Skip to main content

Full text of "Regesta diplomatica historiae danicae. Index chronologicus diplomatum et literarum, historiam Danican inde ab antiquissimis temporibus usque ad annum 1660 illustrantium, quae in libris hactenus editis vulgata sunt. Cura Societatis Regiae Scientiarum Danicae"

See other formats
W&L 

mmm mm 

WSBBB35EBB5& bvgi 


JBwBgflttBaBgaBSB 

ltOC06*fiBS*5 Erm 
fmtKmffl 

Tnii IIIII'iP'IiiIIIIIpP H 

BGB2 a M H B 

BSs !8££ sh itf^ t/lKARH 


•~ Digitized by the Internet Archive 

in 2011 with funding from 

University of Toronto http://www.archive.org/details/s2p2regestadiploma01dans REGESTA DIPLOMATICA 

HISTORI^E DANIC^. 

GURA 
SOCIETATIS REGI^E SCIENTIARUM DANIOffi. SERIES SEGUNDA. TOMUS PRIOR. 

V. AB ANNO 1491 AD ANNUM 15-22. Ghronologisk Fortegnelse 

over hidtil trykte ) Diplomer og andre Brevskaker 

til Opiysning af den danske Historie, 

udgiven ved 

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs 

Omsorg. Anden Raekke. Farste Bind. 

V. FRA AAR 1491 TIL AAR 1522. KJ0BENHAVN. 

THIELES BOGTRYKKERI. 
1886. Kong Hans. S85 . 4937 se *8146. 

*8116. Kong Hans' Befaling, at Guldsmedene skul|e saette deres Bys og deres 
eget Maerke paa alt deres Arbejde, og at hver "weyen- Mark Selv skal vaere saa god, at 
den holder 14 Lod og 1 Kvintin purt Selv. — In civitate Lundensi, feria tertia prox. post 
dominicam Oculi. 

Adler, Efterr. ang. Ribe X. 8 — 9. Aarsberetn. fra Geheim< arch. V. 77 — 78. 0. Nielsen, 

Kjobenhavns Diplomatarium 1. 223—24. 

*8117. Kong Hans beder Mourits Nielsen, Embedsmand paa Aalborghus, at komme 
til Kjobenhavn Sondagen efter S. Valburgis Dag (o: 8 Maj) til et Rigsraadsmede og der- 
efter med 15 rustede Mand ledsage ham til Skibs til Norge. — Ex ciuitate nostra Lvn- 
densi, tercia feria prox. post dominicam Oculi. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 276. 

*8118( = 4941). For 16- Martii la;s 9. Martii. 
4941 se *8118. 

*8119. Kong Hans skriver til Maurits Nielson, Embedsmand paa Aalborghus, an- 
gaaende Afgiften af Hollum Herred. — Ex monaslerio .Ebelholt, sabbato prox. post domi- 

nicam Letare. 

Danske Magazin 3. Raekke 111. 276—77. 

*8120. Vidnesbyrd udstedt af , at Niels Skriver, Raadmand i Kjebenhavn, 

og Pedersen, fordum Kannik sammesteds, tilskjedede Vor Frue Kirke en Bod i 

Fiskerstraede ved Stranden, imod at Vikarerne skulde holde aarlige Sjaelemesser for 
dem. — In profesto annunciacionis b. Mariae virg. glor. 

Ldt. og Brudstykk. i 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium III. 13. 

*8121. Biskop Herlog af Oslo m. fl. vidne, at Hr. Henrik Krumedige i Norge 
har opfort sig som en Dannemand, skjont Hr. Jorgen Werniksson kaldte ham en »Svasere«, 
den Tid han fik den store Skade paa Varberg. — Asloic, dominica Palmarum. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 18. 

*8l22. Dr. Erik Nielsson, Degn i Kjobenhavn, samt Kirkev krgerne i Helsingor 
udleje en S. Olavi Kirkes Gaard i Helsinger lil Ingild Perssen, Borger sammesteds, hans 
Hustru og laengstlevende Barn. — Helsingor, tredie Paaskedag. 
Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 17. 

*8123. Thingsvidne, at Nis Jennsen af Trudslrup lod laese Rigens Staevning over 
Biskop Eyler for Tolstrup Gods. — Synndreherriizting , denn andenn tisdag efter Paaske. 
Udt. i Hvass, Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas III. 128. 

*8124. Ovrigheden i Staden Kampen tilskriver Oldermaendene i Bergen om Umulig- 

heden af at kunne udlaane 1000 Gylden for derved at bringe et Forlig til Veje om Drabet 

paa Axel Olufsen (? Oluf Nielsen). — (14. April.) (Hollandsk). 

Udt. i Register van Charters en Descheiden in het oude Archief v. Kampen I. 306 — 307. 

*8125. Jost Pedherssan, Sogneprast i Skanor og Falsterbo, skjaenker Vikarernes 
Kapitel i Kjftbenhavn en Grund og en Gaard paa Ostergade, som hans afdede Broder Hr. 
Niels Brun, procurator vicariorum, havde fastsat det i sit Testamente; Yikarerne skulle til 
Gjengjaeld afholde en Aartid. — Jn residencia decanalus Haffnis, sexta feria prox. ante festum 
ascensionis Domini. 

Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tiilaeg S. 101 — 103. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 124 1491. 

23. Febr. 

8. Martii. 8. Martii. 9. Martii 

16- Martii. 
19. Martii. 24. Martii. 27. Maitii. 5. Aprilis. 12. Aprilis. 14. Aprilis. 6. Maji. bu '/13 ' 2 fi2 2 1 986 Kong Hans. 1401. 

17- Ma Ji- "8126. Kong Haks beder Mourits Nielson, Embedsmand paa Aalborg Slot, at be- 

skytte Jes Stwb med Hensyn til Kongens Fiskeri i Soberswndh. — Ex castro nostro Haff- 

nensi, feria tercia post dominicam infra octanas ascensionis Domini. 
Danske Magazin 3. Rsekke III. 277. 
19. Maji. *8127. Brev udstedt af Rigens Kansi.er, at Biskop Niels Clausen afAarhus og Hr. 

Erick Ottsen, Ridder, vedtoge at holde et venligt Mode i Randers om Tolstrup, som Hr. 

Erick havde paatalt paa Hr. Eskell Goyes Vegne. — Kiobnehaffn, torsdagenn nest effter s. 

Erickis konngis dag. 

Udt. i Hvass, Meddelelser om Personer og Familler af Navnet Hvas III. 128. 

19. Maji. *8128 (=4965). Tilf^j Datum: I n dem donnerdage vor Pinxsten. 

Jahrbiicher f. d. Landesk d. Herzogth. Schleswig, Hol-tein u. Lauenburg X. 159 — 60. 

20. Maji. 4953. Lunig, Teutsches Reichs-Archiv XIV, 4. Cont. 2. Th. Forts. S. 695—97. Kliiver. Be- 

schreibung d. Herzogthums Mecklenburg III, 1. S. 635— 42. 

25. Maji. "8129. Kong Hans stadfaester et i hans Naervaerelse foretaget Skjode, hvorved 

Lydicke Gerwenson Bager, Borger i Helsingor, overdrog Hr. Jens Persson, Praest, en Gaard 
i Raadhusstraede i S. Peders Sogn i Kjobenhavn. — Pa Heliegesthuss kirkegard i Kopcnha/Jn, 
then othensdag sancti Vrbani dagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 165. 

20. Junii. *8130. Croppe Herredsthlngs Kjendeise, afgivet paa Anmodning af Otte Nigelssen, 

Domherre i Slesvig, i en Retssag mellem Otte Nigelssens Moder, Anne Tammessen, og 

Clawes Smiter angaaende en Gaard i Croppe. — Amme mandage na Geruasij vnde Protasij 

der hilligen merteler. (Plattydsk.) 

Brudstykk. og tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schteswig-Holstein- Lauenb. Gesch. VI, Repertor. 

S. 121. 

22. Junii. *8l31. Sverigs Rices Raads Dom mellem Nigels Clawesson i Wich og Arwidh 

Trolle i Bergqware om Arv efter Hr. Ywer Axelsson (Thot). - - SlokJiohn, thee X:m ridderes 

dagh. (Svensk.i 

Saml. till Skanes hist. 1873 S. 105—106. 

1. j u iij. *8132. Annders Christensen med flere gode Maend domme mellem Biskop Niels 

Claussen og Hr. Erick Ottesen til Bjornholm paa Hr. Eskell Goyes Vegne, at Tolstrup 
Gods er Hr. Eskells rette Arvegods, som kun kan paatales af Arvingerne efter dem, der 
have faaet det i Pant. — Graabror closter y lianders, then wor Frvve afftenn, som kommer 
nest effter mittsommer. 

Udt. i llvass, Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas III. 128—29. 

2. jniii. *8133. Peder Langh tilstaar, at han har opladt Svanike By med alle de Reltig- 

heder, hvormed han havde den af Biskoppen og Kapitlet i Lund, samt tvende Gaarde i 
Roskirke Sogn, som han havde kjobt af Oluff Bagge, til Br. Niels Agessen i Maglegaard 
og hans Hustru Sophie. — Lvndh, ipso die visitacionis Marie virginis. 
Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S 29—30. 

6. Julii. *8134. Kong Hans befaler Biskopperne Herlogh i Oslo og Uerman i Hammar, 

Jon Polsson, Provst ved Mariekirken i Oslo, og Ridderne Boo Flemingh og Andhres von 
Bergen , Norges Riges Raad, samt Lagmaendenc »der omkring» til saedvanlig Tid i Oslo 
at paakjende Klager og Traetter mellem Indbyggerne sendenljaelds, da han selv for ma:rke- 
lige vftrenders Skyld maa begive sig ud af Riget. — In ciuitatc noslra Asloensi, feria quarta 
infra octauas visitacionis Marie virginis. 

Diplomatar. ISorveg. VIII. 441- 42. Kong Haks. 987 1491. 
*8135. Kong Hans beder Mauritz Nielsen, Embedsmand paa Aalborghus, at lade 7. i^\n. 
sine Tjenere fuldt rustede mode i Kjebenhavn til S. Olaui Dag (29. Juli), for at led- 
sage Kongen til Skibs til et Mode i Kalmar. — Ex ciuilate nostra Aslocnsi , quinta feria 
infra octauas visitacionis Marie. 

Danske Magazin 3. Reekke III. 277—78. 

*8136. Kong Hans' Vidnesbyrd om, at Hr. Beint Bille, Bidder og Embedsmand 9. Julii. 
paa Helsingborg, har paa hans Betterthing fremvist et Skiftebrev af 8. April 1434 efter 
Bidder Thorbern Pedersen (Nr. 3548). — Helsinyboryis, profesto b. Canuti regis et martiris. 
Magazin til dansk Adels Hist. 1. 36—39. 

*8137. Abbed Hans i Bwme Kloster paa Gotland beder Kong Hans at tilskrive 12. Julii. 
Hr. Sten Sture angaaende Klostrets Gods paa 01and, hvorpaa denne gjorde Hindring. — 
Wisby, then tysdagh nest effther sancti Kanuti regis dag. 
Wallin, Gothliindska Saml. I. 56—57. 

*8138. Norlyng Herredsthincsvidne, at det Kjaer, som ligger ved Norresoende, er 23. Juiii. 
Viborg Bys rette Fortaa og Faegang. — Norliony herrelstiny, louerdag nest effther s. Marie 
Magdalene dagh. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 192. *8139. Kong Haiss skjaenker Borgerne i Flensborg Eneret til at bandle med 28. Julii. 
Bonder og Indbyggere i Flensborg Len. — Vp vnnser borch Flensborch, am donredage nha 
sente Jacobs dage. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 691—92. 

*8140. Biskop Niels Schaffue uf Boskilde forpligter sig tii at anvende al sin 10. Augusti. 
Magt og Indflydelse, for at Kong Hans' Son Christiern maa blive sin Faders Efterfolger 
i Begeringen. — In opido Haffnensi, in die sancti Laurencii martiris. 

Allen, De tre nordiske Rigers Hist. II. 574. Udt. i Hvitfeldt, Danm Riges Kren. S. 1005 

(Kvartudg. VI. 103), som fejlagtig har Aaret 1489. *8141. 
sammesteds. - Uinrich Pabe saslger en Bod i S. Albani Straede i Odense til Smedelavet 10. Augusti. 
Ottonia?, ipso die beati Laurentii martyris. 
Udt. i Aktstykker etc. udg. af Fyens iit. Selsk. II. 70. *8142. Kong Hahs tager Biskop Herloff af Oslo og hans Kirke i sin Beskyttelse 15. Augusti. 
og stadfaester alle de Friheder og Privilegier, som fremfarne Konger have givet fornaevnte 
Bispedomme. — In castello Haffniensi, assumtionis Mariae virginis. 
Suhm, Samlinger II, 3. S. 191—92. 

4960. Brudst. i Sach, Gesch. d. Stadt Schleswig S. 79-80. 29. Augusti. 

*8143. Kong Hans' Pas for Hr. Henrik Krumedige, Hovedsmand paa Bahus, 2. Septbr. 
som er udskikket i Bigets iErende. — Tranehier, in crastino Egidii. 

Diinske Magazin 3. Raekke II. 19. Diplomatar. Norveg. IX. 378—79. 

*8144. Nicolals Bartoldi presbyter bodam unam ad domum s. Spiritus Hafniae 8. Septbr. 
scotat, ea conditione, quod prior dicti hospitalis unam missam in die s. Nicolai faciat 
celebrari, necnon eodem die uni pauperi bonum prandium et unum par calceorum et unum 
album pro balneo tribuat. — Hafnice, die natali b. Mariae virginis. Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 103 — 104. 124* 988 Kong Hans. 1491. 

17. Septbr. '8145. Sten Sture, Sverigs Riges Forstauder, meddeler Raadet i Danzig, at det 

berammede Mode mellem det svenske Rigsraad og Kong Hans er gaaet over Styr; hvis et 

andet Mode bliver bestemt, vil han meddele Raadet det. — Borcholm, ame dage Lamberti 

des hilgen biscopes. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinuviens Historia IV. 146—47. 20. septbr. *8146(=4937). Datum er: vigilia Matthaji. 

S. LXXXIV, Anm 1. Se Styffe, Bidrag till Skandiuaviens Historia IV, Indl. 2. Octobr. *8147. Biskop Maonus af Aabo meddeler Severin, Hovedsmand i Satagunda, at 

Sten Sture frygter, at Kong Hans vil rette et Angreb mod denne Landsdel. — Ex Abo, 
dominica infra octaua Michaelis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXII. 36. 

4 Octobr. *8148. De i Bergen forsamlede norske Rigsraader bede Kong Hans om at raade 

Bod paa den Skade og Clykke, Landet lider af Fejden mellem Hansestaederne og Fru 
Magdalena, Axel Olssons Soster, hvilken de i Folge Kongens Brev havde haabet nu var endt. 
— Bergis, ipso die sancti Ffrancisci confessoris gloriosi. 
Diplomatar. Norveg. VI. 646 — 47. 

24. Octobr. *8149. Lubeck underretter Hamburg om, at Kong Hans har beslaglagt de lybske 

Borgeres og Kjebmaends Gods, fordi nogle af deres Skibe have fanget nogle Knaegte, og 

at der er Grund til at frygte for det samme i Holsten, hvorfor man ber advare Kjob- 

maendene. — Montag nach Severini. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterlhumsk. I. 134. 

26. Octobr. *8150. Lubeck beder Kong Hans om at ophaeve Beslaglaeggelsen af Stadens 

Borgeres Gods. — Mittwoch nach Crispini und Crispiniani. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeiischrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 134. 26 Octobr 30. Octobr. *8151. Lubeck sporger Hertug Frederik af Holsten og de holstenske Raader, om 
Staden i Anledning af de med Kong Hans opkomne Stridigheder har uoget at befrygte af 
Slesvig, Holsten og Stormarn. — Mitwoch vor Simonis et Judae. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 134. 

*8152. De af Kong Hans (d. 6. Juli) udna3vnte Do.mmere indstaevne Hr. Henrick 

Krwmdighe og Amwndh Sporheck i Ingedall Skibrede til at mode i Oslo til Midfaste i 

Anledning af dcn forstes Klager over den sidste. — Asloie, dominica prox. ante omnium 

Sanctorum. 

Diplomatar. Norveg. VIII. 442. 2. Novbr. Kong Hans' aabne Brev, at han har befalet Borgemestre og Raad i Ribe *8153 

al forhindre al ulovlig Kornudforsel paa Byens Stromme. 
coniinemorationis Animarum. 

Adler, Iifterr. ang. Hibe VIII 95 ln vaslro noslro Kolinye, die 3 Novbr. *8154. Kong Haks befaler Indbyggerne i Hvidding, Frotz, Kaslunds og Gram 
Berreder at sege Torv og Marked i Bibe, som de have gjort af Arilds Tid. - Hadersleue, 
feria qninta prox. post omnium Sanctorum. 

\<ller, Efterr. ang. Ribe VIII. 96. Kinch, Ribe Bys llist. indtil Rcform. S. 395—96. Kong Hans. 989 1491. 
*8155. Kong Hans befaler Indbyggerne paa Als og i Sundeved, om hvem han har 9. Novbr. 

hort, at det er blevet dem forbudt at fare deres Korn til Torvs i Flensborg, dog efter gammel 
Saedvane at gjore dette og ikke fore det ud af Landet. — Flcnsborch, ame midweken vor 
Martinj episcopi. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I 692—93. 

*8156. Raadet i Lubetk meddeler Sten Sture, at de hanseatiske Skibe liave lidt 10. Novbr. 

stor Skade af danske Kapere, og at Kong llans imod Staedernes Privilegier har ladet 

faengsle dem, som deltoge i den saedvanlige »Skaanerejse«. — Am auende Martini episcopi. 

tPlattydsk.) 
Styffe, Bidrag tlll Skandinaviens Historia IV. 148—49. 

*8157. Udkast til Forlig mellem Ltibeck og Kong Hans' Sendebud, hvorefter de 12. Novbr. 
beslaglagte \arer frigives og Handelen atter bliver fri, men Liibeckerne loslade de Fangne. 
— Sonnabend nach Martini. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk I. 134. 

*8158. Udkast til Forlig mellem Liibeck og Kong Hans' Sendebud, hvorefter Fangerne 14. Novbr 
frigives, Skaden erstattes og gjensidig fri Handei loves. — Montag nach Martini. (Plattydsk.) 
Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vercins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 134- 

4961. Ddt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1006 (Kvartudg. VI. 105—106). Navnet paa den 20. Novbr. 
forste af Konuens liefuldmaegtigede er glemt i Regesten, nemlig: Biskop Nicolaus af Viboig. 

*8159. Kong Hans indl^ser Glambsek Slot og Femern fra Liibeckerne for 18,000 23. Novbr. 
Mark lybsk, hvoraf 6610 Mark 4 Penninge i indlest Gods. — Onsdagen for Catharina. 
L'dt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1005 (Kvartudg. VI. 103), som fejlagtig hat 1489. 

*8160. Kong Haiss bekraefter det af hans Gesandter i Lubeck d. 20. Novbr. af- 24. Novbr 
sluttede Forlig med denne Stad. — Reinfeld, Abend s. Catberinae. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 135. 

*8161. Pauel Laxman, Ridder af Valden og Kongens Hofmester, stifter et Alter i 30. Novbr. 
Vor Frue Kirkes Hojkor i Kjobenhavn og fastsaetter, at en Mester in studio der skal holde 
en daglig Messe samt en aarlig Begtfngelse. — Kopcvhagen, die b. Andree apostoli. 

Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 104—106. Udt. i YVerlaufT, 

Kjebenhavns Universitct S. 12. *8162. Kong Hans beder Borgerskabet i Kjebenbavn at tilhjaelpe, at det gamle 15. Decbr. 
Raadhus, som Borgemestre og Raad med Magt (veldelige) bavde frataget Universitetet, 
bliver givet tilbage; hvad Retskrav, de maatte have, vil han afgjwre ved sin Tilbagekomst. 
— Lundesnes slot, torsdagen nest effther sancte Lucie dag. 
Rerdam, Kjebenhavns Universitets Historie IV. 129. 

*8163. Claus Smeds Enke Muun og hendes Datters Mand Oleff Jonssois skjode 
til llans Jensson, Skriver i Skovkloster, hans Broder Clans og Jens Korae en Gaard i Bro- 
gade i Naestved. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 373. 

4965 se *8128. 990 Kong IIans. 1491. 1491? 

8164. Munkene i (Rudekloster?) sende Raadet i Slesvig et Fejdebrev i Anled- 
at deres Ven Roder Roders er blevet saaret i Barfodklostret dersteds af fire 
danske Rrodre. — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Sach, Gesch. d. Stadt Schleswig S. 200—201. ning af, 1492. 

5. Jamiar 11. Januar. 1 1. Januar. 13. Januar. 22. Januar. 23 Januar. 23. Januar. 1492. 

*8165. Mauritz Nielson af Aagard, Hovedsmand paa Aalborghus, lover, bvis 
der blandt det Gods, han bar forfulgt til Laas, skulde iindes Rondergods, bvortil Kronen 
havde Ret, at han og hans Arvinger da ville antvorde det igjen til Kronen. — Olborgis, in 
profesto Trium regum. 

Danske Magazin 3. Raekke III. 278. 

*8166. Oluff Oxk, Ridder, paa Tordsio, tilskjoder sin Fostermoder Fru Ingerd 

Rillessdatther og hendes B«rn en Del Gods for den Andel i Kronepantet Soborg, som er 

dem tilfalden efter bans Fader Ur. Joban Oxe. — Helsingur, feria quarta prox. post festum 

Epiphanie. 

tfrudst. i Annaler for nordisk Oldkynd. 1851 S. 328. 

*8167. Olefi Oxe, Ridder, paa Torso, lover sin Fostermoder Fru Ingerd Rilles- 
datter og hendes Rorn Forkjobsret til den Andel af Reltebergb Gaard og Molie, samt 
Tolerops Gaarde , som i Soskende -Skifte maatte tilkomme ham, til Vederlag for deres 
Andel af Soborgs Pant. — Hclsingor, feria quarta prox. post festum Epiphanie. 
Annaler for noidisk Oldkynd. 1851 S. 328-29. 

*8l 68. Kong IJajns tillader Rorgerne i Ribe. at de maa drive Handel i andre Kjobstaeder 
og paa Landet med «Rorgere, Gjaester og 13onder«, og at de uden Hinder maa saelge, hvad 
de saaledes kjobe, hvor de ville. — In oppido Randrusiensi, octava epiphaniae Domini. 
Adler, Efterr. ang. Ribe VIII. 96-97. 

*8169. Kong Hans kvitterer Rorgemestre og Raad i Aarhus for rigligt aflagt 
Regnskab af den Sise, de havde oppebaaret. — In civitate Arusiensi, die beati Vincencii. 
Iliibertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 77. 

*8170. Eskild Goy.e gjor vitterligt, at han har sluttet Overenskomst med Fru 
Jngerd Rillesdatter, Hr. Jeban Oxes Efterleverske, og Hr. Oleff Oxe om Hardager Pant og 
erholdt Pantebrevene berpaa udleverede samt modtaget 307V2 Mark 3 /> for deres Andel i 
Arven i Gorstinga; Pant efter Hr. Jehan Oxe. — Helsingborgh , then mondagh nest ffore 
sancti Pauli dagh conuersionis. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 177. 

'8171. Eskel Moghensseis, kaldet Goyae, i Geslefeldh, Ridder, fritager Fru Ingerdh 
Billissdatter , Ilr. Joban Oxes Efterleverske, og alle Hr. Joban Oxes Arvinger for ethvert 
Krav til dem paa Ur. Jcns Grimms og bans Arvingers Vegne for det store Pant, som Hr. 
Jens Grimms Arvinger ere tildflinte at indlose hos ham med Halvdelen. — Hclsi?igborg, 
mandaghen nest efther Fabiani et Sebastiani dagh. 

Rarner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 178. Kong Hans. 991 


1492. 
*8172. Kong Hans tilkjendegiver Mourits Nielson , Embedsmand paa Aalborghus, 30. Januar. 
at han efter den Hjaelp, han bar erboldt af Almuen, ikke troster sig til yderligere at be- 
svaere den; han beder ham at sende de Ydelser, som han skal svare af Slet IJerred, til 
Kjobenhavn. — Ex opido nostro Vedte, secunda feria prox. post conuersionem beati Pauli. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 279. 

*8173. Bythingsvidne, at Raadmand Jens Mauenssen i Ystad skjodede en Gaard 8 Febr 
i Ystad til Jeppe Nielssen. — Then dag onsdagen naest efter Kyndelmaesso dag. 
Svensk Udt. i Danske Samlinger IV. 346. 

*8174. Kjendelse af Raadet i Lubeck som Overret angaaende Afherelse af Vidner 10. Febr. 

i en til det appelleret, af Raadet i Rendsborg paadomt Sag imellem Peter Gode, Borge- 

mester i Rendsborg, og Reymer Kymer. — Ame vridage des dages Scholastice virginis. 

(Plattydsk.) 
Michelsen, Der ehemaligc Oberhof zu Lubeck S. 289. 

*8175. Kjobeishavns Bythin<;svidnk om den af Hr. Jens Pederson, Praest, erhvervede 13. Febr. 
fuldkomne Ejendomsret til den Gaard i Raadhusstraede i Kjobenhavn, som han har kjobt 
af Lydeke Gerwenson Bager, Borger i Helsingor (jvfr. Nr. *8129). — Mandagen nest effther 
sancte Dorotee then helge junchfrues dagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 166—67. 

*8176. Kong Hans' Overenskomst med Biskop Karl i Fyu, Priorer, Abbeder, 19. Febr. 
Provster, menige Klerkeri og Ridderskabet sammesteds (den saakaldte Fyens Vedtaegt). — 
In ciuitate nosira Ottoniensi, dominica Septuagesime. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. V. 78—81. 

*8177. Kong Hans beder Mauritz Nielsou, Embedsmand paa Aalborghus, at mode ]9. Febr. 
i Kjobenhavn Sendagen efter Quasimodogeniti Sondag (6. Maj) til et Rigsraadsmode. — 
Ex ciuitate nostra Otloniensi, dominica prox. post Juliane virginis. 
Danske Magazin 3. Rsekke III. 279—80. 

*8178. Blix Daas Enke oplader sit Arvegods til sin Svoger og hans Enke, hvis 28. Febr 
han vil indlese det for den pantsatte Sum. — (28. Febr.) 
Udt. i Matzen, Den danske Panterels Hist. S. 138. 

*8179. Hertug Fr.eder.ik tillader Hans Rantzouv at bortpante det til ham pantsatte 8. Martil. 
Itzehoe Sogn. — Gotlorppe, ame ersten donreszdage in der Vasten. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 256—57. 

*8180. Dom af Raadet i Lubeck som Overret i en til det appelleret, af Raadet i 21. Martii. 
Burg paa Femern paadnmt Sag imellem Kersten Doren og Hans Gote, angaaende en 
strandet Ladning Byg. — Ame midwekene na Reminiscere. (Plattydsk.) 

Michelsen, Der ehemalige Oberhof zu Lubeck S. 290. 

*818l. Mattis Gui.dsmed i Athens saelger en Gaard paa Byens Snndergadc til 23. Martii. 
Bertelmeus Laege. — Olhens, feria sexta ante festum Annunciationis. 

Dansk. Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. II, 1. S. 37—39. Svensk 
Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 472. 992 Kong Hans. 1492. 
27. Martii. *8l82. Oliverius Sabinensis, Jii.iams Osticnsis quatuorque alii presbyteri ecclesiae 

Romanae cardinales omnihus altare s. Annae m ecclesia Undleesen Roschildensis dioecesis 
certis diebus festis annuatim visitantibus ex supplicatione Trugilli, dictae ecclesiae rectoris, 
centum dies indulgentiarum relaxant. — ftomce, die vicesima septima mensis Martii, Jnno- 
centii papae VIIIvj anno octavo. 

Estrup, Tygestiup S. 166—68. 

4. Aprilis *8183. Thingsvidne, at Jep Ulf, Slotsfoged paa Bygholm, paa Horsens Bything er 

et 2. Maji. ]}i eveo fortraengt af Borgemester Jep Stroinersen. — L&cersysselting, (4. Apr. og 2. Maj). 

Udt. i Nielsen, Bidrag t. Oplysn. om Sysselinddelingen i Danm. S. 27—28. 

24. Apriiis. *8184. Caroi.us, episcopus Ottoniensis, notum facit, se altare confraternitatis 

psalterii s. Mariae virginis dedicasse poenitentibusque hoc altare visitatnris et adjuturis 
quadraginta dies indulgentiarum de injunctis eis poenitentiis relaxasse. — Feria tercia Pasce. 
Bruun, Aarsb. fra det store kgl. Bibl. I. 224—25. 

30. Aprilis. *8185. Kong Haiss stadfaester de Munkene i Aas Kloster 1433 tilstaaede Privi- 

legier til frit at drive llandel i ]\y- Varberg. — Roskitde, in profesto b. apost. Philipi 

et Jacobi. 

Brudst og Udt. i P. v. Moller, Bidrag till Hallands Historia 1. 308 (jvfr. S. 396). 

2. Maji. *8186 se *8183. 

9. Maji. *8187. Ahbed Thore og menige Konvent i Drasmarck Kloster udstede Forplig- 

telsesbrev til Dronning Dorothea om til evig Tid at holde Sjaelemesser i Klostret for 

Kongerne Christiern og Christoffer, alle liendes Foraeldre og alle christne Sjaele, til hvilken 

Tjeneste hun har skjaenket oOOMark. — Bahws.s, quarta fferia post inuencionem sancte Crucis. 

Uiplomatar. Norveg. II. 713. 

9. Maji *8188. Hr. Hachen og Hr. Swendh forpligte sig paa Abbeds og menige Konvents 

Vegne i Draxmarck Kloster til for 500 Mark, som Ilr. Henrik Kromedighae gav dem fra 
Dronning Dorothea, at holde Messer for Kongerne Christierns og Christoffers, hendes 
Foraeldres og alle christne Sjade. — In castro Bahws, feria quarta prox. post festum 
jnuencionis Crucis. 

Diplomatar. Norveg. II. 714. Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 3. 

16. Maji. *8189. Dom af Raadet i Lureck som Overret i en til det appellerct, af Haadet i 

Burg paa Femern paadnmt Sag imellem Kersten Doren og Hans Gote augaaende en 
strandet Ladning Byg. — Ame midwekenne na Jubilate. (Plattydsk.) 

Michelsen, Der ehemalige Oberhof zu Lubeck S. 291. 

18. Maji. 4977 se *8190. 

19. Maji. *8l90(--4977). For 18. Maji la3S 10. Maji. 

Bruun, Aarsb. fra det store kgl. Bibl. I. 225—26. 

20. Maji *8191. Kong Haiss' Befaling om, at Bnnderne og menige Almue paa Langeland 

skulle saelge deres \arer i BudkJKbing og ikke andensteds. — Aars, dominica Cantatc 
Udt. i Rasmussen, Oplysn. betraef. Rudkjobing S. 36. 
28. Maji. *8192. Krick Ottsen til Bj«rnholm erklaerer, at hans Fader kjobte Tolstrup Gods 

af llr. Anders Nielsen af Drotninghohn og hans Husfrue og af Erick lluasz, og at Ur. 
Kskell Goye har vundet ham den Kjendom af med Rette og givet ham en Gaard i Kberup 
som (ndlesning for det pantsatte Gods. — Mandagenn nest for wor Herris himmelfars dag. 
Udt. i Hvass, Meddelelsei om Bersoner og Familier af Navnet Hvas III. 129. Kong Hans. 993 

1492. 
*8193. Kong Hans' Adelsbrev for Poffuel Byrielsen i Romlunde og hans rette 29. Maji. 
Afkom. — Castro nostro Haffniensi, feria tertia prox. post dominicam Vocem jocunditatis. 
Samlinger t. jydsk Hist. og Topogr. II. 397—98. 

4981. 0- Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 224—25. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. 30. Maji. 
S. 1006 (Kvartudg. VI. 106). 

"8194. (Kurfyrst Joh.an af Brandenburgs) Skrivelse til sine Brodre , Markgreverne 1 Junii. 

Frederik og Sigismund, hvori han omtaler, at Hertug Bugislav vil sege Stette hos Kongerne 

af Polen, Behmen eller Danmark i sine Bestraebelser for ikke at modtage Forleningen med 

Pommern af ham. — Coln an der Sprew, am fritag nach Assumpcionis. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauptth. II. 379 — 80. 

*8195. Kong Hans tilkjendegiver Mawritz Nielson, (Embedsmand paa Aalborghus), 9. Junii. 
at dennes Svende, som laa i hans Skib ved Kjobenhavn, vare gaaede op til Kongens 
Bossemager, havde lemlaestet denne og draebt to af Kongens Tjenere, og at fem af dem, 
der bleve udlagte som Gjerningsmaend, vare blevne sat fast. — Ex castro nostro Haffnensi, 
vigilia Pentecostes. 

Danske Magazin 3. Raekke III. 280. Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 35. 

*8196. Anders Gaghe, Vaebner, giver med sin Hustru Elses Samtykke 2 Boder i 17. Junii. 
Lasse Winderis Straede i Kjebenhavn til Vor Frue Kloster i Helsingor for Sjaelemesser for 
dem selv, deres Born og Foraeldre. — Helsmger, die sancti Botulphi abbatis. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 18 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 167. 

*8197. Esbiorn Bronelson, Borger i Oslo, kundgjor, at han er kommet overens 18. Junii. 
med Hr. Henrick Krwmedickae paa Kongens Vegne om at fritages for at mode for Kongen 
mod at lade al Tiltale mod Hr. Henrick falde. — Opsloo, feria 2. post dominicam Trinitatis. 
Diplomatar. Norveg. II. 715. 

*8198- Niels Glob, Biskop i Viborg, Povel Laxmand, Hofmester, Steen Bilde og 20. Junii. 
Niels Hog, Riddere, Danmarks Riges Raad, stifte Forlig mellem Borgerne i Visby og 
Almuen paa Gotland angaaende Kjebmandskab mellem Borgerne og Almuen paa Landet 
samt med udenlandske Kjobmaend. — Viszbye, Hellig Legems Aften. 
Strelow, Den Guthilandiske Cronica S. 236—39. 

*8199. Beretning (uden Tvivl af de danske Kommissarier Biskop Niels Glob, Hr. Post 
Povl Laxmand, Hr. Sten Bilde og Hr. Niels Hog) til Kongen om deres udforte Hverv paa 20 - Junii - 
Gotland navnlig med Hensyn til at stifte Forlig mellem Lensmanden Jenss Holghersszon 
(Ulfstand) og Almuen, og iil at sorge for Landets Forsvarsvaesen; der antydes den Fare, 
der er for at miste Landet paa Grund af Almuens Uvilje mod Lensmanden. — Uden Datum. 

Danske Magazin 3. Raekke 111. 101—103. Sv. Overs. i Snobohm, Gotlands land och folk 

S. 216-17. 

*8200. Kong Hans' Brev om den Stadfaestelse og Forbedring af den gamle Gotlands Posi 
Lov, som hans Afsendinge Biskop Niels Glob af Viborg, Hr. Povl Laxmand, Kongens Hot- 20. Junii. 
mester, og Rigsraaderne Sten Bilde og Niels Heg have gjort i Visby Hellig Aften (20 Juni) 
1492. — Uden Datum. 

Schlyter, Corpus jur. Sueo-Golor. antiqvi VII. 219—27. 

*8201 ( = 4994). Tilfej Datum: Lp Norgoesharde dinge, an dem frigdage na des helligen 22. Junii. 
Lichammes dage. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 160-161. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 125 994 Kong Hans. 1492. 

24. Junii. *8202. Kong Hans henlaegger Kronens Kirke i Faxe til Fniversitetet i Kjobenhavn; 

Renten deraf skal tilfalde den Doktor, som laeser in jure canonico, dog at han skikker en 
Kapellan til at holde Gudstjeneste i Kirken. — In castro Haffnensi , die Johannis baptiste. 
Werlauff, Kjobenhavns Universitet S. 83. 

26 Junii. *8203. Sten Sture, Sverips Riges Forstander, indrommer Raadet i Lubeck Ret 

til at oppebaere «Pundgelt" af svenske Skibe, som benytte de lybske »Fredsskibe« (Konvoj), 

saa laenge indtil Striden mellem Kongen af Danmark og Staederne er bilagt. — In den 

scheren buten deme Holme, ame dage Johannis et Pauli. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 152—53. 

26. Julii. *8204. Kong Hans befaler Borgerne og Indbyggerne i Flensborg at vaere Borge- 

mestre og Raadmaend lydige og ikke anstifte Uenighed og Tvedragt mellem Raad og 
Menighed. — Flensborch, ame donredage nha Jacobi apostoli. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 693. 

6. Augusti. *8205. Kapitlet i Kjobenhavns Mageskifte med Kjobenhavns By, hvorved Vor 

Frue Kirke afstaar et Stenhus ved Klaedeboderne samt en ode Jord ved den ny Raadhus- 
gaard mod til Gjengjaeld at faa Byens gamle Raadhusgaard. — Mandaghen nest fore s. 
Laurencii martiris dagh. 

Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 106—108. 

13. Augusti. *8206. Kj0benhavns Bythingsvidne om et Mageskifte mellem Staden Kjobenhavn 

og Vor Frue Kirkes Kapitel (jvfr. Nr. *8205). — Kvpmanhauen btjlhing , mandagen nest 
fore wor Frw dag assumpcionis. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 225—26. Udt. i Rordam, Kjobenhavns Kirker 

og Klostere. Tillaeg S. 108. 15. Augusti. *8207. Skraa for Vor Frue Gilde, knvttet til Vor Frues Alter i S. Nicolai Kirke i Flensborg. — Vnszer leuen Frouwen daghe der hemmelfart. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 694 — 98. (Plattydsk.) 26. Augusti. '8208. Alexander (VHus) papa litteras Sixti (IVti) et Innocentii (VHhi) paparum 

quibus hospitale sancti spiritus in Hafnia ordinis sancti Augustini membrum hospitalis sancti 
spiritus in Saxia de urbe et ejus libertatum particeps declaratur, confirmat. — Rome apud 
sanclum Pelrum, septimo kal. Septembres. 

Rordam, Kjebenhavns Kirker og Klostero, Tillaeg S. 108—12. 

29. Augusti. *8209. Nicolaus Schawe, episcopus Roschildensis, omnibus ecclesiam s. Laurentii 

in Undlose, suae ipsius diocesis, visitantibus et ad fabricam ejus manus adjutriccs porri- 

gentibus XL dies indulgentiarum relaxat. — Thollose, in die decollationis s. Johannis 

baptistae. 

Estrup, Tygestrup S. 168—70. 

l. Septbr. *8210. Alexander (Vltus) papa mandat decano et praeposito ecclesiae Roskildensis, 

ut Jac.obo Johannis, cantori ecclesia: Uaffneosis, qui conquestus est apud sedem aposto- 
licam, quod Johannes Vitzendorp redditus ejus ecclesiasticos occupet, jus reddant. — 
Itomw, kal. Septembris. 

Ny kirkehlst. Samlinger V. 419—20. Kong Hans. 995 1492. 
*8211. Skrivelse fra en Un.evnt i England til Raadet i Liibeck, hvori meddeles, Ante 
at Kongen af Danmark har sendt Udsendinge, nemlig Kansleren og en Doktor, til Kongen 3- Se P tDr - 
af England for at formaa ham til Forbund mod Hansestaederne; derefter ere Udsendingene 
rejste til Skotland, men Doktoren er ded paa Vejen. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Brudst. i Weinreicbs Danziger Ghronik S. 74—75. 

*8212. Raadet i Lubeck meddeler Raadet i Danzig, at danske Sendebud i Ffllge 3. Septbr. 
anonyme Efterretninger fra England af over Antwerpen, soge at ophidse Kongen af Eng- land imod Lubeck. — (3. Sept.) 

Scriptor. rer. Prussicar. V. 786, Anm. 5. (Plattydsk.) *8213. Nicolaus Smyter, Kustos »der prouincien van Rypen« og Guardian for 8. Septbr. 
Graabrodrene, samt hele Konveutet i Franciscanerklostret i Flensborg overlade Dronning 
Dorothea Gaarden Stougaard i Sundeved mod en aarlig Afgift til Klostret af 1 Td. Smor. 
— Ame dage vnnser leuen Fruwen erer gebordt. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 700 — 701. 

*8214. Oloff Oxe, Ridder, af Toorsoo, tilstaar at have modtaget Fyldest af Kong 14. Septbr. 
Uans for alle de Kronepanter, som hans Fader og Moder havde af Kronen og som arvelig 
vare ham tilfaldne, og at have udleveret Kongen Pantebrevene. — Kobnehaffn, die exalta- 
cionis sancte Crucis. 

Annaler for nordisk Oldkynd. 1851 S. 329—30. 4985. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1006 (Kvartudg. VI. 106), som fejlagtig har: 
Leverdagen for Hellig Kors Dag (o: 8. Septbr.). 

*8215. Margrethe, Datter af Thormodh Jonson, Lagmand i Tensberg, tilstaar at 

vaere forligt med Hr. Henrich Kromedickae paa Kronens Vegne for den Sag, som Hr. Andhers 

van Rerghen havde overladt ham. — Thonsberiyh, sab. prox. post festum exaltacionis 

s. Crucis. 

Diplomatar. Norveg. IX. 381. Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 3. 

4986. Brudstyk. i Algreen-lssing, Elterr. om Kallundborg S. 6—7. 

*8216. Jorghen Rwdh i Widby fritager Hr. Renth Bille i Sieholm og hans Hns- 
frue for Krav paa de 60 Nobler med deres Rente, som Hr. Awe Hasse laante Hr. Findh 
Agessen. — Haffnie, sabbato prox. post festum b. Francisci. 
Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 179. 

*8217. Roechjs Jacobi, civis Haffnensis, recognoscit, se a capitulo Haffnensi 
curiam ecclesiae beatae Marise virginis pertinentem ex opposito balnei Strandstwen vulgariter 
dicti sitam conductive recepisse. — Die beatorum Gereonis et sociorum. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomataiium II. 168. 15. Septbr. 15. Septbr. 1. Octobr. 
6. Octobr. 10. Octobr. 4987. 

4988. 
*8218. Tidsskrift for Fiskeri II. 152, Anm. 25. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 140 — 41. 11. Octobr. 21. Octobr. Tractatus pacis inter Carolum Franciae regem et Henricum Angliae regem. 3. Novbr. 

Ab Henrico inter alios rex Dacia; comprehenditur. — Apud Slapulas svpra mare , tertia 

die Novembris. 

Leonard, Recueil des traites I. 344—52. Rymer, Foedera ed. Holmes V, 4. S. 51—55. 

125* 996 Kong Hans. 1492. 

1. Decbr. 4. Decbr. 21. Decbr. 28. Decbr. *8219. Kong Hans afgjnr paa sit Betterthing en Traettc imellem Antvorskov 
Kloster og Slagelse By om Panteholm og Hoslof Mark. — Antvorskov, (den 1. December). 
Udl. i Friis, Bidrag t. Slagelse Bys Hist. S. 19—20. 

*8220. Claws Hanssen, Pra>st, tilstaar, at han paa Kong Hans' Vegne har mod- 
taget af Borgemestre og Baad i Aarlms 19 Mark for den Sise, de siden sidste Begnskab 
havde oppebaaret. — In civitate Arusiensi, die beate Barbare. 
Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I 77—78. 

*8221. Heri.ogh, Biskop i Oslo, beder Hr. Henrick Krwmmedike, Hovedsmand 
paa Bahus, og alle andre Dannemaend om at vaere hans Tjener Benct Magnsson behjaelpelig 
med at faa Bet over En, der har bestjaalet ham. — Ex Asloia, die Thome apostoli 
Diplomatar. Norveg. V. (>90 — 91. 

*8222. Hinrick Breyde saelger til Clawes Batlaw Gaarden Lyndouw, Landsbyerne 
Gundeby, Duttenysz, Borne, lllsznysse, Akeby og Ketelsby samt nogle enkelte Gaarde for 
5800 Mark. — Am fridage negest vor sunte Silvester. (Plattydsk.) 

Zeitsclir. f. Schleswig-Holstein-Lauenb. Gesch. III. 227—28. 

4994 se *8201. 

4995. Tidsskrift for Fiskeri II. 153—54. 

*8223. Litterae Johannis regis, quibus Laurentio Bartholi fdio coenobium virginum 
Bipense beneficii loco cedere jussum est. 

Udt. i Terpager, Ripae Cimbr. S. 414. 

*8224. Kong Hans bekraefter Gavebrevet af 1415, hvorved Johan Thomaeseu, 
Bidder, m. fl. tilskjoder Praestebordet i Kolding deres Bcttighed i den saakaldte Predige- 
locke i Hartbe Sogn ijvfr. Nr. *4343). 

Udt. i Fyhn, Kfterr. om Kolding S. 86, 188. 

*8225. Kong Hans' Bevilling for Kolding Kjobstadmaend, at de i Kjobstaederne 
i Jylland -maa kjobe og haandtere deres Kjobmandskab med Borgere, Gjaestcr og B0nder«, 
og at de uhindrel maa fore, hvad de kjobe, i Landet, hvor de ville. 
Udt. i Fylin, Efterr. om Kolding S. 188. Smlgn Nr *8168. 

*8226. Forlig og Markeskjelsbrev mellcm Marquard Thedighuus af Tvedsgaard 
og Kolding By angaaende Braendkjers Mark indtil Dalbye Aae, Kolding Hospitals Jord 
medregnet. 

Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 188. 

*8227. Liste over Borgelejerne i Jylland. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 273—74. 

*8228. Alexander (Vltus) papa magistro Felino de Sanderss, suo capellano, man- 
dat, ut Nicolaum Junge, Lenonem Lenonis, Theodoricum Kngelcke, Jacobum Semmelbecker, 
canonicos ecclesiae Slesvicensis, nisi Fggardum pro episcopo admiltaiit, et Enwaldum 
Souenbrodt (Souenbroden, nisi episcopatu usurpato abdicet, excommunicationis poena 
feriat. — Sine anno. 

Idt. i HenckenluB, Scriptores rer. Germanicar. III. 624. 
'8229. Ale&ander (Vltus) papa aunexionem altaris s. Olavi in ecclesia llafnieusi ad 
cantoriam dictae eccleeiffi, per Olavum episcopum Boskildensem statutam, confninat. — llomc. 
Rerdam, Kjdbi nliavns Kiiker og Klostere. Tillapg S. 112. Kong Hans. 997 1492. 
*8230. (0vrigheden i Staden Kavipen) klager til Philips van Kleef, Herre til Wijnen- 
dale, over at to af Hertugen af Holstens Sokaptainer i Norge have taget et Deventer Skib • 
og bragt det til Slnis. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Beschciden in het oude Archief v Kampcn 1. 314. 

C. 1492—1500. c. 1492- 

1500. 
*823l. Vidnesbyrd af Norges Kansler, Hr. Henrik Kromedige, Hnvedsmand paa 
Bahus, m. fl., at Frn Thoras , Olaf Eriksons Enkes Fuldmaegtig erklaerede sig tilfreds ined 
det mellem bende og hendes Born foretagne Skilte. — Mandag for Hellig Torsdag. 

(Norsk.) 
Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3- S. 75 (Aaret er bortrevet fra det halvt fortaeredc Brev). 

1493 vel ante. , 1493 

vel ante. 

*8232. Prebiokn Poedbusk af Voesborig tilstaar at have laant 100 Mark danske 

af Dr. Cristiern Perssen, Prior i Dueholm Kloster i IYIorsso, ud over de 400 IMark , som 

hans Fader Clavvss Podbusk har laant af Klostret, hvorfor han fornyr Faderens Pante- 

breve og fremdeles pantsa;tter en Gaard i Westervand i Hillerslev Herred. — Anden dag 

for s. Michaeli. 

Dueholms Diplomatarium, udg af Nielsen S. 94. Aarstallet angiver en Afskrift at vaere 
• 1458, vissere 1498 eller 1508«, o;; Udtiiveren antat:er (S. XLVI) 1498 for det rette Aar; 
men sikkert er det, at Dok er aeldre end Skjadet af 2. Juni 1493. Se Nr. *8245. 

1493. ,493 

*8233. Gunnar, Kannik i Trondhjem, tilstaar at have modtaget Pave Alexander H Januar. 

M.s Brev om Tilladelse til /Egteskab for Hr. Henrik Krummedige og Anna, Jorgen 

Ruds Datter, beslaegtede i 3dje og 4de Led. — Fredag naest efter hellig tre Kongers 

otte Dage. 

Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 4. 

*8234. Han Herreds Thihgsvidne, at Kield Persson, Kjafldersvend paa Agard, »gick 28. Januar. 
eth fulth tiwffnet oc forredelse wdoffuer her till Hanherretsting fore the kooste, han stall 
oc forodde oc rymde bort met.« — Hanlierretsting, then mondag nest fore Kyndermysse. 
Danske Magazin 3. Raekke ill. 281. 
*8235. Anders Jleli. bekjender, at han ikke har kunnet gjore sin Herre Hr. Erick 18- Febr. 
Ottess^n, Ridder, Rede eller Regnskab paa 2000 Mark naer af det, han har oppebaaret af 
hans, hvilket Hr. Erik «mildelig lod opstaa». indtil videre. — Skierne, 2. fer. prox. a 
fest. Carnispr. 

Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 53. 

4999. Sejdeliu, Diplomatarium Flensborgense I. 701-702. 5- Martii. 

*8233. Kong Hans stadfasster de Breve, som Hr. Jens Atzersen, Sognepnrst i 24. Martii. 
Vejle, og hans Efterfolgere have paa nogle Gaarde i Vtnding ved Vejle. Graabndre 
Kloster i Kiabenhafn, dominica Passionis. 

Hofmann, Fundationer IX, App t. Riber Stifls Fund., S. 42- 43. 998 Kong Hans. 1493. 

28. Martii. 30. Martii. 15. Aprilis. 5. Maji. 6. Maji. 15. Maji 22 Ma)i. 23 Maji. 24. Maji. 
2. Junii. 7. Junii. *8237. Forbund imellem Kurfyrst Johan af Brandenburg og Hertug Bugislav af 

Pommern ; begge undtage Kongen af Danmark fra dem, de ere pligtige at yde hinanden 

Iljaelp imod. — Konigsberg, am donnerdage na deme sondage Judica. (Plattydsk.) 

Schoettgen et Kreysig, Diplomataria et scriptores historiae Germanicae III. 200—204. 

Riedel, Codex diplomaticus Brandcnburgensis 2. Hauptth. V. 483—88. 

*8238. Hans Jenson af Afftrwp mageskifter til Hr. Thomas Lange, Degn i Ribe, 
en Eng, kaldet Siekrogh , liggende norden Giestbroo, mod Jordegods paa Twerbech Mark 
og Galsthotfde Mark i Skast Herred og Malt Herred. — Ripis, sabbato Palmarum. 
Danske Samlinger 2. Raekke II. 29. 

*8239. Kong Hans stadfaester en Skraa for Skraedderne i Kjebenhavn og tillader 
dem at faa Hjaelp af Byfogden mod dem , som maatte bruge Skraedderembedet der i Byen 
uden at have vundet det. — In castro noslro Hafniensi , feria secunda post dominicam 
Quasimodo geniti sendag. 

0. Nielsen, Kjobenhavus Diplomatarium II. 168 — 69. 

*8240. Freds- og Forbundstraktat mellem Kong Hans og Kong Jakob IV af Skot- 
land. — Streveling, 5. Maji. 

Udt. i Hvitieldt, Danm. Riges Kren. S. 1008-1009 (Kvartudg. VI. 110—12). 

*8241. Kjobenhavixs Bythincsvidne om, at Ur. Jens Pedersson, Praest, skjodede til 
Hans Krefft og Peder Jonson, llorgere i Kjobenhavn og Kirkevaerger for S. Peders Kirke 
sammesteds, til Ejendom for Vor Frue Alter i naevnte Kirke to Hoder og en Gaard norden 
for Gamle Baadhusstraede. — Mandagen nest effther helge Kors dag jnuencionis. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 169 og III. 14—15. 

*8242. Kong Hans kvitterer for Kjaerteminde Byskat, 10 lodige Mark. — Castro 
Nesbyhoffiiet, vigilia ascensionis Domini. 

Udt. i Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I. 157. 

*8243. Niels Thormordson, Raadmand i Tonsberg, erklaerer at vaere forligt nred 

Henrik Krummedige angaaende et Skib, han havde borttaget, hvori Henrik Krummcdige 

ejede en Sjettedel, og hvorfor han 13. Maj var bleven tildomt Skadeserstatning. — 22. Mai. 

(Norsk.) 
Udt. paa Dansk i Danske Magazin 3. Raekke II. 4. 

*8244. Fredstraktat imellem Kong Karl af Frankrig paa den ene og Kejser 

Maximilian og hans Son iErkehertug Philip paa den anden Side. Af Maximilian indbefattes 

Kongen af Danmark i Freden. — Senlis, le 23. jour de Mai. (Fransk.i 

Leonard, Recueil des traites I. 354—67. 

5002. Ludewig, Reliqviae manuscriptorum V 299—307. Westphalen, Monumenta 11.2324—29. 

*8245. Predborn Poduwsk af Wosborrig, Bidder, saelger til Dueholm Kloster i 

Mors alt sit Gods i Hillerslev Herred , som Klostret tilforn havde i Pant af hans Fader 

og ham. — Woesborrig, dominica Trinitatis. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 92—91. 
*8246. Biskop Carl af Odense befaler Praesterne llr. Godae i Seerslof, Hr. Per 
Saxsscn i Nirow, llr. Niels i Skowby og Hr. llans Brwn i Ostrup at staevne nogle Bygde- 
maend til at mede i Odense Onsdag efter S. Bodelsdag angaaende det Markeskjel, som 
Sandemsnd i Skam Herred svore mcllcm Jcrnsorae og Norr^by. — In eastro nostro Orliil. 
in crasiino post festum corporis Christi. 

Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. II, 1. S. 39. Kong Hans. 999 1493. 
5005 se *8292. 23. Junii. 

*8247. Orm Th0stelsson og Boo Skredher, Borgere i Marstrand, samt Thore 23. Junii. 
Thorbi0rnszon, Raadmand sammesteds, gjare vitlerligt, at Skibsfolkene paa en til Byen ind- 
kommen Krejer, hvorpaa ingen Skipper var, forklarede for Hr. Henrik Krummedige, at »de 
Frantzoser« havde plyndret Skibet, hvorefter Hr. Henrik med deres Vilje annammede 
Skibet. — Marslrand, vigilia Joannis baptiste. 
Diplomatar. Norveg. IX. 386. 

*8248. Boo Perssen (Herredsfoged) gj^r vitterligt, at Henric Jenssen i Helstede 2. Julii. 
har vaeret 4 samfaelde Tbing paa sin Husbonds Vegne paa Steffns Herreds Thing og budt 
sig til Reb, Baft og ret Maal i Ager og Eng paa Helstede Mark med Jep Sudere. — 
Hedynge, die visitationis Marie virginis gloriose. 
Ny kirkehist. Samlinger V. 170. 

5006. Skougaard, Beskrivelse over Bornholm S. 208-209. 10. Julii. 

5007. Skougaard, Beskrivelse over Bornholm S. 209—10. 10. Julii. 
*8249. Bidemsendene Jachim Da, Hovedsmand paa Saltae, Niels Knuts^n, Cristiern 15. Julu. 

Anders^n, Vaebnere, og Hans Clauson, Kaadmand i Slagelse , tilstaa, at de med Uemingh 
Joseps^n, Byfoged i Skjaelsker, som Fuldmaegtig for Herredsfogden i Slagelse Herred, havde 
indf^rt Hr. Henrich Meyenstrop, Landsdommer i Sjaelland og H^vedsmand paa Korsor, for 
Ejendom i et Hus i Synderop i Slagelse Herred i Boslunde Sogn. — Synderop , then 
mandagh nest effther sancti Kanuti regis oc martiris dagh. 
Danske Magazin 3. Raekke IV. 328. 

*8250. Johannes, episcopus Bergensis, testatur, se vidisse litteras Catilli Iwari, 24. Juiii. 
praepositi ecclesiae Bipensis, super poenitentia Erico Marquardi laico ejusdem diocesis ob 
patruum interfectum injuncta, ita ut inter alia Bomam, ad s. Jacobum et ad terram sanctam 
peregrinetur; se autem misericordia motum XL dierurn indulgentias iis concessisse, qui Erico 
eidem in peregrinando manus porrexerint adjutrices. — Rergis, XX quarta die mensis Julij. 
Arwidsson, Handl. till Finlands flafder I. 138—39. 

*8251. Kong Hans tilskriver Lubeck, at han ikke kan holde det ansatte Mede i 19. Augusti. 
Segeberg; men han vil efter sin Tilbagekomst bestemme et andet M^de. — Wylsnacke, 
Montag nach assumptionis Mariae. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschritt d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 135. 

*8252. Wismar underretter Liibeck om, at Kong Hans samme Dag vil komme til 22. Augusti. 
Markgreven i Buppin og forst paa Mandag til Mecklenburg; de 0nske naermere Efterret- 
ninger om M^det (i Segeberg). — Donnersdag vor Bartholomaei. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 135 — 36. 
*8253. Instrux for de lybske Gesandter, som skulle afsendes til et M^de med Ante 
Kong Hans i Segeberg d. 24. Avgust; de' skulle enten afgj^re Sagen i Venskabelighed 
eller traekke Tiden ud. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 135. 
*8254. Enkedronning Dorothea underretter Mawritz Niels^n, Embedsmand paa 24. Augusti. 
Aalborg Slot og Bigets Baad, om et Slagsmaal, som havde fundet Sted i Banders Kloster 
mellem hendes Hofsinde Jeip Anderson og Jachim Lycke, og beder ham som en af dem, 
til hvem Landet er befalet i Kongens Fravaerelse, at tilhjaelpe , at der kan komme Forlig 
i Stand mellem dem. — Ex castro nostro Kalundeboryh, die beati Bartolomei apostoli. 
. Danske Magazin 3. Rsekke III. 281—82. 1000 Koxg Hans. 1493. 

20. Septbr. 28. Octobr. 8. Novbr. 8. Novbr. 14. Novbr. 15. Novbr. 17. Novbr. 21. Novbr. 
21. Novbr. *8255. Broder Niels Mord, Provincialis over Jomfru Maries Ordens Klostre i 

Danmark og Sverig, M. Pedek Pekssoin, Prior i Vor Frue Kloster i Helsinger, og menige 

Konvents-Brodre sammesteds love, at en daglig Gudstjeneste skal holdes dels for Hellig- 

trefoldigheds Alter (i S. Olufs Kirke), dels i Klostret for Hr. (Povl) Laxman af Wallen, 

Ridder, Hofmester og Hovedsmand paa Krogen og Sulvisborg, hans, hans Hustrus, deres 

Borns og Foraeldres Sjaele, for hvilken Tjeneste de til Klostrets Bygning have modtaget 

af ham 900 Mark lybsk. — In conuenlu prenominato , feria VI. quattuor temporum prox- 

ime Michaelis archangeli. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 18-20. (Jvnfr. Nr. *7691.) 

*8256. Kong Hans tilkjendegiver Mauritz Nielson, Embedsmand paa Aalborg 
Slot, at han agter at rejse gjennem hans Len og opholde sig der fra S. Marcelli Dag 
(lb. Januari til Mandagen efter Kyndermisse (3. Febr.) naestkommende, hvorfor han beder 
ham at vaere forberedt paa hans Lnderhold. — Ex castro nostro Haffnensi, die sanctorum 
Symonis et Jude apostolorum. 

Danske Magazin 3. Raekke III. 282. 

*8257. Kong Hans' Retterthingsdom (i hans egen Naervaerelsei i en Sag, hvorunder 

Eskild Goye, Bidder og Marsk, tiltalte Bent Biile, Bidder, for paa sin Soster Fru Ingerds 

Vegne at have ladet sig indfore i Torsoo By, som han havde i sit fri bruge ige Pant af 

Hr. Oluff Oxe, ved hvilken Dom Hr. Eskild dommes til al bevise, at han havde annammet 

Godset, forend Hr. Bent fik Indforsel. Kepenha/pn sloth, theu fredagh sancti Vilhadi dagh. 

Matzen, Den danske Panterets Hist. S. 248-49. 

5017. Grenblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 85—88. (Akten er her , som hos 

Jahn, meddelt cfter en Koncept; Udg. viser, at den oprindelig er Kontept til Forbundct 

mellem Kong Hans og Ivan Vasilievitsch, hvilken senere er benyttet ved Forbundets 

Fornyelse (^formodentlig 150(5) med Vasilius Ivanovitsch; saaledes er det i Regesten anferte 

• contra Swantonem Sture, regni Sveciae occupatorem- en Forandring af det oprindelige 

«Stenonem Stwre, regni Suecie gubernatorem«, og flere Forantlringur ere af samme Art ) 

Smlgn. Heuterdahl, Svenska kyrkans historia III, 2. S. 316 Anm. 6. 

*8258. Michael Nicolai, vicecuratus ecclesiae s. Albani in Ottonia, et Thoiias 
Eggaroi, altaris s. Katherinae ejusdem ecclesiae perpetuus vicarius, ad instantias Johannis 
Orgemester et Bartholomei Barbitonsoris, civium Ottoniensium, ex parte altaris confraterni- 
tatis psalterii s. Mariae virginis, binas litteras supra nr. *8184 et nr. 4977 allatas transsumi 
faciunt. — In antedicta ecclesia s. Albani, quartadecima die mensis Nouembris. 
liruun, Aarsberetn. fra det store kgl. Bibl. I. 223—27. 

Danzig lover Liibeck Hjaelp i Tilfaelde af Krig med Danmark. — Freitag 

(Plattydsk.) 
Tydsk Udt i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 136. 

*8260. Hertug Fkederiks Privilegium til Kraemmere og Kjobmaend i llusum, hvor- 
ved det forbydes fremmede Kjnbmaend at handle i Byen undtagen paa de 3 Markedsdage 
om Aaret. — Gottorpe, am sonntage na Brixi. (Plattydsk.) 

Beccau, Gesch. Husums S. 266—67. 
5019. Smlgn. Hvitfeldt, Danmarks Riges Kr«n. S. 1008 (Kvartudg VI 110.) 
*8261. St0ffuens Herreds Thingsmdne, givet Hans Griis, at Kjobenhavns Slot med 
Amager Birk har vaeret uildet og ukaeret i tredsindstyve Aar og mere. — Stoffnens herrilztinyh, 
thorszdaghen nest for s. Glementis dagh pauwes. 

Danske Magazin 4. Raekke II 62. 0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 226—27. *8259. 
nach Martini. Kong Hans. 1001 1493. 
*8262. Biskop Diederich af Lubeck erklaerer, at han har forlenet Hertug Frederik 21. Novbr. 
af Slesvig og Holsten med Hertugdemmet Holsten. — Kyle, am dornsdage avende Cecilie 
virginis. (Plattydsk.i 

Qvellensammlung d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 59—60. Brudst. og Udt. 
i Warnstedt, Die Oldeuburger u. Brandenburger Erbanspiiiche auf Schleswig-Holstein 
S. 8-9. 

*8263. Dronning Dorothea og Hertug Frederik tillade Jeppe Matthesen i Gradorp 25. Novbr. 
i Haderslev Fogedi, hans Broder INis Matsen og deres Elterkommere at bruge de Friheder, 
som deres Forfaedre have havt. — Gotlorff, am dage sct. Calharine der helligen junckfruwen. 

(Plattydsk.) 
Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenb. III. 441. 

*8264. Kong Hans' Brev, at Biskoppen i Odense kun maa staevne Byens Borgere 19. Decbr. 
til Bygdemsend i de Sager, som angaa Byen. — /n caslro nostro Hintzegavel, feria 5. post 
festum b. Lucie virginis. 

Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 38-39. 

5022. Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 342 og i Programma scholae Herlovianae 1784 
S. 138-39. 

*8265. Fuldmagt af Johainne Mathiesdatter til Hr. Henrik Krumedige at handle 
paa hendes Vegne med fuld Gyldighed. 

Udt. i Danske Magazin 3. Baekke II. 4. 

*8266. Thingsvidne , at B^welundh Mark har vaeret brugt af Kirkens Tjenere og 
andre Maends Tjenere i Byerndrop By som anden Gribsjord ulast og ukaeret i 30 Aar og mere. 
Udt. i Danske Samlinger 2. Raekke II. 8. 

*8267. Vies Herkeds (?) Things Vidne, at Emeke Woensflet havde tilskjodet Gotzick 
van Aleuelde til Kong Christierns tro Haand Haxsted Gaard og Gods, og at Kongen derpaa 
havde givet Gotzick van Aleuelde Arveskjode derpaa til Afdrag paa sin Gjaeld til ham. 

(Plattydsk.) 
Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensboigense I. 703—704. 1493? 1493? *8268. Biskop Byrge og flere udstede Vidisse af Kongerne Eriks og Knuds Breve, 13. Junii 
hvorved Brugsretten til Almindingsskoven i Albo Herred overlades samtlige Indbyggere i 
Jerestadt og Ingelstadt Herreder. — Hetsingborg, idus Junii 1393 (sic). 

Udt i Steenstrup, Studier over Kong Valdemars Jordebog S. 354 — 55. 1494. 1494. *8269. Reimar Blucher saelger til Domkapitlet i Schwerin en aarlig Rente af 2. Januar. 
9 Mark; i Tilfaelde af Gjenlosning skal dcr betales 100 Gylden i god, saedvanlig Ment og 
ikke i «densche drelinghe«. — Des donredages na nigen Iares daghe. (Plattydsk.) 

Wigger, Geschichte d. Familie v. Blucher I, Urk. S. 446—48. 

*8270. Sjsllands Landsthhscs Vidne, givet Hovedsmanden paa Kjebenhavn Slot, 22. Januar. 
Hans Griis, at en Na;vnd tildemte Kronen Kjebenhavn Slot, og at det havd< vaeret uildet 
Regest. Dan. II. Ser. I. 26 1002 Kong Hans. 1494. 

og ukaeret i 60 Aar. — Sielantzfare lanlztingh, then othensdagh nest fore s. Pouels 

dagh conuersionis. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 62—63. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 227—28. 

22. Januar. % *8271. Kejser Maxiuilian befaler iErkebisp.n af Magdeburg, Hertug Frederik af 

Sachsen og flere Kyrster at beskytte Lubeck mod Kong Hans. — Wien, 22. Januar. (Tydsk.) 
Udt. i Zeitschrift d Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 136. 

8. Febr. *8272. 2 Borgemestre i Salsborgh vidne, at Olleff Jonsson tilstod for Hr. Henrick 

(Krummedige) , at han havde givet Lagmanden Betaling for en Dom. — Sasborgh, Ffaste- 

lauens lordagh. 

Diplomatar. Norveg. II. 719. 

19. Febr. *8273. Kong Hans kvitterer Borgemestre og Raad i Aarhus for 69 Mark, som 

er den Sise, der i delte Aar er faldet i Byen. — In civitate Arusiensi , fferia quarta prox. 
post dominicam Inuocauit. 

Hiibertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 78. 

19. Febr. *8274. Henrick Friiss, Vaebner, giver Hr. Henrich Krwmdige, Hovedsmand paa 

Bahus, Fuldmagt til at soge og bruge al den Ret og Tiltale , han paa sin Hustrus Vegne 
har til velbaarne Jenss Knwtsson for dennes Roveri paa Holleby i Hustru Wlwildes Tid. — 
Asloie, feria quarta post dominicam Inuocauit. 

Diplomatar. Norveg. V. 695. Udateret Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 4—5. 

19 Febr. *8275. InstruiYientum isotariale, quod Petrus Laurencii, canonicus Roskildensis, 

constitutus in placito generali (5. Febr.), audivit, Johannem Griis tractare causam super 
castro Haffnensi, et deinde ei respondit. — Die vero Mercurii, Xl\. mensis Februarii. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 63— 65. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 229—31. 
22. Febr. *8276. Kong Hans fastsaetter, at Borgerne i Viborg ej maa staevnes eller staevne 

hverandre med Kirkens Dom for Sager, som bor vaere til deres Bything, Herredsthing 
eller Landstbing. — In caslro noslro Skandelborg , in festo s. Petri apostoli ad cathedram. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 193. 

22. Febr. *8277. Herlooh, Biskop i Oslo, Jon Polsson, Provst sammesteds og Norges Riges 

Kansler, samt 2 Lagmaend vidnc, at Hr. Odd Alfson erklaerede, at han ingen retslig Tiltale 
havde til Hr. Henrick Krwmdike og at han siden sagde, at Hr. Henrick havde gjort hans 
Borgere og Almue ulydige og uvillige, hvilket Hr. Henrick benaegtede. — / domkirckene i 
Oslo, sabbato quatuor temporurn prox. ante dominicam Reminiscere. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. V. 696. 

23. Febr. . *8278. Monss Pedersson, Vaebner, bemyndiger paa sin Hustrus Vegne Hr. Henrick 

Krwmdighe, Ilovedsmand paa Babus, til at indkraeve hos Biskop Eleff i Stavanger 1400 
Stykker Guld og 112 Mobler og hos Baadmanden Erick Ericsson sammesteds to Kister 
med Klaeder, alt tilhorende afdode llermen Kremer i Oslo. — Asloie, dominica Reminiscere. 
Diplomatar. Norveg. II. 720. Udateret Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 4. 

3. Martii. '8279. Kong Hans tillader Rigsraad Mourits Nielson at udfore 20 Laester Korn 

Ira Aalborg til Flensborg. — \\clla>, mandagen nest effther sondagen Oculj. 
Sejdeiin, Diplomaiarium Flensborgense II. 924. 

4. Manii. *8280. Erick Ottesson til Bjemholm , Ridder, skifter sit Gods mellem sine Ar- 

vinger og paalaegger dcm, hvis de erfare, at ban har faaet noget rned Urette, da at give 
Erstatning derfor. — liiornehohn, lcria tercia prox. post dominicam Oculi. 

Vedel Simonsen, Elvedgaards llist. I. 53—54. Hainer, Fam. Rosenkrautz's llist. I, 

Diplom. S. lbO. Kong Hans. 1003 1494. 
*8281. Borgemester, Raadmend og 2 Lagrettem end i TeissBERG domme de Maend, 6. Martii. 
der gjorde Oplnb mod Jens Paalsson og bans Landsvist, i Hr. Henrik Krwmmedigs Naade 
og Miskund , dog saa at de skulle beholde Livet. — / raaslovonne i Tvnsberg , torsdagen 
nest forer Midfaste sonnedagh. (Norsk.) 

Diplomalar. Norveg. III. 719. 

*8282. Arne Jonsson, Borger i Tensberg, erklaerer, at han med fri Vilje er ind- 10. Martn. 
gaaet paa de Vilkaar, som Hr. Hamrick Krwmdicke, Hevedsmand paa Bahus, fordrede for 
at fordrage en Forseelse, hvori han (Arne) havde gjort sig skyldig. — Tonsbwrgh, mandagen 
naesth asffther Mydffasthe sondag. 

Diplomatar. Norveg. V. 696—97. Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 4. 

*8283. (Biskop Magnus i Aabo) opfordrer Sten Sture til hemmelig at forhfire, 17 Aprilis. 
hvad Hverv Busserne havde til Kong Hans, eller hans Sendebud til dem m. m. — Abo, 
XVII. daghen i Aprile monadhc. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXII 55—57. 

*8284. Sten Sture, Sverigs Biges Forstander, giver Biskop Bruniolph i Skara 3. Maji. 
og Bidderne Arwid Trolle, Niels Clawsson og Arwid Knutsson Fuldmagt til at underhandle 
med Danmarks og Norges Baad paa et Mede i Nyledese. — Calmama, hellig Korsdag 
inventionis. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 170—71. Udt. paa Dansk i Hvitfeldt, Danm. 

Riges Kron. S. 1010 (Kvartudg. VI. 114.) 

*8285. Thingsvidne, at Clawes Ywenssen med Fuldmagt af sin Moder og sine 7. Maji. 
Bredre skjedede Godset Tenne i Hostorppe Sogn til Eggerdt Gortssen. — Shixherde dinge, 
ame midtweken na snute Walburgis dage. (Plattydsk.) 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 181. 

*8286. Thingsvidne, at Fru Ingierd til Langting lod paa Thinge erklaere Hr. Niels 8. Maji. 
Erikssens Indsegl dodt og magteslast siden hans Dod. — Gedingherrels iing, theu torsdag, 
som var Herris hemmelfarss dag paa var. 

Barner, Fam. Roscnkrantzs Hist. I, Diplom. S. 182 -83. 

*8287. De svenske befuldmegtigede Rigsraaders Brev, at de ere blevne enige med 17. Maji. 
de danske og norske Baader om et nyt Mede , som skal fir.de Sted i Kalmar S. Johannes 
Dag et Aar, for at udfere Kalmarrecessen. — Noua Lvdosia, in vigiliaPentecostes. (Sveusk.) 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 274 — 75. 
*8288. De svenske befuldmegtigede Rigsraaders Vidisse af Sten Stures Fuldmagt 18. Maji. 
for dem til Lnionsmedet i Nylod^se, dat. 3. Maj (Nr. *8284). — In nova Lndosia, ipso 
die Penthecostes. (Svensk.) 

Styffe, bidrag lill Skandinaviens Historia IV. 170—71. 
*8289. Jngerdt Jonsdatter, Hr. Larins Snauenborgs Kfterleverske, pantsaetter til 28. Haji. 
Hr. Henrick Krwmmdicke for 120 danske Mark sin Gaard /Engen i Mollan Sogn, hvilken 
hun kun maa gjenlese med sine egne '>raettaflede« Penge, samt giver ham Forkjebsret til 
det Gods, hun senere maatte saeige. — Mollan, Haelliguslegom afften. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. IV. 747—48. Udateret Udt. i Danske Magazin 3. Rsekke II. 4. 
5036. Om Brevets Beseglere se Barner, Fam. Rosenkrantzs Hist. I. 204. 31. Majl. 

*8290. Kong Hans' aabne Brev til Indbyggerne i Laaland, hvorved det for anden 9. Junii. 
Gang befales, at Fru Ingerd, Hr. Jaehan Oxes Efterleverske, inden 10 Dage skal erstatte 

126* 1004 Kong Hans. 1494. 

Hr. Eskild Goyae den Skade , hendes Svende og Tjenere have gjort paa hans Gaard Tarse 
i Skaane. — Die Primi et Feliciani martirum. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist I, Diplom. S. 183. 

12. Junii. *8291. Johannes, archiepiscopus Lundensis, Theodoricus Lubicensis, Nicolaus 

Rotscildensis, Carolls Ottoniensis, Nicolaus Wibergensis, Hartuicus Ripensis, Nicolaus 
Arusiensis et Nicolals Burglanensis episcopi pro se quisque ecclesiam parochialem beati 
Laurentii in Morshem terrae Nordstrandt, Slesuicensis dioecesis, visitantibus aut adjuvanti- 
bus quadraginta dies indulgentiarum relaxant. — Callincjenburg , feria quinta duodecima 

mensis Junii. 

Westphalen, Monumenta IV. 1499 Muhlius, De reform. relig in Cimbria S. 131—32. 

22. Junii. *8292( = 5005.) For 23 Junii 1493 la3S 22 Junii 1494. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 184. 

7.vell4Julii. *8293. Wille Andersson, Kannik i Ribe og perpetuus vicarius til Philippi et Jacobi 

Alter, ferer Sandemaendstog , at Prior i Korsbredregaard og Konventet og Klostret ingen 
Ager- eller Engjord eje til deres Byggested i Vesterbeck. — Mandag for Magrethae. 
Thorup, Erterretn. ang. Byen Ribe II, Bilag S. 12. 

17. Augusti. *8294. Inventarium paa Bregentved, som Hans Bagge annammede, affattet i to 

udskaarne Skrifter, hvoraf Hans bebolder den ene og JVIauritz (Nielsen) den anden. — 
Dominica post asumpcionis Marie. 

Danske Magazin 3. Rackke III. 283. Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 504—505. 

24. Augusti. *8295. Kong IIans giver Hr. Anders Fris, Ridder, Smeeropgard paa Tyreholm i 

Vederlag og Pant for Loneborg Birk og Fiskegaard og ligeledes Pant i Amtofftgard og 
Gods. — Hwntzbech, Bartholomaei Dag. 

Udt.' i Nielsen, Hist. Efterr. om Malt Herred S. 84 

29. Augusti. *8296. Det svenske Ricsraad stadfaester det af dets Udsendinge berammede Mode 

i Kalmar og lover da at udfore Kalmarrecessens Bestemmelser. — Holmis, die decolla- 
cionis s. Johannis baptiste. (Svensk.) 

Aarsberetn. Ira Geheimearch. IV. 276—77. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1010 
(Kvartudg. VI. 114—15). 

6. Septbr. *8297. Thingsvidne, kraevet af Mickel Tamessen i Ingstrup, at al den Jord, som 

horer til hans Gaard, baade den, sorn Skailand i Odl gav Kaere paa, og alt andet, af Arilds 
Tid har h«rt dertil. — Nor/ongs heritz ting, lnrdag nest for wor Ffrwe dag nativitatis. 
Samllnger t. jydsk Hist. og Topogr. II. 372. 

7. Septbr. *8298. Kong Hans giver Tiostolf Asbiornsson, der har ihjelslaget Steinar Torgeirsson, 

Fred til Paaske og byder sinc Embedsmaend naermere at undersoge Sagen. — Oslo, war 
Frwe afthen natiuitatis. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg V. (598. 

8. Septbr. *8299. Hr. Oluf Oxe pantsaetter Kskild Goye til Gislefelle Hovedgaarden Torso 

og Torsoby med Kadijsse og Groningen for 1040 rhinske Gylden godt Guld og 70 Mark i 
danske Penninge. — (iislcfellc, ipso die nativ. Mariae. 
Udt. i Ryge, Peder Oxes Levnet S. 22. Kong Hans. 1005 Ante 
'29. Septbr. 1494. 
*8300. Oldermendene for den tydske Hanse i Bergen underrette Raadet i Wismar 16. Septbr. 
om et Opleb, hvorved en af Kongens Svende blev ihjelslaaet; de have derefter maattet love, 
at Voldsmaendene skulle blive tiltalte i deres fljemsted, Wismar. — Bergen, Tirsd. efter 
hellig Crucis dag. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 73—74. 

*8301. Hans Anderson i Klixbol, Vaebner, pantsaetter en Gaard i Skardebel i Enge 21. Septbr. 
Sogn til Jane Bojesen for 1(J0 Mark lybsk. — An deme dage Matey apostoli Cristi. (Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 739 — 40. 

*8302. Oluf Stisson, Ridder paa Bollerup, tilstaar at vaere Jomfru Marie Kloster 28. Septbr. 
i Solvisborg 550 Mark lybsk skyldig, som han ferst skyldte sin Moders Sosterson, Hr. Poul 
Laxman, men sorn denne opfordrede ham til at give til det naevnte Kloster for sin Sjaele- 
tarv; for Summen pantsaetter han sine Gaarde i Oster Logby i Villands Herred. — Siluis- 
bory, dominica prox. post festum s. Mathei ap. 

Wieselgren, De claustris Svio-Gothicis I. 29. 

*8303. Enwald Sovenbroder, Domprovst i Slesvig, meddeler Raadet i Kiel, at han 28. Septbr 

har overgivet Detlev Grep at forrette visse iErender hos det. — Schleswig, am avende 

Michaelis. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta III. 576. 

*8304. iErkebiskop Jacob Ulfssoix af Upsala fraraader Sten Sture at afvige fra, 

hvad der i Stockholm var blevet besluttet angaaende et Forligsmode mellem Rigerne i 

Kalmar; et Rygte derom, som naaede Kong Hans, vilde skade Kiget meget, ogsaa overfor 

Rusland. — Uden Datum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 3-4. 

*8305. iErkebiskop Jacob Ulfsson af Upsala advarer attcr Sten Sture mod, at der 

rygtes andet, end at han og Rigsraadet indtage samme Stilling overfor Kong Hans. — 

Lden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 5. 

*8306. iErkebiskop Jacob Ulfsson af Lpsala tilskriver atter Sten Sture om sin og 
Raadets Stilling tii Kong Hans. — Lden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 6—7. 

*8307. Biorn Johanssen af Waltby, Bidder, skjoder til Hr. Oluf Perssen af Esth- 
wad, Ridder, Gods i Rudingh Herred, Henber Hcrred, Ner Herred og Hare Herred. — 
Keghe, sancti Dyonisii dagh et sociorum ejus. 

Karner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 184—86. 

*8308. Enwaldus S(ouenbroder), Domprovst i Slesvig, meddeler Raadet i Kiel, at 
Kongen i Dag kommer til Aabenraa og i Morgen til Flensborg, hvor ogsaa Hertug Frederik 
og han selv ville indtraeffe, og hvor Raadet skal sende Sendebud hen, hvis det har noget 
Anliggende. — Slesswich, am dage Dionisii. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VII. 115—16. 
5048. Matthiesaen, Die Marschguter Seestermuhe, Grosz- und Klein-Collmar S. 205—207. 
*8309. Iver Hunsen pantsaetter til S. Katherine Vikarie i Frue Kirke i Flensborg 
6 Demat Land i Bargum i Gos Herred for 80 Mark lybsk. — Des mandages vor sunte 
Elsbye dage. (Plattydsk.i 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 704—705. Ante 
29. Septbr. Ante 
29. Septbr. 9. Octobr. 9. Octobr. 30. Ottobr. 
17. Novbr. 1006 Kong Hans. 1494. 
18. Novbr. *8310. Broder Torkill, Forstander for Hellig Geistes i Malmo, tilstaar at have 

modtaget 12 Mark lybsk af Peder Lang i Vaaln-e for en Solvskaal, som afdode Hr. Niels 
Agessen og hans Hustrn Solie havde givel til Klostret, og at han strax havde leveret 
Pengene til Dirich Guldsmed i Malmo , at han derfor skulde forfaerdige en Monstrans. — 
In octavis bcati Martini epi. et confessor. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 30—31. 

20. Novbr. *8311. Dronning Dorotheas Kvittering til Hr. Hienrkk Krwmedighe for 100 Mark, 

som han havde betalt hende paa Fru Lucies Vegne. — In castro Haffnensi i, in profesto 
presentat. b. Marie virg. 

Diplomatar. Norveg. IX. 389. Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 4, hvor Brevet fejlagtig 
er dateret: Purificatio Mariae. 

28. Novbr. *8312. (Hertug Frederik af Gottorps) Sekretaer Helmold (Alverdings) Regnskab 

over Udgifter paa Hertugens Rejser til Rerlin og i Danmark 1494. — Lvtkentvnderenn, 
ame frigdagc vor Andree apostoli. (Plattydsk.) 

Rrudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 924—25. 

*8313. Kong Hans' Rrev paa Kolding Byfred norden Ryen. — Kolding. 
Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 188, 240. 

*8314. iErkebiskop Jacob Ulfssons Skrivelse til Sten Sture; heri siger han bl.a: 
»og inden S. Johannes Dag maatte vi haabe, at Vor Berre fojede os nogen Restandighed 
til i den Reces om Kong Hans, hvorom vi nu intet vide.« (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 7—12. 

*8315. iErkebiskop Jacob af Upsalas Skrivelse til Sten Sture, Ridder, fornemmelig 

angaaende Forsvaret af Finland mod Russerne; bl. a. omtales et Rygte om, at Kong Hans 

stempler med «then Mwskoueske forste«, hvilket mulig kunde have Indflydelse paa det 

forestaaende Mode i Kalmar. (Svensk.) 

Handl. rer. Skand. Hist. XVIII. 12— 15. Anvidsson, Handl. till Finlands Hafder 1.67—70. 

*8316. Indbyggerne i Landsbyen Dra(;e i Stapelholm forpligte sig til de saedvan- 
lige Afgifter til Hertug Frederiks Rorg Tyle af den dem tilkjendte Drage Mark. (Plattydsk.) 
Tydsk lirudst. i Westphalen, Monumenta IV, Praef. S. 65. 

*8317. Regnskab over Tolden paa Gottorp i Aaret 1494. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 925—26. 

C. 1494. C. 1494. 

*8318. (Henrik Krummedige) angiver i et Brev (til Riskop Herlaug afOslo) de Grunde, 
han har til Klage over Hr. Odh Alfsen. — Uden Aar. 
Diplomatar. Norveg. VI. 653—54. 1495 1495 vel ante. 

vel ante. 

23. Septbr. *8319( = 3250). Aarstallet hos Terpager er aldeles forvansket, se Kinch, ltibe Rys Hist. indtil Reform. S. 400. Kong Hans. 1007 

1495. 

1495. 

*8320. iErkebiskop Jacob Ulfssons Svar til Sten Stures Udsendinge; han klager 6. Januar. 
heri over Udspredelsen af det Rygte, at Rigsraadet vil have Kong Hans ind i Riget uden 
Hr. Stens Minde, da denne dog havde samtykket i Kalmar- og Nylodese-Dagtingningerne; 
fremdeles tilraader han, for at forberede Kalmarmodet, en Sammentraeden af Rigsraadet, 
dog ikke for Arvid Trolle og Arvid Knutsson ere komne tilbage fra Danmark. — Tyll/nye, 
XIII. dagh Jwle. (Svensk.) 

Handl. ror Skand. Hist. XVIII. 15—22. 

*8321. Kong Hans beder Rigsraad Mauritz Nielson at komme til Kjebenhavn med 10. Januar. 
20 vaebnede Maend senest Pinsedag (7. Juni) for at ledsage ham til Skibs til et Mode i 
Kalmar S. Johannis Bapt. Dag naestkommende. — Paa wort slot Wordbery , lowerdagen 
nest effter the helge tre Konninger dag. 

Danske Magazin 3. Raekke III. 284. 

*8322. Sten Stlre, Sverigs Riges Forstander, opfordrer Raadet i Danzig til at 20. Januar. 
sende Udsendinge til det berammede Mode i Kalmar S. Hans Dag mellem det svenske og 
danske Rigsraad. — To dein Holme, vpp sant Fabians vnd Sebastians Dag. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 182—83. 

*8323. Borgeiiestre og Raad i Rendsborg bevidne, at Henrick Brun har overladt 24 Januar. 

til Vor Frue Tider 1 Mark Rente i sit Hus der i Staden. — In profesto conuersionis 

sancti Pauli. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenbuig. Gesch. VII. 80. 

*8324. Borgehestre og Raad (i Rendsborg) bevidne, at Boye Mathias har solgt 28. Januar. 

(til Vor Frue Tiderj 4 Mark aarlig Rente i sit Hus der i Staden. — (In octaua sunte Agneten.) 

(Plattydsk.) 
Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VII. 81. 

*8325. Borgemestre og Raad (i Rendsborg) bevidne, at Elsebe Cruse har solgt 28. Januar. 
til Forstanderne for Vor Frue Tider 1 Mark aarlig Rente i sit Hus der i Staden. — In 
octaua sunte Agneten. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VII. 81. 

*8326. Kong Hans stadfaester S. Francisci Orden i Besiddelsen af 0en Torke i 30. Januar. 
Bleking, som er den skjaenket af Hr. Ture Turesen, paa hvilken dog ikke maa opfores 
nogen fast Bygning , og overdrager Ordenen Kronens Helgeo mod en aarlig Afgift af 
1 Td. Torsk. — Den 30. Jan. 

Idt. i Steenstrup, Studier over Kong Valderaars Jordebog S. 393. 

*8327. Viborg Landsthingsdom, at Viborg egne Sandemaend bor svaerge, saa langt Januar. 
som Byens Lovhaevd og Frihed raekker. — Leuerdag snapsting paa Wibory lanhtiny. 
Danske Magazin 4. Haekke II. 193 

*8328. Det svenske Rigsraad underretter Statholderne i Finland om, at der var Januar.? 
kommet Sendebud rundtom fra Sverig, som havde forlangt, at de ikke maatte samtykke nogen 
udenlandsk Herre til Konge, og at Raadet havde besluttet at besoge det berammede Mode 
i Kalmar ved S. Hans Dags Tid og forhandle, med hvad Laempe de kunde skillc Kong Hans fra 
dem; tillige havde de tilsvoret Sten Stnre Broderskab og Venskab; de havde opfordret Danzig, 
Konigsberg og de andre Hansestaeder til at besege Modet i Kalmar. — Uden Datum. (Svensk.) 
Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder II. 146-48. 1008 Kong Hans. 1495. 
5. Febr. 6. Febr. 12. Febr. 15. Febr. 6. Martil. 9. Martii. 11. Martii. 21. Martli. 24 Martil. *8329. Henrich Stampp.e og Moghens Stamppe af Kierlingberg og Claws Jenssen 
af Synderwang, Vaebnere, skjede Dalgardt i Hasing Herred i Villerslae til Hr. Gerloff 
Morthensson, Prior i 0e. — Ipso die beate Agathe virginis et martiris gloriose. 
Uueholms Diplomataiium, udg. af Nielsen S. 88—89. 

*8330. Inventarium paa Agord, som Mowritz Nielson antvordede Oleff Scriffuere 
tilligemed N«glerne og Fogeddommet. — Die beate Dorothee virginis. 
Danske Magazin 3. Raekke 111. 284-85. 

*8331. Instrumentum notariale, quod Liborius Meyer, in utroquejure doctor, con- 
ventui in Barndesholm libros complures donavit. Testes sunt Hartigh Poggewischk, 
filius quondam Wulff Poggewisch, et Hartigli Poggewischke, filius Benedicti Poggewisch 
in Gronholdt, Lubecensis et Sleswicensis diocesis. — Harndesholm, die Jovis duodecima 

mensis Februarii. 

Westphalen, Monumenta II. 4^8—92. Schroder, Papistisches Meklenburg II. 2562—68. 

*8332. Hinkick van Alevelde Benedictesons Gjenbrev, at han vil holde det til ham 

pantsatte Slot Glambeck nied Landet Femern Kongen til en tro Haand. — In den Elle- 

hagen, den sondach na Valentini. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichted. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 118—19. 

*8333. Hermyn van Haffn, Kannik i Lund og Degn paa Bornholm, Hans Jul, Sogne- 
praest i 0stre Marie Kirke Sogn og Hans Jepssen i S. Jacobi Sogn bekjende, at de ved 
Ridder Niels Agessens Begravelse herte hans Testamente , hvorefter han gav hver Kirke 
og hvert Kapel en rhinsk Gylden, til hver Sogneprest 3 Skilling Grot og til hver Sogne- 
degn 1 Skilling Grot, og at hans Efterleverske Fru Sophie havde betalt denne Sjaelegave. — 
Magleegordh, \ I. feria post festum Lucii pape. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 31. 

*8334. Benth Magensson med fem andre domme Torgers Qvinde i Borgh og 
hendes Penninge og Gods i Ridder Hr. Henrick Krwmdycke, Hevedsmand paa Bahus, hans 
Haender »fore kettery, som hwn wort greben fore«. — In opid. Oddewalle , feria 2. post 
dominicam lnvocavit. 

Danske. Magazin 3. Raekke II. 19. 

*8335. Nicolaus Vibergensis, Hartuichus Ripensis episcopi cum aliis episcopis, 
abbatibus, praepositis et prioribus testantur, Nicolaum Clausen, episcopum Arusiensem, 
nullo modo mortis domini Johannis Petri participem fuisse. — In oppldo Seby Arusiensis 
dioccscos, jn profesto beati Gregorii pape. 

Hiibertz, Aktst. vedk Aarhus 1. 79—80. 

*8336. Hans Jeipson, kaldet Glentze, Borger i Kjobenhavn, lejer af Doktor Erik, 
Degn i Kjebenhavn og Sogneherre til S. Peders Kirke sammesteds, og af Per Andersson 
og Hans Krefft, Kirkevaerger for naevnte Kirke, en Kirken tilhorende Bolig norden for S. Peders- 
stra'de. — Lawerdagen nest fore wor Frwe dagh i faste. 
0. Nielsen, Kjabenhavns Diplomatarium II. 170. 

*8337. Det svenske Rihsraai) opfordrer de 6 vendiske Staeder til at sende Udsen- 

dinge lil IJnionsmndet i Kalmar S. Hans Dag og tilbyder sin Maegling, hvis de have Klage- 

maal at fremfnre mod Kong llans eller hans llndersaatter. — Lincopingen , am auende 

Marie anunctiationis. (Plattydsk.) 

Styffe, Ridrag lill Skandlnaviens Historia IV. 183-84. Kong Hans. 1009 1495. 
*8338. Det svenske Rigsraad opfordrer Ordenen i Lifland til at sende Udsendinge 24. Martii. 
til Unionsmedet i Kalmar S. Hans Dag, hvis de have Klager at fremfere mod Indbyggerne 
i de tre nordiske Riger. — Lincopingen, in vigilia Marie annunciationis. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 185—86. 

*8339. Det svenske Rigsraads aabne Brev om den paa Modet i Linkoping fattede c. 25. Martii. 
Beslntning at understotte Rigsforstanderen Sten Sture, at forsvare Rigets Bedste paa 
Unionsmodet i Kalmar og at forsvare Riget mod Russerne. — Uden Datnm. (Svensk.) 
Styffe, Bidrag tlll Skandinavieus Historia IV. 188—90. 

*8340. Kong Hans' og Hertug Frederiks Befaling om Udgivelsen af den det fore- 27. Martii. 
gaaende Aar bevilgede Landehjaelp. — Rendesborch, am fredage vor Mitfasten. (Plattydsk.) 
Kalck, Staatsburg. Mag. IX. 468. 

*8341( = 5060.) For 6. Maji 133 8 6. Aprilis 6. Aprilis. 

Stemann, Geschlchte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 119—21. 

*8342. Oluff Jespersson, Borgcr i Kjobenhavn, tilstaar at have lejet en S. Peders 6. Apiiiis 
Kirke tilherende Gaard paa Norregade imod aarlig Leje af 9 Mark lybske Penninge. — 
Mandaghen effther Kaere sondagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium III. 15 — 16. 

*8343. Kong Hans' Forordning om, at Vold i Kjebstaeder skal betragtes som 21. Aprilis. 
ferske Gjerninger. — Slot Kalloe, tridie Paske dag. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. V. 81—82. 

*8344. Sten Sture, Sverigs Riges Forstander, fornyr Opfordringen til Baadet i 2. Maji. 

Wismar om at besflge Unionsmedet i Kalmar S. Hans Dag. — Amme auende Crucis. 

(Plattydsk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 190—91. 

5060 se *8341. 

*8345. Sten Sture, Sverigs Riges Forstander, sender Raadet i Danzig det svenske 
Rigsraads Indbydelse til at deltage i Unionsmodel i Kalmar. — Ame sonauende negest 
nha Johannis ante portam. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 191—92. 

5061. Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 41—43. 

*8346. Kong Hans kvitterer Borgemestre og Raad i Kjaerteminde for Paaskeskatten 
af deres By, 10 lodige Mark. — Ncesbtjhoved Slot, dominica Jubilate. 
Udt. i Aktstykker etc. udg. af Fyens llt Selsk. I. 157. 

*8347. Hertug Frederik stadfaester Privilegierne for Eiderstedt, Everschop og 

Utholm. — Auf vnserm schlale Lutken Tundern, den middewedten nha dem sondage 

Jubilate. (Plattydsk.) 

Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte IV. 117—18. 

*8348. Kong Hans stadfaester de af Kong Christoffer (af Baiern) Gildebrodrene i 2. Junii. 
Skinderembedet i Kjebenhavn givne Privilegier samt den Gudstjeneste, dc lade holde i 
Graabrodre Kloster i Kjebenhavn. — Wort slot Kojmeha/fn, then tiisdag nest effter wor 
Herres himmellfars dag. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 170—71. 
Regest. Dan. 11. Ser. I. 127 6. Maji. 
9. Maji. 10. Maji. 

10. Maji. 

13. Maji. 1010 Kong Hans. 1495. 

12. Junii. *8349. Kong Hans' Stadfaestelsesbrev paa en af Godi Ebssen, Herredsfoged i Hanst 

Herred, o. fl. afsagt Dom, hvorved Praesten Anders Pederssen og hans Efterkommere, 

Sognepraester til Skandrup Kirke, tildommes en haiv Otting Jord paa Skandrup Mark i 

Folge 8 Dannemaends Vidnesbyrd til »Vedermalsthing«. — Haffniw, in crastino Barnabe 

apostoli. 

Danske Magazin 3. Raekke I. 39—40. 

16. Junii. *8350. Kong Hans befuldmaegtiger flere danske og norske Rigsraader til Forligs- 

forhandlingen i Kalmar S. Johannes Dag. — Kjobenhavns S/ot, sancti Vilhelmi abb. Dag. 
Udt. i Aarsbeietn. fra Geheimcarch. IV. 277. 

20. Junii. *8351. Oluff Oxi, Ridder og Hovedsmand paa Seborg, giver Hr. Eskiill Goyae, 

Ridder og Hovedsmand paa Lindholm, Fuldmagt til at soge og indkraeve Erstatning for 
den Skade, som Fru Inghers Rorn og Arvinger gjorde paa Thorsse i den Tid, Hr. Eskiill 
havde lejet ham denne Gaard. — Uden Datum. 

Rjge, Peder Oxes Liv og Levnet S. 22. Datum efter Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, 

Diplom. S. 186. 

22 Junii. *8352. Jens, iErkebiskop i Lund, forunder Peder Lang og hans Rroder Jep Lang 

for bevist Tjeneste Frihed for al aarlig Skat og Afgift for deres Ronder og Vornede paa 
Rornholm. — Kobinge in Gersherrit, in festo decem millia militum. 
' Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 31—32. 10. Julii. 28. Julii. *8353. Dronning Dorothea forlener Arild Ragge med Jemteland. 
nostro Ka/undeborgh, die beati Kanuti regis et martiris. 
Diplomatar. Norveg. II. 724 — 25. In castro *8354. Jesse Pederson, Rorger i Flensborg, giver Kirkeherrerne og Vikarerne i 

Frue Kirke i Flensborg Arveskjode paa 28 Skilling lybsk aarlig Rente i sit Hus til en 

evig Regaengelse for Hr. Nicolaus Petri. — Des dinxdages na sunte Jacobs dagh apostoli. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 705—706. 

31. Julii. *8355. Instrumentum Notariale de conventu Calmarniae celebrato. — In ecclesia 

monaslerii sanctimonatium exlra portas opicli Calmarnensis, die veneris vltima mensis Julii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 277—80. 6. Augusti. 
17. Augusti. 21. Aui^usti. 5065. Aarsberetn. fra Geheimeavch. III, Tillaeg S. 20. 

*8356. Anthomus Raeffei.t, guardianus Nouimagensis et commissarius Oliuerii 
Ancullardi, fratrum omnium minorum partium cismontanarum generalis vicarii, fratres el 
sorores confraternitatis sanctorum Luce et Loy in confraternitatem fratrum minorum ot in 
participationem bonorum spiritualium eorum recipit. — In conventu nostro Flcnsburgensi, in 
octava sancti Laurencii. 

0. H. Moller, Nachrichten u. Urkunden, welche Ludolphum Naamannl betreffen, S. 12—13. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 707. 

*8357. Sex svenske Riosraader befuldmaegtige ti af deres Medbrodre til at mndes 
i Kalmar nu om S. TKgidii Dag na;stkommende (1. Septbr ) med Kong Hans' Ldsendinge. 
— Calmarne, fredagen nest fore s. Rartholomei dagh. (Svensk.) 

Aarsberctn. fra Geheimearch. IV. 281. Kong Hans. 1011 1495. 
*8358. Kong Hans pantsaetter alt Rannes Gods i Kalle Len og 5 Gaarde i Knuds- 28. Augusti. 
torp i Havelberg Herred for 108 rhinske Gylden og 148 Mark danske til Jorgen Rud, 
Embedsmand paa Holbaek. — Kjeb. Slot, S. Augustini Dag. 
Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 55. 

*8359. Erik Ottsen (Rosenkrans), Ridder, til Skiern tillader, at den af bam 29. Augusti. 
stiftede Gudstjeneste i Helligaandsklostret i Kjobenhavn maa holdes af en Klosterbroder, 
og giver nogle yderligere Bestemmelser om denne Gudstjeneste i S. Anne Kapel. — Hafnice, 
ipso die decollationis s. Johannis baptistaB. 

Rordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 113—14. 

5068. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren S. 1011 (Kvartudg. VI. 116—17). 1. Septbr. 

*8360. Statutum capituli Ripensis, »quod nullus erit .particeps annone capituli, 1- Septbr. 

nisi habuerit decem marcas in plumbo tempore computationis circa Egidii.« — Die 

Egidii abbatis. 

Udt. i P. Terpager, Ripae Cimb. S. 139 og i 0. NieUen, Samling af Adkomster osv. for 
Rlbe Domkapitel S. 91—92. 

*8361. Det svenske Rigsraad underretter Raadet i Danzig og de andre Hanse- 1- Septbr. 

staeder om Grunden til, at Modet i Kalmar er gaaet over Styr, og meddeler det, at et nyt 

Mede er blevet bestemt at holdes i Nyledose naeste Midsommer. — Calmarnie, ipso die 

Egidii abbatis. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 192—94. 

5069. Brudst. i 0. Nielsen, Kjebenhavns Historie 1 177—78. 8. Septbr. 

*8362. Haiss van Aleveldes Overenskomst med Collmar Sogn; heri omtales, at 29. Septbr. 
Kong Hans og Hertug Frederik have solgt ham Haseldorp. — Am dage s. Michaelis 
archangeli. (Plattydsk.) 

Matthiessen, Die Marschguter Seestermuhe, Grosz- und Klein Collmar S. 230—31. 

*8363. Oltjf Oxe, Hevedsmand paa Soborg, kjender det Brev, han havde af Hr. 16. Octobr. 
Henrik Krummedige, og alt andet, som var dem imellem, dedt og magteslost. — Fredagcn 
efter Calixti Dag. 

Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 5. 

*8364. Hans Perssen, Raadmand i Helsingor, skjaenker en Bod i Helsingor til 31. Octobr. 
»en byes wowe» (Vejerbod), imod at der hver Dag skal klemtes med den sterste Klokke 
i S. Olaui Kirke, naar Klokken er tolv. — Neslwed, alle Helierne afften. 
Aar8beretn. fra Geheimearch. IV, Tillaeg S. 5. 

*8365. Kong Hans stadfa^ster Tolderen i Helsingor, Hans Pedersens Gavebrev 31. Octobr. 
paa en Bod i Helsinger til Vejerbod (Nr. *8364). — Nestwedh, alle Gudz helgen affthen. 
Aarsberetn fra Geheimearch. IV, Tillaeg S. 5—6. 

*8366. Erick Nielsen, Doktor i Kirkeloven og Degn i Kjobenhavn, vidner, at 17. ^ovbr. 
hau, siden han blev Degn, har oppebaaret Degnepenge af Kirkevaergen i Grenolth. — 
Ha/fnie, 3. feria prox. post festum beati Briccii confessoris. 
Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 187. 

*8367. Biskop Niels i Aarhus kvitterer Borgemestre, Baad og Kaemnere samme- 20. Decbr. 
steds for Byens Skat, 200 Mark lybsk. — Arusie, vigilia sancti Thome apostoli. 
llubertz, Aktst. \edk. Aarhus I. 81. 

127* 1012 Kong Hans. 14')5. *8368. Nicolaus Ebbonis, canonicus ecclesiae Ripensis, curiam suam in Nor- 
mantzgade situatam capitulo Ripensi et ecclesiae cathedrali pro anniversario suo perpetuo 
tenendo deputat. 

Udt. i P. Terpager, Ripre Cimbr. S. 256. 

*8369. Hr. Jens Madsen af Visborg tilskjoder sit Kapel i Mariager Klosters 
Kirke 6 Gnarde og 3 0de Bol i Skringstrup i Skals Sogn i Binds Herred og en Gaard 
i Aasbek i Aars Herred for Messer at holdes. 

Udt. i Danske Magazin VI. 196; jvfr. S. 115. 

*8370. Vidisse af et Thingsvidne af 27. Maj 1480 (se Nr *7563), udstedt af 
Praester og Vikarer ved Vor Frue Kirke i Kjobenhavn. 
Ny kirkehist. Samlinger II. 531—32. 

"8371. Mageskifte imellem Antvorskov Kloster og Naestved Kloster. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 352 og i Programma scholae Herlovianae. 
1786 S. 158. 

*8372. Beretning om en Samtale mellem iErkebiskop Jakob Ulfsson ogStenSture; 
heri berores oftere Forholdet til Kong Hans, tidligere Forligsforhaudlinger med Danmark, 
o. s. fr. — Lpsala. 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 23-34. 

*8373. Begnskab over Gottorp Tolden for Aaret 1495. (Plattydsk.l 

Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 927—28. 

*8374. Bcgnskab for Aaret 1495 af (Hertug Frederik af Gottorps Sekretaer) 
Helmold Alverdingk. (Plattydsk.) 

lirudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 926—27. 1495? 

*8375. Statuta synodalia ct provincialia Ecerdi episcopi Slesuicensis. — Sine anno. 
Thorkelin, Gamle danske Kirkelove S. 85—103. 

*8376. Fortegnelse over de pantsatte Slotte og Indtaegter i Slesvig og Holsten. 
— Uden Aar. (Plattydsk.) 

Orkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. IV. 257—69. 1495—1498. 

*8377. 12 Medlemmer af Ribe Domkximtel forpligte sig indbyrdes til ikke at 
sarntykke i, al den nuva;rende Biskop faar en aarlig Hjaelp af Stiftets Kirker uden skjellig 
Grund, eller i, at Biskoppen eller nogcn anden indblander sig i de ringere Praelaters og 
og Provsters Jurisdiktion. — Uden Aar. 

Drudst. og Udt. i Kinch, Ribe Bys Hist. indtil Reform. S. 407. Kong Hans. 1013 1496. 
1496. 5 - Januar - 

*8378. Kong Hans saelger Godset Kaden med tilliggende Landsbyer til Hans van 

Aleuelde, Ridder. — Up unsem slale Sonderborch , am avende der hilligen dree Konige. 

(Plattydsk.) 
Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. III. 225 — 27. 

*8379. Kong Hans beder Hertug Albrecht af Sachsen at skaffe en Erklaering af 5 Januar. 
tydske Retslaerde om Striden med Sverig og at formaa den romerske Konge til at udstede 
Forbud til Hansestaederne mod at understotte Sverig. — An vnseme slothe Sunderborch, ame 
auende der hilligen drier Koningh. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 199—200. 

5076. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 708—10. U Januar. 

5078. Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 141—42. 25. Januar. 

5079. Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 142. 8. Febr. 

*8380. Borgemestre og Raad (i Rendsborg) bevidne, at Detleff Langclawes har 17. Febr. 
solgt til Forstanderne for Vor Frue Tider 45 Mark Hovedstol i sit Hus der i Staden. — 
Des mytwekens erst in der Vasten. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VII. 81—82. 

*8381. Kaimtlet i Aarhus Domkirke kundgjor et med Biskop Niels Clawessens 22 Febr. 
Samtykke indgaaet Forlig mellem det og Borgemestre, Raad og Meuighed i Aarhus, hvor- 
efter Byen skal vaere fritaget for at svare aarlig Jordskyld af Raadhuset til S. Clemens 
Domkirke, hvorimod Domkirken skal nyde Jordskylden af forskjellige andre Jorder og 
Gaarde. — Arusice, die cathedre beati Petri apostoli. 
Hiibertz, Aktst vedk. Aarhus I. 81—82. 

*8382. Kong Hans' Brev til Staden Malmo om den Dragt, som almindelige og 3. Martii. 
uheviske Kvinder skulle baere. — Aars, thorszdagen nest effter dominicam Reminiscere. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. V. 82 — 83. 

*8383. Kong Hans bevilger, at Sandemaends Tog i Aarhus for Fremtidcn maa 4 Martii. 
vaere et »omgangendes« Tog, saa at fire nye Sandemaend beskikkes hvert Aar, samt at 
Sandemaend i Aarhus, der faeldes for deres Tog af Biskop og Bygdemaend, ikke skulle 
vaere faldne for mere end som Sandemaend i Viborg faeldes for, og ikke for deres Mand- 
held. — Aarss, sancti Lucii papae Dag. 

Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 83—84. 

*8384. Det svenske Rigsraad befuldmaegtiger Nigiels Clawesson og Aruidh Knutsson 4. Martii. 
til at foreslaa det danske Rigsraad at udsaette det paa Medet i Kalmar forrige Aar berammede 
nye Mode i Nylodose ved S. Hansdags Tid paa Grund af Krigen mod Russerne. — Vpsala, 
fredagen nest epther dominicam Remimscere. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 203—204. 

"8385. Kong Hans stadfaester en mellem Kapitlet i Aarhus og Borgemestre, 5. Martii. 
Baad og Menighed sammesteds indgaaet Kontrakt angaaende Raadhuset i Byen og andre 
Jorder (se Nr. *8381). — Aarss, lawerdagen nest fore sendagen Oculi. 
Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 84. 1014 Kong Hans. 1496. 

6. Martii. 9. Martii. 9. Martii. 13. Martii. 13. Martii. 13. Marlii. 16. Martii. II. Aprilis. 26. Aprilis. 2. Maji. *8386. Kong Hans forbyder sine Fogder og Embedsmaend at gjore Borgerne i 
Aarhus nogen Hinder i deres Privilegier paa frit Fiskeri i salt Vand under Jylland og 
Toldfrihed. — Aarss, sendagen Oculi. 

Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 85. 

*8387. Amager Landsthingsvidne, at Niels Andersson Guldsmed, Borger i Kjaben- 
havn, skjoder tre Boder og et Herberg ved Stranden med del dertil horende hodsted i 
Dragor til S. Margrethe Alter i Frue Kirke for en aarlig Sja?lemesse. — Awaye landzliny, 
othensdagen naest fore Medfaste sondag. 

Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 114—16. 

*8388. Kong Jakob IV af Skotland giver Kong Hans' og Ilertug Frederiks Under- 
saatter Bet til at handle overalt i Skotland og der at saelge det Bytte, som de gjere. — 
Stermeliny, 9. Martii. 

Udt. paa Uansk i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1012 (Kvartudg. VI. 119). 

*8389. Kong Hans' Kvittering til Fru Anna, Holgerd Ericssons Efterleverske, for 
riglig aflagt Begnskab af Skanderborg Slot for den Tid, hendes Husbond og hun have 
havt det i Forlening. — Horsnes, Midfaste sendag. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 188. 

*8390. Anne Henriksdatter, Holgerd Erickssens Efterleverske, tilstaar at vaere 
Kongen skyldig 200 Mark, 1 Stykke Leydisk og 2 x k Medelbusk af Cristiern Jwdes Oppe- 
bersel og 200 Mark Afgift af Skanderborg Slot samt 35^/a Mark, 3Va Leydisk og 2 x /a 
Medelbusk af Hwasses Begnskab. — Horsens, sendagen Letare. 
Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. 1, Diplom. S. 187 — 88. 

"8391. Biskop Kari. (Bonnov) af Odense udsteder Statuter for Jomfru Marie Psalters 
Broderskab i Odense. — Ollonie, dominica Letare in medio quadragesime. 

Almcennyttige Samlinger XXXV. 65—69. Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. 1. 59—61. 

*8392. Instrumentum notariale, quod Jesperus Johannis, canonicus, ex parle 
Nicolai Scaffue, episcopi Boskildensis, contra usurpationem et occupationem castri et 
oppidi Hafniensis reclamavit. — Die vero mercurii, mensis Marcii XVI. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 65—68. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 231—33. 

*8393. Enwai.uus Soveisbroder, Domprovst i Slesvig, meddeler Baadet i Kiel, at 

han paa Grund af Sygdom ikke kan komme til Modet i Preetz, men henviser det i sit 

Sted til Biskoppen af Liibeck til at tage sig af dets Sager. — Slessvick, am mondage na 

Quasimodogeniti. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gcsch. VII. 116. 

*8394. Gertri'd Pktersdatter, Gwaert Grubes Efterleverskc og Forstanderske i 
Vor Frue Kloster i Boskildo, giver sin Gaard, liggende ved Kattesundet i Kjobenhavn, til 
S. Margrete Alter i Vor Frue Kirkc for en evig Sjaelemesse. — Ex civilate lioskildensi, 
fferia 3. prox. post fcstum b. Marci mart. et ewang. 

Rordam, Kjobenhavns Kirkcr og Klostere, Tillseg S 116—17. Brcvct blev stadfaestct 

paa Kongens Retterlhing d. 27. Juni s. A. Smstds. S. 117. 

*839;">. Jordebog over Ejendommene i Kjobenhavn, optaget af Byskriverne i Staden. 
— Mandagen nest fore hclli Kors dagh invencionis, uden Aar. 

Pontoppidan, Origincs Hafn. S. 443—48. 0. Mielscn, Kjubcnhavns Dipiomatarium 1. 234—46. Kong Hans. 1015 

1496. 

*8396. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilkjender Anne Tammessen en 2 Maji. 

omstridt Guard i Croppe og bekraefter den af hende af denne Gaard givne Gave til S. 

Johannes Rloster ved Slesvig af 4 »Heitscheffel« (Byskjaepper) Rug aarlig. — Am mandage 

na Philippi vnd Jacobi apostolorum. (Piattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VI, Repertor. S. 121—22. 

*8397. Johannes Langejohan, decanus cathedralis ecclesiae Zwerinensis, clericis 5. Maji. 
per Lubicensem, Ratzeburgensem, Roschildensem et alias dioceses conslitutis resigna- 
tionem canonicatus Lubicensis a Conrado episcopo Swerinensi factam notificat. — In 
castro Butzovv, die jovis quinta mensis Maji. 

Schrdder, Papistlsches Meklenburg II. 2583—87. 

*8398. Thingsvidne, aesket af M. Niels, Degn i Ribe, at man aldrig har hert 7 Maji. 
eller spurgt, at Hanss Jensson i Awctrop nogensinde har vaeret inden Qre Stokke paa 
Goring Herreds Thing og budt Lavhaevd til paa noget Gods paa Sendhergrisbech Mark. — 
Goringherritz lingh, lewerdagh nest for helle Torsdagh. 
Danske Samlinger 2. Raekke II. 29. 

*8399. Skraa for Sxedegildet i Odense, omfattende Grovsmede, Kleinsmede, 13. Maji. 
Kjedelsmede, Grydestebere, Pladeslaaere, Remmesnidere, Svaerdfegere , Sadelmagere og 
Kandestebere, fornyet og forbedret af Borgemestre og Raad sammesteds. — Olthinioe, 
sexta feria infra octauas ascencionis Domini. 

Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I 42—47 (med et Tillaeg af femte Juledag 1544 

(o: 29. Decbr. 1543). 

*8400. Det svenske Rigsraad meddeler Rorgemcstre og Raad i Danzig, at der ig Maji. 
finder Underhandlinger Sted mellem Kong Hans og Storfyrsten af Moskov, og beder om 
Stadens og de evrige Hansestaeders Lnderstottelse i Anledning af Russernes Indfald i Fin- 
land. — Slockkolm, die secunda prox. ante Pentecostes. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinavlens Historia IV. 206-208. 

*840l. Hertug Frederiks Brev til Staden Kiel om Anvendelsen af den lybskc 21 Maji. 
Ret. — Gottorp, am Pingstavende. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenla IV. 3247—48. Sclrwarze u. Fehse, Nachrichten v. d. Stadt Kiel 
S. 202-204. 

*8402. Kong Hans bevidner Hinrik Breydes Salg af Lyndauw Gaard til Clawes 24. Maji. 
Ratlouw (Nr. *8222). — Lp unsem slote Flensburg, am dingesdage in den Pinxten. (Plattydsk.) 
Zeitschr. f. Schleswig-Ilolstein-Lauenburg. Gesch. III. 227 — 28. 

*8403. Greiers Magensson, Raadmand i Kjobenhavn, giver sin Gaard paa Amager- 26. Maji. 
torv til S. Margrete Alter i Frue Kirke for to ugentlige Messer og en aarlig Begaengelse. 
— Ex civitate Haffnensi, fferia quinta Penthecostes. 

Rerdam, Kjobenhavns Klrker og Klostere, Tillaeg S. 118—19. 

*8404. Kong Hans beder Rigsraad Mauritz Nielsfin at komme til Kalundborg 31. Maji. 
Sendag for S. Johannis Midsommers Dag (19. Juni), da han onsker at tale med ham an- 
gaaende vigtigc Sager. — Nyborg, tiisdagen nest efftir sendagen Trinitatis. 
Danske Magazin 3. Rskke III. 285—86. 1016 Kong Hans. 1496. 

14. Jimii. *8405. Bjorn Johansson, Ridder, tilstaar at have modtaget af Fru Sofie Ludvigs- 

datter, Hr. Tellof Eriksons Hustru, 80 Mark af de 200 Mark, som vare hans Andel i Gaarden 
paa Horsetorvet i Odense. — Tirsdag for Viti et Modesii Dag. 

Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 45. 

15. Junii. *8406. Kong Hans kvitterer Hr. Henrich Krummedike, Embedsmand paa Bahus, 

for al kongelig Indtaegt af samtlige hans norske Len fra den Tid, han fik disse, og til 
denne Dag. — Kobnehaffnen sfot, sanctorum martirum Viti et Modesti dag. 
Diplomatar. Norveg. II. 727 

16. Junii. *8407. Gerloff Morthenssen, Prior i Kloster, skjoder til Dueholm Kloster en 

Gaard i Villerslae By i Tywdt, en Gaard i Ilesselberig og en Gaard i Vestheratzels i 

Mors for Aflioldelsen af tre ugentlige Messer og tre aarlige Begsmgelser. — Duholm, die 

Vilhelmi abbatis. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 88. 

2i. junii. *8408. Askiems Herreds Thinosvidne, at en Holm, som kaldes Hwijnggii, «affhedhen 

hoosz« har ligget til Sverig og til Elfsborg. — Tijsdagen nesth effter s. Botulphi dagh. 
Oedman, Bahus-Lans Beskrifn. S. 378—80. 

22. junii. *8409. Vidnesbyrd, at Hwinggaeholm »aff hedhenhess« har ligget til Sverig og til 

Elfsborg (og ej til Danmark). — Swwedaal, odensdaghen nest fore S. Johannis bapt. dagh. 
Handl. ror. Skand. Hist. XXIX. 42-44. 

27. j un ii. *8410. Kong Hans giver Hr. Lauris Marthensen, Vikar i Frue Kirke i Kjobenhavn, 

Stadfaestelse paa et Gavebrev af Borgeren Niels Anderssen Guldsmed (se 3\r. *8388). — 
Haffnis, feria 2. prox. ante festum sanctorum 1'etri et Pauli. 

Rordam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 120. 

28. junii. *8411. Kong Hans giver Hr. Lauris Marthensen, Vikar i Frue Kirke i Kjebenhavn, 

Stadfaestelse paa et Gavebrev af Raadmanden Greiers Magensen (se Nr. *8403). — Haffnis, 
vigilia beator. apostolorum Petri et Pauli. 

Rordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 121. 

2. juiii. *8412. Landstiiingsvidne, aesket af Anders Jwel, Foged paa Bjornholm, at hans 

to Lov- og Lavhaevdshoriuge vidnede, at han paa Snnder Herredsthing har vundet Lavhaevd 

paa Hr. Erick Ottessens Vegne paa alt det Gods i Herredet, som ligger til Bjernholm, og 

at han paa Drammelstrup selv tolvte indvordede Bjornholm med Ladegaardene Drammel- 

strup og Obdrup og ovrige Tilliggende. — Wiborg lanlzting , louerdag paa wor Frwe dag 

visitacionis. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 189—91. 

Ante 7 .lulii. *8413. Optegnelse om Kong Hans' Instruktion for nErotte Rnczouwen» (Hr. Otte 

Bantzovv), Bidder, til Hertug Georg af Sachsen, hvem han skal bede laane Kongen 500 
Eodfolk for 3 Maaneder til Krigcn mod de Svcnske, samt om Hertugens Svar. — Uden Datum. 

Fryxell, Handl. ror. Sverges Hist. IV 5—8. Jvfr. *8434. 
7. juiii. *8414. Kong Hans' Brev til Dr. Hans Claucsson, Kansler, og Ilr. Henrick Krum- 

medige, Riddcr, at hvis de endnu ikke have faaet Lejde did (o: til Modet i Lodase), skullc 
de Bende to M;rnd did, for at kundgJHre, hvorledcs dc nu saa laenge havde ventet, og at de 
endnu vare rede lil at mode, hvis nogen kunde give dem Lejde. — Pa vorl slot liepnehaffn, 
torsdagen nest efftir wor Frwe visitationis dag. 

D.inske Magazin 3. Raekke II. 19-20. Kong Hans. 1017 1496. 
*8415. Hertug Albrecht af Sachsen lover Kong Hans at sende 500 Mand Fod- 7. Jul». 
folk til Seeburg til Undsaetning mod Sverig, naar det forlanges, samt meddeler, at Greven 
af Honstein allerede har faaet Befaling til at afstaa fra Fjendtligheder mod Rongen og 
hans Broder. — Augspurg, am dornstag Williboldi. (Tydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 208—10. 

*8416. Borgemestre og Raad i Odense udstede et aabent Brev om de Staden af 22. Juiii. Kong Hans d. 19. Decbr. 1493 givne Privilegier (se Nr. *8264). — Ottonie, ipso die b. Marie 
Udtog i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 44—45. Magdalene. *8417. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten stadfaester Staden Haderslevs Pri- 25. Julii. 
vilegier. — Slot Hadersleven, am dage Jacobi apostoli. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta IV. 1985—87. 

*8418. Jep P.edersen, Borger i Kjebenhavn, giver to Gaarde i denne Stad og en 4. Augusti. 
Gaard i Ysowe til S. Margrete Alter i Frue Kirke for to ugentlige Messer og en evig Be- 
gaengelse. — Haffnis, in profesto s. Oswaldi regis et martiris gloriosi. 
Rordam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 121 — 24. 

"8419. Hans Korte og Oluf Skredder, Borgere i Kjobenhavn, saelge som Proku- 15. Augusti. 
ratorer for Graabrodrekloster en af Klostrets Gaarde i Staden til Borgeren Pether Becker. 

— Kebnnehaffn, mandagen nest effther s. Laurencii martiris. 

Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 124—25. 

*8420. To Borgemestre i Viborg vidne, at efter Byens Stadsret gaa Bygninger, 16. Augusti. 
som ere lejede paa Kannikers eller andre gode Maends Jorder, i Arv Barn efter Barn, 
saa laenge Lejeren udgiver den fra forst af fastsatte og uforhfljelige Jordskyld til Jorddrotten. 

— Tisdag nest effther wor Ffrue dag assumptionis. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 193—94. 

*8421. Niels Henricksson, som sad i Landsdommers Sted paa Sjaellandsfar Lands- 24. Augusti. 
thiug, kundgj^r,- at Oluff Matzen paa Hr. Henrick Krwmediiges Vegne denne Dag lod 
«■maelae ffredhen aff Jess Nielsson oc Per Jensson ffor rymning wt aff Awersie«. — 
Sielandzffare landzting, then onsdag, som sancti Barthoiomei apostoli dag vppaa fald. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 20. 

*8422. Kong Hans' Vidnesbyrd om, at paa Retterthinget i Kjebenhavn skjedede 29. Augusti. 
Raadmand Gregers Magensen sin Gaard til S. Margretes Alter (se Nr. *8403). — Kopend- 
haffn, S. Johannis baptiste dag decollacionis. 

Rordam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillseg S. 125— 20. 

*8423. De i Stockholm forsamlede svenske Rigsraaders Skrivelse til Sten Sture i 20 Septbr. 
Finland angaaende Brev og Bud, der skulde sendes til Kong Hans, hvori de bcbrcjde 
ham , at han mod Lofle var afrejst til Finland, forinden Brevet havde kunnet forelaegges 
ham til Gjennemsyn og Forsegling; desuden skrive de, at Pavens Brev til Kong Hans vil 
blive afsendt, saa snart de erholde Brevene fra Rom, der ere ankomne til Liibeck. — Ex 
Holmis, in vigilia sancti Mattei apostoli et evangeliste. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 34-39. Arwidsson , Handl. tiil Finlands Hafder I. 
158-62. 
Regest. Dan. II. Ser. I. 1-28 1018 Kong Hans. 27. Octbr. 


5095. 


12. Novbr. 


5098. 


24. Novbr. 


*8427. 1496. 
20. Septbr. *8424. Arne Giihnersson, Forstander i Castel, svarer Fru Anna paa Bahus, at han 

ikke kan opfylde hendes Onske om at laane hende Laerred, Krydderi og andet, da hans 
Skib endnu ikke er kommet af Sted til Holland. — Castelle, vigilia Mathei, uden Aar. 
Diplomatar. Norveg. II. 728. 

26. Octbr. *8425. Sjellandsfar Landsthings Vidne, aesket af Hr. Steen Bille, Landsdommer 

i Skaane, at der ikke nogensinde ved dette Thing var kaeret over det Kjeb, som var gjort 
mellem Kong Christiern og Fru Ceciliae (Thorbern Billes Efterleverske) og hendes Bern 
angaaende den Arv, som tilfaldt Hr. Yuer Axelson efter Hr. Torbern Billes Datter og 
som var tildomt Kronen. — Then othensdagh nest fore apostolorum Symonis etJude dagh. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1855 S. 41—42. 

26. Octbr. *8426. Broder Niels Tordssois, Guardian i S. Anne Kloster i Helsingor, etc. give 

Symen Nielsson og M. Pawel Andhersson, Kanniker i Kjobenhavn, Fuldmagt til at skjode 

en Gaard i Lwnetoffte, som Truels Ericssen gav Klostret, til Biskop Niels Skaffue i 

Roskilde. — In conuentu sancte Anne extra oppidum Helsingoer, vicesima sexta mensis 

Octobris. 

Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 20, jvfr. Fortalen. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium III. 16—20. 

En Rettelse i Uarner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, S. LX. 

Bertolt Llbeke tilskriver Hr. Henrick Krummedige, Hovedsmand paa 
Bahus, angaaende forskjellige Sager, han skal udrette for ham, og «nsker at traeffe ham i 
Borgesyssel. — Anslo, vp ssunte Kattrin avent. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. IX. 395. 

24. Novbr. *8428. M. Johannes Detens, Domherre til Slesvig og Kirkeherre til Milstede og 

Uusum, tilstaar, at Indbyggerne i Husum have aflost den dem paahvilende aarlige Bente 

af 4 Mark lybsk til Kirken i Milstede ved Betaling af 60 Mark lybsk. — Am auende Ca- 

tharinae virginis. (Plattydsk.) 

Beccau, Gesch. Husums S. 240—41. Krafft, Zweyfaches Jubel-Gedachtnis S. 436. 

30. Novbr. *8429. Jacobi archiepiscopi Upsalensis ad episcopum Aboensem litterae, in quibus 

nihil sequi posse dicit, si divisio in regno hoc tempore fiat, nisi regni destructionem 
et Buthenorum et Dacorum profectum. — Ex Vpsalia, die s. Andree apostoli. 
Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 56—63. 

Ante 4. Decbr. *8430. JSrkebiskop Jacob Ulfssons Skrivelse til Sten Sture i Finland , hvori han 

bl. a. advarer mod indre Tvedragt, thi »da kom visselig Busserne og de Danske fra hver 
sin Side og fordaervede os alle«. — Ex Vpsalia, uden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 45-48. 

4. Decbr. *8431. jftrkebiskop Jacob af Upsala tilskriver Hr. Sten Sture i Finland, at Efter- 

retningen om de pavelige Breves Ankomst til Lubeck endnu ikke har bekraeftet sig, satnt 
at rnan endnu ikke har hort fra de svenske Sendebud i Danmark, Erik Erikson og Aivid 
Knutson; desuden skriver han om Krigen i Finland. — Ex Vpsalia, die sancte Barbare 
virginis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skaad. Hist. XVIII. 42—45. Arwidsson, Handl. til Finlands Hiifder I. 

167-70. Kong Hans. 1019 *8432. iErkebiskop Jacob Ulfssons Skrivelse til Sten Sture, hvori han bl. a. ad- 
varer ham mod at vende tilbage fra Finland; hans Fravaerelse brugtes jo til Undskyldning 
for at afslaa Modet i Ledose og dog kom han tilbage i Fasten; gjentog dette sig nu, 

— Ex Vpsalia, die Concepcionis. (Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 48—51. 1496. 
8. Decbr. maatte man desto snarere vente Orlog fra Danmark 5100. Annaler for nordisk Oldkynd. 1851 S. 235—37. 15. Decbr. 

*8433. Forpligtelsesbrev, udstedt af Nickels Topessen, Herredsfoged, Sandemaend, 30. Dccbr. 
Bonder, Faestere og menige Indbyggere i Sognene Hatsted og Schowbul om den Afgift, de 
skulle svare til Hertug Frederik af Gottorp af de Inddigninger, der skulle foretages i Hat- 
sted-Marsk. — Uppe der borg Gottorpe, ame fridage na sunte Thomasdage Cantuacensis 
des hilligen martelers unde bischoppes, 1497. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 125—28. 

(Da Fredag efter S. Thomas Dag ikke falder i Aaret 1497, maa Aarei antages for begyndt 

med Juledag, og Aarstallet altsaa vaere 1496.) 

*8434. Beretning fra Kong Bajns (sendt til det sachsiske Hof) om Forhandlingerne 

mellem ham og Sverig fra Faderens Dod og indtil Kalmarmodet, hvor han i 6 Uger for- 

gjaeves oppebiede de svenske. — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Fryxell, Handl. ror. Sverges Hist. IV. 1—4. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia 

IV. 200—203, hvor tillige de tydske Doktoreis Betsenkning er tilfejet. Jvfr. Nr. *8413. 

*8435. Kong Hans giver Lambert Hermelin Bevilling til at anlaegge et Saltvaerk 
ved Saltkilden udenfor Kolding, samt indrommer ham Plads i Vaerkets Drift, mod at han 
tilsvarer Kongen Halvdelen af Udbyttet. 

Udt. i Fyhn, Efterretn. om Kolding S. 246. Jvfr. Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1012 
(Kvartudg. VI. 119). 

*8436. Kong Hans stadfaester Arnsbok Kloster i Besiddelsen af det af Hans van 
Bockwolde kjobte Gods Equelstorp. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. Hl. 137—38. 

*8437. Thingsvidne om, at Hr. Anders Olsson og hans Arvinger have skjsenket 
en Gaard i Tyffstoffthae til Praestebordet i Tjaereby. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 388 og i Programma scholae Herlovianae 1792 
S. 225-26. 

Thingsvidne om hvad Jord Affno Maend have udlagt til Swyno Maend. 
Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 346 og i Programma scholae Herlovianse 1786 
S. 147. 

Smedenes Gildeskraa i Ystad. 
Danske Samlinger IV. 338—45. 

Regnskab for Aaret 1496 af (Hertug Frederik af Gottorps Sekretaer) Helmold 

(Plattydsk.) 
Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense U. 928. 

Liste over Udbudet af Kjobstaederne samt Gejstlighedens og Adelens Folk. 
Danske Magazin 4. Raekke 11. 150—51. "8438. *8439. *8440. 
(Alverding). 

*8441. 1496? 

*8442. Skraa for Kjedmangerembedet i Kjobenhavn. — Uden Aar. 

0. Nielsen, Kjobenbavns Diplomatarlum II. 488—91 (om Aaret se S. 491). 

128* 1020 Kong Hans. 1496. 

Post 1496. 

*8443. Henrik Bakes Regnskab for Oppeborsler og Udgifter i Aarene 1488, 1489, 
1490 og 149G, aflagt til Hertug (Frederik). — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense .11. 921—23. 

1497. 1497. 

6. Januar. *8444. Elzebe Hartwk;sdatther, Goske Barbaecks Efterleverske. , tilskjoder Erick 

Styggae i iMattrop og hans Husfrue Kirstine Nielsdatter to Gaarde i Halle i Grestrop Sogn 

i Torsting Herred med Halle So og Foorsyoo til Midtstroms. — Maltrop, die sanctorum 

trium Regum. 

Barner, Fam. Rosenkrantzs Hist. I, Diplom. S. 192. 

7. Januar. *8445. EsKin.i. Goye, Ridder, i Gitzleffellae pantsaitter en Gaard og Grund i Torpp 

i Falster til Oleff Holgerdssen, Hovedsmand paa Nykjobing, for 100 rhinske Gylden. — 
Gitzlefellu\ ipso die beati Kanuti ducis eth martiris. 

liarner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 193 — 94. 

7.— 13. *8446. Detlef van der Wysch lover at pantsaette til Otte Stake, Schack Rnmor, 

Kersten Wonsfleth, Jachim Pletz og Wulf van der Wysch nogle Gaarde i Landsbyerne 
Liitkeholm og Westerbergh samt en Eng kaldet Keltbekenhamme som Sikkerhed for den 
Pengesum, for hvilken de ere i Kavtion for ham til Emeke Sesteden Marquardesson. — 
In den aehten dagen der hilgen drier Koninge. (Plattydsk.) 

Stemaun, Geschichte d. offentlichen u. Privat - Rechts d. Herzogthums Schleswig 111. 
121-22. 

8. Januar. *8447. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilkjender M. Johan Tctens, Kirke- 

herre til Millstede og Kapellet i Husum, Ret til 20 Mark lybsk aarlig Bente af ludbyggeme 
i Husum. — Gottor/, am sondage in der hilligen drey Konige achte dage. (Platlydsk.) 

Beccau, Gesch. Husums S. 241—44. krafft, Zweyfaches Jubel-Gedachtnis S. 437—38. 

16. Januar. 5102. Annaler for nordisk Oldkynd. 1851 S. 237—39. 

6. Febr. *8448. Kong Haiss tillader, at Sandemaend i Viborg herefter skulle to-ve og svaerge 

der i Byen , saavel paa Byens som paa Sagvolderens Vegne, naar de kraeves lovlig dertil. 
— Aarss, mandagen nest efftir Flesksendag. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 194- Smlgn. Heise, Diplomatar. Vibergeuse S. 108. 

9 Febr. *8449. Tydsk Rigsdags Beces i Lindau. 1 § 29 omtales, at der paa den naeste 

Forsamling skal tages Beslutning om et Gesandtskab til Kongen af Danmark. — Lindaw, 
donrstags nach dem sontag Esto michi. (Tydsk.) 

Lunig, Teutsches Relchs Archiv, Pars general. II. 181—88. 

22 lebr. *8450. RosKii.DE Bythingsvidne, at Per Matthisen i Tymerop skjadede en Gaard i 

Roskilde til Jens Kruse, Borgemester sammesteds. — (Den 22. Februar.) 
Udt. og Brudst. i Danske Magazin 3. Ra?kke III. 24(3. 

22. Febr. *8451. Hans Rantzows Bevers om, at den ham af Kong Ilans og Hertug Frederik 

lilstaaede Forlening af Hejheden over Kirken Gykow i Holsten kun gjaelder for hans og en 

af hans Snnners Levetid. — Myddeweken na dem sondaghe Beminiscere in den vasten. 

(Plattydsk.) 
Zeitschr. f. Schleswig-Ilolstein-Lauenbuig. Gesch. II. 166—67. Kong Hans. 1021 1497. 
*8452. Kong Haks meddeler Raadet i DaDzig, at han i 6 Uger forgjaeves har af- 23. Febr. 
ventet Hr. Sten Stures og det svenske Rigsraads Ankomst til Kalmar. saaledes som de 
havde forpiigtet sig til , og beder det derfor afbryde alt Handelssamkvem med Sverig. — 
Segeberge, ame donredage nha Reminiscere. (Plattydsk ) 

Styffe, Bidrag till Skandinavicns Historia IV. 213—14. 

*8453. Almuen paa Hiisinoh kundgjor, at 12 Maend paa Foresporgsel af Hr. 23. Fcbr. 
Henrick Kromedich, Hovedsmand paa Bahus, bevidnede, at Beboerne af \ igen i Biorlandz 
Sogn altid liave s«gt til Bierby Sogn, naar de ikke af Hovedsmanden paa Elfsborg bleve 
tvungne til at soge andet Thing. — Bierby tingh, sancti Mathie affthen. 
Uiplomatar. Noiveg. II. 730. 

*8454. Vidnesbyrd, udstedt af 3 Riddere, 4 Vaebnere og 2 Borgemestre i Helsing- 27. Fenr 

borg, at Per Bran, Borger i Helsingborg. paa Bettertliing maelte alle de Breve, som hans 

Broder Jon Bran havde paa Kaerregordh i Skaane, dode og magteslese, saa at de ikke 

skulde komme Hr. Laxman til Skade. — Helsingborgs klosstcr , den mondagh nest for 

Midfastai. t 

Barner, Fam. Rosenkrantzs Hist I, Diplom. S. 194. 

*8455. Skraa for det til Jomfru Maria, S. Lucas og S. Loy indviede Malerues, 27. Febr 
Guldsmedenes , Glarmestrenes og Snedkernes forenede Lav i Flensborg. — (Am mandage 
na Oculi.) (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. die Landesk. d. Hcrzogth. Schlesw , Holst. u. Lauenb. VII. 327 - 34. 
Sejdelin, Diplomatariuni Flensborgense 1. 712 — 17. 

*8456. Det svenske Rigsraads aabne Brev, hvori det erklaerer Sten Sture for afsat 9. Martii. 

fra Higsforstanderskabet, bl. a. af den Grund, at han ikke fulgte dets Raad det foregaaende 

Aar i Kalmar, da de Danske tilbod Stilstand m. m. — (Holmis), feria quinta in nnmero 

(media?) XLme. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 78-83. 

*8457. Det svenske Rigsraad meddeler Erik Tureson o. fl., at dct har afsat Sten C. 9. Martii. 
Sture fra Rigsforstanderskabet. — Holmis, uden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 74-77. 

*8458. Det svenske Rigsraad erklaerer Kong Hans, i Anledning af det Svar, som 10 Martii. 
deres Medbroder Eric Ericson medbragte fra ham, at det ikke er i Sland til, som onsket, 
at udvexle Brevene om et Forligsmode allerede naestkommende Palmesendag i Vadstena, 
men at det ellers er beredt til fuldt at udfore sine Lefter. — (Holmis) in edibus minorttm, 
feria sexta post dominicam Letare. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 87—88. 

*8459. Fredrick Konick saelger sin Gaard Skegen paa Bryggen i Bergen til Hr. 12. Martii. 
Henrik Kromdick til Brynlagh. - (Bahuss?), ipso die beati Gregorii pape. (Norsk ) 

Diplomatar. Norveg. I. 713. 

*8460. StenStires, Sverigs Riges Forstanders, Brev om et Mede mellem ham og 13. Martii. 
det svenske Bigsraad at afholde i Stockholm S. Olufs Dag og om Stilstand indtil da. — 
Stockholms slot, mandagen nest efftir dominicam Passionis. (Svensk.) 

Aarsberetu. fra Geheimearch. IV. 282—83. 1022 Kong Hans. 1497. 
16. Martii. 19. Martii 20. Marlii. 29. Murtii. 4. Aprilis. 7. Aprilis. 10. Apiilis. 12. Aprilis. 14. Aprilis. 15.-30. 
Aprilis. 

27. Aprilis *8461. Torsten Timandssen, Borger i KjobenhavD, lejer eo S. Peders Kirke sanime- 
steds tilhorende Jord ved Plankerne ved Norreport. — Haffnis, feria qninta aute Palmarum. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomalarium l. 246—47. 

*8462. Claues Raistzoiw sselger til Herttig Frederik af Gotlorp Landsbyerne Diede- 
rickstorp og Monighenberg, til hvis Indlosning fra Baadet i Kiel Kong llans og Hertug 
Frederik have erkjendt ham berettiget. — Sonndag Palmarum in der vasten. (Plattydsk.) 
Westphalen, Monumenta III. 599—601. 

*8463. Vidnesbyrd af Hai*s Bvntzaw, Amtmand i Haderslev, Hinrik Ui.ome, Amt- 

mand paa Gottorp, og fire ;indre slesvigske AdelsnuFnd om, at Jomfru Margarete, salig 

Otte Zestedes Datter, har solgt sin Del af Ramstorp Gods til Hertug Frederik. — Gottorp, 

am mandage nha Palmarum. (Plaltydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. I. 95 — 96. 

*8464. Hertug Fredeiuk af Gottorp bekraefter Henrick van Alevelde til Lindouws 

Bet til at lade holde sit eget Thing og Ret for at paakjende de Fordringer, der ere rejste 

paa bans Godser. — Uppe unsem slole Gottorpp, des midwekens in den Paschen. (Plattydsk.) 

Stemanu, Geschichte d. offentlichen u. Privat Rechts d. Herzoglhums Schleswig III. 123. 

*8465. Dalarises Indbyggere skrive til Raadet og Borgerskabet i Stockholm, at 
de ville understottc Sten Sture og sige »kort nej« til alle dem, som ville inddrage Kong 
Hans i Riget. — Tirna, s. Ambrosii dag. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 219-21. 

*8466. Den tyoske Ordens Hoj.mester meddeler Ordensmesteren i Lifland, hvad 
hau har svaret Kongen af Danmark paa dennes Tilkjendegivelse af, at ban vilde tage Sverig i 
Besiddelse, og onsker Ordensmesterens Mening angaaende videre Forbandlinger med Danmark. Freitag n. Ambrosii. (Tydsk.) Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporls hist.-dipl. Livoniae, Estoniae, Curonia II. 107. 

*8467. Sten Sture beder Folke Gregersson, at han og Anders Bengtson ufortevet 

begive sig til ham, da han har modtaget Undsigelsesbrev fra Kong Hans; han har vaeret 

i Dalarne , hvor Almuen ligesom i det ovrige Sverig har lovet at leve og de med ham. — 

Ex castro Arosiensi, feria secunda prox. ante Tiburtii et Valeriani. (Svensk.) 

Gjorwell, Swenska Magazinet S. 731—32. Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder 1. 180—81. 

*8468. Kong Hans sporger Hr. Henrick Krummedige, om han vil lade sig noje 
med et medfolgende Skjode, da han ellers vil »stinge« det Brev, han gav »wor smaa- 
swendz« Ivrabbes Moder paa 3000 Mark og sende det til Jwrgen Rwd. — Paa worl slott 
Kopnehaffn, ottbensdagen nest efftir sondagen Misericordia. 
Danske Magazin 3. Kaekke II. 20-21. 

*8469. Herlac Haliordssois tilskjoder Hr. Henrich Kromedick Haldwardzgard. — 
S. Tiburtii og Valeriani Dag. 

Diplomatar. Noiveg. IX. 396. Udt. i Danske Magarin 3. Raekke II. 5. 
5110. Collden (praes. E. M. Pant), Diss. de paroecia Alunda S. 6—7. 

*8470. Hertug Ernst af Sachsen, iErkebiskop af Magdeburg, opfordrer Raadet i 

Uostock til at afholde sig fra al llandel med Sverig, da Kongen af Danmark med hans og 

andre Slaegtninges Hjaelp agter at gjere sin Ret til dette Laiid gjreldende. — Magdcburg, 

dornstags nach Cantate. (Tydsk.) 

Styffe, liidrag till SkandinavieiiB Historia IV. 221—22. Kong Hans. 1023 1497. 
*8471. Kong Hans underretter Hr. Henrik Krummedige om , at han har sendt 28. Aprilis. 
Mandskab til Varberg, Varberg Len og llalmstad i Felge Tidens Lejlighed; kommer der 
noget paa Faerde, beder han ham at raadslaa med Ebbe Mwnck om Forholdsreglerne. — 
Pa wort slot Kallundeborgh, fredaghen nest efftir Marci evangeliste dagh. 
Danske Magazin 3. Raekke 11. 21. 

*8472. Forhandlinger mellem ^Erkebiskop Jacob Ulfsson og Sten Tlreson som Aprili? 
Udsending fra Sten Sture; den forste anforer bl. a. , at hvad Kong Hans angik, saa havde 
Rigsraadet vist den Sag ind til Sten Sture, da han var en af de faa endnu levende, der 
havde vaeret med til at give Kongen Brev paa Riget. — Uden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 91-97. 

*8473. Sten Silre meddeler iErkebiskop Jacob Mfsson, at de Danskes Udrust- Post 6. Maji. 

ninger ere mindre, end Kongen paastaar; paa Lunde Landsthing har Almuen naegtet at 

gaa laenger end til Graendsen; flere af hans tydske Forbundsfaeller ere fjaernt hos den 

romerske Konge; de 60 Skibe ere heller ikke i Soen, o. s. v. Selv vil Sten Sture nu rejse 

Dalarne og hele Sverigs Almue til Kamp mod de Danske. — (Vesteraars), uden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII 98—103, smlgn. S. 108 Svar paa et Brev, dat. Johannis 
ante portam latinam (d: 6. Maj). 

*8474. Hertug Frederik af Gottorp bevidner, at Marquard Breide og Hinrick van 8. Maji. 
Alevelde Clawesson for ham have erklaeret, at Hinrik van Alevclde til Lindouw med sine 
adelige Mededsmaend har besvoret sin retlige Erhvervelse af Godset Lindouw med tilliggende 
Gaarde og Landsbyer. — Uppe der Levenszouwe , am mandage na der hemmelfart unses 
Heren. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 124. 

*8475. Stey Griis, Hovedsmand paa Korsor, Christiern Anderssen og Niels 16. Maji. 
Knwtssen, Vaebnere, Hemynt.h Clemynssen, Herredsfoged i Flakkebjerg Herred , og Hemyngh 
Josopssen, Borger i Skjelskor, kundgjore, at de efter Kongens Ridebrev have skiftet og 
udlagt til Fru Margrethae Kristiernsdatter, Hr. Henrick Menstrups Efterleverske, og hendes 
Datter Fru Anne Holghers den dem tilkommende Andel i Bogebiergh Skove — tlogebergh 
seoffuce, tredhie dagh Pynssae. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 195 — 96. 

*847(5. Kong Hans lover at holde Broderen Uertug Frederik skadeslos, da han har 17. Maji. 
forseglet tre Breve til Junker Texs, Junker Slentz og Hans Sested. — Dominge, am mid- 
weken in den Pinxten» (Plattydsk.) 

Falck, Staatsburg. Mag. VII. 688. 

*8477. Sten Stlre meddeler ^Erkebiskop Jacob Ulfsson, at Kongens Skibe plyndre Antel8. Maji. 
i Skaerene udenfor Stockholm og Kalmar, i hvilken Anledning han onsker en Samtale med 
ham. — Lden Dag. (Svensk.) 

Haudl. roi. Skand. Hist. XVIII. 103—104. Brevet er modtaget: S. Ericx dag (o: 18. Maj) 

*8478. Kong Hans bevidner, at Fru Abel, Enke efter Henneke Walstorp, har til ih. Maji. 
Hertug Frederik af Gottorp skjadet sin Faedrenearvedel af Segard. — Dorninge, am donner- 
dage in den Pinxsten. (Plattydsk.) 

Stemann , Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 125. 1024 Kong Hans. ' 1497. 

21. Haji. 5120. Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 172-80. 

24. Haji *8479. Kong Hans' Brev til Hr. Henrich Krwmmedige, at Mattis Olssen fremdeles 

skal forestaa Siotsloven i Aggershus under Hr. Odh Alssens Sygdom; at han skal sege at 
opaegge den svenske Almue paa Gramseu mud Nielss Clauessen; at Kongen Frue Dag 
visitationis (2. Juli) agter sig til Helsingborg og derlra til Halmstad, og at han naermere 
vil blive underrettet om, naar han skal falge Kongen med sine Folk ind i Sverig; end- 
videre skal han holde Kronen til Gode det Gods, som Svenske besidde i Riget. — Pa wort 
stot Kopenhaffn, helge Legome afften. 

Danske Hagazin 3. Ra?kke II. 21—22. Diplomatar. Norveg. IX. 396—97. 

24. Haji. *8480. iErkebiskop Jacob Ulfsson tilskriver Sten Sture, at han i Anledning af 

Efterretningerne om de Danskes Angreb har sammenkaldt de omboende Rigsraader, og 

at de alle onske et Mode med ham, for at se at komme til Enighed. — Ex Atmersteg, 

feria quarta infra octauas s. Erici. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 104— lU6. 

