iipMo! 

IIIIK( ).1ET0 : Hy r-ie^aj cxoju hh cbb Ha CBOMy MJeciy. 

BllUE : To ne Ba.i.a nuiuTa! cse je xo naonaKo! j\i\ r;ye cy Ma- 
qexe? 

IIIIKO.IETO: Ebo ux OB;^H^ r;ye bhcc. 

BI1U,E : Te nncxoae 3.io CTOJe — jom ux uanpujej; iiOMaKiiu ! a 
xa Kapyoiina cnpax Me ;;a uaM ne 6u y noxpeuu xpa^iiMeuT [H3;taj- 
exBo] yquiiu.ia : iieny mijecu y3eo ouy c poxoM [KOxaTOMJ uno .^ecex 
ro;tuia jee ;;a uuje c nap an a? I 

HIHiO.'lETO : Bp.io ru Te cxpax! Ako Gy^e ^o Koje, tal pcnsiero 
a me [ja hy ce Spunyxu]: ob;;u y uac Huje oj; noxpeSe To;nmujex uyn- 
xii.xa [ujenu,T;.iaqei{.a]. 

BII1J,E: HuKO.iexo, th ne 3Hain Hunnal ja UMay nenpiijaTe.T.a : ne 
6hx yseo - ;^a Me ko a <i> p 6 h x a. 

mcHa TpiiiiaeCTa: iictu ii Cuao npuoGyieu ic3 TpHciiuna c KomcM ua rjiasu 
u TpiijeCKa.io c K.ianiyiiOM. 

BIIHE : Myiu, pcTupu'MO ce [noByi^uMO ce] I OTBopajy ce spaTa y 
CuMa: cin'ijaJMO luxo iie 6ut obo. 

TPIIJECKA.IO: CVynu — neaoj ;i;ecH0M noroMi J,'i bu^^uiii, ro- 
cnapy, nano cu rpau,iij63 buIjcx — napam uyna Kaxapuiia TproBa. I ticnpaei'.ia dpi/?n ^>.)rt-« ; * dpyia pyKa ucnpaeu.m y hotio. At ,i|)yni. 67 

CIIMO: Xii, xa, xa! imo iipaimin ', TpiijocKajio? Ko.ihko jo ii^Tcina 
|Moliiia| OBa .i.ydaB, .'i,a hu "iuhii yAajjar y oho .icycpcuc |.'iai;0Miic.'ieii0CTH], 
ivy\> — Ka.T, CHM OHO sua,; — luijooaM oiKM'a uiiiiuo ; a ca;; iio;i, craiioc 
oaaixO caw ;iai;yKypnjei;6 ! 

BI'I1I,E: (IIiiKO-WTO, xaxa! ;i;ooi»r' MiicKapr ! Ciimo jo crapii — iiy 
oci'piiaJMO [uaaiiMo] r,ye l\o; uypi'ijoita f'iy;i,iia] jc OBa!) 

IIIIKOJIETO: (Obo jo iBOJa cpelia: niialiCiH Co.i.y KOMOAHrar 
aa yBa.niTii.) 

Tl'IIJEOKAJIO: Moua', iicruxa! iipiiityuii cc iia Bpara, UKa;;ja;ia- 
uainasi je;i,Hy cxaimHJy, y.ijc3H c.'io6o,-(iio yfiyrpa ii umm a;a cu >iOBJeic. 
Cajio ce HC ii6xa(5fl, auo y36y;i;c ;i,o luijo, ;i,a to onera -rauora c.iihi- 
;;i)aiia lie hoohm ;;0Ma KpKa'io. 

(;'liM(J : Vada lo resto [iiOKa u^e ocra.io] ! cazso, Ka.-t caM ce Ha obo 
craBHO, i^ocrpahy [nrpahy] j;o CBpxe; a yxciuKO tu Jiiijeao sanaH-raj h 
iiacTOJ iiMiiTaT MiiTpa, ^na ce ho dii ai;iSpi,ia.iH [cjeTU.iiiJ o;i, name ,t,c- 
<-r[iout:^ [jiyKaBOCTu]. 

TPIIJECEA.'IO : He Spuim cc! (Osdu h-nitma nod icMiwyii:) 
Bella meja, eo' aparl [.iiijeiux iioja, ouo ;i,0Jia3u] 
lo vostro namurano [tboj ."i.yuaBimu] : 
chiu non passu obj,u start [buiuc ho Mory OB;ye crajaTu], 
ynycTii lo [raj iiay3,i,aH0 ! 
A oai; rpiijooa jo ob,;u ;i,a ja rBap;i;iij y 3a KaHTynaTOM [yr.io.vi] ^iuiiiim. 

BriLl,E: 0-0 ! obu tu jo uM6y;i;6 [j-uiy.T.ao ce] y neliHuue! 

HIIKO.IETO: ^o6po th je pcyuiKa.io! Ouhem ca;; rocnap Jiiioep 
[c.iO(jo;;aii] othth y MaH;ta:mjeiie. 

BII1J,E : Via, Nicoleito, non perdiumo tempo [^OAcp, H., ne ryouMO 
BpcMona] ; tii mu uaim Ao6py rBapj;ujy, op ai;o Cu yTO-iuKO Cumo hshujo, 
tu ra acii.'iTaj [Hanaj;Hu] h ;i,prKn ra discosto [j,ajieKo] ; u nana CTpeuirr 
[uyi;y], Hei;a ja yayTpa uyjeu, Aa Mory u3ut Ha,T;Bop, 3,a Me oh ue ohyTii 

U HO BlUU. 

HIIKO.IETO : He upuuu ce, audutc a far U faiti vostri [n;i,u ;i,a 
OBpiuuui CBOJ nocao] ! 3iiaiu ;i,a tc can u npuje c.iy/Kuo -. (Oedti Biai,e 
yjtcoH y CiiMoey icyfxy.) — • Bpar y36 u ouaue CjiyiuCe! j;edOTO mu je 
uiKHua na.:ia no;i, OBesujeii opyajjcM. OTuhy ob;i;u uocul)eT, a TpujeSa 
MU je KOMCiaTUT n chom, ep mu ce ;i,e60T0 ApujeM.te. 

Ill e II a •! CT 1) II a c T a: A.m.oiico EeiiBenj'TU ii Tiiiijecicajio. 

AJWXJHCO: Kox erat et cclo falgehat Luna serene; exquisiia nox, 
optima nox, placida, stellata ct stelUfera; OBana je auyuxo Ouja, iia^ 

' dpyta pyKu ncnpcKiiijia y praifc; - sluscio Ko]e r'li cc Mo^.io viiTaTii ii ctymo. 58 lliijepo MyuysHJcii. je H3UII10 iia oniijcT il Bnccefalo del yrande Alessandro [koii. Ilyuciai 
BCjUiKora A.UM.'fivii.ipa] ; yyc-io mm lic Our iia ii|»ii iioitirr :ta mcjIim 
ocfepua-ru [oiiaiKaru] i movimcnti, la imsiiura, il tiito di quedta criitiln 
eometa [itperaibc, ciaibc ii iio.ioiKaj one penaxe aBMJe3j;e], sieut protni- 
simas — itaico can oocl»u -Miixo'iy MocTap.;ii, :iaiiiTO promissio honi ciri 
est ohligatio. Orsit, ipiijeoa .\iu jc in primis et ante omnia j,uniyT alti- 
tudinein, latitudincm et spatimn distuntir. OiioMBC'iepii ou.ia jc nella 
gamba destra del Toro, con che portendeva the tutti i cornuti si sapreh- 
hero ben reggcre agli aff'ronti e couirobandi delle loro niogli [y ;u-'i'ii'i.j 
I103H l>HKa, iiujie jc iiOKa;!iiiia.ia j,a Ke ce l-bu porani iiyiKCBii .U'fipo 
ipuiaru iipeMa yBpc^aMa u iipujcBapaMa CBOJux ateita]. CunohKa je Ou.ia 
nella coda di Pcsce e [y peiiy I'liOe iij xrjcjia jc 3.iaMCiiOBaT ;ta oiia,;a 
i pescatori avrebbono rotte le gran reti per la troppa pcscaggione [^.a, he 
puOapu pacKUHyTH CBOJe sipeate o;( npeOoraror ;iOBa]. Ca;;a dicerem, ajjir- 
marem ;i,a ec iiaxo.ui Ira le zampe di Scorpione, onde dinota die [Mcljy 
KJiiJJciiiTUMa Ciiopiiiije, uumc iiOKasyje ^a] per totnm (crrarum orbem <iH<:da 
sera regnard gran mordaeith [BC'icpac he ce Miioro yje;i;aTu]. 

TPHJECKAJO : IIIto je ouo"? Koja jc oho iicMaH? Oxuhy mh.io 
(5.iH>Ke, ^.a, Bii;i,nM rcoje Bparo.iuje 'imiii. 

A.1O0HC0: mc felicem xpujeOa mii je cKciukjiax [ycKJiHKHyxnJ ! 
fortunaium natam me astrologo astrologiani ! invent illam, ni faltor — 
u3Haui6 caiije! BC'iepacKaje di bellissimo aspetto [Bp.io .iiijeiia]. liciiiKO 
jc Oo.te IIlnI^Je;^ax .ipyrii nyx, liainxo — poiche [jep] — quoniani duplex 
caiitela non tiocet. 

TPIIJECKA.'IO : Xa xa! obo xii je itcKii .iyj;n ocxpopor Ajia-oiico 
BcHBeiiyxii iino cc ibiim pyrajy ,ijeua no ll.iauu. (Ixiiliy My ee jasiix, 
,ia. ce II j a iwui Ma.io iiopyraxi; ;;oujci je — iiec.ian osan! — 3BJe3;;aMtt 
apKuOyasaxe [xuu,e U3 nyimie] iioxe3ar. 

A.IOOHCO: Exquisitissime opus inceptiiml nj;c ckci;bii3hxo [ripc- 
KpacHo] con tntta la caricra [iia caB xiax] ; caj, mi necesse est, — quia 
necessitas non habet legem, — rpujeOa mu je KBa,ipaiix. 

TPIIJECKA.10 : Miser, buona sera [rocno;;uHe, j;oOap Bc-iep] ni : 
je;i;a je ucxciaa oiia penaxima xep jc rjiejiaiu? 

A.I«I>OHCO: IIcxeK.ia je, u3Haui6 can jc ii3 KaHolid.ia [j,y],)Giiiia]! 
Abiit, excessit, evasit, cnipit; sia mu MauKu KBa;;paiix 3a ymiiuxu pcr- 
fedissimam speculationem. Hens ttt, homo dabene [flooap uoBJeqe], 'iuhu 
MH ce, nap a mu ce, mild videtnr ;ta yMHJeui y iiene j,OMa, ne? y»iuHii 
MH njaijep — ne graveris, mo.ium xe — nof)H mu ra ,^OHecu: nalicui 
ra 3a BpaxujcM o;i, KaMape, et per che [a jep], cur, quarc, quia oiniiis 
labor optat premium, completo opere n.iaxiiliy xe. At .uiyii- 5» 

TPlTJErK.UlO: II iiitiijc na\t .10x0.1.110 y tooc 0,1 pooiiapone CTpaiic: 
iiocjiyiiialiy re 11 oc;t iMaro. ()ii,i,ii in jt' uylia y y.iiiHn 0.iii:)y; .ua jk'Uu 
MH, je Jill TO o[,i] nyiBii, OHaiiO iboiino i;na,i,i)0 ['icii5e[toyr.iacTo]? 

AJI»1>()I1C0: Jcc, joe! 'raico, iia est i;ai;o roitopniii : 11 iiii 111 K.-byi 

— accipc clavem vel claviculaoi ; iiotc;kii ee corripere ijradum. Ah. 
me halordum! MiiuKu m\ 11 ci-cpa! (»ruKy ja yro.iHKO ob,u' ai;0M64,aT 
fyi)C,iiiTii] one PTpyMoirre ; peno dux ;;ajey3e.ia ona i;o.\iora Kopc [CMJep| 
a iiiio favorc [y Mojy nopiie-r]. 

'ri'lIJECKA.lO : Miser, je ;iiioi!oy ii[>iib|)r6 ea.\[ eny iiaxiapy 11 iiii- 
jecaM naiiiu ,ipyrora Hero obu K0T6jiam; aKO tu Ba.T>a, ciyam ce itinie. 

A.'1<1>( )HC< > : bahrdon, elic (jaljezza f.iy,i0Ke, Kai.'Ba je to .ly.ioer] ! 
rldicHhan cnpiif, iieGope, obo iiiije: iialioiii ra :!a ispaiiijeM 0,1, Ka.\iape 
r.ijo Bueii. 

TIMIJECKA.IO : Ja n ea,T,a Jia.io iiiijecaM spar e.ioMiio y tmii: 
;^py^H iiyT iie otu,i;ox raMo! lly, neoope, bii1)ii ano tu to Ba,i,a. 

AJI<]>OHCO: Per necessity [aa iiOBO.i.y] — necessitas non hahet 
legem; isaeBC eaM 11 npiije OBy eeiiTenuy [icipeiiyl pei;6, his repetita 
plaeent; — per necessitu rpiijeoa ce ciyiKUT: iiauiiiia 'e UBaApti, "O 
(■pnje.Ji;u cttepHKa [oiipyraa] — CJiyHtuhe Me, stard bene. Orsh, ferte cito 
ferriim, date tela et scandite muros; date niano a fare [pyi;e na nocao]. 

TPMJECKA.'IO : Te uito he ra .i6nii;Ka? je,i,a heMO jcry.T.y ko- 
iii'iBucKy y itoj KyxaT? 

AJI<I>OHCO : Ca.a; hy th >iiihht Biih^OT in effetti [y AJe.iy] iuto om 
'lyo y npoBopdiijy [iiocjobuhii]. rjie;i,a', r.ie;i,a' ! iidende ocidos ^ o\i^ ^'^w- 
jen;;y, Kai;o cc iione.ia KpehaTii [c] ^ enora ' jijecTa : "iiiiiiihy a forza de 
miei stupendi strumcnfi mateinatici [cu.ioji Mojiix j,iiBimx MaTeiiaTH'iunx 
ciipaBa] ,na ee CKa.i;i c ne6a 11 cu;i,e ob,iii y .loiiiixy jiuia regulariuin, 
juriorum — sapiens dominabitur astris. 

TPMJECKA,'10 : ^a iiCKa BU.a,iiM to 'iy,T,o iuto iiujecaM uiiuje bu^uo. 

A.I<I>OH0O: Kpeuyo caM je c MJeCTa, qiiarania cinque gr ad i [4.") 
CTcncHaJ O.iiiuKe je Meue n us,e ua upemy. 

TPI'IJECIiA.10 : CMujeuiua uiTypita! ;!Buje:)j,y iiOTevi;e :ia sout je 
y .lonuHjy! Tpiije6a mh ce ob;i,h iuim pyraxu. — Miser, ai;oje :^aKpK.ia, 
xohy Jiu nouCT itypiiaT, ueKa Kypu? 

A.IOOHCO: He rOBopu mu uuurra, ne ohtmidas capnt ; senno datur 
cunctis, animi sapientia paiicis. ^oiuaa mu je Ha coMUTiiT [spxj o;i; acTpo- 
.lafiuja ! .ua', .la' .louuHty ! 6p30, presto [opso], quam diins, q/tam citissiiuc 

— iieMOJ .ua JIU yTC'ie! 

TPHJECKAJIO: Saglia, saglia, saglia, miser [aaTBOpu, rocno.);uHe]. 

' f'voga. 61) lliij«'l«) JlyajBiijci). A."1<1>()1IC0: Viva, viva (aiiiDUo]! sitblimi ferio sidera vertice .' Old, 
lacu « nostra |.\oj, Kpuuu jc iiaiua]! 

Tl'IIJIX'IiA.l(l: r.iii ' jo' T.I aBujea^a? tj- iiiijc HU'ieca! 

jWI*l>(JlIC<): Uccriija'io [ajuisuHO] ! bh, 'ie.T>a;; BO.irapa di grosso 
hgnn'iie [ox .icoo.ia .ipuaj, no mo;i;otc biiI)Ct obiijox iiiiBiiaiiou.injex [hc- 
B'l.vbiiHiixl 'iy.ta o;; acrpo.ioyiijr. lly, x&' mm, iieoope, xy .lounwiy, pn- 
zioso contincnte <V nn piii prezioso contennto [cuynoiyeHy nocy;(y c join 
CKyiMUJeimjoM (■;np;i;iiiio.\[], ;ta mii jc otiitu ,^OMa 3a eterya-r [hsbpuihth] 

KO.IIIKO Hiy^UM. 

TPIIJECKA-'IO : Uii lu je, niil Ma ,tii in ilom ripannoM ue OTH;;eiii 
AOMa, ep Ty nuje iiii Bpiiryre aBujcs^o, aii m BOJcKy 3Bnje3;^a — no- 
HCCU ux COOOM (Oedu npdn nad .loaunnj.) n OBiijcM iuo6yKOM TBp^O 
3a;iyiuu, ;ia xn iie iisBJerpe. 

A.'I<l>OHC( ) : Poltron da niente [iio^ja Kyi;aBimo], tortor, furdftr! 
TO jo Kpe;'iHua fy.i>y,iHOCTl ox TOBapal J,a HujecaM UM^e;^ImIKaH [ciipii- 
jeneii] in ({(tare di gran conseguenza [noc.iuya Be.Tui;e Ba.KHOCxu], piiccH- 
TiiiuKO [o;^a3Bao] ohx ce con dovuti termini; alia miser a [3ro;tHHM pHJe- 
"iiiMa ; 6apeM], saltoii x<'' fiux th con nn afforismo d' Hipocraie sul niu- 
staccio [X-OBUM a*opu3MOM no Gpuiuia], ncKa anaiu ko je Aa^OHCO L>en- 
BehyxH acTpo.ior. 

TPIIJECKAJO : Ha .mjeay tii caM ce BCiepac K0Mej,njy iiaMJepiio! 
pi)a - y6ii.ia i;o tc MemrpoM yiiiuuo u ko tu je xo CKy.iy X'^ ymiu. He- 
c.iana Marapn,al roaopu no n.iauH ;i;a ce ona 3BHJe3j;a penaTHi;a ctbo- 
pii.ia o;; qiaceue [^eoe.iiiHe] oj; .T.y;;u Kojii ey iiaropjciu! 3a6opaBuo caM 
ra yiiuraT Kora je KO.iypa [ooje] h oj, ueca ce cxBopuo onu Moj np^an. 

niena iieTHaeCTti: I,IuBa n TpnjeCKajio. 

IJIIBA: ITauei;'^ je joopo naca.io, KaKO cay i;njeHn.ia; a,a hhJ€ 
Mcne na noc.iy i5n.io, 6u.io 6u Be.niKOra Bpara. 

TPIIJECKAJO : 3njexa mh ce o;ta CHa, ;ia seKc ne Mory oxBope- 
H'ljex O'la ;tpx;aT. Ma mu nap a .T,a eBO oj;oBy:;a IJase. — Znccaro mio 
[niehepe moj], rjje Dj;em? mxo je hobo n i;aK0 ce HCBJecxa noj,inije.ia? 
jecMO .in BaM rmjeny oyp.iy yqiiim.m? 

yiIHA: II;i;n, Bpar xe yso u c ncBJecxOM! Jeca an ra xn cbjcxobo 
j.a ce Ha obo cxaBu? Hei;a naxea.ra ep nnje 6u.io (ppaHa ^OMa u ep 
caM ja jooap xnMVHiijep [upMu.iapJ on.ia, Koja caM cbc aK0M6;;ajia; 
a ou.io 6n Be.iHKora Bpara! 

TPIIJECKAJKJ: JI,a peun mh, .upara, je .to .lyunja oH'iac rocnapa 
y OHMJeM xa."bUHaM no3iia.ia"? • Gdje ; - argia (.vjecro ar^hia) ; ' Paceh. At Apyi'ii- 6t 

I,II1B.V: ^"la.iii ra iiiijo iio:?iia.iaV! ii XTJe.ia je uiii.iiT, diimiui uu- 
;ycjia ;ui ii",j'^ lio.ia lly.i.n:i: Ma -rii joj .leexo IxuTpoJ aarHciiyx ycra 
roBopciui : „Ho cpaxiOTU co! I'ociiaj) jo Chmo koju tu mo>kc bcic Ba.i)ar.'' 
A on JOM KJicKiiy na KO.i.eiia ii ii;iita;;ii ;uJa citapiio'ia ;tyi;aT;i ii cdm- 
Kiijcx ra.iaiiTa|iiija, lop joj .tapona; iirro oiia i;aKo niil)0, ai;nj('Ta |y.\iiipii| 
I'c oii'iat'. 

TPIIJECKA.10: Cazzo, aKBJCTa ce oii'iaci ii ja oux cc aiiBJi-rO, 
WAX oux Giio ;ijeB0J'iuua ; ko tu ce :t.'iaTa iie xinaV ,l,a uaKO nc ai.[y- 
na.iu [ypo,i,ii.iii] ;!a Ily.i.iiaa? iiy mu pcii,ii ! 

l^I'IliA : Ja u,T,e.M ca;;ap y KoJie pMJCT My ,ia lie ,;oxo;;u iipnj'' no- 
iioha, cp je <l>paiio join iia iioraMH — ;;oi;.ie iiaciiii. 

TPIIJECKA.IU: Ko cii je .iiijeiio upoBc.ial tu en H[)ar. — .(aox, 
ibCKantuje iipOTo^aBuna; suaui o^psaj; ce Hujecuo :!aje,^H0 uoiir^ia.iuV 

yilBA: II;i,u, c smpOM ctoj ! nap a iteuixo iipeTeiniaiii : 4a, 
Belie He uau'ia' mm. 

TPIIJECKA.10 : JI,a Behe xo;^h ! to ' je o], xeoe, tc uito tu he Gm ? 
Ilapa CH iiaGopaBuaa uito je npuje Gu.io. 

IJIIBA: OcraBu Me ce! auje iiu BCiepae TCMy muciutu iiero 
uaKO hy obo aKOMO^aT. 

TPIIJECKA.'IO : ^'I,a up30 IiCmo ce cne,T;iiiui;aTl xo.i,u BoKe, He 

ryouMO BpiljCMC, — 0B.T,II IiCMO. 

IJIIIiA : II;i,u, oojeiuei£>aiie! uito cu ce iiOMaMiio?! lie Byii,u mc, iie 
Acpu OBO xa.ijuua oko Meue. 

llleiia mecHaecTa: <I>pano 11 Jlinai). 

MIITAP: UIto 611 pcKO, Koja cy ;i;o6a? 

*I>PAIIO: lIcTCK.ia jc peuaTHna: ;q»;icuM A'l he j;e6oTO ;i,30pa Outh. 

MITAP: Ma ja uuje, tcou ce G.iujeuiTU ; uiijecyjoui hu Baaiiiuhu 

H3UmJIU. 

OPAHO: ^a Mor.iu cmo joui c PyGHuoM noKO.ienj,aT, 
MIITAP: Ja tu eaa u njau u can; u;;e.M th e you to 3,0Ma .lehu, 

ep TH ce, Cpare, iie Mory Apyro ua HoraMU ;tpH;aT. 

<I>PAHO: nol)u 3doroM, a u;i,eM u ja. — Ma nyTU ob,t,u y Jiene 

iia BpaTUM y Gpyui'iiiha- >i>UHa: uito je obo? o;i;Ky;i; je obo? Obo 

uaiue Huje, obo je itCKOMy ucua.io; Ma o^nyj; ob;;uV Ba.T,a jiu Bp.ic 

OTBOpuT o'lii, ;i,a mu ce iiuje Koro;i; spTuo oko Bpaxa. 

lllcHa ce;;aMHaecTa: ]JiiBa u "Ppaiio. 

I^IBA: Ko yiiHJe — TCMy Asuje! ja tu caM cbc ai^ycTa:ia, ja 
Ko.ia He AOxoj,u ;;o ce;i,aii ypa. 

' Moxda rpuJeiuixOM MjecTo mxo; ^ ubrufchichia. Uiiji'iio Myaj uuJL'ii. »I>rAlI(): „Ko.ia ;to cc;taM ypa" — ;Ka.iociru <l>paiio ! tnuUnienio in 
loitei/a [n;i;;ajcTBO y ,iyliaiiy] ! Amo CTaiiii, th i'.M|),;elia iio.rritoiio [C.'iy- 
:i,HiiUo]! i;o jo lu lio.ia? iiiro .111 ey re ce,;aM ypa? 

yHHA: CBJeran ' 'lOHJcie, tcoh cc jwmhto iipiiuiiiba ! o^Ky^ th 
.T,ohc iia luiMor lio.ia 11 (•i';a.\i ypaV IIol,!! iiormpc, <l>paiio, ,;tOMa Tep ce 
li.iac'iiii. 

il>PAH(): liypBuiiu omciiiho cacpaiia! nap a i;iijeuaiu ;i;a caw ja 
iijaii a.iii MaxmiT, .-(a ho iiiia.M cue uaiiie ■npi-a iiTsipuj e? Op;jo roBOpu 
r.ye i-ii Cii.ia y OBO ^ooa. 

yilUA: A r;;_je can Oii.ia? OTUioia caM :ia H.eKora aBii;{aT [jaBurii] 
;;a lio.MO eyrpa iieliar. 

tI>PAlIU: .'laHjeiii i;aKO nyiuKa! Ako ca;^ ne pcjcui ucTUiiy, uc- 
KyocTii[T] Til hy CBe iiofc 113 r.iabe 11 upuOiir r.'iasy, ;!,& iie ocTaaeiu /Khbu. 
Bpao peuu luro cu oho Ko.iii roBO])ii.ia ! (Oedu je ouje.) 

IJII15A: AJMPx, HO 611' Me — jtujehy ucrnny ;ia . . . . 

a>PAHO: ;i,a, roBopu ! 

1JIII5A: Ilui.ia casi aBiiaar KaTapHiiy, ;;jeBOJKy llujepa MyayBii- 
jepa, Heua Miijecii iioliac; to mo 11 oycpo.ia 011a <i>paci:eTa — • oiiu 
lio.ia Ily.i.uii, TO .Mu je u pcKo: „Peuii .lyn,iijii: ciiiijO caM ;i,a tu hhjo 
My/Ka AOMa; 3aT0 Aoty CBaKaKO na ee;iaM ypa", Ma My caM ja OMaK.ia 
per Ha to. 

OPAHO: Tu MU cbc .laHicui ; Tpujeoa je j,a ja Teou quHUM iio,i 
CaTUMa roBOpUTU ! (Oedu je ouema 6uje.) 

I^IIBA: (luaKO jc Kano th ja roBopiiM, u aKO ual^eiu ;i,a je hheko, 
uuiiu .Me Ha 6 C.I a CTaBUT u oOpe.^aT hoc u yiuu ua Kapu. 

•I>PAHO: Bp30 j,0Ma, po<i>HJaHO japaiuKa! obo th caa; — aKO niTO 
yuaupuje^ ooasnaM, uMaheiu Apyry aiaxy, 

I^IiBA: BparoBu Bac Hocu.m ca cbujcm uaproM! je;i,a tu caM ja 
KpiiBa, aKO TU acena nypBa xohe 6utu? 

OPAHO: JKa.iocHu <I>paHO, Koje tu ce <i>p<i>aHTapuje lUHe a 
TH u HC 3Haui! TpHJeSa je obj,u cbc obo Be'icpac pasBul^eT, ucKa bh^ium 
j;o MU ce BpTu oko Kyhe; OTuhy ;i,OMa h cnujaBax, je;^a yjosHM umua 
y CTyuuuy. 

lUena ocanHaecTa: C'umo lIlTunaBai; h TpujecKa.io, u HuKO-ieio r.?je cnm na 

BpaxiijeM. 

CILMO: Per vita mia [xaKO mh aiHBOTa] peymKa.io MHJe, sacse 
con molta difJicoUd [Bp.io tcuiko], ep ,^a Me Opauo ca;i; uosho xcjicKh ja 
Hn[3]- cha.ie-, hhhho 6u mu ^a mu csa .tySaB c OpoxoM ckohh. AH^H Svjetan Mo^icda zpujeuiKOM .Mjecro sjetan; ^ niskale. Ar .'Uiyrn. 68 

Mil ee di pin [iiiTaniiiiio] u jaitno, uiijenpKn :{a caM Tp;KiiH«a ', — Ma th 
oe joiu o,t CTi»;ixa iiac rpcccM! Ma ,1,11 jo ouii Map 11 jo Tpujecita.'io ? 
cazzo, CTpax sie ;^a imje .sacno. <) TiiujecKajio, TpHJecKajio, v^\(i en? 

TIMUECKAJIO: rociiapy, eoo Me : 'leca caM iiaciio ! Many mh pcua, 
jecu Jilt j,nuoy 

CHMO: J[:x :taiiiTO caM ce, MapHJo.iy, craBHO iia obojihko gbh- 
,^oHTo ntpfiKyjio [o'liiry oiiacnocT]? Per vita mia 11 a pa mh cc ;;a mh cy 
Of iiOBpaniaii ibeKa;^aiui[>H \LJia,'i;u ,T;aiiuu ! 11 Ka,i; jc cbc ita ;to6po m3Hiiijio, 
xo,-;'mo ;i,OMa. 

TP1IJECKA,10 : Xo;;'mo, rocnapy. Uena', <iei;a' — eBO itCKOra 6;m3y 
Bpara; HCKa ce ja npuByiesi, xa Bii;tuM ko je obo h iuto ob^h 'ihuh. 

CHMO : IlyxH npara, ca^-t he iteiino outh ! 

TPHJECKAJIO: A, rociiapy, OopMC je ibeicu *ypiiCTujep, Bulger 
y *ai;y KO *ypyiiiuT u Haiiphen je opyaya k6 uaJBefea Tosap ; Ma 
TH je aacno h xpoim - k6 npacau. 

CHMO: Cazzo, uito je obu *j)*ai[T naMHC.rao? j^a Me HHJe jioiiio 
acaciinaT [youra] a tradimcnto [H3,T,aJHuuKH]'? Ba:i.a ob;i,u peue;;iijaT [uo- 
Mohu], TpujecKO, Moj ;i,parH TpnjecKo! 

TPHJECKA.10 : Myq', My>i', Myiu c sparOM ! ca^ iiCMO ra ciio.taT 
[.luiiiHTu] o.i; CBera opyatja. C.iyiuaj Me, rocnapy; ctoj th nojiai; uene, 
II k;u;o ja My mro ya^tunieM, tu npuMaj, c iiena je naKa Menu aa CM.iaTHT 
My HX, Ka;^ ra ;tH3apMaM0 [pasopyiKaMo], 

CHMO: H6Te/KH, TpujecKa.io, ji,a ce ne Oh iTpo6y;;Ho! 6p30, moj 
TpujecKO. 

TPHJECKA.IO : Ha, seli caM cbc Auro, a ca;i y;^pH ko Co;be Moa:e ! 

CHMO: To tu, cxpopor japue! vi faro dimani castigar — inipic- 
care, squartare, metier in galera, iufatne assassino [yiuiinhy ;i,a tc cyTpa 
Kasne — o6jece, pacHJCKy iia uexBepo, ueTuy y rajiHJy, raji^nvi pasoojimue] ! 

HHKO.'IETO: Che diavolo! son assassinate a tradimcnto; fatemi 
strada sa-occo^, guardatevi ve che tiro [Kora Bpara! ySHiue Me HS^^aj- 
ini'iKH ; nyCTHTC Me h.ih hy nynaTii : 'lyBajxe ce, jep hy nyi;aTH] ! Ko je 
OBO ? ;;ocTa Befee ! ca;; hy iiojs, GaxuMa Ayiuy uyiUTUT. 

TPHJECKAJIO: Ajih, rocnapy, OBa He CBpniHBa obj^, ny ctojmo 
MH c onasOM, ;ta ce nnje ko ysyKo y Kyhy sa noKpacTHT, 6hbhih nac 
enujo ;i;a cmo naxBopy. HaiiHH nuCTOJij", a ja hy Mojy HHeuiKaTH; u 
aKO flo Koje 6y;;e — naj, cmo iioucih, 6ujmo ce ;i,OKJie uac Kpiia xeue. ' Tarsniza ; ^ kropi ; ^ skroko koo da je cj.ncKa ptijci, ajiii to Je 6e3 cyMihe 
TajiujancKO scrocco = nyi^aM. 64 lliiji'lio MyaJBiijci). UI c H a 4Cii t'T II a u T a: Ciimo, Tpujocua.io ii liiiue CjeiKii us k>'Iii>. 

OHMO : TpiijecKiuio, piio ibei;ora 113 ityhe ! dafofio fnyuaj] — tii*, t.ki. ! 

TPllJECKA.IO: He Coj eo, rociiapy, Kchc cmo y ciirypy — 
yxCKO je! 

CIIMO: A.iii MC cTiiax ,";a ra iiiijocmo na CMpr paim.iu ; iiy ni 
iiol>ii najGpvKC Top liiil) iiiTO ce roBopii no rjia.iy jc .111 ko yOujcir, 11 
jiacTOJ c nil jar, jia. snaMO CBaKaKO ko cy on 111 onu lynC/KH. 

Tl'lIJECliA.IO : »I>aTP, oruKy ce HH-i-ojiMaT looaBiijccruiii]. 

CIIMO: AJMex Mciin ;i;a.ioeiiy ! ano oy;i,y oon.ni i; a my 11 rocnul)e 
^euie cxape, Bche mu nuje iKUBOra: usaniahe iie us nyhe, napalie joj 
Aa caxi je ja acacnno. — Mai^aaujena, MaH;;a;nijeHa, .Maii,';a.injena! 
Bpar xe ,^03b6 — npoCy^u ccl 

III e II a ,^ n a A e c T a : Ciimo ii MaH;ia.iHjeiia. 

CIIMO: Man,vi-iiyeiia, ^Ian;ta.TujeHa! 

MAII4A.UIJEHA: Tocnapy, mro Be.mm? 

CIDIO: y/Ke;Ku CBujehy iiaj6p;KC u xo;(u ;],o.tu y Kopxy; c.\ip^e- 
hniie, xD cnum, a mchh KyKy Kpa;iy. 

^IAH/I,A.1IIJEHA : Focnapy, nixo cu xy? mxo cy xe cxsapn? uno 
;in en y xujeM xaT>HHaM? 

CIIMO: Caj ne hc nura' imuixa ncr mu CBnjex.iu c xom .iyi;n- 
jepHOM, HCKa Bn;];uM ;i;a nuje 6paBa BJo.iaiia [omxehcHa]. 

MAHHAJIIJEHA: rociiapy, xoj dpaBU iiuje imuixa; SpaBaje 3^paBa 
KaKO u Ba3;i;a. 

CIIMO: Bul)y u ja ; xox cy oiin .lyneaai no KOiiy ibuxoBy iiHyeiby 
[cpecxBy] ocKaia.in. Xo;i'mo najCpnte ropn, ;^a pHBepaxio^ no i;yliii 
je .TH CBe Ha Mjecxy. 

mena ;i,BaAeoT ii je,iHa: PtO.ia ny.tHB n $pano ronopa c *yn.ecipe. 

KO.IA: Siento gran comodo [Bpjio mu je p;paro] luxo Me yuua 
poco fa [Ma-ioupuje] aBusa.io :\a. BC'iepacKa ne 3;oxoaum da meja Luzia 
vestito da donna; ma non piiosso innnaginari die novitd e chissa [mojoj 
J. ooyieu Kao iKeucna ; Ma iie Mory ;i;a pa3yjnijeM KaKBa je xo hobocx], 
ouBuin MU pCK.io che ncmino mi facia lo solito segniale Miiar sotto lo 
klasscione [^a mh h Muxap ne jaje ofiuiiHU snaK ys K.iamyn]. Ja ce 
'iyj,u.io aancxo : Ma c jpyre cxpano non mi pari di piigliari lo suspeto 
[ne quHH iui ce ;i;a uMaM cyMH>axu], samxo CBaKO nouexKO streto [ycKo] 
je y ceou. Ma ecco le seite ore gia ionano [a.Tn exo Bch o^SHJa ce;^aM * npea jit/Ka Hannea.ia pe!On ciai/iiuo rivegiamo a d]iy2a uatpaeu.ia y livegniamo. At ;;pyrH. 65 

earn]; iieliy ry6uT upcMciio, Ma iioKy iia uparo, nauo mh jc pciuo l,Iuua. 
— U,u, HH, uu! 

OPAIIO: 11,11, mi, nil! 

KO.IA : ll,u, uu ! Jecii -in th, auimela mcja, Lnzia, o cuore mejo, 
qnanto tc voglio beni [;^yIuunc Moja, .1., cpu,e Moje, kojuiko tc bojihmJI 

«l>rAIIO: Ja caM, ja! Ma ce Majiaxiio c Bpara yicjioHH, ep jc <t>paiio 
;iOJUi iia iiehu, ,";a to ne 6ii obyiHO. 

KO.IA: Aprimi, mio bene, die son gid morto [oTBopa mh, ;;o6po 
MOJe, jcp yMpujex Bclie]. 

4'PAnO: rioiiCKa' Ma.io [c] expaiie ;;OK.iie tc ufiKneM onera, ep 
Ky iioh ;i,o.iii, je;;a ra HaxypufiM ;ia .leace. 

KOJLV: Presto vicni [6p30 ao1)ii], cp to ja qcKaao. che tirannio 
[KaiJBO je TO TiipjancTBo] oj; jty6aBu! no)i a-iedo [lie mucjum] ;;a jo rope 
tor»icnto [Myua] y naiuo nerjiu osano je^no imianmrato [sa.-bygjbeH] uc- 
Kaxu CBOJo rociiol)0, ;i;a My OTBOpujio, e stare ciil cuore palpitanti [h rpe- 
iiefeyliH ucKaTu], CTpaiuehu ce kojc CBpxo HMajio je;i;HO sviscerato [neua- 
MJepaa] noaty^o per godiri lo sua bene [^a yatHBaM csoje ;;o6po]. 

OPAHO: I],ii, uh! xo;i;ii Ha BpaTa u cjiyuiaj mc. 

KO.IA: Pei;u, caro [j,para], idto xtjcto ^, e non mi chin mortijicari 
[it ncMOJ MC BHmc MymiTB] sa BpaTujcM; aprimi pure, nnimela meja 
[OTBOpii Mu Bche, ;iymune MOJa]! 

OPAHO : C.'iymaj Me, Ko.'ia ; tppano nehe ;;a Jieace ca;i,ap ! 3aT0, 
HCKa TU noro,T,UM ko.iuko Hcy;i;iiiu, ne Mory to HHKaKO Kpos BpaTa yny- 
CTUTU, ep 6u TC oh bu;i,uo ; Ma, aKO th je Aparo, y.T.C3u Ty Kp03 Ma.iy 
*^H.ecTpun,y y KaMapOT r;tje ;^pBa cxoje; to fey ce ja u upHsyfe 
K tcGh, a,a Hac oh u hc ofeyTH. 

KO.IA: One iuto je tcSh ;(paro, ;i,yuiui;o mojo! ma facimi chissa 
(jrazia [aau yiuHH mu OBy mhjioct] — ocnpeMHJio ropa OBO Mauo h 

OBO HHTHJepHHHO. 

tI>PAHO: Hy ^a' ropn. Ma no:iaraxno, h uo.iaKO ce yB.ia»iu, ep je 
ycKa *yH>eCTpHU,a. 

KO.IA: Xofey, iie SpnHyjio ce th hhhito. (Oedu ce Eojia yejiami, 
a ^pano ea cxaaejia y opefr;/ u usejiami ea uadeop.) 

<I>PAHO : 0, ! o b o mu MHHia y CTyirauH ! becco fatuyho -, ra^sa 
cornuta, chi ve mandatogham qua [j . . . . fi jap'ie, poraia nacMHHO, ko 
Te je aMO ciao] ? 

KOJIA: Oime, sonio trndito [jaox, H3;i;a;i;onie Me]! 

<E>PAHO : Ca[a;] fey th ja yKa3aT, infamator vigliacco [noaiJin cpa- 
MOTHH'ie], KaKO ce y uacne Kyfee yjia3H. ' njjed TUM npesyvcHO tj ; ^ 6e3 cy.utte rpiijemKOM MJecTo futudo. 
M. Pemerap : y^erupu dyojweanKe dpaMe. (Ill lliiji'i"> MyayBHjop. KOJIA : Ciho /rate, non mi fart sto torto ', che ve do hora irrnta 
^echini [. . , . Cpare, nc 'iiihii mii tc cpa.MOTC, ;taliy th o^Max ;50 ,;yi{aTa]. 

tI>PxVlIO: Cfiapii ux iik .iap;ty! iia reOu i<eKana! (Oedu za 6uje.) 
Xoli HolioV jo .lu Til ,xoCTa'? yawu to k6 cnuita. 

liO.lA: Oiiiie, son iiniorto, son assassinafu .' hasta, non i)ih [jaox, 
MpTaB caw, yCuuie mc ! Aocxa, iiCMOJ Buuie] ! 

*I^PAIIO: Ha BJepy, ;ipyrii iiyT iiehe tc BO.i.a 6ut sa iiOBpaTiiT ce. 

Ill e II a ;iB a;; e c T 11 apyi'a: Ko.ia lly.tiia y npchii 11 TpiijcCKajio. 

TPIIJECIx A.'K ) : Omi th je moj rociiap Bp.ia crpaiuuuiiua ; ucto^ 
Mir ce- 3a.iy;i,y 'luiiuo usMopur, ep iiurii c.\io Kora you.iii mrru je ko 
paibCH, iiHTii ce KOMy roBopu. H OTithy Bche ;i,oiia — CBy noh can 
opo Beke Hcrjiu Huje;;HO ^OBeJ^o. — Ma luxo je osa Bpelia na nyxy? 
TBp;;o je iteuiTO: (Oodit uuna.) iiiije hiiito, Hiije hh Bocau: a Copxie je 
OeiuKOT jaKiniCKii — HjCuito iia 11 1'lni'iBaM k6 Kyuuc. OTuhy ja o^- 
Besarje Tep th ce *6pHHT [naMaKHyni]; CHKypo je obo kojh GacTax 
Hocuo njan, to je u Bpro objh na nyT, a oh otuiiio ciiax. HyTii Bpara, 
na uiTO caii uhtouo [Hauiuao] — iobjck je obj,u, caszo, n xipTaB je! 
OTuhy ra o;;KpiiTU 3a BubcT iiosaaxi .lu ra. Iteuu je o-ypiiCTiij ep 
obo: nosmxM ra y Bubeite, Ma hc Buby^ ,:io6po-': Bpyhje a Mpras je 
— ;ipH;uM A'l Huje BCie speMeua ^a ra je ob.^u itcKO 3aj;yiiiuo y OBOJ 
Bpefea. OTHhy saljeT una jih iuto y mnary. 

KO.IA: Che diavolo di tradimcnto ! che insolenzc sono chissc fuaKBO 
je to u3;;ajcTB0l KanaB je to oe3o6pa3.iyK] ? I 

TPIIJECKA.'IO : AJMex, aJMex, aJMCx! (Oedu Cjemu.) 

KO.IA : Jnjeno tii mc cpeho noMor.io, ep obo hobjcko D3Hj;e ! perrhe 
aJtrimenti [jep nuaqe] MOro 6nx y obo Bpeho moriri disperafo. E, Fran- 
cisco, Francisco, becco infamo, ladrone, assassino da niente! domani nietto, 
nietto te la render acfio e ti farh in publico piaso moriri sotto la mia bastonata* 
[yMjjujeTU y o^iajaay. Ex, <I>paHO, HenouiTeHn japqc, .Tynexy, ^a;^HlI 
pasooJHuqe! cyrpa hy tu ce ,io6po ocbctutu u jqiiHuhy ,T,a Ha jaBHOJ 
nujaipi yMpeni noj, mojhm SaxHHaMa]. AT TPEliir. 

Ill e II a npBa: Ciimo IIlTunaBaii n TpnjecKajo. 

CHMO: Cbc iuto je j;vi3rpaiiHJa [necpeba], CBe mc ey aohacKe fiujie 
ace;i;iijajie [oncje;i;Hyje] ; sia ringraziata la buona sorte [3axBa.byjyhH 

' torta ncnj}. 1/ torto; -"- iftomise Mo>!:da .vJecTo iftom mi se; ^ namicauo no- 
eume inieayneuux 2)iije>ni ajmeh (?) joscje sciv; * bastonato. At TiH'liii. 07 

;(oCi)OJ cpehii], cbc cam ^itu-iaeepiiiiTo hcbcmhjc iia ;;o6po ii:hiiu.io. 
JIa, cazzo, bc.ic 6fi, TpujecKa.io, jyvt, iie o6a3HaeMO ko cy Chjih oiiii .ly- 
iie;Kii ; bh;uiiii, A'I hc AobocMo iiii OpujeMe, y^puJiH 6n, no Aymy Mojy, 
iia Hamuli rociie cxape h acaciniajiH 6h mc. Ma fl;o6po, ep mh hc 
MiinKfi iiuiiiTa, — CBe cau no nyhii pnBei;6, c -per appnnto [ii Cam] 

CBC Mil JC Iia MJCCTy. 

TPHJECKAJK): Ha cBCMy xcMy UMam mchh saxBajurii, ep caM re 
ii3Ba;iiio iv.i Bo.iiiuiijex, ;i,a npocTiiiii, 

ClIMO: Ma ny mu peu,ii, Mtipujo.iy, cnosieuuBam jui ce o;i; onera 
uiTO caM TH CHHoliKa I'OBopuo, Ka;i; Me ch csaamio? 

TPUJECKA.IO: CiiOMeHuBaji ! peKo mu cu ,T,a Ha^)eM Koju iia'iHH 
c MOJujeM nepciiuKduujeM uHijeitOM [omTpoyMiioii BJeuixuHOM], ;i,a xe 
oner uHTpo^yKaM y Jlyuuje; hheiko ^a heui asropjcT o;i, BejiuKC 

.TjyOUMUHHTaTH. 

CIIMO: ,n,a jccii .lu ra iiamo? 

TPHJECKAJO : JecaM: roBOpuo can m h,om u cnoBH;i;no joj Kaiio 
iKy;i,um onex y ite ;i,oh, n o^roBopH^ia mh je ^a oSHob no HHJej;aH iiauHH 
He MO/Kem, ep ce cbbI) ;i,OMa Mya; naxoAH Opano, nero o6j,aH ; 3aT0, 
aKO hem ;i,oli o;; ca;i; ao ypy, ep je otuuio tlipano y oxBopeite y 
rpya; 3a iteKu CBOJ noco h cxax he noBa3;i;aH. 

CII5I0: Kaj; je Tano, oxuKy y H>e jyxpoc CBauaKO. 

TPUJECKA.IO : OxBhem, Ma j,a to hhtko ho bh;i,u, ;i;a ne Cu tko 
itejiy npunoBu^uo, ep 6h je on'iac y6uo. 

CIBIO: Ma KaKO hy to otut ;i,a Me hutko ne buj,u?! 

TPIIJECKA.10 : OBaKO ! H.e <I>paH0 Behe mu je nyxa roBopuo ;;a 
iicnflxaM y xeCe je^ny 6a»iBy iiajropy, y Kojoj he aoixo ;i;p;Kax; ja My 
cay oCeho ^a hem My je ^ax. TaKO y H.oj, ano ycTJex6y;tem, ja hy xe 
;;0K0xypaT; u xaKOxujeucxa .'Iyi;uja nopyuu-ia j,a csaKaKO ymHum. 

CII5I0 : Cazzo, xa je ;i,i!<i>uimjia [xeurea] ! Ma Ba.T>a mh xo ymnuxu, 
ep ce 3a .T>y6aB bbjc 'rauu. 

TPIIJECKA.IO : ^lepxo, rocnapy! ,T;a snam, Kaj cu onepo [na- 
CTOJao] ;i;a jol)e y xeSe ona ciiitopa [rocnol)a] mxo snam, u ,T,pa;6 cu 
je ;(Ba ;i,hh u j,Buje nohu y Me;i;3aHy n hellamenie [.mjeno] cu nociu ^ 
;;oBeo Joj,3a Oopxciy, koju xu je ^apoBo apMusun 3a 'lOKe. 

CIIMO: KypBUH Mapujd.iy, ko xe 3a xo naxa? SnaM, u ;i;paro mu 
je 6hjo; u ;i;a uujecaM y xe6e UHxepecau, ca;i, 6ux xu, per vita mia 
[xaKO MH yKUBora], ^mHuo Ayuiy nycrux noj; SaxuMa ! C.iymaj Me : oj, ca^ 
;i,o ypy Aa yiuHUMO mxo cmo roBopujm; yxo.iuKO nohy ja y Me^sau 3a 
yrauuTH H>eKe cne;i,uu,uj6nu [noc.iaxKe] 3a Hany.iy. poslie c doifmije dodatiuM e. 68 Iliijejio MyajimJBp- TPHJECKA^IO : A tu iiolju y ^oCap >iac ! — KoHcu;^ep:■ljTe ^ [rjic- 
;i,iiJTe] Kaijo je ona CTiipC/Kiiira saKyicypiijcKO y .'i.yOauu ; Ma iia njepy 
"imiiiliy ;m siy c up'oicuM ckciii ;ia ouo iino mii mije join iiuje;;iiora 
•J Map a ;(6, Kaito mh je o6eK6. Ja tu My caM ouo cbc cjiaro 3a yiHiiHT 
My <i>aMo3y Cypjiy c <I'panOM ueliiiiiKOM, KOMy liy otht iiitmioBHljcn- 
CBC lUTO caM Ao rocuapy paayMJcr. Ajiu cbo o;i,OByj,a Miij'ita. 

Ill e II a Apyra: Murap h TpnjecKajio. 

SIMTAP: r^ije cu, TpiijcCKaJio? jcc B.iaiuKo ro/tiiiirre ,T,a to iin- 
jeeaM Bu;tHO: pcuu mu, xoIiCmo .lu noli 'lacoM ;;o TOUHJepiic iin-o pyiarn? 

TPHJECKAJIO : To ch cckbusuto [hsbpchoJ pcKO ; Ma ko he, Siij.'' 
Mitre, buho njiaTUTii? 

I\IIITAP: Ilrpa'MO alia morra, u ko U3ry6u, ,^a oim luaxH. 

TPHJECKAJIO: Ta je Bpjio ;i,o6pa! ;^a xoa'mo HrpaT. (Oe^u uejiaji/.) 

MIITAP: 0, ;to6HO caul 

TPIIJECKA.10: IlMaiu pasjior, 6paTe, wa ja iie uwaM iiii Muiiu,e. 

MIITAP: IIiu;njeHLi,a [xBa.ia 6ory]! ja fey tu luaxnTH ; Ma iiCKa th 
flaM rpBO neuin-eimy [noKOpy]. Orsu, xohy )i,a mh Tpii nyTa, c BesaHujeM 
pynaMu Ha3a;i;a, nacaMfieue iiacaiu oj;OByji;a ;i;o aiiaMO^. Eto tu bc- 
jiuity uoKopy ne ;i,a3aM. 

TPH JECKA.IO : Te uito j e to ? BepaweHTe [yHCTUHy], ko ;i,a mu 
ne daCTa! Ma ny mu pcuu, >uim licuj mh pyne CBCsaT? 

MIITAP: MMaM ja nac, uc CipuHH ce tu ! na' pyKC Ha3a;i;Buja; 
a ca;i; no;i,urHH nory Ty h leitaj ;- ;^OKJIe tu hc peucM, neuoj no'iuitaT, 
ep ce He pa3yMuje sa ,T,o6po. ^a, no'iuu nefee — TaHTapa, TaHTapa, 
TaHTapaTa ! 

TPPIJECKA.IO : Old, uito mu ce obo 3a;yejio ? iiy Ma.io uor.ieAaj : 
nap a ue cu h 3a Hory cbcso. 

MHTAP: Cbcso caM tu uory, ueua tu je K0M6;i,Huje, ;i,a tu ue 
neH;i,a. 

TPHJECKAJIO: Ma ja, yuuHHO cu mh Sypjiy! o;;pHJeinH Me, ero 
th caM urpo h 3a ;i;eceT nyTu. 

MHTAP: O^BeatH ce^! Huje Tano Jiacno ; ja uMaM noTpedy, addio 
[36orOM] ! 

TPHJECKAJIO: Ajmcx mchh, hito mc OBaKO 0CTaB.T,aui ? ! Ma jii, 
OApujeuiu Me ; C)O.T.a 3a tc, dpaTC ,T,paru, cjiyajuky tu y TOBujepnu. 

MIITAP: A roBopuui, KypBuhy, ;i,a He uMain hu muhuc! fla' mh 
npBO MJe^H y pyKy, ^a mc hc upcBapuiu. • Confiderate ca i noeume a ; ^ aiiamo ; ^ odvefcite (?) Opyia pyKa iicnpaeujia 
y odvefcise, a ipe6aJio 6u ea.xda o;^Be3aT Te. At rpcliii. 69 

TPIIJECKAJIO: IlMa.M y lunary i^yCTO ;tunap m no y ibeiino i)y- 
T u II e saMoraiio ; iiaua^'tu can. 

MHTAP: Orsh, k&j!, caM nauid, oj^pHJeumhy tc, h Aa snaiu ^a caM 
(jalantnomo [iioiiitcii mobjck], i^arnhy bhiio ; Ma mu ce aaitynu ;i,a hem 
naoopaBiiT OBy Oypjiy u ao. ce o;i, ca;; yiianpuje;i;a iioCpaxuMO. 

TPIIJECKAJIO: Xoliy, TaKO aseAaii ne U3;;ax6! Oto mc ch nycTHO, 
a ca;i; xo^'mo saje^iio y TOBujepiiy, ;i,a th ManTcibuM iiito th caM 
oCiolio. (Ka^i; tu My 'e iie <i>paK;\M', ne 6no ja Tpiijecisajio!) 

men a Tpeha: llujepo MyayBiijop ii Miixon Mocxaiaa. 

rniJEPO: KoHTeiiT caM ^a ce>BJepuiu; Ma cjiymaj, ae csy^a, 
qoMy Huje csaK aa Moje Kyt6. 

MIIXOM : y TO hy ce yro^HTH c tboj'om bo.t>om, a nacTOJahy rjie^ar 
r.TJe Sy^e HajCojba nphnja. 

nilJEPO: SigJ no, ja Hety ^a ce TaKO uiiTepecano BHJepaiii, 
Hero Jta ysMein ,T,jcBOJ'iuuy o;i; nyhe KBajiBfUKaiie [iipusnaxe]. II obo xe 
aBepxiiuiKaBaM: iiehy ;i;a ce BJepiiiii y IJuBa EpaOoHqnHe, ep je to 
Bpaxiija pai;a — cbc roBopniH h pacqeniJBaBUiH o;i; no;];piijeTH. 

JIIIXO^I : Tvahe, ne 6ax tj anapeHTo [yiuao y CBOJxy], ;i,a mh ^a- 
aajy cto xueyh- ;;yKaxa; ep xy aexe y3HM.T.y, a nan urpajy in H>uMa 
al piii sapet-e [uo je naMCximjn]. 

nilJEPO : Ajih cjiymaj ! nehy hu y Bjiaxa C:iuiiaBi;a, ep cy xo 
<ie.T>aj; oi; Bejimce XBacxe-', a Ba3;i;a cy 6iijin o;i; cxapune CMCxjimuxe 
OA ILiaue u ruycoSe no yjiuii,aM iHcxujm. Myj mc Ao6po, xu cu M-iaj; h 
T!i He suam cxapujex cxBapn. 

MIIXO^I : Tialie, 'ly^uM th ce ;i;a mu xy 'ie.T.a,T; HacnoMeaHBaiu u 
;;a cynoaaBam cJie sii di cost basso spirito [;i;a TaKO hhcko ocjehaM]! 
HHJecy MH HH y nexu, a iierojui ^a m aHMa mhc^hm anapenxax! 

nilJEPO: Ciymaj mc, j,ujexe! Ako 6u j,oxo;i,ii.tu na xeoe ox Ah- 
xyna EaOynHa, yMJej ce c npy^eHuoM [onpesHouihy] Baa^axn c xom 
qe.i.a;;u, percM invece clella dote [jep, MJecxo Mnpaaa], Kojy 6h xn o <» e- 
pviuiKajiH, con soliti lore inganni [cbojhm oou'ihum npujcBapaMa] ocxo 
6h col (jio(jo al collo senza niai aver un quatrino [c japMOM na Bpaxy a 
lie 6h HMao HHKa;i;a im nape], ep6o cy xo bcihuh uMopo-taxypu [Bapa- 
jiHite], n 'lejba^ fintiva e di doppia parola [sapaBa n oes xBpj,e pnje'm] 
H o;; Be.Tuu,ujex pei^.npa per gahar il compagno [;i,a Bapajy ^pyi'OBeJ ; 
qejiy h3 no'iexKa, ;i,0K.ie xe ysyKy, 6*epxe [uoHy;i,e] auxoBe 6yAy se- ' frankam ; ^ tifsuchi ucnpaejbeHO y tifsuch ; ' guaste ncnpao.ieHo dpyzoM pyKOM 
y huaste. 70 riHjopo Myeyiiujei). .iiiKC, !i nana in fine sul fatto tutlo doppiezza et inganni [a na iioc.i>CTKy 
caMa -lyitaiiocT ii iipiijcHapa] ! 

MllXO'l: AciiKypa' ce; 3 a cue ;ia caw MJia;;, ii.MaM iuxmct, a 
3Ha;^y cc aeoMa ^oCpo til 'iciaA, saiuro ituxoue auiijoim [;ijcjia] HOTe 
[iioiiiiaTc] ey CBCMy rpa;iy. 

IIIIJEIM*: 3aT0 ru roBopuM ^a ce yyaaui o;i, xeaujcx, ano ;;ol>y 
Ha TcOe TH napxHTU [napTHJe|. 

MIIXO'I: Cbc iuto mh cii HaciiOMCHyo, cbc 6hx ja ecK.iyJKo, ep 
Moja iiiiTCiim'ijoH [naxijcpa] iiiije ce Hiii^e BJepur iiero y CuMa UlTuiiiUiua, 
Koju je o;; penyxauHJonu [;^o6pa rjiaca] ii oj, cxHwe [riouixOBaiba | ; ;;je- 
Bojuuna je Bpiijc'iHa ii ra.ianxa, a Bpx cBera Kpenocna u KopncHa y ityhu, 
u nphiija je sa ne Jioh ce o;i,peh o^ ite. 

nilJEPO: lllxo, uixo? y Cuiia IIIxHnaBua ? ! Oho je HiCkh uobjck 
cuHJemaH u nyn axiSumijoHu [cyjexe], uy ^tiiCKopcy ra nehem ,Tpyro 
'lyxu roBOpuxu nero o;; cxBapmia MeKaHHKUjexi u o;; .'wujesi HvenaMii, ,t,a 
xe xyra jol)e! Ma, xoh ;^a ru pe^ieM, una ony CBcicpBy jl,eujy crapy 
no^nyHO BpHJe^Hy y CBeay, Koja je o;i; •janoae Kyhe K.iHKOBHhai; na 
iboj My CBa Kyha cxoju u ona je a.ieBa.ia [o3,raju.ia] con tutte le huone 
qtialitd [ca cbhm Bp.uiHaMa] ony n.e yuyKy. II aKO o,i,xo.iex- Ha xe3e 
;io^y, K6HTeHx can ji,a aSpaiaui [npuxBaxaui] th napxflx. 

MHXOH: Tvahe, ;i;paro mu je BCOMa j,a ce xh c mojom a ja c xbojom. 
Boa>oxi yra^aii; a ;;p/KUM ^a mu he peyuiKax, ep caM qyo ^a caM 6uo 
XBaiCH OA JI,eaie cxape Ha Be.ie nocje;;a u MJeuxuBaH'^ 

rniJEPO: C.iymaj Me, jujexe! obo cmo mu MC^y uaMu KOHK.iy- 
acawiu; Ma hcmoj xu yuuHux Kojy 6acei;y [hhcko j,je-io] o;i; iiHUMa xep 
H>y nocjiax nuxax ajiu K-iaaax joj ce napeHxuMa, ep ja xohy ^a je 
CBaKOMy a caro [mu.io] anapcHxax c mojom KyhoM. 

MHXOH: T\ahe, 3HaM o;i Kora caM poijeu! c;iujeAu3iy xBOJe ne- 
^axe [cxone]. 

mena leiBpia: Bime Tpaxopuh, HnKoaexo u MaH,T.a.iBjeHa. 

BIIII,E : IIIxo upaBum, HuKO-iexo ? Ocbcxho mu ce Hofeac ohh exapu 
nac; Ma^io mc Huje yduo OHUjeM HHCxoJiaii! Ma KaKO BpaniKu xu cu 6uo 
3acn6 ? 

HIIKO.IETO: OHaKo! cau mc Cuo upuBapuo. 

BIIUE: JKy^uM 3Hax je .in nac uosho, ep 6ucmo 6h.th pyuHaHu 
[npona.™]. 

HI1I\0.1ET0: Ebo HaM MaH^a-iujeHa o;i,OByAap ; ona he HaM per 
appimto [uoxaHKo] cbc npunoBuh^cx. 

^ Glicovichia c donnuje dodaHu.ti a; - odtoleh; ' mientivam !dje je ucnpao.ieno 
Hpoo i. At xpeliu. 71 

BIII1,E: ^liiiue, opaqe! a npeM tc wyAMJax' :ta ;tnaTH ox TcCe 
lino ce 'iiiiiii, Kauo .111 cii c rociiapOM nkca.ia. 

MAH,l,A.iHJEIIA: lIa;!Cii.i., Hime, cpclia mo uco.Ma iiOMor.ia, ep je 
uujenuo rociiap ;;a ja HuiUTa hc 3HaM ;i,a ere bh 6hjiu, ner je uujeiiuo 
;;a caM ciia.ia, Cubiuu My ;i,a.ia Tano pasyMJer. 

BH1],E: ^[a jc .111 Hao iiomio? luro .111 je i;HJeiiuo, aauiro cuo 011.111 
y Kyhu? 

JJAH^T,A."I1IJEHA: Hiije Bac iiosho, nero je UHJenuo ^a cy ^"■'" 
.lyneaju. JIa ^oopo cu tu m ii.uii iiiico! oiije;iHa, xpec.ia caM ce i;u iipyT, 
K&X cau <iy.ia ony cnapaBaiiuy. 

BII1I,E: Cse je aa ;io6po iipom.io! — Bii;i,uiu, Huko.icto, nuiiira 
Apyro He aja.'iuM iier ony KapyoHuy- u ohu nap imcxo.id uiro xu cy 
XtiT^iu HohacKe. — 0, MaH,T,a-uijeHa, ano th ux 6acxa .laxnyx u npa- 
xux iQi ux, yiuHnhem uu Be.iuK n j a 'i e p. 

JL\nj,A.IIlJEHA : Jaox mchh, Biiue ,tparu, HeMOJ iie y xo uHxpu- 
raBax! xo je oh HJerjje saxBopuo u ne SHaxi ;i,je. Ma caM ce ojBelie 
c X060M oj,ouHu.ia ; noc^iajiH Me cy ;ia im obo Boj,e joueceM — Snhe mu 
CKaH;i,a;ia ! 

BHIJ,E : FyBepHaj ce [pasHaj ce]. — HHKO.iero, xoj,'mo Bche ; o;; 
Hoxpefie MU je Muxoua Hahu, ji.a, mh pHc6.iBa [o;i,jytm] nc^nucax ouy 
CKpiixypy, ep caM ce Behe puco.iBo ateuux. 

HlIIiUJETiJ: Xoj'mo; xo keiu xo.iuko cnaMCxuo yquHux. (Ha ypy 
My ux jecex cKypiiBa!) 

lUena nera: HaTan iKyj,uo. 

HAT AH : Menne diibito [cyMaaM] KaKO hy h a b e r a x u c rocnapOM 
Chmom 3a OHO Kopj,yHuho ed altre robbe Koje je yao jyiep y Mene in 
credito [na BJepy]: ep KaKO caM paayMJe-io, roBope ,T,aje oho u.eKu mal- 
pagn ['iobjck mxo c.iaSo uaaha]. Oxuhy 3a fresco [6aui caj,a] Bubex je 
.m ;toua h sax My Saxapujy che mi paghi: alfin non e roba mia [j,a 
Me ii.iaxu: nanoKOH Huje Moja po6a]. 

lUeHa mecTa: HaTaH, MaH;ia.iiijeHa 11 Cumo 113 Kjhe. 

HATAH: Pcko 6hx ja je obo aeroBa ;ijeB0JKa. — ^cbojko, jecu 
.lu xu rocnapa CuMa? 

MAH^AJHJEHA : JecaM; a mxo xoheni, )Ky;;je.ie? 

HATAH: Je :ai rocnap j,OMa? uiiaM noxpeSy m HiUiie roBopuxu. 

MAHJ,A.niJEHA: Ja a;teM 3,0Ma, Ma caM sanauana y uoc.iy; 
Kyua', HCKa xu ce ojusrapa 030By. ' scjudiah; - kai'ubinu c a ncnpae.-hemiM od e. 7*2 nujopo MysvBHjep. IIATAH: Kyu, ityi;! 

CIIMO: Ko je? KO je? KO je ;T,OJra? 

HATAH: Focniipy, ja cau — Haxaiio, tbojc c;iyra. 

CHMO: UIto 611 xtmo? Ako uiutciu rociiapa, iiHJe ra ^OMa. 

HATAH: Ako ctc komo^ho, rocnapo, j^a 6uctc mh nocjiajio oho 
6aeamejio [cHTinmy]. 

CHMO: Huje ra ;T,OMa! 

HATAH: Per amor di Dio [sa .tySaB Sony'y], rocnapo, iiapu mo 
Hehexe nJiaxHTH — hella cosa [jiHJene CTsapii | ! 

CHMO: Perfido Ebreo, razsa incredida [upoKjeTii 'iH^yTC, iieBJepiia 
nacMHHo], kanaglissimo [BejimtH hhtkobc] ! jecaxi an th pcKO ^a mc naje 
^OMa? Cazso, che aniiiio [liaKsa je to cmjc.ioct] ! Bu,T,um, ano ca;; He oth- 
;;em OTO.ie, naBJecuhy th M6pTap na Ty TBOJy rpnnTaBy rjiasy. 

HATAH: Non mi voglio mover da qua [nehy ce ojaBjio Maha], ro- 
cnapo ; HJiaTH Me, ,i,a' mu mojc ! dove siamo [r;ije cmo] ;;a th OBaKO rpaSuiu ? ! 

CHMO: TpHJecKa.io, TpujecKa-io! jijobojko! ^a' mu najdp/Ke Mop- 
Tap OBasio. 

HATAH: Che miseria e quesfa! povero Natan, a die set gionto 
[KaKBa je obo HeBO.ta! ja;i;Hu H., j;o lera en j;oiuao]? ;i;a th ca;i; uh- 
TpaBCibaBa rlcever sopra soldi corni! Non sh che fare [npuiiaTH 3a 
HOBai; poroBe! He snaM niTa ;;a nHHHii] ; obo je 'lOBJeiio di gran grido 
[jaKO E03HaT] — He cuujcm ce na H.era TyajUT, ^a iiu ne 'ihhh ;;aT 
6aTa, Hero aspeitar melior tempo ['iCKaTU jbcnuiy 3roj,y], je;;a ce cno- 
Mcne Ka;i;ro;i;H Me njiaTHT. 3Ia mi servird un' altra volta qiiesto scrocco ' 
2>er casfigo [a.ra he mu ;i,pyrH nyT OBaj BapajHi;a 6utu nao Ka3Ha]. 

UleHa ce^Ma: ],Iuna cajia. 

Ha Bjepy mu jc ;;paro ;;a je onauo HohacKa Hasera.ia oiia Hy- 
.i.H3HHa c OpaHOM, 3acBe ep can ja y3p0K, hito caM ra oiiOBHl)ejia. 
Jl^ocTa je ;i,a caM Jlyitajy sarajajia, ^a je hctu tppaiio u,ujeHHO ;i;a ona 
ny.T.u3HHa ;(omjia je uaHHT ^tecojieHi^e, ane 3BaH o;i; .Iyi;uje. HcKa 
ra, HCKa ! nete ra Apyrn nyr /Ke.T>a 6ht ;i,oh ! Ma He snaM ihto HMa 6uth 
^a HHJe KaTapHHa Hnjepa MysyBajepa iiohaCKa MHJecu.ia; a.iu je cbo 
uyCTO OAOBy,];a. 

lUena ocMa: Kaiapnua u I^iiBa. 

KATAPHHA: MyjeMTC uito roBopHm; HHTpaBeH.a.ia MHJe Kypiijosa 
[qy;i;Ha] : H3Jejia mu je ona spa/KHJa KyniKa Bac Ksac, — 3aT0 HHJecaM 
5iujecu.ia; j(a 3Haui, 6HJe;;Ha, ;i,ouuo mh je 6hjio KpenaT oj; ;k:i.iocth. 

' skroko. At Tpoliii. 73 

IJIIBA: ITiiuujcuna! a ni liciii cyipa. Ako th coe iia cpuc 
craBuiii, CulnMii ;i;ylia iier cu ca;;; uapa mh ;^a cy re wjeuiTiine usiuie. 
He ysuMa', fipiiiKiia, Opure na cc, auo Kcm Chtu iipcTHaa u apaiiua ' 
KaKO H ja Koja niijci,iioj rysu iie ;i;aM iia cpite. 

KATAPIllIA: A icojiy je itauo u tcCu? Ilxiaiu 6 eery at ho Cpu- 
j esie, TO Majo ii xajcui sa cbc, a iie dujy tc xyre itano u Meiic. 

I,niBA: Ja cc ;ia nuuiijcM hc ;i;ecnfepaBaM; a to bh, jiujeuc 
;^jcBojKe b,x Koiiia ii i;ojc ere naMypaiie, Taico u bcuctc aa BaiiiujcM 
iiMaiiTUM; a ja 'jiiiiuu j;a oiiu aa miiom Bciiy u ;i,a ce Mel)y cooom 
;;pne o;; ijHJioaiije, a HHJej,Hora iic iipuMau y cpuc, nero, kojihko mh 
K0Mn6pTa, m ibUiia piije<iu xpaTiiM, u "iiiiic mu iLaBopa [yral)ajy lui] 
u uuau ux KO.'iuKO xohy. Ma ne Mory bcKc ctut c tooom, u soofom! 

KATAPHHA: ITo^u y ;],o6ap lac. — Jaox mchu, SpnatHa: one mc 
6o.iccth hc iiyiiiTaBajy, hc Mory cc iiu KpenyT — jiujeno mu jc hcubot 
oup3o ! 

IlIeHa ,ieBeTa: IlacKo Oapdiijep u Kaxapniia. 

IIACKO: KaTC, Hy Kano mu ch? jecu .lu iuto So.ta u jccu .m h3- 
Bpiiiujia- niTO caM tu jyiep iiapcj,uo? 

KATAPI'IHA: Meca caM 6oJsa, IlacKO? Mory pujcT CBau'iac ropa! 
110,1 OBHJCM TBOJHJCM .'lujcuuMa HHJecaM ohyTJC'ia niije;i,Hora 6o.i>uiiKa. 

IIACEO: Non sard nienie [hcKc Siitu imiiiTa] ! ja caM pasyMuo 
oiniac TBOJy ncMoh h cuaoh caM y MaTuo.iy namo Koju ce JiHJeK 3a 
TcCe xoke. M ;;a tu peucM y ;i;Buje pujciH, flo6pa ajcbojko: sa TcCe cc 
xohe ;i,oSap MyjK, koju he tu uhhut upsu BCTOp os^^paeuTn, ep tu c Tera 
MaxpuKa^ Morjia 6u y;ipHT ua say HCMoh. 

KATAPHHA: Bu;;um u ja rj;je mu ce jkubot KpaTU, a ue suaM 
c ueca. A to uito mu pcie ;;a ce ajcpuM, ax ;i;a th ;i;aH npuje Aoi^e! 
nap a* mh* ;i;a 6h 03;i;paBHJia o,t; CBe iuto je 3a.ia! H mojihm th ce, 
yiuHu MU K a p II T a T ^, peuH mu to rocnoJ^u. 

HACKO : Xo;;h, H;i;eM c toSom 3a pujcT joj, ep tu .-GyAUM CBano ,T;o6po. 

HI e II a x e c e T a : TpiijecKajo can. 

Ka;; caM npHnOBu;i;uo <I>paHy nehmiKy uito caji rocnapy CuMy fl,6 
pasyMJCT, nyi;6 je oj; CMujexa u ooefeo mu ce y>mHUT My x^ ocTane 
6yp.iau Kauo ce xohe. EauBa je in ordcn [y pejy] ; Apyro ce ue xohe 
Hero.'iH ;i,a ce yuyTUMO ; u OTuhy 6 u 'i a c rocuapa uah — ^patuM ,T,a he 
6uT j;OMa. ' sracna eajida MJecTo sarciana (cpqaiia) ; - ifvarscio ; ' malrika, mo!.io on 
6iiTii ipujewKOM MJecTO Maiepiiua ; ' paramih ; * karitad. 74 lliijt'l>u Myyyiuijcp. Ill (MI a jcAa"»ccTa; Ko.ia ii Mirrap c Ma'iiiMa ii,iy acii.iTaT 'Iiiiaiia iiiOiiiiiKa. 

MHTAl*: 3;i aa-jtoiiT clir fatfogha'ie a V. S. |iiito jc yiiiiiiio Ha- 
iiiCMy rociiocTuyJ <l>j)iiiio iicliiiiiK, moiiiit;"i [sacjiyacyjc] ;;a My CKHiiy 
upiiCiijcMO; pcrh, patron, mi non voglio mctterghase mano prima, sc non 
cominci tu [ajm, rociiOAnne, ja HcKy iipiijc yjoaiHTii, iuto th hc iio'iiieui] : 
Tii iio'iiiu, a ja hy CBpiiiHT. 

KOJIA: Sienti, Mitre; gict voler sbratari scto paisi e mene voglio 
ire in Puglia [«iyj, M., ja ce xohy ;i;a itypTajiniiieM obc aeMJte h j;a u^^cm 
y ITy.iiy]. ]\Ia xohejio co ja iipiije BeH;u'iKaT [ocbcthtii] o;i, iiohacno 
ajf'ronto [yBpe;i,e] inxo mu je oiio /Jit/'rtHa^i^o Luzia per mezzo di cldlo 
[Kyi)Ba .1. no ohomc] poraTO japno yniHiuio ; saro xo;i,hjio th ca miiom, 
HCKa ra ja CBu;;a.io. 

MMTAP: Avvertitoghase [iiasu!], craBii tii pyiiy iipBO. 

KO.IA : Non duhitari ! — becco coniido, fornaro infame, ladro, as- 
sassino da nicnte, rofiano di [ne 6oj ce ! — • PoraTU jap'ie, ra,T,nii neliapy, 
jiyneiKy, noji-iu paaoojmi'ie, ^lo;^Bo;^HH■Ie] Tsoja aieiio nypBO CMpjeho! 
eculo iusto [cHO ra 6aiu] iia iia * y it e c t p h. 

0paHO eoaopu c (fiytbecmpe. 

(&PAHO: Eld [xej !], *ypmuuTy, nap a ch ce oncT noBpaTuo? 
napa uenu iteuiTO roBopmu? Bopiie tc rope nanpTiix 6aTa Hero caM 
iiohacKC. 

KOJIA : Castron cornutjelo, veni abassio [poraTH mK0n>ie, ;;o^ so.i>e], 
ep TH fey ^nrnyT to poro c raase. 

OPAHO: II,ujeHnm j,a iie CTpax oj, TeSe? noiCKa' Majio, cbuilo 
nya>nuiKa ! 

MIITAP : Sfondragha la spada [iiOByu,u ca6.-by] ! cbo ra cyiipoh iiaiiu ! 

KOJA: Vieni qua, sonii adiratu come lo Turco, cam infame, tra- 
ditor impiccato [flo^u asio, .T.yT caxi Kao Typ'iuH, raj,HH iice, o6jeuieHH 
H3^aJHH'ie], CTpoporo japi;o! 

OPAHO: Japai^ ch tu u o^ijapua poj,jeH, MaHur6;i,o uyjbHmKH! 
(Oedu ce 6ujy.) 

KOJIA: A, nigra Cola, sono mortu! per V arma^ de patre to non 
chin [npHH K., iq)TaB can ! Tauo th O'lCBe ;;yaie neuoj bhiuc] ! Oiiapu.io 
Me Olio japi;o jejHO colpo nella pancia. 0, Mitro, dove sei [yj;apan y 
Tp6yx. 0, M., r;ye ch] ? 

OPAHO: y3Mu TO, OBHe BHToponi; TaKO ce tboju napn CKJa- 
puiuKaBajy-. 

iUITAP : Paron, cosa sentitoghase ? Non ce nienie [rociio;i;apy, uito 
th je? HHJe HHiuTa] ! 

^ owSe MJecTo alma; - skiarisckavaju. At TpehB. 75 

KO.IA : l'yiiHii.10 mc oho <i'ii]t*<iHTO ; m<i iiapii jc yrcKo ;;0Ma. 

JIUTAl': yrcKo jc ;ta ueiio.Ly, ep cmo ra, ;q»H;iiM, BCOiia paiiii.iii ; 
aaro u sui 6jeHi'M0 o^objicx, ^a nac He Cii OAse-m y xaMiiuny. 

KO.IA: Imo in malora una volta |xaj;(C.MO jc;uiOM y nao uacj, ;ta 
Mu je upuje sCparaTu [ocraBUTiiJ obo heneddtu paisu [fijiaateiiy scNLbyJ ; 
a iipe[u] Me 'iCKa iteno tartano che va per Puglia [.ial;a iiito H;te y 
ny.T>y] ; miajio ja ;^o6po occasioni [iipH.iiiKy|, aito u th xtjcjio. /1,oI)u 
ca MHOM, iiMo 611 ;i;o6po rekapiio [npenopyKyJ. 

JIHTAP : Graniazedc ' a V. S. .' io star qua bene [seJiuKa xaa^ia 
Bamejiy FocnocTBy ! mchu je OB^je ^ofipo] ; ja cam o;^ 6*imHJa, percM son 
malfatore [jep caM Ma^axyp]. Menu ne Maiiua Sj'CKaT [y.iOBiiTu] 
lUTO xohy; cbb uito je KOMapjiupfi, paSapa, Syxurapuud u tu- 
BiijepHapiiuu — • CBaKa mu xapau ;iaBa, e a tutti son padron [csHMacaM 
rocnOAap]. Ja ra raMO nehy! 

KO.IA: J\a, Kaj, He XTJeao, a Dili — suo danno [aooroM — TBOJa 
uixexa] ! 

MMTAP : A huon viaggio, patron Cola [cpehaH nyx, rocuo;^^He K.] ; 
BHxap - xH y KpMy ! 

Ill e H a ;tKaiiaecTa: Cnjio y QauBu 11 TpiijecKa.io. 

CHMO : Oep*AHxe TpiijecKa.io, iio.iauo, ep mu ce Bpax yKpuBuo 
y OBOJ 6a'iBu. 

TPHJECKAJO : JVo» patira [ue ooj ce], rocnapy ; no.iaKO hy xe 
KOxypax. 

CMMO : JLxio jane saKOxypa', nena r.iaBy penynepaM [ocjio6o;;umJ. 

TPHJECKAJO : XoKy .in osaKO ? 

CllilO: AJMex, per vita tnia [iKUBOxa mu] saM-iaxux hocomI ob;i;u 
hy ce senza aliro [cBaKaKo] mxpouiijax [ocaKaxuxu] ; nap a mu ;i,a caM 
MHHi y cxynuitn. 0, TpujecKa.io ! 

TPHJECKAJO: HIxo 3an0Buje;i,am, rocnapy? 

CHMO: ^onijio mh ce . . ., ue Mory xpnjex — ca;; ce c.iuH;tpaxI 

TPHJECKAJO : Hpuxpnu, UMaj n ai; u j e n i; y. 

CHMO : He MOry, caszo ! oGpnu x a n a y u npuMa seM-tu, neiia Kposait 

yiHHHM. 

TPHJECK^LIO : Non ce remedio [ncMa ."mjcKa] ; ni)uxpnH ;;OKae 
;i;oh)eMO y Jyuuje. 

CHMO: Ka;i; xo^cm y ite, Mapnjo-iy, xpyro hy ihhhx ; orsk, spaxn 
Me ;i,OMa, ep ob;i,u He Mory Behe cxaxu. ' T- J- gran mercede; - doi^nuje ucnpae.teHo y vietar. 76 llujopo Myyyuujei). TPHJECKAJIO: Ax, rociiapy, :ia mujio iie iipuTpiijcT, 0CTaBnheiii 
yjKiiBar Jlyuiijy : KOiictiaei);V [iipOMiiciii], i;a;; -ru Cy;;e y Kpii.iy ii yciiii- 
iiam jc no oiiiijcM "iBpcrujcM ' iiaoo.i.eiiiijcM - ciicimaM. 

ClIMO : Avete ragione [uiiaui iipiiBo], MOJ TpnjecKa.io ; Baa.a' je 
6p:io. AJMCX, ferma [ CTaiiii !], ferma, Mapujo.iy, cp casi Bac nirrparrin 
[saiuereiij. 

Tl'IIJECKAJO: Bp.io tii cii ii cuauiij ciir-M uno th je? 

CIIMO: Ja th caxi poKo ;;a ja iic Mory ysApaca-r! cjiiH;i;p6 caM 

CC — TO MH je! 

TP1IJECKA.10: Ma, cazso, ojs,kyh cajt. npo^b^k [upOH3Jia3u] OBa 
TBOJa Karape.ia [npo.iuBJ':' 

CMMO: HaMyptiM* 60 cau, 11 iioryJcTBO oa .T.yoaBii 'luuu obu 
e*eT [noc.i.e;i;ui;y]. 

TPHJECKAJIO: ^aRie to .-byoaB ouepfi ['1111111]?! xa, xa, xa ! 

CIIMO: Onepa, iiapujo.iy o6jeiiieiiii : Huje caj, 6pujeiie o;t ;uiciiyTa 
[iipenupaita] ! In somnia [j,aK.ie] BpaTU mc y Kyty, ep ,T;pyro lie ate;mM. 

TPIIJECKA.10: Je jih hochChjio [sioryfee] ;i,a B3ry6Hm OBy .mjeiiy 
OKasi'iJoH [npu.raKy]? KoHCH.iepa' Kaj; ;i;ot)Cin y Jlyuuje n oiia th iioj,a 
Tucyhy i;e.i0Ba u aarp.in tc ite GHJe.iHJexi pyKasiu. 

CIIMO : Caszo, KOTypa', KOTypa' Spso ; n a p a mu cto roAHUiTa ;;a 
ce III itOM iipnje HaheM. Ma /i?/v«a [cTaHu] iia.io: xtuo 611 oi)iiHaT [mo- 
KpuTii], a He 3HaM; Kano 6u yimino. 

TPIIJECKA.10: <I>acTiij;iij63 [3J0B0.i.aH] tu cu o;^Beke! caj, th ox 
CBera BO.T>a 3,oxoj,u rjje cu y SauBu. 

CIIMO : Tu cu BeauK TOBap ; umo cu cxaBUT yayTpa p ii h 6. 

TPIIJECKA.10: t&a.iuo caM, Ma feera ca;i; CBey'rauuT; sehe cmo 
fijiHsy, eBO iiac n'6.iaK ite spaTa. 

CIIMO: Manco male [6ory XBa.ia] ;ta cmo ;^OB^j ai^a.iu! 3obu 
JIyu,itjy, ep mh sefe jyma U3nj;e y OBCMy CMpa;;y. 

TPIIJECKAJO: Caj; hy — tuk, tok! 

UleHa TpuHaecTa: iicxu n <I>paHO. 

«I)PAHO: Ko Kynia? ko je ^o-ra? 

TPIIJECKA.10: Ajiiex, ;i;oMa je! — ^OKOTypo tu caM 6aqBy Ky 
Tu rocnap Cumo nocuaa ua j,ap. 

<I>PAKO : Pocnapy CuMy saxBa.iuBaM ; Ma Hena B^;^UM je mi ;;o6pa 
— uofey je oSoaax. 

CHMO: (AJMCx, acacuiiau caM — obo je r.iac OpauoB!) 

OPAHO: Hy, ny! ri)y6o cMpj,u. * tvarstiem; - faoblieniem; ^ nepatient ; * Namuram. At Tprl.ii. 7T 

TPIIJECKAJIO: Bcjic 6o jo CpcMCna ;;a iiiijo diiJia a,V)iioi);iHa 
[yiiOTpiijoC.'beiia] ; ita^i; jc mujio oiuia-ieiii, CBa he Ty<i. a h;i ibc h^iit; a 
Huurra tii ho iiiuiupril [iiiijc crajio] : cBaiiiiito hem y iboj atino xpaiiiri'. 

OrAHO: MaKap — ;^o6po 6u 6aJio oiuiaisaT jc; OTnhy Ma.io upejie 
BO^e ;^OHlIjeT, 

CIIMO: TpujecKajio, uno lie obo Ciitu'?! 

TPIIJECKAJIO: He 6oj ce; ca;^ hy to ja y CTi)ai[. ii,crOB yBa- 
jiiiTH, TAJe he ;;oh k Te(5ii .lyniija, k6 mh jc o6ehajia. 

tI>PAHO : Oruhy iipOBa-r sa oii.iauar jc. (Oedu jiujeea eody y oavay, 
a CuMO u3Jia3u U3 6au6e.) 

CIIMO: AJMOx! aJMCx ! Tpa,T,uiiiKan caM! i;ypBun jap'ie, Tinijc- 
CKaao, OBO cy tbojo cxBapu! Oxuhy j;0Ma 3a upoiiujeimru cc, ep caw, 
■per vita niia, Bac bom.S', a Ma;io mo cy aa spax h onapajiti, u 6o;iu Me 
per vita mia, a! a! 

TPIIJECKAJIO: Ax, ax, 'iy;;Ha Cii ! To ru ce TpnjecKa.iOM pyraxu 
u ,T,aBaT My pasyMJexii ;;a hem My ;i,aBaT :sa MJeceu, ^ana jecxnx UMape. 
— Orsu, OpaHO, ysMU xy SaiBy, a ja fey otht 3a h.um 3a cbo obo pe- 
Me;i,HJax [nonpaBHxn] ; osera xu he nyxa os^ipaBnx ynpaB o;i; .TLy6aBH, ep 
CMO My je saracujiH B0;t0M. 

t&PAHO: jKhhxh My je KiuiacMo! 

lUena tiexpHaecTa: A.i*ohco BeHseuyTU u Muxon Jlooiap^ta. 

AJW>OHCO : Or veda [Caji, Bujs,a], domine Michael, quomodo ego sum 
di huona tempra, di hiiona pasta, dihuon stomacco [;i,a cau jaKC u upeiiKe 
HapaBii H Ao6pa cxOMaKa] u na CBpxy tandem di huona complessione [j,o6pa 
SApaB-ta]; ja, sa uHKOHxpax [,i;ohu ycycpex] ogni compita soddisfazione 
[cBaKOM noxnyHOM 3a;i,0B0.T>crBy] xBora PocnocxBa, CHHohKa cay 6ho ohj 
3Biije3;;y penaxuny, voglio dire [xo jecx] ony KOMCxy, to jec stellam noc- 
turnam et caudatain, — - 6uo caM je souo net piccolo centra [y Ma.io epe- 
;iHiDxe] o;i; je;i;He .i6nn;Ke, et a forza [u chjiom] oj; Mojnjex MHpaSiijm- 
ciiMBJex e noxeHXHCUMMJex [Bpjio 'iy;i,Hiix u Mohnux] istrnmenti mate- 
niatici li ho j'atto mtitar [MaxcMaxu'iiaijex ciipasa yuuHuo caM ,';a ce iipo- 
mhjohh], totiis mutatiis ab illo qui quondam (C'C, iuhuo caM iipoMiijeHHx 
le corrcnti eostellasioni [pea 3Buje3j,a], h o;; Kbiixpapuje [cynpoxuBne] 
yuHnuo caM je xcoh oaaopeBO.iy [iiOBOAHy]. Et per conclusione [u na 
iiocjBexKy] ja xe acuKypaBaM, tibi Jidem facto, ;i;a cse nixo 3aMac.iHui, 
in omnibus fortunaius felixque eris. 

MIIXO^I: Veramcnte [aaucxa] ucxuny mu roBopum, ep bu;i,um ^a 
ce H hahe Mjxo [iipoMiijeHuo] y oiiuhiijohu [Miiiu.T>en>y] u ;i;6 mh .liiiieHuy 
[;;oiiycx] ;;a ce BJepHM. /I,a pei;H mm, Sig/ astrologo, no xoMy xBOMy ;i;ii- 
CKopcy [pasroBopy] ayHKBo ce uMaM 6p30 Bjepuxu? 78 lliijopo Myiiyiiiij('i). AJUtOHCO: Presto, presto averete il vostro intento [(^\>m Keiu no- 
CTiiJiii iiiTO •,i;e.iiiiii], jitngcs legitinio tibi frdere nuptaDi, iiMaiii cc 6\yso 
itjepiiT. >'to.iiiko ;q)Hcii per rosa indiihiiahile [;;a je cjicbhm tnirypiio] cue 
lUTO ja peieM ^a fee 6htii oiiaito, :taiiiTO Moja acTp5jioi;HKa scicnza [311a- 
iioi't| :)na cue 0110 urro ;)niije3;;o yMp.iiijo.si c.iyTO. Vi serva di chhtro 
testiiiionio [hpku tu 6y,j,e ;;0Ka;}0M] ^a mcnsibns transadis jc;^aII agricohi 
HJiHTii villicus di prima classe, tutlo bisbetico e di cerebro transcendenie 
[iipBora pe;i,a, Bp.io iipKOCirr 11 iiaAyr], AoljC ce ca mhom CBJeroBaTU soj'ra 
una cosa peraUro ridicola [0 iieKOJ unaue CMHJeuinoj CTBapu], diccns ;ta 
„inivit consiliwn u iii>uje ce y MCiie ;;0Ma KOHCujiiija.io fsHJehajio], 6h jui 
ce un bellissimo piopo [Bp.io jiiijcna ronojia] — populus procerissima — 
Mor.ia npiiBpHyr in nn porno d' oro [y ajiaKcHyjaOyKy] ■ — aurea mala — , 
TO jec iipueaAUBajyhu ra in gentili umore [y n.ieMeiiuTe cokobc]" ; — 
»iyJTe che gqfaggitie inaiidiia.' Tuttavia [KaKBa je to HeqyseHa Jiy^oCT! 
Ha oner], — saiuro Jioju napu sanno aticlie sidle bagatelle predir veri- 
dichi avvenimenti [y.Mujy u y cuTnunaMa iipopui;aTU ucTUHHTe 3ro;;e], — 
adhibiio possibiliori mer artis artijicio, id nihil supra, u3Hal)0x ;ta quel 
piopo [ona TOno.ia] — surswn, deorsum, bisorsniii, de.rterorsi<m, non ostante 
la sua altitudine, latitudinc ed extensione [iiope;i, CBOJe buciihc, umpHHC 
H BejiHiHHe] — iiMaiue 6ht0 inierjedo tempore afaito [cacBHM] ;;HCTpyijeu 
[yauiiiTeii] e rovinato da na fierissimo temporale [nopyuicH oj; cxpaiunc 
c'lyje]. 3aT0 ce He miaTC ly^HT ; saiiiTO ja j;p-,Kii5i quasi in dito itdte 
le stelle [itaKO y upcxy cbc 3BHJe3Ae] u nosnaxi se la primavera sard 
piovosa e V estate troppo calda, V autunno temperato, V inverno acuto con 
grandini, pioggie, venti [xohe .lu iipo.T>ehe 6utii kuoiobuto a .^.cto iipe- 
Bpylie, jeccH Sjiara, snna ouiTpa c Tyiiosi, Kumoii u BJexpoM]. Ergo, 
igitnr, adunque sia per condusione [^aKJie, -s^a, saBpuiuji] : viihi omnia 
patent u y mchd cxojn 3a j;HCn6H>aT KaKO ja xohy. 

