Skip to main content

Full text of "[Opera omnia] Recensuit et commentariis instruxit Godofredus Stallbaum"

See other formats


»/ \1 CT: •O •CD co ■<! .^ AT •:*rf -■•A-: m A /.3 FLATONIsd^^ 0PC:RA 09I1VIA. KECENSUIT ET 1'EHPETUA ANNOTATIONE 

ILLUSTRAVIT 

Pfi 

^^79 fiODOFREDUS STALLBAUM. 

4;l 

I ^ VOL. X. SECT. IH. 

CUNTINENS liKOII]?! L.IBROI1 ^CATUOR PO- 
iNiTRKIflOJii et KPlIVOIflirai:]?!. OOTHAE ET ERFORDIAE, MDCCCLX. 

SIMPTIRIS HENMNfiS. 
LOHDllfl APUD DAVID NUTT 270 STRAND LCeES ET EPINOIHIS. RKCENSUn 

FHOLEGOMENIS ET COMMENTARUS 
ILLUSTRAVIT 

GOnOFRKOUS STALLBAUM. VOLUMEN TERTIUM. OOTKffi ET ERFORDLflS MDCCCLX 
srMPTIBlS IIENMNGS. 

LONDDII APUD DAVIO MDTT. 270 8THAND. 


aiiaaviiia va fita«a x^/ ** A R (i l M K N T l M 

LIBIU ^OM. Oequitur nuuc, ut leges de gravioribus criminibus 
scribendae «int. Ac prinium quidem dicendum de 
sacrilegiis eet. De quibus quae promul^anda lex 
erit, ei praemitti oportet prooemium quoddam, quo 
doceatur, eos, qui impium istud scelus committere 
;tudeaut , exitioso agitari mentis furore ; a quo ut 
liberentur, accedendum esse ad deos cum piis suppli- 
cationibus et expiationibus, audiendosque viros bo- 
uos ac sapientes, qui honesta consiiia suppeditent 
atque execrabili auimi morbo praeceptis sapientiae 
iiiedeantur; ein autem aliquis nequeat sauari , huic 

■luelius esse mori quam vivere. Lex ipsa vero de 
hoc acelere ita constituat, ut qui in sacrilogio fuerit 
neprehensus, si servus aut peregrinus sit, is infamia 
notatus (;t virgis publice caesus civitatis finil)us e- 
iiciatju-; sin civis sit, capitis supphcio afficiatur. 
Nam poenac quum hoc sit propositum, ut is, qui 
eam patitur, mcHor fiat, peregrini autom ac servi 
^^jaon sint secundum leges nostrae civitatis educati 
^flormatique ad humanitatom ; ficri profecto potest, hi ut 
^^■Denis ac suppHciis corrigantur et ad melius conver- 
^■■ftntu^; civis autcm quuni patriae suae institutis non 
^lpictus sit ineHor nnmemque fefcUerit spem dc animi 
^lpmcndatione susceptam, gravibus iam antoa in dcos 
ant parontcs aut patriam rommiseis criminibus, iustn « ARGUMKNTrM 

lure du lueilio tolletur. Pusttri tauicu ducnlegorum 
uullii poeua aut iguominia sunt afficiendi , nisi si 
forte in iuipietatis communionem pcrvenerint. Ne- 
que his in iiaussis publicatio bonorum locum habeat, 
uisi si quis ultra assignatum ipsi patrimonium ali- 
quid possederit, alioquin carcere, verberibus, igno- 
minia, aliis modis similibus , puniendus. Habenda 
vero iudicia de his criminibus ita sunt, ut audita 
utriusque , tam accusatoris, quam rei, pratione, pri- 
mum iudex aetate maximus dicta examinet, tumque 
ceteri ordine deinceps idem faciant; deinde, his ita 
peractis, omnia literis perscripta et obsignata in 
aede Vestae deponantur ; denique eodem examine 
bis repetito singuli, ubi fidem et religionem suam 
solemni iureiuramdo obstrinxerint, sententiam dicant 
et quid sentiant, publice pronuntient (p. 853. — 
85G. A.). — 

Post ea , quae in dcos committuntur crimina, 
rtulla maiora sunt , quam quae ad rempublicam per- 
tinent. Quicunque igitur leges publicas studet vio- 
lenter ad unius arbitrium evertere et factionum aut 
seditionum auctor vel adiutor est, is merito habetur 
maxiinus hostis patriae et perduellio, Cui est pro- 
xinius niagistratus, (jui in cives seditiosos ac factio- 
sos non animadvertit. Et coniuratio quidem pariter 
atque proditio reipublicae iudicibus iisdem, qui de 
sacrilegiis constituti sunt , haud dubie morte mnl- 
ctanda est. Nec tamen liberi coniuratorum ac pro- 
ditorum poena simt afticiendi, nisi si etiam avus ac 
proavus coruni ultimo supplicio aftecti fuerint. Tuni 
vero illi, fundo suo nudati, in pristinam patriam 
suam remittendi et ex finibus civitatis eiiiiendi sunt, 
sortes agrorum autem, quos possederunt, aliorum 
tiliis civiiun assignandi. Quippe iniustum videtur 
liberos probos propter parentum crimina gravissimas 
pocnas luerc (p. 85(>. A. — 85(>. E.). — l)e furto 
Atheniensis simpliciter hanc legem sanciri vult, ut 
qui illud admiserit, is duplum pro mulcta restitucrr 
cogatur, aut, si id non potuerit, in vinculis teneatui 
doncc laesum placavcrit (p. 85(>. E. — 857. A). 
Quibus auditis Clinias miratur, quod nullo furtorum 
(Hscriminr facto una eadcmque poena in omnia eo- 
rum >;oncra constituatur. Cui Atlienicnsif» ita r- LlHUl NONI. 7 

spondet, ut sese dicHt nun« non vcilc leges pienc 
perscribcre , sed de eHiuui rationibus causiiiisque h 
beriore Rermone disputare : porro loges ouines itn 
coniparatas eese oporteiv, iit iiiaxinie ad cives do 
«•endos erudiendos(|ue valeant; fjuocirca quuni alii- 
ncriptis tuni liis iuipriniis id proposituui esse dcbere, 
ui virtuiis studium lioneste(|ue vivendi ratio civibus 
quam gravissime coniniendetur (p. 857. A. — K51). 
0.). — Ilis vero expositis, ut plane renioveat Cli 
nfae dubitatiouem , de criminmn discrimine atqu*- 
poenis aocuratius disserert; institiiit. Kt univers»" 
(|uidem inonet, discriniina eoruni, in (|uibus consti- 
tuendis pleraeque leges magnopcre peccent, pendeip 
uiaxime exinde, ut quae sit iusti et iniiisti uatura., 
accuratc perspectiim liabeatiir. lani vcro iustitiaiu 
oHtendit ab omnibus coinmuiii iudicio pulcrum quid- 
dam haberi. Ex quo colligit, non modo iustum 
tacere, sed etiam iustum pati pulcrum quiddani esse, 
qtiamquani ea de re vulgo aliter sentiatur. Sed rcctc 
ita iudicari, inde apparcre arhitratur, (juod nemo 
■«ua sponti' malus sit, ne iniustus quidem. IIoc au- 
tein (|uum ita se hai)eat, iu((uit, dubitare sane licebit, 
quid de eorum ratione iuditrari oporteat, (pii inter 
rrimina voiuntaria atqiie tcmere et inconsuite ad- 
missa distingueiidum esse censent, ideoque iliis ma- 
iores, liis niinores, poenas coustitui volunt. Nimi- 
nim est sane aliter de lioruni criminum diversitato 
iiidicandiim, quain vuigo fieri assolet. Ettniin quod 
«•ives civibus in (*omiiiuni vita varii generis damiia 
vel consulto vel per iiii{)rudentiam interunt, iion 
protenus oxiHtimandum est, quodvis daninuAi eiiaiii 
«*»sc iniurimn, ideoque ipsam ({uoijue iuiuriam diipli- 
cis otiiy*'. geiieris. Imo daiiiiuim ai» iniusto facinorc 
prolie cst (ii»;cern('ndum. IIoc vero si recte ita iii- 
dicatur, icgurii auctor (laiiiuum , (luod quis fecerit, 
resarciri iiil)ebit. Iniuriam autem pro argumento 
liabebit animi gravi aii(pio niorbo lauorantis, quem 
Kanari oporteat. Quod ipsiim efficere conabitur vcr- 

I^is ct tactis, doloribus et voluptatibiis, poenis et 
Mraemiis , aliistpie id geniis reuiediis auhibendis. 
rsiu autem iniustitiac morbus prorsus insanabilis fue- 
I it , tum vcro non dubitabit vtilnus ensc resccarc 
Ht(|uc adeo utctui uitimo supplicio, quo pcstis patriae, 
j^j|||^jH»..-(hMit > |ip|iitii>s ff(. iM>>i|i(> tdll.iliii. Qiio 
8 AUGUMENTUM 

clariutj vero appareat , quiduam discriuiiuis inter 
daumuui ct iuiuriam iutercedat, liaec auimadvertisst 
iuvabit. Tres sunt fere pro tribus auimi facultatibu 
omnium delictorum caussae : iracundia, voluptas, 
iguorantia; quae quidem postrema rursu§ duplicis 
est generis, quandoquidem quis aut revera quid igno- 
rat, aut in maxima iguorautia lameu sibi videtur bene 
sapere, ita quidem, ut aut vi ac potentia valeat, aut 
imbecillitate iuvalidus sit, Ex quo diversa oriuntur 
j^enera delictorum, prouti fons eorum varius ac di- 
versus est ; atque iisdem etiam poenae accommodatae 
sint necesse est. Nam quaecunque ex mera igno- 
rautia proficiscuntur delicta, ea quum per se levia 
sint, tum etiam levioribus poenis sunt coercenda. 
Quae autem voluptatem vel iracundiam propriam sibi 
caussam habent, ea, si accesserit sapientiae opiuio, 
qua quis sese plus quam legum conditorem sapere 
existimet, gravius castigari ac puniri oportet, prae- 
sertim quum iram et cupiditatem constet vinci ac 
superari posse, inscitiam contra et errorem vinci 
aegre posse. Itaque iniustitiam apparet inesse in 
cupiditatum atque auimi affectionum domination» 
sive ea noceat sive nou noeeat; iustitia autem cei 
uitur in eo, ut quidquid honesti ratio suadeat f'a- 
cere parati simus; cui quod est conveniens, etianu-i 
damnum importet, tamen iustum appellari del)ebit. 
Quum vero tam vi aperta quam fraude clandestiua 
peccetur, existunt iude plura etiam delictorum gc- 
uera, quibus couvenienter poenae constituendae erunt 
(p. 85V>. C. — 8(i4. C). — 

Ilis expositis disputatio taudeui revertitin- ilhi' 
unde deflexerat paulhsper, Sacrilegi ergo,- proditorc - 
patriae, aliique id geuus homiues, si mente capti 
fueriut, aut senio debihtati dehqueriut, damnum re- 
parare debere iudicantur, sed a capitis supphcio li- 
beri manere. Ahter tamen de iis existimatur, qui 
manus caede poHuerint. Ili enim exiho muUitandi 
|)utantur (p. 804. C. — 864. E.). — Iluius vero rei 
meutioue iuiecta, istis onuiibus missis coutiuuo ad 
leges dc caede transitur, iu quibus illustraudis n 
Hqua fere libri pars versatur. Exponitur igitur <1 
«laede in pugnis ac certaminibus pubhcis fortuii 
(acta; de morte aegrotautium sino culpa medicoruii 
f^vftniente; dc homicidio por imprudentiam admi.';^ 
I.IHKl NONI. 

iubque poeuis et expiationibus, deque talis raciuori» 
r cognatos sumenaa vindicta; de caede per ira- 
ndiaiii perpetrata, quae niedia fere iudicatur esse 
inter voluntariam et fortuito tactam, quandoquidem, 
qui alterum trucidet iracundia agitatus, is quodaiu- 
modo inconsulte agat , qui autem iram cohibeat et 
per simultatem alteri struat insidias, is eum consulto 
occidisse videatur; porro etiam de caede ad vim pro- 
pulsandam commissa (p. 8G4 E, — 869. E. ). — 
Quibus omnibus de violentis quidem, sed non vo- 
luntariis et per iram factis, caedibus explicatis, acce- 
ditur ad consideranda facinora voluntaria et omnino 
per iniuriam et consulto commissa. Quorum caussas 
ubi demonstratum est vel in avaritia, vel in mala 
umbitione, vel in metu ex malefactorum conscientia 
nato positas esse ; indidem monetur repetendas esse 
etiam admonitiones atque cohortationes, quae ad 
arcendam sceleris atrocissimi turpitudinem valeant, 
et vero etiam derivari posse easdem ex arcana illa 
et recondita sapientium doctrina, qua doceatur, talia 
scelera etiam apud inferoe puniri, iterumque reversos 
homicidas in hanc vitam hanc manere vindictam, ut 
<|u:i(' feccrint aliis, ea ipsis quoque denique perpe- 
ti( n(Ui sint (p. 869. E. — 870. E.). — Post haec 
vero disputatur de caede clandestinis consiliis per- 
petrata deque occisione cognatorum eiusque prohi- 
bendae rationibus ac poenis. Qua disputatione abso- 
luta agitur de scelere eorum , qui mortem sibi ipsi 
propter ignaviam ac desperationem animi consciscant, 
detjuc morte per aliena iumenta aut res inanimas 
accelerata ; quibus adduntur nonnuUa de occisis iis, 

^■Lquorum mortis caussac in occulto latcant (p. 871. 

|HfA. — 874. ('.). — Atque haec quidem de caedibus. 
Acceditur denique ad ea, quaecum iis cognata sunt 
crimina. Ac primum quidem exponitur de iis con- 
ditionibus, in quibus ius fasque ])utari debcat alte- 
rum occidere , quo loco fures, adulteri et latrones ea 
vindicta digni iudicantur ( p. 874. D. — K.). — 

ILDeinde vero disputatur de violentis facinoribus, im- 
M^rimis de vulnerationibus ac petulantibus contume- 
lliis, (|uarum varia genora recensentur ita, ut simul 
|«Lw.. .t.)r, rjMotnodo vf! j)rohibondnc vc! pnni^nda»' sint 
I 
('). Caii, 1. ZJixai dtj T(( itiTd luviu tixokovtfot- y. 
xais ^n^oo&iv 7H)ai,iGiv anaaaig ovaai xaxa (fvan 
yiyvotVTo av xi]v ttji; otaxoaut]an*jii riuv fo/nvuv. lov- 
xivuv ovv dr] neui dii yiyviaitai dixag , ra fitv e'i- 
iftjTat, xa xata yeugj^iag xe xai o6a xovxoig eineto, 
xa de ftiyiaxa ovxe ei{)fjxai nw, xtt&' tv %xaat6v ih 

P. 853. ta (itia ravra] to S. f. o. Tuni f(i7i(foo&f n.c.o 
et a*6iov&a Voai. x. 

8»« y lyve a&at fi/xay] 8«/* «nte yiyrea^ai om. Alcl. Unti*. 
1.2. Lovan. cum uiio Ven. S. Rertt: illiid tufutur cett-ri iibri.j Dciii 
ra niite naid ytia^yiaz Uekkero t« ste oiii. pr. .A. 5?. 

ti(t\tai nc), xatf'' tr ixaotur r « x. J Aiite xat^' ir Stfplin 
nua lie cuiiiecturn Coniarii iiiseruit uvie, et deinrie pro /i«(' inbii 
avra, scripsit /i£r' ixeiroJr, ueutruni cudicibiis autlVacantihii». Doin 
l'ar. .\. aermone conlinuo : lavta (ir^tior o{>i^oi»- aiajjjor, lestaii 
le Bnatio. I)e toto loco v. interpretat. ^ Cap. I. 853. aMiJ i.ovSf' o I — 
ovaai X. (p. y /'yro«i'r o] H. e. 
aAoi.ovifoiaai yiyroivt _ ar. De 
<|ua periptirasi dictuni est aiio 
loro. 

ra i e fiiyioia ov te * 'V ',* 
$ai nt<i — ] Uecte codd. niss. 
iii liis jtiile xa<'^' ir /"naotor u- 
millunt <|nod vuigo addituni le- 
Kebatur ot;rf. Nam post oCu, 
facta alia aententiae conforma- 
tione, quam qnae antea instituta 
fuerat, recte deinde r^ infertur, 
de quo nsu loquendi v. adl.fi^l- 
A. II. 055. K. al. Verum in 
liis ipais uon letis inest dirHcul- 
las. i*er{2cnduni fiiit: (niior if 
■iifjt avid lavta iitt' ixtira xal^' 
tv fuaotor, t^v f^ei iofj/ldreiv ai'- 
fii (^ir lnmatot') tmctQiav xn/ u- 
fnr noti flixaoiiiir tvyiarni Ii e. niiixima < ero sicnti iioii- 
duiu sunt explicata, iln 
p o s t i II a o r d i n e d e i n c i- p a 
e X p I i c n n d a s u n t , i I ;i ii i 
s i n ^ II i a t i iii d o c e a t II r, q ii a in 
p o <■ a a lu u II II III <| II <> d <| )i )' a < 
cip<>re et i| ii o s tandeiii i ii 
iliceH liHbere oportent. Itn 
qtit* ni-niiiiiiui illud ieyoiifiur 
piihf ningiiHin profeclo crcHt 
moiestiam. Kt ityaiifrnr i|uideni. 
quiim anteposiluin sit xai^' " 
fxaaroi' atqiie deinde subseqnn 
tur: 'i^v bti iafip. xrA. utique 
probaliilem habet explicationem, 
adeoque in lioc verhorum i»r- 
dinc ne ouiiiti quidem comtnode 
polnit. Sed qiiid faciumns illo 
•''iitfv, iniportiine prof»'clo in- 
culcalo? Nimirum istud quidem 
ap<-rlnm csl tulrrari nnllo mo'l' 12 PLATONIS 

Uyofiivop ^tjdiv, fjv dtl kanftdvuv avro ti(A(a()i(tv 
J^ xai tivwv notl StxuatiZv tVYX^vtiv, f.iet' ixuv avta 
iltji tavta grjtiov. 

KJ. '0(j&dig. 

AQ. yfiGXQOv fdiv Sfj tiva tQonov y.ai vofiodt- 
tiiv ndvtuj bnoGa vvv fikllofiiv, tovto d()dv iv toi- 
avtrj noXn, ijv (fafitv oixrjaeadai te ev xai reii^ea&ai 
ndorjg OQ&otntog ngog inittjdevaiv aQetrjg. iv de ry 
toiavtti to xai d^iovv tijg twv oAAwv fto/i^Tjpm^ 
tiZv ueyiatoiv kfxrfvea&ai riva fie&ii,ovta ., Mgte deiv B. unuaa vvv (iei.i.oiiev] ooa marg. i2. et a. Aiiie tovio 
tifav Asliiis de sentenlia Stepliaiii xai inspniit. 

iv ^f ifi totavtr]'^ Stepli. coni. ir 8fj r. t. 

posae. Quocirra ant cum Astio fioO-eteiv, atqne tovio 3^«!' iii- 

et Hermanno fiicienHnm ^o- star est eiusdem verhi denno 

cabnlnm e«t, nut, qnod magis it-rati; de qno usu diximiis ad 

placif. nmtandum in biaQ^ijbr^v, Pliilcl). p. 18. A. p. 20. A. p. 

quo Hliquoties in his lihris uti G2. A. Politic. p. 262. C. So- 

tur IMato. Mox IX. p. 860. C. phist. p. 233. C. 253. A. Eandem 

bia^QT^br]v — fiprjy^rai. P. 876. rationem Astius quoque ae- 

C. roixo&tteiv bia^^TJbtjy. Lil)r. qiiutus est. 

X. p. 898. C. biuQQrbr^v eiTieiv. ev be tt- t o tav tr;] Haec 

XI. p. J)32. fc). XII. p. 953. E. quoniam itcrant anfenjressa cuni 
IneanHemlianccoiiiecfnram etiam (|uadani sententiapamplinratioiic, 
Wi n ck el m an n u s devenit, id pro be ciim Stcpliano scri- 
quod, lii» (ludiini in cliarlas con- licndum cciisemns 8»), quod efiani 
ieclis. non sine laetifia aninnid- Astio prolialur. Dein to xa/ 
vcrtimiis. Miniis placet «inod d^tovv est: vel cxislimare. 
Orelliiis CdnimcndHt : keyofie- .Alitcr jiosilus iii eadem lo<nien- 
vov, Q>^it]v rv btt X. Nain Qtitrjv di forma articulus cst De Rep. 
quid liic sifrnificrt qnamqiic vini VI. p. 402. K. OAi^a xai to ini- 
et p(itc<fatpm lialx-at, nemo fa- ■ xeiQeiv noXli} avoia. Sfatim post 
cile indicaverif. Asfius anle twv i/eyinTfov re- 

B. AlaxQov itev 8 >j tiva quirit neQi prapposifionem. Clua 

rpojror -] Haec quoque la- famen facile carebimus ordine 

beni videiifiir fraxisse, quando- vcrboruiu institiitosic: ^/iqrvca^a/ 

quideni miserc laborat verborum ttva nelffinvta lav lieyiatmv 

coiistnictio. ilaqne St pplia nns rfjs tcov ali.mv itoxd^rjQlai;. 
Hfti anlc forro A()ai' in.sercndum C. c5? iaofievovs] Stepha 

putabal Cul ila assentiniur, ut nus propter anle<Tre88um avtois 

eandem voculam pntcmus antc rcqnirebat (aonirois. Quod cavc 

voiiotJetffv dempndam essc, ubi protcnus ciini Hermanno ar- 

«iiept« intcrposila eif. Ad onoaa ripias. Nam a«y'ro(.s- sicuti foi>- 
rrr ii/Jini,n/ rppof.-ndiMii f«t m- icir no .>»( <iui'li-ni nvascnliniim . DE LEGIBUS LIB. IX. P. 853. St. 18 vo^o&ertiv nQoxttxaXaufidvovra xat dnukovvTa, idv C 
Ttg Toiovrog yiyvt]rai, xai rovTuv dnoT{)onfjg re 'ivtxa 
xai yivo^iivaiv xokdastug ri&ivai in' avxolg vouovg, 
titg iGOfiivovg, oniQ ilnov^ alaygov fiiv rtva rgonov' 
ineiSr] di ov , xaft^dntQ oi nalaioi vouo&krai &euv 
naiai vofiOihrov^ivoi rolg ijobjatv, tug 6 vvv Xoyog, 
nvroi x in &toiv ovreg dXXotg re ix TotovTttiV ytyo- 
voaiv ivouo&iTOvv, dXX dv&gtunoi rs xat dv&giuntov 
aniguaai vouo&trovuev ra viiv, dveuiarirov drj (po- 
fielad-at, lAYi Ttg iyyiyvtjrai tojv noktrtZv rjutv nlov 
xigagftolog, og aTegduiuv etg roaovrov ffvasi yiyvoir \) C. ms e a o fievove] iaonevois coui. Stepli. Frustra. 
oiov xeQasfiolot] Kegasqto^ot; f. a. PauHo ante Vois. iti 
<p»fieio9at pro br; tp. ■ed neutro genere accipi debet. 
Accutativua iaofnvovq vero post 
cis, i. e. vofii^orra, non abliorret 
ab nsu loqnendi, de qno v. ad 
Phaedon. p. 109. D. Legg. I. p. 
643. D. VI. p. 7t;2. E. 766. E. 
783. D. IX. 874. B. coll. Mat- 
thiae Gr. 565. 3- tiuippe per- 
tinet iile non ad rofiovs, aed ad 
tivaf loioviovi, quod inest in 
verbis ante<!;ressia. Itaque non 
andiendus eat Voe^elinus, 
qui toioutots cam Stephano 
requirit. 

intti^ ie ov, xatfdxetf — j 
Structura verborum liaec est : 
rnetii] be ov {ronoifeiovnev, hoc 
enim ex secunda parte enuntiati 
huc quoque trahendum) nai^d- 
tieQ oi naiaioi voftoi/eiat, ro- 
fio^eiovfievoi, ds 6 vCv loyos, 
&eiSv xaiai toit fjgcjoiv, ivofto- 
&itovv, avtol ra ovtes ix &e(i}v 
alloie te ix. toiovttur yeyovoaiv. 
In qiiihits postn-nio ronstriictio- 
nem pBlfl prr aiiacoltithiam le- 
viter infifxam esse, siquidem cx- 
spcclnbas: uXnioiS tt in trliv t. 
yeyovoat vofioO^eiovrtee, qnod 
taoien cor evitature ait, canssa 
in promta eat. Ceteniin animad- vcrtaa proniiscuam usum vcrbi 
activi tetque niedii, quandoqui- 
dem et rofio&eiovfierot et erofto- 
d^itovv ad deos refertur legum 
auctores. 

olor neifas pdlo^] H. e. 
durus, praefractua, con- 
tumax. Kuimvero proprie intel- 
ligilur liomo naturam semiuis 
imitans, quod cornu teligit. Cre- 
debant enim veteres, semina, 
qiiae, diim iacerentur, boum ror- 
nua tetigissent, provenire durn 
et incoctilia ac resistere elixa- 
tioiii; qunm rustiram suprrsti 
tionem ridet Theophraat. De 
caussis plantar. Libr. IV. c. 14- 
Itaque eiusmodi logumina voca- 
rnnt xepas/^oia. Sed idem vo' 
cabulum truduxorunt deinde etiam 
ad homines iiidociles, asperos. 
duroa, ac nullius disripliiine pa- 
tientes. Docte usum loquondi 
illastravit Ruhukeii. ad Tim 
(iloss. p. \hU s<|q. qui quat- ex- 
posuit, iis addi possuiit quae di- 
sputari meniininiu» a Reine- 
sio Varr. Lerti. Lil)r. III p 
477. 

I). 6 s dt6(fdf' ' 

ip.] Phrynichus ii> Bekkcri 14 i' L A r O N 1 S av utgre /<»; Ttjxeatiut ■ xattaney ixiivu ra aniyftatu 
nvgi^ vofAOis ovroi xaint{) ovxtug iGxvQolg ovoiv att^- 
xTot yiyvuiVTai. wv dt} X^if'^ ^^^ kniya^iv kiyoif/ av 
nguJTOv vofiov uqimv ni(ji ovXtjaecjg , av tig tovto 
S^av toXftti. xai no/Uttjv fniv tuv ti^&gafjifiivwv oq- 
tVtog ovt av (iovXoif.iixi'a ovte ilntatov ndvv ti vo- 
atjaai noTs dv tavttjv trjv voaov, oixitai di dv tov- 
Twv xai ^ivoi xai ^ivwv dovXoi noXXd dv inixsiQtj- 
atiav xoiavta. u)V 'ivexa /niv fidXiata, OfiMg di xai 
Sf)4 ^v/nnaaav tr]v T^g dvifQunivtjg (fvaswg da&iveiav 
ivka/Sov/nsvog, iQui tov twv ieooovXwv niQi vofAov xai D. )ia9dneg ixeiva'} Turicenses tacite de mera Stephsni 
roniertura: xai xa&a7ieQ ex. sed v. explicatt. 

azrjxtot ylyvfovtat] yiyvoviai A. teste Rastio, et Q. S. v. 
r. h. r. al. Pro atTjxtoi Ric. ataxTot cum Fior. c.i.o. Sed Ang. Vat. 
f. evtr]xtof. Attiiit malebat teyyea&ai et ateyxroi. 

poftov iepchv Tie^i a v Jitj ae Oi;] voiimv Vos«. x. DvXrjaeuv 
pr. \.S. et a.b.o.v.%. Pro Tolfja Vosa. x. toinoai. Anecdot. 1. 8. AteQanav av- 
^gojnos, xal Jigivtvos, xai ati- 
^tds, xai a(pevha(tvivos , ini tov 
jro»'i' axi.r^Q0V' td yap QubioS 
ett)6fieva rwr oangtav tegafiv a 
xaiovaiv oi^A&rjvatOf xntd aie- 
fjjaiv ovv dt e gdfituv. Infra IX. 
p. 880. K. dteQaftovt xQo^nevmv 
Tivi (puoet, xai fxr^bev leyx^ev- 
tmv. V. Rnhnken. ad Tim. p. 
156 sq. — (!)Ste /ifl tr/xead-ai. 
II t n o n I i q n e s c a t , : h. e. 
emolliatiir. A st ius tiyyeaf^at el 
aieyxTni ma«ult, qiiia Tijxeatfai 
non conv<>niat in leguniiiia. qiine 
potins teyyeatfai dirantur; v. ad 
IX. p. 88(). K. Vereor tamen, 
n«i liaec correctio niiiius sit ue- 
ressaria, quum de elixntiune co- 
gitandum sit. Ceterum ovtoi. 
qnod post nr tis infertnr, attl- 
gimns hnnc usum loqnendi ad 
Phileh. p. 45. C. Legg. X. p. 
'.m. B. XII. p. 941. A. 

Mitff dne g ixeiva td aneg- 
ftata' — ] Harc .^iiperiorihns ad- 
dnntur prr epexegeain, ut con- 
innctivns yiyrfyvrni item ex ^»; pendeat. Quocirca non pst ne- 
cessariiim, ut ante xaxf^nnep cum 
S tephn nointerponatnr xa/, quod 
miramur nuper a Turicensihu^ 
praeter iidem et aurtoritatem 
omninm lihrorum vprbis Plato- 
nis additiim esse. Bxempla eiiis- 
dem strurtnrae plurima attnli- 
mus ad Phaedon. p, 61, A. Po- 
litic. p. 29G. K. Gorg. p. 448. 
E, Legg. VII. p. 813. B. 

(i)v b ij xdptv ovx inixa- 
giv] quornm gratia nullis 
gratiis dicam s. proferani 
legem. (^omparat Loherkiiis 
Paralipom. I. p. 229. Leonid. 
Epigr. XLVII. tdv dxapiv jja- 
Qtia. (Jregor. Carm. LM. p. 
133. E. x^P'^ ov xoQifoaa. Pln- 
tarch. Comp. Alrih. IV. j;apK 
dxdQiotoi;. Arrian. Alex. IV. 
8, 7. X^9'*' tavtriv diaQiv ngos- 
ti&r;aiv. Eurip. Ipliig. T. v. 
.566. yvvaixos x^9'*' oxaQi*'. ad- 
ditis etiam aliis multia ronsi- 
milihus. 

rorro iQdv] H. e. iiQoav- 
kdr . qimd continelnr in itQtSv DE LEGIBUS LIB VIH. P sr)4 St ir. ruiv aA.kojv navrwv tutv xotovvtuv, 6aa dvgiara xat 
dviara. n^oof^nct di tovtoioi xara tov 'i^7i{)0(i&iv 
Xoyov ofioXoytj&iVT^ nf}o()()tjTiov anaaiv wt; ftoax^' 
Tara. Xiyoi dt] ric av ixeivfp diaXeyofiivog afAa xat 
-lagafiv&ovfttvog , 6v kniOvfiia xaxtj nngaxaXovaa 
.<c«y r)fii^av Ti xai kntyti^ovaa vvxtojq ini Ti tiZv 
it{}utv ayii avkrjoovra , xadi' Si &avfiaat€, oiix av- 
^'i^gwnivov ae xaxov ovdi &e7ov xtvti x6 vvv int xijv H 
itQoavkiav nooxQtnov iivai, olaTQog di ai xtg ifxifvo- 
f*tvog ix nalatiov xat dxa&dQTtuv Tolg dv*^guinotg 
dSixrjitdTwv, ntgtcftQOfitvog dXtTtjQtuidtjg, 6v tvXafttl- P. 864. «pci litv Tur ttfoa.] tof om. Ii. Pro :idriw f. O. 
Molit(ur. Mox npoSQtiteov h. et nQoetprji^or x. 

Ityoi di; tis ar in.] Ifyro S. pr. et teste Bekkero A. riim 
x.a. 8. V. Male. 

B. ovx av9piuntp6v ae xaxov] Steph. etiam dr&Q(6ntv6v 
4i ti xaxbr legi narrat, neacimus ubi. 

oturpoc 5« 0« ttS iiifpvofjfros] V. ntnrQOS bk iorl tiS. 
qood rorrectum ex x.r. A. S marff. >iiui;oe(u(. Syneais non ila rara. 
ovtf eiJttat 6r] H. e. nec 
timendum. Nam ikTiiXeir et 
• perare eliam de rebus me- 
tiiendit dici cunstat. v. intpp. ad 
Thom. Mag. p. 21)9. Reisig. 
ad Sophocl. Oed. Col. v, 1393. 
Enarrat. p.CLXiX. Schaefer. 
ad DeiBosth. App. II. p. 654. 
III. p 291. nostra ad Apol. 
8ocr. p. 30. A. ovx dvelntator 
iOi yeyowe tb yeyorbs tovto. 
I..egg. I. p. G44. D. :if6s ii rov- 
toiv dfiifoiv av do'|ac /Jtllovttov, 
olv xoivov orofia ii.nis. 

P. 854. natd tbv tfinpo- 

■i&trloyov uftokoyr^ifirta] 

sic Libr. IV. p 722. B. ir toH 

vr 6i] rdfiois ()ij9eioir. Fhileb. 

p. 20. B. ro yap ei povXtt 

frj9ev. ubi v. ann. 

na gaxalovaa ixed' i^ntQav 

t xai in.v.] Kxspectabas, nisi 

nllor, xa^' Tjfti^ar te nagana- 

nvaa xai rvxttfif ineyeiQOvaa. 

>tA recte te xai poaitum vide- 

l>itiir, uhi m<>mineris istnd nn- (jaxalovoa /uc^' r^fxifar iii uniim 
esseconiungendum, itemque ine- 
yeiQOVoa riJxtmg unam quasi vim 
notionis efficere. De Rep. V. 
p. 470. C. nolefteiv fiaxofiivove^ 
te ipijaofitv xal nai.£fit'ovi (pvaei 
eirai. Apol. Socr. p. 18. D. 
aroyxj; dtexrtuS iZsnep axtafta- 
Xetr dnoloyovfteror te xai iliy- 
Xeir fiTjberdi djtoxQirofiirov. 

B. olan>oi bi of Tis ifi.] 
Pro ae vulgo invilis rodd. me- 
lioribus scribebatur iaii, quod 
inve.xernnt, opiiior, qni repeti- 
tionem prononiinis rrf nioleste fer- 
rent. At confera» qiiaeso quae 
de hoc gpnere loquendi srrlpse- 
runt Valckenar. ad Knrip. 
Phoenis.o. v. 500. et A. Mei- 
neck. ad Menandr. p 50. coll. 
Theaetet. p. l83. E. nbi fiot si- 
mililer repetitum est; Xeiiopli. 
Oeroii. X. 4. nbi viilgata l<>rtio 
non fuit •ollicitanda. Neque aliter 
Lntini. 

ix nalaitov Hi*i dxa&d(f- 
tuir — Ahi*f]itaimr\ RteiiiM 16 IM.A TONIS e&at ;f^»ea»v navri a&ivti. rii; 6 iauv tvKaftua, ua- 
&k. orav (Joi noognintti ti tiov roiovvojv doyfiaTiuv. 
i&t int Tcci^ dnoSionofinrjdiig, 'i&i ini ■diiJov dnotgo- 
naiuiv ugd ixiTrjg, i&t int vdg rujv Isyouivtov dv- 
C dgoiv Vfilv dyu&wv ^vvovaiag, xal rd uev dxove, ra 
dii ntiQui ?.iyttv avTog., ojg btl td xaXd xai td di- 
xata ndvta dvdga Tifidv ' rdg de rvjv xaxojv ^vov- 
<\iag (ftvyt dtxtxaaTotnTi. xai idv fiiv aoi d(>iZvTi 
Tavra XuxfCf Tt ro voarifAa — ti di firj, xaXXiui xfa~ 
vaxov axtxfjdfitvog dnakXdrtov rov ftiov. i9t fTii t a<i xdiv leyn^ievwv^ tas, qiiod vulgo aberat, sup- 
peditnrant codH. onmes praeter Ven. S, qnocum novimiis vett. hominuiD piacularium posteri 
quoqn« credebantnr art scelera 
et nR{(itin impelli deorum ma- 
niiim fiirore initincti et agitati. 
Huc pertinent etiam iila Phaedr. 
p.' 244. D. alXa (ifjv voamv 
ye xai novav rmv fieyiatcav, a 
b!) nalaidiv Ik litjvtfxdtwv no&iv 
iv Tiai xdiv yevdjv tj /xavta iy- 
yeroiiBVTj xal 7igoq!7]jsvaaaa ols 
fSei dzali.ayr]v ev^eto , xatacpv- 
yovaa itgos &euiv evias xal la- 
tffias. V. Valckenar. ad Hip- 
pol. p. 253. et Loheck. ad 
Aiac. p. 187. ed. 2 De dhxT^- 
(fiaiit]^ V. Ruhuken. ad 1Mm. 
p 23. 

' ' T a i uTtod 10 n Ofi- 
nt^anh — ] Ivpictet. Difs. 11. 
18. fi'^* oiav n(fosni:itT} aol ns 
tpavxaaia loiavxT}, nidtmv fifv, 
oti I9t fn) jcts dnoSionoiimjaetS, 
F9i ini 9eior dnoxQonaiav ieqd 
IxiiTjS- aQxei nap ini ra(,tojr 
xaldiv xai dya9d>v drfiQctv av- 
povaias dnoin>Qrjaas nguS tovtw 
yivji. Uaut loco etiam Pliitar- 
chus cst in Fragm. <le Amore 
p. 90. ^d, Wiiirkelm. Gravitnli 
oralionis cffregie convenit repe- 
titum istud iBi; de quo vi-rbo 
monnissi» invsbit. Wnoim- noitnijasiS sunt scelerum et 
tlagitiorura depulsiones, quuna 
lustrationes et expiationt-s in- 
stitnuntur, quibus vis eorum ab- 
ominanda arceatur atqiie remo- 
veatur. Egregie vocis usum ii- 
lu8traruntRuhnkeniu.s adTim 
p. 40 sqq. et AVy tt enba ch. 
ad Plutarch. Moral. p. 7ii. H 
= 544 sq. ed. Ox. Vol. I. p 
431 sq. ed. Lips. 

C. (pevye dttitaijiQrm . 
H. e. quantam potes, non 
respectans, oculo irretor- 
to. Xenoph Symp. IV. 50. 

otav hh xaxov ti infitvai, ipeiS^ 
yovair dnetaat^^f.nti . q^o^oviie- 
rot n>] xai dxoites yeldooaiv. 
V. Riihnken. ad Tim. p. 25 
sq. De scriptnra diietaat^enri et 
duetaaiQentei r. lacobs hd 
Achill. Taf. p. G.^iB. *ct Her- 
mann. ad Soph. Aiac. v. 12(^ 

xai fdv (iiv — voat] na] In- 
telligendum relinquitur £t' ^xei, 
de qua ellipsi, Atticis perqnam 
familiari, v. ad Protagor. p. ."25. 

D. lcoq>d, ccBsat, desinit, 
nt Xenopli. An. IV. 7. 7. fjv 
fie h't] Xdxp^arj u ^dos. al. 

xallioi &dratov — fiiov'] 
,,Sententinm , mortem esse vi- DK LEGIHUS LIH IX P s 1 Si IT 

t";i|). II. 'rttvJtV ijuiMV ttdorrujv rtfjooiuta roii; 
neivTct Tavra inivoovnir, bcrt otvonta ^Qy« x«< 7»o- 
liYiirf&OQu , T(/) utv nutt^ouh'iii rov voftov tav aiyf/ 
deJ, TM Se dnetitovvTi utrd to ti^uoiuiov ((bitv piiya' I) 
O^ iigoavXvuv ?,t](ftf7i, tav utv ij Sovlog t} 

$h'o^ . tr rro nooguinfi) xrri ralg yjQOt ygaifiig tt)v 
(tvutfOQav xai fiaariyuii^tig, onofsag dv do^f, rolg di- 
xtiffTalg, ixrog tiZv ogtuv rijg ;fwp«? yvftvog ix/iXfi- 
i*^t]Toj' rdya ydg dv <iovq Tavrr,v Tfjv (iiy.iiV ^ irotr' pfim. pifniiinni»' roii»«^Mtire. i>eiii pr«> luti \ \.\ > I (r >'. n A. 
i'/mJ»-. 

f ,i ,, » 7 f. ,1 r .1 r -T f / 1 /,,,^r^'rT^>fjrfi [>r. *-' " tne «relfrntaj' n^ ini*<rnf aiitf- 
ponenHiini, iliustra^it pliirihtit 
(imHtker. bH Aiiton. IX. 4.'* 
4aliiis. Pulore «^aiideni exor- 
iiat Sucratet in Platonis .Apo- 
togia et Gorgia. 

Cap. 11. t e') (tfp »tt9o(iert;} 
fo* rotiov iav oiyv, bfi] H. 
e. obedienti legeni taritain 
relinqHi oportet, ita nt op- 
posituni sil rw dnettfovrti irbtir 
(liya , inobedienti nia;?iia 
voce occinere. Simililer libro 
X. eKtr. bffifrov ie roi3 roiio- 
&iitov :ifi^ti>ttat xai ji/j iiavtia 
iiyr " !^ai, n^oS akuir H 

OTt ■' JCJQaV, 71 £ t&Oftf- 

!■ n I • f.c. yijr, diiKtifovai bi 
(p «j vij V 6 II ov ijbe. Infra p. 870- 
E. nttd^of/ero» nev bT> Koi xoi- 
(Mti (pofiovfiivw e( avioV' tov 
Jtfootfjiov tf;v rotatitijv Hurr, 
nviiv iel rov ini rovrtii voftov 
t-pvtTv, aneiifovvti Ite rdfto» oie 
//gtjo9e».<l«ltfT»m non opus es«e. 
ut ^v oiyifaat th* yoftov vel 
«dt niyitp to* vofio» srribaliir, 
Stephaiias verissime indica- 
»lt Nam ror rojiov i>av oiyt/ 
idem est, quoH rof voiiov iav, 
ttjSfK Oiyi s. A(i oiyfl^ nrai. 
FortsMe^ tami>n corrigfnHnm 
''-»» iv oiyf «*"■ Mo.\ J.r^<fOi 
IMaf Opp \ \ Srr». III riirjii!» 8 jjiiificat i. (j. xaiakr- 
qi^r, Hc qno iisH iani ali(|noties 
dirlum. V. etiani a<i (>org. p. 
473. C. 

I) . urt 6a as a !■ iio Sv f OiS 
i.] Int. -iA/-/di, (io qiiR eilipsi 
Astins romparat IX. p. 872. 
«. 879. K. 882. B. Demosth. 
Ue fals l<>;;it. p. 403. Alia sup- 
|i»ditabuitt Schaefe r. ad Lamb. 
lios. p. 386 sq. Bcrnliardy 
.Syiit. p. 1!)0. Niiniriini ti')i' nXr,- 
yo'r cogttatio repelenda e% ver- 
bo est. Paiillo ante ovftqoQav 
iiitelligns de in)pio sacrilt-gji fa- 
ciiiore. De constructione y^iatftis 
n]r uviiifo^dv conf. Sopli. Trncli. 
V. tttl. iyytyi^afifiirtjv ^ir^r.- 
luxta. 

yiroit' av fitXtimv at»- 
(p (f 01 lO^ei t. l De liis verbis 
Colietus Varf. Lectt. in Mne- 
mosyn. Vol. V. p. 385. Novv. 
Lcctt. p. 231. „Scribe aojq^go- 
vin9eir . et lan<!ui(Uini t-mblema 
fisltltuv ar yirnito in niargiiiem 
statim cxnlatum abibit " Niliil 
hic laitgiiidi. Hoc rnim dicit : 
fortasse eniin hac poonn 
dota fict nielior ad saiiani 
meiitero rcvocatu». Uuod 
luni seutontin proxinie sequfiiti 

prHi I Ifirc ( iiiiv iiiit . !> iM.A roN i^; at> liiknMi' (fuj(f(juii6dttg. ov )a(j iftt /.uxm dixfj yi- 
yvtTui ovdi^iu yiiOf.tkvt} xctTcc v6f*ov , Svotv de i5^a- 
Ti()ov aneoydL,eTai ayeSov i) )du ftiXTiovct i] f4o;|fiV»;- 
K QOiiifov ijTTOv i^eiQydaaTo tov Ttjv dixtjv nagaoxov- 
ta. nokinji di dv rig noTt ti xowvtov d{)U)v dva- 
ffttvJi , ni()t &eovg f] mgt yovtag i} niot noltv r,dt- 
x}]Xiog T(Zv /neydXoiJV Tivd xai dnoo{)ii]Ttuv ddixtwv, tog 
dvinTOV ijdi] toutov ovtcc 6 dixacST f]g diccvotiotft»), 
Xoyi^QUivog outg natdtictg T€ xai T{)o(ft,g ix naidog 
Tvyxdvujv ovx dnia/iro tojv (.ityiaxtuv xaxiZv. Sixt] 
dt) T0VT(p &dvaTog, iXdytaTov rutv xaxtav , xovq di 
dXhjvg nagddtiy^ta ovfjaet, ysvoutvog dxXtfjg xai vni{> 
Sbblrovg Ttjg xd>Q(*S OQOvg cafaviatHig' natai di xai yt- 
vti, idv (fvyiuai rd naTQcpa t]&t], x?^iog Kffrw xai X6- D. ovSeitia yiyvoitiri^] Sic \ulgo. Sed yeroiitrtj K. Q. 
5. i. Ii. V. «. r. o. 5. i|iu)(l r«»cte siiacfcpenuit Tiiricensc» runi Sdinel- 
«lero. Ne<ino eiiim tcniere dicitur »/ hixij yiyrejai yero/^f;/. Ideni 
error eet IX. p. 881. C. oi yaQ 'ini naxt') bixi] y. ] 
^xi xaxfJ, ut en dyaittZ ac si- 
miJh, dicitur .«iic, ut ^'.t«' finem 
et coiisiliiiin si;;iiificet; v. Boia- 
soiiud. nd Philostr. Heroica p. 
421 sq. l)e spiitentia conf. Gorp. 
(». 525. \. ngogijxei de nani 
fw iv tindnurt orti, i^x aiioti d(>- 
f^tSs ttftotQOVftsro), fj Pf.Xtiovi yi- 
yvea&ai xai oviraoi>ai, ^ naqa- 
ieiYiiaxi tois allois yiyrea&atxtl. 
Protagor. p. 324. A. 8.i. oubtts 
ya(f xoli^et tous dStxovrtas TtQOS 
tovtifi tov rohv litijr xai tov- 
tov ttexa, uti ijbixr^aer, oSttS lifj 
oisnfQ d't]glov dloytoiMS tiiioi- 
ifeitai' 6 9e jieta Aoyov intxet- 
QtSv xnlal^eiv — tinojQeitat — />•« 
/iw. av9iS adixtjar; /i»;r« avtos 
orroc, fii^te allos 6 toviov tTit-tr 
XnlaofHrta. Legnspmeteren infrn 
IX. p^ 8G2. I). XI p. 934. A. 
Crilin p 10<; lt.i]uos ioro» omiies 
• la«1um conipnrntit llcusdius 
Sperim. Crit. p. \M). Usuni «o- 
iKti iUipydaato nd motcndam 
imitntiunin Kii^picioneni iniiiria 
lrndu«il /-ellprii» Sii|.| I>lnl p. 109. V. quae nd Pliaed. p. 73. 
I). et nlibi notavimas; notnvit 
etinm Mattliiap, lioc ipso lo- 
co Hllnto, Gr. Gr. §. 50^ S. 

K. bixrj btj t oCt 0) &dva- 
toe — ] Ne qiiis 6 &dvatos rr- 
i|uirnt, eonsn!etida est ann. ad 
Protagor. p. 325. B. Mox na- 
Qdbtiyiici. i. q. oJ? naQJdetyfn*, 
de qiio loqnendi genere item 
diximiis ad Protagor. p. 315. D. 
De poeuis sacriiegornm post Pc- 
titnni Lejrp. Attir. p. 071 «q- 
et Hji u ptmniiuum. I)e Ando- 
cid. c. 7. p. 58G aq. Tom. VIII. 
Orat. Graec. ed. Ileidli. nuper 
exposuit C. Fr. Herm ann. Got- 
tesdientl. Altcrtliumer der Grie- 
chen I. §. 10. conf. Xenoph. 
Mem I. 2, 62. Hist. Gr. I. 7, 
23 Eo* sepeliri iiitra patrine 
fiiies nefat fuisse liahitum, trsla- 
inretiani Diodor. Sic.XVI.^. 
conf. Xcnoph. Uell. I. 8, 22. 

P. 855. Ttatoi be xai y e- 
ret — ] Lex snneqMaoi Imnanis- 
.siinn, nlqne lanto magis digiia 
■'idmiratioiie , qiio lalius pervn- 1>K LtUilU> Lll; IX V uya&ov ix xaxov dtanKfev/OTUJV. dt/^ioGia de XQti- 
uttxa oidivoi xtZv toiovtujv t7j nohTiia nginov uv 
iin yiyvi(f&ai, iv Jj 5u Toi-g avrovg aii xai iGovq 
ovxag diaxiXtJv xXiigovg. Lt]fiiag S IxTtGug, otuv aSi- 
xiiv a^ia doxt, Tig j(gtjudT(uv, IxTivttv, dv // Ti Tuiv 
rov xltjoov xttTiGxivttG^ivov negiTTivov , ftix^i xo- 
GovTov ^tjuiwtiivTrt, To di nUov ui]. xdg d' eig rav- 
r« dxgi{hiag ix Toiv dnoygarf aJv vofto(fv?.axtg Gxo- 
novvTtg t6 Garftg i$ayye?.X6vT<av dti Tolg dtxaGTalg, 
ontug dv Tutv xXrigtiav dgyog fHjdEig fAtjSinoTe yiyvtj- 
rai bi dnogiav ^gt/udTiuv. Ltjuiag Si dv Ttg n?.io^'og 
a^tog tivai Soy.ij , idv dga ftij riveg idiXtuGiv avTov 
Twv rfi?.a/v iyyvttGO^ai Te xai GvvixrivovTeg dni?AV- W P. 855. iaf ffCytaoi r. ] qeiyft-t ii.a.b. ex corr. et f U n. 
Deia ev y« pro *c* re f. o. 

U. airor rrir q ikrtv] artih- .\ et pr. H. ctviu r. trata fnit apud «etores dpinio 
illa, qua aiaioruni delicta odeo 
« diit etiam in posteris pniiiri 
credebaut. Kandem pliilosophi 
hnmaiiitBtem lautlahis etiaiu iufra 
p. 85<5. C.D. et 877. D. Mox X6- 
yoe irufiOi ieyoiitros eat fere 
nostrum : rtihmliche Aiier- 
kennung, wiem*n es nennt. 
i t, H 6 o t m i e i^tjfjata — 1 
Uuod bonorum puhlicaliones vel 
in raaximo crimine non cenaet 
lucum hahere oportere, longis- 
aime liac in parte reredit ah in- 
•titutis Atlienieniium. apud quos 
ronstat eaidem illas fnisse longe 
frequrntissinias et in hae ipsn 
casssa usitatas. v. felit. Legg. 
Att. p. 071 sqq. roll. Xeiioph. 
Hisf. Gr. I. 7, 10. et Meieri 
ni.ttiir. iuris Atlici He honis da- 
niri!it,,riim et fiscaiinm. Dero- 
8. p. HV) sqq. al. At 
I (|uid pliilosoplins in his 

aeqiiutus ail. ipse satit> aperle 
derlnrarit. Noluit enim fuiido- 
rum. quos ii«ihiu roastiluit, rn- 
jyMOrm iillo raodo pcrtiirhari. 

a — jp r fjo t ftr] qiin»' r etiam murctam et bono- 
rum puhlica t iouem niere- 
ri «ideanlJir. — ixiirnr, 
vi imperatiri po.iitiim, iit aex- 
renties. — dr >', tt — ^repir- 
tFvof. siquid ultrasortem 
coiiatitutam rednndet. 

B.rdt b' eis tavta dttg.] 
acrurotas vero huiiis rei 
rationea ex census tahu- 
lis, accurate inspectatis. 
semperlegumcustodes iu- 
dicihns denuntianto, iie 
quae unquam sors per pe- 
cuniae inopiam otiosa ia- 
ceat sitque iiifructuoaa. 
Sic enim haec explicanda, qua« 
Kicinus, .\stius, alii, male 
interprelati suiit. Nnni dfyos di- 
rilur de agro inrulto et inerti, 
liciiti rtiam de peruniae aorte 
usurpatur, quae otiosa iacetne- 
qae iisuras iiahet. Xenoph. Cy- 
rop. II. 3, 2. XAAir)»* rfc zcvptr^ 
d^yov nai igr^ftcy. Ibid. $. 9. 
trr vvv dpyi>v ovoar yt]r «•••ip- 
yo* yatiaifat. Infra p. S73. A. 
ortfl dfyii *ai d*tirt'iin. 

•) ' IM.AIONfS 

ttt(>')Vi' , dtaitoiii rt yjfoviot<^ xat i^nfctvtai xni riai 
n()orj}jXr<xi(yiiolg xoXaCBiV atiuov di navTcinaai inj- 
t)ei'ff HV«i in/i^^tnoTf tnj()' hf' hvi toiv nitc<(>TriunT(oj>, (' h I ^' r y f f\ (''i>n\ l.»>peI»Bfiir iefftiois te xfOfOif'^ li. c. 
xolviQot lois , qiiem ujum nota- 
riiiit Polliix V. 150. Hesy- 
f»hiii8 ». V, Ahstiiiiieruiil eo Xe- 
iioplion et Oratorrs Attici; noii 
rpfiij»pruiit oiim Piiidarus, Ae- 
«cliyiu'», nlii poetae; frequenta- 
ruiit euudeiii Aristoteles, Theo- 
plirashis, Galeiius uiia cum aliis 
inrWicis iQovias roaovf ex artis 
siiBe rntione crepantibus. 

ii 1 1 (10 V h £ n a y T d 7t a I — ] 
»c. in caiissis sacrilcgii. "Aiinor 
vocnbanJur omnes, quiouiM^ue 
ruinmunibiis cinuni Atlieiiieii- 
siiini iuiibiis ant onwiino noii 
aiit noii plene fruebaiitur. Qunm- 
ohrfm mnlla ac vViria erant aTt- 
ufa^ Ri-nera. t\o «piilnis accurate 
r|isputav«-runt Mcieni* De bo- 
nis <lamiiator. p 101 sq. ScliiJ- 
niann. et Meier l)e Lite At- 
tica p. f»63 »qq. I. P. v. Lely- 
veld. rtept aTiiitas, de infaniia 
iiire .Altico. AnisteloH. 1H3.^. 8. 
et hrfviter qiiidem , sed perspi- 
cue W nciismut li. Hellen. \l- 
rerthumsk. Vol. II. P. I.p. 183sq. 
*d. 1. Srliocmann Antiquitatt. 
iur. pulil.Graecor. p. 199sq. Haec 
«ero qiMim certn et explorata 
habeanlur, tamen quid He liuius 
lori s*-nteiitia staluentium «it, 
aiiceps est indicium. Kalso eum 
vh1};o interpretiintur «ic: nemo 
niniiino iinqnam esto ait- 
fios, qiii aiii|iitd c o m m i s e- 
rit, H e c x su I q uid em. Id eiiim 
perqiiam est nbsiirHiim »'t al» 
ipsa r« nlii-niiin. iNitni ut alia 
taceam. quiim aiihiic cie sacri- 
{«ftii crimine riisseroiur, sicuti 
vel cx p. ,S.'>6. H. perspicunm 
«••« (lebet. idqnc criinen pliilo- 
iropho \i«nm «It lo«;ie teterri- 
«mni mnvime«)Mii •leteatabile. qiiis quaeso e^t qni tibi per- 
suadeat, ( um cum cetcris eius 
poenis niin(|iinm omnino coii- 
ionctnm voluisse atiiitar't Hoc 
ipsiim i<;itur seiitieiis , opinor, 
\stiu8arani iiifrressus est ver- 
borum explicandoriim viam et 
rationum. Is enim diice Ti^i- 
no el probante Schrnmmio 
Quaestionn. de locis nonnulfis 
Legg. Plat Part. IV p. 10. 13. 
sqq. aTiitos piitat esse idem 
quod i m pniiit us, n u I 1« poe- 
na affectus; «tqiie toluin 
locum sic interpretatur: nemo, 
q u i a I i q u i d c o m m i s i t , i m - 
p u II i t 11 s e s t o, n e i s q u i d e m, 
q II i e X u r b e e x t e r m i n a t « r, 
h e. is quoque. prinsquam 
e X t e r m i II e t u r, :> u p p I i c i o a f - 
ficiendiis est, Iii qiio tamen 
d«o sunt quae vehementer dis- 
pliceant. Nam primiini qiiidem 
vir doctissimus qvydSa volnit 
iam dici enm, qui ex ciiitatn 
sit pociiae caiisa exterminatu»; 
quod pcr loci soiitfutiam vi\ 
fieri pofest. Deiiide voci atiitot; 
tribiiit «'ani vini et pote?latom. 
qiiara iiiilio iinqiiam ti-mpore vr- 
detiir liabnisse. «inamqiie ncr 
Eiistatliiiis ad Odvs» 8. 32. ad 
quem no.s nblep;at, pro vera «Rno- 
vit HUt aiictoritas Aeachyli 
A^nni. «. 1444. Eiirip. Hipp*v. 
1417. Hcm. Odyss. I?. v 431., 
iit 8 c li r R in m i II 8 opinntiir, iillo 
modo coiilirmnt. ^imirnm loriis. 
si (|uid iiidicnre possuni, «ic e«t 
iiitelligendus : atirtoi antem 
adeo, II t ab qiiolibet i m- 
piiTie occidi possif, in ■»- 
crilcgli crimine uemo e«- 
to, II e Is qiiidcm, qni ex- 
torris rxttlqiiecst. Etcnim 
ntiiinf exlmie vocabalur eti«Ri si. DK M-A.im S MIV IX. 1'. .SD.'). St. i'iUiiin ali «Irtl^Vli^leAWxtniiiA e\ V«l. l r Kl..r. u. et em >' 
Vsliiit coni. fttri' et» tr}» in(fo^ia> q. ()iiu iiiinc fari!«; curiiiiut «)ui af) uaii rei piiliticae roiii- 

Rilinisqiie iiiris plaiip intirt ((isiiii. 

«Icini iii pultlico loco >er>are- 

lur, a qii(>lib<»t impime orciili 

polon.t. i<i' oqoi' nfc \iii<lirHlia- 

tor, ila ut e.*tet dtt(iojQrtos; 

Dcniostli. Pliil. 111. p. Vl-2, It 

akV ir toti (Torixoli; •/f)j)a.irai 

vJiiots, v:t)Q t-ir av (xr S«5tJ <J/- 

Ka< tt..'»'oj' Si}ftdaao9ai, uU.' fta 

yre r tb anonttehat. mtl ati- 

ti;i^(, ti9vax(.). tnvio bf 

t&ai/br tor tovtetr ttiu 

I ftrta ihctt : t\i\ qijo loco 

irporral. s. v. atiiiot, 

01 1 ipiaiiii*, qni rerle attttng 

iiitcrprctntiir(in//fj()» io>. conf. <!•* 

jirnxi^sjffio lior drinuo: •innerc 

Taylor in .\r}{iini. h<I Dcmo- 

•lliiMi. Dr- fatsa lcjcal in ll>i.-k:i 

Appnratu T. I. p. 33.'». Meic. r 

D< (i<.iii!i ilaniiiatur p. \i>'2 >t| 

iiann. De roniitii» \tlic- 

I 11 p. 7.'J. \t<|iie ticc IMi-io 

liii* etiani «ijinitic.nre videlnr 

lililo i»fo rxartaia I, qiioil recte 

.«•is ar! atifinr refcrre. Qno- 

r<-a (ifi^o; etiani »impr<'iter di- 

;iir He eo. pro quo nnl!a ■iw- 

tiir «indictn qitiqtie iiiuitns iiia 

t. Sir praclcr Dcmontlien. 

c Plat. Oorp. p. .oOH. D. 

I !t( fnl ttl JfiirkoitfH'1 cj^.Tp 

"itif/ot tot' ^•'^fi.iirrii'''. \ es r liy I. 

wam. V. 175<l. ed. Rloinf. 01' 

ut]r atiiiOi y' tx t^tcir tff^ri^- 

*(.,./)■ f.^ti^/af »)it('ir aiion iiv 

.'■■ V. Abrescfi. \niniiiH- 

i:i .\c,rli>l. p. 38t. Sdioi. 

''ttt(toe or fioror n 

).»? i»;c Irtttntiai, ('i>'tf 

r (tijtt Sixd^fir (trtf 

•iilittifiiOat (trt' alio 

f.niivir noifir , ai.'.a ror 

tor. lani vproliaec, quani 

fttio «i jir<i ^ 'T» 
prubaiiir, iirc diibitari potcrit. 
iiuorsuni podtreiua spccteiit. Si 
giiiliralur eiiint. ne illiini (|iii'lem. 
qiii poeitnm exsilii coninicriierit, 
eiiin iiidicnri oportere, qnem, 
sicubi rep^-rintiir, inspune occi- 
ilere fas sit. Uiinmquani siculi 
priorn mnl<' iiitcllertn , ita liaec 
qnoque \til;{o mnle in e<lil. per- 
sciipta sniit. Legiuit enim : ,u)ji)' 
vtn)OQi'(u- qv)'dha. Qiiod \itiiAii 
.Afttius ciim Stepliano ita 
t(»Ili iuasil , ut ti^ i rj v v.M^n- 
iiiar scrilieretiir, ititcllcctu y»*»', 
ut IX p. ?^io(i. U. XI. p. a36. 
C al. Qtiae rnlio vcl aiidncini» 
noiuiite (lisplicere deltef. \criiii> 
iiiiiic siippeditnruiil ali<|iiol cddd. 
m»."»., ev (|uil)its vitfiogtof repo- 
suiniui. quod iiuper etiBin Tu- 
riceiises revoc8\eruiil. Kt<'iiini 
c i^tJO\iio» qiyui; intelli;(ilur e\- 
torris et exsul. Ita Sjne- 
siiis Ep. \ V. (//»■ fi(»» -iv^jfij- 
i.ator yiyori ntjoi ur^^fi.iuf vnt; 
ifd^tor. Atqne linrc quidfin de 
lori Hententin. Ttivnliit tauiep 
etiani qnnesitisse. (|iiid pliilo- 
sopliii!» iii eo 8pi'ctaverit , qiiud 
ne sacrile^os ijitideni impiine vr 
cidi loliiit. Kn iii\eru .se()iiiilus 
hnr in re viilettir e.sse .\l!n*ni»ii- 
sium liiininiiilateni, npiid (|itus 
ronstnt lioc utt(tiii< geiui* fuiss» 
riirissiniiim et ab u<ii furi pro 
pcnioduni ali< iiniu. De qiia re 
\. .Sr liii m a ii II. Dc comitii« 
\tfirn. p. 7.'» et Mcirr. Da 
honis dHmnal. p ]n2. 

»" iffaif a(tdfi(foV' 
l tfra*(j« ) f ] H. e. tu 1 1 
siones ai! staiioni ■< ."^i'' 
Cyrus ap. Xenuplt. Cyrog. 
VI 11. 4, .'». xa/ ii Kt'(>i>> i>f ««'- 
fc) ioa(fi]ri^f (ifr tor> /i»aii- 

,.ff j',.i fff. fr','' >,iitr'> ivtyvi PLATONIS 

Twv xa&dntQ Hunooo^tv tinofitv ixTtaeig yiyviadat 
8ttv, Trjv dix}]v Tavrijv ytyviadw $ixaaTai de ioriv- 
aav xfavctTov ni^i rouoffv).axiii r« xai to tuv nt- 
QvaivuJv doxoiTwv dQiarivdip' dno^iQiadiv dixaoTt]- d^^diii roi t^ i S ^) a S xai na- 
^aax datais. Ov ^itvjoi a9d- 
rator tf^r taj9eioav tS^ar xa- 
tFOtionxo , di.i.i r<'uiuor inoti]- 
to, xat dyatf^ots t(>yois nQo^r-- 
rat eis trr ttitiotfijar tbfyar. xai 
ei xts (tahioi^^jyoir, araxtu^ifjaai 
tii xi-r uxiiioxfQar. Ad proxi- 
iniim na^aoxdafis pertinet glos- 
»tk Timaei p. 2<J(i. llaQd- 
otaati' atdats nai^d ttra ait- 
fios: yiretat bi f^ti t(!jr XQeca- 
(peii.etdr. ubi Riihnkenius 
docet liunc locum obversatiim 
esse Dioni Cassio Libr. LV. 
p. 700. tSQai bi dtiuoi xai axd- 
aets inoreibiatoi to te KQoi.i'- 
Ttr^d^iivat xai to TiQOCpo^r^d^^rat 
ai'XrovS (iei.xiovs inoiraer. De 
hoc poenarnm genere omnino 
consulendus cst Casaubonus 
ad Siiet. August. c. 24. ab 
Kiihnkenio nienioratus, qui 
etiam CliaronJam simile qnid 
sanxisse ex Diodoro Sie. 
XI!. 16. ostendit. De nsu voc. 
afioQq:os di.ximiis in Prolegg. 
P. II. l*ratterea non inutiliter 
«•onij);iraviris W a c h s ni u t h. 
Hellen. Alterthiim.-ik. Vol. II. I». 
I. p. 184. edit. 1. Ceterum vix 
dif^na menfione est coniectiira 
.\stii, .scribendum piitantis: >; 
iituaeK fii ifQa rj TiaQaaidans 
ini f« tijs };wt>ai> toiaxa. 

i/.xiatis yiyreo9ai beir, 
ii,r bixrr Tavxr/V ytyri- 
oSii'f bixaoiai bi — ] Ser- 
vaviiniis librorum .scripturam, 
•luamvis muxima virorum doc- 
toriiin de eins veritate dissen- 
sio iibtineat. Stcphaniis cnim 
«cribi iiibct: ytyrieltojr- f; iQr- 
fidtior ixxiasts ytyreoOtiyr xf.v 
f^ixrr xavtr^r (i. e. tovtor tor 
Hidxor). xaO^dxfQ eiKOfitv yiyre- 
if*ai fefr: atqiie aocusativns il los: d^drator — beoitovs x. t. l. 
eirai pendere censet. Quae ra- 
tio nemini, opinor, fadle pro- 
babitur, quum et sit audacior 
et orationem efficiat admodum 
perplexam ac tortuosam. Asti- 
us porro requirit 8« pro betv 
et tavxr pro tavtr;r. Quo modo 
ioci intesritas adiuta qnidem 
nonnihil videtur, nec vero rc- 
stituta. Quod sentiens Win- 
ckelmannus scribit iussit: ix- 
tiaeis yiyreaO^at beir tf^r bixr^r, 
tavtr yiyrioi^co. Unde tamen 
quid liicremur, haudqiiaquam 
intelligitur. Naevis enim ista 
oratio laborat, si consideres 
sententiam accuratius haud sane 
pulcris. lara vero Schrammi- 
u s Quaestt. de locis nonniillis 
Legum Plat. Specim. IV. p.lO. 
tf^r bixrr tavxrr ttria&O} re- 
fingendum arbitratur quod in- 
terpretatur: )iac poena est 
afficiendus. Sed eam vim 
et potestatem formula tfjv 8/- 
xr^r tiretr haudquaquam habuit. 
Denique Hermannns pro yi- 
yrfiid^io scriptum edidit tf^r oi- 
xt]r tathvr yiyreaf^at, quod 
quo sensii accipiendiira sit, 
non intelligimus. En igitur 
iiabes iani varias honniiiim do- 
ctissimoriini de his verbis sen- 
tetitias. Qiiibiis expositis re- 
stat, ut (]iiid ipsi sentianius, 
breviter declartmu% Fiitemiir 
vero nobis qiiidein iociim vi- 
deri sincerissiuium. Qnippe 
accusativi &draxor bi x. r. i.. 
pcr attractionem quandam ac- 
commodati siint verbis: xa&dntQ 
einofjer y(yrea&at beir, qunm no- 
minativi esse debuissent, conne- 
ctcndi illi ciim yiyvea9to, quod 
positum est pro ytyriad^fooar. 
numfro singtilari pro pliirali 1)L 1,K(.I1US \A\\ IX r •-'3 roiavra, xai u*g du jiyvtotiat, ro/^- vtu/riQoi^ vofJtO' 
itetttig yQt] utktiy' rrjv diawijffimv di tj^ire^ov «p- illato, il« quu u»u loqueiidi v. 
ad Svnjp. p. 18^. IJ. IW. C 
H^d tfr iixrr tavtr^r post xa- 
itdxtf habita indicii ratione di- 
citur pro tovror r»r t(j6:iur, 
i)iienia>liiiridiim aiias bittir pru 
/<iif,i ^i/i I- adverliialitt^r diH fo- 
lct, ita ut signilicet inore, ri- 
tu, niodo. QiianH)breni verba 
sic interpretamur: murs au- 
tem rel viui-ula vel ver- 
'>era tcI turpes et ignomi- 

liosae sesKioncs rel sta- 
'us vei ad sacra vcrsus e.x- 
i^remas regionia partes sta- 
tiones vel mulctac, si- 

uti antea diximus iieri 
')portere, ita etiam in hac 

aussa fiant. Itatjue vidos 
lioc pacto oniiiia est>e ad intel- 

•::'ti'luni lun^e facillinia, ut 
i upus sit verboriim niiita- 
:..,:.•:. Ncc (juisqiiani temere 
haerebit in traiectione verbo- 
runi: r j^t-udtoiv xaifdnef) fft- 
rtgon^tv ttMoiiei' intiatii, <juae 
liquet insolentius poaita e:<se, 
quum usitatiis ordo haiio exi- 
^t cullocatiuiiem: ^ i^i^udtriv 
• ntioetS xatfdiefi tii:t(>oa!hi >'- 
Tit(itr yiyreoitai itir. 

itxaatui be lattoaar -\ 
Caiisfeas cnpitales, de quibiii« 
Athenis constat iudicavi.ose .\re- 
opagum, philosophus iiumophy- 
lacilius cum bclectis iudicibus 
attribuit. Qua iii re quanivis 
videatnr ab Athenieiii(iuni iiisti- 
tiito aliquaiituni diitcessisKe, ta- 
nien vere iudicavit C. Fr. Her 
maiiniis De vpKtigiis iiihtitu- 
lur. p. 46. alteros proximi.- ad 

kreopagitariiia munera, quae 

Mhenis fuerint, arcciisis^c, dc 
re ad Libr. VI. p. 7M f-'\<[ 

isputaiiini es(; altcros aulem, 

ivis quotanuis repetita cre- 

I* eleetoK, taiueii hur mni 

tn'* liah<»r>' . '|ii'"l ■< 
superioris «nni inagibtrstibus, 
«iiperatn prAbatioiie ud illu'l 
digiiitati.s fastigiiim erehantnr 
coiif. Libr. VI. p. 7G7. l>. 

d i^ I a t i r b r V d n o it e ^ t a & e r ] 
Schol. xat' tii(loyi]v xat a?^ieair 
ttiir di^iatcir. v. Ruhnken. ad 
Tini p. 4U. ubi di^tatirbrv ex- 
punitiir: xar' drbfiayaS^iar ai(>e- 
tur, et Alberti ad llesych. in 

D eigaytayag ii tovtbtr 

— ] Schol. fisaytuyai eiair ai 
tii Tct bixaatt';gia eisevey^eis exd- 
otov tf'/v btKc)v xai eiiayvjyeii, 
oi tovto :iotovvtef. \. Meier 
et Schoniann. De lite Attic. 
p. .30. sq. — Pergit Schoi. 
:t ^ o i » *■ t'ae I s be eiaiv ai e.i/ 
ttor dittfiofirtovrtitrr xiifpor r 
erttxkr^ifov. d yff^ dytfitoPrttiir 
yifos*ai.eitai tov enibebtxaaneroi 
."T^)o» tov a()jrorrn. ribe yi] rtgoi 
■/.alioaitu . dteli^i ij bixri Iii- 
fellif;itiir in iiis vocattu; r, 
Mutthiae Miscellanea Philol. 
Vol. I. p. 257. Schomann. D* 
Lite Attic. p. hl<rt. et Antiqui 
tatt. iuris publ. Gr. p. 275. sq 
t i^v b ta^fi^tpi a ir be r//. ) 
.'^ohol, btatpi^qiatt 9e i6 r<M'i 
bijjotai trv t}i(fov VTteg ttHr 
nafeyyeygdtf&at ioMovrttor irey- 
xeir. Dicitnr nnnc omnliio eo 
scn^u, ut sit FiiAVngatin, quu 
omnes ac singuli ordine dein 
ceps seiitetitiam siiani prfidtint 
De hoc genere bia^rq iortuS r. 
Ilerrmaiiii. Antiquitatt. Gr. §. 
1*23. 14- Vocabutur autem bia 
tfii^tftati cliam siilTragiorum la 
tio, qiia F^onatus ac popiilus 
praeiudicabat, utrum, qui dc 
•■rimine postulatus esset, reus 
vi<|eretur necnc; qiiam in rein 
.A.stius laiidat Saliuas Dc 
iisur. p. 752 hq. Vales. ad 
llarpoi-rat. v ^fatKT ••* Pffit. ■24 fLATONll^ 

fov vo^odkttlv. datw dfj (fav6oct ^uv tj ^tfiffoii ii- 
^ft^ivt], ngo xovTov Si xaTcc t6 aro/na roii diuixov- 
Tog rc xtti ifivyovTOii 6 dixciOTfjg i^fjg tjiuv iyyvTctTa 
xara noia>^tv itkaf^w, ndvTeg d oi noViTai, oao^ntff 
av ayiuai a/oXy]v, intyxooi HaTwaav anovdjj rduv roi- 
ovTttiv dixwr. /.eyeiv d^ 'iva Xoyov ., nuioTov utv xov 
K SiuiXOVTa, Tov dt (fsvyovra dtvrsoov utTu 8i tovq 
Koyovq TOVTovg aoyeadai uiv rov yzoairuTOV ceva- 
x{)ivovra, lovra «ig r>jv tmv kix^tvr(A)v axeipiv ixa- 
vt]v , fitra 8k rov noea^vrarov i^rjg anavrag yoTj 
dii^iXd-uv o Ti av nag' ixarigov rig tojv oivridixujv 
nt]i^iv ir] fii] ()}jdiv inino*fi] riva TQonov 6 de ftrj- 
div no&dHv a?Mp rijv dvccxQiatv nagndidoTin. rwi/ di K. unaviax n) r^ Hit ^s /iOelr] Sio codd. omnfts. Vulgo 
A«, qiiod teuiiit Si>hiiei(leru8. Dein ;rff()<r8(8or(» pro vulj^. ajolii- 
HoTfi praebiieniiit A. v. a. ft. et corr. 52. iotci b 1- (fiare^a — ] Nec 
hoc abhorrct ab iisii et consue- 
tudiiie Areopugituruin. Habe- 
batur enim ab iia iudiciuin sub 
dio, ne iudices ciini eo, qni sce- 
lere se polliiisset, siib uik) tecto 
versartMitur. Sed palam oiniiia 
gesta siiut, iiieo<iue etiain audi- 
tores a<! sp<^<;tatores adniissi, si- 
lUti do(!uit A. Matthiae Do 
iudiciis Atheniens. Vol. I. Opiisc. 
Philoi. p. 1B7. et llermann. 
De vestigg. institutt. p. 47. sq. 
- (pavega iptjcpog videfur es- 
HC, quum apparct, diiabus urnis 
constitutis, in utrani qiiis cal- 
culum suuro coniiciat. De suf- 
tragatione Areopagitarum conf. 
Matthiae I. c. p. 1(55. 

xttiti to (ttourt^ tov b. -j 
ft ante hoi! (ante suflfragio- 
riim lationein) ad vcrsi (h fron- 
le) accussnti et reo iudi- 
ces ordine deinceps pro- 
xime secundnin sin<''t\i 
lem assidan t. 

Ityeii' ^f 1 1- a iilyof — ] 
Apud Areopngiius litigantibiis 
binae dabantur orniioncj'. «cfo ri duac acciisatoriae , reo iteni 
duae defensiones. v. Polluo. 
Onom. yi!l. 117. Deniosth. adv. 
Arist. p. 643. 5. Matthiae 
I. c. p. 164. Schomann. Ae- 
tiqiiitatt. iur. p. G. p. 292. Quod 
inutavit philosophus , nec inie- 
cta mentione iurisiurandi, ad 
qiiod in Arcopago actor et rcus 
solenini ritii in caiissis capita- 
libus principio iudicii adigeban- 
tur, ciii rei noinen hioiuoota fuit. 
V. Matthiae 1. c. p. 163. p. 
259. Sch<">niann. Process. .\tt. 
p. 6'2(3. Antiquitatt. iur. publ. 
p. 291. Hermann. 1. c. p. 47. 
E. itkv t6p yepaitai or 
avanQtvovta I H. e. caus- 
sam examinare. Vulgo ara- 
XQireir et drdxQiiJtS uicebatur 
magistratiis, <jiii litem instruc- 
bat, hoc est, omnia adornabat. 
qiiac ad caiissae cognitionem 
viderentur necessaria; v. Mat- 
t hi ae I. c. p. 2,59. Sch<5mann. 
.^nfiquitatt. puhl. iur. ffraec. p. 
270. et qiio.'; illi laiidnrunt. Hic 
dicitnr de iudice rationes ot 
argiimenta litigantium exami 
nanfp af<iiic infcr sp coniparante DV. [.Va.WW > 1.11.. l.\ 1 . - •'. - '. M 

uififkvvmv iTxiOijuu^ti^uunoti^ u(H( av mut xuiuiu 
duxitt y(>ci(*un<n fi),uuu k:u,iuU.uixiJi^ 7iatix^Ji\ tiZi v;, 
rhxnarwi', t^uvai im it,i l.r^nai . y.ut nctKiv tfVf^K^v 
iti Tavtov ^vrO.tfoyia^ uu^uiTiu, ts ciiaxiJivotTa^ 
dui,i?.ifuv Ttif dixitv., ^xai aijfiua ini^ja/.Aoi Ta^^ ai' 
Tol^ kix^tiiot /-'1 T{n<i .(ijfiaoavTaii TOt)ro, rext^Oiua 
Tt •dui uttoTV(jn^ ixuiuis naua).uSQVTa.i, yjtjifoi' U()av 
inaoTov ift^ovra y.ai vfioaxofi^*'ov tiqo^ ri}^ LaTiu., 
ttii dvvafAin Ta dixaia xui akrjtJij xoireiy . ovtw Tt- 
Ao^ irmfiivai ri; toiuvt/, dix/,. 

C.i^. \\l. .MtTa di Tu ni{ii ittovy, tu Tmii xu- 
Takvaiv TiJQ Jto/.tTtiag. oe av aytuv lii aQx^l^ ixvififtu- H i -1*»'] drl^Qfi:t(-)r a pr. ni. 

..:irj;. ii. Paiui alii iTanjn"' 

! jin t i[i 'Eaiiail tJio .'-'. » i 

Bastio teste efiam A. Vuljo ."Tt><' r/*» 'Eoriai. l>c : 
iHfirelr: ged v. explioatt. .\ ^. DdM r /_ j h Ttta ^r^div ij n i] ord^fr i .t i :xo- 
9r t. rp.] H. e. qnod ciipiat 
aliqiiomndo ab altcrutro 
adversarioruin vel addi- 
tumadhiic v c I "tiamomit- 
«um. 

P. 8.'»6. ^ > 
E a j inr,^ Trr 
■ira ^ 

urH ' 

Ffar j) '..riU 1 "11. s. 
\V .• ss.ling. ad Dfodor. Sic. 
XIV. 4. et iiitpp. ad XenDph. 
H.'il.'ii. II. y, ')'2. fVfi rum pra- 
^ii \orb'irum di.-tinctione sub 
lata locus sii' »-xi(<MJifndii'i: »t/ 

• etrai 
■ .iir.r." <<u/ I ^ t » b^aouiiu» (i 
Ifio rnr<iu« PlHtrt ex pHrte <"iiii- r;«ii-sa t.i 
nm dic 
quan «unt , la |. 
110 pniillu alia rHtiini. 
tatt. iur. publ. Hr. p. •2t>*i. ubi 
vir doctns hnnc locuw diligen- 
tius cxcussit. 

' vxoax<i[teror :tg. t. 'E. — 
xQirftv — ] Frustra corrcxit 
A ^ t i u s v.Qtretv. Futuro oiiim non 
opus esse, videmur gatis «lemou- 
stravisse ad Criton. p. 52. C. 
Cap. m. B. Mettt bi ta — 
i)itrf<'«s. ] Int. kextfa eatir. 
Ante o» ar Syar igitur plene 
disHo.ximus, et postea aiite toi- 
tov hr pro colo posuimiis vxo- 
trtfur^r. l^triicnque Ipsa ratlo 

.i.,.t;..,( ■■ 

Sv a Yf)f t '»' OVZ^ ' 

^iijxov] () u i c mi q u o a I i 

quem ad magistratuin pr»- 

vebendo Iftges in servitu- 

■'m rcdigerc e o n a t u r. 

1 Ir?m mnx p. ^57. A. vocatur 

i ' I OliOVS pl(i 

I ro ann us 

ri. :.it. u(l ■.•'lit. luiu. p. XIII. 

!■•:; ii luin contendit <xr&{fm:xiur. 

irti id in duobiis codil. 

^ a prinia uianii perijcri- 

1111 c.Ttat^ corrt»ctiini tamon 

i maiiu reffntiore. Nci' tamen 

•iitclli^imii», qtii<l riii'v -'*>' •- 2ti PLA roN iS nov dovluitat utv rovg vouov^ ^ iTuiunutii de tt)v 
rtoktv vni/xoov nuitj, y.ai fitaiujg dti nai' rorro^ ?T()ar- 
Tuiv y.ut fsraaiv iyti{)uiv 7ta{)avopt7j , tvvtov dtj dta- 
voilaffat dei ndvToiv noktf.tttaTaTov ohii t7} noXa, 
tov di xuiviuvovvra fjtv twv toiovtojv uijdtvi , Tiov 
fitjioTvuv di uiTi'^ovTa txQXijJv iv tij noXii, ?.thj06Ta 
r« rawra uvtov fj fj.}) ?.e?.tjOcTtt , 8it?.iu d' vni{> 
C nuToidog uvtov jat) Ttuuj^ov(.itvov, Stl dtVTtQOV ijytl- 
a&ai Tov ToiovTov noXirtjv xdy.ij. ndg ^ dvtJQ, ov 
xai autx()6v otftkog, ivStixvvTt» Tuig doxalg., t}g xgi- 
atv dyuiv tov inifiov/.ttJovra (^taiov noliTtiag ^itTu- 
araatujg dua xai nagavofiov . dty.aarai di iiaTt*)auv ndi' ittvto n^dtKorl lovtor iiiius Steph. Naui etiam Par. 
A. tovto Iiabere novimus ex diserto Bastii testimoiiio. l)e pro- 
xirais V. expiicatt. lit istud : toii rojuovi f-ii d^)- 
lijy avifQ<')nfov aytiv, ijuod nec 
loquendi •consuotudiiii Graeco- 
rum convenire videtur. 

itaiifetaiii fie tijv :t 6i.tr 
— ] Etai^eiai vel etaiglat (iiain 
fruKtra rjiiidani iias forinas di- 
veftiani liabere ^significationein 
cxibiiinaiit , de rjua re v. quae 
disiMitaiunt Strangius ad Iso- 
crat. p.ul. iJaiter. ad Isocrat. 
Tanegyr. p 52. Kriiger. Com- 
mcntiitt. ad Dionys. Hal. p. 3G'2- 
»q. lacob. ad Lucian. Toxar. 
1'rolei,'. p. XVII. Sintenis. 
ad I'jutarch. Tcrici. p. 145. 
I..obeck. ad Sophocl. Aiac. v. 
H82.) ftan>eiai igitur suiit fa- 
ctinncs; qiiae quando et qiiam 
crebro iii veteri Graecia, maxi- 
meqiic Athenis, coortau sint, 
iicmo cst qui iguoret. De iis 
V. otiaiu Theaotet. p. 17,"j. I). 
De Kcp. VIII. p. 55(J. E. II. 
p. .%5. 1>. Thucyd. VIII. r,4. 
Krnger. Coiiiment. de Tliu 
•yd. p. liihi sqq. llullmann. 
!)*« Slaatarccht dd» Alterthums 
!>• 114. laioli ad Liuiaii 
Toxar I. . W \'i^.l,.r iij.. oligarciiische 1'artei u. die He- 
tarien in Atheii. Basel. 183G. 4. 
C. Fr. Herniann. Aiitiquitatt. 
Graecor. §. 70. 

kelt; if ota te tavta avior 
'} /"} *•] Oratio paullo liberius 
cfimposita Astiuni aliosque in- 
terpretcs miriim quantum vexa- 
vit. De qua tamen re tacuisae 
iuvabit. Praestat statim osten- 
dere, quomodo verba, neuti- 
quam cornipta illa, sed longe 
integerrima, intelligeiida vide- 
antur. Itaque ista: lei.r^&ota — 
ij (jt; i.ei.i^d^uta non suiit abso- 
lute posita aut accipienda pro 
genitivis absolutis, sed pendent 
potJMs e.x tiiiioi/oviievor. Nam 
quod post betiia interponitur 8f 
particiila, id propterea fieri exi- 
stimandiim e.st, ijuod iei.t;96ta 
te — y.ai /// ii-.iijfota significat: 
sive ista ei nota fuerint 
.«ive ignota. Ad boc igitur 
respiciens bs intcrponit dispu 
tator, quod iisurpatur fcrc uf 
alibi fi ovr. Pro »; p»} i«xi,- 
ihitu autem vulgaris loquendi 
ralin. d(? qua aliquid ad Libr. I)h LEGIHL'8 Llli. IX. l' ^.J»^ m 27 ^^m^VTOis olntQ Tolg teitoavXofi , xai naoav triv xoioiv 
^H&^ai/rw; nvTolg yiyvtodat xadanh^ ixiivoig. rtjv 
^K^fj^fov d* davarov (fiunv rt]v nh',{fu vixHauv . ivt 
di koyip^ natQoii oveidf] xai Tiuiuoiag naiSiuv urtdivi 
^vviniof^ai., n).i}v iav Tivi naxr]Q xai ndnnog xai D 
ndnnov nairjo icfi^ijg oifXiuai Oaratov dVx»/V tov- 
rovg di ») noXig ix^vrag Tijv avTiov ovaiav, nXr]V 
oaov xartaxtvaaitivov rov xXijqov navriXuJg, eig r?;v 
avTuJv duyaiav ixnef*niadio naryida xai noXiv . otg 
d' dv rtSy noXiTvuv vitlg ovreg rvjxdiuiai nXeiovg 
(vog, ut] Vmttov dixa irr, yeyovoreg, xXr,ofuaai fiiv 
rvvrtMJV dixa ovg dv dnotf t,Vfi nartju ij nannog o %^^tfor bi iHirator] hk om. A I V. p. 732. C. et 730. €: dixi 
miis, exigebat saiie tiat ur i.t 
ir96ta. Sed qniim etiam alibi 
te — ^ 8*sc excipiant, sicnti de- 
monstravit praeter alius A M a t- 
ihiae Gr. §.()2l>, quiJni etiani 
hic per anacoiuthon eae parti- 
culae poai putuerint, iibi parti- 
cipia iis additis per t>ive — 
sive explicanda suntV Itaque 
iios quidem non duliitaniii:!, qiiin 
liaec sit verbonim tfeiitentia: 
e u ni V e r o , q u c u m n u 1 1 o 
taltum rerum communera 
habet societaten:, sed 
(} u u M » u m ui i s i n r e p ii b 1 i <; a 
magistratibus fungatur, 
talia facinoru, aive noia 
iphi »ive ignota fucrint, 
tumeii prae igiiavia nnn 
ulcisi-itur pro sua ipsiuit 
pairia, taleiu vero civem 
portet pravitate sccuii- 
um iudicari. In quibus 
[uod magijitratus dicitur vel tuni 
ibnoxiut essc poenae, si sceluct 
ites non aniniadverterit, id 
emioi ccrtc niirum yidcbitiir, 
ui vif^ilautem csse magistratuni 
riportfre prob«* meminerit ( . o ( y.ui i< . , utf t- 

/. o»] si vel tantil hiiu frugi 
sit; in quo modo aliquid 
virtutis sit, ut cuin Cice- 
rone interprettmur ; v. ad Eu- 
thyphr. p. 4. E. — tor fiti- 
^ovi.evori a, qut reipubli- 
cae struit insidias eam- 
quc evertere conatur. 

D. ni.rr oaor xare ottiv- 
atffiivttr — ] sorte (agro- 
rum) dentinata penitns 
excepta. Pic. Lihr. II. p. 670. 
A. vti/r uaor r.io uiJXt;air te 
xar t^ibrr. Verba antegressa; 
tri tf lo^/PT - f^nrdtov 8/xM' 
recitairt Enbeb. Prat-p. Evang. 
XII. •];>. p. (ill. et Stohaens 
Klorilojj. Vol. 1!. p. 213. ed. 
OaiKf. Lips. ex qaibns ille scri- 
ptura cxhibet: xirr itir tis ttri 
nati;(f »ai xtijt^os x. t. l. 

fit} ilmttov ii%a itr y.] 
Astius r ante iixa inseruit de 
cunicctura. Sed ea vocula ncu- 
li<|uam opus cssc docebuut (|uae 
'lispularunt Lobcckius ad 
i'liryiiich. p. 411 Matthia«' 
(^r. f 45f» 1 JM4A;'ftUNIS 

K iW Jthfov.^ TitfKfiiwTtuV 6v d' i(V o {ieoi; avi?^/,, 
■^Kiiyoruuov tii^ Tov oiKor •y.ctTaartffSai tov twv kxit- 

TlOVTCuVy TVX^ OtJififfi^Vi. 

AdJ ■ Ao/fOt; () i^n Tuiiiji^ i(i,' taTou njnijy., ni(ti 
dixuavuif/ r« ov^ ^e^ dncci^etv ctvToi^.ri>tai ,o /Tijonqg 
Toiv dtxivv, oli^ av nijodooiuji^ aiTiav intffiijajv r/tj 
iii dixaaTtjtjiov aytj. xai uovfjs wgavTou.^ ixyovoi^ 
•" xai i^odov Tfji^ naTfit^oi «?§ HfTTuj netu Tavxa vouog; 
ovTOi^ TQtai ., ntjodoTt/ xat UQoOvXto y.ai t(o xovg T.fjv 
n6k(wg vouoVii flta anolkyvTi. KktnTtj i^t, i<x\' j^ 
fii}a iciv re cutxQOV xXinrtj t/*,-, eii^ av voftoi xti- K. I o I { cj I- i^ K ki ::t<t' vt (up ] (x/-ti7tdrtcjr latirg. W a. ci ». 
f. r. cuni pr. ni. c. d. o. coiifusioiie «'reberrinia. Dein Par. A.: 
a^sirorf nai c')t; xoiroi b iti , cornipte. 

xai /ioiT/»' cu»ot'fws'] V. nai ^E(fi fjurijg. Praepoxitioiieui 
oro. a. o. b. \\. v.r. cuni Far. A. et niarg. Vat. Si. »Errat eiiiiu 
Bekkenis iii Coumieiitariis scribens iaUtf codd. xa/ /uorr» ^mittiJirft, 
Voleliat siiie dubio de oniissioiie pratipositionia Ttnii iiarrare. I'i 
qiiod ex certo Baiitii testiuionio iiitelltixi^us. .jL)«iii vulg>>; ioi> 
^/.ydruig. Articiilum om. A. H. u h. •#. ; E. ov b dr u O' E u s ai't- 
*.*)] fiaem dttrs desigiiave- 
rit. Sic niox p. 86.5. D. oiis 
dr o p^tbs drfi.i;. — ti'//, nii^i- 
vort additur, quia vulgariv fuit 
bene prec8p<^i ; fqcnivja: : .ftJjt^ * (I I fi I. — J In lii.s notainiiim 
•-■st aiiaooliitlion, orluui iilud 
rur.-iuM ex grata qua^iani or.itio- 
uis negli-jeutiu. Nani post :re(W 
^txaotivr te deiude pergi debe- 
bat: xa/ itff) toC t^onov tcjr 
hixvjr K. /. X. Sed pro hoc di- 
ritur nouiinativo casii mi 6 tQo- 
.^of. propterea qnnd ha*'^ prio 
rJbiis illiR: xiwrj^' X' (ti r()/ros 
ro*jU«» aeooniinodantiir. Dcin c.t- 
pectnverit Rliqni.'*: ovs Sv — 
ris »it HiHttotrQior Sy^. Sed 
iiibil nHitRndniTi Viri r Mdiii» rclativi, inii vevbo [niinario erat 
accomniodandus, refertur potins 
ad propiiis participiiim i^ttfi- 
gor, ratione loquendi nontiqiiani 
mirabili, de qiia v. ad Sympos. 
p. 174. K. Gorg. p. 492. B. De 
poena proditiouis apud Atlie- 
nienses audias Xenoph. HH- 
len' I. 7, 10. ronos Satlr i:ti 
Toiv if(>oavXois xai :t^oi6tate, 
idr tis r tr^r ndlir rtgoSibvl r' 
lA <>t<a xie;trr, xataA(^i&irTa ir 
Aixaatri^iii). ^ff taifi^rat ir tf^ 
'Attiyf;, ta lie lur^uata avtoi^ 
Hrjioaia firai. conf. Meier et 
Schouifiiin I>e Lite .Attica p. 
34. s,,,, 

K (T / norfj^ cJ f a t) r pj t — ] 
Vulgo xai ne^yi ftorf^e. Veftirt» 
praepositinnem quiim codice» 
meliores iffnorcnt, genitivns »i- 
'letur cx rduof pendere , it« ui 1 DK LKGIHIS l>in IX. P 85«. 857. t>t. ?f» 

.7^« x«i 14«« dtAtiti -rittiuititit iSivunrtai' H uiv joi> 

/Affntv i)»; jKo^wv ()tft).n(rior rT(U''Toy iyrirtiv. iav 0(flt, 

ri^ rrjv rontvn,r dixrfV xrn ixavrjv r/tj Ttjv aX>.tjv ovrfiar 

noTtvtiv ifnig roi) x?.tj^ov , ittv Je fitj , di6i(iffat 

oii nv txTiati ii ntinii Tor xrtTr<()txaCttiitrov . inv di 

ig orfXtj xkoTrijg dr,uo(firf (iixtjv , ndaa^ Tt,v noXtv B 

ro xltutttt txTiaag Stn?.ovt^ ttna^.^.aTTMttM TiZv 

,)iriiuny. 

Kj/. Ilii^ dr, J.i)Oiiir, oj Stre, iii,dtv diurft^ttv 

Tii) xXtnrovTif ftiya if) aftixgop vrft/.ouirio xtci i% i*- 

fjv »/ oaiiuv xat oaa tt?.?.a iart ntot x?.ontv naartr 

uvotioioTrjTa i^ovTft, 01»; dtJ noixi?.oig ovatv tntaf^at 

Tov vouotftTijV iitjSiv ouoiatii Ct/uiaig ^tjitiovvTa ; 

p. 8i)7 ,'.("<'] M"" ^'*"l iintm/iais A. P. x. 

A. Yf. unde Astiua exiudii ^. binir tiiiinfiai. Winrkelmann. ma- 

Tiilt J//rr riuoifoi, rollatis locis p. 716. A. 872. D. 988- E. Nos 

tta acriuiescimus, praesertim quum etiam pr. m. A. et 

.i .scriptisram tiifatnr. Pro xeiad^to S. et ». marg. cnro 

/tlOittO. 

■ ,', II rr vfi i pobt yup interponit £useb. DHn 

' .\»tiu t,T';) luy xi.r,Qov scripsurunt, nec necessi- 
•■ nec consiMitientibns codd. ui>-t>. v. ann. 
ii. I, ■ ■ ; ' '1- V. f. a. c. i>. ot pr. A. i?. .Tf^i taiia per iieglij^ciiiium 

quandam otiotie nit interpusitum. 

l». 867. /■ "^f. idr t" 

fiiya — } 1 ■nem c<>n- 

<• .• '^ i;ini turtis constitu- 

ni dnpli. Gellins 

\.. 1 . ., St>Io — in fnres 

11» lege non, ut Draco 

^iii.H iiK.riik. .-.ed dupli 

( i II m e .X i - 

; . ^ .ni ille ni'n 

.■>atia accurate. Num graviura 

quifjpni furta «*tijini *<'fini'liim ••«■I r (• 1 1 II X \ ;i r 

! De infamia inre .\r 

*i\H. Moz trv al- 

<iv — V n i (I 1 of 

. . .«t : alias opcs nl 

rort^m ip»l 'aisi ipnn lani. Stophanus toi- ka^J^oi- 
ntalebat, quod Astius et Tn- 
ricenees reoepertint Sed rnrp 
i-um genitiTO etiam sic dici, iit 
sit plus quam, et magis 
qunm, iioli dnbitarc. r. Mat- 
thiae Hr. §. f>8'J. Ceternm 
laudat htinc locum E u s e b. 
Praep. KvaiiR. XIII. 40 p. «»12. 
B. nst|ue ad yiataity.ao(rfierot'. 
Is sctlptum habet >ti<':rrrf pro 
x/i/nrr. dein pro yfinf^m exhi- 
hft i:tr*^i«l*h; dtMiiqu* tnotur 
iiim Irbria Pl»- 

' •' ; i 

. f i; i^n' n oixiloif «t5- 

] qnae q n nm vari a 

r-irtot legfsfato- 

<j u i. n i hil poenis 

- < iji . 1 . 1/ 1. >. vindicantr m, «od 

n II n m q n o ff q n e c r i m i n i » 

I ' <■ 11 1 1 V p r r> (| i '^« Tt i t « f • n I - 

'. t .• ni :iO PLATONIS C Cjij». IV. Ah. A{iiot\ 01 KKtiviu, (fytdov ti 

la ioqntQ (fiQoinYov avTtxfiovrtuc (xrtjyenjug, ivvivo- 
fjxoTu di xai nooTtoov VTiiinvtjaag ^ ort ra riiQi Tt]V 
TiZv v6^(uv \Hatv ovdtri tqotko TJnunoTt ytyovtv 6q- 
it^(og diantnovtjuiva , ujg ys iv T(o vvv naQantnTa- 
xoTi Xiytiv. nwg d' av xai Tovto Xiyoutv ; oi/ xaxiZg 
anitxaaafAtv, btt dovkoig (t)g iatQtvo^iivoig vno dov- 
X(nv (xnrjxa^outv ndvTag Tovg rvv rouodtTov^iivovg. 
tv yao iniaT(cat9ai dtl ro Totorde, wg ti xuta?.(xfioi 
nott tig iatQog tiZv talg ifinaujiutg avtv Xoyov trjv 

1) iatoixijv (ittuytiQiLOfiivoiJV i?,.tv ti t{jov iktvifig(p vo- 
dovvti dtaXtyoutvov iutgoVj y.ai tov (fikoaoffttv iy- 
yvg y^QitJutvov utv toig koyoig, i^ «p^jf»}? Tt antofit- 

exeidv ti fiS cjenep qp.] zoi fje A. 5?. S. v. f. r. a. c, 8. 
#. Schneider. Nec tamea Bastiiis iianc lectionero ex Par. A. 
'•jiotavit, quamvis e Vat. Q. enotatam. 

C. JiQotepov viti\urraas'] Sic v, f, a. o. ct margo S. 
r. i. Legebatur olim ttegov. 

tZ s ye iv t i-i rvv 7t. /.] oiste A, v. h. r. a. c. 9. o. et rec. 
a. fro iiaQaTtentcoxott v. f. et marg. x. a. c. i. A. Q. cta^ovtt, 
qnod placnit Tiiriccnsibus, displicuit ctiam Hermanno. Nempe 
Ttagovtt debetur glossatori. 

xaxdjg dxrxdoafier] Sic Par. A. a pr. m. v. et pr. Q. a. 
pro vulg. dneixdaaiiev. Eodem modo item pauHo post. Herman- Cap. IV. axeiov ti n* dj s- 
ncQ qiegofievov dviixQov- 
aas dvTiyeiQas] propemo- 
dum me tanquam ruentem 
repellens excitavisti. 

C. «3s ye iv rcu vvv n. l. 
ieyetv] ut id obiter, quo- 
niam nunc in hunc sermo- 
nem incidimus, dicam. 
Male alii. 

n 0) s i av tovto leyo- 
Itev;] Ipse Atheniensis haec 
dicit, ilhistraturus continuo, 
quod modo cnuntiavit. De iii- 
terrogationibus mediac orationi 
«b ipfiis lo(|uci<tibus interponi 
Mlitis v. I. f). II. 1. f). III. p. 
691. C. 701. C. IV. 722. D. VI. 
780. A. VIII. 848. li. al. et 
quae adscripsimus ad Politic. 
p. 2«4. C. M^-n p. 97. E. Cri ton. p. 46. C. Apol. Socr. p, 
40. B. Sympos. p. 178. D, Asti- 
U8 haec verba cum Bass. 1. 2. 
et aliquot codd. Ciiniae tribuit, 
reluctantibus voculis av xai. 

oi xaxtiSs djtT^xdaaftev] 
Respicitiir ad Libr. IV. p. 720. 
A . sqq. — Ttdvt as r ovs vvr 
vofto&. omnes eos, quibus 
nunc leges scribuntnr. 

ev Y^9 iniataa9at bti 
to totdvSe^] bene enim 
scire oportet, si quis un- 
quam luedicus ex numero 
eorum, qui arteai medi- 
cam solo usu ct experi- 
cntia ac sine ratione tra- 
ctant, deprehcndat medi- 
cum libcraliter erudituro 
riini aegrftto Iih4>raliter 1J.11U> LIH. IX I' > n vuv Tov ro(fi/fiaioi^ ni(ii ifvniiug Ttaatjis iTxariovrit 
rfjg TtZv (fwuarutVy ra^^v xai a'fod{ia yiXdaittv dv 
xat ovx dv dXkoi\; itaot loyov^ tj Toirg negt rd 

TOiavT dit riQoxiioovi bvrag rotg nkiiarotg leyofti- 

- . • * • " . '/i - , , , 

votg targotg (fottj yag av ii ftwgi^ ovx largivitg 

Tov voaovvra, dXXa a^itiov naideviig, i»g iargov d)J.' 

ovx vytti dtoutvov yiyviadai, 

Kyi. (ivxovv Xiyuiv rd roiavra ugt^iZg dv ktyoi , V. 

A(^. Idx dv , u ngogdtavooiTo ;«, lAjg ogTig 
ntgt voftitiv ovrat du^igxirat, xa&dneg t]iietg Ta vvv, 
tuttSiuu rovg noXirag, dXX' ov vofAofiiTil. ag ovv 
QV xai TovT dv ngog rgonov liyttv ffaivotro; 

Kyi. "laug. nu5 tamen et Baiterus ocglecta auctoritate primitiTae codicum 
A. et fi scripturae hic et mnx cnm vulg. axtix. omipso au- 
;;iiiento. 

ixiatac9 ai iti'\ Sic A. Si. f. h. r. a. c. o. i. Legebatur 
^ ulgu fjt. i^. Deiu ii rotV fit:itiQiaii S. cum Ald. Ba!>. I. 2. 
Lovan. 

l). iyyvf xftiueror] ifiofjfyN A. ct pr. 52. v. a. \. ex 
juibus 3. et a. in marg. annotatum habent: oia ta artiyfaipa, 
V xaltSe. 

ovi t'/ii; ieoiitroy] Sic libri omnes, nullus vytd. lilAm 
irmam libri tucntur etiam IIL p. 684. C. V. 735. B. XII. 947. 
.»-• Rep. V. p. 456. B. bis. Men. p. 77. A. al. «ruditn colloquentem ct 

prope doctis utentem dia- 

putationibus atqne ex 

principio oiorbi nataram 

fieelarantem, ab universa 

'•rporum natiira quippc 

«■pentem «ltiu«, illum 

rotenna vehementer e»8u 

isurum ctr. I)e nedicis 

A s t i u s opportutie comparat 

<iuae scripsit K i t tersli usi us 

a>l Isidur. Pelusiot. Kpist. 55- 

li!»r. IV. p. 25. „Medfcorum 

iiiifiuitiis trcs erant sectae: lo- 

lici , empirici. A ii- 

XI. e^^. — triplcx 

iioque forma medendi: 

ui logoK, aut mcthodus, 

•liqae experiiMitia no- 

>en. Kxpcrientia non est solli- 

i<»'de ran^^is et rationibu!>. v «i tantum observatione, collectio- 
pe atque inductione exemploruni 
nititur." — Yerbum <pii.oao<pth 
latiore sensu dicitur de iis om- 
nibus, qui subtilius et certa ra- 
tione in alicuius rei exploratio- 
ne et tractatione versantur, ut 
Pbileb. p. 5G. D. ubi v. ann, 
conf. etiam Morus ad Isoerat. 
Fanegyr. p. 7. ed. Spohn. Dein 
re post fiir positum ut alibi rtai 
post eandero particnlam. Exem- 
pla rei collegit Hermann. ad 
Viger. p. i<34. ct 930. 

K. rifot igonov L y. ] 
H. e. conrenienter et ad 
rem accommodate. De Rep. 
V. p. 470. C. ei nai xoi» npot 
tfoxov liyo). Legg. II. p. <)66. 
D. ols iiir ar rrpof t(h'^ov ta H P L A T O N I S 

y4fif. lAnvyt^ di ijtiuiv r<> nr<oov yiyore. 

Kyf. To nolov dt}'. 

/t('). To inj()'euictv arityy.tfV itrai vouoiitxi.tr. 
^r»8 nKX' ttVTovQ iv axiyim yevouirovg nt^i naar^g noli- 
rttas ntioaa&at xartdelvTO re aguTrov xai t6 eiray- 
xaiorarov , riva tootxov av yiyvouevov yiyroiro. xat 
dii xai t6 rvv i^eaTiv i]u7v, log toixtv, il uiv f9ov- 
lo^itifa, t6 ^iKriarov axonelv, ei dt fiovXoue^a, ro 
avayxatorarov negi r6uo)v. aioojinti-n ovv noTei^or 
doxet. 

KjI. reXoiav, ut i.ivs, ngoTiiftptefia rr/V aigeatv, 
xai aTe^voJg ojgneg xareyouiroig vouoifiratg ouoioi 
ytyvoiueit av vno fteyakrjg Tiv6g dvayxtig ijdr] vo- 
B uoiierttv, dog ovxir i^6v tlg avgiov. rjinlv d' , einsiv 
avv &eto, ^^ersTi, xaddntg t] ktif-o^.oyotg r; xai rtvog 
irtgag dgyouevotg avaTaaeojg, nagarfogtjaaaO ai x^^^i'*' 
t| o)V ix?^t^6fte&a xa ngogrfoga rrj fit^.Aovaij ytvijat- 
aifat avardatt, xai dt] xr<i xard axoXtjv ix^^s^aa&at. 
Ti&oJuev ovv i]udg vvv slvai ftr] rovg i$ dvdyxt]g 
olxodouovvrag, rtAA« rovg kni ayoXijg sti rd fitv na- 
QaTt&eitkvovg ra 8e ^vviardvTag , logre og&iog eyei 
ra ftiv ijdt] roJv v6fA0iv ?.eyfiv o»c Ti&iiifva. rd <i' 
titg nagaTitfiftera. 

P. 858. A. oytotFiJoi hofifi] yoTfQor pr. i^. pt m»rg. 
itemquo testc Bastio Par. A. 

B. fuS ovxir' e^bv eie nvQior'] ovx ^ottr A. ii. S. v. t. 
h. r. a. c. fl. o. x. Sed marg. 52. «t Florentinorum habet viilgn- 
tam a.T* of&cjafos. 

C. ''(tiv Tj avvo^is'\ Sic codd. omnes uno cxcepto Ven. 
S. qni fntv cnm editt. anto Steph. collocat aiite nata ipvaiv. 

11 C' > t r ,•'. ■/.<ti dtfyi (■')!• f rj ■•.- .1 f () y.ajej. 

eo n (1 1 .■ lo. •, . V.] et pr o rsiis f iicri mus si- 

P. 858. ti (tev fioviiifte&a miles legum auctoribus 

] llocdicit: optio nobis dat» magn^ quadam constri- 

fNt utrlusque rci. Licct cnim cti8 legum scribendarum 

nobii ct quid optimum sit in iiecessitate, quasi id non 

Iegibu6(quau .'•it optima legum amplius.in crastinum li- 

ratio), expiorare, et de summa ccnt. Nam ad fis avfiov f^ov 

legnm ncctssariaruui disquirore patet repetcndum esse pono&r- 

id^^oque invcKtigare, qnacnaiu teh-. Quo neglccto Stephu- 

potiNkiniuiu leges ^frilrendnp Miit. \-\\\* deniderfthttt verhitm ali- DE LEOIBUS LIB. IX. P 858. St 33 

A(^. rivotTO yovv av, lo KlHvta , xata (fVGtv (J 
LiaDiov rjuiv v} ovvotffig tojv vouwv. i(iojitev yag ovv, 
w ngog &nZv, t6 Totovdt neQi voftoOeTouv. 

Kyi. To no~iov dtj ; 

/iO. rgaufiaTa ^iv nov xat iv ygdu^aai koyot 
xat uXXbav tlot nolXotv iv Tutg noleat ytYQafi^ivot, 
• odfifdaTa di xat Ta Tov vouo&iTov xai Xoyoi. 

Kyi. Ilwg yd{) ov ; 

Ah. rioTtgov ovv Toig uiv T<jjv dXXtuv avy- 

lafifiaoi y noit}TUiV xa\ oaoi uviv ftiTgwv xat fttTd O 

titrgujv Ttjv avTiov eig fivtjiitjv h'ufiovXtjv negt fiiov 

xaTt&evTo (fvyygdxpavTeg., ngogiyojviev tov vovv, Tolg 

Ttuv votto&eTtuv ftrj ngogixtmft^v:, i] ndvTUV uotAtffra,- 

Kyf. IJoXv ye. 

A(^. AXXd ^iJTa ov ygtj Tui> rofio&tTtjV fiovov 
TiZv yga(f6vTojv negt xaXuJv xai dya&uiv xat Stxaiwv 
^fAfiovXevetv y dtdaaxovTa oia T6 iari xai wg iniTti- 
i^evTiov avrd rolg iiiXXovaiv evSaittoaiv Haea&at ; 

KA. Kai noig ov ; 

A€f. 'AXXd alaygov Stj ftdXXov Ofitjgio rt xat E 
l'vgTai(p xai Tolg dXXotg noit^Tjalg negi (9iov re xai 

/ivif/ii^f] avtijv Flor. d. v. r. Si. A. 
'1 «rr^u- Ji. siipers( riptiim habet. Dein sliquot libri Jipoffjjw- 
) , ad quod in inarg. Si. et Fli»r. a. aiinotatur: za avtiyga(fa 
■ II bia tov cj fjeydlotK Sic et paulio post. 

raJr ypaq>6riotv rt t p i x. ] Sic A. ii. v. a. c. X. cum Ald. 
i.M, 1. 2. Lov. quod Stcphanus cum ceteris libH<i in y(tarrfi- 
T Diutavit. V*en, S. habet y(fatf9evto>v. 

uod, veluti avaPau.lfa&ai. gacbatur, quo factum est, ut in- 

B. fi\elv avr ^eijj] Bene terpretes :To<;;rw»' putarent omni- 

tephanns: ,,quod ita di- no esse libromm auctorum. 

', ut in eo opem divinam Vitium eastulit Bekkcrus. 

,'noscam." Formulam ilUi- D. \4lia iijta otJ ^("7 '"*' 

rant intpp. a<I Protagoram p. ro//o^fi>;»'3 Atqninon- 

: 7. B. et Lobcckins ad Aia- ne oportet lcgnm aucto- 

».779. p. B47. ed. 2. remeximie intcr scripto- 

jmr aH«>r avyyqaii- res orones dc honest», bo- 

^^ \<nr^t(uv — ] Male vul- no et iusto consilium da- 

^^ommate post xo/rrrir distin- ro, 'incentem, qualia illft 

IMat. Opp. Vol. X. Sert. III 3 34 PLAT0NI8 knirtidtvuaiMV xaxuJs liia&ai y^^atpavrag, yivxov^ytf) 
di ijTXOV xai ^oXutvi xai b<Joi dt) vofAO&itat. ytvo- 
ufvoi YQafiuata 'dygaxpav. y} xo yt oq&ov , ndvrutv 
dti yoaufidtuiv raJ»' kv taig nokeai td ntQi tovg v6- E. (patted&at J/a.t t rrro/if »'a] Ald. Bas. 1. 2. IjOv. et 
rudd. V. f. HianvTTouera. Steph. 8iaiv:tot'iiei'a. Codd. A. S. Bek- 
kero teste btanttitoneva, sed Bastio testante biantvoijeva. Istud 
ipsura hiaTctvoiiera ex S. et corr. A. let marg. fi. profeft Bekker. 
itantvtofteva habet Ric. h. et biantvttofteva liquido Flor. a. c. 6. 
<}. adscripto tanicn in marg. btantvo^eva, quod, si quid iicetcon- 
iicere, ex eraso rr ortum habet, quod voiueriint in aa mutari. 
Vat, r. biatattoneva. Si quid mutandum, legendam est bia:tivao i- 
utva. qaamquam v. ann. exeg. sint et quomodo eis ope- 
ram dare debeant, qui bc- 
ati fnturi sint? 