24. Maji. *8481. Sten Sture besvarer iErkebiskop Jacob Ulfssons Forslag om et Mode af- 

slaaende og gjentager, at han vil rejse Sverigs Almue mod Kong Hans. — Ex castro Hol- 
mensi, in profesto corporis Christi. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 106—109. 

Post24. Maji. *8482. iErkebiskop Jacob Ulfsson tilskriver Stockholms Borgerskab, at han, efter 

al Kong Hans havde gjort Riget sin »Forvan'ng« og allerede begyndt Angrebet, havde 
opfordret Sten Sture til et Mode med Rigsraadet, men forgjaeves. - Uden Dag. (Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 111—12. 

26 Maji. *8483. Sten Stures Skrivelse til ^Erkebiskop Jacob Ulfsson,- han »fik nu sit Bud 

af Danmark og haaber. at Kong Hans lader sig vel neje , saa at der bliver roligt fra den 
Side«. — Ex caslro Hotmensi, feria 6. prox. post corporis Christi. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVIII. 113-15. 

27. Haji. *8484. Jacob Ui.fsson og fem andre svenske Raader takke Kong Hans for hans 

Brev af 7. Maj og heklage, at et tidligere Brev er blevet opsnappet a!' Hr. Stens Folk, 

samt fori^y deres i Fasten givne Troskabslefte. — Ex passayio Aliohorn, sabbalo infra 

octavam corporis Christi. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 223. 

27. Maji. '8485. Det svenske Rigsraad klager i et aabent Brev til Upland over, at Sten 

Sture har naegtet det Adgang til Stockholm, da det vilde raadslaa med ham om Angrebet 

paa Rigct saavel fra Danmark som fra Rusland, m. m. — Ex A/gchorn, sabbato infra 

octauas corporis Christi. (Svensk ) 

Handl. ror. Skaud. Hist. XVIII. 118—22. 

27. Maji *8486. Det svenske Bigsraads Stadfaesfelse paa de Forleninger, som jErkebiskop 

Jacob Ulfsson har inde; heri omtales Kong Uans' Undsigelsesbrev som modtaget metlem 
7. Marls og 24 Maj. -- Algbhorn, lngerdagen na^st epter helge Likame apthon. 
Handl. ior. Skand Hist XVIII. 135-38. 

10. Jnnii. *8487. Kong IIains melder Hr. Henrich Krummedige, at han har erfaret, at INielss 

ClaiicssHii agter at opbygge Guldberget; han beder ham derfor med Ebbe Mwnck strax at 
drage did, befsste Stedel o^ indlaegge en Garnison der, hvorpaa han skal overgive det lil Kong Hans. 1025 1497. 

Hr. Beint Agesson; han anbefaler ham ikke at arge paa Almuen i Sverig for naermere 10. Junii. 

Ordre. — Pa wort slot Kepnehaffn, loffuerdagen nest efftir sancti Erasmi episcopi et 

martiris dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 22—23. Diplomatar. Norveg. IX. 398. 

*8488. Kong Hans' Overenskomst med Magnus, Hertug af Sachsen, Engern og 14. Junii. 
Westphalen, hvorefter denne skal tjene ham med 200 Ryttere. — An vnserm slole Kopen- 
hagen, am middewecken na Barnabe apostoli. (Plattydsk.) 

Scheidt, Hist. u. dipl. Nachr. von dem Adel in Teutschland S. 374—75. 

*8489. Kong Hans underretter Hr. Henrich Krummedige om, at Sverigs Riges 21. Junii. 
Raad har tilraadet ham paa Skromt at gjore et Indfald fra Norge mod Swodalen for at 
holde Dalkarlene hjemme, og beder ham overveje, hvorledes det kan ske; tillige op- 
fordrer han ham til at overlaegge med Ebbe Mwnck og Mattis Kawlae, Swante Nielssons 
Tjener, hvorledes de bedst kunne »bestolde« Elfsborg og vaere Niels Clawesson og de 
andre, som holde med Hr. Sten Sture, imod. — Pa wort slot Kepnehaffn, odensdagen nest 
effter sancti Botulphi abbatis. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 23. 

*8490. Siordh Matson, Skomager, erkjender at have lejet en S. Peders Kirke 23. Junii. 
tilherende Gaard paa Norregade i Kjobenhavn imod aarlig Afgift af 12 Sk. Grot Penninge 
til Kirken. — Haffnis, in profesto s. (Johannis) baptiste martiris gloriosi. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium 111. 21. 

*8491. Kong Hans beder Hr. Henrich Krummedige strax med Ebbe Munch at 24. Junii. 
belejre Elfsborg og Niels Clawesson, hvortil han er blevet raadet af Sverigs Riges Raads 
Sendebud, Mattis Kawle og Lwnekier; han anbefaler ham at lade opfange Niels Clawessons 
og Hr. Stens Bud, der drage omkring og ophidse Almuen. — Pa wort slot Kobnehaffn, 
sancti Johannis midsommers dag. 

Danske Magazin 3 Raekke II. 24. Diplomatar. Norveg. IX. 398—99. 

*8492. Statutuvi universitatis Hafniensis de vigiliis pro memoria domini doctoris 25 Junii. 
Petri Alberti et amicorum ejus et de missis animarum pro memoria fundatorum et omnium 
benefactorum universitatis celebrandis. — Dominica infra octavas Johannis baptiste. 
Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. VIII. 346. 

*8493. Sabel Wseborne anmoder Hr. Hinrick Krummedige om at give Mauritius 27. Junii. 
Swartes Borgen fri, da han mod sin Vilje har overtraadt Kongeus Bud. — Sunde, des dinxte- 
dages vor Petri vnd Pauli der hilgen apostole. (Plattydsk.) 

Danske Magazin 3. Raekke II. 24—25 (med Overskriften: 26. Juni). 

*8494. Lauris Nielsson, Morthen Thorckelsson, Oluff Krabbe og Benth Magensson, 28. Junii. 
Vaebnere, og Jep Hansson, Byfoged i Oddewallae, kundgjere, at Skipper Ditrick Velomssen 
af Dortrocth tilstod at have solgt Hr. Henrick Kromedickae en Del Varer, som hans Styr- 
mand skal levere Hr. Henricks Foged Mogens Gerthordsson. — Skriffuerstoffuen paa Bahwss, 
vigilia Petri et Pauli. 

Diplomatar. Norveg. V. 703—704. 

*8495. Kong Hans pantsaetter Rindz Uerred til Hr. Prebern Podebusk for 110 rhinske 29. Junii. 
Gylden og 148 Mark danske, saa laenge Hr. Erick Otzssen lever; men efter dennes 
Regest. Dan. II. Ser. I. 129 1026 Kong Hans. 1497. 3. Julii. 26 Julii. 10. Augusti. 23. Augusti. 24. Augusti. 24. Augusti. 28. Augusti. I)0d skal Herredet komme til Kronen igjen og Hr. Prebern derimod have i Pant 0ster 
Welinge Birk, Maygard, en Gaard i Tordep og en Gaard i Winckell. — Kopnehaffn slot, 
torsdagen nest fore wor Frwe dag visitacionis. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 196—97. Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards 

Hist. I. 56. 

*8496. Peder Skram, Vaebner, lover inden 6 Uger efter sin Hjemkomst fra en 
Rejse i Kongens og Rigets Tjeneste at gjore Jep Matssen Skomager, Borger i Aarhus, 
»bodh och wanringhu for de Saar, han og hans Tjener gjorde ham, ligesom ogsaa for Las 
Seuerenssen, hvem de paa samme Tid ihjelslog, at give Beder til dennes Slaegt. — Ars, 
mandaghen nest effter wor Ffrwe dagh visitationis s. Marie. 
Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 85—86. 

*8497. Kong Hans underretter Hertug Frederik af Slesvig og Holsten om, at han 

den 22. Juli er kommet til Kalmar, hvor to af det svenske Rigsraad have indfundet sig, 

overleveret ham baade Staden og Borgen tilligemed Slotsloven paa Borgholm, samt hyldet 

ham paa Rigsraadets Vegne som Konge. — Calmeren, ame midwegen negest na Jacobi apost. 

(Plattydsk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 230. 

*8498. Torbern 0dbernssen i S. Laurens Sogn paa Bornholm tilstaar, at han med 
sin Hustrus Raad og Samtykke har solgt og skjodet til Peder Langh i Vallosse en Gaard 
i S. Povls Sogn, som hans Hustru havde arvet efter sine Foraeldre. — Borendeholm, 
s. Laurensse dag. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 34-35. 

*8499. Niels Person Glarmester, Borger i Kjobenhavn, lejer af Dr. Erik, Degn 
i Kjobenhavn til Vor Frue Kirke, og af Per Andersson og Truels Olsson, Borgere i 
Kjobenhavn, en S. Petri Kirkes Gaard i det gamle Raadhusstraede i naevnte Stad. — Haffnis, 
vigilia Bertholomei appostoli. 

Bi udstykk. og Udt. i 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 171 — 72. 

*8500. Egcerd Gorsson i Sollick, Vaebner, skjoder 4 Gaarde i Lughum Sogn og 

1 Gaard i Bradorppe Sogn i Kjaer Herred til Hans Rantzouw Hinricksson for 1640 Mark 

lybsk. — Ame dage Bartholomei desz hilligen apostels. (Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 718— ]9. 

*8501. ^Erkebiskop Jacob Ulfsson med 3 svenske og 7 danske Rigsraader stad- 

faeste paa Kong Hans' Vegne Stockholms Indbyggere deres Privilegier og forsikre dem 

om Beskyttelse og Glemsel for tidligere Misgjerninger. — Sancte Clare closler wthen for 

Stocholm, S. Bartholomei dagh. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 231—32. 

*8502. Kong Hans' Brev til Hr. Henrick Krwmedige, Hr. hnwth Alffuesson og 
Ebbe Mwnck, at de ved Dagtingning eller paa anden Maade skulle soge at vinde Elfsborg, 
men hvis dette ikke kan ske, da bestraebe sig for at daglinge saaledes med Besaetningen, 
at den venter rolig, til Kongen med nogle af Sverigs Raad selv kommer til Stede; han 
befaler dem at straffe den ulydige Alinue deromkring, og sender dem sin og Sverigs Raads 
Fuldmagt til at overtage Slotsloven. — Paa wort sloth Kalmaren, mandagen nest effther 
sancti Bartholomei dagh. 

Danske Magazin 3. Riekke II. 25—26. Diplomatar. Norveg. IX. 400 401. Kong Hans. 1027 1497. 

*8503. Instrumentum notariale, quod Nicolaus Scaffue , episcopus Roskildensis, 29. Augusti. 

causam inter regem et suam paternitatem de castro et oppido Hafniensi cum insula Amage 

etc. ab foro seculari declinavit, submittens praefatam causam examini s. Sedis apostolicae 

sive ecclesiae metropolitanae Lundensis. — Haffnis, die martis, vicesima nona mensis Augusti. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 68-69. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium 1.247—49. 

*8504. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilstaar at vaere" Fru Abel Walstorp, 11. Septbr. 
Hennekes Enke , 5000 Mark lybsk skyldig for den ham overdragne Bolig med tilliggende 
Gods paa Zegard. — An vnsem slote Gottorp, am mandage na unser leven Frouwen dag 
nativitatis. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 162—63. 

*8505. Kong Hans meddeler Hr. Henrik Krummedige, at han har erholdt Under- 13 Septbr. 
retning om, at Hr. Sten Sture er fuldstaendig blevet slagen og at han nu er indesluttet i 
Stockholm, hvorhen Kongen selv agter strax at begive sig; han anbefaler ham Foretagendet 
mod Slottet (Elfsborgi og lover at komme selv med Krigsfolk. — Paa wort slolt Calmarn, 
helgae Kaarss affthen exaltationis. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 26. 

*^506. Kong Hans opfordrer Raadet i Danzig til at sende Levnetsmidler til hans 13. Septbr. 
Haer, som nu belejrer Stockholm , hvorhen Kongen selv agter at begive sig. — Calmarn, 
dess midwekens negest nha nativitatis Marie. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 234. 

*8507. Brynnolphus, Biskop i Skara, tilskriver Hr. Benrik Krummedige om Almuens 25. Septbr. 
Rejsning i Wassbo og paataenkte Angreb paa Brynnolsbo og Husaby, om Foretagender 
mod ham selv, og om Maaden at imedegaa disse Bevaegelser. — Ex Husaby, feria II. prox. 
ante Michaelis. (Svensk.) 

Danske Magazin 3. Raekke II. 26—27. Diplomatar. Norveg. IX. 401—402. 

*8508. Overenskomst mellem Kong Hans og Sten Sture, i hvilken Kong Hans er- 6. Octobr. 
kjendes for Konge i Sverig og Sten Sture fritages for alt Ansvar for sin Regering. — 
5. Clare Kloster (i Stockholm), S. Francisci dag. 

Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kran. S. 1018 (Kvartudg. VI. 133). 

*8509. jErkebiskop Jacob i Upsala og ti andre svenske Rigsraader vidne, at den 12. Octobr. 

Overenskomst, som var sluttet mellem Kong Hans og Sten Sture i Clarae Kloster udenfor 

Stpckholm, var sket med deres Samtykke. — Stocholms stad, torsdagen nest effter s. Dio- 

nisii dagh. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 283—84. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1019 
(Kvartudg. VI. 136). 

*8510. (Erkebiskop Jacob i Sverige, det svenske Rigsraad samt Borgemestre, 18 Octobr. 
Raad og Menighed i Stockholm erklaere, at de have antaget Kong Hans til Sverigs Konge. — 
Stocholm, paa sancte Luce ewangeliste dagh. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 284—85. Brudst. i Pal.-Muller, Deferste Konger afden 

oldenborgske Slaegt S. 172. 

*85ll. Kong Hans underretter Hr. Henrik Krummedige og Ebbe Munk om , at 31. Octobr. 
Hr. Sten Stwre og Sverigs Riges Raad have tilsvoret ham Huldskab, antvordet ham Stockholm 

129« 1028 Kong Hans. 1497. 
31. Octobr. og alle andre Slotslove i Sverig, samt tilsagt ham Kroning Sondagen efter S. Kathrinae 
Dag (26. Novb.); han forlanger nojagtig Underretning om Elfsborg Slots Indtagelse. — 
Pa wort slott Stoekholm, alle Helgenae affthen. 

Danske Magazin 3. Raekke. II. 27—28. 

31. Octobr. *8512. Den tydske Ordens Hojmester i Preussen tilskriver Ordensmesteren i Lif- 

land angaaende den af sidstnaevnte overtagne Maegling i Striden mellem Kongen af Danmark 

og den svenske Bigsforstander. — Konigsbery, am abend aller Heiligen. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt i Napiersky, Index corporis hist. -diplom. Livoniae, Estoniee, Curoniae II. 109. 

1. Novbr. *8513. Kong Hans underretter Raadet i Danzig om , at han er blevet hyldet af 

Staenderne i Sverig og skal krones den 26. Novbr. , samt lover, at Kjabmaendene skulle 
nyde alle deres gamle Privilegier. — Stockesholm, am daghe aller Cristenzelen. (Plattydsk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 235. 

7. Novbr. *8514. Den tydske Ordens Hojmester opfordrer den romerske Konge til at maegle 

i Striden mellem Danmark og Sverig. — Am Dinstag nach Leonhard. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, Estoniae, Curoniae II. 109. 

25. Novbr. *8515. Biskopperne Brunolf af Skara, Henrik af Linkoping, Ingemar i Vexib og 

Magnus af Aabo samt Erik Eriksson, Vaebner, tiltraede det svenske Rigsraads Hyldingsbrev 
til Kong Hans. — Stocholms stad, sancte Katerinae dag. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 285—86. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1021 
(Kvartudg. VI 139—40). Sammesteds anfares, at Sten Sture forskrev sig i et andet «serdelis» 
Brev, undertegnet af ovennaevnte Herrer, ogdateret: Stockholm, S. Karine Dag (25. Novbr.) 
Smlgn. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV, Indiedning S. CCXXXH, Anm. 3. 

29. Novbr. *8516. Kong Hans beder Hr. Henrik Krummedige og Ebbe Munk ikke at stole 

paa de Svende, som laa paa Elfsborg og nu ere hos dem. — Paa wort slott Stockholm, 
s. Andree apostoli affthen. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 28. 

30. Novbr. 5126. Stadgar ang. Bergwerken uti Swerig S. 23. 

30. NoTbr. 5127. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1019 (Kvartudg. VI. 136). 

3. Decbr. *8517. Sten Sture, Ridder, tilstaar, at han af Kong Hans har erholdt til Len 

paa Livstid Aabo Bispedomme i Finland med alle Slotte og Kjebstaeder, ligeledes Nykbping 
Slot m. m., hvilke Len og Slotte han lover at holde til Kongens Haand, samt at de efter 
hans Ded skulle tilbagegives Kongen og Sverigs Krone, undtagen Tavasthus , hvorpaa hans 
Hustru Ingeborg Akesdatter har Livsbrev. — Stocholm, sondagen nest fore sancte Barbare 
dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 94—96. Udt. i Hvitfeldt, Danm. 

Rlges Kron. S. 1020—21 (Kvartudg. VI. 138-39). 

4. Decbr. 5129. Handl. r 6r. Skand. Hist. XIX. 13—16. 

5. Decbr. *8518. Det svenske Rigsraad kundgjer, at det har givet sit Samtykke til, at Kong 

Hans' Son Hr. Christiern efter Faderens Dod skal vaere Sverigs Konge, og fastsaetter hans 
Hylding til et Rigsmode den folgende S. Hans Dag. — Slocholm , then tiisdagh nest forae 
vor Frwae dag concepcionis. (Svensk.) 

Aarsberetn fra Geheimearch. IV. 286—87. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1021 

(Kvartudg. VI. 140-41). Kong Hans. 1029 1497. 
*8519. Instrumentum notariale, per quod declaratur, Boetium Achonis, perpetuum 8(?). Decbr. 
vicarium Roskildensem, procuratorem Nicolai Scaffue, episcopi Roskildensis, in causa 
inter ipsum episcopum et Paulum Laxman, militem, de tribus curiis ecclesiae Gronolte, in 
Lonolte sitis, et una curia sacerdotali ejusdem ecclesiae versante jurisdictionem Georgii 
Marswyn, asserti judicis et justiciarii, recusasse, allegantem, causam in foro ecclesiastico 
esse tractandam. — Nyborg, die martis, octaua mensis Decembris, anno 1497, indictione 
15, anno pontificatus Alexandri papae Vlti quinto. 

Matzen, Den danske Panterets Hist. S. 502—503. (Da 8. Dec. dette Aar faldt paa en 

Fredag, maa der vaere en Fejl i Dateringen;. 

*8520. Kmjth Alfson, Ridder, skriver til Hr. Henrick Krumedick, Hevedsmand paa 16. Decbr. 
Bahus, at han ikke har frataget ham noget Skib eller Gods, og indbyder ham til et Mede 
i Borgesyssel, for at de med forenet Magt kunne drage op i Landet mod den oprerske 
Almue. — Agersshus, sabato post festum sancte Lucie. 
Diplomatar. Norveg. II. 732—33. 

*8521. Det svenske Rigsraad tillader Kong Hans og Dronning Kristine, at de paa 17. Decbr. 
deres svenske Fadeburslen maa saette baade Svenske, Danske og Norske til Regnskabs- 
fogeder. — Stocholmce Stad, sondagen nest efftir Lucie virg. dag. iSverisk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 287—88. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1022 

(Kvartudg. VI. 142). 

*8522. Kong Hans' Brev til vErkebiskop Jacob af Upsala, i hvilket han befaler et 21. Decbr. 
Mede af 3 Ombud fra hvert Herred omkring Upsala til Udskrivningen af en Skat. — Ex 
castro noslro Holmensi, ipso die b. Tome apost. 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 236. 

*8523. Hertug Frederik tilstaar sine Lndersaatter i Hatsted og Schobull Sogne 22. Decbr. 
Ret til at foretage nogle Inddigninger. — Auf unsen slotte Goltorf, am vridage na sunte 
Thomas dage des hilligen martelers und bischoppes. (Plattydsk.) 

Lasz, Sammlung Husumscher Nachrichten 2. Forts. S. 96 — 99. 

5115. Handl. ror. Skand. Hist. V. 98. 

*8524. Mageskifte af nogle Gaarde i Riisloff og nogle i Kalkerop imellem Hr. 
Pawl Laxman og Naestved Kloster. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 380 — 81 og i Programma scholae Herlovianae *8525. 
Westerberg. 

*8526. 1791 S. 210—11. 

Detlef van der Wisch pantsaetter sine to Gaarde i Lutkenholm og 

(Plattydsk.) 
Udt. i Westphalen, Monumenta IV. 3132. 

Regnskab over Gottorp Tolden for Aaret 1497. — Uden Aar. (Plattydsk.) 
Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 929. C. 1497—1520. 

*8527. B^nderne i Skaane og Halland opfordre hemmelig Bnnderne i Vestergot- 12. Decbr. 
land til at indgaa Bondefred med dem. — Skaane, Dagen for Ste Luce Dag, uden Aar. 
Brudst. i Allen, De tre nord. Rlgers Hist. I. 543—44 (jvfr. S. 687). 1030 Kong Hans. 1497 — 
1521. 1497—1521. 

*8528. iErkebiskop Birgers Privilegier, givne Aakirkeby paa Bornholm efter en 
Ildebrand. — Lund, nden Aar. 

Thurah. Bornholms Beskrivelse S. 1.87. 1498. 

1. Januar. 1498. 

*8529. Sten Sture, Bidder, anmoder Fru Birgitta, Flr. Aake Jenssens Enke, om i 

Anledning af Kongens Ankomst til Nykoping at laane sig en Laest 01 samt to Senge til 

Kongen og Biskop Glob ; ligeledes onsker ban, at hun vil pynte Sengene og Vaerelserne. 

— Stocholm, oppa Nyars dagh. (Svensk.) 

Gjorwell, Swenska Magazinet S. 733. Handl. ror. Skand. Hist. XXI. 6. 2. Januar. *8530. Borgemestre, Raad og Mewghed 
Troskab. — Stockholm stad, annen Nyaarss dagh. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 288—89. 
(Kvartudg. VI. 142—43). Staden Stockholm love Kong Hans 

(Svensk.) 
Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1022 13. Januar. *8531. Brodrene Benedict og Jurgen van Alevelde til Zegard give Kvittering til 

Hertug Frederik af Gottorp for Betalingen af 13,060 Mark lybsk, for hvilken Sum Lintoft 

Herred var pantsat deres afdede Fader og hans Arvinger af afdode Kong Christiern. — 

Kile, in den acht dagen der hilligen dryer Konynge. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 128 — 29. 

15. Januar. *8532. Kong Hans stadfaester de Staden Westerwik i Sverig tilstaaede Privilegier. 

— Linkopingh, mandagen nast eftir tjugunde dagen Jul. (Svensk.) 

Sivers, Westerwiks Stads Historia S. 63—64. 

16. Januar. *8533. Jehais Betz, Vaebner og svensk Bigsraad, tiltraeder det svenske Rigsraads 

Brev om Kong Hans' Son, Hr. Ghristierns Valg til Faderens Efterfolger (se Nr. *8ol8). — 
Linkbpingen, sancti Marcelli mart. dag. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 287. 

26. Januar. *8534. Lindorm Biornson og Siig.e Laurisson, Vaebnere og Sverigs Raad, tiltraede 

det svenske Rigsraads Hyldingsbrev til Kong Hans |se Nr. *8510). — Jbnekbping, fredagen 
nest effthir conuersionis s. Pauli. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 285. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1021 

(Kvartudg. VI. 140). 

26. Januar. *8535. Lindorm Biornsson og Sige Lalrisson, Vaebnere, tiltraede det svenske Rigs- 

raads Brev, at Kong Ilans og Dronning Kristine maa sa>tte baade Svenske, Danske og 

Norske til Fogeder paa deres svenske Fadeburslen (se Nr. *8521). — Jonekoping, fredagen 

nest efftir conuersionis sancti Pauli. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV 288. 

30. Januar. *8536. Den tydske Ordens Ho.imester tilraader Ordensmesteren i Lifland at slutte 

Fred med Russerne, forat ikke disses Forbindelse med den danske Konge skal medfere 

Tabet af Harrien og Wirland for Ordenen. — Am Dinstag n. Pauli Bckehrung. (Tydsk.) 

lydsk Udtog i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, Estoniae, Curoniae II. 110. Kong Hans. 1031 1498. 

5134. Diplomatar. Dalekarl. III. 240. 31. Januar. 

*8537. Kong Hans underretter Hr. Henrich Krummedike, Embedsmand paa Bahus 7. Febr. 
og Elfsborg, om sin Tilbagekomst samt beder ham om at forstraekke sig med nogle Penge 
og at betale de Penge, han (Kongen) havde laant ham. — Paa wort slot Kopnehafpn, 
othinnsdagen nest effther vor Frwe dag purificationis. 
Danske Magazin 3. Rffikke II. 28. 

*8538. Incewall Biriielson, Kong Hans' Ombudsmand i Vesterbotnen, stadfaester 14. Febr. 
Birkarlernes Rettigheder og kundgjor, at Kong Hans omkring S. Katarine Dag er blevet 
hyldet i Stockholm og siden kronet. — Lula, in profesto s. Sigfridi. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIX. 32—33. 

*8539. Hertug Frederik af Gottorp giver forskjellige Privilegier til Slesvig Dom- 10. Martii. 
kapitels Faestebender i Kjaer Herred. — An unserm slotte Luttkenlunderen , am sonnavende 
vor dem sondage, als men schrifft in der hilligen kerken Reminiscere. (Plat ydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlicben u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 131—32. 

*8540. Bonderne og menige Almue i Twne, Aabyggie, Skioberghs og Idde Skibreder 10 Martii. 
takke Hr. Henrik Kromedike, fordi han altid har holdt dem ved Lov og Bet paa Kongens 
Vegne, og love herefter at vaere ham horige og lodige, om han fremdeles vil holde dem 
ved Lov og Ret. — Skarpsborgh, logherdaghen nest for sancti Gregori affthen. (Norsk.) 
Diplomatar. Norveg. II. 734. 

*8541. Kong Hans beder Rigsraad Mauritz Nielson at kumme lil Kjobenhavn 18. Martii. 
Sondagen Misericordias domini (o: 29. April) til et Rigsraadsmede. — Pa wort slol 
Torningw, dominica Oculi. 

Danske Magazin 3. Raekke III. 286. 

*8542. Caroli, episcopi Ottoniensis, litterae prsesentationis domino Erasmo Nicolai, 25. Martii. 
presbitero, ad ecclesiam b. Marie virginis Nycopiae apud Falstriam datae. — In curia nostra 
Bramstwed, ipso die annuntiationis Marie virg. 

Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. II, 1. S. 52. 

*8543. Detlef van Boekwolde saelger med Kong Hans' og Hertug Frederiks Sam- 30. Martii. 
tykke Landsbyen Berckow til Arnsbok Kloster. — Am frydage na Laetare. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. III. 140—42. 

*8544. Kong Hans og Hertug Frederik stadfaeste Arnsbok Kloster i Besiddelsen 30. Martii. 
af Landsbyen Berckow. — {Rendsburg, 30. Marz.) (Plattydsk.) 

Brudst. og Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. III. 142. 

*8545. Kong Hans' Forordning om Indrettelsen af en Domstol af de 4 Staeder 30. Martii. 
Kiel, Rendsborg, Itzehoe og Oldesloe for Hertugdemmerne Slesvig og Holsten, hvorfra 
der ikke kan appelleres til Liibeck. — Rendsborch, fridage uegest nha Laetare. (Plattydsk.) 
Westphalen, Monumenta IV 3248—50. Sammlung d. hauptsachl. Schlesw.-Holst. Ver- 
ordnungen S. 5—9. Schwarze u. Fehse, Nachricht. v. d. Stadt Kiel S. 204—207. 
Tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VI, Repertor. S. 104, 
jvfr. VII, Repertor. S. 26—27, I Cionhelm, Histur. Bericht S. 118—20. Brudst. og 
tydsk Udtog i Quellensammlung der schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, I. S. 58- 1032 Kong Hans. 1498. 

4. ApriliB. *8546. Kong Hans og hans slesvigske Raader bekraefte Fru Abel Walstorps Over- 

dragelse af sin Sosterdel af Segard til Hertug Frederik af Gottorp, trods de derimod af 

hendes Brodre Benedict og Jurgen van Alevelde gjorte Indsigelser. — Uppe wnsem slote 

to Flenszborch, am mitweken nha Judica in de hilligen vasten. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offeotlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 129—31. 

9. Aprilis. *8547. Margareta Smalsteuen, Priorinde, og Konventet i S. Johannes Kloster ved 

Slesvig udstede Brev om, at Enken Anne Thomes har skjaenket Klostret 57 Mark i rede 

Penge og efter sin Ded 4 »Heitscheffel« Rug af Kroppe; derfor har hun betinget sig fri 

Kost og Bolig. — Des mandages neghest Palme sondaghe. iPlattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VI, Repertor. S. 122. 

12. Aprilis. "8548. Johan Mikkelsen van Hagen, iErkedegn i Bibe, hans Testamenle. — 

Skjaertorsdag. 

Udt. i Kinch, Ribe Bys Hist. indtil Reform. S. 408—409. Udt. i Genealogisk Archiv 
I. 14-15. 

16. Apriiis. '8549. . . . Jorgensen, Vikar, udlejer til aerlig Svend Albert van Gock en Jord, som 

Hr. Nicolaus Brun gav til Kapitlet, mellem Knardrup Klosters Gaard og «Hellicgestus gard«. 
— Feria secunda Pasce. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium III. 22. 

30. Aprilis. *8550. Johannes, Abbed i Klostret Buma paa Gotland, kundgjor en Overenskomst 

med Baadet i Beval angaaende Tilladelse for Klostret til at opfore nogle Tilbygninger til 
dets nye Gaard i Beval. — Rumacloster, 30. Aprilis. (Plattydsk.) 

Tydsk. Overs. i Bunge und Toll, Est.- und. Livlandische Brieflade I. 309—10. 

l. Maji. *8551. Hertug Gerhard af Slesvig lover Baadet i Stade at ville lade Borgerne 

i denne By blive i Besiddelse af alle de Bettigheder og Frihedcr, de have i hans Lande 

og Staeder. — In S. Philips unde Jacobi Dag der hilligen aposteln. (Plattydsk.) 
Die Herzogthumer Bremen und Verden VI. 177. 

6. Maji. *8552. Kong Hans' Vidnesbyrd, at paa Betterthinget i Kjebenhavn skjodte Borgeren 

Jep Paedersen tre Gaarde til Hr. Lauris Morthensen, Vikar til S. Margrete Alter i Frue Kirke 
(jvfr. Nr. *8418). — Kobendhaffn, S. Johannis Dag ante portam latinam. 
Brudst. i Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 124. 

9. Maji. *8553. Kong Hans tilskriver Hr. Henrick Krommedige, Embedsmand paa Bahus, 

at de Sendebud, han i Vinter sendte fra Stockholm til Busland, nu ere komne tilbage, og 
at der tillige er kommet russiske Sendebud til Stockholm angaaende det Mflde, som Hr. 
Steen tilforn havde berammet med dem; han vil i den Anledning sende to af Danmarks 
Baad til Baadet i Sverig. — Paa wort slot Kopnehajfn, otthensdagen nest effter son- 

dagen Jubilate. 

Danske Magazin 3. Ra;kke II. 29. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 
102-103. 

10. Maji. 5139. Anchersen, Indbyd. til Forelsesninger over hvad en Hofmester ber vide (1754). Nyerup, 

Hist.-stat. Skildr. af Tilstanden 1 Danm. og Norge II. 418—19. Aarsberctn. fra Geheime- 
arch. V. 83. Rerdam, Kjebenhavns Universitels Historie IV. 130—31. Hos Holberg (1. c.) 
flndes kun et Udtog. Kong Hans. 1033 1498. 
*8554. Eskyl Goye, Ridder, i Gysleffelle lover, hvis han ikke kan forskaffe 16. Maji. 
sin Fraenke Fru Anne Grisses det Gods, som hendes Svoger Lauris Fyckessan har 
frataget hende og pantsat, at give hende et Pund Korn i Rogehaffwe Gaard i Laaland. — 
Gtjsleffelle, feria quarta ante festum Erici regis et martiris. 
Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 198. 

*8555. Laurentius Eggherdi, archidiaconus Ripensis, Wibergensis et Arusiensis, 24. Maji. 
Johannes Rrasck et Wynricus Lehusen, canonici Lincopensis et Upsalensis, et Wernerus, 
cancellarius ecelesiae Lincopensis, se obligant pro solutione 715 ducatorum aureorum ex 
880 ducatis, quos anno 1496 Hemingus Gad, praepositus Lincopensis, Petrus Henrici, 
rector s. Rrigidae urbis, et Henricus Wenne, canonicus Aboensis, a camera apostolica 
mutuo receperant. — Rome, die veneris XXIIII mensis Maii. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 103—104. Da den 24. Maj faldt paa 

en Torsdag, maa der vaere en Fejl i Dateringen. 

*8556. Ordensmesteren i Lifland undskylder sig hos den tydske Ordens Hej- 27. Maji. 

mester, fordi han har maattet opsaette Afsendelsen af et Gesandtskab til den romerske 

Konge og Kongen af Danmark saa laenge, indtil det danske Gesandtskab har vaeret hos 

ham. — Wenden, am Sontag Exaudi. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livonise, Estoniae, Curoniae II. 111. 

*8557. Kong Hans beder Rigsraad Mawritz Nielsen at lade forfatte et fuld- 4. Junii. 
staendigt Register eller Jordebog over, hvad hver Gaard i Han Herred er pligtig at svare 
i Skat og Landgilde. — Pa wort slolt Kepnehaffn, annen Pintzsaedag. 
Danske Magazin 3. Ragkke III. 286-87. 

*8558. Viborg Rythingsvidne, at Ryens Kaemner, Per Rark, paa tre Thing havde 11. Junii. 
klaget over, at Rispens Foged paa Asmild Rirkething lyste Vold over Viborgs Rorgere, 
skjent de ktin havde gravet Terv ved Teglgaarden i Viborgs rette Rymark. — Wiborg 
byting, mandag nest effther S. Trinitatis sondag. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 194 — 95. 

*8559. Horns Herredsthingsvidne, givet Per Jensen af Sonderliiff, at Movrids 18. Junii. 
Nielsen som Lensmand i Han Herred har skikket hver Mand Lov og Ret som en Danne- 
mand. — (Den 18. Juni.) 

Brudst. i Danske Magazin 3. Raekke III. 253. 

*8560. Kong Hans kvitterer Hr. Henrick Krwmmedige, Embedsmand paa Rahus, 19. Junii. 
for rigtig aflagt Regnskab af de Len, han har havt af den afdede Enkedronning og Kongen, 
fra den ferste Dag, han flk dem, og til naestkommende Mikkelsdag, og ligeledes for aflagt 
Regnskab for de Penge, han har laant, og for det, han har oppebaaret i Elfsborg Len for 
Kongens Heste og Sagere. — Kopnnehaffn slolt , tiisdagen nest efftir Gudz legomes dagh. 
Diplomatar. Norveg. II. 736. Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 5. 

*8561. Henrick Kromedicke, Ridder, sender Hr. Svanthe Nilsson, Sverigs Marsk, 2. Juin. 
med Hr. Jacop 1000 Mark danske og beder ham snart komme til Elfsborg. — Kopenhaffn, 
feria secunda post Petri et Pauli apostolorum. 

Styffe, Bidrag tlll Skandlnaviens Historla IV. 239. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 130 1034 Kong Hans. 1498. 

7. Julii *8562. Norlyng Herredstiiingsvidne, givet Borgemesteren i Viborg Jep Liong, at 

der aldrig var noget Byggested ved Sondersocnde, rnen at det var Viborgs rette Faegang 
og Mark, for Biskop Glob og Asmild Kloster lod bygge to Gaarde der. — Norlionyherrets- 
tiny, louerdag nest for S. Kieldz dag. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 195. 

8. Julii. *8563. Johannis regis ad Jacobum Scotorum regem litterae, in quibus ei pacem 

inter Daniam et Franciam faciendi geuerale mandatum dat. — In castro Korssoor , die 

octava Julii. 

Dumont, Corps diplomat. III, 2. S. 387. Recueil des truites etc. (par Jaques Bernard) 

I. 800—801. Leonard, Recueil des traites I. 401—402. 

9. Julii. *8564. Lysgaards Herredsthingsvidne , af samme Indhold som Norlyngs (se Nr. 

*8562). — Mandagen naest for S. Kjelds Dag. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 195, Anm 2. 

16. vel 23. *8565. Kong Hans takker Staden Kampen for den ham ved Peter Boeper tilsendte 

Gave og lover at vaere gunstig mod dens Kjobmaend. — Vp vnnssem slothe Callundenbory, 

mandags nha Margarete. (Plattydsk.) 

Udt. i holl. Overs. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen 

II. 7-8. 

23. Julii. *8566. Kong Hans beskikker Hr. Niels Friis, Electus til Viborg, og tre Adels- 

maend til Dommere mellem Kapitlet og Indbyggerne i Viborg angaaende en Lavhaevd paa 
Byens Jorder. - Bundzbech, mandagen nest effther S. Marie Magdalene dag. 
Danske Magazin 4. Reekke II. 264—65. 

29. Julii. *8567. Kong Hans takker Bigsraad Maurits Nielsen paa Aagardth for en tilsendt 

Hest; han tilkjendegiver ham, at Clauss Ericson har Brev paa Hits Herred, og at han har 

erfaret, at Skovene i Aalborgs Len ere forhnggede; tillige beder han ham om snarest at 

betale en gammel Gjaeld. — / tuor by Kopinyhoffuit i Torniny la>n, sancti Olaui konnings dag. 

Danske Magazin 3. Rsekke III. 287—88. 

10. Augusti. *8568. Helligaandshuset i Kjobenhavn saelger to Gaarde i Staden til Facultas 

artium ved Universitetet for den Sum Penge , som M. Claus de Polonia, fordum Dronning 

Dorotheas Laege, havde skjaenket (Jniversitetet i Sjaelegave. — Kobenhaffn, s. Laurencii 

martiris dag. 

Rnnlam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 126 — 28 

17. Augusti. *8569. Birger, Electus i Lund, der har forpligtet sig til at indlose sit Konfirma- 

tions Brev i llom med 2000 rhihske Gylden, tilstaar, at han til Pantsaettelse for naevnte 
Sum har modtaget til Laans af Kapitlet i Lund en Del Lunde Domkirke tilhorende Kleno- 
dier paa 4 Aar, og at han til Sikkerhed herfor har overdraget Slottet Hammershus med 
Bornholm som et frit brugeligt Pant til Kapitlet. — Lund, in octava beati Laurentii 
martyris gloriosi. 

Hubertz, Aktst. til Rornholms Hist. S. 35—37. 

18. Augustl. *8570. Kong Hans' Vidnesbyrd, at paa Betterthinget i Kjnbenhavn skjodedc Hellig- 

aandsklosteret to Gaarde i Staden til Facultas artium (se Nr. *8568). — Laverdagen naest 
eftir vor Frue Dag assumptionis. 

Udt. i Rardam, Kjebcnhavns Kirker og Klostere, Tillaeg. S. 128. Kong Hans. 1035 *8571. Kyrstiern Bagge, Kong Hans' Foged paa Stockholm, meddeler Fogeder og 
Almuen, at han har tilladt Lappefogeden frit at fare ind til Norge for at haeve Lappeskatten, 
hvilket en Tid havde vaeret ham forment paa Grund af Tvedragten mellem Kongen og det 
svenske Rigsraad. — Stocholm, manedagen ffor war Ffrwe dag nativitatis. 
Handl. ror. Skand. Hist. XXIX. 34—35. 

5145. Jensen u. Hegewisch, Privilegien d. Schlesw.-Holst. Rittersch. S. 96 — 98. 1498. 

3. Septbr. 17. Septbr. *8572. Sten Sture, Kong Hans' Hofmester i Sverig, tilstaar paa Kongens Vegne 27 - Septbr. 
Kerstine Pedersdotter, Oluf Lydickssons Efterleverske, Frihed og Frelse paa hendes Gaard 
Gumtecht i Helsinga. — In castro Abogie, die sanctorum Cosmae et Damiani. (Svensk.) 
Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder J. 188—89. 

*8573. Morthen Mogenssen, Praest ved Vor Frue Kirke i Kjobenhavn, udlejer til 29. Septbr. 
Jep Jenssen, Borger sammesteds, en S. iMichaelis Alter tilhorende Gaard i Benekes Straede 
imod 4 Mark danske Penge aarlig. — Haffnis, ipso die (Michaelis arch)angeli. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium III. 22. 

*8574. Kong Hans befaler Borgemester Jep Lywngh i Viborg, som paa Borgernes 9. Octobr. 
Vegne har underkastet sig Dom af de tilskikkede Maend (jvfr Nr. *8566), medens Kapitlet 
ikke vil give sig i Rette for disse, at tiltale Kapitlet med Landsloven. — Wort slot 
Warclingborgh, tiisdaghen nest effther s. Birgitte vidue dag. 
Danske Magazin 4 Raekke II. 265. 

*8575. Kjendelse af Borgemestre og Raad i Kjobenhavn i en Sag mellem Hr. 15. Octobr. 
Abbed Mattis af Knardrop paa sit Klosters Vegne og velbyrdig Mand Hanss Knutsson af 
Jonstorp angaaende en Gaard paa Norregade i Kjobenhavn, hvorefter den ej kan tildemmes 
Abbeden, uden at han kan fremfore bedre Beviser. — Kopnehaffn radhuss, mandagh nesth 
effther sancti Dionisii martiris dagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 172—73. 

*8576. Viborg Bythingsvidne, givet Byens Kaemner Per Bark, at Sandemaendene 29. Octobr. 
gjorde deres Tog om Viborg Bymark. uden at Kapitlet fremlagde nogle Breve derpaa. — 
Wiborg byting, mandag nest for sti. Tegers Dag. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 265—66. 

*8577. Borgemestre og Raad i Revals Brev til Jens Holgersen, Hevedsmand paa 31. Octobr 
Gotland, hvori de erklaere hans Fordring paa 200 Gylden, som forfalden Rente af »Goten- 
hof«, for ugrundet. — (31. Oktober.) (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Bulletin de 1'acad. imp. des sciences de St. Petersbourg XVII. 355. 

*8578. Koug Hans stadfaester et af Morthen Scriffuer, Byfoged i Kjobenhavn, ud- 2. Novbr 
faerdiget Indforselsbrev for Hans Knudson af Jonstorp paa en Gaard paa Norregade i 
Kjobenhavn. — Haffnis. die commemorationis Animarum. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 173. 

*8579. Biskop Henric af Linkoping og Eric Tureson, Ridder, tilskrive tre Herreder 5. Novbr. 
omkring Linkiiping angaaende Udredelsen af en Skat til Kongens forestaaende Eriksgata. 
— Lincopia, feria 2. infra octauam omnium Sanctorum. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 241—42. 

130* 1036 Kong Hans. 1498. 
20. Novbr. *8580. Kong Hans meddeler Kapitlet i Ribe, at Biskop Hartvig ensker at oplade 

sit Saede til Sostersonnen Iver Munk, som Kongen derfor beder Kapitlet at annamme. — 
Ex castro nostro Haffnensi, in profesto presentacionis b. Marie virginis. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 305—306. 

22. Novbr. *8581. Optegnelse om hvad Andhers Peerssen paa Amager i Ullerup modtog af 

Stranghe Truelsen i Ordorp efter Maette, som var i S. Anne Kapel ved Skous Howet; det 
horer nu til dette Kapel, og Anders skal svare Dronningen Regnskab derfor. — Haffnie, 

die Gecilie virginis. 

Molbech, Nordisk Tidsskrift I. 447. Ny kirkehist. Samlinger V. 422. 

26. Novbr. *8582. Kong Hans udsteder Vaernbrev for sin Kapellan Hr. Lauris Morthenson, 

dennes Gods og Tjenere, og isaer det Gods, som ligger til hans Alter i Kjobenhavn. — 
Wort slot Kepnehaffn, mandagen naest efftir s. Katherine virginis dag. 
Rordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 128 — 29. 

26. Novbr.? *8583. To Lagmend vidne , at velbyrdig Mand Amwndh Jonsson og hans Hustru 

gave Hr. Hendrigh Krwmmedygh, Hovedsmand paa Bahus, Tredjedelen af den Bod, som 

kan falde efter Arild Kane, hvem Bonderne i Swndhmore sloge ihjel. — Conuente stoghwnne 

i Konwngeldhe, nesth efter Katerine virginis. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. V. 705. 

6. Decbr. *8584. Lagm.endene i Oslo, Tonsberg, Skeden og Viken kundgjere den for Hr. 

Henrik Krwmaedige, Hovedsmand paa Bahus, og Mester Jens, Kongens Skriver, afsagte 

Dom over Bonderne i Swnmor, som havde ihjelslaget Arild Kaoae (jvfr. Nr. *8583). — Graa- 

bredre kloster i Kwngeld, sli. Nicolai dag. (Norsk.) 

Danske Magazin 3. Raekke II. 29—30. Diplomatar. Norveg. VI. 657—58. 

12. Decbr. *8585. Hinrik Mynden, Domherre i Slesvig og Haderslev og Official i Stiftet 

Slesvig, bekreefter den Gave af 300 Mark lybsk, som Guldsmedenes, Malernes, Snedkernes 
og Glarmestrenes forenede Lav i Flensborg have skaenket til Oprettelsen af et Vikarie ved 
det nye Alter i Frue Kirke dersteds, og tilstaar Lavet Patronatsretten dertil. — Flenszborch, 
an sunte Lucyen auende. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 720—22. 

13. Decbr. *8586. Herlog Haldwordsson, Vaebner, saelger til Hr. Hinrik Krumedicke Gaardeue 

Haldwordzgard og sondre Hielperegard i Oslo. — Congelff, die sancte Lucie virginis. 
Diplomatar. Norveg. III. 730—31. 

13. Decbr. *8587. Erick Jonsson, (Borgemester i Stockholm), beder Rigsmarsken Svante 

Nielsson at tale med Kongen angaaende Betalingen af en Pengesum, som Staden havde 

laant ham, og som skulde have vaeret betalt fra Finland, hvilket Hr. Sten og ttiskop 

Magnus vel havde lovet, men ikke var sket. — Stocholm, sancta Lucia dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor tlll Flnlands Medeltldshist. 1. 106—108. 

19. Decbr. *8588. Kong Hans forlener Hr. Henrick Krumdicke, Embedsmand paa Bahus, og 

hans Husfru Fru Anne for begges Livstid med de norske Len Vigenj Mandal, Twnne 
Skibrede, Raabygge Lagen, Sollar og Skiaberg mod aarlig Afgift. — Bahuss, othensdagen 
nest effther Lucie. 

Diplomatar. Norveg. V. 705—706. Kong Hans. 1037 1498. 
*8589. Sten Sture, Ridder, anmoder Fru Birgitte paa Akero om at vaere sig be- 20. Decbr. 
hjaelpelig ved Modtagelsen af Kongen, der ventes ind i Riget til sin Eriksgata, tilmed da 
Dronningen antages at komme med. — Lunde prrestegard, pa sancte Thome affthen. (Svensk.) 
Gjorwell, Swenska Magazinet S 734—35. 

*8590. Kong Hans tilstaar Staden Amsterdam og »de ghemeene Hollantse Steden 26. Decbr. 

ende Landen«, paa Forestilling af Hofmesteren Hr. Paulus Lapman (sic) og efier Ansegning 

af deres hidsendte Fuldmaegtige , Ret til to Tredjedele af deres strandede Gods, som er 

blevet bjerget, hvorimod Kongen forbeholder sig en Tredjedel, hvoraf han vil udrede 

Bjergelennen. — Op ons slot Wardtbergen, op den daghe sancti Stephani Proto Martyr, 

synde den tweeden dach in de heylige dagen van Wyn-nacht. (Hollandsk.) 

Hand- Vesten, Privilegien etc. der Stad Amstelredam S. 86. I Randskriften er anfert 

Aaret 1495, som maaske er det rigtige (jvfr. Nr. *8591). Det ber dog bemaerkes, at 

Kong Hans netop i Aaret 1498 i Julen opholdt sig i Varberg (jvfr. Nr *8592), hvad der 

ikke kan paavises i Aaret 1495. 

*8591. Kong Haixs tilstaar Staden Amsterdam Frihed til at handle paa alle 27. Decbr 

Handelspladser i Norge, og navnlig paa Bergen, til enhver Tid af Aaret. — Vppe slote 

Wardtberg, am szondage dem drudden in den helligen dagen to Wynnachten nach Christi 

vnnses herenn gebort dusent veerhundert im achten vnde negentigesten jare. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VI. 658—59. Paa Hollandsk i Hand-Vesten, Privilegien etc. der Stad 

Amstelredam S 86. (I Aaret 1498 var 3dje Juledag en Torsdag; 1495 faldt den derimod 

paa en Sendag, og dette Aar er tilfejet i Randen ved den naestforegaaende Diplom af 26. 

Decbr. 1498.) Hollandsk Overs. i Luzac, Hollands Rijkdom I. Bijl. S. 38—39. 

*8592. Kong Hans skjaenker Jep Skredare, Borger i Ny-Varberg, og hans Hustru 28. Decbr. 
Kristine en Jord udenfor Ny-Yarberg paa Livstid. — Fierde Jwledagh. 

Wallmark, Handlingar ur Grefwe L. v. Engestroms Bibliothek 3. Hafte S. 42 

*8593. Kong Hans' Brev, at toldpligtigt Gods, som feres ud af Naestved, uden 
at vaere fortoldet, skal vaere forbrudt. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 343. 

*8594. Conflrmatio Johannis regis statutorum convivarum sanctissimi corporis 
Christi in Sonderherred Lalandiae (jvfr. Nr. 2819). 

Udt. i P. Terpager, Ripas Cimbr. S. 423 og i Programma scholae Herlovianae 1784 S. 140. 

*8595. Testimonium forense, datum in foro Caldslundensi, quo ratum habetur, 
regem Christiernum primum, non minus quam regem Johannem, nomine regni, potestatem 
habere constituendi et removendi priorissam coenobii b. virginum extra Ripas. 
Udl. i P. Terpager, Ripae Cimbr. S. 414. 

*8596. Hans Andersson pantsaetter sit Gods Spragebel til Detlef van der Wisch 
for 50 rhinske Gylden. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumcnta IV. 3132. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense 1. 722—23. 

*8597. Sivert Spliedt Ottensone saelger til Schacke Bomohr Henneken Sohne Godset 
Rost med Landsbyerne Stutebiill, Grimsenisse, Grurnarck, Medelby og Kastelby og Mollen 
i Sandbaek samt Gaarden Dodtmarck med deus Tilliggende i Landsbyen Cappell, med 
Landsbyen Tostorp og med en Gaard i Scheggerott. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat - Rechts d. Herzogthums Schleswig 111. 

132-34. 1038 Kong Hans. 1498. *8598. Overenskomst mellem Hr. Per Jensen, Prior i S. Antonii Kloster i Praesto, 
og to af hans Medbrodre, Hr Niels Holtze og Hr Peder Madsen, paa Klostrets Vegne paa 
den ene Side og Borgemestre og Raad i Kjobenhavn paa Stadens Vegne paa den anden 
Side, angaaende Mageskifte af nogle Stykker Jord ved Jermers Gab i Kjobenhavn. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 250 — 52. 

*8599. Thingsvidne om den Hovedtoft og det Byggested i Tyffstofftae, som herer 
til den til Tjaereby Praestebord liggende Jord i Tyffstofftae Mark. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 389 og i Programma schoiae Herlovians 
1784 S. 140. 1499. 1499. 

6.— 13. 

Januar. 5148. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 723—24. 15. Januar. *8600. Ivarus Munch, canonicus ecclesiae Ripensis, omnia statuta capituli Bipensis 

observare jurat, »in casu si in episcopum Bipensem promotus fuerit«. — In clomo capilu- 
lari Ripcnsi, die mariis mensis Januarii decimaquinta. 

Danske Magazin 4 Rsekke II. 306. Dansk Overs. i Kinch, Ribe Rys Hist. indtil Reform. 

S. 411, jvfr. S. 663. 

16. Januar. *8601. Karsten Wonsfleth Wolmersson tilstaar at have modtaget af Hertug 

Frederik af Holsten og Slesvig igjennem Hr. Otte Bantzau 5000 Mark Iybsk for Godset 
Saxstorp. — Kile, am midweken na den achte dagen der hilligen drier Koninge. (Plattydsk.) 
Jahrbucher f d. Landesk. d. Herzogth Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 163. 

17 Januar. *8602. Kong Lauvig XII af Frankrig befuldmaegtiger sin Raadsherre, Vidas Afflech, 

til at afslutte en Fredstraktat med Kongen af Danrnark. — Nantes, le dix-septieme jour de 

Janvier. (Fransk.) 

Dumont, Corps diplomat. III, 2. S. 387. Recueil des traites etc (par Jaques Bernard) I. 

801 Leonard, Recueil des traites I. 402—403- 

21. Januar. *8603. Viborg Bythingsviane, givet Byens Kaemner Per Bork, at Byens gande, nu 

bortkomne Lavhaevdsbrev var stadfaestet af Kong Christiern I, og at det var enslydende 
med den Lavhaevd, som Byen nu har. — Wiborg byting, mandag nest effther s. Anthonii dag. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 266—67. 

1. Febr *8604. Claus Bertelss0n, Praest i Kjebenhavn, skjaenker en Gaard og to Boder i 

Staden til Helligaandsklostret, som derfor skal holde ham en Aartid. — In profesto puri- 
ficationis Virginis gloriosae. 

Rordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tilljeg S. 129 — 30. 

1. Febr. *8605. Marquard Brcen, Borger i Aarhus, skjaenker med sin Hustrus Samtykke 

en Abildgaard til Jomfru Marie Kloster paa Brobergh i Aarhus for en sungen Messe 
hver Mandag for sig, sin Hustru, Born og Sla'gt. — Arvsie, in profesto puriQcationis 
Virginis gloriose. 

Hubertz, Aktst. vedk Aarhus I. 87—88- 

5 Febr. *8606. Oleff Persson af Wetherloslillae lejer af Hr. Abbed Mattis i Knardorp 

Kloster og menige Konvent sammesteds en Gaard paa Nerregade ved S. Peders Kirke 
i Kjnbenhavn. — hnardorps dosther, sancte Agathe dagh. 

0. Nielsen, Kjebcnhavns Diplomatarium II. 173—74. Koxg Hans. 1039 1499. 

Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1026. Aarsberetn. fia Geheimearch. IV. 290—91 lefter 16. Febr 
Originalen). 

5151. Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1025—26. Aarsberetn. fra Gehelmearch. IV. 289—90 16. Febr. 
(efter Originalen). Brudst. paa Dansk i Behrmann, Christiern den Il's Hist. 11. 10 og i 
Pal.-Muller, De ferste Konger af den oldenboreske Slaegt S. 176. 

*8607. Sten Sture til Reffsnes, Ridder, lover at betale Kong Bans 2000 Mark 17 Febr 
aarlig af de Slotte og Len, han har i Finland. — Stockholm staad, sondagen Inuocauit. 

(Svensk.) 
Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder VII 57—58. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 
Medeltidshist. I. 108—109. 

*8608. Kong Hans beder Rigsraad Mauritz Nielsen at sende 6 rustede Svende 19. Febr. 
til Kjobenbavn for til Sommer at ledsage hans Son Christiern til Skibs til Sverig. — Paa 
wort slott Slockholm, tiisdagen nest efftir dominicam Inuocauit. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 288. 

*8609. Kong Hans' Brev om Dronning Christines Morgengave i Sverig. — Sloc- 20. Febr. 
holm slot, tampper othensdag nest effther domin. Inuocauit. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 291—92. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1026 
(Kvaitudg. VI. 152—53), som fejlagtig har: Tamper Onsdag efter Pinsedag. 

*8610. Provstethings Vidne, aesket af Hans Ipszen, Kapellan til S. Kanuti Alter 21. Febr. 
i Vor Frue Kirke i Svenborg, angaaende Matz Hous Gaard i Svenborg. — Proitstiny 
paaS. ISicolai kirke gaard (i Suenborrig), den torsdag ante dominicam, som kallis Reminiscere. 
Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I. 109—10. 

5152. Hvitfeldt, Danni. Riges Kron. S. 1027— 29. Stadgar ang. Bergwerken uti Swerige S. 24— 25. 22. Febr. 
Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 38—40. 

*8611. Almuen i Skedye Skibrede kundgjor, at den har valgt Thorae Andherson 24. Febr 

til at klage til Kongen over nogle paalagte Rettebeder og anbefaler ham til Hr. Henrik 
(Krummediges) Bistand. — Skedice, dominica Reminiscere. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. II. 737—38. 

*8612. Ridebrev af 26 Maend om Graenseme for Viborg Bymark. — Wiborg mark, 26. Febr. 
tisdag nest efftir sti. Peders Dag ad cathedram. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 267—68. 

*8613. Kong Hans' Beskjaermelsesbrev for Kjobstaden Sigtuna og Bekraeftelse 27. Febr. 
af dens Privilegier. — Stokholm slott, odensdagen nast efter dominicam Reminiscere. 

(Svensk.) 
G. Wallin (resp. J. M. Friberg), Dlss. de Sigtuna, iEtat. III P. II. S. 337-38. 

*8614. Borgemestre, Raad og Menighed i Stockholji stadfaeste det svenske Rigs- 2. Martii 

raads Brev af 16. Febr. (Nr. 5150) og love ligeledes Troskab mod Kong Hans og dennes 

Son, den udvalgte Kong Chrisliern. — Stocholm, then logerdachen nest fore dominicam Oculi. 

(Svensk.) 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 293—94. 

*8615. Claws Laghesson i Starup, Vaebner, pantsaetter en Gaard i Starup til 7. Martu. 
Sognepraesten Hr. Anders Niclesson for 64 Mark lybsk danske Penge. — Feria quinta 
prox. post festum s. Lucii pape et mart. 

Saml. t. jydsk Hist. og Topogr. VI. 35. 1040 Kong Hans. 1499. 

8- Martii. *8616. Den udvalgte Kong Christiern erklaerer, at Sandemaendene i Viborg ikke have 

Ret til at demrae «mellem Guds Hus og Bonden», og beskikker derfor Sandemaend af 
fire Herreder og Biddersmaends Maend til at afgjere Striden mellem Kapitlet og Byen. — 
Randerss, fredagenn nest effter Oculi mei sondag. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 268—70. 

9. Martii. *8617. Eric Ericsson og Tormodh Jonsson, Lagmaend i Oslo og Tonsberg, til- 

domme Hr. Henric Krwmdige, Hnvedsmand paa Bahus, fiaarden Texlaness, som Amwnd 

Jonsson bavde faaet sig tildomt af iErkebiskoppen og de nordentjeldske Baader, uden at 

Modparten havde vaeret indslaevnet. — Vppa commvcnct [i Oslo), Midfasto logherdagh. (Norsk.) 

Danske Magazin 3. Raekke II. 7. Diplomatar. Norveg. I. 719. 

9. Martii. *8618. Herlag, Riskop i Oslo, Herman, Biskop i Hammer, Jon Powelsson, Provst 

i Marie Kirke i Oslo, og Erick Ericksson og Tormod Jonsson, Lagmae-nd i Oslo og Tonsberg, 
domme mellem Hr. Henreg Krwmdick, Hevedsmand paa Bahus, og Amwnd Jonsson i 
Skyden, at Gaarden Texlenes i Wallesogen bor tilhore den forstnaevnte som Lass Mwsses 
Sons Arving. — Aaslo, loffwerdagen nest fore sondagen Letare. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. I. 720. 

11. Martii. *8619. Kong Hans' Beskjaermelsesbrev for Kjobstaden Strengnas og Bekraeftelse 

af dens Privilegier. — Stockholm slolt, mandagen nest eptir dominicam Letare. 
J. Graffman (prses. C. F. Georgii), spec. de Strengnesia I. Allegata Litt. G. 

11. Martii. *8620. Nis Offwerskjirer, Byfoged, samt Borgemestre og Baadmaend i Helsingor 

gjere vitterligt, at Hans Paulss^n, Borger sammesteds, efter Fuldmagt af Kirstine Hans 
Nielssens, skjodte paa Bythinget en Gaard paa Stengaden i Helsingor til Hans Ysickssen, 
Borger sammesteds. — Belsingers brjtingh, Midfaste mandagh. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 20—21. 

13. Martii. *8621. Herlag, Biskop i Oslo, Herman, Biskop i Hammer, Jon Povelsson, Provst 

ved Marie Kirke i Oslo og Norges Riges Kansler, Otte Matsson, Ridder og Hovedsmand 
paa Kongsgaarden i Bergen, Peder Griss, Hovedsmand paa Tonsberg, og 2 Lagmaend til- 
domme Hr. Henrig Krwmdick, Hevedsmand paa Bahus, den Ficke Uenriksson efter Egerd 
Grwendall tilfaldne Arv, som Hr. Henrig har kjobt og velbyrdig Mand Lawris Nielsson i 
Dyng nu har i Vaerge, og ligeledes de Gaver, som Egerd Grwendall mod Loven har bort- 
givet. — Aaslo, odensdagen nest efftir sondagen Letare. (Norsk.) 

Danske Magazin 3. Raskke 11. 30—31. Diplomatar. Norveg. V. 706-707. 

13. Martii. *8622. Kirstine af Wonstorp, Erick Hwassaes Efterleverske, erklaerer at vaere 

Kersten Jwdhe, Slotsfoged paa Skanderborg, 30 Mark lybsk og V2 Tende Snw skyldig at 
betale inden Midsommer naestkommende; betales de ej til den Tid, pantsaetter hun ham 
en Gaard i Lyngsbech i Mols Herred. — Andhen sancte Gregorii dagh i lastlie. 
Hvass, Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas 111. 140—41. 

17. Martii. "8623. HEMMYfiH Olufsson, Borger i Kjobenhavn, giver Afkald paa den Gaard 

paa Kirkegaarden, han havde lejet af S. Peders Kirke, og faar igjen 3 Boder i S. Peders- 
straede, vesten op til Kirkegaarden. — Ha/fnis, dominica Passionis. 
0. Nieisen, KjehenhavDS Diplomatarlum III. 22—23. Kong Hans. 1041 1499. 

*8624. Thingsvidne, givet Nis Pederson i Morcholth, at en Jord paa Higkop 19. HarUi 

Mark tilhflrer Ribe Kapitel. — Holmozhcereths tingh, then tiisdagh nest for annnnciationem 

s. Marie. 

Saml, t. jydsk Hist. og Topogr. VI. 35—36. 

*8625. Archiepiscopi Birgeri et quattuor episcoporum litterae indnlgentiarum, 14. Aprilis. 
capello s. Georgii apud Aos datae. — Wiborg, die b. Tiburtii et Valeriani. 
Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 472-73. 

*8626. Den udvalgte Konge Christiekn beder Mawrids Nielsszen paa Aagardh strax 15. Aprilis. 
at sende til Kjobenhavn de 6 Svende, som han efter Kong Hans' Brev skulde udgjore til hans 
Rejse til Sverig. — Pa Nyborg, mandagen nest effter then sendagh misericordia Domini. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 288—89. 

*8627. Mattis Oluffssen, Smed, Borger i Kjabenhavn, erkjender at have lejet en 15 Aprilis. 
S. Peders Kirke tilhflrende Gaard i Kjfldmangerstraede imod at svare en aarlig Afgift af 
8 Mark danske til Kirken. — Haffnis, secunda feria post dominicam Misericordiam. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomataiium III. 23—24. 

*8628. Kong Hans beder Ordensmesteren i Lifland, Walter von Plettenberg, at 29. Aprilis. 

sende sine Gesandter til Stockholm, hvor Kongen i laengere Tid agter at opholde sig. — 

Stoekholm, ain montag nach Cantate 1498. (Plattydsk.) 

Napiersky, Russisch-livlandische Urkunden S. 233. Udt. i Napiersky. Index corporis 

hist.-diplom Livoniae, Estoniae, Curoniae 11. 112. Om Brevcts Dateiing se Mollerup, 

Danmarks Forhold til Lifland S. 31, Anm. 3. 

5154. Westphalen, Monumenta IV. 1987. 30. Aprilis. 

*8629. Birgitte Heniingsdatther, Tord Aslagssons Kfterleverske, tilskjeder Hr. 2. Maji. 
Henrig Krvvmdick til Brwnlag nogle Gaarde paa Hising i Bahus Len. — Brwberg, helge 
Korss afften invencionis. 

Diplomatar. Norveg. II. 739—40. 

*8630. Litterae Johannis Eggardi, presbyteris, curati in Lyungby, quibus recog- 3. Maji. 
noscit, se in medio chori ecclesiae b. Albani martyris Oltoniensis unum altare et vicariam 
quandam fundasse. — Ottonie, ipso die inventionis sancte Crucis. 

Udt. og Brudstykke i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 53. 

'8631. Hertug Henrik af Meklenburgs Tilstaaelse af at skylde Hertug Frederik af 24 Majl. 
Slesvig og Holsten 2000 rhinske Gylden. — Amme frigdaghe nha Pinxten. (Plattydsk., 

Brudstykk i Lisch, Urkundl. Geschichte d. Geschl. v. Oortzen II, Urkund. S. 306—307. 

*8632. Oleff Persen af Esthwad, Uidder, saelger to Gaarde i Salling Syssel, den 28. Maji. 
ene i Nesbekby i Balling Sogn, den anden i Wolling, til Hr. Niels Styggae, Biskop i 
Borglum Stift, for 200 lybske Mark med Bet til Gjenkjeb. — /n curia episcopa/i Hannes, 
feria 3 post dominicam Trinitatis. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 198—99. 

*8633. Kong Hans stadfaester et af /Erkebiskop Gawte i Trondhjem med flere 1. junii 
maeglet Forlig mellem Gregors Josepsson og Peder Andersson om den halve Gaard 
Neckestadh i Jemteland samt en Synsforretning over samme Gaard. — Slockhohn s/ott, 
loffuerdagen uesth eptir helga Likama dagh. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. III. 732—33. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 131 1042 Kong Hans. 1499. 

2- Junii. *8634. Faxe Sognevidne, kraevet af Jes Morthcnssen, Hr. Niils Ericssens Tjener 

paa Walloff, at der altid var givet Skyld til Walloff af de Hestehaver, som ligge sonden 

Strandhowet paa hin Side Aaen. — Faxe soghnesteffne , snndaghen naesth effther haelly 

Legems dagh. 

Rasmus8en, Optegnelser om Gisselfeld S. 473—74. 

14. junii. *8635. Kong Hains' Befaling til Herman, Biskop i Hammer, Hr. Knudt Alssnn, 

Ridder, og Lagmaendene i Oslo og Tensberg at domme i en Strid mellem flr. Henrieh 
Krwmmendige, Ridder, og Peder Griis angaaende noget Arvegods. — Paa wortt s/o/t 
Stockho/m, sanctorum Viti et Modesti apthen. 

Danske Magazin 3. Rsekke II. 31-32. Diplomatar. Norveg. IX. 404—405. 

14. junii. *8636. Vidnesbyrd, at Jnns Paalson solgte Hr. Henric Cromadige Ilaga i Toneym 

Sogn paa Neset. — Brun/a, frigedagen nest lore sancte Botolssdag. (Norsk.) 

Diplomalar. Norveg. II 740. 

20 Junii. *8637. Kong Hans underretter Hr. Henrik Krummedige om, at han har modtaget 

det tilsendte Solv og Penge; han beder ham drage til Oslo for at here Sager og at vare- 
tage Kongens Bedste navnlig med Hensyn til Boden for Arild Kane; han beder ham at 
sende til Kjabenhavn hvad Kobber og Tin han har, hvis han ikke kan faa det omsatiPenge; 
ligeledes at besorge Kongens Skib Bodequasth ladet og afsendt. — Paa wort slot Stocholm. 
torsdagen nest effther Botulphi abbatis. 

Danske Magazin 3 Raekke II. 32. Diplomatar. Norveg. IX. 405—406. 

22. Junii. 5161. Hvitfeldt. Danm. Riges Kron. S. 1027—29. 

22. Junii. *8638. Kong Hans' Brev til Raadet i Danzig, hvori han begjaerer Ophaevelsen af 

en af det foretaget Forandring i \aegten, isaer paa Osmund, hvorved Slockholms Borgere 
tabe 2 Fade paa Laesten. — Holme, ame dage der teyn dusent Ridder. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 242—43. 

23. j unii> 5162. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 109—10. 

24 j Unii *8639. Sten Sture af Refsnes, Ridder, tilstaar, at han har opladet Aabo Slot, 

Wiborg Slot og Nyslot, som kaldes S. Olufsborg, i Finland til Kong Hans, det Hovedbrev, 

han har paa andre Slotte ug Len i Finland og Sverig, i ovrigt uforkraenket. — Slockholm, 

sancti Hanss baptiste dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 111. 

24. Junii. *8640. Bidder Sten Stures Overenskomst med Kong Hans om at antvorde ham 

Slottcne Aabo, Wiborg og Nyslot i Finland med Inventarium, saalcdes som han har mod- 
taget det, mod Erstatning for Forbedring og Slotlenes yderligere Forsyning med »Spiis- 
ning oc Werge«. — Stochohn slott, sancti Johannis baptiste dage. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 112—13. 

27. junii. *8641. Kong Hans tager Nadendall Ivloster i Finland i sin Beskyttelse og stad- 

faester alle dets Friheder og Privilegier. — Stocholm slolt, torsdagen nest eptir saucti 
Johannis baptiste dagh. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder V. 176-77. 
Ante *8642. Ordensmesteken i Liflands lnstruction for Roprecht Stail von Houlstein, 

Foged paa Sonneburg, og Mester Coirt Symonis til Kongen af Danmark om Forbund mod 
Busserne; de skulle afvise de danske Fordringer paa Harrien og Wirland. — Uden 
Datum. (Plattydsk.) 

I dt. oii Brudst i Russwurm , Nacbtr&ge zu den Urkunden uber d;i9 Geschlecht Stael v. 

Holstein S. 1—2. Sendebudene modtoge Svar af Kong Ilans i Stockholm den 30. Juni 30. Junii. Kong Hans. 1043 1499. 
*8643. BiK(iEK, iErkebiskop i Lund, stadfiESter en tidligere Forordning af iErke- 6. Juiu. 
biskop Jens for Hornholm angaaende Landvaesenssager, Retsplejen, Voldssager, Skatlevaesen, 
Strandingssager, Jagtvaesen, Frimacnds, Bonders og Kjobstadmaends Rettigheder m. m. — 
In octav. sanctor. Petri et Pauli npostolorum. 

Hubertz, Aktst. til thirnholms llist. S. 38—41. Aarsberetn. fra Geheimearch. V. 83 86. 

*8644. Eylek Brvske paa Dallund, Vaebner, kvitterer Claus Skinkel, Byfoged i io. Julii. 
Kjierteminde, for Byskatten, 20 lodige Mark. — Dallund, ipso die s. Kanuti regis. 
Udt. i Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I. 157. 

*8645. Kong Hans' Brev til Kannikerne i Ribe, hvori han klager over den Proces 13. v. 20 

("delae oc trettae»), som .wortt oc Kronens Closther wden fore Ribae (S. Nicolai Nonne Julii - 

Kloster) oc Sancti Johannis Bre>dre« mod Rigets Privilegier fore i Rom, og over det 

»Romere Breff«, som deres \1edbroder Hr. Mickell nu har forhvervet mod S. Johannis 

Brodrene, »at giore noghen Bulder met paa thet ny« ; hvorhos han tilsiger, at han snart vil 

komme til Ribe for at paakjende Sagen. — Ex caslro no.slro Nyborg, die sancte Margarete 

virginis. 

Terpager, Ripae Cimbr. S. 404. 

*8646. Kapitlet i K.iorenhavn udlejer til Truels Olufsson og Per Andhersson, 15. Julii. 
Ilorgere sammesteds, en Kapitlet tilherende Gaard ved S. Peders Kirkegaard ved Vikarernes 
Kapitelshus. — Haffnis, secunda feria ante Magdalenae. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium III. 24—25. 

*8647. Ki.ais Lairidsshis, Praest, erkjender at have lejet en S. Peders Kirke i 18 Juiii 
Kjobenhavn tilhorende Gaard vesten op til dens Kirkegaard, mod aarlig Afgift af en lodig 
Mark. — Haffnis, quinta feria proxima ante Magdalene. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomataiium III. 25. 

*8648. iErkebiskop Biri.er i Lund stadfaester en af hans Undersaatter og menige 25. Juiii. 
Almue paa Bornholm forfattet Vedlaegt. — In castro Hamerensi, die beati Jaoobi apostoli. 
Aarsberetn. fra Geheimearch V. 86. 

*8649. Ordensmesteren i Lifland melder den tydske Ordens Hojmester, Hertug 28 Julii. 
Frederik, at Kongen af Uanmark vil slutte et Forbund med ham imod Russerne, og beder 
om H^jmesterens Raad. — Ruyen, am Sontag n. Jakobi. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, listoniae, Curoniae II. 112. 

*8650. Johannes, abbas Hildesemensis, decano Bremensi, decano Lubecensi, 29. Juiii. 
decano Hamburgensi et decano Sleswicensi transsumptum lnnocentii Vlllvi papae litterarum 
protecloriarum pro ordine Augustinorum transmittit. — Bildesem., die lunae vicesima nona 
mensis Julii. 

Westphalen, Monumenta II. 493—98. 

*8651. Cristen Pederssen den aeldre, Borger i Aarhus, kvitterer Borgemestre 14 Augusti. 
og Raad samt Lodwig Anderssen , Oldermand i S. Gertruds Gilde sammestcds, for hvad 
de paa Gildets Vegne havde tilsagt ham »llbr pant oe kiob gaard hws oc kiedel«. — 
Ar(usic), vigilia asumtionis Marie virginis. 

Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 88. 

131* 1044 Kong Hans. 1499. 

19. Aususti *8652. Dom afsagt af Herlag, Biskop i Oslo, Jon Powelsson , Provst, Norges 

Kansler, samt Lagmaendene i Oslo og Tonsherg i en Sag mellem Hr. Henrcg Krwmdick, 

Ridder, Hovedsmand paa Bahus, og Peder (Iriis, Hovedsmand paa Aggershus, paa hans 

Hustru Fru Kirstens Vegne, angaaende nogle Penge, Hr. Swen Galle i Kong Chrisiierns 

Tid efter Kongens Befaling, som han sagde, havde udtaget af Hr. Henregs Faders Hr. 

Hartwicks Kiste i Nonneklostret i Oslo efter dennes Dod, ved hvilken Dom Peder Griis' 

Hustru dommes til at gange sin doll « , at hun ikke vidste at have nogen af disse Penge, 

og da at vare kvit for Sagen. — Aaslo, mondagen nest efftir wor Frwe dag assumcionis 

Marie. 

Danske Magazin 3. Raekke II 32—33. 

20 Augusti *8653. Tyrstrup Herreds Thingsvidne, at Iwer Henriksen i Bierthe paa Tyrstorp 

Herrcdsthing tilskjndede Hr. Hans Ebbesen, Sognepraest i Bierthe, dcn Jord, hvorpaa bans 
Ladehus nu staar. — Tirsdag efter vor Frue Dag assumtionis. 
Rhode, Saml. til Haderslev Amts Beskrivelse S. 363—64. ?). Septbr. 7. Septbr. 12. Septbr. lii. Septbr. 19. Septbr 22. Sp|,tbr. *8654. Sten Stlre, Ridder, tilbyder Hr. Swante Nielsson, Sverigs Marsk, at 
understotte ham med at modtage den unge Prins (Christiern) paa Sliikcborg. — JSyciipinyh, 

(Svensk.) 
Stvffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 243—44. torsdagen nest fore war Frw dagh natiuitatis *8655. Vigerls, archiepiscopus Lundensis, privilegiorum ab prapdeccssoribus suis 
Nicolao, Magno et Petro anno 1378 die 28. Octobr. (Nr. 2723), anno 1380 die 24 Junii 
(Nr. *3058) et anno 1412 die 11. Octobr. (Nr. *4243) mercatoribus de (iripeswold datorum 
partem conlirmat, partem perstringit et partem ampliat. — Lunden, in profesto nativitali^ Marie virginis. Gesterding, Erste Fortsetzung d. Beitrags z. Geschichte d. Stadt Greifswald S. 59 — 61. *8656. Overenskomst mellem iErkestiftet Riga og den tydske Orden i Lifland, i 

hvilken dc love hinanden Bistand i Tilfadde af, at der kommer et Forbuud i Stand med 

Kongen af Danmark, Sverig og Norge til Landets Beskyttelse mod Russernes Angreb. — 

Walck, des negsten donnersdagli na natiuitatem Mariae. (Plattydsk.) 

Slyffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 244-46. 

*8657. K.I0benhavns Bythiingsvidne om, at Ilr. Morthen Mowensson, Vikar i 
Kjobenhavn, skjodede til S. Mikkels Alter i Vor Frue Kirke i naevnte Slad en Gaard ved 
Amagertorv. — Mondaglien nssst fora? sancti Mathei appostell dagh. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II 174- 

*8658. Sten Stlre, Ridder, tilskriver Hr. Swanthe Nielsson, Sverigs Marsk, bl. a. 
oin Prinds Christierns Afslag paa Bomlernes Begjaering om Kritagelse for en Afgift. — 
Strdcrcupingh, torsdagen nest fore Mathie apostoli dagh. (Sveusk.) 

Stjffe. Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 246—47. 

*8659. Erick Otssbn til Skernae, Niels Ericssoin til Biornholm, paa egne og sin Broder 
Hoigerd Kricss«ns Borns Vegne, Henric Ericsson, Prebirrn Podebusk, Eskei.i. Goye. Biclderc, 
og Jorgeh Bwdh udstede Brev om den forstnaevnles Skifte med hans S«nner og Sviger- 
sonner. — Die b. Mauritii. 

Barner, Fam. Rosenkrantz's Hist. I, Diplom. S. 200—207. Brudst. i Vedel Simonsen, 

Elvedgaards Hist 1. 56—57. Kong Hans. 1045 *8660. Kong Hans beder Hr. Henrik Krnmmedige at give ham Fnderreining om 
Hr. Knndh Alffsson, da han ikke stoler paa ham, og giver ham Befaling angaaende e1 ved 
Tonsberg indkommet Vrag, samt om at sende noget restercnde Smor. — Paa worlh slot 
Kepnehaffn, sancti Mickelss dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 32-34. 1499. 

29. Septbr. Diplomatar. Norveg. VIII 451. *8661(--5170). For 15. Octobr. laes 8. Octobr. 8. Octobr. *8662. Anders Peersen, Bispens Embedsmand paa Aalevad, gj^r vitterligt, at 10. Octobr. 

Hemming Jepsen, fodt i Stostorpe paa Stiftets Gods, har kjobt sig af naevnte Gods, 

hvorfor han lades fri og los at bygge og bo, hvor ham lyster. — Aalevad, anden Dio- 

nysii Dag. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. IV, 1. S. 57, jvfr. S. 293. 

*8663. Jacobi, regis Scotornm , litterae de traetatu pacis inter Ludovicum regem 
Francia? et Joannem Daciae regem se mediatore facto. — Sine anno et die. 
Leonard, Recueil des traites 1. 400—401. 

5169. Recueil des traites etc. (par Jacques Bernard) I. 799—801. 

*8664. Joannes rex Ludovico Franciae regi ratificationem suam tractatus inter 
sc et eum mediatore rege Scotiae facti nuutiat. — Ex caslro noslro Haffnensi, die martis 
decima quarta mensis Octobris. 

Leonard, Hecueil des traites I. 404. 

*8665. Johannes rex traclatum pacis et amicitiae inter se et Ludovicura Francorum 
regem mediatore Jacobo Scotorum rege factum ratiiicat. — In caslro noslro Haffnensi, dic 
martis quarta decima mensis Octobris. 

Leonard, Recueil des iraites I. 399—403. Da den 14. Octobr. faldt paa en Mandag, 

maa der vaere Fejl i Dateringen. 

5170 se *8661. Ante 
14. Octobr. 14. Octobr. 
14. Octobr. 14. Octobr. 15. Octobr. 
21 Octobr. *8666. Kong Haiss tillader Esrom Kloster at have Godset under et frit Birkething 
og Birkeret; dog forbeholder Rongen sig Helligmandsskat af en Del opregnede Byer. — 
kjobenhavns Slot, de 11000 Jomfruers Dag. 

Daugaard, Om de danske Klostre S. 230. 

*8667. Kong H.ans underretter Hr. Henrik Krummedige om, at han Onsdagen ff»r 23. Octobr. 
S. Morlens Dag (6. Novbr.) rejser til Fyn, samt bedcr ham at indhente Oplysninger om, bvad 
Hr. Knud Alffsson foretager sig, og hvo der opaegger Almuen. — Paa Kepnehaffh, sancti 
Severini dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 34. Diplomatar. Norveg. VIII. 451. 

*8668. Berthoi.d von Altmannshofen, Huscomthur i Konigsberg, meddeler den tydske 25. Octobr. 

Ordens H«jmester, at Ordensmesterens Gesandter til Kongen af Danmark ere ankomne, og 

at de paa Tilbagevejen ville give Hojmesteren Besked om Besultatet af deres Forhand- 

linger med Kongen. — Konigsberg, am Tage Crispini und Crispiniani. (Plattydsk.) 

Tydsk Udtog i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, Estoniae, Curoniae II. 113. 

*8669. Brev, udstsdt af Fogden paa Kopparberget Niei.s Maijniisson, om et Skovsyn, 5. Novbr. 
forctaget efter Kong Hans' Befaling. — Tisdaghen nast efter alle Helgona dagh. (Svensk.) 
Diplomatar. Dalekarl. 1. 172—73. 1046 Kong Hans. 1409. 

16. Novhr. 19. Novbr. 22. Novbr. 25. Novbr. 22. Decbr. *8670. Testimonium forense, quod in foro tribuario Vandfuldensi nob. vir 

Chilianus Ivari f. , praefectus arcis Bovlingensis, postulavit ct impetravit dc tribus praediis 

in parocbia llyom tribus Vandfuldensis sitis, quae ad altare s. Olavi in ecelesia catbcdrali 

Bipensi pcrtinebant. — Die saturni, proxime sequente dicm s. Martini episcopi et con- 

fcssoris. 

Udt. i P. Terpager, Ripae Cimbr. S. 254—55. 

*8671. Kong Haiss bortfaester Kolckerheide i Joldelunt Sogn til 5 Indbyggere i 
Joldelunt, mod at de svare aarlig Afgift og Tjeneste til Flensborg Slot. — Vp vnsem slale 
Flemborg, am dage sancte Elizabet. iPlattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 725—26- 

*8672. Kiswth Knwtson af Morlande tilskjeder og overlader Hr. Henrich Krwme- 
dickae til Bronlagh Bergestrom Molle i Flondrae Herred, Tiende- og Fjerdingsgave af alt 
sit Gods i Norge og Sverig og et Pund Smor aarlig af Nether Strom i Bahus Len. — 
Bahwss, die beate Cecilie virginis et martiris. 
Dlplomatar. Norveg. II. 741—42. 

*8673. Udkast til Forbund mellem Kong H\ns og Walther von Plettenberi;, 

Ordensmester i Lifland, medgivet Ordenens Gesandter. — Flensbnrg, am tag Katherinc 

virginis. (Plattydsk.) 

Napiersky, Russisch-livlandische Urkunden S. 239—40. 

*8674. 9 Lagrettemend i Luderlagh paa Almuens Vegne sammesteds gjore vitter- 
ligt, at de frivillig have gjort Forlig med Hr. Henrick Krwmmaedige, Hovedsmand paa 
Bahus, i Anledning af Beskyldninger imod ham, og takke ham for hans Mildhed, da de 
ej formaaede at fyldestgjore den af Rigsraadet i Oslo fseldede Dom. — Anross, sendagen 
fore Jule afften. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. VIII. 452. 

*8675. Giordinu Herreds Thingsvidke, taget af Mestcr Wille Anderssen, Kannik i 
Hibe, at iblandt andet et Byggested og nogle Jorder i Lilae Darwm herte til nCalenthe 
Gildhe wdi Bibe«. 

Udt. P. Terpager, Ripae Cimbr. S. 433. C. 1499. 

'8676. Kn Dnevnt klager til sin »IIerre og Dommer« over, at Hr. Laurents, som 
nu har S. Margrete Alter i Vor Frue Kirkc (i Kjobenhavn), har lorurettet ham ved Bort- 
lejningen af en Allret tilhorcnde Gaard i Pilestrasde, hvor Boo Bager i sin Tid opfyldtc et 
Morads og byggede en Gaard. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 174—76. ,500. 150 ° 

2. Januar. *8677. Roog Hans tillader, at det af Staden Flensborg udskrevne Udbud af 200 

Mand nedsiitlcs lil 150 fuldt rustede Mand. — Gollorppc, ame donresdage na circum- 
scitionis Domini. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensiior^ense I. 726. Kong Hans. 1047 1500. 
*8678. Thingsvidne, at beskeden Mand Henrich Nielssnn i Hellestaede har vaeret 2. Januar. 
4 samfselde Thing paa sin Husbonds Vegne paa Staevns Herreds Thing og budt »Lov for 
Lavhaevd for nogle Agre og Eng, som Oluff Persson i Hellistaede oppaa deler.« — Sleffvens- 
hwrits thing, then torsdagh nest effter wor Herres omskerelssae dagh. 
Ny kirkehist. Samlinger V. 170—71. 

*8679 ( = 5176). Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense 1. 727 — 29, hvor Dateringen er: Yn den achte 7—13. 
dagen der hilghen dryer Koninge. Januar. 

*8680. Oetlev vak der Wisch Wulwessois og hans Hustru Fru Lene van der 7-13. 
Wisch give Marqvard Swaf, Clawes llreide, Otte Stake og Wulf van der Wisch Clawesson, Januar 
der ere gaaede i Kavtion for dem for Betalingen af en Pengesum til Fru Catarine Pogge- 
wisch, Pant i en Bente af en Gaard i Spragebol, i Hans Anderssons og Hagge Jessens 
Gjaeld til dem samt i alt deres Husgeraad og andet Losore. — In den achtedagen der 
hilligen dryer Konynge. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichle d. offentlichen u. Privat - Rechts d. Herzogtbums Schleswig III. 

134-35. 

5176 se *8679. 13. Januar. 

*8681. Kong Hans tillader, at Hr. Henrick Krwmmedike, Embedsmand paa Bahus, 14. Januar. 
i Overensstemmelse med Oddewaldl Borgeres Andragende bygger eu Bro og Daemning fra 
deres Byjord og indtil Qwernefoss, som han maa beholde, som om den var bygget paa 
bans egen Grund. — Flensseborgh sloU, tiisdagen nest elftir oclauas epiphanie Domini. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 34. Diplomatar. Norveg. II. 743—44. 

*8682. Kong Hans giver porewill Grwndesson Fred for Tiltale i Anledning af 27. Januar. 
Biergwlff Swenungssons Ded til S. Hansdag og byder Sysselmanden at unders^ge Sagen. 

— Oslo, mandaghen nest effther Polsmesso. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. I. 721. 

5177. Brudst. i Lackmann, Einleit. z. Schlesw.-Holsttin. Historie 1. 168. 2. Febr. 

*8683. Kong H.ans' Overenskomst med Kurfyrst Joachim af Brandenburg an- G Febr. 
gaaende hans Datter Elisabeths iEgteskab med Kurfyrsten. — KylL am donnrstag der 
heiligen junckfrawen sant Doroteen. ' (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3 Hauptth. III 134—36. Hellwing, Die 
Krb - Anspruche d. konigl preuss. Hauses an d. Herzogthumer Schleswig-Holstein S. 
247—51, jvfr. S. 110—11. Brudst. og Udt. i Allgemeine Zeitschriit f. Geschichte, 
herausg. v. Schmidt VII 199-201. Smlgn. Hvitfeldt, Danm. Riges Kran. S. 1021» 
(Kvartudg. VI. 159). 

*8684. Kong Hans underretter Bigsraad Mawritz Nielssen om, at han har tilsagl 10. Febr. 
Markgreve Joachim af Brandenburg sin Datter, og at hans Broder Bertug Frederik skal 
aegte Markgrevens Sester; tillige meddeler han, at han imorgen vil rykke ind i Ditmarsken. 

— Wdi liorsholm closther, sancte Scolastice virginis dag. 

Danske Magazin 3 Rsekke 111. 289. Brudst. i Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 28. 

*8685. Kong Hans tilskriver Bigsraad Mourits Nielsen, at hans Svende liave 20. Febr. 
vaeret hos Kongen og bevist sig som gode og tro Karle. — Rcndsborg, (d. 20. Ecbr.). 
Danske Magazin 3. Raekke III. 289—90. Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 28 1048 Kong Hans. 1500. 

21. Martii. 24. Martii. 4. Aprilis. 12. Aprilis. 12. Aprilis. 14. Aprilis. 1G. Aprilis. 17. Aprilis. C. 20. Aprilis '8686. Ekkk Walkendorff underretter Mouritz INielssen paa Aagard om, at han 
har opladt sit Provstedom i Berglum til sin Broder Anderss Walkendorff, hvem han an- 
befaler til ham. — Vti Borglom, sancti Benedicli abbatis dag. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 290. 

*8687. Kong Hans pantsaetter Medelsom og Sonderlyng Herred til Hr. Niels 

Ericksen (Rosenkrans), Embedsmand paa Kolding, ibr 432 rhinske Gylden, 592 Mark 

danske, at annamme, naar Eaderen Eriick Ottzsenn er dad. — Flcnsborig, wor Frue afftten 

annuntiationis. 

Danske Magazin 4. Raekke IV. 204—205. Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards llist. I. 57. 

*8688. Thingsvidne, at beskeden Mand Hans Tuesson i Goringh og Hr. Hennicke 
Saxen, Kannik i Ribe, mageskiftede nogen Jord. — GoringJucre/s thingh, sancti Ambrosii dagh. 
Danske Samlinger 2. Raekke II. 6—7. 

*8689. Kong Hans beder Rigsraad Mauritz Nielsson at komme til Aarhus »i 
relt raadzwiisseu Sendagen efter S. Philippi et Jacobi (3. Maj), da han har vigtige Sager 
at forhandle med ham. — Paa wort slott Flensborg, Palmesendag. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 291. 

*8690. Kong Hans' Revers til Borgemestre og Raadmaend iFlensborg, at det ikke 

skal komme dem til Skade paa deres Privilegier, at de paa Kongens Forben have skjaenket 

Bancke Pettersson, Borger i Middelfart, der havde vaeret beskyldt for Deltagelse i Lagi 

Keigis Mord, frit Lejde. — Vppe mnszem slote Ftenszborg, ame Palme szondage. (Plaltydsk.) 

Sejdeliu, Diplomatarium Flensborgense I. 730. 

*8691. Biskop Johan af Dorpat skriver til Ordensmesteren i Lifland, at Slor- 
fyrsten af Moskau skal formaeles med en Prinsesse af Danmark. — Dorpat, am Dinstag 
n. Palmarum. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, Estoniae, Curoniae II. 117. 

5180. Regesten reties til: Sten Sture, Ridder, meddeler Hr. Swante (Nielsson 
Sture), at et Bnd Ira Danmark har bragt Efterretninger om Kampen i Ditmarsken og om 
Kongens Hensigt at gjare el nyt Angreb paa Landet; han omtaler en Ytring af en Bonde 
fra Nora Skoj;, at Ahnnen i Nerike vilde gjere Opstand, »naar blot en vilde gaa med 
dem«. — Ex Mcopia, in cena Domini. (Svensk.) 

StyiYe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 248—49. Jvfr Allen, De tre nord. Rigers 
Historie I. 63(i. 

*8692. Kong Hans beder Mauritz Nielssen, Rigsraad, farst at komme til Aarhns 

Sendagen Jubilate (10. Maj) i Stedel for Sandagen efter Philippi et Jacobi (3. Maj), som Ikiii 

tidligere havde bedel hain om, da der er berammel et Mode med nogle Fyrster og Raadet 

i Holsten, som \il forsinke hans Ankomsl til Aarhus. — Paa irort slott Flensborgli, 

Langefredagh. 

Dunske Magazin 3. Raekke III. 291—92. 

'8693. Sten SrtiKE, Ridder, beder Hr. Swanthe (INielsson) al saette Lid til, hvad 

hans Svend, der nylig liar vaerel i Danrnark, meddeler ham , og opfordrpr ham til at til- 

skrive /iMkebispen og Biskop Korlh oni at sammenkalde Rigets Raad. — Uden Datum. 

(Svensk.) 
Styffe, Bidrug till Skandinaviens Hlstorla IV. 249—50. Koxg Hans. 1049 1500. 
'8694. Knwd Knwdzsoin, Vaebner, saelg*er til Hr. Hinrick Krwmedicke til Brwnlag 10. Majk 
sin Gaard Radhe paa Stangenes i Broo Sogn i Vigen. — Ba/iws, sendagen Jubilate. 
Uiplomatar. Norveg. V. 709—11. 

5182. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1035 (Kvartudg. VI. 171—73). 15. Maji. 

*8695. Kong Hans' Brev, at han har befalet iErkebiskop Birge i Lund med 1G Maji. 
menige Rigens Baad paa ferste Herredag i Kjebenhavn at demme mellem Rigsraad 
Mauritz Nielson og Biskop ISiels Stygge af Berglum, der af ferstnaevnte tiltales for nogen 
Arv efter hans Farbroder Biskop Gerd af Berglum. — Paa Arss biscopsgardt , lauerdagen 
nest fore dominicam Cantate. 

Uanske Magazin 3. Raekke III. 292. 

*8696. Thingsvidne, givet Hans Bassy af Gatzbale, at det Led, som ligger i 22 Maji. 
Gatzbolle , er kun et »i\laglaedh« og intet »odelvey (Ledh)«, og ber Leddet «affretthe at 
henge utti Bydess Krugh«. — Feria sexta ante ascensionis Domini. 

lidt. og Hrudst. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 69. 

*8697. Kansleren Helmoldls' og Rentemesteren Lalrencius' Regnskab over Oppe- 25. Maji. 
borslerne og Ldgifterne til Lenninger i Anledning af Toget mod Ditmarskerne. — Gottorp, 
am mandage na Vocem jucunditatis, quae fuit dies sancti Urbani. (Plattydsk ) 

Brudstykk. og lldt. i Molbech, Historie om Ditmarskerkrii:en S. 250 — 53- 

*8698. Kong Haiss kvitterer for Kjaerteminde aarlige Byskat 28 Mark 2 Skilling. 5 Junii. 
— Dalvm K/os/er : Fredagen nsest for Pintsedag. 

Udt. i Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I 157. 

*8699. Ivong Hans giver Biern Trugilsson og Haldor Awdulsson fri for al Tiltale, 14. Junii. 

fordi de have vaeret med, da Lasse Skioll blev ihjelslagen. — Os/o, dominica Trinitatis. 

(Norsk.) 
Dipiomatar. Norveg. I. 721—22. 

*8700. Vidnesbyrd af 4 Maend for «Rathlude und Gemenheit to Morsum« (paa 18. Junii. 
Sylt), at, da »de Koeg tho Bophever« blev inddiget 1445, solgte Thomas Backsen sin 
Ejendom dersteds for 12 til 15 Schill. pr. »Demmet«, men forbeholdt sig ikke en Fod 
Land til eget Brug. — Lp unsem Karkhave, am dage des hilligen Lichams. (Plattydsk.) 
Moller, Bericht von der Stadt Flensburg (von J. Hoyer) 2. Halfte S. 18. 

*8701. Overenskomst mellem Kurfyrst Joachim og Markgrev ALBREniT af Branden- 2. luiii. 

burg paa den ene og Hertug Frederik paa den anden Side angaaende dennes Giftermaal 

med de ferstnaevnles Soster Anna. — Coln an der Sprew, am donrstage visitacionis Marie. 

(Tydsk) 
Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauptth III. 137—39. 

'8702. Kong Hans befaler Indbyggerne i Sandmare uforlnvet at indkomme med 4. Julii. 
den resterende Bod til Arild Kanes Arvinger for dennes Drab. — Paa vorl slot Kiepen- 
hayen, lowerdagen naesth effther wor Frwae dag visitationis. 

Danske Magazin 3. Rsekke II. 35. Diplomatar. Norveg. IX. 408. 

*8703. Reces, afsluttet mellem Lubeck og Hertug Frederik af Holsten, under 11- ▼■ 18- 

Julii. 
Mepgling af Ilamburg og Luneburg; Hertugen vil sege at faa Ivong Hans' Fuldmagt til 

at ordne dennes Sager med Lubeck for Holstens Vedkommende, og et nyt Mflde skal da 

bcrammes. — Neumunsler, sonnabend vor Margarethe. (Plattydsk.l 

Tydsk l dL. i Zeitschrift d Verein.s f. Iubecki s ch.> Geschichtc u. Alterthumsk. I 13G-37. 

Regest. Dan II. Ser. I. 132 1050 Kong Hans. 1500. 
13. Julii. 

13.v.20Julii. 6. Augusti. 10. Augusti. 8. Septbr. 22. Septbr. 10. Octobr. 27. Orlobr 21. Novbr. 21 Novbr. 5188. Sjeborg, Samlingar till Skanes* hist. S. 299—300. 

*8704. iiertug Frederik af Gottorp befaler Domprovsten og Kapitlet i Slesvig i 

Anledning af, at Paven har forlenet en af sine Kardinaler med Bispedommet Slesvig, at 

lade Pavebrevet herom bero hos dem uden at folge det, indtil hans Broder Kongen atter 

kommer hertil. — Gottorp, am dage Margaretae virginis. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. 611'entlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III 137. 

*8705. Kong Hans beder Rigsraad Mauritz Nielson at indkraeve og snarest at 
indsende den Hjaelp , Kongen skal have af Almuen i Lynge og Ljusgaard Herreder. — / 
Nestired, torsdag nest effther sancti Petri dag ad vincula. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 293. 

*8706. Svanthe Nielson (Sture), Ridder og Sverigs Marsk, og Mans Lekck, 

Vaebner, bevidne at have set Breve, hvori Hr. Knwth Alfenssons Medarvinger forpligte sig 

til paa Opfordring at overgive ham Indtaegterne af det af hans Arvegods i Sverig og i 

Danmark, som de have havt i Vaerge for ham. — Sydherkopwngh, sancte Laurensse dagh. 

(Svensk.) 
Schrdder, Monumenta diplomatica Svecana S. 64 — 65. 

"8707. Sten Bille til Alinde bortbytter Gaarden Bjorno i Frotuna Sogn (Bodhen) 
til Fru Birgitta Thordsdatter (Bonde) mod Gods i Skaane. — Gladsax, Vorfruedag nativitatis. 
Svensk UdL i Handl. ror. Skand. Hist. XXXVI, Tillaeg S. 25- 

*8708. Kong Hans skjaenker Borgerne i Aarhus et Stykke Jord paa Falsterbo ved Stranden naest op til Junxhoffuitz Leje. — 
Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus 1. 89. Falstherboo slott, sancti Mauricii dag. *8709. Brev, udstedt af Knud Mattesson, Landsthings Skriver i Skaane, som sad 
i Dommers Sted paa Lunde Landsthing, om en Sag imellem Aghe Andersson, for hvem 
modte Gregcrs Jepson, og Niels Olsson af Harebergh, for hvem modte Peder Langh af 
Vallosae , angaaende et Gjaerde imellem Ormekiaer og Gierslnff , som Niels Olsson havde 
afbra-ndl; Peder Langh skjod Sagen iud for Kongen og Baadet til Afgjorelse af, om 
Valdemars eller Eriks Lov skulde folges. — Lvnde landzting , lowerdaghen nest efflber 
sancti Dionysii dagh. 

Kofod-Ancher, Lovhistorie II 501 — 502. 

*8710. Overenskomst mellem Klostret Bordesholm og Borkerd Ki<iiiWi>iEDiGE an- 
gaaende noget Gods i Stylnow; som Vidner anfnres Hr. Detlev Pogwiscl), udvalgt Biskop 
til Slesvig. — Kile, in dem auende Symonis vnd Jnde. (Plattydsk.) 

Neues staatsburg. Mag. IX. 552 -53. 

*8711. Kong Hans beder Fru Anne (Brok), Hr. Loduig Marsks Hustru, at relte 
sig efter at vaere blandt dem, der til Sommer skulle ledsage hans Datter til Markgrev 
Joachim af Brandenburg. — Paa wort stoit hdpinhaffnn, wor Frwae dag presentacionis. 
Danske Magazin 3. Rsekke III. 294. 

*8712. Kong Hans beder Bigsraad Mauritz Nielsson at vaere forberedt paa med 
8 lleste til naeste Sommer at ledsagc bans Daller lil Markgrev Joachim af Ilrandenburg. 
— Paa worll slott Kopmanha/fnn, wor Frwae dag presentacionis. 
Danske Magaztn 3 Rackke III. 293—94. Kong Hans 1051 1500. 
*8713. Otto Rljdh, Kong Hans' Hevedsmand paa Borkholm, erklaerer at have 25. Novbr. 
modtaget nogle Klenodier til Forvaring for Kirkerne i Uogby og Boda. — Borkholm, S. 
Katerine dag. 

Handl. ror. Skand Hist. XVIII. 309—10. 

"8714. Kong Hans opfordrer Raadet i Danzig til at afskaffe den usaedvanlige 27. Decbr. 
Vaegt, hvorover Stockholms liorgerc og andre Kongens Undersaatter klage. — Vppe vnnszeme 
slalc Sundeszborg, ame dage Johannis ewangeliste. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 256. 

*87l5. Kong Hans stadfa'ster Rudkjobing Kjobstads Privilegier. — Tranekjcer. 
Rasmussen, Oplysn. betraef. Rudkjobing S. 54—55. 

*8716. Biskop Nicolals af Roskilde forlener Merten Bernechous med Provsti- 

gaarden i Ralswig med Tilliggende og alt Biskopsrug i 6 Aar mod en aarlig Afgift af 

700 Mark lybsk. - Roskyldhe. (Plattydsk.) 

S. Bring, Handl och Paminnelser i Swanska hist. III. 131—34 Bohlen-Bohlendorf, Der 

Bischofs-Roggen auf Rugen S. 39—40- 

*8717. Gwisnir Jeebssen, Vaebner. saclger til Hr. Hinrick Krwmedicke til Brwnlag 
sin Gaard Garde i Spegerod Sogn med nogle Gaardeparter der omkring. — Bahws, then 
nesthe tisdag fore .... 

Diplomatar. Norveg. V. 711 — 12. 

*8718. Thingsvidne af 24 Borgere (i Kolding), <>over det gamle Thingsvidne og 
Vedtaegt, ut de Jorder, som udenbys Arvinger arve, hjemfalde lil Byen og saelges af Borge- 
mester og Raad til Byens Bygning og Forbedring«. 
Udt. i Fyhn, Efterr om Kolding S. 188. 

*8719. Stek Stlre opfordrer Kong Hans til at komme til Sverig for at ordne 
Forholdet til Rusland og h«re de Klager, som baade Adel og Almue have at forebringe, 
samt bilaegge Striden mellem ham (Sten Sture) og iErkcbiskop Jacob Ulfsson. 
Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1035 (Kvartudg. VI. 173—74). 

*8720. Ordensmesteren i Lifland meddeler den tydske Ordens Hojmester Kongen 

af Danmarks Svar paa den af Ordenen fremforte Anmodning om Hjaelp imod Russerne. — 

Wenden. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, Esthonia;, Curoniae II. 114. C. 1500. 

*8721. Anders Oi.sso^ i Kruwerup skjeder til Ebleholt Kloster en Gaard i Hem- 
mynstrup i Walby Sogn i Holbo Herred. — Uden Aar. 

Brudst. i Langebek, Scriptor. rer Danicar. VI. 218. 

*8722. Testamentum Petri Mathie, Ripensis dioecesis sacerdotis, quo bona sua 
ecclesiis et monasteriis quibusdam Ripensibus, fratribus obscrvatis in Flensborg et Uaders- 
loff, Nicolao Ebbonis, mag. Nicolao Marquardi, Tbonas Olaui consuli, Jacobo Skade, Jeb 
Andherssen genero suo, aliis, legat. — Sine anno. 

Terpager, Ripae Cimbr. S. 64—65. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 731 — 32. 

132* 1052 Kong Hans. c. 1500. *8723. Thomas Olufsens Brev, al ban har kjobt Kiels Toft lil Kapitlct i Ribe for 
en evig Aartid, dog at hans Arvinger skulle have frit Gjenkjob, og at dc da skullc betale 
100 rhinske Gylden i Guld. — Iden Aar. 

Udt. i Terpager, Ripse Cimbr. S. 709. 

*8724. Vedtaegt af Borgerskabet i Flensborg om Skatteligning. — Udcn Aar. 

(Plattydsk.) 
Liiders, Statutum d. Stadt Flmisburg S. 56. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 
931-32. 

*8725. Fortegnelse paa de rigc Mamd i Thry Herred. — Uden Aar 
Nye Danske Magazin VI. 230—34. 

*8726. Fortegnelse over de Raadhuset i Perleberg paahvilende Afgifter, hvori 
naevnes: »Den Uern von Sleswick alle jarc II mark". — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Riedel, Codcx diplomaticus Brandenburgensis 1. Haupth. 1. 89. 1501. 

4. Januar. *8727. Kkud Kmdshn til Molan pantsaetter 5 Gaarde i Vigen til Hr. Henrik 

Krummcdige for 400 Mark at betale inden Paaske. — (Dcn 4dc Januar.) 
Udt. i Danske Magazin 3. Raekke 11. 7. 

15. Januar. *8728. Bemmingh Gadh tilskriver Hr. Swantc Niclson, Sverigs Marsk, at Kong 

Hans er syg og ikke vil komme til Sverig dette Aar, at Kongen er JMarsken ugunstig osv. 

— Linc(oping), die s. Mauri abbatis. (Svensk.i 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 257—58. 

23. Januar. 5197. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 260. 

23. Janmir. "8729. Hemming Gad, electus Lincopcnsis, meddeler Hr. Swanthe Nielsson, Sverigs 

Marsk, at Kong Uans dcnne Nat er i Jiinkoping og agter sig dcrfra til Vadstena. — Ex 
Lincopia, die Emerenciane virginis. (Sveusk.) 

Styffe, Bidras; till Skandinaviens Historia IV. 259. 

27. Januar. *8730 lhrtug Fredcrik (af Gotlorps) Sekretaer Heluold Aluerdingks Regnskab for 

Varcnc 1498, 1499 og 1500. — Gollorpe, ame midwekcn nha Pauli conucrsionis. (Plattydsk.) 
Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 929—31. 

28. Januar. *8731. Niels Clausson, Itiddcr, meddeler llr. Swanthe Nielsson, at Kong Hans 

vil drage til Soderkoping og derfra til Nykoping. — Wastena, lorsdaghcn for Kyndels- 

iiKisso. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 261. 

1 Febr. *8732. Fratris Joiiannls, sacrae theologiac profcssoris ac conventuum reformatorum 

provinciae Francie, Saxonie et Dacie, congregationis Hollandie, ordinis prsdicatorum vicarii 
generalis, lilterae ad Aelhertum, abbatem sancti Laurcncii in Oestbroick, ac fratres cjusdeni 
monasterii de participatione bonorum praefatorum conventuum. — In nostro convenlu 
Uagensi, mcnsis Februarii dii; prima. 

Codex dijilomaticus Ncerlandicus 2. seric IV, 2. S. 71. 

•j p k 5198. Om Aarstallet sc Aktstykker ctc. udg. af Fyena lit. Sclsk. II 12. 


Kong Hans. 1053 1501 
*8733. Lille Herreds Thingsvidise om , at Borgemester i Kjobenhavn Jeppe 8. Fcbr 
Jcnnssen og Baadmand saminesteds Dr. Peder Albrechtsenn i Anlednin,i, r af, at Abbed 
Peder i Esrom lod dcle en kjobenhavnsk Borger til Stuvns, lod opla;se et kongeligt Forbnd 
mod at dele kjobenhavnske Borgere til Stavns, forend Kongen har overvejet med sil Baad, 
hvorledes der skal forholdes med de Borgere, der ikke ere fodte i Staden. — Lillc herritz 
tinng, manndagenn nest effter s. Dorotheae dagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 252—53. 

*8734. Mester Johan Dkingenbergh, Sogneprast til S. Pedcrs Kirkc i Mahno, 22 Febr. 
stifter et Alter i sin Faders Kapcl i Malmo og giver til det en Gaard i Kjobenhavn tva'rs 
overfor Hclliggejsthns, mod at der for Altrct skal holdes Messer for hans og hans For- 
aeldres Sjaele, og mod at ban og hans Arvinger faa Patronatsret til dct. — Malwoyis, die 
beati Petri ad cathedram. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II 176. "8735. Overcnskomst mcllein Bordeshoi.m Kloster og Hans van Alevel- es Ar- 

vinger. Imellem Vidnerne er M. Detlev Pogwisch, udvalgt Biskop i Slesvig. - hyle, 

frydages na Matthiae des hilligen apostels. (Plattydsk.) 
Westphalen, Monumenta II. 499—500. 

*8736. Kong Hans dommcr Sten Sturc som tidligcre liigsforstander til at holde 
Svante Nielsson skadeslos for hvad dennc bavde lidt, da han var udsendt til Finland mod 
Busserne. — Worth slolh Stochohn, logerdagen nesth fore dominicam Oculi. 
Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 43—45. 

*8737. Vidnesbyrd af Heruan, Biskop i Hainmer, at Hr. Hcnrick Krwmedike, 
Bidder og Hovedsmand paa Bahus, ikke havde forurettet cller ulovlig beskattct nogen, 
men handlct saaledes med Almue og Klerke, at bau (Hcrmau) ikke kuude iindc nogen 
Brost eller Skyld hos ham — Ex residencia nostra Hamarensi, in crastino sancti Gre- 
gorii pape. 

Danske Magazin 3. Rxkke II. 35. 

*8738. Borihard Kriuinedick afstaar alle sine Fordringer paa noget Gods ved 

Stilow til Bardesholm Kloster. Imellem Vidnernc er Ilr. Detlcw Pogwisch, udvalgt Biskop 

i Slesvig. — Ani dage Bcnedicti des hilligeu abbates. (Plattydsk.) 
\Ve3tphalen, Monumenta II. 498 — 99. 

*8739. Oratio legatorum Bussicorum coram regeJohanni habita de confoedcrationc 
regis cum impcratore Russiae contra Succiam, dc libcratione captivorum Succicoruin et de 
ouptiis inter filium imperatoris et filiam regis. — Sine anno et die. 

Styffe, Bidrag till Skandinavions Historia IV. 262—65. Gammel svrnsL Oversrcttelsc i 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshistoria I 118—22. Om Datum se Styffe, 
anf. Sted IV, Indl. S. CCLXII, Anm. 5. 

*8740. Bigsmarsken Svante Nielssois tilskriver Kong Hans, at han ved ct Brev 

fra Kric Twressou har erfaret Bussernes Indfald i Finiand mcd Mord og Brand, hvorfor 

han klager over, at det tillades de russiske Gesandter uhindrede at drage fra By til By 

og udspejde Landet. — Uden Datum. (Svensk.) 

Aarsberttn. Ha Geheiniearch IV. 294 -95. Brudst. i Gronblad, Nya Kallor tiil Finlands 

Medeltidshist. I. 96—97. 26 Febr. 13. Martii. 13. Martii. 21. Martii. Martio. Martio 
vel Aprili. 1054 Kong Hans. 1601. 

7 Aprilis. *8741. Morten Ryaneke underretter Rigsmarsken Svante Nielsson om de mange 

omgaaende Rygter og beder ham at folge sin Faders Exempel og vide Kongens Bedste i 
alle Maader; han raader Svante Nielsson til at begive sig til Kongen og soge sine 0nsker 
opfyldte; Sten Sture har af Kongen forlangt Kastelholm og Angermanland. — Stocholm, 
Cloekere odensdagen. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 122-23. 

16. Aprilis. '8742 Hans Rantzoiw saelger Landsbyen Klinxsteen i Oldenburg til Ilertug 

Frederik af Slesvig og Ilolsten for 17U0 Mark lybsk. — Gottorp, am fridage in den achte 
dagen to Pascben. (Plattydsk.) 

Zeitschi. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. II. 167— 68. 

23. Apriiis. 5204 se *8825. 

11 - Mi 'J' *8743. Kristiern Daa, Vaebner, gjor sit Testamente for det Tilfaelde, at han 

skulde do paa Toget til Sverig. — Uaffnis, fferia tcrtia prox. post festum beati Jobannis 
unte portam latinam. 

Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 130—33. 

13 - Ma Ji *8744. Knud Knudson til Molans Obligation til tlr. Ilenrik Krummedige paa 4o0 

Mark at betale inden Piuse. — (l)en 13de Mai.) 
Udt. i Dauske Magazin 3. Raekke II. 7. 

Ma .i° *8745. Rigsmarsken Svante Niei.sson tilskriver Kong Hans, at det er uden hans 

ve) Junio. vidende og Villie, at Kongens Gaard Hof er bleven plyndret. Han takker for Forlenings- 

brevet paa Sodcrkoping Stad og Tolden sammesteds, men beder om ogsaa at forlenes 

med Norkopings Stad og Laxefiskeriet der. — Uden Datum. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV 295—96. Reuterdahl, Swenska kyrkans historia III, 2. 

S. 553—54, her henfert til Aar 1500. 

Ma i° '8746. Rigsmarsken Svante Niei.sson lover Kong Ilans at sorge for, at Kongens 

vel Junio. 'fjenere blive frigivne og de rovede IJeste atter bragte tilveje. — Uden Datum. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 296. 

21- Junii *8747. Kong Hans forlener Ilr. Henric Krwmedike, Ridder, Raad og Embeds- 

mand paa IJahus, alle 40 Marks Sager og derunder og alt (Ijaesteri, som maatte tilfalde 
Kongen, og alle de Tjenere og Gods i Halland, som han (llr. Henrik) har faaet af Ilr. 
Svvante Nielsson, Ridder og Sverigs Marsk. — Paa wort slol Stockholm , maudagen nest 
fore sancti Johannis bapliste dag. 

Danske Magazin 3. Rackke II. 36. Diplomatar. Norveg. VIII 454—55. 

23. Junii. *8748. Abbed Sewerin og menige Konvent i 0m Ki.oster udstede Rrev om , at 

llr. Krick Otlesen til Bjoniholm for ikke at forurctte Klostrct ved et Markeskjel mellem 
sin og Klostrets (Irund og for at opfylde cn gammel Torpligtelse, der hvilede paa 
lians Gaard, bar skjsnket Klostret en Gaard i Olsrode i Aalsoy Sogn og hvert 20de Ti;r 
i Rude Skov og bver 20de Fure i Rude Mark i Skoringe Sogn, hvorfor de love til evig 
Tid at holde to Hegaengelser for bans, hans Hustrus, Berns og Forfaedres Sjaele. - • Vigilia 
s. Johannis baptiste. 

Vedel Simousen, Elvedgaards Hist. I. 57 — 59. 

29. Junii. 5205 se *8850. Kong Hans. 1055 1501. 
*8749. Svvaiste Nielssois, Bidder, tilskriver Hr. Henrich Krwmmedicke, Huveds- 12. Julii. 
mand paa Bahus, om det nys afsluttede Forlig med Kong Hans og om en Fordring paa 
200 Gylden i Guld. — Stegeborgh, die lune Xllma mensis Julii. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 266—67. 

5206 se *8753. 20. Juiii. 

*8750. (Svante Nielsson) tilskriver Kong Hans, at han ikke kan hjaelpe Ilr. Knwt Ante 
Fskilsson, Lagmand i Uplaud, mod Hr. Sten Christiernsson , og forsikrer ham om sin 27 JuIii 
Troskab. — Uden Datum. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinavieng Historia IV. 267—68. 

*8751. Hertug Frederik af Slesvig ug Holsten tilstaar at vaere Clawes Breyde 27. Julit. 
Wulwesson 1812V2 IMark lybsk skyldig for Landsbyen Wandelwitz i Landet Oldenburg. — 
Gollorpp, am dinxtedage na Jacobi apostoii. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. III. 229—30 

*8752. Hemming Gad, electus Lincopensis, Sten Sture, Suante Niei.sson, Knut 27. Juiii. 
Alksson, Benedict Bynimjh, Riddere, og Joiiaisnes Besse, Vaebner, klage til Kong Hans 
over, at han ikke har holdt dc Lufter, han gjorde dcm i Stockholm, og erklaere, at 
de i saa Tilfaelde ikke kunne holde deres Truskabslufte til ham, samt klage over hans 
Forbund med Russerne. — Sudercopite, tijsdagen niist for s. Oloffs dag. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Hi^toria IV. 269—74. 

*8753(=5206.) For S. Pauli dag, 1<es: Petri ad vincula. 1. Augusti 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 5—11. Allen, De tre nord. Rigers Hist I. 640. Anm. 55 

(jvfr. S. 648, Anm. 50). 

*8754. Ole Daa til Ravnstrup saelger sin Broder Joakim Daa 3 Boder og Gaards- 2. August. 
rum med et Hus i Slagelse. — Mandagen naest efter S. Annae Dag. 
Udt. i Fiiis, Bidrag til Slagelse Bys Hist. S. 20—21. 

*8755. Kong Hans underretter Hr. Henrick Krummedige om den Urolighed og 6 Augusti. 
Ulydighed, som begynder at vise sig i Sverig og som isa>r synes at udgaa fra Ur. Sten 
Sture, Electus i Linkuping (Hemming Gad), Ur. Swante og Hr. Knwt Alfsson. der hver 
anden Dag tilsende ham Truselsbreve; Kongen venter ingen god Forligelse. — Paa wort 
slolt Stockholm, fredagen nest effther sanct Petri ad vincula dag. 

Danske Magazin 3. Raekke 11. 36—37. Allen, Ue tre nord. Rigers Hist. I. 202-203. 
Diplomatar. Norveg. VIII. 455 — 56. 

*8756. Sten Sture, Ridder og Hofmester i Sverig, tilskriver Ahnuen i Sbnderboe, ( ; Augusti. 

Weslboe, Maldtaeti og Redueg om Aarsagerne til Opstanden mod Kong Hans, upfurdrer 

den lil at deltage deri, ug beder den at vaere Jens Burriesen herig ug lydig paa hans 

Vegne. — Waltstena?, fredagen nest fur s. Laurentii dag. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 296—98. Smlgn. Hvitfeldt, Uanm. Riges Kren. s. 1039 

(Kvartudg. VI. 181-82). 

*8757. Sten Stcre ug det svenske Rigsraad upsige Kung Hans Muldskab og Ante 
Troskab. — Vadsteen. 9 Augnsti. 

Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1038—1039 (Kvartudg. VI. 181). Om Datum se 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV, lndledn. S CCLXVIII, Anm. 8 

*8758. Hr. Henrick Krvvmedikes Skrivelse (til llr. Svante NielssoD Sture), 9. Augusti 
hvormed han sender en Del Penge, hau er ham skyldig, og lover snart at sende Reslen: 1056 Kong Hans. 11. 


Augusti. 


5209. 


13. 


Augusti. 


5210. 


14. 


Augusti. 


*87fiO. 1501. 
9. Augusti. han yltrer det Haab, at Kongen og Sverigs Raad ville holde de L«i'ter, de liave givet liin- 
anden; det var ikke godt, om de udbredte Rygter vare sande. — Ex Bahws, in profeslo 
Laurentii rnartiris. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 37-38. 

10. Augusti. *8759. Niels Clausson i Wiik, Ridder, opsigcr Kong llans Iluldskab og Troskab. 

— Die b. Laurentii martiris et lenite. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 274— 7G. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 298 — 99. Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 

208-209. 

Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1037—38 (Kvartudg. VI. 179—80). Dansk Oversaetl. i 
Paludan-Muller, De forste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 194 95. 

Pedher Turesson (IJjelke) meddeler Hr. Swanthe Nielsson Sture, at han 
vil deltage i Opstanden mod Kong Hans. — Steyeliolm , vigilia assumpcionis b. Marie 
virginis. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 276—77. 

1G. Augusti. *8761. Ingeborgh Akassdotter, Sten Stures Hnslru, nnderretter llr. Swante Nielson 

Sture om , at Kong Hans er draget fra Stockholm, at han igaar Nat laa i Dalarnar med 

14 Skibe og agtede sig til Nykoping, hvorfor hun beder Ilr. Swante om Undsuelning. — Ex 

Nycopia, manedagen nest effter assumpcionis Marie. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 277-78. 

22. Augusti. *8762. Akwid Trolle, Ridder, tilskriver Ilr. llemmingh Gad, Electus til Linkoping, 

al han ikke vil deltage i Oproret, da han er en gammel Mand. — Ex Beryqwara, octava 
assumpcionis Marie. (Svensk.l 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 278. 

(28.Augusti.) *8763. (Hr. Eric Ericssons) Rrev lil Ilemming Gad, at han ikke vil skille sig fra 

Sverigs Rige eller Sverigs Riges Raad, men soge at ramme deres Redste ligesaa vel som 
sit eget. — Vinstorp. (Svensk.i 

Brudst. r Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 280 (i et Brev fra Hemming Gad 

til Svante Sture af 1. Septbr. 1501, se Nr. *8767). 

28. Augusti. *8764. Erich Erichssois, Ridder, beder Ilr. Svvanthe Nielsson om Raad, hvorledes 

han med iEre skal komme fra sin Slotslov, som han har modtaget af Kongen. — Vinz- 
/<>//>/>, lnrdagen nesth effter sancti Bartholomei. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 279—80. 

28. Augusii *8765. Steeis Bilde, Ridder, og Nicolaus Hack, Rigsraader, opfordre de i Vad- 

vel4.Septbr. S |,. n;i forsamlede svenske Rigsraader til ikke at gjore Opstand iniod Kong Haus, Ferend 
de have indanket deres Sag for alle tre Rigers Raad. — Lund, in piimo sabbatho proximo 
festi b. Egidii abbatis et confessoris. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 299 - 300. 

29. Augusti. *8766. Sten Stlre, Uofmester, Knud Alfsen, Ridder, Kobberbergs-, Solvbergs-, 

og .lernbergsma?nd og menige Almue i Daleme tilkjendegive Hemming Gad, Electus til 
Linkoping, Svante Nielson, Marsk, samt Indbyggerne i Ostergotland , at de ikke Isnger 
ville erkjende Kong Hans for Ronge i Sverig for den Forda^rv, han har bragt over Riget, 
blandl andel ved sine Forbindelser med Russerne, og opfordre dem til at slutte sig til Kong Hans. 1057 1501. 

dem , da de ellers ville behandle dem som Rigets Fjender. — Mora, sonnedaghen nest 29. Augusti. 
fore sancti Egidii dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 124—26. 

*8767. Hemmingus Gad, electus Lincopensis, meddeler Hr. Svante Nielsson Stnre 1. Septbr. 
Eric Ericssons Brev (se Nr. *8765), og lover at medbringe Hr. Per Twrssons og Niels Clawssons 
Segl til at besegle Forbundet med. t— Lincopie, ipso die Egidii. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 280—81. 

*8768. Sten Sture melder Svante Nielsson Sture om Medet i Mora den 27. 2. Septbr. 
August og Dalekarlenes Beredvillighed til at slutte sig til ham imod Kong Hans. Tillige 
sender han ham det aabne Brev af 29. August (se Nr. *8766) og beder ham om at for- 
kynde det over hele Landet. — Twna, torsdag .... Mariem(essa). (Svensk.) 

Reuterdahl , Svenska Kyi kans historia III, 2. S. 554—55. Om Dateringen se Styffe, 

Bidrag till Skandinaviens Historia IV, Indledn. S. CCLXXI, Anm. 6. 

5213. Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1038. 6. Septbr. 

*8769. Kong Hans underretter Hr. Henrick Krummedige om, at Hr. Knwd Alsson 9. Septbr. 
aabenbar har slaaet sig til Hr. Sten Sture, Hr. Swante og Electus af Linkoping, og at 
han (Kongen) har erholdt hans Undsigelsesbrev, hvorfor han har frataget ham de Len, 
han havde i Norge, og befalet Embedsmaendene i Norge paa Kronens Vegne at annamme 
alt hans Arvegods; det samme befaler han Hr. Henrick med Hensyn til hans Len og 
beder ham tillige at give Knwd Knwdssen Forholdsregler for de ham betroede Len. — 
Vdi Vestergarn paa Gotlandt, torsdagen nest effther wor Frwe dag nativitatis Marie. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 38. Diplomatar. Norveg. VIII. 456—57. 

*8770. Kong Hans sender Hr. Henrick Krummedige sit Svar paa de Klagepunkter, 23. Septbr. 
Hr. Sten Sture og hans Parti i Skrivelse til Danmarks Raad havde fremfert imod ham, 
og beder ham at meddele det til Norges Raad; han beder ham at vaere paa sin Post og 
isaer »at have Ord med« Hr. Eric Ericsson, Embedsmand paa Elfsborg. — Paa wort slott 
Kopinnghaffnn, torsdagen nest effther sti Mauritii dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 38—39. Diplomatar. Norveg. VIII. 457. 

5215. Smlgn. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV, Indledn. S. CCLXXIII, Anm 4. 27. Septbr. 

*877l. Rigsmarsken Svante Nielsson underretler Sten Sture om sine heldige Be- Septembri. 
straebelser for at overtale Almuen i Ostergotland til Frafald fra Kong Hans; om et mis- 
lykket Angreb af tre kongelige Skibr; om Bent Rynings Sendelse for at belejre Kalmar; 
at han havde ladet Arvid Trolles Gaard Eed edelaegge; derimod havde Henrik Krummedige 
i Bahus naegtet at betale ham skyldige 2500 Mark, da han just havde erfaret Rejsningen. 
— Uden Datum. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 126-28. 

*8772. Peder Pouelssen, Degn, samt menige Lunde Kapitel tilstaa, at Hr. Thomas 7. Octobr. 
Mortenssen og Hr. Atzer Perssen, iErkebiskop Birges Kapellaner, have overgivet dem for- 
skjellige Klenodier, som vErkebispen har laant af dem til Pantsaettelse i Lubeck i Anledning 
af Indlesningen af hans Konfirmationsbrev. — Lundis, in die beate Birgitte vidue. 
Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 41—42. 
Regest. Dan. II. Ser. I. 133 1058 Kong Hans. 1501. 
13. Octbr. 20. Octbr. 21. Octobr 26. Octobr. 28. Octobr. 28. Octobr. 8. Novbr. 11. Novbr. *8773. jErkebiskop Byrg f. af Lunds Klageskrift til Kong Hans og Danmark Riges 
Raad over Rigshofmestren Hr. Laxman og Niels Hack til Hickaebierghap. — Sti. Laurentii 
slott Awss, in profesto sti. Kalixti pape et martiris. 

Samlingar, utgifna for de skanska landsk. histor. furen. II. 4—8. 

"8774. H.ening Griis, Kannik i Roskilde, Jachiu Geed, Oluff Kalff og Torborn 
Laurenssz, Vaebnere, samt to Borgere i Landskrone vidne, at Hr. Olutf Stigssz, Ridder, 
med tre Tyltered fralagde sig iErkcbispens Beskyldning om ved Fastelavn 1500 at have 
vaeret paa Solvisborg i Forbund og Raad paa Kongens argeste og vaerste. — Raadhwsset 
i Kbbenhaffn, then onsdag, som the ellefwe twsende Jomfrwers afftthen paa fald. 
Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 552. 

*8775. Det svenske Rigsraads Krklaering, at medens nogle af Borgemestre, Raad 
og Menigheden i Stockholm befandt sig hos dem paa Sodermalm for at underhandle til 
Fordel for Staden og Dronning Christines Tilhaengere paa Slottet, havde disse imod deres 
Lofte taendt Ild paa Staden, saa at en Fjerdedel afbraendte, og ferst da Stadens Ombud 
saa dette, havde de tilladt Rigsraaderne og deres Tjenere at komme ind i Staden. — 
Stocholm, die XXI mensis Octobris. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 281—83. 

5216. Regesten rettes til: Det danske Rigsraad svarer paa det svenske Rigs- 
raads Klager over Kong Hans, at det vil holde den Troskabsed, det har svoret Kongen, 
og klager over, at det svenske Rigsraad har begyndt Fejde uden at have bragt Sagen for 
de tre Rigers Raader. — Keffuenhaffn, tyssdaghen nesth effther s. Seuerini dagh. 
Jahn, Unionshistorie S. 578 — 79. 

*8776. Kong Hans tilmelder Hr. Henrick Krummedige, at han har tilskrevet 
Norges Raad, at det har forundret ham, at det rolig lader Hr. Kuut Alssons Folk indfalde 
og haerge i Norge; han har nu befalet Mattis Olsson »at slaa efter« Hr. Knuds Tjenere, 
og nedbryde hans Gaarde; han beder ham at have sit Bud i Sverig for at erfare Fjendens 
Foretagender. — Paa wort slolt Kepnehaffnn, sanctorum Symonis et Jude apostolorum dag. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 39. Diplomatar. Norveg. VIII. 459. 

*8777. Bernd Bernitzson, perpetuus vicarius i Frue Kirke i Kjobeuhavn, skjaenker 
sin Faedrenegaard paa Gammeltorv til de tolv Apostles Alter i Frue Kirke, hvor der til 
Gjengjaeld skal holdes to ugentlige Messer. — Kepnehaffn, s. Symonis et Jude apost. dagli. 
Bordam, Kjobenliavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 133—34. 

*8778. Almlen i Onille Skibsrede, der af Hr. Henrick Krummedige, Slotsherre 
paa Bahus, er befalet at mode hver femte Mand under Vaaben, undskylder sin Udeblivelse 
med, at den bar ventet paa dem fra Vaethae Herred og Thonorn songh (Sogn?i, men lover 
at rn«de paa forste Opfordring. — Hellce, feria 2. ante festum sti. Martini episcopi et 
confessoris, uden Aar. 

Danske Magazin 3. Baekke II. 40. Diplomatar. Norveg. V. 714. Jfr. Allen, De tre nord. 

Rigers Hist. I. G49. 

*8779. Det svenske Kigsraad meddeler Herlug Magnus af Meklenburg, at det har 
opsagt Kong llans Huldskab og Troskab, fordi han har sluttet Forbund med Busserne 
niod Sverig, ikkr holdt dcn kalmarske Keces, bortfnrt Landets Skat og havt til Hensigt at 
tilintetgjwre det svenske Kigsraad; Kongen har ladet sin Hustru blive tilbage i Sverig og Kong Hans. 1059 fart med sig en les Person, som han bragte med ind i Landet, sin Hustru til Haan; det 
beder Hertugen ikke staa Kongen bi, men tillade det at hvaerve Folk i hans Land. — 
Stokholme, uden Dag. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 283—86. Datum fremgaar af det efter- 

felgende Brev til Danzig 

*8780. Det svenske Rigsraads Brev til Raadet i Danzig om Aarsagerne til dets 

Opror mod Kong Hans (af samme Indhold som Nr. *8779). — Stockholme, am dage sancti 

Martini. (Plattydsk.) 

Brudst. i Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 286, med en Efterskrift, som viser, 

at Brevet paa Grund af Vinteren ferst er afsendt dcn 14 Febr. 1502. 

*8781. Kong Hans underretter Baadet i Danzig om Sten Stures og Sverigs Oprer 
og opfordrer det til at afbryde al Handelsforbindelse med Oprererne. — Flennsborch, ame 
dage hllizabeth vidue. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 287—89. 

*8782. Kong Hans skriver til den tydske Ordens Stormester, Frederik, at Sten 

Sture har haft Mordanslag for mod ham (Kongen) og senere ikke har villet indfinde sig 

til Rigsraadsmode, med mindre han fik Lejde og Gisler. — Flensburg, am dage Elisabet 

viduae. (Plattydsk.) 

Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. 1. 637—38. 

*8783. Kong Hans melder Hr. Henric Krummedige, at han har erfaret, at Hr. 
Eric Ericsson paa Elfsborg Slot har sluttet sig til Kongens Fjender, men at han endnu 
ikke har modtaget hans Undsigelsesbrev. — Paa wort slot Sunderbory, sancti Clements dag. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 40. 

*8784. Dr. Johannes Speglin, Abbed i Alterippe, af Cistercienserordenen, Sub- 

delegat for den pavelige Legat Kardinal Raimund, slutter Kontrakt med Hertug Frederik 

om Indsamling af Aflad i Hertugens Lande; Hertugen skal have Tro^ljedelen af det ind- 

samlede. — Sleszwijk, ame dage sancti Andree des hilligen apostels. (Plattydsk.) 

Barfod og Rerdam, Kirke-Kalender f. Slesvig Stift II. 118—20. 

*8785. Ake Hansson, Ridder, tilskriver Hr. Svanthe Nelsson, Sverigs Marsk, at 
der er roligt paa Graensen, og at Kong Hans ventes til Varberg ved Juletid. — Biwrhwm, 
primo die mensis Decembris. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinavieus Historia IV. 291. 

*8786. Niels Claisson, Ridder, meddeler Hr. Swante Nielsson, Hovedsmand paa 
Stegeborg, at Kong Hans har sendt 80 »Soldenaer« fra Malmo til Kalmar. — Stegeholm, 
sancte Barabre dagh. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historla IV. 292. 

*8787. Sten Sture, Ridder, meddeler Hr. Swanthe Nielsson Underretning om Stock- 

holms Relejring, om Hr. Henrik Krwmedikes Trusler mod Befolkuingen i Vestergotland m. m. 

— Stocholm, pa sancte Barbare dagh. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 293—94. 

*8788. Hemmingls Gad, electus Lincopensis, tilskriver Hr. Svanthe Nielsson, Sverigs 

Marsk, om Belejringen af Stockholm, og meddeler bl. a., at Baadet har opfordret ^Erke- 

bispen til at udlevere Stacked. — Ex Holmis, ipso die s. Nicolai. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 294—96. 

133* 1501. 
11. Novbr. 11. Novbr. 19. Novbr. 19. Novbr. 23. Novbr. 30. Novbr. 1. Decbr 4. Decbr. 4. Decbr. 6. Decbr. 1060 Kong Hans. 1501. 

8. Decbr. *8789. (Erklaering af Raadet i Lubeck) om, at Jachim Bilrinck, Borger i Staden, 

har i Naervaerelse af Hr. Enevold Sovenbroder, Domprovst ved Kirken i Slesvig, Hans 
Rantzau, Amtmand i Segeberg, og Mester Johan Tetens, Domherre i Slesvig, erklaeret, at 
han paa Hertug Frederik af Slesvigs Vegue har modtaget 6600 Mark lybsk, som atter 
skulle udbetales i Rom for Pavens Bekraeftelse af Valget af Hr. Detlev Pogwisch, udvalgt 
Biskop i Slesvig. — Conceptionis Marie. (Plattydsk.) 

Pauli, Lubeckische Zustande im Mittelalter 11. 143. 

11. Decbr. *8790. Johan Manson, tilskriver Svante Nielsson, Sverigs Marsk, om Orebro Slots 

Belejring. — Orebro, sabato ante dominicam 3am Aduentus. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 296—97. 

12. Decbr. *879l. Erich Erichson, Ridder, meddeler Hr. Swante Nielsson, Sverigs Marsk, 

bl. a. , at Kong Hans siges at ville holde Jul paa Varberg, at der sendes Tropper fra 

Danmark til Kalmar eller Stockholm, og at Hr. Dauid Skotte af Norge med 3 eller 4 

Skibe ligger udenfor Elfsborg. — Lence, dominica 3. Aduentus. (Svensk.) 
Styffe, Bidrag till Skandiuaviens Historia IV. 297—99. 

14. Decbr. *8792. Hertug Frederik af Slesvig og Holstens Kjendelse om Hinrick Blomes 

efterladte Sonners Arveret til Nigenhave Gods. — Kyle, am dinxtdage na Lucie virginis. 

(Plattydsk.) 
Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 163—64. 

15. Decbr. *8793. Litterae indulgentiales pro Name Johannis, Vollich, uxore ejus, et filiis 

(Flensburgensibus), editae ex auctoritate apostolica ab Johanne Speglin, professore theologiae 
et abbate monasterii Alte Ripe*,' et Hermanno Andree, doctore et commissario Raymundi, 
cardinalis et legati de latere. — Die XV. mensis Decembris. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 1 — 3. 

20. Decbr. *8794. Kong Hans beder Hr. Henric Krummedige at sende »en tresker bonde 

karll« som Spejder til Hr. Knwd (Alfsen), for at indhente Efterretninger fra Sverig; han 
beder ham holde gode Miner med de Lodese Borgere, og sender ham et Brev til Hr. 
Eric Fricsson paa Elfsborg, hvori Kongen forlanger, at han skal erklaere sig angaaende 
det Rygte, der gaar om ham. — Paa wort slot Kiepenhaffnn, sti. Thome apostoli afften. 
Danske Magazin 3. Raekke. II. 41. Diplomatar. Norveg. VIII. 460. 

*8795. Mageskifte imellem Naestved Kloster og Ringsted Kloster. 
Udt. i Lantiebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 393. *8796. Tillaeg til Skraedernes Skraa i Slesvig. 
Sach, Gesch. d. Stadt Schleswig S. 336. (Plattydsk.) *8797. Liste over hvem der skal oppebaere og serge for Anvendelsen af den al- 
mindelige Landehjaelp. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 168-70. *8798. Regnskab over Gottorper Tolden for Aaret 1501. 
Brudst. 1 Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II 932. (Plattydsk. Kong Hans. 1061 1502 - 

*8799. Erich Erichsson, Ridder, meddeler Hr. Swante Nielsson, at Kong Hans 1. Januar 

er i »Lanteholssen«, og at Rygtet gaar, at Kongen lader «ferde op« alle Broer, for at 
samle et stort Antal Folk. — Odh, Nyarss dagh. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 299—300. 

*8800. Kong Hans tilsender Hr. Henrik Krnmmedige Breve til Raadet og Kjob- 5. Januar. 
stedmaend Senden- og Nordenfjelds om at sende et Tal Folk fra Norge ind i Sverig ; han 
sperger om Raad og beder ham at sende en Spejder til Stockholm. — Paa Kepnehaffnn, 
the helge tre Konnungers affthen. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 41—42. Diplomatar. Norveg. VIII. 460—61. 

*8801. Kong Hans tilsender Hr. Henrik Krummedige sin Skrivelse til Raad og 10. Januar. 
Lagmaend Nordcn- og S0ndenfj&'lds i Norge, hvori han forlangcr Dom over Hr. Knut 
Alffssen; endvidere skriver han om Hr. Eric Ericssans Forhandlinger med Almuen i Ny- 
Ibdese, hvoraf intet godt ventes. — Paa worl slott Kepenhaffnn, mandagen nest effter the 
hellige tre Konnunge dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 42. Diplomatar. Norveg. VIII. 461—62. 

*8802. J0RIEN Ruds Brev til sin Datter Fru Anne, Henrik Krummediges, hvori 11. Januar 
han beder hende sende sig en sort Ganger, siger, at Kornot »gjaelder endnu lidet hos 
os«, og lover at sende hende nogle Penge for det Korn, han tik i Fjor. — Kebenha/fn, 
tisdaghen nefeth effther the hellige 3 Konnyngers dag. 

Vedel Simonsen, Familie Eftcrretninger om de danske Ruder I. 67. 

*8803. Kong Hans meddeler Hr. Henrick Krummedige, at han nu har faaet 12. Januar 
Undsigelses Brev af Hr. Erick Erickss^n, hvorfor han beder ham at vaere »paa hanss 
argest oc versthe«; ligele^es beder han ham at S0ge at faa Efterretninger om den Herredag, 
der skal staa i Skara. "— Paa wort sloth Kepnehaffn, otinsdagen nest effter the hellige tre 
Konnyngers dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 43. 

*8804. Kong Hans beder Hr. Henrik Krummedige at vaere Hr. Eric Ericssbn 13. Januar. 
»paa hanss argesthe og vaerste«, hvis Undsigelses Brev han modtog igaar; ligeledes maa 
han vaere mod Nylbdese Borgere, der ere gangne ham »frann handhe«; han skal S0ge at 
faa fat paa Niels Raffuilss^n; han sender sit Brev til Almuen i Vestergbtland, om han 
tror at kunne drage den til sig; ligeledes et Brev til Borgemestre og Raad i Ny Varberg 
angaaende en der liggende Holk. — Paa wort slot Kepnehaffn, otthende dagen effther the 
hellige tre Konunge dag, anno domini md primo. 

Danske Magazin 3. Reekke II. 43—44. (Det i Brevet angivne Aar 1501 maa vaere en 

Skrivefejl.) 

5221. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 131—34. 25. Januar. 

*8805. Hemming Gad, Electus til Linkbping, tilsender Marsken Svante Nielsson 2 5. Januar. 
en Afskrift af det svenske Rigsraads Brev af samme Dag til Kong Hans (se Nr. 5221), 
og meddeler ham i en Efterskrift, at det i Brevet omtalte M^de ikke vil kunne Gnde Sted 1062 Kong Hans. 1502. 

25. Januar. inden Paaske, at Kong Hans forhandlcr i Rom om Rigets Bandsaettelse, samt at han har 

erfaret, at Kongen ferst til Pinse har lovet Ahram Erickson Undsaetning. — Stockholm. 

(Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 131—34. 

28. Januar. *8806. Sten Stlre , Ridder, meddeler Hr. Svanthe Nielsson, at han paa Mar- 

kederne i Enekoping og i Upsala har fremstillet for Almucn Grnnden til Opreret imod 
Kong Hans, og at Alrnuen derpaa er gaaet ham til Haande; tilligc, at Upsala Domkapitcl 
har lovet at slutte sig til ham imod ^rkebispen, og at han har forlenet Jens Falsters 
Ejendomme i Nerike og Vermeland til Torbiorn Ottsson. — Stcnby , fredagen nest effter 
conversionis Pauli. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 301—303. 

30. Januar. *8807. Hemming Gai>, electus Lincopensis, meddeler Hr. Svantc Niclsson, Sverigs 

Marsk , at Dronning Christina har bedet om at maattc komme ned i Byen, men at man 

ikke vil tillade det, uden at hun overgiver Slottct. — Ex Holmis, dii dominica Sexagesima. 

(Svensk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 304. 

1. Febr. *8808. Alexander (Vltus) papa archiepiscopo Bagusino, episcopis Lubicensi ac 

Boschildensi mandat, ut Henningo Gad , qui se in cpiscopum Lincopcnsem intruserit, et 

aliis intrusis et intrudendis, qui mandatis papae non obediant, poenas excommunicationis 

nuntient. — Rome apud Sanclumpetrum^ anno 1501, kalendis Februarii, pontiflcatus nostri 

anno decimo. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 303—304. 

2. Febr. *8809. Kong Hans beder Hr. Henrik Krummedige at soge at bevaege Almuen i 

Elfsborgs Len til at afbraende og odelaegge Nylbdese; han underrettc ham om, at han 
mcd fnrste aabne Vande agter sig til Stockholm for at bringe sin Hnstru Undsaetniug. — 
Paa wort slott Kiepenhaffnn, Kyndelmisse dag. 

Diplomatar. Norveg. VIII. 462—63. Brudst. i Danske Magazin 3. Raekke II. 44. 

7. Febr. *8810. Kong Hans fornyr sin Befaling til Hr. Henrik Krummcdigc at arge paa 

Hr. Eric Ericssen, de Nylbdese Borgere og alle andre Kongens Fjender. — Paa wort 
slot Kiepenhaffnn, mandagen vdi Fastelagen. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 44—45. 

13. Febr. *8811. Raimundi, cardinalis Gurcensis. ad Germaniam, Daciam, Sueciam, Nor- 

wegiam, Frisiam , Prussiam apostolicae sedis de latere legati, indulgentiae, ecclesiae s. 
MiGhaclis in oppido Hallis donatae. — Magdeburg, idus Februarii. 
Ludewig, Reliqviae manuscriptorum XI. 529—31. 

14. Febr. *88l2. Det svenske Rigsraad samt Borgemestre og Baad i Stockholm tilsende 

Baadet i Danzig nogle i forrigc Efteraar skrevne Breve (jvfr. Nr. *8780) til det og til 
Baadet i Lubeck, og bede om Tilladelse til at hvaerve Krigsfolk i Danzig, samt op- 
fordre det lil at tralle Foranstaltningcr til Sofartcns Betryggelse. — Stokholm, ame dage 
Valentini martiris. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 306—307. 

18. Febr. *8813. Kurlyrst Joachivi og Markgrcv Albrecht af Brandenburg indhyde Borge- 

mestre og Baad i Hamburg til at overvaerc Kurfyrstens Bryllup rned Elisabeth, fodt Dron- 
ning af Danmark, og Markgrevinde Anna af Brandcnburgs Bryllup mcd llcrtug Frederik, Kong Hans. 1063 1502 
der begge skulle fejres i Stendal Sondag Misericordia (10. April). — Coln an der Sprew, 18. Febr. 
am freytag nach Inuocauit. (Tydsk.) 

Riedel, Godex diplomaticus Brandenburgensis 3. Haupltb. III. 142—43. 

*8814. Kong Hans tilkjendegiver Magnus Frille, Embedsmand paa Aabo, at han 20. Febr. 
til Paaske kommer til Stockholm for at undsaette sin Hustru; han forlanger Underretning 
om Forholdene i hans Landsdel. — Kiepenhaffnn slot, dominica Reminiscere. 
Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder I. 198. 

*8815. Arvid Siggeson, Praest, meddeler Hr. Swanthe Nielsson, Sverigs Marsk, at 20. Febr. 
Hertug Christiern var i Varberg med de skaanske Herrer og med 3 — 400 Mand , men 
paa ny er vendt tilbage til Danmark; tillige at nogle sige, at Kong Hans er afsindig, 
andre, at han er i Tydskland for at holde sin Datters Bryllup. — Scara, Reminiscere 
sendag. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 308-309. Brudst. i dansk Overs. i Jahn, 
Unioashistorie S. 398. 

*8816. Raimundus, cardinalis, ad universam Germaniam, Daciam, Sueciam, Nor- 20. Febr. 
wegiam, Frisiam, Prussiam apostolicae sedis de latere legatus, erectionem IV domorum 
Standonicarum in Belgio institutarum confirmat. — Bruynswyck, X. kalend. Martii. 
Miraeus, Opera diplomatica X. 80—84. *8817. Kong Hans befaler Hr. Henrik Krummedige, i Anledning af Hr. Knud 21. Febr Alssens Indfald i Norge, at forene sig med Mattis Olssen, Embedsmand paa Tonsberg, 
og Knud Knudssen og drage ham iMode; anser han det ikke raadeligt personlig at drage 
af Sted, maa han dog sende saa mange af sine Folk, han kan undvaere; tillige befaler 
han en dobbelt Udskrivning af Almuen og alle Skibsreder, og lover snart at sende et Tal 
Folk til Marstrand; ogsaa Peder Griis skal opfordres til at drage mod Hr. Knud. — Pa 
worth slot Kepnehaffn, sancte Peders apostoli afften ad cathedram. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 45—46. Diplomatar. Norveg. VIII. 463—64. 

*88l8. Raimundi, cardinalis Gurcensis, ad universam Germaniam, Daniam, Nor- 9. Martii. 
wegiam, Sveciam apostolicae sedis de latere legati, indulgentiae, Alberto duci Megalopolensi 
et Catharinae ducissae datae. — Die 9. mensis Martii. 
Westphalen, Monumenta IV. 1094—95. 

*8819. Beming Gad, Electus, paaminder Rigsmarsken Svante Nielsson om ikke 19. Martii. 
ved nogen Magt eller noget Tilfaelde at lade sig sondre fra Sten Sture, da hele Sverigs 
Rige ved dennes Dod, som ved hans Svaghed snart kan ventes, vil falde til ham. — 
Stocholm, sancti Joseps dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 129-30. 