MUXO'I : Ja SHasi ;i,a Be.ie 3HaTe c die tidta la potema de pianeti 
sfa in poter vostro [u ^a je CBa uoh n.ianeTa y tbojoj BJiaCTu]; 3aT0, 
jiojiiM Tc, Kaj, ce ycxTJeToyj,eM 1 oh^chut, uuhii ;i,a 6yji,y aujeiie roAune. 
A.M>OHCO: OjiyaiHJiy tc animo libentissimo! Ma uyj Me: oninis 
homo sdre desiderat, ja nehy ob,^u yj'ia3[iT nel vasto pidajo [y lunpoKO 
MOpe] OA uora 3HaH>a ujihth o;; <i>iirypu rpaMaTiiKa.mjex roBOpeliH : 
„Gra)innatica est ars bene loquendi redeqne scribendi" , hut je Aiaite MOJa 
nHTeHi;&j6H [aaiijepa] yr.iaBUTH xe y *uryi)e pexopHKe, verbi grazia: 
meiaphora, alegoria, sijnedoche, metonimia, antononiusia, catacresis, fa- 
twla, ironia, hu pujeTu: „Ehetorica est ars bene dicendi", hh MaH>e hh- 
r6;i<i>aTU [yBa.Tnxu] Te y cuji6i^u3Me oj, jioi^Ke, sauiTO logica est ars di- I ^ ufhtiet buddem. Ar ipi'liii. 79 

sjmiativa; caMO m iianoMCibfi bum U sette pianeii [7 ii.iaiieTa] : Sa- 
tiirno, (riove, Marte, Venire, Mercurio, Luna c Sole; ja iiiuiM li duodeci 
seijni dtl Zodi^co, doe [12 ;iHaKOBa 30,iiijaKa, to Jcct] Ariete, Tauro, 
Gemini, Cancro, Leone, Vergine, Libra, Scorpione, Sagittario, Capri- 
corno, Acquario. 

MIIXOM: Myj mc, aKO ni jc ;q)apo. 

AJIOOHCO : Di grazia [mo.iu.m], aiiiaho, qtcrso erectis aiirihus te volo, 
'lyj xte! la Poesia e Astrologia sono due sorelle germane [;;Buje cy po- 
l)eHe cccrpc], ii Aobe mii Ka;troj, BO.i.a cancndi. OiiOMa;;He iie yuuxo je;tan 
2)oeia, poetino e poetastro, di che oppinione to fossi per le sue poesie [ny- 
KaBnu iijecHUK, uiTO ja mucthm o iberoBujeM njcCMajta]; Jie.ioHro, poetico 
estro pcrciiiis, joI)e mu Tauo eHTy,!iija;i.MO, j,a My pcKOx : pictoribus atquc 
poetis quidlibet aiidendi semper fait rqiia potestas. Ma questo sia per 
parcnfesi ! Ariete, Leone e Sagittario sono di naiura del fuoco — colerici, 
calidi e secchi; Cancro, Scorpione e Fesce sono Jtematici, frigidi e uinidi ; 
Tauro. Vergine e Capricorno sono malinconici, frigidi e secchi [ajm to 
MiiMOrpe;i, roBopuii! OeaH, ."laB u CTpiije;iau; iiiiajy oriieHy Hapas — 
xciepu'iuii cy, Bpyhu u cyxu; PaK, CKOpuuja u Pu6a i-.ier.viaTUUHU cy, 
CTy;;eHU u B-iaaiHu; Bhk, ^CBUua u Kosopor Me.ianxoJiHUHU cy, CTy;i;eHH 
H cyxu] 

MIIXOM: Behe mu je pasSuo r.iaBy, ne Mory ra ciyuiax; andar ■ 
a fare i fatti niiei [njieM 3a cbojum hociom]. 

AJI<I>OHCO : Avvertite : Gemini, Libra e Acquario sono calidi, umidi 
c sangidgni [Ilasn: E.insaHau, Bara u Bo;^oauja cy spyhn, B.iaHJHU h 
iiyiioKpBiiii]. OcBCM OBcra ja 3Haii i moti delle sfere, i giri del sole, i 
deliquii della lima c gli errori dei pianeti [KpcTaae c«epa, KpyroBe cyniia, 
noMpuiiHc MJeceua u .lyxaite n.iaHCTa]. 5Ia r,T;je obu otuiuo je? suo danno 
[iteroBa iiiTexa], Ka;; Hel\e j,a My napTii'iiiiiaM [caonhuM] qualche parti- 
cella [kojh MajiH ;i,ho] o;t Mora siiaita. 

EU e II a n e T II a e c T a : IlacKO CiipCiijep caM. 

Obq rocuot)e ii,HJeHe, Ka;; Buj,e ;i;a ce AJesoJKa npHHCMara a rjje 
je nOHiyTJe.ia, ;;a joj je noiu.iiina a.nrni JKyryra. Caj, caM 6uo y 
«Iip:iiie IliijepoBe: jej,Ba caM je yr.iaauo Koja je KaxapuHU iicMoli; pcKO 
caM joj : „rociio, ano he 03j,paBUT, nabii joj ;;o6pa u jaMa'iaa Mysa, 
ep ;ta H.e HCMoiiu j,pyru ce .injei; ne Moa;e Hahu". II nap a m ce nep- 
CBa;taaai BJepux je, Ma Kano je Etoj ;iiparo. — Oxuhy ,i,o Syxflre 
Bul)eT ,T,a Me Huje tko hcko. ' persuadala. 80 lliijepo MyayBBjcp. Ill c H a ni c u a e c T a : Cumo ii TpjijecKa.io. 

CIIMO: lie MOHte oiirit ;ta ce tii iiiijccii c "PpaiiOM aKop/io [^oro- 
BOpiio] 3a yiiiiiuT Mit oiiy OJp.iy. 

TP1IJECK"A.'I0 : My,'tuM ra cc, rocnapy, ;ta Me aP'Khiii 3a ' Taitora ! 
CBc jc Olio •I'paiio KpuB ; Ma ko 6u pcKo ^a he ce oiiauo ii3 Tjiyaja 6p30 

BpUTUT '? ! 

CHMO: Aj;;e 6h ii ap;i;iimK6, Mapujd.iy, contro la mia persona 
[npOTiiB Meae] m h.um ce ai{up,T,aT! — Ma uitoobojoiii iiiije ii3 Hiyiie 
roenc /l,oine? cazzo, qnnn mu mucjut ;;a joj iiuje c'rapiinii uito UHTpa- 
Beitajio. Bh;;uiii, jiia joj uito 6y,T,e, octo oux /-e/we^t^o [ocau.i.eii], ep tu, 
per vita mia, He muc.ium o iiu'ieMy, iiii KyiiOM na hepOM, Hero tu hctom 
H;uByKaM, ;i,a tu Me oua CTapui;a ;;oOpo ryBepna. 

TPIIJECKA.IO: Lupus in ci;pa6ima! Meim uo.ia'i, rocnapy I obo 
TU je o;^OByJ,a; n j!,OK.ie ce ru ui h>om paaroBOpum, iiofey KynuT oho uito 
MU cu Hapej,iio 3a o6je;ia. 

CIDIO: IIol;ii u uoxeiKu ce. 

UleHa ce;;aMHaecTa: Cumo u Jle.ma crapa y ciony. 

CIIMO : Focno. ;i;o6po tu jyTpo I 6puHyo caM ce rjje Te iiuje 
du.io ;iocje. 

^EIIIA: Chmo, Aparo mu je ;;a Te bu;ium s^paBa Taito, a i;HJenu.ia 
caM ;i;a Te hj nah y nyhu, naKO cu jyiep TpaBa.i>aH [Myieu] otuiuo 

Oj; MCHC. 

CHMO : Gramarze [BC.iUKa xsa.ia] IlacKy 6api5ujepy kojh mc y no 
ype 03jpaBuo. 

^ELUA: itcMy uj,e cse o^ pjKe- A jecy ^Buje ype ja caM j,om.ia 
y ^pa;^; uer caM ce 6n.ia liUHuaa oj,HujeT y IlaBae, Moje cecTpe, 3a npuje 
Buljex 0,1; BCTUKC Htcte Ilepy, TBOJy hep a Mojy yuyKy. 

CIIMO: ^aiiy jecu .lu ce, rocuo, ua Ilepy apaj;;ajia? 

^EIIIA: Heooro! Chmo, j,a je bhj,uui, apajj,6 6u ce ko.iuko je ra- 
.laHTa u .injcna ;ijeBOJ'iuii,a usum.ial yMuje yj,apaT, KaHTax, Oa.iax 
[urpaT], u CBC uito ce upeuocTU moikc Hahu — cbc cy y itoj. Ma j;a tu 
pe>ieM Majo, Bete je npuciije.ia 3ay;i;a;;6e: aaTO, Cumo, TpujeOa je Beke 
Jta joM uiuTCMO Ha npeiny BJepeuuKa. 

CIIMO : Ja hy Te6e cjiymaTU ; iuhh cbc uito je tcSh Aparo, Ma 
TU Ty Huje niTO 6n ou.io sa ae. 

HETTTA : Oji M.ia;;ujex kojh ey y Iljiaiiu usuaheMO Haj6o.T>era. 

CIDIO: SuaM tu ja y npcruMa cBujex xesujex oj; n.iau;e! jec npBu 
B.iaxyma IIoiinjeBa.iOBuii, Ma je poljCH o;i, BH.ie [no;i,Jie] u iiSjexe [iiucKe] ^ dodano nad perhoM. At Tpehii. 81 

M(vi.;i;;ii, ii BacjecBOJ /Kubot aC&TO [cranoBao] y iihjiii ii c b I'l.iaii ii j cm ' 
no 11 iiiio, II y ii.o.My iiiijc tii 'iiiBi'i.TruTH [y.'i,y;i,iio("ni | ko;iiii;o y r^Bapy ; 
ma iiiije cc 'iy;;iiT, cp jo ;i,o6iio iiciciio ;T,a cBaua Tiiii,a ciioMy jury .icth. 
Joe II Eeno BeiiTaryp Kojii ce iiaiipo Bjepar a uhiih kJictjcjio y thkbu, 
II ;ia()ii.iia My jc rociiol)a jiaJKa y r.iaBy ,-;a je o,i; iipnc uylio n ;i,a je y 
iLcuy iipBU iiapTUT; a ja xiy aiiaxi crpcTiijex [ojiiickiixJ poj,jai;a i.ujii 
a x^nac atciteauM m a h ii jk a j f. 

;I,EI1IA : Jaox mcum, Cumo ! OAKy;i; th ;;oxo;;e ra .i. i" u. a o;i, •iiM>a,T,u 
iia iiaMCT?! Hc ou um iiu MaH;;ajmjeny ji,a.ia. 

CIIMO: Obo cy, neita snaiu, aexu o;; ILiaite. C'jiyiuaj iiaiipiije;!,! jcc 
II I'Ibo JKeI)a, itcita cBuita 6e3 tiiiuMa, a tojihko je 3JiO'iec iiOBJci; u 
ry.'io;? [.laKOM] np5;K,T;pjiai];, ,^a 6u HaM dpso CBy npliiijy y ;to6pe OoKyiic 
11 KaiLtiiny cue 111^6; Ma iiiije ce yy;;uT ;ta jo rauu, "leiiy kujui no 
6aiuTUHH uji,e. Jcc Cxiijeuo Cunurjia, koju uexupu puje>m ho yMiije 
ciiyTHo pujcTu, 11 Apyro y iioMy nuje aero syoe lyepuT, a yjbCMyje 
quinta essenza [jearpa] o;i; cyriepSHJe [oxo.uoctu] ; iipoMUCJiu kg je h uito 
jo: no ,T,eii>a ce [ji,octoju ce] nnKOMy KJio6yKa cimuyT nu jaBiiT ce, a 
rjiaji,an jo Kauo 'iara.%. .Tec t&pano jliyTyra-, itojii xohe JKcny, a imje 
OH ibora cujeiuHiijera uyp Jiiiiia-', koju ;T;pyro ho uhhu no ILiaitu nero 
caM cooOM 3M6p*iije [itpuBa ycra]. In somma [ji,aK.TO] Myinno * iiesio iiaiiu 
lUTO On CiMO 3a name Ilepe na npunosuT, ;;oic;ie MJiaAOcru ne no;i,paCTy. 

^I,EIIIA: Heooro! Chmo, cbo iin en noKHJex p^a^ u xaaa nacno- 
Meuyo ! a MaHKa rajiaHTujox MJia;i;uha Kojnjex mO/KCUo uiiaxu, Kaito ^lu- 
xoia, cuiia Bpujej;Hora ii 'lacnora Ilujopa MysyBujepa, kojh je ciina 
a.ieBO [o,T,rojuo] to.iuko usBpciio, j,a ce imim mojiic ynpaB ^.h^iutu n noiiny 

■niHUTU. 

CIBK • : Veramente [;i,0HCTa], rocno, HMam pa3.iior — o;i, itora ce 
ne CTaBjbax! on je Kpean M.ia/;iife; na;; Me uHKOirrpa [cycperne], iio- 
K.ioim Mu ce Ba3j,a ;i,o,^ho nCTU. Ma ny mu pei;u, rocno, uito nujecH 
Ilepy c ToSoM ;],0Bejia? 

^EIIIA: X-rjcia caM, Ma je ue ^a^iy Jio cyrpa ;i,0BeHep, ep xohe 
jj,a y ibux ;i;o^eMO na BCiepy. 

CMMO: Jlocra, joj •* je'^ ;i,ajia *aCTH;iiHJa [xoca;i;e] u OBcra Jijexa; 
Ma neita ,1,0 cyTpa ctojh. A ja hy otut ca;; ;i;o njiai;e 3a uaha Miixo'ia 
u ui ituM in persona [caMUM] Tpaxar [pacnpaBJbaxu] 3a Bjepux uaiuy Ilopy ; 
a TH, rocno, no^u j;oMa u no'iunu. 

^EIIIA: r^je jc Man;i,a,'iiijeHa, jta mc y3Be;iy ys CKa.ie? 

CUMO: Man;i,ajiiijeHa, MaH;i,ajiMJeHa! xo;i,u ;i;ojih, rocna to 30Be. ^ doViHvje ucnjJoe.Tieno y villanima; - fcjutuka, djiyia yyica ucnpaeujia y fcjutuga; 
' chiurlina ; * mufno dpyza x>yi!a ucnpaeujia y mucno ; ^ argia ; ° ioje. 

if. Femecap: ^erupu dySxMea'me djtaMt. 6 82 rinjopo MyayBiijep, lllona I) .1 >i 11 a c c T a: hptii ii Manj^ajiijCHa. 

MAimA.'lIIJEIIA : IIIto uc;iiiiii, rocno? M.o6\r<\ cii ,';oin.i;i! 

/^EIIIA : H TCoc iiaiii.ia ! 

CMMO: roeuo, uy^na tu jc luniiiua onn ,\jeBOJica ii napyAii .la 
ce H.emTo! — rep iiito ce, n6jTp6H0 [jiiijcn4iiiio], CMiijein? 

/I,EinA: H,vi, Cuuo, He roBopu rera — xesHJcM ce jyeBojne lUTere. 

CHMO: Orsh, rocno, Ka[;;] ' tii jo^ jko, nehy joj ."laBar aiacTi^-tuja 
[;toca;i;e] — oxuhy ja afiorosi. 

^EIIIA: IIo^H 36oroM. — Maiiji;ajiHJeHa, ,T;a' Jiii i)yKy n xoa'mo ^oua. 

lUeHa AeseTHaecTa: <I>paHa ii Kaiapuna. 

<I>PAHA: ^CBOJKO, jeca ;in qy.ia mxc tu je peKo IlacKO fiapfizjep? 
3aT0 iiah^n Hfijopate BJepeimKa, ep xe ja xany y Kyha Hchy xpaHHx. 

KATAPHHA: Tocno, Ka;; je xBOJa BCija, ja hy xaKO ymnHx; a 
flocxa casi sac n ciyaKn-ia: Beh je fipHJexie ;;a mc cnpaBfaxe y cboj 
cxaH. PHJe[T] xn hy ;];a Muxap Maiiaxyp o;;aBHa Me CHax6;tH0 u 
HCKo — in ituM he sin Haj6ojT.e finxn; c xbojom bojeom, uko tu je ;iparo, 
H,era 6hx y3e.ia. 

OPAHA: y3im Kora je xefiu ;q)aro; naj; cu tu KoHTCHxa 04 
H>cra, H ja can, u nol)u, Kaj xe uniTC; xauo ui n,uM u roBopn, npuje 
Hero TU ra cy .ipysu npurpaCiujiu : ep je MuTap ;i,o6ap "lOBJei; — Huje 
ra raKO jacHO uMaT, ep xohe Aoopy nphujy, a y Te6e Huje 3.ia. 

KATAPIIHA: Ilohy, rocno, jej];a ra Ha}>esr. 

niena ;iBa,TecTa: A.i'sonco acrpojor n ]^Ba. 

IJHBA: Hy Bnl)u, jparn roeno;i;apy, mxo mchu SBujesje roHexajy? 

AJIOOHCO: Iteriim ti dico: ti jyyedicono [Kaaieii xu: npopnuy tuJ, 
roBope xH ,na feem yiqiujex na oninej;ajiy ^ [SoaHHi^u] spx ciasie oj; rjia^a. 

IP'IBA: Jaox, ;Ka.iocHa IJubc, ko 6h mu xo peKO'?! ^-IjaHy jiii 
acxpo.iora' — ucKa uosnaM ;;a ucxuHy rOBopuui — KaKO ca;i; suBeu"? 

AJI<1>0HC0: Xohy BoaeHxnjepo [;ipare BOJbe]; cbh jmHeauenTH [upxej 
on, TBOJe 4>a'ie^ [.Tnn,a] cnOBHJe;?ajy ;i,a cu po*iijana delle piu fine {ox 
Haj*nHujux]. 

IJIIBA: JIaaiem, sano oa ^a*yxa aa ynenraTU je Ha nOKpuBy 
bx j,jecxpa; ja casi po*njaHa?! Ja cau qacna, joiu sitella [j;jeBOJKaJ, 
u ca;i, hy xu c OBujeM npcxuua* oqu u3Ba;i;nT 3a Mojy 'lac ; 'leiia' iie, 
HCKa TU yKaiKCM, acxpopory uocpanu ! ^ katie; ' Ospedalu; ' faccie; * partima. At Tpoliu. 83 

AJMX^llCO: fliuiiorrs^ fuge — preccUo CnUoniano [KaroiiOH iipo- 
iiiio| — ii;iB jiauiTUTO I' ira ilellv malviiggk donne [cpyoy xiooinijex 
H;enii|. (Oedii ojesicu u i/ici(nuod ce.) 

1,IIII!A: To Tii, to! :i tu mg iie itu*aM;maj, liypniiiia ljii,nujo! 
ti uoH sapHtogliasi [tu hc yMujeiu] tcuii ui^OBi'iuaTU | roiicraTii |, a xoh 
;ipy;iiijcM roHCTaxu, iipauc CMp;i,eKu! 

Ill u a ;;i!a.T,ocT ii iipna: Iliijepo, Buuo ii Miixo>t. 

lUIJErO: /tparo mu je, Bim,e, ;i,a cu MiipaH Behe u ;;a th je Muxou 
nOAimco cbc iuto cii xtuo. A, cbo Muxo'ia o;;OBy;i,ap ; cazzo, iteiiiTO je 
Bocpo. — Jliixo'iy, uiTO je hobo? 

MIIXO^I: Txahe, HaBJiam can jifimo obji,u k tcSh, ^a th ;;aM iia 
3Haibc itaito CuMO IIlTuiiaBaii; o*epiiniK6 mh je hep ii m itOM 3a ca;;ap 
qeTUpii Tucyhe ;i,yKtiT y iipliujy. Ma ja nujecasi xtuo uuiuTa KOHK.'iy- 
Hjar, IUTO o;i;upHJe tcSh hc noBujew^, ;i;a yiuHiiM ko.tiuko je tcSu ,nparo. 

Bliri,E : Foouapy, hiioiia coaa ^ c miglior dote f^oCpa Kyka u uo.i>u 
Mujias] ! uexio' a^ uuKaKO obh uapTiiT ucnyuiTa us pyKe. 

EIIJEPO: To je cbc AoOpo, ua mu pei;u ;i,a ce tu Hujecu 'iuhho 
urro Cuuy suaT ;i,a tu je ^.a^y, MaKap per intcrposte persone [no uo- 
cpeAimuuMa]. 

MIIXOM: Tvahe, ai;o Cy;teM to yiuuuo, usaruu Me U3 Kyhe. Oh Me 
hctu namo Maaonpiije, u ep My caM ja peKO ;i;a 6e3 TBOJe B0.i.e nehy 
uumra yiuHUTU, peKO mu je: „IIoi)u mo.ih hahy, ano My je Aparo, fla ce 
;],ol)e ca mhom a 6 6 k a t [caCTaTu], to hcMO u KOHK;iy;KaT. 

IIIIJEPO: J[a, ja ;i,ol)eM m h>um aSoKaT ce? — Buue, uito npaBuiu 
TU? KOHBCH.a JiH MH cc OBO ? ;;a uuje Koja 6acei;a [hucko ;i;je.io] ;;a 
,ja iiol^cM y H.era? 

BIII],E: 3a cspuiuT BJepy Tpuje6a je j^a, ce aSoKaTc; a pHJe[T] 
TU hy, rocnapy, Mene je iteKU ,T,ye.iiuCTa [Mer;i,aHijuja] iiayquo y Hany.iu 
ii-'fti Ii ptinti di Caoaglierla tanto di svide, quanto di tutte le huone cre- 
anze e puntigU [cBa BUTCuiua npaBu.ia u iuto ce Tuue U3a3UBaiia aa 
Mer;i,aH u iiito ce Tuqe *iiHor noiiaiuaita u iyeau;T,.iatieu>a], Ma ue Ha- 
xo.T.uM y HHJe;i,H0M peryjiu [upaBujiy] ;i,a BaM je to contra la repntazione 
[iipOTUB ^oOpa rjiaca]. 

lUIJEPO : OrsM, Ka;i; mu tu roBopuin, nocjiyiua[T] tc fey, h xo;i,'mo. 
— Buu,y CTaBH ua ;i,ecHy! kojIuko tc yquM flo6py KpeaH^y [yjbyAHOCT], 
H joiu He Moaj 3anaHTHT! ' Humores (?) ncnpaeuJia dpyza pyKa y Rumores ; ^ dot^nuje itcnpaajbeHO y opo- 
viem; ^ cosa [cxBap] Ces cyMti.e zpiijemKOM Mj'ecTo casa [Kyba], 84 Iliijcpo Myayniijcii. BMI^E: Tociiapy, to ne HMiiop-ra [siia-iii] iimina — o,^ hch' i-mo 
;ij)ya{H}io, n Mol>y ii apT'iiTiiM to co iic r.ic;;ii. 

llllJKl'd: lie, 110, J)iiuo Gpii'ie; oitauo ja xoKy. — 1 Ipol)H tii Tamo, 
a TH, Bune, oiiaMO c obc crpaiie. 

lU e H a ,nna,"(0CT ii ;;pyra: ilinaii iijaii, Ti>iiji'ci;aj(i, <I>i)aiio u Fyijiiua. 

MUTAP: ^aj, TpHJccitajio, joui iie toku jc;tiia ; y;in' mu ii;i to 
Caise je,T;aH HtMy o '. 

TrilJKCIiA.lO: Pasouo cii ;i;.Myo \ MiiTpo! pa:t6no cu .'kiiyo', 
iluTpe! Bpjio tu cu, /KajiocTaH, yCKiico! o uOMyuiiiiy Ba'itviaiu [TJiaiimiil i' 

<I'PA1I0: JKhhth je^ k6 pen iijaii. 

ryBIIII,A: Miij,';c' ja iiiijccaM; ina no pane rope iteuiTO ce HaB0,;iiM. 

JUITAP: Craiiii, MapKcsy, OBaMO; a th, Maciane^, ,i;aj "j i-'- 
;(pnuy; nauio je aIIaz, 3,a ce CKpiijy y dj^Tilry. 

TPIIJECKAJIO: A jiujene OKaanjoHu [npu.iuKc] na *paHKaT My 
je! A ja th ra caM ynpas u oiiuo, ;i,a My ce ocbotum sa Majionpnjauin.y 
HacaMSc'iy. 

<I>PAHO: Ako tu je, 6paTe, yiiinuo vm cu iiaM uobu;;uo, Mcpina 
[3acJiy>Kyje] jier certo [saucTa]. 

MIITAP: Liinare mea vino et ralegrare cornihiis hekaria. 

TPIIJECKA.10 : Tu cu — ja Bu;i,nM — bcjiuk ;i,6KTyp, r;ije xaico 
aprpieuTani [pa:i:io;i;iiui]. 

MIITAP: Boctore hoJcara, mangiantihus hiiglienationihus omnibus, 
parscuctatibus, sTcuriencjabus, jegngliabus, butargabus, dabus rebus, rumbus 
y Kynyc. 

TPIIJECEA.IO : HcKa tu pc'iCM, Signor Dottor, ne Ba.i.a ;i;a raKO 
OBflu Tparuiu to anaibc; bu,t,uiu kojuiko cc 'Ie.•I>a;^lI CKynir;io, ;i,a th Tano 
;^0KTypIl>Kam^. lleoope, ucKa to ja oSyiea i;6 MemTpa ii CTaBuhy Te 
y KaTC^py cjoctut: to heut oxo-ne u uap.iaiieaTU. (Oodu TpvjecKa.To 
odxodii 3a donujem, xajbune.) 

MIITAP: Ajni mh ce /i,onecu u nanux; xo,t;u 6p30, grandissiiiias 
THKBa tarbiana, astrorogia, roganzia, rogJioruni, ovnorum, jarzoruin, svi- 
gnoruni, ghidionini, strorogoram, quantum rofjiano me stato quello a])- 
picato rubato vino deWcato. (Oedu TpujecKa^o doxodu c iwuieM od kokouiQ, 
u c xajhUHaM acmpojiocoeuje.M.) 

TPIIJECEA.10 : 3auMu caM obo xa.T,UHC y acrpojiora. — MuTi)e, 
Heuoj ce yMopuT; ucKa to y ilo ja npso oSyiCM. 

ryfiimA: JKfiHTU TU he Out CMUJexa ;i,o B0a.e. ^ fmuo; ^ te(?); ' Maajde: d^'yio je a npeejfueHo; ' Mafiane ucnpaeujia dpya. 
pyxa y Mallane; ' dokturifasc. At Tpoliii. 86 

MlITAl': Ilfipfi ce CKa'ie Bciepac rep cto y/Kcrjin obc orii.e. 

•W'AIK): IIpiiCKO'iiio ci( Tu jaito u J'ltucoM 

Tl'IIJECliA.lO: Xo,ui Bcl»e OBauo, Heua to ko AOinypa y Ka-roApy 
craBHM. 

MIITAP : Stercora, globirc, guero, despero, tarharluntia, sparavanzia, 
dale irstro lilucchia, vino, bibanzia, Identes, Jlentes, lor^uentes, sdiros, to- 
vicrnis, dates gherris priganis. 

TPIIJECKAJIO: A ca,^ y.T>e3u ynyrpa ii craiiH yiipaB; CTahein ico 
no,; 0;u;;aKiiiiOM, u .lujciio apryjieinaj. Hesioj tu •i-ajiiir, ,T,a ce c to6om 
HC pyrajy Kano c oiiujen iuto je CKopo apryiieiiTO. 

»J)rAHO: Kypiij63 ['iy;taii] th je bu1;Ct, xaxaxa! 

IIIITAP: Quaeris, fleris, mcris, vado statini, abundanzia, Luciariza, 
Jiuciaias, ghobovizas, Bricenics dievojkatos, jasderizas. 

ry]]IILI,A : 11 xieue je BO.i>a ;;om.ia ui itim ;^uciiyTaT [paciipaB.'LaTH] ! 
— • Limdariza mi glia dare mangiare, ematare, lardare, destra minestta, 
quattro scari/naie pardigiornate, liupusata, skorgnata, ct merdognata. 

TPHJECKAJIO: OTuhyaja! — MascuUnorum trepiglis, homostris, 
popardama, hreanza, imbriagos vobiscos, sdintros, flintros, lustra. 

<I>PA1I0 : JI,a 'lyJTC Meiie ! xoLy ii ja apryMCUTaT. — Ed io sapu- 
^^/iflse [uja yMujcM] .larHHCKU icwe [;i,o6po], KJifinitn venutaverunt llitris 
nostris et pria l)iij;uja y hoc porcos itesiy tascidaiit, tutos, cojonosque 
merdosque, prasosque ccc. ecc. 

MMTAP: JIaaiein, jc6ch npaqe HeyiKupenu! h-aj; je Meae iipacau 
yiuKOUuo? voi sienuto die non pa3yxinjcM Te6e? Orsu seguitamus nos 
niter: ovi lordi, lustri, mordi, siriki rai barbarai, asio forti, et morti 
lurti, striki niycHa KaiiapuTa [;;py;KHHa]. 

TPIIJECKA.10 : Tanti farfanti inlardati, sardielati, sanaHTH a chi 
hnportnii. 

MIITAP: ^a principiamus, comindamus. (Oedn nada koul u ao- 
h-puaa za, a on aoeopu:) Jaox sieim, che disgratiamus ! 

TPIIJECKAJO: Xa xa xa ! OBa je najSo.ta! ,t,o6uo je u iinje 3a- 
jiyAy Mjeji;u cneui^o, k6 ii Echo BenTaTyp iuto je 'iuhuo lUTasinaT 
KOHK.iysiijoHH^ [aaKJby'ute], a nana HHJe suo iuto je roBopuo hh np;;uo; 
oo.te My 'e uu.io n Kopucnuje uth ua ciir.iapy, iuto iiy 'e u hahe 
'fliHuo, a He ;i,ucnyTaT, ;;a ce nana ui ituMe pyrajy, 

TPHJECKAJIO: Ajjiex, cbo PiaTapnaa, Koja Mnrpa j66po xohe; 
oje-JtHMO, j,a nac CKaH;;6 ne iial)e — obo je j,jeB0JKa qyBena n CTUMaHa 
[iiouiTOBana] Mel)y Bii.iaiiuMa rocnapa u ymije no3HaBaT uaKBa je ko 
a HUM a. (Oodu ojencg ceuKo.iumi.) ukisso ncnpae.Tietio ^lly^0M pyKOM y ufkisso; - konclussioni. 86 IlHjopo Myiiymij"!'- Ill e 11 a ,■; n a A c c T ii t p n li a : KaTapinia ii Miirap. 

li MWl'iniA : r,yc' cit, Mirrpe? ;;ji uiiaiir i;ojii th r.uac hochm! 

]\llI'rAl': Euo ra oii;ui in bonus locus: iia xo;;ii ra u3Ba,'m U3 ouc 
raMiiiinc. KaMO ohh * f ) * fi ii t h kojh lie cy 3a6wm? 

KATAPHHA: Cnjcnia Biiity!' idto jc moj ^Inxap aoji, obujcm koiiiom 
o;^ KOitoiiifl y — Ma ajwcx, obo je ohh acrpojior! 

MUTAI': Kojii acrpoJiorP! Ja caM, Murap tboj in pcrsonihus ; ii 
eso MC — pasrjicAaj mc ;i;o6po. Ma 6hx peKO ^a cc jom HjChito uyji,aM ; 
iia, iia! sta soldo, non ce nienfe [j!\ma ce 'iBpcro, iiiijc HiiinTa|. 

KATAPIIIIA: Jec na BJcpy — • on je! ^a uno ch iio[;i,J thjcm 
KomeM-? niTO jih ch y Tiijeia xajbHHaM? 

MIITAP: PHJe[T] tu hy cbc nana, Moja Me;i;eHa Aymo; iia uno 
xoheiu o;i, xieue? 

KATAPHHA: Hochm th ;i;o6py iioBy ^a mh je rocno5)a ^a-ia .ii'i- 
'it'Hiiy [j;onyCT] ;i,a ce BJepuM, a ja ncKy ;i;pyrora sa Bjepenuita iicro 
■reoe; h ;i,OHHhy th, ocbcm luaTe Moje, ;;ocTa ^nyiiaTa y iipliiijy ihto 
caM o;i; OBOra h oa OHora npoi;;i'iajylin ce [HaMU'iyliH] CKyaaTopHjia. 

MHTAP: ^a Ka;;a hem tu Mene 3a MyiKa, h ja hy tcSc 3a jiceiiy; 
IHTO HMa 6uT, j,a ()y,T,e onuac, ;i,eji6Hro, ;i;e:iOHro. 

KATAPHHA: Ebo th, moj ,T,parH MnTpe, n pyne h Mora cpua! 

lUena ;iBa;;ecT ii ueTEp'ra: Ilnjepo, Chmo n ncTH. 

CHMO: Cazzo, ohchbho caM, o^iraj; cmo, Hnjopo, obu iiaprHT 
Mcl^y ua^ul KOHKJiy/Ka.iii ; ;i,G caM Mojy hep Hepy TSOMy cmiy Muxo'iy 
3a BJepeHHi^y c nphujoM oj; 'leTupn Tucyhe ;iyKaTa in contanii [y roxoay 
H0Bi;y], a no Mojoj CMpTU Sithe cbc Moje <i.aKy.iTaTn ^ [uMaH.a] H.uxoBe, 
ep ja HCJjiaM Jipyrora ;i;jeTeTa nsBan H.e cawe. 

HHJEPO : Ja BaM ayrypaBaM [/KCJium] ;;yr jkhbot, h ;^pa^o mu je 
;;a je obh napTHT cjiuje;i,HO, HCKa ce cstHpn Behe moj Muxo'i, h ojt ca^a 
dnhcMO BCJie ;i,pa;KH npujaTCiLU u po;i,jauu. — Ma iuto bh;i,hm?! KaTa- 
pnny MOJy ohh Misser acTpo;ior ;i;pajH sa pyKy — che novitd e questa 
[itaKBa je to hoboct]? o th, Sig/ Miser da niente [rocno;i;HHe oji; HHHiTa], 
Koje je TO TBOJe Rhumo? h tu saiuTO 6e3o6pa3HO ;i,a;ia cu My pyuy? 
IHTO cu ce HOMaiuiJia?! 

CHMO: 3aKoa,H hx, Hnjepo, ep, per vita mia, Mcp iiTaj y ^Jer q^uesto 
hrutto atto [3a obo pyatno AJc-io]. 

KATAPIHiA: Pocuapy, obo iiuje acTpopor Her Mniap Ma*;iTyp, 

MOJ BJepeHHK. ^ vjchu, ajiu ce vunn da je {npea jiyica) c itcnpaau.na od e; - kosiem; ■> facul- 
tadi ucnpae.i.e7io y facultati. At TpoliH. 87 

1 1 1 !■ II a y .1 T u M a [u o c .i o ;( ih a] : 'tpiiiia, /I,eiiia ii iicni. 

$PAHA: llycTH hx, IIiijcpo; ja can ;(a.ia .liiq^Huy KarapuHii ,na 
ce BJcpii 3a Kora oii.i xolic. 

^EIIIA : My-ia c;im liiiKar Iliijcpa My;iyBujepa u Mora Cuiia; iic 

3HaU IlITO liO OlITU HOBO. 

<I>PAHA: IIujc imniTa, ^uuic, ncr Moja KaTapmia yscia je 3a BJc- 
pcHHica irnrpa MaiMirypa. 

^'lEUIA : Bjcx cc iipuiia.ia! a Aa jc ibima y ;;ooai) uac. 

IDIJErO: Orsii, Ka;i, je Taijo, auBJeraliy ce [yiiupiiliy ce], u dnBiua 
iiaM oujia 4>fe;;c.iia [BJcpHa], xohy je iipocjiaBHT h hsbcctht joj ob;i,h kojio 
H 3a'jCTU ri j i} c a ii. 

CIDIO: Ka;i; jc Tai;o, iicpiixa, ITujepo; ja liy joj y KO.iy. out 
c MOJ05I rociiOM r'temoM. 

lUlJEPO: MaH;ia.™jeHa, uy nol)u ;!UBHit CBe name iq)HJaTea>e h 
po;(jaKe, Hcua je per appkno [noTnyiio] upociaBuuo. 

MAH;];AJiriJEHA: Oxuhy, rocnapy. 

CIIMO : Tocno ^ema, yao oii Ilujepo ;i,a j;aiio Muxo'iy iteroBy oa- 
BCCTHTU 1 Hcpy namy mctd ;i;au ii,0iia, Ka;i; y;],a iiep 3a Buuy Tpaxopiiha, 
ep cnpaBJsa nnp sa tiuHiiTH obc Hel)ejbe. 

^EIIIA : Joiu, Hcfioro, iinjecsio iiu ciipaBHu 3a oii ^aii ; Hero mo- 
auTC Buu;y ;;a nO'iCKa j,o no K0-ieH;i;a-. 

OPAHA: Ea;^ je Tana BO.ta TBOja, raKO hcMO u xm yiuuuT, HCKa 
je CBe Bece-T.e yje;i;HO n ;;a ce ae lUHe ^ynae cneH;i;3e. 

nilJEPO: Eto CBujex naniujex! Buu,e h Muxoqy, nocio can sac 
3BaTn 3a j,aT Bain Ha 3HaiLe ^a caii BJcpuo Mojy $e;;ejiy KaTapHny 3a 
iluTpa Ma-sarypa, Kojy sa Bche npocjiaBUT, mojihm Te'^aro, KOHTCHTa' 
ce H Tu, 3aje;;H0 c Jluxo'ieii, y.ijecxuT y ko.io. 

BUII,E: Ciyauiliy Bac ;i;oupoBO.T.HO, u seoua xiu je ^paro ;i,a ctc u 
u,y KOHTCHTa.'m y oBCiiy Hauiexiy Becea.y. 

CIIMO: A caj,ap, mojuiu Bac, rocnapy Ilnjepo, KOHxeHTaJTe ce c ro- 
CHoi)OM <I>pau6si u c Muxo'ieM ;tohn y nac na BC'iepy. 

nilJEPO: CviyHvuhy Bac Bo.ieHTnjepo [;ipare bo-'bc] ! — A ca;i; th, 
TpnjecKa;io, 3aiiHH je^ny njecan na upiin03UT, a mu heiio t\i cbu 
o;i,roBapaT. 

TPIIJECKAJIO: Ja ho yiiujeii Hnje;;He na obh npunoanT. 

nilJEPO: A TU sa^iHH KOJy ymijeiu! (Oedii ko.io eode ii njecan 
aammajy.) 

Capxa od KOMediije. ■ osveftiti; - kolenda CToJn eajbda Mjecro kolendah. 68 Ilifjepo MyayBujep. Tl'llJECliA.lO : Sigtwri |^oclIo;^oJ, KOMiiaTiiiiiKaJTo iiaw; mh 
UCTU 3uaM0 Aa imjecMO Ao6po pcymuajiH, e non d da mcraviyliarsi 
[h imje ce 'iy;;uTH], Chbiiiu iii)nH iiyr iik iiajiaK [ii03opHHuy] M6iiTa.iH 
[ysaiii.iu]. Acccttate la nostra buona volontd c il nostra animo, con che 
ci indiiimarctc |iipiiMin'e iiaiiiy ;i,o6py BO.ijy ii iiaMJcpy, <ni.MC licre aac 
ocokojihth] ji,a ce orjiacHwo ^o ro;;uiiiTa con qiialchc miylior compositione. 
E huona sera, padroni [icojuii (5o.t>iim KOMa;;oM. II floSap uciep, rocno^o] ! KOME/^HJA HA3BAHA „POEHIfcA'". 

Msieiia Koja y.iasc y KOJIe;^Hjy: 

Echo IToiueciija, CTapu rproBai;. jK;i;epo ITapauiiiT, iLeroB ^-tjexuh. 
Iliijepo \ riaiiKpauiijo, ;i,6KTyp. 

-, ' »>erOBU CHHOBH. ., . ,1, 

Miixo'i ) .iiiMiiua, ;]jeTnli LenoB. 

Mapraptira y xajhuHaM o;i; po6atte. 3an.ieTa;io, aJctuK Muxo'icb. 

Annua Mocuyia, Kypsa. Taypc KyHiiiuoBiih ^, IlepaiiiTaiiiiii. 

Mii.iiina, ibe ;tjeBOJKa, po^HJaiia. 3ujexa.io, iteroB ^exuh, .^y;^6puja. 
Kaiieran rjiOMUitaao '. Ilotiuibe ' KOMeduja *. AT nPBII. lUeHa npna: Beno n JIiiMima. FjEHO: EaKO xolioui, o .'Iiiiiiina, ,ia ce iie iiasuB.'beii iiecpeliaH, 
noK.m o,t; ;i;Ba CHHa, KOJa caM nsi6 o;i. iiokojhc Lape Moje ajeae, jej,aH 
je CKJaB iia xypcKOJ ra.mjn, o,i; Koje je 6110 ysafeee Kaj; ce Bpaho 
c Csuipiie, r,^je je iiaCTOJo na iieronnjo [,i;yliaiiy], — ;i;pjTU ikiibc Belie 
Hcro CKJaB je,T,He iiH*aMe [cpasiOTHe] KypBeiune; Iliijepo, Kojit je oho 
iiiraii MOJe CTapocxu, yrpaSjen mu je 0,1; xy;i,a y;i;eca, — Muxou, Kojuje 
iipiiKop II cpaMOTa oj; MOJe KyKe, ikiibg caMO ;m 'iuuut mu Tucyhy iiyra 
iia ;i,an yMiiparu ! 

.'II1M1II],A : Yj, c, rocnapy, ysa ce [oou'iaj je] pujexa: „C kujcm 
TC BH,^nu, c TujcM Tc naxueii" ; iuiko ;ipyrii ne uitcth xBora cnaa iiero 
3aii.ieTajio, u aiio tboj cuh iia KOJe ce 3jio ;^OBe;^e, huko ;;pyru Hche 6ut 
KpiiB iicro 3aii.ieTa.io. 

IjEHO: ^oopo roBopuui; aauiTO y3 uaKBa xieuiTpa ctojh, Tauy 
cijy.iy yiii ; >ia iiy obo ca;i;ap ocxaBiiiio cbc na crpaayl ' IJa narmtcHoM .lucry „EeHO IIonjeeHJa" ; - Gromignallo {toko yaujeKj ; ^ Kusci- 
iiovich; * npeeyieHo. 90 Beiio lloii.iPCiija. o^aBHa ;;a mii cu tu Bajioma [Bpiijc'iiia] cjiyra, e per vita mia [a naiBOra 
mh] acuKyp;iB;"iM ce ;;a, ua,-; uux tu ja iii;imoRii,-;iio je;uio .viojc ce- 
Kpe-ro, aaiicro On mu Be;ic Ba.T.(j. 

J11IMI'111,A : Eho lie npoHTa [ciipeMiia]: ix'Uii mii y uoMy to iiMa.\i 
C'lyHciir. 

IjEHO: lIcMOJ uiijciiUT ;;a th ii.\iauj 'juiiut iirro SaiuieraJio wiinu; 
TU Me pasyMujem? 

J1IIMIIH,A: Pa;iy.\iujeM! (Obu CTupeatuua Cuhe nasiypau!) 

BEHO: Jecu .lu bu^uo ouy poGnu.y Koja ctoju y nyliu oucra ile- 
paiuTauHna ^ ? 

."JIIMIILI,A : Bh,';uo caxi je ; a jccy iieniacc ;^aHu ;;a je Ty i;anii- 
Ta.ia [cTur.iaJ. 

BEIIO: Haiiypo caM ce, Mapujo.iy, ua ity ! 

.lIIMimA: oauCTO MepiiTa 6ut wi)y6.T.eHa. 

BEIIO : Oa mchc uoc.ihjc . . . 

JI'IMIIII,A: . . . rocuapa uujeiLena u oaKy.iTdsa [uMyliua] . . . 

BEHO : ... Hu TOJUKO cxapa. Bjepyj mu ^a, to.wko nyxa iiouuuau 
ce no uyjcy [dii.iy] u iia^eM ra Tauo Buropoaa [npenKaJ, ^a? l^er vita 
mia, uuuu iiu ce ;i,a cau Mjiaj,uii; n no Aymy ^iojy npaB caw k6 crpuje.ia, 
H CBaKu uyT Kaji;ce orjie;iaM y 3pua.iy, iip.T>eH can. A naua Hajecau hh 
rpy6 ; no Jiyny iiojy, y Moje M.ia;],e ^aHKC yunno cau ys^ucaT Kojoj ;i,o- 
6poj poou! ■ 

.1IDII1IJ,A: Ja j;p;iuiM ^a u ca;;a i;oja 3a tooou y3;tume. 

BEHO: ^lepxo, HMam pasjior u BJepyjeu tu. Hy, moj .lusmua, 
nabu uaqun ;;a 6y,T,eM ^oli y U'C Kpu.iy. 

.mjniII,A: HacTOJaby KaKO ysMory; Ma be ce xtjct j,ocTa MJe;i,u 
3a nocp' nepaniTaHiiHy ^, sauiTO je oho asapa [jiauOMa] Secruja. Hocu 
co6oM a JIM en neccT ;i,yi;aTa, ncKa y noTpeSu y3M0>KeM0 ce upeBa.-BaT. 

BEHO : Ja by ux hocut, Ma hcmoj ;i,a to oSasaa Muxo'i, ep Ou to 
6Haa Moja CMpT: ja by otutu ;(eji6Hro yscTH ose irje;pi. 

JUJ1IIII^\ : A ja by othtu 3a c.iyaai[T] xe. 

lUeua ;^py^a: JIuxo'i u AOKTyp. 

^OKTJT: Enjo ne, o Jlnxoiy, tot, cioc [tojcct] TOauKe uoje koh- 
*a6yjiau,HJ6Hn [pasroBopu] sen cohquii Hujecy Mor.TH expellere, exradi- 
care, cvelhre n3 TBora cpua .tyoaB? Hen miser, Rjih ne BH^um TBOJy 
niTCTy? aut ignoras, a.iu ne 3Ham ^a ce .i,y6aB c to6om pyra, ami 
[mTaBuuie], im)no subridet, deridet, irridet? ' Peraftaniiia ; - Peraftaninu. At iipiiii, 91 

MIIXO'I: III verith [yHcniiiy], Miser, ja iic 3iiaj[ ii:i iino ce ly- 
/Kiiiii na MOiio. 

^HOKTyi': KaKO no :tiiaiu?! Die mild, Danida, nauei; .^luxo'iy, 
lie ,i[)',i;iiiii mi Tii je;yiy MCi»eTi)iiKyjiy [itypiiiiny] ? 

MllXO'I: Aiiiiny MocMyiy xoK pujera? 

^OKTyP: Etinm, atquc etiani ! 

JIIIXO^I: JLy6nx je iLeKa;i;a, TaKol)ep h OHa Mene; h 'raua je ;by- 
6aB Mol)y iiaMir (5u;ia, ,';a ja iie Bche y mchii Ma y itoj, a oiia nc y ce6n 
iiCTOJ Ma y Menu jcc aaiBJcua. Ma u^a xera oux patten o;i, Apyrc Jije- 
iiocTii, II auo iipiijo ;i;p;Kax ,T,a je Annua npHjiHJena 1 Mel)y .iujcuhjcm, ca;i; 
je MpaiiM, caj, je Cjc/kum. 

^( )KTyP : ^aic.ie iby Belie iie .ibySuin, sed amore prosequeris aliain 
pidchriorcm ? 

MIIXOU: JLy6HM je cii u ycujiosan caM je Jby6uT. Bnaiu i;o- 
.TDKO Mu CII nyi-a pcKo ;i;a JbydaB xaKO je Moryka, ;i,a joM je Bac cbiijct 
no;;jioiKan ? 

^OKTST: Ita est; cbc can tu to pcKo Ka;i; can th ;^eKJIapaB^ 
[xyMaquo] „Ojunia vincit amor, ct nos cedamus aniori'^. Sed qiirso, rogo, 
ohsecro, mojium Te, pen,u mh, ko jeTanojaje Byjinepa;ia [pauujia] i tiioi 
prrcordii [xBOJe cpqe] ? 

MMXO^I: IIm<! joM lie sikim: ])iijeliy tu caMO ,T,a je Tano Jinjeiia, 
;i,a ce Monte HassaT iicto cyime o;i; ;ijeuocTU. 

^OETJ-T: (Obo je saucxo Moja poouitima!) Die mihi, Kano joj " 
jc^ uMe? 

iU'IXO^I : PcKo caM tu a^ joj umc ue snaM,' se bene [npeM;i;a] oua 
ce uniiu 3BaTU poouita. 

^OKTyP : Igitur, ergo, adunque tu ami [;i;aKJie tu jtySuiu], diUgis, 
amore prosequeris OBy poQuity? 

MHXOH: OBa, OBa caua jec ,';yx Mora iKUBOTa h hjubot Moje ;i;yiue. 

^OKTyP: me infclieem, o me miserum! Mojium Te, ohsecro te 
per le tante fatiche d' Enea dope le rovine di Troja [mhofum MyKaMa 
EiieJHiiuM nocauje nponaCTU Tpoje] — multumille tcrris jactatus et alto ! 
— 3aKJiHn>eM tc x^er le cencri riverite d' Auchise ['lacuuM neuejiOM Aii- 
XH30BHM] Ka;i; pc'ie Eueu, CBOMy CHuy: „Cineres salvete nepoti", ne c;m- 
je;i;H, ue .T>y6u Ty poduity! 

MUXOH: Hu UMaM ue a.y6uT je, hh uuaM ue cjiHJe;i,HT je. 

^OKTyP : Altrimentc [uHaiie], potestate qua fmigor, uMaM xe ^hhut 

MOpTH*UKaT [KaSHHTU]. pri Mad jjctkom; - ioje. Vi ]>oi!o lIoii-iecMja. MlIXO'l: Pezzo d' asino [Marapqe], HayiiiKyTe Kaito imam roBOpHi-. 
(Oddti ra :i(i.MJi(lmil(i(i.) 

^OKTyi': At, at, qtwsto d il rispetto die mi si deve [laKO mc iio- 
iiiryjeml?! — Hya (5hth oua |)Oonii.a MOJa al tuo marzo dis})ctto |n 
iipcuo TItOJC BO.ibo] ! 

Ill e H a Tpoha: lIojiaiUTaiiHii u ^iijcxajio, ii.eroii AJOTuh. 

IIEPAIUTAHHH: Tcice, ;;i)ai'n Sujexajio, uno th nap a o;^ osera 
i'iiiTi)Hra Kora mh je ocTanao moj iioCijuthm Tpane MaKyjiOBah: penaji 
Mil jc ;;a je oii uJ'Miiap one i)oCiiibe! 

3HJEXAJ10 : 3a piijeru ucxiiny, iiiiiiii mii ce ji,a je ;^jeBoj'^H^a 
.iinjeiia u .TbyBena. 

IIEPAUITAHIIII: A uo tiuio ri)cmir,c ', avd ra<jion [uMaiii npaBOJ, 
cp li&js, je nasHM y*aTU mc gran caldo, ondechc [Bciuita Bpyhima, iia 
CTora], aKO iie CBoraM osy naci'ij^H [cTpacx], al sicuro [carypHo] MOry 
iiiKoiiaT - [nyKiiyru]. 

3IIJEXAJI0: UIto hem ce'*, nap a, no'ier HaiiypaBaT? Bo.T>e 
TH jc nacTOJar na jecTojcKy n ua nuke, a newa h^c a>yoaB c sparoM. 

IlEPAIIITAHIIH : H,t,h, vxn, >i>t'no o;ii Jty^ii, nujecaii ja miga [hh- 
Kai;o] Tpuu,a ;;y6pOBaun;a a.uiTH KOJaro^H fraschdta [jiaKOMHCJiena jKena] 
ox OBe Bame Jlyiapnue; mojh ji;je;i;H, npa;i;jeAi[, i;y myH;^j e;i,H 6Hjm 
cy rociiOAa c zente di grande stima [n 'lejtaj; Bp.io iiiTOBaiia], xproBnii 
u narpynu ko can n ja. Ay Bacje C[)u;e ^y^ipauo [no;(CTaB.'rjeno] ko- 
;i;OM oj, ;iijaB;ia u ne 611 ra npo6y;i:a;ia naJBeha Bepflryjia [cBp;;ao] ; 
a MI! — narpyHH it rociio.^a — ne MOiiceMO ctStu 6e3 .T.y6aBH ; aaro 
CBaKU ox iiac UMa cpi;e Taito iipoOyutano, X"^ nap a Kamyn o;; an- 
TBiiJia [jeryjba]. 

3riJEXA.'10*: Scnza invidia [(5e3 aaBucru] ! ja ce ue rycTaM 
HaMypaBaT, aamro OBa jbyoaB ue hhhu cxaxu Bece.io, a uene rycxa xo;;ht 
no TOBiijepiiaii u cxaTii Bcce-io c MOJHJeji Kauapaxaxi [;tpymrBHMa] h 
Apy^KiiHOM. — C.iymaj, rociiapy, oua poouiba, o;;KaA je ;i,omjia y uac, 
;;pyro ue imuu uero ujiaue n y3;i,uuie. 

IlEPAIIITAHIIH: Al sikiiro [curypuo] je oua uauypaua ua uojy 
npe3eHn,y [jmu;e], ke^i; xe cxBapu 'imhh. Tu nol)u rj;je caii xe Maiioupuje 
HHBiijaji [uoc.iao], n ^a ce bu;i;umo. 

3IIJEXAJI0^: Ja oxh^ox. 

HEPAUITAHIIH : Orsusso ^ [ji,e;i,ep], nohy ^ ;i;03BaT OBy po6uu.y 
Koja Mu je Sujia Konceitaua [npe;;aiia]. — Tuk, tok, xuk. ' grescne; - schiopat; ^ ucnpaa.n,eno u nad pctkom ; * ipnjeiuKo.M \Am\z7i\ ^ Or- 
fusso ca ucnpaejbemiM rf; ^ pogliiu. At iipiiii. 98- III e 11 a 'I c T II p 1' ii: Mainapiira, iio.i, iimoikim o,\ pofini[.t', ii IlepaniTaiiiiii. 

MAITAI'UTA: Ko je? ko ityua? 

IIEPAIIlTAlinil: Ja caM, Apara cecTpo; xo;;n Baiiica. 

jMAlTAl'llTA: Kito mc; iuto aaiiouiijcAaiii ? 

IIEPALIITAIIIIII: Avaria a euro [6n;io uii mh ;;i)arol ,T,a IJaiiiii 
Mii.ioc CTOJii allc(]rai)iente | liccc.io] u ;vi no miic.iu iia iino tii ja siiaM ; 
ai;o TU IUTO JiaiiKu y MOJoj iiyKu, parlii libcramente [roHoi)ii cioooaho] : 
iiMaheiii tutlo quel cite vole [cbc uito xohciii]. 

MAPrAPMTA : He Mory ja xyatHa poOuita aa ca;^ o;i,roBopHT iia 
TOJinKe *.iB6})e [.T.y6aBn] Koje mi iuhutc; Ma auo 6or ;^a, ,T;a iiafjesi i;a;i.- 
ro;; uora opara (ax iKUBOiy, ax CJipru Moja!), Bul^eliem xohy jih hi 
xapiia CiuTU. 

IIEPAIIITAHIIII : He OK^pajy tante cerimonie [tojiukc ^epeMO- 
Huje] ! Pcuu Mu, ,^para cecxpo, KaKO cu i;aniiTa.ia [cmr.ia] y xiora iio- 
6paTHMa Tpnne MuKy.iOBHha? 

ilAPFArnTA: HMaiii suaTii ^^a ja u jejian Moj Spar yi;puacMO cr 
y jc;iHO spiijcBO iia CMiipiie aa ;;oli ob;i,u y ^yopoBiiuK, u jej,Ba ci; 
0,1, Kpaja o;;ujejiuc.MO, y3;i,urHy ce xaKa fiapaiuKa c yciiOHOCxu o.t; 
BJexapa ii oxojiiijex Ba.iOBa, 3,a xaiio, Ba.T>ajyhu nac cajia MopcKa, Mcniy 
iiac ua jcAiie xpu;^lI, xep ce tj pasGiiCMO ; u uu Tai;a iiouoh o;i, iipnapa, 
;;a cbu hiiibii na i;paj c k a n y ji a c m o. 

HEPAUITAHHH: At sikuro [curypHOJ cy to Cu.m iipaapii He- 
paniranu. 

MAPrAPHTA: JIa aJMex, je;;Ba ;toiuju na xe MopcKe xpa;i;u, rjje 
HujeifcaxMO npuMHT Kojn^OJ^ noKOJ, U3u;^e mhoiutbo Typana, Koju y je- 
;tH0uy iiopTuhy ui itnxoBO.M ra.iujo.vi exaxy. Ja xa^i;, xyiuna, ii .i,Ba 
iq)uapa yxewox ii CKpiix ce, a yxuxume MOra opaxa ii cbc i'lHe; uja, 
xyacHa, BH^ax r;tje ra cxaBuiue y raimjy. II Chbiuh ce ona MopcKa CH.ia 
oGpaxHJia y Jiupiio Mope a yciiOHu BaaoBH y xuxe a S.iare BJexpfme, 
o;i,njejnime ce OAO.ien; jia je;i,Ba ce o,j,i]jcaHJiu, cycpexoiue ux MJiexaiune 
ra.iHJe xep iix yxuxuiue. H oim koju mc ob;i,h tcCh npunopyiuo pcKo 
Mil je ^a one ra-mje uMa-ie cy j,oiiu y ^a.iMai;ujy; 3a xii yspOK ^lOiiua 
can y ^yopoBHHK, u seoMa ce ^ly^HM ^a obc ra;inje joiu imjecy ii il- 
ea je n Kaiiiixaje y ^aji.Mauujy. 

HEPAUITAPniH : Tasci [Myqn], iasci; lyo caji ;i;a cy jyxpoc ^oiu.ie 
H3 .TcBaHxa ibckc ra.iepe [ra.iiije] a Santa Croxe, u xy cc iiwajy peiic- 
i^ax [iionpaBuxn]. Ca^ hy ja oxux y3eT 04 CBcra niKsopxiauiijoii [ooaBujecx]. 

MAPPAPIITA : 3a OBy ;;o6py 11 6 b y Kojy cxe jih jtajia a;ajia 6hx 
TH MOJ atiiBox! Ma iia, ysMU obh npcxeii kojh je Menu ^pa/KU o^ acxora 
HuiBOTa. {Cajua: Obo je caMa ycnoMeiia Mora Hujepa!) 94 liuiio Iluii.ieciija. IIKI'AIHTAIIIIII : .hyfiiiM pyuc Haiiioj Mhjiocth ; OTHky ce HH*6puaT 
[ouauiijccrnTii], ;i JJu y.i.cit'rc ;tOMa. 

MAITAPIITA: Ca;; hy ;;eji6Hro. (Ca.ua: Illro 'imiiiui, o Mapra- 
l)UTa, -rep lie uaa>ieiu tbojc iisryaibeno ;;oupo?! Ax Ilujepo, IlHJepo, 

■/Ka.'iocna yoiiOMCiio iiora ii:!paiLCiia epn,a!) 

lUena nexa: Muxo'i ii Mii.iuua, iioc.iiijc Annua. 

MIIXOH: SaucTO, ai;o iic iial)eM iiaiiuii c Kojiijcii' MoKy iiOifnaT ;^a 
jie oua po6uii.a .i.yoii, morirh disperato [yMpujeliy y O'lajaity]! 

MMJim],A: Focnapy, rociiapy Muxo, cjiyntuua rii can. 

MIIXOM : ^lo.'iiiii TC, Mu.iui;a, aa ca,'; ocraBu mc ce. 

illL'lIILl,A : llyTu, upiia, iuto roBOpu ! — Hyj mc, ii03ApaB.iba re 
rociiol)a u mo.th tc 3a OHy :i>yoaB Kojy joj iiocuui ;;a & . . . . 

MIIXOH: Ox Koje ce to JtySaBU XBajiu, aiio ja na H.y Mpaau? 

AHimA : Mpstiiu na n>y ? ! iipauiii Aiiuqy KOJy cu H>eKa;;a to-imko 
jfcyuiio?! Pei;u im, saiUTO mc Mjjsum? j ai;y h tii mijecasi BJepiia 6HJia? 

MI'IXO^I: A Koja Bjepa npnouBa y tbojhjcm iipCHwa? 

AHimA: Oua i;ojy caii tu ;;a.ia ,T,a liy xe CBe|) .xyOuTii, oiia KOJy 
cii Mu ,T,o x'^ Me iieiieiu iiiir;i;a ocxaBUTH — ouy KOJy ca;ta 0CTaB;bain 
nyuixajyhii mc! ax jaox, xyacna! 

MILlimA: He u.ia>in, Moja rocno! — Moj rocnapy, hcmoj ;^a 
Ahc iwa'ie. 

MIIXOH: Heiia njiaqe, HCKa nyKHC. 

AIIimA: XBa.ia th, Muxo; ocxaBiam Me 3a cjiujej,uxn jej,Hy pofimty! 

MIIXO^I: OcTaB.TLaM xe, sauixo ch ;i,ocxoJHa 6uxu ocxaB.T>eHa; c.uh- 
je;i,HM xKO jec ;],ocxojaH Onxu c.iiijeljeH. (llde mja.j 

AHIIUrA: OxH;;e ;i;aK.ie u nete Me uyxH! xaiso ;iu, neBJepHU'ie, lu- 
HHiu Majiy ujeHy o,t; ohc KOJa aa to6om yMupe?! 

]\IILiLlIIl,A : ^Iy;^^M th ce, moj a ;;yiuHu.e, ;i,a ce tu xeiiy CpHHeiu ; 
jec xucyhy ^tpyrajex kojh sa to6om jMupajy. 

AHimA: He roBOpn mh xera, sauixo ja caMO atiiBCM aa MHXoia, 
u 3a Maxoia xofey yMpujeru ; u aiio mc .T.y6uiu, >iuiiii ;],a CBauaKO /taaac 
y MCHC ^0^6- (ilde laja.J 

MH.IHn,A: jKiimu^ syma, 'iHHufey mxo ysMOry. 

inena mecia: .IiiMuua u Mn juna. 

JIILMHUA : ^ooap ;i;aH, iiocecxpuMe ; KOMy je k6 xe6u ? 

MILIHU^: Pei;u mh, ;;oK.ie xu mijecaM peiua! KoMy je k6 tbSh? 
ca;; je xBOJe BpujcMe: mosciu jiHJeno Haneraxu, Bche cu kohtcht 
— HHJe BaM Jlaxoqa y Kyha. 

1 Scimi. . \ At iipBii. 95 

JIHMIIHA: Jii KOiiTCiiT Kojii crojim y jc;i,iioj i;yliu r;;.jo cc ;i,pyro 
am 'HiHH nor ii.ui'io rociiiip IIujcpo Koju jc yxMhoii o;t TypiiijaV! Tu 
cu KOHTCHTii II 3aiiJieTajio, ep y Bac ;^oxo;^^ Mhxo'i, to ii ii.uiBuaTc '; 
aiiaiu ,;;a ra je crera orai; h3 KyKe H3arn6? 

MIIJiJIlJ,A: Biiasi, a jec sejiuKO 6piijcMe ^a xy Hiijc ibcroBa iiora 
3aBnpu;ia; Majioiipiijc rauo ce n3 6yp;i,eiuK6 ;^a, ^a ch uyo, KOMiia- 
ciijyii [MHJiocpl)e] 6h re o6hiu6. Oh th ca;;a HacTOJH oko one po6Hii>e 
Koja y llepaiinaniiHa croju ; ny, npii, aiio MO;Keni, noMOSu Mojy rocnol>y. 

J1IDI1I1J,A: lie GpHHu ce — ncKa je mchii ! ja hy nacTOJaT cbc 
o6a3HaT, H uuHuhy ;(a oncT y H>e ;ioxoa;H. Pexiipa' ce [uj!,n Harpar] 6p30 
— eso iLcra ii SanjCTajia. 

lUena ce4Ma: Miixon, Sanaexajo ii .luMima. 

MTXOH: Je au nocuoujio [iioryhe], 3an.ieTa.io, ;i,a tu, kojh ch ce 
XBa.iuo ;i,a Tu dacra sanjiecTHx uito Ch ce Mor.io Tpy;i,HO pacnjiecxiiT, 
He dacxa tu iiah iiaunn 3a KOHCo^ax [yTJeimiTu] Me? 

SAILTETAJO : Focnapy, ja caw ohh hcth kojh can CBC^epa 6ho, 
Ma cax[ TC TaKO bhaho saMpmeiia y .•sydaBu Ahhixc Moeiiyqe, to h nu- 
jecaM MOro BJepOBax ;i,a j>yuum ony poCiuH>y. 

JUIMimA fca.u c u uj a e a) : Cazzo, podnitH ce ^tncKOpa [roBopn] ; 
ottcnio [nasn!], JIusiHi;a! 

MIX OH: Bjepyj mu ;;a je .T>y6uu, u na Tauu iiauuii, ;;a caM fotob 
3aMaxHiiTaT; 3aT0 na^n kojh naquH ^a je siory HMax. 

SAn.ilETAJIO : Ja dux iiauio Tucyliy uaqnHa, Maaa . . . 

MHXO^I: Ma hito? Vem mu! 

SAII.IETAJIO: Bojum ce o;i; onera ayneniKOBuka oj; JuMui^e 
;;a uaM ou cbc He cmctc. 

JUIMimA (cciM cmijaea) : .lajKem ko jeden naci 

MUXOH : He doj ce, ue du ou to cmho ymuuT. Ma Hy mh peu,u, 
iiaKO hem yqunux? 

SAII.IETA.IO : Ba.T>aJio du ;i;aTH OHCMy TlepamTaHUHy ;i,0CTa rpoma, 
TO ducMO je HMa.!iH senza altro [cBaKauo]. 

MHXO'I : Veramente [saucxa] ;^odpo roBopani ; Ma KaKO heMO uwaT 
MJe;i;H? tu snam y KaKBy mc Kou'iCTy [Mnujeay] MOJ OTai; ap^ku- 

JQUIMHA (ca.u) : 0;i; onera cxapeatHHe ueheTe uMaT hu MUHi;e! 

3AII.1ETAJI0 : Th 3Ham ;i;a caM ja San.ieTajio, ja fey saiiJieCTUT 
116 CBHJCTa 3a HSMaKHyT My MJe^u ; xo^u ca muom — caj; hem bh^ct. ' plausgiate ucnpae-ieHO djiyzo.u xiyKOM y plauciate. 96 Ijeiio Ilou.icciija. .IIIMIIHA (cum): Per vita mia iic saiiJCTC Huuira! 311am ;;a caa 
ja JiHMHua sorda [r.iyxa], Koja hy ii3.iiiMaT [iiCTypniijarii] cbo rnoje 
iMCTiiBO; ca,^ ^»y ja otut cbc ciapora abiisar. 

nieiia oCMa: ,'toKTyp n ITepainTamiir nociiije iia *yiLecTi>ii. 

/tOKTyP: Nostra ciipidinens pedora iorquet amor! He MOry naha 
Mc;iuja cy*ii<iiijenTa ' [t-pecTBa AOBO.T.Hor] 3a Ojiiq)HTii oiioj p06un.11 .i.y6aB. 
Caj;, uuBiuu Baccanalia, to jec sacra tempora Bacchi, .lu'icum'iju [ot- 
uycTHo] caM Moje nyepy-ie [MOMUHlie] 3a Mohu — absolutus ncyoiiis — 
aiiaiiKaT ce [6aiyiTH ce] iia .TiySaB obc poouite; u saxo eaw HaMHCJiuo 
;;oli iio;i fyiLecrpy c je;;iiHJ0M Tpacxy.iOM [urpa'iKOii], iiCKa y35y;;e 
'lyru la mia mellijiua cd armoniosa voce [sioj ciarKu u CK.ia,uiH r.iac], 
n uiiaM joj OBaKO saKaHTar: „0 matre pulchra jUia pulchrior!" ; jia 
6o.i.e je osano: ,,.liijena, seratas aperi fenestras, epoo hy ca,Ti qiiatiare 
portatn; lie MOry Belie sopportare [iio;tHOCUTu] .i.ydaB jjectora nostra." A 
yxo-iMKO OTuliy osculare questl miiri et antemurali [oBe 3H;^0Be 11 iii)e;;- 
3iil)e], y KOJiijeM ctoju clnusa et recondita mea rohignicula. (Oedn .-bt^ou 
Ki/tiy.J Sah-ete, mura fatuli [y;i,ecHu 3u;;obu], y iiojiijeM ctoju saTBOpeiio 
idolo mio [MOJe cpue] ; xoty Bac iio.T>y6uT itenoit atque iterum. 

IlEPAIIITAnilH : Koja obo i;aHa.T)a [hiitkob] n^e oko MOJe Kyhe? 

^OKTyP: Heii me, In fraude cuptus sum! 

IlEPAIIITAHIIH : Ty;KHii '3jyi)e, n>CKe th ce cxperoHapHJe [Mal)uje] 
oko Kyhe uuHc! Ba.T.a Jiy ;;aT KO.iauiijyn [j,opy'iaK]. Tole, tole, mago da 
iiiente [na. tu, HeBp^je;^HlI lapofiHU'ie] ; nayin ce ;tpyrn nyx *aTyKJ;ipHJe 
[qfiiiu] uiiiiiiT. (Oedii ?« noAuea eodoM.J 

^OKTyP : JIcu, lieu, gli umeri [njiefea] ! pulsis shih madefactus 
aquis; TpiijeSa mu je yTcli, ;i,a ye tko hc buj,ii no.iUTa u ;;a ySMC xpa- 
CTy.ia [;ia ce ne iiapyjia] o^ Mene. 

Illeixa ,TeBeTa: Kaneiau riJOMmtaao 11 Hvvpo IlapanuiT. 

KAITETAH: IlMain SHax, JKj,epo, ^a rpoMUH.a.10 xohe pajex crpa- 
XOBHXH rpoM, rpOMHibaj-MVita, cxpamuBa xpeiiiiba, oribeBuxu^ xpujec, 
xpjecKOBUTH oraiL ; iiaqex^ xohe piijcTU ;^a, ano ce ja KpeHCM, CTpecxulie 
ce 3eiiJi>a aKO aaatyHCM, y3;i,HrHylie ee Mope, 11 aKO sanyxiicM, octu- 
Hyhe oraH.; — h saxo ce sobcm Kanexan FpoMuiLano. 

/liyHEPO: A ja xn ce 30bcm Jli;;epo itiijeha r.iaj;a Kojn cxoJH y 
OBeMy npoH>;;p;iOMy cxclHKy; u oj, ca;i; ynanpuje;; xoKy ce 'iuhht SBax sufficientia ; - oghneviti; ^ paceh. Ai- iipiiii. 97 

jKjtcpii-TOBiijcpiia, ep rjic;;ajyliii iior.i(vi,OM npoiKAiip*'^') — '">o Y ^^' "<^- 
TcriicM <i>,jaT, lUMpuaM Til itiiiio, — aiio hjcji, ja rii ;uiJiyBiij;"i.M [iiOTaiiiiM]. 

IvAIIFj'I'AH: Myn', in hulordo, indcijno [tii .iiy;i,oiJC, i;ojii lie ;iac.iy- 
Htyjciii] ;!a uyru Moje np(v;enc [jyiiaiuTBaJ! Ja caM oiiii r[)OMHiba.iio «e- 
pote [ynyi."| del gran Batt' inferno, eufjino fpol)aK| di ManifKifulmhii, 
Jiglin |ciiii| di Titita Gifjunte, irronepote [iii)ayiiyi;J di Sbranacerhero, pa- 
rentc [cpOAHUKJ di Frenadragone e discendenie [ii noTOMai;] o.i, CBiijex 
Kpa'i.a o;t ciiujera. 

JK^EPO : lIo'iCKa', imaM tii ii ja po;i,uiiiic o,t, icoje ce MOry xiia- 
.iHTii ! aaiiiTO npoHWp hs KoMoua 6110 jc oxan npo;K,T,pH-lIy.ii>e, oj; 
IIpo;i;;i,pii-lIyj.e ce po^iio ITpoiKAP-ian, 0,1; KoraeaMceja, iK;i;epo, po,'ino. 

KAUETAH: ^a tg uujc 'lyT! — ■ C.iyoiaj, Bu;i,nin .lu OHy i;yl>y? 

>lv/l,EPO: ^a je TOBiijepiia, ficte oux je bh;i;uo. 

KAITETAH: Oii;i,n ctojh Moja 6oHtui;a; 3aT0 xohy a,a je OTH;;em 
yrpaoiiT per forsa [iia cii.iy] 113 i;yhe, n to aa flecner onera JTcpanira- 
hraiia. II ai<o tii je ne 6m xtuo ;^aT, peuu Jiy: „yMpH!", u ;i,e:i6iiro 
Ke naCTiiT MpTaB. 

JIv'J,EPO: Xa xa! Jta saiiiTO xolieiii ;i,a y6iijeM je;i,nora ciipoMaxa 
'lOBJeKa? 

KAIIETAII: Xohy ;;a y^HJera iie caMO je;i;Hora 'lOBJeKa, ma un 
esei-eito intiero [nero uujejiy BOJCKy], i.-a,!; cu ca mhom, n to CBe co)i un 
sol sofjio [jej,uuM 3a;i;axOM]. 

JK^EPO: Ca22o, rocnapy, ja no yiiujeu Taico HcecTOKO sanyxayT! a 
nana imjecaM Hiir;i,a 'lyo ;i;a ce TaKO .T>y.T,u ySujajy. 

KAUETAH : Tira via, poltron da nienfe [uj,u ha, KyuaBime] ; rae^aj 
c KOJOM opaBypoM [jyiianiTBOMJ xo;i;nM u Hj,eu ;i;aT aca.iT [uana;i;i"ij] OBOJ 
Kyliu. Bu;;iim rj;je mh H3Jia3u ;i;h\i h3 Hoca, oraib h3 oih, TpjecuoBn ki 
pujiimo? OBO MOJe 'lejio Bu;i;nni rji;je ciijoBa orait, a OBa Jioja 3;eeiiuiia 
He >iunii ;iu tu ce TpecTHT? 

JIviI,EPO: yl,yp, ji,yp! ja Tera iiuuna He bh;i;hm. 

KAUETAH: IIosnaT je ;i,a iiiijecii 'lOBJei; Sejiiiqep [paTOOopan]. Or-si<, 
uji,en ja Kyi;aT; ca;i hy o6a;iiiT osy Kyliy. — Tuk, tok, tmi;, toi;, thi;. 

UI e H a ,';eoeTa: nepamxaiiuH na <t.yibeCTi)ii, ucth, h Siijexa.io nocmje. 

HEPAUITAHIIH : Koje;;oJiH? cJie furia francesa [Koja je to a'[iaii- 
HycKa cujia]?! 

" KAUETAH : OTBopu, ep cau ja. 

;k;i,epo : H ja. 

HEPAIUTAHMH : HiuaJTC nimnjeHU,y: yiHiiH.i caM .i e m 6 3 u 11 y. 

M. Pewera-p; ^erupu dy6poeaHKe djyaMe. i 98 ]'>eiiu Iluii.icciijii- KAIIETAII: OTUOpii, ronopuM th — thk, tok. Ja caw il fortissimo, 
Unndissimo, invUtissiDio [iipojaKii, fTpaiimii, iiCAorniTim] KaiicTaii Tpo- 
Muibajio. 

jli^lEPO: Ja /lUepo, llpoaj^iop u lIpoa5;;pii-lIy.-La, ibcroB ajcthK. 

KAIIETAII: Oriiopii Cp:50. iipii.i.y th; ii jaiioiiiijcAa.M tii ,^a mh 
flam oiiy poouii.y, altrimente [nn:vn\\ }ta:i6nhy tii upara, oua.iiiiiy wrtpc, 
pasojiuLy isyhy, a tcOc liy oGpaxHT y npax u neueo. 

^IvlEI'O: Xa xa xa! ii])ax ii ueiieo sa 'rpoBax mhiuc. 

lIEL'AlilTAlLIlH: Chi v' ha vmndu, razza renegada [ico -re je iio- 
aiao, HSAajuqo]?! (Oedu usjiasu ^la tfiipbecmprj.) llo th.io rpemibc' Obo 
jc i;aiiCTaii ! — U pooiiiba, po(iiii!,a, punteU [iio;i,yiipii] xa Bpaia ! 

Jlvl,El'0: Fociiapy KaueTaue, ajuex, ouo ra aa <i>yn.ecTpn! 

KAIIETAH: Ilapa tc cxpax: niicaj Haiipiijefl, cbo mc — ueae 
3a TOOOM. — Hyj Me tu, ^apyj mh Mojy po6uH.y. 

IIEP.UIITAHIIII : Ja saw bcjium: andc con I)io [u;;u rtooro.M], ep 
aKO iio>i>aTUM ciia^y, per saiito die ranto [xaKO mu CBeu,a KOra iijesaMJ 
iiiHiiIiy BaM OAHHJex nocpane rake ^OMa. 

jK^EPO: DyuiTaJMO ra c BparoM. 

KAIIETAH: Siy)ior no, UMaM ra nosBax. — Ola, xu Ofl Huiiixa qo- 
BJeue, CBiiflaBaM xe a spada tratta [c rojiuM Ma'ieu]. 

IIEPAIIITAHlill: Exo Me, exo! — 3njcxa.io, ysMU xu niiCTOJiea 
n X04,u ca muom, Aa aijycxaMO osy Kaiia.T.y Koja da inqmzzo [cMexa 
BpaxiiMa ouopaxnjcM [nouixeHujcMJ. 

31IJEXA.10: Ebo mc, 3Iiser, -Kaxe! 

IIEPAIIITAHlill: y^pu ira capo e collo [nel^y raasy ii Bpax] ! — 
KaHa.io oj; Humxa, razza rencgada [u3Aajimn,u], yaauxe xo, Haymxe ce 
flpyrii nyx dar impazzo [cMCxaxn] ; Ha, Ha, tole sii ysMHxe]! (Oedu ce 
6ujy dpooM^.) 

KAHETAH: TradJweHto [usflajcxBo], tradimento! 6je;K'M0, Cjeac'Mo! 

JKJIEPO: Ja nujecaM HHiuxa KpuB! aJMex, ^ra^ia [miuocx], grazia! 

IIEPAniTAHHH : TogJi^ su [yawuxe], ioglie su! — A ca^ xo^'mo 

y Kyliy. 

3IIJEXA.10: A ;i;uhtu cmo ux cxpouiija.iu [ocaKaxn.m] ! 

Ill u a j e A a H a e c T a : llujepo casi : 

Ax, ^yopoBHU'ie, Moje poj,uo MJecxo ; KaKO ce npnoSpaaieu h y cbSh 
HCxoMy CMexen BpahaM Bul>e[x] xe. Ax, my ecaM .luj a llujepo chh Eeaa 

* grescne; - oay cy lyujm ucnpaejba,ie ouje jiyxe: njwaje sanucoJia da nn sarM.ii 
ueiuTO npeeyKJia u nad pencoM nanucajta oner vom, a dpyia je y3 da uamicaaa r, toko 
da ce cada vura dan'om. At iiiiiui. ill) 

llon.icpiijc, *in[u;)6ra [r.iacoiiiiTor] -qiroiiua, icoju caM y iiajjijcimiii ubhjot 
M(" M.KViocru oiiiiiiu iia C.Miipue ;!a iiacTojar ua iierouujoV ax,jccaM; 
Ma oaM iiiiryCiio cbc Moje ^^odpo, ocrauuo can ApyroBl^o stojc cpuc. Ax, 
MapraiJiira, Maprapirra — iic BcliC iKHDOry uoje cm th, xia CMpuii wora 
iKiiBora! no bcKc iioicojy iiojiijex no;Ky,';a, Ma ynpo'ic Mojiijox bjcihhjcx 
neiioKOJa! lie ;kiibo.m ja bcIio, iiok.'iu tii, Koja cu oii.ia moj /Kiibot, yjiu- 
pyhii iia oiuijc.M MOpcuiijcM xpii,-;uMa, yacjia cu Menu atiiBOT ! — Ma ^;^je 
u;;e.MV ono mu uylic MOra oua: xnhy .lu y H>y y.ijccTinu :!a ,naTU niica- 
HHJesi liipcTpn.'i.ciiint] Tpy;;uMa KOJiiro;i,u iiOKOJ? He, ue, lIuje[to, Oes 
MaprapUTO nuje reou iiOKOJa! 

lU c II a ,1 li a I! a c T ;i : Beiio ii JloKTyp. 

IIEIIO : Siguor Dottorc, ja iie siiaM bhuic, leca ce TyHJuiu ua Mora 
cuua? jauyii tu je >k6 epe c.uije;i,u Anuny MoeMy>iy? /Ka.iuje je mchh 
Koju ca[u] My orau. Quesio e male antico [to je CTapo 3.10], u aaxo ra 
caM AecTpiii'6 u usanio us ityhe. 

r^tOKTyP: Xcqiiaquam, miniyne autem ja ce ue xyHjuM, qurror sen 
conqxcror o;i; .T>y6aBu Auu'iuue; Troja vetus malum — eBO th CcueKa! 
aauiTO ;j,a je to, 6u.io 6u terrerc iempiis. Ma uuaM hobu yapoK KOJu Me 
uHcniiura xyiKur ce: majora latent, rocuapy Beuo. 

BEHO : Per vita mia [Taito mu iKUBOTa] pei^u mh KOJa je to CTsap 
Kojy MU TaKO uu<i>aMy [cpaMOTuy] ;i;ecKp)iBaBain. 

^OK'WP: Infandum, regtna, juhcs renovare dolorcm! on hc ."LygH, 
sed odio j^foseqititiir AHUi;y, Ma .■byou ;ipy3ujex. 

BEHO : 3a paue 6 6 p e penu mu, TKora ^ to Ji>y6u ? 

,^I,UKTyP: ^lyj obu ;i,iicTUKOu, to lieui u saaTu: „nie, Anniculani, 
valde qui.prius amahaf, nunc aniat intcnso corde Robigniculam" , to jec 
Mhxoi He .i>y6H AHuuy uero po6uity. 

BEHO : (AJMCx, uyxu Bpara!) — Ma KaKO to suaui? ko tu je peno? 
Moa;e .la 6ut to Taito? 

^OKTJT : Majora in mc patior ! on uctu ore j^'Oprio confessus est, 
pcKo MH je fl,a. amans ainavit, aniat, amabit . . . 

BEHO: OTn;;u, caro Sig.'' Dottor, a ;i;HCBa;ta' ra oj; Tera. 

/l,OKTyP: OxuKy illico, statim u- ouiac; vale, domine! 

BEHO: Cazzo, yseT mu poSuity! osa ce Bche ue mohc Tpujex! 
Baa^a mu otiit uaKu ."luMiiny, noKa oh uol)e KOHTpaTaT [noro,T,UTu ce] 
c HepaniTaHUHOM, upuje Hero oh spar yiuHU mh koju Tpaj,iiMenaT [u3- 
^ajcTBo]. Yao caM one neccT ;;yKaT; OTuhy ;i,6 Hjiaue, je;;a ra Hal)eM. ' tko ucnpaeujia dpyia pyKa y tkoga ; - Had pericoM. 100 liuiiu Ilou.icciija. lllfii:i T p II II a c CT a: ijaii.uvia.io u IIopaiuTaiiiiii. 

3A11.1ETA.I(): Oiioni iiyra senza ultro [cB;ii;ai;o], auo lie OKininM 
iia itjeiiia.iiiMii, iicliC .mii MiiiiKar y ra;iiijn ,tyiiiy iiyCTin! Ha.Muc.iiio caxi 
*i'iii>y o;i; I'Uiijt'Ta :ia y crapora rociiajia Ucua MJr,i,u ii;jMaKnyT. Oa,ta 
Mil i3a.i.a iiali iia'iiiii 3a oiicsiy llepaiuTaiimiy ii3.\iai;iiYT jio6uii>y U3 jiyiia; 

Ma ra obo, oriiliy ctr [i o,t I'l jt ar, uiro rouopii iiCKa MOry 'lyr. 

llEi'ALHTAIIIIlI: T|)iijcoa:i mu otut yacr KOJyro;tu iiiii>oi».\iaiuiji)ii' 
[oCauiijecT] iia IIjiluH ; in a ditto [jieoa mh je] 011a poouiba ,^a 'leija 
jcAHora ibc 'T'pJAC.ia [opara] Kojii je 0110 y<i>alicii o;\, Typaua, a nana oho 
jo .ifioopfm [oc.ioool^eiij o;i; iiaiiinjex ra;iepa iscHcm'ijaiuijox, -repe ra ona 
ciiai:ii 'lac >ieKa.i. 

3AII.1ETA.I0: (0 bene [Aoopo], hene! obo tu iia'iiiiia ecKBiiaiira 
[H3Bpcua].) — C.ip'a TU caM, rociiapy Tiype. 

IIEPAUITAIUIII : Bitun cU c boii anno ; cosa vole f^ooap ,t;ni it 
Aoopa roAuiia ; uito xoheui] ? 

3A1IJIETA.10: Eii ;iu mu yMuo piijer r;;je ctoju je,i,ua ;ycBoj<iuita 
po6uiLa Koja Ma.io jec ;;aiia 4a je ;;oiu.ia obj;u? 

IIEI'AIJITAHIIII: Peuii mii, die hisogno cue [KOJa tu je uoxpeoa] 
03. -re po6uH,e? 

3A1I.'IETAJ0 : ILuaM i;ii,ury 3a ;iaT joj 0,1; je;];Hora H.e 6paTa. 

nEPAUITAIillH : (IIo tii.io rpeuiibe uaryouliy cijeu;;3e Kojejoa- 
caM yiiiiHuo ! . .) — 'Jyj mc, ^jiaru Oiiaxe, ry Kojy uj,eiu ucKar non Id 
conoscjo proprio [jiuKaKO je iie uosiiajeMJ. 

SAII.'IETA.IO : ilio mu je liCOMa, 3auiT0 uMaM hccct jiynax 3a;;aT. 
OHCMy Koju je je iipuMuo sa obc ;miu y Kvliy. Orsit, c.iyra tu caM. (Oadu 
ce yai/muea.) 

IlEFAILITAnilll: Vcifii' qua [.i,ol;u auo], vegm qua! uito je to 04, 
neecT j,yKaT? 

3AI1.1ETA.'I0 ; He OKopa ;i,a reou roBopuM, Ka;; ue 3uaui r.ye 
CTOJu OBa KOJy uuitcm. 36orOM. (Ouem, ce yaymuea.J 

nEPAlIITAIIIIII : A, pofar del mondo [oora tu], obj,u ce rp Vr.i 
[pa;],u] o;t u ii u u 3 u ! — Tome qua, fradello [fipaTU ce auo, opaxe] ! aKO 
lieui HMax xy poouay, ;;oiiecu mchu to ncAecex ;(yKaTa, e festa Jiina [ua 
Mupua Eocaa] ! 

3AinETA.10: A je^a je y xcoe? 

IlEPAIllTAlIIIII: Non pcnse allro [ue Spuuu ce aa ^pyro] ; ^oueca 
MBHu ncAecex ^y^axa, ja hy xeou cyouxo ;i,e.i6uro ^.axu po6uH.y. informntion ; - jr>l. At iipiiii. Kil 

III II a 11 p T p II a T a: .liniiina ii iicrii. 

.IHMIIHA: (Po6iiii.y .i,aT ;!a iiccer ;;yi;aT! iradimento in hottcga 
\w.\:\a]qt\\o y ;;yliany]!) 

oAlIJlETAJK): Orsit, ja liy th otiit aohhJct mJivui — tu 'ihiih 
Aa je OHa ciipaiiHa. 

llEPAIIITAHnn : Andv con Bio \\\;\\\ ndoroM]; Ka^ mh ^aui riH- 
iio;!ii, ja Ky je reou AWionro KOiicoitaT [iiiKVi,a'rii]. 

.1IIMIIIJ,A: Ko.iHito je fiaciajio oiioMy Sanjicrajiy cn;iecTHT! — 
llai'|)yii-'l.iype, iiosHaiii .in onera? 

llEPAllITAnHII: Mi non lo conoscio [iie nosnajeit ra], Ma mu je 
pe-Ka-i ^a je ji.om6 da parte [oa crpaiie] oy. Spaxa je^ne poSiiite 3a iio- 
Beci-HT je co6oM. 

.'IIIMIIHA: Ja xe aBiiaaBaji ^a, iiiije oiiauora *p*anTa y 
Kpcry cuiijexa u aoiuo je sa ripcBapHTU i-e. 

IIEI'AIIITAHIIH: Jlene araSax [npesapuTu]?! He iioace to 6ht, ep 
MM xoKe ,naT iie^eceT AyKaxa sa iteKy poCiiiLy. 

. llIMMU.xV : To je rjiaManapHJa, aaiiiToja caM oim Koju tu HMau 
Ai\T uoceT AyKaxa; ja th Be.i>y fla je He ^aBain ^pyroMy Hero MeHH, ep 
6h n3ry6iio ii pooiiiby u MJe^H, a nocuHJe ne snan Kano 6h naco. 

IIEPAUITAHIIH: A, pofar del mondo, Bche ctc mu h h Kp euiKajiuM 
Ofla poOuiba ctoju in casa mia [y Kyhu iiu]: aKO je tko xobe, neKa ao- 
iiece ue^eceT ^ynaTa, e mi subito ghe la dago — e para via [a ja hy 
uy je OAMax ;;aTU — u sCoroM] ! 

JIDIII1J,A : He ^aBa' je nuTKOMy ; ca^ iiy ja otht jexefen h ao- 
iiiijehy TH rpoiue. 

HEPAniTAHHH: Xo^n, 6p30, ja to 'icuaM na Hjauy. 

IlIeHa ueTnaecTa: KaneraH, HC';epo u Sajexajio nocaaje. 

KAHETAH : Jecu m. bu^ho, o /KAepo, ,1,^. hctou usH^onie one orite- 
bhtc iiiije'iu U3 OBBJex TpjecKOBUTUJex upcu, A^'JioHro pauHuie cp^e 
OHora HepauiTaHHua, ^a ce AOJionro oSpaxu y npax u neneo. 

JK/i,EPO: ^a 6u ra TaKO ne bh^ho! joiu mh ce cpu,e xpece o,n 
CTpaxa, a joiu Me lUKHHa 6o.m oa Saxa itoje mu je ^6. 

KAHETAH: Mj,u, vigliako [Kyi;aBuue] o^HuuiTa; to je 6ujia cjena 
H.eroBa Koja je 6je>Kajia. SaiUTO mh to Hiijecu ^e-ionro peKO? ep 6ux je 
c MOJujeM HiecTOKujeM *jaT0M sauyxnyo, to 6a a oj,.iefeejia. 

jliyHEPO: HcTOM cnp^a' ohj,h, a ja caM rjia^aH isaKO nac; u js,a, ce ne 
ywHJeM CHpoMax n p k a m a t, 6uo Cux Haaa^ Tpuec roAumxa yMpo oa raaAa. inkresliali tdje je ucnpaajbeuo dpyio k. 109 ijciio llutueciija. KAIIETAII: AW armi [iia opyjiye], aW artni, jlitepo! bhI), ko je oho? 

ilv'lKI'O: Olio Til je .ijcnili oiiora IIo]i;iiiir,iiiiiiia. 

KAIIKTAII: /Ijeriili oiicra IIcpaiiiTamiiis?! to iiiije join yMpoVl 
Ja xoliy ;^a y.Mpc. — Ola tii, yjipii ^tciouro! (JJadu .nan.) 

3II.IEXA.'I() : Ma iiito tii caM ja ciipOMax yiiiiiiio Tcp xoli •!,& yAipcu?! 

KAIIKTAII: Ja tii roiwpiiM ;i,a xoliy ,ta y.\ipciii ,i,e.ioiiro, alirimixte 
dirh, farb [iiiia'ic iiasaKy, yiiiiiiiiliy] it. 

?K^I,EPO: II.Maj naniijenny, iiooparHMC -liijexa-io — KaiiPTaii 
xohe ;;a yjipeni! 

3IIJEXA.10: ^la mii ueKa pe-ie, aauno hy yupiijeru? 

KAllETAH: /l,aK.ie nujecu join yMpoy! Orsii, iE;tepo, cranH ry ii 
rjiejta' mc, a tii, 3ujexa:io, ;ie3u iia T.ie ii 3a;KMU O'ih. (3ujexajio oodu 
jiujeea ^.) Ga,x ty ra con iin calcic [norCMJ MexiiyT nella sfcra del fiioco 
[y oriteuy c*epy]. r;ie;ta', r.ie;ta', JiMepo, OBy npojeuy [jynaiuxBo]. 
(Oodii ^n xofie saM.iamum ho^om, mo ii nadn na wae. a 3ujeocajio Sjennt.j 

(Iv'^EPO: Ilea, saglia [iiOAuniii, ;;p;i;ii] — iica, saglia! 

KAllETAH: UIto th napa, jecaM .lu ra .lujeiio Mexnyo? IJiihe 
Jtocae ;;oiii6 alia cnsa di Marie [;io cxaiia MapxOBa]. 

;K;iEPO: Tko? 

KAllETAH: Oim ;ijeruh HepaiuTaHBHa. 

;K,T,EP0: Aug je yxeKo?! 

KAHETAH: My<iu, balordo [.ly^OBc] ; on iinje yxcKO, iiero can ra 
ja MexHyo, aKO iie joni 6o.iy npcxu ox Hora, iirro eau ra c BJonenuoM 
[chjiom] saiLiaTHO u spro! {}Edepo ce c.uuje.) Myq', Myi', xo.^'mo xja; 
xoby aa ose xioje npoj;ene no CBeiiy CBujexy cuoBnje;;aiij. 