E. xaxcije d^ead-ai ypa- 
ifiavTOs] Expectabas ypa^paaiv. 
Sed accnsativus ponitur perinde 
a«; si "OfiTjQOP xe xai Tvgtaiov 
xai Tovs ai.lovs noirjtas praeces- 
serit. Diximus de hac confu- 
fiione duplicis constructionis ad 
Remp. IX. p. 586. E. Lachet. 
p. 186. D. Euthyphr. p. 5. A. 
Legg. VI. p. 760. E. VII. p. 
796. C. al, 

»J to ye OQd^or,] Int. 'rofT' 
lottv. Recte igitur libri deinceps 
Jtarrwi' bei pro vulg. ndvtcov 
ftfj. Sed de proximis magna dn- 
bitatio est. Libri vel bianvt- 
loiteva vel btantvtto^ieva vel bi- 
antvofiera. Stephanus btn- 
Tvnovitera, invitis codicibus. 
Lud. bindorf. ad Diodor. 
Vol. IV. p. 11)6. cd. min. bta- 
tttvnwfuva, Nemincm putamus 
haesitaturum, si scriptum lege- 
retur Siantvaaoiteva, forma vul- 
gari et usitata. Nam sententin 
utiqne rectissima et verissima 
inde prodit h.ioc: omnium 
scriptorum, quae in civi- 
tatibu:) repcriuntur, ea, 
quae sint de legibus con- 
signata, ubi explicentur 
atque «TolTantur, oportet 
long» pulcerrima TiHeri atque pracstantissima. Ita- 
qiie facile aiicui biantvaooiieva 
refingendum videatur. Nec nos 
liuic rationi multum rcluctemur. 
Sed scrupulum tamen iniecit 
disputatio Lobeckii Paralip. 
I. p. 31. qui comparatis inter 
se formis nttiteiv, Tttvtinv et 
ntojtteir ostendit talia non om- 
nino ab usu sermonis Attici ab- 
horruissc, Itaque satius duxi- 
mus sequi hic codicum mss. fi- 
dem et auctoritatcm. Verbo 
similiter utwntur Soph. Ant. 
V. 703. ostis yaQ avtns r tfgo- 
reiv fioros boxet, ij yiruaoar, rv 
ovx dllos, 1] xpvx'1*'. txeir ovtoi 
d lantvx^frtes (Sip&t^aav xe- 
voi. Plut. Moral. p. 623. C. ei 
(iovloio xattogdv vn^ avyds bi- 
aniv^as tov igtata.eA. Suidaw 
s. V. bieniv^e' bteaacpi^viae. 

t d be imv uaIcuv ij xat' 
exeiva] Haec sic interpreta- 
mur: scripta autem alio- 
rnm aut oportet iUis ess« 
consentanca, aut, si cnm 
iis dissentiant, vidcri ri- 
dicula. Nam simplicissimum 
est etrat ctiam ad ivrernJfiern 
referre. Quod quoniam non cst 
ab omnibns .^atis perspectum, 
lociim saiiissimum intellectuque 
facillimum rursus malis argutiis 
impeditum reddiderunt. Atqne 
hinr etjnm factnm putamns, nt DE LEGIBUS LIB. IX. P. 858. St. 35 uovi ytygafiuiva (fatvia&ai dianTVTTOfiiva ftaxQ^ 
xdXXiara t« xai agiOTa , rd dk TiZv dkXiov »} xar' 
txttva ^vvinoutva , i} StarfwvovvTa aviole tivat xa- 859 
TayO.aOTa ; ovTtu dtavoitiui&a ntgt voutuv dilv yga" P. 359. »; itaq^ orovvta] Istud ^ ante iiatfoivovrza om. 
A. et pr. ii. a. Desiidfrari vocem etiara in aliis codd. narratnr, 
ut in niarg. i2. et a. Falsus est Hermannus, qui ^ putavit in 
>dd. , quo9 diximus, ante xar' itittva omissum esse ideoqne ibi 
iculam delevit: quod ipsius exemplum incaute sequuti ctiam 
Wagner. et Baitorus. Vera narrarunt Bekkcr. et Bast. Proxi- 
ma Cornarius volebat refingi sic: ovra» biavotufisd^a txsqi v6- 
ncav, (ttav beiv y^acpT^i yiyvEa9ai lais nolsatv ev natgus aj. male. 
Astio post vofjtov cxcidisse ntus et ietv in dci mutandum esse vi- 
debatur. sed v. explicatt. r" ante Stacfiorovvta a veteribus 
Titicis in malam suspicionem 
adduceretur, sicatt codicum le- 
r:iones ar>(uunt. 

P. 859, ovttD Siavotuiie&a 

fQt v6/ituv'\ Hic critici rur- 

is fluctus iu simpulo excita- 

int. Nam ut taceam eos, qui 

iisum verborum interpretando 

■rverterunt atquc intelligendo 

cerunt, nibil ut intelligeretur, 

xiitcrunt etiam qui verba in- 

i^errima mutando depravarent. 

i u Cornarins legi iubebat: 

irc; biavoc»ftt9a :teg} v6(ifav 

(■'v ieiv Y9aq^fjs yiyvea&at tais 

■ lieatv fv nat{^as x. r. i, Asti- 

■■'Tcm requirebat: ovtto iia- 

^a xegi voiJtor, :tcJS dei 

- yiyvea&at tais rtokeatv, 

itivHS y^aqrs penderet 

> particulu. Quorum om- 

iiim niiiil probari potest. Imo 

'^rba, pusillo erroro excepto, 

nge sunt integerrima. Deside- 

<mus enim in iis hoc uniim, 

lod ante hiavoioiieffa non est 

• interpositum. Hoc enim ad 

tfntiue sane videtiir 

triiim. Reliqiia au- 

fa<'illimam liabent 

in. Nam priora qui- 

>.. • in modiim iungenda 

int: lfiavorifjf<ya ovtt» dtiv yi- 
: yec9at tals itoleai ne^ y(fa<pr,s 
' A^mr, qaoeirra eo|tit(>mnii, de legnm seriptione in ei- 
vitatum utilitatcm ita fi- 
eri oportere ctr. lam vero 
istis: ovtoi beiv yiyrea&at, de- 
inde per epexegesin additur tpai- 
read^ai ta yeygafjfiava ev nat(}6$ 
— fXui-ttuv. Quod genus con- 
structionis ne qiiepi male ha- 
beat, V. ann. ad Phaedon. p. 
64. C. Itaque interpretationem 
verborum iuvabit ita proiliga- 
visse: ut scripta videantur 
esse eorum, qui patris ae 
matris instar ament ae 
prudentes sint. Nam iv na- 
tQoS xal firit(foS axrjfiatt quid 
significet, dudum docuit Ucu- 
sdius Specim. Crit. p.44. Ka- 
dem loquiitio est infra XI. p. 
918. E. Menex. p. 249. A. iv 
natQos axrfiatt xataatdaa. Se- 
quiintur verba: ij xata tvgavvov 
X. t. l. Qiiac per ij annectun- 
tur superioribus, quasi fiukiov 
praecesscrit, hoc sensu: potius 
quam iit quis more tyran- 
ni ac domini, iibi cum ius- 
sis miiiisque omnia in pa- 
rictibus purscripserit, 
protenus discedat, nego- 
tlo scilicet ac muiiere le- 
gnm scribendariira rite 
perfunotiis. Atqiie hic qiii- 
dem duo impriinis sunt (|iiae 
admonitionem aliquam flagitant. 
Alt«>nim levinii eat, pertinetqae 
?> * 36 p I , A r c) N I s j*)^g ytyveattcei Tali; noksaiv , iv ncttooi; re x«< ^i]- 
TQO^ <fyrifjitt6i (fiXovvTuiv n xca vovv ixovTMv tfai- 
»'effi9^«t Tct yiyuniAuiva , i) xcctcc tvocivvov xat de- 
onoTijV Ttt^avja xai oinsili]6avTtt yodxpavTa iv Toi- 
XOig (tnTjXKdx&ai ; axonwusv ovv dtj xai ra vvv t]uilg, 
noTSoa TaVT/j nsioouusda Xiystv diavof]t)ivTsg nsot 
rouiov^ sit' ovv dvvafist^a sits' ftr], a/X ovv t6 ys 
noo&Vfiov naosxousvoi , xat xaxa TavTf]V Ti]V odov 
iovTsg, ctv dya Ti xai diij ndaxsiv, ndaj^w/usv. dya- 
&6v d' sh] TS, xai dv t^sog i&iXtj, yiyvoiT' dv TavT^. 

KA. KaXuJg siotjxag, noiCHfniv rs dtq Xiystg. 

Cap.. V. A0. /httaxsnxsov doa ngoiTov, wgnsQ 
ins^sioi^aafASv , dxoi/9uJg nsot TuJv ts iiooavkovvTutv 
xai xXonrjg ndar]g nsgi xai ddixyjudruiv ^vundvTtuv. 
xttt ov dvg^sottVTiov, si fisTa^v vouo&STovvjtg xa 

B. aKQ ifim s Ttegt xdv rf. ieQoa,\ axpificijs tvv nepi tcSp 
a. c. o. X. V. f. h. r. et pr. H. Sp<1 inarg. S. et a. nxpifirls ^ffi 
te Uq, (d;r' oQd^toaeos). ad participioram accumulatio- 
nem. Etenim xa^avta wtl cltxbi- 
i.t]aavia cnm yQdxpavxa consoci- 
atum videmus sic , ut moduni 
rationemque indicet, quo illiid 
ipsiim yQaxpai iv toixois perti- 
ciatur. Quamobrem sententiam 
expresseris sic: inter impe- 
randum ac minitandiim ie- 
gcs in parietibus scribere 
(legura tabulas in parietibus su- 
spendere) atque tura eonti- 
nuo discedere. Quod si re- 
cte statuinius, facile apparet, 
intolcrabilem esse interpunctio- 
nem vulgo ante tdiavxa et post 
aneikijaavxa commate factam, 
qnam nunc tollere non diibita- 
vimus. Alia id genus exempla 
ad Gorg. p. 4G4. C. 471. B. 
Euthyphr. p. 4. C. Phileb. 22. 
A. Politic. p. 293. B. 272. B. 
al. notavimus. Sponte vero ap- 
paret ad yQd\l>avxa djtt]lldxifat 
subiectum inteliigi indefinitum 
tivd, qitod ioest in infinitiTn 
aUnndc nnfpennn, Hi» qna ratio- ne loquendi identidem monui- 
mus. Verum accedimus ad al- 
terum illud, quod in hoc loco 
notabile videri signiticavimus. 
Est autcm illud nihil aliud, qiiam 
quod istud t/ xatd xvqovvov x. 
X. l. infertur perinde ac si (idi.- 
kov antegressura sit. Quod ge- 
nus loquendi hic sane quem of- 
fenderit reputantem, reperiri 
iliud fere ibi tantuni solerc, ubi 
optio aliqua significatur, ideo- 
que fiotJXea&ai , id'ei.eiv, aiQei- 
a&ai, SiatpeQeiv, bixead^ai, int- 
f^vueiv. ^Tjteiv, alia similia ver- 
ba, in priore membro orationis 
antecedunt. v. ad Phileb. p. 63. 
B. Verumtamen simile quid 
etiam de hoc loco dicendum 
est. Nam beiv. quod assumi ct 
pertrahi etiam «d tfairead^at de- 
bet, eam sane complectitur no- 
tioncm, unde facile intelliga^ 
aliqiiid pntiiis quam aliud qiiid 
fieri oporterc. Quocirca simi- 
iis profecto atque in illis iori<: 
hic svncsis locnm habet. Ner DK Li:(.ii'.r> \An. ix. i' vv.t. si. o. 

tiiv iiftuii', xujy d iit diuoxoTtovfiir ni(ji' vofjioOt- ^' 
rai ya^ j^iyroftt&a, akk' ovx iOfiiv ntu, Taxa di laug 
av yivuifit&a. ti dtj duxei neQi tuv ti^jtjxa, tos tiQr,- 
y.a, fixofxetfftfctt, oxoTxivuida. 

Kul. Uavvanaai fiiv ovv. 

Ah. Ilifii 8i) xaXtuv xai bixaituv ^VfinavrtAtv 
ntttjtuui*in xartditv ro rotorde, onij nori ouoXoyov- 
fiev vvv xai unii diaffi^winifa tjttti'^ Tt r^fiiv avTotg, 
oi df] tfalittv av nQofiviitloffal yt , ti fitjdiv aX?^o, 
dtatfioiiv Twj' nAt/Vrrtui', vi no/J.oi rt avroi nf^oi^ 

aurofs" (<*'• 

K^i. 'l((~. noiu^ Ai dri i)ta(fO(ja^ y,ucoi- ivvot]- * 
^tig ).t}tt<^ ; 

yJ(J. 'h)tu ntt(jaaottc<i '/yu^tiv. ntyt dty.cttoavrt,g 
oXtug xat Ttuv dixaituv avit Qtuntuv rt xal n^tayfiartur C. neipi cir tiifrxa, ws e f\)/; x a , j Marg. i? ot o b. 
fSs eFfrna Ir ticiv dpihoxai. Omittit Ven. S. Tcru desunt exeinpla hiiius lu- 
quendi rationis plaue consinii- 
lia. Nam Herodot. IX. 2(j. 
extr. ovtoji ovr rifias bixatof 
Ijeir (o ttiifov Ht(fai r-Ttp 'Af^^r^- 
raiovs. Andocid. De royster. 
p. 62. te9rdrai r o ii i ^ o v a i 
i.vaiteleir i; ^rr. Lucian. 
T. II. p. 26. to ya^ toiovior — 
^ljtr Ihei %atali:ieir loyi^eaifai 
1} aiJtor eineir , quae primuii 
xecte diiudicavit Nit8chiw8 
lon. p. 72- Paullo alia ra 
o est infra p. 879. B. ubi 
geofitxiaf^ai .um genetivo rt- 
tipov iungitur, .juia verbum 
eomparativi uotionera cnniple- 
etitur, ita ut sit : magis ho- 
nurari. v. etiam Wcs-s eliut^, 
ad Herodot. VI. 62. et intpp. 

Itd Lamb. Bos. p. 770 sq. qui 
|uae congesserunt, ea certe 
|on protenus lunquam putida 
>t ineptn reiicjtiida, se.l (.obrie 
11'iicanda et cxplicanda fucrunt 
n6t§pa tavtr neifniiifO^a] 
)uod nott^a poAitiim ^st non »2 ' 
^_xeci 

i sequente r;, eodeni modo Legg 
I. p. 02»;. C. Frolag. p. 3bd. 

C. Lysid. p. 2f>5. A. Alcibia<i. 
I. p. 107. A. Menon. p. 90. D. 
ubi V. ann. Mox to HQo&vftov 
:ia()ex6(jieroi est: promta-m ad 
id deciarantes voluntatem. 
Refertnrautem rav((;adsuperius. 

B. uyaiydr b i ir t e] H. 
e. iitinani bene feliciter- 
que eveniat. v. Menon p. 
92. B. xai eiVjV ye, sc. aneigos 

Cap. V. .J laaxentiov aga 
— ] Quomodo haec, qnae dein- 
ccps di!<putantur, cum tiiiperio- 
ribu8 coliaereant et qua via el 
ratione ea explicentur. qnoniaro 
intellectu est paullo difticilius, 
non a ro alienuiu erit cuinpa- 
rasfec, quae do universi luci 
suroma in argumeuto hiiius li 
bri exposuimus. 

C. ra'2:a bf iaos] i. c 
statim. Sic ta^a I'hilel>. p. 4,'') 

D. ibiq. ann. ronf. Kuhnk. 
ad Tim. p. 151. 

D 'Fyoi ntiQa^oiifti — j 38 PLATONIS 

xai ngdBiUiV nci vreg ncog $vvoinokoyOv^(v ndvxu eivai 
Tavra xaXd , ojgrs ovb' ct rig dttGxvQiCoiTO [fimi] 
Tovg dixaiovg dvdgaJnovg, dv xai TvyxdvoDOiv ovTig 
alaxQoi Ta Gut^iaxa, xaT' avxo ys t6 dtxaiOTaTov 
Tj&og TavT/i nayxdXovg ilvai, oxsdov ovdeig dv Xe- 
E yuv ovxM nh]ui.ie?Mg do^eia ?>eyeiv. 

KA. Ovxovv ogd^aig; 

j4Q. "[oojg' iditifAtv Jc, (t)g ei ndvx' ioTi xaXd, 
oaa dixaioavvtjg ix^xai, xiZv ndvTcuv toi xai ra na- 
&tj^iaTa tj^tlv ioxi ayidov xolg noitjiaaatv 'iaa. 

KA. n ovv d)^; 

AQ. Hoirma /icv, ontg dv 7j Sixaiov^ axtSov 
oaovntg dv tov dtxaiov xoivojvtj, xaxd xoaovxov xat 
Tov xaXov fitrixov iaxi. 

KA. Ti ju»;i/; 

AO. Ovxovv xai nd&og, ontg dv btxaiov xot- 
8G0 vt»V7Jj xaxd xoaovTov yiyvsa&ai xaXov OfAoXoyovftivov 
ovx dv diacfuvuvvTa nagixoi tov Xoyov; 

KA. 'AXr,dn. 

A(J. 'Edv di ys dixatov fiiv ofioXoyufiev , ai- D. axeiov ovdsii av — }.EyEtv\ Haec in codd. nonnuUis 
alii personaa attribuuutiir. 

E. xai ta nad- 7Jiiaia r;ntr] ta additum niinc ex A. i?. 
V. f. h. r. a. 8. b. oiini deerat. 

P. 860. <Jo'£«<*v ay ioI<i n7v] Sic A. V. h. r. 8. i). et pr. 

Cum his contulisse iuvabit, quae eamque pertinent, pulcra 

de eadem re disputantur Gorg. sunt, ex his omnibus pro- 

p. 476. B. — 477. A. ubi item fecto etiam quae iuste 

docetur, non modo iuste facere, quis perpetitur, iis quae 

bed etiam iuste mala pati bo- idem facit, esse aequalia. 

num et lionestum esse. Mox "Ibtonev quod nunc ad aninium 

verba: ovb' if ns biiiJxvQi^otTo transfertur, nemo certe elbciiiep 

iterantur istis: ovdeis «»• Ifyov. pro eo requiret, qui legerit, 

Po8t btiaivfi^oiTo autem male quae ea de re prudenter mo- 

iilatum est etvai, quod cum nuit Matthiao Gr. Gr. §.232. 

Hermanno ut suspectum no- p. 567- sq. ed. 3. Sic mox p. 

tavimus. 860. B. ibovtes, cis x. r. i. D« 

E. 'latus' tituiiev ie, cis particula rot conf. Theaet. p. 

•—] H. e. advertamus au- 190. B. avaftifivfjaxov drj, et 

tem, 81 otunia, quac cum n<nnot' ehes npos aeavtov, oti 

iuititia eoniti nct a sunt ad nartos (ioHov t6 tot nalor ai- DK LK(iIIUS l.IH. iX V ^^^' *<*<' m .}'•> 

OXQOV db tlvitt naiiOi;, dtf<(fUJi'tj(in tu re dixctiuv xat 
t6 xa?.6v Xtx^ivruiv tikiv dixctiwv aio)(icTwv elvai. 

KA. Iluig TOVTO iiQt}xaq\ 

ylO. (Jvdiv yaXe7i6v ivvodv. oi yct{) okiycp rn/6- 
adiv Ti&ivreg t]fi7v vouui navTU/v ivavTiuiTaTa nu' 
oayytV.etv do^tiav av Totg rvv /.tyoftivoig. 

KjL Iloioig; 

A(J. 'lov U(}6cfv?.6v nov iTidtixtv dixaiwg av B 
ctno&vtjaxetv xai t6v twv ev xeiitivtuv vo^tiuv no)^i- 
^iov, xai fiiXXovTeg 8i] vo^ifta roiavTa Tt&ivai nccu- 
noXXd ineoyouev, idovTtg <A/g TavTa iciTi fttiv anei{ia 
na&T]fiaTa nXtjdei xai fttyi&eoi, dixaioTaTa di nav- 
rmv na&tjuciTtiuv xai ^VfincivTtuv aiaxiOTa. fitHv ovx 
oVTtug t}f*iv Tcx T6 dixaia xai Tct xaXa TOTt ftiv wg 
TavTcc ^VftnavTa, Tore di ujg ivavTUuTaTa (faveiTai ; 

KjI. Ktvdvvevet. 

AQ. Tolg ftiv Toivvv no?.Xotg ovTto ne()i Ta C 
roiavTa ctovfUfcijvu/g, ra xa?.a y.cti T(t dixaia, ditg(jifi- 
fikva nQogceyoijeveTai. 

KA. (liaivtrat yovv, to $ive. Jl. Legfhatur Tulp;o Aolitttv. 

B. nltj&ti Kitt (ity t& 101"^ V. nl/j&n it unl fttytOti. Sc<l 
t« om. codH. oniiips pr«ttpr iiniim Wii. J. Pro fityt&n l*ar. A. 

K. ct pr. Jl. a. c. 6. fityi&toi , quoil praceunle Uekkero niiper 
omDf» receprrunt. 

02^01- ioitv. Suphist. p. 2G1. 1. iter; •ubstitinius; wir 

C. 230. B. Articuluni rcjv antc liielten aii. Nam Iniaxoftt» 

Kavtoiv sic positum habes Reip. «lictniu intransitite est. 
III. p. 308. C. %tvhvt'tvta tMoS C. 7'or( fi\v lotfvy n ).- 

ttiiv TKiviiot' tlrat. Aoic — n^o^a^. ] A magna 

Poi,r, > . Ii o m i n II m m u 1 1 i 1 11 d i n e ■ i c 

. 1 , . _„_ dc t al 1 1) u s paru m con stan- 

ftyn. uftoloY-l 81 concc- , ,, ; , . ,. . 

j /, . I ter (aovuq !»,*(>)(;) luiiicatur, 

natur eatenus iMilcruni , ^ .j :■ . , 

es.e (quatenu, iu.sti.it parli- ''oc e,t dc .u.lis ctp.ilcri. 

Ifcps) disputa.ionem ne.i- '".« * d'«'Y'.» •• '1'««o 

■k /■/••» ciatis. In lits ■nooinyoQtunv 

nquaro efficiet cum »e- , , j- •. . . i . 

•l^. . j. , . ntoi ta loiauiit dicitur Ut Ai- 

m e t I p s a d I • c o r (I N II t c m . * . , ■ 1 -i 

' yttf nt{>( 71, dt! q«0 v. ad Lii»r. 

H. Tt^/rat ndfAnolla VI. p. 7»Jfi. C Gorg. p. 40O. 

inioxoftt*] intiili U ioi u s C. Ista vero: Tci itala nal la 

oralioni. no.lrae cur.um 6lmtta , facile npparet per ftp* AO l^LATONIS I) /j/fe/. To Tuivvv tjuiTSQOV, u) Kkeivia f ndkiv 
'iduj^ev nwi,' av ne(Ji avTcc ravTa 'iy^n r^g cvfi,- 
(fwvia^. 

KA. lloiag St} noos noiav; 

A& 7iV Tolg 6un(jo(r&€v Xoyoig olfiai SiaQurj- 
dtjv ifit ii()rfXtic(i. nwg, ii d' ovv ftrj ngoTiQov, dXXd 
vvv 10 g ?d)OVTa fii Ti&tn — 

KjI. T6 nolov; 

AO. Sig oi ■/caxni ndvreg iig ndvra eiaiv dxov- 
Ttg xaxoi. TovTov di ovruig ixovTog dvdyx}] nov 
TovTtp ^vvimoiiai tov i^tjg Xoyov. 

KA. Tiia Ifyng ; C 7'6 lOiVi/v i'if(fitQov] vfitim<iv A. JL. 3. \: ii. positioneni subiecta esse supe- 
rioribus, ntQt ra ToiaiJra. 

To -lolvvv }] fitr iqo* — 
a v/^ 9 <uv/a c] lam vero quod 
1108 d e iiis statuimus, rur- 
■ us videamus, quomodo 
ilhid sese habent coucen- 
tus habita ratioue, h. e. 
tideamus quomodo iiostra ipso- 
ruiu sententia de his rebus con- 
riiiat et conveniat cum reiiquis, 
iie nosnjet ipsi nobiscuni pu- 
jfnare ac discordnre videaniur. 
To tjfififQov iiitelligit senteii- 
tiam, quani statim post pro- 
fert, omiips nialos invitos nia- 
los essp. Quam quidem ait vi- 
denduni esse, mZq i»'? ^vfKfxt- 
rta^ f)CH TttQl avxa raijiu, q H O- 
modo conrordet in his 
ipsis cuni reliquis. Pro 
na5? I»;? iffiiftjvtni; ^ul^aris lo- 
quendi coiisuotiido exip^ebat: 
«<«;< lvf((f>(t)fiui txn. Kt artiwi- 
lum .\stio ronsentiente eiici 
volebat Matthiae Gr. §. 337. 
quo loro de lioc loquendi ge- 
nere cxposuit. Sed niliil loco 
movendum. Rectc cuim hic rijq 
addituni lenitur, quoniam iam 
nntr» p. 8^0. A et C. istius 
n^itdfoiffa^ inierln «"«t nipntio. quorsutn iiic rursus respectatur. 
Quod ne Lobeckius quideiu 
ad Phryiiich. p. 281. satis per- 
spectum liabult. 

n o (aq J>} nQ 6 q 710(0*] 
Pro no(av Astiu» nolov, Bai- 
terus noia requirit. Schnei- 
derus autem de euo dedit: 
TtQoq noV av\ Sed * ereor ita 
ne debuerit scribi potius: Flo^a^ 
dt) nigl noia s. noio*, propter 
verba proxime supej-iora. Mec 
vero opus videtur mutatione, 
siqiiidem Clinias iioc dicit: 
Quaninam dicis orfiqtmt^uv 
et ad quamiiam aliam 
compnratam? Quippe co- 
gitat ille de muluo diversarum 
senlentiarum concentu. 

olfiai, d taQQt} i^v ifit f i- 
Qtjx^vai] Accusativum cuni in- 
finitivo post olfiai ne mireris, 
usus Plato hac verborum con- 
structione videtur concinnitatia 
gratia; sequitur enim continuo 
toi Ifyoitd fii T[&t(t. Quam- 
quam eadem illa coiistructionc 
nec alibi abstinuit ; v. od 
Symp. p. 175. C. 220. E. 223 
C. Post rl&iii posuimus li- 
neolam. interpclloti srrmonib I DE LEGIBUS LIB. IX. V. bGO. Si. 41 k y^6/. Sis u fjiiv udixoi nov xaxos, u dk xaxo<i 
rixwv TotovTos. axovotu/g di ixovaiov ovx l;|ftt noar- 
xtoitai nore loyov axwv ovv ixeivoi ifaivotT av 
aStxtiv 6 ddixiov Ttii Tijv ddixiav dxovoiov Titltuev(iJ. 
xttt di, xat vvv ouo?.oyr,Tiov ifioi' ^vit(f ijut ya{) dxov- 
Tai ddtyelv navTa^' ei xai Ttg (filovtixtai ij tfiko- fc 
TtfAias %vtxa dxovTag ftiv ddixovg iivai, (ftjoiv, ddi- 
xuv ui]v ixovTag noD.ov^, o y' iuos loyog Ixttvoii, 
d?.l ovx ovTog. Tiva ovv av rgonov eytuye ^vu^u- 
voirjv dv rolg iitavTov i.6yoig, «t /<«, w Kketvia xai 
Miyt?.Xe, t()wT({tTi' Ia dij Tavra ovTog iyovTd iOTiv, 
oj ^tre . Tt ovuSoiXiitt^ ijulv ni^t Ttjg ruuot^eoiag 

niale. V cxpliraU. Deiii post If/nyia Oiii. ftt Ric. h. d. a. et tesle 
Hastio A. ac marg. S. Unde olim omisimiis. Omiiit nuper etiam 
Sclinelder. indicem. Continuatnr enim ora- 
tiu deinde verbii: Jii ui naxol 
/rarifc X. T. l. bandrm ser- 
inonis foroiam rpstidiinius Lihr. 
VII. p. 801». C. D. ubi vulgo 
pessime interpinigpbaiur. Alia 
lius exempla notavinius ad So- 
l>liist. p. 265. C. Schneide- 
rus tamen locum ciim vett. 
editt. sicscripsit: dia{i(). tfit il- 
qriuhai. KA. Tlwii; A^. Ei 
y 01/»' ftrj Jip. — -tl&nt. K.A. 
T6 noio» ; ». i. X. Cuiua nos 
ratiuuiit in codicihus certe nul 
luin usi|uam dpprehendiniui> v«'- 
itigiuro. Nec vero receptam 
lertionrm prae ea spernendam 
rensemus. 

D. 'Jl<i ot Maxot navTt^ 
i/c nawia'] Notissima haec 
Platonis sententia cst, qua ne- 
roiiiem statuit siia spoiit»; mn- 
lum esse, de <|iia v. i.>egp;, V. 
p. 731. C. 734. B. «org. p. 
:iO't K. Menon. p. 77. K. Pro- 
p. ^d. K. ibique ann. 
i ! III. p. 413. A. ^ristot. 
'UaKn. Mornl I. *) 

dKOi<o/M( 6h iuovoto* '-] 

iion eat nntem ronsenta- 

iieum rationi, non spontf 

• ••ri. Rj quid d^llheralo consilio agitur. De formuta 
Xoyov txn , cunsentaneum 
est, v. Libr. I. p. »J47. D. X. 
p. 891. A. XI. p. 927. K. Phaed. 
p. 62. D. TheBct. p. 157. D. 
De Rep. II. p. 378. E. Sophitt. 
p. 244. al. 

E. (t »a/ Ti; (f iXo» 1 1 xta i; 
ij <p iXox I fi {a^ — ] Cuiilirmat 
et assevcrat etiaiu fortius, quod 
niodo statuit. Quocircn liauc 
niore usitato adiiciuntur supe- 
rioribus sine coniunctioniii ali- 
cuius accessione. 

1 l*a o u * axj 1 Qo no f f y w- 
yt — i(jm-t iJ>T t'^ His non sub- 
iicitur apodusis, quia oratio in- 
de a proxiniis pcr loiigiorem 
serniocinntionem nliorsuni dedu- 
citur. Uiiam(|unm ipsa senten- 
tin , <)unc in apodusi <>uuiitiari 
debcbat, in iis continetur, quae 
deinceps prolixiore dispiitatiune 
expoiiuntiir. Post i{itniij,tf ae- 
qiiitiir urntio rerta. qiioninro in 
illo simul coniprehi-nsa est no- 
tlo verboruni: wd» sivc /ftri<i 
Xfyofi t^. 

n f i/l I »; < t n fio O , 
— noXti] Vomen sult.tlaiitivuin 
rum dativu iuiMtuni cst ••ndem 
raliun* , t\»% diiiliir rn$iof)ttti* 42 PLATONIS 

r^ xwv Mayvt}Ttuv noXn-^ noTiQOV vofio&6ielv r} i^tj ; 
//wf yag ov; rpridu. Jiogttlg ovv avtolg axovatd 
r« x«i ixovotct adixtiuara , xai xutv ^iiv ixovffiwv 
ufia{)Tt]i:iaTUJV xe xat ddixtjudTajv fiiiCovg rdg ^tjuiag 
80 1 t9i]ffouiv, xwv d' iXdxxovg; t] ndvxuv i^ 'ifftjg, wg 
ovx ovTiov ddixrjudxuiv x6 nc({)dnav ixovoiiov ; 

Kyl. '0{)diog fiivToi Xiytig, w ^irt. xai xovToig 
d^ xi KQtjffoiAida xolg vvv Xtyo^iivoig; 

AO. Kalw^ t]{)OV. ngoijxov ftiv xoivvv uifxoig 
xoSb yQt]Gwutifa, 

KA. T6 noiov . 

Cai), VI. A&. Avaurt,G&iZfiiv, lug ifinQOffOtv 
vvv di] xaXoig iXiyofxtv, oxt niQt xd dixaia iit] nafi- 
noXXt] xig 7]U(Zv TaQayi] xs xat dovfKfWvia. tovxo 
di Xa^Sovxig ndhv i^ujTWfitv r^fidg avxovg , A(j' 
B ovv niQi xiiV xoifxwv dnoQiav ovx' i^tvnoQi]Oavxtg 
ovxt dioQiadfitvoi xi nox' ioTi xavTa dXki]Xwv dia- 
(fiQoVTa , d dt] xaxd naaag rdg noXtig vn6 vofto- 
^'i-txiov ndvTwv xwv nwnoxs ysvoftivwv wg dvo t'idt] 
xitiv ddixtjfidxwv ovxa, xd fiiv ixovffia, rd di dxov- 

E. 1 ij iw* Mftyvtjioiv n.] Sic A. Vulgo crnt Alnyfriicor. 
Dein aiite /7wc yag ov ; Ald. Lov. Bass. Cliniae nonien #t ante 
JtoQifti nomen Atheniensis poniint. 

P 8G1. avioiq Todt x(iV"^H* ^"^ '^'*- recte A. et pr. 
Jl. pro vulg. xQl^^ofifO^it. Sequitur cnim ^j^KtftttiaOwfiir. 

D. 6 di uuq' >] ftwv vvv <J. ] >;^rv A. 5*. Ii. r. et n prim. 
mnnu a. c. d. Q. Parisinum A. corrcrtnm C8.se narraf Bckkcr. 

C. (falvn A/yttv] (fnlvt] liliri. Correxit Bekker. Diximus 
de his formis in annot. ad librum primiini. 

T»»/; V. Mattliiae Gr. §. 390. ferantnr. Nimtrum inde ab o 

et quos iile Inudavit, collatis di nnQ' tj/niuv vvv di) Qrj&tlf Xo- 

loci» LejiR. I. p, 633. C. II. p. yoq mutatur rcpente tenor ora- 

657. C. al. tionis, ita ut 6 Aoyoc fiat suh- 

r.n VT D cri -. _ '1 iectum, ad <iuod dcnique omnia 

kn TK ^^Jr T.] Respice p. rff"U"tur Inchonta orntio «t 

857. C. Cnp. IV. init. nte absolvcretur, 810 fere dt- 

cendum crat : ioHto ot ftovov 

B. A (f ovv — ooi' i^tv- w(;niQ nnQoi Stou ).tx0^v tinov- 

noQijunviti ovif dioQind- rf ? . dnaXlniofti&a , JoVj«c d^ 

M»»©!] Ili nominativi in pro- ovdha Xoyov liq oq6iu^ W^i/xa- 

ximis nihil habenl qnorsum rc- /itv iiniavnfto&ijtjoofttv ytva yQii- DE LEGIBUS LIB. IX P. 861. St. 48 

ata, xavrii xal vofio&txelTai ' 6 di naQ' ij^iZv vvv 
<J/; uTjittKi koyog, uignsQ nauct &eov XtxOtii, to<Jov- 
Tov ^ovov ttnuiv anaX?M^tTat , dovg de ovdiva 16- 
yov y ug 6()&uig tiQrjxe , xaTavoftoOeTfjGn Tiva rgo' ^ 
nov; Ovx ioriv^ dXXa dvdyxt] nwg ravTn HunQo- 
ffO^tv Tov vofto&iTelv 8i]XtZaai dvo re ovTa xai rt]v 
diatfOQav dXXt]v , iva , urav ixariQO) Tig rtjv dixtjv 
iniritf^Ti , ndg inaxoXov&i} rolg ?.eyofiivoig xai dvva- 
Tog 1] rd r« nQenovrug redev dfttjyenri XQivat xai 
ro ftii. 

Kji, KaXcug t]iiiv (faivei Xeytiv , ut ^ivt' dvolv 
yuQ O^dreQnv ijiidg ygeuiv, i) fii] Xiytiv wg ndvra 
dxovaia rd ddixt^uara , i] rovro wf oQ&uig eiQt]rat 
nQiZrov diOQiaavrag dtjXiZoat. I) 

//©. TovTotv roivvv roiv dvolv t6 fiev ovx 
dvexT^v ifioi ndvrwg nuv yiyveo&ai, ro yt dt) f*i] 
Xeyeiv ovrug oiofttvov ex^iv Td?.t]&ig' ov yuQ dv 
vofiitiov ovd' ooiov dv eit]' xara riva de rQonov 
ioTov dvo , ei fii] rut re dxovaiio xai T(p ixovaiqt 
diaffeQerov ixdrtQOV , d?,?.d d?Mp rivt dij nore, net- 
Qccriov dfiutgyinuig bi,Xuvv. D. navTwc nov ytYttoO ni\ Sic co<M. omnes cum editt. 
aiile Stephanum , qui de cuiiieclura Corunrii dedit ^{yrtim, etiam 
a Bpkiiero servatum. «. explicatt. 

oJ ya(} vdftifior] ifior Z. V. f. Ii. r. a, c. d. o. el prim. 
\. Jl. cum edit. Uas. 2. ut edidit Srlmeideriis. Kectum teneot 
i'ar. A. et Vat. Jl. in margin. Dein A. et pr. Jl. xoru ii*a. 

aklv ttfi dtj nOTcJ Aut ilrt icribendum videtur Bekkero no»; — oti' i i I vn o Q r^ nn¥- ^fj*] H. e. et qiinmnam 

7»C, ner facile expedita praeterea liabeniit diver- 

diffirnl t Hte. Recurrit ver- sitatein. Ita«|ue nun tidcmus, 

hum XI. p. 918. C. nainv ini- cur C. Fr. Hermann. de cun- 

.......',,, Titi^ /(>f/ai; tlfvitoQtli'. iectura scripsiTit alkijlmr. 

>• Curnurius lefrendum D. oi'» driKtor iftol n. 

;it iitvdfjnariK;. Quud exe- n. ylyrta&ail Restituimus 

■ntc sermone dicilur nmarofio- yty*Ki9ai, quud editores omnes 

6»ir,on, id tnnquani fortius cxreptis niiperriniis prneeuntc 

qaodnmmodu uppositum est sini- Steplianu de cuuiecturn Cor- 

plici •onoQtiinat. Dirii in ytyvitm mularnnl. 

C. uni 1 1 ¥ 9 iHipnftar a l- Sam ylyrto9ai pendpf ex or» 44 PLATON18 

KA. Ilavxdnaai, ^kv ovv, lu ^ive, tovto y« 
ovx olov T« dXXwq nwg tjiiidg dtavoij&rjvai. 
J/ //6^. Tavva iaxai. (fifjs dtj^ ftXdfiai jtttv, wj; 

Hoixiv , dXXiiXojv Twv noXiTiZv iv xaig xotvtjuviaig T6 
xat 6i4iXiaig noVMt yiyvovxai ^ xai xo yh ixovatov 
Te xai dxovaiov iv avxalg dff&ovov iaxi.. 

Kji. riuig yd() ov., 

AQ. Mij xoivvv xig xdg fikdiiag ndaag ddixiag 
Ti&tig ovToug oitjTai xai xd dSixa iv avTalai TavTij 
yiyvtaifai din?.d , xd (.liv kxovaia St] , Ta d' dxov- 
aia' (iXd^at ydg dxovaioi twv ndvTtov ovx' d^t- 
&f.ioig ot)r« fxsyidtatv i?MTTovg aiai rtJov ixovaiuiv. 
852 axoniiad^E di. UTt ri kiyt*) kiycuv d ftiX?M Xiyuv., 
sixi xat f4,tjdiv xo na^dnav. ov yd(i (fijfit tytoyt, w 
KXttvia xai Miyille, ei xig xivd xi ntjfiaivii fxij 
fiovXofitvog d?yk' dxbjv , ddtxuv fiiv , dxovTa fiijv, E. Iv uvTaia i tavit) y.^ V. avimai t. iiivitia codd. 

P. 862. iXdtjw Tw ytyv 711 ai] ii, it y. vulgo cuin 
Ven. £. 

^ y' ifirj vinii] Prave vulgo: ^yt //') rixu. Emendarunt iiu- 

|>er ex codd. Heusdius, Astius, Bekkerus. 

a*nituv, valetqiie fere ideni Sed corripeiis et emeiidans Atlie- 

quod u»si« yi)'vta9rn; ad ouh nieiisis oratioiiis initium pro 

di/txiov vero iiitelligeiidiim apud solo u)<f.4lniiv poiiit deiiide iu» 

aninuini est imi», ratione lo- t^? uxffhiuq uitioy, ad euni- 

quendi longe fre<|uenti8sinia. — qiie arcoinmodat verbum dd<K»t». 

id yt di) firj i.f'ytiv, Bcili- Similis ratio est infra p. hG4. A. 

cet siiere, quum tamen I)e formiila >/ ift^ hik) int. yfoj- 

putes verum ita habere. — ftr^ , dixit lleusdins Specini. 

oio fitv ov , i. e. olofiivov Ttva. Crit. p. 102. Kadrm legitur De 

P. 862. oJ yde cp,,.,t fyo.- ^,T \^^ P- 397. D. - Mox 

r»] Ni.i oratio ex anacoiutho V'."' ^'^'"' ^"^* '"= ««""^'•*^ 

explicanda est, pro oj yao re- "•««•■«• ^ . , .„, ., 

fingendum videtur xnl yL De , . ^\ ""* -'" '^^' "^^"P^^'^ 

damno iiiroiisulto lllato ev lure ["y'*«] ^ »'« *»/'•] l^»*-'"!» "•- 

Attico punito V. Meicr ef tprpolatnm esse arguit scriptu- 

Schomann. De Llte Attlca n "** »i<rietns ex codicibus euo 

474 snq. lnin. rsiuiirum ad lo fiiv an- 

nolatum fuil ^kufiiv , ad d^ka- 

noiAuiii( i)* wtpii.tmv p)q aiilem adscriptum vytif, 

ouM if»,;^ —] Mntalur stru- utrumqne ut {ilossema. Ita fa- 

rlurac ratlo, uovo rursus illato ctum est, ul verbis jiXa^iv »1 

subiecto lov ali,«v Pergi de- vyuq Platoni inipertitis {jei.uina 

bebat: ddinov n\ai ftjoofttv. leclio aboleretur, quau» sagn m E LiailBLS Llb. L\. 1' M 1. 8li-J. St. 4b xat xavTif fiiv dr} votiot^ixrioui xovto uni dxovawv 
cSixtjua vouo&tzuiv, tt?.X' ovSi dbtxiav ro naganav 
I t,noi xrjv xoiavTtjv i^hdiitiv, ovts dv ftiiCutv ovre 
cv ikdxTwv xqt yiyvtjxat. noXkdxtg de lorftXetav ovx 
ooffi}v yevouivr,v xov xfjg wffeXeiag aixiov ddixilv 
(fr,oouiv, iav t) y' ifit} vtxd. aytdov yag , w ffiXot^ H 
ovr' ti rig tfo Sidtnai xi taiv ovtutv ovt' ei xovvav- 
xiov dffatgtiTut , Stxatov dftXwg tj dSixov XQ*) 'o 
TotoVTov oVTto Xtyitv , dkX' iav t]&u xai Stxaifo 
xgontfi /paii4cvo^ Tt^ taffiXrj xtvd xt xat (iXanxi^y 
TuvTO iaTt Tfi) vottodiTi} x^taTiov , xai ngog Svo 
TttVTa Stj SXtTtTiov, ngo^ T6 dStxiav xai /SXd^rjV, 
xttt To utv d/9Xa^ig [vytig^ xolg vouotg tig to Sv- 
vaxov noir,t(ov, ro xt dnoXo^tvov aw^ovxa xai xo 
niaov vno rov naXtv i^ogitovvra , xai ro iPavartu- C 
i^tv t] rgtu&iv vytig, t6 Se dnoivotg i^tXaa&iv toig B. uat 10 ,i^r d^ka^^q] V. »al t6 ft^v fila^ip vytii t. 
Sed pro ^la^v potioa lifilafiiq liabent a. v. (. r. a. c. d. o. x. 
A. fl. , ex quibua duo pnstremi in marg. fiXaSiv adscriptam otfe- 
riint. V. enarrat. I citer Hermannns ex prae- 
stantiasimorum iibrorum scri- 
ptara restitait, vocahulo vytiq 
tincia secluao. Mox oui^oria 
pendet ex noiiji/oi', i. e. nottlp 
iti, de qua constructione t. ad 
I.ibr. VII. p. 793. E. 

C. «oi ro &av ax m&ip ', 

iQm9lt vyti^,\ liaec est ie- 

rtio librurum omnium , a qua 

iiiisqiinm ne tantillum qiiidpm 

rrceiiitur. Kam corruptam esse 

<tus Astioa istud ^ iQm9ir 

>t/c eiiciendum renanit, aut 

rriliendum : nal to ftir fika^i» 

jQm^h vj^iiq — jiOii^i/o». De 

corrnptione verbornm illi assen- 

tilnr Wi nck cl m a n n ns, ita 

imnK-n, ut ipse legi velit: /£o^- 

■•Jria Knl io rgmSiv vyti^, ta 

' ^) 9a*aim9i9 dao/toic ». r. k. 

^•is rero lorum non corruptum, 

*.e'' "'•"'■"••ntina s( riptuni «rhi- tratur. Etenim inde ab xai ii 
&araim&tr repente mutatur ora- 
tionia tenor, quandoquidem pro 
eo, quod sequi debebat: Kai io 
&n*aim&i¥ rj iQm&ip vytiq not- 
oi7 rra, ponitur tantum »at io 
&. — vjrtii, ita ut iam, negle- 
ctia rerbia intermediis: id t« 
dnoXofifpop oojl^opin Mnl — 
iloQ& 0VP1 n, intelligendum ex 
ante<;re8sis relinquatur rtoii^i/o», 
ad quam anacoluthiam scriptor 
eo ipso delatus eat, qnud nm- 
oiiPin dicendiim fuit. .\tque 
hinc fit, ut deinceps etiam prr- 
gatur: i6 6i anotpoii; — nnf/u- 
itor, qiio nostra verborum e\- 
plicatio mirum quantum confir- 
matur. lam vero quod aolum 
ialud vyttf positum est, qnod 
sane ad unum iqm&tp tanlum 
rommode putest referri, id II- 
ret legetitihus nonnihil inronr 4»; PLATONIS S(jwai xat 7iaayov(Siv ixcioTas twv fHccKpiwv ix dia- 
tfO()ag ilg (ftXiav ntiQaxiov aii xaOtffTarat Tot^ 
vofioie. 

KA. KaXwq TavTa yt. 

AQ. Tag Toivvv ddixovg av /9Xdi9ag, xai xi()drj 
de, idv Tig ddixajv riva xeodaiveiv noit/, tovtujv 
onooa uiv iaTdf wg ovooljv iv ^pv^fi vofstnv, idoi^ai' 
t6 dn Ttjs idattug fjjntv T^g ddixiag Ttjdt Qinsiv XQ^ 
(favai. 

C. i* 6*a(pOQa^ </( (piliuv'] ttt 6iaif. tli; diaifogav A. et 
/l. a. c. S. o. pr. et v. f. r. , sed A. et Sl. cum plerisque aliis in 
marg. tl^ qnKa*. 

xni n^Qdrj d^] d^ om. pr. A. Jl. , sicuti narrat Bekkern». 
Bastius ea de omissione Diliil refert. modi nfferat , lamen non est 
eiusmodi, ut continiio de verbo- 
rum corruptioiie cogitandiim sit. 
Nam i)y»/c p^r zeugmn quod- 
dam etlam ad OavuvtuO-d» per- 
tinet, qiiod etsi noii idem plane, 
tamen siniile praedicatum ali- 
quod desiderat. Vcrum lioc 
ipsum quoniam scriptori non 
erat in promtii, ad zeu^ma con- 
fngere consultiim duxit. Po- 
tiiit vero id tanto rectius fa- 
cere, quod vel ea, qune pro- 
xitine deinceps sequiintur: /o 5' 
anohoKi iiikaoO/y, qiiodammodo 
significant et produnt legentibus, 
quale fere sit illud, quod ad 
To &avnTw>7^v intelligi voliierit. 
N.im artoiia, etsi liic quoque 
latiore sensu dicitur, tamen 
roiistat eximie etiam pretium 
appellari, quo lioniicidae pro- 
pinquot occisi placabant. etiam 
noivtj et vnofotvta dictiim; 
qunm in rem Astius laudnt 
Petiti LegR. Aitic p. 62(i. 
Atque liaec qiiiim sit verbornm 
ratlo, perspiciiitatis cniissa post 
Ho(i9ovyjn Cdmmnte iiicidimn» 
oralioncm, iii editt. perperam 
omisso. Nam eo admonemur, 
mente et cogitntione ad siip»-- 
rins illnd noi»;i/o» nfiqtie rediri 
pnstc. xnl n/gStj 84, iap t«c 
aSixuiv T»»-*» X. ».] H. e. sed 
non modo damna, verum 
etiam lucra, si quis vide- 
licet iniuste agens ctr. Di- 
cit vero xal — d/, quoniam a<J- 
liuc nulla dum facta est tiirpis 
lucelli mentio. Nam xal — rfrf 
semper ita dicitiir, utaliquid ad- 
inngatur superioribus cum qua- 
dam diversitatis atque opposi- 
tionis significatione. conf. Libr. 
II. p. 665. B. III. 4. 12. 14. 
Criton. p. 51. A. Phileb. p. 13. 
B. al. V. Scliaefer. ad Long. 
p. 349 sq. Ast. ad Legg. p. 54. 
Perperam Tiiricenses aliique nu- 
per 8/ eieceriint videlicet pr. m. 
codicnm .\. et Jl. confisi, de 
quibiis tamen Bastius ne re- 
fert qnidem aliquid. At nimirum 
liabet illud xnl — 64 lioc loco 
tantam elegantiae comniendatio- 
nem, ut quomodo aboleri po- 
tuerit, fncile intelligas; quomo- 
rio exoriri potuerit, noii aeqiie 
palrnt. Proximn : iiiv t«c «"<'»- 
xiZv nva xfQdnlvtir Tioif; , facilc 
patct iiiservire explicnndo ct il- 
jiistrniido isli xni x/o-T»; 6/. Sed 
perperam haec verbn nb inter- 
preiibiis reddunlur sic: si quis 
iniustfl faciendo effirlt. 
itt nlter I uc retnr. Qnod certe DE LEGIBUS LIB. IX. P SC.l St 47 

A>/. /Itj , 

jiO. 'Onnii u Ti r»i «V adixt^aij utya t) oui- \j 
xQov , 6 vouoQ avxov dtda^ii xai diaj^xaaii t6 na~ 
(junav ciw av&ig t6 TotovToy t] ftrjdtnoTt ixovTa 
Tokuijaai notiiv ij dta(ft{)6rT(ug 7jttov nokv, nQog 
Tij Ttjg (iXd(itig ixTioti. TavTu ttTt tgyoig ij koyotg, 
t; pit&' rjdoviiav ij Xvndiv , tj jifAuv 7) dTifiiiZv, xai 
XQr,udTiuv ^tjptiag rj xai duQiov, t/ xai t6 naQdnav 
(x)Tivi TQonif) nott]aii Tig ftiatiOai fikv tijv ddixiav, U. ttt/iov itSdln uai dva/»do ii"] Sic A. ▼. r. et pr. 
Jl. c. cum aec. r. 6. Lrgebatur vuigo iiddiij uai amyxdar]. 

.>'. Tivt rgdntfi nott^aii] Sic A. Q. v, f. T. 8. d. o. VulgO perqitam est absurdum plane- 
(|u<; ionceturo. Quidenim? qui 
t,-ui>lf'm tieri existimabimus , ut 
ummemoretur quidem, qui al- 
ri Iiicrum paret . sed silentio 
transmittatur, qui suo ipsius 
rommodo unice prospiciat? 
Knim*ero hic quidem liomuneio 
qnanto turpior est aitero, tanto 
nra{;is ante istiim , certe inno- 
rrntiorem, fKmmemorari dfliuit. 
\t nimirum coecutieruiit iiic 
quoquc boni interpretes. Kte- 
nim verba Plntonis sic accipien- 
>1a sunt: si quis iniuste 
agendo efficiat, ut aliqna 
percipiat lucra. Itaqne Titd 
«d k/qSi referenduin c»t neque 
pro mascutino genere numcri 
singularis accipienduro. 

D. i; iiaiftQdrttt^ ijrzo» 

nolv] aut intigniter m u I- 

lu minus. Oe nolJ compara- 

t tis poslposito V. ann. ad Al- 

')>iad. II. p. 143. D. — n^oq 

r itjf jildfii^i i*itan, 

rneterquam quod dam- 

II m illatura ei ait resar- 

■liendnai. 

fTBirTa tlil f{iyr,, 

1 1 — vo/iMf] Kn riirsu» jji;- 

1 idnm insolenter composiiam. 
Nnm primnm qiiidem poat ilri denuo tti» — ttji «. r. i. ae- 
qui debebat. Huius locum vero 
deinceps occupat ^, quod ta- 
men. quia alternationis facit in- 
dicium, utique etiam alibi post 
tXit infertur. De qua ratione 
V. Pliardr. p. 277. D. ibique 
ann. coll. Lobeck. ad Aiac. 
p. 14.^. ed. 2. Praeterea vero 
etiam universae periodi ttru- 
ctura est intricatior. Ktenim 
jaCia, pronomen ab initio po- 
situm, in proximis niliil tiabet 
ande suspensum sit, quando- 
quidem denique infertur hoc : 
aird iari rovro tQyor riZf ttal- 
Xtaittp vdiitir. Ilaque dissolutn 
snnt enuntiati membra sic, ut 
alterum cum altero non videa- 
tor ollo roodo cohaerere. Ni- 
mirum snbiungi denique debe- 
bat fere hoc: i? «nJ T<i nagd- 
nnr c.'nr«o*» T^o'n«:i; nonlv 
fcyop iail riZv KaXlimtJV rdftmp. 
Sed haec orationis forma plane 
mulata est per opportunitatem 
interiectorum verborum: >' ual 

re nafdnav (urir» Tpo'n^. His 
rnim illiid ipsnm nottlp, qnod 
primarine eiiuittiati partl inse- 
rt-ndum fuit , ila ad»ocialiir, ut 
i-tiam aniplilicatio qiiaedain sen- 
tentiae per terlia proxima: /ii- 

i'nai III* r ' » liSiilfi* «. T i 48 FLATONIS 

afi()i,ai dt >/ /iitj juiadv Tt]v rov dixaiov (fvaiv, avro 
K iari TOVTO 'iQyov twv xnXXiGxvov vouwv. ov d' av 
avtdTiug eic; TavTa iyovza aia&tjTai voiAOifiTi]g , di- 
xrjv TovTotai xai vofiov &r)ati rivd ' yiyvioaxuv nov 
Tolg TOiovToig ndatv wg ovts avroig iri ^rjv dpiii- 
vov Tovg TS dXXovg dv dmXT] tafpeXotsv dnaXXaTTo- 
iisvoi ToiJ /3ioVt naodduytta uiv tov fti] ddtxitv Tolg 
dkXotg yivofiivoi, noiovvTig di dvSgwv xaxtav Hgrj' 
HCu] ttov Tr]V noktv. ovtio dr] tiZv TotovTcuv nigt vofno- 
ifiTii xuXaaTrjv TtZv auaoTrjudTOJV ifdvaTov dvdyxr] 
vi^uvt dkXotg di ovdafttJog. 

KA. Eoixt fjtiv n<*)g Xiysa&ai ra ;iaoa aov xai 
udXa iniTQioog, tjdiov d' dv crt aaifianQov dxovaai- 
ftiv TavTa QrjfHvTa , t6 Trjg ddtxiag tb xai /SXd^rjg P. 863. ouioj rf^ lujv T. I ^^v viilgo ante d^ arlditnm ut 
otiosiini recte om. pr. A. /2. 

l\, dXoyiar 0) fidf] dXoyw pr. Flor. (T. Dein ^tw Vos». X. 
Paqllo ante Svaaiqi, Vaf. f. 

Hcoedat. Quibus verbis ita eiiun- riplirasi dictum pro tu Slttaiov; 

tiatis rieinceps perinde ac si de qua circumlocutione dixi- 

positiim esset noitl» pergitiir mus ad Sjinp. p. lit]. A. Pliaed. 

sic: av%6 iatt jovjo fgyov x. p. 79- B. 

-r. X. Ita(|ue anacolutlion appa- E. o v A' av dvtdjoif tli; 

ret inde maxime liahere excu- T«i7ra — ] A singulari transit 

satioiiem vel explicationem, quod ad pluralem Tovtott;, quoniam 

quae ad primariam periodi par- in u; av multitudinis ineat si- 

tem referenda ernnt, ea inter- gnificatio. v. intpp. ad S o p li. 

mediae acntrntiae sunt adiun- Antig. v. 709. Xenopli. Cy- 

ctn , facta simiil (|uadam liuius rop. IV. 5, 39. Mattliiae Gr. 

ipsins ampiificafione. Atque his §. 47."). 

univcrse explicatis nlia quaedam iixriv ToJtoint xn» vd- 

iuvahit suhiecis.se, qiiae ad sin- /i o ► fl^ijnn, T«»a] Astiiis 

gulorum verborum interprctatio- pro xnl vdftov reponendum ar- 

nem pertinent. Quod igitiir post hifrntur •^oinTo»- nc pro T»»a 

dativiim fQyoi^ tj Xdynn deinde legeiidum ilfnv. Qiiod noll 

find cuin genitivo siibiungitur. prohare. Quamquam enim d« 

ftitd iido*iZp X. T. >l. , significat uitiroo suppiicio cogitandiim est, 

illnd: ndiutantibus volu- tanifu res propter atrocitatem 

ptatibus ctr. mit Hilfe, iin- .suam non nominatur, sed le- 

ler Anwendung dcr Lii- iiius signifiCBtur. Quod quidem 

■ te ctr. Qiii usiis loquendi vix eo rertiua fieri potuit, qiiia 

eget uberiorc explicatione. Dein verba proxime sequcntia men- 

fita^am et nr/^£«« i. q. <u<i» tem loqucntis latis nperte de- 

nvd fiiatjaui x. i. i. Denique clarant. Leninr cst Winckel- 

jfjv lor iiMtlov if\-oi> nota pe- manni rorrc^cfio: (J/«»j>' lOu'- p DE I.EGIRUS LIB. IX. P. 862. 863. St. 49 

diatfOQov^ xa» to twv ixovoivnv xat dxovoiujv w<, iv 
Tovtoig SianiTioixiXTat. 

C.Tj>. V^II. Ah. fliiQatiov rotvvv, luq xeXtv^Tt, 
lav xai Xiyeiv. di)Xov ytxQ , oti tooovSt j « niQ\ 
vX^iq xat kiytti TiQog dkXtjXovi; xa\ dxovitB , wg ty B 
itv iv avtij tf]g ifvoiwg ute ti nd&og ehe ti fti- 
i)og (ov 6 i^vfidg, SvgtQi xai Svg^a^ov xtii/na ifini' 
fvxog, dXoyiOttp (iiu noXXd dvatQinu. 
KA. fltJHg d' ov ; 

A0. Kai ^ijv rjSovijv ye ov tavtov t(o &vfiqt 
-ijogayooivo^ev , i$ ivavtiag Si avT(T) (faftiv (Xufiijg 
vaoTivovottv net&oi fittd dndtrjg /itaiov nQaTTtiv 
~(V , o ti niQ dv ttvtijg ij ^ovXr,oig i&eXrjOt/, 
Kyf. Kal fidXa. f i* nav, o il rt(Q d»] nHv insertiimus ex A. Jl. 
E. V. Ii, a. c. J. o. X. De Paris. A. et Vnt. S. id novimu» ex 
srheiiis Battii; nam Bekkerus, qni ndy omisit, de Par. A. ptane 
tacet; de Vat. autem narrat alia omnia , quandoquidem marginem lO^oi *atayOfiO&rlalt iird; quam- 

qnam ne hac quidem indigemiis. 
De sententia ipsa v. ad >. 854. 
D. ct Legg. V. p. 735. E. XII. 
p. 942. A. 957. A. De Rep. 
III. p. 4(0. A. Similiter Se- 
ncca De ira I. 15. At cor- 
rigi nequeunt, nitiil in 
hia ipsis bunae spei rn- 
pnx est. Tollantnr e coetu 
mortalium, facturi peio- 
rn qaae contingunt, et 
qiio uno modo post>nnt, 
di^sinant mali esse. Mnx 
df iis, qiiae de fine poenarum, 
! iiximpqae poenae rapitis, in 

•rum emendatione poiito dis- 
•prnntar, conf. p. 855. XI. p. 
»34. XII. p. 944. D. Gorg. p. 
'^'Jh. B. C. D. 

P. 86.3. fiiila fi t r Qtmq'^ 
H «. MnliZ^. V. ad Criton. p. 

. C. Phacd. p. 96. D. 

««i T o Twf fu. — dtani' 

>/Ktlrn(] et quomodo 

<> lun tariorum et incon- 

iiiltoram facinorum ratio 

Plat. O,, Vftl. X. S.'«t. IH. in istis, h. e. in iniustitiae at- 
que damni rationibns, tan- 
quam (ut hoc utamur) varie- 
gata sit, h. e. varie mixta at- 
que teraperata. 

Cap. VII. B. w^ i» fiiv ir 
nvzfi] Repetit rei rationcm a 
tribas aninii humani partibus, 

7(" &VfilKW, llZ int&Vf4TlH»(p et 

7<u XoytoTiKiu, de quibiis V. ad 
Remp. IV.' p. 439. D. His 
enim convenienter crimina io 
trifl genera dividit. De voc. 
dviintt Moris p. lOG: dv^ij- 
QtoToq xcc* dvr,Qt^ 'AiJiHuii; 
Kai llkdtwv Ndfim*. dv^iqt^ 
'Eklt;»i)iu^. Codd. tamcn omnes 
et hic et infra p. 8<>4. A. dv^t- 
((« tncntur. Similiter variat 
lcctio librornm Pindar. Olymp. 
VI. 31. = 19. cd. Boeckh. 
coof. Lobeck. ad Pbrynich. 
p. 707. 

i^ / rn » t /n ; di n v x i't <f. f .] 
sed ex rontraria alquA II- 
liim vi dominniilrm prr 

4 50 PLATONIS (.; A('J. r^ttrov i(t}V ayvoiav Xi)oiv av Tig xvoi 

ctuuQXtjuaxiav attiav ovx av ^pivtioiTO. dix{i ^i]V ^*«- 
Xoiuvog avTO 6 vouotfiTtjg av fitXxiutv ehj , t6 fitr 

Ixnf.OVV CtVTOV XOV(fMV aflKQTriudTOJV CelTIOV 7])'OVfAt- 

vogt t6 dk dinAovv, orav dfta&aivij rig inrj fiovov 
(tyvoiu ^vvtyofiivog ^ dXXd xai ()6^// (JO(fiag, lug ti- 
diiog navTtloiig ntgi d firidauoHg oldt, fitTd fiiv iaxvog 
xai QUfi}]g inofiivrjg fitydXiav xai dfjiovoonv d(.ia{}Tri- 
\) uaTWV Tiifeig airia t« ToiavTa, dadtvtiag dk kno- 
^iiv)]g, naidtid xt dfiaQTt]fiaTct xa\ nQt6^VTi(jwv yt- 
yvofitva, &i}ffti iiiv dfjiaQTiqfiaTa xai tog dfiaQTdvovcft 
vofiovg Ta^tt, nQaoTdTovg yt ut]v ndvTvuv xai avy- 
yviofi>]g n?M6T7]g kxofiivovg. 

Kyl. EiKOTa Xiyttg. 

A(-J. HSovrjg fiiv Toivvv xai \ivf*ov kiyofitv 
axtSov dnavTtg dig 6 fxiv xQtiTTouv rjf^iuiv , 6 di t]T- 
T(ov i(fTi- xat !^x^t TUVTri. 

eius refert nSiv perscriptiim habere. Omiseriint nS» etiam Tiiri- 
ceniea. 

C. nov(puiv d ftuQjfjfidT u*'] xoii<poi' corr. A. et Voss. x. 

D. nalSnd ri d ftagi tj fiar a] Sic A. i?. Z. f. Ii. r. a. r. 
6. 0. X. pro viilg. nuldoiv rt d/ji,. Ang. v. nuiSila rt. 

ovS' ^itov aa [itv jj.] ov* ^n. \. et pr. ft., de f|uihii8 ta- 
men Bastius tacet, et v. f. h. r. i. o. outt ^k., qnod dederunt fluasione cum frande vio- 
lenta facere omnia, quae- 
c u n q n e v e 1 i t. 

C. 6 vofto&frri^ av /SfA- 
t/uv fftj] Rariore ista dicun- 
tur attractione pro his: Sixjj 
1»!)» Sitl.toO-nt, avro rov vOftoO-i- 
rjj» Sv ^^Xjto* tltj. Eodcm mo- 
do Sophocl. Aiac. v. 635. 

MQtloautv yaQ aStt xttj&tuv, pro 
ttQtitJnov ijV ttviov ttti!&nv. ubi 

aiia id ^ciius cxcmpla collegit 
Loberkii diligcnfia. Oed. Tyr. 

V. 136S. HQfdiotuv i;o&-it ftriHit' 
uv fj It^v rvqtkdi;. Lysias c. 
Euandr. p. 789, 23. «0«'"«»- 
tjv ftij XiijovQytjnai; fj lOoaCra 
dvaXujnnq. Pertinct liuc etiam 
locus Legg. X. p. 902. A. it- 
itittS dXln tivai ptXitiu iqui- T((f, ubi Astius non debebnt 
p^Xrt.ov ex Eusebio recipere. 

fi tr d fjti V lox V oq — tu 
T0t«i7Tal vi et robore qui- 
dem adiunctis ista (igno- 
rantiam cum sapientiae 
opinionc consociatam) 
magnorum et immodera- 
torum peccatorum caus- 
sas esse statuens; sin ad- 
iuncta sit imbecillitas, 
pueroriim et seniornm 
peccata inde existere iu- 
dicans, ideoqiie etiam 
haec peccata esse statu- 
ens ct ita pcccantibus le- 
ges praescribens leruni- 
tamcn oniiiium lenissimaa 
et plurimam veniam i m- 
pertientcs. Iii his quoque rti ij:i.iiii \ UavTunaoi fiti' uir. 
II yi(J. Ayvoiag Bi yi ojg o «tr t/uii>i' /.(jhth- i \- 

di rjtxutv , ovd' tjxuvaaftiv nwnore. 
I^ Kyi. '/4Xi]&iaTaTa. 

/f€f. IIctvTa di yt nQOTQiTiiiv Tctvra (fautv «i^ 
F^v avTOV /9ov).t}0iv ini6nu>fitror 'y/forrtv tu Tarnr- 
Tia nolXdxig cifja. 

Kyl. IIXeiaTcixig fiiv ovv. 

A&. ISvv dt'] aoi ro te Sixaiov xai ro dSixov, 
yt iyui Xiyu, aarfcog dv dioQiaaifnjV, ovdiv noixiX- 
'.lov. Tvjv yoQ tov &Vfiov xai (f6fiox> xai tjdoviig xcti 
'vmig xai qtJovuv xai int^vuiiZv iv ^V)(tj tVQav- 
tida, idv Ti Tt ftkdnTi] xai idv fttj, ndvTtug ddi- 
xiav nQogayoQivu) • Tt]v di tov dQtOTOV do^av, oni]- 8G4 
niQ dv iata&ai tovtcjv r^yrjaojVTai noXig «i're idi<*i- 
Tcti Tireq, idv avTt] xQUTOvaa iv ^fjvxcxig diaxoafiy 

Turicenies pt Srlineifl. Sed unice vera videtnr vulgata terUo: 
t»e fando quidem accepimus unquam. 

P. 864. loviw ^ftjouifitxi] lovrov corr. A. unde Fler- 
mann. toJto y' extudit. v. romm. Dein Stcpli. noAftc invitis coiid. 

nqmov an iv i^v;^a«?] Sic .\. h. et corr. a. i. ac pr. Jl. 
Legebatur h V"'/r- Mox »ulgo atfalr^ini praeter fideni codicum oraiiiiiii.s lornia noimilnl *arinla 
est, quandoquidem a partiripiis 
(ransitur in exitn periodi ad 
«prbum finitum &i^att. atqne 

K. ovSiv n i»tXlmt] H. 
< ni liil dicen s , q u « d .si t 
n m b i g u II m . 

P. 8<J4. T -i »■ J / 

lOf 86 In» — ] Ha^-c vtrl>8 

iioniam non levihus premuntur 

lifficultatilius , primum iuvahil 

' ns ipsas removisse; qno faclo 

le sentrntia eoruni explicalii- 

inus. .\r primiini quid«-m no- 

'>«ndus est accusativu» Ti;r dr 

nC aqlojov ioia* absoliite po- 

itus, qaandoquidem deinde, alio 

^niiae in rius lorum sub.stitn- 

ntlir sic: dlKnm* /ur nar tn Taviji nQnj^Of» (fnita* 
tlvai. Cuius anacolntbiae aliud 
cxcmplum paullo ante p. S()2. 
.\. \idimu.s. Dcinde verlia con- 
sequentia: o/ttjnnf u» fatodm 
— ririq, si quid iudicare pos- 
sumus, corru(>telae Inbe con- 
sp<-ri>a sunt. Nnni quam Astius 
propiisuit eiiriini expiicationem : 
q uo mod o cunque ut hoc 
sit, civitatea vel privnli 
nliqiii praescripserint; 
o«m putnnius adeo esse conlor- 
tam ac dirficilem , ut| dtfindi 
nullo modo posse vidratnr. 
Winck elni aiinuB Praef. ad 
edil. min. p. XMI. legendum 
ceniet ontjtiiQ ar y n t n & a i 
TO|'(wr i]yi]ow*tai. ('iiius emeii- 
dationis suaemngnopere vrllriinn 

4 * FLATONIS 

naVTa avd^u , xav a(fdkkrjTai Tt , dixaiov ^tv nav 
iivai (paTtov t6 xavTij ngaxt^iv xat t6 r^g rotav- 
'"Vs "i^X*^'» yi^yvoftsvov V7tt]y.oov ixcetTTiov, xai ini tov 
anavxa txv&QionMV fiiov ciijiOTov, do^d^id&ai dk vno 
noXXijiv dxovGiov dSixiav tlvai rijv ToiavTtjv fiXd- 
it]V. y]uiv di ovx 'iaTi tu vvv ovoftdTcuv nioi dvgi- 

dvftQti Inyoi] duaatQK; Vat. t «ccuratiorem reddidisset ratio- 

nem. b!st enim illa eiusmodi, ut 

qun caussa et ratione nitatur, 

haudqunquam perspiciamus. Ne- 

que per eam iiiHd,in quo ma\ime 

liaeremus, ullo modo tollitur aut 

removetur. Quod qnale sit, pau- 

cisdeclarare licebit. Etenim istnd 

lOiJiup tiyttaO^ai, liorum du- 

re» esse, liaec regere et 

moderari, quorsnm hic spe- 

ctet, ul)i de eius, qiiod opti- 

mum sit, opinione disputatur, 

intellectu sane difficillimum est. 

Accedit quod cum huius dictio- 

nis usu coniuiictae sunt etiam 

aliac dubitationes, siquidem nec 

TOi;'r««' recte ad roO aQiarov 

refertor, nec futnrum fata&ai 

aut Winckelmanniannm illud 

i'nia&ni qiiidqnam liabet, unde 

pendeat. Itaqiie non dubitamus, 

quin alia quaedam labes hic in- 

acderit. Par. A. ex corr. scri- 

ptiim e.xhibet Toiiro»-. Quod iibi 

in toJto aut, quod Herinan- 

no piacuit, in toJto' yt muta- 

veri», protenus veram germa- 

namque Platonis manum iiabe- 

bimus. Nam lcnissima hac 

verborum miitatione facta, na- 

scitur sententia ad universi loci 

rationem maxime nrcommodata. 

quae quidi^m haec ost : q n a- 

ciinque demum rationc 

illiid (to aQKuo») futitriim 

esse putaverint civitates 

vcl privati aliqui: quod 

ncmo crit quin eiusmodi esse 

largialur, quo yariae illae, qiias 

letigimus, diffirnltate», tanquam 

uno ictii removeantur atqne penitus tollantur. Atque hac 
ratione tanto certins confidi- 
nius et acquiescimiis . quod 
his dudum in chartam con- 
icctis animadvertcre licuit etiaro 
illustrem Cousinum in ean- 
dem incidisse, cni uni omncm 
huins inventi laudein iam liiben- 
ter concedimus. Ceterum quod 
nolK; et iSiuitni iiinguntur, de 
eo V. ann. ad Gorg. p. 507. R- 
Lcgg. I. p. 645. B. G41. A. et 
de ttif semel posito, quum di- 
ccndum esset: iXxi noXi^ th* 
ISiiLial Tivrq, Legg. I. p. 632. 
D. Vill. p. 841. D. Politir. p. 
283. E. Sophist. p. 224. D. E. 
Hermann. ad Viger. p. 834. 
Matthiae Gr. §. 617- 6. At- 
que his ita expeditis, pergimua 
nd proxima. lu his pro vul- 
gato: fv xfit'xfi 6ia»oa[(fi haud 
cunctanter ex optimis codd. 
scripsimus h i/^i-j^n?? Sinx. Quod 
neacimus cur nuperi editores 
excepto Hermanno et 
Schneidero adeo fastidiose 
spreverint. Coiivenit enim egre- 
gie ciim eo, qiiod sequitur, 
navra avSQU , et cum noliq lUt 
ISivoTai. Sed istiid qnidem le- 
vius. Difficilius est iudirarc de 
vrrbis liis: to tjj; TOiavjijq ag- 
X'l^ y*)"'o/if*'Oi' vniJMOOv lica- 
orw»' X. T. X. In quibus /««'- 
ajuv moiit vitii siispicionem, 
ita ut Astins illud voluerit in 
fxrtffTOc inutari, Cornarius aii- 
tem pro eo fQnrdv scribcndum 
iudicaverit. Nobis tamen fxti- 
aro)v probum videtur. Pendct 
enim grnilivus ex ro' »'>»i;iioo»'. 1 LEdlBLS LIB. IX. 1 • i >- 

<i Aoyo<,. irrudrj rujv ctfitt^TttVo(.uvuiV Tyia tiVy/j 1» 

didtjXtuTtti y^yvouern, TavTa «<*,• /iivt]iit]v nQwtov iii 
ualXov avaXtjnTiov. ?,vntjg /liv ovv , i]v >frnnv y.«i 
fj6%v inovofid^ouev , iv tidog tjulv iari. 

KA. IJdvv (dv ovv. 

Af"). HSovriq H rev y.ai iTxi<i'f lunui ()t(itijui. H //, uni pr. Ji. ('t le»te Bastio A >'i ■ententia haer ait: et qiiid- 
>)uid in singulis hiiic tnli 
(nientij animiqne) imperio 
obtemperat «. ube<{it. Prae- 
terca expedienda etiaiii f'.«t ver- 
boniin iuncturn <'t roliacrentin. 
quam importune tiirbariint di- 
slinrtione post ixdajuir siiblatn. 
Etenim (!oniun;:en<!a snnt verbn 
haec: ifm^or nar — ilrai Sf- 
xatof — *nl aQtaiow iitl lor 
Stintrja dr&Qofnbiv fi(o*. Quo- 
c)rca item in urum cocunt ista: 

jlJr 70 toJt»; itQa^fy^' xat to 

— vn^xoop ixJaiwr. Atqiic liis 

ita dilucldatis riubilari certe 

i«m non poterit, quin universae 

perioHi liaec aententia sit: opi- 

nio autem, quae spectat 

ai) optimuni, qnacunque 

demum rntione illiirl iiidi- 

' a V e r i n t I o cii m li a b i t u r u m 

4se cives aut pri\ati ali- 

•I 11 i , B i i n a n i m i .<i r e ^ n a n s 

qiiemqne veluti ordinat. 

<• t i a m s i i n q u a p i n ni r e a 

icto aberret, tamen di- 

*' n il n m c s t , o tn n e i H , 

• juoH liBC ratlone (Huce re- 

iti opinione) factuni ait, 

i|ti(><lque in sinnulis huic 

i.ili impcrio obediat, iu- 

tiim esse et ad onincm 

<iminnm vitam praestan- 

I isimum. licet tale dnm- 

tni m (cx opinioni^ errore or- 

'im multi oxistiment in 

i<titi»m esse iiMitnni «^l 

iconsiiltam ll.i<|up philn- 

«opliua censrt iui,litinm in ro 

rni , n( cerli opininneni «<•- 

• >!]»>• nomiiM' ill;uii ne tnni qui<lem indignani videri. 
si qiianilu iudicii crrore a vero 
rectoque dedinatimi sit. Quu<l 
facile nlicui niirum acci<Jat, qui 
quaut inagnifice Tlato iilibi de 
institia. Inni|iiam oninium vir- 
tiitiim regina, loquntiir, 'secum 
reputaverit. Nam ubi eum au 
dimus Dc Rep. IV. p. 440. A. 
aliisque locis de eadem rc di- 
sputantem , vis iustitiae in eo 
posita est, ut nun inodu una- 
quaeque auimi facultas, mode- 
rante ratione, suo satisfnciat 
muneri, ideoque niillus lucii« 
iracundiae aut cupiditntis teme- 
ritati conredatur, verum etiam 
totus lionio in vitae ne^utijs ta- 
lem se prm^beat. qunlis iiilus. 
sit atque in sentiendo a^endo- 
que semper secum ipso concor- 
det ; v. Prolegom. ad Rcnip 
p. XXX sq. Qui<l igitur? qui 
tandeni fifri dicemua, ut qni 
ita statuit, idoin liic tam gran- 
dem atque magniticam nrtutem. 
qoam nemini iudica\it posse 
obtingere, nisi qui in perpctua 
quadam aeternao veritafis con- 
templatione versetur , de i||o 
suo excellentiae et dignitalisv 
fasligio tanquam dotraverit et 
mI unam opinionem retulcrit? 
Knim»ero qui<l ea de rc cxlsti- 
memus. paucis dixisse Invabit 
Putamns enini rero cxplicatio- 
nem fnciUiniam exinde liaberc. 
qnod pbitosupbiis in l,<*gibu<i 
non exi^elsam illam snpi<iitiuni 
^irtutom sprctnvit, ciii nlil-i 
prinKiD Irilxiii; sc<l . iitftn<»r 
i| iiln ..4 lM>AT(^Nl^i 

iXnidujf dt xai So^rji; Ttjg aXr]&ovg nsQi to aQiaroV 
i^ptai^ TQixov 'iTioov. tovtov di avTov Toia dr/7j 
Tfttj&ivTos nevTe eidt] yiyovev , log vvv (fauiv ou 
vo/iiovg ()iu(fiQovTag d?^Xjj?MV nivTS ddtoi i^sTiov iv 
dvolv ytveai. 

KA. Tiai TovToig; 

.KJ. To fAiv did .iKciujv xui S.v(A(fuvu)V noa- 
^titiv TtgaTTOfitvov iy.diTTOTS, t6 di fieTa axoTovg xui nvtoii tttiu dixn]'Uutov i{il<i \. Jl. 'T. v. f. r. n. e. o. <). 
\. Viilgo: «1/ loij iiiliov itxV- 

C. *ni J 171 ()f) « »- w v] Libri Iv^Kpwvwv, nhsnrde. v. p.xplicatt. 

I). x«i la nfQt j ui f n(jndoiwf] xmy oni. A. Q. V. f. II. rein potius ntqne civileni iiifor- 
mavit virtiitenj, quae pnblica 
privalafjue disciplina, more et 
consnetnrline, lieniqne usu el 
exercitatione maxime contine- 
retnr, ideoqne non tani scien- 
tiae illius excel.sioris laude, qtiam 
opiiiionis recta ratione e.sset 
comnienriabilis. v. Conimentat. 
nostram De gradibus virtu- 
tuni secundum Plntonem 
p. IG sqq. 

U. iXnl 5 (0 v di xnl d o ^ T] ^ 
— ^itQov] Tertium peccato- 
rum fonteni volehat aiitea esse 
jtj¥ ixyvotav (p. 8G3. C), eamque 
aut simplicem ant dnpli- 
cem, h. e. cum opinata sapien- 
tia coniunctam. Contra Slxniov 
ccnsehat, quidcjuid ab i!j loiJ 
dglajov <Jo';_»; proficisccretnr. Et 
hoc postrcmum manifesto nunc 
respicitur verhis: xul <Jo'J>;? i!js 
dktjSniJi nf(»t 10 aginTnv tcpi(Ji(;. 
Neqnc tamen existimandnm est 
tffoiv T'7c ai»j(^oi7(; Soitjq nt^l 
10 aotaiov idem esse quod t^i' 
loii aQioiov do^nv. In qiia sen- 
tentia fuisse videntnr Grou- 
iu> atqiie Astius. Nam hic 
qiiidom verha r»;? Jiiji^oiT? ni({t 
fii dpirtro»' fq<totq eiicieiida sta- 
tuit ntque aliu qiiaedam cxci- 
diste sii.xpiratiir. qnae falaam 
sapienliae opinionem dcscripao 
rinl. (Jrouius aiilrm pro ift nis legendum censet aiptaiq. Ex 
quibus nihil nobis prohatnr. 
Nam rectissime fiptoi^ itjz dA»j- 
&ou(i idit]<; nfQi 10 aQiatOv in- 
ter peccandi caussas refertur, 
quoniam ea niliil aliud est nisi 
recti appctitio, qnae etiam cum 
errore atque fraude potest con- 
inncta esse. Quocirca liic co- 
gilandum de eo est, quod an- 
tea significari meminimus ver- 
bis : xav o(f aclriTnl jt, ct do^d- 
t^fn&ai S^ tino noXkitJf a»Ouai,ov 
uSinlav tlvni. Quod si rere ita ' 
statuitnr, niliil sollicilandum esse 
liquet. Sed haerehat vnlgo ia 
[iis nacvns alius tnrpi.ssimua, 
qunndoquidem scrihebatur: loJ- 
Tov d' av 70i7 tqItov i)«j;// i/<»j- 
&ivjo<;. Nnm qiii tandem ficri 
possit, ut tertio isfo genere Im- 
fariam diviso quinque peccandi 
caussne emergant? Certe qui- 
dem scrihendum fnit iQtxj}- -^^ 
honum fnclum, quod libri prae- 
stantissimi, de quihiis in varr. 
lectt. memoraviraiis, litteris hoc 
perscriptiim liabent: 7ot'roi> 8i 
avTOu TQla iixji Tftri&ivToq h. 
T. k. Qnamquam ne hacc qui- 
dcm «(Tipliira oniniiio siiicera 
est. qiinnd<M|uideni pro iJi^f,?. si 
qiiid indicnn- possiKiiiis. rcqniri- 
lur potiii.s »J//«. Hoc igilnr re- 
stiliilo aul, *i vulgata lectio 
scr»Hliir, 'Q'x'1 !'•■*' '(,'/""' ''c- I>E LE(iIBl'S LIB. IX 1 nnartiii ku&^aittni yiyvoftfvov , tnri d ot» xai di> 
< u(fo7v Tovroiv rToc(X'fiv tf) dt) xut vouot TQctxv- 
jnroi ytyvoivr' cicv, fi t6 rtgoiitjxoi' uigoi: e)(ot(v. 

Kyl, Eixoi: yovi' 

Caj>. VIU. .i(-J. Iiuiitv Si] Tct tnra Tctvtr( 

ix(i(J€, onotftv iii{ii}utv dtvgo, 'TXfoaivovrt^i rtjv »V«- 

• tv Ttiv voftoov. rjv dk tjfuv xeifnva ns^i « rwv av- 

/.cuvTiuv , oiftai, Toifg i^foiv /(</ r« ni(}t ruiv noodo- n T De ra uon eJiciendo v. expHcatt Dmh ;oi'« ante i-o^oi'? oni 
\ »*t pr. Sl. tpstc Hastio. Krrore fa«nini <'«t , quod cum Bek- 
ker» litrnianniis in liis liltris la»- deesae pnln»it adcoque in e<liC 
«.iin t\tiTniinn<it l>osito, omnia tiunt periipicna. 
(iuippe accipit iocus lureui luani 
i'X iis, (]uae snpra p. b*J3. D. 
C. L). disputata suiit. Ibi enim 
ostrnditur primam percandicaus- 
sam cerni iu iracundri \A i>'' 
Sf/tiKifi; secundani positani essc 
in iw tnt&vfH]tiitiTi; tertiitni de- 
iiique in recti ignoratione con- 
(ineri. lam vero de trrtia liac 
r«>i «aussa ita disseritnr. ut fn- 
ile appareat distingiii posse 
triplirem. Docetur enini ipntt- 
lantiHni rerti ant esse jtinipli- 
'-em, ant cum sapienliae opi- 
iiione coninnclam idro<|ue du- 
lilirein. l'osterior auleni riir- 
4iM duplicis peneris esse puta- 
iiir, *|uando<]uidrm aul ciim vi 
ar potrntia coniunrta sit el nia- 
^nornm et immoderntorum pec 
rntorum caussa cxistat, aut ad- 
innctam hahent imhecillitatem, 
i|iine cxcosatius percarr «idca- 
tnr. Itaqne trrlium illnd Kenn» 
Uqurt nti<]nc in tres sperieii 
i|uasi dissectum csse. I)p r()/n 
pro tl^ iqln posito V ad Plii 
ii<>h. p. 23. K. 

Ik C. Ti fiiw ita fiiitiiu* 

[■a* {i>^9ii>r« »] Sic vnltio 

[JBe<l inrptnm e*t islud hfifutnu» 

~>ppiiniin:ur riiim d<'inde rlan 

Irstinn rarinora iion tam per 

Iperlnm «im i)aani p<'r dolnni 

frnndfin rommissa llaqi!- 6ia ^ut/w» et lAHa oaoioic nui 
J/rujijc inler se respondeiit. isti 
»«1 hfKfuirw nutrni opponiliir 
ln&Qa(v( yiytutiifoy. Kx quo 
consequrns est, ut pro xaJ Jr/i- 
<f.iu»on' reponendnm sit xoi 
XCtracfaVWV , vrl potins. unn 
litterula mutala. )<ut ^VftXfa- 
vtZv, sicuti etiam Faehaius 
Syllof;. p. 392 volehnt. Nam 
istiid ivfiifinrtZv quum ipsi sen- 
tentiae rationi egrrgie roinrniat 
i|uandoqiii<lrm sipniticantitr l'a- 
riiiora tiolenla en<|ur siniul 
eiiani aperla *i romniis.^n. tuni 
oh raritaNm .siinm farile ileprn 
\8ri in ^ffKfiut-wii potnit. Lti- 
tiir eo etiam A ristotel. Frobl. 
XIX. 44. 'I V fi if n r ij noiOvvi*. 
Alisoniim < st quod Turicensrs 
de conieetiira >V inckrlm an ni 
ded<-runt xal ttifftqiofuy. Nani 
aiia ratio est trrhornm p. 8G.'{. 
(.'. fttydi.inf xat liftoiJi}»»» lifinQ- 
iijfiaivr. Nohis assensil nuprr 
H erm annus. 

1 1 70 n Q ot;'', KO * ft 1 ^>o <: 
/jfOlli'] si liahi-:ilil i i). i|Ui><l 

c <t n V r n i n t 

Cnp. Vm nn.:»tf nififj 
fitr itv(fo] Umlr h >; r di- 
"ressi inmna. 

n HUI 1 l't ni Q' 

" ■ y] Mulala esi 1'nulliiliiin .,(, Pl.ATONlS' 

rwv, ^rt dt tiZv tovg vofiovg dca^fd-eiQovtuv ini 
xataXvan tij^ 7ia(jovar]g noKiteiag. tovtwv dtj ttg 
av iauig ngci^au ti fiavug t] roouig t] yfjg^ ijn6{>- 
jbiit()(p ^vvsxo/^evog i] naidiu ;(f^WjUevog, ovdiv nu t<Zv 
rotovtwv 8ia<fk()wV wv av yiyvi^tai ri (faviQOV tolg 
ixXextf^eloiv ixdotoft dixaataig dvarfigovtog tov 8()d- 
oavtog tj tov oxyjntoi^ivov vneg tov noirioavtogy 
E xQi&T] di ovtw diate&etg nagavofirjoai, trjv iniv 
/3Xd/it]V , i^v dv tiva xata/9ldyjfj ^ ndvtwg dn?.fjv 
dnotivitw , twv de dXXwv dixaiwiidtwv drfsioOw, 
nXrjV dv dga rivd dnoxttivag iiir] xaifaQog ij rdg 
Xelgag rfovov' ovtw d' elg dXhjv ^wgav xai tonov 
dneX&wv nixsitw rbv iviavtov ix8r/uwv , nQOtsQov 
Sk iXdtiiV tov xQovov, ov 6 voiiog wQiotv, t] xai nd- 

^ nntdttf jt^w^tvo?] nnidfiif A. JL. Z. v. f. Ii. r. siqaidem 
lioc ex Bekkeri silentio colligi licet. Etinm. AM. Lov. Bas. 1. 2. 
et Flor. a. Voss. x. nnide((f. Sed nmdla, qiiod Steplianus dedit, 
contirmaiit Flor. c. «J. o. 

ToT? ixXix^tlatv] T. Hfyx&Hoiv A. S. f. loTi; iKXfyx^ti- 
aiv a. d. o. 

P. 865. (/'oKOir iij] q>&di>ov A. S. V. f. errore manifesto. 
Dein nti^wfitO^a om. pr. A. Sl. Istiid fnvov ante *??*•«» Her- 
mann. ut glossenia damnat. orationis forma , quanduquidem 
73 rifyl Ttii»' nQoSormv ponitur 
ac si antcceiiat rd rt niQi -kZv 
nvXwvrmv. Nisi forte raalis sta- 
tuere ta exterrainnndum esse, 
quae Astii fuit sententia. -- 
inl xarnkvafi r i} q n. n. eo 
consilio, iit praesentem 
reipublicae statum ever- 
tat. 

>; nat.S(u /^oj// f f oc] Hltiam 
hic natS(n de piiprili impruden- 
tia et insritia accipicndum est, 
nrqup srrihoiidum nai8i(a. v. 
ad Lil)r. VII. p. 808. E. Nam 
nntSf(n eat disc<plina et insti- 
tutio iiivenilis; naijia lusus; 
scd natddt si^inificnt iuvenilem 
lemeritatcni ct impnidentiam. 
Dein ad Tiiji' lotovto)» cx niu- 
ddt pcr syncsin intelligcnduin 
iwf nnldmf , dn quo ii^u lu quendi satis erit contuiisse 
Mattliiae Gr. Gr. §. 435. 
Heindorf. ad Flat. Theaet. 
p. 369. Orell. ad Isocrat. De 
honor. permutat. p. 250 sqq. 
Ceterum nu(i(i>v ovdiv dincp/Qtiv, 
niliil a pueris differre, 
dictio est proverhialis , de qua 
V. Theaet. p. 177. B. et Phaedr. 
p. 270. A. 

dvaipf^ovroii i i* S gd- 
oavroi — ] referente, i. e. 
indicante, eo, qui facinus 
com. misit, vel eo, qui 
ips um d ef endit. 

E. Tcu* di allu* diMano- 
fidiuv dqi.] sed a ceteris 
p o R n i 8 e X i u r e s t a l ii e n d i s 
lihera tor, s. liher esto. 

oiV I w 6' f /« o iAij» jjrto^a»-] 
li <■ liaer *ero si cst ronditio IDE LEGIBUS LIB. IX. P. MU. Stil». St .7 
11$ ini^i t^^ -oixtiag ;|fw^as, , iv dtnuoaitft dstffif^ 
^itg vno Tuiv vo^ioffvkaxmv dvo iiiavToifg ovTug 
nakXaTTiO&U Ton' .^cr:,,<7.y 

^Vovov dt] xaiianto t^o^autifa ^ ninmuiff^a Sta h{'i^> 
TtXovg navrog iidoVi; nifji (fovov ttiivai tov^ vo- 
uovg, xai nQwTov /.liv rcr (iiaia xai axovata Xiyta- 
^tv. Li Tig Iv dyuJvi xai a&koig Stjuoaiotg axwy, 
itTE rrnnaj^gfjua tht xat iv vOTigoig ^(Qovoig ix TtZv 
dniXTitvi Ttva (piXtov , i] xaTa nokffiov 
fj^uvroj^ i] xara utXiTt}v Tijv ngog noAfjnov, notov- 
utvtuv doxrfOiv ToJv do;(6vTouv, t^ikotg oojuaotv ij fJttTa 

ivtuv onXuiV dnoutfiovuivmv r>;v noXsftixijv n()d^iv,xa- B 
i^faQiftig xaTa tov ix JtXfftJjv xouioi^ivTa ntgi Tovrbuv ani K 1 1 1» t tivn if(kio*] \ uigo tfikor, qiiorl boIus S. luc- 
Mir cotif. p. 87tj. K. 

B. na&aQ&^fli; Kaia 10 v /» J.] I.egebfltur olim Ha9-a- 
QM( Kata I. Quod I)pa. Heraldus Obss. nd ius AU. p. 354- in 
Ha&aff&il^ routanrium tidit, sicnti Bcriptum legitur in Ric. Ii. Vat. 
r. Flor. 6. marg. Vat. 3. el Flor. a. In Vom. x. eat icn^a^oi; 
'<(. Par. A. Ka9itifottiti. Quo recepta lectio quodamoiodo con 
tirinatnr. t fortnna ipsias. «i rea ita ae Meier. et Scliomann. Dc lite 

iiabet, ut iiomicidium commise- Att. p. 210 iqq. 

rit. — r o r ifiavidv, arti- ra ^lata *al aKOi/oia] i. 

<-ulo adiecto e«t per anoum e. violenta eaque non vu- 

(loenae cauaaa ronatita- luntaria. Infra p. 8GU. E. 

tiim. ^laia ti »tti ixKOvata dicitiir. 

P. K60. ««►rot tldovf Uuinsmodi cnu«sae Atlienis ng)>- 

a/ft ^ovov] H. e. de ano- bantur in Uelphiiiio; v. Mat- 

quoque genere caedis. Le- tliiae I. c. p. 1.51 sq. Quae- 

ges de caede Platoneni fore nam sint caedes axoi/oiot, ex- 

omnea ex iure Altico deprom- ponit Antiplion. p. G59 aq. 

•i«se, praeter alio* ostenderunt noto i/^/rtu » aoaijotr tu* 

A. Matthiae De iudiciis Athe- a^;^ovTwv] m agis trn ti li ua 

nienss p. 155 i*i]q. et H e r- exercitatione ni instituen- 

niann. De vedigiis p. 49 sqq tibas. Huic vcro gpnilivo con 

1'otum vero liunr locum iuri.s tinuo snbiungilur alius: anoftt- 

* ttici praeter Hernldum, 1'p- fiovft^rtu* , a<l quem aunZra» 

itnm, Wesselingium p. sumendiim tanquani aubifrtnm 

17. nlios, nuper penestigarunt est. .Srribendum nutem vide- 

Hefftcr l)e re iudiclarin tiir notovrtm», siqui<lcni vrra 

p. V.M). Platuer. Pro sunt quae de usu InquciMii cx- 

\u |> -'•iH. 2b2 «j|M <i ixisuiinus ad Men< \ p >'M H r 5S PI.ATONMs vofiOP eoTou xcfDttooq. laxgoiv dt nigi navTcnv, uv o 
tt-tQanivofJiivoq vn' avTwv dxovTwv TslevTa, xadct- 
{)6g iaroj xutcc vouov. idv di avToxnQ uiv , cixwv 
dt dnoy.TEiv/j Ttg 'tTeQog ^TtQov , tiTt Tw iavTov ooj- 
uaTi yjiXtii UTS oQydvcp i) /9tXit fj nojfiaTog tj gItoi 
doati i] nvQog i) x^iuoivoq nQogfioXt/ >) cTreQfjoei nvev- 

(.' (.laTog, avTog TfiJ iavTov csojfiaTi fj di' iTtQOJV aiu- 
juarwi/, ndvTiog HaToj fiev ojg avToyjiQ ^ dixag dk ti- 
viToj Tag Toidgde. idv /iiev dovXov xTeivtj vof.iiL.ojv 
Tov iavTov dieiQydai^at , tov tov TeXevTtjaavTog de- 
anoTtjv d^Xa/^rj naQe^tTOJ xai d^yjfiiov , i] dixt]V eig 
r/jv d^iav tov TeXevTtjaavTog ijnexiToj dtnXfjv ' Ttji 
di d^iag oc SixaaTai didyvojaiv noieia&ojaav. xaOag- 
fiotg de xQfjaaatfat fiei^oai rc xai nXeioai tujv ntQi 

1) ra a&Xtt dnoxTstvdvTUJV tovtojv 8 k^tjyijTdg eivai 

C. a ^litf^ij nn (lexfTot] Sic coHd. Vulgo vnoox^iu. 

xn &(i(j (4 oiq di ;|f (> »;' o '< " •9' « » /'. 1 ;ti"?'"*""^"* ^- ^'- ''• •*' l"" B. (o 1 ti> X n & a q u <;] l)e 
tiac lege, qnae Attica est, conf. 
Demustii. in Ari.stocr. §. 51 
p. 637. Lysias l)e caede Era- 
tostli. p. 31 8qq. Petit. Kegg. 
Att. p. 55 sqq. et 005 sq. Mat- 
thiae I. c. p. 151. iVluller. 
Dorieiis.s. II. p. .227. ed. 1. 
liermanii. De vestlgg. p. 50. 

Ini qC)v d\ nt Q 1 7T li * 7 0) ¥ 
— ] De niQ{ al)8olnti> iisiirpnto 
V nrl Pliilel). p. 48 E. De re 
conf. Antiplion. Tetrnlog. III. 
3. §. 5. tl ii TOt nal vno ior> 
taiQOu dn^&nytv, o fii* laiQcx; 
oi/ (jpovfu; at)iO(7 ftiti», 6 yijQ 
vo/iOi; dnoXiln aCidy. et A. 
Mattliiae I. c. p. 171. 

^ nVQnS — n(JO?,9oJl rj] H. 

e. impetu et vehementia; 
V. Wyltcnbach. a<l IMntarcli. 
Mor. p. 43. I). z= p 373. ed. 
Ox. pl 28H .iq. V«l. I p.l. Lips. 

C ndriuK, fotOJ fii V !(»<; 
nv t dxnQ ,] Practcr ncccs.si- 
tRtrm Astitis oJio? scrilii iu 
h*"! pro (.'.«. Nam '"»*» w? «»,'■ idxftQ ifleiii est, quod ^x*"" '"s 
aihdxitQ, h. e. eadem sit 
i p s i u s c o n d i t i o. 

ij d txi] V eli; j >j p («S/«i» — ] 
aii.t poenam dupli subitu 
pro interfecti pretio. — 
1 o J i oir d' f^tjyfitiiq t?vai 
xvqIovi;, de his decerneu- 
di potestas esto pencs 
reliffionum interprete». 
Niliili pst qnod Falisins Syl- 
li'g. p. 392. logendnm putat 
xniQiovq. — ovq uv o & e o q 
dv^X}/, qiios deiis desi- 
gnaverit. D.; interpretihus re- 
ligionniu de purgationihna coii- 
sulendis v. etiam p. 871. 87 
XI. p 916. 

D. xn&tjQdfitvoi dnalk 
t. rf. xma voftov] Sic elinm 
lex Attica; v. .Antiphont. Dc 
choreut. c. 4. et llerniann. 
Anfiqiiitatt. Gr. §. 114. Pro 
xntd *dfio¥ ne i|uis xara lor 
vdiiov malit, illnd cst inst^^ 
adtcrhii. (ticilurqtie ut Atd fi<< 
6td ttlovq, eit; x^Q^*t <*'**' "'■' 
que fJ( rmanicp rcddns gcsct/. LEGIIUS LIB IX. V. 8(>5. St. W igiovg ovg av 6 &eos aviXij. iciv Sk aifrov dovlov, 

(&r](}duevog anaXXaTTintfb) tov ifovov xaTce voitov. 

!V dt Tig ilevittgov axutv arjoxTtivii , Tovg utv xa- 

fctouoifg ToVg avrovg xa&ag&tjrui t^ tov dovXov 

ToxTth'avTt , TTaXaiov <^i Tiva Tuiv dg^aiiuv tivt^tnv 

-yoiKvov fifj aTtnaijixiti. Xiytxai di, vug 6 x^avaTia- 

' ug dga ■'iiaiitig ^ iv iktv&igo} ifgoi fjftaTi Sti^tiuxtag, 

'vjnoVTai T« Tfu SgdiravTt vto&VT)g uiv , xai (fofiov 

fi dtiuuTOg dua dia TtjV ■Siaiov 7tdtft]v avTog ntnXij- K 

juuivog, ogwv Te Tov iavTov ffovia iv rotg rjtfttfi, xoig 

tt]g iaVTOv Ovvt}t7tiag avaOTgtffOutvov dtiuaivti, xai 

' ^gaTTOfttvog aifTijg TaguTTti xuTa dvvauiv ndoav 

)V i^igdnavTu , uvr]f.tf]v ^vpiuaxov HxH*^ ^ avxov rt 

-f()'fiM. (tvTnv. Hio dij ;^(/6tJ»' ioTiv dga i/nt^- n I 6. I<lem Vnt i<(. iri marj; Id reposui. Aritp liekker. eral 8emel lioc roonuis^e iu- 
iliil; rerurrit enini formuia in 
i libri* rentenls locis. Qiiam- 
lani etiam *aia loi» rdf*or di- 
iiur, veluli infra p. 868- B. 
Nimiruni lioc e*t: secnndiim 
im legem, qiiae fneril 
s.i nci ta. 

vco^fijc «»] Vocabulnm 

ti»ln»t Rulinken. rH Tim. 

IK'). ubi explicatur 6 »fwaz« 

> .9 ttiio^. — tp tkiv&iqtf 

I o*>j ftut t ^f^twxw;, si 

iibera neote animoque 

V ixp ri t. 

ir Tot( t\&tat (oi( t. i. 
r»fj^f/«<] H.e. iatmji Ji-i-ij- 
'iiir. De <7^i7, sedes nrl 
iimicilia, v. ad Lilir 1 <- 
_-. p «36. U. 

lal 1 nfan o fitrof at>Toc 

iparrf* KciTa dti pn /t i * 

lar toP dQdiinfta'^ ('om- 

res Ilomer II. XXIV % 

'/2C ^* otar urj^»' Jiij nv 'A»iQ<ic /q aqrnnj, ^a/»,t»o» d 
f/f« ll^ogdtoftaq ■ ''Jlf Wj^iifi/? 
9dfipijntP , tdwf llulnuo* /tmn- 
S*n. 

dffa — ] Ktiani apu"! AUit-iii< ns» s 
liaec lex \alebat. iit, ni quis 
non spoiite se«1 inffliri casu ho- 
minem occiHisset, is aniium 
patria coreret. Uua in re so- 
lcmnis fere erat nsiis verbi 
/J/pj^ffjtfat, rariiis tftdjrti» usnr- 
pabatur. D e m o s I li. in .Vristocr. 
p. 634, 17. idr i(<i Tifn rtSp 
dpiqotfdpmP , <f1<'l, Tiii»' /JflfJ- 
At'^o't«ui», lu»' To /fij^atf» inl- 
Jifin, itur in' dxovafiu X/yn fit- 
&iatfindn»p. tw louTO i^lor; 
Tw illXfllv&dttiP tlrtltr dXld 
fttl nttptvyoTWr. IbiiJ. p. (»4^. 
27. tl OuP 6 rdftot xiXlvfl\ inr 
dXoria tn' dtiovoliit 'pdrpt fr 
rtoiv w^io/ifVotc jf^o'»oic dniX 
^ttP tnntqp oAnp ttal ^itiynr, 
tm^ lir tjititifini ttra iiir ir 
firii toJ nfTfO»^ctoc. HjrmartM 
fl\ r'»ttr A^imtir . r-T»» -Vr »(»<»' 60 PLA TONIS ikit^HV rio nuffovTi tov d^idaavTa r«c w(}ag ;Ta(T«s 
Tov ivtavTov xai i^Jijuitioai ndvTag Tovg oixtiovg t6- 
novg ^Vfindafjg r»}g naTgidog' idv de ^ivog 6 tsXiv- 
8<»(> TijOag 7; , xai rijg tuv ^ivov %ujQag ilQ)'io&co tov< 
avTovg ;^(;o'»'ot;g. TOVTcp drj Ttp vofiif) idv ^iv ixwv 
nei&j]Tai Tig, 6 tov TtXevTtjaavTog yivti iyyvTaTa, 
iniaxonog wv tovtojv ndvTiov yevo^ivouv, i;f€rt« avy- 
yv<a^t]v ts xai nyiuv n{)6g avTov eiQYjvijv (AiTQiog P. 866. ytfit iyyvruia] Sic A. U. f Vulgo ffiJaai xnl xnO-aq&ijvm. xni ilXV 
aita iSu{()t]Mif , a ^qrj noifjaat. 
I)e anniio exilio v. etiam Kur. 
Orest. 511. Schol. ad Hippol. 
35. f^o? ydp 70t; iqi^ atunrt. 
if/tvyovaiv (vtaxnov Tiotiiv ixro^ 
lijq rt«7p/Jo;. Tzetze» ad Ly- 
COplir. V. 1039. vofAoq tjv rov 
iQyaaaf.ttvov tpovov (fftytt.v okov 
ivtntndv, fii/ x^tavovrn riji na~ 

iQCdoq. Hesycli. I. p. 437- 
u ntv lavi io fi 6 f , >j fif iviaii- 
luf <pvyij roi^ qidiov aSgdaaatv. 
Bekker. Anecdot. i. p. 421. 
20. iniviaxii lafid <i' qiiiyt; inl 
ivtaviov dia tfdvof aKOvatov, 
Hal Skiin; dnndtj/nia r ov roaotj- 
70U XQoroti d:iaX).ayij<; tt^fxa fiv- 
oou? V fgiuTuq rtvoq. Coiif. in- 
fra p. 860. C. et 869. E. Verba 
jac wfjaq ndnaq rou ivtaxnoi' 
M ii II er o nd Ae.scliyl. Eiimenid. 
p. 143. ^ideiitur lin^^iip.m anti- 
qui^simarun] lcnum referre. Et 
sane multa in liis ad similitudi- 
nem legum vetustarum compa- 
rata ense verisimile putamus. 

P. 866. ix^rot avyywfitjv 
it nal ayuiv — ] Secuudum 
leges Atticas homicidam post 
nnniium iilud exilii t«>mpus opor- 
• eltat rilihus quibusdam ac. cae- 
rcni«iiiiis expinri, atqiie »li ii.s. 
qiii orriso <;encre crniit pro- 
pinqiii. vrl si lii iiulli cAirnt. 
a Iribulibus txcisi, \eiiiani «ri- 
niinis prlnre. Hanr aiitem *c- 
iiiani aiipplici nc(;flrr propcnm- duni nefas ducebatur. Inio lin- 
bebatur lioc pietatis ofncium. 
quod indicabatnr verbo aldrl- 
a&ai at(\\ie al6(6q. r. Demostli 
adv. Aristocr. p. 643. in Pan- 
taen. p. 983, 19. in Macart. p. 
1069. Plato infra p. 867. E. 
7?;; «MoJ? rt ntqt y.al xarado- 
xfiq. Bekker. Anecd. I. p. 364 
sq. et quae attulit Matthine 
I. c. p. 170 Praeterea conle- 
ras Petit. Lejrg. Att. p. 6]f> 
S(|q. Taylor. ad Demostli 
T. I. p. 725. Schomann. An 
tiquitatt. iiir. piibl. Graec. y 
298. Miiller. ad Aeschvl. Eum 
p. 134. 

B. n 701" rtXtvrtlanvioe, 
ytvti iyy. in t\l i ti)^ Quod 
Plato ne forfuitae quidem cn< - 
dis iillionpm omissam vult. si 
aiictor eius noluerit voliintnrii 
c.xilii pocnam ultro subirc, su-~ 
spicatiir Sciiomannus 1. c. p 
297- pliilosoplium hac iii rc iii!ii 
niliil al» Atticarum legum rfitio 
nibus discessissp. Siipplicio af- 
fectos csse, qui nulla vcnia ac- 
cepta cx exilio redirent, rv 
Deniosthen. ad». Aristocr. p 
636. collegit Platnerus Pri 
ccss 11. Klagcn. T. I. p. 26 
per \yftttitv petitos e.sse. certo 
e\ Pollui. Onom. Vlll. 49 
conslnre arbitrutiir liermann. 
De xcstigp;. p. h^i. Dc offi( io 
propiiiquorum cos, qui in siios 
caedem conimiscraiit .' in iudi» i Il DE LEGIBUS LIB. IX. P. 860. St. 01 / litj ndvTui. di Tis dntt&ii xat ngvuTov uiv 

axd&uQTog lov t/*,' *■« ''C« ToXftce noniven&ai xai 
&V(tv, (Ti de Tovg xi*ovovg ^r} ittiXij nXriQovv dno- 
$tvov^ivog Tovg ilfjtjftivovg, 6 tov reXevTi^aavTog yi- 
vet iyyvraTa im^iTU) ftiv (fovov T(p xTiiravTt, dinXd 
'^>- ndvTtt Hgtu) Ta TtuujQij^aTa rw o(fXovTi. idv S' 
ngogtjxwv iyyvrara ^tri inf^irj tco na&tJiuaTi , t6 
ttiaoua uii^ lig avrov nsQitXrjXv&og , tov na&ovrog li !"■ ." niaie. et prrsequendi v. Demosthen 
aHv. Macart. p. 10<38. adv. 
Ererget. p. 1161, 10. in An- 
drot. p. 503, 16. et quae di- 
tputarunt Platnerus I. c. 
Klentze Das Familienrecht der 
Cof^naten u. Affincn p. 1,53 sqq. 
Muller. ad Aeschvl. Eamrnid. 
p. 126. Schomann. Antiqui- 
tatt. iur. pul.l. p. 288. et 206 
%f\(\. Meipr. De genlil. Attic. 
p IS. 

ia V i)' o npotijxwjf^yyii- 
inia — ] Qnod Plato prupin- 
«|Uos. qiii nltionem fortuitae 
cni-dis in suis factae intcrmise- 
rint, a quovis vult accusari pos- 
•e et quinquennii exilio multari. 
id aliquantum discordat cum le- 
gibus et institutis .\tiieniensinm. 
apud quos constat vcl in caedi- 
hiis voliiiitariis propinquis cer- 
ti« quibuwtam conditionibus li- 
riiissc riim homiridn in gratiam 
rcdirc. v. .Scliumann. Antiqui 
tatt. inr. pnbl. Gr. p. 296 sqq. 
Hrrmann. De vesti^iis p. -1 1 ^i » * A i; / »' .y " 5 . j t| II n » I s r c 

lcris pollutio ad I p s u m 

'"ciderit, dum it, qiii 

ledem sit perpessns, in 

m convcrtat maliim. 

to ftdtnfin — /If(ittlll- 

arrrisativo posita sunt 
isqoe ronlinao sab- iun^itnr etiam ^^enitivus abso- 
lutus. Prave igitur post niQif- 
Xrilv&oi; nuper sn.stulcrunt ver- 
borum distinctionem. De accu- 
sativo participiorum cum wc 
consociato v. Matthiae Gr. §. 
.')G8. 3. p. 1320sq. ed.3. Quod 
vero is, qni caedem perpessua 
est, dicitur malum iii enm nQoq- 
TQ/nta^ni, qiii sctleris vindi- 
ctani omiserit , meminissc iuva- 
bit, itQO^TQonatoy subinde dici 
enm , qui importat piacnlum; 
ob qucm oboritur religio; cuius 
caiissn piaculiim ac scclus con- 
cipitur, ut apud Aeschyl. Eu- 
men. v. 412. ubi v. intpp. Quiii 
ctiam ipsum scelus inde con- 
ceptum TtQoqTQiinatoy est appel- 
latum. H a r p o c r a t. s. v. 
flQoqtQonniot'' yftn/fvtj^ nt • 
Qi it]S TtQKi^tlnq ,.idontl oi'i' 
ttin o * 7o TOtoi^TO» n QO^- 
T Qonatof*'' (§. 158.) dpil tov 
dyoi xa* ro filnafia' ttal 
nQo^T Qon^ ii naQn ioJto It- 
ytxtti. ir yovv TiT) xnxd KtffOt- 
tpwfTO^ /« nitQa)ii.rjlov Tl&Tiat 
iix ovdftnja o (njituQ. ttttiat <)> 
Tovio lo ofOftn ttat naQa Att- 
vaQXiti i* Tip rtixid 't>OQfnolov 
doiStlnti. Grammat. iii Bckkeri 
Anccd. I. p. 206. 11 qohqo- 
nntoz' Saffiu* nzini tiZii im- 
yiZ*. ('ctcrum non alicnum erit 
hic atlulikse Valcr. Flncc. Ar- 
gonout. IIT V. 381. Fas ideo 
miacer< n . r < 1 . t.-rroquc (j2 PLAlONib 

rn}ogT()ino^iivoi' itjv ndf^tjv, 6 liuvko^itvoi^ inti.0, 
du)V TovT({) dixt]v TiivTi 'iit) dnooxiodai rfig avTOV 
naT()idog dv((yy.aL,iTO) y.uTd vofiov. iav de ^ivug dxiuv 
^ivov xTtivij TiZv iv r/} noXei, ine^iTU) /jiv 6 /?oi'- 

. , louivog ini roZc ainoiq vouotc, ^iroty.og di wv dns- 
viavTtjaariu, ^tvog oe av ij navranaot, n{)og rto xa- 
»'Aa(>^««^ , idv- Tt i.ivov idv rt fAtrotxov idv rt doTOV 
xTtivij , Tov fiiov dnavra Ttig x^t?^^ ^^Q '^'^v vofioov 
TiZvdt xv()iag ttQyiadoD- idv 8' 'iXxt^ij naQav6(.iu)g, oi 
vofiocf^vkaxtg ^avdr^o ^ijutovvTiav avrov, xai idr 
iyij ovaiav rtvd , to) rov naB-ovrog iyytJTara yivtt 

I) naQaSidovTiiuv. idv di dxiov 'iXOy, dv fiiv xard &d- 
Xarrav ixninrij nQog ri]v ;fw(>flfi', axt]vt](fdf.itvog iv 
&aXdTTij riyytov rovg nodag nXovv innfvXarTiroj., 
xard yi}V 8i dv (iici vno rtvouv dx^v , >] nQvort] C. 10 V d/iifini'rTjiiuiw] dntriuvuadiw Vat. r. ciim Ald. 
Bas. 1. 2. Lov. qiiod Riilinktn. ad Tim. p. 89. ait meltorihns li- 
hris ronfirmari. At ii niinc tuentur viijgatam Stephani lectionem. 

jwvSi HVQinq ii()yf'a&u] Sic A. i2. V. f. h. r. a. c. o. d. 
Niilgo rum Z. tlqy^o&w ante tj;; xw* rofiup positum, quod tenuit 
Bekker. morantes E.xigere hiuc Protag. p. 310. C. Menex. p. 

animas, redituraque se- 240. A. Euthydem. p. 302. B. 

mina coelo. . Quippe iiec l><*g2. VIII, p. 833. C. ibique 

in vcntos nec in ultima anu. 
solvimiir ossa: Ira manet, 

duratque dolor: cum dein- Id v 6^ dxwv {k&fj, av fiiv 

de tremendi Ad solium >iniu i^.] Simile quid etiam 

venere lovia, questuquc Athenis fuit institutum, quum 

nefandam Edocuerc n e- halipretur iudicium illiid Phreat- 

cem, patet ollis ianua teum de iis, qui quum homici- 

letl, Atque itcrum re- dii causaa solum vertissent, ve- 

mearc licet; romes una nia nondum inipetrata, iterum 

■ ororum Additiir, et pa- no^ae cnedis acciisati essent. v. 

riter tcrras atqiie aequo- Meiirsius Areopag. c. 11. 

ra luslrnut. Quisque suas Petiti Lcgg. Attic. p. 517. 

sortes iuimicaque pecto- Matthiae I. c. p. 155 sq. De- 

ra poenis Implicat, et va- mosth^ ndv. Arlstocr. p. G45 

ria meritas formidine pul- sq. ibique W eberus p. 284 sqq. 

sont ctr. Pollux Onom. VIII. 120. tjy 

<i^ l» (}aXa-ijii 10 dixnoiriQioi , 

<■ ia* A' Ik&tj naonr.^i si *nl lo* if nti {<f nQoqnltuaartii. 

riMlieril roiitra lepcs; \ t^? y);^ oJ n(>o(anTo/((i'0»', uno l)t LECillilfe Liii i\ r -' 

DOSTVXUvOtt dn>Xfi ^***^ i*' ^i^ ^oAtt kvoa^a ug Ttjv 

)Oi'av IxftiftniTu aavXov. huv b aga Ttg av- 

,/ utv xTtirt, ikiv&e{)Ov , \fvf*(i) di ij t6 ntnga- 

aivov ixn{)ax&iv, ^iX{i ^** n^JwTov t6 toiovtov Sta- 

/M(3uv. Ov(A(p jctg drj ningaxTai xai Tolg oaoi av 

l^ai(fvr,g tiiv xai an()0,%vkiVTiog tov anoxreivai nXr]- 1'^ 

' j( ToiovTip dtafftieiguiai Tiia nuifaygfjfia 

> yevoftivr/gf fieTaitiltid ti ivtf^vg tov ne- 

',:; (/,('/1' yiyvtjTttt' xfvfno di xtti oaot ngontj).axi- 

at^^ivTig koyotg fj xai aTtfiotg igyotg, ftiTadioJxovTtg 

rijv Ttiiuj(}iav, vOTsgov dnoxTUVtioai Tiva fiovXi]&iv- 

Ttg xTitvat , xat to ningayfitvov avTOig dfiSTaiiilt]- 

Tow yiyvtjTai. StTTovg ftiv di} Tovg (fovovg^ utg Hotxt, 

y^itTiov, xai aytSov d firf ot igovg &Vfi(p ytyovoTag, fit- 

Tct^v 8i nov Tov rt ixovatov xai dxovaiov dixatornT' 8()7 Hp 6i anu» n*g] Sic A. i?. v f h r. a t) o \ Vulgo 

,/ — n&oi. 