*8820. Per Lawrensson skjoder til Jorghen Rwdh, Hovedsmand paa Stege, en 21. Martii. 
Gaard i Kjebenhavn senden for S. Gertruds Kirkegaard og asten for Rosengaarden, mod 
at hans Hustrus Barn for sin Andel i naevnte Gaard skal af Jorghen Bwdh have en Gaard 
i Slagelse. — Castro Steghw, feria 2. ante diem Pasce. 

0. Nielsen , Kjebenhavns Diplomatarium II. 177. Udt. i Vedel Simonsen , Elvedgaards 

Hist. I. 63. 

*8821. Kong Hans stadfaester Arnsbok Kloster i Besiddelsen af Landsbyen Berckow. 26. Martil. 
— Schlosz Segeberg, 26. Marz. (IMattydsk.) 

Tydsk Udt. i Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. III. 142. 1064 Kong Hans. 1502. 

28. Martli. 29. Martli. 30. Martli. 8. Aprilis. 
8. Aprilis. 9. Aprllls. 12. Aprllls. 13. Aprllis. 13. Aprills. 13. Aprilis. *8822. Syward Skytthe meddeler Hr. Swanthe Nielsson, Sverigs Marsk, forskjellige 
Nyheder fra Norge. — Etaff, mandaghen nesth effther wor Frue dagh. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 309—10. 

*8823. Sten Sture, Ridder, Sverigs Forstander, tilligemed 4 Bisper, meddele 

Jons Falster, at han skal flyttes fra Arboga til Stockholm. — Strengenes, feria 3. Pasce. 

(Svensk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinavlens Historia IV. 310—11. 

*8824. Kong Hans stadfaester Klostret Reinefelds Privilegier, hvorefter Klostret er 

fritaget for at holde Foderheste eller Borgeleje. — Segebarge, am midweken in dem Paschen. 

(Plattydsk.) 
Falck, Staatsburg. Mag. VII. 418—19. 

*8825( = 5204.) For 1501, 23. Aprilis laes 1502, 8. Aprilis, se Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 642. 
Videnskab. Selskabs Skr. VII. 352. 

*8826. Borghe, iErkebiskop i Lund, tilstaar Indbyggerne i Aakirkeby paa Born- 
holm for den Skade, de have lidt ved Rov og lldebrand, Frihed for 2 Tonder Smor 
aarlig i 7 Aar af de 3 Tonder, de ere pligtige at svare af deresBy; han forunder enhver, 
som vil bygge i Byen, 10 Laes Rafter eller Vender, og lover ikke at paalaegge dem nye 
Tynger til Bispens Gaard i Byen. — Lund, sexta feria post dom. Quasimodo geniti. 
Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 42—43. 

*8827. Thingsvidne , at Soren Stygge indvarede 0sterkastkiaer Gaard med dens 
Tilliggelse med sin Lovhaevd og kjendte ingen deri Del at have uden sig og sine Soskende. 
— Lordag efter Ambrosii Dag. 

Udt. i Danske Samlinger II. 46—47. 

*8828. Kurfyrst Joachim af Brandenburgs Morgengave- og Livgedingsbrev til sin 

Gemalinde Elisabeth, »geborne koniginn der konigreich Dennemarck, Schweden, Nor- 

wegenn« o. s. v. — Stendall, am dinstag nach dem sontag Misericordia dag. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 1. Hauptth. XI. 127—28 og 3. Hauptth. 

III. 144—46. 

*8829. Kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg, Kong Hans' Datter, giver Afkald 

med sin Gemal Kurfyrst Joachims Samtykke paa al faedrene Arv, med Forbehold af sin 

Arveret, hvis Kongen skulde do uden mandlige Livsarvinger. — Stendal, am mitwochen 

nach dem suntag misericordia Domini. (Tydsk.) 

Falck, Staatsrechtl. Urk. der Herzogth. Schl. u. Holst. S. 427—28. Rledel, Codex 

diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauptth. III 146 47. Helwing, Die Erb- Anspriiihe 

d. Konigl. preussiscli. Hauses an die Herzogthumer Schleswig-Holstein S. 251 53, jvfr. 

S. 113. Brudst. og Udt. i Allgemeine Zeitschrift f. Geschichte, herausg. v. Schmidt VII. 

201 -202. 

*8830. Hertug Frederiks Livgedingsbrev for sin Gemalinde Anna, fedt Mark- 

grevinde af hrandenburg, paa Slottet og Amtet Kiel, Neumunster Sogn og en Del af 

Gottorp Told. — Stendall, am middeweke na misericordia Domini. (Plattydsk.i 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauptth. III. 149—51. Brudst. og tydsk 

Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-llolstein-Lauenburg. Gesch. VII. 146. 

*8831. Hertug Frederik giver Kurfyrst Joachim og Markgrev Albrecht af Branden- 
burg Kvittering for Modtagelsen af 10,000 Gylden som Medgift for siu Gemalinde og deres 
Sester Anna. — Stendall, am mitwoch na dem sundag misericordia Domini. (Plattydsk.) 
Riedel, Codex diplomalicus Brandenburgensis 3. llauptth. III. 149. Kong Hans. 1065 1502. 
*8832. Anna , fodt Markgrevinde af Brandenburg og Hertug Frederiks Gemalinde, 13 Aprilis. 
giver Afkald paa sin Faedrene- og Modrenearv, dog med Forbehold af sine Rettigheder 
for det Tilfaelde, at hendes Brodre do uden at eflerlade sig mandlige Livsarvinger. — 
Stendll, am mitdewecke na dem sundage misericordia Domini. (Plattydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus BrandeDburgensis 3. Hauptth. III. 152 — 53. 

*8833. Sten Sture, Ridder, meddeler Hr. Swanthe Nielsson , at Kong Hans har 14 Aprilis. 
fulgt sin Datter til Holsten, at Prins Christiern ledsager hende til Tyskland og skal bringe 
et stort Antal Folk med tilbage; der gaar Rygte om, at Kong Hans har sendt Tropper til 
Gotland og venler Hjaelp fra Kongen af England, med hvis Datter hans Sen skal giftes. — 
Torselie, die Tyburcii. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 312—13. 

*8834. Knwudh Scriffuere meddeler Hr. Swante Nielsson Efterretninger om Be- 15. Aprilis. 

lejringen af Stockholm.. — Stocholm, fredagen nest epther Tyburcii et Valeriani martirum. 

(Svensk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 313-15. 

*8835. Erich Jonsson meddeler Hr. Swanthe Nielsson bl. a. , at han med sin 17 Aprilis. 

Broder Hr. Knud har deltaget i Belejringen af Bahus. — Etthag , aunen swnnedag effte 
Quasimodogeuiti. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 315—16. 

*8836. A(rvid) S(iggesson), Praest, meddeler (Peder Birgersoni bl. a. , at Almuen C. 18 Aprilis. 
i Nora Skog har bedt om Sten Stures Beskyttelse i Anledning af Mordet paa Jens Falster, 
og beder ham meddele dette til Hr. Swanthe Nielsson. — Uden Datum. (Svensk.) 

styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 316—18. 

"8837. Pedher Borgeson tilsender Hr. Swanthe Nilsson, Sverigs Marsk, et Brev 21. Aprilis. 
fra Hr. Arwidt i Faellandzbro om Jens Falsters Drab (se Nr. *8836). — Orebro, torsdagen 
nest for Georgii. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 319. 

*8838. Sten Sture, Ridder, tilskriver Hr. Svvanthe Nielsson, at Kong Hans er paa 25. Aprilis. 
Vejen Ul Stockholm med 30 Skibe, og at Sten Sture agter at opbyde Dalekarlene. — 
Ex castro Arosiensi, die Marci ewangeliste. (Svensk.) 

Styffe, Bidiag till Skandinaviens Historia IV. 320. 

*8839. Borgemestre og Raad i Kiel bekraefte den af dem tidligere paa deres 27. Aprilis 
Stads Vegne i Neumiinster aflagte Hylding til Hertuginde Anna, for det Tilfaelde, at hun 
overlever sin Gemal, Hertug Frederik. — Eyel, an deme ersten middewecken na sunte 
Marcusdage des hyligen euangelisten. (Plattydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauptth. III. 151—55. 

*8840. Rigsforstander Sten Stures og flere svenske Rigsraaders Brev, hvori de 6. Maji 
erklaere at vaere komne overens med Dronning Christines Sendebud om, at Slockholm 
Slot skal overgives dem den 9. Maj og at Dronningen skal opholde sig i Sorlebrodre 
Kloster, indtil de have taget Bestemmelse om, naar og med hvilket Felge hun skal 
sendes tilbage til Danmark. — Stockholm, fredagen nest effter Helge lorssdach. (Svensk.) 

Aarsberetn fra Geheimearch IV. 305—307. Ldt. i Hvitleldt , Uanm. Riges Kr»u. S. 

1040-41 (Kvartudg. VI. 184—86) 

Regest Dan. 11. Ser I 131 1066 Kong Hans. 1502. 

6. Maji. *8841. Knwdh Eskilsson, Ridder, underretter Hr. Swanthe Nielsson om Erobringen 

af Stockholm og Resaetningens Kapitnlation. — Stocholm, fredagen neste aeftter hellge Kors 

dagh. (Svensk.) 

Styffe, Bldrag till Skandinaviens Historia IV. 320—21. 

11. Maji. *8842. Det svenske Rigsraad underretter Raadet i Danzig om Stockholm Slots 

Indtagelse. — Stokholme, am mydwekenn na der hemeluardt vnnszes Herenn. (Plattydsk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 322. 

14. Maji. *8843. Kong Hans underretter Raadet i Danzig om Stockholms Kapitulation og 

sine forgjaeves Forsag paa at udvirke Dronningens Frigivelse; han beder Raadet udstede 

Forbud mod al Slags Tilforsel til Sverig. — In der schwedeschen scheren, ame sonnauende 

in den Pinxten. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 323—24. 

14. Maji. *8844. Kong Hans beretter sin Svoger, Hertug Georg af Sachsen, om Stockholms 

Kapitulation og Dronningens Fangenskab. — In den szwedischen scheeren vor Durchauen, 
am szonaminde(?) zu dem Pinxsten. (Plattydsk.) 

Fryxell, Handl. ror. Sverges Hist. IV. 9—10. 

20. Maji. *8845. Diderich Vrese Ottenson, boende i Arlevad, skjeder til Hertug Frederik af 

Gottorp Indlesningsretten til de af harn til Riskoppen af Slesvig pantsatte Gaarde i Rantrem, 
Milsted Sogn, i Osterorsted, Swesen Sogn, saml i Oldersbek. — Gottorp, am fridage in 
den Pingesten. (Plattydsk.) 

Stemann , Geschichte d. offentlichen u. Privat - Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 

137-39. 

25. Maji. *8846. Thingsvidne, at Almuen Gnder, at Jorgen Urne, Landsdommer i Fyn, har 

skikket Lov og Ret og siddet Ret som en Dannemand fra den forste Tid, Kongen over- 

drog ham Fynbo Landsthing, og til denne Dag. — Skovby Herredsthing , Onsdag fer 

Vilhelmi Dag. 

Udt. i Allen, De tre nord. Rlgers Hist. IV, 1. S. 170, jfr. S. 305. 

13. Junii. *8847. (Povl) Laxmandh, Ridder, meddeler Kong Hans, at ban har holdt Rursprog 

paa Raadhuset i Kalmar, og at Almuen har lovet og svoret at ville vaere Kongen tro og 
huld; Slottet er kun daarlig forsynet med Levnetsmidler og bor hurtigst muligt undsaettes. 
— Sellesburgh, mandagen nest fore sancti Rotulphi dag abbatis. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 308. 

20. Junli. 5235. Udt. og Brudst. i Daugaard, Om de danske Klostre S. 426—27. 

26 Junii. *8848. Pedher Kydh, Vaebner, skjeder en Gaard i Norre Herred i iYIors i Jorsbo 

Sogn til Provst M. Henrick. — In Nicopia, ipso die beatorum martirum Johannis et Pauli. 
Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 96. 

28 junii. *8849. Det svenske Rigsraad samt Rorgemestre og Raad i Stockholm tilskrive 

den tydske Ordens Hojmester, at de have opsagt Kong Hans Iluldskab og Troskab, fordi 

han ikke har holdt sin Ed, og tillige fordi han bar sluttet Forbund med den russiske 

Storfyrste mod Sverig. — Slocholme, amme auende Petri et 1'anli apostolorum. (Plattydsk.i 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens IMstoria IV. 326-28. 

29. Junli. *8850( 5205). Vfi? 1501, 29 Junii laes 1502, 29. Junii, se Allen, De ire nord. Rlgers Hist. I. 640, 

Anm. 55. Kong Hans. 1067 1502. 
*8851. Hertug Georg af Sachsen takker Kong Hans for hans Meddelelse angaaende 10. Julli. 
Dronning Christine og beretter, at han allerede har afsendt en Bovedsmand med nogle 
Folk for al hjaelpe Kongen. — Dresden, Sontage nach Kilian. (Tydsk.) 

Fryxell, Handl. ror. Sverges Hist. IV. 11. 

*8852. Odense Bythingsvidne, at Sognepraest i Dalby, Hr. Anders Jensen, for 11. vel 18. 
nogle Aar siden fik tilskjodet af Arild Esbernsen i Dalby den Jord, som Hr. Mats ved S. Jul11, 
Jergen nu paabor. — Odense, Mandag naest for S. Margrethae Dag. 
Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hlstorle II, 1. S. 74. 

*8853. Thonne Erikson, Havedsmand paa Raseborg Slot, meddeler Raadet i Reval, 12. Julii. 
at for faa Dage siden er Russeren Silvester vendt tilbage til Storfyrsten af Moskau med 
Hverv fra Kongen af Danmark og vil senere begive sig paa Vej med Storfyrstens Svar; 
han opfordrer det til at opsnappe Russeren paa Tilbagevejen og fratage ham hans 
Breve. — (Juli 12.) (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Bulletin de 1'acad. imp. des scieuces de St. Petersbourg XVII. 356. 

*8854. Kong Hans tillader Kjflbstaederne i Skaane at afholde et aarligt Mede i 13. Julii. 
Lund og byder, at fremmede Kjabmaend kun maa kjobslaa i den By, de ligge i. — Malme, 
othensdageun nest effter S. Kanuti regis dag. 

Saml. till Skanes historia 1873 S. 39—40. 

*8855. Knud Alfsson, Ridder, beretter Hr. Swante ISlielsson, Sverigs Marsk, om 24. Julii. 

Elfsborgs Indtagelse af den unge Konge, Hr. Erich Erichsons Drab, Traefningen ved Elfs- 

borg og Slottets Odelaeggelse ai Kongen samt Krummediges Nederlag ved Aggershus m. m. 

— Leence, swnnedagen nest fore sancti Jacobi dag. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till skandinaviens Historia IV. 329—30 Diplomatar. Norveg. VIII. 465—66. 

Brudst. i Danske Magazin 3. Raekke II. 46. 

*8856. Erik Tlresson (Bjelke), Hovedsmand paa Viborg og Nyslot, opsiger Kong 25. Julii. 
Hans Huldskab og Troskab, da han tranges dels afBusserne, dels af Sten Sture, og ikke 
erholder nogen Undsa;tning fra Kongen. — Hollile, ipso die sancti Jacobi apostoli. (Svensk.j 
Gronblad, Nya Kallor til Finlands Medeltidshist. I. 136—45. 

*8857. Den udvalgte Konge Christiern tilbagesender Rigsraaden Mauritz Nielssen 29. Juiii. 
de af hans Tjenere, som have ledsaget ham »paa denne Bejse«, med Tilkjendegivelse af 
sin Tilfredshed og anbefaler dem til ham. — Paa Warberg, sancti Oluffs dag. 
Danske Magazin 3. Rtekke III. 294-95. 

*8858. Hr. Henrick Krwmendike tilskriver sin Hustru, at han anden Dagen, cfter at 30. Julii 

de skiltes, kom til Wetthe Herred, hvor Benderne lovede Troskab og bleve tilsagte at 

mede ham for Aggershus; han agter sig nu til Tonsberg og beder hende og hendes 

Fader at passe vel paa Slottet (Bahus). — I Korsha/pn, leerdagen nest effter sti. Oluffs dag. 

Danskc Magazin 3. Raekke II. 46 — 47. Diplomatar. Norveg. IX. 412. 

*8859. Skrivelse fra Ovrigheden i Staden Kampen til den liflandske Ordensmester j u ii . 
Walter von Plettenberg, hvori omtales, at den paa Grund af Kongen af Danmarks Bust- 
ninger til Ses mod Sverig ikke for Ojeblikket lor afsende de ham tiltaenkte Krigsred- 
^kaber. — (Julii.) (Hollandsk.) 

Udt. I Register van Charters en Beschelden in het oude Archief v. Kampen II. 22. 

134* 1068 Kong Hans. 1502. 

1. Augusti. *8860. Anders Itske af Torup giver en Gaard i Tywdt i Ybisoghen i Twollem 

til Dueholm Kloster i Mors for sin, sin Faders og Moders og alle deres Foraddres Salig- 
heds Skyld. — Die sancti Petri ad vincula. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 84—85. 

2. Augusti. *8861. Per Soffuerenssen tilskriver Fru Anne Rudzdotther paa Bahus, at Kong 

Hans ugjerne ser, at Hr. Henrik Krummedige og Bispen af Sjaelland ere Lvenner; Hertug 

Christiern ventes den f^lgende Dag til Kjebenhavn, Folket skai da hjemsendes, men nogle 

Skibe udsendes i Osterseen; Dronningen »lider vel«, Hr. Sten belejrer Aabo, og Hr. 

Erick Ericksen er ihjelslaaet af de svenske Bender. — Aff Koffneh., tisdagen nest effther 

s. Olaui dag. 

Vedel Simonsen, Famille Efterretninger om de danske Ruder I. 142—43. 

12. Augusti. *8862. Olaf Saxsson, Raadmand i Helsingwr, saelger og skjoder til Jorgen Staf- 

fensson, Borger sammesteds, en Jord stmden op til S. Olavi Kirkes Gaard. — Helsinger, 
den Fredag efter sancti Tiburtii Dag. 

Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 21. 12. Augusti *8863. Almuen i Tiodlinge Sogn og i Nomedals Skibsrede tilmelder Hr. Henrik 

Krwmedighe, Hovedsmand paa Bahus, at den paa Grund af sin Kattigdom ikke har kunnet 

efterkomme hans Befaling at sende hver tredje Mand til Aggershus, men at den af yderste 

Formue har udgjort hver sjette Mand. — Feria VI. infra oct. sti. Laurencii martiris. (Norsk.) 

Danske Magazin 3. Raekke II. 47. 

14. Augusti. *8864. Kong Hans meddeler den tydske Ordens Hojmester, Hertug Frederik, at 

hans Son Christiern har tvunget Svenskerne til at opheeve Belejringen af Bahus og senere 
erobret to Slotte og en Stad i Sverig, hvorefter mange svenske Bonder ere gaaede Kongen 
til Haande. — (14. Aug.) (Plattydsk.) 

Brudst. I Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV, Indledn. S. CCXC, Anm. 5. 

Smlgn. AUen, De tre nord. Rigers Hist. I. 661. 

14. Augusti. *8865. Henrick Krwmendike, Ridder, rnelder sin Hustru Annae, at Almuen gaar 

ham til Haande; i Dag skal han tinge med Almuen her i Egnen, hvorefter han strax vil 
drage for Slottet. — / Oslo, wor Ffrwae affthen dyrae. 

Diplomatar. Norveg. IX. 413. Brudst. i Danske Magazin 3. Raekke II. 48. 

17. Augusti. *8866. Johannes Biltzemann, theologiae univcrsitatis studii Grypeszwoldensis ordi- 

narius et Baymundi cardinalis Gurcensis legati a latere ad Germaniam, Daciam, Sveciam, 
Norvegiam, Frisiam et Prussiam commissarius, cum Petro Laurencii Roskildensis diocesis 
dispensat, ut non obstante defectu natalium ad omnes sacros ordines promoveri et bene- 
ficia recipere possit. — Roskildie, die decimaseptima mensis Augusti. 
Diplomatar. Norvcg. VI. 664. 

26. Augusti. 5241. Samme Dom, dog med flere Forskjelligheder, bekjendtgjort af de to naevnte Lagmaend 

og dateret: «Oslo, Iredagen nest effter sanctl Bartholomeei dagh«, i Uanske Magazin 3 
Raekke II. 48-50, og i Diplomatar. Norveg. V. 712—13. Dansk Udt. I Tidsskr. Nor III, 
3. S. 75-76. 

30. Augusti. *8867. Den tydske Ordens Hbjmester opfordrer Kongen af Danmark til ikke at 

forbinde sig med Ordcuens Fjender. — Konigsberg, am Dienstag n. Bartholomaei. (Tydsk.» 
Udt. i Napicrsky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, Esthoniae, Curoniae II. 130. Kong Hans. 1069 *8868. Lubetk tilskriver Kong Hans at Stadens Forbindelse med Sverig, 1502. 
Septbr. SOm 

den laenge har afholdt sig fra, kun har til Hensigt at skaffe dens Varer tilbage. — S. 
Egidii. (Plattydsk.) 

Tydsk Cdt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 137—38. 

*8869. Hr. Erkh Ottesen beder Kong Hans om at vaere Hr. Laxmands Enke 5. Septbr 
behjslpelig i Skiftct efter hendes Husbond, at hans Fraender og BernevaBrger ikke gaa 
hende for naer; »er der nogen Skyld paa Faerde med Hr. Laxman«, som Rygtet siger, 
haaber han , at hun er uskyldig deri. — Mariager, feria secunda proxima aute festum 
nativitatis iVIariae. 

Vcdel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 60. 

*8870. Hans Gryu, Kong Hans' Kok paa Kjebenhavns Slot, skjoder til Albrecht 10. Septbr. 
fan Gock en Gaard paa Ostergade i Kjobenhavn. — K^pnehaffn, lewerdagen uest effter 
wor Frwe dag natiuitatis. 

0. Nielsen, Kjebenhavus Diplomatarium II. 177 — 78. *8871. Provst Henriks Testamente, hvorved han overdrager en Del Gods til 
Dueholm Kloster, saaledes at hvis der bliver et Kloster i Helligaandshuset, skal Godset 
tillaegges dette til Gudstjenestens Vedligeholdelse. — fden Datum. 

Brudst. i Dueholms Dlplomatarium, udg. af Nielsen S. 97 — 98. Ante 
11. Septbr. *8872. Botildh Oluffsdatter, Hr. Henrick Oluffsens enestp Sester og Arving, 11. Septbr. 
stadfaester sin Broders Gaver til S. Triuitatis Kapel i Nykjnbin^ paa det Vilkaar, at den 
daglige Messe, han stiftede i detle Kapel, holdes ved Magt. — JSykebing, dominica infra 
octauas natiuitatis Marie virginis gloriose. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 98. 

*8873. Ache Hanson, Ridder, og elleve Vaebnere erklaere den afdedc Hr. Erik 11 Septbr. 
Erikson (Gyllenstjerna) uskyldig i Anklagen for at have villet overgive Elfsborg Slot i 
Kong Hans' og Rigets Fjenders Haender. — Skara domkyrkia, sendagen nesth efter 
Vorfrue dagen natiuitatis. (Svensk.) 

Schroder, Monumenta diplomatica Svecana S. 60—62. 

*8874. Brymllph, Biskop i Skara, bekraefter det af Aghe Hanson m. fl. udstedte 12. Septbr. 
Brev om Erik Erikson af 11. Septbr. (Nr. *8873). — Scara, ppa annan dag nest effter 
Warffru dagh sedermer. (Svensk.i 

Schroder och Hogman, Om Erik Eriksson Gyllenstierna och Westgotha allmogens upp- 

resning ar 1502, S. 6—7. 

*8875. Lubeck tilskriver Kong Hans i Anledning af hans Forbud mod at rejse til 21. Septbr. 
Sverig, at man maa hente de Varer tilbage, som Borgerne have bragt derhen. — Mathei 
apost. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 138. 

*8876. Kong Hans takker Hr. Henrik Krummedige for Efterretningen om Hr. 27. Septbr. 

Knwd Alffssnns Drab og om Indtagelsen af Aggershus Slot, og tilkjendegiver ham, at 

han har vist sig som en tro Dannemand. Paa wort slol Kalundeborg, sancte Cosme et 

Damiani dagh. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 50. Diplomatar. Norveg. VIII. 466—67. 1070 Kong Hans. 1502. 

14. Octobr. 23. Octobr. 6. Novbr. *8877. Kong Hans beder Hr. Henrik Krummedige at vaere betaenkt paa, om han 
med det forste kunde forraske Hr. Sten Sture, som er rykket ind i Halland og har be- 
lejret Slottet Varberg. — Paa wort slott Kopenhaffn, fredagen nest effter sti. Dyonisii dag. 
Danske Macazin 3. Raekke II. 50—51. 

*8878. Kong Haixs' Brev til Hr. Henrick Krummedige, at da han har erfaret, at 
Fru Metthe, Hr. Knudh Alffssons Efterleverske , ved sine Bud soger at opaegge Almuen, 
skal han straebe at holde denne i Lydighed, og saerdeles skal han komme Knud Knndsson, 
Embedsrnand paa Aggershus, til Hjaelp, hvis det lykkes Fru Mette at rejse Almuen imod 
ham. — Paa wort slot Kepnehaffn, sancti Seuerini dag. 

Uanske Magazin 3. Raekke II. 51. Diplomatar. Norveg. VIII. 467. 

*8879. Raimijndi, ad Germaniam, Daniam, Sveciam, Norwegiam, Frisiam, Prussiam 
apostolicae sedis de latere legati, privilegium Henrico abbati mouasterii in Oldesleben 
datum. — Erffordie, octavo idus Novembris. 

Brudstykk. i Menckenius, Scriptores rer. Germanicarum I. 670. 

Paludan-Muller, De ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 224—25. 8. Novbr. 


5243. 


Ante 


*8880. 


11. Novbr. 


Sten til Haande Det danske Rigsraad opfordrer Almuen i Synderboe til ikke at gaa Hr. 
men vaere Kongen tro og lydig, da det i modsat Fald vil blive til dens 
egen Skade og Fordaervelse. — Kiebenhaun, uden Dag. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 309 — 10. 

11. Novbr. *8881. Kong Hans tilskriver 3 skaanske Herreder, at Rigsraadet har bevilget en 

Gjengjaerd, som Jacob Krumpen skal opkraeve for dermed at underholde Kongen i Lands- 
krone. — Wort sloth Kiopnehaffn, S. Morthens dag. 

Danske Mauazin 4. Rsekke II. 154—55. — Liste over Nattelejerne i Skaane: smstds. S. 154. 

11. Novbr. *8882. Det danske Rigsraad tilskriver det svonske Rigsraad, at det ikke vil ind- 

lade sig i nogen Forhandling, saa laenge det imod alle kristne Folks Love og Ret holder 
Dronning Christine tilbage i Sverig. — Hafnia, sancti Marsi (o: Martini) biskops dag. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 310—11. brudst. i Paludan-Muller, De ferste Konger 
at den oldenborgske Slaegt S. 198—99. Om Datum se Allen, De tre nord. Rigers Hist. 
I. 657, Anm. 5. 

19. Novbr. *8883. Raadet i Lubeck befaler Fogden i Travemiinde at beslaglaegge alle Skibe 

og Varer, som tilhore Danske. — Sonnabend am tage s. Elisabeth. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 138. 

20. Novbr. *8884. Erek Jenssok meddeler Hr. Swante Nielsson, at han er draget tilbage fra 

Hamar til Vermeland, og at den norske Almue laenges efter at se ham (Svante Sture) paa 
Akers Thing. — Morasthe, sendaghen nesth fore sancte Clementz dagh. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historla IV. 331—32. 

27. Novbr. *8885. Ordensmesteren i Liflands Brev til den tydske Ordens Hojmester, hvori 

han udtalcr Trygt for Kongen af Danmarks Hensigt med at tilbyde Lifland sin Beskyttelse. 
— Wenden, am Sontag n. Catharinae. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniae, Estoniae, CuroniaB II. 131. 

7. Decbr. '8886. Rayyiundus, tituli s. Mariae novae s. Romanae ecclesiae presbyter cardinalis 

Gurcensis, ad universam Germaniam, Daciam, Sueciam, Norwegiam etc. apostolicae sedis 
de latere legatus, indulgentiarum ab Alexandro papa sexto pro tuitione orthodoxae fidei Kong Hans. 1071 1502. 
contra Turcos raanus adjutrices porrigentibus concessarum Petrum Iuari participem facit. <■ Decbr 
— Roskildie, die 7. meusis Decembris. 
Kirkehist. Saml. II. 388-90. 

*8887. Dom afgivet af de edsvorne Lovrettemend i Bahus Len om nogle norske 13. Decbr. 
Oprerere, som anklagedes af Hovedsmanden paa Bahus, Hr. Hendrik Rrummedicke. — 
Baholw, ste. Lucie Dag. 

Behrmann, Christ. IIs. Hist. II. 13—14. Diplomatar. Norveg. V. 714—15. Smlgn. Allen, 

De tre nord. Rigers Hist. I. 657, Anm. 10. 

*8888. Det svenske Rigsraad meddeler Raadet i Danzig, at de vendiske Staeder 21. Decbr 
have givet Lefte om Hjaelp imod Kong Hans, og beder om Tilladelse til at hverve Knaegte 
i Danzig. — Stokholms slot, am dage sunte Tome apostelen. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 332—33. 

*8889. Per Langh i Woorlose giver sin Tjener Olleff Morthensen en Gaard i 28 Decbr 
Ahus. — Woolese, (Onsd. n. fore Nyarsd.) 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 473 

*8890. Kong Haks' Brev til Hr. Henric Krummedige, hvori han beklager, »at al. Decbr 

ethers swenne wortte ether affslagnne«, og beder ham at vaere betaenkt paa iVlidler til at 

drage Almuen til Fred igjen, at Krigen snart kan faa Ende, samt beder ham at sende en 

Ladning Temmer med ferste aabne Vande. — Paa wort slott Kepnehaffnn, Nyaarssaffthen. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 51 — 52. Diplomatar. Norveg. VIII. 468. 

*8891. Det svenske Bigsraads- Brev til den tydske Ordens Hejmester, hvori det 31. Decbr 
modtager hans Tilbud om Maegling i Striden med Kong Hans, og lover, at Dronning 
Christine skal blive sendt tilbage, saa snart Kongen tilbagegiver, hvad der herer Sverigs 
Bige til, og betaler Dronningens Gjaeld. — Stockholm, auf sancti Siluestri tage. (Tydsk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 334—35. 

*8892. Liste over Udbudet af Kjobstaederne samt Gejstlighedens og Adelens Folk. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 151—53. 

*8893. Kong Hans befaler Kjebstaden N. N. at stille et vist Antal Vaebnede, 
som skulle give Mede naestkommende S. Valborgs Dag. 

D;mske Magazin 4 Kaekke II. 153—54. — Liste over hvem dette Brev blev tilsendt 
(Skaane og 0erne): smstds S. 153. 

*8894. Kong Hans pantsaetter Tordrup til Hr. Mogens Geyae for opregnede Summer. 
Udt. i Danske Magazin 4. Haekke IV. 220 (to Trykfejl i Angivelsen af Summerne ere 
rettedo i Erslev, Danmarks Len S. 42). 

*8895. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten 6kjaenker Mohrkerck Kloster 2 Mark 
Guld aarligt i Rude. (Tydsk.) 

Udt. i Westphalen, Monumenta IV. 3404. 1503. 

*8896. Hertug Christierns Skrivelse til Hr. Henrick Krummedige., — der har til- 1503. 
meldt ham, at Nielss Bawelssnn er kommet til Konghelle og har slaget nogle af hans 21. Januar. 
Svende, — hvori han beder ham opgive, om han traenger til Folk eller andet, da han 
saa skal sende ham det. - Glaxesse, leffuerdagen nest efftir sti. Marcelli episcopi dag. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 52. Diplomatar. Norveg. IX. 414 — 15. 1072 Kong Hans. 1503. 
23. Januar. *8897. Viborg Bythingsvidne, givet Byens Kaemner Eric Seuerinssen, at denne 

lovlig indvordede med Lavhaevd Byens Marker, saaledes som fire Herreders Sandemaend 
gjorde efter unge Kong Ghristierns Befaling (se Nr. * 8616). — Wiborg byliny, mandag 
nest for sti. Pouels dag conuersionis. 

Danske Magazln 4. Raekke II. 270. 

14. Febr. *8898. Hertug Christiern tilskriver Hr. Henrick Krummedige, om det er hensigts- 

maessigt at gjore noget Forsog mod dem, som ligge i Konghelle; hvis han mener det, vil 
han sende ham et Tal Folk. — Helsinybory, sti. Yalentini dag. 

Danske Magazin 3. P.aekke II. 52—53. Diplomatar. Norveg. VIII. 468—69. 

17. Febr. *8999. »Nicolaus, episcopus Burglanensis«, beder Bigsraaden Maurits Nielson at 

lade laese til Han Herreds Thing Kongens Befalingsbrev, hvorved Silderuser og andre Garn 
i Limfjorden forbydes; han sender ham en Kopi af Brevet. — Ex curia nostra episcopali 
Yrop, feria sexta proxima ante dominicam Sexagesime. 
Danske Magazin 3. Raekke III. 295. 

19. Febr. 5248. Tidsskrift for Fiskeri II. 188—89. 

28. Febr. *8900. »Nicolaus, episcopus Burglanensis«, skriver til Bigsraad Manritz Nielson 

til Agardh , at han snarest mulig skal sende ham Originalen til Kongens Forbudsbrev 
mod Buser og Garn i Limfjorden; det er udstedt paa Grund af Almuens Traette med Bispen 
i Viborg og Hr. Nielss Hogh. — Ex curia noslra episcopali Yrop, feria tercia proxima post 
dominicam Quinquagesime. 

Danske Magazin 3. Raekke III. 295—96. 

5. Martii. *8901. Kong Hans' Forordning om Kjaerteminde Bys udelukkende Bet til Handel 

med Bonderne i en Mils Afstand, om dens Handel med Odense, om Vedligeholdelse af et 
Gjaerde mellem Kjaerteminde og Nyborg m. m. — Othense, Sendagen Invocavit. 
Aktstykker etc. udg. af Fyens llt. Selsk. I. 148—49. 

10. Martli. *8902. Berril Persszen , Borgemester i Assens, mageskifter to Gaarde i Lunde 

Herred i Liyngby Sogn i Anderup til Dr. Hermannus, Prior i S. Hans Kloster i Odense. 
og menige Konvent sammesteds mod at erholde to Gaarde i Bog Herred i Tanderop Sogn. 
— Asens, feria sexta ante dominicam Beminiscere. 

Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. II. 61—62 (urigtigt henfert til 1513). 

2. Aprilis. *8903. Kong Hans tager Niels Tormordson, Baadmand i Tonsberg, hans Husfrue, 

Barn, Tjenere og Gods i kongeligt Vaern. — Kopnehaffnn slot, dominica Passionis. 
Diplomatar. Norveg. V. 715. 

11. Aprilis. *8904. LUbeck indbyder Nabostaederne til et Mode i Liibeck med Hertug Frederik 

af Holsten den 24. April. — Dienstag post Palmarum. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitscbrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 139. 

12. Aprilis. *8905. Kong Hans tilmelder Hr. Henrich Krummedige, at han sender sin Hofsinde 

Otte Rud til ham med nogle iErender, og beder ham at betro ham som Kongen selv. — 
Paa wort slot Nykopinyh, Klochker othenssdagh. 
Danske Macazin 3. Raekke 11. 53. 

12. Aprilis. *«906. Kong Hans tilskriver Hr. Honrich Krummedige, at han sender sin Hofsinde 

Otte Bwdt med et Tal Folk, beder ham al anlvorde ham Slotslovcn og derefter begive 
sig til Kongen. — Paa worl slot Nykopinyh, Klockerothenssdagh. 

Danske Magazln 3. Raekke II 53—54. Diplomatar Norveg IX. 415. Kong Hans. 1073 1503. 
*8907. Torbern Bille tilskriver sin Moder Fru Ermegaard om nogle Penge, hun 13. Aprilis. 
har lovet ham, m. m. — Abramstrop, Skeertorzsdagh. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1855 S. 45. 

*8908. Sten Sture, Ridder, beder sin Hustru (Fru Ingeborg Aagesdatter), at 14 Aprilis. 

skaffe ham neje Underretning om et Mede mellem Kong Hans og Lubeckerne, som skal 
finde Sted om 14 Dage. — Ex Swartesyo, bona sexta feria. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 335—36. 

*8909. Axell Pose beder Hr. Swanthe Nielsson, Sverigs Marsk og Norges 20. Apriiis. 

Hovedsmand, at komme sig til Hjaelp med et Antal Folk, da han daglig trues fra Se- 

siden og de Fribaarnes Maend og Tjenere have forladt ham. — Kongella, V. feria ante 

Quasimodogeniti. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 337—38. 

*8910. Fru Anne Lovvies, Magnus Lowisens Enke, pantsaetter en Gaard i Masbull 24. Aprilis. 
i Rulscow Sogn til Junge Ketell, Borger i Flensborg, paa 36 Aar for 100 Mark lybsk. — 
Am mandage vor Phylippi et Jacobi. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 3—4. 

*8911. Raymlndi cardinalis, ad Germaniam, Daciam etc. apostolicae sedis de latere 26. v. 29. 

legati, epistola ad Germaniae principes de pace, quam inter regem Daciae etc. et civitatem A P r >'' 9 - 

Lubicensem confecit. — Lubeck, XXVI. April. 

Sa?rskilt trykt. 4 Bl. i 4°. Udt. paa Dansk i Kirke-Kalender f. Slesvig Stift II. 113 14 
(med det fejle Aarstal 1526). Udt i tydsk Overs. i Zeitschrift d Vereins f. lubeckisehe 
Gesch. u. Alterthumsk. I. 139—40, hvor Daieringen er: die sabbati 29. Aprilis. 

*8912. Raymundi cardinalis, ad Germaniam, Datiam, etc. apostolicae sedis de 28 Aprilis. 
latere legati, ad monasterium in Arnsboken litterae. — Lubeck, quarto kal. May. 
Urkundensamml d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellsch. III. 143—44. 

*8913 se *8911. 29. Aprilis. 

*8914. Hans Rantzau, Amtmand i Kiel, gaar i Borgen til Raadet i Lubeck for, 30.Aprilis.(?) 
at det til Antonius Dag skal faa Erstatning for et taget Skib. — Sonntag (vor?) Philippi 
et Jacobi. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 140. 

*8915. Kardinal Raimlnd udnaevner Dekanen ved Lniversitetet i Koln til »Super- l. Maji. 

arbiter« i den Voldgiftsret, som skal nedsaettes i Striden mellem Kong Hans og Lubeck. 

— 1. Mai. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 141. 

*89l6. Optegnelse ora, at Stokkenaevningerne i Staden Slesvig have faeldet Kjen- 4. Maji. 
delse i en Strid mellem Raadet dersteds og Myckel Lucht om et Stykke Jord. — An dem 
dorden dunredagne na Passchen. (Platlydsk.) 

Sach, Gesch. d. Stadt Schleswig S. 122—23. 

*8917. Kardinal Raihund udsteder neermere Bestemmelser om den Voldgiftsret, 5. Maji. 
som skal nedsaettes i Striden mellem Liibeck og Kong Hans. — 5. Mai. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. 1. 141. 
*8918. Kardinal Raimijnd bekraefter det den 29. (eller 26.) April i Lubeck afsluttede 8. Maji. 
Forlig mellem Lubeck og Kong Hans og overdrager forskjellige Gejstlige at vaage over dels 
Ldferelse. — 8. idus Maji. 

Tydsk Udt. i Zeitschrilt d Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 141. 

Regest. Dau. II. Ser. I. 135 1074 Kong Hans. 1503. 

26. Maji. *8919. Kong Hans anmoder Danzig om at sende Fuldmaegtige til Stralsund til S. 

Laurentii Dag for at maegle Fred mellem ham og Lubeck. — Segeberg, 26 Maj. (Plattydsk.) 
Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 662, Anm. 24. 

28. Maji. *8920. Smerup Sognevidne om Markeskjel mellem Skorup og Spiellerop og mellem 

Wemmethoffte og Spiellerop, aesket af Niels Jaensson af Hwerlosse. — Smeropz sognesteffne, 
then sondagh nest effther wor Her opfarelse dagh. 
Brasch, Vemmetoftes Hist. I. 233—34. 

14. Junii. *8921. Kong Hans' Frelsebrev for Nielss Tormodsson og hans aegte Afkom. — 

Kopnehamfnn, Gudzlegemme affthen. 

Diplomatar. Norveg. V. 717. 

14. Junii. *8922. Povvel Anderson, Prior i Vregloff, beder Mauritz Nielson til Aagard om 

Tilladelse til at hente nogle »Lymsteen« fra Bolbierg til Klostrets Bygning. — Vregloff, in 
profesto corporis Christi. 

Danske Magazin 3. Raskke III. 296. 

15. Junii. *8923. Faxe Herreds Thingsvidne, at Jes Ywerssen paa Hr. Lawe Brocks Vegne 

fjerde Gang bod Lov paa Lovhaevd paa al Waemetoffth Fang, Skov og Mark og Enemaerke 

og paa alle Skove, som ligge til Snaeckelstrop og Kaestyndrop. — Faxe herreiz tyngh, Gudz 

legeme dagh. 

Brasch, Vemmetoftes Hist. I. 234—35. 

17. Junii. *8924. Kong Hans bekraefter Recessen af 29. (eller 26.) April imellem ham og 

Liibeck, dog med Forbehold af sin Ret overfor Staden. — Kopenhagen, sonnabend nach 
dem h. Leichnams Tage. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 141. 

20 Junii. *8925. Kong Hans udnaevner i Henhold til Recessen i Liibeck Domprovst Envold 

Sovenbroder samt Amtmaendene Henrik Brockdorff, Hans Rantzau og Henning Pogvisch 

til Voldgiftsmaend i hans Strid med Liibeck. — Kopenhagen, Dienstag nach dem h. Leich- 

nams Tage. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 141. 

23. Junii. *8926. Det svenske Rigsraad meddeler den tydske Ordens Hojmester, at Dronning 

Christine maa vende tilbage, saa snart det danske Lejdebrev er kommet. — Stockholm, 
am frigdage post octavas corporis Christi. (Plattydsk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens flistoria IV. 338—39. 

24. Junii. 5258. Tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VI, Repertor. S 122. 

24. Junii. *8927. Hertug Magmjs af Mecklenburg meddeler Hr. Sten Sture, at en af dennes 

Skrivere er bleven grebet af den danske Konges Ldsendinge, men paa Hertugens An- 
modning atter frigivet; han tilraader, at Dronning Christine med mange Haedersbevisninger 
sendes til Stralsund, for at tilfredsslille hendes Slaegtninge, Hertugerne af Sachsen, og til- 
byder sin Tjeneste, hvis nye Sendelser gjores behov. — Swerin, am tage Johannis baptiste. 

(Plattydsk.) 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 340—41. 

Post 7. Julii. *8928. Llbeck tilskriver Raadet i Hamburg, Rostock og Luneburg, at da de 

kongelige Gesandter ikke have villet indlade sig paa at afgjore de endnu svaevende Strids- 
punkter med de Afsendinge, som Lubeck efter Recessen af 7. Juli havde seudt til Sege- Kong Hans. 1075 berg , henvende de sig til de naevnte Staeder som de udvalgte Voldgiftsdommere. — Uden 

Datum. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 141—42. 1503. 
Post 7. Julii. 11. vel 18. 
Julii. *8929. Vaebneren Jens Andersons Skjodebrev til Biskop Niels Friis i Viborg paa 
Mowtrop Gaard i Mors. — Spettrop, feria tertia ante festum s. Margaretae virginis. 
Udt. i Danske Magazin I. 185. 

*8930. Biskop Johannes af Roskii.de beder Hr. Henrick Krummedige at Iaane sig 15. Julii. 
40 eller 30 «Skerpentyner och andhre Bosser* til en Rejse til Tydskland, paa hvilken han 
skal ledsage Kongen. — Ex Roskildis, ipso die diuisionis Apostolorum. 

Danske Magazin 3. Reekke II. 143—44. Diplomatar. Norveg. IX. 416. 

*8931. Lensmanden paa Viborg Slot, Erik Turessons, Skrivelse til Marsken Svante 18. Julii. 
Nielsson, hvori bl. a. dennes Hjemkomst fra Norge omtales. — Viborg, fferia 3. proxima 
ante Marie Magdalene. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Rallor til Finlands Medeltidshist. I. 145—46. 

*8932. Aake Hansson, Ridder, meddeler Hr. Swanthe Nielsson, Sverigs Marsk, at 28. Julii. 
han har haft en Sammenkomst med Othe Rwth ved Joordfal, og begjaerer Undsaetning, 
efterdi Kongen ventes til Bahus. — Aleherrit, ipso die Bothwidi martiris. (Svensk.) 

Siyffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 344-45. 

*8933. Kong Hans tillader Indbyggerne i Kjobstaden Vae at kjobslaa med frem- 1. Augusti. 

mede Kjebmaend i andre skaanske Byer, da Staden ej er tilgaengelig for Skibe, og be- 

reltiger Borgemestre og Raad til selv at vaelge Stadens Byfoged. — Kjobenhavn, S. Petri 

ad vincula Dag. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 473. *8934. Las Nici.essen, Byfoged i Holstebro og Thinghorer paa Hardbo Bything, 
Nis Taussen, Jes Palelsen, Borgemestre sammesteds, med syv andre kundgjore, at Malthy 
Jwll i Holmgard paa naevnte Bything aeskede og fik et fuldt Thingsvidne af 29 Dannemaend, 
der vidnede, at dem vitterligt var, »at der skyder ingen Sige vesten paa Hestbech Aae i 
Moborig Sogn, som kaldes Fogelsygh, uden de to Fogelsyge, som skyder osten ind paa 
fornaevnte Aae«. — Then othensdag nest effter vor Frwe dag assumpcionis. 
Nielsen, Om Sysselinddelingen i Danmark S. 97 — 98. 16. Augusti. 5262 se *8935 
*8935(=-5262) For: feria 2. ante festum Bartholomaei laes: 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 347. feria 2. post f. Bartholomaei. 21. Augusti. 

28. Augusti. *8936. Lubeck udsteder en Erklaering om Gangen i Stridighederne og Forhand- 9. Septbr. 
lingerne med Kong Hans og om Stadens Forsog paa at maegle mellem Kongen og Sverig. 
— Sabbato 9. Septembris. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschr. d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 142. 

*8937. Retskjendelse af Raadet i Harrien og Wirland i en Sag mellem Abbedissen n. septbr. 

i Reval og Hr. Valentin, Bestyrer af Godset Kolck, angaaende en Holm og en Hake, som 

for mange Aar siden er blevet Klostret Ruma forlenet af Kongen af Danmark. — (11. 
Septbr.) (Plattydsk.) Bunge und Toll, Est- und Livlandlsche Brieflade I. 334. 135* 1076 Kong Haks. 1503. 

14. Septbr. 
25. Septbr. C. 9. Octobr. 8. Novbr. 9. Novbr. 21. Novbr. 

24. Novbr. 

25. Novbr. 25. Novbr. 28. Novbr. 10. Decbr. 

11. Decbr. 
15. Decbr. 5266. Tilf0j: Udtog. 

*8938. Jarghen Rud skriver til Hr. Henrick Krummedyghe, Hovedsmand paa 
Holbaek, at han siden Pinsedag ikke har modtaget noget Brev fra sin Son Otte om at 
sende Proviant til Bahus, men at dette tilkommer Hr. Henrick selv. — Vedby , fer. 2. 
post festum b. Mauricii et sociorum ejus. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 67 — 68. 

*8939. Det svenske Rigsraad underretter Krik Turesson oin Underhandlinger med 
den liflandske Orden, om Dronning Christines Tilbagesendelse, om Underhandlinger mellem 
Rigerne osv. — Uden Datum. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 348—50. 

*8940. Det danske Rigsraads Brev til det svenske Rigsraad om et Mode i Lin- 

koping og om Dronning Christines Hjemsendelse til Sverig. — Lund, in octava omnium 

Sanctorum. 

Udt. i Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV, Indledn. S. CCCIV, Anm. 6. 

*8941. Kong Hans giver Thorer Torgiwlsson , som har vaeret til Stede ved Tord 
Nilssons Drab, Grid og Fred til S. Hans Dag og paalaegger Sysselmanden at undersoge 
Sagen. — Oslo, torsdaghen nest fore Marthinssmesso. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. I. 728. 

*8942. Hemming Brorstorps Testamente. — Haffniw, die precentationis Marie. 
Brudstykk. i Wieselgren, De claustris Svio-Gothicis I. 30. 

*8943. Det danske Rigsraads Brev til det svenske Rigsraad om et Mode i Halm- 
stad. — Ha/mstad, in gallicantu b. Catharine virg. et mart. 

Udt. i Styffe, Bidrag till Skandinaviens Hisloria IV, Indledn. S. CCCIV, Anm. 1. 

*8944. Dr. Herman, Prior i S. Hans Kloster i Odense, forpligter sig og Efter- 
kommere til aarlig at give en vis Rente og Proviant til »vort Hospital paa vor Kirkegaard.» 
— Othense, ipso die Catharinae virginis. 

Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. III, 1. S. 152 — 53. 

*8945. Clawes van Alevei.de Godtzykesson mageskifter til Hertug Frederik af 

Slesvig og Holsten en Gaard i Arnholt og en Gaard i Isted imod to i Gammelundt samt 

Hojheden over to, som Slesvig Kapitel har, ogsaa i Gammelundt. — Gottorpe, am dage 

Katherine der hilligen junckfrouven. (Plattydsk.) 

Jahrbiicher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 164—65. 

*8946. Kong Hans befaler Biskop Iver Munk i Ribe og flere at undersoge, om 

den Rebning var ret, som var draget paa Sonder Farderup Mark. — Tirsdagen efter 

S. Karine Dag. 

Udt. i Genealogisk-biographisk Archiv I. 16. 

5269 se *8947. 

'8947 = (5269). For 10. Decbr. Ia:s 11. Decbr. 

*8948. Hemving Gadh meddeler Hr. Swante Nielsson, Sverigs Marsk, at Sten Sture er 

dod og at han begiver sig med Liget til Slockholm, samt underretter Hr. Swante om, hvilken 

Vej han rejser, for at han kan vide, hvor han skal skikke Bud, naar der kommer Efter- 

retninger fra Danmark. — Grenna, XV. December. (Svensk.) 

Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia IV. 351—52. Kong Hans. 1077 1503. 
*8949. Kong Hans kvitterer for den almindelige Byskat af Kjserteminde, 20 lodige 28. Decbr. 
Mark. — TSybory, fjerde dag Jule 1504. 

Udt. i Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I. 157. 

*8950. Clawes Moi.tke og hans Hustru Agnes bede Hertugerne Baltasar og 
Hinrick af Mecklenburg om Kjendelse i deres Strid med Brodrene Bernd og Lutke Moltzan 
om disses Fader Joachim Moltzans Efterladenskaber, hvoriblandt nogle Klenodier, som 
Agnes beskyldes for at have tilegnet sig hos (by?) Christine, Dronning afDanmark, Sverig 
og Norge. — tfden Aar. (Plattydsk.) 

Lisch, Urkunden Samml. zur Gesch. d. Geschl. v. Maltzahn IV. 345-47. 

C. 1503. 

*8951. Oluf Stigss0ins Optegnelse om, hvad hans Datter Magdalenes Bryllup 
kostede ham. 

Brasch, Gamle Kiere af Bregentved S. 549—51. Forf. antager (S. 41, Anm. 99), at 
Brylluppet, har staaet 1503. 

*8952. Fru Citzelle Affwess Datter paa Eghede hendes Testament, hvori hnn 
betaenker sjaellandske Klostre, Kirker og Gejstlige. 

Kirkehist. Samlinger 3. Raekke I. 553—54.. 

1503 vel 1504. 

*8953. Jorgheix Budh tilskriver Hr. Henrick Krumedyghe, Hovedsmand paa Holbaek, 24. Julii. 

om forskjellige Summer, han har udlagt for ham. — Wedhby , fest. vigilia s. Jacoby, 

uden Aar. 

Vedel Simonscn, Familie-Efterretninger om de dauske Ruder I. 69 — 70. 

1504 ,504. 

*8954. Wui.ff Pogwisch Beinedictessone skjoder til Bredrene Schack og Syverd 7—13. 
Zesteden Beimerssons 180 Mark aarlig Bente af sine Gaarde i Landsbyerne Swartstrom, Januar - 
Schoubu, Karolberg og Karkeby i Svansen og Sytzebu Sogne i Slesvig Stift. — In den achte 
dagen der hilgen dryer Koningen. (Plattydsk.) 

Stemann , Geschichte d offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 

139 42. 

*8955. Sophie Pedhersdatter (Hog), Ebbe Maghensens Knke, skjoder til Kong 21. Januar. 
Hans sin Del i en Gaard paa 0stergade op til 0sterport i Kjobenhavn. — Jwnxhoffvit, 
then sandag nesth effther Fabiani et Sebastiani martirum dagh. 
0. Nielsen, Kjubenhavns Diplomatarium II. 178. 

*8!)56. De i Lund forsamlede danske Bigsraader tilskrive Kong Hans, at de paa Januario? 
Grund af Vinteren ikke have kunnet komme over til Kjebenhavn; de meddele, at IJr. Aage 
Hansen har onsket at underhandle med Hr. Tennes Vernersen paa Kong Ilans' Vegne, og 
haabe, at han vil gaa Kongen til Haande. — Ex Lund, uden Dag. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 311—12. 1078 Kong Hans. 1504. 

11" Fobr - *8957. Det svenske Rmsra.ads Fuldmagt for Biskop Mattes af Strengnaes og Hr. 

Bencth Ryningh til at undorhandle med det danske Raad eller dets Sendebud S. Gertruds 
Dag (17. Marts). — Slochohn, dominica Sexagesima. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimeanh. IV. 312—13. 

17 Febr - *8958. Raadet i Lubeck opfordrer Hertug Frederik, Rispen af Odense og flere 

Herrer til at indfinde sig i Liibeck for at holde et ridderligt Indlager, iodtil den af dem 

paaKongen af Danmarks Vegne 1503 indgangne Forpligtelse var opfyldt. — Am sonaunnde 

negest na Valentini martiris. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Nye Danske Magazin III. 201. 

23. Febr. *8959. Hertug Frederik maegler Forlig mellem Rrodrene af Franciskanerordenen 

i S. Pauls Kloster i Slesvig og Raadet dersteds, hvorved dette faar en omstridt Have- 
plads. — Upp unsem slole Gollorpp, des fridages vor Invocavit. iPlattydsk.) 

Schroder, Gesch. d. Stadt Schleswig, Beil. S. 11 — 12. Sach, Gesch. d. Stadt Schleswig 

S. 327. 

12. Martii. *8960. Odense HERREnsTHiNfiSvioisE, at Mester Jep, Prior i S. Knuds Kloster, og 

2 Bonder i Tommedruppe vare vel forligte om den Skov paa Gundestruppe Fang, som 
de havde til sammen. — S. Gregorii Dag. 

Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense liyes Historie II, 1. S. 82—83. 

22. Martii. *8961. Swanthe Niei.sson, Sverigs Riges Forstander, opfordrer Indbyggerne i 

Norge til at vaere Niels Rawaldsson folgagtige imod Henrick Krwmmediekae og det danske 
Parti, lige som de have fulgt Knwth Alsson, der blev forraadt og myrdet og hvis Lig 
endnu ligger paa Aggershus; han lover dem, at Almuen i Dal og Vermeland, med hvilke 
to Landskaber Niels Rawaldson er forlenet, skal staa dem bi, naar det gjeres nedvendigt. 
/ Smaaland i Scrbij sokn, fridaghen naest fore Worffrve dag annunciationis. (Svensk.) 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 313 — 14. 

Martio. *8962. Rigsforstanderen Svante Niei.sson tilkjendegiver Almuen, at Kong Hans 

og hans Parti, tilskyndet af Arvid Trolle, er kommet med stor Magt til Ronneby og 

agter derfra at undsaette Kalmar, og at han tillige har ophidset Russerne mod Riget; han 

befaler derfor Almuen at stille hver fjerde Mand, vel vaebnet, da han agter at drage til 

den sondre Landegraense, for at vaerge den mod Kongen. — Lden Datum. (Svensk.) 

Grnnblad, Nya Kallor till Finlands Medeltitlshist. I. 231—35, som urigtig henferer 

Brevet til Aaret 1505, jvfr. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia V, Indledn. S. 

XXVIII, Anm. (!. 

1- Apriiis. *8963. Joseph Persson beretter Rigsforstanderen Svante Nielson om sin Rejse 

til Finland, hvor han og Benct Benctsson havde modtaget Indbyggernes Hyldingsed til 
ham; bl. a. meddeler han, at Erik Turesson i Viborg havde forlangt af Benct Benctsson, 
at han skulde opskrive Kongen Huldskab og Mandskab, som andre gode Herrer havde 
gjort. — Slocholm, Palme mandagh. (Svensk.) 

Gronblad. Nya Kallor til Finlanda Medeltidshist. I. 178—83. 

• ; Aprilis. *8964. Ingemar, Biskop i Wexio, og Niei.s Ryninc, Ridder, samtykke i det svenske 

Rigsraads Kuldmagt af 11. Februar (se Nr. *8957) for Mattis, Biskop i Strengna^s, og Ilr. 

lUencth Ryning til at underhandle med de Danske. — WexiS, sabbato sancto Pasche. 

(Svensk.) 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 313. Kong Hans, 1079 

1504. 

*8965. De i Lund forsamlede danske Rigsraader tilsende det svenske Rigsraad 10. Aprilis. 

Kong Hans' og Raadets Lejdcbreve for Biskop Mattis af Strengnaes og Hr. Bencht Ryning 

(se Nr. 5277 og 5278); de undskylde, at deres Bud er blevet opholdt saa laenge, og op- 

fordre Rigsraadet til ogsaa at lade Hr. Electus af Linkoping (Hemming Gad) modc i 

Aahus, efterdi hau nu «fast er befaren i alle aerinde.<> — Ex Lundis, feria quarta in 

Paschalibus. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 315—16. 

*8966. Nicolaus, Biskop af Reval, bevidner, at Hans Klimckert edelig har er- 1?>- Apiilis. 
klaeret for ham, at han paa egen Haand har drevet Fribytteri imod Russerne, og tillige 
uden Vidende eller Befaling af Raadet i Reval anholdt en Afsending fra hongen af Dan- 
mark, som vendte tilbage fra Rusland. — (15. April.) (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Bulletin de 1'acad. imp. des sciences de S. Pttersbourg XVII. 3~>7. 

*8967. Rigsforstanderen Svante Nielsson tilskriver Biskop Maltis af Strengnees, C. 15. Apriiis. 
at der ikke kan tages Hensyn til de skaanske Herrers 0nske, at Hr. Llectus (Hemming 
Gad) kommer til den berammede Dagtingning, da denne skal begive sig lil Kalmar, hvor- 
imod Biskoppen selv efter Bestemmelsen skal mode ; skulde Talen blive om Kong Hans' 
eller hans Sens Anerkjendelse som Konge, skal han henskyde det til et iWode af alle 3 
Rigers Raad; han meddeler Lsfterretninger fra Finland, hvorhen han selv nu agter at 
begive sig. — Hogxby, uden Dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltids Hist. I. 184—87. Om Dalum se Stylle, 

Bidrag till Skandinaviens Historia V, Indledn. S. XLVI, Anm. 6 

*8968. Det danske Rigsraad opfordrer Biskop Mattis af Strengnaes og Hr. Bencht 30. Aprilis. 
Byning til at mnde i Kjebenhavn, hvor nu hele det danske Rigsraad er samlet, i Stedet 
for i Aahus, som ferst var berammet, og tilsender dem Lejdebreve (se Nr. 5279 og 5280). 
— Kopnehaffn, sanctorum Philippi et Jacobi afften. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 316—17. 

*8969. Raadet i Lubecks Kvittering til Hertug Frederik for 56,801 Mark (betalte 3. Maji. 
paa Kongen af Danmarks Vegne). — Am tage der vindinge des hilliges Crucis. (Plattydsk.) 
Bebrmann, Christiern H's Hist. II. 66 — 71. Udt. paa Uansk i Nye Danske Masazin III 203 
Smlgn. Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1053 (Kvartudg. VI. 213). 

*8970. Hemming Gad, electus Lincopensis, tilskriver de skaunske Rigsraader, at 7. Maji. 
han ikke vil indflnde sig paa det berammede Mode i Aahus, og at ban heller ikke saetfer 
Lid til de Danskes Brev og Segl, men maa fordre anden Sikkerhed, hvis han nogensinde 
personlig skal forhandle i Danmark. — Calmarn, VII. mensis Maji. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 317 — 18. 

5281. Tilfej: Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1051—53. Handl. ror. Skandiaav. Hist. XIX. 18. Maji. 
55 — 62. Udt. i Paludan-Mullcr, De ferste Konger af den oldenborgske Slaigt S. 204—205. 

*8971. Fru Mf.tt.e Ivarsdattek underrettei sin Husbonde Bigsforstanderen Svante 1!' Maji. 
Nielsson om, at der er kommet Breve fra Per Monsson, der melde, at den unge Konge 
ligger i Kalmar Sund og den gamle Konge i Aawaeskaer med stor Magt; skjondt hun ikke 
rigtig tror det, raader hun ham dog til at opgive Rejsen til Finland og at sende Hemraiug 
Gad Forstaerkning til Kalmar. — Orebro, syndagen nest effter sancti Erix dag. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 187—88. 1080 Kong Hans. 1504. 

23 Maji. *8972. Cappel Sognevidne om to til Cappel Pastorat horende indhegnede Stykker 

Jord. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth Schleswig, Holstein u. Lauenburg IX. 515—16. 

27. Maji. *897o. Ann.e Persdotter, Per Rwz Efterleverske, pantsaetter Oluf Daa af Ravn- 

strup en Gaard og Grund i Lijlieroidh. — Neswijth, anden Dag Pinse. 

Udt. og Brudst. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 74. 

2. Junii. *8974. Kong Hans tilmelder Hr. Henrich Krummedige, i Anledning af dennes 

Intlberetning om Nielss Rawelssons Indfald i Borge Syssel, at denne nyJig har begjaeret 

Lejde til en Samtale med Kongen, og at han har tilstaaet det. — Vti Marieboo, dominica 

Trinitatis. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 144. 

4. Junii. *8975. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten pantsaetter til Biskopperne Diderick 

af Liibeck og Detlev af Slesvig samt forskjellige Adelige , der ere gaaede i Borgen for 
flere Laan, i alt til et Belob af 23,810 Mark lybsk, Slottet og Fogediet Steinburg med hele 
Cremper og Wilster Marsk og med Sognene Itzehoe og Osterhave. — Gottorf, des dinx- 
dages nah Trinitatis. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenb. Gesch. VII. 146. 

6. Junii. 5282 se *8977. 

10. Junii. *8976. Kong Hans' Erklaering om, at hvis han og hans Sen ikke efterlade sig 

mandlige Livslensarvinger, skal hans Datter Kurfyrstinde Elisabeths Afkald paa sin Faedrene- 
og Modrenearv ikke vaere til Skade for hendes Arveret. — Segeberg , montag nach der 
heiligen Leichnamstag. (Plattydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgeusis 3. Hauptth. III. 148 — 49 Helwing, Die 

Erb-Anspruche d. konigl.-preussisch. Hauses an d. Heizoglhumer Schleswig - Holstein S. 

253 — 55, jvfr. S. 117. Falck, Staatsrechtl. Lirk. d. Herzogth. Schleswig u. Holstein S. 

428—29. Lidt. i Allgem. Zeitschrift f. Gesch. , herausg. v. Schmidt VII. 205-206. 

Dokumentet er de anferte Steder henfert til Aaret 1508 Datum er her tilfejet efter 

Allen, De tre nord. Rigers Historie I. 664, Anm. 33. 

11. Junii. *8977= (5282). For 6. Junii lses 11. Junii. 

Svensk Overs. i Falkman, Upplysningar etc. II. 2—7. 

15. j un ii. *8978. Slotsfogden Dirick Hansson svarer iErkebiskop Jacob af Upsala og det 

svenske Rigsraad paa deres Brev, hvori de underrette ham om, at Bigets Fjender true 
Riget paa alle Kanter, at han skal saette sig i Forsvarsstand og, saa vidt han formaar, soge 
at afvaerge Bigets Fordaerv i denne Landsdel. — Abo, ipso die sanctorum Viti et Modesti 
martyrum. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 189—90. 

17. Junii. *8979. Biskop Johan af Roskilde forlener Marten Berneckou med Gaarden Balswick 

paa Biigen med tilliggende Landsbyer og liiskopsrug paa Livstid mod en aarlig Afgift af 
200 Gylden til Biskoppen og 20 Gylden til Hertugen og Hertuginden af Pommern og for 
det Tilfaelde, at han overlever Hinrik Norman, ligeledes med det Grevsk;ib, som Biskoppen 
har i Pant af Familien Putpuske, hvis det ej indleses. — Roskulde, amme daghe sancti 
Botulphi abbatis. (Plattydsk.) 

S. Bring, Handl. och Paminnelser i Swanska Hist. III. 135—41. Bohlen-liohlendorf, Der 
Bischofs-Roggen aul Riigtn S. 41—43. Kong Hans. 1081 Suineborgh , mandagen 1504. 
24. Junii. *8980. Kong Hans' andet Privilegium for Svenborg. 
nesth effther sancti Botulphi abbatis dag. 

Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I. 92—93. 

*8981. Ellen Andersdatter, Abbedisse i Maribo Kloster. beder Hr. Henrik Krum- 29. Junii 
medige om at aflaegge den Uvilje, han naerer mod nogle af Klostrets Tjenere i Ebberup 
for en Kvaegsti, de have lagt ind i Byen, og om at hjaelpe Klostret til en Afgift til dets 
Gaard i Ebberup, som er kommet derfra. — (Den 29. Juni.) 
Udt. i Danske Magazin 3. Raekke II. 130. 

*8982. Niels Eriksens (Rosenkrans) Gjaeldsbrev til Jorgen Rud paalOOMark danske 6. Juin 
Penge, som kan tilfalde denne paa hans Sosters Kirstine Eriksdatters Vegne i de 2000 
Mark, hun og hendes Medarvinger skulle have af ham for deres Del i Skierne. — Octava 
apostol. Petri et Pauli. 

Udt. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 70 — 71. 

*8983. Kong Hans skaenker Matthias Bayerholm og en af hans Arvinger Hals- 7 Julii. 
og Haandsret og 40 Marks Boder af deres Bonder i Fogediet Flensborg og andetsleds. — 
Hundesback, am sondage na visitationis Mariae. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Heizogthums Schleswig III. 142. 

*8984. Hr. Niels G^dd.e i Gaeddeholm lover at overholde Forliget af 18. Maj 10. Julii. 
(Nr. 5281) og ellers staa til Rette for Kongen og de tre Rigers Raad. — Kalmare, s. 
Kanuti regis et mart. dagh. 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 62—63. 

*8985. Kong Hans tillader enhver Borger i Ribe, som indfarer Vin, at udtappe u. Julii 
og udsaelge den i kandevis. — Hundzbeck, sancti Ketilli Dagh. 
Adler, Efterr. ang. Ribe X. 9—11. 

"8986. Kong Haiss tilstaar Viborg Borgere, at de aldrig skulle staevnes uden Bys, n julii. 
uden naar Kongen selv staevner dem. — Hunssbech, s. Cetilli confessoris dag. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 271 

*8987. Rigsforstanderen Svante Nielsson tilsender Erik Tureson i Viborg Rigs- c. 15. Juin 
raadets Beretning om Forlobet af Dagtingningen mellem Sverig og Danmark, samt dets 
Opfordring til ham om at mede paa Herredagen i Stockholm S. Barlholomaei Dag naest- 
kommende; tillige «nsker han selv et Mnde med ham , hvortil han beder ham bestemme 
Tid og Sted. — Caslelholm, uden Dag. (Svensk.i 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 190-91. Om Datum jvfr. Handl. 

ror. Skand. Hist. XXIX. 82. 

*8988. Bigsforstanderen Svante Nielsson tilskriver Fru Ingeborg, Sten Stures 7 Augusti. 
Enke, om Modtagelsen af Castelholm og Aabo Slot ; tillige omtaler han Efterretninger fra 
Rusland om Bustninger dersteds, og fra Reval om »en Kongens Mand« Powel Poth- 
kemmer, som med et Antal Folk laa mellem Beval og Finland og kaprede Skibe. — Aabo 
sloth, onssdaghen fore sancti Laurencii dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 199—200. 

*8989. Borgemestre og Raad i Reval tilskrive Svante Nielsson, Gubernator og 14. AugnsU. 
Havedsmand i Sverig , angaaende Kong Hans' Besvaering til dem og OrdensmestereD over 
nogle Foretagender fra deres Havn irnod hans straenge Forbud; de enske Bilaeggelse af 
denne Tvist med Kongen. — Reuel, des midtwekens op Krutwiginge auend. (Plattydsk,) 
Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 202—203 

Regest. Dan. II. Ser. I. 136 


1082 Kong Hans. 1504. 

10. Septbr. 17. Septbr. 1. Octobr. 4. Octobr. 4. Octobr. C. 4. Octobr. C. 4. Octobr. 6. Octobr. 14. Octobr 18. Oetobr. *8990. De af Kongen dertil udnaevnte Maend (se Nr. *8946) maegle et Forlig an- 
gaaende Rebningen af Sonder Farderup Mark, og tilkjende Ribe Kapitel flere Marker. — 
Tirsdagen efter vor Frue dag nativitatis. 

Udt. i Genealogisk-biographlsk Archiv 1. 16. 

*8991. Kong Hans' Privilegium for Boltsmedene og Klejnsmedene i Ribe, at 
ingen fremmede maa komme til Byen for at kjobe eller saelge Jaernvaerk uden under det 
aarlige Marked. — Riberhwsz slotth, s. Lamberti martyris dag. 
Adler, Efterr ung. Ribe X. 11—13. 

*8992. Retsforhandling og Dom i en Sag mellem Dr. Hans (Brask), Domprovst 

i Linkoping, og Lasse Nielson, fordum Borgemester sammesteds; heri refereres en tidligere 

Undersegelse foretaget for Kong Hans i Vadstena, da denne red sin Eriksgata. — Stock- 

holm, tiisdagen nest epter s. Michelsdag. (Svensk.) 

Handl. ror. Sk,.nd. Hist. XVI. 86—97, smlgn. S. 83—84. 

5283. Wigger, Geschichte d. Familie v. Blucher I, Urk. S. 466—67. 

*8993. Kong Hans befaler N. N. at give Mede med sine Folk i Kjobenhavn 14 
Dage fer Pinse, for derefter at folge Kongen til det Uerremode i Kalmar, som efter Over- 
enskomsten med de Svenske skal afholdes 14 Dage for S. Hans Dag (l.";05). — holundborg, 
die beati Francisci, uden Aar. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 274, Anm. 

*8994. Kong Hans udsteder en tilsvarende Tilsigelse til Kjobstaederne. — Uden Dag. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 274, Anm. 

*8995. Liste over det Folk, som blev udskrevet for at folge Kongen til Kalmar i 
1505. — Uden Dag. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 275—76. 

*8996. Jens Barthelsszon, Borger i Flensborg, giver Kirkeherren og Vikarerne 

ved Frue Kirke i Flensborg Arveskjode paa 54 Skilling lybsk aarlig Rente af sit Hus 

sammesteds til to Begaengelser for Hr. Nicolaus Jernhadt. — ln den achte dagen Michaelis 

des hilgen engels. (Plattydsk.i 

Sejdeliu, Diplomatarium Flensborgense II. 5-7. 

*8997. Sverigs Riges Raad tilkjendegiver Indbyggerne paa Kobber- , Solv- og 

Jernberget samt i Dalarne, at der ved den af Hiskop Mattis o^ Uenct Ryning sluttede 

Overenskomst mellem Sverig og Danmark er berammet et Mode af de tre Rigers Raad i 

Kalmar til S. Hans Dag naestkommende for at overveje, hvorledes Rigerne kunne komme 

til Fred og Enighed, i hvilken Tid der skal vaere Vaabenstilstand mellem Rigerne; det 

opfordrer dem derfor til et Mode i Enkoping den 15. December for at modtage naermere 

Underretning. — Slucholw, oppaa sancti Calixti dag. (Svensk.) 

Crdnblad, Nya Kallor till Finlands Medellidshist 212—14. Lignende Opfordring til de 

ovrige Indbygi;ere i Sverii; til Meder i Streniinaes, Skara, Linkoping og Wexio dels den 

15-, dels den 21. Deccmber, smstds S. 214. 

*8998. Erik Tlreson meddeler det svenske Rigsraad Resultatet af sine Under- 
handlinger med Russerne og bernrer ogsaa Forholdet til Kong Uans. — Vibojgh, die s. 
Luce ewangeliste. (Svensk.) Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 26-31. Kong Hans. 1083 1504. 

5 k J85. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 179—80. 21. Octobr. 

*8999. Sognevidne, aesket af Claus Haghenssen, at en Gaard i Beng er Hr. Henrik 21. Octobr. 
Knutssens rette Arv , som han indloste fra Hr. Korffeess. — Aspedorp kirkcegardh , the 
nlluff Jomfrwers dag. 

Ny kirkchist. Samlinger VI. 754 — 55. 

*9000. Det svenske Rigsraads Vidnesbyrd om, at Dronning Christine af Danmark 23. Octobr. 
under Stockholms Slots Belejring og senere under sit Ophold i Stockholm og i Vadstena 
har opfart sig kristelig og vel. — Stocholm, s. Severini dagh epicospi et confessoris. (Svensk.) 

Molbech, Nordisk Tidsskriit I 437. Aarsberetn. Ira Geheimearch. IV. 319. Udt. i Hvitfeldt, 

Danm Riges Kron. S. 1050 (Kvartudg. VI. 207.) 

*900l. Alexander (Vltus) papa privilegia domus leprosorum apud Aos confirmat. 5. Novbr. 
— Romce, non. Novembr. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 473—74. 

*9002 se *8997. 15. Decbr. 

*9003. Kong Hans opfordrer Hr. Erik Turesson til at tage sin Troskabsopsigelse 16. Decbr. 
tilbage og til at mode til det berammede Herremede i Kalmar. — Wort slot Wordengeborg, 
inaandaghen naest epter s. Lucie virg. dag. 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 45—46. 

*9004 se *8997. 21. Decbr. 

*9005. Overenskomst mellem Kong Hans og Abbed Knud af Naestved Kloster om, 
at Bonder, som ere barnfedte paa Klostrets Gods og nu bo paa Kronens, eller omvendt, 
ikke maa kaldes til Stavn igjen. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 342 og i Programma schoise Herlovlanae 
1784 S. 139. Smlgn. Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 103 (Kvartudg. VI. 214). 

*9006. Overenskomst mellem Biskop Johan afRoskilde og Abbed Knud afNaestved 
Kloster om, at de Bender, som ere fodte paa Roskilde Domkirkes Gods og nu bo paa 
Klostrets, eller omvendt, skulle blive udelte, hvor de ere. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 346, og i Programma scholae Herloviana; 

1784 S. 146. 

*9007. Brev, hvorved et Hus i Vestergade (i Kolding) skaenkes Kolding Kirke. 
Udt. i Fyhn, Elterretn. om Kolding S. 91. 

*9008. Hamburg faelder Voldgiftskjendclse i en Strid mellem Hertug Frederik af 
Holstens Baader og Liibeck angaaende den gottorpske Told. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 142. 

1504? 

*9o09. Domprovsten i Slesvig, Enwaldus Sovenbroders Testamente. — Uden Aar. 

(Plattydsk.) 
Schwarze u. Fehse, Nachricht. v. d. Stadt Kiel S. 101—103. 

Post 1504. 

*9010. Peder Hemrics0n, Vikar til Seniorum Alter i Vor Frue Kirke i Kjabenhavn, 
overdrager sin Residens til sin Saster Berethe Morthens imod en aarlig Afgift af 10 Mark 
Penge. — Uden Aar. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium 111. 25. 

136* 1084 Kong Hans. 1504-19. 1504—19. 

"9011. Aace Andersons Regnskab for Jernhytten i Skaane (se 5286). 
Vidensk. Selsk. Skr. VII. 409-11. .505. 1505 - 

1. Januar. *9012. Kong Hans' Mageskifte med Sognepr;esten og Kirkevaergerne til Gamle 

Kirke udenfor Nyborg By om noget Kongens Jord i Norre Mark og noget Kirkens Jord, 
som kaldes Helletofte. — Vort Slot Nyborg, Nyt-Aars Dag. 
Hofmann, Fundationer V. 429—30. 

2. Januar. *9013. Det danske Rigsraad besvarer et Brev af 23. Oetobr. 1504 fra Sverigs 

Rigsraad, isaer angaaende Forholdene ved Kalmar, hvor nogle af Almuen havde naegtet 
Hovedsmanden Niels Gaeddap Skat, og hvor denne skal have opbrudt nogle •■ Skaerme og 
Saenkninger« ; det stoler paa, at Dagtingningen i alle Maader vil blive opretholdt. — Ex 
Lundis, in octavis b. Steffani prothomart. 

Handl. ror Skand. Hist. XIX. 64—66. 

6. Januar. *9014. Erklaering af Biskop Jens Andersen i Odense, at han ingen Befaling havde 

haft til at love de Lybske Penge paa Kongens Vegne, og at han aldrig lovede de Lybske 
Penge, da dette af Kongen var ham strcngelig forbudt, hvilket han ogsaa i Liibeck havde 
tilkjendegivet Hertug Frederik. — Hellig Trekongers Dag. 

Brudst. i Nye Danske Magazin III. 204. Tydsk Udt. i Zeitschr. d. Vereins f. lubeckische 

Gesch. u. Alterlhumsk. 1. 143—44. 

7. Januar. *9015. Kong Hans' Forlig mellem Kjaerteminde l>ys Indbyggere og Palli Anderssen 

til Huerind om Kjaerteminde Fid. — Udi sante Hans closter i Othensse, sancti Kanuti 

ducis dag. 

Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. I. 153—54. 

27. Januar. 5290. G - Bruun, Aarsberetn. fra det store kgl. Bibl. I. 110—11. 

28. Januar. *9016. Kong Hans befaler Indbyggerne i Flensborg i Anledning af, at nogle af 

Borgerne dersteds have voldet Uroligheder mod Raadet, at vaere dette lydige som hans 
Repraesentanter og tilholdor Borgemestre og Raad at straffe mulige Urostiftere. — Flens- 
borch, dingstages nah conuersionis sancti Pauly. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense I. 7—8. 

3. Febr. *9017. Laurentius, Biskop i Aabo, beder Rigsforstanderen Svante Sture bl. a. om 

at vaere betaenkt paa Finlands Forsvar dels mod Russerne, dels mod Kong Hans, hvis 
denne skulde sende en Somagt til Landet. — Abo, die Blasii. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder VII. 62—63. 

3. Febr. *9018. Laurentius, Biskop i Aabo, tilskrivcr jErkebiskop Jacob i Upsala og det 

svenske Rigsraad bl. a. om Finlands Forsvar mod Russerne og mod Kong Hans , hvis 
denne skulde sende Krigsfolk til Landet. — Abo, ipso die Blasii. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder VII. 64—65. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 

Medeltidshist. 1. 220—21. 


Kong Hans 1085 1505. 
*9019. Julius (IWus) papa Theodoricum episcopum Lubicensem hortatur, ut operam 6. Febr. 
dare velit, ut pecuniae a Raymuudo presbitero cardinali Gurcensi in Dacia et alibi collectae 
et apud civem quendam Lubicensem depositae nunc apud mercatores de Falaris deponantur 
ad cameram apostolicam transmittendae. — Rome, VI. Febr. 
Diplomalar. Norveg. VIII 471—72. 

*9020. Det svenske Rigsraad besvarer det danske Rigsraads Skrivelse af 2. 11. Febr. 

Januar (Nr. *9013); det klager over Otte Ruds Brud paa Stilstanden og foreslaar at ud- 

saette det Fredsmode, som var berammet til S. Hans Dag. — Ex Vastenis, XI. Februarii. 

(Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 70—74. 

*9021. Det svenske Rigsraads Lejdebrev for hvem Danmarks Rigsraad maatte 14 - Febr - 
sende til at underhandle om en Forlaengelse af Stilstanden mellem Rigerne. — Vadzslena, 
dagen for s. Sigfridz dagh. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 75—76. 

*9022. Kong Hans beder det svenske Rigsraad skride ind mod nogle af Almuen 17. Febr. 
i Kalmar Len, som have naegtet at skatte til Hovedsmanden Hr. Niels Gedde. — Ex castris 
nostris Nyborgh, secunda feria prox. post. dominicam Reminiscere. 
Handl. ror. Skand Hist. XIX. 76—77. 

*9023. Kong Hans klager til det svenske Rigsraad over, at Almuen i Lenene 23. Febr. 
under Kalmar naegter Hovedsmanden Hr. Niels Gedde Skat, og over at denne lider Skade 
paa sine Godser i Sverig. — Ex castro nostro Haffnensi, dominica Oculi mei. 
Handl. ror. Skand. Hist. XI\. 77-78. 

*9024. Det svekske Rigsraad besvarer Kong Hans' Hrev af 23. Febr. (Nr.* 9023), Post 
undskylder Almuen i Kalmar Len med dens store Fattigdom og henviser Hr. Niels Gedde 23 - Febr - 
til at faa sine Klagemaal afgjorte ved Rettergang. — Uden Datum. iSvensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 319—20. 

*9025. Kong Haiss forordner, at Kjobstaden Vae fra nu af skal ligge under hans 24. Febr. 
eget Fadebur og dertil betale alle de Afgifter, som Byen udgjorde til Hr. Arvid Trolle, 
da denne havde den i Forlening. — Kjebenhavn, S. Mathiae apost. dag. 
Svensk TJdt. i Handl. ror. Skand. Ilist. XXXV. 474. 

*9026. Kong Hans forunder Byen Vae Brugen af sex Aaledraetter foruden alle 26. Febr. 

de Draetter, som enkelte Borgere allcrede indehave. — Kjebenhavn, onsd. n. efter domi- 

nicam Oculi. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand Hist. XXXV. 474. 

*9027. Henrich Bidz, Ridder, tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson, at han 4. Martii. 
er rede til med flere gode Maend i Finland at begive sig til Kalmar, saa snart han for- 
langer det; derimod er han for Tiden ej i Stand til at sende ham Penge. — Nyenass, tiis- 
daghen nast for sancte Thomas dag i fasta. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 222. 

*9028. Det danske Rigsraad besvarer det svenske Rigsraads Skrivelse af 11. Febr. Post 

(Nr. *9020), modtaget d. 4. Marts; det haevder, at det ikke har brudt Stilstanden, er- 4. Martii. 

klaerer sig villig til at lade Hr. Niels Geddaes Sag paademme af de tre Riges Raad ... — 

Uden Datum. 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 79—81 (Slutningen mangler i Kopibogen). 1086 Kong Hans. 1505. 

13. Martii. 26 Martii. 30. Martii. 3. Aprilis. C. 3. Aprilis. C 3. Aprilis. 4 Aprills. 5. Aprilia. *9029. Erik Turesson, Ridder, Hovedsmand paa Viborg Slot, tilskriver Rigs- 
forstanderen Svante Nielsson angaaende den ham lovede Forleuing med Gestrikland; tillige 
raader han ham til stor Forsigtighed med Hensyn til Rejsen til Kalmar, idet han henviser 
til de Danskes Falskhed, som de nylig have vist ved Overfaldet paa Niels Raffuelssons 
Hustru, og tidligere paa Knud Alfsson; desuden ligge Kong Hans' Skibe rundt om 
Kalmar, og han har forskrevet Orlogsfolk fra Skotland og England; ban onsker helst, at 
der intet blev af Modet, men anbefaler i hvert Tilfaelde Forsigtighed; han sender et Brev, 
han har modtaget fra Kong Hans; endeli^ raader han indtraengende til ikke at tage Kong 
Hans eller nogen udenlandsk Herre til Konge. — Ex Lappewess, fferia quinta proxima 
ante dominicam Palmarum. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 223—28. 

*9030. Svante Niei.sson befaler Paawell Kylae at komme til sig, da de, som have 
sagt god for ham hos Kongen, nu ere til Stede, og der derfor vel kan findes Raad til at 
befrie ham for hans »Kummer«. — Feria quarta Pasche. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 67. 

*9031. Broder Valentin, Forstander for de KohVske Godser, Fuldmaegtig for 

Klostret Ruma paa Gotland, overdrager Hans Hastever von Sommerhusen 2 livegne Brodre 

Pepy og Jany med deres 4 Senner. — Im Hofe zu Purkull, des ersten Sontags n. Ostern. 

(Tydsk.) 
Bunge und Toll, Est- und. Livlandische Brieflade I. 358. 

*9032. Mandata Jacobi IVti, regis Scotorum, Leoni, armorum regi et consiliario suo, 
data, in quibus ei mandat, ut exploret, quid spei sit pacis inter Danos et Suecos qualisque 
sit rerum status. — Edinburgh, tertio die Aprilis. 

Gairdner , Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III and Henry VII, II. 

187-88. 

*9033. Jacobus IVtus rex Scotorum ad archiepiscopum Upsalensem scribit, sibi 

nnper datas esse a Daniae rege litteras de incepta concordia inter regem et Suecos; 

Suecis pacem suadet refortque, se caduceatorem Leonem armorum regem in Sueciam et 

in Daniam misisse, exploratum, utrum in rege an in Suecis culpa sit belli. — Sine dato. 

Epistola: regum Scotorum I. 34 — 37. Becker, De rebus inter Joannem et Christianum 

II. ac Ludovicum XII. et Jacobum IV. actis S. 36 Anm. 5 henferer Brevet til 1504. 

Datuin fremgaar af Instrnktionen af 3. April (Nr. *9032). 

*9034. Litterae Jacobi IVti regis Scotorum ad Joannem, episcopum Roskildensem, 
cancellarium Daciae, in quibus Leonem armorum regem ei commendat. — Sine dato. 
Epistolae regum Scotorum I. 38. 

*9035. Jacobus IVtus 5 rex Scotorum, ad Johannem, regem Daciae etc, scribit, se 
ex litteris ejus, datis ex arce Hafnensi die Katherinae virginis, cognovisse, eum ultionem 
in Suecos rebelles distulisse, conventumque Calmariae ad diem Johannis baptistae habendum 
visitaturum constituisse; ut eum illuc comitetur, se nunc ex voto ejus mittere Leonem 
armoruin rcgem consiliariumque suum, cui et alia ad regem mandata commiserit. — Ex 
palatio Edinburgi, quarto Aprilis. 

Aarsberetn. Ira Geheimearch. I. 51 — 52. 

*9036. Jacobus IVtus, rcx Scotorum, Johanni, regi Daciae etc, nuntiat, reddidisse 
sibi quarto Februarii litteras ejus Thomam Luinmysden, heraldum; laudat clementiam ejus 


Kong Hans. 1087 1505. 
in Suecos rebelles , scribitque, se ex postulatis ejus Leonem armorum regem et consili- 5. Aprilis. 
arium suum mittere; puerum missum, inter honorarios suos juvenes receptum, bene vivere, 
refert. — Edinburgi, quinto Aprilis. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 52. 

*9037. Cristhine Persdotter, Hr. Laghe Brockis Efterleverske, mageskifter med 24. Aprilis. 
Henninghe Kyrtt af Vollerup, saaledes at han faar en Gaard paa Tyrholm i Huidberg 
Sogn i Semby og en Gaard i Hasingby, og hun faar hans Rettighed i Mowenstorp Gaard. 
— Estrup, feria quinta post festum sancti Jeorgii. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 82. 

*9038. Kong Hans' Bevilling for Skomagerne i Aalborg, at ingen andre Skomagere 28. Aprilis(?) 
skal gjore Sko paa 3 Mile naer Byen, uden de gjore dem til gode Msends Gaarde til deres 
eget Behov. — Wordingborrigh, mandagen post sancti Marcii dagh. 
Udt. i Saml. t. jydsk Hist. og Topogr. II. 162—63. 

5296. Diplomatar. Norveg. VI. 666—67. 18. Maji. 

*9()39. Julius IId us papa Johannem Daciae regem hortatur, ut omni favore adesse 20. Maji. 
velit Jacobo de Clipelle, militi Hierosolimitano, in assecutione possessionis ecclesiae Lin- 
copensis, Jacobo cardinali Arborensi ab Alexandro Vlto papa commissae. — Rome fapud 
sanctum PetrumJ, die XX. Maji. 

Diplomatar. Norveg. VI. 668. 

*9040. Kongens Retterthings Dom, hvorved en Del Pantegods, som M. Hans Lrne 21. Maii 
havde til Laans afChr. Skram, fradommes hins Arviuger og tilkjendes denne. — (21. Mai.) 
Udt. i Matzen, Den danske Panterets Hist. S. 272. 

*9041. Vidnesbyrd, udstedt af Johan Jepsen, Biskop af Roskilde, og flere Bisper 24 Maji. 
og Rigsraader om , at Biskop Jens Andersen af Odense og Hans Rantzow, Amtmand paa 
Segeberg, havde vedgaaet, at de ikke af Kongen havde faaet Tilladelse til at tilstaa 
Liibeckerne Guld, Selv eller Penge. — Copenhagen, am sonauende inn den achte dagen 
des hilligen waren Lichams. (Plattvdsk.j 

Behrmann, Kong Christiern ll's Hist. 11. i6 — 18. 

*9042. Kong Hans pantsaetter Ranis Gods i Kalo Len til Jyrgen Rudtzs Knke 27. Maji 
Kirstine og hendes Sen Michell Rudtt for 108 rhinske Hylden og 148 Mark dansk, hvorfor 
Jyrgen Rud tilforn havde det i Pant. — Kiopnehaffnn , tisdag post corporis Christi Dag. 

Danske Magazin 4. Raekke IV. 225. Udt. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger 0111 

de danske Ruder I. 71. 

*9043. Dr. Karl Egenns Transsumpt af Sten Stures og det svenske Bigsraads 2y. Maji. 

Brev om Stockholms Overgivelse af 6. Maj 1502 (Nr. *8840l. — Kjobenhavn, Torsdagen 

efter (Jrbani. 

Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 308 

*9044. Jli.ils Ildus papa Christinae Daciae et iNorvegiae reginae concedit, ut reliquias 1. j un ii 
quasdam sacras, quas apud se habere desideret, a quibusvis monasteriis et ecclesiis de 
consensu tamen illorum, ad quos spectet, petere et capere gratis, dumtaxat et ad alia 
loca portare, valeat. — liome apud sanctum Petrum, die prima Junii. 
Dlplomatar. Norveg. VI. 668—69. 1088 Kong Hans. 1505. 

12. Junii. *9045. Erik Turesson, Hovedsmand paa Viborg Slot, tilskriver Rigsforstanderen 

Svante Nielsson, at han har erfaret hans og Rigsraadets Beslutning om at besege Modet i 
Kalmar S. Hans Dag med stor Magt til Lands og Vands, og at han selv «nskede at 
komme, men for Tiden ikke tor forlade Finland paa Grund af de russiske Sendebud, hvis 
Ankomst han daglig venter. — Viborg, die sancti Eskilli episcopi. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 238—39. 

15. Junii. 5297. Diplomatar. Norveg. VI. 669—70. 

15. Junii(?) *9046(=5315). Diplomatar. Norveg. VI. 670—71. Er maaske af 15. Juni. 

21 Junii. *9047. Erick Larensson Scrifwere tilskriver Jon Jensen, Slotsfoged paa Stockholm 

Slot, bl. a. , at han under sit Ophold i Rom aldeles ingen Efterretninger har haft fra 

Sverig, og forst ved sin Ankomst til Liibeck erfarede, at Landet havde rejst sig mod 

Kong Hans og hans Medhjaelpere. — Lybeke, pa Xm Riddere affthen. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 239—42. 

27. Junii. *9048. Mattis Nielssen, Klejnsmed, lejer af Mester Tyge, Degn, og menige Ka- 

pitel i Kjobenhavn en Vor Frue Kirkes Gaard i Vestergade i S. Clemens Sogn sammesteds. 
— Kopnehaffn, fredaghen nesth effther sancti Johannis dag. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 253—54. 

1. julii. 5298. P aa L^tin i Westphalen , Monumenta II. 938—42. Brudst i Paludan-Miiller, De ferste 

Konger af den oldenborgske Slaegt S. 207 208. Om Thorkelins Udgave jvfr. Allen, De 
tre nord. Rigers Hist. I. 666, Anm. 7. 

1. Julii. *9049. Kong Hans befaler Hr. Niels Hendricksenn, Embedsmand paa Varhus, og 

Oluff Wigastessenn, Lagmand i Trondhjem, at unders^ge, hvor meget Rorifln i Nvmdall, 

som Hr. Knudt Alssenn pantsatte til iErkebiskop Gautthe og ikke indloste, er mere vaerd 

end 200 Mark, da Kongen har skaenket dette nu forbrudte Gods trl Trondhjems Domkirke 

mod at faa det overskydende af Vaerdien udbetalt — Kalmarnn slott, wor Frue affthend 

visitacionis. 

Diplomatar. Norveg. I. 732. 

3 j u iii. *9050. Jacobls IVtus, rex Scotorum, Anthonium Gagino, ex Parva ^Egypto co- 

mitem, qui cum miseranda sua gente aliquot menses bene et probe in Scolia versatus 

est, nunc in Daniam profecturum, Johanni regi commendat. — Ex regia apwl Liniithgor, 

die Julii tercio. 

Aarsberetn. fra Geheimearch 1. 52— 53. Gairdner, Lctters and p;ipcrs illustrative lo the 
reigns of Richard III and Henry VII, II. 213—14. 

13 V ei *9051. Kong Hans' Frelsebrev for Niels Svenssen og hans aegte Afkom. — 

20. Juiii. Kapnehaffn dot, sancte Margarete dag. 

Diplomatar Norveg IV. 764 — 65. 

16. Julii. 5301. Brudst. i Paludan-Muller , De ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 212. Om 

Dateringen s-mlgn. Styffe, Bidrag till Skandinaviens llistoria V, Indl. S. LXIII, Anm 7. 

Julio? *9052. Rigsforslanderen Svante Nielsson tilkjendegiver Indbyggerne i Sverig, at 

Kong Hans havde efter sin Afrejse fra Kalmar udsendt nogle af sine Skibe for at haerge 
Landets Kyster; med disse havde han haft en heldig Kamp og erobret 2 Skibe; tillige 
omtaler han Ankomsten til Stockholm af russiske Sendebud, der have Fuldmagt til at 
indgaa en 20aarig Fred. — Lden Datum. (Svcnsk.) 

Gronbiad, Nya Kalh.r till Finlnnds Medeltidshist. 1. 280-82. Udg henfurjer Brevet til 
1506; men efter Allen, De tre nord. Rigers Ilist. I 667, Anm 22, er det fra Sommeren 1505. Kong Hans. 1089 1505. 
*9053. Julius Ildus papa episcopo Vibergensi mandat, ut sedem apostolicam et 6. Augusti. 
capitulum generale, quod anno futuro celebrandum sit, de controversiis inter fratres 
minores de observantia et fratres conventuales in provincia Daciae certiora faciat et curam 
gerat, ne medio tempore rixa continuetur. — Romce, VI. Augusti. 
Ny kirkehist. Samlinger VI. 568—69. 

*9054. Steen Bilde, Ridder og Landsdommer i Skaane, gjor vitterligt, at Hr. 11. Augusti. 
Oluf Stigsens Bud har vaeret paa Lunde Landsthing og maelet Hr. Oluf ud af Flaed og 
Faellig med hans Datter Fru Magdalene, Tyghae Braydis, 4 samfaelde Thing. — Lund, 
Mand. eft. S. Laurentii Dag. 

Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Htst. I. 66. 

*9055. Julii Ildi papae indulgentiae concessae omnibus in Polonia, Dacia, Livonia, 30. Augusti. 
Norvegia et Svecia, qui quartam partem ejus, quod in veniendo Romam pro consequenda 
indulgentia jubilei et inde redeundo exponerent, pro expeditione per regem Poloniae contra 
Turcos, Tartaros et Scitas praeparanda obtulerint infra biennium. — Rome apud sanclum 
Pelrum, III. kal. Septembris. 

Diplomatar. Norveg. VI. 671—75. 

*9056. Erik Johaisson iWasa), Ridder, Hevedsmand paa Castelholm , tilskriver 4. Septbr. 

Rigsforstanderen Svante INielsson bl. a. om et Angreb af Kong Hans' Folk, som han med 

Almuens Hjaelp slog tilbage; denne havde vaeret rede paa hans Opbud, paa tvend.e naer, 

hvis Afstraffelse han henstiller til Rigsforstanderen. — Castelholm , torsdagen fore naliui- 

tatis Marie. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 247—48. 

*9057. Tonnow Eriksson (Tott), Hevedsmand paa Raseborg, tilskriver Rigsfor- 9. Septbr. 
standeren Svante Nielsson, at han ved sit Bud i Reval havde erfaret, at Kong Hans ved 
sit Brev havde forbudt Indbyggerne at sende Gods til Sverig, at et af Kongens Skibe var 
kommet paa Grund ved Boge paa den liflandske Kyst og siden med Vanskelighed bragt 
til Golland, og at Mester David og Mads Raeffuel vare komne til det ny Slot ved Narwen. 
— liasborgh, tisdagen nest effter natiuitatis Mariae. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 249-50. 

*9058. Hr. Ake Hanssoks Skrivelse til Svante Nielsson; han kan ikke komme til 20. Septbr. 
Herremodet i Stockholm, bl. a. af Frygt for Otthe Rwth, som nu skal have faaet to Skibe 
fnlde af Folk fra Danmark.' — Ex Kiopingh, in vigiliae (sic!) Matthei apostoli. (Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 96—98. 

*9059. Svaktb Nielsson besvarer Aake (Hanssons) Brev af 20. Septbr. (Nr. *9058) ^4. Septbr. 

med en ny Opfordring til at komme til Herremodet; Lejdet fra Danmark er nu modtaget, 

og de Danske skulle vaere velvillig stemte. — Ex castro Hobnens/, feria 4. prox. ante 

Mikaelis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 99—100. 

*9060. Kong Haiss giver Biorn Samundsson, som draebte Berwlff, og Alff Biernsson, 18. Octobr. 
om han har nogen Andel deri, Grid og Fred til Paaske, og paalaegger Sysselmanden at 
indberette Sagens Omstamdigheder. — Osfo, die sancti Lure ewangetiste. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. 1 733. 

Begest. Dan. II. Ser. I. 137 1090 Kong Hans. 1505. 

21. Octobr. *9061. Svante Nielssons Skrivelse til Thonne Ericson, 

Hans' Dombrev (Nr. *8736). — Holmis, XI:m. virginum. 
Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 88-92. hvori han citerer Kong 
(Svensk.) 28. Novbr. *8. Novbr. 3. Novbr. 5307. Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 104—106. 

13. Novbr. *9062. Kejser Maximilian bekraefter den af det danske og norske Rigsraad faeldede 

Dom over de Svenske, erklaerer disse i Rigets Akt og forbyder Lubeckerne at handle med 

dem. — Passaw, am dreytzchenden tag des moneds Nouembris. (Tydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 320—23. Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeck- 

ische Geschichte u. Alterthumsk. I. 144,. som fejlagtigt har 14. Novbr. 

18. Novbr. *9063. Detleuus, episcopus Sleszwicensis, iis, qui se erga novum altare (in 

ecclesia beatae virginis in Vlensborch) liberales praestiterint, indulgentias promittit. — 
Vlensborch, martis decima octaua mensis Nouembris. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 23—24. 

*9064. Kong Hans forunder Viborg Ry forskjellige Friheder, Handelen ved- 
kommende. — Horsens, Fredagen naest effter Catharine Dag. 

Udt. i Kolderup-Rosenvinge, Saml. af gl. danske Love V, Fort. S. XXXIX. 

*9065. /Erkebiskop Rirger af Lund oversender (Biskop Vincentius af Skara) et 
kongeligt Lejdebrev (Nr. 5307), som han trygt kan stole paa. — Ex Lundis, feria sexta 
ante festum b. Andree apostoli. 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 103—104. 

18. Decbr. *9066. Biskop Vincentius af Skara oversender Rigsforstanderen Svante Nielsson 

et fra iErkebiskop Birger modtaget Brev og det dermed felgende kongelige Lejdebrev 

(Nr. *9065 og Nr. 5307); selv kan han ikke give Mode. Tillige meddeler han, at Hr. Aake 

(Hansson) er paa et Tog mod Varberg. — Ex Scaris, feria quintha prox. ante Thome 

apostoli. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 106—107. 

19. Decbr. *9067. Kong Hans giver Thorer Helliesson, som var til Stede ved Saxbiorn 

Arnessons Drab, Landsvist, mod at han udreder fuld Atvistebod. — Oslo, ffredaghen 
nesth fore Thomes messe fore jwll. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. I. 733—34. 

I 

21. Decbr. *9068. Vedder Jeisssen og Nhamen Modderssen, Borgere i Flensborg, give Kirke- 

herren og Vikarerne ved Frue Kirke dersteds Arveskjede paa 30 Skilling lybsk aarlig 

Rente til »den statien des hilligen lichames«, saaledes som de ere skjaenkede af Merten 

Resinberch. — Des dages sunt Thome in deme wynnchtenn. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 24—26. 

26. Decbr. *9069. Biskop Otte af Vesteraas tilraader indtraengende Svante Nielsson at 

modtage de Danskes Tilbud om Underhandlinger. — Vesteraas, annen dagh Jwle (1506). 

(Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hlst. XIX. 113—16. 

29. Decbr. *9070. yErkebiskop Jacod af Upsala tilraader paa Svante Nielssons Foresporgsel 

at sende Udsendinge til det Fredsmode, hvortil Kong Hans har udstedt sit Lejdebrev, m. m. 
Ex Vpsalia, die quinta Natiuitatis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 110—13. Kong Hans. 1091 5315 se *9046. 

*9071. Biskop Johan af Roskilde forlener med Kapitlets Samtykke Matis Eriichsen 
med Tureby, Spanager og mere Gods for hans, hans Hustru Bergethes og hans Son 
Eriich Matzens Livstid. 

Danske Magazin 4. Raekke IV. 317—19. 

*9072. Kong Hans' Brev om, at Wibeche, Hans Kieldsens Efterleverske, har 
skjedet til Hr. Peder Plog, Prior i Hellig Aands Kloster i Kjobenhavn, paa dettes Vegne 
en Gaard ved Hellig Aands Kirken i Kjebenhavn. — Uden Aar. 

Hofmann, Fundationer X. 152. Om Aaret jvfr. Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere 

S. 312. 1505. 1505? 

*9073. Soffringh Poualsson (i Finland) tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson 

bl. a. , at han har erfaret fra Lubeck, at Kong Hans havde pantsat til Liibeckerne et 

Slot i Holsten naer ved deres Stad, som de staerkt befaestede, og at han straebte efter at 

vinde Staederne og Hertugerne der omkring; tiliige havde han haft sit Bud i Rusland, men 

ikke faaet Svar efter 0nske. — Generby , odensdaghen nest epter Bartolomei, uden Aar. 

(Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 245—47. 27. Augusti. 1506. 

5316. Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 127-29. 4. Januar. *9074. De i Lund forsamlede danske Raader besvare det svenske Rigsraads 4. Januar. 
Skrivelse af S. Dionysii Dag (17. Novbr.) og oversender et Lejdebrev, udstedt af Danmarks 
Rigsraad (Nr. 5316). — Ex Lundis, in octauis sanctorum Innocencium. 
Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 125—27. 

*9075. Det svenske Rigsraads Fuldmagt for fire af dets Medlemmer til Under- 7. Januar. 
handlinger paa et Mede i Malme. — Wpsala, XIIII. dag Jwlae. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 130—31. Smlgn. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia 
V, lndl. S. LXVII, Anm. 5. 

*9076. Artikler, som Sverigs Rigsraad medgav sine Fuldmaegtige til Forhandling 7. Januar. 
med Danmarks Rigsraad. — Uden Datum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skarid. Hist. XIX. 131—36. Smlgn. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia 
V, Indl. S. LXVIII, Anm 6. 

*9077. De i Vadstena forsamlede svenske Rigsraadek bede Bisperne i Strengnas 8. Januar. 
og Skara snarest at give Mode, for at man kan overveje de Hverv, som skulle forebringes 
i Danmark. — Ex Vatzstena, feria quinta prox. post epiphanie Domini. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 121—22. — Svaret fra Bispen af Skara findes smstds. 
S. 123-25. 

*9078. iErkebiskop Jacob af Upsala meddeler Svante Nielsson, at han nu lader 8. Januar. 
skrive og besegle Fuldmagtsbrevet (til Underhandling med de Danske) cfter det Udkast, 
som Biskop Mattis havde tilsendt ham, m. m. — Lillekirke, XV. die Natiuitatis. (Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 116 18. 

137* 1092 Kong Hans. 1506. 

9. Januar. 11. Januar. 20 .lanuar. 30. Januar. (i. Febr. 5. Marlii i). Martii. 11. Martii. 
11. Martii. 13. Marlii. 18. Martii. *9079. Biskop Otto af Vesteraas tilraader atter Svante Nielsson snarest at sende 
Underhandlere til Danmark og meddeler, at Almuen er «ganske gienstettig og underlig i 
sin Tale«. — Weslrass, feria sexta infra octauas epiphanie Domini. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 118-19. 

*9080. Biskop Mvms af Strengnas meddeler Svante Nielsson, at han efter 

0nske har udfaerdiget Fuldmagtsbrevet til Underhandlingerne i Danmark, og giver flere 

Raad angaacnde dettes Besegling. — Ex Riisberga, dominica inffra octauas epiphanie 

Domini. (Svensk.) 

Handl. ror Skand. Hist. xrx. 120—21. 

*9081. Det svenske Rigsraad meddeler det danske, at det har udsendt flre af 
sine Medbredre til Underhandlingerne, og beder om et Lejde for dem fra Hertug Christiern. 
— Ex Vastenis, die istorum (sic) Fabiani et Sebastiani martirum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 136-38. 

*9082. jErkebiskop Jacob af Upsalas Skrivelse til Svante Nielsson, hvori han ud- 
taler 0nsket om et godt Udfald af Underhandlingerne med Daumark og tilraader Feje- 
lighed. — Ex Vpsaiia, feria VI. prox. ante purificacionis Marie. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 138—41. 

*9083. Henrik Kromdike, Kidder, melder sin Hustru Anne, at Kongen har vaeret i 
Hallen (Halland) og drager nu til Skaane, samt at han har opholdt sig 2 Naetter hos ham 
paa Vallen; han beder hende med det ferste at begive sig hid til Landet. — Odeso, ffredagen 
naesth effter vor Frv dagh kynnesmaesse. 

Danske Magazin 3- Raekke II. 144 — 45. 

*9o84. Det danske Rigsraad erklaerer det svenske, at dets Underhandleres Fuld- 
rnagt er utilstraekkelig, og foreslaar et nyt Fredsmede. — E.r Malmogia, quinta die mensis 

Marcii. 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 143-45. 

*9085. De tre svenske Underhandi.ere besvare et Brev fra Sverigs Bigsraad, 

givet i Liwngby, S. Mathie Aften (23. Febr.), hvori det befaledes dem strax at vende til- 

bage, hvis de ikke vare komne overens med Danmarks Rigsraad, og henvise til dettes 

Skrivelse (Nr. *9084). — Citissime ex Markarydh, feria 2. prox. post Reminiscere. (Svensk.) 

Handl ror. Skand. Hist. XIX. 141—42. 

5324. 0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I 277. 

*9086. R.atio synodai.is ecclesiae s. Johannis Flensburgensis, habita per dominum 
Jacobum Johannis de commissione venerabilis domini Ottoriis Ratlauw vicarium. — Feria 
quarta prox. post dominicam Reminiscere. 

Udt. i Moller, Nachr. von der Kirche zu St Johannis in Flensburg und deren Pastoribus 
S. 12. 

*9087. Christina, regina Daciae etc, Jacobo IVto, regi Scotorum, ob solicitudinem 
<-,j«rs in oppugnatione sua et captivitate gratias maximas agit, qu« dura pra^cipue in op- 
pugnatione perpessa est, describens. — Ex castro Haffnensi, decima tertia Marcii. 
Aarsbcretn. fra (ieheimearch. 1. 53. 

*9088. Iver Munk, Biskop i Ribe, Jens Kaas, Mogbrs Munk, Peder Skram, Mocens 
Juol, Niels Spendt og Christen Gron forlige Abbed Niels i Tviis Kloster og Hr. Predbjara 
Podebusk saaledes, at Klostret beholder Issen og Issen Skov og l rneh;ive og andet Gods Kong Hans. 1093 1506. 
i Ikast Sogn, hvorpaa Hr. Prebjorn har Kong Hans' Brev, hvorimod han faar den halve 16. Martii. 
Eng Munkhauge og uforstyrret Ret til en Laxegaard. — FaborrUj Kirke, Mandagen naest 
efter S. Gregorii Dag. 

Udt. i Samlinger t. jydsk Hist. og Topogr. IV. 272—73. 

*9089. Kong Hans' Dom, at Borgerne i Lund og Malme ej maa besage hver- 18. Martii. 
andres Torv og at Borgerne af Lund og Vae ej maa kjebslaa med udenlandske Kjebmaend. 

— Lund, onsdagenn nest effter dominicam Oculi. 

Saml. till Skanes Historia 1873 S. 40—41. 
*9090. Fru Ane Molritsdatter, Oluf Stigsens Efterleverske, overlader Anders 23. Maitii. 
Bilde Gaarden Markie i Skaane til Laan, indtil han fanger hendes Datter Pernille hjem til 
sig i /Egteskab, og fremdeles i to Aar efter deres iEgteskab. — (Den 23. Marts.) 

Udt. i Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 111—12. 
*909l. De i Vexio forsamlede s\enske Rm;sraader meddele deres Medbredre 26 Martii 
Udfaldet af Underhandlingerne med Daumark og beklage, at Stilstanden havde forhindret 
Krigsforetagender i denne Vinter, da der kun var lidet Folk i Skaane. — Ex Ve.iio, in 
crastino annunciationis Marie virginis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX 145—48. 

*9092. Syante Nielsson meddeler Hr. Aake (Hansson) Udfaldet af Underhand- 31. Martii. 
liugerne med Danmark og opfordrer ham til at gjere et Tog ind i Skaane eller Halland. 

— Nydale closter, tisdagen nesth effter Kaere sendag. iSvensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 148—50. 

*9093. Aake Hansson besvarer Svante Nielssons Skrivelse (Nr *9092), han har 2. Aprilis. 

opbudt Omegnens Folk og er rede til Angreb paa Danmark, isaer naar Svante vil sende 
ham en 7 — 800 Mand. — Etach, feria quinta prox. ante Palmas. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist XIX. 150-53. 

*9094. Svante Nielsson meddeler Hr. Aake Hansson, at han har givet sin Foder- 3. Aprilis. 

marsk og flere andre Befaling til at slutte sig til ham med deres Uolk for at udfere det 

paataenkte Angreb paa Danmark. — Jonekop/e, in profesto Ambrosii. (Svensk.) 
Handl. 101. Skand. Hist. XIX. 153—55. 

*90 ( J5. Svante Nielssons aabne Brev til ^Erkebispens og fleres Svende, hvorved 3. Apriiis. 
det befales dem at begive sig til Hr. Aake Hansson og folge ham paa et Tog mod de 
Danske. — Jonecopie, feria sexta prox. ante Palmas. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 155—56. 

*9096. Svahte Nielssoh tilskriver Hr. Erich Turesson om Udfaldel af Underhand- 4. Aprilis. 
lingerne med Danmark og om det paataenkte Tog ind i Skaane, der menes at vaere blottet 
for Folk, da der afholdes Herredag i Kjebenhavn, m. m. — Jonekopwnyh, sabbato Pal- 
marum. (Svensk.) Handl. ror. Skand. Hist. XIX 157-60. 
*9097. Julius Hdus papa Johannem regem Daciae hortatur, ut faveat Henrico 18. Aprilis. 
praeposito Lubicensi, cui commissum sit, ut pecunias a Raymundo cardinali Gurcensi 
collectas recipiat et camerae apostolicae ad aes alienum solvendum transmittat. — liome 
apnd sanctum Pelrum, die (XVIII. Aprilis). 

Diplomatar. Norveg. VI. H75— 76. Omtrent ligelydende Breve udgik bl. a. til Hertug 
Frederik af Holsten og Biskoppen af Slesvig. Datum er taget af Brevet til Provst Henrik. 1094 Kong Hans. 1506. 

30. Aprilis. 5332. Dansk Oversaitt. i Frost, Ribe Domkirke S. 14. 

4- Maji. 5333. Rettelser i Allen, De tre nord. Rigers Hist I. 678, Anm. 28 (jvfr. S. 676, Anm. 6.) 

An J* . *9098. Kong Hans, som afdode Hr. Eskild Gioes Testamentarius, byder Tyge 

Brade tilligemed Hr. Eskilds andre Arvinger at komme til Laaland. — Kjob. Slot, .... 
Dagen naest for dominica Cantate. 

Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. 1. 67. 

I 7 Ma J L *9099. Kong Hans stadfaester den Ret, som S. Jergens Hospital udenfor Kjoben- 

havn har til at indsamle Almissekorn i Lille Herred. — Vort slott Kopnehafn, dominica 
Vocem jucunditatis. 

Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 134—35. 

25 - Ma J'- *9100. Anders Benctsson, Landfoged i Osterbotten, tilskriver Rigsforstanderen 

Svante Nielsson bl. a. , at han har meddelt Almuen hans Brev om, hvorledes han denne 

Vinter var bleven bedraget af Koug Hans, og at den havde vist sig ganske velvillig imod 

Bigsforstanderen. — Korsholm, manedaghen nesth ffore Pingysdagha. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 265—67. 

Ma J°- *9101. De tydske Kjobmend i Bergen beklage sig for Hansestaedernes i Liibeck 

forsamlede Baadssendebud over Tab og Forurettelser, de ved forskjellige Lejligheder have 
lidt, og bede om deres Bistand. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VI. 677—78. 

Ante *9102. Kong Hans tilskriver Biskop N. N. om at mode med hans Folk under 

Laalands Albue, for derfra at folge Kongen til det Mode i Kiel, som efter Overenskomst 
med Hertug Frederik skal afholdes Trinitatis Sondag (7. Juni). — Uden Datum. 

Danske Magazin 4. Raekke II. S. 281. Liste over det Folk, som udskreves hertil, smstds. 
S. 280-81. 

7 - Junii - *9103. Erich Suenson, Degn i Linkoping, skriver til Rigsforstanderen Svante 

Nielsson, at Kongens Parti for nogle Dage siden braendte Pata og der omkring, og vilde 
vaere kommen til Vestervik, hvis det ikke havde mistet et Skib udenfor Misterhult Skjaer; 
desuden skriver han, at Kapitlet i Linkoping naegter at modtage ham som Degn. — Ex 
antiquo Vesteruich, die Trinitatis. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 267—68. 

8- Junii - *9104. Officialerne i Fyens Stift vidne, at Tienden af Bier, Her, Hamp, Fol, 

Hvede og Boghvede plejer at tilfalde Sognepraesterne alene. — Odense, S. Trinitatis Mandag. 
Bloch, Fyens Geisiligheds Hist. 1. 39—40. Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense 
Byes Hist. II, 1. S. 99—100. 

17. Junii. *9105. Kong Hans' og hans Raaders Dom i en Sag mellem Fru Anna von Bockwolde 

og Fru Armgard Ratlow angaaende Godset Lensahn. — In kloster zu den grauen Monchen 

zu Kiel, mittwoch nach Viti. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft f. vater- 

lau.l. Geschlchte II, 1. S. 58. 

18- Ju "i'- *9106. Forlig mellem Kong Hans og Staden LUbeck. — Kiel, Torsdag efter cor- 

poris Christi. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tldsskr. Nor III, 3. S. 76. Kong Hans. 1095 1506. 
*9107. Tonne Eriksson, Hovedsmand paa Raseborg, underretter Rigsforstanderen 2. Juin 
Svante Nielsson om, at 6 af Kongens sterre Skibe og nogle mindre ligge ved Narge for 
at oppasse de lybske Skibe, der ventes til Reval; de have allerede gjort Indbyggerne i 
Finland stor Skade paa Skibe og Gods, og i Reval siges, at de agte at gjore Angreb paa 
Finland. — Rasborgh, wor Frv dagh visitacionis. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kailor till Finlands Medeltidshist. I. 272—73 

5335. Westphalen, Monumenta IV. 3240—41. 9 - J^J.. 16- 

*9108. Pavvel Ryle meddeler Hr. Sten Cristiernsson paa Nykoping, at Bonderne io. juin. 

i More gaa Jachim Trollae (Kongens Hevedsmand paa Kalmar) til Haande, og beder ind- 

traengende om Undsaetning, da denne Landsdel ellers gaar tabt. — Hogsby, die Kanuti. 

iSvensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XX. 37—38. 

*9109. Kong Hans underretter Hertugerne Balthasar og Henrik af Mecklenburg 14. vel 21. 

om, at Liibeckerne have onsket en Forhandling med nogle af hans Raader om at hjaelpe 

ham til Besiddelsen af Sverig eller, hvis dette ikke kunde ske, om da selv at afholde sig 

fra Handel paa dette Land. — Skandholt, Dienstag nach Margarethe. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 

I. 145. 

*9110. Jacobus IV'tus ? rex Scotorum, Johanni, regi Daciae etc, nuntiat, reddi- 15. Juiu. 
disse sibi decimo Julii Thomam Sielande duas litteras ejus, datas ex arce Hafnensi die 
quinto Martii et quarto Maji, scribitque, se eundem Thomam jussisse ad regem statim 
redire, ut primum armorum regem regis Franciae ad eum adducat. — Ex Edinburgho, 

quintodecimo Julii. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III. and Henry VII., 

II. 214-15. 

*9111. Jacobls IVtus^ rex Scotorum, ad Christinam, reginam Daciae etc, scribit, 15. Juin vel 
se accepisse litteras ejus datas ex castello Haffnensi die tertio decimo Martii, captivitatem 
et discrimina ejus in oppugnatione deplorans. — Edinburghi, quintodecimo Julii. 

Gairdner, Letters and papers illustraiive to the reigns of Richard III. and Henry VII., II. 

215—16. Epistolae regum Scotorum I. 69—70, med Datum: vigesimo quinto Augusti. 

*9112. Litterae credentiales Jacobi IVti, regis Scotorum, armorum regi Franciae 16. Julii. 
regis Monroye, ad Johannem, regem Daciae etc, datae. — Sextodecimo Julii. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III. and Henry VII., 
II. 217. 

*9113. Jacobus IVtus, rex Scotorum, cancellario Daciae gratias agit pro litteris 16. Julii. 
ejus, ex arce Draxholme die quinto Martii datis, in quibus de negotiis cum legatis Sue- 
corum narrat. — Edinburgi, sexto decimo Julii. 
Epistola regum Scotorum 1. 65. 

5337. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 275-76. 17. Julii. 

*9114. Eric Benctsson meddeler Hr. Sten Cristiernsson, Hovedsmand paa Ny- 17. Juin. 
koping, at Almuen er upaalidelig og vil gaa Kongens Folk til Haandc, om der kommer 
nogle derop, samt at Jens Holgersson ligger i Borchholms Havn med 3 — 400 Mand. — 
Stromsnass, fredagen nest effter S. Knwtz Dag. 
Handl ror. Skand. Hist. XX. 35—37. 1096 Kong Hans. 1506. 

Post *9115. Johannes rex ad Basilium , totius Russiae imperatorem , scribit, se ex lit- 

teris ejus, quas tradidit nuntius ejus Ystunia, litteras amicitiae et confoederationis con- 
fecisse, per nuntium suum nunc mittendas, petens, ut similes littcras sibi remittere velit; 
deinde iniquitatem Suecorum rebellium exponit, rogans ut nuntio suo, commissionem 
certam relaturo, fidem habeat. — Ex arce Nikoping, (sine die). 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 54. Gronblad, Nya Kallor till binlands Medeltidshist. I. 
295—96. Brevet er Svar paa Wasilius's Skrivelse af 17. Juli 1506, jvfr. Nr. 5337. 

24 Julii. *9116. Joachim Klitzing, praepositus ecclesiae b. Mariae virginis Hamburgensis, 

hortatu Marquardi Breiden armigeri fundationem cujusdam vicariae altaris b. Mariae virginis 

sitae in oppido Rendsborg anno 1429 erectam ita ampliat, ut jus praesentandi idoneum ad 

feminas extendatur. — Hamburch, die veneris vicesima quarta mensis Julii, quae fuit vigilia 

Jacobi. 

Zeitschr. f. Sclileswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. III. 230—31. 

2. Augusti. *9117. Svante Nielsson meddeler Hr. Sten Christiernsson paa Nykbping, at ban 

har sendt Hr. Electus (Hemming Gad) ned til Smaaland til hans Cndsaetning. — Kopingh, 
sendagen nest effter. S. Olai dagh. 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 38—40. 

3. Augusti. *9118. Ann.e Rudhs Dotther, Henrik Krumediges Hustru, beder Fru Annae, Hr. 

Oluf Stygsens Enke, at laane hende sine »Spand«, da hun skal »rede« Fru Wibbeckae 
(Rosenkrans)' Datter til Bryllup. — Holbek, feria s. post vincl. Petri. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 145. 

20. Augusti. *9 1 19. Julii Hdi papae transsumptum bullae Alexandri Vlti papae supra sub nr. 

*8808 allatae. — Rorne apud sanctum Petrum, tertio decimo kalendas Septembris. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 300— H05. 

21. Augusti. *9120. Litterae Jacobi, cardinalis Arboreusis, ecclesiae Lincopensis perpetui ad- 

ministratoris, quibus Johannem Chri.-tiani, Datiae, Sveciae et Norvegiae regem, procuratorem 
suum in causa Lincopensi constituit. — Rome, vicesima prima mensis Augusti. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 325—26. 

22. Augusti. *9121. Sententia excommunicationis, a Juliano Volaterano, archiepiscopo Ragu- 

sino, judice et executore in causa Lincopensi deputato, contra Hemmingum Gad, in eccle- 
siam Lincopensem intrusum, et nobiles regni Sveciae, Hemingo auxilium et favorem prac- 
stanles, lata — Rome apud sanctum Petrum, die vicesima secunda mensis Augusti. 
Aarsberetn fra Geheimearch. IV. 326—30. 

24. Augusti. *9122. Kong Hans afstaar Berie og Beries Gods, som Norgos Riges Raad har 

tildomt Kronen fra Hr. Knudh Alssenn for Avindskjold, han ferte mod Riget, til jErke- 
biskop Gautthe og Trondhjems Domkirke for 136 Mark, som det er vaerdsat hojere end 
Domkirkens Pant, 200 Mark. — Kallindborg slotl, sancti Bartholomri apostoli dag. 
Uiplomatar. Norveg. I. 735—36. 

2f.. Augusti. "9123 se '9111. 

Angusto. *9124. Litterae credentiarum Joiiannls regis Thoms Seelaad partisando suo ad 

Ludovicum 'Xllum, Francorum regem, dalae. — Ex arcc rcgia Oaffnensi, sine die. 
Aarsberetn. fra Geh(>imeaich. I. 4. Jvfr. ang. Tiden S. 16. Kong Hans. 1097 1506. 
*9125. Litterae credentiarum Johanms regis Magistro David, heraldo suo, ad Augusto. 
Alexandrum, Polonioe regem, dalae. — Sine loco et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch I. 4. 

*9l26. Instructio Johanms regis pro Thoma Seland, partisando suo, ad regem Augusto. 
Francorum [Ludovicum Xlluru] misso, ex qua ab eo petet, ut ob auxilium a Lubicensibus 
et aliis civitatibus de ansa nuncupatis Suecis rebellibus latum, praesidium navale ad mare 
Balticum in principio aestatis futurae mittat. — Sine loco et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 5. 

*9127. lustructio Johannis regis pro Thoma Seland, partisando suo, ad Jacobum Augusto. 
lVtum 5 regem Scotorum, misso, ex qua huic regi gratias aget, quod regem armorum regis 
Francorum ad Daniae regem direxerit, eique totum negotium de matrimonio in regno 
Franciae pro filio regis Danici- contrahendo committet; item auxilium contra Lubicenses et 
alias civitates de ansa nuncupatas ab eo petet. — Sine loco et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 5-6. 

*9128. Johannes rex ad Jacobum IVtum, Scotorum regem, scribit, se lilteras cre- Augusto. 

dentiales ejus successive tum per regem armorum regis Francorum tum per Thomam 

Seland , partisandum suum, accepisse, seque huic responsa ei referenda dedisse. — Sine 

loco et die. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 6. 

"9129. Johannes rex ad Ludovicum Xllum, regem Francorum, scribit se a Montzaie Augusto 
rege ejus armorum, per Jacobum regem Scotorum ad se directo, litteras ejus credentiales 
accepisse, eique ad relala ejus responsa regi referenda dedisse. — Sine loco et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch I. 7. 

*9l30. Responsa Johanms regis regi armorum regis Franciae data, ex quibus Augusto. 
regi Scotorum referet de confidentia regis Danorum in eum, et regi Francorum de con- 
jugio proposito et de auxilio regi Danico mittendo. — Sine loco et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 7. 

*913l. Johanises rex declarat, se Thomae Seeland, partisando suo, plenam facul- Augusio. 
tatem concessisse, ut capitaneos quoscunque et slipendiarios navalia bella exereere solitos 
conducat, ut in mari Ualtico Svecos rebelles et mercatores civitatis Lubicensis aliarumque 
civitatum Hanseaticarum spolient, licentia data capta bona et merces in suos usus con- 
vertendi. — Sine loco et die. 

Aarsberetn. fra Geheimearcli. I. 7 — 8. 

*9132. Kong Hans erklaerer Anders Bilde saglos og fri for den af Otle Budb 4. Septbr. 
imod ham fremforte Beskyldning, at han, da begge vare sendte med Prins Chrisliern mod 
Ellinsborg, ikke skulde have »holdt sig tilberlig imod Otte Rudh«, hvilket Anders Bilde 
mente gik hans JEre for naer. — Kjebenliavns Slot, S. Marcelli Dag. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder 1. 132—33 

*9133. Oldermend og Stolsbrodre i Smedelavet i Ystad tillade , at Guldsmede, 7. septbr. 

Remmesnidere, Pungemagere og Svaerdfegere maa optages i Lavet, og traeffe Bestemmelser 

om fremmede Haandvaerkere 0. desl. — Then mandagh ne(sth) fore wor ffrue dagh na- 

tiuitatis Marie. 

Danske Samlinger IV. 344—45. 

Regeat. Dan. II. Ser. I. 138 1098 Kong Hans. 1506. 
29. Septbr. 2. Octobr. Post 
2. Octobr. 10. Octobr. 12. Octobr. 12. Octobr C. 12. Octobr. 0. 12. Octobr. *9l34. Mester Pedher Nielsson, Kannik i Vor Frue Kirke i Kjabenhavn, og 
Machens Nielsson, perpetuus vicarius sammesteds, skjede til S. Anne Alter i nsevnte 
Kirke en Bod i Gamle Raadhusstraede i S. Peders Sogn mod Afholdelsen af Sjaelemesser 

- Kopnnehaffn, sancti Micbaelis archangeli dagh. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 180—81. for dem og deres Foraeldre *9l35. Articuli nuntii Svecie, regi Poloniae proponendi, super gravaminibus regno Sveciae ab Johanni rei>;e Daciae illatis. Sine loco et die. Handl. ror. Skand. Hist. XX. 13 — 16. Rigsraadets Brev til den polske Konge (smstds. 
S. 9—11) er dateret: die veneris secunda mensis Octobris. 

*9136. Brevis informatio sententiae consiliariorlm regnorlm Daci.e et Norvegle 

Calmariae anno 1505 latae contra Stenonem Sture et adhaerentes regni Sueciae occupatores, 

eos opponendo se Johanni regi crimen laesae majestatis incurrisse, et approbationis hujus 

sententiae per Maximilianum regem Romanorum factae (cfr. nr. 5339). — Sine loco et die. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 8. 

*9137. Binae litterae Johannis regis ad coetum cardinalium et ad Julium llum papam 
datae, per quas petit, quum cardinalis Arborensis intrusione Hemmingi Gad, qui ope 
Suecorum rebellium jam per quinque annos manutenetur, possessionem ecclesiae suae 
Lincopensis obtinere non potuerit et infirma valetudine nunc laboret, ut domino Leandro 
de Perusio in casu mortis dicti cardinalis de ecclesia Lincopensi provideatur. — Ex arce 
Flensborgh, X. die mensis Octobris. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 3 — 4. 

*9138. Litterae Jacobi IVti, regis Scotorum, ad Ludovicum, regem Franciae etc. 
in quibus inter alia de legatione armorum regis Franciae in Angliam et Daciam scribit. — 
Ex palatio nostro ajnid Edinburghum, quarto idus Octobris. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns ofRichard III. and Henry VII., II. 

220-21. 

*9139. Jacobls IVtus ? rex Scotorum, Ludovico, regi Franciae, Sielandum armorum 
regem regis Daniae recommendat, rogans, ut Sielandum citius remittat, ut domum redire 
possit, dum mare tractabile sit. — Ex palatio nostro apud Edinburghum , quarto idus 

Octobris. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III. and Henry VII., II. 
221—22. 

*9140. Jacobus IVtus ad Johannem regem Daciae etc. scribit, se Thomam Sieland, 
armorum regem, ad regem Franciae, et legatos suos Bobertum Formam et Leonem armo- 
rum regem ad Lubecenses primum, deinde ad regem ipsum, ut quaestionis causam disqui- 
rant et pacem suadeant, misisse. — Sine loco et die. 

Epistolae rcgum Scotorum I. 56—58. Gairdner, Letters and papers illustrative to the 

reigns of Richard 111. and llenry VII., II 229—31, her urigtig henfart til Januar 1507. 

Datum frenigaar af Kong Jacobs Anbefalingsbrev af 12. October 1506 for Thomas Sjael- 

land til Kong Ludvig af Frankrig (Nr. *9139). 

'9141. Litterae Jacobi I Vti ad consules ac senatum Lubecenses, in quibus iis 

pacem cum rege Daniie commendat; mittit legatos suos Leonem armorum regem et An- 

dreain Formam prirniim ad Lubecenses, deinde ad regem Daniae conciliandi causa. — Sine 

loco et die. 

Epistolae regum Scotorum I. 51—56. Kong Hans. 1099 1506. 
*9142. Kejser Maximilian befaler sine Undersaatter at afholde sig fra alt Samkvem 23. Octobr. 
med de Svenske, som Kejseren har erklaeret i Rigets Akt. — Rattenman, am dreyvndt- 
zwaintzigsten tag des monadts Octobris. (Tydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 330—32. 

*91 43. Hemming Gadh meddeler Rigsforstanderen Svante Nielsson, at han »i Nat 23. Octobr. 
mod Dagningen« har indtaget Kalmar Stad , og beder om Undsaetning, for at den ikke 
atter skal gaa tabt. — Ex civitate Kalmarnensi, die Seuerini episcopi. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 56—58. 

*9144. Hemming Gadh opfordrer Rigsforstanderen Svante Nielsson til at lade holde 26. Octobr. 

Messer i Domkirker med Bnn, at den erobrede Kalmar Stad ej maa gaa tabt igjen. — 

Calmarnie, XXVI. Octobris. (Svensk.) 

Handl ror. Skand. Hist. XX. 59. 

*9145. Hemming Gadh beder Rigsforstanderen Svante Nielsson at sende ham 26. Octobr. 
Undsaetning til Kalmar, da Jens Holgersson ventes hver Dag med fire Skibe. — Calmarnie, 
XXVI. die mensis Octobris. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 60. 

*9146. Rigsforstanderen Svante Nielsoix tilskriver (.dErkebiskop Jacob i Upsala) om Octobri. 
Biskop Laurentii Ded i Aabo og Kapitlets Valg af M. Jens Olaui til hans Efterfelger; ved 
Brev fra Hr. Sten Christiernsson har han erfaret et Rygte, at Kongens Skib Svanen er skudt 
i Saenk og et andet Skib forulykket i Sundet; en ankommen lybsk Skipper har ikke 
maerket til Kongens Skibe i Seen; Kongen selv skal vaere i Jylland, men uden Magt; han 
er ikke kommen til Overenskomst med Lfibeck. — Uden Datum. (Svensk.) 

Grdnblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 286. 

*9147. Kong Haks skjaenker Jens Porss S. Jorgens Hospital udenfor Aalborg 10. Novbr. 
efter Fru Goye, Jon Wiffertssens Efterleverske. — Aalborghuus, S. Mortens Aften. 
Pontoppidan, Den danske Atlas V 158. 

*9148. Svante Nielssons aabne Brev, hvorved han meddeler Sverigs Indbyggere, 13. Novbr. 
at Hemming Gadh S. Severins Nat (22. Octobr.) har stormet og indtaget Kalmar Stad, 
hvorfor han udskriver en Hjaelp til at »bespise« Byen og de Skibe, han agter at udsende. — 
Swartesio, fredagen nest effter s. Morthens dagh. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 43—47. Saerligt Brev til Aabo Siift i: Gronblad, Nya 

Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 288—89. 

*9149. Svante Nielsson meddeler de svenske Kjobstaeder, at Kalmar Stad er 14. Novbr. 

indtaget, og udskriver en Skibsudrustning. — Swartesio, logerdagen nest effter Martini. 

(Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XX. 47—49. 

'9150. Svante Nielsson meddeler en Del svenske Adelsmaend, at Kalmar Stad er 15. Novbr. 
indtaget, og at han agter at drage derhen, til hvilket Tog de befales at mode med deres 
Svende. — Swartesio, sondagen nest effter S. Morthens dagh. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hiat. XX. 49—52. Svante Nielsson meddeler samme Dag Sten Chrl- 

stiernsson om Toget, smstds. 52—53. 

*9151. Svante Nielssons aabne Brev til Indbyggerne i Kalmar Stad og More, 15. No^br. 
som Hemming Gadh har vundet tilbage fra Kong Hans og hans Parti. — SwartesiC, sen- 
daghen nest effter s. Martini Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. HUt. XX. 62—64. 

138* 1100 Kong Hans. 1506. 

20. Novbr. 20. Novbr. 21. Novbr. 

22. Novbr. 22. Novbr. 27. Novbr. 28. Novbr. 

7. Decbr. 
7. Decbr. 10. Decbr. 12. Decbr. 12. Decbr. *9152. Biskop Mattis af Strengnas tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson 

angaaende 14 Fanger, som bleve grebne i Kalmar. — Strengeness, feria 6. post octavas 

s. Martini. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 65— 66. Svaret derpaa smstds. S. 67—68. * 

*9153. Biskop Mattis af Strengniis takker Rigsforstanderen Svante Nielsson 
for Meddelelsen om Erobringen af Kalmar Stad og udtaler, at Almuen nu vil vaere villig 
til at afvaerge, at Kongen nogen Sinde faar Magt over Sverigs Rige. — Strengenes, feria sexta post octauas s. Martini. 

Handl. rdr. Skand. Hist. XX. 68—70. 

For 28. Novbr. laes 21. Novbr. (Svensk. Hemming Gadh for Meddelelsen om har skikket Undsaetning til ham. — 
(Svensk.) *9154(=5342). 

*9155. Svante Nielsson takker Biskop 
Erobringen af Kalmar Stad og oplyser, at han 
Swartesio, S. Cecilie dagh. 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 60—62. 

*9156. Pavel Kyi.es Skrivelse til Svante Sture, hvori han glaeder sig over, at 

Almuen i Mora har hyldet denne, skjont Jachim Trolle tidligere havde vendt dens Sind 

til Kongen. — Ex Calmarnia, die sancte Cecilie virginis et martiris gloriose. (Svensk.) 

Brudst. i dansk Overs. i Jahns Unionshist. S. 422. Datum efter Styffe, Bidrag till 

Skandinaviens Historia V. 124—25. 

*9157. Biskop Hemming Gadh besvarer det svenske Rigsraads Opfordring til ham 

om som bandsat at traekke sig tilbage fra Linkbpings Stift; han omtaler Kalmars Erobring 

og at han er faerdig til at gjere et Tog til 01and. — Calmarna, feria 6. post Katherine. 

(Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XX. 29—33. Rigsraadets Brev flndes smstds. S. 26—29. 

5342 se *9154. 

5343. Handl. ror. Skand. Hist. XX. 70-74. 

*9158. Fredstraktat mellem Kong Hans og Lubeck. — Szegeberge vpp der Borch, 

ame mandage na Nicolai. (Plattydsk.) 

Abdruck der das Recht Lubecks und Hamburgs etc. betreff. Urkunden S. 73—76. 

Dansk Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1067 (Kvartudg. VI. 246—48). Tydsk 

Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Gesch. u. Alterthumsk. I. 147—48. 

*9159. Ake Hainsson, Ridder, meddeler Rigsforstanderen Svante Nielsson, at den 
unge Hr. Christiern ligger paa Bahus, og at Kong Hans skal agte sig til Skaane; dog 
haaber han, »att Ffru ^Edlae tager honum vaell then Resen aff.« — Gaasene, torsdagen 
nest effter var Ffru dagh concepcionis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 76—78. Brudstykk. i Allen, De tre noid. Rigers Hist. I. 

223 og 644, Anm. 98. 

*9160. Hertug Frederik af Slesvig og Holstens Privilegier for Stadcn Kiel. — 
Kile, am sonavende na entfanging Marien. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta IV. 3330—31. 

*9161. Borgemestre og Raadmend (i Lubeck) tilbyrle Sverigs Rigsraad deres Maeg- 
ling overfor Danmark i Henhold til det Lofte, de havde givet Kong Hans i Segeberg. — 
(Lubeck), am sonauende na concepcionis Marie. (Plattydsk.) 

Handl. idr. Skand. Hist. XX. 91—93. Kong Hans. 1101 1506. 
*9162. Johannes rex ad Ludovicum XNum, regem Francorum, scribit se jam mense 18. Decbr. 
Augusti Thomam Seland partisandum suum in certis negotiis differentiam inter se et 
Lubicenses concernentibus ad eum misisse, nunc autem, concordia cum his inita, Jo- 
hannem Goskalk cursorem suum mittere, cujus hac de re relatione fidem ut habeat, orat. 

— Ex arce Nyborg, XVIII. mensis Decembris. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 16—17. 

*9163. Svante Nielson tilskriver Hr. Ake Hansson, at han ikke kan traeffe Af- 22. Decbr. 
gjerelse om sit Tog ind i Skaane, fer han faar Oplysninger fra Hemming Gadh i Kalmar. 

— Vesteras, dagen nest effter s. Tome apost. dagh. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 78—79. 

*9164. Kong Hans' Stadfaestelse af Provst Henricks Gave af en Gaard i Seyerslae 30. Decbr. 

Sogn i Skranderop i Norre Herred, en Gaard i Nykjobing og alt hans Kjobe- og Pante- 

gods i Mors, undtagen en Gaard i Fladde og en Gaard i Totzae, til Helligaandshuset i 

Nykjebing til de 14 Nadhjaelperes Kapel og Alter. — Lindued, in profesto beati Siluestri 

pape 1507. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 99. 

*9165. Kong Hans udsteder sit Vaernebrev for alle Vordnede og Tjenere under 
S. Jergens Hospital udenfor Kjobenhavn, som Dr. Peter Albertsen nu har i Forlening. — 
Vort slott Kiopncehafn, .... nesth efter dominicam .... 

Rardam.. Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 135—36. 

*9166. Hertug Frederik af Gottorps Forbud mod Salg af Huse og Jorder i Kiel 
til andre end dem, der have Borgerret dersteds. (Plattydsk.) 

Brudst. i Westphalen, Monumenta III, Praef. S. 131. 

*9167. Knut Pauelssen tilstaar at have faaet en Gaard i Ystad til Leje af Smede- 
lavet sammesteds. 

Svensk Udt. i Danske Samlinger IV. 346. 

*9168. Register over Nattelejerne og Gjengjaerden (i Skaane og Halland) i Aaret 1506. 
Danske Magazin 4. Rakke II. 276—78. 

*9169. Fortegnelse over Nattelejerne i Jylland i Aaret 1506 (fra 18. Octobr. til 

4. Decbr.). 

Danske Magazin 4. Raekke II. 278—80. 

*9170. En lybsk K.J0BMANDS Skrivelse, hvori han omtaler, at Raadet i Lubeck 
ikke vil tilbagegive Kong Hans de Penge, Holstenerne have betalt det, men tvaertimod 
kraeve flere, og at det ruster staerkt for at kunne modsaette sig Kongens Overgreb. (Plattydsk.) 
Brudst. i Jahn, Unionshistorie S 431—32. 

*9171. Den venetianske Gesandt M. Vincenzo Qliirlms' Relation til sit Senat om 
det tydske Riges Tilstand ; heri naevnes Kongen af Danmark og hans lenighed med 
Hansestaederne. (Italiensk.) 

Zeltschrift f. Geschichtswissenschaft, herausg. v. Schmidt II. 273-88 og 334—56. 1102 Kong Hans. 1506? 1506? 

*9172. Johannes rex a Basilio, imperatore Rutziae, ut Siuarum quendam, natione 
Finnonem, captivum, qui linguam Rutenorum scribere et legere valeat, sibi interpretem 
mittat, petit; statum rerum, qualiter inter regem et rebellos Suecos se habeant, ut exponat, 
Georgio legato suo se mandasse scribit. — Sine loco et die. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 277—78. Udgivcren bemaerker, at 
Brevet ved en Paategning er henfert til 1516, hvilket ikke kan vaere rigtigt, da Kong 
Hans da var ded; han tror at kunne henfere det til 1506. 1507. 

2. Januar. 3. Januar. 7. Januar. 

7-13. 
Januar. 7-13. 
Januar. 

16. Januai. 21. Januar. 21 Januar. 1507. 

*91 73. Erik Thuresson, Ridder, Hovcdsmand paa Viborg, takker Rigsforstanderen 

Svante Nielsson for Underretningen om Kalmar Bys Erobring, og haaber snart at erfare 

det samme om Slottet; dernaest skriver han om Forhandlingerne med Russerne. — Ex 

castro Viborgensi, sabbato proximo post circumeisionis Domini. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 304-306. 

*9174. Christiern, ret Arving til Norge og udvalgt Konge til Danmark og Sverig, 
stadfaester sin Faders Privilegier for Konghelle. — Bahuss, trediae Nyorss dag. 
Diplomatar. Norveg. VI. 678. Udt i Tidskr Nor. III, 3. S. 76. 

*9175( 5352). For S. Kanuti Dag laes S. Kanuti ducis dagh. 

*9176. Regnskab over den ved Hans Rantzow, Amtmand i Segeberg, Henning 

Poggewisch, Amtmand i Rendsborg, og Laurens Remensnider, kongelig Sekretaer, op- 

kraevede og i Kiel indleverede Landskat af den kongelige Del af HertugdBmmerne Slesvig 

og tlolsten. — Kyle, in den achtedagen der hilligen drier Koninge. (IMattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 27 — 3(). 

5345. Jensen u. Higewisch, Priv. d. Schl.-Holst. Rittersch. S. 98—100. 

*9177. Broder Hans Brun af S. Francisci Orden, Guardian i Ribe, og menige 
konventsbr0I)re sammesteds overlade forskjellige Stykker Jord til Borgemestre, Raad og 
menige Almue i Ribe. — Ipso die Marcelli pape et martyris. 
Thorup, Efterretn. ang. Byen Ribe II, Bil. S. 18—19. 

*9178. Sverios Rk;sraad meddeler Biskop Vincentius af Skara og Rigsraaderne i 

Vestergotland , at det agter at drage ned til Kalmar for at sikre Staden mod Kong Hans, 

der siges at gjore sine Skibe rede, og opfordrer hine til at opsige Dagen med Kongen. 

— Lincopia, die s. Agnete virg. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 94—96. 

*9179. Svante Nielsson oversender jErkebiskop Jacob af Upsala en fra Lubeck 
modtaget Skrivelse (Nr. *9161), som er kommet over Land gjennem Danmark; Overbringeren, 
som ogsaa har nogle Befalinger med fra Kong Hans til de tydske Kjobmaend i Stockholm, 
har dog ingen Fuldmagt til at underhandle., og Lubecks Navn mangler i Brevet. — Lin- 
copia, die s. Agnetis virg. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 93-94. Smstds. S. 96—97 flndes et Brev af lignende 

Indhold til Hr. Ake Hansson Kong Hans. 1103 1507. 

*9180. Joachim de Alevelde, archidiaconus, canonici totumque capitulum ecclesiae 26. Januar. 

cathedralis Schlesvicensis a Julio Ildo papa petunt, ut Gottschalcum de Alevelde, a se ec- 

clesiae Schlesvicensis episcopum electum, confirmet. — Die martis vicesima sexta mensis 

Januarii. 

Jensen, Schleswig-Holstein. Kirchengeschichte II. 352 — 60. 

*9181. Arild Jensen, Landsthingskriver i Skaane, gjor vitterligt, at to Bonder, Januario. 

som vare gjorte fredlose for et Manddrab, efter Tyge Brades Begjaering om dem bleve 

«fordelte til et Svaerd.« — Lunde Landsting, Leverdagen, som var ferste Sogneling efter 

Juul. 

Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 67. 

5346 se *9325. 1- Febr. 

*9182. Svante Nielsson beder Hr. Aake Hansson at opsige Dagen med den unge 1- Febr 
Kong Christiern. — Skerstade prestegardh (redh Jenekbpingh), Kyndelssmesse affthen. (Svensk.) 
Udt. i Handl ror. Skand. Hist. XX. 97. 

*9l83. Godschalc van Aleueldes Regnskab over Indtaegter og Udgifter paa Hertug 3. Febr. 
(Frederik) af Holstens Vegne for Aarene 1502—1506. — Gottorp, Blasii Dag. (Plattydsk ) 
Brudstykk. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 933—36. 

*9184. Fru Mette Iversdatter beder Hr. Svante Nielsson, Rigsforstander, at 5. Febr. 

lade Seren Skaaning, som vil traede i Hr. Svantes Tjeneste, staa til Ansvar for det For- 

raederi, han ovede mod Hr. Knud (Alfsson) og Niels Ragvaldsens Hustru. — Vadstena, 

ipso die Agathe virg. (Svensk.) 

Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 660 og S. 677, Anm. 17 

*9185. Johannes rex a Julio Ildo papa petit, ut sibi praeposituram Slesvicensem 12. Febr. 
aliaque beneficia ecclesiastica, electione D. Gotscalci de Aleuelde pro episcopo Slesvicensi 
vacantia, quorum ad se tanquam ducem Holsatiae jus patronatus pertinet, secretario suo 
Hayn aliisque suis secretariis demandare liceat. — Ex arce Uaffnensi, XII. mensis Februarii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 16. 

*9186. Johannes rex ad Leandrum (de Perusio) scribit, Gotschalcum de Alevelde, g. 12 Febr. 
post mortem Detlevi episcopi electum episcopum Slesvicensem, nonnulla liabere beneficia 
ecclesiastica, quorum jus patronatus regi competit; quare orat, ut apud papam agat, ne 
de hisce beneficiis vacantibus cuiquam provideat, priusquam rex ad eum de hoc negotio 
scripserit. — Sine anno et die. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 8 — 9. 

*9187. Appellatio Hemmingi Gadh, ecclesiae Lincopensis electi, ad curiam Romanam 14 Febr. 
et protestatio ejus et Svantonis Nicolai gubernatoris contra sententiam excommunicationis. 
— XIIII. mensis Februarii. 

Handl. ror. Skand. Hist XX. 17-26. Brudst. i dansk Overs. i Paludan-Muller, De ferste 
Konger af den oldenborgske Slaegt S. 217—19. 