JK^EPO: Xa xa xa xa! xohy, xohy! 

lUeua raeciiaecTa: Beno ciapai; ii SanaeTa.io. 

BEHO: (JBaMO craim, Mapiijo.iy; Bc.ie mii ce nap a j,a ch th 
Moro nepcBa,i,aT- Muxcia iiora cuHa, ;;a ocxaBu ohu epaxiOTHH a;HBOT 
c KOJHJeM ajHBC. PeKO MH CH aa je nymxo Amiuy; e, e! ua ja saaM .^a 
je Doneo c.-nije;iux H.ei;y pooiiity; — iuto niijeHinii j;a ja cbc ne snaM? 

3AHJIETA.10: (KoJH iiyjeBpar obo ciiobu;;uo "? I) Ja xh ce KyucM, 
rocnapy, ;;a je JIuxoi ocxaBuo Behe xe cxsapn ; a ca;; HacxoJH hhtc- 
pecax ce y iteKy xapxany a oxux in aoxie :ja CKpuBana ^leaoHTO 
;tejiOHro. 

BEHO: 0, o! xo caM ja KonxeHx; xia mu pei^n, Ka[A] fee otht? 

SAH.UETAJIO: HexoM js.^ MJe;i;H, yiuHulie ce CKpiixypa; Ma sty 
cy peKJH ;^a ce ne sioate iiaite o;; necex j,yKax niixepecax. liega c e Had ijctkom; ^ persuadat. At iipiiH. lO.'f 

BRIIO: 'J'o Mil jc ,np;iro; ja Ky My iix .h^t, aito ho j;(vioiiro otiiih. 

HAll. liyrA.lO: On (111 ,T,e.ioiiro OTiiiiin, ;tiimTO je itooMii jnifn.iyT 
[ o;;.iy'i:in ], a ja — ,;a ca.M tooom — ciicaiiiiiko Chx ra /i,o.ioiiro, .^a 
My He 6m naca.ia oua "i-paccHJ a. 

BEIIO: llMaiii paiijior j)«- vifa mia! appimfo [ilaiii] ja iimum iii)ii 
Menu iieccT ;i,yi;aT; iioljii lu ;i,obc;iu ra, ;^a ce ra cicpiirypa ou,;li yiuiiii. 

3AIIJ1ETAJI0: Ojbb [iiiiKaKo], ojhu, iiiije iiaMiiiia! jcc ^i.pysHJex 
.IBa.'iccTH Kojii 'lenajy; auo ja ca;; ;;e.iouro He ^hohgccm mjc;;h, oim ce 
xoKe uHTcpecaT — aaxo non si furd niente [nehe 6hth HHiuxa] ! 

BEHO: ^a ua,^ je xaito, nil tu MJe;;»; Ma no'ieua', xohy ,na ce 
;i,anacKa je.ioiiro o,i,iijejiu us rpa,T,a. (/faea .vy MJedu-J 

SAIOETA.TO: ITohy ra ja .tcionro clIC,■^^lIUI.•aT. (Ca.v: Ax, ax. yno 
'c Mum y CTyiiui;y !) (Ilde mja.) 

BEIIO: Bul^H niTO uhuuhi! (CaM:) Ilci;a noI>e r,i;jeMyAparo, Manap 
nena Bpax cjiomu ' — ■ non so niente [hc 3iiaM iiuiirra] ! Ma, caszo, ;i6 My 
caM one necex ;;yiKiT Koje caM hocho JliiMiiiui, ncna oh ce npcBajbo 
3a HcroitHJo [nocao] one poCnite! pazienza [xBaaa 6ory], ivax ce ;;e- 
CTpiro a ion viaygio [na cpchau nyrj, ja hy jc Moh jiii6epo [c:io- 
60AH0] ywuBaT. Ba.T.a mh nah JIiiMuny; Ma ra napfi cbo o,^OBy;i;a. 

lUeHa ce.'iajinaeCTa: Beiio h JIiiMnna. 

BEIIO : Hy, Mapujojy, jeeu .lu roBopuo c nepamxaHHHOM u je .ih 
KOHxtHxa pouuHia? 

JIHMimA : Ja caM cbc onpasHo! ^;^je cy necex ;^yKaTa? 

BEHO: Appimto [6aui] can hx caj,a ^6 3anjiexajy. 

JIHMII11,A: Ban.iexajy ;^6?! Orsii, xu ca uarySuo po6mby! 

BEHO : Huje xo xaKO ! ja caM ux j],d itCMy, ep co JIuxo'i xohe 
HI H>HMa HHxepecax y iteKy xapxany. 

JUIM1III,A : A ja xu roBopuM jia, Sanjiexajio c ouujcM MJe,5UMa uMahe 
0,; nepauixanuHa po6un.y; ja caM ra Ma;ionpuje bh;;iio r;;je ce m H>UMe 
noral)6-. CBy;; caM xe ucku sa aBii3axu xe, u uujccaM xc MOro hu- 
r;ije nah. 

BEIIO: AJMex, poBunau caM [npo[ia;;ox] ! aJMCX, acacHuan caM.' 
Hy nol)u, Moj .lujeuu .Ibmc, xep uoiu.Tju dapaSaHxe, ^a ra yxuxe. 
AJMCx, H3ry6iio caM Moje juijene MJe^u! 

.IIIMIIII,A : II MJe,T,u u po6uiby! xu He BJepyjem Ka^ xu ja roBopHM 
KO je 3au.iexa.io. 

BEHO : Hy, moj ^paru .InMuiia, Hal)H ua'uiH 3a usMaioiyx My ux. ' slomi doiftiuje iumpae.ieHO y slomie; - pogagio. 104 Bono IIoiuochJu. JlllMIlUA : Orsii, nun c'r (iltro [iiiije ;;pyre] ; xo^'mo 3a ibnw — 
KO sua ,T,a ra iial^CMO lui jujiiM. 

]]E1I(): J[ii xoa'mo, xoa'mo, ;q>aru .Lhmc. 

Ill (Ml a o c ;i M 11 a e c t a : lliijopo caM. 

Ky,1 ce upTum, iicuo.i.iiii Ihijcpo?! uihtciii janyii hahmiy Kyhy! 
CBO jc, nii;umi je, — iiy iic ya-aj y.ijccTiiT y my, ai;o iiimjc iie ;iaiii 
cupxy TiiojiijcM iieuiiCpojiiiijcM Co-iocTiiMa. IIoJMa 'iiiojo thjcjio iiO'ih- 
BaTU y pacKomaMii, uokjih 'iiioto thjcjio 04^ tbojc upnji>y6jeHe Mapra- 
pHTC cpcj, MopCKujcx xpii^ii iicyKOiiaiio iipnoiiBa. Ax iiCMUJie xpH^u ! bu 
ere Tpy;uic iicuOKOJe iio;;a;m siOMy epny! sauixo 11a ucru ua'iuii iie ;;aCTe 
CBpxy MOMy Myiiciby, iiuiichii mu yMpujcr r.\je je yiipo moj hihbot! Ax, 
6c3 /KiiBora ja jkubcm ii MpraB iic yMiipeii! — Ma iuto Ty;KaH roBOptiM? 
ILeito ii;;p ; nohy ce o;;iije.iuT — iic C» xtho .;a mc ri;o iioaiia. 

lUeua ,ieBeTuaecTa: IlepaiUTauuii u 3an.iera.io, uai: Echo 11 JliiMiiua. 

IIEPAUITAUHH : Orsnso, jeca aa ;iiOHHO niiueau? 

3AIIJ1ETA.'10 : ;J,ohmo caM ux, saro sobu poouity. 

IIEPAIIITAIII'IH'-: Non avc prescia [no niypii ce] ; ^apyj^ mx-' 
upujc, cp ux xohy KOUTaT [SpoJHTii], ;^a mc tu ne yrauam [iipeBapnui| 
S-iOM MyiiiiAOM, a naKa A^liy tu po(lHH)y. 

3AII.1ETA.10 : Ma 6u 6o.T.e 6h;io ^na oua bu,t,u Ka;; th ;;aM MJe;tH. 

IIEPAUITAHUH: ^a Ka;i. je TaKO, andemo sii [hjihmo rope]. (Tay- 
mxiaajij ce.) 

JIHMmj,A: (Meuu uo.ia'i, rocuapy! cho ux!) 

3AIIJIETA.10: Xoa'mo ropu, a ua th neccT ^ynaTa. 

BEHO: Old [xej], *|)*aHTC, Taiio .lu cu mc alia tradUura [h3- 
;i;aJHU'iKH] xxuo acaciiHaT?! (Oadu xumd Saujiemajia.) 

3AI1.1ETA.I0 : Ajmcx, lUTpouujaH [ocaKaheu] cast! 

riEPAIIITAHHH : Kora ;tjaBJia qHHHm? Ande con Dio [hah sSorow], 
TH OH ce ynosHO y nac. — Hy ;i,aj tc MJe^u u xoau ca miiom. 

BEHO: UIto he obo 6ut? OBesiy xohem ^.aT ueceT AyitaT, a, a? 

JfflMimA: (Kojy fee caji; CKyaty* nah?) 

SAITJIETAJIO : OneMy ! 3aniT0 c obujcm ce xolie unTcpccaT Mhxo>j. 

BEHO: Miser HcpaiuTanuny, je jih ucTuna ^a cc xohe moj chu 
HHTcpecaT c T060M y ibCKy xapTaiiy u 3aT0 je obu Mje/],u hocho? 

nEPAinTAIIHH : Sigtior no, aero mh^ hx^ uocu.i'* 3a fteuy poSaay. 

' do Koje je dpijza pyKa npeeyujia; ^ Perast. ; ^ daruih ; * skuscju; ' mih; 
" nossil c (doiiuiijefj npeoynemiM 1. At ii|iuu. lOo 

IJP'IIO: TiiKO, 4>[')ii>aHTC, c mojhjom MJe;uiMa xtho cii mii c.upT kj- 
nuT?! IIo Ayiiiy Mojy •uiimliy ^a y rajuju Aymy iiycTiim! a.MO ;i,a', 
*p<i)aHTe, TC Mojc MJCvUii ! (Otidii My iix duoa u qja^icuj 

llP^rAlHTAlillli: rociio;tuuc, are torto [iiwaai iqiuBo] — tc MJe^n 
MCHO T o K a j y. 

.IIIMUHA: He GpaHu ce, ^T.ahe.MO ax tcou. Jecau Jiu tu ja pcKo 
fl,a je OHO BC.iHK i>{)*aiiT? 

BEIK): Eld [xej], IlepaiiiTaimiiy, hc up emu! OBa pouiiiba mchs 
je npuiiopyiCHa o^s, iLeitora [c] Ciinpiic ; saTO casi iiasmcjiuo yacT je y 
ueHC y Kyliy, a xeQii hy ^tapoeax obc iiccct ^lyitax aa <i>acTuj,ujo [ao- 
ca;^y] Koje tu je ;;ajia. (Oadii .vy daect dyicame.) 

nEPAHITAHI'IH: Tocnapu CTeyaer je u 6e3MJe;i;H; orsuso, xo'tc 
je ysMUTC. 

BKIIO: Iloliy ja buI)ct ilcku moj iioco, a th, Jlusiui^a, uol)HMuje 
;^OBej,u .tOMa. 

IIErAlUTAHHH: Andemo a casa [u;^uiIO nyliu]. 

lUeiia ;i;Ba;(eCTa: SanaexaJio u Muxoh. 

MIIXU'I: HIto ce 'muu, 3an.acTa.io? jccu .lu ouo y llepamTauHHa ? 
111x0 He o,T,roBapaiu ? uito je uobo? 

3AI1.1ETAJ10 : YGu' iie, rocuapy Muxo M 

M1IX04 : xLiu cu iijau a;ui Maxiiux? 

3AIL1ETA.10 : You' iie, uo-iaii xe, ep cay xe p o b ii u 6 ! 

M1IX01: AJAiex, uixo iio;Ke dux? peu,H mu! 

3AlI.iETA.10 : Tboj OTa^ 

MIIXO'l: ToBopii! 

3AIUETAJ10 : . . . yxiixao ue . . . 

MUXO'l: C Kujeji? 

3AII.1ETAJI0 : llepanixanunoM. 

MHXO^I: Je jih selie niTO? 

3A1I.1ETAJI0 : YrpauHO uu je u MJe,T,u u poouiby! 

MIIXO'l: r;;je je xii koju xu je yrpaouo poOmty? Xo;tH ca mhom, 
ep ra xoKy ydux! 

3AriJlETAJ10: Kora xotcm youx? xBora oua?! Oh mu je u u.y » 
MJe;i,H yrpaouo, u Hapej;uo je J1hmui;h ;ta je ysjie h o;i,Be;i,e ;i;oMa. M 
OBO ra jomxe- IlepamxaHuua y Kyhu. 

' oaaje ce npenucuoan OMeo npu npenucuoaihi/ : Hajnpvje je uanucao y uoeoM peru^ 
Mihoc = Ubime molimte ersamte loviiio!, na je to njjeoi/Kao u nocjiuje pujeuii . . ro- 
cnapy Muxo! dodao Ha uctomb jyericy , \ Milioo = Alisi pian, all mahnit, naje to npe- 
eyKao u ua dpyzoM hobom peruy nacTaeuo; ' dpyia pyKa dodajia nocjiuje Tola li, Koje 
Huje 6am norpeuuTo, jep ce ,IIepainTauHHa' Moaee cnojitru ca ,y Kyha'. 106 Bono nouaecnja. MHXO'I : Ca,i hy ja pasGur upara n oriiKy yrpaCiii ii o uicctht 
je ' .'lOMa id dispctto del mondo \ yiipiioc cuiijcryj. 

3AII."II'7r.Wl(): Ja caM Co.i.y iiaMuc.mo! OTu;tii.M0 y Kaiicraua ii 
MO;iiiMO ra, x^ Ka;t je .IiiMima y:iBO,;n, ;!;a My jo yrpaOiiMO; ja hy ce 
HI iMiMC MaiiiKiipar — iichc iiac iiii iiosiiar. 

MIIXO'I: Ta jc .;oopa! xo^'mo ra iiah npiije, iier jc o;i,iic,;o. 

3A1IJIETA.'10: Xo,i,'mo ; a ;i;hhtu liy je CKoiiTar |ii.iaTMTii] JIh- 
Miiiui — .^i1>y My ,t;o()i)iijcx uaia. 

Ill n 11 a XXI.: Jlu.iiina u Annua. 

AI1II11,A: Jccu .III Gujia, MiiJiima, y Muxo'ia a pcic.ia My ,;a ;iol>o 
y MCiie, aKO Me xohe HeBul)eT Mproy? 

.1IDIIII],A : Moja hepnc, Co.i>c je 6ujio ^a th xaxio HHJecaM OTiiiii.iaI 
IUto th nap a? neTo[M] mc uiiauo, iio'ieo je BiiKar, k(j ,^a je ii>eKora 
Mauapy.ia- yr-ie^o! ,T;a auaiii Kojy mu je rpyuy KpeaHUiijy yiuuHO. 

AHIIL1,A: Haiuaruhy My ce! iio^h iiHTaHTO [Me^yruM] y GHHa 
Crar/ii'ina u mo.iu ra ;i,a mu naJMiijc ^ jcAiie iteroBC xa.Tjiiiie aVa franr^sa 
[*panii,ycKor upoja]; uy, i;ai;o My liciii piijcni? 

MII.'IIIU.A: Hajnpiije My hy ce iioiuoiiht c je;;HOM peBepeiinHJoM 
[noK.iOHOM], OBaKO . . . Ilociuje hy My piijoTii : ,,Moja rociiol)a AHiina 
.i.y6ii BaM u pyne ii iiore ..." 

AHIII],A: llj,u, iijaua ,T,e3epT0, iie roBopa xaKO — pcuu My: 
„.'I>y6uM BaM pyne" ; ;;aHy, iuto hem My U3a xera pHJeTUr' 

MIl.limA: ..... 11 MO.iH.'ia tc, yiuiuu mii* iijaijiep, saJMUxejoj 3a 
sas^aii je;;iie Bauie xa.i>iiHe alia Fuglisa [iiy.TjUUiKor Kpoja]." Ma aKO 6u 
MC iiiiTo: nlllTO he tu?", iuto hy My o^roBopuT? 

AHimA: Pei^u mv ,^a hy ce y itc MaimtapaT. Ilofjii ii yMiije' My 

CBe pUJCTU. 

MILUmA: Xol»y, rocuo, pa3yMJe.ia xe caw. — {Ca.Ma:) Ja hb suaM 
raxo he o^ OBiijex xa.T>mia?! Apyro joj no naMCxn ne npHxo;i;ii Hero 
MaiiiKapaBax ce; ja ap^ku-m j;a he ce y ii>e o6yh sa nohu nah Mh- 
xoia, 3aniT0 3a udmc m ax h fix a. TpnjeSa mh je oxht. 

m e H a XXII. : nepaniTannu, .limuua u Maprapuia, a nocauje Kaueian ii Sauaera-io 
y roao.My opyjKjy c Maqaiia h e a.^a6ap;^aM [Kou.tuMa]. 

MAPrAPIITA: Ja u;(eM; Ma iiy mu pei;uxe, KaKO je Hue xeay 
xproBuy y Kora mc B04;um ? 

JimiIlI],A: IImc My je Echo IIon.iecHJa. ' doViHiije yMeT>iijTo\ - Mazaruna; '•* fajmije; * dpyia pyKa ucnpaeiuia od mu. At iipmi. 11)7 

MAPFAPHTA: (non.iccii.ja ? ! ono jc niiTiiiiiMe .Mora oO.i.yfiji.oiiora 
Iliijepa: ;)aiirro ho oiiO our' tii ' ii.croii pogai.-.i — Xo,^'mo, ijcTiiliy. 

HEPAIHTAIIIIII: AmU cidi JJio | ii,;ii aCoroii], ii ai;o iino ita.i.aM, 
commands libcranieiitc [;iaiionirjc;;aj cjio6o;i,iio |, ep Ky ja oinii citoi)C|t 
Tboj JIii.iocTH c.iyra h lllIKa,^a ce iichy 3.\[oiiTiiKaT [3auopauiiTii ] o;i 
TBOJe ,^o()poTe. 

3A1I.IETA,I0: Ono ux! iio'iiihmo BiiKar ii c obcshjcm opy;i;joM 
liepaTii ux, jiyuaxu iix ii 'iiiiiiiTU Tpi'cKy; oim Ke al siJcuro [curypiio] 
yreli, TO liCMO MH poOiiiby ocbojut. 

KAIIETAH: Orsii, iiO'inu CKapaiiyuy [uapiiy], ;;aj orait apTH.i.ainijii, 
ciiapA' Mime, 'jniiu ,T,a jc /bco coutinuo [aa-rpa oea iipccTaiii;a], pa.io- 
niijaj <iiri.ic [iio;i;BOCTpy'jii pc,:;0Be] h Tpiiij.ii'ii;aj [yxpoCTpymJ gli ordini; 
scmiri, tire, share, marchia alia koda [pe;i;0Be ; nii.Laj, iia.iii, nyuaj, ii.;n 
y 3a,T;ibeMy pe,Tyl, a una Tora iiciiiu BunaT ..aW arnn [iia opyiKJe] ! <d- 
I'armi!'', nena ce amh'uhtc csirciti [o6jo bojci;c1 auy^pajy [iiooujy] n ,!^ol)e 
ce all' arnii hianche [ua ro.ie Hoa;cBe]. A yTOJiiiKO no'iiiuMO Buijax „<dla 
larga [ua cTpaiiy], aUa htnja!" ii CKauiiMO OBauo . . . (Oedu cicaicaji/.) 

IIEPAUITAIIIUI: Fofar del u/ondo [6ora tu], obo cy ;yaB.iu! ja 
yrCKOX. (IlepmamanuH ojencK.) 

.iIIMIILl,A: AJMCX, Kane-ran je apMan [opyaiaii] [c] c6;;aTUMa — 
ca,^ Ke ibeiuTO Cut! r;ie;;a' Bpara iia luxo caM ce naMJcpuo! — Tu ce 
xy p ex 11 pa'. (Pemhpded Map^apumy.) 

KAIIETAH: IIIxo, mxo? Aug j,a' xy siojy Soaiuny, ano Heheui ^a 
xe ca;^ 'iniiiiM o^ iiojiijex co,;axa ucjeh na ^aI.llIjylI Goi;yiifiha. (Xnma 
Majizapumy.) 

MAPrAPHTA : Ilyuixii mc, Kanexane ; ne >iuhu xera o,^ mciic, ;i,a 
ce He 6ii c 6peMeno.\t TiOKajo. 

JII'IMHL1,A: AJMCX, acaciiiuiH cay; Huje xh hu k^A hi KaMO. 

KAIIETAH : He 6oj ce, o laaxpoHO [rocnol)o] ; xoji,h ca mhom. — 
A XH, valorosissimo mio marcscinllo di cawpo [upexpaSpenu Moj Map- 
iua;ie], cityiiu il hagaglio [iipx.Lary] h you' xera xy. 

3A1IJ1ETA.I0: <I>axe! — {Cum: Tpiije6a mu je r;iac iipoMujeuui-, 
;;a Me ne iioana.) Figlia [ysMii] xo, vigliakos, farfantos [KynaBnue, pa:!- 
ooJHBie] ; nil, ua, hridta hcsiin [ra;],iia SBujepii], iiCKa 3iiaui ko can ja. 
(Euje za u fiepa.) 

JIHM1IH,A: Gratia [cMii.iyj ce], lie sehe, Kanypa.iy! grazki, 
graeia! 

' bit-U. HIS J'x'iio lliiiMiiciija. AT ji,pynf. 

Ill c II a iipna: Mii.iiiici oaMa, iiocii xa.tiiiie. 

Ko.iUKO jc r:'i.i;uiaT, to.ihko jc .i j e ii a iii a ii rociiap (Jiimo; aomhjo 
Ac.ioHro one xa.i.iiiio, h to;ihko mc jc iiyra iioi;a])enu, ;ia caw ce — 
asiiua Mu ,nyuia! — uacpaiiujia, h hiito mc to.ihko iiyra: „Kai;o tu jo ro- 
ciiol^a? H iio:i;;paBii jc" ; ;;a cay ja itOMC, nc On x-rjcia ;;i)y3njex a,y6HT 
Horo ii,cra. — U,i,iiiijoliy joj obc xa.T>iinc, ^a mc lie 'iCKa. 

Ill e ti a ,'ipyra: Aoktjp, nai: IlepaniTaHiin. 

/l,OKTy]': Actum est! ja ca.\i roBopuo c Muxo'iom, Ma ce He mosc 
yiiiiiHTH iimiira, aaiirro, quo scmcl est imhiiia rcccns, scrvabit odorem 
tenia (lilt. JIa quid ad me? u.\iu diix piijer ca.u ccuu : „Mcdice, cura te 
ipsum!^, saiiiTO .i>y6aB mi ha vinio [npe;to6u;ia mc je], ct quod pejus 
ist. lie 3naM Kaijo liy o;;KpnTii qucsta mia interna passioue \ OBy MOJy 
yHyrpaiuihy crpacx] ! „amo'' — Ma.io jc, ,,adamo" — iisije ;iocTa, „red- 
anio'- — iia naifcc, ,,pe)amo" — iin c oBCSujcii 0,;i;pnBaM MOJy yny- 
lapihy iiyity. Oh tdinam ja sohe u3iitu iia *yii,cCTpy ona po6mi,a, 
eausa maU tanii, ,^ejiOHro 6u je ca.iyTo [n03;;paBMo] con questi carmi 
[OBHM iijecMaiia]: „Inclijte Mrccnas, regali siirpc creatus, o et presidium 
dulce decHsquc mcum!" — Ma cho^ OHcra o;^ KOra Ly ce moK h u* op- 
Max h, quid facit ilia domina perpulchra. — tu tcrquc quaterque he- 
atus. siate il bcnvemtto [AOupo ^-loiuao!]; croju :m hc y tbojoj Kyka oua 
pulchelln ? - 

nErAinTArillH : y Mojoj uyhn 2}orcclla [cBUH.a]?! Taxi [uyqa], 
npa.ty th, ep iie cxpax ;i,a tii iiiijecu bciuko iipacc. il,pyru iiyx c ;ipy- 
rajcM Mo^tOM [HawHHOM] TOBopii c MOJujcM napHMa ^, ep aito iio<i>aTUM 
miia;iy, no tu.io rpemite* uMa.u re iia obo-iucc'' Kyce ucKpecaT*'. 

^(iKTyP: Ne irascaris, audi! Ja to nHTay, ctojh jih y tbojoj 
Kyliii qurdam dicta nom.ine poOnifca? 

IIEPATIITAHIIH : TaKO, KpcxjaHCKu roBopn! Signor no, hc ctoju 
y MCiie iicro y onera KanCTana. 

/I,OKTJT: 3axBa.T>UBaM Bameiiy TocnocTBy. — {Cum: Oxufey ca^ 
Halin jKucpa, faMy.ia [c;iyry] KaiieraHOBa, h mojuit ra, ut possihiliorem 
morcat lapidem sa nHTpoj;yKaT mc y Moje j,H.ieKTHCHMe [npeiuuie] 
IioOiiae.) ' eno (?) ucnpaeujia dpyia pyKa >j enno ; -' pulchella, a,i« h nnje cuiypno, jep 
fa je dpyza pyKa npeeyic.ia ; -^ pari, ma ; ' grescne ; ^ ovolife ; ° ifkrefat c k doijwye 
^)odafii(M ftad peTKOM. At AP)''"- '"^^ 

111 e II a T p li a : .liniima ii llfiiiuiiiTaiiiiM. 

.'IinillUA: llo'ioica', ii:Vij)yii-1iyi)e! iiopyiiio tu je rociiaii ,t:i ny 
upaTiiiii uecoT ;i,yi;aT Koje tii jc ;i,o ;ia ony pouuii.y; a uokjiu My jc 
iiiijccu yMiio iipii.'iai', aiiahciii : un yrojiuKO ;i,a' ;;eJiO]iro ri)Oiiie. 

lIErAlHTAUlIH: ]\Ia luro ca.M ja i;puB, raKO m iioitoj ouyy ! 'lyj 
ue, ;^pa^lI opare, ue.MOJ ;;a tu ca^e upahau uyin"i;i,y; iicua ja iiii,ui.m 
Mory .nu pcKyucpar pooaity — lascia far (i mi |iiycTU mchcI! 

J1IIMIIJI,A: Ako je xahO, ja caM iiaiiio iia'iuii ;ia pcKyiiopar jc. Th 
jiii cii Bchc uyra pcKo ,;a oiia iiMa je.uiora upara CKJaBa i;oju jo oiio 
ocjioooijeii. 

IIKPAIUTAHIIII : Tai;o mii .mojc ujepc uctuhr jc ! u ca;;a 'it'ica 
i;ojyro;i; iniBy, cp cy ,i,oui.ic ra.iujo up fi ii 'iiiiiOBO ^ <i Santa Croxe 
i;oje cy ra ;iiioepa.ie [ocioooAu-icj. 

.lHMIilJ,A : Tu ca^^a Ba.ia ;;a ce ooyicui k6 CKJas ii ^a pcicui i,a 
joj uocHui raac OA T£>e Spaxa ; oiia ke to ciii;ypo cuiiypo yiiyiinar y 
iiyhy, Ta;i; iiciu je tu sioli ucpcBajtaT- ;;a yrc'ie a j,ol;e y uac. 

riEPALUTAlIlIH : Tckc, Jiparu opaTC, mchu ue oacTaje to yiii- 
HHT, cp ce ja dojuM oucra KaneTaua ko ,i,jaB:ia ; uero yiuHU OBauo : tu 
ce oCynu y tu BecTii,T;, a ja hy tu 'uiuut rBapA"jy^ [cTpa;i;y], j,a tu 
ue ou uito UHTpaueiba.io. 

JiriMMUA : Jia Ka,T; ce uelicui tu ooyh, BpaTU m j e ;i, ir. 

IIP^PAlIITAHIin: 3a ue Bpaxur MJe;i,u, a ja i\y ce ooyli. 

.IIIMIIHA: ;;a xo^'mo. 

Ill e II a 'leTBpTa: caM Beiio. uaneTaii ii Maprapuxa. 

r.EIIO: Euo caii uii ILiO'iaM aa jceue mojc uurcpece u oj,oii,hho 
caM ce. Ca;;a mu Ba.La otut buI^ct je .lu mu .'luMuua ;tOBeo ju^jy ,;y- 
uiuuy; Ma xohy upuje Bul)eT i;o je obo. 

KAllETAH: He CTpaiuu ce, o cpchiia Ejicuo, cp, auo tko apj,uuii;a 
uorjicAaTu tc, cbo ob,j;u TBora IMeue.iaa, koju lie uuhut ^a to CBai; pe- 
cucTu [uounyje]. He 6oj ce uuiura, cpelia je Bcmua, u j,0CTa je uaaBar 
ce cayra a uerojui QoiKuua Moryhera KaucTaua TpoMuibajux. 

MAITAPIITA: Tai;o caM CMCTCua, ;],a ue y.MujcM uu o^roBopuru 
uu saxBajiuTU. 

BEHO: {Cazzo, uito je obo-" po6uu.a u uauexau?! Tradimento in 
hotiega! aJMCX, upe'ii'iuuTau caM [npoua,i,oxj ! aJMCX, ackcuuau can! inr 
vita mia JluMuua mc Tpa^iiuiuo. Lhuliy ;i,e.i6uro buI^ct KaKO je oto 
niicajio. Ajmcx, aJMCx!) ^ Principove ucnpaaujia d^yta ^lytca y Prinzipove; - persuadat; ^ guardiu. 11(1 lli'iio Iloii.iociija. 

KAllE'rAlI: jlio Mil jo Aa iicj.\iaiii Mii.iiijyii iieiipHJ!VTe.r.;i, ep 6)ix 
Tc j;i ocuoriio Mil eyxy con la mia caralaria e fantaria [c moJom kohii- 
uoM II iijciiiii.i,LijoMj, a iia Mopy iie cumo c mojom iiyjit'poauM [fipojiiOMl 
u TpcMr'ii;;6M iip.\i;Vr6.M [crpaiuuOM bojckom], Ma joiiiTopa h c obhjcm ra- 
-iiijaM Kojc oy y rpy;i:y. 

MAlTAl'irrA: Mh.imm tc, ,=i,p:ini Kaiieraiio, otii;i,h cc iia obhjcm 
ra.iiijaM iiiM-opMar |o6aBiijec-rHTu] jc;;a cc iia ibinia iiaxo;;ii jc.taii MJia- 
;i,iili y HMC Ilnjcpo, icojii jo Ciio citjai) iia Typoi;oj i'a.:injii. 

KAIIETAH: (Jriiliy .icioiiro, Ma iioiii.wi ii tii Jli,ii,opa, Mora ;yeTHt»a, 
iieua oil one citjaBc y3oy;i;e yiiHiaT, 3aiiiT0 ce moiiii no i;oiiB6H.a. 
^'to.iiiiio iioI)h ;;oMa ii cxoj Becejio. 

lU II a II o T a: lliijcpo ca.M. 

KaKO hy moIi iie luaijani, o Jiujeim yspo'ie mojc CMprii ? u KaKO 
hy Moli lie Ty;i;uT ce o;( cpehe h oji, .T>y6aB!i, o;i; Kojujex caM jtyr yqa- 
ihcii? ax, Maprapura. JlaprapH-ra, Moj BJO'iiiu iienoKOJy! 

Ako Mil re .T>y6aB ;i,ajia ii ai;o .i>yoaB iiocTaBii;ia 
;;a to umum ja j,BopuTU, ;i;ubot mciih jec y tcSu, 

a.iii ' cpelia uujc iio;i;ajia cpeha mghh jec caitpHJia 

,T,a TO Mory cbcI) c;iya;!iTH ; CMp-r iiCMii.iy y iictoj -ioSh. 

lUeiia inecxa: Mhxoii ii 3aiiaeTajio. 

MIIXO'J : Ja caM :jh6 ;;a cu tii iimO Tany CTpaBiiraimy [.iy;;oCT] 
yiiiiHiiTu; im, pl;a ^ tu oQpaa yoii.ia! Kojo je y Tcdu rOBe;;o iiyiiixaT Ka- 
iiexany po6iiH.y yseru?! 

3AII.1ETA.I0: Ma iiito caM ja Moro ripcMa iteny yiiiHUTii? oh th 
je jc, KypBuh, iioiio u o;i,ByK6 ;;oMa. Ja caM ra mojiuo u oOelio My ;;aT 
CeBcpa'i, ;i;a je mchu ;;a, h Maao Me saxo Huje h3ho. Ma ce Menu napa 
;i,a liciii Moli Jiacno h to ai^ycxax [ype;i;nxn] ; ja caM Sanjiexa.io : HwaM 
Daii.'iecxnT xpuec CBiijexa sa ininn[x] * xu je^ UMax. 

MIIXO^I: Penii mu, iiito hem ymiiiix? 

3AIIJ1ETA.I0 : Ja xii caM naMHCJiuo o6yhn xe y ateHCice xa.ii>HHe, 
H Ka;t lie y36y;i,e Kaiiexaiia ;i,OMa, iiOBOCTuhy xe xaKO oCyiena y po6nH.e, 
roBopeliii * joj * j;a xe Kancxaii iioc.io : xa,^ c ii x^ hem iiMar cbc mxo /Ky;i;Hin. 

MHXOM : Ca;i; noaiiaM ;i;a mu cu iipasa ciyra, u c 6peMeH0M feem 
n03HaT Kora ca c.iy;Kuo. Orsu, xoj,'mo ,ne.i6iiro xo ynuimx. I ' doda.ta dpy!a i^yKa, a Moxda 6u oo.ie ou.io MJecTO Toia dodaru nocjiuje epehs 
2iuje<i HeBD; - argia; '-^ cinitie; ' govorecbioj. At Al'yi'i'. Ill 

BAll.lKTA.'IO: Xoa'mo, Ma ce iie MOn;c to ram ;i;eJionro, aaiirro 
Mil uii.i.a oiiili ii;i Koiio y ii.ckc mojc iipiijaTCbuui^ aauMar xajhuiic, to 
licMO Ma.'io II iioCTcinaT. 

MIIXO'I: IliiUMJ t^iiua I oi):to hciii tii ;^oli c Koiia.'ia ; -ih Op:jo 
M<.tje iioc.'ie oiipau.i.aui. 

Hie II a ec;(Ma: JK;(ei)() iiocii Ci'ijp.i, ii OiipoTy, a iioc.iiije ;i,0KTyi). 

/lvT,El'() (com): Ilamo iii .mo, Mn.ioiiiiiijc oiiii ;i;oKTyp u ;;apoBo th 
.Mil jc ibciino, ;i,a My 'iiiiiu.m rouopiiT i; pooiiiLOM; ja th ca[Mj My o6eli6, 
II oa.T, Mil ce iiaMujepa yyCTO Jiiijena ouaisiijon [aro^a] 3a ciyatirr ra. 
(Ilia Tii MO iioc.ia.ia y TpyiK, ;ta buj,iim iia i[,ei;iijeM ra.iiijaM, jc,ia je 
ibOKu llujcpo ibc CpaT: ja liy 'iuuut ;i,a ce on y obo oCyic — uapahe 
CKJaB, II uHTpo;iiyKaky ra y Kyhy, ii Hayiuky ra ;^a pcie ;;a joj 
iiocii rjiac o;i; Tcra ihe fipaTa. lla obii iia'iiiit .rajeno iiy ra CJiyjKiiT, — 
a CBO ra aiiyiiTO [6aui] ! 

^OliTyr (ca.uj: tiie feliccm, auo ca;; nal)eM iKj,epa, i;ojn Maje 
oGefeo ;i,a mh fee inHHT roBopiiT c poouitOM. 

/K^EPO: C.iyra, Signor Dottor. 

^OKT.VP: iS«4-e, (/o?/«Ke,- nypenu Mil, iiocum.iu mu KOJyAOopy uoBy? 

iK^HEPO: Obu Giije.T,! 

^OKTyP: Ma sainro c.iyiKU barbacidus iste? 

iK/l,EPO: Ako Miic.iHUi y.TJecTiiT y KyKy c poCmtOM roBopiiT, Tpii- 
jeGa je ;;a ce oSyiem yrt ;i;a peieui ;i,a cii CKJaB na ra-rajaM y Fpyaty, 
Koju joj iiocuui AoCpe rjiace 0;!, iteKora Iliijopa. 

,^OKTyP: Anioris in mc maximum rcgnum fcru ; xpiijeoa je .:;a tc 
iiocjiyiiiaM, 3acBe je CTsap ap;^ya [Teiuna]. Ax, BeoMa ;i;oopo yiiuca ohh 
ciiaMeTHii : „Vera novi, sed pejora sequor." 

jliy],EPO : Orsu, pucojiBaj ce [oj,.'iy'm ce] ! uito muciuiu? 

^OKTYP: Ecce adsum; pena mu uito ce xolie. 

ii;jI,EPO : CByi;H obh py6yH [rocno;i;cKy xa.ii.HHy] h ^urHu K.io6yK ; 
u iiii, CTaBu OBy CapeTuny [Kannuy] a saMOxa' ce y obu Ouje.'b. 

^T,OKTyP: Ob^h, hie in medio, coram, propalam hc opuCTOJu ce! 
otu;i,umo r;ije uac aehe hhko Bul)eT, et statim induar. 

Jlt^EPO: j^a xo,T,' ca mhoh. 

lIIeHa ocMa: Mnjiuua ii Aiiima oOyiieHa alia fraitcesa. 

MlIJllIUA : Do CtaiKeHUMy ! jHJeiio xu xe xa.i>uHe cxoje, u napain 
u.ia,^an: CBaK he ce na xeSe HawypaBax! 

AHH1J,A: yjBeau th y nyhy h hc xoxn HHl)ex, u uhrtu mxo th 
roBopHM : hctom ja 3aKyi;au, OTBOpn lui ; hcmoj th sacuaT, itaKO ch nayqaa ! 112 lieiio lioii.iociija. MIl.inHA: Ho Cpiiiiu ce, J!i otii^^ox ; Ma ucita tc, Moja nt-pjiH- 
■jiim', iiimjc .i.yoiiOM, ep mm iiapaiii 'iobjck. (Oodii Je .i.you nude mja.) 

AIIllUA: ll,;ii, Marapuuo jc,T,iiii! — (Ca.Ma:) OCyiua caji co y obo 
xa.ii>uiie ;ia otiitii r,njeKO,'; iiahii Miixoua, iioi;.iii :ia itHMO ja y.MnpcM. 'I'ko 
3Ha ,-;a co r.ijoijo,^ c pooiiii,OM eacTaiicM, ox Kojc liy moIi iipiiMirr kojh 
HayK :ia Moli ce n.ia;iaT y .byoaiiu. Ill c II a ,T.pnfiTa: JlC^fpo ii .lOKryp otiyiieii IC" cicjan, a iioc-inje MaiiraimTa iia 

.i.yii,ecTpii. 

/l,OKTyP: Orsu, Moj .qiarii JIi,T,cpo, i;onceii.aB;"iM ce [iipe^ajcM cc] 
y TBOJe pyi;c; ergo o;; Moje peiiyTauHJi'iiiii [;io6ita rjiaca] sit iihi cura. 

Jlv'l,EI*(): Ko.iHKO ypa? iMniiqunttro [ -= 24J k Bciepy. 

/1,(JKT>'P: Ja tii xoUy piijex: luiaj tii iiOMii.y i)ri,muin o:\ ,\ioje 
uacTif, (liinde ^a mii iiito iw uirrpaBcibA, postremo, to jec uaJBclie mh 
qysaj obii moj pyoyii to.ihko iipom'tjij:}!! [,^paroiijeiiii]. 

Jl«VI,Hl'": Cii, cii iic opuuii cc. — ■ Myi', Myi'; pe-riipaMO cc — 
OTBopa ce oiia *yH.ecTpa. (Oedu ce jiemupaeajy.) 

^lAPFAPIITA : Jec iiiCko-iiiko 6pe.\ieiia ;ta caM iioc.ia.ia KaiioranoBa 
^jcTuha, ;;a ce unax'ipiia iia ra.iiijaM uito cy y Ppyiiiy, je,^a jc luro hobo 
oji Mora iipiiJbyojeiiora Iliijcpa, u joiu ra uuje. 

ilvlEPO: (II3UA11.MO ; OTBOpii O'lu: iicMOJ tu, Bpa;i:c, nap.iaucar, 
KaKO VMiijem, u cuo.mchu ce ihto can xn pcKo.) (Oedit xojiase.) 

^l,()KTyP: (3Icniini, ne fipumi ce.) 

MAPPAPIITxV: Ola, }K;i,epo, jecu mi Ciio rj,jc caw xe nociajia? 

Ko JC TU CKJaB c XO6OH? 

^l,OKTyP: Ille ego, qui quondam 

JKJIEPO: Myiii, iiac xe roHuo! ja ni caM pcKu ;ui Tai;o no Ba.ta 
iiap.iaiicaT! — Focno, obo je jej;aii CKJaB Koju je CKaiiyjio c tbojujcm 
IlujcpoM. 

^l,OKTyP: Etiani nfque etiam! 

JI>/I,EPO : Koja .'fyi;pcuiija ? ! Bpar xe 3aj,yinuo, Mym! 

MAPFAPIITA: Pciiu uu, Aooap 'lOBJo'ie, uixo ce 'iiinii ox oiiera 
Ilujepa KOJu je 6110 c T06011 oc.io6ol)eH? 

^OKTY P : Felix, faustum fortunatumqiic . . . 

:k;I,EPO: r.ie;xa' Bpara! 

^OKTyP: Tboj Cpax ;],oui6 je; 3axo xu nocuu hunum nundum. 

jMAPFAPIITA: /l,a r;tje ce c^x naxoAn'^ — J a ra ne pasyMujesc 
3aT0 Mu penu, iiiTO roBopii? 

^OKTyP : Eqiudcm oxhiuo je ocxen;^aT [noKaaaxii] cBOMy oi;y .... At APjTii. 11." 

jiyi,ErO: ToBopii Xii raje ocxaBuo y KoMouy. Ontopii My, otboiui, 
iicua ropu y:iii,ip, to hem oc n Moh iii ilmmc pasroitapiir, op ra o,';ob.ipx 
lie 'lyjeui. 

MAITAPHTA : HacI m ] My ja OTBopur. 

/K^El'O: IJpavite, KJapo [oucrpo] rOBOpii, u xo;i,' ropti! 

Jl^OKTyi': Moj JK;i,epo, viva [:kubuo !J, viva! 

Illena ,T;cceTa: llepauiTaHuii it" CKJan ii .liniiiua. 

nEPAIUTAinill : Tckc, tuko tu oqune Ayuie, Moj i;aMapa,ia [Apy;i;c| 
.'InMui;a, CBynu Me U3 OBe CKJaBi'iiu"' [heScTa] — n.iaruhy tu Cony Biiiia, 
a iial)H Kojii jpyrii moj; [Ha'iuH] — Bpar yae.i u rpouie u Ka;i; caM tc 
iiivia Bu^^iu! TaKO mu MopCKe iiyBiiie, ja hy w co^oraT [3a;i,yiiiUTH] y 
OBeMy. [Ca.u: A, obu Maae;;eT [npoiucT] HHTepec ko.iuko 'uiuu!) 

JIIIMIIHA: Xaxaxa! xoh ;i;a tu peieM? CMujeman cii u qnFuiui 
MH ce CMujaT. 

IlErAIIITAHIIH : Ho tii.io ;(jaB.TOBO, nice CMiijeiu, Ma caMJa oii.i 
cTpaMaxuBT, Kojit caM ce y BeCTflj; o,i; 6oje [ijeaaTa] oSyita.! — 
Meiie je CTpax ! 

."IILMHI],A: J[a Kai;o tc CTpax, aiio tu hc Moate imiiiTa out? Mu 
Myi', CBO Kanexaua! 

IlEPAIIITAHIIH: KancTana?! aJMex, TaKO tii jyuaniKe BJepe oxn- 

.T,I1M0, OTU;i,HMO ! 

.11IMIIIJ,A: ^IcKa', yeKa'. 

Ulena je;iiaiiaeCTa: Kanexaii ii iictii. 

KAIIETAH (caM): HeTo[M] Me ey Bul^e.iu c ra.iuja, j,ejOHro cy 
uo^iejiu Ji y M ii p ,1, a t, e suhito hanno mostrato segno d' allegrezsa [ii 
o;;Max cy ;i,ajiH auaKOBe Beccta], iiuucliu je^au jujen KOHuepx o;i; TpyM- 
6eTa, TaMopjiHHu u iiii*apa [cBupa.ul] ; a nocjuije, abhoccatomi con tin 
capitanio mio colega [uporoBopuBuiu cjc^miM KaneTanOM mojum KOJierOM], 
yiiuTax ra sua Jiu uito sa IlHJepa, 3a itora mu jc poouita peiaa. O^ro- 
BOpu MU ;;a ilcku M-ia^pih, .ii"i6epan [oc.io6ol)eH] h3 TypcKujex pyKa, j,oui6 
je y ^y6poBHUK; Ma mj' uiije yMuo umc pujcTu. Oxuhy sa asiisaT poSuity. 

.1I1M1IIJ,A: [Attento [nasu!], IlepaiuraHUHy ! uol^' OHauo u cne- 
4,iiuiKaj ce.) 

IlEPAIIITAHHH : (Hcmoj, TaKO tu bhcokujcx neoeca, ep Me je CTpax 
0,1, H>era.) 

KAIIETAH: Ko cy ohu uo.iaK Moje Kyhe? 

JIMMimA : CKJase, oho ohj,u onera Kora uniTeui. 

IIEPAIIITAHMH : (JIuMui^a ;ijaB.iie, ja tu h p iij ii x j;a uujecaM ciijaB.) 

M, Peuierap: ^erupu dyCpoeauKe dpaMe. " 114 Doiio lIonACCiija. JII'IMllUA: I, III (iBii a-iiiiruM.) — Cazzo, iino Ke oho Out ;;a obh 
eicjauii ii^y hum ho rpaiyi' 

KAIIETAII: Uiiu ibciino .lUTura [iiponupc eej c oiiiijc.M ci;jauo.\i; 
iioliy ux avycraxH. — Old, th CKJase, iuto uiiitciu? iiito th je o,; 
iiOTpcdc ? 

llErAlHTAllUlI: rocno.vme ;qiarir. ja ciijau iiiijocaM. 

."11DIIIII,A: (He o.iKjni' ce, Bpa>Kc!i 

KAllETAH: Kai;o Hujecii CKJaB? 

IIEPAUITAIIIIII: Ako tu je Ap<iro Mu.iocru, iiiijocaM cuyAR jn-oprio 
[yiipaB], iiero caxi CKJaB ;}a sia.io CpJ'.Meiia. 

KAIIETAII: To xoh piijer ^a. cii no iiecpcliu ciijau ii ,;a Keiu cc 
Op30 .iiiut'paT, 3aT0 penji, iiito tii je o;^ iiOTpeuc? iino iiuTaiii ? 

IIEPAIIITAIIIIH: (() .IiiMiina, iuto hy ca,; ja piijeTU?) 

JIIIMIIII,A : (PeuH ji;a ii,^ciii oj; cxpane dpaxa pooiiitHHa.) 

nEPAIUTAIIIIH : IIocio Me, roeiio;;uHe ;tparii, Cpax neite poOmte 
Koja CTOJii y Banie Mu.ioctu. 

KAIIETAII: PaaysurjcH xe; tii eii ^ij-hkbp eiyai! e luCTauntujex 
ra.iuja? 

IIEPAIIITAIIIIH: Si, signore, c ra.iepa Bciieuiijamijex. 

.UDUmA: (^o6po, ,^o6po, aa>epnn!) 

KAIIETAH: Orsit, Ba.T,u mu aBiiaar pooiiity. 

Ill e II a inaHaecTa: /f>,-(ei)o. iioc.iiije ^OKTyp ku CKjaB, ii ucrn. 

JK^EPO : Xa xa xa ! pl>i ' you.ia CBe xiaxHuite koju cy k6 u ohh 
;;0KTyp! ^;l,a snaxe iia Kojou caM caj; KOiieAnjii 6no, iiyK.in Cncxe o;i; cjra- 
jexa! xa xa xa! 

KADETAH: (» ;i;,T,epo! 

JKJ,EPO (c(i.m) : Ajjiex! oho rocnapa c je;i,iuijeii CKJaBOM; osa he 
Cut ciuijeuiua. 

nEPAIIITAHIIH : (TeKe, moj Jluiiuua, tu mh da drio via [oxpara] 
rOBOpu niTO uxiaM pecn6n;^UT [o^roBopuTu], epe, no Mojy r.iaBv, Bae caM 
ce CMOKpno. I 

JIIBIIIHA: (He 6oj ce, eBO xiene yaa xe.) 

KAHETAH: Ola, Hi,vpo, napA eu r.iyx? 

jE/I,EPO (caM: Ajiiex, poBUHuH caji!) — Pocnapy, napa Mene 30Bem? 

KAHETAH: Te6e, cfi. Hy uu pei^u, nixo 'ihhu poGuna? 

JK^EPO: IHto 'laira poGuita? PasroBapa ee c je;;mije.\r eiyaBOsi. 

KAIIETAII: C je,T,HujeM CKJaBOsi?! Ar ,\i>yiii. Uf) 

nEPATIITAlIMH: C jc;^llIlj('^[ CKJanoM?! a jiofar di quel die non 
diyo |Taico mii uiioni iiiro iie roBOimM|! 

liAIlETAII: IIIto he ob.'iiikh CKJaBii, iiiro?! Orsa, 301111 ,;i,o.iii rera 
CKJasa. 

/lUMllUA: (AJMOX, ea;i, Kc cc obii iiiiTpiir CKOiipiiiiiKaT!) 

jiv'l,RF() : Ola, tii xo;ui AOJIh iiajGpjice ! (C doKmypoM zonopu: BpajKC ! 
110 POBopii jiaTfmo [.laTUUCKii]!) — Ebo ra, rocnapy. (Oedu doxodu doicmyp 

KO CKJaO.) 

.IIIMIIHA (ca.v): Tyajiia HcpauiTaiiima ! ca;; Kc ra ' iio.maT — 
imliy ja yrch, ,noi;jie mh je 6o.i>c. (Oadu JLu.vuii^a djeMu.) 

J^OKT^'l': Quis nic rocat? ko Me hobc? i;o iie iihitc? 

KAIIETAH: Amo cxaiiu! lio eii th? o;i,K."ie eu ;t,oiuo? ^auiro en 
AOiiio II Ka;; cu ;;oui6? 

IIEPAIIITAIIIIII (ca.v): IIo CBeror Tpiinj'iia OB^e- ca;i;a H;^e Ha 
esa.MUHy [ucnuxy | ! 

^OKTyP: Ja caMJeAaii DKindpio [pooj, u^e.u dalle triremi [c Jial^a], 
iioPiiM homim nuncium u ;;om6 caxi ob;i,h 2}(mIIo ante. 

KAIIETAH: Kojc ncjianrc?! Ja re iie paayMujeii — roBopu Kjapo. 
— A Tu Jtpyrii, xo;iin naiipiijeji;. 

llEPAlUrAIIIIH: Ebo mc OBl)e, rocno^HHe ^tparu. 

ilVl,EPO: (He roBopu .'laxHHO, KanKap [pax] i-e TO'mo!i 

^OKTYP: lo [ja], to jec ja, u^eu o;i, crpaHo d' un yermano [je;i;HOr 
fipara] hjiutu Cpara obc pooHae. 

nEPAUITAHHH: Teue, ,^a tii KaiKcii, roeno;;nHe: obo mije vcrUa 
[iicTunaJ, epe ja eaji omi Koju u;i,eu o;i, CTpane Cpaxa OBe cuibope [ro- 
ciiolie]. 

Hyj,EPO (cum): liaibapa! OBa lie Suth CimjeaiHa! 

EAHETAH: /I,a ihto je hobo o;; ise SpaTay 

.a;oKTyP: :i:ub je . . . 

HEPAHITAHHH : Shjnor no.. iqixaB je. 

KAHETAH: (OBa th je Kypi'ijoaa ['iy;i;iia] ! al siciiro cy obo ^ <i>j)- 
"taiJTU.i — ,T|a r;;je cu ocTaBiio Tera ite opaxa'r 

JlOKTyP: Hie, osjifl y ^y5poBuni;y. 

JIEPAHITAHHH: Haaii*, a ja caji ra ocTaBuo y Koxopy. 

KAHETAH: Tot hhjc MpTaB?! ;i,aKJie ctc Me XTJejiu npeBapm-?! 
poltronacci da niente [nyKaBime HHJe;i,He] ! Orsu, ko u;;e o;i; cxpane Spaxa 
OBe po6uH.e? 

;i,OKTyP: Ja! ' doda-vu djiTjra jiyi;a uai) pericoM; - ovgbie ca hi nad 'peTKOu; ^ ovo ncni)aeKOM 
njiee pijKe oft ovi; ' Pafi. .voxda !i>iijcmKOM MJecTo Tafi (1/ .vjeranKOM dvja.ieuTy = 
Myill !). 116 J>eiio llou.ieciijn. IIEPAIHTAIIIIII: .la! 

:i;;i,EI'<>: .la, ja! 

KAIIKTAll: A.iii jo M^iTau ii.iii ;i;iiity 

JtOKT.Vl': ;i:m,! 

IIEI'AIIITAIIIIII: MpraB! 

ni^l,EI'": il'i Mi)TaB iiu ;i;ub! 

KAIIETAH: r,ge cxe ra 0CTaBu.iir? 

aolClTP: Hie y rpa,T,y. 

llKI'AlHTAHIlli: y KoTopy, 

KAIIETAH: 0, questa si chc e hdla [oua je ;iiijeiia) ! Ola, CBCHtHTe 
one *i)*aiiTC, ep laKO CBcaaimjex xohy j[f\. cc npuCujy u iipuryKy. 

^OKTyi': //((( mc miserere! 

llEPAmTAUlIH: Ax, rocno;;uiie Aparu ! 

KAIIETAH: rcuinc ncTuny-, ko ere bh? 

VlvI,EPO: Fociiapy, ja cau osera c ra.iuja ii;; Tpysa jiflBCO Ma.io- 
npuje, Ka;t Me poouita iioe.ia.ia. 

^OKTyP: Ita est, TaKO je! postulato da cestui [sBaH oj; ouora], 
OB;;n caM ,ioiu6. 

HEPAmTAHHlI: H ja, u ja! Myj Me Baiua .AIii.ioc. 

KAIIETAH: My>iu ry! — A tu tira via [h;i,hJ o;^OB.lc! 

^OKTyP: FtKjianms! (Oedu ojenca.) 

KAIIETAH: A th, ladro, asassino [.iync;i;y, pa:!oojiiirie], iino i-ii 
npCTeHuo y tujcm xa.T.uHaxi i" 

HEPAUITAHIIH: Huuixa, cbiijct.iu jyHaue, raKO jih mojc r.iaBcI 
Hero Me ibeuu .luMUua oSyna.! y obii BuCTrij;. 

KAHETAH: OBaMO ctuhii, iKj,epo; ysMU rfi tboj nac u seatu ra, 
ep ra xohy nocjiar y ra.iujy, accih dadovero facia da schiavo [^a 6y,i,c 
sdu.ta poo]. (Oodu <Yt .I'ltma Hxdepo.) 

HEPAUITAHIIH: Teue, TaKO tu TBora jyaauiTBa, ne mhhu mu re 
cpa-MOxe, ep caM ja UJieMuh ax Xlepacxa '. 

i; AIIETAH : PoBopuM xn, CBe;i;ii ra, ii o;teMyua' ra y MCHe y c x p a ib, 
HCKa xy CTOJu aa caj, ko y xaMiumii. 

iKJ,EPO: <I>axe, rocnapy, ja ra BeaccM. 

HEPAUITAHIIH : Je,i,a Kora ? iiOMara' ! je .lu npaBj;e, je .ih ? I ajwex ! 

jKJ,EPO : Xo,xu ca miiom. (Oadti za eeaana uomexe.) 

IIEPAIUTAIUIH : Teue o;;pnjeuiu Me — xoheui mh pyKe CTi)Oiiiijax 
[caKaxuTu] ! Je .lu Kora ? uouara', noMara' ! 

KAIIETAH: Taico ra CMjuaj, u saxBOpu ra Kauo xh caM pcKo, a 
nocjH - 0Tu;i,H u aaaoBii il sargenic Rovina, il caporal Tcrrcmoto, 1' aJjiere ' Perascta c doifmije npeet/'iennM c; - posli doifnuje ucnpae-'heno ua poslie. At Apyi'ii- 117 

Spnravnmpn \ iiapo.niiiiK.i P., uaiipajiii T., ;iacTaiiiiiiKa C], ii pci;!! UM ;^a 
CBii craiiy iiuiiiiT cipaaiy ouoj pooiiiMi, cp liy ja otht iia,T,uop, :!aiiiTO 
HMaM BejiHKy iiorpcOy. (Cum:) IIIto 'iii iiapfi fl,a ibCKu MpauH xohe ce 
ca MHOM 'lUMCBiraT [or:io,=;aiii | sa yKpacrii mi poCmi.y, lop co ripHOitJiauc 
y xa.i.iiHC o.'i, cujaBd y Ajui no ;?iia;;y ;i,a caM ja oim KaiiCTaii TpoMiiitajio 
Kojii caM ocjio6o;i,no Ciiiiiby dai Mori (oj; Apaiia], ftpaiiiiy dai Ugonotti 
fXyreiiOTuI, yurapiijy dai Txrrld [o,^ Typaita], I,IcpMaiiiijy dni rihclli 
jo;; ycTania], <l'jaii,T,py dai congiitrati | o.i, ;jaBJcpeiiuic;l| '? u iie ;?iia;;y 
Tucyhy unnjex ^po;^e^a [jyHaiuTBa] u BHTopiija [iio6je;(a] Koje caM 

yiHHUO ? 

Ill e H a T 1) u II a c c T a : Bono, Jluuuua, a iiocjiuje nepamTaiiiiH ii;i CTpaita 

KaneranoBa. 

UEFIO: Hecpehnu lleno, Tya;iiii crapue, iiepcerBuraH ^ [iiporoibeH] 
oil 0,^ y^eca, ocTaB.TjCH cu o,t; cuHOsa, Tpaj;uuiK;"iH cu o;; jgeTaha! 
— lIiijccaM jm Tu ja, *p*aHTe, pcKo: „OTBopn o'lu, ;i,a tu je tko hc 
yrpaoiiy" Cxpax iie, 2^cr vita niia, ji,a, jie tu Hujecu iipusapuo- ii xpa- 
;;iimKu ! 

."IHMHJUA : Focnapy, Kaj; 6ex tu xtuo cnoBujej;aT cbc iuto cau 
yniHHO, TO 6u 6ujio BJCTpoii ce uacxuT a j,umom xauax; a uaiia tu 
aTpu 6y iiuiKaBam ua Tpa^^iiMeiiaT [u3,T;ajcTBo] cbc iuto caji ja j'^iumio ! 

BEHO: /I,a iuto cu yiuHuo? Tu im cu ciipoKO uccct ;tyKaT, i;oju 
jui cy, no Ayiuy Mojy, 6hjiu uccct ohu — 3uam ;i,a cy ;^uuapu oggigiorno 
jirimo sangiie [j,au,^auac upBa Kps] ; mije tu CaCTa.io ;i,0BecTUT im 
pooBH.y. BuAum ;i,a uiia-u paa.uor ua TeSe cc TyxuT. 

J1H1VUIIJ,A : IleceT ch aykut IlepaiuTauHuy j,('i, a poCuiby mu je 
iianCTaH yrpafiuo; tot ja Hujecau uuiUTa KpuB. 

IIEPAIIITAHMH (caM njiane) : TcKe ko 6u^ tu ou.i pcKO, uapyu- 
Tiype c<i>opTyHaTH [uecpehuu], ;i,a cu H.Ma.i ;i,oli U3 TBora jiujeuora Ile- 
pacxa* 3a ob,t;u y Paryau KpenaT y ciipa;ty u y OBesiy MJeCTy ! ax, jaox 
Tyasaa ! 

BEHO: Ko je obo? ko n;ia'ie? 

.1MMHI],A : IIo r^iacy peKo 6hx ;i;a je IlepamTaHuu. 

IlEPAUITAffllll : Ax, ko mc 30Be, ko? 

.IHMM1J,A: Ja caM, JIujiui;a; iuto je hobo? 

IIEPAUITAHHII : .luuuiia, uoj uoSpaTHiie, ;i,a th caM npunopyqeu, 
ep MO OB;tu CTaBu.i ouu Kauexau, epe cu Me th oSyKa.i y ouu bccth^. 
TcKe pei;H rocno;;apy Beuy ;i,a mc JiuSepfi o;; 0Bl)e \ ' perseguitan ; ^ privario ncnpaoKOM od pre..; ' bih; * Perascta c ^o^Huje 
npeei/HCKuM c; * ovghje ucnpaeKOM dpyze pyKe od ovgie (?). H8 Jlciio lloincciij:i. ."IIIMIIHA : Ho o])i!iiii CO, uimiiliy tc iiomoIi. 

llErAlHTAlllIll : TiiKo tii tuojc ivuibc, otii.ui i'h li'.ioiii'O iiali, C]) 
^a TH KiiiKOM, Oparo ,q)arii, auo ,T,OPTa yCTOJuui, iialiciii mc iipTua y onqj 
Maife,TCT6j |iipoiaoTOJ| thmiiuhm. 

.III.MIIHA: He fipiiim co — oiii,;ox. — Oish, rociiapy, iiOT|)cOino 
je oc.iooo,i,iiT OBcra IlopaiiiTaiiuiia ;!a ii.Mar poOuity. 

])EH(): Ja bim,iim ,i,a on jo rii iiyiinn ii;! pyna, ii join jo y:)- 
;;ani iiuai. 

.in.MHHA: A ja tii rouupiui ;;a Ky jo umht, ii 'iiiiiiiliy iii Bul)eT 
KO.iuKO Mu 6J»CTa; mcium tc, ;;apyj mu Jiii'ieimy [^noiiyiUTeiLc]. 

r>EHO: Hoi^ii r;ye xolioiii. — ■ ((^'aM:) To.ihko caM CMcrcii u na- 
u.ieTCH y .i>yOaBii one po6uH>e, ;;a per vita niia luije mu ;;ouijio iia riaMCT 
OTHT ce iiiKtopMaT Ha obujcm raaujau y Fpyaty Buiiie iiora Hiijepa; Ma 
per certo [csaKaKoJ ja ;ip;KUii ;j,a ra Huje Ha iLiiMa, sauiTO 6u AOC.iex 
6uo ,■^ouI6 ;i,OMa. Ax TyaiKH cuhko, r;ije Te uujecaii ;;oc.iex bu,i,uo, CTpax 
ue BUAUM ^"lu TC Bclic! OTuIiy caji, ;;o TpyHta. 

Ill p II a 'I e T p u a e c T a : Miixo'i y xa-iiiiiaii ;KeucKujeM, SanjieTa-io n uocjiuje 3C;^el)(l. 

iDIXOU: /l,a ja ;];o6po ne 3naM y Kojoj ujchh^ tu xiojy uac 
;(pacHin, He 6h ce 6ho o6yK6 y obc xa.T>iiHe, kojo ce hc npiicxojy hu 
MOMy 6uliy hh mojoj penyTai;tij6HH [;i;o6py r.iacy] ; h tu ;^oopo anaui 
Koja 6u Mil cpaMora Ou.ia, Kaa 6u ce o6a3Ha.io j,a caM ce y ;KencKe xa- 
.^HHC oSyKo. 

SAHJIETAJIO: JI,a ja HujecaM ,To6po uucrao h apuii.^oSpo npo- 
MHCJino KaKO HMa CTBap nacaT, ne oux ce craBuo na osy iiMiipesy [npej,- 
yaehe] KOJa, 3a pujcT acTHHy, y ce6n je Tpy;tHa; Ma ja 3HaM, rocnapy, 
;^a Ka;t ce th cnOMeneni ^a iiMain j;oh na CBpxy o,t; TBOJwjex noiiiy^a, 
TO jec Aa uMam c.!ia;;yHiiavaT-, BCOMa tu he ce .laciia yiuHUT. 

AIIIXOH: Crpax mc, xohy jiu Moh pej^mitaT. 

SAHJIETA.IO : PeyuiKaheui senza altro [cBanaKo] ! KanCTaHa caj 
HDJe AOMa u ;tpHcuM ^a 3a caj; Hehe hu ;i;oh, to heui uMax opujcMC Tsoje 
nocie onpaBUT; u ano 6h^ xe^ oh saxeKo y Kyhu, th *uHrnj ;;a cm 
*p^CTnjepKa napeHxa [cpo;i,Huiia] poSnau. Orsu ja Kyi;aM — tuk, 

TOK, XHK. 

iK^EPO: Old, KO Kyqa? Ako mnxeTe rocnapa, mije ra j;OMa. 
SAHJETA.IIO: Ako xh je Aparo, ay xo;i' ;^o.lH — xhk, tok: nuaM 
xH ftcinxo OA iteroBC cxpane pujexu. 

JK^EPO: Etc mc, cto. (Oadu u3.T.a3u.) HIxo xu je OA noxpeoe? zjenni; - sladunifckat; ' bihte utnpae.'heno na bilite. At Apyrii. 119 

3A11JIETA.;I0: KuiiCTaii tu je iiocio ooy •.Kt'iiy 'i«iiyciiij(q)i;y u [icko 
Tii je ;^a je cramiiii e oiio.m ;ij)yroM. Saro, cbo, ja tii je ul)lI,^ana^t; 
iio.MOJ ;;a ce iino o;; ii.o yiiiiiu. 

ili^El'O: lie opuiiu ce, iie. — y.T>e3u, ^oopa H;eiio; uuo je ityKa. 

MIIXOM: il>aTe. — (iJad c SaajiemaaoM ^oeopu:) A tu, 3aii.ie- 
Taao, CTOJ iiTC'iiTO I iia;i;.i.imo|. aico on yTO.iiii;o Kaiicvraii iiniiiiio; biitii cc 
OBy,';ai)a. 

.^AII.IETA.IO: Eo.i.e je ,ta jfi oru^cii cnujaBax ivge je ca,;a, ii 
;ta My 'uihum CTpaHcy, j;a ra iie 6u yxHxHO iia jajima. 

jKJ,El'0: A ja hy tu iioh ca^a yaeru ^.OKrypoB pyoyu ii iciooyK, 
iipiije He[rJ ra je oii yseo, ^a iie 6ux uaryouo Oiije.!. u Capery, u uuaM 
■III ce ja k6 ;^OKTyp Ha'iuuuT. 

Ill e II a II CT 11 a OCT a: .loicTyp ku cujub, ua Amiua alia francesa. 

^I,OETyP (cum) : .jDcuin esse amoreni", .ia>i;cui xep .laiKCin, .,scd viiio 
fovens sistit libido-' yimca il iragico Corhulense^ [rparu'iap K.]. 3Ha ce 
;^a je xyoaB nn furor d' animo, tin vcleno tartareo [iiOMana ;iyuie, na- 
lacHu OTpoB], Koju Hauie cpue turhai incendlo. Al sicuro [curypiio] uxia 
Be.iuKy jaKOC : cto, Kojuje ea'Cx [uoc.T.e^uuy] y iieiiu yuuHU-ui OBa citpidinea 
possanza [Kynu^OBa Moh], oa Koje npn;;o6ujeH, uepuKJiino caM [oho caM 
y onaciiocTu] (/«««/ maxinie oS.ia'iyliu ce y obc xa.TjUiie : a caj, ne iia- 
xo;tun ili;tepa, ;i,a Jiu spaxu xioj pyCiyu ii ysiie lianc vesteiii in/umein. 
Ma qyjcAi r^ije iteKO u^e; Ba.T>a mu yxeliu, ;;a mo ne no3Ha. (Bjemu.) 

AHIIHA: ^"1,0 ca;i; caji ucKa.3a Muxo<ia u imjecau ra Mor.ia Hur;i;je 
iiaii; Tpujeoa mh ra je nohu oner iickut — kg ;iHa ;^a ce r^jeKOj; c po- 
CuaoM cacraiieii. 

Illeiia raeciiaecTa: Sujexa.io ii nepauiTaiiiiH ii;j CTpaiLa. 

3HJEXAJ0 (cum): He anaii iuto tu cc oj, onera siora rocnapa 
yuinu.io — ja tu can upTae r.ia;i,aH; saucxo ja ^paiuji ^a o;; CTpaxa, 
Kora cau Ma.ioupuje obyTuo uBjefea ouera KaneTana, ijeuepaBu [upoua- 
Bo;tu] MU aucTUT, a iie uMau tu ce l■;^je, cupoMax, otut Ha;K;ipHJeT, 
sauiTO y Kyiiu uuje nuKora. 

IIEPAUITAHHH : Ola, tu noopaxuMe, uoopaTUMc! 

3HJEXA.I0 (cgm) : Obo mu ce uapa r.iac rocnapos ! — 0, rocnapy I 

nEPAIUTAinUI : Snjexa.io! 

3IIJEXAJ10: r^^je ch? uito 'iuhuui? ' ipuJciiiKo.u MJecTo cordubense, j'ep ce .Miic.iit i<a jni.vcKora xpazwiapa CeneKii 
Knju je Olio U3 h'opdyoe. 120 Ijeiio lloii.icviija. 

IIErAIUTAlIIlIl: Tckc hc bii;i,iiiii ^a. ctojiim y ouoj Ma.icMCToj 
I upoKJicTOJ I lii.MiiHUii ! oul;L' ' Me jo auK.ioiiii.i qiiella razza kon/nudu [oua 
poraxa suiijcit] o,; oiicra icani'iaiui; a no tu.to rpeinitc*' u.Ma mu Je luaTur. 
Hy 111 yTO.'iiiiio OTiil;!! iiali uiiera .'liiMiiny ii pcnii !*iy : „.Jyna'ie, rauo 
TH TBOJe r.iauc, uiKvipiinfi le iiaTpyii 'J.>yi)e u i)Ci;ajr' -in jc: „„^a th 
caM pai;oMaii,^aii |iii)ciioi)y<icn],"" cpc, a,a. th npaso KaiKCM, iiMaw jei^aIl 
aiieruT che non vc digho altro [,t,h th hg roBOi)u.\i iiuuna ;ii»yro]. 

SHJEXA.'IO: Ja hy ca;; otht; th .la'ian, a mciui tu cc o;t r.ia;ia 
TpOyx acCoto ckmhh npucynnio; saro ny ;i,a', ueita ni iuto KyiiHM, 
aKO hem. 

IIEPAlHTxVlllUl : Ja ou.i tu ,io, iia iiewaM nu rii.'iaeTC'; corpo 
del mondo [Taiso mh CBujera] niijecaM uui;a;;a OBaiio Cu.i oea Mynn^'ie! 
Ma noiOKa', uo'ieiia', ny xo,t,' umo! 

3IIJEXA.10: Ebo Me. 

IIEPAUITAHIIH: llji, ysMU obu iipCTeii, u ano vn iic ysMoh dyAeui 
npo;^aT, a tii ra UMiieaaj [3a.ioacu], ii Kynu mii Ma.io i-pacona, h\i- 
ny.ie n 6ony Buua; orsn, aiide a buon vkqigio [u.m u ;(,o6ap th nyTJI 

3IIJEXAJIO: Ja otu;i;ox. — (Ccui:) Obu My je npcTen ;;apoBa.ia 
ona po6uifca — ja ra nosnaM; ca;i; mh ra je TpnjeSa otut npo^aT. Aaii 
eBO anyino osera oiviii; nohy npSBar, je;ta ra oh Kynn. — roenapy, 
rocnapy, xoh nynuT obh iipcxea? 

Ill e H a c l';^ a M H a e CT a: Ilujepo u iinjexa.io. 

nHJEPO: Hy, Kojn je to npcTCH? 

SHJEXA.'IO: Obh je npcren .lujen; ^o^.le;^aj ra, itaKO ce scienu 
H H3 Hiera ibeue ucKpuue CKa'iy. 

nilJEPO {cum: AJMex, obo je npcxeH Moje upu."i>y6.T.eHe Mapra- 
pHTc!) — MojiHM xe, peuH mh, o;iKyj,a th obh npcxen? 

3HJEXAJI0: Jl^o mh ra je ibeiai tpycxnjcp, ;ta My ra npo;;aM: 
3aT0. aKO hem ra Kynux, iiehy c toSom r.ie.tax. 

miJEPO: ^a snam .m, ko ra je TCMy opycxujepy ;i6? 

31IJEXA.10: Je;^Ha My ra je ^tjeBojiuna* ^lapoBa.ia Koja je y 
iteroBOJ Kyhu 3a itCKOJinuo ;i;aHa cxa.ia. 

niiJEPO: ^'eBOJimqa My ra je ;^a2)0Ba.^a ? ! >s,a uaKO je xoj ;ye- 
Bojqui^u iiMe 6n.io? 

3I1JEXA.'10 : IlMe joj ne 3HaM, ep xu ee ona uunu.ia SBax po6nH>a. 

miJEPO: ^a r;tje ce ca;i; Haxo;;H Ta poOuaa? {Cum: Obo je al 
sicuro [curypHo] Moja ;;para MaprapHTa!) ny, peu;u mii. rekol; * nociuje oee 2>itje'in njieeyveno je dala. At APyrii. 121 

3UJEXA.I0 : Ja tu iie aiuiM, saiino jecy rpii "icriip ypc ,i,n jc 
OTHiu.ia iicnar ibCKora ite fipaxa. Orsu, rociiapy, iii;o liciu liyiiUT npcTcii, 

— :iKO .'III lie, ja hy oruh. 

nilJEl'O: Ilo'iena' ; peuii siii, uaico tii je iisie? 

3IIJEXA.iO: Con rivcrema parlando [oey uasijepe] 3iijexa;io, iia 
HiUiiy :ianoniijc;t. 

IIUJEPO: A MOiiii ' jc ' iiMC fliijcpo ; ny mu pouii, iioijuaiii .111 we? 

31I.IEXA/I0 : Ja xe hc n03na.M, cp tc luijeca.M iipiijc bu;uio. 

IIIUEI'O: Ja can /tySpoBuaiiuii ii ciiii can Soraxa rproBua ; c 6\)\'-- 
Mi^iioM Kciii 3iiaT KO cau ja — ujepyj mu ;i,a ce iieheiii iioicajax ,^a ue 
(■II iioc.iyiKuo. J'ajui osa ;;Ba ucKuna 3a upcxeH, a obu peo xeoii ^apuBaM. 

3IIJEX^V.10: Gramarze [BC.mKa xsaaa] a Vostra Signer ia! y qeiiy 
re imaM c.iya;uT? 

IlIIJEPO: Menu seoiia usinopxa [cxajiOMuje] snax r,ye ce naxo^u 
OBa poduaa; xo 6h xoxiio ;^a xh oxu;i,eiii ci:6pi^ax [Bu^jexii]. II ja 6hx 
c T060M ;iom6, Ma npaBe;;Hii yspoua Opane mu ;^a ce sa caj; ne oj,KpH- 
Ba>t j,a MC no3Ha;iy : noheiu ce xu ;;aK.ie iin<i>6pMax rjje je, n ;;oI)U Me 
aBii;!ax — Ouhy Mel>y-npeB.i.apuMa. 

3IIJEXA.10 : Focnapy, iie dpuuu ce, lassa far a mi [ocxaBU xo 
Menu]. JIa Hy mu pcuu, aKo je nat)eM, xohy .lu- joj- uixo pujexu? 

IlIIJEPO: Peuu"' joj^ caMO j,a ,,itcKu Ilujepo a;y;;u c xoOom tobo- 
[lUTU". Ja hy nohu u hcmoj xh KOMy obo npunoBuJjex. 

3IIJEXA,'I0 : Pocuapy, ne 6ux hu aa KOHOUuy q)iiiiOBn,T;uo ! iioliy 
je ja ca;; npoucKax, u ano je He Ha^CM, nohy ce uH*opMax oj Mora 
rociiapa IlepamxaHiiHa : oh Ke 3uax r;ye ce Haxo;^u. 

Illena ocajiHaecxa: Jlaprapiixa p a c i: o m y p a 11 a, Miiso'i y atencKnjeM xa.-LuiiaM 
U3.ia3e, .ipnehu ce, us Kyhe u 0CTaB.T.ajy Bpaxa oxBopena. 11 IlepaniTaimH 113 CTpaita. 

MAPFAPI'ITA : Ilyun-ii mc, n3;i,aJHuiie! oaaKO au cu iiecpehiiy ;ije- 
BOJqHuy xxHO ch.iom npu^oSux?! 

MIIXO'I : He Sje.Kii, moj atnBOxyl 

MAPPAPIITA : Ilyuixaj mc, roBopuM xu, HenouixeHU M.■Ia;^u}iy! xa 
cu u^ijeuuo c npuBapOM u c McnaitaM mchc npn;;o6Hx. 

MHXO'I : He iipu;i,o6ux c jaKOCxuM, Ma c M0.i6aM yMO.iHx. 

MAPPAPUTA: Hymxaj Me, roBopHM xu, ep liy ca;]; noqex suKax! 

— Jcj,a Kora sa 6ora? nouo3H je;;Hy iKajiocHy a HeBoa.Hy fljeaojinmyl 

III'.PAIUTAHHH : Olo, o?a.'ja xu Be.T.y, nyiuxaj xy poSuity! xckc, 
HO CBCxora Tpuuyaa, ;i,a cu y Ilepacxy, ;;oc.ie 6h xe Ou.io Buuiiuaxo [cy- 
cjecxBo] Ha Kyce ucjeK;io; npa.i.y xu, lassa andar [ocxaBu]! mennie; -"- lioj; ^-^ Rezioj.- 122 Ijviio Uoii.iccuja. 

MIIXOM : AJMOX. oiio >ie.T.a,iu ! 

MAl'I'Al'iri'A: llyiimi' mc, iiyiina' mc! 

IIKI'AIHTAIIIIII: Ja ni uc.i.y, iiyiirra' 'c, i-\n', per mnto die canto 
[niKO Mil cueua Kora iijoiia.M|, ai;o iiaii;(CM Haiiua, iiMa.M in iionaiiar 
iioraMii no -rpOyxy ii Tiieciiy|T| re MaHiiBJ c.iom no upary. 

MIIXO'l: Euo re iiyiinaBaM, iiCMU.ia iKfiio. 

MAPrAI'MTA: Ax, iiii>i>;imi'i [cpaMOTHii| ii iiciioiirn'iiii int.tajim'iol 
fOttdn I'ljencu.) 

.MllXO'l: lljeiiai Ky,;a xolieiii — iixia.M le cTiiriiyrii. (l'j>'iu saibOMe.) 

UI e II A ,1 c n CT n a e CT a: jK.iepo y .TDKiypeBiijeM xa.i.iiiiaM. 

HyKOx ', ax ax ax I macarunonon, aiponornm mangiatorum — ouo 
c i'l .ta je 110 rpaiiaTiiuu ! Ego me hahetis bevuto bocaratos tribus de vino 
Tarbianis - ; aqua male facere et vino conforta cerebro. Domine magistro, 
lie Moa:c ce pujer ,T,a ja iiujecaM nyu CKy.ie y ouiijeii xa.T>iiHaM, u ouo 
Buiia uiTO Til cay iioiiuo yuuiiiuo iie ,T;oKTypoM. llapa ce iie bu^u, iem- 
pora stat nebiduni ; to hy ja ca;i aiidabimtitr spasseggiando. Larga [iia 
crpaiiy], larga! ja caw ^OKxyp, u iiehy ce CB.ia'iuT U3 OBujex xa.T.inia, 
.lOK.ie ne HaI>eM ^OKTypa. 

Ill e u a An a,T, e CT a: .'Iiniuua ii llepaiiiTaHiiH. 

.llIMIIl],x\ (com): ILiMiiciuo caM <mn>y QJ'p.iy yiuHUT KanCTaiiy, 
aKO u3Ba;;uM oiiera ciipoiiaxa Bpara Ilcpaiinaimiia ii3 crpaiLa; iiohy mv 
ce caj, jaBUT. — 0, rocuapy llepauiraimHe, oUt, iiapa He 'lyjeuiV 

IIEPAUITx\.HIIH : SoBexe au iieae, rocnoj;HHe? 

."IIIMIIUA: 3obcm; iiapa iie iic noaiiaui — ja can .luMuu,a. 

IIEPAIUTAHIIH : Tckc npocTU mu, ,^pani 6paTC, ep xe iie 'lyje.M. 

.'IIIMIIUA: Biiaiu .iii je :iu naueTan AOiiaP 

IIEPAIIITAHIIH : Hiije nuKora ;i;OMa. A, pofar del mondo [xano tu 
CBHJexa], ;;a cu iia.ionpuje U3iiuia.i, iiaMJepii.i 6u ec na Be.iuuora j;jaB.ia, 
epe iteua razza renegadu [u3j,ajmia] u3Be.ia je pooiiiby BanKa U3 Kvlie, 
H OHa jaj^Ha BUKame u 6Hwia je y «ai;y upBCHa k6 CKp.iex. A cto, al 
pofar del Bacco [TaKO tu Baxa], jom ey BpaTa OTBopeiia. 

.'IIDIII1],A : IIo pane Ky.i.eHOBe uMaiii pa3.ior. 

IIEPAIIITAIIIIII: TcKe ca;]; je CpajeMe iiOMoh mc I y.i.e3ii yiiyxpa 
xepe MU OTBopu, a uosHalicm col tempo [c BpcMCHOM] i;oje naTpyn "Eype 
KyHvUHOBuh ^ U3 ITepacxa. 

.I1IMIIII,A: lUcM ;^e.^6H^o. ' Puhoh ; ' «. ^ pjeHHUKy Tp6.T>aB) ; -^ Kuscinovich. At wycu. 123 

III o M a XXI.: 3aii.ieTa.io, JIiiMiiua n IIcparirraMiMf. 

;}AII.IK'rA.l(): /I,oca,i, ca.M (Uiiijauu uauciiiiiii, .\ui ca.u ra ca^ ocra- 
liiio ;)a ,i,oli iml^CT iiito ce 'iiiiiii o,t Mora rociiapa Miixo'ia; ca;i; cii ,';ajo 
iiMo no Menu uito je ;Ky,i,iio. 

.'IIIMIIHA : Non c' t altro [iieiia ;tpyre], rpiijeoa je ,";a .'JarMCTaio 
iKtBCO jo pooiiir.y n:? icylic; .\ia i;;u;o je upar y.i.e;i6'? 

^LVIl.lKTA.'lO: .liniuua ii;j uyKc KaiicraHOBC ! aJMCx, i;oja je obo 
CTpaBiiraHi^a [iieooiPiiia CTBap]?! 

lIHrAIUTAlJIIH : Jljnwj'.MO (VT,ou.io, ^\y,\v\i Spare, ,T,a iie oii oiia 
razza renegada o;i, Kaiiinauuja ii;miii.ui n ;i,a iie ho 6ii yxuTU.i; tcuc iie 
BUj^Hui onera koju uac oulje .cuiijaBa:-' 

.linillUA: Bon giorno [;i;o6po jyTpo], 3an.ieTa.io, hon giorno! na 
CBpxy U3U1U.10 -j-n ' jc ^ uaKO cu ;i;y;i,no : tboj roc-nap Muxo'i Bcce.io he 
y/KUBar poCuiby — nannjeunal 

3AII.1ETA.10 : Miser .luMuua, peuu mh ;i,OK;ie m Hujecaji peno ! 
TBOJ he CTapai( no TBOiiy Me,T,;iy [cpeci-By] nyar in lo je lOjnKO Bpiijejie 
H;y;tuo ; saio ce Bece.mui ! 

J1IIMHL1,A: Th ce mhosi pyraui. 

3AnjIETA.I0: Ila'iei.-- ra mhom MacKapfiui. 

IIEPAIIITAHIIH : Tene, ai;o je raKO, no rn.io rpeuiibe-' rpnjeoa 
;;a je ojiflQ-mii OBa po6nH>a : hm je y Tcoe, unje xiiinKO [nnru] y n>era — 
ne per seie, tie per novc, iid non so gnente [nn sa (i, nu :ia 9, ja ne 

3HaM HHUlTa]. 

J1M]VIMU,A : Xo^^'MO lui rja .a buIjCt Kai;o OBa cxBap u^e. (Oodii itdg.J 
3AIIJIETA.10: Ja ne snan KaKO je OBa ciBap iiaca.ia: .Mora ro- 
enapa Mnxo'ia imje ynyxpa, na,^ obh ns.iase us Kyhe KanerauoBe ; 6y;ui 
KaKOsiy.5paro, cse iia cpue j,aBa ^a je sa nac po<5uiLa usryo.tena. 

UleHa ;iBa;;eCT n Apyi'a: /[.ouryp icH CKjan n Miixoq y iKeiicKujeM xa.T.iiuaM. 

^OKTyP: TaJg ii;i,eui, o Ilani.-pauujo? nee te ipsiim erubesceris? 
napa tc nuje cpaM di questa ohhrohriosa metamorfosi [obc cpaMOrne npo- 
MJene] Kojy cu o;t i-eoe yiuHuo? ntiserabile dictu! A tu, o perjide, pes- 
sime amor, harhare, xaKO jm ce mhom pyraui, ;i;a tu uuje ,^oCTa d' avermi 
[uiTO CU Me] sagittis confixum ffammisqne incensiun niijeha je;i,HC po- 
Guae, Ma mu joiuxepa 'iuhuiu ;;a ne Mory uah onera a>aMy.ia [c.iyry] KOMy 
caM a6 py6^H. At, sed, verum, Ma ko je osa Koja ambida con il gresso 
timido [uiehe n.iam.-bUBUM Kopai;OM]? tie ; '' Paceh ucnjjae.'beuo y Pacek (?) ; ^ grescne. in liiMiu Iluii.ieciija. MlIXil'I: ^'I,oca;t c;vm c.iiije,T,iio ony iiCMii.iy poCiiii.y, ii iic Ohbuiii 
jo Moru ciiiniyT, TpiijcCa.'io mii cc itpiviin :ta no oiii- iio:tiiaii. Ax, Ji>y- 
GaBH, Ktiji. he ;tociijor mojc Myi;c? 

;l,<»K'ry|': Nc fleveris! iiito tu jc, o juvenkula, xep ce TysKHUi? 

JIIIXO'I: IIIto iiciii Tii ox Mcno, ciyaBC o;; Hiiiirra?! 

JI,01i'J'>']': IIcMOJ r.ie.^ar, pncllula, iia xa.Lmie i;oje iiociim, sauiro 
niijocaM CKJaB Ma .liiOcp [c.io6o,^an]. 

]\IIIXOM: If.iii .iiirio]) 11.111 no. iiiio hy ja o,; rora? a iii iino hem 
o;^ Meiie? 

^^OKTyP: Ahsit ;;a J^py^o xohy iiero confabnlare pauUulum. 

]\HIX<)M: (Obo je iiaiicro ;(oi;Typ — Ma iiito y obiijcm xa.'i.imaM?!) 

;J,(.UiTJ'l' : lleJMa iiiitko to.iiiko pulchrUtidine [.IjCiiotc], Kojy ja y 
Te6u suspicio, aspicio, inspicio. 

MllXOH : KaKO tc iiiijc cpaM, o ^^OKiype, xoj^ut raKO oSyiea uo 
y.mi;aM ? 

^OKTyr : Saltern mi conoscesti [uosnajia ch mc] ! iiHJe cc 'Jy;^UT 
sc son demente [}!,& cay uaxaur], auo caji amante [.T>yoaBHui;]. 

Ill e H a ABa^ecT ii rpeha: jJ> (epo y ,'toKTypoDiijeM ' xa.T.Hna>i ii uctu. 

jliyHEPO (ccui)-: Cfiai; KO lie bh^u pcBepiimKaBa Me, ep uhjchu 
J^a caM xoKiyp. 

^OKTyp: Ma ko je obu o;i,ii icoju HHTeposina [IIpeKu;^a] i nostri 
folloquii [name paaroBOpe] j' 

MIXOH: ycHjiOBaH caM oaujcthtu ce sa iipoMujenHT ce U3 OBiijex 
xa.T>HHa. 

^OKTyP; r^je uapuI; o mea hcllula? ferma [cxanu]! 

IIHXO'I: I^u OTO.ie, Maxumie, hS! (Oedu za ydapa u 6jexu.) 

;i,OKTyP: Eeu me, hen me! 

JK^EPO ((mm): Obo je ;;OKTyp ! 

^OKTyP: Contremuerc cave sonitumque dedere cavemc! TaKO Me 
jaKO y;tpH, Aa ^le join 6o.to. — ■ A tu, infame augurium, kojh Me cu 
npiiBo [.iiimuo] oj; Moje Toro! 

Jii^EPO : Koje pore?! malanus quo tibi vetiiat, bruttus scimiones! 
riapa He buj;hui che io son dottore [ji;a caM ja flOKxyp] ? 

/!,OKTyP: Ako tu Hujecu nero Jlijepo! 3aT0 mu j,a' Mojy xory. 

ji^EPO : Ego, senti, ignorante [lyj, nesHa-iimo], sum doclorus, do- 
ctoratus in medio tovjcrnoribus, u na tu je;iuynec sa musiachionibus. 

^OKTyP : vergogna dcllc frasi Tullianc [o cpaMOTO lJ,HuepoHOBHX 
•tpaaa], csyuiu ce ii3 tc xa.T)UHe! P^e uAem? siste gradum! 

' ..ro.. ricnpaoKOM npoe pjp:e od ..re..; '^ doda-ia npea pyKa uad peTKOM. At ,(11)111. rji> 

jIv(EPO: 3n;iM ii j.i .■^a cmo y rpa.ty, ;i;vio nt iiii u pyfJyn " i;.io- 
CyK, ii Til MCiii! itiKiiu (liije.i. ii oiipory. ((Mu ce upoMioiAtrntjij.) 

/"],OKTyi': KiiO Tn iiii. — Salve, o consortc de niiei siuclii [;;\(y;i;(» 
Mojiix iiayKii], vencrahnnda toijd! a th, o pilleo |iiiciiiii[ie|, iioi![i;iin alia 
iiiia /route la (/rarila Socratica [MOJCMy 'ic;iy Coi;[).iro»y 03oii.i>iioct]. — ^ 
3axBajiiiuaM tii, a Jl^epo, et vale. 

jiiVI,EI'0: Jlfi(iii;i ca.M uiiiiiio o;; ;i,OKTyi)a h *uho uu ' jc^ poyiiiKa-io : 
iiohy caj; "iuhiit o,t; CKJaaa, r;go tu ibPiuTO rypcKU, apaocKii y.MiijoM. 
A CBO ariynTO OAOBy;i,a 'le.La^ii ■ — CTHumio ec in orden [y poj]. (Oadu 
ce suMomaaa y oujejh.) — Ca.iasia.iieK, GepiiyBaJia, cajiaMaacK, iiyKypyoa, 
xy xa, xy xa, ea.ia.\[a:iCK, i;yi;ypyoa. 

Ill e II a ,; B a x o e t u >i e t n p t a : nepauiTaHnii, Jinmua ii '.IC;eiic) rSi CKjaii. 

JIIIMIIHA: Non c' t altro [iiciia .^pyrc], Ba.ba Halv Ha'iuii 3a u.uar 
KanCTana y pyiiaMii : la,!; lieMO Ta;i, siiar iirro ce y'niim.io o;i, poouibe. 

IlEPAlllTAlIllli: TeKe buI) iuto ce xtoJKe yiiimrr, e])epoJ'ar del mondo 
XTJeji 6h ce u ja BeHj,iiisaT [ocbctuth] 3a a<sp6HT koj'u mh je ymiiHO. 

Jl-i^ErO: BopiiyBa.ia Kynypyda. 

IIEPAmTAlIlIU: Y, y, koju je obo CKJaB OBl,e?^ 

iIiv3,EP0: Ca.iaiia.ieK nyuypyoa xyxa, cajiaMajiCK KyKypyoa. 

IIEPAILITAHIIH: Leca-solame , da dove vegn'iu [.iiiiKu-caJiaxie, 
OTK.ie ;;o;ia3uiii] '? 

JKyHEl'O : HaHuana KyKyi)y6a cajiaMa.ieK. 

,'IiniIIH,A : Kano tu ce KypBuh oiiuo ! 

IIEPAIIITAHIIII: Ilapa neheiu o;;rOBapaT, CKJaBe o;i; HamTa, razza 
raiegada. 

jK^EPO : Ppujia, rpu.ia, oepnyBajia cajiaMajiei;. 

JIHAIIIHA: Hyiirra' ra, iiaTpyH-Taype ; riapa He Bii;i;niii ,T,a je iijaii? 

lIEPAIIlTAHini: Teue iiap.i mu ce ;i,a je obo ohu CKJaB Kora cau 
Haiua.T y Kyhu KaimxaHOBOj. 