0. n^oi T i; » /0»^«»] riQwQntr. marg. i^. et a. 

To Toiot/To» 6$nl.] V. TOtoJTo, libris plerisque omnibns 
intitis. 

P 867. /tiTaiv di nov lov t* ix.] 6f nov A. Si. v. f. 
!i r Anfp Bckkerom diinov srribebatnr. //;? »#0»; '/?'"* linoiMjftio&ni, 

iirii dnOi^d&^HP f '*','* dY»v^n* 

'^ jrjf yif» finllo/itror. \ er- 

im tunlnxftv de nautis usur- 
itiini. qui cursnm tenere non 
ssunt, illustrntimus ad Plii- 

1(1». p. 13. D. — ttyyiuf Tini. 

<>losa. p. 24H. interpretatur fta- 
■iimr, /9^//Mr. Schol. T/y- 
(aP' /Jp/jfo/r, M( pvp- ^ iinXdi- 
up, — tl^ "7*' tintiioqta* 

;it. yijp. — aavXoT, tatum. 

I). 6ixr, Sft npoJror to 
lOiovTo» 6ntlnfiil*] opor- 
let hor primum distin(;ni 
bifariain. 

&vfici fd(t 6 tj n iriQn» 1 n i 
« M i TO(C ooot] H. e. fnl vnu 
toutmp attoi. De artirulo iok 
ante relstita pro ilcmonstrnii«o 
I» lioHie omoi.^ in I vulgns sunt; v. Matthiae Gr. 
^. 287. Voculae fitp post dni- 
^fijc inscrtae respondet deinde 
T* in verhis fittnfi^lnd 11 ». 1. 
L V. a<i VIII. p. 838. B. 

K. OvfitZ 6i x«» Saoi — 
a ;r()XT«/r Mo t] In liis dr nec 
omissum est neqne ex^rouic- 
ctura adHeudum, sed cogitatio- 
ne rcpelendum ex snperioribus. 

«a» To n in ^ny fiipo p av- 
T o<c <>/«■] Kxpectabas: xai 
(looi? ar To ntnQ. dfi. y(yr. 
De relalivo pronomine rum de- 
monslrnlivo permulnri solito t. 
ad Phileb. p. 12. B. Uorg. p. 
452. I). Matthiae Gr. §. 4u9 
Mox f/««Jr in^^ iMai tfio^, 
ut pniillo post. i. q. /oixw^ 
(nttp, ahstrarlo pro conrrefo 
noniino posilo. «4 P L A 1 O N I S 

av kByuiiiivov^. ov utjv dXX eixuiv iafi ixartQOi;' 
u fntv xov dvfxov (fvXceTTcov xai ovx ix tov naga- 
XQfjf*" ki.aiffvyjg dXXd fxiTd ini/iovlijg vaTt{)ov XQ^^V 
TifiWQovf^evos kxovoiip Hoixev , 6 di dTafiUVTwg xalq 
OQyalg xai ix xov naQaxQrifxa ev&ifg XQ<^l^^vog dnQO- 
^ovXiVTiag bfiotog ftiv dxovaifi) , iaTi dk ovd ovrog 
av navTanaatv dxovaiog, dXX' uxiov dxovaiov. 8i6 

15 ;faAe;ntoi dioQiCstv oi T(p Ovfio) nQux&ivTEg (fovoi, no- 
TtQOV ixovaiovg avTovg rj Tivag btig dxovaiovg vofxo- 
&eTr]Tiov. (itkxiaxov fir}v xai dXrjO^iaTaTov lig iixova 
fiiv dfiffot) &e7vat, Tefieiv di avTUJ x^Q'? "^V ^nifiovXi] 
xai dnQo(iovXicf, xai xoig fiev ciex' ini/9ovX^g xe xai 
OQyrj xTeivaat, Tdg Ttf.i(A)Qiag ;^aAf 7rwrf()ag , To7g Si 
dnQO^ovXevTcog Te xai i^ai(fvr]g UQaoTiQag vof*o&e- 
TeiV t6 ydQ iotxog fieitovt xax(p tiei^ovcjg , t6 8' 

C iXaTTovi Ttf4(t)Qy]Tiov iXaTTovcog. notr^riov Sr] xai To7g 
r]fxeTiQotg vofiotg ovtio. 

KA. TlavTdnaai fiiv ovv. 

nnvrdn aa tv axoi/atos, «AA' f/xojv] ixovotw^ A. ii. v, et 
marg. a. ixovaio^ r. et pr. a. 

B. jifaienoi dioQll^etv] V. /«Afjio'»', sine libroram assca- 
sioiie. 

Hat Tor? fttv fiiT' ini.p.] fih additum ex A. H. v. f. h. 
r. a. S. o. X. Dein pro vuig. o^y^? ex A. i2. v. r. a. edidimus 
cum Beiikero aliisque oQyij. 

To yaQ ^oixoS'] tlHoq pr. A. Q. 

C. rolvvv Xiyufifvj Sic A. Q. v. f. r. a, d. o. x. Valgo 
Xiyofiiv. 

P. 867. a fiiv rov &vftov dq rov nr(>l yijv nQtHiov (jiAa- 

tfniXdrrotv] Ne quia o fi)v ^ijto), ubi v. ann. Ibid. p. 

yaQ r9v &. q,. requirat, v. ad 40. A. rl&riai ri «i? rt/V rov 

Gorg. p. 464. B. (pvkdrriov, xQuilaiov (pQovtjatv. Sophist. p. 

h. e. caute retinens et co- 235. A. »/? ydtjia fiiv iij xai 

hibent. — Mox 6 drnfiiivrw^ fUfit[iriv uQa &triov nvrdv Jivn. 

ttftuQovfAivati e«t, qui ita vin- Politic. p. 281. C. al. 
dictam siimit, ut iram non re- /. iv r^ , .v 

coudat, sed totam nrotenu.x ef- « ap-. «X. C xoXa%mv rov 

f„n,la, ai^TOt; &^vf*ov — ] iracun- 

B. tU ilxoru n^v du«>o. '^'"'". suam castigans, b. 

^iTvat] in simiiitudinis ^' "^ ''*•" cohibere discat. 
genere reponcre, h. v. pro D. rd ft^v dXla xard rov 

■imili hnhcro. Sic Tim. p. 57. nQdaO-iv av] Int. naqnox^tw. 

E. »/« ArwftaldifiTa riOwfHv. Dein dxiQOq pro hiQoq tuetur 

"'•'' r ■''' '' ■' '" "'»' etinm Kuscbiu.'!. qui haec in- 
DE LECilBUS LIIJ. IX. V. 867. 8t. tJf» 

I». I\.* A^.' tlahv i7t(ivtXitovx%i Toivvv /.«- 
jii#^»'* ai' aga rig (Wtoyttg iiiv xriivij iXevtftgoi', 
ro di ntnijajfiivo» anoo^iovXiVTiui; ogyii Ttvi yivtjTat 
noaytfiVt xu ^tiv a}J.a , xatfane^i avtv ^v^ov xtfi- 
Vftvri nuogtjxi tio naayetv, naayiru), dvo d' i$ dvd}'- 
x»/,; ifr// fffvytToj xo?.aC(uf tov avToi' tiv^ov. 6 di 

viiM fuv . II tT iniiiovktjii de xnivag rd fAtv dXXa D 
y.ura rov rrgooi^tv av, xgin 8k «r»; , xaffdntg drt' 
oog itfsvye rrt dvo , fftvyiTu/, luyi&ti &vuov nXtiiu - 
:tni/gtjntet(i ygovov. xaifodov di nigi rovTuti^ utd' 
■iTui. yaktnov fiiv dxgtSfJiig vouoff truv tnri yag 
iTi TovToiv o Tb) vou<ii Tft/t^t/i,' yttkinwTtgog rjftt- 
uiuTtgog dv, 6 Si riiiegoJTtgog yuXtnuTegog dv tttj, 
xitt td ntgi rov rfovov dygnoTigojg dv ngd^ettv , 6 
di tjuegujTigwg' ojg di t6 noXv xnrd rd vvv eigtj- E 
iiiva ^vtifiaivet ytyvofiera, tovtwv ovv ndvTuiv ini- 
; ) faiuoia^^ tirai j(gi) roiiotfv/.axag, ineiSdv di 6 ygo- 
lo^ i'/.'hi r»}s ffvyijg ;'/(irfgfo , nfuntiv avTfov dtxa- 

D. nn&ii n t ^ ar»fo;] Si«* A. H. (. h. r. a. rf. o. \ ulgo 

xa&dSov ii «^P»] Mjile >ulgo *n&dlnv. Veram lectinnem 
■ervariint A. Q. v. r. a. 6. o. x. Ueiii Toi^totc pro tulg. (oi'iwv 
\ Q. ». f. h. r. a. i. o. 

Kal ra TtiQl 10P ifidfor^l la om. r. rt , tMle Bekkero, pr. 
A. S. Abierit Hermannas. Ver«*or nt rcctp. Nec rero Bsstius 
de iata arliruli in codii. A. ii. oniit*ione quidqnam niemoriae pro- 
fiiflit. Uein loJ tfJ*ov Ric. h. el Flor. d. 

Ai: » terbis: ar aQa tn iisqiie Irinm reHeiint; v. ann. »H Reip. 

■H ttfimifri&ii^ jfporo» eKscripsit \ 111. p. 560. K. X. p. G07. A. 

Prarpar. Bvang. XIII LM. p Apolog. Socr. p. 21. A. Por- 

711. D. sun. aH Eurip. Med. v. 1011. 

na&diov 8i niqi toi lotc int|.p. aH Aristoph. Rann. v. 

).tatmt] Sic recte lihri prae- v. 1196. »-1 1271. Klniiiei. ad 

.lantiaaimi. Deicribitnr enim MeH. v. 023. HlomfielH. ad 

(l«*inHe ratiu, qua ekulea in pa- .Vesrhyl. Sept. aHv. Theb. v. 

tria ruraua excipiendi aint, inde iAA. Reiatg. ad OeHip. Col. 

n verhia: toJtm» ov» ndvtmp v. 593. 

liiY^ttfiopa^ ilfttt K. T. i. , ita iiai td ni (} l tov ^o'rof — 

qiiidem , ut alia quaeHam tan- rn>d ir ti »] In his ante d St 

qiiam ia transcuron prnemone- umitsum ett o ftir ; de qna ra- 

anlur. .Sunt aiitem nJ&oSoi, tione v. ad Prutagor. p. .^1. B. 

«'i/i/rn», »«»/^i/»oi9»»i verha pru- K. i «#»<).»» rf> « x^idto^ 

piia de iia, qui ah fxilio in pa- t : ■') ' . f.] II. e iinani 

Plat. Opp. \t.l. X Sc.t. 111 :> G(l IM.ATONIS rtras" dtMidBxu tTit Tovg bgovg Ttjs '/^(>j()aq, iaxififisvovg 
kv t(p XQ^^'P xovTip Tccg rwv (fivyovTvnv ngd^sig Hti 
(taffeOTeQov, xai Ttjg aiHovg ts nioi xai xaTadoxfjg 
TovTiav dixaaTag yiyvea&ai' Tovg dt av Tolg dixa- 
808 adelGiv vno rwv toiovtodv dgxovTtov iixf^Evuv. kdv 
S avifig noTa xaTilif-cov onoTef^og avrolv rjTTtjt^iig 
ooyJj n(jd^t/ tuvtov tovto , (fvyiov juijxiTi xatiX&if, 
xaTsXd-('ov Se xatd trjv tov ^evov d(fi^tv, Tavrtj na- 
axsTw. Sovkov dk 6 XTsivag iavTov tiiv xadr/odaft^tt}, 
kdv Sk dXXoTQiov &vt4(o , StnXii t6 fiXdfiog ixTiadTco 
T(p x(XTr}fiiv(p. ogTig S dv rwv dnoxTStvdvToov ndv- K. 7 (i C T (Z V tp f ry o fi iji I ] ip}'y<iri(iav A. S. V. f. |i. r. <J. o. 
iit primiis srripsit Hprtiiann. \'iiJffO qiryotTmf. 

P. 8G8. nQci^Ti laixoi' tovto'] Sic A./2.v.f.a. j ro viilg. 
ravxd r. 

hovkov bi u xxeivas] he om. A. et pr. Si. .Abiecit 3« etiam 
Hermann. Sed videtur exci<li8.^p. errore propter inseqiientem nrti- 
riiliim, «iiiod fieri potuit tanto faciliiis, quod b ct o. in codd. con- 
fnsn siint v. Koen. ad Gregr. Cor, p, 120. 

B. xoiii^eod^fo Aata xvv vonov] Articiiliim xbr recepi ex praet erierit. Qiiamol)rem 
Astiiis il/X>9-tj correxit , ut le- 
j/itur X. p. 909. A. XI. p. 921. 
C. ai. Sed diihitainiis de huius 
mutationis necessitate. 

Tac TuJ»' (pti<yo V7 0}V nQU' 
{«i?] Quod codd. praestantis- 
simi offcrimt (fvydyxwv, id haud 
scimus aii ex prai^postera cor- 
rectione criticoruni orfum sit, 
qiii (pnjyonaq ifjnorarent, ubi 
simpliciter exules sifrnificat. 
per omiiia tempora dici solore. 
V. Wolf. ad Deniostli. Leptin. 
in Apparat. .Scliaefer. Vol. III. p. 
145. .Sclinefer, ad Biirip. Orest. 
V. 740. eil. Pors. III. nostra ad 
Cratjl. p. 416. U. et AVel.er. 
«d Demostli. Ari^tocrat. p. 180 
sq. Pro faKffifi^yofi; niitem \ ide 
aii omnfOfttyovq lc(;i-iidiiiii sil. 

*nl T >] q ntSovq rt jre^t] 
ylidwq et (thhio&m de > eiiia et 
liiimanitate homicidis' iinpertita 
nsurpatum ad p. SG6. A. illii- 
• travimu». Ad (JtnadTii? yfyrt o^at int, roviovq, «r,. e o », 
«]ui ad fines terrae missi 
fuerint iudices. Suldeeti 
permutatio noii ita rara, de qua 
V, ad P!iae<ton. p. 72. B. et 
Protag. p. 23. A. 

Toig dmno&ttatr — f fi- 
f(eyti.v~\ iiidiciis horiim 
m a or i s t r a t II II in a c q ii i e s- 
cant. Criton. p. 50. C. ff/jf- 

vtiv THi; 6{x(itq, «/(; ay t] noi.tQ 

P. 8G8. xaxel&fbv onoxr- 
i)oi;avxoiv] a 1 1 eru ter; v. nd 
Reip. VI p. 509. A. Usum verbi 
xaifcxeoifat pauilo ante p. 8(i7. 
D. nttigimii.s. Mox xaxa rrK xov 
^hov acpi^ivoat: quemadmo- 
d u m f i t , 8 i c u t i p e r e g r i n u s 
revertl tu r. 

8oi5ao»' de 6 xteivas — ] 
Ne mireris hanc lenitatem poe- 
iiae domiiiis, servorum suorum 
occisoribiis. irrop;ntne, legjis <|iiao- 
so quae de servoriim conditioiie 
npiid vcteres Graecos disputa- DE LEGIRUS LIB IX. F. 808. St. G7 riuv ur) netthjiat rt^ vofnp, ctkK dxadagtos wv dyo- 

(V T« xoi aif?.a xai ra dl).a /f(>« imairij , 6 (iov- 

utvoq Toi' r« kniXQinuvxa rtuv n(}0i;}fx6vTtuv t^^ r«- B 

vTtjaavTi xat rov dnoxTiivavTa tig dixt^v xaTcuiTri- 

oag Tt]v dinkaniav ygimaTtuv t£ xai tuiv dk).ojv ngd- 

^tutv dvayxa^tTU) n^jaTTCiv re xai ixTivtiVf ro d' txTi- 

<ffta avTog avT(p xoui^tOitiu xaTa Tov vopiov. idv di 

Tig li^vuM dovlog dscrnoTijv avTOV XTeirtj, Tovg n()ogtj- 

y.ovTag tov Ti}.iVTy](iavTog x.QUif.iivovg tm xxtivavTi ;^(»«i- 

«V, iiv dv i&iXiuGi, nKrjv fitjiSaut; fitjdafiujg L^ujjuovvTag, C 

xa&agoifg dvai. idv de dXkog Tig dovXog i^.ivd^egov 

Jl.f.h.r.n.b o. N«m xira xbv xo^iov non pst simp'irii«>r adver- 
li instnr, ut xaia vouor, ((esetzlirh, svd signi(irat: secundum 
lcgeni de hac re sancltnni. 

btazioxr^v avxov xxfivjj] V. ojfoxxefvr, msa. codiribus in- 
^itis. 

fr av (&ilc)ni'] Sic Vat. r. et marg. /2. a. Vett. editt. »"»• 
avfhtni, quod tennit Srlmcidprii.s. 

C. fav bi ui.i.o(; xtQ Sorio.f] Astius allov rorrexit aurlore 
Katlisii) ."^>ll. p. 302. quoil etiani Henii fl Turr. Biiiplexi sunt. *it Bekkerus Charirl. Vol. II. 
p. 25 »qq. Boeckli. OeCfiiom. 
Atlien.l. p 4() sqq. Altic.-tro le- 
<{«>ni relert \ntipli. De clii>reut. 
§. 4. *ai av tic nteivr; itva u)V 
avto^ nt/axei xat ftrj iottr 6 ti- 
HmQr^aeiv , x6 vo/ji^ofxevo» xai tb 
&eiov dtitoje ayvevet te f.avtov 
nal d(f)f^«tai (bv ei^r^Tai dv toi 

VofKp. 

akV axat?o(>T«c ('v dyo- 
iv xe j Credeljnnt enini, oc- 
> isoris prneaentia univprsam pol- 
liii rempiil>'ir«m, donec ille poe- 
nas luisset. Unam in rem multa 
testimonia rollegit Mutzner. 
Bil Aulipliont. p. If)!. coiif. Pe- 
lit. Lrftjr. Atl. p. 1)13. 

B. X 6v tf fntX\ffnovxa x trjv 

' ^inet]Mi'>vxu)v] rum ex pro- 

iinqnis mortui, qui ita fi- 

ri concedit. occisori in- 

' u I g e n s. 

IQrifidxxuv te xal xdi* a k- 
■ nv — fntlveiv] ,,Cliiasiuu(i 
111 his inest; nddttetv enim re- 
firlur Tid ^mlaoiav toiv aA.lvii ngd^eciv. et ixxivnv nA bntlaaiav 
IQrjndxciv. Ttuv aki.wv TtQa^eeov 
respirit ad e», quae raedem per- 
peiraiiti farieiida sunt , ut se 
purget ctr. '• Astiuft. 

3t A ij »' (i Tj b a n ^ (X r. i a fi aie ^oi- 
ypovriavjdummodo eum ne 
V i r e r e s i n a n t. A n t i p li o n 
l)e raede Herod. §. 48. xaiiot 
ovbe oi xovs beaxdxas dnoxxei- 
vavxes, idv in' avxotpm^ic) iij- 
(f.&ointr , ovb Oiixot t^vtliixnvntv 
vn avxoiv xdiv n^oqrjxdrxcav, dl- 
lu naQabibuaatv avxoiis t^ ag- 
Xfj xatd vufjove vfieteQnvs na- 
tQiovn. V. Hrrniaiiii. Ue ve- 
stigiis rlr. p. 57. iQoixtvovq — 
XQetav xtl. occisorero ut- 
cunquc t ra r tan tcs s. Iia beii- 
tes. 8imiliter Syinpos. p. 116. 
C. orx /"xw S tt XQxjaofiai xovtc) 
xi/i dv&Qwno). Crit. p. 45. B. 
Xiff^aOai iavxvi, Prot. p. 320. 
A. oi'x i'zo)»', o ti XQT-oaixo av- 
xt'). fJorjj. p. 486. A. Xenoph. 
An. III. 1, 41. al. 

(' I dv ie ai.ioe xis b»i' 68 IMiA TON IS anoxTiivq ii'Vf.ifo, naoadidovtuiV ui dirsnoTdi tov dov- 
Kov Toig nQOiir)xovai xov TektVTtjaavTogy oi dk l| 6cvdy~ 
xtjg (itv &avaTui(Jctvrwv tov dudaavTa, To6n(p di , (o 
dv ii^ek(A)(Jiv. d di yiyvtrai utv, okiydxig Je, dv diu 
xt^vuov narrjQ rj fttJTtjg viov rj tfvyarioa nXtjyaig »; 
Tivi T(j6n(p ^iai(p xTdvfj, xatf^dofSfii; uiv Tag avTa<^ 
D Toiq dkXotc; xa&aiQiadio xai iviavrovg T(jiJg dntviav- 
TBiv, xaTsXiiovTcuv di T(Zv xTeivdvTOuv dnakXdTTeadat 
yvvalxd ts dno dvdQog xai rov dv()i)a dno yviai- 
xog, xai urjnoT kn xotvii naidonoit/(7a(jt'hai fifjdi ^v- 
viffTiov (uv 'ixyovov i) ddiX(f6v «Tisrrrepi/xc yiyventfai 
noTS jLOjdi xoivoirov ieo(Zv ' 6 Si dfii[i(Zv rt ntoi rai- 
Ta xai dntidwv vn6Sixog daffitiag yiyviaitcu Kp ktfi- 
XovTi. yvvaixa Si ya^isrrjv idv dvrjo Si ooyrjv xtti- w av iff^ fX(i) iv] uvikmaiv v. f. ef pr. \. Si. 

oliydx ts iS., av S la d'v^6v'] av om. A. Q.v. f. Ii. r.a.S.o. \p. 
Eiiseb. Praep. Ev. XIII. 21. p. 712. A.: iav Se o yiyvsjai ftfv. 
6).tydxt<; be, Stii d'vfibv — xaif^at^eod'at scriptiim extat. InHe Tnriceii- 
ses edideriiiit edv Se , o ylyvetat ^ev , uktydxtt; be, btd d^vjuov na- 
TTjQ xti. qiiorl placiiit etiam Herniaiinu. 

D. T QBis aTievinvieiv] Sic A. fi. f. h. r. a. 8. o. x. et Kiiseb. 
Viilgo erat dneviavie(t(i}. Astiiis siiie librorum ronspnsioiip dnevtav- 
rt^etf) scripsit. Seil iiifinitiviis iniperati«i vi praeriitMs n<'ii iiraeter 
morem excipit iniperntivnm, ut l-egg. VI. p. 7o3. B. 75'». K. 756. 
K. IX 873- K. al. Qiiare perperfim Herni. antea ex Kust-bio in- 
vitis codd. Platonis oinnibiis scripsit xaiyniQeod^ni. kos CA.] Pro aklos Astins et 
Falisius Syiiog. p. 392. di.i.ov 
scrilii iiibent, i]iio<i expressit Ki- 
ciiiiis. Kt sic niiper rnricensfs 
edideriint. Sed niiiiani video mn- 
tandae libroriini srriptiirae ne- 
cessitstem. Nam di.l.o(i dovi.oi 
intelli^iliiralius serviis, qiiam qiii 
doniini, (piem interfecerit , sit 
mHncipiuin. — xois npostj- 
xovai t o C t ei.e vtijiiav los <\i- 
ctum at paiillu aiite tovs Tt^^ts- 
tjxovtaa toC televt/inavtoQ, qiuim 
pnullu snperius H. esset tcCv 
n^nsr]x6vto}v to> iei.tvtr,aavti. At 
niniirum oi rtgoqrixovtei eliam 
tanquam noDien substantivum 
cuiu genitivo iungilur, de quo usu loquen<ii v. ad ApoJ. Surr. 
p. 34. B. Scliaefer. ad Gn 
gor. Corintli. p. 139. Loberk 
ad Aiac. v. 358. 

d })e ylyvetat titv — ] Inde 
ab liis \<'rbi8 iisqiie ad (fevye- 
toj (lei(fvy!av lociim exsrripsit 
Kusebius Praep. Kv. Xill. 21. 
p. 712. A.sqq. sed multis omissis. 

D. ivtnvtovs t^eis (iTie- 
rtavteiv'] Astius praeter fi- 
dem libronim dnevtavtt^eta) ror- 
re.xit pro vuigato drteyiavietto). 
Nos dneviavtei* ex libris dedi- 
mus. Creberrime enim intiniti- 
vus imperandi \\ prneditus in 
his liliris runi imperalito in iina 
eademque periodo perniulatur 1)E LEGIBUS \Ah. IX. P. 868. St. 60 ^■p riva Tig, V j^vi'»/ iavTijg avd(ja ravTov rovro 

^^m^avruig t^yaatjTni , xaif-ai^Jiafiai utv Tuvg avrovg ]^ 

^^miiafjuovg, TgttTEig dt ant\iavrt](fiig diaTt'A.iiv. xa- 

Ttkt^uiv di 6 Ti Toiovrov tSfjaaag roig avxuv naiaiv 

liuuv titj xotviuvdTut uijSk ounToanttng yr/viotiiu no- 

Tt' antiffdiv di 6 ytvvi^tiuij »/ 6 ytvvtjiftig aOt{itiag 

ctv vnoSixog ytyrtaifw r^ iiftkorTi. xai civ adtAffog 

aSeltfOV t] ndfhfvv »/ atithfrj ddthfov f) ddthftjV 

tivuio xrtivij, Ta utv rtuv xaitaoubuv xai dntriat^rt/- 

(ituv wgavTtijg, xnfidnto (luijTai rolg yorivtfi xai TOig 

/yovoigj tiorjrtftoi t)tiv yiyvt(ftiat xai Tovrotg ' uiv 

i^ihfovg Tt dbthfwv xai yovtng iffrioijxt naidvuv, 

ruvTuig di ^vvierntg avrolg uijdtnort yiyviatHta utjdi 

nvtavog itfjtfjv iav i)e r/s dntn^fi^, r(p Ttjg negi 869 i('jr tttntarriii i'it.] Sir liliri ins». runi Erfsrbio. Vulgo 
'oxferrurtoit: 

tcai |i »; X o I ttt X.] Sir mrrf-vit Stepli. \ nlwo utnoTt ti. 

Iirbf xotroiror ifp'" ^ t. Ii. r. «.(*>. i). Kiis. Scri- 

hiilnr o'\m xotrvtrtir. 

6 be aae/idir'] o be, qiiiMt tii!gii nlterat. rcMtilutiim lialips rx 
\ Hv.f.U.r ti.d.o.x. Kiu. te post amfi.^.r iiiiiic revocatiini ex A. 
W. £". » . f. h. ollm omitt^^ttntnr 

K. Tfieteiv be a:t.] t^itiei ii .i. iii Val. r. rst dxeriavt(oeiQ. 

K. r iibei.(i<i^ dbelrpor ij di)ei.<prr] DfSHiit liaec in A. et 
|ir. ii. pruplrr ofioioteiievtor. faiillu ante .^.\.r. Ii.r. nai eav di. 
j»r.i Mil^. nai dr db. Dein \at. r riiriiini a.m rliiim iptum iniuria in suipi- 
ciii»'in »or«verit. Siiprn p. HG6. 

ftitotnos — etr d:ienavii-ad- 

. ubi Al<i. Pt Bata dnenav- 

dito. Mo\ p. 8t»8. K. fo)>' xo- 
iifndir Moi dntrtavtijaetur. jbid. 

fttis '■ fiasriaiur'oeiK. iibi vix 
xm allervp tihfr ant>riavtiaeo>P 

djtriavtians. 

K. xateiit(''n 

ptey bp.] luilijns: II i\'i^ ■11-, 

itdr ti. 

tta9dxep t i{>r^t a i — i xyd- 
loii] ^MunipnHum tx proxi- 
II i»: belr yiy*ea<^ai. 

i-iv dbtlt^ovf tt dbe i.- 

;,iy — ] insipni error«« ouppr 

litorea i)uiilam antp ''»' susiu ItTiint int(<r|iiinctioiirni. Apparet 
piiim linec per pppxej;esin siib- 
iuugi suprrioribiis liuc spiiau: 
II a m quoruni fratres fra- 
Irilins aut pHr<-nt<*a libe- 
r i 8 (| u i s u r I) a \ i t, h ii i c c u m 
i i s II II n •! u a III e s t •> c o m in u- 
uiu foriHiit sacrorum. Unu- 
rirrji Ar neuti«|U8ni pprliiiet aH 
superiora , spH respondet poliiis 
iuspqupiiti roirofs' bi ; iiitefira 
seiitpiilin aiiteiii quia inier«it i-x- 
pliratiuni eurum qiiae aiitere- 
«liiiil , 11*11 prupp ron«lfliili K'ne 
•/a'(»roMiiinctiuiiu»<1iiriliir. (iunm- 
qiiani nulunius dilfileri, pru dir 
putiua ov$ srribenduni tiitrri. 
Naai iibi iunxeris c'»' <iim ahei' 70 P L A T O N I S Taiira aaffitiat^ ufJtjiuiva) vofiitt vnodixoi; og&iZg av 
yiyvoiTo uira dixr]g. iav S a{)a ng ilg togovtov 
dxoaTt]g tfvfiov yiyrrjTai 7t()6g Tovg ytvvt'j6avTag, wgTS 
ftaviaig o^ytjg tvjv yevvtjTOfJUJV ToX/nfjoai xTeivai Tiva, 
idv f4tv 6 TcAcuri/ffag, n()iv TsXiVTijoai, tov d{)doavTa 
(fovov d(fui ixu)v , xatfdns() oi tov dxoixyiov ffovov 
kS,ig}aadi4Svot xa&aQ&iig xai TaXXa, oGaneg ixelvoi, 
B n{>d^ag xadauog Hotiu, idv Si fir} d(fti, noXXolg Hvo- 
yog 'idTio vouoig 6 doaoag ri toiuvtov xai ydg ai- 
xiag dixaig Taig irsydruig hoxog dv yiyvoiTo xai P. Hfjy. ei^tiijiroj voixoj v n.] Addidimus prneoiinte Rpkkeru 
ei^T^uerio ex A. Jl. v. f. b. o. Ii. r. a. ita facile careiuua cuiiiecturia 
Steptinni alioruinquu de lioc loco propositis. 

dxQatTjS &vfiov yiyrtjzat'] Sic A. i?. v. f. h.r. ». 8. o. pro 
viilg. yf'vr]Tai. Errat vero Bekkcrua yiyrr^zat in libris suia pro an- 
tecedptiti yiyvvtto scriptiini !e»i nnrrans. Nam eam varietatem scri- 
pturae liiic perlin«*re v.\ schedia Baslii et Furiae testimonio hac 
iiice clarius apparet. 

to V (Ixovotov cpovovi^eQyaadtierot] dxovatov pro CO, 
ijiiod libri tuentiir, exovaiov . acripsimus He coiiiectura Cornarii. 
Voc. q>6vor, viilgo post i^e^yaadfif.voi collocalum , inspruimua post 
dxovatov aurturitate librorcm A. i2. v. f. Ii.r. a.c. o. iJ, Ceterum libri 

UtpiT^. tptu* et naiSojr, parum recta et 
idonea emcr^^it seiitcntin. 

P. 8<j9. A. vd fio) vndbtxos] 
Afitius, qiiia paulio aiitc acri- 
ptum est doefieias vnobtxoS, lioc 
ioco rpfiiijieiidnm putat: dnst- 
&fj r(j> Tteijl taPia eig. vofto), 
daffieias v^tabi/.os xtk. Non opiis. 
Nnm siciiti iioniiiii v^oSixos 
addilur dativus personae, cni 
quis sit px iurc olxioxiiis , ita 
ftiam t('i rofio), finia lcx est per- 
sonac instar, rccte poni potuit. 
Onod vero olibi crimen vel pocna 
f;cniti«u cnsu indicatiir, id hoc 
loro itn facluni viiicmiis, ut 
tijs nfft lavta doffieiaS ex 
ipso nomine tt'i ytifto) nptum 
»r siis|>ciij>uiii »it. I.ibr. VIII. p. 
K40. U. t('tr dinlaalojr vnubixos 
fntoj tii) platp&ivii. I>ibr. IX. 
8<J8 D \'n''htxoS darfittai yiyri- a»oj rcT f»ilorti. XI. 932. D. 
xaxoS latoj xal vnvSixos reJ 
i&iliorti. ^ldpr^S. 

iij stt ftatiais o' (> y ij ? 1 i r a e 
furoribus, h. e. iusana iracun- 
dia, dicitiir ut VIII. 840. E. (ft- 
XinS o/io/ioyiai ; IX. 881. .A. IX. 
p. 873. C. dfarSi^iaS betl/a. X. 
888. X. htifia^yiat r^bortjs, al. 

xa&dnepoltor dxovoiop 
<p6ro¥ ii.] Libri oniiies exov- 
aiov, qnod ccrfatim correxerunt 
Ci)riiarius, Stephanua, 
Matthiae Oe iudiciis Athe- 
nipiiss. Opusc. Pliil. Vol. I. p. 
160. ct cditorcs rccentiores omnes 
ducp A s t i o et i)ek k ero. Con- 
tirmalur emcndntio iis. qiiae le- 
RiMitur p. 8()5 B. et 8(59. E. — 
Athciiis quoqiic non licuisse cui- 
quam propinquo perciissorem de 
c.icdc p^ stularc, si i.«, nntvqunm I)E LECiJliUS LIB. IX. V. WX St Ti 

aatiitiag (agavTtug xai itgoavkiag, rijv rov ytvvfitoxf \pv- 
X*iv fivXtjOag, to^r' unt^ oiuv r t/V t6 noAAaxik,- dno- 
ffvti<fxeiv xov avTov, xici rov narooffovov ij fAtjTiiOXTo- 
vov i^e^yaaafi€vov &vfto) tovto dixaiOTaTov ^ava- 
Twv noX?.ojv ijv Tvy/dvdv. m /cr^» ftorcp oiid' duvvo- 
ftivtfi rf^avarov, uiXkovrt vjto Tuiv yoriwv TtltvTtj- 
rtsrt&at, napt^it vouog ovdiig xTttvai rov nari^ja ^ C 
fiifri^m, rovt; «c ffiug rt/v ixeivov tfvaiv dyuyorrag, 
akA vnoutiravra ra navra •nanytiv noiv n d{)dv 
totovTov vouoiftrijaei , niog t-jvtio dixtjc ye dk?t,wg B. «» i^anaK ti toiovTOf] Sir \. £. v. f.li. r. •. i. o. ». Scri- 
ttclmtur olim o rutro i^doae. Kuieltiua omiUit %erba : axet9wr 
tie - rc> e^ekorti. — 

itoiot af y()r*-oiro] V. yevoito intilia rodd. Dein ytrvr- 
tov pro V. yfivritov dedi aucture .Astiu. Aniiqiiiini erroreni leuue- 
runt receRtioret eicepto Hirmanno. v. p. 7 17- K. 

to xoikdnts d :t oi^rt] axetr] tov \ li r. qiiod 

^iclinf^idenm recepil. 

C. dli' vxofif ^aPta] vxonit-oita xdrta ii it 
•. miiri;. ex ei>rr. 

itx7]e ye diiuii .ip.J a<.<irs i.f. Ii.c.^.o. et aiipra vera. Q.r. 
Oein vett. edill. dr tvyidrni^ praeter nuctoritatem rodicuQi \. U. orrikiia oioreretur, ah lior ipao Meier. pI .Schnnian n. De Pro- 

venlam dHirti ani accepia«et, rp»a. .\ifiro p. Wl p. 185 et 

teatatur Demosthi>n. in Pan- p. r>47 aqq. 

taen. p. 988, 20. ovbi yaif dv 6 t r r t o v yn r t r i u v V''/1'J 

xat^tuv avtos dtp^ tov ^orov, H. e. tov ytvvr<toifos. Uuamuh 

itfi*p teievtfaat, tor i^daavta, rem pro ytmiitov rum Astio 

|fe«i<j<>-/ ttir iotxtur {vfytrar l^e- yevvriov acribeiidum oiisiiimus ; 

' 0Tir i^teiiirai. nam ytvtt-trs e«t triitulia. 

H. *ai yaQ aixiaS iixais ty ydp iiorv) ovd' d/iwu- 

tais /o;.] Aixia est iniuri», fitrot — ] iia m cu i u iii ne t u m 

quae ri>rnehatur in rontumeliosa (|uideni, aimortem n sear- 

tractatione et lae*i«>ne lilipri et ceHi, diini ipai per paren- 

ifig niii humini*. ol> qunm actio lca ait morienduin. iiutln 

rivata potcrnt itiatitiii: v. Anc- iinquam lex iioc eat pt-r- 

. Hekkfri I. p. '.ibb, '2:3 aqq. miasura, iit patremautma- 

356- 1. p. 3(><>. *23. .Salmaa. trem occidul, hoc e!>t eo», 

. ttd Iii« \ttir. ct Roni. p. qui ipsuni m lurem edide- 

y : Dea. Herald. ront, aed impi;rahit po- 

'iliK Att. el Ri>m. tiiia, ii t patient<>r oniniii 

9. 111. A. I'etit. LeiTc. Ait. malit aubire, quam l » I <* 

628 aqq. Matlhiae l)<' iu quid facere, holr quoroo* 

\thfn I >■ p "_'7 ' ■") "M'i 'I.' prii r (I II \ <■ II I f n * . ut vX 
72 PLATONIS fHfu^^xov rvyx^vuv av yiyvoiro iv vof*({) ; xeiot^ui 
dri Tip naTEoa i] f4t]Tioa dnoxrsivavTi iJ^Vfno xtdva- 
Tog T) ^ijiAia. ddshfog dk dv ddelffov XTeivij iv OTa- 
neni fiaxtiQ ytvofiivtig i'] Tivi T{)6n(p TOiovTtOf afivvo- 

\) fisvos dgxovTa ;f8/(>wi/ TxooTigov , xatJ^dneg noXeiiiov 
dnoy.reivag tVrrw xaOagog' xai iav noJUTr^g nohTr^v 
wgavTiog ^ ^evog ^evov. iav di daTog ^evov r} ^evog 
doTov dfiVvofiBVog xTeivij, xaTa ravTd kaTui rov xa- 
&ag6g tivai. xai idv dovlog dovkov, wgavTwg. iav di 
av (ioiiXng ilevi^egov dfivv6fievog dnoxTeivTj , xada- 
neg 6 xTtivag narega , Tolg avTo7g kvoxog Hotu) vo- 
ttoig. o Se negi r>j<," drfiaewg eigt/Tai (fovov nargi, 

E TavTov TovTo HaTw negi dndatjg tiZv toiuvtojv d(fi- v.f.li.r.a.c. 8.o.\. Tum Stepli. irroijio), ut est iii aliquot corld. 

I). dfivvoiifros xteivr] auvrofierov .\. S.f.U.n.C.o.o.X. 
Ku8ebiii.4 hnbet: datov ^evos ^ ^evov datos v. expiicatt. I e K ■ '* *■ * a I i t <> r p ii n i a t u r ? 
Quippt^. &A di-K v:io(ieiravta xri. 
perzeugma intelii^^eniium »ei.evei. 

d livvo fitr oq ap^jorra 2^'" 
(jwv] "[clp^feo' est priorem vim 
vel iniuriain inferre, rlici- 
tnrque vel absolute. iit noitrum 
.Tiifanfren, veiiiti Gor^. p. 456. 
K. dfjvvofiirovq , iiij ir^id^y/trtaq, 
ubi V. aniiot. , vel addito geni- 
tivo nominis aliciiiiis, ut tcSv 
XeiQ(ov , Xenopli Cyrop. I. 5, 
13. vCv ovr t\>xortat ol Tioli- 
fjioi aQXOvtes dbixa)v xe'<f('J>'- D e- 
mostlieu. ndvers. Ari»tocrat. 
p. 635. I.ysias, Antiplion, 
nlii;dpquil»u« v. \ Ibe rt i Obss. 
p. 22.3. Leoparfl. Kmeiidatt. 
X. 12. Uamb. IJos. Kilips. p. 
527. Matzner. ad Aiitiphont. 
p. 184. dbixoiv koyiov Hi>ro- 
Hot. IV. 1. abtnlai M. \II 8 
t^s nkify^ii, Antiplion. I)ef. 
morl. p G88. tJlX). »J!)-i. nl. pla<i 
1'lut. Tlie». p. 4. H. al. conf. 
ctiam Vnlcken. mi 1'lioeniss p. 
533 ct Astius n<l li. I. i|uiHon- nulla eornm , quae nos memo- 
ravimus, item attulit. 

D. f dr b k dat d S — a it vv 6- 
ftevos xre/r?;] Lihri plerique 
omnes diivvofterov , qiiod patet 
a re praesenti alieniim esse. Agi- 
tur enim nunc <le iis, qiii cae- 
dem committauf, dum *im alio- 
riim .1 se propulsent et arreant. 
Eusebiii.s lejiit: fdv be dotov 
^eros i] |f i-o* doidi; dnvvontros xr. 

xaru tavtd latta tov xot- 
90^ oS elvai] L*'ormiila xa- 
ra td aitd ei>ai eadeni lege 
iuiigitiir {{enitito, qun lusavttoS 
iXetv et alia id {jeiius ciiin eo 
casu coiisociantiir; v. Mattliiac 
Gr. §. 337. UeriihBrdv Synt. 
p. 159. 

xai^d:r6(' o xteiras na- 
t^Qa, rots avtolii ivoxos^ 
\dvi'rtB» xai^d.Tfp niui rori; atJ- 
roiv cuuiiiiit-tiim. Sic libr. VI. 
p. 7.5G. K. r^r be drtinQofioliiv 
eirat , xa«?a,Tf(> rti5i' atfattjydip 
fytyrf.to, n;»' avttjv xr^ IJbr. 
V. p. 671. C. rovtoi' lii eivat 
tof nldatrir t>]r avidv, iosnttf IH^ 1)E LEGIBU8 LIB. IX. 1'. m. St. 7.S 

^■■€0/$ ' ictf ogrisovv brfpovv aqiy rovto ixuitv, liti dxov- 
^Hbiov ytyovoxog tov (fovov, oi re y.a\ta{)f.ioi yiyvioxitu- 
^™wav r<p dpdomTt xni iriavTog iti; 'ioxw Ttjg ixdi/ui«g 

iV VOfilp. 

Kai ra fuv dtj [iiaia re xai dxovGia xai xara 
Tov tfvfiov ytyvoiisvtt neot ifovovg fUTgiiug in)i]aiiifi- 
ra di nigi ra ixovisia xa\ xar' ddixiav ndaav yi- 
•yvofiiva TovTUiV nigi xai ini[iovXiiq di' iJTTag iido- 
vu/v re xai iniO-VfiiiZv xai (p&orojr, rnvTa fitr ixd- 
va tjfiiv kixriov. 

KA. 'Og&iZg kiyeig. 

Cai). X. ^i&. Ilukiv dtj n^nJuTov nn)i tmv roi- 
ovTiuv tig dvvaftiv iiniufitv, onoaa dv ih). rb fiiv 870 K. o* re f.aiyapiiol Y''/'-] '* *"'K' omissiini iimic veriim 
essc prai-stant A. i?. v. I. Ii. r. o. X. 

:rac r'dot(Ji \ C"; » , (juo<i scliis Vi-ii Z. srnmit. tutt. liifra IX. p. ^^73. H. p. 874. loruni ronstnntio. QiiRin<|iiHin 

A. V. aii Phne^oii. p. 8<i. \. vel nieliore iiiterpuiirtionf; resti- 

xeifi trjs dqiiisots — rra- tuia nianet nonniliil diriicultntis. 

rp/.j Datitua nargi pro $reHi- Qiiod quate sit, proteniis appH- 

tivo positus e!<t, ut conipluriiim reliit, iihi ijuaesieris amiratius, 

;;i'riitii orum conrnrsiii vitareliir; unrle ^eiiiliviis ^niliovkiji peii- I Mattliiae Gr. ^. 389. jf. '6. Heat. Le{reii(|iini nohis videtur: 

K. 01" re xai'>ap//oi y 1 y i: ] xai (^ i:Tiliovi.t'<;. Qmo revocato 

Maiur in liis Platonis severitas emergit sponte senlenlia liaer: 

c»t quani iuris Attici, ox qiio Uuae vero n r1 voliiiitaria 

I», rui caesus moriens lielicti faciiiora pertiiient ntqiie 

iV«-niain impprtiiss"t. oniiii poena ea, quae, liariim rerum li a- 

[lilii-raiiatur. i)em ost li. »<iv. Pan- liita ratione (iot>r<ur Tii^i, i. 

taen. p. 983, 21. ovbe ya^ Sf e. :tF{)i qortoi), omnino iiilu- 

6 .laitiir avtosdcpi 'ot tfornv ste fiiint ac per insi<iias, 

x^ir tilivii^aat tov bifdaavta, propterea qiiod tiomines 

oiAni tiai' koixdjr avyyntiit' f^e- suc r 11 m Imi 11 1 v o 1 11 p t a t i li ua 

0tii' <'fff^uVa(. V. lierm a u n. De et rupiii it ati li us et invi- 

vestiitK. p. r)4. (iiae. Iiacr post ill» noliit 

tai)«;iC()/ra«xoi;<iia — ] expliranda sunt. — ^tta 

/erba, loi^ror n/pi uai t:ii(iov- r,!ioii'/r e»l, q u u ni qiiis vo- 

l^C — *ai qO^orrtr, iiineenda luptatibiis niinor est iis- 

identur cum xai nat' dbi)i(ar qu e • u c c 11 m l> i t. Lilir. I. p.G48. 

Ilsuoar yiyru/iira^ ut vitoatiyiiij K tt)»' ndrtt-iv i;ttap tpo/ioviit- 

„■ .- ....!.. tovtor nec aiiti' xa« ros ur&Qtdntiir tov nvinatoi. X. 

Iiirum iiHhcat. ulii eam p. 5»n2. A. f^td t<ra« ftta* »/io- 

' : ^ :t.'reposucrunt. Nam alio- mi» 17 kvjtiir. 

quin iioii recte proccdit sinf^ii- (-'ap. X. %Qb,tor ne\fi 1A9 7t PLATONIS B dt) uiyiGTOv knidvfiia xgaTovGcc t//v/»;(,- i^rjyQUD^ivtjg 
vno noifcov. tovto d^ 'ioTt fidkiaTa ivTuvi^a^ ov nXBi- 
GiOQ Ti xal iGj^vQOTaTog ifAffJog wv Tvyydvu rolg 
no^J^olg, fj Tojv ;fo>;Marwi/ Tijg dnXtJGTov y.at dneioov 
XTi]Gtujg igMTag fiVQiovg ivTtxTOVGa dvvafxig 8id (fv~ 
Giv r« xai dnatStvaiav rrjv xaxYjV. rrjg de dnaidev- 
Giag i] tov xaxojg knaivelG&ai nXovTov airia ffrjfii} 
ngoq TMV 'Ekli]vwv r« xai ^a()/9d()UJV' nQuJTov ydg 
Tuiv dya&uJv avTO nQoxgit-ovTsg T(jiTov 6v Tovg t' 
intyiyvofiivovg Xujf^uJVTai xai iavTOvg. t6 ; ap dktjt^ig 
XiytG&ni nsQl tov nXovrov xara noXttg ndGag, ndv- 
Tojv xdXXiGTov xai aQiGTOv ^ thg 'ivexa GcuftuTog iGTi, 
xai GuJfia tpvxijg Uvexa ' dyatfujv fiiv ovv ovtujv^ ujv 
%vexa 6 nXovTog elvat niffvxe, TQixov dv eirj fie^d P. 870. tj tmv iprjjjdrcop r^s aTtliTjatov — ] Sio A.fi.v. 
f. h r.n.S.o.x. Viilgo »; articulus «berat, quem oniisit etiam Bek- 
kerus. Mnrj;. Q vt b. d. tu 17 dllaxov (o^ikiaiat. De toto loco 
V. expiirntt I o « o t) r r>;i'] H. e. ne^i ijdnrcji' 
te xai ejiittviiidiv xtl. 

P. 870. ^ td)v iQvudi lor 
r <f 5 ari/lfjoro »'] Haec qtiufti pcr 
epexepe.sin ndHanfiir siiperiori- 
bu« illis: ioxiv ertavd^a, dici 
nceiirBtiiis Hebuit: e» tr tdir XQV 
(tdtvjv irtfKtovaT; ^vrdfisi. Sed 
liberiore quadnm orationis con- 
foniiatione ea acconimodantur 
«ubiecto senlentiae reiativae //ie- 
poe. In «jno nemo tcmere otTi-n- 
det, praesertim f|unm consimilis 
etructurae cxempia eliam alibi 
reperiantur. Male aiUem vulgo 
nrticulo y} praetcr librorum fidem 
Bbiccfo, post toh' XQTjiidtoir sub- 
distinctionpm faciunt. Qiiod A- 
stiiis ita teniiit, ut ctiam ante 
tdiv XQT]!tdt(i)r iiitcrpunx^^rit^qtiip- 
pe quod idem esscl ntqite iv 
toiQ XQViJaaiv. Atqiii talis iisiis 
;;eiiitivi cerle plane inniiditiis fo- 
ret. ScnsHs hic est: lioc an- 
tem iliimaximeevenireso- 
let s locum bnbet, nbi in plerisqiie ciipiditas aolet 
esse longe maxima et ve- 
liemi-ntissima, lioc est, 
quum vis divitiarum ani- 
m i 8 i n g e II e r a t i n n n m e r a- 
biles cupiditates inexple- 
bilis et immcnsae earum 
possessionis propterindo- 
lis etinscitiaepravitatem. 
ttjs b e aTcatSevoiaS ij toC 
X. J Hacc est communis iibro- 
nim oinniuni scriptura , quam 
male tcnlariiiit Stepliaiiiis at- 
qiie Astius. Niliil muranduiu 
vidcbilur , iibi verba recte con- 
iunxcris. Est autem consecutio 
coriim liaec: aitia de tr^s dnai- 
beias {earip) r) ngoi tdjr 'Ell^voir 
te xai ^apfidgmv cptjfirj toi) xa- 
xdis inaivFia&ai 7fi.ovTor: raus- 
SB autcm istins inscitine 
esl fnma n Grnecis parl- 
ter ntque bnrbaris profe- 
cta, qiine cernilnr iii eo, 
qaod male landantnr d i- 
vitiao Vcruni iam Zfllt^rua R 
I I)E LEOIliUS LIB. IX. V. 870. St 7.. 

ataufXTos d()tTr]v xat "iffvj^rig. dtddaxaXog ovv up 6 Ao- 
yotf ovTog j-iyvoiTo , cag ov /(»17 nXovTilv ltjtuv tov 
eifdaiuova laouevov, d}.?.d dixaiuig nhovTilv xai aio- Q 
(fuovutg' xai (fovoi ovtuig ovx dv yiyvoivTo iv no- 
ktaty (fovotg diofievot xai^ai(jia&at. vvv di, ontg dg~ 
XOtiivoi TovTutv linouev, iv uiv tovt' taTi xai fniyi' 
arov^ 6 noiil (fovov i/.ovaiov Tdg f.(iyiaTag dixag. 
dtvTiQov 8i (ftloTifiov xpvx^g ^hg, (f&ovovg ivTixTov- 
ca, x<^k^^ovg ^vvoixovg fiahaTu ftiv avTti) rw xexTtj- 
uiv(p Tov (f&ovuv, dtVTtfJOtg di Tolg d{)iaToig tiZv 
iv T^ noXit. T()iTov 8i oi 8etXoi xai ddixot (fo/ioi 
noXXovg 8t] (fovovg ilatv i^giuyaaitevoi , oTav y T(p D 
nQaTTOfitvtt T} ntnfja; iiiva d fttjdiva fiovXovTai a(fiat 
^vvei8ivttt yiyvofteva t] yeyovoTtt ' Tovg ovv rovrwv C. (poroiS ieoftevoi] dco/i«> o/£ Sclinoiileriis ; crrorp, opliior. 
(povovs eiatv i^eiify.] (fo/?ou? A. i^. v. Ii. alii quidanj, er- 
rore aperto. Stinl. Piatonn. p. ^(j sq. et t6 yoQ aXt;d'eq i.tyead^at — 

('ouiiDUs perspexeront, falsi nam longe optimum est et 

illi tamen io eo, qiiod .T()o; k')» prnestantissimiim, ubique 

'Elit';rt!}r—(iapfiaDV)r cum irtm- terrnrum vere iudicari de 

rtla'&ai couiunxenint. Genitivum divitiis. posside ri eas cor- 

rdiissnm rei et ori<;inem sii^ni- poris causfa, corpus au- 

ficautem eodem modo posiium tem esse a nimi caussa. Dein 

liabrs Politic. p. 294. ii. ai aro- fortas<e malis: dya&ajr fjsv ovv 

liotojrtis — rov itrbiriote itTj' Srtviv tovicjv vel rotJrw»' urtov. 

hir — tiovxtav ayeiv t('n' dr- Spd tovtojv ante d)v sponte ia- 

tfffraitirov. Ibid. p. 305. D. ti» telli^itur. 

ot'rf*k' ihiar a(/ett]v ixaQexoiiitr C. qovois ie ofteroi xa- 

tov (tr9' vxo ttrtav doJ^xur — &aiQea&at] sese caedibus 

i9ilitr av ta diliritor iyxlt]- expiari volcntes, i. e. u I- 

fiata itni(felv. Ncc ablndunt ta- timo snpplicio expiandae. 

lij: l.>epg. IV. p. 72J}. D. bta- Hoc ijzilur dicil: non caedes tie- 

tfiprv xkeiet tijq fielltjaetus. Vl. rciit cnpitis ponnn luendne. IjO- 

p. 77l>. C. iovleia i^s ttav Ma- qnitur autem prr prosopupoeiam. 

Qiarhvvdv natainvltioeots. VIII. C. ^oie.To i) i> ^t'ro<xor*' 

p. 818. B. tr.v tijf ufttttotrto^ it, ft.\ niolestos socios ma- 

i(f6ir^ta. IX. p. H73. C. arar- xime qiiidem invidiaepos- 

hfias huUct. Ib. 881. A. laifia^- sessori, deinde optimis 

ytai rSoytHr. quiliusque civium. 

B. Tf /roi- 0»»] Vld. I. p. G.'U. I). a fithira (iovlortai] 

B «qq, obi divitiis quartus iocus Flurulis rpfortur ad rcw, in quo 

inter externa bonn ronredilur. incsl nipnifirntiumuttitudinis.Ma- 7(; PLATONIS utjpvrai; dvnnfovai tiavdroig, utov uKho fiijdivi dv- 
vuivvai TQOmo. rovviuv df] ndvrivv nioi ngooi^ua fiiv 
si()tjiura TuvT £<Trw, xai nQug Tovroig, ov xai noK- 
Xoi ?>6)0v T(Zv iv Tat<^ Tc/lira/i; ntoi va loiavta 
ianovSaxoTi/JV dxovovTtg 0(f6d(>a niiiiovTai, to toiv 
roiovTuiv xiaiv hv ' /4idov yiyveoOai , xai na/.iv dffi- 
K xoaivoig dfvoo dvayxaiov ilvai T}}V xaTa (fviriv J/'- 
XTjv ixTtaai, Tt]v Tov nadovTog, dne() avtog k6(jaaev, 
vn dXKov ToittVTi} fnoig^f TfAtvTfjaui rov rdrc fiiov. 
nn\io(.ikv(p ftiv dt], xai navTojg (foiiovfjiv(i) i^ avTov 
Tov n^ooiftiov T»/v roiavnjv diy.7]v, oidiv Set tov ini 
^71 TovTip v6f.iov vpivhiv, dnuti ovvri dk vouog ode tiotj- I). ia:iovbaKu t fjv dx.] tonot^iaxdxes Ven. 3. 

K. obe ei^r/O&io rp YQ^^^PV] ^^^ A. i? v.f. (i. r. s.r. 8. o. x. 
Viilgo lijc ypogjr/e. 

P. 871- o Yf*^ rouo^ rl/iayoQevet] Desunt haec in AM. 
Lov. B»8. 1.2. et cuA. Ven. S. le StepliHMiis roni. fiovJ.eiai, 
nii vel proiionieii atplai ndver- 
satnr. 

xai Jrpo? lou t o iq ov xai 
}toli.ol J.6yov] Adverte nt- 
Irnrtiuneni. Sicrnifiraiit etiini iiaec 
ideni, (jiioi^ xai n^ds tovioiS xai 
6 Idyos, ov :iolii.oi icHv ev 1. 1. ctr. 

K. xai ndi.iv dqctxo^e- 
rots — ixtiaai] Kxplicaiitiir 
liner verlin pruxiniis: iinep au- 
tos (bgaoer — televttiOni ror rdre 
(Hov. Krrore igitiir fnrlum. quod 
in eHit. Uekkeri post rot; 
na&dvtos exciflit iiilerfiiiiirlio, 
«liieni erroreiii iiu[><>rrinie eHito- 
res, iit si'\ci'iiln iH ^eiiu» alin. 
seciire ilernveruiit. Afiiiie lioc 
ubi teniieriniiis . nec opiis viHe- 
blliir cuniecliirn Scliiieideri 
pro extiaat l<g<>nrtum piitnntia 
xtiaaai. Qiiod viro (liruiitiir iio- 
niicidne iiece.ssitate qiinHHni riir- 
siis iii linnc mortalium vilani rcr 
iecti i<leni srelui in sc experluri 
esse nlqiie sensuri, quod iptii iii 
nlios perpetraverinl , id PUlia- 
goriciiin qniHdnm reHolet, in 
sncra m\slica po.^tea inverinm. V. Lobeck. .A^laopliam. Vol. 
II. p. 807 sqq. et Backhui- 
zen vun Hen Brink \arine 
Lectioiies e\ liistoria pliilos. an- 
liquae, hu<;Hun. Batav. 1842. p. 
iiO sqq. Ceteruin repelilur fabula 
p. 872. D 8(|q. ubi Hicilur iit 
nakaiojv iegetur eifjtja&ai. 

P. 871. "Os av ix 7t goroi- 
as te xai dliixeos ] Kx- 
scripsit haec iisque ad dtiifvyiav 
Kuseb. Praepar. Kvang. XIII. 
21. p. 712. D. ubi inverso or- 
diiie legitur iir^te dyoQav iirjxa 
ie^d. De occisore praesentia 
sua rempublicain pulhiente v. 
ad p. 868. A. 

edv T6 tis dnay o ^e v r — ] 
Pollux \lll. 66. etfjyovto be ie- 
(>u)r xai ayO{ide oi ir xair/yogia 
(pdvov aiQt xgioeoiS' xai tovio 
TtQoaydifevois exaleho. K- 
iiinivero iiiitiiiin sontis in iudi- 
cio persyquendi ita liebat, ut 
ei soliininiter deiiunciarctiir. iit 
rebus omnibus Inoisqiie publicis 
et sacris abntineret, ncque e« 
prneBi'ntia «iia polluprel. Quo<| DE LEGIBUS LIB. IX. l\ 870 871. 8t. 77 

ff^iv Ty Y^a<f,ij. Ca|). \l. (>s' ctv ix nuovoiai^ re 
xai ccdixtus ovTivuovv Tuiv ifi(f,vA.ituv avTOxno xtaivt,, 

n^WTOV I.UV T<Zv VOfJltUluV UfjyKfftvt, Ut}T€ ifua f.HjTl 

ayo(jttv f*t]TS hfAtia<; ftijTe aA.?.ov xtiivov ^v/.}.oyov 
ftfjdivtt fAiaiviuv, iav zi Tig dnayo()iVij tio doaaavTi 
taifTn dvitutuntuv xai iav u»/. o ya{} vofiog dnayo- 
^/ivu j xat dnayootviov vnig naang T^g no/.tiug aii 
tfaivtTai r« xat (favurnt. 6 di firi inihotv diov ») R 
fiij ngoayootituv iwytattai roiv ivTcq dvttpioTijTogy 
noog dvdouJv Tt xni yvvttiy.tZv nyogfjxtuv r(jt< rtXtv- 
TtjaavTt., n{ituTov piiv rb fiiaaua tig avTov xat r^v 
Twi' ttttuv t)(tfoav di;(otTO, wg rj Tov vottov agd rtjV B. r /i f rtpoayo^eiitav ert^yec&ai] Leg»-I>»tiir ^iilgo *i- 
tiote nffOfayopf.vtiv invilifl roM. omn>biis. Pro etpyfo&ai Kiisfl). 
PrxHp. Kv. XIII. 21. p. 712. D. ti^yta&m. In Uir. h. n~iiyfa&ai 
omiaaiiin e«t. Mox ^ipost^eiftai pro rtQot^i.tfTctt coiii. Wimkel- 
niann. coll. p. 86<>. B. 
dicebatnr :tifoayoQet'£i» ei^yeaifai 
twr rofnfjtur. Antipho I)e 
choreut. p. 783. Tteiaartes bt 
tovfovS anoyQatf.eai^at xai jiqo- 
ayoftvetr ittoi eiQyeaifai 
tiiv rofiiftojr r^yijoarto. — u 
yaf voiios ovttut iiei, exaiiav 
tis axoypaifn tpovov iinrr, «/'(»- 
yea&ai tiijv rofiiitar. I<1. De 
raede Herod. p. 782. 78;;. 701. 
Dcmosth. in Marart. p. 1168, 
28.in Ariittncrat. p.6.32.inTiniocr. 

*|). 7:33. iii Leptin. §. 137 sqq. 

plf/pop^rot/»- etianivocant, ut P la- 
to mox p.873. A. sq. Antiph. 
p. 7')2. 764. al. v. Matthiae 
De iu(lirii.s Athenienss. Opusc. 
phil. Vol. I. p. ICI. Heffter. 
De re iudiciaria Athen p. 3(j2- 
Wachsmuth. H|*ilen. Alterth. 
Vol. II. P. I. p. 329. Mitz- 
ner. ad Antiphont. p. 205. 
Schumann. Antiquitatt. iur. 
ubl. (iraec. p. 289. 

o ie fti^ ixeitiav iiov — 
iretfiotrjtos] De iure Attico 
Demosth. in Everg. p. 1161. 

^%. tuittJei yof 6 voitos tovs nfos- 
r,ttertae ini^iirai itexfiS aretfiia- bolr. In Macart. p. 1168. 28. 
rrpoe/.T**»' rcJ xteiravti er ayOQci 
ertoi aretpiottitos xal artiptov. 
ovrbitijxetr be ttai dreipitiiv nai- 
bai y.ai yafifiQOVs xai dveilJtovS 
ttai diettiiaiiivs xai (fQatoffaS. 
Di.xeriint de iila lege praeter 
alios iioper Bunseii. De iure 
hered. p. 36. s({. Muller. ad 
Ac!*clnl. Eimien. p. 126 ^qc)- 
Meier. De K^ntilitate Attica 
p. 18. qiii iteni docuerunt, qiiid 
sit ertoi aretpiutrjos, de qua 
formnla consiilus etiam Scho- 
mann. ad Itiaeuni p. Ai\^t. et 
Antiquitatt. iiir. publ. p. 288. 
JSchol. ad h. I. dvttpiotr^s ij fti- 
IQi dreffriabf'tr avyyireia, oT eioi 
naibts aretfittriv oetoi ie ttuiiv 
a4,iriifuv ieyurtai drttpiai, oitirts 
yoreis tiovatr dbeiifovs. 

ngoS driQi'>r te xai y v- 
vatxiur, von mannlicher 
uiid weiblicher Seite. 

B. tu i r; tov rounr «pa 
t. q. n p.\ siciiti lcKis dira 
imprecatio famara et opi- 
nionem Tulgarem incitat 7S PLATONIS 

(ft}ii>]v n{)OT(jintTai, ro di diVTEQov vnodixog r(p it^ft- 
kovTi TtuuQtiv vniQ Tov TikavTijdavtog yiyvio&w. 6 
di i&iXouv TiiiujoElVy Twi' re ini Tovroig XovTooJv 
wvXaxtii; ntQi xai 'o<scov av iTioujv 6 &aog TTSQi tuvtu 
C vofniua /laQadro, ndvTa dnoTsXojv xal ttjv nQOQQt^tiiv 
nooayoQtviuv itco dvayxdyujv tov dodarcvTa vniyfiv 
tr]V t^g dixtjg nQu^iv xatd vo/nov. TavTa di oti ftiv 
yiyvs(f&ai XV^^^ ^<^^* ^'" tivuv inivx<iiiv xai &vatu)v 
&eolg ttoiv, olg twv totovtoov ^iiXet , (fovovg ^tii yi- 
yviG&at xatd noXtig^ Q(i8iov dnoifaivtrsrtai vofio- 
&iTJi' tiveg d' «irrii/ oi &toi xai tig 6 tQonog tdJv 
toiovtoov Sixdiv tfjg eiga^oiyijg OQ&OTata nQog to 
&UOV dv yiyvouevog eh], vojiiocfvlaxeg piti i^i]y)]toJv 

C, tto) apayxa^ojv] Stpph. coni. arayxaora»'. sed v. explicntt. 

D. iap be tis fnt^r nov, rtJr] nov tc3v A. H. S. v, f. 
r. a. c. ft. o. X. Ald. Lov. Bas. 1. 2. Sed Stephan. de Cornarii atque adiuvat. De bfxoito 
imperativi vices sustinente v. 
Matthiae Gr. §. 515. 8. p. 
1165. ed. 3. conf. infra p. 879. 
C. D. 

rtJi' re eni toi>toiS lov- 
iQ(ov — ] Verba hunc in mo- 
dnm iungenda: navta unoteXdJv 
TteQi (pvkax^s t(')v te ent tovtoiS 
lovtgolv xai (ndvt(or) eteQCJV, 
oaa Sv 6 d^eoS neQi taita v6- 
fjifta naQafiai x. r. L omnia' 
rite peragens, quae perti- 
nent ad obser vationem (ra- 
tione observationis habita) la- 
vationis in talibus soijem- 
nis atquc aliarum rerum, 
quas deus de istis legiti- 
mas tradiderit. Cogitandum 
cum A s t i o de lavatione ei 
pracscripta, qui interfectorem, 
utpote liominem impurum, de 
caede postulare instituebat , ne 
illius piaculo contaminarctur. 
neque audiendus F a e h s i <i s 
Syllog. p. 392. qui h'tQ(»v scribi 
iubpbat. AniniailvertHS praotc- 
rea ctiam constructiouis iu.-^o- 
lontiam , qu» rofjifta pro vofii- 
iiO)r ponitnr pcrinde ac si au- tecesserit xai ooa ar x. t. i.. ita 
ut duae constructiones in unum 
conflatae sint: neque enim istud 
vofjiua recte cum neiji tavta 
coniun.\eris. 

C. xai t rjv ngopQTjatr 
ngoayo Qet ojv] V. p. 871. A. 
Dein itoj arayxd^njv est: ve- 
niat ita, ut sontem cogat. 
Non opus conicctura Stephani 
dvayxdaojv , quam Astius am- 
plexus est. De participio prae- 
sentis cum verbis veniendi con- 
iuncto V. Elmsleius et Her- 
mann. ad Eurip. Med. v. 1024. 
Bornemann. ad Xenoph. A- 
nab. VII. 7, 17. Bernhardv 
Syut. p. 370. 

qpororff /i^ yiyvtaxf^ai xa- 
td noi.eis'^ Hacc praccedenti- 
bus istis, ttor toiovtCDv (lelei. 
per epexegesin subiiciuntur, ita 
ut item ex (telBi pendeant. 

D. o bk v(pi(itv &avdTW 
f»7/i.] Demosthen. in Mid. p. 
.528. oi qorixoi i diioi tois fier 
ex nQOrcias anoxtirvvrtaS &a- 
vdi(-) xai deKpryia xai htjfievoei 
tiiir VJtaQXOvtiur ^r;fiiovai, tovs l)E LEGIHUS LIB. IX. F. 871. St. 79 lllai ^vtitav xai roii t^iov vof*o&tTfjaafi(roi ra^- di- I^ 
naf tigayovTutv rat/ra^-. dixaarag di avxiuv tivat 
roifg avTovg, o'vgne{) Toig tcc u()a avXaiai diaSixa- 
^giv ioorj&ij xv{)i(iug. 6 di ocfXcuv \9aiano Ciiuiovottui 
xal ftti iv Tij Toif na&ovTog x*^^V «^«irtoiVw, avai- 
Sttag ivixa noog rw d(T£,:?«7i'. (fvyuv di xat f.ti) ' &t- 
kriaag x^iaiv vnoaxtiv cfivyetuj aiiffvyiaV iav de rig 
imfth nov TiHv rr,e roj/ tfovev&tvTog ;jfwort*,, 6 n^iog- 
TV^MV nfiuJTog TOJv olxiiwv tov ano&avovxog rj xai 
Ttuv nohrwv ararii xTnvtrcu r} dtjOceg roi^ ctuxovai E 
Twv r^y dixr)v xoivcevTiov xruvai naQadoTu. o di 
intaxtjnToiievog aita xat xartyyvaTCtt tov o) av ini- 
axr,nTt]Tai • 6 di naQixirui Tovg iy;vtjTag, oc^ioxQiojg 


i TovTiur, et sic omnes recc. editt. praeter Schneid. 
E. aratei xtetreTa] drait A. et corr. Q. Pro xtetrnu 

^it^i^crwi fiiHVllll dlflfatf:). 
i)f axoraicx aidton)^ xa({fi*.(!r- 
it^cjxiaS xoliiri i^^iaaar. An- 
tiph. De caede Her. p. 709. 
Tov rofiot' xeifxirov. lur a:to- 
xteirarTa drta:io&areiv. AJ pro- 
zima eonf. Demosth. in Ari- 
■tocr. p. t>34. iatt xdotr ogos 
tois arh^otforots tfs tov %a- 
96rtos etg/ea&at natgiioS' ex 
(i$r iij tavtr,s hthetatv elati- 
r*iv X. r. i. — dratheias ire- 
*a ■XfoS TcJ daefieir, non 
iBodo impietatis sed etiam 
Impodeniiae caoasa. 

^ tpvy liur he — dettfvyiar'] 
Ex iure Attico item si boroici- 
da, anteqitam in iudicium vo- 
caretur, solum vertisset, e.xili- 
um erat perpetuam et bona eius 
publicabantur. v. Deroosth. in 
Hid. p. .52H. quem locnm paullo 
ante attulimus in Aristorr. p. 
. et 629. 

idr he tts intpf^ ^iov ttjt 
I Stephanus do Curnarii 
.1 inifir tovtiitr. Libri 
■'fif, nov toiv. Und«; 
V. ■ ii< &«lmannu8 ixi^i ttiir 
foMttv extudit, collatia lociii p. 7o."j. K. 747 i.. ct 7oO. C. Sed 
verisimilior utiijne Cornarii 
ratio fuerit, si omnino quid mu- 
tandum sit, quod non credimus. 
Nam td r t]s tov ip. itij^as iere 
idem est quod r/ tov tp. iiu^a, 
et Jtov est alicubi, at sensus 
hic sit: si quis alicubi oc- 
cisi regiones ingressus fu- 
erit. conf. p. 874. A. sq De 
re Demosth. adv. Aristocr. p. 
G20. 20. tovi he drbfotfurovs 
iieirat dnoxtiireiv ir »5 iiueha- 
ny xai d^idyetr. v. Wesseling. 
ad Petiti Le^g. p. GIO. Mox 
dratei vel d'aii interpretatur 
Schol. d^naficls xai vrrev tiatias 
xai ti^itptas. conf. Ruhnken.^ 
ad Tira. p. 31. et Blomfield. 
Gluss. in Aeschyl. Proro. p. 122. 

K. 6 he intaxrxto (levo s 
Sfia xai —] is, q4ii postu- 
lat, simul vades postuiato 
ab «o, quem postulat. V. 
Harpocrat. in voc. i.ieoxi]vit- 
to, el Valosium p. 30<s. e<l. 
Lips. 

u hi xapf / » * y- 

fvrtas — ] Tit^ ...v..^.. etiam 
ex iuro Attico fuisse sistendos. 80 FLATONKS ovg av »/ Twi/ negi r«i}frt diyaoTwv cef^X*^ ^Qi-^lh ^9^'^ 
iyyvtjrat^ diioxgsujg, nagi^etv iyyvouuivovg eig dixt]V 
iav di T] fxrj i&iXij i] ddvvaTij Tig xatfiardvai, trjv 
dgxi}V nagakai^ovaav diiaaaav (fvkaTTeiv xai nagixtiv 
872 tig ttjv xgiaiv Tfjg dixrig. iav di avToyiig juiv ut}, (iov- 
Xevaij di yfdvaTov Tig dl?>og iTigro xai Ti/ ^ovXtiau rt xai 
hni^ovXtvaH dnoxTeivag aitiog uiv xa\ (.iri xaOagog 
Trjv 'ipv'piv Tov ffovov iv nokei ivoixtj, yiyvia%fu)V xat 
ToVTM xara TnvTd ai xgiaetg tovtojv nigi, nkrjv Tfjg iy- 
yvrjg, Tfo di orfkovTi TaffSjg Trjg oixeiag i^iaTOj tv- 
X^lv, Ta di dkka xard Tavrd fvgavrtAjg rw ngoa&ev 
grjdivTi negi avTov yiyveaOoj. ra «vr« di eaitu I ry x^iotv 1 7' S btxrs] Sic A. H. v. f. h. 
Vulgo rjr liatv r. ft. ^. o. liquet ex Demosth. iu Tim. 
|). 745. Antiphont. De caed. 
Herod. 17. aliis, quao attulit 
Hermaun. Antiquitatt. (4r. §. 
137. \ erl'a Platonis foede ror- 
rupta putat Astius, ipse lo- 
cura sic. mutiians: o bf Tfa^eyjtc) 
tgeis ^yyvrrds, ovs av rj xdiv 
rrfp? tavra Stxaatfiiv ciQXK ><("*'?? 
d^toxftecos, Tiagf^eiv iyyvfotievovs 
X. r. k. Enimvero quis est qui 
sibi persiiadeat, verba isto nio- 
do unquam potiiisse a quoquam 
interpolari ? Aiio modo Win- 
ckelmannus iaboranti scili- 
cet phiiosopho sucturrit, refin- 
gons locum sic: 6 bs na^fxfto), 

ovs av "("''?:> fpfis fy- 

yvrjtas d^toxQetDS, Tcapi^nr, x. r. 
i. Quae ratio aitera non mi- 
n«8 est veridissimilis. Her- 
raannus verba: loiis tyyvrtas 
diidXiifos , eliniinanda censuit: 
quae unde in ordinem reiiquo- 
rum immigraverint , nemo fa- 
cile dixerit. Niniirum negotium 
creavit viris optirois levis quae- 
dam distinctionis perversitas, 
qua iungebatur tovs fyyvritds 
a^toiQems , commate post d^td- 
XQStos interposito. Qua quidem 
distinctione servata utiquc et contra grammaticam peccatur, 
quae ordinem i.stum: tovs fyyvr- 
tds d^idyQK:)S hic certe asper- 
natiir, et ipsi sententiae mirum 
quantum lauguoris afiertur; nam 
istud d^tdyQf.foS ante ovs av — 
dQX'i '"QtfVt facile apparet pror- 
sus otiose inculcari. Verum his 
inconiniodis omnibus simplicissi- 
me viiiemur ita occurrisse, iit 
comniap()stf'yyr;;ra).posuerimus, 
qua mutatione admissa oritur 
sententia perquam commoda 
haec: hic autem vades da- 
to eos, quos magistratus 
in talibus rebus iudican- 
tium locupletes arbitre- 
tur, hoc est, tres vades 
locupletes, eo, quod vadi- 
monio promittant fore, 
ut reum in iudicio sistant. 
Patet, opinor, in his nihil esse, 
quod recte absurdum aut otio- 
sum putetur. Nam quod post 
tovs fyyvr,tds deinde subiungi- 
tur t^fis l)'yvt]tds d^toxQfios, eo 
facile apparet superius illud ac- 
curutius definiri ita quidem, ut 
addatur etiam illud, in quo lo- 
cuplcs fides vadum cernatur. 
Nam xagfxeiv eis xpiaiv est: in 
iudicio sistere, ut Xe- DE LECilbUS LIB. IX. P. «72. St. 81 ravta ^ivoiai re n(iOi; ^ivovt; y.at aaioiai xai ^ivoif 

n(f6i akkijXovSy dov^tg r« av ngog dovlovg , rrjg r« B 

(evro/ugia^ ntgi xat ini/9ovXtvaiug, nki]v tijg ky- 

•.itj^- Tavrt]v Sa, xat^aneg elgtjTai, rovg avTo^iiQag 

tTtyyvaa&ai. tov di ngoayogiVovTa tov (povov erjua 

•vdv xal TovTovg. idv de dovXog iXtvd^igov 

!. iiTB avToytig eire /^ovktvaag, dnoxnivrj xai 

• fpkfj xrjv 5ixf]v, 6 Ttjg noXicag xotvog dijntog dytuv 

rxgo^i ro ftvtjua Tov dno&avovTog, o&iv dv oga rov 

rvuiov, uaaTtyuiaag onoaag dv 6 eAtuv ngogTaTTij^ 

idvntg ^i(p natouivog 6 rpovtvg^' &avaTOjr>dTiu, idv C 

di Ttg dovXov xTtivtj fttjdiv dStxovvxa, (foSip de ^ij 

P. 872. C. fopo) 6e firj fitjvvtrjs] tifi om. A. et pr. fl- oph. Aoab. VI. 6, 12. :ra(>o- 

Itiv ae eavtovs ttS v.^iatv. Hist. 

(ir. VII. 4, 3S. ^ /^ij»' rtai/i^eiv 

fis t6 xotrov ttav ^A(fKdbaiv. 

Anak. VI. 6, 9. eavtov Tta^ia- 

aieiv KleavS^y %(}ivai. Ibid. §. 

10. ifiavtov xaQaoxriOto X(firartt 

Ki.edrif€j. Itaque hacc omnia 

ita sunt comparata, ut de eo- 

rum integritate dubitari nullo 

modo possit. Iliud detoxfttos 

autem qnod reiativo pronomini 

praemissum est, id nec vi saa 

aret, nec iudicari debet ab u- 

1 Inquendi abhorrere. Plat. 

Ir, p. 238. A. rtJi' idetaVy 

-rs ij dv tviT^ ytronirr^, 

ut<i T. ann. 

dbvvat^ tis xa&tatdvat] 
H. e. vades dare, Uiirgeo 
Btellen. 

P. 872. iav bi avtoietg 

Itiv fitj,] povkevar; &dvat ov, 

i; o n s i I i u m necis perpe- 

• randae insidiose inierit. 

V'i'1'fur antpm rorrigendum fiov- 

1 totiuH periodi 

rectissime, quai* 

i itic nun una cx parte laborat. 

- nai itfj *a&a Q(> s t.^ffi. et 

mimo non a caede p .i r 

in eivitatc habitot. '! 

Plat. Opp. Vol X Spif lit. de formnla xata tavtd tisavtas, 
pro qua etiam xatd tavtd xai 
wsavios dicitur, r. ad. Phaed. 
p. 78. D. 80. B. 

B. tdv de jtQoay i/evov- 
ta — t o v t o V s] et qui eos 
de caede postulat, siraul 
ctiam istos ad vadimoni- 
um adigat. Nam eyyvaa9ai 
dicuntur ii, qui pro aliquo spoa- 
sionem faciunt et in caussa pri- 
vata et in caussa capitali, aut 
pro semet ipsis vades sistunt; 
sed iyyvdv est vades po- 
ucere. v. Salmas. De usur. 
c. 16. 

idv be Sovlos Het^9egov 
exdtv — ] Nec Athenienscs ser- 
vum voluerunt ultimum pati 
supplicium, nisi si caussa eius 
publice cognita esset. Antiph. 
De caed. Herod. §. 48. xaitoi 
ovbi oi tovs dea-fotas dxoxtit- 
ravtes , idv «x' avtotpttjf^ i-V^f' 
ifiuotv, ovh' ovtot &rt'jaxovatv 
vn^ avttiv ttHv Ttfosrxdvttor, dl- 
Aa. TtaQabthdaotv avtovs t^ d^- 
l^ natd voiiovs iiteteQovS *a- 
tfiovs. 

6 tijs ndleots xoivos ir,- 

los -) minister puhlicii» 

6 H2 PLATONIS /t4//»'M//t. txnij^uwf toywi> xat xuxwv avTOV ytyrtiXai, 
f] Tivog 'ivixn «AAov toiovtov, xinfuniQ av ei noAi- 
Tt]V xTiivag vnilj^i (fovov dixag, wgavTtug xai roi 
TOiovTov dovXov xaTce Tct avTa anoffavovToq oVTwg 
vnsxtTw C;i|). Xll. Lav di dfj )i)Vf]Tai, irf' olai 
xai vofiOi^sTHV deivov xat ovda^wg n{}og(fi,Xkg, ^t] vo~ 
^oOsretv di aSvrarov , ^vyyivduv avToyuoaq (fovovq 
\) i) di inifiuvXiv(Sewg yevoftivovg, ixovaiovg t« xai ccdi- 
xovg ndvTwg, oi Ta ftev nolld iv xaxwg oixovaaig 
xai TQitfoftivatg yiyvovTat noksoi, yivoiTo d' dv nov 
rt xai kv y ftt] nori Ttg dv nQogSoxrjaut X^i^^h ^" 
yHV fikv di] ^fpttov av ndkiv tov kfinQoodiV (yftixQ^i} 
i}f]&ivTa ?^6yov, dv UQa rig dxovwv i]uwv olog dno- 

'Eav de bf; y.] av ii sed in marg. tar. Dein JiQOirpuiat \. 
X. et pr. ii. 

1). fj o Ti xi?V nf.] fj o tt ar 2("? ^- «narg. et a. s iilfp 1 iciu runi. Dein Astiut< 
ante 6&er inseruit r. Quat^i 
vero tali mutatione opus esset! 
Tmo hoc dicit: carnife.v eum 
ducat in viciniam monn- 
raenti sepulcralis, unde 
bustum occisi conspicere 
possit. — 6:i6aas int. nlt]- 
yds, do qua ellipsi v. ad c. 2. 
p. 854.' D. iiaariyod^els onooas 
ar 8o|(; toTs SinaaTais. — 6 eitov. 
«jui cum reum peregit, ac- 
onsator. — iav ^tip nai6- 
fievos, wenn er unter <len 
Streichen nicht stirbt. 

C xa^dnep av ei noli- 
irjr - bixas,] Breviter di- 
oU»m prd: xaf^dneg dv vneixe 
SiHas q>6roi< . ei noUTVv xieiras 
rnfixe Sixds. 

Cap. XII. 'Kdv 9e 8») y i- 
yri^Tat — ] Periodus intricatior 
panllo ac perplexior. Quippe 
post ^dv be br yiyrmat non sul>- 
iungitur. deindo quod subiungi 
debebat, sed mutata orationis 
structura verbis intcrioctis: nr 
rofio9eTeiv ft* dbt'vaTOv , conso- 
ciatur primariae sententia<> sub- iectnm : avtoxeigas <povovs, cui 
deinde usque ad j;'^("' omnia 
reliqua adaptantur. Itaque fa- 
cile apparet pertinere istud ana- 
colnthon ad illud genus perio- 
dorum insolenter structarum, 
quod originem suam maxime 
ex priniarii et secundarii mem- 
bri commixtione ducit. Usitato 
roore poterat fere hunc in mo- 
dum dici : 'Edv be btj yiyvVjtat 
tavta, iq' olai xai votio&eteiv 
— dbvvatov , avtoxeifes tpovot 
fj bt^ fni^ovlevaeojS yevofievoi, 
ixnvaioi te xai dbtxot ndrtius, 
ot td fiiv nolid x. t. i. — Vcr- 
biseip' otai xai rofio&et eiv 
beiror adraonemur quodam- 
modo illius Solonis sententiae, 
qua vir sapientissimus nullas 
statuit de parricidio leges scri- 
bendas esse, quia neminem pti- 
taret iinquam adeo fore inhu- 
raanum atquc truciilentum, ni 
parentes oc<idere auderet; v, 
Diogen. Laert. I. 59. Cicer. 
pro Roscio Am. c. 25. ibique 
intpp. — ovba/itus nQostpt- 
Xis per ia6ir]ta dicturo prn Wixiofi L)?: LEGIBU^ LIB. IX. V. 872. St. 83 iGt^at ytvyiTai ^idXXov ixojv dia xa roiavra (fovuiv 
riiv ndvTtj ttvortioirdnuv. 6 yaQ Srj /ivtVo^- »/ ^yo^t 
tj o Tt xi**l 7igo^nyo()ivtiv itVTOv, ix naXaiMV Uquhv £ 
tiQtjTai oayfcJj, (A)g ij Twv ^vyytviHv aiuaTwv nuwgog 
dixrj iniaxonog v6u(p /()^ra« t(p vvv dij lix^^iivTi. xai 
iraS.iv aga Sgciaavri xi toiovtov na&siv ravra dvay' 
xaitag, ctnsg idQaatV li nartga ccnixrtivi nuri r/g, 
avrov rovro vno rixvojv ToXurjOai /iicf ndGyovra Hv 
Ttai Xf^ovoig, xdv [«<] uv^tga, ytriff^t^ai rt avTOv' 
&r]Xtiag ^tTuaxovra (fvattng dvayxaiov ^ ytvo^tvov 
T« vno rwv ytvvrjO^ivriov Xtntlv rov ftiov iv XQOVotg E. axenxeivf rtote tis] ijic A. 52. v. f. li. al. pro vulg. 
rig Ttoxt. 

xar ti nTjteQa'] Pro ei A. 52. S. v. f. h. a. c. b. o. habent 
T}. Vulgataiu in marg. habet Q. UtruniqHe ritiosum. Herm. xav 

' siripsit vu. i r uncos adhibens. i b o o) ■ n a n d u m e t e x e c r a- 

ile. — iv xaxtiSs — .Toie- 

•ji, in civitatibas male gu- 

bernatis et institutis, s. 

male moratis, Yevotvt o b^ 

ar pru yffoit' d' av de cohie- 

tiira Astii scripsimus; cohae 

i-nt enini haec quoque cum ot 

ta tToiia — yiyfortat , habent- 

que cum iis subiectum coromu- 

ne. Qni yrrotto posuere, li me- 

mores fuerunt antegres.-ii eav Se 

if; yiyrrjtat, ubi recte ponitur 

iiimerus singnlaris. 

D. liyetv iitv b i- iq eth*' 
av jc. ] liaec quoque spcoiem* 
anacoluthi prae se ferunt. Quum 
uim contincant apodosin prae- 
edentis enuntiati, tamen ita 
subiiciuntur, ac si libera baec 
«sset tententifl neque cum eu- 

IMrioribus connexa. Quocirca 
fiv bii interponitur, quod Asti- 
as perperam explicavit. 

av apa tts axovtap —] si 
forte quis, nobis auditis, 
per tslia possit facilins 
ipoote abstinere caedibus 
omni «X parte niaxime 
« impiis, h. e. ut experiamnr. 
an forte quis ctr. Locfucndi 
genus illustraTiiniis ad Alcibiad. 
I. p. 122. D. et Phileb. p. 14. 
B. — ror liiJtQoa&ev ant- 
XQO) ^fl&evta, p. 870. D. E. 
unde lucem petes verbis ^x jto- 
lafriv leQetjv eigrjat. — i] o ti 
IQr^ X. r. i. aut si quo alio 
nnmine euro vocare opor- 
tet. 

K. ai'zor roi*ro V7t6 tex- 
vov — ] hoc ipsi a filiis 
per vim patiendum ac su- 
stincndnm essecertis qai- 
busdam tempornm porio- 
dis. Nam toXuav i. q. tiar, 
ut Libr. n. p. G61. A. 'de quo 
nsu loquendi v. Boeckh. in 
Min. p. 142. Wyttenbach. ad 
Phaedon. p. 273. 

xav ei fiTjtefa,] Intolera- 
bile hic est xav ei, quod qna 
lege et conditione usurpetur, 
ostendimus ad Phacd. p. 71. 
B. In codd. non paucis scri- 
ptum legitur xav f- /j. At ni- 
mirum fi inculcatnm ab iis est, 
qui non mcminissent, in tali- 
biis post ei non raro idr , et 

6 • 84 PLATONIS vaii{}oit^' Tov yag xoivov (Aiav&kvioii aifiaiog ovx 
eivau xad^aQCtiv aXXr}v y ovdi HxnXvTov kd^sleiv yiyvt- 
1^73 ad^ni to inav&iv noiv (fovov (fovfo 6(ioi(p o^ioiov rj dgd- 
aa(7(i tpvxt) rmp xai nccarjq r?Jg ^vyytviiaq tov dv- 
uov oKfiXaOafiivrj xot^iiotj. Tavra dt) nuQa ^toiv fjiiv 
nva (fo^ov^svov Tag rtii(*)Qiag iigyeG&ai xgr) Tag 
TotavTag. d dt rivag ovTiug ctOXia Siv/nffogtx xara- 
Xd[ioi, MgTi ■ nargog »/ fitfrgog »} ddeXtftov i) rixvtuv 
kx ngovoiag ixovcsicug 'ijJvyf)v roXix^aai dno(JT((juv 
c^jofxarog. 6 nagd rov itvritov vofio&irov vofiog code 
l^ mgi rwv roiovrvnv vofio&eret' ngoggr)(jetg ftiv rdg negt 
rov ruiv vofMfiojv tigyeGifat xai iyyvag rdg avrdg elvat, 
xa&dneg Iggtjifr] rolg efirigo6t7ev idv di rtg 6(fXfj 

P. 873. ngii> (f,6i07'] ngiv av (p. coni. Astiiis. Deiu rioei 

f h, r. b. o. et siiper vers. fi. a. Tiim vuigo yoifir^ar. Recte A. 

S. h. h. a. c. X. et pr. ra. Q. xoiiiioi]. Fior. a. b. et sec Q. ^otniaet. 

■Tavra bt; xaga d^erlir] V. bi, quod (!orrectuin_ex ccld. 

ontnibus. Mox tj nr^tQog tMn. a. et pr. Q. vicissiui post edf etiam ei in- 
ferri solere; de quo loquendi 
jjenero v. ann. ad Phaedon. p. 
93. B. Itaque ad xaV (irjteQa 
inteliigas djtoxreirr. — Apud 
arayAaiov om. eivat , de qtia el- 
lipsi paullo rariore v. Phaedon. 
pt 74. E. et p. 111. A. Mox 
\ineiv tov pior vnb rdJv yerr/]- 
&erto)v dicitur, quia lineiv tov 
Piov idcm est quod dTtot^aveiv 
8. dnonreivea&ai, h. e. inter- 
fici, occidi. v. Fischer. ad 
Weller. II. a. p. 441. Sic ctiam 
Latini mori et perire ab ali- 
quo dixeriint, de quo v. Heu- 
singer. ad Offic. I. 2, 12. et 
Gorenz. ad Academ. I. 11. 

ovie (xnivrov 19^1^1^ 
yiyrEaff^ai] Eleganter i&ekeiv 
etiam de robus inanimatis usur- 
pari, ad Phaedr. p. 230. D. 
Remp. II. p. 370. B. al. obser- 
vavimus. Dein nfiv sine av 
quod coniiingitur ciim coniun- 
ctivo, id nihil habere offcnsio- 
nis, ostendisse vidcmur adPhae- 
don. p. f>3. C. A.^tiiis Jip/r ai de coniectura scripsit, inani 
consilio. Neque tiaet ct noifii- 
oet, quod codd. nonnulli habent, 
ulla ratione probandum est. 

P. 873. xai ndai]S — xo<- 
liiarj] et omnis cognatio- 
nis iram piacaverit atqae 
sedaverit. Dein ravra be 
est: quocirca; quaraobrem; 
V. ad Sympos. p. 174. A, — 
ix npovoias exovaitos po- 
situm ix naQai.*.^iov , ut perpe- 
ram S t e p h a n u s xal ante ixov- 
aifos desideravcrit, — rjivi^r 
xolfifiaa t dnoateQetv ato- 
ftatos, animaro corpore 
privare; nam corpus in hac 
vita terrestri est animi quasi 
habitaculum atque sedcs, ut mi- 
remur profecto magnopere, Zel- 
lerum Stud. Platonn. p. 90. 
in hac loquutione oifendisse. — 
napd t ov d'VTjt ov vono9 i- 
tov, qui opponilur divinae illi 
narrationi, cuius antea mentio 
est iniecta. Hic quoqiie mor- 
tali isti legumlatori temere mo- 
verunt controrersiam. I)E LEGIBUS LW. IX. P S7;i St. 8.-> (fovov toiovrov rovtutv xntvai; riia, oi ftiv xtuv 
dixafJTwv i/ntjgiTai xat a(}xovT((; cxnoxrtivavTic; elg 
T%Tayuivr)v rgiodov i^w rtjg nckeouii iy.[iaX).6vruiV yv- 
Livov, ai di^agyat rranai ifni() oAiyg rfjg nokewt;, ki- 
i^ov ixaaroi^ ffiuojv, ini rr/V xerfakrjv Tov vix^jov 
idXktuv atfootovTio Tt,v nohv 6Xt]V, fiird di tovto 
tig rd r/jg ;|fW(>ag 6()ia (figovreg ix^aXXovTvov x<p v6- C 
fjiffi drwfov. Tov Si dr] ndvriuv oixtioTarov xai Xt- 
yo^tvov qikrarov hg dv dnoxTiivij, ri xgt) ndoxitv; 
kiyit) di, 6g dv iavrov xrtivi,, iriv rrjg tipia()^iv}]g 
iicf dnoaTe()tJuv inoi()av , f.tr)Te ncXeug ra^darjg dixij, 
^»;r£ nf{)iwdvv<i) d<fVXT<o n()ogne<JOvaij rvytj dvayxa- e* itQOioias eii.ovaias'^ Steph. aute eHovaiws desiderabat 
uai. In Ric. h. ^x nQovolas om. Sed v. expliuatt. 

B. tas ne^l tov t6v vou.'\ tov inseruimus de coniectura 
Matthiae Miscell. Phiiol. I. P. II. V. 161. Idem fecit Astius, 

C. /i»fre nokevts ta^dar^s iix^'] Vulgo bixj^r, iiivitis 
libris mss. omnibus. Ant<' Jqrtxrf* Stcphanus xa/ inseri iubebat; 
•ed T. explicatt. TUl 
i J 1 ^» O ^i () ; (7 * ( V /t f ) l il S 

M. tov — toiv i:] Quid sint 
ngo^^rans, «supra ostendimus 
ann. ad p. 871. C. Dein tov 
ante tuiv inberuimus de conie- 
ctura A. Matthiue Misc. I. 
p. IGl. Nam vcrba iungenda 
!-unt hune in modum: tas negi 
tot ei^yfa&ai icJ»' voniiKuv. Tum 

£08t t(ts aiias quod infertur 
a&dne^f eodem modo Libr. W. 
75(i. E. IX. p. 8G9. l). 874. 
al. Ceterum parricidii poe- 
m phitosophus quod uonsti- 
tuit acerbisKJmam atque turpis- 
simam, ipse neutiquam assensit 
Soloni ea de re aliter sentienti, 
atpote experientia edoctno, hu- 
anam naturam ncuti(|uuni eam 
se , quae vcl tam fot-da rri- 
ina atquc scelera sua eponte 
«fuKiat ct aversetur. Quod noli 
ixistimare pugnare cuni iis, (juar- 
lato alibi do naturae hiiniana<' 
pracstantia disputavit. r>o 1» 
pidatione ▼. Valckenar i» pusuul. phil. Vol. II. p. 287 8q. 
ot Wachsmuth. Antiquitatt. 
Hell. Vol. II. p. 437. 187. 

C. T6v if iii ndvtMv ot- 
xitotatov — ] Lcpide et ur- 
bane. Quocirca explicationis 
caussa subiicitur deinde: Ifyo 
8f X, r. l. 

xrivt^S eina^fievris pin 
(in. notgav'] sorte fatali se- 
mct ipsum violcnter pri- 
vans. S'ic ^ ei{xaQfjivt] do morte 
naturali dicitur ap. Demosth. 
Do corona §.205. isocr. Bu- 
sir. §. 8. Aeginet. §. 20. al. 
V. qiiac hanc in rem congcssil 
M a t z n e r. ad Antiphont. p. 
142. Mox Stephan. ta^dars 
Mkijv, inTltis codd. omnibus. 

tt^te neQitohvvti) d<pvittw 
:t(iosn. r. ] Stcphanus unti" 
liq.vMtip inst^rcndum piitabat xa/, 
qiiod Astius in oration<»ni Pla 
tonis invttis codd. omnibus in- 
vexit. Quo iur« id fac«re au- 86 PLATONIS a&iig fiijdk alox^vtjg tivog dnoftov xa\ d{9iov insTa- 
XayjMV , diQyiu bk xai ccvavd{)iag detkiu iaVT^fi dixrjv 
dStxov kni&y. tovtu) dt) ra /iiii^ dXXa &t6g oidev d 
D X9^i v6f.itfia yiyvta&at neoi y.a&aouoV'^ Te xai r«- 
fpag, U)V i^t]yr]Tag ve aua xai tovg nt^t Tavta vo- 
(Aovg knavioouivovg yor} Tovg iyyvTaTa yivit noielv 
avToJfJi xaTa Ta noogTaTTOf^eva' rdffovg d eivai Tolg 
ovTiu (fj&aosifJi nodJTov piiv xard ^ovag fHTjdi fi««V-' 
ivog ^vvtdfpov, uTa iv Tolg TuJv duJdexa ioiotfst, f.is- 

xai dravbQ lag betlitn] dvafSQttaS S. et pr. Q. quae forma 
nihili est; nomen siibstantiviim enim ab avarti^os adiectivo (iuctum. 

D. fieptuv ttJr oaa dpyd ] Hic .Asiius e.xpiingi iiibebat 
jdiv , ut oaa referretiir ad ev zots ij^iotat. Ficinus qnoque: de- 
inde in his iocis scpeliantur, quae de dnodecim regi- sns sit, e.x his cognosces rei 
e.xempiis. Phaedon. p. 110. D. 
tuSie tv II avzTJs eibos ^vreies 
Tiotxilov (pavxd^ea9'ai, nbi post 
^vrexes item male xai inferciunt. 
De Rep. 11. p. 359. D. xai ibeir 
dlla TS bfj — O^avijaaia aai i:t- 
nor xnlytovv yoii.ov, d'VQiSas ixov- 
za — (iei^co rj xar' dv&^ojnov. 
Protag. p. 345. C. conf. Mat- 
thiae Gr. §. 444. qui tamen 
ex unis tantnm poetis eiusmodi 
exempla coUegit. 

aiaxvv7]S tivos dnopov 
xai d^iov^ Valckenari u 8, 
ad Theocr. p. 34. Vol. II. ed. 
Berol. ct Boeckhius in Mio. 
et Legg. p. 192. corrigendum 
censent dfitoJiov. Schol. ad h. 
I. d^iov interpretatur : d0la- 
(iovs, 7! avev fiias. quod a sen- 
tentia verboriim abhorret. Gram- 
mat. in Bekkeri Aneed. Vol. 
I. p- 323. "Afitos- 6 d^Xafitjs, 
napct xi}v piav, oiov 6 xpeiaamv 
fiias. xai dfitot ot voftdbes na^' 
'Ofir^gc) , oiov oi xov nolLixixov 
nai Koivojvtxov ovx l'xovtes fliov. 
6 (ttvxot EvQtnibrjs ini tov 3vs- 
fiiov fxgrjaaxo xfj le^ei, xtxQTjv- 
xai tli aix^ xai ini xov iaxeqrj- 
liivov xfjs ^(o^s. tindo firmaiur 
lectio librorum Plalonis. Ad 
eandem commnniendam valot etiam glossa Hesychii Vol. I. 
p. 16. 'Afita: ov Piciaijja' rj 
piav ovx ixovxa. Itaque in hac 
canssa ampliandum censemus. 

xai dv avSpiaS Setliia'] 
Winckel m an n u s' corrigen- 
dum censet xai dvdvSgi;) Seiila. 
Baiterus mavult: drarb(>ia xai 
beiiia. Sed nihil mutandiim. 
Nam drarb{tias Setun est: ti- 
raiditate et ignavia exin- 
de profecta, quod fortitu- 
doanimi deest; ignavia ex 
animo parum forti oriun- 
d a. Exempla genitivi ita usur- 
pati collegimus supra annot. 
ad p. 870. A. 

D. xdcpovs y eivai xois 
ovxot qi&apeicn'^ De poena 
eorum, qui ipsi sibi mortem 
conscivissent, apud veteres va- 
ria et multiplici V. Thysii Col- 
lat. Attic. et Rora. Legg. in 
Gronovii Thesaur. Antiqui- 
tatt. T. V. p. 1390. Kirch- 
mann. De funerib. Romanor. 
p. 482. sqq. Wachsmuth. 
Antiquitatt. Hellen. Vol. 11. P. 
L p. 181 et 263. De Atheni- 
ensibus Aesch in adv. Ctesiph. 
p. 636. edv xis eavxfiv biaxetp^- 
0t]xai, xfjv x^'(f^ "?'' ^"^fo npd- 
^aaav x^^C'^ ""* icofiaxos i^d- I)E LtCilBUS LllJ. I\. 1' ^T;}. Si S7 

(fiwy tiuk o6u d(i)a xat dvutfvua Oa/tTitv axXuit; 
aifiovti, ftfjTi (ii*iXat<; firjTi ovofAaoi dtjkovvrag Tovtf 
ratfovii. tMV 6 d(ja vnot^vyiov ij l.wov dXKo ri E 
ifovivofi riva, rtXtjv rtav o(fa iv dytZvt rtiiiv dtiuooiii 
Ti&tutrtuv dti/AVovTu n roiuvrov dudoij, int^iTUiOav 
iikv oi ngQgtjxovTfg tov (foyov rw xTiivavTi, diadi- 
xa^cvtiuv di Totv aygovofituv oloiv dv xat onoootg 
ngo^rd^ii 6 nuut^tjxutv , ro di otfAov i^ui rutv ogtuv 
rijg ](tuitag nnoxreivavrag dtogioat. iav di atpvxov rt onis partibns ultijna, deserta iunominataque sunt. 
Deinde Matthiae Gr. Gr. p. 307- ed. 1. pro axUei» aitovs scri- 
bcndum putabat axi.efti avtoji, quo non opus. 

E. toi ovtov Jpaffr] i^idaei f. r. et corr Si. a. itoner. Cum Platunicis com- 
pares Aristot. Ethic. Nicom. 
Libr^ V. c. 15. et III. c. 11. 
— ooa a(fya, i. e. inculta, 
ut p. 805. B. — 0r ^Zai^sunt co- 
luninae sepulcrale'8, cippi; 
Leichensteine. Infra Libr. 
KII. p. 958. £. memorantur 
ii^tra ixtotr^fiata sepulcrorum. 
conf. Cicer. Legg. II. 25- ubi 
etiam do more Attico disputu- 
tur. Ibi inter alia de Demetrio 
Phalereo : Sepulcris novis 
finivit moduni. Nam s u- 
per terrae tumulum noiuit 
quid statui, niiii columel- 
lam, tribus cubitis ne al- 
tiorem, aut mensam, aut 
labellum. conf. Kirchmann. 
De funeribus Kom. Libr I. o 
2. et Becker Char: 
p. 191. sqq. 

^'«1» i' aga V n o ^v y lu f -- ] 
Laadat locum unque ad bmfioai 
~ u B e b i u 8 Tracpar. Evang. 
kH, 4^.p. 612. D. Corrigendum 
.ero in his quoque videatur 
lirr tfiiv Sa^ o »• tv dyojvt x. 
s,.',\ II. .ii <)iii(|qiiani tetitare. 
I omittitur, qut:( 
iLf '<■ tanquum ^pon 

iBe intelltgitur. Eadem ratio <■ 
IPn proximis oou ntnyr ct X! oaa V. Mat^thiae Gr. §. 261 ■ 
Ceterum etiam Athenis bruta 
animantia, quae hominem in- 
tereniisseut, Ephetarum ad Pry- 
taneum decreto videntur iuter- 
fecta et asportata essc, qua de 
re statim explicabitur. 

iar be atpvxdv tt — ] Athe- 
II is forum i:ti n^vtaveit;) erat 
constitutum, ubi res inanimatae, 
qnibus illapsis quis erat occi- 
sus, ligtHi, saxa, ferra, alia id 
genus multa, indicium subibant; 
V. Demostlieii. in Aristocr. 
p. 645, 14- Aeschin. in Cte- 
siph. p. 244. p. P8. Polluc. 
Onom. Vlll.lfV120. Harpocr. 
et Suidas it» v. n^vtaveior. 
Matthiac De iudiciis Athen. 
I. c. p. 152 sq. Petit. Legg. 
A:t. p. .58. et 628. Meier. et 
.^chomann. De lite Att. p. 
U> sq. Ueffter. De re iudicia- 
ria Athen. p. 138sqq. Wachs- 
muth. Antiquitt. Hell. II. P. I. 
p.320. Hermann. De vestigg. 
p. 49. et Antiquitatt. fJr. §. 104 
In hoc ipsum autctn iudicium 
vcrisimile e.st etiam eorum caus- 
fum fuii>ise deductflm, qtii a bru 
fis animantihiis cssent occisi 
obrem Plato haec non sinc 
n coniunxit. Aliter ccrte 
vix intelligas, in qiionani ali'^ 8« PLATONIS tpvxhi avtf(jwnov aTSQrjaij , nktjv 6(ftx xtgavvos ij rt 
nccQa deov toiovtov (^ikog lov, Toiv dt aXXojv btfa 
Tivog nQoqniGovToq i) uvto ifinEOov XTeivy Tivct, di- 
874 xaatt]v ^ev avn^ xa&i^eTuj Tuiv ysiTovwv tov iyyii- 
Taxa ngogtjxwv yivn, d(poaiovfxivog vni(j avTov 
r« xai vniQ T^g avyyeviiag oXi/g , t6 de 6(flov l^o- 
Qi^Hv , xad-dneQ iQO}}&t] t6 twv ^wmv yivog. 

t^av de Te&vecjg fxev av Tig (favij, ddtjXog de 
o XTeivag ij xat ui] afxeA^og QtjTovatv avevQerog yt- 
yrtjTai, rdg /niv nQOQUtjaeig Tag avtdg yiyvea&at xa- 
xfdneQ Totg dXloig^ nQoayoQevttv di tov (fovov ko 
dgdaavTi , xai inidixaadf.tevov iv dyoQci xt]tw^ai Ttii 
B xieivavTi t6v xai t6v xai wtfXt^xoTt (fovov urj int- 

P. 874. Jt^oay opevetv be xov qidvof] Bipoiit. et Bek- 
ker. n^osayoipeveiv , qiiod et a re alienum est et a codicura fide 
atque auctoritate recedit. Dein xal ante iniitxat^diievov om. A. 
et pr. 52. 

B. ovtos S Tj vonos els r; //?»-] ri(iiv additum ex v. f. h. r. 
a. c. 3. o. et marg. A. x. corr. Si. Ceterura A. et x. in contextu: 
araqioy. ov xv^icos (sic \.) xetfieros xal xa xoiavxa nexQt xovxtov. 
ovxtoQ tov be oQd^ols av xa&aQOS eirj. et in raarg. : iv alla ovxtos 
evQOv: ovxos b^ rofxos els tjiilv iaito xvqitas ne^i ^uvov xeiiievos. iudicio eiusmodi caedes fuerint 
iudicatae, nisi in eodem illo, in 
quo caedes per res inanimatas 
factae disceptabantur. 

o aa X tvo s nQosnea ovxos 
fj a V X o eftneaov'] iiuae, 
sivc quis in h^ offenderit 
et irruerit, sive ipsa in 
cum illapsa sint, aliquem 
occideriut. Orationis forma 
rursus est liberior, quandoqui- 
dem post oaa deinceps ij avxd 
tiineadr, numero singiilari, in- 
fertur, pcrindo ac si oaov an- 
tecedat. 

P. 874. o npo sijxtop — ye- 
vet'] Non xtp yeret, quod prae- 
ter usum dictum foret. v. D e- 
mosth. 27, 4. Xon. Anab. I. 
6, 1. Eurip. Med. 1304. al. 

r^ iti otpiov i^oQi^etr — 
yeroi] Etiam hacc cum Icgi- 
bui Atticis congruunt, qnae rcs inanimas, quibus bomini for- 
tuito nex illata esset, extra fi- 
nes Atticae asportari iubebant. 
V. Demosthen. in Aristocr. 
p. G45. Aeschin. c. Ctesiph. 
p. 63U. §. 244. Polluc. Onom. 
VIII. 120. Matthiae I. c. p. 
152. Schumann. Antiquitt. p. 
295. 

nQoayoQSveiv Se xor cp u- 
rov — ] V. p. 871. A. B. — 
xtp xxeivavx t x 6 v xal x ur, 
e i , q u i h u u c v e i i 1 1 u m o c- 
ciderit; demiunigen, wel- 
cher den u. dtti getudtet 
hat; qiio nos quoque utimur, 
ubi certum alicuius nomen no- 
lumus edere, quippe rei exem- 
plum universe tantum afterentes. 

B. xai <t]q)i.t)x6 xt tpovov 
Ht) eni fi aiv etv] Attici iuris 
eadem in caussa haec erat ratio. 
Si quis occisus erat aliquo telo 
ruiuscunquegeneris, auctor cac- DE LKGIBUS LIP> IX P S74 St. 8<> fiuivuv iiQuiv i^irjdi oktjg x*^(^^'> ^^'^ '"^^ nad^ovxoq, 
u>$, av ifavtj xat yvujady, dno\iavovfi(vov xai ^(w 
Tfjg Toii Tia&ovro^ )fU)()ag ix/^ktji^Tjaoitsvov dratfov. 
oVTog drj vofiog tJg fj^iv «Virco xvfjtog, neni (fovov 
xiiinvog. 