*9188. Kong Hans tilskriver Lubeck, at han ikke kan holde den ansatte For- 18 Febr. 
samling i Hurg paa Femern, men taenker at hoide den i Nykj«bing paa Falster. — 
Kopenhagen, donredage im Vastellavende. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 

I. 148. 1104 Kong Hans. 1507. 

20. Febr. 22. Febr. *9189. Biskop In«emar af Vexio meddeler Rigsforstanderen Svante Nielsson, at 

han kun kan sende 10 Svende til Kalmar, da han maa frygte et Angreh fra Halland og 

Skaane, hvor Kong Hans siges at vaere med 300 Mand. — Kronobergh, sabhato quatuor 

Temporum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 113—15. 

*9190. Svaiste Nielsson meddeler Hr. Aake Hansson Erik Trolles og fleres lykke- 
lige Indfald i Bleking og Erohringen af Lykaa, og opfordrer ham til ogsaa at arge ind 
paa Fjenderne. — Kahnarna, mondagen nest effter Hwithe sondagh. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 97—99. Om Dateringeu jvlr. Styffe, Bidrag till Skandina- 

viens Historia V, Indl. S. LXXXV, Anm. 2. 28. Febr. *9191. 
Ex Kalmarnia. Sverigs Rigsraad tilskriver Danmarks med Forslag om et Fredsmode. — 
vltima Ffehruarii. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand Hist. XX. 102—105, smlgn. S. 101. 28. Febr. *9192. Svante Nielsson besvarer Biskop Ingemar af Vexios Skrivelse (Nr. *9189) 

og meddeler ham de forsonli^e Skridt, man har gjort overfor Danmark. — Calmarnia, 
dominica Reminiscere. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 115—17. 

6. Martii. *9193. Jacobi IVti, regis Scotorum, ad Johannem, regem Danorum etc. , littera 

datae, per quas nuntiat, se jam decanum Glasguensem et Leonem armorum regem legatos 
misisse, exposituros, quae cum regibus Francorum et Anglorum per Seiland, nuntium ejus, 
et Montjoye, regem armorum Francorum regis, acta sint; se Seiland ex Gallia huc re- 
versum aliquamdiu ob parturientem reginam retinuisse, signiflcat. — Ex regia apud Sacram 
Edem salutifere Crucis, pridie nonas Martii. 

Eplstolae regum Scotorum I. 60—61. Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 54—55. 

8. Martii. *9194. Lejde for en svensk Ldsending til yErkebiskop Birger i Lund, udstedt af 

Hovedsmaendene paa Sylvisborg og Lykaa, Tyke Krabb.e og Niels Geddh.e. — liotnaby, 
then mondagh nest effter s. Lucii pape dagh. 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 105—106. 

8. Martii. *9195. Tyke Krabbe oversender Lejdebrev til de i Kalmar forsamlede svenske 

Rigsraader. — llotneby, then mondag nest effter s. Lucii pape dag. 
Handl. ror. Skand Hist. XX. 106—107. 

8. Martu. *9196. Niels Geddhe tilskriver Rigsforstanderen Svanle Nielsson i samme An- 

ledning og foreslaar en Udbytning af Fanger. — Rotneby, mondagen nest effter s. Liuii 

pape dagh. 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 107—108. 

8. Martli. *9197. Jacobls IVtus } rex Scotorum, Johanni, regi Daciae etc, nuntiat, reddidisse 

sibi kalendis Martii Gestach, tabellarium ejus, litteras datas ex arce Noryburgh sexto de- 
cima kalendas Januarii; laudat negotia pacis nuper cum Lubecensihus acta, scribitque, se 
heraldum suum Rothesay ad regern Gallorum misisse, expositurum, quae cum Lubecen- 
sibus acta sint, ne ille rex supervacuo labore ad Lubecenses legatos mittere gravetur. — 
— Ex regia noslra prope Edinburgvm, octavo idu8 Martii. 

Epistolae regum Srotorum 1. 58—59. Guirdner, Letters and pnpers illustrative to the 
reigns of Kichard III. and Henry VII., 11. 232—33. Kong Hans. 1105 *9198. Jacobus IVtus, rex Scotorum, ad Ludovicum, regem Franciae, scribit, se 
heraldum suum Rothesay ad eum misisse, expositurum, quomodo rex Daciae in pacis 
conditionem cum Lubecensibus venisset. — Sine loco et die, 
Epistolae regum Scotorum I. 61—63. 

Artikler med Forslag til Fredsmode og Stilstand mellem Rigerne, med- 

Linkoping, som det svenske Rigsraad sendte til det danske. — Uden Datum. 

(Svensk.) 1507. 
C. 8. Martii. *9199 
givne Degnen Post 
8 Martii. Handl. ror. Skand. Hist. XX. 108—109. *9200. Ratio synodalis ecclesiae s. Johannis Flensburgensis habita per dominum 10. Martii 
rectorem et D. Arnoldum, commissarios venerabilis domini Joachimi de Aleuelde, et Jo- 
hannem Tostede, notarium ejusdem archidiaconi. — Feria quarta post dominicam Oculi. 

Udt. i Moller, Nacbr. von der Kirche zu St. Johannis in Flensburg und deren Pastoribus 

S. 12. 

*9201. Hr. Ake Hansson meddeler Rigsforstanderen Svante Nielsson, at han efter 12. Martn. 
0nske vil opsige Dagen (med den unge Kong Christiern), dog forst, naar det bliver noget 
varmere i Vejret. — Eiak, ipso die s. Gregorii. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 110—11. Rigsforstanderens Svar dateret Calmarna, 
llredagen nest effter Medfaste sendagh (19. Marts), smslds. S. 111 — 12. 5347. En Rettelse i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 676, Anm. 10. 13. Martii. *9202. Sveisske Rigsraader meddele deres Medbrodre, at det ikke var lykkedes 13- Martn. 
at afvaerge en Proviantering af Kalmar Slot fra Sosiden , men at et Tog ind i Bleking var 
lobet meget heldig af; de oversende en Kopi af.en Skrivelse til Danmarks Rigsraad med 
Forslag om Stilstand. — Kalmarna, legerdagen nesth fore dominicam Letare. (Svensk.) 
Handl. rdr. Skand. Hist. XX. 99—101. 

*9203. Biskop Ingemar af Vexio besvarer Svante Nielssons Brev (Nr. *9192) og 16. Martii. 
tiltraeder den Skrivelse til det danske Rigsraad, hvoraf en Kopi er oversendt ham. — 
Kronobergh, feria 3. prox. post dominicam Letare. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 118—20. 
*9204. Svaiste Nielsson beder Biskop Ingemar af Vexio at indfinde sig til Raads- 19. Martn. 
mede efter Helligdagene, da han venter sit Bud tilbage fra Danmark senest 8 Dage efter 
Paaske. — Calmarn/a, feria sexta ante dominicam Passionis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 120-22. 
*9205. Steen Bilde, Landsdommer i Skaane, med flere udstede Brev om et 19. Martii. 
Mede paa Bollerup mellem Fru Anne, Hr. Oluf Stigsens Efterleverske, paa hendes B«rns 
Vegne og Tyge Brade til Tostrup paa hans Hustrus Vegne om Skifte, hvis Udfald blev, 
at Traetten henvistes til retslig Afgjerelse. — Bollervp, Fredagen n. eft. Midfaste Sandag. 
Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 68. 
*9206. Fru Ane Moiritsdatter Gyldenstjernes Beretning om hendes forgjaeves 
Forseg paa at faa Tyge Brahe, der var gift med hendes Steddatter, til at gaa ind paa et 
Skifte. — Uden Datum. 

Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 68—70. Brudst. i Brasch, Gamle Eiere af Bre- 
gentved S. 110. 

*9207. Borgemestre og Raad i LCbeck tilraade Borgemestre og Raad i Riga For- 
sigtighed med Hensyn til de Udliggere , som Kongen af Danmark mulig til Sommer vil 
Regest. Dan. II. Ser 1. 139 Post 
19. Martii. 22. Martii. 1106 Kong Hans. 1507. 

22. Martii. Martio? Martio? 6. Aprilis. 7. Aprilis. 14. Aprilis. 17. Aprilis. 20. Aprilis. 20. Aprilis. 21. Aprilis. udsende for at hindre Tilforsel til Sverig, da de af ham tidligere udsendte Kapere have 
anholdt og borttaget Skibe, hvorpaa intet svensk Gods fandtes. — Am mandage negest na 
Gerdrud virginis. (Plattydsk.) 

Mittheil. aus der Gesch. Liv-, Ehst- u. Kurlands V. 368—69. 

*9208. Proconsules et consules civitatis Lubicensis Henrico, regi Angliae et Franciae, 
gratias maximas agunt pro litteris ejus ab oratoribus regis Scotorum sibi traditis; signi- 
ficant, se ad pacem cum rege Daciae semper propensos esse. — Ex Lubicensi, sine die. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III. and Henry VII., 

II. 233—34. 

*9209. Proconsules et consules civitatis Lubicensis ad Jacobum IVtum ? regem Sco- 
torum, scribunt, se responsum ad legatos, inter se et regem Daniae tractandi causa missos, 
dedisse; item querelas contra regem Daniae proferunt. — Ex Lubicensi, sine die. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III. and Henry VII., 

II. 235-36. 

*9210. Ture Jensson tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson om de for den 
unge Kong Christiern meget nheldige Forhold i Norge; bl. a. agter Knut Knutsson at 
begive sig derfra til Sverig. — Skara. triddie dagh Poskae. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 126—28. 

*9211. Danske Rigsraader, samiede i Lund, besvare det svenske Rigsraads Skrivelse 
(Nr. *9191) og opfordre det til at sende Afbud enten til en ansat Herredag i Nykjobing 
eller til Malmo m. m. — Ex Lundis, feria quarta Pasce. 
Handl. ror. Skand. Hist. XX. 131—35. 

*92l2. Svenske Rigsraader berette Hr. Erick Turesson om Angrebene paa Bleking 
og 01and, om en Kamp i Kalmar Sund med Jens Holgersson og Anders Bilde m. m. — 
Kalmarna, odensdagen nest effter dominicam Quasimodogeniti. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 123—26. 

*9213. Landsdommeren i Skaane, Hr. Sthen Bille, kvitterer Anders Pethersson 
for fuld Mandebod efter »Skoningelagh« for Drab paa en Udlaending udenfor Malmo. — 
Lundh, lord. n. fore dominicam Misericordiae. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 474—75. 

*9214. Johannes rex ad Jacobum IVtum 5 regem Scotorum, scribit de adventu 
oratorum ejus Roberti Forman, ecclesiarum Glasgoensis et Moraviensis decani, et Leonis 
regis armorum, qui de legatione sua apud Lubecenses retulerint; promittit se adversus 
consilia ejus contra Lubecenses arma frivole non arrepturum, nuntiatque, se, instante 
dieta cum Lubicensibus, legatos ejus aliquantulum retenturum, ut praesentes audiant, quid 
in ea actitatum fuerit. — Ex arce Haffncnsi, vicesima mensis Aprilis. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 9 — 10. Gairdner, Letters and papers illustrative lo the 

reigns of Richard III. and Henry VII., II. 243—44. 

*9215. Christiern, ret Arving til Norge, udvalgt Konge til Danmark og Sverig, 
lager Hustru Karin med Born, Tyende og Gods i sin fyrstelige Varetaegt. — Agcrsshus slot, 
tiisdagenn nest fore sancti Jorenns dag. 

Diplomatar. Norveg. III. 751—52. 

*9216. Svante Nielsson tilskriver Hr. Krick Turesson, Hovedsmand paa Viborg, om 
Forholdet til Danmark ogNorge. — Ehesio, odensdagen nest fore s.Marcii ewang. dagh. (Svensk.J 
Handl. riir. Skand. Hist. XX. 129-31. Kong Hans. 1107 1507. 
*9217. Brev fra Dehhisg Gad, Electus til Linkoping, til Svante Sture, Sverigs 22. Aprilis. 
Rigsforstander, hvori han udtaler sig med Ringeagt om de Danskes Foranstaltninger og 
opfordrer Rigsforstanderen til ikke at give tabt. — Kalmar, XXII. die Aprilis. (Svensk.) 
Brudst. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 406, jvfr. S. 671, Anm. 66. 

*9218. Dronning Christine forpligter sig til aarlig at giv« Odense By 3 Mark 26.— 30. 

Aorilis 

hver S. Michaelis Dag for den Have, hun har af Byen. — Feria . . . post Georgii. 
Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. II, 1. S. 108—109. 

*9219. Thingsvidne, at Hr. Atzer Jensson i Pvvgdal, Kannik i Ribe, gjorde Lav- 27. Aprilis. 
haevd paa Vor Frue Domkirkes Gods i Morkeholt og i Gartsleff. — Holmodz herretz tingh, 
then tiisdagh nest effther s. Marci euang. dagh. 

Saml. t. jydsk Hist. og Topogr. VI. 36—37. 

*9220. Arild Jensen, Landsthingsskriver i Skaane, og flere gjore vitterligt, at 8. Maji. 
Fru Anne, Hr. Oluf Stigsens Efterleverske til Bollerup, lyste sig og sine Born ud af Flaed 
og Faellig fra Tygae Bradae og hans Hustru, Fru Magdalenae. — Leverdagen naest for vor 
Herres Opstandelse. 

Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 70—71. 

*9221. Borgemestre og Raad i Stockholm underretter Rigsforstanderen Svante 10- Maji. 
JNielsson om, at syv sterre og mindre fjendtlige Skibe have vaeret der i Skjaerene og ravet 
og plyndret; de ere vel dragne bort, men have truet med at komme igjen, hvorfor man 
gjerne onsker, at han vil komme til Byen. — Stocholm, Gangdaga mandag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 308—309. 
*9222. Jacobus lVtus } rex Scotorum, ad Johannem, regem Daciae etc, scribit, 10- Maji. 
se, quum comperisset, indutias cum Lubeca esse factas, Rothissay heraldum ad regem 
Francorum hac de re misisse, qui pacis promovendae causa Montyoe regem armorum 
Lubecam mittere constituit; huic legato, per Scotiam, turbarum Germanicarum evitandarum 
causa, iter facienti se etiam mandata sua ad Lubicenses dedisse; credere junctis viribus 
sic pacem factum iri; legata Gallico se etiam mandata ad regem commisisse. — Ex palacio 
apud Edinburghum, sexto idus Maji. 

Epistolae regum Scotorum I. 67—68. Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 55—56. 
*9223. Jacobi lVti, regis Scotorum, litterae conductivae Montroye, armorum regi G - 10 - Ma J [ - 
regis Franciae, ad Lubicenses datae. — Sine anno et die. 

Epistolae regum Scotorum I. 66—67. 
*9224. Bength Ericson underretter Heming Gad, Klectus til Linkoping, om nogle 13. Maji. 
flere fjendtlige Skibes Ankomst til Kalmar Sund, hvilke have stadig Kommunikation med 
Slottet, hvad ikke kan forhindres; han onsker, at svenske Skibe maa vise sig i Sundet, 
og forlanger desuden Materialer til Forbedring af Byens Befaestning. — Calmarna, die 
ascencionis Domini. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 309—310. 
*9225. Krigshevedsmanden Larens Torbiornson melder Heming Gad, Electus til 14 Ma J>- 
Linkoping, at alt er roligt i Kalmar; der er kommet to Skibe, som have losset vedSlottet; 
han fortroster sig til, at Erik Turesson og andre gode Mand, efter hans Skrivelse, ville 
komme til Hjaelp med deres Skibe; man har forsogt at forrnaa Nicles Bosson (Grip) til at 
gjore Kalmar Tilfersel fra Oland. — Calmarna, fredagen nest epter var Herres hymmel 
ferd. (Svensk.) 

Groublad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 310—11. 

139* 1108 Kong Hans. 1507. 

17. Maji *9226. Johanms Craen, ordinis sancti Anthony domorum in Temptzyn, Suerinensis, 

et Moerker, Sleswigensis diocesis, praeceptoris generalis litterae, quibus hospitale in 
Frawenborg domibus praedictis a Luca episcopo Warmiensi donatum acceptat. — In arcc 
Hetjlsberg, decima septima die mensis Maji. 

Liscb, Jahrbuch. d. Vereins f. mecklenburgische Geschichte u. Alterthumsk. XXXIII. 27—31. 

18. Maji. *9227. Udkast til Forbund mellem Kong Hans og Grev Eozard af Ostfriesland, 

som lover at hjaelpe Kongen mod Ditmarskerne med 2000 Mand. — Dinxdagen infra 
(octauas) ascensionis Domini. (Plattydsk.) 

Falck, Staatsburg. Mag. VII. 689—91. 

21. et 23. *9228. Instrumentum notariale , quod litterae proscriptionis Maximiliani , regis 

ajl ' Romanorum, contra regnum Sueciae Gcdani in praetorio cxhibitae sunt et in valvis 

ecclesiarum b. Marie virginis et s. Johannis dicti oppidi Gedanensis affixae sunt. — 21. et 

23. Maji. 

Aarsberetn. fra Gehcimearch. IV. 332—333. 

25. Maji. '9229. Henrik Stensson, (Lagmand i Norrflnne?), tilskriver Rigsforstanderens 

Kanslcr Petrus Jacobi bl. a. om at skaffe sig hans Herrcs Stadfaestelse paa Herreds- 

hovdhigdommet Vemo, hvorpaa han havde Hr. Stens Brev, men hvorfra Jens Andersen 

sogte at fortraenge ham; han omtaler denne sidstes Forraederi for 5 Aar siden, da han 

paa Aabo Slot stod i Slotsloven med Mons Frille. — Potjko, tredie dag Pinsdage, uden 

Aar. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 312-14. 

27. Maji. *9230. Erick Turesson (Bjelke), Ridder, tilskriver Biskop Johannes Olavi i Aabo, at 

han har Efterretning om, at 2 af Kongens Skibe ligge under Narige og have taget 12 Skibe 
fra Ulsby, Nyland o. a. St. ; han har derfor strax udrustet sine 2 Skibe og opfordret 
andre Lensmaend samt Borgerne i Aabo til at gjore det samme og bestemt Saudhaffn til Sam- 
lingsstcd; herhen beder han ogsaa Bispen at sende sit Skib, for at de samlede kunne 
gaa imod Fjendcn. — Ex Viborg, fferia quinta inffra octauas Pcutecostes. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl till Finlands Hafder VII. 75—77. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 

Medeltidshist 1. 314—16. 

30. Maji *9231. Kong Hans udsteder Lejdebrev for Liibeckeme og deres Forbundne til et 

Mode i Nykjebing paa Falster. — Sonntag Trinitatis. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u Alterthumsk. I. 148. 

2. Junii. '9232. Hemming Gad, Electus til Linkoping, fortaeller Fru Mette Iversdatter, Svantc 

Sturcs, at Rygtct siger, at iErkebispen vil bansaette ham for Kong Haus' og hans Kardinals 
Skyld, og tilfojer cn Truscl i den Anledning. — (2. Juni). 

lirudst. paa Uansk I Allen, De tre nord. Rigcrs Hist. I. 406, jvfr. S. 671, Anm. 66. 

13. lunii. *9233. Procoinsiji.es ct consiiles civitatis Lubecensis Jacobo, rcgi Scotorum, gratias 

agunt pro littcris ejus a Montjoya Francorum regis armorum rcgi traditis; scribunt, se 
responsum ad regem Francorum datum inclusum ci misisse. - Ex Lubica, idibus Junii. 
Gairdner, Letters and papers illustiative to the reigns of Richard III. and Henry VII. 
II. 247-48. 
17. Junii . 5350. Falck, Staatsbiirg. Mag. VII. 691-92. 

24. Junii. M .L > 34. Rigsforstandercn Svante Niei.sson bcdcr M. Johannes Olaui, Elcclus i 

Aalio, at sende saa mcgct Folk han kan ovcr til Sverig, idet han haabcr, at Erik Turcsson Kong Hans. 1109 1507. 
og Tdnne Eriksson kunnc forsvare Landet mod Rigets Fjender, om de skulle vise sig 24. Junii. 
paa denne Kant. — Stocholm, pa sancti Johannis baptiste dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 320—21. 

*9235. Deductio legatorum regis Daniae Neocopiam missorum adversus legatos Ante 
Lubecenses (de obligatione regis ad restituendum et reassignandum Lubecensibus certas 
naves vel illarum valorem et mercium). — Sine loco et die. 
Udt. i Nye Danske Magazin III. 201—202. 

5351. Tilfej: Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1068—1069. Om Willebrands Udgave, jvfr. 7. Julii. 
Alleu, De tre nord. Rigers Hist. I. 669. Tydsk Udtog af det af Lubeck udstedte Brev i 
Zeitschrift d. Vereins f liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 153. 

5352 se *9175. m Juiii 

*9236. Kong Haiss' Brev, at Rigsraadet har bevilget ham en almindelig Hjadp og 10 - Julu - 
Landeskat, bl. a. til at indlose den af Kong Christieru pantsatte Told ved Helsingor. — 
Worl slott Nykioping, s. Kanuti regis ac martiris dag. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 155—56. 
*9237. Liste over hvem der oppebaerer den udskrevne Landehiaelp. — Uden Datum. 10. Juii» 

Uanske Magazin 4. Raekke II. 156—57. 
*9238. Johannes rex Andreae Forman, episcopo Moraviensi, ob diligentiam sibi ex 18. Julii 
relatione Roberti Forman germani aliorumque cognitam, qua negotia sua apud regem 
Scotorum procuraverat, maximas egit gratias. — Ex arce Haffnensi, die solis decima oclava 

mensis Julii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 15—16. 

*9239. Johannes rex ad Jacobum IVtum^ regem Scotorum, scribit de dieta cum 20 Julii. 
Lubecensibus et civitatibus aliis Hanseaticis habita et de pace cum hisce facta; deinde 
legatos ejus ob diligentiam in hoc negotio adhibitam commendat et item nobilem juvenem 
Danicum, qui servitio ejus abscribi cupiat. — Ex arce Haffnensi, XX. mensis Julii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 10 — 12. 
"9240. Johannes rex ad regem Franciae (Ludovicum Xllum) litteras dat de pace 20. Juiu. 
cum Lubecensibus facta, addita commendatione pro Montzoie , legato ejus, ob (idem et 
prudentiam singularem in hoc negotio adhibitam. — Ex arce Haffnensi, XX. mensis Julii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 12. 
*9241. Johannes rex regem Scotorum (Jacobum IVtum), ut Montzoie, regem 20. Julii. 
armorum regis Francorum, qui singulari peritia et probitate legationem suam ad senatum 
Lubecenscm exsolverat, nunc ad eum revertentem benevolentia regia amplectatur, orat. — 
Ex arce Haffnensi, XX. mensis Julii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 12. 

*9242. Litterae credentiales Johanms, regis Danorum, Tichori (Tychoni) Vincentii, 20. Juiu. 
secretario suo, ad Jacobum, regem Scotorum, datae. — Ex arce nostra Haffnensi^ vicesima 

mensis Julii. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III. and Henry VII., 
II. 248-49. 

*9243. Johannis regis ad Margaritam, reginam Scotiae , litteras datae, per quas 20. Julii. 
gratitudinem suam ob auxilium apud regem consortem adhibitum et amorem suum fra- 
ternalem testatur. — (Ex arce Haffnensi, XX. mensis Julii.) 
Aarsbcretn. fra Geheimearch. I. 13. 1110 Kono Hans. 1507. 
20. Juui - *9244. Johannis regis ad Carolum ducem Burgundiae pro Montzoie rege armorum 

regis Francorum litterae datae credentiales, per quas eum etiam ad frequentiorem missionem 

litterarum adhortatur. — Ex arce Haffnensi, XX. mensis Julii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 13 — 14. 

20. Julii. *9245. Johannes rex Annae, reginae Franciae, ob caritatem ejus in se, qua, ex 

relatione armorum regis Montzoie, res suas apud regem Francorum consortem adjuvasset, 
gratias agit. — Ex arce Haffnensi, XX. mensis Julii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 14. 

20. Julii. *9246. Johannes rex ad Robertum (Blacader), archiepiscopum Glasgoensem, scribit, 

se ex relatione Roberti Forman nepotis ejus comperisse, qua diligentia negotiis suis apud 
regem Scotorum affuisset, quare ei magnas agit gratias; signiflcat, se hunc nepotem ejus 
regi commendasse; denique petit , ut regem ab itinere Hierosolymitano, quod in animo 
habet, abstineat. — Ex arce Haffnensi, die martis vicesima mensis Julii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 14—15. 

21. Julii. *9247. Erich Turesson giver det svenske Rigsraad en vidtlflftig Beretning om 

Stillingen i Finland, de Danskes Angreb, Forholdet til Reval, Hollaenderne osv. — Ex 
castro Viborgensi, in profesto s. Marie Magdalene. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 157—66. 

21- Julii. *9248. Erich Turessons Skrivelse til Rigsforstanderen Svante Nielsson af lignende 

Indhold. — Ex castro Viborgensi, in profesto s. Marie Magdalene. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 166-73. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 

I. 321-25. 

22. Julii. *9249. Elizabeht, Christierni regis filia, Jacobo, regi Scotorum, gratias maximas 

agit pro benignitate regis contra filium suum Christiernum. — Ex Haffnia, die beatae 
Mariae Magdalenae. 

Gairdner, Letters and papers illustralive to the leigns of Richard III. and Henry VII., 

II. 245. 

25. Julii. *9250. Christiern, udvalgt Konge, besvarer Hr. Aage Hansens Brev om noget 

Gods, tilherende Ledese Borgere, som er taget paa et Skib fra Bostock under Norges 
Kyst, og lover paa Grund af det fastc og gode Bygtc, som Otte Bud giver ham, at haus 
Bud maa rejse lige saa frit og sikkert i hans Lande, »som han ride ligelang veg wti 
Opsalae domkyrkiae«. — Pa vort slot Agershus, sancti Jacobi apostoli dag. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 333—34. 

26. Julii. '9251. Knuth Eskii.sson (Baner), Ridder, tilskrivcr Rigsforstanderen Svante Nielsson, 

at der med noglc Skibe fra Aaland var kommet Underretning om, at Fjcnden havde brand- 
skattet Aaland og bortfort Stcn Turesson, og at Kongens Skibe vare kaldte tilbage til 
Kjebenhavn, da han forberedede et Angreb paa Kalmar; han raader til at istandsaetle 
Kastelholm. — Stocholms sloth, daghen epter sancti Jacobss dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 326-27. 

27. juiii. "9252. Josep Federsson og fire andre melde Rigsforstanderen Svante Nielsson 

de Danskes Frcmfaerd i Finland, hvor de have braendt Kastelholms Slot m. m., og bede om 
Undsaetning. — Abo slot, tisdagen nest effter s. Jacobs dag. (Svensk.) 

Bandl. ror. Skand Hist. XX. 137—38. 


Kong Hans. 1111 1507. 
*9253. Hr. Ach.e Hansson meddeler Rigsforstanderen Svante Nielsson, at de 29. Julii. 
Lybske siges at ville drage til Stockholm for at maegle mellem Rigerne, medens Beret- 
ningen om, at Kong Hans skal have sendt Folk over Sundet, ikke synes sand. — Etag, 
ipsa octaua assumpcionis Marie. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 144—46. 

'9254. Borgemestre og Raadm.end i Flensborg forsvare sig for Hertug Frederik 31. Juiii. 
af Gottorp i Anledning af Hans Andersons Klage over, at de have vaegret ham Retten i 
hans Sag med Fru Elsebe, Vedder Heinsons Enke, og hjulpet hende til at skjule sine 
Penge og Ejendele, som han havde Ret til at gjere Indfersel i for Gjaeld. — Ame auende 
Petri ad vincula. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatahum Flensborgense l\, 32—35. 

*9255. Ture Jensson meddeler Svante Sture, at Kong Christiern skal annamme 1. Augusti. 

hele Norge og at Otte Rud skal miste Bahus til Mikkels Dag. — Falem, s. Petri vincula. 

(Svensk.) 
Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 674, Anm. 98. 

*9256. Bengt Knudsson underretter Svante Sture om, at Hr. Haendrick Krommaedikae 3. Augusti. 
er kommet til Halmstad med 300 Mand og agter sig til Vesbo; han har begjaeret Skat af 
Almuen og seger at vinde den for Kong Hans ved dennes Breve. — Vesbo, tissdagen far 
s. Laressa dagh. (Svensk.) 

Brudst. i Danske Magazin 3. R<ekke II. 145—46. 

*9257. Mekil Ericsson, (Slotsfoged paa Stockholm), melder Rigsforstanderen 7. Augusti. 
Svante Nielsson, at han efter Fjendens Overfald paa Aaland, hvorom Overbringeren af 
Brevet skal give ham naermere Lnderretning , har efter Baadfersel med iErkebispen og 
flere af Rigets Raad sendt Sven Myre med nogle Karle til Aaland og skrevet til Herrerne 
i Finland om at sende Hjaelp derhen. — Slocholm, legerdaghen fore Laurencii. (Svensk.) 
Grdnblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 327—29. 

*9258. Heming Gad, Electus til LinkOping, skriver til Rigsfprstanderen Svante 11 Augusti. 

Nielsson om Ulykken paa Aaland , samt om det vedvarende Rygte om Kong Hans' Planer 

mod Kalmar; han beder Rigsforstanderen at ile, da Besaetningen paa Slottet skal have 

erklaeret at ville overgive sig til ham personlig, men ikke til andre; imidlertid har han 

truffet Foranstaltninger mod Kongen. — Calmarna, dagen nest epter sancti Laurentii dag. 

(Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finland* Medeltidshist. I. 332—33. 

*9259. Niels Bosson, Ridder, Hevedsmand paa Borgholm, meddeler Kong Hans, 13. Augusti. 
at Hemming Gad for 8 Dage siden kom til Kalmar med 8 eller 900 Bender, med hvilke 
han \ilde storme Slottet, men at Benderne hverken vilde eller turde og droge strax hjem 
igjen. — Borcholm, feria sexta ante assumpt. Marie. 

Udt. i Allen, De tre nord. Rlgers Hist. I. 670, Anm. 61. 

*9260. Biskop Vincentius af Skara samt Bidderne Ture Jensson og Ake Hansson 16. Augusti. 
meddele Rigsforstanderen Svante Nielsson, at de ikke strax kunne drage Kalmar til Und- 
saetning , da Peder Lycke har opsagt Dagen og den unge Konge vil gjnre det samme, 
medens Krumedike er ved Hallands Graense; de agte selv at gjere et Modangreb. — Ex 
Scaris, in crastino Assumpcionis. (Svensk.) 

Handl. ror Skand. Hist. XX. 141—42. 1112 Kong Hans. 1507. 

23. Augusti. C.23Augusti. C.23Augusti. 27. Augusti. 29. Augusti. 29. Augusti. 31. Augusti. 31. Augusti. 2. Septbr. *9261. Svante Nielsson besvarer Josep Pederssons og fleres Skrivelse (Nr. *9252), 

han har skikket Sven Myre ud for at tilbageerobre Slottet paa Aaland (Kasteiholm) ; et 

Forsog af de Danske paa at undsaette Kalmar Slot er mislykket. — Kalmarna, s. Bartho- 

lomei apost. afften. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 138—40. 

*9262. Rigsforstanderen Svante Nielsson tilskriver Indbyggerne paa Aaland, at 
han i Vadstena, da han agtede sig til Kalmar mod Rigets hadske Fjende Kong Hans, 
erfarede Overfaldet paa Aaland; han beklager dette hejligen og sender dem til Forsvar 
Sven Myre med et Antal Folk, og befaler dem at vaere ham horige og lydige; naar han 
kommer til Stockholm, skal han sende flere Folk. — Uden Datum. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Fjnlands Medeltidshist. 1. 330—32. 

*9263. Rigsforstanderen Svante Nielsson tilskriver |de i Slotsloven i Stockholm 
tiiforordnede?), at han har erfaret, at Kastelholm er afbraendt og Sten Turesson bortfort; 
han meddeler, at han har rejst Almuen i Smaaland, Viirend og More og truffet For- 
beredelser til at tage mod Kong Hans paa hans forventede Tog mod Kalmar; Ake 
Hansson har tilskrevet ham, at Kong Hans siges at ruste sig mod Stockholm; han beder 
dem derfor ogsaa paa deres Side at vaere beredte. — Uden Datum. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 329—30. 

*9264. Svante Nielsson besvarer Hr. Erick Turessons Skrivelse (Nr. *9248); »de 
i Bleking« har gjort ham en Gjaerd (Skat), hvoraf han slutter, at Kongen ikke er ved Magt 
osv. — Kalmarnie, feria sexta prox. post festum s. Bartolomei apost. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 173—79. 

*9265. Hr. Ache Hansson meddeler Rigsforstanderen Svante Nielsson en modtaget 
Efterretning om Kong Hans' paataenkte Tog til Kalmar, hvortil Skotland og andre skal 
have lovet ham Hjaelp. — Etagh, ipso die decollacionis Johannis bapt. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 147—49. 

*9266. Ture Jensson tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson om Forholdet 
ved den hallandske og norske Graendse, hvor Dagen dels er opsagt, dels ventes at blive 
det. — Falem, s. Johannis dag decollacionis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 151-54. 

*9267. Kong Hans befaler Hr. Henrick Krummedige, Embedsmand paa Holbaek, 

at lade Lass Pedherss^n — hvem han siges at ville have ind paa sit Gods — vaere 

»vdellt oc vplatzet« og tillade ham at blive boende i Holbaek, hvor han er fodt og har 

Hus og Jord. — Paa wort slolt Kiepnehaffn, tyssdagen nest eftter sancti Johannis baptisle 

decollationis dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 145. 

*9268. Brev fra en Un.evnt til Biskop Ingemar af Vexio om et paataenkt Angreh 

af Jachim Trolle paa Bergquara samt om Kong Hans, der kun skal have en 18 Skibe i 

alt. — lllengstorp, 2. kal. Septembris. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 187-88, smlgn. S. 184. 

*9269. Biskop Ingemak af Vexio sender Bigsforstanderen Svante Nielsson for- 

skjellige Efterretninger fra Danmark og Norge om Kong Ilans, som endnu er paa Vor- 

dingborg hos Fru yEdlo, osv. , samt en Indberetning fra en Unaevnt (Nr. *9268). — 

Kronobergh, feria quinta prox. ante f. natuitatis Marie virg. glor. (Svensk.) 

Handl. ror. Skaud. Hist. XX. 183—86. 


Kong Hans. 1113 1507. 
*9270. Det svenske Rigsraad meddeler Svante Nielsson, at det har ansat et Rigs- 2. Septbr. 
mode til Birgitte (7. Octobr.) i Stockholm for at forhandle om Liibeckernes Maeglingstilbud, 
og beder ham indtraengende al indfinde sig dertil. — Dceffwentzosundh , feria V. ante 
nativitatis iMarie virg. (Svensk.) 

HaDdl. ror. Skand. Hist. XX. 193—96. 

*9271. Det svenske Rigsraad foreslaar Rigsforstanderen Svante Nielsson en 3. Septbr 
faelles Forhandling med Hr. Niels Bosson og haevder Nodvendigheden af, at han og Dr. 
Hemming indfinde sig til det berammede Mode, selv om Kalmar Slot ikke overgiver sig 
inden den Tid. — Dceffwensoosundh, die 3. mensis Septembris. (Svensk.) 

Bandi. ror. Skand. Hist. XX. 191-93. 

*9272. Det svenske Rigsraad opfordrer Hr. Niels Boson paa Borgholm til at ind- 3. Septbr 
finde sig paa det til S. Birgitte Dag berammede Mode i Stockholm for at underhandle 
med Hansestaedernes Sendebud, og tilsender ham Lejdebrev. — Ex Deffwenssooswndh, 
tercia die Septembris. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Gebeimearch. IV. 334—35. 

*9273. vErkebiskop J.acob af Lpsala opfordrer Svante Nielsson til at komme til 3. Septbr. 
Mode med Rigsraadet og imens betro Forsvaret for Kalmar til gode tro Maend. — Ex 
Deivenlzoosund, feria sexta ante nativitatis Marie virg. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 224—26. 

*9274. Svante Nielsson meddeler Stockholms Indbyggere, hvilke Anstalter. der 4 Septbr. 

ere gjorte ved Kalmar for at modstaa det forventede Angreb af Kong Hans, og imodegaar 

et udspredt Rygte om dennes Sejr. — Kalmarna, logerdagen nest for war Ffru dag nati- 

vitatis. ,'Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 179—82. 

*9275. Svante Nielsson besvarer Biskop Vincentius og fleres Brev (Nr. *9260) og 4. Septbr. 

onsker dem Lykke til det paataenkte Angreb paa de Danske. — Ex opido Calmarnensi, 
sabbato prox. post Egidii. (Svensk.) 

Handl. ror. SkaDd. Hist. XX. 142-44. 

*9276. Svante Nielsson meddeler iErkebiskop Jacob af Upsala, at Kongen har 4. Septbr. 

hele sin Magt i Soen for at undsaette Kalmar Slot. — Ex opido Calmarnensi, sabbato post 

Egidii. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 156-57. 

*9277. Svante Nielsson besvarer Hr. Ache Hanssons Brev (Nr. *9253) og med- 4. Septbr. 
deler, at Kong Uans agter med al sin Magt at undsaette Kalmar Slot fra Sosiden. — Ex 
opido Kalmarnensi, sabbato prox. post Egidii. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 146-47. 

*9278. Den fangne Ridder Sten Turesson tilskriver Rigsforslanderen Svanle Nielsson 5. Septbr. 
med Kong Hans' Tilladelse angaaende Fangernes Udvexling. — Kiupnehaffn slott, sondagen 
nest efftir sancti Egidii abbatis dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 334—35. 

*9279. Svante Nielsson besvarer Hr. Ake Hanssons Brev (Nr. *9265) og omtaler 6. Septbr. 
Vanskeligheden ved at faa et Herremode i Stand, da de Danske true paa saa mange 
Punkter. — Calmamia, feria 2. ante nativitatis Marie. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 149—51. 
Regest. Dan. II. Ser. I. 140 1114 Kong Hans. 1507. 
7. Septbr. *9280. Svante Nielsson meddeler Hr. Ture Jensson, at han under de (ruende 

Forhold fra Danmark ikke kan ansaette Tiden for nogen Uerredag. — Kalmarna, tiisdagen 
nest for Warffru dag nativitatis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 154—56. 

7. Septbr. "9281. Christiern, Arving til Norge, udvalgt Konge til Danmark og Sverig, stad- 

faBSter Privilegierne for de tyske Skomagere i Bergen. — Kongsgaarden i Bergen, (7. Septbr.). 
Udt. i Norske Magasin I. 576. 

8. Septbr. *9282. Slotsfogden Mekil Erickssoin tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson 

bl. a. , at nogle fra Kjebenhavn undslupne Karle havde bcrettet, at Kong Hans endnu 
hverken havde Skibe eller Folk samlede der, og at man aengstedes der for, at de Svenske 
skulde gjore Indfald i Skaane; desuden skriver han om Sven Myres Sendelse til Aaland, 
hvor allerede Diderik Hansson med noget Folk fra Finland havde besat Slottet. — Slocholm, 
oppaa Vorfrue dag natiuitatis. (Svensk.j 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 336-37. 

9. Septbr. *9283. Svante Nielsson besvarer Biskop Ingemars Brev (Nr. *9269) og udtaler 

som sit Haab, at Belejringen (af Kalmar Slot) snart vil vaere til Ende. — Ex opido Ca/mar- 
nensi, feria quinta inffra octavas nativitatis Marie virg. glor. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 188—89. 

9. Septbr. *9284. Svante Nielsson advarer velbyrdig Svend Gostaff paa Berqvarahus mod 

et forraedersk Anslag af Jachim Trolle. — Kalmarna, dagen nest effter Varffru dagh 

nativitatis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 189—90. 

10. Septbr. *9285. Werner, Kannik i Linkoping, underretter Rigsforstanderen Svante Nielson 

om, at han, skjont Rigets Fjender oppassede ham, lykkelig ankom til Stockholm fra sin 

Sendelse til Polen, og at han paa iErkebispens Opfordring begav sig til Herremedet i 

Doffuenso, hvor Herrerne bade ham om at overbringe et Brev fra dem til Niels Bosson 

paa Borgholm; han udbeder sig hertil Rigsforstanderens Samtykke. — Nycopie, X. die 

Septembris. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 338—40. 

13. Septbr. *9286. Christiern, Arving til Norge, ndvalgt Konge til Danmark og Sverig, stad- 

faester og udvider de Privilegier, som forhen ere tilstaaede Amsterdam. — Paa vor gord 
wti liergen, helliae Korss afften exaltacionis. 

Olplomatar. Norveg. VI. 679 — 80. Paa Hollandsk i Hand-Vesten , Privilegien &c. der 

Stad Amstelredam S. 87. 

18. Septbr. *9287. Jacobus IVtus, rex Scotorum , ad Johannem, regem Daciae etc, scribit, 

se recepisse litteras ejus decano Glasguensi, Montjoy regi armorum et decano Hafnensi 
datas; se de imperatore Russiae ad papam et ad regem et pares Galliae scripsisse, item 
ad reginam Franciae de affinitate intentata, quod negotium Montjoy desuper commisit; 
deinde gratias ob equos quatuor missos agit. — Ex Edinburgo, decimooctavo Septombris. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 56 — 57. 

Ci8.Septbr. *9288. Jacoris IVtu8 5 rex Scotorum, ad Julium llum papam de foedere inter regem 

Danorum et imperatorem Russiae scribit; significat, regem Daniae imperatorem Russiae ad 
disciplinam Romanae ecclesia?, revocare posse spcrare. — Ex palatio noslro, sine die. 
Epistolae regum Scolornm I. 85—86. Kong Hans. 1115 f 1507. 

*9289. Svante Nielsson besvarer det svenske Rigsraads to Skrivelser iNr. *9270 20. Septbr. 
og *9271); han kan ikke forlade Kalmar, saa laenge Fjenden ligger i Sundet udenfor. — 
Ex opido Kalmarnensi, in vigilia s. Mattei ap. et ewang. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 196—200. 

5357. Paa Dansk (Original) 1 Diplomatar. Norveg. VII. 512—13. Udt. i Tidsskr. Nor 111, 3. 24. Septbr. 
S. 77. 

*9290. Svante Nielsson beretter »dem, der nu ere forsamlede i Vesteraas«, om Septbr. 
Kong Hans' Skibe, som ikke vovede at undsaette Kalmar, men sejlede tilbage mod Solvits- 
borg. — Uden Datum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 182—83. 

*929l. Slotsfogden Joseph Pedersson tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson, 3. Octobr. 
at nogle indbragte danske Fanger havde berettet om Mester Davids Reise fra Visby med 
Jens Holgersen til Reval, hvorfra han var rejst videre til Narva, om den Undsaetning, Jens 
Holgersen havde bragt Kalmar Slot, og at Kongen ingen Hjaelp havde faaet fra Tyskland; 
tillige skriver han om den Undsaetning, der var sendt til Aaland. — Abo slot, sonedagen 
nest effter sancte Michils dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 342—43. 

*9292. Niels Stygge, Biskop i Borglum, m. fl. vidne om, hvorledes Fru Anne 5. Octobr. 
iMovridsdatter aeskede Mads Bygoms Regnskab og hvorledes denne tilstod sin Brode og 
blev benaadet. — (5. Oktbr.) 

Udt. og Brudst. i Danske Magazin 3. Raekke III. 263—64. 

*9293. Ture Jensson ensker Svante Nielsson Sejr over Rigets Fjender, der daglig 10. Octbr. 
kaempe med ham til Lands og Vands, og beretter om Forberedelserne til Herremedet i 
Stockholm. — Falem, sendagen nest fbr Galixti. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX 226—28. 
*9294. Tyche Vincent ad Jacobum IVtum, regem Scotorum, scribit, se coram 11. Octbr. 
rege Angliae querelas regis Daniae contra quosdam Anglicos, qui in Islandiam navigassent 
ibique certa bona, quae in sacrario reposita essent, violenter de sacra aede rapuissent; 
nuntiat, se in Franciam abiturum esse. — Ex Lundonia, XI. die mensis Octobris. 

Gairdner, Letters and papers illustrative to the reigns of Richard III. and Henry VII., 
II. 249-51. 
*9295. Svante Nielsson beretter det svenske Rigsraad om et mislykket Angreb 27 Octobr. 
af de Danske paa Kalmar og om Otte Ruths Optraeden paa Oland; han er herved for- 
hindret fra at komme til det berammede Mode i Stockholm, men oversender nogle Artikler 
til Overvejelse. — Calmarnia, in vigilia apost. Symonis et Jude. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 200—205. 
*9296. Artikler, tilsendte det svenske Rigsraad fra Svante Nielsson, angaaende 27. Octobr. 
Forligsforhandlingerne med de lybske Maeglere m. m. — Uden Datum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 205—208. 

"9297. Skraa for Hekerne i LtiBErK, hvori gives Bestemmelser angaacnde deres 30. Octobr. 
Rejser til Danmark eller Femern til Indkjeb af Torsk samt angaaende Salget af skaanske, 
beltske og meenske Sild. — Ann sonnavende negest na Simonis et Jude der hilgen 
apostell. (Plattydsk.) 

Wehrmann, Die alteren Lubeckischen Zunftrollen S. 235 — 40. 

140» 1116 Kong Hans. 1507. # 

Octobri. *9298. Fogden Dirik Hansson tilskriver Fru Mlirta Ivarsdatter, at Klagemaalene 

fra Aaland alene skrive sig fra to Sogne, som havde naegtet at give Skat til andre enrl 

Kong Ilans, som de kalde deres Herre og Konge, eller hans Folk; han havde derfor la^t 

2 Karle hos hverBonde; desuden klager han over Sven Myre m. m. - Uden Datum. (Svensk.) 

Grdnblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. i. 344—45. 

4. Novbr. *9299. Kong Hans raeddeler Biskop N. N., at han vil sende Undsaetning til Kalmar 

til Foraaret, og beder ham derfor gjere et Skib med Vaergende rede. — In caslro Haffnensi, 
feria quinta infra octavas omnium Sanctorum. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 285—86. — Liste over det hertil udskrevne Folk, 

smstds. S. 285. 

4. Novbr. *9300. Kong Hans tilskriver Indbyggerne i Skaane, at han den kommende Vinter 

vil vaere til Stede hos dem med sine Krigsfolk for at afvaerge Svenskemes Angreb, og at 
Bigsraadet derfor har bevilget en Gjengjaerd, som skal oppebaeres af M. Hermenn, Byfoged 
i Landskrone. — Kiepnehaffn, torssdagen nest efftir alle Helgenae dag. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 284. — Liste over, hvorledes Gjengjaerden skal oppebseres, 

smstds. S. 283—84. 

*9301. Liste over det Folk, som skal vaere i Skaane til Hest i Vinteren 1508, og 
over dem, som skulle felge Kongen selv og vaere paa Helsingborg Hellig Tre Kongers Aften. 
— Uden Daturn. 

Danske Magazin 4. Rsekke II. 281-82. 

5. Novbr. *9302. Erick Tiresson, Hovedsmand paa Viborg, tilskriver sin Tjener Jacob 

Bbffuere bl. a., at han har Underretning om, at Mester David har afsendt en Skude med 

Ammunition og Skyts fra Kong Hans til Storfyrsten i Moskou, og beder ham at anmelde 

dette for Komturen i Beval. — Viborg , fferia sexta inffra octauas omnium Sanctorum. 

(Sveusk.i 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 346-47. Post 
4. Novbr. 12. Novbr. *9303. Sverigs Bigsraad besvarer Bigsforstandereu Svante Nielssons Brev (Nr. *9295); 

det opfordrer ham atter til at modes med det for at lorhandle om Forliget med Danmark. 
— Ex Holmis, in crastino Martini. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Ilist. XX. 215—17. 

12. Novbr *9304. Sverigs Bigsraads Svar paa de Artikler, som Svante Nielsson bavde over- 

sendt det (Nr. *9296). — Uden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 208—10. 

12. Novbr. *9305. Sverigs Bigsraads Betaenkning angaaeude, bvorledes Krigen med Danmark 

kan bringes til Eude. — Uden Dag. (Svensk.) 

Ilandl. ror. Skand. Hist. XX. 210-15. 

12. Novbr. "9306. Sverigs Bigsraad meddeler Svante Nielsson, at det har bedt vErkebispen 

al henvcnde sig til Kong Hans om Lejde for Undcrhandlero, og opfordrer Bigsforstanderen 

til at tilskrive Kongen med sarnme Anmodning. — Ex Hohnis, in crastino s. Martini episc. 

(Svensk.) 
Ilandl. ror. Skand. Ilist. XX. 217—19. Kong Hans. 1117 1507. 
*9307. Kong Hans gjenkalder alle de Privilegier og Stadfaestelser paa Skraaer, 21. Novbr. 
som SkOmagerne have faaet, og gjer Skomageriet til en fri Haandtering, alt til Straf 
fordi Skomagerne ikke have fulgt de kongelige Formaninger om en redelig Pris paa deres 
Arbejde. — Nykioping, wor Frwe dag presentacionis. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 157. Brevet til Ribe i Adler, Efterretn ang. Ribe X. 
13-14. 

5361. Thorhallesen, den Isl Lov, Jons Bogen S. 403—404, med det urigtige Aar 1541. 24. Novbr. 

'9308. Erik Turessons Betaenkning, indgivet til det svenske Rigsraad, angaaende Novbr. 
den lybske Maegling mellem Rigerne, m. m. — Uden Datum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 219—24. 

*9309. Svante Nielsson tilskriver Fru Anne (Hr. Sten Turessons) angaaende 17. Decbr. 
hendes 0nske om at maatte beholde Mandens Forlening; heri omtales Slottet Kastelholm, 
som brauidt, skindet og nedslaget er af Rigets Fjender. — Vesteraas, fredagen nest fore 
s. Tomiss dagh. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 229—31. 

5366. Aarsberetn fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 21—22. 20. Decbr. 

*9310. Spiellerup Sognevidne, aesket af Jens Persson, Foged paa Vemmetofte, at 26. Decbr. 
der ikke var skiftet Oldensvin mellem Vemmetofte og Hiextrop. — Spielleropz kergor, 
s. Staffenss dag 1508. 

Brasch, Vemmetoftes Hist. I 235—36 

*9311. Hertug Frederik tilstaar at have kjebt af Forstanderne for »vnser Leuen 28. Decbr. 
Frawen Vicarie tho Rosenkrantz« i Frue Kirke i Husum et Hus sammesteds, som Vilhelm 
Straake havde skjaenket til Vikariet, og for Kjobesummen at have anvist en aarlig Rente 
af forskjellige Huse i Byen. — Gotlorff, am dage Innocentium. (Plattydsk.) 

Beccau, Gesch. Husums S. 267. Krafft, Zweyfaches Jubel-Gedachtnis S. 586. 

*9312. Kong Hans forbyder alle at rejse Delemaal paa Tyge Brade eller bans 
Gods, saa laenge han i Kongens og Rigets Tjeneste maa vaere til Stede i Skaane »for 
den Lejligheds Skyld, som er imellem os og vort Rige Sverig«. — Kjebenhavns Slot. 
Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 67—68. 

*9313. Testamente, oprettet af en Mand i Middelfart. - Fferia 3. valde mane (sic). 
Ny kirkehist. Samlinger VI. 755—56 

*9314. Mageskifte af nogle Grunde i Naestved By imellem S. Peders Kloster og 
Sortebredrene dersteds. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 372 og i Programma scholae Herloviana; 1790 
S. 196. 

*9315. Regnskab over de i Rendsborg indbetalte Restancer af den kongelige 
Landskat og andre Statsafgifter for 1506. — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 30—32. 

*9316. Costnitzer Rigs-Anslag til Romertoget. Imellem de ansatte findes: Kougen 
af Danmark paa Landskabet Holstens Vegne. 

Lunig, Teutsches Reichs-Archiv. Pars gener. II. 323 28. 1118 Kong Hans. 1507. 1507? 

*9317. Nyei.s Skrikvere, Otte Ruds Foged paa Bahus, tilskriver Fru Anne , Hr. Henrygh Krummedyges Hustru, at en Mand, som havde slaaet en Karl ihje 
hendes, men Ottlie Rudts Tjener. — Uden Datum. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 146 — 4S. ikke var 1508. 1508. 

3- Januar *9318. Johannes rex ad Julium llum papam de fratribus ordinis minorum in mona- 

sterio oppidi Kolding, vitam inhonestam gerentibus, per vicarium generalem in observan- 
tiam reducendis scribit. — Ex arce Haffnensi, 3. Januarii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 35—36. 7. Januar. 5369. Diplomatar. Norveg. III. 752—55. Brudst. og Udt. i Paludan-Muller, De ferste Konger 
af den oldenborgske Slaegt S. 248—49. Udt. i Lange, Norsk Tidsskrift I. 284—85. 9. Januar. *9319. Biskop Matthias af Strengniis beder Hr. Svante Nielsson at forhindre, at 

hans (Bispens) Folk komme i Beroring med Hr. Dr. Hemming eller staa under denne, 
paa Grund af hans Bansaettelse. — Strengnes, dominica infra octav. Epiphaniae. (Svensk.) 
Urudstykk. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 405 og 671, Anm. 65. 

10. Januar. *9320. Johannes rex ad regem Angliae scribit de injuriis subditis suis in terra 

Islandiae a subditis ejus illatis; item de recusatione horum solutionis jurum solitorum 
regalium in dicta terra; denique de debito mercatoris cujusdam, subjecti dominio ejus, 
non soluto; hisce de rebus Johannem Gotskalck, harum litterarum latorem, relationem 
facturum. — Ex arce Helsingborgh, X. Januarii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 17. 

10. Januar. *9321. Johannes rex in litteris ad Jacobum IVtum regem Scotiae datis scribit, 

Lubicenses eorumque complices de Hansa in tractatu nuper in castro Nykopingh inito 
pollicitos esse, se acturos, ut apud ceteras civitates de Hansa et praecipue Dautzick, 
Rewell ct Biige hic tractatus observetur; se autem spe esse frustratum; etiam apud Sun- 
denses naves Suecorum amice esse receptas; quare ad contumeliam propulsandam ab eo 
petit, ut duas naves sibi auxilio infra pascha mittat, aut unam vel duas naves sibi cmat. 
— Ex arce Helsingborgh, decima die Januarii. 

» 

Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 17—18. II. Januar. *9322. Frich Tureson beretter til det svenske Rigsraad om Forholdet til Rusland, 

hvorhen Kong Hans har sendt Mester David. — Axelsgordh, feria 3. infra octauas epy- 

phanie Domini. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 244-48. 12. Januar 13 '9323. Kai.si.unde Herredsthiin(;svidne, at Mester Lambert, Kannik i Ribe, Gk et 
Stokkcnaevn om den aarlige Skyld, Lave Jensen i lljortwad har givet af sin Gaard Hjortwad 
til Kapitlet i Ribe og Frue Kloster ved Ribe. — Odenssdag nest effter helije trce Konge dag. 
Thorup, Efterretn. ang. Byen Ribe VII, Bilag S. 8—9. 

lanuar 5370. Stcmann, Geschichte d. ollVntlichcn u. Privat-Bechts d. Hcrzogthums Schleswig III 134— 36. Kong Hans. 1119 1508. 

*9324. Det danske Bicsraad besvarer en Skrivelse fra det svenske og indbyder 27. Jannar. 

det til at sende Underbandlere til et til Kjobenhavn berammet Herremode , hvortil det 

oversender Kongens Lejde (Nr. 5371). — Malmoo, torsdagen nesth effter s. Pawels dagh 

conuersionis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 242-44. 

*9325( = 5346). Dansk Overs. i Kinch, Ribe Byes Hist. indtil Reform. S. 432—33, hvor det bemaerkes, 1. Febr. 
at Aaret er 1508 efter vor Betegnelse. 

*9326. Det svenske Rigsraads Lejdebrev for Hr. Niels Boson, Hevedsmand paa 7. Febr 

Borgholm , at komme til Vadstena naestkommende Fastelavn (5. Martii) og forblive der 

indtil Midfaste og siden uhindret drage til Danmark igjen. — Rafftilla prestagordh, then 

mondagen nest effter K(yndel) messa dagh. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 343—44, hvor Datum fejlagtig er laest K(ors)messe 

(8. Maji), jvfr. Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia V. 244, Anm. 

*9327. Testament, oprettet af Side Lauritzdatter, Lars Wiffertsens Enke. — Ncrs, io. Febr. 
s. Scholastice virg. dagh. 

Testrup, Danmarks og Norges Krigsarmatur S. 235 — 37. 

*9828. Kejser Maximilian opfordrer Kong Hans til at tilbagegive Lubeckerne deres 12. Febr. 
Gods og holde de afsluttede Forlig. — Ncuenstifft, (12 Febr.). (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Verein» f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk 1. 154. 

*9329. Kejser Maximilian befaler de tydske Fyrster og Staender og saerlig for- 13. Febr. 
skjellige Hansestaeder ikke at hjaelpe Kong Hans, der gjer Liibeckerne Skade i Strid med 
de afsluttede Forlig. — In unser stat Bulsov, (13. Febr.). (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrilt d. Vereins f. liibeckische Geschichts u. Alterthumsk. 1. 154. 

*9330. Kong Hans befaler Hr. Henrick Krumedige, Embedsmand paa Lagholm, 15. Febr. 
at holde det Mandskab sammen, som ligger i Halmstad, da de Svenske skulle have samlet 
sig paa Graensen, samt at sende Skytterne til Ronneby og at have Bud og Spejdere ude baade 
Nat og Dag. — Paa wor gord Aserboo, tiisdagen nest effther sancti Valentini dag. 
Danske Magazin 3. Raekke U. 146. 

5372. Marquardus, de jure mercatorum singulari S. 471 — 73. 17. Febr. 

*9331 ( = 5404). Regesten rettes til: Aruidus, Praest i Mora, underretter Rigsforstanderen 29 Febr. 

Svante Sture om Forhold og Stemninger i Norge, Opstanden i Hedemarken, Biskop Karls 

Famgsling, Hammar Slots Indtagelse og Kong Chrislierns Faerd og giver ham Baad med 

Hensyn til Rigets ydre Forhold og indre Styrelse. — Mora, feria 3. post Matthiae, uden 

Aar. (Svensk.i 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 576—81, smlgn. 1. 677—78. 

*9332. Hemming Gad, Electus til Linkoping, opfordrer Rigsforstanderen Svante 6. Martii. 
Sture til at skaffe sig Fred med Danmark i et Par Aar. — Liwngby, sexta Marcii. (Svensk.) 
Brudst. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 416, jvfr. S. 671. 

*9333. Det svenske Rigsraads Fuldmagt for Biskop Otte af Vesteraas og Hr. Erich ig. MartH. 
Trolle til et Mede i Kjebenhavn med Kong Hans og det danskc Bigsraad. — Vaslhena, 
torsdaghen for Gertrudis. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 335—36. 1120 Kong Hans. 1508. 

16. Martii. 20. Martii. *9334. Instrux for Biskop Otte af Vesteraas og Hr. Eriih Ttoli.e, som del 
sveuske Rigsraad udsendte til Modet i Kjobenhavn. — Uden Datum. 

Om Datum jvfr Nr. *9333. 5373. Handl. ror. Skand. Hist. XX. 263—65. 

0st, Materialier t. et dansk biogr.-lit. Lexicon. Sp. 75 — 76. 21. Martii. *9335 1 = 5391.) For 14. Augusti laes 21. Martii. 3. Aprilis. 

4. Aprilis 4. Aprilis (?) 9. Apiilis. 5374. Knudsen, Diplomatar. Christicrni prinii S. 6—7. Diplomalar Norveg. III. 756—57. 

*9336. Jacobus IVtus, rex Scotorum, ad Johannem, regem DaciaB etc, scribit, se, 
acceptis litteris ejus die decima Januarii datis (cfr. nr. *9321), tabulario ejus ad reges Anglorum 
et Francorum litteras dedisse, ut foederis memores essent; se suum auxilium quam primum 
missurum. — Ex palacio apud Edinburghuw, quarto Aprilis. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 57 

*9337. Jacobi IVti, regis Scotorum, ad Johannem, regem Daniae, litterae, in 

quibus regem ad concordiam cum Lubecensibus hortatur; scribit, se Andream Bartum in 

Daniam misisse, cupitque, subditos regis farinam et siligum ad Scotiam inferre. — Sine 

loco et die. 

Gairdner, Letters and papers illustrative of the reigns of Richard III. and Henry VII., II. 
263—65. Brevet er Svar paa Kong Hans' Brev af 10 Januar (Nr. *9321); smlgn. Nr. *933(i. 

*9338. Jacobis IVtus^ rex Seotorum, senatum populumque Lubicensem admonet, 
ne pacta superiore aestate suasu suo principumque Anglia* et Franciae cum rege Danorum 
inita frangant, neve vindictam suam confoederatorumque prinripum excitent. — Ea 
palacio apud Edinburghum, IX. Aprilis. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 58. 

*9339. Torbern Bili.de, Hovedsmand paa Vordingborg, tilsiger sin Hustru Fru 
Edele efter sin Ded for hendes Livstid alt det Gods, han efter deres jEgteskab havde til- 
kjobt sig, nemlig Sandholt, Arweskoff, en Gaard i Odense og en Gaard i Kj*4)enhavn, 
hvilket Gods forst efter hendes Dod skal komme til Skifte mellem begges Arvinger. — 
Worlingborg, loffuerdagen nest for Palme syndag. 

Ann. for nordisk Oldkynd. 1855, S. 46—47. 

*9340. Kong Hans tildeler Otte Rudt alt Niels Raffwilssons Gods, som denne 
har forbrudt, fordi han ferte Avindskjold mod Kongen. — Kjebenhavns S/ot, Palmesendag. 
Brudstykk. i Vedel Simonscn, Familie-Efterretninger om dc danske Ruder I. 133. 

5376. En Rettelse til Aftrykket hos Hvitfeldt i Aarsberetn. fra Gehcimearch. IV. 336. 

*9341. Johannes rex a Ludovico Xllmo rege Francorum pctit, ut apud Julium 
Uum papam intercedat pro Alberto, marchione Brandenhurgensi, fratre Joachimi mar- 
chionis, genere sui, qui sacrosanctae ecclesiae Romanae cardinalis creari cupit. — Ex arce 
llaffncnsi, vicesima octaua mensis Aprilis. 

Aarsberetn. fra Geheimcarch. I. 27—28. 

28. Apriiis. *9342. Kong Hans fritager Indbyggerne i Vae i 10 Aar for Byskat og for Land- 

gilde af en Kongen tilhorende Molle, alt til Erstatning for den store Skade, som Borgerne 
havde lidt ved Svenskernes Indfald. — Kioptirha/fn, fred. n. efter Paaske. 
Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV 475. 15 Aprilis. 16. Aprilis. 17. Aprilis. 
28. Aprilis. Kong Hans. 1121 1508. 
*9343. Kong Hans klager til Kapitlet i Ribe over, at det til Kantor havde valgt 28. Apriiis. 
(Mag. Scwren Clawssen), skjent Dronningens Kansler Hans Reff havde Bispens Lofte 
derpaa. — Feria sexta infra octavas Paschae. 

Udt. i Genealogisk-biographisk Archiv I. 16, Anm. 

*9344. Henink Gad, Johan Monsson og Pawel Kyle, Sverigs Riges Raad, indvillige 20. Apriiis. 
i Forliget i Kjobenhavn af 17. April (Nr. 5376) og fastsaette naermere Betingelser for 
Vaabenstilstanden mellem Besaetningen paa Kalmar Slot og Belejringshaeren. — Calmere, 
sancti Petri martiris dagh. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 336 — 37. 
*9345. 0rian Kock, Hovedsmand paa Kalmar Slot, indvilliger i de af Befalings- 30. Apriiis. 
maendene for den svenske Belejringshaer foreslaaede Vaabenslilstandsbetingelser og er- 
klaerer ikke at have modtagel nogen Undsaetning af Skyts eller Proviant fra de danske 
Skibe. — Pa graffbakken mellam. Calmarna stad oc slot, sondagen nest for sanctorum 
Philippi et Jacobi apostoiorum dagh. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 337 — 39. 

*9346. Johannes rex in lilteris ad Julium II»m papam datis petit, ut Joachimo, 2. Maji. 
electori et marchioni Brandenburgensi, genero suo, humiliter supplicanti, subsidiariam 
quandam clericorum in dominio ejus degentium contributionem assequi liceat. — Ex arce 
Nykopinyh, die martis secunda mensis Maii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 29. 

*9347. Johannes rex ad abbates ordinis Cisterciensis provinciae Almaniae scribit, 2. Maji. 

Joachimum, electorem Brandcnburgensem, generum suum, ad universitatem a se Franck- 

phordiae ad Oderam erectam collegium quoddam, s. Bernardi appellandum, in usum 

scholastieorum ordinis dicti inslituere decrevisse; quod consilium, et a Theoderico, episcopo 

Lubiccnsi, moderatore dictae universitatis, et a Julio papa Ildo comprobatum, quum a qui- 

busdam impediatur, ut sedulo adjuvent, rogat. — Ex castro Ni/kopingh, die martis secunda 

mensis Maii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 29—31. 

*9348. Hemingh Gad, Bei alingsmendene for den svenske Belejringshaer for Kalmar 6. Majl. 
samt Borgemestre og B\aI> sammesleds meddele Otte Rwlh, Hovedsmand paa Borgholm 
paa Oland, eller Slotsloven i bans Sted, at de have indvilliget i Forliget af 17. April, 
og forespnrge, om han ogsaa vil gaa ind paa Vaabeustilstandsbetingelserne. — Calmarna, 
sabbato compassionis Marie virginis. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Gehcimearch. IV. 339—40. 
'9349. Jonn Suenske, Peder IN kb og flere Tilforordnede i Slotsloven paa Borg- 7. Majl. 
holm i Otte Rwdtzs Sted besvare Hemming Gads Skrivelse af 6. Maj |Nr. *9348) og love 
al overbolde Vaabenstilstandsbelingelserne, idet de dog forbebolde Otthe Rwd selv at 
svare endelig derpaa. — fiarckholm, dominica misericordia Domini. 

Aarsberetn. fra (ieh^imearch. IV. 340—41. 
*9350. Brev, udsledt afBroderMATHiAS, Lector provincialis overSortebrodreKlostrene 12. Hajl. 
i Norden, samt Priorissen og nienige Konvent i S. Agnetes Kloster i Boskilde, hvori de 
opregne de Betingetser, paa hvilke Biskop Johan Jepsnn af Roskilde bar tilladt Priorissen 
at udvaelge en Laegmand til at have Klostret i Forsvar. — 5. Agnetis klostcr, fredagen 
nest fore domin. Jubilate. 

Danske Magazin !. Reekke 1. 360 Gl. 

Rcecsl. Dan. II. Ser. I 141 1 122 Koxg Hans. 1508. 

14. Maji. '9351. Birgehagistri et consules civitatis Lubek in litteris ad Jacobum IVtum 

regem Scotiae datis dolent, eum in se inauditos minas emisisse, nei-antes, se quid temere 
in regem Danorum molitos esse, quurn potius multis variisque modis eum sibi conciliare 
tentaverint. — De Lubeca, pridie idus Maii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 58 — 59. 

24. Maji. *9352. Skraa for Kistemaherkes Lav i Lubeck, hvorefter ingen Kna?gt af detto 

Lav maa arbejde i Danmark »vp vnse ampt«. — Des mydtwckens negest na Cantate. 

(Plattydsk.) 
Wehrmann, Die iilteren Lubeckischen Zunftrollen S. 252—59. 

Ante *9353. Hemming Gad, Electus til Linkoping, opfordrer Otte Rwdt til at give et 

25. Maji. en( ] e |,gt Svar paa , om ban kun vil overholde Belingelserne i Forliget af 17. April, 

og ikke gaa ind paa den mellem de Svenske og Danske ved Kalmar aftalte Vaaben- 

stilstand, hvorved der aabnes et frit og uhindret Samkvem mellem begge Parter. — 

Dden Datum. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 341—12. 

25. Maji. *9354. Otte Rwdt svarer Hcmming Gad, at han vil overbolde Forliget af 17. 

April, men ingenlunde tillade, at der aabnes et frit og uhindret Samkvem mellem Oland 

og Borgerne i Kalmar, eftersom dette ikke staar omtalt i Forliget. — liorekholm , sancli 

Vrbani dag. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 342 — 43. 

25. Maji. *9355. Kong Uans udsteder Lejdebrev for Liibeck, Hainburg og Limeburg til at 

indflnde sig ved et lMwde i Ny-Varberg otte Dage for S. Ilans Dag (17. Juni). — Warna- 
borch, Donnerstag nach Cantate. (Plattydsk.) 

Tydsk l'dt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubcckische Geschichtc u. Alterthumsk. 1. 154. 

29. Maji. *9356. Jasperus Johannis, fratrum minorum provinciae Dacie vicarius, Name 

Jcnssen et consortem ejus Follic Namenss (Flensborgenses) in confraternitatem fratrum 
minorum et participationem eorum bonorum spiritualium recipit. — In conrcnlu nostro 
Flensborchgensi, fferia 2. Rogationum. 

Moller, Nachricht. u. Urkund., welche Ludolphus Naamanni belrefien, S. 15. Sejdelin, 
Diplomatariuin Flensborgense II. 35— 3<>. 
31. Maji. 5383. IHplomatar. Noivcg. VIII. 474—75. 

2. Junii. *9357. Niels Bosson, Ridder, klager lil Kong Hans over, at Slotsloven paa 

Borgb<dm er taget fra ham, og over al den Skade, Otthe Rwdb liar lilfojet ham, livorfnr 
ban nwdsages til at opsige Kongen lluldskab og Troskab. — Kwreho/m, fferia sexta proxima 
post festum ascensionis Domini. (Svensk.) 

Aarsberctn. fra Geheimearch. IV. 344 45. Udt. i Allen, De tre nord. Rigcrs Hist. I. (i73, 

Anm. 95. 

•'i Junii. ''.lijfiH. Otte Rudt, Va?bner, Hovedsmand paa Borckholm, giver Ilr. Niels Boossen, 

Ridder, Kvittering for det af bam modtagne Inventarium paa Borckbolm. — Borckholm, 
lolfuerdagen nest effter vor Herres bimmelfars dag. 

Vedel Simonsen, Familie-EfterretniDger om de danske Ruder I. 134. 

12. Jnnii. '9359. Slotsfogden Josef Pedersson tilskriver Rigsforstanderen Svante NielssoD 

bl. a., at Fjenden havde bemsegtiget sig 6 Skibe, der sejlede fra Baumo lil Reval, og at 

Fangerne paa det ene, der blev fort til Gotland, undervejs overmandede Besstoingen og 

forte del tilbage. Abo } om sancte Fskels dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallnr till Finlands Mcdcllidshist. I. 359-61. Kong Hans. 1123 1508. 
*9360. Kong Hans panteaetter Hanis Gods i Bygholms Len til Lauritz Skinckell 1(5 Junii. 
for de 200 rliinske Gylden og 14 Mark Danske, hvorfor Ebbe Munck og tians Uustru 
Citzell Skinekelsdatter ler havde del i Pant. — Krogen, siette Pindtz dag. 
Danske Magazin 4. Ra-kke IV. 224—25. 

*936l. Otte Rlds Skrivelse til Koug Hans, hvori han klaser over, at Niels 22. Junii. 
Uoson har medtaget af Borgholms Inventarium Gjenstande til en Yaerdi af 1000 Gylden, 
og derfor bedcr Kongen unde sig til Forlening det Gods, Niels Boson besidder i Danmark 
som Arv efter sin Hustru. — Solcilsborg, Torsdag, som er hellig Legems Dag. 
Udt. i Allen. De tre nord. Higers Uist. 1. 674, Anm. 95. 

*9362. Uegentindc Margkete i Nederlandeoe, iErkehertuginde af 0sterrig, til- 23. Junii. 

skriver Kong Hans, at hun gjerne vil soge at skaffe hans Undersaatter i Hamburg deres 

Tilgodehavende hos de fem hollandske Staeder, samt at hans Undersaatter af de vendiske 

Staeder maa nyde de samme Privilegier i Kejsereus Lande som til forn; angaaende det 

ved Herolden Noreweghen (Norge) hemmelig gjorte Forslag "der bezcgeltheyt baluen« 

lover hun at forhandle med de hollandske Staeder. — Bruessel, den XXIIIcn dach van Junio. 

(Hollandsk.) 
Aarsberetn. fra Geheimearch 1 59—60. 

'9363. Jacobls IVtus, rex Scotorum, ad Johannem, regem Daeiae etc, de calumnia 2>. Junii. 

ia m. Robertum Korman, decanum Glasguensem, ex Dania redeuntem, facta, quasi ma- 

tronas Danicas impudicas praedicasset, scribit. — Ex palacio apud Edinburyhum, XXV. die 

mensis Junii. 

Aarsbeietn fra Geheimearch. 1. 60-61. 

5384. Fant d.ofven), Acta Dalecarlica an. 1503-1511 S. 4-7. 28. Junii 

*9364(=5387). For Sendagen efler S. Petri et Pauli laea Fredagen efter S. Petri et Pauli. 30. Junii. 
Traktateu mellem Kong Hans og dc svenske Rigsraader (indes ogsaa paa Lalin i Aars- 
beietn. fra Geheimearch. 1. 20—21, hvor den siges at vaere sluttet »in dieta Nyword- 
biergh, infra oetavas Johannis baptiste habita» o: Ugen for 1. Juli. Det ;>f de svenske 
l-'uhlma?gtigc udstedtc Exemplar fludes i Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 346-48 og 
er dateiet: Fredagen eiter.sanct. Pctri et Pauli apostohrum (30. Juni'. 

*9365. Kigsforstanderen Swaiste Niei.sson Stures aabne Brev til Indbyggerne i Junio. 
Smaaland om el Mede med Almuen, som havde lovet ham, at den ikke vilde erkjende 
Kong llans for Konge og »ikke skatte andet end deres Forfaedre gjorde paa Brunkebjerg, 
Bolveden og andensteds«. — Uden Datum. 

Brudstvkk i Allen, De tre nord. Kigers Hist. 1. 419—20, jvfr. S. 671, Anm. 77. 

5387 se '9364. 2. Jalii. 

'9366. Del sveisske Ricsrvad meddeler Hemming Gad og Befalingsmaendene for 4. Juiii. 
Baeren ved Kalmar Forliget i Ny Varberg af 30. Juni (Nr. *9364) og opfordrer dem til 
at mode i Stockholm S. Bartholomaeus Dag for at raadslaa om Svaret paa de danske 
Fredsbetingelser. — Sepdrcd, 1'eria 111. infra octauas visitacionis Marie. (Svensk.) 

Aarsheretn. fra Gehcimeaich. IV. 348—49. 

*9367. JohaiN.nes rex ad Jacobum IVtum, regem Scotorum, litteras regis Fran- 28. Julii 
corum ad eum datas, quas .lohannes Gotskack rediens, in Scotiarn venire prohibitus, huc 
secum tulit, mittit; scribit deinde de litteris ejusdem regis Francorum ad Lubicensee 
datis, quas tamen, sibi modicum admodum conducentes, retinere statuisset; denique de 

141* 1124 Kong Hans. 1508. 

28. Juiii. conjugio Christierni filii cnm principe qnadam de Francia derelinquendo, addens, sermonem 
etiam fuisse de filia regis Poloniae aliisque. — Ex arce Haffhensi, vicesima octaua Jnlii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 19—20. Dansk Udt. i Hvitfeldt, Danm. Kiges Kren. 
S. 1066-67 (Kvartudg. VI. 245). 

2. Augusti. *9368. Kong Hans sladfaester Kong Christoffers Brev af 28. Juni 1443 om Salg 

af Kjod i Dragwr (jvfr. Nr. *5407) og forbyder Kjebmaend at fore flaaet Kjod til Dragor 

for at saelge det. — Wort slott Kiopnehaffn, otbenssdagenn nest effter sancti Petri dagh 

ad vinculam. 

0. Nielsen, Kjebcnhavns Diplomatarium I. 278. 

3. vel 8. *9369. Bartholomeus Leghe, Borger i Kjnbenhavn, saelger til sin Son Hans 

Bartbolomaenssen, Byfoged i Odense, det Hus og den Jord, han selv iboede, da han var 
i Odense. — Kobbnehaffn, Torsdagen efter ad vincula Petri. 

Udt. i Vedel Simonseu, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 110—11. Svensk Udt. 

i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 475 med Datum: Tirsd. efter ad vincula (8. August). 

<). Augusti. *9370. WrjNCKE Kjnitsszen , (Staller i Nordstraud), underrelter paa Opfordring 

Suarle Hinrikis, Hertug Frederik af Gottorps Skriver, om den Skade, Ditmarskerne have 
tilfojet nogle af Indbyggerne i Nordstrand. — Pilworm, am auende Laurentii. (Plattydsk.) 
Michelsen, Nordfriesland S. 275. 

10. Aususti. *9371. Kuifyrsl Joachim af Brandenburg for«ger Livgedinget for sin Gcmalinde 

Elisabeth, fodt af den kongelige Stainme i Danmark. — Coln ann der Spreu, am tage 
Laurenli martiris. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomalicus Brandenburgensis 1. Hauptth. XI. 129. 

11. Augusti. *9372. Kong Hans' Skrivelse til Grev Johan af Oldenburg angaaende Delmen- 

horst. — Abrahamdorf, Freitag nach Laurentii. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft II, 1. S. 58. 

13. Augusti. "9373. Krich Tursson besvarer det svenske Bigsraads Meddelclse om Forliget i 

Ny Varberg og Indbydelsen til et Rigsmede i Stockholm; ban er forhindret fra at indfinde 
sig dertil og tilraader, hellere end at indlage Kong Hans i Biget, at give ham en Sum 
Penge i lians Livstid. — Viborgh, dominica prox. ante f. assuinpcionis Marie virg. (Svensk.) 
Handl. ror. Skand. llist. XX. 265—71. 

14. Augusti. 5391 se *9335. 

15. Augusti. *9374. Joachim, Markgreve af Brandenburg og Kurfyrste, lilstaar, at Anders Bilde, 

Marsk, der for at have diaebt Niels Jlack i Helsingborg var falden i Kong Hans' Lnaade, 
paa Markgrevens Forbon igjen var tagen til Naade af denne. — Colnn an der Sprew, ain 
tag assumpcionis Marie. (Tydsk.) 

Aarsberetn. fra Gebeimearch. I, 68. Jvfr. Nr. *!)417. 

20. Augusti. *9375. Kong Hans giver Borgerne i Staden Colberg Frihed til at besoge og 

handle paa hans Lande samt deres Gesandter Lejde til al komme til bam og forhandle 
om Hans Abteshagens Sag. — Copenhagen, am sundage assumtionis Maria\ (Plattydsk.) 
(iadebusch, Pommersche Sammlungen II 151. 

Augusio. *9376. (Ovrigheden i Staden Rampbr) klager til Rongen af Danmark over, at et 

Skih lilborende Frans die Wijnman af Knln er blevet opbragt, fordi Skipperen tidligere 
havde fort Vaaben mod Kongen i Sverig. — (Aug.) (Ilollandsk.) 

Udt. I liegister van Ghaitcrs en Bescheiden in hct oude Archief v. Kampen II. 64. Kong Hans. 1125 1508. 
*9377. Mattis Nielssen af Danmarck udsteder Gjaeldsbrev til Knutlh Ruth paa 33 7 - Septbr. 
rhinske Gylden og 5 »Hernss« Gylden at betale inden festum nativitatis Domini. — 
Oppido Snssf?), in profesto s. Marie nativitatis. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 74—75. 

*9378. Otte Rud klager til Svante Sture over, at INiels Rosen «lader sin Mund 14. Septbr. 
fast lobe paa« ham, og tilbyder at forsvare sig mod hans Anklager »for gode Maend, hvor 
de samles flest«. — Borgholm, Hell. Korsdag exalt. 

Brudstykk. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. 1. 674, Anm. 95. 

'9379. Mesther Mathias Nielssen erkjender, at Knudh Rudt er gaaet i Rorgen 16. Septbr. 
for ham for 135 rhinske Gylden, som han har laant i Colne (Koln?) af Leuerth Marss. 
— Sanssf?), louerdaghen nesth effther festum s. Crucis exaltationis. 

Vedel Simonsen, Famille-Efterretninger om de danske Ruder I. 75. 

5394 se *9382. 22. Septbr. 

'93*0. Det svenske Rigsraad klager til det danske Rigsraad over, at Stilstanden 22. Septbr. 
i Ny \ arberg er bleven brudt fra dansk Side og at de finske Raadsherrer ikke have kunnet 
tnede lil Raadsmode i Sverig paa Grund af de danske Udliggeres Plyndringer i den stock- 
holmske og finske Skjaergaard. — Ex Holmis, ipso die Mauricii et sociorum ejus. (Svensk.l 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 349 — 50, efter Svante Nielssons Koncept. 

*9381. Det svenske Rigsraads Fuldmagt for Dr. Hans Rrask , Domprovst i Lin- 22. Septbr. 
koping, Hr. Erich Trolle og Rencht Abiornson til at forhandle med de Danske om Fred og 
Enighed mellem Rigerne. — Die Mauricii et sociorum ejus. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 350—51. 

*9382( = 5394). For 22. Septbr. laes 23. Septbr. 23. Septbr. 

*9383. Johannes rex ad Jon Thaan, civem civitatis Lundeu regni Angliae, de 26. Septbr. 
duabus navibus construeudis et initio futura aestatis mittendis scribit. — Ex caslro 
Kroghen, 3. feria proxima ante Michaelis. 

Aarsberetn. rra Geheimearch. I. 21 

'9384. Ake Jorienson (Tott), Ridder, llovedsrnand paa Tavastehus, meddeler 7. Octobr. 
Rigsforstanderen Svanle Nielsson bl. a., at han ved sit Rud i Reval har Lnderretning om 
Kong Hans' frugteslose Underhandlinger i Liibeck, samt at to af hans Skibe ere forgaaede 
ved Bornholm. — Kroneboryh, die beate Brigitte. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 371—79. 

*9385. Petrls Plog, prior, tolusque conventis hospitalis sancti spiritus Haf- 21. Octobr. 
niensis domino Laurentio Petri litleras absolutionis dant. — Die XXI. mensis Octobris. 
Rordam, Kjebenliavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 136—38. 
*9386. Haisns Johannszen, meddeler Kong Bans, at han ikke tor efterkomme hans 11- Novbr. 
Befaling om at kumme til ham, da han ikke tor rejse gjennem Fyn eller Laaland, 
fordi Biskoppen af Fyn igjennem Amtmand Nyssz Clementsz til Kalle har ladet haui 
undsige. — Svnderborgh, dage sancti Martini. (Plattydsk.) 

Paludan-Muller, Jens Andersen Beldenak, 2. Opl. S. 124—2"). 
*9387. ^lrkebiskop Jacob af Upsala tilskriver Rigsforstanderen Svante Melsson 13. Novbr. 
angaaende Lnderhandlingerne med Danmark. — Arn'6, die Briccii episcopi. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 279—81. 112G Kong Hans. 1508. 

Post 
13. Novbr. .22. Novbr. 24. Novbr. 
28. Novbr. 30. Novbr. 21. Declir. 26. Dccbr 29. Dccbr. 29. Decbr. *9388. Svante Nielsson giver (Erich Trollr og de andre Udscndinge lil Danmark) 
forskjellige Raad raed Hensyn til Underhandlingerne. — Ex castro Stocholm, uden Dag. (Svensk.) 
Handl. rer. Skand. Hist. XX 281—82. 

*9389. Det syenske Rigsraad klager til Rigsraadel i Danmark over, at den i Ny 
Varberg oprettede Reces og Vaabenstilstahd ikkc bliver overholdt af Kong Ilans' Udliggere, 
der vedblive at haerje og plyndre saavel andet Stcds som isaer i Finland; tillige forsvarer 
det sig mcd Hcnsyn til den Anke, at dc Svenske hindrc Samkvemmet mcd Kalmar Slot. 

— Stocholm, dic Gecilie virginis. (Svensk.) 

G*6nblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 3Sf)— 87. 

5399. Rordam, Kjebenhavns Kirker og Klostre S. 336—37. 0. Nielsen, Kjobcnhavns Diploma- 
taiium I. 278—79. Udt. i Pontoppidan, Origincs Ilafnienscs S. 122 — 23. 

*9390. Erick Thlresson, Hovedsmand paa Viborg, tilskriver (Biskop Johannes i 

Aabo?) om Grunden, hvorfor lian ikke har knnnct sende sine Skibe til Kalmar i dcnnc 

Yinter; Fjenden truer stedse, og Mester Davids forlaengede Ophold i Rusland gjor ham 

betaenkelig; han raader til cn Sammenkomsl af dc godc Maend i Finland for at tage Be- 

slutning angaaende dets Forsvar mod Kong Hans" befrygtede Angreb til forestaaende 

Soinmcr, og desangaaende ligesom dg om Rigels Forsvar i det hele at skrive til Kigs- 

forstanderen og Rigsraadet. — Wiborgh, Ifcria 3. proxtma ante feslnm sancti Andree 

apostoli. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands MedelUdshisf. 1. 387—89. 

*9391. Kong Hans befaler Hr. llenrick Krummedige ikkc at ladc Krigsfolket i 
Halmslad arge paa Rigets Fjender dc Svenske o\cr Landemaerket, fnrend hau faar nojere 
Befaling, men at have sine Spejdere o« Bud i Sverig og strax melde Kongcu, hvad lian 
erfarer inan der forctager siir. — Paa Sioholm, sancti Andrese dag. 
Danske Magazin 3. Ka;kke II. 146- 47. 

*9392. Johannes rex in litteris ad Jacobum l\tum 5 regem Scotiae, datis sciiliit, 
se, quum Sueci, ut recessu Varbiergensi conventum erat., Malmpgise tractandi causa non 
comparuissent, rebellionem cornm armata fmanu compescere constituisse , quare ab eo 
petit, nt sibi auxilio satellilcs ct navcs infra festum ascensionis Dominis miltat; addit 
qtioqnc, Lubicenses contra inila pacta commercia cum Suecis rebellibus denuo instituisse. 

— Ex arce Nykopensi, die vicesima prima mensis Decembris. 

Aarsbereln. fra Gcheimearch. 1 22—23. 

*9393. Sognevidne, kraevet af Jenss Persen, Foged paa Vemmetofte, at dcr ej i 

40 Aar er skiftet Oldensvin mellem Veminetofte og Hiexstrop. — Spielleropz kergor t s. 

Staffenss dag. 

Brascn, Vemmetoftes llist. 1. 23.~>-3G. 

*9394. Kong Hans befaler Indbyggerne i Helsinger ai befeesle dercs Slad. — 
Kiepnehaffn slol, femtae dagh Jwlae aar MDIX. 

Aarsberetn. 1'ra Geheimearch. IV, Tlllsg S. G. 

5401. Wt. i ivdsk Ovcrs. i Dablmann, Gcsch. Danemarks III. 304. 

5402. Diplumatar. Norvcg. VIII. 47G- 77. 
5404 se *9331. Kokg Hans. 1127 1508. *9395. Johanses rex a Ludovico XIImo 5 repe Francorum, petit. tit Tychonem 
Vincentii, secretarium suuin, in universitatem Parisiensem jam dudum directum, membfo 
alicui docliori parlamenti recommendet, ut facilius et Gallicam linguam et parlamenti 
consuetudinem perdiscere possit. — In caslro Kroghenn. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 19. Brudst. i Werlauff, Kjebenhavns Universitet S. 20, 
Anra. a. Smlgn. Nr. *9242 og *9294. 

*9396. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten opfordrer (Staederne Lubeck og 
Hamburg) til ikke at give Clawes van Alevelde, der har undsagt Landadelen i Slesvig og 
Ilolsten, noget Tilhold. — Uden Aar. (Tydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 166. 

'9397. Liste over Udbudsfolkene. 

Danske Magazin 4. Raekke II. 159—61. 

'9398. Regnskab over Oottorper Tolden for Aaret 1508. — Cden Aar. (Plattydsk.) 
Brudst. i Sejdelin, Diplomataiium Flensborgense II 936. 
i 

1508? 

'9399. Jon Jonsson, Slotsfoged paa Stockholm, meddeler Rigsforstanderen Svante 

Nielsson, at han af Hr. Aake (Hanssons) Bud, dcr var kommet tilbage fra Frik Turesson 

i Viborg, havde erfaret, at denne gjor sine Skibe rede for at tage mod Fjenden, naar 

denne som formodes kommer til Reval. — Uden Aar. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 394. 1509. 

1509. 

*9400. Kong Hans anmoder Luneburg samt alle Kurfyrster, Fyrster og Sta-nder 1. Januar. 

i det tydske Rige om at opfordre Raadet i Lubeck til at straffe de lybske Borgere, som 

imod Nykjobing Recessen og det kejserlige Mandat ere sejlede til Sverig. — Wordinyborch, 

am tage Circumcisionis. (Plattydsk.) 

T>dsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische tieschichte u. Altcrthumsk. I. 154—55. 

*940l. Johannes Olai, Klectus i Aabo, tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson 2. Januar. 
bl. a. , at han i Efteraaret havde varet rede til at sende sine Skibe til Kalmar, men var 
bleven hindret ved Vinteren; han vil gjerne til Foraaret sende dem , men hcnstiller til 
bam, om det er raadeligt, da efter de fra Cotland hjemkomne Fangers Udsagn et Angreb 
paa Finland af Rigets Fjender er i Udsigt. — F.x presbilerio Ycsitax, die octaua beati 
Steffani prothomartiris. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medcltid.-hist. I. 39;")- 404. 

*9402. (0vrigheden i Staden Kampem) anmoder Kong Hans om at tillade nogle 2. Januar. 
Kjebmaend, der bave indkj«bt Pelsva-rk i Riga og Reval, al passere med det irods For- 
budet mod at fflre svenske Varer dertil. — (2. Jan ) (Bollandsk.) 

Udt. i Register van Chaiters en Hescheiden in hel oude Archief v. Kampen II. (>7. 

5405. P:ia LaWn i Aarsberetn fra Geheimeaich. I. 26—27 H Januar. 1128 Kong Hans. 1509. 

2. Febr. *9403. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten befaler Benedictus og Pawel 

ftantzouw ikke at kramke den Handel, hvorved Clawes Breyde paa sin Hnstrus Vegne liar 
solgt Godset Nortsche til Hinrick van Alenelde. — Gollurf, am tage puriGcatiouis Marie. 

(Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 166—67. 

3. Febr. *9404. Hertug Fredekik af Slesvig og Holsten indsaetter Clawes van der Wisch 

til Amtmand over Borgen og Fogdiet Plon. — Goltorff, sonahend nach purificationis 
Marie virg. (Plaltydsk.) 

Jahrbiicher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenbuig IX. 516—17. 

6. Febr. *9405. Jeip Olsen, Borger i Kjobenhavn, lejer af Kapitlet sammesteds en (Gaard?) 

i Kl«deboderne. — Kopcndhaffn, sancte Dorothee dagh. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 181. 

18 Febr. *9406. Christiern, ret Arving lil Norge og udvalgt Konge til Danmark og Sverig, 

giver Landsvist til Thorer Torsteinsson, som var til Stede ved Drabet paa Adlyss Sigurdz- 
datter, mod at han betaler fuld Atvistebod. — Oslo, dominica Quinquagesime. (Norsk.) 

Uiplomatar. Norveg. 1. 739. 

20. Febr. *9407. Kejser Maxiuilian befaler Hanscstaederne at beskytte Ltibeck imod Kong 

Hans' Overgreb. — Briissel, am zwantzigsten tag des monats Februarii. (Tydsk.) 

Westphalen, Monumenta IV. 1100-1102. Tydsk Udt i Zeitschrift tl. Vercins f. lubecki- 
sche Geschichte u. Alteithumsk. I. 155. 

23. Febr. *9408. Erik Turesson, Hevedsmand paa Viborg, tilskriver (Electus Johannes i 

Aabo?) om Russernes Opsigclse af Stilstanden med Sverig og om den store Fare, som 
herved truer Finland; han omtaler bl. a. den Virksomhed, som Mestcr David, der endnu 
opholder sig i Moskou, ved denne Lejlighed skal iiave udvist. — Ex Viborgo, fferia 6. 
ante 4 0r Temporum. (Svensk.) 

Grdnblad, Nya Kallor til Finlands Medeltid?hist. I. 409—12. 

24 Febr. '9409. Kong Hans beder Hr. Henrick Krummedicke, Embedsmand paa Lawgholm, 

paa Niels Hacke af Hickeberghs Berns Vegne at betale nogle 1'enge, som Niels llacke 
skyldte afgangne Arnt Assgott Pollierer, som ingen Arvinger har efterladt sig her i Riget 
og hvis Arv derfor er tilfalden Kongen. — Paa wort slott Kiepnehaffn, sancti Mathie 
aposloli dagh. 

Danske Magazin '6. Ra;kkc II. 147. 

1. Martii. *9410. Andkeas (\Iiis) episcopus Asloensis declarat, se de commissione Johannis 

Jacobi episcopi Roskildensis ecclesiam parochialem b. Nicolai Baffnis conseCrasse, el 

ecclesiae quadraginta dies indulgentiarum dat. — haffnis, feria quinta post dominicam 

Inuocauit. 

Hordam, Kjobenliavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 138—39. 

6. Mariii. *94ll. Knwd Snwb, Virlmer, ovcrlader Hr. Niels Erichsson lil Biornholm, Ridder, 

sin Soster Karine Lawesdallers Panlerel i Balvdelen af Nerrfegaard i Stubdrup 0g pant- 
sa;lter ham sin egen Jord paa Stalleropp INlaik. — Koldinge, 1'eria 3. post dominicam 
Reminiscere miserationum tuarum etc, uden Aar. 

Saml. t. jydsk Hist og Topogr. VI. 38. KONG HaNS. 1129 


*9412. Det svenske Rigsra.ad erklaerer det danske, at ingen svenskc Sendebud 
ville indfinde sig paa det berammede Mode i Malme paa det Lejde, som Kong Hans bar 
givet, og fordrer den Bestemmelse udstroget af Lejdebrevet, at de svenske Sendebud ikke 
maa begive sig fra Malmo, forend et af de tre af Kong Hans opstillcde Punkter er blevet 
bevilliget. — Ex Arbogia, dominica Oculi. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 351 — 52. 

*9413. Hans Bartolomeussen, Byfoged i Odense, saelger sin Gaard sammestcds 
til to Borgerc, Hans Jacobsson og Mattis Guldsmedt. — Olensse, mandagen nest efter 
dominicam Oculi. 

Udt. og Brtidst. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. II, 1. S. 114. Svensk 

Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 476. 

*9414. Erik Tliresson, Hovedsmand paa Viborg, takker Rigsforstanderen Svante 
Nielsson for Meddclelsen af Forhandlingerne mellem Kong Hans og de svenske Sendebnd, 
og af de vedtagne 8 »merkelige och sware artikle«; ban vilde gjerne komme over til 
Sverig for derom at tale ined Rigsraadet, bvis Forholdene i Finland tillode det; dog raader 
han ham til ikke at mistroste sig, da han haaber, at Gesandtskabet til Rusland vil faa et 
heldigt Udfald; ban omtaler Ankomsten af et lybsk Sendebud, der har »maerkelige Bvterv» 
til bam og Raadet. — Wiborgh^ fferia sexta proxima ante dominicam Laetare. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 414—17. 

*9415. Vidnesbyrd, at Fru Ingierd (Gyldenstjerne) til Langtind aflagde rigligt 
Begnskab fur, hvad hun bavde oppebaaret af Tymgaard siden hendes Broder Per Nielssons 
Dod. — Hofslebro, Midfaste Sondag. 

Udt. i Genealogisk-biographisk Archiv I. 172. 

*9416. Severin Buth, (Skipper), underretter Rigsforstanderens Kansler Petrus 
Jacobi om sin Hensigt at afsejle tilligemed de herliggende Ltibeckere; ban omtaler den 
store Skade, Kongens Skibe sidste Sommer gjorde ved Narva, og raader til, at der udsendcs 
flere Skibe for at bindre de Danskes Plyndringer. — Rcffuela, dominica Letare. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 417—18. 
*9417. Kong Haiss' aabne Brev, at han paa Kurfyrst Joachim af Brandenburgs 
og bans Husfrues Forbon har givet Anders Bilde, Embedsmand paa Stege, sit Venskab 
for den Sag, ban kom i Skade for og ihjelslog Niels Hack. — 20. Marts. 
Brudst. i Brasch, Gamle Eiere af Bregentved S. 115. Jvfr. Nr. *9374. 

'9418. Johannes rex Jacobo IVto, regi Scotiae, nuntiat, se cum consiliariis regni 
Sueciae nuper indutias Helsingburgi fecisse, quare ab eo petit, ut auxilium oplatum , si 
tractatus a Suecis non observatus fuerit, sequenti demum anno mittat; scribit deinde de 
navibus emendis et de litteris ad regem Francorum a se datis, quae an tradendas sint, 
arhitrio ejus rclinquitur. — Ex arce Haffaemi, XXIII. mensis Marcii. 
Aarsbeietn. fra Geheimcarch. I. 23 — 24. 

*9419. Christiern, ret Arving til Norge, udvalgt Konge til Danmark og Sverriir, 
ndsteder Landsvistbrev for Hellie Herbrandzsson, som tog Awdben Halwardsson af Dage. 
— Oslo, sabbato ante dominicam Palmarum. 
Diplomatar. Norvcg. il. 758 59. 
*9420. Jacobus IVtus, rex Scotorum, ad Elizabetham, »matrem Christierni« (cfr. 
no. *9249), de filio ejus in Daniarn redeunte scribit. — Ex Edinburgho, ultimo Martii. 

James Gairdnrr, Lettcrs and papers illustrative to the reigns of Richanl III. and Henrj 
VII, II. 277. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 142 1509. 

11. Marlii 12. Martii. 16. Martii. 18. Marlii. 18. Martii. 20. Martii. 23. Martii. 31. Martii. 31. Martii. 1130 Kong Hans. 1509. 

1- Aprilis. *9421. Sognevidne, at i 40 Aar og mere har don Jord, som Henrick Jenssen i 

Helstacdae har under sin Haevd, vaeret uildet og uksert til Sognestaevne, Gadestaevne eller i 

Gildehus, til Torhern Billes Foged nu paadeler den. — Helslwdw sognesleffnxv , dominica 

Palmarum. 

Ny kirkehist. Samlinger V. 172-73. 

5. Aprilis. *9422. Otte Rudh, Hovedsinand paa Borckholm , mageskifter noget Gods i 

Sjaelland med Hr. Henrick Krummedige og sin Sester Annae Budzdotter. — V&tby, 

Skeertorsdag. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 135. 

5. Apriiis. "9423. Henrick Rhdh til Kluit befaler Oluff og Lass Hogh i Glamso og sin Bonde 

i Stenstrup at vaere Hr. Henrick Krumedigh horig og lydig og betale deres Landgilde til 
ham indtil 14 Dage efter Pinsedag nu om et Aar. — Vedby, Skertorsdag. 
« Vedel Simonsen, Familie-Efterrelninger om de danske Ruder I. 137—38. 

13. Aprilis. *9424. Hertug Frederik af Goltorps Dom i en Sag mellem Otte Schroder i Husum 

og Jachym Plesse til Bostorp som Formynder for Magnus Lowesens Born angaaende 

Ejendomsretten til noget Gods i Norsted i Norgoes Herred. — Des frygdags im Paschen. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 36—37. 

17. Aprilis. *9425. Hertug Frederik stadfaester nogle Forandringer i Landretten for Ejderstedt, 

Everschop og Ltholm. — Husum, des dyngeszdages na Quasimodogeniti. (Plattydsk.) 

Schleswig-Holsteinische Provinzialberichte IV. 119—22. 

22. Aprilis. *9426. Kong Hans og Hertug Frederik af Gottorp erklaere, at Graensestridigheder 

mellem dem indbyrdes ikke skulle afgjores af Sandemaend, men af dem selv i egen Person. 

— Flenszborch, am sondage Misericordie. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schloswig 111 144-45. 

28. Aprilis. *9427. Virorg Landsthingsvidne, at Mester Jens Cristenssen, Kannik i Bibe, har 

fremfKTt Bevis for, at Mester Gundi Nielssen, Degn i Bibe, har taget Lavhaevd paa for- 

skjelligt Jordegods, som tilharer Bibe Kapitel. — Loverdag nest for sanctorum Philippi 

et Jacobi dag. 

Thorup, Eftenetn. ang. Byen Ribn II, Bilag S. 28—32. 

29. Aprilis. *9428. Erik Turesson, Befalingsmand paa Viborg, tilkjendegiver Bigsforstanderen 

Svanle Nielsson, at han bifalder den i hans Mode med Bigsraadet i Arboga tagne Be- 
slutning, at tilskrive det danske Bigsraad om de Artikler, som de svenske Sendebud nylig 
under truende Livsfare havde vedtaget; han lover, saasnart han har sikret sig mod Bus- 
serne, der have afvist hans Gesandter, og mod Kongens Folk, der allerede ligge ved 
Beval, at komme over til Sverig, men beder ham at have sin Somagt rede, at den tillige- 
med de tinske Skihe strax kan lobe ud og sege de Danske, da intet vindes ved Under- 
handlinger »uden Sleskhcd og Bedrageri.» — Viborgh, die sancti Petri martiris. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 423—27. 

10. Maji. *9429. Thingsvidne, at i 40 Aar og mere har den Jord, som ligger til den af 

Henric Nielsson i Belstede paaboede Gaard, hvilken Torbern Billes Eoged nu paadeler, 
vaBrel uildet og uksert til Stevns Herreds Thing. — Steffuenshceritz tking, torsdagh naest 
effther sancti Johannis dagh ante portam latinam. 

Ny Urkehlst. Samlinger V. 171 — 72. Kong Hans. 1131 


1509. 
*9430. Pedher Gotk.e, Hcrredsfoged i Stevns Herred, bevidner, at M. Morthen, 10 Majj. 
Kannik i Roskilde, i 4 samfaelde Thing paa Stevns Herreds Thing »har budet Lov for 
Lavhaevd paa al den Jord, som ligger til Henric Nielssons Gaard i Hellistaede, og saerdeles 
for den Jord, som Torbern Billes Foged paa Soholm nu nyligen paaka-rt og paaildet 
haver». — Feria quinta proxima post festum Johannis ante portam latinam. 
Ny kirkehist. Samlinger V. 171. 

*9431. Josef Pedersson, Slotsfoged paa Aabo, underretter Rigsforstanderen Svante 12. Maji. 
Nielsson om sin Ankomst til Stockholm; tillige beretter han, at Rigsforstanderens Skib, 
der afsejledc med de lybske Skibe, der om Viuteren bavde ligget ved Reval, lykkelig er 
kommet til Liibeck , men at et af de lybske Skibe, som var blevet skilt fra de andre i 
Seen, var kommet tilbage til Reval og der taget af Kongens Folk. — Siokhohn , loger- 
dagen nest for helge torsdagh. (Svensk.) 

Gionblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 427—28. 

*9432. Anders Friis, Kantor og Vicedekan i Kjnbenhavn, og Kapitlet sammesteds 18. Maji. 
udlejer til Olef Jensen en Vor Frue Kirkes Gaard i Nerregade i Vor Frue Sogn i Kjoben- 
havn. — hiobnehaffn, beati Erici regis et marliris dag. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 279 — 80. 

*9433. Sognevidne, kraevet af Hr. Michil Cristiernssen, Sognepraest til Sonderhaa, 20. Maji. 
at to Gaarde i Jaesdnp og tre Gaarde i Sonderhaa i JMands Minde altid have hort til 
Sonderhaa Praestebord. — Sonderhaa kircka, sondag infra octavam ascensionis Domiui. 
Ny kirkehist Samlinger II. 532-33 

*9434. Ordensjiesteren i Livland tilskriver Raadet i Reval angaaende Krigen med 22. Maji. 
Uanmark; den danske Konge har 3 til 4 Skibe i de revalske Farvande og har erobret 2 
Skibe fra Revalenserne. — Rnjen, Di"nstlag nach Exaudi. (Plattydsk.) 

Napiersky, Russisch-Livliindische Urkunden S. 269. 

*9435. Johannes rex ad Jacobum IVtum ? regem Scotias, scribit, Lubicences eo 24. Maji. 
malitiae progressos esse, ut non solum lilteris ad se datis declarassent, se quolibet in- 
differenter navigaturos, cpta re hostilem animum Suecorum rebellium stimularent, sed 
etiam fraudulosis narrationibus litteras imperiales impetrassent, ne ipse rex navigationi 
Lubicensium impedimento esset; hisce de rebus consilia regis Scotiae expetit. — Ex 
Viborgis, (24. Mai). 

Petri Parvi Roszefontani Refutatio calumn. Fol. Kk. Aarsbereln. fra Geheimearch. 1. 24— 25. 

*9436. Johaisises rex per lilteras ad Jacobum IVtum, regem Scotiae, datas maximas Majo? 
ei gratias ob lectulos transmissos agit; significat, se ad eum sex equos missurum, nun- 
tiatque, legatum ejus jam in Poloniam abiisse. — Sine anno. 
Aarsberetn. fia Geheiniearch. I. 25. 
*9437. Slux Herreds THmGsviDNE om , at Abbed Hennick af Lyom Kloster har 6. Junii. 
gjort sin Ed og Lavhaevd paa noget Gods i Rulderup Sogn. — Midtwekens nha sancti 
Erasmi martiris dage. (Plattydsk.) 

Langebek, Scriptor. rer. Danic. VIII. 49—50, smlgn. Ni. 5413. 

*9438. Hertug Frederik af Slesvig og llolsten lilstaar at va>re Claws Ureyde 2500 8. Junii. 
Mark Hovedstol og 125 Mark Rente skyldig for hans Hustrus halve Del af Nordsee. — 
Des frygdages nha dem dage des helligen Lichnames. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. III. 232—33. 

142* 1132 Kong Hans. 1509. 

8. Junii. '9439. Kejser Maxihilian befaler Markgrev Joachim af Brandenburg at beskytte 

Staden Liibeck i dens Strid med Danmark. — Worms, Jnni 8. (Tydsk.) 

T\dsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 1. 155. Der 
naevnes ogsaa et lignende Brev uden Dag, men af 1509 til Hertug Henrik af Brunsvig. 

9. Junii. *9440. Soster Eline Andersdatter, Abbedisse i Maribo Kloster, kvitterer Tyge 

Brabe for Modtagelsen af 100 Mark, S^ster Angenete Eriksdatters Provent, og 40 Mark 
til hendes Kost. — Waribo kloster, Loverdagen naest efter Guds Legems Dag. 
Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 71. 

10. Junii. *9441. Det svenske Rigsraads Fuldmagt for dets Sendebud til at forhandle med 

Kong Hans og det danske Rigsraad om Fuldforelsen af den helsingborgske Reces. — 
Slochohn, neste sondaghen epter corporis Christi. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearcli. IV. 352—53. 

10. Junii. *9442. Kurfyrst Joachim og Markgrev Albrecht af Brandenburg tage Hamburg i 

deres Beskyttelse; det sker til JEre for og ikke til Praejudice for Kong Hans og Hertug 

Frederik af Holsten, hvis tro Undersaatter Hamburgerne ere. — Tangermundc, am sundach 

na corporis Cristi. (Plattydsk.) 

Riedel, Codex diplomalicus Brandenhurgensis 2. Hauplth. VI. 227—29. 

25 lunii. — *9443. Fire Prf.ster og Marianer ved Frue Kirke i Flensborg tilskjode Kirke- 

herren og Vikareme ved samme Kirke 32 Skilling lybsk aarlig Bente for 32 Mark lybsk, 

som hore til Ur. Bertoldus Posts Memorie, og som de have anvendt til Gjenopforelsen af 

deres afbracndte Hus. — In den achte dagen sunte Johannes baptisten. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgensc II. 38—39. 

28. Junii. 5418. For Vidensk. Selsk. Skrifter VIII, laes VII. 

11 Julii. *9444. Danzig tilskriver Liibeck, at det ikke i Forholsreghrne mod Hansaen i 

Danmark linder Anledning til et fuldstaendigt Brud med dette Rige. — Miltwoch vur 
Margarethe. (Plaltydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 155. 

12 Juiii. *9445. Johannis episcopi Boskildensis litterae indulgentiarum pro altare in ecclesia 

b. Virginis llalfiiiae, in honorem beatorum Marie Magdalene, Dorolhee virginis et beati \'il- 
helmi conl'. per Andream Muss, episcopum Asloensem, consecrato. — llaffnis, in crastino 
b. Ketilli confessoris. 

Berdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 139—40. 

13. vel 20. *9446. Kong Hans klager til Kejser Maximilian over Liibeck og beder ham be- 

myndige nogle Fyrster til at lede en retslig Forhandling. — Arre, am lage Margarethe 
virg. (Plaltydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Altcrthumsk. 1. 155. 

Ante *9447. Frederik. Hertug af Slesvig og Holsten, stadfaester alle de Privilegier og 

Friheder, som ere tilslaaede Kapitlet i Haderslev af Ilertug Gerdt og andre Hertuger af 

Slesvig, samt forunder dct alle de Friheder, som Domkirkcn i Slesvig nyder. — Lden 

Datum. (Plattydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. II, lillag S. 44—45. Kong Hans. 1133 1509. 
*9448. Johannes rex ad Jacobum IVtum, regem Scotorum, scribit de iniquitate 20. Julii. 
aucta Lubicensium , qui subditos suos Danicos Lubecam mercandi causa petentes in 
carcerem conjecerint, multasque in Sueciam miserint naves; se quattuor naves cepisse; in 
boc rerum statu ab eo petit, ut principio futuru' aestatis et naves et duo millia satellitum 
sibi auxilio mittat. — Ex arce Snnderborg, die vicesima mensis Julii. 
Aarsberetn. fra Geheimeaich. I. 25 — 26. 

*9449. Nicolaus Petri, Kantor, og Kapitlet i Haderslev forpligte sig til af Tak- 20. Julii. 
nemmelighed mod Hertug Frederik for Stadfaestelsen af deres Privilegier at holde JMemorier 
og Messer for ham, hans Hustru Fru Anna, hans Rorn og hans Slaegt. — Hadersleve. am 
daghe Margarete virginis. (Plattydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 45—46. 

5424. Svensk Overs. i Snobohm, Gotlands land och folk S. 226—29. 21. Julii. 

*9450. Hertug Fredekik af Slesvig og Holsten tilskriver Kejser Maximilian , at 21. Julii. 
han ikke har taget Del i Kong Hans' Fjendtligheder mod Liibeck. — Badersleben, Juli 21. 

(Plattydsk.) 
Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 
1. 156. 

"9451. Per Muule, Prsest og Forstander til Helliggeisthus i Odense, afhaender til 26. Julii. 
sin Broder Michel IMuule og hans Hustru Anna al den Del, der er tilfaldet ham efter 
hans Foraddre i den Gaard, Michel Muule nu ibor. — Assnes, die s. Annae. 

Udt. i VedeJ Simonsen, Bidrag til Odense B\es Historie II, 1. S. 114, og i Aagaard, 

Hist. descr. Othiniae II. 23. 

*9452. Thingsvidne om Forlig slultet mellem Hr. Peder paa Helligtoftegaards 26. Julii. 
Vegne og Gregorss Juell og Leibelle Bender paa deres egne Vegne angaaende Retten til 
Sletto og Strano i Fnegordz \lark. — Nerre Herreds Ting, 26. Juli. 

Brudst. i Steenstrup, Sludier over Kong Valdemars Jordebog S. 303. 

*9453. Rigsforstanderen Svante Nielsson tilskriver Tonne Eriksson, Bcfalingsmand 26. Julii. 
paa Raseborg, at 6 af Raadet nu erc sendte til Danmark med Fuldmagt til al underhandle 
om Fred; dels hertil, dels til at sikre Kahnar Ry mod Overrumpling, traenger han lil 
en stor Sum Penge, hvorfor han beder ham at sende den aarlige Afgift af hans Len. 

— Stocliohn, in crastino Jacobi apostoli. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist I. 428—29. 

*9454. 2 Boroemestre og 3 Raadmend i Kjobenhavn udstede Vidnesbyrd om, hvad 27. Julii. 
Ttorckill Symenson, Borger i Marstraud, bekjendte om noget til Marstrand indsmuglet 
svensk Jern, som Kongens Kaptajn Thomas Holts konfiskerede og ferte til Kjobenhavn. 

— Kopnehaffuen, anden dagen effter sancti Jacobi apostoli dag. 

Diplomatar. Norveg. II. 759—60. 

*9455. Jacobls, ^lrkebiskop i Upsala, raader Rigsforstanderen Svante Nielsson 29. JaUI 
til ikke at give det lybske Sendebud noget Svar, fer de svenske Sendebud ere komne 
tilbage fra Danmark. — Ex castro Almersteg, die sancti Olaui regis et martiris. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Kinlands Medeltidshist. 1. 430. 1134 Kong Hans. 1509. 
11. Augusii. *9456. Jacobls. /Frkrbiskop iFpsala, tilkjendegiver RigsforstandorenSvante lNielsson, 

at han liar modtaget lians Meddelelse om Fjendernes Overfald paa Aabo; da Rigsforstan- 
deren agter at gaa dom i Mede, vilde han gjerne sende ham sine Svende, men han frygter 
selv for Overfald paa denne Lgn; da man nn desuden hver Time kan vente Efterretning 
fra Sendebudene i Danmark , raader ban til en f ae 1 1 e s Overvejelse af Rigets Anliggender. 
medens Krik Turesson er her. - - Ex Upsalia, in crastino Laurencii. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 430-32. 

13. Augusti. *9457. Kong Hans forunder Peder Langh og hans Arvinger at maatte bruge alt 

det Oods, han ejer paa Bornholm, ligo saa frit som andre Riddere og Svende have deres 
Gods andenstcds i Riget. — Kopnchaffn slot, sancti \politi dag. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist S. 44. (Efter en udateret Vidisse, udstedt af Hr. 

Atzer Pedersen, Sognepraest i Frenenge ra. fl.) 

13. Augusti. *9458. Krigshovedsmanden Renct Manson meddolor Rigsforstanderen Svante 

Nielsson, at 16 fjendtlige Skibe ligge ved Skjaergaarden og have haerjet Syngen og 

Brunholmen; Almtien forlanger Undsaetning, da den ellers nedes til at gaa Fjcnden til 

Haande; selv er hau i Vadun, hvor han haaber at kunne beskytte Almuon; han omtalor 

et Rygte, at Aaland er erobret og Aabo belejret af Fjenden. — Vdddon, fferia 2. Laurencii 

(uden Aar). (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. 1. 432—33. 

C.15 Augusti. '9459. Staffan Hindriksson, Krigshovedsmand, underretter Rigsforstanderen Svanto 

JNielsson om, at han ikke strax kan komme til ham, da han paa Grund af Opbud af Al- 

muen paa Sokysten mellem Oregrund og Gefle har maattel la^gge sig i Holdeniis lil For- 

svar mod Fjendens furveutede, Angreb. — Uden Datum. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medellidshist. 1. 433—34. 

16. Augusti. '9460. Biskop Johankes Olavi i Aabo tilskriver Svante Sture, hvorledes Rigets 

Fjender havde ovorfaldet Aabo og anreltet ubodelig Skade med IMortl og Rov, ja end 
ikke skaanet Kirkens Kar og Biskoppens kirkelige Prydelser; nu ligge de i llango og 
have udskrevet en Brandskat af 12000 Mark; han beder ham om ufortevet Hjaelp. — 
Ex caslro Kustha, in orastino assumpcionis Virginis gloriose. (Svensk.) 

Arwidsson, Handt. till Finlands Hafder VII. 79—80 Gronblad, Nya Kiillor till Finlands 

Medeltidshist. I. J34-35. 

17. Augusti. 5426. P aa Latin i Petri Parvi Rosaefontani Rcfutatio calumn. Fol. L. 1 og i Aarsbcieln. fra (ie- 

heimearch. I. 31 — 32, hvor Traktaten siges alsluttet: in dieta Haflnie, infra octavas as- 
sumptionis Marie cclebrata. 

19. Augusti. *9461. De svenske Sendebld paa Mndet i Kjobonhavn forpligte sig til at udvirke 

hos Sverigs Rigsraad, at alle lybske Skibe, som undor en evonluol Fejdo mellem Danmark 

og Lubook lube ind i svonske Havne, blive anholdte. — Kopnchaffn, sundagen naest oflthor 

WarlTroge dag assumptionis. (Svensk.) 

Aarsberetn fra Geheimcarch. IV. 353. 

24. Augusti. 5427. For Tydsk Ijes Plattydsk. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgmse II. 311—40. 
24. Augusti. *9462. Johannis regis Daciae etc. liltcrae patentcs do confocdoratione cum Si^is- 

rnundo, rege Poloniee, inita. — In castro Haf/ncnsi, WIIII. Augusti. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 61—62. Ddt. paa Dansk i Hvitfeldt, Danm. EUgea Kron. 

S. 1074 (Kvartudg. VI. 266- 67). Kong Hans. 1135 1509. 

*9463. Tonnow Eriksson, Lensmand paa Raseborg, tilskriver Sander Arensson 2G. Augusti. 

paa Aabo Slot, at Kongens Skibe bave plyndret Ingo Kirke og Praestegaard , og at 3 af 

hans Skibe for Tiden ligge ved Nargoen. — Rasborgh, ssondagen nest effter sancte 

Bartelmeus. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 436. 

*9464. Johannes Olavi, Biskop i Aabo, tilmeldcr Svante Sture, at Fjenderne (de 29. Augusti. 
Danske) nu ere dragne bort med deres Bytte, men have erklaeret at ville komme igjen; 
hvis dette sker, frygter han, at Almuen vil gaa dem til Haande, hvorfor han opfordrer 
Rigsforstanderen til at sende et sterre Antal Krigsfolk til Finland. — Ex casiro Kustha, 
ipso die decollacionis beati Johanis baptiste. 'Svensk.) 

Arwidsson, llandl. till Finlands Hafder VII. 80—82. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 

Medeltidshist. I. 437—38. 

'9465. Sander Areisdson paa Aabo Slot melder Rigsforslanderen Svante Nielsson, .".0 Aucusti. 
at Rigets Fjender, som plyndrede Aabo, ere dragne til Gotland, men at de 6 Skibe, som 
haerjede Oregrund, ligge ved JNargoen; de have plyndret i Raseborg Len og hindre For- 
bindelsen med Reval; han raader lil at komme til Hjaelp, men man vil ikke finde Proviant 
i Byen, hvorfra Borgerne ere flygtede; han klager over Almuen, der Iruer med at gaa 
over til Kongen. — Abo slolh, torsdaghen naest epter Bartolomei. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 438—41. 

*9466. Ake Juriensson , Ridder, lilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson, at 4. Septbr. 
han, saa snart han erfarede de Danskes Overfald paa Aabo, strax var draget til Hjaelp 
med 60 Svende , men vendte tiibage, da han under Vejs horte, at Fjenden var draget 
bort; da Fjenden ligger overalt omkring i de finske og svenske Skja^r, raader han til 
kraftige Forholdsregler, da Almuen ellers let fristes til Flydighed. — Kroneborgh, feria 3. 
proxima ante natiuitatis IMarie. (Svensk.) 

Grdnblad Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 441—42 

*9467. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilskriver Raadet i Liibeek, at han 24 Septbr. 
skal meddele det Oplysninger om sin Sliiling lil dets Stridigheder med Kongen af Danmark 
efter Afholdelsen af et Mode naeste Mandag (1. Octobr.) med sit Ridderskab ved Levensau, 
til hvilket han ogsaa har opfordret Raadet i Hamburg at give iVlode. — Lotkenthondem , 
montags nacb Mauricii. (Plattydsk.) 

Qvellensamlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gosellschaft II, 1. S. 38. Tydsk Udt i Zeitschr. 

d. Vereins f. liibeckische Gesch. u. Alterthumsk. I. 157. 

*9468. Johannes Rigii.li, Sognepraest til S. Johannis, Nicolals Rigilli og Michael 30 Septbr.— 
Nicolai, Praester og Vikarer til S. Nicolai i Flensborg, stitte et Vikarie i denne sidstnaevnte ' 0ctobr - 
Kirke. — In den achten dagen sunte Michaelis des werden ertzengels. (Plattydsk.) 

Moller, Nacln. vnn der Kirche zu St. Johannes in Flensburg und deren Pastoribus S. 

6—10. Sejdelin, Diplomatar. Flensborgense II. 40-45. Brudst. og Udl i Jensen, 

Scbleswig-Holst. Kirchengesch. II. 52 — 53. 

*9469. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten opfordrer efter Forhandling med 1. Octobr. 
sit Ridderskab ved Levensau Raadet i Lubeck til at sende Gesandter lil Plon naeste Sondag 
(7. Octobr.). — Kil, montags nach Hieronimi. (Plattydsk.) 

Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschalt II, 1. S. 38—39. 


1136 Kong Haxs. 1509. 

1. Octobr. Post 
1. Octobr. Ante 

4. Octobr. 10. Octobr. 12. Octobr. 17. Octobr. 26. Oclobr. 30. Octobr. Octobr. Decbr 3. Novbr. *9470. Bertug Frederik af Slesvig og Holsten underretter Liibcck om, at Ridder- 

skabct paa et iWode i Dag ved Levensau har udvalgt nogle af sine Medlemmer til sammen 

mcd ham selv at forhandlc mrste Mandag (8. Oetobr.) med Liibeckernc i Plon. — Kie/, 

Monlag nach Hieronimi. (Plattydsk.) 

Tyd9k Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 157. 

*9471. Udkast til Forlig mcllcm Hcrtug Frederik af Slesvig, Holsten, Bisperne 
Gotsku.k af Slesvig og Vilhelm af Lubeck, samt IMandskab og Staeder i Slesvig, Holsten 
og Stormarn, paa dcn ene Sidc, og Llbeck og Bamburg paa den anden Side, at slutte 
med Kong Hans' Samtykke og uden Praejudice for dct tydske Rige. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 157—58. 

(S. 158 naevnes et andct lign. Udkast.) 

*9472. Udkast til en af Kong Hans given Skraa for Skomagerembedet i Kjeben- 

havn. — In crastino eonfessorum. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatnrium II. 181—86. (Den dcrefter udfuerdigede Original 
er dateret: sancti Francisci dagh.) 

*9473. Otthe Rudh af Vitby, Va;bner, lover at tilbagcbetale Oleff Holgerdssen, 
Hovedsmand paa Nykjobing Slot, 20 rhinske Cylden inden Pinsedag. — (Ny)kdping, ons- 
daghen nest flor Calixti pape dag. 

Vedel Simonsen, Familie-Eflerretninger om de danske Ruder I. 136. 

*9474. Reslutning af det sveisske Rigsraad, hvoreftcr Kong Hans skal have 12000 
iMark og Dronning Christina 1000 Mark af Sverig, med uojere Restemmelser om Oppe- 
baerelsen af disse Penge. — Frcdaghen nest for Kalixti. (Svensk.) 

Handl. ror. Sknnd. Hist. XX 282—85. 

*9475. Henrik Knudsen, Niels Hog, Axel Rrade, Riddcre, og Peder Lykke, Vaebner, 
skifte den Arv, som er faldcn cfter Hr. Lage l.rok, Fru Elsif, Oluf Olesen og unge Lage 
Brok. — Kyopnehaffn, tirsdag efter s. Calixti papa 1 et martiris. 

Udt og Brudst. i Vedel Simonsen, Uidrag til Odense Byes Uist II, 1. S. 115. 

*9476. Jacobus, ^Frkebiskop i Upsala, bcder Rigsforstanderen Svante Nielsson, 
efter Erik Turessons Raad, ikke at overgivc de lybske Sendebud det af Rigsraadet beseg- 
lede Forpligtelsesbrcv, forend det lybske Rrev er kommet til Stede, idet han bemaprkcr, 
hvorlcdes Kong Hans for nogle Aar siden i Nykjobing paa Falster nsegtcde de Lybske 
sit Rrev, forend han havde modtaget deres fra Lubeck. — Almaresitiy, feria VI. proxima 
ante Symonis et Jude. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 444—45. 

*9477. Hcrlug Freuerik af Slesvig og Holsten udsteder Lejd(;brev lil Lubeckerne til 
ct Modc i Reinleld. — Neuwunsier, dienstag nach Simonis et Jude. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt i Zeitschrift d. Vereins f liibeckische Gcschichle u Alterthumsk. I. 158. 

*9478. Del danske Rigsraads Kreditiv for Hr. Jens Crisliernsson, Kong Hans' 
Skrivcr og Kapellan, at forbandlc med dct svenske Rigsraad. — tiden Datum. 
Anrsberetn. fra Geheimearch IV. 3^3—54. 

*9479. Kong Hans tilskriver de i Kcinfcld forsamledc Alscndingc fra Hamburg og 
Liineburg, at han vil kunnc gaa ind paa en Afgjorelse i N»rvaerelse af /Erkebispcn af 
Lund , Hispen af Roskilde og Hamburgs og Liineburgs Ccsandtcr; Ilamburgerne burde 
hjselpe bam, deres Landsfyrste og 4rveherre. — Sonnabend nach omnium Sanctorum. (Plattydsk.) 

Tydsk lidl. i Zeitschrift d Vcieius f liibeckisohe Geschichte u. Alterthumsk. I. 158—59. Kong Hans. 1137 1509. 
*9480. Hertug Franciscus af Slesvig og Holsten beder Hr. Henrik Krummedigh, 6. Novbr. 
Hovedsmand paa Laholm , at give Per Fynbo sit Venskab, eftersom denne er villig til at 
staa ham til Rette for hvad Skade, han har gjort ham. — Ex castro Haffnensi, feria 3. 
infra octavas omnium Sanctorum. 

Molbech, Nordisk Tidsskrift I. 638. 

*9481. Gotscalclis, episcopus Sieszvicensis, a Wilhelmo episcopo Lubicensi ad 9- Novbr 
hoc specialiter deputatus, hortatu Antonii Fiirstenbarch, doctoris, praepositi Burglamensis, 
procuratoris Johannis regis Daciae et Friderici ducis Sleszvicensis et Holtsatiae, litteras 
Karoli (IVti) imperatoris de dominio comitum Holtsatiae super oppido Hamburgensi anno 
1377 die 30. Octobr. datas transsumit. Additum est testimonium notariale Eggardi Haynck, 
clerici Sleswicensis diocesis. — In monasterio canonicorum regularium in Segeberghc, die 
veneris nona mensis Nouembris. 

Michelsen, Acta judicialia in causa inter comites Holsatiae et consules Hamburgenses 

S. 22-23. *9482. Borgemestre ogR.AAD i Lubeck tilskrive Hamburgs og Liineburgs Afsendinge, 
at de gaa ind paa en retslig Afgjerelse af Striden med Kong Hans, men ikke ere bundne 
til Nykjobing Recessen, som ikke er bleven holdt. — Am Tage Martini. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 159. 

*9483. Ldkast til Forlig mellem Lubeck og Hertug Frederik af Slesvig og Holslen 

samt disse Hertugdommer, hvorved Nevtralitet bestemmes for dem, ogsaa for den konge- 

lige Del af Hertugdommernes Vedkommende, under Stridighederne mellem Kong Hans og 

Liibeck. — Uden Datum. (Platlydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 159-60. 

Traktaten mellem Hertug Frederik og Lubeck er dateret: am mandage na sunte Martini 

(12. Novbr.), se Allen, De trc nord. Rigers Hist. I. 513 og 684, Anm. 83. 

*9484. Borgemestre og Raad i Lubeck underrette Hamburgs og Luneburgs Af- 

sendinge, som nu ere i Liibeck, om, at de have modtaget deres Brev med et Forslag 

tra Hertug Frederik af Slesvig og Holsten, men afslaa at sende Befuldmaegtigede til det 

omtalte Sted. — Montag nach Martini. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Ldt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschkhte u. Alterthumsk. 1. 159. 

*9485. Ciiristiern, ret Arving til Norge, udvalgt Konge til Danmark og Sverig, 

bekraeflcr og udvider de Staden Enchuysen forundte Privilegier navnlig angaaende Stran- 

ding, Arv og Kjebmandskab. — Op onse Slotbaer Huys (o: Slot Bergenhus), donderdagh 

naest na s. Maertens dagh. (Plattydsk.) 

Handvesten der Stadt Enchuysen S. 59—60. 

5432. Tydsl. Udt. i Zeitschiift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk I. 160. 11. Novbr. AnU 
12. Novbr. 12. No\br. 15. Novbr. 15. Novbr. 
20. Novbr. *9486. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilstaar, at han har faaet Kon^ Hans 

Brev af 15. Novbr. (Nr. 5432). — Gottorp. Novbr. 20. (Platiydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d. Verelns f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 1. 160. 

*9487. Hertug Frederik af Slesvig og Ilolsten bekjendtgjwr Kong Hans' Brev 21. No\br. 

af 15. Novbr., hvorved der tilstaas Fyrstendemmerne Nevtralitel under Rrigen med Lfibeck 

(Nr. 5432). — Gottorpp, mytweckens vor Cecilie virginis. (Plattydsk.) 
Jensen u. Hegewisch, Priv. d. Schl -Holst. Rittcrsch. S. 100-104. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 143 1138 Kong Hans. 1509. 

29. Novbr. 9. Decbr. 20. Decbr. 28. Decbr. C. 28. Deebr. 31. Decbr. *9488. Borgemestre og Raad i Llbeck love og tilsikre det svenske Rigsraad, at 
svenske Undersaatter skulle have Frihed til at faerdes i Handelsanliggender i Liibeck, mod 
at lybske Handlende skulle nyde Frihed og Sikkerhed til Lands og til Vands i Sverig. — 
Am auende Andree apostoli. (Plattydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 354—55. Det svenske Forpligtelsesbrev er dateret 14. 

Octobr., se Allen, De tre nord Rigers Hist I. 683, Anm. 79. 

*9489. (Johannes Brask, praepositus Lincopiensis,) in litteris ad (Paulum Scheel, 

archidiaconum Aboensem,) datis inter alia de derobatione ecclesiae Aboensis queritur ultio- 

nemque sceleris sacrilegi efflagitat, nam >quid meruere ecclesia et ejus personae in regis 

ejectione vel introductione, cui non interfuerunt auctorizantes?« — Ex Lincopia, 9. Decembris. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 445—47. 

*9490. Joh^nnes rex capitaneis et stipendiariis, has litteras habentibus, navalia 
bella in mari orientali et occidentali contra Lubicenses sociosque eorum proxima aestate 
exercere volentibus, salvumconductum concedit, ita tamen ut quarta pars bonorum cap- 
torum in usus regis cedat. — Haffnie, XX. mensis Decembris. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 35. Petri Parvi Rosaefontani Refutatio calumniar. Fol. KK. 3. 

*9491. Johannes rex ad Jacobum IVtum ? regem Scotorum, scribit, Lubicenses mi- 
litibus et navibus in Suetiam mittendis novum tractatum inter Daniam et Suetiam rescindere 
conari, terrasque Danise incendiis invadere; fratrem interea, cujus ope Lubecam se aggres- 
surum esse credidisset, tractatum cum hac urbe iniisse, quare ipse neutralitatem ducatuum 
Slesvicensis et Holsatiae concedere cogeretur; ideo a rege pelit, ut naves et bona Lubi- 
censium in regno suo ubique arrestet, naves insidiatoriae, salvosconductus regis Daniae 
habentes, e portibus suis ut efirediantur contra Lubicenses permittat, navesque ipse et 
satellites sibi infra pascham in portum Marstrand auxilio mittat. — Ex arce (Haffnensi), 
XXVIH. die mensis Decembris, (sine anno). 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 32 — 34. 

*9492. Litterae Johannis regis ad regem Angliae (Henricum VHlum) datae, ejusdem 

prope tenoris ac litterae die 28. Decembris ad regem Scotiae datae (cfr. nr. *9491). — Ex 

arce (Haffnensi). 

Aarsberetn fra Geheimearch. I. 34. 

*9493. Johanisis regis ad Henricum VHIum^ regem Anglorum, litterae datae, per 
quas expositis injuriis Lubicensium, qui in omnes principes odio inflammati videntur, ex 
foedere cum Henrico VIIvo patre facto auxilium ab eo petit. — Sine anno et die. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 46. Datum angives i Kong Henriks Sv;u af 28. Febr. 

1510 (Nr. *9505). 

'9494. Litterae commendatoriae et salviconductus Johannis regis ad Jacobum IVtum 3 
regem Scotorum, latori harum litterarum N. in regnum Scotiae profecturo datae. — Sine anno. 
Aarsberetn fra Geheimearch. I. 26. *9495. (Hertug Frederik af Gottorp) ovcrdrager til Gotzigk van Aleuelde Mar- 
quardesson alle de Afgifter og Pligter, der svares af hans Gaarde i Pommerbii, Patermis, 
Borrebii, Sisebu, Smerde, Risbii, Kobberbii, Guebii, Karleberg, Gatsmark og Norbu. — 
Uden Aar. (Plattydsk.) 

Stcmann , Geschichte d. offentlichen u Privat - Rcchts d. Herzogthums Schleswig III 

146-46. Kong Hans. 1139 "9496. Olaff Daa af Raffnstorp skjeder til Naestved Kloster en Gaard i Alwers- 
leff i Borsse Herred. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 347 og i Programma scholae Herlovianae 

1786 S. 149—50. 

*9497. Thingsvidne om Naestved Klosters Ejendomsret og Jagtret til Guderops Holm. 
Udt. i Lan;:ebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 358 og i Programma scholae Herlovianae 

1787 S. 169. 

1509—1510. 

5440. Hubertz, Et Blik paa Aarhus S. 48—49. 

1509—1510? 

*9498. Kong (Hansi lover (Biskop Jens Andersen Beldenak), at, hvis han vil mede 
hani i Odense, vii han lade anstille Undersogelser om de Overgreb, som hans Sens Folk 
skulle have gjort imod ham og S. Knuds Kirke. 

Paludan-Muller, Jens Andersen Beldenak 2. Opl. S. 111. 1509. 1510. 7.— 13. 
Januar. 11. Januar. *9499. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten pantsaetter til 19 slesvigske og 
liolstenske Adelsmaend, som ere gaaede i Borgen for ham for forskjellige Summer, i alt 
33,007 Mark lybsk, Slottet og Fogediet Lutketunder for den Skade, de maatte lide ved 
deres Kavtion. — Lp unsem slole Goltorp, in den achte dagen der hilligen dryer Koninge. 

(Plattydsk.) 
Jahrbucber f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 167—171. 

*9500. Lubeck indbyder Rostock til et Staedemode, for at man kan enes om 

en alvorlig Optraeden overfor Kongen af Danmark. — Liibeck, Fredag efter Epiphaniae. 

(Plattydsk.) 
Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 78—79 

*9501. Prelater, Kai>\mker og hele Kaimtlet i Bibe slutte en Overenskomst med 20 Januar. 
Borgemestre og Raad i Ribe om Vederlag for Stages Toft vest for Graabrodreklostret, 
som tilherte Kapitlet, men som Borgemestre og Baad uden dets Vidende havde solgt til 
det naevnte Kloster. — Die beatorum Fabiani et Sebastiani martirum. 
Thorup, Efterretn. ang. Byen Bibe II, Bilag S. 21—22. 

*9502. De \endiske Steder tilskrive Kong Hans, at, da han ikke er gaaet ind 
paa Liibecks Forslag om en retslig Afgjerelse, og da kejserlige Befalinger paalaegge dem 
Forbindelse med Lubeck, maa han, hvis han ikke inden Midfaste (10. Marts) antager deres 
tidligere Tilbud, vaere forberedt paa, at de handle, som det semraer sig Bigets Lnder- Januar. saatter og Lubecks Forbundne. Lden Datum. (Plattydsk. Tydsk Udt. i Zeitschrilt d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk I. 161. 

*9503. Ericis Nicolai, artium et decretorum doctor, decanus Haffnensis, totum- 1. Kebr. 
i|iie Capitulum ibidem Johanni Petri civi Haffnensi cpuoddam rnolendinum ecclesiae beatae 
Marie virginis ad ejus fabricam spectantem extra partem occidenlalem civitatis Haffnensis 
situm conductive dimittunt. — Haffnis, sexta feria prox. post dominicam Septuagesime. 
Nicisen, Kjebeuhavns Diplomatarium I. 28>J. 

143* 1140 Kong Hans. 1510. 

5. Febr. 28. Febr. 2. Martii. 2. Martii. 6. Martii. 9. Martii. 10. Martii. *9504. Hinrkus, abbas monasterii Sorensis, visitator ac reformator omnium 
monasteriorum Cisterciensis ordinis in regnis Daciae, Sueciae et Norwegiae, de consensu 
dom. flerlogi Hereuadensis et ceterorum patrum ordinis Mathiam Hinrici, monachum et 
sacerdotem in monasterio Sorensi, abbatem monasterii de Tuta insula in Norwegia no- 
minat. — In monasterio Sorensi, die beate Agate virginis. 
Diplomalar. Norveg. I. 741—42. 

*9505. Henricus Vlllvus, rex Angliae, Johanni regi Daciae etc. ad litteras ultima 
Decembris datas respondet, sibi insultus Lubicensium in eum non mediocriter displicuisse, 
se tamen ob foedus amicitiae ante multos annos cum Ansa Teutonica factum hostile quid- 
quam in eos moliri non posse; hoc solum pollicetur, se Lubicenses ad pacem cum rege 
habendam hortaturum. — Ex palatio iuxta Westmonasterium, die XXVIII. Februarii anno 1509. 
Aarsberetn. fra Gebeimearch. I. 62—63. 

*9506. Swanthe Nielsson, S\erigs Forstander, Hemming Gad, Electus til Linkoping, 

og 5 svenske Rigsraader erklaere, at de svenske Sendebud have overtraadt deres Fuldmagt 

ved at tilsige Kong Hans en Pengesum, uden at have erholdt Forsikring om Tilbage- 

givelsen af Slottene Kalmar og Borgholm; de erklaere Traktaten i Kjebenhavn for ugyldig 

og indgaa et Forbund, som de ville opfordre alle svenske Maend til at slutte sig til, for at 

hindre, at Sverig betaler nogen Pengesum til Kong Hans, for han har tilbagegivet Kalmar 

og Borgholm. — Weslheras, then logerdaghen nesth for sondaghen Oculi. (Svensk.) 

Hvitfeldt, l)anm. Riges Kron. S. 1074—75 (Kvartudg. VI. 267—71). Aarsberetn. fra Ge- 

heimeaich. IV. 355—57. Brudst. og Udt. i dansk Overs. i Paludau-Muller, De forste 

Konger af den oldenborgske Slaegt S. 264 — 65. 

*9507. Tonne Eriksson, Befalingsmand paa Raseborg, undskylder for Rigsfor- 

standeren Svante Nielsson, at han ved et Arveskifte har vaeret hindret i at komme til 

ham; hau vil gjerne vaere ham til Tjeneste, og da det er at befrygte, at Ivong Hans' Folk 

med forste aabne Vande ville komme til de finske Skjaer, sperger han , om det ikke er 

ruadeligt, at han strax gaar tilbage til Finland. — Angxio, sabbato ante Oculi, uden Aar. 

(Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 448—50. 

*9508. Jachim van Ai.evelde, Archidiakonus i Slesvig, tilstaar at have modtaget af 

Thomas Lork, Borger i Flensborg, 85 Mark lybsk, hvilken Sum, der horte til Vor Frues 

Praebende i Domkirken i Slesvig, var betroet til Borgemester i Flensborg, Nis Smith, og 

udsat i afdode Las Storms Hus. — Vlensborgh, ame middeweken na Oculi. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 45. 

*9509. Detlef van Alevelde Clavvesson forpligter sig til paa Opfordring at betale 

sin Broder Godskalch van Alevelde, Biskop af Slesvig, 1500 Mark lybsk for dennes til 

ham afstaaede Andel i deres faedrene og medrene Arv. — Swaffstede, des sonnavendes vor 

Midtvasten. (Plattydsk.) 

Jahibucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 171—73. 

*9510. Kong Hans beder det svenske Rigsraad, i Henhold til Recessen, ej at 
tillade Tilforsel til de vendiske Staeder, som ere i Fejde med ham. — Kallundcborgh, 
dominica Letare. 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 285—87. 


Kong Hans. 1141 *9511. Det danske Rigsraad anmoder Luneburg om ikke imod Nykjobing Re- 
cessen at forbinde sig med Liibeck; det vil selv soge at formaa Kongen til at underkaste 
sig Voldgiftsmaends Kjendelse med Hensyn til hans mulige Kraenkelser af Recessen. — 
Kallundborg, am tage Gregorii pape. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u Allerthumsk. 

I. 161. 1510. 

12. Martii. 5442. Frelund, Holstebro S. 214—15. 14. Martii. *95l2. Foedus inter Sigismunduai regem Poloniae et Jovnneu regem Daniae nec non 19. Martii. 
filium ejus Christiernum electum regem Daniee — Cracovue, die decima nona mensis Martii. 
Dogiel, Codex diplomat. Poloniae I. 355 — 56. 

*95l3. Tvvre Jensson, Ridder, tiltraeder de svenske Stormaends Forbund mod 24. Martii. 
Kong Hans af 2. Marts (Nr. *9506). — Kopingh, Palme sondagh. iSvensk.) 

Aarsheretn. fia Geheimearch. IV. 357. 

*9514. Liibeck opfordrer Kongen af Skotland til at forbyde Sejlads paa Danmark. 26. Martii. 
— (26. Marts.) (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 162. 

"9515. Slotsfogden Joseph Pedersson berctter til Rigsforstanderen Svante Nielsson, 2. Aprilis. 
at de svenske Sendebud ere komne tilbage med velforrettet Sag; bl. a. have de omlalt, at 
de foruden lybske og liflandske Sendebud havde truffet Mester David, der havde bagtalt 
Rigsforslanderen, de svenske Bisper og Rigsraader, men nu af de svenske Sendebud blev 
overbevist om Logn, saa at han herefter hverken blev troet eller hort. — Abo sloth, 
tredie dagh Pascha (Svensk.) 

Gronblad, Nya kallor till Finlands Medeltidshist. I. 450—52. 

*9516. Kong Hans advarer Staederne Hamburg, Wismar, Rostock, Stralsund og 6. Aprilis 
Liineburg mod at gjere faelles Sag med Liibeck, der vil blive straffet efter Fortjeneste. — 
hjobenhavn, Lerdag efter Paaske. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 70. *9517. Kong Hans befaler Essgy Bildae, Embedsmand paa Kjebenhavn, at sende 6. Aprilis v. 
Torbern Bilde paa hans Forlangende to Vogne. — Wor gard Abramstrop, sancti Sixti 6. Augusti. martiris dag. Annaler ior nordisk Oldkynd 1855 S. 48. *9518. Kong Haiss befaler Laurits Falster, Kannik i Roskilde, Paeder Vgerop, 8. Apriiis. 
Embedsmand paa Kjobenhavn Slot, Mattis Erickson i Tureby og 9 andre Maend at ride paa 
Hogstrops Skov og udgranske, hvor mange Svin naevnte Skov kan taale, naar der er 
Olden. - Vwmetoffte, mandagen nest effther Quasimodogeniti sondag. 
Brasch, Vemmetoftes Hist. I. 236. 5445. Peiri Parvi Rosrefontani Refutatio calumn. Fol. Ll. 2. 21. Aprllis. *9519. Kong Hans tillader Borgerne i Middelfart at fare Korn og andre Varer 23. Apriiis. 
til Ribe. — Synderborg slot, Georgii martyris Dag. 
Adler, Efterr. ang. Ribe VIII. 97—98. 1142 Kong Hans. 1510. 

Aprili? *9520. Johannes rex in litteris ad Jacobum IVtum regem Scotorum per Robertum 

Bartun missis scribit, se comperisse, Maximilianum imperatorem principes Germaniae 
mandatis suis inhibuisse, ne sibi, re«i Daniae, quovismodo auxilium contra Lubicenses 
ferant; ideo ab eo petit, ut a Ludovico Xllmo rege Francorum impetret, ut imperatorem 
edoceat, quam inique contra rejrem Daniae agat. — Sine anno et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 39—40. 

3. Maji. *9521(=5447). Por 30. Maji. la3S 3. Maji. 

Lunig, Teutsches Heichs Arcliiv XIII. Pars spec. 9. 4 Cont. S. 965. 

3. Maji. *9522. Jacobis, iErkebiskop i Upsala, tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson 

orn det forestaaende Herremode i Stockholm; desuden omtaler han bl. a., at Domprovsten 
i Aabo har forlangt at vide, hvad Svar der er kommet paa det Brev, der sidste Efteraar 
efter Rigsraadets og hans Begjaering blev skrevet til Kong Hans angaaende de i Aabo 
rovede Klenodier. — Almersteg, die inuentionis Crucis. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 453—54. 

7. Maji. *9523. Thingsvidne, at Per Knwtzsens Foraeldre vare rette iEgtefolk, viede for 

Bogense Kirkedor, og at han er deres rette aegte Son. — Bogense byting , altera die 
Johannis ante portam latinam. 

Diplomatar. Norveg. VI. 685. 

10. Maji. *9524. Lubeck klager til Hertug Frederik af Slesvig og Holsten og disse Hertug- 

dommers Staender over Brud paa den lovede Nevtralitet og truer med, hvis ingen For- 
andring sker, at angr-ibe den kongelige Del af Hertugdommerne. — Freitag nach ascen- 
sionis Domini. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 

162-63. 

19. Maji. *9525. Johvnnis regis litterae patentes, per quas universos et singulos rogat, ne 

Andream Bartun, qui praeterita aestate navem mercatoriam ceperat, detineant neve mole- 

stent, quum hujus rei causa judicium regis subire pollicitus esset. — Haffnie, decima 

nona Maii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 43. 

24. Maji. *9526. Hertug Fkederik af Slesvig og Holsten benaegter overfor Liibeck, at Staden 

har nogen Grund til Klage; han vil rette sig efter Overenskomsten og de kejserlige Man- 
dater. — Gottorp, Freitag nach Pfingsten. (Plattydsk ) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 163. 

24. Maji. *9527. Stbn Swxnthesois meddeler sin Fader, Bigsforstander Swanthe JNielsson, 

bl. a., at Per Lycke onsker en Dag mellem Vestergotland og Halland. — Morynge, fredagen 
nest epter Hwithe sondagh. (Svensk.) 

Vidensk. Selsk. Skr. VII. 372—73. 

26. Maji. *9528. Koivcen af Skotland tilskriver Liibeck, at han ikke kan forbyde sine Under- 

saatter at handle paa eller tage Tjeneste i Danmark. — (26. Mai.) (Latin.) 

Tydsk Udt. i Zeltschrilt d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 162. 

28. Maji. *9529. Joiian Moinsson, Bcfalingsmand i Kalmar, tilskriver Rigsforstanderen Svante 

Nielsson om Ankomsten af Skipper Goderth Ira Bostock mcd Brcve til Bigsraadet; han 
har erfaret, al Kong Hans har kaldct Busscrne til Hjailp mod de Svenske, hvis de ikke 


Kong Hans. 1143 1510. 

underkaste sig, hvad han haaber aldrig vil ske; desuden skriver han om Kalmars Forsvar. 28. Maji 

— Calmarna, tiisdagin for helge Lekeme affthon. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till FinJands Medeltidshist. I. 454—55. 

5447 se *9521. 30. Haji. 

*9530. De i Stockholm forsamlede svenske Riosraader klage til det danske Rigs- 8. Junii. 
raad over de Danskes Tilsidesaettelse af den i Helsingborg oprettede Reces ved at plyndre 
Aabo, Oregrund og andre Staeder, ved at fordre Lubeckernes Udelukkelse fra Sverig og at 
udvide Forbudet mod at sejle til Ltibeck til de andre vendiske Staeder, og paa andre 
Maader; de svenske Sendebud vare vel ikke komne til Malmo, men de havde sendt Und- 
skyldning og vare paa Vejen til Danmark; de havde allerede haft den i Recessen om- 
naevnte Pengesum beredt, men maatte under naervaerende Omstaendigheder holde den tilbage. 

— Ex Holmis, octaua die mensis Junii. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 457—59. 