.IMMIIHA : Per vita mia uxiam paa.ior. 

jK/I,EPO: (Xaxa! Hiijeiiy ;;a can ja CKJaB, xa xa !) 

IIEPAIUTAHIIH : Epe, iuto ce CMUjeni? Non star tu qucllo schiavo 
che venuto oggi trovare capitanio [uiijecu .lu tu ouaj po6 Kojii je ;i,aHac 
nocjcTHO KanoTaiia] ? 

/K,3,EP0: Ca.iaMa.iei; CypuyBaja. 

IIEPAUITAIIIIH: Al cuspetto del mondo [rano mu CBujera] ueKe 
,T,a o,:;roBapa ! Xon star tn venuto galcra rohigna [inijecu Jiu tu ,!;ouiao 
c po6uibune rajuje]? mie; - ovgie a njmje xora npeoyneuo ovdi. 120 I'lOiiu lluii.iuciiju. JIiy"l,EI'0 : I'liiLia. Mi;i|(aii,i, CypMyuiUia cajiasiajicu. 

.IllMIIIlA : X;i x;i xa ! oit.1,11 jo i;y|>iiju;ia f'iy;;iia|! 

IIKI'Alll TiMllIll : Ah, razzn rctteifnda 0,; MayMcra! nil, piglid sa- 
Inmalech (cto th ,ca.iaMa;iCK'], (Oodu ?a 6uje.) 

JK;I,E1'(»: AJMox, aJMox, 'ryjiiiiy moiiii ! — (Oadii ,'« oiiju, Hepujy v 
i'oeojie:) Saluijialcch, vaya a hon viazo |o|K'liaii iiyr]. A T T V i; Ji U. 

Illcji.'i II J) II a: .'IiiMiiiui II llepaiuTaiiiiii. 

.IIIMIIHA: Til Mil cii iici.ii ,i,a iia.[,a c kojhjcm .lujeiiuM iia'iuHOM 
iiMar i.aiicraiia y pyi;a.\iii 11 iic iiyiinar ra ;;0KJie HaM iie ;i;a ))0(3iin.y: 
:!aTO caM ja iiaMiiP.iiio ,ta vc mii ouy>io.\io y xa.i^mie CapafiaiiCKu 11 
;ia ra o/tByjCMO y reCe y crpaii, 11 ;iaiBopHMO ko 11 on Te6e. 

lIEFAIIlTAIIIin : Tci;e iino tii caM ja poi;a.i, tii mo ce nehein ;ta 
o X a j III j,OK.ip Mc no Bii 1,11111 oujoiiioiia, ojic :inaiu ,^a joui iiyua.M [cMp,';H.\[J 

KpllMIllia.lO.M [i;pilUll'illllM fy,T,O.M]. 

.IIIMIIHA: C.iyiiiaj ! mu hcMO ra 'icKar OB;tii, to lio.\[0 ra u Kaiiar 
[yxBaruTii], u auo 6u iiac ii03h6, piijehoMO ,'^a esio ()yp.:ia.m — nei;a 
jc Menu I 

IIEPAHITAHIIH : Teue :ja oyp.iy he uac u oSjccut! 

.IIIMIIHA: O;; i;ora xe cxpax? janyH oj KancTaiia? 

IIEI'AIIITAIIIIH: Meiic jc cxpax?! a naK 0]i, onera cepiiralie i;a- 
iif'i ana y ! Epe tu hc snaiu ko.iuko nyra ii03iiBaJi caM ra iia Mej,^aii, u 
no 1 11.10 rpemiic ' CBcl^ep caM ocra.! BiiH'iiiTyp [^lodnrHui;] : a no cBcrora 
Tpiiiiyna o,t; onaiie ,T,eceTDHe iieMafM] mk/a- [imuaKO] crpaxa. A.m eBO 
iiaM n .3iijexa.ia — 11 oh he naM Ba.7.aT. 

Ill e II <a ,ii)yra: 3ii,ic.\a.io 11 iictu. 

•3ILJEXA.I0: Fociiapy, iieeriiro rii ^a cu iiaj,B0py: aaro j,aj KOJia>i. 

IH^PALIITAHUH: Ko.ia'i je .luVI A, no tujio rpciuite^, ^as th 
MiinyjoM no Bpary, epe, ny mu jieuu, ivy'e je onu iiiiexeu? 

.^IltJEXA.lO: Ebo tii ,T,Ba neiama :!a i;oja caM ra iipo,T;6, a HHJecaM 
TU join HuuiTa Kyuuo uno aui cu pcKu Ma.ionpuje. 

. IIIMIIHA : . Ejia, xoliexio .ra ce c n e ,a; ii in i; a t ? 

HEPAUITAHIIH: Andcmo [u;;nMo] ; xo^^u th 3a mhom, 3ujexa-io. 

3HJEXAJ0: lIj,e.M. ila ny Mn ]iei;uTe. r;ije je poSuita? grescne : - nema miga Koje oh ce .vm.io miTarii u HeMa[M] mu ra. At Tpoliii. 1-27 

Jlll.MllUA: Ihj luo.MO ucK.iT, 3a 10 xo;;ii. 

HII.IKXA.K) : Xo,^'Mo. (Cn.v: Ha oisii liy luiiiiiii moIi iiomoIi ruciiaiia 
lliiji'pa: hasta [jtocra] ^v.) 

IIl*]|'Aliri\\liniI : 'J'imjcda je ;ta tii, .'IiiMiiua. iial)('iii ijiii ' HL'('iii,i,a 
<"i I, ;ic ill I pa. 

HIIJEXA.'IO: A lino he itau re xa.i.iiiieV 

IIKPAIIITAinill : Myi' ni ryl cbcI; xoh roBOpiiT r^jc .'i>y;;H ro- 
Bupy: cpi', po/ar di quel die von dUjo, 'iiimihy j^a cc je,;aii ;iaii iiPiniiiii 
[iiOKajoiii|. 

JlllMllUA: IIIto ho pa;i; re itiijc>inV Xo;i,'mo iiah to xa.i.unc c man 
a far [pyi.'c iia iiiicao|. 

Ill (Mia T p (■ Ii a : MaprapiiTa ii Ilujepn, ciiai; o eci'ii roiiopii. 

MAITAPIITA : Kcviy ce HJiau j'Tch, ;i,a Jiii yi;aH;e nyi- no KOMy liy 
Moh ;i;oh cpc,!, tojuiko Ba;iOBa o.i, cpelie y iipann no par Jiora iiOKOJaV 
Ax, cpeho, Tcoo lie :!OBeM, hok.iii jni cii (-(^ cyiiporuBa yicasa.ia, i;a,i, mii 
yrpafiu y uaj.'ijeniiieMy noqexKy o;t siojujex y;i;iiBaii,a Moje BJe'iHO ;;o6po. 
.'byoaBH, c TOOOM Hc roBopiiM, aaiufo cii i ii c.Me.ta cbc mojo iiokojo ; iin 
t' ToSoM, c.MpTH, iiOK.iu iia iiccpehHiijeM oiiHJeM xpii^ninr, ucTaB.ijajyhu 
jieiie HvUBV, yrpaoH mu ;kbbot. 

JIllJEri): Beiie.M ii Tucyhy nyra na j,aii OCBJ cciiubum, ii — 
lie 3naM icauo — y .laiKUBy y*aH,y ca,'; iiy'iehii ce yjKHBaii, caj, yaciiBa- 
jyhit jiyiiiM ce, u moj'c ryiKiio cpue, CMereiio Mel)y TMuiiaM o;^ 6o.icct)i 
u Mcljy cBJcT.iocTUM o;i; y4>an>a, Apyro iie 'iiiiiii iicro ;i;a;iocno Ku;i;a ce. 

MAPrAl'IITA: CBaKora Kora 3ar.:ic,ta.M 'iiiiiii mm ce npiLiu'ian momv 
lliijepy. 

IIIIJEI'I): /J,eciiepaH ii.iaiie.M Mojy .\ipTBy .ijeiiory ii iiapu .\ui ,ta 
MU uCTU ii.'ia'i roBopii: „y*aj ;i,a ikubc xBoja ^Mapraiiuxa", ii Tai;o, o;\ 
y<i>aii>a y3j,iiriiyT, ;;aBaM noi;oj MOMy 6o.iecTuijy ryHjcity. Ma ajjiex, iiemio 
r.iac CMCTa Jtoje yiMHKy.'bciio UBii.T>eH>e u roBopu im : „He y5>aj, sauixo 
je oiia iipTBa". Ax, yspo'ie MOra BJCHHora- n.ia'ia! 

MAlTAl'lITA: Myjesi r;^]e ibCKO Bco.Ma ropno xyaiu ee; aiaq ii 
y3/;HcaH.e Oii.T>e3n cy jejtHora Hia.iocTHBa cp^a. Ax, Ka:; 6it XTJejia iie- 
oeca ;;a Cj^e obo moj IInjepo ! 

ni'LJEPO: ^pyro th hc ocxaje, xyainii Tliijepo, iiero a^tu cBpxy 
TBOuy GojiecTUBy iKUBOxy. 

MAPrAPHTA: Ajwex, pe^H mh, uoj cpuy, je jiu obu iioj Ilujepo, 
uujeh iipiuraite o;i; Kora xojihko y.3;i,uiueM? 

nilJEPO : yNqni ^iiaiue, o HeBO.T.HH Hnjepo ! ' ta v.iu lo Hcnpae.ieuo na Iri ; ^ viecnoga !dje jc c ucnjpae.Tjeno oa f. 128 Beiio IloiueciiJ:). MAPrAl'lITA: (>ii Jc yucTiiiiy ! Ma Kano ouaito iinuoOpaHteii'?! lli'liy 
My CO iipiio.iiiJKar — Mil i;ai;oV AJMCx, xolio .111 out on ? lloiio! IloKy ra 
yiiiiraT — Ma uiroV 

IIIIJEFO: Ax, iipcTCiiy, scieiiujio oa TBora oiiiua ,-;aBa y.i'aibe 
MOMy C[)ny ;i,a iiMaxi iiii;;jcr Mojy .'i.yG.i.oiy Jlaprapiiry. 

MAlTAi'llTA: Cpuo mh cc paciiyKiiHua! ' no ;tiiaM nno Uy 
y "III hut! 

IIIIJEPO: Cii, CH, Tu CM ;i;iiBa! — 3iijexa.io, r^jc cu? iino mh BcKe 
rjiaco nc iiocuiu hjiu o;t Moje CMpxM u.iu 0,1; MOra iKunora?! fJIde mja.) 

MAPrAPHTA: OaiiJojui cc, u ne yMJcx My ce jaBin! Ax, crpaxy 
ycuouH, Kojii cu MC HiuuiBHO o;i; Mora C.iara! jyp ce craB.T.ax ;^ajc 
OHO Moj riiijepo uuo: mojc cy ra O'lii Bii,\jc.ic, MOJe I'a je cpuc iio3iia.io! 
Ma uiTO BC.iiiM? KO jc oil Guo'? Ax, He oh oh, H3;uue mc cy O'ui :ja BcliC 
He iwiaKaiH, upHBapu.io mo cpuo aa boIic hc 6o.^eT ce, u coon caw ncroj 
;;ajia ])a:!yMJeT 3a Tyinna iie y.\ipujcru. 

Ill e H a ucTBiiTa: Annua y xa.buiiaM alia franccsa n Maprapiiia. 

AHHUA (caMd): TaKO .hi tii mu ce cpeha cynpoTHBa na^-el i;o.ihko 
can ce CMyna.'ia u HujecaM MOivia nahu HeMH.iora Muxoua. A;m mu 6b 
poCuH.e, HoKy joj ce jaBur. — poGuito, Kano cu xaito cawa ua yjuuu? 

MAPPAPIITA: Ko mc CMcra? M.ia;;uhy, mo.ium to, nyuiraj Me y 

.NIOJHJCM MUC.lUMa. 

AIiHH,A: He upuCTOju ce je^HOJ .nijenoj iicenu ne outu icopiuaa 
[.Tjy6a3Ha]. 

MAPPAPMTA: .Tjenora je;;He jkchc npaSuBa y ;^o6pHjes^ ;^je.lUMa. 
^lo.iuM TO, o,T;uje.-m ce oj; moho, aaiuxo caM no3Ha.ia .T.y,xH OBcra rpa;;a 
BCOiia uHCOJieHxe [jipCKc]. 

AHUHA: TpiijeSa je ;i;a cu oj, Kora j^uarycxana [o3.iojei)eHa] ou.ia, 
Ka^ TaKO roBopum. 

MAPPAPIITA: He caMO ;i,u3rycxaHa, Ma jouixe o-teuijaHa, u aa 
ue 6ht onex oa-eHuana, xohy ce oj,ujejiuT. OcxaHu c oofom! 

AnHU,A: YcxaBH ce, mo.ium xe, saouiieM xe ohosujom 3a i;iije.\i 
yMupem. 

aLAPPAPMTA: Moryhe saKJiexBe! 

AHMHA : Peu,H mm, ko xe o*eHij6 ? 

MAPPAPHTA: 0;;u y Kyhu KauexanoBOJ AOJJ,e jcAau uHCO-ienax 
MJIa;^Hh, y ateHCKujeM xa.T.HHaM ooyicH, u 6u xaKO cmhoh u 6e30'jaH, j,a 
xxje MOJy cxaBHOc cu.iom Hpu,Tio6ux. H Haxo4,eliH ce ja y xaKO o'luxy 
uepuKy.iy [ouacuocxu], o^ cxpaxa oocjeiLena, yxcKOx My h3 pyKa u ' rafpuhniva. At rpoliii. I'^'.l 

o,uije;iux ce ii:i Kyhc ; 3aT0 ca;t Tvntiia, 0CTaB.7.ena o;^ cBaKC noMohii, 
CKuraM ce no rpa;;y. 

AlIHUA: lie ^Yji,ii ce reiiy u iicMOJ ;;a ru ce CTpaBaruina ['lyAHa] 
CTBap napa, ep cu iipmiiuia a^poiiar o,; uOBJCKa y uveiiCKiijcM xa.i.iiiiaM 
ofiyjeuu; epoo cbo ysa tc ;Keiic Koja je y Myiiiiaijcu xa.i.niuiM h] ii;ic .;.i 
iialiu CBora .T.y6oBiiiiKa. 

MAlTArilTA: JKeiia cu t» .^anje?! 

AinilJ,A: Jecasi jKCua ; iiorje;taj na obc ii.iCTeiiiiU(\ 

MAPrAPHTA: Ax, MoryhcTBa o;; .bySaBii iie iipiije 'lyBCiia! Mo- 
atcMO o6je Teriiyr pyuy, nOKJie cmo Hecpehne y jbyGaBii. II ja, ajajocua, 
oCyiiiia caM cc y obc xajbime oj po6uH>e sa Moh iiaK .i.y6oBHUKa Moru. 

AliriU,A : A r;;je ce iiaxo;tn'? 

MAPfAPHTA Ax TyjKHa, ne sHan ! saiu-ro oubiuu 6uo yxuKcu ' 
o;^ Typana CKJas, 'ly.ui caii ;;a je o,; M.ieTaiiiKujex ra.iuja 6uo oc,io6oi)eH '. 

AHIILI,A: S'ltaj ;;a feeui ra nah; oda^iajno je oj, JbyoaBii mho^iqt 
iicnoKOJe 3a nana ysMuoatuT yajuBaita, u BJepyj jui ;;a cyse, i;oje ca,ta 
oCu.TiHO poHum, OTBopuhe iiyx TBO.uy iiOKOJy. 

MAPPAPHTA : Je;i,a xaKO dy^e ! Ma Haxoj;ehn ce y jej,HOMy Mopy 
ox >Ka.iocTU, ne Mory y*aT nopax o^ uoKOJa a uo'iiisaita. 

AHIILI,A : lie roBopu xaKO : uey^ano Ao6po cja,;ocTU ysMHaHia. JIa 
y-iesuMO y iiojy liyhy sa pasroBopur ce y iianiujcM Tyrajiu. COedu ce 
yaymueajy.) 

Ulena nexa: KaiieTSii h ucie. 

EATIETAH: Old, itepiia'TC [ycxaBUTe] ce xy! 

IIAPFAPIITA : Bp30 y.i>e3UM0 — eBO Kanexaua ! 

AHIIIJ,A : He 6oj ce, ep je oh cxpaniEBHJH oa aei^a. 

KAHETAH : poltron da niente [KyKasni^o], Kaijo cu yseo xy po- 
6uiby U3 uoje Kyhe? 

AHMUA : ( )ua uehe ;^a cxoju y xbojo.m Kyfeu ; 3axo Myui, vigliacco 
[KyKaBuuo] oj, jiuuixa. 

KADETAH: Ah sangiie di dio Bacco [o KpBu 6ora Baxa], xaKO 
;iu ce oj,roBapa BejiuKoxiy Kanexauy rpouuu>a;iy Batt' inferno isoju 6u 
I103B6 6ora Mapxe u cbc uixo je ijfirauaxa [;;HBOBa] ? ! Ola, ;;ecexepHua 
ax uauiujex you'xc OBcra. 

MAPPAPHTA: Ajiiex, y.i)e3u.\io y nyKy, mojihu xe! 

AHHU^A: He 6oj ce. — 'lyj mc, Kauexaue; 3ajiy;i,y BUKam, saiuxo 
ja 3HaM KoauKO cu xu Bu.T>aK [ujiaui.iBUB] H KO.TOKO Ba.i.aui. ' uhitjen; - oslobodjen. 
M, Peuieiap: lerujiU dy6poea>iKe dpoMe. mo ]>oiio Ilou.ieciiju. IxAIIKTAII : Ko.iiiKO ja Ba.i>aM?! Ba.i>a.M oehe oa Opjiaii.vi, riiiiii.na. 
Fcrtuii, T;uiriio,iii, Ai»r;iiii;i, IJiiiioiia, ("iiiui,i,iijaiiii, 'iMopHSCia ii ciJiiitO.im.-c 
ibHXOBO |)0;u'"i"C, — iiii,oiiii KO.iuuo ja iia.i.a.M! 

AIIHUA: Xaxa! ;;ai!y craBii pyity iia ma'i. (Oeda tiadn .mi't.) 

MAITAl'IlTA: lIcMoj, iiCMOJ ! 

liAllETAll: >'c'TaHu ce, vufliacco o;t iiiiiina, khJh iiiijccii ;i,ocTOJaii 
Tcra Maua iiocht. 

AIIIIHA: TeCe iiosubjlcm, tcOc! saro aocuii' jo. 

liAlIETAH: llorjic^aj gucsto rolto indrafihito, ijnesta cera Iconina, 
quesio ciylio inripcrito [ono .iiiuc i;ao y iwaja, oiiaj iior.iejt Kao y ;iaBa, 
ose O'lu Kao y ;!Miije|! iiciic ii03iiB.T>eui ? ! 

MAITAl'IlTA: AJMox, mciio jc crpax ! 

AIUIHA: Tcoc iio;MiB.i>eM, roBape jc;^all ; jsaro xo;i;ii iiaiipiije^ 

MAPrAPIITA: Ax ycraaii ce, mo.'ihm tc! 

KATIETAIi: II iiiije re npax o;i; obo ;i,cciiimo uoja jc pa:iopn.ia 
TO.iiiKO Mil pa II iipu;ioSu.'ia to.iuko iiciipiijaTC.r.a? iiiijc re crpax ot, 
oBiijex Mojiijex nora Koje cy non.ieca.ic to.uhko uiirauaTa ii CMe'jH.iie to- 
.iuko KaMuujyiia | saTO'iHiiKa] ? iiujc tc crpax? A o,^ OBcra Tiijc.ia komv 
je UMC uaiiCTaii l'pOMUH>a.!io iiaje tc crpax? Meiie ii03iiB.i.eiu?! 

Ainm.\: To Ma.io Ba.T.a mro tu .lajeiii! ILiu cxasu pyity iia Ma'i 
u.iH hy re yCur. 

KAIIETAII: Mchc yCin-?! Ola, oh't! 

]\IMTAPHTA: FcTaBu co, mo.ium tc! 

KAIIETAII: Orsu, Jio.iii ite, aKO licm :\a. re lie ySuje.M. 

AHIIIIA: lllxo, mro? Hy y.iun to — iia iili! (Oeda ^a uiijcj 

KAIIETAII: Ax, tu sie cii.iyjciii ;i,a tc yoiije.M: a.iu hy xii iipocTirr. 

AHII1I,A: Iia, y3Nm n to, — lui iial (Oaem ea uuje.j 

KAIIETAII: He bcKc — yoax re! aiiaiii, ano ce oupiie.M, iipo- 
H;;i|)ujeliy tc. (BjejKii.) 

AIII11I,A: Ca;^ Ka;; je yTCud, y.i,e3uxio y Kyhy. 

Ill e II a inecia: .Iiiuiiua, IIcpaiiiTaiiiiii ii Siije.xa.io y xa.T.iiiiaM uaiiiiOniieuiijoM. 

.'UIMIIII,A: Ca;i; ce Apyro "ehe iiero Hhumo. 

nEPAniTAHIlH: Tckc aKO je to, ja Ka,T ul)e.\i aupniaibaii [iipa- 
heii], iiMaxi jej!,H0 anaiio ehc non ve digo [asi. saji iie KaHtejt] ; Jia, no Mojy 
r.iauy, ja cc nenxflji [Kajcii] ^na HujecaM yse.i co<i>ujyn. 

.IIBIIIUA: Tcp lUTO Ou tu? 

IIEPAinTAHHIi: Tene, no th30 rpemite^ tii hc siiaiii ,i,a jej,na At Tpehii. 131 

boka di foco [iiyuiKa] ;;ajc bp.tuko iiiiiiMO. — < ) 3ujexajio, y icMy mu 
iteCTiljty iiapaiu aryuiiii |i!aAiviej,iiiiK] o,i, ra.icpe. 

31IJEXA.'1(»: A tii mciiii iiapaiu MaHiir6;;o. 

riEPAUITAlIIlH : Myuii, razm rcneyailu, cpc, aKO Me BH^tuiii y oun 
UOA [iia«iuii] odyueiia, iiCMOJ ;i,a tu cc iiapa ji,a, tii iinjceaM rociiOAap. 
Trisf/i [.Myui], Bc.i.y tu, ii cbcIj mii xohu (la dr'io via [3a muou], u neMOJ 
TU OBO.iiiKO iiaii|)iije;i, cxyiiaru, cp hy tu ^aT inntlAOM no Bparj-. 

.'1ID[II1J,A: CWaauTe cbu ob^u; ja hy iioliBuI)eT je ;ih uancTaH ^Oiia. 

IIEPAIIITAHIIH : A no tii.io ,\jaBJiOBO, cbo ■le.^,a;^lI, saxo Sjchi'mo, 
ojo-.k'mo. 

.■lIIMimA: l\ye cy, r;ye cy? 

;niJEXA.l(;»: Ja He :iiiaM. 

IIEPAUlTAHIin : n iix aa oiiom KanTyHaxoii [yr.iOM] ; tckc uo^h 
Biiliii, a ^[u cc pcTi'ipaJMO u 6jeac'M0. 

.IIIJIIIHA (tide u g.ieda) : Ako mijc iiiiKora! 

IIEPAIHTAllIIH : II bu cxe upcAU-'m [MHC.iii.m], — lui, razea cor- 
nxda [poraTa nacuHuo] I tckc hc SHaxe, ^a 'e ko 6uw1, KaKO 6a ja 6uo 
OTiiiiia.1 Ae.iouro xepc uu My ;;a.i KO.ianfijyn [^opy'iai;] 11 cnpaBUJi ra 
c KO.ia'iesi. 

SIIJEXA.'IO: KaiiiuiiaTa '. Kojii je obo Ba.iemdMO [Bpuje^aa 'lO- 
bjck] ! xa xa I 

.'III5niII,A: Ja I\y otiit oiict i.yuaT — tuk tok tuk. 0, rocuapy 
Kanexaiic ! 

BIIJEXAJO : Ba.ua j,a ra mije ^OMa. 

nEFAIIITAHlIH: A >iu otuaumo ucKax ra. 

.IIIMIIH.V : Pexiipa'MO ce obju y y.iuuy u ucKa'MO ra. 

IIEPAmTAimil : Xoa'.mo r^je th^ je^ ^paro. 

nieHa ces-Ma: Annua y xa.T.nnaM po6uH.aHujeM. 

IIIxo He Mory u mxo hc 'luiie je^ne yseatene npcn! Koje Hanune 
lie iiiHTy u KOJe xpy^e ne nposajy no KOJnjeM HHJeny OTEOpnx nyx 
CBOMy yHaiBan>y. Dposaaa can, ooyqena y iiymKujexi xaiBHaii, AOBecxHT 
Ha cxapy .LyoaB noGjcrnyra ^luxo'ia, n ne M0ro[x] ranaliu! caj, y^-aii y 
OBUje.M xa.T>unaM c BC.ie .ijenmoM npuBapoM usnah ra. TaKoi>ep n poouita 
OA-iyiu-'ia je o6yKii ce y ohc xa.-LHHe y Kojajeii caM ja 6ajiSL oSyiena, 
3a Mohn iipoucKaT na onujeM ra.uijaM CBora ^parora .hv^OBHiiKa. Tko 
3Ha Aa c OBOii npOMJCHOM OA xa.i.nHa yitanie uaM ce to.iuko cpeiina .tyoaB, 
KO.'iuKO HaM CC AOcaA eynpoxuBa yKasa.'ia. Kascipata Crifie iptijeuiKOM MJecro Kascpita (= vawtmiro) ; - lie. i:i2 lieiio IIonjeoHja. Ill 011:1 ii('m:i: .Mii.iiiua 11 ,i.oKTy|i. 

MII.lllUA (coMa): Oeoj Mojoj rociiobii niK^yhy iix iia ypy CKyjiit! 
iipOMiijtMiii.'ia CO U3 OHHJnx x.a.i.iiiia Kojo caM joj o.t CiiMa .(.oiiiijcia ii 
,';aJia iix je ;ia cc oiia iLcua poCuita y luc o6y>ie, a oiia cc y pofiiiibuiK.' 
o6yK.iii 11 OTUiiiJia ce k6 MaxuftiaTHiia CMyuar; a hctom ce ii poijHiba 

oOyiO, OTllho 3a IbOM. 

^OKTyi' (ai.u) : C pasjioroM Mory eiicKJiaMai' liuiiKiiyiiiJ : ,,Causa 
mali tanti rohiijna sola fuit!" aaiiiTO uiijelia ite .byuaBii iiepiiK-iin'O caM 
[Cuo caii y ouacHOCxn] non semel atque iterum. 3aT0 caw caj,a piicujiuo 
|o;i.iy'iuo cc] (u obo CTaiiomiTO rcsidtt in pcdorc nostro) ii.y ueli lie 
.i>y6iiT, Ma iiepTeinaT uiiTpo,i,y'ir'iiuy [noiiyiiiuTu y.iasauj rociiol^e Amine 
II OBO Mu appunto 1 6ain ] Me^HJa [cpecTBa] perpulchra no KOMy hy moIi 
iiMar cue uito h;jviiim. — domina lenu, xtiio 5iix ,ia mh y'liiiimii je;uio 
lenodn'io [yc.iyryj. 

;\III.11III,A: roBOpiiiii .'III MCiiii A^ Tii je ibei;o ibeiiiro yiiiHuo? 

^'I,OIiTyP: Aliud respomlis ae rO(jo. 

MIL'IIIJ I,A : Te pore oj;Hecu KOMy eii iix iipi'je ;;aB6. 

^OKTYP: Tu MCiie He paayuujeiu ujto roBopiiM, iiy- interrogatn 
respondc' xtuo 6u ;ta OAUCcem loiKjhe salutazioni |;;yro iioaApaBc] TBOJoj 
rociioljH u Aft joj pe'ieiu: „Salve, atque. iterum salve!" 

MII.IIIUA: Tc uiTO he ona o;i, ciaiie? iiii, p!)a ' rii oopaa yoii.ial 

/I,OKTyP: I'roh nefas! xohy tu piijex: ii03,TpaBH je ; eryo, uaKO 
hem joj pujeru? tu mild cane! 

^I1I.11IH,A: .Ia;Kem j,a oy mciih r.iaii,i,e, iiiica.iuj epy je;;aHl 
/la TC TO KO 'lyje, iuto 6ii pciioVl ii;i tu pora 3a to! (Ondu .vtj o.vu'in 
poze u ude mja.) 

^OKTyP: Me mains excitat noclesque diesque cupido! Koje MCTa- 
M6p*03u 0,^ iieHe Huje yinHU-ia oea .byoaBV iia KOJe mc ufnieHxe [ona- 
CHOCTu] Huje ,i;0Be.ia"? Non c e altro [aeyui .ipyre], pucu.iBahy derelin- 
querc questo morbo pcstifcro [oBy Kyjitiiy Go.icctJ aa moIih — ahsolutus 
da qiieste mondane quisquilizie [o;^ obhx CBJeTCKUX ciiTHuua] — meum 
animum ad studia impellcrc. Ergo, cue CTBapii o.i; OBera CBHJCTa, valete, 
valete ! 

IJIena jenPTa: Beiio, noc.iiije JIiixoi ii Sanaera.io. 

BEHO (cum): Bbo caxi y Fpyacy u Hiijeeau, per vita mia, iiama 
uea>a;;eTa iia oniijeji raaujuM i;oju mu je yMUO ;iaT nosy ox Mora Ilajepa; 
cBaKu MU roBopu, ibCKii /J,y6poBiiaHUH j,a je ouo oc.io6o})eif, Ma ue sna^y 
r;^H* je*. Kano caM, Ty;i;aii, iioepehaii ycuiiOBUMa! no jyiuy Mojy, BehH 

' exolamat; ' nu vcnpao.beim y na; ' argia; * gdje. At Tpeliii. Vi'.i 

;^il;lryc [,';oca;;yl iiyniM niijeha 3.1a ;iciinoi;v Miixn'iciiii iiero Hiijelia llii- 
jepa Korii cum iiitryuiio. Ca^.to, Miixo'i mii xoKo yrpadiir i)o')iiiby — Mojy 
;;yiimuy; obo cq, per vita mia, lie Moa<e Tpiije-r: inia nyKiiyx — diiiie 
Moja! — JFa i;o jo obo i;o ii;ic ctOByAa? Muxo'i 11 3an.ieTajio! 11 wait cc 
peri'ipaT 11 'lyr iiito roBope. (Oodii cuhjdeu.) 

MIIXO'I : 'lyo cu, SaiweTajio, cbc iiito mu jo iiiiTpaBeiba;io. Ax 
.i)y6aBn, Kaito mc j;eciiepaiia 'ihiiiiiii ! 

KEIIO (ca.v) : Per vita mia iiapa mii Ciipido! 

SAII.'IETAJIO : He OKopa ce ,';eciiepaT, rocnapy, aauno c Tcaujeii 
iielveiii ce iiiiiiiTa iiovioli. 

EEHO (ca.v): Snahem 11 th, Mapiijo.iy, Kyj; re B0;^y! 

MUXO'I: Kairo xoh ;^a ce ho ;;eciicp;\BaM, aKO ce He 311a r^je je 
pouBH>a i;oja je Gu.ia cbc Moje y*aibe'?! 

3A1I,'IETA.'1(): () rocnapy, y KaiiCTana cy Bpara OTBopeiia! 

MIIXO'I: Ja ;qwjuM saucTO ;;a oua poouiLa ;ipyroBl;e nuje nero 
y ityhii OHC peGaMduTO [(ijiecacTe] CTapeiKHHe Mora oua. 

1>EH(> (ncxodii tisa .w'lpa) : IIIto, oito? 

MIIXO'I: (AJMex, wyo mc!) 

EEHO : Obo je pi'icner [nomroBaite] Kojii ce uMa hocht CBOiiy onj 
3a 3BaT Me crapeiKiiHOM peuaMGuTOM?! Pe6aM6uT cu tu kojh ch sany- 
KypiijcKo 3a 6yp,ij ejiOM. A one 6uje.ie Koce uujecy mii o;i; crapocTii 
iiero oj; Jtesrycra Koje Ha CBai; 'lac 0,1; Te6e npuMaM! lie UMiiopTU [cMera] 
iiiiiiiTa — u:^ariio caM re U3 nylie, a Ha36u:s hy to u ,T,e3epeAHTaT [hc 
.larii oaiiiTUiiy]. 

SAHJIETAJO: Hol^ii ce ci;y;Kaj iiajopiKC rocnapy. 

KEHO : H th heiu ce iiahu npiiBapen, oojeuienu MaHiir6;;o. 

3AnJlETA.lI0: roBopum .m Menu? 

EEHO: Teou roBopuM, tcou ; nor.iie;;aj i;o 6c30iiaiiCTBoI 

3An.lETA.'10 : Hej.uaui pasjiora ^paBe;^Ha Me iicoBaT. 

EEHO: ^;^II, Mapujo.iy je;i,aH: imjecn .iii mii tii 0110 ynpo neccT 
;;yi;aTa 3a y HepaiuTaHUHa pooniby KytiUT? 

3AHJ1ETAJI0 : Eocnapy, ;^a 611 ce npo,i;eBeTuo, ai;o ru Huje 
•liiMiiua CBC c.iaro! 3aHCT0 ja TyataH cflMiiJiui; ;i;aBu caM HepaoiTaHUHy 
MJe^u, ep ce m ibiiMe xtuo uiiTepecaT rocnap Miixci ; a cbo tu ra, 
nuTa' ra — oh iic tii uCTHiiy pHJerii. 

EEHO: FEera xoli ;i,a iiUTaM Kojii je *p>5aHT k6 ii th?! saniTO 
,0j; »ieca kjto, o,; Tera u pyiiina!" Ma hem u tu u on 3!iaT, aivO mu 
lie BpaTUTe poouity: th hem y ra.iuju a oh he y TaMiiiiu,u ;;ymy nyCTHx. 

MIIXO'I {caM.- Tot mije y H>era po6uH>a!) — Eocuapy hahe, mTO 
TH caM yiHHuo Tep TO roBopum? IIcTHHa je ;i,a caM .tySno, Ma .tySHT 
iipiiCTOJii ce M.ial)njeM. 1:I4 I'xMio lluii.iueiija. 

JJEllU: jj,ii ;iiviirio lie CTapiijiijoM '? 

HA1IJ1ETA.I0: lI.Ma paMor, ciipoMax. 

MlIXO'l: <3aiiiT0 cy oiiii .locra yjKiiua.iii. 

EEIIO: ^'I,a ko joiii iic (5u 6uo ;;ocTa y/KUBo? 

3A1 IJIETA.IO : ^l,a aKO imje jcAair ciapii ;;oo,Ta yjiniuo cruapu o,; 
CBUJcxa, Kai;o he iix Out yajHBu jc;;aii M.ia,;H ? 

BEHO: Myiii rii, <i.p*aHTe je;;aii! A -ru, MHxo'iy, iie HMiiii'iiJj ^ Mil 
ce- [yii])Tii coj y pooini>y. 

JIIIX04: A ja tu roBopii.u xa, ce xoliy iiMiia'iaTii. f n()e mja.J 

])EIIO: Xolieui HMnauar;!?! Per vita mia, nOKaJaheui ce. 

3AII.1ETA.10: Focnapy, iie paoiija' cc! alia fine [iiaiiOKOn] jc 
xi.ia,'; — Ba.T>a My KOMiiaTiiiuKaT; a ja tu ce KyneM ,;a on o^; po- 
6un>H lie una iiuiiiTa, iiero unjenu ;;a je y reSe. 

BEHO: KaKO y Mciie, KaKO?! ano je y Bac! 

3AII.1ETA.10 : iluje, TaKO Bpar no c.iomuoI uaxa ;i,a je orniiiia 
TJa. Ca;; hy ja uoh piijer rociiapy Jluxo'iy ;i,a jo oycApu.ia; on, itajt to 
'lyje, senza altro [cBanaKo] uyuiTaKe CBe obc cxBapii. 

BEHO : Hoi)u u ctoj Bpx ce6e, aiw liciu .^a tu hc iiHTpaBeiba nrro 
TH caM Ma.ionpuje ooeho. A OTuhy u ja ;(,0Ma ua Bul)eT je ;iu luro ."Iii- 
Mfliia 3a po6Hu>y oSasno. 

Ill e H a .1. c c e T a : Kanexaii caM. 

ilel>y HeuaopoJHujeM np6;;ei(aM u rjiacoBurujeM Bin-opHJaM o.( Mora 
Moryha jyiianiTBa xohy ,T;a cc yniime oho n.iCMenuTO xje.'io Koje caM 
;;aHac yiuiiuo nel donar la vita a quel misercllo [;i;apoBaBiHU h;ubot 
OHOMy ja;i,uiiKy] i;oju je xtuo ;ta ra youjeii 3a yquiiuT ce r.iacoBUT col 
faglio della mia sepada, appunio [tumc uito ra je Moja ca6.i>a nocjeic.ia, 
6ani] KO u oun kojh, sa 'innuT 3,a ce o;; ibeMy roBopu, dicde fiioco alle 
mwaglie d' Efcso [3ana.iu e^euiKC 3u;;0Be]. Ma ja, ko •' u " ,T;pyrH molosso 
di Demetrio, sdegno gV incontri de leoni e di tigre. l^eMCTpujeB cancoB, 
sasupeii 0,1 6op6e c jiaBOBinia u TurpuMa] u ca^to c e.K'>[>annijeM ce 
6ujeM. KaKO iiorox uaiixu c .Ma'ieu cyiipoK je;iuOMy nOTUiuTCHOMy Kyaa- 
jeiy H je^uoMy cxpamuBy sei^y?! HcKa AO^y EpKO.ie a MapTC, bciuuu 
6oroBU oj; 6oja, u ncKa ;i,ol7e sac iiaKo, — -v^x hyja yKasaT ko.iiiko mu 
6acTa! Gin [tH] ana ce ;;a caM ja sejiuKu Kaueraii rpoMiiH.a.iio Bati' - 
inferno, u sua ce ^a obu moj cxpaxoBUTU Ma'i c je;i,HHJeM y,;api;0M ii 
c je;^^ujeM sayaxoM pau.uBa, youBa u y Tucyhy Mu.mjyua ooKyuiiha 
oopahuBa ^. 

' stariem, Koje ne mucjium da ce iiMa 'luraTu CTapHJexi; -~- inipacjaime ircnpa- 
«.ieMO y , — mife' ; " ko-i dpyra pyxa ucnpaoujia y ko-i, nim ncMy je npeayKJia jeduo 
cnoeo Mefi/ ,k6' u ,i'; •* obrachiva ncnpaoKOM od obrachja. At Tpeliu. 135 

III e II a j 0,1, !i 11 a c I' a: Uiipaiiiraiiiiii, 3iije.\aao ii .luMima, Uu OapaOaimi. 

11 iierii uaiiCTaii. 

.'Ill.MllLi,A: Uiio luiM la! orsu, man ajar [pyiie iia iiocuo] I 

KAUETAH (ca.v): Tojiuko ^a jc ouo cue iirro cau peuo ucxuii.i! 

IIEPAIIITAIIIIH: IIo tiijio rpeiiiitc ' ucruiia jc ;;a hem otht y 
■raMiiimy. 

KAUETAH: lIcTiiiia-je, u Bche iicro iicrmia, ,i.ti ca.M ja ap'iHitaiieTaii 
r[)OMiiii.a;io. 

lIErAlllTAllIIir. TcKC Tii, .luiiuua, craiiu rj, a tii, 3ujcx!uo, OBi)0. 

KAIIETAII: Tko iic riOTBp;;ii cbo iiito can pcito, ;q);KnM ra na iiaj- 
Behera Bfi.T.aKa o.t cBujexa. 

.IHMIII],A: ^I,a, iiO'iHnMO I 3iijexa.io, yxurn ra m c to SiiiMi'. 
( Oedii ca ,ram(i.) 

IlEPAIlITAHlIil : Tese iie mu'iu ce, ep Kern ca^apa bu^ct la luna 
Intel pozzo [ujeccu; y Syiiapy], rasza rencgada. 

KAIIETAII: Ah, traditori, assassini, vhjliald [u3;i,aJHUuu, paaoo.j- 
iiimu, KynaBimcJ 1 iieuc xirriVre, shiraglia [xajj,ynu] OA nuuna?! Pcrii- 
pa'xe ce, iip:i,i. y Baa. 

.lIIMriIl,A: lie uu'iii cc, ja refiu upaa.yx. 

3IIJEXA.I0: Old, iuto lie obo out? Xoli- craT c MupoM? aKO.iii 
ne, caj; hy tu .T;aT luauOM 3a Bpax. 

IIEPAlUTxVHIIH : Zttto [tuxo], ja tu Be.T.yx, u xo;;' uaupujej;. 

KAIIETAII: ^leuu obo?! KyueM ce, 3aK.iuH.c.M ce ;;a hy 'iuiuit ,i,a 
MOJu c6,a,aTir yiuuy ocBCTy. Ola, sargentc [Hape;^^m'Ie] Hbranaleonr, 
capural [Kaupa.ie] Spaccamorte, tenente [iiopyiHU'ieJ Bevisanguc, aljier 
[saCTasHU'ie] Mangiacuoye, u3Hj,UTe, u3u;;uTe! 

.1IIM1III,A: \\&x uehe j;a uj,e, a mu ra CMyuajMO. 

3HJEXAJI0 : ^a, ncKa ce ciiyua. 

KAIIETAII: morte poltrona [uyKaBUUKa cupTu], ax ^niy^n helligeri 
[paToSopuu] c6;iaTU, ysuuxe opyiKJe u xo;;'Te mc ocBeTure, 3amT0 Me 
acajiTo [uauao] an cserdto intiero [nujc.ia Bojcica]. 

IIEPAIUTAIIIIII : Tckc ae uyjeui uito tu cc bcjiu? IIo rn.io ;ija- 
B.10B0, 6o.i,e tu je xoj;ut, jtoiue cu jiupaii, ep he tu Koja rpy6a cruap 
uiiTpaBeH,aT. (Ondu ea c.vijuajg.J 

KAIIETAII: Traditori, iieim obo, je .in ?I na3a,T„ ua3a,T,'M (Oedu ce 
itpg\(,a itoca.Ma.) 

IIEPAIIITAIIIIH : Camine [xo^u IJ, ej)C re, uo Mojy iviaBy, aaitiaTUX 
uiaKOM y HOC Orsuso, ciiynajjio ra, uajt caM uehe ;^a u;te. (Oedu ea 
cMijijajy.) 

' gresciie ; - hocli ucnjjaeu.na d2>i/?a pyica od hoc [?]; ' muc.ium da Tpe^a toko 
uiiTaTu, npcMda Je uanncaiio na sad, na sad, koJc uh Mof.io oiitu u nix ca;t, Ha ca^. I.'ti; Heiio Iluiuucitja. .IHMllUA: Oho luic Bolve C.uiny ; iia, otho])II hi i;yliy. (Oadu Hi-- 
jitiiKdKiinni (till no j 1(1.) 

\'\\\\VjT\\\: Ituinc, sconqnas^i, straijgi, morti, mcisioni [iipoiiaor, 
paaop, iiOKO.i., CMpT, yCiiCTBo] 

3MJEX.\JI0: y.i.caii, y.i.omi dcntro fyiiyrpa], Kaiicrane. 

Ill (MI a ;i, n !i II a e c T a: lliijcpo caM c iipcxciioM y pyuii. 

Ax, iipii;ipani iipciciiy, ;tpara ycuoMcno Mora u3ry6.i>CHa ;;oOpa, 
i;ai;o cc y Mojc pyi(c iioii])uIiiiiij, ano ce iie Bpaha iioja iipii.iiijcira IMaji- 
rapina, nojoj to ;;apouax iia ("Miipmi :!a :!ai;.ia;t MOJc BJcpe? 11 ai;o Moja 
H TBOJa rociioha Mp-rBa ocxa iia TBp;;ujcM xl)u;^UMa ox iiesiHaora CKo.i.a ' 
|xpii;;ii] I'.go ce pa:toucno, sauiro u iii nope;; in ilom He ocra oha" 
iipnouBajyliu? Ax iipCTCiiy, tu mu 'iiiimiu y-i-ar ;;a ;i;ubc iioja iipn,^para 
IMaprapiiTa ! C ii, h;iibc ; ikhbc, iia naKO xe OBauo ocxaBu ? Oriiliy 'leKar 
onera .ijcxiiha r;ye mii je poKo, o;; Kora l.y uvt ceiiTpiiuy [^pecy;^y] 
ii.iii 0,1, Moje (wtpTii ii.iu o.i; Mora iiaiBora. 

Ill OH a T p II II a i- c T a : Hi.iepo u uaiierau iia CTpaii.a IlepaiuTaiiiiiiOBa. 

HvlEPO: Pl)a- y6H.Tia it 6iije.Tj u Ka;^ caii ce yit 6iio saMOioI 
a. per vita mia, joiu Jie 6o.in CKi'ina oj; Sara itojc mu cy ;;a.iu. A 
HiuiiTU ca^[ iipooaBuo cse ihto ca.M u3uo u iioinio jyTpoc, u Bchc mc 
Tpoyx 6o.iH OM, rjia^a uero CKuna oj; oara. 

liAIIETAH: Ola, ola! iiCMOJ ^a hutko naca obom y.iiiuoM, iiero caai; 
iia3a\, saiiJTO hy ca;i, MernyT. 

3\jl,EP0: Ba.T)a 3,a je Kojn itaiieuap ob^u 6ju3y i;oJ!i rpa^ii, to ii 
xolic MCTiiyT Kojy crujcuy; Tpiijeua ce poTi'ipaT. 

KAIIETAH: C'Taiiu CBai; na cxpaHy u 6je;Ku, oje;i;u! 

jIi/I,EPO: HoucKaj, ue Jieiiu caj;a, Heua ja npuje nacau. 

KAIIETAH: Eiiine, fracassi, tcrremoti, incendij, ecclissi, ridne, 
sconquassi '■'• [nponacT, 6yKa, uorpcc, uoaiap, iioupiaiie, uponacx, paean]. 

iliJl,EPO: Obo Ba.T.a A^ ^c i;oju acrpojior! — Mo.iusi xe, Ka^ lie 
6hx xe* CTBapu u xe pyiiiie [iiponacxu] Koje roBopum? 

KAIIETAH: Ca^ y obu jkic; naxo ce CBaK cnpu' u yreuu. 

JK^EPO : Ko cii xu, ;;a to mojk auaT ? 

KAIIETAH: Ja caM Be.iuKii Kauexan rpOiiuiba.TO. 

:K;1,EP0: Moj roenap! 

KAIIETAH: 0, ilaepo! ' itanucano npuje sck, na je to npeeyieKO u oner nanucauo =kogrui;jra ca;w to 
npemucao CKOia, npe.vda ce dandanac y jfy6poenuKy ?oeopu sSvJba mKO.'b, koko je npc- 
nucueau yrno sanncaTU ; - Argia ; ^ sconquasse ; • te ucnpa.e.-heno od ta [?]. At 'rpoliii. 137 

^i^EPO: ,'l,!i k;i,.( cu tii to, iioho imiiirii uinii. Ma iiy mii ponii, 
KO TC Ty, PiipOMiiuie, :i;iTiioi)iio? 

KAIIETA1[: Jncantcsimi, malle^ [uapojiHJc, yponu], BparojHJo ii 
Bopiiro Tit|(t)o o^ ,;i,ji)M;'iiiTa [a.iOMa] ,-;oBe.M cy mo oinn yiiyTjia. 

jK/1,EP0 : Xa xa, CMiijeiiiiia CDiipua! — A tii isaiiiTO iix iiiijccu yCiio? 

KAllETAil: HMJeca.M iix, iiojiTpyno, MOro yfliir, Ma caM ux 
iipnoiio It iipnTyi;6, ii 'iiiiiuo caM j,a chu yTOi;y. 

JliJI,El'(J: ,'[a iiaico cy re :jaTBopii.iii Ty yiiyrpa, ua.i, en mi 'iiiiiiiu 
Jta yreh-y'?! — Xa xa! 

IiAllETAH : Myiii, iipa.i.y tii, ii oj,Jiapra' ce, op liy ca,T; ooa.un 
01)11 Miip ; saTO pcTi'ipi'i' oe, op mii jc CKOiu.'ia paijiija [.^yTOCT]. 

ilv'l,EPO: Mo.iiiM TO, lie yiiiiiii Tcra! 

KAllETAli: lly iiohn y oho soupapiije [iiaH;i,ypci;e uoto] u penii 
iiM o;t Jiojo CTi)aiie ;;a mc ;i;ol)y OTBopirr, alfriiiiciifi [iiiia>ie] iniaM ux 
CBUjex youT. 

JIi/I,EPO: n;i,eM ;^e.^lo^I^o. — (Ca.v:) A i;ojii tu je obo iiojiTpya! 
Ba.i.a ,";a ra je ITepaiUTaiiiiu aarBopuo, ica;; obj,h ctojii. Ma iiyTu po- 
OiubC Koja ii;i,e cawa no y;iiiii,aM! iiosikim je ja no xa.BiiiiaM. 

Ill e II a 1 ex p II a e c T a: Aiiuua, y xaxiiiiaM o,^ ijouiiii.e, ii JK,T,epo. 

AHIIL1,A: To.raKO caM ce CKiiTa.ia, j,a caM u;iHaiii.'ia Mnxo'ia; u 
je^Ba MO Bu.uio, BpaTHJia caM ce nasaj;, a on je octo sa. mhom xo;;eliii. 
Ax ;];a Mory y KancTaiia y Kyhy y.i.eCTUT! 

JK^EPO: Ela, Tai;a .in ce u,T,e caMOM no y-inun? 3auiT0 jc Ka- 
ncTan y TaMHumi, saTO ce th CMyuam no yjuiiHHaM'? 

AHHIJ^A: (IToMara mo cpeha!) — y TaMimnu je iianeTan'?! 

iK,ll,EPU: TaKO .in cu .ij'^a, ;;a ue 3naiu js,a je y TaMHun;u? Ily 
Befee y.i.e3u y Kyhy u ne ^lunu tc CTBapu. 

AH1'IIJ,A: Ax JLyoaBU, ax ciieho, uomo3u mo! (Oodu ce sampniiea 
u ijjiasu y Jiify.) 

"lilJlEFO: IIorjie^aJTC c kom je npeiuOM y.'be3.ia! OTuhy u ja aa 
H>OMe, saiiiTO Ba.-La ;i,a je iino naMHC.iu.iia. 

Ill c II a n e T II a c c T a : Muxo'i ii 3an.ieTaao. 

3AIIJ1ETAJI0 : Oto, ca;i je po6uu,a y.i.e3.ia y Kyhy! 3aT0 y.T.e3u 
u I u u OTu;;u sa h.om. 

MUXO^I: Bhj;uo cu c kojiijcm na'IUHO^[ xo,T,eliu rjie;5;ajia Me, ;i;a- &-. 

' maglie ", - doiiuvje dodana dpijta 2^iji;a. 138 r>ciio nou.iuouja. 3A1I.1ETA.10 : He oisopfi ;ipyro — tu cii iia iioiby ! IIIto Cu ' 
XTUO fla ic :ia pyiiy yxinA ii :ia (foOo.u ycxiyna? (!nai;'iac t(! oGniqia.ia 
ja yi;a3a[Tj tii A!V jo c.iiijc,;iiiii u aa ii.oxi OTu;tciu. 

MUXOM: HcTiiiia 'e, Ma mo crpax ;ta siu iie uirrpabcib;! no a iiimje. 

3AI1J1ETA. 10 : I le Ooj ce imiUTa, saiirro Ba.T.a ^a ce iiOKaja-ia ,i,a 
ce Miv-ioiipujc oiiaiio c tooo.m iio;uiiije.ia. II "ok. in O'iuto ca;i, iioaiiaiii ,ia 
JOM je Aparo ;ta ;i,ol;eiii, saro yji>c3n C'ioOo^ho; ii ja hy aoIi c toCom, 
^a re uiije cxpax. Mu iio'ioi;a', ita.i.a bii1)ot jc .111 Kancraii ;^OMa 11 01)0- 
pa-r TJa (li;;epa. 

jMIIXO'I : Ma uauo lioiii ra OTJepar ? 

3AII.lf]TAJ0 : Ja can 3aiiJieTa.io, 3aT0 jjeriipa' co. — Thk, tok. 
— lK;;epo, IK^epo, xo,iu y roBujepHy, y TOBujepiiy. 

Ill e u a m e c II a c c T a : /KAcpo n iiciii. 

JKyi^EPO: y TOBujepny, y xoBujepiiy, jK;;epo! — Ebo Me! ko mc 
30BC y TOBiijepny? 

3An.lETA.10: Je .lu Kaiioraii ;;OMa'? 

<KJ1,EP0: Huje ra, lie! /I,a, x^ ce mac y TOBiijepuy! 

3AII.IETA;I0: ;i,a xohe .111 ca;^ ,T,oIi? 
' /li^EPO: Heke. Via [J^e;l,ep], xo;;'mo y TOBujepiiy! 

3An.lETA.10: Pcko mh je ibeuii tboj iipujaTe.i& j,a tii pe>iCM :\.;i 
re 'leKa y TOBUjepHii y .lyqapiiun ; 3aT0 no!)ii ;ie..]OHro. 

JK^EPO: XBa:ia, opare ! Orsii, cJw sc vaga dclongo [Jl;^HMO o;(Max]. 
f' OmpHuea.) 

3AnJIETA.10: Xa xa! jecii .in bii,vio e koJom je nperaoM oxp'iij? 
rocnapy, ca,T, je 6pujeMe: Kanexaiia iiuje ;(uMa, a sacaj, iieiic lui ;i,oii: 
a ilUepo, mijelia npeme, ocxaBuo je Bpara OTBopeaa. 3aT0 y.'besmiol 

iMHXO^: ;i:a, xo^'mo! 

3A1L1ETA.10: Bece.io, rociiapy, uehe cmo ;i;oiii.iu iia cspxy oj. 
CBnjex HHTpfira. (Oedu yjuise.J 

lUena ce,T,aMHaecTa: MaprapiiTa, y jiymKujeM xajtHHau, u Siijexa.io. 

JVLVPPAPIITA : Ax :i.y6aBu, ua^a he ;i,ocnjeT mojh iieBOi.uu xpy^u 
H ;i;a.iocHU neuOKOJu?! Bii;i,um ,u,a cau ;i,OBe;;eHa iia CBpxy o^ auiBOxa, 
auo He naljeM Mora iio.i>y6.i>euora llujepa! 

3IIJEXA.10: Pocnapy Iliijcpo, rocnapy Hujepo! 

]\1APPAPIITA : (AJMCX, Kora 30Be obu ? Ax uiieuy, xu casi ;i;iib y3- 
Apa;uiu Moj yuiipyhu atuBOx!) 

' bih. At TiM^l.ii. i;ii» 

3I'IJEXAJ10: Hyi'ii, iiijiiiitipuo cum ce ^a jc oiut on. llino chm 
KaueTaiiii ii ITepaiiiTaiiiiiux :ta pooiiii.y, ii [)oi;.iii cy mii ;;a je cy cooom 

llOliCJII. 

iMAlTAl'IlTA: (Iloliy ciyjiiar o icOMy ouii loiiopii, aa ui'ia;!iia'i ko 
jo oiui itora je iiajioiipiijc iiiMCiiobo.) 

SMJEXA.IO: II licOMa mii jc aw, cp inux.\i ,'i,aT ouy j.iy iioiiy lo- 
(Miapy IlHJepy. 

MAITAI'UTA : (^i )iiera ra je ciiOMeuyo !) 

3HJEXA>10: Jjuo caw luajioiipuje uel)y-i;peBJi.apii Ma ;ia iiali 
ra, KaKO mu jc pcKO, ii imjccaji ra iiaiiio. Ja ;!iiaM ;;a he 6ut ;ko oiiCMy 
lliijepy. 

MAITAPIITA: (Ajuex, uehe iic Mory!) — Mojihm tc, jijeriihy, pei;ii 
MH, KO je Tu Iliijepo Kora cu uehe iiyTu. umchthbo? 

3HJEXA.1I0: IIor.'ie;i,iij oeso'iancxBa ! 

MAPFAPIITA : O,T,i'0B0pu mu, mo.iiim tc! obu Ilnjepo, i;ora cu ime- 
HOBo, je Jill u3 OBcra rpa^a? u;i,e Jiu [c] Cuupiie? 6fi jiu yxMheii 0;[ 
TypaKa? 6a jiu oc;io6ol>eii ? FoBopii! 

SriJEXAJIO: J[yi) Ayp! ja iic aiuiM iino tu nuTam; i;aico tc imje 
cpaM cuHJaBaT Tyh^e iiocjie'?! 

MAPFAPUTA : Ka;]; 6u snO yspoi; koju mc cujiyje nin-aT .la OBcra 
Ilnjepa, iic Cu mc nujenuo oeao'iHa! saro to mo.ihm, ripuiiOBu!)u mu ko je tu. 

SHJEXA.KJ (ccut) : Osa ibcroBa iipeiua uuiiu mu cyMH>uT yBejie, 
aaiUTO MU je pei:6 ITiijepo j,a ra HUKO.My iic onoBujcjtaM. 

MAPrAPIITA : flTieiuTO can co6om roBopii !) — Pei;u mu yp.poK 
saujTO ueheui ;;a iiu upHuoBiijciu ko je tu Ilujepo. 

3IIJEXAJI0: (r.ic,i;aj i;aKO jc npOMUJeimo Ko.nyp [oojy] ! obo Ba.iLa 
3aucT0 ;i,a je IIuje.poB isciuku iicupiijaTCilj — o! bu;i,hm ;i,a cu ce 
Bac cuyTuo. 

MAPFAPIITA: Ajmcx, pemi Opao, ^;^jc jc IIujcpo? 

3IIJEXAJI0: Je .lu Hujepo cuh Beaa <I>p:iacujc Ilonjiecuje ? 

MAPFAPHTA: Jec! 

3MJEXAJI0: 0;;ujcjiu ce [c] Cjtupne. 

MAPFAPHTA: A nana? 

3IIJEXA.1I0: Fii yxuhcii o;; TypaKa. 

MAPFAPHTA: Cjiuje;;u uaiipiije,;! 

3HJEXA.10: Bu ocjio6ol)eH o,'i; iucTauiKujex ra-iiija. 

MAPFAPHTA: A caj; r^je ce uaxoAH? 

3HJEXA.10: Ca;; je MpTaB. 

I\IAPFAPHTA: MpTaB V! nciCKa', luxo roBopum? uaKO MpxaB? 

3HJEXAJI0: MpTaB je ko ocxajiu MpuH. Cayra tu caw! 1 Id liciiu llolI.lCL'llja. MAITAPHTA : Myj mc . . . AJMCX, ii3,na.!iii cy mc xhmOoii:i y*ari.a, 
iipeBiipu.iii fv MO .'iii;i;iiBa o6cliiiiba! ax, ,'iparii lliijopn, r,\je cii?! 

3II,IKXA.1(): >'x yx! oitii ni (^c iii)iiiiPMara! (Oadii za xuuia.) — 
Ola, iiiro Tii jc':' — J[a, ra iic yxn'rii|x], Oiio uii no iia xjie per certo 

I ciiryimol. Ra.i.a ,;a My jo oiio iinTpam"'ii.!i.iii ;(ainT() cafM] My jieito ;^a jf 
lliijqxi Mpraii. — Iliijc iirniiia, lie, Aa.j"' Hnjcpo Mprait — h;iiii je, ;i!hu 1 

MAITAI'UTA: IIiijopo ;i;ii»! Ihijepo Mpiau! moJ iKiiuOTy, aJMex! 

BM.IKXA.'IO: Ax, xa iiMa.M Ma.io uo;te ;ia ppi;yii('paT [ iiOBpaTnrii | 
lii ! nil, Bac je ocruiiyo. OxHhy luuiBar i;ora. — (> j\lu.'iiiua, JMujiima! — 
AJMex, HO 'lyje mg! IIoj' tij liy ra' ja i.-iijiar iia TJie nOwiaraxHO 3a jifi- 
imjex Ma.'io boa<?. 

Ill (• II a I) c a M II a c c T a: lliijcpo, 3iijc.\a.io ii Maprainna iipinieMOH:eiia. 

IIIIJEPO: 0, 3iijexajio, ivyc cii? ,^,oca;^ can tc bcko. — Ma ko 
je Ti'i Ty na t.iom iipoCTp[T] ? k6 MpraB CTOJii. 

31I.JEXA.lO: Ax, rociiapy, iiiiTpaBeiba.'ia mm je jc;tHa ciBap Kojy 
HHJecaM y moj atuBOr bu,^ho ! 

IIIIJEPO: Peuu mii iuto jo, :iaii!TO liyriiM r;(je mii cpuo y iipciiMa 
rpeiiTii. 

3II,JEXAJI0 : Obh M.ia,T,iih 'lyo mo ii m e iit o b a [t] xe ii xoxuo je 
iii&T rj;je ce HaxoA'iBi; " ja caM i;iijeimo ,T,a je xboj uenpujaxe.T>, xo 
ca[M] My II pcKo: ,,MpxaB je llujepo", u ,ne.!i6iiro ce xo o;; ibera ywHii. 
3axo lie :jnaM ajia je /Kiib a:iu Mpxaii. 

IIIIJEPO: Ax, ,T,a cay ja MpraB! ca;i; ce cxiiB.baM Aa je obo 
Moj ;i;uBOx! Ma i;aKO y obujom xa.TjimaM?! 

3IIJEXA.I0: 0, rociiajjy, obo je iKcaa, BH;i,Hm?! 

IIIIJEPO: Bu^HM u iiosiiaM ^a je JKCHa. Ax, uorje^y, cacMa cii 
;Ka.iocxau ! ax, no;3Haiby, oj,Be]ie cii hcmho ! lie y*ax na obu uauuH bh- 
l>e[x]^ xe-, npu;i;para ^laprapuxo, lie Befee iidiBOxy Ma CMpxu Moja! 

3IIJEXA.I0: OxuKy ja, rociiapy, ii;0Hnjex Ma.io Bo;i,e. — {Ca-u: 
Koja caM ja 6ocxDJa 6H.iia Aa HujecaM ywuo iiosnax ^a je obo poSniba!) 

IIIIJEPO (ca.u): Koja caM ja iicMu.ia .3Bujep, Ka^a ns Mojnjex ciu 
He npojiujeBaM piijcKe on, cysa! ]\Ia, aJMCx, MpxBii Me 3uoj npoSaja^, xpoum 
MU cpi;e — • nil, aJMex, ca^ hy nacxnx! (Oodu ce naiuojbe.) 

lUeiia ,"^eBeTHaecTa: IlepaniTaiiiiii, IIujcpu, aujexa.io ii MaprapuTa npHHeiiojKeHa. 

nEPAIIITAHMH : Tene, pofar di quel die non digho, nayialiy i;a- 
nexana c kojdjcm ce mo^om HMa^y xpaxax [nocxynaxa] njieMiiha o^ He- i I Pojtichiuga; - vighite; " pobia. At rpfliii. HI 

pacra ; a no tii.io rpeiiiibc ' "iiumhy ^^a oiiI)CKa crojii aokjic cc o;; ibcra 
OBO.iiiKH upuii ;tai(OTe. Ma nyiii, no th.io .yaiuiOBO, oiil^c; jc,T,iiora .\H)ua: 
a Hy oiiera ;(pyrora i;ojii lu', no Mojy rjiaay, ca,^e CTpiMiTirr. 

IIMJEI'O: Ja cum Mprait, ii ru Me ;)a Mpina no ;qt;i;iiin "? ! 

IIEI'AUI'J'AIIIIII: 'lVi;e cii MpxaB ii 'raico ('Tojiiiii ajn-prfiH | iia;KJbUB]?I 
epe TO lie .mo;kc our, iiaiuro ,|a cii JipraB, iie 6u Mora.i ,'tMci:ypHT [ro- 

BOpHTll |. 

lUIJEl'U. Xo,i,u aMO, Moj HJUBOry, ae ocTaB.Baj mc OBauo! (Ooi)u 
ce upufijiushe.) 

lIEPAIilTAHlIlI : Hy, crauu laMO, jyiia-ic. A, pofar del niondo, 
XTHO 6ux yTcii, a.'iu no iiory, ep xiu ee 3.10 nore .1 e a c li y. 

IIIIJEI'O: Kauo tu ;KUBeni, aixO y iienu inije ;^yxa?! 

riEl'AIHTAHllH : TeKC, rocno;;uHe Aparu, uoj cniipux [Ayx] ;^o6po 
CTOJH. A no Tii.io rpcinii.e\ obo mh cc 'inini cnnpu-r oncra itojn je 6110 
oojemen. 

IIIIJEl'O: Ajjiex, ajiicx, tu mu CMpx iio^a! 

IIEPAUITAHIIH: IIujecaM, no CBexora Tpunyna! u tuko mh nOKOJ 
ouy {che Jio V ahbi in gloria [oor My ce CMu.noBao] ! ), ja tc HUJecaM 
y6HJi Hero 6oja [ijtejiaT] n yKasafT] tu hy ,T,eceTHHy CBJe;i;oKa. 

IIIIJEPO: TpujeOa mu je yMpujcT, moj ;i;uB0Ty, pcrb fa.iu] xoiiy 
yMpajex y TBOMy Kpu.iy, n[)U.T.yo.bena JIaprapuTo! (Oodii xofie ucwmum, 
mo u aaepMted JlepatumaHuna.J 

IIErAIlITAIIlIH: Tckc Aurnu ce, ;i,urnu! Je,^a Kora uoMara ! UIto, 
OBa razza yeneijada xoKe mc co*6raT [3a;;ymuTu] ? ! yx yx yx! 

3IIJEXAJIU: IUto- je OBa Tpecita? ko je obo? 

IIEPAIIITAIIIIH: I'bo Bn.uiin, Api^i'" opaTe, r^je Me obh cuiipiiT 
xolie co*6raT. 

3IIJEXA,'10: ^leca euupuT?! To je ilcku Ilujepo, u ou tu ce cu- 
pOMax npuneMoro 0,1; iKa.iocTU, a ja join ne Mory aah Ma.io Bo;;e. 

IIEPxVIllTAHIIH: Tckc ;uirnnMO ra o;;OBJie, Tano tu 3;;paB0 r;iaBa. 

3HJEXA.1(J : Ap*" ra tu, ;ta ne nj;^e, a ja hy ssaT Kora, ;i,a no- 
iiOHte. — TuK, TOK. 0, ]\ru.iHi;a ! Tiik, toi;. Mnjii!u,a ! Bpar tc dohuo ! 
Thk, tok. 

Ill e II 3 ;; B a ,1 e c T a : llu.iima u uctu. 

MILiIIIIJ,A: 0, Sujexa.io, napa tu to Kyuaiu; iiy, uito je hobo? 
3IIJEXAJI0 : Mo.iuM tc, uy xo^u ;;ojh Haj6p;Ke. 
JQIJUmA: Ebo Me; saTO mro th je o;; nCTpeSc? Ajsiex, kojh jc 
TU Ty MpTau ? ! 

3IIJEXA.1(): Hy ca.i, noMOsii, to lioiu n :niaT narta cbckojiuko. 
' grescne; - ko. 142 I'xMin Ili)ii.irciij;i. IIEI'AIHTAIIIIII: r>p:>o, Ci)no, cpo, no Mojy r.iaBy, ona crplixa 
oiiei)a.'i,i Mc |.ij(\ioniu;i j(i iia mo] ucic rope o;t MP,!^lI;l:lln^■ [.mjcKii]. 

JIHJ1HI1,A: Hyni, ouo ,jc poCiiii.a! Ja jc iioaiiaM y ouiijcM (Jhmo- 
tinjcM xa.i.iiiiaM. HIto th je obo Tyauioj unTpaBtMr.a.io ? 

]IKI'AIII'J\\.1IIIH: Podiiii.a OBO?! a, no th.io rpemii.e *, jce -rep jec I 

iJIl.IKXA.IO: lly, Moja Mii.io, oahcchmo jc iio-iaito y Bac nOTta. 
( Oeda je .rKmajf/ a noce.) 

MTOIIHA: Ty;i;iie ,ijeB0J'iiine! Ha obo jo je ibo iiaMypanna 
;^0BC.la. 

•IH.IRXA.'IO: llo.iai;o, ,iaj ;ta co ob;ui y Bpara icajifi. (Oe&ii je 
ysHoce.) 

IIEI'AIHTAIIUII : lly, p,^,je luciu, Biijexa.io, r«25« nHCT/a(i«r' ,virnn 
Mu OBu I'lMopo.i. [c.MOTiby] o,|OBl)e, ep jo .Mciic cipax o;i; ciiupiiTa. 

3IIJEXA.10: IIIto roBOpHiu?! Obo nuje cimpHT noro poCiiii.uH 6par. 

IIEPAIHTAIIIIII: II.iii opar ii.iii iuto tu ja snaM; iiy o,-;Be,v'MO ii 
ibcra y OBa Bpara, jiona cc mo;kc i>ei;yiiepaT. 

3II.TEXA.1I0: /l,aj ;ta cc o;tiieco. (Oadu pa noce.) 

Ill oil a ,^Ba,icCT II je,';iia: .liniiiua ii Ueiio. 

.'IIDIIII],A: Ila CBpxy lie 3iia ce mio cc oj, po6uii.c yiuiiu.io; ja 
caM TU liiiiuio roBopHT c KaiieranOM, ncKa oc-raueui ca;i;uc<i>;\H [3a;t0B0.i>aH]. 

EEHO : Ja cast ;^aIIac 6ho Ciyp.iaH, u3j;aH u acacuHaa! per vita mia, 
BCiuKa jc MaxHHTOC y3j;aT ce y ;^jeT^^ie. Ma ja He snasi KaKO ce to 
ue 3iia r,TJe je; crjiax lie, .i>p<i>aHTe, ;;a rn, iroju mh ce *e;;eo [BJepan] 
i:a>Keiu, iiujecn mc TpaAi'miKo. 

JlIDIIILl/V : Ja caxi c Moje crpanc yiuimo ko.uiko caxi Moro yquHHr; 
a.iu Ky Tii piijCT: oua poouita uaii Ba.ta ,i;a je BJcuiTuua h.hi iiycxo- 
.lOBUua ii.iu Mal^uoHiiua, 3auiT0 ce ca;i, bii;xii a ca;( ue. 

BEHO : Bparje, ,T,a to sa.ijiuu, iiaca.injepy je;i;aH! tu hc 3Ham 
iuto "iuhuiii! Hy, iiapujo.iy, Buhu jccy .ui BpaTa o;i; Kyfee KaneranoBO 
oTBOpeiia. 

.lUMIIIJ.A : Tocuapy, saTBopeiia cy. 

BEHO: Ha tu obh i;.T>y>i Koju mi je ;i,6 KaneraH, OTBOpu Bpaxa u 
xo;i,'mo je CByj,a ucKaT ; ko 3Ha ,na je Hal)eMO. 

.'nDniH,A: Ca[,i] hy OTBOpuT no.iaKO. Hii, OTBopuo can; xohy .ui 
y.iccTUT '? 

BEHO: y.i,e3u ji iiuitu je CBy.ta, pasyMnjeui .ih mc? 3aBnpn u 
no;; o,T,ap h iuto tu ja 3HaM r;tjc. 

' jrrescne. At Tpoliii. I i:; 

JUIMHUA: 0, rociiapy, rociiapy, "mo iianiix ei.iijic IJaiucTaJia ! bu.i.ii 
aaiicro Ail jc 011.1,11 jtouuiua. 

EEHO: (Wto, per vita mia! .ya, y.T.c:iii.\to ,i,ejiui!ro, ep iix xul»y 
yxHTHT y ti. pai'pa iinu. OarBopii 3a coOom lipara! 

J1U.MI1U,A : Tu y-tesii, to hy ja ii liariiopiiT. fOedit yjbeaiieaj^.) 

lUeiia ;i, II a ,T c c T ii Apyra: SlC^epo ii icaiioran iin CTpaii.a. 

jli/|,EP(> (ca.v): ri)a ' you.ia ii oiiera oojcuieibaica koj'ii mg noc.ru 
y T0Biije|(iiy, aaiuro iic KypBiili iipiiBapuo ii cbg ciaro, aaiuro y Jlyia- 
pnnu HiijocaM iiaiuo ico 6u mii ,Ti,apoB6 iKMyjiaha^ BHiia. Ilohy ce ca;t 
jaBiiT ciipoMaxy roeiiapy jiO-viy KaiiCTany, cp ni croju saTBOpeii oc:} j (■- 
cTOKe II ues iiiilia. — 0, rocriapy KaiieraHC, rociiapy! 

KAlIpyrAU: Ko cu tu kojh mc :jOBeiir? 

JK^EP(!»: Ja tii caM, tboj jK;;epo. 

KAHETAH: A iic niiam ii,a ce naxo;i,u.\i y nai;.iy"? 

JK/l,Er(t: Xa xa! OBa jc iiypiijosa! Tii cii y CTpaity a iic y iiaK.iy. 

KAIIETAII: .laiKciii, vigliako [KynaBiiuo] jcAaii! saniTO, Ka;i He 611 
Olio obo iiai;(i, ja oiix ;;oc.icx pa30piio obc :\nipe, caTapiico^ obv 
Kyfey u Clio Oux iisuiuo Ha;i,BOp. 

JK^EPO: Toenapy, y epopy cii [Bapaiii cc], naiino tu ce ja Kyncji 
Aa cu y CTi)aii,y. 

KAIIETAII: II;i,u, <i>p<i'aHTe jc;i,aii, auo ja ob^u bu,t;um esep'iUT 
[BojcKy] o;i BparoBa kojh cy ce oCpaTu.iu y upu.iuKy o;i; iiuiua. 

JK^E1'(): Xa xa, OBa je uypujosa! Tocnapy, to iiiijecy BparoBii 
Hero .Muiiiu. 

liAIlETAH: Myi' Ty bcKc! nol^ii ;i,OMa 11 bu1)u ,T;a iiu iuto He uo- 
Kpa;iy, sauiTO caw jifl KJbyi o,t, Kylie oiiCMy CTapOMy. 

JK/1,EP0: OneMy CTapoMy? Ma cbo ce OTBOpa iiyha ; ko cy obu? 
;iyp ;iyp, iioja cy <ie;i,a;;y 

III iMi a ;i, I! a,i, C'CT 11 t p e I. a : lleiio, JIiixo'i, Jliniiina, 3aii.iPTa.io, Aiiuua 11 iliAPP". 

LEIIO: Pa- vita mia, ja ca.u uasaii cci5e! joiu tu uc BJepyjcM, 
Muxo'iy ; aiiaji ^.^A obo iiujc pooiin>a nero Aiiui;a, Ma icaico y obiijcm 
xa.i.uHaii? 

MllXO'i: Tociiapy iiaUe, ja ce upuBapeu naxoj,iiM: Ma c.iaTKy ii 
cpeliiiy ca,"ia uujeiiiiM npuro.^y OBy, aaiUTO yuCTUuy oGehaBaM tu Behe 
He c.iiijcAUT Taunuiie oj CBiijcTa iiero uaCTOJaT y CBaKO.u eiBapu yro^UT 

r- (• TBOJOM BO.I.OJi; 3aT0, MO.lH.Vt TC, IipOCTll MU. ^ Ar^ia; - smulichia', ^ satarisco[?] itcnpaoujia dpijra pi/i:a y satariffO. 144 Ijuiiu lluii.iociiju. iKJl,El'0: <Xi,Kii.l cc iiiiiiia i;yliii y'liiiiii.ia i.aMapa o;^ jiokAh;;c"' [ro- 
CTiiomiue]? 

BEHO: Ai;o Ik^ lo tmr hctihui iino pouoimiii, ja tii iipaiirraM, .Mii- 
xo'jy, u yachy to oner y nyhy; ii :ia Anniyi' oi;a;!i'ijoii [aiuiy], 'iiiiiuliy 
;;a ce Annua BJcp" :ia .loinypa, iianrro liiiaM ,ia jc jo boIic iiyra uhto. 

JIUXO'l: oa\iia.i,uua.H in, hahc. 

AllimA: A ja aaxBa.iUT no ynHJcxi; ;ia'ro liy iiaciojar c mojdm 
ciy-.KCioM na n.iaTm-ii iia mu.iociii i;oje iipn.MaM. 

3AIL1ETA.10 : Toeiiajiy, upocTn n jicnn cnponaxyl 

]jE1I<>: rTpocTufr] u -icCn, ex? Huje to Tai;o, :janiro en mii nx 
,';ocTa CKpojno. 

JIMMHUA: I'ocuapy, upocTu xiy, jjcrh \a:in] ;;a ni H;tiial;C ijofinn.y. 

EEIIO: Ai;o jc Tano, iipauiTa[si] .\iy. Orsi(, xoKy j,a Annua otu.t,(; 
saca^ y iieiic ;i,OMa, saiUTO liy noli ;;0BeCTUT ;(OKTypa y iieue Ha bc- 
lepy 3a in JbUM TpiiraT [yrouapaTii]. Hy nol)n tu, ..iiiMnua, n th, 3a.- 
njiCTa-io, Tcp cupaBUTo mxorOA AOopo Be'iepu. 

jniMimA: Xo;;'mo, Spare. 

3AII.'IETA.10 : Ja luen Bccejio. 

JK^EPO: ^a xoKy -lu u ja otut, rocuapy? 3amTo je Mcne uayino 
KanexaH .lujeno i;yxaT alia frustiera [na iiHOCTpancKu nauun]. 

EEHO: Orsii, no^u h ojibg^u coSom u Auuuy. (Oedu udy.) 

JIIIXOM : A Mu, haiie, xo;^'MO ii upounrruMO po6uiLy; ko 3iia i,a je 
iial)eMO. Ma uy uo'ieKa'.vio ^.a bii,humo ko je obu koju OBai;o Tp>ui y npeuiii. 

EEHO : PeKO 6hx ;i;a je llepaniTanHH. 

lUcHa ,XBa;teeT ii leTupxa: IlepamraHDH, Beno u Muxo'i. 

IIEPAIIITAHIIH (ca.v) : A no th.io rpeniBe', ja ce rpaceKyjiaxi 
[qyj,oxi uyAUMJ na obc iiu6po.T.e [saiipmene cxBapu] kc caxi bu;(hji: caj; 
pooHita — ca,'; Maprapura, ca;s, 6paT — ca;; iijto tii ja SHaii! ca.x 
MpxaB — caj, a;uB! Epe ^a Mory Hah onera CTapora, no Mojy r.iasy 
'iHHBa 6u ;;a xui •i.a ;(o6ap 6eBepai. 

EEHO; Old, neiianiTaniiHy, iuto je hobo? 

IIEPAIIITAIIIIH : TeKe, rocnoj,HHe Aparii, craBu pyijy ua Myuiiay 
H ^aj MH 6eBepa'i — ;i,o Moje ^yme, MepiiTaxi [sacay/Kyjeji] ! 

EEIIO: Hy mii peuu, uito je? jaqyH ce poSmta nam.ia? 

HEPAniTAHMH: yroueHyo ch o;i; npse! 

MHXOH: J,a r^je ce ca;i,a Haxoj,H? 

IIEPAIIITAHIIH: Th uo'iCKa', ep hy caj, no'ier! ^Ijoino je rocno- 
;;ap ... Jia iipiije Mn peuu, niTO hem mh ;;apOBaT? 

' grescrie. At Tjieliii. 145 

r>EHO : Cazeo, iie }[\YiR\\ mo iia Topr^pn [MyiiaMa] ! ronopii, per vita 
tiia, Opao ! 

IIErAlIITAlIlIH: ^'I,oui6 je . . . . m<i iieKy, Jtaj mm iipiije GeBtpa'iI 

MIIXO'l: He opiiiiii ce, CiiKe th cbc iiito 3!y,imii. 

nEPAIlITAHIIH : TcKe Ka.'x je raKO . . . ;ioiiia.:i jo rociioum IIujci»ol 

BEIIO: Iliijepo?! 

IIEFAIHTAHIIH: Sci [jtji\, sci, h po6uiba jc ifcerooa. 

EEHO : Oazzo, ^,q mii cm jc;i,an rye [yro;;iiocT] ii jeAan ,'^l13^yc [ne- 
yroAHOCT] yje^Tiio! KaKO je to iteroBa, aKO jo hc iiosiiaV! 

ITEPAlIITAIIIiH : Ko tii je to peKa.i? cpe, no Mojy r.iaBy, xohe/i 
(in ce ;i,oeTa opeiieiia, i;a;^ipe oux tii xotuo cse paKonTaT |npnnoBJe;iHTH]. 

Ill e n a .•(na.T.ecT u iicia: Ilujepo, MaprapuTa ii uctu. 

nilJEl'O: Ebo, npii.i.y6jbeHa MaprapiiTa, Jtociijejm cy naiuu Tpyj,u. 

MAPFAl'IITA: Ax, Moj e.iaTKii noKOJy. icora cay CTeiua c tojih- 
KujoM eysaxiii ! 

IIEPAIIITAHIIII : 0, rociio,T,nHe Ilujepo, cbo ob^c xBora oi;a u 6paTa. 

nilJEPO: 0, rocnapy hahe! 

BEHO : ^oOap cii ,T;om6, moj cuhko ; HOKa to narp.iiiM u no.T.y6uM. 
(Oedii ea aaepAilad u .i.tjou.) JIa Hy mu peu,u, KO je to y;3a to? 

IIIIJEPO : Tvahe, iipocTn mii, aauiTO OBa Hua 6hth jioja BJepeHuua ; 
HHTaM TII iipoiiiTeibe aaiiiTO caw je yaeo 6e3 tbojc Jiimenne [j,oiiycTa . 

IrEllU: He iiory th jpyro, cuiiko, oj,roBopHT Hero ;i,a tu je y 
Aooap Mac! 

MHXO^: A ja tu ce BecciHU, Sig/ fratello [rociio;;iiHe CipaTe], u 
;;o6ap cu ;;om6, ii iimaM npoiuTOifce y rociiol)e poOuite, auo je Sn.ia y 
yejiy o;t Mone yBpujeljona. 

nnjEPO: Ben trovaio [cpehno to uamao!], Signor frateUo! 

MAPFAPHTA: Focnapy Mnxo'iy, "iy,T,HM Bay ce! ja liy out c.iyra 
u BaMU u BaiucMy rocnapy hahu. 

IIEPALUTAHHH : A no tu.io rpeuiite ^, oh 6u to xohoJi 3a Hjeny! 

BEHO: Myjeu BCJiuKy pa;i;oc, 3aT0 sac xohy sarpjiuT c BeanKujeM 
Bece.t.eM o;; uora cpi;a. (Oedit aazpjuwa Mapzapumy a noc.iitje Ilrijepa.j 

III e II a y .1 T ii >i a [nocJie;;B>a] : yK.'^epo u hctii. 

/KyJl,EP() : Signori [rocuo,T;o], xo'tc na BCiepy, saiuTO caM BaM cnpa- 
BHO, Jta hoTe npcTe o6.iu3aT. 

BEHO: j],a xoj,'mo, aKO BaM je sparo. ■ ' grescne. 
M. Peiiierap: ^erupu dy6poeam:e dpaMe. 10 14ii Iktiiu lloujiucaja. }Iv'|El'(>: .Jc,^iiy iMiiJioc, rociiii|)yI mhiih ,;ii IlepaiiiTJiiiini iiyiuni 
MOra rociiapii icjiiiciaiiH u;) crpaii.a. 

HEUO; Oraii, llriiaiinaiiiiiiy, MO.iiiit re, iiol;u oiicra cupOMUxa iiy- 
uiraj KaneraHa iiixo cm ra Marbopuo y crpait. 

IIPU'AIHTAHHII: A no tii.io ;yanjiOBO, ja ra iie iiyiinax ', Hero 
liV Aaiu MOiMy ;ycTii1>y KJi>y'i, iieita ra on iiciiyiiiTa; u ii[)iyc rera ja cc 
xoKy iiyiiTOJiax [iiaxBopHTii] y uyKy, Aa iie 6h 6hjio iuto th ja 3Hau! 

l)f]IIO: ^ii, Aa cc Behc ii;te na ueuepy; Ma ny npuje xera, JKjtepo, 
.iiiiKMiui'jaj [oTiiycxu] cue rociiape. 

JK^EPO: Signori, ;;ocnje.ni cy ce cbu iiiixpii3n o;; KOMCAHJe; saxo 
Moatexe senza altro [cjioCoahoJ oxux na BCiepy, Kaiso n mii h^cmo. M 
MOJiHM Bac, aKO Hac je no AcieKxajia, anjiayA" iiiKajxc iiaw ii 3 a X (• X a X e •- : xe xe xe xe xe Cop X a. luftah: - Pahohate ucnpae.T>euo na sahehate. KOMEAWJA^ HA3BAHA By^HCTPAX^ 

II p ;i r ^ : 

Buo)ui sera, stgnori [;i,o6aii BCicp, rocnOAO]! Ebo nac oiiexa Ha 
OBCMy ^ ucTOiiy iia.iKy [iioaopunnu] r;;je cmo Shjih u y iicTspTaK, c ohom 
uCTOM kouuo3hi;hj6hh [jgciOMJ ii OHu uCTH peiHTaHTH [rayima]. Mh no- 
SHauo* BeOME ;;o6po ;;a je obo 0CTiiiiai],HJ6H [TBp;;orjiaBOCT] ; sia sa uan- 
Teibax UMe, i;oje cmo craBUJiu, o,t, Hedo6umnujex, iiOTpedno je ^a. yKa/KCMO 
j,a Haiiiy sejieny iiojiy oOajmrH hc moskc hu rpa;; hu .ie;i; hh CHHJer-', 
Hu Buxap HU BJeiap, k6 "^ cy OBe 3;ie ro;i,uHe, — to se-ie ;;o6po 3Ha I'ln- 
Bi^uja [saBuCT] u .via.iuiLiVra [3.100a] ! AciiKyjwHH cmo o;i; naMexHiijex 11 
SHaHiijex, Koju nac HapaBmijeM o'liiMa rjieji,ajy a hc Kpo3 ohajie, fl,a OBa 
Hauia KOue;;HJa Hiije sa MauxeitaT 6y*0Hapuje" [.^aKp;^Hje] Herojm je;tHa 
CKy-ia u iiayK. Saxo^ jc one-ra penCTi'iuiKaBuMO, HCKa iiaM hc caMO y 
naMCTU Hero.iu 11 y cpny ocraiie '^. Y Kpa.T>ui!,ii yiirapcKOJ ^, ocriiHyTOJ ^^ 
y .T>y6aBH ^°, HayiuTii ce juijeno Jioaie KaKO je;;aH 'lOBJeK hc cBOJajcM 
ifPCTUMa [ocjohajuMa] iiero.iu cbojom Kpenocru uMa Bja;i,aTH ce ; OBa 
ucra, y uac je^iaii ^^ oopaiiCHa y .tySaB nOTUiuxeiia 'lOBJCKa, UMa Hau 
;!,aTU i-3i'Miiiijo [iipuMJep], }^a hhjc ;i;o6po npu;i, oih jeAHOra ^lOBJeKa ;;o- 
BOAUTU OKasiijoH [iipHJiuKy] oj; noManKaita, saiiixo c.ia6a Hama napaB JiacHO 
ce iiony3e, iiaB.ia luxuxo iia sjio. Y JIayiuy, cuny yecKora Kpaa>a, bu- 
;uiTii liCMO ;;a tko ce iiyiuxa cbojhjcm ceHCUMa [qyBCTBUMa] B;ia;;ax cpiie 
c o'liiMa saxBOpemiMa cBaK'iae iia CMpx: — ■ y cuuoHCxBy JIupociaBa 
iienraxypa u Sana MuK.ieyuia, ;;a xpeOyje xeHxaxn [iiOKyiuaxu] CBaKH 
Ha'iuH 3a ayrMeHxaxu CBOje iiMaitc, ^;erb [ajiu] He OHano npeimiuixoso 
[naaxo] k6 11 ohu, 3a ne o6a;iuxii ce k6 u ohu, Hero nosdHoii [pasCopu- 
xom] naMCxH u pasaSjianiijeM 11 CBiijecHuje.M naynnMa u naiuHHMa. y 
/tanuitu, Koja uporoHU 3Inpoc.iaBa, BU,';uheM0 Kano ce 3.10 Bapa ko ce 
c jaiujeM o;; ce6e xiiTii, u Kai;o ;;o CBpxe o;; iKUBoxa iiporoHjCH ocxaje, 1-^ KpyHOcaaBa A; - A ueMa «?< oooi npo.ioia hu „IIpOJiora APyror"; ^ OHOSiy 
Iia; * noaaajeMO Iia; ° CHur Ha; " KOJa Ha; ' Oosyaapuje Ha; *~* Saro .... 
ocTaiie n.va ca.vo Iia; ' yrapcKoj Iia; ""'" iie.Ma Iia; '^ jednu. 148 By'iHcrpax. aKO ra iie otmo ii:i pyiiii ciiura irporonHie.i.a HCBO.i.a. >' i;ita;i.y Hyiii- 
crpaxy — no Miixiiirry, kmko ere iiaMiicjiii.iH, saiino ko ce Niaximr |)o- 
,1110 .iHJOKa ncJMa, iierojiii "lOiijoKy ^ji'ik"' [;uiu.'i.e| ii yciiour iiapaoii, 
iipoMiijcMbcMiy y o.iaroc y xfiii je;;aii, — iiayiiiliCMo uauo je mobjck rociiap 
iipH,'to6iiTii caMOra ce6e u onaity iiapaB CBOJy. Y oany Pa;tOMHpy Kpa- 
.i.CBy II y CcjiOMiipy Kpa.i.ii'iiiiiy yiUTC.i.y nayiiihcMO ;;a ti;o Jtpysiijex 
B-ia.^a iieJMa o ^pyroMy iiacTOJani iiu ;ipyi'0 miicuith iiero.111 iiomoKh 
oiiera Kora je }ic6eci;a pyua y iteroBC pyKe iiycriijia. UcTiiJio imjecy 
Jtpyro iioro aOo.ii'iMr'iiTir [y.i.oiiiiiaBan.a], koj'c iin (•[ijei-riBaMO fTy.via<iHM0j, 
3a lie ouTii ;iyru. Ako lieie ciyiiiar iiomho cue piije'iii, iiahere jihjciih- 
jcx' CTBapu"'^; tko'' xohe CMUJex, OB.tii ' ra iie uiirni, ep je ,VM>i;prirn' 
[panjHi'iuTe] iiapaKii ona i<0Mii03iiuiijoii o;t^ CMJi'iimnua''. Ti;o'' iiaK'' iiehe 
Cjiyniar, ibera ' hhjccmo mi 3Ba.iu; UKOMy'* mije yroAno, Hcua' iie ojeuie 
AOXOAMT, ep 3iia iiiTO je, a „JiyA je ko ce iiyiiiTii ,T,ua iiyia iipuBapiix" '". II p ;i r A p y r n : 

signori, hen venuti [rocuo,;o, j,o6\\o ;toiii.in], 

eeceo Bciep cbujcm " 6y;iii ! 

KoMe;i,iijy iiaiiiy 'lyxii 

BUAiiM ox Bac r;iu CBaK ;Ky;iu ; 
la qual benche sia antica [Koja npeii^a je crapa] 5 

u BSHOBa Ma.10 UMa, 

cocnera [cyMibo] je ox BCiinia 

;;u<i>eT63iijeM [HeBa.T>a.mM] ca;i,aH>UMa ; 

u u'je MJecxa uu Kainyna [Kyxa] 

rjye ce ox itoj He ,iucK6p;\ [roBopu] : 10 

Aa je Kpuara, j,a je iiyua 

u BCHciia [orpoBa] 11 paiiuopa [uiisiiej. 
Ja Ban MOry p'jex ciiHiepo [ucKpcHo], 

ep CBy yu'jexi HanaMexii, ' liepieh ucnpaonaa d^xjia pijKa od liepi ['>] ; - MJeern Hahexe aiijennjex CTBapu 
;/ na: Cmni heie y CBeay roBopeity oae miictiikb ceHce npnKpuBeHe 11 KOii*PcaTB 
heie Aa Hnje leaujex epopa Koje cie saMiicju.iii. y pe'iuTaHTima jce An^epeHinjex 
cxnaa ox ecnpecnjoHu o;; e*eTa, h to cmo anocTa yquHUJii aa noro^uTn CBaKOMy: ko 
xohe ecnpeee e*eTe, .loOpo — nahe iix ; ko ^a ce napaBCKujeM roBopu Hainnoti, itth 
he; KG MejjoKpnjesi, iianahu he, u to ceaK y CBOMy ce cyyexy h Koanjaia; ^ ko Ila; 
* ojD Ila; '-* uMa ciiMo na; ""^ lla cumo ko; ' mii ra ITa; ' KOMy Ila; ' M&va Ila; 
'" npnBapDTii Ila; '' nod jctko.m doda.ia dpyia i>yi;a vani, i;o}e vii T-peua.jo cn.vo Kad 
6u ce CBHJeM y3r.n0 Kao jedxnc.ioxna pujen (CB'jeil). llpo.iiii'. 119 

rJic Dial do sin vera \i\,:i to nnjo iicrniia], 15 

XOliCTC UCTII lill Bul)CTlI. 