Kat ra ftiv ne^). rd xotavra ^«;|f(>t Tovruiv ov- 
Ttitg' uv 6k 6 XTiivag i(f oJg Ti OQi^iog dv xafta- 
Qog eir], rdSe iarut. vvxruto (fioou eig oixiav eigtovra 
hni xKonij ^gtjuaTUiV idv iXtiiv xTiivjj Tig, xa&agog 
icttj*' xat idv XutnodiiTijv df.ivv6pitvog dnoxTeivtj, xa- C 
&ag6g ioru)' xat idv iktv&ioav yvvalxa fitaCtjrai 
rtg f) naida ntgt ra dtfgodtGia ^ vtjnoivi Ti&vdrut 
iino T9 Tov iffigtaxfivTog /iiee xai vno naTgog ^ ddiX- Vulgstam item tiietur Venet. a, t\n\ tamcn riniv ignorat. — %v(fi- 
us scriptum exhibent etiam f. h. cum marg. A. x. et corr. Q. 
Idque receperunt Turicenses, merito improbante Uermanno. 

oiv Se 6 xreivas] ov Ald. Lov. Bass. 1. 2. cum Ven. 5": 
quod probans Astius accusativum censet ex xtsiras participio 
pepdere. Idem sequutus Schneiderus est, nescimus cur. 

C. vTjxotvl ze&rdicu'] Sic A. et corr. S. cum f. a. 8. o. x. 
Vulgo scribebatnr pv^xoirei. dis vero vel aufugerat vel la- 
tebat, tudicium de eo in Fry- 
taneo habebatur, tclu illo leti- 
fero in medium adducto, quo 
parricida vel investigaretur vel 
diris devoveretiir. Quo "facto 
Kph'tae, caus.sa cognita, teium 
iubt;bant extra terrae fines pro- 
iici, asportabuntque illud oi (fv- 
lofiaailete, qui horum ad Pry- 
tanenm conKessui praeerant, h. 
e. ii, qni, nt flaailsvs totius 
reipublicae, ita suae quique tri- 
bus sacra procurabant. v. De- 
«Bosthen. in Aristocrat. §. 60. 

>. 645. Pollux. VIII. 10. 12<t. 

fatthiae I. c. p. 154. sq. 

Ichomann. Antiquitatt. iur. 

rnbl. Gr. p._295. al. 
B. tSs, av iparr — dxo- 

>arpvnevor] V. ad p. 853. C. 

■ ovtoe iij vdftos eis tjfilv 

*i»iwl H. e. haec igitur una 

»to Ifgnm pari, de caedo wn- citarum. Articulum 6 ante v6- 
yos ne quis cum Astio desi- 
deret; v. ad III. p. 702. C IV. 
p. 70G. C. VIII. p. 829. D. 
Apolog. p. 18. A. 24. B. Prot. 
p. 341 E. al. 

vvxtoiQ (poiQa eis oini- 
av — xad^oQos ^aro»] Pror- 
6U8 sic ieges Atticae; v. De- 
mosth. adv. Timocr. p. 735. 
sqq. Pctiti Legg. Att. p. 634. 
sqq. Nocturno furi dcinde ap- 
ponitur o XbmobvtrfS, i. e. lo- 
tro, praedo, grassator. 

r. xal iav ilev&efav yv- 
raixa — ] Legum Atticanim 
dc his rebus argumenta v 
ap. Aeschin. f. Tim. 39. 41 
Ib. 42. 37 sqq. 176. 177 
Lygiam de caede. Kratosth 
38 Plut. Solon. 23. De 
mosth. adv. Aristor. §. 55. p 
687. conf. Petit. Legg. Att w V L A T O N I S (fwv r/ vituiv. iccv rs di>r}0 imTvyij yafittr/ ^vvaixi 
fita^nuivij, xTsivag rov (itaCo^uvov iaTiu xa&aQog iv 
Tt(t vouin. y.at kdv xiq rraToi fioT^i^f-wv \tdvaTov fitjdiv 
dvoaiov doutvTt xTfivij tivd , ij utjTiji i/ Ttxvoti; i} 
ddtXrfoli^ r/ ^vyytvviJToot rixviuv , naiTwg xaifugog 
iaTU). 
^' Cap. Xlll. Ta fiiv Toivvv neoi Tooipt/v rt Cuj- 

ar/g %pv)riig xat natdtiav j wv avTi/ Tvyovnij uiv (iiiu- 
Tov , dTvyr/adrn/ de tovvavTtov , xa\ ntQi ^avaTiuv 
Twv ^iaiujv dg del Ttticuoiag yiyvtaitai , vtvo^oOtTr/- 
a&ui' T« dk ntQi Tr/v toiv aiuiidrwv Tgoifr/v ^iv xat 
natiftiav tior/Tai, t6 S' i/niKrov tovtwv, ai (iiaioi 
nod^itg vn' d/J.i/kwv dxovaioi tt xai ixovatot yiyvo- 
f.itvai diOQiaTtov ttg bvvaiitv ai Tt tiai, xai oaat, xai 
wv av xvyyavovaui xtuwQr/atwv xo noogif oijov t^oitv 
dv ixaaxai, xavxa fiex ixtiva, w^; Hotxtv , oQifwg 
dv vouoff^tTolTo. T(javfiaTa di) xat nr/Qwaeig ix xgav- 
udxwv xd ys i)ti>Tsoa iitTd \)-avdTovg xai 6 (favXo- 
xaxog dv xd^tis xwv int voiiov Tytnoutiwv. xa di/ 
XQavuaxa , xaf^dnto oi rfovoi dii/oi/vxo, HiaiQtxiov, E E. cni voftov z (^ fno/ievrov] rduwv A. Si. v. h r. 
id (iev axov a lali Male vulgo ^Kox''aia , quod correctum ex 
A. 8. T. f. h. r. a. c. 8. o. x. et Ficino Mox ^vuftatrei jiro p. 564. sqq. Meurs. TJiem. 
Attic. I. 5. et Waclismuth. 
Antiquitast. Hellen. Vol. II. P. 
I. p. 271. sq. ed. 1. 

xai eav tts narpl fiorj- 
{fdif — ] Ac 81 quis patri 
aiixilinm fert mortem ab 
eo. propulsans ctr. Nisi ante 
f^dvaiov excidit ets vel simile 
quiddam, post idem nomeu eni- 
q>i(.wrTa, i. e inferro conan- 
tcm, addiderira. Dein quod 
Winckelmannus legendum 
suspicatur: Sj»om' ti, id nescimus 
qna caus.sa et ratione nitatur. 
Nam qui purenti in vitae dis- 
orimine versanti opem fert, qui 
tandem fieri possit, ut impiiim 
'{uiddam in se adDiittat? ivyyerrriu^i it-xrojr, i. e. 
dl6][0). 

Cap. XIII. E. Tffav/Mata 
d rj xai nrQiaaeis — ] Vuj- 
nerationes igitur et cor- 
poris per vulnera mutila- 
tiones, secundo certe post 
caedes loco statuet v^l 
vilissimus eornm, qui se 
ad leges scribendas con- 
vertant, h. e. quivis facile 
intelliget post caedes continuo 
esse considerandas. Ordo ver- 
borum hic est: xd ye bevtCQa 
iierd i^ardtovs id^ner dv iQav- 
iiata xai nri^ctafis'. Pro eiti v6- 
/tov codd. muiti eni voftoiv. 
Unde Winckelmannus sin- 
gulari ingenii sagacitate eruit: : LEG1HU8 L113. IX. P. 875. St. 01 ro fiif axovrtia , ra St xtvfii^, ra di ffofiin, ra di 

triorta ix rtooyoiag ixovnia ^iHt/9aivit ytyvofjtgva. noog- 

tjTiov dtj Ti ntiji navTiov tuiv Totovxtuv Totovde, wy 

(oa voftov^ avtt()tu7iotg avayxaiov Tifleaifai xai ^ijv 

yrtTa rouovit ij ut^Siv dtarfiouv Tiov ndvTij dy^ntu' 

..txuiv ttijoioiv. tj Ji aiTia tovtiuv ijde , oTi tfvaig 875 

avit^tuntuv ovt^ivog ixavrj qvirai, tugTt yvuivaiTi-Td 

nvu<figovTu dvHoiunotg iig nohTtiav xai yvovfsa TO 

t-.JLTiOTov dei dvvaa&ai T€ xai ittiXttv nodTTiiv. yvoi- 

ai fikv ycig ngtuTov ^aXtnov, oxi noXirixy xai dkt}- 

tUi Tiyvrj ov to idiov dXXct t6 xotvov dvdyxtj ftiXetv 

— To f^iv yuQ xotvov ^vvdetj t6 di Htov dtrionu 

xdg noXiig — xai ori ^vftrfiQti, Tro xoivrp t« xat 

idno Tolv durfoiv, rjv TO xoivov Ti&iJTai xtt?uZg udX' g 

Xov r} t6 iJtov devTeoov 6i, idv dga xai t6 yviZ- 

rai Tig, oTi ravTa ^vru nirfvxe, Xd/9/i ixaviZg iv ri- 

Xy{h U^xd J« TovTo dvvnivd^vvog rc xai avToxgdTug 

aoi// no?.euig, ovx dv nore dvvrtiTO iujbteivat TovTro 

Tio doyuari xai dia/^tiZvai t6 ftiv xotvov ijyovuevov 

Toirftuv iv r/y noXei, t6 dk idtov inouevov Tfp xoivip. ovfifi. codd., quod monere placoit ideo, quia in Commentariis Belc* 
keri qaorsam annotatio gpectet, non perspicne indiratnm est. 
.7«j)/ rtartcip icip tototitiir] ttiir om. A. x. et pr. S. 

icir tdgir. At niminim ^vriei x. r. L conf Libr. III. " 

,ii)v criticoriim est commen- p. 697. D. IV. p. 703. C. Etiam 

• m, qui in sin{;ulari numero Aristoteles Polit. II. I.§. 16. 

fiaeNiasent. tr^r (filiav vocat to y.iyiatov 

<'.■ a(fa vonovS a r 9 g ei- dya^ur taii noleair. 
-nin - ] Kxscripsit haec us- B. iar aga xai to ypei- 

le ad r to iSior Stobaeus rai — ] etiamsi quis hanc 

^ rmon. Vol. II. p. 143. sq. ed. scientiam satis percepe- 

liaisf. Lips. — ij iirjhrr biaip. rit ex arte. Pro ir tijvr) 

ilioquin eos nihil a ferir- W in ckelmannus mavult ti- 

tmi.o bestiis differre. Z*'?' praepositione deleta. Et 

P. 875. ixarij tp v e t a i. sic fere Plato alibi loqnitur. 

te yroirai] De inarus se- Nec tamcn tr tiir?; damnave- 

nte oiete r. ann. ad Polit. rim, qnod dicitur sicuti er d/xn 

295. A. — r{;} itotrtJ te et alia similia. 
Tt iiici toir dfiifoir vidc- ri» fier notror ^yor/i"'0*' 

■'•\T ita dici, nt toir d iiif otr cum tfiipoir) commane tan 

VI per appositionem adiiciatur. quam praecipuum al^m 

\'\ -i»»l.n .- .... • •'. . V-.--.' ■ a t fj II «» f rv V •> M •■ .ij PLATONIS 

ak/. kni nkfoVB^iav xat Idiongayiav r] dvtjrr] (pvaig 
avTov oQfitj^^ei ati^ cftvyovaa fiiv dXoyug r»;v kvntjv, 

C aiujxovaa 8i rrjV r}dov}]V^ tov Si dixaioTiQOV r« xat 
dueivovog ininQooiisv «/<f/w tovtw nQofiTrjaeTai, y.ai 
nxoTog dneQya^ouivr] iv avTtj ndvTuv xaxiZv ifinXrj- 
<T«t n^()oe t6 riXog avTrjv re xai rt]v noXiv bXrjv' 
inn ravTa et nori rig dv\fo(unwv cfvnsi ixavog x)eia 
(xoigu ytvvtjd^etg nagaXa^elv dvvardg eh], vofiuv ov- 
div dv dioiTo roJv dQ^ovTMV iavrov . iniarrjfttig ydg 
oiuTe vouog ovre rahg ovdeuia xueirTtuv, ovdi ififAig 
iart vovv ovdevog vnrjxoov oifdi dovkov , dXXd ndv- 

D Twv aQxovra elvai , idvneg dXrj&ivog iXev&egog re 
ovriug ii xara (fvaiv. rvv oe — ov yag iariv ov- 
Safiov ovdauiag, dXX /) xard /9ga^v' Sio 3r] xo Sev- 
regov aigeriov , rd^iv tk xai vofiov , d Sr} ro /niv 
dig ini ro noXv bgu xal (iXinei, ro S' ini ndv dSv- 
varei. ravra Srj riZvSe eivexa eigtjrat. vvv rjuelg 

P. 875. C. *€7ti7ipoa&ep — nQootr^ae tai] Sic A. S. v. 
f. Ii. r. a. 0. 8. 0. x Viilgo avatijaeTai cum Ven. S. 

xai tfjr noltv ok7]r'\ Steph. ri;»' ignorat. 

tavta 8j} tojvSe etreAu] fnexa ut hic certam sedem habet 
etiam Libr. XI. p. 916. A. Pro 8^ H. corr. be sed 8' ei a. 
f. r. e. o. et corr. a. De eTvexa Thom. Mag. p. 151- ed. Ritsch. 
xai irexa, xai etrexa Ulatfov, ^t-^ood^err^i xai oi ai.iLor Qovxv- 
iiSrjs be dei tvexa. v. Bornemann. ad Xen. Cyrop. VII. 5, 12. 

C. ininQoa^er aficpoj t. D. rvr ie — ox' yag eatir] 

TiQoatrjaetai] Idem est qnod Apolog. Socr. p. 38. B. Cete- 

alibi dicitiir enijtQoad^ev noir^- rum divina haec Flatonis sen 

aetai, anteponet. Itaquc non tentia : iniatilijvs yap ovxe ro- 

est quod quis cum Astio noi- (ios x. r. L ntique digna est, 

r^aetat refingat. — n dv t to r cuius nostri etiam liodie perpe- 

xaxcSr ifinlTJaet, omnis ge- tuo memores sint, qui scilicet, 

neris malis replebit. nescio qua sapientiae opinionc 

inflati, iamiam sibi videntiir 

inel tavta efnoti tis — ) coehim ipsum non solum pete- 

Perperam editt. omnes post ixa- re sed vere regere posse, brevi 

vos et yerv7;&eis coramatc distin- nec perpessuri lovem iracunda 

guunt. Quippe sententia haec iaculari fulmina. 
est : n a m s i q n i s a 1 i q u a n d o 

mortaliiim divina sortc ad' fildipavta tteQOv aHor] 

hacc natura idonoiis na- qui alium queindam alte- 

tus ea satis possit perci- rum laeserit. "EteQor aHor 

pere, legibus nihil indi- ita coniunclum habcs Legg. VI. 

gebit ipsnm mod«raturis. p 780. D. h'ei ta nolJH rnn DE LKGIBUS LlJi. L\. V. 87.'). St. 1)8 ju^Of*(Vy xi X9^ ^ov XQutaavTa t} xi fiXci^<avxa 'ire- 
ov akkov na&tiv yj dnoxivitv. nooxnQov dv} navxt 
niQi navxoQ iinoXafieiv oqOuiq' xov xi TQiuoavxa »; 
riva i] nuig t) noxi Xiyuq; (.tVQia ycti) 'ixaard ioTi E 
lovTUiV xtti ndfinoXv dtarfigovra dXhikwv. xaijx' ovv 
()»/ dtxartxtjQioig inixQintiv XQiveiv nuvxa i} jnfjdiiv 
(tdvvaxov. 'iv fiiv yao xaxd ndvxcov dvayxalov int- 
TQintiv XQtvai, t6 noTeQOV iyivtTO i) ovx iyivsxo 
'«(irov TOVTwv t6 di fitjdiv iniTQinetv av neQi tov 
i dei ^r}utova&at xai ndaxeiv rt XQ^^^ ^o'' ddixri' 870 
avTa xovxuiv XI, dXX avxov ntQi ndvxwv vofio&t- 
rij6ai (fftixQuJv xai iteydXwv , ayeS6v dSvvaxov. 
KA. Tig ovv 6 ftexd xovxov Xoyog; 
AQ. 'Obe, oxi xd ftev inixQenTiov dtxaaT7]Qiotg, 
rn 8i ovx iniTQenTiov, dXX' avTM vofio&tTtjxiov. 
KA. flola dij vofxo&extjxiov xe xai nota dno- 
oxiov xoivetv xoig dtxaaxrjQioig; 

i6v iQoi aavta^ V. to rp. , quod correctum ex A. H. S. 

f. h. a. c. i. o. Dein note i«ye/ff dedi ex inarg. S. a. pro 

iilg. nottga Ifytts., quod fortasse in not aQa niutandum de 

'«■ntentia Orellii, ut fecit Hermann. , 

E. ij nr;iiv aSvvator] V. fir^9iva divvatov. Codd. p>j- 

labvvatov vei ftrfiiva hvvatov , in qno latet vera lectio litjiiv 

^vvatov, a Ricard. h. servata. Verum coniectura assecutus erat 

Astius, priusquam ex codd. de eo coostaret. / V tetayfiircyv alila ttega. ubi 

>. ann. Fravo Astius iiegov 

''A.0, ut aHo cum ti cohaereret. 

7t Q oxt. iQov bi] 7t avti — **'- 

'/(;] lam vero unicuique 

11 promptu est de tota 

aussa sermone suscepto 

quBcrcre: „vulncrantem 

<iuidnam ant quemnam 

Liit quando tandem di- 

is?" h. c. licet ficiscitari dc 

nriis rationibiis et conditioni- 

iia, quibus vulneratio fieri pos- 

it. Pro note quod vulgo legi- 

<ur nottga, id sensu cassum 

st. Vere aliquot codd. itote. 

Nisi forte in notega latet nor* 

f^d. quae est Orellii suspicio. 

!)»> '('iQa longiuR ab initio ser monis remoto v. ann. ad Symp. 
p. 177. E. Sophist. p. 224. E. 
Politic. p. 304. C. 306. A. al. 
E. raur' ovv bt] bixa- 
a t T] Q io is —] Hacc autcm ut 
iudiciis perniittantur iu- 
dicanda omuia, aututni- 
hil istorum omnium iis 
committatur, fieri non po- 
tcst. Nam postremum quidero 
idco non putcst ficri, quia in 
omnibus eiusmodi casibus unum 
certc iis reliquendum necessa- 
rk> est, ut quaeratur scilicot, 
utrum facinus aliquod comoiis- 
sum «it, nccne. Et vero etiam 
de poonis non possunt nmnia 
AC singula legibus publicis de- 
ftniri atqu«> .«anoiri. Haec est V>4 PLATONI8 Cai». XIV, AdJ. 7'd8t St] uiTa Tavta 6{)fio- 
TttT cJcv (initv tuj , u/g iv noku, iv // dixa6Ttj()ta 

IJ (fav?.a xal CKftmva, xKinxovTa xag aVTiZv do^aq, 
xov(iSr)V Ta(; xgioetg-diadixd^ti, xai 6 tovtov diivo- 
xiQOV, OTav fiijde ar/iZvTa aKKd xfoqv^ov (.itaxd, xa- 
ri^dniq ttiaTqa, knaivovvTd t« (ioTj xai -ipiyovTa tiZv 
Qt^TOQwv ixdTtQov iv f.UQti, XQtvtj, ^a^tnov TOTi na- 
ttog oXfi T?j noXii yiyviatfai ifi/.u. xoig ovv df] toi- 
ovxotg dixaaTr/oiotg vo^o&STtiv vno xtvog dvdyxtjg 
Xi]tfffivxa ovx tVTVxtg fiiv, opiutg di il dvdyxtjg ei- 
ktjuuivov o Ti nsQi afiixQOTara iniTQtnTiov avTotg 

C xdxTtiv xdg L,rjuiag, xd de nkttaTa aVTov vouo&tTtiv 
dtaoQtjStjV , dv Tig uQa TOiavTi, noXixtia vofto\ftT7j 
noTt. iv II bk dv noXtt dtxaanjuta tig Svvaiitv 6q- V. 876. Tis ovv 6 fieta tovtov] *.] Personanim in hi^^ 
distinctionem in libris quibusdam bis umissara esse narratur iii 
ann. marg, Q. a. c. " 

B. xa/ o tovtov beivoteQov'^ Ald. Bas. 1. Lov. Stepb. 
o ti. Sed. u Bas. 2. cum codd. mss. plerisqne omnibus. universi loci sententia, in qua 
nihil videmus quod quem me- 
rito moretur. 

Cap. XIV. P. ^76. B. d}S 
iv noXei, ev t} iixaatrjQia 
— ] ludicia vult nec secreta 
esse, quae clam sententias suas 
ferant easque veluti suffurentur, 
nec ita publica, ut in iis rc- 
gnet turbulenta populi iicentia, 
qua nihil arbitratur universae 
civitati esse perniciosius. Po- 
stremis verbis notari videtur 
immoderata populi Atheniensis 
libertas, etiam in iudiciis publi- 
cis prodita, id quod probabi- 
liter suspicatur Hermannus 
De vestigii.s ctr. p. 44. Perio- 
du8 universa explicanda ex ana- 
colutho est. Nam inde a ver- 
bis: xai o rovtov hetrutegov x. 
t. l. ab in.<;titutae orationis ra- 
tione deflectitur. Immemor 
enim Atheniensis antegressi il- 
lius iv fi iam per Stav conti- 
nuat termoncm atquc deinde in apodosi subiungit xalejibv 
tote nd&os — (puei, quae certe 
aliter fuerant enuntianda, si 
periodi initium accurate respi- 
ceretur. Ceterum x.Xentetv tas 
avtdiv bo^as eieganter dicuntur 
iudices, qui xQvpir^v tas xQiaets 
Siabtxd^ovaiv, clam caussas 
diiudicant, quorumque iudi- 
cia ideo sunt (pavi.a xai acpcova, 
prava atque muta. Quippe 
xientetv tt non modo significat 
furari, fraudulenter ali- 
quid anferre ac sibi vindi- 
care; sed ponitnr etiam ea vi et 
potestate, ut sit: clam aliquid 
facere, latenter peragere, 
clandestinjs machinis pa- 
rare vel efficere. Plat, 
Legg. X. p. 910. B. na nfj xai 
tavta xientovtes nQa^eatr. So- 
phocl. Aiac. v. 1137. nolV 
av xaxms i.d&Qn ai) xiixpetas 
xaxd. Sophocl. EI. 37. xke- 
nteiv acpayds. Aelian. Varr. 
Hist. III. 47. xlixtetv trv tei- 1)K LECilBUS LII3. JX. P. 876. St. ;>5 Ip^ui^ xaittrttuira // Toa(fivT(av r< tv rtZv uiAA.ovt(uV 
mtxaCtiv doxit*ao&ivT(uv r« dia ndatjg ax()t/iiiacj iv- 
tavi^a OQtf^ov xai iyov iv xat xa?.(Zg ro no?/Aa ini- 
T(ii7ittv X(iivttv Tuig ToiovToig dtxaaral^ tiZv 6(fX6v- 
Ttuv nigi, Tt jifoi? ndaxttv avTovg rj dnoTtvttv. ij^ttv 
dt] Ta vvv dvtutatjTov t6 ^t] vouoxftTilv avroig T« D 
utyiaTa xai nXtiOTa^ ct xat (favXoTt^biq dv ntnat- 
fUviiivot dixaarai dvvaivTo xaTidttv xai n()osanTttv 
f.xaarrp TtJuv duaQTTjfAaTii/v Tt]v a^iav tov na&ovg rt 
xat n()aitiug' inttHt] di oig t]f*tig vouoi^tTovfttv^ ovx 
tjxiara iuutktis avrovg oid/iei^' dv tvuv rotovTutv 
}i)-via&ai xQirdg, iniTQtnriov drj rd niitiaTa. ov ptf]V 
dkX 6nt(} noXXdxti; tinouiv rt xai idfjaaapitv iv rij Xaieitbr rote xa&os] to pro loie marg. Q. a. Mox /ii; 
i.r-if,9erxa Voss. x. 

C. to 7ioi.i.ct ^Tttit/ixeir] to A. x. et pr. H. Scribebatur 
olim cum vulg. ta n. 

r^iiiv Jr ta rvv o »■ ] bri A. Q. v. f. Ii. r. a. r. ^. o. x. Vett. 
editt. ie. •ro lioiv. ubi T. P e r i z o n. Uinc 
ftiam Lucian. Amorr. 15. et 
!i6. xkintofiirrjr kalidv Tocat 
r-landc8tinos amantium 
^ermones. P lutarch. Timol. 
p. 244. C. id^ifa %i.i:tttov xai 
tapeisdytuv xr^v ovfntajiav. v. 
Wyttenbach. ad Plutarcb. 
" oral. p. 140. D. = 884. ed 
X. p. 183. ed. Lips. Vol. II. 
ronomen avtiHv per synesin 
sitiim, perinde ac si bmaatai 
emorati sint. Similia iam ad 
ibr Mll. 82M. P, 8>0. B. an- 
notavftBus. 

r ;t o t IV o i ■ i ir^- 

i^dvia] a nec«6iiitate quo- 

mmodo captum ac Teluti 

onstrictum. Phaedo. p. 108. 

ix' ardynr^s cfifetai eis ttv 

»5 z^eMovaav oiMr^oir. 

o-ti negl afiixgotata iiti- 

(/e:tttov] permittendum 

antummodo, ut poenas 

onttituant in crimina et 

(lelicta quam roinntissima. Solemnis hic ordo verborum 
est. Thucyd. III. 46. o ri iv 
^gaivtdroj. Ibid. o ti ex' iid- 
Xioior. Id. I. c. 63- oJf eis ii.d- 
Xiotov xiugiov. Dein ad ro de 
itJieiata avtor ro(io9eteir int. 
dei, quod ex i:titQe:ttiov peten- 
dum. Loquendi genus ad Cri- 
ton. p. 51. C. Gorg. p. 492. D. 
Remp. IV, p. 424. B. al. atti- 
gimus. Mox iid Ttdarjs dxgt- 
(ieius i. q. dxgipiataia. 

C. %ai liov $v xai xaliSs] 
Int. iotiv. 

D. %ai X(fosd:ttetv exd- 
atip —] et quorum habita 
ratione cuique delicto at- 
quc erimini possint poe- 
nam constituere iniuria 
accepta atque actione in- 
iubta diguam. Etenim o, 
quod ex superioribus est repe- 
tendum, nunc pro accusativo 
remotioris obiecti (xo^' o) ac- 
ripiendum est, ut duplici ratio- 
ne positum sit. iM. PLATONIS 

Twi' (if4,nQoadiv vofio&eTt}aH voftiov, xu rxegtygarfijv 
E Ts xai Tovg Tvnovg twv Tifiojgtaiv (inovTag dovvai 
Tcc nagadeiyiiaTa roiai dixaaTalg tov fAfj noTt fiai- 
veiv €^u) Ttjg dixtjg, tot« t6 rjv ogfioTaTa «/ov xai 
dt) xai vvv TovTO avTo nonjTtov knavtX&ovTag Tjdr] 
ndXiv ini Tovg voftovg. rj dtj ygarpri ntgl jgavuaTog 
(ude Tjftcv xeia&to. idv Tig diavot]%f^e\g t// ^ovXtjaei 
xretvai Tiva (filiov, n.A.t]v lov o vottog tcftt^atj TgtuaTj 
ftiv, dnoxTelvai 8i ddvvaTt']ai] , tov Siavot]i)^ivTa xt 
f>n xai rgtaaavTa ovTtug ovx d^iov i?.eetv, ovde aidovfte- 
vov dX?Mg Y] xa&dneg dnoxTeivavTa vnixeiv Tr]V 8i~ 
xrjv (fovov dvayxd^eiv ' Tr]V di ov navrdnaat xaxr]v 
Tv^t]v avTov aei^ofievov xai tov daiiiova, og avTov 
xdt Tov Tgoj&ivTa iletjaag dnorgonog avTolg iyiveTo 
fii] T(p fikv dviaTOV V^xog yevia&at, rrp di indgarov 
Tvxtiv xai h>fiffogdv, TOVTfp di] ydgiv Tip Saiiiovt Si- E. tote re riv 6Qd'6tata] te om. A. f. h. r. a. 8. o. et 
pr. Q. Dein inavel&ovta tc. ttva, Schn. cum A. Q. S. v. f. h. 
r. a. c. a. o. pro eTcaveX&ovtas. Sed numerus singularis hic non 
videtur ferendus esse, quum Atheniensis non de se uno aliqno 
loquatur. E. to negiy Qoq) ijv xe xai 
tov s tv Jtov s ] nt adum- 
brationem atque descri- 
ptionem poenarum exhi- 
bentes iudicibus daremus 
exerapla, quominus un- 
quam iustitiam (iustitiae le- 
ges) migrarent. De voc. ;r£- 
()<ypa(pif V. ad VI, p. 768. C. 
770. B. Usum voc. tvnos illu- 
stravimus ad Legg. IV. p. 718. 
C. al. Mox accns. fjiavel&6v- 
tas pendet ex notrjteov, h. e. 
itoteiv bet; v. ad VIII. p. 793. E. 

Tj dt] yQatpii Ttegi t Qav- 
ndttuv] Cognationcm harum le- 
gum cum inre Attico demon- 
stravit Hermann. De vesti- 
giis ctr. p, 57 sqq. 

xtBivtti ttva tpiltov] H. e. 
tiv nolifttov. conf. p. 865. ««"r/s 

ir nyr<'ivt xa! nfl^XoiS fiviiofiioit — oTiextetve itva g>t'i.tov. — hItjv 
(ov 6 v6ixos itpirjatv, exce- 
ptis iis, quae lex permit- 
tit. Sic recte Cornarius. 

P. 877. ovhe aibov nevov 
allws — ]neque alia leges. 
aliter, quam interfecto- 
rem, reverentem (veniam ei 
impertientem) cogere, ut poe- 
nam caedis subeat. De ai- 
Seiaif^at v. ad p. 866. Jt. 867. 
E. Proxima sic intellegas: sed 
fortunam eius non omni- 
no adversam et genium 
venerari debet, qui ipsi- 
us ct vulnerati miseritns 
malum ab iis averrunca- 
verit, impediens, ne alter 
insanabiie vulnus accipe- 
ret, aiter autem execrabi- 
lem sortem et calamita- 
tom cxperiretnr ctr. I)E LEGIBUS Llb. IX. P 877. Si. 97 vra xat ptr] ivavTtovfitroy rov uiv {idtvaxov afft- 

Hv xov x^juJoavxog, ^traoxaatv dk «ij; xr,v yiirova 

,Xiv ctvrti) yiyviO&ai dta fitov , xagnovuivov ana- 

«vxov xxijotv. liXa(iog Si, ti xaxe/^Xaifft xov 

,>iMil tiTu y ixrivtiv r(}) (iXa(fttivrf xiuav dt ro dt' 

itorfjfjiov , oneg av xrjv dtxrjv xgivij' xgivnv di ol- 

tg av Tov ffovov kdixaoav , il iTeXtvxtjoev ix xfjg 

nkfjyijg tov xgavuaritg. yoviag S" av natg »/ SovXog 

f)eanoxtjv tugavxtug ix ngovoiug xgitiat], xtavarov eivai 

rtjv i^tjuiav. xat itxv a8eXcf6g aSeXrfov i) dde?,tfr}V ^ 

')e).rftj ddthfov ^ dde?.<frjv ugavrcug ruioatj , xai 

...ifkti rgavftarog ix ngovoiag, &dvaTov eivai rtjv Ct)- 

uiav, yvvt) di dvSga iavTtjg i^ intj%vXijg rov dno- 

reivat rgiuaaaa, t) dvijg rijV iavrov yvvatxa , (pev- 

titu detcfvyiav rtjv di xrijOtv, idv fiiv vietg i) t'^v- 

cirigeg avrolg tuoi natSeg iTt, roifg imrgonovg ini- r br ;-^a<fj^ x. tp,] ^r^ A. Q. h. r. a C. <*" \ ulgo 

Bcribebatur ii. 

P. 877. B. otntQ av tov qorov] av tov A. .-- ». 1. h. 
1 a. c. i. o. Niim scriptum fuit: oT:feQ nv av tov tpovov ? 

r /7 ?l * i fr » >• i' c: n ,'■ T r.. c T (>. \ (■•'w-/rf'r/ iC !i(l() A Q V. h. T. a. ^. xai fi r f ra r 1 1 o V fi f V ov 
lov fiev 9avat ov atfieA.eiv] 
iieque (ilii) adversaDtem 
luortem quidem ab en. qui 
vulneravit, procul habc- 
re oportet Dein post fiftd- 
iitaaiv avtu') yiyvtoifai quod nag- 
:xovftivov accusativus infertur, 
i'l oxin'i'' habet explicationero, 
• ■ 'taatv avtcj yiyveo9at 
:icat itque fif9iata- 
oitat. Itaque constructio xatii 
axreair facta est eodeni modo 

iuo Libr. IV. p. 717. D. VI. 

. 759. B. 760. E. 7:7. E sq. 

IVIII. p. 828 C. 848. C. qnibus 
bcis it«m formulae ex eivat vel 
Myvea9ai et numinibus substan- 
Iris compositae ita construun- 
■r ac si posita essent verba vi 
Ktiva vei intransitiva policntia. 
Peterum eliuni Attira iex ei, 
qui alterum i'ont>ulto vulnernf 

Pl:*l Opf. V,.l X .S.-, t III. set ipsiiiue raoiicni intentasset, 
exilium constituebat; de qua re 
locua classieus est apud Ly- 
siam contr. Simon. p. 159. conf. 
Demosth c. Boeot. p. 1018. 
conf. Taylor. Lectt. Lys. c. 
M. Vol M. p. 312 sq. ed. 
Reisk. Petit. Legg. Att. p. 
629 sq. M c i e r. et Schumann. 
De Process. Att. p. 314. ann. 
Glii. H e r m a n n. De vestiffjis 
ctr. p. 58. 

B. iteievi 
nlr,',f^S tov tfa i Li «r o -j C <)- 
betus Varr. Lectt. p. 3^30. io«5 
tfaviiotoe Dt otiosum deieri iu- 
bet. 

C. yvvi} ie apifa"] Lau- 
dat K u 8 e b. Praep. Evang. 
Jtlll. 21. p. 712. D. 

riji' di ntrjoiv tav litv 

i'iff<:—] rem familiarein 

tutirrs admin ist ranto 98 P L A T O N I S T(Jonsvitv xctt uji; 6{)tfavuJv ruiv nuiduiv imuekda&at ' 
iccv dk avd{ng, fttj indvayxtti Haru) Ttncfiattai rnv 
(ftvyovTa V7i6 rutv i^yovu^v, Ttjv di ovaiav «irorc 
xsxTtjad^ai anaig di bi^Tig av TOiavratg ^vuffo^jaii; 

D neoiniaij, Toifg avyyevtig avvihf^ovTag f^ixoi dvexfjttjjv 
naiiitav tov TnrftvyoTog du'fOTiou)i)iv ngog n «y- 
d()U)V xai ntjog yvvatxtZv , xXtj(Jov6uov eig tov olxov 
tovTov ty n6?.£i tttTaoaxovtaxatnevraxtgyihoatov 
xataartjoai (^ovktvofitvovg fxtrd vouo(fvKaxtuv xai it- 
QtMVj dtavotjtfivrag roontp xai Xoytft Tot(6de, wg ov- 
deig oixog TiZv rtTTagdxovTa xai ntvtaxigx^XitjDV rov 
ivoixovvTog iativ ovSa ^vunavTog tov yivovg ovtu)c 
(hg rrig noXtiog dt]u6at6g rt xai 'idtog. dti dt) Ttjv ye 

E nohv Tovg avtijg oixovg wg oaitutdtovg te y.at tv^ 
tvxeatdtovg xextrja&ai xatd ovvauiv. itav -ovv tig 

C. xai (6 s oQtpavoiv x. jt.] tus additum nunc est ex A. Q. 
h. r. 8. X. Profert illud etiam Steph. ex libro vet. ct probat: 
neque enim, inquit, revera sunt orphani. 

ovaiav avtovs xcxr. ) Sic A. et pr. Si. Vett. editt. ovaiar et curanto perinde ac si 
liberi orbi sint parenti- 
bus, Mox ad ear be av8QES 
int. }'cVci)rra<, si iam adulti 
fuerint. — avtovs xextr- 
&ai, ipsi possidento, nihil 
cum parente coramunicantes. 

D. (iexQi dverpicjv nai- 
itov] H. e. fieXQt dverptaScuv. v. 
ad p. 871. A. ibique Schol. Sy- 
Donyma esse drexpKijv jialSes et 
dverptaioi, demonstravit S c h o e- 
mann. ad Isaeum p. 455 sq. 

E. iji&eov ii ij xai y«y.] 
sed ita, ut caelebs vel 
etiam matrimonio iunctos 
obierit nullos habens li- 
beros, quia caedis volun- 
tariae reus fuit ctr. Dc 
Toc. rjtd-eos v. ad VMII. p. 840. 
D. 

av dv &dvatos iv r« r 6- 
Ito) ^rjiiia] Expectabas ^ ^r- 
(iia. V. ad Protagor. p. 326 B. Sed conf. Legg. IX. p. 854. 
E. dixp tovtfi) ^dvatos. ^ 

^ xai iv dettpvy i^ ttt 
cpevyr — ] En aliud rursus 
anacoluthon, ex primariae ac 
secundariae partis enuntiati con- 
fusione oriundura. Etenim po- 
strema ista: i} xai iv deicpvyia 
tts qjevyr , si rem nccurate 
aestiraes, non debueiuut con- 
iungi cum illis: otav tie — 
doej37]&^ tcuv otniDV , sed su- 
spendi potius ex tuste, aut ac- 
conimodari seiitentiae relativae: 
tuv dv &dvatos ^tjnia rj, hoc fere 
modo : ij xai dettpvyia, omissis 
reliquis. At usus est scriptor 
hic quoque maiore quadam in 
conformanda oratione libertatc. 
— Mox taiv dv8^c3v aTcai^ idem 
est quod d^^ivfov naiScov dnaiS. 
De verbo dnobionoiintjaaa&ai ▼. 
ad p. 854. B. Comparat Asti- 
us Lysiae locum p. 255 T. V. 
tTjv n6).iv xa&aiqeir — nai dno- 
hionoftneia9ai. i UE LEGIBUS LIB. IX. P. 877. 878. St. 9*J fia dviTV}(fi^ij x«« u(T(jifjt^ii TiJuv oixuiv , ujnTi xov 
xiXTtjfnivov iv avTip natSas ftiv ^r} xaTaliniiv , 1,1- 
^iov 5i 7j xut ytyajurjxora artaida TiXevT^aai ffovov 
o(f/>ovTu ixovaiov tj Tivo<i afta^jTfj^taTuii «AAov raiv 
nH/t &iovg »/ noAiTa^, tuv ctv ^dvaTog iv t(o v6fit{t 
^tjuia dtaQotjdtiV y xsi^tivrj, i) xat iv dn(fV]i<jf Ttg 
(fivyij TiZv dvdyttJv dnatg, tovtov ngwTov ftiv xa- 
xf^tjgad&at xat dnodtonofinticsaa&ai xov olxov xyicov 
ioTtu xaTu rifiov , knitTa ovvO.&ovTag, xa&amQ ti- 
noptiv vvv dtj , Tovg oixiiovg dfta vo^o(fvla^t axi- 87i 
ypaatfttt yivog o Ti nso av r; Ttuv iv Ty nokii tv- 
doxiutuTaTuv n{)6g dysTiiV xai d^a tVTVxig, iv (p dv 
natdtg ytyovoTtg iuat nKiiovg' o&tv %va T(fj tov t£- 
XivrrjaavTog naTgi xai rolg drtu rov yivovg viov dg 
ixtiviuv tlgnoiovvTag, (fijuvs tvtxa inf^vofid^ovTag, iiv attois n. Fliixit eap ex interpolatione. 

D. p'Zt" dterlnoj v] Sic A.fi.v.f.a. Vett. editt. iitXQis dv. 

K. dijaprTJftatos aHov] dlV ov A. et pr. Q. 

r nemivr^ i- %al f'i'] Desunt haec in A. et pr. Jl. 
P. 878. viov i'>s eHeivwv 
e isx0tovvta s"] H. e. ois viov 
irt. tlsn. de qiia collocatione 
verboruwi conf. ad Phileb. p. 
18. D. et Politic. p. 260. D. - 
tisitoteip de adoptatione ii- 
berorum non eiit infrequens v. 
Ind. Demostben. Reiskian. — 

tjltyjs ivena x. r. k. boni 
minis causss eum a patre 
tortui denominuntes ant 
■laioribns, non ab ipso 
mortuo. in cnins domum 
adsciccitur. Nam ad inovo- 
fid^ortas liquet intelligendiim re- 
linqui ox' avtojv ttpos. Proxi- 
ma: yervr^toi}d tt avtois — rot" 
xatfds. pendent rx <T<t'|ap£- 

<vs, cai ez abundanti prae- 

issum est tovtoi tti fpu.Tri. 
facile apparet respiotre 
!cum ittarum argumentum 
expositum. — vxoiar 

itov tiataldfioxjtp m. r. i. 

itndoquidem in ipsum 

!«• calftmitat^s ineidc- rint. — De ipsa re hic dis- 
ceptata conf. C. Fr. Her- 
mann. De iure domestico et 
familiari ap. Platouem in Legg. 
cum veteris Graeciae institutis 
compar. p. 24. qui inter alia 
haec scripsit: Intestatorum, in- 
quit, hereditates quod attinet, 
illud quidem.quod apud Athe- 
nienses satis solemne fiiisse vi- 
detur, ut ei, qui liberos ex se 
non reliquisset, propinquorum 
decreto heres coustitueretur, (v. 
Platner Beitrage zur Keunt- 
niss des Attischen Rechts p. 
139. et Gans Krbrecht T. I. 
p. 318.), Plato in iis tantum 
sauxit, qui uut exilio in per- 
potuum mulctati essent eoque 
facto quasi civiliter mortui ha- 
bereutiir, aiit adeo capitale sup- 
plicium subiissent, ubi mullo 
maiore cura opus essc videba- 
tur, ut prioris domini scelera 
conipensarentnr domuKque ve- 
tercm integritatis laudcm recu- 

7 • l(»u PLATONI8 ytvvt]iO()a rt uvrolg xai kGtiov^ov xat itn^anivirjv 
ooiwv rc xai isgvuv in dfiaivom tv^atq yiyvta&ai 
xov naxQog, xovxui X({) roonfo imv^a^iavovg avxov 

li yX}}oov6(.iov xaraaTtjaai xaxa vo^ov, rov d' i^afiag- 
rovxa avuivv^ov iav xa\ anaiba xai afioigov xtl- 
affai, onoxav avxov xaxaXd(iiuaiv ai xoiavxat. ^VfjKfo- 
gai. Caj). XV. 'Lari de ov ndvxtuv , tog ^otxc, xtZv 
ovxtAiv OQog ogcp ngogfAiyvvg, dkK' oig 'iaxL fiitioQiov^ 
rovxo iv ueao) oijuiv ngoxegov i/.axigto ngogftdkXov 
yiyvotx' dv d/ncfolv ^exa^v . xat dtj xai xtZv dxov- 
oitov rs xai ixovaituv x6 \ivfi({> ytyvo/nivov 'i(fafAiv 
xoiovxov sivai. XQavfiaxouv ovv ivsaxioxtav ogyij yi- 

C vofAtvcov idv oiflij xtg, no(Joxov fjtiv xivetv xov ftkd- 
(iovg xt]V dtnkaaiav , dv x6 xgavua idatfiov dnofiJ], 
Twi/ 8k dvidxtuv xrjv xtXQanlaaiav idv di idatfiov 
fiiv, ata^vvt]V di fAeydXt]v xiva nQog/9dXXi] X(p xqvh- 
&ivxi. xai inoveidiaxov , xv]v xexganXaaiav ixxiveiv. 
oaa de xtg XQioaag xtvd vtr] fiovov ftkdnxij x6v na- P. 878. B. aKOiiaicor te xai exov a icor] Sic A. S. h. i^. 
8. Vulgo exovaiojr ze xai axovoinr, quod scrvavit etiani IJekkenis. 

icpanev elvai toiovTor] Vulgo toiovtov elrat. Sed elrai 
toiovtov A. et auctore Bekkero corr. ii. Dein pro ireatmtwr A. 
et pr. a. totoj toiv. 

C. liTj fioror /iXdntT;'] (ildntei h. r. ii. et rec. ii. a perarct; in reliquis tamen ma- 
nifesto communes succedeudi 
leges ante oculos habuit". 

Cap XV. B oQos OQO) 
nQotfityrvsl f'nis finem 
contingens. De v. it^osfu- 
yrvrai conf. ann. ad Politic. p. 
290. C. — dli.' ois fati fie- 
f^OQtov, X. r. X. sed si qui- 
bu9 intcriectum confini- 
um est, hoc in medio ter- 
minorum utrique accedens 
inter utraque crit posi- 
tuin. 

t (fav{idt(av ovv eveatoi- 
ttav opY^ yc''-] Hoc iveatoitwv 
Astiut interpretatur Ttpoxeiiif- v(')i-, vulnera igitur ex ira 
inflicta si adsiint s. ex- 
tant, in disquisitionera ve- 
niunt. Videtur tanien in isto 
iveatcotor latere vitium aliquod, 
quod quale sit, nobis non con- 
tigit certius explorare. Her- 
mannus Praf. ad Plat. Teub- 
ner. Vol. VI. p. XXXVIII. Je- 
gendum putat; tfavfidtctfr ij ni}- 
Qcuaetor, collato loco p. 874. E. 
— aiaxvri]v be fteydi.t]v, 
formae t u r pi tu dinem, de- 
formi tatem. 

tijv tftpanlaaiar ixti- 
vetv\ Hic fortasse ex coni. 
Orellii rcponeudum est tQinXaai- 
av, re a<' senteutia ipsa iubcnte. 
DE LEGIBUS Llli. IX. 1*. 878. St. 101 ovra ctXka xai rrjv TTohv, 7io(r/ff«i advvatov tij 
naTQtdt noos nokiuiovii (iotitfiiv, Tuvtov di fiitTa 
ruiv akXuiv Lr,ftiujv ixTiviiv xai r// noXei Trjv (iXd- 
fit]V' n{j6ii }'a() Taig avrov oruaTiiaig xai vnko tov \) 
ddvvttTovvTo<i OT^atividi^ui xat rag vneo ixeivvv no- 
}.(utxa>i TuTTtodtu Ta^eiq, i) ftr} d^uiv TavTa vnodi- 
xog T(o ix^iXovTv Ttn; daitjaTeiag ytyvn^\toj xurd v6- 
f.iov. Tijv 3i dfi rjjs* ^Xd/iijg d^iav , ehe dinX^v ehe 
rmrrXtjv eUe xai TeTijanXaaiav , o'i xaTai^tjffiodittvoi 
dixaOTai TaTTovrwv. iav ^t ouoyovog oftoyovov tov 
avTov Toonov tovt(u Toixitfij, Tovg yevvrjTdg xat Tov^ 
(^r—^eviig, jne^iji dvktpittjv naidutv nQog yvvaixtZv xai 
aiiiijtZv, yvvalxdg re xai di'()oag ovveXtf^ovTag xiji- K 
vavTaq nagadtdovat Tiudv Tolg yevvijaaai xara ipv- 
(stv idv de dftifigfiijTiitriuog // TiuijUig yiyvijTai, Tovg 
rrtjog dvd(jujv itvai TiudJvTag xVQiovg' iav 8e ddvva- 
riiiaiv (tvToi, Totg vouotfvXah reXevTiuvTag kntT(jinetv. 
ixyovoig di ngog yoveag eivai riov toiovtiuv tquv- y ■■ \ rr fHdfirv] I'ro tTJ nolri A. H. S. v. t'. a. 

■. o. rj /iiafirj. Seti Si. alii<iiic vulgutam in niarg. adscriptam 
fiab«nt. 

D. tove Y'' *'*''', ^"^ ■'"'' tovs «Juyy.] V. ysvritag. Co<ld. 
plenique oinneg yEvn',taS. Scripsi yerrijras. v. explicatt. Dein 
iifXt^i pro vuig. iiiiifis suppeditarunt \. H v. r ii o aa ie tis tfoiaaS t iv a 
jit] II. /f i«nrr] Scribendum vi- 
• l»>tur o tav 8e tis , cui dcinde 
respoiidet tovtov hi. v. ad Phi- 
leb. p. 4.'). C. al. Qiiamquam 
bene meniinimus, alibi <pioque 
in his libris av post relativa 
de»iderari. Vi.l MII p. 847. 
E. IX. p. 873. V 

D. tovs yirit.ias xai 
iovt avyy evtls ] Le^ebatur 
fevt,tas vel yevvrtas. Atqui non 
|e tribulibiis, sed potins de pa- 
Irentibiifi cotjitari np.irtere, ro» 
^na loqiiitiir. (iiiamobri-m iMim 
Vr. Ilorniauuo I)e iur- 
•mUiari et drtmestie. p. 26. y rr;tas corre.xiniiit:. Conf. etiam 
S c h o u m a n u. ad Isaeiim p. 
37(j. Do formiila iJfHit dvit;u- 
luv naibtav v. ad p. 877. D. 

K. % iav ii aivvat diat V 
a i)r 01,] Int. tiiiar. 

nalbes ftij xotjjtot'] H. c. 
lisnoir^ioi, adoptati, de quo 
11811 verbi noieiai^at v. Valcke- 
nar. ad Theocrit. Adonia/.. p. 
270. C. \V y t to nbac h Bi- 
blioth. Crit. V..1. III. Tart IV 
p. 7G sq. Schomann. ad Itsae- 
um p. 2<X). Infra XI. p. 02:). 
K. (Ttt yfrvi;toi (•"ir fti» noti[- 
'■>- lliid. p. 023. I>. "»' '<»• t'*" 
noittn^ai ^ihtii inofitvfi. 102 PLATONIS itctTuiV dixuGrag fxiv tovg VTii^ i^tjxovra irt} yiyovo- 
tag indrayxsg , oJg av naldig fit] nott^xoi, aXtjH ivoi 
di, waiV av dk tig o^fXij, tiudv, «i xtifvdvai XQ^ 
Tov totovrov, tirs ti fitlCov '^rsQOV xovrov naayuv 
»/ xai f*i] nolkrp autxoortoov xai ruiv ^vyytvwv xov 
*S7'-) dodaavrog urjSiva dixa^siv , fii}(i' idv ysyovojg ■// tov 
)(o6vov 6(fov 6 vouog tiotjxs. dovkog d' idv tig iXtV' 
tysgov onyTj tQioai}, nagadotui tov doifkov 6 xextt^fte- 
vog t(o TQioff-ivri ygririfi-ai 6 ti dv i/^iXij' iav di fAfj 
rTngndnffo , nvrog tt}V [iXdSi^v iitdcstfio. idv di ix 
(rvviJ^ijxi^g nittdrni tov doiikov xai tov tgonO-avrog 
firjynvijv elvni tig to ytyovog, dftffii^/^i/tf^adrto' iav 
di iti/ 'iXi} , tginKaaiav ixrtadrtti ti}v (ikajji^v , i/MV 
8k dvdganodiaitov vnoStxov ixiroj tov tty^vdCovra 
B fura tov dovkov og d' dv axwv d?^?<.og «APvOV tgui- 
aij, to (^?<.dfiog dnXovv dnottvitto • Tvyt}g ydg vofio- 
■d^iri^g ovStig ixavog dg^etv dixaaTui di ovriuv ointg 
Tolg ixyovoig ngog tovg yevvt]Togag i(}gr,xf^t}aav , xai 
TiitiovTiov Ti}v d^iav r/}g [^?^dftt}g. 

P. 879. bovi.os 5' iav tis^ V. be av tis, quod niutavi ex 
V f. li. r. a. c. b. o. 

alXos allov rpwar] allos Astius de coniectura Stephani. t tiiuv ei te&vdvaL 2(''7~] 
acstimarc et statuere, 
uuin mori oporteat taleni 
hominero, an maius quid- 
dam vel etiam haud paul- 
lo minus pati. De et — el'ie 
in l)jmembri interrogatione u- 
surpato V. Matthiae Gr. §. 
G17. 5. p. 147G. ed. 3. — //';i' 
eav yeyovfiis »/. x. r.* /.. ne 
tum quidem, si aetatera 
habeat a lege prnescri- 
p t a m . 

P. H79 avtos tfiv pid- 
()t]v i^ida lyci)] ipse domi- 
nu8 servi damnum resar- 
cito. Verbum iaa&ai, i^td- 
ofhai in damni rcparatione si- 
);iiiti(;Hnda positum iiiiistrarunt 
Homsterhus. ad Luciaii. Ni- 
grin. extr W essel i ng. ad He- 
rod V. 91 Ca.siiuh. ad Sue ton. Claud. 43. intpp. ad Plat. 
Gorg. p. 447. B. Phiieb. p. 30. 
B. Infra XI. p. 936. E. tfiv 
flUfinv i^tdat)-at. Ibid. 933. E. 
et VI. p 708. D. Supra p. 862. 
B. similiter: to nev pi.afi'ev v- 
y iks 71 o tr^i i ov. Ceterum to- 
tum hunc locum inde a verbis: 
SovloS S' idv tis ik. u.sque ad 
inavbs d^xetv e.xscripsit Sto- 
baeus Florii. Vol. II. p. 213. 
ed. Gaisf. Lips. ubi dUog ante 
dllov TQoiar deest. De rebus 
ipsis consulas Hermannu'» 
De vestigg, ctr. p. 57 sq. 

Cap. XVI. B. tit tijS ai- 
xtas ndv yivos] H. e. con- 
tumeliosae tractationis ac ver- 
berationis; v. ad p. 8l'9 B. 

tiie uvv xgi) ne^fi ttHv t.] 
Laudat haec usque ad yeve&liotv 
idgiv Stobneus I. c. p. 213. I)E LEGIBUS LIB. IX. l\ 87J). St. 103 

|r Cap. \\l Hiaia ^nv di) navft^' tjuiv ra n{fOU' 
oijuiva na&ri, ^iaiov di xat ro r^tf aixiag nav yi- 
vog. ttjde ovv ^o}} ntyi tojv toiovtmv navra uvdga 
xtti nalda xai yvvalxa aii diaroufftfca , t6 rtotoSv- 
Ttgov w*? oif auixofo tov vtiaTi{)OV irfri nyKfiitvoftt- 
vov iv r« &tol(n xai iv dv&oivnois Toig f.tt?.Xovffi C 
(foii^*iy'^r<{ y.cti tvdaiuovuv. aixiav ovv rrtQi noKfijv- 
Ttotr. /*i ytvoittvt}v vno vtiuTigov idtiv ai' 

a^pov y.ui ittofxiaig' toixt di viqt navri vno yipov- 
Tog nktjytVTi tKiffvvnug oijytjv vnocfipttv , avtw ri- 
{ttfiivfp Tnu]V TavTr/V tig y^gag. uidt ovv i(fTw. nag 
rjuiv aiSeiifttiu Tov invTov nptoSvxtpov 4py(p rt xai 
tnti • Tov di npoixovTu tixoatv ij?uxiag iTtoiVf apptva 
if] ttijkvv, voiiiZiAiV wg naTiga »; fjirjTipa ditvXafiti- 
(fffitt, xai naOK/g Ttjg dvvaTtjg t]ltxiag ai/Tov tfirvaai D 
xai Tt/.tlv ctniyotTo dii &nZv yf.vtfi?.ii*tv yaoiv. txjg 
f) avTUiq xai $tvov dntigyoiTo, ttTt ndXai ivoixovv- 
rog tiTt vttiXvSog difiyiiirov ttrjTt yap vndiyytuv 
titjTt iiiii ttjiitiog t6 napanuv To?MaTuj n?.}jya7g Tov 

IJ. ovOci inavds a^JX^'*'] i/.atds \. pr. 52. 

Biaia ftir i i; xdf^''^ ^ia A. et pr. Q. atque marg. a. c. 

iuam idem iisus iu formula las 

j)oi' I otl] Geiiiiivus f<Ji" yta)- ioixev crebro obvenit. Proxi- 

ififov pendet ex ootione voc. ma sic iungenda: ttifniifw tav- 

Itaiior, qnae continetnr in verbo trv ttiiir avtvi iii yigaS, sibi 

jtfftofievoitevov. Atque eodem ipsi hunc honorem veluti 

■ ^refertur etian^istud ov ofitx^i'). in senectutem servantem. 

"Vulppe irpeapevea^ai est: ma- .y , ■ -i ta- 

• '^L ».• 1 voutttov taS ifateoa] De 

Ms honoraYi. v. ann. ad p. i i. •„ i u r.- oca 

L„ . , tt . '^ addito cas V. ad roiitic. p. 2o!). 

*^. A. — Iv te 9eoiat x. r. r. »» e» . - 

. ^ , . . . C. Mox Stobaeus trvtevoat. 

inter s. apud deos et ho- ,- ■ - » . j 

, . '^ .. t^ verba: :ias r.uiv usque ad ye- 

mine», ut «exoentie». De re- „. , , '• a. . .• _ t/,. 

. ' u, . tftTAttov yapiv anert etiam Ji.u- 

v^rcntia erffa gene», quam rlato, , « ».^ v-tf le 

a . .. i . . ' seb. rraep. Evang. XII. db; 

■partanoritm rationem secutns, K . " . u i . 

" , , / qui pro xat t:tet scnptum habet 

»1» vel niaxime cf^mmt^ndat, ^ »^. «^ 
etiam IV. p T.i^t. I). VII xflf Aoyri. t E. XI. p. yi7. A. al. D. tuS «' avtos xai ^i- 

Cgyf^v vnotpigttv'^ vov a;T.] i. q. tjsavttoS H x., 

rBDi elam perferre, i. e. ut V. p. 7-^9. A. VII. p. R09. 

Cohibere. — totxe vit». de- E. X. p. 9U). A. 1'haedon. p. 

ret, n»n rariore. Xfnoph 102 E. l*olitic. p. 310. D. Pro- 

An. VI. 3, 17. ixiirai a*v no- taj;. p. U13 K. Xenoph. Hel' 

pimr of'hrri nalti fotne. Qnam- I»'M. 11. 2. !>. Cyrop. II. 1, 26, 104 PLATONIS 

TOiovTOV vov&tTeiv. ^ivov^ de av ccGiXyaivnvTa xai 
x^()aavv6f.iivov iavrov tvjitovtu oii}Tav dsiv xoka- 
oif^vaiy ka/9wv ngcg Ttjv d()x*l^ '^^^ daTVvo^uv 
dnayeTW j tov TvnTuv Sk liuyiattio, iva noQQta yi- 
£ yvt]Tai Tov Tov inixt^giov dv ToX/nijaai noTi naTa- 
^ai. oi d' daTVv6f.iOi naoalaf^ovrsg ts xai drax(ji- 
vavTsg, Tov ^evixov av x^sov svkafiovfitvoi, idv dga 
dSixuig SoxTj 6 ^tvog tov imxMoiov Tvnrtiv Tr/ /itd- 
anyi, tov ^evov , oaag dv avTog naTahj , ToaavTag 
d6vTig Ttjg 0-Qaav^Eviag nav6vT0Jv ' idv di jLirj ddtx^j, 
dnei}.i]aavTig ts xai oveiSiauvTeg tw dnayay6vTc ^6- 
&UVTUJV d/itffa). 7jh^ di rjXixa xai Tov dnuida nyoe- 
880 x^VTa TjXtxia iavTOV idv TvnTrj, yiQOJV rs yigovTa^ 
xai idv viog viov , djnvviat7(A) xaTd (fvaiv dviv /?«- 
Xovg tpiXatg TaJg ;^co<t/i/. 6 di vntu TSTTaodxovTa 
ysyoviog 'iTt} idv ToXuu t(o /tdyta&at, iitb aQXMV 
«ire d/nvv^iiievog, dyQotxog xai dve?.€v&eQog dv Xtyo- 
fievog dvdoanodujdrjg ts, dixrjg dv inoveidiaTov Tvy- 
xdvtijv t6 nQenov exoi. xai idv juiv Tig TotovToig na- 
Livtfioig evnei&rig yiyvTjTai, evijviog dv ehy 6 di K. oaas av avtos Tcaid^rj] avtos additum ex A. H. v. 
{. h. r. a. 8. o. x. Dein d;rdyorrt uiarg. 5?. a. c. 8. o. 

P. 880. iavtov iai> tvntrj^^ V. gtv: quod ex A, H. v. f. 
h. a. d. o. mMtatuni, 

SixTjs av enovetSiotovl d»'£;to»'. coniuncte muiti cumA.et S. 

B. idv ftfj fjlt^] Pro (t^ 52. y(>. (iir. 

Kiirip. Med. v. 313. al. Optn- ipauni prne p*tiilantia et 

tivum dn^;^otfo et dntloyono tem<^rnria autfacia rerbe- 

loco iniperativi posititm no- rnverit. Male post 0(.novv6- 

tn\iniiis iam aH IX. p. 871. U. fU»ov ct tiJniofia commate in- 

!VIo\ vnd^x*'*' t priorem i n- terpiingHnt. — tVa nn^i^ti» fl- 

inrinm inferre, nttigimiis ad yvtjrm x. i. X. \\t tanto mi- 

Gorg. p. 45(3. K. et snpra c. nns niiqnam aiideat civem ■. 

IX. p. 860. C. d/nv»oftfvoq aQ- indig(Miam pcrcnlere. 

XOfin xfnxu» 7tQd7ft)o>. Paiillo K. onni d» «Jto? nmd- 

pust p. 830. A. tXit dQX""' *^'* *!l] '"•■ nlriyd^, qunm ellipiin 

dftvfdftiroi. et snpra alli<;imus p. 8.")4. D. 

a¥ uaikyairoyi n xal et mo\ ritrsus attingentus p. 

,7(ianvyd ftt vov ^ n i< i o n r u- 882. B. — i ai dnayayd ¥i t, 

niovra] pcrjjriniim .s i p«- qiii ipsiim in iudicium r«- 

tet castiftnri oporterc piierlt. 

propterea. qiiod « c m c i ^kt^ di >)'ktxft xal inv P DE LEGIBUS LIB. IX. 1'. 879. 880. St. 105 

i)vsnetd-r}(i xcti intjdiv nfiooifuov ffQovTitfav dixoir' 
av tov Toiovdt ifoiuws vouov • Lav nj tvnrij tov B 
ngeaSvre^ov eixoaiv ireGiv 17 nktioaiv iavrov , n(>«5- 
Tov f*ev 6 n()0(^Tvyx^*'*"^ y i^^ f^'l ^i^^'> ^^^/^« vtwre- 
ooi ri Tuv fiaxouevuiv, dtetoyirw rf xaxog eartu xara 
iftiDV iav di iv tJj tov nhj)ivTog rj?.ixiu rj iri 
itmtioog, afivverui aig txSeX.(f(p i, nar^t i] iri avtu^ 
re{itit Ttp otdtxovftivtp. n(j6g d' eri dixrjv vneyirta Tijg 
aixiag 6 rov noeoSvreoov , liug eiQt^rai^ roXutiaag 
Tvnreiv, xat itxv offXtj Tr]V dixrjv ^ dediaitu} ftr,dev 
ivittVTov autxgoregov itxv di oi dtxaarat Ttuijatoai C 
nleiovog, taru) xvgiog 6 Ttur,&eig avTtp X(>ovog. iav 
di ^ivog r] rtZv fteroixtuv Ttg Tvnrrj rov n(}ea{9vTeQ0v 
nxoaiv ireatv r} nXeioatv iavTov , ntQi ftev rtZv na- 
(jayevotiivuv rijg ,%r,&tiag 6 avrog vouog iyeru rrjv 
iivrriv dvvafitv^ 6 di rrjv Totavrr,v dixr,v rjrrrji^eig, 
rvog fjtiv tav xai ftri ^vvotxog, dvo irtj dedtuivog 
/.Tivirto ravTrjv avrrjv t>;v Sixr,v , o di itirotxog re 
,v xai (xnet&wv Tolg voftoig r^ict irrj ^dedtatftu , itxv 
utj ro StxctaTrjgtov nXeiovog avrfo xqovov Tifirjaij D C. ireatr fj :tleioatp] Verba ^ xletoat», olim omiiisa, 

iiuper restituta sunt ex A. S. v. f. h. r. a. c. 8. o. x. Eadem 

tiam Ficinus expressit. Omittit item cum vett. editt. Veii. S. Ce- 

rum eUoai litatv Par. A. Vat. S, ut p. 859. etnoat t,lixt'ai, ubi 

lamen Vat. corr. erttoatv »;'«. 

<< Tf ntif 'I — ] ti i u veit i> aequa- mntione «lici, qna quis nd ali- 

if-m aut etiam aetvte m «- quift amplectcnfium et probsn- 

■ ir«»m fitiuni fam ilia s non- liuni commovelur, docte expo- ^ 

!um patrem verberetrtr. init W j t t e n b a r h i n « ari 

\nte >ni-Astin> suspiratiir ^ Phaedoii. p. 175. — 70. B. — 

■\cidi»se, quam lamen voculam tvtlrtoz proprie diriiur equua, 

nemo magnopere dpsideraverit. qui se hnbenis fnrile re^i pnti- 

Pro ual Tcir anttiiu Wagne- tur; deinde vrro trnii»ferlur ad 

ros nttt xt»' inaiiu \e\r\ iiibet. Iiominps mnnsuelos, mites et 
— a nvr4o&m , se dcfendat, rntioni obtemperantes, ut h. I. 

ivntofitvoK. Attulit hunc luriini Platonia i P. 8H<). nal iap fi/r ric Marporrntio s. v. tJrjno^. 

toi/Toi; napa/(t'^/(ii(] coiif. Ruhnkeii. ad Tim. p. 

f^a/iJ^toi> et na{iaftv0ti'i9rtt 125. 
'leo tantum de consulntione ani- H. ndoi i' 1 1 1] praetc- 

li, aed etiam de hidicii ronfir r. n vcro etiam. lOG PLATONIS T^v dix)]V. ^ijuiijv(j{^w de xnt 6 nngayEVoutvog ortp- 
ovv tovTuiv xai ^i] ^orj&tjaag xaTcc vouov, 6 fuv 
tityiarov TiftriuttTog wv fivfl , devTsoov Jt wv frevTrj- 
KOVTu doaxuatg^ TgiTov dii TuidxovTa, tixom dt TOV 
TerdgTov. dixaOTijuiov dk yiyvkofi^M Tolg ToiovtoiOt 
(TTUttTtjyot y.cti TaS.ingxoi (fvlan/oi Ts xai Innagxoi. 

C.ip. XVI r. Nouoi de, td<j ioixev, oi fiiv tmv 
)((}tjntMV dvd-gtancov 'tvexa yiyvovTai , Sida/iig ^dgiv 
^ Tov Tivtt Toonov ouiXovvreg d?LXt]A.otg dv (pil<>(fg6' 
vtog oixotEV , oi dt T(Zv Ttjv naiSsiav SiatfvyovTiuv, 
aTtgduovi jfpWfftsvwv Ttvi ffvfsei xai f4t]dev Ttyx^^ev- 
TfiV , (jjgTe uii ovx ini nd(rnv iivai, y.axtjv. ovToi 
Tovg fnkXovtag ?>6yovg gijttt]rse(Si9-ai nenoit/XOTBg dv 
eley ' oig dij Tovg vofiovg i$ dvdyxtjg 6 vofio&tTtjg D. ta^iaQxoi qpvicfpj^oe] ta^. xal cfvl. v. f. li. r. et se- 
cundunj Batitiuiu etiam A. ii. D. rftKaox»/(jiov J^ y i- 
yvtnO-ti) — ] Q/tlod rry^o»'0^«Oi? 

«*t (pQ(>v^d()xoiq liaec putestas 
iiKlicinlis rommittiltir, rie eo v. 
etiam Li»>r. VI. p. 761. K. et 
VIII. p. 8i3. I). Cetenim de 
poeiiis iure Altico iii liaec de- 
iirta et crimiiia constitiiti» con- 
tiilisse iiivnl>it Meier. et Sclto- 
maiui. I)e process. Alfic. p. 287 
sqq. et p. 547 a(]<}. Waclis- 
miitli. \ntii)Uitaft. Ilelleii. Vol. 
II. P. 1. p. 273. ed. 1. 

Cap. XVII. Nofiot 64, w<i 
fotxfv, ot ft^v — ] Laiidnt 
linec iisqiie ad Xilntn&m nmu 
iuvitfnv Stol>Heii8 Serm. Vol. 
II. p. 213. ed. Gaisf. Lips. 

\&. a r t^a ft o*i ^'(iw/t^reuv 
riri <fii' nn — ] qiiia diirnm 
q II n II d n m n n t u r n m h n I) e n t 
iie<|ne emolliuntnr. I)e voc. 
atfQii/ttav V. ad p. 853 l). Ver- 
Itiini 7f'yyfn&nt (iloss. Timael 
p. 248. interpretntnr: ttxtty, iv- 
«)i(fo'vat, ulii V. lliilinken. 
Photinii T^en. s. v. Tty k S tv- 
I fiy ► • avti tnv fi\avrb)v. Iv&ti xnl 6 artynxo^. rjohttiaii ,5: 10 
/tij ■ttyyioS-ai vno xnxo<JoJ/«5, 

Lociis est Reip. II. p. 361. C. 
^iliose apud Slob. myrd-fvim* 
scrihifur. 

o t 5 6 t) T o () ? I' o _/t o t» ; — 
j((ff{iti> ylyvraO-tti] Desiint 
hacc in Stobaeo Trincavelli. 

P. 881. oi <»it fv "AiSov 
TouTOtc Xty.] Hoc dicit: ac 
mors qnideni iis non est 
ultimiiro et extremiini; qui 
n n t r ni* n n r r n n f n r li i s c e 
apud Inferos constitutl 
esse Inbore» et criiciatns, 
hi siciiti istis omnihus ma- 
pis sunt in extrtmis hn- 
hendi, ita quum verissi- 
mn de iis nnrrentiir, tn- 
nien in aniniis talilius (ad 
tantain impietatem abioctis) ni- 
liil efficinnt, qiio a scele- 
re av<>rtantiir ac deterre- 
antnr. Itaqne tovtutv respicil 
a<l ^u'»aroc, ilicitiirqne wciiern- 
tim , ita iil 8ipni(i»-ef: innnjs 
qunni ista, h. e. quani qnne, 
perlincnt nd mortis .<!iipplicia. y.t( I)E LEGIBUS LIR. IX. P. 880.881. St. 107 

vouoitiTiH , iinvkoutvoQ avTMV ^rjdinoTi j^giiav 

vintftti. naT{>o^ yao ij /o/r^iot,- /; tovtouv tri rtoo- 

•luv oiTtg ToXfttjOn axfjaoifai noTi (iia^ofiivog ai- 

Tivi, f*^T€ Tutv ttvui diiaag &taiv ufjviv f*t]Tt 

Ttiiv vno yijg Ttuouoiiov Xeyuua wv , a/.?.a wg tidtijg 881 

n utjdaftiZg oJ^, y.aiaffi)ovwv Twv nakaiuJv xai vno 

ifTwv (igijuivutv nagavoitii , rovT(a dil Tivog ctno- 

H^onljg io^aTt}g.-\iavnTog uiv ovv ovx 'ioTtv ia^aTov, 

ni di iv ' Ai8ox> TovToiot ktyoutvoi novoi trt r« tov- 

V tiai fiaXXov iv ioxarotg, xai d?^tj&taTaTa Xt- 

vTtg ovSiv dvvTovai ralg ToiavTatg ^pvxctlg dno- 

.n7it,g' ov yaQ dv iyiyvovTo noTt uijToakotai re 

(i Ttav dX?.titv yevvt^TOQtuv dvoaiot nXt]ytZv ToXfiat. E. nr^ier re yxf^eftcor] ttjd^frTCjr S. tai^iriov Stob. Serni . 
M.II. p. 301. Dein Par. A. etpr.fi. asxe tir i:ii t. oniisso ovx. Qui iisus numpri pluralii niliil Iri qua inlprprctatione , admu- 

hnhet intoientinf ; v. Mattliiae rtiim rontort.i ilia ar difficili, 

Gr. Gr. §. 472. 5. I*«rtiripiuni quid nnbis ofr<-nsioni fiierit, ex 

liyonn; aotem per synesin yo- snperioribns clarum fore puta* 

uitiir, periiiile ac si pro ol it- iniis. 

fi>f4ifoi ndroi antea srrifitiim »ni iiZr aHttf jrt rpiiT d~ 

sit 01 Idyoi ifQi iiuf 4f "y^tdov Qm* ardaitn nl-ijydir i d i- 

XijriMi', quo<l <)iii<l*-m anacoln- /<<*•} Noniina ^rJir;;'!»» idliiai in 

Ihon prope sin^ujare est. Ni- unam tanquani notionem coe- 

miruni frequens alioquin est unt, ut fnrile intelli^atiir in'ie 

«pud Platonem o Idyoi; Xiyw*, suspemli nlterum geniti\um yir- 

o Idyot l/yii, et si qnae snnt irriidQmv potiiisse; de qna ra- 

siniilia; v. ad Pliileb. p. 18. U. tione dorte exposiiit Lobecki- 

\ I quod delatus \idetiir .Athe- us ad Ainrem v. 309. p. 219 

I' •niis propter antegressum Xe- sqq. Exempia diipliris genilivi 

Yifiifot, .\lit^r liaec enuclea- collegernnt eliam Mattliiae 

»it Astitt«, qui verborum sen- Gr. ^; 380. et Hernliardy 

'■ nliani lianc esse putat: Uuod .Syntax. p. 162 sq. et Zelle- 

ro ad poenas attinet, rus .Stud. Platonn. p. 94. qut 

, .ne •celestis dirnntnr nriliret istnm ^turitiani struriu- 

apud inferos expi-rtan- rne, qnnm dirif, in unis maxime 

dae eite, ip«i ils magis I.,e{jibiM fert aep^^rrime. Nec 

^nnt in extremis (ipsi lam tero ah nsu abtiorret istud nXfj- 

.« •liSti sunt, ut nihil srelesliu* yiZ* tdXfini, in quo ^^rnitivus 

lit rogitari «t ipsa inf>ro- rursut indioat rem , iii qua im- 

•edes seelerata eonim im- pia ista andari.i rernilnr ct nn- 

T^^obitatein non exae(|uet) et de proficiscitur, ruias generta 

il (illar) cffiriunt. fru- evempla postiimns siipra ad p. 

1 . -^prr romiirtir '•7<"> \ ; abstrartum »rro rdX- 108 PLATONIS 

li dei dj) xaii kvit^adt xokdaug nsoi ta TOiavia xov- 
TOiai Tcct; iv Tio L.fiv /iiridiv tutv iv ' AiSov Xiinia&ai 
xata 8vvafA.iv. iatin drj Xeyofievov to f,istd xovto 
Ttjde' 'Og dv ToXutj(rrj natioa i} fxt}tioa r} Tovtutv 
naxigag tj fit}xioaq xvnxeiv fir] fiaviaiq i;|^6^€V0tf, 
nooixov fikv 6 nongxvyxdviov , xaOdneo iv xolq iit- 
nooaihiv, (iot]&iito) , xai 6 ftiv ftttoixog i) ^ivog lig 
noosdoiav tmv dyojvcov xaXsiad^on /9o»/j7"t«i' , fit] ftot]- 

tftjaag di dsirpvyiav ix ttjg ytooag <f.svyiT(u' 6 di fitj 
fiitoixog [iot]&uiv ftiv inoivov ij^ituj , ftij jSutjif oJv dt 
^poyov ■ dov?.og di (iot^dr^aag tiiv iXsvd-eoog ytyvi- 

P. 881. C. yiyvTitai t o y i y v 6 fier o >■ ] yp.v6it£i-ov A. ^L a. ftni, adiiincto altero noniine, quos peregrini haud dnbie re- 

ea vi ponitur, nl significeninr ferendi sunt. Et fuit qni ij £/- 

inipiae et andnces parenfnm »o? vellet exterminari. At enim 

verherationea, qiiam rationem \ero o ^noq nnnc non est pe- 

nttigintns ad p. 869. A. — loii»' regrinu» vt-l liospes, sed aliud 

a k k 01 V ytvv}jroQU>y est: quid significat. Vocabantnr enini 

omninoque parentnm. lios eo nomine etiam ii, qui patrem 

vero quusnam dicat, statim de- tantum aut matrem liabebant 

claratnr »erl)is: nmfqn ij ^it]- civem, quandoquidem in pieris- 

ttqn // lovimv nnif^n^ »; ^ii;/*'- qiie Graeciae civitatilnis ii tan- 

(>n(i. Siipra xni ht nQoyovoi tum natiira cives putabantnr 

v«>cantnr. esse, (lui ntroqne parente cive 

U. dil 6)) iu(; ^vO^iiSt Mo- ntebantnr. Qiiocirca illi vd&o^ 

IdotK; - ] oportet igitur vel J*»ot dicebaiifiir; id quod 

poeuMs, quas iiic in vita dociierunt Heraldiis De rer. 

ob talia scelera snbire iud. auctor. II. 17, 4. 5. Plat- 

itti debeant, qiiaiituui fie- ner. Process. Att. II. p. 70. 

ri potest, non cedere i I- et Syinbol. ad iiis Aftic. p. 10(5 

lis, qnae in Orco iis per- sqq. Tittmann. De Gracc. 

petiendae eriint. Civilatt. p. 653 sqq. Meier. 

o (; av loXfttjor; — ] Pergi- l)e bonis damnator. p. 63 aqq. 

tur deiiide: TiQtotov />h o nQoq- Flermaiin. Antiquitatt. Gr. §. 

xvyxdvuv X. T. X. Itaqne o? Jv 118. coiif. Aristot. Polit. 111. 

zoXfitjnt] dictiim est pro eo, 1. qui iocns \v\c in re cinssiciis 

qiiod quilibrt exspectavrrit, fdv ent. Plutarcli. \'iL Pericl. p. 

II? joXftijnt]. .Similia ad Pliac- 17"2. O. Carystins ap. Atlien. 

don. p. 68. A. collcgimns. — Xlll. p. p. 577. Ifaqne faciK' 

fi t) ftavlnii ixdtitfoq, niil- oppnret, niliil in liis esse solli- 

lis cnii tt r ir tii 8 et ngita- citnndum , rectequc ft^toixov et 

tua furoribiis. ?/ior consociari. — »«'? npo.-- 

nal i> fi ^ V fifxoi»o% l) J /- dQlnv tjZv dyiovniv x. pri- 

»«?] Fflcile quis otfnndat in ma sede in certaminibns 

iato tj i/»05, qiium deinde ol honorator, si openi fiilc- 

/4») ftitninni inemorenlnr. inter rit. I I)E LK(iIBUS LIB. IX. V. 8.s 109 'u/, fdt) fiotjdtjaag di nArjyas ixarov r/y ^acxtyi 
tvnrio&ui, iv ayoQU ftiv av yr/vtjTai t6 yijvofuvor, 
itn' dyogavoftujv ^ iav d' ixrog dyoftdg 'iv dani, 
TMV doTVPOfiiuv xo).dL,eiv Tov inidtjuovrTa , iav Si 
xat' dygovg tijg xi>i{)ag nov , xovg tttuv dyQovo^wv 
aQXOvtag. idv d' imxwgtug 6 nagaTvyxdviuv ij Ttg, 
iav Ti nalg iav re dvfjg iav t' ovv yvvtj, dfivviTU V> 
ndg, Tov dvoatov inoroi4d^uv ' 6 di /<^ dftvvcov dga 
ivexia&tii Jiog OfAoyviov xai naTg(6ov xard vouov. 
idv di Ttc^ Offkr, 8ixr,v uixiag yoriiuv , nguJTOV fjiiv 
(fivyiTUi d^iffvyiav i| daTiug eig Tt]V dKXijv x^Qf*v 

o. probante Schneidero. Sed qui tsndem td yero- 

un 01 ui. 1 potest yiyrea&at? Idcm crror cst p. 845. D. 

V.. ia* d' /ktoc uyo^u; 
— jor iiitdi]i*ovria'] Mu- 
tatus tenor orationis dtHKoloi'- 
Sutf. Nain post vn* ayopifo- 
fii» runaentaneum erat deiuceps, 
oniisso verbo xold'^ni' . Iiuiir iu 
modum pergl : vn6 loC (nidr,- 
fiCrno^ idjp tiOTi'*ofiur et vno 
lu/p dpjrovrMv T(a>r dyQOtdftiur. 
Pro Tiuf dyoQafdftw Orelliua 
le|{endum censel tuJ» dyoQaro- 
ftivp, collato loco XI. 917. K. 
nhi Stephanua prudenter cor- 

vit ngdo^t rov ctyoQatOfilov. 

I>. lor avooinv Inoro- 
/tii^wvj Lsum liunc arliculi 
verliis numinandi c-t vorandi 
coRSociali satis illnslravit M a t- 
thiae Gr. §. 2GS. AHdimus 
tamen Aristoph. Tlirsmoph. 
r. 8^9 sqq. i( fiq oi>to( ^(t<i<i 
miti tniaf^ riwr mamur — , ta% 
^oi/oiponbi'C, Ta? JrJpip»- 
nrQla( maktur, ld( olfondrtdaf, 
; nQoddttda^ , idf Xditovf, 
i oJdlr iJyi/?, To? fi/y' a'i'- 

.')tr mamdf. Kurip. Hera- 
1 V. 981. (973. ed. Matlh.) 
5 lavxn T^r OQunttttr . S^- 

: «r &ilti , mnl j tj p fQoroiJ- 

* ^li^or, ^ Yv*n7ma iQrj, i/- 
Pliit arcli. (;aI. niin. r. 71. 

Ato^ ouQytCoi''^ qlli co 
(; ti n I I (I II I < i II r ,1 t II r li n I II r Timaeus Gloas. p. 192. 'Oftd- 
yriot &iol' voOi ovyyttti^ 
KOtriuc dQyidtovat* , iibi v. 
Ruhnken. Lihr. V. p. 729. C. 

ii yymar di mal dftoypftav Otu}i> 
moitwilnv unaoar lavtov ifi'oir 
lUftaioii f)[OVoay ituiZr tic mai 
otfidfitroq K. T. il. blurip. An- 
drom. V. 92*3. dli.' dvtofiai o#, 
/Ha naXoia' d fidyrior. Quod 
vero additur xni nriT^uior, do- 
ctc Porsonus ad Kurip. Me- 
deam v. 1314. dispulat, pios 
Athenion.ses pluriniis lovcm aliis 
lihilis ornns»e, lioc ipso plane 
ahstinuissp; tra>.'ico8 autem poe- 
tns liuiic omissionem corri^ere 
cnpienles /f/a nniQiZor saepe 
inpe8«i«8f» atqiie idem hoc loco 
fecisse IMatonem. sed nimirum 
in leKihus fictis. quas fictae rei- 
puhlirae sii»p prarsrriheret. conf. 
Alherti nnii. ad Hesycli. v. 
llniQiior et no«lra ad Platon. 
Kutliydem. p. 302. C 

iar 6 4 Tt« o<fXii i/mrir 
atmlaq yorittr'^ Kx legihiis 
Atticis qni pnrentea siios male 
trarta.s«ent, infamia atque in- 
terdum etiam aliis pocnis gra- 
viorihus afficiehanlur. conf. Ly- 
sias in .Agoral. c. 23. Diogen, 
Laerl. Vil. Solon. S .''..''> 
Mearaina Them. Alti 110 PLATONIS xat navTiov isQutv iloyia&ut' f.it] de dgyouivov xoka- 
^ovTojv avTOv ay(J0v6(A.ot. nhjyaig xai navTug wg av 
i&ikw(ri' xaxO-diuv bt Oavaxdj L.iiitiov(iifuj. itxv de 
Tii^ T(p xoiovT(p 0601 iXiv&tQQi avuffccy// t] GVfxniii 
E ri xtva xoiavxr/V aXktjv xotvtoviav xotvujvijoi] , r] xai 
fiovov ivTvyydviuv nov noogccnTyjTai ixtuv , /ht]TS tig 
isQOV if.ihj fitjdiv iiijT' eig dyoodv fxt]x' eig nohv 
oXitjg n()6TE()ov t] xatftjgtjxai , vofiiCcov xexoivtuvtjxi- 
vai d).iTt]i)t(ii}dovg TV}(t]g. idv di dnetOutv vofjt^p ie^cc 
xai n6Xiv tiiaivi] nayavoficog, og dv xuiv dgxovxojv 
aiGtf^Ofievog ftt] inayi] 8ixt]v X(p toiovt^p^ iv tvitvvaig 
eOTin X(Zv xaTt]yoQt]tidT(uv xuiv fieyinxujv iv xovx(p 
882 avTip. idv di av dovXog xvnxij xov iXev&egov , eix' 
ovv S,evov eite daxov , fiotji^eiTuj fiev 6 ngogTvyxd- 
vujv , r] xard x6 xifttjfia xr]V ei()t]fievt]v ^t]fjtiav dno- 
xiveTuj, avv^iqaavTeg Si oi ngngxvyxdvovxeg ftexa xov 
nXt]yevTog naijad^vTtov X(p dSixovfievcp ' 6 di naga- 
B XajStov, drjaag iv neSntg xai iiaaxtyujaag onoaag dv 
ideXi], fttjdiv l^XdnTujv tov deanoxtjv, nagaS^Tiu ixei- 
V(p xexTtja&ai xard vofwv. 6 di voftog 'iaxtu' 'Og dv 
iXev&egov dov?.og oov xvnxij fit] xutv dgyovxiuv xe- E. tcSv fieyiatcjv fv roriw] Legendum utiquc de con- 
iectura Bekkeri «V tovto. quod velleui libri confirmavissent. Er- lidem taiiquHm scelrsti sacris 
atque puhiicis cotiveiitihus eraiit 
proiiibiti. poterantque a qiioli- 
bet rapi iii iudicium , sj es.sent 
harum rerum incuriosi. v. D e- 
mostlien. iii Tiraocr. p. 719. 
732. Qiiin etiam , qiii (iebitam 
parentibiis pietatem qiiornnque 
modo neslexissent , ii iiiribus 
quibusdam civium privari pote- 
ranf. v. Xenopb. Mpm. II. 
2, 13. 

lap d i T»? — ooot iXtv- 
^cpo»] H. C. iJ^ tiSr 0(101. 

E. (if} indytj iiM^r iw 
TOiorry] Loquutionem illu- atrat WyJtenbach. ad Plut. 
De «era nuiri. vind. p. 36. 

iv I J 1^1,' irt «5 fatu — atj~ 
T w] \ idetiir iinice veriim, qiiod 
I. Bekkerus pro ff lovtm 
legeiidiim proposuit jV toJto. 
Nani nliter iuiirtiiram verboriim 
vix evpediveris , qiiae illa mu- 
tatione facta tiaec esl: (aiu av- 
tw lovio *'»• taii' xntTjyo^tlftdlotr 
— f* iC9-vvaiq, esto haec 
una ex graviisimis coii- 
trn eum accusa tioiiibus. 
ubi publice ipsi rcruin. 
quas in magistratu gesse- 
rit, ratio erit reddenda 
(h n'Ov*aii). 

P. 882. n. .Jnoanc «► f&f- ■I DE LEGIBUS LIB. IX. P. 881. 882. St. 111 

/.tiuiiu.i. nagaXttjSwv o xixTrjuivoi naga tov nXti- 
yivTos dedtfAtvov avrov ^v} Xvatj , ngiv av 6 dovXo^; 
neiat] tov nXiiyivra a^iog itvai tov Ukvuivog i^^r. 
Ta avTce di ;i'i'«/|i rc HaTUj ngos dXl^Xag negi 
navTiuv Tiuv rotoiTtui' lojMifia, xat ngos dvdgag yv- 
riith xai dvdgaai nyog yvvaixac. 

rat vero Hermann«i8 pracclaram hanc emendationem Baitero tri- 
bnwn», quum sit coniectura Im. Bekkeri. 

J Int. Jiiij^-J?, lit p. 879. K. O; iTi- iltv &H>nv dovio^; 

et 854. D. ubi v. nnn. Loquu- wk t.] De poeiiis gprv^irum 

tiooem droai ip Tttiat^, Ir Ivltt, flpud Atlienien§e8 v. Scho- 

ir «)i0/jot'c rtr. traotnvit Lo- mann. Antiquitatt. iur. pultl. 

beck. Psraiipom. p. 524. p. 188. AIUJUMENTliM. 

MBIll »i:CiMI. r osteaquam exposiium cst de violenta et contumeliosa 
aliorum tractatione , disseritur primum universe de 

tlentis actionibus, deinde vero agitur iniprimis de 
nruni sacrarum violatione deque contumeliosa in 
parentes, magistratus atque cives petulantia. Dispu- 
taturus autem de malcticiis et criminihus, quae in 
sacra atque ipsos deos committantur, liospcs Athe- 
niensis, cui primariae disputandi paries demanda- 
tae sunt, loco prooemii copiosiorem praemittit dispu- 
tationem de diis eorumque cultu ac veneratione , cu- 
ius summa huc fere redit. Nemo, inquit, unquara 
prudens volensque impium quiddam perpetrare ausus 
est, qui de deorum vi atque numine recte sentiret. 
Positus enim omnis fons fmpietatis in eo est, quod 
homines aut omnino non credtmt deos esse, aut licet 
id credant, tamen eos res humanas curare ncfjjant, 
aut denique illos arl)itrMntur precibus et sacrificiis 
flecti ac moveri solerc. Quoniam autem qui indigne 
do diis sentiunt superciliose videntur postulaturi esse, 
ut, priusquam poenae de impietate constituantnr, ipsos 
cdoceamus meliora et deos esse demonstrantcs neque 
recte statui ostendentes quod poetae, oratorcs, vates, 
sacerdotes decantarc soleant, eos votis ac muneribus 

(pi atque placari; agite hoc ipsiim iam ita facere 

^•onemur, ut, si non ipsam deorum vim naturamque 
l^rire possimus, at certe iis, quae ab istis dictitan- 
iir, veriopa ac probabiliora in medium afferamus. 
I',t Clinias quidem, quippe qui talium disputationum 
siibtilitatem nondum novcrit avitaeque religioni plane 
»it addiotus et quasi consecratus, id nullo fcrc ne^otio 
Iicractum iri cxistimat. Censet enim ilhid quidem 

Pln». Op. Vol. X. Sect. III. g 114 AUGUMENTUM 

perquani etise absurdum, quod vis et natura deoruni 
tollatur, quandoquidem terra, sol, sidera itemque 
temporum vicissitudines certa et constanti lege in or- 
bem redeuntes loquantur contrarium, atque Graeci 
pariter atque barbari communi consensione deos esse 
credere soleant. Utitur ii^itur ille argumcntis hac in 
re popularibus , quibus etiam ipsum Platonem alibi 
usum esse novimus. Verum tamen Atheniensis ho- 
spps ea non satis valida fore dicit ad refellendas 
adversariorum sententias ; qui sese magnopere vereri 
profitetur, ne isti impii ea ut levia contemnant, 
quippe qui opinatam sapientiam suam quantumvis 
insanientem orani laudum praedicatione superbius 
efterre et insolentius iactare soleant. De qua re 
liaec fere disputat. Feruntur apud nos, inquit, ser- 
mones etiam litteris perscripti, qui apud vos propter 
reipublicae vestrae disciplinam s^veriorem haudqua- 
quam circumferuntur. Quippe primum quidem an- 
tiquissimi quidam poetae atque scriptores alii de diis 
ita statuunt, ut principio dicant extitisse coehim ac 
rehquarum rerum naturam; quo facto illorum omnium 
persequuutur origines atque adeo ostendunt, quo- 
modo dii orti sint atque inter ipsos conversati. Sed 
antiquas istas quidem fabulas in praesenti nolumus 
taxare severius , quum vel propter vetustatem suam 
lenius iudicandae videantur. Longe gravius autem 
aherum est genus hominum, qui de his rebus iudicave- 
runt, quorum opiniones sane accuratius cognosceu- 
dae et iudicandae sunt. Extiterunt enim apud nos 
novitii quidam sapientes, qui quum alias ob caussas 
tum etiam ideo vim naturainque deorum tollere co- 
nati sunt, quia solem, lunam, terram, denique astra 
atque sidera non esse numina divina intelhgi Hceret. 
Quo concesso profecto demonstrare item erit faciUi- 
mum, eadem illa nec rerum humanarum gerere pro- 
<'\irationem. Quod ubi Chnae quoquc ita visum est, 
uunc faciendum statuunt, ut i-em longe gravissimam 
accuratius considerent communique stndio subtilius 
exquirant (p. 884. A. — 887. C.). — Itaque Athe- 
niensis ante omnia non modo mirandunj sed etiara 
perquam indigne ferendum esse ait , quod homuncio- 
num istorum in impugnando deorum numine tanta 
sit impietae atque audacia, quippe quum multiplici 
u.si sint vpri intelligendi atque cognoscendi opportu- LIBKI DKCIMI. l]h III tate. Nana esse numen ac vim divinani, id voro, 
inquit, iam infantes ae pueruli a suis idemtidem 
edocti sunt ; idem potuerunt etiam e preoibus et sa- 
crificiis parentum et cognatorum aliorumque cogno- 
scere; denique illud etiam ideo dehuerunt intelligere, 
quia nec inter Graecos nec inter barbaros ulla gens 
est, quae deos non colat atque revereatur. At enim 
vero nihil istornm omnium lerocem eorum sensum 
atque animum flexit ad pietatera; imo illi ausu maxi- 
me temerario argutis perversae mentis conclusiun- 
culis et argumentationibus sancta atque pia maiorum 
decreta labefactare atque convellere conantur, quod 
certe ira et indignatione est dignissimum. Scd re- 
primamus in praesenti dolorem ex rei indignitatc su- 
sceptum, Hgamusqup potius id, quod nobis proposi- 
tumtest,'ut eos meliora edoceamus, ante omnia ipsos 
iUud commonefacientes , quod sane ipsius vitae con- 
suetudo et diuturnior rerum usus docuit, contemto- 
res deorum , quotqnot fuerint unquam, in sua sen- 
tentia minime usque ad senectutem permansisse, sed 
aliquando iudicii sui poenituisse (p. 887. C. — 888. 
D.). — Ilis vero expositis hospes Atheniensis aliam 
quoque rationem memorat , qua multi iam vim et 
naturam deorum tollere studeant. Proferunt impii 
isti, inquit, etiam hanc sententiam, qua tamquam 
sapientissima etiam vehementer gloriari ac superbire 
sotent. Censent enim omnes res vel natura vel arte 

• 1 casu et fortima et extitisse olim et nunc quoque 

\istere solere. Quo ipso efficitur, ut vis et cura 
deorum in rebufi efficiendis ac gubernandis nuUa 
esse putanda sit. Est autem ratio ac sententia eo- 
nim haec. Quum enim omnia dicant vel casu vel 
natura vel arte extitisse, tum maxima quaeque na- 
turae {(fvn^i) et casui {Tv/r,) deberi, minora tantum 
arti (ri;Ki'»/) utpote naturae imitatrici accepta referri 
arbitrantur. Quamohrem ipsa rerum elementa, ignem, 
aquam, aerem, terram, natura et casu orta esse pu- 
Unt; ex his vero elementis vi sua inertibus anima- 
que carentibus prodiissc volunt terram, lunam, solem, 
''''liqua coelestia corpora, unde tandem prodierint 

tiam animalia, plantae, cetera, quae hac in terra 
iantur. Enimvero in generandis istis otnnibus 
im atque cAsum regnavisse ex eo nutant intel- 

^i posse, quod «ingula cum singulis fortuito con- 

8 • 116 AKGUMENTUM 

currerint et conglutinata sint, frigida cuni calidis, 

sicca cum humidis, inoUia cum duris, denique con- 

traria cum contrariis , idque non moderante aliqua 

mente divina sed potius ultro atque sponte ita eve- 

nerit. lam vero ad naturam atque casum postea ar- 

tem (rt;^i'//j') acccssisse statuuut, merum mortalium 

inventum, quod et ipsum mortale sit. Eam autem 

censcnt earum tantum rcrum procreatricem esse so- 

lere, quae non veritatis participes sed ipsius quasi 

quaedam imagines sint; nam artes si quid efficiant, 

quod habeat veritatem, id ipsum non artibus deberi 

arbitrantur, sed potius naturae, cuius vim illae par- 

ticipaverint, id quod in arte medica, in agricultura, 

in gymnastica, in aliis, ita accidere soleat. lam vero 

inter artes etiam disciplinam civilem (^Tzo/uTixtji) nu- 

merandam esse existimant, quae tamen exigua tan- 

tum cum ipsa natura communia habeat. Inde vero 

etiam legum scriptionem non natura sed arte niti 

colligunt, ut eius decreta et instituta veritate carere 

iudicanda sint. Atque hinc denique etiam intelligi 

posse aiunt, quid dc diis eorumque cultu et venera- 

tione existimandum sit. Nam primum quidem deos 

ortos esse dicunt non natura, sed arte, hoc est legi- 

bu8 ab hominibus inventis atque publice sancitis, 

eosque alios apud alios, prouti quique inter se de 

usu et lege convenerint; deinde etiam honesta con- 

tendunt alia esse lege, alia natura; iusta autem 

omnia naturae veritate carere arbitrantur, unde 

etiam ita fiat, ut homines de iis perpetuo ambigant, 

alia atque alia tanquam iusta sanciant, denique 

illa varia et multiplicia essc putent, quippe quum 

ipsius naturae careant confirmatione. Ilaec igi- 

tur sunt, inquit Atheniensis, quae isti homines de 

his rebus statuunt et existimant. Quae quidem eo- 

rnm opiniones ubi latius fucrint disseminatae im- 

primisque ctiam animis adolescentium instillatae, fieri 

profecto nou poterit, quin oumis disciplina tam pu- 

blica quam privata praeceps ruat atquc universae 

reipublicae saUis in maximum discrimen deducatur. 

Iluic autem malo sanequam maxinm ut quantum fieri 

possit occurratur, certe non satis est ut poenae et 

supplicia in inipios constitunntiir; imo multo.magis 

etiam opus est doctrina, admonitione, persuasione 

denique, qua efficiatiir, ut cives ultro credant ac sibi LIBKI DECIMI 117 

{ersuadeant, esse proiecto viui et naturaui divinam 
de eaque indigne sentire netas esse. Qua quidem 
ratione le<?umlator sapieutissime etiam insis lejribus 
sujs opitulabitur eas non unnus natura csse osten» 
dens quam rerum naturam , quippe quum anibae 
inenti suam debeant originen» secundum rectam ra- 
tionem prognatae (p. 888. E. — 891. C.): — lani 
>ero opiniones illorum hominum, de quibus uiodo 
rn est, ubi spectamus accuratius, quid de earum 
ite existimandum sit, non ita ditticile ad iudi- 
oaudum videtur. Versantur cninTilli in ea opinione, 
ut renun elementa , ignem , aquam , aerem , terram, 
primum orta esse ideoque naturam, quam ipsi vocant, 
prius quam aniraam atque mentcm extitisse arbitren- 
lur. Qnae quidem opinio sicuti fons ac principium 
•'st toriiiii omniuni, quae de nutnine divino statuunt, 
iti louj^ii est vanissima. Quippe iudicio plane per- 
illi id, in quo omnis et ijfenerationis et muta- 
- caussa principalis contmetur, postenus natum 
csse volunt, qmun tamen omnibus apertum csse de- 
l)eat, animam et quae cum ea coniuncta sunt artis- 
Fime, rationem, scientiam , artem, legem, prius exti- 
lisjif quam . res sub sensus subiectas et corporeas, 
■ juaiHloquidem harum mutatio ac dispositio plane 
''X illis apta atque suspensa est. Qnod quo clarins 
intelligatur, suscipienda est ditticilis quidem, sed 
inagna item et ad veri cognitionem utilissima dispu- 
tatio (p. 891. C. — 803. A.). — Videtur autem id, 
quod nobis volumus, hac fere etiici argumentatione. 
Omnes onniino rcs, (piotquot extant, duplicis sunt 
generis, siquidpm aliae moventur, aliae sunt quietae 
tque motu carent. Utraeque autcm indigent spatio, 
II quo vel moveantur vel qnicscant. lam vcro illae, 
'|uae moventur, rursus duplicis generis sunt, quum 
tiuo sint motus genera. Etenim quae moventur, on 
nut in uno eodcmque vcrsantur loco aut ex alio in 
alium locmn feruntur, quandoquidcm alia in orbcm 
circumaguntur, alia motu suo feruntur aliorsum at- 
(\w. progrediuntiir modo basin unius ccntri habcntia 
niodo aliter comparata. Quae porro in aliuni locum 
meant, ea quoticscunquc inter se occurruni, stanti- 
bus adcurrentia divelluntur, in ea vero incidentia, 
quae ex adverso intor se contingunt et in unum fe- 
rnntur, rohr»oir«< pnti.i inm istis ^opulantur et coagn- 118 AKGUMENTIIM , 

lautur. IUud minui vel decrescere, hoc augeri 
vel crescere appellamus. Ex quo perspicuum fit, 
quid sit ortus atque interitus. Nam si quae 
augentur vel minuuntur ita, ut priorem formam ac 
speciein suam amittant, locum habet ipsorum interi- 
tus; siti autem coagulantur eoque novam induunt 
formam, ortus eorum et generatio exsistit. Verum 
sunt praeterea etiam duo alia animadvertenda motus 
genera. Nam alius motus est is, qui licet aha possit 
movere et impellere, tamen se ipse non potest ciere; 
alius est ille, qui ^t semet ipse et aha movet. Ex 
his vero motus generibus vi et praestantia sua longe 
est excellentissiiiuim ilhid, quod nunc ipsum postremo 
loco memoravimus. In hoc uno enim denique omnis 
motus piincipium continetur, quandoquidem quid- 
quid ab aho movetur, idem prorsus necesse est ab 
eo impellatur, quod motus caussam atque fontem in 
semet ipso habeat. Si igitur cum sapientibus qui- 
busdam statuere velimus, omnia oHm fuisse 6/aov 
yevousva atque stetisse tum immota, certe primus 
eorum motus et impulsus non potuit ahunde pro- 
ficisci nisi ab eo, quod et se ipsum movendi vi pol- 
leat et cetera quoque raovere possit. . Ubicunque 
autem hberum istum motum animadvertimus, ibi vi- 
tam esse consentaneum est, quippe quum vivere ni- 
hil aHud sit nisi se ipsum sua et propria vi movere. 
Quidquid autem vivit, id anima praeditum sit ne- 
cesse est. Ex quo efficitur, ut anima esse dicenda 
sit principium se ipsum pariter atque cetera movens. 
Hoc auteni si ita sese habet, consequens est, ut ea- 
dein omnis inutationis et generationis caussa et origo 
primitiva habenda sit, corporeae autem res omnes ut- 
pote ex illa pendentes ea posteriores esse iudicari 
dobeant (p. 81)3. B. — 806. C). — Atque his ita 
disputatis iure nostro iam censebimus, animam utique 
corpore extitisse priorem corpusque ipsum ab ea mo- 
veri , regi et gubernari. IIoc autem si verum est, 
quid porro inde colhgi Hceat, haudquaquam obscu- 
rum videtur. Apparet enim etiam ea, quae sunt 
animae propria, rectas opiniones, intelHgendi vim ct 
facultatem, memoriam , sapientiam, denique virtutes 
illius omnes, corporibus ot fuisse et esse priora. 
C^uocirca omniiim bonorum et malorum, pulcrorum 
et turpium, iustorum et iniuatorum, caussa in anima LIBUI DECIMI. 11!) 

C8t posita. Cuiu8 vis quuui ceruatur in rebus oui 
uibua utcuuque se moventibus, eaudem etiani totam 
rerum universitatem movere, regere et guberuarc 
consentaneum eat (p. 89G. C. — D.). — Potest 
auiem anima uatura sua discerni duplex, prouti aut 
ratione utitur ac pro divina indole sua divina se- 
quitur, aut sese dedens dementiae delabitur ad pra- 
vitateui. lllud quum facit, omnia eo modo ducit, 
regit ct guberuat, ut recta sint et beata; iibi auteni 
lacit aliter, res item male ducuntur et pravc guber- 
uantur. Quum igitur appareat dupliccm animaui 
esse pouendam, beneficam alterau», alteram malum, 
oritur quaestio sanequam magna atque diflicilis, sitne 
ea anima, quae rerum universitatem ducit ac guber- 
nat, sapieutiae ac virtutis laude conspicua. Ad 

3uam quaestionem sine dubio licebit respondere, iu- 
icandam esse rem ex rerum univcrsitatis statu et 
conditione. Si enim universa coeli vel rerum uni- 
versitatis converjiio et agitatio ea est, quae congrua 
sit atque similis mentis et rationis motui ideoque 
eodem quo illa modo efficax est, certe praestantissi- 
maju animam numdi procurationem habere fateri 
debebimus ; sin autem ita est comparata, ut sit iuae- 
({ualis , inconstans atque turbulenta, contrarium sta- 
tuere cogemur. Est vero meutis et rationis motus 
sine dubio illi simillimus motionis generi, quod an- 
tea iudicavinnis eo excellentissimum esse, quod sem- 
per eodem iu loco circa ideni mediuui eademque 
ratione tit ideoque constantia et aequabilitate sua 
praestantissimum babetur, quemadmodum vicissim 
amentiae necessitudo intercedere videtur cum eo gc- 
nere motus , quod nuuqtiam idem est et non modo 
non eodem in loco, sed etiam alia semper atque alia 
ratione cietur. Contemplantcs autcn» universi coeli 
cnnvprsionem fateri profecto debebiinus nihil illa esse 
ius, nihil aeciuabilius, nihil denique prae- 
> ino isti motus generi, de quo nunc iniicieba- 

tur mentio, similius et convenientius. Ex quo certc 
apertum erit omnibus, hanc rerura universitatem vel 
mundinn, quem dicinuis , utiquo a pracstantissima 
HMniina, hoc cst^ a inente et ratione, duci, rcgi at(|ue 
Hbubcrnari, eamcpie ipsam, (juocunque denuuii modo 
HKiniversa inoveat, sivo intus in corporibus cfticax, 
^■ftivp ipsa ("oipus nacla . sivp corporip rxprrs viribu» 

I 120 AKGUMENTUM 

iustructa uobis uon intellectis, pro uumine divino 
baberi ouortere. Idem vero, quod de rerum univer- 
sitate iudicamus, etiam de sole, luna, astris atque de 
annis, mensibus, tempestatibus est existimandum. 
Quorum omnium caussas quoniam facile apparet 
omni esse virtute ac praestantia maxime insignes, 
animas iis praefectas deos esse rectissime statuemus. 
Hoc autem si recte ita statuitur, quis quaeso est 
quin sponte fateatur verissime dictum esse, omnia 
esse plena deorum? Atque haec quidem quuui ita 
sese habeant, tandem missos faciamus istos, qui vim 
naturamque deorum sublatam volunt, hac quidem 
lege atque conditione, ut aut nos erroris convincant, 
qui ab eorum ratione longissime discedimus, aut, si 
id non possint facere, nobis ingenue assentiantur at- 
que postero tempore ita vivere instituant, ut iis con- 
sentaneum est, qui deos esse penitus sibi persuase- 
rint (p. 8'J(). I). — 8im. D.). — Haec igitur Athe- 
niensis eo consilio, ut numen divinum esse intelHga- 
tur. Qua disputatione finita sese continuo ad eos 
convertit, qui, etsi deos esse largiantur, tamen eos 
res humanas cunire negent. Quos quidem orator ita 
conatur edocere lueHora, ut prinuuu eos de caussis 
admoneat, cur impiam istam opinionem animis suis 
susceperint. Itaque eos tali fere modo compelhit: 
O bone , inquit , qui deorum providentiam nullam 
esse putas, videtur tua ipsius cum numine divino 
cognatio te movere et adducere posse, ut illos pie 
agnoscas, colas et reverearis; sed cur secus facias, 
caussa haec est. Inducit enim te ad impietatem ho- 
minum iniustorum et iuiproborum fortuna, quae saepe 
videtur esse faustissima et beatissima, praesertim 
quum saepe etiam caruiinibus et omnis generis ora- 
tionil)us iniruui quantum celebretur; ubi igitur im- 
probos homines vides ad extremum vitae humanae 
termiuum sine oftensione ac singuhiri qiuidam feHci- 
tate pervouire at(|ue etiam filios et nepotes rehnquere 
in summa feliritatc et honore constitutos, tum vero 
animo tuo vehemeuter pcrturbaris, quum scilicet ani- 
madvertis esse non pauco.s, qui adeo per nefandas 
ac diras impietatcs ex humiH conditioiie ac fortuna 
ad summae potcntiae ac leHcitatis fastigium esceu- 
derint. TaHbus igitur rebus tu perturbaris animo, 
et quainquam non audos proptcr tuam cum diis LIHKI DKCIMI. 121 

coguationeiu ipsos accusare tam(]uani istius inaii 
iiuctores aut cum iis expostulare, tamen temeritate 
(]uadam ahreptus iu eani delaberis opinionem, ut 

sse quideu) deos credas, sed eosdem reruni huma- 
iiarum curam gerere non credas. Ne igitur tua tc 
perversitas etiam ad maiorem impietatem deducat, 
agc uovam hanc disputationem cum superiore con- 
iungentes nunc id etticere conemur, ut deos utique 
lebus humanis prospicere et parva non minus quam 
iuagua curare appareat (p. 8i)5). E. — 1)00. C). — 
Nimirum illi, qui de divina providentia et rerum 
bumanarum gubernatione controversiam movent, 
uon satis eidentur reputavisse, tieri non posse ut 
iu natura maximc perfecta et absohita ulla virtus 
desideretur. Quum autem natura divina sit omnium 
; -iiiia, certe in ipsam iguavia, negligentia, 

-5 . molhs incuria, aUa id genus vitia, quae 

uou uiodo diis sed etiam hominibus suut invisa, 
imllo modo cadunt. Possunt autem omnino duae 

iussae intelligi, cur dii, si ita tiat, rerum humana- 
i um curam negHgant. Aut eniin ipsos statuere hceat 
iu ea esse sententia, ut ad regeudam et gubernan- 
dam rerum universitatem niliil interesse censeant, 
ntniiu parva neghgantur necne: aut illos putare pos- 
- socordiae et incuriae esse deditos eamque ob 
^am rerum humanarum procurationem omittere 

(j neghgere. Quorum tameu neutrum in deos con- 
stmire argumentis evidentissimis potest demonstrari. 
Etenim inertia quidem et socordia ideo a diis abesse 
'xistimanda est, quia non modo sununa est eorum 
]H>t»iitia, ut viriuin imbeoilHtate et intiriuitate aliqua 
•II hiborent, verum etiaiu maxima pollent 
itelligentia atque perspicacitate, ita ut omnia 

ideant. omnia audiant, nihil (]uidquam ipsos lateat 
uc practereat. Accedit ad haec etiam inetiabilis 
quaedam bonitas ipsis propria. Quae omnia qui se- 

um reputavcrint, ii certe ultro fatebuntur, eos non 
iossc per socordiam, segnitiam et mollein desidiam 
rerum humanarum inmriosos esse. Kelin(juitur crgo, 
iit, si res parvas et exiles in gubernanda rerum 
univcrsitate negligant, id eos ita facere existimemus 
*ut propter multorum ignorationem et inscitiam, ant 
quia, Hcet omnia et intclligant et ad sc tainquani 
huius universi dnminon ct rectores pertinere existi- V22 AKGUMENTUM 

ment, tauien eas arbitrio quodani suo nou curent ac 
respiciant, quemadmodum viles et imbecilli mortales 
subinde dicuutur nosse quidem meliora, sed prae vo- 
luptate aut dolore aut simili aliquo aftectu ea non 
facere ac peragere. At enim vero quum ne humani 
quidem opifices opera sua adeo negligant aut tam 
parvi aestiment, ut rerum levium et exiguarum cu- 
ram nihil ad earum perfectionem aut perpetuam con- 
servationem opus esse existiment; qui tandem diis 
non indignum esse censebimus, si eos ultro rerum 
humanarum curam identidem intermittere existime- 
raus? Nimirum est profecto huius opinionis indigni- 
tas tanto maior, quod ita nati sumus homines, ut 
praeter ceteras animantes omnes ad religionem et 
piam gratamque deorum venerationem facti esse 
videamur adeoque in deorum numeremur mancipiis 
(p. Syi). D. — 903. B.). — Atque haec quidem 
quum ita sese habeant, nemo profecto facile reperie- 
tur pauUo cordatior, qui ponderatis omnibus rei mo- 
mentis deos res humanas curare negare audeat. Quod 
autem multi conqueruntur de iniqua homiuum for- 
tuna et conditione, qua bonis saepe male ac vieissim 
malis bene sit, videntur istiusmodi homines divinae 
providentiae rationcs parum apud animum suum 
perpendisse. Quippe sunt sine dubio omnia a deo 
ita generata, ita disposita, ita denique comparata, 
ut ad totius rerum universitatis sakitem iuvandam 
et sustentandam sapientissime atteniperata sint. Quod 
si ita est, magnopere sane falluntur, qui sibi persua- 
serunt omnia sua ipsorum caussa esse instituta et 
propter sua commoda suasque utilitates hoc vel illo 
moao fieri oportere, ita ut etiam indignentur mise- 
rasque fundant querimonias, si qua vident rerum 
suarum cursum non fluere ad suam ipsorum vohin- 
tatem. Enimvero pars certo propter totum nec vi- 
cissim totum singularum partium gratia extitit et 
administratur. Quocirca quidquid nobis accidit, id 
credere fas est propter universitatis rationes ita eve- 
nire atque illius perfectioni atque saluti esse conve- 
niens. Id quod etiam de animis ita existimari de- 
bet. Nam anima quum vel per se vel per ahos 
multas subeat et experiatur mutationes maximaquc 
sit ingeniorum morumquo varictas ac divorsitas, uni- 
versi huius rectori et gubernationi in ordinandip L1BKI,DECIMI. 12;^ 

legeDdisque rebus humanis id unuui tuit relictum, 
ut suum cuique locum pro animarum indole ac vir- 
tute assignaret, meliori melioreni, deteriori daterio- 
rem, ita quidem, ut omnium ac singulorum virtus et 
beatitas pro cuiusque rationibus quam maxima posset 
existere. Etenim permissum omnino cuiusque arbi- 
trio est, qualis tandem velit evadere. Quemadmo- 
dum igitur quisque eam pro se adeptus est liberta- 
tem, ut sua sponte virtutem aut eius contrarium se- 
t;tari liceat, ita etiam aeterna quadam fatorum lege 
locum vel stationem nanciscitur pro naturae suae in- 
dole &t virtute aut superiorem aut inferiorem. Ete- 

iim constituit deus sane hunc fatorum ordinem , ut 
inimae, quo magis deliquerint et a virtute defecerlnt, 

o inferius detrudantur; quo studiosius autem virtu- 
tem coluerint, eo meliorem post hanc quidem vitam 
statum et conditionem accipiant. Quod quidem di- 
vinum iudicium nemo ullus unquam poterit suhter- 
fugere, etiamsi sese in ultimis terrae profunditatibus 
abscondere aut pcnnis in coelum usque attollere co 
netur. Ex his omnibus vero perspicuum fit, deum 
iion sohim res hnmanas curare, sed easdem etiam 
: «ntissime instituere, regere, gubernare et admini- 
;o (p. \)0:\. B. — 5)05. C). — lam vero hac 
purte disputationis pertractata denicjue etiam ad 
eorinn sententiam examinandam acceditur, qui, licet 
deos et esse et res iiumanas curare sibi persuaserint, 
tamen ideo impie de illis sentiant, quia eos precibus, 
donis et muncribus tlecti adeocpie corrumpi posse 
(lictitent. Eam vero opinionem Atheniensis docet 
cleorum dignitati atque maiestuti plane esse adver- 
sariam ideoque impiam ac scelestam. Nam si vel 
humanarum rerum cjistodes et administratorcs, iu- 
quit, turpissimum csse putant donis et muneribus 

•orruptum earum rerum curam ac tutelam negligere, 

juarufn custodia alicuius fidei comraissa sit; quanto 
inagis id deos dedecore arbitrabimur, qui sunt homi- 
num ab iniustitia, petulantia, insipientia, vitiis de- 
iii(|ne ac sceleribus dotcnsores maximi et potiutis- 
himi? Nimirum laruitionibus ac donis corrumpi et a 
iustitia per impr<)l)08 ad pravitatem d«*flecti, id vero 
nut magnae imbecillitatl^ argumentuuj est aut indi- 

ium facit turpissiniae avaritiae, aut arguit otian» 
alia vitia , quibus deos aflcctos esso putarc nefas e»t. 124 AKGUMENTUM 

Quocirca qui ita de diis sentiunt, ii inerito omnium 
impioruin pessimi maximeque scelesti iudicandi sunt 
(p. y05. C. — 007. B.). — His vero expo&itis vi- 
uemur iam tandem haec tria satis probavisse: pri- 
inum quidem deos esse; deinde curam eos rerum 
omnium, etiam huraanarum , gerere; denique neuti- 
quam illos precibus, sa(;rificiis et nnmeribus corrumpi 
posse. In quibus explicandis si quando fuerimus ca- 
lidiores ac vehementiores, condonandus erit hic stu- 
dii nostri ardor rei, de qua disputavimus, magnitu- 
dini et gravititati. I>icebit vero nunc finito aliquando 
hoc proemio nostro ad ipsas leges accedere, <juae de 
rebus divinis s:.nciendae videntur. Fosteaquam igi- 
tur cohortati erimus impios, ut exutis ahquando 
pravis sensibus suis ad verecundam erga deos pie- 
tatem revertantur, prima lex de impietate haec pro- 
mulgabitur: Si quis vcrbis aut factis impium quid- 
dam commiserit, is, qui forte aftuerit rei testis, eum 
apud magistratum accusato; magistratus autem se- 
cundum legem actionem contra eum instituito. Quod 
qui intermiserit aut neglexerit, ipse impietatis reus 
ab quolibet agitor, qui leges violatas nlcisci voluerit. 
Quum autem reus aliquis fuerit dainnatus, iudicium 
litem aestimato. In quo diligenter erit curandum, 
ut singulis impietatis generibus dignae poenae con- 
stituantur. Kam tres ilhie , quas examinavimus, de 
diis sententiae et opiuiones rursus bina quaeque ho- 
minum genera in se complectuntur, alterum eorum, 
qui quun» prave de diis sentiant, tamen probe et ho- 
neste vivunt, alterum eorum, qui cum impietate con- 
iungunt etiam vitae turpitudinem et improbitateni 
Quum igitur sex sint impiorum genera, singulis pro 
criminis magnitudine poenae constituendae sunt. 
Praeterea vero etiam de cultu et veneratione deonun 
leges scribendae sunt. Kam quo faciHus arceantur 
impia facinora atque sensa, pubhce interdicendum 
est, ne quis in aedibus privatis sacella habeat «aut 
privatim sacra faciat; si quis autem arguetur, quod 
alia sacra (aciat vel habeat quam publica, is, ubi 
criminis fuerit convictus, pro illius magnitudine 
poenis pubHca lege constitutis afficiendus crit. /. Citp. I. iVlira 5k ta^ aixiag ntgi navtog iv 884 
n]6ffui totovdt ti voui^ov fiittibuv nigi • tuiv crAAo- 
iiuiv ^ttjdiva ^Tjdev ffiguv fir]di ayttv , ftfjd' av 
tfjff&at ur^dtvi tuiv Tov niXag, Idv ftvj nsi<ri] tov 
txttj^ivov. ix ydg drj tov totovtov ndvta t]gtrf- 
iva td tt (igt]uh'a xaxa yiyovs xai iati xa^i iatai' 

P. 884. totavSt I» toft.'] T» om. Vat. r. 
To T» itQfjfi^pit] r» om. dn' oq&iooh^q Vat. i?. et Flor. a. 
''Blrrfrunt *orulam *>ti(im Turicenses. Se(\ viHe explicatt. C»p. I. I». 884. nfQi nnv- 
roc j'r tiQij a &m — ^iatmt 

-if'pt] H. e. de criminihns 

iolentine. De artione tiL* 

pnttmr in repnhlica Atheniensi 

praetft Pelit. LpfTR. Vtt. p. CuVo 

•qq. conf. Meier. et Scho- 

maan. Lit. Aitic. p. 544 aqq. 