*9531. Godesciulcijs de Alevelde, episcopus Slesvicensis, Severino Eddersen 10. Junii. 
presbylero parochialem ecclesiam b. Wariae virginis Emsbii.ll terrae Strandt assignat. — 
Sleswig, die martis decima mensis Junii. 

Westphalen, Monumenta IV. 1500—1501. 

*9532. Hertugerne Hemuk og Albrecht af Meklenburg underrette Liibeck om, at 20. Junii. 
de have tilbudt Kong Hans deres Maegling, og at denne er villig til at forhandle paa 
Grundlag af Nykjobing Recessen. — Veltbergk, Donnerstag nach Vili. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 164. 

*9533. Hertug Frederik afSlesvig og Holsten tilskriver Lubeck, at han vil sammen- 22. Junii. 
kalde Ridderskabet til en Landdag. — Sonnabend vor Johannis bapt. (Plaftydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 
I 163. 

5451 se *9534. 23. Junii. 

*9534( = 5451). For 23. Junii Isb 25. Junii. 25. Junii. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Gesch. u. Alierthumsk. I. 163. 

*9535. Johannes rex ad Julium Hum papam de archiepiscopatu Nidrosiensi, Jnnio? 
obitu Gautonis archiepiscopi vacante, mag. Erico Walkendorp, secretario suo et cancellario 
Christierni filii, conferendo scribit. — Sine anno et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 36. 

*9536. Johannes rex a cardinali (Marco, episcopo Praenestino,! petit, ut apud Junio? 
pontificem maximum vigilanti opera efficiat, ut mag. Erico Walkendorp, secretario suo et 
consiliario Christierni filii, de archiepiscopatu Nidrosiensi provideatur. — Sine anno et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 36—37. 

*9537. Johaisises rex ad Julium Hum papam de praepositura in ecclesia Roskil- Junio? 
densi, consecratione mag. Erici in archiepiscopum vacatura, ad quam praelaturam praesentatio 
ad regem pertinet, Laurentio Michaelis presbitero, secretario suo, conferenda suppliciter 
scribit. — Sine anno et die. 

Aarsberetn. ira Geheimearch I. 37. 1144 Kong Hans. 1510. 

Junio? *9538. Johannes rex a cardinali (Marco, episcopo Praenestino,) petit, ut apud 

papam operam suam adhibeat, ut Laurentio Michaelis, secretario suo, de praepositura 
Roeskildensi provideatur, neve jus regis praesentationis negligatur. — Sine anno et die. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 38. 

11. Juhi. *9539. MARf;\RETA, regina Scotiae, Johanni, regi Daciae etc, respondet, sibi res 

ejus cordi esse, seque ei apud maritum non defuturam, qui tamen admonitione in ejus 
rebus non egeat. — Ex Edmburgo, XI. die mensis Julii. 
Aaisberetn. fra Geheimearch. I. 63-64. 

12. vei *9540. (Lubecks) Brev om Bornholms Erobring; 0en loskjober sig for en Sum 
" u u * Penge. — Abend Margarethe. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Gesch. u. Alterthumsk. I. 163 (hvor 
der ogsaa naevnes et Brev herom at' 16. Juli). 

13. vel *9541. Mageskifte mellem Powel Andersson, Kannik i Kjebenhavn og perpetuus 

vicarius til S. Agathe virginis Alter i Roskilde Domkirke, paa dette Alters Vegne og Hellig 
tre Kongers Alter i Vor Frue Kirke i Kjobenhavn om nogle Ejendomme i Suderboderne i 
Kjobenhavn. — Roskilais, die beate Margarete virginis. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomataiium II. 186—87. 

14. lulii. *9542. Jens Hoi.nERTSEN tilmelder Kong Hans, at der gaar Rygte om, at de 

Svenske ere rykkede for Kalmar, og at Bornholm skal vaere afbraendt; han har sendt 

en tilforladelig Mand til Sverig paa Kundskab. — Malmo, dominica nest effther sancte 

Knuds Dag. 

Udt. i Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 45. 

15. Julii. *9543. Erik Turesson, Befalingsmand paa Viborg, tilskriver Slotsfogden paa Aabo, 

Josef Pedersson , at Mester David og Storfyrstens Sekretaer paa Rejsen til Rusland ere 
komne til Narva og at de undervejs have taget et Danziger og et Stockholmer Skib og 
sendt dem til Gotland ; de Danske true med paa Tilbagerejsen at haerge 0erne i Viborg 
Skjaer; han beder ham og Electus at gjere sig rede til at passe dem op, naar de komme. 
— Viborgh, feria 2. post octauas vicitacionis Marie virginis. (Svensk.i 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 461-63. 

18- Julii. *9544. (Erich Tursson) naegter at indflnde sig med sine Folk hos Svante Nielsson, 

da Rigsraadet jo har sluttet Forlig med Danmark og han desudeo frygter Anfald fra Rus- 

land, hvorhen Mester David nylig er rejst fra Kong Hans. — Viborgh, feria quinta prox. 

ante Marie Magdalene. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 287—91. 

30. Julii. *9545. Confoederatio inter Joan\e\i Daniae et Sigismtjndum Poloniae reges. — I» 

arce noslra Haffncnsi, penultima mensis Julii. 

Dogiel, Codex diplomat. Polonia; I. 356—57. 

l. Augusti. *9546. Thingsvidne, at Bonderne i Sneckestrop, Spiellcrop og Wannaetopth i 40 

Aar og mere aldrig gave Kongchja»lp, forend Hans Skriver paa Triggewelle indfor med 
Magt og slog og pantede dem med stor Ulov. — Steffuensherilz tyngh, then torsdagh nestli 
efither s. Anne dag. 

Brasch, Vcminetoftes Hist. I. 237. Kong Hans. 1145 1510. 
*9547. Jacobls IVtus, rex Scotorum, Maximiliano, Romanorum imperatori. etc. ad 1. Augusti. 
litteras sexlo mensis Aprilis datas respondet, se regem Daniae ad pacem cum Lubecen- 
sibus habendam hortaturum , eum vero rescribere, hostem nec pactis nec sacramento 
tenere. — Ex castello nostro Strivelingensi, kalendis Augusti. 
Epistolac regum Scotorum I. 112 — 14. 

*9548. Arvid Kljrk, udvalgt Biskop i Aabo, tilskriver Svante Sture bl. a., at 3. Augusti. 
Rigets hadske Fjender (de Danske) ligge ved Moosund og true Finland med Rov, Mord 
og Rrand, ligesom i Fjor; han bar udrustet to Skibe mod dem for al soge at hindre deres 
onde Hensigter. — Ex Abo. die inuencionis sancti Stephani prothomartiris. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder VII. 82—84. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 

Medeltidshist. I. 479—80. *9549 se *9517. 6. Augusti. *9550. Ture Jonsson og Ache Bansson, Riddere, opsige efter Befaling af Hr. 9 Augusti. 
Swanthe Nielsson Stilstanden med Kong Hans. — -Scaris, vigilia sancti Laurentii. (Svensk.) 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 358. 

*9551. Kong Bans' aabne Brev, at han har udnaevnt Hr. Henrick Krwmmedighe, 10. Augusti. 
Embedsmand paa Lagholm, til everste Kapitain og Bovedsmand for sin mod Rigets Fjender 
udsendte Semagt — Paa wort slolt Kiojmehaffnn, sancti Laurentii martiris dagh. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 150. 

*9552. Kong Bans forunder Hr. Henrick Krwmedige, Embedsmand paa Lagholm, 10. Augusti. 
og hans Hustru Fru Anne at nyde og oppebaere alle 40 Marks Sager og derunder af 
deres Bonder i Danmark. — Paa vort slott Kopnehaffn, sancti Laurentii martiris dag. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 149—50. 

*9553. Twre Jonsson og Ache Bansson, Riddere, tilsende Rorgemesteren i Halm- 10- Augusti. 
stad Opsigelsesbrevet af 9. August (Nr. *9550) med Befaling til hurtigst mulig at sende 
det til Kong Hans. — Scare, sancthe Larsens dagh. iSvensk.) 

Aarsberetn. fra (leheimearch. IV. 358. 

*9554. Indberetning om Fredsartikier mellem More, Sunnerljoo og Vesboo paa Circa 
den ene, og Blekingsfarerne, Gydinge Herred og Almuens Bud fra Skaane paa den anden " ugus ' 
Side, der bleve aftalte ,i Vexio om assumpcionis Marie. — Lden Dag. 

Handl. ror Skand. Hist. XX. 293—95. Smlgn. Allen, De tre nord. Rigcrs Hi.<t. I. 544— 45. 

*9555. Jolh Ildi papae commendatio Erici (Valkendorf) archiepiscopi INidrosiensis 16. Augusti. 

capitulo Nidrosiensi adscripta. — Rome apvd sanctum Petmm, decimo septimo kalendis 

Septembris. 

Diplomatar Norveg. V. 724. 

*9556. Jllius Ildus papa Ericum Walkendorff, clericum Octoniensis diocesis ac 16- Augusti. 
Christierni regis secretarium cancellarium, ecclesiae Nidrosiensi post mortem Gautouis 
archiepiscopum per provisionem praeficit. — Rome npud sanctum Petrum , dccimo septimo 
kal. Septembris, pontiflcatus nostri anno septimo. 

Diplomiitar. Norveg. IV. 772—73. El andet Valiilirev af samme Datum smstds. V. 723. 
Regest. Dan II. Ser I. 144 1146 Kong Hans. 1510. 
20. Augusti. *9557. Ridder Henrick Kkw.udike tilnielder sin Huslru Anne blandt andet, at der 

har vaeret holdt et Slag med de Lybske og Svenske , hvorved disse mistede en Del Folk, 
medens Kongens Folk iugen Skade led, undtagen at Age Brade blev saaret. — Ex Ny- 
kubingh, tisdagen naest fter sancte Bartolomeus. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 150—51. 

22. Augusti. *9558. Slotsfogden paa Aabo Joseph Pedekso.n tilskriver Rigsforstanderen Svante 

Melsson bl. a., at der ligger 7 fjendtlige Skibe i Mosund, som have taget flere dels finske, 
dels Stockholmer Skibe, og at Fru Marla Ivarsdatter har forenet sig med Electus og flere 
gode Maend for at gaa dem i Mode; de fjeudtlige siges at faa Hjaelp af Bispen af Orslae 
(0sel); ogsaa en Borgemesters Sen fra Pernau skal rove og skjaende paa Kongens Vegne. 
— Abo sloth, octaua assumpcionis Marie. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor lill Finlands Medeitidshist I. 484—85. 

31. Augusti. *9559. Kejser Maxwilia^ I. skriver tii sin Datter Regentinde Margrethe i Neder- 

landene i Anledning af Klager fra Konge,u og Dronningen af Danmark over den grusomme 
Behandling, som Liibeckerne nylig have tilfejet deres danske Undersaatter, at han ansker, 
at hun maegler Fred mellem Danmark og Liibeck. — Ysbreuck, le derrain jour d'Aoust. 

(Fransk.) 
Le Glay, Correspondance de Maximilien I. et de Murguerite d'Autriche I. 321 — 22. 

4. Septbr. *9560. Johamnes rex ad Jacobum IVtum 5 regem Scotiae, scribit, Lubicenses non 

solum cum sociis terram Danicam vastasse, sed etiam Suecos excitasse , ita ut neglecto 
novissimo pacto terram Scaniae intrassent; hos autem cum copiis Danicis conflictantes, 
duce eorum Aage Hansson, equite aurato, caeso, fugatos esse; in hoc rerum statu ab eo 
pelit, ut se adversus insultus hostium non deserat, auxiliumque quam maximum mittat. — 
Quarta Septembris. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 39. 

6. Septbr. *9561. Jacobls, iErkebiskop i Upsala. tilkjendegiver Rigsforstanderen SvanlelNielsson 

sit Haab, at Kalmar og Borkholm Slotte snart ville komme til Riget igjen, da de Lybske 

synes at have Overmagt over Kongen ; imidlertid tilraader han, at de og de Lybske soge 

Fred og Overenskomst med Kongen, da han formoder, at Fejden mellem de Lybske og 

Kongen snart vil blive bilagt ved de tydske Merrers Mellemkomst, hvorved de Svenske 

ville komme til at staa ene; han beklager Ake Hanssons Skjaebne i Skaane, men mis- 

billiger Toget, som stridende mod svenske Love; han omtaler, at Kongen skal faa hem- 

melig Lnderst0ttelse fra Holland. — Ex manerio noslro Aruo, feria VI. ante natiuitatis Marie. 

(Svensk.) 
(Jronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 485—87. 

14. Scptbr. *95(32. Kong Hans tilkjendegiver Hr. Henrik Krummedige, at han er tilfreds med 

den »Dag« (Overenskomst). som Peder Lycke har gjort med de Svenske; han beder ham 

om at indhente Efterretninger fra Sverig. — Paa vorl slott Kepnehaffn, helge Koorss dag 

exaltationis. 

Danske Magazin 3. Rsekke II. 151. 

14. Septbr. *9563. Ketii. Skkivek, Landsfoged i Osterbotten, tilmelder Rigsforstanderen Svante 

Nielsson, at han hos Fru Miirta Ivarsdolter i Baumo havde erfaret hans Indfald i Danmark 
og Odelaeggelsen af Ronneby, Sylvisborg, Aahus og Ystad, og at han efter hendes Be- Kong Hans. 1147 1510. 
gjaering ikke var rejst til Kalmar eller Stockholm, men havde overgivet hende den til ham 14. Septbr. 
bestemte Fetallie. — Kwma yordh, hclge Korsdagh exaltacionis. (Svensk.) 

Grdnblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 490—91. 

*9564. Forbundstraktat mellem Lureck og Sveric, hvori begge Parter forpligte 17. Septbr. 
sig til at understntte binnnden imod Danmark. — Lilbeck, die Lamberti. (Plattydsk.) 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist 1. 538, smlgn. S. 686, Anm. 12. 

*9565. Johannes rex a cardinali (Marco, episcopo Praenestino,) petit, ut litteras 20. Septbr. 
suas praesentatorias super praepositura ecclesiae Roeskildensis in favorem Laurentii Michaelis, 
ecclesiae Hafniensis decani, apud papam sedule promoveat. — Ex arce Kalundborgh, XX. 
mensis Septembris. 

Aarsberetn. Ira Geheimearch. I. 44. *9566. Johannis regis ad Julium II um papam litterae datae, per quas ex jure re- 
gibus Danorum a sede apostolica indulto Laurentium Michaelis, ecclcsiae Hafnensis deca- 
num, ad praeposituram ecclesiae Roeskildensis, consecratione tirici Walkendorp archiepiscopi 

Ex arce Kalundborg, XX. mensis Septembris. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 45. 20. Septbr. Nidrosiensis vacantein, praesentat *9567. Archiepiscopi Birleri litterae quadraginta dierum indulgentiarum , altari 28. Septbr. 
ecclesiae Mariae in Aos nuper fundato datae. — Aos, die sabb. ante penultima Sept. 
Svensk Udt. i Handl. ror Skand. Hist. XXXV. 476—77. 

*9568. Litterae patentes Johannis regis, per quas protestatur, Robertum Bartun Septemhri. 
ex commissione et mandato suo hac aestate contra hostes regis in mari militasse iisque 
naves et spolia abstulisse. — Datum in mense Septembri. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I 35. 

*9569 Oi.dekviend og Kjobmend af den tvdske Hansa oversende Bergefarernes 6. Octobr. 
Procuratorer i Ltibeck en Kopi af et fra Kong Christiern modtaget Brev. — Bergen, 8 
Dage efter Michael. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor 111, 3. S. 79. 

*9570. Johan Dalla, Kannik i Gustrovv, underretter i Hertugerne af Meklenburgs 7. Octobr. 
Navn (Liibeck) om, at Kong Hans er gaaet ind paa en Sammenkomst i Flensborg Barbara 
Dag (4. Decbr.), hvor Hertugen af Brunsvig vil vaere til Stede. — (October 7.) (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereine f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 

I. 164. 

*9571. Johanises rex in litteris ad Jacobum IVtum regem Scotorum per Georgium 12. Octobr. 
Byssemesther mis.^is ab eo petit, quum futura aestate fortiores impulsus hostium quam 
hucusque exspectandi sint, ut sibi satellites et naves in auxilium mittat. — Ex Kalundborg, 
\\\. mensis Octobris. 

IAarsberetn. fra Geheimearch. I. 40-41. 
*9572. Biskop Mattis af Strengnas og Hovedsmanden To^ne Eriksen tilskrive 17. Octobr. 
Rigsforstanderen Svante Nielsson om Vanskeligheden ved at erholde Orebro Slot udleveret, 
da Ihaendehaverne af Slotsloven ikke ret faeste Lid til Aake Hanssons Dod; tillige erklaere 
de ikke at kunne undvaere Folk paa Grund af den unge Konges Indfald i Vestergotland. — 
Orebro, in profesto Luce ewangeliste. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeliidshist I. 494—97. 
144* 1148 Kong Hans. 1510. 

21. Octobr. Octobri i 5. Novbr. 10. Novbr. 11. Novbr. 12. Novbr. 
18. Novbr. 22. Novbr. 22. Novbr. *9573. Den udvalgte Kong Christiern befaler for tredje Gang Kapitlet i Nidaros 
at udgjore 60 vaeragtige Karle med Harnisk og Vaerge, da de Svenske agte at drage ind i 
Riget. — Ex castro noslro Agershuss, ipso die vndecim milia Virginum. 
Diplomatar. Norveg. V. 725. 

*9574. Johannes rex a cardinali (Marco, episcopo Praenestino,) petit, ut apud 

Julium Hdum papam exponat, quomodo Hemmingus Gad, qui excommunicationi subjectus 

episcopalum Lincopensem occupasset, in classi Lubicensium militans subditis regis in- 

cendiis et caedibus damna innumerabilia hoc anno intulerit scelestissimamque nunc Lubecae 

vitam degat; procurandum ideo mandatum papale, ut Hemmingus Gad capiatur Romamque 

mittatur; se hac de re etiam ad Jacobum cardinalem Arborensem scripsisse. — Sine 

anno et die. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 41. 

*9575. Den udvalgte Kong Christiern sender Riskop Vincents i Skara og Hr. 

Ture Jonsson Kopi af et af ham forfattet Udkast til Stilstand imellem Norge og Sverig 

og opfordrer dem til at antage det. — Pa vort slot Agershuss, tiissdagen nest epter alle 

Helgene dag. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 360. 

*9576. Johannes rex rogatu Hermanni Langebeck proconsulis Hamburgensis ad 
M. tituli s. Mariae Transtiberini cardinalem Senagaliensem scribit de resignatione benefl- 
ciorum quorundam ei reservatorum, morte mag. Detlevi Langebeck vacantium, in favorem 
mag. Alberti Langebeck, excepta tamen praepositura Ripensi, cujus de resignatione in favorein 
Johannis Retf, cancellarii reginae, jam antea scripsit. — Ex arce Kalundborg , X. die 
mensis Nouembris. 

Aarsberctn. fra Geheimearch. I. 42. 

*9577. Jochim Plesse i Itzeho og M.arten Maijmjs i Rorlum, Formyndere for 
Magnus Lauwesens efterladte Dotre, tilskjode Hr. Jacob Johansen, Vikar ved Vor Frue 
Vikarie i S. Nicolai Kirke i Flensborg, og hans Efterfolgere 4 Gaarde i Ostena, Norsted 
og Brekelum for 100 Mark lybsk, som Magnus Lauwesen havde faaet af Raadet i Flensborg, 
men som tidligere var skjaenket til Vikariet af Hr. Johan Timmes; dog forbeholde de 
sig ttrugen af Gaardene mod en aarlig Rente af 5 Mark lybsk. — Am dage Martin des 
hilligen bischoppes. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 46—48. 

*9578(=5459). F°r 12- Novbr. laes 11. Novbr. 

*9579. Peder Lycke tilskriver Riskop Vincents af Skara, at han ikke vil holde 
Stilstanden mellem Vestergotland og Halland, men at Almuen maa kjobe og saelge i haus 
Len, hvad de have behov. — Varberg, 2. feria ante presentacionis Marie. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 360—61. 
*9580. Johamses rex ad Henricum Vlllum regem Angliae de pecuniarum summa, 
quam Richardus, dux Eboraci, Paulo Sasteleuen de Amsterledam debet, solvenda scribit. 
— Ex llaffnia, XXII. die Nouembris. 

Aarsberetn. fra Gehelmearch. I. 42. 

*9581. Johvnnes rex ex precibus Pauli Sastelleuen de solutione debiti ad Richar- 
dum, ducem Eboraci, scribit. — (Ex Ha/fnia, XXII. die mensis Nouembris). 
Aarsberctn. fra Geheimearch. I. 42—43. Kong Hans. 1149 1510. 
*9582. Henric Rud, Vaebner, forpligter sig til at tilbagebetale Fru Kyrstinne i 23. Novbr. 
Kogsbolle, Ebbe Andherssens Efterleverske, 80 Mark danske Penge inden naestkommende 
Paaske. — Kogsbolle, ipso die s. Clementis martyris. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 138. 

*9583. Twre Jensois, Ridder, tilsender Hr. Swanthe Nielsson Oplysninger an- 1. Decbr. 
gaaende Forhandlinger med den udvalgte Kong Christiern om Fred mellem Vestergotland 
og Norge, klager over Almuens Uvillie til at hjudpe og ensker Rigsforstanderens Mening, 
om Stilstanden bar forlaenges. — Scara, dominiea prima Aduentus. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 359. 

*9584. Thore Jes Ipsson giver sin Sen Jep Nielsson sin Halvdel af en Gaard i 6. Decbr. 
Helsingor. — Hclsingburgh, sancti Nicolai dag for Jul. 

Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 22. 

*9585. Johannes rex judici camerae imperialis dr. Lagonem de Frne, consiliarium 8. Decbr. 
et oratorem suum, commendat, ut ope et auxilio ejus negotia quaedam regis apud Caesa- 
ream Majestatem peragat. — Ex Haffnia, die conceptionis iVlarie. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 47. 

*9586. Mester Niels Marquartsen, Hr. Niels Ebsen og Mester Hans Marqvartsen, 17- Decbr. 
Kanniker i Ribe, Iver Nielsen, Anders Fadersen og Jes Kopman, Borgere i Ribe, erklaere, 
at de efter pavelig Befaiing have paa S. Francisci Ordens Brodres Vegne solgt til Staden 
Ribe en Teglgaard og en Eng. — Feria tertia post Lucie virginis et martyris. 
Thorup, Efterretn. ang. liyen Ribe II, Bilag S. 20—21. 

*9587. Slotsfogden Jon Jonsson tilkjendegiver Rigsforstanderen Svante Nielsson 19- Decbr. 
sin Glaede over Borgholms Overgivelse, saa meget mere som denne Begivenhed vil ned- 
dysse de udbredte ugunstige Rygter om ham; han beder ham holde sin Son unge Hr. 
Sten »ved Velmagt«, at han kan bevare det gode Rygte, han ved sidste Tog med Lu- 
beckerne har erhvervet; desuden raader han ham, hvis han begiver sig til Vestergotland 
til denne Landsdels Forsvar, at vogte sig for Forraederi. — Stocholm, torsdagen nest ffor 
sancti Thomasse dagh. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 502—504. 

'9588. Lubecks Raad meddeler Rostocks, at det i Haab om dets Bifald har be- 23. Decbr. 
sluttet at afsende Skibene til Norge i en Flaade. — Mand. etter Thomae. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 79—80. 
*9589. Den udvalgte Kong Christiern paalaegger Kapitlet i Nidaros at vaere Dr. 27. Decbr. 
Isardus, Pavens Kammermester, behjaelpeliir med at inddrive Peterspengene eller Romer- 
skatten i Trondhjems iErkestift og indsende dem til Aggershus inden Sondagen Laetare. 
— Ex caslro nostro Bahnss, ipso die sancti Johannis apostoli et ewangeliste 1511. 

Diplomatar. Norveg. V. 728. At Brevet er fra 1510, fremgaar af det S. 725—26 aftrykte 
Aktstykke. 

*9590. Johannes rex in litteris ad cardinalem Senagaliensem datis queritur de 
nondum recepta confirmatione Laurentii Michaelis, quem ad praeposituram Roeskildensem, 
per consecrationem Erici Walkendorp archiepiscopi Nidrosiensis vacantem, praesentaverat, 
quare rogat, ut hoc negotium diligenter promoveat; item ab eo petit, ut dispensationem 
ejusdem Laurentii quoad decanatum Hafniensem, quod munus cum illo incompatibile est, 
impetrare velit. — Ha/pnie. 

Aarsberetn fra Geheimearch I. 43. 1150 Kong Hans. 1510. *9591. Kong Hans' Befaling, at Mikkelsmarkedet i Kolding skal holdes paa S. 

Francisci Dag. 

Udt. i Fyhn, Efterretn. om Kolding S. 194. 

*9592. Liste over »01 og Brod, som blev udskrevct til Skibene« i Aaret 1510. 

Danske Magazin 4. Raekke II. S. 300— 301. Sejdelin, Diplomatai Flensborgense 11.48—50. 

*9593. Hertug Fredekik af Gottorp opfordrer (Amtmanden i Flensborg) til at til- 
bagelevere Kjobmanden Uenrik af Ivuln det ham udenlbr Flensborg berevede Gods, af 
Hensyn dels til det med Kongen af Danmarks Samtykke med Liibeck shittede Forlig 
dels til den store Vanskelighed, hvormed Handelen hidtil paa Grund af lignende Tilfaelde 
er bleven opretholdt. — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Hensborgense II. 51 — 52. 

*9594. Hertug Fredekik af Gottorp anmoder Kong Hans om, at Kjebmanden 
Henrik af Koln, hvem Kongens Tjenere p;ia Landevejen udenfor Flensborg have berevet 
alt hans Gods, maa faa dette tilbage; det er vigtigt, at det sker, af Hensyn til det mellem 
Hertugdemmerne Slesvig og Holsten og Lubeckerne sluttede Forlig og til Vigtigheden af 
Uandelens Sikkerhed og Kjobmandens Personlighed. — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 50 — 51. 

1510? 

Septbr *9595. Johannes rex a cardinali (Marco, episcopo Praenestino,) denuo petit, ut 

operam adhibeat, ut causa, quae inter Christiernum filium et episcopum Hamarensem est, 
ad celerem optatumque finem ducatur. — Sine anno. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 38. 

*9596. Johannes rex a Jacobo IVto rege Scotorum petit, ut Andreae Gurlle ob 
homicidium exuli in patriam redire liceat. — Ex arce Haffnensi, (sine anno). 
Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 44. 

*9597. Liste over 25 Svende, som >vare paa Kalmar, sagde Tjeneste i Sverig 
og opgav Slottet«. — Uden Datum. 

Danske Magazin 4 Raekke II. S. 297. 

Novembri? *9598. Bigsforstanderen Svante Nielsson tilskriver (en af Bigsraadet?), at han 

har modtaget Breve fra Liibeck og Finland, og at det lybske Sendebud havde meddelt, at 

Liibeckerne 14 Dage efter Paaske ville ligge ved Kjobenhavn med 20,000 IVland og over 

loOSkibe; han venter daglig de russiske Sendebud til Stockholm. — Uden Datum. (S\ensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 504—505. 

C. 1510. 

*9599. Fortegnelse over vaabenfort Mandskab i Kjobenhavn. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 281—86. 

*9ij00. Litterae credentiales Jacobi IVtl, regis Scotorum, Jacobo Mackieson ad 
Johannem regem Daniae misso, datffi. — Sine anno. 
Epislola; rcgum Scotorum I. 107. Kong Hans. 1151 


*9601. Jrcobis IVtus ? rex Scotorum, Christierno, Daciae, Sueciae et Norvegiae etc. C. 1510. 
principi, Leonem armorum regem et consiliarum suum recommendat scribens, se ex patris 
ejus litteris libenter accepisse, eum valere. — E.r Edinburgo, sine anno. 
Epistolae regum Scotorum I. 116—17. 

1510—1511. 

*9602. (Kurfyrst Joachim af Brandenburgs Kansler?) meddeler Liineburg om sin 
Sendelse til Kong Hans for at formaa ham til at antage »Fyrstens« (Kurfyrstens?i, Ham- 
burgs og Luneburgs Maegling i Striden med Liibeck; Kongen vilde gaa ind derpaa, hvis 
en retslig Afgjerelse skulde ske, naar Maegling intet udrettede; han vilde ikke have nogen 
af Hansestaederne til Modested, men foreslog Flensborg. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 1. 164—65. 

*9603. LiiRECK erklaerer sig overfor Liineburgs til dem sendte Syndicus til- 
bojelig til en mindelig Forhandling (ined Kong Hans), men ikke til nogcn retslig Afgjorelse; 
Samlingsstedet maatte vaere et, hvor man trygt kunde komme med siue Venner; thi de 
havde svenske Gesandter hos sig. — Uden Datum. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u Alterthumsk. I. 165. 

*9604. Lubeck opfordrer Kejser Maximilian til at anbefale sig til Kurfyrst Joachim 
af Brandenburg, da Staden har tilbudt at modtage hans Ma?gling (i Striden med Kong 
Hans). — Uden Datum. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 165. 

1511. 

*9605. De i Upsala forsamlede svenskc Rigsraader tilkjendegive Biskoppen og de 2. Januar 
andre Baader i Finland, at de nnske at samles med dem i Stockholm i Fasten for at 
overveje Rigets Bedste og navnlig Forsvaret af Olaud, som nu med Slot og Land atter 
er kommet til Sverigs Krone. — Ex Wpsalia, in crastino circumcisionis Domini. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 508—509. 

*9606. Hertug Frederik tilstaar Indbyggerne «Osten den westen Ende» i Flaekken 2. Januar. 
Husum Frihed for at blive kraevede til «.Sandliide, Nevinge edder Twolf Bunden« paa 
Sundergoes Herreds Thing. — Gotlorff, des andern na der heiligen Jahres dag. (Plattydsk.) 
Beccau, Gesch. Husums S. 268. 

*9607. Kong Hans 1 aabne Brev til Almuen i Synderblio Hcrred, hvori han skriver, io. Januar. 
at da Hr. Swante Nielsson har brudt Freden, "nar Kongen befalet den udvalgte Ronge 
Christiern at gjare et Indfald i Sverig, men at hvis Almuen vil udrede til Kongen deres 
aarlige Skat og Landgilde, skal den danske Haer ikke arge paa dem. — Hwlsinghboryh 
sloth, fredaghen nesth eflther the helge tre Konge dagh. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 361 — 62. 

"9608. Niels Brade af Vatnaas, Vaebner, overdrager Kongen sin Fordring hos io. Januai. 
Oldermaendene i Bergen paa det dem af hans Mormoder Fru Elitzc betrocde Guld, Selv, Penge, 
Klaeder og Kleuodier. — He/singborg, fredagenn nest effther thee hellige tre Koninger dag. 
Diploniatar. Norveg. II. 764. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1079—80 (Kvartudg. 
VI. 279—80) og i Nye danske Magazin I. 200. 1152 Kong Hans. 1511. 

10. Januar. 11. Januar. 11. Januar. 11. Januar. 29. Januar. C. 2 Febr. 5. Febr. 6. Febr. 26. Febr. 1. Martii *9609. Borgemestre og Raaomod i Flensbori. bevidne, at Henrik Kirchhoff fra 

Herzogenbusch har erklaeret edelig for dem, at han har haft Gods til Vaerdi af 525 Guld- 

gylden blandt det, som Cristiern Rantzouw har frataget Liibeckerne, og at han ikke har 

haft nogen Forbindelse med disse; han har givet Herolden Yselstein Fuldmagt til at til- 

bagekraeve og modtage Godset. — Des vrydages na deme daghe der hilligenn dryer 

Konynghe. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 52—53. 

*9610. Kejser Maxiwiliain meddeler Kong Hans, at han har givet Coadjutoren i 
Fulda og Landcommenthuren i Coblenz Fnldmagt til at underspge hans Strid med Liibeck. 
- Linz, 1512 (?) 11. Januar. (Tydsk.) 

Tydsk Udt i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 166. 

*9611. Kejser Maximilian erklaerer, at han har udnaevnt Kommissarier i Liibecks 

Strid (med Kong Hans). — Linz, 1512(?) 11. Januar. (Tydsk.) 

Brudst. og Udt. i Zeitschrifi d. Vereins f. lubeckische Gcschichte u. Alterthumsk. 1. 166. 

*9612. Kejser Maximilian opfordrer alle det tydske Riges Staender lil at staa 
Lubcck bi (i Striden med Kong Hans). — 1512 (?) 11. Januar. (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I 166. 

*9613. Borgemester og Raad i Jonkoping meddele Svante Sture, at Almuen har 

naegtet at hugge Braader og ligge i Landevaern mod Rigets Fjende. — Onsdagen for 

Kyndelmisse. (Plattydsk.) 

Brudst. i dansk Overs. i Jahn, Unionshistorie S. 454. 

*9614. Tiiel (Peterseis) af Flensborg faar Tilladelse til at indfore Krigsfornoden- 

heder i Kongeriget (her i Riget) og derimod udfore Korn og anden Fetallie til Flensborg, 

som han dog har lovet ikke skal komme Kongens Fjender til Gode. — Alzerbo, circa 

Purificacionis. 

Udt. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 53 og i Danske Magazin 4. Baekke II. 286. 

*9615. (Christiern), udvalgt Konge til Danmark etc, opfordrer Indbyggerne i 
Osbo Hcrred til at udrede Skat og Gjengjaerd i 4 Naetter til Tyge Hrade og hans Folk og 
lover i saa Tilfadde ikke at forulaempe nogen. — Eenekinpinf/, ottensdagen ncst effter vor 
Frwe purificacionis dagh. 

Aarsberetn. fra Gcheimearch. IV. 362. 

*9616. CoAiuiJTOREN i Fllda opfordrer Kong llans til at tilsende sig Lejdebrev 
for personlig at kunne indfinde sig hos ham. - l-v/da, 1512(?) Donnerstair nach Purilic. 
Marie. (Tydsk.) 

Tydsk Udl. i Zeitschrift d. Vereins f. lub< ckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 166. 

*9617. Jens Andersen, Sognepi;cst i Quidinge, m. fl. vidne, at de varc paa 
Vandaas og horte, at Sten Stenssen, Hovedsmand paa Hammershus, erklaerede for Niels 
Brade, at han havde gjort Indforsel paa ilere af dcnnes Gaarde paa Bornholm, som ban 
havde faaet med sin Hustru, og at han havde gjort del efter sin Herre iErkebispens Be- 
faling. — Vnndass, othensdagen nest for Flesk snndagh. 

Udt. i Miibertz, Aktst. til Bornholms Hist S. 45—46. 

*9618. (Kong IIans) tillader Ilans llolm at udfore sine Huder og Talg, men ikke 
Fndevarer til Kiel og Klensborg og videre vestpaa; del tnaa ikkc komme Kongens Fjender 
til Gode. — In cast.ro Haffucnsi, sabbato Quinquagesime. 

IJdt. I Scjdelin, Diploimitarium Flcnsborgense II. 53 — f>4 og i Danskc HagaiiD 4. Rskkell.286. Kong Hans. 1153 1511. 

*9619. (Kong IIans) tillader Micliel Persen, Borgemester, og Niels Kolbe, Baad- 1. Martn. 
mand i Odense, at udfore hver 200 0xne, mod Lefte, at de ikke sknlle feres til Liibeck, 
men vesterpaa. — In caslro Haffncnsi, sabbato Quinquagesime. 
Udt..i Danske Magazin 4. Raekke II. 286. 

*9620. (Kong Hans) tillader Cristiern Nielssen, Borgemester i Varde, at udfore 1. Martii. 
600 0xne paa samme Betingelse. — In caslro Baffnensi, sabbato Quinquagesime. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 286. 

*9621. Eiuk Turesson, Befalingsmand paa Viborg, forlanger bl. a. Svar af Bigs- 2 Martii. 
forstanderen Svante Nielsson paa, om det var sandt, at noget af bans Gods i Ostergot- 
land var overdraget en Borger i Soderkoping; ban tror ikke at have forbrudt det og 
henpeger paa den store Skade, ban bar lidt med Hensyn til sit Gods i Danmark. — 
Pyttis, dominica Carnispriuii. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 511—12. 

*9622. (Kong Hans) tillader Ingel Esbernssen, Borgemester, og OlufOIssen, Baad- 4. Martii. 
mand i Horsens, at udfore 600 0xne paa den saedvanlige Betingelse, Nielss Jenssen, 
Borgemester, og Jenss Jenssen, Baadmand i Vejle, at udfore 300 0xne samt Hanss Nielsen, 
Baadmand, og Per Tbomessen, Borger i Bibe, 1200 0xne. — In castro Haffnensi , die b. 
Lucii pape et martiris. 

3 Breve i Udt. i Danske Magazin 4. Rjekke II. 286-87. 

*9623. (Kong Hans) tillader Godicke Langeberg, Hanss Holm, Michil Claussen og 5. Martii. 
Kort Iman at udfore 1000 0xne paa den saedvanlige Betingelse. — Haffnie, die Cinerum. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 287. 

*9624. (Kong Hans) tillader Hanss Jacobsen og Michel Iwersen af Kolding at ud- 5. Martii. 
fore 400 0xne paa den saedvanlige Betingelse, og Jenss Bang, Baadmand i Assens, at 
udf^re 200 0xne. — Haffnie, die quinta Marcii. 

2 Breve i Udt. i Danske Magazin 4. Rsekke II. 287. 

*9625. Slotsfogden paa Aabo Josef Pedersson tilskriver Bigsforstanderen Svante m. Martii. 
Nielsson bl. a. om det der udbredte Rygte om den unge Kongcs Indfald, hvorved Vester- 
gbtland, Smaaland og Ostergolland skulle vaere gaaet ham til Ilaande; man frygter nu i 
Finland for, at de Danske til Sommer skulle haerge der, hvorfor han fotianger Forholds- 
regler. — Abo slot, monedagen nest epter sancte Thomas dag de Aquino. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 512—14. 

*9626. (Kong Hans) tillader Bernt Dycker at udfore 600 0xne, og Hanss Vitfeld 12. Martii. 
at udfore 200 0xne. — Haffnie, die b. Gregorii pape. 

2 Breve i Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 287. 

*9627. (Kong Hans) tillader Lange Hermen at udfore 60 0xne. — In caslro Kal- 12. Martn. 
lundeborg, feria 4. prox. ante Gertrudis. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 287. 

*9628. Kejser Maximiuan underretter Liibeck om, at han har lulnaevnt Kurfyrst 12. Martli. 
Joachim af Brandenburg, Hertugerne Henrik d. aeldre af Brunsvig og Henrik af Meck- 
lenburg samt Biskoppen af Brandenburg til Kommissarier i Anledning af Stadens Strid 
mcd Kong Hans, hvilken de til S. Hans Dag skulle undersoge i Liineburg, mindelig forlige 
Regest. Dan. II. Ser. I. 145 1154 Kong Hans. 1511. 

12. Marlii. 12. Martii. 12. Martii. C. 12. Martii. 15. Martii. 15. Martii. 17. Martii. 20. Martii. 20. Martii. 22. Martii. 23. Martii. eller afsige Kjendelse i; i et halvt Aar fra en af Biskoppen i Brandenburg naermere bc- 
stcmt Dag skulle de afholde sig fra Krig og fra at fore Krigsfornodenheder til Svcrig. — 
Freiburg im Breisgau, 1512 (?), Marts 12. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 166—67. 

*9629. Kejser Mam.uiliais meddeler Kurfyrst Joachim af Brandenbug Udnaevnelsen 
af Kommissarier til i Hamburg at undersoge Liibecks Strid med Kong. Hans; Biskoppen 
af Brandenburg skal sendes til Kongen for at bevaege ham til en halvaarig Vaabenstilstand; 
endvidere meddeles Bestemmelser om Handelen paa Danmark. — 1512 (?), Marts 12. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 167. 

*9630. Kejser Maximilian tilskriver Biskoppen af Brandenburg om dennes Rejse 
til Kongen af Danmark. — 1512 1?), Marts 12. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschiehte u Alterthumsk. I. 167. 

*9631. Kejser Maximilians Instrux for Biskoppen af Brandenburg paa hans Rejse 
til Kongcn af Danmark, hvem han skal foreslaa en Vaabenstilstand; gaar han ikke ind 
derpaa, vil Kejseren hjaelpe Liibeck. — Uden Datum. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubecklsche Geschichte u. Alterthumsk. I. 167. 

*9632. Kejser Maximilian opfordrer Kurfyrst Joachim af Brandenburg, der forsoger 
Maegling mellem Kong Hans og Liibeck, til at sorge for Bevarelsen af Stadens Bettigheder 
og for Skadeserstatning til den. — 15. Marts. 

Tydsk Udt. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschkhte u. Alterthumsk. I. 168. 

*9633. Skrivelse fra Regentinde Margrethe i Nederlandene til Hcrrerne af Nassau, 
Chievres, Berghes og Thamise i Anledniug af Klager fra de nederlandske Byer over Liibecks 
og dens Venners Overgreb , hvori hun raader Kejseren til at forny Forbundet mellem 
Kongen af Danmark og Hertug Karl af Burgund. — Malines, le XV. jour de Mars 1510. 

(Fransk.) 

v. d. Bergh, Correspondance de Marguerite d'Autriche I. 255—258. 

*9634. Ratio synodalis ecclesiae s. Johannis Flensburgensis. — Feria secunda 

post dominicam Reminiscere. 

Udt. i Moller, Nachr. von der Kirche zu St. Johannis in Flensburg und deren Pastoribus 
S. 12. 

*9635. (Kong Hans) tillader Jacob Holste at udfere 100 0xne, Fru Mette af Hvid- 
kilde 20 0xne og Villom Vinberg 80 0xne. — Nyborg, feria quinta prox. post Gertrudis. 
3 Breve i Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 287—88. 

*9636. Jacobls IVtus, rex Scotorum, a Johanne, rege Daciae, petit, ut pro usu 

navium suarum malos e Norvegia in Scotiam ducere sibi liceat. — Apud Edinburgiun, vi- 

gesimo Martii. 

Epistolae regum Scotorum I. 121—22. 

*9637. (Kong Hans) tillader Lass Perssen, Borgemester, og Jcip Cristiernsscn, 
Borger i Ribe, at udfere 200 0xne, og Jenss Faderssen 100 0xne. — Ollonie, sabbati 
post Benedicti abbatis. 

2 Brevc i Udt. i Danske Magazin 4. Rrekke II. 288. 

*9638. (Kong Hans) tillader Jenss Faderssen at udfere 100 Oxne, og Gerdt 
Riipenkara at udfore 500 0xne, Iludcr, Skind og Talg. — Ottonie, dominica Oculi. 
2 Breve i Udt. i Danske Magazin 4. Riekke II. 288. Kong Hans. « 1 155 1511. 

*9039l 5482». Tilfej Uatum: Husem, in unser leven Froweii dage annuociatioDis. (Plattydsk.) 25. Martii. 

Stemann, Geschichte d. c-ftentlicheii u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 146— i7. 

*9640. (Kong Hans) tilhider Niels Clcmitssen at udfore 150 0xne, samt nogle 26. Martii. 
Borgere i Ribe at udfore 800 0xne og Giordt Nielssen 50 0xne. — Kolldinge, feria 
quarta prox. post dominicam Oculi. 

3 Breve i Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 288. 

*9641. Hertug Fkeoekik af Slesvig og Holstens Brev om AfJesning af Gjaesteri- 26. Martii. 
forpligtelsen lor hans Undersaatler i Sondergoes Herred, Hustim og Hatstedmurk. — Husum, 
middewecken na annunciationis Marite. (Plaltydsk.) 

Beccuu, Gesch. Husums S. 268 — 69. Brudst. i Ratjen, Verzeichnis d. Handschrift. d. 

Kieler Universitatsbibliothek II. 108—109. 

*9642. (Ivong Bans) tillader fire Borgere i Ribe at udfore 80 0xne. — Kolldinge, 27. Martii. 
fcria quinta prox. post dominicam Oculi. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raakke II. 288. 

*9643. (Kong Hans) tilhtder Arnth Koller i Kiel at indfere Humle, Salt, Klaeder osv. i. Aprilis. 
og at udfere Huder, Skind, Talg m. m. — Flensborg, feria 3. prox. post dominicam Letare. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 288. 

*9644. Bori.e, /Erkebiskop i Lund, fornyr den Indbyggerne i Aakirkeby den 8. 2. Aprilis. 
Apr I 1502 forundte Frihed og Benaadning for 7 Aar (jfr. Nr. *8825). — Lundis, feria 
qtiarta ante dominicam passionis Domini. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 46. Smlgn. Nr. 5469. 

*9645. (Kong Hans) tillader Villom Vinberg at udfore Huder, Talg og lignende 22. Aprilis. 

Varer til Flensborg, dog at det ikke kommer Kongens Fjender til gode. — Haffnie , feria 

3. Pasce. 

Udt. i Sejdelin, Diplomataiium Flensborgense II. 54 og i Danske Magazin 4. Raekke II. 
288-89. 

*9646. Clawes Rantzow skjamker til S. Johannes Kloster ved Slesvig 50 Mark 23. Apriiis. 
lybsk til en aarlig Sjeelemesse for Otthe Krumdyke og dennes Ilustru. — Des mydtwekens 
yn den Paschen. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VI, Repertor. 

S. 122. 

*9647. Johannes rex per litteras ad Jacobum lYtum regem Scotorum nuntiat, Apriii. 
se malos, quos pro usu navium suarum optavisset (cfr. no. *9636), nunc mittere. — Ex 
arce Flensborg, sine die. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I 45. 

*9648. Arvid Kl'rck, Electus i Aabo, tilskriver Rigsforstanderen Svante Nielsson, l. Maji. 

at han har modtaget Rigsraadets Opfordring til at komme med den storst mulige Magt til 

Stockholm, h\is han vidste Slottet vel forvaret mod Rigets hadske Fjender; da der imidlertid 

omlober mange fordaervelige Rygter, og man desuden ikke er sikker for Russerne, tror 

han ikke uden Fare at kunne begive sig bort. — Abo, ipso die Philippi et Jacobi apo- 

stolorum. (Svensk.) 

Gronhlud, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. M7-19. 

145* 1 156 Kong Hans. 1511. 

5- Maji. *9619. iKong Hans) tillader Michel Risenberg (af Flcnsborg) at udfore noi r ct 

Korn, Smor og Bast og siden igjen indfore i Riget Humle, Salt og flere Varer. — Haffnie, 
feria 2. proxima post diem inuencionis sancte Crucis. 

Udt. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 55 og i Danske Magazin 4. Raekkc II. 289. 

11 Maji. *9650. Kong Haks beklager sig til Staden Deventer over den mod hans Tjener 

Hans Holm i Aaret 1510 under Belejringen af Odenzaal udovede Vold. — Copcnhagen, 
am sondage Jubilate. (Plattydsk.) 

Udt. i holl. Overs. i Register van Charters en Rescheiden in het oude Archief v. Kampen 

II. 85. 

11- Maji. *9651. Kong Hans' Skrivelse til de tre Staeder (Kampen, Deventer og Zwolle), 

hvori han forsvarer Opbringelsen af et Skib med, at det har besveget hans Tolde og til- 
horte hans aabenbare Fjender; han opfordrer dem til ikke at drive nogen Handel med 
hans Fjender. — Copenhagen, am sondage Jubilate. iPlattydsk.) 

Udt. i holl. Overs. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen 

II. 85. 

13. Maji. *9652. Kong Hans' Kvittering til Tyge Brade for Modtagelsen af 284 Mark, hvor- 

med han har betalt de 1320 Mark, han var Kongen skyldig for Gods, han kjobte af denne 
i Skaane. — Kjeb. Slot, Tirsdagen naest eft. Sondagen Jubilate. 
Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 71. 

13. Myji. *9653. Eberhvrd Ferber, Borgemester i Danzig, lover Hr. Henrik Krummedige 

at sende det Gods og det Skib, som den afdede Otte Rawthe (Rud) havde staaende hos 
ham, og beklager sin kjaere Vens Dod. — Danczk, am dinstage vor Sophie. (Tydsk.) 

Rrudstykk. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder 1. 137. 

15. Maji. *9654. (Kong Hans) tillader Hans Bellyn af Stettin at udfore 3 Laester Smor og 

x l% Laest Kokjod til Stettin. — Haffnie, feria quinta post dominicam Jubilate. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 289. 

19- Maji. *9655. (Kong Hans) tillader Bertell Rytther at udfore vestervaerts Huder, Skind 

og Talg og atter at indfore, hvad Riget traenger til. — Haffnie, feria 2. post dominicam 

Cantate. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 289. 

19. Maji. *9656. Joiunne Hansdatther, Lange Jensses Efterleverske i Vormstrup, og Erik 

Hwas i Vormstrup skjode Gods liggende i Mcdelsom Herred, i Kallo Len i Mols Herred 
og paa Hasszens (deriblandt to Gaarde i Medelsom Herred i Leedh Sogn, som kaldes 
Hemestrup) til Niels Clemmetszen, Landsdommer i Nerrejylland. — Mandagcn nesth effther 
sancti Erici regis dagh. 

Samlinger t. jydsk Hist. og Topogr. II. 179—81. Hvass, Meddelelser om Personer og 

Familier af Navnet Hvas III. 154—55. 

23. Maji. *9657. (Kong Hans) tillader Arnt van Eyberg at udfore Iluder m. m. /fa/fnic, 

feria sexta post dominicam Cantate. 

Udt. i Danskc Magazin 4. Raekke II. 289. 

27. Maji. *9658. (Kong Hans) tilladcr Peter van der Hoye at indfore, hvad der er Trang 

til, og udfere uforbudne Varer. — Haffnie, feria 3. Rogationum. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekkc II. '^89. Kong Hans. 1157 1511. 
*9659. (Koog Hans) tillader Claus Jorgenssen at udfere noget TjaBre, Jern , Ost 27. Maji. 
og Smor til Flensborg, hvilket dog ikke maa komme Kongens Fjender til gode. — Haffnie, 
feria 3. post domiDicam Vocem iocunditatis. 

Udt. i Sejdehn, Diplomatarium Flensborgense II. 55 og i Danske Magazin 4. Rffikke II. 289. 

*9660. Betaenkning (af Verner von der Schulenborg, Hovedsmand i Landet Stettin?) 3. Junii. 
i Anledning af det Krigstog, Hertug Bugislav af Pommern agter at gjore mod Stralsund, i 
hvilken omtales Hansestaedernes Fjendskab med Kongen af Danmark, samt henstilles til 
Overvejelse, hvilket Svar der bor gives den naBvnte Konge paa Hr. Degenharts Forestilling. 

— Stettin, dinxstedages nha Exaudi. (Plattydsk.) 

Klempin, Diplomatische Beitrage z. Geschichte Pommerns S. 552—57. 

*9661. Hertug Freoerik af Gottorp underretter Baadet i Lubeck om, at han har C. 3. Junii. 
seodt en Kopi af dets Brev til ham om ooget i Fleosborg beslaglagt lybsk Gods til Fleos- 
borg til ErklaeriDg; et af det for HaDsestaederoe forlaogt Lejdebrev har dets Bud faaet. — 
Vppem nyenn dicke, udeo Aar og Dag. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 55 — 56. 

*9662. (Kong Hans) tillader Bernt Lampe og Henrick Skeyding at ind- og udfore 4. Junii. 
uforbudne Varer. — In caslro Haffnensi, feria 4. prox. post Erasmi martiris. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 289. 

*9663. (Kong Haks) tillader Caspar Grotegert og Loduig Marquart at udfore 2 4. Junii. 
Laester Smer til Danzig. — Haffnie, altera die Erasmi. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raikke II. 289. 

*9664. Litterae Maxwiliam imperatoris ad Johannem regem, quibus eum de rebus 14. Junii. 

inter se et papam certiorem facit regem exhortans, ut ad concilium indictum nuntios 

ablegari jubeat. — Insprugk, die quartadecima mensis Junii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV, Tillaeg S. 29—36. Udt. i Becker, De rebus inter Danise 
Gallorum Scotiaeque reges a. 1511 — 1514 actis S. 49—50, Anm. 2 og 3. 

*9665. (Kong Hans) tillader Dr. Anthonius, Provst i Borglum, at udfere 60 0xne. 16. Junii. 

— In castro Haffnensi, die b. Vilhelmi abbatis. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 290. 
*9666. Hr. Sten Cristierson klager til iErkebiskop Jacob af Upsala over Svante 1. Julii. 
Nielssons fjendtlige Optraeden mod ham, medens han hellere skulde bruge sit Folk mod 
Kong Hans; da dennes Folk haergede i Skaerene, kom Svantes Foged slet ikke til Stede. 

— Salista, tisdagen nest effter (o: fore) Vorffrue dagh visitacionis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XIX. 170-72. 
*9667. (Kong Haws) tillader Eriick Hansen af Nysted at udfore Huder, Skind, Talg 4. Inlii. 
og »Nydher« til Kiel. — In castro Nykopingh, feria 6. infra octauas visitacionis Marie. 
Udt. i Danske Magazin 4. Haekke II. 290. 
*9668. GtwuLD Johansdatter, Erik Turessons Enke paa Viborg, tilskriver Tonne 6. Julii. 
Eriksson, Lensmand paa Baseborg, at bun efter sikre Efterretninger venter et Indfald af 
Busserne og samtidig et Aogreb af Koog Haos' Skibe, hvorfor hun beder ham ufortovet 
at komme til Viborg eller ogsaa opfordre Electus og de andre Kaader til at sende Hjslp; 
hun sperger om Tidende angaaende Kongens Folk ved Beval. — Viborg , dominica intra 
octauas visitacionis virginis Marie. (Svensk.) 

Gronblad, i\ya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 523—25. 1158 Kong Hans. 1511. 

8. Juiii. *9669. (Kong II v>s) tillader Laurids Soffrensen af Ribe ;it adfere saa mange 0xne 

vestvaerts, som lian kjober i Riget, og Jacbim Vulff fra Kiel og Symen Haane at udfore 
400 0xne. — /// casiro Nykopinyh, feria 3. infra octauas visitacionis Marie. 
2 Breve i Udl. i Danske Magazin 4. Ra;kke II. 290. 

9 julii 5470. ^ant (Lofven), Acta Dalecarlica an. 1503—1511 S. 7—9. 

9. Julii. *9670. Swnte Nielssons Svarskrivelse til iErkebiskop Jacob af Upsala, som bar 

ovcrsendt bam llr. Sten Cristierssons Brev (Nr. *9666); han anforer bl. a. , at det er de 
af bam bmnede Karle, der slog Fjenderne paa Oland og i Vcstergotland, medens llr. Sten 
end ikke havde hindret dcm i at rove lige udenfor Nykopings Port. — Ex castro Hohnensi, 
ipsa octaua visitacionis Marie virg. glor. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 173—76. 

13. vel *9671. Hinrick Rantzow underretter Eszkee Bilde, Hovedsmand i Kjobenbavn, om 

' u "' hvad han har gjort for at opfylde bans 0nske om at realisere bans Audel af Godset i 

nogle ved Rensborg liggende Skibe, og om de Hindringer, han er stodt paa herved. — 

Vlenszborgh, ame dage Margarete virginis. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Di])lomatarium Flensborgense 11. 59— 60. 

14. Julii. *9672. (Kong Hans) tillader Knut Farscn af Ribe at udfore 200 Oxne. — In 

castro Ha/fniensi, feria 2. prox. post Kanuti. 

U.lt i Danske Magazin 4. Raekke II. 290. 

14. Julii. *9673. (Kong Hans) tillader Otto Drews, Borger i Stade, at udfore 100 0xne og 

nogle smaa Heste, og igjen at indfore Humle, Harnisk, Vaaben m. m. — Hafjfnie, feria 2. 

post Chanuti. 

Udt. i Danske Magazin 4. Ra;kke II. 290. 

15. Julii. *9674. (Kong Hans) tillader Henning Podwiisk at udfore en Laest Smor til 

Holsten. — Ha/fnic, feria 3. post Kanuti. 

Udt. I Danske Magazin 4. Rackke II. 290. 

15. Julii. *9675. (Kong Hans) tillader Borgemestre og Raad i Stade at udfore fra Bibe et 

Skib fuldt af Fisk og igjen at indfore, bvad der er Trang til. — Haffhie, feria 3. post 

Cbanuti. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 290. 

16. Juiii. *9676. (Kong Hans) tillader Otto Drews at udfere 3 Laester Sild til Tydskland. — 

Haffnie, feria 4. proxima post Chanuti regis. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 290. 

19. Julii. *9677. Hertug Frederik af Gottorp opfordrer i Anledning af Lubecks Klage over, 

at en lybsk Borger skal af en vis Claws Law vaere fort fangen til Flensborg, Amtmanden 
dersteds, Ilinrick Bantzaw, samt Borgemestre og Baadmaend til at frigive ham; hvis det 
ikke skulde ske og Freden med Liibcck derfor skulde kraenkes, vil han vaere undskyldt 
overfor Kongen og andre. — Tundern, sonnaucndes vor Jacobi, udcn Aar. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium 1'lensborgensc II. 56—57. 

1!' Julii *9678. Hertug Frederik af Gottorp tilskriver Kong Ilans om sine paa dennes 

Foranledning med Landraaderne og derna^st med Landdagen i Kiel forte Forhandlinger; 
med llensyn til Kongens Forslag om at forbyde al Ud- og Indforsel fra og til Ltibeck 
have de vaeret tilbojelige til at bevare Freden med denne Stad, og de bave afslaael at ud- Kong Hans. 1159 1511. 
rede den af Rigstaenderne Holsten paalignede kejserlige Rigsskat; tillige udbeder han sig 19. Julii. 
Kongens Erkluering i Anledning af Asve von Svigkeldes Brev orn Hr. Lage Ure (Urne?). — 
Tonndern, sonnauendes vor Jacobi apostoli. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 57 — 59. 

*9679. Elaadet i Lubecks Instrux for Befalingsmaendene paa de til Krigen mod 21. Juiii. 
Danmark udsendte Orlogsskibe. — Am avende Marie Magdalene. (Plattydsk.) 

Fock, Rugensch-Pommersche Geschichten V. 41G. 

*9680. (Kong Hans) tillader Biskoppen af Bremen at udfofe Fisk til Brug i lians 2G. Julii. 
eget Kekken. — Haffnie, die sabati prox. post Jacobi. 
Udt. i Danske Magazin 4. Rsekke II. 290. 

*9681. (Kong Hahs) tillader Hanns Vichbolt at udfore til Frisland noget Malt og 26. Julii. 
til -.Swrlandt" 100 0.\ne og nogle Fisk, og igjen indfore 100 Fade Fmbstol og Mumme, 
m. m. — Haffnie, altera die Jacobi. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291. 

*9682. ToNtiE Eriksson, Befalingsmand paa Raseborg, takker Bigsforstanderen 26. Julii. 
Svante Nielsson for Underretningen om det mislykkede Angreb af Rigets Fjender paa 
Oland; han skriver om Slotsloven paa Viborg og meddeler, at Mester David med 3 Skibe 
er gaaet til Rusland, og at de paa Tilbagevejeu have haerget nogle 0er; Kongens Ud- 
liggere skulle ligge i Moesund. — Rasborgh, in crastino Jacobi apostoli, uden Aar. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 525—27. 

*9683. (Kong Hans) tillader Vickman i Kjobenhavn at udfore 2 Fjerdinger Smer C. 26. Julii. 
til Hamburg. — Uden Datum. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291. 

*9684. Hertug Frederik af Gottorp tilskriver Raadet i Ltibeck om sine Bestrasbelser 5. Augusti. 
saavel hos Flensborgerne som hos Amtmanden der for at faa den fangne lybske Borger 
frigiven uden Vederlag; de have lovet at arbejde paa hans Frigivelse mod en Kavtion af 
40 Gylden og at bede Kongen om Frigivelse uden Erstatning. — Gottorff, dinstags nach 
Petri ad vincula, uden Aar. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 61. 

*9685. (Kong Hans) tillader Knudt Farsen af Ribe at udfore 100 0xne. — In 8. Augusti. 
caslro JSykepingh, feria sexta prox. post Sixti. 

Udt. i Uanske Magazin 4. Raekke II. 291. 

*9686. Hertug Frederik af Gottorp forlanger i Anledning af det lybske Raads 12- Augusti. 
gjentagne Skrivelser til sig, at Raadet i Flensborg skal meddele ham skriftligt, hvad der 
siden hans personiige Forhandling med det er gjort og skal gjeres med Hensyn til den 
fangne Liibecker Hans Vosses Losladelse, for at han kan besvare de lybske Skrivelser, 
hvoraf han oversender en til Flensborg. — Gotdorp, am dage Clare virginis. (1'lattydsk.) 
Scjdelin, Uiplomatarium Flensborgense II. 62. 

*9687. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten opfordrer Sigfried van der Wisch 12. Augusti. 
og alle hans Faettere von der Wisch til at formaa Clement van der Wisch, over hvem 
Benedicl Zesteden til Runtoft har fort Klage, til at tinde sig i, hvad der er Ret. — Goltorp, 
am dage Clare virginis. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstcin u. Lauenburg I\. ">17 — 18. 1160 Kong Hans. 1511. 

14. Augusti. 18. Augusti. 21. Augusti. C.21.Augusti. 23. Augusti. 29. Augusti. Septbr. — 
Oclobr. Septbr.— 
Octobr. Septbr.— 
Octobr. 1. Septbr. *9688. Fru Gonnild .Ioiiansdotter, Erik Turessons Enke paa Viborg, beder Tonnc 
Eriksson, Lensmand paa Haseborg, paa ny om Hjaelp mod Russerne, der efter Tidende 
fra Narva med det forste ville angribe Viborg, idet de vente et samtidigt Anfald af Kong 
Hans' Folk fra den anden Side. — Viborg, vigilia assumpcionis Virginis gloriose uden 
Aar. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 527—28. Arvidsson, Handl. till 
Finlands Hafder VII. 84, hvor Brevet uriglig er henfort til 1510. 

*9589. Kjobenjiavns Bvthingsvidne om, at Mogens Saxen, Borgemester i Staden, 
skjedede til S. Pouls Alter i S. Petri Kirke en Vejrmelle vesten for Byen. — Kepnehaffven 
bytingh, mandagben nest efftber wor Frwe dagb assumpcionis. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 187—88. 

"9690. Hertug Frederik af Gottorp tilsender Baadet i Liibeck et Brev fra Baadet 
i Flensborg angaaende den lybske Borger Hans Voss, som denne selv bavde bragt bam; 
han lover at gjare sit bedste i Sagen. — 5. (feria) post Assumpcionis. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 62—63. 

*9691. Hertug Frederik af Gottorp befaler sine Fogeder samt Borgemestre og 
Raad i Staederne at hja?lpe Til Peterssen, Borger i Flensborg, saa vidt bans Bel er, med 
Hensyn til hans Fordringer bos Hertugens Undersaatter. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 63. 

*9692. Indbyggerne i Vestbo Herred tilskrive Kong Hans, at da de ville komme 
i Fortraed, hvad enten de give ham eller Hr. Svanle Skat, have de besluttet at holde 
Skatten tilbage, til der er opnaaet Forlig mellem de stridende. — Vessboo, sancti Bar- 
tbolomaei afthen. (Svensk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 362—63. Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 

582, jvfr. S. 691. 

*9693. Optegnelse om en paa Staevne i Pungmagernes og Remmesnidernes Lav 
i Kjobenhavn vedtagen Bestemmelse om Laeredrengenes Tjenestelid. — Fredag nest efter 
sancti Bartholomei dag. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 188. 

*9694. Det svenske Riosraad udvikler de Grunde, bvorfor det onsker, at Svante 
Nielsson skal nedbegge Bigsforstanderskabet, og skildrer bans ubeldige Politik overfor 
Danmark. — Uden Datum. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XX. 257—62. Om Tiden for dette saa vel som de felgende Akt- 

stykker, se Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 692. 

Det svenske Ricsraads . Svar paa Artikler, indgivnc af Svante Nielsson. — 

(Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XX. 251-57. *9695. 
Uden Datum. *9696. Svante Nielssons Svar paa Rigsraadets foregaaende Brev. — Uden Datum. 

(Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XX. 249-51. 

*9697. Hertug Frederik tilkjendegiver Kapitlet i Haderslev, at ban bar befalet 

Baadet sammestcds at lilbagebolde de Penge, bans Moder bavde givet til Lektoratet, da 

Kapitlet i hrngere Tid bavde holdt det ubesat og delt Pengenc mellem sig. — 2. (feria) 

post Augustini, uden Aar. (Plaltydsk.) 

Aarsbcretn. fra Gchcimearch. II, Tillacg S. 46—47. Kong Haxs. 1161 1511. 
*9698. Hertug Frederik befaler Raadet i Haderslev at tilbageholde de af hans 1. Septbr. 
Moder til Lektoratet ved Kapitlet sammesteds givne Penge, indtil Domherrerne have be- 
skikket en Lektor. — |2. iferia) post Augustini), uden Aar. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 47. 

*9699. (Kong Hans) tillader Bispen af Ribe at udfere 100 0xne vestvaerts. — 4. Septbr. 
Haffnie, feria quinta post Egidii. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291. 

*9700. (Kong Hans) tillader Heine Trappe at udfere 300 0xne til Tyskland. — 5. Septbr. 
Haffnie, feria sexta post Egidii. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291. 

*9701. (Kong Hans) tillader 7 forskjellige Maend, for hvem Hr. Prebiorn (Podebusk) C. 5. Septbr. 
gik i Borgen, at udfere til sammen 900 0xne, samt Simen Nielsen af Odense at udfore 
60 0xne og Hans Munck 100 0xne. — Uden Datum. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291. 

*9702. Kong Hans kundgjer, at Rigsraadet har bevilget en Landehjaelp til Uvaerv- 8. Septbr. 
ningen af Krigsfolk. — Wort slot Kiopnehaffn, wor Frwe dag natiuitatis. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 158. 

*9703. Kong Hans tilskriver Ridderskabet i N. Stift, at det skal holde sig rede 8. Septbr. 
til at mode efter Tilsigelse af Biskoppen og Rigsraadet for at forhandle med Kongen om 
Rustning og Landehjeelpen. — Wort slot Kiopnehaffn, vor Frwe dag natiuitatis. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 158—59. 

*9704. Liste over hvem der oppebaerer den udskrevne Landehjaelp. — Uden Datum. 8. Septbr? 
Danske Magazin 4. Raekke II. 157—58. 

*9705. Lubeck tilskriver Kurfyrst Joachim af Brandenburg, at, hvis Svenskerne 10. Scptbr. 
ikke medoptages i Forliget (med Kong Hans), kan intet saadant bringes til Veje. — Mittwoch 
in der octava nativit. Marie. (Plattydsk.) 

Brudst. i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 169. 

*9706. iKong Hans) tillader Hr. Magens Goye at udfere 100 0xne. — Feria 12. Scptbr. 
sexta post nativitatis (o: Mariae). 

Udt. i Danske Magazin 4. Reekke. II. 291. 

*9707. Hertug Frederik af Gottorp paalaegger Amtmanden Heningk Pogewisch 14. Septbr. 
samt Borgemestre og Raad i Rendsborg, at de skulle lade Herman Cordisz, Borger i 
Liibeck, faa sit Gods tilbage, som Tordt Gipszen af Flensborg har lagt Beslag paa, hvis 
denne ingen retslig Fordring har derpaa, og i det hele vel erindre det med Liibeck 
slutlede Forlig; i modsat Fald vil han have sig selv undskyldt for Felgerne. — Gottdorp, 
in die sancte Crucis exaltationis. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 64. 

*9708. (Kong Hans) tillader Dronning Cristine at udfere 40 0xne. — Kallunde- 21. Septbr. 
borg, ipso die s. Mathei. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291. 

*9709. (Kong Hans) tillader Fru Mette, Hr. Magens Gflies, at udfare noget Lax. 22. Septbn 

— Kallundeborg . die beati Mauricii. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291. 

Regest. Dan. II. Ser. I. 146 1162 Kong Hans. 1511. 

22. Septlir. *9710. Hertug Frederik af Gottorp tilskriver Raadet i Liibeck, at Grunden til, at 

han ikke fer har besvaret dets Klage over Anders Wegenners Gods' Beslaglaeggelse i 
Flensborg, er den, at han af Hensyn til de kongelige og hertugelige Undersaatters Klager 
over, at Liibeckerne tage deres Gods, vil foreslaa et Mode til Stridighedernes Afgjorelse, 
hvor han personlig vil indfinde sig. — 2. (feria) post Mathei. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 65. 

23. Sepihr. "9711. Johannes Jacobi, episcopus Roskildensis , praesentationem altaris beati 

Jacobi in ecclesia collegiata Haffnensi sindico universitatis studii Haffnensis concedit; 
fructus altaris ejusdem ad aliquem idoneum magistrum in artibus legentem pertinere debent. 
— Roschildis, altera die b. Mauricii et sociorum ejus. 
Werlauff, Kjebenhavns Universitet S. 83—84. 

28. Septbr. *9712. Kong Hans meddeler Esge Bilde, Embedsmand paa Kjebenhavn, at han 

har tilladt, at den af Borgemestre og Raadmaend i Kjobenhavn udenfor Vesterport opferte 
Bygning forelobig maa blive staaende, da de have erklaeret, at den ikke skal vaere Kongens 
Mollere til Skade. — Wort Slot Kalundeborg , sondagenn nest effther sanctorum Cosmi 
et Damiani dag. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 287. 

28. Septbr. *9713. (Kong Hans) tillader tre (tydske) Kjobmaend at lade deres Skibe lebe fra 

Kjobenhavn til Wismar og tilbage med visse Varer. — In castro Kallundeborg, in profesto 

Michaelis. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 291—92. 

28. Septbr. *9714. (Kong Hans) tillader Michell Peersen, Borgemester i Odense, at udfore 

100 0xne. — In caslro Kcdlundeborc/, in profesto Micaelis. 
Udt. i Danske Mugazin 4. Raekke II. 292. 7. Octobr. *9715. Olj:f Jensson, (en af Betjentene paa Stokholms Slot?), tilskriver Fru Miirta 

Ivarsdatter, at et af Kongens Skibe var kommet til Skjaerene og havde borttaget 3 finske 

Skibe; han havde derfor efter Samraad med Borgemestrene sendt noget Folk imod Fjenden. 

— Stocholm, sancte Birgittae dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 534 

10. Octobr. *9716. llertug Frederik af Gottorp lover Raadet i Lubeck at paaskynde det fore- 

slaaede Mode og at skrive til Henrich Rantzaw om at standse Indkaldelsen af Kavtio- 

nisterne (i Tord Jepsens Sag), indtil Medet har vaeret afholdt; derefter skal han underrette 

dem om Tid og Sted til Modet. — 6. (feria) post Francisci. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensboigense II. 66. 

10. Octobr. *9717. Biskop Iver Muncks Fortolkning af et Punkt i Bcstemmelserne for Ribe 

Domkapitel af 1502 angaaende Kannikernes Anciennitet (Senium). — Diskoppens seedvanlige 
Residents i Ribe, den 10. Oktober. 

Udt. i Kinch, Ribe Bys Hist. indtil Reform. S. 436—37. 

12. Octobr. *9718. (Kong Hains) tillader Graabrodrene i Nysted at udfore 8 Oxne til Kiel. — 

YVordingborg, dominica prox. post Dionisii. 

Udt. i Danske Maga/.in 4. Raekkc II. 292. Kong Hans. 1163 1511. 

*9719. Tile Persen, Borger i Flensborg, faar Tilladelse lil at udfore Korn og 20 Octobr. 
andre Fedevarer af Riget vesterpaa, dog at det ikke kommer Kongens Fjender til gode, 
og til at indfore Humle, Salt og flere Varer. — Nykopinge slolt, mandagen nest effter 
Lucae euangeliste. 

Ldt. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 66 og i Danske Magazin 4 Raekke II. 292 

*9720. Hertug Frederik af Gottorp beder paa Opfordring af Raadet i Lubeck 21. Octobr. 

Henrich Rantzaw i Flensborg ikke at indkalde de lybske Kavtionister for 100 Mark i Tord 

Jepszens Sag, f«r et paataenkt Mode med Lubeckerne har fundet Sted , samt at formaa 

Tord Jepsen til at komme til Gottorp, for at Hertugen kan traeffe Aftale med ham om 

Modet; saaledes haaber han, at Forliget med Liibek vil blive opretholdt og » die be- 

hinderunge vff vnsers bruders schritfte beygelegtt.« — In die vndecim milium Virginum. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatavium Flensborgense II. 67. 

*972L (Kong Hans) tillader flre Maend i Fyn at indkjebe hver et Par 0xne til 23 - 0f tobr. 
deres eget Kekkens Behov. — In castro Engelborg, s. Seuerini dag. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 292. 

*9722. Dronning Christina befaler Eske Bilde , Foged og Embedsmand paa 26. Octobr. 
Kjebenhavns Slot, at sorge for, at hun faar det He til hendes Stald i Kjobenhavn, som 
tilkommer hende, og at tilsige Hr. Anders, Skriveren paa Slottet, at gjore hendes Kanimer 
i Stand. — Othense, sondagen nest effther Crispini och Crispiani dag. 
Molbech, Nordisk Tidskrift I. 571—72. 

*9723. Larenss Jacobson, Lensmand i Sande Herred, beder Hr. Henrik Krwmme- 26 Octobr. 

dicke og hans Frue om Beskyttelse for sig og sin Son, der forfelges af Olaff og Gawte 

Galler, fordi Sonnen »bevarede sig« med Hustru Karins Datter paa Holme, uagtet de have 

faaet Beskjaermelsesbrev af Kongen i Oslo. — Sande, sonedagen nesthe for omnium 

Sanctorum. 

Diplomatar. Norveg. II. 766. 

*9724. (Kong Hans) tillader Albreth van Goch, Ariild Hake og Hans Holm at ud- 27. Ociobr. 
fere til Hamburg Kjod, Smor, Aal og andet, som derfra skulde sendes til Island og S. 
Jakobs Land. — In caslro Nykepinge, vigilia sanctorum Simonis et Jude apost. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 292. 

*9725. Hertug Frederik af Gottorp underretter Raadet i Liibeck om, at han har Octobri. 
berammet Medet med dem til den 5. November i Kiel, og sender dem Lejde dertil; han 
har formaaet Amtmanden i Flensborg, Hinrick Rantzouw til at opsaette at indkalde Kavlio- 
nisterne i Tord Jepsens Sag, indtil den er undersogt paa Medet. — Lden Datum. (Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 68. 

*9726. Dorothea, Hinrick Dryngenbergs Datter, skjaenker Vor Frue i Kjebenhavn 8. Novbr. 
et Seppel og andre Guldsmykker, »al hun beder for mig til sin kjaere Son«. — Malme, 
vppa s. Wilhadi daa. 

Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tiilaeg S. 141. 
*9727. Tiil Persson i Flensborg tilstaar at skylde Gredhers Mickelsson i Ribe 5 Ante 
Gylden mindre end 1 Ort for Parret af 50 0xen, at betale med rede Penge halvt til 
Mortensdag, halvt til Jul. — Lden Datum. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 70. 

146* 1164 Kong Hans. 1511. 

11. Novbr. 14. Kovbr. 14. Kovbr. Ante 
16. Novbr. 16. Novbr. 17. Novbr. 18. Novbr. 19. Kovbr. 24. Novbr. 26. Novbr. 8. Decbr. *9723. Thomysz Lorck, Byfoged i Flensborg, bevidner, at Joban von Scharnbrock 

bar givet Hinrich Goye Fuldmagt til at indkraeve en Fordring paa 50 Gylden for leverede 

Varer og laante Penge hos Fru Else Grypeszdatter. — Flennsborg, ame dage Martini episcopi. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 70 ; 

*9729. Kong Hans forbyder Hr. Henrik Krummedige, paa Grund af Klage fra 
Borgerne i Halmstad, at befatte sig med de Karle, som der i Byen gribes og saettes i 
Faengsel, med mindre de ere aabenbare Spejdere. — Paa wort slot Kiopnehaffnn, fredagenn 
nest effther sancti Morthens dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 151. 

*9730. (Kong Hans) tillader Matties Mylingh at udfere Smer, Aal, Korn o. a. til 
Tydskland. — Haffnie, feria sexta post Martini. 

Udt. i Danske Magazin 4. Haekke II. 292. 

*9731. Hertug Frederik af Gottorp tilskriver Liibeckerne , at han efter deres 

0nske har udsat det berammede Mode til den 17. November, hvor da isaer Tord Jepsens, 

nogle Ekernfordeborgeres og Amtmanden paa Gottorp Otto Bitzerawes Sager ville blive 

forhandlede. — Kil, uden Datum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatariuni Fiensborgense II. 69. 

*9732. (Kong Hans) giver Hans Garnath i Kjebenhavn Brev paa, at hans Byskat 
ej skal forhojes. — Haffnie, dominica post Martini episeopi. 

Udt. i Danske Magazin 4 Raekke II. 292. Brevet er udstreget i Registranten. 

*9733. Borgemestre og Raad i K.10benhavn tilskjede Raadmand Dr. Peder Al- 
bretssen en Byens Grund paa Hjornet af Kannikestraede og Kiedmangergade. — Kopnchaffn, 
mandagen nest fore wor Frwe dagh presentacionis. 

Rordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 141—43. 

*9734. (Kong Hans) tillader den fsengslede Gorrius Sarneckow af Wismar nu at 
sejle bort med sit Skib og drive Kjobmandskab paa Riget under visse Betingelser. — 
Haffnie, feria 3. prox. post Martini. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 293. 

*9735. (Kong Hans) tillader Ditleff von Alevelde, Hofsind, at udfore 7 Laester Sild 
og 3 L^ster Smor til Holsten mod at indfere en tilsvarende Vaerdi i Humle, Salt og 
^andre gode Varer». — Haffnie, die beate Elizabeth. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 293. 

*9736. Helsingborgs Bythingsvidne, at Regnollt Hanssin, Borger i Kjobenhavn, 
gav sin Gaard i Elelsingborg til S. Andree og Niniani Altere i S. Olai Kirke i Helsingor 
til Sjaelemesser for sig og sine Forseldre. — Mondaginn nesth effter s. Clementis martiris dag. 
Aarsbeietn. fra Gebeimearch. IV, Tillaeg S. 7—8. 

*9737. (Kong Hans) tillader Bertell Halles Svend Hans at udfere V» Laest Kjod 
til Pommern. — Haffnis, feria 4. post Katerine. 

Udt. i Danske Magazin 4. Haekke II. 293. 

*9738. (Kong Hans) tillader Indbyggerne i Varde at udfore nogle magre 0xne 
nu til Foraaret. — Krogen, die concepcionis Marie. 
Udt. i Danskc Magazin 4. Raekke II. 293. Kong Hans. 1165 1511. 

*9739. Kurfvrst Joachim af Brandenburg sender Kong Hans et Fdkast til en Fred Antc 

9 Decbr 
med Lubeck og Sverig, i Felge bvilket Kongen skulde bevilge en Stilstand paa 3, 4 indtil 

6 Aar og kun tillade et bestemt Anlal bollandske Skibe at koinme gjennem Sundet, 

hvorimod Liibeck skulde betale c. 20,000 Gylden strax og i 20 Aar en aarlig Afgift af 

c. 800 Gylden. — Uden Datum. (Tydsk.) 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nordiske Rigers Historie I. 604. 

*9740. Kong Hans svarer Kurfyrst Joachim af Brandenburg, at de af ham fore- 9. liecbr. 
slaaede Betingelser til Fred med Liibeck ere uantagelige, da «Strommene i vore Lande 
ere f rie <« og Kongen ikke vil lukke dem til Fordel for Lubeckerne. — Hclsschennor, dings- 
tages nah conc. Ylarie. (Plattydsk.) 

Udt. og Brudstykk. paa Dansk i Allen , De tre nord. Rigers Hist. I. 605, jvfr. S. 693, 

Anm. 77. 

*9741. (Kong Hans) tillader Hans Holm at udfere Smor, Aal og anden Fetalie til 10. Decbr. 
Tydskland. — In caslro Krogen, altera die b. Anne. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 293. 

*9742. Hertug Frederik af Gottorp tilskriver Kong Hans om det med Lubeckerne 11 Decbr. 
afholdte iYlede i Kiel og om sine og Kurfyrst Joachim af Brandenburgs Bestraebelser for 
at bilaegge Striden mellem Kongen og Liibeck; tillige beder han Kongen straffe en af sine 
Tjenere Martin Gansz, der har forurettet nogle Lubeckere ved Arnsbock, af Hensyn til 
Uertugdommernes Forlig med Liibeck og for at redde Holsten for Vanry for Lsikkerhed. 
— Hwsem, donnerdages vor Lucye. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 71—73. 

*9743. Borgemestre og Raad i Kjobenhavn skjede til iVJattes Knwtzsen, Borger 12. hccbr. 
samrnesteds, et Byen tilhorende Fortov ud mod Stranden nedenfor hans Gaard. — Kopne- 
hajfuen, fredaghen nestfore sancte Lucie then hellighe jumffrwes dagh. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium 1. 287—88. 

*9744. (Kong Hans) tillader Hr. Thomes Nielsen at saelge 4 Lsester Aal til en 13. Decbr. 
Kjobmand, som da maa udfore dem. — In castro Soborg, die b. Lucie virginis. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II 293. 

*9745. Abbed Heninck og Konventet i Lion (Logum)kloster saelge Gaarden Visgard i 13. Decbr. 
Dingelelf Sogn til Peter Nielsen, Borger i Flensborg, for 300 Mark lybsk. — Flcnsborgh, 
die sancle Lucie virginis et martiris. (Plattydsk.) 

Scjdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 73 — 74. 

'9746. (Kong Hans) tillader Michel Risenbergh (af Flensborg) at udfore noget Korn 17. Dccbr. 
og andre Ffldevarer af Riget vest paa og til Foraaret tillige 150 0xne, dog at det ikke 
kommer Kongens Fjender til gode. — Alzerboo, feria quarta post Lucie. 

Udt. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 74 og i Danske Magazin 4. Raekkc 

II. 294. 

*9747. (Kong Hans) tillader Hr. Niels Ericsen at udfore 4 Laester Aal og 3 17. Decbr. 
Laester Smer. — Atzerboo, feria quarta post Lucie. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 293. 1166 Kong Hans. 1511. 

18. Decbr. *9748. Kong Hans giver Powel Bertilssen af Borg paa Femern 24 Gylden til at 

kjobe JErter for og tillader ham at indfere Hvede. — Atzcrboo, feria quinta post Lucie. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 294. 

20. Decbr. *9749 ( = 5478.) For 21. Decbr. laes 20. Decbr. 

21- Decbr. 5478 se *9749. 

5480. Paludan -Muller, De ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 277—78. Brudst. i 
Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 577. 

5482 se *9639. 

*9750. Johanms regis ad Henricum VHIvum, regem Angliae, litterae datae, per quas 
nuntiat, naves nonnullas Anglicas ab Hanseaticis in mari occidentali captas a supervenien- 
tibus Danicis satellitibus recuperatas et in Angliam remissas esse, unam tamen navem 
Anglicam captam in portum Stadcnsem ab hostibus abductam; hanc ob causam ei suadet, 
ut in facinorosas civitates animadvertat, eumque rogat, ut contra eas sibi auxilium mittat. 
— Ex curia Krenckerop. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 47—48. 

*9751. Johannes rex Jacobum IVtnm, regem Scotorum, orat, ut Andreae Bartun 
quam citissime aut cum sua navi adjunctis aliis, quas secum babere poterit, se in portum 
Hafnensem recipere. aut suam saltem navem mittere liceat. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 44—45. 

*9752. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten opfordrer Ditlev van Aleuelde 

Petersson til ikke at gjore Fndgreb i Jachim Rewentlouws Besiddelse af Gram Gods, men 

lade sig n«je med det ham som Sosterdel tilkommende Gods Dageschaw (Tovskov). — 

Upen Nyen Dyke. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Laueuburg X. 173. 

*9753. Johannes Cristerni, monasterii s. Anthonii Vienensis dioecesis canonicus 
ordinis s. Anthonii necnon procurator domus ejusdem in Prestoo Boskildensis dyoeesis, 
notum facit, se dominam Pernillam Bylless' ad fraternilatem s. Antbonii suscepisse ple- 
namque ei dedisse participationem omnium ejus bonorum operum. 
Kirkehist. Samlinger II. 104-105. 

*9754. Gjertrud Nielsdatter, Enke efter Hans Brang, skjaenker en Gaard i 
Vestergade i Kolding til \ ikaren ved S. Anna3 Alter i Kolding for Sjaelemesser. 
Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 54, 223. 

*9755. Morten Jensen, Praest i Sested, skjsenker en Gaard i Sondergaden i 
Kolding til det Vikariat, han havde funderet i det hellige Blods Kapel i Kolding Kirke. 
Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 55. 

*9756. Hans Reffs Regnskab over, hvad han siden Aar 1510 har udgivet paa 
Dronningens Vegne. — Uden Aar. 

Udt. i Molbech, Nordisk Tidskrift I. 569—71. 

*9757. Register paa det Folk, som udskreves i Aarct 1511. 
Danske Magazin 4. Ra;kke II. 297—300. Kong Hans. 1167 *9758. LiiBECK tilskriver Kejser Maximilian om Kong Hans' vedvarende Fjendtlig- 1511. 
heder, beder ham beskytte sig og formaa Kongerne af Frankrig, England og Skotland til 
ikke at hjaelpe Kong Hans. 

Tydsk Udt. i Zeitschrilt d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 166. 

Smlgn. Nr. *9610. 

1512. 

*9759. (Kong Hans) tillader Bernd Schynn af Malme og Mester Johan Ernst at 6. Januar. 
udfere og indfere Varer, Korn og Fetalie dog undtaget. — Haffnie, die epiphanie Domini. 
2 Brcve i Udt. i Danske Magazin 4 Raekke II. 294. 

*9760. (Kong H.ans) tillader Hans Holm at udfore til Tydskland 8 Laester Fetalie. 8. Januar. 

— In castro Haffnensi, feria quinta prox. post f. Kanuti ducis. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 294. 

5497 se *9863. 9. Januarli. 

*9761. Hertug Frederik af Gottorp underretter Raadet i Lubeck om, at Tord C n.Januar. 
Jepszen ikke uden Raadfersel med sine Venner vil indremme dem deres Begjaering om 
Udsaettelse af det med dem fastsatte Mode til d. 18. April; strax efter Omslaget skulle de 
faa Svar. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense 11. 75. 

5498. Udt. i Hvitfeldt, Danmarks Riges Kren. S. 1083 (Kvartudg. VI. 286-87). Rn Rettelse 19. Januar. 
til Aftrykket hos Jahn i Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 366, Anm. 1. 

*9762. (Kong Hans) tillader 3 Borgere i Kalundborg at udfore 60 0xne. — Kal- 25. .lanuar. 
lundeborg, feria I. prox. post Prisce virginis. 

Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 294. 

*9763 se 5500. 29. Januar. 

*9764. Kong Hans' Instrux for den udvalgte Konge Christiern og de danske Januar. 
Sendebud til Medet i Halmstad 2. Febr. 1512 med de Sveuske. — Uden Datum. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV. 363—66. 

*9765. (Ovrigheden i Staden Kampen) anmoder (Kongen af Danmark) om Fri- Jaauar. 
givelse af et Jan Hermensen tilherende Skib, hvis Ladning var bleven taget af Folk i 
Jylland. — (Januar.) (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 89. 

*9766. (Ovrigheden i Staden Kampen) anmoder Kongen af Danmark om Tilbage- Januar. 
givelsen af nogle, en Borger i Kampen ved ISavn Claes Cloeck tilhorende Varer, som 
fandtes i et strandet Skib og Iiavde maattet udleveres til Fogeden i Ringkjflbing i Jylland. 

— (Januar.) (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 89. 

*9767. Joh.an Jepsen, Biskop af Roskilde, meddeler Kong Hans, at han nu paa 1. Febr. 
Grund af sin haarde Sygdom har tamkt at oplade Stiftet til Dr. Lage Urne, hvorlil han 
beder om Kongens Samtykke. — Ex Hiortholm, ipsa dominica prox. ante Purificationis. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 329. 1168 Kong Hans. 1512. 

Post *9768. Kong Hans bifaldor, at Riskop Johan Jepsen vil oplade Roskilde Stift til 

Lage Urne, og beder ham indrette det saaledes, al Stiftet nu til Sommer gjer sin tilborlige 
Tjeneste mod Svenskerne, som ikke synes at ville slutte endelig Fred. — Uden Datum. 
Danske MagaziD 4. Raekke II. 330. 

3- Febr. 5500. Epistolae regum Scotorum I. 129, her med Datum: vigesimo nono Januarii. 

3. Febr. *9769. Hertug Frederik af Gottorp sender Otto Drewes, Borger i Stade, det 

flensborgske Raads Erklaering over de ham af Otto Drewes og Raadet i Stade sendte 
Rreve; han overlader til ham, om denne noget srclsomme Erklaering skal meddeles Raadet 
i Stade, men gjer ham opmaerksom paa, at det flensborgske Raad ogsaa har skrevet til 
dette. — Altera Purificacionis, uden Aar. (Plattydsk.l 

Sejdelin, Dinlomatarium Flensborgense II. 75 — 76. 

3. Febr. *9770. Riskop Johan Jepsen af Roskilde tilskriver Kong Hans om nogle Penge- 

forhold til »den gamle Montmester», stammende fra den Tid, da Bispen var i England 
paa Kongens Vegne, og beder tillige om at maatte beholde Kongens Laege, M. Bertrum, 
hos sig under sin Sygdom. — Ex Hiortholm, ipso die Blasii martiris. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 330—31. 

3 Febr. *9771. (Kong Hans) tillader Hans Meller »paa Markgrevens Vegne» at udfore 

3 — 4 Laester Smor til dennes Rehov. — Haffnie, die Rlasii. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 294. 

C. 3. Fcbr. *9772. Hertug Frederik af Gottorp tilskriver Raadet i Stade, at han har forlangt 

det flensborgske Raads Erklaering over deres og Otte Drewes' Rreve, men endnu ikke 
faaet Svar. — Lden Datum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Klensborgense II. 76. 

(i- Febr. *9773. (Kong Hans) tillader Magister Rigmarus at udfore V2 Laest Smor, Kjod og 

andre Varer. — Bingslwde, ipso die Dorothee virginis. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 294. 

7. Febr. *9774. (Kong Hans) tillader Hanss Rilde at udf^re fra 0erne til Jylland, hvad 

han har af 0xne, Korn og Smor. — Sabbato post Dorothee. 
Udt. i Danske Magazin 4. Rajkke II. 294. 

12. Febr. *9775. Johannis regis litterae credenliarum Johanni Scotte ad Jacobum iNtum 

regem Scotiae datae, per quas ei etiam nuntiat, Svantonem Nicolai (Sture), principem 

factionis rebellis in regno Sueciae, mortuum esse, rebellionein tamen nondum sedatam, 

quare auxilium ejus futura aestate confldenter efflagital. — Kx Kalunclborgh, XII. Februarii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 48. 

12. Fcbr *9776. Johannes rex ad Henricum Vllfvum, regem Angliae, de remittenda navi. 

quam Andreas Rartun, accepta pro servitio mercede, secum abduxit qua>que in manus 
regis devenisse dicitur, scribit. — Kalundborg, (XII. Februarii). 
Aarsberetn. fra Geheimearcli. I. 48. 

21. Febi. *9777. Kong Hans erklaerer, at efterat han tidligere havde tilbagekaldt den Skraa, 

som Skomagerne i Slagelse brugte, tillader han dem nu at bruge den og tilfojer nogle 
nye Artikler. — (21. Februar). 

Udt. i Friis, Bidrag lil Slagelse Bys Hist. S. 21—22. Kong Hans. 1169 1512. 
*9778. (Kong Hans) tillader Niels Cotte at udfore noget Flaesk til Flensborg, 24. Febr. 
Husum og videre vesterpaa, dog at det ikke kommer Kongens Fjender til gode. — In 
castro Nybury, feria 3. proxima post dominicam Esto michi. 

Udt. i Sejdelin, Diplomataiium Flensborgense II. 77 og i Danske Magazin 4. Raekke II. 295. ^4 Kebr 

*9779. (Kong H^ns) tillader Hans Mollere at udfore 120 0xne. — In caslro Nyburg, 
vigilia s. Mathie apostoli. 

Udt i Danske Magazin 4 Raekke II. 295. 

*9780. Kong Hans befaler Lensmanden paa Kjebenhavns Slot Esge Bilde at fare 25. Febr. 
laempelig frem mod Almuen i hans Len. — Odcnse, Askeonsdag. 

Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. I. 17, jvfr. S 522, Anm 10. 

*9781. (Kong Hans) tillader 3 Borgere i Bogense at udfore 130 0xne. — Oltonie, 25. Febr. 
feria 4. Cinerum. 

Udi. i Danske Magazin 4 Raekke II. 296 

*9782. (Kong Hans) tillader Kjobmaendene i RJbe og Odense at udfore, hvad de 26. Febr. 
have af 0xne. — Ottonic, feria quinta prox. post diem Cinerum. 
2 Rreve i Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 295. 

*9783. (Kong Hahs) tillader Tord Jepsen, Borger i Flensborg, at udfore noget 26. Febr. 

Korn til Husum, dog at det fores videre vesterpaa og ikke kommer Kongens Fjender til 
gode. — Ot/onic, feria quinta post dominicam Esto mihi. 

Udt. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense 11.78 og i Danske Magazin 4 Raekke 11.295. 

*9784. (Kong Hans) tillader Lydick Allssen og Souren Matssen, Borgere i Kolding, 26. Febr. 
at udfere 300 0xne. — Ottonie, feria quinta prox. post festum s. Mathie ap. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 296. 

*9785. (Kong Hans) tillader Kjobmaendene i Horsens at udfore 500 0xne, i Vejle 28 Febr. 
500 0xne og i Assens 300 0xne, samt Jens Bang i sidstna>vnte By 100 0xne. — In 
castro HinlzgaveU, sabato prox. post Mathie apostoli. 

4 Breve i Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 295—96. 

*9786. (Kong Hans) tillader Lauris Anderssen. Borgemester i Bogense, at udfore 29. Febr. 
nogle 0xne. — In castro Hinlzeyaffwel, dominica Inuocauit. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 296. 

*9787. Kong Hans' Vidnesbyrd, at Holger Holgersen gav sin Moder, Fru Anne l. Martii. 
Holgers, Fuldmagt til at oppebaere al hans faedrene Arv. — Wort s/ot Honeboryh, mandagen 
nest epther sondagen Invocavit. 

Danske Magazin 4 Raekke II. 147. 

*9788. Dr. Pether Alberctsen, Baadmand i Kjobenhavn, skja?nker en Gaard i l. Martil 
Kannikestrasde til S. Feders Aller i Frue Kirkes Hojkor, som Hr. Poul Laxmand stiftede 
til Universitetets Hjaelp. — Prima die mensis Marcii. 
Werlauff, Kjebenhavns Universitet S. 84—85. 

*9789. (Kong Hans) tillader ^Mels Glambaeck, Borger i Kolding, at udfere 120 2. Ma.tii. 
0xne, Borgemester Hans Jacobsen 100 0xne, Borgeme Hans Jahanssen og Ebbe Iwersseo 
100 0xne, Pedher Matsen 120 0xne og Powel Jonsen 60 0xne, alle af Kolding. — /// 
castro Koldinye, feria 3. prox. post dominicam Inuocauit. 

5 Breve i Udt. i Danske Magazin 4 Raekke II. 296. 

Regesl. Dau. II. Ser. I 147 1170 Kong Hans. 1512. 

3. Martii. 4. Martii. 4. Marlii. (?j 5. Martii. 8 Martii. 11. Martii. 12. Martii. 13. Martii. 20. Martii. 22. M;irtii V3. M.irtii. *9790. (Kong Hans) tillader Hr. Niels Erickssen at udfore 100 0xne. — In eastro 
Kolldinge, feria 4. prox. post dominicam Inuocauit. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 297. 

*9791. (Kong Hains) tillader Henrick Blomme at udfere 100 0xne. — Torning, 
die b. Lucii martiris. 

Ldt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 297. 

*9792. P.edher Jenssen, Abbed i Knardrup Kloster, og Konventet sammesteds 

saelge til Paeder Jepssen af Kjobenhavn to af Klostrets Boder i Klosterstraede i Vor Frue 

Sogn i Kjebenhavn. — In monasterio nostro Knarderup , die vero sancti Lucii(?) pape et 

martiris. 

0. Nielsen, hjebenhavns Diplomatarium I. 288—89. 

*9793. (Kong Bans) tillader Eiler Bryske at fore 0xne gjennem Ribe til Flens- 
borg og at drive 80 0xne over Elben. — Toming, feria sexta post dominicam Inuocauit. 
Udt i Sejdelin, Dipiomatarium Flensborgense 11.78 og i Danske Magazin 4 Raekke II. 297. 

*9794. Hertug Frederik af Gottorp anmoder for anden Gang Kong Hans om, at 

Kjobmanden Henrich af Koln maa faa det Gods tilbage, som Claws Law og Hack Brtiusz 

havde berovet ham ved Flensborg, eller Erstatning derfor. — 2. (feriai post Reminiscere. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 79. 

*9795. (Kong Hans) tillader Tonnes Rantzow at udfere 23 Tonder Kokjed til sit 
eget Behov. — In caslro Flensborg, feria 5. post dominicam Beminiscere. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 297. 

*9796. Johaivnes rex Ludovico Xllmo regi Francise Benedictum Pogewisk et Jacobum 

Rantzow commendat, ut in numerum servitorum ejus recipiantur. — Ex Flensborgh, XII. 

Marcii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 49. 

*9797. (Kong Hapjs) tillader Willem Winberg, Borger i Flensborg, at drive 80 
0xne over Elben vesterpaa, dog at de ikke komme Kongens Fjender til gode. — Flensborg, 
sabbato post Gregorii pape. 

Udt. i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 79 og i Danske Magazin 4. Kaekke II. 297. 

*9798. Jacobis IVtus Johannem, regem Daciae, orat, ut Andre.33 Jensson malos 

pro usu navium suarum e Norvegia in Scotiam afferre liceat. — Ex Edinburgo, vigesimo 

Martii 1511. 

Epistolae regum Scotorum I. 137—38. Udt. i Becker, De rebus inter reges Daniae Gal- 
lorum Scotiaeque reges a. 1511—1514 actis S. 43, Anm. 20. 

*9799. Borgemestre og Raad i Iuobenhavn skjode til Mester Anders Friis, Kantor 
i Vor Frue Kirke sammesteds, to Byens Jorder, den ene norden for Byens Rende, som 
lober fra Norregade ned mod Rosengaarden, den anden osten derfor. — Kopnehaffuen, 
mandaghen nestfore wor Frwe dag annunciacionis. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 289—90. 

*9800. Mickil Nielsois, Kjodmanger og Borger i Kjobenhavn, tilstaar at have 
modtaget af Hr. Gerid Geridson, Vikar i N or Frue Kirke og Praest til S. Gertruds 
Kapcl i Kjobenbavn, et Pergamenlbrev, hvorvcd en noevnte Kaj)el tiiherende Grund i 
Kjodmangerboder overdrages ham til Leje. — Kopnehaffn, tiisdagen nest effther sancte 
BeeDtss dag. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 188—89. Kong Hans. 1171 1512. 

*9801. Hertug Frederik af Gottorp giver Thomas Lorck, Borger i Flensborg, Bevis C. 28. Martii 

for, at han lader Smor og andre Fedevarer, som han aarlig oppebaerer i Haderslev Amt 

og som han bruger til sin Husholdning paa Gottorp, briuge til sit Hus i Flens- 

borg og derfra fere videre af hans Bender i Gottorp Amt. — Gottorff, uden Dag. 

(Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplornatarium Flensborgense II. 80. 

*9802. Knld Eskildswn meddeler Svante Sture, at Almuen paa et Bursprog i 1. Aprilis. 
Upsala har erklaeret at ville vaelge en Hovedsmand , naar de til Danmark sendte Bud ere 
komne hjem. — Sigtuna, octav. die annunciationis Mariae. (Svensk.) 

Brudst. i dansk Overs. i Jahn, Unionshistorie S 465. 

*9803. (Kong Hains) tillader Morthen Lem at udfore noget Smor, Kjed, Huder og 5. Aprilis. 
Skind til Pommern. — Haffnie, feria 2. Palmarum. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke II. 297. 

*9804. Johannes rex a cardinali Senagaliensi petit, ut Johannem Wlff, secretarium 5. Aprilis. 
suum, in negotiis commissis adjuvet, scilicel de dispensatione mag. Avoni Bilde cancellario 
super duabus praebendis incompatibilibus retinendis concedenda et de novo episcopo ec- 
clesiae Roeskildensis assumendo. — Haffnie, 2. feria proxima post Palmarum. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. 1. 49. 

*9805. Kong Hans' Brev til Pave Julius II., hvori han anbefaler sin Sekretaer 6. Apriiis. 
Mester Anders Glob til Provstiet i Odense. — (6. Aprilis.) 

Dansk Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1086 (Kvartudg. VI. 295). 

*9806. Hr. Tilloff Erkkson pantsaetter til Vor Frue Alter i S. Knuds Kirke i 7. Apriiis. 
Odense en Gaard i Stensby, Skamsby Sogn i Skam Herred, til Vederlag for et Stenhus i 
Odense, han havde givet til Alteret, men siden pantsat til Per Bonde, Borgemester i 
Odense. — Biskopsgaarden i Odense, Klockerothensdag. 

Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Hist. II, 1. S. 125. 

"9807. (Kong Haks) tillader Markgrev Joachim i Brandenburg at opkjebe 1000 12. Aprilis. 
Oxne til sit eget Behov og udfere dem toldfrit. — In caslro Haffnensi, feria 2. Pasce. 
Udt. i Danske Magazin 4. R<ekke II. 297. 

*9808. Hertug Frederik af Gottorp underretter Tort Jepszen i Flensborg om Ante 
Grunden til Udsaettelsen af det til Fastelavn berammede Mode og beder ham finde sig i 14 - A P nlis - 
en Udsaettelse til Ugen efter Qvasimodogeniti 1I8. April). — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 77. 

*9809. Hertug Frederik af Gottorp anmoder Raadet i Liibeck om at udsaette et 14. Aprilis. 
til d. 18. April fastsat Mode til Forhandling angaaende Trittavv; Tordt Jepsen har ikke gjort 
nogen videre Fordriug med Hensyn til det oprettede Kompromis. — 4. Pasce. (Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 80-81. 

*9810. Kong Haiss stadfaester en Skraa for Smedeembedet i Kjobenhavn. — Worl 15. Aprilis. 
slott Kiopnehaffnn, femthae Pasche dagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 190 — 96- 

147* 1172 Kong Hans. 1512. 
15. Aprilis. *9811. Aur.E Beistzen i Vanstede giver Tyge Hrade paa Tostrup Fuldmagt til at 

indkraeve 24 ledig Mark af Per Nielsen, Mogens Andersen og deres Medarvinger, som 
de ere ham skyldige for en Gaard, han kjobte af deres Fader i Elbere. — Tostrup, feria 
5. ante Qvasimodogeniti Sondag. 

Udt. i Vedel Simonsen, Klvedgaanls Hist. I. 71. 

18. Aprilis. *9812. Optegnelse om Afslutning af en Fred mellem Ivong Haiss og Lubei ks Ge- 

sandter. — Kopcnhayen, Sonntag Quasimodogeniti. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschrift d Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. 
I. 170-71. 

18. Aprilis. *9813. Christiern, ret Arving til Norge og udvalgt Konge til Danmark og Sverig, 

udsteder Landsvist for Halward Biornsson, som har draebt Halword Asbiornsson, mod at 

han betaler Kongen 3 fulde Thegn og 3 fulde Fredkjeb, da Drabet er begaaet under Jule- 

fred og Hjemfred. — Oslo, dominica Quasi modogeniti. (Norsk.i 

Diplomatar. Norveg. I. 746. 

22. Aprilis. *9814. Articuli et mandata Jacobi IVti, regis Scotorum, armorum nuntio Carrik 

ad Johannem, regem Daciae etc, referenda commissa, scilicet de baptismo filii, de recon- 
ciliatione papae et regis Franciae , de bello inter reges Angliae et Francise exarso, deque 
aiuilio regi Franciae a regibus Scotorum et Danorum ex foederibus ictis ferendo. — Apud 
Kdinburgum, vigesimosecundo mensis Aprilis. 

Epistolae regum Scotorum I. 146—48. Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 64 — 65. Udt. i 
Becker, De rebus inter Danise Gallorum Scotiseque reges a. 1511—1514 actis S. 71-73 

22. Aprilis. *9815. Jacobi IVti, regis Scotorum, ad Johannem, regem Daciae etc, litterae, per 

quas nuntiat, conjugem suam filium peperisse; caduceatorem suum , Murray nomine, 
regi recommendat. — Ex palatio noslro prope Edinburgum, vigesimo secundo Aprilis. 
Epistolae regum Scotorum 1. 141 - 42. 

G.22.Aprilis. *9816. Jacobls IVtus^ rex Scotorum , ad reginam Daciae de baptismo filii sui 

scribit. — Sine loco et die. 

Epistolce regum Scotorum I. 150. 

23. Aprilis 5510. For Hvitfoldt, Danm. Riges Kren. S 1082 laes S. 1037—88. Det fra svinsk Side ud- 

stedte Kxemplar af samme Datum findes i Aarsberein. fra Geheimearch. IV. 366 68. 

23. Aprilis. 5511. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1082 (Kvartudg. VI. 286). 

23. Apiilis. '9817. Fred mellem Kong Hans og Lubeck. — Malrno, S. Jorgens Dag. 

Udt. i Hvitfeldt, Danin. Rigts Kron. S. 1081-82 (Kvartudg. VI. 283-85). Tydsk. Udt. i 
Zeitschr d. Vereins I luheckisclie Geschichle u. Alterthumsk. I. 171 og i Becker, Ge- 
schichte der freien Stadt Liibeck I. 497. 

23. Apiilis. *9818. LuiiErK, Hamburg, Bostock, Stralsuhd, Wismar og Lunebur»; forpligte sig 

til, hvis Svenskerne ikke underkaste sig de i Forliget af 23. April bestemte Hefuld- 
maegtigedes Afgjorelse, da at afholde sig fra al Tilforsel til og Udforsel fra Sverig, indtil 
dette Hige er forligt med Uong llans og hans Sen Christiern — Am Tage S. Jiirgen. 

(Plattydsk.i 
Udt. i Hvitfeldt. Danm. Riges Kron S 108- J (Kvartndg. VI. 285). lirudst og tydsk Odt. 
i /eitschrilt d. Vereins f. liibeckische Geschichtc u. Altcrthurnsk. 1. 171 — 72. 


Kong Hans. 1173 1512. 

*9819. Kong Hahs meddeler Kong Jacob IV. af Skotland, at der er sluttet en Post 
Vaabenstilstand med Sverig, og at han er forligt med de vendiske Staeder, hvorfor han 
ikke iaenger behover den Hjaelp, han har begjaeret. — Uden Datum. 

Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1083 (Kvartudg. VI. 290). 

*9820. Jacobus IVms, rex Scotorum, Johanni, regi Daciae etc, de pace cum p st 
Lubecensibus et de indutiis cnm Suecis gratulatur, atque pro ejus in se animo gratias 23 - ^pnlis. 
agit. — Sine loco et die. 

Epistolae regum Scotorum I. 143—44. 

5512. En Rettelse i Kinch, Ribe Rys Hist. indtil Reform. S. 438. 27. Aprilis. 

*9821. Kong Hans tilstaar med sin Sen Christierns og Rigsraadernes Saintykke 27. Aprilis (?) 
Hanseslaederne de Privilegier, som de have erholdt af hans Forfaedre. — Kopenhagen, 
Dienstag nach Marie (? Marcus) evang. 

Tydsk Udt i Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I. 172. 

*9822. Relatio legati Ludovici Xllmi, Petri Cordier, de legatione et gestis apud Apnli. 
potentissimos Scotie, Dacie, Norvegie, Sclavonie et Gothorum reges. — Novbr. 1511 — 

April 1512. 

Udt. i Becker, De rebus inter Danise Galiorum Scotiaeque regcs a 1511 1514 actis, S. 

30-35, 50—61. 

*9823. Kong Hans befaler Embedsmanden paa Kjebenhavn, Esge Bilde, at lade 6. Haji. 
sine Svende hjaelpe Prioren af Praesto Kloster til at fore nogle bortromte Praester tilhage. 
— Presloo closter, s. Johannis dag ante portam latinam. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 331. 

*9824. Bejnedictts og Clemeivt van der Wisch sende Fejdebrev til Hertug Frederik 12. Haji. 
af Gottorp. — Sconevelde, am myddeweken na Cantate. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Hechts d. Herzogthums Sehleswig III. 147—48. 

*9825. Thingsvidne om en i Kongens Naervaerelse foretagen Undersogelse af 23. Maji. 

Biskoppen i Odense Jens Andersens Klager imod Oluff Hollgertszen, Kongens Embedsmand 

paa Nykjobing. — Tingslede Kirkgard wdi Ffalster, sondagen nest efftir wor Herris hem- 

milfardz dagh. 

Paludan-Miiller, lens Andersen Reldenak. 2. Opl. S. 125—28. 

*9826. Kong Hans frigiver de lybske Fanger. — Dienstag nach dem Sonntag Exaudi. 25. Maji. 
Tydsk Ldt. i Zeitschrift d Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. I 172. 

*9827. Articuli secretiores Jacobi IVti, regis Scotorum, armorum nuntio Carrik 28. Haji. 
ad Johannem, regem Daciae etc, referendi commissi, scilicet ut oratores Danici et Scotici 
ad papam missi concordanter de concilio constituendo agant, ut a rege sciscitetur, quibus 
couditionibus regi Franciae auxilia ferre velit et possit; item quibus copiis virorum et quot 
navibus regem Scotiae adjuvare velit, si bellum cum rege Anglorum insurrexerit. — Ap"d 
Linlythgow, vigesimo octauo mensis Maii 

Epistolse regum Scotorum I. 148—50. Aaisberetn. fra Geheimearch. I. 65—66. 

*9828. Thingsvidne, aesket af Hr. Jens Sewrenssen, Officialis til Irop, om det 29. HaJL 
Jordegods, som horer til Bodwm Praestehord. — Rcewsherritz tvngh, vigilia Pentecostes. 
Ny kirkehist. Samlinger II. 534—35. 1174 Kong Hans. 1512. 

Majo. *9829. Litterae Maximiuani, imperatoris Romanorum , Johanni regi Daciae data;, 

in quibus de bello inter reges Aragonorum et Francornm in ltalia scribit, regemque orat, 
ut de pace et concordia inter praedictos dissidentes agat. — In ciuitate nostra Treuirensi, 
. . . ta mensis Maii. 

Aarsberein. fra Geheimearch. IV, Tillaeg S. 36—38. 

8. Junii. *9830. Sorores et fratres conventuai.es in Mariager Daciane regionis, ordinis 

sancti salvatoris, Folle Namen Jensen et Lydicke (Flensborgenses) in confraternitatem et 
in participationem bonorum spiritualium ordinis sui recipiunt. — Mariager in nosiro mona- 
sterio, feria tertia post dominicam Trinitatis. 

Moller, Nachricht. u Urkunden, welche Ludolphus Naamarjni betieffen II. 15 — 16. 
Sejdelin, Dipiomatarium Flensborgense II. 81—82. 

17. Junii. *9831. Forlig mellem Hertug Bugislav af Pommern og Staden Stralsund, bvori 

omtales Forhandlinger mellem Kongen af Danmark, Lubeck og de audre vendiske Staeder. 
— Gripswalde, am achten dage corporis Christi. (Plattydsk.) 

Dahnert, Sainmlung pommersch-rugischer Landesurkunden II. 25—27. 

21. Junii. *9832. Tiil Peterszen, Borger i Flensborg, giver Gorris Michelson, Borger 

i Bibe, Gjaeldsbevis for Kjobet af 0xne. — Flensborg , mandages negest vor Johannis 

baptiste. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 82. 

lirudstykk. i Paludan-Miiller, De ferste Konger af den oldenborgskc Slaegt S. 280 — 81. 

Brudst. i Hubeitz, Et Blik paa Aarhus S. 10. 

Kong Hans' Brev om, at Moghens Laurensen, Baadmand i Kjobenhavn, 
har efter Fuldmagt af Abbed Peder Jenssen i Knardrup Kloster skjodet fra Abbeden og 
Konventet dersteds to Klostrets Boder i Klosterstraede i Vor Frue Sogn i Kjabenhavn til 
Peder Jeipssen, Borger sammesteds. — Worl retlhertingh i Kopenhaffn, leuerdag aestta 
effter vvor Frue dag visitationis. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 290 — 91. 

10 vcl 17. "9834. Kong Hans' Skrivelse til de tre Staeder (Kampen, Deventer og Zwolle), 

hvori han forsvarer, at nogle Mollestene, der tilherte Peter van Mouwiek i J)eventer og 

vare bestemte til Bostock, ere blevne gjorte til Bytte, da de vare ladede paa et fjendtligt 

Skib. — Coppenhagen, szonnauende vor Margarete virg. (Plattydsk.) 

Udt. i holl Overs. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archiefv. Kampen II 93. 

13. Juiii. *9835. Det danske Bigsraao samtykker og antager Kong Hans' Sen Christiern til 

at vaBre sin Faders Efterfolger i Begjeringen. — In ciuitate Haffnensi, feria tercia proxima 
post festum beati Kanuti regis et martyris. 

Allen, De tre nord Rigers Hisl. II. 574—75. 

13 vei 20. *9836. Kong Hans byder Tyge Brade at give Kronens Bonde iVloens Jenssen i 

luI " Glemingstorp hans Gods igjen, som han med Urette skal have frataget ham, og lade lia-n 
vaere "Upladset og ufejdeU, til Sagen lovlig er afgjort. — Kjob. Slot, S. Margrethffi Dag. 
Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 71—72. 

16. Juiii. *9837. Matthtas, Biskop i Strengnas, og Otto, Biskop i Vesteraas, bevidne, at 

de have hort Hr. Sten Sture svaerge paa, at Ilr. Pauffuil Laxman aldrig har staaet ham 

bi , og at lian heller ingen Lid har sat til ham. — Graabredre Holtn, fredagen nest for 

s. Marie Magdalene dagh. iSvensk.) 

Histor. Tidsskrlft. 111. 596. 30. Junii. 


5517 


2. Julii 


5518. 


3. Julii 


*9833. Kong Hans. 1175 1512. 

*9838. Niels Crabbe til Tanderop , Vaebner, vidner, at en Gaard i Ginderop i 18. Julii. 
Tywdt er hans Husfrues Sester Fru Carinae Boesdatters, Hanss Barsbecks Efterleverskes, 
Sjaelegavc til Dueholms Kloster i Mors og giver Afkald paa den for sig, sin Husfrue og 
dennes Efterkommere. — Dominica proxima ante festum beate Marie Magdalene. 
Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 86—87. 

*9839. Kong Hans befaler Eske Bilde, Embedsmand paa Kjobenhavn, eller, i 25 Jnlii. 
dennes Fravaerelse, Underfogden sammesteds strax at sende Kongens Tjener Jeppe Graffwere 
til Helsingborg til Kongens Son Hr. Christiern. — Wor gardt Abramstrop, sancti Jacobi 

apostoli dagh. 25. Juiii. 

Annaler ior nord. Oldkynd. 1855 S. 48-49. 

*9840. Lubecks Baad tilskriver Stralsund om Forholdet til Kong Hans og ved- 
laegger et af Kong Christiern udstedt Lejdebrev. — Jacobi. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor. 111, 3. S. 80—81. 

5521. Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 150—51. 9. Augusti. 

*9841. Hertug Frederik af Gottorp tilholder under staerke Trusler Baadet i Flens- Post 
borg at loslade Till Schnitker, Hertugens Hoftjener og Borger i Slesvig, der mod Lofte 
om Sikkerhed havde begivet sig til Flensborg for at befri Marquard Hess, Borger dersteds, 
for et Forlofte i en Arvesag og nu af Hess med Baadets Samtykke imod de slesvigske 
Borgeres Privilegier er belagt med Arrest. — Lden Datum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 83 — 84. 

*9842. Kong Ludvig XII. af Frankrig befaler sine Embedsmaend ikke at hindre 5. Septbr. 
Kongen af Danmark i at lade udfore indtil 40 Skibsladninger Salt fra Bochelle. — A Bteys, 
le Yme jour de Septembre. (Fransk.i 

Aarsberetn. fra Geheimearch. I. 66—67. Dansk Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 

1088 (Kvartudg. VI. 299—300). 

*9843. Den udvalgte Kong Christiern o. fl. domme dem af Bonderne i Sanden 10. Septbr. 
Skibrede, som have vaeret med at rove og braende Tonsberg Slot og ihjelslaa Embeds- 
mauden Matz Olufssen, og som have Gods, der er frataget dennes Enke, til at staa hendes 
nu\aerende Husbonde, Bigsraaden Knud Knudzsson, til Bette derfor, hvorimod han ikke 
kan vaere Eltermaalsmand paa Matz Olufssons Arvingers Vegne. — Itodstwffwen i wor 
kiopstad Osloo, fredagen nest effther wor Frwe dag natiuitatis. 
Diplomatar. Norveg. V. 729—30. 

*9844. Tiil Petersen, Borger i Flensborg, tilstaar at skylde Gregers Michelsson, 10. Septbr 
Borger i Ribe, 5 Gylden mindre end 1 Ort for Parret af 50 0xne, hvoraf dog 56 Gylden 
er betalt. — Bipen, des vridages nha natiuitatis Marie. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Klensborgense II. 84. 
'9845. Kong Hans opfordrer Lauge Urne, Electus i Boskilde, til at lade Kirkens 11. Septbr 
Tjenere overholde den Fred, hvori han har lyst en Skov, kaldet Drobylundh i llorns 
Herred, og lover ham Erstatning derfor af de ovrige Skove i Herredet. — Ex curia noslra 
Abramstrop, sabato infra octauas nativitatis Marie. 

Annaler for nord. Oldkynd. 1855 S. 49—50. 
'9846. Ove Skram til Varhoffwet mageskifter Jord med Hr. Severin Thomessen, 13. Septbr. 
Sognepraest i Gerding. — (13. Sept.) 

Udt. i Danske Samlinger 2. Raekke II. 14. 1176 Kong Hans. 1512. 

14. Septbr. *9847. Sten Sture, Sverigs Riges Forstander, stadfaester Raumo Kjobstads Privi- 
legier, dog at Borgerne ikke sejle til Gotland eller til Landets Fjender, hvor de end maatte 
vaere. — Raumo k/op.stad, ipso die exaltationis sancte Crucis. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder I. 208—209. 24. Septbr. *9848(=5537). Tilfej Datum: Des frigdages vor sunte Michels dage. 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 151—54. 18. Octobr. *9849. K.J0benhavns BythingsviDiNE , at Bartholomeus Bunthmager har faaet Til- 

staaelse for at have udbelalt sit Fosterbarns Arvinger deres Arveparter. — Kopnchaffvcn 
bytingh, mandagen nestfore the Xlm Jumfrwer dag. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 291 — 92. 

21. Octobr. *9850. Kong Hans forlener Hune Boysson og hans Arvinger med Gaarden Scho- 

bulhusz i Flensborg Len mod Afgift til Kongen og Herskabet i Flensborg. — Nykopingc, 
ame dage vndecim milium Virginum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 85. 

22. Octobr. *9851. Claws Breyde til Schynkels Orfejdebrev til Hertug Frederik af Slesvig og 

Holsten. — Am vrigdage nha der Xlm Juncfrowen. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. III. 233—35. 

28. Octobr. *9852. Las Hanszen paa Gyindeholm (Knyslinge Sogn) skjaenker Aahus Hospital 

en skaansk Mark i aarlig Rente af sin Gaard Tostebierge (Lyngby Sogni. — Die Simon 

et Judae. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 477. 

7. Novbr. *9853( = 5538). Tiifoj Datum: Des sondaghes am seveden daghe des mantes November. 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 154—55. 

*9854. Mageskifte mellem Ai.bret van Gock, Borger i Kjebenhavn, og Kong Hahs, 
hvorved den forstnaevnte faar en Kronens Jord op til Byens Rende ved S. Nikolaj Kirke- 
gaard, og Kongen faar en Gaard ved 0sterport. — Kopneliaffn, wor Frwe dag presentacionis. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 189—90. 

For 1512 laes 1542 eller 1552. 21. Novbr. 30. Novbr. 
13. Decbr. 
17. Decbr 5529. 
5531. 
5532. Tilfej: Uden Aar. 

Diplomatar. Norveg. VII. 515—16. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S 1087 (Kvartude. 
VI. 365). Hos Paludan-Mulier, De ferste Konger af den oldenborgske Slffigt S. 243 an- 
tages Aaret at vaere 1511. 

Retlelser i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 556. 5534 

5537 se *9848. 

5538 se *9853. 

*9855. Responsum nomine Johannis regis ad cancellarium Frederici ducis Hol- 
satiae datum super quibusdam articulis, scilicet dc cerevisia Bamburgensi in ducatibus non 
emenda, de causis audiendis absentibus rege et duce, de emtione bonorum nobilium, de 
tansa inter ducem et Skacke Seestedh versante, de pecunia rcstante el mm soluta, de 
castro Tornyng. — Sine anno. 

Aarsberetn fra Geheimearch. I 49 50. Kong Hans. 1177 *9856. Den udvalgte Konge Christiern skriver til sin Fader Kong rians, at han 1512. 
har erfaret, at iErkebiskoppen vil sende sin Kansler Hr. Asser til Rom for at faa ham til 
Eftermand, hvortil Kong Christiern mener, at Faderens Kansler bedre passer; han skriver 
om Underhandlingerne med Liibeck og Sverig. — Uden Aar. 
Histor. Tidsskrift 4. Raekke IV. 72—73. 

"9857. Hertug Frederik tilkjendegiver Johan Wolff, Domherre i Haderslev, at han 

har tilskrevet sin Broder Kongen angaaende den af Paven tilbagekaldte Bestemmelse om 

Jubelaar og Aflad og bedet ham igjen at optage denne Sag, som han nn ogsaa beder 

Domherren om at fremme hos Kongen. — Uden Aar. (Tydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 47—48 (hvor ogsaa findes et Uddrag af 

Brevet til Kong Hans). 

*9858. ^Erkebiskop Birges Dom i en Sag mellem Borgemester og Menighed i 
Aakirkeby og Per Steen angaaende et Ellekrat, hvilket tilkjendes Byen. 
Udt i Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist S. 46—47. 

*9859. Thingsvidne, kraevet af beskeden Svend Andhers Pugh paa Kanniken Hr. 
Cristhen Andhersens Vegne, at Hr. Henick, som var Kannik i Ribe, gjorde Lavhaevd paa 
Per Andhersens Gaard i Goringh. — Gdringhcerets tingh, po Dreghtingh. 
Danske Samlinger 2. Raekke II. 7. 

*9860. Litterae recommendatitiae Jacobi IVti, regis Scotorum, Davidi Gourlaw et 
Eduardo Cockburn, civibus de Dysarth et Leith , quorum naves a Benedicto (Jniflet captse 
sunt, ad Fredericum, ducem Holsatiae, etc. datae. — ■ Sine anno. 
Epistolee regum Scotorum I. 154—56. 

1512 vel 1513. 

*9861. (Hertug Frederik af Gottorp) opfordrer (Raadet i Lubeck) til ikke at ind- 

rnmme Benedictus og Clemens van der Wisch Ophold i dets Omraade, da de, efterat han 

havde frataget Benedict et Skib, hvormed han havde drevet Soroveri i Vesterhavet, have 

sendt ham et Fejdebrev og derefter overfaldet Clawes Breide. — IJden Aar. (Tydsk.) 

Stemann, Geschichte d. oiTentlichen u. Privat-Rechts d Herzogthums Schleswig III. 148—49. 

1513. 

*9862. (Rentemester Anders) Globs Regnskab over de Afgifter, som han ifor Post 
Aaret 1512) har modtaget af de kongelige Fogeder, Embedsmaend, Klostre og Kj^bstaeder 
i Holsten og Slesvig (lantte Holsten oc hertigriiget), og over adskillige Ldgifter. — Uden 
Datum. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense 11. 86—87. 

*9863( = 5497). Se Allen, De tre nord. Rigers Historie II. 536—37. 9. Januar. 

*9864. Articuli et mandata Jacobi IVti, regis Scotorum, Magno lieilde ad Johannem, 12.Januar(?). 
regem Daciae etc, referenda commissa, scilicet de negotiis suis frustratis cum rege Angliae, 
de bello istius regis cum rege Franciae deque auxilio sibi et regi Franciae a rege Danorum 
ex foederibus ictis ferendo. — Ex Edinburgo, duodecimo .... (Januarii?), anno 1512. 

Epistolac regum Scotorum I. 170—73. Becker, De rebus inter Daniae, Gallorum Scotiae- 
que reges a 1511—1514 actis S. 81—85. Om Datum jvfr. Nr. *9866. 

Kegest. Dan. 11. Ser. I. 148 1178 Kong Hans. 1513. 
17. Januar. *9865. Jacobis IVtus, rex Scotorum, ad Johannem, regem Daciae etc, Magnum 

Beld, qui aliquot annos in Scotia fldeliter serviit, cum mandatis regi referendis miltit. — 
Ex palacio prope Edinburgvrn, decimoseptimo Januarii anno 1512. 

Episiola; regum Scotorum I. 168—69. Aarsberetn. fra Ceheimearch. I. 67. 

C. 17. Januar. *9866. Jacobus IVtus, rex Scotorum, Johanni, regi Daciae etc, Magnum Bilde, 

qui inter honorarios ejus juvenes educatus est, et Osvaldum Bilde, cancellarium regis 
Daciae, recommendat. — Sine anno et die. 
Epistolae regum Scotorum I. 173. 

c. 17. Januar. *9867. Jacobus IVtus, rex Scotorum, Magnum Beilde reginae Daciae recommendat. 

— Sine anno et die. 

Epistolae regum Scotorum I. 174. 

C l7.Januar. *9868. Jacobus IVtus, rex Scotorum, Christiernum, regem Norvegiae etc, orat, ut 

se de rebus suis certiorem frequentius faciat. — Sine anno et die. 
Epistolae regum Scotorum I. 174—75. 

20. Januar. *9869. Litterae Petri Bembi, cardinalis, ad Julium Ilum papam, in quibus scribit, 

sibi traditum fuisse ad legendum »librum e Dacia superioribus diebus missum, notis per- 
criptum cum venustissimis ttim sua aetate inusitatis atque incognitis quaeque legi posse 
nulle modo videbantur«. — Romw, XIII. kal. Febr. 

Brudstykk i Hecker, De rebus inter Daniae, Galloium Scotiaeque reges a. 1511—1514 
actis S. 65, Anm. 12. 

23. Januar. *9870. Hertug Frederik af Slesvig og Holstens Brev, at Benedictus, Hinrich og 

George von der Wisch, Salome von der Wischs Sonner, have givet Afkald paa al deres 

Faedrenearv i Godset Nienhof. — iff unser borg zu Kiel, sondages vor conversionis sancti 

Pauli. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg IX. 518 — 19. 

26. Januar. *9871. Bergekarerjnes jEldste i Lubeck tilskrive Baadet sammesteds om Nod- 

vendigheden af at holde Skibene i en Flaade, skjent man nu er i Fred med de nordiske 

Biger. — Liibeck, Onsdag efter conversio Pauli. (Plattydsk.) 
Dansk TJdt. i Tidsskr. Nor. III, 3. S. 81. 

7. Febr. *9872. Helsingors Bythinc.svidine, at Per Staffenssen, Borger i Helsinger, til- 

skjodede Dauid Thomesen, Borger sammesteds, paa S. Andreae og Niniani Alters Vegne 
en Gaard i Helsingor. — Mondagh nesth effther Fleske sondagh. 
Aarsberetn. fra Geheime;irch. IV, Tillaeg S. 8. 

19. Febr. *9873. Bercefarernes ^{ldste i Lubeck tilskrive Baadet sammesteds om to af 

Skotterne tagne rostockske Skibc, hvorom dcr bor skrives til Kongerne af Danmark og 
Skotland. — Loverdag efter Invocavit. (Plattydsk.) 

Dansk Ildt. I Tidsskr. Nor III, 3. S. 81. 

22. Febr. *9874. Christiern, udvalgt Konge til Danmark etc, meddeler Fsge Bilde, Embeds- 

rnand paa Kjobenhavns Slot, at Kong Hans er ded S«ndagen Beminiscere ad Aften, og 
befaler ham troligen at forsvare Slottet m. m. — Aleborg, s. Petri dag in cathedris. 
Behrmann, Kong Christiern II s Hist. II. 35—36. 

22. Fehr *9875. Fundats, hvorved Dronning Christina og hendes Sen Kong Christiern til- 

Isgge Bellig Aands Hus i Aalborg Kronens Hospital S. Jorgens Gaard sammesteds udenfor 
Byen for Sjaelemessers lloldelse for Kong llans. — Aalbvrgi, die s. IVtri apostoli in cathedra. 
Udt. i Nyc Unnske Magazin I. 201. Smlgn. Nr. 5545. Kong Christiern den Anden. 1179 1513. 

*9876. Kong Christiern II. meddelcr Kurfyrst Frederik og Uertug Johan afSachsen, 3. Mariii. 
at hans Fader (Kong Bans) er dod Natten mellem Sondag og Mandag Beminiscere (20. og 
21/ Februar). — Medelforden, Donnerstags nach Oculi. (Plattydsk.) 

Muller, Entdecktes Staatscabinet IV. 193. 

*9877. Kong Christiern II. paalaegger Befalingsmanden paa Kjobenhavns Slot 7. Martu 
L\sge Bilde at forvare Slottet vel i Kongens Fravaerelse og ikke tilstede nogen Adgang, 
uden han kjender dem fuldtvel. - Othcn.se, mandag nest effther Laetare. 

Behrmann, Kong Christiern II. s llist II. 36. Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 13. 

(Lignende Breve sendtes til andre Lensmaend.) 

"9878. Ietzardus Granicls (o: Grauius) beder Hr. Hinrich Krumdigh , Kidder, at 14 Martii. 
underrette ham om, hvorledes Bispen af Boskilde er til Sinds imod ham; tillige anmoder 
han ham om at bede den unge Konge, naar han kommer lilbage fra Holsten, om at vaere 
ham behjaelpelig »in mynen rechten sachen«. — Roeschild, XIIII. JYIarcii (Plattydsk.) 

Danske Magazin 3. Raekke II 152. 

*9879. Biskop Gotskai.k af Reval samt Doukapiti.et dersteds udstede Brev om 23. Martii. 
Gjcnopbyggelsen af en Del af Revals Stadsmur; heri omtales Kongen af Danmarks Udliggere 
mod Sverigs Rige. — Vpp vnszem slaithe Iho Reuall, middewekens naPahnarum. (Plattydsk.) 
Bunge, Qvellen d. Revaler Stadtrechts II. 129—30. 

*9880. Skrivelse fra de tre Staeder (Deventer, K.aupen og Zwolle) til Liibeck, 23 Martii. 
hvori de forsvare, at deres Kjobmaend ikke under Liibecks Krig med Kongen af Danmark 
og Holland have villet optage Hansestaedernes Varer j deres Skibe. — Wondesd. post 
Palmarum. (Hollandsk.) 

Udt i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 97. 

*988l. Instrumentum notariale, a Conrxdo Nymme editum, quod Johannes epi- 31. Martii. 

scupus Lubicensis flenningo Poggwisch nomine Christierni (II di) electi regis ducatus Hol- 

satiae et Stormariae in feudum tradidit. — In oppido Kiell, die jovis ultima mensis Martii. 

Qvellensammlung d. schlesw -holst -lauenb. Gesellschaft II, I. S. 61— 62. Brudst. i Warn- 

stedt, Die Oldenburger u. Brandenburger Erbanspiuche auf Schleswig-Holstein S. CCLVl. 

*9882. Foedus ad ecclesiam defendendam inter Ueisricum regem Angliae, Leoisem 5. Apriiis. 
(\mum) papam , iMarcaretham Austriae ducissam et Ferdinandilm regem Aragonum. A rege 
Angliae inter alios rex Daciae in tractatum comprehenditur. — In opido Mecklinensi, die 
quinta mensis Aprilis. 

Lunig, Codex Germaniae diplom. 1. 554—60. Rymer, Foedera, ed. Holmes VI. 43—44. 

*9883. Jachim Plesse Henrikessone skjoder til Biskop Goske van Alevelde af Slesvig 6. Aprilis. 
og hans Efterfolgere 4 Gaarde i Oster- og Westerorsted, Oldersbek og Sunderholt i Swesing 
og Milsted Sogne i Slesvig Stift. — Sunderholte im kerspel to Swesen, des midwekens vor 
dem sondage, alse men synget in der hilgen kerken misericordia Domini. (IMattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlkhen u. Privat - Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 
156—57. 
*9884. Twre Jenson, Bidder, underretter Hr. Sten Sture, Sverigs Riges Forstander, 10. Apriiis. 
om Forholdene i Danmark efter Kong Hans' Dod, om et Parti, som er imod Christiern 
IFs Tronbestigelse, Hertug Frederiks Stemning og de Ldsigter, der aabne sig for Sverig ved 
den Forvirring, dcr er i Danmark. — Gwlsta, syndagen nest epter Quasimodogeniti. (Svensk.) 
Allen, De trc nord. Rigers Hist II. 584—85. Brudst. i Paludan-Muller, De ferste Konger 
af den oldenborgske Slaegt S. 287. 

148* 1180 Kong Christiern den Anden. 1513. 

11. Apriiis. *9885. Kong Christjern II. befaler Lensmanden paa Kjobenhavns Slot Esge Hilde 

at lade den menige Mand i sit Len vederfares, hvad Lov og Ret er. — Kbhvn., Mand. 
eft. Sond. Misericord. 

Allen, De tre nord Rigers Hist. II. 17, jvfr. S. 522, Anm. 9. 

11. Aprilis. *9886. Niels Br\de af Watnaas, Vaebner, overdrager Kongen sin Fordring hos 

Oldermaendene i Hergen paa det dem af hans Mormoder Fru Elitze betroede Guld, Solv, 
Penge, Klaeder og Klenodier. — Kiopnehaffenn, mandagenn nest effther sondagenn miseri- 

cordia Domini. 

Diplomatar. Norveg. II. 769. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S 1080 iKvartudg. 
VI. 280). 

15. Aprilis. *9887. Biskop Arviu i Aabo tilskriver Rigsforstanderen Sten Svantesson bl. a., 

at han har faaet sikker Tidende om Kong Hans' Dod , og at han har meddelt dette til 

Fru Gunnild, (Erik Turessons Enke i Viborg), for at hun skulde underrette de svenske 

Sendebud i Rusland herom; han formoder, at denne Efterretning noget vil mistr^ste 

Russerne. — Abo, in crastino beatorum Tiburcii et Valeriani. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder VII. 95—97. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 

Medeltidshist. I 578--79. 

25. Aprilis. 5554. Safn til sogu Islands II. 193. 

25. Aprilis. *9888. Lensmanden Aake Joransson tilskriver Rigsforstanderen Sten Svantesson 

bl. a. om et Rygte om Kong Hans' Dod (»ath kongh Hanss reedh aff en torsdagx affthen 

med Per Oxes kleede saek«); om dette er sandt, haaber han, at det vil vaere til Gavn for 

Landet. — Rwna> gord, sancte Marcii ewangeliste dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 579—81. 

Aprili. *9889. Kong Christiern 1I's Instrux for Herolden Mester David til Storfyrsten af 

Husland, med hvem han skal forny det gamle Forbund fra Kong Hans' Tid eller hvem 
han i det mindste skal faa til at gaa ind paa en tiaarig Stilstand. — Lden Dag. (Latin.) 
Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 150 — 51, smlgn. S. 534, Anm. 6. 

12 Maji. *9890. Leo papa decimus Erico, archiepiscopo Nidrosiensi, et Laghoni, episcopo 

Roschildensi, vel eorum alteri mandat, ut Christiernum (secundum) regem ab excommuni- 
catione et omnibus aliis censuris ecclesiasticis, ei propter captivitatem Caroli episcopi jam 
defuncti Hamarensis inflictis, causa sumarie tractata, absolvant. — Rome apnd sanclum 
Petrum, die XII. Maii, pontificatus nostri anno primo. 

Danske Magazin IV. 191—92. Diplomat.ir. Norveg. IX. 428—30. Smlgn. Nr. 5619. 

20. Maji. *9891. 6 (12) Lagrettesih.end i Listerlen bede Hr. Henrick (Krummedige) om at 

forskaffe dem Kongens Brev om , hvorledes Lagmandstolden skal ydes , og om hvad Prae- 

sterne ost for Geraeness og nord for Syrae Aaen skulle have for Testamenter. — Listoe, 

6. feria post Halwardi. (Norsk.) 

Diplomatai. Norveg. V. 730—31. 

22. Maji. *9892. Danmark rex armorum, alias Mester David van Koran, melder den udvalgte 

hong Christiern II. sin Ankomst til Rusland, hvor han haaber god Fremgang for sil 
iErende; han omtaler Storfyrstens Foretagender mod Polen, Lithauen og Lifland, samt 
Ankomsten af et svensk Gesandtskab, der skal forlange Fred for 20 Aar; Storfvrsten skal 
havc overdraget llerrerne i Novgorod at forhandle med dem og sigcs al tilbyde dem Frcd 
mod Afstaaelsc af 3 Kirkesogne og de Svenskes Anerkjendelse af Kongen. — In portu 
IServe, in dic sanctissime Trinilatis. (lMattydsk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medellidshist. I. 582-84. 2. Junii. Kong Christiern uen Anden. 1181 

1513. 

*9893. Bulla indulgentiarum in praesentia Leonis papae decimi a Petro cardinali s. 23. Maji 
Eusebii presbytero Gertrudi Hansen, viduae, et Bartholdo Hansen, laico, cum uxore liberis- 
que, Slesvicensis diocesis, concessa; simul petitionem horum civium continens. — Rome 
in edibus nostris, sub anno 1513, indictione prima, die vero vicesima tertia Maii, pontifi- 
catus Leonis papee decimi anno primo. 

Biblioth. Lubecens. (ed. H. Scharbau, S. G. a Melle et I. H. a Seelen) VI 253—60. Sejdelin, 
Diplomatar. Flensborgense II. 88—91. Brudst. i Ratjen , Verzeichniss d. Handschrift d. 
Kieler Universitatsbibliothek III. 504—505. 

*9894. Sognevidne, aesket af Hr. Kristjern Sten, Sognepraest til Fovling Kirke, 29 - Ma J'- 

om Brugen af en Eng paa Holsted .Mark. — Holsted Kirkegard , Sondag nest efter Guds 

Legemsdag. 

Udt. og Brudst. i Nielsen, Hist Efterr. om Malt Herred. S. 126. 

*9895. Lagmanden Ekik Trolle, Ridder, tilskriver Rigsforstanderen Sten Svautesson 

om det forestaaende Mode med Russerne; tillige sporger han ham, om han ^nsker hans 

Broder Ture Trolle , der har forladt sin Tjeneste hos iErkebispen i Lund, i sin Tjeneste. 

— Echolm, feria 2. infra octauam corporis Christi. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 586—87. 

*9896(=6319l. Tilfej Datum: Husem, des donredages am achten dage des hiilgenLychnams. 
Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat - Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 
155-58. 

*9897. Dronning Christlna befaler Esge Bilde, Foged og Embedsmand paa ig Jnnii. 

Kjobenhavns Slot, at bestille Herberge paa Slottet og Staldrum til 40 Heste, eftersom 

hun paa Tirsdag agter at komme til Kjobenhavn. — Vortt slott Kallingborg , s. Vilhelmi 

abbatis dag. 

Molbech, Nordisk Tidskrift I. 572. 

*9898. Kong Christiern II. stadfaester Hansestaedernes Privilegier. — (24. Juui.) 24 Junii. 
Udt. paa Dansk i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1101 (Kvattndg. VII. 22), og paa 
Tydsk i llandelmann , Die letzten Zeiten hansischei Ubermacht im Skandinav. Norden 
S. 31. 

*9899. Jacobus, iErkebiskop i Upsala, tilskriver Rigsforstanderen Sten Svantesson 24. Junil. 
og de i Stockholm forsamlede Rigsraader, at han har erfaret, at der kommer hollandske 
Sendebud til Modet i Kjobenhavn; han raader derfor til at overdrage de svenske Gesandter, 
som ere der, at traede i Lnderhandling med dem og tilbyde dem at forny det gamle 
Forbund; han har erfaret, at Mester David er kommen tilbage fra Rusland til Gotland og 
strax har begivet sig til Ixjobenhavn; det er derfor at vente, at de russiske Gesandter ikke 
komme til Sverig, ferend de have erfaret Ldfaldet af det kjebenhavnske iMede. — Arno, 
die Johannis baptiste. (Svensk.i 

Gronblad, Nya Kallor till Hnlands Medeltidshist. I. 595-96. 

5576. For laes: Anders Hansson, Borger i Ny Varberg. l- Julii 

*9900. Biskopperne Jeiss Aisderssen af Odense og Erick Kaas af Viborg saml 5 5- Julii 
andre Rice.ns Raader erklaere, at de efter deres Medbrodres Befaling have undersogt Be- 
liggenheden af et Hus, der er bygget vest for Erkebispens Gaard nord for S. Nikolai Kirke 
i Kjobenhavn, og fundet, at det er bygget i Gaden og til Hinder for denne Gaard, hvorfor 
det skal nedbrydes. — Kiepnehaffnn, tisdaghen nest effther vaar Frwe dagh visitationis. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomataiium I. 292 — 93. 1182 Kong Christiern den Anden. 

1513. 

7 - vel 14 *9901. Mads Jenser, Rorger i Ribe, og hans Hustru Sicell skjaenker til S. Peders 

Julii 

Kirke i Ribe et Stykke Jord i Saltgade, vesten for S. Jorgens Kapel. — Torsdag for S. 

Margrete Dag. 

Udt. i Terpager, Ripae Cimbr. S. 391. 

13. vel 20. *9902. Andhers Ebbesse.n giver Sowren Norby Fuldmagt til at indkraeve 80 Mark 

i danske Penge af Hiericks Ruds Arvinger, som hans Moder Fru Kyrstynne laante ham 
(se Nr. *9582). — Kobenhaffn, S. Margarethae dag. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretnlnger om de danske Rudcr I. 138—39. 

15. Julii. 55g7 4 H 9 ndl. ror. Skand. Hist. XXIV. 1—5. 

An , te , *9903. Den .venige Adei.s Resvaeringsskrift til Rigsraadet med Regiaering om On- 

22. Julii oj i 

tagelse af nye Restemmelser i Haandfaestningen. — Uden Datum. 
Allen, De tre nord Rigers Hist. II. 586—89. 

Ante *9904. Det dxnske Ricsrvads Klage til Kong Christiern II., at mange Punkter af 

22 Julii. 

Ilaandfaestningen i hans Fadors Tid ere blevne tilsidesatte og overtraadte. — Cden Datum. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. 11. 589-92. 

Ante . *9905. Kong Christiern IFs Svar til det danske Rigsraad paa Resvaeringernc og 

de gjorte Forslag til nye Restemmelser i Haandfaestningen. — Uden Datum. 
Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 592—94. 

„ Ante *9906. Kong Christiern IFs Krklaering til Rigsraadet om nogle Punkter i Haand- 

22. Juiii 

faestningen, som han onsker forandrede — Uden Datum. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 594. 

22. Julii. 5593. Tilfej: Hvitfeldt, Kvartudg. VII. 18-19. Raden, Danmarks Historie II. 401— 18. Aars- 

beretn. fra Geheimearch. II. 56—65. Diplomatar. Norveg. IX. 436—45. 

25- Julii *9907. Rirgerus Lundensis et Ericcs Walkendorpkf Nidrosiensis archiepiscopi et 

Lagho Vrne Roskildensis, Nicolaus Rurgalanensis, Nicolals Arusiensis , Ivarus Ripensis, 
Joharnes Otthouiensis, EricuS Viburgensis, Gothscalcus Sletzwighsensis, Matthus Strcnge- 
ncnsis, Otto Arosiensis, Andreas Asloensis, Andorus Rergensis et Magnus Hamarensis 
(^piscopi omnibus ecclesiam parochialem Houine pie visitantibus vel eidem manus adjutrices 
porrigentibus 40 dies indulgentiarum de injunctiis iis poenitentiis relaxant. — Hamffnie, 
die sanctorum martirum Cristofori et Cucuphati. 
Diplomatar. .Norveg. IV. 781—82. 

26. Juiii. *9908. Overenskomst mellem Kong Christiern II. og de vendiske Steders Sende- 

BUD. Copenhagen, an deme dage der alderhilgesten moder sunte Annen vnd deme sosz 
vund twintigestenn in Julio. (Plattydsk.) 

Sejdelln, Diplomatarium Flensborgense II. 937—40. Udt. i Hvitfeldt, Danm Riges Kren. 
S. 1101 (Kvarludg. VII. 20—21). Udt. og Brudstykk. paa Tydsk i Handelmann. Die letzten 
Zeilen hansischer Ubermacht im Skandinav. Norden S 31 — 32, jvfr. S 261—62. Tydsk 
Udt i Qvellensammlung d. schlesw. -holst. -lauenb Ge.-ellschaft II, 1. S. 70. 

26. Juiii *9909. Kong Chbistiebn tilladcr Wismars Indbyggere at bruge samme Slags 

Tender i hans Riger soiu Rostockcrne. — Kbhvn., S. Annae Dag. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 82. 

26. Juiii *9910. Steen Rilde paa Liwngesgard , Nielss Hoc; paa Esker, Tyge Krabbe paa 

Rustrope, Axell Rr\de paa Krogholm, Riddere, Hanss Rii.de paa ESgede, Knud Rii.dk. 
Ilnvcdsmand paa Cladsaxe, Johan Oxe paa Nielstrop og HoLGBRO Grkgbrsson paa Torop, Kong Christiern den Anden. 1183 *9913. 

5609. 
*9914. Vaebnere, tilsige paa Anderss Bildes Yegne Hr. Henrick Krummedige, Knud Goye og 
Anderss Hack til Bod for Nielss Hackes D^d 3500 Mark, 3 Laester Korn Jordegods og et 
Klenodie. — / Kopnehaffn, then tiisdag nest efftir s. Jacobi dag. 
Danske Magazin 3. Rsekke II. 148. 

*9911. De vendiske St.eder erklaere, at de, skj^nt deres Samrnenkomst med Kong 
Christiern er udsat, alligevel ville overholde den i Kjobenhavn indgaaede Forpligtelse med 
Hensyn til Sverig. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 83. 

5599. Udt. i Friis, Bidrag til Holbaeks Historie S. 63. 

*9912. Det norske Rigsraads Artikler om de Brost. hvoraf Norge lider, indgivne 
til den udvalgte Konge (Christiern). — Uden Datum. 

Lange, Norsk Tidsskrift 1. 219—21. Diplomatar. Norveg. IX. 431—33. 

Kong Christiern IFs Svar paa det norske Rigsraads Klageartikler. 
Lange, Norsk Tidsskrift I 221—22. Diplomatar. Norvec. IX 435—36. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium 1. 293. 

Laghe Urne, Bis*kop i Roskilde, udlejer til Jorgen Moller, Borger i Kjeben- 
havn , en Gaard i Hejbrostraedet sammesteds, tilherende S. Brandani Alter i S. Nikolaj 
Kirke i Kjabenhavn. — In castro noslro Hiortholm, die inuercionis beati Stephani prothomartiris. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 293-94. 
5619. Diplomatar. Norveg. IX. 446—47. 

*9915. Kong Christiern H's Skrivelse til Borgemestre og Baadmaend i de ven-' 

diske Staeder, at den af en Del Kjobmaend nylig paabegyndte Sejlads mellem Stapderne og 

Island, hvorover der er bleven fort Klage fra Bergen, ikke maa finde Sted som stridende 

mod gamle Privilegier. — Nikopinye, am ffridage negest na sancti Laurentii martiris. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VI. 688-89. Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 82. 