Di dar questo nial odorc [;ta ;i,aAy OBaj 3.un rjiac] 

1; H K Ji y u a III e Mcl^y imwa 

oj; n>e ibCKu kii rOBOpc 

ji,a, Mil jecMO Ce3 iiiinMa. 20 

Se per tali c' harm' spacciato [aKO cy aac TaKOBHiia pasr.iaCHjra], 

senza mcnda [6e3 wane] ohu jecy, 

e hann' con qnesto paksato [11 obhmc cy nOKaaaJiu] 

;i;a anx rpiiiLC bcjihkc. cy. 
Chi ha inaga [ko 6o.iyjc o.; pane] no iiii'ieMy 25 

'lyT He MOHcc HH Bul)eTn 

quei ftrri [oaa rBOMjIja] ku he iteny 

Mcco HspesaT, a'jen ;^OH'jcTH. 
Hy con qnesti alle 2)rcse [c OBajia i|,o iiiaKa] 

HHKaKO naM ;;oh He Ba.Tba, 30 

aauiTO uaMH name imnpese [rp6a] 

tira il ferro, non la pafjlia [npuTeiKe rBOat^e a ne cjiaMy]. 
Hjckh cy CO 3JI0 npunajui, 

Ka;i;a ho[,^] ibhm K.i>yii BU,i;jeme, 

fla He 6hcmo najiesajiu [oTKpu.iu] 35 

m Hiuu ftiixoBC CKpoBHe Oeiue. 
II TO iiy Bac a-iepTaTU [ysjepuTu] 

;;a K.^jyi ya Mau mu xpanuMO, 

daroiie^ uii 3a ;;n3aTU, 

Ka;i; ycnaae name aiiuMO; 40 

jep - il palco e la piazsa 

dclle loro azioni [n030pHui],a je uo."i>e H.uxoBHJex ;i;jejia], 

a H.HXOBa ucTa iiiu.a 

serve al rise per li sproni [noruiie ua Ciiujex]. 
A o.'iBehe jyAu jecy 43 

OHH ojs. Maua CTpax HMaTu : 

ftuxoBa ce cpu;a Tpecy 

o;i; BejiHKe Ma-initHTdTii [3Jio6e]. 
Kajx 6n obh Oopi'ijosu [oxojiu] 

je;;H0ii ;i,o6po pasasnajm 50 

KOJIHKO CMO CUHpilTOSU [;i,0CjeTJ,UBu], 

linaKO 6u roBopujiH. ' bakoce djjyta pyica ncnpaovjia y bagoce; -' Per. 160 ByiiiCTpax. TpojaiiCKOni oiiii o,i i.oii.a 

,";a oy ii;iiiiii.iii run co xBa;io, 

oecriija.'iii |;kiiijiiiici;oi'J uaro noiba 6r> 

u CB'jecTii cy oecriijajic. 
B'jec nocu'jcciia ii.iix iia/i,uMa, 

c j;nMOM iKUBy, Ko <!BH nnauo ; 

yciioiia MH cc o;i, x'lMii 

Ko Pa300]7Hu yKJiaitawo. 6<) 

H epe CMO c k o ii p ii ui k a Ji u 

.•;a nac c ^UMii- oo.iu rjiaau, 

affatto [cacBUM] cmo mu SMopuajiii [yraCHjm] 

iino zocco cite fumava [uair> iiiro je ropno]. 
A HuuaKO Mpseli luije o.') 

;i,uM MupucaH naiii'jcM ceiica ' ; 

Ma CMO ;i,ajieK ApaCiijo, 

ovc nascon Ii incensi [r^jc po;;u TaMJaii]. 
P'jer he oji .i>y;i;H OBa <»ci;a 

die fo parte da vipera [;ta iirpaM y.iory 3MHJe]: 70 

naJBehe oiij;a- 3.\uija nei;a 

Ha;; ce n.ieuie, Tuie aji' TJepa. 
KoMe;^Hjy pe'ii'iTaxu [npniiaaaTH] 

non per altrn [ne c ^pyror pa3;iora] mu Hce.iHMO 

Her A^ BaMU ^ y;KHBaTn 75 

questa sera [seiiepac] mu 'ihhumo. 
Clii son questi [ko cy obh], nosualiCTe 

iiamy aijiijou [,TJe.io] Koju rpyoe, 

ep yrjie^aT itux Hehere 

KpuBHT o6pa;3, lyepnT syCie. so 

yTO ce o;i; sac mu Haj;aMO 

HMaT rpary y^ijujenuy [mho uoc.iyx] 

HCKa JiacHje coiiopraMO [noj,iieceMo] 

o;;i'ij63y [MpCKy] ibux npeatMmy [npucyTHOCT], ' senfim, na npceynfiio m Ji oner noaume topu uanucaHO dpyto m, — cee pet6t< 
uoeujoM pyKOM; - ondi; ^ mosgete npea jyyua npeayKJia u noaume Tola iianuca.ia vaf, 
a dpyia pyKa vaf 7icnpaeu.Ta na vami. CKasaibo iipBO. 161 IT M e II .1 K j a y .1 a 3 c '. Kpyiiocjiiiua, i.-pa.i.iiua. 
BymCTpax, opar Kpyiioc.iaue. 
Cyii'iaHuua, cccxpa KpyiiocjiaBe. 
CeJiOMiip, My;q)6.T.yoi[fiK, HayiiUTCJ> 

upaji.iine KpyiiociaBC. 
Pa;;OMijp, yiHTCij u crpaHcaHuii By- 

qiicrpaxa. 

riaiJO, AJCTUh. 

J>ucepiiuna, ,T,BopKnn,a Cyii'iaiiune. .layiii, CHit 'iocKora Kpa.T.a, iio^ 

inieiiOM Kiien .Ia,i,;ia|). 
PaAOCJiaB, ;ijeTnli jla^sapoB. 
MupociaB, iieiiraryp. 
Bojiipaua-, Mam li.eroiia. 
Ban Jluiacyiu. 
Ban ypoitr. 
,"l,aimua, liu i.-pa.ba docaiiCKOra. CEA3AH.E IIPBO ^ r I! p iipBii*: KpyHOdiasa, Kpaxnua, cuMa y Kavapii njoiia iioa Kurapy ouy 

njecan ''. cu.'iHa .T.y6aBu, 

cb'j'gm cb'jctom rocno^H — 

TU yae Hij ciaBu 

uKa;; Moj c.iooo;;u: . 

saxiaH je xBa cujia 

Moryha, neiiu.ial 
Hehem Hpu;to6iiTU 

OBO cpuic uoje: 

cio6o,T;He ^ iie Oiitu 

iM CTp'jcie 'lej TBOje 

Kpa.T,eBCKe ue ;Ke.T,e — 

Bcce.T.e, Bece.Le! 10 HejiiaM cxpaxa ja 
y;;api;a oj, xBora, 
sauiTO can iipaaimja 
0^ JIe;^a MCTOra; 
Hehe Me paaiehu 
TBH n.iaMu Mpsehu! 

Je,-;aH ci'jen, ro je;i;aH, 
Ko cu Til, .T.y6aBn, 
n'je MoryK im Bp'jc,T,aii 
y po6cTBO Aa cxaBu 
c.io6o;;He mc ;i;e.T.e — 15 Bcce.i.e, Becejbe FoBop ;;pyru: CeaoMup, My;ipo.i.y(5HnK ', ii Kpynoe.iaca. 

CEJIOMIIP: II TaKO CBej noHocuxa, csej oxojiHa cjiaBum ee cio- 
60AOM? u xaKO cii, yu.ia})axnoj ii Hej,03pe.ioj ^ naMCxn, aaqeaa, iiaiCK 3a- 
cjeKJia He ohyxjexu" y xBojujeii npcHMa luiaMa o;t .tySaBu '? u^^ xaito ch 
o;i:iyuH;ia HenociyiuHa Kasaxa ce 3anoBDJe;;HM Kpajba BpanHBOJa^', haJKa'^ 
TBOra? TaiiO cu sasnic.iu.ia r.iyxa Ciixii iio;;Hu;KeiiiijcM'''' Moaoaw" xBOJujex ' A He.ua Hu oaux nnsieHa" ; - Vojsava, h to.ko youjei: ca } ; ^ At npiiii A ; 
' UICHa npBa A, u toko yeujeK meHa mJccto roBop; ^ njecaji A; ' slobodno H; 
' *nao30* A; ' neresleioi A; ' obyberH A; i" neMa A; " BpaHUBo.T.a A", '^ hasa A ; 
'• cjoEo „d" iia,i pexicosr, '^-'* molbam podniescieniem A. i;>-j JtyiHcrpax. HJopmiJcx iio,vio;Kimi;a, uqjii iic ;Kc;ie mio iicrojiu bigger ' o,■^ Te6c yro- 
;uvii iiajto/i; ;i;i yiHpAJt'ii.c- yiiraiirKOiii'' Hpa.heCTua ^ V Tai;o xoliciii cBa- 
KOra ii|):ij('rii itj(iiieiim;a ii lui'iiiiiiiMa ' iiyiiiijoM iijorpa ii ;uma ;;i);i!ain 
y neciyciiii '' ucrora icpa.i.a o;; liociic, kojh uciiniijcijiiy iiaiKe iio;i;yAy 
;)aApyH{iiTii r toCom njcpy ii yiujvtinn iipnjaaaii? Ax, liiiyiioc.iaBa! ax, 
Kpa.i.iiuo! iiaMCiaii jc ii bpujcuaii ;taiicro oiiu Kojii y cBOMy aaxuapa ' 
epuy ;tje.ia o;i, c;ioCoao: aau je ay;; u SecriaMe-raH ito KonpoiiOM o;; Kpc- 
iioOTii iiiiiTO cai;puTii jo;uiy oxo.iac iiai;.T>ciiy. 

Kl'.VIlOC.lABA: ,'1,octii, o Cc.iOMiipe! 3acBc ,\ii Bpasiuupj, moj 
liaJKO, iia Mac OA CBOJe CMp-rii, i;a,t ociaBii mciic iia"^ "iccTUTOMy B.iaAai£.y 
yiirapei;ora i;pa.i>ecTBa ii cbojom cpelinoM itpyiiOM yppcn ouo "ic.io, Jia- 
pe;i,u ja tii, i;o moj yniTe.i. •', uMam yiiiTii iienc iiayue o;; 3aiiOBujc,;ii 
11 BJia;;aiiia, a.in jie peuc ;;a ce MOateiu tu iipocrpHJCTU iio;;aTU saiioiia 
jcuioj Koja iiMa o6.iac 3aK0ue ;!,py.-iiijcM iio;i.aBaiii. Ja c.au ciouOAiia o;; 
.byBeiiora "* iiaaeaaja, u .Tjenuic ce obosi ciaBiiM e;io6o;;oM iicro.m npa- 
.■beBCKiije.u Be.imiaiiCTBO.M ; 6y,^ii a oxojiac, k6 tii xoheiii, — oxo.ihm ce 

OBaKO .lUJCUOM KpCllOCTlI 1'. 

CE.lOMIIl': A iiiTO cy iiiio, ho.iiim tc, iiayuii o,; saiioBiijcui ii 
B.ia;T,an>a ^'- uero ynaaaTU tgCii Kaito UMaiii iipuTe;iaTii iia .i.yoan tboj iiyi;';' 
n iio;i,aBajyhii leou CBJer nsBpcran ;i,a ce BJeiiimi, no yyuM to Apyi'O 
Hero.™ CBCMy tbomv i:pa.T.0CTBy uoroAiiTti ii e tcsiijcm''' iiaTJiiosi yrsp- 
^mu Bpx TBOJe i-jianc ay npyiiy KOJa o je;uioj caMO ;i,.ianii y3,;p;Kii ce. 

KPyHOCJIABA: TvaJKO MOJ Ha uac 04; c.\ipTU CBoje iipiii. cbom ro- 
ciio.i,OM u yiirapcKiijo.r oanoBUM^'' yTBp;i,u Ha siojoj r.iaBu obv Kpyny : 
CBUKOJiuuu Beeciujeii Ha'iuuoii npueerome MCiie caMy aa Kpa-Tjuny uo- 
anaTu. J[a icaKO ca,^'^' Moa;e OBa iicxa Kpyna jcahoj" .vi^UU ;;pH;aTU ce?! 

CE.IO;MriP: CnoMPim ce, itpajbHuc, ;i;a je xa Kpyna iieiipaBe;;iio 
yrpao-LCiia c iviase Byiucrpaxy i", 6paTy TBOJiy, Koju ca^a iipoBo;i,n — 
6or 3Ha KaKo! — ;i,iiii cBoje. Bu iiocraB.'beiia iia TBOJy r.'iaBy; saxo, aKO 
je ne yxsp^nHm BJepeiiiiKOM u nopo;i,OM, Jiacao tu ce o;i,uHJeTU siO/Ke. Ila- 
MCTHOJ ^' u Bpuje;i,HOJ '" iqiaj.iiun, KaiiO en tii, iiiir" Hsijecy pujeqii o;i; 
noxpeCe. 

KPyHOCIABA : Suaii bcomh ;i,o6po ;i,a hc caMO itpa.-b, moj hajuo, 
ny u cBa yarapcKa rocnojta iioaname jouiTep y AJexuiiCTBy Cpara Mora 
ByiHCTpaxai** hyj; onaKy u neMu.iy n npHBu;i;jeiiie My;tpo ^a, aKO 611 
Hi-Aa ;;oiujo BJia^tiibe ^'' y iberoBe pyKC, y Majio on uci;opHJenuo ;;aHa ' BB^ern A; - yxEp^eHJe A; ^ yrapcKora A, n rah-o youjei; Ce3 ,,11"; * icpa- 
.-LeKCina A, « toko youjeK ca „n'' nped ^ctbo"; * Ha'inmijeM A; ^ Hcnjemi A; ' sa- 
Tiiopa A; * y A-, ' Memrap ii ynnTe.'& A; "" .tyOxeHora A; '' Kpjenocin A; '- BJia- 
aanja A; " TJesnjcM ce A; " OanoBiiMa A; '» ca^a A; '" BynuCTpaxy A; '" " cna- 
MerHoj II snanoj A; '' Byniierpaxa A; " D.ia;i,aHje A. Ci:n:iaii>u iipiio. ir>:{ cisyKOJiiiity ' CBOJy K|i;i.i>ciiimy. oaro saTBopuiiu' y iiycrouiu y jcuiy ciui.iy 
ibci'a u iiocrauiiiiic- iiO;t cipaajy Caiia Pa.^OMiipa ko naJBJepiiHJcra ' n 
iiajyaAiuiiijcra rociiOAii'iuha u Birreaa, iieita 6u on Ma-io nOMajio iiacxojao 
KpeuocriiM ' ncKopnjeiiUT"' h;; itcroBa qma hcmiijioc ii np.iiiuy iiapaBHy*^, 
•rajehu ii>e.My ,(a jo cuii i;|)a.i>eKii. A.iu jc to" cue' :)a.\iaiiii, :taiiiTO c ro- 
;;ninTUMa^ yspacia je ii ' liv,; oiiana iia tukii iia'iiiii, ;ta je norpeoiio 
6uM y ;i:iiuan naMii saKOBa-ni ra TeiiiKiiJi^M oicobum'. ()Ba urcvi mciiii je 
craBU.ia i;pyiiy na r.iaby, Koja, yTBpl)eiia [ip I'l ceyiiuM^'* rocuo^e, oaiifi 
II BHTesil, He Mo;ue ce pujeru ;;a bucii oa" A-'iauu. 

CE.'K >Mril* : 3aio jc, o Kpa.T.iiue, iioxpediio, ;ia bjckobiito yiiApHiaru 
Kpa.TieBCKO uciu'iaiiCTBO, fla yaueiu BJepeiruKa, saiin-o csai; c Bcutuiijeu 
rpyjlOM iiyrii r.ie/tara CBOJe Oi'iTJe'- u^ CBujecr' y pyuu oa jeaiie cpeke, 
KOJa — CBiije.M ojcryha^'I — Ma.iOKpaTii ocBanc c kujo\i naMpiaie. Yso 
Cm TBOJ iiyK y iiecruTOM tboji nopo;xy buI^otii ccoc Cjio6o;iiia o;i; Heiiu.ie 
II Bp.ie Ky^u TBora dpaxa : samxo, aKO Gu no i;ojoj '^ xy;i,oj 'lecxu (iiixo '^ 
yK.ioHU BJcma j;ecnHiia!) tboj ikiibot ;^o^I6 Hasiaae, CBai;ai;o 6u luu y 
f.\iehn Be.iuKOJ ocxa.io Kpa.tecxBO xBOJe n.in ce Bynicxpaxy oiiaKOMy no;t 
lemKy uoj,.ioh;u.io 3aiiOBiije,i,. Ax, i;pa.T.ui;e ! ax, KpyiiocjuiBa, neiioj ;i;a 
Moju CBJexu H Haynu ucnpaaHH ocxaiiy; iiCMOJ ;;a cc pcie 

;;a can 3u;^6 ^'' [ax npeji 3Ml)e] .na iipniiiiin 

U BpX MOpCKC Tp'IO [xpiu] njCHC, 

xjepao [xjepa] Buxap no u-iaHuuu, 
OMCKuiaBo^' [oucKuiaBa] xBpje cx'jeue, 
siajinjcM [Ma.iuM] cy,T,o.M Mope npaamio [npasHH], 
SMUJy qiiijo [rpuje], Jiasa G.iaaHuo "* [6.ia3Ha]. 

Iliiaj Mii.'ioc ^^, M0.1HM xe, Bpx ce6e, Bpx mchc, a naJBelie -° spxy xBora 
BJepnora nyh-a! 

EPyHOC.IABA: SaBcaaj ox BJepe ne motkc iinu uxko saBcaaxu 
pasisui caxia .T>y6aB! ;i,a ano ja ujiaM y npcuiia-^ ox, Kaxiena cpjue o;; 
.ie;;a, luxo Jiory yqunnxH? CjioGoAna caM ox xaKOra-- -oriba, ne MOry 
.T.youTn, nehy ropjexH, ne yiiujeii-^ onxii .T>y6oBnuna. 

CEJIOMMF: IloxpeCa ox xBOra KpaiecxBa uMa.ia on xe nayiuru 
i;aKO hciu npoGuxH Ka,\L-* ox npcfi, paexouuxH .lex oj, cpi;a u upHAoGuxM 
caiiy ceGe. ' Me.va H: - uo,^CTaBuiiie H; ■"- HajBjepHora A; * icpunocTUii A; ' ucuopiije- 
iiuTH A; " HaiiauoKy A; ' cce to A; ' ro.TimuTUM A; ' okoviem ucnpae.ieHo y okovim 
'I: 1" nimce;K(50M A; " o A; ^- bitchie ^.\ " Ouryha A; '* koi A; '^ kako A; '" sio 
M: '" OMexmaBo A; i'* A ii.va ca crpaue nCnH pasMermi Il.iai npBU*^, a to cy, c hckuu 
])a2.i,UKaMa Koje cy oedje y saspada.va, cruxoeu 3.j5 — 300 v3 I. ^naaua'^ ryndy-iufieeux 
r,C'y3a cuHit ]w3MeTwo?a'' ; '" mh-ioot A; ™ naJEnrae A; -' npcn>i A; -- rora A; ^^ yjiun 
A; -' Kaua A. 151 liyiucipax. K'PyilOC.'lABA: lie mojkc ce npu;;oOuTii ii;v]iauiiii y;^ec. 
CEJIOMIII*: IIpiiBu;;iiM tciiiuo s.io! 
KPyilOO.lAlJA: li[);i.i.iiue cc lie ooje. 
('EJIOMHP: Xohe re rocno,T,a Buhjcrii BJepcHy. 
KPyiKXVlAHA: Ja Mpauii o;i; nj(>pciiiiKa iimc. 
CEJIOMIII': HccBiijcciia je o^-iyKa. 
KPyHOCJIABA: Behe mu cu c reaujeit naymiM ;to;;uj6! 
CEJIOMIIP: Bnl>ehy tc .LyooBiiimy. 
KPyHOC.lABA: lleKy a.yoiiT m;a;ta! 
CEJIOMHP: Ko6iie mc SBujea^e ue Bapajy. 

KPyilOCMBA: Hiijecy i;pa.i>eBu iio,"i;.ioa;nu iipiijexibaMa ^ ini >>.i 
■.iBuje3Ti,a,. 

CE.10MIIP: Oxo;ine TaniTime! 
KPyHOCJIABA: CJibfioAHe o;^.iyKe! 

r B p T p h II : Bucepnima ii KpyiiocjaBa. 

1jIICEPHU1J,A : PaiLCu je;iaH M.ia;!;aii, o Kpa."t.Hi;e, Kojera cuiij'- 
Hiiu uapaB' Huje- uorjia ajeniuera cxBopiiTii, na pyun je;^He CTapituf 
nac.ioii.en, uuiTC Ty,K6e CBOJe iipn,i, iipucTOJBeM TBOra Be.iH'iaiieTBa ii3pnjcTii. 

KPyHOC.L\BA: lloauam .lu ra? 

ElICEPHimA : lIuocxpaH je 3aucT0, a.m no CBJeAoyGu^ u r.iaca u 
.itma Kaate ;;a je xemuo yBpujel)eH*. 

KPyHOC.lABA: Mii.ioc xie yiu xjeiuuxu ueBO.T>Hiijex : iieua ;^ohc. 

BIICETHimA : IIpHCTynn, o ^ iua;i,iie ! — Bo.iec My rjiac iipHyaiixia : 
iiorjie;;aj ra, o Kpa.T.uue, u peuu je .lu uKa;^a osaKO Jiiijen A.^oh bu^iio 
ce y Kpn.iy 6oa;uu,e o,i .i,y6aBuV 

ToBop iCTBpTu: BojncaBa '', Mupoc.iaB. KpyHoeaasa n EiicepHHua. 

BOJIICABA : Hejioj ce xpy;tHxu BCOMa, Moje y>i>aH>e'! C'hhko moj. 
HCxaxa xo^u u y*aj iisHalui ob;;u^ Mii.ioexuBy nouoh xBOJujeu' xeiui;n- 
JCM HeBoa.aMu. 

jniPOCIAB: Bajiicx! ko.toko cxojii OBa 6o.ieH;.T.HBa ;^yuia 11:^111 ii 
Kp03 OBy Mojy ciipxuy pauy! 

BOJIICABA: Be^pa i;pa.-Euue, auo eu UKaj,a ohyxje.ia mhjoc y 
xBOJujeii upcuMa Bpx HCBCiiHujex, ca;t je Bpujeiie^" oou.iho m^' ibom 
3aj,aH;jjexu '- y ^^ iiOMoli OBcra '^ ])aibeHa cuuua MOra. 

KPyHOCJIABA : Ko re je paHuo"? 3a koju .hi yspoK? ' npHJeiHiaM A; - Hiije HapaB A; ' svjeJosbi 1; * yBpu^eu A; ' iie.va A. 
*■ Voisaiia A, u yaujcK toko; ' j'*aHje A; '^ o;^^ A; " ne.Ma ^; '" OpajeMe A; " niwa 
A; '-' 3a,Ta3j;;nTn A; " Ha A; '* OBora A. I Cicnaaii.o iipiio. Iu5 jniPOC'IAB : Je;tan ojs, mciic iicno3iiaii y oboj ;;yOpanii nojiai; 
TBOra rpaj;a naivio ckO'ih iia mciic h yuo;;c mc MauOM ' y pyiiy ii y iipcii : 
11 Ka;i; mc bh;ijc npocTpra lui rpaiiu u uehc Mpina nero" miiBix, ono.iiii;o 
pc'ie: „;I,aiiiiua, iqiajLcua iiu-', iiii.c rii oitii .iiijoii ;iap." 

KPyHOCJIABA : ^aHuii,a, i;pa.T>a OocancKora Kh^? 

MIIPOC.IAB: Oiia, o Kpaa.ime. II oimac ii3;;ajiiiiK caupu ce y 
rycTUHy ox ;;yopaiJc; yro-iuKO iipiiCTyiiu OBa cxapuna, jtaJKa* Moja ', n 
iiOAHrny mc. Ajih, Bajsiex, nek piijc'iH^' un Co.icc^ rpadu, ,i,yiua .\m 

C KpBHU HCXOAU. 

KryHOClABA : He Coj ce, o MJia;;iie '' ; y pynau cu ko th uoxe 
iiOMoK iio;i;aTu '. — Y i;pa.ibeBCKOM MOMy ;i;Bopy, o BncepHuue, quim ;ia 
uouHiie, H HCKa ce cxaBc cbu Ha^nHu o,t; JiujcKa 3a noBpaTur* xiy 3j,paBj7je. 

BOJHGxVBA : yaiiiiOHtHe xBa.ic BciuiaiiCTBy j,aBau " TBOuy, o Be;;pa 
Kpaj£.Hu;e, Koja He,T,0CTOJnnjeM ciyrawu ;;ocTOJne siorylvcTBy TBOMy no;i,aBaiii 

nOMOhH. — Xo,1U, CHHKO. 

BPICEPHIIll,A : Cpeha MHory je noxuty on sac uuajia, fiy^yliu eac 
j^OBcaa rjije hexe Hsuahu CBany mhjioc, yro;i;an iioi;oj n sy^ijeHO ^^ 3ApaB.T>e. 
XoJ^'Te ca MHOM. 

KPyHOCJiABA : Je;i,iia ;i;c.Tja, y obii nac 3a'ieTa y iiowy cpuy, 3a 
noMohu OBaKO y.T.y;i,ua M.ia;;u,a; jc;i,ua iio;i;y;i,a, y obu xfin nopol)eHa y 
MOJHJe.M npcHiia, 3a ocbctutu ce iipciia oacMy^' ko ra je uspaHuo, — 
je JiH Mn.ioc, lUTO jiu je? ja ne SHaw! 

roBop neTii: uan Miiu.ieyin ii khbs JIa,T,3ap. 

MIIIv'IEym: BHTente HenosnaHH, BpujcMe '^ je Bcke ;i;a im o;i;- 
iqiHJeiii TBOJe umc jije-iima '■'*, nOKJiH neJiem o;i;i;puT ^* ra " pHJeimia. 

jIA/1,3AP : By,';u iiu CBJej;oic obo neCo ;;a yac Kojy Hociiii MOMy 
iiopo^y quHH MH ryouTu oho rioiiuiKeHCTBO Koje ce ;;octoju BHTCsy rano 
xpafipeny u Kpa.T>imu KpyiiociaBii, tbojoj 6paTyqe;^H ; ii ob;i;h ^'' roBopau 
,ia CBe niTO iiuhiim, quHHU no cujih. Xo;;'mo, Ka;i; xohem. 

MHiaEyiU: A"' r;i;je hcMO xo^^hth? 

JIAJI,3AP: llsnaii rpa^a. 

MIlKJIEyill: Ax, Kaico ce ,i,o6po bh;i;h ;i,a 3Jio nosHaiu 6aHa j\Ih- 
iwieyma! ja ne yMujcM jej;aH xuii iipo,^ii.T.uTii " iiojnjex nOH;yj,a: obo 
MJecTO MJecTO je usBpcuo sa nac, a xpaCpcny '^ Buresy u Bpiije,T,ny ^* 
MJecTO 'e^" CBaKO MJecro uoi;o6ho. Saxo cxaBH pyiiy na Ma'i! 

JIA^SAP: K&x je xana CHJia, cbo mc! (Oodii ce onji/.J 

^ nocmije npcii A; ^ iier A; ^ Khu A; * Moja Maji;a A; ^'^ mh Oojicc pnje>i A: 
" Mjaqe A; ' ^am A; * iioBparnTii A; ' noAasaM A; "' ;Kyi)eHO A; " OHOsiy A: 
'- CpHJejie A; '^ aJcibm A; " neMa H; '^ o;\n A; '" ue-va A; " prodiegliti c doiimtje 
njicvi/'ieniiM e ^; ^°"'* xpaGpeHCTiiy Bpiije,^iia uiiieaa A; ''■' je A. IjtJ Uyiiicrpax. r n p lu c T II : Canu ' ypoin ', MiiiMoym ii Kiioa Jla^aap. 

yi'OlIl : V>AiH' MiiKJioyiiiy, Kiipwe- Jla;;:ta|)o, iino 'ihiiiito. ?! 

I\IIIli.lI^>'llI : Uaiie >'i)oiiiy, ruqje j^ouiacrjc oitii iiyi' iioj mu cmcctut •' 
.joAail 6oj Kojii TOJiHKO* mii ce xpaCpeiiiiJH uiuih, kojhko iieJMa sa iio- 
•lOTUK o.\ipa;iy uii i!oiipiijaTC.i>CTBO ikth.mi cavio iictiyibeii.e •'' o^ jtVU'c 
Niajiaxiie iio;i;y;i,o. 

yi'OllI: EpaTy'ic[,i] " tii caw: to xohe pujcTH ' ."tp/Kaji OKpHaBHTii 
OBH Ma<i y CBa'iiijoj upBu aa oGpaHy o;i thojiijox ;ycjia ; a.in cum u ;;par 
joiiiTO iipnjarc'i. i;Hc:iy ."Ia;i,napy. ^axo ;Ke.iiiM ii ysco Oux CMnpirrn Baiiie 

CMCliC. 

.'IA/l,3Al*: Cbhjct.to Oaiie, naKOii Bcie BpcMCiia**, o;;i{a,^" co y obomv 
iiaxo,";iiM '° i;pa.i,ccTBy, sacjcKo jc .nanacKa dan Mmacyiii y r.iaBy ooa- 
3iiaTH Moje Cinje; roBopuu'' My .na cum i;iie:i .'hv;3ap, Biiren, ii o;i bc- 
ipujcx '- 6aiia a* hcxo;(u '* moje luieMc. Hiijc My ,nocTa! ja Behe o;iKpHTii 
ce lie Mory: on ce saxo cJMifi, aoBO mc iia ooj ; ja, na iie ymnHTU 
i;piiBO Ma>iy iroju iiaiuCM, c.iyiKUM ra. Obo cy iiaiiic CMche! 

yPOlJI: He 'lyx UKa^a CMJeiiiiiuje CTBapii hh iiOTuiuTenujera yspoKa 
:ia oiiTii ce o;t OBora. 

lUlK.IEyill : lioTuuiTeiio je ;ye.io .ipaiaxii y cujciiu CBOJ jkhbot, 
i;a;i, ne mojkc ce iKUB.'bexu '* c ucuyn.eH>CM ''' o;; CBOJiijex iiosyjta ; a tu 
He 3iiam ko.iiiko je mchu iiorpeGao suaxu 6uTJe liiiesa Jla^^apa ii ko je on. 

.'lA^BAP: llii TU 3uaTu ne mohcciu kojiuko je Menu nOTpeSuo aa- 
ca^a TajaTU MOJe umc; uMan HeupHJaTe.-bfi i;oju, kh;s, Cu mc oCasua-iH ^'', 
MOrjui 6u uory6uTu mc. 

MIIK.lEyiU: KueiKe Ja;;3ape, uo;;aBaui mu jaiu yspoi; o;t oinTpujc 
CMehe; a to ja iiehy yMJexu cupoBua ,i,ji;KaTu TBora uMCua u yje^HO 
uanjiaTUTu MOJe Hce.i.e u TBOJe iie yBpujej,uTu? 

yPOm : yTaH;uTe ce, saurro ytaM CMupuTU ooa, noKJiu Me je 
cpeha AOBe.ia ;i,a ycxaBUM 6oj Koju dujaxoxe saBpr.iu. 

.lAJl.BAP: To Cu Menu BCOMa yro;tno ou.io. 

JIIlK.lEyUI : II Menu aaucxo, nena ne euiijeHUTe ^a ja caMO 
y Mauy ;i,i)h;um MOJe pasjiore. 

yPOIII: Tu, Sane, »;e.iuiu suaxu i;o je Kuea JIa;i3ap? 

MHIv.lEyill : 3a snaxu caMO KOMy caa ;t p he a h ; 3auiT0 UMa na- 
'luue ujeMcnuTe Kojujeii AP>f>i mchc 3apo6.'£>eHa, 

yPOIII: A TU, KHCise, seaum ;ta xu je BeJiuKa noxpeda CKpoBCHO 
11 oxaJHO ;i:p;KaTn xBOJe hmc? 

' Can ypom, Can A; - unese A; ^ neMa A; ' nocmije mh ee A; ^ ncnyitenje A; 
■ Cpaiy^eA A; ' puxii A; « CpeiieBa A; '^ o;5Ka,ia A; '" nocmje Kpa.ieCTBy A; " toko 
'I M A; '- EpiUHUjex A; ^^ nocmje MOJe A; '' ;KUBJeTii A; '^ HCiiyiBCHJeM A; '° no- 
;;Ha.!iii A. Ci:a;;aii>o ripiio. I,'i7 .1A^T^3A1': Baimo JiaJBcliy cjiaay HMaw SBaru cc hmouom oj, cy;Kii.a 
II poOa Sana .MuK.icyiiia. 

MHK.'IE.VILI: IJeJiui; cii 'lOBJcir. u oaiic >'i»oiiiy, iii;o tu ii.u- o,; pywe ' 
I'MupiiTii OBc ;i,i>iij(' TO.iiiKO cyiipOTiiuiie /KC.i.e. 

yi'Ulll : A ca,:ia jio.iiim eac ,^a Mil h jo tan u ,i.[>yva UMiyjc no 
je;^aH xiajiaxaii ,iuo o,t cuojiijex iio»;y;;a. 

JIAJJ,3AP: (),i MCHC "iiiHii iiiTO th je ,iparo. 

MHKVIEyill: IIiiitom- ;ui :iiiaM i;o jo omi i;iio3 .la.v.jap, ,-tapoiialiy 

TH II OaHOBCTBO. 

ypOUI: J{a'^ Ka;t jc xaKO, Kiic:i •laj.aap iiMa ce O'lUTOBar. 

.IAjl,3Al': ypouiyl iipujaTO.i.yI 

yrOIlI: A oau Muiueyiii iiiiuujeh iiene luia cc ycTpnjeTH* :ui 
iiCTHacc' ;;aH;"i caxio 3a" ooasuaiu ko je kucm .'Lx^aap, ofiehaBajyhii ja 
11 3aBcn<yjyiiu ' Mojy piijci 3,a ri[)iije OBera BpcueHa** iiMa ce SHarii oi 
ifccra CBC lUTO on 3Ha o;i; caiiora ceoe. 

MIIOEyiU: Te6u ce, o 6ane ypomy, — ja Bu;^HM, — Ma.'io xaje 
ooasHaTii H>eroBO 6iitjc, a Menu je iioxpeoHO 3iiaTu ra; saro ne 6yAii 
TH MyuHO Aa Tpy;tiio iio;i,iiocum to iipo;;ii.i.L'H.e ''. Hy, samro cau ce sa- 
Besao CTaTH na tbojoj ocy;;ii, ctojiim, j,a mu ce i'iuitom ^^ He noManita '^ 
lUTO MU ce ooeha.10. 

.IAjl,3AP: Moja piije'i u TBOJa o-iaroAapnoc Behc cy mo naBeaa.iii. 

ilMK.lEyill : Eaue, oCTae^aM to c kiicsom ."laAsapoM, Hei;a riO'ineiii 
o^^caita MO.THTU ra ,ia ce o.^tupuje, iie 3a uho, uero ucKa My ce yioxe y 
j^opy OBOMy yiumiTH '- oiia c.iy;i;6a Kojy jioctoju. — liiieHce^' .Ia;!,3apo, 
iipocTii Mojoj oritCBiiTOJ '^ ii0}Ky,i,u II ;ipH;ii mc 3a iipujaTO.ija, Ma neiioanaiia. 

r B p c e ,1 >i II : icnea .laAsap u oau yiioiu. 

XV^oAP: Ham ibOKu y,i,ec sohc ;ia cmo iieiipiijaTC.i>u, a crpax Me 
;;a fecMO 0Aca,vi' ohtu u ^"' Be.ie nelui. — Bane ypoiuy, y i;o.iHi;e CMcKe 
iiocTaB.T.a TC Moje iipHJaTexcrBO. 

yPOlII: Be.ie rope u Toa;e ja caM ciipaBaii iio,t,iuijotu sauujeJi^'' 
Te6e, 3aiUT0 UKa;i,a no MOry o;;BpaTUTU xeou one mu.ioctii Koje caM iipiiMuo 
0,1 6.iaroAapCTBa TBOra y Kpaj.ecxBy TBOsiy o^ BoeMuje, r^je caM npujiiio 
i-Bc one uacTU KOJe oj, Kpa;LCBCKora ce Mory cuna jej,H0iiy Hej,0CT0JH0My '" 
iipHKasaTU c.iy3H. II saucTO Ap^iiu y pynu ;;a ja sa'' obu moj ;i;ubot 
lie xajcM Apyro, hh aa Apyro ra ys^p^KUM iiero.m :!a uocbctut '^ ra nti- 
cjyaidH TBOJoj. 

' naMexii A; ^ ueroM A; ' ;;ai;e A: * yCTpnimi A; '" neriiec A; ^ neMa A; 
' BaBeHcanajyhu A; ' SpHMena A; " prodjegliegne c dotfuuje npeatfiemiM npeii.u e M,. 
npoAU.T.eHje A; '" uctom A; " noMaibi;a A; '■ ihrbth A; " KHeae A; '* orite- 
iiHTOj A; '■' Ke.vo 'I; ''' unjeha A: '' iie^oCTOJHOM A; '* iiocneTUTii A. 1&8 By<iii»r|)ux. JIA/l,3Al': To 3H!VM, mi;;[iM ii iii'icm jiyiiOM :iaiiCTO. 

yPOlII: ;I,a iiiro co Myiaii y cpuy iiaxoTHinV jc,T,a uiijcha iidmcko- 
uapba ' uaiia MiiiMcymay To- ;iii -m - jc CKpoBoiia Jiciipasiiou ii TaiiniiHa 
jberoue iiasiCTn':' 

JIA^3AP: .'I a X 'I H II a o,;; iLerouc iiaMcni h Terora o;i; mojhjcx tc- 
iiiKiijox Tpy.ui'' ApiKG MC ouaijo yuBiijcji.Piia''. 

yi'Olll: A lie y3;;pH;ii re miiiiTa iipiijaTejbCTBO 6ana Ypoiiia, i.-pa- 
.bHUHHa GpaTy'iCAaV 

.'lA/I.BAr: y;t;i,p;i;ii, iiy mo loiiii y ;ty6Hiiy o^, HCBOJi.a, saiUTO can 
emi rpa;;ii.Miiiia, >iecKora i.-pa.ba, ciaporu iieiipujaTe.T>a Kpa.i.ecrBa OBOra. 

yPOIII: Ihi'iei; ce pasBCCejiH, Haiirro TBOJa .i>y6aB iiMa cry'iHTH 
■u cje;iHiiinii ;i,aBiio ;i;y;yeiiii '' lanp MC'l)y OBa ,";Ba Kpa.i.ecrna. 

;lA,l,oAP: A.iu uoj oribCBuru '', i;ojii ce CBaK'iac Behu yiKHiKe y 
MOJiijeM ripcuMa, CMiipurn ' ce He Moate! 

yPOIII: Boj .byBciiii y CBaKO jc yro;i,an BpujeMe**, ii :iacBC ep" 
•ce no,iHOce Tpy;i,u Heiiapcienn, a;ui co cboj j;o6utiiiik oeraHe ; a iiaj.miiK' 
uua Out '" -reou yro^au obii tboj 6oj, samro i;pa.bui;a KpyHOC.iaBa, opa- 
Tyiie;;a xioja, sacse ep uehe ^a hyTii njiaMa ct;" n>y6aBii ^^ hu Moace 
uNie^^ OA BJepeHUKa 'lyxH, rpeSyje iiajnocinje ^a iioro;i;H XTJeiby ^^ oa" 
oaiia u rociioj,e, kojh cy craBHO o,';.iy<iii.i[i BuheTii yxBpl^eiio obo Kpa- 
-.i.eCTB0 ''■ H.e nopoAOM. M aaTO cy o;i;npaBUjm CejiOMupa, ibe nay>iuTe;i>a, 
;ia joj iiacTOJii npoMnjcHUTn 0TBp,i;iiyTy uuco h ,i;a o,^.iy'iu yacTU BJe- 
peHHKa. 3aT0 croj ncce.io ; u ^* ja hy c jioje crpane cse n0MH.e CTaBUTH '* 
aa H'lHJa, u;?Ban TBOJa, He 6yj;e. yrOJiuKO ApiKU iic y tbojoj mh.iocth. 

r 1! p o c M 11 : i:hi;8 JaAiiap caji. 

Bu;i,u.M, ax jaox, u iioaaaM ;ta cy u Hcoeca ucra cyuporuBiia sio- 
jiijexi >Ke.i.aMu, aKO y BpHJeiie^ xax HaJBclie ja Taja-m uiiax iioje hmb 
ciiaa Mu ce 'iuhu ;ta ce OAKpHJen: a i;a;i,a ce ojtKpiijeii sa Jlaynia^', 
Kpajia "lecKora cnaa, CBaKauo xpeCiyje j;a uoruHCM, saniTO o;i, pyna ae- 
npujare.TjCKujex iuto hiio 'leKa-ni Mory nero.iu usryo.-LeibC '** o;; xiuBOxa? 
ITy CBaKaKO caji jej,aHiiyT obh aoiBOx iiocBeTHO Kpa.T>ni;u KpyHOCiaBn ; 
saiuTO j,a ra ymTe;i;uii uarySuTH, Ka;i,a^' ona sanoBJCAiiTU Oy;;e? CaM rjiac 
o.i; Ibe .ijeiiocTU iioro je yqnHUT-" j,a ocxaBini Kpa-teBCKu ^Bop hajna 
Mora u Moje po;i;HO irjecxo-^ u }5,a ce iiocxaBHii iia norySy cxpaiuHy osaKO; 
a ca;;a u3Haxo;iHM y ajenocxH o;; cynua ocKBpaeibe -- oj, naK-'Lene iicMn- 

' UBUCKOEanja A; * - lojnKO A; ' jiyua A; * yxu.T-eue A; =xy^eHuA; ' orH.e- 
iHUTU A; ' CMnpnT A; " Opnjeiie A*, » Aa A; ^^ Gnxa A; '' iyeeaMra A; '- iLMCHaA; 
" XTJeHJy A; " ne.Ma 1; '^ toko m A; '" ocraBnTH A; " Mnaoraa (ucnpachoMj A; 
-' uaryo.bCMJe A; " Ka.i; A: -" yiiTimTii A; 2' mucto A; -- ocKBpiLciije A. CK.13aiLC Mpjtil. IVJ jiiiCTH. 3aiiiro. nedeca, spauOM naj.ijeimiiijoM ' o;i, Baiiieru iipii;injeii<ira 
yjicca ypcH-iu'Te ibc .'luuc aKO iiociujo yTijp;;iiCTC one iipcu cnijeuoM u 
KaMCHOM, iiei.a ho moikc ohyhcrii - n.iaMa o;; .i.y6aBH ? Hy ce iie >jy;;uM, 
op iiaito jc y jijeiiocTii Co;t iipii.iiiKC, rauo ii iipujiiiice iieJMa y iicmhjiocth. 
A.iii CBauaKO cjiyjKiiTii hy; najiiocjiiije^ ue mo.kc iiero cc xapiia yKaaaiu 
— iiHJc JiaB, HHJe ;!nnjcp : 

npaueAHO je A'I ce inani 
c.iy;K6a BJopiia .T.y6oiiiiiii;a 
u A«i 3a xap xap cc upaxu — 
Hc hcmiijIOC Bpjia u iipuna. 

r n p ,1. P E e T 11 : CyHiauuna ii Biicepiiima. 

CyHMAIIIlUA: He bu;i,iiiu^, o BHCepHHi;e? ;i,oca;;a caw mijcHiJ.ia 
^a .T>y6iiM, iiy cau u pyKOJi ^piuajia ,'i,a caM c.;ioooj,Ha ox MyKa ayBC- 
iiiijex: >iUH>auie mu ce ;;a cau ibyCoBiiima, iiy 6e3 noHcyiie; hyTHJax ^a 
cy Mojc iKC.T.e ycii.iOBanc' sa .iiyoinu i;nc3a .la,T,3apa, a.'m ca.M BJia;i;ajia 
Ha Moj Ha'iuH y;!;i,OM o;i, pas.iora. SauCTO .T>youJia caM, iiy 6e3 cyMite. 

BIICEPHIIHA : r;i;je Huje .tyCaBu, ry iiuje hh cyjiite, ano ce mohjo 
piijex ;;a ce cyMiLa He pal)a o^ .i^ySaBU. 

CyHHAHIIUA: Majio je ;;ana npoiu-io ja cywiLUji ;;a khcs Jla,T,3aii 
.TjyoH KpajbHuy KpynociaBy, Mojy cecxpy, u ;i;a sa H.e Ciiysdy h .T.y6aij 
y" OBOiiy ce iiaxo^iu" .^Bopy, mro — ai;o jo iicTiiua — Ba.tu mii .lyiuy 
U3 Tiije.ia I 

BIICEP11II1J,A: KaKOMy;iparo, to hcmoj ' aa tii ' cyMi£.e hu crpaxa 
nOAaBa ^, saniTO jomre Ka;i; 6n Kpa.T.Hu,a Mor.ia iiyheTu ' y npcujia ^° n.iaM 
ox .xySaBn, no 6u saucxo CBOJe iioaiyAC ynpaBn.ia Hcro.iu nyi" Kpa.r.cB- 
CKora cuaa, aa u3Je;(Ha»iHTu'' ni iwim cBOJe Curje. 

CyHHAIIHI],A: Te iicre miiciu u mciiii uecTOKpax npuKO naMCTii 
npoi^y, a;ni mii;a;i,a Hujecy mu ce iiorae 3a cpue 3a,;^jeCTHT^", 3aiuTu 
aacBe ;i;a je Kpa.'BiJua c.io6o;;na ox .T>yBeHiijex ;i;e.T.a, a.™ je jual^axiia, 
u y cyxo ce ;;pBO .laciio orair. '•' yxnru. Ja hc snaji iuto ouxn mohjc : 
HI TO re jio.iuM, ii3iial)u naiiuH ;i;a ce ooasiia ico je obu Kues .Ia;i,3ap. 
CiaBii iiOMibe CBeKO.iuKC ; ja SHaa, Ka;i; ce th e HaiiuHujcii ;^BopHujeM ^^ 
Tuojiije.Ma'* CTaBuiu, cse th hcxoau k6 xoheiii. 

BIlCEPIlimA: rociiol>e'\ aKO je ucxuaa ;i,a je iiocTaBuo imco 
Ha Kpa.i.uuy ri[iyH0C.iaBy, sa.MaHU hcMO n3HCK0BaTU ibcroBO ouxje, 3aiuT0,, ' iiaj.iiminiijeM A; - ohyijern A; ■' noc.iuje lie. moikb A; * vidise ''I, uidisc A; 
^ iic.nped Jioje a;cie A; "-" Haxo;^u ce y oiiojiy A; '"'' mchh A; ^ ne uo^aca A; ' hy- 
Tjrni A; "' npcHM A; " cje,!i;HHiiTn A; '- oa;ijeTii A; " ogbgan ^I: '* ,T,BopimMe 
Tiiojujia A; '"' rocnoje A. liiU ItyiiuoTpax. aa flOTcliii iiiTO je iiaMiic'iiio, piijeru Ke :{& iberOBo iijicmc iicxoj^u ox 
lIpiijaMiv, K|)!U.a OA Tpoje, ;i,!i ii|»:i,i,jc,ui«c'roiiii cyny ii;;j e,ia ' npiuofiiio 
jt* T|)aoii;ioii;i,y u ;;iv jc on poAJcii Hccapoiia- oa" lio.i.eiia. 

CyH'IAlIllUA : lUro rii^ he pHJCTU, ja ne »uaM; aiiaM oiio ueOMii 
lodpo ;ui itamo ii .iiiucm ii .ijciini :taNgepuTO * ii.iCMCiicmo y ceoii, a 
Ji n o r i; p a T II y yoo3iije.M .xa.i.iiiia.Mu ^ crojc caKpnBciiii i;pa.i>eBCKii 
CHHOBii. A.iii :iaiiiTO siiau ,^a jc to.ihko ciaMOBHT ho o;;Kpiiru cuora 
oHTJa, ,T,iv j>' y oiiii 'lac saio xtuo ce Ohth c oaiioxi MmaeyiuOM, raojy 
iiOMiby cuiijoiiiiM iiajiio.ijy na obo ooa:tiiaTii. 

UIICEI'lllIHA: BaiiCTO jc u.iii to-'iiiko yoor ii iioniiiireii, ,ia ra je 
cpa.M o;ti;puTii cBora imcHa, iia iic uyryoiini one cpeKe ii >iacTH Koje je 
y OBCsiy ;tBO])y uiiiiaiiio, — ii.iii iioryha u BciiiKa upa^.a cmi i;oju Bchy 
.i.yoaB quiiu oBoj i;pyiiii ii K[)a.i.eciBy iiero.iu Kpa.T>Hi;». 

Cyil'IAllimA : ByA" I^TO.My;^pa^o ! aKO ja ooasiiaM ico je cmuo 
panaM o^ .i.yoasu iKipaiiuTii obo cpqe, oinii iic iiOMiba Moja'' u mhco 
1UHHTU ;;a ra u oa^paBii. Baro cc tii craBii na obo, o Bucepiiuu;c; tii 
Me caMa Moateui yTJeuiiir ". 

BIICEPHII1I,A : JJeJiuiii mii, orocnofjc*', ;;a jc to.ihko OTBp.^nyi- iia 
o;^KpuTU ce, j,a je mchc crpax ne usryouxu cbc y.MJcucTBO m ii.hm. Hy 
CBaiiaKO c.iyHJuhy tg; nero nyiuxa^ Me nena oru;teM Bul)eTB '" jcAHora 
M;ia;ii;a u;^paH>eHa, y kojcmj' ce HtuBory iiaxoj;n, nci;a yjiuje.M Kpa.TjHijn 
o^roBop iio^aTu, Koja mc je noc.ia.ia ,^a biiji,um imo ce 'innn ox itera. 

CyH'JAHlIlI,A : nol)u, Ijiiccpauue, u no.^aj mu 6p30 o,^roBop. 

ToBop ^teceru: EucepHUua u Pa,-;ocjaB. 

BlICEPHimA (ca.va^^j : A.iu eso o;^OBy4 Pa;^oc.^aB, ;tjeTHh KHeaa 
.'Iaj,3apa; xoKy Kyniarn iiory .lu iuto '- o;ii H>era iissa.^HTn : Ma.iaxH0 je 
cy-iy^ — h' citujcHUM ra upuBapux^-' .lacHO. 

PA^OC.IAB (cci.M 1^) : Bpar yso Ka;^ ini je Hajnpso na.io na ^* naMCi' 
,^ohii y OBU ,^Bop: CBaKii ce 'lac HaxOJ^u^r .iriKar 6.iu3je Bjeina.ia! Mo- 
ranie ;m iiito uho ohu ceSpaBai; ^^ Can MnKJieym ncro.iu iiCKarH Haiue 
6HTJe? CH.TOBao ce iinea ."Ia;;3ap, sioj rocnap, ;i,aTH siy .mjeniijex pajequ, 
a.TH OH, Koju DMa je;;Hy nasier k6 y rosapa, xtuo ce hi imim 6htii 
HJiH ^® ra n03HaTH. II ne 3Hax[ Bche uito ce je ot; i6hx yiHHii.io, ep ja. 
Kax caM bh;;ho ^a ce ;iioxo;i,u na pyi;e, CTasuo ca.\i nore y ;ije.io. ' cyKyisAJe;;a A; - o;; qecapona A; ^ »e.«a ^; ' samierito co e Had perKOM A ; 
* xaxflHOM A; ^ nocjiuje MHCo A; ' yrjemnTH A; ^ roenoje A; 9 nyeiH A; " bu- 
^ern A; " «f.«a A; '- nocjinje 0,1. nera A; '^ upnEapiiTii A; " y A; ■'' scbravaz ^I, 
sbrauaz A; ■'' ajn A. CKaoaibc iipno. ini I)HCEPIIIII1,A: ra,T,oc.iaBP, r,T,JG Hj;eui? uno cc o.i, tcOc 'mun? 
HcKe iMKa^ ' rii ce I'ocuap o.ii^puo ;ia- oiiora ico jc- iic mojkc cc c to- 

OOM rOBOpHT^l 

P/VI,OC.'[AB (ca.it*'.- BaJMCx, ooiiniiauii i'mo !) — E, rociioljc ', iicmhJ 
CO pyrar'': ja casi je;;au cupouax c.iyra. 

BHCEI'HIIIIA: rocno,napy raAOCiaue, in en ch; itaucro iiocraBito 
y ibCKO isOJiu'iauCTBo! CdO.MCHu ee ;i,a Bureau ii rociio,ia c ;gcB0J4iin,a.\t 
11 (• ,T;Bopi;ui[,aM ' iiMaj,y '^ upoxoj^iTii " jtBopHO n o.iiaro,i,apiio ; u aacBC ^a 
jc i;iie:! .'la;;3ap Bche noiinaii aa ouora Kojii jcc, u iipuwa 'lacru Koje My 
ce ;;ocTOJe "*, tu cc iie 6u uuu tojiuko oxojiiitu. 

PA/1,0CJIAB (ccwf*; Obc ABopi;uir,c bcjic 3iiajy ! ja cc saaCTO iiehy 
yiuaxu: OTBopu ouu, Pa;;ocJiaBe — iiCKa je mciui !) — rocuoh^c'', mchh jc 
BCOMu Apiii'O Ail ce je oi5a3Ha.io ko je kucs JIa,'^;)ap, Moj rocuap ; saro 
TC MO.iuM, peuii Mil iiiTOro;;u ox ifccroBa Surja, iiaiii-ro je BC.ie dpCMCiia 
Aa ra Cjiyajini, u joui ne Mory aHaxii ko je. 

BI'ICEPHIIIJ,A [caMa*: Ja ci;ujeii.ax c .iyj,iijc.M rocopinu, a on 
Bcie Bche sua o;i, mchc ; cipax mc ^a liy aa-uy^y rpaTHT " puje'iu.) 

PA^OOJIAB: Cipax mc j;a iinje Kojiiro,!'- t^'kAv, kojh lae no 
cHMJCTy 3a /KUBJCTU MaMOM ^^ 11 T;iaiio5i, u j,a cc iipunpoj;aBa sa bc- 
.inua 'lOBJCKa. 

1>IICEPHU1J,A : Hiijo to rauo! ou je bcjic Bchu iicro m cnujeimui, 
u Til ce saucTO MOa;eiii cpckau 3BaTU na c.iyacou otiaKO luieMCHHTa ro- 
ciio,u<'mlia. 

PA/I,0C.1AB {ca.v^: Baucxo ce jc o.i,KpHOl HCKa ra — ^oopo je 
yiuiiuo, cp he u sieau 6o.i.e (jut^*. Uy ko ana ;i,a OBa ,-;jeB0J'juua ne 
HiiiTe c* OBUje.M Ha'iiiHOJi Meiie npuBapnTU u itera no mchu oSasnaTU 
— Ma aanCTO iiehcl) — ^l,a Tauo je Knea Jla;t3ap reoii pei;6 ko je? 

BI'ICEPHIIU,A: Menu? — (Saucio cc .nijeuo paHyMuje.uo ''^!) — 
iipa.i&y TU ;;a cc je o,T,Kpuo oany MuKieyuiy. 

PA^OC.'IAB (ca.M^: Baiiy MuK-icyiny? obo je ucTuna, inije Behe 
cyMite!) — BjepyjcM, roenol)e ^, ,i,a cc jc o^Kpuo oany MuK.ieyaiy, aaiuxo 
je TOJiuKO ouo u>era uuhuo "*, ;;a uc mo/KC 6htu '' uiiaKO nero .ta My je 
iioro;T,uo, 3ainT0 6u na .^pyru ua'iuH onaKO njieMOHUTy BUTcay KpuBO 
yquHuo. CuujcnuM j,a ce o^Kpuo o,i; CTpaxa; iiy, jecaM jiu yroHenyo? 

BMCEPHIIHA : ^loca o;i; cxpaxa?! OnaKa rocuoj,a Kano jc on CTpaxa 
iieuiiajy! nero, 3a iic iipu;i,ooHTu oaiia MuKJicyuia opyiitjeM, xtuo ra jc 
iipH;i;o6HTH 6jiaroj,apcTBOM u npunoBHl)CTu Aiy cbojc umc. ' o.^Ka H; - - Hcva H; ' roBopuTU A; ' ue.va A; ^ rociioje A; ' pyraTH A: 
' .^opKiubaMii A; * ujiajy A; ' iKUBJera A; ''^ npncroje A; " CTpainm A; '-' Kojii- 
roAn A; '' mamon ucupacieno na mamom 'I: " fiiiTii A; i' pasyjiniio A; "^ ucko A; 
'^ nocjiuje iinaKO A. 

M. Peiuerap: ^lerupn d>/opoea'ii:e flpa.Mf. 11 10-J liyiiiexpax. rA;l,OCJlAH (cuM^): (Cbc cy obo o<iiitu Cu.i.csh ^a cc jo o;^Kl)Ho; 
a.iii cmiK.iKO TpiijoOa- jc- ^a, cc ja 'lyimM, ;ia mo iie Ch iipiiuapiLia.) — 
^l,a i;ajt co iiclic :iiia tko-' jo, mo.iiim to, jtcuu ii moiiu, iioi;a ii ja .uiaM 
Kora o.iyjKii.M ii Mory jih itojc AoOpo oji, ibcra yo-aTii. 

r>HCEI'linil,A: 11 iiauCTO ra th iic iioaiiaiu ? 

l'A;i,()(!.lAr.: ]k', i'Ooiiol>c'', itaucio. 

i;iICErilllUA: ;3aiiCT0? 

rA;l,*'(VlAl»: llitii.r.y th ' ,ta no, :iaiiCTO. 

IJIICEl'llMUA: j[a, ue ne y;iAp;i>ii cnji'iia i:oja or' inia iiooiitii riiOMy 
rociiapy"', aaHCro Ohx th <iiiuHJia iii)hChtii ii ' pyi;o ii iioie! i;iio;i .hwiip, 
k6 ohh rociio;i,ii'iiil» Kojn joe, u ' c mothhom co o;u;piio ii [)Ci;(") ^a iiiitko 
iiuu iiero.'iii tu MOaiciii CBjc;^0'lHTH n.oroito luicMo u Oinjo, — a th 
jouixe xoK xhhhth! Othau oH'iac' ncnpH;; mohc; ho iiniiir ^a cf^ pj^- 
cp'iuM BcKc! 

l\Vl^t'-^A15 : llpocTU, Tocnol^c'': ja caM cbo obo 'jhhho :?a cjiyiKHTii 
BJepHO KHc;!a Jlaj;:tapa, kojh mh jc aanitujoruo ^a lic mc ydaxH, aito 6hx 
o.nKpno Jbcra. H ua^ 6hx to yiHiiuo, liaucxo 6iix j;ocTOJaii duo CMprH, 
I'aiHTO nonpHJaTO.r>CTB0 i;oje jc Mcl)y Kpa.i.ecTB0M o.i UooMHJr- n 0Be3HJCM" 
n,ora Gu na Bo.iuKy iioryOy ' moivio ^obcctht '. 

EIICEPHIIUA : .(o;;a jc obo no cpcKu Jlayni, chh Kpa.T>a uecuora"? 

PA;1,0C.1AI) : Bnaiu My h umc?! ;[a ko th jc pci;6 i;aK0 cc sobo y 
oBOiiy Kpa.bccTBy':' 

KHCEPHIIHA (ca-va''; lI:iBo,i.ox ra", aiio h ;i,ouiia!,i — On jo 
OBO '" pcKO CBC^", Hcro HHJc My y^o;^HO ;i;a ce iipor.iacu " OBa crBap". 
3aT0 u TH HCMOJ HUKOMy pHJOTii ii.croBa HMoua, Horo Taju, i;6 cu ii .1,0- 
ea,T; ^-, u yjKHBaj obo aa Mojy n.y6aB, (Oadu ^^ My dajuiea Kujidjuy ".^ 

PA/l,OCJAB (ca.M^): BnAHin! Ka^ mo nosnajy aa iqiaj.OBa o.iyry, 
.loxe u ;;a;iv'i,e AiipoBii ! 

roBop jcAauaecTu'^: cnuaa 11' AyOpaBa^. — flamma, i;liu i:pa.i.a o,\ liociio, 
y xaiiiiiaM MjiiiKiijeM ; Byqucipax, aacosau" y cnujiii"', u Can Pa;i,OMiip. 

^AHHIJrA. (caMa^J: OBaiiO 'ihhu ibyCaB y OMpaay DpoMHJeiteua : 
cpiie OBO, Kojc ce Mor.io pa»:chn na hjiem oj; .-bySaBH npcMa MnpociaBv. 
yriiCHT^' jc'' MOr.io CBOJ oraii. y .ie,T;y 0,1; ilcpobc i:pBii. HenoanaH ;toiu6 
jc y ABop haJKa Mora h spaKOu csoje ^jenocTu mohc je ua CBOJy npn- 
Tcro .T,y6aB; ny, nexapau n nenoaHan, Mpsje cboko.iukc oiio naquHO ko- 

' iicMa A; ' rpeCyje A; = ko A; * rocnoje A; ^ rocno.iapy A; '■ oniiaajeM A; 
'-' aiooo noraOno ,ioi!ecTii A; " 04 ^lexa A; ^^ Ifvedoga, sama H. HanoAOX ra A; 
i«-w cno peKo A; """ oca CToap npor.iacii A; " )^oea;^;^ A; " o,-iu A: •* kolainu A, 
i«io 6u ce M02JIO nuTOTu v KOwiajiiHy; '■' (Ulena) je,';aiieCTa A, na rairo n da.i,e ,Hr.a- 
iiecia nrd.; ""' y cnn.in 3ai;oBan A; " ugafitie 1. CKaaaiLi! upim. 1G^{ JBJOM ja iKO.i.iix ii.ora ' y:iniicirni ', ii ;)aMiiM.i.eii 0,1 iiorjic;;u jtvinfs ;uto|i- 
KHit.p, lie 611 My Myiiiu moiiu ucthj juijeiii ,;a Mpsii Mojy .i-youi! ; 11 itii- 
;;elui Menc y jc;'- mtirriJopcHy 11 :iiiajyliii ,'ui pacpiKda-' o;; MoryKajex 
i;o.'iiiKrt* ;;oumijc iiuAt', tojiuko'' to<i;c y,'i,pe, yxeue U3 ;uiopa MOi-a. A.iiija, 
110 Moryli iiaciiTiiT " iio;Ky;;c oji, ocitcic iicrojiii mojiijcm pyi;a.Mii, y oBujc.ji 
xa.i.miaM OTH.^tox iMujcitUTii ra', 11 npui'o;m mu cc ;iaiiaCKa y OBOJ ,ny- 
('ipauii ;;ofTuriiyT "^ ra u ySurii. 

BYMHCTPAX: Ax aujoua M.ia;i;ua, ax yrc^nc iipupcic! iieua jo 
Menu: ca,T, hy ce yTa;i;uTH. (Oedn' xiima sa uac /(uHumj^" 11 hocu j 

Cttll.l}/.) 

VAJiOMlW : 111 JO jo to, iiocBUJeciiu ByquCTpame? Kojc co to 6e- 
yaKOibo 0,1, TBOJe 3.106110 iiy;^u uu/tii? II joiu xohein TBOJy oiiauy uapaB 
y MOoaMU y3;ipavaTii aaiBy? (Oedn^^ je^^ [Bynucmpax] uijuimaea^'- u 
ojeih-ii ca.v ^^ y cuuaij.) ■ — Tu, sLia;i,'ie, c.lIljeJ^u moho h uyBaj cc yna- 
iipiije.Ta '■' uo nycTOinuM TaKO can cimxax^'' ce. 

jJ^iVHHU.A : Opoha je Moja, bhtokc yaMuoatHTH, TBOJa 6jiaroAapHoc ; 
II CTpax Kojii OBH ''^ ;tnBJu 'lOBJOK'niia 03, TBOra rocnocTBa '"^ jiohc je oa 
CMprii sauiTHTUO. 3aT0, 3a iicxapaii ce lie ^' yitasarii ;i,o6pO'imiuy trko 
djiary, mo;ium th ce ;;a mu tbojc iimo o;i;Kpujeui, ueiia y Kojero^ii MOry 
Aooa yuaaaTu Te6n ;i,a imjecu OBy cjiyatGy yoiHuo iiorojiu je;'i;HOMy Koju 
TC MO'.Ke iia BojiuKC yaiiiijeTu iiecxnTOCTii. 

PA^OMI'IP : XoAU ca mhom, mo.ium xe ; uoro^^uhy xii cbc uito xolieiii. 

^AHimA : H,T;eir, sa Moh caMO sanucaxH y cpi<e hmc "' je;;Hora 
KOMy fey CO ,'xi');K;iii jio cjipxu iiaxoAuxii. 

r D p .T, B a H a e c T u : rpaA '^ — Ban J'poiii u Bucepmma. 

yPOIIl: ijiicepiiuuc, ja cpi(a HCJMau, ai;o .i.y6aB i;oja y tbojujcm 
Beee.TiiMa ^^ iipuGnBa O'liiMa mchh ra jc yrpa6u;ia. 

BMCEPHim,A: Bane ypoiiiy, ja nejuaii iKiiBOxa! .bySais Koja y 
TBOwy sejiipoMj^ npii6uBa .muy mohh ra je oxcia. 

yPOIII: Cbh iioKOJH, CBe pacKOiue Koje ce HMaxn 11 Hie.i.exu Mory 
y Toou ce Haxoje. 

BIICEPHHUA : Cbc paao.iyAC, cse paj,ocxu KOJe Mory uo^taxu yxjexy 
II KCce.Le y xeSii cxanyjy. 

yPOIII: Bjepyj, .lujeiia, ;;a iia;ia.ieqe o,t; Bece^iora ;;aiia tbojc 
HSBpcHc jijeuocTH 0^ BJe'iiuijcx ^° Tpy,T,a Hoh upK-ia 3acjijen.T>aBa noje o<ui. ' ysEiiciiTn ibera A; -' ijed A; ^ pacpijCa A; ' ko-ui A; ■' tojiu A; '• iiacuTHTii 
A; ' ibera A; ' ;jocTnrnj-TB A; '' OAn je A; '" ueMa A; " ovdie M; '■ iiyuiTa A; 
'" yiiaupiije;; A; " CKiiTaTii A; ^'- ohh A; '''■ dodajia dpyia pyha H, rjiaca A; '■ do- 
00,70 opyia j>yKa Had 2>ctkom 1; " nCMa •£; '" BeceanjeM A; -'' BnuHujex A. ICI UyiuoTpax. r>lI(jKl'lllIll,A: SiiiiM II uii;(iiM ,ia je Bo.iuita ii iieii:i.MJepna xBOJa 
.i.yOaB, a.iii itc.io uolia y MOJCMy Pc y;ui);i;ii ' ("imy'; ii i;o.'im;o Je no- 
,^o6iiiija iKOiia iia .i,yuai), to.ihho ja'ivi luiaMii ]ia:irapajy ouo c[iuo. 

yPOIlI : Mil pacKOiiio, ko.iuko ch .iiijeiia ii rn.v;aDa, to.ihu'j ueha 
pacxe Moja vKCi.a! 

IjIKJKI'HIIUA : Mu pa,-;ocTii, kojiiiko cii .iiijeii ii yi'0,;aii, to.iiiko 
ja'ie paiLaiii OBy- ;iyuiy! 

yPOlIf: 1Io,;a,j'' mii 6ii.T.pr o,i, thojc .i.yoaBU. 

i;ilCP:i'llIlHA: Ebo tu Bjepe. 

yPOlII: ^'I,0CTii, o.mjeiia; ca;ia bu,';um, iioaiiaM* ii '' jiyKOM' th'icm 
;^a CH nOAiiyiio MOJa. 

EHCEFlUmA: Hjcpyj ;i,a no mo;kc obo'' cpnc'' Apyic iipiiMinu 
iipu.iBi;c', ai;o je y ibCMy TBOJa y;ijejbaiia. 

yPOUI: Jlpaju Me y miuocth. 

IjIICP'I'HIIUA: TBoja cau ,i;o CMprii. 

r It 1) T ]) II n a e c T II : KUMapa. — lipyiiociaua ii Miipoc.iaii. 

KPyilOCJIABA : Ma.iaxne cy 6u.ie ^ pane, aaxo cii ce 6p30 rj.ipau 
usHanio. 

MIIPOC.IAB : 3,ipaB ea.M, o Kpa.tnue ; iiy ai;o caM iipuMiio'* ouo'^ 
34paB.T)e o,T TBOJe oaMe miuocth, BCJiiiuaHCTBy xBOMy npu;;aBaM own ii.n- 
Box — 3anoBJel)u'' ,i,a iia c.iy.KOii xBojoj iioniHC. Tboj caM po6 u cyaiaib, 
Koju xH lie MOry uno ;i,apoBaxu ; 'imin obc noro y okobh nocxaBUxii, HfiKa 
obu ^^ subox yoHujcM"' rB03j,oHiijoM OKO.iriiimjoM " 3aMJe))ii '- xBOJn mii- 
.iocp;ije u Mojy ciasy. 

KPyHOCVIABA: C^Kpa' mii cc tko '•' cii. 

iniPOCJIAB: 5fiipoc.iaB jo Moje umc, BojucaBa cxapijua mojh je 
MaJKa; m ibOM yoor I'KirrajyLii cc no CBujexy ;i;ol)ox y obii '^ ^BOp'^r 
xy Me iiSHuje cpelia j,a iiayuuM iieiiraibe ''. ^annua, jejuna i;liii i.oa- 
.-bCBa, ne 3naM no Kojoj xy,T,oj cpehu, no'ie mu i;a3axii .T,yoaB. Ja, 3iia- 
jyfeu MOJe Ouxje u iienpu.iii'ine ii.e iio;i;yj;e, sa xeiuKy iie U3naliii CMehy 
MOMy necpehnOM ;KUB.T.eH,y ^'', noojerox. A.tu HCMU.iocHa Kpa.wma, «6pa- 
TUBiuu .i.yCaB y 0Mpa3y, iniixe ocBOxy npcMa mchii, njo.iii iianojinii ce 

MOJe KpBU II XOliC MOJOM CMpxiI CcOh HJUBOX 110,T,aTll. 

KPyilOCJIABA : Jecu .m .-BySno ,T;auuuy? 
JIIIPOC.IAB : HiijecaM o iboj im MHCiino! ■■ cpuy Haxo,T.ii A; - Mojy A; ^ iio,T.a' A; * ii nosna.M A; ' ne.va A; "^ cimc obo 
A; • Onjin A; » obo npnMiio A; " sanoBnjej A; "*""' OBaico y; " okolisoieni A, nko- 
liscjem ^; '- samjeri y; '' ko A; '• ^ 1 ca.-uo ravvc; " nenranje A; i" atnnienjy A. Cicaiiaibc ii|>iiu. 1G5 KPyiKXUfABA: MupociaBe ! iie \}o6, ne cywcaib, iicro.iii y ;^BOpy 
ouy.My ' xoKy ;i,a ;i;uueui ko cjiooo;i,an uiirc:!, a ja liy iiairaliii iia'iiiii :ta 
OTOTH xeCo ii;i iieMiiJiocHC pyite i;pa.'bime- i)ac[)'ieiic -. 

MIU'OCjIAB: Ja iicJMaM iiauiiiia 3a iio;i,aTii ;iocTOJiie XBa.uc hcih- 
•laiiCi'By TBO.\iy, BC^pa KpajMiue, iiero.iii caMO iiocraBHTii ycra iia tjic 
OBO'* rjije iiJieuiy tboju CTyiiajii. 

KPyHOCJIABA: T^je u,i,cinV 

MHPOCJIAB: CjiyaiHTu tc6c. 

KPyHOCJlABA : CjyiKUTU HCJMa ko jc aa KpaxecTBa^ pol>CH! 

MHPOCJIAB: Pol^eH can 3a nocjiyuiaxH 3auoBuje;i;ii tbojc. 

KPyHOClABA: ry6n Bejiu'iancxBO tko "^ xe rjie^a. 

MHPOCJIAB: II3 TBora BCJiu'iaHCTBa "^ 11 .luua cja iicxa CBJer.ioc 
u '' Bciu'iaHCxBO ; saxo th ce KJiaitaM. 

KPyHOCJIABA: He luaaajy ce Kpa.T>u! 

MHPOCJIAB : KjiaiLau ce 6o;Kumi o;; .ijciiocxu. 

KPyHOC.lABA: Mnnu luxo xoheui, iiuixoji ^a ce oa mchc ue 

JIHPOCJIAB: 3aiiOBJel)ii" 111x0 xii je yro;i,HO ; xohein ;ih ;],a re 
c.iHie;i,uM? 

KPyHOCJlABA: Xo^u! hc^, ocxanu! ^'I,ol;ii! lie, xo,t,h! Bajwex, ja 
casi MpxBa ! 

r D p 1 e T 11 II a e c T 11 : Mupocjas cast. 

,.Xo,^u — ocraHn! ^'l,ol^ii ^ — ne, xo;i,u!" — Bajiiex, Kojoj o;t OBujcx 
;!aiioiiiijcAu ■' luiau ja iioro;;axu, Kojy noc.iyiuaxu o;tJiyi;y"'? HoBe caehe, 
■rc.Ke xpy;;e, Bpjiuje Hccpelie nuaii cxpax ox OBiijex ;i,a ne 3a;(aajji;c ^' 
cyiiporiiBa'- Bpx Moje rjiaBC ! nc6eca, i{a;i; he Moje xy;i,e uecxu CBpxy 
HMaxu? Ka;; npiicxax iiinajy sioje iiesro^iie? Ka;i Jie fee ocxaBuxu Moju 
Tpy;tn? y^ecy Heiiujiu, yxaHtii ce — Bpujeiie '^ je Befee! IIpase^lHe cy 
/Koxe " MOJe ^*, 6e3 rpnjexa cy miiciu'"' Moje^'', iiucxe cy MOJe o,a,JiyKe! 
/l,a lUTO Me nporoHum, Bp.™ ^^ y^iecy^**? yxaa;u cc, mojiiim xe, jej;aH 
caMO Aaii, iiCKa y iiupy 3a Aiao 'lac OBa nporoiteiia ;i,yma'' OAaxiie^'! 

r B p n e T n a c c T II : Cyii'iaiiima cana. 

Ax upuBapeiio cpi],e uoje! OBaKO jiu feeui iipuxpiijexu Molm '- ;i,a 
Kiiea JIa;^3ap, iiancK JIayni, chh uecKora Kpa.ba, iiaj.ijeiiuia 3aMui)a ^'^ oj. ' MOMj' A; - paepiene Kpaiiine A; ^ oggi fomtj A; ' Kpa.teBCTBo A; '' t dodajia 
ofiyia /,;/Ka? U, ko A; """ Mija ncio cja A 5 ' sanoBujej A; * ne.ua A; * o;;jiyKa A; 
'" aauonaje^ A; " 3,ii,a;K;;e A; '- xe.iio ^; '^ Opiijene A; '* Moje :Ke.i.e A; '^ aoje 
jiiicjH A; '■ y,;ecy Bp.iii A; ^^ o,i,axiio .lyiiiaA; " famira M, zamipia c dov,uvje doaa- 
uiiM I* ii'id jjctkom a. 166 By<iiiOT|iax. Tijqjiycx ;Ke.T>!», cBoje iiorjie.io ii cue cbojc ' miicjii yii])au.r.a y Kpajbuuy? 
,|ii ja ocraiiOM aa pyr o;; li.eroua iioipljciba -? He Moraxy MOJo uiicoin' 
;i;a'be ,v>ii|»iijeTU aeroaii ,to uucoisa ou.i.cra ; a fa.i,a, ica;t can o6a3Ha.ia 
KO jo Kne3 .la;i3ap, ^a co nai>eM y'' necujciiii iiapyrana^? He, ue! iipii- 
TpnjcTii nehy Mohu ,ia to jc;;iioj icpa.i.cBOJ idicpu iiiijc ;^oCTojHO hho 
opyiKJc iioro-iii xyHJoa! He, iic — ii.Ma.M iiauiiiic: ocBcriiliy ce! 

r o II p m e c II a e CT u: Kpyiioc.iaita iia cro.iy, a Cciommi) rjje je ciynia. 

KoJH 'iCMCp, Kojii OTpoB, Kojii HCBul)eii u iieii03iiaii orair. paarajia 
OBc iipcH u Ma.io noMa.io y;i;u;KO obo cpuc o;; ;ie,ia? ropusi a .in ue ro- 
puuV Axjaox, lie ropiiM 3auCT0, aaurro uux yracii.ia orair> ycu.iOBaHHJe.M 
cysaMit Koje mu ii3 ouh yrjciy. JIfl. aiio obo iiuje oraii>, tot je o;; onta 
ey.Mita? Hiije nu ' cyMH>a — 6nTU he Myi;a! Hnje* MyKa*, aito aui je 
ynxyui! ,ia aiiO mh je yrc^iio, saruTo'^ ce Ty;i;uii? Ax nosiiaii — .i.yOaB 
je! Ms TBOJujex pasropennjex CTpiijcia obu njiaii HCxo;^n, o .-LySaBii ! 
aiia.M, :5iiaM, tu cii saiiCTO, o .i.ySaBuI /I,a to jejiiiora nOTiimTCHa hiio- 
crpaima iiMasi ja .i.yoinu?! ja, Koja caM ce oxo.iu.ia ii C:iaBnjia -'KUBJeTii 
c.io6o;^Ha ox .i>yBeiiora saBcaaja? Ax, c.iada j.yCKa'' cbdjcct, r.y'e' je' 
Be.iii'iaHCTB0 Kpaj>eBCKO, rAJe** n.ieue Be;];po? BaJMCx, ;i;o6ujeiia caM! 
HCKa Me 'lyje Bac CBiijeT — iic xaje mu ce, lie Mory ;tp;KaTii CKpOBciia 
oBO.iuKO ropyba u^iaMa: .i>y6nM Mnpoc.iaBa! 

Ton op c cia Mil a e CT II : Kpviioejaiia ii C'e.iojiup. 

I'EJIO^MIIP : .IjyQnni ]\Inpoc.iaBa ? 

KPYHOCJUBA: H to.iuko cmiijcui?! 

CEJIOJIIIP: .IiyoaB Kojy tu hocum yiu iie ;;a th oj^pujea i-io- 
oo^QO Moje Muciu. Tu, KOJa Ma.ionpnje, nouocuTa h oxo.iua, no;i poMOu '' 
j.iariiujex ;i;uua njeBame ypece o;; c.io5oa,e, ca^a CTaBxam na nore bc- 
l)nry o;i; noTumTena poocTsa; tu, KOJa ;to uaca OBora y iieci^jeHu cu 
.;pa;a.ia naJMOryhuje icpa.TieBe o;i, CBUjcTa, ysHOCuui ce .tydaBUM je;^Hora 
po6a ucuosHaua! Ko tu je cpue npuBpaTuo? ko tc tcuu yrpauuoV ko 
TU je Mucao n o^^-iyKe upoitujeHuo? i;o .m ^ tc je ."LyouT^" HayiuoV 

KPYHOCTABA: Tko " roBopu ^a- -tyoiiM .ia<Ke! 

CEJIOJUIP: Cfia rocuoj,a, cbu butcsu, Bac tboj ^BOp je;tHnjeM r.ia- 
COM Banuje u roBopu ;;a .T>yt!nm. 

KPyHOCX\BA: TBOJa MaxuuToe y;i;n;Ke Me npeaa xefiu na OMpaisy. 

CE.10iIHP: Oiqiasa ce nopaija 03, uctuhc. 

KPyHOCIABA: He .T.y6uM, HujecaM .T.ySu.ia, iiehy iyfinxH! ' HEJia ^; - norpi^eHja A; "* Hapyraua y Hecnjenn A; ■* ne.va A; ' mio A; 
.T.y4CKa A; ' Gdije A; * gdije A; '■' romom ^I; '^' ."tyCiiTii A; " ko A. L'Kasaibo iipiio. I(i7 OE.'IOMlll': U.Maiir .i.youTii, iiy 'lOBJcica ;i,0CT0Jiia tbojc .i.yCaiii:. 

KPyilOCVlAlJA: ,l,0CT0Jan jw Moje .i>y6;iBu ko co mciiii .iiijcii 'ii; ;ii. 

CEJIOMUl': /(,a auo tu cc .mjoii "iiiiiu, rdr ra .i.ydiiiu! 

KryilOCIABA: JhyouM, bciigm ii ruiicji ;ia iliimc, ii iK'i;a mc iiac 
CBujer 'lyjo: .i.yrniM MiipocuaBa ! 

CEJIOMUP: Kajani ' lieiu ce, kaa" ne 6y;';o'iu ' iia itpiijcMC''! 

KPyHOCJlABA: Oriuu ucnpu/t mchc! 

OEJOMHP: ouaru ^ Kciii mc iia iiomoIi, ita^ iie i'iy;i,eii xioliit no- 
;^aTlI ^ Tc6ii CBJora", iiayr;a mi iiomoKii. 

r o H \i a M 11 a e CTii: ^pa,'^'. — Cyii'iamma ii i;iii';j .'la i,.iap. 

Oyil'lAlUlUA: V Bc.micon caw ii0H;y,;0M, khcikc , la;!,;^ape, ucKii.ia 
iiaiuH :m moIui ce c^ tooom paaronopiiT *^. 

."LVI,3AP: y iiiTo liciii, .lujena CyH'iaiiuu,e, ,ia re uociyHiUM? 

CyiPIATIIinA: >' iiorpeoy BciiiKyl Jo,t,Ha oiajiia iio;Ky,T,a ciiayjc 
MC ;i,a -re yinrraM i;ojy c.'iy;i;uui rocnol)y'' y ,"i,Bopy OBOMy. — (CaMa^": 
('a,n,a, Ka;i,a^' 3HaM ko je, cpue mu ji;aBa ocbojiitu ra.) 

.1A^'I,3AP (mj;'"; OBa ce jomre STiijaiuc sa ucnyii>cii>c '- 0,i; CBiijex 
Mojujcx iieBOial) — Tnoje BciiiiiaiiCTBO ciuijeiiuu j,a jc iiauucinjio py- 
rarii ce je^iiiijeM c.iyroM. 

CyiPIAlIimV : Bill; pyraii .lu ce! o;ii;a,^ ca.M tc iiajiipnje 3a iiojy 
xy;;y 'lec yrje;i,a.'ia y ,T;BOpy OBOiiy, o,t; ra^a ocrajia mu je yjijciiana 
TBOJa iipu.iuKa y cpuy, ;;a '^ ne yjiiijcM muciutu iiero.iii o Tcdii''. 

JIAJI,3AP: HaJBclie ^* cmdohctbo mojc, o rociioI)c '■•, jec aBaiii oc 
■i-i)0j cy-Kaifc. 

t'yU'lAHlIIJI,A: IIIto? iie BJepyjeni ,\ii re .tyduM? 

.lA^SAP: He, rociiolje ^^, aauiTO siiaM ;i,a 6an JIuKjieyui, tboj Opa- 
■ryic;!;, ikubc c y^aiLCM ^''' 3a ;i,OTehu xBOJy J>y6ai) n iia^BaTU ee thoj 
BJepciiuK. 

CyHMAHIIUA : JIoj y,T,ec xohe ;i,a ca.M TBOJa, a iieua oan Muiueyiu 
crepe norjiej; iia iiiiy .ijeiioc — ja cau ce reoii ,i,apOBa;ia. 

.LV(1,3AP: lliije iipaBO ;i;a ja, koju caM oj, ne:!naiia KO.i.eiia iruiiiio, 
yuMCM MJecTO je.iiiOMy icojii " ce Opojii po,^ o;i; Bc^pe Kpa.LeBCice Kpau. 

CyiFJAHI'IHA (en-Ka^"/ Kauo nujeno xunu CBOJe 6nTje ii^' ;Ke.iu 
iioupuTu ce^'M) — ^lyj Me, o Kpa.i.a 'leeuora ciiiiy, .'layuiy. 

JA^3AP: Ax, OaHc yponiy, ii;t,i,o mc eu! ' uajar A; - noc.iiije TO!a npeoi/Heiio liH^ -^"^ Gy,';e OpujeMC A; ■'yBaiA; ^uoAitiA; 
" nciipac.i.aiio H; ' neMa ^I; ^^^ pasroBopiiTii c toOom A; '-' roeiiojy A; '" neMn A; 
" KHX A; '- nciiyi6eiije A; '^-'' na.va n; "^' roenoje. najneho cmiioiictbo moji- A; 
'^ rocnojo A; '■ y.i.aiijc.ii A; '• ko A. lUS ByiHOTpax. 

CyilMAIillUA: .MoJ.i c.ioCo.vi iinjc. Miiii>ii iiii iicja'ia o,; .r.yriiimi i.y 
Til iiot-uji: II iVKO ja ii.\ia.M c.ioooAy OAaOparu BJepoiiiiKa mohu y^o;^lla, 
TcCc o^aCiipaM. rofno.ia ii Caiiii iioii)p;uiTii ' he oii'iac - one mojo OAiyne ; 
aaro j»y ii.m o(>cl>arii ,;aitiio yjy.yciiH^ mhj» Mol)y oniijo.M ii thojiijcm Kpa- 

.T><'CTHO.M. 

JIA;V>AP "((.v'; '.Ka-ioPiiii .la.isapc! iiiro c.i yiiiiiiiMyi 

CyiI'lAlllll],A : illl'io liy ymiiuTU, ai;o mc cc (nu|);i;('h 

.'1A^3AP (caM*: Moryha h Bejinna ;ycBoj'niua. np;i;i'iia y iiocujciiy '', 
KOJf ocnore no ciipaiu.a?!) 

I'.VH'LMIIIHA: (.LyCaB Kojy My Kaaccji :;aucTO .Mo;i;t' o.i. ii.ora .i.youB 
uciipooirm.) 

.LVI,3AP {ca.M*: Xiniinii hy ;^a jc .i.y6ini.) 

O.VlPlAnilUA [ca.Ma'': Gujs, BcliO xiiiiutii iic mu;i;o; ipiijcua ' je ' 
M OA-iyiB.) 

.lA^SAr: .^Ijenoc Tuora cyu'iaHora .iHua, .iiijeiia Cyn>iaiiiine. no 
Moa;e Hero npnTornyni i;'' ceSn** CBaiuja cpua; sa-ro'' ja iiocBoliiiiiaM na 
TBujy sanoBujc;; fjuu'. .lymy u iuicao. 

CyiFJAlIIIlI,A : Ax, cpehuHJex Mojnjex nana n ipyAu, ai«'0 casi y 
'lac .je,i,aii uanaiii.ia ouu iiOKOJ i;oju cawo ;!a mchc y 10011 iiiiiiCiima. 

.1A/1,3AP: Tboj caM, Moja .lujoua. 

CyiI'JAHIIIl,A': 3Ioj BJepeum;? 

."IA/1,3AP: Tuoj ujepoHUK u c.iyra. 

('yHMAIirilJ,A : ,'X\)Aiu cicpoBCHy OBy .T>yuaB u Bjepy, ;;oi;.iij ja Ha- 
^esi uaiiHH ;ta ce upor.iacu. 

.'IAJ]|3AP: II Tu, rocnol)e^°, spa;ii CKpoBeiio mojo umo, ;i,oi;.ic upit- 
joMo •'■ yro,T,HO ,iol)e ;ia ce y uehoj pa;;ocTu n iiOKOJy o;ii>"piijo. 

ToBO]) ,T,CB CTH a e c 1 11: KaMai)a. — Ce.ioMiip u Kpyiiociana. 

CE.IOIMIIP: Ebo MO ouera. Be;;pa Kpa.i.iino. iipu.x '- tooom cyupoh 
TBOJoj aaiioBujc,^!! ' '. IIi)OCTu, aKO cu.ia -reaai u Moryhiija mchc oii.iyje 
y.i.ecTnT^'' y tbojc crauje'^ uecTHTO n yKasaxu ce ripn,!; TBOje Jiui^e. 

KPyHOC.L\BA: Joui .m. necBujecnii CciOMupe, uMani CMuoueriiO 
iipuCiymiTn iipD,i, ony KpyHOC.iaBy Koja ce tcbiko o;t tbojhjox nayna 
yBpHJe^ena i" Haxo;;Hi*''? iipu;t ouy i;pajbnuy Kojoj tu je ,ioni.io o,; pyue 
saKOHe no.taBarn ^'"P 

CE.'105IHP: Huje Behe to^* BpHJcMe^^I HajiipBO Moje iipopoian- 
CTBO, Ka,i'" TU pujex ,T,a hj' tc Bnl)eT-'' .T.yuaDUM ya;ea;oiiy, iicnyHH.io 

* noTBiuiiT A; - oiiii lae A: ■■ :Kyl>eHn A; * ne.va A: » ueiyeny A; ' dot'mtje 
doda.ia ■njjea i^yi;a 'I, ■ucva A; ~' Ti'cOyje A; * A Tei5n A; ■' sainio A; '•' rocnoje A- 
" CiinjeMC A; ^- npn ^I; '^ 3anoEn,';u A; '* y.T,ccTn A; ''■■' cxaite A; " naxo^iii yapn- 
jeljena A: '■ nooTaB.T.axn A; '" loj Opnje.He A; '" Ka 'I; -" snljeTii A. i C'i;a:uiij.i' iiimo. 160 CO ; a i;ii,na ii p I'l is ii I) e x (a ru iqiyna o ;;jianii buch, cbo co iicnyifca ; 
yaro npocrii ! 

KPyUOCHAHA: Kojo mm iviace iiocuiii? 

f'FJlOMHI': FociiOAa, iciioaonii ii fiaiiu, hii,i,c1im reoo najiipiije o'lnp- 
;i,Hy 'y '"^ .'i^ydan, r;ye lijcpeiiuKa iicliCiii, a iiocjiiije y;Kc;i;ciiy :ta jc;i,iiiijcM 
iiOTuinTCHujoM u ne:jiiainije.M TyljUHOM, oj;jiy>iii.iH cy H3Ba,^HTH Tuora 
(ipara Byiiii' rpaxa u;? cnn.ic ii iiocraiJUTH ra iia to iqjue'io.bo iia KOJCMy 
oa.^a cjoAHiii iioiiociiTa ; n iioc.ia.'m cy mchc, Jia, ' tii pcieii ^ ;i,a C(! iio- 
IC.101IIII1I XTJen.y cnera i;pa.i>ocTBa ii ,T;a co nayiiiiu o;i,ca;;a Ciitu uociyiuiia 
3aiii;>Bnje,'iuM Kpa.ii>a ByincTpaxa. 

KPyilOCJIABA : A i;o csmjc? 

CEJIOMHP : He Haiipiije,T,a - ! ano iie iioroAum, u ;i;ubot he tu cc 
yiJCTU. 

KPYHOCJIABA : II iie moh;o ce iiHaKO? 

CE.IOMIIP: Huje na-iiraa. 

KP.VHOCJIABA: JMoj BJepim Ce.iOiiHpe, ano iinjecu ;i,oca;i,a iutcvio 
enure u jiiiaita'' sa y:i,ip;i;aii.e ^ mojc i;pa.T.CBCKe b.'uicth, MO.'iuii xe, He 
YiiiTOAU ce ca^ayoBaKO* reuiKOJ iioxpeou! — {Ca.iia'^: Ax, MupociaBe, 
joiirrc ;ia^ roj)e Tpy;;e no,i,neceM, .i.youliy tc!) 

CKIOMI'IP: Bjepiia c.iyacOa Moja u Mucao, y CBaKO ;i,o6a iiexpy- 
Ijeiia 3a 'iBOJy Kopuc, o rocnol)e^ u i;pa.i.jme, ca.i, Jiu no,T,aBa joAaii Ha- 
■luii no;to6aH 3a y3,i,pH<aTU ry Kpyny na tbojoj raaBH, uy Tpei5yje 3a 
Ma.io Bpe.Moua'' iioro;i,UT xijeii>y ii o^-iyiiasi o^ rocnoAe. Phjcth hy ;^a 
oil TU ciipaBHa ao,'i,aTii "^ jiy od.iao cm, i;pa.i.ecTBa ii iiosnaru ra 3a Kpa.i^a 
11 rociiapa; iiy Iiy jomxcpa '^ iiauoiicuyTii ;i,a mije upaBO y3;;axu cc y 
HjCroBy hy,T, oiiaKy, Hero.iii .i,a no pyiic Gana Pa;tOMiipa, iteroBa cxpajKamiHa, 
IlO■^a''- iiy ce jecxojci;a i;oja UMa Kpeiioc '- yiiiiiuTU ;i,a jaKO 3aciui, 
li xaKO ,^a ra cneliu '" ;i,oiieceMO '* y ;i,Bop u iiocxaBUMO na iipiiCTO.'Le. 
Ako dy^e Mupno a Kpeiiocuo B.ia^naxii, ;i,a ce ys^pJKu, — to jiu hc, ^na 
cc onex^^ jecxojcKOJi uctom 3a;i,pujo.M.i)0 u iiOBe,T;e y ciiHJiy, noKa, aKO 
6u ce cnoiiCHyo, iiumi iiy ce sa jc can chug. 3uaM saucxo ^na Hcfee 
BJia;;axH Hero ^^ ycHono ji oiuxpo ii ^a he ce uci-u 6a,aa u rocno;i;a ^' 
HOKajaxn ;;a cy ra usbcih ; u '' Tai;o iie xeou ocTaxu sa yBujoK i;pa- 
ji>eo TBO OBO ^ y pyi;ii. 