«.>t LelvvelH. De infamia p. 

15 •qq. Ubi et qnando ca lo- 

•^iim habuprit, vel e\ verbi» 

pnseqaentihiia patet: TuJr il- 

^t{(tmf fniiira ftrid^* ifi^iiiv 

r. I. In qnihus if/ftiv Knl 

f$» cst: auferre et ahdii- 

ire. Enimvpro in hac for- 

ila if/QH* aH frngea, pernnias, 

re«, quno a«pi>rfantur, ' 

antrm a<1 pcrndum alin- 

Jinimnnlinm pra^rlnm referendum est. Qnamqnam 
rormiiia omninu valet Henique 
ad designandam vim , qnae iis 
rehns infertnr, quae snnt alte- 
rius propriae. 

fitidirl iiZv tov ;T/iac] 
H. e. nihil eornm, quae 
alteri propria sint. De voc. 
o fi/ila; et nZ n/lnt diximiis ad 
Phileb. p. 48. B. 

rtdvin i^QTtifiifn t o ti 
tlQtiu^vn — "I Voculsm 1« 
Astins mntavitin /«, nos olim 
uncis seclusimus, quod nuper 
fpcit etinm Hermannns, Tu- 
ricenses ciecerunt. Sed po.^fps- 
qnam vidimns enm in unius tan- 
tum alterinsve codicis marjrine 
correrlione rritirorum pssp omis- 
<am. menta mntata coapimas rifi FLATONIS jtteyiflra di dtj twv viuiv dxoXaoiai rt xat vli{)ti(i, 
eig fiiyidTa di, otav tis itgci yiyvwvtai, xai Siaqit^ 
QOVtuiq av ^tydXa , otav tig drjuooia xai dyia rj 
xatd f.Ugrj xoivd ipvkttwv rj tivuiv dXXwv toiovtuv 
885 xtxoivwvrjxottov • tig itgd dt i8ia xai xd(fovg Stvttga 
xai StvttQvog ■ tig Se yoviag tQita , x^9^^ ^^"^ ^f*" 

P. 885. 7i<; aqx° *'""*' ^Y*^i] ''•"> ^**''' "t?Jf- *ulgo- Omi«5- e«m pro vera agnoscere. Kte- 
nim po»itn videtur per anaco- 
lutlion. Debchat qiiippe snhiun 
gi : x«t Srj rtnl -la Xoiid, nl ttD» 
vfwf dtiohtalai, il xai v^fttti 
Sed oratione deinde aliter, at 
iliie expeclari poterat, confor- 
mnta, vocnla soiitaria relirta 
est , ita ut ei nihil in conse- 
qnentihus respondeat. Nam quod 
Heindorfins ad Cratj I. p. 79. 
putahat, inseqiiens J/ ad eam 
pertinere, non vidit vir cgre- 
gius , inde a verbis: /n^yiarn di 
irj Tbjv lomcjr ». t. X. novum 
exordiri enuntiatum, id quod 
particulae d> 8ij satis clare in- 
dicant. 

^/y«0T« 8i 8 >i rwy io»- 
»i5» — ]' Praeter necessitatem 
A. Matthiae Miscell. Phil. 
Vol. II. P. n. p. 107. correxit: 
fi^yiaia fi^v (h/ tiLv Xontuiv x. 
T. A. ut particnlae ^4v respon- 
deret «J^ in verbis: tU fi/yi.aTa 
8i. Qua ratione profecto iion 
opus est, modo verba sic, uti 
iios nunc fecimus, interpunxpris. 
Qnippe ita sententiarum nexus 
hic existit: maxima autem 
ex reliquis maleficia snnt 
invenum et hominnm pro- 
tervorum pctnlantlae, 
eaequc ad maxima perti- 
nentes, si in sacra fiiint. 
Qnihus dictis dcinde varii ea- 
rum gradurf distinguuntur. Per- 
(fitor enim hnnc in modnm: 
Atqne ea (qiiae maxima di\i- 
mns esse atqne pertinere etiam 
partfm ad maxima) rnrsns inf:ignitet magna snnt 
crimina, quum fiunt in 
sacra puhlica aiit commu- 
nia; secunda autem sunt 
ac aecundo loco habenda, 
qniim committuntur in 
sacra privata et supul- 
cra; tertia sunt, qiiando 
quis contumeliosus in pa- 
rentes est, ctc. Quibus enu- 
meratis ctiam reliqua addere 
pergit genera, praeter ea, quae 
ad religionem referuntur. Ito- 
que niliil profecto videmus, 
quod quem possit in hoc loco 
legendo vel Interpretando ali- 
quo modo morari. Quamquam 
Astium qnoque videmus dc 
eo propeniodum mirabilia esse 
commentum. Ceterum attendas 
»d sacrorum genera, quae a 
Platone commcmorantur. Ete- 
nim primum quidem sacra Srj- 
fidata noininRntur , quae sunt 
sacra publica et pro universo 
populo publice facta; deinde 
addiintnr id xmd ft/Qt} xotfa 
ipvltjuiy '} Ttvwf — xtxoowf»;- 
xoTtov, qnibus verbis significan- 
tnr sacra phratriaca, gentilicia, 
pagana et id genns alia, de 
quihus v. Meier. De gentilitate 
Attica p. 25 sqq. Tum sequun- 
tnr ItQa ISin sacra privata, 
quae novimus apiid Graecos et 
Romnnos fuisse duplicis gcne- 
ris, aitera legitima, altera con- 
traria legibns publiceqne inter- 
dicta; v. Lobeck. De sacris 
privatis. dissrrtt. I. — III. Re- 
giomnnt. 1829. «t Dc Tritopa- I)E LKlilBUS MB. X. F. 885. St 127 n^oa&ev ti^rjiuvaty, brav iffigiC^ rtg. rira()Tov di yl- 
i'Oi vi^QHug , orav cKfQovTiaxuiv Ttg dgxovTMV ay^ ij 
(fiQiji t) )[QfJTai Tivi TiZv ixeivwv fir) ntiaag avTovg. 
niunrov Si ro noXiTixov av ttij ixaarov ruv noJCt' 
roJv vfiQia&kv dixrjv inixaXovfiiVov. oJg Srj doriov tig 
y.oivov vouov ixaaTotg. ieovavXia tiev yag liQr^Tat 

mna tw» cam A. et marg. U. a. tribaa in Priedemanni ac 
SeeboHii Miacellan. Crit. Vol. 
I P. III. p. 520 »<}q. His au- 
tem quod consociantur etiam 
sepnlcra , aatit conitat , quum 
apud alioa populos tum .Atlienis 
qnoque aepulcrornm neglectio- 
nem aut tiolationem turpissi- 
mam maximeque impiam fuisse 
iudicatam. Xenopli. Meni. li. 
2, 13. nai vij Alti idv ti; Ttiiti 

/Ov/wr T*l«l'TIJOO»T«»' TOL? td- 
^OVt /4^ HOOftt; , Ktd TOt/TO i^t- 

Ta^f* i; n6l*f iv jaif tH* df- 

xdrtm* SoKtftaalatf, Isaeoa De 

\pollodor. p. 179. Dinarch. 

in 'Xristog. p. 86. laocr. Pla- 

ta«-ens p. 418. ed. Beklc. Ci- 

er. De Legg. Il.22 9q. Nempe 

rat hoc crimen in deoa manes 

maioram, qiios vel pnblice die- 

hus festis, Nemeaiis, Antheste- 

riis. Kleusiniis. Parentalibus, 

\t'\ ptiam privatim \eneraban- 

iiir De religione sepuirroriim 

ta consolas Zoegam De 

is IV. 1. 13. et Cren- 

f-T. Commentatt. Herodot. 1. 

»p. 2. et rap. 3. Quo iure nu- 

tem sepulcrornm mentio cum 

sAcris privatis sit coniuncta , de 

mo, opinor, dnbitabit. qui 

is familiaa sua sibi pro- 

l>rin tiabuisse sepulcra memine- 

ril. lam vero lacra hanc do- 

mestica quod evripiunt paren- 

tiim honores. eodem modo Lihr. 

IV. p 717. A. f*tid *»oi)« 6i 

Tnv^Si tial ToTc Saifidat* S y' 

(fi^omp eO/t«'{[otT * «•>' ^fttttt ii 

fttta T«ifrAt>c' lnaMoler&iJ S' avtoiq iSfjvfiaia tSta rzai^ttP 
^iio* nma vdfto* dfyta^dfttpa. 
foviiup 6i ftitd lavra jtfAai 
^(JvTatr. 

P. 88&. •Tar a^^ovTi- 
ajwv Ttc dqxdfimi'] q u a n- 
do quia magistratus ne- 
gligens et contemnens ali- 
qoid vi abducat vel ao fe- 
rat vel abutatur, quod il- 
lorum propriom sit. Arti- 
culum T<u», vulgo ante dqxdv- 
tm* interpositum , sed io opti- 
mis codd. omissum oemo, opi- 
nor, reqoiret, quom aQxoni^, 
sicuti antea ^'ovctt, nniverse di- 
cator. 

To noXtT tuo V a* ttij — 
intxalov fte pov] civitas, s. 
ins civile (die burgerli- 
chen Rechte und Ehren), 
nnius alicuitis civiom ubl 
neglecta et contomelioat 
habita fuerif. Nam to no- 
AiTiKoV est instar nominis sub- 
stantivi, si^nificatque statom 
et conditionem civilem, 
civitatem, ins civitatis. 
Perperam .Astius vfiQia&i» 
censet substantivi partes agere. 
— SlMtjv tn malov ftivo» , 
quod Slui\9 requirit et 
ttnqnam in auxiliom ad- 
vocat, h. e. actionem iu- 
dicialem et pocnam. Dein- 
de logendnm videtur: Soriow 
*otPo» vdftov ^»a'<rroic, CXtrOso 
«tc- Vocat autem vdftot xoifo» 
legem universe hisce sini^nlis 
eriminibus scriptam ct ronsti- 
tntam. 12» PLATONIS 

K ^vkhjiidtjv , (iiaioii ri nat IdO^Qa kav yiyvijTat , ri 
yovi naax^iv ' oaa di Xoytp xat oaa 'iny(p negi titov^ 
Viigiiti Tt^ Xiywv rj nodxroDV , t6 naQauvfiiov vno- 
iHiiUV(p otjTtov d dii nda^Biv. iaxut di] Tode. &eovi 
ijyovfiivog tlvai xaTa vojitovii ovdeig nionoTS ovTt 
toyov dat(ikq tigydaaxo ixcov ovts Aoyov dffrjxev dvo- 
uov j dlXa tv dtj Ti T(Zv ToioiV ndaycuv , i) tovto, 
ontQ elnov, ovx rjyovutvnq, rj t6 HevTeQov ovrag ov 
(fQOVTiCeiv dvtfoioniuv, i) TQiTov evnaQauv&tjTovg et- 
vnt i^^vaiaig ts xai evxctlg nagayouevovg. 

C KA. Ti ovv 8rj 8Q(p(jitv dv ^ xai Xkyoi^ttv nQog 

avTuvg; B. To nnQnnv d-iov Jjr.] ■nqoolniov liber Cornarii. Corf. 
X. xiiio&t(JiivM*. Ric vnoti&i/ihw. 

tj To itvxfQor] t] %o yt dtvitQov Vat. f. Flor. o. 

C. Tcix' av i Qtoxfl^oiJ yj tq'] Sic A. Q. pTO Tnlg. fQiaxi' 
lovvTtf. V. Pierson. n<\ iVIoer. p. 160 sqq. 

oi 8f', oior? V fifti; X^ytT t] Post oi Se Stephnn. de Cor- 
iiarii sententia inferposuit; fttjd^v i^fAiZv (pQovTltttv, ot di n'xft^ 
nnQayto&ni. Qiiae tamen verha in Mdin. Bas. 1. 2. Lovan. et 
codH. omnibua desiderantur. Nam Vat. r. quod Bekkerus trani- 

B. oan S^ Xoyto nnl Soa genus rursus atlingemus ad 

fQyo) n. &.\ Ex abundanti suh- Lihr. Xil. p. 9G8. E. cuius locl 

iungitur A/ywv ^ nQaTTwv. Si- eadem fere ratio est. — t o r- 

militer Phaedon. p. 75. D. ini,- to, onig tlnov, i. e. tov? 

ofQnyil^dfit&n iv Tal; iQotTtjat- &tovq. — ovTaq, sc. kJtoJc. 

aiv iQiDTiZvTte xnl iv Tnte dno- ^ > > » - 

, ^ , ■ r^ C inaxov am utv nvTitt* 

uolaeaiv anoxoivo utvoi. CfOrs. P. - t i. 

r^r. c ' " <- noioTov — | auscultemus 

512. hj. HnTayioatttv av vuue *. u • • 

, ,.^ ,/■ X '^ primumabipsis, quaeeos , ' . , / \ u r I III II lii a ■> I u s I a, u II ii c <r u s 

TOtc AoyOj? /.tyuv xnt nagaxa- : , j • • m. 

,. ' ' ^ ideo,quianosdespiciunt 

Aii}V. , ' ' . .,11 

ct contemnnnt, illnden- 

To nann fiv &tot' vnn&t- les nobis dicturos esse 

fiivM — ] Quod codex quidam coniicio. Dativum T(_5 xata- 

fertiir pro nnQnfnv&tov perscri- (pQovtiv illnstravimns ad Phae- 

ptum hahere nQoolfi tov , videtur don. p. fiO. K. ef alihl. ronf. p. 

hoc fluxisse ex interprefationp. 893. D. p. 903. E. et 908. B. 

Nam prooemiorum pst sane to Verbum /"«vTti'o/4«t eodem modo 

nnQafiv&tla&ni, de qiio in an- posltum Legg. III. p. 694. C. 

not. ad lihrnm superiorem ex- VII. p. 800. A. Phileb. p. 44. 

plicavimus. C. De Repuhl. p. 349. A. ubi 

iXXit tv Sri T» t. Tp. nti- '■■ """• 

rt^fwi'] Post ttXXd intelligas i]fitov yoQ — vfitl<i Xdyt- 

rontrarium: tovt' \tlQydamo «. t«] nam n l,i i nostriim deo» 

iQyov dntfi)q tlQydnnto xai Xd- omnino non statuunt. alii 

yov dtpijntv ttvoftov. Loquendi talc» esse credunt, qnalet r 1)E LEGIBUS \Ah X 1 8b5. St. 129 

AO. Sl yaif^i, inaxovaut^iiv avrwv fn^utTOV, a 
!({} xaTa(f()ovtiv imuiv n^jognai^ovTag avTOvg Xiytiv 
KavTtvoftai. 

KA. Iloia dtj\ 

/Id). TavTa Tctx «»' koinytjXoiiVTtg tinoiiV Sl 
^tt>6 'At^iviVali y.ai /laxtdatuovit xai KvujOie, aXtj&fj 
/*;if:. ),iiuiv ya^ oi ftiv t6 naQcinav ^eovg ovSa- 
iiuj^ voui^oftev, oi de oiovg v^eig Afjcrc. dhovfitv 
dt], xa&cint(i Vfitig tj^iuJxaTt nt(ii voftojv, n(Jiv dnti- D 
Xitv t]uiv axXr]^uig, Vfidg ngoTtgov InixtiQtlv nti&tiv 
/.ai Sidaaxtiv, wg eiai &toi, Ttxfty]()ta Xiyovreg ixavdy iiiitit silentio, dubltRinua magnopere, nn ne hic quidem rodex 
icatur, (\»o<\ ceteri prorbu» ignorant. Ceterum v. explicatt. 
ro uiljj. vofjin^ovoip I. c. V. f. Ii. a. d, o. et prim. A. roft(ll,of(ir, 

•|tiod Hfrmann. cum Schmidt. Emendatt. p. 8. probat. Recte; 

quippe qui verba facere dicuntur, ii ipsi quoqiic impii \ideri vo- 

lont. Ceteruin margo libri A. et Jl. oA»j^»J liynt. ol fth yag -to 

nnQantir &'tnvf ovdrtfiwi; tofilL,ovat. 

I). axlriQiZq, vftaq rtQo Tiqor] V. axltiQui; i^fiaq, nQoxi- 

Qow. Recte vfiaq A. Jl. Z. f. r, a. c. tAox vett. editt. ino xij-uii'. 

V08 eo8 dlcitis ab illia de ex auperioribut repetere li- 

iiaberi. Nam «d oi'oic Xtym cet, quod repeti opus est. 

intcll. rofir,n* aiiovq. Sinnifi- D. nQtv anitXtlv^ '?/<»•' 

ratnr autem, putari eo« a mul- a*ltiQw<;, v ii a q nQoi iqov 

•i »el rerum hiiminarum inru- — ] arbitramur igitnr — 

M>»oi vel etiam donis et niu- oportere vos, priusqnam 

iieribua placabiles, ut Athenien- nohis acerbius minemini, 

«ia antca di.xerat. Id »ero non conarl noliis pprsiindere 

«•ntiontea critiri locum hunc in afque dorere, deoa eaae. 

iiiodum interpolaverunt : cl di Ad ^•i«;f*«(<fti' ni/i^ttr x. 7. l. 

fiti6fr rjftur tfQorjlXnv, ol J) ue quis requirat dtir , inest liu- 

«1'/««? nnQa/tai^nt, otoic ifitiz iiii vrrlii v ia et signifirnfio in 

Ifytit. Quam arrlpturam pri- illo dlmCfttr, iinde inriiiilivua 

mua profulit Cornariua ex iunpenditur. D.^ qua ratione v. 

ri..li.i._ «|uo U8Ui eit; rerepit ann. ad Protagor. p. 346. \i. 

Stephanus; denique Phaedon. p. 0.5. B. Hermann. 

j.crunt oninei, quufquot ad Viper. p. 743. n. IfjH. Aiti- 

'ntea Platonii opera prelo us nuper ligeiidum propnauit: 

ibiecerunt. Af eiiim vero nec nQir dnnltir ifiJt; nnlfiQiZi:, 

iri lllam fucnfur, nrque itn- 'ifiir nQoiiQor x. t. 1. Qno non 

iitiae ratio eam ronim*'ndnt. opua vidrtur, quando(|uidrm ad 

Hm ea re»tifuta neutiquam in- dnitXiir siibiertum, quod vo- 

ili;?itur, intud oiorc i'ftfi<: i/- cant , apontc intclligitur Dein 

iim referri drbeaf. pro Ti»^ij'fiM X^yonn exprrla- 

111 non iam comnio- bas Xfyonai; arrii«ativum. Sed 

riat. "j.p. Vol. X. Secf. III. y rM> PLA TONIS xai OTi fttXriovg tj naoa to diy.aiov vno tivojv duj- 
QMV naQatQiniaOai xtjlovjusvoi. vvv m«v yaQ ravta 
axovovrkq re xai xoiavd-' trtQa tmv keyofiivcov ccqi- 
6TU)V dvai non]T<Zv ts xai q7jt6qoijv xai jnavTicov xai 
isQiuiV xai aKXu)V uvQtaxig fivQiMV ovx ini t6 f4t] 
SqcIv xa adixa XQen6ftida ol nXuoToi, dQaaavTeq d' 
E k^axHodai nstQcofAS&a. naQtx dk drj voftot^erwv (fa- 
(rx6vT0i}V tlvai fir] ayoitov , aXXa rjtiiQCuv., a^iovfttv 
nsi&ot nQioxov XQV^^^'' ^Qog r/fiag, d firj nohXto 
ftsXTiuj XMV aXXiov Xkyovrag niQi {^ecov wg ei<jiv, aXX 
ovv fteXriw yt nQog aXrjOetav xai rdya nstt^oifi£& 
av iauiQ Vftiv. dXX' intxeiQeixs , h t* fiixQiov Xiyo- 
fjttv , elneiv d nQOxaXovfie&a. fivgnixiq fivQiur] Sic A. secundum Bekkerum et v. f. x. 
3. atque pr. Q. Viilgo noXldxi<; /i. qiiod teniieriint Tiiricenses. 
conf. III. p. 677. 0. Fro iiaxfiaO-m Steph. in mar^. ann. Hta- 
a&ai, qiiod uiia ciim OfQnnivnt' duo Flor. in maro;. Iiabent. recte se haliet nominativus, qui 
perinde poiiitur, ac si anteces- 
serit simplex InixdQftzi nil&n.v 
»ai 8. Constructionis rationcm 
non raro obviam iilustravimus 
aun. ad Phaedr. p. 241. D. 
Praeivit eam Homerus Iliad. 

II. 350. «pJJ.Mt H^" ovv xrtiavtiJ- 
aai vitfQfUvia KQOviwva 

a a T Q<i ni lo V intSfiia, ubi item 
nominativum participii positum 
habes, (piia constriictio xaTii 
10 voovf.(ivov conformata est, 
qiia.si ffiul essct omissiim et 
pro infinitivo positum verbum 
finitum. 

fiilrlov^ tj — naqnrQ^- 
nta&nt'\ i. e. tj ("sre naQarQf- 
nia&ni. Eodem modo Plato 
Thcaet. p. 149. C ^ dv&Qtanlvt] 
q)vai<; da&evfar^Qn tj Xn^t~iv r4- 
Xvi\v luv av fi unnQoq. Poeta- 
rum exempla laudavit Mn t th iae 
Gr. §. 448. b. pedeslrium scri- 
ptonim immemor. Dc his vrro 
V. Valckenar. nJ Uerodot. 

III. 14. 

xat dXXiuv fifQtdxtq ftv- qI(ov] Sic optimi codd. pro 
vulg. noXXdxiq fivfttwv. Quod 
etsi per »e non est spernendiim, 
atqne legitur efiam VII. p. 810. 
D. Phil. p. 66. E. Theaet. p. 
775. A. tamen iliud orationi 
plenae protervitatis multo est 
convenientius utpotc fortius 
et ponderosins. — dqdaavrtt; 
J' l^axil a (hat n e t qu ft l 9-a, 
s e d p o s t e a q u a m f e c i m u s, 
daninum reparare stude- 
miis. Verbi usuin declaravit 
Wessel ing. ad Herodot. V. 91. 

E. net&oT nQiZrov XQ'!' 
a&ut] Per anacoluthoii quod- 
dam oratio continuatur, quasi 
antecesserit : tou? 6i 6fj vofto- 
&hnq qidnxovraq t7vat x. r. l. 
quorsum perfinet deinde qiiod 
subsequitur Xfyovinq. De dXX' 
ovv — ye post tt fitj usurpato 
V. nd Protngor. p. 327. C. Mox 
u nooxnXovfif&a est : ad quae 
vos provocamus et co- 
liortam ur. 

P. 886. TlQwrov f^iv y^ 
xni >;'Atoc — J Eodrm nrgu- DE LEGIBUS LIB. X. P. 885. 88C. St. 131 

fl KA. Ovxovv , w |«i'«, Soxti oadiov iivai dXtj- 
&evovTag leyeiv^ wt «im tfeoi; 

KA. Il^wtov nev ytj y.cu i}Xiog aargu r« xat 
Trt ^vunavra xai ra rujp luowv dtaxixoaufjuiva xa- ^^*» 
?,uig ovTug, tviavToig re xai utjai dteiXr/u^tiva' xai 
oTt ndvTig ' hllr^veg re xui (idofiaQOi vouiL.ovaiv el- 

A€). <Po/iovfiat ;f, w fAoxdgte, tovg fxox^ri' 
povg, — 01/ ydo dtj nore tinoiii dv, utg ye aiSov- 
uai, — ttrj nwg i;uojv xuTacf QOVijaujatv. Vfietg ^kv ydQ 

V. ^.-^lj. aoioa Jt xnt la ivfiTiuvTa — ] ReCte xal tuetl' 

tur A. Jl. V. f. Ii. r. iiiiuria a criticia in suspicionem vocatum. — 
Mox marg. Q. r. et duo Flor. d*' d>niaolar. Par. A. pr. m. ax^a- 
t/cr, ut scripiit Sclineider. 

rifimf Kara^^.] Sic /i. corr. V. vfiijf. mento, quod liic Cliniae utpote 
valde populare et ad commu- 
nem captum accommodatissi- 
mum tribuitur, ntitur Piato ipse 
ia sul>tiliore rei disputatione 
Phiieb. p. 28. C sqq. De iun- 
ctia rerbis: iilio^ *al aaiqa v. 
ann. ad Polilic. p. 271. D. Plii- 
leb. p. 28. E. Pliaedon. p. 111. 
C. coll. infra p. 899. B. Qiiod 
autem additur: xa» ra iJftnav- 
ia, referendum est ad totam 
rerom u niversitatem. Ptii- 

1<'I>. I. C. »o« Ti;C oi/>(W( TOJ 
Mon/tov »ai tjlloii aa» n(ili;»i|C 
aa* aiTQmr nni na'ai]C t^c 
ftt Q KpOQa f aiiOP. — *al o l i 
nanxK M. T. l. Sic Velleius 

t Balbni ap. Ciceron. I)e 
Ndt. UeoT. I. 17. et II. 2 sqq. 
> trersus qaos Cutta Libr. I. 
j3. Quod euim nmiiium 
.entium eenerumque ho- 

iiinibus ita videretur, id 
tatis magnum esae argu- 
aentam dixisti, cnr esse 
daoa confid eremos. Quod 
qnam leve per ae, tiim etiam falsum eat. Pri- 
mum enim uiide tibi iiotae 
sniit opinioiies uationum? 
Equideni arbitror multaa 
esse gentes sic immani- 
tate efferatas, ut apud 
eos nulla snspicio deo- 
rum sit ctr. conf. Tuscul. I. 
13. Idem ari^niuentum Plato- 
nici, Stoici, alii, crebro tracta- 
verunt. v. Tyrius Maxim. 
Diss. VIII. et XVil. ihique Da- 
vis. SenecB Kpist. 117. Lu- 
eret. De rerum nat. V. 1152 
sqq. Ceterum apertum est. Cli- 
niani loqui abrupte, ut qui re- 
ticeat qaod spoute intelligitiir, 
Tafrx diSdaMOvaiv aut simile 
quiddam. — *al 8jt ntivi$i 
i. q. *ni 6fj *al tovto (^StSd- 
o«t«), or» na^TfC n. r. 1. 

ui( yt n 16 o V ft ni ] al3tlo9at 
et <fo^tio&ai saope iungi et op- 
poni docet AVyttenbach. ad 
Plutarch. Apophth. Lacon. p. 
217. A. = p. 419. Vol. II. ed. 
Lips. , qui praeter multa Plu- 
tarchea laudnt etiam Xenoph. 

» i;vi l'L A TONIS ovx tftrc nvTuJv ni{>t t»/v Trji^ Si(t(fo{)ci(i idiiav, akX 
r]yua&s axQania ^ovov ^dovaiv te xal ini&vfttwv 
" ini Tov ddsfifj fiiov 6nua(Jdai tctg ypvxctQ aVTvHv. 

KA. T6 dt Ti n()6g rovroig aUiov av , m ^i- 

VB , €1^ ,• 

AO. ^xi^ov 6 navTanaatv v^ttig %(» Ifivjtg 
ovx av etddi^Te, dX).Q( V(.idg dv kavddvoi. 

KA. Ti drj TovTO rpod^ng tu viJv ; 

AO. 'Aua&ia rig ud}.a x^Xtnt] , doxovGa uvai 
ueyiort] (pQovtjfsig. 

KA, n<Zg Xsyeig ; 

Cap. ff. AO. /uatv tjuiv iv y()dftua(yi koyoi 

xsifievot, 01 nag' vutv ovx et(yt dt' dQit^v noXtTsiag, 

C tog iyio ftav&dvu), oi ukv 'dv nat ^ixQOtgy oi Si xai Viilgo f/"«. : n ki fxf'] Sir A. Q. I. f. h. r. n. c. Memor. Socr. III. 5, Ifi. Cj- 
rop. Vm. 1, 10. Dioj». Laert. 
I. 70. Kt riotum pst illuH nl- 
«!a»? xnt fdfJo^ mlre B vptcribui 
reiebratiim. 

oyK l m f ni< r uiv 7t { q i t rj v 
T. S. nlr.] (/oriiarius cx vcf. 
libro, iit Rit, lUnrpS^oQni rcpo- 
nciidnm rciisct, quod ctlam 
Stephnnug aliique comproba- 
veniflt. Sed rcrte codH. cum 
vett. editt, ihrtrpoQaf. Nam non 
illurl iam Hocctur, ciir f^nxf>7]- 
ooC piitHnHi sint isli liomuncio- 
iicfi , aerl oateuditur oan.s9a, ciir 
ile his rcbus a ceteris omnibus 
rtisAcntianf. 

C»p. II. C. (0 C yiyovt¥ ^ 
npujTij — I HctioHnm tangit 
aliosqne poetas similes theogo- 
nianim. 

Ytfdfitfoi r f a»« t Q o q 
all.] K\ />foynr(ny pcf «ync- 
Kin inlclligpnHiim ^to(; v. nil 
VIII. p. 828. B. 8'». ». 7H.'I. 
D. IX. p. 87(>. H. al. nbi »imi- 
lia annot.ivimns. ronf. etiom Heimlorf. aH Thcact. p. 3G'.I. 
Fischer. bH Wcller. III. 1. p 
268. 

S r olq axovoimtv t i ft^v 
— ] KoHcm modo Sophist. p. 
248, A. rnvin d^ rtdvra rl ft)v 
alri&iZ(; riq /; fi^ Tnvio»' rtQtjMf, 
Xnlfndv, xrtt nXrifififX^i oviui 
ftrydXa tiXnrnJq itnl nnlatoTi; a*- 
dQaaiv irtiriftay fxttvo «?> are- 
nl(f9ovov dnoifi']vnn9nt. 

ilvTioi; tl Qrj T ni] Ex Intcr- 
prctatione pracpostera fluxit 
ieclio altcra : dQ{>ioi rr^tjrnt. 
Debcbat qniHem accuratins dv- 
Twc dvin tiQrjTni. acribi, seH 
qnum antcccHat di<fflifin, spon- 
te intclli<;iliir istiiH dvroti »?(>»;- 
Tit ita inlcll;i;cnHiim cssc, ut 
Hc rei ipsin.s vcrifatc rogitan- 
Hiim sif. Infra p. 894. C. xn- 
3i.ovfitvriv 'U ofTO»? i-w»' dvtbtv 
ndvjiuv fifrn^olr]» mil nirtjniv. 
Ceterum conf. Sophist. p. 26J). 
I) : i; toimJtij nvvOem^ — d v- 
T«iic if KoJ dltiff^ivS ytyvta&ni 
Aoyo? \f'tvS'if. t DE LEG1BI> Lir X. P. b- aiftu ftinfwv liyovrt^ nt(ji &(uJi . m uiv nuXuto- 
raro<, «ws ytyovtv ij n^iuTtj (fvoii; uvfjavov nZv 
tt akXuv ., nouiovtfti di r^^' «(*;fr;4" ov nukv Oto- 
yoviav dit^i{>xovTat , yivu^tvot Ti iitg n^iu^ aLkti- 
Aois* wf.ukt}aav. a rois axovovatv tl ftiv ci^- akko rt 
xakui^ i) ftii xakw^ ^X** > ^^' (*fff^tov iniTi^av na- 
kaioi^ ovoiv , it^i ftivToi yoviuiv r« x^tQantiag y.ui 
iificcg ov» av iyuiyi noTt inaiviZv tinuifti ovTt tug 
uKfikiua ovTt io^ t6 naQanav ovrutg tigtjrat, ra 
fiiv ovv dij TiZv aoxaiuiv ni{)i nt&ticsOiv xai ](ai- D 
gtrui f xai oti// xftolai (fikuv, ktyta&ui ravTt/. xa 
di TiZv viujv i]uiv xai ao(fuiv airiatftjTu/, ontj xaxuJv 
attia. Todt ovv oi twv toiovtuiv i^iuya^oviai koyoi. 
ifiov ycn> xai aov , orav Ttxfttj^jiu kiyu)f.ttv , w.^ tloi lu iftffixrtnf oftm<i] oniui ^- •H- ^- *■ 1- <'t niii i|iii>l.iiii . 
Siil ninr<;. Si. leMe Bastio (}(>>9ui;, ut \iil>:o lr*;!pLtaliir 
l> ..;.-- '< / r la )? // r w ] Sleplian. alitu9>lttor. 
D. 5 1 T) &totutqilko*'] Kor- 
iiiulam niullu u«u tritani »<! Plii- 
l<:b. p. 30. D. illnstravimus. 

o/t>; MiKaif atcfu] Quud 
•cribit .\atiu< onr liaud dubie 
«urrujitnui et in tnr, mutandum 
etKe, i(i*e vir dortixinius «ine 
duliio falsus esl. Naiu m <; trtr 
• •iiteiitiae ronvenit, qiiae putius 
'•yut ri-qiiiril, nec o.tij qnid- 
i|iiniii liabet otlVnsiunib. Hoc eiiim 
>liril MlD-riit-iitii: opinioiies 
«ero ailoicscentium no- 
strorum atquc sapientiuni 
incHsentur, quatenuH sint 
caussi et ori;;o malorum. 

f ^i o u yaQ » al tJOtJ — ] Ana- 
colutiion salis mrmoraltile. Gc- 
iiitivus enim poiiitur pt-rtndt* ac 

.i^o^f^ovtwr suliiiuiiiatiir. qnoil 

men niulata repeule roiistru- 

ione iii nomMiatiio chsii po- 
itnr sic, ut verbo intfrnitdiiie 

ntenliae; imfii^ia iiyufiif. ar- 
ommodflur. i(eriiliard> Syiil 
4G3. De usu V. Tnioifninii. 
<|ii«m( Itir iitioqHe male cHm n(>o(- tfi^eir est permulatuiii. nd l'iii 
leb. p. 57. A. e.xplioavimus. 

Dein W4 jnjy te nal i.i&niiq urin — 
mxt dvtafiertt — ntfnttitfifiim 
qua lege et rondilione dirntnr. 
oitendinius ad Le^^. I. p. I>4,'>. 

i). VI. p. 762. K. im. K. mi. 

D. IX.p.853.C.874 B.Phaedun 
p. 109. D. al. Fonniila: i./yo/c,- 
11 ntijiniitnr t/? »<i niOnrur, 
sigiiiflrat: aliqiiid orationis 
i n V o I u c r i s a d p r o b i b i I i t h - 
teni usi|iie exornare. >iaiu 
?i»(>cif in6<i' , qiiod proprie esl 
crusta obdiicerr, eo potis- 
sinium consilio, ul qnid «Ifgaii 
liuii et vcnnstius «idenlnr. Irnn.4- 
ferlur ad ea onniia, qfae scite 
e| venuMte tel verbis \et alio 
roodo veluti obteniiiiliir et spe 
ciiisiora efiiiiiintur. Xeibnni il 
liistrnniiit inlerpreil ad .^ri- 
stopli IMiit. V. 15'>. Ton|>ins 
Kniiwid. It. iii .Snid. el ll.'»j«h 
Vol. 11. p. 5.*> sq. nl. Onon 
I.irobs Aiiinia<l» er«v iii Ailn'- 
iiarnni p ??!• m n <• t il !■ i:m PLATONIS liioi, ravta avta nQOfpigovTeg, i]Xi6v ra xai oehjvijv 
xai aarga xai yfjv ^ eog itsovg xai &eia ovra, vno 
tutv oo(f'(Zv rovTwv dvansTistGuivot av Xeyoitv ., wg 
yrjv TS xai Xi&ovg uvru avTct xai ovdiv ruiv ctv- 
E &Q(aniiuiV npayf^ccTCJV rpQovTi^etv dvvd^tva , koyotoi 
dk ravTa (v ncug eig t6 niifavov nsQinensftfi^va. nv2 a rt () (p /p o »■ T * (; ] Sic A. /2. V. f. r. a. c. Vulgo nQoqqjQOVTti;. 

avaneiii 10 fiivoi av kiyoiiv] B,ecte Angel., 0|>iiior, U- 
yoi/jiiv. V. explicatt. 

E. oje nd^noXXoi, rvyx-] P^o Srt A.J2.V.X. et pr. a. cura 
marg. d. Iiabent ovjt<;, ut scripsit Sclineider. sed v. explicatt. 1. Formula ev nwc, bene, ne- 
scio quomodo, non rari est 
Hsus, sicuti ostenHerunt Krii- 
ger. ad Dionys. Halic. p. 32. 
Sc haefer. ad Plufarcli. Tom. V. 
p. 480. lacobsad Aelian. Hiat. 
An. p. 523. Plat. Prot. p. 315. 
B. «i; jiw? xat iv xoOftoi TZfQit- 
OxiXovio ovzo) oi iTttjxooi fv&iv 
xai fv&tv. Ati)ne haec quidera 
omnia explicationera habent liaud 
sane difficilem. Sed unum tamen 
restat, in «luo liaeremus magno- 
pere. Nam istud : avantnfiafxtvot 
av Xryoitv , plennin est profecto 
obscuritatis, quandoquidem de 
subiecti ratione mapnopere du- 
bitari potest. Et vulgo qiiidem 
cum Ficino intelligunt oi vlot, 
ita ut de discipulis taliiim sa- 
pientium velint cogitari. Quod 
tamen ffrri propterea non potest, 
quod isti iam pnrum commode 
dicerentur ainneieiafxivov, h. e. 
ad aliam traducti senteu- 
tinm. Nrc vcro placet, quod 
aiii statuerunt, siibiectum esse 
commuiie oi av&Qwnoi.^ nam lo- 
quitur Atheniensis de sua et 
amicorum ac familiarium suurum 
caussa, non de caiissa (imnium 
communi. Verum nolumus dif- 
(icultates omnes rimuri, qiiibus 
vuigiita scriptiira ulique promi- 
tur. Praestat verbo indicnsse, 
quid nobis videatur. Censemus 
autem pro Xiiyoiiv scribendum esse Xfyoifttv, quod scriptum 
exhibet codex Angelicus. Qua 
lectione revocata sententia pro- 
dit haec: nam ubi ego atque 
tu, argumenta, curdiisint,. 
explicantes, haec ipsn in 
mediura afferamus, solem 
et Junam et astra et ter- 
rara, quippe quae diisint 
ac divina; contra ab istis 
sapientibus ab liac nostra 
deducti sententia aliter- 
que edocti dicemus ( iudi- 
cabinius), ea (corpora illa mun- 
dana) nihil esse nisi ter- 
ram (huraum) et lapides, 
neque posse res humanas 
ullo modo curare; atque 
haecomnia (hanc sententiam) 
pulcre nescio quomodoad 
pro ba b il i tat is speciera in- 
volucris orationis exor- 
nata essp. Ceterura Anaxago- 
rea haec esse placita constat 
ex Apolog. Socr. p. 26. D. conf. 
.Schaubach. De .Anaxagorae 
fragra. p. 139 sqq. 

E. rvv itk Ste ndfinoi- 
Aoi — ] Pro oTt optimi codd. 
oviti;. Quod Schneiderus ad 
Rcmp. Vol. I. p. I.^Sl. defendi 
posse rxistimat, nobis quidem 
magiiopere dissentientibus. Ne- 
que enim recte seqiieretur: 
iti ^'^^'■''''"tQov av tirj. Specio- 
sior est ratio Wiiickel m anni, 
qui legen'liim cenaet: Sie oviti I)E LEGIBUS LJB. X. P. 88<;. St. idO IP 
^ fLd. S.aXen6v yt ko/ov , o ^ivi, tigtixiu^ ivyx^' 
ftii, ti ;< (l<i tjf fiovov vvv di ore ndfAnokXoi xvy 
fuvovatv, irt ;|f«A6rTu/r«(J0»' ai' «<»y 

Abf. Ti ovv dr^ ; xi Xiyofisv , xi xifH ^y^*' hf^^S i 
noteoov dnoi.oyt]nujueOa olov xartjyo^JtjGavTOi^ xivo^ 
iv uaifieaiv dvitfjMnoii^ tiudJv tfivyovai ne^jt t/;^- vb- ti Ityofifr, Si-,- \.Jt.S.f.b.T .1 corr. r. \ iil;;i> ).(- 

yofifv; qiiod tuetur Bekker. conf. Rnp. ii. p. 377. K. Mo\ pro 
vulg. aiioko^riaufit&^a, (|uo<l e<iitc. oniiies teuent, £". v. f. Ii. r.i-.<). o 
«^t corr. \. ac Bastio te4te etiani Jl. aiokoyrjnoftt&f , <iiiorl ntinus 
npprobatione dignum. ConiunrtiTum A. pr. ni. tuetur. I «0//10AI0* Kii.. Uuamqiiain huic 
•cnteiitiae nonparum ofticit, quo(i 
*)((; alieno ioco interpositiim 
Ifi^eretur. Nimirum Jrtn in illis 
' ' ' ' pro oit scriptum *i<lctiir, 
( rit'ci aegre tnieriint iry- 

^ < i. bioe participio posiliini; 

<le quo taraeu u«u loqu^^ntli lio- 
ilie mmo pru'ieii» Hiiliitaverit. 
• . a<l Apolog. Socr. p. 38. Hliae- 
lon. p. 62. A. Gorg. p. 5<)2. B. 
1'rotagor. p. 313. K. .Snpliist. 
p. 234. C. Tim. p. 37. D. al. 
\c fortasse liaeserunt etiain in 
itt, quoii nuiic est quanrlo- 
quidcm, ut Phned. p. 84. K. 
al. .Se<l Htcunque res sese liHhet, 
n ■ 'Mr <lul)itari possc. qiiin 

I . lihrorum lectin lii<; 

<|i. ., iiporltini critiri manum 

reff rat . ut no*o e\«'mplo con- 
•tet vernm esse quod alibi iu- 
dicavimus , caote illorum aucto- 
ritate oteuduin esse. — ft</«x- 
i.tn»iTeifOP av tltj, iiit. at'rJ 
». ta npSyfia; v. a<l Tlieaet. p. 
187. C. ubi quae dedinius, iis 
fl<l«laa I>cpjf. VI. p 7.^)1. M. p 

9. B. VIII. p. 83«>. C. 

7'«' o J !• i '1 ; 1 ( X iyn II I 

• 1] Vul;r<» cnit i/)""i.»» . 
■it\ irn ex coiM. opliniis 

Ip.. ..>.-. ,.it. Enimvcro Ikic <licit 
Mth^niensis: Qiiid i){iliir? 
ft)uiii faccrc nos oporl<'iy 
alram no*riefen«iamn< iir llaque il liyntiti' non est de- 
liberautis, quid fieri oporteat, 
sed sciscitantis, quid iam nunc 
de praesenti reriim statii existi- 
metur. v. a<l Sympos. p. 17»). 
.\. Sed noitqo* dnoloytjouifie^it ; 
utique deliberantis est, ciii ad- 
dilur ileinde etiani tfttnutafOa 
coiiiiiiictiviis. Repelitae vcro in- 
terrogatioiies faciunt ad augen- 
<l»ni sermoni^ alacritatcm; ciiius 
r i si reqniraa exempla. adeas 
«Itiaeso cummetitar. a<l Ciori;. p. 
500. -\.ct Protagor. p. 334. A. 

y«i/y<»i'<ji nt qI i^c trofto- 
Staifti;] Hic iiodiim in scirpo 
qu8esi«eruiit, qui vul^atam scri- 
ptiirain iii \itii suspiiionem vo- 
carunt. Facete enim Alh('iiie:i- 
sis cos ipsos, qui lit<-m sibi in- 
tenderiiit, vocnt ipii!yo*tnc ntQi 
rouoOtofa», <|uum (ffvytii' pro- 
prie dicantur qiii ac<it.48li siint. 
At niniirum per dil<>^''am SHtis 
ele»niit<<in ille istos impios ipsos 
dicit iftvytii' ntol *ouo<9nt(n<;, 
li. p. refugere s. effu^jere 
■.inilere ratione liabita le- 
' n mlal i on is. Hoc autem qno- 
niodo fariaiil, declaraltir veibis 
proximis: Ityovoip <«? diwa /(»- 
ya^^ufiti^it aiA. <i n m 11 o s d ic u n t 
f 8 c e r « li o r r i b i I i a . I e f» c s 
s <■ r i li>' II I es, qiinsi diisiiil. 
1» 4nnot. ad Rclp VII l;^r, PLATONIS 

887 fiot^saiag, Xiyovoiv w^ Seivd iQya^ofteOa vofiotferovv- 
Tsg Mg ovTwv &s(J!)v; i) yaiQtiv idaavTSg ini Tovg v6- 
fiovg r(;£7icJj(t£»9a ndhv , firj yai ro TiQOoifuov tjitiv 
fiaxooTsoov yiyr)]Tai Tiuv vofiuiv \ ov ydg Ti ^qny^iig 
6 Xoyog ixTa&iig dv yiyvoiTO, tl To~i6iv iTTi&Vfioiiatv 
datSuv rd ftiv dnobti^aifiiv fisTgiug Tolg Xoyoig., oiv 
'iipQatov deiv niut Xiyttv , ra di tig cfoftov Tgiipai- 
fjtiv, rd di Ji/sj^f^jatVc^v noti^aavTsg, oaa nginu fttTa 
Tavra r]St} vofioft^iToJfitv. 
B Kji. ' AXX ^ to ^iv£, noX?MXig ftiv wg yt iv oki- 

y^ XQovfp TOVT avTo el^tjxafisv , vog oifSiv iv Ttp 
nagovTi Su nQonftdv [joayvXoyiav ftdXXov t) fi^xog' 
oiiSeig ydg iiftdg, t6 ?.ey6fttvov , insiytuv Stcoxei. ys- 
XoJov S^ xai cpavXov to noo tuiv (9eXTiaTiov td fiQU' 
XVTSQa nioovfiivovg (faiveadai. SiacfiQei S ov afxixQov 

P. 887. t Q enw ftt &a ndXiv] ntiioui&a S.v.f. et Battio 
teste A. Q. igtifwiit&a Rir. 

ov ydq Tt jJquxij ^ o Aoyos] Vulgo t» abe»t. Sed ov ya^ ri 
^QOxijq Par. A. et Voss. x., Ht scripserunt etiara Bekker. Schneid. 
Herm. 

Xiytiv, 1 a df fl<; <jpo'j5ov] Pro la A./2 T. v. f. Ii. r. a. c. 3. 
o.\. To'»-; iHKie Winrk''lnnni»U3 iwf coiii. Sed de Paris. A. nihil 
iiarrnt Bastius; et to de recte ae liahet, qiiippe quod significat 
p art ini. 

p. 53S. E. Phaedr. p. 231. D. ta te et exigui tate. — i»*/- 

et p. 250. D. Wincke I inn nnu» ympdiwxii, urgensperse- 

V//ytii'o» coiiiecit. Oreilius o- quitur. iVlemorat Krasmus 

lim: :ie(jtizaq vouo&eafas. AdagK. p. 585. — 6 intfi tqo v- 

P. 887. intn&tli ar yl YW(;d»'^^(w;rwi', magisquam 

yrotTo] H. e. »i in longiim liomines. — f*r,di inti/dfy- 

produratiir. Quod quomodo in- x» ?, n o s urgeri si nen tes. — 

telligeiiduiu sit, declaratur iihe- fitidiv aTtoO^ifiivot] Int. 

riiis icrbis proximis: t» lotaiv autijv; eam non reconden- 

//r».9t>,aO(T<in' ntl. (iuippe verlio- tes, sed promcntes et ad 

ruin iunclura liaec est: ov y"Q iisiim adhihentes. 

o id/o; y/yiotio aif ^oa^v? .^x- Cap. III. C. Evx»'!* /totdo- 

T«.9»/?, i. e (/ ixia&tlri. ntl nnQannXelv'] FicinUS: 

la Si 6 vaxtQtfrn'' '».] Iste sermo luus adeo tft 

partim, uhi cffecerimus, paratum promtumque o- 

11 1 aversentiir, quantiim stendit, iit ad preccs vo- 

decef iam deinceps legi- tumque vid e af ur pro v ocs- 

hu s de fi n iau) iis. re, nec m or ain a m p li us pa- 

B (5? ye iv oX(yii> xQOvq»] t i a t » r. ('ornariiis: Preci- 

pro lemporis, quo de liis hus me cvhortari srrino 

rch 11 s d I s p u I a lu iM , hrcM t u u •* milii «idetiir. DE LKGinUS UV> \ 887. St 137 ffMwj/thtoi, nttfavoT})Ta tivu Tovg ioyovs iifiutv ^;fe<v, 
utf &toi r' (tat xai ayatloi, Sixtjv TijiitirTig diaffs- 
govTwg av&^uinttv fS)^ed6v ya^ tovto ijuJv vni(} C 
anavTttiV rwv voumv xakkiaTov rc xal afjtOTov ngo- 
oiutov av tU]. f4i}div ovv dvgxfQcivavTtg ^itjdi inei- 
X&ivTtg, rjvTivd noTB ii)(ouiv dvrauiv ilg ntt&iu tiZv 
Totoviujv koytuv , jntjSiv dnoxHutvoi dii^iki^tauiv tlg 
ro dvvaTov ixarwg. 

C.i|). III. yiO. hvxtjv fioi doxil na()axaXuv v 
/tyoutvog vnc oov vvv Xoyog, initdr} nQOiivfxtag avv- 
Ttiviig- ftiXXiiv di ovxiTt iyx(*niti Xiyttv. (figt dfj, 
niZg dv Tig ut) &vu(0 kiyui ntgi &twv, tiog tioiv\ dvdy- 
xti ydf} dt] ;faA«;rwg <fi{)Hv xat fiiailv ixtivovg, ot 
ToVTuv ijuiv aiTtot TiZv Xoyuiv ytyivt}VTat xai yiyvov- I) 
Tcit rvv ov nti&ofttvot rolg ftv&otg, ovg ix riujv 

U. f*aHo9 tj /(^KOf] fidXXot' om. Ilir. h. Deiu ytl. ie di} 

\ 1)9«. X. 

n 1^0 i'/i/»o i'C ifnitfa&ai'] fftiro/Liirorq q>alita&fn Rir. !i. 
l>'-in dfimiyiiut teste Bastio AJl. rum Ang. v. \fit. editt. nuw;- 

ttJC. 

C. vni oof vvp XoYOi'^ iitX aov vvv 8!j X. Vat. r. 

D. yiyporT ni vif ov xt tO-o ftt ¥oi — ] Sic roni. Steplia- 
mii. Ijitiri yiyronm. rvr ovr nft^. iilncriter contendis, utrion 
iilterius cunctari liceat, 
qiioniinut dicam. Imo aen- 
lentia haec est : Preces et bona 
%ota pro felici disputationis au- 
scipi>>ndffc successn liic seriuo 
tuu« arre»sere ct advorare, i. 
e. pottulare et aH eas farien- 
dat adhortari, ridetur. Nam In 
prinrlpio magnae ac diflicilis di- 
■putationis apud Platonem non 
raro preriliiis opus rsse iudi- 
ralur. v. ed Piiileli. p 25. B. 61. 
B.C. Tiro. p. 27. C conf. iufra 

iJ3. B. — Verbiim avf^ti- 
Srhol. interpretatnr : anov- 

If ^Alllnol. 
pyi^Jtvc o » T<? ftr, & f fl [• Xf- 
f»i] i|Uumodo qiiia iioii ruiii iu- 
'?iiiiiii(ioiH> ei ira di>ct{it iIimi» 
iiidoqnidrn> faciendum ait, nefaria hominum 
impietate efTicitur? 

D. rCf ov ntt&o'fierot 
loiq fiv Ooi^] Vcrha in rodd. 
manifesto corniptn ; qiiae quo- 
moHo eniendanda sint, qiiamvis 
plnrimis iihria colltitis, tanien ex 
pnrte etinmnuiic amhigitiir. Co- 
dices onines ah initio : fJ» nvv 
nn&ofii¥Ot. Pro quo Cu rna riu s 
rC¥ Ov» oi! itii96fiiroi rorrige- 
liat. Sed valde languet ot'i> in 
oratione concitntiore, qiialis est 
linec Atlieiiieiisi*. Meliiis niiilto 
Stcphanus »r»' cum anleKres- 
sis ropulolo OLv in ov miitan- 
dunit cen^uil , eamqiie ratJonem 
ut iam olini comprohnx imn*, iln 
nunc quuquo riini rerentiorihu» 
«■ditorihnsainplrcti non dul>i(»«i- 
iiiis. Quamquam nh liis ipsis ali- 
iilumdiscrsiirous tn eo, quod m IM.ATONIS Tiaidwi' eri iv yd?M^i T^sipousvot t(to<fuiv r« t]xovov 
xai fiijTeQwv , olov iv kTKpSali^ fitra re naiStaq xai 
jneTcc anovSP/g Xeyouevtuv, xai ^«ra xtvatojv kv evyatg tri iv ^uiajt] Pro tf Vnt. r. tot^. aed v. explicatt. 

^ifiil onoixhjii keyofiivwv] Steph Xeyo/jefovi, iiivitia li 
hris K. Si. S. y. ^.U.T.a.c.d.n.x. et eiJitt. Ald. iias. 1.2. Lovaii. R.- 
tiimit Xeyofi^fovi; Bekkor. 

7;" (leyloir^ i o i) ^ aviiJiv yovfn<;] lov^ uuidir yov/a; A. 
pr. Jl. S. v.fAi T. lovs avTwv yov/«s Flor. a.i.o. et x. iui¥ eavtiZ» 
yoteoif itiarg. /i. a. r. (J. kZv aJiuiv ^/Of/aiv Flor. o. man. «ec. llece- illi post *at ylyvnvxni vuv cotnma- 
tet««nt«im distiiixeriMit. Nos eiiim 
scrihendiim piitavimus: nai yt- 
yvoviai vvv ov nn&d/itvoi, xtX. 
Nam piiiicto posito ista: ou nti- 
&dfinoi XI X. [latet nuvam ex- 
ordiri sptitentiam, qiiae non sit 
ox siiperioribiis grammntice su- 
speiisa. Ka vero seiiteiitia qno- 
niam antegressis iiberiiis expli- 
caudisetilliistranHis inservit, con- 
tiiiiio siiio particulae yaQ acces- 
sione iiifertiir. Qiiud sicuti ala- 
critati liuius sermonis egregie 
convenit, ita necabu.su luquen- 
di abhorr-Te, ubiiiide videmur 
denionstravisse ad Tiieaet. p. 
143. \. p. 147. I). Corg. p. 4(i4. 
[i. Crafyl. p. 439. 0. I)e Re- 
publ. V. p. 470. B. ai. Atqne 
liaec <(uidem de iiiitio periodi. 
Iiivabit vero etiani de eiiisdem 
structiiia exposuisse. Patet ail- 
teni orationem liic <|iioqiie esse 
avaxdkov^ov. Nam post ot' nn- 
ft^dfifvoi (^aJioi) iii npodosi non 
iiifcrtur quod subseqiii d<bcbat : 
jTd); av fv nQniai Xdyot^ ivvni.v- 
xo vov&mlof^ni a/xn xni SiSa- 
oxtaS-ai, vel etiam, ncJ; av ev 
nQn^oi Xdyotq v(p ■^fiujv dida- 
oHoivio: sed noglecto illo no- 
minativo snbiecli, q\iod in apo- 
dosi verliis his: dant x.tinifi^o- 
vfjfinvitq — a X/ynufv, riirsus in 
meiitem re^ocatur. post relati- 
vnm Saoi deiu interponitur lov- 
rotic, ntqiie novo siibiecto m? 
illato ponitur ?li'»i«r*io nddito *cr- 
l»o «clivo. Sed de lii.s po.<<tmodo pluribus. Nunc videamus de sin- 
giilis partibus protasis, quae qui- 
dem admonitioiieni aliquam re- 
qiiiraiit. Et liic qiiidein Ste- 
plianus otiundit in isto iv yd- 
Xaii, qiiippe quod iiou queat 
conimode cum TQftfdftevot con- 
necti, quandoqiiidem di<:i soleat 
iQ('fto3-al Ttvt, non iQeifeo&nt 
t'v ttii. De quo tamen nobis 
secus videtiir. Nain usitatumcer- 
te est ev ydXuMTt, S. iv ydXa^iw 
(Unt. Kuri p. Herc fur. v. 1269. 
J'( ' iv ydXaxii X dvn. A e- 
lian. Varr. Histor. VIII. 8. iv 
ojtnQyavoii; xnl yaXaitv OuOav. 
|bi'i. X. 10. TjV -iQdnov iiva tv 
ydXa^i xnl iv oJtaQydvotq. Nice- 
phor. WI. Tjv TOvto ^aoxnvin 
ii;. u)<; elnfiv, tv aunQydvoiq Itt 
xftfiivT] xni ydXa^iv . (jiiae dudum 
laudavit loncli. Kiilinius ad 
Ael. 1. c. Quocirca apertum csse 
piitamus Iv ydXa^i iQtfdfitvot 
fere idem signiticare, qnod ir 
ydXnUv dviii;, atqiie striictiirae 
rationem in utraque formulaplane 
eand:Mii esse Hnc arce<lit. quod 
similiter etiam diri meminimua 
TQt(j)fo9ni iv rd.uon;, er nnidtlff, 
ev ^9eaiv, al. Quamobrem niliil 
esse nrbitramur, cur in illa io- 
qiiutione liaereamiis. Sed per- 
gimus ad sequentia. Etenim pro 
Xtyofifvmv idem Steplianiis Xt- 
yoiifvovi; de suo dedit. Qiia cor- 
rectione item miiiimc imligennu, 
qnandoqiiidem geiiitivus partici- 
pionim nbsolutus etiam prncce- 
dente alio casu nominis usurpa- IPt I)E LEGIBUS LIB. X. V. bb 1 ;■;'.' rovi axovovTig r«, xai oi//cis 6()uivTts i:iOf*tvas aif- 

'tf» «C ridiaTa b j'« viog ogqc « xai axovii rt(jaT- 

louivag, xfvovTouv iv onovdtj Tf; ^iv/iOTij tov^ av- iiiis optimorum lilirurum lectionem , ita ut aCimr iu aviww ma- 
i.i>er'mus. Dein pro vnln;. toioidaxojuw et nqocidinlfyofitrttir, quoH 
in marg. Flor. a.e.d.o. servatiim teiiuit etinni Mekker. , libri A. 
Jl.I.v.f.U.T.n.c.d.o.x. communi cnnsensu \ihbent io^otdauoiai: et 
n^nfdtaltjofiirov!;. <\uo(\ et Stephanus ann. p. 40. ex duobus libris 
prutulir. Ue universo loco v. explicalt. Geniti\um in margiue ad- 
((-rtptum liabent Jl.B.c.d. tiir: id quod Latine sic possis ex- 
primirre: quos sermones au- 
diebant, quum per iiican- 
tatiunes quasi tam liisu 
qoamserio dicerentur. En- 
dem structura verboruni est L. 
VI p. 762. A. p. 763. E. 
VI!. p. 8ir>. C. VIII. p. 829. 
D. Phileb. p. 44. C. ubi v. 
ann. Itaque in his nihil diffi- 
cultatis reliquiim est. Transire 
■gitur licebit ad proxima: xa» 
fitta &vauLr — ino/itrai aviols — 
nifatioftha^. Et constructionem 
qnidem horam verborum si quae- 
rinius, dubitari cerfe non poterit, 
quln en attemperata sit s>-nten- 
tiae relativae: oV<: U rimr nal- 
dmt — rtoxor, boc sensu : dum 
et inter sacrificia in pre- 
rationibus fabulas illas 
andiebant et spectacula 
iin (lorc fiv&oi^) conveni- 
entia videbant, quae lu- 
bf-ntissime adolescens qui- 
ni V i d e t e t a u d i t d u m 
raguntur. Itaque prrammati- 
rn verborum ratio utique expedi- 
ta habetnr. Nec vero de senten- 
lia eornm magnopere dubitari 
poKse existimsmns. Nani <!ii/'fi( 

IBfltur spectarula sive ea 
kc orulis conspicinntur; 
■«o a*u vorabuli diximus ad 
irb. p. 28. B. Iiitellifiuntar 
lin Td d^wiitra sive ta in- 
•»»M, quse 8 Plutarcbo 
^sM e <;S. Dc defect. orac. 
> -1 Graec. 12. De 
rt. c. 10. aliisque vocantur, quaeqne distingai »o- 
lent a loTt, Ityofiirot^, h. e. 
caeremoniae argumenta fabula- 
rum inter sacrifit-ia proditarum 
etprimfiites et tnmqunm ocu- 
lis subiicienttis. huisse enim in- 
terdum, dum sacra fierent, a 
sacerdotibus sacras fabulns pro- 
ditas, ab ipso Platone discimas 
De Rcp. II. p. 378. A. quo loro 
philosophns monet, prava^ Jc 
Saturno fabiilas aut omnino non 
esse narrandas, aut ad sumtu- 
osa tantum sacrificia adhibendas, 
qualia oprs paucorum ferant. 
ttaqnc hnec quoque rlara et per- 
spinia esse piitaniiis, praesertim 
quum etiam liqueat rtQitiroftna^ 
nihil esse aliud quam quod alibl 
vocatur dgwfiftai vel denirrfiira>;. 
Quaprendum igitur nunc porro 
est de verbis proxime subiun- 
Ctis : ttioriiur tr ortoi'6t; ki l. In 
quibus quidein verbis niirabilis 
qunednm cernilur scriptnrae di- 
srrcpantia, de qua diximus in 
annotatione critica. Meliores ta- 
men libri omnrs de ea, quam 
exhibuiinns, verborum lectione 
adeo conspirnnt, ut <\c eius ve- 
ritate nulia locum habere posse 
rontrotersia «ideatur. Itaque dis- 
qiiirendnni rrliqnitur, quomodu 
verba explirnnda sint. Videtur 
autero oratio utiqne manra esse 
atqiie liiulra. Nam accusativos 
istos:yor/«»ceotior^a»o'ta? -7i(ioc- 
dialtyoftirovz^i^ominu» rxisli- 
memns superi(>nlius: oifn^ ofii»- 
iit titofiirai aCtoT^, pcr appo- 140 PLATONIS TuJv yoviai^ vnfo uvron' rt x«i ixiivoiv ianovbaxo- 
Yj Tag utg o ti fjidXKSTa ovcn ft^eotg ivxccig ngogdtcc?.' 
youivovg xai ixtrsiaig, ocvaTiXXovrog Tt ij?Jov x«<< 
(TEXrjvrjg xai UQog Hva^ag iovrwv nQOXvXidtig d^ia xat 

]i. (ionieHoyjdi xi tj X l o v \ Pro it Ric. Ii. lov. 
axotJoi'!/? 1«] \(\ aiinvovif^ niarjj. a. c.rf. 81^ voriifov lov- 
to ' tv if Srjlndrj T»; ci()xfi Tji kfvodti; xai tv 7i~ avftnfQaofian ' x«i sitionem gubiunctoa ess*», pro- 
hibemnr snne ro, quod parentes 
sacrificantes et precaiites noii 
numerari possiint inter specta- 
cnla fal>ii!anim argiimenta re- 
praesentatitia, qnalia hic signi- 
ficantur. Itaque inopes sane con- 
silii haeremns de grammatica 
verhorum constrtictione. Nodura 
vero istum expedire iam olim 
stuHuit glossator mnrg. codd. 
Flor. a.c. ^. qni, ad verba axoi/- 
OKTi? i( xal oQiurrfq '£kXrjv. ad- 
scripsit liaec: 6tq ynriieoy rovio' 
fy le drjla6t) Ttj agxH "7? Sift- 
VHnq nnl ev jm aVftnfoaOfinj f 
Kni vyiuJi titi jo rJrjf^n. jo 6i 
Ox!jf(n xoiio nnqa Ji pijtoQOi 
xat (fiXon6(fois noXv xni noXXn- 
XnH. Atque eaiidem rationem se- 
qinitiis est etiam Ficiiius ver- 
te:ido : (i u m p a r en t e s e o r ii ni 
■ iimmo studio pro se lihc- 
risque suis sacrificare ora- 
requesupplicesdeos,quasi 
q 11 a m maxitne sint, vide 
rent , n e c n o ii q u o t i d i e i n 
ortii et occasusolis ac lu- 
nae Graecps ac harhnros 
o m n e 8 t a m i n r e h u s a d v c r- 
« i 8 q 11 a m secuudis canspi- 
ccrent siippliciter ndora- 
re. Nec ve'o ea ratio temere 
spernenda est. Nam <|uod deinde 
dicitur: axoi/ofifc it xat oQdif- 
f»?, id nianifesto ita dicfnm esf, 
iit 8'm'il priiis oratioiiis niem- 
hruni respicinfiir, qnandoqiiideni. 
si respicereiiliir tnnftinimodo nl 
jiQoxvliafi'! xal ^fQOixvvijatis;. 
vt>rho dKOunvjf(;tt\\ lorns con- 
codi potuls9<'t. Jtaque hnc in parte tane consultum crit veti' 
riim criticorum seqni auctorita- 
tem, qui libt>rii>re verboriini com 
positione ifa factnni antiiniant, 
iit accusativi illi pendeaiit ex 
partiripiis, qune qiium mnlto 
intervallo demiim intericclo iu- 
feruntur, tamen loquenti iain ah 
initio memhri oh oculos versata 
•iiit. Qiiod si vere ita indicavi- 
miis, spontt; apparet, falsimi esse 
nnpiTtim criticum , qni partici 
pia: axovovje(; t* x«J oQtZyjti; in- 
ter ngo^ixvvtjaeif et 'EXlrjvwr in- 
tfriecta tnniqunin supposificia iin- 
cis iiicludi iussit. Sed liaec quum 
satis prohahiliter videantur ex- 
plicnta psse, quandoqiiideni ita 
liic ()uoqiie , ()uann is liherius, 
reditiir ad superiorem ^erhorum 
constructionem ex 0u\iM viwr nat- 
Smv — ("xoroK suspensam, tamen 
vc! s!c liiulca iiiiuis adeo(|iie man 
ca mnnet orafio Nam qiiuni haec 
plaiie aliiid quid signinoonl, qiiam 
qund modoestsignificafiini, adeo- 
qiie post prius illiid axovovies et 
oQioviK; d^nuo inferatur axoiioi'- 
Tfi; r( xat oQiJovjt^. prorsiis ne- 
cesse cst copuhi post nQnjjo/ie- 
tnf exciderit. Itnqiie le{iendum 
siispicamiir aut :/r^n//o^/jvz?. x«i 
&v(>v[tov xzX. aut, qiiod fortiisse 
hnius fiat , nQajrn^^vnc, (fvdv- 
jo)v i' iv anovbri ctr. Quo facto 
efsi liccntior manct usus partl- 
cipionim dxovovjfs le xalo'Qwv- 
its, quac ponunfur perinde, ac 
si alia consiinilis sentcnlia pri- 
mnria nnfereisissct , faincn d«- 
ciirsiis ornfionis ccrfe leiiior fit 
Rtquc fidcrnhilior. Nam quod r l)E LKiilULS IJB. X. 1'. ^f<7. St 111 j^xvvijifdi axovuVTii; rt xat ooutvtti 'tXktjrwv r« 
xai {iaQfiaoiuv fiavTtuv Iv (Jv^ffooalg navToiaig i/o- 
uivbiv xat iv evnoayiatg, ovx <«? oiix ovtujv aXX wg 

Ti uuXiaTtt bvTwv xai ovdauTj vnoxffiav ivSidovrwv ufnu^ iitt xo roij/tn. tu 6i oxi;i*a lOtJio na{><i ti QT>io^iOt xnl ifi- 
loooiff>n noli' uui soiinjlfOr. ». Pkege». Stepliaau* et Astius etiam 
ante u; o ?t fAaliaia (1csi<1era- 
runt»«/, facileUlo carennu.tjuan- 
«loquidein liic quoque participia 
complura sic conJi«.>ciaiilur, ut al- 
teruni aitero illustretur, <ie quo 
graere loquendi ad Apul. Socr. 
p. 27. A.Gorg. p. 4G4. C. Euthy- 
phroii. p. 4. C. al. explicavimus. 
Atque h4ec quidoni de «iramma- 
ticis huius memhri rationibus. 
Quibus omnibus lioc unum ad- 
dere licebit, qnod Ilermaniio 
participiuin lanovSnnotaz visiim 
est post h anovdr tjj fieylattj 
suprrvaranrum. Superest iam lioc, 
ut de sin^nlis loci partibua ali- 
qnid dicendum sit. Itaque pri- 
mnm quidem monuisse iuvabit, 
iatud OvoPtmv pendere ex h 
(Snovif, ifj [itylairj: in summo 
aacr i f i can t i uni studiu. Qiio 
•ignificatur sludium parentum in 
precibus et supplicationibus in- 
tff sacrificia fariendis ciim stii- 
d'io alioriim coniuiictiim esse, 
ita quid«ni , ut eo eliam cerlis- 
•imam aiiimi sui confitionem de- 
rlarent , qua deos esse ( a>c fid- 
liota ovai) credant. Praeterea 
non ioiitile erit aniinadvertisse, 
roctp a parentum pit-lHte Irans- 
fri ad oommiineni oniniiim (irac- 
«')rum et bnrbaroriim moren», 
tdu item nppareat, quam tc- 
re impii illi, de quibiis anitur, 
■. 1.1 H( ilicet ip.sorum iudii io unice 
( piiii ' ntcs , abiect.i nnliva pie- 
Ui*- iHiiiicii ac providentiam deo- 
nim tollere conciitur. In hii iptis 
aiitfiii 1 f-rlii» .Tiilnin!» .rtn» istlld l 
; / or. et oriente sole et liiiia ef 

iisdero ad occasum verjjen- 

tibus. Nam mane et ve.«!peri di- 

runtur preces facere. quoninm 

euin morem observabant , qui 

quid enixius a diis rogarent. 

Valent igitur haec verba ad de- 

pingendiim mniorem piae nienti^ 

ardorem. Lnde etiam Socrates 

npud Platonem Sympo.s. p. 220. 

I). oriente Sole preces facjt. conf. 

Plot. Tim. p. 27. C. Coiitnlissc 

iu«abit Hesiod. 00. DD. v. 339. 

aXXoti di anovd},Oi &i'toai ti 

HdaneoSat , r^ftfp ot lura^tj Mat 

Sta* ifdoz ieijov tXOi]. Eodem 

pertineiit illa Horatii Od. IV. 

5, 37. Longas o utinam, 

dnx bone, ferias Praestes 

Hesperiae, dicimus inte- 

gro Sicci maue die; dici- 

m u s u \ i d i . Quum Sol Oce- 

ano subett. Coiit". prneteren 

Turneb. Advcrsar. XXIV. 35. 

queni inm laudaMt .Xstius. Por- 

ro n (7o»ifil/(ir (csunf,quunisnp- 

plicantes in genua procumbunt; 

sed /r(poc;nvtt;ceii intrllisuiitur 

adurationes, t|uum dii aa- 

Intnntiir sic. ut dextera ad os ad- 

mota demis^oque capite tolnm 

corpus cirrumngatnr riim pia nii- 

minis » eneralione ; de qiio rilu 

V. Petr. Pithoei Adversarr. I. 

7. p. 749 sqq. T. II. ThesBUr. 

Grut. lirouckhus. ad Tibutl. 

I. 4, 27. Lucinn. Enoom. De- 

mnstheii. §. 85 Mai lij» j^ti^ia tt'> 

ntdftatt TtQOiayoftO^, ovdtf Slk 

t] ■^Qo^Mvrtip vntXa^oit. Deniqiie 

licebit paucia attingere istud 

fxfa9at h ^vufo^ai^, de qua 142 PLATONIS wg ovx eioi xfioi, — tovtutv dt] ndvtcov oaoi xata- 
(pQOVtjaavTsg ovdi i^ ivog ixavov Xoyov , ojg (fauv 
av oaoc xai o/mxQov vov xexrtjvtai, vvv dvayxdCov- 
888 aiv 7]fidg ^tysiv d 'Aiyofisv , nujg tovtovg dv Ttg tv 
ngaiai Xoyoig dvvaito vovi9etuJv dfia diddaxttv nsgi 
&6(Zv nfJMtov ojg tiai ; toXutjtiov di' ov ydg dfxa 
ys §£1 uavfjvaL Tovg fiev vno Xat^agyiag ridovijg 
Yjfiwv , Tovg d' vno tov ^vfiova&ai, Tolg toiovtotg. 
itu) drj nQOQoriaig toidSt Tig dd^vuog Totg ovtu) tijv 
Sidvotav dii(ip&aQuivoig, xai kiyoDfxsv nQdiog, a^eaav- 
Tig Tov &Vfi6v, log ivi diaXsyoiievoi twv toiovtiuv 
ii nai, veog el' nQoicov Se as 6 yoovog noitjaei noX- 
B Xd (DV vvv do^d^eig fisTa^SaXovTa irci Tdvavtia ti- 

P. 888. nuif; rovTOU?] ioviok; Vat. f. Flor. a. c. o. 

B. fXira^rtkovTa int zdrayi la] fitTn^dlXoyra f. v. 

ovdiv t^yfi ov.] V. rjjj. Sed i^yel Vat. r. itpmque pr. \. II. 
secundiim Bastium, et Flor. a. sec. m. Pro TtiQi avic»' editt. ante 
Stepli. ne()i avrov, disseritientibus codicil)us, nisi qiiod Ven. S. fiahet 
atlr/Jv, undecritici, quibus hic liber pro fundo fuit, «vioiT effinxerunt. 

ravTriv So^nv TtfQl 0-.] Ttjv post lavzt^v solus Ric. Ii. in- 
terponit. Dedit Baiter., sed v. infra. dictione ad Remp. lil. p. 335. 
I). et Criton. p. 43. C. expo- 
suimus. Cui quod liic additur. 
ttat tv ivnQayfaiq, id per zeugma 
fieri putandum est. Nam txea&ai 
in talibus constat fere in ma- 
lam partem usurpari solere. 

Vi.jovTOiV 3 fi n avT. <i)v o ao I, 
ttuT a(pQ or tj aavT tq] Haec ver- 
ba usque ad Xeyofiiv, facta qua- 
dam rei amplificatione, repetunt 
quodammodo superius illud: ot; 
nei&dfitroi (nvrof). Quotquot 
igitur, inquit, haec omnia 
contemnentes nulla omni- 
no idonea ratione — nos 
nunc cofjunt dicere quae 
dicimus. Deinde Toro, neglccto 
nominativo subiecti, <|ueni pro- 
tasis hnbet, repeiitiiia fit con- 
structionii conversio, quandoqui- 
dem verbo SvvatTo ciim /«? in- 
terposito. atque TOt^ioi s post re- 
lativum oaoi. iilato, active enun- 
tiatur, quod servato susceptae 
conatructionis lcnore passive di- cendum fuit. Pro xa» a/iutgov 
vov Cobetus Novv. Lectt. p. 
109. legendum contenditxni afii- 
xQov roiJv. Sed quidni recte di- 
catur: vel tantillum men- 
tis s. prudeiitiae? De forma 
TH)a4nt V. Lobeck. adPhrynicli. 
p. 403 sq. 

P. 888. oi) ycLQ ofia yt 8ei 
fiavtlvai] non enim opor- 
tet alios nostrum prae in- 
satiabilis lubidinis volu- 
ptate furere, alios vero 
ideo, quia istis (qui effrena- 
tae lubidini dediti sunt) gravi- 
ter irascuntur. Haec qnoque 
male habita sunt a criticis. Nam 
primum qiiidem iii isto: vno km- 
finoyiai /^^"'■fj^, Zeilerns hne- 
sittanquam nimisaffectato. Quod 
quam recte fecerit, doceliunt opi- 
nor quae ad IV. p. 733. D. VIIL 
p.840. E. IX. p. 844. D. p. 869. 
A. de hoc loquendi genere ex- 
posuimua. Dcinde i^ftuiv asper- 
nati sunt A s ti u s et W i n c k e I- I)E I.KGIBIS LIH. -\ I r 143 ^^itiftcn. niQtuftvov ovv «if tot« XQtrijs ntgi rwv /u- 
ir«v yiyvta&m. ftiytarov Se 6 yvv ovdiv riyti cv, 
xo niQt rovg ^*^(Ovg ootfujg 8tttvor,tfivTa Ujv xa- 
AftJj »; ut]. npwrov de negi avruiv tv ri ^tya ooi 
tojvvuiv ovx av nore ffaveiyjv xptvdr/g , ro roiovds' 
oif tfv fiovog oifdi oi aoi tfiloi nguiToi x«i nQiZrov 
ravrtjv do^av n«pi t^tuiv lOj^txe, yiyvovrai dc ati nXti- 
ovg rj kXdrrovg ravrrjv rrjv voaov \ixovrtg. roSt roi- 
vvv noi naonytyovtug avTivv noD^olg qottL.otu' <?»', 
to f*i]8iva nujnort, ka.Sovra ix veov ravrr/v ri]v 66- C 
^av ntQt d-tiZv, tjjg ovx tiai, diaTtkiaai nQog yijoag 
fitivavra iv ravTf/ rtj Siarorjatt., rd 8vo uivrot na- 
x^r] ntgi &eov<i uelvat, no?.Xot(yi ttiv ov, itilvat di 

i66t Tolrv* 001 .7.] Sic Ven. 1". Velt. eHitt. /J d( t. Deiii 
Tiilgo Ttaqaytfotoi , iuvitis A./i. V. f- ti.r. a. J. o. In niarg. IL. et a. 
tamen ndacriptB lectio tulgata est, additis verbis: oJx eJ. Vvo noi.- 
Xoiz Bekkerus dedit nnlkotoi, qunm foriuam narrat iii Far. A. per- 
•criptam legi. Tacet tnmen ea de re Uastius, uiidc lectiunem >nl- 
gatam intactam reliquimua. ni a n n n s , qiionmi «Iter scribi 
iii«- • lidit: vno Xai- 

ftn aa^ 6' i<7fo ■toJ 

^vu-ii oiTci, ajiiinciua sane qnam 
consideratius; alter vero vV"^' 
mntattim ivit in rtituu^vovf, 
quod non minns ditfliret auda- 
ciae Bomine. Nec meliiis ege- 
riint Stephanus et Corna- 
rius. j^ftwr eliciendnm ttatuen- 
^. Nimirnm npgl<>x<»runt viri 
iregii rem aHinodiim pusillom, 
qua animadvers)! haud dubie ali- 
|rr Tant iudicaturi. Nam tjfioiy 
etiam ad eos ref^rr-ndum est, 
contra qnos di^putare Atfuiiien- 
■is iiiititnit. Peiidct Ter» ex 

lOV^ ftiv, TOl? i/. — MOV a^l'- 

fto^ est iracnndiae expers; 

tt Its» jrpocpij-JiC Toic o"r«» it- 

ttf>. fst: ad hos ea t (fiat) co- 

tio. I)p verho eundi nc 

'i nim dstivis iunctu v. 

p. 321. B. et Wnn- 

'«^«•t. V. 141. lo«|>in- 

« poiftici refert. 

lovs&eovs — ■ r fir;'.] utrum bene vivas. 
recte de diis sentiens, nn 
non. 

larTijv 66 ^a» ntQt &iijr 
iaxeTt'\ Astius legeadum cen- 
set lathi}» Ti;» dota», ut unus 
codcx ms. habet. Et spquitnr 
mox TaJrij» trjv 66^av. Sed de- 
feudi potest scripturn librornm 
ex iis, quae de articuli omissio- 
ne observaximus ad III. p. 702. 
C. IV. p. lOG.C. Vm. p. 820. D. 
IX p. 874. B. X. p. byi. D. 
al. Nimirum raJri;!' pro subiecto, 
dJiftr autem pro praedicato ae- 
cipieudum est. — Trti/T»;r tjJi' 
rocof ixoin»(, hoc morbo 
laborantes. Sic Libr. V. p. 
731- D. o Ta icaK(2 tX'"''- "'" ^ 
ano. 

V. t a 6 tj o fti * tot Ttd&fi 
ntQl &tovs'\ qnamquam duo 
reliqiii morbi tion multis 
qnidem, at nonnullis ta- 
men permanterunt, altcr, 
ut ptit»rent. essc quidem 144 PLATONIS 01'»' Ttoi, lo rovg tHovg uvat uii, (f (jovTiL,eiv di ov- 
div T(Zv avd^iJUinivujv, xat t6 piiTa tovto, (og (fQOV- 
Ti^ovGt (xiv , ivna{)tt(iv\h]Toi d' eioi Svftaoi xai ev- 
Xixtg. t6 dt) oa(fig av iev6(.uv6v noi nioi avTuJv xa- 
Tcc dvva/mv doyfucy av if.ioi nti&ij , aiQifiivhig dva- 
D axonwv bitb ovTug ci'r« dkktog ^;^ £t , nvvdavofttvog 
nagd ts tmv dkXojv xa\ di] xai fidXiOTa xai nagd 
Tov vofio&iTov. iv di dtj tovtco t(5 x^^^^ /"^ toX- 
firiGi]g nsQi &sovg ftijdiv dat^rjoai. nBigaTiov ydg t(o 
Tovg vofiovg Ooi Ti&ivTi vvv xai eig av&tg diddaxeiv 
negi avTouv tovtouv (ug exei. 

KA. KdXha&' i}fuv , w ^ive, juixQi ;« tov vvv 
iiQjjTai. 

AO. llavTdnaai fiiv ovv , cu MiyikXi rc xai C. »al -i d nna ioi;to) lavra Ric. h. Flor. S. 

D. nnl TiaQO. xov ►. ] nul om. Ric. h. Dein Voss. ». nn^l &twv. 

deos, nec tnnien eos re- 
rum hiimanarum curam ge- 
rere; alter, ut eos opina- 
rentur curare quidem res 
liumanas, sed facile posse 
sacrificiis atque prccihus 
placari. — to aa(pl<i uv yi- 
V o ftivov , i. e. o antffi; a» yi- 
vono; V. ad Phileh. p. 30. C.52.C. 
Cap. IV. E. Afyoval nov 
To-e; — ] Laudat lociim usqiie 
ad p. 890. A. W/oi? otxoi ? Eu- 
sehius Praep. Kvang. XII. 50. 
p. G21. A. sqq. Opiiiiones istas, 
quae deliinc exponuutur, qiiis ita 
proposiicrit ac defendi-rit, ut liic 
a Platone tit ex aliorum mente 
et sententia, non prorsus ex- 
ploratum linhpinus. Quamquam 
duhitari vix potest, qiiin magnam 
partem cx Sophislnruni doctrina 
duverint originem. Nnm po.strc- 
mos quidom quod altinrt, iion 
pauca eoruni certe co};nala 
cum iilis sunt, qiiRe le^untur 
Gorg. p. 483. C sqq. Tht>aet. p. 
172. B. l'rot«Ror. p. 323 «qq. 
329. D sqq. 337. D. De R.-p- «» 
p. 358. K »qq. I. p. 33S. C sqq. quibus locis item iiistum non 
natura, sed legc et opinione niti 
docetur. Praeterea illos novi- 
nius etiam sedulo quaesivisse, 
quihus ex caussis naturalibus 
{a*dYxai(;') phaenomena corle- 
stia explicanda essent. v. Xe- 
noph. Mem. I. 1, 11. roll. Plat. 
Protajr. p. 315. C. Hipp. niai. 
p. 285. B. Gorg. p. 465. D. 
Sed cum sopliistarum opinioni- 
bus diit)itari non potest quin 
liic iunr;nntiir ac veluti in unum 
conflintur ttiam decreta Phy- 
sicorum et Atomisticorum , qui 
ipsam naturam , hoc est naturae 
vires, quas nos dicimiis, casu 
interveniente, reriiin gcnerata- 
rum caussam et originem exti- 
tissc arbitrati sunt, ideoque vini 
iiuiiicii()ue diviiium penitus sii- 
stiibTuiit. Fieri igitur potest. 
ut Plato praeter vcteres pliy- 
sicos, Aunximandnim. Anaxime- 
iiem, alios, impriniis Aiiaxago- 
raiii, Leucippum et Democrituni, 
corumque siHtatorcs ob oculos 
liabuerit. Anaxagoram certe ipse 
ikun (ibscure sigiiificat infra l..ihr. P 1)K LEGIBUS LIB. X. I' 888. 889. St. 14r> 

K/.etvta- kih}&tt(Aiv rV ijuai avTOVi liw ^ffavfiaarov 
lyov IfintnruiKUTeg. 

Kyi. Tov noiov dt, li)ti<i; 

Ah, lov naya nokXolg So^n^ofitvov tJvat ootfut- H 
ruTov ancivTuiv XoyuiV. 

KA. <P{ta^ iTi aaffiOTHiov, 

Ca\K IV. AO. Abyovai nov nre*,, uj<i navTn 

II ra nQayuaTa yiyvofieva xai yeioueva ««' y^- 

vtjaouiva Tct uiv Cfvaii, rd di Tiyrii. ra '^* ^'« 

TVXIiV. 

Kji. (Jvxovv xaluii; ; 

A('). Hixog yi Toi nov rsoffov^ avdfjai: cj/iVwt,- At- 
^ nv. inofitvoi ; c utjv avTolg axiHnufitfia ruvi; ixtl- 
iftv, ri noTt xni Tvyxavox^ai ()(nvoovfitvot. gg9 K. t a ftt» ipJoei — »•'/'!»') Val. Jl. Flor. ».c. o. in marg. 
rii ittr ffvnft, la d^ <t-;if>;, la di dia lix*^"- l^&m srripturam in- 
vitis ceteris lihri^ oniiiibiis ciir rpcipere non niisi sinius. nt fece- 
niiit Titrr. et Hermann., infra declaravimn.i. XH. p. 1)67. A sqq. «bi haec 

respiriuntiir. Dfinorriiiiin untem 

constat ea docuisse <|uae cum 

liis fere coiiveniant. .Stiiduit enim 

reruin originem rxplicare ex ato- 

monim niolu el cuncursn \n va- 

cuo spatio, i|iieni quidein niotiim 

nullo a principio, serl ex ae- 

terno tempore «iixif olitiniiisse; 

hominum autcm Ae. (iiis opinio- 

Rt*s risit, qiiippe qiiae ex fiil- 

ninnm, tonitruiim , aliarum re- 

rtim similium m^-tu easeiit ex- 

ortae. v. Sext. Emp. aH». Ma- 

them. IX. 21 Cicer. De Fin. l. 

6. .Sed qnidquid rei est, illud 

qnidem «x hoc ipso loco cer- 

tissime intellijjere licet, Hoclri- 

niim istaiH de miindi orit^iiie dc- 

qii<> naiurae, casus et arlis in re- 

nini uiiiversitate vel procreanda 

> 1-1 scrvamla pt continenda vi 

efficMrin adniodum fnisse per- 

ilifntam Uleque inter liomines 

'•pafi^alani. Ipse enini philoso- 

11» inter nlia p. Wl. ii. «"i 

i\} »1 ft>i mnifanu{fnhOk ffOn*' 

loiouiot loyo» ip toi^ naoif, 

Plat. Opp \o\ X Secl. III. <i« tnos tlnrir , a>>9(,(6noi(;, ov- 
d^y a» fdii Toi» tnit/nvi/otiwv X6- 
yw», uiq flni Siol. Et Anaxa- 
l^orae certe placita fuisse per- 
viilgata, coiisiat cx .^pol. Socr. 
2<i. D. 

7u ft£y(fvaei, larfj ^*l*li 
la di (J*d ivxi"] Margo Vat. 
Ji. el trium Floreiitinor. if ai- 
kotS' ia ft^f ifuon, ia <)> ii>Xth 
la (i> <Jia tfx>r^v. Id .saiie con- 
veiiientiiis est proximae dispii- 
tationis arj^umento et rationi. 
Noluimus tamen praeter cetero- 
rum lilironini fidem verha mu- 
tare, praeserlim quum res, prii'8- 
quam eiiis disputatio accuratior 
sust-iperftnr, rtiam minua diiU 
(leuter indicHri potuerit. 

antxfiu fttSa ToJc /xff- 
9ir] H. e. eo8, qui ali eo- 
rumpartibusitant. Asliua 
lu iati&if niaviilt, praetcr ne-° 
ceHsitatem. Cralyl. p. 403 
ita rart a^a ifui/tir — oniifit 
SePfO tt}tl>fafti aniX&tiv io>r i«#i- 
i9#r. 

10 146 PLATONIS 

KA. lldvTOis. 

/i&. "Eoixi, (paai* rd jLiev uiyiota avtwv xai 
xdXkiota d7i€(>ydyi(7dai (piioiv xai tvxfjv, td de afxi- 
xQotSQa tixvijv, rjv Sr) nagd (fvaewg Xa^^dvovaav 
tr]v tujv f.uydk(uv xai n^uJtwv yiveaiv 'ioyiuv nXdt- 
tuv xai tixtaivta&ai ndvta td auixQOttQa , d dr) 
tt^vixa ndvteg nQoqayooivofjLiv. 

KA. TJwg Uyetg; 

B A&. S2S' itt Garfiateoov ^^w. nvQ xai vdwQ xai 

yijv xai de^a (fvoit ndvtrt uvai xai tvxv (faai, ti- 
XVfj 8i ovdiv tovtwv xai td fittd tavta av ow- 
fiata, yrjg ts xai rjXiuv xai asf.rjvtjg dotgwv ti nioi, 
did tovtwv ysyovivai navtskwg ovtwv d\fiv)[wv. tvx^ P. 889. «Mt ndXkia-in an.'^ naiiOia Voss. x. Dein Eu«. 
nui%Q')TaTn. 

B. 'i2d' ttt, aa(f)iaxi()oy\ Liltri Eusebii plurimi partim wdi 
Titj, partim loSi t». Posterius liahent ctiani Ald. Lov. A. Bass. 1. 2. 
Vernm restituit Slephan. consentientibui codd.ut videtur omnibns. 

C. Kara zau jn ovro»'] lau&^ marg. Sl. an 6()t^uoiwi. Dein 
avjwq y. Flor. a. c. J. Euseb. P. 889. ijv Stj nnQa (pvamx; Eodem modo Tim. p. 35. A. 

ila^j^avovaarjquaequidem i^liov i^ dfiq>oiv i» ^roif ivnext- 

a natura accipiens magno- QaaaTO ovafai; eldo^, rijs ie lav- 

rum pri m orumq ne o p eru m rov qtvaiui^ av nrQt xat ifjs &a- 

ortumminoraomnia fingat ibqov, ubi n/^t non debebam 

ac fahricetur, (|nae omnes in fraudis snspicionem vocare. 

artificiosa appellent. Nec abludit Legg. IV. p. 720. 

B. xal id fifTu Tavra ai K. tijv ntQi yiyfatiix; dQXV'- '^^*^**^ 

auifiara — dxfivxwv] atqne sunt, quae Astius de ncQi di- 

corpora etiam, quae illa sputat. 

sequuntur, terram, solcm, fvxjl ^^ fig d fiivn r fj tij'? 

lunam atque astra, orta di^va/tfwejcasuautemagi- 

esse per illa plane inani- tata sua qnaeque vi, quae 

mata. In liis did roviwv refe- concu rrissent cum aliis a- 

rendum ad nvQ xal v'6u)q xat yijv mice aliquo modo con- 

xal dfQa, li. e. primaria, quae gruentia, calida cum fri- 

illi statuunt, rcrum elementa. gidis, aut sicca cum hu- 

Pracpositio ;r/^t nutem etsi po- midisautmolliacumduris, 

terat omilti, tamon noutiquBm et quaecunq ue alia con tra- 

est delendn. Ponitnr enim ab- riorura temperatioue ca- 

solute, ita ut sit quod attinet su ct necessitate coninn- 

ad terram ctr. atque nicri ge- ctasint, ita ethoc modo 

nitivi circumlocutinnem efficiat. geoerasse qunm coeium IDE LKCilBUS LIB. X. V. SH!» St. 147 

<ftQ0i4iva rij Ttjg dvvd^itwi^ txaara iy.acstuv , // 
fiirtTUiXtv dg^oTTovTn oixtiutg nug, fiiQfm tpvx(iOtg 
y ^fjod ngog vygd xai uakaxd n()6g nxXrjgd , x«/ ^ 
rtdvTa , 6n6(Ta tTj t<Zv ivavriwv xudnti xaxd tv^^ijv 
ii, dvdyxrjg avvexigdot^tj, raVTi] xai xard ravta ov- 
rui yiytvvi}xivai tov t« ovgav6v oXov xai ndvTa, 
onocfa xaT ovgavov, xut L.(jua av xat (fVTa ^vunaV' 
ra, -atowi' nnnuiv ix tovtwv yevo/iuvwv, ov Si Sid vovv, 
((noiv, ovdi did Ttva &e6v ovdi 8td Tf%vt]v, dXXd 
o Xiyoptiv, (fVGit xai Tv^Tf. Ttxvfjv de V(irt()OV ix tov- 
Twv vaTiQav ytvofjtivijv , avTrjv tJvijTtjv ix ftvr]TuJv 

nTi(ta yeyevvtjxivai naiSidg rivag^ dXrtftting ov I) 
u<f6S()a iitTtxov(rag , dXXd tiSwX' aTTa ^vyytvfj iav- 
Tiiv, oi' ») yoa(ftxt] ytvra xai ptovaixr) xai ofsai Tav- nv Si dta poCr, tpaalf,] Vatgo nu dta v. Secl vernm mon- 
itravit ou*> 8ia ». A.T. /2.v. f.h. r.a.c. J. o.x. AM. Bnss. 1.2. Lov. 

D. :r«<<Jiac Tirn?) Vulgo ntnSt(aq. Rerte Ttmitlas codice» 
l.iinehii omnes, iiiide primiis restitii't Astius. 

oi' j' ygaffitnij ytrva] Sir A.i2. v.f. Ii. r. a. crf. o. et libri Ku- 
!iii iiniiic» \*ii|i|;o eral ypo^',. iini^ersum. tum omnia, «•mendamusSisjph. p.387. E. ulii 

quae in eo rontineantnr pronnJxafd intTirt «rrciJ reponas 

Ctr. Istiid inuti] *al xaid laum xalxaia mvia ov im^. Ov Qar o ^ 

Hirtum ut Libr. VI. p. 7(J.5. B. est rerum universitas, nt 

K/ira raJiJ icni lai/if;. Libr. III. inox p. 905. E. 902. B 90G. A. v. 

p. 6SL l>. ouiu» KrtJ Trtt/i»;. Libr. a^l Tim. p. 27. A. et Boeckli. 

IV. p. 714- D. Tim. p. 48. A. Motrolop. Luiersnrliungpn p. 43. 

lavir; xnl xaia TrtJr«: Iliid. D. y t y tnrtjH i v nt naidia^ 

p 39. D. nataiaCin S^nnlinv- tmas.'] Sic liliri Rusrbii omnes 

ro>v V<f»n, qiiibus siinijia siint pro vulrr. nmAflnc. r.InH uiiice 

nai-rwc xni ■rta*\n. ontj M'tl Snw^, »erum esse V i j; «'rus ad Kuseb. 

al. He quibus v. aH iMiaeHon. p. G21. Rnlmkcnius ad Tim. 

p. 78. D. Pliileb. p. 60. C. Sim- p 2 s*]. Astiuii nliique rrctis- 

plex xara TniTra ita positiini nimv iu(lica\eriiiit. Etenini ars 

Legg. I. p. 626. A. Tim. p. 35. nuia pro rrrum veritatis imi- 

A. al. Hir nHHitum /« TiaQnllij- tatione liabelur, Hirifur sane ve- 

^v eliam n?''rw rst, quoH Vi- rissinir tniiqiiam liisu* qiiosHam 

Bjbriis aH EuRebium I. c. in ov- procreantse veritatis non aH- 

V6c mutatiim \(ilebat. ipta sen- moHum partiriprs. Dein favTW* 

tintia aHvertante. Slc Libr. \I. ponitur perinHe nc «i pluralis 

l> 914. K. outmi aq>ni{fit(i&m t/jfnis niiteresserit , iilque flerl 

«riia Tai^ra. etl.p. 626. A. rnJ- poluit eo farilins, quoH rontinuo 

T«; xit Knia ^at-ta oi7tw(. L'nHe arte.i rompliires fnumeraiiliir. 

10 ♦ 14» PLATONIS raig siai cvvigi&oi Ti)(vai . at di n y.ai anovSaiov 
aQa yevv(A)Gt ruiv rexvoiv , tlvai ravrag , onoaat rtj 
(pvaei ixoivuiaav rtjv avrwv dvva/utv ^ olov av ia- 
TQixr] xai ysu)()ytxtj xai yvfivaartxi]. xat dij xat rijv 
E nokirixriv auixuov ri ^igog tivai (faai xntv(avovv (fv- 
aei, Tixv/] di t6 noXv. ovrtu di xat rijv vouo&eaiav 
naaav ov (fvaei, riyvi] Se ■ rjg ovx a).t]fhelg etvai rag 
&iaeig. 

Kyl. Uiiog kiyeig; 

Akf. Oeovg , w fnaxaQtk, iivui ngutrov (fctaiv ai be ti xat o.t.] Sic Par. A. Ante Bekkernm erat ai 3' et 
II xai d;r. Illnd etiam ap. Ens. legitnr. 

E. xal Tovtovs ali.ovs aii.lots] rovTOifWen. S. et pr. 
Flor. c. Fro ali.ois A. r. x. et pr. Vat. S. Flor. a , corr. Flor 
8. cum libris Ensebii ai.li^ nt Turr. Herm. Schneider. Qnod cui cur Nec vero opna est, nt cnm A s t i o 
refingamus avTwv. Nam simu- 
lacra nb artibns generala vocan- 
Inr ip.sia artihus cognata , idque 
non aliam ob canssam, opinor, 
<]uam quia, sirnti arti:i opera 
non snnt veritntis rupacia, ita 
ipsae artes quoqne ab ipsa na- 
tura rerum eiusqne veritate ali- 
quantum distnre existimari de- 
beant. Voc. awfqi&nt Scliol. in- 
terpretatur: awfQyol, ws vvr, rj 
ovvv(fnhovnni. conf. Pierson. 
ad Moer. p. 358. Rulniken. ad 
Tim. p. 242. Valckennr. ad 
Fragm. Callimacli. p. 207. I)e 
Republ. VII. p. 533. D : ^ Sia- 

XfHTltttj pif&obo^ 1]Q£/Ua (Ixn 

Mal anayit afH), aiivtgi&otq nal 

avftnfQiaymyoi^XQ^/*^''^'^'^ flt»y'A- 
&Ofttv TFxvaiS. 

ai be T t xai anoviaio v — ] 
Sic optimns codex cnm aliqnot 
libris Eusebii pro vulg. ai 8' 
ei Ti xai an. Nimirum fi ortiim 
ex interpretatione, quandoquJ- 
dem sententia haec est: sin 
autera quaedam artes veri 
qnid procreent, quod stu- 
dio dignum sit, esse has 
ex earum numero, qua«» vim suam naturae sociam 
adinngant et cnm ea com- 
municent. 

E. ovtoj ii xai tfjr vo- 
fiod^eaiav] Int. tpaaiv elvai oin- 
XQov ti ftefos xoivavovv. 

eivai TiQtiitov (paair ov- 
tot rej:*'I7»] H. e. deos esse non 
natura, sed arte ac vi le- 
gum, eosqne aliis alios, pro- 
nti singuli in legibns constitn- 
endis inter ipsos consenserint. 
Post lexrr;, ov (pvaei, quod in- 
fertur ai.ld ttat roftois, idem 
hoc significat atque tejrr;, et 
hoc ipsum cum explicatione qua- 
dam iterat. Gorg. p. 454. B. 
(Jneg yoQ Xeyo} , tov e^ijs irexa 
negalrea&at tor Xoyov iQtoio), oi» 
aov trexa dli.' ua (li] i&t^cine&a 
vnoroovvtes npoaQJid^etr diiij'- 
Xmr ta leyufiera. Ibid. p. 452. 
E. o bi ^^'^."^'«"■ixoff ouros dfi- 
iw aratpavijaetai XQTntati^oueroS 
xai ovx ai>tal , di.i.a aoi ttp bv- 
vanertti Xeyetv xai nei&etr ta nii]- 
t^»;. Protagor. p. 344. D. Legg. 
VII. p. 822. A. ti;r avtijv ydg 
avtair obor exaator, xai ov nol- 
Ids, alld fiiav nei xvxlot btf^ep- DE LECtIBUS IJB. X. V. 880. 890. St. 14«J 

ovro* tixvii, ov ifvoit, «AAa rioi ro^otg, xat tow- 
rovfi akXovg aAAot»,-, otj/ ^xariro* ^ai;ro?(Ti avvtu^o- 
Koyrjnav vouufttTuVfitvoi' xai dt) xai xa xaXa (fV- 
att utv dXka ihat^ v6f*ut di ixtQa- xa di dij dixaia 
ovd tivai x6 na(janav (fvoit, akV dfKfigiiijTovvxag 
diaxiXuv akkijkoig xai utxarifttfitvovg ati ravrw a 
d dv fttraiiiuvTni xat orav ^ rort xvgia ixaara «t- 
vai, yiyvofiiva rixvtj xat Tolg vuuoig, dX?,' ov dr] 8W) 
ttvt (fvati. ram iariv ^ vj (fiXoi, dnavTa dvdfftjjv 
oufftttv naua vtoic, dfH ^titnoig, idivuTujv ts xat notrj^ improbfmus, infra exposiiinius. Pro davtoiai inarg. Q. et Flor. b. 
c. i. o. habft iAaatoii. Apinl Kuseb. eavtoia scriptum legitur: 
quoH temerf) nupcr h ({uibiistlant probatum est. 

T« ie ifj iinata] brj om. \. h. r. 8. et pr. Q. probante 
Hermanuo et ScLueidero. Sed voc. bi) aegre carueris. Videtur 
errore om. Ittai. X. p. 802. C. ei W tpartj- 
aetat ^17^ ^t^ftHtov, ov nvif, ovie 
tli'^, ^pvii' i' ir TtQntois ytye- 
vr^ftirr. Pro akiovs ai.iois libri 
non pauci cuni Eiisebio ai.i.ot<s 
allt; , quod ob proximum o^ri 
invectum videtiir. frae.stat certe 
lectio viilgatH', iieiiue enim boc 
dicitur: deos tilios alia rati- 
one 0886; nam omnes tixrti xai 
ro/io} es8e iudicantiir; significa- 
tur potius alios aliis esse deos, 
prouti iiiterl egumlatores hc po- 
polos ea de re con venerit. Itaque 
neuti(|nam Turicenses, Herman- 
nu!», Schneiderub , ai.i.r debe- 
bani protenuB recipere, «juamris 
in odd. primariis repf-rtum. 
lidem etiiim pru ravtoioi dede- 
riint iMaotnii. pxigua freti libro- 
tum aiictoritate Atqiii f'avtot>! 
idem e»t quod uii/irli.ois, de qiio 
nsu V. ad Timaeum p. H8. A. 
Lysid. p 215. B. ai. Ccierum 
lententiHDi hanc de origiiw de- 
»runi ab honiiiiiim arbitri'> re- 
letenda qnis primiis proposue- 
ht, non exploratiim habcmus. 
%Mi vero ab sophiAtis inprimis 
iecantatam es^»», uiiquc < • 
rrisimiUimiim xa bi itxaia ovd' eivat 
- ] Primus iustnm nihil natura 
esse, sed uiio vunc) contineri 
docuit Arcbelaus, Socratis et 
Euripidis, siciiti fertiir, magi- 
ster, quem Diogen. Lacrt. 
II. ib. refert statiiisse to bixaior 
eivai xai to aiaiiioy ov (fvaei, 
allia i'J//w. conf. Sext. Emp. 
adv. Mathem. VII. 155. Bru- 
cker. Hist. Philos. Crit. Vol. 
VI. p. 521. Quam sententiam 
deinde cupide arripueriiiit so- 
phistae, a Fiatone propterea 
saepe reprehcnsi et castig^i ; 
V. Protagor. p. 330. A. .sq^j 
p. 337. D. sqq. Gorg. p. 483. 
A. sqq. De Rep I. 338. C. sqq. 
II. p. 358. A. sqq. coll. Legg. 
V. p. 714. B. C. D. Ad pro- 
ximu coiiteudas illa Hippiac 
apiid Xe n«»p h. Mem. I\ . 4, 14. 
roftovs :fo>s av tis ryijaaito aiov- 
iaior npayiia sirat, ^ to itti- 
ifeai^at axtois , ove ye nolkaxts 
avioi 01 ifffjevoi dnoHoxmaaav- 
tes (ittatKfertai. 

P. 890. ravf' iotir, ol 

(fii.01, anavta — ") Astlus 

1- i Ifrat nomen aliquod, Teluti 

' .t Korta*»''" ffingondum 150 Pi.ATONIS Tojp , ffuaxovtiuv elvai ro dixaiorurov u ri rtg av 
vixa fiia^Ofiivog- of^sv daiffeiai re dviffjwnoii; if.i7ii- 
nrovGi vi,oig, w<; ovx oviiuv ifeoiv oiov^ 6 vo/ttos' 
nuogrdrret Stavoeladat detv , ardaetg r« Sid ravra, 
^XxovTOiV n(j6g rov v.nrd rfvaiv ooitov /9iov, bg iati 
Tfj dkt]ifeia x(}nrovvra ^^v rdjv dXXwv xa\ ^tri dov- 
Xtvovra eregoiai xard voftov. 
B K^. Olov dieXt]kv&ag, w ^ive, Xoyov, xai batjv 

Xuj/iriv dvd oMnuiv vetuv drjitoaiq no^tai re xat idioig 
oixoig ! 

Ah. /■lXi]&fi fikVTOi Xeyetg . lo Kltivia. ri ovv 
oiei y^grivai dgdv tov vouofiernv oiTw rovrvuv naAat 
nagiaxevaaftevcov^ i] fiovov dneileiv aravra iv rij 
noXei ^Vfinaat roig dv&gionoig , tog ei urj tf tjaovaiv 
elvai t^^eoitg xai dtavotjifrjaovrat So^aCovreg roiovrovg, 

P. 890. oidaeis xe 6ia tavta] dk A. Becundiim Bek- 
kerum, item h. a 8. x. et secundum Bastium S. Praeterea ataaei 
3. V. f. c. o. Ceterum fuit qui coniiceret eivai tovto Stxaiotatop. 