*9916. Raadet i Lubeik tilskriver Rostock om Fordelingen af de 120 rhinske 
Gylden, som det havde udlagt for de sidste Privilegiers Konflrmation i Kjobenhavn. — 
Onsdag »am achte dagh Laurentii«. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 82—83. 

*9917. Hans Luchesszen, Kannik i Roskilde, lover at ville oplade S. Katherina 
Alters Vikarie i Kjobenhavn og to Kirker i Ods Herred til M. Mattis Perssen, Collegiatus 
i Kjobenhavn, til Gjengjaeld fordi denne havde afstaaet sit Vikariat til Hr. Hans Ulf, Kannik 
i Haderslev. — - Haffnie, dominica infra octavas assumptionis b. Virginis. 
Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 143—44. 
*9918. Kong Christiern II. tilskriver Grev Johan af Oldenburg, at han angaaende 
dennes Anmodning om Bjselp til at erhverve Delmenhorst tilbage vil forhandle med Hertug 
Frederik (af Slesvig og flolsten), hvem han venter at mode omtrent 8 Dage efter Michaelis 
(6. Octobr.) i Flensborg. — Wordinybory, mittwoch nach decollation. Johannis. (Plattydsk.) 
Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft II, 1. S. 68. 
'9919. Kong Christiern II. opfordrer de tre Staeder iKampen, Deventer og Zwolle) 
til at gjenopbygge Roloff van Munsters Slot Kinkhorst. — Wardinyborch, mydtwekens nha 
decoll. Johannis. (Plattydsk.) 

Udt. i holl. Overs. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen 1513. 

26. Julii Post 
26. Julii 27. Julii. 

Julin. Julio. 1. Augusti. 
3. Augusti 12. Augusli. 
12. Au-usti. 17. Augusti 21. Augusti. 31. Augusti. 31. Auiiusti. II. 100. 1184 Kong Christiern den Anden 1513. 

3. Septbr. 9. Septbr. 23. Septbr. 2. Octobr. 5. Octe-br. 18. Octobr. 

19. Ociolir. 19. Octobr. Octobr. *9920. Otto, Biskop i Vesteraas, lykensker Rigsforstanderen Sten Svantesson til 

hans Tilbagekomst fra Finland; selv er han for nogle Dage siden kommen tilbage fra 

Danmark; han haaber at kunne forhandle med ham om begge Rejser, naar de om kort 

Tid komme sammen. — Ex Arosia, die saturni III. Septembris. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 603—604. 

*9921. Jacobus, /Erkebiskop i Upsala, svarer Rigsforstanderen Sten Svantesson, 
at det Rigsraadsmede, hvorpaa der skal tages Beslutning angaaende det, som var vedtaget 
paa Modet i Kjobenhavn i denne Sommer, nseppe kan holdes f*>r Host eller Vinter, eller 
maaske endog ferst naeste Sommer, da det er enskeligt, at Raaderne fra Finland, Vester- 
gotland, Varend og Smaaland ere tilstede. — Ex manerio nostro Arnb, in crastino natiui- 
tatis Marie virginis. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 604—606. 

*9922. Wolther af Plettenberg, Ordensmester i Lifland, bekraefter Staden Revals 

af Kongerne af Danmark givne Privilegier. — Reuall, am fridage im qwatcr temper vor 

Michaelis. (Plattydsk.) 

Bunge, Qvellen d. Revaler Stadtrechts II. 130—31. 

*9923. Kurfyrstinde Elisabeth af Brandenburg anmoder Borgemestre og Raad i 
Hamburg om at faa Lejde og Herberg den folgende Dag for sig og en Afsending fra 
Kong Christiern II., som hun har hos sig — Wynssheym, sontags nacli Hieronimi. (Tydsk.) 
Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauptth. III. 228. 

'9924. Articuli et mandata Ludovici XHmi Antouio Darcem, domino de la Baslie, 
ad regem Daniae referenda commissa, scilicet de turbis in Scotia ex morte regis ortis, de 
foedere inter Gallos et Danos renovando deque matrimonio jampridem proposito inter 
Christiernum regem et Magdalenam, principissam Bononiae. — Amiens, V. Oct. 

Udt. i Becker, De rebus inter Daniae, Gallorum Scotiaeque reges a 1511—1514 actis 
S. 90. Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Bigers Hist. S. 100—101, smlgn. S. 529, 
Anm. 59. 

5647. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1102 (Kvartudg. VII. 22). 

*9925. Hertug Frederiks Brev om en Overenskomst mellem ham og Kong 
Christiern II. angaaende de Penge, som hin havde udbetalt til Liibeckerne for sin Broder 
Kong Hans. — Flcnsburg, midtwekens na Luce. (Plattydsk.) 

Udt. i Behrmann, Christ. Ii.s Hist. II. 54—55. Smlgn. Allen, De tre nord. Rigers Hist. 

II. 527, Anm. 46. 

*9926. Johan, Biskop i Liibeck, tilstaar, at den udvalgte Kong Christiern II. 
inden Aar og Dag har segt Forleningen med Dertugdommet Holsten hos ham. — Am 
midweken na Luce des hilgen ewangclisten. (Plattydsk.) 

Michelsen, Zweite polem. Erorterung etc. S. 115. 

9927. Kongelig Instrux for Hans Rantzau paa hans Sendelse til de i Liibeck for- 
samlede lybske og andre vendiske Staeders Sendebud, hvorefter han skal klage over, at 
de have undladt at sende Sendebud til Flensborg Mikkelsdag, foreslaa et Mode i Kjeben- 
havn Pinscdag (4. Juni 1514) samt opfordre dem til at holde deres Lflfter med Hensyn 
til Tilbagegivelse af taget Gods og til at udstede et Brev om deres Forhold til Sverig: 
SirMcn mellem Flensborg og Liibeck foreslaas opsat. — Lden Datum. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgensc II. 941—43. Kong Christiern den Anden. 1185 *9928. Kong Christiern II's Stadfaestelse af Kong Qans' Brev til Gerdt Kjaelder- 
svend paa et Stykke Jord udenfor Aarhus. — Viborg, Leverdagen cfter Allehelgensdag. 
Udt. i Hubertz, Et Blik paa Aarhus S. 11. 

*9929. Kong Christiern II's Fuldmagt til Biskop Gotschalck i Slesvig og Ridderne 
Magnus Goye og Albrecht Jeppsen at forhandle med Kejser Maximilian eller hans Fuld- 
maegtige om Kongens ^Egteskab med Freken Ysabell af Burgundien, Datter af Kong Philip 
af Kastilien. — Wyborch, am sontage nha aller Godes heyligen tach. (Tydsk.) 

Lunig, Godex Germaniae diplom. 1.573 — 74. Muller, Entdecktes Staatscabinet I. 305 — 309. 

Gjorwcll, Swenska Biblioteket II. 121—25. Archiv f. Staats- u. Kirchengesch. d. Herzog- 

thumer V. 491—95. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 2—3. 

*9930. Erasmus Roterodamus Andreae Ammonio inter alia scribit, Italos, Hispanos, 
Getas, Danos candidiores in se esse quam suos. — Britxcllw, V. idus Novembris. 
Epistolarum Er. Roterodami libri XXXI et P. Melanchthonis libri IV, col. 430. 
5659. Udt. i Danske Magazin 4. Raekke IV. 229 (her med det urigtige Aarstal 1523). 

*9931. Biskop Johannes af Linkopings Brev til Sten Sture, hvori han omtaler, at 

han vil soge Lejde af »Hertug Christiern» for at besoge Gotland, og ligeledes, at der plejes 

Underhandlinger mellem Rusland og Danmark. — Ex Lincopia, in profesto s. Cecilie 

virginis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 11—14. 

*9932. Sten Sture svarer paa Biskop Johannes' Brev og fraraader ham bl. a. at 
besoge Gotland, selv med Lejde. — Norebergh, uden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 14—16. 

*9933. Kong Christiern tager Provsten og alle Kanniker ved Mariae Kirke i Opslo 
i sin Beskyttelse, og stadlaester alle de Friheder og Privilegier, som fremfarne Konger have 
givct fornaevnte Kirke. — Kiobenhaffn, s. Clementis papae et martyris dag. 
Suhm, Samlinger II, 3. S. 192—93- 
*9934. Anders JEPSson, Sognepraest i Helsingor, udlejer en Gaard esten for den 
S. Anne Alter tilhorende Praestebolig til Michill Hemmingsson, Borger i Helsinger, hans 
Hustru og deres laengstlevende Barn for Livstid. — Helsingor, XXV. die mensis Nouembris. 
Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillseg S. 22. 
5674. 0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 196—97. 

*9935. Anders Friis, Kantor i Kjebenhavn, og Kapitlet sammesteds udleje til 

Henrich Menne, Borger i Kjobenhavn, en Gaard paa Gammeltorv. — Haffnis, vigilia beati 

Thomae apostoli. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 294 — 95. 

5683 se 14. April 1519. 

*9936. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten lover ikke at kraeve Claws Breyde 
til Schinkel, der en Tid lang har vaeret holdt fangen paa hans Slotte, til Faengsel igjen. 
— Uden Aar. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. III. 235. 

*9937. Jaspar Johannis, ordinis fratrum minorum de observantia provinciae Dacie 
vicarius, Namen Jensszen et consortem ejus Folle (Flensborgenses) cum prole ipsorum in 
confraternitatem et participationem bonorum spiritualium ordinis pra^dicti recipit. 

Moller, Nachrichten u. Urkunden , welche Ludolphum Naamanni betreffen, S. 17—18. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 92. 
Regest. Dan. II. Ser. I. 149 1513. 

5. Novbr. 6. Novbr 9. Novbr. 16. Novbr. 
21. Novbr. Post 
21. Novbr. 23. Novbr. 25. Novbr. 13. Decbr. 
20. Decbr. 1186 Kong Christiern den Anden. 

1513. *9938. Johaisnes am Berge, commissarius in provincia Dacie Gilberti Nicolai, 

fratrum minorum de observantia cismontanarum generalis vicarii, Namen Jenssen et con- 
sortem ejus Foller (Flensborgenses) in confraternitatem et participationem bonorum spiri- 
tualium fratrum et sororum praefato generali vicario subditorum recipit. 

Moller, Nachrichten u. Urkunden, welche Ludolphum Naamanni betreffen, S. 16—17- 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 93—94. 

*9939. Mageskifte mellem St. Peters Kloster i Naestved og Sortebredrene dersteds. 
Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 393 og i Programma scholae Herlovianae 
1793 S. 235. 

*9940. Bleking Landsthingsvidne om, at Troszee, som ligger Halvdelen i Maelsta 
og Halvdelen i 0stra Herred, tilhorer Offe Manson. (Svensk.) 

Kling (Bring), De monachia Medelstadii S. 44—45. 

*9941. Kejser Maximilians Inslrux for sin Gesandt, Melchior von Massmiinster, 

til Markgreverne af Brandenburg, Kurfyrsten af Sachsen og Kongen af Danmark angaaende 

et Forbund med Storfyrsten af Moskau imod Polen og til Forsvar for den tydske Orden. 

(Tydsk.) 
Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporis histor.-dipl. Livoniae, Esthoniae, Curoniae II. 148. 

*9942. Jacobus IVtus ? rex Scotorum, ad Johannem, regem Daciee, de bello irru- 
ente cum rege Angliae scribit; regem orat, ut sibi auxilium mittat. — Sine anno. 
Epistolae regum Scotorum I. 165 — 67. 

*9943. Litterae Jacobi IVti, regis Scotorum, ad Johannem regem Daciae, per quas 
nuntiat, conjugem suam filium immaturum et ante diem peperisse. — Sine anno. 
Epistolae regum Scotorum I. 167—68. 

*9944. (Ovrigheden i Staden Kampen) anmoder Kong Christiern II. og Jens Mik- 
kelsen, Foged i Jylland, om at Sybolt Evertsen, hvis Skib er strandet ved Jyllands Kyst, 
maa faa sine Varer udleverede. — Uden Aar. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen Ii. 96. 

1513—1523. 

*9945. Kong Christiern H. tilkjendegiver, at ligesom han tilforn ved sit aabne 
Brev har taget Kapitlet i Ribe i sin Beskjaermelse, saaledes tilsiger han det denne paa ny, 
og forbyder i Saerdeleshed sine Embedsmaend paa Lille Tonder at besvaere Kapitlets Gods 
eller Tjenere i Sonder-Jylland. — In castro noslro Cadltinbergcnsi, uden Aar. 
Terpager, Ripae Cimbr. S. 188. 

*9946. Kong Christierns Forordning for Norge om en evig Fred at holde til 
Lands og til Vands med rig og fattig i Norge og Danmark. — Uden Aar. 
Ketilson, Islandske Forordn. I. 47—48. 

*9947. Kong Christierns Forordning for Norge om en evig Fred at holde til 
Lands og til Vands med Rig og Fattig i Norge og Danmark. — In porlu nostro Kalfsund 
under Agdeside, uden Aar. 

Ketilson, Islandske Forordn. I. 49—50. 

*9948. Udkast til Instrux for Hofembedsmaendene. — Uden Aar. 
Danske Magazin 3. Raekke I. 158—63. Kong Christiern den Anden. 1187 1514. 

5689. Datum rettes til: Torgaiv, am 12. tage des Monats Januarii. (Tydsk.) 

*9949. iErkebiskop Birger af Lund protesterer mod Flytningen af Skaanes Lands- 
thing fra Lund til Landskrone. — Lundis, feria quinta infra octauas epiphanie Domini. 
Danske Magazin 4. Raekke I. 184. 

"9950. Articuli et mandata Jacobi Vti Andreae Brownhill ad Christiernum, regem 
Dacise, referenda commissa, scilicet de recenti Scotorum strage et de morte Jacobi IVti, 
de auxilio Scotis ferendo, deque matrimonio proposito inter Christiernum regem et prin- 
cipissam Bononiae. — Sexto decimo Januarii. 

Epistolae regum Scotorum I. 186—89. Udt. i Becker, De rebus inter Daniae, Gallorum 

Scotiaeque reges a. 1511—1514 actis S. 90—91. 

*995l. Litterae credentiales Jacobi V ti Andreae Brownhill ad Christiernum, regem 
Daniae, datae. — Sine die. 

Epistolae regum Scotorum I. 185. 

*9952. Litterae recommendatitiae Jacobi Vti, regis Scotorum, Anthonio Darces, do- 
mino de la Basty, ad Christiernum, regem Daciae etc, datae. — Sine die. 
Epistolae regum Scotorum I. 189—90. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 22—23. 1514. 


12. Januar. 


12. Januar. 


16. Januarii 5690. 

5691. 

*9953. c. 16. 
Januarii. C. 16. 
Januarii. 20. Januar. 

21. Januar. 
26. Januar. Tilfej: (Plattydsk.) 

(Kong Christiern) befaler Ove Bilde at handle med Bisp Godsche af Ale- 
feld i Slesvig, Hr. Mogens Gioe og Albert Jepsen om det Gesandtskab, de skulde paatage 
sig til Kejseren for at begjaere Prindsesse Elisabeth til vEgte for Kongen. — Torsdagen 
nest efter s. Pauli dag conuersionis. 

Udt. i Nye Danske Magazin I. 201. 

*9954. Dronning Christine og flere Adelsmaend og Borgere i Odense afgjore den 3. Febr. 
Strid, som hersker mellem Magistraten og Almuen i Bibe. — Othense, sancti Blasii ep. Dag. 
Adler, Efterr. ang. Ribe IX. 64—67. 

*9955. Skrivelse fra Herman Villumson, Embedsmand paa Kongsgaarden i Bergen, 4. Febr. 
til Kong Christiern angaaende Gjenopbyggelsen af Traevaerket paa det store Taarn i Bergen. 
— Bergen, Lerdag naest efter Fruedag purific. 

Brudstykk. og Udt. i Norske Magazin I. 121—22. 

*9956. Leonis X mi papae ad Christiernum regem litterae gratulatoriae , in quibus 27. Febr. 
eum hortatur, ne in Christianos reges, praesertim non in Henricum Britanniae regem, arma 
moveat. — Roma, 3. cal. Martii 1513, anno primo. 
Westphalen, Monumenta II. 980—81. 

5699. Herholdt og Mansa, Saml. t. d. danske Medicinal-Hist. 1. 235. Nyt histor. Tidsskrift 1. 4. Martii. 
244. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium H. 197. 

*9957. Bemaerkninger af Kurfyrsten af Sachsens Kansler ved Instruxen for de 4. Martii. 

danske Gesandter, der skulle afslutte iEgteskabskontrakt mellem Kong Christieru II. og 
Kejser Maximilians Sonnedatter. — Dorgaw, am vierten tag Martii. (Tydsk.) 

Schlegel, Samlung znr danischen Gesch. II, 4 S. 77—80. 

149* 1188 Kong Christiern den Anden. 1514. 

14. Martu. *9958. Kong Heisrik VIII. af Englands Instrux for hans Sendebud til Danmark 

John Backer, der skal forny Forbundet med Danmark og gjore Undskyldning for de 
Fornaermelser, der vare tilfejede danske Undersaatter af Englamderne. — Grenwict, die 
XIIII. Martii 1513. 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 141—42, jvfr. S. 533, Anm. 94. 

15. Martii. *9959. Litterae Jodoci Badii Ascensii Lagoni Urne, episcopo Boskildensi, datae, in 

quibus dicit: «Propediem fore confidimus, ut Dania, non solum armis et imperio, quibus 
semper excelluit, liberaquc fuit, sed et litteris cultioribus evadat perspicua, multosque 
Saxones et Canutos, viros in doctrina praestantes educel»; praesertim nominat Christiernum 
Petri, Lundeusis ecclesiae canonicum. — Paris, id. Martii. 
Udt. i Pontoppidan, Annal. eccles. Dan. II. 293. 

28. Martii. *9960. Moens, Biskop i Hammar, Knwt Knwtsson til Molande, Otte Holgersson, 

Hovedsmand paa Aggerslius, og Lagm endexe i Borgesyssel og Oslo frikjende Brodrene 
Amwnder og Amwnder Biornssonner for Stein Jonssons ubefojede Tiltale angaaende 6 
Oresbol Jord i Skildreim i Saudenne Skibrede samt domme sidstnaevnte til at belale Beder. 
— Paa radsloffiven i Oslo, tysdagen nest effther Midfaste swnnedagh. (INorsk.) 

Diplomatar. Norveg. III. 765— 6G. 

13. Aprilis. 5709. Thorup, Hist. Efterr. om Ribe Cathedralskole J, 1. S. 24. Thorup, Blandede Efterretn. 

ang. Ribe Cathedialskole IV. 16. 

19. Aprilis. 5714. Udt. i Hansen, Danske Ridderborge S. 177—78. 

20. Aprilis. 5715. Udt. i Hansen, Danske Ridderborge S. 177. 

29. Aprilis. *9961. Maxuiiliani imperatoris litterae de contractu matrimonii iuter Christiernum, 

regem Daciae, et Helisabet, neptem suam, tractato. — Enns (o: Linz), die XXIX. mensis 

Aprilis. 

Lunig, Codex Germanise diplom. I. 573 — 76. Miiller, Entdecktes Staatscabiuet I. 305 — 14. 
Gjorwell, Svenska Biblioteket II. 120—31. Archiv f. Staals- und Kirchengesch. d. Her- 
zogthumer V. 490—97. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 1-10. Smlgn. Allen, De tre 
nord. Rigers Hist. II. 530, Anm. 71. 

30. Aprllis. *9962. Kejser Maximilian I. underretter sin Datter Begentinde Margrethe i Neder- 

landene om, at han har afsluttet en iEgteskabstraktat mellem Kongen af Danmark og sin 
Sannedatter Isabella, med Paalaeg om at modtage de danske Gesandter, som nu begive sig 
Ul Nederlandene, paa det bedste. Lins, le derrenier jour d'Avril. (Fransk.) 

Le Glay, Correspondance de Maximilien I. et de Marguerite d'Autriche II. 383 — 84. 

Aprili. *9963. Christiernus, rex Daciae, legato Scotico, Andreae Brownhill, respondct, 

se velle, quam primum solenni more inauguratus sit, Scotis significare, quanlum ab 

ipso auxilii exspectari possint, seque hac de re ipsum legatos in Scotiam missurum 

esse. — Sine die. 

Udt. i liecker, De rebus inter Daniae, Gallorum Scotiaeque reges a. 1511—1514 actis S. 92. 

Aprili. *9964. Kong Christieris IFs Brcv lil Kong Ludvig XII. af Fraukrig, hvori han 

beder denne komme Skotland til lljaelp og sende Hertugcn af Albany dcrover. — 

Uden Datum. 

Udt. paa Dansk i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1102 (Kvartudg. VII. 22-23). Kong Christiern den Anden. 1189 1514. 
*9965. Kong Christiern II. opfordrer Hertugen af Albany til som naermeste Aprili. 
Slaegtning at paatage sig Vaergemaalet for den unge skotske Konge. — Uden Datum. 
Udl. paa Dansk i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1102 (Kvartudg. VII. 23). 

*9966. Henricis Cristierni, abbas monasterii Sorensis, ordinis Cisterciensis com- 1- Maji. 
missarius, visitator et collector contributionum omnium monasteriorum regnorum Datiae, 
Svetciae et Noruegiae, Mathiam, abbatem monasterii de Tuta insula Nidrociensis diocesis, 
pro contributionibus quatuor annorum, 8 flor., et pro expensis consuetis, 4 flor., quittat. 

— Jn monaslerio Sorensi, die beatorum apostolorum Philippi et Jacobi. 

Diplomatar. Norveg. I. 749. 

*9967. Raadet i Narva meddeler Raadet i Reval, at den danske Herold og Ge- 4. Maji. 

sandt til Rusland, Mester David, er vendt tilbage derfra og i Forening med russiske Ge- 

sandter vil gaa over Reval til Danmark. — Nanoa, am donnerstage nach Kreuzes Er- 

flndung. (Plattydsk.) 

iNapiersky, Russisch-Livlandische Urkunden S. 293. 

*9968. Ivarus Munck, episcopus Ripensis, capitulo ecclesiae Ripensis unam domum 5 Maji. 
suam in vico scolae sitam apud residentiam canonicalem vulgariter dictam Snagdal scotat. 

— /n curia solite nostre residentie Ripis, die Godehardi episcopi et confessoris. 

Urudst. i Thorup, Rlandede Efterretn. ang. Ribe Cathedralskole IV. 26—27 og i Thorup, 
Hist. lifterretn. om Ribe Cathedralskole I, 1. S. 34. 

*9969. Peter Festersen tilstaar, at Helligaandshuset i Flensborg har 60 Mark 8. Maji. 
lybsk, hvoraf der aarlig skal svares 1 Skilling af hver Mark, i det Hus, han har kjebt af 
Erik Lange. — Mandages negesst Jubilate. (Plattydsk). 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgenae II. 96. 

*9970. Henrik Smith tilstaar, at han af Marquard Holst, Borgemester og For- 8. Maji. 
stander for Helligaandsbus i Flensborg, har modtaget i sit flus og Gaard i Katsund de 
100 Mark lybsk, som Kirkevaergerne i Laek tidligere havde, mod en aarlig Rente af 6 
Mark. — Mandages nagest Jubylate. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 96. 

*9971. Rorgejiestre og Raad i Kjobenhavn skjode til Paeder Jenssen, Skraedder og 12. Maji. 
Rorger sammesteds, en Ryens Grund paa Rosengaarden. — Fredaghen nesth effther sancti 
Johannis dagh ante portam lalinam. 

0. Nielsen, Kjabenhavus Diplomatarium I. 295 — 96. 

*9972. Koncens Kvittering lil Hans Perssen, Tolder i flelsinger, for 150 Nobler 16. Maji. 
af Helsingers Told. — In castro Ha/pnensi, feria tertia post dominicam Cantate. 
Suhm, Samlinger II, 1. S. 118. 

*9973. Kong Christiern II. staevner iErkebiskop Birger i Lund til forstkommende 17. Maji. 
Herredag i Kjobenhavn i Anlcdning af en Traette med Niels Urade om Gods og Gaarde 
paa Rornholm. — Kiepnehaffn slot, othensdagen nest effther sondagen Cantate. 
Hubertz, Aktst. til Dornholms Hist S. 47—48. 

5730. Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 55. 18. Maji. 

*9974. Riskop Lage Urne, Kongens Kapellan, oversender Kong Chrisliern II. to 21. Maji. 

Ureve, som han har modtaget fra Kongen af England, og opfordrer Kongen til at lade sig 

hylde paa Laaland og Falster for Herredagens Regyndelse. — Ex curia Swenstorp, dominica 

Rogacionum. 

Uanske Magazin 4. Rskke II. 332. 1190 Kong Christiern den Anden. 1514. 

22. Maji. *9975. Dommere og menige Almue paa Gotland klage til Kong Christiern II. over 

Tilsidesaettelse af deres Privilegier, idet de i Jens Holgersons Tid bleve besvaerede med 
foreget Kjflbmandskab, Skatter, Gjaesteripenge, Temmerleveringer o. a. desl.; tillige klages 
over, at S. Jergens Hospital uden for Visby, der var bestemt for Gudstjeneste og fattige 
Folks Hjselp, laegges ode, siden Kong Hans forlenede Mester Dawidt dermed. — Paa eder 
nades landi Gwllandt, then mandagen nest fore sancti Vrbani dag. 

Danske Magazin 3. Raekke III. 103 — 106 Svensk Overs. i Snobohm, Gotlands land och 
folk S. 218—22. 

24. Maji. 5735. Diplomatar. Norveg. V. 733. 

24. Maji. *9976. Staden Deventer tilskriver Staden Zwolle om sin Andel i en Gave til 

Kongen af Danmark. — Avont ascens. Dni. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 105. 

25. Maji. *9977. Borgemestre og Raad i Odense tilskjode Hr. Niels Tomessen, Praest til 

Vor Frue Alter i S. Knuds Domkirke, et lille Stykke Jord, som Hr. Niels har indbygget 

med det nye Hus, som er bygget i hans og Alterets Gaard paa Horsetorvet. — Die b. 

Urbani papae. 

Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 132—33. 

1. Junii. *9978. Hans Pedersen, Tolder i Helsinger, melder Kong Christiern II., at han 

efter hans Onske har sendt til ham Maleren Mester Mechil, samt en Mand, som nylig var 
kommen fra Jerusalem; han underretter ham om, at man med det ferste kan vente 
Herolden Mester David tilligemed 30 Russer fra Reval. — Helsingor , torsdagen nestb 
fore Pintze sendagh. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 616—17. 

3. Junii. *9979. Biskop Lage Urne, Kongens Kapellan, tilskriver Christiern II. om Hertugen 

af Mecklenburg, som vil komme til Kjebenhavn, og giver (paa eu vedlagt Seddel) nogle 
Forholdsregler, hvad Kroningen angaar. — Ex Roschildia, vigilia Pcntecostes. 
Danske Magazin 4. Raekke II. 332—33. 

12. Junii. *9980. Brev fra Regentinde Margrethe i Nederlandene til hendes Fader Kejser 

Maximilian I. om de danske Gesandters Ankomst til Bryssel og om hendes Broderdatter 
Isabellas Vielse til den ene af disse paa hans Herres Vegne. — Bruxelles, le XII. de juin. 

(Fransk.) 
Le Glay, Correspondance de Maximilien I. et de Marguerite d'Autriche II. 256 — 59. 

13. Junii. *9981. Kong Christierns Kvittering til Bispen af Vendsyssel for 800 Mark Penninge, 

som han har overleveret Hans Bartolomei, Tolder i Aalborg, og som resterede i Bispens 
Afgift af 0rons Slot og Len 1513. — In castro Haffnensi, 3. feria post Trinitatis. 
Suhm, Nye Samlinger I, 1. S. 62. 

14. Junii. 5747 se *9985. 

17. Junii. *9982. M(arci Vigerii) , cardinalis Senogallensis, litterae ad regem Christiernum 

super tribus negotiis ecclesiasticis, scilicet de indulgentiis naviganliluis ultra mare glaciale 
ad insulas concedendis, elc. — Romce, Wll. Jnnii. 

Udt. og Brudst. i Grenlands hist. Mindesm. III. 192—93. 


Kong Christiern den Anden. 1191 

1514. 
*9983. Kong Christiern II's Brev, at paa hans Retterthing har Hans Michelsson, 19. Junii. 
Borgernester i Malmo, paa Karine, Enke efter Moghens Skriver, og Aase, Enke efter Jacob 
Vlf, deres Vegne skjodet til Hr. Peder Perssen, Vikar i Vor Frue Kirke i Kjebenhavn, og 
til alle Helgens Alter to Boder naerved Vejerboden i Kjebenhavn. — Wort rettherting i 
Kopenhaffn, mandag nest effter sancti Botulphi abbatis dag. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 296 — 97. 

5755. Udt. i Danske Magazin VI. 131—32, hvor Datum er: quiata feria post Botulphi (22. Junii). 19. vel 22. 

Junii. 

*9984. Archiepiscopus et episcopi Regm Danie, in parlamento Danorum congre- 20. Junii. 

gati, constituunt, ut «unaquaeque ecclesia parochialis per totam provinciam Lundensem 

singulis annis semel det unum solidum, similiter pastores earundem unum solidum tradant 

pro sustentatione Alme Universitatis generalis Studii Haffnensis«. — Haffnie, 3. feria infra 

octavam corporis Christi. 

Werlauff, Kjebenhavns Universitet S. 85 — 86. 

"9985 (=5747). For 14. Junii laes 21. Junii. 21. Junii. 

*9986. Testimonium notariale, Fredericum, ducem Slesvicensem et Holsatise, per 21(?) Junii. 
oratores Hinricum Brochdorppe militem, Johannem Rantzouw, regis in terra Imbriae advo- 
catum , et mag. Mathiam Brandt cancellarium investituram ducatus Slesvicensis hoc die a 
Christierno Ildo rege quaesivisse. — In pretorio oppidi Hafnensis, die jovis vicesima prima 
mensis Junii. 

Michelsen, Zweite polem. Erorterung etc. S. 116—19. Nordalbing. Studien IV. 231—34. 

Brudst. i Warnstedt, Die Oldenburger u. Brandenburger Erbanspruche auf Schleswig- 

Holstein S. 10—11. (Den 21. Juni var en Onsdag.) 

*9987 se 5755. 22. Junii. 

5758. Udt. i Danske Magazin VI. 132. 23. Junii. 

*9988. Tonne Parsberg og Oluf Jepsen, Riddere, gaa i Borgen til Tyge Brade 28. Junii. 
paa Tostrup for de mellem ham og Hr. Praebjern Podebusk oprettede Forlig. — Haffnie, 
vigilia apostoli Petri et Pauli. 

Udt. i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 72. 

*9989. Regentinde Margrethe i Nederlandene underretter sin Fader Kejser Max- Junio. 
imilian I. om , at Kongen af Danmarks Gesandter ere komne til Antwerpen og ventes til 
Brussel; hun lover at behandle dem i Overensstemmelse med hans Villie. — Uden Datum. 

(Fransk.) 
Le Glay, Correspondance de Maximilien I. et de Marguerite d'Autriche II. 155—57. v. 
d. Bergh, Correspondance de Marguerite d'Autriche II. 80—81 (hvor Brevet henfores til 
Maj 1513). 

5778. 0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium 1. 297—98. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. 1. Julli. 
S. 1103 (Kvartudg VII. 24—25). 

*9990. Tractatus amicitiae et confoederationis inter Christiernum IIdum ? regem 3. Julii. 
Daniae etc, et Basilium, totius Rutziae imperatorem, factus, et a Christierno Ildo rege con- 
flrmatus. — In caslro Haffnensi, 3. die mensis Julii. 

Busching, Mag. f. d. neue Hist. u. Geographie III. 178. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 

Medeltidshist. I. 618—20. 1192 Kong Christiern den Anden. 1514. 

5. Julii. *9991. Christiernus II dus rex per litteras ad Basilium, totius Rutziae imperatorem, 

datas nuntiat, se ex petitione oratorum ejus, qui cum heraldo David revertenti venerunt, 

novas litteras confoederationis, articulo contra regem Polonise addito, confecisse, eidemque 

heraldo David , iterum ad eum eunti, tradidisse , confirmationem ab imperatore petituro; 

item ut heraldo fldem indubiam adhibeat, ab eo petit. — Ex arce Haffnemi, quinta die 

mensis Julii. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 620-22. 

5. Julii(?) *9992. (Kong Christiern Ii's) Instrux for Herolden David, der afsendtes til 

Czaren Wassili Iwanowitsch angaaende Bekraeftelsen af det afsluttede Porbund; han skal 
meddeie Czaren, hvorledes Kongens Forhold lil Sverig for Tiden er, og tillige forlange 
visse Handelsrettigheder for de Danske i lNovgorod. — Uden Datum. 
Gronblad, Nya Kallor til Finlands Medeltidshist. I. 622—24. 

5. Julii. *9993. Kong Christiern II. takker Raadet i Reval for de Tjenester, det har bevist 

hans Sendebud tii Rusland, Mester David, og beder det fremdeles at vaere ham behjaelpelig. 
— Copenhagen, middewekens negst nha visitationis Marie. (Plattydsk.) 

Napiersky, Russisch-Livlandische Urkunden S. 299. 

12. vel *9994. Quinque episcopi Norvecici et Ericus, episcopus \iburgensis, omnibus 

OO 1 1 1 1 i i 

poenitentibus, qui devotionis causa altare s. Annae situm in ecclesia s. Halvardi Bergis 

visitaverint, vel qui convivium dicti altaris intraverint, vel qui altari aliquid donaverint, 

40 dies indulgentiarium de injunctis iis poenitentiis relaxant. — Asloye, duodecima die 

mensis Julii. 

Diplomatar. Norveg. I. 750. Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 84, her med Datum 
22. Julii. 

13. vel *9995. *Willom Mendz, Borger i Kjobenhavn, lejer af Hr. Mattis Perssen, perpetuus 
' u " vicarius til Sjaele Alter i Vor Frue Kirke, en dette Alter tilhorendc Grund i Pilestraede. — 

Kopnehaffn, jomfrw sancte Margrethe dag. 

Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 197—98. 

14. vel *9996. Vies Herreds Thingsvidne, at Fedder llrun, Raadmand i Flensborg, har 

tilskjodet Kirkevaergerne for Frue Kirke dersteds sine to Parter i Ilarridslev Skov for 100 
Mark lybsk. — Flenszborch, fridages negst Margharetae virginis. (Plattydsk.) 

Claden, Abhandl. von den bey Flensburg belegenen Kirchen-Holzungen S. 7 — 8. Sejdelin, 

Diplomatarium Flensborgense II. 97 — 98. 

22. Juiii *9997 se *9994. 

23. Juiii. *9998. Kong Christiern II. tillader, at Bonderne i Dpdal paa Grund af den be- 

svaerlige Skyds over Dovrefjaeld og den storc Gjaestning kun skulle gjore halvtredje »hamle 
i aarlighe leidaenger« i Overensstemmelse med den dem af Christiern I. undte Frihed. — 
Af/genhiva slot, sondagen nest efftir sancte Marie Magdalene dagh. 
Diplomatar. Norveg. I. 751. 

24. Julii. *9999. Skraa for det af Grovsmede, Kleinsmede, Knivsmede og Bossemagere be- 

staaende Lav i Flensborg. — Mandages vor Jacobi apostoli. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 99—106. 

25. Julii. *10,000. Kong Christiern tager Dekanen og Kapitlet i Trondhjem i sin kongelige 

Vaem og stadfaester deres Privilegier paa deres Avlsgaarde, Folk og Tjenere. — Aslo, 
sancti Jacobi apostels dag. 

Schening, Beskrivelse ovcr Doinkirken i Trondhjem, Anhang S. 82—83. Kong Christiern den Anden. 1193 

1514. 

*10,001. Kong Christiern II. stadfaester tidligerc Kongers Privilegier for Almuen i 25. Julii. 
0sterdaal. — Asloo, sancti Jacobi apostoli dag. 
Diplomatar. Norveg VI. 689. 

10,002. Kong Christiern II. stadfaester for Amwndh Gwnderson i Sandboogardh 25. Julii. 
Kong Hans' Stadfaestelsesbrev paa, at Heimdals Fiskevand horer til hans Gaard Sandboo. 
— Aaslo, sancti Jacobi apostoli dag. 

Diplomatar. Norveg. III. 766. 

*10,003. Kong Christiern II. fritager Marstrands Borgere indtil videre for at be- 23. Juiii. 
tale Landskyld af deres By til Kronen og for at betale Told ved Bahus, naar de fare til 
Lesse eller andensteds, dog saa at de skulle opgange paa Bahus Slot og bede om Lov til 
at fare. — Oslo, vigilia sancti Olaui regis. 
Diplomalar. Norveg. V. 734. 

*10,004. (Mag. Christian Schabow) ansoger hos Kong Christiern II. om Stadfaestelse Ante 
paa Rostockernes tidligere Privilegier med Hensyn til Handelen paa Oslo og Tonsberg i 
Henhold til Kongens Lofte ved Trinitatis Tid i Kjobenhavn. — Uden Datum. (Plattydsk.) 
Diplomatar. Norveg VII. 520—21. 

*10,005. Rostockernes Ansegning til Kong Christiern II. om Bekraeftelse paa deres Ante 
Privilegier med Ilensyn til Handelen paa Tonsberg, Anslo og Vigen, o"m at det maa be- Jul "' 

fales Fogden i Schide at udlevere en afded Rostockers efterladte Gods, og om at Skriveren 
i Skagen maa beordres til at losgive et Anker, som en Borger i Rostock har maattet lade 
staa under Skagen. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Diplomatar Norveg. VII. 518—19. 

*10,006. Mag. Cristiani Schabovv relatio de transactione sua cum rege et consiliariis 29 Julii. 
regni Norvegici in Anslo de privilegiis Rostockiensium, etc. — In Anslo, die Olavi. 

Diplomatar. Noiveg. VII. 521—24. Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 84. Datum 
efter Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 536, Anm. 22. 

10.007. Kong Christiern 11. stadfaester de Trondhjems Lagsogn af tidligere Konger 30. Juin. 
givne Privilegier. — Oslo, ssondagen nest effther sancte Oluff konungx dagh. 

Diplomatar. Norveg. II. 770. 

10.008. Kong Sigismund af Polens Skrivelse til hans Broder Kong Ladislaus af 30. Julii. 
Ungarn, hvori han klager over, at den tydske Kejser ved Kongerne af Spaniens, Englands 

og Danmarks Gesandter ophidser Paven imod ham. — (30. Juli.) (Latin?) 

Tydsk Overs. i Forschungen z. Deutschen Geschichte VII. 480. 

10.009. Kong Christiern II. melder Indbyggerne paa Orkeneerne, at han med det 31. Julii. 
forste agter at indlese til Norges Krone deres til Skotlands Krone pantsatte Land, og be- 

faler dem imidlertid efter gammel Saedvane at yde iErkebispen af Trondhjem subsidium 
pallii. — Agersshuss sloll, sancti Germani episcopi et confessoris dagh. 
Diplomatar. Norveg. 1. 751—52. 

*10,010. Kong Christiern II. og Norges Riges Raad domme i en Traette om Ewide 1. Augusti. 
Gaard og Gods mellem Jon Eliiffsson, en uaegte Son af Biskop Eliiff i Stavanger, og Anne, 
Amwnd Jonssons Efterleverske, at hver af Parterne skal have en Halvpart — Badstwen 
vti wor stadl Osloo, sancti Petri apostoli dag. 
Diplomatar. Norveg. I. 752—53. 

Regest. Dau. 11. Ser. I. 150 1194 Kong Christiern den Anden. 1514. 
4. Augusti. *10,011. Borgemestre og Raad i Kjobenhavn give eii Skraa for Remmesnidernes, 

Pungmagernes og Taskemagernes Lav i Staden. — Vppa vort raadhuus, fredagen nest 
efter vincula Petri. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 198—202. 

6. Augusti. *10,012. Kong Christiern II. anmoder Trondhjems Domkapitel om at overlade 

ham nogle af S. Oluffs Relikvier i Domkirken. — Ex ciuitale nostra Asloensi, die sancti 
Sixti pape et martiris. 

Diplomatar. Norveg. I. 753. 

7. Augusti. *10,013. Tymjie Dragun og Marcus Koters, Fuldmaegtige for de tydske Kjobmaend 

i Bergen, erkjende, at de paa disses Vegne have modtaget af iErkebiskop Erick (Valken- 
dorf) af Trondhjem en Del Solv, hvorfor de til S. Hans Dag skulle levere ham i Kjoben- 
havn en Del i Liibeck gjort Solvtoj, som i Tilfaelde af hans Ded skal overgives Kong 
Christiern. — Anslo, ahm mandage negest vor Laurentii. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VIII. 483. 

7. Augusti. *10,014. Tractatus pacis inter regem Anglle et regem Francorum. In eo ex parte 

utriusque regis rex Daciae comprehenditur. — In civiiate Londinensi, septimo die mensis 

Augusti. 

Leonard, Recueil des traites II. 100—110. 

10. Augusti. *10,015. S. Laurentius' Gildesbrodre i Brugge Sogn i Eiderstedt stifte et Broder- 

skab. — Daghe Laurenlii des hylghen martelers. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta II. 508—10. 

14. Augusti. *10,016. Niels Clausen, Prior, og menige Konvent i Sortebrodre Kloster i Bibe af 

Praedikebredres Orden, slutte Mageskifte med Domherre og Kapitel i Ribe Domkirke. — 
BiptSy in vigilia assumtionis virginis Marie gloriose. 

Thorup, Efterretn. ang. Byen Ribe II, Bilag S. 12—14. 

16. Augusti. *10,017. Birgerus archiepiscopus ad universitatem Hafniensem scribit, se et epis- 

copos ad eam subveniendam inclinatos esse, festis et vacantiis, quae in initio ipsius univer- 
sitatis non essent, dimissis. — Ex Lundis, in crastino assumptionis glor. virg. Marie. 
Werlauff, Kjebenhavns Iniversitet S. 86. 

17. Augusti. 10,018. Kejser Maximilians Erklaering til den tydske Ordens Hojmesters Gesandter 

i Anledning af det hemmelige Forbund, som Kejseren og Ordenen i Preussen og Lifland 
stode i Begreb med at slutte med Kongen af Danmark, Huset Brandenburg, Hertugerne af 
Sachsen, Fyrsten af Wallachiet og Storfyrsten af Busland imod Kong Sigismund I. af 
Polen. — Gmund r den 17. August. (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. Livoniac, Esthoniae, Curonlae II. 157. 

26. Augusti. *10,019. Kong Ciiristiern II's Instrux for hans Sendebud til England, (Ditlev 

Smither?), hvori der klages over Englaendernes Overgreb paa Island og fordres Erstatning 
for Voldsomheder, tilfujede Kongen og hans Lndersaatter paa Skibe og Gods, samt endelig 
tilhydes Fred og Forbund mellem begge Biger. — (26. August.) 

Dansk Udt. i Hvitfeldt, Danmarks Riges Kren. S. 1107-1108 (Kvartudg. VII. 34—38), 
hvor InBtruxen henfercs tll 1515. Datum hos Allen , De tre nord lUgers Hist. 11. 532, 
Anm 92. Kong Christiern den Anden. 1195 *10,020. Niels H00GH til Eskier, Ridder, giver sin Kapellan Peder Jensson Fuld- 
magt til at mode paa Sjaellandsfars Landsthing med Hr. Niels Erickssen, Kongens Hof- 
mester, angaaende 4 Gaarde i Wiffuih og andet Gods , som han paa sine Sesterborns, 
Niels Brocks og Jomfru Yddes, Vegne havde i Vaerge. — Eskiwr, in crastino nativitatis 
Marie virginis gloriosae. 

Brasch, Vemmetoftes Hist. I. 238. 

*10,021. Erik Valkendorph, TErkebiskop i Trondhjem, skjaenker Dekanen, ^Erke- 

degnen, Kantoren og menige Kanniker i Nidaros Domkirke Ret til at oppebaere alt bi- 

skoppeligt Sagefald af Folkene paa deres Avlsgaarde. — Trondem, tistdagen nest fore 

s. Mickels dag. 

Schening, Beskrivelse over Domkirken i Trondhjem S. 83. 

*10,022. Biskop Lage Urne af Roskilde stadfaester et Mageskifte mellem Frue Kirke 
i Kjebenhavn og Arild Hacke, Baadmand sammesteds. — S. Birgitte dag. 
Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere S 381. 

*10,023. Slagelse Bythingsvidne, at Hans Pedersen, Guldsmed, for fjerde Gang 
lovbod en Hr. Hans Jepsens Jord i Fruerlykke, der var pantsat til S. Annae Kapel ved S. 
Mikkels Kirke. — (30. Oktober.) 

Udt. i Friis, Bidrag til Slagelse Bys Hist. S. 55—56. 

10,024. Kong Christiern II. stadfaester Flensborgs Privilegier og giver Indbyggerne 

Ret til at indbringe Sager, der ikke kunne afgjores der, for ham personlig ved hans 

Naervaerelse i Fyrstendommerne. — Vpp vnszem slathe Dorninge, am dage Cecilie der hil- 

ligen jungkfrouwen. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 107—108. 

Rostocks Raads Klagebrev til Kong Christiern. — Onsdag efter Praesen- 

(Plattydsk.) 
Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 84. Den 24. Novbr. tilskrev Raadet Seren Norby i 
samme Anledning. 

Brudst. i Samlinger t. Fyens Hist og Topogr. 1. 213—14. 

"10,026. Borgemestre og Raadmend i Helsingor tilskjede Mogens Skriver, Raad- 
mand sammesteds, en Byens 0de Jord for fuld Betaling. — Vor Frue Aften conceptionis. 
Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 23. 

"10,027. Kong Christiern II. kvitterer for Kjaerteminde Byskat, 20 tedige Mark 
Penninge. — Odense, anden dag naest efter s. Luciae virginis dag. 
Udt. i Aktstykker etc. udg. al Fyens lit. Selsk. I. 157. 

*10,028. Kong Christiern klager til Lubeck over dets Afsendinges Optraeden 
overfor ham, i det de forst kom i sidste 0jeblik til Tenning og da ikke vilde felge med 
ham til Assens. — Kjebenhavn, S. Thomae dag. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 84—85. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 202. 
Tilfej: Hvitfeldt (Kvartudg. VII. 25). "10,025. 
tatio Mariae. 5820. 5832. 

5835. 

"10,029. Kong Christierns Bekraeftelse af og Tillaegsartikler til Aabenraa Stadsret. 

(Plattydsk.) 
Thorsen, De med jydske Lov besljegtede Stadsretter S. 211. 

150* 1514. 

9. Septbr. 26. Septbr. 7. Octobr. 30. Oetobr. 22. Novbr. 22. Novbr. 26. Novbr. 
7. Decbr. 

14. Decbr. 

21. Decbr. 24. Deebr. 1196 Kong Christietn den Anden. 

1514. *10,030. Kong Christiern II. tillader, at Kronens Bonder, som nu bo paa Naestved 

Klosters Gods, maa blive der. 

Udt. i Langebek, Scriptor. rer. Danicar. IV. 342 og i Programma scholae Herlovianae 
1784 S. 139. 

*10,031. Regnskab, aflagt af en unaevnt til Hertug (Frederik af Gottorp), for Aaret 

1514. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i Scjdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 943. 

*10,032. Jacobus Vtus^ rex Scotorum, Christierno lldo regi Daciae etc, gratias agit, 

quod adeo eni\e causam suam amplectatur, nuntiatque, se ducem Albaniae in dies descen- 

dere sperare. 

Epistolae regum Scotorum I. 196 — 97. 

» 

1514 vel 1515. 

*10,033. Hans Jacobsen, Borgemester i Kolding, skjaenker en Gaard ved Raadhuset 
til Hellig Trefoldigheds Alter i Kolding Bykirke til iVlesser og Gudsljeneste. 

Udt. 1 Fyhn, Efterr. om Kolding, S. 54 — 55. Jvfr. S. 118, hvor Brevet henferes til 1515. 

10,034. Optegnelse i Kampens Stadsbog om, at Staederne Deventer og Zwoile 
stedse konspirere imod den, blandt andet ved Gaven til Kongen af Danmark. — Iden 
Aar. (Hollandsk.) 

Register van Charters eu Bescheiden in het oude Archief v. Kampen U. 107—108. 1515. 

2. Januar. 5S36. For ascensionis laes circumcisionis. 

7-13.Januar. . *10,035. Hertugerne Henrik og Albrecht af Mecklenburg tilstaa at skylde Antonike 

Rantzau 15000 lybske Mark. — Kyl , in den achte dagen der hiligen dryer Koninge. 

(Plattydsk.) 
Brudstykk. i Lisch, Urkundl. Geschichte d. Geschl. v. Oertzen II, Urkund. S 358. 

8. Januar. 5842. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 202—203. 

9. Januar. *10,036. Gottschalci de Alevelde episcopi et capituli ecclesiae Schlesvicensis de 

taxatione perjurii statutum. — Schlesiciy, die martis infra octavas epiphaniae Domini, quae 
fuit nona mensis Januarii. 

Jensen, Schleswig.-holstein. Kirchengeschichte U. 3G0 — 61. 

17. Januar. *10,037. /Erkebiskop Erik Walkendorf beder Kongen om at tage sig af hans 

Broder Henning, hvis han selv skulde do paa Rejsen, og om at sende denne Broder et 
af sine »Selskab« og, hvis det saa kan falde sig, tage ham i Raadet. — Helsingor, Ons- 
dagen naest efter S. Marcelli ep. Dag. 

Brudst. i Werlauff, De hell. tre Kongers Kapel i Roskihlc Domkirke S 21». 

18. Januar. 10,038. Lubeck oversender Rostock en fra Kong Christiern inodtagcl Skrivelse 

(s<: Nr. *10,028) og indbyder i den Anledning til et Uansemode. — Prisce Day. (Plattydsk.) 
Dansk Udl. i Tidsskr. Nor 111, 3. S. 85. Kong Christiern den Anden. 1197 1515. 
*10,039. Hinrich van Aleveld til Schonenhorsts Ravtionister saelge det ham til- 26. Januar. 
horende Gods Schonehorst i Holsten til Hertug Frederik for 2150 Mark lybsk. — Kyl, 
am frigdage na conversionis Pauli. (Plattydsk.) 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenbuni. Gesch. II. 169—72. 

*10,040. Karine Ericksdotther til Wollerop Gaard, Hennicke Kyrttes Efterleverske, 3. Febr. 
giver til Dueholm Kloster i Mors for sin Husbonds, sin Son Eriks, alle deres og hendes 
Foraeldres og alle kristne Sjaele en Gaard i Selns i Hillerslev Herred, en Gaard i Semby 
paa Tyrholm i Refs Herred og et Bol i Hasingby mod Afholdelse af en Messe hver 
Mandag og en Begaengelse hvert Aar. — In crastino purificacionis beate Marie virginis. 
Dueholnis Diplomatarium, udg. af Nlelsen S. 80—81. 

*10,041. Instrumentum foederis inter pontificem maximum, Romanorum imperatorem, 3. Febr 
Aragonum regem, Mediolani ducem, Genuam llelvetiosque contra Turcas. (Inter principes 
in hoc foedus assumendos rex Daciae nominatur.) — Rome in palalio appostolico, die tertia 
mensis Februarii. 

Monumenta Habsburgica 2. Abtheil. I. 544 — 56. 

5851 Qvistgaard, Efterretninger om Slagelse Bye og Skole i aeldre Tider S. 8. 6. Febr. 

*10,042. Forlig paa Kongens Betterthing mellem Hans Hanss0«, Provst i Tofte, og 6. Febr. 
L)r. Anders, Prior i Vor Frue Kloster af Karmeliter Orden i Ilelsingor, om den Helligaands 
Kapel, Hospital og Gaard i Assens, som nogen Tid havde ligget under Dr. Anders og 
hans Bredre, ved hvilket disse forpligtes til at udlevere Hospitalets Klenodier, Inventarium 
og Relikvier samt bygge et nyt Hospital, hvorimod de skulle beholde det gamle Kapel, 
Hospital og Gaard. - Kalundborg Slot, sanctee Dorotheae virginis dag. 

Samlinger til Fyens Hist. og Topogr. 1. 232—33. Udt. i Aarsberetn fra Geheimearch. 

III, Tillaeg S. 23. 

*10,043(= 5991). Datum rettes til: Sloth Nyborgh, torsdagenn nest epther wor Frwe dagh 8. Febr. 
purificationis. 

Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 133—34 (efter Grams Afskrift 
af Originalen i Langebeks Diplomatarium). 

*10,044. Ovrigheden i Staden Kampen tilbyder Kong Christiern II. log Borgemester 10. Febr. 

Jens Nielsen og Baadmand Magnus Skriver i Hdsingor), at en af dens Lndersaatter skal 

levere de tre Tender, der skulle nedlaegges ved Dragorstrommen, mod at dens Skibe fri- 

tages for Tendeafgiften. — (10. Febr.). (Uollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Aichief v. Kampen II 112 — 13. 

*10,045. Kong Christiern II. sta-vner ^Erkebiskop Birger i Lund at m«de for sig 5. Martii. 

og nogle af Rigsraadet 14 Dage efter Paaske i Anledning af hans Traette med Niels Brade 

angaaende noget Gods paa Bornholm — Kopnehaffn slott, mandagen nest effther sendagen 

Reminiscere. 

Hubertz, Aktst til Bornholms Hist. S. 48. 

*10,046. Kong Christiern II. overdrager Esge Bille, Embcdsmand paa Hagenskov, 8 Martii. 
at tage i Forsvar for Hr. Hans Hanssen , Provst i Toffte, der er skikket ud af Riget i 
Kongens og sit eget ^Erende, hans Gods i Bog Herred og Torao, hvormed han er forlenet. 
— Kiopnehaffn slol, torsdagen nest etller Beminiscere sondag. 
Samlinger t hyens Hist. og Topogr. I. 234. 1198 Kong Christiern den Anden. 1515. 

8. Martii. 10. Martii. 15. Martii. 26. Martii. 26. Martii. 26. Martii. 2. Aprllis. 5. Aprilis. 

12. Apiilis. 
23. Aprilis. *10,047. Domkapitlet i Ribe gaar i Borgen for M. Klavs Gertzen, dets Medkannik, 
der aarlig skal betale Kardinalen af Senigaglia 20 Dnkater for Afstaaelsen af Provstiet i 
Ribe. — (10. Marts.) 

Udt. i Kinch, Ribe Bys Hist indtil Reform. S. 448—49. 

*10,048. Peder Kaas, Biskop i Viborg, Jacob Andersen, Johan Lykke, Riddere, Jens 
Kaas, Kristoffer Kruse, Kristen SowMer, Vaebnere, og Hr. Kristen Nielsen, Forstander i 
Testrnp, udstede Vidnesbyrd om Skovskjeilet ved Gasetvedeu i Hindsted Herred mellem 
Hr. Peder Lykkes og Erik Lykkes Ejendom paa den ene Side og Tyge Jensens, Jens 
Tygesens og hans Medarvingers Ejendom paa den anden Side. — Den Mandag, som var 
S. Gregorii Dag. 

Brudst. i Samlinger t. jydsk Hist. og Topogr. I. 370. 

*10,049. Litterae Jodoci Badii Ascensii ad Christiernum Petri scriptae, in quibus de 

parobolis Petri Legistae metrice compositis scribit, ei svadens, ut lectorem imperitum 

vitiorum, quae in carmine Petri Legistae sunt, admoneat. — E Chalcographia noslra, ad 

idus Martias. 

Titelbladet i Petri Legiste Laglandici Parabole (udg. af Chr. Pedersen 1515). Peder 
Lolles Samling af danske og latinske Ordsprog, udg. af Nyerup, S. XV, Anm. 

'10,050. Kong Christiern II. indbyder de vendiske Staeder til el Mode i Kjobenhavn 
til S. Hans Dag. — Sonderborg, Mand. efter Judica. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 85. 

*10,051. Kong Christiern II. indbyder Borgemestre og Raadmaend i Staden Kampen 
til hans Bryllup med iErkehertuginde Isabella, der skal fejres paa Kjebenhavns Slot Sen- 
dagen efter S. Hans Dag (1. Juli). — Sunderborch, mondages nha Judica. (Plattydsk.) 

Udt. i holl. Overs. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen 

II. 113-14. 

* 10,052. Kong Christiern II. indbyder Borgemestre og Raadmaend i Zwolle til at 
overvaere hans Bryllup med Froken Isabella i Kjebenhavn Sondagen efter S. Hans Dag. — 
Sjunderborch, mandages negest nha Judica. (Plattydsk.) 

IJssel de Schepper, Lotgevallen van Christiern II en Isabella S. 35. 

10,053. Michel Hestes Brev om, at Elizabeth van Aleuelde, Priorinde i S. Johannes 
Kloster ved Slesvig, har modtaget et Brev af Fru Salome van der Wisk, lydende paa 50 
Mark Hovedstol og 4 Mark Rente af Nigenhaue. — Amme mandaghe nha Palm. 

Tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. VI, Repertor. S. 122. 

*10,054. Tractatus pacis inter Franciscum, Francorum regem, et Henricum, Angliae 
regem; in eo ex parte utriusque rex Dacie comprehenditur. — Die quinta mensis Aprilis. 
Udt. i Leonard, Recueil des traites II. 129—32 og i Rymer, Foedera, ed. Holmes, VI. 

5889. Qvistgaard, Slagelse Bye og Skole i aeldre Tider S. 9. 

*10,055. Joannes Valkendorff skriver til sin Broder Ericus Valkendorff, jErkebiskop 
i Trondhjem, at han har erfaret, at han med andre af Rigets Baad kommer til Amsterdam 
for at modtage Fru Elisabeth, den tilkommende Dronning i Danmark; da Hertug Karl med 
hele sil Baad ledsager hende did, raader han ham at medtage udvalgte Folk, helst Tydske; 
han skriver om sine Pengeanliggender og at han agter sig snart til Paris for at fortsaette 
sine Sluderinger. — Ex Louanio, ipso die beati Georgii martiris. 

Nye Danske Magazin II. 121-23. Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 213. Kong Christiern den Anden. 1199 

1515. 

*10,056. Biskop Johan af Lubeck stadfsester Oans Bantzows Stiftelse af en Kom- 2.(?) Maji. 
mende i Kirken i Gikow med dertil horende aarlig Rente, i hvilken Anledning Hr. Marquard 
Tyns, Offkial ved Provstiet i Slesvig, har vaeret til Stede hos ham som Hans Rantzows 
Befuldmaegtigede. — Uthin, am frigdage, de andere dach des mantes May. (Plaltydsk.) 

Michelsen, Urkundensammlung I. 348 — 49. 2. Maj faldt paa en Onsdag. 

*10,057. Hertug Frederik af Gottorp og Biskop Gotskalk af Slesvig tillade Ind- 3. Maji. 
byggerne i Koldenbuttel at inddige og besidde Balligerne mellem Siiderwisch og Kolden- 
biittel Kirker; fire Raader fra Koldenbiittel og fire Sandemaend fra Svabsted, eller hvis de 
ikke kunne blive enige, fem Adelsmaend skulle afgjore, hvor Graenseskjellet er mellem 
Hertugens og Biskoppens Ret over den nye Kog. — Schwareslede , am dage inventionis 
sanctae Crucis. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta IV. 3193. Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts 

d. Herzogthums Schleswig III. 158—60. 

*10.058. Villom Vinberg, Raadmand i Flensborg, tilstaar at have laant af Vikarerne 4. Maji. 

ved Frue Kirke dersteds 20 Gylden mod Pant i sine Ejendele og Rente til forstkommende 
Michaelis af 15 Skilling lybsk. — Vridages negest Crucis inuentionis. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 108. 

*10,059. Kong Christiern II's Rrev til Kapitlet i Ribe, at Dr. Zutpheldus, Kongens 11. Maji. 
Prokurator i Rom , af Paven ved Dom har faaet Kantoriet i Ribe Domkirke, og at han 
har befalet M. Powel Anderssen at annamme dette Embede paa hans Vegne, hvorfor 
Kongen beder Kapitlet om at vaere M. Powel behjaelpelig hermed. — Ex caslro nostro 
Hafnensi, feria sexta post dominicam Cantate. 
Ny kirkehist. Samlinger I. 400. 

*10,060. Ni.els Hack tilskriver Hr. Henrik Krummedige, at han har ventet ham 11. Maji. 
siden i Mandags; blandt andet beder han ham om at undsaette sig med Svende og Penge, 
saa han kan vare sin Uals fri for Torbern (Oxe) og hans Svende. — Ex AUinge, then 
ffredagh nest ffore Erici regis dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 155—56. 

5899. Tilfnj: Haffnie, dominica Vocem jocunditatis. 13. Maji. 

*10,061. Kong Christiern II. stadfaester en Skraa for Rundtmagernes og Skindernes 17. Maji. 
Lav i Kjflbenhavn. — Wort slot Kopenhaffn, wor Herris hemelfarss dag. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 203. 

*10,062. Bundtmacerises og Skindernes Skraa i Kjobenhavn. — Uden Datum. C. 17. Maji. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium III. 26 — 27. 

*10,063(=6002). TilfBj Datum: f n der ISordcr Wisch by der becke und byem Damkoge, des 24. Maji. 
donrdages vor Pinxten. 

Stemann , Geschichle d. offentlichen u. Privat - Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 
160-62. 

*10,064. Johanises Henrici, poenitentiarius generalis episcopi Ottoniensis, Eskilium 5. Junii. 
Rille, Johannem Friis, Johannem Pauli, Johannem Scriffuer et. Nicolaum Kock pro homicidio 
Mathiae Laurencii in parochia Gelsted facto absolvit — Ottoniw , feria tertia proxima ante 
festum corporis Christi. 

Annaler f. nordisk Oldkynd. 1853 S. 4—5. 1200 Kong Christiern den Anden. 

1515. 

8. Junii. *10,065. Mester Knwdh Valkendorf, Dc^n i Kjebenhavn, Moghens Scriffuere og 

Dauid Thomess0n, Kirkevaergcr til S. Olans Kirke i Helsinger, tilskjode med Biskop Laffwe 
Urnis Samtykke S. Rochi Alter i S. Olaui Kirke en samme Kirke tilherende Gaard i Hel- 
singer. — Helssingor, fredhagen infra octauas corporis Christi. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. IV, Tillaeg S. 8—9- 

9. Junii. *10,066. Vidnesbyrd af Landsdommeren i Skaane, Sten Bille, m. fl., at Andhers 

Persson, Provstens Foged i Dalby, ved Vidner beviste sin Uskyldighed i Hans Asmynssons 

Ded og udlagde sit Faldsmaal for denne ■> fyllie sagh«. — Lord. n. efter dominicare 

Trinitatis. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 477. 

15. Junii. *10,067. Skrivelse fra Ovrigheden i Staden Kampen til Raadmaendene dersteds Ghijsbert 

van Leuwen og Gheert van Ijngen, hvori de opfordres til at aftale med Raadet i Deventer 
og Zwolle, hvem der foruden Sekretaeren Johan van Breda skal sendes til Danmark for at 
forhandle om Hans Holms Sag (jvfr. Nr. *9650); tillige omtales en paataenkt Gave til Kongen 
af Danmark og Kansleren dersteds. — Opten XVen dach Junii. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 114—15. 

16. Junii *10,068. Rigsforstanderen i Skotland, Hertugen af Albanys Svar paa Kong Christiern 

Il.s Skrivelse af 31. Juli 1514 (Nr. *10,009), hvori han lover at gjere sig Umage for, at 
Sporgsmaalet om Orkenoerne afgjeres efter Kongens Onske, men han kan for Ojeblikket 
intet gjere, da han lige er kommen til Landet og er ukjendt med Forholdene. — 
Edinbury, 16. Juni. (Latin.) 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 159—60, jvfr. S. 536, Anm. 23. 

17. Junii. *10,069. Abbed Nicolaus, Prior Johannes Storm og Konventet i Rude Kloster til- 

skjode Patronerne for Marie Rosenkrandses Vikarie og Alter i St. Nikolai Kirke i Flens- 
borg 12 Mark lybsk aarlig Rente i 3 Gaarde i Vie i Vies Herred for 200 Mark lybsk. — 
Des sondages vor sunte Johannis baptiste. . (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 109 — 11. 

20. Junii. *10,070. Kong Christiern II. befaler Hr. Henrik Krummedige at tilkjendegive So- 

folkene, som have forlangt deres Maanedspenge udbetalt, at det skal holdes efter gammel 

Saedvane, hvorefter en Maaneds Penge udbetales paa Haanden ved et Skibs Afgang, og 

Resten ferst efter at Skibet er vendt tilbage. — Paa wort sloth Kopneha/fn, 4. feria post 

Botulphi. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 156. 

20. Junii. *10,071. Marin Persdatter af Uollemgardt, Malthe Jwells Lfterleverske, pantsaetter 

til M. Cristiern, Prior i Dueholm Kloster i Mors, for 100 Mark danske Gaarden Viesholm 
i Ramsing Sogn i Salling, at nyde og bruge til S. Trinitatis Kapel i Nykjebing — Feria 
quarta ante Johannis baptiste. 

Dueholni8 Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 95—96. 

C. 24. Junii. *10,072. Forhandlinger og Indlaeg fra Medet mellem Kong Christiern og de ven- 

diske Staeder. — Uden Dag. (Platlydsk.) 

Dansk Udt. I Tidsskr. Nor 111, 3. S. 85-86. 

10. Julii. 5912. Brudsl. i Allen, De tre nord. Rlgers Hist. II 212. Urudst. paa Hollandsk i Ussel de 

Schepper, Lotgevallen van Christiern II en Isabella S. 30—31. Kong Christiern den Anden. 1201 1515. 

5913. Udt. i Danske Magazin II. 145 og VI. 132 (hvoraf ses, at det hos Suhm, a. S. udeladte 10. Julii. 
Klosters Navn var Norre Kloster). 

5916. Brudst. i Samlinger t. Fyens Hist. og Topogr. I. 206—207. 10. Julii. 

*10,073. Henrik Gerdes' og Jacob Parkows Indberetning til Raadet i Bostock om 15. Juiii. 
llnderhandlingerne ved Modet i Kjobenhavn. — Copenhagen, Sandag efter Kiliani. (Plattydsk.i 
Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 86. 

*10,074. Forsvarsforbund mellem Kong Christiern II. og Hertugerne Henrik og '^ - Jul " 
Ai.brecht af Mecklenburg med saerligt Hensyn til en mulig Krig mellem Kongen og Sverig 
og de vendiske Staeder og mellem Hertugerne og de naevnte Staeder. — Copcnhagen, am 
fridach nach divisionis Apost. (Plattydsk.) 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist II. 225—26, jvfr. S. 542, Antn. 81. 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft II, 1. S. 73. 

*10,075. Kong Ciiristierxns Kvittcring til Hans Perssen, Tolder i Helsingor, for 440 25. Juiii. 
Nobler af Tolden. — Haffnie, Jacobi. 

Suhm, Samlinger IJ, 1. S. 132. 

*10,076. Hans Esbernssen, Kongens Skriver, melder sin Herre om Per Kyrninghs 30. Julii. 
og Bispen af Hamars Sager, hvorom han har overdraget Hr. Lauris at give Kongen 
naermere Underretning. — Malslrand, mandagen nest effter Olaui regis et martiris. 
Diplomatar. Norveg. VIII. 487. 

*10,077. Kong Christiern II. opfordrer Enkedronning Christine til at overlade ham J"Uo. 
de Kjflbstaeder og Len, hun havde i Norrejylland, og lover at give hende Erstatning derfor 
i andre Slotte og Len i Sjaelland. — Uden Datum. 

Udt. og Brudstykk. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 260—61; om Datum jvfr. S. 

544, Anm. 2. 

5923. Brudst. i Allen , De tre nord. Rigers Hist. II. 215—16. Brudst. paa Hollandsk i Ussel 4. Augusti. 
de Schepper, Lotgevallen van Chrisliern II en Isabclla S. 32-33. 

5924. Hollandsk Overs. i Ussel de Schepper, Lotgevallen van Christiern II en Isabella S 34— 35. 5. Augusti. 

5927. For VIII. laes VII. Archiv fiir Staats- und Kirchengesch. der Herzogthumer V. 497—98. 7. Augusti. 
Blade fra danske Kvinder 1872 S. 61—62. Dansk Overs sstds. S. 62. 

5928. 0- Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 203. C.12. Augusti. 

*10,078. Birgeri Lundeinsis et Erici Valkeisdorff Nidrosiensis archiepiscopi et octo 13 Augusti. 
episcorum litterae indulgentiarum, capello s. Georgii apud Aoos datae. — Hafnia>, feria 2. 
infra octavas b. Laurentii. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 477—78. 

*10,079. Den sachsiske Gesandt Dr. Hans von der Pi.aisitz' Beretning til Kurfyrst Post 
(Frederik den vise) om Kong Christiern H's Bryllup med Elisabeth af Burgund. — Uden 
Datum. (Tydsk.) 

Muller, Entdecktes Staatscabinet I. 315—29. Dansk Overs. i Journal f. Politik, Natur- 

og Menneske-Kundskab 1794, II. 52 65. 

*10,080. Beretning (til Kurfvrst Frederik den vise af Sachsen?) om Kong Christiern Post 
II's Bryllup med Elisabeth af Burgund. — Uden Datum. (Tydsk.) ugU8 

Muller, Entdecktes Staatscibinet I. 329—36. 

Regest. Dan. II. Ser. I 151 1202 Kong Christiern den Anden. 1515. 

18 Augusti 19. Augusti. 24. Augusti. C. 24. 
Augusti. C. 24. 
Augusti. 26 Augusti. 2. Septbr. 17. Septbr. 30. Septbr. 30 Seplbr. 5936. Diplomatar. Norveg. VI. 690-91. Dansk Udt. i Tidsskr. Nor. III, 3. S. 86-87 

*10,081. »De Schrae van sunte Erasmus Broderschop vnde de Broderschop vnser 
leuen Vrouwen Rosenkrans to vnser leuen Vrouwen altare im sunte Johannis kerken to 
Flensborch.a — Des sondages na vnser leuen Vrouwen hemmelvart. (Plattydsk.) 

Heraf Beg\ndelsen og Slutningen i Moller, Nachr. von der Kirche zu S. Johannis in 

Flensburg und deren Pastoribus S. 10 — 11. *10,082. Lric, iErkebiskop i Trondhjem, paala>gger Andor, Biskop i Bergen, M. 
Cristiern Persson, Provst i Apostelkirken sammesteds, Mikkel, Ahbed i Liwse, Oluff, l'rior 
i Nwnnesaetter i Bergen, Jorghen Hansen, Kannik i Lund, og menige Kapitel i Bergen at 
domme i en Traette mellem Biskop Ascold i Stavanger og Abbed Henrick i Wdsten. — 
Kepenhaffn, ipso die Bartholomei apostoli. 
Diplomatar. Norveg. I. 755. 

*10,083. Querimonia Henrici Benedicti abbatis monasterii s. Laurentii Vdsteen 
super Hoscholdo episcopo Staffuangrensi de injuriis sibi et monasterio illatis, inter alias 
de spoliatione monasterii, quum ipse in Dacia a. 1514 cum ambasciatoribus regum Franciae 
Scotiaeque agens iisque interpretatione serviens esset. — Sine anno et die. 

Diplomatar. Norveg. VII. 525 — 27. Antages at vaere skrevet i Kjebenhavn. 

*10,084. Abbed (Heisriki i Wtsten beklager sig for Kongen over deu Behandling, 

han og hans Kloster have lidt af Bispen i Stavanger, hvis Avind han har vakt ved at 

undsaette Franskmanden Hr. Anthonius med Skib og Kost og folge ham til Danmark. — 

(Kiobinghaffn). 

Diplomatar. Norveg. VII. 527—28. 

*10,085. Fredericls, dux Sleswickensis, Leoni Xmo papa? scribit, se Gotschalcum 
episcopum Sleswickensem oratorem suum apud sedem apostolicam constituisse. — Gottorp 
ex arce mea ducali, die dominica vicesima sexta mensis Augusti. 
Ny kirkehist. Samlinger VI. 569—70. 

* 10,086. Christiern II. anbefaler sin Gesandt til Rusland, Heroldcn David, til Raadet 
illeval, hvem Gesandten ogsaa skal foredrage nogle mundtlige Hverv fra Kongen. — 
Copcnhagen, sond. negst nha Egidii abbatis. (Plaltydsk.) 

Napieraky, Russisch-Livlandlsche Urkunden S. 316. 

*10,087. Transsumptum notarialiter editum »Fiat« papalis, quo Olauo Nicolai, pres- 
bitero Roscbildensis diocesis, plures indulgentia? conceduntur. — In ecclesia collegiata boalc 
Maric rirginis Haffnensis, die lune decima septima mensis Septembris. 
Rflrdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 144 — 47. 

*10,088. Leo Xraus papa videntibus mandat, ut Joannem Heytmers de Zonulben 
clericum Leodinensis riiocesis, uuntium et commissarium apostolicae sedis ad Gennaniam, 
Daciam, Svetiam, Norvegiam et Gothiam destinatum per omnia loca libere transire per- 
mittant. — Rome apud sanclum Pclrum, die ullima Septembris. 
Diplomatar. Norveg. VII. 530. 

"10,089. Leonis Xml papae littene. commendaticia^ Cdiristierno regi Datjffl riata" pro 
coiiiinissario suo Johanne Heytmiirs rie Zoniilhen, clerico Leoriineiisis diocesis, misso pro 
recuperandis pecuniis et vasis argenteis a Bayniunrio cardinali Giucensi in Alamannia et Kong Christiern den Anden. 1203 1515. 

Datia relictis, quae ad cameram apostolicam pertinent. — Rome apud sanctnm Petrum , die 30. Septbr. 
ultima Septembris. 

Diplomatar. Norveg. VII. 530—31. Ny kirkehist. Samlinger VI. 570. Ligelydende Brev 

udgik til Dronning Christine. 

*10,090. Forhandling mellem Landgrevinde Anna af Hessens Raader og Kurfyrst 2. Octobr. 
Joaihim af Brandenburg angaaende et jEgteskab mellem dennes Datter Anna og Landgrev 
Philip af Hessen, hvorved Kurfyrsten tilbyder at give hende samme Udstyr, som der tid- 
ligere er givet hans Soster Hertuginde (Anna) af Hoisten. — Coln an der Sprew, am 
dinstag Dach Michaelis. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 3. Hauptth. III. 256—58. 

"10,091. Kong Christiern II. befaler Esge Bilde, Embedsmand paa Hagenskov, at 6. Octobr. 
holde Kongen i Odense Mandag Aften til Aftensmaallid og Tirsdag for Vor Frue Dag 
pra-sentationis (19. og 20. Novbr.) til ferste Maaltid. — Ntjborg, Loverd. naestefter Francisci. 
Udt. i Vedel Simonsen, Bidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 134. 

'10,092. Per Andersson, Landsdommer i Sonder-Halland , dommcr et Brev, hvori 6 Octobr. 
der var rettet Beskyldninger mod Abbed (Mattis Eriksen) i Aas Kloster, for falskt, da det 
uden menige Herremaends Vidende er beseglet med Tennersjo Herreds Indsegl. — Halm- 
slad, lordagen nast efter sancte Michaeli dag. 

Svensk Overs. i P. v. Moller, Bidrag till Hallands Historia I. 309. 

*10,093. De tre Staeder (Deventer, Kampen og Zwolle) tilskrive Mr. Jan Sucket, 6. Octobr. 
EUdder og Baad »in den hoogen hove«, om den med Kongen af Danmark svaevende Sag 
angaaeude lians Holm (jvfr. Nr. *9650). — Opten \ Iten dach Octobris. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampcn II. 119. 

*10,094(=5982). For „I)omini« laes • Dionysii». Allen , De tre nord. Rigers Hist. II. 279-80. 11. Octobr. 
Saml t. Fyens Hist. og Topogr. I. 214—15. 

S 

10,095. Skraa for Barberernes Lav i Flensborg. — Vridages negest na Dionisii 12. Octobr. 
et sociorum ejus. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 111—20. 

*10,096. Matts Ericsson, Abbed i Aas Kloster, overdrager al sin Magl over sine 13. Octobr. 
Bonder i T^nnersjo Ilerred i Sonder-Halland til Hr. Henrik Krummedig. — In monasterio 
Aass, in profesto s. Calixti pape. 

Svensk Overs. i P. v. Moller, Bidrag till llallands Historia I. 310. 

*10,097. Per Andersson, Landsdommcr i Sonder-Halland, dommer Lars Brorsson, 20 Octobr 
hans Sonner og Medhjaelpero, forsaavidt de ikke have forligt sig igjennem tlr. Hinrik 
Knimmedige med Abbeden (Matts Ericsson) i Aas Kloster, for fredlose paa Grund afOver- 
fald paa Abbeden og lloveri af hans Penge. — Halmstad, lordagen niist fore de 11000 
jungfrurs dag. 

Svensk Overs. i P. v. Moller, Bidrag till Hallands Historia I 309—10. 5961 Rettelse i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 544. 151* 23. Octobr. 1204 Kong Christiern den Anden. 1515. 

23. Oclobr. Post 
29. Octobr. 2. Novbr. 

15. Novbr. 

22. Novbr. 

1. Decbr. 1. Dccbr. 5 Dccbr. *10,098. Biskop Jens Andersen Beldenaks Brev, at Bisperne i Odense ingen Ret 
luive til Olden eller Skovhugst i Orthe Kirkeskov. — Othense Bispegaard, die b. Severini. 
Udt. i Vedel Simonseu, liidrag til Odense Byes Historie II, 1. S. 134—35. 

*10,099. Transsumptum litterarum Jacobi abbatis Cistercii anno 1515, 29. Octobr. 
datarum, a Muthia Marquardi archidiacono eeclesiae Ripensis editum. — Sine anno et die. 
tirudst. i Langebek, Scriptor. rcr. Danic. VIII. 207. 

5967. Tidsskrift for Fiskeri. II. 191-92. 

5982 se *10,094. 

5991 se *10,043. 

*10,100. Skaaise Landsthings Vidne, at Jondh Faderssan i Byridh, Herredsfoged 

i Fers Herred, og Jess Eliffssen i Awersko vidnede, at de havde vaeret paa Bornhohn 

med Niels Brades Fuldmaegtig Svend Tyghessen, og at der for Landsdommeren paa Born- 

holm, for Sten Stenssen paa Hammershus og til Sognestaevne blev laest Kongens Brev, at 

han havde taget til sig Sagen mellem iErkebispen og Niels Brade angaaende det Gods, 

denne havde arvet efter sin Hustrus Fader Peder Langh; at Thingfogden var udebleven 

fra Sognething for at hindre, at Kongens Brev blev laest. ; at Niels Brades Bonder, der af 

hans Fuldmaegtig vare staevnede til Freynncgard, klagede over, at Bispen havde taget 

Landgilde af 6 af dem i 3 Aar og af 29 Gaarde 6 ulovlige Skatter, og iovrigt faret ilde 

med dem. — Lanskruna pa Skonynghe lansstyng , then loffwerdag nesth effther sancte 

Andree dagh. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 48—50. 

*10,101. Skaane Landsthings Vidise, at Jondh Faderssen i Byridh, Thingfoged i 

Fers Herred, og Jess Eliffssen i Awerskou vidnede, at de havde vaeret paa Bornholm med 

Niels Brades Fuldmaegtig Swendh Tyghessen og horte, at Jondh i Hallegardh m. fl. vid- 

nedc, at Maglegaard og de Gaarde, Bispen deler paa, have vaeret under Peder Langh og 

hans Foraeldre i 3 Aldre uildet og ukaeret, indtil Bispen for 4 Aar siden tog dem fra 

INiels Brade. — Lansskrvnce pa Skonynghe lansstyngh, then loffverdagh nesth effther s. 

Andree dagh. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 50—51. 

"10,102. Bokgemestre, Raad og Byfoged i Kiobenhavn give cii Skraa for Tornmer- 
mamdenes Lav i Staden. — Onsdagen, som var sancti Nicolai aften. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium II. 203—207. 

6002 sc *10,063. 

*10,103. Kong Christiern IFs Stadfaestelse af Forbundet mellem England og Dan- 
mark af 20. Jannar 1490 (se Nr. 4902). — Kiobenhaffn Slaat. 

Dansk Ovors. i Hvitleldt, Danmarks Biges Kron. S. 1109 (Kvartudg. VII. 38—39), smlgn. 
Allcn , De tre nord. Bigers llist. II. 143, jvfr. S. 533, Anm. 95, hvor det formodes, at 
Stadfaestelsen er et Stykke af en Instrux for et dansk Sendebud. 

* 1 0, 1 04 . Brev fra Kejser Maxiuilian I. til hans Datter Begentinde IVlargrethc i Ncder- 
landene, hvori han udtaler sin Forbavsclse over hendes Ytring om hans Sonnedotre [sabellas 
og Marias daarlige JSgteskaber med Kongerne af Danmark og Ungarn. — Uden Aar. (Fransk.) 

Lc Glay, Correspondancc dc Maximilien 1 ct dc Margucriie d'Autriche II. 31'.i 30. Kong Christiern den Anden. 1205 1516. 

*10,105(= 6004). For 3. Januar lses 1. Januar. 

*10,106. Kejser Maximilian I's Brev til hans Datter Begcntinde Margrethe i Neder- 

landeue, indeholdende et Forsvar for de jEgteskaber, han har ladet sine Sennedottre 

Isabella og Maria indgaa med Kongerne af Danmark og Ungarn. — Wissenhoren, le pre- 

mier jour de janvier. (Fransk.) 

Le Glay, Correspondance de Maximilien I et de Marguerite d'Autriche II. 335—38. 

6004 se *10,105. 

*10,107(=6005). For 6. Januar laes 3. Januar. 

*10,108. Hertug Fredekik af Slesvig og Holslcn tilstaar Chrislen Peterszen i Boeck- 
wal at nyde sit Bondergods der frit for alt Arbejde til hans Borg Liitkcn Tunder. — Kiell, 
am avende trium Regum. 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. IV. 373 — 74. 

6005 se *10,107. 

6010 se '10,182. 

*10,109. Jesper Ysaacsbn, Vikar i Kjobenhavn og Sognepracst i Birkerod, skjaenkcr 
siu Faedrenegaard paa Vestergade til \ or Herres fem Vunders Alter i Frue Kirke i Kjoben- 
havn. — Birkerod, ipso die b. Canuti ducis et mart. 

Hordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere S. 147—49. 

*10,110. Jurgen Uke, Peters Sojn , tilstaar at vaere Forstanderne for S. Gertruds 

Broderskab i Slesvig 50 Mark lybsk skyldig. — In den achten dagen der hilligen dryer 

Konighe. (Plattydsk.) 

Schroder, Gesch d Stadt Schleswig, Beilage S. 15. 

10,111. Hertugerne Henrik og Albrecht af Mecklenburg tilstaa at skylde Fru Anna 
Bantzau til Btilck, Enke efter Bidder Otto Bantzau, 1000 Guldgylden. Am achten dage 
der hilligen dryge Konnynge. (Plattydsk.) 

Brudstykk. og Udt. i tydsk Overs.) i Lisch, Urkundl. Geschichte d. Geschl. v. Oertzen 

II, Urkund. S. 362. 

*10,112. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten meddeler Bevers for en af Kapitlct 
i LObeck uden Forpligtelse indremmet Skat af dets Kirkefsestere og Undersaatter. — Kicl, 
am tage s. Anthonii. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Qvelknsamlung d schlesw. -holst -lauenb Gescllschaft II, 1. S. 

39—40. 

*10,113. Willuh Winberg, Baadmand i Flensborg, tilstaar at havc laant 48 Mark 

lybsk af Vikarerne ved Frue Kirke i Flensborg mod 48 Skilling aarlig Bente og Pant i sit 

Hus. — Ame daghe Anthonii. (Plattydsk.) 
Sejdelin, Diplomataiium Ften9liorgense II. 121. 

"10,114 Kejser Mvximiliaixs Instrux for Sigmund von Herberstain paa hans Sen- 

delsc til Kong Christiern, hvem han skal opfordre til at sende sin Frille hjem til Bolland. 

— Augspurg, am sibenzehennden tag January . (Tydsk.) 

Fontes rer. Austriacar. 1. Abth. Scriptor. I. 85—87. Udt. og Brudstykk. paa Dansk i 

Allen, De tre nord. Rigtrs Hist II. 303—308, smlsn. S. 548. Anm. 47— 51 og i Paludan- 

Mullcr, De furste Kongcr af den oldenboigske Slaegl S. 301—302. 1516. 
1. Januar. 

1. Januai 3. Januar. 
3. Januar. 
5 .lanuar. 6. Januar. 

6. Januar. 

7. Januar. 7-13. 
Janiiar. 13. Januar. 17 Januar. 17 lanuar 17. Januar. 1206 Kong Christiern den Anden. 1516. 
18. Januar. *10,115. Kejser Maximilian I. skriver til sin Sennesfln vErkehertug Karl, at han 

paa Grund af Kongen af Danmarks forargelige Liv med en Frille vil sende Sigismurul 
Herherstainer til ham for at gjore ham Forestillinger derimod, og al det er hans Onske, 
at Kurfyrst Frederik af Sachsen og yErkehertugen ogsaa foretage lignende Skridt i samme 
Anledning. — Augsbovrg, le Wllle jour de janvier. (Fransk.) 

v. d. Bergh, Correspondance de Marguerite d'Autriclie II 133 36 Le Glay, Corre9pon- 

dance de Maximilien I et de Marguerite d'Autriche II. 337. Kronijk van het histor. 

Genootschap te Utrerht 2. Serie 4. Jaarg. S. 239, hvor Brevet er dateret 15. Januar. 

Brudst. i dansk Overs. i Paludan-Muller, De lorste Konger af den oldenhorgske Slaegt 

S. 301. 

20. Januar. *10, 1 16. Hertug Frederik af Gottorps Brev om, at Godske van Alevelde Henriksone 

har skjodet Godset Lindau i Sognet Gottorf med Landsbyerne Bevensdorf og Niendorf til 

sin Broder Peter van Alevelde. — Kyll, am dage Fabiani et Sebastiani martirum. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Bechts d. Herzogthums Schlcswig III. 163. 

26 Januar. *10,117. Bornholms Landsthings Dom, hvorved en Sag mellem Jess Michclssen og 

Swend Tyghessen paa Niels Brades Vegne angaaende 2 Agre og en Eng, liggende til 
Freynaegardh, som forstnaevnte vilde indlose som Pantegods, henvises til Paakjendelse af 
iErkebispen. — liorendeholmss landztingh , leffuerdaghen nest effther s. Pouelss dagh 
conuerssacionis (sic). 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 51—53. 

26. Januar. *10,118. Bornholms Landsthings Kjendei.se, hvorved en Sag mellem Joren Daffuidssen 

og Niels Brades Fuldmaegtig Suendh Tyghessen angaaende en Jord, som ligger til Magle- 
gaard i Ostremarie Sogn, hvilken hin vilde indlose som pantsat, udsaettes til naeste Thing 
efter Paaske. — Borendeholmss landztingh, loffverdaghen nest effther s. Pouelss dagfa 
conuersacionis (sic). 

Hiibertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 53—54. 

29. Januar. "10,119. Andreas Jacobi, (canonicus?), ad mag. Paulum Skeel, praepositum ecclesiae 

Aboensis, inter alia scribit. se comperisse, mitram episcopalem ecclesiae Aboensis, (ab 
hostibus Danis anno 1510 abductam), ad manus archiepiscopi l psalensis esse restitutam, 
potioribus tamen spoliatam lapidibus pretiosis. — Ex Abo, IIII. kalendis Februarii. 
Gionblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 642—44 

5. Febr. *10120. Kjobenhavns Borgeuestres og Raadmends Brev, at de have vaeret forsam- 

lede i Kjobenhavn med Ddsendinge fra Raadene i Helsingor, Kjoge, Naestved, Nakskov, 
Saxkjnbing, Stubbckjobing, Aalborg, Malmo og Landskrone og der have vedtaget at au- 
rnode Kongen om at privilegere danske Maend med Saltningen af blodig Sild, om Ovtt- 
holdelsen af Kjobstaedernes Privilegier overfor Fremmede og Bonderne , om Fritagelse for 
de hidtidige Tynger og svaere Paala^g, samt om Bekraeftelse paa en vedtagen Sise af Viu 
og 01 i Kjobstaederne. — Kobneha/fn, tiisdagene vti Fastelawens dagene. 
0. Nlelsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 298 301. 

S. Fcbr. *10,121. Kong Christiern II. forbyder sine Fogder og Embedsmaend i Sjaelland al 

binde eller kaste eller saette i Stok, Jern eller Faengsel nogen af Biskop Lage Urnes eller 
Kirkens Bonder, Vornede og Tjenere, naar de ere ulordelte med Lov eller uovervundne 
til Thinge; have de nogen Tiltale lil dem, skulle de Iremfore den paa Herredsthing og 
Landsthing. — Vorl slot Kjobenhavn, fredagen naest efter s. Dorotheae virginis dag. 
Maanedsskrilt f. Litteratur XIV. 451. Kong Christiern den Anden. 1207 1516. 

6020. Tidsskrift f. Fiskeri II. 192—93. I Stedet foi Lysterad skal laeses Lysterere, se Allen, De 10. Febr. 
tre nord. Rigers Hist. II. 546, Anm. 19. 

6022. For: II. 4 H. laes: II. 1—2 H 

*10,122. Litlerae Erasmi Roterodami Guolfgango Fabricio Capitoni scriptae, in quibns 2G. Febr. 
dicit inter alia: «politiores litteras pridem ad internecionem pene extinctas jamdudum et 
Scoti Danique et Hyberni colunt amplectunturque-. — Anluerpice, IV. calendas Martias. 

Epistolarum D. Erasmi Roterodami libri XXXI et 1'hilippi Meianchtonis libri IV, col. 
12-15. 

*10,123. Hertug Frederiks Kjendelse, at ingen, som besidder Grundejendom i 27 Febr 
Husum, er fritagen for at svare Afgift til Flaekken, undtagen Montmesteren Jurgen Dreves. 
— Husum, middeweckens na Oculi in der billigen fasten. (Plattydsk.) 

Beccau, Gesch. Husums S. 269—70. 

*10,124. Kong Christiers II. staevner Olaff Otszen, Landsdommer paa Bornbolm, at 28. Febr. 
m^de for kongen og Haadet i Malmfl naestkommendc Mandag, fordi ban i en Sag mod 
Niels Brade, som Kongen havde taget til sig, havde staedet Thing over ham mod Kongens 
l>rev. — Ltmcl, torstdagen nest effter stmdagen Oculi. 
Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 54. 6024. Por: H- 3. H. S. 155-58 Ises: II. 2. H S. 155-59. 

6025. For: II. 3. H. laes: II. 1—2 H. 

6029. Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 23—25. 2. Martii. 
3 Martii. 
7. Martii. *10,125. Dronning Elisabeth anbefalcr sine Undersaatter at give Bidrag til det 11. Martii. 
Kapel og Gjaestehus, som Claus Daene agter at bygge, Gud og S. Anna til vEre, efter et 
Lefte, som han havde gjort under sit treaarige haarde Faengsel. — Kufnehaffn , s. Gre- gorii afton. Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 478 Martii. * 10,126. Dalfogden Beisgt Brusssons Skrivelse til Rigsforstanderen Sten Sture, 

livori bl. a. omtales »den Stempling her haver vaeret og er endnu i INorge»; tillige sender 

han et Brev fra Bispen i Hammer »om den Forraeder Hob og en Part, som der greben 

er«. - Hencmor, ipso die sancte Marie annunciationis. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hlst. XXIV. 58—61. Diplomatar. Dalekarl. II. 24—25. 

*10,127. Mogens Goye, Ridder, skjeder til Kong Christiorn II. en Gaard i Kjoben- 30. Martii. 
havn op til Straedet ved Helliggejsthus. — Nykiopinge, Quasimodogeniti sondagh. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 207—208. 

6037. Nyetup, Hist.-stat. Skildr. af Tilstanden i Danm. og Norge I. 390-93. Udt i Tidsskrift 4. Apriiis 
for Fiskeri II. 194—95. 6039. Tidsskrift f. Fiskeri II. 193—94. 

*10,128. Marquard Becker tilstaar at have laant af Martin Cordesen mod lOVg 
Mark aarlig Rente og Pant i sin Gaard 175 Mark, for hvilke han har udlest forskjellige 
Prioriteler i sin Gaard. — Dinsttages negest nha Jubilate. iPlatlydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flen^borgense II. 122. 9. Aprilis. 
15. Aprilis. 1208 Kong Christiern den Anden. 1516. 
21. Aprilis. *10,129. Nicolai, episcopi Arusiensis, litterae pnesentationis Severino Petri ad ec- 

clesiam b. Nicolai in Hornslet per liberam resignationem domini Johannis Cbristierni dalae. 
— Holme, 2. feria post dominicam Cantate. 

Poulson, Biographia episcopor. Aarhusiens. S. 41. 

r>. Maji. *10,130. Joannes Anhelis Arcimboldls, doctor et praepositus de Arcissate, nuntius 

et commissarius a Leone \m» pnpa deputatus, Namen Janssen, Follioh, uxori ejus, et fdio 
Ludolpho quasdam indulgentias concedit, propterea qnod ad aedificationem basilicae |S. 
Petri Romanae) manus adjutrices porrexerint. — Flcnsborch, pontificatus Leonis papae anno 
quarto, die quinta mensis Maii. 

Moller, Nachricht u. Urkund., welche Ludolphum Nuainanni betreffen S. 18—19. Sejdelin, 

Diplomatarium FJensborgense II. 123 — 25. 

17. Maji. *10,131. Arvidus, Biskop i Aabo, tilskriver Sten Sture, at han gjerne vil komme 

til dct til Margrete Dag naestkommende udskrevne Herremode i Telghe, og haaber, at 
Gud vil give Middel og Raad til at standse den fordaervelige Fejde, som saa laenge har 
vaeret mellem Rigerne. — Ex Abo, vigilia sanctissime Trinitatis. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder VII. 98-99. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 

Medeltidshist. 1. 646. 

18. Maji. *10,132. Den tydske Ordens Hoimester anbefaler Ordensmesteren i Lifland Kongen 

af Danmarks Gesandter og tilraader ikke at yde de opr^rske Svenskere Tilflngt og Hjaelp 
i Ordenens Lande. — Sontag Trinitatis. (Plattydsk.) 

TydskUdt. i Napiersky, Indcx corporis hist.-diplom. Livoniae, Esthoniae, Curoniee II. 172. 

Eu Skrivelse af samme Indhold, dat. Mittw. n. Fronleichnam (28 Maji), omtales sammesteds. 

21. Maji. *10,133. Gawthe Galle, Ridder og Hflvedsmand paa Rahus, kvitterer Olufl' Eskelssen 

i Asseby for Fredkjob i Anledning af Drabet paa Laures Govdtt. — Bahus, vigilia cor- 

poris Cristi. 

Diplomatar. Norveg. III. 771-72. Svcnsk. Overs. i Brusewitz, Elfsyssel S. 253. 

23. Maji. *10,134. Christiern Klawisson (Horn), Befalingsmand paa Aabo Slot, tilskriver 

Peder Jobsson, Kirkeherre i Stockholm, at der fra Tydskland er udbredt Rygter om, at 
Kongen af Danmark har sine Skibe rede og agter strax efter S. Olufs Dag at gjflre et 
Tog til Finland; han beder ham derfor at formaa Rigsforstanderen til at sende ham 
Hjaelp. — Abo sloth, feria sexla inffra octauam corporis Christi. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 647 — 48. 
Majo. *1 0,135. Jacobcs Vtus 5 rex Scotorum, ad Christiernum Hdum, regem Daciae ctc, de 

negotiis pacis cum rege Angliae scribit, rogans, ut rex auxilia sua per Junium mensem 
expedita teneat. — Sine die. 

Epistolee regum Scotorum I. 237—39. 

M a j _ *10,136. Johannes, Albaniae dux, regis Scolorum tutor, ad Christiernum lldum. 

regem Daciae etc, scribit, se caduceatori Nonje heraldo responsa sua procerumque regni 
Scotiae regi referenda commisisse. — Sine die. 
Epistola? regum Scotorum I. 241—42. 

7 j UI ,ii. *10,137. Leo Xmus papa archiepiscopo Lundensi et episcopo Cauallicensi (o: Ros- 

childensi), ac decano ecclesiae Hauenensis, mandat, quatinus omnes detentores bonoruin 
Nicolai Johannis alias Dene, administratoris hospitalis pauperum s. Anne prope oppidum 
llauenense moneant, ut debita restituant. — Romw, septimo idus Junii. 

Kerdam, kjobcnlia\ns Kirkcr og Klostere, Tillaeg S. 149-50. Svensk Udt. i Handl rnr. 
Skand. Hist. XXXV. 478—7!). Kong Christiern den Anden. 1209 


1516. 

*10,138. Litterae Petri Tomiczki, episcopi Premisliensis, vicecancellarii regni Polo- Ante 

niae, Spitkoni de Jaroslaw, castellano Cracoviensi datae, in quibns de legatione Danica apud 

regem Polouiae de foedere inter reges Daniae et Poloniae innovando scribit — Vilne, 

sine die. 

Acta Tomiciana IV. 38. 

*10,139. Petrus ToMirzKi, episcopus Premisliensis, vicecancellarius regis Poloniae, Ante 
ad episcopum Varmiensem scribit, legatum Danicum cum rege Poloniae de foedere inno- 
vando tractasse. — Sine loco et die. 
Acta Tomiciana IV. 57. 

"10,140. Foedus inter Sigismundum Poloniae et Christiernum Daniae reges. — Viliue, 8 Junu. 
die octava Junii. 

Dogiel, Codex diplomat. Poloniae I. 357—58. 

*10,141. Litterae patentes Sigismundi, Poloniae regis, de foedere cum Cbristiemo, C. 8. Junii 
rege Daniae, inita. — Sine loco et die. 
Acta Tomiciana IV. 73. 

"10,142. Sigismundus, rex Poloniae, Gedanenses bortatur, ne in bello regis Daniae C. 8. Junii. 

contra Suecos auxilium ferrent Suecis, vel auxilium a quopiam ferre patiantur. — Sine 

loco et die. 

Acta Tomiciana IV. 73—74. 

*10,143. Kong Christiern II. opfordrer Liibeck til at sende Gesandtcr til bam i 18. Junii. 
S^nderborg for at afgjore nogle Klager, bvilke egentbg vare udsatte til bans Ankomst til 
Ilolsten. — Alholm, mittwoch nach Viti et Modesti. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft II, 1. S. 70. 

"10,144. Stranghe Andersson, Landsfoged over Tynrn og Ordosth, meddeler Kong 21. Junii. 
Cbristiern de naermere Omstaendigheder ved Ollaf Askelsons Drab paa Laress Gawth. — 
Kel, lawfferdaghen nesth for sancte Jobannes dagh. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. 111. 772—73. Svensk Overs. i Brusewitz, Elfsyssel S. 253—55. 

*10,145. Overenskomst mellcm Johannes, Biskop i Reval og pavelig Legat de latere 29. Junii 
hos Kejser Maximilian og Kong Christiern af Danmark etc. og Wolter \on Plettenbekg, 
den tydske Ordens Mester i Lifland, angaaende den gejsllige Jurisdiktion. — To Wolmar, 
am dagc sanctorum Petri und Pauli apostolorum. (Plattydsk.) 

Ewers, Ritter- u. Land-Rechte des Herzogth. Ehsten S 71 — 72. Bunge, Archiv f. Gesch. 

LIv.- Esth.- u. Curlands I. 308-309. Paa Tydsk i Hupel, Neue nord. Miscell. 11-12 

St. S. 305—308. 

*10,146. Kong Christiern II's Landsvistbrev for Olaff Eskilsson, som draebte Larens 8. Juiu. 
Gawth. — Oslo, sancte Suniue virginis dagh. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. III. 773—74. Svensk Overs. i Brusewitz, Elfsyssel S. 255. 

*10,147. Thom.e cardinalis Strigoniensis, apostolicae sedis de latere legati, litterae 9 Juhi 
indulgentiarum Petro Johannis dicto Bang de Medelfardia, clerico Ottoniensis diocesis, 
datae. — Strigonii, septimo idus Julii. 

Ny kirkehist. Samlinger VI. 756—62. 
*10,148. Jons Larentson tilskriver Rigsforstanderen Sten Sture angaaende en Gjaelds- 9 Juhi. 
sag med Fru Birgitte paa Arestadh, der var forbandlet for Retten den Tid, ban selv var 
i Danmark. — Nyenuss, ipso die octauo visitacionis beate Marie virginis. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor lill Finlands Medeltidshist. I. G48-50. 
Regest. Dan. II. Ser I. 152 1210 Kong Christiern den Anden. 1516. 

10. Julii. 

11. Jnlii. 25. Julii. 25. Julii. 27. Julii. 30. Julii. 2. Augusti. 
lt. Augusti. 

!). Aucusti. 13. Augusti. 28. 


Augusti 
Aute 


28. 


Augusli 


28 


Augusti 6057 se "10,149. 

*10,149(=6057). Datum er: altera die Kanuti regis et martiris. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 25. 

* 10,150. Sten Sture beder Hr. Sten Christiernsson snarest at komme til M«de med 
de andre Rigsraader for at bestemme, nvad der nu skal foretages mod Kong Christiern og 
Russerne. — Ex Telgis, die s. Jaeobi apostoli. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 37—38. 

"10,151. Steis Sture indbyder iErkebiskop Gustaf Trolle i samme Anledning og 
erkla;rer sig viilig til at lade Rigsraadet domme dem imellem om Stiike Len og Upsala 
Stad. — Ex Telgis, die s. Jacobi apostoli. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 39-40. 

* 10,152. Steis Cristerson tilskriver Sten Sture, at han er forhindret ved Sygdom 
fra at mode til Herredagen, men forsikrer om sin Troskab mod Fa'drelandet., som han 
vil vise saa vel mod Kusserne som over for Kong Christiern. — Ex Nycopia, dominica 
prox. ante f. Olaui regis et mart. 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 40-42. 

*10,153. Sten Stures Klagepunkter mod jErkebiskop Gustaf Trolle; heri anfores 

bl. a. , at Ipsala Domkapitels Sendebud havde udbetalt en stor Sum Penge til Kong 

Christiern i Daumark. — Pronunciala in concilio Thalgensi, in crastino s. Olaui regis et 

mart. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 45-52. 

6071 se * 10223. 

*10154. Kejser Basilius af Ruslands Kreditiv for Nekras Charlamov Volodimors 
Shu til Kong Christiern II. af Danmark. — Moskva, 9. August 7024 (o: 1516). (Russisk.) 
Udt. paa Dansk i AUen, De tre nordiske Rigers Historie I. 154, jvf. S 535, Anm. 14. 

*10,155. Storfyrst Wassilii Ioamsowitsch beder Reval ikke at laegge Hindringer i 
Vejen for Diaken Nekras, som tilligemed Kongen af Danmarks Sendebud gaar til Danmark. 
- (1516, August 9.) 

Tydsk Udt. i Bulletin de facademle imp. des sciences de St. Petersbourg XVII. 360. 

*10,156. Fredstraktat mellem Kong Frans I. af Frankrig og Kong Karl af Kastilien. 
I den indesluttcs af Kong Karl Kongen af Danmark. — Noion, le treizieme jour du mois 
d'aoust. (Fransk.) Leonard, Recueil des traites II. 138—49. 6082. Jensen u Hegewisch, Priv. d. Schl.-Holst. Hiltersch. S. 108 — 13. Sammlung der haupt- 
sachlichsten Schlesw. Holst. Verordnunuen S. 10 — 12. *10,157. Klagepunkter (fremlagte paa Modet i Sunderborg) over Liibeckernes Over- 
greb i llertugdmnmerne Slesvig og Ilolsten. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensamlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft U, 1. S. 71. 

* 10,158. LiiBEfKEKNEs Svar paa Elagerne over deres Overgreb i llolsten og Sles\i.^ 
(jvfr. Nr. '10,157). — Uden Datum. (Plattydsk.) 

lyilsk Udi. i Qvellensammlong d. BchleBw.-holst.-lauenb, Geselltichaft II, 1. S. 71. Kong Christiern den Anden. 1211 1516. 
*10,159. Vidisse af et Skiftebrev af 11. Sept. 1490, udstedt bl. a. af Jergen Hanson, 29. Augusti. 
Kongens Embedsmand paa Kongsgaarden i Bergen. — Berc/hen, die decollacionis sancti 
Johannis baptiste. 

Diplomatar. Norveg. VIII. 489. 

*10,160. Leo Xmus p a p a Johanni Angelo de Arcimboldis, referendario et nuntio 3. Septbr. 

suo, mandat, ut ad priorum litterarum de remissione peccatorum iis data, qui duranlc biennio 

eleemosynas in subsidium fabricae basilicae Romanse erogent, plenariam executionem extra 

loca temporali dominio Caroli regis Hispaniarum subjecta proccdat. — Romcc, die o. 

Septembris. 

Diplomatar. Norveg. VI. 691—92. 

*10,161. Leo Xmus papa Johanni Angelo Arcimboldo, nuntio et commissario suo, 3. Septbr. 
mandat, ut iis, qui eleemosynas in subsidium fabricae basilicae Romanae erogent etiam in 
Dacia ct Norvegia, indulgentias valde extensas concedat. — Romce, die 3. Septembris. 
Diplomatar. Norveg. VI. 693—95. 

*10,162. Kong Christiern 1I's Revers til Reinfeld, Segeberg, Pretz og Arnsbok 4. Septbr. 
Klostrc, at den af dem bevilgede «Bede» ikke skal vaere til Skade for deres Privilegier. — 
/ p unsem slale Sunderborch, am donnerdage na Egidii, des hilligenn abbts. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. III. 152—53. 

*10,163. Leo Xmus papa Johanni Angelo de Arcimboldis, nuntio et commissario 6. Septbr. 
suo, renovat priores litteras et constitutiones ei datas. — (Romcc, die) VI. Septembris. 
Diplomatar. Norveg. VI. 696-97. 

*10,164. Leo Xmus papa Joanni Angelo Arcimboldo, nuntio et (.ommissario suo, 6. Septbr. 

mandat, ut, si Johannes episcopus Reualliensis indulgentiam pro fabrica basilicae principis 

apostolorum de Urbe in Dacia et Norvegia vigore facultatis sibi concessae jam publicaverit, 

concessione sibi facta quoad dicta regna minime utatur, si vero publicatio hujusmodi in- 

dulgentiae ibi per eum adhuc facta non sit, eam solus publicare valeat. — (Romce, die) 

VI. Septembris. 

Diplomatar. Norveg. VI. 697—98. 

"10,165. Bulla Leoms Xmi papae, qua Johanni Angelo Arcimboldo, nuntio et com- C. 6. Septbr. 
missario suo, litteras ei concessas ad Datiae et Norvegiae regna etiam quoad ofiicium col- 
lectoriae fructuum camerae apostolicae debitorum cxtendit et biennium ad publicandum 
indulgentiam pro fabrica basilicae Romanae ad aliud biennium quoad regna et provincias 
Upsaliensia ac civitatem et diocesim Misinensem prorogat eique maudat, ut infra unius 
mensis spatium ad provinciam Lpsaliensem proficiscatur ad dissensiones interiores aver- 
tendas. — Sine loco et die. 

Diplomatar. Norveg. VI. 698—700. 
6084. Vidensk. Selsk. Skr. VII. 387-92. 7 glptbr. ■ 

*10,166. Beretning fra de lybske Gesandter Herman Meiger, Johan Meicer og Johan Post 
Badehdobp om deres Forhandlinger i Flensborg og Sonderborg med Kongen af Danmark 12, se P tbr 
angaaende gjensidige Klager. — Uden Datum. (Plaltydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschalt II, 1. S 71 — 72. 

*10,167. (Staden Ka.upen) anmoder Dronning Elisabetii om hendes Forbon hos Septbr. 
Kongen for den fangne Skipper Gerbrand. — (Sept.) (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampcn II. 125—26. 

152' 1212 Kong Christiern den Anuen. 1516. 

Septbr. 13. Octobr. 15. Octobr. 17. vel 24. 
Octobr. 27 Octohr. 1. Novbr. 29. Novbr. 2. Decbr. 
7. Decbr 12 Decbr *10,168. (Staden Kampen) anmoder hongen af Danmark om at loslade Skippcr 

Gorbrand af hans Fangenskab i Kjobenhavns Taarn. — (Sept.) (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampeo II. 125-26 

*10,169. K.I0BENH.WNS Hythingsvidne , at Peder Jenssen Skraedder bar skjodet til 
llelligaands Kloster i Kjobenhavn en Grnnd paa Rosengaarden sammesteds. — Kepnehaffn 
bydngh, mondagh nesth effther sancti Dionisii dagh. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 301—302. 

*10,170. Kong Christierns Kvittering til Borgemester og Menighed i Falsterbo for 
20 Mark af deres Byskat. — Malmoe, in crastino beati Calixti. 
Suhm, Nye Samlinger II, 1—2. S. 164. 

*10,171. Sten Stlres Skrivelse til Kapitlet i Upsala; i en Eflerskrift meddeler han, 

at han har faaet nogle Breve, som »danske Hr. Niels« har skrevet mod Riget og ham, 

hvorfor han opfordrer dem til at lade ham blive til Stede og staa til Helte. — Wed Stciket, 

ffredagen nastfore(epter?) Luce ewang. dagh. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand Hist XXIV. 69-70. 

*10,172. Sigurd Rybbing melder Rigsforstanderen Sten Sture sin Tilbagekomst fra 
sin Sendelse til Danmark og lover snart at komme til ham; han beretter om Kongens 
Troppesamlinger og hans Tog til Frisland, at Dronningens Broder Hertug Karl og Severin 
Norby ligge med mange Folk i Groningen, og at Kongen ligger i stor Tvist mcd Lubcek, 
hvorom et Mode skal holdes i Kalundborg til Martini. — Halmstad, vigilia apostolorum 
Symonis et Jude forud all helgona. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 658—59 

*10,173. Landsthingsdom, at Hr. Praebjern Podebusks Bud ej kan fange ydermcre 
Forfwlgning paa sin iEskning til Hr. Henric Krumedijge paa en Sosterdel i Ellwid, for han 
faar Thingsvidne fra Herredsthinget om, at Sagen der lovlig er forfulgt. — Fynbo landtz- 
ting, die omnium Sanctorum. 

Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 73. 

*10,174. Fredstraktat imellem Kong Frans I. af Fraukrig og det schweiziske Eds- 
(•ORBiisi). Af Kong Frants indesluttes Kongcn af Danmark i Traktaten. — F/ibourg, le 
samedi veille de zaint Andre. (Fransk.) 

Leonard, Recueil des traites IV. 1—14. 

6098. Udt. i L. Boesen, Beskr. over Lundsgaard S. 52—53. 

*10,175. (Sutkei.dis Wardenberg) ad Lagonem episcopum Roschihlensem scribit de 
crcalione protectoris novi regis Datiae, de conatibus irritis tlccani Lincopensis et pryepositi 
Slrcgnensis, ut papa Stenonem, gubernatorem regni Suetiae, regem Suetiae crearet, et 
de necessitudine donorum et pecuniarum Romae. — Ex vrbe, septima Decembris. 
Allen, De tre nord. Rigers Historie II. 595—97. 

*10,176. Kejser Maximilians Instrux for Sigmund von Herbersteio paa hans Sendelse 
til Storfyrsten af Moskau, hvorefter han lor denne skal omtalc Eejserens Venskab mcd 
Kongen al Danmark, Svcrig og Norgc paa Grund af dennes JCgteskab med hans Sounc- 
datter. — Hagenau, 12. Dczembcr. (Tydsk.) 

Adelung, Siegmund Krciherr von Herbcrstein S. 441 — 41. Udt. i Bucholtz, Geschlchte 

d. lkgierung Fcrdiiiand d. F.rstcn II. 468—69. Kong Christiern den Anden. 1213 *10,177. (^Erkebiskop Birger i Lund) tilskriver Kong Christiern II., at han i Sagen 

med Niels Braghdc ikke havde modsat sig Kongen, men kun sagt, at han vilde foredrage sin 

Ret over de gode Meends Tjenere paa Bornholm for forste almindelige Herredag; i evrigt 

havde han af Hensyn til Kongen opgivet Rettergang med Niels Braghde og forlenet ham 

med de 6 omtvistede Gaarde; dog kunde han ikke opgive Bispestolens Ret til Smaaredsel. 

— Uden Aar. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 54—55. 

*10,178. Bertold Hansen (i Flensborg) tilstaar at skylde S. Anne Alter (i Frue Kirke) 
20 Mark lybsk, hvilket skal indferes i Stadbogen. — Uden Aar. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 123. 

*10,179. 0vrigheden i Staden Kampeis tilskriver Hertugen af Geldern, at et af hans 
Folk som dansk opbragt Skib horer hjemme i Greifswalde. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 129. 

*10,180. Litterae Sigismundi, regis Polonise, Christierno, regi Daniae, datae, quibus 

de spoliatione Adriani Flinth, civis Gedanensis, per Roloff Macezen, capitaneum de Wiborg, 

querelas agit. 

Acta Tomiciana IV 170. 1516. 6104. 1517. 

Diplomatar Norveg. IX. 453—58. Januar. 
Januar. *10,181. Lagho Urne, episcopus Roschildensis, confirmat uuam missarn , coram 
altare s. Nicolai in ecclesia ejusdem Haffnensis per convivium s. Katherine et parochianos 
s. Nicolai institutam. — In castro nostro Hiortholm, octaua passionis b, Stephani. 
Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 151—52. 

*10,182(=6010). For 1516 la;s 1517. AUen, De tre nord. Rigers Hist. I. 435. Brudst. i dansk Overs. 6. Januar. 
i Paludan-Muller, De ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 316. 

"10,183. Biskop Lauge Wrnne af Roskilde forlener Knud Rud med Vendslov og 7. Januar. 

Arlosetorp i Flakkebjerg Herred. — Iioskilde, ipso die passionis b. Canuti ducis ct mart. dag. 

Vedel Simonsen, Familie Efterretninger om de danske Ruder I. 77. Danske Magazin 
4. Raekke IV. 312-13. 

"10,184. Kong Christiern II. opfordrer Biskop Erik af Munster til at udlevere 8. Jannar. 
l)<lmeuhorst. — Callenborg, donnerstag nach trium Begum. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S 68. 

*10,185. Kapiilet i Kjobenh.avn saelger en Vor Frue Kirkes Gaard i S. Nicolai Sogn 8. Januar. 
til Borgerske Kirsten Seffrens for 200 Mark, som det har udgivet for Kobber til \ or Frue 
Kirkes Spir. — (Den 8. Januar.) 

Udt. i Rerdam, Kjebenhuvns Kirker og Klostere S. 25, Anm. 

*10,186. Rigsforstander Sten Sture i Sverig skriver til sin Stifmodcr Fru Mette 10. Januar. 
Ivcrsdatter Dyre, at om hun ej er iornojet med sit Forlig med ham, kan hun komme til 
Sverig eller seude Fuldmaegtige did; han tror ikke, at hun farer med Sandhed, naar hun 
siger, at hun har taget hans Skib for at faa Erstatning, meu bebrejder hende, at hun 
lader sig bruge til Dsekke og Skjul for en anden Mands Gjerninger. — 10. Jan. (Svensk.) 
Udt. og Brudst. i Allen, De tre :iord. Rigers HisL II. 453, jvfr. S. 564. 1214 Kong Christiern den Anden. 

1517. 
11. Januar. *10,187. Peder Jorgensek, Borgemester i Kjobcnhavn, tilskjoder S. Peders Kirke 

sammesteds en Gaard, Jord og Grund paa Vestergade for to ugenlige Messer for sin, 
sin Hustrus og deres Foraeldres Sjaele. — 11. Januar. 
Brudst. i Kirkehist. Saml. II. 390—91. 

21. Januar. *10,188. Lagho (Urke) , Biskop af Boskilde, tilraader Kong Christiern II. at lade 

Pavens Legater praedike Aflad i hans Biger. — Leckinge, die beate Agnetis virginis. 
Muller, Vita Lagonis Urne II. 8, Anm. m. 

23 Januar. (?) *10,189. Johakms, dux Albaniae , regis Scotorum tutor et regni protector, ad 

Christiernum, regem Daciae etc, scribit de negotiis cum rege Anglorum, regem rogans, 
quot et quibus auxiliis ad Scotiam tuendam succurrere velit. — Ex Edinburgo, vigesimo 
tertio (Januarii?) 1516. 

Epistolae regum Scotorum I. 259-62. 

24. Januar. *10,190. Joh. Angeli Arcimboldi litterae indulgentiarum omnibus iis, qui capellam 

castro regalis Haftnensis visitant, datae. — In opido Haffnensi, nono kal. Februarii. 
Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 152 — 54. 

2(5. Januar. *10,191 (= 6157). ^ot. 30. Aprilis — 1. Junii laes: 26. Januar. Kinch, Ribe Bys Hist. indtil Reform. 

S. 452. 

26. Januar. *10,192. Borgemestre og Baad i Helsingor tilskrive Kong Christiern II. angaaende 

et formentlig falsk Vidnesbyrd mod Elsebe 01ricks i en Sag mellen 0lrik og en Skipper. 
— Helsingor, mandagen efter sanct Povels dag conversionis. 
Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch III, Tillaeg S. 25. 

30 Jannar. *10,193. Gosck van Alevelde, Biskop i Slesvig, stadfaester cn Fundats af Otto Se- 

stede Helriks Sen, hvorved denne med Samtykke af Kapitlet i Haderslev fundcrer ct Vikarie 
ved det nye Alter, der skal bygges i Kirken sammesteds, med 300 Mark i Beyrhohn i 
llalk Sogn og i en Gaard i Haderslev, samt 100 SVIark i hans egen Bolig- i Slotsgaden i 
samme By. — 30. Januar. (Plattydsk.) 

Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 48. 

31 Januar. *10,194. Biskop Jeks Andersen af Odcnse tilraader Kongen at lade Pavens Lcgat 

Arcimbold procdike Aflad i hans Biger. — Odense, sabbato post convers. Pauli. 
Brudstykk. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 404, jvfr. S. 561, Anm. 43. 

31. Januar. *10,195. Haks Hansek tilstaar at have kjobt af Kirkevaergerne for Frue Kirke i 

Flensborg et Hus for 125 Mark lybsk. — Flensborch, sonnauendes vor Lichtmiszen. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 125—26. 

2. Febr. * 10,196. Biskop Johan af Beval beder Kongen om, at det Gods, som laa i hans 

Stifl og tilhftrte Buma Kloster paa Gotland, maatte laegges til hans Stifts Ejendomme 
enten mod Vederlag i andet Gods eller for en bestemt Pris. — Rom, den 2. Februar. 
Udt. i Nye Danskc Magazin I. 202. 

10. Fcbr. *10,197. Nicolals Petri, cantor, ceterique canomci ecclesik Hadersi.evensis, a God- 

sealco dc Alevelde, episcopo Slesvicensi, petunt, ut statnta capituli speciatim exposita 
confirmet. — Hadersleuc in eccldsia collegiata et in loco capitlulari , die martis deeima 
mensis Februarii. 

Aarsberetn. fra (lehclmcanh. II, Tlllaeg S. 49—52 (i Konfirmations-Brevet af 12. Febr. 

1517). Kong Christiern den Anden. 1215 

1517. 
6119. TilfBj Datum: Hadersleue in curia nostra episcopali, die jouis duodecima 12. Febr. 
mensis Februarii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 49—53. 

*10,198. Befalingsmanden Ake Joriensson, Ridder, underretter Rigsforstanderen 12. Febr 
Sten Sture bl. a. om , at 2 af Kongens Skibe med Casper van Danckfort til Hovedsmand 
ligge ved Reval. — Tauestehus, torsdagen nest fore Sigfridi. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 664—65. 

*10,199. Biskop Matthias af Strengn.es skriver til Rigsforstanderen Sten Sture om 17. Febr. 
de nys endte Fredsunderhandlinger, at de Danske vare ubevaegelige, men at Liibeckernes 
Sendebud M. Johan Rodhe var endnu vaerre, idet han endog truede med, at de vendiske 
Staeder vilde understotte Danmark. — Halmstad, tertia fer. post domin. Sexages. (Svensk.) 
Brudst. i Allen, De tre nord. Bigers Hist. II. 455—56, jvfr. S. 564. 

* 10,200. Henrici, regis Anglie, ad Christiernum, regem Daciae, litterae, quibus eum 2. Martii. 
rogat, ut sibi contra ducem Albanie (tutorem regis Scotie) adsit, eum de prorogatione 
indutiarum cum regno Scotie certiorem facit, sed ab eo petit, ut se propter periculum a 
Turcis imminens de navibus contra Suecos petitis excusatum habere velit; in omnibus 
aliis rebus operam suam promittit. — Ex palatio nostro Grenwici, die II. Martii. 
Dahlmann, Gesch. Danemarks III. 393—95. 

10,201. Litterae indulgentiarum Chkjstierno ll d ° regi regiaeque familiae ab Johanne 10. Martii. 
Angelo Arcimboldo datae. — 10. Martii. 

Brudstykk. i Muncheberg, De unione Calmariensi S. 137—38. 

*10,202. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten bevidner, at Mauritius Zestede til 10. Martii. 
Stendorp har solgt 36 Demat Land i Dammkogen imellem Vorgeesten og Eiderstedt til 
Bans Knutzen i Husum. — Husum, dinxdages nach deme sondage Reminiscere. (Plattydsk.) 
Jahrbucher f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. IX. 96 — 97. 

*10,203. Johannes (Brask), Biskop i Linkdping, tilraader Rigsforstanderen Sten 10. Martii. 

Sture at traeffe Forsvarsanstalter i Braaviken i Tilfaelde af Fjendens Indfald; han har Brev 

fra Rostock om, at Hertugen af Mecklenburg og flere Tydske taenke paa et Tog til Finland 

paa Kong Christierns Yegne; ogsaa har han erfaret, at Kongen har lovet iErkebispen 
Undsaetning, hvorfor han raader Rigsforstandereu til at soge Forlig med denne. — Bono, 

die decima mensis Marcii. (Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 667—69. 

*10,204. Vidnesbyrd, udstedt af flere Lektorer og Brodre i S. Nicolai og Vor 12. Manii 
Frue Kloster i Aarhus, om Biskopperne Boethii og Ulrici Dodsaar, som de staa at laese 
paa Ligstenene. — Aars Domkirke, S. Gregorii Dag. 

Nyerup, Hist - stat. Skildr. af Tiistanden i Danm. og Norge IV. 297—98. Poulson, 
Biographia episcop. Aarhusiens. S. 29—30. 

6123. Dette Brev, der er rettet til Johannes Wulff, Provst i Borchsusell, og hvorved Provstiet 14. Maitii. 
i Borchsusell (j: Barrit Syssel) forbindes med et Kanonikat i Kapitlet i Haderslev og tillaegges den anden 
Plads naest efttr Kantoratet i dette Kapitel, er dateret: /,/ opido lldffncnsi, pridie idus Martii. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 53—55. 1216 Kong Christiern den Anden 1517. 

16. Martii. *10,205. Wulk Pogewisch Benedictussone skj^der til Hertug Frederik af Gottorp 

Godset Groenholdt med tilliggende Landsbyer og Gaarde i Sitzebii, Szwantse og Bysebii 
Sogne i Slesvig Stift. — Mandages na deme sondage Oculi. (Plattydsk.) 

Stemaun, Geschichte d. offentlichen u Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 164 — 66. 

Brudst. i Falck, Neues staatsbiirg. Mag. III. 69. 

20. M;irtii. '10,206. Josef Pedersois til Djula tilskriver Kigsforstanderen Sten Sture om mod- 

tagne Efterretninger om Kongens Foretagender med det i Halmstad og Varberg samlede 

Mandskab og om Kongens og Dronningens Omrejse i Danmark; tillige raader han til at 

tage vare ved Biskofthuna paa Jem, som ville undsaette Stiike. — Diwla, sancte Bangtis 

affthon. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 672—74. 

22. Martii. 10,207. Kong Christiern II. svarer Baadet i Danzig, at han har ladet faengsle 

Severin Norbys Knaegte, som havde overfaldet nogle Kjobmaend fra Danzig, men at lian 
ikke vil faelde nogen Dom , forend en af de forurettede selv kommer til Kjwbenhavn og 
kan overvaere Bettergangen. — Copenhagen, am szondage Laetare. (Tydsk.) 

Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hanse gegen Christian II I. 43, 

Anm. 20. 

4. Aprilis. 10,208. Kmjdt Budt til Vedby, Vaebner, kvitterer Anders Perssen for 43 JVIark og 

6 Skilling Penninge af sit Gods i Norge. — Ka/endburgh, Palme Leffuerdag. 
Vedel Simonsen, Familie-Eftenetninger om de danske Ruder 1. 77 — 78. 

5. Aiirilis. * 10,209. jfCrkebiskop Bircer i Lund tilstaar, at han har forlenet Niels Brade i 

Vandaas og hans Hustru Fru Anne, Peder Langs Datter, for begges Livstid med iErkebisp- 
stolens Bente, nemlig Skursmor, Kosmor, Betterthings Penninge og Vedepenninge, af 
deres Tjencre paa Bornholm. — Kalundeburg, Dominica Palmarum. 

Udkast i Huberlz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 57. Udkast til Niels Brades Forpligtelse 

i samme Anledning, smstds S. 56. 

7. Apriiis. '10,210. Kong Christiern II. tager Niels Brades Bonder og Tjenere, som bygge 

og bo paa Bornholm, i sin kongelige Beskaermelse. — Kalunborg slol, liisdagen effther Palmesondag. Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 57—58. 25. Aprilis. *10,211. Seved Bibbinc. tilskriver Bigsforstanderen Sten Sture om, hvad han har 

erfaret oni Kong Christierns Foretagender; han lader bygge Skibe; Planer mod Olantl, 

Kalmar og Finland; Forbud mod Udforsel af Fedevarer til Sta'derne i Tydskland; Forholdet 

lil Liibeck. — Vesbo, sancti Marckus dag. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 675-76. 

- 'l A Junii: 6157 Se *10,191. 

1 M;,ji '10,212. Kong Christikrin II. stadfaester Budkjobing Kjebslads Privilegier og for- 

byder saerligt al Forprang paa Landsbyerne med Bfenderne. - Vort S/ol Kjebenhavn, S. 
Pbilipi Jacobi Dag. 

Basmussen, Oplysn. betrsf. Rudkjebing S. 55—56. 

10. Haji. 10,213. Kejser Maxhiilian I. stadfaester Markgrev Joachirn til Brandenburgs Arveret 

til Balvdelen af Bertugdemmerne Bolsten og Slesvig, hvis Kong Christiern II. skulde d« 


Kong Chkistiern den Anden. 1217 

1517. 
uden Livsarvinger, samt tilstaar ham den anden Halvdel, hvis Hertug Frederik ligeledes 10. Maji. 
skulde de uden Livsarvinger. — Predaw, am zehnten tag des monats Maii. 

Falck, Staatsrechtl. Urk. d. Herzogth. Schl. u. Holst. S. 429—30. Riedel, Codex diplo- 

maticus Brandenburgensis 2. Hauptth. VI. 375—76. Helwing, Die Erb-Anspruche d. 

konigl. - preuss. Hauses an die Herzogthumer Schleswig - Holstein S. 255 — 57, jvfr. S. 

121—23. Brudst. og Udt. i Allgemeine Zeitschrift f. Gesch. , herausg. v. Schmidt, VII. 

207-208. 

*10,214. Vergerne for Vor Frue Kapel i Aahus' Bykirke saelge med Magistratens 11. Maji. 
Tilladelse en Kapellet tilherende Gaard ved S. Jergensgade til Anders Persson. — Aahus, 
mand. n. fore S. Eriks dag. 

Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 479. 

6160. Rohmann, Reformationens Indforelse i Danmark S. 49—52. Rerdam, Den evangeliske 12. Maji. 
Christendoms Indferelse S. 24—25. 

*10,215. Ludovicls, rex Hungarie et Bohemiae, Olao Bangh, Daco de Medelfyord, 17. Maji. 
Thomae Cardinalis Strigoniensis et apostolicae sedis a latere legati scribae et notario pu- 
blico, nobilitatis dignitatem et arma nobilitaria confert. — Bitden, die dominica proxima 
ante festum ascensionis Domini, quae fuit decima septima mensis Maii. 

Resen, Descriptio Samssoae S. 38 — 39. Gjessing, Jubellaeiere III, 1. S. 111 — 13. 

*10,216. Carom, Hispanie regis, ad Cristiernum, Dacie regem, litterae, quibus se 19. Maji. 
excusat, quod propter magnos sumptus suos dotem sororii conjugii solvere nunc non 
potest, et pollicetur, se id proxima dominice natiuitatis facturum esse; simul promittit, 
se cauturum esse, ne Sueci commeatum armorum vel naves a subditis aut mercatoribus 
suis accipiant, et se episcopum Monasteriensem, ut comitatum de Delmenhorst regi resti- 
tuat, commonefacturum esse; se Angelo navi regis ad navigationem suam in Hispaniam 
usurum esse, dicit. — Bruxelle, X. nona Maii. 

Dahlmann, Gesch. Danemarks III. 395—98. 

*10,217. Kong Christiern II. tilskriver Grev Johan af Oldenburg, at han endnu 20. Maji. 
intet Svar har faaet paa sin Henvendelse til Kejseren i den delmenhorstske Sag; han selv 
er beskjaeftiget med den svenske Krig. — Nykoping, vigilia ascensionis Domini. (Plattydsk.) 
Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 68—69. 

6164. For S. 125 laes S. 25. 23. Maji. 

6170. Angaaende Datum jvfr. Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 565. Paludan -Muller, De 30. Maji. 
ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 341, formoder, at Brevet kun er et kasseret 
Udkast. Anjou, Sv. Kyrkoreform. Hlst. I. 61 — 62 antager Brevet for »opdigtet«; smlgn. 
herom Allen, a. St. III, 1. S. 382—83. 

6195. U<U- i Repholtz, Beskr. ov. Baroniet Stampenborg S. 26—27. 11. Junii. 

*10,218. Kong Christiern II. stadfaester et Dombrev lydende paa, at Sten Hen- 11. Jumi. 
ricksson i Swndom i Jemteland bor beholde to Dele af Kronens Jord i Noor i Baeffswnde 
Sogn. — Kepnehaffen slot, wor Herris leghoms dag. 
Diplomatar. Norveg. 111. 776—77. 

*10,219. Kong Christieris II. stadfaester Siwort Sigridssons Skjede til Lawritz 16. Junii. 
Swensson paa Gaarden Haffdhesiee i Beffswnde Sogn. — Kopnehaffnn slol, tysdaghen nest 
effther Gudzlegemss dag. 

Diplomatar. Norveg. III. 777. 

Regest. Dan. II. Ser. 1. 153 1218 Kong Christiern den Anden. 2. Julii. 
12. Julii. 24. Julii. Julio. 1517. 

16. Junii. *10,220. Haye Gldesseis, Borger i Flensborg, skjaenker 40 rhinske Gylden til Mino- 

riterne i S. Katherine Kloster i Flensborg. — Flensborch, des dingesdages negestht nha 

Viti et Modesti. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 126—27. 

6225. Tilfej: Hvitfeldt, Kvartudg. VII. 79—81. 

*10,221. Kong Christiern II. kvitterer Hr. Thyge Krabbe, Ridder, paa Helsingborg 
for 200 Mark paa Regnskab af Udbudspenge af Helsingborgs Len. — Dominica post 
festum s. Canuti regis et martiris. 

Suhm, Nye Samlinger II, 1—2. S. 174. 

*10,222. Kong Christiern II. tillader Borgerne i Rostock, som komme til Oslo 

og Tonsberg, hver Lordag at handle frit med alle ind- og udlaendiske. — Copenhagen, 

Jacobi Aften. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 87. 

6224. Busching, Magazin f. die neuere Historie u. Geographie III. 180—82. Gronblad, Nya 
Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 682—84. Jvfr. Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 
535, Anm. 15. 

For 1516 l*s 1517. 

Busching, Magazin fiir die neuere Hist. u. Geographie III. 178—80. Gronblad, Nya 
Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 650—55. Om Datum jvfr. Allen, De tre nord. 
Bigers Hist. II. 535, Anm. 15. 

6244. Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 25—26. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diploma- 
tarium II. 208—209. Berdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere S. 291. 

*10,224. Biskop Juer Munck i Ribe og Kapitlet sammesteds gjere vitterligt, at 

Ingwordt Hanssen i Terpager hvert andet Aar skal tiende til Sneom Kirke og Praest og 

hvert andet Aar til Bramminge Kirke og Praest. — In Ripis, feria sexta ante Laurentii 

martyris. 

Danske Samlinger 2. Baekke II. 44. 

9. Augusti. *10,225. Kong Christiern II. meddeler Hr. Mogens Gjoe, at han har befalet Tor- 

bern Oxe at leslade hans Tjener, og at Kansleren vil give Hr. Mogens Staevning over 

Torbern Oxe. — Ex castro nostro . . . ., die dominica prox. ante festum b. Lawrentii 

martyris. 

Hofman, Danske Adelsmaend II. 162, Anm. e. 

23. Augusti. *10,226. Thonise Pasberger, Ridder, paa Ortofte, og Claus Bii.le, Vaebner, tilstaa, 

at iErkebiskop Birgher erklaerede, at naar Niels Brade udstedte det Brev, der var ham til- 
stillet i Kalundborg i Udkast, vilde han ogsaa udfaerdige det dengang lovede Brev (jvfr. 
Nr. *10,209); et nyt Mflde med Niels Brade vilde hao derimod ikke indlade sig paa. — 
Ortoffte, sancti Bartholomei affthen. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 58—59. 

11. Septbr *10,227. Kapitlet i Kjobenhavn saelger, for at faa Penge til at opsaette Frue Kirkes 

Spir, en det skjaenket Gaard i Sudereboder til Skomagerlavet, som vil bruge den til 
Messer for S. Marci, Lucae og Aniani Alter i samme Kirke. — Kiobenhaffn, fredagen nest 
effter wor Frue dag natiuitatis. 

Ilniihim, Kjwbenliavns Kirker og Klosteie, Tillaeg S. 154—56. 0. Nielsen, Kjabenhavns 

Uiplomatariuin II. 209—210. 2. Augusti. * 10,223 (=60711 3. Augusti. 
7. Augusti. Kong Christiern den Anden. 1219 II. 493 
apostolicus, (Plattydsk. 
94, jvfr. S. 567, Anm. 25. confirmat litteras 22. Septbr. Septbr. 1517. 
*10,228. Leo Xmus papa Joachim marchionem Brandeburgensem hortatur inter alia, 14. Septbr. 
ut bellum inter Christiernum regem Dacise et gubernatorem et populos regni Scotiae 
(o: Svetias) ortum sopiat. — Romce, die 14. 7*>ris. 

Diplomatar. Norveg. VI. 701—702. Udt. i Porthan, Accessio S. 110. 

*10,229. Forbundstraktat mellem Kong Christiern II. og den tydske Ordens Hojmester 21. Septbr. 
Hertug Albrecht, hvorved denne forpligter sig til paa egen Bekostning at understette Kongen 
i Krigen mod Sverig med 200 Ryttere og 2000 Knaegte og i en fremtidig Krig mod Dit- 
marskerne med 400 Ryttere og 2000 Knaegte, medens Kongen forpligter sig til at hjaelpe 
Hejmesteren med lige saa mange Tropper mod Danzig og Polen. - - (Kjobenhavn), am dage 
des hilligen apostels Mathei. 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. 

* 10,230. Johannes Ancelus Arciviboldus, nuntius 
Laghonis episcopi Roschildensis, quibus unam missam coram altari Nicolai in ecclesia ejusdem 
oppidi Haffnensis approbat. — In opido Haffnensi, decimo kal. Octobris. 
Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 156—59. 

*10,231. Staden Kampens Skrivelse til Staden Deventer, hvori den beklager sig over, 

at denne ikke har villet deltage i Udgifterne ved to Sendelser til Kongen af Danmark 

angaaende Hans Holms Sag (jvfr. Nr. *10,093). — Sept. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Aichief v. Kampen II. 134-35. 

*10,232. Johainnes Aisgelus Arcuiboldus, nuntius apostolicus, qufecunque in synodo 3. Octobr. 

per Lagonem episcopum Roschildensem mox habenda statuenda sint, auctoritate sedis 

apostolicae confirmat. — In caslro episcopoli Draxholmensi Roschildensis diocesis, die tertia 

mensis Octobris. 

Ny kirkehist. Saml. III. 289—90. 

*10,233. Statuta synodalia Lagonis Urne, episcopi Roschildensis. — In publica 6. Octobr. 
cessione synodali Roschildensi, die martis sexta mensis Octobris. 

Ny kirkehist. Saml. III. 266-89. Brudst. i Muller, Vita Lagonis Urne 1. 12-14 og i Rerdam, 
Kjebenhavns Kirker og Klostere S. 34, Anm. 

*10,234. Jacobus Vtus, rex Scotorum, Christierno, regi Daciae etc, nuntiat, reddi- 
disse sibi Johannem Elgin litteras ejus, datas ex arce Hafniensi decimo quarto die mensis 
Julii, quibus, ut mille sylvestres Scotos adversus Suecos transmittat, postulat, excusatque, 
se propter occasionem istius temporis et dissensionem inter Scotos ortam milites mittere 
non posse. — Ex oppido Edinburgo, nono Octobris. 
Epistolae regum Scotorum I. 301—303. 

*10,235. Hr. L(aurentius) O(lai) i Roskilde tilskriver M. Mathias (Pedersen), Kollegiatus 

i Kjobenhavn, om dennes Strid med Kantoren i Roskilde. — Ex Roskildia, feria quarta 

post Dionysii. 

Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tlllaeg S. 159—60. 

*10,236. Hevedsmanden Severin Norby melder Kong Christiern II. , at han har 17. Octobr. 
sendt de befalede Breve til Beval og Danzig samt Proviant til Kongens Skib Maria ved 
Re\al; han beder ham at serge for Siottets Forsyning, da alt gaar med dels til eget Brug, 
dels til de 40 danske Skibe, som nu i 5 Uger have ligget under Landet; han forlanger 
ogsaa Mandskab, da Sten Sture truer med et Angreb. — Wiisborg, vigilia Luce euangeliste. 
Gronblad. Nya kallor illl Finlands Mcdeltidsbist. 1. 684—8(1. 9. Oclobr. 14. Ociobr. 153« 1220 Kong Christiern den Anden. 1517. 

30. Octobr. 
Octobr. 4. Novbr. 8. 


Novbr 


12. 


Novbr 


23. 


Novbr 


30. 


Novbr Novbr. 1. Decbr. 5. 


Decbr 


8. 


Decbr 


8. 


Decbr 


2. 


Decbr 6266. Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 166—68. 

*10,237. (Staden Kampek) forestiller Biskoppen (af Utrecht) Hans Holms Sag (jvfr. 

Nr. *10,23l) og opfordrer ham til at gjore Skridt hos Kongen af Danmark for at hindre, 

at denne foretager yderligere Opbringelser af Skibe i Sundet. — Oct. (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Chartets en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 136—37. 

*10,238. Kong Christiern II. tillader Indbyggerne i Flensborg paa Grund af deres 
Beredvillighed til at underholde de Landsknaegte, som ere komne ind i Iliget for at tjene 
Kongen, uagtet det udstedte Forbud, at udfore Korn og andre Fodevarer fra Jylland og 
Fyn til Borgernes og Stadens eget Behov. — Paa wort slot Kalundeborg , othensdagen 
nest efftir alle Hellenne dagh. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 127—28. 

62li8. Westphalen, Monumenta III. 690. Brudst. i Ny Minerva Okt.-Dec. 1807 S. 101. 

*10,239. Dr. Per Albrectssen, Raadmand i Kjobenhavn, giver fire Boder i S. Beders- 
straede til Universitetets S. Jakobs Alter i Frue Kirke. — Haffnis, altera die Martini episcbopi. 
Rordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 160 — 61. 

6269. Hvitfeldt, Kvartudg. VII. 84—87. Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 94—98. 

*10,240. Befalingsmanden Christer Clayvsson (Horn) melder Rigsforstanderen Sten 

Sture om Vaegringer af Kongens Folk i Skjaerene ved Nyland og Aabo og om sine egne 

Forsvarsanstalter paa Slottet, hvis Fjenden skulde komme. — Abo slaath, sancti Andriss dagh. 

(Svensk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 688—90. 

*10,241. Sten Stures Fremstilling for Rigets Staender af Gustaf Trolles Faerd og 
forraederske Forbindelse med Kong Christiern, som havde sendt Tropper for at undsaette 
ham paa Stake. — Fden Dag. 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 74—88 (Slutningen mangler i Kopibogen). 

*10,242. Litterae Leonis Xmi papae ad Albertum archiepiscopum Maguntinum de 
codice Tili Livii, qui in ejus bibliotheca esse relatus est Joanni Heytmers de Zonulben, 
clerico Leodiensis dioecesis, quem nuper pro inquirendis antiquis libris, qui desiderantur, 
ad nationes Germaniae, Daciae, Norvegiae, Svetiae et Gothiae nuntium suum destinavit. — 
Bome apud sanctum Petrum, die prima Decembris. 

Anzeiger f. Kunde der deutschen Vorzeit, Neue Folge X. 358—60. 

*10,243( = 6305i. Datum er: Vp vnseme bisscuphaue Hadersleue, sonauendes na sunte Barbare. 
Aiirsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 55 — 56. 

6304. Olivarius, De vita et scriptis Pauli Eliie S. 13— 14. 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium 
, II. 210—11. Udt. i Rerdam, Kjobenhavns Kirker og Klostere S. 338. 

6305 se * 10,243. 

*10,244. Anders Christiernssen, Provincialprior for Karmeliterordenen i Danmark, 
og alle Lokalpriorer af samme Orden i Landet forpligte sig, da Kongen har skjaenket 
Ordenen S. Jergens Hospital, Kapel og Gaard uden for Kjebenhavn, til at holde Guds- 
tjenesten der og Hospitalet ved lige samt at holde ved Universitetet en Doktor eller 
Baccalaureus i Theologi, som skal laese en Lektie hver Dag. — Den 12. December. 

Nyerup, Hist.-stat. Skildr. af Tilatanden 1 Danm. og Norgc II. 421—23 Hordam, Kjeben- 
liavns Kirkci og Klostere, TlllsgS, 162 03. Brudst. i .Nyerup, KjtibenhavnsBeskrivelse S.56. Kong Christiern den Anden. 1221 


1517. 
*10,245. Kong Christiern II. meddeler Pave Leo X. de Grunde, som have bevaeget 16. Decbr. 
ham til at faengsle Bispen af Fyn, Jens Andersen, samt fremhaever, at Bispen er sat i et 
gejstligt Faengsel hos iErkebispen af Lund, og at alt, hvad der er foretaget imod ham, er 
sket i Overvaerelse af Pavens egen Legat. — Den 16. December. 

Udt. paa Dansk i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1119 (Kvartudg. VII. 62—63). 

* 10,246. Biskop Jens Andersen af Odense erklaerer, at det er efter hans egen fri 17. Decbr. 
Begjaering, at iErkebiskop Birger og Domkapitiet i Lund tage ham i Forvaring, og for- 
pligter sig til ikke at gjere noget Forsog paa at undfly. — 17. December. 

Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1121 (Kvartudg. VII. 67) og i Allen, De tre nord. 

Rigers Hist. II 372-73, jvfr. S. 557, Anm. 7. 

6309. Regesten rettes til: Kong Christiern II. erklaerer, at det Forpligtelsesbrev, 19- Decbr. 
hvorved Hr. Byrgher, jErkebiskop i Luod, og Kapitlet sammesteds have lovet at holde 
Biskop Jens Andersen i Fyn i Forvaring indtil 3 Uger efter forstkommende Paaske , skal 
vaere dodt og magteslest, hvis de inden den foreskrevne Tid fore ham til Kjobenhavn og 
tre Dage forinden give Kongen Underretning om, at de ikke laengere vilde overholde deres 
Forpligtelse. — Slol Kiepnehaffn, logerdagen nest efther s. Lucie virginis dag. 
Suhm, Nye Samlinger II. 1-2. H S. 179-80. 

*10,247. iErkebiskop Bircer og Kapitlet i Lind forpligte sig til at holde Biskop 20. Decbr. 
Jens Andersen af Odense i sikker Forvaring indtil Jubilate Sondag (25. April 1518) og 
stille ham i Bette for Kongen i Kjebenhavn paa et af den pavelige Legat overvaeret Kon- 
cilium. — 4. Sendag i Advent. 

Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 373, jvfr. S. 557, Anm. 7. 

*10,248. Kejser Maximilian I's Plan om et gjennem tre Aar fortsat Korstog mod Antc 

21 Decbr 
Tyrkerne, hvori alle Evropas Fyrster (ogsaa Kongen af Danmark) skulle deltage, forelagt de ostrigske Landdagsudvalg d 21. Dec. — Uden Datum. 
Udt. i Archiv f. Kunde osterreich. Geschichts-Quellen XIII. 210—15. (Tydsk.) 6311. F °r Suhm, Samlinger III. laes II. 

6319 se *9896. 

6320. Ny kirkehist. Samlinger V. 161. 

*10,249. Sten Stures Skrivelse (til iErkebiskop Birger i Lund) som Svar paa dennes 

Opfordring til at underkaste sig hans Dom i sin Strid med iErkebiskop Gustaf Trolle. — 

Uden Dag. 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 105—108 (Slutningen mangler i Kopibogen). 21. Decbr. 1517 vel post. 1517 
vel post. 

*10,250. Ssiize Korsdater, Jorgen Monters Hustru, tilskriver Fru Anne, Hr. Henrek 25. Julii. 
Krumediges Hustru, om en Pige og lover at vaere hendes Bud til Fru Anne, Hr. Claus' 
(Podebuskes), angaaende »deth hoffethgulle«. — Mallemee, sante Ippes daw, uden Aar. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 14.")— 46, som henforer 
Brevet til 1506 Da Hr. Claus ferst 20. Juli 1517 havde Bryllup med Anne Olufsdatter, 
kan Brevet ferst \aere skrevet efter denne Dag. 1222 Kong Christiern den Anden. 1518. 1518. 

4. Januar. 6323. Udt. i Danske Magazin 4. Raekke IV. 239 (hvor Datum fejlagtig angives som: omnium 

Innocentium). 

12. Januar. *10,251. Kong Christiern II. tilskriver Storfyrsten af Moskou, at hans Undersaatter 

paa Grund af Krigen med Sverig ikke kunne besoge hans Lande i dette Aar, og udbeder 
sig Tilladelse til gjennem sin Tjener Sivord at maatte opkjobe nogle Laester Salpeter i 
Storfyrstens Lande. — (12. Januarii.) 

Dansk Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1131 (Kvartudg. VII. 88—89). 

17. Januar. *10,252. Kong Christiern II. tilkjendegiver Lensmanden Esge Bilde, at det er hans 

Hensigt i egen Person at drage ind i Sverig med al den Magt, han kan samle, for at faa 
Ende paa Fejden. — Kbhvn., Antonii confess. Dag. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 494—95, jvfr. S. 567. 

20. Januar. "10.253. Broder Anders Christernsson, Prior provincialis af Jomfru Marias Orden 

i Danmark, som kaldes de monte Carmeli, theologiae professor, Broder Antomus Franckesson, 
Prior, og menige Konventsbrodre i Vor Frue Kloster i Helsingor leje en ode Jord samme- 
steds til Jens Gregorissen, Borger sammesteds. — Sanctorum Sebastiani et Fabiani Dag. 
Udt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 22 (jvfr Fortalen). 

20. Januar. *10,254. Anne og Hinrick van der Wisch skjede til Hertug Frederik af Gottorp 

Gaarden Wyttensee med tilliggende Landsbyer i Slesvig Stift. — Am dage Fabiani et 

Sebastiani martirum. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat- Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 

168—70. Smlgn. Nr. 6480. 