KPyilOCvIABA : Cai, xe iiusua.M, o Ce.ioimpe, 3a aaJBJepHujera 
c.iyry o;i; OBcra ^^ Kpa.T,ecTBa I 'iiiini uixo xu je yro.uio aa Mojy nouoh, 

'"' nocjuje KpaJbeCTiia u A; '' naupujc,!. A; = siiaHJa A; * ys^pKanje o^-t A; 
'" OBaKOj A; " ncMa A; ■" nocmije rpj^e A; "* rocnoje A; •' CpeaieHa A; '" npi^ara 
A; " joiuTC A; '--'- ncMa A; ^- iia cnehu A; '» ji;oBe;;eMO A; " oneia A; ^^ Hcrojiii A; 

*' rtiirfi:?!! \: ^S nHnra A_ '■ Buresii A; '* oBora A no llyiiiCTpax. hiutom' ,T,a cc yTCiiciiii Kpa-Lcnuo - ii - oCiac y Mojqj iiyun. IIoI^h. iic 
Hitiiii'I lU'.Moj ;;;i Tuojt^ hkimiiJ <■ ' iiii[to 1,11 i;ojyi'0,v' iiooyiiy -- iiom'mu Aio, oc.'louo,^u " we ! Capxa ' iipoora uru '. I'onoi)'-' nimii'-': C]iii.i:i 11" .lyCpana'". — I'atOMiip 11 Jl^iiiiiiua. 

PA/1,0MI1P : lla lu'.iiiuy (-u co lioryoy crauiLia, ,Jtainine, Ki)Ji.T.a 
oocaiiCKOra ithepu, ocraBiiTH ;^o6l)a 11 ]iacuoiiie Kojc'^ cii y ;i,uO]»y nioMy 
iiMiVia, 11 laKO, y iipojaijeiteuiijoM '-' 11 .laiiniinijeM xa.i.iiiia.M, :ia jo laii 
iiOTiuirreii yspoi; o.^ OCDere 11 1» o Ti 11 r 11 TO.niua njccia h ;q);KaBC. !Ic xi;a- 
jiHM Tcaujcx OA-iyiia. 

,^AI11ILI,A: Eaiie Pa;;OMiii)p, liiiaxi ;ta Kpciioc o.T thoji^ np(!.i(MiaMt'Tn 
H upujcvtiioc o;i, TBojujcx iiyj;noBaTujex AJc^a Meiie iie Mory iiiio iiayiiiTU 
Hero.iH iiSBpcHOc oj CBaGora ysHOCuro iLiejieiiUTa uHiteita ^^ ; aaro iir 
caMO 3axBa.T,nBaM Taico ;iujenujc.\i nayuuiia, Hy jouiTe u ;io6i)OTy mo.iiim 
TBOJy, — noK.iu MC jc cpeha ,-;oBe.ia ,1.0 xBOJHJex pyjia u noicra cast 
ja'^ OCBCTOM yiuitCHOM Bpx nexapua .7.y6oBHnKa yraHieiia, — ;^a U3- 
Hal^eiit iia'iHH rio;(o6aH 11 yroj;an i.-aKO, oes Mora iipaKopa h 6ea '' cy.uiLc^ 
ox iieoci;BpH>eH>a ^•' Moje i;pa.i.eBt'KO 'laCTU, Mor.ia 6ux ce riOBpaTUiii y 
;tBop haJKOB u y mu.ioc iteroBy, icojy cijujeimu ;i,a cau Ojo;[;an.CM '" mo- 
jiijcH Beoiia TcniKO yBpujeAH.'ia. 

PA^OMIIP: Sasiaim ou, rociiol)e '', iiCKa.ia'* CBai;y iio.Moli u.i, 
MCHe :!a -ryl) rpujex y OBOJ nycroum ocyi)eHa ''^ ;i,OBpuiUTn ;;hu cxapin-ru 
MOJe, ,T,a uujecy ynrapcKa rocno;ia o,Ti.iyiiu.iii ,T,a ce iio;(a ByiucTpaxy, 
MOJiy iieMii.iosiy^" ytieiiuKy, na'iiiii ;;a imcnu u xaKO y cny .na ce ,T;oB('At' 

y ,'l,BOp KpatCBCKH, IDTO Ce jC CBCKO-IUKO UO.MIIO U3BpiUU.10, KailO CB caMa 

Biil)e.ia; sauiTO h3 obc xpH;^HC ;;y6paBe Kojy 6nx tu Moru-^ nosioK iio- 
;taTii? Hj', iiOKJiu ca;i;a u ja u.viasi otuth y AROp, o.-toiiy^a CTaBuliOMO 
HauuHC ^a c uacTUM tbojou 6y;;ciii noBpahena u hajuy TBOiiy'" 11 iipa- 
.'bccTBy-- TBOiiy. 0.uije;;u Me! ' 11CT05I A; - icpa.TjeBCKa A; " szkni A, ziii M". * szgnenie na npcKo z vwiu- 
tbCHo k A, zniegne 'I; » kojjtoaii A; " cjoCo^u A; '-' ne.Ma V; ^ At .ipyni A; 
' nocjiuje PaAOMup n fllaiiiiua 'I; " kc.ko A; " KOja ^.\ '^ iipojiua,eHiije>i A; '' iii- 
iteiija A; " fa 1; '* ouKBpaeuja A; i" CjejKaHjeji A; '■ rocnoje A; >' iiCKao H ; 
" o,T,eyl)eHa 1-, -" HeJinjOM A; -' .Morao A; -- xaxo u A. Cicaaaibe Apyro. I7i Fob op .npyrn: rpa.^t' — BiiO(?piiiiua ii Cyn'ianiiua. 
r>II(;iOl'lUIll,A: UcMOJ, rociiol^c -', ,i,a lo t[)0 cyMiba iiii Mmau 
:<auiTO Jliiyiii .T>yoH KpynociaBy : ohii no mO/Kc "lyrn iberouii ii.MCiia, ii 
TOJiuKO Bche, KO.'iHKO iiUTKO iiiiii, iiSBaii '' xeoc, 0,1, if.eroBa no una I'mija 

IIHMa.UO '. 

CyH4AHIIlJ,A : Ti;o' .T>y6H, crpamii ce, o Bucepimue ", Bjcpiia Moja ! 
A :iauiTO cy cbc uoje muc.iu u ;i;e.T>c o,^a6pa.ie ' :!a iiaJBehu cuoj iioiioj 
i;iie:ta .la.iaajta (Tai;o Jiy cast ooelia.ja jBaxu ra, ;i,OK.m yi'o,uio ii3iial>c 
upujeMC '* 3a o,"^KpuTH ce) u saiiiTO jc on CBaKO.iUKa MOJa '•* .T.y6aB '■', 
Me ce Jie;i;HO cpue xpece, 
;i,a ra cynue iic o.Tiiece! 

l)HCEPm'IU,A : He cxpaum ce, aaiino Kpyiioc.iaBa, tboju cecrpa. 
Be.io BeliiijeM oriteM oj, a>y6aBH o;; xBora pa;;ropjeHa, nocraBUJia jo 
yro;iHy saujepy ox CBOJujex .iiyBeHujex ;i;e.i.a y je;;Hora uiiocrpaHa, o i, 
Kojera saucxo iiuje MOivia napaB .ijeniuc iioj;aTu iia cBiijex cxBopeiLf '° : 
:fa n.HM ;iaTpaB.i.eHa, iie cajio J,a jc iia roiiy A* joj ce jTpaou " u;; 
pyna Kpa.TiecrBO, Hero.iu h sa Sxiibot cboj ne xaje, uoitom '- ,na joj ce 
OBU He OTjie u ''^ hg ^'■^ yrpauu. Saxo iienoj cy.Mrr>irni mi crpanuiTii ec ! 

CyrFIAHlIlJ,A : ^'I,a ko je tu Tyt)iiii lua^au,? Mory .lu ra SHaxii? 

BIICEPHIiLI,A: Y ABOpy OBOMy^* Kpa.i>nua My je u cxaae'' u 
HaqHH 0,^ ;KUB.T,cii>a "' no;;a.ia. JKuBC no.i n.MOiiuii o,^ JIupocaaBa ; ii.n'- 
jteHHx ce u y3.Miio;i;nr, ii piijciiiM ii .ye.iOM, i;a;i;e, a.in je aaHCxo o.i; 
iioxHmxeHa po;i;a. 

CyH4AHTIIl,A: Bux mi ra sior.ia Bul^exu? 

BHCEPHII1!,A: Bu ; a.iu heui ce ua bcjiukv craBux rioryoy, saiiiro 
ywHJe cpua oa Kasiena Ha .tyoaB npuBCCru. 

CyiFlAHimA: He iioaie nuquja npuouica uaaruaxii ii:; iiora cpu,a 
iipHJiuKy KHcaa .laj,3apa, o BucepHuii,c; 3axo ne iiory ce iiii ja pujexii 
iiocTaBJBena iia iiorySy iiujciiiy c je;iHuje.M iior;ie,T;OM. 

BnCEPHIIU,A: Ebo ra o,;oBy,T,aI r;icj,aj, CyH'iaHHue, CBa nyx^i 04, 
.ijenocxu y je;;HOsi Jiuuy ci;yii.r,CHa. 

GyH4AHHIl,A: J'i.mouumo ce, ucKa Mory u c.io()0;i,iio iiar.iCAaTU la 
ce H 'lyxu iLeroBe pasroBopc. 

ToBop Tpetiii: JIiipociaB n^' iicie c CTpane c.iymajy '■. 

MHPOCJIAB (cuM^^J: Mo/KC .111 iiecpehiiujex cpelia uiiaxu y.\ipjii! 
■lOBJBK Hcroju ux ja npuMast! ue;i;6upo cxaBiw iiory'^ y ;tBop upa- 

' jif.iin 1; - rocnoje A; ^ uSEaM "^I; > hii jia.iaxiia Gu.T>eia A ; ^ i;o A; '^ Bucepniiua A: 
' oOpajie A; ' OpHjeiie A; » .T.yCao Moja A; i" po^enje A; " no yrpaCii '1; '^uctoji A: 
" HH A; '* TBOMy A; '^ cxaiije A; '° iKac.Leiija A; '"' '• Cyiiiiaiiiina 11 BiiPfpHima A: 
" ncMa A ; '" Hore A. Hi Itymiorpai. .iiencKii, ('uujeneliu ,ia cau ycraBito yACCiio ko.io y pyuu 04 cpehe, h3- 
iiax(i,;MM itouo, a.iii ciiaii'iuc Te;i;c yapoicc o.t iicBOxa. Ax, Miipociaue, ko 
I'll in ,^a Mo;i;oiii i;iia.i.oiici;a cpua iia .i.yGau iipuTCiani ? icojo jc :)a&ge- 
pHTO >iy;to y Tcoii ' iirro iinje y .ipysHJcu? lie, iie — cnoauasice: cpeha 
xolie .\t\ MO no UH'iic, :ia nai-.io oria.nnii .Me; iicliy joj ce iiynnuTU'^ — 
UMaM iiaMCT. Ily iuto ue-niM? i;oja je obo iiaMcr CccnaMOTiia':'! Xohy 
na'ieK, iiyiuTDTU^ hy^ ce cpehu y pyue: 11 aiiO o^iipujc, iiecBHJecTaii, 
uorp.xux i!pa.i>ecTBo f>oeaiici;o icoje mii caMO iia,T,aiuc y pync, iichy JiyA 
nyiiiTUTU- OBO yurapcuo i;oje mu OBaiio Jiujeiio ,t,oxo,';ii. UIto Mo;Ke 6htm ? 
je;iaH a^h, je;;aii xfin^ cjeAUTii iia Kpa.i>eBCKOM npucToay u oSojihth ce 
y ucTU 'lac y pyue iieuu.ic CMpxii ; Bejiiii;a cpua jccy BiicoKe o;tviyKP! 
('i!ai:ai;o he mii hmo ocraru ynucaiio Me!)y yiirapcKiijeM Kpa.T,eBUMa! 

r u u ]i ■! c T I! p T 11 : Cj'Hqauuua u Bucepwuia. 

CyH'JAH'.lUA: BaJMCx, Ikiccpmiue, ihto Bu})ex! 

LIICEPHimA: A luxo cu Biil^e.ia? 

CyHMAHIIHA: Cbc iuto ne6eca u napaB nMajy u Mory CTasHTH ' 
o;x.ijeuocTn yje;;aH Maaaxan Kpyr — cbc Bn;^jex'' CKynxeHO yjeAHOMV 
an AuocKoxi ' .iimy, Bajiiex! 

lillCEPIUlUA : PcK.ia caM ja, rocuol)e'*, ;^a rjeAara MupocjiaBa 
jec uaiiaCTOBaTU jai;oc on je^uora qoBJeiuKora^ cpi;a^'' a Herojiu 2>y6aB 
M.ial)axiie ,\ji'BOJ'iune: uno tu je? 

CyH'IAIIIIUA: Je .in, mo.tom tu ce, Mupoc.iaB yMp.iu uobjck aaa 

HOyMp.IO CTBOpeiBC '' "? 

WICEPHIIUA : IIIto cu .iyj,a?! He caMO ^a je yMp.ra, uy oa no- 
TuuiTcna po.ia uxiaau. tsa iieKa hc mo;i;c una^a ua Biicuny o.x Kpa."beBCKe 
KpBU iipocTpujcTu CBOJHJex jKe."i.a ; jccu .lu ra caMa 'iy.ia? 

CyH^IAHimA: Huje oiia .ijenoc uoTuiuTeHe iipBu iuoa! Ilohu, 
Kiie-.Ke^- Ja;i,3ape, ne Mory tc sehe Ha Mucao ;;onujeTu: iiyiuTaBaM''' tc 
TBOJoj c-^o6o;^^, cmjejn Kjiynoc.iaBy. Ja caji y qac je;i,aH npOMiijenuvia 
o;t.T}Ke: unjecaM KpuBa — osaKO soke yjiecHe 3Bnje3j,e! Ax, MnpocjaBC, 
■c.tnjejnM tc! — Xo,t;'mo, Bncepinme. 

lUICEPPnmA: r^je? 

CyiPIAHimA : C.raje,-i,UTU Mupoc.iaBa. 

BIICEPHIIUA: Xoheni piijcru — Kuesa ,"Ia;i3apa? 

(jy H'JAHIIIJ, A : He cnoMeuu mi itcroBa iiMeua! 

BUCEPHIIUA : Kpa.T>eBCKn cuh ;;0CT0JaH je Kpa.i.eBCKe .-by6aBB. 

' Mcnn A; - nyciurn A; ^ nyciuhy A; * hiep A; ^ caoiaEuin A; ^ bhahx A; 
' anl^eocKOHf A; « rocnoje A: » cjovjeskoga q, noBjeKa A; "• hcmu A; " CTBopenje A; 
'-' Kneae A; " nyniTaM A. CKaaaii.e jipyi'o. 17;i OyiT'IATITIIl,A : l[ei!.i j.y6ii IvpyiiociaBy. 

JllICErilllUA: A Til?!" 

CyH'IAHI'lUA : Cjiiijq;;utu ' liy' Mupocjiaua ,;o CMpni! Xoa'mo. 

lUICKlMlimA: Xo.i'm, rociiol)C. 

llcijaisoopiia M.:ia,v)CTii, 

.i.yra tii to iniMJa ueiaio, 

Ka;i; ce .byuen n.iaM ycjeKne 

y iiqjaKC tkoJo koctii ! 

To nop iiOTU: IJyimOTpax -, Pa;;o>[iip u II;'ii,io-. 

liyJIICTPAX •' : UIto je ubo, Pa;;osinpe? nojc cy om B(viiiiiiiiie? 
a r,\ie je iiycToru, a r;ye je* ciiD.ia? 

rA^(JMIIP: Koja uycroiu, Koja .to" ciui.ui? Teuu cc je'' :!aiiCTO 
ii.eiuTo'' iniicio'*! Obo je tboj j,Bop po;tiiu, tii en Kpa.Ti! 

RyiTICTrAX : ;i;Bop po.Tnu! Kpa.i.! O.ujy/^a? 

1*A^'J,0JII1P: <>B,'tii' on cc po;i,uo ; obo je tbojc; tu iiMaiii bimuitu 
II ;ian0Buje;taTir. 

B.>''IIICTPAX: ]5.ia,i,aTii'^ ii :jaii0Buje;i,aTii ! Kaico to? 

PA^l,01iriP: (JiiaKo: ;i;o6piijex 'lacruru, a.mjex iie;;eiicaTii, iipaii;i;y 
ouaKOiiy 'lUHUTH, Tyl)e iic yseTii, CBOje He nyuiTaTu", dpso ;j,ocTOJniije.M 
ya^apje no;^aTH, iiexapnujcM ne;i,eiicy npo;i;ii.T>UTU n y ;i,oopujc.M ;tje- 
.ihm''^ iipoc.iaBirru ce no CBujcTy 3a Bpiije;i;Ha, snaHa"' n npaBCvi,na iq)a.i>a. 

r)y'lIICTPAX : ,T,a i;o ne jc y obo ooyKO? rjjc cy Bcpiirc, r,ye 

cy KOCTpCTU r" 

PA,'J|Oj\UIP : CaM cu ce ooyuo no ce sa rede iipiicrojii ; a iino tii 
Ik' Bcpure, iiito tu ■' he ' uocrpeTii ? 

riAFJ^tJ: llaii MuK.ieym, najcTapHJu rociicui'nili oi, Kpaj.ecTBa ouora, 
iiiiiTc, Be^pii Kpa.r.y, ,i,a tu ce iiok.iohu. 

PA^OMIIP: lIcKa ;;oI;C^^ — ■ IIpHMH ra bcccjio, o i;pa.i>y; uuo tu 
je opaxyue;; a* BHTea ^lOCTOJaii cBane uacxH, aaiuTO iiuje iiuKa,],a yiine- 
,1,110 CBOJe KpBi! 3a cjiyaioy obc Kpa.i.CBnHe. 

r B p meCTu: ByiiiCTpax, Can JIuimcjiu u llai.i. 

MUK.iEyiU: ]Ipu;i; iiore BCJiHiaHCTBa TBOra, o Be,T;pu i;pa.i,y, ciyra 
H 6paTy'ic;t nOK.iaii.a u iio.viara ceoe nCTOra, u 'icctiit iiasuBaM ;T,aii obu, 
H iiajyro^'^nnju oa ;KiiB.ten.a '' jiora, y Kojn sm je cpelia iio,T,a;ia ,;a tc 
BiiAiiM iia cpeliHOM B.iaAaH,y '° yiirapcKora i.-pa.f.ecrBa. ' ciujeAiiIiy A; --- Kaiiapa. — Uynucxpax, 6aii PaAOMup n llai,i A; ■' llyuii- 
CTpax A, a da^^e u oh BynHCipax; * «e.i((i 1; * ueMa A; " gnesto sgniello A; ' o,t;u A: 
* njia^aT A; " nyCTHTn; '" ,\je.iiijeM A; " ,noje A; '-' HtiiB.i.eiija A; '■' i!.iia,iiaHjy A. 174 Uyiinorpax. HyillCTI'AX: X:i, xii, xa, Xii! 

MnK.lI^>'III : HoMOJ I'c HCiii'iaiiCTUo tuoJc pyrani, :taiHTO paiifi iic- 
iMupqjuc ' Koje ce y- omijeM iipciiMa i'.ie,iajy, iipiiM.i.ciio iia Ki)a.LoucKOJ 
c.iy;i;oii, ,'iOPTOJe 'lacm a nc iiopyran.a •'. 

Hy»llICTI'AX: Tu Be;ic roBopum. 

IIAI,IO: Obo tu jc Cpaiyict, o' upiu.y ; 'uvcth ra. 

Hy'IIICTPAX: ra.ioiiup roBopu ;;a ra bcccjio iipiiMUM — ja cc 
(■miijcm; oil roBopn ;ta cc pyraw — obu ' je MaxHHT, iiaKO mu je 6pa- 
Tyiic.'i. A.iii vMi ja Kpa.i., naxo (nef)u '' en sn.M.ininvaa '') obo ra uacTHM. 

lIAyO: lIcMOJ Tai;o, o Be;qiii ' Kpa.T.y', 3auiT0 MO/i;eiii xaKO * leiiiKO 
;t.io ;tOBCCTUT** spxy* tdojc raaBC. 

ByMIIC'TPAX: /I,ujotc, nesioj ji,a. tc 3HMa yxHTu! th He SHaui ko- 
-iiiico ja 3Hau — iiyiu I 

riAIjIO: Ban Ypoui, tboj Cparyic;!, ateau th ce iiooouuth. 

liyilllCTPAX: Je jih 'iobjck a;in iKCua? 

HAI^O : Piures Bpuje^au ii Moryh rociiOAit'iuh. 

ByilllCTPAX: r^e je? 

IIAIJO: OBaMO ucKa OArOBop. 

EyjIICTPAX: ;i,a HCKa Mei;a! 

lIAyO : Huje aoctojho ;;a on 'leKa uaKap je,^au x fi ii, iiero iiCKa AO^e. 

By^mCTPAX: Ma iuto he ;^oli'? 

IIAI^O : IIoiuonuTu ce BCiii'iaHCTBy xBOMy. 

ByMlIOTPAX: Heita ce K.iaK,a Tauo. 

IIAIJ^O (ca.i(; Bpsex iiyje n 6oa.e; ;ia He usua^e lUToro^u luxo 
cc ne IIa;^a u iuto iiy ce ne 6n XTJe.io ".) — ^luuu, o i;pa.i.y, ;;a upuMu '^ 

Ty .MU.IOC. 

By^IICTPxVX: jl,a uena je npuMu, Kaj; xohe. Ja 3ancT0 ue suaw 
niTO he OBO out. 

roBoj) ce;tMn: Can ypom, DyimCTi)as ii Ilai.io. 

yPOni: Tboj cjyra u CparyqeA, a uaJBehe Bjepau uoa-iohchmk, 'le- 
CTUTUM MoryhcTBy TBOiiy cxo KpaiCBCKH, h mojium obo He6o ;ta th nojta 
Ayra .ijcTa y3,iqi;KaTu ra y Mupy. 

By^mCTPAX : Huje mh yro^HO tu roBopeac; .T,aHy ra npouHJewu 
u penu mToro;ip '^ -ijenine. 

yPOUI: Ja He yioyeii Jijenme ojtKpuxu pa^oc o.t; MOra cpua neronH 

jeSUKOM. 1 nensupojeHC A; - na A; ' pyraita A; * n>:va H; ^ oh A; ''" 0/in Aara My 
iayniHuuy (zausnizu) A; ' Kpaa.y Be;ipn A; * ;;oBeoTn Bpx A-, ' aoha A; "' ne.va A; 
" 5TII.10 A; '- npiiiiy A; " mToro,! A. Csauaibu ,\l>y''>'. ^^^' RynilCTPAX: "[:i uti.i lie yMiijciii .ijciiiiic. iiii (ondu^ za ydapa^ 
iih.'hm).' iiayiii co e Kpiu.mia rouopiiT-. 

nAl,10: lliije TO .ycio o,n ii3npcna Kpii.i.a iiorojui oa iicMiuia 
y <• i\ II fi K a T.ia'iiiTii rociiOAy u biitc3c ! 

15>''1110TPAX: He? jc Jiii? (uodn"' sa auma u .xelie )iub' (Jil/iLecmj>i/). 
^I,a xoA" iia y.iuuy, iipmioBJel) ' TBOJoj ' ,';py<i;Hiiii ^a casi yciionnK a iie 
upa.i,. 

r o B II ocMu: rpa.i". — Kiica JIa,';8ap ii P;i,T,oc.iaB. 

."1AJI,3A1*: Mil CMO, o Pa;i,ocjiaBe, ii3;;aim! 

PA^OCJIAB: KaKO to? 

.'lA^-^AP: OHaiio! o6a3Ha.io cc y Kpa.tecTBy n ;i;Bopy OBOMy ,na 
i-au .layiu, cuh 'lecKora icpaxa; aaxo miYyu iia Kojoj ce nory6u oa iku- 
BOTa iiaxOAHM. 

PA^OCIAB : A iiujccii ce caM o;i,Kpuo ? 

.1A;I,3AP: Ma KOMy? 

PA;1,0CJIAB: Baiiy MiiK.ieyiuy. 

.1AJ],3AF: Ma ko tii je peno? 

PA^OCJIAB : Majionpujc BucopHuua, ii peiuia im je jouiTe aa en 
ce o^KpHO c yro^iiJMM ;;a ne npunoBiijeAajy ' ;!aca;i;a xBora HMCHa, h 
;i,a cii ce onOBu;;HO Cany MuK-ieyuiy. 

J1A/1,3AP: Ja He snan kuko jc obo! Oany ce MnKaeymy ja O'lii- 
TOBo* HHJecaM^; Can ypom ;i,a we je u3a<io, hc Mory BJepoBaTii: iia 
CBpxy ja caM y Tpyj,y ueuape'ienoiiy ^ 

PA^OCVIAB: Xo;;'mo TJa, ;i,oiue cmo ua BpHJeue ^"j ep mi iioiHibe 
I'^iijeBaT CMpajt oj Taiinime. 

.'[A^I,3AP: Ma r;ije hcMO otiitu? 

PA,'1,0C.1AB : Ja to iie Cux Be:ie mucjiho r,T,je he.MO othtu; ja oux 
^a OTiacMO ;t e Ji 6 H r nyT B 6 e ii u j e. 

."IA^3AP: A ;;a ocTaBUMO KpynodiaBy ? ! 

PAj],OCJIAB: IIoBexHMO je c naMii. 

jlA/i,3AP: Ax, Kano eu c.ia6e iiaueTii, expax lie je*^ /T,a cu Me tu 
iiOBu;i,iio ! 

PAJlOCjirVB : To ja?! jia;i;e ko he piijex'M BHCcpHiiii,a je mchm 
oiioiml)ejia, Ma*^ ae ja Boj ^-. Je jui tu oiia to pcKJia? 

."IAJI,3AP: Ax, o;i; HuuiTa'^ 'lOBJeue! OBaisy^* .iu can ja upniuio 
BJcpiioc o,t; TBOJc c.iy;E6e? Ha obo .iu mc cu j;oBeo? onaKO .in mc ch y 
pyiiaM r.iaBiiiijex iienpHJaTeji.a na O'lUTy ;^OBeo CMpx? 

'"' oxn aaM.'iaTii A; - roEopuTii A; ■^ o,nii A; * iipHnoenjej A; ■■ tuoi A; ° we.va 
M; • ii|iiinor.iwajy A; " oiBToeao iracaM A; " iienapeqeHOM A; '" CpHjCMe A; " pa- 
jerii A; ^- ii.om 'I; '^ ni seta A; " ocaKO M. 17ti Uj'iuCTi);a. PA^OCIAB (oadu^ K.idKntlan) : Ilpucrir, poriinpy ' ! ityiiOM m (te 
Ail ja iiiijooaM Tora yiiiimo. 

.l.VI,.3Al': 41111111 cc II (Pii'iiic. OTu;ui u(!ii|iii,i, mciio! 6jp;kii y lioc- 
Miijy, iiiiiiiioujebn - i;pa.T.y I'liaAUMiipy, hajity sjoxiy, iia 111 m mo cit ;(oboo ! 
on liC Til iioiani .(.octojiio y:v;aiijc ua laiio ujopiiy c.iyii.-ny. Ja liy hccco 
ocrarii 11a f.MiiTiiqj uoryoii, no xajylui .mii co h;ubjotii, ai;o 110 Mopy Oinij 
y Apy^Cii Kpyiiocaane, y Kojqj cc moj hchbot y;up;Kii. 

I'A,1,( K '.'lAlJ : Hoita iiomiaiii ;i,n ca.M tu ja njepaii c.iyra, luihy re 
ocraBiiTu; 11 iiciia ii03iiaiii hctiihuto jecaM .lu re ja iipiiiiapiio, xohy npii 
iiOTpe6u c TooOM iioniiiyTii. 

c'lA/l,3Al*: Ja ue aiia.M iino njc)iOBaTii: e.iiijeaii m»'. 

rA;i,OC.IAB: Ebo mo. 

r 1) i; |i .i,eii('Tii: liojiieiiBa u ,"taiiuii:i i-.iyiua, a' iiaic ninopu '. 

BOJIICABA (ca.ii((*J: .'liijoiiy tu opoKy ii3iial;ox y ,"i,BO[)y OBoMy 
H :ta MCHC 11 aa cuirca Sfiipoc.iaBa ! lly oiix yae.ia c oo.i.om cpchoM ti.iH. 
an 6o.T>c piijexH, c bcIiOm iiaMexu ,';a ce n,^a;^aMO y .iBOpy OBOMy nero.iu 
CMC ce y3;^ajm ^ y SocancKOMy. 

,'I,AHIII1,A (ca.Ma'') : Quo jo Bojiicaual rouopu A^ jo ;i:iiit Miipociab; 
lianCTO CO 11 OH 0,1,11'' iiaxo.T,ii y ouoMy' .i,Bopy. Tot iinjo oiua jai;a 
OMpasa CBaKOJtiiKa, lui'iei; .lociiiina OBa, ii3Ba;;iiT My ,iyinyV A, Mupo- 
o.iaBO, iiehciii JKHBJOTU aauCTO, hutii hy j,a ce MO;i;eiii iioxiia.iiiTU .la on 
iiMO cpuo y i{eci;jeHii ,i,p;KaTii joAny*^ Kpa.teBCKy Khep ^ 

BOJIICABA (cciMa": Hy Kojn OBO ;iHJen M.^a;^a^ OAOByj,a ^cxo;^u■? 
ax, Kai;o Mii je yro.Tan! iteiiiTO ce johxHm!) — Cxaiui, niiH-iajoriu, UMaj 

Mll.lOC BpX MCHc! 

J,AHimA (ca.ua'^: Jej;a mc je no necpehu no;uia.ia Top iiirra mii- 
jioc?) — Kojy, iiaJKO, uniTeui Mn.ioc o^ Mene? 

BOJIICABA: „MaJK0", je jih? a ne 'Bu^.ma ,T,a oaM M.iat)axna, .ta 
HHJecaM joune iin sySo npOMiijenu.ia? 

4AHIIII,A: Bu;;uM ;ia td iia^ajy a bcK hc pacTy. 

BOJIICABA: Joiuto 60 iim Huje iiii BpnjcMe"; 0.1; npnKojyiep mh 
cy OBU ncna.TU — Cpao ko napaCTUTU. 

/1,AUIIII,A : To Moace 6nT ^^ ! ,T,aay, uito hem, M.ia,^Hito ? 

B<^JIICABA : IIpouujoHU, MOJ .T.y6.T)enu, ^a can ja y MOpy oj; 
.i.yoaBU JG^na ncnciirana ra.iuja i;ojoj na;i;uMajy jc,T,pa iioju 'iocth'^ 
y:^,:^acu^^ Kojoj c.iyiice 3a Bce.ia Moje .iiyBcne mhciiii. 3aT0 XTJe.ia 6ux 

1"' npocTU, rocuo.iapy (,o,^u ic.ieKiie) A; - npnuoBujej A; ^'^ jicmu A; * nad 
peiKOM do'M.ia npea pyica H, ne.-ua A; '■' ne.Ma H; ' Me.iio A; ' OBCiiy A: " ^ je^ue 
Kpa-teBCKe Khepu A; '' <ipiijeMe A; '" Obth A; " lecTHTH 'I; '- ysAaxii A. Cicanaihe ^ipyro. — ;i,a Tu ii|)ano pcioM — .v\ dii cc ru Jtociojao oirni ' itjepaii iiOMnpiin 
o,t one ra.iiijc. 

/I,AI1MHA: Pu.syMiijcM uno xoKcin iiOKpuBeiio piijcTn-'; saro o;;ro- 
BapaM Tii: an ;iobpctut^ y H;yi)eiiy .lyny ly ra.'injy, ;i,pyro siiaii.e* iiero.iH 
Moje u 6o.i.u ce iiOMOpan xohe nei'o.iu caw ja; isaiiiTo'^, ano MOpc on 
.tyCaBii yapacTC h cmctc ce, nsryoiihejio y<i'aii>e " CBano '^ h Mel)y MOp- 
CKiijcM Ba.iOBiiM o6a^ he.MO'' y^piiTH Ha cyxo. 

BOJIICABA: CxaBii cp, moj atuBOTy, ii auo no, ;;o1)cmo' y .lyny 
iicyhony, ;i,aj Kpuumiy caMOJ Menu. 

^jJ,AllIILI,A : Hccpehny 6hcxio CBpxy HMa;iH u ncnpasiio 6a Haw CBauo 
I13HIIIJ10 AJeJio, 3aiUT0 lie MO;i;e ncBJeiu noMopaq u Ce:? Tuyyiia iiuiuxa 

yiHllUTH. 

BOJIICABA: Maaaxne Kan.i>e o;s, .i>y6aBu Mory Be.urK oraii. yra- 
CUTH ; Menu je u Ma.no 3a;;oCTH. 

/I,AHII1I,A: Ma.naxua cxuap ne iio;i;e BCJiuiiy ;i;c.i.y HacuTBTU ; aja 
3naAi j;a n oho* iiajio hito je y ueaii y TBOJiije.\i pyi;aMn ne 6ii ce iiu- 
uiTa HSHaiii.io. 

BOJIICABA: .lyAnjex pig cm! 

^AH1ILI,A: .ly;j,ujex, Ma iiCTHHUTHJex^. 

BOJIICABA: /l,aK.ie Me Hehein .T.y6uTu? 

^AHIIII,A : .'byouM xe Behe nero.iii Mory. 

BOJIICABA : CMu.iyj ° ce na mchc ! 

/I,AHIIII,A: JKajiuM tbojc sjio. 

BOJIICABA: ;i;a os^paBu ra! 

^AHIIII,A : Ka,T, i5HX Moro ^°, Ciux sauCTO. 

BOJHCABA: HIto tu MivitKa"? 

^AHIIIIA : Oho hito aeJMaM. 

BOJIICABA: 'luuu luxo moikcui! 

^AHHII,A: He Mory Humxa. 

BOJIICABA: Fcu^iyj ce! 

^AHIIUA: He 6ux Moro ycujiOBaxu hho^- uerojiu caMy^ aapaB. 

BOJIICABA: HeMu.iu M-xa^'ie! 

^AHI'I1I,A : JKcHO SecuaMexua. 

ToBop ,T;eceTu: Jl^aiiuua caMa. 

Ha ocBcxy, Htejbe MOJe! UIxo sac CMexa? Mupocjiasa ^^ .'ijenoc'^? 
He, HHJe ;;ocTOJaH jKUBJexH ko je cmuo norp;i,HTH Mojy .TLy6aB! Hena He ' bieti A] ■ od oce jmjeuu da.\e nncojia y A do Kouna decere ct^eue dpyia pyKa; 
' ;(oi!eoTH A; * SHanje A; ^ np.va A; ^' csaKo y^anje A; " ^ojeMO A; * ucthehx A: 
' CMu.iH A; '" Morao A; " jiaJHKa ^\ '-' Jipyro A; '' .ijenoc Miipocjaoa A. 

M. leiiieTaj): lerupu dy6poea^iKe dpa-ve. 1^ 178 Uyiucipax. ya-a iir^a iipoiiireiba ' o;; mchc uMaTii ko je MOro- Hcxy ocTaBin-H Mcne 
WA ;ii>yi'y .'ijonoc. Ko ce ouoMy^ .iiiuy oamctiiiii; yiimiio iiacTm* lie* iia 
T.'ie 0,; OBora Maua yCiijen''! ko je yMno cuojc iiuOjcryliC CTyiiaje o;;- 
spaTUTH ox Mcnc, o,^ OBujex pyua BCJie iieMH^iiije hctojih o;; <ie.iiycTii 
Oiijeciia .'lana i)a:vi,pii.'i>oii oCTani inia! y'liiiiinii" Ky" o,i ii.opoiia cpua 
uocBeTUJiuuiTC yro^iio Mojoj OMpaiiu ; ii ai;o jc' iipena mciiii ^ocajia y 
.lejty 6hjio ocxHHyTO, xohy ^a ce paHteate, nsropn ii y iieiieo ofipaxii iia 
ri.iaMy oribCHOMy. Ha ocBCxy, cii, cii, iia ocBcry! 

r B o p ' j e ,1 a II a e c T II ' : Kpynoc.iana caMa. 

Eto bii,';iiiii, o moj ayo.iiCHu MiipociaBC, iiaito je jipar ypec Jiuua* 
TBOra ° MOro MCiie ^tOBecnir '° Ha ii;iryoj.eite ^' o;; i;pa.i.ecTBa u B.iaj^aiba'- ; 
H OHa Kpyiia iiojou ja cuujeibax TBOJe Be^po ypecirni qejo mchh ce je 
Ofl o^iiMeTHe rociio;;e ii Oana yrpaoii.ia ii nocxaBii.ia hcmujom Byiucxpaxy, 
gpaxy Mouy. II CBe obo Huiiixajec, saiiixo, sa oiixu xBoja, joiiixe ji.a, mu 
ce u hiubox yrpaOu, yro;tno ou siu uiuio. A.iu luje cu ca.^a, o /Ky^CHO 
Moje y*aite^^? soI)h y obc pyKe, iiena c xoCioM cjeAUH.eHa yxoiiHM ce 
y Mopy o;; .tyBeHHJex pacKOma, aaiiixo 

xu CH, XII CiiM Me M.ia;;ocxn 

CJiaxKO y<i>aH>e ^^, ;;para Htcta ; 

6e3 xe6e mh h'jc pa,i,ocxH, 

oes xe6e mu h'jc Bece.T.a! 

roBop .icaHaeciu: CyHiaHHua'* ii ilupoc.iaB '*. 

MHPOCJIAB: IIpocTjin, o Apara, xy pyny o,t; .injepa npu6njeaora 
n sarp.iu, na'iCK bcikii OBy xjuij. 

CyHMAHUIIA: Mupociase, ja hc BJepyjcM caMa ce6u ;ta caM y 
'lac je;i,an Mor.ia ocBOJiixu 6.iaro o;i; xBoje .ijeuocxii u ymauxH ce y;^HO- 
Hima oj; xBOJe .i^yoaBu. 

JllIPOCJIAB : Bjepyj, cjiaxKu yspoqe Mora ;;odpa! h Hena SHam j;a 
Oes xe6e atuBJexH hc Mory, mo.ihm^* xe Aa nycxnin Ha jejnoj ^^ no- 
cxaBu yncHraxu xBOJy npu.luny, c kojom hy, i;aj: xe no.iaK Meiie 
He 6yj,eM r-ie^axu, Mohu i' no;;aTu pasroBOp mojiijcm .-LyBCHujeM xpyjpMa. 

CyinAHIIII,A : Mhhh iuxo xohem! jej;aHnyxi* j^ caw na xBOJy 
nocBeliena saiiOBujeii, u qecruxe Cpojuii CBCKOJinKe ohc^' cxynaje Koje 
caM npocxp.ia uo SBopy OBeMj'^" aa nsnahu xe, aKO xaq aujeny cau 
luaxy npuMDJia oa xBOJe .i>y6aBH. ' npomreHjaA; ' sioraoA; ' oaeMy A; *-''naCTnhe A; ^ueMa^.; *"" yquHnhyA; 
• 'e A; '-' nieHa jeaanaxeCTa A; «-' raora .inua A; "> jiOBecxn A; ^' nsryOieaje A; 
"2 BJia;;aHJa A; " y*aHJe A; "-i' Mnpoc.iaB n CyHiamma A; " 310.1HH 1; " je^HOM 
^•, " Moh A; '^ je^aMnj-T A; "' Me A; ■" OBOJiy A. Cicaaaibo ;;i)yi'o. 179 MIIPOC.'IAB : Otii,';ox iipiinpaBiiiii iino je o;; norpcCc 3a HCiiy- 
ibcii,c ' uojujcx <iiici'iijcx JKC.'^a. 

Cyil'lAHUHAilIoH Moj .iparii. 

r n p T p u II a c c T II : Kiiea jla,';3ap u CyniaiiHua. 

CyH'IAHIIII,A (caMa^: Ebo Kne3a JIa,T,3apa ! Tpeoyje iiah iia'iiin ;!a 
o^Bphii ce o,t; itera.) — KnejKe JIa;;3ape, .^yoas iieii3MJepHa ity'' tii 
Hocuu iio;i,HnjeTU ne JiOH^e ,T,a tii naBiijecTHM oiio iuto He 6ax* ysejia. 

JIA43AP: Cbc iuto uu oa tcSc ;;ol)e, o npujiujeiia, 6uth he yrjexa 
H pa;;oc MOMy jKiisoTy. 

CyHMAHIIUA : McTa .ibyCaB iipuTpnjeTH He MO-.Ke ;i,a tc bh;;hm Ha 
nory6ii oj; jKUBOTa. 

•lA^SAF: IlaryouTH hjubot na c.iyiKou tboj'oj HHJe uho HerojH 
;;OTehu hmc neyMpjio. 

CyHyAHI'IIJ,A : Bje/Kii, Kneaje, U3 jiBopa OBora, 6jea;u U3 OBe Kpa- 
jbesHHe r,nje^ nporjiameno tbojc hmc CBaunja cpi^a Oyjtii na TBOje no- 
ryijJbeite". 

JIA/I,3AP : Bajiiex, uito qyx, o rocnolje ' ? ! 

CyHMAHimA : Myo en HCTiiHy** O'HiTy. 

.1AJI,3AP: II Moheui npuTpnjeTii ;i,a je;i,aH kojh Majionpnje sasesa 
CBOJy Bjepy tboj'oj jijcoocth na^najie^e oj; TBora ypeca noraHc? 

CyiPIAHimA : noniHyTH he npuje ko Te6e uhitc norySaTH! ii 3a 
HCKa y H3ry6jLCH.y ' TBOMy ja ce ucTa ne H3ry6HM, aKO Me a>y6Hui, 6je7Kn 

•lA^SAP : KaKO hy 6e3 itynie CjeataTH ? y ^Bopy OBOuy moj a ocTaje 
;;yma a ja Ha;;aje'ie o;i; ae MpxaB CBiijeM ;;o6puMa — saJMCx! 

C5'^IPIAHMII,A : Taim je y^ec, Tana je 'lec! ^ohe, o moj jiiparii, 
BpiijeMe ^^ yroAHO, i;aj; ce 6y;;e nama ^OBpuiHTU '^ BJepa y qecTHTHJe-viy '- 
noKOJy; a-iii ca;;a Bpiijeiie ^^ Huje! 0CTaBJ.aM Te y pyitaM tbojc c.iio6o;i;e: 
aKO i>y6iim /Kubot, 6jejKH^^! ano 3a CMpT ne xajeui, ocTaHu! uuhh iuto 
Tu je yro,'i,HO. 

FoBop leTpnaecTii: Oan Muicjeym, Can ypoiu, CaH Pa,T,oMup n CeJiOMup. . 

IMIIKJIEyill: He, He — ja npHTpiijcT nehy yBpuje^eite ^* tcuiko 
OBaKO — Mojuje.y hy ce pyKaM ocBeTHra. 

yPOUI: He, He — ja noj,HHJeTu^* ne Mory ;i,a obh jkhbot koju na 
cjiyatSa KpajLecTBa OBora CTOKpax je ncxy CMpT uorp^HO OBauo ca;i;a no- 
rp^en ^* ocxaHe — ocBCTiihy ce Ha cxpaxoBHT naquH. ' iiciiyibeHJe A; - ne.Ma A; ' Kojy A; • On U; ^ gdieie A; '^ noryCtenje A; 
' rocnoje A; * ncTHnniy ^; ' nsryGjteHJy A; '" CpiijeMe A; " ^oBpmuT A; '- leCTu- 
THJeM A; " bisi (MJecro bisci) A; ^* yBpii^enje A; '^ no,nniijeT A; '" pogarien (= no- 
rpjen) A. 

* 180 ByquOTpax. CE.'I0M111': ycraBiiTC, o miTesii, n.iaxe atcbe o,'^ ocbctc! imje 
iipaBO ;ta itjopiioc Baiiia, y CBai;o BpiijcMe ' 3a yaBiiiiieibo- upa.^ecTBa 
OBora c iioryooM o;; iKiiBOra ,';octojiio CBCiiy CBHJeiy sa ii3r.'ic;( yi;a:iaiia, 
iieBJepiia ce yKanso cyiiporuBa Kpa.7ieBcicoj rjiaBii ; on i.-piia iiiije — bh 
ere KpiiBH KOJH ra. ere iia obh cto yciic;m! Jec iwiunri nejie 6o.i>iijex ii 
3 a MJ e p 11 T II j c x^ 3a ocbcthtii ce a iie yBpiijcAirrii BJepuoc aaiiiy. 

JIllluIEJ'lII: A.iii Tcmi;o iiorpAJeite'' ue mure ^pyni iia-iuu Herojm 
OCBery; saro iiyiuTHrc^ ;ia ce csait iia CBOJ Ha'iiin JTaxcfl. 

yi'OllI: To cy hcto u mojc miicih'', saiiiro BiiTe3 Kojii iiocu 'lAc 
ua 'le.iy a iia'iiiii o,t; ocBere iia iiacy ne iiiure ^pyrora iia-iuiia. 

PA^OMllP: Mo.iiiM Bac, yTaiKme ce! Je ;iii obo oiiu ucth Bymi- 
CTpax KOJii c Baiiiora CBJPTa ii nayna oao je iiocTaB.i>eii, jouire 3a ;kii- 
BOTa Kpa.[.a EpamiBoja, y je.itiy ciia.iyl-' 

^IIIK.lEyiU: Jee. 

PA/tOMllP: ,'I,a saiirro je, peqiiTe mu, 6ho noeTaB.7)eii ? 

CEJlUMllF: 3a iterosy hyj; onaKy, neua He 6u ucKopiijeiiuo 
ycuoHCTBOu ox iterosa BJia.iiaH.a ' KpaxecTBO h iiorySuo * rocnoAy. 

yPOlII: Obo je iiCTiiaa! 

PAJl,OiniP: ^a Ha luro ce Tyainxe? Bu exe ra 3Ha.iD, u^ bu cxe 
OBI) XTJe.iH — na ce6e ce TyHxUxe! 

yPOIII: Ilua pasaor 6au Paj,OMiip: ko je cau eeuii oj, CBOra 3.ia 
yapoK neita naa'ic caMa ' ce6e ^. 

MIlIulEyill: ^a KaKO ce Mory, o Ce-ionupe, osApaBuxu pane o^ 
nauiera yBpojeljeiLa^*'? 

CE.IOMIIP: Ha ucxu Ha<iuH na kojh ce ;;OBeo us criu.ie na Kpa- 
a>ecxBO nena ce noBe^e U3 Kpa.i>ecxBa y cuu.iy; a cxo haJKOB HCKa ce 
nOBpaxH Kpyiioe.iaBu. A noja he Mucao 6uxu oj, .i.yoaBH noxuiUTena 
po6a uuHux ,T,a ce o;;Bpaxu u ya;eH;e na .ijyoaB HJieMCHuxa Kpa.T>eBHiia. 

yPOllI: /l,o6po cu cnoMenyo! u Menu je seoiia yro;;aH xBoj CBJex 
u Hayi;. 

MIJIi.lEyiII: II ja xo ucxo noxBp^uBaM^M Byj,n xBOJa n0MH.a, o 
6aHe Pa;;0Miipe, u3Bpujuxu obo. 

PA^OilllP : JKuBuxe Becejio, a ^- neKa je Me hh m h.hm raaBy pas- 
SiijaxH '^ 

FoBop nexHaeCTu: Byiiicipax " caji. 

KojiHKO je .lujeno 6uxu Kpajb: OHora 3aM.naxHx '* pyKOu, OHora^'' 
yj;pHxu * Horou, OHora Bphu ^' hh3 npo;i3op aa yjiuuy, a cxpax cxaBuxu ' Opiijejie A; - ysBiimeiije A; ^ aaMJepnTiijiix A; * pog-ardienie A; ■• nycxuxe A; 
* o^ljyKe A; ' Bja;;aHJa A; ^ «e.va ^•, ^ ceOe iiCTora A; '" pipuhjeHJa A; " noxBpljyjeji 
A; •- II A; " pasOaTii A; " Bynacrpax A; " saiiJiaTUTU A; '* OEora A; " sph A. Cicaaaibe Apyro- 181 iiii cnaijora, iioua re ec chuk Oojii — iiiije jijeiimc ciDapH ua cuiijery! 
JouiTO o6a.;iirni omi Auon, yjiteliii oiiii r\rd,T„ oa-iiini iiyi;, iioryCirni ila- 
iione ^ It DHTCiie ' bcjic Oh jijeiiiiie Ciuio, iieita ce th iieJMaiu o;i, i;oi'a 
OojaTu- iiu CTpamuTH. Ma iuto peitox^? a ko mciiu iiOiKC'' uito* yiii- 
HUTu? Cii, HCKa ce Moje jKeji,e iiacurc, a iicua ciiiijer iioruiicl lly 
uiTO BCJiuM?! A^ Ka;; 6iix obo yiiniiuo, a oj; •icca Ciix Cuo Ki)ajij"? Hiije 
rociiap, aKo'' iieJMa KOMy sanoBuje^a'r; HMJe Kpa.i. ko no.viOHvHUKa iieJMa. 
IIpaBO 6aii Pa;;oMup rOBopu ;;a ce xohe Hapas Ojiara, iiiicao CBiijeciia, 
feyA Mujia KO .iaiiOBiijc,T,aTH xohe h y KpajsecxBy ce yrBpAiiTw, h y pa- 
3a3HaH>y" Ourja cBamijera uacTUTii ko je yaCTU flocrojan, ^j6uTn ko 
jbySaB yMHJe jtorehn, a oiiaKii iia'iun Ap>i>aTii KaKO ce uoiKe npuTernyTU 
.tyCTBO ' CBCKO-iitKO iioj, Bjiac TBOJy, a He ;i,a oa TBOra caMOCUJta^ GJC/KC^ 
uyitu mije;m iiciio;; TBOJe 3an0Buje;i,u. Cii, Byiiucrpame, ^a ce iipoMHJeaH 
hyj, u ;i,a ce HacxoJH ya^tpacaTU '•* ce y rocnocTBy ! 

Fob op mecHaecTH: rpa;('°. — KpyHocjiaEa a Knea JIa,'\3ap c Ma'injia; 

csaKU " o ceOu^'. 

KPyHOCIABA : IIIto hy ;;a yquHHM Bche? y OMpaan o;; rocno;i,e, 
H3arHaHa c Kpa.i.cBCKora npuCTOJba, yaAeHiena Ha jbyoaB HHOCTpanita no- 
THuiTeHa ■ — Huje uu a^uBOxa ! cii, ;i,a ce yiipe! 

JA^3AP: IUto Mory yijunuTU? y OJipasii KpyHOCJiase, H3arHaH 
OA CynqaHuue, u3;;aH o;i; npiijaTajLa, nporoaea oa CBaKora — HtnBJeru 
He Mory! cii, ^a ce yjipe! 

KPJ^HOCJIABA: Tu, o y^ccnH Ma'iy, uMam aobpuimth iioje HCBO-te. 

.IIAJ],3AP: Tu, o 6pHTKn '' na'iy, usiaiu iio^aTU najjijeuiuH nOKOJ 
Mojujeii CMpTHujeit Tpy^uMa. 

KPyHOC.lABA: Hnje iipaBO ^a, iKHBe^^ jcAHa^'* Koja Huje Mor.ia 
Hu yMJcia jKHBJe-ra y Kpa.'becTBy. 

JIA^3AP: Hnje npaBO ^a y ^* HtHBOxy 6opaBu " ko iKHBe y OMpasa 
HCTHJeji He6ecusia. 

KPyHOCIABA : yMMJeca ce, o neiuiJio rB03AJe, y OBOMy cpny, a 
npojiujcBuiH ^^ H3 H.era pajcKC oa Kpsa nycxa HCKa ce nacHxa ko je y\mo 
c ynrapcKora Hpacxo.T.a mchc Aiiruyxa. 

JIA^3AP: IlpoSaj, o /KecxoKO rB03A,je^'^, OBe npca, a HCKa ce pa3- 
Beceju KO je nporoauo jcAHOra Kpafl>eBCKora cana, Ka,T, ra upocTpxa bua" 
Ha u,pHOJ scM-Tja y KpBu orpesayxa. 

--' BBTeae h GanoBe A; ^ bogliati A; ' rekoh c donHnje doduKUM h ^, piijex A; 
*-* mio MOHce A; * KO A; " paaaaiiaHjy A; ' .iy;;cTBo A; *-^ caMocuaja Cume A; 
' yxEpAUTU A; '" ueMa H; ^'"" ne.tta A; '- brietki A; '^"" y xiiBOTy OopaBH A; 
"~" atmse A; '^ proliepsci A; '" guosgdie 2dje Je dpy!o g (yxja pyna iicnjyaau.ia od d 1. 182 ByiuoTpax. KPyilOCJlAHA: 3Coro.\i, npii'ie ;;|»ar cyii'iaiiu! 
J1A^3AI': 36oroM, spanii CB'jcTjia ;;aHa! 

KPyilOCJIABA: 36oroM, po,uia scm-lo, ocraHu ! 
J1A^I,3AI': 36oroM, po;i,na ;)CM.'bO ii36pana! r II p c e ;t :i M 11 a e c T II : Ce.iOMtip, ICpyiiociaiia, Cyii'iaiiima ii isiiea Jla^aap. 

CEJIOMIIP: UIto ■iiiiiimi, o Kpajuiuc?! 

Cyil'lAHllUA: IIIto cu nawer u3ry6H0, Kue;Ke ' Jla;;3ape?! 

KPyilOClABA: llycxu, o CcjiOMupe, ,ta oiia Koja jc yMp.ia- cbiijcm 

^tOOpilMa He HJHBC BCliC. 

JIiVl,3AP: IlycTii, o Cyii'iammc, a'i ko jc yiipo cuaKOuy y«aii>y ^ 
He /KHBC uu ceon. 

CEJUJIllP: ji,ii Kaito cu to* o;viy'iu-iii y "lac je^aii uaryouru oiio 
Kpa.T.eCTBO Koje th ce o^ ueue oSeliajio bjckobhto yaAp^Karu y pyi;u ? 

CyiPlAHHUA: /I,a Kaito cu, Henocjiyuian Mojoj 3anoBiije;i,n, Moro 
y3Ap>KaTH ce jej,aH >iac y ;;Bopy osoMy? 

EPyHOCJIABA: Ajiii snau xa mh ce je no tcou oSehajio bcic a 
Majio HSBpoiujio ; saro, ne uiiajyliu y>i>aiha ^ ycnexH ce na oho " npucro.i.e 
c Kora caM HenpaBe;i;no ,^u^lIyTa, cu,ujeHiiM bcjio 6o."i.e ne atHBJCTH. 3aT0 
nyuiTu' Me MOJoj c.to6o;;ii. 

."LVJ,3AP: Ajib snajyliH ^a CBanaKO /Khbot mh ce ;^H^HyT* uua, 
fiy^yliu ce ooaanajio ;^a caM neiipHJaTe* Kpa.tecTBa OBora, o;t;iy'iHO caM 
on Moje pyne noruayTU. 3aT0 iiyinxu' iie MOJoj OA-iyuu. 

CE.10MMP: Ilauei; peu,H ;ia th ce oj; nene Ma.io ooelia.io a Beae 
u3Bpiiiujio, aaiuTO cy cto oiiCTa rociio^a iiocjiaaii ByiuCTpaxa y eiiHJiy 
a TCOU haJKOB CTO Kpa.TjeBCKii noBpaTUjiu, 3aT0 ojiarnu tc-' CMpTae u 
HenpaBC iuicjh tbojc. 

CyiPlAHMIJ,A : A.iu ja xohy ;i;a iKUBeui ii 3acBe ;;a je tcSh ^^ 
CBaK^" cynpOTUBa, ny ;i;a.ie'£e o^^^ Kpa.ibecxBa OBora r;ge tu ce cjipx 
Biije OKO ^-^ rjiase. Saxo oCTaBH Te HecBHJecHe o;i,JiyKe. 

KPyHOCJIABA : OntuBJex, CejiOM;upe, c tbojc BJeiiaocTu! 

.IAJI,3AP: OaiHBJex, Cyn'iaHniie, c tbojc .T.y6aBu! 

KPyHOCJIABA: Xoa'mo na Kpa.'BecTBO ! 

JIAJI,3APi^: Xoj,'aio na tcuikc HeBo:Be^^! 

CEJOMMP: XoAii, o rocnol)e^*, u shbh TBOiiy uyi;y. 

CyHiIAHl-mA : Xoj,ii, o Kpa.'LeBuliy, u h;hbh upa.becTBy TBOJiy. Copxa^'-' dpyioia ura^ 
-o- o 

^ Kiiese A; - ueMa 1; ' y*aHjy A; ' tu A; ^ y^anja A; " obo A; ' nyCTn A; 
' AHrnyTii A; " lej A; '"-"' ceaK leOii A; " na A; '- okojio A; """ «e.va A; '* ro- 
cnoje A; "-^^ ve^ia y. \ Cicaaau.0 Tpelie. ISiJ CKA3AlbE ' TI'ETiE \ 

1' u B o II - II p u II ■ : Kpyiioe.iaiui y cro.iy c;im;i '. 

Ebo Me onera ysBHuieiie Bpxy ym-apcitora Kpaji>eci'Ba, ajiu BpvKOiic 
y ,-;ho o;; uccpeha! Jby6aB BHTCsa u Sana y3;;iirjia Me Ha Be.-ui'iaiiCTito, 
.r.yoaB Jlupociaua iiohe Me y neBO.bC. Ax, iieiipmiuunHJex n cynponiB- 
imjex ;ye.ia o^ je.pie iictc .[.ySaBu! y3,;iirnyTa caM c yrol)ajuu* ^a 
HO .-ByfiiiM Mupoc.iaBa, a ja hy caMa co joSpoBO.T.iio oCajraxii 3a .i.ySuTii 
ra. Ax, MupociaBC, Koja to xy^a Moja >iec y Moj ,^Bop j;OBe.ia, HCKa 
ocBOJiiui OBO cpue, na'ierj HCKa obo C[)Uc, iisropjciio iia n.iaM tbojc .T,y- 
6aBu, y cyx ce o6paTii neneo, ncKa MOJa muco * iie Moase ce npocTpujcTu 
n3Baii TcOe, iicna MOJ nor.ie,^ ,T,oiipiijeTU hc MO;Ke nero.iu ,t;o xBora .luua. 
Ax, MupociaBC, H3ry6!ua caM iiaMex — usryduxa*' ty*^ h Kpa^ecTBO, 
iia'iei; usryCnrH® hj^ u MOJ ^ ;kubot, iiinxOM ^a mh ce tb hc yrpaSum, 
j,a Te6e ne usrySaM! YpecuTU hy, Bjepyj Menu, obom KpynoM tbojc 'ie.io, 
KOJCMy ce BCJie selie qecru jocTOJe, sa c tooom Kpa.i.eBaTH ; hjih — ai;o 
ra cu.ia 6yAe — iion.iecaTU hy obo Bciu'iancTBO u hjabjct c toSou y 
HeBO.iLu 3a lie o;^Hje.IHTU ce oj, xeoe. Ax, MupowiaBC, xBoja caM u xBOJa 
hy 6uTH AO CMpxH ! 

r o B p ,1 p y r II : Ce.io^rnp ii KpyHocjiaBa. 

CE.'IOiIIIP : Joiuxe an, o Kpa.Tjiiu,e, ne mo;k oj;arnaxii U3 npcfl ohu 
uOTiiuixeiiu u.'iaM iioju xn je yrpaSiio Kpyny c raaBC? jomxc .in, o Kpy- 
iiociasa, He BH;i,Hin ona s-ia KOJa', c^ xaKO* xaMue jtyfiaBH ;i;oCTHJe- 
I aajy^ xeoe? joiuxe .in, y c.ijenu.iy oxBp,^iiyxa i", ne mo;k pa3a6paxH 
na i;oje xe HeBO.iBe ;i,0B03;n ."byoaB Henpujiu'iua y O^peljeHO je, BJepyj mchh, 
OBO i;pa.ijecxBO ae nftocTBani;oM, ne xy^uHOM, ne Hen03HaHHJeM xyKa- 
"lUMa HcrojiH Hapo;i;y 03, Kpa-teBCKora uaeMena. ycxaBu, ycxaBU, mo- 
jiuM xe, >Ke.i,e u.iaxe c kojujcm iiepasoopua cpuem ua uorySy ox xBora 
;KUBOxa! no3Ha.ia cu luxo xohe pujexu 3a je,T,aH caMO j,aH ue cjej;uTii 
na upucxo.T>y 0^ Bja;i;aiba ^^ ; Bu^e.ia cu kojiuko je HeodaiHO noj;.TOa;uxu 
c'BOJe B.iaiiixuTO ^- rocnocTBo y xyl)c pyue u o6a.iHxu ce no;i; 3auoBuje;i;. 
!Io3ua.ia cu y Ma.io opcMena Koju '^ ce xpy;i,u, xyre^^ u Myne noj,HOCe 
duTU ;tpy3ujeM no;i,Jioa;eHa " ; BH!)e.ia'* cu KaKO je xpyj;H0 CBOJe rocuo- 
OTBO y xyl)nje.M nasuxu pyitaMu. CbuI) ce, iipOMiijeuu Mucao, ycxaBu ;ice.i>e 
xeSu Henpujiuqne n yxBpj,u y xe6ii u y xBOMy uopo^y sayBujcK Kpa- 
becxBO OBO y pyuu. 

1-1 aT Tpebn A; ---' noc^uje cajia 1; ^ hcmu A; * ugaghijm A; ^ iineao A; 
-'■ iiaryCnhy A; ' dodaiw ca crpaue H; *'* xaKO c A; ° doftiefaju c nj>eei/'ieMUM e H; 
'" oTDpiiyxa A; " B.Ta;;aHja A; '- Bjacxaio A; "-'' KOje ce lyre, ipy^n A; " no- 
A.ioxHa A; '5 Bii,-ue.ia A. 184 UyqiiCTpax. KPyilOC.'IAHA: Hiijecy mii ciqiouiie ', o sioj BJcpiiii Ccjio.Mupc, cbc- 
Ku.iiiKe iioryoc i;ojc .mii cii laKO .iiijeiio iipiirtpojiio -'. II ko.ihko mii cy 
iipujc Oii.iii'' TiioJH cujeru iieoCii'iim, to.iiii;o iix c oo.lc BO.be ciyiuasi 
C!ua; i^Ji", H.iJMCx, ue Mory ux ii3bi)iuiitii ! 

CE.I0M1I1': Baiinoy 

KPyilOCJIABA: Samro ci;iijciiii.\i ^a Kyii'Xi,o, uor o;t .i.yCauii, o;i,- 
piijemuo je can ceCu u oj,Be36 ony sjiaTiiy* ixOiipeuiii;y kojom ;q);Kn iio- 
upuBcuc CBOJe O'lu II ua Moje'' iix^ iiocxaBUO, aiso 3iiaM h Bu;tuu ^a je 
Be.ie'' BcliC iiero.m ucTiiiia ;;a caM, iipe.M;;a yaBiiiiieiia', a.iu 6.iii;i;c* rio- 
ryoe ii iisryu.tetLa" o^i, i;pa.LeCTBa ii iKiiuora. Hy lie iiory ee ycraBUTH 
OA Mojiijex ascTia — ayCuM u" .•Lyouu MupocjiaBa! 

CE.IOJIIIP: O^utparii ^uIoao o;( iLcra ii ciiOMeiui ce caMO jcianiiyr 
Aa TU o[a] A'iBiiiijcx '" yurapCKiijex i;pa.i,eua u oa yurapcuora lue.Mena 
ucxo;tum, a ;;a je on tojihko uotuiutcii, .la ucrora CBora iic nosHa " 
OuTJa, II Ail iiuje OH xBoJa cyiipOTUBa h ^a in iteroBa Cirni ue mo- 
;Keui; xauo hem y 'lac je^au, k6 iiaMenia u Bpujej,iia i;paa>iiu,a, yacTH 
y osipaay cynpOTHBy -raKO iienpiuuuiiy. 

KPyiiOCJlABA : XIosHaxi ^a je cae to xaKo; a.iu MiipociaB, ciaxKa 
saiijepa o;^ Mojiijex O'lu, He iioaie 3a je^an caMO >iac 113 Moje otcth 
ce iiaMeru. ^a mxo Mory ymiiHTii?! 

CEJIOMHP: IlyCTU 1- ra y pyKe oa Gaiia ^^ h BH-resa^', iieua ohu 
Haby na'iUH usaniaTU itera ns i,B0pa OBOra. 

KPytlOCJABA: He, He! ko H>era ua ABOpa uoiu.ije OBora aeKa 
npuje MCHu OTjie u Kpa-T>eCTBO u h!hbot! noAUHJexii aehy, nehy, Ce- 
.louupe, iipuTpnjeTu ^a ce Mupoc.ian 3a xfln jc^an OAnje.iu oa MCHe. 
Ako ja lie uyAeji BpiijejHa OKpyiiuTu raiiojoM Kpyiioji, iiehe mu hhtko ^* 
saopaHUTU a^ oSyieii '^ xa.iuHy oa iterOBa iioxuiuTeHJa — xano hy CBa- 
KaKO H>eroBa ouxu! 

CEJIOMUP: II xaKO cu OA-iyiu.ia? 

KPyHOCJIABA: OBaKO xohy. 

CEJOMIIP: II Huje pas.iora ^a tc npHBpaxu? 

KPyHOCJABA: Ko .T.y6u ue iiiuxe pa3;ior Hero.m o.^ .T,yoaBU. 

CEJOMIIP: .ByoaB je cuujeiia. 

IJPyHOCJIABA : II j a xo 3HaM. 

CEJIOMHP: /l,a He ^aj ce c.iujeny SoiKaHCXBy BjaAaxu. 

KPyHOCJABA: Ka^ ne Mory uHai;oI 

CEJIOJIHP: CnoMemi ce ko cu. ' CKposeHe A; - iipunoBnAiio ^I; •■ bieli A; ■* noaaaheHy A; '-'' mojeli H; " neMa 
A; ' uscesena (r. j. yateaceua) A; « bliescije A; ' iiaryCteuja A; '" AaBitnjex A 
" nosHaje A; ^- nycxuTU A; ^'"" uuxesa u Caua A; '* utko A; '* oCepeji ^I. Ci;;iy:iii.o rpoho. 185 KPyHOCJIABA: Kpa.i.ima can. 
CE,'1()MIIP: Mo;i;c:ii upa.hima ii iic uura! 

KPyilOCJlABA: IIuitom a^ oy;i,CM MHpocjiaoa, a iieiui iiujcca.M 
lipa.'i.iina ! 

OEJIOMMP: .lyAe o^JiyKe! 

KPyHOCJlABA : .lajeua ;yejia ^ o;i; .T>y6aBu! 

r 1! [I Tpeliii: ri)a;i,^ — ICiiea Jlaisap u r;i,;oc.iaB. 

JIAJ1,3AP : Befee can, o Paj;oMaBe, y oapaau CBujexy CBeMy, uauei; 
Meau HCTOiiy! iirro ;^a y'lUHHM? 

PA^(^O.IAB : Tu He xoheiu cjiymaxii^ MOra CBJexa, nero, naj; th 
ja uiTO pe'ioii, roBopum ;i,a xe cau u3;;ao : to mh je bcjig Ccte Myiax *. 

.1A^3AP: ITaTOK j OBaKOJ HeBO.'Lu roBopu! K03Ha ;;a tboj cbjct^ 
Kojnro;;u u^ nayK H3Be;i;e Mene ua yroiiHora Mopa o;; siojiijex TeoiKujex 
neBO.Ba. 

PA^OCJIAB : Ka;; mu a;aBam oC.iac ;i;a roBopiiM, ja 6hx tu pcKo 
je^Hy JiHJcuy piijci a Hayiuo tg jouiTcp'' Jijeiiiuy' cxsap; iia iie siiaii 
xoheui jiH je XTJexu y'lumixii. 

JIA^3AP: Ako iipujiu'iHa oy;i,e u nojs,o6Ha, samxo Hcliciu ;;a je 
uqaiiHii? 

PA^OC.IAB : Mo.iHM xe, npiije ^ im penH, aamxo cuo ocxaBuau 
Hame KpajbCCxBO ii ;i,oni:m ob.ui'? 

K.ioJIA;I,3AP: To ;iu ne snaui? 

PA;1,0CJL\B: a ko mh je peKoi"? 

JJA^SAP: HujecH jiu HKa,ii,a uoauo, no 6u.T,ery o,t, Mojujex xeiuKujex 
y3;i,axa, oran. kojh pasrapa obc npcu? 

PA^OCIAB: Ilosnaii t^h .T,y6mii, Ma nujecaM HKa;i,^' iioro ^^ oua- 
3Hax Kora .TLy6i;iu. 

JIA^J,3AP: To HHJe iiu no,;o6HO ;i;a xu * 3Ham. 

PA^OCJAB: /l,a ja xe lie Mory hu^ noxioiiH! 

JIA;I,3AP: Ma-' aauixo? 

PA^OCJIAB : 3amxo ci;poBeHa '- ce paaa Jiujeiuxn He MOaie ^^. 

J1A^3AP: Pana je o;; .iiyfiaBu. 

PAJI,OC.IAB: /I,o6po 3,a je paua, ajui ce xohe snaxa a.iu xe je 
3MHJa y;i,apHJia^ a.m xe^ je* ByK yuo, aJiH^* ch ce na KJiiinaK o66 ^^, 
aaiuxo pa3;iHi;oc oj, pane pasauKe Jiujene xoke; a xu ue pasyMujem". 

JIA^3AP: IlMaui pasjior! o;i;KpuBaM xu cpue — dy^u BJepan. '■ ;iujia A; ' ne.va H; ^ Cjiymar A; * Myiaia A; " «e.i(a A; '' jomTe A; " liepiu 
A; * iipBo A; ' o;iu A; '"-"* «e.ita ^; ■'"" nKa;;a Morao A; ^--'■- CKpoBne ce paHe 
jiaquTU He mory {ucnp. oO Moace) A; ""^^ «e.na A; ^' paayuuin A. 18ti liyiucTpax. PA^OCIIAB: He Mory fiinii itjcimiijii iicro.in can ,;oca;;a ' Cno; 
cuiijeiiiiM ji,i\ Me ;;or)j)0 iio;iuaii[, rocimpy. 

.UA^HAl*: 3a .i.yoai) i;pa.!.iiuc lipyiiociaiici :\,\\vn caw ce iia ^tuopa 
hajija Mora ii ;;oino ou;i,ii - Mcl^y mojc iiajiviaiiiinje iiciipnjaTe.i.c sa moIi 
caMO iior:ie;ioM iiacuTinu cc y pa:tr.!cv;aii.y ■' ii,e cyii'iaiiora JiHua. Ajih 
ona aiil)coci;a iipu.niKa * u* jijciioc laKO jauMJc.M^ BCiuijcii saaeaajia* je 
cpue uqje, ;uv ce BeKe iie yMHJe.u o;; u>e oauJcjihth. 

PAJ,OC.IAB: He uyAUM th ce Huiiira, cpje saucro .iiiijeria! ii ja, 
rociiapy, o;iKaj; caji je uh^ho, iie nuaii luio ru ' ce ' o;^ Meiie yiiiiiiii.io, 
ep je ;i,0CT0Jiia CBa'iiije .i.yoaiui. Hy, i;aj, Cux ja Ouo i;pa.'i>eB cuu k6 cu 
Til, a HC c.iyra k6 can ja, CTaBHO 6nx ce iia BucoKa h 'lyAHOBirra* AJeiia* 
3a ^lOTcKii itc .i.yoaB ii ;;a mu hc moviic yrelui ii3 pyuc. 

•lA^SAP: JIa uito 6u yiuHuo? 

PAJ,OCJIAB: Jecii Jiu tii " Ka;tro;tu OTBopHO joj " ce a o;tKpuo ,i,a 
je JbyCuiii? 

JL\^3AP: He UKuj,a, 3aiuT0, OTBp;tHyTa, 3a .i.yoai! iie xaje. 

PA^OCJIAB: To je uito roBopu oiiu cuiijeBa.iau: 
Myielie.\iy, 3Haj, AJCTCTy 
Hu ucTa MaJKa ne paayii'je: 
iijiau iiOTajaii paija iiiTCxy, 
CKpoBiioj paau .i'jei;a Huje. 

.1A^3AP: Tep cu ue to xtuo naynrr?! 

PA/1,0C.IAB: He, ne, 'lyj ^^ mc! Ja 6ux joj ce iiacxojo ^^ y BCiep 
yByhu y Kawapy, u xy npso MOJi6ou.o;i,Kpiio Jbyoas, a nocjiuje u chjiou 
u cuaroM naCTOJo ^^ ;i;0Teliu oho sa ^lujcM xaKO Myiehu '- 3aiiauu ysAiiiuem. 

JIA^SAP : Je,T,Hora mu cu upBa y cpii,c yca;i,uo a r p ii 3 u u; y y ^^ 
Muco yseo. Xoj,u 3a mhou. 

PA^OCJIAB: Xohe ce 6utu cmuoh ; bcju ohu ;i,pyru ciiujeBa.iai<: 

Cmuohcxbo ce u c.io6oj,a 
xohe y AJe-iuM oj, .T.yoaBu: 
CMUou'jex caje;i,u ;i,o6pa 3rofl,a; 
Ko n'je CMHOH Bu.ie ocxaBu! 

roBop qeTBpTu: Can MuK.ieyin caM. 

y3;^u^HyTa onexa iia upucxo-xe Kpynoc-iaBa 6y;ta y mchh oue aceite 
oj; Kpa.tecTBa Koje^* lu u>e HeB0.T.aM y mcuu ojexy 3a,^piijeMaJie. A tko ^* 
iiHH c 6o.i>ou lecTH mo;k8 cc j' cnexu ua BJiaj,aite ^'^ oj, yiirapcKora Kpa- ^ .lOcaA A; 2 o;;n A; ^ pa8rjie,iaHJy A; '• nc.va A; ^ jaciem H; * favela dj', 
pp;a ucnpaexi.-ia y favefala ^I; ' ce je A; "-' lyOTOBaxa ^H^a A; ° ueMa 1; '" ,cju' 
^' HacTOjao A; '- nyieh A; '^ n A; " Koje ee 1; '^ ko A; '* B.ia,iaHJe A. 5; '»,cju' q; Cicaaaibe Tpeho. 187 .tecTBa ii3Baii mgiic koju o;; uc'ipe upBii Kpa.i.eiiCKC 6i)0jini ;iyr pp,( cra- 
pujex ,^je;;a u iipa,geAa? lJpaTylIe;^ ' cau Kpa.i.u'iun ii hiitko huh iipHJe 
iieiie ne mo;ko ce n.e naaBani - bjpi)Ciiiik. M sdcBc ,^a Shtjc iiciio;jiiaHO 
KHe3a .'Ia;^3apa y BejiHuy Me 6iuo cyMii>y o6ajiu;io * ji,a oh* iie ;;BopH 
one cpciic kojiijcm'' ja '"' ce" miiciusi ypeciiTii, ii saro caM (5ho cuJiOBaii 
u^ na ooj iio^Baru ra; a.iu, ,';a 6y;;e naJBeliera Kpa.T.a o^ CBiijexa chii, 
He CTpamuM ce Bche ^a MO;i;e cmcctu hh y iiajiaxaii j^uo iioje " bucokc 
Muc:m, aaiUTO Kpa.T.uua, yjKciKeHa .-LyoaBiiM je;;nora iiOTHiuTCHa Tyl)HHa, 
CBa'iiijy ui)3u c.iyjKoy, ua iiu'iiijy .i.yoaB ne nasu, ox hhumjc CJiyatGe 
ne CTaB.T>a ce. Hy ja, koju can ;toca;;a c^ KpenocTHM xiojou a c jaKOCTHM 
OBe ;tecHune npu;^ CBaKiijcM nory nocxaB.to, ua Be.iuKa cripaBuo cay ce 
,\je.ia: u.in Kpyiioc.iaBa ujia 6utu Moja, u* chjiom, u.iu acuBJexii ^ neJMa! 
HcKa ce Hoh ymuu, ja hy y seuep ^° Hcnyitene bh^ct ose Moje xeMC- 
iUTC oj,.iyKe. 

roBop neTii: Kajiapa*. — CjnuaHuua u MiipoeaaB r;ije 'luim ite p e t p a t. 

• CyH4AHIlII,A : Ebo iie, moj HiuBoxy, neKa obo iioje JiHiie oj; hs- 
Bpcne MacTH, aaa bcjic sehe o;i,'' Kpeiiocne pyKC, ;;0Teqe neyupaoc. 

MIIPOCJAB: CjeAH ob^h^S o CyHuanuue, u hcmoj ce, mo.ium xe, 
3acpajiHxH ^-, aKO cxiHJe xBOJy pajcwy ciuisy iicneHraxu je;;Ha nonu- 
>KeHa pywa. OsaKO ce ycxaBH ; yxo-iuKO ja " xohy ^^ ^utii no'iexaK no My 
iiuH.eH>y ". 

CyH^AHIILl,A : rjeg;aj iie ^a ce ne Muien, aa Heua Moatein h3- 

BpCHy Me yiHHHXH. 

JIHPOCJAB : Bu;i,HM xe ^Si ch TeMe.LHxa, ajia je;i,Ba Mory BJepoBaxH. 

CYHMAHimA : Ma 3amxo'5? 

MIIPOCJAB: Sauixo Huje oSauaJHO ;^a cyHu,e na je;tH0Mj^ Moate ce 
iijecxy ycxaauxn. 

CyH'IAIIimA: A.ia cyHi^e, aacBe ;i;a oko.ihiu neoecKH 6e3 npu- 
cxaaa '^ n 6e3 yiiopa CBaK'iac upoxjeue, a.iH ne 6jea;u h3 CBOra Mel)aina ^' 
HH H3 iiaca OHora kojujcm''* ce name .mjena rpa^a o;^ BHCOKOra CBHJexa. 

MIIPOCJAB: He paayMujeM 3j[aMeH.ei'! 

CYH^IAHimA: PaayMujeui-" BCje ;;o6po, o MOJ ;i;paru, ;;a, aacBe-^ 
;i,a'^ ja ne 6yj;eii cxaBaa na je;i;HOMy MJecxy^- cxaxn^-, ajiu cBHJex.io 
cyHi;e o,t; Mojujex 'lucxujex^s noacy;ta nehe hshxh UKa;ta us Mel)ania" 
oj, xBOJe iySaBu. 

^ brattucet ^I; - HasBax A; ^ nooTaBU.io A; • we.na ^■, » KOJnMa A; •" ee ja A; 
' nocjiuje MQCjin A; '^ne.Ma A; '■' ;i;iiBJeT A; '" 3/ A nocjiuje Tosajom oc^r, (= omi) MJecTO 
mochi {^Moiiu)1 " o;ih A; " cpaiiHTu A; '^'^ fey ja A; ** iHH.eHJy A; '^ mTO A:. 
^' npucTaEKa A; " CaTJa 1; " KHJea A; '» aaajienje A; -" pasyMura A; "'--' u aacBe. 
ep A; ^-"-- cxaTu Mjeciy A; ^^ qecTBTHJex A. 188 ByquOTpax. MlIl'OCJIAH : Ax, ('yii'iaiimu', o;u!L'1ic cii c uiiooi;i)r;i ' ikm'ki iiKira 
Bp;^pora luicMCiia iioiiiiiKiuia thoJ iiopjic;; y iiii:ioi;c ;iyoiiiic Mora ihith- 
lUTCiia po;ui! 

CyilMAllllUA: lleuoj ce pyram, o MupociaBC. 

MlIl'OCJlAft: He pyra ce ko ymiipa. 

CyH'lAIIIIHA: lleiia bhahm Kaito tu ,^jcjo iicxoau. 

MIU'OC'.IAB: Cbc AoCpo; caMO 6u ce xtjc.io, o rociiolje-, na y 
CBCMy uajeAHE'iHTU osy iiprBy iipn.'iHKy /Khboj tcOu, yrpaouru pyMciiiuo 
Bc;;pqj .i^opii, CBJcr.ioc cyiiuy, Cjo.ioliy Ciiccpy a^ np.i.cim.io Kopa.r.u 
11 pyOiiny. 

ronop meCTu: KpyHOcaana ii ' iicth *. 

KPyilOC.lABA : Koje deso'iiio ciiuoiictbo bu,^uii y Kpa.-bCBCKOMy 
cxaiiy''?! Koja ce nenra •iiiiiu? 'luja ce npu.iiiifa OrUiiB.i.iiBa ? A, a, 
H3naiiiJia caM, iioniiaii! BecpaMHa CyH'iauuue, cmhohu JIupociaBC, raKO'' 
jiH nenouiTCHa .i.yoaB ocicBpiLvjc '' j,yuie y Ba.Mu? Tany .in 'lae Kjya.i.eB- 
CKOM** uocuTC^ ;;Bopy'? Tu, Scao'ina, xohy ;;a oj,caAa hc caMO MiipoCjiaBa 
6y;;eui y HecujeHu' Ap;i"iTii, k6 ce aa itera npucTOJu, iiy nehy ^a ce 
ynaiipiije;i; hh ^° oj; ibcroBa ciiOMeneiu iiMeiia. Tu, xyj;H u oiiami, iiehy 
;i,a CMUjem ne ^° cawo ^° iiorjieaaTii iia CyHiiaHuuy, ny xohy a^ ce oj; 
HCTC ite cjene^i iiysaui u 6jea;um. II aiio obujcm ouiTpujcM, uy npa- 
Be;;imje.M sano^njeAHU HenocjiyiiiHu ce y najiaxaH ;i,iio yuaiKeTC, o6a 
uiia-re uacxuT^- MprBu, sa yro^HO iiocBeTu.iuiuTe oj; iioje oiipaae, npu;i 
OBc Kpa-tCBCKe Hore. 

ToBop ce.iMu: rpa,T,'°. — MiipociaB caM. 

Eoju rpou, Koju xpiijec yjpuo jec mchc? iuto ceje obo y4UHu.io? 
Ax, CyHuaiiui^e, Ha iuto iie xBOJe oriLCHe ;;oBe;;ouie noH;yj,e! saJMCX, 
niTO Mu ce je ;i;oroAHao? ne SHaii, 6jenie jih obo Kpa.T>uua yHrapcKa 
ujiu naK-'teHa KOJa mb je oaaKO onnpo iionapajia? je ;ih oho pHJcm 
usycTii.'ia a.iH oxpoBane^^ cxpiije.'ie, KOJe mu ao cpua ^OTerome, h3 ycxu 
ucnyCTUJia? BaJMes, uito mu '* obo pjuni'i, EpyHOCiasa ? CyH'ianuue, ko 
MU OBO cpu,e H3 npcfi yrpaojbUBa^'^? UIio mu ce obo npuj; oqaya j,aH 
CBujer.iu y lioh xMacxy o6pafea? Ctuhcm, xpecy mu ce Hore — mxo je 
OBO? cuani ruHe, jecaM ;iu h;ub ajiu MpxaB? saJMex! (Oedti'^*^ aada ko 
Mpmaa.) ' BucoKa A; -rocnojeA; ' we.iia A; *-' CynqaHuua n Mupoc.iaB A; ^ ciaHjyA; 
Kaito A; ' ouKBpayje A; *''* iiooiiTe KpaaeBCKOMy A; " HeiyeHii A; '" Ke.iia ^i 
OTpoBiie A; ^' mu ce A; '» yrpaii.-Ba A; '* o,'^^ A. Cica;i;iii.o xpelie. IgDi r R p e M II : ^'taiiiiua ii MiipocjiaB r,\je .ie:icn. 

^'I,AniIHA: Obo ;ih ch ;iO'ici;ajia, iiocpclina ,'(aimuc, ;ia jaT;aH Mh- 
l)oe.ian ;i;iiuc, a ;ux tii, Mprna no ca.vio iqia.i.ccTiiy ' rriOMy iiy ii i.-par.CB- 
CKOJ joiirrc ciaiiiioj - 'lacm, ooaKO ce ueiio.inaua y .Myiiii;iijc.M OAJcliaMa 
CKUTam 110 CBiijcry? Uy iino pujcx? mijecaii .lu ja Mojy uac iipii.iujoiiy 
ca MHO.M 3a'e,^io •'' iia Maj'iiiiie yxpooc' iia cuiijct ii:tiiiijo.ia? jecay *! IIu- 
jeca.M jiu ja OBy ucry* 'lae ncocKBpiteny^ y mgiih ,\,o OBOra uaca ys- 
Jip;Ka.ia? jecaw! ;la i;aKO MOry pujcT^ ;i;a cau OBOJ CBHJer-ioj 'lacrii 
MpTBa Bolic? lie, He, mije iipaBej;an i;o cmiiJc OBai.-y" .lan; iipoMuc.irnii I 
A.m, BaJMCX, uito roBopini? Kpa.i>eBCKa ,T;jeBOJiiima caxia, Oe;j iiOMiiie o; 
CTtipHJex, Oes CTpaiue o;; y3j;aHnjex ' noojerHyx* HshaJKOBa flsopa u h3 
i;pa;i.eCTBa cBora — ne moikc hci'O ne'iacno umc' aotcIiu ", iih Moa;e us- 
iiahu oupane — aacse ,i;a ce ro.iOM orpa;;ii '" uctuhom! — ■ /tajoj ce 30^^ 
II cpaMOTaH r.'iac ne craBu ". ^a uito xpcuyje ytiimuTU? Ko je jej;aHnyT 
iiou.ieco 'liic neua ne HiiiBe ; u iie Moryhu miubot CTiiT ^^ pa3j,uje.T>eH ^- 
o.i; 'lacTH, 3a ufic cjiiije;i,uTu Be..'ie jec 6o.T>e tiaciioj Menu yirpiijexu Hero:in 
iiC'iaCTau r.'iac uMarii. Cii", ncKa ce yape! obujcm jiaqOM xohy 3aiua- 
TiiTu cbc Moje neBO-Tje. ysipu Befee, o ^anime, Hena ce cbujct sacKOJiuK 
i'lsr.iCvuu y TBOJe aaMJepiiTe '* ii 'laciic oj,.iyKe! — Hy nixo bu;;hii? imje 
.111 OBO OHit 1^ Miipoc.iaB, Aioj '^ Heiipiijare.-i. '^? Ax, on je sancxo ! /l|a- 
Hime, yquHH cpn,e KpenKO: ca;t je epujeMe^'^' 3a ocBexuxii ce! cbc obg 
xeiuKc'' CMehe xBOJe^' ncKa on hjuboxom CBOJujeu^'^ sanjiaxii, n iiCKa ce 
Moja 'lac yBp!ijc9ena '* 3aMujeim m iteroBOM c.upxn! cii, cii, yMpii, o 
ucMii.i!! ! (Oedii ^' ea xofie muho.u ^^ youm ) 

ToBop ;;eBeTu: Kpyuoeaana, ^anniia n Mnpocian aewn". 

KPyHOC.lABA : FcxaBu ce, o cp;;o HCMUJia! Hiije ;i,onynixeHO na- 
KasHu naK.7,eiioj epx Jiiijena- .luua neSecKora pyne iipocxpiijexu ! 

^T,AHIII],A : Ilycxii iie ! ko cu xu ? HcKa yracuM H;e.T.e oj; iipaBe;i;He 
ocsexe y Kpsii je;i;Hora H3;];aJHHKa. 

KPyHOC.lABA: Hokjiohu ce, SBHJepii 3-xocpji;a 2"^ KpyaociaBH, ys- 
rapcKOJ Kpa.T>iinH, aKO cmuohcxbo xo.iuko'-' c.io6o;i,ho hc uucjihiu xBOJuje.u 
;kuboxom 3an.iaTHTH. — Ko je xasio? (Oedti^^ doxode^^ deuj'e cMjee, a 
flamvufii 6jexu.) ' w A TuKo ; - HCMa H; ^~^ «e.i«t ^I; *~* qae iiCTy neoiiKBpBeHy A; ^ pnjeTU A; 
" TaKy A; ' y3;;aJHnjex ^I; ' noOurHyr A; ' ;;oTehii umb A; i° oOpaHH A; ''-" ne 
CTaBH 330 H cpajiOTau raac A; '- cxain pasAu.teH A; '^ ncva A; '* samjerite ^I: 
'» HenpujaTe.t Jioj A; "^ CpHjeiie A; "-" leoje TeuiKe cuehe A; '« yapa^eiia A:. 
" OA" A; ■" 3.ioep,iHa A; -' tojid A; -'-' oj,n ,noTeKy A. 190 Dyqiierpax. KPyHOC.IABA: 0;;HCCHTe ouora M.i.i;;ua y Mnje craiije ii iia Mojy 
Kpa-Leiicrcy iiopmiuy iiocrauuTC ibcra, ;;0KJie Jiy ce uoujcryha ^yiua Hparii. 
(Oadu ' udnuce Mupociaoa ^.) 

ronop Aeoeiii: cnnjia. — Bymicrpax' n Pa,TOMiip. 

Ijy'llICTrAX^: Ja caw, o» PaAOMHpe, iisBaii ce6e! 

rA;;OMIIP: Ma lino tu jc? 

ByMHCTPAX*: JecaM .lu ja liy-mcxpax^? 

PA;10^[I1P: ;i,a KO cu? 

ByMllCTPAX-: ^a jecaii .in ja oiiu ByiiiCTpax -, Kpa.i. ynrapcim, 
Koju MajionpHJe y Beau'iaHCTBy cje;;ehu ;tp/Kax o6.iac o;; Kpa.itecTBa ypyuu? 

PA;i,Oi\mP: Jccu .111 Clio? 

ByillCTPAX-': Cud cau ^toca^a. 

PA^OJniP: ^a Te6u ce ilciuto chjcio 3aucT0. 

ByiUCTPAX-: Ako mii ce oho cnjcio, ne Mory piijexH Herojm ;ia 
je can je;^iia .lujena cxBap. 

PA^I,OMIIP: Hero peuii ;;a obu Haiu h;ubot hujc Apyro uero.iu 
je;taH can, koju y <jac ;;ol)e u y >iac npo^e. 

ByyiICTPAX-: TpeCyje xaKO pujex^ saucxo, 3aiiixo cy ce iienu 
'iy,T;HOBaxe "^ n saiijepue" cxsapu iipuKasa.ie. 

PA^OilllP: Ma mxo cu bhaho? pei;u xiu. 

ByJHCTPAX: Huaauie siu ce ;;a can ce y je^au lac uarao Ha 
npucxcty yurapcKOra* Kpa.TjCBCXBa '^j ;i,a aiu ce csaK luaita, ;i,a xie ce 
CBaK 6oju ; ner caMO ' nixo xii ' ;i,aBaine iiu Kopucne u My;ipe nayKC 
o^ BJia;iaif,a '". 

PAJ,OJIIIP: ^a KaKO cu xe uayKC y ;ije.io iiocxanuo? 

ByMllCTPAX-: 3.io, samxo can nou.ieco CBanora nauHHUM^' 03; 
ueuujiocxu. 

PA^OMIIP: Bnj,Hni j,a xBoja hy;!; onaKa hc MOaje hu y cuy 6.ia- 
roj,apHa ce yKaaaxu ! Bapaui ce, Byqiicxpaiiie ^^ : K03Ha ;ia cy Heoeca 
xxje.ia Kymaxu xe6e sa Bujjex 6u .lu xn j,oiu.io o;i; pyne Kpa.i>ecxBOM 
B.iaj;axH : a uocjiuje ;i,a xe cy, k6 xy;;a u onaKa, y xsoMy Cuxjy oexaBii.iii. 