B. aneiXeiv atavta] :xavxa Flor. 8. et pr. Ric. h. Dein 
av&Qoinotai Voss. x. est: tu (piXoi, a ndvta orta av- 
(ifiijv aocpdiv nd^a {ndQeattv) 
veots art^QciJnois. Sed praestan- 
tissima utique est coniectura 
Schneideri, qui It^git: d 
dnavta avS^. a. nd^a — t'8tco- 
taiv, scriptorum orationis 
pedcstris, ut Symp. p. 178. 
B« ubi V. ann. 

o ti tiS dv vtna fiia^oue- 
V os] iu quo quis vincat ac 
superet vim adhibendo. 
Kespicitur hic et iii proximis ad 
uobilissimam illam Findari sen- 
tuntiam, de qua v. Libr. III. 
10. p G90. B. C Dein ottev 
nou pertinet ad x6 btxaiotaior 
J ti ttS dr rtxd Pia^ofxevos , si- 
cuti Astius, critici Turicenses 
aliiiiuc stutucrunt, qtii unte il- 
liid volucnint commate incidi 
orationem; sed refertur ad to- 
tam seutentiam pro.\inie supu 
riorcm, hoc .'<ensu ; Exindc 
autcm fit ut impiotas oc- cupet ado lescenti um aui- 
mos, quippe quum existi- 
nient non esse deos, qua- 
les credi lex iubeat. Kecte 
igitur ante dd^ev fortius paullo 
distinguitur oratio. Tum post 
atdaets te istud bid tavta a- 
bundanter infertur, qiiandoqui- 
dem eius notio iam in prae- 
gresso od^i^ continetur. Sed 
noli in ea re haerere; fit enim 
haec-repotitio ideo, ut fortius 
graviiisque de causa admonea- 
mur, qiiamobrum itu accidero 
soleat. Quocircu ne opus qui- 
dem est, ut cum Winckel- 
uianno sic intorpungondum pu- 
temus: otdotts te, bid tavta ei.- 
xdvtcuv X. r. i.. praesertim quuni 
itu vis istius btd tavta aliquan- 
tiim immiiuiatur et ad eXxdvtOiv 
iutolligendum sit neutro genere 
tovttjv, quum ista custra- 
hant ad vitam naturae 
c I) II V I' ti i iMi t 1' r f ■ t a m . 
l)E LEGIBUS LIB X 1' 890. St. l&l ffr}<Jtv 6 vofAog — ' xai ntQi xalutv xat dtxaiwv 
xat ntQi dndvraiv ruiv fieyiaruv 6 avrog ko/og, oon 
re noog orpcrjyi' Teivtt xai xaxiav, ojg 8u raVTa ovTta C 
T^jatxiiv dtavoovftivovg, on/jneo dv 6 vouo&irrjg 
vffrjytjnrjrat yodfft/tv ' og d' dv urj nagkxriTai iavrov 
xnlg vouoig evnii&fj , xov iiki' duv n&vdvat, tov 8k 
xiva nXriyaig xat dttfuolg , xov 8k drifjtiaig, dXXovg 
8i ntviatg xoXdC,tatt'ai, xai (pvyaig' neitftAt 8e rolg 
dv&Qutnoigj dua Tt&ivTa avxolg rovg vouovg, fXT]8s- 
itiav ixttv Toig Xoyot^ noo^anxovTcc etg diivautv »;- 
sgovv; 

tiyi. DitjdautZg, ui l^vt, aXX tintg TVyxdrtt yt f) 
ovaa xai aiiixga ntiffut xti^ nttji xa Totavxa , dti 
ftr]8au7i xdfiveiv xov yt dBiov xai aftixgov vofto&i" 
rrjv, dXXa ndaav , m XtyofJitvov , ffuivrjv iivTa rw oaa II HQoS xriv ci^.] ih A. H. S. v. f. h. r. a. c. i. o. 
cuni Ald. Bms. 1. 2. Lov. Schneid. Recte Stephan. Nam be ne 
its quidem fit tulerabile, si cum Scbueidero post vofioi conunate 
«t post loyos colo distinguas, conf. infra interpret. qnae revera io eo cerni- 
tn r (seeondum illorum senten- 
tiam), ut ceteris vivas su- 
periorneque aliisservias 
secundura legem. De ipsa 
sententia conferas locos Plato- 
nis , quos paallo aute indica- 
vimus. 

B. ij ttovor aTteiielr 
axarta — ] Germauico dixeris: 
oder meinst du, er diirfe 
nnr dast<'hen und droben 
otr. quo significatur, eum ceto 
roquin ntin<«um et quietum w> 
gftpodosis, ut in minitaiulo 
solet. Quid uutem sit, 
od reticeatur, perspicuum fit 
iis, qaae mox sequuntur, 
^v liiv l^eiv tt9idiai x. i. l. 
ralinntur, qui hic quoqui> •1« 
anat^nluthn cn((itaveraDt. 

ittti n'(<i xfririr nni bi- naitov — ] U. e. xal aga TteQi 
X. — Dein oaa ze i. q. nai :ieipi 
idjr oaa }i(f6s d^etTjv teivei, 
Quu neglecto codd. plerique 
umues ii pro te. 

C. iteihto be tols dp9ftti- 
TO(f] Intelligendum ex supe- 
riobus: ap' otet xgf^vat. Etenim 
obliqua uratio denuo infertur, 
etiamsi interpositum legitur: %ai 
■Kegl xaltav — o aijToS loyos, 
qnae recta oratione proferuntnr. 
V" ' m utrinsque orationis per- 

: >noni nntavimus Laehet. 
,- .... B. 198. B. Alcibiad. II. 
p. 142. B. 147. B. al. Mox eis 
bvraftiv t'fiefovv i. q. taste eis 
bt^vaf/iv i^fteifovv. 

D. dlla ndaav — ipcorijv 
iivTa] Proverbiaiem dirtionem 
illuBtrant intpp. ad Kntlivdem. 
p. 293. A Wyttcnbach. ad 
Eunap. p. 19«. Dein Winckel- 
mannus rofiet delendum cen- 
net ; qnod mntra O r e I I i u j 15*i PLATOKI8 E na'Ani(f) vo^(f) knixovQuv yiyvtatiui X6y<it, w^ tiat 
yff.01 y.ut ofsa vvv dt] diijXtfti; av^ xai dtj xai voftu/ 
avTi^ l^otj&r^oai xai Tiy^vij, wi^ ioiov (fvaei i) ifvatiua 
uvx ijTTov, eineg vov yi iari yevvtjftaTa xara Xoyov 
6qi)-ov, 6v av rt /.iyfiv iioi (faivn xat iyco aoi ni- 
OTIVUJ Ta vvv. 

Ah. ii nuoiivfioTart KAstvia, ri <)'j ov ya- D. keyeiv /iot (paivei] V. (fiairij. Sed Vat. r. el A. ii. pr. 
in. itenique Flor. a. aec. m. (fatvtt, qiiani forni.im novimiis a cri 
ticiii posterioris aevi consiietudini assnefactis ex Piatone passini 
e.xpulsam esse, renianentibus tamen iibique fere verae scripturae 
vestigtiis. Sed de his iani ad iiiitiiira Libr. I. dictuni est. 

ri' A'; ov ■xalenc)] D^ iiiterpuncfione verboruni viilgo mali; idem vuit in vaniiitp mutari. 
Frustra. Nam ro/^w hic est o- 
pinioni commnni ettan- 
quam publice sancitae. 
.Miter voc. in proxiniis est ac- 
cipiendum, ubi coniungitur oiini 
tixvv. Nos dicimus: der alten 
SatKiing durch Rede bei- 
stehen, <lass os ne ni I i c b 
ttotter giebt iind was dii 
iioch weiter durch gin g est. 
Nofios de boirj usurpatiim teti- 
git Sext. Empir. adv. Ma- 
them. VII. 135. v. Phaedr p. 
231. E. ibique annot. Opponi- 
tur deinde »'o//w atnifi , h. e. 
legi ipsi, quandoqiiidem isti 
homines contendebant etiam 
ttjv pofjof^i-oiav ndaav ov cpvaei, 
ttp'i] be elvai, tjS ot.x liitjtteii; 
eivai xas d^faeis , ut est supra 
p. 889. D. — ^otji^faat - vjS 
ifJtop significatione praegnanti 
est: opitulantcm docere 
ac demonstrare. Sic p. 891. 
B. tttiv inaijixivovvttov Xoyfin', <!is 
eioi &eoi. — Pro 017 rttov O- 
reliiiis olim ovx t^jttova male- 
bat. Quod cave probaveris 
Vult enini Clinia.s doceri etiani 
hoc, legem et artem esse non 
ininus quam nutiiram. Qiiocirca 
nec Herniannus 017 rjtton 
debebat scribere. 

/)!• fi li r* If yf I r (lo I (jf>««- 
>'i t ft rvr] Scribendiini videtur: oj » av te ieytiv ftoi 
(pairei x. r. l. De Rep. IV. p. 
424. C. (is (pt.oi te ^dfitof *a} 
iytx) neiifofiat. Ibid. VII. p. 530. 
D. (itS 01 te riv&ayogetoi (paoi, 
Aai ijfieis, (0 D.avxcar , ovyx(o- 
fovner. 

t i b' ; ot< x^ ^^^'^ ' i 60 1 1 
^vrax.] qiiid vero? nonnti 
haec, si vulgo dicantur, 
difficiliora sint, quam ut 
omnes asse^iuantur et in- 
telligant disputationem, 
atqiie ctiam immensam 
longitudinem accipiant? 
Ktenim ^vraxoAov&eiv ioyois est 
idem atque tosie tirit ^vraxo- 
lov&eiv liiyots. Particiilam be 
autem post vocativum illatam 
ad Theng. p. 127. C exemplis 
firmavimiis. Infra XII. p. 903. 
A. (!) d^avftdaie . av ie 6t; noi 
axontts; Euthyd p. 293. B. <i> 
liaxdi^ie , faii be eni ooi tovto : 
Hipp. mai. p. 288. C. o, fiek- 
tiate at, ti be ; jrrrtJrt xalt] ov 
xalor a^a; qiio loco conflrma- 
tur nostra loci interpunctio. Malt< 
eniiii editt nno tenore .* i/ A' oi' 
Xctlend ti inti x. t. a. quo sen- 
SU8 pcrvertitnr. Veriim primns 
restituit A s t i u s, qui tamcn 
Terborum sententiani non re(!t^ 
dcclaravit. I)e voc. bioiltyia 
vid. Harpncrat. •. v. p. ♦W, 17 I)E LEGIBUS LIH. X. P. «'.»0. St. VoA f.krta re iOTt ^vvaxoXovftiiv koyoiii ovxutq <iv nktjtfti 
At)6u6va, .M»/x»; re av xvAXyjat biutXvyiay 

KA. Ti dai, lu ^tve; nioi ,uiiftjg ftiv xat ftov- 
nixtj^ ovxiu ftaxQa iiyovxas ^iaci»; avxoifg negufAii- 
i(<tiii', niffi ifiiuv di xat xiov xoiovrwv ovx vnofii- 
lovinv; xai fttjv xat voftofftoi^ yt inxi nov xy fitxa 
ifuovtjatui^ fuyiaxij {^otjt^^tut, dioxi xa n^jt v6ftov<i 

turbalj» V. expliuatl. Vu.ss. x. k <jv lakexd. 

E. ovtws eii niiil&ii -L] Qiiod vulgo aberat ovnus. nl 
redhibueruiit libri A. ii, v. f. h. r. a. c. b. o. x. 

Ti bai; w s '•'*>] ^' l' ^' • quod iani olini ex A. ii. f. r. 
c. d. o. X. mutavimui». Vulgataui scripturam codicibus invili«> 
(eauit Sehneider. t. Bekker. et Rnhnken. ad 
im. p. 88. sqq. 

E. avtovs iteQtefielva ne* 

— ovi vno iierov^iev;] So- 

lemnik est in talibus eiusdem 

verbi repetitio. Legg IX. p. 

U58. D. ifdxeQOv ovv tois ^iey 

t(av aiioiv — rtQosexctfjev t-iv 

invv, tois be toiv voftot^etuiv //^ 

T{>ostxtafiev; Criton. p. 54. A. 

niiteQov iav eis Qsttaliav ano- 

irjfti^OtjS, ixiiieii.aovtat' iav be 

*fV "Aibov anobrjtir^aT^S, ovxt tm- 

'■iiwvtat; Lysi<i. p. 2()9. C. 

; latt^a iiev oi) btaxtDitfOvaiv, 

>■ ois be aftt iiiyoiiev xtolvov- 

•■ ; ubi plura id genus adscri- 

iams. Noli tamen putare al- 

rutruni verbum hic mutandum 

>e. Sunt eiiim nei^niiveiv et 

T<Hiivtiv saltetu siniilis signi- 

atiunii», quandoquidem altt;- 

.in o |i |) e r i e II d i, alteruui 

rfereiidi vi pollet. Cete- 

in respicitur ad copiosam il- 

ui de ebrielatis usu disputatio- 

111 libro primo et necundo in- 

Uutani 

«11/ • 1 ,, :, ,, .7, ,r, ,. 

'' iteyiifti /7.) Vidctiir st-n- 
iitia vt>rboriim haec vsst;: et 
-ro etiani, ita si fticimiis, 

iiiHxima siipp<;tit, (ipinor, 
< gum scrtptionis sapien 
r tn»titutR« defentin. propterea quod leguin 
praescriptiones litte ris 
mandatae, utpote in omne 
tempus rationem sui red- 
diturae, omnino silent; 
quocirca neque verendum 
est, si ab initio sint aii- 
ditu (intellectu) difficiles, 
q 11 a n d o q u i d e m i n e x p o s i - 
tis futuriira est, ut etiam 
indocili liceat eas saepi- 
us perpendere et conside- 
raru, neque, si longae, at 
iitiles sint, iccirco ullu 
niodo consentaneum aut 
fas niihi videtur csse, non 
opitulari hiscerationibiis 
easque defendere. — Outi- 
viis voiiotfeaia aptiis est ex fio- 
ijiteia, de qiia structura v. ad 
Libr. l. p. 633. C. Sic (forj&eia 
re» ioyvi Parmen. p. 128. C. tots 
(fiiois floijifeiav Mcibiad. l. 1'6. 
A. — (its btiiaovifi tieyior, 
sc. diim exaniiiientiir ac refel- 
lantur, vel reprehi*ndantur. - 
:tavtc}S f](teitei, (juiim niliil 
reiipondeant. Protug. p. ,320. 
A. thSJtep ffifiiia ot'bh' ixovatr 
ovte aitoxifivaatfai ovte aCtoi 
ifiaffai. Phaedr. p. 275. C. 
beiviiv ydp .lou — foi'r' *'in ypa- 
tpij, Kai ins «fii^i^to»- Siioiov ^ioo- 
Yifatfin' nai yrp ta ixeivi-e in- 
yota tot»]iu iifv cuf ^divta , dilv 
^' livtffi} »1, aeiiveis narv otyi. 154 PLATONIS 

891 7i(>ogr«;7«ara kv y^dfiuaat rei^ivia, ws doaaovra tlg 
ndvxa yQOVov 'iXny/^ov , ndvxuiq rjoi^iti, utqxi ovt ei 
XaXsna xttt' doydQ dxomiv iaxi , (fo^tjxeov, d y 
iaxai xat tm dvgfia&u no^Xdxiq inaviovxt axonuv, 
ovxi u fiaxod , i!)(fkXif.ia di, did xavxa Xoyov ovSa- 
utj 'ix^i ovbk oaiov ifioiye elvai (faivexai x6 firj ov 
Sori&elv xovxoig xolg Xoyoig ndvxa dvdua xatd dv- 
vafiiv. 

ME\ "Aoiaxa, w |cv«, doxel ftoi ?.eyeiv KXetviag. 
B A0. Kai fidla ye, lu Meyi?.ke, notr]xiov xe 

tug ?.eyei. xai yag ei fxy] xaxeanaofievot r](yav oi xot- 
ovTOt Xoyoi iv xolg ndaiv, wg 'inog einelv , dv&gw- 
notg , ovdev dv Hdet xuJv inafivvovvTVJV Xoytuv , log 
eiai tieoi' vvv Se dvdyxrj. rotioig ovv dtaffdetgofte- 
voig Tolg fteyicSTOtg vno xaxiZv dv&QOJntuv xiia xai 
fjtdXXov ni)ogr]xet (ior]iteiv r] vofAo&iT)]V ; 

ML\ Ovx 'ioTtv. 

Ca[). V. A&. AXXd dt] Xi; « uui ndXiv, KXeivia, P" 891. t^fiotyf. elvai (pah-et ai] eivai abest a. Flor. o. 
Vat. f. Ric. h. 

Soxei fiot Heyeiv] (lot vulgo omissiiiu ex A. S. S. v. f. h 
r. a. c. o. cum aliis restituimus. 

B. ovbev ai' cSft] ovbeva A. et pr. Si. Dein h. 8. ina- 

liVVOVTCDV. 

ME. Ovx eaiiv.] Vulgo tribuuntur haec Cliniac. 

lavtov Se xai oi Xoyot, x. r. l. C. v. etiam libr. XII. p. 9()f). 

Theaet. p. 164. E. B, sqq. ubi haec respiciuntur, 

P. 891. B. ovbev av ibet et Epinom. p. 980. 1). sqq. Hoc 

tiov enaiivvov vtiav loyciv] autem posteaquam demonstravit, 

V. ad Mene.\. p. 235. 0. Dein transfert illud ad rernm univer- 

ad OvK iotiv iutell. ov fiull.ov sitatem atque raundum hunc ad- 

nifosrjxet fiorjd-eii: Verbu vulgo .«ipeitabilem. Is enim quum rc 

Cliniac tributa adscripsinius Me- bus corporcis constet, inde con 

gillo. cludit, antequam mundus exti 

Cap. V. 'Ai.ld bi^ leye fioi terit, animi divini cuiusdam fii 

naliv] Orditur dehinc philo- isse vini, qua cpvoti, quam isti 

aophus refcllere et confutare dicant, orta atque generata si' 

quam exposuit illorum honiiaum Contiilisse cum his iuvabit pra< 

opinionem. Qiiod quidcm ita ter alia imprimis illa in Phileb. 

institiiit, ut ex aiiimi natura p. 2>. C. si^q. Ceterimi hai'i- 

cfficiat, potiorcm aniinum ac quoque usqiic ad p. 891. 1> 

priorem corpore esse; do qua exscripsit Euscbiiis Pra*^)' 

sentcntia practer Tim. p ol Evang XII .V). p. 6'i2 d. DK LEGIliUS LIH. X. P. »i)l St. 1.'.."» .(tifiv' xotvmvov yau dei tfe e(i'«« tuiv XoyiuV xtvdvvivn 

■o 6 X^ytuv lavra nv(i xai vdiuo xai yfjv xai aigu C 
.^(yuJra iiyila&ai Tutv nctvTwv tivai , y.at Tfjv (fvaiv 
ovouayttv xavta «tra, ^fV'/t}V Si kx tovtouv vart- 
uov. idxt di oi) xivdvvtvttv di.Xa 6>rw<,- Ofjuaivitv 
ravTU ijuiv TW AO)to. 

KJ. liavv uiv ovv. 
*>■ .l'-i ^ Ag' ovv n^iOii Jiog olov ntjyrjv Tiva dvorj- 
Tov doi>is dvivotjxauev dv&^ttonwv , onoaoi nionoTt 
Tiov neyt (fvoeu/i; icftjtifuvTo C.f]Tt]uaTiuv ; oxonei navta 
yov i^iTaLiuv ov ydo di] (spity^jov ye to dtaffi()ov, 
*i (furtiev oi loytuv dnTouevot daefiiZv dXkois; r« 
i^ag-/ovTti; ^rjdi tv ro?s Xoyois dkX i^tjuttgTr^utvtui; 
^gtuutvoi. doxei toivvv fjioi tavta ovtiuq i^X^iv. 
KA. t'v Xeyeis dXX' on/j, neigtu ifgd^tiv. 
A^. IJnixa toirvv dt]>'teatigwv dntivv tJvai 
;utv. 

KJ. ()v< 6xrt]Tiov, w ^ere. uavft-dviu ydg . Wi,- I) .i>. au i^ Eiiseb. dlXd ye bi} xdAtP leye (iui. Ideiu : 

■ f ndrtotv iy^Lioifai — xpvxriv h' — dkV uvtms — ov yaff afiiA^dv. 

D. ei tpaveiey oi loyiav] Articulum o/ Steph. errore omit- 
tit; nam libri mss. cum vett. editt. eum tuentur omnes. Deiu 
oUiot Vos8. X. Fro ev A. i?. v. f. a. c. 5. av. 

dlV orx- -■■ j qp().] Eusebii codices: dii' ot: 8r', quod 
cdidit Asliu- C. ,',i o iii '^r 1 1- ravta avtd] 

haec ipbu corporum elementa. — 

'.■ i- j ij r «X lovttsiv va te ^ ov, 

!■<•.. iyeia&ai yeyorirai, quod pe- 

iciiduni f\ i»iiperiuribu8. Pro- 

'irna kit: accipiunda; apparet 

'tem eum no|i videri, sed 

vera liuc iiobi» aignifi- 

t re nua ora tione. 

■) »6 mi :tdvta idy ov i ie- 

,s'wi'] VVytteiibacli. Mor. 

, U. C. p. 559. ed. Ox. = 

[ftj. I. p. 446. ed. Lips. a»yn- 

I k> offf iiiiuM ante axdxei pu- 

Ifftt av exuiditno. Quod cave 

ybaveris; nam hou Ki^nu» a- 

Mdeti apud IMatuuem non e^t 

I hre<)ueD!>. »icuii oitendimu» ad Th«aet. p. 181. B. Pbaedon. p. 
91. C. Legg. VII. p. 823. A. 
V. p. 747. E. VI. p. 7:')!. A. 
— dllio 1 s te e ^d^xovt es, 
aliis praceuntes. — /iijSc 
ev I oi e l oy o is — j j) w /i e- 
voi; arguit euim eos gravis 
erroris dialectici, qnippe qui 
quod primum putari debeat es- 
se, secundo loco ponant, ac 
vicissim quod se<-un<iuui debeat 
csse, id principalu existimest. 

I). iiar&dvto yd^, «o » vo- 
tioiteatae — ] intelligo e- 
nim te existimaturum ea- 
• e, fgrcdi nos extra !•- 
gum t <;r iben<lar um offioii ir>H F L A T O N I S fo^ofttataii ixTOii uitjasi ^atpeiv , idv twv toiovTutv 

driTiuiuet^a koyvuv. ti dt i^OTi ^},daf.u] iti^jws ^vftqw- 

K vrfCfai Toig vvv xaTa rouov kiyoinivoic ifioig (og 60- 

tiiZg Hxovoiv i] tavTij, ktxrtov ., w xiavfndaiiy xut 

TaVTI/. 

A(J. ylkyotfji ai/, vng Huiiiev , ijdif Gy^tSov uvx 
«<w»V-6m Xoyov Tivd Tovde. 6 jhjmtov yivianuq xai 
tf>fo()d(i aiTiov dndvTouv , tovto ov nouJTOv dkXd 
ij(iT6()ov dniiftjvavTO Bivai yeyovog oi tijv riZv das- 
^aiv ipvxr]V dmgyaadfiivoi Xoyot ., 6 di vaTt(fov, nyo- 
Ti^ov oxtiv i]iiauTt]xaai nioi tttJiv Trj<i ovxiuq ovaiaii. 
8i)2 KA. Ovnut fiavitdvoj. 

Ah. ^Vvyyjv, w iraZi>£, i]yvof]xivai xtvdvvivovat 
fiiv oXiyov ^VfinavTsg oiov Tt ov Tvyxdvti xai dvva- 
fiiv r]V ^;if«' , tujv T€ dkXtov avTfjg nioi xai dij xut 

oirjaei Paivf.tv] Sic Ang. v. Flor. a. 3. pr. Vat. r, et pr. 
A. 52. Becundum Bustium. Si-ribebatur oir^OT;. Mox pro he^ios 
pr. A. i?. a. etipoi. 

K. leyofiivoiS d^soig 16 s ojjt^. ] Marg. i2. et a. to & 
01 s (a^ei.iaiai tv iiaiv avtiyQOKpois. Locus quomodo refingendu» 
videatur, infra exposuimus. a c. m u n e r i s t e r nii n o s , s i 
eiusmodi disputationes 
nuscipiamus. 

e i S e t a 1 1 fir] ba ^ j^ e t i (j ci s 
— 3 Haec procul diibii> corrupta 
snnt. Sed incertuni est vulne- 
ris remediura. Astius ifeois iii 
luyois niutari iubet, Ficinum 
sequutus ducem , qui verba 8ic 
interpretatur: verum si non 
aliter convincere possu- 
mus, recte se habere, quae 
d e d i i s s e c u n d u ra I e g e lu 
m o d o d i c u II t u r , d i c e 11 d 11 m 
est omnino. In codicibus ali- 
qunt mas., de quibiis siipra re- 
tulimus, &eois tanqiiani siispe- 
ctum notatiir; qiiare illiid olim 
uncis seclusiniiis, comprobanti- 
bu8 eam rationem etiam Tiiri- 
censibus. Aliud quid tanien in 
mentem venit Orellio, qui 
f^eois potiiis iii {f^eofiois miitari 
vnluit. Sed fatvmur in^enui'. Iiaec consilia omnia nobis nunc 
videri inania atque irrita, qiian- 
doqiiidem ne eiecto quidem aut 
niiitato isto O^eois senteiitia recte 
se iiabet aut satis perspicua fit. 
Qiiid enini? qiiorsuin t.nndem 
istiid ioit ^vfKfin-iaai spectat 
aut qiiamnam illud habere vim 
et significatioiiem dicemiis? Ni- 
minim fallor, aut vitiiim in ipso 
hoc ^vji(po>riaai delitiiit. l^e 
gendiim censeo ^ v fj (i orj&ijaa 1. 
qiio rcstitiito / proteiius omnia 
fiunt clara ct perspicuu. Ita 
enini Clinias lioc dicit; si veio 
n II 1! a a I i a r a t i o n e , n i .>< 1 
hac, opitulari licet iis. 
qiii niinc sociindiim legem 
diciintur habenturque dii, 
atque docere, eos recte se 
habere: etiain hac ratioiie 
rcs explicanda est. Dp 
■vtiPorOraai v. ad p. 890. 1> 
K. ■• I r i )■ t fr) r n ar fi i'i ' 1)K LKGIBUS MH \ I' 801. 81)2. St /tvc<Te«tf(, Mi^ iv ftgtvTois t^^' tfioudrutv i^.ttixgo(fffiv 
lUfVtmv yevoftivij, xai utTaSol^i^ rt aifTiZv xai f*»' 
raxoffiitjrstt')^ annfSi]<; ao)(n navrog udAkov. li Si 
iari Tavra o'vrtn<i, ao' ovx i> dvdyxr,s ra Hni^iji 
tivyytrij n(>oTe(>a dy «117 ytyovoTa Ttiv iriutiaTi ngoc- 
t/xovTMV, oviTtjg TaVTt]g ngtafivTkuag i} uoiuaTOi:; 

Kyt. '/^vayxrj. 

.ff-J. /io^a di] xat inifiekeia xai vovg xat Tt^vt) 
/cai vouo<: ifxXtjgtMV xai uaXaxiuv xai ftagiuv xai 
■/.ovifuiv ngoriga av tii,' xai dtj xai ra fitydkn xai 
ngdiTa igya xat nga^tig Ti}(vr]g dv yiyvoiTO, hvra 
iv ngiuToig, ra de tfvnti xai tfvaig, ijv ovx ogtftHg 
inovoudCovatv aitro towto, vartga xai dg^outvn dv 
^x Tixvvjs tiij xat vov. B tlvat yfyoros'^ In Voss. x. A- h. elrai om. 

o i't vate^ov *(>. ] Sr; Ric. h. Flor. 8. quod Turicenss. 
praeter rectam rationem evulgarunt. 

P. 892. Vfjif»'. ftJ etaiffe, »;y»'.] Transscripsit locum Eu- 
»eb. Praep. Erang. XII. 50. p. 6*23. \. sqq. usque ad dirj&e- 
otara i.iyeiS. 

B. ta it (j V iT I xai (pvots'^ tpvoeis pro tpvais K. et pr. U. 
n male. Ifjp] Legendum arbitror: o/ 
trjv teiv aaefioir aaepf, rpviTir 
ax. aut oi ti^r ttHr aaefitor aai- 
Petar ypvio'ir anegyaadfieroi. Qno 
restituto habes eundem yerbo- 
rura ordinem, qui est Legg. 
III. p. 700. A. r^»» tov ikev&e- 
Qov iiar e:iidootr fiiov. Libr. 
II. p. 667. A. la rd»' JtoitV ae- 
aataftera iporor (tiir. Libr. VII. 
p. 824. A. oi'd' »f ttHr itanav- 
fjata noretr fjovaa , ubi post 
tmr excidit fortasse orttar. Tim. 
p. 39. D. X(f6s trir tijs itatto- 
rias fiiftrjatv ipvoeots. Ibid. p. 
50. B. Politic. p. 277. B. Eu- 
thyphr. p. 4. C. ubi r. annotat. 
Qcod Tulgo statnunt, r^r ttSr 
iotfi^r tvxrr per inrersionem 
qnandam dici pro trr trs rpv- 
j^if daifieiar, id loqnendi con- 
suotudini adrersari arbitramur. 
P 892. olor te or tvy- 
'(] Participium ov hic quo- qne praedicato accommodatum 
est positumque pro ovaa. sicuti 
Gorg. p. 463. E. Protag. p. 
354. C. L*gg. V. p. 726. A. 
VI. p. 751. B. VII. 896. A. X. 
893. A. 896. A. aliis locis. 

ttis ir n Qojiois iati oco- 
(idi cj r iftx if oa9 ev Jidrx tov 
yev."] Tim. p. 34. B. ubi inter 
alia: o ie xai yeviaet *ai d(p»ti 
TtQOtiQar xai itpesfivtiQar ypviijr 
aojfiutos — ov>'«;ri;0aro. Post iv 
:ii/o'itoii per epexegetiin additur : 
ao}fidio)r Ifi^tQoad^ev :tdvtiur. In 
quo nemo certe, semel monitus, 
haerebit. 

7t(eafivtegas 17 otafiatos'^ 
Oe constructione r. Matthiae 
Gr. §. 448. 1. ». 

B. xai itj xai ta fieydla 
xai xpoita] non tantum parr», 
sioati rolnnt adrersarii; r. p. 
889. A. — oi»ic df»irts inov. 15^ PLATONIS C KA. llwg ovx oQ&diig; 

yiO. fl^vaiv fiiivXovTai /.eysiv ytvtaiv rrjv nt^i 
ra ngcoTa. d di (favtineTai xfjv^i} n^uJTov , ov niig 
ovdi atj(}, yjv}(rj d iv ngtaToiq yByevijinivt] , nxfdov 
oQf^oTara AayoiT av ilvai diafffoovrwg ifvou. Tavr 
koft oiiTug iyovTa , av \pvyr)v Tig kni6iihj n^Kfftv- 
Tigav ovaav awpiaTog , aXXiug di ovdafAwg. 
Kyl. 'AXriOiaTaTa Xtytig. 

AQ. Ovy.ovv Ta fiiTa TavTa hn aVTo Sr] tovto 
0T6V.wfieda\ 
1) KA. Ti firjv: 

AQ. ^livXaTTWfiev dtj navranaaiv ccnaTrjkov Ad- 
yov , fi^ nij ngiofivTag rjfidg ovTag viongtnrjg wv 

riois ot'x 6p&(ijs; AQ. 0vaiv /?. ] Sic A. fi. c. o. libri 
Evisebii et Ficiniis. Vulgo: KA. /7f<)f; A (•). Orx vi^&dis (fvair 
povi.oviai. 

tfjv TxeQi ra ^rpwra] Post liuec verba Cornarins e Ficini 
interpretatione inseri iubebat: ra 8f adfiaia ti&eaai ta wpwra. 
Sed haec sententia sponte intelligitur, ut codicibus invitis nihil 
mutanduru sit. atjro ronro, quam non re- 
rte hoc ipso nomine qci'- 
aeojs appellant, intelligentes 
scilicet vim naturae generatri- 
cem ac procreatricem, quum ta- 
men mens et animus tantum hac 
generandi vi et potentia polleat. 
Loquutionem rotiro 6vo(id^etr 
illustravimus ad Phaedon. p. 
105. E. Symp. 212. C. al. 

C. riiiJS ovx oQf^dJs; A&. 
<Pvair p. Vett. editt. K A. 
TJdis; A S. Ovx opd^djs (fvaiv 
(iovlovTai. Quod Bckkerus 
servavit, suffragantibus huic ra- 
tioni etiam libris Eusebii. Sed 
recte codd. quidam post ndis 
omittunt alius personae signum 
et oi'x ogd^dis cum lldis con- 
iunctum Cliniae attribuunt. Ne- 
que enim Clinias iam sciscitatur 
«Je universa sententia, quam A- 
theniensis raodo cnuntiavit, sed 
(juaerit de nno isto, tjv ovx 
OQd^dis KTiovofta^ovaiv avto tov- 
To, quod ille sermoni siio in- seruit. Id quod liquido appa- 
ret ex pro.ximis: <Pvaiv fiovlov- 
zai liyeiv yfveaiv r^r neQi ta 
.T()f(5ra, h. e. volunt illi na- 
turam dici generationem 
eorum, quae primum orta 
sint. Responsionem subinde 
ad sententiara aliquam interme- 
diam referri, infra p. 901. A. 
ostendimus. Rectam rationera 
etiam Ficinus monstrat, cui 
obsequendum censuerunt Cor- 
narius, Grouvius, Astius, 
alii, nisi quod Astius ante 
(pvaiv Povlorjai inferciendura 
putavit "Oti, quod nec necessa- 
rium est nec a libris suppedi- 
tatum. 

^vxT) 8' fv nQtuTOiS yeyt- 
rt^fifrT]] De hac iteratione v. 
ad p. 889. E. — eivat ita- 
(peQ6vT(os (pvaei h. e. re- 
ctissime dicetur, eam esse 
praeter cetera (pvaet, h. ' 
ita, ut generandi procreandi 
qiie vi polleat, siquid«m illi BE LEGIBUS LIB. X. P. 892. St. 15U 7nx(}antioii xat diaifvyiuv xarayikaarovs TTonjOtj, xa« 
do^u/Aiy f*tiCova ini{iakX6fiivot xai Ttjiv aftixytuv txno- 
Tvxiiv. axontJr» ovv, li xa&txneg noTa/jtov rjiia^^ idt» 
Tgeii ovTai bia^^aivitv oiovra atfodija , viaiTaTog di 
kyta Tvyxtxvuv ijfnZv xat noXkuJv kftneiQoq (tsvftaTtuv 
tlnoVy ort n()(A)Tuv iuk ygrjvai niiga&ijvai xar ifiav- E 
Tov, xaraXinovTa Vftag iv ciatfa/.ti axiyjaadat, tl 
Sta/JaTog ioTi nQta/Jvrigotg ovai xai Vftiv , i/] nwg 
(Xtt, xai (favivTog ftiv TavTij xaXiiv vfiag tots xat 
avvdia/iii^^a^tiv ifineiyia, ei di afiarog t^v tug Vfuv, 
iv ifioi Tov xivdvvov ytyovivaf fttTQiu/g av iSoxovv 
A^yeiv. xai drj xai vvv 6 fti?.Xujv iari Xoyog atfo- 
d^toregog xai axtdov iatag afiaTog tug tF/ arftov QoJfttj' C. iiaipefovtae (pvaei,] Sic A. et pr. Q. cnm libris Eu- 
">bii. Vulgo erat: iiatptQovtoiS, oti tpvaei. Mutarunt primi Tu- 

tises. 

D. rmttaxof f>' fy(a\ i' oiu. Stepb. Dein ^//olr p.x A. Q. 
Z V f li ;i I \ iii locum vulgati i'/ioJr substituimiis. voluut (fvair e&se yireoiv m^i 
ta itQbita. Uis vero quod ad- 
dantur rerba: tavt^ {a&' ov- 
ttus Ixorta, X. t. l. continent 
ea antegresborum assereratio- 
nem et confirmationem quan- 
dam ideoque siiie coniunctione 
adiiciuntur. Quod quia non 
usquequaque assecuti sunt cri- 
tir.i, locum hunc in modum in- 
terpolaverunt: tirai iiatpegov- 
tewf, oii ipvoet tavi' loO'^ ov- 
to/S, X. t. L codicibus mss. me- 
'•' ribus utique adversantibus. 
I). ix avto tovto atfl- 
.j/Kt^a] Hunc usum verbi 
atilleo&at illustravimus ad Phi- 
leb. p. 50. E. 

ftei^ova enufiallonevoi — 
a:iotvieiv] EniPai.lea9ai 
ti dicuntur proprie qiii iacula 
«iin in aliquid emittunt, ideo- 
ponitiir aiotviftr, h c. 
.sito aberrare neque il- 
III 1 attmgcre. luque, metapho- 
ra Kublata, sonsus hie cst ne videamur maiora appcten- 
tes ne parva quidem et 
exigna assequi. 

axonette ovv, ei xa&d- 
neg notanov — ] Stephanus 
pro ei xa&a:ieg inverso ordine 
xad^dneg ei malebat. Rectius, opi- 
nor, Astius post xa&dxeg exci- 
disse ei suspicatus est, nt haec 
sit verbonim cohaerentJH: axo- 
neire ei (num) fietpiras av eio- 
xovv leyetv, xad^dneg ei Tinta- 
/tov r^fids fiei — itapairetv, 
fyd be tiitor, x. t. l. Reticnit 
At^ieniensis quod menti est ob- 
versatum: ovtfa xai vvv tdie 
netQtms Ityro. Dein on cum 
infinitivo iunotnm ad Libr. V. 
p. 736. C. cap. VIII. in attigi- 
mus. Cobetus tamen Novv. 
Lect. p 433. corrigendnm cea- 
set XC*"? pro ZCV"'"- - ois v/tfp, 
utpote senibus. 

E. ii>« r 5 aiptpr (laj /tr] 
Nam Clinias et Megillus utpote 
Dorionscs ad istam «lissorendi 160 IM.ATONIS ^ Hl^H ui] df] (fxoTodivinv ikiyyov r« viuv ifinoit](ffj na^a- 
(fe^ofisvog re xai iQotTUJV dtiffei(^ (jvTag dnox{)in(.vuv, 
ht' da'/tjfioavvriv am^iniidv Tt kvTixii dt]d^, doxii 
Hr} fiot ;|f(>»jj/a< noiiiv ovrwai ra vvv kfti, dv€(j<uTdv 
nodJTov ifiavTov axovovronv Vftatv iv daqakii, xai 
fAtTa ravTa dnoxyivaa&ai ndhv ifii, xai tov Xoyov 
dnavra oijtiu die^eXifetv , fiix{)i m^ dv tpvxfj<; nt{ti 
iiiant{)dvi]Tai xai J«f|/, nooTioov ov xpvxi]v avifiaTog. 
Kyl. "AQtaT\ lo Hvt, doxiiq i]fuv il()r]xivai, noiu 
Tt (tjii XiyHi^. 
B Cap. VI. Ah. "Ayt Sr] ., yfeov u nort naga- 

xXt]Tiov ijfitv , vvv iaTut tovto ovtiu ytvofitvov ini P. 893. /itZl" ^^f "'' ^^XV'] Sic A. 5?. v. f. h. r. a. c. 
d. o. Vulgo ax()i, (£iu»d Ven. a. tuetur. 

B. fnets/iaircoiiev eis tor rvr i..] Sic A. Si. f. \i. r. a. 
c. d. 0. et liber Stephani cum quatnor codd. Euseliii. prn v«?t. 
lectione ijii^airoifter. v. e.xplicatt. subtilitatem minus exercitati 
finguntur. Quod monere pla- 
cuit, ne Piatoni inurbanitatis 
crimen sit subeundum; quod 
quideni crimen tanto minus ad- 
misit, quod deinde etiam Athe- 
niensem fecit ita loquentem, ut 
alium quendam inducat sermo- 
cinantera, qui sibi veram ratio- 
nem aperiat. 

P. 893. d e i $ r; nQotegor 
ov] H. e. ovaav; v. adp. 892 A. 

71 oiei te lis liyeis'] Eo- 
dem modo p. 891. B. Kai ludka 
ye, to MiyiXXe, noir.teor tf ojS 
Xeyet. Infra p. 895. A. KdXXi- 
ata eiTtee, ^vyxoQT^tia te tov- 
tots, ubi temere est turbatum. 
P. 905. D. KdXXtata eines, Jtoi- 
aftir te cis Xiyeis. 

Cap. VI. 'Aye b ij , ifeov ei' 
n o t e] Haec quoque exscri- 
psitEuseb. Praep. Evang. XII. 
51. p. 623. C. nsque ad at^i- 
tpeiai TteQiipogd. Ubi quod Vi- 
gerus &eovi legendum censuit, 
non opus est hac mutatione, 
qiiandoquidem rccte po.^t singu- larem numerum deiade infertur 
numerus verbi pluralis, ubi d<» 
omnibus diis cogitandum eat. 
Dein Euseb. iiti ye d:iu8ei^ir 
ti^r avtcjr cos eiair ; non male: 
quHmquam ut ordinem verbo- 
rum vulgatum immutemus, haud- 
quam necessariiim est. Malc 
vero olim aurwr scribebatur, li- 
cet id Hermann. aliique nu- 
per revocaverint; nam dii ad 
suam ipsorum demonstrationem 
advncandi esse dicuntur. Cete- 
rum apud Platonem in susci- 
pienda rerum inagnarum atque 
difficilium disputatione deos sub- 
inde implorari et ad Phileb. p. 
25. B. Tim. p. 27. C. al. ot 
supra ad p. 887. C. ostendimus. 

ixo itevo i he c7>s tivot 
dacp. neiafiatd^] Disputatio 
non raro cum navigatione com- 
paratur, sicuti etiam ad Phileb. 
p. 50. E. observavinius. Hinc 
expcndas verborum eiegantiam, 
quam posterioris quoque aetatis 
scriptores aemulatos esse atque 
imitando «*xpre«si.<ise, ostendit *DE LECilBUS LIB. X. P. m. St. 161 y« an6dfi$iv ujg tint rt/V avTuJv anovdi, naoij Txu^ja- 
xexkijrt&uiv. i)(6u(voi di MQ Ttvog aaffaXovg TxiirsfAriToq 
^itigfiaivMitev tig rov rvv Xoyuv- xni fioi i?.tyx^' 
iKVio neoi ra Toiavra i^iuTrjOiat Toialqfit aarfaXi- 
aTuTa anoxoivtattai (fatvtTai xaTa Tade * w ^fvt, 
onorav ffii Ttg^ aoa iaztixe fjiiv navTa , xntlTai di 
ovdiv; rj tovtio nav ^BvavTiov ; t] ta ftiv avraiv - 
xivetTai, xa di itivei ; Ta tiiv xtveJrai nov , qfjau, 
ra di ftivtt. MiZv ovv ovx iv xnoou xivt Tci xe ^ 
iaxvixa %aTt]xe xat Ta xivovutra xifftlTai; f/ujg yuQ 
oi>; Kat Ta fiev yt iv itia l(f{)a nov tovto av d()f6i], 
Tic 'V ii' nXtioai. Ta tijv tiZv iaTUTfov iv fiiaio tpaivetai %ata xdbf cu ^eve — ) Sic codd. Eiisebii apnd 
Gaisfordium omnes, unde locum primus emendavit Astius. Libri 
Platonis contra vitiose: (fairetaf nnta ii, tu ^fre, onotav x. r. l. 

C. nov tovTO av Sgo)r]'\ Sic A. ii. v. f. h. r. a. C. 8. o. 
Legebatur olim xovto Ttov av Sq. Wyttenbach. ad lulian. p 
251. ed. Schafer. — ineis- 
fiatvafier e^s tov Idyov^sc. 
mfneQ eis x^dkattav. Nam hic 
qaoqoe est propria et impropria 
oratiu; de qua ratione Ifxjuendi 
•d Libr. VIL p. 793. C. dixi- 
mus. 'Exeiifiaireiv eis tr/V 
9di.att av dixernnt ThncyJ. 
IV. 14. Xenoph. Hellen. I. ly 
6. al., ut non dubitaverimus 
nro vulg. inifiaivfoiiev n-ponere, 

Ktd res ipsa postulare visa est, 
\i>iamqaam Plato quidcm verbo 
ineisfiaivttv nusquam alibi re- 
ppritur usns esse. 

axoKpivea&ai ipaivetat 

ita tdie' w^ive,] Sic libri 
Kusebii omnes, quotquot nuper 
cxcussit Gaisfordius. Cor- 
nipte rodd. Platonis: dxong. 
tfhiiretai. xata ii , a> ^ive, x. t. 
L quod quia non habct idone- 
aiD explicutionem, illinc prae- 
etinte Astio haud cunctanter 
mutavimuB. Ifihi, inquit, de 
talibus rebus talibus in- 
t<irrogationibu8 (qnales 
«um allaturus) i n t e r r o- 

Plat. Op. Vol. X. 8«ct. III. gato tntissimum videtar 
bunc in modom respon- 
d ere. 

C. Moir ovv ovx iv z<u(>a 
— ] Quae copiosius dchinc dis- 
putantur de variis motus gene- 
ribus, ea ne quis Zellero Stud. 
Platonn. p. lOfj. credat parum 
apte ad rem praesentem nec sa- 
tis perspicue explicataesse, per- 
tinent ea nftn aliorsuni, nisi eo, 
ut motuni Oiteiidaturoojnis gcne- 
rationis esse principiura. Quam- 
obrem tantum abest, ut ea te- 
mere ex Parmenide p. 138. C. 
sqq. Theaet. 181. C. sqii. Tim. 
p. 43. B. consarciiiatu sint, si- 
cuti Z e 1 1 e r o visum est, ut egre- 
gie declarent et patefaciant va- 
ria et mnltiplicia illa inotiis ge- 
nera, ex qiiibus rarius rcrum ge- 
neratarum ortiis atque mutatio 
suKpenditur. Enimvero tenendiim 
est hic diligintissiine, verba x/- 
rr^Civ et xiretat^ai a veteribiis 
philosophis latiore scnsu atqne 
it« diri solero, ut non modo 
mo tiis sed etiam mutationis 
vim notionemque cnmplectantnr 
11 162 PLATONllS XapiliavovTct dvva^iv Xiyet(; ^ <ft)ao/uiv, iv ivi xtvfi- 
ad^ai, xad-anni rj roiv iatdvai Xiyo^iivutv xvxkutv 
atQKfiTni neoiffOQci ; Nai' jiiav\tc(vo^4tv di yt, oj(i iv 
TavT?! r// nioicfOQU tov ^uyiOTov xai tov afAixQota- 
Tov xiixXov afxa negiccyovaa ?; TotavTtj xivrjaig dva 
^ koyov iavTrjv diavi/nei Ofiixooii r« xat fAtiC,oaiVj kXdi- 
T(*)V rc ovaa xat nXitcuv^mTa Xoyov . dto dt) Ttov 
tfavfiaattjiiv dndvTtuv nv/ytj ykyoviv , aita ueydXotg 
xai afitxQolg xvxkoig ,3{)advTrjrag ts xa\ tdy>i ouo- 
Xoyovfuva nocnvovaa , ctdvraTov, lug dv Ttg iXniaBu, 
yiyvia&at nd&og. AXri\)i:aTaTa Xiyitg. 7a ^c yt 

}<v)ii.(\)v aiQefpetat] xijxaw S. f. h. c. o. et rec. Q. a. ^. 
rjim Ald. Bas. 1. 2. Lovan. De ilistinctione eornm, quae dehinc 
Bequuntur, v. explicatt. 

D. (paivet ftoi /.eyen'] Sic pr. A. S. apud Bastiam , ct 
Vat. r. Flor. o. Vulgo (paivTj. Cuiiis usus loquendi v^el unus 
Parnienides Platonis centena 
exerapla suppeditat. 

(p >] a ftev, ev kv i v.ivel- 
o9ai\ Expectaveris qi/jao}. Sed 
fingit Atheniensis sese iani etiam 
Cliniae et Megiili nomine alteri 
illi respondere. Quocirca nihil 
mntandunj. 

Sai' ftar&dvonev ie }'«— ] 
Haec omnia usque ad yiyvea^ni 
naifos sunt ignoti illius homi- 
nis, quem Atheniensis secum 
disscrentem fingit. Ipse enim 
respondet deinde haec tantuni: 
'Ai.r^&iatata leyeis. Quo facto 
ille rursus porgit rem sciscitando 
exponere uberius. Itaquo fxav- 
i^dvoittv non putaviraus, ut vul- 
go fit, maiuscida litera initiali 
scribendum essc; infra aiitem 
pro 'Altj&eatata leyeis' tct de ye 
xivoijftera refinximus: L'l>l;;^e'- 
atata i.eYHS. Ta de ye xiv. Nam 
ista : Ta 8e ye xiv. non amplius 
sunt Atiieniensis, std rursus 
fictitii istius disputatoris, cuius 
est oratio inde ab Nai- itar&6- 
voftev he ye usque ad y/yvea9at 
TtftO^os. — ava Xtiyov.ex pro- portione, .'«ecnndum pro- 
portionem, i. q. Mata Xoyov. 
D. JtJ^yiJ yeyovav'] Int. ij 
lotavtTj xivrjais. Saepenuniero 
autem nrjyyjj apud Graecos, ut 
fons apud Latinos, pro prin- 
cipio et origine dicitur. 
Plat. Phaedr. p. 245. C. rorro 
rtjjyij xai difX'1 xivrlaeojs. Legg. 
III. p. 690. I). »'t'»' yaQ bij ata- 
aeaivtiva nrjy^v dvev^rjxaftev. In- 
de Horat. Art. Poet. v. 300 
Scribendi recto sapere 
est et principium et fQns. 
Copiosius hunc usum loquendi 
persequutus est I)orvill. ad 
Chariton. p. 374. = 427. ed. 
Lips. — ^ropevo foa. affe- 
rens, traducens. Proxima 
sic iunge : 7td&os dSvvatov yiyve- 
a&ai, p')S av xis el^tiaeitv, quod 
quidem est :t d9 o <: , quod 
plane accidere non possit. 
sicn ti aliq uis existimave- 
rit, h. e. quod quis putaverit 
plane tieri noii posse. Estautem 
Ttd&os dhrvatov appositin ad 
totiiin CHiihtiatiim pertinens. d« 
qiia ratione loquemli v. Mat- 
thiae Gr. §. 41(K et quos illc 
laiidat. f)E LEGIBUS LIB. X. P. 893. St. 163 IL 

/ivilttti fttra/iaivovTa ci^ irtfiov fitt ronov, xat ror< 
iifv ifiTtv liTt {iatfir ivog xty.rr}uiva Ttvni; xtvroov, 
iiTh i)t n'/.ttova T(^} 7Xt{)ii^i'f.tt'ducsi'iat. 7H)n^Tt>)yavovra E 

aoroti ixaarotg, ro<^^ iarotiai tnv dia(iyiC.trai, 
roi^ d aXloii i^ ivavriag anavrwni xat if looutvoi^i 
tt<; iv ytyvoutva utaa rt xai fnrn^v rtuv xotovxvuv 
avyxfitvtxai. yiiyoit yau ouv ravTa ovTtag ixovTa, 
lui av Xfyttg. Kat utjv xat avyxotroutra itiv av^ct- 
i'irft<, dtax{)troittva dt (fttiiit rorc, orav, tj xatftaxi)- 
y.via ixaarwv l^tg dtauivij' ftt] fttvovatjg di avxijg s E. rcJ nept»vitvdeta&at] Cobet. Nott. Lectt. p. 639. 
reqairit n€piKviirita9at. 

xoie d' allois e^ ivavtiae] V. dU^lois, sensu adversante. 
Verissime aklois marg. Vat. Q. Flor. a. c. et in contextu Vat. 
h. Ric. h. Flor. i. o. Sed. ai.2.rlois etiam editor nuperrimus. nai toti ftiv latir ote 

fld air — ] modobasin unius 

eentri habent, videlicet 

qaando sine rotatione in 

alium locum moventur, 

modoetiam plura, eo quod 

rircumvolvuntur. Fost 

loti iiit' qnod iatip Zte subiun- 

gitur, similiter Phaedon. p. 74. 

B. a(f ov i.i9oi liiv laoi xa/ 

^via iviote tavta ovta toti 

nrv loa tpairetai, xori J' ov: 

iileb. p. 32. D. iriote ii xai 

t ieiofteva tTjr tiijv ayad'6iv 

tir ote ipuair, quo loco item 

■ st fviote «leinde ^x' •naQaVi.r^lov 
uifertur tatn "r 

E. ngo Stv yidv o vta b 
ydatote -"] Int. lo mrov- 

■ va iv Ttollois. Ex hdrnm 
lotu et mntatione expiicatur 

• tiam, quid sit in physicis cres- 
<ere, etangeri, decrescere 
-t imminni, 'loKiMn.. oriri 
t in teri r*; ut ireat, 

.tam hauc disp i •'gre- 

^ie ad philofiophi coiisilium 
^•ise attemperatam, qno quidem 
Mbi prf)pfmiit dorere atqne pro- 
hhte, Hntc han<^ rernm itniTcrsi- tatem iam extitisse animum atque 
mentem tanqnam caussam et 
fontem omnis motus in rerum 
natura conspicui primarium. — 
xoie eatcjai (tiv biaax^^e- 
rat, inea incurrentia, quae 
immota stant, diffindun- 
tur, unde exoritur Sidxfiais. — 
jois i' dikoiS i^ ivartiat 
X. r. l. ubi occurrunt aliis 
ex contraria parte adven- 
tantibus et agitatis, cum 
his in unum iuncta tan- 
qnam media et inter talia 
posita coagulantur. — fte- 
ta^ii rr-')r t oiovt Oir, sc. xtSr 
f| ivartias dTtartcSrtear xai <pe- 
fouhov. ()nippe coeunt cum 
istis in unum sic, ut niedium 
quiddam inde existat. quando- 
qiiideni illa ipsa tanquam per- 
m»'ant. 

i'ro»' ^ na9eatT;xvia ixd- 
Otar f^is iiafifvr] quum 
pennanet pristina singnlorum 
natura, neque concursione ali- 
cni corporis prorsus dissolvitur 
ac deletnr. — bi dfiipo ti(/a 
dnillvtai, h. e. ^id td irtvy- 
Xdrortn *ai td f^ iravtiat tpe- 
^Auera. 

w • 164 PLATONIS 

894 di a^tforiQa anoXXvrcti. yiyverai 8rj ncivtiav ykvtoiq, 
rjvix av ri nd&og r]\ drjXov, (log onorav dgxr] Xa- 
ftovca av^rjv elg rrjv dBVTSQav kX&ri uirdfiaGiv xai 
dno ravrrjg 6«^ rrjv nXtjaiov , xai f*ix(^t rQiuiv iX- 
&ov6a aia&rjGiv axrf roig aio&avofikvoig. fAtraftdXXov 
fikv ovv oi;rt«> yiai f.uTaxivov/iievov yiyverai ndv Hari 
di ovrwg ov, bnoruv fiivij' furafiaXov de eig dXXtjv 
'i^iv dii(f&aQTai navreXaig. a^' ovv xivijaeig ndaaq 
elgrixafievy ojg iv etdeai Xafieiv /Aer doiOfiov, nXijv 
ye , lu (fiXoi , dvoiv ; 

B Ky^. floiaiv dt]\ 

AO. -^'^Ke^or, tu ya&i, ixeivaiv, wv Hvexa ndaa 
^fitv kariv rj axexpig rd vvv. 

KA. Aiye aaffiareQOv. 

Afy. ^^vxr/g r}v Ivexd nav ; 

P. 894- 3r}ilo»', (ij s onotav --] »; b^Kov i'i et pr. Q. 

B. yiiveiv xivr^am — tiepa bvvnfieri]] Desunt haec in 
S. V. Pro xtvTjats Par. A. et pr. S. y(ivrjaeis. Dein vulgo bif 
scribebatur aiet, quam scriptnram Bekkerus tacite snstulit, nos 
ex Flor. 8. mutavimus. Par. A. et Vat. Q. aiet perscriptHm ha- 
bere, ex scheclis Bastii perspicuum est. Nec tamen hi libri alibi 
eam tuentur scripturam. 

r) br avtrjv i'] V. ij 8" savTr,>' , quod secundum Bastium 

P. 894. i^ixQ'' 't>Ku* i^- tum piirmaneiit enedem. 

nuni esse liquet ne tnbns cor- . « „-i .. , „.,1.„,; 

'. ., , ., ao i &ito V ] ut p«s niimeri 

poriim diraensioniiMis. loiigitu- „!^, „-„«,.:i.... .„„.., „k«.. 

',. , . 1- ,... ,. opo geiieribus comnreheii- 

dine, iatitudine, altitudine, qnae i' „- 

etiam mox p. 896. D. ine- 

mornntur; v. iMacrobius in B. 'Eaio) joltivr rj ft^r 

Somn. Scipion. II. 2. init. Pro- fxfQa — ] Apte rompartt 

clu9 in Tiniaeuni p. 145 sqq. Astius Macrub. in Somn. 

Chalcidius in eundem p. 279 Scipion. II. ],'>. Illa i|;itor 

«t 288. ed. Fabric. — nla&ri- maj^is probnnda est in de- 

<"* "Xflf h. e. TtaQ^xv- '^«'i" ciino de legibus a Plato- 

ftna^alXov intransilive positum, ne motuum prolata divi- 

ut spxcenties apud Platoncm. sio. Omnis motns, inquit, 

— taii oviux; ov, nuiic non aut se movet et alin. aut 

de ideis nccipiendum, sed de ab alio m o v e tur et n I ia m o- 

rebus adflpectabilibus, qiiae vet; ct prior ad nnimam, 

qunudo niillnm experiniiliir mu- ad omnia vero corpora 

tationia vicissitudinem, item di- secundus refertur. Hi er- 

cnnlur Spiv^ rltai , quoniatn go duo motus el diffcren- ■^fe DE I.KGIBUS LIB. X. P. 894. 8t. 165 

^|HlH^y. llavv ^uv ovv. 

^■r J^. "EaTUi toiifvv fi fiiv fre(>a dvvafnvr] xivtlv 
xii'i;aiS, iavzrjv di aSvvaxovoa au ftta ti^ , rj dk 
avtr,v r* dit xai ittQa bvvaukvr) xatd r« avyxQiaui; ' 
Hv re Staxgiaiatv av^aig re xat ri^) ivctvxi(o xa\ yi- 
vtotai xat qttooate akXi] ftia tig av xonv naaiuv xt- 
ifjatujv. 

KA. ^taxuj yag ovv. C 

A€f. (ivxovv xrjv fniv ixigov ati xtvovoav xai 
titxa,-iakXouivr,v vff' iriitov ffrjaofiiv ivdtrjv av, rrjv 
^t iavrtjv xivovaav xai iinta, l\a{)u6fxovnav ndai 
ittv noitiftaai, ndat ^t nntfr,fiaai, xaXovfitvtiv di bv- 
Twq xtuv ovriuv navxiuv f.itra/^oXrjV xai xivijaiv, tav- 
Ti^v di dixdrtjv a^^tdov tgovftfv. 

K^I. Ilui tuTiftai inv oi'i'. 

X A. a. mutavimtiis. 

D. r^r bk eavtrjf xnovaai'] Sic. Kic. h. pro vulg. riji 
tt iavtrr. Conieeerat Stephanus. Corruplum est he, quia mox 
post Tavtr.%- iteratur; necessarium est, quoniam hoc genus motus 
a superiore discernitur. Nihilominus re tenuerunt editores om- 
nei usque ad Schneiderum , exceptis Turicenss. et Herm. De ie 
repetito v. ad Phaedon. p. 78. C Dein prave etii/av A. v. h. r. 
a. 8. et pr. S. 

tia «eparnntiir et tocie- <fo» — ] Motoi enim notione, 

tate iunguntiir: commune ut antea diximus, complectitur 

lioc hnhrnt, quod et p r i- etiam routationem. Quod ubi 

'»r et «efu-ndus movent tenueris . non difficile erit de- 

iilia; hoc autcm differunt, cero motus genera quaensm di- 

quod llle a te. Iil- cal investigare. .Sunt enim haec : 

moretur. molus orbicularis , quem alibi 

_ , vocat ntQKfoQaf motua e\ loco 

C. /,«p^orTo,.o«. „<,. j„ ,„e„„ ,ine «gitatione orbiru- 

M»» «o.,^.J H. e. ronve- ,^^5 ^ „„'^„^.5 ,1^ ?ri^or J*i 

nientem. N«ifi haQ^otJnr ^.^^^, ^^„„ j„ „,(„„ ,,,^„„ 

,mrar.silivrpoiitMm. Aristuph. ^^^ „,,,.,04.,; coniunrfu.; »W. 

R.nn. 12<>2. no.Mc yaQ outm^. ^ ,j^^ «ecretio; avr»tiio^<i, 

,-?, A«v^o,,».r a««r, ««. ,m- ^^^^^^^^^^ vel coagnlatio; «.7£,- 

lap.or «.J ifl.u^.or nnl *, ia- ^^^ incrementum; 7.*^"«. dc 

Mor /r ,0., '"/'-'^;'"»;"^ » '"- rrementum; 7*0«?»' ^ interltu.; 

nrch. I . p. 4.W. A. 62b. (. ,1,,^, „„„^ „„^^j, ^,„1,, (j. I „ ' , , qiiiiiuB iiuiu; m tcwii iii"i»i- ■■ 

S.mplex «pMo,,..r .ir pn- ,,^^ ,^^ ,,^^i^. ,p„,„„„^um 

llliiiii iiitrit II S'l-^ I) nl ' pt ni.'in* rvlriii.ecu. m PLATUNIS 

Afy. TiZv df] dixa pidXiaTa rjfAiv xivriotiuv xiva 
THJOXQivatjAtv OQdoiuTa rraaujv k^QOjf.uviGTdr^v re 
ilvai xai nQaxTixi/v dia^ftQOVTcog ; 
D KA. MvQio) drcefxtj nov (fdvai diacpiQuv r^v 

avTTjv avT})v Svvafxirtjv xivtlv , rdg dk dkXag hdaag 
varkQag. 

Ad:). Ev Aiytig. ag ovv rifHV ruv vvv ovx 6g- 
&WS (jrjdivTUJV nsTa&sriov iv rj xai dvo; 

KA. Ilola fftig ; 

A(J. Jo rijg dey.art]g Qr]&ev axedov ovx ogduis 
iiorirai, 

KA. Hy; 

Ah. IlQUtTov yevtaei r' iari xai QiafiTj xard 
Xoyov ' To 8e fierd tovto l;fo,a«v rovrov deiiTegov, 
dgri Qtji^ev drontug harov. 
E KA- Ilojg Xeyeig , 

Cap. VII. A(J. SiSe' OTav ireQov dllo tjfiiv 
fitTaftdXij xa\ TovTo dXXo Hreoov dei., rwv roiovrojv 
a{)a earat nuri ri nQoirov fjteTa(^dXXov • xai nijig^ 
brav vn' d?.lov xivijrai, rovr' iarai nore rwv dX- xiva nQO-KQivainev'\ ngongirafiev Vat. f. 

D. tfjv avifjv aviJ^v bvvafievTjv'^ aviriV ex A. ii. S. 
{. V. h. r. a. c. S. o. uuper restitutum habes. 

E. t}niv fietafidkT}'] netafidllrj H. v. f. h. a. 8. o. 

P. 895. avyxoQijtea te tovt otsl Istud te ex A. U. h. r. 
(). insertum. In Voss. adscriptum.* neia(iolt]v lidlioia tlnes, avy- 
XoiQ7]tea te tovtots. i/fa nQoyi()(vnifAfy J p- IV. p. 722. B. VIII. p. 835. K. 

&-d-taia'\ Astius roniecit : IX. p. 854. A. 

xlv' a* nQoxqivaifitv , consen- Cap. VII. E. S t a* H i tgop 

liente Win ck eimann o. Non aXXo ^ft~ii> f4 itafij kjj] ai 

upii8 videtur. v. Rnn. a<i Lachet. quando ailquid, qiiod ab 

p.lOO. i). nlterositdiversum, aii- 

D. To T^c dtKaitii; gt]- ud quid mutat, et lioc. 

i!^>v] 10 ttj^ deitdrt^q im>I)i pf- quud a I i n n d o mutatioiiein 

riphrasi pro i; dtKaitj dictuni, oxpertnm est, rursua sem- 

cui seorsiim nrcedit Qiif)n. Nc- per aliud (inutnt); nonnp 

que enini oum Asliu iiiiigen- denique ex his nliquid 

gum : 10 QriO^" if/c dtKuiriq. V. primiim sit necesse cst, 

Hd Phileh. p. 20. B. i.> ya^ ti quod mutntiuncm effi 

florht ^ti&(t>. et 4.3. A. I.rpjf. rlalY .\ l qui landem. li DE LEGIBUS LIB. X. P. 894. 895. St. 1G7 

/.oiovvtwv n^oJTov ; ddvvarov yaQ. aXk' otav aga 

ctvto avTo xivfjaav S^Teyov dXXotwa/i , to d' fcrc^iov 
dXXo , xai ovTu/ d}) X'^*" ^^' uvfjiotg yiyvijTai rd 
xivtiittvxa , fttuv d(}^ij r/^* avfijv iarai xijg xtvtjaeiAis 895 
(tnaatjii dXXii nXi]v ») Ti]g avTtjg avTt}v xivtjadatjs 
neraioXtf ; 

K^l. KaXXiam ilntg , av}'X<**()tjTta rc Tovrotg. 

Ah. "En dvj xttt tTjSb ttnufAtv, xai dnoxQivta- 
ut&a naXiv t]fiiv avrolaiv. ti araii} ntug rd ndvra 
luov j-tvdfitva , xadant{t oi nXtlaToi rwv roiovTwv 
roX^tuai Xiytiv , tiv' affa iv avrolg dvdyxt) ngurtjv 
xivtjaiv yivia&ai riZv ti(jt]^ivwv ; 

fij/. TijV aVTi]v dtjnov xivuiiaav. vn uXXov 
yag ov fttj nori iimQoaxitv ^tTaniotj, fAtititfAtdg yi B 
kv avrotg ovaijg HfiTtQoatitv (itranruiatuDg. 

/tf'J. 'Aq^t^v aQu xivrjatujv naauJv xai nQcurtjv 
iv Tt iaTutat ytvofitvtiv xai iv xivovuivoig ovaav 
rriv avrt}v xivovaav (ftjaofitv dvayxaiwg tlvat ngt- 
arivrartiv xai xQariartjv fitrafioXijv naawv , rijv di 

fi: '*»'] V. toie, quod mutatuii) ex A. )■-. \. i. 

«. c d. u> et ouiuibud codd. Eusebii oiss. ■ . ,- .< 

t'i(ttr attoiaiv] S\c A. et pr. JL pro valg. avtoiaiv, 

B. 7 »5 »" avtTjv btJTtov X.] 1^1' aviTjf mvtr^v d. x. Euseb. 
''eterum haeo: tr-v avt^p b^nov — fietaitiojijeoje, Horraannus Atbc- 
iiiensi coutinnavit, qui ip8<) sibi respondeat. 

tf;v avtfiv xivov aav] Eus. *ot'r>jr. Idem netapoldiv xaaar 

qiiiii II i> N 1 i o iiiutatur, id tovioh,] 1)«' vocula tt c« ' 

l>rimam •irit eorum, <|uae rodd. revorala v. ad p. 893. A. 

Tiititntiuiiero cffiriantY "F.t i dfj nal t i]df tlnviAt*] 

^iniirum id fieri omnino Lnudat '^ lurum Kuicbias 

ou putest. «ir. Asiius l'r«ep. Kv. XII. h\. <>24. A. 

> irba : nnl sw( — adv*tttn¥ yaq fi oini^ n m c ta naPtu 

riiniae inbuenda arbitralur. u^ or ^< !><> ^(fu] Tractat hat-r Iiod nobis non plaret. Nrque Hermin» iii Piiaiidr. p. 116 
im t« liaec roniniude poteal >qq. renpcxit item Proclu» •upi-riura reaponderc .\t|ie- Theol. Hlat. I. 12. p. 3.*5. De r« 

pnt*'!» veru, rem alacrina paul- v. S c h a u b a c h. Anaxagor. 

rvplicantem. haec omnia <li>- Fra(;mcnt. p. (J5 •qi|. Mox ^c 

nt cprrRie. Mtnlmnv id^-m enl quo'l fiiia- Kib P L A i O M b aXkoiovfiivtjv inf,' ixi^ov , xivovoav di iieya div- 
it(jar. 

Kui. AXndioiaTa Xiyng. 

AQ. Onoii 8r} roirvv ivTav&d io/ntv tov Ao- 
yov , Tode dnoxyivw^teOa. 
^ KA. To nolov i 

* A&. Edv idojfxiv nov TaiiTijv yevofiiv7]v iv roi 

yijtvqi t] ivvdo(p i] nvyoudei, yeyajyiOinv<i) rj xat ^vjn- 
fiiyii, Ti noTE (fijOoibHV Lv T<p toiovtu) naOog elvai; 

RA. Mmv dga fxt iywT^g, d U]v avTo ngogf- 
ooVfitv , OTav avTO avTO xivt^ ; 

Ae. /Vai. 

KA. Zfjv ' ncHg yao ov ; 

AO. Ti 8ai; onoTav '^pvx^]v Hv Ttaiv oywttiv, 
ttoJv d?J.o i) TavTOV Tovrtp\ ^fjv OfioXnytjTiov \ 

KA Ovx dXXo. C. McSy apa /ic it^cotas,] Sic correxi. Libri, etiam A. S. 
MtSv aQa /je e^. Pro fie Eus. ye. Paullo ante Eus. nd&os iveivai. 

Ad. Nai. KA. Zijv nois yaQ ov; Ad. Ti Ja/;] Legeba- 
tur: A&. Nai fijr. KA. llms ydp ov; x. r. X. quod bene cor- 
rexit Astius, consentientibus aliquot codd., in quibus ista: val 
— ^iv — tI bai; uni personae tribuuntur Pro Ti be; quod tenet 
etiam Hermann. scripsi Ti 8ai; ut habent A. Ji. a. c. o. al. quos 
sequi noluit Schneider. Sed bai etiam in Par. A. et Vat. S. scri- B. fvTavd-a i o fi t V Toi7 
Ao.yoi'] Eaiidem loquutionem 
Plato lii.bet Lpgp;. V. p. 743. ('. 
Theaef. p. 177. C. De Rep. IX. 
,.. 588. A. IV. p. 445. C. al. 
Similia roacervavit Lobeckins 
ad Plirvnich. p. 280. 

C. M uiv d (}n fie iQUT u q"] 
Vifiose iibri ms». et ediff. Mcov 
aQti fit , quod dudnm correxi, 
suffra<;Hnlibu3 <>meti(latioiii etinm 
triumviris Turicpnsibus. Ali- 
qiiot lil>ri Euschii yt pro ftt. 
Dein nd lVn{ int. toiTt' iQunHi. 
Qno accepto Ciinias fortifer as- 
sevrrat quod <Iix'Tnt: Z'iv, re- 
spondens, noic yaQ oiT; Lege- 
l>al.ur oiini: Nnl ^^v. K A. nw% 
yoQ ou ; quod px rodd rorre- 
<-fum. ^ui»' d kXo t] j a V 1 6 V 1 o u- 
1 b) ; ^rjv 6fjioloyr]Tfov;'] Sic 
duduni emeiidavimus. Nec nos 
iinnc consilii nosfri poenifef, 
quod efiam alii nuper seqnati 
sunt. Enimvero vulgo post 
niiiTw interrogaudi nofa omiffi- 
tur. Qua neglecfa viri dorti in 
maf^nas mnltasque conierti sunt 
dubitationes. Steph a nus enim 
ftiTtv dllw ei deinde ovu dilm 
desideravit. Astins »; TntMo» 
toiTto 5»Ji' of*. edidit, postea 
etiam conierit «Jtw xoutw. Aiii 
etiam alia tentariint. At nimi- 
rum fncile iam appnret, opiiior, 
istis machinis nmnibns iiaiid- 
qnaqnam opus fiiissp. Nam ver- 
bis iiti ferimiis distinrlis ad 
fttiv — inuiov jnfJft',- <<,tontP I)E LKGIBUS LIIJ. X. V. »!>a. St 1G5> 

7iC(>i ixaiJTOV X()ia voiiv; 

hyl. llwii ?.iyttg\ 

yJh. "Ev fiiv rrjv ovaiav, iv di t^s oifoias tov 
i.oyov ^ iv di TO ovouif y.fa dti xta lyu/Ttjcfiig tivai 
neyi t6 6v anav dvo. 

KA. Ilujq dvu ; 

l^-J. ToTi fiiv tjfAwv IxaOruv Tovvof.ia ttqotu- 
tufitrov avTo Tov Xoyov cinotTelv, rori di tov Ad- 
ynv (tVTov nQOtiivoiavov iQUjtav av tovvofta. uqu 
/S to toiovdi av (iovXofiifia vvv Xiynv ; 

KA. T6 noiov: 

//^. "Lati ni>v dixa diaiuovfisvov ilg Ina iiiQt] K 
(xkkot^ TS xai tv ciQtii ft({i. tovttf} dij r<p xat' dQi&- 
ftov ovoiita ftiv UQTiov, Xoyog di aQit^fftOi^ diaiQov- 
uivo^ iii^ ina dvn itioii. ptum legi, liquido testatur Bastius. Dein Ens. oxay. 

ri tavtuf tovtt); ^rjy o/^] V. expiicatt. 

I). Iv 9e to oroiia'\ Articulum to vulgo neglectum ex 
Eoseb. recepimus, suffragantibus Turr. et Herm. Dein quinque 
lihri Euseb. ivo om. 

E. d trti Qovfi fvnv rlq loa /«/^«7] Verba «/? 1«« fiiQi{ ex 
tua. restitui. Piatonis roHH. et erfitf. ea ignorant; sed v. evpli- 
catt. Di^in Voss. x. aQtSfiw' lot/iw a(it9fiw. 

ilit»*l!it.'itiir noiritni . nli|ili' mi- scbli Ilii^i pro HiSf dtio; quoil 

T»i e\ (»i/(ur iienilft. I*(n au- >ul{jato miniis plar.<-t. 

t^n.: ?.> .■.,.oAoy,,/or per ep.- ^^^^ ,^ . >■«„.;, ov 

. ^....it ...l..,c.nn.ur. _ -, R,pe,enHum ex antogres- 

'u '1^".""/"' "" «i* ^/y*'. Censeo, inq.iit, mo- 

'■vV^ ^ "1"^ iy "T '^^ quemque nos.rnm no- 

?'" ;«,'' .f , •"''■ '' "'•*" !" n,edium afferen- 
■^t. I». 221. n. 01) uotttr lov- . _ . j f • • . • 

',,,. , -y- itn\ expctere Hef. nitio- 

,r. ' II ,. • ./-■ ry ne m . m o(t o fle f . iiiti onem 

tllr.tfuuir. |'4, itlC. p. 2<l. t». f . j 

, . \ > p r o f e r •• n t e n. d e n o m , n e .. j .^/.-» > / •riseitari. lii>nitirtn&itt 

,nt. Ilnrt. p. 2o7. A. ivrtl- . „ /?'n n /» '1 

' ■ , / - 1 • t. q. nonpalltoOat n. neoBak- 

f>a<u*r TO» Xoyor Toi/ utouaTOC , i- '. i • • j_ 

^.'^ . 1 - / /^» Xn>, il.nturqne in pnmis w 

/* .. ,. r proponenH.s quaostionibus ; V. 

clfcs viile an h.c quoque refin «11 . . 1 1, 1 m . u 

. ........ « Wyttenbarh. ail Plutsrcn. 

«*«H«m s.t de.nHe ,» di to, - ^^^^, ,^^, , 288 eil. IJps. 

-„a. L.br. IMMon.s *» a> 0.0 ,, , ^ , „ ^3 ^, 'p 

Interim e\ Ku^elno rev«»- ' »^ 

^i iV d> 10 otofin, praeeunle K. 'Eatt nov ilx" ^ »« *' 

V ttio. Drin quinqua iibri liu- yov^tfnr] Post itatqovftmo* 170 PLATONIS KJ. JSai. 

/K:}. To ToiovTov (f^faCiu ' ^vHv [oi'»'j ov tavtov 
ixarigwg n{)ugayogivo^iev , av re tov ?.6yov I^xjutoj- 
fiBVoi Tovvo^a anodidoouiv, av Tt Tovvopia tov k6- 
yov , uQTiov ovoftaTi xai k6y(i) diyu diat()ovtievov 
dgiif/n6v 7i()0i;c(}0()tvovTfg ravTOV ov : 

KA. navToinaGi fASV ovv. « 

^O. Sii dt} yjvp) Tovvoi*a, ng tovtov Xoyos; 
8U6 l;|fo^£V alXov nXr^v xov viv dt] QtjifivTa, ttjv dvva- 
fnivtjv avTTjv avTr}V xivttv xivr]Otv\ AQ. To i otov rof fQ.] Personae indicein ignorant A.. i^. 
S, X. et ante ftiav ponunt. 

P. 896. Tb iaino Ktvllti y.] jov^ov k. A. Si. V. f. t. Flo- 
rontini; sed pnrtim vnlg. in mnrg. tenentea. Hermannus suo Marte 
avjrjv vulgavit, quod in ToiJxov latere suspicatus est. IHein 
proximum S uncis seclusit tamquam aliunde invectum ; sed v. ex- 
plicat. libri omnes Eusebii additum lia- 
bent; il^ lan fifqti. Qiiod mi- 
rum est in codicibus Platonis 
iiusquam perscriplum iegi. Kst 
enim lioc supplementum ad sen- 
tentiae integritatem atque veri- 
tatem piane necessarium. Quid 
enimy Ko omissu (|tio tHiidem 
lure Atlieniensis deindu dicet 
■lio xa%' (xQi&f^ov nomen esse 
aQnov'i Euimvero qiiae bifa- 
riam dividuntur, ea liquet etiam 
in binas partes plnne inaequa- 
les dividi posse. Et nonne vel 
proxima. \dyo(i <J> aQi&fioq — 
Siio fifQt] , illiid plane necessa- 
rium esse eviiicunl, qnando()ui- 
dem haec dcfinitio iit iii ante- 
gressis taiiqnam prnepHrarptur, 
prorsus fuit neccssarium V Tan- 
tum igitur ahest, ut lihrorum 
Euschii lectioneni prdpter iiise- 
quens t/; 10« iio fi^Qij ortiim 
essc piitomii.';, iit ea propter 
illud ipsum temcre mutata at- 
que dpprnvatn videatiir. 

Kyi. jVnC. AQ Tn lOioi)- 
rov^^ei^Uftiov — } In «odd quibusdam ante T6 roiovtov 
deest signum personae loqui in- 
cipientis, idemque ante fiM* ovv 
oJ I. collocatur. Sed veram 
putamus viilgatam scripturam, 
modo ni V post ftwv deleveri- 
miis. Nam respondet Athenien- 
sis liaec: Hoc tale dico: 
nonne utraque conditio- 
n e e a n d e m r e ni s i g n i f i c a - 
ni u 8 , 8 i v e d e e i ii s n o t i o n e 
interrogaii rinmen ipsius 
e d i m 11 s , s i v e d e n o m i n e 
interrogati eius defin i t io- 
ncm proferimus? Schnei- 
derus refinxit: AS. Nal- to 
loioijrov qiQut^w fiiuv ovv ou Tnn- 
rov X. 1. l. superiorihiis ita mu- 
tatis, iit verha: oQa y» ro i. 
— *i~»' k^ynv Cliniae, To nolot : 
Atheiiiensi, ct proxima: 'Ean 
nov <V/(t — fi? inn d. fitQt] riir- 
8118 Cliiiine trihiinntur. 

'Jl l d i] V' '' /f V 1 ov * O fl M — 

Animiim csse motiig principiuni 
qiiin se ipse nioveat , philoso- 
phus etiam Phnedr. p. 245. 1>. 
iqq. docet. uhi cx ea re ■rgn- 


DE LEGIBLS LIIJ. X. P. 896. St. 171 1*^ Kyl. T6 iavTu xiviiv ifiji Xoyov ix^tv rrjv av- 
r tjV ovaittv , r]vnnt rovvofia , 6 dij ndvtti yvxriv 
1 QOiayoQtvouev ; 

Ai:t. <Ptjui )'i. u d kart tovto ovnaq e;|fov, aga 
t no&ovfisv fi.ri ixavtui debilytfai \fH'X^v ravxov ov 
xai TfjV TTfjiuTtjv yevtaiv xat xivtjtttv Tiov Te ovTtuv 
xai ytyoroTcov xai kooftevoov xai navttuv av twv ivav- 
Tiuiv TovToiq , ineidtj ye dve(fdvy) fHTa^oXijg re xat 
xivrjaeug dndat]g aiTia dnaaiv ; 

KA. Ovx, dX'/.d ixavujTaTa deSetxTai, xpvxr] rtUv B 
navTtttv nQeafivTdTTjy yevofjtkvt] ye d^xh xivtjaetog. 

ti lovio] Anle liaec verlia \. Jl. Z. Iiabeiil filiiii 

rtunae iii<1i<'eni. 

U. ytvufiivfi y« idx^] V- t'» quoH ex A. S. x. n. «•. S. et 
quinqiie codd. Euscbii correximus, prubaiite etiain Sclineidttru. 
Fro yiro^/»ij Vat. f. Flor. o. et marg. 8. Ii. a. c. d. qiafiloti 
quod edidvriint Turicenses et Hermann. Ortum tanien est ex 
glossemate, siquidem y/yMo^o» est existere. Pro o(»;^7 .Sclinel- 
der. dQx^*h *" ""o Voss. mentum animorum immortalita- 
tia dncitnr. Pliaedri locum I..a- 
linHm ferit Cicero De Rep. 
\ [. 25. et ThscuI. Disputatt. 
1 23. alii multi etiani respexe- 
ruDt vel examinariint, de qui- 
bas Astius Commentar. ad 
Phaedr. p. 28.'J sqq. ed. prini. 
Ad hunc locum propius pertiite- 
r« videntur, quae dis|Milat Ari- 
stoteles l)e Anima I. 1. quem 
locuni nuper tractavit Back- 
buizen van den BrinkVarr. 
Lectt. in bistoria pliiius« anli- 
quae p. H5 aqq. nec huius loci 
immemur. Ceterum de Ari- 
stotele Platonis de animo se 
Ipsum novente sent»>ntinm im- 
probante v. Macrob. iu Somn. 
Scip. il. 15. 

P. 896. Ti iavti ni*t'i* 
7 i] C 1.] Vrrba sic coniungendH 
tunt: <fr,^ nj»" avit}9 ovoln» Xd - 

' TrS '(t"*^ lOuPOfttt , o drj na»- 
' m tfvxi}* n(}0<;ayo(ftvoftii' ; ccn- 
«es eaudem reni hahere 
'1»finitionem eam. ut ipaa se moveat, quam dicis uo- 
men liabere illud, quod 
Nc-iliret omiies de niiima 
usiirpaniiis. Itaque n«ii as- 
sequor, cur Hermannus u 
post Toi7ro/4a deletum iverit. Nl- 
mirum dictiim est illud pro: 
tjrntq ifi» ^>'X'i*^ ?' toiifOfttt 
toJio nQo^ttyoQivoftty. Mox de 
/aTt» f/of coiif. I^ibr. IV. p. 
713. B. lyc filfiTifna fxovad iaitr. 
I.. VII. p. 798. E. fxoy a»- «rij. 
al. v. etiam ann. ad i'liaedoQ. 
p. 100. I). Sympos. p. 216. K. 
- Tum post aQtt fit no&ovfttv 
quod iiifertur fi] Stdtix&ai, 11- 
Ind fere idein signiticBt quod 
u(ia dntaioij fttv. cuiif. !V] a 1 1 li iu tt 
Gr, §. 534. aiin. 5. — De t«i/'- 
10» OP pro ir(i'iiov ouoitv posito 

v. ad p. 892. A. 

B. ytfOfjtrti yt aQXI ** 
fij ftfv k] q 11 u m c c r t e e x I i • 
terit niutMtionis princi- 
piiiiii. M.tIp Tiiigo II. quod nrr 
Ktiaebiu ex qilinqiie rodd niss 
reatituere debebat «jaisfbrdus. 172 PLATON IS AdJ. Aq' ovv ovx h ^* tttQOv iv aXl(p yiyvo- 
ILiivtj xivfjaig, avxo di iv avzw fitjdiTiore na^ixovaa 
xtvtJatiai /ntjdtv , devri^ja TS xai onoauiv d()itf-fiwv 
^HovXovto dv xtg d^idfitlv avxrjv noXXoortjV, Toaov- 
Twv , OMfiaxos ovaa ovxujg dxpvxov f*.ira(joXrj\ 

KA, Ood wg. 

y^6^. Ooif wg aija xat xv{)iwg dh^itioxaxd n 

C xai xiXiwxaxa ei^ji^xoxfg dv elfxev ipvxi]v fiiv nQOxi- 

()av yeyovivai aojftarog tjfilv, awtia di Sivxegov xe 

xai vare()ov xjjv^fjg dQxovatjg, d^j^ofievov xaxd cfvaiv. 

l\yl. 'AXt]d-iaxaxa fiiv ovv. 

Ca|>. VIII AO. Msfivtjfxixtd yt fitjv ofioXo' 
ytjOavreg iv xoig 'ifin()oad ev ., tu^, Ci xffvxv} (fuviit] 
n()sa^vrioa awfiaxog ovaa, xai rd xpvx>jg twv xov 
awftaxog iaoixo n()eaf^vTS()a. 

KA. llavv fxiv ovv. C. tl(jyix6%Hi av ilfitv] V. i^/itv, quofl de coniectHra 
Heiiidorfii niiitavi, conseiitiente iino Angel. v. Idem pust iios 
HerniRnn. Schneider. alii feceriint. Libri Euseb. ilri/itt>. lidem 
dein // /<'} pro tjfilv. 

tl if f/lv (fYtyilr,'] Stepli. fl T] i)j. invifis codd. Pl»toni8 pa- 
riter atque bCiisebii. Pro tftTiqoa9t» uniis Par. A. nQoo&tv , iit 
scripaerunt Turic. Herm. Scbneid. 

tj&fl Kal ^ov k)/ anq] ual fiovltjoiKi om. A r. et pr. S. (inod paiici codd. iiabpnt (f>n- 
pfiad yf , ex mnnifesta prodiit 
criticoriini interpretatione. Asti- 
us scripsit de siio: yiyoftft'?} zi 
xai ligxfj, quod nemo facileas- 
senin sno comprobnverit, prae- 
sertim qniim coHicnm testinio- 
niis plane sit destitntum. IVIox 
iungns verba liunc in modnm: 
naQf'](Ovaa d^ fifjtSfnojt fir[div 
ttiixo t* avioi Ktitia&at. 

C. tlQmxd 1 t^ Sv fifit*] 
Nibil certius iiac emendntione 
vul(;;ati ^fttv., qnam debemiis 
Heindorfiu ad Tlieaet. p. 298. 
Aliqnot libri Kuaeb. tttjfAtv. 
Attica forma f('/4f f quoties apud 
Plfltunem scriharnm teinerilate 
nbtiterata sit , iiibil narrnre 
altinct. Cap. VIII. Mtftvtj fit 9ti yi 
fi rj y 6 ftoloYtj aavT et;'] Solas 
Par. A. TtQoa&tv. Sed celeri 
libri Plaluiiis, itcmque Eusebii 
qni liaec iteriiin laudat XII. p 
601. O. , nnnnimi consensiorn 
ffinQoa&tv. His igilur .sine dn- 
bio fiiit obtpmperandum. Dein 
Steph. sine librorum auctori- 
lafe, fi; tl »; ^vx^. Qiioil ita 
suaccpit Astiiis, ut elinm toT 
anle awftmoi; interposiierit, quod 
hnbet En aeb. p. (!01. 0. Ni- 
mirum non meminerant viri 
optinii, ntrumque nomeii etiHin 
sine arliciili accessione ita usni- 
pari aolere. De qno usu lo 
quendi v. aiin. ad Phaedon. y 
83. C. Sed in Iproximis cxpi' 
clavpris uliqne concinnitatis gra- DE LEGIBUS LIB. X. P. 896. St. 17H Ah. TQonoi bt xrti r^ify] xai ftovXrjmtq xat Ao- 
yiCfAOi xai do^ai aXtjiftl)^ imfiiktiai r« xai nvijftai I> 
ngoTiga i4rjxovg oiouaTtov xai nXdrovs xai ftdifovq 
xai Qiuftrjg ihj yiyovora dv, tineo xai xpvxr, aontnrog. 

Kji. 'Avdyxr}. 

A(J. '^(> 01'»' t6 fitrd ToVTo OfioXoyilv dvay- 
xalov TtiJ»' r« dya&uiv aiTtav uvai ifvxhv xcet Toiv 
xaxtJuv xa\ xaXvHv xai ataxQfJJv dixaitttv re xai ddixoiv 
xai ndvxuiv tiov ivavritov, itntg rwv ndvrtvr y*. av- 
Tr}v &i]00fjtiv airiav \ 

KA. Iliag ydg oi) ; 

AQ. ^vxh^ di] dtoixovaav xai ivotxovtyav iv 
dnadt TOtg navTrj xtvovfiivotg ftwv ov xai rov ov- 
{jttvov dvdyxt} dtotxeiv cfdvat ; 

KA. Ti ttijv . 

AQ. Miav »/ nXtiovc^. nXtinvq- iyw vnio (i(f(pv E I) I '', ¥ xnnw p »al «nilwv] Sic A. Jt. V. f. h. r. ». c. i. o. 
Vctf. ediit. cnm Ven. Z. tiZ» nakujp xnJ nnnwp. 

K. lli.tiov<:' iyw t''niQ — ] Viilgo nnte llXftov^ nomen 
Mep:illi et ante /Ivotp iiomen Atheniensi» poneh«tur, quod vitium 
removit Astius. consentientibus A. Si. S. aliis. v. explicatt. Apufl 
Theodoret. nltlo^q omittitur. Idem mox dvoiv fth oJ» yt nov 
iXdirm. tia : «a* ja t»"? V"'/^< '"^* "" 
atifiajo^. Verumtamen tenen- 
dam eat, eiuimodi nomina, quae 
articuli accetsioncm pariler at- 
qne omissionem feront. etiam 
In formulis ex articulo nentriiis 
generis compo.<ii(is proniisciie 
asurpari solere. — iln tQ nai 
^vx^ atofiaiof, int. n^oi/^a 
fiyOttP. 

D. TtSf 11 iya&wv alilar 
''fatj De articulo !n pluriiim 
r Tnm enumeratione non rcpe- 
I lo V. sd Phsedon. p. T.O. C. 
Mcib. I. p. 117. A. 

K. Vvxv' ifl iioinovonp 
"itl i*. ] Nobilissimus liic locus 
* mnltis aetatis posterioris scri- 
ptorilius vel memoratur vel re- (itatur; de qua re docte •cri- 
psit Potter. ad Clem. Ale- 
xandr. Stromatt. V. p. 593. A. 
T. II. p. 701. Kxscripserunt 
euudem praeter ClfmcDtem eti- 
am Kuseb. p. 549. D. et m\. 
I). Tiieodoret. Cur. Atfect. p. 
55. ed. Sylb. =: 151. cd. Gaisf. 
usqiie ad t%tQydX,toi>ni. ut mit- 
tamus alios, quorum mentio 
niliil ad crisin factitandam mo- 
menli facit. Verba: nnX ivoinou- 
ait* fp ainaatp Clem. om. Scd 
Theodoret. ip. ndat loi^ nav- 
tax^ Mi*oviitPoi<; ItyOPtdf anv 
mal tov ovftapop itotniiP dpdynr^ 
^dtnt. Verbn ip Snaat Eiiseb. 
iltero loco omittit altero tnetnr. 
Mta» fj idtlovq; lllii- 
orc — ] PraTC vuljjo ant* •!- 174 PLATONIS anox(}ivovixai. dvolv fiiv yi nov ikuxtov utjdiv ri- 
ttujftev , riji; tc eixoyirido^ xai rtj^ Taravria Svva- 
uivt]g i^eQya^eaiftti. lerum llXfhvi Mepilli iiomon 
iiiferciebatiir, ()tio(l <|iiuni per 
se apertum sit qiiRni ahsurde 
fieri coiisueverit, tum late vitii 
coarguit Boeckliius iii Min. 
et 1-egg. p. 100. Personae in- 
dicium recte omittunt codices 
meliores. Dein notabis synesin 
in verbis -idfavrta dwafi^yriq 
ronspicuani. Nam -idvavtla i. 
e. la xaxd Hicitur, quoniam in 
tviQyfiidoq inest b o n i a t q u e 
salutaris significatio. Similia 
collegerunt Wytteiibacli. ad 
Plutarcli. Moral. 1. p. 205. 
Heinrich. ad Hesiodi Scut. 
Herc. p. 183. Wurm. Com- 
mentar. ad Dinarchi Oratt. p. 
68. Ceterum liic lociis multis 
miiltorum coiitroversiis et dis- 
sensionibus ansam dedit. Fue- 
runt enim, qul Platoni verte- 
rent opprobrio, quod diiplicem 
statuisset anioi^ara miUKianam, 
alteram bonam ac beneficam. al- 
teram malam et infaustam. Quin 
etinm extiterunt nuper, qiii lianc 
sententiam putarent a germana 
pliilosoplii doctrina tantiini dis- 
crepare, ut ex hoc quoque loco 
argumentum repeterent, quo fi- 
de.s et auctoritas universi ope- 
ri«, quod est de Ijegibiis, labe- 
factaretur atque convelleretur. 
lllud iam veteres fecertinr, quo- 
ruin agmen dncunt Plutar- 
chua De Iside et Osirid. T. II. 
p. 369. De Psychogon. p. 1015. 
adv. Colot. c. 9. et Platonici 
recentiores qtiidam , Numenins, 
Atticus, alii, de qnibus v. Pro- 
elnm Theol. Platon. Libr. V. 
c. 7. p. 259. in TimneHm p. 
114 sqq. Chalcidium in Tim. 
Cap. II §. 30. p. 287. Cap. 
Xlll. §. 298. p. 387 sqq. M a- 
crobhim in Somn. Scipion. I. 
6. 14. al. de quiliiis v. >V n I f . 
■d Origrn. Philosoph. p. 134. et C. Fr. Hermann. Hist. Ph. 
Plat. 1. p. 709. Atque his «c- 
cedit etiam antiquissimut Chri- 
stianorum aurtor Clemens 
Alexandr. Stroni. V. p. 701. 
qui quam Plato statuerit malani 
enimam, eam putat uon aliam 
esse, quam diabolum Christia- 
norum. conf. Cudworth. Sy- 
stema Intellect. p. 236 sqq. ibi- 
qiie Moshcmium. Plessing. 
Memnon. Vol. 11. p. 306 sqq. 
Tennemann. Systema Phiios. 
Platon. Voi. III. p. 175 sqq. 
et qui ab his commemorantur. 
Legum auctoritatem vero nuper 
liinc iiifirmare conati sunt Asti- 
us De vita et scriptis Platonis 
p. 387. et Zellerus Studior. 
Platonn. p. 43. sq. iterumque 
Histor. Philos. Gr. Vol. II. p. 
321. quippe indignum rati, Pla- 
toni tam nefarium dualismum, 
qiii vulgo dicitnr, temere ob- 
tnidi. Itaqiie paiicis cxponere 
licebit, quid de ea re nobis vl- 
deatur. Ac primum qnidem ii- 
lud non indignum videtur dili- 
genti observatione , duplicem 
animam, qnnm philosophus sta- 
tuit, non videri natiira sua esse 
diversam, scd unnm eandem- 
que, nec tamen ad virtntis lau- 
dem pareni aut sibi constantem. 
Censuit enini Plnto , animam 
omnem per se spectatam, ntpote 
variis pollentem faciiltatibui 
suaque praeditam libertate libe- 
roque motu ornatam, modo re- 
cfa sentirc velle et intelligere^ 
modo etiam falsa opinari et 
sequi posse. De qua re v. Tim. 
p. 34. C sqq. p. 37. A. p. 41. 
D. p. 44. A. p. 51. D. p. 69. 

D. 88. B. et De Rep. IV. p. 
436. A. 439. C. D. IX. p. 589 

E. coll. Phaedr. p. 237. D. K.. 
ae de libero animi motu Tim. 
p. .^4. C sqq. Kk qua re phi- l)E LE(JIBUS LIB. X. P. m. St. 170 PWLi. JSffod^a oQtfuii tigt)xag. 
AH. tJtv. ityn fAiV ()>/ ^)VX*l "ovta la xut' 
woavov xai yrjV xat ttaXaTTav Tatg avTtjii xivt,rtt- iotopliut boaoruio et niRioriiin 
ortum rppetere non dubitnvit. 
Ita<|ne tioc qiioque loco omnino 
iluplicein animae vim atque in- 
Hoiem statuit. Quam quod eti- 
■m numero videtur disrrevisse, 
id , ai quid iudicare possiimus, 
noii aliam ob caussam facluni 
est, quam quia Atheniensem 
cam bomioibus ad diaierticam 
•ubtilitatem parum exerritatis 
di.Kserentem quam niaxima ius- 
•it uti perspicuitate. Itaque hic, 
ut ne sibi ad copiosiorem ani- 
oiae mentisque virium descri- 
ptionem esset descendendum, 
proteoas sciscitatur: qaotnam 
•Bimae discernendae sint, atque 
«aptui coUoquentiura convenien- 
ter duas discernit, prouti scili- 
cet omnis anima, loquitur enim 
hic nondum de aninia muiidana, 
«ut bona aut maia possit esse. 
Ac similiter eti»m apud Xe- 
noph. Cyrop. VI. I, 41. in 
populari sermone duplex anima 
discernilur, nimirum prouti una 
eademque auima vel bona vel 
mala est. conf. etiam ipsum 
Plat. De Rep. iV. p. 436. B. 
et AIVJ. D sqq. Itaque in liis 
qaidem nihil esse arbitramur, 
quod rerae germanaeque Plato- 
nis doctrinae nllo modo adver- 
setur, raodo ne ittud fi{i»p ^ 
nlliovf d^oir fttn yt K. r. i. 
Riroium prpn-"»'"- "♦ ex alio- 
rum locoriii i , prouti 

f.Ti liiiius iliir_: 1- .iis ratio et 
im, explicetur atqne il- 
iir. 8ed ut ponamus phi- 
iim hic minuR caute lo- 
III esse, tamen ne sir qui- 
in cunsrqui arbitramur, quod 
iirimi inde consequi voiu<>runt, 
r eum duas animas mundanas 
^tuisse putare deb<>amiis. ^t- 
que hoc alterum ('St ad quod 
diliKenter attendmdum tst, «i- quidcm totum locum recte in- 
telligere et interpretari volueri- 
mus. Ktenim Plato etsi nnimi 
virtutem omnino non semper 
eandcm esse iudicavit, tameu 
animam rernm uni»prsitateni re- 
gentem atque gubematein uti- 
que ostendit eam esse, cui ad 
sumiiiae perfectionis laiidem ni- 
hil plane desit. Docet eniro dein- 
ceps, ex puicerrimo naturae or- 
dioe el praestantissimo coeli et 
universi mundi motu ciarissime 
intelligi et cognosci licere aQi- 
aii]i> inif4tX*ia^at jou noofiov 
narjo^, xai dfitw avjov ti?» 
TOtai/ifjv oio» inttvriv. Quod 
^gr^g'*^ convenit cum Timaei 
loco p. 34. B aqq. ubi anima 
mundi lenge perfectissima in- 
formatur. Itaque Allieniensia 
antea quaerit qaidem, utrum 
duae aiiimae ponendae sint nec- 
ne, sed idem continuo lucu- 
lentissime docet ac deciarat, pla- 
ne sibi persuasum esse hoc, 
esse animam mentemque illam, 
quae hoc unitersum moveat, 
regat et gubernet, optimam 
atqne praettantissimam, icieoqa« 
unani. Itaque hac luce clariua 
esae censemus, faisos esse eos 
omiies, qui Platonem pntarunt 
hoc loco duas animas mundanas 
statnere; mutto minns autem 
eos nudiendos esse arbitramnr, 
qui hinc caussas et ratiunes rP' 
petierunt, quibus universnm f..e- 
gum opus non esse a Platone 
acriptnm efficeretur. Qaamquam 
est sane arninid , in qno phito- 
sophus iiuiir ab ea de deo do- 
rlrina disces.sit, qnam ab ipso 
in Timaeo exponi meoiinimns. 
Qaod quale sit, poslmodo sno 
loco ridebimos. 

aflt /iir i r; »/'1'/»; nnPTM 
— I Diligenter animadvertendo» 
rtl. hir qoidem ngi adhacomni- 17(; PLATONIS 

aiv , aig ovouaTci iari fiovXead^ai, axoneiax^ai , ini- 

y.'.)! fnXilaitai, (^ovltviaitat , do^a^tiv oQitiog, hlitvafii- 

vwg, yaioovaav ^ Ivnovuivrjv , {taooovaav , ifoftov^i- 

no <Je Rnima simplicitpr , wc r.iaiv. lam vero snbiprtum xfivxt^ 

vero de aiiinia miindaiia. Qua- quoiiiam est aliqiiauto reinolius 

propter nec cuiquBm niirum He- <iunm pro vulgari ioquendi con- 

liet acridero, qiiod ea di<itur suetudine esse dehuerat, dein- 

So^dlnv o()»w<; ^iffvnfttfwc, x"^- ^Pps pergilur: oi? V "JT ') XU"- 

(iMv XvntTy, &n(joflv <po^n'i&ni //fifj x. i- i. ut iiomen appcl- 

M. 1. A. Talia «'nim in aniinam lativum iocnm demonstrBtivS 

niiiverse spectatam profecto ron- pronoininis orrupaverit. Est vc- 

veniunt, sed muiidHuae animae ro totus liic locus uiiper iiiter- 

Htpote optimae i.sta tiandqua- punctionis perversitate mirum in 

quam tribiinntur omnia. De niodum conturbatus. Quippe 

asyndeto, ubi contraria aequali- boiii critici ante xat Tiaon- et 

ter locum liabenlia iiingiintiir, ante tn<i yvxh xv. sustiilerunt 

solemni conf. Protagor. p. 319. interpunctionem. Quasi voro 

D. o>o/w; (^> ;frax?i;?, nx.TOTo- ista cum proxime antegressis 

inoq, ffinoQOi, vhvxItiqoc, nlov- arctins roliaereant, neque ab iis 

-rio?, Ti/vT/c, Y^vvnlo^., dyfvvtjc, cogitatione segregaiida ac diri- 

X. T. k. Cicer. Tusc. I. 26. menda sint. Proxima vero .sir 

iit omnia, supera infera, iuiigenda : quibu s n tens a n i- 

primanitimamediavide- ma, si semper mentem 

remus. Ibid. V. 39, 114. At adsciscit soriam sibi di 

vero bona mala, aequa vinam, omnia recta et 

iniqua, lionesta turpia, beata regit nc gubernat; 

utilia inntilia, magna sin autem amentiae est 

parva, poterat. v. IJeier. conluucta, omnia rnrsus 

ad Cicer. De offic. 1.17. p. 134. Ii i s contraria effirit. Sed 

Kritz. atl Salliist. Catilin. XI. in his ipsis non paura sunt 

2. Ceternm dyttv et ntQidynv valde duliia et controversa. Nam 

de anima dicitur etiam mox p. verba &fov &toc ovoa quoniam 

897. C. p. 898. C. D. al. continent id, qnod proxima de- 

„ iniim disputatione effiritur, ani- 

P. 897. xat naaaic, oon^ ^^^ vjflfliret esse &idv, iure 

to./twi' — ] atque omnibus of^^to de vitio snspecta vi- 

motibus, qni liis cognati ^^^^. ^,,h,.nt. Q„ae quidem sn- 

atqne primi ■ecundarios gpiH,, etiam eo angetnr et ron- 

motus adsciscentes omnia, firmatnr non leviter, qnod libri 

quae ad corpora perti- niss. de illis mnltnm disdpntiunt. 

nent, ad augmentum et ^^ ^^^^ ^.p p„piose suprn in 

decrementuni et ad se- ^^i-,^^ annotatione narravimus. 

cretionem et coniunctio- Considerantibn» vero nobis om- 

nem perducunt. ^^^^ codirnm varietatem nunc 

xnt jiaaiv, oTq^vx') XQ-] verisimillinnim vidrtur. loriim 

Istud nnl nSai, quod Astins hiinc in rnddum esse refingen- 

putat positum esse pro ndvm diim : i-oi'»- f^v nQOc;i.n^f>vaft 

■ive «i? ndvjn, Ut adeo nnt e\- ntl >9tiov oQOwf &tn<: <i>C 

oQ&d »ni fvAnffiovn nntSny. 

Cnius sentrntiae nostrae ratio- 

naVra x. t. A. atque connerten- ncm pauris reddidisse invnbit. 

dum eit cnm T«r? «ut^? *tv^- Ar primnm quidem pro &for pungi voluerit, pendet ex supe- 
rioribns illis: dyti fiiv dij i; i'/»; DE LEGIBUS LII5 A I'. 897. 8t. 177 vtjv, fiioovauv , otiQyovottv , xat naoaii;, ooai tov- 
Tiov i,vyytvtts ij 7XQiMixov{)yot xiviiOiiq xag divriQOVQ- 

juT,- '-'■ '"'f'"/.ctii'javov6at xtrtjOtn^ aiuuartuv ayovoi le^ttilum OtiOh ceoseoius, pro- 
pterea quod nc foiT; quidem 
liie iam potntt recte &td^ ap- 
peliari, quaudoquidem ipsum 
denm este poslea demum do- 
cetur. Ex qno conspqucns eat, 
nt nunc quidem divini tantum 
iuiicienda fuerit mentio. Kt lia- 
bet istud ^fiof non mediocrem 
■ libris rommendntionem, aicuti 
in aunotatiune critica demon- 
atrarimus. Idem legit etiam 
ProciuB Theol. Platou. I. 12. 
p. 36. rojJf YaQ ^l"» Oilow 
TtQOflnfiovaap T^f V*'/^*' "il^^ 
uai IftipQOfn naidayvjrttp. conf. 
Inatitut. Tlieol. p. 190. ed. 
Creuzer. /ZJ» fih owf/a Otior 
iia vr^fj? ioTi &fioi' -lij^ ix- 
Stovfiinti^' nJaa ii V"'/'7 ^«/« 
ii.a rop &tior voiJ»' nSf ii fouf 
i9iio; uara fUOtlt* liji; ^tla^ 
haioi. Quuni i^itiir &fioy per 
ipiam sententiae ratlonem re- 
quiralur idemqiie etiam codicum 
et Prorli aucloritate aalis nin- 
niatur, non Tidemur iuiuria il- 
lud pro rero gernianoquf agno- 
•cere. Post Ottop vero quod 
addidimns oqOiZ^, vulgo prae- 
ter fidem codiruni omistum, 
iam olim ostendimus egregie 
hoic rocahiilo in proxiniia re- 
•pondere oQOd , ut prope ne- 
cess&rium sit ad rectam sen- 
tenliae rationeni. Pergimus ad 
^foc u>c, qnud pro vulgata Oto^ 
ojoa restiluriidum censemus. 
Kt falsum quidcm rsse istud 
•'it otna, quod vulpo legitur, 
- ipsa loqiiitur. > oratur enira 
< serrato anima Oid<;, quum 
inen iianc esse cius vint na- 
Mliac dcmnm osti-n- 
nccedil, qiiod oi/on 
,. |>.c,. ...M.iissimis liltris , inio 
rtiani in plnrimis . omnino de- 
sideratur. Nnm plcrique omnrs 
CMai libria Euaebii: o^^<wc Ot- 
Plat. (»pp Voi \. Sort ni 0('( oqOu k. r. k, Itaque illud 
patet corruptione natnm csse. 
Sed in ipso illo Otoi<i latet ve- 
rum, iioc est id, quod suspira- 
mur Plaloiii restilui oporterei 
op<9w; Oto<; w ( oQOd w. t. 1., 
quo revocalu omnis prolenua 
subiata est verlioruin difficultas. 
Neque enim aninia isto pacto 
Otdf vocatur, srd propterea 
quod sequitur ducrm TOf Ottov 
fovfy cum dco comparatur. Quo 
ipso elegantissime via munitur 
ad eam , quae deinde sequitur, 
argumentationeni. Nec vero o); 
nomini Otd<: poslpositum inau- 
ditum est. Nam quum apiid Ho- 
merum ea vocis iii comparatione 
collocatio soilcmnis sit, apud 
qiiemipsum hoc^«o«to?repcritur, 
Iliad. V. 78. Otoi u/i iltio iijftf), 
al., tum randem frequentarunt 
etiam alii poetae, maxime tra- 
giri , siculi ostendimus ad So- 
phistam Plat. p. 242. C. Nec 
vero iiia alistinuerunt pedestris 
sermonis scriptures, ut nec Pla- 
lo liunc usum refugisse pulan- 
dus sit, de quo simile quid 
protulimus ann. ad Sophistam 
I. r^ rt I..>gg I. p. 64.'). B. 
Quamquam liuc ioco videri po- 
test Homeri dirtionem ob ocu- 
lus habuisse, siquideni unicui- 
qne haec legenli facillime Ho- 
mrricum illnd Oto^ w^ in me- 
moriam redire potuit. Quod 
•i cui minua credibile videntur. 
certe ad emrndatiuncm nuslram 
firmandnm valrbunt illa Legg. 
IX. p. 878- A : T0(? ai-M T0i7 
ytfof^ nlop tui iiit(rotv tl^not- 
ovPtuf, et si quae sunt id ge- 
nus aliti. Huins >rro usus igno- 
ratio trl nrg!c> tio hic utique 
rffecit, Bt grrninna scriplura in 
^<o( ovoa at«|U<* Otoi t d<'|ira- 
taretur. Scd his rxpusiiis su- 
perest ut paucls indirandum aH, 

1'2 178 PLATONIS 

ndvxa iig av^tjaiv xat (pi^i<nv xai SidxoiGiv xai 
(fiiyxQiaiv, xai rovrojq inouivaq &i()in6Tt]Tag, ipv^Eig, 
fiaQVTrjtag ^ xovrpOTtjTag , axktjoov xai fiakaxov, Xsv- 
B xov xal fiiXav , avGTt}(j6v xai yXvxv , xai ndaiv oig 
'Wvxn XQ^I^^^^ vovv fjtiv nooglafiovaa dii /)^slov og- 
t?-wg &e6g ouaa o^&d x(u tvdai^ora naiday^Atyti 
ndvra , dvoia Se avyytvouivt] ndvTa av. tavavTia 
TovToig dnt^yd^etai. Tix^u/imv TavTa ovtojc sx^iv , tj 
'iri diaTdt.o^EV, el irigtog niog ex^i: 
KA. Ovdafxuig. 

A&. IIoTiQov ovv Srj ifjvxtjg yivog iyxgaTtg ov- 
gavov xai yijg xai ndartg r^g negioSov yeyovivai 
(f(J!JfAev ; TO (fgovipcov xai dgeTtjg nXijgeg, tj to fit^Si- 
tega xexTT]uivov ; ^otjXea&e ovv ngog tavxa (aSe dno- 
xgivcofie&a ; 

P. 897. Vi;'£«»C, paQvirijaq] Om. Allg. v. 

avaTTiqov xat yivxv','] Post yXvxv viilgo adduittnr verba 
Mut nixQov. Quae tameii omissa sunt in Pnr. A. Vat. Q. pr. et 
quattuor codd. Eusebii a Gaiafordo excnssis. Nec vero dnbium 
est quin ex giosseniate orta sint ad nvairjQdv adscripto. Id quod 
arguit etiam inepta eornm collocntio. Itaque ea aiiis inde a Bek- 
kero praeeuntihus liaud cunctanter abiecimus. 

B. olq ipvxn xQ^f^^*V *ovv —] De nniverso ioco infra 
diximns in explicatt. Voc. yTQo<;Xa^ovan pro vulg. TiQOiXnfi^drovaa 
ex A. 52. V. f. h. r. a. d. o. et marg. Stepli. restitntnm. Pro 
vulg. tthl ex A. Q. de quibus narrat Bastius, et v. f. r. a. c. 
3. o. scripsimus dtl. Porro ^«ro» pro &t6v, quod editt. habent, 

quibus modis alii locnm male Brink Varr. Leclt. ex histor. 

aifectum integritati suae resti- philos. antiquae p. 89. propo- 

tnere conati sint, qnandoquidem nit: *ovv fiiv tiq. oq&ov &iof 

critici tamqiiam certamine quo- ux; oQ&a xat evdalftova nai.d. n. 

dam instituto variis modis ei reliquis eiectis. Schneiderus 

medicinam pararunt. Itaqne scripsit sic: dft &tov Sq&w^ 

Astius legendnm censet: »oi7»' &toti oQ&d xnt tviaif*. natd. 

ftiv nQoqX. xard &eov og*u)? ndvin, omnia nnis tribuens co- 

iovaa oqO-u xnt fvSai/nova it. dicibus melioribus. Deniqne 

Tydemannns De deo Flatonis Schrammius in Qnaestt. de 

p. 184. coniectat: vovv f*}v nQ. locis nonnnilis Lcgnm Plat. 

dfi ^tov co; &-ioioQ&d xat tvd. Part. II. p. VI. sibi visus est 

■Winckelmannns in edit. Tn- locum sic integritnti sune re- 

ric. mai. lcgi vnlt; dtt &itov stitiiissp: vovv fiiv nQo^X. dtt 

oQ&cJi &iovaa dQ&d x. r. X. &tlov (vel &tdv, optionem enim 

quod C. Fr. Hermnnnus et utriusqnc icctionis dedit libe- 

Uaiterut assensn suo proba- ram) Sq&m^, w? &to^ oQ&a xal 

vernnt. Bakhnizen van den tvdalftova na^Safttyit ndvTa, H|n| DE LEGIBUS LIB. X. P. 897. St. 179 

AQ. Bli fiiv , (u &avfjiaait , (fwfitv , rj ^vftnaaa 
)V(}avov odos af*a xai ffofjcc xai xtuv iv avT^ 6v- 
Tujv dnavruiv vov xivtjtTu xai tttonfofju xat Xoyt- 
Ofioli; oiioiav ffvaiv ^^jfct xai ^vyytvoig iiQ^^eTai, dfjlov, 
«*; Tt)v dyiaTijv tpvj^rfV (faTtov kntiu).ua\^ai tov x6- 
auov itaiTog xai dyuv avTov Ttjv ToiavTtjv odov 
ixeivrjv. 