20. Januar. *10,255. Raadet i Danzig klager til Kong Christiern II. over Indgreb i Stadens 

Privilegier og sporger, om Kjobmaend fra Danzig vedvarende kunne sejle uhindrede gjennem 
Sundet. — Danzig, die Fabiani et Sebastiani. 

Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme an dem Kriege der Hansa gegen Christian II. I. 44, 

Anm. 33. 

30. Januar. *10,256. Joannes Ancelus Arcimboldus, praepositus de Arcisate, sedis apostolicae 

prothonotarius et nuntius, Erico Walckendorff sacerdoti, qui ad fabricam basilicae s. Petri 
de Urbe contribuit, indulgentias concedit. — Nidrosie, die 30. Januarii. 
Diplomatar. Norveg. VII. 534—37. 

31. Januar. *10,257. Ture Jonsson og fire andre tilskrive Sten Sture om Arcimbolds Maeglings- 

forseg mellem Rigerne. — Falckopingh, sbnnedagen nesth for purificationis Marie. 

(Svensk.) 
Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 114-15. 

1. Febr. *10,258. Kjobenhavns Bythingsvidne, at Albret van Gok, Borgemester sammesteds, 

har skjedet til Helligaands Kloster to Boder i Klareboderne i Kjobenhavn. — Kopnehaffn 
bytingh, mondaghen som wor Kyndemesse affthen. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 302—303. 

2. Febr. "10,259. Kong Christieris II. bekraefter tidligere Kongers Stadfaestelse paa S. Karine 

Gilde i Kjobenhavn og stadfaester en af Gildet nylig indstiftet Guds Legems Messe i Nicolai 
Kirke. — Wort slot Kiepnehaffn, wor Frowe dag purificationis. 

Rordam, Kjebcnhavns Kirker og Klostcre, lilla3g S. 163 — 64. Kong Christterr den Anden. 1223 1518. 
*10,260. Biskop Wincentius af Sk.ar.a tilskriver Sten Sture om Arcimbolds Maeglings- 3. Febr. 
forseg mellem Rigerne. — Ex Hielestade, die sancti Blasii. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 112-14. 

*10,261. Instrumentum notariale, quod Haye Gotszen, civis et inquilinus oppidi Flens- 3. Febr. 
burgensis, a procuratoribus totius opiOtii aurifabrorum, pictorum et sculptorum interrogatus 
negavit, se centum marcas altari divae virginis sive sancti Elogii in ecclesia Mariae virginis 
tali conditione donasse, ut Jacobus Tamme, vicarius altaris supradicti, jus praesentandi 
retineret. — Flensborg, indictione sexta. pontificatus Leonis X. papae anno quinto, die 

tertia Februarii. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 128—30. 

*10,262. De veisdiske St.eders Anmodning til Staden Koln om at besege en Hansedag 14. Febr. 
i Lubeck Sondagen efter Christi Legemsfest (6. Juni); der skal bl. a. forhandles om 
Kraenkelsen af Privilegierne i Danmark. — Valentini martiris. (Plattydsk.) 

Udt. i hollandsk Overs. i Kronijk van het histor. Genootschap te Utrecht 4. serie XVII. S. 93. 

*10,263. Litterae Frederici, ducis Slesvicensis et Holsatiae, ad Franciscum Imum ? regem 15. Febr. 
Franciae, datae, per quas Paulo Rantzow, mareschallo suo, in negotio, de quo dictus rex 
antea ambassiatores suos Guillermum Feau et Theodericum de Reyth miserat, tractandi 
et concludendi plenariam facultatem concedit. — In arce Gottorpp, die quintadecima 
mensis Februarii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. III. 128 (i Traktaten af 19. Maj 1518). 

*10,264. Sten Sture meddeler Biskop og Domkapitel i Aabo, at han er gaaet ind 21 - Febr - 
paa den af den pavelige Legat maeglede Stilstand mellem Rigerne, skjont den syntes ham 
lidet nyttig m. m. — Stocholm, dominica Inuocauit. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 127—29. 

*10,265. Sten Stlres Svarskrivelse til Biskop Vincencius paa hans Brev (Nr. *10,260); 21 - Febr - 
han erklaerer sig villig til at gaa ind paa en Stilstand mellem Rigerne. — Stocholm, 
dominica Inuocauit. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXIV. 115—17. 

*10,266. Kong Christiern II. indbyder Hr. Tyge Krabbe til at mode ved Dronningens 24 Febr - 
Kirkegang og staa Fadder til hendes Son. — Kiobenhavn, s. Matthei (o : Matthiae) Apostele dag. 
Hofman, Hist. Eft. om danske Adelsmaend II. 203. 

*1 0,267. Kong Christiern II. beder Hr. Henrik Krummedige at lade gjere Skjorter 7 - Marlu - 
neden om Harnisket, gronne og graa af Farve, for de Svende, der skulle tjene til Hest, og 
som han skal stille til Toget mod Sverig. — Paa wort slot Kopnehaffn, sendaghen Oculi i faste. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 56—57. 

*10,268. Instrumentum notariale, quod quidam sodales totius opifitii aurifabrorum, 1:) - Mart11 - 
sculptorum, pictorum et vitrificum in oppido Flensburgensi testati sunt, opifitium Jacobo 
Tamme, vicario altaris divae virginis Mariae seu sancti Elogii in ecclesia divae virginis, jus 
aliquem consanguineum post mortem suam ad altare praesentandum eligendi numquam 
concessisse. — Flensborg , indictione sexta, pontificatus Leonis X. papae anno quinto, die 
decimaquinta Martii. 

Sejdelin, Oiplomatarium Flensborgense II. 130 — 32. 1224 Kong Christiern den Anden. 1518. 

17. Martii. 31. Martii. 6. Aprilis. 7. Aprilis. 11. Aprilis. 

13. Aprilis. 
18. Aprilis. 21. Aprilis. 

22. Aprilis. 
Aprili. 3. Maji. 18. Maji. *10,269. Kong Christiern H's Landsvislbrev for Hr. Olaf, som tog Gwnnar Englesson 
af Dage. — Oslo, in die sancte Gertrvdis virginis. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. V. 737. 

*10,270. Kong Christiern II. beder Domkapitlet i Lund om at tage Biskop Jens 
Andersen af Odense under Forvaring paa ny. — Kbhvn., fer. 4. post Palm. 
Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 374, jvfr. S. 558, Anm. 11. 

*10,271. Kapitlet i Aarhus forpligter sig til aarlig at holde tvende Messer for 
Dr. Morten Krabbe, hans Fader Mogens Krabbe, hans Moder Elsebeth Tygesdotter samt 
hans Broder Tyge Krabbe og flere Soskende. — Tredie Paaske-Dag. 
Udt. i Danske Magazin I. 350. 

*10,272. Nickels Bonsszeis i Bordelem Sogn i Norgos Herred pantsaetter tre Agre 
Eng i Suszensbol til Namen Jensszen, Borger i Flensborg, for 100 Mark lybsk. — Des 
mydwekens in denn Paschenn. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 133—34. 

*10,273. Kong Christiern II. indskaerper Baadet i Bostock kun at fore ufordaervede 
Varer til Norge. — Kbhvn., Quasimodogen. (Plattydsk ) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 87. 6372. Udt. i Repholtz, Beskr. ov. Baroniet Stampenborg S. 27. 

*10,274. Kong Frans I. af Frankrigs Instrux for Fran^ois de Bordeaulx til at for- 
handle med Kong Christiern II. om Fornyelse af det tidligere Forbund mellem Bigerne. — 
Amboyse, le XVIII. jour d'Avril. (Fransk.) 

Udt. paa Uansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 484, jvfr. S. 566, Anm. 18. 

•> *10,275. Kardinal Lorenzo Pucci bebrejder Kong Christiern II. , at han har ladet 
Biskop Jens Andersen faengsle. — Romw, die XXI. Aprilis. (Latin.) 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 375, jvfr. S. 558, Anm. 12. 

6377. Dansk Overs. i Kinch, Ribe Bys Hist. indtil Reform. S. 455. 

*10,276. Pave (Leo X.) paalaegger Kong Christiern II. under Trusel af Kirkelovens 
Straf at gjenindsaette Bispen af Fyn i sit Stift og lade Sagen indkomme for Pavens egen 
Domstol. — Uden Datum. (Latin.) 

Udt. paa Dansk i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1132 (Kvartudg. VII. 92). 

*10,277. Kong Christiern 11. skjaenker Hr. Binnecke Matszon, Sognepraest i Sax- 
kjebing, Frihcd for alle Skatter og Afgifter af den Jord, han har lagt til Praestegaarden. — 
Marieboo, sancte Crucis inventionis dag mdxvii (o : 1518). 
Suhm, Samlinger II. 2. H. S. 82—83. 

*10,278. Cristern Bederssen, Kannik i Lund og perpetuus vicarius til S. Christopheri 
Alter i Lunde Domkirke, forpligter sig og sine Efterkommere , Vikarerne ved det naevnte 
Alter, til aarlig at udrede en Afgift til Uddeling og til daglig Bingning, til hvilken Udgifts 
Afholdelse han skjaenker 2 Gaarde i Tiwstrwp i Smedstrwp Sogn i Ingelstad Herred. — 
Lundtt, sancti Erick konges dag. 

Ny kirkehist. Samlinger V. 802—804. Kong Christiern den Anden. 1225 1518. 
*10,279. Kcjser Maximiuan I. tilskriver Kong Karl af Kastilien bl. a. , at han har 18. Maji. 
opfordret Kongen af Danmark til intet at foretage sig mod Kongen af England og til at 
underkaste sig Kejserens Voldgift. — Ysbrouck, le 18. jour de May. (Fransk.) 

Le Glay, Negociations diplomatiques entre la France et 1'Autriche II. 133. 

*10,280. Franciscls I mu s, Francorum rex, notum facit, se cum Paulo Rantzow mare- 19. Maji. 
schallo, postestate sufficienti a Frederico, duce Slesvicensi et Holsatiae, instructo, foedus 
iniisse, ita ut dictus dux requisitus certum auxilium regi Francorum contra Anglos aliosve 
inimicos mittat, in pace annuam pensionem quatuor millium librarum Turonensium et in 
hello mille libras per mensem recepturus. — Ambasie, die decima nona mensis Maji. 
Aarsberetn. fra Geheimearch. III. 128-29. 

*10,281. Lalrs Nielsen, Prior i den Hellig Aands Hus i Aalborg, lover at lade 23. Maji. 
holde en evig Messe for Fru Margrete Mogensdotter af Bogested, for hendes Foraeldres 
og Bredres Sjaele, navnlig for Doctor Morteu Krabbes. — Die Pentecostes. 
Udt. i Danske Magazin I. 350. 

*10,282. Litterae Petri Martyris Anglerii Mediolanensis marchioni Bellecensi datae, 23. Maji. 
in quibus oralionem nomine regis Caroli ad populum Csesar-Augustanum habitam refert; 
in ea dicitur, regem habere avum Romanorum imperatorem, Ungarorum ac Daccarum, 
vulgus Dinamarcam, reges sororios duos, Anglum et Portugallicum ex materteris avun- 
culos. — Ex Augusla Ccesarea, X. calendas Junii. 

Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii Mediolanensis S. 341. 

*10,283. Christiersls Ildus rex a Basilio, imperatore Russiae, per Rodolfum Andreae 24. Maji. 
nuntium denuo petit, ut sibi ad Stenonem Svantonis communem hostem expugnandum 
salpetre quantum maxime potest mittat; etiam pro liberatione duorum captivorum, Lubecae 
natorum, intercedit. — Ex castro Haffnensi, vicesima quarta Maji. 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 690-91. 

*10,284. Hertug Frederik stadfaester de af Kong Christiern II. til S. Jorgens Huss 31. Maji. 

Jordegods i Husum givne Privilegier. — Gotlorf, mandages nah der hilligen Dreyfaldigkeit tag. 

(Plattydsk). 
Lasz, Sammlung Husumscher Nachrichten 2. Forts. S. 48. 

*10285. Hans Bille, Ridder, Torbern Billes Berns Lavvaerge, tilskjeder paa disses 10. Junii. 
Vegne Kong Christiern II. en Vejrmelle ved Landersleff i Horns Herred for 150 Mark 
dansk, som Kongen har lovet at betale til sin Foged Per Morthensen paa Abbramstrvp, 
der har denne Sum til gode hos Torbern Billes Arvinger fra den Tid, han var dennes 
Foged. — Kobenhaffn, torsdagen nest effter Gwdz legoms dag. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1855 S. 52—53. 

*10,286. Jacobls Vtus ? rex Scotorum, ad Christiernum, regem Daciae etc, scribit, 20. Junii. 
se litteras ejus, datas ex arce Haffniensi duodecimo Decembris, per Dennemark, armorum 
regem, accepisse, seque huic responsa ei referenda dedisse. — Ex Edinburgo, vigesimo Junii. 
Epistolae regum Scotorum I. 303—304. 

*10,287. Responsa Cancellarii et consiliariorum recni Scotik armorum regi Denne- 20. Junii. 
mark ad Christiernum, regem Daciae, etc, data. — Vigesimo die mensis Junii. 
Epistolap regum Scotorum I. 305—308. 

Hegest. Dau. II. Ser. I. 154 1226 Kong Christiern den Anden. 1518. 

24. Junii. *10,288. Beretning fra det franske Sendebud i Kjobenhavn, Franc de Bokdeux, til 

Kong Frants I. om hans Forhandlinger med liong Chrisliern II. om Forbund mellem 

Danmark og Frankrig, om Landets Beskaffenhed og dets Befolknings Natur etc. — 

A Copenhagne en Danemark, ce 24. Juin feste de saint Jean Baptiste, uden Aar. (Fransk.) 

Cygnaeus, Bidrag till de nordeuropeiska folkslagens historia 1. 285—92. Udt. og Brud- 
stykk. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 484—90. 

1. Julii. *10,289. Steffan, Biskop i Skalholt, Abbed Aocmlnd af Videy, Abbed Arni af 1'yckuaby, 

Narfi i Sigirdzson og Jon Hallzson, Lensmaend, og 12 Lagretsmaend syden og esten paa 
Island bekraefte Vigfus Erlendzson efter Kongens Brev som Lagmand med Samtykke af 
Thile Petersson, Befalingsmand over Island. — Aa foinguerli, flmtadagen naestan eptir 
Petur messo og Pals aa almenniligu Oxarar Pingi. . (Islandsk.) 

Safn til sogu Islands II. 193—94. 

10. Julii. *10,290. Christophorus de Forllno, cardinalis ac ordinis sancti Francisci minister 

generalis, Namen (Jensen) et consortem ejus Vole (Flensborgenses) in confraternitatem et 

participationem bonorum spiritualium ordinis recipit. — In conrenlu uostro Lugdunensi, 

decima die Julii. 

Moller, Nachrichten u. Urkunden, welche Ludolphum Naamanni betreffen S. 20—21. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 134—35. 

11- vel *10,291. Hertug Frederik af Gottorp indstaevner Kapitlet i Slesvig til at mode for 

sig paa Gottorp i Anledning af Baadmanden i Flensborg, Thomas Lorcks Fordring til det 

angaaende noget til det pantsat Gods i Kjaer Herred. — Gottorpp, am sondage vor sunct 

Margaretenn dage. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 136. 

15. Julii. *10,292. Mageskiftebrev , udstedt af Sognepraesten GY0DHY Brln til Diernes til 

Peder Nielsen, Prior i den Helligaands Kloster i Faaborg, hvorved nogle Jorder, som 
tilforn laa til Diernes Kirkegaard »Kattery«, laegges under Klostrets Gaard sammesteds, 
imod at nogle af dennes Jorder til Vederlag laegges under Praestegaarden i Diernes. — 
Ipso die diuisionis Apostolorum. 

Aktstykker etc, udg. af Fyens lit. Selsk. II. 1—2. 

22. Julii. 6432. Regesten rettes til: Kong Christiern beretter Dronning Elisabeth om 

Begivenhederne ved Stockholm og beder hende sorge for, at Hr. Tyge Krabbe vender 
tilbage fra sin Sendelse til Kjobenhavn. — For Stochofm, sancte Marie Madalene dag. 

P. A. Adde, Acta historiam Christierni II. illustrantia (praes. E. G. Geijer) S. 1—2. Brud- 
stykk. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 507, 511. 

23. Julii. *10,293. Leo Xmus papa litteras, passus et facultates Johanni Angelo Arcembaldo, 

ad Daciam, Sveciam et Norvegiam nuntio suo, datas usque ad sextum mensem a data 
praesentium computandum extendit. — iiome, XXIII. Julii. 
Diplomatar. Norveg. VI. 703—704. 

3. Augusti. *10,294. Ahilen i Soloyor og 0stredalane beder Hr. Haenrik Krwmedik, Hoveds- 

mand paa Varberg, om et godt Raad i Anledning af nogle Skatter, som Mester Hans har 
kraevet af den. — Soloyor, tbdagin naesth aefthir sanctae Olafs dagh. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. V. 738—39. Kong Chrisiiern den Anden. 1227 


1518. 
*10,295. Gotschalcis, episcopus Slesuicensis, rectori in parochiali ecclesia sancti &• Augusti. 
Nicolai oppidi Flensborgensis mandat, ut Jacobum Tamme vicarium moneat, ut coram 
episcopo in lite cum fraternitate aurifabrorum de vicaria sua compareat. — Flensborch, 
jouis sancti Dominici confessoris. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 137. 

*10,296. Biskop Gotskalk af Slesvigs Dom i Sagen mellem Jacob Tamme, Vikar 6. Augusti. 
ved Frue Kirke i Flensborg, og Oldermaendene for Guldsmedenes, Malernes, Glarmeslrenes 
og Snedkernes forenede Lav angaaende Tammes Praesentationsret til sit Vikarie; Dommen 
gaar den sidstnaevnte imod. — Flensborch, ffrigdages nha sancti Dominici. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 138—39. 

*10,297. Jacobus Vt«s } rex Scotiae, in litteris ad Christiernum, regem Daciae, etc, 7. Augusti. 
datis excusat, se machinas bellicas mittere non posse propter discordiam intestinam et 
hostilitatem Anglorum. — Ex Edinburyo, septimo Augusti. 
Epistola? regum Scotorum I. 308—309. 

*1(),298. Instrux for de danske Ldsendinge, Nicolaus Hoog og Hanss Bilde, til Under- 28. Augusti. 
handlingerne med Hr. Sten Svantesson og det svenske Bigsraad angaaende Kong Christierns 
Antagelse til Sverigs Konge. — Ex Gronbory sundh, die beati Augustini. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 238—39.' 

* 10,299. Knudh Budh beder sin Soster Fru Anne Budzdotter, Henrik Krummediges, 8. Septbr. 

at sende de Peuge, han skulde have fra Norge, ned til ham. — Vitby, nativitatis Marie. 

Vedel Simonsen. Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 78. Prospecter af danske 
Herregaarde, ved Richardt og Secher, XVI, Vedbygaard. 

*10,300. Kong Christiern IFs aabne Brev, hvorved han bekjendtgjer den af de 12. Septbr. 
danske Afsendinge Hr. Nielss Hoogh, Hr. Hans Bilde og Hr. Anders Bilde og Hr. Sten 
Sture og nogle af Sverigs Biges Baad trufne Overenskomst, at der skal staa et Mede 
S. Knud Konges Dag naestkommende i Ny Varberg mellem 12 danske og norske Bigsraader 
og 12 svenske, der skulle have Fuldmagt til, under Maegling af Pavens Legat og de ven- 
diske Staeders Sendebud, at afgjore Kong Christierns Fordringer; og at der indtil dette 
Mede skal herske Fred mellem de tre Biger. — / Slockholm skeern hoss Steyesund, son- 
daghen nest epther wor Ffrwe dag natiuitatis. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 240—41. 

*10,301. Sten Sture til Ekesyo, Bidder, bekjendtgjer den med de danske Afsendinge, 12. Septbr. 
Hr. Niels Hogh, Hr. Hans Bille og Hr. Anders Bille trufne Overenskomst (jvfr. Nr. *10,300|. — 
Poce Stockholm, sondaghen nest efftir wor Frwe dag natiuitatis. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 241—42. 

*10,302. Kong Christiern II. opfordrer Baadet i Danzig til at hindre dets Med- 26. Septbr. 
borgere i at fere Krigsfornedenheder til Sverig. — Duhrhaffen, sontag n. Mauritii. 

(Plattydsk.) 

Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme an dem Kriege der Hansa gegen Chr. II. I. 44, 
Anm. 37. 

154* 1228 Kong Christiern den Anden. 1518. 

30. Septbr. 2. Octobr. 2. Octobr. 2. Octobr. 31.0ctobr.(?) 5. Novbr. 18. Novbr. 20. Novbr. 
23. Novbr. 23. Novbr. *10.303. Skrivelse fra P(etrus) M(agnusI, Forstander i S. Birgitte Kloster i Rom, 
til Vadstena Klosters Konvent, hvori han omtaler at have hort, at Broder Peder Ingemari 
er i Danmark i Brigittiner Ordenens Kloster og" kan ikke komme hjem for Krigen. — 
Rom, ythersta daghen i Septembri maanath. (Svensk.) 

(Troil), Skrifter och handlingar til uplysn. i Swenska kyrko och Reformations hist. V. 

333-45. 

*10,304. Kong Christiern II's Brev til Borgemestre, Raadmaend og Menigheden i 
Stockholm, hvorved han i Betragtning af den Mishandling, der i Stockholm er bleven 
ndvist mod danske Maend, og den Foragt, hvormed Hr. Sten Svantesson har behandlet de 
Afsendinge, som Kongen havde skikket til ham, opsiger den mellem Rigerne afsluttede 
Fred. — Ex Dyrehaffn, sabbato post Michaelis. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 242—43. 
*10,305. Kong Christiern II's Manifest til det svenske Folk, hvori han tilkjende- 
giver Grunden, hvorfor han har set sig nodsaget til at opsige Hr. Sten Svantesson og 
hans Tilhaengere den afsluttede Fred. — / Dyrehaffn i swenske skern, louerdagen nesth 
epther Michaelis. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 243—45. 
*10,306. Foedus inter Henricum regem Angliae et Franciscum Francorum regem. 
In eo ex parte Henrici regis rex Daciae comprehenditur. — Die secunda Octobris. 

Leonard, Recueil des traites II. 170—78. Rymer, Foedera, ed Holmes VI. 1. S. 147—49. 

*10,307. Kong Christiern II. giver Powel von Mynster Toldfrihed i Sundet for 
hans Livstid og Tilladelse til at fare uhindret paa Kongens Stromme. — In castro Haff- 
nensi, anno mdxviii. 

Suhm, Samlinger II, 1. S. 175. Samme Tilladelse er givet: Skipper Cornelius Jehansszon 
van Brock, Peter Frese to Skedam, Skipper Jehan Hogens van Buckisslotte, Skipper 
Jehan Clauesszon van Rarup, Skipper Roluff van Horn, Skipper Niclens Diricksszon van 
Monnickedam, Skipper Albrecht Mattson van Amsterdam, Skipper Hanss Geritzsson van 
Amsterdam (smstds. S. 175—76). Smlgn. No. 6445. 

*10,308. Borgeaiestre og Raad i Kjobenhavn stadfaeste en 1478 vedtagen Skraa for 
Vognmandslavet i Staden. — Kiebenhafns raadhuus, fredagen nest effter alle Helgen dag. 
0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 211 — 17. 
*10,309. Kong Christiern II. anmoder Grev Johan af Oldenburg om at vente med 
at fordre Delmenhorst af Biskoppen af Miinster, indtil han har faaet Bugt med sine 
Fjender i Sverig. — Copenhagen, am achtedage s. Martini. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschafft II, 1. S. 69. 
6459. Recueil des traites etc. (par Jacques Bernard) II. 86 b. Traktaten blev ikke afsluttet, 
se Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 567. 

*10,310. Christierm regis litterae praesentationis datae Canuto Andreae, clerico 
Vigbergensi, ad ecclesiam Giesloff, vacantem per resignationem domini Michaelis Joannis. 
— Castro Haffnensi, die beati Clementis papae. 
Suhm, Samlinger II, 1. S. 176. 

*10,311. Troei.s Oi.sen, Guardian, og Konventsbrodre i Ystede Kloster bevidne, at 

llr. Tyghae Bradhe af Tostrup har skjaenket 50 Mark til Klostret for sin, sine Hustruers, 

Sofie Buds og xMagdalene Krognos' , sine Borns og Foraeldres Sjaele. — Die Clementis 

papae et mart. 

Bmdstykk i Vcdel Simonsen, Familie-Efierretninger oni de danske Ruder II. 10. Kong Ohrtktffrn den Anden 1<?29 10,312. 1518. 

Baai; Herreds Things Vidne, givet Eske Bilde, Hovedsmand paa Hagenskov, 29. Novbr. 
at Per Hansen, der havde faestet Strandmellen i Assens af Kong Hans for et Stykke 
• Ledesku, herfor havde fornejet (Herredsfogden) Ilans Andersen i Bukkerup paa Kongens 
Vegne. — Den Mandag, som St. Andreas Aften paafaldt. 

Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 5—7. 

*10,313. Assens Bythings Vidise for Hans Andersen kaldet Jude i Voldbro angaaeude 8. Decbr. 
en Oxe, han havde givet (Herredsfogden) Hans Andersen i Bukkerup i Boder, og som han 
siden havde set hos den samme Mand, af hvem han (Hans Jude) havde kjobt den. — 
Den Onsdag, som Vor Frue Dag conceptionis paafaldt. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 7—8. 

*10,314. Det svenske i Arboga forsamlede Rigsraads Skrivelse til det danske, hvori 14. Decbr. 
det erklaerer ikke at kunne indlade sig paa de Forhandlinger, som Pavens Legat Dr. 
Johannes Angelus Arcimboldus efter Kong Christierns Befaling har sogt at indlede, ferend de 
af Kongen bortforte Gisler ere givne tilbage. — Ex Arboga, in crastino Lucie virginis. (Svensk.) 
Danske Magazin 3. Raekke II. 247—48. 

*10,315. Sten Sture, Sverigs Riges Forstander, tilkjendegiver Kong Christiern II, 

at han ikke kan indlade sig paa de Underhandlinger, som Kongen ved Pavens Legat, Dr. 

Johannes Angelus Arsimboldus, har villet indlcde, (jvfr. Nr. *10,314). — / Arboga, loger- 

dagen nest for sancti Thome apostoli dagh. (Svensk.) 

Danske Magazin 3 Raekke II. 245—46. Urudstykk i dansk Overs. i Paludan-Muller, De 

ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 333. 

*10,316. Christiernus Hdus rex confirmat statuta convivarum sanctissimi corporis 
Christi in Sonderherred Lalandiae. 

Udt. i P. Terpager, Ripae Cimbr. S. 423 Smlgn. No. 2819. 

*10,317. Christiern II. svarer Raadet i Danzig, at han agter at overholde de Rettig- 
heder, som ere tilsikrede Danzig af hans Fader og Farfader. — Schlos Copenhagen, 18. Decbr. (15)18. (Tydsk.) 
Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme an dem Kriege der Hansa gegen Ghristian II. I. 44, 
Anm. 34. *10,318. Register over Kongens Indtaegter af Amager. — Uden Aar. 
Thurah, Beskrivelse over Amager S. 30—32. 

*10,319. Epistola Laurentii Wermanm ad Henricum Lichtenfels et reliquos illu- 
strissimi regis Christierni cantores de obsidione Holmiensi anno 1518 scripta. 
Scriptores rerum Suecicar. III, 1. S. 151— 153. 
*10,320. Staden Stockholms Udgiftsregnskab for Aaret 1518; heri flere Oplysninger 
om Byens Forsvarsanstalter mod Kong Christiern II. 
Ekdahl, Christiern Il's Arkiv S. 1387—94 
*10,321. Regnskab over Udgifterne ved Fyrstinde Sophia af Pommerns Rejse til 
Holsten til hendes Bryllup med Hertug Frederik af Holsten. (Plattydsk.) 

Klempin, Diplomatische Beitrage z. Geschichte Pommerns S. 557—80. Brudst. i Wiggers, 
Gesch. d. Famllie v. Blucher I, Urk. S. 518—19. 

*10,322. Maximiliani Imi imperatoris constitutio de expeditione inTurcas; imperator 
per viam Hungariae cum Bohemis, Hungaris, Polonis, Dacis ire debet. 
Goldast, Colleitio cons itt. imper. II. 127—32, smlgn. S. 137. 1230 Kong Christiern den Anden. 1518. 

C. 1518. 

*10,323. Fortegnelse over Hr. Henrick Krwmdiges og Johan Oxes Breve ved- 
kommende Mogenstrup. — Uden Aar. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 152—55. 

1518—1519. 

*10,324. Kong Christiern Il's Brev til Pave Leo X, hvori han anklager Sten Sture 
for hans Optraeden saa vel imod Kongen selv som imod ^Erkebiskop Gustav Trolle og den 
gamle iErkebiskop Jakob Ulfsen og begjaerer, at Paven vil lade procedere imod ham og 
banlyse ham. — Uden Aar. 

Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1124 (Kvartudg. VII. 73-74), hvor Brevet urigtigt 
er henfert til 1517, smlgn. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 163; jvfr. S. 
382—383, Anm. 38 og 39. 

*10,325. Pave Leo X's Brev til iErkebiskop Birger i Lund, Sverigs Primas og 
Pavens Legat, hvori han befaler ham at procedere imod Sten Sture. — Uden Aar. 

Dansk Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1124—25 (Kvartudg. VII. 74», urigtigt 
henfert til 1517, smlgn Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 163—164 og S. 383, 
Anm. 39. 

1519. 

3. Januar. *10,326. 0vrigheden i Staden Kampen beklager sig til Kongen af Danmark og hans 

Kansler over Forsinkelser ved Tilbagegivelsen af det for to Aar siden ved Kjebenhavn 
opbragte, af Skipper Gerbrand Hayensen forte Skib. — (3. Jan.) (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 148. 

6. Januar. *10,327. Flaxderfarernes Fordringer, overgivne til de vendiske Staeders Raad, hvori 

omtales Hansestaedernes Handel i Danmark og de lybske Kjebmaends Forlangende om, at 
Borgerne i Reval og Riga ikke maa fere Vox og Blaar uden om Skagen, men skulle fore 
det til Liibeck. — Epyphanie Dni. (Plattydsk.) 

Brudstykk. og Ldt. i Allgemeine Zeitschrifl f. Geschichte, herausg. v. Schmidt V. 

252-53. 

7. Januar. *10,328. De jydske Bigsraader bevilge Kongen Fetaljeskat, men skildre ham Folkets 

Ned og raade ham til i nogen Tid at afskaffe de nuvaerende fordaervelige Byrder. — 
Viborg, Fred. eft. Hellig tre Kongers Dag. 

Drudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III. 1, S. 11, jvfr. S. 362, Anm. 10. 

10. Januar. *10,329. Fortegnelse paa de Kvittanser og Penge, ialt 3500 Mark, som Hr. Anders 

Bilde antvordede Anders Hack, her i Koffnehaffn, mandagen nest effther Helligtrekonghers 
dag anno Domini mdxvcxix (sic). 

Danske Magazin 3. Rakke II. 148—49. 

14. Januar. *10,330. Kong Christiern II. befaler Hr. Henrick Krummedige at have Proviant og 

Natteleje til Rede i Halmstad og Gamle Varberg for Fodermarsk Karll Knudsson og hans 
Folk, der have Befaling til at gjore et Tog ind i Sverig. — Paa wort slot Kiopnehaffnn, 
fredagen nest for sancti Anthonii dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 157. Kong Christiern den Anden. 1231 1519. 
*10,331. Kong Christiern II. tilkjendegiver Hr. Henrick Krummedige, at han har 18. Januar. 
befalet sin Fodermarsk, Karll Knudsson, at handle noget med ham paa sine Vegne; han 
beder derfor at have Tiltro til ham som til Kongen selv. — Paa wort slot Ki&pnehaffnn, 
tisdagen nest effther sancti Anthonii dag. 

Uanske Magazin 3. Raekke II. 157. 

*10,332. Christiernus rex Carolum Hispaniarum regem, ut promissam dotem in 21. Januar. 
regno Dacie ante principium mensis proximi sibi absque ulteriori dilatione integram exsolvi 
curet, hortatur. — Ex arce nostra regia Hafniense, vigesima prima mensis Januarii. 
Gabbema, lllustrium et clarorum virorum epistolae S. 1—3. 

*10,333. Broder Ainders Christiernsson, Provincialis over Jomfru Maria Orden i 24. Januar. 
Danmark de monte Carmeli, Broder Anthonius Frajnchonis, Prior i Helsingor, og menige 
Convents Brodre af denne Orden sammesteds tilstaa ved Mageskifte at have overladt til 
Dr. Ditleff Smitter, Kannik i Frue Kirke og Kirkeherre til S. Petri Kirke i Kjebenhavn, 
og Kirkevaergerne for sidstnaevnte Kirke en Gaard i Lasse Winders Straede, nu kaldet 
gamle Hyskenstraede, og to IJoder i Vaudmollestraede i Kjobenhavn, mod Vederlag i en 
Grund i S. Peders Straede sammesteds. — Kobnehaffn, sancte Powels conuersionis affthen. 
Reidam, Kjubenhavns Kirker og Klostere S. 164—66: Aarsberetn fra Geheimearch. III, 
Tillaeg S. 27—28. 0. Nielsen, Kjebenhavus Diplomatarium II. 217-18. 

*10,334. Kong Christiern II. befaler Hr. Henrick Krummedige at sende sine 25. Januar. 
Spejdere til Sverig og ufortevet at melde Kongen, hvad han erfarer om Karll Knudsson 
og hans Folk. — Paa wort slot Kiopnehaffnn, sancti Pauli conuersionis dag. 
Danske Magazin 3. liaekke II. 158- 

*10,335. Karll Knudsson tilkjendegiver Hr. Henrich Krummedige , at han efter 25. Januar. 

Kongens Befaling skal opholde sig 2 Naetter hos ham for at samle Kongens Folk; han 

beder ham at forsyne disse Folk med Mad og 01. — Aff Halmslad, s. Powelss dag, 

uden Aar. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 158. 

*10,336. Karll Knudsson underretter Hr. Henrich Krummedige om , at han naeste 27. Januar. 
Fredag ankommer med sine Folk til gammel Varberg; han beder ham om at skaffe for- 
skjellige Krigsfornodenhcder til Veje , tilsige Knapper og Riddersmaendsmaend i Varberg 
Len og at serge for gode Vejvisere. — Halmsied, dhen thorssdag nesth effter sancte 
Powell apostell dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 158—59. 

*10,337. Hertug Johan af Kleve melder Regentinde Margrethe i Nederlandene, at 3. Febr. 
Hertugen af Geldern har antaget de Knaegte , som have vaeret i Danmark, og venter paa 
dem, som endnu ere i Sverig. — Cleve, up sunt Blasius dach. (Plattydsk.) 

v. d. Bergh, Correspondance de Marguerite d' Autriche II. 173—74 (hvor Rrevct hen- 

ferea til 23. Marts). 

*10,338. Johanises Aisgelus Arcimboldus, ad Dacie, Svecie et Norvegie regna cum 5. Febr. 
potestate legati de latere nuntius et commissarius, Jacobo archiepiscopo ecclesiae Upsa- 
lensis jura omnia pontiflcalia committit. — In curia archiepiscopali Arnoe, quinto die 
raensis Februarii. 

(Troil), Skrifter och handlingar til uplysn. i Swenska kyrko och Rpformationshist. 

I. 363-64. 1232 Kong Christiern den Anden. 1519. 

6. Febr. 
9. Fcbr. 9. Febr. 18. Febr. 
20. Febr. 4. Martii. 9. Martii. 10. Marti 12. Martii. 14. Marlii. 16. Martii. 6493. Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 101—102. 

10.339. Kong Christiern II. opfordrer Borgemestre og Raad i Amsterdam til at 

sende Fuldmaegtige til et Mode med Hamburgerne i Kjobenhavn 4 Dage efter Paaske 

angaaende Sejladsen paa Island. — Coppenhagen , am middwecken na sanctae Dorotheae 

virginis. (Plattydsk.) 

(Reedtz)l Historiske Aktstykker S. 11. 

* 10,340. Ivarus Munck, Biskop i Ribe, opfordrer Kapitlet i Ribe til at vaelge hans 
Kansler M. Mattis til residerende Kannik i afgangne ilr. Niels Ebbesens Sted. — Ex curia 
nostra episcopali in Hostebro, die nona mensis Februarii. 

Ny kirkehist. Samlinger I. 836-37. Kinch, Ribe Bys Hist. indtil Reform. S. 444. 

6498. Herholdt og Mansa, Saml. t. dansk Medicinal-Hist. I. 235—36. 

*10,341. Regentinde Margrethe af Nederlandene tilskriver Kong Karl af Kastilien 

at Kongen af Danmarks Gesandter have klaget over, at Kongen ikke har faaet den spanske 

Orden, samt mcddeler om de i Holland trulne Forberedelser til at understette Kong Christiern 

imod de Svenske. — A Malines, le XX. de Fevrier. (Fransk.) 

Le Glay, Negociations diplomatiques entre la France et 1'Autriche II 253—62. 

*10,342. Jens Nielsen, Praest og Prior i Kloster, overlader sin og Klostrets 
Panteret i en Gaard i Aalborg til Helligaauds Klostret i denne By til Gjengjaeld for, at 
dette Klosters Prior, Hr. Laures Nielssen, har overladt Klosler Panteretten i en anden 
Gaard. — Alborgo, die mensis Martii quarto. 
Ny kirkehist. Samlinger II. 536. 

*10,343. Wulff Poggewisch Benedictusson , Ridder, saelger til Kong Christiern 

Stoldichgard i Aabenraa Len med Landsbyerne Norbie og Karckebi samt to Moller. — 

Kopenhagen, am Aschermiddewecken. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landeskunde d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg IX. 519—20. 

6508. O m Dateringen jvfr. Histor. Tidsskrift 4. Raekke IV. 81. Diplomatar. Noiveg. VI. 704— 705, 
her med Datum 2. Marts. 

*10,344. Wulff Pugwisch, Ridder og Amtmand i Segeberg, lover, at han paa For- 

langende vil forsyne det Brev, hvorved han har solgt Stoldickgard til Kongen, med sit 

Indsegl i Steden for med det Signet (Pytscher), som han i sin Tid i Mangel af Seglet 

har forsynet det med. — Copenhagen, am dage Gregorii pape. (Plattydsk.) 

Jalirbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schlesvig, Holstein u. Lauenburg X. 12. 

*10,345. Ridder Erik Abramsson tilskriver Hr. Henrigh Krummedige, at han paa 
Grund af Karl Knwtssons Indfald har maattet gjengjaelde lige med lige; han foreslaar, at 
ophore med »sligth vkristheligeth orlugh pa ffattigh vskyldughe bbndher» , og at udvexle 
de fangne Bender mod hinanden. — Ex Scvedal, then mondagli nesth epther sancte 
Gregorii dagh. (Svensk.) 

Danske Magazin 3. Raekke II. 159. 

*10,346. Kong Christiern II. befaler Hr. Henrik Krummedige ufortevet at gjore 
Indfald i Sverig og braende paa Graensen, det meste han kan, hvis de Svenske braende 
noget ind i Halland. — l*aa wort slot Kiopnehaffn, Tamperothensdag vdi Faste. 
Danske Magazin 3 Raekke II. 159—60. 


Kong Christiern den Anden. 1233 

1519. 

*10,348( = 6676). Aaret er 1519. 17. Mariii. 

*10,349. (Jobannes Arcivboldls) certiorem facit (Hemmingum Gad, episcopum electum 18. Martii. 
LincopeDsem), bona ejus in Swetia confiscata eumque proditorem proclamatum esse et 
castrum, ei commissum, a Stenone gubernatore occupatum esse. — Jn curia domini milUis 
Slenonis Bille Lundensis diocesis, 18. Martii. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 406—407. 

*10,350. Biskop Lage Urne stadfaester det Mageskifte, som er gjort mellem Vor 20. Martii. 

Frue Kloster i Helsingor og S. Peders Kirke i Kjobenhavn (se Nr. *10,333). — Sondagen 

for Benedicti. 

Ijdt. i Aarsberetn. fra Geheimearch. III, Tillaeg S. 28 og i 0. Nielsen, Kjebenhavns Diplo- 
matarium II. 218. 

*10,351. Bans Schriffver, Byfoged i Odense, bevidner, at Hans Skotthe i Voltoffte 22. Martii. 
udsagde , at 4 eller 5 Dage efter at Morten Andersen paa Hellenes var bortromt for 
■ Kettherii« (Blodskam), »falede« Hans Skotthe paa Mortens 0g. — Tirsd. naestfor s. Gtr- 
trudis virg. Dag. 

Udt. i Vedel Simnnsen, Bidrag tll Odense Bys Historie II, 1. S. 142. 

*10,352. iErkebiskop Ericls Walkendorf underretter Christiern II. om, at en svensk 26. Martli. 
Haer er falden ind i Jemteland, og klager over, at M. Hans Mvvles Foged Paedher Vaerk- 
mester mishandler Almuen, uden at Hans Mwle vil raade Bod herpaa m. m. — Ex Nidrosia, 
postridie annunciationis Marie. 

Diplomatar. Norveg. I. 761—63. 

*10,353. Henrik Krwmmedig tilmelder Kong Christiern H., at han har haft en Sammen- 26. Martii. 
komst med hele den forsamlede Almue af Varbergs Len ved Ny Varberg, hvor han har 
givet dem Forholdsregler med Hensyn til de Svenskes Indfald i Landet. — Paa ether nades 
slolh Vorbier, loverdaghen nesth efther vor Frove dag. 

Danske Magazin 3. Ra-kke II. 161. Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. 
S. 14—16 og i P. v. Moller, Bidrag till Hallands Historia I. 174. 
6515. Rettelser til Behrmanns Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III. 1. S. 380. 27. Martii. 

*10,354. Jacobus Vtus, rex Scotorum, in lilteris ad Christiernum, regem Daciae etc, 27. Mariii. 
scriptis, promittit, se, quantum fieri potest propter insultus Anglorum et discordiam inte- 
stinam, ei subsidia mittere velle. — Ex oppido noslro Edinburgi, vigesimo septimo Martii. 
Epistolse regum Scotorum I. 313 — 15. 
6517. Datei ingsstedet er: Helsingborg. 30. Manii 

Hos Behrmann flndes kun et Brudst., hvortil Rettelser i Allen, De tre nord. Rigers Hist. 
III, 1. S. 362. 
*10,355. (Hr. Hekrik Krlmmediges) Brev til Kong Christiern II., hvori han beklager ikke Martio. 
tidligere at have modtaget Kongens Brev om at laegge Beslag paa Legatens Gods, da denne 
for 4 Dage siden havde Gods og Sul her for 10 til 15000 Gylden, som skal vaere afsendt 
med et Skib fra Bostock ; dog ventes mere her til Varberg fra Sverig; han sporger, hvad 
han skal gjere med Praesten i Onsal, der mod Kongens Forbud har sendt Korn til Sverig. — 

Uden Datum. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 160. 
*10,356. Io. Ang. Akchiboldls, legatus et commissarius sedis apostolicae, confirmat 1 Apriiis. 
fundationem Birgeri archiepiscopi Lundensis, datam 14. Decbr. 1518 (se Nr. 6469). — 
Lundis, die prima Aprilis. 

Suhm, Samlinger I, 3. S. 89. 

Regest. Dan II. Ser. I. 155 1519. 
8. Aprilis. 


6520. 


8. vel 
18. Aprilis. 


6521. 


C. 8. Apnlis. 


6522. 


10. Aprilis. 


6523. 


11. Aprilis. 


*10,357. 1234 Kong Christiern den Anden. 

Altmeyer, Drei Monographien S. 64—66. 

Hvitfeldt, Kvarturlg VII. 94—103. Brudstykk. og Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. 
111, 1. S. 65 — 71, jvfi. S. 369, Anm. 55, hvor det antages, at det rette Datum er 18. April. 
Brudst. i Wolff, Journal for Politlk I. 237—38. 

Altmeyer, Drei Monographien S. 69. 

En Rettelse til Behrmanns Aftryk hos Allen, De tre nord. Rigers Hlst. III, 1. S. 369. 

Skrivelse fra H. de Nassou og G. de Pleiel til Regentinde Margrethe i 
Nederlandene, hvori de omtale, at Kongen af Danmark har sendt 6 Hevedsmaend til Tydsk- 
land for at hverve Krigsfolk, ligesom han har sendt 2 til Brabant. — Mayence, le 11. d'Avril 
Tan XVIII. avant pasques. (Fransk.) 

Anzeiger f. Kunde der teutschen Vorzeit 5. Jahrg. S. 397—98. Udt. i Le Glay, Negocia- 

tions diplomatiques entre la France et 1'Autriche II. 414. 

12. Apriiis. *10,358. Karll Knudsson underretter Hr. Henrich Krummedige om, at han nu er 

paa Vejen til Elfsborg, og beder ham undsaette sig med Penge til Sold for de Ryttere, 
han ferer med sig; han vil lade Clawss Norby lebe op i Elfsborg Elv med sin Jagt. — 
Ffor Hehingeer, dhen tisdag nesth fore Palmsondag. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 162. 

12. Aprilis *10,359. Regentinde Marcrethe i Nederlandene meddeler Kong Karl af Kastilien, 

at Kongen af Danmark har tilbudt sin Hjaelp ved Kejservalget, og at hun derfor har sendt 
en Sekretaer til ham for at faa ham til at skrive Anbefalingsbreve (bonnes lettres») til 
Hertugen af Sachsen og Kurfyrsten af Brandenburg. — Uc Malines, le XII. Avril. (Fransk.) 
Le Glay, Negociations entre la France et 1'Autriche II. 425—29. 

13. Aprilis. *10,360. Skrivelse (fra H. de Nassou og G. de Pleiel?) til Regentinde Margrethe 

i Nederlandene, hvori de udtale, at hun vist har handlet rigtig i at bede Kongen af 
Danmark om at skrive til Hertugen af Sachsen og Markgrev Joachim (af Brandenburg) og 
dem, som have nogen Indflydelse hos disse, i Anledning af Kejservalget. — Aschenbourg, 
le 13. jour d'Avril, uden Aar. (Fransk.) 

Anzeiger f. Kunde der teutschen Vorzeit 5. Jahig. S. 398—99 

14 Apiilis. "10, 361 (—5683). Datum er: Lutkenholm, des donrda^es vor Palmarum 1519. 

Stemann, Geschichte d offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig 111. 171 — 76. 

18. Apriiis. *10,362 se 6521. 

20. Aprilis *10,363. Kong Karl af Kastilien meddcler sine Sendebud i Tydskland, at Kongen 

af Danmark vil understotte ham ved Kejservalget. - liarceloine, ce XX. d'Avril. (Fransk.) 
Le Glay, Negociations diplomatiques entrc la Fiance et 1'Aulriche II. 431 — 37. 

20. A"prilis. *10,364. Kong Karl af Kastilien meddeler Regentinde Margrethe i Nederlandene 

bl. a., at Kongen af Danmark fordrer sin Hustrus Medgift udbetalt. — 20. d'Avril. (Fransk.) 
Udt. i Le Glay, Negociations diplomatiques entre la France et 1'Autriche II. 437, Anm. 

21. Aprilis. 6529. En Rettelse til Aftrykket i Dsk. Mag. hos Allen, De tre nord. Rigers Hlst. III, 1. S. 369. 

30. Aprilis. *10,365. Karll Knwdsson tilskriver Hr. Henrich Krummedige, at hvis Hr. Erich 

Abramssan skikker ham fordaervede Heste, skal han sende dem tilbage med Spot-Svar; 
han vil i Dag sende Anders Ulff til Varberg efter Proviant og beder ham serge for, at 
lian strax kan blive affserdiget. — Elsborgh, dhen Iflrdag nesth effter Poske. 
Danske Magazin 3. Raekke II. 162. Kong Christiern den Anden. 1235 

1519. 
*10,366. Kaeri.l Knwdssois tilkjendegiver Hr. Henrick Krummedige, at han nu har 30. Apriiis. 
tilskrevet Clawess Storm med Anderss 1'lff om Proviant, som ufortovet skal sendes, da det 
vilde vaere en stor Haan, om han af Mangel paa Proviant maatte drage bort. — Elssbwrg, 
Philiphy og Jacoby affthen. 

Danske Magazin 3. Reekke II. 163. 

*10,367. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilskriver Ridder Joachim Maltzan, 11. Maji. 
at han paa Grund af, at Kongen af Danmark er optaget af Krig med de ulydige Svenske, 
og Rigerne og Fyrstendommerne saerlig ere overdragne til hans Befaling , ikke ser sig i 
Stand til at folge hans Opfordring om til Pinse at tjene Kongen af Frankrig med et Antal 
Ryttere; men hvis denne bliver valgt til romersk Konge, vil han sende sin Son Hertug 
Christiern med et Antal Ryttere til Tjeneste hos ham. — Am XI. tage May. (Tydsk.l 

Lisch, Urkunilen-Samml. zur Gesch. d. Geschl. v. Maltzahn V. 339—40. Brudst i Lisch, 
Jahrbiicher d. Vereins f. meklenburgische Gesch. u. Alterthumsk. XX. 25. 

*10,368. (Claus Norby?) underretter Hr. Henrick Krummedige om, at han har 11 Maji. 
modtaget de tilsendte Krigsfornedenheder; han er endnu ikke belejret af de Svenske, og 
han onsker ut komme herfra, saa snart Karl Knudsson kommer tilbage. — Helsborgh, ons- 
daffwen y treyie vghe effter Poske. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 163—64. 

*10,369. Forbund paa 30 Aar mellem en Del nordtydske Fyrster og Herrer, hvor- 12. Maji. 
iblandt Jobst og Johais, Grever og Herrer af Holsten og Schomburgk. — Lippe, donners- 
tags nach misericordia Domini. (Tydsk.) 

Lisch, Jahrbucher d. Vereins f. meklenburgische Gesch u. Alterthumsk. XX. 89—99. 

*10,370. Hertug Frederik tilstaar Franciskaner Klostret i Kiel at fore Vandledning 20. Maji. 
gjennem Staden til Klostret. — Vor Hutten, frydages na Jubilate. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta IV. 3331—32. Schwarze u. Fehse, Nachricht. v. d. Stadt Kiel 
S. 149-50. 

*10,371. Litterae comitis Arania?, Hamiltoun, Christierno, regi Daciae, datae, in quibus 20. Maji. 
dolet, se auxiliares ad regem contra Suecos rebelies juvandum propter discordias intestinas 
mittere non posse. — Ex Edinburgo, vigesimo Maji. 
Epistolae regum Scotoium I. 315 — 16. 

*10,372. Karll Knidssgn beder Hr. Henrich Krummedige om at lade paagribe tvende 22. Maji. 
bortlebne Karle; han tilkjendegiver ham, at hans (Hr. Henriks) Svende er paa Tilbagevejen 
til ham, og at han selv snart begiver sig til Kongen; han anbefaler Brevviseren Christiern 
Stwb. — Elsborg, sondagen nest effter s. Erickes konges dag. 

Danske Magazin 3. Raekke II. 164. Diplomatar. Norveg. IX. 461. 

*10,373. Thingsvidne, kraevet af Esge Bilde, at han har skikket sig som en Danne- 23. Maji. 
mand og aldrig beskattet nogen Mand med Urette, saa laenge han har vaeret Herredshovding 
i Baag Herred. — Baags Herredsthing, fer. 2 ante festum Frbani pape. 
Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. IV, 1. S. 169, jvfr. S. 305. 

6539 se *1 0,374. 25. Majl. 

*10,374( = 6539). For 25. Maji la?S 26. Maji. 26 Maji . 

155* 1236 Kong Christiern den Anden. 

1519. 

27. Maji. *10,375. Jacobus Vtus, rex Scotorum, Christierno , regi Daciae etc, nuntiat, se 

Jacobum Stewart de Ardgowan , capitaneum suum , cum auxiliaribus peditum , navibus, 
commeatibusque misisse. — Ex Edinburgo, vigesimo septimo Maji. 
Kpistolae regum Scolorum I. 317. 

1. vel8. Junii. 6549. Rettelser til Behrmanns Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist III, 1. S. 374. 

1 Junii- 10,376. Christierni Ildi regis testimonium, Robertum Hapsenn, Georgium Martini, 

Guilielmum Mathie et Thomam Papyr, postquam Anglico quodam portu solvissent, orientale 
mare ingressos navi et bonis a piratis spoliatos esse, quorum piratarum navem Stephanus 
Sasse de Lubeca apparavisset, cui spoliationi etiam nonnulli de Hostoch, Sundis et Wis- 
maria mercatores affuerint. — In arce nostra Haffnensi, prima Junii. 

Diplomatar. Norveg. VI. 706. Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 87-88. 

5. Junii. 6552. Vidensk. Selsk. Skr. IX. 413—14. 

6. Junii. *10,377. Johan Monssen, Befalingsmand paa Kalmar, opfordrer Sten Sture til 

hurtigst mulig at komme Slotten og Staden til Hjaelp imod Kong Christiern. — (Kalwar), 

vig. corp. Cristi. (Svensk.) 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 83—84. 

9- Junii. *10,378. Kong Christiern II. befaler /Erkebispen i Lund at tilbagegive Niels Brades 

Bonder paa Bornholm hvad Skur og Kosmor, hans EmbedsmsBnd havde pantet og gjaestet 
fra dem, og aldeles ikke at befatte sig med dem, forinden Sagen mellem ham og Niels 
Brade er paakjendt af Kongen og Rigets Raad. — Kiopnehaffn Slol, thorsdagen uest 
effther sondagen Exaudi. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 59—60. 

19. Junii. *10,379. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten forlener sin Raad Hans Rantzau 

til Nygenhus med Gaarden Prysow i Grube Sogn. - Am sondage Trinitatis. (Plattydsk.) 
Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. II. 172—73. 

22. Junii. *10,380. Jacobus Vtus ? rex Scotorum, Christierno, regi Daciae etc. , scribit, se 

«quibuscunque ob immania facinora, etiam in Majestatis nostrae laesionem perpetrata, et ea 
propter proscriptione damnatis, exulantibus et profugis» pacem donasse, ea conditione, ut 
regi Christierno inserviant. — Ex Edinburgo, vigesimo secundo mensis Junii. 
Epistolae regum Scotorum I. 318—19. 

26. Junii. 6560. En Rettelse til Behrmanns Aftryk hos Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 369. 

29. Junii. *10,381. Jacobus \tus 5 rex Scotorum, Christierno, regi Daciae etc. , significat, 

nonnullos cives Edinburgenses a piratis Danicis spoiiatos esse. — Ex Edinburgo, penultimo 

mensis Junii. 

Epistolae regum Scotorum I. 320—21. 

30. Junii. 10,382. Kong Christiern H's Instrux for Herolden Mester David paa hans Sendelse 

til Storfyrsten af Moskou ; han skal opfordre denne til at sende 2000 Byttere til Egnen om 

Viborg og i Henhold lil Forbundet gjere et Indfald i Norbotn. — Hafnios, ultima die Junii. 

Udt. paa Dansk i Allen, De tre nord. Uigers Hist. III, 1. S. 86, smlgn. S. 372, Anm. 78. 

30. Junii. 10,383. Tiiyi.e Petrson, Foged, Vicfus Eli.endzsoin og Grwur Jonson, Lagmaend, 

5 Syssei.m eisd og 8 Lacretsmend anbefale til Kong Christiern II. Abbed Aumund i Widey, Kong Christiern den Anden. 1237 

1519. 

der af Kapitlet i Skalholt er valgt til Biskop i Stedet for den afdode Biskop Stephan, og 
som nu agter at soge sin Indvielse hos iErkebiskop Erik i Throndhjem. — Vp dath oldingh, 
in commemoracione Pauli apostoli. (Plattydsk.) 

Safn til sogu islands II. 197—98. Udt. i Danske Magazin III. 339. 

*10,384. Kong Christiern II. indbyder Fru Anne, Hr. Predbjorn Podebuskes Hustru, 10. Julii. 
til at komme til Kjobenhavn til Dronningeus Kirkegang den 21. August. — Rbhvn., 
S. Knud Konges Dag. 

Udt. i Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 1, Anm. 

*10,385. Biskop Gotskalk af Slesvigs Forordning om Udgifterne ved Bryllupper. — 10.v.l7Julii. 
Up unser borg Schwavestede, dominica ante Margar. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta IV. 3138—39. 

*10,386. Hovedsmanden Steffen von Weberstedt tilskriver Kong Christiern II., at 11. Julii. 
han har modtaget ved Mester David hans Befaling med Karl Knudsen at drage med sine 
Knaegte til Finland og forblive der tii naeste Sommer; da nu Severin Norby er kommen til 
Oland, ville de gjerne begive sig did, men tro ikke at kunne forblive der laengere end til 
Michaelis, med mindre Kongen inden den Tid sender 1000 Knaegte og sikrer dem deres 
Sold fra Maaned til Maaned. — In dem leger (avf Olant), des montages vor Margrete. 

(Tydsk.) 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 691—94. Det Stykke, som findes 
S. 704, herer til dette Brev, hvis Datum er 11., ikke 18. Juli, se Allen, De tre nord. 
Rigers Hist. III, 1. S. 372. 

*10,387. Mageskifte mellem Kong Christierj» II. og Helligaandskloster i Kjnbenhavn, 12.-13. vel 
hvorved Klostret faar en Grund vesten for Hr. Anders Bildes Gaard og Kongen en Grund '" ' 

op til Sigbrits Stenhus, begge i Kjabenhavn. — Kepnehaffn, sancte Margrete 

Brudstykk. i Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 218—19. 

*10,388. Hovedsmanden Steffen von Weberstedt gjentager i Skrivelse til Kong 13.v.20.Julu. 

Christiern II., hvad han sidste \Iandag havde tilmeldt ham angaaende Toget til Finland. og 

tilfojer, at han anser det for hensigtsmaessigt at holde Knaegtene i Lejr paa Oland Vinteren 

over , hvorfra de da stadig kunne brandskatte den svenske Kyst. — (Oland), mitwochens 

Margarithe. (Tydsk.) 

Grdnblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 694-96. 

*10,389. Kong K\rl af Kastilien befaler Borgemestre og Baad i Nieuport at udbetale 20. Juiii. 
Kong Christiern af Danmark 18,000 Livres i Lebet af 6 Aar som Afdrag paa Dronning 
Isabellas Medgift. — De Barcelone, le 20. Juillet. (Fransk.) 

Udt. paa Fransk i Altmeyer, Hist. de- relations etc S. 66, Anm. 
6572. Bettelser til Kehrmanns Aftryk i AHen, De tre nord. Rlgers Hist. III, 1. S. 374. 22. Julii. 

*10,390. Theoimiills Qwant, Guardian for Minoriterne i Danzig, opfordrer Francis- 22. Julii. 
canerne Pantaleonis og Philippus til at rejse til Falsterbo for der at staa de danzigske 
Kjobmaend bi ved Gudstjenesten. — 22. Juli. (Latin.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Hirscb, Danzlgs llandels und Gewerbsgeschichte S. 146. 

*10,391. Vidnesbyrd af Loptir Eyolfsson, Jon Macmjsson og to andre Maend om 25. Julii. 
Fogden Tyl Peturssons voldsomme Fremfaerd paa Altinget i de 3 sidste Aar. — / Island 
uppa ki/rorbacka, uppa sancti Jacobi dag. (Islandsk.) 

Safn lil sogu islands II. 195—96. Et lignende udateret Vidnesbyrd af Vigfus Erlendzson, 

Lagmand, Helgl Jonson, Praest, og 2 andre Maend, snistds. S. 194—95. 1238 Kong Christiern den Anden. 1519. 

27. Julii. 
27. Julii. 30. Julii. 11. Augusti. 11.-16. 

Augusti. 16. Augusti. 
18. Augusti. 18. Augusti. 19. Augusti. 20. Aueusti. 23. Augusti. 
26. Augusti. 5. Septbr. 6577. En Rettelse til Behrmanns Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1 S. 374. 

*10,392. R.wdet i Danzigs Brev til Christiern II., hvori det erklaerer, at ingen Borger 
i Danzig har paataget sig Bygningen af et Krigsskib til Sten Sture. — Mittw. nach Jacobi. 

(Plattydsk.) 
Brudst. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegen Christian II. 
I. 22, jfr. S. 45, Anm. 50. 

*10,393. Kejser K\rl V. stadfaester de af Begentinde Margrethe i Nederlandene 
foreslaaede Vilkaar til Udbetaling af Medgiften til Kong Christiern II. — Barcellonne , den 
30. dach van Julio. (Hollandsk.) 

Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III. 1. S 107, smlgn. S. 375, Anm. 92. 

* 10,394. Almcen i Dal opfordrer Aimuen i Vigen til at udvirke hos sin Foged, at 

den gamle Samhandel kan vedblive nagtet det gjorte Forbud, men afslaar Opfordringen til 

at henvende sig herom til Kongen, da H^vedsmanden i Sverig maa raade herfor. — Dal, 

torsdagen nesth aepter sancte Laurencii dagh. (Svensk.) 

Diplomatar. Norveg. II. 781—82. 

*10,395. Sv\bsied Thim;svidne, afgivet paa Forlangende af Biskop Gotskalk af 
Slesvig, augaaende Biskoppen af Slesvigs Bet til Told i Svabsted og Treya. — Schwavestede, 
post Laurentii. (Plattydsk.) 

Westphalen, Monumenta IV. 3138. 

6579. Udt. i Porthan, Accessio S. 111. 

*10,396. Borgemestre, Baadmend og Menighed i Bosiulde vidne , at de efter For- 
handling med Kongens Kapellan, Br. Knud Marquordsen, ere gaaede ind paa den forlangte 
»Sise«. — Roskillw, then torssdagh nest effter wor Ffrwe dagh assumtionis. 
Behrmann, Christ. II.s Hist. II. 124—25. 

*10,397. Arvidus, Biskop i Aabo, tilskriver Herman Bremer i Liibeck i Anledning 
af Betalingen af en Gjaeld, at han ikke kan sende ham visse Varer, da Kongens Folk ligge 
i Naerheden. — Slolh Ktvstis, dess dunderdagess vor Bartholomei. (Plattysk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 697—99. 

*10,398. Borgmesire, Baadmend og Menkjhed i Soborg vidne, at de efter Forhandling 
med Kongens Kapellan, Hr. Knud Matenson, ere gaaede ind paa den forlangte »Sise«. — 
Soboryigh, fredaghen nesth effther wor Ffrue dag assumptionis. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1852. S. 320—21. 

*10,399. Georgws Stoeborg (o : Skodborg) Margarethae archiducissae Austriae scribit, 
regem Daniae in tractatum super dote reginae suae propositum nolle consentire, nisi mutatio 
ejus fiat. — XX. Augusti. 

Ussel de Schepper, Lotgevallen van Christiern II. en Isaluila, Bijlagen S. XXI— XXIII. 

6580. Rettelser til Behrmanns Aftryk i Allen , De tie nord. Rigers Hist. III, 1. S. 374—75. 

*10,400. Luirits Anderson, Biskop Lage Lrnes Official, m. fl., tildomme Jens Bosen, 
Raadmand i Boskilde, en Gaard, hvorpaa Vikaren, Hr. Oluf Uenriksen, troede at have Krav. 
— (Den 26. August.) 

Udt. i Danake Magazin 3. Raekke III. 246. 

6587. P n Rettelsc til Belirmanns Aftryk i Allcn, De tre nord. Rigcrs Hist. III, 1. S. 375. Kong Christiern den Anden. 12o9 1519. 
*10,401. KoDg Chrlstiern II's Obligation for 400 Lod Solv, laante af Kolding 7. Septbr. 
Borgere. — Vor Frue Aften. 

Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 188. Jvfr. Nr. 6588—6590, lignende Obligationer 
til andre Byer, dat. vig. nativ. Mariae. 

*10,402. Herue.n Matzssen tilskriver Kongen angaaende Draxmarck Klosters Krav til 7. Septbr. 
Hr. Henrick Krummediighae paa de 500 Mark, som Dronning Dorothea skjaenkede Klosteret 
for Sjaelemesser, og anseger om, at det maa erholde Dynghae Gods paa saa lang Tid, som 
Br. Henrik har forholdt det Pengene , nemlig i 26 Aar; han klager over Klostergodsets 
slette Tilstand og omtaler et mislykket Overfald af de Svenske. — Draxmarck, wor Ffrue 
affthen siermerae. 

Diplomatar. Norveg. VI. 706—708. 

*10,403. Kong Christiern II. anbefaler sin Dronning Elisabeth efter en fransk 15. Septbr. 
Doktors Raad at afholde sig fra rhinsk Vin, at den Frugt, hun maatte vaere med, kunde 
blive ved Livet. — Kofficenhaffnn, then torsdag neste effther hellig Korsis dag. 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 1. 

6594. E n Rettelse til Behrmanns Aftryk hos Allen, De tre nord. Rigers Hist. III. 1. S. 370. 17. Septbr. 

*10,404. Sten Stlre underretter Raadet i Danzig om de Danskes Angreb paa 17. Septbr. 
Kalmar og deres Nederlag den 8. September; tillige opfordrer han det til at tillade 
Afsendelsen af et af ham hos Heinrich Nyebur i Dauzig bestilt Skib og tilsiger det sin 
Hjaelp mod Kong Christiern. — Calmar, sonnabend nach Erhebung d. heil. Kreuzes. 

(Plattydsk.i 
Udt. og Brudstykk. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegen 
Ghristian II., I. 22, 23—24, jvfr. S. 45, Anm. 48. 

*10,405. Sorks Norby tilskriver Kong Christiern II. i Anledning af dennes Opfordring 25. Septnr. 
til at folge Karl Knudsen til Finland og foreslaar ham en IMan til Finlands Erobring 
enten ved Storfyrslen af Ruslands Hj&Ip, eller ved at formaa Hojmestereu i Preussen og 
Mesteren i Lifland for Guld og Penge til at sende 1000 Kyttere til Reval, hvorfra de da 
skulde overfores til Finland; gaar Kongen ind herpaa, skal han selv vaere rede til Paaske. 
— Kalmersivndh, dominica die post feslum Matheii. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 699—701. 

*10,406. Ordensmesteren i Lifland Wolter von Pi.ettenberg melder den tydske 26. Septbr. 
Ordenshojmester, at han ofter dennes Raad er kommet overens med Praelaterne og 
Ridderskabet i Lifland om at afslutte et Forbund med Kongen af Danmark, og at hans i den 
Anledning til Kjobenhavn afgaaede Gesandtskab vil komme gjennem Konigsberg kort fnr 
Simonis et Judae Dag (28. Octbr.). — Karkhus, am Montag n. Matlii.T (o: Mathseus). (Plattydsk.i 
Tydsk Udt. i Napiersky, Index corporis hist.-diplom. LiVonise, Esthonia 1 , Curoniae II. 182. 

*10,407(=-=6625). Datum er: 4. October 1519. Bettelser til Aftrykket hos Behrmann i Allen, De tre 4. Octobr. 
nord. Bigers Hist. III, 1. S. 381. 

*10,408. Johannes, Abbed i Rumakloster paa Gotland, kundgjor, at lian med Kon- 4. Octobr. 
ventets Samtykke saelger til Kong Christiern Klostrets i Lifland beliggende Gods Kolk imod 
lige saa meget Gods i Magelaeg i Skaane; hvis der ikke inden 3 Aar er opnaaet Enighed 
herom, beholder Klostret sin gamle Besiddelse. — Kopenhar/en, 4. Oktober. (Plattydsk.) 
Tydsk Udt. i Schirren, Verzeichniss livlandischer Geschichtsquellen Nr. 227 1240 Kong Christiern den Anden. 1519. 

6. Octobr. 6. Octobr. 21. Octobr. Octobr. 
14. Novbr. 15. Novbr. 17. Novbr. 23. Novbr. 30. Novbr. 

5. Decbr. 

6. Decbr. *10,409. Kong Christiern befaler alle fremmede Kjnbmaend i Bergen under Krigen 

at betale Lonning for 200 Mand , hver Mand maanedlig 10 Mark dansk. — Kjobenhar-n, 

Torsdag efter Franeiscus. (Plattydsk.) 
Dansk Ldt. i Tidsskr. Nor. III, 3. S. 88. 

* 10,410. Kong Christiern II. opfordrer Raadet i Danzig til at forbyde de Svenske 
al Adgang til deres Stad og lover i saa Tilfaelde ikke at besvaere Danzigs Borgere med 
nye Toldafgifter; i modsat Fald truer han med at behandle Staden som sin Fjende. — 
Copenh., Donnerst. nach Francisci. (Plattydsk.) 

Brudst. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnabme a. d. Kriege d. Hansa gegen Christian II. 

I. 22—23, jvf. S. 45, Anm. 55. 

*10,4ll. Kong Christiern II. tilsikrer Kield Jenssen i Bering Besiddelsen af Braed- 
strup Gaard og Braedstrup So, hvorpaa hans Fader har gjort Lavhaevd, indtil Kongen 
kommer til Jylland og Sagen bliver bedre bevist. — Aaleholm , the ellifwe tusinde Jom- 
frwersdag. 

Samlinger t. jydsk Hist. og Topogr. II. 373. 
*10,412(=6623). Er fra de ferste Dage af Oktbr. 1519. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 381. 

*10,413. Leonis X mi papae litterae Johanni Vulff, clerico Bremensis diocesis, adscriptae, 
in quibus scribit, ei, quum ecclesiam parochialem in Tostorpp, Bodschildensis diocesis, 
resignaverit, et quum haec ecclesia Johanni Andreae, rectori ecclesiae parochialis in Tyerstedt, 
Ottoniensis diocesis, collata sit, pensionem annuam XX florenorum Renen. a Johanne Andreae 
solvendam esse. — Corneli, XVIII. kal. Dec. 

Udt. i Ny kirkehist. Samlinger VI. 571. 

*10,4l4. Kong Christieris II. meddeler Kong Frants I. af Frankrig, at han med 

Brevbaereren Griseaux sender ham nogle vilde Heste, to Elsdyr, nogle russiske og danske 

Mynder samt flere levende Maar og nogle Maarskind. — A noslre chaleau de Copenhagen, 

le quinziesme jour de Novembre. (Fransk.) 

Cygnaeus, Bidrag till de nordeuropeiska folkslagens historia I. 292—93. 

*10,415. Kong Christikrn II. forlener Steffen von Weberstedt til Paaske og derefter 
i 4 Aar med Borckholm Slot og Oland, mod at han holder 300 rustede Karle til Tjeneste, 
til hvis Underhold Kongen dog tilstaar ham en Del Proviant samt en Del af de Boder, 
som Bonderne paa Oland have lovet at give. — Ex caslro Haffnensi, torsdagenn nest effther 
sancti Bricsii dag. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 702—704. 

*10,416. Gaston de Breze, eques auratus, se obligat ad remanendum in civitate 
Haffnensi, donec bona omnia a nautis Gallicis rapta restituantur et de summa octingen- 
torum florenorurn rhenensium, sibi per Johannem Michaelis et Johannem Friemand mutua- 
torum, satisfactum sit. — In castro Hiorthohn, vigesima terlia mensis Nouembris. 

Behrmann, Om nogle fremmede Troppers Ophold i Danrn. under Christ. II. S. 28 — 29. 
6604. Ketilsen, Islandske Forordn. I. 170—71. 
6606. Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 160. 

*10,417. Kong Christiern II's Udkast til en Traktat mellem bam og Kejser Karl V. 
om Udbetalingen af den Del af hans Dronnings Medgift, soin lian endnu har til gode. - 
Op onsen slote van Coppenhauen, den VI. dach van Decembic. (Hollandsk.) 

Ussel de Schepper, Lotgevallen van Chiisticrn II en Isabella. liijlagcn S. I— XI. Kong Christiern den Anden. 1241 *10,418. Kejser Karl V's Instruktion for sin Ambassador Biskoppen ai' Eine og sin 
Sekretaer Jeban de la Sauch om, hvad de skulle forebringe Kongen af England; de skulle 
bl. a. , hvis der tilbyder sig Lejlighed dertil, berore Kejserens 0nske om at tilfredsstille 
sin Svoger, Kongen af Danmark, med Hensyn til hans Medgift. — Molin delRey, le XII. 
jour de Decembre. (Fransk.) 

Monumenta Habsburgica 2. Abtheil. I. 108 — 13. Brudst. i Berigten van het histor. 
Gezellschap te Utrecht II, 1. S. 9—10. 

*10,419. Kongen af Danmakks Skrivelse til den tydske Ordens Stormester, hvori han 
angiver Grundene til, at han ikke kan sende Hjaelp til hans Krig mod Polen. — Nyhoping, 
Mont. nach Luciae. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Voigt, Geschichte Preussens IX. 568. 
6612. Svensk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XXXV. 479. 

*10,420. Chkistiernus Ildus Anthonio Michaelis , camerario suo , et Hermanno 
Willems, factorio suo, facultatem plenam cum principe domina Margaretha, archiducissa 
Austriae, tractandi de dote reginae Elizabethae dat. — In castro nostro Haffniensi, ipso die 
beati Thome apostoli. 

IJssel de Scheppcr, Lotgevallen van Christiern II. en Isabella, Bijlagen S XVIII — XIX. 

*10,42l( = 6618). I Felge Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 375, Anm. 95 henherer Kong 
Christierns udaterede Instrux for A. v. Metz til Fuldmagten af 21. Decbr. Jvfr. Nr. *10,421. 

*10,422. Alhed Urnesdatter beklager sig i et Brev til liolf Madsen, Befalingsmand 
paa Kjebenhavn, over den af Kongen paalagte Fetaljeskat, isaer fordi hcndes Gaardsaeder 
ogsaa ere skrevne i Mandtal til Skat, «hvilket aldrig skete i nogen Konges Tid.<- — 
Hiortholm, Fredag eft. S. Thome Apost. 

Udt. og Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 381—82, Anm. 29. 

6618 se *10,421. 

6619. Altmeyer, Drei Monographien S. 64. 

*1 0,423 (=6624). Datum er 1519, se Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 381, hvor der findes et 
Par Rettelser til Behrmanns Aftryk. 

*10,424. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten forlener Hans Rantzau til Neuenhaus 
med Godset Prisow uden Hensyn til Cismar Klosters Indvendinger. (Tydsk.) 

Udt. i Westphalen, Monumenta IV. 3476. 

* 10,425. Klage fra Islakd til Kong Christiern II. over de udenlandske Fogders 
Uretfa>rdighed, Vold og Udsugelser, og Begjaering om, at der maa beskikkes indfodte 
Fogder, med Forslag til Vigfus Ellendssons Udnaevnelse. — Uden Aar. (Islandsk.) 

Safn til sogu islands II. 196—97. 
*10,426. Leo Xmus papa archiepiscopum Lundensem hortatur, ut regi Christierno 
suadeat, ut merces ab Arcimboldo legato acquisitas relaxari faciat atque in Germaniam ad 
mercatores de Fucharis mittat, eique mandat, ut testes examinari curet super iis, quae per 
Arcimboldum gesta fuisse dicerentur. 

Udt. i Porthan, Accessio S. 112. 
*10,427. Leonis Xmi papae ad (mercatores Antverphnses de Fucharis?) litterae, in 
quibus eos hortatur, ut quam primum merces, quae ab Arcimboldo in Suecia comparatae 
a Christierno rege ad eos missae fuerint, pro justo pretio vendi curent. 
Udt. i Porthan, Accessio S. 112. 
Reg. Dan. II. Ser. I. 156 1519. 

12. Decbr. 19. Decbr. 21. Decbr. 
21. Decbr. 21. Decbr. 
23. Decbr. 1242 Kong Christiern den Anden. 1519 vel 
1520. 1519 vel 1520. 

2- Martii. *10,428. Leonis Xmi papae bulla Christinae Danorum reginae scripta, in qua decernit, 

voluntatem posteriorem Johannis regis super sepultura sua in ecclesia s. Catherinae Otto- 
nieusis civitatis servandam esse, et vetat corpus regis ad Roskildensem seu aliam eccle- 
siam transferre. — Rome, die II. Martii 1519, pontiflcatus nostri anno sexto. 

Ny kirkehist. Saml. VI. 571 — 73. Her maa \aere en Fejl enten i Aarsanglvelsen 1519 
eller i Pontifikataaret (sexto). Da Leo X. begynder Aaret med Incarnationen 2">. Marts, 
maa 1519 her betegne 1520, medens Leos 6te Pontifikataar slutter 19. April 1519. 

1519—1520. 

6623 se *10,412. 

6624 se *10,423. 

6625 se *10,407. 

6628 se Aar 1531—1532. 

1519 — 1539. 

*10,429. Biskop 0gmund i Skalholt forbyder strengelig at beskytte dem, som have 
begaaet halsles Gjerning, dem, som lade deres Born d« af Sult, dem, som lobe fra deres 
Hustruer og tage sig en anden Kone, og dem, som gjere sig skyldige i Helligbrode. 
Danske Magazin III 349—50. 

Ante 1520. 

*10,430. Indlaeg af Biskop Jens Andersens Pkokukator til Biskop Lage Lrne af Ros- 
kilde som pavelig Kommissarius i Sagen mellem Kong Christiern II. og Jens Andersen, hvori 
han seger at fri Bispen for Kongens Fordring paa 80,000 Gylden. som han 1503 uden 
Bemyndigelse skulde have forpligtet Kong Hans til at udbetale Liibeckerne. — Uden Datum. 

(Latin og Dansk.) 
Ny danske Magazin III. 212—24 (den danske Text er ufuldstaendig). 

*10,431. En Unevnt meddeler (Fru Anne, Hr. Henrik Krummediges) , at hendes 
Broder Michill Budh agter i Fasten at rejse ud af Biget og opholde sig nogen Tid uden Lands. 
— Uden Aar. 

Brudst. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 130. 

1520. 

j Jannar 6631. Udt. i Danske Masazin 4. Raekke IV. 334. 

,. j. 6635. Udt i Repholtz, Beskr. ov. Baroniet Stampniborg S. 27 (uden Dagsangivelse). 

7-13..lanuar. *10,432. Kong Ciikistiekn II's Gjaeldsbevis for 1000 Lod Solv, som han har laant 

af Horgemestre og Baad i Flensborg. — Vpp vnnszem slalhc Cojienhogen, in denn achlc- 
dagen der hilligen dreyer Koninge. (Plattydsk.) 

Sejdelii), Diplomaiarium Flensborgense II. 139—40. Kong Christiern den Anden. 1243 1520. 
*10,433. Erick Christofferssen til Vindingegaard lejer af Universitetet i Kjobenhavn 10. Januar. 
al den Jord, som ligger til Universitetets Praestegaard i Eggidslev, Flakkebjerg Herred. — 
Haffnie, feria tertia infra f. epiphanie # Domini. 

Werlauff, Kjobenhavns Universitet S. 87—88. 

*10,434. Raadet i Danzigs Svar til Kong Christiern II. paa hans Skrivelse af 6. Oc- 26. Jaonar. 
tober 1519 (se Nr. *10,410), hvori det erklaerer, at det ikke vil forbyde de Svenske Adgang 
til Danzigs Havn. — D. 26.. Januar. (Plattydsk.) 

Brudst i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegen Christian II. 

I. 23, jvfr S. 45, Anm. 56. 

*10,435. Sigismundus, rex Poloniae, in litteris ad cives Gedauenses laudat, eos non Januario. 
permittere gentes nonnullos, a rege Danie ex Suecia in Prussiam missos, in civitate vel 
in ditione eorum manere. — Sine loco et die. 
Acta Tomiciana V. 108. 

6655. Paludan-Muller, Jens Andersen Beldenak, 2. Udg. S 130. 6. Febr. 

*10,436. Christiernus, rex Danise, Franciscum, regem Francorum, hortatur, ut duo- 6. Febr. 
bus civibus civitatis Haffnensis et aliis mercatoribus Danicis in bonis et pecuniis resti- 
tuendis, quae a nautis et subditis regis Francorum interceptae sint, auxilio adsit. — Ex arce 
noslra Hafpn., sexto die mensis Februarii. 

Cygna:us, Bidrag lill de nordeuropeiska folkslagens historia I. 293 — 94. 

*10,437. Hertugerne Erik og Henrik af Rrunsvig indvilge i, at Tiden for en Sam- 17. Febr. 
menkomst i Stade med Kong Christiern II, Hertugen af Holsten og flere tydske Fyrster 
udsaettes fra Torsdag efter Laetare (22. Marts) til 8 Dage senere. — Hardegsen, Freitag nach 
\alentini, uden Aar. (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Quellensammlung d schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, I. S. 73. 

*10,438. Kong Christiern II. tillader Rorgerne i Flensborg at kjebe og udfere Fisk 22. Febr. 
af Ribe til deres eget Rehov. — Paa vort slott Kiopnehaffn, askeotthensdag i Fasthe. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 140. 

*10,439. Overenskomst indgaaet mellem den danske Konges Sendebud Anthonius 22. Febr. 
van Metz og Herm.an Willems paa den ene og Regentinde Margrethe af Nederlandene paa 
den anden Side om Retalingen af de 350,000 Gylden kurant, som Kejseren endnu skylder 
Christiern II. som Medgift for Dronning Isabella. — Den XXIIer dach in Februario anno 
1519 na tscriuen shoofs van Rrabant. (Hollandsk.) 

Ilssel de Schepper, Lotgevallen van Christiern II. en lsabella, Bijlagen S. XII — XIX 

*10,440. Indbyggerne i OsTERGCirLAND befuldmaegtige Domprovst Jens i Linkoping 23. Febr. 
m. fl. til at underhandle om Forlig med Kong Christierns Haerferere. — Linkoping, daghen 
nest epther s. Peders dag i Fasthen. 

Handl. ror. Skand Hist. XVII. 81—83. 

*10,441. Petrus Othe tilmelder Kong Christiern II., at han har modtaget Penge fra 26. Febr. 

ham og betalt Soldaterne en Maaneds Sold, men at han efter Kongens Refaling intet havde 

givet de Franske, hvorover de ferst bleve uvillige, men til sidst dog gave sig tilfreds. — 

4 Mile fra Shckholm, am sontage Invocavit. (Tydsk.) 

Brudst. i Behrmann, Om nogle fremmede Troppers Ophold i Danm. under Cbristiern 

II. S. 19—20. lirudst. i tydsk Overs. i Dahlmann, Cesch. Danemarks III. 337. 

156* 1244 Kong Christiern den Anden. 1520. 

27. Fcbr. * 10,442. Joren Ha.nssen, Embedsmand i Bergen, indmelder ti! Kongen Omslaendig- 

hederne ved Jon Botolfsons Drab paa Olatf Skriver i Ffaene. — Edher nades gard vdi lier- 

<jcnn, mandagenn nesth effther dominicam Carnispreuii. 
Diplomatar. Norveg II 783—84. 

Februario. *10,443. Sicism^ndis, rex Poloniae, proconsule et consule Gedanense monet, ut cu- 

stodia fiat, ne quid ex Dania difflcultatis accidat. — Thorunii, sine die. 
Acta Tomiciana V. 156. 

1- Martii. *10,444. Kong Chrisiiern II's Brev til Kong Sigismund af Polen, hvori han for- 

svarer sin Optraeden mod Danzig og opfordrer Kongen til at straffe de af Stadens Korgere, 
som have underst0ttet Sverig med Levnetsmidler og Tilforsel. — Ex arce nostra Haffnensi, 
(1. Marz). (Latin.) 

Brudst. i tydsk Overs. i B< cszoermeny, Danzigs Thiilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegcn 

Christian II 1. 25—26, jvfr S. 45, Anm. 68. 

4. Martii. 6664. Brevskriveren hed ikke Hans Pedeisen, men Hans Bartholomaeussen. Rettelser til Behr- 

manns Aftr.vk i Allen, De ire nord. Rigers Hist. III, 1. S. 378. 

6. Martii. 6665 se *10,447. 

6. Martii. *10,445. Otte Krovpen, Kece van Ai.eveld, Karl Knuttson og Diderich Brausted, 

fuldmaegtige Hevedsmaend for Kong Christierns F^olk i Sverig, tilsige Sverigs Biges Baad 
paa Kongens Vegne Amnesti og Overholdelse af Sverigs Love. — Upsalice, feria tertia post 
dominicam Reminiscere. 

Hadoqih, Swenska Riimkronikor, Bilag S. 437 — 40. Paludan-Muller De forste Konger 

af den oldenborgske Slaegt S. 344 — 47. 

7. Martii. *10,446. Raadet i Lubeck erklaerer sig li Brev til Hertug Frederik) villig til at un- 

derhandle om Fred med Kong Christiern paa den Betingelse, at de tagne Skibe og det 
erobrede Gods bliver tilbageleveret. — (7. Marz.) iPlattydsk.) 

Tydsk Udt. i Handclmann, Die letzten Zeiten hans Uebprmacht S. 63. 

8. Martii. *10,447(=- 6665). F ^ r 6. Martii laes 8. Martii. 

8. Martii. *10,418. Thingsvidne, aesket af Oluff Olufsen, Sognepraest i Thorstrup, om det 

Markeskjel, som Sandemaend gjorde omkring Praestegaarden i Thorstrop. — Jerslethingh, 
then torsdagh nesth for sancti Gregorii dag om faste. 
Ny kirkehist. Samlinger II. 536—37. 

9. Ifciritl. *10,449. Kong Christiern IL anmoder vErkebiskop Christopher af Uremen, Her- 

tugerne Frik og Henrik af Brunsvig og Grev Johan af Oldenborg om at komme til sig i 
Nykoping, da han er forhindret i efter deres Onske at modes med dem i Slesvig eller 
Holsten. — Copenhagen, Freitag nach Reminiscere. (Platlydsk.) 

Tydsk Udt. i Quellensammlung d. schlosw.-holst.-lauonb. Gesellsch. II, I. S. 73. 
11. Martii. 6671. Rettelser til Behrmanns Aftryk i Allen, De tre nord Rigers Hist. III, 1. S. 388—89. 

12 Martii. *10,450. Baag Herredsthings Stokkevidne, givet Eske Bikle, Hovedsmand paa Hagen- 

skov, at denne ikke havde vaegret nogen Mand Skjel eller Bet der til Thinge, og uavn- 

lig ikke Hans Steysen m. fl. i den henrettede Hans Andersens Sag. — Ipso die s. Gre- 

gorii papae. 

Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 9-10. 

17. Miirtii. G676 se *10,348. 

18. Martii. 6679. ldt ' Friis, Efterr. om Adelsfam. Rosensparre S 6. Kong Christiern den Anden. 1245 1520. 
*10,451. Jonkopings Lndbyggere beslutte at opretholde en Gudstjeneste, som de havde 19 Martii 
stiftet den 13. Januar ved Underretningen om, at Kong Christiern agtede at angribe Riget 
med tre maegtige Haere, thi ingen af disse havde gjort Staden nogen Skade, skjent de gik 
taet forbi Byen. — Jonekoping, mandagen efter dom. Letare. (Svensk.) 

Svensk Udt. i Handl ror. Skand. Ilist. XXXII. 420—21. 

*10,452. Tomse Parsberg til Ortofte, Ridder, tilstaar, at han samme Dag havde 21. Martii. 
vaeret i Dalby og hert, at Niels Brade havde forlangt af Ilr. Electus (Jergen Skodborg), at 
han skulde tilbagegive, hvad Fogden Sten Stenssen havde taget fra Niels Brades Bonder 
paa Bornholm, men at Electus havde naegtet at befatte sig med Bornholm som horende 
under Kapitlet, forend han havde modtaget sin Konflrmats. — Livndh, den onssdagh neessth 
aeffther Medhffasste ssondagh. 

Hiibertz, Akist. til bornholms Hist S. 60—61. 

*10,453. Raadet i Llbeck tilskriver Kong Christiern II., at det efter Opfordring af 28. Marl,i 

Hertug Frederik er villig til at indlade sig i Underhandlinger med Kongen. — (28. Marz.) 

(Plattydsk.) 
Tydsk Uilt. i Handelmann, Die letzten Zeiten hans. Uebermacht S. 63. 

*10,454. Hertug Erik af Brunsvig tilskriver Herlug Henrik af Brunsvig, at han paa 30. Mariii. 
Grund af Sygdom ikke kan komme til Rotenburg og der forhandle om en Sammenkomst 
med Kong Christiern II. — Sexta post Judica. (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Quellensammluut; d. schlesw -holsl.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 73 — 74. 

*10,455. Raadet i Danzig tilskriver Kong Sigismund af Polen, at Kong Christierns 4. Aprilis 
Klager savne al Grund; det haevder sin Ret til at holde Stadens Ha\n aaben for Svenskerne 
og frygter for, at Kongen, naar han har undertvunget Sverig, vil understette Hejmesteren 
med hele sin Magt mod Polen. — Mittw. post Palmarum. (Latin.) 

Brudsl. i tydsk Overs. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegen 
Christiern 11 1. 26, jvir. S. 45, Anm. 72. 
6685. Gronlands hist. Mindesm III. 195 Oummen er her llOOVa Gylden). 6. Aprilis. 

*10,456. Brev fra de kejserlige Sendebld i England til Statholderinde Margrethe i 7. Aprilis. 
Nederlandene, hvori de skrive, at de ikke have fundet det passende at ytre sig overfor 
den engelske Regering angaaende »la prosperite du roy de Dennemarke«. — Londres, ' 
ce VII. auril, uden Aar. (Fransk.) 

Monumenta Habstiuralca 2. Abtheil. I. 133—35. 
*10,457. Garsias de Loaysia, magister generalis ordinis predicatorum, Johannem 12. Apnlls. 
Nicolai, licent. theol., qui antea prior Lundensis fuit, priorem provincialem provinciae Da- 
ciae post mortem lic Laurentii Petri confirmat. — Romcr, (d. 12. April.) (Latin.) 

Svensk Udt. i Handl. ror. SUrd. Hist. XXXV. 479—80. 
6693. 1'dt- i Vedel Simonsen, Elvedgaards Hist. I. 74. 17- Aprilis. 

*10,458. Dronning Christine beder Kong Christiern om at tage Hr. Joachim Knudsen 20. Aprilis. 
i sin Tjeneste som Skriver og hjaelpe ham til Rette med den Traette om S. Karine Alter i 
S. Albani Kirke, som hun havde skaffet ham. — Otlhrnse, Leverd. naestfor S. Georgii Dag. 
Udt. i Vedel Slmonsen, Bidrag til Odensc Bvs Hist II, 1. S. 143. 

6706 se *10,459. 22- A P rllls - 

*10,459. f° r 22. Apvil la>s: 22.-25. April. Udt i Hvitfeldt, Danm. Rlges Kren. S. 1121-22 22.-25.Aprilis. 
(Kvartudg VII. 67—68). 
6711. Grenland8 hist. Mindesm III. 195 (Summen an^ives her til lf)00 f.ylden.) 23. Aprilis. 1246 Kong Christiern den Anden. 1520. 

23. Aprilis. *10,460. Kong Christiern II. erklaerer, at han har forhandlet med iErkebiskop 

Christopher af Bremen, Grev Johan af Oldenburg og Hertug Erik af Brunsvig om et For- 
bund mellem sig og flere tydske Fyrster og har givet den naevnte iErkebiskop og Hertu- 
gerne Krik og Henrik Fuldmagt til at underhandle om og afslutte et saadant. — Kopen- 
hagen, Montag naeh Misericordias Domini. (Tydsk.i 

Tydsk Udt. i Quellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 74. 

24. Aprilis. *10,461. Gjaeldsbevis af Ja< ob Glldsmed, Borger i Flensborg, for 20 Mark lybsk 

Statiepenge, som han mod 1 Mark aarlig Rente og Pant i sin Gaard har laant af Vikarerne 
ved Marie Kirken i Flensborg. — Dinsdages ha Georgii. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Fkusborgense II. 141. 

25. Aprilis 6721. Udt. (uden Datum) i Danske Magazin 4. Raekke IV. 211. 

25. Aprilis. *10,462. Kong Christierns Kvittering til Hr. Electus af Lund for 993V2 Mark, som 

Borgere og Menighed i Aarhus havde forstrakt Kongen med. — In castro Haffnensi, ipso 
die Marci evangeliste. 

Suhm, Nye Samlinger II. 3—4. S. 176. 

c. 25.Apri!is. *10,463. Litterae P. Tomiczki, vicecancellarii regni Poloniae, ad St. Lanszkoronski, 

cap. Camenecen., scriptae, in quibus inter alia scribit, magistrum Prussiae auxilia et milites 
ex Germania et Dania exspectare. — Sine loco et die. 
Acta Tomiciana V. 214—15. 

30. Apriiis. *10,464. Kontrakt mellem M. Hans, Domherre i Drunchten (Trondhjem), og Doen 

Pieterszon, Bogtrykker i Amsterdam, om Trykningen af en Bedebog om Passien. — Amster- 
dam, den lesten dach in April. (Hollandsk.) 

Diplomatar. Norveg. VII. 540—41. 

Apriii. *10,465. P. ToMirzKi, episcopus, vicecancellarius regni Poloniae, ad L. de Gorca, 

castell. Posaniensem, scribit, oratores regni Suetie huc appulisse, »quos constans fama 
habet, se subdere velle Mti. regie et suppetias illi contra ducem Moscovie ferre et insuper 
tributum quotannis ei solvere». — Sine loco et die. 
Acta Tomiciana V. 208. 

2. Majf. *10,466. Jens Petersszen og Karsten Boysszoen i Langhehorn i Norgoes Herred 

pantsaette noget Jordegods dersteds til Namen Jensen, Borger i Flensborg, for 40 Mark 
lybsk. — Des anderen dages nha sunthe Walburgis tho meytydenn. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplumatarium Flensborgense II. 141—43. 

6. Maji. *10,467. Brev fra Christine Nielsdatter (Gyllenstjerne) og Borgemestre og Raad i 

Stockholm til Indbyggerne i Rekarne og Sodermanland, hvori de bl. a. beskylde Hr. Ture 
Jonsson for at have slultet sig til Kong Christiern. — Stokh. , Sond. eft. Hellig Korsdag 
invent. (Svensk.) 

Brudst. paa Dansk i Allen, De tre nord. Rigers llist. III, 1. S. 185—86, jvfr. S. 385, 

Anm. 53. 

6. Maji. *10,468. Baadet i Danzig meddeler Kong Sigismunrl , at de Svenske have vundet 

en stor Sejr over Danskerne uden for Upsala. — lpso die Johannis ante portam latinam. 

(Lalin.) 
lirudst. i tydsk Overs. i Boeszoermeny, Danziijs Theilnahme a d. Kriege d. Ilansa gegen 
Christian II. I. 30, jvfr. S. 46, Anm. 87. Kong Christiern den Anden. 1247 1520. 

*10,469. Hertug Frederik af Holsten og hans Baader kundgjnre et af dem maeglet V6. Maji. 
Forlig mellem Kong Christiern og Hansestaedeme. — Segeberge, am sondage Vocem 
jucunditatis. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 89. Tydsk Udt. og Brudst. i Handelmann, Die 
letzten Zeiten hansi?cher Ubermacht S. 63—64, jvlr S. 264, Anm. 14. Om For- 
liget i Segeberg smtgn. Allen , De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 390 — 93, Anm. 
94 og 95. 

*10,470. Forbund mellem Almuen i Bi.ekinge og Almuen i Varmehnd (o: Varend), 14. Maji. 
i hvilket bestemmes, at den ene skal komme den anden til Hjaelp i Tilfaelde af Fejden 
og at man gjensidig skal udlevere «Skalke og Skovdrivere» , som begive sig fra det ene 
Landskab til det andet. — Hiortzbierrig Landsting , den naeste Mondag effter Dominicam 

Rogationum. 

Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1187 (Kvartudg. VII. 220). Smlgn. en Rettelse til 
Aftrykket 1 Hvitfeldt hos AUen, De tre nord. Rigers Hist. S. 386, Anm. 66. 

*10,471. Petrus Martyr Anglerius Mediolanensis marchioni Bellecensi scribit inter 18. Maji. 
alia, regem Daccarum et Orcadum dominum , regis Caesaris sororium, multa peditum 
millia equitum collegisse ad Caesarem regem juvandum. — Ex Clunio, XV. calendas Junii. 
Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii Mediolanensis S. 367 — 68. 

*10,472. Leo Xmus papa Nicholao Trochilli, canonico ecclesiae b. Mariae Haffnensis, 22. tfaji. 
licentiain impertit canonicatum et praebendam, quorum redditus 24 florenorum valorem 
non excedunt, resignandi in manibus alicujus personae ecclesiasticae et alii conferendi. — . 
liome apud s. Pelrum, XI. kal. Jun. 

Udt. i Ny kirkehist. Samlinger VI. 574. 

*10,473. Kong Christiern II., iErkebiskoppen af Bremen, Hertug Frederik af Slesvig i. junii. 
og Holsten og forskjellige andre nordtydske Fyrster afslutte gjensidigt Forsvarsforbund, 
sig selv og Kejseren til Styrke. — Hannover, Freitag in den Pflngsten. (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw. -holst. -lauenb. Gesellschaft II, 1. S. 75. 

*10,474. Mattheus cardiualis, archiepiscopus Salzburgensis, per litteras a Cliri- 1. Junii. 
stierno Ildo rege petit, ut Hieronymum de Sancto Nazario de la Bipa, fratrem Chartu- 
siensem, ad possessionem archiepiscopatus Lundensis, nomine Pauli de Cesis cardinalis, 
admiltat. — Augusta?, prima die mensis Junii. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. H's og Fr. I's Hist. I. 2—3. 

*10,475. Haiss Mulle, Hovedsmand paa Akershus, kundgjer, at han efter Kongens 3. junii. 

Befaling har overladt Joen Packe til evig Eje nogle Gaarde, hvorpaa han havde Pantebreve, 

og derfor modtaget en forgyldt Solvstob af 100 danske Marks Vaerdi. — Obslo, sondagen 

Trinitatis. 

Diplomatar. Norveg. II. 784—85. 

*10,476. Forbund mellem Ivurfyrst Joachim af Brandenburg og flere nordtydske 5. JonlL 
Fyrster, i hvilket blandt andre Kongen af Danmark undtages fra dem, Forbundet er rettet 
mod. — Lauenborg, am dinstag nach sontag Trinitatis. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomnticus Brandenburgen9is 2. Hauptth. VI. 306—12. 1248 Kong Christiern den Anden. 1520. 

5 vel *10,477. Dronning Eusabeth stadfaester i Koog Christierns Fravaerelse det afHerlug 

9. Junii. Frederik maeglede Forlig med Stu'deroe. — Kopenhagen , am Diustag nach dem Sont. d. 

heyl. Dreyfalt. (Plattydsk.) 

Anfort i Allcn, De tre nord. Rigers Hist. III, 1 S. 393, Anm. 5. I Lubecks Arkiv findes 
et Stadfiesteisesbrev dat. : Hafitia, Lerdag erter corp. C.hrL-ti (o : 9. Juni). Dansk Udt. i 
Tidsskr. Nor III, 3. S. 89, jvfr. Handelmann, Die letzteu Zeilcn hansischer Uber- 
macht S. 64. 

7. Junii. 6732. 0- Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 219. 

9. Junii. *10,478. Dronning Elisaketh underretter Jyrgen Hansen , Foged i Bergen, om, at 

den mellem Kongen og Hansestaederne opstaaede Uenighed er bleveu bilagt, hvorfor han 

ikke skal bringe de tidligere givne kongelige Befalinger til Ldfarelse. — Kopenhagenn, 

fridages na corporis Christi. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VI. 712—13. Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 89. 

9. Junii. *10,479 se J 10,477. 

10. Junii. *10,480. Kong Christiern II. opfordrer Biskop Arwid i Aabo, Hr. Aake Jorgensson, 

Thonne Ericksson m. fl. Sverigs Riges Kaad og Maend i Finland, til at mode inden 
6. Juli naestkommende i Stockholm tillige med det ovrige ftaad. — Sodermalm, sondagen 
nest effther Gudts lekomens dag. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder I. 220—22. 

10. Junii. *10481. Dronning Elisabeth befaler Beboerne af Sokkelunds, Smorum, Tre og 

Liile Herreder at oprense en Dam ved Kjebenhavn. — Wort slot Kopenhaffnn, sondag nest 
effther Gudtss legoms dag. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 303. 

11. Junii. *10482. Arvidus, episcopus Aboensis, acceptis litteris regis et Gustavi archiepiscopi 

Upsalensis, liuic ob pacem factam et restitutionem ejus gaudium suum signiflcat, addens, 
se hucusque simulanter egisse, sperare tamen, si ad conspectum regis sioe periculo com- 
parere potuerit, innocentiam suam se probaturum. — Ex castro Kwsto, die Barnahe apostoli. 
Arwidsson, Handl. till Finlands Halder VI. 125—27, 

22. Junii. *10483. Mikkel Rui> beder Hr. Henrik Krummedige om et Laan paa 100 Mark, da 

hao har givet 600 Mark ud paa siu Broders Vegoe til at iodlese det Gods fra Hr. Thyge 
(Brade) i Veodsyssel. — Syndhermalmcn, de 10,000 Bidderes Dag, uden Aar. 
Vedel Simonsen, Familie-Elterretningcr om de danske lluder I. 130^ — 31. 

25. Junii. *10484. Baag Herreds Thiisgsvidne, at Eske Bilde, Hovedsmaud paa Hageoskov, 

Maodageo for S. Mathaei Dag (17. Sept. 1519) havdc ladet laese iodeo Thioge Koog Chri- 
stiero H's Brev aogaaeode Betaliogeo af Btider i Aoledoiog af eo med Uans Anderseu i 
Bukkerup given Lov. — Feria secunda post feslum sancti Johannis baptistae. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 10—12. 

29. Junii. *10,485. CiiRisriERNts II ,J us rex Anthonio von Metz, camerario suo, plenam facul- 

tatem 50,000 florenorum summam de dote Klizabethae rcgioae io oppido Amsterdamen.-i 
in festo Johaonis haptistae 1520 solvendam recipiendi et desuper quittantiam praestandi dat. 
— In castro nostro Haffniensi, tercio kalendas Julii. 
Diplomatar. iNorveg. V. 741—42. Kong Christiern den Anden. 1249 1520. 
*10,486. Relatio Anonymi, in qua inter alia refertur, magistrum ordinis Prussiae ex Junio. 
Dania die XVIII. Junii duo millia lanceariorum recepisse. — Sine loco et die. 
Acta Tomiciana V. 266. 

*10,487. Litterae Sigismundi, regis Poloniae, Christierno, regi Daniae, datae, in quibus 6. Juin 
de bello cum magistro Prussiae scribit regemque rogat, ut declaret, num foedera mutua 
observare velit. — In civitate nostra Thorun, (Freitag uach visitationis Mariae). 

Acta Tomiriana V. 289. Brudst i tydsk Overs. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme 
a. d. Kriege d. Hansa gegen Christian II, 1. 29, jvfr. S 46, Anm 84. Brevet blev ikke 
afsendt, se smstds. S. 29. 

*10,488. Eirekur bORSTEiisssoN, Jon pORUARDSSON og 11 andre Maend vidne, at Vigfus 14. Julii. 
Ellendzson forhen som Foged og siden som Lagmand havde vist sig som en Dannemand; 
de have derfor betroet ham at forestille Kong Christiern II, hvor ilde farne de havde 
vaeret med de udenlandske Fogder, som vare satte over dem imod Kong Hakons Tiisagn; 
de bede nu om indenlandske Fogder og anbefale Vigfus til dette Embede. — Aa Elidar- 
enda i Fliozhlid, laugardagen naestan fyrer diuisionem Apostuiorum. (Islandsk.) 

Safn til sogu Islands II. 198—99. 

6735. Rettelser til Behrmanns Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 395. 20 Julii. 

*10,489. Hans Vitting, (Siotsfoged paa Bispegaarden i Upsala), giver »velbyrdig 25 Julii. 

Svend» Otte hrumpen Underretning om en svensk Haers Fremrykning imod Upsala og 

udtaler Frygt for, at hele Landet til Hasten vil rejse sig paa ny. — bpsala, sante 

Jacobi Dag. 

Udt. og Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 287—88. 

6736 se *10,513. 26. Juiii. 

*10,490. Canutus Walckendorp, decanus Haffnensis, totumque, capituiam ihidem 31. Julii. 
vicariam ad altare s. Anne in ecclesia b. Marie virginis domino Nicolao Johannis conferunt. 
— Haffhis, in profesto ad vincula Petri. 

Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 166—67. 

'10,491. Leo Xmus papa Nicolao episcopo Arusiensi cessionem administrationis 8. Augusti. 
ecclesiae Arusiensis admittens et Auonem ei episcopum praefkiens illi reservat residen- 
tiam episcopalem in Hilkiborm cum districtu Homelbkight et omnem jurisdictionem in 
Hyschehit et Imspordicht. — Rome, sexto idus Aug. 
Ny kirkehist. Samlinger VI. 574—75. 

*10,492. Leo Xnaus papa episcopo Casertano, abbati monasterii Sorensis et officiali 8. Auausti. 
Roschildensi mandat, ut Theoderico Slacheck, clerico Monasteriensis diocesis, decanatum 
Roschildensem vacantem, Auone praefecto ecclesiae Arusiensi, conferat. — Rome apitd s. 
Petrum, VI idus Augusti. 

Ny kirkehist. Samlinger VI. 575—76. 

* 10493. Ogmundur, Abbed i Videy, tilmelder Kong Christiern II., at han af Dom- 12. Auuusti. 
kirken i Skalholt er sendt til ^Erkebispen i Throndhjem for at modtage hans Indvielse til 
Skalholts Bispestol, og lover, hvis han opnaar den, at bevare sin Troskab til Kongen og 
Norges Riges Raad. — Harvig, fyrsta idus dag Augusti manadar. (Islandsk.) 

Udt. i Safn til sogu islands II. 200. 

Regest. Dan. II. Ser 1. 157 1250 Kong Christiern den Anden. 1520. 
19. Augusti. *10,494. Kejser Karl V. befaler Biskop Erik af Miinster at udlevere Delmenhorst 

til Kong Christiern II. eller gjore sine Fordringer gjaeldende paa naeste Rigsdag. — Briissel, 
19. August. (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw -holst -lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 69. 

22. Auuusti. "10,495. Henmke van Bockwold kjober af Arnsbok Kloster to Godser i Kersten- 

hagen og lover at skaffe Kong Christierns og Hertug Frederiks Samtykke dertil. — Am 
achten dage assumptionis Mariae. (Plattydsk.) 

Urkundensamml. d. sohlesw.-holst.-lauenb. Gesellch. III. 153—54. 

27. Augusti. *10,496. Dronning Ei.isabet befaler Esky Biilde, Embedsmand paa Hagenskov Slot, 

ufortovet at sende til Kjobenhavn en Del Malt og saltetKjod. — Wor gordt Abramslroppe, 
mandagen nest efflher Bartholomei. 

Annaler for nord. Oldkynd. 1855 S. 54. 

29. Augusti. *10,497. Baag Herreds Thingsvidne om en paa Hagenskov foretaget Deling mellem 

Kongen og Lensmanden Eske Bilde af nogle 0xne, der vare udgivne som Faldsmaalsboder 
for Hans Andersen i Bukkerup o. fl. — S. Hans baptiste dag decollacionis. 
Udt. i Annaler for nord. Oldkynd. 1853 S. 13—14. 29 Augusti. Augusto. 4. Septbr. 

5. Septbr. 

5. Septbr. 

5. Septbr. 

7. Septbr. 

8. Septbr. 
28. Septbr. *10,49tf. Den engelske Gesandt Thomas Spynnelly's Skrivelse til Kardinal Wolsey, 

hvori bl. a. berettes om »the Stiliardes« (Medlemmerne af det hanseatiske Kontor Stahlhof 

i London), der skulle have tiifajet Kongen af Danmark mange Fornaermelser, medens han 

belejrede en By i Sverig; han foreslaar en Overenskomst mellem Kejseren og Kongerne 

af England og Daninark til Undertrykkelse af deres Overmod. — Brusselles, the 29 tn day 

(Engelsk.) 
State papers. Vol. VI. Henry VIII. Part V. S. 62—66. of August. 10,499. Sigiswlndus, rex Poloniae, Luce de Gorka, capitaneo majoris Poloniae, signi- 
ficat, se regi Daniae et marchioni Brandeburgensi causas declarasse, quare bellum cum 
magistro ortum sit. — Sine loco et die. 
Acta Tomiciana V. 310. 

6742. Brudstykk. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 79. 

6743. En Rettelse til Aftrykket hos Hadorph i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 397, 
Anm. 33. 

6744. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 705—708, hvor Brevet er daterel : 
paa Valmassoon for Stocholm etc. 

6745. Er> Rettelse til Hvitfeldts Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 397, Anm. 43 

6746. Acta historiam Christierni II. regis illustrantia (Disp. praes E. G. Geijer) S. 3—4 
(Reedtz), Historiske Aktslykker S. 12. 

6747. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 13—14. 

*10,500. Kong Christiern II. meddeler Baadet i Danzig, at han har erobret Sverig 
og at Stockholm er gaaet ham til Haande. — Schloss Calmar, Sonnt. n. Matthiae (o: Matthaei) ap. 

(Plattydsk.) 
lirudst. i Boeszocrmeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. llansa gegen Chrlstian II. 
I. 30, jvfr. S. 46, Anm. 89. 


Kong Christiern den Anden. 1251 *10,50l. Nils Ffriis, Kantor i Viborg, forpligter sig til at tilbagegive Kronen den 
til Viborgs Bispedomme pantsatte Mors, hvis Kongen vil tilstede, at han bliver Biskop i 
dette Stift. — Alborge, dominica proxima post Mauricii. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I 3. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 15. 

6750. Brudst i Behrmann, Christ. Ils Hist. II. 137—38. 

6751. For (Tydsk) las (Plattydsk). 

*10,502. Den tydske Ordens Hojmester underretter Ordensmesteren i Lifland om, 
at han venter snart at modtage Hjaelp fra Danmark. — Am Donnerstag nach Matthaei. 

(Plattydsk.) 
Udt. i Napiersky, Index Corporis hist.-diplom. Livoniae, Estoniae, Curoniae II. 190. 

*10,503. Kong Christiern II's Skrivelse til Grev Johan af Delmenhorst, hvorved 
han giver sin Sekretaer Steffan Hopffsteiner Fuldmagt til at forhandle med ham. — 
Koppenhagen, 8. October. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt i Qvellensammlung d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 69. 

*10,504. Gaston de Bresze, parvus princeps nuncupatus de Francia, exhibet causas, 
ob quas summam duorum millium et quingentorum florenorum rhenensium pro damnis 
Danicis a Gallicis illatis el pro debitis suis solverit, et se astringit, se contra regem Datiae 
et ejus subditos nunquam acturum esse. — In opido regio Hafnensis, die veneris duo- 
decima mensis Octobris. 

Behrmann, Om nogle frem. Troppers Ophold I Danm. und. Christ. II. S. 30— 36. 

*10,505. Raadet i Danzig lykonsker Christina Nilsdatter (Gyldenstjerne) til Freden 
med Kong Christiern. — S. Lucae evangel. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegen Christian II. 
I. 30—31, jvfi. S. 46, Anm. 90. 

*10,506. Kong Christiern II. tilskriver Dronning Elisabeth, at han har befalet.Sibret 
at meddele hende nogle »iErender«. — Stocholm, fredaghen nest fore the Xlm. Jomfrue dag. 
Handl ror. Skand. Hist. XXI, Tillaeg S. 1. 
6753. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium I. 304. Nyerup, Kjobenhavns Beskrivdse S. 51. 
*10,507 1=6754). For 26. Ocobr. laes 24. Octobr. 

6754 se *10,507. 

6755 se *10,509. 

*10,508. Hertug Frederik af Slesvig og Holstens Brev om, at Hans Rantzau til 
Nyenhus, hans Baad, har afstaaet sin Ret til Landsbyerne Dame, Grove, Siggeneve og 
Thomstorp til Cismar Kloster. — Up unser boreh tom Kyle, dinstages na Simonis und Jude. 

(Plattydsk.) 
Zeitschr f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. II. 173—74. 

10,509 (=6755). Datum rettes til: vigilia omn. Sanct. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 397—98 (hvor der findes flere Rettelser til 
Aftrykket hos Hvitfeldt). Hvitfeldt, Kvaitudg. VII. 145-47. 

*10,510. Hans Reff, Kannik i Throndhjem, tilstaar, at han af Erick Walkendorff, 
./Erkebiskop i Throndhjem, har modtaget det Belob, som han endnu skyldte Mester Povel 
Beff for de Missaler, denne havde praentet for ham. — Erchebiscops yorden i Trondem, 
vigilia omnium Sanctorum. 

C. Bruun, Aarsberetn. fra det store kgl. Bibl. 1. 268. Diplomatar. Norveg. 1. 764. 

157* 1520. 
23. Septbr. 25. Septbr. 

26. Septbr. 

27. Septbr. 8. Octobr. 12. Octobr. 18. Octobr. 19. Octobr. 

24. Octobr. 

24. Octobr. 

26 Octobr. 

30. Octobr. 

30. Octobr. 31. Octobr 31. Octobr. 1252 Kong Christiern den Anden. 5. Novbr. 


6756. 


7. Novbr. 


6757. 


8. Novbr. 


6758. 


9. Novbr. 


6759. 


10. Novbr. 


•10.512. 1 520. 

3. Novbr. *10,511. Dronning Christine beskikker paa egne og sin Son, Kong Christiern H's 

Vegne Namen Janszen, Borger i Flensborg, til Prokurator eller Forstander for Franciscaner- 
bredrene i naevnte Stad, giver ham Vaernething umiddelbart hos Kongen eller sig selv og 
tilstaar ham Ret til fri Handel i Riget og Frihed for andre Afgifter end den aarlige Skat. — 
In unser stadt Odense, sonnavendes negest nha aller Hilligendage. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Fiensborgense II. 143—45. Moller, Nachrichten u. Urkunden, 
vvelche Ludolphus Naamanni betreffen S. 22—23. 

0. Nielsen, Kjebenhavns Diplomatarium II. 219. 

Rettelser til Hvitfeldts Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hisl. III, 1. S. 398—99. 

RetUlser til Hvitfeldts Aftryk i Allen, De tre nord Rigcrs Hist. III. 1. S. 399. Paludan- 
Miillcr, De forste KoDger af den oldenborgske Slaegt S. 361 — 65. 

Brudstykk. i tydsk Overs. i Dahlmann Gesch. Danemarks III 347. 

Hemming Gadd, Electus til Linkbping, Kong Christierns fuldmaegtige. Sende- 
bud over Tinland, stadfaester forelobig Viborg Stads Privilegier, indtil han desangaaende 
har erfaret Kongens Vilje. Viboryh, sancte Marthens affton. (Svensk.) 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder I. 222—24. ■ 

1!). Novbr. 6766. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 145. 

9. Decbr. *lO,5l3( = 6736). Datum rettes til: 9. Decbr. 1520. Allen, De tre nord. Rigers Hist. 111, 2. S. 445, Anm.87. 

9. Decbr. 10,514. Francisit, Francorum regis, ad consules civitatis Lubicensis litterae de 

rapinis a militibus nautisque, quos subsidio ad regem Danie Suecico bello implicitum tniserit, 
factis. — Blisiis, nona die mensis Decembris. 

Burmeister, Beitriige z. Gesch. d. sechszehnt. Jahrhund. S. 179—81. 

lf>. Decbr. *10,515. Den tydske Ordens Hojmester, Hertug Frederik, beder Ordensmesteren i 

Lilland om ikke at lade de Skibe afsejle, hvormed Sigmund von Sicha er kommen fra 
Danmark. — Hei/spcry, am sonmibent nah Luciae. (Plattydsk.) 

Turgeniev, Suppl. ad hist. Russiae monum. S. 38o, Anm 87. 

17. Decbr. 6774. F-n Rettelse til Bchrmanns Altryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 446. 

17. Decbr. 10,516. Raag Herreds Thingsvidne, at unge Hans Lunde havde bortdrevet fire 0xne 

af den Flok, som Hans Andersen i Bukkerup sendte til Nyborg. — Feria secunda ante 
festum s. Thomae ap. 

Udt. i Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 14-15. 

21. Decbr. *10,517. llertug Frederik af Slesvig og Holsten forlener Jacob Rantzau med Gaarden 

Wandsbeck paa samme Maade, som han 1515 har pantsat den til Cord van Wynlhem, 
Borger i Hamburg. — Uth unser borch Gottorp, am dage Thome apostoli. (Plattydsk.i 

Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg. Gesch. II 174 75. 

26. Decbr. *10,51b. Gregers Michilsson, Horger i Ribe, befuldmapgtiger Lamberth Andersson 

til at indkraeve hans Tilgodehavende hos Tyll Persson i Flensborg. - Ripis, die sancti 
Sthefani protomartiris. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 145—46. 

29. Decbr. *10,519. Regnskab over Gottorper Tolden for Aaret 1519. — Am dage Thome 

Cantuariensis. (Platlydsk.) 

Bmdst i Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 943. 


Kong Christiern den Anden. 1253 

1520. 
*10,520. Kmjd Rud beder Fru Anne, Hr. Henrik Krummediges, at sende ham og Michel 
Rudh deres Penge fra Norge, og sporger, om hun faar den Forlening igjen, som Hr. Henrik 
havde Brev paa. — Vitby, sancte Beist(?) Dag. 

Vedel Simonsen, Familie-Elterretninger om de danske Ruder I. 79. Prospecter af danske 
Herregaarde, ved Richardt og Secher, XVI. Vedbygaard. 

*10,521 Mikkei. Ruds Brev til sin Soster Fru Anne, Hr. Ilenrik Urummedigrs, 
hvori han beklager den linaade, hun er kommen i hos Kongen, samt beder hende sende 
ham sine Penge fra Norge. — Uden Datum. 

Vedel Simonsen, Kamilie-Efterretniuger om de danske Ruder I. 130. 

*10,522. Andreas Frvss, Kantor ved Frue Kirke i Kjobenhavn og Sogneprrest til 
S. Nicolai Kirke sammesteds, opretler i Forening med den sidste Kirkes to Vaerger en 
Gudstjeneste for S. Nicolai Alter i denne Kirke. 

Rordam, Kjubenhavns Kirker og Klostere, Tillsesj S. 167—69 

*10,523. Indberetning til Kongen om Mordet paa en Praest (Hr. Jens Knap i Magleby 
paa Langelandi; Brevskriveren raader til Straenghed mod Gjerningsmaendeue og udbeder 
sig Forholdsregler. — Cden Aar. 

Ny kiikehist. Samlinger VI. 143—44. 

*10,524. Landsthingsdom, efter kgl. Majestaels Privilegium , paa 'ivoldsvorne Maend 

i Kolding». 

Udt. i Fyhn Efierr. om Kolding S. 188. 

* 10,525. Staden Stockholms Udgiftsregnskab for Aaret 1520; heri flere Oplysninger 
om Byens Forsvarsanstalter mod Kong Christiern II. 
Ekdahl, Christiern H's Arkiv S. 1405—12. 

*10,526. De tydske Hansekjobm.end i Bergen klage til deres Foresatte i llansaen 
over de svaere Udredelser, som ere dem paalagte i Anledning af Krigen med Sverig, og 
anholde om deres Mellemkomst hos Kongen. — Uden Aar. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VII. 541—44. Dansk Udt i Tidsskr. Nor 111, 3. S. 88—89. 

1520 vel post 1520 

*10,527. Fru Soffie Budsdotter skriver til sin SosterFru Anne, Hr. Henrik Krumme- ve P os * 
diges, om sine B«rns Sygdom og takker hende for heudes Omhu for Datteren Kerstine. — 
Tos/rup, Fredagen naestefter Paaske, uden Aar. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretningcr om de danske Ruder II. 11-13. 

*10,528. Fortegnelse over det Gods, som Anne Rudsdotther fnrte Ira Mwgelker efter 
sin Broder Mychil, og det Gods, hun flk paa Kluidh efter sin Broder Henric. — Idcii Aar. 
Vedel Simonsin, Familie-Efterretninger om de danske liuder I 131 og 139. 

C. 1520. 

*10,529. Lord Fitzwilliam meddeler Kardinal Wolsey naermere Underretning om 

Kongen af Danmarks slette Behandling af Anfereren for de franske Hjaelpetropper, Broder 

til Senechallen af Normandiet, der havde ladet danske og lybske Skibe plyndre. — l den 

Aar. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 1. S. 450—51. 1254 Kong Christiern den Anden. 1521. 1521 3. Januar. *10,530. Raadet i Danzigs Brev til Kong Christiern II., h\ori det undskylder, at 

det ikke har sendt Tilforsel til Kongens Lejer foran Stockholm, og beder Kongen losgive 
de i Sundet beslaglagte danzigske Skibe med deres Gods. — (Danzig), Donnerst. p. cir- 
cumcisionis Domini. (Plattydsk.) 

Brudst. i tydsk Overs. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegen 

Christian II. I. 31, jvfr. S. 40, Anm. 92. 

7. Januar. * 10,53 1 . Kong Christiern II. befaler, at man skal soge at forhindre Liudur og 

P(eder) Ribbing m. fl. i at begive sig til Dalarne, da de have forbundet sig mod Kongen. 

— Vporvnde for Hwlweahcn, s. Kntids konnings dag iskal vaere : ducis et mart.). 

Brudst. i Behrmann, Christ. IFs Hist. II. 164, smlgn. S. 165. 

11. Januar. *10,532. Kong Christiern II. udsteder Landsvistbrev for Ramwnd Anundsen i An- 

ledning af Drabet paa Erick Skraedder — Ozlo, then fredag nest fore iVlarcelli pape et 

martiris dag. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. II. 785. 

12. Januar. *10,533. Carolus Vtus imperator Christiernum regem Datiae, Joachimum marchi- 

onem Brandenburgensem, duces Magnipolenses, ducem Lithuaniae et magistrum Prussiae 

ac magistrum per Livoniam necnon magistratus imperialium civitatum stagnalium et 

nominatim Lubicensis conservatores jurium archiepiscopi Rigensis et episcoporum Tarba- 

tensis, Oziliensis, Curoniensis et Revaliensis eligit. — Wormatia, die duodecima mensis 

Januarii. 

Monumenta Livoniae antiqvse V. 127 — 29. 

21. Januar. *10,534. Baag Herreds Thingsvidne, givet Eske Bilde, Hevedsmand paa Hagenskov, 

at denne var venlig forligt med Hans Lunde i Darup m. fl. i Anledning af Hans Andersens 
Ded i Bukkerup. — Feria secunda die sanctae Agnetis virginis. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 17—18. 

1. Febr. *10,535. Hertug Frederik afSlesvig og Holsten meddeler sine Undersaatter i Itzehoe, 

Crempe ogWilster og samtlige Indbyggere i Crempe, Wilster og Steinburger Marsk, at han 
indlil videre har forbudt al Kornudforsel. — Gottorff, am Abd. pur. Mar. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenburg Gesch. VI, Reper- 

tor. S. 82. 

28. Febr. *10,536. Kong Christiern II. oplordrer Raadet i Danzig til at stratfe de Borgere, 

som have bragt de Svenske Tilforsel, og klager over en Skipper, der har udskjaeldt Kongen for 
en llimd og sagi, at han burde haenges paa sin egen Port. — Copcnhar/en, 28. Febr. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i tydsk Overs. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa 

gegen Christian II. I. 31—32, jvfr. S. 46, Anm. 93. 

4. Martii. * 10,537. Borgemestre og Baad i Stockholm meddele Magistraten i Nykoping 

Kong Christierns Forbud mod ulovlig Kjnbmandsskab med Tydske, Danske eller Svenske. 

— Ex Holmis, feria 2 prox. post dominicam Oculi, uden Aar. (Svensk.) 

Ekdahl, Christiern II.s Arkiv S. 1345—46. 
6. Martii. * 10,538. Auiuen i Dai.erne opfurdrer Indbyggerne i Nerike til at forene sig med 

dem for at afvaTge den Fordaervelse, Kong Christiern bringer over Sverigs Rige. — Tivna 
landztinf/h, onsdagh nest dominicam Oculi. (Svensk.) 

Diplomatar. Dalekarl., Supplement S. 29—30. Kong Christiern den Anden. 1255 1521. 
*10,539 Martimjs Luther Georgio Spalatino scribit, regetn Daciae papistas persequi, 7. Martn. 
mandato dato Universitati suae, ne scripta Lutheri damnent, quod retulit D. Martinus, 
«reversus ut promoveretur, rediturus illuc». — Wittembergoe, 7. Martii. 
de Wette, Luthers Briefe I. 570—71. 
"10,540. Kong Christiern II. forlener Georg von der Wisch med Borgen, Amtet og 14. Martii. Fogediet Segeberg paa 20 Aar. — Den vierzehenden tag des monats Martii. (Tydsk.) 


Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 

177-79. 
*10,541. Kong Christiern II. svarer Baadet i Danzig paa dets Skrivelse af 3. 
Januar (!Nr. *10,530), at han har tilladt de arresterede danzigske Skibe at sejle videre, 
men at han ikke vil frigive de Skibe, hvis Skippere vare flygtede ud af deres Arrest. — 

Copenh., Donnerst. nach Laetare. 

Brudst. i tydsk Overs. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hansa gegen 
Christian II. I. 32, jvfr. S. 46, Anm. 94. 

*10,542. Leo Xmus papa scribit Theodorico Slacheck, clerico Monasteriensis dio- 
ceseos et secretario Christierni regis Datiae, se in animo habere eum archiepiscopum 
Lundensem eligere, non obslante defectu natalium ejus, et cum eo dispensat, ut plura 
beneficia ecclesiastica recipere valeat. — Rome, quartodecimo kal. Aprilis p n. anno primo, 

anno etc. m° d° xii°. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 581—83. Historisk Tidsskrift 4. Raekke IV. 74—77, 
hvor det paavises, at Aarstallet 1513 hos Allen er en Fejl i Dateringen for 1521. 

*10,543. Kapitlet i Slesvigs Kvittering for 100 Mark, hnrende til afdnde Biskop 

Sachow af Lubecks Sjaelemesser. — 22. Marz. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. 
S. 113. 

'10,544. Tyle Persson beklager sig for Kong Christiern II. over, at Sigbrit har 
givet Lagmanden Fusza? Ellandlsson Brev paa Island, hvilket denne igjen har overdraget 
nogle Borgere i Hamburg; dels have disse gjort Kongen Skade ved en Sag om noget 
Klaede, dels er det i Strid med det Brev, han har paa en Del af Island og paa Over- 
skatten paa Island og Faeroerne. — Vlennszborg, feria quarta post Palmarum. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 1047—49. 

6795 se *10,555. 
*10,545. Philippljs MelaiNTHon Georgio Spalatino scribit, se accepisse litteras e 
Dania missas ab eo, »qui illuc profectus a nobis graecas litteras docet Coppenhagii», qui 
scribit, regem Martino fovere et in Svecia episcopos aliquot securi percussisse et mona- 
chos aliquot submersisse. — Mensis Martii penultima. 
Corpus Reformatorum I. 364. 

6797. Friis Edvarsen. Underr. om Schielschior S. 381 — 88, hvor Brevet er dateret: Lever- 
dagen nest fore Quasimodogeniti Sendag o: 6. April. 

* 10,546. Vidnesbyrd af Wollef tErrysson, Prior i S. Uans Kloster i Nykjobing, 

Per Tranne, Borgeinester i Viborg. Bron , Borgemester i Nykjobing, og Esspen Bosk om 

en af dem tilligemed Basmus Clemenlsson efter Kongens Befaling foretagen Husunder- 

sngelse paa Mogens Tammessons Gaard Damsgard i Mors, h\orved de i et Skrin havde 

forefundet falske Indsegl og Breve. — Uamsgord i Mors, mandag nest efter myserykordia 

Domini. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 4. 14. Martii. 19. Martii. 22 Martii. 27. Martii. 28. Martii. 
30. Martii. 7. Aprilis. 
15. Aprilis. 1256 Kong Christiern den Anden. 

1521. 

21. Aprilis. 6802. Plattydsk: Westphalen, Monumenta IV. 3169—71. 

22. Aprilis. *10,547. Praesten Hr. Per Perssons (Tollers) Testament. — Kebenhafn, in profesto 

Jeorgii martiris. 

Rordam, Kjobenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 169 — 72. 

23. Aprilis. "10,548. Kmdh Rldh beder sin Svoger Hr. Henrig Krumediige at komme til Kjo- 

benhavn Sondag fer Pinsedag til haus afdode Broder (Mikkel Ruds( Aartid i »Hellygesles«. 
— Kofvenhafn, sancte Jerens dag. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 79 — 80. 

23. Aprilis. *10,549. Kurfyrst Frederik af Sachsens Brev til sin Broder, hvori han siger, at 

han efter dennes 0nske sender ham sin Betarikning i dores Soslers, Dronningen af Dan- 

marks Sag. — Wonmis, an sant Jorgen tag. (Tydsk.) 
Forstemann, Neues Urkundenbuch S. 15. 

25. Aprilis. *10,550. Kong Christiern II. udsteder Gridsbrev for Tollack Gunnerssen, som 

draebte Erland Swenssen. — Os/o, sancti Marci euangeliste dag. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. VI. 545 — 46. 

28. Aprilis. *10,551. Kong Christiern II. befaler Henningk van Anefelde, Embedsmand paa Nor- 

borg, Detlef Brockdorp, Embedsmand paa Flensborg, og Mandrup Holck, Embedsmand 
paa Snnderborg, sammen med nogle Bonder at undersoge, om Sandemaend i Vies Herred 
med Rette have svoret Greffvens Kjer paa Storwii Mark fra Ryde Kloster eller ikke. — 
Ollensze, sondagen Cantate. 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 177. 

29. Aprilis. 6810. Rettelser til Behrmanns Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 448, Anm. 6. 

Aprili vel *1(J 552(=6934). Paludan-MQller, Jens Andersen Beldenak 2. Opl. S. 117 henforer Brevet til den angivne 
Majo. Tid. Brudst. og Rettelse i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 180—81, jvfr. 

S. 449, Anm. 16. 

3. Maji. 6812. Brudstykk. i Paludan-Miiller, De ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 397. 

G. Maji. * 10,553. Aistonelli Arcimboldi ad regem Christiernum litterae supplicationis. — Ex 

caslro Niborgie, 6. Maii. 

Behrmann, Christ. II's Hist. II. 91—92. 

7 Maji. *10,554. Sophie Rldsdatter, Tyge Brades, meddeler sin Snster Anne Rudsdalter, 

Hr. Henrik Krummediges, at hun ikke kan folge nied sin Mand til Kjf»benhavn, da hendes 
Born ere syge. — Tostrvp, Tirsdagen naest for vor Herres Himmelfarts dag. 

Brudst. i Vedel Simonsen, Familie-Efteiretninger om de danske Ruder II. 13. 

9 Maii * 10 555| = 6795). For 28. Martii laes 9. Maji. Hellig Torsdag er ikke Skjaertorsdag, men Christi Himniel- 

farts Dag. 

10. Maji. *10,556. Wm. Sabiin underretttr Jarlen af Surrey om Erobringen af et Skib fra 

••Copman Haven«, som tilhorer Seybrett. — The lOtb day of May. (Engelsk.) 

Brudst. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1582. 

11 Maji. *10,557. Dronning Ciiristines Siadfaestelse paa Odensi» Smedegildes Privilegier o^ 

Vilkaar. — Olthcnsa>, lourdagen infra octavas asi -ensionis Doniini. 
Aktstykker etc. udg. af Fyens lit. Selsk. II. 71. Kong Christiern den Anden. 1257 

1521. 
*10,558. Martinus Lutherus Philippo Melanthoni scribit, Caesarem impetitum esse, 12. Maji. 
ut regi Daciae scriberet, ne reliquias Lutheranae haereseos recipiat. — In regione avium, 
dominica Exaudi. 

de Wette, Luthers Briefe II 1 — 2. Strobelius et Rannerus, Lutheri Epistolae S. 16—18. 

"10,559. Kong Christiern II. staevner Sten Stenssens Arvinger til at mede i Rette 13. Maji. 
for Kongen i Kjebenhavn 6 Uger efter dette Brevs Forkyndelse i Anledning af en Sag for 
Vold, som Sten Stenssen skulde have gjort Niels Brades Bonder og Tjenere paa Born- 
holm. — Kiopnehaffnn slott, mandagen nest epther sendagenn Exaudi. 
Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 61. 

*10,560. Hertugerne Erik og Henrik af Brunsvigs Instrux for Stephan Hopfen- 20. Maji. 
steiner paa hans Sendelse til Kong Christiern II., hvem han skal opfordre til at lenne 
2000 Knaegte for dem i 3 Maaneder. — Montag in den Pfingsten. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 75. 

6828 se *10,611. 26. Maji. 

6829. Westphalen, Monumenta II. 1046—48. 26. Maji. 

*10,561. Laggo Urne, episcopus Roscildensis, XL dierum indulgentias iis concedit, 31. Maji. 
qui ecclesiam parochialem oppidi Helsingorensis, nunc in honorem b. Olai regis et mar- 6 - Juni1 
tyris , Andreae apostoli et Vincentii martyris sacratam, visitaverint. — In oppido Helsin- 
gorensis, infra octavam corpus (sic) Christi. 

Schaldemose, Beskr. over Kjobstaden Helsinger I. 24—27. Udt. paa Dansk i Boesen, 

Helsingoers Beskr. S. 133—35, 137—38. 
*10562( = 6933). Paludan-Muller, Jens Andersen Beldenak 2. Opl. S. 117—18, henferer Memorialet til M a j ve i 

den angivne Tid. Se ogsaa Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 430. Junio. 

*10,563. Gustav Trolle, Hevedsmand i Sverig, udsteder aabent Brev til alle Sverigs 12. Junii. 

Indbyggere , hvori han paa Kong Christierns Vegne lover Tilgivelse for alt, hvad der er 

sket, siden Kongen drog fra Landet, og sammenkalder en almindelig Bigsdag til den 15. 

Juli i Stockholm. — Stokh., S. Eskilli Dag. (Svensk.) 

Dansk Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 186-87, smlgn. S. 450, Anm. 19. 

*10,564. Litterse Petri Martyris Anglerii Mediolanensis marchioni Bellecensi datae, 14. Junii. 
in quibus de adventu regis Daccarum et Gottorum Orcadumque insularum apud Caesarem 
propter bellum cum rege Gallo scribit; rex dicitur esse »procerus et decorus, vultuque 
miti et una martiali, animo sub benigtatis velamine ingenti». — Ex Valleoleto, XVIII. 
calendas Junii (o: Julii). 

Opus epistolarum Petri Martyris Anglerii Mediolanensis S. 413—14. Brudst. i Videnskab. 

Selskabs Skrifter I. 19—20. Ang. Datum se Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. 

S. 441, Anm. 63. 

*10,565. Jes Steygsen, Landsdommer i Fyen, Niels Bild til Bavnholt m. fi. tilstaa, 15. Junii. 
at de, forend Landsthing sattes, vare til Stede ved et venligt Mede mellem Eske Bilde og 
den henrettede, men ved Kong Christiern II's Dom frikjendte Hans Andersens Slaegt og 
Samfraender angaaende den Bede, Eske Bilde skulde give disse for Hans Andersens Ded, 
og at denne Sag blev udsat i 3 Uger. — Sortebrodre Kloster iOdense, die s. \ iti etModesti. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 18—19. 

*10,566(=-6884l. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 182— 84, hvor det siges, at Brevet er skrevet Post 

• strax efter Midten af Juni Maaned». Smlg. Allen II. 357, 556 og III, 2. S. 449—50. 15. Iuuii. 
Brudst. i Paludan-Muller, Jens Andersen Beldenak 2. Opl. 8.61—63, jvfr. S. 118. 

Regest. Dan. II. Ser. 1. 158 1258 Kong Christiern den Anden. 1521. 


17. 


Junii. 


27. 


Junii. 


1. 


Julii. 


3. 


Julii. 6842. Er skrevet i Nykjobing. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 96, jvfr. S. 441, 

Anm. 60. 
G847. EnRettelse til Behrmanns Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S.448, Anm. 6. 

6851. Hos Behrmann er ikke hele Brevet aftrykt, se Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. 
S. 450, Anm. 21. 

*10,567. Lorenzo Aleandri de' Galeazzi meddeler Luigi Galeazzi bl. a. om Kong 

Christiern IPs Ankomst til Briissel og skildrer hans Ldseende og Vaesen. — Brussels, 

3. July. (Italiensk.) 

Udt. paa Engelsk i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 560. 

6. Julii. *10,568- Indberetning fra Kejserens Sendebud i Eugland, Biskoppen af Badajos 

og IV Haneton, til deres Herre. Kardinal Wolsey, skrive de, taenker paa at danne et stort 
Fyrsteforbund (hvortil ogsaa Kongen af Danmark skal indbydes) mod Frankrig; de have 
meldt Kardinalen den danske Konges Ankomst til Antwerpen , hvad dog allerede var ham 
bekjendt. — Londres, le VI me jour de Juillet. (Fransk.) 

Monumenta Habsburgica, 2. Abtheil I. 219 — 27. 

10. Julii. *10,569. Sandemaend udlaegge til Hr. Seren Lawritssen, Sognepraest i Taeberingh, til 

Fraestegaard den Gaard i Taeberingh, som han nu bor i, og dertil nogen Jord. — Twberiny, 
s. Kanuti dag regis. 9 

Ny kirkehist. Samlinger II. 337—38. 

13. Julii. *10,570. Sir Richard Wingfield meddeler Kardinal Wolsey Kongen af Danmarks 

Ankomst til Holland. — Antwerp, 13. July. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 572. 

14. Julii. *10,571. Sir Richard Wingfiei.d meddeler Kardinal Wolsey bl. a., at han har over- 

bragl Kong Christiern Kongen af Englands Skrivelse. — Antwerp, 14. July. (Engelsk.i 
Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 574. 

15. Julii. *10,572. Biskop Hans Brask af Linkoping tilskriver Kong Christiern H. , at han 

har sluttet Stilstand med de svenske indtil 15. August, og at han , hvis han ikke inden 
den Tid faar Hjaelp, maa opsige Kongen Huldskab og Troskab ; han klager tillige over 
Soren Norby. — Noor, divis. Apost. (Svensk.) 

Dansk Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 196 -97, jvfr. S. 450, Anm. 28. 

16. Julii. *10,573. Sir Richard Wingfield meddeler Kardinal Wolsey, at Kongen af Danmark 

er kommet for at maegle mellem Kejseren og Frankrig, og at han fraraader Kejsercn at 
angribe dette Land. — Antwerp, 16. July. (Engelsk.) 

Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 575—76. 
19 julii 6853. Olivarius, De vita et scriptis Pauli Eliae S. 27—29. 

20. julii. 6854. Er samme Brev som 6855. 

20. Juiii. 6856 se *10,574. 

2i Juiii. 6857. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 16— 20. Berigten van het histor. Gezelschap te Utrooht 

II, 1. S. 10 — 11. Altmeyer, Drei Monographien S. 66. 

21. Julii. *10,574(— 6856). Datum rettes til: Gennt in Flandern, am ainundzweintzigsstem tag des 

monats July. 

Hvitfeldt, Danm. Riges Kren. S. 1177—78 (Kvartudg. VII. 197—99). (Reedtz), Historiske 
Aktstykker S. 20-21, jvfr. Allen, De trc nord. Rigers Hist. III, 2. S. 442, Anin. 69. 
Paa Latin i Westphaleu, Monumenta II. 1051. 


Kong Christiern den Anden. 1259 

1521. 
*10,575. Indberetning fra Danzigs Sendebud i Kjebenhavn, Aubrosius Sturm, om 21. Julii. 
hans Forbandlinger med Dronning Elisabeth og Fru »Syborch« angaaende Sejladsen gjennem 
Sundet. — Sonnt. vor Mar. Magdalene. (Plattydsk.) 

Brudstykk. og tydsk Udt. i Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Krige d. Hansa 
gegen Christian II. I. 33—35, jvfr. S. 46, Anm. 98. 

*10,576. Thos. Spuselly meddeler Kardinal Wolsey bl. a. , at Kong Christiern 21. Julii. 
samme Dag har aflagt Hylding til Kejseren. — Gant, 21. July. (Engelsk.i 

Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 579—80, jvfr. S. 583. 

* 10,577. Sir Richard Wingfield underretter Kardinal Wolsey om en Samtale, han 22. Julii. 
har haft rned Kong Christiern , og om dennes 0nske at tale hemmelig »i Pilgrimsdragt« 
mcd Kong Henrik i Calais. — Gawrtte, 22. July. (Engelsk.) 

Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 582. 
6860. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 22—24. 24. Julii. 

'10,578 Tire Jensen opfordrer Ture Trolle til at opsige Kong Christiern Huldskab 24. Julii. 
og Troskab , »da det er bedre at vaere en med de bedste i sit Faedreland, cnd ligge sit 
Urod i fremmede Lande». — Ridweg, S Jakobs Aften. (Svensk.) 

Dansk Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 198—99, jvfr. S. 451, Anm. 30. 
*10,579. Overenskomst mellem Gistaf Eriksson (Vasa), Havedsmand over Sverigs 25. Julii. 
Alnme, og Biskop Hans (Brask) i Linkoping, hvorefter denne skal opsige Kongen af Dan- 
inark Huldskab og Mandskab inden vor Frue Dag Assumptionis (15. Augusti. — Vesteraars, 
sancti Jacobi appostoli dagh. (Svensk.) 

Konung Gustaf den Forstes Registratur I. 3—4. 

*10,580. Oscoldus, Biskop i Stavanger, sender Kong Christiern 100 Lod Salv og 25. Julii. 
40 rhinske Gylden og beder om nogle Friheder og Beskjaermelsesbreve for sin Kirke. 
— Staffuanger, ipso die sancti Jacobi apost. (Norsk.) 

Diplomatar. Norveg. III. 783—84. 

"10 581. Kejser Karl V's Mandat til Hertug Henrik den yngre af Brunsvig og 25. Julii. 
Luneburg om eventuelt at hjaelpe Kong Christiern II. i Udfarelsen af Akten mod Biskop 
Johan af Hildesheim. — Gend, am fiinff und zwantzigsten tag des monats Julii. (Tydsk.) 

Liinig, Teutsches Reichs-Archiv Bd. 9. Pars spec. (5). Forts. d. 2. Contin. 4. Abth. 

3. Abs. S. 268—69. 

6864. Brudstykk. i dansk Overs. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 108. 10. Augusti. 

6865. Diplomatar. Norveg. VIII. 496—500. 12. Augusti. 

"10,582. Notarialsvidnesbyrd, at M. Johannes Wulff, Provst i Haderslev, har for- 18. Augusti. 
pligtet sig til, med Benunciation af alle gejstlige og verdslige Privilegier, efter Staevning 
at forsvare sig for Hertug Frederik og Fyrstendemmerne Slesvigs og Holstens Baad for 
Kong Christiern Il's Tiltale. — Slate to Hadersleue, am sondage des achteynden dages 
des maentes Augusti. (Plattydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 56 — 58. 

*10,583. Bolof Matson, Hevedsmand paa Viborg, tilskriver Kong Christiern II. 21. Augusti. 
om Almuens Velvilje; han melder om Russernes Roverier paa Graensen, om Soreveres 
Plyndring af ISyen, og om sine Foretagender mod russiske Skibe, der havde haerget i 
Skaerene. — Viiborgh, odensdaghen nest ffer Bartolomei. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 710—12. 

158* 1260 Kong Christiern den Andex. 1521. 

23. Augusti. 24. Augusti. 

Post 27. 
Augusti. 

28. Augusti. 
28. Augusti. Augusto. Aug. velScpt. 
3. Septbr. 16. Septbr. 17. Scptbr. 
21. Scptbr. 21. Scptbr. 21. Scptbr. *10,584. Litterae Ems>n Roterodam Guilihelmo Waramo, archiepiscopo Cantuarensi, 
scriptae, in quibus inter alia dictum Christierni regis de reformatione Lutheri refert. — 
Bnigis, decimo calendas Septembres. 

Epistolarum Erasmi Roterodami libri XXXI et P. Melanchtonis libri col. 658—59. 
Brudst. i dansk Overs. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 106. 

6866. Diplomatar Norveg. IV. 793—94. 

*10,585. Optegnelse i Leijdens Rentekammerregnskaber om Udgifterne ved Kongen 
af Danmarks Ankomst til Staden d. 27. Avgust. (flollandsk.) 

Kronijk van het histor. Gezelschap te Utrecht 2. serie 5. jaarg. S. 114 — 15. 

6867. Jvfr. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III. 2. S. 443— 44. 

*10,586. Staden Leuden frigiver forskjellige Fanger paa Opfordring af Kongen af 
Danmark under hans Ophold i Staden Dagen i Forvejen. — 28. Aug. (Hollandsk.) 

Kronijk van het histor. Gezelschap te Utrecht 2. serie 4 jaarg. S. 236 37. 

*10,587. Skrivelse fra Kardinal Wolsey til Kong Henrik VIII. af England angaaende 

en Sammenkomst, som Kardinalen havde haft i Briigge med Kong Christiern II. — Uden 

Datum. 

State papers. vol. I. Henry VIII. Part I. S. 36—38. Brevet er skrevet i Brugge i August 
1521, se Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 443, Anm. 75. 

*10,588(=6937). Om Tiden se Paludan-Muller, Jens Andersen Beldenak 2. Opl. S. 118— 19. 

*10,589. Astonius Fugcers Brev til Jakob Fugger, hvori han meddeler, at Udgifterne 

for den pavelige Konflrmationsbulle paa Didrik Slaghoeks Valg til ^Erkebiskop i Lund have 

belobet sig til 7,800 Dukater. — Rom, 3. Septembris. (Tydsk.) 
Pontoppidan, Annall. eccles. Dan. II. 316 — 18. 

*10,590. Soren Norby meddeler Kong Christiern II. , at han forgjaeves har segt 
Staffan Sasse i Beval; derefter undsatte han Kastelltolm; herfra gik han til Oregrund, 
som han afbraendte, hvorefter han traf Staffen Sasses Skib tilligemed et Dauziger Skib, 
hvilke han begge erobrede; han forlanger Mandskab til Undsaetning af Stegeborg. — 
Kalmernslott, feria 2. post exaltacionis sancte Crucis. 

Gronblad, Nya Kallor til Finlands Medeltidshist. I. 512—14. En Rettelse til dette Aftryk 
i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 451, Anm. 31. 
6870. Brevet er ikke udstedt af Kongen, men af Dronningen. 

* 10,591. M. Klaus Pedersen opfordrer Kong Christiern II. til at lade foretage Opdagel- 
sesrejser til Indien — Ex urbe Roma, XXI. die Sept 

Brudst. i Videnskab. Selsk. Skrifter III. 18 og i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. 
S. 349— 50, jvfr S. 402. 

* 10,592. Arvid, Biskop i Aabo, forsikrer Kong Christiern II. om sin Troskab og 

lover at holde sine Skibe og Folk rede til hans Tjeneste; tillige skriver han om Forle- 

ninger for sig selv og for en vis Arvid Eriksson. — Ex caslro Kwslho, die Mathei appo- 

stoli. (Svensk.) 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 715—16. 

*10,593. Biskop Lache Urne maegler et Forlig mellem Dr. Hans Luchesson, Kantor 
i Boskilde, og M. Mads (Persen), »collegiatae« i Kjobenhavn, om Afgiften af et Vikarie i 
Frue Kirke. — Wor gard Beslrop, tigsdagen nesth effter s. Mauricii dagh. 
Rerdam, Kjebenhavns Kirkcr og Klostere, Tillaeg S. 172—73. Kong Christiern den Anden 1261 1521. 

6873. Grdnblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 717, (hvor Embedsmanden paa Aabo 29. Septbr. 
rigtig naevnes Wulff van Grewendorp). 

10,594. Kong Christiern Ils norske Lov, hvorved Ronder og Almue sikres mod 29. Septbr. 
Overgreb af Adel og Gejstlighed. — Kjebenhavn, Michelsdag. 

Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 81—83, jvfr. S. 438—39. 

*10,595. Glstav Eriksons Igubematorisi Skrivelse til iErkebiskop Gustav Trolle, hvori Septbr. 
Iiun opfordrer ham til at forlade Kong Christiern II. og slutte sig til den svenske Sag, og 
lover ham Tilgivelse, for hvad han har forbrudt rnod Sverig. (Svensk.) 