ByUIICTPAX-: A.1U caji uo3h6 ;i,a Moja Bp-iiiHa u hcxuijioc mo- 
rame Mcae aa 3jio BeauKO npaBecxu ; 3axo 6ux sehe ojiayqao nposiujeHux ^^ 
fey;i; u, ucnpocuBniu npomxene '* y yBpujel)eHiijex '°, yxBp;;uxu ce .T)y- 
6aBUM n MupoM y Kpa.T>ecxBy. yxo.iUKO onexa sacnax, u iia;; ce upo- 
6yj,ux^'^, Ha^ox ce y cnu.iu. ^'^ o,in ra o.iHoce A; ^ Bymicijiax A; ^ ueMa ^; * Vuzistrah iicnpaejbeuo od Vuci- 
strah A; * pujerii A; * iy;(noBBTe A; " samierne ^; ' Kpa.T>eBCTBa yrapCKora A; 
»-' niTO TU caiio A; "> B,Ta;iaHJa A; '' HaqunnjeM A; •- Byuiicipame A; " npojuije- 
HnTn A; " upomTenje A: '^ yBpnljenujex A; '^ probudu ^I. Cicasaibe Tpolic. itil PA^OJIIIl': /^t,a, iiol)H oiiera y cnnjiy n ' iiaCTOJ ciiiJcaiith upii- 
jc'tna H i;i)Ciiociia 'iiiii.ciba -, Kano cu Cho saMiicjiiio; ko :!iia iia iiito tg 
cpeha 30BO. 

ByMHCTPAX'': Ilociyiiiau tbojoj ;iaii6mijea,H, Hj;eM. 

r n p j e ,■; a H a e c T 11 : rpa,i. — Cyiiiiaiiuua ' h BHcepiiiina *. 

CYH'IAHimA : Ax, ^>ncepHu^e, hcmhjioc KpynocjiaBe KpajLHi;e, 
Moje cecrpe, ;;0Bc.ia me na CBpxy o;i; atHBOxa ! — Ax, KpyHOCJiasa, xy;i;a 
11 ^ HeMii.ia MaJKO 0,1 Mojiijcx 6ojiecTii, na one .la mc^ ch^ iieBO.i.e ;i;oBejia?! 

ElICErHIlll,xV: lie <iyAu ce, rocnol)e'*, — jLy6aB je xaua! PcKJia 
can Tu ja jj,a, 'lyBam xBOJe norjie^e oj; MiipocjiaBa : oh je je;iHO cynue 
y' Koje 3a rjie;;aTH ' u Kpa.i.eBCKOMy * op.iy ocrajy 3ac.iiijen.T.eHe ' oih. 

CyHMAHHUA: He TyHcini ce ja na to, nero iuto Kpa;i.uu,a, hcmh- 
Jiociia, xohe ;;a iie pa3;;iijejm c MupocjiaBOM a ;^a mu npiirpaSn sioje Ao6po. 

BHCEPHIILI,A : Ajm je to hjto ja roBopHM: ;i;a jijenoc iteroBa sa- 
HHJejia je cpii,e Kpa;Liii;ii, u '" ;i;a ona ne moikc npnTpnjeTii riie;i;aT ;ipy- 
3ujex ;i,a ce m ibOM y ji>y6aBn naTJciy^^ 3aT0, ujih tu TpeSyje yiipii- 
eru HJiu Miicao npoMnjeiiHTU. 

CyH^IAHimA: A mohic .in ce? 

BIICEPHMHA: UorKe ce cbc iuto ce xohe. 

CyHHAHUIl^V: Jecu jiu Ka;i;a jbyfiujia? 

BIICEPHimA : J>y6uM u ca;;a, iia ne MupocJiaBa. 

CyHHAHimA: Ep cpue ^^ uejiiaiu! 

BIICEPHHI],A : llMaji cpn;e, u uJla^^axIIa can ; ny ^^ oua CTsap Koja 
TH He MO/Ke 6htu ne Tpeoyje hu iiucauTU h.oj. 

CyH^IAHrill,A : A.m je obo yj,ecHHJex SBUjesAa 3aMJepHTa oj;ayKa; 
saxo oAO.TLeTU ne Mory iiojoj ropyhoj noaty^H. 

BHCEPHimA : IlMaui naMCT : BJiaji,aj ^* ce ^* ys^OM 03, pasjiora. 

CyHHAHMll,A: Hu ^^ yjiHJeii hh MOry. 

BHCEPHHU;A: ;i,a IUTO hem yquHUTi''? 

CyH'lAHHUA: Jujck usuahu OBOJ OTpoBuoj pann. 

B1ICEPHH11,A : OxpoBHOJ panu JinjeKa^' Huje^' uerojin oraa h 
rB03;i;je. 

CyHMAHimA: ;i,a uito hy yquHUTu? 

EHCEPHHU,A : HoBpaTUTii .tySaB Kojy cu yqiaSajia Knesy JIa;i;3apy, 
KpajLeBuhy jtocTOJHy tbojc KpajbescKe vi^yQaBu. ' ne.Ma A; - qniteHJa A; ^ ByijnCTpax A; *-* Bacepiiima u CyniaHnua A; ^ cu 
5ie A; " rocnoje A; '-' aa r.ie^aTn y Koje a; * Kpa.i.eBCKOM A; '■' fasliepjegne 1 
"> HCMa 1; " HaTHiy A; " cpija A; " sia A; '* uladaie (t.j. BJia/ia' je) A; '^ ne A; 
" y'limnxii A; " iiiije .lujeiia A. 192 Bymicrpux. CyHMAiniIJ,A: I>je;KH iicnpiiA mchc, 6e30<iiia Euceiimmc! n auo 
Til je joiii.io 0,1 l>yi><% cymioK mojoJ aiiiioiiiijc;i,ii, ciiOMeiiyTii mii icno^ii 
.Irtjisapa iiMC, iiohy ;i,ii HKa;i,ii nclic iiMaiii yiipoi; iiPiioc.iyxo.M yniinj(',i,irin mc. 

lillCEl'IIIIHA (caMu): .l>y(5.iB u Maxiiinoc iioi)al)iijy OBaice .'iHJeiie 

CTBapiI. 

roBop ABauueCTu: Cau JIuujejai cax. 

Ako Holi oaa Koja H;;e He yxaHju ;Ke.T>y o^ KpaiecTsa y Menu, ;)a- 
MaHH cy ' CBCKOJiui.-e mhciii - ii Tpy,iH moj'u^. yciiexn hy ce aancio ! iiiije 
iipaBO ;i,a BC,-;pa Kpn Mora'' ii.ie.vcua •' ocraiie y irecujeim' o,; je^iie 
.tjeBOJ '11111,0, iipeM;;a icpa.i,uue. 3a iipiineTii ce iia cto Kpa-TjCBCKH, Kyiuax 
uuje MyuHO iiyxe HajnoryoHuje, npolm-^ Mcl)y crpHJcie h Jia-ie. Ko ce 
c^ CMiiOHCTBOM y oiia AJC-Jifi He TBp;iu, uaupuieiic ae" MO;i;e Biil)eTH''' 
atejbe cbojc. CuOMeibiiuaM ' ee o,t aaMJepiira u*^ aiijeiia* iiayua Kpciioeiia* 
u' CJiaBHa ciuijcBoua Kojii ''' Mcl^y oera-uijcM crBapMu'' pcic'": 

Jio uaj)CKora I'l in t o m '- CTOJia, 

oj;i;y,"i; na,T,c, ;;a yapacrfi, 

lie iior.ie;i,a — ran je oxo.ia ! — 

cuare, 6;iara, Bjepe u uacTU. 

roBop TpiiHaeCTu: Kajiapa'^ — Mupoc.iaB r,ye chh Ha o^py ii KpyHOcaana. 

KPyHOCJIABA : Cim y pa3G;iyj,H0My " noKOJy, o iKy^jeno '^ Mojc 
joopo, yjKiiBaj Oiiu can koju tu ja TJemuM Mojujey iiecxiijeM y3;tacuMa. 
Bn, y3j,aca Moju, ue.iyiiuxe oho Jiuue Koje ja uciyimxii Hchy aa hc iipo- 
6yj;uT ^^ ra. ."BySaBH, t« npuKaniu y cay iteMy ropyhe n.iaMe kojh Me 
aajeha itera npate. BaJMex, ja seh aajecaM Moja — xBoja caM, o Ma- 
poc.iaBe. HeMOJ, hcmoj, ciaxKO Moje 6.iaro, moj .iiijeiia, .i.yoaxa Cyii'ia- 
aaay — J>yon Meiie KOJa xe ua Kpa.teBCKO Mory yaaajexa Be.ia'iaucxBO. 
H HeKa cyMH.e aeJMaai oji, MOJe Bjepae u KpenKC .T>yoaBa, apaiai y oboj 
KH.a3a saiiacaHe mojom pyKOM xBOJe cpehe — xa ca Behe o;i;caj,a moj 
Kpa.T>! Kaj, ce apoOyj,iiui, y OBOMy nacMy Bajiaxa '' hem'' ko ca. Caa 
yxojiHKO; ja, 3a ae CMecxa xBOJe yro^ae aoKOJe, OAHJejaxa'^ fey'^ ce: 
ocxaBibaM xe aa Kpa.T>ecxBy, aa rocaocxBy. 

roBop- iieTpnaecTu: MupocjaB c Kanrosi y pymi. 

Koja jiySoK caa Sao je sajpajcMO caauojaKa oliyheH.a " y Mciai? 
Fjje caM? Ko Me je npo6yAao? ko Ma je oay Kftary aocxaBao y 

^ Ke.wo A; -~- Tpy;(e jmcjn Moje A; ■' naeMeaa Mora A; ' HeiyeHH A; * nohn 
A; "-^ BD^eT He jioace A; ' cnoMuiteM A; * hcmu A; '"' Kpenoeno A; '"""' «e.«a A; 
" stvarmi npeeyK.na npaa pyKa na nanucojia stvarim ^; '- ncxo.M A; '^ ueMa 1; '* paa- 
6ay;i,H05i A; ^' :Kyt)eHO A; '" npoGyAUTu A; " BHjufeem A; '' o^jnjejHhy A; '' ohy- 
teHja A. Cicauuii-e rpolio. I'.l^ pyite? Kojc .'in jo. oito cranj'o? OitiiKO ' hjuimchhto OTiijc/nto no mo/kc mm 
;t;uiCTO Apyi'ii iiTKO O'liiroitUTii iiero.'iii ouii i;n.iir;i. Ono jo iiciiiT itpii- 
jIjChckii ! (Oo^u^ om6op(t Kii.iirij ii iiiuuije-:) 

„Mnpoc.iaBe, moj .i.yo.'i.oiiii. 

Tboj;i auMJepuTa Jijeiioc iipii;touu;i:i jo jc^iio hc^oCutiio cpuc! uiitii 
Keui MOJ itjcpciiuK H Kpajb yurapcKii ! Ko je CBOJe cvpTiio 'ipyAC iia mu- 
joMy iiciiOKOJiio OApy iipaiiO jo ;;a iiyc-ni u MOJo CMpxiic Myite hchokojutu 
y CBOM ^ i;j)U.iy. Kpa.i) cu — qmiu'* ce 'lacruT! 

TBOJa Bjepenuu,a '• 
Kpaji.uua KpyaocjiaBa." 

Ax, ;;pare pHJO'iu, kojc moiiu CBJej,0'iUTC, na'iei; <iiiiiUTe oqirry i;pa- 
.hCBCity Ji.yoaB '' u '"' mujioc, y Moje cpno xohy Ban yro^iiy iioxpaiiy iio- 
;i,aT'! IIoi;u sooro.M, Cynuaiiuue; ue Mory tboj Oirni, auo tu" cum 
Kpaa, . . . ajiu je eao ! 

roBop iieTiiaecTu: Cyii>iauiiu,a ii MupocjiaB. 

CyHMAHHLlA: Ebo moj .TOJeim! Hoica Kpajbuua uhhu uno xohc — 
.i.y6iiM ra! — y3;!,ucami MnpocjiaBe, cbo mo oiiera na n.iaM o;i, MOJo 
.hyoaBii: luamaM tu ce. 

MHPOCJIAB: To sieiiu roBopum? 

CyH'IAHIIIU : Te6u, ^oSpo MOJe! 

MHPOCJIAB: ycxaBu tbojc nepasoopue /KCTjO, njiaxa ;i,jeBOJmme; 
H aKO MH hem ce KJiafbaxu ^, hokjiohh mh ce k6 Kpaj^y, ho k6 .T>y(ioBHUKy. 

C.VHMAHimA : CxaHii ! uyj Me, o iiexapHH ! 

MHPOCJIAB: Tauo cu oescino cuuona?! 

CyiPIAHIIlI,A : Kojy caM tu y'iuiiu.iia KpuBuuy? ita;; .m le cau 
yBpuje,';HJia? 

JIIIPOCJIAB: Hu cu mu KpuBuue yiiuHUJia, hu cu mo yBpuje^uJia. 

CyHHAHI'ILI,A : ^a uito mo uorpl)yjeui'? 

MHPOCJIAB : KpajLU ho npu^aBajy pa:wora UKOMy o;; CBOJujex AJcua. 

CyH'LA.HHIl,A : Yra-zKU MOJe hjclc! 

MHPOCJIAB : He ■ma.^i ko mo ;ip>Ku 

CyHHAHHHA: Bajuex, qcKa', ue ojestu! 

r B p m e c ir a e c T II : i"pa,T. — Kne3 JIa,i,3ap caM. 

yTonujio je cyHu,e 3;iaTH0 ko.^o y MopcKy nyuiuy, a Hoh cuiLa upo- 
CTupe TiiacTO miaTHO no CBCuy csujeTy — uoh oua y KOJy ujiu uiiaM 
acHBOT ;;oBpuiHTH H.ui Bu})eT ucnyibCHc MOJe Hexpnehe atcije. y.tecxu fey ' OBaKo jiH A; '-'"- o;;u oiBapa u .lera A; ' CBOJiy A; * qiiu' A; ^ Bjepua A; 
* Ke.via A ; ' no;taTii A ; >* neMa ^ ; '■' noic.iOHUTU A. 

M. Peiiierap: ^erujm dyOpoaaHice dpaMe. lo 10-4 BymiOTpax. cMiioii H 6e3 CTpaxa y cnviijc ijpii.'i.ii'iiiiio, OAi.'|iiirii liy j'JJ i-yfijiii Mojy, 
oiroiiiMUT ' Ky Moje Cirrje, yUMiiiiHiinii liy MO-iOe; ii ano oriiitiiiyry m3- 
iuil;OM oiiy Mii.ioc Kojy Mojiv uoryoiiii e.iy;KOa aotcIiii Aocrojiia jc, iia loe 
o>iu HJiaM caM ceCii CMpr iio,vitii, iicita ce iiacHTH mojc Kpna. CraBH ce, 
KiieHje"'' Jla,^3ape; BiicoKa je cviyua, a,in o.% itpa-tcucitora ciiiia iie MOry 
ce uero.iii uaMJcjuia 'lOKarii ;ye.ia. ('ii, ;;a cc oriijif^! 

r o B p c c A a M 11 a e c T 11 : Oaii MiiK.ioyiii caM. 

EiiO je TMacra iioh iipiiciijc.ia sa iio,;aTii mciiu yroAny yTJexy n 
y Kojoj l»y BuljCTU'', ai;o iie iic 6y.;c uaaarn uoja ciiara, uciiyHieiie MOJe 
HcejTie. Otmth hy u CKpiiru liy ce y Kpa.i.H'iHny KaMapy, ii ano lie 6y;ty 
MOJioe MOJe sioryhe aa y'liiiiinii mc "lecTUTa, xohy ;;a cii.ia CTaBM mh 
Kpa.T.eBCKy Kpyny Ha rjiasy. O;t.iyiiiio caM — iieua je Jieiiii ! 

ToBop ocaMHaecTii: Jtauiiua casta. 

HecpeliHO ii niaaocHO cpue MOJe, y KOJoj Teiiiiioj cmcIiu ^aii-ierciio 
ce* HaxoA'iiu''? Koje xe cy HeBO.i)C ooacxp.ie? JKuBe MiipocuiB, c.iaBan 
na My je moimo ushtu Hapyraru ce jeAnoii Kpa.i.eBCKOM ,ijeBoj'iHUOM! 
JliuBe je.uia Kpa.TjCBCKa ;i;jcBOJiiuu,a 6e3 UMaru iia'iiiHa sa iipaBe^Hy 
ocBery yquHuxu Bpx'' je^uora u3j,aJHUKa! Ax, noiLieeaaa Moja'' .ibyoaBuI 
KaKO cy HeiipaBC Moje'^ ateite' Shjic ynpaBiiTH qacne iiuciu iiyx iioxh- 
mxena M;ia;;ua, xaKO ce HeiipaBe;xiio rpaou Jieiiu Ha'iun 3a yiiiHuxu ;i;o- 
cxoJHV ocBCxy. Hy yxaiKuxu ce uehy aaiicxo, ;i;OKMe hc bhaum xbojom 
iqiBiiu* uiuaiiaHO oiio 0CKBpH>eH.e '•' KOJnje.\i ca.\i yBpIlje;^u.la y muc^ium 
CBujexa CBera MOJy HexerHyxy qac. Ileita i;pa.T.ima KpyHOc;iaBa uituxh 
n 6paim xeCe CBOJoxi MoryliOM o6.iacxii, nehy iipoexuxu saucxo xBOMy 
CMuoHCXBy: y H.e Kpu.iy, y ite pyKaiiu u3Baj,uxu ky iiCMU.iy j,yujy U3 
TBora'° Tuje;ia, nena pa3J^Hje.l>eH ^^ ocxaue [c] ^- cbjcxjocxum 6ujc.ia 
;i,aHa ko je sieHe pasAnjeiiHx iioro 03. nene iicxe. CKA3AHJE « qETBPTO > '. 

ToBop'* npBu'*: Ce.ioMiip u Kpynociasa. 

CE.10MIIP: Ha OBaKO ;iu Hccpehny CBpxy ;tOBejie xe cy Hej,o- 
cxoJHC xBOJe »;e.T>e u luiaxo cmuohctbo xBOJe, Kpa.T>uue? Ha OBaKO au 
HCCBujecxan nauuH cpueiu na o'luxe xBOJe iioryoe? Kpa.'bun.a yarapcKa, 

' onoBiuuTH A; - KHese A; ■■ nocinie ncuyibeHe A; * ucnpaeKOM A, IIaxo,'^a ce 1; 
5 o;t A; ■* iia A-, aceie jioje A; * kpbu A; ' ouKBpiteHJe A; '" «e.va 1; '' paa- 
AH-'beH A; " neiuTo nji oyicHo 1, y A; " " ne.Ma A; """ meiia ,ieBeTHeOTa: Kauapa A OKaaaibo >ieTiiiiTO. 196 kIih Kpa.L.a ]>paimBOJa, Jijciioc najnouociiTiija, oxojia Kpyiiocjiaoa, Kjjyiio- 
CJiaua .i.yCjbCiia o;i; iiaJMOryluijex icpa.i.a o;; cmijcTa iio;;a.ia jo C])uo, ;;a- 
piiBa Kpa.'i.cCTBO ' 11 c'jc;i,iiii,yjc'- CBOJ iicrii o;;ap (! j(M,iiiij(!M iiOTiiiirieiiiijeM 
TyK:i<iOM II Tyl)unoM?! IUto mijeHHiii" ;;a he piijcTii Kpa.ibCCTBO tbojc, 
iia OBaKii iiii'iiiii iia ii:^ry6;L(Mi.e'' ;i,OBOvT,eiio ? itaKO lic MyuaTii 5anM ii uii- 
TO:m Tcoii iio;i,.io;kiiii ? Tbojoj rociio;;H, nyny TBOxiy, :«pTBiijeii ny cjuib- 
iiHJCM KOCriiMa liaJKa TBora, cyxy iiy CBujerJiy neiiejiy MaJKe TBOJe otu- 
,T,ox ja, Ko CTiiaiiaiui; u yuHTe.Tj tboj, iipHiiOBHl)eTH * Moje JKajiociH h 
MaxiiUTOC TBOJy ! 

KPyHOCJABA: YcTaBH ce, noiiCKaj, o Ce;io.vmpe. 

CEJI()MIIP: Craim ce c naMeriiu''', o Kpa.TjUite. 

KPyilOC.'lABA : .'bySaB Hejua aaitoHa. 

CEJIOMHP: JouiTe jih Jiyj,yjem? 

KPyilOCJIABA: Ax, CejiOMnpe, ;;a iioajeui Buljex' JtipocjiaBa iio- 
juje.M o'lHiua! 

CEJIOMHP : I'l3Ba;i;H0 6hx O'lii cawy ** ceou. 

KPSTIOCJIABA : ycujiOBaTH ]\y cawy cede. 

CEJIOJIIIP: Huje 3a;^0CT^r. 

KPyriOC.lABA: ;i;a ce yoiije.u xoheiu? 

CEJIOMHP: A, to je o^Beke! 

KPyHOC.'IABA : ;i,a uito hy yiunuru? 

CE.10MHP: EocjiaTu ra Ha;;a.ie'ie, oj,arnaTu ra u o;; O'lu ii o;; 
cpqa — OBO je caMO jibjck^ TBoJujeji HecBiijecuiije.u panaxi'. 

KPyilOCJIABA: He Beh, o Cejiosiupe! y3UMa.\i tboj cbjct, u3BpiiiHTH 
hy TBOJe Hayne, u xohy ^a no3Ha Kpaa.eCTBO MOJe '" ;i,a to.iliko .iiijeno 
yMujeu BJia;i,aTn ^ipysujex ko.iuko h hctc ate.T.e Jioje. 

CEJIOMMP: BejiHKa, o ysjiHoatna, o ;i;ocTOJHa yurapcKa Kpai>Hi;e ! 
atHBH Bccejia, Kpa.T>yj qecxuTa! Ja, OHCiiBjteH o;i, tbojhjcx naMCTHHJex 
H 3HaHiijex pujc'iu, uj,eM yracuTu oiiu oraib o;; no6yne Kojii je 6ho Bche 
no'ieo Htehit sac tboj ji;Bop. (0^xo;fn^^.) 

KPyilOCJIABA: HpOKJiCTa Bo.iiiiiaiiCTBa, aKO oh noate diiTU yspoK 
jia Kpa.TiUne ne iiory hjubjctu c iicuynjeiLesi ^- o;; CBOJujex noaiy^a! Ax 
3aK0Ha KpuBa iio^ Kojujeu Tpedyje na, KpaaesH atHBy, ano y auxoBOJ 
Huje pyuu 3a Moh ^^ xtjcth ibto acejie! — Ajih cbo MapocaaBa! jKe.T.e 
MOJe, ycTaBHTC ce! ' rah-o « A; - s'giedignuie A; ^ cuujeiiuui A; * iiaryO.teHJe A; ■' nnciuje otu- 
Aox A; " najieTHiiM 1; ' BB^ein A; ' caji A; *-' MJecro Tofa y ^ como uckoauko 
Tavaua; '" OBO A: " ne.Ma A; ^'^ nonyitenjeii A; " Jioliii A. 196 Byiuiorpax. r o j; (1 p ' A p y I' 11 ' : lipyiioc.iaBa, Miipociao ii Cyii'iaiiima c.iyiiia' c crpaiie. 

MIII'OC.IAIJ: Moja iiaaopaiiii^ itpa.uiup, o.i C.iaiuiapcTDa y;tniiiiioii* 
TBOra^ iia icpa.i.oncF.-y uojiiiimiiy, c bcjiiikom tc nnn(!M ;i;c.i.om — cjiyi-a, 
cyiKaii. II njcpoiiiii;. 

Kl'yilOOJlAIJA (ca.wt'': Kpynocjiasa, iic usryOn ce!) — I'cuu \iii, 
Mupocjiaue, ko th i;pciii;o y'i>air.c iio;;aBa oi, moJo .i.ydaBU? 

MIU'OCJIAI! : Tuoja Kiuiira ii iiuc.mo o,x ruoje Kpa.i.ciici;e pyi;e yiiucaHO. 

KPyilOCJlAliA: ^a saiuxo" cii to ihicmo ])a;t;;po? 

MIIl'OC.IAi!: Ja?! 

Kl*yHOC.lAl}A: Tai;o mu cy pciuiu. 

JMIIPOC.IAIJ : Ko tu jc to'' peuo niije ))eK6 hcthiic. 

KPyH0C.lAI5A: jl,a ' tot' je niiCMO y tcoc? 

MIIPOOJAB: Jlp'-KUM ra sa uaJBehe** Moje** 6;iaro. 

EPyHOCJlABA : ;ia r;tje je? 

MIIPOCJIAB: Ebo, ncKa Bn;;aui y Kojoj cuji'im ya^pate ce OA 
MCHe OBauo usBpciiii ;;apoBii ; Biilni je ;iii to. 

KPyilOC.'IABA : Eeso'iHu u cmiiohu ]\IupocjiaBe ! th itpa.!.?! tu muj 
BJepcHui;?! Joune .m iie aiiaiu ;;a, 3a bucoko yciiCTii ce, Iluapo ce o6a;m 
II Tiormiy, u ;;a o,t. je;i,iiora ueiipasna CMiiOHcrBa luiaxa je CMpx? IIo- 
TiiiuTemi Tyuii'iy, y Mopy oj, BJei;oBU'iora aaoopaB.i.eita " yracii tboj 
CMUOim oraii. h 6jea!H sayBUJCK'" iiciipu,i, OBora ;iima y Kojeiiy ne moh; 
BiiheTii Hero.iu Be;iii'iancTBO opyvKaHO CTpuje-iaji oj; OJipase Ha TBOJe iia- 
ryo.teibe '^. (Ois^ii^- p,epe h-roiirij ii samaopa'^'-^ ce ij Ka.uaj'jj.) 

roEop" T p e h II *: MiipocjiaB can. 

OsaKO Jiu Me n.ieiiie ko Me je ,ioca;;a ysitnao?! OBaKO .ih ce pyra 
MHOMC KO MU ce uvuxibo ;;ocaj,a'?! OBauo :iu mo 0CTaB.i.a ko Jie je .T>y6uo '■' 
Majioiipuje ^^?! Hecpelia.n ^'', uito ;;a yniHUM? ko mc he oopanuTH o,"; 
OBaKO CTpaiiuia xpiijeca koju saTpiijecKa Bpx Moje rjiaBC U3 neSa bc- 
;tpora .luua cxpauiiie Kpa.-Liiue? Hy iuto bmum? He 'iyj,u ce, o Mupo- 
cjiaBc, OBaKO opay npOMujeiteity " — u Kpa.i.Hqe cy ajene ko h ocTa-ie! 
A.TO, BajMCX, TAJe ^a ce CKpujcM? rjje js,^ yTCiey ucnpu;]; oun-pa Ma'ia 
lie HenpaBej,ne cpiKoe^**? Hy, hc usryou ce, Mupoc.iaBe! yxaHiH ce 
Hujecy TO.TOKO 6e3 y>i«aH.a^° iutctc MOJe: CyuuaHuua, .i.y6eaj.T>uBa u 
Kpeinta y Mojoj .ijy6aBU, iiojiaTii he, Mu.iocTUBa .T,y6oBuuua, MOMy no- 
MaitKaity -" /KC^ho-^ npoiuTciLe --, mujioctubu Mup ; fi,e Ciara uapaB, ibe 1 meua ;;na,^ecia A; - ne.va H; " iisOpaHa A; ' iBora yaBHrnen A; '" ne-va A; 
" IUTO ^■, ' j.aKe A; '-' MOje Hajsehe A; ^ 3auopaB.T.enja A; '" sayBBK A; " usry- 
fi.T>eHJe A; '- o;iu A; '■" saTnapa A; ^' mena jiBaAecxH u npsa A; '^ Ma.ionpiije .T>yCuo 
A; " noc.iiije yiuiiuM A; '■ npo.MUH>eiijy A; " cpuGe A; " y^anja A; -" nojiujKaity H; 
^' sgelno ^ ; "- npoiiiTenje A. CKa3an>e qeiBpro. 197 iiC^oxuTii.a Mii.ioc ofichaB.a CTpaiiiiioj ' iioliii o;t Mojiijex iicBo.i.a iipiicmi- 
joT.iu ;;aii 0,^ paAOcrii 11 Bece.'ba. Ako mc je K|iyiioc'.iana OAariia.ia, iipii- 
Minii- he MC- Cyiiuaiiuna, — a^ iipcM jecBo! iiyrii i;aKO BccoJia' u;;e, 
cnpaBHa na Mojy iioxioh! 

r o E p ' tj c T B p T II '• : JIiii)oe.iai; 11 L'j ipiairima. 

MHPOCJAB : Cyiiytaimne moja'^ ;q)ara^, iiOKajau iiiiraM -ni iipo- 
mTCibe ' u KyiiGM tu ce, jiHJena, jiji je ciipaBiia na sanoBiije;; Tsqjy 
cjiyatoa Moja it ;^;^ Moja craBiia BJcpa iiehe cc ;;o CMpxii ripoMujcuHT*^. 

CyU'lAlillUA: Menu to roBopuiii? 

MIIPO&ilAB: Te6H, iioj atHBOTy! 

CyH'IlIIIHA: Oj;cTyiiu Ha3a;;a, 0'' cmuoiim, Scso'ihii u oxo.ihh Mupo- 
caaBc! u auo Keiu jie cjy>KUTii, cjiyniu mc ko iiOTuiuTeii "lOBJeK, ne ko .tySoBUUK. 

MlIPOClAli: Ax, MU-iocxuBa CyH'iaHuue'"! 

CJ^HyAHimA : Joiuxe Jin mc CMUjem uuchom SBarn?! 

MIIPOC.IAB: IlpocTH, ;i;o6po Moje! 

CytPIAHimA : He 3Haii ko Me yii'tpa;!! .... 

FoBop" neiii": Mupoc.iaB ea>i. 

BaJMex, ca;; ii03naM ;;a cy iia.ie y ;tyouHy oj, HeBO.i.a CBano.iuKa 
y<i>aiia^- xBOJa, MapociaBe! c BucoKOra '^ cje,^u.iuinTa oj; Kpa.'BecTBa, 
rjje Ojeiue jyp ycneo xBOJe n-iCMeauxe a;e.te, o6a.iuo ch ce y bcjic rope 
u xe;Ke xyre uero.m ^* cu ux n03H6 uKa.^a! cuajeiiaiiie ;^a en yTBp;;uo 
c .TjyoaBUM i;pa.i,ui;c Kpynoc.iaBC o;i xBOJe cpelie y^ecHO KO.io, Hy CBa- 
KaKO y iiecraBHOcru oj iienpucxaBHa oSpahaisa ^-^ y xuiijej,aH Haxoj,Hin^^ 
ce"' y ii,uy o;; cynpoxuBa. Hy mxo ;i;a yimeuM? yxaatiixu i' hy ce! 
OBaKH je CBujex: najripuje .xyou, noc.iuje Mpsii ; y qac je;i,aH mu.iocxiib 
oa;HB.T.yje xe u y ^lac ucxh youja xe hcmujiocxum. Ko cuje Bece.ie tkilq 
n.iau — iiayquxe ce o;i; Mcae, ncnpasHH .-LyooBHuqu ! 

Ax, caji; HwaM naMCx xuxpy: 

CBB je mxo CB'jex rjie;ta 11 ,T,Bopu 

Ha ority BOcaK, ;i,hm Ha Buxpy'^, 

CH'jer Ha cynuy, can x^opu, 

xpcHyxje OKa, cxp'je.ia U3 .lyKa 

KOM noxerne CHavKna pyua ^'. 

' sctia?cnoj ^I; -"- npoioT Me he A; ' h A; * Eeceao A; ' mena ;;BaAecTii n 
jpyra A; ° ;;para Moja A; ' nponiTeaje A; ' npoMujeHiiTU A; ^ ncMa A; '■' Cyaqa- 
Hima A; " meua ;iBa;;eeTn d ipeha A; '• y^anja A; '^ BncoKa A; " Hero ^I; '^ obe- 
chiania A; '" nahodisce (ncnpaaKo.v) A, nahodiscese 1; '' jxaHiiiT A; ''^ Bjerpy 1: 
"• 2^ A ca crpaiie „CnH paaiieTHU Il.iai Apym" [= ryHAy.iuti, CyseW, 163—168), zdje 
ie y njtedsadibe.Mi/ cmtxy CTpuja a y sadwe-vy k'Jbm]. 198 ByvHCTpax. 

Toil op' iioTii': JIiiK.ioym c- iiiTii.ieTOM [CoAeaiOM] y pyuii, KpyiiocJiaBa u 

KUU3 Jla^Bap. 

JIlIIwlE.VIII fca.M''): J[omC} ciiM c HaMHiujbeiijeM *, a HcKy othth 
iierojiH yiJ(>iii(Mi. 

KPyilOCJIABA : lIpiicryiiHO ch cmhoh h OTuKeui '' ^e;^eIIcaH ; xo;i,h 
TJa, up ii.by th ! 

JILllulEyiJl : lie moikc cc ,|ouutii '■ GjeHicKu ^. 

KPyHOCJIABA: M hcxotcKu H3naxo;;u ce CMpr. 

MIIli.lEyiil : OjipT, Koja mijc mio iierojiii je;;aH Jie;;, yrehe' iipHj; 
jej,mij«M cpueM" oj; oriba. 

KPyilOCJlABA: Jc^aii iiciacTaH oraiL raca iiotok o;i; k|)bh. 

MIIluIEyill : Jc,;aH jesuK c.muoh yMiijc ue;;eiicaTii .7,yooBHHK iipa- 
Be;i,HO pacpqea. 

KPyilOOJlABA : Kpaxuua cau! 

MHILIEyUI: Saxo re mojihm. 

KPyilOC.lAIJA: He Mory TBOJe MOJiCe Aoccliii" ;i,o Mora iipHCTO.T.a. 

MIIKJlEyiU : Saro ce xohy ycnem, ueKa ;i,ocery. 

KPyiiOCJIABA: MeKaiu ;;a h3 He6a o;; Moje cpinOe '" 3aAaa^;^e Bpx 
TBOJe rjiaue rpOMOBii o^ ocBere? 

MIUiJIEyin : lie CTpamuii ce, saun-o 3naM ;i,a cy iipaBej,Ha Hc6eca. 

KPyHOCVIABA: Jl,a,^^ tot^^ iipaBe;;tio aiiajy ne;teucaTU xcoe! 

MIlI^JIEyill: Ma saiuro? 

KPyHOCVlABA : 3a xBOJe CMJeitei^! 

JIlU^jlEyill : Ko Hche .tyOaBii HCKa ysMC CHJiy. (Oe^u ^^ xofte 
yxumum '^ je.J 

KPyHOC.lABA: UIio je obo?! hh Kpa.T>eBy ;;Bopy hu Kpa.T>eBCKOM 
jKiiBOTy ijacru ce ne hocu?! — Eo je laMO? 

JIA/1,3AP (c'^ mu'iom'^): ycxaBu ce, o 3Jioky;tHH 6aiie, aito neheui 
BH^exH OBO rB03jje'^ yivoiiaiio y TBojujeii iipcuMa ! 

MMlulEyill: Ko cu tu? ko cmhohctbom KeBiil^eiiujeM ansm, upaje 
CMuo CH y.-LecruT ^" y Kpa.T.uiiHHe cxaHC h ockbphutu '' Be;;py KpajscB- 
CKy 'lac? 

JlAjI,3AP : 3a y3Apa;aTH Hexernyxy KpaauiuHy ^'^ 'lac '*, KOMy;tparo 
;i,a caxi ja, Haxo^nM ce y OBOiiy cxauy; saxo 6je;KU o;iOByi;a! 

MIlKJlEyiU : H;i,e.\i, He sa noKJiOHHxa ce xBOiiy uauy, nerojiu ^'' sa 
npuuOBul)exu CBiijexj' CBesty Hcjacna ;;jejia noxumxeHe^ m^ cpaMOxae 
Kpa.T,HU,e. (0^x0^11 ^.J ' mena ^BajieCTH ii qerBpTa A; - ne.ua ^•, ^ hcmu A; * HaMBm.ieHOM 1; ^ otutu 
hem A; " Aiije.iuTH Koxo}ie;;o6iiTn A; ' utetichie A; *cpuomA; " AOTehu A; '"cpyOeA; 
" AftKO A; '- CMJCHJe A; '^ 0311 A; '* yxHTUTU A; '^ guoscdje idje je s vcnjMe.'heno oner 
na A H ; '" yj>eeTU A ; " ou.KBpHUTn A ; '* qac Kpa.tuiHHy A ; '" uero ^.. CicaaaibO ucTupro. " 199 r o n p ' m c c T II ' : K'pyTioc.iaiia ii Kiica JIa.iaap. 

KPyilOClABA : Ily i;o cii tii uojii y ouo ;;o6ti iiaiiiu en cc ep(';t 
MOra CTaiija? ko tc jo aobco u- uito cu xtiio? 

JIA^SAF: Ja caM, o BCipa itpa.i.uue, jc;^all koju ua niac ojs, m\- 
MJepiie jijeiiocTU tuojc, ocTauuBiiiu |)ani;oiiic o;; haJKOse .'i,yoaBH ii yiicii- 
Baita* OA MOra po;;uora MJeci-a, c Miio:iHJeM iiorySasi CKiirajylui cc no 
CBiijc'ry .noiipiijex ao ;i,Bopa TBOra, ii iio;majyKu A^ imjecaM saMaim - 
Tpy;;aii iiyr yiuuuo, aaiuTO caM y ypeoy xBora pajcKora :iuua bp.ic Bche 
iianamo Hcrojui je oac npuimjcTn MOro, o.iarocHB.i.aii oim uac i;oju mii 
Je diiJio Jiano BHheru jjenoc Tuojy. 

KPytlOCJIABA: Ko cu? 

JIAJI,3AP: He huith Hanpuje^, o i;pa.i.Hi;e! 

EPyilOClABA : Saiuxo? 

JIA^3AP: 3auiT0 tojiuko iiecpeliiio naxo,T,uii sioje 6uTJe, ;i,a ce 
CTpainiiM oiioBHl)eTH ra. 

KPyHOCJIABA: Ma o;; >ieca ce crpaiuuiu? 

JIA^3AP: 0;i; cupTii! aaiuxo umc Moje Ty noryoy c* co5om hoch. 

KPyHOCJIABA: Huje npaso ,T;a iiormie ico je Jiojy uac yjiuo o6pa- 
iiuth! 3aT0 ohobhIjh^ ce! 

J1A43AP: ^aj mu Bjepy ;i;a tc nehy yBpujcAHTH. 

KPyHOC.ilABA : Ebo tu MOJe Kpa.T,eBCKe piijciu ;i,a ue iieheui 
yBpuje;;HTH ; na'iCK kg h MaaaxHO nocyuibu xeoe yBpnje;i,uTn yBpnje;i,nTH ^ 
he*' Mene ucxy. 

.1A/I,3AP (oe^u ' ii\ich'Hiwd [j : Eco, y3iiiio;i;i!a u cjiaBHa Kpa.iuue, 
iia TBOJujeii Horaini JIayiu, cun 'lecKora Kpa.i.a, oiiu JIayui koju CBOJiijeM 
iiMenosi Hocu rB03;ije^ o;; TBOJe hcmujiocth spx CBOJe r.iaBe! .Sjenoc TBora 
pajcKora ypeca, pasraauiena no CBCMy OKO.iuuiy o;i; CBujcTa, uuje Mene 
Morjia y3;i,p/KaTU y po;i,HOJ ° Kpa.'LCBUHu ;ia ue ;;oljeM saMaMJben ^^ ko 
-ijeniipui^a oko ^'^ cbjctjioctu Tauo uaopaue. Beae je Bpesieua ^^ ;i,a cau 
y ;i;Bopy OBOMy, a:iH nosnajyiiu Behe ;i;a ce cbc cynpoTUBe cnpaB.ibajy 
3a nopaJUTU mc, oj;.iy'mo caji CMUon y.tecTa osy noh y xBOJe cranje, 
o;i;KpuTu MOJe uue, OTBopuru .TtyoaB CKposeny cpi;a Mora, h eko ue 6hx 
MOro H3Hahu MUJiocTii, OTBopuTH OBujcJi " MauoM OBC npcu H yKasaxu 
Tcou- Tiiojy pajcKy c.iuKy y cpuy OBO.Niy '-. 5'xo.iuko cpeha xxje ^a obujcm 
ncTUJeii iiaiiOM npuje 3a oSpany xBojy yKaaccM Te6ii uaKO can cnpaBau 
HJUBOx usryouxu ua c.iyaiou xBOJoj ! ' ineHa ;(BaAeCTU u neia A; - iieMa A; ^ y/KUBanja A; * jie.iia 1; ' ouoBJel) A; 
" yapHJeAutie A; ' oflfl K.ieKHe nocjiuje na TBOjiijeM HoraMu A; * guosgdie 1; ' po- 
;iHo.M y; '°-"' MiaMJena .ienupui;a oko.io A; " upe.Mcna A; i- Moiiy A. 20rt DyniiCTpax. KPyilOCJlAlJA : ^"I,uriiu ce, o.Ijiyiiiy! iic moh:c raKO naupcHa ;;je.ia 
OA •i>yi'>aiiii imje,i,aii nijoit ', iiiijc.tiia npTii o.Mpaaa! ^tocrojuy iiMaru- 
heui- luary tbojiijcm ii.iCMeiiiniijeM ,\jtMiiiia. 

roBop' ccAMir'': Can MiiiMcyiii, fiaii ypoiii, Oaii ^a,■^OMllp ii Ce.iOMHp. 

MlIKJEyill : My.'iu ere, o rociioj;o u Bureau, i;ai;o upa.i.iiua y hoK 
OBy ocKBpiiu.ia je Be;q)y u cjiauiiy KpB CBora i)0;;a; saro rpeoyje Ba- 
uiiijcM .iiiaiijeM'* na o;;;iyquTe y OBauo TciiiKy iioipcCy iuto ce iiMa yiuiiiiTu. 

CE.'10j\niP : TpeCyje ;i,a ce ii3nalje na'iuii h MupocjiaBa ncAeiicaTii 

sa IbOrOBO O.MUOllCTBO. 

yPOllI : MupocuiBa ja 6ux ihhuo y je,"tHOJ TaMnm;H ;(yuiy o,i; hc- 
BoaiC ina. cycTii. 

PA^OMIIP: A ja 6iix oiiera Byiucxpaxa ■• y^iiiuo na iipiiCTO.T.e, 
ueua on nc4,eiiiue CBiijexKO.iimujex '■, oueliaaajyhii ja mojom liureiiiKOM 
puje'iu ;i,a je na xanu na'iuii iipoMujeuuo hyj; u uapaB ;;a ce Hapujerii 
He MOaje. 

CEJIOIUIP: Ako je T.aKO, .ijeniue ce ue Moate obo yrupAUTu ' i;pa- 

JbeCTBO '. 

yPOUI : Paj,OMupe, uzvanu Bymcrpaxa ^ iia iipiiCTO.T.e, ne Behe y 
cny, Hero.iu o'iuto. 

PAJ,0MIIP: Otujox iiecTure xiy r.iace iiOAaTU. 

MIIK.lEyill : A MH hejio yTOJiuKO craBuxu HaiuHC uoAo6He sa 
yTBp;;uTii ra y Kpa.xeCTBy. 

Tonop' OCMU-: Mupocjan n RojiicaBa. 

BOJHCABA: Jecau oh tu ja CBel)epuu,e roBO])u.ia ;i;a ce xohe uMaru 
uauer? a th, y BJexpy BaCKO.iBK, He yMujeni sa r-iasy yxuTinu one 
cpehe Koje th cajie y pyne ua^ajy. 

MIIPOCJAB: IIIto hy, o iiaJKO, ;i;a ymauM? Ka;^ 6u na OBOiiy 
npucTa;ie cbc^ sioje HeBO."be, cbc 6n AoCpo Ou.io! To ep iie je Kpa.i.una 
o;tarHajia, ep sie GyH'iamma Aipsn, ne ryouu iiumxa — CBaKaKO ocxajeii 
OHM Koju caM H^ dao; Hero mu xea^e HeBoa.e cpi;e ronexa, saxo SjeacHMo! 

BOJHCABA: Ma r^je? ja xe ne yMiijen nehe na i;ojy cxpany 
o;iBecxu nerojiu y pjKC o^^** oiipase ^T,aHune. 

MIPOCJIAB: Ha cmjix o^uxy! 

BOJHCABA: ^a nixo feexio yquauxu? 

MHPOC.IAB: Tu Buh^n, o siaJKO. ' ghgnieu (= runjeB) A; - uiiahem A; ' mena ^Ba^ecTn h raecTu: rpa.i A; 
* snamem ucn/iae.ieHo y snagniem ^■, ^ Bymicipaxa A; ° suiekolizieh A; ' Kpa.T.eBCTBO 
yTBp;UiTU A; ■* niena ,-(Ba,ieCTn u ce,T;Ma A; » ne.wa A; '" iiciea ^I. Oi;;iaaii.e 'icthiito. -01 BOJIICARA: .In iicJMaM >ioca iiiil,0Tii, iioro ;;a PC iiyc/niMO y' 
pyue o;i; epcKe ;;a iiac oiia' itaaAa. 

MliPOCIAB: Oc-raBii.ia nac jc! r.nje Iiomo jo iiciiar lu'lic? 
BOJI'ICAHA: Xo,i,n ea miiom ; BpiijcMe- l.c iiaM iiayua-' j[,arn\ 

r II i> ' ;i, n (IT II ': Jl,;iiiiiii,a caiia. 

3aMauu caM oouiu.ia cucKOJiuKe CTpaiic ri)a;i,a OBora sa uanaKu MOra ' 
neuHJiora MnpocJiaBa, uy HuuaKO mijecau Mor.ia cpehc iiMani sn m ir.iiM 
cycpecTH ce. SnaM ;i,a hy uacniT '^ u ja oa pyite Kpa.bune Kpyuoc-iaBC, 
iiy cBanaKO iioruHyxu Hchy 6c3 ocBcre: iipuito ' piijeue oa aeroBe upsu 
xohy iipuopoAUTU ce Ha'* cxpane ueyMp-ie, uaucK xohy ;i;a OBa r;iaBa 
oSajiu cc HU3 ibcroBy MpxBy luasy. 

roBop" ;;eceTu'': ByiiiCTpax '°, Oaii ra;oMiii), Can .Vpom, Oe.iuMup . Oau MuuJieyiu, 
CyHiiaHnua, BiicepHUna", Upynoc.iana " ii CKyii Oojnui:a. 

ByHlICTPAX : Ha npuCTO.T>y oa Kpa.'i>ecTBa OBOra yauecen oj; casie 
4'iaro;i,aiiiioCTii Bauie, "leCTum n xpaSpenu bhtcsii, rpeoyje iiajupBO ,T;a 
Bac MOJiu.M ne ,i,p;KaTU na iiaMera ona yBpiijel)eiba '- kojhjcm^^ ByiucTpax, oiiais, xyA H ncMuo, Ciiuo je Bac'* ybpiije^HTH '*, a nociuje ^a nHTawy 
Bac OHO npoiHTCite ^^ iioje mh ce iie Mo;i;e o;i, name uoMaitKaTu ^'^ 
BJcpHOCTU, HajjiHuio Kaj, saxiuc'iuTC ;^a ja HiijecaM Beke ohh Bpjiii u 
crpaxoBHTU Byqucrpax o;i, Kojera cxpax iiManie cbc obo Moje .i>y6.T>eH0 
KpaaiCCTBO, nerojiu ;i,a cau Byiiucrpax Qjar u msi.iocthb koju c upeno- 
CHora Hayua MOra Oana Pa,T,OMupa nayiuo can CBeKO.iuKe iia'iuuc o^ 
B.ia;i,aiba •'. 

yPOIU: Moj Kpa-ty uaaopanu, ja, c.iyra h Sparyiej; Be.™>iaHCTBa 
TBora, He Mory nero-iu c^ cpne.M y ])yu,u o;tKpuTH HcusMJcimy pa;i,oc Kojy 
hyxHM, Hixo Mu je cpeha ;i,ouycxii;ia Biii)exH ^* Kpa.tecxBO obo y pyiiaii 
xaKO 'BpHJe^Ha Kpasa; h aKO je noxoCno ^a BCJie Bcha yBpujel)eibai'' h 
pane ^o;^HeceM, n03,HHjexH-° hy ux ;i;o(5pOBO.T3HO, unrrosi ,T,a y Jiiipy n ^^ 
y JLySaBH u 6jiaro;i;apHOCxu 6y,'i,eui xn ■■' Kpa.3jeBaxn. 

ByiHCTPAX: 0;i; .T.y8.BeHa 6paTyqej;a h njieMenuTa rocnoAH^aiia 
He Mory .ijenuia npHKasanja 0;i; j.yoaBU npHMUxH, u ne 3a Jipyro Jiory 
ce oxojiHxu Kpa.i.eBCKujeM Beju'iaiicxBOii, nerojia ep mu je ;iauo iioliu 
xapHOCXHii o;iiBpaxHXH ;i;ocxojaHCXBy xBOMy 'lecxuxo y3;i,apje. '-> Aa nac cpeha A; - Gpujejie A; ' ,T.aTii nayiia A; * meHa ABajecrii u ociia A; 

' jie.wa M; " naOTU A; ' prieko A; '' y A; » iiiena ,iBa,T.eCTii ii ,T,eBeTa: KSMapa A; 

"> ByuiiCTpax A u toko da.ue yeujeic ca „u," y oeoj ctfenii ; " KpVHOCJiaBa, Jjiicepniiua A; 

'■- yiipiibeiija A; " Kujeii A; " no;;aTH BaMu A; '^ nponrxeHje A; "'• noMaJKain H; 
" B.ia,"i,aiija A; ''' iiii.ihtu A; '" yiii)iil)eiija A; ■" no.iiiiiTU A; -' itc.va A. 202 liytucrpax. MIlIulEyUI: Ja mcIiCm y iieiieo o,t aaCopaB.'beiLa ' cue iuto mhjc 
OA Kpa.i>eite pyue Mor;io cyiipoiiiua Aoliii, ii ca.MO -lec Mojy C:iarociiB.T,aM 
lUTO Mil je iio;ta.ia ,^0'iei<aT - bu1;Ct quo KpaxcciHO y pyuaM ■' i;pa.i.cuci>e 
KpBU a He uaio y CMpa;i o;; noTuuneHa ocKBpiteiba ^ cjiaBiiora uapoAa 
yiirapCKOi-a Kpa.T.ecTBa. 

KPJ'IIUCVIAIJA : Ko CMuje ;;oceliu ;to HcOa o,^ Moje ueocKBpir>eiic 
lacTu xohy j;a iia^e carapHcau d MOJe uctc ciaEC. 

ByillCTI'AX : XBa.ie y3Miio;i;iic nojiaBau ^ reSu, ciaBim 6ane ! He 
MOrax oj, xpaopeiia Biixesa nero.m xpa6peiiujex jjcia .iiijen u3r.ie;i; 
ynasHTii. Bjopj'j mii ;;a cbc iiito mi cc iiorjio o,^ tbojc .i.yoaBu npaua- 
saTii, CBC y Bc.ie Bchoj ;q);Kuu u j t' u u '' iiero.iu obo Kpa."i>ccTBO MOJe. 

CE.IOMIIP: Jjjcpaii c.iyra u iic,T,0CT0Jaii yiirrci. Kpa.T.eBC[;e' Klicpw 
iiOK.iaH.aM npu.T, tbojc iiore iioiiua;ciiiijeM iiauumiMa MOJy Ayry cyHiSy, 
u y qecTUTOCTH TBOjoj, ciaBHH ynrapcKu Kpaa>y, HeJMaM aaaaa* no;(o6ua 
3a o;iKpiiTii Beee.te Koje y cpuy feyxuM. 

ByUIICTPAX: IIpiiMaM, Bpuje;tiiu'' Ce;iOMupe, npuKasaite^" o;; tbojc 
.T.y6aBu 3a Haj.ijeniuu ^ap kojdjcm ^^ 6ux ce Moro noxBajHru, u ;;p;Kii y 
pyuu ;ta cbc iiito 6y;;e jaKa Moja cnara oopaTUTH '^ ke ^- ce y Hcuy- 
iteite " TBOJnjex ;Ke.T.a. — Ah" bh, KpynociaBa, CyH-iaHuiie '% .T.y- 
fi.ieHc u MCHH yroj;iie cecrpime, hcmojtc y ;taH oj, Mojujex aiaBa a^ BaM 
ce HHJCAHa MH.ioc 3a6paHH; HHTaJTC, saiiOBHJe'TC ^'', Hcua y MOay uc- 
CTUTOM Bccciy yquHUTC cc, Kaiio jc npaBCAuo, yAuonime o^ paAOCxu. 

KPyHOC.L\BA : Cbujct-ih a BC^pu Kpa.i.y, 3a hc cmcctut ^' uccth- 
Tocin OBC c.iaBHe '* tbojc, mcIiCm 3a n.iehu ohc npaBe^He ocbctc KOJe 
6nx OA TBOJc npaBe^He pyKC Morja HcnpocuTu npcMa OHOuy koju ^'' je 
CMiio oxpoBHujcM-'' u norauiijcM jesuKOM AOnpiijcTu ,t,o 'lacTU MOJe. CaMO 
Te MO.iiJU Aa y obu a^u oa tbojhjcx ciasa noj;nyHO ce caasaH yicaHteiu 
H ja npuMuin y tbojc pyKC, ko BpHJej;Ha rocnOAHinta, HajraaBHHJcra o^ 
TBOJujes HcnpujaTe.iBa. 

ByMIICTPAX : He mohcc ce nOMaibKaTH ^^ Muaoc BC.ie Bcha onoj ^- 
Koja je cn!)eaa Ha npucT0.T>y OBOMy rjje ja cjcaum-^ ca^a. Ko je th? 

EPyHOC.lAB A : Jayui, cuh qecKOra Kpaxa, AasHora ^* Hamera hc- 
npnjaTC.Tja, Haxoju ce y ABOpy OBOMy; oh je c-' cbojom acchuuom oa 
rpaSeha ycnoHUKa, hc 3HaM KaKO, caiyso npaiCBCKy qac. 3a acra xe 
MOJHM, 3a H.era npomTCH.e ^'^ HHTaM, u ofieliaBaM, 3a HCKa cpehiiOM-' 

' saCopaB.^eHJa A; - AoieKaTU A; ^ pyKau A; * oeicBpiteHJa A; ^ noj,aBaH A; 
' ciucHU A; ' Kpa.ieBe A; * SBaaja A; ' Bjepau A; '" npuKasanje A; " kojum A; 
'- oGpaTuhe A; " HcnyaeHje A; '* ne-va A; '^ CyHqaHana A; " sanoanjejTe A^ 
" cjiecTH A; '^ slaue ucnpae.-beno od slaune A; " ko A; ^" OTpoBaHiijeii A; -' no- 
MaJHKaTU A; -- ohom A; -^ cuahm A; -' ;taBH.era A; ^* mcmo A; '"' npomreHJe A; 
-' HecpebHOJi A. CKaoiiiijB "lernp'ro. iO'A K0611M BJia.T.iiTU nouiieiii, Miip in iLei'Ouiijc.\t Iiixjkom r[ta;;n.\inpo.\[ :!a iiOKOJ 
o;; Tuora ' iiyita -. 

B>''llIC'ri'AX: He caMO ^a, My j;o(5poB0.ir>Ho iipaiina.\[, op jc -raico 
TBOJc XTJcite^, iiy joiu-repa, aivO th je yro;;iio, iipiiMHTU hy ra 3a jby- 
CoHM.iiua sera n iiaMJecro Kpa.ibecTBa OBora tcCii iio.tarii i;pa.i.ccTBO OA 
UocMiiJc. Munu ra a^J^'bi'™. 

KPyHOCJlABA: I1o1)h, Bucepimue, ao:iobh uiiesa JIa;(3apa. — He 
caMO, Be,'i,pii ifpa.i.y, ^it ^axBajiiiBaM TBOMy 6jiaro;i,!ipCTBy, iiy npHMaw 
cpeliHora BJepeiiiiKa Jayiua, ep mh ra xBoja mii.ioc uoAana. 

By^lHCTPAX : A th, CyHiaHHite, uito ho ypeinmii ciaBe Moje c * 
iiciiyibeibexi" o;i, tbojiijcx iio;i;y;;a'? UIto Cii XTJe.ia? pcuii! 

CyH'IAHHU,A: BaJMCX, pujci mu rune! Cbc iino oj, OJiaroAapCTsa 
TBora MCHH ;^olJe, cbc siu he 6htu yro;;HO, (MupocjiaBe, TBOJe nOTUiureHO 
(iiiTJe rpaQa rni cmuohctbo, BaJMCx!) u mo.ihsi xe ;;a re mhjoctu Kojujeji 
cu ciipaBaH ypecuTu sieiie rioxpaiiuui mu'^ sa iiOAoCiiHJe Bpujewe '. 

roBoi)* je.^aiiaeoTH*: neru cbii u* khcs Jla.'isap ii Pa,T;ocjiaB. 

KPyHOCIABA : HpuCTynu, khcikc JIaii,3ape, uauei; JIaymy, Kpa- 
jbeenhy uecKu, u cjeAmteibeM^ o;i; jbySaBu yje;;HHui'' Map jKy^jeHH^^ 
Mel)y OBujeji u tbojujcm Kpa.T>ecTBOM. 

JA^3AP: Be;i,pu Kpaiy! ko.iuko je Moja Iiy;; u napas cyiipoTUBiia 
6ojy H iieciuaAy, to.iuuo c BecejiHJeu ^- u c pa;i,ocHHJeM^^ cpuea npuiian 
oj, TBora 6jaroj,apcTBa oini Mnp Koju cbu HaiuH iiyun o[j,] ^^ ,T,aBHujex ^* 
Hieae BpcMena " cje;(ui£>eu buI^cth, u Bjepyj ;^a Hehe Sojuimu mojii o;i- 
caj],a 3a imo opysKJa ysexii y pyne nerojiH 3a o6paHy o;i, xBora '^ Be.iu- 
qaucxBa cynpoh tbojujcm neiiptijaxe.'MiMa. 

Byyi'ICTPAX: EpajbCButiy c.iaBUH, ne iiorax ;;aH o;i; Mojiijex ic- 
CTiiTOCTu jijeniiiiijeM ciaBaiia ypecnxH nerojiu c npaKaaaibeM ^® oj; xBOJe 
jbyfiaBH ; saxo He caxio npuMau u yxBpi)yjeM sinp Mel)y naMH Herojiu, sa 
yBHJeiie " saBesaxu ra, iioj,aBa.M xu, aKO je xeoii yroj,HO, Mojy cecxpy 
KpyHOCiaBy 3a BJepeiiuay. 

JIA/I,3AP: A Kojy Mory® jijemuy na CBujexy cpehy H3Hahn Herojiu 
xauo saMJepHOii necxuxocxu yiiecuxu ce u ;;oiiujcx haJKy siOMy^* n Kpa- 
.ijCCxBy^^ iiajjijeniim u iiaj;ipaH;u UOKOJ c osaKO Apsiroii Bjepoii? ByMMCTPAX: HIto Bejmm, KpynocjiaBa? ' TBOjera A; - ucnpaejiauo ^■, ' XTJenje A; * nexa A; '•> BCiiyH,eHJeM A; ^ kcmu 
U; ' OpujeMe A; * meiia TpiiAOCTa A; ' cje,T,uH.eHjea A; >" usjeAiinu A; " 2%ii>euu A; 
'i~'- Bece.i.esi A; •^ o;; ;taBibujex A; '* i briemena A; '^ OBora A; '" npnKasaHJeji A;. 
" yBUKe A; ""'> n Kpaj-eBCiBy jio.My A. 204 ByiiuCTpax. KPyilOCJlAlJA: lleiiyii.CEbe ' o;t tbojiijcx saiiOBiijcvi yKa:i:iTii lio 
tpCii i.mko Mil oy Aparo o^-iyKO tboJo. — •laymy K])a.i,c:)iiliy, iiioja ca.u! 

.'L\Jl,3Ar: Tboj caM, Jiiijeiia KpyHOCiaua! ii noi;a iio:)iiaiii ,i,a inije 
npu.iuKC na CBujery Mojoj .T>y6aBH, eso re ysuMasi :!a iie pasAHJe-iHTu ^ 
ce c toCom! 

ByillCTPAX: Cjc^ii, Kpa-LCBuhy, ya .lujeiiy Bjei)eiiiiny. — Jl,o- 
HCCHTe CTO.ie rociiOAH ^a cje^y, ep xohy ^a ce iisBpciio iipociase cae 
"lecTUTOCTH Moje y ASH nyn OBaKO ^ sasijepua Bece.i.a. (Oodu* /fonoce 6oj- 
n^l^ll■' cinn.ie, u ciijc,jnjii eoctio,jn.) — A ca;ta, sa Ma:iaximjeM SH-teroM 
yKaaaxu Bc.iuKy u iieiuiMJepuy pa;;oc Koja ce y siOMy cpuy iiaxoAH, iio- 
•laCTure, o bhtcsh, Becejiiijexi xaHUHjia yroAHy MeuH BJepy KpajbCBwha 
qecKora ii Kpa-time" K])yiioejiaBc **, MOJe cecrpe. 

PA,'l,OMIIP: He Moraxy .ijenmu ' ce^ Hanah na'iiiiiii ox Beccha 
HerojiH OBu ; saro iioqacTHTC, BuxesH xpaGpcHU, Baiuujesi paj;ocTHMa pa- 

JIOCTU OBC. 

(Oe^H * yA^^^lMJt) ncmpuMenmu, u doxo,je ;i,eojii\i/i u p,ii:Ky Cynua- 
nmi^y, u 6ajiajy [urpajy] 6ii.iem (fipaHnesu [(fipaumjcKu]^.) 

MIlKJEym : HenpaBujcM Haqunniia, o Kpa.T.uuc, yBpiije;;HO '' caw 
TBOJy ciasy, u xnuGcHCTBOM xoxuo '" ce yjieciixii obom Kpynoii; saxo, 
nuxajyha iipomTeibe" o;; xBora 6.iaro;;apCTBa, xoKy Hajiipuje'- yuasaxH 
KO.iHKO MH cy yro;i;ne xBOJe wecxHxocxn. 

KPJ^HOCJABA 5 : 'lucxa ce Maxa pha He xuxa! upaiuxau^" xh, 
Cane iluK-ieymy, h 3a5opaB.T.aM cee inxo jc npoai.io '*. (Oe^ii^" je ^uxe 
3a mau^aml^^^.J 

MlIOEyill: 3a .mjeno SJiaMCite ^® o;^ xBora nponixeiba " ^aj x& 
xe ciy-KiiM y xaHi;y. 

roBop'" jBaHaeetn'': ncTn cbii^^; ^annua Tjepa e'' Maqesi Mnpocjasa, KOju 
na^a na Koxena npn;i Kpa.i.a. 

4AHIII],A: Heheui mu yxekn, o onaKu SliipociaBC ! joraxe ;ta ce 
6yj;eiii CKpuxuy;i,no uaK.ia, HCJMa iioj raujeB-" iipu.iuKe, tbo[j]-^ je rpiijex 
oes nporaxeaa! (06;^u qjexii mja'^.j 

ByyiICTPAX: IIIxo je obo? ko cn.xu? ko xe xjepa? 

]kIIIPOCJAB: Bejpn Kpaa,y, noj oopaHy xBOJe'-^ cjeHC^^ exo yxje- 
leu o;; nar.ie CMpxii ! avx saucxo nai;.T>eHa nporoHU sie ! ' uonj-iteHJe A; - paaAH.inTn A ; ^ ucni>ae.taHO H\ * o.vi A.\ ^ iie-va A.; * KpyHOCJaBe 
yrapcKe i:pa.T,nue A; ' ajeauie A; «-' ojn y^apajy uHCTpyjieaTU A; « yBpn^no A; 
•0 xTuo A; " npomreHJe A; •- najupan A; " npaniTau A; " naca.io A; '»-'° ow je 
xohe annivTn (5[aH] Mdk. ;ia Caja A; '« snajienje A; " posctenia A; •« mena ipn- 
,T,ecTn n npna A; '' nf.iig ^■, '" ghirniev ^, ghgnieu A; " neJMa tboj rpnjex npo- 
orreHja (0;m OjejEn JI,aHnaa) A; -- cjeau TBoje A. CKasaibe hctiiiito. 205- ByiMCTPAX: Ko CMiije cmcctii moJc i)!HO(vni n OBaito iio.Mn;injeM 
,\jc.'iOM o,t iior|il)Oii,a ' ;i,oiii)iijerii ;i,o Mora iipiicTo.i.aV 

JMlll'UCJlAB : /laiiuna, i;pa.ba CocaiicKora icliii, y xiiMOeiinjeM o.ije- 
liUMu- caupuBena, atejiHa laoje ripaBCuie KpBn, iiiiiTe ce ii.om iiaiiojiriii. 

ByMIIOTi'AX: llo'oii, O CcJiOMiipc, ii 'iniiii j,a ce uaiiabc ;I,annua, 
lUHca, iie;i,eiico.\i ;i;outoJiio.\i iioiiapaiia, iipiiMH iiOKOpy 3a OBauo uoMaii.Kaii.C''. 

CEJIOMIIP: I'lii,eM, HCKa ripea iBa* 3anoBHJe;t oji; Bjepna cayre 
oy;;e y oim iia'iuii ucnyibciia Kauo TBoja o5.iae ii c.iy;K6a hiutc sioja. 

By^llCTPAX: A ru ko cu? ne raju TBora UMCiia. 

yPOIlI: Obo je ,je;^alI, o Kpa.ijy, KOJCMy cuiijeauM j!;a je cpeha iia 
'le.iy yca;;ii.ia CMehy, auo ne caMO y (5ocaiici;oj Kpa.^CBtiiiu neroJiH y TBOMy 
uCTOMy ,T,Bopy yMiio je tojiiko bciiikc cmoIic iipo6y;i.niu- 

CyiiUAinmA: (BaJMCX, MupocjiaBe, ne MOry tc iiOMoh"!) 

PA/I,OMIIP: Huje iipaBO j;a ikhbg ko /Khbjct ue yxiiije Hero.iu 3a 
CMcliy. 

By^lMCTPAX : Eaue Pa;i;oMupe, nymraBaM ra Te6u, u aKO iieheui 
iiorySirni ra, 'ihhii ra okobhm aanoBaTU y ony cnu.uy y nycxoiuu, h ja 
TU ooehaBaM ;(a he yiuHUT naMe-r: .lujen ce nayK y onaKOJ ym iieBCbH. 

jMlIIvlEyin : Kpa.'LeBCKO je ^jejio npouiTeme'! neua ce iioui.iie 
ii3Baii OBe Kpa.T,CBUHe — nahu'' he mro 6y;i;e HCKax^. 

PA/1,0MIIP: Huje ;;octoJ[io, 3a ce6e H3 cuehe u3Ba;i,uTu, j;py3ujex 
y neBO.by nocTaBu-ru! Ao6po j.e u naiieTHo Kpa."L ciiouenyo ji;a ce sa- 
TBopu y ciiu.iy. 

yPOIlI : Huje ce nyj; cynpoTUBuxu KpajbescKHJeM o;i;jyKaini. 

roBop'" TpiinaecTii: Ce.iOMii]), fl,aHiiua u uctu •". 

CEJIOMHP : Ebo, 'ibcthth h y3MH0ajHU Kpa.T>y, /I,aHHii,a, Kpa.T.a 6o- 
caiiCKora nhii, ;!;o6poBO.T>HO H,T;e noAuujexu one ne;i,ence Koje joj ce ox 
TBora iipase^Hora cy^a noj,aTH Cyj,y. 

/I,AnHH,A: HIto uuixeui, o " Kpa.-Ly, o;i; ^anui^e? eBO ne npu;i; toSom. 

ByillCTPAX: Tu am cu Kpa.ia docaHCKOra Khii? He, ne, nujecu 
sanCTO, aKO rau na.iy ciy'eny yMiijem Kpa;i>CBCKOM iiocut^^ BCJiuiaHCTBy '-. 

/tAHHI],A {ccum'" : 3iiau j,a nuaji je;;aHnyT uorunyTu!) — Huje 
iipaBCtau KO .laiKUBy^' ueue cuujenu'^; ^auuita cau, Kpajta SocancKora 
Khu, a^* KO He BJepyje 3.io ce Bapa. ' norpl)eHJa A; - o;ue}iaM A; ^ pomagnkagnie ucnpaejheno od pomagnkanije ? A, 
noMaJKaibe H; * TBOja A; * ueMa A; ° nosiohii A; ' npomTeiije A; * Hajin A; ' ucKaxu 
A; "' luena iiajya.^iba: noxn can, CcjiOMiip ii ,'^aH^^.a A; " hcmu 5; '- BejumauexBy- 
iiociiTU A; '^ '■' ueue cuiijeHu aaa^-UBy A; " u A. 206 By<iiiOT|)ax. ByillCTPAX: TojiHKO cc cmhohctuo iioaiihjctii iie ' mo;i:c', ii miiopo 
Mil je •.lid iiiJiiKjiitiiiiJoM c.Mi)TiiiijcM ,i,a'i' Mojoj luacTii iio'ieraK. A.iii -' rpiijex 
BCiii'LiiiCTua yitj)iijoljCna^ iipocriiTH iic mohcc'' cc^; aa-ro rpcoyje ;;a ce'' 
ua cupr iio,vio;i;niu ". 

^AHIIUA : A.1U aaxo ep ce rpnjex BMH'iaHcrBa yiipujei;ena ^ tie 
npaiura, jioJom pyuoM hiiitcm iioryonTU jc^nora jtoju ' jc c.miio mciic y 
iiwiu'iaHCTBy MOMy*^ yBpiije;i,iriii ^. llo;viai'aM cc iia cjipr, iiy Myiiio BCOMa, 
3aiuT0 hy yiipiijcru 6e3 one ocBCTe Koja mii ce iieMH-io othmu. — Bane 
PaAoimpo, MO.iiiM TBOJy ' mii.ioc^ ;;a liaJKy MOMy tboJom kii>iii'Om iihiiioiu'" 
11 ^^ iipiiKaH;eiii necpi'liHC 3ro,^c Moje, u ,i,(i My CBJcjtO'iiiiii uaiio caxi ji,o 
«iaca OBora HiHSJcia Ccs ocHBpibciba'^ Mojc CBiijeivie 'lacrH, HCKa ;taj '- 
yTJeuiu Hcajioc 0J^ Mora iisryS.i.eiLa '^ OBaKO .injciiHJeM r.iacoM. 

PA^O.MIIP: Alio c.iyjKoa, yiHitena c Tpyj,OM HCusMJepiiujcsi^'' oa 
MCHB 3a Kpa.i.eBCKy nopae, ,t,octojh Koje ys^apje, ne uuitcu hu nuxaM 
Apyro, Moryliii iqta.i^y, nerojiH iipouiTeiie '^ 3a KpajteBCKy ;^jcBOJ'nmy. 

yPOllI : Jl,ocTOJHa je, o Kpa.i.y, tbojc mujoctu, saiiiTO ja 3naM ;^a 
jLySaB, y OMpasy oopaheaa, aKO je H.y Morjia OBaKO h3 j;Bopa haJKOBa 
HSBecTU, joiiiTe ;;a ce je iia seha nocrasHJia ;i;jeaa, iie 6ii 'iy;j,o Saao 

HUJejlHO. 

MIIKJIEyUI: IIcTuna je ^a je bc.iuko ite cmuohctbo 6ujio Aonpu- 
jeru c'" opyajanoM ;;ecHuuoii ^'^ jo xBora iipucTO.T>a; a.iii u.uajia je u 
cujeny Bc.iuKy o;i Be.iu'ianCTBa TBora, 3aniT0, hctom je yuasu.ia tbojc 
Bc;i,po .mne, iiOKUJaiia oj, iiOMaif.KaHJa^' o^crynHjia ^' je iia3a;i,a. 

ByHIICTPAX: IHto roBopiim, CcJiOMiipe? 

CE.IOJIHP: IIsBpCHO rocnoj,a OBa CBJeryjy tbojc BCiH'ianCTBO, 
HUTU ^* ce ja yMDJCM, hu Mory, ii])Otubutu ituMa; caMO mh ocTaje cno- 
MCuyTu, sa ucKa KpaiCBCKC o^^iyKC u3Bpcuo 6e3 npuKopa ocxauy, ;i,a ce 
npBO 01UT0 Bu;i,H u Tcrae pyKOM je jiu obo Kpa.i.eBCKa nhu, ep aijo je, 
;];ocTOJH npouiTCite ^^, aKO jih ko hhh H.e ce nOKpuBa uyeHOir, ne caMO 
CMpT Ma cxpaiuHe aoctoju Myite n Teste ^' nej,enee o;i; uctc CMpru. 

ByyiICTPAX: .lujeiio CBJexyjem, o CejiOMupe. — Hy pei;H, ob^u^° 
KO he CBJe;;ouuTU mchu Suxje xsoje? i;o :iu yiianaxu j,a cu tu Jl^annna,, 
Kpa.T.eBa iihu? 

BHCEPHimA : Hy.ia caM ja MHoroKpaxu-', o Bej,pH Kpa.i>y, o;t 
MaJKe MOJe, itoja ua c.iya;6ii Kpa.T>uue 6ocaneKe u y ;iB0py ouoMy j;OBp- 
mu.ia je j,uu CBOje, ;^a ce o^ ouora n.ieMeua Kpa.beBCKU Hiipoj, uopal^a 

1 „5iojKe?" A; - a.in ce A; ' vBpui^eua A; * moxe A; ° le A; "^ no;t.ioa:n A; 
' KO A; * Moje.My ynpiuuTa A; " Muaoc TBOJy A; '° He.va '?; " ocKBpibenja A; i- ;(a 
A; '^ ii3ryO.T.eHja A: '• iiensMJepnnsi A; '^ npomieHje A; '*" e opyxjeji y AecHimu A; 
" nOMaJHicaii.a oCTynii.ia 'I: ■- iiu A; " TeniKe H\ -" o.xu A; -' MHOKpain A. CicaaaiLO ueTiipro. 207 I c jcAHOM 3.iaTiiOM 3BHJe3;;0M Ha ;;cciioj ' pynn ; ;iiiTO CKpinii ce ne mokc 
— iiCKii yiraate! 

J'POIU: Iliije MH CTuap uoiia, o biv'1,1»h np'^-'-y; '"'O l»iicepiiiiua 
roBopii : Ja caw Mojiijeu O'luwa bh;;ho ua pyuii Kpajta Ocroje 3JiaMen.e^ 
0,"; 3.'iaTiie ;iBujc3;ie, ija,"; noKJiueaj) i.-pa.i.a l>paiiiiBOJa ', Jiajna -iBora, iial)ox 
ce* y C.Me,T,epeBy \ 

ByMMCTPAX: yKaam, o ;^jeBoj'lu^e, 3aMJepH0 oSH-ibeiKe, no KOJCMy 
iixiaiu " no caMO '■ ikiibot ;^OTcliH u liaJKOBy mujioc nsHalm ny ' jouncpa 
c Be.TimiijcM * cpeliaM yje;i,iiiiiiTU •' ce. 

JI,AHmi,A: Ebo, o Kpa.Ti.y h rocnOAO, yj,ecHa '** sBujesjta c kojom ce 
CBU Kpa.i.cBu pal)ajy CocancKu; y itoj u3rjie,T,aj're ;;a hc y.Miijy'^ upa- 
jbCBCKii cuHOBu .'lajKOM BOKpiiBaTu cc, 11^' aKO CTC uKa;;a n03Ha.iu iirroje 
jbydaB y osipa3y oOpaKeHa ^-, npocTin-e Mojoj pacpuenoj xejhii i;oja xie 
je Ha Hory6y o^ HcnBOra ;i,OBejia, u nycTUTC we npaBe;;ue ocBexe yuH- 
HHTH Bpx HexapHora MapocjiaBa. 

MHPOCJIAB : IIpocTU, o Kpa.iieBCKa ;tjeBOJ>iHue, jej;HOMy koJu tc 
HHJe HKa,";^^ yBpiije;;uo, u aKO He 3a'* ^pyo, 3a .lujeno 3JiaMeii>e- ko- 
jiijcM ce u ja nOHOCUM, TBOMy npu.iu'ino! (Oe^u^^ Kume seujea;^}!.) Ebo 
Ha siojoj ;;ecHunii ona 3Buje3Aa Koja yn-aii ;i,a ke cpehiie koOu iiojiy " 
HecpehnoMy ;;OHi]jeTii HiHSOTy. 

ByMI'ICTPAX: IIIto je to?! no 'iCMy 3BHJe3;i;a na tbojoj pyua? 
je;(a jin n th oa Kpa-tcBe itpBu n;ieMe H3B0j,Hm? 

IVIHPOCJLAB : He snaw, o cjaBHH Kpajsy, oj; MOra ^^ diixja nnTOca ! 
BojucaBa, Majna Moja, 3Ha najSo.i.e CBCKCniKO; iby ;i;OBej,n npn;i; TBOJe 
npncTO.ije, Hena hctuhhto tcOu npunOBuje. 

By^niCTPAX: H3Ha^H ce OBa BojucaBa! 

PA;1,0CJIAB: Hena je nenn! 

ByiHCTPAX: Ax ;^aHa Becejora, y Kojewy ce cbc HeBo.te na 
HCHSMJepHHJeM 'lecTHTOCTUM npoiijeifcUBajy ! 

ToBop" leTpHaecTH n HajnocJie;;H>u: hcth cbii n BojucaBa'". 

PAJtOCJAB: Ebo BojacaBc'^! ncKa ona npnnoBuje cse mxo 3Ha. 

ByMIICTPAX: CTapui;e, je jih MupocjiaB tboj chh? 

BOJHCABA: FoBOpu .ra ca mhom? 

CEJIOMIP: Jl,a c Kujeii nero.ra c to6oji?! 

BOJIiCABA; Ja nnjecaxi crapa! tot ca mhom hc roBopn. 

ByHHCTPAX: Bojacana, uito o^roBapaui? ■ ' ncMa ^; - saaMeHJe A; ' Eraniuogia A; * uaxol)ax A; ^ Cjie;;epoBy A; ^'^ He 
caMO HMam A; ■ Jia A; ' De.initmi A; » cje,xuHHTU A; '" udiesna A; '' y.\uije;;y ^I; 
"-'2 ueMa y; " uKa;;a A; '■' ucMa A; '^ o^n A; •' iiojera A; "''^ ncva A; '* Bo- 
jacaBa A. 308 Uymicximx. HOJMCAUA: 0, o! riii;u mii jc ii.mc! CitiijcT-iii ii (Miuiiiii Kpa.i.y, 
ruo:i,i,0|ta,i,, .Moj iioiaijiiii iii-rii .My;i; — cp cji.m OAHiiiije 'icnipii iim;i.i;i — 
Olio je ryciip, h y ispiijcMC ' ua;; ' cc :iaui);i;e oiiu c/ipaxoHirrii (ioj Mcl;y'^ 
i>[)a.'i.ecTBO.M o;; Jiociio ii xpBacuujeu'' oaiioun.\i, oim .moj .My;i: ycy;ui cc 
c na.io ;q)y;i;iiiic otiitu ao iioa CMc;;epeno * ii ry, y paci.'OiiiiioM iipa.i.cuy 
iii'piiiiojy, iiuliiio yKpa;tc liejiiiuo ' o.iaro''; u iiel^iy iiiiiije.u ii.iiijciio.M 
aapoou oiiO ;ycTeiime y KO.iiujem;H " u ;^ouecc ra MCim iiejieKii: „0;^xpaIllI 
ra, ep hcMO iii ii.um na bhcokc yciieni cc cpelic." Ja caw ra xpaiiii.ia 
n' ;;aua.ia My ciicy u iia ouo OAxpaim.ia; a.in iipiijc iicro caM o,i ii>c- 
rOBa CuTJa ii'ieca'* ooaaHajia **, ruo;i;i,0[)a;i, y ii.iiijciiy ii y ■' .lyueiirniiiax 
ocTa Mp-raB. Ja cc iii ibn,M cuH'rasi no cbhjcm iqiajbCBCiiHJeii ;;BopoBiiMa 
iiiiiTyliu one cpchc Kojc cy, mii no '" n.e.\iy '" Chjic oueliaiie, ajin CByj; 
iciiiKC necpclic liiniaxo.iii.M! Kbo 'in yiqtaiKO ncroMa'icno cbckojuko 
— ;i,a jccasi .ni i^aro cpeKy i;ojy iKJiiaiiua':' 

^?(,AlIIIII,x\.: Ax, B.ia,;ii.\nipe, Gparo moj! tii c;i iuuicto onn na ko- 
jiije.M ;Ka.iocna Majua Moja o;i,^^ Oo-iec/ni c'' ;i;iiboto.m co iia.'Miije.iu! 
Eajter ouhtii o,i, kooiic aBnje3,;c ne mo;i;o mc H3,;a''u h" npnBapnTii : 
TCoe cy rycapii .ijcTenine y iiOBojy aapoonaii! tu cii, tij B.ia,i,iiMiip '-,^ 
oocancKii Kpa.TjCBuli! llpocru, mo.iilm to, onoMy iieiipii;ni>niy orji.y o;i, .i.y- 
oaeii Kojnjesi panropjena, y TBOMy iic3Han,y ^^, tcSc can .T-yCujia, ii ' 
npocTH oiioj OMpa;m kojoji caM to ii[)oroHii.ia, no cuHJeneliu iiiaua ;i,a 
opara iqioroiiii.M. 

MIll'UC.lAli: /I,aHHi;e sioja ;i;para, iie Moraiue npuTpiijcx'* cpu,e 
Moje ouy .-LyoaB itojy mh cu hochjui; aaun-o 60' neoo, Koje o;i, Mojnjex 
•mCTiijex ;Ke.T>a na o6paim npnOuBa, nuje noj,HnjeTii MOr.io cjeAun>eibe ^^ 
OA HcnpaBC .i>yOaBii. llpiiiin mc, mo.uim tc, 3a milui opara, itoja mc cu 
J^oca;^a 3a BJj.ia nenpnjaTej-ba ;;p-/Ka.ia. 

ByinCTPAX: Jliijeiuijex n saMJcpnnjex 3roj,a! Kpa.beBHhy B;ia- 
;iHsiHpe u ' ^I,auuue, aiw jc BaMU yroj,no, HCKa ce obu ;;an no,i,nynujeM. 
tipocjiaBH Becej>eM! ja l>y yscxii 3a BJepeiiiiu;y ^animy, a Cyu'iaHnuy,. 
Mojy cecTpy, ypecin-u hy B.ia;;uMupoM. 

^AllIiUA: TbojoJ 3anoBujeAH uo;i,jio;Kiia, y3miaM sa HaJBciiy cpcky 
MOJy Kpa.T>a xaKO j,0CT0JHa. 

CyimAHHIJ,A ^'^ : B;ia;inMHpe, KpajbCBnhy 6ocaHCKU, cbo mc, tbojc 
BJepcHiiue! 

iMHPOCJIAB : CyHqanime, npocxu MapociaBy, a cbo mc xBora ;;o 
cupTU 1^ ! ' Opiijesie Kaja A; - Jiejy A; ^ Hauarzkiem c npieyneHUM tuck dodanuM nad 
jteTKo.u A; * CsieAepoBo A; ^ O.iaro Be.iiiKO A; * KOJiHjenuu A; ' ueMa A; " oOasHa-ia 
HMeea A; " «e.ua H; '» o;t OHora jiyaia no oBOMy A; ''"" ueMa 1; '- BjaAHiuipe 'I; 
'^ HeanaHJy A; " iipuTpnjeTU A; ^^ cjeAiiibenje A; "'' '^ jj A tide oeano : MnpociaB: CKasaibo leTBpTO. 209 BYMHCTPAX: A tu, BucepHiinc, i;6 rociio,u'ica ' kIiii, y;tMii itjcpe- 
Hinta Kojora xohciii o;; rociioj,c. 

11110EriIIIll,A : Ja u,^cm iiyx Moje .r>y6aniil llaiic Ypoiriy, iqiajb 
aaiiOBujcAa j;a 6y;i,cui moj. 

yPOm : Tboj caM ;;aniio, h tboj" hy cuel)- onrii! 

BOJIIOABA: Hiijccy iio,uiy"fi one i)a;;ocTii. 

ByniCTPAX: IUto MaibKa"? 

BOJIiCABA: ^"I,a ii ja BJepeiiHua uBoepe.M iia moj lui'iiiii. 

ByilllCTPAX: ysMU i;ora xohem. 

BOJIICABA : Pa;;oc.iaBe, iie mhciii iiuuiTa : ja ca.M sa Te6e osy 
.ijenoc oj.xpaHu.ia. 

PA4OC.IAB : Ja ce, Kpa.i.y, Hchy ;i;eHUTii. 

ByilllCTPAX: 3auiT0? 

PAJ1,0C.IAB: Ep sie Huje BOK,a. 

By^IICTPAX: ^a 'iei;aj, Bojucasa, ;;0K.ie ra ;i;oI)e BO.T,a. 

BOJIICABA: Mene je ca;; y^iu.T. Bo.ba! 

PA^OCHAB: Ajih ehjc mchc! 

ByillCTPAX: Cujia ce y CJioooAHUjeii aeke o;;.iyKauii ! BojueaBa, 
ja hy TH u3Hah* BJepcHUKa iipHJiii'iiia xeou. — Ce.iOMupe, 6yj;u noMaa 
TBOJa qecTHxe OBe raace no y-iauajexi 'iquutu ;i;aT aa SHaite Kpa.tHM* 
lecKoxiy H docaiiCKOMy, ueua iiupHe cnpase uuiie Kpa.T.eBnheM, cbojujcm 

ClIHOBOM ''. 

CEJIOJIIIP: IIoMHO ucnyacHe 6htu he 3anoBHJej;ii tbojc. 

ByMIICTPAX : Eane Pa4,0MHpe, dane ypomy, bq ;i,Ba UMaxe ciipa- 
BHT ' imp MOJ " H qeCTDxe t a h i^ e u u j e c 11 u Hape;i,uTU, neKa ce y bc- 
cciy ;;0Bpiiiii obh x^h nye CBaite qecTuxocTn! C e 2' X a. CyHiaHUue, npocTn lIupocjaEyl — CyH'jaHHiia: BjaAU-Mape, KpajbeBahy OocancKii, 
eBo Me TBOje Bjepenuue! — MupociaB: Ebo ae TBora no cMpxu! 

' rociioCKa ^I; - CBej A; ' .MajHKa 1; * iiSHahii A; = icpa.teM A; ^ cuHOBUMaA; 
'"' MOJ ciipaBiiTU nap A. M. PemeTap : Hexupu dyopoeavKe djioMe. 14 PJEHHHK. Ci:jiallf^iiu>fe : 2jm. = rp'iKii:, da.T.ii. ^ A^-iMaTCKii, t. j. poMaiicicii jesuK mio ce lonopuo 
y Aa.iMaTiiHCKUjeM rpa,TOBn>ia neKaKo ,no nojoBime XV. imjeKa; jiar. = .iutuhcku; 
.W.7PZ'. = M.iexaiiKu (BeHeniijaiicuii) ;;iija.iei;T TajujancKora jesuKa; itc.u. = iteMamcu ', 
nepi: = nepcujCKli; crap. = ciapii; ra-i. = xajiijaHeKU; Ti/p. = TypCKu; ^. = Jly- 
CpoBHiiK; II. (ya Opoj cxpaiiuue r,Tje ce Ha.iaaii OAHOciia piijeu) = piijei iiixo roBopii 
IJepiimTaHHH a Huje U3 ;iyOpoRaiii:or Auja.ieKTa; 6poj (y 8arpa,T,aMa y3 piijeul = Opoj 
CTpaiiiine OBora us,"; an. a r.TJe ce piijeu na.iasn; aejesdmfa (*) npe;; iioKaSHOM pujeMU 
= piijcn Koja ce ;(aiaanae y JlyCpoBHUKy ne ruBopu, a SBjeaAuua ys pujen Kojer Apyror 
jesuKa = piije'i ii.iii oO.iuk Kojii mije 8acBje;;oieH. a8epmuiiiKU6am u, -miiiuhaea.u 
(69), Tpajuu ofijiuK oj, aeepmh- 
uuiamu, -djii 0^ xaji. avvo'tire — 
uvvcriisco, oaOMnitaTii. 

ae tisci earn u , -e h 3 a o d .n (101 ), 
TpaJHU oo-iHK OA aeioamu, -a.v, 
oj, Ta.i. arvisare, oGaBujccxuTU 
KOra, jaBUTii komj. 

aKanit,amu, -um (42): lyo caji y 
j\. OA ucKOra ;^a suaqu ,3aBpuiHTH' 
a ox Apyrora ,nc[icoBaTu' ; a[;o je 
TO ra'iuo, OH;i,a 6u to Jiorjo 6utu 
M.ieT. acunzar (Ta.i. acconciare), 
yjiecuTU, HaKUTUTu. 

aK ocmdeamu ce, -ko cmdeaM 
c e (-3), rpaJHH o6jiiik oj; aKoCmamu 
ce, -iiM ce, ox Taji. accoslarsi, iipii- 
ojiuHiaBaxu ce. 

alaiiiire('22), cxapo je Ta.i. ujie 3a 
jiy3iiKa.iHy CKa.iy a-;;yp. 

a .1 u, I1.IH. 

a JIM S HO, OX Taj. almeno, Sapeji. 

*ajioi,iaMeHm, ox Ta.i. alloggia- 
mcido, CTan. 

a M a n a xa, -a h m a, ox Ta.i. amante, 
.tyOaBHUK. 

*« M a n if a, ox Ta.i. amama, Jby- 
6aBiimi,a. dufluoCKit, aHl)eoeKu. 

*aH%iMO, o;i, Taji. a«i/«o, cp'ianocT, 

KypaH;a. 
dm^tt, ox Taji. ami, inTaBHuie. 
a n .7 a ij fl ii lu k a m n, - n m ( 14(i), o;; 

Ta.i. applnmlire — apphiudisco, 

ii.T.ccKaTU (y ii030puiaTy). 
anfjumo, ox Ta.i. appitnto, 6aiu, 

yiipaB. 
apaj flumxi ce, -um ce na i;ora 

(80), y;KUBaTH r.ie;i,ajyhu ncKora. 
aj) fl V in 1: a m u, -a m, OX Ta.i. ardire 

— ardisco, cmjctu, ycyl^imaTU ce. 
arma, y CTap. xaji. je3UKy iijecTO 

alma, ;i;yma. 
*ap.MU3UH (67), KOHonimli ? uo;Kj;a 

ox sLier. *armizin inxo ou MOrao 

611TU yjiiaitCHu o6.inK oj; arm'izo, 

HCKU Konou Ha .ial)i!. 
*dp m, -m u (56, a ji,aH;;aHac dpma), 

ox Ta.'i. arte, BJernxuna. 
*ap i^u^oopo (118), cacxaB.i.eHO 

c xa-i. arci- ,Ha;];', seoMa ;i,o6po. 
a c u K y p a 6 a m u , -k ij p d d m, 

xpajun oo.iuK oxacuKiipamu, -dM, 

ox xa.i. assicurarc. yBJepaBaxH. 
a mp u oyuiuKdeamu, -hiuKuedM 

(117), xpaJHE ooJiHK o;i; ampuoy- 

umicamu, -dM, ox Taa. attribuire 

— altribuisco, npunucHBaxH. 214 PJe'iiiuR. r'j^ma, 0,1 Ta.i. gotta, y.io;iii (6o.iecT). 
r)]<iij.ia, o.'t Ta^i. (jocciold, i;iiii, 
Kiiii.'i.a (uo.iecr). ^,T,apo8amu: riapyj i>ao ,.i,a), ;^o- 

iiycTii' (46, 4'.), 104, 118). 
flcoomo, o;^ ii.iCT. deboto, j'otobo, 

yMa.io. 
*fle(ie;fi/mn na (")), {■.niujn) y Kojoj 

je j;eBeT ,'tyma, i;oja je bjk'io .uyTa. 
^esepma (1 ()()), ox Ta.i. desert a 

(nyuiTCiiiiua), u.iy;tiiiiua. 
fl(i3?,pxuuiia (31), yBcliani! oCiiii; 

o;; /fe3epma. 
^e.i c Km am u, -d m uora, o^ .laT. 

ddeeiare, BeceJiiiTii i;ora, ;;oiia- 

3,ai:u ce KOiiy. 
^^ejiexcam u, ■ d m KOiiy j e;;Hy (38) 

(a Aaii.'iaiiac o,^e.iecKamti), ;i;aTU 

KOJiy liyiiiuy. 
flejioiiro, ox M.ICT. deJongo, o;;iiax. 
*^e.itucKUHe iir.ie (oO), iir.ie ii;i 

^'I,aMacKa ? 
^ecKj) u edeamu, - c k]) u eaa a m 

(99), xpaJHii oujiii; oj; ^eciqjuaamii, 

-d.v, OATa.i. dcscrivere, oiiuciiBaTii. 
*,T,echji6Hiiia (55, 72)) Siihe (ijao y 
*^echJieHH uj a 1 53) j uia;iii V) MJ e- 

CTO uitch.icmfa, ox, Taj. insolenza, 

Hej.-bYxnocT. 
^ecuejideam^u ce, -uipded.M cs 

(73), TpaJHii o6.iuK ox ;i,ecne- 

pam^H ce. 
flecaepamu, -d.u Kora (40), ox 

Ta.i. disperare (o^iajaTii), ;i,OBecTii 

Kora ;i;o o'lajaiLa; — ce, O'lajara. 
;^ecuem, ox Taj. dispetto, iipKOC. 
;j,ecmpiuramu, - « m (99), ox iLiex. 

desirigdr, pasjipciiTi!, yKiOHiiTu. 
*^u.iadep'uiimamzi , -d.u (67), 

ox Ta.i. *dilaberintarc, pauMpciiTu. 
fliicedflamzi, -d.u (99), ox Ta.i. 

dissuadere, o,i;BpaTUTii. 
^ucah-hbamti, -d.u (78), 0,t; Ta.i. 

disponere, yiie;tHTii, naTJepaTU. 
*^uf/')eny,amit, -djit, ox Ta.r. di- 

ftndere, CpaiiiiTii. 
^jvedJKci, ciyiuKiiita. fljietjjnu^^a, ;i;joBoJKa fa ,\jeiiuj- 

'ii'ma jc .M.ia.ia ;ij'('iuiji;a). 
,lj'<}cm p () (H2, a ,|iUl,i,aiiac I'/cmpo), 

OX 'J'a.i. (lungo) destro, .laxo,;. 
,^jdmu/i, c.iyra. 