AS. t^ Si fiavixdig r« xai dTaxTug ig^eTai, 
Tfjv xaxtjv. 

KA. Kai TavTa ofjt^ojg. f) 

AS. Tiva ovv dt] vov xivrjatg ffvacv i%ei ; tovto 
tjdtj ^aXertov y w ffiXot, igajTtjfta dnoxgivofttvov ei- nratitui rx Ven. S. a. c. d. o. f. r. et secnndiim Bast. marg. S. 
nam ex postremo Bekkerns <^(( enotavit. Habent &ttoy etiam 
(lainqiie libri Enaebii et mar^. Stephan. Tiim oQ&to^, vul^o omia- 
aum, revocAvi ex \. Q. Z. v. b. f. r. a. c. S. o. et omnibus coHd. 
Rnsebii. Idem protulit Steph. in mar<;. Deniqne pro S^to^ ovaa 
og&a \. Q. 5". V. h. f. a. c. S. o. \. 9ioi(; oQ>9a, quod etiam li- 
bri Kuaebii exhibcnt. Hinc quid restitaendum videatnr, infra ex- 
piisuimua. 

ytyof^rat (fiZfitr] Sic pr. Q. cum f. r. a. d. o. et libri 
Boaeb. pro vuig. ^a/i/r, quod tenuit Schocider. Praeterea Ena. 

«O JrfPOK. qua ille conicrtura proxinie sane ftXtjgt^] H.e. animam sapien- 

a-l veriim accessisae iudicao- tem atque oplimam. 

li eat. n ' ... 

., , . , y^. a ytiy av J09 r nv TOi- 

1>. naioayoiyti na * i a I '•> -^ ti t , 

\ erbom naiiny^Ynv m o d e - ' -' v i 

raadi et regendi significatio- D. toi7to iJ^^ij ;i;a2(noi> — ] 

n". positum. .Similiter Legg. I. lunsas: xf^^tnov dno»Qtpdftn>ov 

p. 641. B. de convivio : avftno- (npo?) toi7to ^p<Ji»j//a tlntlf Ift- 

atoo dQi^iZq naidaytityfiOirTOf. tfQoPuq. In quibus ne quis toi*- 

VI. p. 752, C. de civitate: to to iQcjxr^fta desideret, v. ad 

aa^aXttav toi7 ftttrat TJjr nat- p. 888. B. Proximorum ver- 

i*Ymyri&iiaar o6'tw ndliv. ubi borum ordo liic est: ito dtj nal 

Pbotius p. 3G9. 19. intt-rpre- dlnato* ifti :i^oOanpdrtip vfti* 

tiitur per dxOitnnv. Liiiiro lo- t^c dnoxQlotitn , h. e. me in 

qnendi. nt soient in talibua, reapondendo vobis ades- 

poaterioria actalis soriptorrs va- se. Frequens ett luquutio oi;2- 

riis modis imitnli sunt. Xnftfidtiif thh' tooc, de qiia V. 

'u ^ Qo ptftof mal iiQ$jt'i ad Phaedr. p. 237. A. Symp. 

12 • 180 TLATONMS nelv iiufQovinq. dio St] xat i/ni ttjs «no'/t(ji(feu/g ijulv 
Hixuiov Ta vvv nQoqXccfxfidvuv. 

K/I. Ev Myiiq. 

AO. Mt) Toivvv i| ivavriag olov eig ijXiov dno- 

^XinovTsg, vvy.ra iv fitatjufioia inayouevoi, noiiiGio- 

ui&tt Ttjv dnoxQiaiv, wg vovv noTt &vT}Tolg ou^aaiv 

E 6\jj6f.uvoi Tc Aui yvua6f^ivoi ixavoJg- nQog dt (ix6ra 

Toii loo)Twf.4ivov (iXinovTag da^paXiarsQov oQav. 

Kjt. lluig Xeyeig; 

A&. Hi nQogioixe xtvriati vovg tojv dixa ixti- 

D. 1 a vuv n QOc^XHfxfid vt tv] rtQoXa/j^dyiiv Etiseli. scrl 
quattuor libri eius itetn riQoqk. 

E. jotvvv rd yt T0toi7ro»] lo 0111. A. Si. a. v. Ii. r. 
xoiv xdrt ?T»,] 7««;»' Toie in jouid ye A. J2. Z. v. f. Ii. r. 

a. r. S. 0. X. Scribebatur vulgo: loCwv td yt toioviop iJjv tot 
hi., Sti. quain lectioiiem inarg. A. ct Jl. tuentur, ita quideni, ut 
ibi ^Tt oniissum sit. Scripturae pertnrbatio cx dnioy^u<f{u orta 
videtur. 

ndviwv id ftiv X.] V. o/rafTwc, qiiod ex A. Q. f. v. Ii. r. p. 218. D. Ooissonad. ad 
Philostr. Heroic. p. 383. ad Ari- 
staenet. p. 407. Schaefer. ad 
Lainb. Bos. I)e ellips. p. 87. 
Bast. Appeiid. Epist. Crit. p. 
41. inlpp. ad Soph. Philoct. v. 
281. Sed nQoi;Xnfi^dvtiv jivl 
Ttvo; qui dixerit, neininem no- 
vimus. Quod permovit Win- 
ck elni au num , ut Praefat. ad 
edit. min. p. XIII. to vvv ngo- 
&v/iotq ovkXriu^dvnv scribpiidum 
censeret, At eiiim vero ut de~ 
•it alterum ciiisdem constructio- 
nis e.veiHplum, tamen n^o;- 
Xu/i^diiiv iuvandi vi et signi- 
ficatione positiim non est iiiau- 
ditum. Uuani in rein Astius 
compamut Xeuoph. .Vnabns. 
II. 3, II. xai (jfiit nvToi nQO<;- 
tXdft^nvtv ilii tov ntjXov ifiiinl- 
vo)v, i. p. nntXd /i,9nriv. Ibid. 
§. 12. inti cJi xa.i KXinQ^ov fio- 
(joir naovdd^ovzn , nQo^tXdfi^n- 
vov Mni ol TtQl^fii' itQOi. Hor 
vero quum ita se h^beat , qiiid 
mirum eat. qtiod ead(>m hir est verbi nQo^Xufi^dvtiv atque alibi 
verbi avXXnfijidvttv constructioV 
Neque res Matthiaeo fuit 
offfiisioni, qiii Grainm. Gr. §. 
325. etiani nQO<;Xuft^dvftv in nu- 
merum retiilit eorum verborum, 
qiiae refiereiil «jenitivum. 

M^i j otvv V H ivav t la^ — 
oQoiv] Sic etiam Cicero Ta- 
scul. I. 30. Nec vero de lioc 
q 11 i s q u a m d u b i t a r e p o •- 
Bct, nisi idem nobia acci- 
deret diligenter <le ani- 
mo cog i ta n ti hufl, quod his 
8 a c p e u s II V e n i t, q u i q ii ii ai 
acriter oculis deficien- 
tem solem intuercntur, ut 
adspectum omnino amit- 
terent; sic mentis acies 
s e i p 8 a i II t u e n ■ n o n ii u n- 
quam hebescit, ob eam- 
que CRii.Hsnm contemplaii- 
d i d i I i <r n t i a m a in i 1 1 i ni u s. 
ubi Uavisiiis putabat respe- 
\is8»» Ciceroncni ail Phncdoii. 
p. 09. D. Mof« Tot^vv fim find 
ra»~r«. iiiiiri on#/(»»j»« To dvta 1)E LEGIBrS MB. X^l*i 81»7 898. St. 181 

voiv xivrjdHfiV t tijv eixova kd -ioj f.ti i ' t,v nwaraftvij- 
'm; Vf*iv iytli xotvij Ttjv dn6y(}iotv 7io(t,<fof4ai. 
KjI. Kttlkiara uv ).iyois- 

A(-). ^hfivtiuixfa Toirvv twv toti en tovto >«, 
Tiov ftdvTUiV Tct fiiv xivua&ai, Ta di /iUreiv 
t&tf*ev. 

KJ. yai. 

AO. TuJv () (-( xivovuivtuv Ta (jiev iv ivi TOfKfi 
rtZrt«>ai, rd 6 iv nXeioai <fe(i6tiera. 
KA. "KoTi TuvTa. 
AQ. TovTotv dt] Tolv xtvrioeoiv Tt/v iv tvt (f t 

n. c. i. o. x. miitalum. 

I». 898. "£'oi» lavia] laviu Ea«eb. 

Tovjoi* iii loiv Kif^ofotf] Vulgatfl lectiu 8|>ud Euae- 
hiiioi ftiit liactenus: jnvintp ^m» u. quod Attius Platoni impertiit. 
Sed codd. Gaiifordi ToJioir 6. lotr. 

j f) p tv Ivl «pt^o ft^pffr] Sic .\. ii. V. f. Ii. r. B. d. o. X. et 
M. Eu». pro vulg. toif — (f.f^ofifroiv. Dfin vulgo oi'oju»', quod 
iiim Platonis codd. sor^anl elinm libri Kiisebii omiics. recte vcro 
Vi»«*ra« in oloop mutnnt , qufm nos sequuti sumiii. 

.lr.7'ini. fiij p. ol. B. ulii, quo» taudavit 

»011(1 i;,7»(i'.i lop r/.iot' t*Xtl- Davis. I. r. — no< i;o(i//<c- 

,iu tfftopojrifc xat mr.ctnov- &n iri* dnotiQtoty, h. C 

iitroi nacxovot' Sinif^t((/onat JnoKQiytifii&a, ut mox. -- ^?»'»;- 

yao 7101' frioi ja 6/ifiitia, iav toiC ofifinni, poetice, pro 

ft^ iv viajt Ij h iiri totovjw liuius mortalia corporis 

,t»o/tiZrtai itjv lixorn avjov. oCUlia. — tlnora toj 4o*t- 

quo Inco agitur de verilatis stu- imfttpov, iinaginem eius 

dio et cognitione, tit ei compa- rei, de qua iiit er rog at ii m 

randa sint qune le<;iintur De cst. 

R.p. VII. iu celebrati«ima illa g r^^ n^o?/o.Kf ...,'of. 

coinparatioiie vltae et cond.t.o- ^^.^ __^ „^ ^ ^^^^; ^ .^ ^^. 

nU huroanaecnm .pelu.iCB Bub- ^.^^ la^^if^tr K...;of,c .<;, d/na 

terr.iiea. Apte e.dem compa- ;„/,^, ,. ■ vqu.^o.m, *o.', ,. r. 

rationc iisu. e.t S»ocrate. api.d ^ j,^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^.^ ^^^ 

Xenoph. Mem. I\ . J. 11. ,natc internunKunt. Nam geni- 

■ i d^-um docel nou per se «ed ,.^,,,^ ^^^ d^.~. i»,Ui.r uir^ntmr. 

.iu. oper.b.is cognosci : if rof» j^^ ^^ ,: ,, .^, ^,,. ^, 

.,. naio nam ,fnr,^<o<: io- ,^^^,^^ .,,.^ ^ ^ ^ ^^ ^ gcncri- 

. ,tra, ,;i.«, 0.K /:T.,t'..» ,, „ , „^„, ,imili« e.t. eiot 

- urvD<D/rotC l«MOf U|r«.'Ju)C 

\ V"'''* • . ' .uraarousimnginciri 

'yX'*(/'i Olait^ni, tr^P oifir " 

'ii(>«(ini. Ad cognitiunetu dei 1*. 898. yoi-ioi» <! 

iiiparationem Iran.tuleriinl . «.rijofo.f — ] Miriris iiu 

i.roquin Plalonem imilali, Astium Tavtaiv dij t«»» cor- 

. ni ii l i c I.. Vit. Pythap. §• rigeiitcro. Nimirwni ininiemor 

ei Themi.l Oral IV. fuil ♦ir egrcgiu. .\tliri«nii illiuf, 182 PLATONIS 

QOfikvtjV rt«i ni(ji yi xi /jiiaov avdyyyj xtvtZffi^at, riZv 
IvTOfJVCDV ovGav (xi^Yifid ri xvxXoov , elvai rc avrrjv 
T/J Tov voii 7i€()i6d(o nctvTiAjg wi dvvaxov oixttOTCCTtjv 
T( xai bfxoiav. 

KA. Ilut^ Xiyetg: 

A&. To xara tavra dtjnov xai wgavruig xai 
iv T(p aVT(0 xai ne()i ra avrtx xai n()6g ra avrcc 
xai %va Xoyov xai rci^iv fxiav af4(fw xtviiOitat ki- 
B yovTig vovv r^v re iv ivi (pi()Ofjtevrjv xivr/^nv, (J(fai- 
Qag kvTOQVov dmtxaafiiva (fogalg., ovx av nors (fa- 
veiuiv cfavXot drifxtoVQyoi Xoycp xaXiov ilxoviMV. 

KA. 'OQ&OTara kiysig. 

AQ. Ovxovv av T] )t fiTjdinoTB logavrwg i.i7jt)i 

xara xa avra f*7]Se iv ravrip firjdi nsgi ravra fit]')i 

ngog tavra fir]8' iv ivi (feQOfiivtj fit]d' iv xorsino 

Q fitjd' iv rcc^si fit/di iv Tm X6y(p xivriGig dvoiag dv 

dndatjg ut] ^vyyevtjg ; 

B. Ovxovv nv 17 y« ft.'\ Eua, «"tij y ij f*. 

firiS' tv ivl 9«^.] Verba /*»jJ' ^»" *»■* addunt A. Jl. v. f. h. 
r. a. c. d. o. x. Euseb. Ficin. et anteposito (fnjOftivriv Ven. S. 
In Bas. 2. perperam post (1^^ iv xoofn^ inserta aunt. 

de qoo consutas Mattbiae Gr. psius Phyaiolog. Stoicor. III. 8. 
Gr. §. 436. x«« ?»« Xoyo* — nivtl- 

t Cov Ivi 6 Qv ut V ovanv fil- o^«t] .^stius xoi xa^ ?>■« 

f*Tifid T4 xi/xiwv] simula- mavnlt. Se<l praepositione non 

crum quoddam gluborum opus est, quum tva Xoyov uni 

torno factorum. Pessime li- rdUv ///«v eodem niodo dicalur, 

bri Platoriis ovawv. Nec aliter quo freqjientari solet ft(av nl- 

libri Eusebii. Sed dubitari non vtjatv x«v((ui9ai. conf. Ma ttliiae 

potest, quin recte ibi Vige- Gr. Gr. §, 408. d. Dein dnn- 

rus correxerit ovonvy quod xaafuvu ad voijv e.t i^v iv hl 

etiam nunc tuemur. Klvrjaiv referendum. — Sed Xd- 

To xaTci dtjnov — tlnd- yy nertaa cum STjfiiovQyol ua- 

vwv] Quod Platu animi motum XiSv ilxdvuiv; v. ad Reip. II. p. 

vitamque voluit simillimum essp. 361, B. 376- D. 

globi motui, de eo v. etiam C. t^v 6i ovQnvoC ntijt- 

Tim. p. 36. A sqq. Multa de qiogdv] Astius yt pro 6^ re- 

hac eius sententia disputat quirit, quin etiam edidit. Sid 

Aristot. Libr. I. De anima c. omnes libri mss. Piatonis et 

3, 12 sqq. = Vol. I. p. 406. Eusebii it coniitanter tueiitur. 

ed. Bekker. conf. etinm I.ii- Nec profL-clo teniere. Hnbit DE LEGIBUS LIB. X. P. 898. St. 183 Kji. tHtj yd^ av dXii&iaTara. 

AO. Nvv dr] x^Xenov ovSiv ^n dta()Qi]Sr]v ci- 

neiv, tuff, ineiSt) yi^») f*tv iGTiv rj ntQidjovaa rjuiv 

ndvTa , Tt]v Si ovQavov ntQKfOQav i^ dvdyxijg nt- 

idyeiv (fuTiov iniuiXovinivtjV xai xoo/uovoav rjToi 

Trjv dQiaTr]v xpvyi]v t] rt)v ivavriav. 

Kyi. S2 ^ivi, dXXd 'ix ys rwv vvv UQr]fxivuiv 
ovS' batov dXlinq ktyuv r] ndaav dQsrr]v 'i^ovaav 
\pvxr]v ftiav i] nXeiovii ntQidyeiv avrd. 

AO. KdXXiara, lu KXitviay vnrjxovaag to7j Ao- 
yoig. ToSs 3e nQogvndxovaov 'irt. 

KA. T6 nolov\ 

Cap, IX. AO. "HXiov xai aeXi]Vr]v xai rd dlXa 
darQa, timQ xpvxr] nsQidyei ndvra, uq' ov xai tv 
txaarov ; 

KJ. Ti fjtrjv; 

C nqo qi< nd Mo V iioi' 1 1 t] ntjo^dxouaov pr. A. Si. a. altera 
lectione ab endeni nianu lupersrripta. Alii etiam vndxovao*. Le- 
rtioaem n^ocaxovoov recepit Hermann. et Sclineider. sed uiiice ve- 
rum vi^etur alternm. D • nim iiiud dereniionem pnratam 
cx anacolutiiia hreviluquentiae 
ntudio orta. Plene cnini s^^n- 
tentia air fere eniintianda fuit: 
elnur, JtS , inttdrj t/t/;^^ ^/y 
tajiw ij nt{>idYO\>aa naria, »/ 
ih ovf/avotJ nefiiifOQa ij cu;ai/- 
Twc iiata xa avid dii fj raJ- 
¥uvx{ov ylyfirat, i^ apdjf^fli 
i'iot <; d(>laximivxh ^ *? ivartia 
i^iui^v nt{(tdyti IntfitXoxiftivi] ual 
Koa/iovaa. Nunc vero d«;curtntn 
oratione fth illud vurabulo ipv- 
ri] adiectum niliil linbot qiiod 
iftsi rcipoiiiluat , qiinndoqiiidcm 
J/, licet cum ir,* i' oJ^afoJ 
a((iif oyd» coiiinnctiini sit, In- 
ineo apodosi illntum ett , qao 
pott protasin nb tniiiij p\or- 
tam ia altera •coteatiae parte gravior fiat asseveratio cum qua- 
dam oppositione coniuncta. Nam 
ita it post Iniidfj , idv, <u(, 
t*^/Q^t &'>" id genus vocabula, 
in npodosi usurpari solere, 
quemadmodum I.>atinuni vero, 
praeter alios docuerunt Phil. 
Buttmann. Excurs. XII. ad 
Demostli. Ornt Mid. p. 147 
sqq. ad Sopliocl. Pliiloct. v. 87. 
Matthiac Gr. §. 616. 3. p. 
14(38 sqq. ed. III. Klotz. ad 
Oevar. De Partic. Vol. II. p. 
3G9 S(|q. Itnque d^ lioc loco 
diiplicps qtiasi pnrtes agere di- 
cendum est,i|Unndoquidcm qnum 
appositiini sit verbis t^v ovfa- 
»0(7 niQtcfOQdw praecedenti \fivx>] 
fU» e regione posilis, tum ve- 
vera apodosla gravitati inBervit. 1J<4 PLATONIS v^fe'. Ihoi ivoi df] nottjata^iida koyovs, 61 y.ui 
int nccvTit t]filv aarua aouoTTorreg (favovvrai. 

Kyl. Tivog : 

A(-). llXiov naQ avtff^tunog adjua fAtv OQCi, xfjv- 
j(r]v ds uvSeig' ovde yao «AAof aujfAaTog ovdevos 
ovTe ^wvTog ovt6 dno&vriaxovTog twv Qiotuv, dXXd 
E klntg noXXt) x6 naodnav x6 yivog tjfilv xovxo dvai- 
G&rixov ndaaig xaig xov auifiaxog aiaO^tjaeoi neQine- 
qvxevai, votjx^v 8' elvai. vip /novq) Sr} xa\ dtavotj- 
fxaxi Xd(ii*)fAev avxov neQt x6 xoiovde. 

D, no t.tiau>(»,i&a i</yoi<?] Sic A. 52. v. r. a. i. o. %. et 
Ens. Vett. ciiU. ■noitiaotfu&n. Vat. f. Ric. Ii. et yq. Q. notr,ad- 
iit&ft. Dein Eiiseb.: inl ndrxa aQfiduovtfq >}f*ty la aarqa (pa- 
voOvTOi. ProTho^; A. Q. Ii. r. d. x. Tifni;; ut scripsit Sclineider. Cap. IX. D. qpwvorviai. 
KA. Tlvo^;] Cofld. non pauci 
TCva<;; sc. XdYOx^ii noir^awfit&tt; 
iVlinn» apte ad sententiam. Q nae- 
rit enim Clinias de uno ilfo, 
unde omnino intelligi et rogno- 
sci qneat, quid rei sit. Mox ad 
ovSi aXXnv — -iiav ^W(u>' int. 
ovdtlq oQ(l ipvxrjv. 

a i.Xa i X nl z noXXtj [ o n n- 
ifdnav - ] s e d in a g n a n o- 
his spes est, li. c. sed m a- 
gna cum fiducia putare 
licet sive mn^na suspicio 
e s t , h o c g e n u s ( t »; ? i// »/- 
jfjys) omnibus corporis 
lensilius tan«]uam tale es- 
se natura circum fus iim , 
quod sentiri ac percipi 
i 1 1 i s n e q u e a t , a c p o t i u s 
esse mente et rationo in- 
telligibile. Hunc lociim mi- 
riim est quod nupcri critici quasi 
certauiine qiiodam inatituto va- 
riis modis sollicitarc conati 
■iint. Qiiippe coni|ui-stiis pri- 
inus Astiiis est per(|uani ine- 
ptiim essc, quod dicatur ma- 
giia spes es.*»" , lioc getiiis sen- 
sibiis non posse cognosci . sed 
m'nt<>. Qiin npinione ductus ipse refingi iubet: dXXa Hni^ 
noXXtj , 10 nitqdnav zd y^vo^ 
rjfHv TOviQ, ivaCo&riiov ndaat^ 
Tttt<; lov awftaio^ niaS-ijatat, 
ntQtnKpvxhni, vorixdv fidvov' vio 
drj xai diaroijfiari x. r. X. EiU9 
vestigia deinde secuti nuper 
Baitcrus et Vogelinus alia 
etiani protulerunt conimenta. 
Nam Baiterus quidem conie- 
cit : llrat, viii fiorw. fidt^ 6>) xal 
8. unde certe ad vim sentenliae 
nihil proficitur. Quamquam edi- 
tores Turirenses itemque Her- 
m a n n u s istaiu cuniecturam cpn- 
tinuo adeo pro rata habuerunt, 
ut eam sine aiictoritate libro- 
rum orationi Platonis inserue- 
rint. Voegeliiius autem se- 
cundum Eusebium censtiit scri- 
ben<!iim esse: roriidv di fidvov 
vui dij xul dinvoijftari x. t. X. 
.Vt veio ista Eusebii certe au- 
ctoritas nuila est, qui secun- 
dum Gaisfordium quidem nihil 
aliud e.xhibet nisi boc: voijro» 
(J' tlvni' ftorw vip d>j xqi vo>j- 
fiaxt, uiide. si qiiid mutandum, 
cum Schramniio Quaest. de 
locis nonniiilis Legum Plat. 
Pait. V. p. 8. facile extiideris: 
»oijfi>f 6 tlvut ftdvov vw irj Pi>R LKOlBrS \Ah. \ V si»8. 8t)i>. St. l8iS 
m^J. Iloiov ; 
Ah. 'HXiov iineg ayet ipvxrj , TQidiv ftVTrjv iv 
'iyovTi>i Sgciv ax^tiov ovx dnoTivS,6iAedtt. 
KyJ. Tivur ; 

A€f. 'S2g ^ ivovoa ivToc: rqi ntQirfi{tii TOVTcp 
(faivofAivfi) GuiiuctTi ndvTti dtaxo^i^et t6 toiovtov, xa- 
{^itniQ Vfidg r, nag t]i*lv tpvyij ndvTij ni{>i(fioii' ij 
no&iv e^io&ev aaiua avTtj nogiGafuvri nvgog »; Tivog 

^Qog, ug ?.6)'og ioTi niwr, m&u (iiu awuceTi aiZua' 8yU 
., TgiTOV avTf) xpiXt] aujfittTog ovaa, i^^ovaa 8i dv- 
lufuig cikkag rirag vniQriaXXovactg xiavuaTi nodijyei. 

K. *i'' ftotm iii xa« 4.3 Eils. /<<'''•' >'(<' in »«* ffifiai». 
'Hi-ioy tlrttQ ayit] it ntQiJytt codd. Kutebii oninea, idqua 
rdiiltrunt Tnrireute» et Herm. 

auifta a u I Tj «.] Sic Kuseb. Legebatur 0J7 ^ vfl rcri»;. Schnei- 
il<ni» avri]. Kal 6. n. T. A. Sed iit brevi 
dicam quod ■entio, nnila onini- 
no mutatione opns est. Nam 
foiniula nolkf; ilnl^ (]uum ad 
liiiin menibra pertineat, tnmen 
*pect)tt potistinium ad 70*10 to 
y#»oc »o»;Tor tlfttt. Sed quod 

..hcervationc 'imprimis (iigniim 

•!, verbum ilnlT^nv et iXnli; 

tiniiiu etiam de ro (juod opi- 

.liiuiur le! sunpicamur, u.<iur- 

pari flolet, •iciiii ti<\ Remp. VII. 

r>17. B. al. et Le{tg. I. p. 644. 

docuimus. Ita(|ue verba nul- 

> nopotio flic interpreferis: 

«ed ma^na auspicio est, 

..mnino hoc genns tam- 

guam nnllo a iiohis cor- 

poris senso percipiendiim 

ircumdatum esse natnra 

t menfe (tantnm) compre- 

iMidi. Kx (]ua interpretatione 

.Itiet, «-oijTor tlprti rum vi ,di- 

iiim esse, ut fiufow adiicere 

• titii)uam opns sit. — a*al- 

."^fjior — n iqini tpvniva» 

i q. W5 dra/o&tjroi' ni(>tn. --- 

De forninla: »<» lapilr r» 

••#f / T«roc V. ad Renip. VII. 

I f)33. U. .t I..I?': III p. 

7t}. (;. 

K. 'JHi 4 »- I r 1/ ^i , , X>},] Eusebias: »i nigidyti, 
quod post Astiutn elism Tu- 
ricenses et Hermannu:» am- 
plexi sunt. Sed a/*«i' de eo, 
(juod regit et giibernat Solem, 
usurpntum hic quidem videtur 
sententiae esse convenientius. 
De Hi» verbi v. ad p. 896. E. 
Mo\ 899. .A. dicitur 6idyit¥. 

aiZ (i a av 1 Tj noQ t na ftifin 
nrpo?] Sic verissime libri Bu- 
sebii omnes pro vnlg. avij-. 
Est enini senteiitia haec: aut 
extrinseciis sibi corpus 
assumens igneuni nliquod 
vel aeriuni corpiis corpo- 
re per vim agit ct impel- 
lit. Ceterum quoriimnam haec 
fuerit sententia, non constat. 
De ipsius Tlatonis ratione con- 
sulendus est Timaeus p. 34 
sqq. et p. 41. D. Ji-ot ;;(;«? ii 
10 nap ditikf xf^vjiaS lanql^nov^ 
TO«c aaT^oit , hiifte d-' i*doiy[if 
rtjo; T!naaiop, nal ifi^i^daa^ u^ 
tt^ oxit*a it}¥ ioi7 navio^ (fv- 
ati> fdnli*, m. 1. X. Quihus ad- 
dns quac dixpntavit Wjtten- 
barli. sH Plut. De scra iium. 
vlnd. p. 97 «qq. rl noslra ad 
" '.ti p. 317 

-'.•9. &ni it '< : ' . ■r ') i' r 18G PLATONIS KA. Nai' TOVTO fiiv dvdyxt], tovtcuv iv yt ti 
d(jwaav ipvxrjv ndvTa dcdyeiv. 

jj ^&. AvTov dri dfietvuv TavT7]v Ttjv yjvxvv, 

ehe iv d^fiaatv 'iyovaa r]filv ijXiov dyu (puig toIq 
dnaaiv , ut' i^^ouitev , ei&' bnwg u& onr] ^ deov 
Tjyela&ai XQ^^"^ ndvTa dvd()a. j? ^««S ' F. 899. Na{- xovTo fiiv d V. — ] Vnlgo Cliniae uiium 
istud Nai tribuehatur; quo facto proxima Touio fiif — didyin' 
ad orationeni Atlieiiiensis traliebantur. Mutavit Kicino duce Her- 
mnnniis, verissime ille animadvertens Cliniam secuiidiim vulga- 
rem personarum distrihutionem nimis iiude respoiidere Nal; iiunc ytl] H. e. ducit, quod in 
una Epist. VII. p. 340. C. re- 
peritur, apud Platonem prae- 
terea iiusquam iegitur. Taiito 
crebrius lioc verbo et simiii 
Ttodriyfjfiv utuntur Platonici re- 
centiores. Proclus in Tim. p. 
4. vers. 29. nodf}y(jovoa di jov 
okov xooftov Tot? iavirf^ dvvd- 
fitaiv. Ibid. p. 18, 32. noitjyt- 
tovfiiviiv. Ibid. p. 27G, 10. B 
fin. niL<i ii nodriytitjof», ztjv fit- 
■rafioXrjv lojv ojoixffuiv i Tlieo- 
log. Platon. 1. 15. p. 39. med. 
nl ifixi](al nodriyovoi, ro nav. 
Ibid. p. 41, 16. a fin. c. 16. p. 
43. IV. 5. p. 187. IV. 14. p. 
201. V. 20. p. 296. VI. 23. p. 
404. Marini Vit. Procl. p. 17. 
ed. Boiss. nodriytiovftfvoi. 

]S a (■ rovto fiiv d vd yxrj, 

TOUTWV fV yt Tt] De lOVlO 

dvdynti V. ad Gorg. p. 504. D. 
Proxima aic inteiligenda viden- 
tur: ip&o igitur (sole), tan- 
q u a m m e I i u s q u i d d a m 
li a n c c e a n i in a m o p o r t e t 
ab unoquoque pro deo ha- 
beri, aive illa solcm cur- 
rus loco liabens ducat lu- 
centem onniibus, sive ex- 
trtnsecus cum agat sive 
quocunque aiio modo. Ita- 
que aviov cum Astio ad so- 
lem referimus. Nec tameu viro doctissimo assentimur in eo, 
quod drj in di commutari vo- 
luit. Deinde dfitivov accipimus 
sic, ut idem sit atque w; dftn- 
*6v Tt: qua ratione probata 
non opus est, ut cum Steplia- 
no To df4nvov aiiov aut simile 
qiiid reponatiir De neutro ad- 
iectivorum sine t( usurpato di- 
ximus ad< Sympoa. p. 176. B. 
al. Schneiderus verba «J- 
ToJ drj dfinvov uncis seclusit 
ut suspertn, et legendum coni. 
deiiide lavjriv di; tijv y. Formu- 
la: Iv aQfiaoiv tj^ovaa est: a 0- 
lem tanqiiam in curribus 
et veliiculis habens eo- 
qiie modo ageiis. Sic Plato 
ipse Tim. p. 41. C D. animoa 
astra tanqiiaiu vehicula quaedam 
inbet conscendere. Mox iX&^ 
ofTTj, in duobus codicibus orais- 
aum, habet sane aliquid vitii. 
Scribendum enim: tl&' onon 
xai oTTtj , <]iiandoqnidem Snwt 
et ontj non soieiit disiungi, aed 
po^us coniuiigi . ut nostrum 
auf welche Art und Weise. 
Sic statim post sect. B. tUt 
Snt] 7t xal oTiwc. Pliaedon. p. 
100. D. ont; xal onorq. De Rep. 
X. p. 612. A. ttit ont] fjcii ttai 
onuq. Ibid. p. 621. U. Sni] fitv- 
TOt »al onm^ tU To aiZfin dtpl- 
KoiTo. Legg. 11. p. 652. A. Sntj 


DE LEGIBUS LIB. X. P. 899. St. 187 KA. ISai^ xiv yi nov ftrj ini t6 iaxctrov atfi- 
yfitvov dvoiui;. 

AO. "Aoxt)UiV ()t dri nioi ndvTuiv xai aeXtjvtjg, 
iviavxwv xi xui fitjViiv xai naaiov w^iojv ni^i, xira 
(tXXuv koyov i^ovfAtv i) xov avTov Towrov, tog, intid^ 
wvx^j uiv ij yjvyai navTiuv tovtwv aiTiai icfdvijaav, w 
ayaitui 6k ndoav d(}(T7jV, ttiovg avTug iJvai (fTJaousv, 

\<-ru eundeiu aptissime sumtnain eonim, qune modo audiit, repe- 
ti-re et arfirniare. 

tl&' Snij] Haec verba Vat. f. et Flor. o. omittunt. aed vid. 
explicat. 

B. '/taj^mt di irj n/(* nafiui*] di om. A. Ii. r. d. et 

,T. ii. di tial Jnw; uKovufii*. Plura 
id geuua dedimua ad Reip. X. 
p. 612. A. Pliileb. p. 60. C. 
Pbaedou. p. 7b. D. — nav^a 
J y dfia, unumquenique, s. 
iu uoi oy. ISus dicioiua iteni 
K-derniann. Protagor. p. 323. 

A. #;yoJ»ia» lafin af&^utnok 
ndfja uvdyta /Att/x^^* imatooJ- 
>i;;. Ibid. p. 326. A. lovj' iaiir, 
n,' dti navia; ftittj^nv »al ftita 
louiov nan' dydfia — ovnu 
;i^atif(v. De Kcp. 1. p. 331. 
li. II. p. 36(). I). Criton. p. 47. 

B. Ariatopli. Kann. v. 1033. 
. t 1136. al. 

B. 'Aat (jmp di 6 tj n/^t 
liirxmr — ] lu liis uoli miriiri 
Ijraepoaitioiiia n/^* iterationem. 
.Suut enim quae conimeiuorau- 
lur ditpiicis ;;eiirrit, qiiaiiduqui- 
ilcm priniuiii siderum iniicitur 
nientio, <)< iiidc veru ea enunie- 
rantur, quae vi illoruni efticiuu- 
iiir, aiini, mcntea vaiiaeque 
iiiii tempeittateii. Uuocirca pust 
'Aij»»j« »-t puit iu{tiZt' Ti/^t pcr- 
i4|>icuit«ti> ({'''■1'B comnia feci- 
iius. In illu aotffup xal aiXtj- 
■ r^<i per se seortuin pusitu ne- 
iiu quisqiittin ufreu<tat, qiii nie- 
uiucrit talia: De Kep. VII. p. 

• 16. D. n^io(/?l/i/>a; lo i<ur 

• ofyMr tt nai atltjttji ^<i/(. 
Polilic. p. 271 C. rtff iu¥ am^iu* it nal ijXlov filTU^oXrjf. 
Pliaedon. p. 111. C. ««* lo" ft 
tjkiov *ui aiXtjftjp Kui aoii^a 
ogaa&at. Voculam di in prin- 
cipio ennutiati iu Par. .\. et 
aliis quihiisdam codd. uniissaiii 
ad argunieiitatioiiis tcnoreni uti- 
que ncces.sariani arliitraniiir. 
Nam ab sulis exeniplo iini de 
reliquis astris uiiiiiibiis euruni- 
que effectis fit cunclusiu, nt 
pruferto iiovi aliquid atque di- 
versi addatur superiuribus. 

*il)vif] fiev rj rlivial ndv- 
toir] Quippe repetit quidem 
philosophus rei argunientum a 
prima aninia umnis motus fonte 
ac priucipio, sed eandem nb ce- 
teria omnibus gcuere uon di- 
versam ponit esse. Quucirea 
rationi convenienter dicit rfviil 
iq ij)vxai. 

dya9ai denaaar d^ettjv] 
urani virtute insignes. Id 
enira in superioribns cunclusum 
est ex perfccto universi motu, 
P. yOO. D. dya&oi ye uvres na- 
aav ciifetTjv. Ibid. tiva a^etriv 
dya9ovs eivat; 

&eovii avtdi! e'ivai iptjao- 
liev] Significavimus iam in ■«- 
perioribus, esse quaedam in hac 
d« diis eorumquc natura disputa- 18S PLATONIS tioue, quae a ductrina Platonis 
iii Tiniaeo, aliisque libris pro- 
dita, utique noiiiiiliil diserepare 
vjdeantur. Quorsuin priuiuui 
referimus illud, quod summi 
iliius Dei , qucm piiiloKophus 
quum alibi significavit, tura in 
Timaeo iion modo universi 
niundi, sed etiam deorum infe- 
riorum parentem fecit, liic ne 
verbo quidem iniecta mentio 
tst. Nec minus niirum videa- 
tur, quod pliilosoplius mentem 
vel animam, omniuin rerum 
moderatricem principem atqne 
effeetricem non satis ab iliaani- 
ma distinxerit, quam pcr totam 
rerum universitatem atque per 
omnia animalium gcnera credi- 
dit esse tanquam intentam at- 
que diffusam. Quo nomine Ana- 
xagoram meminimus ab Ari- 
• totel. De anima I. c. 2. gra- 
viter severeque repreliendi et 
castigari , nec profecto iniuria. 
Quid igitur? putabimusne Pla- 
tonem in eo opere, quod ab 
ipso aetate iam provectiore ela- 
boratum esse verisimile est, po- 
Kteaquam docuisset olim longe 
meliora et ad divinae religionis 
nostrae veritatem multo propius 
aecedentia, denique relapsum 
esse ad veteres errores et inter 
philosoplios superioris aefatis 
adeoque cives suos multum ce- 
lebratos? Nimirum est lioc sane 
eiusmodi, ut accuratiore dignum 
videatur disputatione. Nobis 
tamen hoc loco licebit essc bre- 
vioribus, quandoquidem hi com- 
mentarii non capiunt rei tam 
amplae uberiorem expHcatio- 
uem. Significabimus igitur brc- 
viter, qiiid nobis de tota caussa 
videatur. In qua re explicanda 
ordiri licebit ab eo, quod po- 
eteriore loco memoravimns. V'i- 
detur igitur Plato, inquit ali- 
qnis, animam mundanam atque 
naturam divinam hic unain ean- 
demque iudicavisse ncquc ipsus 
ullo modo discrevisse. Gravp 
vero vitiuro argumentationis, 
quod n\ admisijset philosophuj, piane deseruisse videri deberet 
cam rationem, quam adeo in 
Timaeo, lioc est eo opere, in 
quo, sicuti ipse protitetur, ve- 
risimilitiidinis potius quam ve- 
ritatis doctrinam seetatus est, 
flrmiter retinuit. At enim vero 
speciosa tantum haec est dubi- 
tatio, non item iusta. Nequc 
enini Plato sic omnem animaDi 
voluit protenus itcm esse divi- 
uain, sed eam tantum, quae divi- 
nae rationis esset tenax et parti- 
ceps. Quorsum pertinent maxi- 
me verba p. 897. B. quae su- 
pra vidimus temere a gramma- 
ticis esse corrupta ac depra- 
vata: oii ^pvxtj ^fpai/isi'»/ vovv 
uev nQos/i.a/iovaa dei d'eiov &£- 
6 s lu s o^&a nat evSaifiova nai- 
baycoyel ndvra. Atque hoc pro- 
fecto plane convcnit cum iis, 
quae in Timaeo de eadem re 
disputata leguntur. Ibi enim 
Bummus Deus animam munda- 
nam fabricatur quidem, sed 
eandem etiam facit divinitatis 
participem eo, quod ipsam non 
modo ex mente sua progignit, 
vcrum etiam praestantissimo ac 
perfectissimo motu ornat. Quam- 
obrem etiam assignatas sin- 
gulis sideribus animas inter 
deos mundanos refert; v. Tim. 
p. 41. I). sqq. Atque hanc eius 
sententiam dici non potest quam 
multi posterioris aetatis philo- 
sophi, imprimis Platonici, lau- 
daverint, quos partim comme- 
morat Creuzerus ad Procli 
Institutionem Theologic. p. 276. 
Illi cnim omnes viderunt, Pla- 
tonem ideo animas facere di- 
vinao dignitatis participes, quia 
iii mentis rationisque divinae 
communionem pcrvenerint.adeo- 
qiie iion dubitavissc, corporum 
imprimis coelestium moderatrl 
ces et giibernatrices in diis coe- 
lestibus numerare. Nec vero 
ab hac sentcntia multuin abfuit 
Anaxagoras, de qiio Aristot. 
De anima 1. c, 2. refert haec: 
'Ara^ayoQas 3' ioixr ftev itegor 
liytiv i^vxrv f« xt/ rovv. ir!snp(> 
mOE LKUIBUS LIB. X \HU I OfiCfoir di liiti qxoet. :ii.r]r aif- 
2^1- tor roir tiifitai fiai.i0ta 
miriiur. Quucirca claruiu ac 
perspicuum esso putaiuuD, ea, 
quae hoc Legnm loco de ant- 
mis tanqaam diis sunt explica- 
ta, cum iis, «juac alibi de eo- 
dem arKumento disseruntur, non 
discordare, sed prorsus egregie 
convenire. At vero, inquit ali- 
quis, qui tandem fit , ut quae 
philosophus alibi de summo deo 
exposuit, ea hic silentio prae- 
terierit? Enimvero sunt illa 
profeclo eiusmodi, ut his niulto 
sint praestautiora ac luculen- 
tiora. Docet enim philosophus 
aliis locis non ambigue , unum 
esse deum aeternum atque sum- 
mum, (veluti Tim. p. 28. C 31 
sqq.37. C. sqq Polit.270. A.) qui 
a diis inferis, eiusque in mundo 
condendo ac gubernando admi- 
nistris in Timaeo p. 28. A. 
gqq. 34. D. sqq, 41. A. al. di- 
serte discernitur. Docet item 
hunc deum sumraum esse longe 
perfectissimum, huius universi 
parentem optiraum ac sapien- 
tissimum, sempiternum, poten- 
tissimum, veri amautcm, iu^tuui, 
•anctum, denique orani virtu- 
tam genere ita ornatum, nihil 
ut eo possit perfectius et abso- 
1' lutius fingi aut cogitari. v. lu- 
r dic. ad Fhiieb. Politic. Tim. et 
I Remp. 8. V. Deus. Quid igi- 
tur? quid tandem caussae esse 
dicemns, cur huius praestantis- 
gim«<' itiictrinae hoc loco ne 
ver mentio fautaiiit? 

Nu:. .<- uodum ut feii- 

citer Bolvamus, memuiisse iu- 
' Tsbit, quaenam sit horum Jibro- 
^.rum De Legibus inscriptorum 
indoles quodquc eorum consi- 
liam. De qua re nobis ita per- 
•nasimas, ut Platonem existi- 
'■ meiii III disserendi ralio- 

neii asse illi consilio. 

quo iri III-. iibris non perfectae 
civitatis spfciem adumbrare, 
led Tcram civiutem legum sa 
plwitia ornare et quam perfe- giun opere ad excelsam lilam phi- 
losophandi sublioiitatem a&sur- 
gere aut admirabilem istam dis- 
serendi subtilitateni sect&ri, quam 
vel ii, qui habent ingenium ad 
philosophandi facultatem cxer- 
citatum et excultum, vix asse- 
quuntur: sed potius ad captum 
hominum vulgarem accommodat 
omnia, satis liabens pierumque 
in iis morari , quae ad bular 
vel rectam opinionem pertinent; 
denique popularem sequitur ra- 
tionem, ita ut quae in vera ci- 
vitate reperiuntur, ea quantum 
fieri possit respiciat, teneat, 
scrutetur et pro consilio suo 
emendet. Itaqiie hic qiioque su- 
am de diis sententiam cum po- 
pularibns opinionibus coniunxit 
atque conciliavit. Qiiamobrem 
niissa illa de uno deo doctrina, 
quam sapientibus potius quam 
magnae populi multitudini con- 
venire iu<licavit, adeoque ta- 
iem esse arbitratus est, ut hii- 
ius universi parentem non modo 
inveuire ditficile, veruin etiam 
inventum vulgo indicare plane 
abtjvator videretur (Tim. p. 28 
C), qiiantum fieri potuit se- 
quutiis est popularem religio- 
nem, qua sidera coelestia, Sol, 
Luna, alia, divino cuitii afficie 
bantur, ex eaque cum philoso- 
phorum de anima mundana et 
mente divina effatis in unuin 
coniuncta deiuonstrare instituit. 
esse vim niimcnque diviniini. 
cuius nutu et arbitrio quum 
ouuiis rerum univer(.itas tum 
etiam r«s huroanae regantur at- 
que gubernentur. Qua quidem 
rationo id est consequutus, ut 
ct nefariae eorum impietati oc- 
curreret, qui omnem religionis 
sanctitatem virtutisque reveren 
tiam evertere cuiiarentur, qua 
impietate nullam civitati pcstem 
graviorem inferri posse punitua 
sibi pcrsuaserat, ct civibus suis 
eam tueretur servarelque reraai 
diviiiarum c<>gnitionem, quAM 190 PLATONIS ehs iv aujfianiv ivovaai, ^(Za ovra, y.oauovdi rtavra 
ovoavcv, eiTS OTttj ts xai ojiwg; 'i(S&' oqnq Tavra 
oftoXuyuJv vnofUfel fitj /ftuJv fhat TikrjQr) TtaiTa; 
C /vy/. Ov^ 'iaTiv ovTcug, m ^ivi,, naoarpgovdiv 

ovdeig. 

AO. T^ fitv Toivvv ftt] voui^ovTi x^eovg iv ra 
nQOG&ev XQOvro, w MeyiXXk te xai KXeivia, einovTeg 
OQOvg anaXlaTTwpie^a. 

KA. Tivag ; 

la&^ oSTtS tavza 6 noXoyciv vnofievei — ] Libri eiit'' 
ostis, quod Boeckh. in Min. et Legg. p. 172. corrigebat sic: 
elta ostts. Bekkerns et recentinres quidam: ei't' osns r. Melius, 
opinor, Astins: laiV ostis. Margo Vat. S. et Flor. a. c. : iv 
ai.i.oiS (s. €0.1(1))' eite onr; xal oncos iotir 6 tav&^ onoloydjv. Pro 
dfioloydiv, quod praebuerunt A. v. h. r. x. et pr. 3. corr. Flor. 
8., vulgo legitur 6(xo/.oyei. Dein pro vnotteret cum Astio de con- 
iectura Stephani scripsiinus vnofierei. Vulgatnm tuetur Schneidcr. nientes animique eorum capere 
viderentur. De ceteris autem 
diis popularibus quod nunc plane 
tacuit atque iudicium sunra co- 
hibuit, eius rei caussae nobis 
qnidem neutiquam videntur in 
obscuro latere. Naro primum 
quidem facile perspexit non pos- 
se inde repeti argumenta et ra- 
tiones, quibus civibus suis per- 
snaderetnr, esse vim numenque 
divinum. Deinde istos esse 
deos credendnm potius qnam 
probandum statuit, quum res 
mentis huraanae intelligentiam 
«xcederet ac superaret. De qua 
re Tim. p. 40. D. scripsit haec: 
iteQi be raJr allcov baiuortov ei- 
Tteiv xai yvcSvat trjv yiveatv, (tel- 
^ov fj xa&' r,nas. Ttetatdov Se 
TolS eiQTjxoatv fiingoad^ev ixyd- 
POiS fier ^ecu» ovatv, caS i<paaav, 
aatptos be nov tovs ye avtrav 
xpoyovovs eiioaiv. advvatov ovv 
&ed)v itaiaiv- aittatetv , xaine^ 
avev re eixdtmv xai avnyxaimv 
anoSei^ecov liyovaiv, aii' tos 
oixsia (fidaxovaiv dnayYfki.eir 
iTtonevovs tiii vdiJ<p niatevtfov. 
Deniqae etiam popuiaribus hisce 
diis multa vidit teroTe Iribni et affingi, quae corrigi potiuii 
atqne confutari, quam in tali 
disputatione commcmorari de- 
berent. Etsi igitur eos non 
sustulit, tamen proximis dispu- 
tationibus admirabili sermonis 
libertate nefarios illorum erro- 
res coarguit, qui indigne de iis 
sentirent et vel res humanas ab 
iis non curari contenderent, vel 
donis ac rauneribus eorum gra- 
tiam ac favorem comparari exi- 
stimarent. Nimirum istos qui- 
dem non minus impios ac ue- 
farios esse iudicavit, quam qui 
divinam naturam funditus tol- 
lercnt atque deorum cultum pro 
re plane inani ac deridicula ha- 
berent. Ceterura mirabiliter cum 
iis , quae hic a Platone disse- 
runtur, consentit Stoicorum de 
deo doctrina, ut vix dubitemus, 
fundum eius hunc potissimum 
Platonis locum fuisse. Nam hi 
quoque vim mentemqne divi- 
nam putarunt per omnt-s mundi 
partes esse diffusum atque to- 
tam rerum naturani perniean- 
tem, unde etiam ipsum mundum 
sacpe Deuro dixerunt; ab hac 
aut4^m vi divina distinxerunt DE LEGIBUS LIB. X. P. 899. St. 191 

/40. 'H Sidiaxtiv rifiag, ug ovx oqx^ws Alyo^*»' 
Ttttfutvoi rpvxTjv ytvtoiv andvTiuv elvai nQmttiv xat 
Talka onoaa xovtwv ^vtnofteva iinofiiv , i/ ftt} dv- 
vdfiivov ftikxtov Xiyuv ijfiwv TjfAiv nei&taif^at xai 
yjv &tovs tjyovuevov etg tov iniXomov ^iov. OQui' 
utv ovv iiTt ixavws tjdt) Tolg ovx rjyovfiivoig &tove D 
ttQtjxaftev wg tiai &eoi, eiTt intdtwg. 

Kyi. "fJxiaTd ye, lu ^ivt, ndvTwv inidewg. 

Cap. \. AO. TovTotg ftiv xoivvv tjfiiv t6 Xo- 

C. onooa Tovxotr ovvtM.\ tovte) Vat. S. corr. et r. vuJ. 
explieatt. ^ ^ ^ 

leyetr r^ficir \nlr xei&ea9at'] ruTr ^ tar cormpte A. et 
pr. S. Dein pro fiior Voss, et alii qnidam i^oror vuigato in 
marg. adscripto. 

D. ehe ixtiede] ixiieor bls Stepb. iavitis libris omnibus, 
etiam editt. Ald. Lov. Bass. 1. 2- d«o*, quos nominant, nt solem, 
Innam, stellas, cetera. v. Tie- 
demann. System der Stoischen 
Philosophie Vol. II. p. ITSsqq. 
Quocirca bene aliquis mereri 
poterit , si , quae in Stoicorum 
ratione obscura snnt, (sunt an- 
tem non panca), ea ex Platonis 
doctrina illnstrare et tanquam 
consummare conetur. 

foJo orta] Nam in corpore 
inclnsae sunt, conf. Gorg. p. 

r6. D. Sym. 206. C. 
/tft^' usrti tarta ofiolo- 
'yor txoiitrei] Libri etl^' aut 
ntf' ottif et vulf^o 6noi.oyii. 
Iid<»m t'.T(j«>i-f>. Quod cum A- 
^tin mutavimus in iaff' otttS 
onnioyciv et tueiitur codd. melio- 
re». X erbum (09' autem requi- 
rit Cliniae responsio; Ot'x tatir 
vtus, atque nihili faciendum, 
|aod quidam «i'^'. i. e. etta, 
tarunt esse illativnm: atque 
nm, quo •ignifiratur scitcitan- 
\\% vel a<imiratio vel indignaiio. 
De fnturi neeeuitate, quaro sen- 
•it etiam Stephanus, vix m" 
lere attinet. Ad vxotierti d- 
liqae, i. e. are^etat. ex ante- 
iMo oiioXoyiur intelligendum 
ieyiav, s. aJiapvovfuros. Cetc- 
riim xdvta x^fdir .'TAifpij eirat 
dixerat iam Thales teste Ari- 
stot. De anima I. 8. Diogen. 
Laert. I. 27. Stobaeo Eclogg. 
Phys. T. 1. P. I. p. 56. ed. 
Heer. sed alio sensu atque hic 
a Platone factum; de qna re v. 
Reinhold. Histor. Philosoph. 
Vol I. p. 10. 

C. eixortes ofovs] H. •. 
ogovS 9efieroi. 

oxoaa tovttov ivre^to/it- 
ra] Haec aflferre debebamus Po- 
litic. p. 271. E. ooa trs toiat- 
trjS eati nataxoafdr/attaS ertoneva. 
ubi non magis qnam hic f'i6fjera 
scribendum. De Rep. VI. p. 504. 
B. tfHr fifrtoi ifi^XQoo^er xgoei- 
prjfjtroir e:toftiraS artohfi^iis. 
Dein 9eois fiyovfievor dicitur 
ut 9eovs rofti^ftr. Apolog. Socr. 
p. 27. D. ifeovs ovi rjyovftevov 
qxirai fie 9eovs av ^ytia^at nd- 
Itr. Cratyl. p. 397. C. tpairov- 
tai fiot oi itfiiiioi tiur ar9ga- 
noir — tovtovs fiorovs 9»ovf 
' "^ai. Mox 899. D. oti lar 
^eovs. p. 900. B. 

^a\t X. D. Tovtais fiiv 
toivvr rifAtr ] Laudat hunc lif.' PLA 1 UM.^ yuiv Ttkog ix^Tio- Tov di rjyov^tevov ^iv t^eovg eivai, 
uri (pQOVTi^iLV Se avTovg twv uvi^QOJTiivujv fiQayfia- 
Twr, naQa^ivdijTiov. \Q aQiOTB Sr] (fuJfiiv, bii /ucv 
7])'u &BOvg, avyytviid Tig 'iaoj^ ae iftia ngog ro ^Vfi- 
(iVTov ayec nuav yMi vouiCtiv elvai' xaxMV dt av- 

^Y oviievo s ftiv 0'eovb] (iev et tdjv ante dv&^cunivojv add. 
A. 52. V. f. h. r. a. c. b. o. Euseb. P. E. XII. 52. p. 630. B. Sed 
Voss. iJfv Tjyovfi. Post &eovs infert ttev Theodoret. Therap. Serm. 
p. 93. ed. Sylb. rr 251. Gaisf. qui item idiv servat. Pronomen 
avtovs ignorant codd. Theodoreti. Post naQanvd^rreov Ficinua vi- 
detur interpositum legisse (xjhe, quod extat apud Theodoret. 

ori iiev riyel ^eovs'] V. jjyij. Sed ^yet liquido firmant Flor. 
a. Ang. V. et Bastio teste pr. m. Par. A. et Vat. 5?. Habent locnm indc a tov be tjyovftevov 
usque ad verba xal oncosovv 
ixets Euseb. Praepar. Evang. 
XII. 52. p. 630. C. sqq. et us- 
quc ad ngos dae^eiav Theo- 
doret. Cur. Affect. Graecc. p. 
it3. ed. Sylb. = 251. ed. Gaisf. 
Verba sic videntur iungcnda: 
to koycav (lev toivvv ixitm ^fiiv 
telios tovtois, disputatio no- 
stra horum ratione habiia 
(fur diese) i. e. adversus 
hos, finem habeto. In qui- 
bus tamen aliquis cum Ste- 
phano requirat potius to tm' 
l6yo)v. Sed i.oyot qunm iii uni- 
versum de sermonibus dici po- 
tuerint, haud scio an excusari 
queat communis omnium libro- 
rum scriptura. I-iegg. I. p. 628. 
I). ei [lev xaQiv eigiiViiS ra rto- 
lefiov roiiOffetoi. ubi v. ann. 
Libr. V. p. 729. C. to (pikav 
xa) erai^for. Eurip. Phoeniss. 
V. 414. ra (pii.('tv d' ovhev. i]v 
tis hvstvxrj. ('cterum mire hic 
rnit Winckelmannu s legen- 
dum ratus: roivvv >/ t,ov i.6y(av 
iiF^oios. 

'fi aQiare Ji; (painev] II. e. 
(U a(>iare, (pdifiev br. Verborum 
collocationem, vulgo commate 
post aqiate interposito malo tur- 
batam, tetigimus ad Libr. II. 
p. 661. B. III. p. 681. V. ,>. 
744. I). VI. p. 773. A. Phileb. p. 34. E. Phaedr. p. 258. A. 
Politic. p. 306. E. ubi v. ann. 

E. evSatfiovi^onevai a(p6- 
f>Qa, dlV oCx ifi,ueldSs,] sed 
quae beatae praedicantur 
vehenienter, nec tanien 
recte. — iv te iiovaaiS, car- 
roinibus. v. ad Libr. II. p. 
654. D. 658. E. 666. D. 667. A. 
668. E. al. Ex aliis Platonis 
scriptis exempla huius usus lo- 
quendi collegimus ad Politic. 
p. 309. D. et Phileb. p. 67. D. 
M u s a e pro arti musicae 
dixit etiam Horat. Satyr. II. 
3, 105. Oe sententia conf. Reip. 
IV. p. 392. A. tos aga xai noir^- 
tai Y.al i.oyonoiol xaxcSs Xiyovai 
TieQi dv&f)(ij7to}r ta titytara , ori 
einiv aSixot fiev , evSaifiOveS iV 
noi.i.oi, bixatoi be d&i.ioi. IX. p. 
591. l). d ye vovv exfov — xcd 
triv iv ifj tciv xgrifiatuv xti^oei 
^i<vta^tv te xai ^vfKpiaviav , xai 
tov oyxov tov niirj&ovs, ovx ix- 
ni.r,tt6fievos vno tov tcHv nol- 
xcjv fiaxagtaftov , djteigov at^»;- 
aet dnegavta xaxd iiov. Gorg. 
p. 470. D. 

E. r xai itQos telos facos 
avoo iovs dv&QoinovS — 1 
Haee dudum videmur ex codd. 
integritatisuaerestituisse; quam- 
quam nuperi editores rursiis in 
alia omnia ijiscesserunt. Etenim 
Star post TctQdttti rd rvv ox 
1>E LEGIBrS LIB. X. P. 899. St. 193 

,.<.i adixtuv Tixcti idia xat drtfiooia, aXij- ^ 

itiia ftiv oifx ivdaiuoveg, So^aig dk tvSaifAovitofii- 

a rtffodoa, a'/X ovx iiifU?.wg, ayovoi ae TT()og aai- 

jtiav, iv T6 Movoaig ovx 6(>»^ft5g Vfivovfiivai af*a 

xai iv navToioig Xoyoig- v »ftt« *^9^S riXog Uiug formam etfam codd. Theodoreti, apiid quem lyti mui ad p. legitur. Sed iiifinitivo facile careas, ubi roemineris nnn. ad 
899. C. Dein iJMi ot om. Theodoret. laat»- >•« Euseb. Mox ibia 
ta nai hrjt. Theod. 

E. ho^aii ii evHaifiovi^oiterat] Pro vulg. «ojai recte 
ioiats S. a. V. f. r. a. c. b. o. x. et Euseb. -Dein fxbainoii^oni- 
lais A. i^.. S. V. f. a. c. i. o. X. sed vulg. iu niarg. !^. a. b. notata. Eusebio et codd. Platonis com- 
ptitribns snscepto ac servato 
\<ni aute «X (^(iiy.^fjr, quod 
okkerus iniurSa videtur eic- 
■ise, quippe de codd. A. et 
'., si «ina Bastio tt Gais- 
r,)io fide« CMt, falsa narrans, 
!iir ita si-riptis tota peri- 
• roljHbilein certe habet ex- 
alioquin nullara 
ura. Etenim verba: 
laf — o^jai Ttoklovi oi'»wr ita 
>Vta y.al ieira aotfitjiiata ik 
'r, eie tvfairiiai te nai 
rota otfixourrovi, conti- 
tidamprae- 
, arooiove 
,...,y,.><> X. r. il. 
-aria sentenliae am- 
fH. fjtni Ilis ipsis 
i es prota- 
-is loco sub- 
titnr proxima: to te iiit 
- •, 1,1 ta toiavta x. r.* i. Quo- 
circa pHtet, opinor, istaomnia: 
otav ir tlncfft — diitltir n(>a- 
Yltclttov, ul>' 
tecedenti» 

nem, jde<.(i''.'- lUiini ponn.-M- 

innecti Miperioribn» sJc: «10»» 

--.. .. tovtoiz X. r. i. 

nes in etusniodi 

•ifivis <le mf)re 

•■ (•011- 

; .^i II ■11 

nno horiim C't>ninnrniariori ; 
Inoo otlendiniiir. tiuofirr» niii 

riai. opp. Voi.x Stci. m. emendavimus totius loci inter- 
punctionem, quandoquidcm post 
ta^uttsi tit rtv, ubi vulgo om- 
fais deest distinctio, colon^ po- 
suimus, commate post r Jr* Hnaai 
tovioii sublato, et ante ita 
ndrta in locum gravioris iiiter- 
piinctiouis suffecimus leniorem. 
Sed priusquam uiiiversam pe- 
riodum explicemus, iuvabit oc- 
ourrisse dubitationibns quibus- 
dam, quae videntnr i-ffeci^se, ut 
critici omnes in liis tractandis 
a recto tramite aberrarciit. Et 
hic quidem primum de fide et 
auctoritate voculae Siar dicen- 
dnm est. De qua quominus 
dubitemus, prohibere sane vel 
illud possit, quod cam Hon n>o- 
do libri IMatonis nonnulli me- 
liores, sed etiam omnes Eu.<e- 
bii codd., quotquot excus^it 
Gaisfordii diligentia, liquido 
firmaiit ac tuentur. Nihilo mi- 
nustumen Stephanns et Asti- 
ns eum vocarunt in dubitatio- 
tcni, propterea quod vox alieno 
: .ro posita sit: debuisse enim 
eam post iv a^aai toitois in- 
terpoii.i, qnippe quae verba nullo 
roodo segregari ac ■divelli que- 
ant ab antegressis tai/dnn ta 
IX r. Qnamobrem Stephanus 
legendum coniecit: taQattn^ ta 
, ,-, ,' ' I ,? )• /■)■ 'laiii roiwiS la 194 PI.ATONIS ocvooiovs civO{}ojnov<i ogwv ikdovTag ytjQceiovg, tcoISuq 
•»••)() rraidoov xaTaXinovrag iv Tif.iaJg Talq fisyioTaig, Tnr^dr- 
Tti Ta vvv OTav iv anaai tovtoiq Idojv ij dt dxoijg ai- 
ai)-6f.tsvog, 7j xai navTctnarsiv avTog aVTonri^g noogTV- 
'/MV noXX(Zv c'tne/Ji)udTcov xai dsivaJv yevouivojv Tiai^ 
()V nvTa TavTa 6{>ug iy. oinx()(Juv eig TVgavvidag tb 
xat Ta fiiyiaTa dtftxofiivovg, totb Sid ndvra Ta toi- 

dvoaiovs dvt)' grrj n ov s] drooiovs onr; pr. A. S. et codd. 
quidam Kus. 

P. 900. tagdTTSi id vvv oxav iv dnaai'] Libri raQdttr. 
Totam periodum quomodo refliixerimus, infra narraviraus in ex- 
plicatt. Hic de codicum scriptura exponemus. Itaqne orar ab om- 
nibus editt. spretum et negleetum po.st td vvv ex Ven. S. Ang. 
V. Flor. a. c, et marg. fi. et Eusebio recepinius, quo omisso vcr- 
bum oQnS non habet qnorsum pertineat. Firmat illud etiam Vat. 
f. qni habet ot iv. Dein Euseb. avioiT avidiv tivi nvi6niT]S rrjj. 
ubi Hermann. avtos' uncis sepsit ut suspectum ipsi. Pro aiadoiif- 
»'0f Ang, V. et pr. A. i?. a. aio9apd(ievos , ut Schneid., errore aperto. tem admisso transpositionis ar- 
tificio , miserando sane in tali- 
bus criticae fulciraento, scripsit: 
tagdttet td vvv iv dzaai tovtois, 
dtav ibihy ij bi aKoijs x. r. X. 
Atque his ducimur ad alterum, 
de quomonendum cst. Rcctissime 
enim istud iv dnaai tot'tois cum 
7; ibiov X. r. X. iungetur, si modo 
rccte fuerit intellectum. Enim- 
vero pertinet illud ad ibiuv tj 
aia&avufisros, poniturque eadem 
ratione, qua celebratur in for- 
roulis: ^V iivi drjkovVy ugdr, Sei- 
xvvvat , aliis, de qiiibus conf. 
Polit. p. 2G2. C. 288. B. Phileb. 
p, 21. A, 17. A ubi v. ann. 
His igitur utcunque expositis 
totam periodum iuvabit reddi- 
disse Latinc, si forte fieri pos- 
sit , nt ea ratione tandem ali- 
quando dubitationes istae tol- 
lantur, quae, quamvis dudum 
raonstrata vera inlerpretatiouis 
via, tamen nnper etiaro criticos 
malo Iiabuerunt. Est vero sen- 
tentia vcrborum atque periodi 
structura haec: vel etiam vi- 
dens fortasse impios h o- 
mincs grandaevos ad fi- 
nem pervnisse, Iiborn>; ncpotesque in summis ho- 
noribus constitutos relin- 
quentes, nunc perturbaris; 
scilicet in istis omnibus 
cernens vel auditu sen- 
tiens, vel etiam omnino 
ubi forto ipse testisintcr- 
fueris quibusdam ex mul- 
tis et gravibus, quas com- 
miserunt, impietatibns, 
quando vides, illos per 
has ipsas (impietates) ex 
humili luco ad dominatio 
nes ct ma.Yiraa quaequ' 
perveuissc; tum vero d' 
istis omnibus perspicuum 
quidem est nolle te deos 
propter tuam cum iis co- 
gnationem reprehenderc 
t a n q u a ra t a I i u m r e r u m 
auctores, sed temcritatc 
q u a d a m s i m u 1 e t q u i a n o n 
potesdii.H succensere, in 
cam devcuisti oqnditio- 
nem, ut csse quidem dii 
t i b i V i d a n t u r , s e d i i d e m 
res humanas contemneri' 
ac negligore. Ccteriim si 
quaeris, quinam fucrint, qiii 
tam acerbas fuderint de rebus 
Irimanis iniuste a diis nejjlcctis DK LEGIBUS LIH. X. V 900. St. 195 avra dijXog tl (tiitcpittOtti. ftiv \fsovs (ug atTiovg ov- 
rag ruiv toiovtuiv Sia ^'jrykvttav ovx av kdiXoav, 
ayoiiivog di vno ri Tivog aXoyiag ufia xai uv dv- 
vduivog dvgxfQaivdv diovg tig tovto vvv t6 ndifog B 
iltjlvOas, w$r' HVat ftiv doxilv avrovg, TiZv di dv- 
&oujrtiv(*jv xaTa(f()oviiv xat dfieXtiv ngayfidTojv. 'ira 
ovv f(r) knt fiilZov 'O.d ij aoi nadog n()6g doifiitav 

Pro ib(by Winckelmannns coni. eibcis , qtiod nemo probabit co- 
gDita loci interpretatione. Pro nQosivimv A. v. a. c. b. et pr. Q. 
TiQOSrvir.s, Tuigata in plerisque superscripta. Fost 3«' avxa taCta 
quod in editt. vett. interpositum legitur verbum oprls, id nuper 
'luricenss. et Schneider. cum Bekkero extruserunt anctoritate Far. 
A. et rec. S. Sed videtur o^ns utique probum esse, quo eiecto 
omnia miserc lakorant. Nec de codd. A. et Q. tale quid prodit 
Hastius, quod iure alicui scrupalum iniiciat. Nam silcntio viri di- 
lig<iitissimi aliquid tribuendum esse, recte videmur e.xinde colli- 
gerc, quod reliqni codd. onin?s, etiam libri Eufebii, 6gns con- 
stanter tnentnr, ut de eius auctoritate dubitari nullo modo possit. qncrimonias, n«c inter Grae- 
ros hae opiniones nudius tertius 
deroum videntur extitisse, sed 
iam inde ab antiquiore aetate 
a comicis, tragicis, philosophis, 
inultum fuisse decantatae. Conf. 
iiiter alia illa Poli in Gorgia 
)>. 471. A. Diagorae responsum 
ip. Cicer. De nat. deor. III. 
:,7 v.w. v<»ro postcro tempore un- 
1 «luerelae conticuenint, 
4u:i; ,;r ;;ie L uc ianus in lovc 
ragoedo et Confutato ad spe- 
em verisimilitudinis cxornavTt. 
Pertlnet huc praeter alia etiam 
nobiIis»imus locus Claudiani 
Libr. I. in Kufinum v. 1 — 21. 
Saepe mihi dubiam traxit 
sententia mentem, Cura- 
rentSiiperi terras, an nnl- 
Ini inesset Rector, et in- 
Berto fierent roortalia ca- 
lu; Nam qniiro dispositi 

Bnaesissem foedera roun- 
I, Praescriptosqne roaris 
inia «nnique mcatus. Et 
ncls noctisque vices, 
Nnc oronia rebar Consi- 
lio firroata Dei. qui legc 
OTeri Sidera, qni fruges, 
iverao tempore nasri: Qui variam Phoeben ali- 
eno iusserit igneComple- 
ri, solemque suo; porre- 
xerit undis Littora; tel- 
lurcm roedio libraverit 
axe. Sed quum res homi- 
num tanta caligine volvi 
Adspicercm, laetosque 
diu florere nocentes Ve- 
X a r i q u e p i o s ; r n r s u s 1 a- 
befacta cudebat Uelligio, 
causaeque viam non 
sponte sequebar Alterius, 
vacuo quae currere semina 
motu Affirmat, magnum»- 
qnc novas per inane fign*^ 
ras Fortuna, non arte, 
regi; quae nnmina sensn 
A m b i g u o v e I n u 1 1 a p u t a t , 
vel ncseia nostri. Ad hnnc 
locuni Clfludiani digna lectu 
suut qnae ex omnis aetatis scri- 
ptoribus dc ea re collcgit (,'a- 
«par Barthius p. 1077 «qq. 
Praeterea conf. Ciccr. De N.D. 
III. c. iiii — 30. ibique intpp. 

P. 900. B. 'va ovr {trj i:xi 
ftel^or — ^d^os] Eleganter 
repetit me. na&oe curo qundnm 
dilogia. Nara antea erat sta- 
t u » e t <■ o n <1 i t i o , (| u a h n c 

IH * 196 PLATONIS t6 vvv nuQov doyfia , «AA iuv nug olov anoSio- 
nuf.intjaaaOai XoyoK^ avro noogiov yivujfie&a Svva- 
toij nsi()i6fiedaj avvdtpavrd^ tov t^ijs Xoyov m nuoii 
xov _t6 nuQanav ovx tjyoiifievov xieovq ki, dcxfJS 
duntQavdfisday Tov((p xd vvv nQoqyQyjaaafiai. ai) 
C d' , oj KXuvia xs xai MiyiXXi. , vnio tov viov xa- 
&dnsQ iv xo~iti iifinQoa&sv dnoxQivofisvoi diadsxsa&s' 
dv 8i XI SiigxoXov iuninrtj xolg ?.6yuig, lyoj 0(f(pv, 
wqnsQ vvv dt], ds^dftevog Sia^ifJuj xov noTafiov. 

KA, 'OQ&uJg Xiysig' 'xai av ts ovTia xavTa Sod, 
noiiiaofxiv re tji-isig slg t6 Svvax6v d Xiyeig. Mox la ante xoiavta oni. Steph. codicibus omnihiis invitis. Paiillo 
inferius vto' tf. tivos i-x Har. A. pr. et Euseb. de^imus; vulgo 
enim xe omissum est. 

C. aTtoA^ivo nero t b laSexead^e'^ dnoxfivdiieroi A. f. h. 
et pr. fi. Pro acpoJv Astius et Turicenss. de Stephani coniectura 
atpcp scripserunt. 

xai av xs ovxcu r.] ye A. Ii. pr. fi. Vett. editt. omittunt 
re, quod ex Ang. v. Vat. f. r. Flor. o. et Eus. restituimus. vel iilo modo affecti su- 
mus; nnnc vero simuf signifi- 
cat m a 1 u m i n d e o r i u n d u m . 
Hoc igitur dicit: itaque nc 
haec opinio ad mains nia- 
lum crescat habita impie- 
tatis ratione. Iniuria igitur 
Astius ndifos deletum ivit; 
Wagnerus atitem tt^oh dae- 
fieiav habnit pro glossemate. 
Sed proxima: d?,k kdv ^ojs 
olov cJ.ToS. haud scio an labe 
aliqiia contaminata sint. Nam 
istud di.V ita positum displicet 
mirifice. Scribendum est, opi- 
nor: dlV dye, dv Tiots — net- 
goineOa. De Rep. VII I. p, 543. 
C. dlV dye , lytetbrj xavia d^ie- 
xeleaanev , dvaiiv)]a&diiiev, Ho- 
mer. Iliad. II. 139. dlV dye&\ 
(i)S dv eydt etno), neiO^oiine^a Jidvr 
xse. Winckelmannus couii- 
cit: idyiia dyov. idv niof, quod 
vellem vir doctus ipse vel ex- 
plicasset vel defendisset. \ cr- 
bum dnobtoJionn^oaad^at ad Libr. 
IX. c. 1. iliustravimus. Dein 
pro nQostop Vigerus ad Eu- seb. p. 61. Trpoior coniccit, quod 
Astius edidit; Sed recte libri 
omnes Tt^ostcv, h. e. te ag- 
grediens, si te adoriatur. 

— loy ov (■) iXQ 6 s X 6 V X 6 n. 
nota attractione pro: xovxip vcl 
fMtvip , ov bianegavdne9a. 

— D. av h\ <u Ki.6ivia te 
xai MeyiXXe\ Unum compel- 
lat, quum plures alloquatur. 
Sic Libr. XII. p. 9G3. B. 7, av 
ye, Miytk't.e xai Kleivia, tiexov 

— (f^d^etv. Aristopl». Rann. 
V. 1479- x^''i.'^''^ xoirvv. n> .iJto- 
vva\ i'a(!}, Sophocl. Oed. Col. 
v. 1102. Jr()oseii^cr', cJ nai. L u- 
ciau. Diall. Marin. XIV. 1. 
aii' raxe, oltiat, (u 'Ifpidvaaaa, 
xdv UeQaea — oixteiQiaat avxotJS. 
Virgil. Aon. IX. v. 525. Vos, 
o Calliope, precor, adspi- 
rate caneuti. Sed abunde 
de hoc Joquendi gencre expo- 
suerunt Elmsleius ad Ari- 
stoph. Auharn. v. 741. Schae- 
fer. ad Sophocl. 1. c. Reisig. 
Conier.t. ia Aristoph. p. 237. 
Mattl.iae Gr. Gr. §. 511. 1. 


DE LEGIBUS Llli. X V. 000. St. 1J)7 /ih. '^IX' ovdiv xax aw taois iitj ;|faA«no»' iv- 
ti^aniiai tovro ye, ug kfTtusXeti; (rutxntov tlat i^eoi 
ov)[ ijTTov i) Tojv ^tiyif^u 8ict(fiuovrtuv. tjxove yccQ 
nov xat naotjv rotg vvv Sri keyouivotg, iog aya&oi D 
;€ ovreg Tiaaav (xoertjv Tr,v twv Txdintov int^iXeiav 
oixetoTaTfjv avTtuv ovaav xixTtjVTai. 

K/4. Kai ofpoSoa j-e ifttjxovev. 

Ah. 7o ^iTa TovTo Toivvv xoivij avvt^era^ov- 
tojv, Ttva ?.e}'OVTeg dQeTt]v avTiov ottoXoyovuev av- 'AiV oviev tdi av Taets] ot/'*f Theodoret. Dcin post tVtJe*- 
^aa^ai xovto voc. y» om. Par. A. et pr. 52. probante Schncidero. 

ovj riTor r; TOJr pfy6i^««] Libri v. f. h. r. a. c. 5. o. 
ot'i ^iTor a*.Xo)v le ^ t. Quod node ortiuu sit, docet leetio Thuo- 
dorct. et Euseb. ovj t^ttor itallov ie r, i. Dciu Euseb. ^ tiSv 
ri-i neys9ei b. 

D. ^xore yag nov'] V. ijxovor, quod ex A. v. a. B. et pr. 
ii. b. correctum. Indidem niox exr,KOvev pro fTtrxovor restituimuti. i 

ni 
P 

tt coll. (. 312. 2. Ruddimann. 
Institutt. Gramm. T. II. p. 9 
ed. nostr. - o.t o»p / ro/;fro i 
liiaitiea&e , h. e. biabfieo9e 
ror i.6ynr axoTHQtroyfroi. Sic 
ffiabtitaiyai absolute, non addito 
tor loyor, legitur apud Hero- 
dot. VIII. 142. Jn. vts be inav- 
cato ieyejr 'Aif^arb^os, biabe^a- 
furot lieyor oi a.io A^-Tdf t;;f ay- 
elot. 
eyv) atpav, ue^teg vvv br,\ 
espicitur ' ad p. 892. D. E. 
tephanus et Astius aifi» 
gendum conicctant. Non opns. 
TIoc enim dicit: ego a vobip, 
nicuti panllo antr, .«nsrr- 
ptispar' 
iieiam 

*Ai.i' o i b 1 1 i a i' u r /'ud» 
5 Haec quoque landat Th eo- 
oret. Therapeut. Seriu \1 
570. A. 

^y ■ - 1 ov X a Kt u i' / I 

— ] '. ror et roox /.Tr- 

xofoi . ., .. . j raeeimte H- l- V . - 
ro ex libri» optimis pm 
m«s. Int. 6 r;yorii/ii's 
«f'P tlrai , )i\ qfoi ' TOVS Tdjr ar&gmniri-jv Tt^ayiid- 
imv. Conf. p. >-99. B. Sententia 
haec eft: audiebat enim, 
opinor, saepenumero ad- 
eratque, quum dicerentnr 
qnae modo a nobis dicta 
snnt, deos esse omni vir- 
tute praeditos atque re- 
ru m o ni n i u m c u r a m q u a m 
m a X i m e s i b i p r o p r i a m h a- 
bere. Astius servata vcteri 
lectione haec omnia Megillo tri- 
buit; quod qnam parum ad prac- 
sentem di.«putatioiieai aptuui sit 
et coiiveniens , <locere vi.\ a^ 
tinct. 

D. T6 iteTft iitiiii 1 •■ 1 1 t I 
AOir^ avre^eta^ovTwp] 
.\8tiu8 de Stephani ooni*»- 
rtura orrexit av> 
i|und ait extarc apii' 
rrai-p. Kvang. XII. 1".!. \<'riim 
1' 1 hii paritor atqno Platonin 
«•«iiliccB vulgatam Icctionem gna- 
viter tuenliir. Nec vcro ou pro- 
'••■"< rciicicnda ' -' -.i.->r.f>iiMvi« 
;iata sit nui lin i 

\> ibiis atqne i; , 'lui 

•'•Hdemnt <it^^^»f<r>«/<^»'. Kt«- llis PLATOMS Tov^ ayuO^nvq tlvai. 'fiQS, t6 au)(f{)oviiv vovv ve y.t- 
XTrjartcn (fafiiv oKjtrtjg, ra d' ivuvria xaxiag; 

KjI. <Paf*iv. 

j40. Ti dui; a^cr^g fiiv avdQiiav dvai, dei- 
Xiav dk xaxiag-., 
E Kyf. flccvv fiiv ovv. 

J0. Kai Ta fitv aioyim tovtvjv, xa di xaka 
(ftiao/nev; 

Kyl, ' Avccyxt]. 

AO. Kai r(Ji)v uiv ngogjjxeiv tjuIv, eineo onoaa 
ffXaiiga, &eoig di ovre piiyu ovre afiix{)6v tujv toi- 
ovTwv fieTov igovfiev ; Ti Sai; dQstijs — ] Sic A. H. v. f. h. r. a. c. S. o. x. pro 
V. Ti 8e.; dp; quod temiit Schneider. 

E. Ti Sai; a{iii.eidv t e] V. bi; coritra quam scribuiit A. 
a. V. f. h. r. a. c. i. o. x. 

1*. 901. KA. Tovvavtiov] £/V tovvavtiov h. r. 9. ct rec. 
a. 8ed V. explicatt. nim Atheniensis ctsi antea unum 
tantum fiiixerit, quocum ipsia 
institucnda sit disputatio, tamen 
nunc transit ad numerum phi- 
ralem, cogitans omniiio de eius- 
modi hominibus, qui quum deos 
esse credant, tamen eis rerura 
humanarum curam eripiant.Quo- 
circa iam sic loquitur: lam 
vero quod sequitur dein- 
ceps, communiter nobis- 
cum exploranto, quamnam 
virtutem eorum intelii- 
gentes ipsos bonos esse 
iliter nos conveniat. Quo 
facto protenus liuius rei dispu- 
tationem cxorditur; in cuius 
principio quod locum habet asyn- 
deton, neque scriptum est: (pe^s 
dij , aut simile quiddam, id ne- 
minem, opinor. morabitur, qui 
meminerit eorum, quae ad Phae- 
don. p. 91. C. annotavimus. 
Imperativum ne aegre fcras, eo- 
dem modo raoi p. 901. C d:io- 
%Qtraa(f^O}aav. 

E. Kai t(i>p nev n^osijxeiv 
ijHiv — ] lungpudum: xa/ ttHv 
uiv, «5.100« cpi.aii^a, h. e. tf'i n'ev (pi.avQciv. Sic mox p. 901. 
D. tiiiv onoaojv eiaiv aia&rjaeit 
xai eniotfi^ai. IX. p. 873. D. 
idjv oaa d^)ya nai avvhv/ia. Sed 
-V. de hoc usu articuli ante re- 
lativa usurpati Matthiae Gr. 
Gr. §. 287. Sententia igitur 
haec est: et istorum qui- 
dem quaecunque prava 
sunt, in uos homines ca- 
dcre, si tamen in eosca- 
dant. Ad eine^ iut. avto ai',u- 
paivei, aut simile quiddam. El- 
lipticum hunc loquendi usum ad 
Libr. II. p. GG7. A. attigimus. 
.\d /jeiuv iijovjiev, contendas 
Phiieb. p. 22 E. orS' av tdiv 
bevie(iei(x)v rdor^ ttetov ai.t]Sf(iis 
av note /.eyoitO. De loquutiona 
proverbiali ovte neya ovte atif 
xQov V. ad Apol. Socr. p. 19. 
I). Phileb. p. 21. D. 

eis aQetrjv V t' ^ »; * &!] ao- 
/i£r;] Dictionem iilustravimus 
ad Politic. p. 2S1. C. -- 

P. 901. Tdvavtia apa — 
eis tovvavtior. K A. Tov- 
V avt iov.] Ad Clininc rcspon- 
• iiiii px antegrcb.»-!"' "•'••"•"■Inm LECillil^ IJH \ 1 

K^I. Kai Taiitf- oviw^ ouokoyol a«v «*'• 

AO. 'Vi dai ; df*iX,ttdv rc xat duytav xai tov- 
k»/i» «i« aQiTijv tpvj(rjii 0-tjao^tv . i] nwii Xiyug; 

KA. Kat nuji^: 

//6/. \i4XX' li^ T'>iK(i Tt ,v ; 

KA. Sai. 

Att. lavavTta at,a Tovroii eii zovvavTtov. 901 

KA. '1'oviavTtov. 

A(:t. 7i ovv d»/ , T(*V(fwv xai dfAiktiti d^^o^ i«, 
bv 6 noHiTT}ii xrjtfrjat xottovooi»* fAahaTa itxtXov 
ffaoxev eivai, yiyvntr dv 6 TotuvTO^ Tidii rjitiv . 

Tt ovr StI; i^v(f(Jr] br^ vulgo ouiisibum omutrs codd. Fla- 
toois confiroiaDt. Apud Euiieb. post t^vqiHv interpositniu legitur. 

d joiovtot Ttas t'itiv] Sic corr. A. et marg. H. cum f. r. 
a. c. X. et libris Eusebii. Vulgo scribebatur ridatv t]txiv, quod 
ctiam nuperi servan»nt editores. Hermnnnus corr. sd» *»■ ruir. lii , de qua rationc di.ximus ad > 
Politic. p. 2*V6. D. 295. B. 'So- 
phiit. p. 243. D. Cratvl. p. 408. 
1). Gorg. p. 449. E. al. 

ti/v<pdiv xai afielTji; — xa» 
rifitv;] Quo diutius hunc lucum 
consideravimus, eo certius no- 
bid persuasimus laborare eum 
corruptela non mediocri. Quod 
4uidem senseruut etiam \stius 
et Winckelmaunus, (|uorum 
illc scribendum ceutuit: yiyvott 
av r;fiiv piat^tu»' , hic autem <• 
loitos %aat rtfttaijoi rcstitui 
t. Neutrum tamen nobis 
r vel propter coniectu- 
litterarum ductibus longi- 
recedentis audaciam vel pro- 
er argumentationis in^titutae 
l..fti,iri.'ui. Huiu4 enim s«'- 
iitinuationem ubi at- 
-, fucile intelligenius 
c interrogatioue nihil aliuM 
ectari, ni«i hoc, utetiatnmol 
i«m, negligentiam et segnitieni 
vitio durendam Vst><* con- 
Atqae hoo tenenteii 
tdem cert<; labem in uno 
nas vel xdair haerer< 
e nobis prrbuaaimiis, pr 
•lo ubi Maxvk r).-»ii(ucriiuii.'- 
protenus omnis de medio sub- 
lata erit obscuritas. Ita ciuin 
hoc dicit Socrates: m o 1 I i s 
et negligeus segnisque, 
quem Hesindus inertibus 
fucis simillimum esse di- 
xit, nuune istiusmodi bo- 
mo Rostru i u d i c i o item 
pravus existat, tiuemadmo- 
dum oiodo negiigentiam , seg- 
nitiem et mollitiem vidimus non 
inter virtutes sed inter vitia 
niimerari opurtere? Situplex 
profecto et perspicua est baeo 
senteiitia eadem(}ue argunienta- 
tionis tenori piane accommoda- 
ta. In qua quod u toiovtog 
iuterpositum e»t, refertin 'i^»* 
non aliorMim nisi ad prui . 
8um t{>viftiir uai a)iti.iii ii^,..i 
te. ita ut siibiecti notiu quo- 
(iammodo fortius et nervosiuii 
~i -iiilicetur. Vitii causam ei 
opportunitatem autem ubi an 
(|uirimus, pusita iila videtur iii 
iifiir nustro iudico, de quo 
iisu dativi v. Matthiac (■•r. 
4»r. If, :tHH. Queni dativiini quiiin >iiiiiiiiiiii II iit ■>Uli PLATONIS A^/. '(JQdotaid j'€ (.inujv. 

A(-J. Ouxovi' Tuv ys tisov ov ot^ikov ^x^iv iift^og 

TOIOVTUV J'fi TOl avToq ^iioel, TW Tt Tt tOlOVTOV 

(fiifiyytiixiat, neioMf.iiv(o ovx iniT^^nnTiov. 
B KA. ()v fiiv dty nuig yccQ av \ 

AQ. ^fli 8t} n(}ogpjx£i /niv noctTTUv xai inius- 
Atlatfai dia(fS()6vToog Tivog, 6 di tovtov yt vovg tiZv 
^iiv ueya?.(jjv intimXalTat, tiZv auixoMV di df^tiXsi, xaTu 
Tiva inaivovvTsg tov toiovtov koyov ovx dv nav- 
Tanani nXy]UfxtXo~if.tiv :, axontjjftsv di ojde. a()' ov xa- 
Tu dvo udtj t6 TOiovTov nQaTTii 6 ntmiTvuv, tirs 
tftog «i'r' d)'d QODnog; 

KA. Ilom ()t] liyoiisv \ 

yJ&. 7i dia(fii)ov ovdiv oiofievog elvai tw oXip 

o yi Toi avtds /iMJe/] V. ii. Sed toi S. v. f. li. r. a. c. 
8. o. et marg. Q. Oinittit vueulani Par. A. ciini quinque codd. 
Kiiseb. Dein Kus. icjj be zt. , 

lovzov ye vovs] Eusebii codd. omnes vitiose: zovtov zov 
yevove. Mox Enseb. v.ata ziva ovv iitaiv. 

B. nQclztei 6 riQclzzov] Articuluni redliibnerunt A. Q. v. 
f. h. r. a. c, b. o. x. et libri Euseb. Di;in Uycjiiev \oss, x. Per- Sed satis de verbornm depra- 
vatione. Locus Ilesiodi, qni 
respicitur , est Opp et DD. v. 
307. rw 8e i^eot vefjsaroat yal 
cive^es, oS xev aeQyds ^on;, yr^cpi]- 
veaai nod^ovQois eixelos 6Qyi]v. 

^Opd^ozazti ye einoiv.] Re- 
sponsio accomniodata est sen- 
tentiae parentlietioae: ov 6 noir^- 
7»/s — i(fiaoxev ecrai , similiter 

aque snpra p. 8!>2. C. Alia 
gonus exempia indicavimns 
ad Pliileb. p. 51. E. Quocirca 
noli in istis cum Astio vitium 
odorari. 

o V x e Ttiz Qe n re.ov'] Int.avzo. 
Sed solet ernTQtJteiv absolute 
sine casu pronominis nsnrpari, 
de quo nsu diximus ad Mcnon. 
p. 92. et Euthyphron. p. 5. E. 
Legs. II. c. 5. p. ()59. U. 

B. o be zovtov ye rovg 
zi'tv ftev (ley. en.] Post rela- 
tivnm araxoiot»t?wff infertur o 
bi tortov pro (•'», (|iiod esse do- bebat, ov be vovs x. z. l. Qnam 
rationem Graecis non esse in- 
frequentem, ostendimus ad Po- 
litic. p. 306. C. et aliis locis, 
quos ibi significavimns. conf. 
etiam nberrimum Grammatieae 
Graecae Thesanrnm , qni debe- 
tur immortalis memoriae viro 
A. Matthiae, §.472.3. Igno- 
rantia tamen nuins rei peperit 
lectionem rot'rot' ror y/»'o»'f, 
quam co<id Eusebii habont om- 
nes, libri Platonis non habent. 
Dein inngas: y.ata ziva loyov 
diratvovvres zov zoiovzov, x. r. L 
Pravc libri Eusebii: xara r<Va 
1^»' SnatvovrteS 

C. "JJ btatpepov ovbey 
oionevos — dfielei] Ad pri- 
ora : fj biicpeQov —tiSv Ofjixijcav 
ex superioribns repetcndum est. 
Sed posteriori mcmbro propfer 
additum: ei htaq>eQei , subiungi- 
tur o be u(jei.et, lioc sensn: aut 
prao icvifate et roolliti«. I)E LECHMJS LIB. X. F. 001. St. ^l nuikovittvtuv tuv afiixgvuv, /; outivuia xat Tnvrfij, n < 
diarftoii, 6 di auekti. i/ tartv au.iut; Ttwi; yij-vo^trti 
dfitkua; ov ya{) nov, orav yt ddvvuTOv y Tutv 
dndviwv Inifitktiatfai, rdre dfiiAtia karai rwv Ofii- 
xgiZv t] fttj-aXuv , (tti inifitkovuirq) , wv ur Svrdttn 
'tio^ fj ffav/.og-Tti oiv i).hntjs xai fit} dvraroi; ini~ 
tkttaitai yiyvtjTui. 

KA. HiM<i yag dv ; 

Ca|). XL I^vv dtj du' ovTtg Toiatv t;uir ovaiv 

■rroxgivdaO^tuaav oi &toifc ftiv durftottgoi oftoko' 

nvrrtg tirai , nagaiTtjTovg di aTtgog, 6 di dttsXtlg I) 

■iov aitixguiv. ngiZTov ftiv t^tovg dfAifOTtgoi ifaTt 

, lyvuiaxttv xat ogdv xai dxovtiv navTa, Xa&tiv ds sotiaruin distriuiitio vuigo haec est: A -i. llotm bi[; AS. Aiyo- 
\itv t* iia^i\iov X. r. 1. Mutaviinus praeeunte Bekkero Eusebfi 
auctoritate, nec invito Stcphano. 

C. mv illniris\ ili.etnf;e A. et pr. S. 

iv' ovtes] opie f. b. a. o. et corr. Q. Slox. oi Si dfitkeh 
corr. A. Pro afiekeis Steph. invitis codd. scripsit aiieleir. ii iiiterest, iste ta- 

ea negligtt. Itaqne d^ post 

itaipi(fei eodem modo infer- 

r, quo alibi tiolet, si quid in 

podosi praecedentibus opponi- 

I niroirum, quod 

convenire de- 

I 111 ipsum cadere. 

I haec fiierit oratio: 

xai Tfvcfij, ei bta- 

q > itfv ov , 6 ie (ot- 

' 'i-el; V. Hermann. 

i i Suphocl. I^hiloct. r. 86 sq. 

• Matfhian Or. «j. 616. 3. p. 

1 -peram Steph. 

It^ iinHei.ovitiv^, ttp aw II m nnn curat ea, quorum 

1 f" rt ! t a t c I» I i q II i s d i' s t i t ii - 

.11" non par existit, sive deus 
sit sive vilis (impotens et 
iinbecillut») bomo.- Aegre in 
his desideramus voc. av9Qfj:toi, 
qiiod quia per compendium avos 
scribi solet, dc quo v. Gregor. 
Corinth. p. «>34. et 415. ed. 
Schaefer, vide ne ante cJ»' ex- 
ciderit. Quamquam similis est 
ratio verborum p. y03. A. ubi 
a^yos »] beti.6i tts post tov &t6v 
ponitur. Pro //rj bvvaxos n^ 
quis requirat aivvatos vel or 
ivraios, pertinet negandi par- 
ticula ad yiyrrtat. Ceterum ii- 
qnet his verbis copiosius iterari 

3nod antea praecessit; otav ye 
dvrator r tdiv a^rarri^n' ini- 
''iii. Similis r'-; 
.1 sunt Apol. S 
i . 1 tiaedon. p. 67. K. -.ni. l. 
Euthydfm. p. 2K'> A. al. Neo 
aliter Latini, <ie quibns v. W o p- 
kensii Lectt. Tiill. p. brt. fx 
intni). :il ri.-.i. I).- N D. T. 
l ■ 202 rM.ATONIS K avtovg ovdiv dvvarov aivcei twv onoaiuv etaiv ai 
alaitijasig ts xai imaTtjiuai, tuvt/i kiysTe «;f«'>' rav- 
ra , /) nuig; 

KjI. OvTioi^ 

A('). Ti dai; dvvaatifti navTa, onoauv av dv- 
vafAii; kari itvtjToJi; ts xai ddavaTOtg ; 

Kjt. Ilwg yd() ov avyxtuQfjaovTai y.ai ravra 
oitTug I;|f6tj/; 

^6^. Kai fit]v dya&ovg ye xai d()iaTovg wuo- 
Xoyi]xaf.tiv avrovg eivai nivTe ovTsg. 

KA. 2^tf6iiua ys. 

^(•J. Ao' ovv ov ()Cf&Vfiia fisv xai Tovffy ddv- 
vaxov aVTovg Ofioloyelv ngaTTSiv OTtovv t6 naQanav, 
ovTag ys oiovg 6uoXoyovi.tsv ; SsiXiag yd() i^xyovog sv 
ys rjfiiv doyia, Qci&vfiia 8s doyiag xai T()V(ffjg. 

KA. ' AXt]%1saTaTa Xsysig. 

A('J. ' A{)yiu piiv bi] xat ()(/Afvfniu ovdsig dfAsXsl 
d's(il)v. ov yd^ iusTsaTiv avTfo nov dsiXiag. D. Ti iai; 8 1; ra o ^a /] Sic A. i!. alii. V. 8e, (luoJ Schn. teniiit. 

E. Kat ttijv aya&ovs ye] ye A. i?. S. f. h. r. a. c. S. o. 
Legebatur vulgo re. 

oioi^s oiio lioyov itei''\ keyonev Vat. f. Flor. o. et marg. a. 
3. r. Q, cum Euseb. quod Turicenss. ediderunt. Cap. XI. D. unoaoiv eioir 
aiaia&rlaets te xai iniat.) 
Articiiii vis haec est: quarnm 
rerum sunt eae, ^uas no- 
vitnus^ perceptiones et 
cognitiones. Itaque Her- 
mannum nolicm articulum ai 
uncis seclusisse, quod suaslt 
etiam A. Mattliiae Gr. Gr. 
$. 287. Notabilis vero hic lo- 
cus, quo diis tribuitur rerum 
oninium scientiaetcognitio. Con- 
tendas cum his quaeso Psalm. 
94. 6. Davidicum. 

bvvaai^at n drta u^toaov 
— ] De numinis divini omnipo- 
tentia, quam theologi vocant, 
V. Tini. p GH. D. coll. p. ,'J2. 
C. p. 33. A. p.4l. A. Loqiniti- 
rmom f>i'vaa&ai :iuvia. oin nipotentem esse, ilhistravi- 
mus ad Phileb. p. 23. D. Fo- 
litic. p. 302. A. ^ 

E. Ka l fxrjv dya&ovs y *] 
H. e. ndaav dgetiiv dya&ovs. 
conf. Tim. p 29. E. 

E. 5vtas ye oiovs 6,uo- 
koy ovfie v;] quales eos esso 
inter nos convenit, s. con- 
sentimus. Perperam Astius 
c')fioi.oyovfiev de coniectura scri- 
psit. Noc vero Turicensibus 
aniplectenduni fiiit quod libri 
quidam praebent: Xeyo/iev. Id 
enim apertum est ex vulgatae 
scriptiirae e.xplicatione dii.xis.se 
originem. De ii.<u temporis prac- 
sentis v. ad Fhileb. p. 1]. C. 
F. \H\i. nkrv t v) yryroJ- DE LECUBUS LIH i\ i 'M^-2. St. 203 '0{t&OTara Xiytii;. 
J€f. Ovxovv t6 Xotnov, liniu dfitkoixfi twv 
^uiximv xat okiyiuv Twv n((Jt ro ndv, i] yiyvut- yoi 
y.ovTig, log t6 nauanav ovdivog Tuiv ToiovTutv kni- 
uiXuoffai du, dyipsv dv tovto, i] ri to koinov nktjv 
Tto ytyvuioxtiv Tovvavriov: 
KA. Ovbiv. 

Ah. IIOTI^OV OVV, W d{)l0Tt XUl [iiXTldTt, tSw- 

luv 06 XiyovTa (ug dyvuovvrag r« xai diov inifitXu- 
aifai, di dyvotav dftiXovvrag, 1] yiyvujaxovrag ori 
du, xai^dnto oi (favXoraroi tmv dvifoutnoiv Xiyov- 
rai noiuv, ttdoreg dXXa ihai ■itXTitu nodrrtiv wv di} 
TToaTTovai did rivug iiTrag f)()or(Zv i) XvniZv ov noitiv ; IJ 

KA. /Itug ydo dv ; 

A(J. Ovxovv di] xa yt avii{>iuniva n^ayfiara 
Ti]g Tt iiixpvyov uiriyti (fvauug dfia, xai li^toatfiiara- 
Tov avro iart navTu/v ^muv dv&{>ujnog; 

K^f. ' Eoixi yovv. P. 902 t ('' yiyvciJaxetv r.] Sic A. H. h. r. teste 

ro. Legebatur 7ii.r,v to y. Libri Euseb. ni.r,v tov y. quod 
Attius. Paullo ante marg. i2. et a. i^iiiitUia&ai ovlikr dti. 

jieliio} jrpdrre/i] fieltior Kusebii codd. ooines. i XAij*' ti dpoptiop tia y. Male 
Igo Jil^p to , quod A^tiua 
tov mutavit. iHtelligitur tv 
rotip, ut ex proximis apparec a^tatt ual fieltiate] 

ic svnonymorum coniun- 

dixit Lob«ck. ad Aiac. 

llia. ed. 2. Mox Uerman- 

I us xouiP pokt ityovtai elimi- 

iandum censet, ut commate sub- 

tto unniia deinceps in unum 

ngantur. Non fecisset, opi- 

r, iii memur fuignet eorum, 

d« hoc Ukii verbi . 

us ad Sophist. |> 
ob^p.61.K. Folit I 
Tum aiia eirai (teitiv) 
• n«(!i triitaro vt ox 
luibuadam iniii.ti.' 'fi 
(lektiov. Nam fieltiw per attra- 
ctionem illam ponitur, quam 
attigiuius ad IX. p. 863. C. — 
b id 1 ivas »;rra> t]b orcip , 
quia succumb unt quando- 
que voluptatibus aut do- 
loribua. 

B. &eoaefieiitatov — ^cJ- 
t)v ar& Qio nos] llomiuem a 
deo in bis terris positum esse 
tanqnam &eoae(ieatatov futurum, 
et qui Bolus colcret iustitiam 
et virtutem, docemur etiam 
Tini. p. 41. K. »q. p. Gi>. sqq. 

'■ .Miit fere Fv' •• !'• 522. 

<>« o aW, > P*" 

>'.i".-. n(fui '"'t ti,P 

I yyireiav ^oiov (loruP 

nie itai ixiiei(f»i fiia- 

' reof^ai nai ayaknata 204 PLATONIS yih. (Jtuiv yi /ntji' xrtjfiard (fafitv elvai navra^ 
onoaa livt^rd tw«, ujvnto xui tov ovgarov 6?.ov. 

KA. llujq ya(j ov ; 

A&. "HSfj Toivvv auixod i] fisydla Tig (pdrui 

TfxvTa elvai Tolg &eolg' ovdeTioojg ydo Toig xexTtj- 

C jAivoig t]udg diAS?.uv dv euj nQogijxov, inifxeKeaTaToig 

ye ovni xai dgiaTotg. (fxonwfiev yd^ dt] xai Tode trt 

n()6g TovToig. 

KA. 'Vo notov ,• 

AO. io ne(ji rs ai(^dt]Gnug xai dvvd(4ecug, ag' 
ovx ivavTiwg d?.Xi\?.oiV nuog nriOTuvrjv xai yaXeno- 
TtjTd iarov ne(fvx6Te\ 

KA. Jliog ?,eyeig\ 

AO. '0(jdv ftiv nov xai dxovetv rd Ofitxgd x»- 
kenujTegov i] xd fieydKa, (feueiv 8e ctv xai xgaTeiv 

B. wrneg nai tov ov^.] wsneQ Flor. o. et marg. c. et ali- 
qnot codd. Eiiseb. ut coni. Wyttenbach. ad' Phaedon. p. 140. 
Post poa Eu8. addit >/ voEQa. v. explicatt, 

(pdto) tavta] necputoi marg. Si. et a. c. b. Ceterum Eus. 
i^^ri toivvv fi aiiinQa rj fieyiua, ct oib etiQOJi. 

C. axoJicJnev yaQ 8?) y.at t.] Euseb. attojtcuuev he 8ry x. 
quod Steph. et Ast. amplectuutur. Sed codd. Eusebii meliores 
yctQ tencnt. 

KJ, nols Xeyeis;] Desunt haec in Ald. Bas. 1. 2. Lovan. 
et Ven. S. Flor. c. d-euv. Ovid. Met. I. 70. »e- 
erat adhuc — Sanctiua his 
animai mentisque capaci- 
u 3 a 1 1 a e , P r o n a q u e q u u ra 
«pectent auimalia cetera 
terram! Oshomini subli- 
me dedit, coelumque tueri 
lussit, et erectos ad side- 
r a toilere vultus. 

Oeiov ye (lijv nttjfiaia — ] 
Phaed. p. 62. B. ^eovs elvai 
flltdiv tovs eniijei.ovitevovs, xai 
^(taS tovs avl^QconovS ev xtSv 
Ktr,ficito)v tois t^eoiS eirat, ubi 
V. Wyttenbach. p. 146 sq. 
ed. Lips. Infra p. 90G. A. ijuis 
^' av xtijiiata tyeniv xai bai,u6rtii: 
Critias p. 109. B. C. Cirer 
Tus.Mi). 1. 30. Pnst t^vrtii t'". Eusebius addit tj roepo, quod 
additamontum redolet glossema 
ex recentiore philosophia Pla- 
tonica rcpetitum, ut nollemillud 
probasset Wyttenbach. 1. c. 
Idem vir doctus pro covneQ legi 
iussit ctJsjreQ, quod Astius e<li- 
dit. Sed vernm est covnfQ, quan- 
doquidem sententia haec est: 
ex quibus unnm etiam hoc 
iiniversum esse censemu.«. 
V. Tim. p. 69. C. ubi univer- 
sum Iioc vocatur ^cSov ev, ^ciia 
Ix'^'' ^^ ndvta ev eavtco O^vr^ta 
dd^civaiii le. — ovqovoS, nt su- 
pra p. 886. C. ct mox p. 90r>. 
E. et 906. A. os( mii ii d u ,^ m I 
rer M m u ni v i' i 

Tim. p. 27- A. 

'' fl X (' .1 f'»// / ) yCtQ «^ ' iifl' 
DE LEGIBUS LIB. \ 'i'"i. >t. •205 xat imuelua&ai ruiv ninxQiZv xat o/.tytuv navxi (ta- 
ov rj xuiv ivavxiov. 

KA. Ka\ noXv yt. 

AH. laxq^ bi n(jogxtrayuivov o?.ov xi Ot^a- 
'xivtiv /iov?.outr(p xai Svvauivfo xiov fxiv utya?.iuv 
-jiutXovuivo),' roJv f.io{)iujv di xat autxnutv dui/.ovvTi^ 
:.ai nori xaAoJg avxfo ro ndv: 
KjI. OvdauiZg. 
AQ. (Jv ut]V oiuc ^.irJtgrijxaig ovdt orguti]- 
'>lg ovd oixovotiotg ovd' av zioi nu/.irixotg uvd' 
leXXip xiZv Toiovxcjv ovdevi x^(^'? ''^*' oXiytuv xui 
(Utixoaiv noAAa »; ftsydXa' ovdi ydg dvsv otti/.giov 
Toig niyd?,ovg (faoiv oi Xi&oXoyoi Xi&ovg tv xtloi^at. 
KA. Htag ydg dv ; 
A^. Mi} xoivvv Tov ;« &i6v d^tujaujutr nort 

D. ttiy li. fteydltop i:i i,uei.ovfievoi] eJtifteXeiad^ai A. v.i.h. 
r. et pr. 8. a. b. o. Sed de Par. A. tacet Bastiiis. Dein aixeieiv 

rr. Q. et f. li. r. a. 8. o. Kusebins pro eTtinelovfiert) habet exi- 
i.ii ioTai , et pro dtieiiovrii scribit diieies. Ideni dein pro e^ei 

li habet ei^' f^ei. 
Ov (iTiv ovbi\ V, Ov iiiv ovdi, adversantibus i?. S. v. f. h. 

a. c. b. o. Etiseb. Praeterea Euseb. yc post ovbe interponit, 
tod recepit Astiu«. 

E. Mi] toivvr tdr ye 9e6v o^.] Theod. ,ye om. Idem 
lein a^twiuv — tooovtm dxif. — ooipov fiovl. — ixiiiei.eia&at bv- I) K 3*—] Recte babet yap, qnod 

'^tins ex Enseb. in be mn- 

it. Atqiii etiam meliorcs Eti- 

jLii codd. ya(> tuentur. Qiiippe 

yaf, ut Lat. enim, «'tiarn usur- 

patnr, nbi qnid explicatiunis 

CSOfsa (uhiungitur, qnod simnl 

iranseam antec^re^sne Kententiae 

'■titur. Nos dirimus nem- 

I)e /«'(> ropf^tito cTpli- 

it Porson. ad P^urip. Med. 

'40. Bornemann. ad Xe- 

b. Srmp. IV. 5.'). p. 147. 

hoer. ad Memor. II. 6,21. n T6 negl te afa9ijaei»s 
Ka) bvvd/ittaf] De sensr 
atqne potentia, nonne na- 
tur.i «iiH 1'intrario modn 
•' raciliiat RR ^diffical tate m s p e c t e- 
mu s? 

D. Va r p w b r rt g. — avti-i 
tb itar;] Pronomen af'rci posC 
subiectum pcrspicuitatis adiu- 
vandae gratia interposituin, ut 
saepe; v. I. p. 624. B. III. p. 
084. D. XII. p. i»52. A. al. 
Istud t'o ifdv vero repetit quo- 
damodo antegressum illud okov 
II, qitod iteiu cohaertt ciini 
t^ei nakiiis. 

Ov tir^r ovbi — ^ /ifynAaj 
Int. ex superioribus: nakius i^ei. 
De proverbio: ov ydif drev opi- 
xffi»' oi jieydloi Uifoi ev %eiv- 
tai, V. Vatestum ad Harpo- 
crat. Vol. II. p. 370. ed. Lips. 

E. V^ totrvv tor vf <'^f- 
I.audat haee pra 206 PLATONIS xivrfTMV dtjuiovgyojv (^avXoxiQOV , dl tcc 7Tgoc;rjxoi'Ta 
avToig igya, oaMneg av duiivovg woi, xoofp dxgiSi- 
(TTsga xai TsXscoTtga f.u(/, Ta%vij OfAixgd xai fis)d?.a 
dmgydCnvTai' tov Si tfsov ovra re oocfMTaTuv (iov- 
•^O.) Xoiuvov t' iniutkiicsit^ai xai dvvaftivov, luv fiiv gu- 
ov tjv knifAtXrifii^vai aiiixgoiv ovtojv, fi?/dafi7/ kntfii- 
XllG&ai xaffdntg dgyov i] duXov Tiva dia novovg 
gciO^VfiOVVTa, tlZv di fityd?.oi)v. 

KA. Mt]()aiidJg do^av Toiavrijv nsgi liiuiv, w 
(E.kvt, dnodiyojfitxia- ovdafn/ ydg ovre oaiov ovt' 
dXtj&ig t6 diavoijua diavooiftti')-' dv. 

raibv eira.t xai bvvd^evov fjir Qaov inif/ek7-d'i'^rai , Ofjixgdjv Jc or- 
tior (jriSaiiTi eniiieXela&ai hxn^aibv elrai, y.ad^diteQ dgybv x. i. l, 

teleoizeQa (tia r.] Schneid. invitis libris omnibns xa/ ante 
Hia inserait. 

P. 903. dltj&es 10 S lavoT] 110"] tb om. Steph. 

Itdltata fiei Qifas] (jdi.a codd. f. o. y.ai /jdla yg. Q. a. quod 
amplexi sunt Turicenses et Herm. xo« tieydi.a Euseb. sebinm I. c. etiam Theo dor et. 
Cura Aff. Gr. p. 93. ed. Sylb. 
«= 252. ed. Gaisf. usque ad 
btarooit^ dv. Sponte apparet, 
praeclaram hanc esse conclusio- 
neni a minore ad maius, quara 
vocant dialectici. Animadver- 
tas autem anacoluthon. Nam 
porgitur dein: ibr b'e rfebr bna 
te aocpoJtaiov x. r. J.. quasi an- 
tea dictum sit: /^^ totrvr d^tta- 
ao)ijev d^rrjtovs br^/jiovgyovs td 
jiQOSr^norta — dneifyd^ea&ai. 

P. 903. bietlexd-ai tw 
(pilattic)] H. e. rw fieftipttioi- 
pw , nt H e s y c h i u s et P h a v o- 
rinus interpretantur; v. Poll. 
Hl. 139." A^tius. 

To) ye ^td^eax^at tois Xo- 
y o I B — ] Eo, qnod ipsum 
disputationibus nostris 
cocgimus confiteri, senon 
recte iudicare. De rw cnm 
infinitivo conferas p. 880. C. 
«93. D. 

Cap. XII. B. 11 ei9ot(jev 
tbv vsaviav — J Praeclarus 
hic locus est, quo curae et pro- 
vidcntiae divinae tanquam aguu- tur vindiciae, ut quasi pro theo- 
diceaaliqua, quam inde a Leib- 
nizii aetate vocare solent, iure 
haberi et possit et debeat. De- 
monstrat enim Plato, cura et 
sapientia deorum ita esse insti- 
tutum, nt quisque in his terris 
eum sibi locum assignatam te- 
neat, qui ut ipsi tribueretur pri- 
mum totius renim universitatis 
cura, tum propriarum virium 
modulus, denique etiam varius 
liberae voluntatis recteque dgen- 
di facultatis usus, excgerit ac 
postuiaverit. Nam primum qui- 
dem ostendit, deum in mundo 
condendu et regendo omnia ad 
totius rerum universitatis rati- 
onem et salutem sapientissime 
attemperavisse, ut temerarii vi- 
deantur esse, si qui homines 
omnia ad se unos referant ac 
sua tantum caussa omnia fieri 
oportere opinentur. Deiii<Ie vero 
docet, omnibus ac singiilis pro 
sua cuique indolc et natura 
eum locum in hac mortalium 
vita esse datum, ut qiiam facil- 
limc virtutcm sequi et a^} ma- 
iorcm pcrfectionem natnrae snae DK LEGIRUS Llli. X V \m. St 30V ^01 j4(J. Joxovutv dt fioi vvv tjdtj (mAiarrr fAiTQtiu<i 
h%tXix&cti x^ (fO.aiUi}) rijs afnktiai nigi <9tdiv. 

Ah. T(p }t iiiccCiOifcci Tolg koyotg bfioloytiv 
ttVTOv ftr) kiyiip OQ&io^i. ijiwduJv yt fttjv Tn^ogdti- li 
ad^at, fAOi Soxfi fivdiav Hti Ttvuiv. 