Celsius, Monum. politico-eccles. S. 2 — 4. Konung Gustaf den Forstes Registratur I. 31—33. 

Brudst. i Fant, Specimen I. diarii critici actorum historiae Gustavi I m ' S. 4, hvor Brevet 

angives at vaere udfaerdiget 1521. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 451—52 hen- 

ferer Brevet til Septbr. 1521. 

* 10,596. Diderik Artzsen tilskriver Kong Christiern II , at han nok skal paase, at 2. Octobr. 
der intet Fetallie udfores herfra. — Falsterboo, ottensdag nest effter Michaelis dag. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 944. 
687n. Ketilson, Islandske Forofdn. I. 172—73. 6. Octobr. 

10.597. Jorgen Schodborg, Electus til Lunde Oomkirke, befaler Niels Jepssen, 9. Octobr. 
Embedsmand paa Hammershus, at tilbagegive Niels Bragdes Ronder paa Rornholm, hvad 

han efter Raadforsel med Landsdommeren, gode Meend og Ronder maatte finde urettelig 
at have afskattet dem. — Nesbyholm sloll, Dionisi dag. 
Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 61— 62. 

10.598. Gotschalcus, Riskop i Slesvig, tilskriver Kong Christiern II., at han sender 19. Octobr. 
Jochim Oden til ham i Anledning af hans Skrivelse af 4. Octobr. angaaende Reslaglaeggelse 

paa Johan Wulffs Gods. — Swaveslede, sonauendes vor XI m Virginum. (Plattydsk.) 

Aarsberetn. fra Geheimearch. II, Tillaeg S. 58. 

10.599. Kmjd Skrivers Register paa Klenodier, Guld, S«lv og Penge, som Jens 20. Octobr. 
Matson havde bragt fra Tavastehus til Stockholm, og som han leverede d. 28. August, 

14. og 20. October til Dronningen, Mentmesteren og Ilenrik Slagheck. — Uden Datum. 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 708—709. 

6884 se 10,566. 

10.600. Hr. Cristen, Prior i Gryndersloff Kloster, og 7 andre Maend udstcde 

Vidnesbyrd om, at de efter Kongens Refaling have vaeret i Fylshaffue for at bese Matz 

Jenssens Gods , og at de i et aflaaset Loftskammer have fundet 3 ubeskrevne Perga- 

mentsbreve med haengende Segl. — Gryndersloff kloster, thenn tystdagh nest efther alle 

Helligen daw. 

Ny kirkehist. Samlinger VI. 732. 

10.601. Erict (Walkendorf archiepiscopi) Nidrosicnsis declaralio , ut bona sua in 
conventu Cartusiensium prope Amstelredam deposita post mortem suam vendantur, ut aes 
alienum dissolvatur et quidquid restat pauperibus erogetur, pra>ter capellam, qua; ad suc- 
cessorem suum Nidrosiensem remittenda sit. — Ex Trajeclo, quinto Nourmbris. 

Diplomatar. Norveg. VII. 547—48. 

10.602. Kong Christiern II. stadfaester Domkirken og Kapillet i Oslos Privilegier. — io. Novbr. 
Slolt Kiubinghaffnn, s. Martini episcopi afftenn. 

Suhm, Samlinger II, 3. S. 193—94. Octobri. 
5. Novbr. 5. Novbr. 1262 Kong Christiern den Anden. 1521. 

19. Novbr. 20. Novbr. 20. Novbr. 20 Novbr. 22. Novbr. 24. Novbr. 25. Novbr. Novembri. Novb.-Dccbr. 
4. Dccbr. *10.603. Knud Rud skriver til sin S«stpr Frn Anna, Hr. Henrik Krummediges, at 
hun ikke har faaet sin Del af de Penge, som hans Rroder Michel ejede i Norge. — VUby, 
sancte Elissabet dag. 

Brudst. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 81. 

*10.604. Kong Christiern II. takker Riskop Arvid i Aabo og Rigsraaderne i Finland 
for deres Troskab og beder dem have Tilsyn med, at Almuen ikke horer efter Gustav 
Erikssons Udsendinge; han lover snart med en stor Krigsmagt at komme til Riget. — 
Ex castro Haffncnsi, in profesto beate Marie presentationis. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 718—19. 

*10,605 Kong Christiern II. takker Undersaatterne i Finland for den Troskab, de 
have \ist ham som deres rette Konge, og advarer dem mod Gnstav Erikssons Cdsendinge. 
— Kupnehnffnn slot, wor Frowe affthen presentationis. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 719—21. 

* 10,606 Kong Christiern II. takker Rorgemestre, Raadmaend og menige Rorgere i 
Aabo for bevist Troskab og advarer dem imod Gustav Erikssons Parti; tillige forsikrer 
han dem , at hvad der sidsle Sommer var sket til Hindring af deres Skibsfart, var fore- 
taget til deres eget Bedste. — Kiopnchaffnn slot, wor Frowe affthen presentationis. 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 721—22. 

*10,607. Restemmelser vedtagne af Pavens Nuntins og Kejserens og den engelske 

Konges Sendebud om et hemmeligt Forbund mellem deres Herrer mod Frankrig, hvilket 

bl. a. Kongen af Danmark skal indbydes til at tiltraede. — (Calais, le vendredi XXII e de 

Nouembre.) (Fransk.l 

Monumenta Habsburgica 2 Abtheil. I. 466—69. 

'10,608. Kong Christiern II. befaler Henrik Slagheck, Embedsmand paa Stock- 

hohns Slot , at afsende Knud Skriver paa en Jagt med Folk og Krigsfomedenheder til 

Finland, at han kan komme der inden Vinteren. — Kopnehaffn sloti ', sancte Chaterine 

virginis affthen. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 722—23. 

*10,609. Kong Christiern II. befaler sin Sekretaer Gottschalch Eriksson at meddele 
Knud Skriver under Kongens Segl de Rreve til Finland, han maatte begjaere. — Ex castro 
Haffncnsi, ipso die beate Chaterine virginis. 

Gronblad, Nya Kiillor till Finlands Medeltidshist. I. 723. 

'10,610. Ldkast til en Naabenstilstand mellem Kejseren af Tydskland og Kongen al 
Frankrig, fra Kejserens Side; blandt de Fyrster, han vil have optaget i Stilstanden, er 
Kongcn af Danmark. — Lden Datum. 

Monumenta Habsburgica 2. Abtheil. I. 426—28. 

*1(',61 | ( = G82>S). Er fra de sidste Manncder af 1521. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 14. 

'10,612. Forlig mellem David Thomesson, Rorgemester i Helsing«r, paa hans 
Daller Ellines Vegne, og Jep Thorstensson, Raadmand sammesteds, paa hans Hustrus 
Moders Christine Hennekes Vegne, om en Gaard og to Haver sammesteds. — Hclsingor, 
onsdagen efter sancti Andreae apostoli Dag. 

Udt. i Aarsbcretn. fra Geheimearch. III, Tillaig S. 28. Kong Christiern den Anden. 1263 1521. 
*10,613. Casparus Stalmester tilstaar, at den Uenighed , som han i Anledning af 11 Decbr. 
sin afdode Onkel Hr. Jacob Tammes Strid med Guldsmedenes, Malernes, Glarmestrenes 
og Snedkernes Lav (i Flensborg) angaaende et Vikarie (i Frue fiirke) har haft med Hr. 
1'eter Poppe, hvem Lavet nu har overdraget Vikariet, er aldeles forligt. — Ame midtweken 
na conceptionis Marie. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 146—47. 

*10,614. Kvittering af Syberich Willems lil Sisemestreue i Ribe Andres Laszen og 16. Decbr. 

Torsten Smedt for den indbetalte Accise af Byen , samt Bestemmelse, at den fjerde 

l'art heraf skal anvendes til nedvendigt Bygningsarbejde i Byen. — Den XVIsten dach 

Decembris. (Plattydsk.) 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. ll.s og Fr. I.s Hist. I. 5. 6919. Brudst. i Paludan-Miiller, Jens Andersen Beldenak 2. Opl. S. 67. 20. Decbr. '10,615. Henvendelse fra Lubeck til Hertug Frederik af Slesvig og Holsten, hvori 22. Decbr. 
der klages over, at Kongen af Danmark endnu ikke har stadfaestet den i Fjor under Her- 
tugens Maegling sluttede Reces; Stadens Haab staar nu til den kejserlige Kommission og 
llertugen. — Gotlorp, dominica altera die proxima divi Toma? apost. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 76 — 77. 

*10,616. Kong Christiern II. tillader Borgerne i Flensborg at tage deres Arve- 23. Decbr. 
tjenere til Hjadp ved Udredning af Krigsfolk. — Otthens, maandagenn nest eflther sancti 
Thome apostoli dag. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 147 — 48. 

6927. Udt. i Gronlands hist. Mindesm. III. 196. 27. Decbr. 

*10,617. Kong Christiern II. giver Borgerne i Flen^borg Fneret til at drive 31. Decbr. 
Landkjob med Benderne og Ridderskabet i Omegnen af Byen. — faa trort slot Nyborg, 
sancti Siluestri pape dag. 

Claeden, Monumenta Flensb. II. 72. Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 148—49. 

6933 se * 10,562. 

6934 se *10,552. 

0937 se *10,588. 

*10,618(=7375). For 1523 laes 1521. 

Konung Gustaf den Forstes Registratur I. 26—31. Om Aaret se S. 31. 

"10,619. Kong Christiern II. og Dronning Llisabeth kundgjnre deres Overenskomst 
med 184 hollandske Bonder om disses Bosa3ttelse paa »Aelmack«. — Coppenhaven, int 
jair ons heeren duysent vyff hondert en een ende twintich vpten. (Hollandsk.) 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 25— 27. Brudst. paa Dansk i Allen , De tre nord. 

Rigers Hist. II. 289—90, og paa Tydsk i Altmeyer, Isabelle et Christiern II, og i Alt- 

meyer, Drei Monographien S. 30, Anm. 1. 

*10,620 Fortegnelse over Klenodier og Penge, som /Erkebiskop (Erik Valkendorf) 

overleverede og senere hjemsendte til M. Oluff Kngelbretsson for at anvendes til Byprning 

paa Domkirken i Trondhjem, og over nogle Klenodier, som han sendte Kapitlet. — 

l'den Aar. 

Diplomatar. Norveg. VIII. 495. 1521. 1264 Kong Christiern den Anden. *10,621. Staden Stockholms Udgiftsrcgnskab for Aaret 1521; heri flere Oplysninger 
om Kong Christiern II. og adskillige Danske. 

Ekdahl, Christiern II.s Arkiv S. 1412-18. 

10,622. Fortegnelse over Kidderspillene under Rigsdagen i Worms; heri naevnes 
..Hertugen af Holsten« og Johan Rantzau. (Tydsk.i 

Forstemann, Neues Urkundenbuch S. 80 -81. 

*10,623. Tydsk Kredsordning, vedlagen paa Rigsdagen i Worms. Til den neder- 
sachsiske Kreds horer Kongen af Danmark for Holsten, Stormarn, Slesvig, Ditmarsken og 
andre Lande under det romerske Rige. (Tydsk.) 

Lunig, Teutsches Reichs-Archiv. Pars general. I. 338 — 43. 

*10,624. Leonis (X nii ) papae bulla omnibus capellaniam in ecclesia s. Petri oppidi 
Malmogensis a Johanne Michaelis, cive ejusdem oppidi et Christierni regis consiliario, 
fundatam in festo puriflcationis b. Mariae visitantibus omnium peccatorum remissionem et 
absolutionem concedens. — Sine anno. 

Ny kirkehist. Samlinger. VI. 577—78. 

C. 1521. 

* 10,625. Libellus procuratoris Johannis episcopi Othoniensis, productus coram 
Lagone episcopo Roskildensi, commissario papae, contra regem postulantem LXXX millia 
florenorum. — Sine anno. 

Nye Danske Magazin III. 212—20. Brudst. af en gammel dansk Overs. S. 220—24. 

Angaaende Tiden jvfr. Allen, De tre nord. Rigers Hist. II. 557 og III, 2. S. 458. 

*10,626. Fru Soffie Rcdsdotter, Tyge Brades, takker Anne Rudsdatter, Hr. Henrik 
Krummediges, og heudes Mand for deres Venlighed imod hendes Born. — Tostrup, Fre- 
dagen naestefter Paaske, uden Aar. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder II. 11 — 13. 

*10,627. Angivelse af, hvor der skal vaere Thingsteder i Sjaelland, Laaland og 
Falster. — Uden Aar. 

Danske Samlinger IV. 355—56. 

*10,628. Fortegnelse over, hvor der i Sjaelland skal vaere Kroer paa Landet. — Lden Aar. Danske Samlinger IV. 356—57. 1522 

1522. 
5. Januar. *10,629. Tige Hrade, Ridder, beder Hr. Henrik Krummedige at overantvorde hans 

Svend Povel de 100 Mark, han er ham skyldig. — Toslrup, Hellig tre Kongers Aften. 
Brudst. i Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om dc danske Ruder II. 13 — 14. 

10. Januar. * 10,630. Henricis, rex Anglie et Francie, Christiernum, regem Dacie etc. , rogat, 

ut duas naves Londonienses pannis oneratas, quae nulla justa causa a rege superioribus 
annis captae et delentae essent, subditis Suis restiluat. - Ex regia nostra apv<l E/cam, 

die X. Januarii. 

(Reedtz), Historiske Aktstykkcr S. 27—28. Kong Christiern den Anden. 1265 

1522. 
*10,631. Landsthings Dom mellem Niels Friis af Wayskiaergard og M. Cristiern, 11. Januar. 
Prior i Dueholms Kloster i Nykjebing, om det Gods, som Provst Henrick gav til Hellig 
Trefoldigheds Kapel i Nykjebing, hvilken Gave Dommen godkjender. — Viborig landztings 
radhuss, lawerdag Snapsting. 

Dueholms Diplomatarium, udg. af Nielsen S. 99—100. 

*10,632. Henricus, rex Anglie et Francie, Christiernum, regem Dacie etc, rogat, 18. Januar. 
ne permittat Robertum Palmer, subditum suum, a raagistratibus suis inique tractari. — 
Ex regia nostra Grenwici, die XVIII. Januarii. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 28—29. 

*10,633. Notarialinstrument om, at Fru Anne van Alevelde , Jiirgen van Alevelde 21. Januar. 
til Segards Enke, har betalt Mag. Andreas Glob, Domprovst i Odense, og Mag. Blasius 
Lossenisse, Kongen af Danmarks Sekretaer, i Kong Christiern H's Navn 1000 rhinske 
Gylden mod Lofte om, at Kongen vil sorge for, at Fru Eybe van Alevelde, Benedictus van 
Aleveldes Enke, vil betale hende hendes Gjaeld. — (21. Jan.) (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schleswig, Holstein u. Lauenburg X. 174. 

6955. Regesten rettes til: Herolden Jwthl.endth meddeler Rong Christiern II. 22. Januar. 
forskjellige Oplysninger om Erik Valkendorfs Rejse fra Norge til Bom, om en Ildebrand 
i Tolsted, om Bygter om Liibecks Trusler, om Pinnebergs Salg og om Tolden i Hamburg. 
— Flenszborg, die Vincentii martiris. 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 152 — 53. Brudst. i Behrmann, Christ. H's 

Hist. II. 151—52. 

'10,634. Paulus Helie, Karmeliterbroder, tilskriver Kong Christiern II. og tilegner 24. Januar. 
ham sin haandskrevne Oversaettelse af Erasmus fra Botterdams Bog: «Institutio principis 
Christiani«, hvilken Bog Kongen selv for to Aar siden gjennem Dr. Alexander, Degn i 
Boskilde, havde opfordret ham ttl at udsaette paa Dansk. — 24. Januarii. 

Olivarius, De vita et scriptis Pauli Elise S. 159 — 63. Rordam, Historiske Kildeskrifter 

I. 109—112. Brudst. og Udtog i Nyt hist. Tidsskrift II. 57—59. 

*10,635. Ingerd Kannegotther Datter klager til Kongen over Hr. Hanss Oelssons 26. Januar. 
og M. Hanss' Faerd mod hendes Soster og beder om hans BeskaBrmelse. — Oslo, sen- 
daghen nesth effther sancti Poelsdagh. 
Diplomatar. Norveg. III. 785. 

*10,636. Baadet i Danzigs Brev til Kong Christiern II., hvori det tilbageviser hans Klager 4. Febr. 
over den Hjaelp, danzigske Borgere have ydet Sverig, og opfordrer ham til at udlevere 
det af ham konfiskerede og danzigske Borgere tilhorende Gods. — Dienstag nach Licht- 
messe. (Platlydsk.) 

Brudstykk. i tydsk Overs. i Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hansa gegen 

Christian II. I. 41, jvfr. S. 47, Anm. 107. 

*10,637. Steffan Hopfensteiner soger fra sit Faengsel i Liibeck i Skrivelse til Ivong 5. Febr. 
Christiern II. at retfaerdiggjore sin Bortrejse fra Danmark , afviser de mod ham gjorte 
Beskyldninger for Utroskab og tilbyder at underkaste sig en retlig Undersegelse. — Lubeck, 
mitwochens nach purificacionis Marie. (Tydsk.) 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. ll.s og Fr. I.s Hist. I. 6—9. 

Hegest. Dan. II. Ser. 1. 159 1266 Kong Christiern den Anden. 

1522. 

6. Febr. *10,638. Biskop Lage Urne klager til Kong Christiern II. over, at Kirkens og 

Adelens Tjenere «skyde paa den Lov, Kongen har givet, anderledes end hun lyder«. — 

Ex Roskildia, die beate Dorothee virg. 

Videnskab. Selskabs Skr. 5. Raekke, Hist. phil. Afd. III. 236. 

10. Febr. *10,639. Kejser Karl Vs Forordning om Landefreden. Som Medlem af den neder- 

sachsiske Kreds naevnes Hertugen afHolsten og Slesvig. — Nurnberg, 10. tag desz monats 
Februarii. (Tydsk.) 

Liinig, Teutsches Reichs-Archiv, Bd. 6. Pars spec. Cont. 1. Abth. 1. Absatz. 1. S. 161—72 

og smstds., Pars general. II. 390—404. 

13. Febr. *10,640. Ericus, iErkebiskop af Throndhjem, melder Danmarks Riges Raad, at 

han af Frygt for Sibrit, der giver ham Skyld for hendes Datters Dad , er dragen fra 
Utrecht til Rom og der vil svare for sin rette Dommer Paven , samt at han ikke vover 
efter Raadets Opfordring at vende hjem til Norge , da Sibrit har Kongen i sin Magt, og 
dennes gode Lofter derfor ej kunne hjaelpe ham. — Ex Roma, in profesto sancti Valenlini 

martiris. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 29—34. Diplomat. Norveg. I. 766—69. Udt. og 
Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 123—25. 

15. Febr. *10,641. Gostafk Ericson og Steffen Henricksson, Borgemestre iUpsala, deres Gjaelds- 

brev til Kong Christiern II. paa 600Mark. — Koffvenhaffn, sancti Sigfridi episcopi dag. (Svensk.) 
Adde, Acta hist. Ghrist. II. illustr. (Disp. praes. E. G. Geijer) S. 4. 

17. Febr. *10,642. Niei.s Jepsen , Vaebner, tilstaar at have modtaget af Kong Christiern II. 

Hammershus Slotslov og lover at holde den med alt Rornholms Land til Kongens tro 

Haand, eller i modende Tilfaelde til Hertug Hans' eller til Dronning Elisabets eller lil 

Danmarks Riges Uaads Haand. — Kopenhauffn, maandagen nest effther s. Valentini 

martiris Dag. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 62—63 

26. Febr. 6970. Konung Gustaf den Forstes Registratur I. 35—36. 

28. Febr. *10,643(=7092). For Matthcei laes Matthiae. 

Smlgn. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 460. 

1. Martii. *10,644. Sverigs Biges Raads Skrivelse til Domkapitlet i Upsala om at hjaelpe det 

med Penge imod Kong Christiern 11. — Orebro, prima Marcii. (Svensk.) 

Lonbom, Uplysn. i Swenska hist. III. 106—109. Konung Gustaf den Forstes Registratur 
I. 36-37. 

17. Martii. *10,645. Jorienn Hanssen, (Hovedsmand paa Bergenhus), udbeder sig Kongens Be- 

stemmelser om Trondhjems iErkebiskops Godses og Lens Bestyrelse og Oplysning om 
Forholdet til Hansestaederne; han foreslaar en Omlaegning af Nedenes og Valders Len og 
opfordrer til at serge for , at de kongelige Hreve hurtigere, end hidtil sket er, naa deres 
Bestemmelsessted. — Bahus, mandagenn nest effter thenn sondagh Reminiscere. 
Behrmann, Christ. IPs Hist. II. 154—56. Diplomatar. Norveg. III. 785—86. 

17. Martii. * 10,646. Johan Sasse meddeler Gustav Vasa, at Kong Christiern ruster sig staerkt, 

hvorfor han opfordrer ham til at skaffe sig Lubeck til Forbimdslaelle ved at love Staden 
ndstrakle Handelsrettigheder i Sverig. - Lvbeck, vp den dagh Gerlrudis. (Plattydsk.) 

Ilamll. ror. Skand. Hist. XXXVIII. 1—5. Kong Christiern den Anden. 1267 1522. 
*10,647. Claus Peterseiss Indberetning (til Kong Christiern ]I.), hvori han meddeler 22. Martii. 
Oplysninger om iErkebiskop Erik Valkendorfs Ophold i Bom og om Arcimbolds Forhold 
til Paven og Kejseren. — (Rom, den 22. IVlarts.) 

Udt. i Olivarius, De vita et scriptis Pauli Eliae S. 29 og i Videnskab. Selskabs Skrifter 
III. 60. Brudst. i Behrmann, Christ. IIs Hist. II. S. 152. 

* 10,648. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilskriver Liibeck, at han ikke tror 28. Martii. 
paa Efterretningen om, at nogle tusende Krigsknaegte igjennem Slesvig og Holsten skulle 

gjere Angreb paa Liibeck; drage de til Kongen, kan han ikke naegte dem det. — Haders- 

leben, Freitag nach Oculi. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellschaft II, 1. 

S. 77. 

*10,649. Herhen Mattzssoin, (Havedsmand paa Bahus), melder Hr. Henrick Krumedige 29. Martii. 
paa Vallen, at Kongen har befalet ham at lovfaeste alt Gods, som for har givet Skat til 
Bahus, hvoriblandt er noget Gods, som tilharer Hr. Henrick; han kraever ham for hans 
Gjaeld til Draxmarck Kloster, som snart har henstaaet i 30 Aar, og klager over hans 
Fogeds, Nielss Biarsons, Faerd imod hans Landboer. — Bahuss, logerdagen nest faare 
Medffaste sendagh. 

Diplomatar. Norveg. II. 787—88. 

*10,650. Kong Christiern IL befaler sine Undersaatter paa Arree ikke at drive 31- Martii. 
Forprang paa Landet til Skade for Borgerne i Arreskieping, men fere alle deres Varer til 
Salgs til Staden — Odense, mahndag negest na Mitfast sondagh. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 179. 

*10,651 Jacorls, archiepiscopus Glasguensis, Christiernum, regem Daciae etc, 8 - Aprilis. 
rogat, ut oratoribus suos in urbe (Boma) mandet, ut contra Galvinum, episcopum Dun- 
keldensem, apud papam agant. — Ex Edinburgo, octavo Aprilis. 
Epistolae regum Scotorum I. 333—34. 

6987. (Beedtz), Historiske Aktstykker S. 37— 38. 9. Aprilis. 

*10.652. Forbund mellem Lubeck og Danzig til Forsvar mod Kong Christiern II. — 17. Aprilis. 
Den XVII. dach Aprilis. (Plattydsk.i 

Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hansa gegen Christian II, I. 47—48. 

* 10,653. (Hertugen af Albany) tilskriver (en af den franske Konges Baader) om 17 - Aprilis. 
Nodvendigheden af at sege Hjaelp i Danmark og hos Hansestaederne og at danne et For- 

bund mellem Skotland, Holsten, Danmark og Hansestaederne imod England. — A Edym- 
bourg, ce jeudi absolu, uden Aar. iFransk.) 

Teulet, Belations politiques de la France et de 1'Espagne avec 1'Ecosse au XVIe siecle 

I. 32-35. 

*10,654. Biskop Lage Urne klager til Kong Christiern over en ham af Michel 23 - A P rilis - 
Jenssen tilfnjet Forurettelse. — Ex Roschildia, feria quarta Pasce. 
Vidensk. Selsk. Skr. 5. Raekke, Hist.-phil. Afd. III. 236. 

*10,655( = 7235). For 1523 laes 1522. 25. Aprilis. 

*10,656. Ericus de Valkeisdorpff, archiepiscopus Nidrosiensis, notum facil, se a 26. Aprilis. 
D. Tbeodorico Zegers, decano Cleuensi, 200 florenos aureos Bhcnenses mutuo accepisse. 
— Romcc, postridie Marci euangelistae. 

Diplomatar. Norveg. III. 787. 

159* 1268 Kong Christiern den Anden. 

1522. 

28. Aprilis. *10,657. Kong Christiern H's aabne Brev , hvorved en almindelig Landeskat paa- 

laegges. — Mandagen efFter dominicam Quasimodogeniti. 

Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1188 (Kvartudg. VII. 222—23). 

29. Aprilis. 6990. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 41—50. Rapporten er Bilag til Skrivelsen af samme 

Datum, Nr. 6991. 

29. Aprilis. 6991. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 38— 40. Brudst. i Altmeyer, Drci Monographien S. 35, 

Anm. 1. 

30. Apriiis. 6995 se 27. April 1524. 

Aprili. *10,658. Statholderen paa Stockholm Slot Henrik Goyes Regnskab over Oppeborsler 

af Penge og Fetallie i Marts og April 1522, samt over Ddgifterne. — Uden Datum. 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 724—25. 

1- Maji. *10,659. Anders Bilde, Ridder, tilskriver Eske Bilde, at hans Hroder (Hr. Hans 

Hilde til Egede), Claus Bilde, Johan Oxe og Hr. Holger Gregersen gjerne ville vaere ham 

til Hjaelp med Hensyn til Sagen om (den henrettede) Hans Andersen. — Kjobenhavn, S. 

Valborgs Dag. 

Annaler for nordisk Oldkynd. 1853 S. 21. 

12. Maji. *10,660. Kong Christiern H. byder Bonderne og menige Almue paa Langeland at 

fore deres Korn og hvad andre Varer, de ville saelge, tii Budkj«bing Kjebstad og ikke 
andet Steds hen. — Vort slot JSyborg, Mandagen naestefter Sondagen Jubilate. 
Rasmussen, Oplysn. betrsef. Rudkjobing S. 56. 

13. Maji. *10,661. Olderm.end og Bergefarere i Bergen klage til Baadet i Lubeck over Kong 

Christierns ubillige Fordringer. — Tirsdag efter Jubilate. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor. III, 3. S. 91. 

15. Maji. *10,662. Soren Norby, Bidder, kvitterer Statholderen i Stockholm, Henrik Goye, 

for grovt Skyds, Krudt, Jern-Kjaeder (o: Kloder) og Bly, som han af ham havde modtaget 
til Lndsaetning for Finland, samt tillige for 4000 og 46000 Mark Danske, som han modtog 
af ham til Lonning af de Byttere og Knaegte, som skulde folge ham til Finland. — Stoc- 
holm, torsdag effther sanctorum Nerie et Achilei martyrum. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 726—27. En Rettelse i Allen, De 

tre nord. Rigers Hist. III, 2 S. 464. 

15. Maji. *10,663 Statholderen i Stockholm Henrik Goyes Begister paa de Penge, som han 

antvordede Seren Norby i Stockholm «torsdagen nest epter Nerei et Achilles martyrum.« 
— Uden Datum. 

Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 725. 

18. Maji. "10,664. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilskriver Uiskop Johan af Lubeck, 

at han har befuldmaegtiget Hans og Hinrick Rantzow til i sit Navn at modtage Hertug- 

dommet Holsten til Len af ham. — Am sondage Cantate. (Plattydsk.) 

Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 63. Brudst. i Warnstcdt 

Die Oldenburger u. Brandenburger Erbanspruche auf Schlcswig-Holstcin S. 9. 

20. Maji. *10,665. Jacob Furstenberg meddeler Raadet i Danzig, at Liibeck har udrustet 

15 Skibe til at undsaette Sverig med, og at Underhandlingerne i Reinfeld og i Lubeck 
med Kong Christiern ikke have fert til noget Resultat. — Stralsund, Dienstag nach 
Cantate. (Plattydsk.) 

Udt. paa Tydsk i Boeszocrmeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hansa gegen Chr. II. 

II. 8, jvfr. S. 13, Anm. 12. 


Kong Christiern den Anden. 1269 

1522. 

*10,666. Godskalk Eriksens Brev til Kong Christiern II., hvori han giver en Skildring c. 21. Maji (?). 
af Stockholms Tilstand under Belejringen. — Stockholm, den 21. Februarii (?). 

Hvitfeldt, Danm. Riges Kron. S. 1183—86 (Kvartudg. VII. 211—16). Fant, Observat. 
hist. Svecanam illustr. (Pars VII) S. 66—70. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. 
S. 463—64, Anm. 50, henferer Brevet til 21. Maj eller der omkring. 

*10,667. Niei.s Jepsen, Vaebner, Hovedsmand paa Hammershus, Olaf Ottesen, 22. Maji. 
Landsdommer paa Bornholm , og 10 andre bekjende , at Jergen Hals samme Dag fik et 
Vidne paa Bornholms Landsthing, at han og hans Seskende vare aegte fedte og berettigede 
til Arv efter den i Lund afdode Anders Gallen. — Torsdaghen nest efther Cantate. 
Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 63—64. 

*10,668. Anndor, Biskop i Bergen, M. Christunn Pedersbnn, Provst, og Jhrcenn 24. Maji. 
Hannsen, Hevedsmand sammesteds, kundgjere en af dem med Forstanderne for de Tydske 
paa Bryggen sluttet venlig Aftale for det Tilfaelde , at der skulde udbryde Fejde mellem 
Kong Christiern og de tydske Hansestaeder. — Proste gordenn wdi Bergenn, leffuerdagenn 
for dominicam Vocem jocunditatis. 

Diplomatar. Norveg. II. 788—89. 

*10,669. Johannes Palm, Praest i Slesvig Stift, der af Guldsmedenes, Malernes, 13 Junii. 

Glarmestrenes og Snedkernes Lav i Flensborg var bleven forlenel med deres Vikarie i 

Frue Kirke, forpligter sig til at betale Casper Stalmester de 40 Mark lybsk, som den 

afdede (Vikari Peter Poppsszen har lovet ham. — Vridages in den achten dagen to 

Pinxten. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 154. 

*10,670. Lubeck tilskriver de vestlige Staeder om sin Strid med Danmark og 16- Junii. 
advarer dem mod Handel paa dette Land. — Montag den 16. Juni. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Waitz, Liibeck und Jurgen Wullenwever I. 255. 

*10,671. Kong Frans Ps Instruction for Thiederic van Rend til Hertug Frederik 23. Junii. 

af Holsten angaaende Opfyldelsen af Forbundstraktaten i Krigen med Kong Henrik VIII. af 

England, og om et Giftermaal mellem Hertugens Datter og Hertugen af Suffolk. — Lyon, 

le XXIII e jour de Juiny. (Fransk.) 

Teulet, Relations politiques de la France et de 1'Espagne avec 1'Ecosse au XVIe siecle 

1. 36-37. 

*10,672. Kong Christiern IFs Kvittering til Hans Toller i Aalborg for Tolden 1521 24. Junil. 
undtagen 62 Mark 5 (.'. — Haffnie, die beati Johannis baptiste. 
Suhm, Nye Samlinger I, 4. S. 383. 

*10,673. Kong Christiern IFs Kvittering til Symen Nielssen, Foged paa Affwes- 24. Junii. 
biaerg, for al vis og uvis Rente af Lenet. — Koppnehaffns Slol, sancti Hanss bapliste dag. 
Suhm, Nye Samlinger I, 4. S. 382. 

*10,674. Hans Egertson, Hovedsmand over Island, Eri.lindr |)Oruadson, Lagmand 1 J»''' 
syden og esten paa Island, og 12 andre Maend kundgjere, at de «manndagin naesta eptir 
Peturs messo og Pals« (o: 30 Juni) havde valgt Teitt porleifsson til Lagmand nordcn og 
vesten paa Island , og bede Kong Christiern II. at bekracfte Valget med sit Brev. — A 
almcnnelegu Oxarar pinge, deige sydar en fyr seigir. (Islandsk.) 

Safn til sogu islands II. 200—201. 1270 Kong Christiern uen Anden 1522. 
Junio - *10,675. Det tydske Riosregimeints Instrux for Wolf von Utenhof paa hans Sendelse 

til Kong Christiem II., hvem han skal opfordre til Kftergivenhed overfor Ltibeck, da Bi- 
skoppen af Ratzeburgs Vlapgling er bleven resultatles; Kongen skal ogsaa betale Tyrkeskat 
for Holsten. — Uden Dag. 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 77. 

3 Julii - *10,676. Kejser Karl V"s Sendebud i Danmark meddele Statbolderinden i Neder- 

landene, at Kong Cbristiern II. har indvilliget i, at Striden om Tolden underkastes Kjendelse 

af danske og hollandske Kommissarier. — Coppenhorc , de derde dach des maents July. 

(Hollandsk.) 
(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 51—52. 

11- Julii - *10,677. Tqrchil Winther tilskriver sin Broder, den kongelige Sekretaer Christiern 

Winther, om forskjellige Familieanliggender, og tilraader ham Forsigtighed i hans Stilling. 
— Karleby , ipso die beati Ketilli confessoris. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. 1.8 Hist. I. 10—13. 

11. Jnlii. *10,678. Staden Kavpens Skrivelse til Staden Bremen , hvori omtales, at de i 

Kampen bjemmeh^rende Skibe, der have ladet i Danzig, ikke for Tiden kunne komme 

gjennem Sundet. — (11. Julii.) (Hollandsk.) 

Udt. i Register van Charters en Bescheiden in het oude Archief v. Kampen II. 191—92. 

12; Julii - *10,679. Kong Christiern II. tillader Ribe Borgere imod den kongelige Forordning 

om Landkjob at bandle med Bonderne i Aalborg Len, Vendsyssel og Ribe Stift. — 
Flcmbory Slot, lojierdagen nest effter sancti Knud konnings Dag. 
Adler, Efterr. ang. Ribe X. 14—16. 

13- vel *10,680. Kordt Konynck meddeler Gustav Vasa, at Kong Christiern paataenker et 

20. Julii. An ^ rt , D p aa d e S venske Kyster, og beder ham i saa Fald lage godt Vare paa de ti (fra 
Liibcck modtagne) Skibe. — Lubeck, uppe sunte Mergreten dacb. (Plattydsk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXXVIII. 12—13. 

17. Julii. 7025. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 728. 

18. Julii. '10,681. Kong Christiern II. bekraefter Jens INissen i Risby i Balgen Sogn i Be- 

siddclst-n af en Jord, som kaldes Ogelskrog. — Oltens, XVIII. Julii. 
Suhm, Nye Samlinger I, 4. S. 383— 84. 

25. Julii. 7036 se * 10966. 

26. Julil. *10,682. Kong Christiern II. melder Dronning Elisabet, at hun ikke behover at 

komme til Flensborg, da hans Snster ikke kommer; ban forlader Byen i vigtige Anliggender 
en 3 til 4Dage; Hllige giver han hende nogle Bestemmelser for dercs Sons Optugtelse. — 
Flensborg, lnwerdaghen nest fore sante Oloff koning dag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 13—14. Sejdelin, Diplomatar. 

Flensborgense II. 154—55. 

2. Augusii. * 10,683. Kong Christiern II. antager Hertug Henrik den yngre af Brunsvig til 

everste Bevedsmand mod, at ban paatager sig at hva:rve 800 Ryttcre og 4000 Lands- 
kmegte. — Flensbury, 2. August. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-laucnb. Gcscllsch. II, 1. S. 75. Kong Christiern den Anden. 1271 


1522. 
*10,684. Kurfyrst Joachhi af Brandenburg mcddeler Liibeck, at Kong Christiern II. 3. Augusti. 
har antaget hans Maegling og vil komme til Rendsborg paa Fredag (9. August), hvortil 
han da opfordrer Staden at skikke Sendebud. — Flensburg, Sonntag nach Petri ad vincula 

1521 (?). (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 76. Aaret 
er 1522, se Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 469, Anm. 77. 

*10,685. Hanseaternes Olderm.end i Bergen udstede aabent Brev om en mellem 8. Augusti. 
dem og Hr. Christiernn Peterssonn, Provst ved Apostelkirken, og Jurgenn Hansszonn, 
Befalingsmand i Bergen, truffen Aftale om Handelens Fortsaettelse mellem de vendiske 
Staeder og det nordenfjeldske Norge under en mulig opstaaende Fejde mellem Kong Christiern 
H. og Staederue. — Die veneris post vincula Petri. (Plattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VIII. 503—504. 

*10,686. Hertug Frederiks Besvaeringer over den danske Konge, hvori han blandt Ante 
andet anforer, at Christiern I. havde bestemt ham (Frederik) til Regent i Hertugdommerne, 9 - Au § ust >- 
hvad Bigsraadet havde bekraeftet. — Uden Datum. (Plattydsk.) 

Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 468. 

*10,687. Kongens Sekretaer Gottschalck Eriksson tilskriver Kong Christiern II. 10. Augusti. 
hl. a., at Soren Norby er vendt tilbage fra Finland, og at der kun er kommet ringe Und- 
saetning til Stockholm fra dette 'Land. — Slockholm, sancti Laurentii martiris dag. 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 728—30. 

*10,688. Lubeck tilskriver Kurfyrst Joachim af Brandenburg, Hertug Albrecht af 11. Augusti. 

Mecklenburg og Biskop Henrik af Ratzeburg, at Staden ikke kan gaa ind paa et fore- 

slaaet Forligsmede i Reinfeld og heller ikke vil indlade sig paa noget uden Hertug 

Frederik af Slesvig og Holsten. — Am Tage Tiburcii. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 77. Datum 

er ikke som her angivet 14. April, men 11. Augusti, se Allen, De tre nord. Rigers Hist. 

III, 2. S 469, Anm. 77. 

*10,689. Kurfyrst Joachim af Brandenburg tilskriver Hamburijs Borgemestre og Raad, 11. Augusti. 

at Kongen af Danmark har betalt ham Resten af sin Gjaeld til ham, og beder dem give 

Kvittering paa hans Vegne til Kongens Sendebud. — Rennsburg , am montag nach 

Lanrentii. (Tydsk.) 

Riedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis 2. Hauptth. VI. 327. 

7051. Hvitfeldt, Kvartudg. VII. 22—34. Falck, Staatsrechtl. Urk. der Herzogth. Schlesw. u. 13. Augusti. 
Holst. S. 36—42. Latinsk Overs. i Svaningius, Christiernus II. S. 407—28. Tydsk 
Udt. i Sammlung der hauptsachlichsten Schlesw.-Holst. Verordnungen S. 12 og i Dreyer, 
Monum. anecd. I. 104. Dansk Udt. i Baden, Danm. Hist. II. 514—16. En Rettelse til 
Hvitfeldts Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 469. 

*10,690. Kurfyrst Joachim af Brandenburg, Hertug Ai.brecht af Meeklenburg og 13. Augusti. 
Biskop Henrik afRatzeburg opfordre Lubeck til at sende Gesandter til Segeberg (i Anledning 
afStriden med Kong Christiern II.). — Closler Barszholm, Mittwoch nach Laurentii. (Plattydsk.) 
Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 78. 

*10,691. Lubecks Skrivelse til Kurfyrst Joachim af Brandenburg, Hertug Albrecht 14. Augusti. 
af Mecklenburg og Biskop Henrik af Ratzeburg, hvori den gaar ind paa at sende Gesandter 
til Segcheri,'. — Profesto assumptionis Mariae. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst -lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 78. 1272 Kong Christiern den Anden. 

1522. 

17. Augusti. *10,692. LitteraE Johannis Zambocki Johanni Dantisco datae, in quibus inter alia 

scribit, Ebrehardum Ferber praefectum classis Gedanensium, quam isti cum nonnullis 
civitatibus de Hanse contra Danorum regem paraverunt, destinatum esse. — XVII. Augusti. 
Acta Tomiciana VI. 107—108. 

18. Augusti. 10,693. Lubeck tilskriver Statholderinden Margrethe i Nederlandene , at det har 

advaret Staederne mod Handel paa Danmark; efter hvad der siges, er denne Advarsel ikke 
bleven godt optaget. — 18. August. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Waitz, Lubeck und Jurgen Wullenwever I. 255. 

19. Augusti. 7061 se *10,697. 

19. Augusti. *10,694. Lilterae credentiales Frederici, ducis Holsatie, Theodorico de Reydt et 

Henrico Schulte, secretario suo, ad Franciscum, regem Franciae, datae. — In oppido 
Kylonensi, die vero martis, decima nona mensis Augusti. 

Teulet, Relations politiques de la France et de 1'Espagne avec 1'Ecosse au XVI 1 ? siecle 

I. 37—38. 

20. Augusti. *10,695. Kurfyrst Joachim af Brandenburg tilskriver Kong Christiern II. om sine 

frugteslose Underhandlinger i Liibeck og tilbyder ham fremdeles sin Tjeneste; han raader 
ham til at skrive til den tydske Regering og meddeler ham Underretning om forskjellige 
andre ham vedkommende Sager. — Lubcgk, am myttwochen nach assumptionis Marie. (Tydsk.) 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 14—16. 

20. Augusti. *10,696. Ldkast til Fred mellem Ltibeck og Danmark, opstillet af Kurfyrst Joachim 

af Brandenburg, Hertug Albrecht af Mecklenburg og Biskop Henrik af Ratzeburg paa 
Medet i Segeberg og Liibeck, samt Lubecks Svar. — Mercurii 20. August. (Tydsk.) 

Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriege d. Hanse gegen Chr. II. II. 13—18. 

21. Augusti. *10 697(=7061). For 19- August laes 21. August. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III. 2. S. 469, 

Anm. 77, hvor der tillige findes en Rettelse til Ekdahls Aftryk. 

21. Augusti. *10,698. Hamburg beder Liibeck om Oplysninger angaaende de af Kongen af Dan- 

mark paa Moder ved Levensau og i Rendsborg for hamburgske Sendebud fremforte Klager 

over Staden. — Donnerstag nach assumptionis Mariae. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. H, 1. S. 78. 

22. Augusti. *10,699. Borgemestre og Raad i Danzigs Fejdebrev til Kong Christiern II. — 

Dantzke, am fridage vor Bartholmaei apt. (Plattydsk.) 

Boeszoermeny, Danzigs Theilnahme a. d. Kriegc der Hansa gegen Chr. H. II. 18, Anm. 15. 

1. Septbr. *10,700. Overenskomst mellem Hertugdommerne Si.esvig og Holsten og Staden 

Lubeck, hvorved det med Kong Christierns Samtykkc fastsaettes, at Hertugdemmerne skulle 

vaere neutrale under Danmarks Fejde med Liibeck. — Plone, des erstenn dages des 

mantes Septembris. (Plattydsk.i 

Abdruck der das Recht Liibecks und Hamburgs etc. betreff. Urkunden S. 76—78. 

5. Septbr. *10,701. Kong Christiern ll*a Bestallingsbrev for Junker Erik, Grevo af Iloya og 

Brockhuszen, som Bewedamand for 150 Byttere og 1000 Landsknaegte. — Koppenhagenn, 
am funlften tag des monats Septembris. (Tydsk.) 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 52 55. 


Ko-ng Christiern den Anden. 1273 

1522. 

*10,702. Ridder Soren Norbys Regnskab over Indtaegt og Udgift af de Penge- 9. Septbr. 
summer, han siden Paaske havde modtaget i Stockholm og i Finland til Lenning af Krigs- 
folket i denne Landsdel. — Kiepnehaffn slot, tisdagen effter Worfrue dag natiuitatis. 
Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. I. 730—31. 

*10,703. Sir Robert Wingfield meddeler Kardinal Wolsey bl. a. , at Lubeckerne 13. Septbr. 
have erobret Bornholm og Borgen »Arntz«, hvor de have taget en svensk Biskop og 12 
Adelsmaend til Fange. — Antwerp, 13. Sept. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1079—80. 

*10,704. Kong Christiern IFs Brev til Kong Sigismund af Polen, hvori han be- 21. Septbr. 
vidner denne sit Venskab og opfordrer ham til at hindre Danzig i at slutte sig til Liibeck 
i dets Anfald paa Danmark. — /n arce noslra tiaffnia, die mensis Septembr. 21. (Latin.) 

Tydsk Udt. og Brudstykk. i Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hanse gegen 

Chr. II. III. 5—6, jvfr. S. 37, Anm. 3—5. 

7087. Gronblad, Nya Kallor til Finlands Medeltidshist. I. 731—32. 22. Septbr. 

7088. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 55—56. 22. Septbr. 

*10,705. Sir Robert Wingfield meddeler Kardinal Wolsey bl. a., at de Danske 22. Septbr. 
skulle have draebt »den liollandske Kvinde«. — Antwerp, 22. Sept. (Engelsk.) 

Brudst. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1086. 

7090. Gronblad, Nya Kallor til Finlands Medeltidshist. I. 732 33. Den naevnte Hevedsmand 24. Septbr. 
kaldes her Engelcke van Ketznigk. 

7091. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 56—57. 24. Septbr. 

*10,706. Bertoljiels Badsker, Borger i Kjobenhavn, tilstaar at have modtaget 150 24. Septbr. 
Mark efter Kongens Befaling af Siigbrict Villomsdatther i Anledning af hans Sons Hans' 
Mord i Aalborg i Kongens Tjeneste. — Kepmendhaffn , onsdagen nest effther sancti 
Mauritii dag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 17. 

*10,707. Kalsslund Herreds Thingsvidne om Omsteningen af Munckschou Eng. — 24. Septbr. 
Onssdag effler Mauritii dag. 

Langebek, Scriptor. rer. Danic. VIII. 165. 

7092 se * 10,643. 26. Septbr. 

*10,708. Kong Christiern II. opfordrer Biskop Stigot Krumpen af Berglum til at 26. Septbr. 

overlade Mester Lambrecht Anderssen den ham af hans Broder Mester Pouill resignerede 

Wedhersleffue Kirke. — Ex castro nostro Haffnensi, fredagen nest effthir sancti Mathej 

ap. dag. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 57—58. 

7094. Gronblad, Nya Kallor till Finlands Medeltidshist. 1. 733—35. 28. Septbr. 

*10,709. 18 af Oslo Stifts Provster og Pr.ester, der af Electus og Domkapitlct 29. Septbr. 
i Oslo ere indkaldte i Anledning af Biskop Anders' Resignation og Kapitlets Valg af M. 
Hans Mvsle til hans Eftermand, stadfaeste dette Valg og erklaere, at de ingensinde ville 
have Hr. Anders igjen til Stiftet. — Oslo, sancti Michaelis archangeli dag. 
Diplomatar. Norveg. I. 770—71. Rettelser i II. 948. 
Regest. Dan. II. Ser I. 160 1274 Kong Christiern den Anden. 1522. 
30. Septbr. *10,710. Ridder SeRE.N Norbys Revers til Kong Christiern II. for de ham i Finland 

tilstaaede Forleninger (se Nr. 7094). — Kiopnehaffnn, annden sancti Michels dag. 

Arwidsson, Handl. till Finlands Hafder VIII. 11—14. Gronblad, Nya Kallor till Finlands 
Medeltidshist. I. 735—37. Septbr.— 
Octbr. 3. Octobr. *10,711. Erici (Valkendorf) archiepiscopi Nidrosiensis querimonia apud papam de 
injuriis sibi et ecclesiae a Georgio Johannis alias Scriba, preefecto sive advocato curia* 
regiae Bergensis, illatis. — Sine anno et die. 
Diplomatar. Norveg. VII. 550—53. 

* 10,7 12. Borgemestre og Raadmend i Flensborg pantsaette Monneketofft, som tid- 

ligere har vaeret pantsat til Graabredrene og, efter at deres Kloster var blevet reformeret, 

til Marquart Holst, til Tort Jeppen , Raadmand , paa hans og hans Hustrus Livstid for 

46 Mark. — Frydages nha Michaelis. (Plattydsk.l 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 155—56. 

10. Octobr. * 10,714. Dronning Elisabeth af Danmark anbefaler den tilbagevendende »Gls de 

Rosalles» til sin Tante Margrethe, Statholderinde i Nederlandene. — Nvbourdt, le X. 

jour d'Octobre. (Fransk.) 

Archiv fur Staats- und Kirchengesch. der Herzogthumer V. 503—504. 

10. Octobr. "10,713. Biskop Iwer Mwnck af Ribe opfordrer Gejslligheden i Ribe Stift til at 

udrede den af Kongen paalagte Skat, Tredjeparten af Lesore og vis Rente. — Ex Hwol- 
gaardt, altera die Dionisii ep. et mart. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 58 — 59. 

18. Octobr. *10,715. Jochim Oseisborne tilskriver Rostock angaaende en Skade, han i Lbe- 

kjendlskab med Freden mellem Hertug Frederik af Slesvig og Holsten og Lubeckerne har 
tilfojet Beboerne af Femern. — Sonnabend, d. Luce evangel. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 78—79. 

20. Octobr. *10,716. Sir Rob. Wingfield meddeler Kardinal VVolsey Underretning om Under- 

bandlinger mellem Danmark, ^Frankrig og Skotland rettede imod England, om Skotten 
Dr. Alexander, Georg Skotberch m. m. — Malines, 20. Octobr. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1111. 

22. Octobr. *10,717. ^Erkehertug Ferdinand og Rigsregimentet meddele Lubeck, at de have 

udstedt et Mandat, i Felge hvilket det forbydes at hjaelpe Kong Christiern imod Liibeck 
og begge Parter indstaevnes til retlig Afgjorelse af Striden. — JSilrnbery, 22. Oct. 

(Tydsk.) 
Tydsk Udt. i Handelmann, Die letzten Zeiten hans. Uebermacht S. 268, Anm. 36. 

25. Octobr. *10,718. Kong Christiern H's Kvittering til Jens Jull, Embedsmand paa Tranekjar 

Slot, for Mursten og Tagsten, han har ladet braende og sadge. — Slott Kjopnehaffuen, 

leffuerdagenn nest fore sanctorum apostolorum Symonis et Jude dag anno mdxvii (skal 

vaere 1522). 

Suhm, Samlinger II, 2. S. 55. 27. Octobr. 7112. For Vidensk. Selsk. Skrifter la;s Urudshkk. i Vidensk. Solsk. o. s. v. 
matariam Klcnsborgense II. 157 — 5!». Sejdelin, Diplo- Kong Christiern den Anden. 1275 1522. 
*10,719. Lagho Urne, episcopus Roskildensis, novam praebendam in ecclesia colle- 2. Decbr. 
giata Hafniensi fundat, ad eandem praebendam parochialem ecclesiam Smorumme et ejus 
annexam Ledoffue annectans, et statuit, ne quis hanc pra?bendam assequatur nisi doctus 
aliquis magister, qui in Academia Hafniensi publice legere possit. — Roschildis, secundo 
die mensis Decembris. 

Werlauff, Kjebenhavns Universitet S. 88—89. 

*10,720 Sir RobertWingfield meddeler Kardinal Wolsey Underretning om Underhand- 9. Decbr. 
linger mellem Kong Frans og Hertug Frederik af Holsten angaaende et Angreb paa Eng- 
land. — Ghent, 9 Dec. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1141. 

"10,721. Karl V. befaler Kong Christiern II. at mode den 12. April for Rigsregi- 12. Decbr. 
mentet til retslig Afgjorelse af Striden med Liibeck. — Niirnberg, 12. Decbr. (Tydsk.) 

Tydsk Udt. i Handelmann, Die letzten Zeiten hans. Uebermacht S. 268, Anm. 36. 

*1(),722. Skrivelse fra Dr. Zutpheldls (Wardenberc), Provst i Gustrow, til Hertug 20. Decbr. 
Henrik af Vlecklenbnrg, hvori han bl. a. omtaler de i Anledning af Staedernes Krig mod 
Kongen af Danmark af Raadet i Sunde (Stralsund) paalagte Skatter. — Rome, in vigilia 
Thome apostoli. (Plattydsk.) 

Lisch, Jahrbuch. d. Vereins f. meklenburgische Gesch. u. Alterthumsk. III. 174—81. 7131. 7132. Paludan-Miiller, De ferste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 442— 43. Udt. i Genealog. 
Archiv I. 176—78. Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 334. Brudst. i Ussel de Schepper, Lotgevallen van Christiern II. en Isabella S. 21 

*10,723. Biskop Hans Brask af Linkoping meddeler Berend van Mehlen, at S«verin 
Norby «nsker at indlose Tille Gizsels Hustru og Barn for ti andre Fanger; han siges at 
have sendt alle sine Skibe med ringe Bemanding til Kjobenhavn. — Ex Lincopia, III. die 
natalis Domini 1523. 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 69—70. 

7139. (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 59— 60. Ussel de Schepper, Lotgevallen van Christiern 
II. en Isabella S. 20. 21. Decbr. 

22. Decbr. 
27. Decbr. 29. Decbr. 
29. Decbr. *10,724( = 7369). F°r 1523 laes 1522. Stiernman, Riksdagars Beslut I. 22—28. Paa Plattydsk og Svensk 
i Konung Gustaf den Forstes Registratur 1. 8 — 26. Om en mulig latinsk Overs. se 
smsteds S. 42. Om Aaret se Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 1. S. 401, Anm. 69. 

*10,725. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilskriver Staden Lubeck, at han 31. Decbr. 
har sendt sine Raader Claus von Ahlefeldt og Claus von der Wisch til den for at klage 
over Forurettelser, tilfojede nogle af hans Undersaatter. — (ioltorp, am Tage Silvestri. 

(Plattydsk.) 
Brudst. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1 S. 79. 

*10,726. Biskop Jeiss Andersens Brev til Rigets Raad, hvori han klager over 
Kongens Adfaerd imod ham og erklaerer kun at ville efterkomme Staevningen om at mede 
paa Herredagen i Kalundborg, hvis der gives ham et sikkert Lejde. — Lub(eke), uden Aar. 
Paludan-Muller, Jens Andersen Beldenak 2. Opl. S. 135—37. 

*10,727. Biskop Godeschalcus af Slesvig stifter en Vikarie, doteret af Junge Sivert 
i Husum, ved S. Catharinas Alter i Sognekirken i Hamme paa Nordstrand. (Plattydsk.i 
Westphalen, Monumenta IV. 1494—96. 

160* 1276 Kong Christiern den Anden. 

1522. 

*10,728. Niels Jebssen, Hovedsmand paa Hammershus, vidner, at Jergen Hals er 
afdode Anders Gallens aegte Sostersen, og at han og tvende Sestre ere Anders Gallens 
naermeste Arvinger. — Hammersshus. 

Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 62. 

*10,729. En unevnt Lensmands Indberetning til Kong Christiern II. om Lensmanden 

i Blaesbierg Rasmus Clementsons voldsomme Adfaerd, samt om de af ham, til Dels i For 

bindelse med Provsten i Vestervig, i Holstebro, Viborg og Vester Herred evede Optejer. 

— Uden Aar. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. l.s Hist. I. 19—21. 

* 10,730. Peder Villadson, Kongens Skriver, meddeler Kong Christiern II., hvad 
Svar han flk af Gejstligheden i Aarhus Stift om den forlangte Hjaelp. 

Brudst. i Danske Mag. VI. 287 (indeholdende Mariager Klosters Svar). 

*10,731. Niels Pedersen, Sognepraest i Kolding, skjaenker en Gaard til S. Annae 
Alter i Kolding Kirke, dog saaledes at han vedbliver at bebo den, saa laenge han lever. 
Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 55. 

*10,732. Peder Schadborc, Raadmand i Kolding, pantsaetter en Humlegaard vesten 
for Byen til Kirken for 100 \1ark dansk, som han havde laant af den. 

Udt. i Fyhn, Efterr. om Kolding S. 91. 

t 

*10,733. Sondergoes Herreds Thingsvidne om et besvoret Grar-nseskjel imellem 
Windern og Ostfeld Sogn paa den ene og Svabsted Sogn paa den anden Side. (Plattydsk.) 
Udt. i Westphalen, Monumenta IV. 3139. 

*10,734. Staden Stockholms Udgiftsregnskab for Aaret 1522, hvori bl. a. anferes 
Lenningerne til »de danske Taarnvaegtere«. 

Ekdahl, Christiern Hs Arkiv "S. 1418—20. 

*10,735. Udkast til Privilegier i Sverig for Hansestacderne, hvilket de tydske 

Hjaelpetropper liavde med sig i 1522; heri adskillige Bestemmelser om Korholdet til Dan- 

mark. (Plattydsk.i 

Ekdahl, Christiern H's Arkiv S. 1677—82. 

*10,736. Johannes Buttner fra Baireuth, som med Anbefaling fra Karlstadt var 

kornmet til Danmark, ansoger Kong Christiern om Pas og Bejsepenge for at kunne vende 

hjem. (Tydsk.) 

Udt. og Brudst. i Videnskab. Selsk. Skrifter 111. 30—31. 

1522? 1522? 

7142. Almennyttige Samlinger XXVIII. 15—24. Brudst. i Journal f. Politik, Natur- og 
Menneske-Kundskab 1815 III. 40—47. C. 1522. C. 1522. 

*10,737. Hanns Erickssen, Hevedsmand paa Bahus, erkjender at have nodtagel 
Inventariet paa Babus af Hermenn Mattssen, da denne overantvordede ham Sloltet. — Uden Aar. 
Diplomatar. Norveg. V. 745—47. 


Kong Christiern den Anden. 1277 

1523. 
1523 vel antea. 

*10,738. Beretning om »hong Christierns Tyranni i Stockholm-, afgivet, paa 

Foresporgsel af Gustaf Eriksson, Sverigs Riges Bovedsmand, af Georgius, Domprovst, 

Peder Galle, Scolasticus, og Erich Geting, Kantor i Upsala. Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. II. 3—12. Brudst. og Udt. i Paludan-Muller, De ferste 

Konger af den oldenborgske Slaegt S 365—68. 

1523. 

M0,739. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten saelger til Jens Hugger i Stendorp 3. Januar. (?) 
det Gods, som han bor paa i Stendorp, til arvelig Eje. — Gottorp, sonnavendes an der 
hilligen dre Roninge. (Plattydsk.) 

Jahrbucher f. d. Landesk. d. Herzogth. Schlesw., Holstein u. Lauenburg III. 442 — 43. 

*10,740. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilskriver Lubeck, at hvis de 8 a 8. Januar. 
900 Landsknaegte, som skulle vsere paa Vejen gjennem Hols'en til Kongen, ikke faa deres 
Penge i rette Tid af de kongelige, vil han soge at antage <m Del af dem og gjerne se, 
at Liibeck antager Kesten; men hvis de faa Penge, kan det ikke ske; Hamburg burde have 
hindret dem i at passere Elben. — Gottorp, Donnerstag nacli Trium Regum. (Plattydsk.l 
Brudst. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw. -holst. -lauenb. Gesellsch. II, 1- 
S. 79-80. 

*10,741. Hans Kastorp tilskriver Matthias Mulich , Borger i Liibeck , om Modet i 8. Januar. 
Hamburg mellem en lybsk Raadsherre, den unge Hertug af Holsten og Fuldmaegtige for 
Ditmarskerne , samt oin lybske Skibe , der have taget danske Skuder med Proviant fra 
Finland; tillige omtales Rygter om Kampe imellem Seren Norby og Liibeckerne, om noglc 
Voldsgjerninger af »Syborch«, og om hvorledes hun har bragt Mester Jasper Hake og 
Mester Johan Wenke i Fordaervelse; nogle Lejetropper ved Flensborg forhandle igjennem 
Clawes Hermelyn med Kongen — Lvbeke, des donredages na der III Konge dage. (IMattydsk.) 
Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 308 — 12. 

'10,742. Matthias Scharpenberch tilskriver Matthias Mulich, Borger i Liiheck, om 8. Januar. 
et for Jul afholdt Mode i llamburg (se Nr. *10,740), hvor man skal vaere bleven enig 
om at hindre Tilgang af Tropper til Kongen; tillige ruster Hertugen afHolsten, og Lubeck 
siges at ville hvaerve nogle Tropper, som ligge vcd Flensborg og Aabenraa. Lvbeke, 

am dunnersdag noch der hillgen Drekonig. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 307—308. 

* 10,743. Hertug Frederik af Gottorp tilstaar Bwnderne i Slux Herred Aflosniug af 12. Januar. 
deres Gjaesteripligt og giver Regler for dem med Hensyn til Afgifterne af udstykkedc 
Rondergaarde. — Gottorf, mandages na der hilgen drier Koninge. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig III. 180. 

7156. Brudst. i Altmeyer, Drei Monographien S. 36, Anm. 2. 19. Januar. 

*10,744. Littera* credentiales Christierni Ildi, regis Dacia*, D. Alexandro Kingard 19. Januar. 
ad Henricum Vlllum^ regem Anglia;, datae. — Oltoniw, 19. mensis Januarii. 
Schlegel, Samml. z. dan. Gesch. I, 1. S. 158—60. 


1278 Kong Christiern den Anden. 

1523. 
C.19.Januar. *10,745. Kong Christiern H's Memorial for (Alex. Kingard) lil Henrik VIII. angaaende 

Bjaelp imod Hansestaederne. — Fden Datum. (Latin.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 172. 

20. Januax. 7160. Brudst. i Paludan-Miiller, De forste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 447. 

20. Januar. 7161. Brudstykk. i Allen, De tre nord. Bigers Hist. III, 2. S. 341, og i Paludan-Miiller, De 

forste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 451. 

20. Januar. *10,746. Kong Christiern II. tilkjendegiver Dronning Elisabeth sin Glaede over en 

Sons Fodsel og giver nogle Bestemmelser angaaende hendes Kirkegang; tillige lilskriver 
han hende om den Gejstligheden og Kjobstaederne paalagte Skat. — Dohmd vli 1'yenn, 
sancti Sebastiani martiris dag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 21—22. 

20. Januar. *10,747. Biskop Hans Hrasks Brev til Arvid Vestgote, hvori han bl. a. tilraader at 

modtage Soverin Norbys Tilbud om lldvexling af Fanger. — lix Lincopia, die sanct. 

Fabiani et Sebastiani martirum. (Svensk.) 
Handl. ror Skand. Hist. XVII. 72—73. 

22. Januar. *10,748. Lensmanden Rasmus Ci.ementsszon underretter sin Broder Jorgen Cle- 

mentsson om de i \ iborg udbrudte Uroligheder mod Kong Christiern II., samt om hvorledes 
han af Borgerskabet sammesteds var bleven truet til edelig at love at ville afbryde al 
Foibindelse med Kongen. — Wiborigh, torsdagh nest effter dominica Omnis terra. 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. H.s og Fr. I.s Hist. I. 22—23. 

23. Januar. *10,749. Herman Meyer, (Raadrnand i Liibeck), omtaler i en Skrivelse til Matthias 

Mulich , Uorger i Ltibeck , bl. a. Efterretninger lia Kjebenhavn. — Lubeke, 23. Januani. 

(Plattydsk.) 
Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 313 — 15. 

24. Januar. *10,750. Biskop Ove Bilde underretter de jydske Baader, som nu forsamles i 

Viborg eller Aalborg, om Kong Christiern H's Bedebonhed til at afhja'lpe deres Klager, 
og opfordrer dem til at afstille al Oprejsning og afgjore Sagen med det gode. — Aakier, 
in profesto Pauli conuersionis. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 24-27. 

24. Januar. "10,751 Henrick Kerckrincks Skrivelse til Matthias Mulich, Rorger i Liibeck, hvori 

omtales, al Fjenden endnu ikke har gjort Lubeckerne megenSkade; tre af de ni kongelige 
Skibe skulle vaere komne tilbage til Kjobenhavn, Sefferin Norbi skal vasre kommen lil 
Kalmar; der gaar Rygter om , at Jyderne og andre Indbyggere i Danmark sa?tte sig op 
mod Kongen; den af denne til Kieler Omslag afsendte Andreas Golop har ingen Penge faael 
der. — Lubeck, an dem alTende Pauli bekeringhe. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 316—19. 

'^4. Januar. *10,752. Bernd Johanssen lilskriver Matthias Mulich, Borger i Liibeck, om dennes 

PengemellemvaTende med Kongen (Christiern II.). — Sonavend vor sunte Pawel syner 
bekerynge. . (Plattydsk.) 

/citschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Altcrthumsk. II. 315 — 16. Kong Christiern den Anden. 1279 1523. 
*10,753. Olukk Nielsszen (Rosenkrands), Lensmand paa Koldinghus, meddeler Kong 25. Januar. 
Christiern II., at Claus Hermelin den folgende Dag vil komme til Kolding, og beder ham 
skrive til Borgemestre og Raad sammesteds, at de skulle vaere ham lydige. — Kol/engh, 
sancti Pauli conuersionis dag. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 60—61. 

*10,754. Borgemestre og Raad i Kolding erklsere, at de paa Opfordring af Dr. 25. Januar. 
Vincensius have lovet at vaere Kong Christiern tro og lydige. — Sendagen sancti Poelss dag. 
(Reedtz), Historiske Aktstykker' S. 61—62. 

*10,755. Kattrine Mvlich tilskriver sin ^Egtefaelle, Matthias Mulich, at hun har 25. Januar. 
seudt hans Brev til Fru Anne Hoolgersen til denne. — Lubeke, vp svnte Pawel dach. 

(Plattydsk.) 
Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 323 — 24. 

*10,756. Matthias Scharpenberch tilskriver Matthias Mulich, Borger i Ltiheck, om 25. Januar. 
hvad han har gjort for at inddrive hans Pengefordring paa Hertugen (af Goltorp?) og paa 
flere holslenske Adelsmaend; Mester Andreas holder Indlager i Kiel, indman<-t af Kongen 
(af Danmark); denne skal vaere i Ribe, skal have inddrevet haarde Skatter og ruster sig 
mod de ulydige Jyder. — Lubeke, am dage Pawlus bekering. (Platlydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 319 — 23. 

*10,757. Hertug Frederik klager til Kong Christiern II. over, at eu af dennes 26. Januar. 

Tjenere Martin Gans har beskyldt ham for at have sagt, at han vilde fordrive Kongen fra 

Land og Rige, og beder ham straffe ham for hans skjaendige Opdigtelse. — Gotlorp, den 

26. tag Januarii. (Tydsk.) 

Brudst. og dansk Udt. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. 111, 2. S. 356—57, jvfr. S. 476, 

Anm. 10. 

*10,758. Hans Hanszen, Provst i Assens, tilstaar, at Borgemestre og Baadmaend i 26. Januar. 
Flensborg have laant ham paa Kongens Vegne 1300 Mark lybsk til Krigsfolkets Lonning. 
— Flensborgh, mandagen nest effther sancti Pauli apostoli conuersionis dagh. 
Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense 11. 159. 

* 10,759. Biskop Hans Brask beder Berend van Mehlen sorge godt for de Folk, 26. Januar. 

han har betroet ham til Toge.t mod Skaane. — Rapaslada, in crastino conversionis 

s. Pauli. (Svensk.) 

Latinsk Udt. i Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 73. 

*10,760. Hans Karl sender Matthias Mulich, Borger i Liibeck, Efterretninger om 2(5. Januar. 
Lubeckernes heldige Kampe med Seve [Sorby \ed Stockholm. — 26. Jannarii. (Tydsk.) 
Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 324 — 26. 

*10761. Raadet i Danzigs Brev til dets Sendebud hos Kong Sigismund i Krakau, 26. Januar. 
hvori det fremstiller alle de Klagepunkter imod Kong Christiern II., som de skulie frem- 
fore for Kongen. — {Danzig), II. nach convers. Pauli. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hansa gegen Ghr. II. III. 

S. 6—8, jvfr. S 37, Anm. 12. 

7167. Thorup, Hist. Efterr. om Bibe Cathedralskole I, 1. S. 46—47. 27. Januar. 

*10,762. Erick Ericksszen (Banner), Lensmand paa Kalle, underretter Koug Chri- 27. Januar. 
stiern II. om, at han under de nuvaerende Forhold efter Mogens Goyes Baad har anset 1280 Kong Christiern den Anden. 1523. 

•27. Januar. 27. Januar 27. Januar. 28. Januar. 28. Januar. 29. Januar. 
29. Januar. 30. Januar. 

31. Januar. 
31. Januar. 
31. Januar. 
31. Januar. Januario. det rigtigt at begive sig til sit Slot, og beiler ham om muligt at tilsende ham et Par 
Falkonetter. — Scktmderborgh, tiisdaghenn nesth effther saneti Powels dagh conuersionis. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 62—63. Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. 1.8 

Hist. I. 27—28. 

*10,763. De tydske Kjobm.ends Olderm end i Bergen melde Christiern II. , at de 
sende ham nogle af deres Midte for at foredrage hani deres Begjaeringer, som de bede 
ham optage gunstig. — Die martis post conuersionis Pauli. iPlattydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VIII. 505—506. ' 

*10,764. Haiss Kastorp sender Matthias Mulich, Borger i Lubeck, nogle Breve til 

denne fra den holstenske Kansler Wolf (Utenhofi og meddehr ham Bygter om de danske 

Skibe og om en Faegtuing mellem Lubeckerne og Sefferin INorby. — Lubeke, des dynxte- 

dages na sunte 1'awel. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 327 — 29. 

*10,765. Cristiern Person, Provst, Hans Knltsson, Degn, og 4 Baadm end i Ber<.en 
lilskrive Kong Christiern II. et Anbefalingsbrev for de Kontorske sammesteds. — Berghen, 
feria quarta ante festum puriflcationis Marie. 
Diplomatar. Norveg. V. 747 — 48. 

*10,766. Sir Bob. Wingfield meddeler Kardinal W olsey Lnderretning om Ltibeckernes 

Bustninger imod Koug Clnistiern II.; «denne er endnu mere grusom, og lader sig endnu 

mere beherske af sin Hex, end hau plejer«. — Malines, 28. Jan. (Engelsk.) 

Brudst. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1176. 

7169. E n Bettelse til Hvitfelds Aftryk i Allen, De tre nord. Bigers Hist. III, 2. S. 476, Anm. 8. 

*10,767. Hans Kastorp meddeler Matthias Mulich, Borger i Lubeck, Efterretninger 

fra Kjebenhavn, at ni af Kongens Skibe med mange saarede Folk ere komne dertil, Tyle 

(Jyseler er der med; Seferin INorby, der har kaempet med Liibeckerne, er i Kalmar; i 

Kjobenhavn har man under Trommeslag forbudt at udsprede Efterretninger; Knaegtene 

ligge endnu ved Flensborg og Bytleriet ved Odense. — Lubeke, des donredages na sunte 

Pawel. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 329 — 30. 

*10,768. De jydske Rigsraader udstede en IVoklamation til Fynboerne for at beva^ge 
dem til Deltagelse i Oproret mod Kong Christieru. — 30. Jau. 

Udt. og Brudst. i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 351, jvfr. S. 476. 
Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 352. 

Brudst. i Paludan-Muller, De forste Konger af den oldenborgske Slaegt S. 484 — 85. 
Diplomatar. Norveg. VIII. 506—507. 

Lagho (Lrnei, Biskop i Boskilde, tilskriver Kong Christiern II., at Benderne 
i Bahus Len have givet (jjengjaerd til de Svenske, og at han iry^ter, at disse ville gjore 
Indfald i Skaane. — Ex Roskilde, sabbato ante purilicationis Marie. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 63— 64. 

* 10,770. Skrivelse fra Kardinal Wolsey lil de engelske Sendehud hos Kejseren, 

Sir Thomas Boleyn og M. Bichanl Sainp.^ou, hvori bl. a. omtales, at Kon^en af Danniark 

skal have lovet personlig at komme til Skotland ined Lndsatning. — Westminster^ the . . . 

day of January. (Engelsk.) 

State papers. Vol. VI. Henry the VIII. Vol. V. 110-20. 7170. 

7171. 

7172. 

•10,769. Kong Christiern den Anden. 1281 

1523. 
*10,771. Erasmus Roterodamus Marco Laurino collegii s. Donatiani apud Brugas 1 Febr. 
decano inter alia de conventu Caesaris cum rege Danorum Brugis scribit, in quo apud 
optimates atque etiam apud regem Danorum, qui eum quotidianum convictorem optabai, 
pransit aut coenavit. — Basilece, calendas Februarii. 

Epistolarum Er. Roterodami libri XXXI et Ph. Melanchtonis libri IV S. 1212—32. 

*10,772. Hans Kastorp tilskriver Matthias Mulich, Borger i Liibeck, om Seferin 2. Fobr. 
Norbys Kampe; Svenskerne skulle vaere faldne ind i Skaane, og Stockholm have overgivet 
sig; Kongen er i Jylland, Lejetropperne ved Flensborg og Odense ville ikke drage af Sted, 
fer de faa Penge paa Haanden; Hertug Frederik af Holsten, der hverver, er igaar kommen 
til Lubeck, og man har vist ham stor ^Ere. — Lubeke , vp vnser leven Fruwen dach 
lychtmyssen. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 330—31. 

*10,773. Kong Christiern II. underretter Dronning Elisabeth om, at der i Jylland er 4. Febr. 

udbrudt Oprer, men at han haaber at komme til en god Ende dermed paa et til naeste Mandag 

i Horsens berammet Mede, hvorefter han vil begive sig til Kjebenhavn; tillige beder han 

hende at sorge for Sigbrits Sikkerhed. — Medelfar , othensdag nest effther wor Frwedag 

puriQcationis. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 28—29. Paludan-Miiller, De farste 
Konger af den oldenborgske Slaegt S. 455 — 56. Brudst. i Allen, De tre nord. Bigers 
Hist. III, 2. S. 349. Tydsk Udt. i Altmeyer, Drei Monographien S. 37, Anm 2. 

*10,774. Fortegnelse over Biskoppen af Slesvigs Indtaegter og gejstlige Len, be- 4. Febr. 
kraeftet af Johannes Wulff, Provst, og Johannes Theoderici, Kannik i Haderslev, samt af 
Petrus Buck, Praest i Svavsted. — Die quarta mensis Februarii. (Plattydsk og Latin.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 160—67. Westphalen, Monumenta IV. 3139—45. 

*10,775. Hans Kastorp tilskriver Matthias Mulich, Borger i Lubeck, om Hertug 4. Febr. 
Frederik af Holstens Ophold i Liibeck og hans Forhandlinger med Raadet, som man dog 
endnu ikke kjender; der gaar Rygter om, at Jyderne have gjort Oprer og ville hylde 
Hertugen. — Lubeke, des dages na sunte Blasii. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 331—32. 

7175. Abdruck der das Becht Liibecks und Hamburgs etc. betrefl". Urkunden S. 78 — 86. 5. Febr. 

*10,776. Wolf von Utenhoff, (Hertug Frederik af Gottorps) Kansler, tilskriver 6. Febr. 
Matthias Mulich, Borger i Liibeck, om dennes Pengefordring paa Hertugen; han vil snart 
erfare saelsomt nyt. — Lubeck, freitag nach purificacionis Marie. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 332. 

*10,777. Offle Biilde, Biskop i Aarhus, tilskriver Kong Christiern II. om sine 7. Febr. 
Forhandlinger med de jydske Raader og meddeler ham sine Raad med Hensyn til det 
naer forestaaende Mode i Horsens. — Aakier , leffuerdagenn effther santhe Dorethee 

virginis dag. 

(Beedtz), Historiske Aktstykker S. 64—65. Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s 
Hist. I. 30—31. 

*10,778. Pedher Villatszen, Skriver, giver Kong Christiern II. Underretning om 8. Febr. 
det Antal Heste, hvortil de jydske Raader havde bestilt Flads i Horsens, og om de fire 
Bispers Ankomst; han lover inden naeste Middag at sende ham najagtig Berelning om 

Reg. Dan. II. Ser. I. 161 1282 Kong Christiern den Anden. 1523. 

8. Febr. deres hervserende Krigsstyrke. — Horssens, mellom sondag oc mandag at natt ther klocken 

sloo ny. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 66—67. Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s 
Hist. I. 31—32. 

9- Febr. *10,779. Pedher Villatzssen, Skriver, giver Kong Christiern II. Oplysning om de 

til Modet i Horsens ankomne jydske Raader og gode Maend samt deres medhavende 
Krigsstyrke ; han meddeler, hvad han har erfaret om deres Forhandlinger, og om et Rygte, 
;it Peder Lycke med nogle Borgere og Bender skal ligge mellem Aarhus og Horsens. — 
Horsens, ther siwff sloo i dag for middag. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 67-68. Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s 
Hist. I. 32—33. Brudst. i Hist. Tidsskrift 4. Raekke V. 43. 

11. Febr. *10,780. »Nye Tidender« fra Sjaelland og Sverig, samt lignende fra Jylland, sendte 

til Hertug Frederik. — Uden Datum. (Plattydsk.i 

Behrmann, Christ. II.s Hist. S. 212-18, smlgn. S. 211. Rettelser til dette Aftryk i 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 475, Anm. 2, med Oplysning om Brevets Datering. 

13. Febr. *10,781. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten opfordrer Liibeck til ikke at vaere 

for tilhageholden med en Pengesum, hvilken vilde vaere til stor Nytte for den paatagne 

Sag; lian vil samme Dag besorge Brevene til Jyderne. — Gottorp, am Abend Valentini. 

(Plattydsk.) 
Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II. 1. S. 80. 

13. Febr. *10,782. Kejser Karl V. meddeler Kong Christiern II., at han har udsat den til 

Afgjorelse af Stridighederne mellem Kongen og Liibeck berammede Rets-Dag fra S«n- 
dagen Quasimodogeniti til 25. Juni. — Nurmberg, am dreytzehenden tag des monats 
Februari. (Tydsk.) 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 69—71. Jvfr. Handelmann, Die letzten Zeiten hans. 

Uebermacht S. 268, Anm. 36. 

14. Febr. *10,783. Kattrine Mvlich tilskriver sin jEgtefaelle, Matthias Mulich , at hun, da 

Hertugen af Gottorp var i Liibeck, forgjaeves gjennem hans Kansler har segt at faa hans 
Gjaeld til dem betalt. — Lubeke, vp svnte Falentines dach. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 334 — 35. 

14. Febt. *10,784. Hermann Moller tilskriver Matthias Mulich, Borger i Liibeck, om en 

Forsamling, som Kongen havde udskrevet til Odense, men hvor kun Magnus Goyge var 
modt, som han forgjaeves havde segt at vinde; for tre Uger siden var Moller hos Benedict 
van Alefeld iHaderslev; ^Erkebiskop Erik (sic) Trolle afUpsala fulgte med ham ud afJylland 
lidt fnr Kyndelmisse for at rejse enten til Niirnberg eller Rom. — Lubec, sonavendes vor 
Fastelavent. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Altcrtbumsk. II. 333—34. 

14.— 28.Febr. *10,785. Instrux, opsat af Kansler (Wolfgaisg) Utenhoher, for Hertug Fredcrik af 

Gottorps Gesandter til et Mode i Flensborg Lordag efter Invocavit (28. Febr.) med Kongen 
af Danmarks Fuldmaegtige, hvori fremsaettes Hertugens Fordringer, der navnlig gaa ud paa 
at faa Hertugdemmerne Slesvig og Holsten, samt i Stedet for Norge, Jylland til Arv og 
Eje. — Uden Datum. (Tydsk.) 

Sejdelin, Diplomatariom Flensborgense II. 945 — 46. Stemann, Gesch. d. offentilchen a. 

Privat-Recbts d. Herzogthuma Schleswig III. 180—82. Jvfr. Allen, De tre norii RJgera 

Hisi. III, 2. S. 471), Amn. 34. Kong Christiern den Anden. 1283 1523. 
7177. En Rettelse til Ekdahls Aftryk i Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 478, Anm. 24. 15. Febr. 

*10,786. Hertug Fkederik af Slesvig og Holsten tilskriver Lubeck, at han har 15. Fcbr. 
udsat sin Sammenkomst medJyderne til Reminiscere (1. Marts), da Kong Christiern endnu 
er saa staerk, at han ikke tor kornme derop; han opfordrer Staden til at stille det aftalte 
Antal Ryttere og Fodsoldater. — Sonntag nach Valentini. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 80. 

*10,787. Mathias Scharpenberch tilskriver Matthias Mulich, Borger i Liibeck, om 15. Febr. 

Hertugen'af Holstens Ophold i Lubeck og Forhandlinger med Raadet, samt om Mulichs 

Pengefordring paa Hertugen ; Jyderne skulle have valgt denne til deres Herre. Tillige 

omtales Mulichs Brevvexling med Holger Rosenkrans. — Lubeke, des sondages noch 

Vallentyny. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. lubeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 335—38. 

*10,788. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten opfordrer Hertug Erik af Brunsvig 17. Febr. 
til at opgive sin Plan om at fore Ryttere gjennem Fyrstendommerne og overfalde ham og 
hans Undersaatter. — Gottorp, Dinstag nach Valentini. (Plattydsk.) 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 75—76. 

10,789. Otthe Krwmpen, Lensmand paa Langeland, tilmelder Jacob Hardenbergh, 17. Febr. 
Hovedsmand paa Nyborg, at han ikke kan tilsende ham Skatten, da Almuen vaegrer sig 
ved at udgive den; tillige undskylder han sig for personlig at komme til Kongen, som 
denne havde ladet ham ombede. — Paa Hwiidetiisdag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 34. 

*10,790. Dr. Alexander Kyngorne underretter Kong Christiern II. om, at han af 17. Febr. 
Hermen Welmessen har modtaget 450 Gylden til Underhold, og at Pompeus (Occoi onsker 
at forblive i Kongens Tjeneste; tillige raader han Kongen til at sende en dygtig Mand 
hid, for at hverve Friser til sin Tjeneste. — Amsierdam, vp den XVII. dach Februarii. 

(Plattydsk.) 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 35—36. 

*10,791. Joris de Bye Dircxzoon fra Delft meddeler den danske Kansler Nicolaus 17. Febr. 
Petri, hvad Lubeckerne have berettet Raadet i Holland om Forholdene i Norden. — 
17. Febr. (Hollandsk.) 

Udt. i Kronijk van het histor. Gezelschap te Utrecht 2. serie 4. jaarg. S. 278. 

*10,792. Sir Rob. Wingfield meddeler Kardinal Wolsey, at Fru Margrethe har 18. Febr. 
naegtet Kong Christiern at udfore Skibsfornodenheder fra Nederlandene, hvortil hans Skibe 
meget traenge. — Malines, 18. Feb. (Engelsk.) 

Brudst. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1189. 

*10,793. Raadet i Danzig meddeler sine Sendebud i Krakau de Betingelser, som 21. Febi 
paa Hansemodet i Stralsund ere vedtagne som Grundlag for Forbundet med Hertugen af 
Holsten imod Kong Christiern II. — {Danzig), Sonnabend vor Invocavit. (Plattydsk.) 

Brudstykk. i Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hanse gegen Chr. II. UI. 10, 
jvfr. S. 37, Anm. 24. 

*10,794. Sir Robert Wusgfield meddeler Kardinal Wolsey bl. a. , at et Sendebud 21. Febr. 
fra Danmark, som kaldes Kansler, men kun er Doktor, er ankommet Aftenen til forn til 
Mecheln. — Malines, 21. Febr. (Engelsk.) 

Udt. i Lctters and Papers. Henry VIII. III. 2, S. 1194. 

161* 1284 Kong Christiern den Anden. 1523. 

22. Febr. 7185. Ketilsen, Islandske Forordn. I. 174. 

22. Febr. * 10,795. Hans Kastorp tilskriver Matthias Mulich, Borger i Liibeck, om sine For- 

handlinger med Kansler Wulf Vttenhofer, om Hertugen af Gottorps Gjaeld, og om dennes 
Ophold i og Forbund med Liibeck. Han tror, at Jyderne ville hylde den unge Hertug af 
Holsten, og fortaeller om Samling af en Bondehaer i Jylland; Bisperne ophidse Bonderne 
til Frafald. — Sondach im Fastelaffen. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 338 — 40. 

23. Febr. *10,796. K.)0benhavns Borgemestres og Raads Brev, at de efter Forhandling med 

30 af de mest agtede Borgere og Rodemestrene og med menige Almues og Indbyggeres 
Samtykke have besluttet til Afbetaling af den ved Befaestningen paadragne Gjaeld at saelge 
nogle af Byens Jorder, hvorfor de skjode til Anders Lodvigsen, Borger i Kjobenhavn, 
Byens Sisehus. — Kepnehaffn, sancti Matbie apostoli afften. 
0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 304—306. 

23 Febr. *10,797. Hans Mule, Electus til Oslo Domkirke, Anthonius Maerskalck, Hevedsmand 

paa Aggershus, Hans Oelsson, Provst til Mariae Kirke og Norges Riges Kansler, og Eric 

Ericsson, Lagmand i Oslo, indstaevne Hr. Mattis i Hedrem til at mode i Oslo i Anledning 

af Hr. Truells i Sandes Tiltale til ham om et Laxeflskeri. — Oslo, vigilia Mathie apostoli. 

Diplomatar. Norveg. IV. 796. 

23. Febr. *10,798. Biskop Hans Brasks Brev til Rigsforstanderen Gustaf Vasa, hvori han 

beklager det uheldige Udfald af Toget til Skaane og tilraader et nyt Tog dertil, for at 

hindre, at Kongen sender Undsaetning til Severin Norby, m. m. — Ex Noor, in profesto 

Mathie apostoli. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 75-78. 

24. Febr. *10,799. Sir Rob. Wingfield underretter Kardinal Wolsey bl. a. om den danske 

Gesandt Dr. Alexanders Ankomst til Nederlandene. — Malines, 24. Febr. (Engelsk.) 

Brudst. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1197. 

25. Febr. *10,800. Eyller Brysske, Befalingsmand paa Fyn, forlanger af Kong Christiern II. 

hans Befalingsbrev til Lensmaend og Fogeder paa Fyn at holde Krigsfolket, Borgere og 
Almue i Lydighed, da han ikke ene er i Statfd dertil; han ensker Erstatning for Lundenaes, 
hvilket Prebiern (Podebusk) havde bemaegtiget sig, og meddeler om Branden i Middelfart 
og Almuens Forbitrelse paa Krigsfolket, om et foreslaaet Angreb paa Aalborg, som Peder 
Lyche havde bemaegtiget sig, m. m. — Ottenssen, onssdagen efter die Matie appostoli. 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 71—74. Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s 

Hist. I. 36-39. 

25. Fcbr. *10,801. De i Bibe forsamlede Rigsraader opfordre Borgemestre og Raad i Liibeck 

til at sende deres Skibe i Soen for at spaerre Forbindelsen mellem Fyn og Sjaelland og 
hindre Kongen fra at begive sig ud af Landet med sin Skat eller faa udenlandske Folk 
til sig; de underrette dem om, at de ville udvaelge Hertug Frederik af Holsten til Konge. 
— Riibe, feria quarta quatuor temporum in Quadragesima. (Plattydsk.) 

Kalkar, Aktstykker S. 2—3. Tydsk Udt. i Qvellcnsammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. 

Gesellsch. II, 1. S. 80. 

27. Febr. *10,802. Goscn van Aneueltt Marouardessone opsiger Kong Cbristiern II. Huldskab 

og Troskab. — Gollorp, Fridages na Inuocauit. (Plattydsk.) 

(Reedtz), Historiske Aktstykkcr S. 74—75. 


Kong Christiern den Anden. 1285 


1523. 
*10,803. Clawes van Aluelth opsiger Kong Christiern II. Huldskab og Troskab. — 27. Febr. 
Gottorpp, vrighdagen na Invocavit. (Plattydsk.) 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 76. 

*10,804. Kattrine Mvlith tilskriver sin iEgtefaelle Matthias Mulich, at hun ingen 27. Febr. 
Penge kan faa af Hertugen (af Holsten). — Lvbeke, des fridages yn der Qvaterteraper. 

(Plattydsk.) 
Zeitschrift d. Vereins f liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 342—43. 

*10,805. Hans K\rl tilskriver Matthias Mulich, Borger i Lubeck, at Liibeck sender 27. Febr. 
Hertugen af Holsten 2000 Knaegte; Hertugen hverver og vil til Fordel for sin Sen, hvem 
Jyderne ogsaa skulle ville hylde, erobre den kongelige Del af Holsten; Jyderne have for- 
bundet sig med Staederne, og Stockholm skal vaere indtaget. Subiirg rider saa laenge, at 
hun rider Kongen fra Land og Folk. — Lubeke, 27. Februarii. (Tydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liibeckische Geschichte u. Alterthumsk. II. 341 — 42. 

7188. Jvfr. Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 476— 77. 28. Febr. 

*10,806. Wulfe Sestade, Otto Ratlow, Steffen van Aleuelde, Dirick Hoken, 28. Febr. 
Jeronimus Rantzow og Pawell van Damme opsige Kong Christiern II. Huldskab og Troskab. 
— Gotorppe, sonnauendes nach Invocauit. (Plattydsk.) 

Brudst. i Reedtz, Historiske Aktstykker S. 77. Smstds. S. 77 findes anfert et Opsigelses- 

brev af samme Datum fra Mauritz Sestede. 

*10,807. Tonnyes Rantzow til Nyenhaue klager til Kong Christiern II. over, at 28. Febr. 
Kongen ikke har holdt sine Lofter og Tilsagn, og opsiger ham Huldskab og Troskab. — 
Nyenhaue, sonnauendes nha Inuocauit. (Plattydsk.) 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 78—79. 

*10,808. Sir Rob. Wingfield meddeler Kardinal Wolsey, at de to i Danmark fast- 28. Febr. 

holdte nederlandske Sendebud ere vendte tilbage, og at Kong Christiern ikke kan vente 

nogen Hjaelp fra Kejseren, Frankrig eller Skotland imod Lubeckerne. — Malines, 28. Febr. 

(Engelsk.) 
Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1199. 

7173. Tydsk Overs. i Altmeyer, Drei Monographien S. 37. Febr. 

*10,809. Kong Christiern H's Beretning om Oproret i Jylland og de sidste Tiders Febr. 
Begivenheder. — Uden Datum. 

Behrmann, Christ. II.s Hist. II. 190—207. Textrettelser hertil i Allen, De tre nord. 
Rigers Hist. III, 2. S. 473, Anm. 86. 

*10,810. Magnus Sommar, Electus til Strengnas, og Kapitlet sammesteds tillade Fcbr. (?) 

Bigsforstanderen Gustaf Vasa forelobig at beholde Slottet Tynnelsb, som Biskoppen havde 

erobret tilbage fra Kong Christiern, der havde tilegnet sig det med stor Uret. — Uden 

Datum. 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 93—95. 

*10,811. Aabent Brev, udstedt af 3 Biskopper og 6 verdslige Rigsraader, at 1 Martii. 
Borgerne af Aarhus maa beholde de Penge, som Kongens Embedsmaend til denne Dag 
have oppebaaret, for deres villige og tro Tjeneste, Umage, Livsfare og Taering. — Biippe, 
dominica Reminiscere. 

Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 121—22. Hubertz, Et Blik paa Aarhus S. 46—47. 1286 Kong Christiern den Anden. 1523. 

2. Martii. *10,812. Hevedsmaendene Eyllek Bkysske, Anders Jacobss0n og Jacob Hardenbierigh 

tilmelde Kong Christiern II., at de have modtaget Skrivelse fra det jydske Raad, og at 
de have forelaest den i en Forsamling af det fynske Bidderskab og Borgemestre og Raad- 
maend fra Kjebstaederne, som lovede at vaere Kongen horige og lydige. — Ottensse, 
mandagen effther dominicae Reminisscere. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 39—40. Begyndelsen heraf i 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 80. 

2- et 5. *10,813. Heinrich Rantzow tho Helmstorpp opsiger Kong Christiern II. Huldskab 

Martii. og Xroskab. — Gottorp, Mondag (Donnerdagi nach Reminiscere. (Plattydsk.) 

Brudst. i (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 77. Der findes to Udfaerdigelser, henholdsvis 
udstedte Mondag og Donnerdag. 

4 Martii. *10,814. Sir Robert Wingfield underretter Kardinal Wolsey ora Jydernes Oprer 

og meddeler, at en Officer ved Navn Lommysdale er sendt af Kong Christiern til Kongen 
af Frankrig om Hjaelp. — Malines, 4. March. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1210. 

5. Martii. *10,815. Otte Krompen, Hevedsmandpaa Tranekjaer, beklager sig for Kong Chri- 

stiern II. over de mod ham udbredte Beskyldninger for Utroskab, og sender en Afskrift 
af det jydske Raads Opfordring til ham om Frafald. — Tranekier sloth, torssdagenn nest 
effter sante Lwssye pawess dag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 41 — 43 med det jydske Raads 
udaterede Skrivelse. 

5. Martii. *10,8l6 se *10,813. 

5. Martii. *10,817. Johannis , episcopi Lincoponsis , ad mag. Johannem in curia Romana 

litterae, in quibus describitur status infelix regni et specialiter diocesis Lincopensis, cujus 

partes, videlicet Gotlandia, Olandia, Calmarnia etc, per hostes occupantur, etc. — Ex Noor, 

V. die Martii. ■ 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 84—88. 

6. Martii. *10,818. Clawes van der Wisch opsiger Kong Christiern II. Huldskab og Troskab. 

— Gottorpp, vrigdagen na Reminiscere. (Plattydsk.) 

Brudst. i (Beedtz), Historiskc Aktstykker S. 77. 

6. Martii. *10,819. Johannis, episcopi Lincopensis, ad mag. Johanuem in curia Romana 

litterae; archiepiscopum Nidrosiensem in urbem venisse commemorat, et dominus Lpsaliensis 
aut in urbe, aut in Dacia esse dicitur. — Ex JSoor, VI. mensis Martii. 
Handl. ror. Skand. Hist. XVI. 89—91. 

7. Martii. *10,820. Biskop Hans Brask tilraader Rigsforstanderen Gustaf Vasa at sende For- 

staerkning til Arved (\estgote), da Soverin Norby har sendt sin Jagt til Kjebenhavn for 
8 Dage siden. — Ex Noor, die s. Thome confessoris. (Svensk.) 

Harnll. ror. Skand. Hist. XVII. 88-89. 

10 Marlii 7194. (Becdtz), Historiskc Aktstykkcr S. 35— 36, hcr urigtig henfert til 1522. 

10. Martii 7195. Brudst. i Altmcycr, Drci Monograpliien S. 36, Anm. 2. Kong Christiern den Anden. 1287 *10,821. Eyller Bryske tilskriver Kong Christiern II. om en Tvist mellem Borgerne 
i Bogense og Landsknaegtene, om disses Fordring paa resterende Sold og om Middelfarts 
Borgeres Frafald; tillige beder han sig fritagct for den ham overdragne Befaling. — 
Oithensse, tysdagen nest efter sondagenn Oculii. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 43—45. 1523. 

10. Martii. 11. Martii. *10,822. Alexander Kyngorne, Kong Christierns Sendebud, takker Kardinal Wolsey 
for den venlige Modtagelse , han har faaet, og onsker en Samtale med ham. — Ex con- 
clavi meo, V. id. Mart. (Latin.) 

Engelsk Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III. 2. S. 1218. 

* 10,823. VVulff Por.vviSK Benedictesson, Lensmand paa Norborg, melder Kong 12. Martii. 
Christiern II., at Hertug Frederik er draget til Haderslev, hvor 5000 Mand Fodfolk og 
200 Byttere ere samlede; han agter sig herfra til Kolding, hvor Norre-Jyderne ligge; han 
beder ham vogte paa Flensborg Slot, der er som en Nogle til Hertugdommerne. — 
Norborgh, vppa sancti Gregorii dag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. 1.8 Hist. I. 45 — 46. Sejdelin, Diplomatar. Flens- 

borgense II. 171 — 72. 

*10,824. Wolf Ratlow til Lensan opsiger Kong Christiern II. Huldskab og Tro- 12. Martiii 
skab. — Hadcrslette, am dornsdag na Oculi. (Plattydsk.) 

Brudst. i (Reedtz), Historiske Aktstykker S. 77. 

*10,824. Johannes Weser, electus Lundensis, Lago, episcopus Boschildensis, 12. Martii. 
Heisriccs, abbas Soranus, Eschillus, prior in Antworskou, Albertus et Mathias Erici, con- 
siliarii regni Datie Haffnie constituti, consules et senatores oppidi Gedanensis, ne cum 
Lubicensibus novum foedus ad bellum adversus regem Daniae gerendum ineant, hortantur 
promittuntque, si quid a regis officialibus contra privilegia eorum erratum sit, restau- 
ratum iri. — Haffnia, die beati Gregorii pape. 

Kalkar, Aktstykker S. 5 — 6. Udt. i Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hanse 

gegen Christian II. III. 13. 

*10,825. Biskop Ove Bilde i Aarhus tilkjendegiver Rigsraadet i Sjaelland, at de 15 Martii. 
jydske Baader have sluttet sig til Hertug Frederik, der med et stort Antal Folk er rykket 
ind i Nerrejylland , og at han derfor efter Tidens Lejlighed og bevaeget af det jydske 
Rigsraads Trusler har opsagt Kong Christiern II. Huldskab. — Kollinng, dominica Lelare. 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. 11.8 og Fr. l.s Hist. I. 46 — 48. 

*10,826. Litterae Henrici, regis Anglie et Francie, Christierno, regi Dacie- etc, 
datae, in quibus dicit, se Alexandro Kyngard, oratori regis Chrislierni, responsum regi 
referendum dedisse. — Ex attla noslra apttd Richcmonte, die XV. Mariii MDXXII (o: 1523). 

(Reedtz), Historiske Aktstykker S. 36— 37. Brudst. i Altmeyer, Drei Monographien 

S.38, Anm. 2. 

*10,827. Hinrick Kerckrinck tilskriver Matthias Mulich, Borger i Liibeck, at Kongen 
(af Danmarks) Raader, isaer de jydske, have opsagt Kongen Troskab; de have underrettet 
Liibeck om, at de ville hylde Hertug Frederik i Dag i Ribe eller Kolding; Liibeck er i 
Forbund med Hertugen. De frafaldne Raader sege at vinde Seffery Norby, og der gaar 
Rygter om, at Kongen vil hemmelig med Dronningen, sin unge Son og med en stor 
Skat begive sig ud af Riget til Holland. — Lubehe, am sondaghe Letare. (Plattydsk.) 

Zeitschrift d. Vereins f. liiberkische Ceschichte u. Alterthumsk. 11 344 — 46. 15. Martii. 15. Martii. 1288 Koxg Christiern den Anden. 1523. 

16. Martii. *10,828. Otte Holgerdtzsen (Rosenkrans) anraoder Kong Christiern II. om, at 

Fru Ingerd (Erlendsdatter) i Bergen efter sit Onske raaa blive befriet for de kongelige 
Afgifter af sit Gods, da hun ellers ikke vil holdc sit Lefte til ham om at overlade ham 
alt, hvad hun ejer. — Torninge, mandagen effter Letare. 
Diplomalar. Norveg. IX. 471. 

17. Martii. *10,829. Oluf Nielssen (Rosenkrans) , Lensmand paa Koldinghus, tilkjendegiver 

Kong Christiern II. , at han ikke vover at komme til Sjaelland til Kongen af Frygt for 
Sigbrits Efterstraebelser; han melder om sine Forhandlinger med Hertug Frederik om 
Stilstand til Paaske for at bevare Slottet for Kongen. — Kollingh, tiisdagen nest effther 
sendagen Letare. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. ll.s og Fr. I.s Hist. I. 48—50. 

17. Martii. *10,830. Hertug Frederik af Slesvig, Holsten etc. tilkjendegiver Indbyggerne i Fyn, 

at han efter Rigsraadets Opfordring er kommet ind i Landet med en anselig Krigsmagt, 
og opfordrer dem til at hylde sig, idet han lover at afskaffe de foregede Ryrder, som 
Kong Christiern II. havde paalagt dem. — Wetle, then tiisdag nest effter Medfaste. 
Allen, Breve og Aktst. til Ghr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 50—51. 

17. Martii. *10,831. Hertug Frederik af Slesvig, Holsten etc. opfordrer Hr. Magenns Geye til 

at made naestkommende Fredag i Aarhus til Hylding, da han ellers maa behandle ham 
som sin Fjende. — Vedle, then tiissdag nest effther Medfaste sendagh. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 51—52. Allen, De tre nord. Bigers 
Hist. III, 2. S. 379. 

17. Martii. *10,832. Alexander Kyngorne, legatus Christierni Ildi regis, de itinere suo in Ang- 

liam , ubi a cardinali (Thoma Wolsey) et Henrico VIIIvo rege benigne esset acceptus, ad 
Christiernum lldum scribit. — Ex Lundonia, feria tercia post Letare. 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 52—53. 

18. Martii. *10,833. Eyller Bryske melder Kong Christiern II., at han med Lejde af Hertug 

Frederik og det jydske Raad samme Dag vil begive sig til Jylland for at forhandle om 
Stilstand for Fyn. — Otthemse, thend otthenssdag uest efther s. Giertrwdz, dagh. 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 53—54. 

18 Martii. *10,834. Fortegnelse paa den Salvment, som Jorgen Skriver af Rergen medbragte 

derfra til (Kong Christiern). — Ottensdaghen nest effther dorninica Letare. 
Diplomatar. Norveg. V. 748. 

19 Martii. • *10,835. Peer Ebbess8n (Galt) melder Kong Christiern II., at han har overgivet 

Inventariet paa Hindsgavl til Johan Bjerusen; han vovede ikke at komme til Sjaelland, da 
det var ham berettet, at Sigbrit havde truet ham paaLivet; han har derfor fulgt Hertugens 
og det jydske Raads Opfordring til at opsige Kongen Huldskab og Troskab. — Othens, torsdag 
efter dominica Letare. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 55—57. 

19. Martii. *10,836. Magens G^ye, Rigsmarsk, tilskriver Kong Christiern II., at han formedelst 

Hertug Frederiks og det jydske Raads Trusler er n^dt til at opsige ham Huldskab og tro 
Tjeneste; dog vil han holde ham Skanderborg Slot til Haantle indtil Paaske; han vilde 
gjerne have begivet sig til Sjaelland til Kongen, men vovede det ikke paa Grund afSigbrits 
Magt. — Schanderboriig, torsdagenn nesth effter Medfasthe sendag, 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I. Hist. I. 57-59. 


Kong Christiern den Andex. 1289 1523. 
*10,837. Lagho (Urne), Biskop i Roskilde, sender Kong Christiern II. tvende Breve 19- Martii. 
fra Biskoppen i Aarhus og Hertug Frederik, beder ham vaere ved godt Mod og at vise 
sig naadig og mild mod dem, som endnu ere ham tro. — Ex Roschilda, feria quinta post 
Gertrudis virginis. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. 59—60. 

*10,838. Borgemestre og Raad i Fi.ensborg bede Kong Christiern II. om Hjaelp, 19. Martii. 
da de frygte for et Angreb af Hertug Frederik. — Torsdaghenn post Letare. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 54—55. Sejdelin , Diplomatar. 
Flensborgense II. 172—73. 

*10,839. Erick Krwmdige melder Kong Christiern II., at Herlug Frederik sidste 20. Martii. 
Fredag (13. Marts) ankom til Kolding med 6000 Landsknsegte og derfra begav sig til 
Viborg, hvorhen han har forskrevet Ridderskab og Almue til Hylding; han vover ikke at 
komme til Kongen, da denne har vist Mistillid til ham, og Sigbrit truer ham paa hans 
Hals; han maa derfor folge Hertugens Opfordring og opsiger Kongen Huldskab og Troskab. 

— Henborig, then fredag nest fore s. Benedicti abbatis dag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. H.s og Fr. I.s Hist. I. 60—62. 

*10,840. Alex. Kynghorine, Kong Christiern IFs Sendebud, gaar i Forben for to 21. Martii. 

Adelsmaend, som have fornaermet Kardinal Wolsey uden at vide, hvem han var. — Lontlon, 

12. Kal. April. (Latin.) 

Engelsk TJdt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1226. 

*10,841. Kong Christiern Hs aabne Brev, at Kjobmaendene under den nuvaerende 24. Martii. 

Fejde med de vendiske Staeder maa handle med Hamburg, Bremen, Wismar, Deventer 

og Kampen. — Auff vnnsern slotz Kauffennhagen , ahm vier vnnd zwensigestenn tage des 

monats Martii. (Tydsk.) 

Diplomatar. Norveg. VIII. 507—508. 

*10,842. Christieknus Hdus capitulum Bergense hortatur, ut novum episcopum 24. Martii. 

eligat, ad quod munus Johannem Canuti decanum commendat. — Ex arce nostra, XXIIII. 

Marcii. 

Udkast i Diplomatar. Norveg. III. 788. 

*10,843. Kong Frederik I. bekraefter Hr. Oluff Rosenkrans i Besiddelsen for hans 25. Martii. 
Livstid af Kronens Gaarde og Gods, nemlig Abramstrup Gaard og Len, Holm Gaard, 
Holm Malle, Wallore By, 5 Gaarde i Assendrup og 2 Gaarde i Aasewe, hvilke han havde 
i Pant af Kronen. — Goltorp Slolt, otthensdag nest effther sondagen Judica. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1855 S. 59 — 61. 

*10,844. Kong Frederik I's forelobige Haandfaestning, udstedt til den jydske Adel. 26. Martii. 

— Wiborg, torsdagen nest effther vor Ffrwe dag annunciationis. 

Baden, Danm. Hist. III. 2—16. Sml. Aarsberetn. fra Geheimearchivet II. 65—79, her 
kun meddelt, for saa vidt den afviger fra den endelige Haandfaestning af 3. August 
samme Aar. 

7210. Brudst. og Udt. i tydsk Overs. i Munter, Kirchengeschichte v. Diinemark III. 112—14, gg, Martii 
og paa Dansk i Munter, Den danske Reformationshistorie I. 390—92, og i Daugaard, Om 
de danske Klostere S. 329. Smlgn. Vidensk. Selsk. Skr. III. 63. Skrivelsen er aldrig 
afgaaet til sit Bestemmelsessted, se Allen, De tre nord. Rigers Hisl. III, 2. S. 437 

Regest. Dan II. Ser. I. 162 1290 Kong Christiern den Anden. 1523. 

28. Martii. 28. Martii. 28. Martii. 29. Martii. 29. Martii. 29. Martii. 31. Martii. 31. Martii. Martio. Martio. *10,845. Kong Frederik I. tildommer Biskop Ove Bilde og hans Efterkommere 
Biskopperne i Aarhus - at beholde S. Catharinse Gaard og Hospital sammesteds. — Viborg, 
Palme Loverdag. 

Udt. i Nye Danske Magazin I. 211. 

*10,846. Niels Brock tilmelder Kong Christiern II., at han ved Hertug Frederiks 
Fremgang er nedsaget til for at frelse Liv og Gods at opsige ham Huldskab og Troskab. 
— Estrwp, then leffwerdag nest for Palme sflndag. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 63. Brasch, Vemmetoftes Hist. 

I. 48. 

*10,847. Lagho Urne, Biskop af Boskilde , tilskriver Kong Christiern II., at han 
paa Grund af Sibreths Fjendskab ikke har vovet at komme til Kjobenhavn, men har be- 
givet sig bort fra sit Stift; han advarer Kongen mod de Personer, denne saetter Lid til, 
og tilbyder ham sin tro Tjeneste. — Ex curia Iisgardh, sabbat. Palmar. 

Miiller, Vita Lagonis Urne II. 3 — 4, Anm. Brudst. i Helveg, Den danske Kirkes Hist. 

til Reform. II. 587. 

*10,848. Kong Frederik I. meddeler Lubeck, at han den foregaaende Torsdag Kl. 12 

paa almindeligt Landsthing ved Viborg er blevet valgt til Danmarks Konge. — Viborg, 

Palmesondag. iPlattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 91. 

*10,849. Bejsepas, udstedt af Kong Christiern for Hovedsmanden Hans Krumbach 
og Enderlin van Wir til en Bejse til Hertugen af Holsten. — Dominica Palmarum. 
Ekdahl, Christiern H's Arkiv S. 1477. 

*10,850. Hr. Holmger Karlsson anmoder (Biskop Hans Brask af Linkoping) om 

hos Gustaf Eriksson og de andre Bigsraader al skaffe sig Lejdebrev til at komme fra 

Skaane tilbage til Sverig; Jylland og Fyn ere faldne fra Kongen til Hertugen af Holsten, 

og den menige Mand i Skaane har det samme i Sinde. — Rygorp, Palm Sendagh. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar II. 180 — 81. 

*10,851. Henrik Krwmdige, Bidder, lover at holde den Troskabsed, han til forn har 

svoret Kong Christiern II., hans Frue og Born. — Kiopnehaffvenn , tiisdage nest efTter 

Palme sondage. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II.s og Fr. I.s Hist. I. G4. 

*10,052. Sir Bob. Wingfield meddeler Kardinal Wolsey Efterretninger om den 
jydske Adels Opstand mod Kong Christiern II. — Malines, 31. March. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1231. 

*10,853. Kaperbrev, udstedt af Baadet i Danzig, til at fejde paa Kongen af Dan- marks Biger og Lande. Lden Datum. (Plattydsk. Boeszoermeny, Danzigs Thciln. a. d. Kriege d. Hanse gcgen Chr. II. III. 38—39. 

*10,854. Kong Sigismund af Polcn svarer Kong Chrisliern II. paa denncs Klage 
over Danzigs Angreb (se Nr. *10,704), at han, uagtet Kongen selv har brudt Traktaterne 
med Danzig, gjerne vilde bilacgge Striden, men for Ojeblikket er hindret af vigtige Stats- 
sager. — Uden Datum. (Latin.) 

lirudstykk. i Bocszoermeny, Danzigs Tliciln. a. d KrlegC d. Hanse gegen Chr. II. III. 9 

jvlr S 37, Aimi. 19—20. Kong Christiern den Anden. 1291 1523. 
*10,855. Deti.eff Brocktorff melder Kong Christiem II., at Flensborg Stad og 1 Aprilis. 
Len lige som alle Slotte i Fyrstendemmerne have overgivet sig til Hertug Frederik; dog 
er Segeberg taget med Magt; men Flensborg Slot vil han uden Undsaetning ikke kunne 
holde laengere end til 12. April. — Vlenszborch, mydtwekens nha Palm. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 173—74. 

* 10,856. Bergefarernes Olderjiend i Lubeck meddele Bostock, at de ikke for det 2. ApriHs. 

ferste sende Skibe til Norge, da Kongen af Danmark har 7 Skibe i Seen. — Torsdag 
efter Palmarum. (Plattydsk.) 

Dansk Udt. i Tidsskr. Nor III, 3. S. 92. 

7219. Diplomatar. Norveg. VIII. 509—510. 3. Aprilis. 

'10,857. Kong Christiern II. kundgjer det Forlig, der er blevet sluttet mellem 4. Aprilis. 
iErkebiskop Johan Veze af Lund og Hans Skouffgordt angaaende deres indbyrdes Stridig- 
hedcr. — Kiopnehaffuen Slot, Poske afftenn. 

Danske Magazin 4. RiEkke IV. 103—104. 

*10,858. Kong Christiern II. lover Danzig at udlevere alle arresterede Skibe, hvis 4. Aprilis. 
det vil fratraede Forbundet med Kongens Fjender. — Kopenhagen, 4. April. (Plattydsk.) 
Udt. i Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hanse gegen Chr. II. 111. 13. 

*10,859. Grev Erik af Hoya og Bruchhausen samt Kurdt van Brengken tilskrive 4 - A P rilis 
den udvalgte Konge Frederik I. om deres resterende Sold og om deres Troppers Udmarsch 
af Landet; tillige bede de om Tilladelse for Tiel Fetersson, Borger i Flensborg, til at 
felge med dem til sit Hjem. — Sonabentzs nach Palmarum. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 175 — 76. 

7220 se "11,198. 6. Apriiis. 

*10,860. Jo. Tymmessen, (pastor Adelbyensis?), testatur, parrochianos in Adelbu 6. Aprilis. 
XII marchas a tuforibus S. Johannis in Flensburg accepisse. — Die altera Pasce. 

Moller, Nachr. von der Kirche zu St. Johannis in Flenshurg und deren Pastoribus S.12. 

*10,861. Biskop Lage Lrne af Boskilde opsiger Kong Christiern II. Huldskab og 10. Aprilis. 
Troskab. — Horsens, feria sexta ante dominicam Quasimodogeniti. 

Pontoppidan, Annall. eccles. Dan. II. 781—83. Olivarius, De vita et scriptis Pauli Eliae 
S. 59 — 61. Brudst. i Helveg, Den danske Kirkes Hist. til Reformat. 11. 587—88. Smlgn. 
Miiller, Vita Lagonis Urne II. 5, Anm. e. 

*10,862. Kong Frederik I. opfordrer Indbyggerne i Kjebenhavn til at styrke og 13. Apriiis. 
bemande deres By mod Kong Christiern og ufortevet sende befuldmaegtigede Afsendinge 
til ham for paa alle deres Vegne at aflaegge ham Hylding. — Wort slott Gottorp, mandag 
nest effter Quasimodogeniti sendag. 

0. Nielsen, Kjobenhavns Diplomatarium I. 306 — 307. Udt. i Hvitfeldt, Danm. Riges 
Kron. S. 1252—53 (Kvartudg. VIII. 37—38) og i Pontoppidan, Origines Hafnienses 
S. 124 

*10,863. Fortegnelse over de Praelater og Adelsmaend, der paa Gottorp have hyldet 14. Apriiis. 
den udvalgte Kong Frederik og opsagt Kong Christiern Huldskab. — Lp dem slate to Goltorp, 
dingeszdages na Quasimodogeniti. (Plattydsk.) 

Stemann, Gcschichte d. offentlichen u. Privat-Rechts d. Herzogthums Schleswig. III. 

182-84. 

162* 1292 Kong Frederik den Forste. 1523. 

14. Aprilis. *10,864. Johamnis, episcopi Lincopensis, ad I). Joh. Sasse litteraB ; archiepiscopus 

Gostavus regem deseruisse et ad Lubicenses divertisse dicitur. — Ex Lincopia, die sanct. 
mart. Tyburtii et Valeriani. 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 111—12. 

15. Aprilis. ."10,865. Erklaering om, at Jorgen van der Wisch efter Forhandling med Sivert 

van der Wisch til Groenholdt, Hynrich van Alevelde til Gottorp og 6 andre Adelsmaend 
har lovet at overlevere Hertug Frederik af Gottorp Slottet Segeberg og aflaegge Hylding 
til ham om 14 Dage. — Segeberg ym Closter , mydwekens nach dem sondage Quasi- 
modogeniti. (Plattydsk.) 

Stemann, Geschichte d. offentlichen u. Privat-Rcchts d. Herzogthums Schleswig III. 

184-85. 

15. Aprilis. *10,866. Biskop Hans Brask afLinkoping tilraader Rigsforstanderen Gustaf Eriksson 

at sege at formaa Ridderskabet og den menige Adel i Skaane og Halland til at give sig 
ind under Sverig. — Lincopia, in crastino sanctor. Tiburtii et Yaleriani martyrum. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar II. 178—80. Gustaf den Forstes Registratur I. 

289—90. 

16. Aprilis. *10,867. Johannis episcopi Lincopiae ad electum Skarensem litterae de Scaniensibus, 

»qui insurrectionem contra regem moliuntur forte cum nostro et regni compendio«, 
de recuperatione castri Borkholm in Olandia, de Severino Norby, qui Calmariam dese- 
ruisse et Gotlandiam applicnisse dicitur etc. — Ex Lincopia, 16. mensis Aprilis. 
Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 115-16. 

17. Aprilis. *10,868. Margrette Knuudz Datter, Abbedisse i S. Clarae Kloster i Roskilde, og 

Kyrstina Ericks Datter, Konventssester, tilstaa, at de have modtaget i Forvaring af Qr. 

Hans Hansen, Provst i Assnes, en Del Klaeder og et Skrin, som skal tilbageleveres ham 

paa Anfordring eller, hvis han der for inden, antvordes til hans Sestersen M. PerBerilsen, 

Kannik i Kjobenhavn, og Hr. Olef Anderssen, Kannik i Roskilde. — Feria VI. Quasi- 

modogeniti. 

Samlinger t. Fyens Hist. og Topogr. I. 234—35. 

19. Aprilis. *10,869. Kurfyrst Joachim af Brxndenburg tilskriver sin Gemalinde Elisabeth om et 

af Kejseren til Kong Christiern II. sendt Gesandtskab , som er blevet anholdt i Lubeck, 
om sin Beslutning med Hajmester Albrecht og Hertug Albrecht af Mecklenburg ved Hjaelp 
af den Skat, Kongen skal vaere i Besiddelse af, at samle Tropper til dennes Undsaetning, 
om Rendsburgs og Flensborgs Overgivelse til Hertug Frederik, med flere Efterretninger 
fra Holsten og Danmark. — Holfhell, am suntag misericordias Domini. (Tydsk.) 

Allen, Brevc og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 64—66. Sejdelin, Diplomatar. 

Flensborgense II. 176—78. 

20. Apriiis. * 10,870. Jacobus, cancellarius Scotiae, ad litteras Christierni Ildi regis, per Alex- 

andrum Kingorne, oratorem ejus, traditas, respondet, regem Scotiae ob infestationes 
Anglorum ei auxilium mittere non posse, perfugium autem in Scotia ei offcrre. — Ex 
Edinburgi edibus, vigesimo Aprilis. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. 11.8 og Fr. I.s Hist. I. 67. 

22. Aprilis. *10,871. Gostai Ereksson (Vasa) opfordrer Indbyggernc i Halland og Skaane til at 

give sig ind under Sverigs Krone, hvortil de med Rette here. — Ex Upsatia, in profesto 
Jorgi martiris. (Svensk.) 

Ekdahl, Chiistiern 11*8 Arkiv S. 1690—92. Gustaf den Forsles Hetdstratur I. 48—50. 


Kong Frederik den Forste. 1293 1523. 
*10,872. (RigsforstaDderen Gustaf Vasas) Proklamation til Adelen i Skaane, Halland 22. Apriiis. 
og Bleking, kvorved han opfordrer dem til at falde fra Kong Christiern og slutte sig lil 
Sverig »deres rette Faedrenerige.» — Uden Dag. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 112—15. Gustaf dcn Forstes Registratur I. 50—52. 

*10,873. (Rigsforstanderen Gustaf Vasa) opfordrer Kapitlet i Lund til at give sig 22. Aprilis. 

ind under Sverigs Riges Krone, som det tidligere har hort til. — Vpsalia, in profesto 

Jorigi. (Svensk.) 

Gustaf den Forstes Registratur I. 52—53. 

*10,874. Svekigs Riges Raad opfordrer Danmarks Riges Raad i Skaane til at forene 22. Aprilis. 
sig med dem imod Kong Christiern II. — Vpsala, in profesto Georgii martyris. (Svensk.) 
Tegel, Gustaf I's Hist. I. 45—46. 

*10,875. Paul vam Velde meddeler to Kjobmaend i London Underretning om Kong 22. Aprilis. 
Christierns Flugt fra Danmark; han skal vaere rejst til Skotland og vil bjaelpe dets Konge 
imod England, men man behever ikke at frygte hans daarlige Skibe og ukyndige Somaend. 

— Lubeck, 22. April. (Plattydsk.) 

Engelsk Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1257. 

*10,876. Rigsforstanderen Gostaui Ekekson meddeler Biskop Hans Brask af Lin- 23. Aprilis. 
kbping, at han har opfordret Ridderskabet og Almuen i Skaane til at give sig ind under 
Sverig. — ipsata, die sancti Georgii martyris. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar II. 181 — 82. Gustaf den Forstes Registratur I. 

53-54 

*10,877. (Bigsforstanderen Gustaf Vasa) takker Hr. Twre (Jonsson) for de gode 23. Aprilis. 
Efterretninger fra Norge, meddeler, at Ridderskabet og menige Maend i Skaane ville 
sammentraede S. Valborgs Dag (1. Maj) for at opsige Kong (Christiernj Huldskab, og an- 
moder ham om at vedblive at vaere Hevedsmand i Norge. — Vpsalie, die Joregii. (Svensk.) 
Gustaf den Forstes Registratur I. 54 — 55. 

*10,878. Hr. Twre Joissson meddeler Biskop Hans Brask af Linkoping, at han 23. Aprilis. 
har maattet traekke sig tilbage fra Norge, da de Danske have afbraendt Byen Oslo, men 
Stemningen er gunstig mod Sverig, og Hr. Oluf Galle har begivet sig til Gustaf Erikssen. 

— Lindhoim, die s. Georgi. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar II. 183 — 85. 

"10,879. Bernhard von Mehlen meddcler Biskop Hans Brask af Linkoping, at hele 23. Apniis. 
Bleking har svoret ham Huldskab paa hans Herres og Krones Vegne, og at han nu agter 
at drage ind i Skaane; Kongen skal for 8 Dage siden vaere sejlet fra Kjnbenhavn med 
Dronniogen og Sigbrit, og i den Anledning er Ridderskabet i Skaane nu samlet i Lund. 

— Rottenby, die s. Georgii. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar II. 185 — 86. 

*10,880. Jarlen af Surrey meddeler Kardinal Wolsey, at den danske Gesandt trues 23. Aprilis. 
af Franskmaendene i Skotland med at blive jaget ud. — ISewcastle, 23. April. (Engelsk.) 
Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1258. 

7235 se *10,655. 25. Aprilis. 1294 Kong Frederik den Forste. 

1523. 

Aprili. *10,881. Jacobus, archiepiscopus Glasguensis, regni Scotiae cancellarius, Chri- 

stiernum, reguni Daciae etc, rogat, ut subsidia contra Anglos mittere velit. — Ex Edin- 

burgo, . . . Aprilis. 

Epistolae regum Scotorum I. 337—38. 

4 Maji. *10,882. Biskop Hans Brasks aabne Brev til Ostergotland om de Svenskes heldige 

Fremgang i Bleking og Norge. — Ex Lincopia, die spinee corone Domini. (Svensk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 116—17. 

4- Maji. *10,883. Kong Christiern II. skriver til Kong Henrik VIII., at Herolden David 

Kouren skal underrette ham om hans Forhold; han haaber paa Kongens Hjaelp. — /n 

Feris, 4. May. (Latinsk.) 

Udt. paa Engclsk i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1268. 

5- Maji. *10,884. Hertug Frederik af Slesvig og Holsten tilskriver Liibeck, at han vil drage 

til Fyn og videre til Sjaelland, anmoder Staden om at sende Skibe til Nyborg og meddeler, 
hvilke af sine Raader han har indsat til Statholdere i Slesvig og Holsten. — Gottorp, 
Dienstag nacb Cantate. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenb. Gescllsch. II, 1. 

S. 80-81. 

7. Maji. *10,885. Johannis, episcopi Lincopensis, ad D. Joh. Sasse litterae, in quibus totam 

Blekungiam cum Listria D. Bernardo (van Mehlen) ex parte domini Gubernatoris homagium 
fecisse refert etc. — Ex Lincopia, VII. mensis Maii. 
Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 117—19. 

10 Maji. *10,886. Adolf de Bourgogne meddeler Kardinal Wolsey om Kong Christierns 

Ankomst til Nederlandene og tror ikke, at der er Ldsigt til at Kejseren hjaelper ham. — 
Antwerp, 10. May. (Hollandsk.) 

Udt. paa Engelsk i Lctters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1269—70. 

12- Maji. *10,887. Bernhard von Mehlens Opfordring til den skaanske Adel til at falde fra 

Kong Christiern og give sig ind under Sverig. — Lden Datum. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar II. 189—91. Gustaf den Forstes Registratur I. 296—97. 

12. Maji. *10,888. Bernhard von Mehlen meddeler Biskop Hans Brask af Linkoping, at han 

er kommet over ens med de skaanske Raaders Befuldmaegtigede Hr. Clawss Bille og 
Hr. Axel Vggrop om en Stilstand indtil S. Hans Dag, til hvilken Tid et Mode skal af- 
holdes i Aaws af Hertugen af Holstens, Sverigs, Danmarks og Stxdernes Sendebud til 
Afgjerelse af, om Skaane og Halland skulle tilhere Danmark eller Sverig. — Ex mansione 
mea tloff, feria tertia Rogacionum. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar II. 187—88. Gustaf dcn Fiirstes Registratur I. 295. 

Smlgn. Allen, De tre nord. Rigers Hist. IV, 2. S. 545, Anm. 3. 

13. Maji. 7244. Oni lircvets Kassation se Gustaf den Forstes Registratur I. 57. 

13 Maji. *10,889. Kong Frederik I. forlener Prior og Brodre i S. Hans Kloster i Ribe med 

S. Jorgens Gaard udenfor Ribe og alt dens Gods; rneu Brodrene skulle holde Guds- 
tjenesten og Messen i Gravs Kirke ved lige, modtage Syge fra alle de Herreder, der yde 
Almisse til Gaarden, og vedligeholde denne. — Odensc, (den 13de Maj). 
Udt. i Kinch, Ribc Bys Hisl. Indtll iicloim. S. 467. Kong Feederik den Forste. 1295 

1523. 

*10,890. (RigsforstaDderen Gustaf Vasa) opfordrer Hr. Ture (Jonsson) til at sende 13. Maji. 
saa mange Folk som muligt til Halland og Skaane for at indtage disse Provinser. — 
Vpsalia, vigilia ascencionis Domini. (Svensk.) 

Gustaf den Forstes Registratur I. 56—57. 

*10,891. Biskop Hans Brask af Linkoping's Skrivelse til Hr. Bernhard van Mehlen. 13 Maji. 
hvori han takker ham for hans Efterretninger om Halland og Skaane , men udtaler Frygt 
for en Rettergang om disse Lande dels paa Grund af Tidens Korthed, dels paa Grund af 
den Lorden, der i Strengnas er paa Rigens Breve og Registre. — Curia nostra Noor, 
vigilia ascencionis Domini. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar I. 141 — 42. 

*10,892. Den udvalgte Kong Frederik I. befaler M. Petrus Bernardi, Kannik i 14. Maji. 
Kjobenhavn, at udlevere til Kongens Kansler M. Vlgangh alt det Bo og Boskab, med 
Kvaeg, Fae, Fang og Heste, som tilforn tilhorte Hr. Hans Hanssen. — Ex ciuitate nostra 
Ottoniensi, ipso die ascensionis Domini. 

Samlinger t. Fyens Hist. og Topogr. I. 235—36. 

7246. Gustaf den Forstes Registratur I. 58—59. 15. Maji. 

*10,893. Johannis, episcopus Lincopensis, episcopo Vexionensi refert: »in fabrica 16. Maji. 
fore, ut una judicialis flat discussio inter regna Sveciae et Daciae de Scania, Hallandia et 
Blekingia.* — Ex Noor, 16. mensis Maii. 

Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 119—20. 

*10,894. Biskop Hans Brask af Linkopings Skrivelse til Rigsforstanderen Gustaf 20. Maji. 
Vasa, hvori han omtaler, at Dronning Margrethe og Kong Erik af Pommern have fort 
alle Breve om Skaane ud af Riget. — Ex manerio Noor, fer. 4. infra octauas ascencionis 
Domini. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks handlingar I. 142—44. Gustaf den Forstes Registratur I. 290— 92. 

Brudst. i Liljegren, Diplomatar. Svecanum I. S. XVI. 

*10,895. Johannis, episcopi Lincopensis, ad D. Joh. Sasse litterae, in quibus quattuor 20. Maji. 
ptiuselos Severini Norby in scopulis Tiustie latitare refert. — Ex Noor, 20. mensis Maii. 
Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 120-21. 
*10,896 Johannis, episcopus Lincopensis, decano Lincopensi narrat, ducem 20. Maji. 
Fridericum se electum regem Daciae scribere, et veretur, ne Scanienses ad hunc effectum 
petierint treugam, ut sibi interim de succursu provideant. — Ex Noor, 20. mensis Maii. 
Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 121—22. 

*10,897. Biskop Hans Brask af Linkoping's Skrivelse til Sverigs Riges Raader, 20. Maji. 
hvori han soger at bevise Sverigs Ret til Skaane, men udtaler sin Mistillid til det Mode, 
som skal holdes derom i Awsz. — Ex manerio nostro Noor, feria 4. infra octavam ascen- 
cionis Domini. (Svensk.) 

Linkopings bibliotheks bandlingar 1. 144—49. Gustaf den Forstes Resistratur I. 292—94. 

Brudst. i Liljegren, Diplomatar. Svecanum I. S. XVI— XVII. 

*10,898. Biskop Hans Brask af Linkoping's Skrivelse til Hr. Ture (Jonsson) hvori, 20. Maji (?). 
han meddeler ham , at Hertugen af Holsten skriver sig udvalgt Konge i Danmark, og at 
Stsderne ere ham gunstige; han tilraader at skynde sig med at erobre Skaane og Gulland 
tilbage. — Ex curia nostra Noor, feria IV. (?) infra octavas ascensionis Domini. (Svensk.) 
Linkopings bibliotheka handlingar I. 149 — 51. 1296 Kong Frederik den Fgrste. 1523. 

22. Maji. *10,899. Mattis Hwbruss (o : Hw0ruff), Kannik i Roskilde, lover Knud Rud til 

Veedby en Ulvskinds Kjorlel og en Gave saa god som 20 Gylden af Mester Hans, Electus 
i Oslo, paa den Betingelse, at han beholder sit Provsti i Oslo kvit og fri for hver Mands 
Tiltale. — Haffnia, feria 6. ante Pentecosten. 

Vedel Simonsen, Familie-Efterretninger om de danske Ruder I. 81. 

26. Maji. *10,900. Den udvalgte Kong Frederik l's hjemme efterladte Raader berette til 

Kongen om Provstens iJohannes Wulf?) Rejser til Haderslev, Tarning, Tender og Flensborg 

og om flere af Raadet foranstaltede Sendelser, til Dels for at skaffe saa mange Penge 

til Veje som muligt. — Gotlorp, dinxdages in Pinxtenn. (Plattydsk.) 

Sejdelin, Diplomatarium Flensborgense II. 178 — 79. 

29. Maji. *10,901. Articuli et mandata CiTristierni ll<h, regis Daniae, et Marcarethe, archi- 

ducissae Austriae , Ditleiuo Smyter ad Sigismundum , regem Poloniae, referenda commissa, 
scilicet de controversiis regis cum Gedanensibus, qui cum Lubecensibus societatem contra 
regem iniissent. — Ex Mochlinia, quarto kal. Junias, sine anno. 
Acta Tomiciana VI. 360—61. 

30. Maji. *10,902. Brev fra Kong Frans I af Frankrig , til Mr. de Langhac, hvori bl. a. 

meddeles, at Hertugen af Albanys Sekretaer, Lable, er afsendt til Danmark. — {Bfoi/s, le 
penultieme de May.) (Fransk.) 

Teulet, Relations politiques de la France et de 1'Espagne avec 1'Ecosse au XVI e siecle 

1. 43-44. 

31 Maji. *10,903. De af Hertug Frederik indsatte fire Stathoi.dere i Slesvig og Holsten 

tilskrive Liibeck om et Pengetilbud af Hamburgerne. — Sonntag Trinitatis. 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. schlesw.-holst.-lauenh. Gesellschaft II, 1. S. 81. 

31. Maji. *10,904. Rybes Castilies, »her in kleynen Egipten», tilskriver Georg Hochmuth, 

Ivong Christiern IFs overste Hovedsmand , at alle Landsknaegte ere villige til at traede i 
Kongens Tjeneste; han giver endvidere Meddelelser om Kongefamiliens Ankomst til Mecheln, 
og om det Indtryk , som Kong Christiern har gjort paa Befolkningen. — Mechlen, am 
suntag Trinitatis. (Plattydsk.) 

Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Kriege d. Hansa gegen C4ir. II. III. 42 — 43, Anm. 55. 

1. Junii. *10,905. Kong Frederik I. stadfaester Oluff Nielsson (Bosenkrans) til Vallee i 

Besiddelsen af Kolding Slot og Len spm Pant for omtrent 2200 Mark, og overlader ham 
endvidere som et frit brugeligt Pant Abbrumstruppe Gaard og Len, indtil fornaevnte Sum 
bliver betalt. — Kaarssoer, mandagen nest effther the hellige trindtfolldighetzs Sendag. 
Annaler for nordisk Oldkynd. 1855 S. 57—59. 

1. Junii. *10,906. Biskop Niels Claussen af Aarhus lover eftcrKvne at komme den udvalgte 

Kong Frederik til Hjaelp med Penge, Solv og Guld, skjont Kong Christiern II. baardelig 

havde besvaeret ham mod Lov og Ret. — Ex Silkeborg, secunda feria post dominicam 

sancte Trinitatis. 

Hubertz, Aktst. vedk. Aarhus I. 123—24. 

1. Junii. *10,907. Louis de Praet og John de Marnix tilskrive Kejser Karl V., at Regenlinden 

i Nederlandene har meddelt dem de Fordringer, Kongen af Danniark har gjort, og hendes 

Svar, og at Kongen har sendt sin Herold til England for al udbede sig vedvarende Lejde 

for sig og sine Skibe, mcn at man kun har givet ham et personligt paa 6 Maaneder og 

med sa.ulanne indskreenkende Belingelser, at Kardinalen (Wolsey) baaber, at lian vil blive 

bnrte. — London , the first day of June. 

Eng. Overs. i Bradford, Correspondence of Charlea V. S. 53-71. Kong Frederik den Forste. 1297 1523. 
*10,908. Den udvalgte Kong Frederik I. opfordrer Lubeck til at faa Bamburgerne 2. Junii. 
til at vedblive at stette sig. — Korsoer, Dienstag nach Trinitatis. 

Tydsk Udt. i Qvellensammlung d. sehlesw.-holst.-lauenb. Gesellsch. II, 1. S. 81. 

*10,909. Domkapitlet i Trondhjem melder Kong Christiern IL, at iErkebiskop Erich 4. Junii 
(Valkendorf) er dod i Rom, og at det har valgt Degnen M. Olaff til hans Eftermand, 
hvilket Valg Kongen bedes om at samtykke. — Ex Nidrosia, die corporis Christi. 

Diplomatar. Norveg. I. 772. 

*10,910. William Kmght meddeler Kardinal Wolsey naermere Underretning om 4. Junii. 
Kong Christierns forestaaende Rejse til England. — Mechlin, 4. June. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1293. 

7259. Udt. i Kronijk van het histor. Gezelschap te Utrecht 2. serie 4. jaarg. S. 278. 5. Junii. 

*10,911. Kong Gustaf kundgjor, at, nu da han har bragt storste Parten afSlottene 5.— lO.Junii. 
og Landet under sig, baade Kalmar Stad og Rotneby i Bleking, og han haaber snart at 
komme til en god F.nde med Stockholm og Finland, er han bleven udvalgt til Sverigs 
Konge. — Slrengnas, infra octavam corporis Christi. (Svensk.) 

Stiernman, Riksdagars Beslut. I. 2 — 3. Gustaf den Forstes Registratur I. 65 — 66. 

*10,912. Henrik Goye, Befalingsmand i Kjobenhavn, beretter til Kong Christiern II., c. 7. Junii. 
at han ved Knaegtenes Vrangvilje ikke har kunnet hindre Hertugens Landgang paa Sjael- 
land, men haaber, at Kjebenhavn, Malmo, Kallundborg og Nykjobing paa Falster ville 
kunne holde sig; dog maa Kongen sende Hjaelp snarest mulig. — Uden Datum. 
Allen, Breve og Aktst. til Chr. ll.s og Fr. I.s Hist. I. 68—71 

*10,913. Litterae patentes consiliariorum regni Suecl* de crudelitate Christierni 7.— lu.Junii. 
regis. — Ex ciuitale Strengnensi, sine die. 

Gustaf den Forstes Registratur I. 66-78. Svensk Overs. i Tegel, Gustaf I's Hist. I. 
59—70. I Acta Tomiciana VI. 179—88 findes en naesten ligelydende Beretning med 
Overskrift: Narratio de crudelitate regis Dania; Christierni ll lli in proceres Swecie et 
populum Holmensem. Jvfr. ogsaa Scriptor. rer. Suecicarum III. 71 — 75. 

*10,914(=7275). Datum er: Boschildt, am achtentag des monats Junii. 8. Junii. 

Allen, De tre nord. Rigers Hist. III, 2. S. 471. 

*10,915. Pompeius Occo meddeler Kong Christiern Il's Sekretaer Lambert Andersen 8. Junii. 
nogle Efterretninger om hans Familie, samt om de jydske Benders og Borgeres gunstige 
Stemning for Kong Christiern. — Amsterdam, den 8. dach Junii. (Hollandsk.) 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. I.s Hist. I. 71. 

*10,916. (Kong Gustaf) opfordrer Trudh Grerson (Llfstand) paa Varberg til ikke 9. Jooii. 

paa sin egen Hals, da han ingen Konge har, at modsaette sis den aftalte Udlosning af 

Fru Birgitta, Hr. Erek Nilsson (Gyllenstiernes) Enke, mod Tiile Gidzlers Huslru Cecilia. — 

Strengenes, feria 3. post corporis Christi. (Svensk.) 

Gustaf den Forstes Registratur I. 78—79. Brudst i P. v. Moller, Bidrag till Hallands 

Historia I. 184. 

7263. Marquardus, De jure mercatorum singulari, Docum. S. 250—61. Gustaf den Forstes 10. Junii. 
Registratur I. 80—86. 

7264. Sivers, Westerwiks Stada historia S. 77— 78. Guslaf deo FSrstes Reglstratur I. 87. 11. Junii. 
Regest Dan. II. Ser. 1. 163 1298 Kong Frederik den Forste. 1523. 
12. Junii. *10,917. Litterae senatus regm Sveci.e ad Hadrianum papam Vltum latae, in quibus 

inter alia nuntiat, se Gustavum, archiepiscopum Upsaliensem, qui ad hostem regni Chri- 
stiernum regem Daniae se contulerit, a finibus regni perpetuo secludendum esse statuisse. 
— XII. die Junii. 

Knoes, Analecta epistolar. S. 33 — 35. Gustaf den Forstes Registratur I. 88 — 89. 

12. Junii. *10,918. William Knight meddeler Kardinal Wolsey, at Kjebenhavn bliver beskudt 

af den fjendtlige Flaade, og at Kong Christiern ikke har villet forlade den hollandske 
Kvinde, men har ledsaget hende til et sikkert Skjulested. — Mechlin, 12. June. (Engelsk.) 
Udt. og Brudst. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1298—99. 

13. Junii. *10,919. Henrik VIII. bekraefter Forbundet med Kong Christiern II. af Danmark. — 

London, 13. June. (Latin.) 

Udt. paa Engelsk i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1302. 

14. Junii. *10,920. Magni electi Scarensis ad Johannem episcopum Lincopensem litterae de 

ligamine inter ducem Fridericum et Lubicenses, de Dacis in Holmensi civitate obsidione 
longa fatigatis etc. — Ex Julita, dominica 2. post Trinitatis. 
Handl. ror. Skand. Hist. XVII. 132—33. 

15. Junii. *10,921. William Knight meddeler Kardinal Wolsey om Kougen af Danmarks fore- 

staaende Rejse til England , om et lybsk Sendebuds Ankomst til Nederlandene og om et 

Rygte om, at Kong Christiern II. vil saelge sin Kongetitel til Henrik VIII. — Mechlin, 

15. June. (Engelsk.) 

Udt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1303. 

16. Junii. *10,922. Kong Frederik I. stadfaester Kong Hans' Pantebrev til Lauritz Skinckel 

paa Ranis Gods i Bygholm Len (se Nr. *9,360). — Haffnie, S. Vilhelmi dag. 
Udt. i Danske Magazin 4. Raekke IV. 225. 

16. Junii. *10,923. Forlig mellem Kong Gustaf med det svenske Rigsraad og Landsknaegtene 

i Stockholm , hvorved de sidste faa Tilladelse til at drage lejdede bort. — Vor Stockholm, 
dinxtedagx na Viti et Modesti martirum. (Plattydsk.) 

Ekdanl, Christiern II.s Arkiv S. 1474-76. Gustaf den Forstes Registratur 1. 90—92. 

Svensk Udt. i Tegel, Gustaf I's Hist. I. 72. 

17. junii. *10,924. Kong Frederik I. giver Hr. Jep Heye Livsbrev paa S. Jflrgensgaard uden 

for Kjobenhavn. — Udi vortt feUttleyere udenn for Kopennhaffnn, s. Botulphi Dag. 
Udt. i Rerdam, Kjebenhavns Kirker og Klostere, Tillaeg S. 173. 

17. Junii. *10,925. Kong Gustafs Dagtingning om Slockhohns Overgivelse, hvori bl. a. fast- 

suettes, at Kongen skal have alle Skibe og Jagter, som tilhore »den umilde Kong Christiern» 
og Severin INorby. — Gifvit paa ivort skip Sivanen, die Botolphi abbatis. (Svensk.) 

Tegel, Gustaf I's Hist. I. 71—72. Kkdahl, Christiern II. s Arkiv S. 1452—54. GusImI 

den Forstes Registratur I. 93 — 95. 

19. Junii. *10,926. Kong Frederik I. bevilger Biskop Ove Bilde i Aarhus, at om han over- 

h'ver Biskop Niels Clausen, han da maa beholde Ilads Ilerred, Endelage med andet Gods, 
som Kong Hans havde pantsat til bemeldte Niels Clausen for en Sum Penge, indtil denne 
hlcv af Kronen tilbagebetalt. Fredagen nest for S. Johannis Baptista? Dag. 
lldt. i Nye Danske Magazln I. 211. Koing Frederik den Forste 1299 

1523. 

*10,927. Kong Gustaf opfordrer Seuerin Norby til at gaa over til ham, i hvilket 20. Junii. 
Tilfaelde der loves ham tilborlige Forleninger. — Holmis, logerdaghen nesth for s. Johannis 
bapt. dagh. (Svensk.) 

Ekdahl, Christiern II. s Arkiv S. 1463. Gustaf den Forstes Registratur I. 95—96. 

*10,928. Det svenske Rigsraad opfordrer Rolof Matzson til at overgive Viborgs 21. Jnnii. 
Slot og Sanct Olofsborg, da Kong Christiern nu har forladt sine Riger. — Holmis, dominica 
anle festum Johannis baptiste. (Svensk.) 

Ekdahl, Christiern II.s Arkiv S. 1458—59. Gustaf den Forstes Registratur I. 98—99. 

*10,929. Sieur de Praet, kejserlig Gesandt, tilskriver siu Herre om Christiern U's 23. Junii. 
og hans Dronnings Ophold i England. — Londres, le 23 juillet (?). (Fransk.) 

Brudst. i Altmeyer, Histoire des relations des Pays-Bas etc. S. 107 — 12. Datum 23. 
Juli maa i Felge Allen, De tre nord. Rigers Hist. IV, 2. S. 550 rettes til 23. Juni, 
smlgn. Nr. *10,907. 

*10,930. Det danske Rigsraad meddeler Staenderne i Nederlandene de Grunde, 24. Junii. 
som have bevaeget det til at opsige Kong Christiern II. Huldskab og Troskab og til at 
vaelge Hertug Frederik til Konge. — Johannis baptiste. (Plattydsk.) 

Boeszoermeny, Danzigs Theiln. a. d. Krige d. Hansa gegen Chr. II. III. 43 — 44, Anm. 56. 

*10,931. Kong Frederik I. tildeler paa sin Datter Hertuginde Dorotheas forste 25. Junii. 
Bon Claus Narder, der har begaaet et Drab indenfor Itzehoes Birk, et Lejdebrev. — 
Gottorff, Donnerst. n. Johan. bapt. (Plattydsk.) 

Brudst. og tydskUdt. i Zeitschr. f. Schleswig-Holstein-Lauenb. Gesch. VI, Repertor. S. 82. 

*10,932. Stockholmsfarer- m. fl. Kompagnier meddele Kong Gustaf, at 130 hol- 28. Junii. 
landske Skibe, ladede med Salt, agte sig til Osterseen, hvor de kunne forsyne Gotland, 
Kalmar og de finske Slotte med Levnetsmidler; Kong Christiern har selv udrustet otte 
Orlogsskibe ; de tilraade at tage kraftige Forholdsregler. — (Lubeck), ame sondage na 
natiuitatis Johannis baptiste. (Plattydsk.) 

Handl. ror. Skand. Hist. XXXVIII. 19—22. 

*10,933. Kardinal Wolsey befaler Sir John Daunce at betale Nic. Hurleton 100 29. Junii. 
Pund for Udgifter afholdte for Kong (Christiern) afDanmark. — Westm., 29. June. (Engelsk.) 
(Jdt. i Letters and Papers. Henry VIII. III, 2. S. 1314; smlgn. S. 1334. 

*10,934. (Kong Gustaf) tilskriver Biskoppen i Oslo, Hans Mule, at han kun af 30. Junii. 
Hensyn til Kong Frederik i Danmark ikke har straffet Kong Christierns Parti, og meddeler, 
at han har sendt nogle Raader til Norge for at forhandle om Fred. — Holtnis, feria 3. 
infra octa(ua)s apostolorum Petri et Pauli. (Svensk.) 

Gustaf den Forstes Registratur I. 102—103. 

*10,935. Kong Christiern IFs Svar (i Udkast) paa adskillige Forestillinger og junio? 

Forespergsler fra Regentinden Margrete om Sigbrit, om Forbund med andre Magter, om 

de fra Danmark medtagne Penge, om Udsaettelse af Toget til Danmark, m. m. — Uden 

Datum. 

Allen, Breve og Aktst. til Chr. II. s og Fr. 1.8 Hist. I. 72—74. 

163* 1300 Kong Frederir den Forste. a 152o 

Junio. *10,936. Franciscus Imus, Francorum rex, Frederico Imo ? regi Daciae, Norvegiae, 

Suecias etc, de regno victoria reportata ei delato gratulatur, hortaturque eum, ut causam 
ducis Sufforti fortiter amplectatur, ut regnum avitum Angliae recuperet, ideoque laboret, 
ut inter Franciam, Daniam, Scotiam , civitates Hansae Theutonicae ipsumque Suffortum 
foedus fiat. — Datum ... die ... mensis Junii. 

Aarsberetn. fra Geheimearch. III. 105 106. 

1 Julii. '10,937. Det danske Rigsraads Forpligtelsesbrev angaaende Foreningen mellem 

Danmark og Fyrstendommerne Slesvig, Holsten og Stormarn. — Kopennhagetm , denn 
ersten dach des manats July. (Plattydsk.) 

Jensen uml Hegewisch, Privilegien der Schlesw.-Holst. Ritterschaft. S. 114—40. 

2. Julii. "10,938. Jorgen Hals, Axel Povlsen og Oluf Due, boende i 0ster Marie Kirke 

Sogn paa Bornholm, tilskjode Mourids Jepsen til Skurup alt det Gods i Skaane, Vemmends- 
I10J Herred, Skurup Sogn, som tilfaldt dem i Arv efter deres Fraende Anders Galen. — 
Skurupgaard, vor Frue dag visitationis. 

Uflt. i Hubertz, Aktst. til Bornholms Hist. S. 64—65 

3. Julii. *10,939. Kong Gustaf befaler Hr. Berend von Mehlen, om nogle af Skaaningerne 

have givet sig under Hertugen af Holsten, da »at fare med dem det muligste, han kan.« — 
Stockholm, in crastino visitationis Marie. (Svensk.) 

Ekdahl, Ghristiern II's Arkiv S. 1464. Gustaf den Forstes Registratur I. 104. 

3. Julii. *10,940. Kardinal Wolseys Instruction for de til Kejseren sendte Gesandter Mr. 

Richard Sampson og Sir Richard Jernyngham, bl. a. om de Forhandlinger, de skulde fore 

med Kejseren angaaende den fordrevne danske Kong Christiern IFs Gjenindsaettelse. — 

Westminster, the thirde day of Julii. (Eugelsk.) 

State papers. Vol. VI. Henry VIII. Part V. S. 150