*/^><dp (16), oji; Ta.i. dcnaro, ipuiii. 
flhdpo: xmjemti icora /(., Bo.i.ci'il 

Kora. 
,TOoujd )(amu, -d.u (76), iiVTyjyliii 

cTuliii, o;i, eiiji'niamu, -dM, a obo 

o;i; Taji. viaggiare, iiyroBaTii. 
flhicmfip, -IIP a, ox .niT. doctor, 

;toKTop, .teitap. 
*, ? o K m // p uj a (38), ox ,1, '> k hi i) p 

iipcMa Ta.i. dottoria, yienoer. 
*,7,oKmypu !i;amu, -d.u (84), (y 

ma.:iii; roBopuTii i;ao ^hKmj)j>. 
*^h.Mdfid (6), ;;0Mahiina, iKCiia. 
*flOcmuj e 3 am 11, flocm uj esd .u 

(183), ;;()C'Tii3aTii ; Cryjiiih ii.Ma 

,%ocmu3amii. 
,jdma.uo (46), cacTaB.ii>eHo ,^(> ii 

ma.uo, Bp.io MHoro, b|)jio jai.o. 
^pucdu (156), iipe.Ma Ta.i. teiinto, 

OOBCSaH. 

*^puje6 (9.3), :ial)a. 
*flphuuHa (12), .upon. 
*fly7iflilpu.,-io (30), Bp.io ,i,yr 'iobjck. 
fliJHKee, ox Ta.i. diinqne, j;ai;.ic. 
flynjiu, ox -laT. dupliis, ;;BocTpyK. 

^ufluja (83, 8.5), o;; Typ. f;i(?(, iiii- 

TKOB. 

E 

*enumpou (31), o.n rpi. emTporo;, 

nsBpniiiTe.Tj TecTasieHTa. 
ep, jep, lUTO. 
*ecK.i. gxamu, -dM (70, a jan- 

.Haiiac ecK.nyflumu), ox Ta.7. 

escludere, nCK.T.yiHTH. 

xdTip (127), oj;Ta.7. sbirro, cy.^fi;!! 

fTpaiKap. 
jKurej^m^a, mirepiiqa. 
'^JKUMU, CKpahcHO 0.3; SKue ii.iii 

Muea .uii, xaKO mii ouo hjiib . . . PJOIIIUK. 216 *jKUHmu, cKpiiliCiio oj; natMU ii 
mil, TaixO Til fiiio ;kmh . . . 

*jK.i>e, 3.10, y ;iiio "inc. 

sic.uji.iuii (14.")), Ma.iii jhw'ifo. 

jic.ut^o, sh'.uij.iti (84), o;; .liiT. >wo- 
(liolus micuo ;;;i.'iM. meztil (ii.iii 
Oo.'iouA'KOVn mdzul'!'), o;i,aK.ie nam 
cTapiijii oC.'iiiK Mxyji. 

SR ij /fuo, -,'(]' e^a, ofl, Ta;r. Giudco, 

j'l^ll;^OH. 

^xii/\je.iutl (2.')), .M.ia;;ii Hit/^fuo. 
Hxyaa, Kiic;i;iiiia xrol)y ^. u Kniia- 

BJiiiMa. 
mijmyra (79), iKyxiina (oo.icct). 

3 

sarp jn'iaamn, -rp.iuad.M (141, 
145), Tpajiui oS.iiiK oj; aarpjiumu. 

saflijuiumu, sa^ymtl.M, ;?aryiiniTn. 

3 a K a n m, a m u, -a m, ;?aiijeBaTii, oj, 
Kaumamu a to oj, Taj. cantare, 
njcBaTU. 

SUM Ji am It, 6 am. u (92) \ , 

aaMJiaiiHeamu (41) j ^ymKaTa. 

* SUM up a (IGii) 1 

*3dMJepa (184)j °o^;Ie;^, npii3op. 

*3 a n 06 e m m u u a (30), BC.jnKa 3a- 

Hoeem (cMexiha, neiipii.uiKa). 
*3auauam.u, -d.u Kora, oj; aa- 

uamii (ce), ^ajaBaxii KOiiy noc.ia ; 

sauananu cum y uoc.iy (71). 
sduocmam , oj; rjjM. UTtosrai/j?, 

yapaB-Baq ceocKor nocje;;a. 
auaocmamu n a, VKCHa sanocma- 

moea. 
*3dnpTi,a\i„ -pii,a (I'oi, 'lOBJeK lUTO 

sawpflyje (j,Ofal)yji;-) ; CTy.iiih iiiia 

saap^una 3a aceiifKO. 
*3hapcKamu, -en d.u Kora (45), 

non."byBaTii. 
3apo (J'l hj amit, -d.M, B. porfit'jamii. 
*3aj>y^UMn ce (82), sapyjjeTii, 

caspcTH. 
sdcee fla ji.iii 3<icee ep, iipeMj,a 

(npena Ta.i. con tutio cib). 
*3aceuji;mjiumu KOra (45), yxje- 

paTii KOMy naueT y r.iaBy (no 

Cry.iiiliy ,yBJepiiTii Kora'). 3acm diham u, -d.M, n. cmduMmu. 

*3ampdeiimii, 3dmpdeO.H (171), 
on'iiiiiiiTii. 

sny ^fa parif II, ;iacniipaTir, 0,1; //,i[a- 
p a m u, ('Bii|)aTii. 

*3dympa (iJl, .54), cyTjia. 

*3ux6d.Re (!()), Kpahii 00.1111; o,; 
.laxeajieflu (a ;;aH,^aiia(! 3a(f/a- 
jiefni), a to iijecro 3axeaji,yjyfin. 

3axeKamu, saxeKa.u (•••i), 3a- 
BUKaTii ,xc!', ;ia;!Biia;j,aTii (,ia ce 
iioi;aa;c iie3a,:;oBo.tcTBo y 11030- 
piiiiiTy) ; 3a obo jpyro 3iia'ieii.e 
iicu. iiaj6o.T,e ^ciaSciiiii pje-iauK 
no;t, fischiata; a.iu iia crp. 146 
3axexamu 3Ha'iu 6aiu riaiipoTiiB, 
n.i.ecKaTii (ja ce noKaaie 3aj;oBo.i>- 
CTBo), diihc jaiae j;a sna'in yonKe 
,3aBiiKaTii', iia 611.10 ,T,a ce noKaa;e 

3a,T,0B0J.CTB0 II.III He3aj;0B0.tCTB0. 

— • Ilepy ByjMaHy OBa pujei HHJe 
611:1a no3iiaTa; oh ini je npii'iao 
A^ je y jjcTiiiF.CTBy nyo npano- 
BiijojaTu OBO : jok ce je y J\. joiu 
npc.T;cTaB.i,a.io y CTapoiie no30- 
piiuiTy (y dpcainj, ncn. nanoiieHy 
na cxp. XI), icaj; je nyo.inua oii.ia 
3a,ioBO.T,Ha Kojiixi r.TyMueji, jobo- 
KiiBa.Ta 6u My (iijecTO opaeo!) 
nulityjii! mun;i,u (oj Ta.i. scendi 
= cal)ii), II Taja 611 Taj r.iyMaq 
caiuao c noaopnuite c Tai],OAi y 
pyi],u II Kyniio upu.iore oj; r.ie- 
ja.iaua. 

*3dv,ujefx (157), 0,1 n'iijen, paju. 

*36ujepHe, -em a (10), 3Bnjepe. 

*3ejej)e'n,e (12), SBJepuite. 

*3rporoibamu ce, -d.u ce (38), 
c .lyiioii nacTU? 

*3 ;i,uMamu ce (54), y cbcsh c 
(7ia)flu.Mamu ce?, HajyTii ce? 

*^rJ!JP (10\ c.iyra Kud^xee. 

*3cm.ibn. jan (53', j;aH yKojii (joiu 
neBJenqaHii) sct nocjehyje 3apy- 
MHimy? 

*3e\^: cMijeuu sen (47), urpa Kaj,a 
ce jej;BOMy oj; urpana uoBeajy oiiii 
na on .iobii ocTa.ie. 

*3 )( eiiym ii, -n v .m, 30BnyTn. 216 PJe4HiIR. *3pdHaH, -una (73), Cryjiiih mia 
3iia4eii.e .cBiijeTjur, cjajau'; ajiii 
Cii ^srdciim" Mdivia Ciitii iiorjuv 
iiiiui MJccTO „sarnan^, to jeer 
cj'j'tau, Koje 3iia>iii ii ,ctoiich, jai;'. 

II 

*H snen n i{ a m ii, -o .m (46), o;\ aor'ni- 

t{nmii, -njt, a TO o;i; Ta.i. avan- 

zarc, iiitcocTaTii. 
*ti3fri/p,^ertivamuce, -ci.M ce (95), 

Ciihe y ('BC3II c (>!/p,tiio, noM.-v- 

MIITII ce':' 
*n Me'nm I'laam u (139)1 HMO- 
*u Menmoeam u (140j j iiOBaTii. 
*ii .)(u.iacmpo (52), o,t; Jiar. em- 

pladnim a Ta.i. impia^tro, mo.iom. 
*H}i((i;o, uiia'ie, ;i,i)yKiuiji'. 
*M M ^ e M H II ju a, -ui a m u (35), oj; 

jiaT. indemnitas, ocm'ypaii.e o;i; 

mTCTO, iiai;uaj;a. 
*unemi:amu, -a .u iiucTo.iy (G3), 

o;i; Ta.i. inescarc, siCTnyTii ryoy 

Ha KyOypy. 
*i( H (7, ;q>yrii. 
*U}ticpemKamii, -iim Kosiy (101), 

o;; Ta.i. increscere — incresco, ji,o- 

Ca,T,lITlI. 

*n7icn II II ramu, -d.u (99), oj, Ta;i. 

*inspingere, iiaBo;i,!iTii, TJei)aTii. 
UHcycaemumK am a ce, -djii ce 

(40), 0,1, Ta.i. insospettirsi — m'in- 

sospettisco, uocyM>taTii. 
» H m e p c cam u c e, -a .u ce j 'UTO 

(102), o;i, Ta.i. interessarsi, yue- 

cTBOBaTii yKOJe.M TproBauKOM no- 

C.iy ; oumu y icora uHiuepecdu (67), 

6uTii c Kiiiie Besan aajeiHiniKiiM 

iiHTcpecmia. 
uHmujepna (37, nan. 3), o,( Ta.i. 

lanterna, «i>eii>ep. 
itnm HJejJnii'ia (65), Ma.ia iiHmit- 

jepiia. 
UHmpa8e)bd8amu , -eetbded m 

(72), TpaJHu oGjniK o;i, immpaee- 

tbamii, -dM, 03, Ta.i. intravenire, 

^oro;;iiTii ce. 
unmp ur, oji, Ta:i. intrigo, CMCTtta, HcupiuiiKa, ajiii iia CTp. 31 yiicTo 

je .MJCCTO Hpiimpiir. 
^i^impi) /i^ij Kamu, -um, o;( Ta.i. 

introiliirrc — infruduco, yaccTiT. 
H7i(JJaM lioamti, -rfid MuodM (H'S), 

Tpajiiii oO.iiiK o;; mufidMamu, oj; ■ 

Ta.i. infamarc, oiuoBCTaTH, ' 

UH(/Lii/ II uiKamii, -um (46), o^, 

Ta.i. injluire — injiuisco, yTiiuaTii. 
nn ffihpMamu, -d.u, o;; Ta.'i. in- 

formarc, ooahnjecTiiTii, jaBHTii ; 

— ce, ooaBiijecrriiTii ce, ))aciiii- 

TaTii. 
*u7bbpd 11 tf uj a, o;[, .laT. ignorantia, i 

lie:! nan. e, .iy,;ocT. I 

ucKop uj e n u mti, -Ku p uj ea P .v, 

MCKOpiijciiiri'ii, yiiiiinTirni. 
ucnd H r a m u, -d m ( 1 76), o;i, u()h- 

ramu, iiac.iiiKaTii, 6oja;;iicaTii. 
ucnumamu y Kora hciuto (67), 

iiiiTaitCM (Tpa;i;eH.e.M) o;i ncKora 

neuiTO ;i;oCiiTu. 
HMmoM, ucTo.y, ciijio. JdicHH, -una, rpa;i; Aticona y 

llTa.iiijii. 
"^j d.u a nan, -una (79), jaK, Kpeiiai;. 
*jaiiyH (94,99,104,126,144), sap, 

Ba.i,a ;;a je TypcKa piijei; y CTy- 

.iiiha jajpj. 
*je-§yuHumu, -fi.u (50), pa,uiTU 

Kao Jii^ynaK (U,iiraHnH). 
jfiMdne, Cepoa. 
je.udu, -ana, 6epaii. 
j e .u duuVf a, Cepaqima, 
*jecmdjcKa (92)) ^ ^^^^ 
*jecmocKa (143) ( '^' K jcajia eamu, icajiueaM, TpajHU 
oo.iiiK OA mijiamu, -dM, OA Taji. 
calare, cnycTiiTii ; Kajiamitje KO.uy 
(77), npesia Ta.i. calarla a . , . hjiii 
K. KOMy oypMj (77), HapyraTii ce 

KOMy. 

KUjiymuHa (51), yBehaHU oo.iiii; 
oj; KdjiyjKa, MyTHa BO,i;a. PjeVHUK. 217 *KaM(ipom ((5.")), 1, m.iot. cama- 

roto, Ta.Miiii cooima. 
*Ka.M 6p aj {'iO)\ Oc3 cyMii.c y eBc:iii 
*KaM6pac{4:d)i c Ta.i. cambra, up.io 

<i>UHO maTiio. 
K ("i n III a m u, -<i m, ox Ta.i. cantarc, 

lljCHaTU. 

Kumuopa (;58i, ox Ta.r. cantaro, 

3PM.i.aiiii cy;!; sa Tje.iccuc no- 

TjteOe. 
Kci Httiyjia, ox la.!. canna — can- 

nclla, niijcB, nanuiiaK o;; oaqse. 
KaHmyu, -yna, ox Ta.i. cantone, 

yi'ao, iioiiiai;. 
*Ka)hdpa (38,115), o,t; M.ieT. ca- 

gnara ,HeiuTo HeBa.i>a.io', iia Kao ycK.tiiK OTii])ii.iiiKe ,oora tii \i K'inaii,, -^bti,a (46), HCKa Mopoua 
piioa. 

*Kauhjinj epa (o5), ox Ta.i. cap- 
pelliera, iiii;aTy.T>a 3a iiieiiiiip? 

*K a u h m a n iij n (123 11.), oj, .\LieT. 
capitdnio, KaiiCTaH. 

Kapa (62), Oj^ Ta.i. carro ,Ko;ia'?, 
jaBHO MJecTO rx}& cy ce y J\. 
KpiiBitu BCaa.iii, ;i,a iisi ce Hapo;i; 
pyra. 

Kupar, KU-pra (62), oj; lueT. 
cargo, Tepex, TOBap. 

Kapumdm, -mu (T3j, ox ('Tap. Ta.r. 
cnritate, iiii.ioct ; iineiiiiciiBaii je 
Ty saiiiicao CBOJ ;;a.i.\iaTUHCKu 
oo.iiiK Kapuma;^ MJecTO Ayoposa- 
'iKora ca -m iipii Ki»ajy (iicu. CTp. 
«6 rj,je je ca^t iipeiiiicuBa'i iic- 
u[)aBuo cBoje facultadi y ;i,y6po- 
BauKO facul/ati). 

*Kapjj6ilMa (56), o;i, Ta;i. carabina, 
KapaoiiHKa. 

led emtio, -cmje.ia. ox Ta.i. f«- 
siello, Ky.ia ; nuHumu Kacmjejie 
(81), upexia Ta.i. far castelU (in 
aria), 3iiAaTii Ky.ie no oo.iaKy. 

Kdmema, oj, Ta.i. cassetta, coohu 

Hy/KHHK. 

K I'l uimima (39), o^ m.ibt. cdspita .', 

Cora Tii ! k Bpary ! 
Kum [/ H, -1/ H a, oj; Ta.i. cassone, bc- 

;i!iKa uiKpuH>a. KBa.^ h mam, -m u, OX CTap. Ta.i. 

quaUtntc, CBOJCTBO. 
*Keh umdna, ox Ta.i. <ptinlu)ia. 

;;pBeiia .lyma y Kojy ce Koii.Lii.Ma 

rat)a.io. 
icejio M n a, ox Aa.iM. Tielauna. cTyii. 
*K jap h MKamu, -d.u (8), o;^ Ta.i. 

chiarire — chiarisco (iipocBiije- 

TJiiiTu), iipeBajiiiTii ; iicii. cicjapii- 

nucamii. 
'"liJidcKJiu (41), iicKo o4iije.io. 
"^KJidmon (50), */cjidmyii, -yna 

(43, 57 iiT^.), o;( Ta.i. colascionc, 

BpcTa iiyaiiuKe ciipaBC ca ;;Biije 

name. 
''h\ieKnueamn, KJieKHiledM (176, 

199, a ;iaH;taHac KAeKViuoamn), 

Tpajuu OO.IIIK 0^ KJieiCHymu. 
KJiuHii^u, KJiiiHdiifd (13, 85), 

lUUIIll, K.IIIIIOBII (lIO'ICUU KIIJie>. 

*/i-.7 a itaK, -uKa (185), apbch k.iiiii? 

TpH ? 

KM em, ce.i>aK iuto hiiibii Ha Tyl)oj 

seiLbii. 
KMcmuna, KMemoea Hjeaa. 
Knencuna, ii3B0]) BOj,e u cejio ko;i; 

LUy.VKma. 
Kues, iior.iaBuua (.laT. rector. Ta.i. 

rettore) ;i,yCpoBaMKe pciiyo.iiiKe. 
*KOJidjtuia (38, 162), o,t, Ta.i. col- 

lana, ijep^an, orp-iima. 
KOJien ;i,amu, -a.it, njcBajyliii 'le- 

CTlITaTlI KOJU CBCTaUHIi J,ail lOCO- 

611T0 ooa;uli 11.111 HOBy ro,T,iiiiy). 
Kojiopa (52), 0,1, Ta.i. culhra, .i>y- 

TOCT. 

*KOJiop u JKam u, -a m (32), Ciilie 

OX KOJiopa, .i,yTiiTH ce. 
^Kajibpiltba (11, a ;;aHj;aHac Ko- 

jiopfina), Jia.iii JiopcKii 3;i.iiiB 

Koj; ;!,. 
K o M d p ^ a, ox J,a-i5i' camarda, mc- 

capHiiu,a. 
K h M dpjn dp, iiecap. 
KOMoamumu, -uM (57), o;i, Ta.i. 

combattere, OopiiTii ce. 
K o.MO /i ii mdm , -am u, OX CTap. 

Ta.i. cutnoditate, vjoouoct ; ysemti 

ceojy K. (55), uuhutu no cBOJoj 218 rje'iiiiii:. no.i.ii (iipc.Ma TiVJi. irrcnderc il suo 

commodo). 
KoMo.ian, -ova (97), ce.io y ;i,y- 

dpona'iKOJ I'tijitnu. 
KOMoMit.ia (.')7), 0;l, Ta.i. camo- 

niilla, KiiMii.ia (.i)Oi;<iniiTa xpaua). 
K o M II a ui il III ;r a m n, -I'l .u (HfS), o,"; 

TiU. compatirc — compatisco, ca- 

H;a:iiiTH, no :taMJei»iiTii. 
*K0 Ma II .Men III (35), o,; Ta.i. com- 

phvoiio, iiaupuieii.o, iK'iiyii,pii,p. 
KOM uopmnmu, -d.u KOsiy (7.'5), 

oj, Ta.1. comporlare (iio;;iiociitii), 

iihii KOMy y |)aiiyn. 
Khiida.nu, -naedjid, VKyiia jyHiHO 

oj; il,. (Ta;i. Canali). 
KonheocKu, n;^ KouaeaM. 
Konao, -djia, npe;;rpal)e IIa;^ JT«- 

jia.va y jj,. 
K i) II a m, K S II m a, o;i; Ta.i. ronto, 

pauyii ; fljeeoJKa o^ Konma (iipeiia 

Ta.i. . . . di conto), yBaiuena. 
KOneeihcixau (cej, -a (ce) KOSiy 

(85,110), o,t; Ta.r. convenire, npn- 

eTojaTii cc. 
*KOHuu (7, 12, 28, 29), t'lipasa o;i, 

npyha y Kojoj ce j,p;i;ii BiinCKa 

KOMiiua iioj; TiijecKO-M (icounu nnnie 

CTy.iiih, a.iH pyKOiiiicii niiiiiy ii 

KOHidi ii kohuk). 
*i:oni:jil/jKamti, -d.u (83, 86, a 

;^alIJ,alIac Khiih\iy;iiimii), o;i, Taji. 

concludcre, Han.r.yuiiTii, oj,.iy'iiiTn. 
*KOnK~ii/yamu (149, CTiix 18), b. 

rope. 
KOHcere h m k amti, -a m, ox Ta.7. 

consegiiire — conscguisco, iiocTiiKii. 
*h'OHmc)im (33,47,69, /com men 

31, a A^^'HAaiiac KoumeHum), oj; 

Taji. contento, 3a;toB0.Tjan. 
KOHmenm amu, -dju, oj; Ta.i. con- 

ieiitare, sa^j.oBo.t.iiTii. 
jc H m. pli 6 a H aia, -drim a (35), 0;i; 

Ta.i. co)itrabhando, i;piiOM'iapcTBO. 
*Kdu ma (41, a ;i,aHj,anac Koaca ii.in 

icuecd), oj; .laT. coxa, cxcruo (iicn. 

BaauiKO coapsa). 
*Kdpa.T,a{i88, a j;aHj;anac Kopa.i>), 

Kopa.T,, Jiepijaii. Kbp,-{ijn, -iJHa, (»,i 'I'a.i. conlone, 

iiaiiT.i>iii<a. 
ic p ;( Il Hv fi, TaiiEMi Khp^'^ii. 
h-bpaiu (39), ;i;i'iici;o ropii.c o;i,iijc.io, 

(),; M.ic'T. coreio (cp,iaiiiuc)? 
Kiipma, o;; Ta.i. cortc, ii])iiii iipri- 

CTop y Kojii cc y.!ia:iii i;|iu;i i;yliiia 

BpaTa. 
icocin amu, -iIm, o;; Ta.i. costare, 

KOiirraTii, (rTajaTu. 
*i\ c III II II il }K (I m II, -I'l M (42), o^ 

Ta.i. qucstlonnre (yiipaB *questio- 

veggiare), iipciinpaTii ce. 
*/>• o m 11 Ji d III {')[)), KO.io, KOTa'i ? 

kDiuUh, KOUIIlli. 

Kpd.T,ujeiu, -ujeuia: 1. Cpoja- 

iiiiue ; 2. Kii'iiieuima (51). 
"^Kp&dii (81, a ;i.aii;i,aiiac iqieanam), 

-an ma, o;i, 'nv.i. cnante. y.i.yj,aii. 
*Kpcdniiuja (103', ox JiaT. cre- 

antia, y.i,y;tH0CT. 
Kp cm, *i] Kpcmy cevjema (101), y 

UIIJO.IO.M PBIlJcTy. J 

KijK inioc (24), lUTO li.Ma KyiiacT hoc. f 
icy.vu dmtija, o;i, Ta.i. cumpaijnia, 

,^pymTB0. 
Kij.Mudp, -dpa, ox ii^^T. compare, 

Kyji. 
Kijtiaif, -Mna (66), K0Ma;^ x.bc6a 

(i;a;i, ce x.'Leoai; noiipiiJei;o iia- 

pe;Kc). 
KyH fly pull n, 6i)6.i.aBa ;i;ena. 
KijHuje.T), -uj'ejba. ox Taji. coni- 

glio, KyHau, seiiuli. 
^Kyujiwu^a (4\ HenaKaB iiaKiiT uito 

cy ajene H0cii;ie lui rjiaBii, o.^ Ta.'i. 

cupola, i;yoe? 
*A' ypedii^amu, -d m (29), Kypsa- 

juiTii?; 3aBpuieTai; -av^aucu ouhe 

Ta.i. -azzare. 
Kypiimi(., -iiM, ox Ta.i. correre, 

Tp'iaTii. 
"Kyc (108 n.), sajoraj, KOiiajn. 
Kymao, -mjia, sijepa sa Biiiio ii 

.iiiMCiiii cyj, c pyiimo.M iiito to- 

.iiiKO iipiixia. 
K y u d m a (4:2), BpcTa puCe, ouhe y 

CBCSii c Ta;i. coccia ,.TjyniTypa' u 

c M.ieT. cocMa, Bpcra wpeaie, a.iii PjeiiiHK. 219 03. Typ. levend, 
-fiBM ce (141), je A[0!K i,;i II oii.'l.jo TO yii|uiii iiiio- 
aiiMc icio uno je h.i ("r[). iS, lui- 

IIO.M. ."). 

"KyMiin,iJe,i, (92), iiiyKyiujCA. 

.1 
*jidnKpuja (23), 0;!, Ta.i. lancroja, 

CTapa II pyniiia .Koiia. 
*.7 ('( re « // m H, -c M (50), .laitOMO ii])0- 

lEApiljOTII.^ 

jia}>a^, .idp/fci, oj Ta.i. lardo, 

cjiaiiuiia. 
*jiax )iymu, -mc.m (71), yrpaOirni. 
*jiaxunna (158), .uaiioha. 
adtuKamu, -r/.v, o,i, Ta.i. lascarc, 

IIOIiyCTllTll. 

*jl e B<: Hm a (53), 

jyHai;. 
*jieJiemam u c e, 

.i.y.i.aTii ce. 
vT e M 311 H a, 0^ MJieT. lemosina, mii- 

J10CTIIH>a. 

.xujej), .^uj e p a, oj, rp'i, Xsipiov, 

.T)ii.baH. 
*ji It 7i- a !w a t{, (29) = ? 
jfii.K ?(((«, Ma.ia ^Ti?.«a, o;i,ia.:i.lima, 

Typiiiija. 
*.iuci/6ema (40), o;; m.ict. lissa- 

befa (ii.'iii u ca.MO beta) CTapa, 

py;i;Ha iKena, iKeneTinia, a to onex 

ox .niniuor iiMena EUsahetta, 6e3 

cyiute oflaT.ie iuto ce oii6.iiijcKa 

JciiicaBCTa cjiuita i;ao cxapa ;i;ena. 
jiuiapa, Oji, r}»'i. Xitpoc, j,yopOBa>iKa 

<i>yiiTa (aeiiiTO Maii.e o;i, Yo i;u- 

-lorpaMa). 
*jij euaxan, -xiia (25, a caj,a 6u 

CiiJio y Kn.H>K. jeaiiKy .i,euaocan), 

.T>eiiymaii. 
*jijeuam an, -mil a (108, a ca;^a 

6ii uiKio y KitiiJK. jeaiiKy ji.eua- 

mcm), .ijenyiuaii. 
jijeakpuna (199, a ca/i;a 6ii objio 

y labHHc. jesuEy ^eaiij'iina), jien- 

Tiip. 
*jijeao.T,ucm (7, a ca,T;a on oiuo 

y Mm;K. je3Ui;y .rbeuo.iucm), jieKa 

BpcTa Jioae. 
*jijeuy%u,ui<^a (10, a ca;;a on oh.io y Kii.ii;i;. je;tiiKy .■i.euyium^a), Jiii- 
jciia ;K('iia. 

Jlhli pyM, MaJIO OCTpHO ;i,o \ 

^ouujica, ncM.i.aiiii .loiian, o^ iieiie 

Taji. iiJiu ;i,a.iM. pHJciii. 
.Jd a y m k a, H;cna c oCTpsa Jlhayflp, 

Ko;i ;i,. 
AtjflOjJuja (90), r.iyiio 'ie.i.a;i,e. 
a // h' uj epna, o;; ;i,a.i.M. liikerna (jiar. 

iuarnu), cBiijehii.ai;. 
,iy.v6dp^^aaiii, -d.u (113), iiy- 

uarii jiliMudpflaMU (a to cy ou.mt), 

iia yoniie ,nyi^aTii'. 
*.i l/aeui/co6ufi (95), .lyiieiKOB ciiii. 
Jyudpiina (92), yjiiiua y ;i,. ivije 

ce .iiyi i!po;i,aBao ; ea;i,a ce ih\ie 

OKpeiiy.io mi.Icmiidptina, i;ao ;ta 

cy Tano .lOH'iapii .iOHU,e iipo,=;a- 

Ba.iii. 

.IL 

*.T, y 6i( M u H it rudm, -m u (67), o;; 
uia.ie rpal)eiio o;; mjoum c Ta.i. 
aaBpuicTKOM -iuitate, 3a.i>y6.T.e- 

HOCT. 

Jbymd (5, iipiij,jCB yaex nao iimc- 
Hiiua), iiSBop BOAc y ;;y()poB. 
jKyuu. 

M 

Mar ana, oj, Ta.i, mayagna, nana, 
nopOK. 

Muj fle (84), Ma j flex (54, a ;;aH- 
^auac M'nj/\eK), 3aucTa, oj, Ta.i. 
mudie ? 

M dj II K am II, B. Mdibicamu. 

M a .1 u p uj a m ib u (53, 84), Koj ii j e 
Ma.ioiipiije (cKopo) Oho, CKopamibit, 

Md.Ma (161), Majiau, iii)ujeBapa. 

Mandejejia (122), o;i, Ta.i. mano- 
vella, 03ii6, iio.iyra. 

Manuroflo (131), o^ Ta.i. mani- 
(joldo, ijic.iaT, .lonoB. 

.MaHUijtam,u (ManiiiKamu), -a m 
'lUM, oji Taji, manegyiare, y py- 
i;aiia j,p«aTU, ynoTpeO.TiaBaTii : 
Maiiu^Kamu jKe.iesuM (81), pa- 
ctum ace.tesiiiiiia.iaTO.MKOJu sauaT. ■220 rjomiuK. M anmajia, 0,^ t.i.i, maulala, f'.iaTi;o 

jc.io 0.; uajJCMior miiia a r>]iamiiii 

(• pa3iiin[ MiipobiijaMa. 
Ma Hmenaran, -((.«, oi, Tt\A. man- 

toiere, o,ip;i;aTii. 
*.« nn n a rama (.W), o.\ Ta.i. *inan- 

(/iagulli, 'lonjei; iino Ma-iiic je;;p. 
^Matbutfa (4) == ?; y ^. Maibmfa 

oCii'iiio .^na'^lI ,,ijpnoj'iiina', a;iii 

Tt) oH.ije no iiidicTajc, .Mo;i;;i,a o;^ 

M.irr. manizza ;i,p;i;ai;. 
.V d lb K a m It (.nnj Huamn, .vhu- 

h-amii), -d.M, o,t; Tail, mancare, 

ii'a.iiiTii. 
*.Mapiijd, -0.1. a, o,t; Ta.i. mnriolo, 

.lOIIOB. 

*.Mac«-a, xiasra. 
*.i(rtCR:apa (57), b, M&iuKap. 
^'.MO cKupiim u ce, -um ce (1-3), 

iiia.iiiTU CO, i)yraTii ce. 
*.udc.T.aH (84), r.iyn 'iobjck? 
Mcicm (187), ooja. ■ 
"^Macmoeuna (7, 12), o,i Macm, 

luiipa. 
Mamuojiu (52,73), Uemap Mat- 

tioli , Ta.i. .LCKap XVI. BiijcKa, 

Koju je iiaiiiicao u nena xic,;u- 

UUHCKa ;ije.ia. 
*.vampuK (73), oj la.i. (male) 

motriro?, neKa fio.iecT (y jiaTC- 

pimu'?), 
*.M a (f> dm fip (10,34 iit;;.), o,t, Ta.T. 

malfattore (s.iiiKOBau.), oiio je y ^. 

HCKII .Ma.Ill UlIHOBHUK lUTO je iia- 

3110 Ha Kp'iue (iicn. CTp. 46) ii 
yoiihe Ha iipo^ajy xpane (iicn. 
CTp. 54, a ocouiiTO cTp. 10 r;ije 
ce iiimie, y nanoM. 6, ii jucijicfia- 
mijp, na CTp. 75 r.ije ce Ta.i. 
luiiue malfaiore). 
MaxHtimam u, m dxn u m a m ;ia 

KII.M, .IJ'^.^OBaTH 3a KHSI. 

.MaxHumxauHa, eacBiiM MaxHiiT 

MOBJeK. 

*.Maii^d.pyo, -yjia (106), Ayx iip- 
TBor jjcTCTa uiTo iLiainii .by^e. 

Mfiv^yjia, ox Ta-i, OTCf5^'i«&to, (.3,pBeH) 
i;opali. MUMKap (11), o;; Ta.i. masehera, 

MacKiipaii 'loiijci;. 
Mn micapd 8a m a . -iti icdptimi .u, 

Tpajiiu oC.iiiK 0,1. Mamuupamii, 

-li.u. O.I, Ta.i. mtisdicrurc, Macuii- 

])aTii. 
Mt,i3(in, -(in a (07), 0,1, Ta.7. mez- 

zano, cooa no,; iipBiiM ciiitaro.M, 

ocoGiiTO (iqicMa mjict. mezza) oiia 

ivycje iiiicapiiiiua Kojcr T])roBua. 
Mefji/ %i,peojhupuMa (121, l;59, 

a ;i,aiiAanac u3Mef)ji i^peejhdpCi), 

y.'iiiua y X 
^MeKJi muVfa (10), M('i;yiuacTa;K('ii- 

CKa. 
*Me}iaii^a (121), oa m.ict. *w?Ma5^a, 

iipiijcTiF>a. 
*Me nenam H, -d.v (42, 44, 52), o'\ 

XL'icT. minazzar, iipiijcTiiTii. 
*Me2>flUK (38), y iiia.iii mjccto mb- 

fluK, upexia Ta.i. nicrdn, roBHa. 
M epumaw, u (.u up it mam it), -a m, 

oj; Ta.i. meritare, 3ac;iyH;iiBaTii, 

611T11 Bpiijfviaii- 
Mun ({ a, o;i itc.M. 3Iiiiize, y J\. .Ma.iii 

6aKpeHiiHOBaitKojii cc iiei;a,i.3Bao 

■W'A- 
Mup, Mil pa, ox Ta.i. muro, anx- 
Mupitmamu, B. Mephmamu. 
*jujefl, y jy. ce TaKO ssao Ma.iii 6a- 

KjieHU HOBan, 3aTo cy .vjv^u = 

HOBi;ii ; Iicn. 11 .i(««i{a. 
*MJeHmu,eamu, -a m (70), yic- 

CTanu oS.Tiu; ox .Mitjenmoaamu, a 

OBO je ox Ta.1. nientovare, cuo- 

MllH>aTlI. 

^MHoroKpiamti, MHoro iiyTa, 'lecTO. 
*Mu3ar — MOCK a (24 1 = Mosan 

— M03ra. 
morra (68), Ta.i. iirpa npii Kojoj 

cnpyvKajy 06a iirpaia no neKO- 

.lUKO npcTa, na nora^ajy ko.ihko 

iix je ycBC. 
M bp m dp. -a pa. ox CTap. xa^i. mor- 

taro, aeaH, CTyna. 
Mp ^um u c e, -li M c e, KasaTii jiii- 

I],eM He3aj,0BO.l>CTB0. 

Mpflojb, -bjiiaio), cejio y ;i;y6poB. 
Pujenu. I'jC'lIillK. •2il *.uy;ip 0.7,7/ oil iIk (151), ■Mi.io;io<i>. 
*My3yeHJep (iU wvji,.), o,t.Ty\).mu- 

zevvir, oiiaAii'i, njiiiKoiiau. 
*Mi/)nl^-(a (104 II.), (U M.K-T. mo- 

ncda, HOHiin. H * naoamKam It, -a m (^38), naop- 
o,i>aTii? MOHvia je y cbcjii ca 
maMuduiKamii iuto y )\. luiauii 
,iiorpoiiiiio roBopuTii (hokii jeaiii:)'. 

naeeramu, -d.M, o;i, m.K'T. nave- 
gar, Cpo;uiTii, ii.ioBirrii ; mw. c 
Kii.ve, iipohu e kiimo. 

*Ha6Jecumu (72), oGjcciiTii. 

naejidw, HaxBa.iime, xoTiiMime, 

OCOOllTO. 

II (i 6 .7 a mm u mo (y Byna uaejid- 

mmumo), oeouiiTO. 
*Ha3a;ie iija (68), oa na3a;( ii Ta.i. 

via (ripeMa MJieT. driovia [114]), 

HaTpar, cxpara. 
*HdjJiuMe (158), HaJBiiuie, oco- 

6llT0. 

Ha.uaibe Aolin, yMaii.iiTii ee, iie 

OAp;KaT« CO. 
*M d .If .7 a c Ii am u ce uera (7), na- 

M.T>CCKaTU CO, ;io CIlTe BO.T.e II3- 

.i>y6i!Tii niTO. 
HaMypdeamu, -MypdeuM, Tpajiiii 

o6;niK o.n naMJipamu. 
*HaMypdHna (142), o;; Hd.Mypdn 

c Ta.i. :!aBpiiK"n;ou -anza, aa.by- 

6.i.eH0CT, .i.ySaB. 
naMiipamu, -dM, o;; Ta.i. inna- 

nioiare, 3a.T.y6iiTii. 
Hauunuaam u, -u h a il e a m (66), 

TpaJHii ou.nii; oj naanuamu. 
nana Menueamu , -m eibHeaM 

(79), Tpajuii oSjihk o,t; nanojue- 

nym.u. 
*Hdupi{dH (7), noMaM.T>eH, iien. 

,K03a ce npua'. 
Hduyjia (8l>), Ta.i. rpaj Napoli, 

Haiiy.i,. 
n djiac .1 u (( e. -a (49), rpoHUK (mcco 

iicno;!, rp.ia). 
*ndpo,T, (152,183,206), nopo,!;. *Haca.M ud <ic {C)S), xo;i,ajyhii iia 
ji'Aiioj uoaii ; iia oiict ii itao ilmc- 
mina: . . sw .va.ioupiijaiuii.y na- 
caMoevy (84); mojkcOiit ;i,a je y 
icdjiij ciuMii (' M.LCT. sanibi'ico ('ra.r. 
sciubtccu), BpcTa Ayi't' a ycKCialji-, 
Koja CO iina'U' y ^ij,. aouf ladouiM. 

*ii acuoMe H imam u (n acaoMe- 
Tbiieamu 69), -.« entledM (32), 
uaiiojinH.aTii, 

*HdmypKamu, -d.u (6,5), narje- 
paTii. 

"itaxapa (47) = ? 

He 6 or, yoor. 

neoora, ySora, ja^tiiiina. 

*Hedb6po (17i), iipeMa Ta.i. non 
bene, tck iuto, <IIl^r. 

*Hdflouuibe'H,dK (23), ,He,i,o>iuH>en, 

(HOCBpiUPH) UOBJCK, IlllTKOB. 

^nendnujenm (76), irrcTi)n.ijiiB, 

0^1 ndi^iijeiim, a to o,t, Ta.i. j/u- 

ziente, cTpn.ijiiB. 
yenymu£, 3iia.iii ticaym, a to je 

0,1, .laT. nepos, -otis, opaTOB ii.iii 

cecTpiiH ciiH, ynyK. 
*Hec.MompH, Hey.i.y.naH, rpy6. 
*MecnJeua (152, 176, 188, 192),. 

iienoiuTOBaite, upesiip. 
uemoM, TeK iuto, uiim. 
*Huuim anc Man,e (38), npciia Ta.i, 

idente meno, uiiau. 
voea, oj, Ta.i. nuova, biijoct. 
^Hopumii (44, a ^aji^aaac ibli- 

piumu), pOHHTH. 

Ijb 

*ibu /^a. Y KoHaB.iiiMa .MJecTO 
ribu^a. b6umxi, o6ahii. 

o6jieramu, -d.M, o;i; Ta.i. ohhli- 
gare, npiiMopaTii, aaAyjKiiTii. 

6 0, CBO. 

*oeo.^ucu (110 II.), oBo.iuiuHU, ai:o 
imje iiorpeiiiKa MJecTO oeo.^ucHu 
u.iu oeu.imuHu KaKO niTO ce a^h- 
xauac roBopu y Eokii. 

*bryxnymii (55), or.iyxiiyrn. 222 I^JOUHIIK. o flJiAftrnmu ce, -d.Mce, 0,T. Jiap- 
rrimu ce, a TO o;i Tii.i. largarsi, 

0,liUO>lllTll CO. 

<j SIC u 'I i< n a, 1. m:i.i<i hucuna (/luima) ; 

2. jaMiinii <vi, croMaiJiv (f)!). 
*0K I'lujeniu, -hm: oKimjeiuii na 

ejeiua.iti.Ma (100), CBpuiiiTii na B. ? 
*oicdpamu, -pd.u, o;i Ta.i. occor- 

rerc, TpcoaTii. 
H.vemuva (62), yBi'liaHii oC.iiiK 

0.1 o.Mema, aTojc Kao MCT.ia ;ia 

HjpBIE.C 11 IiaiiBO. 

O MO (131), Clio. 

*hnnMeeHepu (58,', iii)CTii]ioiii.ie 

BC'iepii. 
huyac, o;i,Max. 
oap f^beamn (a ,T,aH;taiiac oup/^u- 

eamu), o a ji p, yj c m (11); oupflijj ! 

11,1,11 ! iipccTaHU ! 
opiinao, -djia, o;i; xa.i. orinale, 

Bpuiiiia (3a Holi). 
*o cao, oc.i a, siarapau ; cjuaeumu 

Kora }ia ocjin (62) : Oii.ia je y ^. 

i;a;!na :ia Maii.p iipecTynKc aa Koje 

G:i CTauii.iii KpiiBna iia Jiarapua, 

na ra bojiliu no y.iima.ua rpa;i,- 

CKiLM, ,T,a My ce cbiijct pyra. 
*dc(;eM (79), ocuii. 
*o c a J e c H xlaam u, -c <ij ecu u o a m 

(127), Tpajiiu 06.111K oj *oc6Je- 

c>n/mi(, i;ao ;i,a :uia4ii ,CBujecT 

ryoiiTii'; Mo;K;i,a MJecTO *op,caje- 

oiueamu. 
ocKdnamn, -d.u (64, MJecTO ofl- 

cKauamv), OTBopiiTii 6paBy ckci- 

namypoM (cKaKaBiii"],o.\i). 
*6 c .7 M i{ «, Jiarapima. 
*oc.T.hroncKfi (.29), lUTO iipima;];a 

oc.iorom^y, a ocjiorotimf je no 

CTy.iiihy ,'ioBJeK hito ronn oe.ie 

(iiarapue)'. 
*ociij)eMUTaii, ocnjieMnM (48, 

55), cnpaBiiTU. 
*om iiojtetbe: ojuumdje y omeopeybe 

y Tpy>K (67), y 3opy? (y otbo- 

petfcc .lana?). 
ovao (51), CTO. 
o^djiu, -d, OA Ta.i. occhiali, nao- 

lapu. o'Rymjemu, (wjc-iiiTii, iiaii.yuinTii. 
orfiduyamu, -d m (128), o;; Ta.i. 

offvndc.re, yBpiijcviirrii. 
n (fieph iiiKamu, -d.u (69, 8;5), o;; 

'ra.i. oji'erire — ^offerisco (qlfroj, 

iiy,i,nTii. 
*uxajaiuace, -JS.u ce Kora (126), 

nc xajawH Biiiue 3a Kora, ocxa- 

BiiTii ra iia Miipy. 
*o«ii{e (MJi'CiO o'(?(e, 128), Majio oito. 

n 

*ad3yiuuna (49), yBchann o6.ihk 

o,t; aaayro. 
*adHHamu, -dM KOJiy (61), Kao 

CMCTarn i;OMy, CiiKe mjccto ua- 

namu ; uau'iamii, ce y Kora 

(41), ;i,iipaTii y i;ora; iicn. sand- 

vamti. 
naupdv/a (52), nan])aT. 
napditrao, -d sia (41), o;; m.ict. 

■jiaraiiydlo, cnpaaa c mhoto y^ima 

sa pii6aii.e. 
ndpatnH (ce), -pd.M (ce), o,; Ta.i. 

parerc, uhhuth ce. 
ndpu: Moju napu, o;i, Taji. i miei 

2mri, .T.yAU mchii cjih'ihh, JbYA^^ 

iq)esia mchh. 
^adjijamu. -um, ocTaBiixH, ny- 

CTIITII. 

uapjiancamu, -duiueM (84, 112), 
0])6.i)aT!t, o;i, Taji. parJare ,roBO- 
piiTu' c nacTaBKOii -Hcamu. 

udpyn, -yna (117 IL), o;i; mjict. 
jiarbn, b. uampyu. 

*aacd,i.uje2}, -ujepa (132, 142), 
;i,p;iai; MOJian, ycBCsu c ;iaT.passe>- 
a .ia;i,iiHCKii.M pasler ,Bpaoai;'? 

aucamu, -djit, oj[, Taji. passare, 
npohii ; n. ce ofl ve.uy (25), npesia 
Ta.i. }mssarsi cli quaiche cosa, sa- 

.JI,OB0.bUTU ce 'lUM. 

name ii.iii (p'dme, OA Taji. fate 
(■n'liniTe), 3anoBiij\vT,aJTC ; TaKO o;i,- 
roBapajy M.ial)ii a ocooiito Mop- 
iiapu Ka;; iim CTapujii (KancTan) 
;i,aAe KaKBy saiioBiij e;t. 

admpyn, -yna (92), OA JiaT. pa- 
ir onus, rocno;i,ap oj .la^e. i'jC'lHUK. 223 K d (( xtj e H i{ a, 0,1 T<a.t. pazicnza, v\\\- 
■ h.IjIIBOCt ; uccto ndnii/ennn.' Kao 

,i])oCa ee ('.T]injoTii, xsaaa dory !' 
*ti (( n 11/ ev If 11 j a, 0,1, .lax. poticntia, 

li. ro])0. 
Hii >ieK, iiiTauiuiie. 
*aiinea- (%), b. rope. 
*aa\io (nai,i), OA Ta.i. pa(jgio, ua,;K. 
neiira (188), c.iiiKaiLe, e.iiiKa; Ha- 

Miin.eiio 0,1, mitramti. 
ueu rd)be, e.iiiKaite. 
II f} )i r a m H, -d.u, oj. Ti\,.i. pingere — 

jiitxji). tMiiKani, uoja;tni'aTii. 
*aeii ram [/ [>, -i)p a (I4:~i), c.iiiKai) ; 

iia'iiiu>eno oj, nenramu sasptne- 

TKOXi -amyp (Ta.i. -at ore), 
niuflamu^ -um (37, G8), ox Ta.i. 

pendere, biicjctu. 
uene.i.yxa, iiOKa Bp.io 0Tj)OBHa 

3Mi!Ja. 
Hep a mm a MIDI, 'iobjck iiii Bapo- 

luiine Hepacma y Bokii KOropcKOJ. 
aepueoj, -oja (208). oa hob. rpti. 

TtcO'.jJoXiov, oaui'ia. 
It ep .7 11 n u (( a (112), yiiaiBCHii oO.iiik 

0,1; ueiKi.mi^n a obo ouct oji, nepAu, 

oj, Ta.i. perla, spao Siicepa. 
aepcau^amu, -«.«, Oj; Ta;i. ^^er- 

suadoe, yajepuTU, yr.iaeuTJi. 
uemend.T,it, -a (51), ;K.inje3jc y 

ciaSiiuaiia ; y CBeaii c ra.i. ^e/<(- 

gnonc ,c.ia6iine' ? 
*aemhnord coTOua (18). 
*ueflamii, -a ..m (55, 62), ucTaTii y 

neh (x.T.e6, ,ii;a cc neue). 
*utfiHUK (34 ht;;., a T,aH;i,anac ue- 

Hdp), iicKap. 
aeua, o;i Ta.i. ^wzza, bc.iukii K05[a,a,. 
H/(.'6«A', au.-hica (4), uenuita. 
^auHes (MJecTO fye«(73 100 II.), iio- 

saq; o;i CTap. n.e5i. pfenning. 
*aucmhAdma (24), oj; Ta.i. */)i- 

stolata, xuTai; iia iiuii]To.T>a. 
*aucmbjic3, -6 3 a (98), oj, Ta.i. 

pistokse, ncKa Bpcxa iia'ia, oeo- 

611TO ApBeiiii iia'i uiTO ra hoch 

Ta.i. jiaeua Panialone, na aaxo 

jiajio ;i,a.T.e Ha uctoj crpaHii ro- 

Bopii „0B,iu ce Ciijy ;ipB0ii''. *IIj(ht^a (100 II.), \\\ws\i\ TSUI. piazza, 

B. lljidi{a. 
*ajdHSp, -epa, u. njd\tep. 
njdyifp, -ejia (58), o;; Ta;r. pia- 

cere, .i.yoaB, Bt'cc.ho. 
*uj eca n, -c /( u. iij ccNia. 

*ajianvamu, -a m (95), pacKOmiio 

/KiiBJ(>Tii (raKO y CTy.iiiha). 
U.iuna, o;\ .lar. plaiea, iiiijaua, 

I'.iaBiia y.iuita y /!,. 
Jljiove, Hjiohu, 1ICT04UO iipo;;- 

rpahjc rpa;ia ^'I,. 
*aliuuxopumu , -u m KOra (31), 

otjajaxii. 
*ao6.i>j/0d)(^a (31), o;i, uooMjeaH 

c Ta.i. aaBpmcTKO.M -anda, no- 

(5.ijyBaHa /KCHa? 
*no^e..ieKmamii, -a m KOra (146), 

0^ le.ieixmamit, ji,oriacTn ce KOMy. 
*uu^jjujem, -mu (09), iio,i,piijeT.u), 

n.iojie. 
uOKapexi^am u, -d.u, o^Kapeii^amu, 

a TO o;i, Ta.i. carezzare, suLiOBaru 

pyuoM. 
uuKJiu, nohviCM, noiuTO. 
n K oae7(^am xi, b. icoJi^Uf^axa%i. 
ad Hon, (6), KOiiaHjC. 
uojiaK (63), KO^. 
*a o ji h n^pumu, -a .it (54), ouo- 

ranuTU ; ucu. cjiim/fpamu. 
ud.ua, MJeCTO uaoMa, ox Ta.i. 

palina, na.ma. 
*ao.uaj Kane, B. uo.uaMcdne. 
uOMarbKdme (aOMaj Katbe, uo- 

M « y HKathe, uo .M auK d ib e) , He- 

CTauiuna. 
u o MO, H>K am 21 (aoM hj k a m it), 

-UM, CBpUICHU 06.IUK Oj; .Md}b- 

Kamii. 
IlOnma (10), nacna (xio.io) y .a;y- 

6poB. rpa.a,CKOJ Jiyu,u. 
*aoap ^heamu, -up ^yjliM (7), 

noiipj,UBaTU. 
u'opam, nvpma. oj; Ta.i. porta, 

:iyKa. 
*aupm,ufi (93), xia.m udpam. 
*ahcu.7iautu, -d.M, iiOiuu.taTH. 
nbcje;f (70), nocjcTa, CHJe.no. •224 PjeqBUK. *adcma0a (178, a ;^aHAanac w^- 

cmcw), in.iTHO. 
*« c m i-nma m it, -a m (1111, xia.io 

cmiiimaiuu, o;^ raji. sicntarc, u{)n- 

'ICKaTH. 

uomivnymii, iiyuiiyTii h3 iiyiuKC, 

npcMa Ta.i. tirare, uno siia'iu ii 

jiioresaTu' u ,iiyuaTu'. 
nhme »: um It ce, -Ci.m ce, iiOiKy- 

puTii ce. 
*nom oKo 'I u tu u, -ft .« (7, HanOii. 

14), nomoKomi muoa nor;/ = ? 
*u'oxa6umu, b. xaoumu. 
*noii,hnamit, -d.u (12211.), 0,1, laj. 

zappare, koiuviii. 
*KOy limam II, tid 'i tlm (i m, iiO'ia- 

CTIITU. 

*aum.iitna (79, y Cryauha no- 

m.T>iina), Kyra. 
*apd3oe u n a (54), mcco OJ npasa, 

T. j. 03, Heyja.iOB.i.eHor OBiia. 
*apa.T>j/ (98, 108, 121, 1B5, 161, 

162, 198, npa.ijyx lot)), rOBO- 

piiM, BaT.y; iiocxa.io o^ npae.T,>j 

Koje je crapu oC.iuk 1. .mua je- 

jl,mine o;i, u]jaeumt' ; oj u/?a.*?/je 

oner nocxa-io njjujy (17, 18), a 

upeMa upnjij Haiiuitemi cy hobu 

oo.iiii;u 11 3a ocra.ia .luua: 2. jej,H. 

njHijitni (18) UTJ., npaja.r (113). 
*apamOpcK u (6), njiomesaeitna 

upamopcKa, "i-paxapCKa ? 
*(i)j;jrtea?{, -dena (2.'j), 'iobJck 

inxo npflu (r.iyiio rOBopn). 
*ape6a.T>aTuu ce, -d.ii ce (90, 

103), o;^ Ta.i. prevalersi, noc.iy- 

aiuxu ce »iu.m. 
*aj>ej i/^fnUiijo (18, 31), o;; -lax. 

praejudicium^ mTexa. 
*npe.v, Oani. 
up euosuxa u.iu npunosum, oj; 

xa.i. proposito ; ua upexwaiim, y 

3ro;iaH uac. 
trpemeuy amu, -d.u (44,53,116), 

o;^ Ta.1. prctendere, saxxujcBaxu. 
up em 110 {*npuiaiio 16), -it.ia, 

j;e6eo, xycx. 
npe mumu, -ilM{-i:'d], xnxjexn; oj; 

njieuia, a to oj[.Taji.prescia, xiixiia'. upiKitua, iiujccaK. 

'*u J) II <iit,ileta u (ir)2, 154, 169, MJe- 

cxo ttpe0tt;ijeinit), iipcjia liui. prc- 

vciiere. ii]ie^Bii;ijexii ; iia cxp. 154 

una 3iia'i('ib(! ipajiior r.iaro.ia. 
*npuflop (54), iiujia. 
IFpi'tjeKu (a xpeOa ya to noMU- 

c.iiiTii uijm), y.iima H ^110 OT. ri)a;;a 

raje cy y Ji.. ;i:iiBJe.ie 6.iy;umue. 
rtpiiii'init, OA 'i'a;i. principle, i;iie3, 

a Haiioee m.icj a'lKii Ay*;;. 
aj>uuo3um, B. upeiiosiim. 
*uphceyi6a (1.53), upucera, 3a- 

K.iexBa. 
*iip itiauo, B. tipemito. 
*n pKii 'lamii ce, -d.H ce (101), 

o;s, xa.i. procacciarfii (ceOii j,<jCia- 

Buxii), iioMoliii ce. 
*npb6um,u (170), iipohii. 
npoo ijiKamu, -d.H (92), npo6y- 

luuTu; oj 6f/}h-a a to oa m-ict. 

biiso, pyiia. 
Hji o oujLe 11 d y .i u n a (30), y.iuna 

y JX. 11 3a upKBe /(Tim una. 
npoeamu, -d.M, ox xa.i. provdre, 

noitymaTU. 
*ap oeu n; a m u (43), b. Hiia;e. 
II poeny deamn, -uh\id6d.M (47), 

TpaJHU oo-iiiK oj; njweityamu (46), 

o;; Ta.1. provvedere, HaoaBiixii. 
*aphrndnuna (31), iiporuaHa 

Hiena. 
*apo /feeemnmu ce, -flee em Am 

ce (31, 133), oj; fleeemtitau ce, uy- 

;;iitii ce (KOJe ce roBopii y .Iimu). 
*npoflu.-humit, upbp,u.i,uM (155, 

173), npoAyaiuTU. 
*ap6^h-;^op (45, 97), npoaJAP-iHUa ; 

y Cxy-mha iqwx^po. 
*npo}K;jp.ian (81, 97), npoaap- 

jinna. 
upocmy fl iij amu, -d .v. npoy uuxn, 

OJ, cmy^iijamu, a to o;i xa.i. stu- 

diare, yquxii. 
*npocy.Mamit, -d.M (31), Oj; xai. 

*prosuniere, nocysHiaxH. 
npome3a6iii{a (6, 61i, CTaite Ka;; 

ce uoBJeK je;;HaKO iipoxeaje. 
upHiija, oj; Tpn. jcpo'.xtov, siupas. PjeqHHK. 226 *api)r (17), CKaisaBai;. 
*up'ii/nneuna (4), (iviasra) luro ce 

upj/nd (para ce). 
*ic}'iflo (12), yuaibOHU oOjiuk o;^ 

uijaflpo (23), itpaj o;; KOiiiyjbc uiTO 

Ma;ioj AJeuu crpara Biipu Kp03 

pacnop o;; xjiaua. 
*a.yM[\2), ojtTaji./wmo, JIHM, 3aj;ax. 
*u,ycmbjioetiii,a (21, 142), hcku 

3;io6hh ;;yx y oOJiHKy Majior qo- 

BJeKa. pa6ujamu, -JUM, OA MJiex. ra- 

6J«r, jbyxHTH. 
*pa6yjba (15), pa6una kKh (a y 

^. pa5a je Sajia upocxa cjiyiuKu- 

iba), HCii. y CTyjiHha jiaoyjbaK 

,paSHH chh'. 
*Pdry3a (127 11.), o;; Bagiisa, KaKO 

ce JiySpOBHHK TaJIHJaHCKH 30Be. 

pdaejepumu ce (44), iipcKHHyTH 

ejepy (sapyKc). 
pdjb, pdjba (23), motrs koj'om ce 

pdjbd (paBHa) oraH. y neha. 
*pacKbMypdH (121), ucto niTO 

pdCKOCMdu ? 

pacKocMdu, iieoqemjtaH. 
*pdcKpumu (17), CByha, onJiHJe- 

HHTH. 

*pacnyKHueamu, -Jit/KuuedM 

(128), xpaJHH odJiHK Oji, pacuy- 

KHymn. 
*pacHemjbaeaii„ -(Jeija (69), 10- 

BJCK lUTO pani'ieiujbaBa (rpcSeaa) 

Byay. 
*p^aea\ii, -de if a, HeBa.ibao 'iobjck. 
*pdao, pedjia (121), o;; xaji. reale, 

lunaHjOJiCKH cpeSpHH nosau. 
*pe8epuut,Kde a lu u, -pu lUKdedM 

Kora (124), o;i; raji. riverire — 

ricerisco, KJiaaaTH ce Kony. 
pe^yKamii, -dju, oj; xaj. ridnrre 

— ridtico, cbccth Ha Maae, exe- 

rnyxH. 
pehynepaw,u, -um, 0^ xaa. ricu- 

perare, oiiex ^o6mxh. 

M. Femerap: ^erupu di/SpoeauKe dpoMe, *pen0 3amu, -aM, o;^ xaji. ripo- 

snre, riO'iunyxii. 
2> e m u p d a a m u , -m u p a a d m, 

xpajmi oCjihk o;; pemiipaiun, a xo 

o;^ xaji. ritirare, iiOByiiii ]iax{)ar, 

p. ce, y3Maliu, 
J) e lap am (187), OA xaji. ritratio, 

nopxpcx. 
*peymKam u, -d m (a j;aHAaHac pe- 

6ymKamu), ojs, xaji. riuscire — ri- 

csco, uoliH 3a pyKOM, ycnjexH. 
pe(f)amu, -d.w, o;^ MJiex. refar, ua- 

KHaj;uxu. 
pei^iup, oji, xaji. raygiro, rigiro. 

iipHJesapa. 
*p h oofla (MJecxo pi(6aofla), 0}i, xa.7. 

ribalda, oiiaKa JKCHa. 
*pti6ey,am u, -dM (64,67), o;i, xaa. 

rivedere, nperjie;taxH. 
*puje/fu'na (49, 50) = ? Huje ch- 

rypiio y bosh c j}je;fui^ mxo y 

Jl. 3Ha'iii ,MJecTO rjije je xKanuHa 

rpujeiuKOM iipeBcfe pHJexKO xKaaa' ; 

}s,a, HHJe OA MJiex. rede, Mpeaca (sa 

Kocy)? 
Puj^Ka, pajcKa mxo H3BHpe ko;; 

^. H nocauje Bpjio KpaxKor xajena 

ry6u ce y mope ; xaKO ce sobc a 

i^ajcjia Ao:iuHa Ky;^a xeue. 
puKuymu, npoBajiHXH (o bo;i,h, 

KUJia Hx;^.). 
pujiuii/a (23,97), ycTa. 
puJlUHu^a (25), Majia pujimifa. 
*j>uMeHudeauiii , -jueHudedM 

(25), M0w;^a cxoja y cbcsu ca xaji. 

rimettere, nocjiaxa, Bpaxaxa, ucn. 

ymiHumu pit.i<ec?/ (19) ,iiOCJiaxH 

HOBaua mjchhuom'. 
pTiHymu, -Sm, 6ai;uxH, noxHcnyxH. 
p>uHujdh\ -dKci (41), OA Jiax. re- 

tiiiculum, Bpcxa Mpea'e mxo ce 

6aua Ha paSy. 
pordu, -ana (54), pom'iak (Bohe). 
po(fiujdH, oji, xaji. rujfiano, no;;- 

Bo;iHaK, 
p) fjj uj a M a, OJI, xaji. ruffiana, no^- 

BOJtHaua. 
pocpujamu, -a .it, o^i; xa;i. roffiare, 

15 280 PJeqnuR. CiiTii poiJiiijtiH(a)\ iicii. sapoffm- 

jamu. 
]>i'/ro (48), cpaMOra. 
Plica mil BO^ii (.')0, r)41, 0,1 T.a.i. 

(aqua) rosuta, pyacn'ma BO.umii. 
J) y mil 71 a (69), puTa, Apoitait. 

(' 

*cd.l'ln^^a (;'.;'>, ii.iiiOM. 41, 0,j 'ra.i. 

salciccia, iiCKa Bpcra ca.iaMC. 
^'c a. 71 'I fin elm a (33), o;^ cojivmia 

c Ta:r. saspineTKOM 'ata. 
cancapuja, o.t, M.iex. sansaria, 

cancapch-a luara. 
Santa Croxc (U:')) m.ict. je o6.iuk, 

a Santa Croce Ta.i. je oC.tok 3a 

Behy Ay6poBa'iKy .lyny 7>^;ft-. 
*c«nr, crapu ;ipyru naj,eHC niiiOH.-une 

03. cmo ,100'. 
*camdpncamii, -mcM (143), ca- 

■rpru, yuiiuiTUTU. 
coup,neam%i, causae d M (98), 

rpajiiii oo.iiiK Oji ceil ^am II, a to o;i; 

xaj. sfidare, aaasBaTU na Mer;;aH. 
*C6Jeman (16, Haiiosi. :^6, crp. 62 

«t;1.), cjeTaii (h-ao ,T,a iiocraje o;^ 

ca/enr.'). 
CO" ram II, -d m iiito (92), oj; xa.i. 

sfogare, a^tu 'lesiy OAyioKa. 
^cep/fuonui^a (47, 53, a ,T;aH,T;aHac 

c(;^^o»«((a), iiaaa C3upa:ia. 
cv6uii,a (52), Kymne o;; ;iaHa. 
*c?op«eai(, -d6ii,a (170), 'lOBJeK 

n3 npoCTa Hapo;ia. 
*ceKpSmo (90, a j;aHj;anac ceKpem), 

oj; Ta.i. seci-eto, Tajna. 
cenao, -a. J a, o;s,Ta,.i. scgnale, 3HaK. 
''cepeamu, -d.M (8, 20), o;i; Tax 

servire. iiociyjKUTH. 
*ccpiirafia (26), Kojn y rnfie c. . ., 

DJiarajBnBHua. 
cu, j5fl, ;ieAep, oj; Ta.i. si. 
ciir.iapa (85), KaMeHu anan y i;o- 

jeiiy ce nciuH Tyue ; 6ulie y CBeau 

ca cTirjio, ^.pBeHU cy;i, 3a BO^y. 
cvh-yp, 03, Tail, siairo, curypan. 
cfi.un.iuK (133), o;i, .lar. simplex 

(je;XHOCTaBaii), HanBan. *cuii^juh; o.\ JiaT. sijndicus, Opa- 

iiHTCJii, CTanJeuiiiiia. 
ciiiivr.ie, -rd.id (15), iiiy.r.CBii ; 

Oiilic y CBP3H ra.i. scniri ,()T(jk' 

II .lar. scnccia ,iipa3Hiina' (ucii. 

M. G. Barloli, l)as Dalmatische 

11,431). 
cnua (46), oj{. ra^ seppia, iiei.a 

MOpflta /KIIHOTIllI.a (llOJIHIl). 

"cjejieau in a ii.iii cjaneuiiifa (5) ^ ? 
cKil^ja, 03, Ta.'i, seal a. cryoe. 
cKdjiamu, -«.«, 03, nujiamu, cny- 

CTHTH. 

c A- rt « ^ rt 0, -a .1 a, 03 Ta.'i. scan- 
dnlo, cao.iasaii, iui;aii;ta.i. 

cKanJi Jiawv. d.M, 03 Tiu. sca- 
polare, iiiJoaBUTii, iisoaBHTU cc. 

cKdjiuoH (61), saMOTy.tau ; 6uhe 
y CBe3H c Tan. scartoccio uito 

HCrO 3Ba'IH. 

*CKuna (6,51,136), b. muuHa. 

cKjCie, OA Ta.i schiavo, po6. 

*c Kj apii ui ic a I) a m u, - h m k d a a m 
(40, 74), TpajiiH o6jiuk oj CKJn- 
piiuiKamu (24, naiioii. 22), B. KJa- 
piiiuKamii, a.iu ua cxp. 28, iiaiiOM. 
17, H cxp. 74 chj. icora Kao ^a 
3Ha'ra ,yTJepaTu KOMy naiiCT y 
r.iaBy'. 

CKOupii lUKam u, -a m (37), 0,1, Ta^i. 
scoprire. oxKpuTH. 

*c K p d 6u if a ( 80, a AaH;iaHac uiKpd- 
ouna, ynpaB luh-pdoujuifa), iia.ia 
niKpaoiija ( *ii OKa) . 

*c h-p ii a d H, -a h a (102, a ^aiaaiiac 
uiiipiiedH), 03, Ta.i. scrivano, 3a- 
MJeauK Kaiiexaiia, ii.iu rociio;;apa 
03, .ial)e, KOJB imuie pauyae. 

*cKpo6a (18, a ;;aHj,anae i«/,7>08a), 
OX M.iex. scrova, neKii BiijaK ua 
TiijeCKy. 

c KjiOK a m II, -a .m, Oj, xa.i. scroccare, 
1 . iisMaiiUTit ; 2. uyiiiKa cicpoKa 
Ka;t ce nyua a He cacxaBH. 

cKJjyKa (!04), 03 xa.x. scusa, iic- 
iipuKa, oiipaB;taiBe. 

c KJi ;Kamu, -d.M (133), 0,% xaji. 
sciisare, ucnpuuaxu, usbuhuxh. 

cK^^jia, ox .lax. schola, lUKO.ia. rjO'lllHK. «27 c K 1/ ;» u (I a 111 II , c 7i- // ;> n « r? .k (71), 
Tjtiijiiii oujim; 0,1, ci{'f//>i<(i(ii 

CKJipujeii'ia (.'lit), o,\ M.iCT. ,sfo- 
ransd, Bpcra puCc luro cc cyiiiH. 

cK'^piimu, -riM(\i^'2), Cfl, raji. scor- 
rere, npoTcliu, iipoKu ; ucii. lii)- 
pumu. 

*c K 11 ]> .1 a nam u , <^ /.• // /' .t. d a a m 
6t/i>,'(uo ( 1 ;")) ; MO<KeOuTU y cbc3u 
ca cKi/]'an.Meuam, oji, xaji. scola- 
niento (/KencKa OOvICCt), a c iipea- 
HMCUOM Ciifipjia. 

*c Jills an (22), CJiasyj. 

*c Ji a ,7 // M u }K a m II, -ii m (1 3, 1 1 8), 
;?a6aa'LaTU co; Ba.ivia 3a luajiy Ha- 
•luiLCHO o;i; cjia^aK n ^ijniuhrimii. 

*cjiu3uKam u, -d m (51), 6nhe uito 
;i,aH,T,aHac c.i.i/aiiramu, -t%M, xehu 
(o HC'ieMy ;i;utkom). 

'^CJiuHflpamv, -UM (57,75), Oiio- 
raHUTU ; ucii. nojiioiflpamu. 

*CJl>|}Ku^a (94), (uOKOima) cjiijra. 

*cMf),jam7i, -d.u (10, nan. 28, a na 
CTp. 16 H JtaH^^anac mMp^famu), 
ityuiKaTii, cpKaro. 

cup fl& fill II, a (4, .'»l, (51), CMpj,auBa 
atena ; HCKa ;;;iaKaBa Tpasa uito 
CMp;;H 11 iia.iu. 

cMpflyjba (o2), CMp;tJbUBa Hceiia. 

*c7laxb^^'um^l Kora (82), nanacTO- 
BaxH. 

*cHo.u nacaxu (14), npoku uao can? 
HjiH ca CHOJi iipohu, T. j. xaKO 
;;a cyxpa ncjia Bume (^a ce ;i,o 
cyxpa aaCopaBu)? 

*co;i,a: ^yuHcaxu Kora na co;iy" (4), 
ynHCaxu Kora y c6 flame'? 

cuflam (107,135), OA Taa. soldaio, 
BOJHUK, a.ni KaKO cy y ^. bojhuuh 
OH.iii u jaBim Hoca'm, Tai;o co- 
flam 3na'm y hcto ,To6a u ,noca'i'. 

c'oKJi it n, -ilna (16), O/i, .lax. *sa c- 
culinus, Tofiojiai;. 

*coKbpamu, -iIm (9), Oji, Ta.i. soc- 
correre, iiouaraTU. 

cdpnu,e, nocumu Kora c. (11): y 
X ca.M iiyo ;^a 3Ha<iH „hocuth KOra 
iiHS Kai;By crpMCii" ; y ;^py^OM je 
pyKOiiiicy coHiine. *c Op ma (?)0, a ;i,aii;i:aiiac nidpma), 

o;; ra.i. iviai'O.ia soitirc ,n3.ia3irni', 

pyna. 
^copmumKamn, -d.u (;5;3, 451, 0,; 

Taji. sortire, saiiacni, yciijerH. 
*corj)iijyii, -i'/hu (\?>0), Oji, ra/i. 

sojjionc, Bpcra iiymi;e. 
*couune, B. c'upmiiil. 
cndfla (9811), B. mudfla. 
cuapdedm^a (71), 0)!, cuapdeaiau 

c xaji. aaBpiucTKOM -anza, iiyu- 

ibasa. 
cuapd6am,u, c a dp d bum, Tpajiiu 

oO.iuK Oil; cadpamu, a to OJ, xa.i. 

sparare, iiyi;axu m3 nyiuue. 
cue fl h m K a m u, -d m, o;; xa.i. spe- 

dire — spcdisco, c.iaxu, oxnpa- 

B.taxu ; cieefl. ce (61), xpcuxu ce. 
cneuflsa, o;i; xa.i. spesa, xponiaK. 
cneui,i,amu, -d.u (81), o;^ xa.!. 

spendere, iioxpoiuHTU. 
*cuei^iija {•)!), o;^ mjicx. specie, 

Bpcxa. 
cnujdeam II, cuhjded.u, xpajmi 

oSjiuk o,i; calijamu, a to o^a; xa.i. 

spiare, ca. Kora, yxo^Hxa 3a khm. 
*cn%ij eeaAUii/, -eaoi^a (186), iije- 

CHUK. 

c u h H dp, -dp a (38), o^ xaji. spc- 
siaro, anoxei;ap. 

cnu H dp uj a, o;^ xa."i. speziaria, aiio- 
xCKa. 

capdoumii: y ^1,. c.iyiui;uH.e 6u ce, 
xei; iioiiixo cy hcko.iuko roj,UHa 
c.iyjKUJie, npH3na.ie nao iipane c.iy- 
iin;uii.e, a to ce je 3Ba.io cnpd- 
eumu flje<i>]jh-ij : tom npu.iiiKOM 6h 
ce upnpeAUJia ;;OMaha CBeuaHOCx 
Koja ce je 3Ba.ia cnpdea. 

*cai)pe (29), y.uaiLCHU o6.iuk o,t, 
cuijpJaH ? 

cnt/pjau (29), oj xaji. spuria, ko- 
luiJian. 

*cwijpma (46), o;i,xa.i. sporia, koui. 

*c re )/ 775 rt H, -m H a (8 1 ), 3ro;i,an, Ba- 
.T>aH. 

*cpfla (189), <i'ypiija, iiCMan. 

*cpnumu, -i7.u (156), cpjUTU. 228 PJOHHUB. cm as It III u ce \ ™ 

> 'lera, y Jl- 3iia>iH 
cm ao.i,amii ce } ' ^ ^ 

H ,cjcTHTii ce, cjehivni ce'. 

cm do 11 cm, -ociii u { 1 ^8) , craji- 

HOCT. 

*cm (hije {1G8 invi;., CT.ipuju oC.iUK 

OA cmiiihe), CTa}I. 
cm an ({ uj a [2 1 . 57), o;i. Jiax. staniia, 

I'TpO'l'U (OA IIJCCMC). 

cmaib, o;t alict. stagno, (Causa) 
lUTO lie nponyiiiTa coAy. 

cuiDbamu, -d.M, oj; Taji. stagnare, 
ymmiTii ;;a iieua CTsap (Sauea) 
6y;i,e cmcbha. 

cm, a lb e, B. cmunje. 

cmdpe^cuna (l-'a, 90), Bpjio Crap 

'lOBJCK. 

c ro It (M Thiioamu , cm u ui io ft e a .u 

(47), CTUCHUBaTH. 

*cm6, cm'ojia (36, a ji.aHAanac cotJ- 

■Huii), CTO.'iuua. 
cmd.uah; cmvMKCi (cmoHKa 51), 

Ofl Taji. stbmaco, croMai;, ateJiyAau. 
CmbhbanuH, 'lOBJei; U3 Cmoiui, a 

Ctoh je ri)a;;Hii y iier^amiboj ,T,y- 

SpoBauKOJ oo.iacTH. 
CmpdeyanuH, 'lOBJCK H3 cejia 

Cmpaenc y KlmdujiuMa. 
"''cmpa.MdxHum (113 11.), 0,1, Ta.i. 

stra- ,o;i,Befe' ii Moxmim. 
cmpun>, Oji, .laT. subterranetim, 

Kp'isia y noApyiiy ojt iiyhe (y Ji,. 

CBaKii je iiocje.iHui; uMao npaso 

Aa iipo;i,aje cBOJe biiho y csojoj 

Kyhu). 
cmj>axa (142), Be.iHKii cxpax, 

CTpaBa. 
*c m J) enmj em 21, -um, no CTy.iHhy 

3Ha'iH iiCTO lUTO mpenmjemu, ajiu 

Ha cTp. 141 Kao ;i,a SHa'iii ,h3- 

.TiaxHyTii'. 
*cm.2yhpor japau (29, 33, cmpo- 

poro japno! 74), fiiihe MJecxo 

ocmpopor a obo oncT iijecTO 

ommpopor ; HCil. 06He eumoporu, 

(74) oner Kao ncoBKa. 
*cmyHumu, -um (158), iipii'iBp- 

CTUTU, caCTaBUTii. 
c^^oumo, o;i, xa.i. siibito, o^uax. *cyiclin,ije,^ (100), iiiyityiuje;;. 
cgtioit, (i a a III u, -iioihdgiiM (G9) , 

OA iLiCT. supuner (xaji. siipporre), 

y3ii.\iaTii (miic;ihtii). 
*cT/u]>oiatiaa, iipOTiiuiioCT, iiesrOAa 

(199); iieiirro iino je iipcMa iie- 

"le.My {pendant, 1H4). 
*cy if) h>i en am, -yen ma ('S), 0,H 

Ta.i. sufjicientc (;;ocTaTaii). lia^ap. 
cyxee, cyxdad, cyiiieiio rpoaclje. 
*c<f)jiaHKa (37), HCTO iuto (fijiuHaK'^ 
*c ?{ uj t n u m u, c ij tlj e n I't m, nuj c- 

iiiiTU, Miic.'iuTu ; c y iioueTKy mije 

npiije;;jior, saro je rjiaro.i 'rpajiior 

3iia'ien.a. 
*ci{jvna (15G, 19G), iipcua cVfUJe- 

Humu Kao njena iipeaa nHJeuumu. 

T 

maM6p Jinn, -una (113), o;; Ta.ii. 

tamhurino, 6yoii.iih. 
*fKMM«((, manii^a (204), o;^ liCM. 

Tanz, iirpa. 
*mdHii/amu, -d.M (204), o;t h.cm. 

tanzen, urpaxH. 
*mdu.iy H, -yna (75), o;t crap. 

Mjict. taplon, Bpaib o,t, 6a'iBe. 
mdpmdna (1 02), o;i; xa.i. tartana, 

Bpcxa .ial)e. 
mile (22), MJecxo mi'tcm, o^ Taji. 

tasto, xacxa Ha K.iaBupy. 
*muH (179), xaKO. 
*mTtJepMyjitn{a (7), nena Bpcxa 

CMOKBC, 6e3 cyjiite xai;o iipo3BaHa, 

jep je AOHecena iis ^pa;^a Ter- 

moli y jyajHOJ Ilxajiiijii. 
mujec (15, 28), MJecxo mitjecK, a 

xo je cxapiijn 06.111K on mujecaK. 
muMijn, -yna, o;i; xa.i. timone, 

Kpsiii.io. 
*mumma (47). mu2umy (51), 

,CTaHU ! ' ■? xuxo ? 
*mj(i, cxapuJH o5jiuk ox ^(i- 
^mji'dna (IGl), x.ianita, BapaB ro- 

Bop. 
*mMU (59), xaiia. 
mbeap, Marapan. 
moeujepna, 0,1, xa.T. <«!'«•« a, Kp'iiia. 
mbe II j ep h ap u i( a, Kp'iiiapui^a. I'jciiiimc. 22!) mb/fffp, -f/pa (31), OA M-iGT. tudor, 

todor, Tyxop, cTa])iiTe.T>. 
TuoKamu, -d.u KOra, 04, la.i. toe- 
care, iiliii Kora, npHna;i,aTU Kouy. 
mom, ;;aKJic. 
mp a ,1, h m k a m 11, -d .1/, 0,i; xa.!. tra- 

dirc — iradisco, u3;;aTn. 
mpame)bamu, -dM, Ojs, TaJi. trat- 

tcncre, 3a6aBJi.aTH, 3a,T,p/KaBaTH. 
*m]j6.i,aH (19, a y Cxy-iuha mp- 

6jaH), oji, Ttwi. irehiano, Bpcra bhuu. 
mpramu, rpoajl)e Oparii. 
*mpe6u^pdr (7), HCKa Bpcxa 

rpoac^a. 
mp'icKa, OA xaji. tresca, 6yKa. 
*mp}KHui{a (40 ht;;.), atena iuto 

Hocii rocno;i,apeB x.T.e6 iichapy 11 

uOMaa;e ra nehia. 
mpnjec (188, 196), xpujecaK, rpOM. 
"'■mpTiMy^a (37), o;; xaji. tremola, 

BpcTa pn6e? 
^atpdm (54), xpn nyxa. 
*mijKd'i, -dua (161, 183, 195, 196 

I1T;^.), CKHxa.iuii,a. 
*mypuii,a (24), Heita 'ij^^Ha ;;bo- 

Hora aoiBOTiiiia c koh.ckou r.iaBOM 

i;oja je 6iijia je;i;Ha o;; MacKa ,iy- 

SpoBa'iKiix nOK.ia;ia. 
^myfJJa (77), 04 xaj. tufo, sa^ax, 

CMpa;i. 

*fiaJKo (158), Taxa, orau. 
^£ij/fUHa (8), 3.ia hy;i. 
fiijmjemv, -u.u, Ofjehaxu; BO.T.exu. y6pyiaHu£ (61), Ma.m yopycan, 
pySau;. 

*^ro^dj (175, 183), noro;i,6a. 

*«/ rp a 6.T> lie am u, -rpi d 6jb u e d m 
(l88),TpaJHii o6.iHK oj yrpaoumu. 

jl flapamu, caiipaTii. 

*y;i,ujb (209), o^nax. 

*ij3u6a (4, HanoM. 16, cxp. 16, ua- 
noM. 20), ysoeaj (4, 16), ncxo 
uiTO y ByKOBy pjeiiHiiKy ,.y3deHe 
(yPiicay) sap He? (y qyJ^cH.y)" ; 
ja caii uHaqc y Bokii KOxopcKoj c.iyiiiao ysoHB, na je xo Ce.i cy- 

Mii.e „y 3ao ('lac) no", itauo iino 

j,OKa:tyj'c o6:riiK ysaoaa iuto ra 

iiMa Beli M. ^I^p'rKiili (Cmapu mtci^ti 

xp«. 7, 265). 
*yKUHiiaamu ce, -KuitiledM ce 

(83), xpaJHii 06.1m; 0,^ ijKunytau 

ce, iiacxH cnoxauHyBum cc. 
// K.-baTauxi^a (41), Ma.ia yK-iama, 

a xo o;i, .lax. oculata, Bpcra piiCe. 
y.iuHiina (137), nOBctaHH o6jiiik 

o;i; yjiuna. 
y.i,e3 neamu, -.TidsiledM (143), 

xpajini oC.iHK 03, y.-becmu. 
yMuxamu, -dM (54), OX -w«- 

xamu, MOKpuTU. 
*yMUKr'f.T>uiuu ce, -MUKy.iiilM 

ce (127), 3rypuTii ce, non.iainiiTH 

ce; CBpiiieHii o6jimi 03, MiiKy.%uniu 

ce, ryi)UTu ce. 
yMJeiume (12), yujecTO. 
*yurap, 03, Ta.i. ungaro, yrapcKH 

3JiaxHU AyKax. 
ynenramti, -d m, CBpniena o6;ihk 

ox^enramu, cjuiuaTH, 6ojaj;ueaxii. 
yueHamu (55), CBpineHU oS.ibk oj, 

neRamu. 
*yc^ptiuna (54), Sflhe caMO y 

main 3a ,npo.mB'. 
*i/cuoH (93,169), CHJiaH, n^iax. 
*ycuoHui: (175), cujinnK. 
*ycuonucm, -ocmu (93), cii.ia, 

njiaxocx, 
*ycKucHymu {yKucuymu 85, 

Hanoii. 1), Ha cxp. 84, 85 Kao x^ 

snaqu ,onHTn ce'. 
y cud pa mil, CBpmeHH oSjiik o;i; 

utqjamu. 
y cm p am e "tbam u c e, cspnieuH 

oS.iiiK oj, mpamenamu ce. 
IjmajKumii, -u.m (156, 180 iix;i;.), 

ClIlipUTll. 

yxumumii, -um, yxBaraxn. 

(paeoph m Kam u, -a m KOra , o;; 
Ta;i. favorire — favorisco, uhu 
KOMy na pyny, ymHiixn My .T>y- 
6aB. £80 PJeuiHR. (fiaKt/Amdm, -mu (42), 04, crap. 
Taji. facoUatc, iiMaii.c. 

(Jju.iuuiu, -ii.u, o}i, ■iM.i. falUre, iic 
iioi'o;;iiTU. 

f/) Ti m e, a. mime. 

(fiana, o;t w\cr. fazza, .inuc 

*(fiep(/id Hiu (75), B. (/>p(Ji<h(ia. 

tfiena (81), o;t m.iot. fezza, raJior, 
najropii ;ui<>. 

(f)T(jepca {2A), o,\ri\.ii. fersa, ojkh- 
.i.au na .nmy. 

(J) h H ra m u, -a .m, o;i, Ta.i. Jingere, 
XiiiiiiTii, iipeTBa])aTH ce. 

*0uiuKem (54, 56), o;; T&:i.Jischietlo, 
3BU/K;;a.i.Ka. 

(fjiaHciK, <f).innKa (15), oj, :iaT. 
*flaticus?, KaMCiiau (oo.icct) ; iicu. 
ccfiAauKa. 

*(fip a rp d H n a : yxumumn Kora y 
(fiparpann^t (143, MJecTO (fjia- 
rpaMHu), oji; Ta.i. proidcrc in fla- 
grante, yjioBiiTu Kora iipii cauosi 

*^p dHKam u, -d m (a ,T,aH;],auac 
(ppaKamu), 0]i, MJiCT. fracdr (npa- 
TacnyTii), (fipctHKamu je ko.mij (69, 
84, npeiia ii.iQT. frararghcla), yiii- 
HUTU Kosiy KaKBy lUTCTy u.iii 3;io6y. 

*(f)pa CKema, b. (fipdiuKema. 

*(J)pumKa (38), 0,0; Ta.i. frasca, 
r.iyn "iobjck. 

*(ppdiuKema (39, (fipdcKema 
62), o;i; Ta.i. fraschetta, .laKOuii- 
caeno Me.Tja;;e. 

(JJpemaK, -lUKa, ox Ta.i. fresco, 
*pn;i;aK, cbjch;. 

*(f)p<Mou (12011,), 6euiK0T, o;i MJiex. 
frishpjo, I'MpB.ieH n caM.teBeH 6e- 
lUKOT (roBopii ce joni ^naiijanac y 
BoKB a na ocTpsy Xsapy (fiapxda). 

(ppjieciija (103), uepa3^uiui.iie- 
HOCT, xupa. 

*rf)p!/cm, i/jep, -ujepa (120), ucn. 
alia frustiera (144) ; b. (fiypu- 
cmnjep. 

*cf)p ijcmttj ep K a (118), HiCHCKO ojs, 
cpplicmnjep. 

*(fip ffi d H m (63), -a n m a, ox Ta.T. 
furfante, .lonoB, hhtkob. *ifip(/'ianmd,puja (02), o^ Ta.ii, 

fiirfanlrria. .ioiiOB.iyK. 
*i/) I/. HI' Ilia (38), (i,t Ta.i. fomento, 

oOjior. 
(fiijihecmpa, OX'^^-i- finestra, upo- 

30p. 

ffi l/ibecmpuufi, Ma.ia ffiijfbecmpa. 
"^(fiypucmujep, -ujepa (63, 66), 

o;( Ta;i. forcstiere, PT|)aiian. 
*(J'i yp h m H m (74), */Ji y p 1/ m A m 

(63), ax Ta.i. fuoruacito, iiporiia- 

HiiK, xaJAyi;. 
*(JJym%ie^Hmam,u, -d.u (45),Ba.i.xa 

Kao ,iiecTauiHO .iciipiuaru', o;; Ta.i. 

fotlivento, iiocTo.iita (iixuna). 

X 

*xa6umu, -djit, cpaxH. 
xuKawti, xuncM (117), ;;iicaTii. 
xdjia (49), HenucToha; hhtkob. 
*xdp, -u (159), Mii.iocT. 
*x 8(1 cm a (69), XBUCTaite. 
xfta (148), 'laf. 
X umam u, -d m, XBaTaTH. 
xponumu, -um (63), xpHETH. 
xyxop, niijeivioBa iqiecTa. 

^ 

*%^ujefi, pa;^u, c ('lera). 

*({ n K u y m k, i{ ukhS m KOra (65), 
n03BaTii KOra r.iacoM ,i;h, itu'. 

*i^ u H '!{, h ou 0, -6j ejia (21), ox Ta.i. 
zhizihello (y AJe^jeii jesHKy), 
iiyuiKu y;^. 

HJi'Ha (94): i^jeua je CTapaji ^y- 
opoBuaHiiiia Bpiijc,i,HOCT lUTO ce 
HC'iCMy ;];aje 11.111 mro hcluto iiMa 
(lavaleur), AOKJe mijena Bpiijc- 
j,HOCT ii3paa;eiia HOBi;esi (leprixj; 
iicn. cxiijena. 

*HK}heyje (179, MJeCTO i^Kthen^), 
KauiibciLe, OTesaae. 

*i^K}beTnu, xi/KHUM (170), KacHUTii, 
OTcaara. 

*HypMamu, -um (59, a ;;aHAa- 
Hac a^i,ijpMamu), Byhii, noTcsaTii 
(Kaj; Ha .iai)ii unje.ia BOjCKa hcth 
nocao pa;(u u hjjh tomc jej,HaKO 
Bii'iy „ca-.T.a! ca-Jba!); ox iuibt. I'jc'imiu. 231 ziirma (Ta.i. ciiirma), Bojcita Ha 
.^a^)ll ; iicii. iia uctoj crp. hSSsaijlia! 
Koje TaMO HHJc ,';ooj)o iiiJeBCieno 
ca ,.:tiXTi)opii !" ucli du TpoOa.io 
„Byuii !" narajb, -T.i>a. Bpcra ,T,UB.T)er iica, 

uiaita;!; ,r.!ia;i,aii Kao uara.'b'. 
*'ie.v;/ (69, 81), jep. 
uiuner, M.iujcuai;. 
nepca (50), o;t JiaT. ccrussa, 6jc- 

jiiuo 3a .iimc. 
Hemu^a (50), 'lexna. 
nexyjia, hcko-'iuko spiia uito ee 

c nCTCbKaMa otkuhc oj; rpo3;ta. 
v))u;/.ia (1:^0 II.), oj, xaJi. dimlla, 

np.i.eHH ;iyi;. 
*Yunym (27), 'iH^yr. 
*u iimamu. u il m d m, 'laCTiiTU. 
HMup (42, 68), ;^e6e.^o upiijcBO ; ko- 

6acui;a HauuiLCHa oj; ^eScia upii- 

jesa. 
■"< o 7t" a (67), o;; Ta.i. ciocca ,KUTa 

i;Bujelia, nep'iuH'? 
>iij]>.iuH, -I'lna (12 ht;];.), HeKa 

Bpcxa nTuu,a. 
yymu, y ^. SHaqti a ,ocjehaTu'. yiijihsuja (73), 0,^ Ta.i. gclosia, 

jbyOoMopiiocT. 
^Jjcm o, d Ta.i. yiusio, Cam, yiipaB. 

m 

^adea^^, -ana, Kpoja'i. 
*iua.T(ipdii^a (24), MO;K,';a hoto 

UITO ;i,au;i,anac y Ji. maaaaupfla, 

;i,e6ejio, .iiijeHO 'ie.ba;te. 
Jllunau, iiOBeJiC ocrpBO ko;; ^. 
m 7i Pi u a ii.m c k u h a , oj; Ta.i. 

schiena, xpoax. 
Kiuur (66), yeu. 
*iund;fa (108 II.), '^cuafla (98 H.), 

oa. Ta.i. spada, ca6jba. 
xumiieajia (38), OA Ta.i. stivdle, 

iii3iia. 
*ium iiHxamu, -cim (50), jaTH 

(hyiuKy). 
mm up um It, -um KOiiy iiec'T (38), 

»iyo caii y /!,. ;i;a SHaqu ,y^apHTa 

Kora nemhy*. 
mmyjiciK, -])Ka (59), il,Bp'iaK. 
Ulyjucm, -em a, ce.io ko;]; ^. 
uiyma, cyiua; oj, xa-i. (a)sciuUa, 

cyxa. 
UNIVERSITY OF TORONTO 
LIBRARY DO NOT 

REMOVE 

THE 

CARD 

FROM 

THIS 

POCKET 
w^m