K.t lloioiv, (u 'ya&i; 

Cap. Xll. AO. riiitfuftiv Tov vtaviav tois 
Xoyoig, <«s T(^ Tov navTog iTnutXovfiivfo ttoot r^y Sai — ni rorlr] Haec ano tenore Atheniensi adscripsit 

Hi^rinaiiiius, d»leto Atheniensis nomine. Nos veterem rationem 
i.Mifti laiii iirbitramur, satis habentes noram indicavissc. 

nviov firj xeyfM' 0(>^tuP. 'Enctboip] Vett. editt. Hyny. 
KA. 'i)^ith'ji. A6. 'Knubdiv ye. Veram distinctioneni tuetur En- 

SCbiuS, re^tit>lif"">> nrinnx A-itiils Rif. n.yO^ri.. jif.-fif •tqne fellcitatrm eiiician (pipaiii. 

si modo viribns suis recte 

utantur; uti cnim queraque sua 

Toluntatjs libertate, e.x cuius 

recto usu pendeat omnis vel 

ft'Ii'itati8 vel etiam miseriae 

hunianae ratio et conditio. Quip- 

pe in uno masime honestutis 

ac virtntis stiidio arbitratiir om- 

^nm hominis felicitatem positam 

>se, prae qua faciliime simus 

ona externa omnia dfspecturi 

itquc coittemturi, si memineri- 

. :;i futura sit voliiptas 

lo, qiia aliquaiido, 

"■^ ac laudabiliter 

I simus, ubi in 

, :- -:>tissimorum con- 

greKati virorum in dies magi» 
lirtutem amaturi et ad excelsi- 
rero perfeotionis laudem a 
raestantiam perpetno progre.t 
iri simus. Ktcnini illud quoquc 
tc loco docct philosophus, im- 
itabili lcKe • diis ita csse 
^nstitutiim, ut post huiua vitae 
inm probi semper ad pro- 
tati autem ad malos per- 
lt, ideoque etiam futurum 
•^M, ut Tirtuti.v amantes qunni 
|)fr{"'tiiu 1)11111 III iiif»^tiniif siiiuii» 
exercitatione aucto et corrobo- 
rato, tum exemplo et cohorta- 
tione eorum, quibiiscum coniuncti 
sint, ad maiorem iisqiie virtittem 
ac felicitatem perducantur; im- 
probi autem atque lubidinosi ad 
cxtremam perniciem wet misi?- 
seriam delabantur. Hoc igitur 
loci praestantissimi argumentum 
est. Quod quidem accuratius 
considerantes facile intelligcmus, 
qiiae hic dispiitata sunt, ea egre- 
gie concordare cum nobilissimo 
ilio philo.-iophi decreto, quo 
homini censiiit perpctuo id pro- 
positiim esse oportcre , iit ad 
simiiitialinem cuni Deo perrenir« 
stiideat; dc qua eiiu sententia 
n'1 Theact. p. 176. A. explica- 
Qiiamquara hic nec illud 
.1 debt>t, de qiio iam ali- 
qKotiKS monuimus, iii his Legum 
libris talia ffre a<i captum civi- 
nm communem accommodate et 
popiilari ratione explicuri solcre. 
Etetiim primum quidcm ne hoe 
quidcm loco uiiius illius atque 
snmmi Dei nentionem facit phi- 
losophus, quem alihi statuit: 208 PLATONIS atuTtjOiav xcct doerrjv xov o?.ov Trnvx ioxi (ivvriTa- 
yuiva, cov xai t6 fAiQog iig dvvafuv ixaaTov t6 ngog- 
ijxov nda^u xai noiii. rovxotc, d' tiaiv dijyovrfg 
nQogTBrayfiivot, ixdoroig ini t6 afAixoorarov dii na- 
tirjg xai nQa^tdjg, eig fugiafiov rov 'iayarov XiXvg 
B dnstQyaaitsvoi' tuv tv xai t6 aov, w oyirht, fioniov 
lig t6 ndv ^vvretiei filinov dsi, xainn) ndvovttxQov 
bv. ak 8k. Xihif)ti ni(ji tovto avto, tog yivsaig 'ivexa 
ixsivov yiyvsrai ndca, onoog ?/ t) rro rov navrog ftita 
vndQ^ovaa svdaiitijuv ovaia, ovy^ 'svsxa aov ytyvofiiv}], 
ov de 'ivsxa ixsivov. ndg ydg larQog xai ndg Hvre- 
yvog dtjiiiovoyog navr6g fikv 'ivixa ndvra iQydtsxai, C. t')S yiveaii trena exeivov'] lus jj yireoie Vat. r. ^ 
yireais ais y^. Q. ut scripserunt Turicenses. Dein 5 om. A. a. v. 
f. r. a. c. 8. o. et pr. .Q. cum Ald. Bas. 1. 2. Lov. Apud Eus. 
l^gitur onois v toi'. Caussa crroris manifesta. 

71QUS t6 y.0 ivfj ^vvTeirmv'] V. ^vrTeirov, quod servarunt 
Bekk. et Schn. Recte libri Eusebii ^vrieirojv, quod cum Astio sed orania ista referuntur ad 
eorum deoruni sapicntiam, q>u 
propius ad popularium , quos 
Graeci colebant, deorum simi- 
litudinem accedere visi sunt. 
Deinde etiam iliud, quod bonos 
viros, sicuti Socrutes in Apolog. 
p. 41. A. sqq. , in altera vita 
jn optimorum quorumque con- 
sortio versaturos ait , videtur 
populariter magis quam subti- 
iiter explicari. Verum haec 
omnia quomiuus nunc perse- 
quamur accuratius, ipsum con- 
silium horum cnnimentariorum 
prohibet; quamobrem sSftis du- 
xiraus, paucis significarc quid 
de toto loco sentiremus. Dubi- 
tantius de his rebus loquitur 
Aristoteles, cuius tamen ie- 
iuna sobrietas ad Platonis subli- 
mitatem haud sane comparanda 
est. Is enim inter alia Kthic. 
Nicom. X. 9. eiydp tis ininileta 
Tior avif{>(i)nir(t)r t'.io ifedir yiyre- 
tni, fjfi^ep doxet, xai eii] av 
evkoyov ^ai^eiv le avtovs rw f>(i'" 
ato) xai ro» avyyereatdttu' tovto b clv eij] 6 VQVS' xai lovs dya- 
ncartas jud/.iata lotto xai ti[t(Sr- 
tas drtinoieiv, (uS tdir <fii.o)V 
ai'toiS eniiie/i.ov^ivovs , xai oq- 
ff^iuS te xai xaliuS ngditortaS' 
ott be taiita ndria rw ao(f(3 
^dhata xndQxei, ovx dbrlov 
^eotfikiatatos a^a' lov avtbv 
hi' elxbs xai ttSaifioriotatov. 
Fropius ad Platonis seutentiam 
in his quoque Stoici accesserunt. 
Hi enim, ut provideutiam divi- 
nam defenderent, bona et niaU. 
non esse statuebant praeter vir- 
tutem HC vitia, virtutemque con- 
tcndebant ad bene beateque vi- 
vendum se ipsa esso contentam. 
Quamobrem nec ea, quae magna 
hominum miiltitudo aegre ferret 
atque deploraret, eontinuo in ma- 
lis ducenda iudicabant, sed po^ 
tius in his ipsis arbitrabantur 
raaximorum malorum posita esse 
remedia, verorumque bonorum, 
fortitudinis, constantiae, sapien- 
tiae, omnis denique virtutiM, 
certissima praesidia et muni- 
ment8,quandoqu:dcm Deus, quoe DE LEOIBUS LIB. X. P. 903. St. ao9 n^og To xoivtj ^vvxiivuiv (^iXTtaTov, fAi^og firiv Ivexa 
• Aou xat ovx oXov uigovq 'ivtxa txntpyd^iTai. gv Si 
lyavaxTii^i nyvodtv , bnr/ to ntfji ot agtOTOv T(p L> 
tsavrt ^u/iaivii xai aoi xaTce dvvautv Ttjv rtjg xoi- 
vfjg ytviatttig. inii 3i dti ifii'Xf1 (fvvTtTayuivt] aojuaTi 
TOTS ftiv dX?,({}, Tore di d?Mp, fAtTa^d/.?.tt navioiag 
uiTaiSoXdg 8i iavTtjV ^ di' iTkgav xffvxfjv, ovdiv 
dXXo igyov T(p ntTTtVTri XtintTai nXt]v utTarii^ivai 
To ftiv dftttvov '/tyvo^tvov 7]&og ti>; [^sXTitu Tonov, 
ytigov Si ilg tov jf£ipov«, xard t6 nginov avTtav 
y.tt(STov. iva rijg npogyjxovot]g fjioigag ?Myxdvy. 

KJ ll7i ?.iyttg; E rcstituimns. Commendarnnt eandem lectionem etiam Stephaone et 
Heindorf. ad Gorg. p. 209. 

D. ovvtetaynEvri <7cj/iar(] Sic A. Q. 3. f. r. a. c. 8. o. 
X. et edit. Bas. 2. cum Euseb. Vulgo scribebatur enaetay nivj]. 

tijf Ttgotr^xovcijs ftoiQas] xpoS7]xovat]S om. pr. A. S. et 
codd. aliquot Eus. earos sibi baberet, per talia ad 

optima quaeque exerceret, firma- 

ret, corroboraret. Praeclara vero 

'lo' trjna, quam qui accuratius 

volui-rint cognoscere, ii prae 

aliis omnibus legant velim au- 

reolum illum Senecae De pro- 

videntia libelhim, ut tanquam 

ex limpido fonte hanriant, quae 

recentiores pbilosophi rimundis 

singulis seQt«ntiis atque ver- 

his reddiderunt sane turbida 

que insalubria. Alios, qui 

iem tractarunt argumentum, 

B o e t h i u m De consolatione 

philosophiae, nupcr egregie a 

Iheodoro Obbario repurga- 

im, Sal viannm Massiiiensem 

l> L^ib rnationeDei Libr. VIII. 

Iv '' ; Kiisii aliorumque do- 

. ;:i ntariis illustratum, 

' :i ' : i :, I. m . et si qui sunt 

• >rusii &iiijiles, hic saltem nomi- 

iiasse iuvahit. 

Tci tov itavrns /.-t(U*l.] 

I. • anirer.<<: Tin. 

27. A. 

*ia fiaffto itor toptaiator 
IMat Opj. Vol X. Sect l!l. tHos a:ietpyaanepot'} S te- 
phanus mavult ro laxatov, 
Astius requirit: teUtos axetQ. 
yaanivois. Neutro opus. Sen- 
tentia enim haec est : p e r f e c t i- 
oncm eorum usque ad ex- 
tremam ipsorum partitio- 
ncm, h. e. usque ad minimum 
cuiusque, efficere soliti. 

C. els tb nav ^vvteiret 
filertor dei] Ad ^ldnov item 
eis tu nav assumendum, ut non 
opus fuerit ixeiae addere. 

D. oxT] to negi ae aptatov 
rtu nartl avftfiaivei] quo- 
modo id, quod habita tni 
ratione optimum est, nni- 
vttrso conveniat itemque 
tibi proeommunis genera- 
tionis et ortus facultate, 
h. e. quantum fieri possit per 
communem universi genera- 
tionem. 

iTcei 8' aei ^vii] — ror» 
ii allo)] Nam animae secun- 
dnm 1'latonem in alia atqne 
alia corporamigraiit: v. Phacdr. 
p. 248. De Rep. X p. 620. 
14 210 PLATONIS jiQ. Hinr.Q av 'ixoi Xoyov {faGTOJVtj inifxsAsiag 
&£Oig TuJv ndvTcov , ravTij ^oi doxco (fodt,tiv. u fxiv 
yaQ nQog t6 oXov du [i^.invuv nXdTTOi Ttg fiaTaaxi]- 
fiaTi^uiv Ta ndvTa, olov ix nvgog vdaig 'i(A.%pvy^0Vy 
xal fitj ^Vf4,noXXa iS. ivog i] ix noV^cHv tv, nQuoTtjg 
904 t] dsvriQag rj xai TQiTrjg yiviaewg fieTiiXrjrfOTa , nktj- E. HineQ av i'xoi ^■•] ei.^fQ A. v. x. et pr. Q. a. Dein 
i.6yop om. A. et pr. Q. et gaeatc6vi]S scribunt A. 52. 5*. v. f. h. r. 
a. c. 8 o. X. Genitivum istum suscepit Schnerderns, qni tamen ca- 
sus non videmus quomodo excusari vel defcndi qneat. Pro d-Koii 
Eus. &eov. 

ei likv yccQ ngos id oXov'\ Verissime Flor. c. corr. ei 
fiev ycLQ /i fi nQos ro oi.ov aei x. r. l. , quod per sententiae ratio- 
nem requiri in explicatt. ostendimus. Phaedon. p. 81. ~ tieia^dX- 
kei navTO iaS //er. — ipvxfjv, 
varias etmultiplicessubit 
niutationes vel per semet 
ipsam vel per alias ani- 
mas. — T li) nettevxfi, h. e. 
deo tanquam calculos ponenti, 
dum omnia sapienter ordinat 
ac disponit. Metaphoram ob 
insequens lietatid^evai , quod in 
lusu calculorum dicitur, delectam 
esse li(iuet. — eis ^ei. t icj — eis 
tov xf^ipova, eadem formarum 
vicissitudine Tim. p. 39. A. r« 
likv tov iXdtto), ra be tbv HQeit- 
tova. 

E. HineQ uv txoi Idyov'] 
Quomodo consentaneum 
sit deos faciii negotio 
gerere omnium rerum cu- 
ram. Formulam koyov (xftv 
illustravimus ad IX. p. 860. D. 

ei fiev yoQ nQos xb olov 
aei] Facilitatem, qua dii omnia 
curarc queant, exinde censet 
intelligi posse, quod totius uni- 
versi Imbita ratione cuique eum 
locum attribuant, inquo faciiiime 
virtuto possit potiri. Quocirca 
hic in prota.si aliud qui<l requi- 
titur, quam quod in libris fere 
perscriptum extat. I.egendum cx 
Flor. quodam libro: ei iirv yoQ, 
nfj nQvs t6 okov X. r l, delcto 
praetcrea coroinate vulgo post ex noJiXcov iv interposito, nam 
si qiiis non ad totum sem- 
per respiciens fingat ac 
mutet omnia, veluti si ex 
igne (nulla totius habitaratione) 
protenus aquam faciat, ac 
s i n () n m u 1 1 a e x u n o a u t e .x 
roultis unum ita fingat, ut 
aut primam atttsecundam 
aut tertiamgenerationem 
nanciscantur, (h. e. quae- 
que non pro sua dignitate lo- 
cum suum accipiant, sed pro- 
miscue ac temere mutentur) 
ninltitudine infinita fue- 
rit transpositio et immu- 
tatio. Verum ita quum iara 
apparere videatur, quaenam to- 
tius loci sententia sit; nam de 
prima, secunda et tertia genc- 
ratione nemo ambiget qui lege- 
rit Tim. p. 42. B. C. ; tamen 
in singulis etiamnum supersunt, 
quae quem facile morentur. 
Quorsum primum pertinet istud 
vS(OQ Ifitpvxov. Nam quod Asti- 
us illud intelligi voluit de igne 
veluti vivo quodam rerura prin- 
cipio, quale statuerit praeter 
alios Heraclitus, qui tcste 
Clement. Ale\. Strom. V. p. 
712. docuerit, ignem mutari in 
aquani, nt semen essct omnium 
rerum; id quidem ab hoc loco 
videtur planc alienum csse, quip- 
pe quo non nisi de rerum om- DE LEGIBUS LIB. X. P. 904. St. 211 &taiv aneiQ' av ittj v^g fitTaTi&efiivrjs xoaftr^aeujg' 
vv d' iaTi &avftaaTii ouaTuvri tio Toif navTog ini- 
li/.ovuivfo, 

hA. nds av kiyeigi 

y/0. *S28e. ineidp] xarelSev tjfii^v 6 fianiXtvg ku- 
x^iyovg ovaag Tag nfja^eig anaaag xai nuXkiiv fiiv P. 904. ni if i^cot»' ann(f' av] Vaf. 52. auprrsoriptum 
bi^el axoif\ quori t(*»te Bekkpro eliam in Pnr. A. repprtum esi, 
de «|Uo lamen Kastius nihil refert. latud 0:100" 'rnricenses edide- 
nint. lidem df Astii roniectura: . ra ir.s ft. Dfiu StatiiyeuirTjs 
\. V. et pr. B. a. i. proliante Srhneid. 

'iide. ineiii; xat eidep^ 'Qie oin. Eusebius. ium mutationibus in mnndore- 

•ado ad universi rationes et 

n«ilta attemperandis dissera- 

r, de rerum principiis nnllo 

! ■•• tur. Atqne hoc sen- 

r, Cornarius pur- 

...... .^i^Cior, frigefaci- 

n s , reTocari oportere sibi per- 

asit. In quo ille sane aliquid 

)'lit, ipsius flatonis scripturam 

n reperit. Nos enim si qiiid 

. i: nr ■ ; ^sumus, lcgendum est 

I •.,1.1 ,..:. : i^or, frigidum, ita 

iit jgni tanquam elemento na- 

tiira sua •■alido et ferventi op- 

])<■ ' ' '7Po»'. quo ma- 

(;i aidi arbitraria 

!: i . ur , quae totius 

Ki'1 1 • :;' _ • t:i iocum habeat. 

VoiaLulutu ad analogiam lin- 

gvae rectissinie formatum legi- 

tur apad Hippocrat. Epid. 

1190. B. 6 t iiypvxoote Qos 

■ ^^ifH '"cr **'^ i^fv «•^*(>- 

tfQos tatat. Sed quoniam eo 

!X bHiiS qtlisqilflm usus cst, 

•ia impor- 

-cripturac 

i;i-m pro xa/ pij 

i.oniectnra Corna- 

xo/ ij, quod ctir iion 

t, ex universi loci 

iic rinti.!» prOpO.nita 

1 fore spc- 

.im postre- 

m^ «crba: nir,&totv Sntio' ar ett] tijs fiet. xoofitjaeeas , viris 
doctis scrupulum iniecerunt. 
Nam Astins quidem ante tijs 
ftetatt&e(xevt;e xoafii^aetos inter- 
posuit ta, quod amplexi etiam 
Turicenses sunt, qui posthabita 
librorum omnium , etiam Euse- 
bii, anctoritate ta t^s fiex. 
rtooft. ediderunt. Sed hi quidem 
longius etiam processerunt in 
mutunda librorum lectione; de- 
derunt enim pro anetQ etiam a- 
:tof\ ut in aiiquot libris ex corr. 
scriptum legitur. At nobis certe 
neutiqu^m videtur necessaria 
esse verborum niutatio. Enim- 
vero istud aio^a quidem nullo 
modo ferendum est. Nam pri- 
mum ei adversatur vicinum 
nkr^&eatr. Deinde etiam ipsa 
sententiae ratio ei officit magno- 
pere, qnan<loquidem nunc non 
de aTioQia aliqiia illarum muta- 
tionum agitur, sed potius de 
difficultate, quam immcnsa mn- 
tationnm copia allatura sit, si 
in iis faciendis non reputetur, 
quem quidqne locum in rerum 
universitate tenere debeat. Ar- 
ticulo ta vero iion indigebimus, 
iibi verba intellexerimus sic: so 
wurde es ctwas an Zabl 
und Mengc Unendliches 
von Veranderung undUm- 
bildung geben. Theaet. p. 
175. A. atona avtt» xatatpairt' 

14 • 212 PLATONIS aQitrjv iv avtalg ovGav, noXXt}v 8i xaxiav, dvwXe- 
&QOV Se ov ysvoiASVov, dXX' ovx atcuvtov, yjvpjv xai 
ffMua, xa&ansQ oi xard vouov ovreg &Boi — yivs' 
B fftg yag ovx dv nora i]v ^ujuiv dnolojnivov tovtoiv 
■&aTBQov — xat t6 h^v uiffOMv ««i mrfivxog , o(7ov ov» ap nore t]v] iji A. v. et pr. Q. m.\x^. a. 
fingaa pro ^v usnrpari solitiim. 

B, tovToiv {f at FQov] &azf.Qoiv pr. A. Unde *i re- tai ii^s oiiixQo^oyias. Sophocl. 
Antig. T, 1194. difXtas aarji/a 
Po^s. Ibid, V. 1251. avoK^a 
^ovlevndtcov. al. 

P, 904. eiixpvxovs ovaas 
tus TtQd^eis] H. e. auiiiio 
coiiiunctas s. in animo natas 
et iiide orinndas esse; unde 
additnr: xal jiokliTjv fiiv d(}eirjV 
X. r. X. 

avwls&p ov de ov yev 6 • 
nevov — ] Quod corpus et 
animus bominis dicitur dvco- 
Ae&QOV iiev, dli.^ ovv. acoiridv ti 
esse, pertinet hoc siiie dubio 
eo, quod vis et natura utrius- 
que, quia noii est constans, per- 
petua et seinpiternn, sed ob- 
nox a mutntionibus, auuio^; 
iudicari non potest; sed quo- 
niam neutrum, nec corpus nec 
auimus, unquam prorsus interit 
aut extinguitur, ac mutatur tan- 
tum, ita ut in infinita mutatione 
tamen usque maneat ac per- 
duret, idem merito rensetnr 
dvaled^Qov. Itaque ea est liumaiii 
generis natiira et conditio, nt 
quum in perpetuum vivat nec 
unquam intereat, tamen quo- 
niam ne animi quidem ab omni 
coucretione liberi sunt, neuti- 
qnam sui constantia gaudeat, 
qua ab mutationis vicissitudine 
omnino libernm sit. Atque liinc 
6t, ut animus atque corpus ut- 
pote mutiitionis particrps nd 
virtutis laudem paritt>r atque ad 
vitiorum turpitudincm rnciat, de 
qua in proxiniis explicatar. Lu- 
cem his omuibns afTerent loci Tiro. p. 41. A. sqq. p. 69. C. 
D. p. 72. D. De Rep. IV. p. 
439. K. sqq. Pliaedr. p. 24G. 
13. 253. D. sqq. ubi de animi 
rreatione atqiic partibus Hispu- 
tatur; de curporis autem per- 
petuitatc.v. Synip. p. 206. K. 
C. ubi inter alia : xa/ tovto iv 
&VT]t(ii ovti tv) ^coc) d&dvatoi- 
tveativ, r/ xvtjais xai ^ yevvtjats. 
Jbid. p. 208. D. K. Itaque 
liaec quideni satis videntur claru 
Hc perspicua, licct adiiuc du- 
bitaveris, siioe to anle yeronevov 
cum Hermanno inscrendum, 
ut to yeroiievov sit instar sub- 
iecti, Sed plus difficultatis ha- 
bent proxima: xad^dneg oi xa- 
td rojxov ovzes d^eoi. Pertinere 
ea .\stius censet ad 8olum"a('- 
(ortor. Qiiod credibile non est, 
qnnndoquidem ita certe srriben- 
dum fuit: dlV ov , xa&dneQ oi 
xatd rdfior ortes &eoi, aituvior. 
Sunt igitur iniportuno loco in- 
culcata. Porro cum Schul- 
thessio !ila interpretatur: si- 
ciiti dii secundum fati 
legem constituti. Vernm 
ea interpretatio ncque cum lo- 
quen<li consuetudine neque cum 
Platunis ratione ac sententia 
congruit. Imo xatd rt'/io»'. 
omisso articulo, significat sim- 
plicitcr legitime vel vulgari 
opinione. Qiiocirra o/ xatd 
vonov ovtes &eoi iion sunt 
alii, qiinm qui \u!go vocantur 
oi ro.ut^uixeroi &eui. lani *ero 
qnaeritnr, quid tandein signilicet 
hoc aut quamoam vim habeat. DE LEGIBUS LIB. X. P. 904. JpL 213 

ftyaifof yfvxrjs, ditvorj&t/, ru di xaxov (iXanxiiv 
avra navra ^vvidcov ijuijXavijiyaTO , nov xtiftivov 
/caarov ruiv fHfjwv vixioaav duertjv, rjrr(u(A.ivitV di 
.uxiav iv T(p navTt na()ij(ot udKiar' av xat Q^ara cjqtleif dei .ifqr ] Sic A. Q. v. f. h. r, a. c. 8. o. cam 
libris Kuaebii. Vulgo scril>ebatur: c^gieleir a)'a96v dti. Deio 
Vat. r. et marg. Q. a. b. ov dya96v pro Jtfo» dfa96r. Steplia- 
Dua currigebat coi Jv dya96v. i)uo(i addituni legiiiir: >| u u m 
videret fummus deus cor- 
piis et animum oon qui- 
'ium iiiterire, sed necesse 
bt-nipi t ernum , tictiti dii. 
, ui Itge ». opinione aunt. 
Nenipe uniruiqiie wanifestiiDj 
->se debet, a re ipsa uniter^ae- 
,(ie disputatioiiis ratiooe longe 
Llud esse aiienissimuni. Ilaque 
paucis dicam quod 8< otio. Alie- 
»il ^f-rba: xa^a.Tt^» oi xara ro- 
fior ottes 9toi, srioliis alii|ui8, 
qui memioisset ioci Timaei p. 
.1. A. ubi sunioius deus ad 
i oelestes dt-os ri-cens creatos: 
9eoi {fttSp, <uv iydt itjinovfyos 
natt]Q te tpyctv — 8/ 5 »ai 
ixeixeif yfytrr^oite. d9dvaxoi 
fitv oix ioti. ovb' aii<tot 
10 xaifxav. ovtt ftev i tj iv- 
\tr^aea9i ye otbe tev^ea9e 
•dtov (loi^ai, trs ittf^S fiov- 
eos (tei^ovas itt beoftov — 
ortes X. (. l. Hrcc igitur 
qnum recordatus esset, ad- 
it liaoc annotntioiicni , eaqiie 
ctriiiae *ua>- iHctatione tcrliis 
stonis graussimam plaitam 
inisit. — rorroi»' — t^a- 
fot', alterutro, aut aiii- 
w aut corpure, prorsus 
lereunte, «' axoHtto roi/- 
r 9dtegov. 

ual to itiv dtpeieip dei 
ipvntisl Inii^icndum; to (tiv, 
ov dyaifuv V'7^f («ofi»'), dti 
V :tiffvn.os, huc senso: 
um Biiiiuadvertissrt, 
ruiM quidem, li oc <-st. 
Ifuidfuid boni inessct <n 
attimo, natura sua pro- 
desse; nlterum vero, id 
est, malum, nocere. Ita- 
qne <7ooi' dya9ur vvirs post 
to iiev pcr eprxc}:esin interpo- 
nitur; de qiio penere luquendi 
V. ad Gorg, p. 47G. K. et 501. 
A. coll. Maithiae Gr. §. 2«8. 
anii. .'■>. Verbum hievo i]9ti, qnoA 
oniitti poterat. absoluta paren> 
ihesi, perspicuitatis caussa iuter- 
positiim. I)e'n in tipodosi ver- 
bis: rai^ia ndrta ^vrtbtov repe- 
tuntur illa; i:t£thr} KateiHev; 
quae orationis conformatio, ubi 
protasis longiur paullo evaait, 
non ita rara est. — inr^ia- 
viioat o it ov xeiiiev ov X. t. L 
excogitavit, ubi (quo loco) 
posita in iiniverso iina- 
qiiaeqne para facillime 
optimeque efficeret vir- 
tiitem (|Uidera eluctanteni 
ac viiicentem, pravitatem 
vero succu ni l»en tem. Prae- 
c\nrn vero seiitentia! Qnae ai 
dubites nnm sit Plntonica, (noo 
enini le<»itiir apiid Plalonem ua- 
quam aiibi), conspirat ea pro- 
fccto «inicissimn cuni Sis, quae 
lcguntnr in Tinineo, ubi pla- 
nius edoci-mur. niuiidum ortum 
es«c ex neccssilatiK mcnlisqne 
coniensione et conspiratiooe 
quasi quadani, ita taropn, ut 
m«'nlis \in nr putciitia iiecessi- 
int!» tpnit-ritnleui exsiipprnverit. 
N. imprimis Tim. p. 41. A. et 
Rpip. X. p. t;il. \. ntqne p. 
CAl. K. conf. etiam Stobaeaa 
K. o>f„' Phy» C. V. 7. 214 PLATONIS xai aQiata. fisurjxdvriTat dti ngog nav tovto, t6 
notov Ti yiyv6i.tf.vov aii noiav id()av del ^ieTaXafi- 
[idvov oixiL,t(Jiiai, xat Tivaq noTt T6novg. Trjg d^ yt- 
viasujg t6 noiov Tivog cKfrjXi Taig (^ovXtjoeaiv ixd- 
C aTu)v r}U(Jov Tctq aiTiag. '6ni} ydg dv kntH-Vjjii} xal 
onolog Tig uv Ttjv yjv;()}v , TavTij oxtSov ixdoTOTS 
xai TotoVTog yiyviTai dnag rjuuiv log to nokii. 1 rj i Se yeviaeojs to nolnv ztvds'^ V. explicat. 

C. ds t6 ;roAi)] us inl tb n. Flor. a. c. et niarg. i?. 
PaHllo ante TlieoHoret. otioios av rj rfjv i/juj;»/»', quod efJidit Astius. 
Idem Tlieo<l. zotovtoq )'^oh' yiynrat anas. ftenTixavriiai o t) n qos nav 
TOtJro] itaque sollerter ex- 
c o g i t a V i t , li a b i t a ii ii i v e r s i 
ratione, qualequidqne fa- 
ctunt qualem scdeni opor- 
teat participare ac tene- 
re, et qualem tandeni lo- 
cum. 

xfjs deyeveaeojs x 6 no iov 
xivos.'^ Corripendum videtur 
rotJ notov, qnod liahet Theo- 
dorct. Cur. Aif. Gr. p. 75. 
ed. Sylb. =: 203. cd. «aisf. 
ubi totus tiic lociis iiide a irjs 
be yeveoeois usque ad xov av- 
xTJs ^iov exscriptus legitur. 
tsam nec articulo ro nec iiiter- 
rogativo nunc est lociis, siqui- 
dem ordo verborum liic est : 
dqirjxe be zds alzias xfjs yere- 
aeo)S zov noiov ztvos zals /iov- 
Xrjoeaiv exdaziov, permisit au- 
tem caussas generatio- 
nis, qua qiiisque qualita- 
tem aliqiiam nnnciscatur, 
voluntatibus cuiusqiie no- 
struni. De libertate volunta 
tis huinanae v. Tim. p. 42. D. 
ibique anii. ot Dc Rep. X. p. 
617. D. sq. 

C. a iiixQot e ifa (ikv xcSv 
^&wv fiez.] I.ocus n criticis 
muKum soliiiMtatiis. Nani ae- 
cundum Vigiruiii ad Kuseb. 
Praep. Kvnng XIII. 18. p. 
703. D. iibi haec inde ab (leta- 
pdXXei liiv toiyvv usqiie ad eis fidd^os tpeQetai laudantiir, pro 
anixQoteQa nev tcov r^d^wv le- 
gendum fuerit: ildxxo) u^v xal 
bixaiozeQa, quibus opponantur 
Heinceps haec: ni.eio) be xai 
dbtKOJzeQa. Hanc vero Vige- 
ri audaciam nuper aemulatiis 
est Winck el niannus, qui 
hanc suadet lectionem: afttxQo- 
teQa (lev d^iaQtdvovta ttov 
rjd^olv. Astiiis porro et H er- 
mannus ildztm exterminari 
iubent. Alii denique etiam alia 
tentarunt, sicuti facili negotio 
poterunt animadvertere, qui 
F i c i II i , C o r n a r i i , S c h ii I - 
tliessii, nlionim, interpretatio- 
nem compnraveriiit. Nobis ta- 
in^^n totus loctis omiiino vide- 
tiir integer esse, neqtie dubiam 
habere explicationem , dum- 
raodo siiigula accuratius fuerint 
pervestignta ac subtilius expli- 
cata. Ktonim (lezapdXXovza po- 
iiitur etinm hic, ut antea ^£- 
ta(idlXet, intransitive. — •Qiio- 
circa aittxQoteQa tiiiv rj&cSv idem 
est. quod xatcc anixQoteQa rcSv 
7jt'^£u»': licebit enim liac expli- 
catione uti bretitatis et per- 
spiciiitatis caussa. His vero 
subiiingitiir ildttof , ab Astio 
et Herniniino iii glossematis 
suspicionem voratum, qiiod qui- 
dem nunc est adverbii instar; 
de quo usii loquendi diximus 
ad Critoii. p. 4B. C. De Kep r DE LEGIDUS LIB. X. P. 904. St. 215 Kji. T6 yovv sixo^. 

40. MtTctj3d?.lei fiiv xonvv nuvit onu fitroxct 
i<fxt t^vxf)?, iv iavrolt; xtxxijpitva ri/V xtjq ^iTaiioktjg 
alTiav (MxafiaXXovTa di (fioiTat xaxd ttjv T^g <<- 
t.n - rdhv xai vouov. GutxyoriQa ^iv tojv tjtf-utv 

/Kc .jvTct i/.aTTUi xttTa To Ttji^ j^wQag inintbov 

fttTanofjeviTai, nXtiut di xai ddixohtga fitxantaovTa 

iterafidlle i ^ri- zniiii nui{^'] Ku». ft^rzoiye x. IdeiD 

iiin fietafialorta. Pro (fiQttat, quod debetiir libris A. Q. v. f. 

r. a. b. o. et Eusebio, velt. cditt. (fatretai, ut linbet Ven. S 

'•iii Eu«. rursus neiaPalorta. L)e uiiiversu loco iiifrn expiicatur 

:>erius. III. ,.. 396. C. \\A. etiam Bor- 
uenianu ad Xeuopli. Cyrop. 1. 
3, 8. ed. 1H40. Lips. I:a<i»e 
horum verbonim seutenti» baec 
est : n a m s i e a ( sc. ooa (jt- 
loxa tfvif^s fotiv) in mino- 
r i b u s i n ^ e n i i m o r u ni q u e 
partibus niinore modo 
( ni i nii s ) m 11 1 8 n t u r , p e r 
I r r r a e p I a n i t i e ni i n a I i a m 
iBigrant regionem,h. e. ma- 
nent in terrae Rupcrficie, scde 
ac domirilio suo in alium lo- 
cuni transiato. His vero recte 
subiiriunlur : xltiia bi xai dit- 
HdJte^a (inaxtaorta x. t. il. 
Kt ad ista qnid»»ni : lis pa9os 
' te xdtc) X. r. i. repett^udum 
\ 8nt«-gressl.» est: iietaitO(fev- 
' 11. Nam futaiffi/>rta hic di- 
' iiur pro (ift(t(iai.6rta , h. e. 
mutata, matatione facta, 
ut supra p. 895. 1). itieioi au- 
trin item pro adverbio est. 
Itaque vrrba lii|ii<-t sic intelli- 
geada ea«e : mapis antem 
■latata atqne sir, iit in- 
iiivtiorn extilfrint, «be- 
II t in profundum rt in 
■ ca infera, qiiap Orci et 
iniiilius iiominibus ap- 
cllantei vehemeoti cor- 
i 11 n t u r m e t n e t t a n • 
am somniant<»s horrent, 
«i parit<>r ac soluti cor- 
«rihM» De ndvrrlilo ^xliio i§: soriato v. ad Phileb. ^. 41. C 
et IMiacdun. p. 93. B. Si-quuntur 
denique liaec: nei%c} ie 5/] V'7'/ 
xaxias x. r. l. Quae rursus a 
criticis talde vexata suiit. Nani 
Stephanua praeter libroruoi 
fideni dedit (iei^cov pro itei^a), 
nesrinius rur. H.ibet t«men 
illud Tlieodoretus, fortasse roe- 
ro operarum errore. Vigerus 
legendum censuit : fiet^^wr Sfj 
V«7'} xaxiar »' d(>fr)^»' J;ro'rai' 
(ietapdii.r. Porro p^o (leta- 
PdiiT} Astius et Schoeide- 
rus cum libris quibusdam scri- 
pserunt fieta^dlr. Corna- 
riiis aegre tiilit biacpfforta, 
quud iiissit in bmtfii/orta mu- 
tari. Denique pro fie^(b[)t'aaaa 
Stephanus. Vigerus, 
Astius cx Knsebio legi malu- 
erunt fie&tbftvoato. Veruni iiis 
commentis omnibus facile ca- 
rebinius, ubi qiiae in optimis 
libris perscripta extant, snbti- 
lius ppullo explirata fuerint et 
pro yeroiierr^r iaivfdv nomina- 
tiviis yeroiiirrj iaxv^^d fnerit re- 
•titutus. Nam titiHo quidem 
iitud rursus pro adverbio est 
acripieiidum. Genitivi auteni 
rtaxias fj dfttfe cx nttainfiij 
prndpnt, quod niiilo paclo debuit 
in fitiafidifi mutari, iit niiper 
etiaoi Turicenses ffnruni. I'or- 
ro n^oSfii^aaa acredendi v. 
'■'■ potcstate acripit-iiduni , dir 21G PLATONIS [) eig (id&og rd rs xccto) Xsyoineva twv Tonuv , 66a 
' Aih]V TE zai Tct TovTitiv kxoutva rwv ovofiaToiv ino- 
vofid^ovTBg GffoSQa (fo^ovvTai xal oveiQonoXovoi C<Jav- 
T€g diakv&ivTeg t£ toHv auftdTwv. fJiti^ui dk drj xjjvyrj 
xaxiag t] dosTtjg onoTav fttTaXd(iii Sid Tt]v axfTijg 
^ovXrjOiv TB xai ouiXiav ysvofikvtjv iaxvQav, onoTav 
fiiv dQSTJj &sice nQogui^aaa yiyv7]Tai diaffeoovTug 
ToiavTT], diacpeoovTa xai fitTi^aXi Tonov dyiov oXov, 

E fitTaxofXLC^d^HGa elg dfisivw Tivd Tcnov tTSQov, oTav Sk 
TdvavTia, ini TdvavTia fiadidQVGaaa tov avTrjg (iiov. 
ctvTT] Toi Sixt] koTi {itiov, o% "OXvunov 'dxovaiv, 

D. (iel^o) Se Si] ipvx''] ><•] ftsi'^a}v Theodoret. cnm vulg. 
Recte iJel^o) A. S. Q. v. f. Ii. a. c. 8. o. x. et Ald. Bas. 1. 2. 
Lov. Deiii 8e om. Ric. Ii. Flor. 8. et Kiis. Contra 8r/ ignoraiit 
A. f. o. Porro Tlieod. xix/a; xai agtti-q. Tiim recte fjeiai.a^rj 
libri omiics cum Tlieodoreto, exreptia E. f. Ii. r. a. c. S. o. et 
Ald. Bass. 1. 2. Tuiic. qui tiabent iieiapdkr), et Ang. atque Kua. 
(leia^dUtj tuentibus. At ^naftdXri non ferendum esse arguit con- 
structionis ratio. In proximis Tlieod. yiyvoiievriv init^Qav. Idem : 
hiacpeQovTas la TOtavra biacpegovza xai (ieiii.ape r. ay., oIt] neza- 
noaiiTjd^eiaa — xara zdvavzla ned^ihQvaaaa. Pro ne^ibQvaaaa Eu- 
seb. iie&ibQvaazo, quod edidit Astius; sed v. explicatt. qiio verbi usu v. ad Politic. p, 
21)0. C. Ad SiacpsQOvzox: xoi- 
avzT] vero sponte intelli<ritur 
&eia. Porro iieze^ale xonov 
est: facta mutatione acci- 
pit locum. V. ad Pliaedr. p. 
241. A. Deiiiquc participia ^e- 
xaAnfiia&tiaa et ne&ibQtiaaaa pa- 
riter refernntur ad verbum pri- 
marinm fiezi^ale, ita quidpm, 
ut ipsi adaplentur paullo libe- 
rius, quandoquidem proprie aN 
terum tantummodo cnm eo con- 
cordat. Atque liis ita dilucida- 
tis vcrba omnino licebit hoc 
modo interpretari: maiorem 
autem in modum (magis) 
sianima pravitatis vel 
virtntis particeps facta 
fuprit, 8ua voliintate ct 
consiietudinc (cum aliis) 
on in re corroborata, ubi 
divinam virtutem sectata 
inaignitcr talia (divina) ex- 
titerit, ioaigDem ctiani accipit locum, totum ii- 
lum sanctum, translata 
quippc tum iu locum aii- 
quem meliorem ac diver- 
sum, sed ubi contra fe- 
cerit, vitam siiam in con- 
traria loca transferre coa- 
cta. Monui paullo ante, in 
postremis cerni paullo liberio- 
rem formam orationis. Kte- 
nim post zdnov aytov olov, 
quod non debnit pro glosse- 
mate lectoris alicuius cliristiani 
liaberi, omitti sanc poterant 
vcrba: ftezaxoftio&eiaa eis dfiei- 
v(o ztra zoTzov tteQOv, Qiiae 
quidem adiecta aunt per ana- 
coluthon quoddnm, quoniam 
scriptor oinnia deniqiie verbo 
fitzi^ale accominodare institiiit, 
adeoqiie iam istiid tte&tbQvaaaa 
in mentc habuit. ('eterum lia- 
liea hic xai vocabulo StaipeQovza 
postpositura. Quod conaimile 
68t iia, quae de xai comparati- DE LEGIBUS LIB. X. P. 904. 905. St. 217 

tl :iai xat viaviaxi d^tXtiatf^ai dox<av vno x^tuv 
Aaxiut fAtv ytyvonivov noog rag xaxiovg xpvydg, dfiii- 
vut di 7T(>0t,' rdg dftuvovg no()iv6uevov iv re ^utj xat 
iv ndai x^ttvaroig naayiiv t«, d n^o^ijxov d{}dv iari 
rolg noogffigiai rovg n()og(fioitg xat nouiv. TuvTijg 
Tpjg Sixrjg ovTS av fttj noT$ ovre [ti ] d?.Xog nTvxijg 905 
•/evouevog iniv^rjrat ntoiyivia\fai &euiv • tjv naaiZv 
dtxiov dtaif(o6vTtA)g iTa^dv Tt oi Td^avTig yQttav Tt 
t^tvka/ieia&cci t6 naodnav. oi) ydg duEA.T]&t]att noTS 
vn' avrijg' ovy ovrio auixgog utv dvati xara ro rijg 
yrjg (id&og, ovS' v^t]X6g ytvoutvog iig rov ovgavov 

K. lovi Tt^oetpe Qets , nal Ttoieivl Sic A. Q. S. v. f. 
Ii. r. a. c. 3. o. Vulgo verba xai Jtoteiv collocantur poat ndaxeiv 
te. In Ald. Lov. Bas. 1. 2. ea plane desiderautur. 

ovte [f(] ai.las] ei om. Eusebii codd. omnes. lidem dein- 
cepa ijtev^etat, et i-v itaadjv iinr^v itxtuv 8. Pro atvxrii perperam 
V. f. h. o. eviv/ifff. 

P. 905. bvaet xaza i6 t^s yfji] Formas SiJaEt, dva- 
xti^aei, atielr^&r^aet pro v. ivar; ctr. Bastius testatur hir quoque 
in Vat. Q. legi superscriptii terminatione vulgari, sed in Par. A. 
pr. scriptas fuisse. Terminationem in e< practerea tuetur Flor. 
c. Deln Gos. tlaetx de avttS. \i% poatposito arl Svmpos. p. 
177. B. exposuimus. Nam quod 
Hauptius Obss. Crilt. in Ca- 
tull. p. 0.5. eam rationem Grae- 
«•ii ereptum ivit, vi«l«'tiir vir 
ductissimus xai meram copulam, 
rt xai etiam significans nori 
^atis dislinxisse. 

K. avtr^ xoi bixr^] Odyss. 
XIX. V. 43. De re ipsa v. Tim 
p. 42. B. ibique ann. 

P. 9<).') 1* re [ei\ < 
•* '•'!'?*■ yeroiievos] Per itet- 
luyftov vncalur art^iff, «jui de- 

Ifterior evasit et ad imprubitn- 
tem prolapsus e»t. Niliili ent, 
qnod libri nuuiiulli fCtviiii scii- 
plura evliibi-nl. Pnrlirulnm ti 
post ovte riim Stephano pru 
subditicia hnbemiis, qunm o- 
niiltunt eliam rodicei Kusi-- 
tiii. Aslius le;;fndiim runii; 
cit ovte tiai diuoi. Sed iitiid 
fimi rgregie langnct. — f x e v- ^rtat. gloriabitur, usu 
Homericu, ut Sophisl. p. 235- 
C. Aesch}!. Eumeu. v. 58. al. 
De subiiirictivo, qiiem Astius 
ex Eusfbiu in inei-^etat mutK> 
vit, V. ad Phaedun p. 6(>. B. 
De Rep. X. p. G09. a. al. At 
nimirum diiduni liodie oxplo- 
sum est praeceptiini illud Da- 
wesiaiiiim, cui \ir doctissimus 
liir quuqiie obserundavit. Post 
iihr^i ifi» bixr^S in dntt seuten- 
line f\ aboiidnnti additur ifeciv, 
perindf nr si illud non ante- 
resKtsset. Nisi furle iung«*re 
ninliji; taitiis tfjS bixr^i tfeaiv, 
qiiod sane praestabilius videtur, 
quia cuntinno subiungitur: ^v 
naaiuv StxiiJv x. r. l. Dein Eii- 
Sfbius > ijv naativ dixr^v iixciiv 
biacfffdvtos X. t. l. 

Ot'» O V tot OlilXfiO s tuv 

bvati — td:tov] Cumparat 
harc Kust*bius I'rarp. Kvang. 
XII. p. G3(>. \. coiD dicto Da- 218 PLATONIS dvttTiTtjaei,, xiGiiq 8k avTuv ti}V THfogr^xovaav ti(aw- 
Qiav eh' iv&dde ^ivwv ehi xat iv ' Aidov dtano()H'- 
B &elg 6l'r« xai tovtcuv eig dy(jiu>T£(jov Hti biaxo- 
fAia&eig totiov. 6 avTog 8k h'>yog aoi xai nE{)i ixei- 
vutv dv sir]^ T(Zv ovg av xaTidwv ix a^ixQuiv fteyd- 
Xovg ysyovoTag dvoaioVQy^aavTag i'] tl toiovtov 7i(ja- B. eii a'y p ( w r e p o r] ayiojte^op \. i2. S. v. f. Ii. r. a. c. 
b. o. X. Iil>ri I^UE. omnes, Ald. Lov. I>a8. 1. 2. Sed Diarg. Si. et 
a. dncjzeiiov xai ayQiohe^ov. Flor. 8. dTonoJze^ov xal dyQioizeQOv. vidico Psalm. 139. vers. 2. 3. 
7. 8. 9. 10. Ac proferto pri- 
ina specie iitriusque luci maxi- 
nia vldetur esse similitiido. Ve- 
runtameii acciiratius ubi omnia 
coiiteinplatus fueris , diversum 
liic sane atque illic colorem re- 
periri facile aiiimadvertes. Nec 
vero iniago liaec Platoiiis He- 
brai(;ae est originis, sed nn're 
(iraeca. Id qiiud liquido appa- 
ret cx iis, qnae collep;it AVyt- 
tcnbacli. Bibliotliec. Crit. Vol. 
III. Part. IV. p. 37 sq. He- 
rodot. IV. 132. qiio loco Go- 
brjam dona Scjtliarnm inter- 
pretanteni inducit: i]v fif] oqvi- 
^es yevdf/evoi di^antrjaiye eis 
Tov ovQavov, 0) IleQaai, ij (ives 
yevd^evot xaza y^s xaTabvrjTe, 
7] jidtgaiot yevdfievot es zds 
JLifxraS esnTjbijaTjte , ovx dnovo- 
atriaeze oniaca vno rwi'8e zolv 
zo^evLidzoiv paXloiievoi. \i u - 
rip. Hippolyt. v. 1220- ?f"JS 
ovxi vno yr~]S rapra^ja XQvnteiS, 
be/uas aiaxvv^eis; ij nzr;vds avoj 
luezafids piozov, nrjftazot; £^03 
ndba rorS' dvexets; Id. Med. 
V. J306. bei yuQ vvv jjzot yrjs 
ocpe XQvq^d^TJvat xdzo), 17 nzrjvov 
agai adifi eis ai&eQos pd&os, 
ei (tTj iVQdviorv bojfiaoiv boiaet 
bixTjv. Viffjil. Aen. XII. 892. 
— o p t a n r «1 II a p n n i s \ s t r B 
geqiii, ciaitsiimve rava tc 
c, ondore torra. C I a u d. Ma- 
niertin. XII. 2. ed. Jiijjer. 
Quik deniquo pnrto effu- 
gere poenas reipublicue potest? Nisi si liaustu 
terrac devoretur aut ur- 
bine aliquo iii devia saxa 
ra p ia t u r. 

zlasts 8i avtfiiv t^v ngo- 
arjxovaav'] Eusebius arrw. 
Inde Astiiis extudit aavtif). 
Possis etiani scribere avzov, 
i. e. ai'roi^(. St-d pertinet at5- 
rMj' ad remotius ttew»', ideoque 
soilicitandum noii est. — ett 
evd^dbe y.evwv, li. e. sive 
in liac adliuc vita give 
olim in Orco', sive Irans- 
latus in locum istis etiam 
horribi liore in. Nam ubi- 
cuiique acerba iustitiae poena 
improbuni consequitiir, ibi lociis 
ipsi est vastus ct iiorribilis. 
Mox p. 908. A. onrineQ av o 
tt (jdhoza dyQtoizazoii tonos. 
Piiaed. p. 113- C. eis tdnov — 
bettov le xai dyQiov. Male 
W inckelnia n nus Praef. ad 
edit. miiior. p. XIV. ex codi- 
cuni vestifjiis coni. eis xazoize- 
Qov. \ idelicot perporani ille in- 
lellexit verba ett' evif-dbe nivvjv 
nut ad ea non satis attendit. 
Sed falsi etiam alii sunt, de 
quibus v. aun. crit. 

B. tos iv xar ont Qots av- 
tiov tats nQd^eaiv"] H. e. 
iv tais nQd^env avti'>v o'i<; iv 
xatdntQoiq; construrtiono prope 
ronst.inti ac li'<;itinin , de qua 
V. ad Ilenip. V. p. 414. K. 
VII. IJ. 520. K. VIII. p. 545 
K, Protagor. p. 337. K. Tim. l)E LEGIBUS LIB. X 1' !)05. St. 219 

^avTag wrjni-ijg i^ dd^lituv ivduifiovaq ytyovivcti, xara 
litS iv xaxonTQotq avTotv ra7<,- n()d$eoiv ^ytjau} xa- 
}')fi>.i)rtxtvai Tt]v navTutv dinXetav ifttov, ovx etdtog 
ic\ tJjv Ttjv avvTtXeiav , bmj nori tm navri ^vft/^dX- 
Acrru. yiyvtaaxttv de avTtjv, w ndvxtuv dvdgetOTaTS, 
mjig ov diiv doxslg; ( i ri^ ut] ytyrtua/tuv ovb' dv 

xara a>s tv xaro'.Tr^o/i] nai eJ; b)iis. Dein Tlieod. xa 
i'^«04>axf'iai. 

C. nvis ov ieip 8oxei?] npos ovi^v SoxetS coM. Ease- 
b^i omnes. ;tJ<;ov ieir b. marg. A. Q. f. Ii. a. c b. 

|i. !)l. n. Tlipapt. p. 170. A. or< ovx lativ dvb^i dya&ift 

•Mia i<l geiius multa collegit xaxbv ovSiv ovte ^aivti ovie 

Schaefer. aH Dioiiys. Halic. tekevirioanf ovde dideJLeitai vno 

Dt» rompos. verbor. p. 327. ad ^ewr ta tovtojv TtQctynata. De 

B<1 Gre^or. Corintli. p. 304. ad Rep. X. p. 613. A. ou yaQ br. 

lulian. Praef«t. p. XIX. sq. vTid ye &e(jv noie dneieitai og 

Coniparationem a «pecujo flu- dv ngoifv^eia&ai i&eltj iixaio<; 

i'tam illu.slrat Wyttenbacii ylyteaifai, xai inttTjbevciv d^f- 

■■\A Plutarrli. Moral. \ ol. I. p. rijr eis oaov Sxi-atov dvif^iftajtu) 

14. A. z:: 152. ei\. 0\. et 103. onoiovod^ai &eaj. Eixoq y\ fcpr, 

•■(1. Lips Aliter Tfrentius tov toioitov fiij d(iei£ia&ai vno 

Adelpli. iil. 3, 60. Niliil prae- rov 6(iolov. Ovxouv 7tfi>i lou 

termitto: ronsucfacio: de- dblxov tdvavtia bei biaroeiofl^ai ; 

iiique Inspicere tnnquam Seii legendiis est tolus hic 

in specufum in vilRs om- Keipiiblirne loriis. couf. etiam 

nium lulieo, atque ex ''Cgg. IV. p. 716- D. et II. p. 

uliis sumere exemplum ijij^^. H. — 664. C. 

■ ibi. C. niu s ov ietv i oxeis;] 

ov X eibtu s av t 0) V t i v H. e. qui tandem videri» 

avvteleiav] 2^vvtti.fia liic tibi non dehere illani co- 

oniiiino iiitelligilur collalio, gno.4crre; qui lanrlem pu- 

qiiuni qiiid conimiiniler ad ali- ta ■ tibi liuius rei cogni- 

i|uid coiifertur. Ilaqiic senten- tione non opus esse; si- 

tia r«t liner: nesciens, quo quidem de improboruni 

tandero modo illi nd uni- fcliritatc iudicare et ex- 

V er sum conf er a nt , li. e. qun inde de deorum provi- 

rnlione itium suiini luruin in drntia conierturani ca- 

iiititerto r-rum ordine teneant. pere voluerisV Haec est 

Knim«eri( iigiiiricatur, si qiiid niniiifesto lioriim verboriim sen- 

vi'le<>, iiiiproliis otiligisse eam leniia, sirnti etiain provima : 

'uiiilitioiieni i-x tolius riTum rr tiq itr] yiyrciaxwr x. t. i. 

uiiMT<iitnti<i ordme alqiie lege, etinriint. Quam qnoniani noD 

11 c|MiitMi» saepe l.cnti videon- sntis perccperniit viri dorli, rur- 

:iir. tniiicii de eorum feliritnte sua Pialoni obtruseriint quod 

iioii sic stalini iudicari qiient, nb eius niente prorsiis abliorret. 

luandoqnidem eos eliam alia IVlulli enim codd. itoaov Selv 

ninn> nt fortunn et conditio. Con- Hoxtii pro :tac ov itip boxeit. 

tiilisie rum iiis iuvnbit illn Apo- L'bri Knsebii omnes nifoS oii' 

iii;. .Sorr. p. 41. C. D. xai Tv biv ioxelf. Winkelmannaa 

ri Toiio biaroeta9at dir,i}es. coni. ntSs ov nollov tiiv 9, 220 PLATONIS TV710P idoi nore, ovdt Koyov ^vfAi^dV^taifai neQt [iiuv 
dvparos av yivotro «ic; evdaifioviav ra xai dvgdai- 
fiova Tvxt]v . Tavta ti ftiv di ntiiiu Kksiviag bdt 
xai ^vunaaa i]fiiov ijdt t] ye()uvoia, nt^i &tiuv wg 
ovx ola&a 6 xi Xiytig, xakwg av aoi 6 itsog avTOt; 
|wAA«|U/?ai/ot' ti 6' inidsrjg iri loyov Tivoq av tit]g, 
D KeyovTuv rjuiov Tifjoc; toi/ j^jituv knay.ovt, ei vovv 
xai onvogovv Hxttg. bri fjiiv ydg tftoi r' eiai xai dv- 
&guinuiv iniiieXovvTai., ByoDys ov navTdnaai ffavltog 
dv cpairjv r]filv dnodedelx&ai' t6 Si naQaiTtjTovg av ovbe Xoyov ^v ^iP dXiea&ai'] ovb^ ar loyovs Vat. f. Klor. 
o. inarg. S, a. c. S. et niarg. Steph. ijnod a Turiceiisibus re- 
ceptum iure mireris. 

aoi u 9'e6s atJros] Articultini 6 oin. h. et. 8. Nam de 
\. et pr. J2., quos Bekkerus iiarrat eandem liabere lectionero, 
qiium alias ob cnussas, tum propter Bastii siientium utitin»! dulti- 
tainus. Omisit in rontextu Bekker. d, fortasse errore. Cousulto 
eiecit Srlineid. 

ei b' entbef^s Iti Xoyov] Sic Q. v. f. Ii. r. a. c. 3. o. 
Ku8. Vulgo eti post loyov coilocabatur. Pronomen ttvos om. cuius coniecturae ei Inbenter 
gratiam liabemus. — ovb^ av 
tvTtov tSoi note ovdi 16 y. 
^ vfipd XXea&ai, nec for- 
mum adunihratam unquam 
\i(lebit necsermoiiemcoii- 
ferre potetit de vita, a d 
felicitatem et adversam 
forlunam (|iiantum per- 
tinet. De v. tvnoi;. v. ann. 
ad Pliileb. p. 61. A. 

7]Se fi yeQox^aia] \\. e. 
diese Cireisenscliaft hicr, 
fintis oTbe 01 yi^oftes. v. adXII. 
p. 950. I). 

aat 6 9603 avtos ^vX- 
kanpdvot] H. e. iuvet. v. ad 
p. 897. D. Mox de ei — av 
eXi]S V. ann. ad Protagor. p. 
329. B. Menon. p. 79. C. P^iiim- 
vero rondifio rursus ex alia 
conditione suspensa est, qunn 
doquidom ex antecedentibus iu- 
tellij?! oportet *<' o'e iix] Ttfi'&ot- 
/iev, w e n n d ii a b e r ii o c li e i - 
ner andern Rede bcdiirf test, fails wir dicli niclit 
uberzeugten. Sic explices 
etiam Eurip. Androm. v. 770. 
Helen. 825. Xenopli. Cyr. 
m. 3., 37. 55. IV. 2, 37. IV. 
5, 47. Demostli. pro Coron 
p. 1108. §. 23. adv. Kubul. p. 
1300. §." 3. adv. Polvcl. p. 
1206. §. 2. al. ^ 

KdlXtat^ elnes, noitiiiev 
re] V. ad p. 893. A. 

Cap. XIII. '1'fQt it) HQo^ 
Otuiv — ] Quae inde ab lioc 
loco disseruntur, ea plane con- 
veniunt cum iis, quae Socra- 
tem de liac re statuisse Xeuo- 
plion non uno loco testatur. 
Nani Memor. I. c. 4. legimus, 
illum longissime abfiiisse ab eo- 
rum iiisaniu, qut iiumen divi- 
num putarent vel douis corrnni- 
pi vel sarrificiis llecti et nioveri 
posse, ndeot|ue professuiii esse, 
eiusniodi irobecillitatem iu Deo 
ue posse qiiideiu sine scelesta 
inipietatc cogitari. Quaniobrcni 
ibidem ctiam narratur precum DE LEGIBUS LIB. X. P. 905. St. 221 &iovg slvai roioiv adixovai, Sixofifvovg Scj()a, ovre 
Tivt ovyxuQtjTtov navTi r av xara ovvauiv xqoiko 
iXeyxTtov, 

KA. KdXkiar' tltttg, noiufiiv xt ug Xiyug. 

Caj). XIII. AQ. <liiQt drj nQog &to)V avrwv, 
Tiva TQonov naQaiTtjToi yiyvoivx av tj/Aiv, ti yi- 
yvotvxo av; xai xivtg ^ noioi xivtg ovxtg; aQxovxag E 
niv dvayxalov nov yiyvta&ai xovg yt diotxtjoovxag 
Tov dnavxa ivdt?.tx<JiJg ovoavov. 

Kji. OvTiog. 

Kiis. Iq Par. A. Bastio teste tri desideratur. 

D. ay9gcj:to>v intuelovvzat'^ V, e^tifiilovrai. Platonis 
rationi convenienter, in liis libris constanter observnJae, Par. A. 
»'t S. teste Bastio, et v. f. h. r. a. c. b. o. intnilovviai. Mos 
pro av X9VS 9eovi: ex A. S. v. h. r. a. c. 8. scripsimos av 9eov^. 
Mar^. Q. a. c. i. avtovs &. quod Turicenses iavita sententia re- 

rcfiiriint. 

E. anavia ivieleidjs) Libri ivrelexas. Correxi cum 
Naekio ad Choeril. p. 169. De discriniine ntrinsque voc. v. infra 
("omment. 
•>t votonim, qnihus vulpo deos 
•ollicitabant, turpitudineni ac 
foedilatem liberrime gravissi- 
nitH]iie exagita^isse, atque adeo 
ne^asse, qneroquam mortalium 
debere a diis sibi dititias, lio- 
nores, dignilates, alia id penus, 
exprtcre, quod nemo tanln es- 
set meiilis perspirnrin. ut quid 
sibi ronduceret, posset \idere 
et iudicare; dii autem lonfte sa- 
pientissimi «idereotur, qui lio- 
roinum saluti uni vere consu- 
terent. Socratem iKitnr sequu- 
tus Plato est, qui identidem 
exitio«um hunc vulf^i errorem 
rastiKat rt impu<n)at. Nam fe- 
cit liuc prinium in Kutliyplirone, 
qui liliejlus ferc totus liuc per- 
et. Fecit item in secundo 
u d« Republica inde n p. 

6. A sqq. coii. III. p. :m 

q. Fecit denique rtiam loiiKe 
avissimis verbis hoc Lejium 

qui ea in re primarius 
aseri debet. Ceterum loci ini- 

ex parte laudat Clem. Alex. Srrom. VII. p. 707. T. 
II. p. 857. 

E. To» anavra ivirli- 
2«? ov (/avdf'] Sententia ver- 
borum haec cst: Imperantes 
quidem existant necesse 
est eos, qui continenter 
recturi et gubernaturi 
sint universum mundum. 
lam vero deinde disputatur, ve- 
ros. imperatores atque principes 
sese nunquam ab offirio suo 
obeundo dimoveri passuros esse. 
Ex quu rolligitur denique ne 
deos quidem preribus aut mu- 
neribus rommotum iri, ut ullo 
modo ab oniversi regendi gii- 
bernnndique ralione recedant. 
Cuutemplanlibus vero nobis hanc 
seDleutiam oeutiquam videtur 
dubiuni esse. quid de scriptura 
librorum irtiXrxi^^, quam in 
irdilfjftaic mutavirous, sentien- 
dum sil. Enimvero utrumque 
«ornbulnni vi rl signifiratione 
sna ulique diflert piurimum. 
Nam quod Gregor. Corintb. 222 PLATONIS tj Ttveg TovTots, tjjv dvvaxov tj/niv ctnsixaL.ovai Tvy- 
'Ali.' cLQa tiai ^rp.] Pro aQa codd. ctiam A. et Si. aQa, p. 155. eH. Scliaefer. et Pha- 
vorin. p. 272. narrant Afticos 
item ^vi*Af';^*ta* pro iySt\ixn'iv 
dicere solere, falsi illi siuit, opi- 
nor, aiit posterioris aetatis 
prava coiisuetiidine, quae utrani- 
que formam male confudit, aut 
faccto lusii Luciani, (|ui in In- 
dicio vocalium Vol. I. p. 62. 
ed. Lciim. literam 6 inducit 
quercntem de arrojxantia litte- 
rae t, qiiae adeo in h^tXix^in 
ipsius locum procaciter occiipa- 
verit. Recte sine dul)io IVI i- 
chael. A p o s t o I. Paroem. 
Centur. XVH. 9. p. 208. //t«- 
(jp/g«t Sh ivSiXix fifi irxiXt- 
Xtl't<i' ivSfXix^^'* h^" Y"Q 
iariv rj rrfv/^f «*«" ivrtXi- 
;^eto 8i jj rtXtioTti^ nnl lo tl- 
doq rov vnoxiifiiror. Qiiocum 
convenit fere Hesycliius s. 

V. 'EvitXixfn. r)c ivdlXtxtji, iv- 
fiiXfX(Jii; et ivifXixtnt conf. Reip. 
VII. p. 539. D. ntlvai. ivSi- 
Afi^aiC nnt ^vv t o v ou q (ir^Siv 
aXXo inidrrovrn. Tini. p. 43. C. 
fttra rov Qiovxo^ iv8iXtX'"<i 
oxfiov. Ibid. p. 58. C iaoftivtjv 
ivdtXfX(o<;. Legp. IV. fivr^utjv 
ivStXfxt} nttQfxoftfvov. Xe- 
nopli. De Vcnat. 7, 2. fi>j ^Ju'- 
yitv inl xvvtiyioiov ivStXtxM^ 
dXXu Si.nXtl.Ttiv, i'va ftij ipi.- 
Xonovltf. dta<pO-tt()u>aiv. P I U t. 
Mar. c. 13. rov ivStXtxrj mI 
rXrjfiovn nal (piXdnovov MnQin- 
vov rifilovov. Pericl. cap. 19. 
ivSiXfx>i<i ndXfftoq, h e 1 I u m 
perpetnum. Mcnandr. ap. 
Stol). P'lor. Vol. II. p. 3. ncivra 
yag rni<i iv StXt^t Cniq xntn- 
■noviiiai. ngdyfiaTa, h. e. labo- 
ris constantin et perpc- 
tuitate; uhi perpcram scril)i- 
tur vulgo ivrtXfxtfaiq. Aristo- 
tel. Meteor. I. 9. nal rovi' ivr tXtx^Z i&iXtt ytyrto&^ai. xa- 
r d yi r diiv, Hesychius: 
'E V S fX tx ti, nvxvulit. Adttoivtq. 
Alia vide apnd Naeliium ad 
Choeril. P'ragm. p. 171 sqq. 17G. 
Longe aliud quid est ivrtXtxioii; 
signiHcat eiiim proprie: iv iav- 
Tio riXoq /;fo'>'TW?. Quod qui- 
dem vocabuliim ah Aristotele 
demum iiivenlum contendinius, 
formatum illiid ad simiiitudinem 
voc. ivTtXuiq. Quod ipsum etiam 
dictum volumus de ivTtXfxr,q et 
ivTtXixtin. Adhibuit autem il- 
lud Stagirites, «iciiti vere indi- 
cavit Apostolius, ad desi- 
gnandiim to t^Soq tou vno- 
■Kftftirov. iiltciiim r; vXri , sive 
materia, pliilosoplii acutissimi 
iiidicio nihil est nisi Suvafnq 
qiiaedam , unde, quaecunqiie 
sunt, possint existere, ita ut 
Ta Svvdftfi. ovrn fiflilt ivngytla 
ovTu, siquidem natura sua ad 
ro i( r,v tivai. contendant. De 
qna sententia v. Metaphys. VII. 
6. Trend el en bn rg. in Mu- 
seo Rhen. a. 1828. Fasc. U. p. 
472. Inm vero quidqnid ex in- 
finito illo niateriae statu (rt? 
vnoMtifiivia) ad fiiiitum ens traiia- 
it, id socniiduni Aristotelpm 
nanciscitnr certam quandam de- 
finitae natiirae speciem atque 
formam, ciii nomen tlSoq est. 
Illa ipsa .lutem perfectio et ab- 
solutio, qiia fit, ut quid, motione 
accedcnte, ad fiiiem sinim per- 
veniat atqiie tlSoq existat, nihil 
aliud cst nisi ^ ivjfXixtin, qnam 
nppellnvit Slngirites. [)c qiio v. 
De Aiiima II. 2. ibique Tren- 
delenburp. p. 302. Phys. IIL 
2. III. 1. coll. Biese. Philo- 
sopliio d. Aristot. p. 40 sq. larn 
vero inde ab Aristotelis aetate 
quam^varie usurpatum fuerit 
DE LEGIBUS LIB. X. P. 905. St. 223 •/ai'(ir uttl^oaiv iktttrovag; noTtQOV rjvioxoi Tivig 
f(v iiiv ToiovToi ^ivyiHv a^tXXuifAivuiv tj nkoiiuv xv/iiQ- at scripterunt Brkker et Turr. InterrogatiTum tiat et mox tires 
pro vulg. ttrii praebuerunt A. Jl. i. o. vocabulum quamque multuni co- 
lebratum sit. id rero dudum 
dortitsime expusuit Ancillon 
in lihro: Abhandlungen der 
phiios. Klassed. K. Preuss. 
Akad. d. Wissenscli. aus 
d. I. 1H)4 — 1811. Nimirnm alii 
illad Hisernnt de eo, qnod fini 
suo convenienter perfice- 
retnr, unde etiam posnerunt 
iri eo, quod perferte fieref; 
alii ctinm slgnificare censuenint 
renpse, vel qnod revera 
existeret. At enimvero utrun- 
queusurpatum est, tnmen omnis 
eias usus manavit ab ono Ari- 
stotele, ant'^ «)uem nustru qui- 
dem iudirio nemu extitit , qui 
eo uteretur. Id quod etiani ex 
eo iotelligitiir rertissime, qiiod 
qnibiis luris ante Aristotelis 
fpinr i.ra reperiri videtur, iis 
■is ronvenit vis et signifi- 
ilterins vorabnli, qiiod 
<t itdtX^x*"* < t*6t}.rxC<; et tr- 
t^ifl^- Atqiie lioc ipsiim etinm 
V hor Platonit loro ita iudi- 
nri oportet. In quo qnod sta- 
(iiitur, eos , (|iii rontinentrr 
fnundam regant, inter impcran- 
tcs numerari oportcre, id po- 
nitnr ronvenieiiti^sinie proximae 
disputationi , qua id a^itiir, ut 
Deos doreatiir n«n possr lio- 
minum preribus nr lnr<;itionibus 
Mioveri, nt dereliclo mnnere sno 
- d morlnlium voluntatem sese 
jicroromodent. Uiiid q»iod /»- 
i(lf;rw«, si verum quaerimus. ab 
lialas lori argumentnlione alie- 
tian est. Nam sive illnd inter- 
preferi» revera, reapse, si- 
'e explirrs fini proposito 
r o n V i»n ien t er, si»e etinni ra- 
lionein rin» propins ad iisiim 
\ristntelium revuraveria, nihil 
rerte borum omnium est, qood universi loci sententiae omnino 
conveniat. Sed ut una alterave 
liarum rationnin alicui probetur, 
tainen trdOtxi'^ bmge e.sse 
aptissimum, nemo erit , opinor, 
quin sponte largiatur; quumque 
demonstrnri nullo argumento 
possif, nsum vocabuli t%itltxrt<:, 
tvitkixuxi et ifztXfxim Plnfonl 
notum fuisse, consequens esse 
arbiframiir, ut vel in*itis codi- 
cibgs mss. trdfXix'^^ refingen- 
dum fuerit, quod plarnit etiam 
Naekio ad Choerilum I. c. lain 
vero haec si vera sunt, nemo 
certe Schneiderum morabi- 
tnr ad Plaf, Civ. VII. p. .^)39. 
D. statuentem, iytilixoi<: et ^»- 
dtlfx<"<; promiscue usurpari et 
diversis tantum dialertis attri- 
bui oporfere. In quo ille vete- 
rum quurundain grammaticoriim 
auctoritati nimium tribuit. Ce- 
terum mirandum non est, quod 
gerniana Platonis scriptura de- 
prav.itioiiem rriticonim experta 
«'St, quandoquidem creberrimus 
usus vocabuli tntltxw^, qui 
posteriore tempore invaluit, de- 
pravationi ansam praebuit. 

(ttii — ] Rpfingendum fuit: 

*/flA' J {) a r(rn jtQ. De ali 
a^a atitc iiiterr«>gationes usur- 
pnto v. ad \pol. Sorr. p.25. A. 
Dein >} tlft^ TOiIron est: ^ 
l/r(C Tuir a(fx°'"*"' nQOfiftftTi 
lOVJnn, h. e. TO(5 &tni^. QllO 

non perspeclo Winckelman- 
nui immanr quoddam protn- 
lit ronieflurae portentiim, le- 
gendum ratus: 17 lUti tlnovi^ 
Toi'toic, quod plaiie absonnra 
est. Proximn iiingenda sunt 
linnr in modum : iL* jvyx"**'* 
ivtatov ttrti* ^fti» aJMiaaCo»'"» 
/itll^ootr IXaiTOPai, qooa qal- '224 PLATONIS vfJTai,; tdxa de. xav ccTisixao&ectv OTgaToniduv «(»- 
Xovoi Tioiv. iir] d' dv xai voacnv noktfjLov iv?m/3ov- 
(.livoig laTQoJg hotxivai nEQi ooj(.iaTa, t] yiiogyoig ntQi 
906 (pvToiJv yivtoiv Bloa&viag ugag %aXendg Sid rfd^cnv 
ngogdsxofiivoig , tj xai noiuviwv iniOTdTaig. inudr} 
ydg 0VYXByui)gY\xa(isv tjuiv avTolg slvai piiv tov ov- 
gavov no)<.X(fJv (asotov dya&uiv , tivai bk xai twv 
ivavTicnv, nXuovwv Se twv (itj , fidxt] S^, rfafxiVy P. 906. Sta (poPav nQo^b.'^ V. cpofiov, quod ex A. Q. 
V. li. r. a. c. 8. o. x. correctum. Num forte bia q>6fiov legen- 
dum? Dein Eus. awexaQriaanev. 

eaxiv »5 ToiavTT]'^ »; om. A. et. pr. fi. <i e ni p o s s i m u s a s s c q u i m i- 
nores cum maioribuscom- 
parantes, h. e. quibus uti 
possimus in maiorum et mino- 
rum coraparatione. 

tlf\ d* av x«t voowv n 6 - 
lit/iov — ] possint etinm 
simiies esse mor&orumbel: 
lum (i. e. impetum) raventi- 
hus medicis de corpori- 
bns. — iia fpo^utv nqo<i- 
Stxofif^oi^^ graves anni 
temppstntes cum timore 
excipientibus, ideoque eti- 
am pprniciosam earnm vim ar- 
cere conantibus. De dia tpd- 
^itiv s. Sia (fo^ov V. Matthiae 
Gr. §. 580. e. Vijjer. p 58.5. 
AflTecfatior sane in liis dictioest. 

P. 906. IrttiSi] yag mry- 
x#;^ <u() »/ x«^f v] Transcripsit 
baec Eusebius usque ad xal 
daiftdvwv Pracp. Evan":. Xi. 26. 
p. 549. D. XIII. 13. p. 671. A. 
Clem. Al. Slrom. V. p. 593. 
B. T. II. p. 702. ed. Potter. 
qni plura in ann. Ibi scribitur 
contra codd. Platonis owtxo- 
Qtjnnfirv. — tov ovqnvov, 
h u (I c m u n d u m ; h a n c r c - 
rum uni vcrsita tem. Verba 

nXt td vuiv S^ 1 iZv firj, nc. 7wv 
firj ivavrimv, h. e. nZv dya&iZv: 
correctioois et rostrictioois gra- tia addita videntur. Quamquam 
dubia est eorum interpretatio. 

— fidx^ S rj <f. d&dntt jo<;, 
\\. e. JnAtToc, uti legitur So- 
pliist. p. 246. C. 

IJ. iv T«I; 7(UV &twv — 
dvvdfiHii] ll. e. iv ^v^uTq iwv 
&tiZv, quae vocantur fftxfvxot 
Sirdfiiiq, dictione paullo cxqui- 
sitiore, ut potentiam atque vim 
divioam commoneamur. — ^an- 

X U S ^ 1 !■ 1 iZ V 7 O tO V 1 Ot V, 

sc. TOurotv iiZv aQtTiZv, — xat 
rr,St, etiam bic, in his mor- 
talinm sedibus, in his terris. — 
oaiptq XSot, clnre quis 
cernat. 

ipvxnl St Ttvt5 ^jx» Y*i^ 
oiKoJat — ] lam vero in- 
ter animos terram inco- 
lentes reperiri manife- 
stuni est, qui ad custo- 
dum animos vel canum vel 
pastorum vel summorum 
dominorum accedentes fe- 
ri et immanes blandis ser- 
monibus iis conantnr per- 
suadere — , ut sibi liceat, 
quamvis plura sibi suppc- 
tant, tamen niliil maii 
perpeti, ctr. Sententiam ver- 
boruni vel primo adspectu pa- 
tet porquam eisc iiipptam et 
snbabsurdani. Quamobrem mi- 
ramnr, criiicos et interpretrs DE LEGIBUS LIB. X. 1'. DOH. St 225 ot&ttvaTog iariv tj ToinvTtj xai rfvXaxtjq if-avftaffTijg 
dtouivr]. l^u^ayoi Se rjiMtv dtoi re ana xat Saiino- 
vtg. t]U(7g i' av xTr}uaTa i^ewr xai (iniu6yi»v' (fffii' 
gii di tjuag adtxia xai v^^uig ^iTa a(fQOCVvi]g^ aia- 
C,it di dixaionvvij xai aajff{ioavvtj utTa ffpovtjastog, j^ 
iv ratg twv &(ujv kurfvyotg oixovaai, dvvaueai. l^oaxv 
dt r« xai xiidi av Tig tcZv toiovtuv ivoixovv tjftlv 
aaffig idot. ^vxai Si Ttveg ini yfjg olxovaat xai aSt- xr;,.. -;- .,.,.] xTr(ia Par. A. Ric. Ii. ct pr. S. qaod nn- 
per evuigavit Schneideruf. 

B. ^vxai be tirei'] ii A. h. r. i. et pr. 3. a. Vulgo Jif. 
Iicia liliri ad unuin uDines i.7^y.a, quod Astiai in i-f;t^a motarit, 
prubantibus Tnricensibat. sed v. explicatt. io ea oitiil oflfeodisse. Difficiie 

tamen e»t inveterBli m«li reme- 

diura aliquod invettigare, prae- 

sertim quum coHd. ro«s. omnes 

tn depravata loci lertione mire 

(ispntiant. Fortasse verha sic 

tingenda siint: ir,l.or Sn wt;- 

■^ ai &rfQiojinq itQoi; Tuf iwp 

hiMt»* t^^fjfa';, T a C nvwiZp rj 

luq riZf roftf^y , »al iiqo^ la; 

rw» n. ojrpora'n»r itan. x. r. X. 

Qno fartu tiaec emergit senten- 

tia: lam vero animaequae- 

dam in terra liabitantes 

(i. e. humsnae qunedam ani- 

mae. quae opponuntur Tftr; tivi' 

'•*r ifi\p%/j[Oif dftautnit^ Uti 

'Utarnm animantium ani- 
niae ad custodum suo- 
riim, cnnum vel pasturum, 
ita etiam ad summurum 
omnino dominorum ( deo- 
rum) animos accidentes 
hlnndis sermonibus eos 
coromovere conautur rtr. 
Comparantar Igitiir homines 
ptecibns «t muneribus deoruro 
gratiam aocupanten eleganter 
ccm hestiis vel pecudibus cu- 
stodes soos demulceiitibut at- 
qtie delf nit-ntibus . qiiae cum- 
psratio ne ineptn tidmtur, ad- 
htbelur ea deinde nd n-m prne- Hiat i»pp. Voi. X. Scrt III. custodibus atque adeo cnnibus 
putare. Pro Irjfifta, quod libri 
tueutur, H eindorfius nd Pro- 
tagor. p. 625. i-^fia .scribi ius- 
sit. idque recepenint A s t i u s et 
Turicenses. Etenim Xtlftfia cst 
itH>io(;, lucrum, sed i-rjfta de- 
signnt animi aiida cia m atqne 
etiam superbiam, insolen- 
t i n m , p r o t e r v i t a t e m , itn 
iit pleriunqiie iii mniani pnrteni 
dicatur; v. Wesseling. ad 
Diod. Sic. II. 58. et Vnlcke- 
uar. ad Amniou. p. 141 sqq. 
Veruni nos quidem etiain nune 
consultum diixinius retinere ac 
ser»are vetcrem lertionem. Nam 
primiim qiiidem lijfifit ntxtr^fit- 
»«• per se non est ineptiim, •!- 
qnidem copitandum est de ho- 
minibiM, qui tiirpe lucntm fe- 
cerunt; qiiod profecto loci ien- 
fentine e^regie convrnit. Deinde 
Isfud X'firt 11111« tni'tum poelis 
nnt citcrioris netntis srriptori- 
hos proprium est planeque nb 
Atticne veteris dialecti usu et 
consuetudine nlienum. Kx quo 
consequitur, ut ne n Platone 
quidero usquam usurpalum esse 
piilari oporteat. IMox J^Ao» S-n 
\i\ SrjlofoTi. quod sic est in- 
terpositum. de e<» ». ad CritoO. 
•.p. p. 195. A. 
qnud non in- 

15 22(i PLATONIS xov Irifjifia xiXTtjfxivai dtjlov oti &rjQ(Ojdiig ngog Tccg 
TiZv qvXdxiav xpvxdg doa xvvuJv t] Tag twv vo^ktuv 
ti noog Tag tcov navTanadiv dxooTaTUtv dtGnoToJv 
nQogninTov6ai ntii^ovat d-umiatg koyiov xai kv iv- 

C /tTaiaig TtGiv knroSalg , wg ni (fijftai (paGiv ai twv 
xaxiHv^ ii:eivai nXsovexTovOi 0(fiaiv iv dv&g<*)noig 
nda)^siv ^tjdev ;f«A8;idi'. (fauiv d' ilvai nov to vvv 
6vof.iat,6(UVov dfidgT7]fia, Ty]v nXeovttiav, iv (xev (fag- 
xivotg ocijftaai v6rn]fia xaXovfiivov^ iv de Moatq iTtZv 
xai iviavTtfJv Xotftov, iv de noleat xai nokiTeiaig 
TOVTo av t6 grjfifx fxsTta/t]f.iaTiafievov dd(xiav. 
Kyl. HavTanaat fiev ovv. 

AQ. TovTOV dt] Tov loyov dvayxalov kiyeiv 
Tov leyovTa, vog elai avyyvojfAOveg dei x^eot Totg TOJv 

D dvif^gojnojv ddixoig xai dSixovaiv , dv avToJg raiv D. idjv dSixTjtidtwp] Twv dQ7iaynaz0v marg. Stephan. et 
librl li. r. $. quod ortum est ex ioterpretatiooe. fertur ovtw^ vel Taujtj, sed 
simplex xal subiuogitur, eodem 
modo De Rep. X. p. G12. D. 
uiqiiiQ t/ti So^rj<; xat n«(;a d-tatv 
x«i naq' {iv&Qwnotv , nul tjfia^ 
ofioXoyitv 7Tt(il nuT>l<; doxilo&ai, 
ovimq. Porro iv fvxrntaiq ^n«j> 
SaT<; est: carminibus pre- 
cea con tihentibus. Denique 
verba : «u? «* (ptJjLtal (paoiy ul 
TtZv xaxiZv , signifioaut : sicuti 
aiunt malorum et impro- 
borum liominum rumores 
cum prava divinatione 
sparsi et propagati. Nam 
sic (ptjfiai. accipieudum videtur, 
de quo voc. conf. Wvtten- 
bacli. ad lulian. p. 150 sqq. 
ed. Scliaefer. Winckelman- 
Dus extruso w? legendum cen- 
set: tn(iidaTf nl (pijfini vftvov- 
oiv, ciii ratiorii vcl proxima ad- 
versnndtr. 

('. (pnfi)v A' *7vrt/ noxi — 
lidixCav] (licimus autem 
quod vitiiim nunc vuca- 
tiir nXtovtUa, plua habendi cupiditas, idem in corpo- 
ribusqiiidem carnosis vo- 
cari morbum; in anni tem- 
pestatibiis pestilentiaru 
(s. luem); iu urbibiis au- 
tem ac civitatibus, ista di- 
ctione rursus transforma- 
ta, iniustitiam. Infiiiitivus 
ilyav coniiectciidus est cum xu- 
Xoufttvov, ita ut liauc formula 
idem fere siguiticet, quod sim- 
plex xnktio&ni, usu liaud saiie 
infrequenti. Pro i^v nhovt- 
^(av , voorifin et ddixtnv etiam 
ovofia nXfovfliuq, vootjftnxoq, 
et ddixlaq dici poternt; sed de 
hoc usu loqueudi v. ad Cratyl. 
p. 392. B. Vocabulum Xoiftdq 
de lue ex coeli intemperie ori- 
unda usurpatum illustrnt Spao- 
hem. ad Callim. Hvmn. in Dian. 
vers. 125. p. 222 »q. — 267- ed. 
Eriiest. Pro tv 6^ Jt^atc hwv 
»nl iviavriZv Astius [pgendum 
ceiisct: iv 6^ cu^ik; iitZv iviav- 
a(oi(, irrito sane consilio. BtP- 
nim hrj quiim semper aoni di- DE LEGIBUS LIB. X. P. 90«. St. 227 dSixtjuaTUiv Tig anoviuij , xa&dniQ xvffi Avxoc Tkiv 
aonaauaiuiv outxud dnoviuoitv , oi Si r]ui{)ovi*ivoi 
Toig diu()oii avyxtuooUv tu noifivta Siagna^ftv. ag' 
oi/x oviof 6 koyo^ 6 tiLv (faaxovTwv na^juiTtiTove 
(ivat ittovg; 

KA. (JvTOii fAiv ovv. 

CajK XIV. A^. Tiaiv ovv Stj Ttijv noooQt]&iv- 
Tiuv dnuxdyutv ofAoiovQ (fiiXaxag tlvat, Oeovi^ ovx dv 
y.aTayiXaOTog yiyvoiTo dv&ownwv osr<i,ot>i',- noveyov 
xv(ii(iviitatg, koi^ij r« oiVoi; xviai^ r« naoaTgtnoui- E 
vmg avToig, dvuTgtnovai di vavg rc xai vavrag; 

KA. MrjdaudJg, 

AQ. AXX' ov tk fjiiiv rivioxotai yi iv dfAiXXij 
awTtTayuivotg, neia&iiaiv vno duigtdg iTigotai njv 
vixtjv L^eiyiai noodovvai. 

4.oifir te oitov nvia/j re] V. ioi^^ yi, qnod e.\ A. S. 
V. h. r. 8. d. et pr. H. cum Turicenss. niutavimus. Pru vulg. 

^, ./,..„ ^ y f j, p j ^i rorr. II. nrlatj. cantiir, tnm (nnvxol etiam nm- 
pliu» tomporis in orhem rpde- 
untia ipatium ac Hiuturniorem 
tani|niim eiu» rircnitnm sij^nifi- 
■•=•' veluti II om. OdyM. I. 16. 

Sopliocl. Tracliin. v. 

Ilaque iam Homeras 
I. 1(>. aXV ott i>; iioi 

TitQinXout*m9 ittuvitup, b. 
I.*. irmporibas vulveniil>ns. A r i- 
Htoph. Raun. v. 347. /^ok/w» 
z' /r«tfr naXaiOr^ i»iavtOL'<;. — 
lOvt' av to Qtjfia, hoc di- 
ctuoi, (|Uo iiidicatur to *ijf o»o- 
fiaXoftfop aftd(/iTifta in corpo- 
ribus esae tjr,r,firi , el in anni 
ienip<>rit»u« iut>s s. i-otfto^. Ila- 

1)1!" r... I.. ,',, ,.,, ii.xfiie oDOfta, 

iiteBi foii' 
■ ^ .1. pro tc- 
iliaoluio accipi opor« 
' I ♦• 

D. Jk aJrofC t«I» dSmi}- 
Marai» Ttc i * orifttjl H. e. 
if opibits iuiuste partis. Ad 
iwr ainttjfsatmp ne qnis i* de- 
sideret, «. ann. nd .Sophitt. p. 232. B. 247. B. Deincepa scri- 
pserim: oiilxq' a* dnoviftottp, 
id quod Astio qnoque placuit. 
Quamquam av in codd. omni- 
bus desideratur. Nisi forte Her- 
manno adstipulari malis, qui 
post Kn&dntif de suo inseruit 
voculam tt, quod nos quideuk 
nollemus ab eu factum esse. 

Cap. XIV. dnttxdl^mp 
ofioiovi (pvkaMaf t^irat') 
Animadvertas tlmt puat 'dntt- 
tidZoip iuterpoMitam. Kniinvero 
tlKd^ttp, est fere idem quod 
dnmtd^ontn l^/np, ut rectissi- 
mc iiaia avftat» infinitivo iuB- 
galnr. 

K. Ao«/9j6 if orfoi' »»>f- 
ojj T«] Reapicitur ad Humer. 
Iliad. IX. v. 4% aqq. Klegnaa 
veru paronuroasia est verburum 
nudnn/tnoftifoi^ et utaiQinovat^ 
qusun Latiue sic espresseris: 
qui ip*i vini libatiune et 
nidore agiintur transver- 
si, navea vero i-t iiantas 

15 • 228 PLATONIS Kyl. Juvriv ya^ ifAova ?,iyoig av Xiyuiv rov 

\6jOV XOVTOV. 

AB. Oi) (iriv ovdi aTgartjyoig ye ovS' iaT(joig 
ovde yewQyocSy ovdi vofitvaiv ov firjv ovdi Tiai xvai 
xexr]Xt^f.iivoig vno Avxwi'. 
<)Q7 Kjt. Evcfrifitv nuiq yag av ., 

AQ. 'AXX' ov ndvT<uv (fvXdxuv siai fiiyiaxoi 
xai neQi to. (liyiaTa tjfilv oi ndvTtg &eoii 

KA. IIoXv ye. 

A&. Tovg dtj xdXhaTa t« nQdyfiaTa (pvXdTTov- 
Tag diacfiQOVTdg Te avTovg <fvXax?j ngog dgeTrjv xv- 
voHv x^iQOvg xai dv&Qconuiv fiiaoov elvai (fi^aofj.£v, ot 
t6 dixaiov ovx dv noTS nQoSouv 'ivexa diaQiuv nagd 
ddixuv dvSQdHv dvoaiujg Sidotiivwv j 

KA. OvSafiMg' ovTt dvexTog 6 loyog, tmv tt E. Oi> nrjv nvhe xiai yi.^l Sic ex Angel. Vat. f. Flor. a. 
o. et rec. Si. dedi. Vnlgo ante /i^v om. Ov. Recipiendum sua- 
serat iam Stephanus. Alii tamen veterem errorem servarunt. 

P. 907. dvoatws dtbo fievcov'] V. SeSoiiiviov , invitis codd. 
umnihus. 

dvexzds 6 Xoyos'^ avexTos loyojv A. Q. S. v. x. et pr. a. 
c, Dein xivbvvevet nas A. Si. pr. v. a. b. x. et marg. Steph. evertnnt. Ad MriSaftcoz int. 
X^ye TovTO aut simile qiiiddam; 
neque enim idem est atqne 
Ovdrtftw^. v. ad Phaedr. p. 234. 
E. et Menex. p. 236. C. 

ov f*^ f ov Se T i i X val 
xfKijil. ] Vnlgo erat: ovii vo- 
/Mvaf/xtjv ovie rtai x. quod quo- 
modo defendi queat, iiaud saue 
intelligimus. Nam falluutur sinc 
dubio. qui verba interpretantur 
sic: neq u e pr o/ec(o pasto- 
ribus. Qiiam primi ex codd. 
oonnullis protraximus oi!m le- 
ctionem, eani etiam nunc unice 
veram putamus. Etenim iterat 
Athenieiisis illiid suum ou /t^v 
ovd/. qiioDiam exempiis ab ho- 
minibus repetitis iam etinm ali- 
nd haud paullo iilustriii.t sub- 
inngit, quod a cnnibus est de- 
snmtum. Hoc igitur a snperio- 
ribiis ita distinguit ac secernit, ut cum vi quadam istud ov /tfjv 
ovSi repetat. 

P. 907. xal avS-QiOTHttv /xi- 
ffiu»'] Vere Astius interpr«'ta- 
tor: peiores hominibus 
mcdiocribus nec virtute 
sua excellentibua. Sic /ti- 
0(i)( (Jf^itoxfvui, Phaedon. p. 
113. D. 

ovre a vtxr o^ o Xd y o ^, 
Twv T« nigt 7t.'\ Prave editt. 
omnes post o Xdyo^ plene in- 
terpungnnt. Qiiippe ouit non 
est solitarium, rui respondet 
potius proximum t;, ut solent 
ovre et t« sexcenties aese ex- 
cipere. Quemadmodnm, io- 
quit, haec oratio intolera- 
biiis est, ita ex iis, qui in 
omni versantur impieta- 
tc, neacio quo modo, ille 
videtiir rectissime onini- 
um impioram pesaimua 1)E LEGIBUS. LIB. X. P. 007. St. 229 nt()i naoav aoi{iiittv ovtutv xivdvvevBi noig 6 rav- B 
rrjf r^s d6^i]g avxtxo^uvoq navTwv av TiZv aoi^djv 
xtxoio&ai btxaioxara xdxtOTog tb ehat xai dot(Si- 
orarog. 

AO. Td fiiv di) n^oTt&ivTa XQia^ &Boi r« w^ 
ilot xai lig IniueXdg xai Tiaod t6 dixatov <iig nav~ 
rdnaotv dnaoaiT7jT0t , (fuJfitiv ixavwg dnodedu^&ai 
nov; 

Kul. IliZg ydg ov ; xat ovuxpricpoi ye TovTotg 
Toig Xoyoig ioutv. 

j4tf. Kai (jtiiv etQrtVxai yi niitg ocfodgoTegov did 
(ft).ovetxiav roJv xaxiZv dvd^gujntuv. tovtov ye f4t]v Q 
Ivexa , <*i rfiXe KXeivia , neiftXoveixvjVTaiy ftij non 
Xoyotg TiytJiVTai xgarovvTeg i^ovoiav eivai o<fioiv d 
(iovXovTai ngaTTeiv oi xaxoi, d 8rj xai ooa xat ola De Par. A. tamen Baskias nihil admonDit. ScrtpseraDt xae Tu- 
ricenss.; iniuri», opinor. 

B. &tol j t ut^ tlall «c Btol Tf Vat. r. 

Kai itr,* tl{jr^i>ial yi «w?] Sic \. Jl. v, f. r. a. O. Volgo: 
«Z^ijrat. Dein Vos». x. nop xoiKoJi' u*&q. 

C toi'toi' yt ft i] * 'tvtKo] Toijii Y* /*■ maig. Vat. i2. a. c. atque maximns, qni hauc 
sectatur opinionem. Fra- 
stra igitur Astius legrodum 
statuit: 6 Xdyo^ T<i!r y* ^'i.'^ 
nSfiar ani^nar oniitf ntt^v- 
«irri ntec «. T. X. quo ne hilum 
quidem proficitnr. Pro nwc 
optimi rodd. nJc, qtiod tamen 
parum p)acet et fortas<ie cx 
nmi non satis intellecto efficttim 

II / • . ■ /fli] Tra- 

(•■rium »-st it. <tii|iii>lem debe- 

liiit scribi Otol uic tlot it uai 

't Sed lisbet collocalio 

liae «■xrutalionfm ab eo, 

, ^iol subiectnm est com- 

iiian« omnibus orationis mem- 
».ri>. 

<" iirjflrtMat 

— n# <^ t <i o r f I K r; r r n t] Ste- 

phanns lcgendum rensrt i« qilortiMTii ai, probante Astio. 
Sed intelli<ritur ofAoyot, quod 
per synesin accipiendum pro ro 
i«yo/<ti'Oi'. 

fi >; noit lo'yotf ijyeuiiTrt») 
ne quando, dum in dispn- 
tando snperiores disce- 
dant, sibi potestatem et 
licentiam esse existiment 
q u i d I i b f t f a c i e n d i e o r n m, 
qune et qnantn et (|uali8, 
sictihi de diis agitur, sta* 
tnant. Etenim arbilranttir illi 
sibi turpissima quaeque facere 
licrre. quoniam dii precibus et 
mnnrribus poBSlnt plnrari, ita 
ut ptiam scpliTtim suoruni ve- 
niam ipsis datnri sint. — »««- 
r/^wf ilneit'^ h. e. acrius et 
calidius, ut solent adokscen- 
tes. — De formula loqnendi 
rr^OL'^;'^)' noiiri' flc t* v. «d 
Menon, p. 84 B. et 87 A. 230 PLATONIS fitQi &£oifg SittVoovvTai. ngo&vfiia |MCI> dr] Sia ravxa 
vtcDTigus etTislv ripuv yiyovev u de ti xai (^Qayy 
nQOVoyov nsnoiyjxauev sig t6 ntiiftiv n-ij Tovq av- 
SQag iavTovg /xiv fA.i(ji]aai, toc S' ivavTia ncog i]r^rj 
aTiQ^ai , xaXcHg rj^lv siQTjfiivov av eir] t6 noooifiiov 
das/Seiag nhQt vouow. 
D KJ[. 'AlXd ilnig ' ei Si firj , to ye tov Xoyov 

yevog ovx aiTidaeTai t6v vof.iodeTriv. 

Cap. XV. j40. MeTd t6 nQooiutov Toirvv Ad- 
yog, olog dv tiZv vouiov iotitjvevg OQ&iZg yiyvoiTo 
rjulv , nQoayoQevcov ih.iaTna&ai, ndai Tnlg dae/ieai 

D. «i Si firj, rd ye r. A. ] ?? 6' ifi^ Ric. h. et marg. 9.. 8. 
Tolvvv Xoyot;] 6 loyoq codd. v. li. r. a. S. aed v, explicatt. 
P. 908. Staf*uTfiQ{o)v d> ovToiv — ] Astiiis, Stepliano D T o' yf 1 o ?7 Xdyov yi- 
vo^ — ] certe geniis dispu- 
tandi nnllam legiimiatori 
inferet c n I p a m. Qiiippe 
strenne iile en;is9e videl)itur ini- 
pietntis coarguendae gratia , ut 
consilii bonitas maiorem dispu- 
tationis veliementiam facile sit 
excnsafnra. 

Cap. XV. Ao'yo? ofoc div 
ruv vdfimv i Q fifiv IV ^ d q- 
^wi;] H. e. o vdfAoq, ipsa 
lex, eleganti periphrasi. Arti- 
cnliiiu aiite Ao'yo5 ne quis re- 
quirat. codem modo Eutliyphr. 
p. 5. C. nQoifQov av ntQi ixd- 
vov Xdyo<; y^voixo fv ti7i dixn- 
art]Q/(,>. Hipp. mai. p. 293. D. 
ntQt nij av kdyoq ;;, Protagor. 
S23. D. ornv nfQi rfHTOVixijq >; 
Xdyoe. Pro o/'o; Astiiis ojov 
requirit. Nobis magis probatur 
w5 T»5 av rdjv v. Sed llOC Utut 

e»t, certe commata, vulgo ante 
oio(; et oqO^io^ posita, tolleiida 
iudicavimus. 

a a t fit (n <; S H f farut n^Qi 
vo'/io;] ArticiiliM ante vdfnoi; 
omitfitnr, qnia oih snbierti in- 
star est, ut vnrba <»ermanice 
ric «xpKcari dcbeant : i n H e- 
treff der C? ott lo sigk ei i aei Folgendes Gesetz. 
Libr. IX. p. 874. B. olio,; d!] 
vdftoq fi<; ^fttv tnrii), iibi v. ann. 
conf. etiam X. p. 8-i8. B. 897. 
D. 909. D. Cetenim de legi- 
l)us Atticis ad crimen impieta- 
tis perfinenfibns deque eius 
poenis conferas qnae copiose 
exposueriint Meier. ct Scho- 
mann. De Lite Attira p. 301 
sqq. quibus lectis hic qnoque 
Platonem ius Atticnm mHlti» in 
partibus ob oculos habuisse, fa- 
cile tibi persuadcbis. 

E. npo? To ntgl Tovrmv 
dno S liny iitvov » q l v t i v 
d<x. ] ad tribnnal ad hns 
res iudicandas designa- 
tnm et constitntum. De 
hoc indicio v. Libr. IX. p.855. D. 

T ifl d TU ro SiKnarr, Qiov 
i« ixdoTW — ] Haec qiioque pro 
corruptis habemus. CorrigeD- 
dum est, si qnid video, cum 
Hermanno: it/t. r. Si*. tv 
hHdaKii nov >cni&' iV dof^odvrntv 
rlfttjfAa, li. e. singulis sin- 
g u I o r u m i ni p i e f a c t i a 
singulas poenas iudicium 
constituito. Qnam emenda- 
tiunem commendant seqiientia, 
qnae siinm cuique impi<-tatia I)E LEGIBUS LIB. X. P. !)07. 908. St. 231 

rponcuv TtZv avTwv lig Tovg ivat/iUg. roig di fjti^ 
nei&ofjrivotg datfitiag odi ioTiu ni()4, vo/nog' Edv Tig 
dtft^Fj ).6)'otg tir' ipyoig, 6 naQaTvyx^ rwv dftvrtTUi 
atjuaivtav ngog dQyovTag, Ttav 6k d{)i(6vTU)V oi TTQia' J2 
Toi nv&outvoi noog ro ntgi tovtwv dnodidttyftivov 
x^ivttv dixaaTtjQtov tigayayorTtuv xara Tovg vofiovg' 
idv Si Tig dxovoaaa dQ^i} fJtyj Sgu TavTa, avTrj dat- 
^tiag vnodixog yiyviait^ta Ttii t&t?>ovTi TtttcuQtlv vnio 
Tfjiv vofMtuv. iav bi Tig oqltj, TiitdTiD xo dtxaaTtjgtov 
iv ixdaT(p Tuiv xa&' iv datfiovvTiov Tiftijua. dtaitoc 
fjiiv ovv vnoQx^^t" ndat. dtafituTriQituv 6i ovTiav iv 908 

oh*i*t)i*iitiis, pru 6t edidit jt ti puiirtiiui post ndot deletii. AX 
lunge aiio moHo loco lnhnranti *iicriirrrii(hini fnit; de qiia re «. 
explicalt. 
«reneri snpplirinm dpstinnnt. At- 
qtie in lianc ipsani couiertiirnni 
(■liam Sclineidrrus incidit. 
Winck el man no irt iidiMM in 
menteni venit. Astius reqoi- 
rebat IV tnaaior. 

V. 908. it 0(1 mj f\ijtbi9 ii 
or swv — ] Seiitfntin verbonim 
haec cst: Cluuro tres sint 
rarceres piibliri pro rri- 
ra i n 11 m e t d e I i r t o r n ni d i- 
r e r s i t a t e , q ii ii in q u e t r i a 
• int impietalis genera, 
prouti quis aut dcos om- 
Nino lollit. atit iis reriim 
liumnnaruni cnram eriptt, 
■ ut denique eos tiir|>itcr 
corrumpi posse erltitra- 
tur, liaec ipsa autem ge- 
nera I m pieta t is rar sns du- 
pliria sint, ita at sex nu- 
mero enierpant; seniper 
<li|i{;ent«r reputandnm 
)C s t . q u <) q II i s i m p i e t a t i s 
enere rens fnrtus sit. 
aandoquidcmsiugulis il- 
ia sinpula poenBrnm ge- 
era proposita siiil nt- 
ffeaae eat. Itnqno rnrilf itit<-l 
UgiCar , amliitnm orstioni* per- 
linere nsque s<>ct. D. v<-rba: 

«1*4* oftotn^ i)/*lfC ilo/ittn, ut 

proferto vulgo tiliosissimr anl^ nnti dot^nar ii ortwv plinrto 
diatingnator, quam interpunrtio 
nis per«ersitatera , editioiiibus 
omnilius communeni , tnndrm 
«iistuUmus. Sed iiniveria perio- 
du.4 plane «st dt-a*dkov6o^. Nani 
inde a verbis *': ar ytyrono 
orditnr apodosis sic, ut quae 
proprie «-«m protasi dehebant 
ronnexa esse. iiiniiruni liaec. 
ip«n ^erba, *; ar ytyromo . ea 
vrrbis proxinie niit< jtressis tan- 
qiinm apodosis subiuiiganlur, 
ciii deiiide rrliqua accommo- 
dnntnr. Itaque flngltiosa propr 
■orordia in editt. omnibus ante 
ti ar j^/i^foito interpiinrtio omi^- 
sn est , quam ipsa raliu po- 
stulat plnneque flsgitat. Prat- 
Irrea Blirui \ideri pos-^it pro 
«Ji'o corripenduni esse droir. 
\tqn\ ivo hic est indeclinabile. 
siciiti eliani apud Tlnirjd. rrr- 
berrimo, velnti I. 82, ^. 2- ii- 
ti.&ofrmr limr nai dvo trni t(>i 
wr. III. S9. apud Xenopb. 
nliquoties, ul Mem. II. 5. "2 
ido firnlr uiiof ioTir. Anab. 11 
2 1'2 al. el bister»e apud De 
nioclbeneni positum repiri- 
lur. Ilnque iie lillriiila quidt-m 
loco Diovenda. Qunmqunm rra 
pusiiia fofellisse «idetur eiiam 23 L' Pi>ATO>slS ti} noXei TQioiv^ ivoq ukv xoivov roig nXiiaxoig ntQi 
dyoQccv , OiAiiy]oia(i tvtxa xolq noXXoli xuv auiixdxiov, 
ivog Si TiEtji Tov x(Zv vvxToufj ovXXiyoiAivvtiv ^vXXoyov, 
fimfooviaxiJQtov inovofia^o/Liivov , iv6(; dt av xaxd 
fUativ xi]V x^Quv, onijneo dv iuijuog xt xai wg o 
XI /naAiaTa ayQiioxnTog ij xonog, xifAUjQiag ex^JV inw' 
vv^iav (pijut]v xivd ' ntQi dai/9eiav Se ovxiuv aixiaig 
B jniv xomiv y aJgneo xai Siri)Mofitv , Svo 3e i^ ixd- 
axi]q xi]g roinvxtjg aixiag ytvouivujv, i'| dv yiyvocvTO, 
d xai Siaxoiaswg d^ia yivt] twv neQi rd xiua i|- 
aunoxavovxMV , ovx latjg ovS' ouoing Sixijg SiOfxtva. 
(p yaQ ttv (iri vofii^ovxc tfeovg sJvai xo naQdnuv 
ri&og cpvaBi nQogyivtjxai Sixaiov , fiiaovvxig xt yi- B. ntgl Ta &eln i^n ^n(> i ny 6 f t ojp] V. afinqinyovxwv. 
Deli compositinn ex Q. v. f. Ii. r. a. S. o. qiiibiisctini Bastio 
teste etiam Par. A. ronsentit. Receptrtm lectioncm etiam Steph. 
in ann. memorat. doctissimos viros. Sed liis de 
universae, periodi structura ex- 
plicatis, transgrediamur ad lu- 
stranda siiigiila, quo ccrtius de- 
niqiie intelligatiir, qiiorsnm spe- 
ctent omnia et quomoHo inlelli- 
genda .siiit. Itaqiie tria carce- 
riim {renera quod commpmoran- 
tiir, freqiiens sane iii I..en;ibus 
carceris usiis est. conf. I^ibr. IX. 
p. 833. XI. p. 919. K. al. — 
iftoTriQiaq tvtxa — toJv aw- 
pKXTttiv, ut detineantur, ne 
possint aiifugere; uni aie 
in persnnlichem Gevvahr- 
snm /. u halten. Est igitur hic 
carcer destiiiatus iis, qui pecca- 
runt le»iiis, ideoqne toi? tioA,- 
Xol^ inscrvit, tanquam xoiyo; 
Tol(i TtktloTOK;, qui ibi nihil nisi 
tenentur et rustodiiintur captivi. 
— niQt Tu* TtS»" r. avJiX. 
iv X.i.ayov, ibi, ubi eit co- 
mitium iioctu convenieu- 
tium; de qun conventii v. Xil. 
p. 9G1. B. D iii iip quis aiit o" 
excidisse pott ^uXXoyor putet. 
ut intelli;;atur fnjU, de ijua el- lipsi V. Matthiae Gr. §. 306. 
3. et mox p. 908. K. aut cum 
Astio corrijiendum statuat: 
nuKfQonoTtjQlov inoyOf^nt,oiit}>ov. 
Nominativus participii enim ita 
subinde ponitiir in appositione 
praecodente alio noniinis casii, 
genitivo, dativo, arcusativo. v. 
ann. ad 1'haedr. p. 241. D. et 
Kr.uger. ad Thucyd. Mll. 63. 
extr. — «1? o 1« fid X lai a 
aYQi.toTmoq, Lat. et ut 
quam maxime agrestis. 
Sic ti? o Tt superlativo prae- 
missum Libr. V. p. 731. B. 
743. D. VI. p. 758. A. 759. C. 
783. D. uhi est ws o i» xdXXi- 
OTOv tl<i durnfiiy. IX. p. 887. 

D. E. Svmp. p. 218. D. al. Ex 
posterioris aetatis scriptoribus 
talia coHegit lacobs ad Arhill. 
Tat. p. 673. et p. 694. quibu» 
addas quae dedit Schaefer. 
ad Gregor. Corinth. p. 52. De 
fidXidTn , snperlativo iuncto v. 
ad Tim. p. 92. A. — tim*»- 
«>/n? t](tov inotrvfitnv (f>t;- 
fif]* itvd. <1 U i I <) r II <! (iyQf- DE LEGIBUS LIB. X. P. 90». St. 283 yvovrai rovg xaxov^ , xai r^ dvgxi(>aivHV rrjv ddi- 
xittv ovjt Tag Totavrag nud^eig ngogisvTai ngdrTHv, 
Tovg Ts ^t) dixaiovg Tuiv dv&Qionwv qfvyovoi xai 
Toifg dixaiovg oriyyovaiv. oig d' dv ngog Tt/ So^fj (J 
xij &(ujv egriua eivat ndvra dxgdrtiai re y/dovuiv 
xai Ivntiiiv ngogneaujat ^ fnFiitai re iaxvgai xai fta- 
&i^oitg o^tiai nagiZaif ro fiiv ft^ vofii^eiv &iovg 
ducfolv dv iv vndg^oi xoivov na&og, tTj 8k xiZv 
dkkMV dv&gwniav ktAt^iij xo fiiv iXaTTui, t6 di nXeiat 
xaxd Igyd^oiT dv. 6 (xiv ydg Xoycp re dv mgi 
Uovg naggriaiag tirj fttarog xai ntgi &vaiag Tt xai 
i^gxovg, xai wg tiZv dkXiuv xaTaytXiZv rd'/ dv iTt- 
gnvg roiovTovg dntgyd^otro, dixtjg fi^ rvyxdviov ' 6 D 

Z ya if II 9 firi rO/j/|[oi>T»] VufgO : o?? — fO/f/^OfOt, invitis 
cudH. oinnibus. 

C. tv vna^jfo»] Irvfiapxot A. et marg. j?. a. c. Dein thii' 
lor A. et fort. pr. /2. iu<lire Bekkero. 

nH>i ^vala^ z(] jt om. A. et pr. Jl, raro;) rofiinonien poenae 
babeat fiiniotum aliquoii, 
et rum reli{;ione roniun- 
'tQin. — ntqi d at ^ l tar di 
»im9, et quum liomines 
irihut cfiussis in impieta- 
te versentur, ex unaqua- 
que Rutem eiusmoili raiis- 

• ■ binae evistant. Nam arl 
ovrwr int. iiZv cif^pwiwr ; v. 
Matthiae Gr. §. .563. coll. 
l.egji. VI. p. 702. A. 76.3. E. 
UI. p. 815. C. VIII. p.S29. D. 
XII. p. 967. C. Proxima, ut 
KUprM o^tenHimus , insolentiiiit 

• unt eniiiitiata. Acciirata ratio 
exi)(et>at: u<;ti fj jlyvta&ai, 
quod cum protasi cohaereret, 
ae HeinHe: -titvia tu y^^^j *ai 
itaHfditm^ uf<a , sc. tail». ScA 
\\nc. %\c. miitalum est , nt tl ur 
jtjftnirto (•c. a{|/a<) aH apoHo- 

• in pertineat , qno iHato pergi- 
tar Heinreps: S mai itnn^ioim^ 
a\in y^rfi. QlloH intir apuH 

• {ta intelliKonHiim relin<|uilur, 
decte oslnnHit Sciia«-ferus 
•H Lamb. Bn« p 605- «aae hoc ipsum adtectivnm in eoram 
nuniero, quae hanc omissionem 
habeant longe freqiientissimam. 

B. fitoovPt^^ T» y/y»or- 
Tat] Pluralis post w ar, de 
quo usu V. ad Phileb. p. 45. C. 
— T<3 Jrc/^pa/r*»» ■»'?» 
u 6 txtaf , eo quoii iniusti- 
tiam oderunt. De Rep. II. 
p. 362- B. ti(ftltio9ai xt^Sal- 
rovta Tw fi!] di^c/^pn/»»»» to 
iduttr. conf. ad p. 885. <". — 

&tuii' fqrifia «?r«» — Contra- 
rium e«t: &iiZr nktiffT; ndna t1- 
rui, quo Thaletem u«um etse 
siiprn vidimus ad p. 899. B. 

r. Tjj ii TMr SXXmv a »- 
&(fwni,ir Iw^t,] aed in alio- 
rum liominiim Hetrimen- 
tiini alteriini niiiiora, a I- 
teriim niaiora mala effi- 
eit. De Hativo i»; iai,->_ij v. Mat- 
thiae «r. §. 400. 6! — io 
f*^f, i, e. To /1»; &iovf toftl- 
l,n* iUnio» oPia, ». 7. X. 

xni (w( TiJr dJlA*«r vaia- 

/fXiZ* — ] et iitpole homio 234 PLATONIS dj^ 8ri do^d^oDV fikv xaxiamQ ccxiQog, BV(pvi]g de ini' 
xalovfiBVog, doXov dt xai kvid(jag TiXy^Qtjg , i^ lov 
f4ccvTeig Te xaTa6xevccL.ovTai no/.Xoi xai n€Qi naoav 
Tr]V fxayyaveiav xexivtjftevoi. yiyvovTai 8k k^ avToJv 
'iGTiv OTB xai TVQavvoi xai dtjfitjyoQoi xai OTQaTijyoi^ 
xai TelsTaig de Idiaig inif^e/^ovXtvxoTeg oocfiOToJv Tt 
inixa?,ovfAevoi)v firjxavai. tovtuiv di] noXXa (xev eidf] 
E yevoiT' av to. 8e vofxojv a^ta i^eoeojg Svo , iLv t6 
fxev eiQojvixov ovx ivog ovde dvoiv a^ia &avdT0iv 

D. lu (f>v r; ^ di in I.K.] fvTi>x>!<; A. j. v. x. et adscripto tv- 
<fi'^; Sl. r. a. rf. Ita editt. atitp, Stppii. 

E. flgoifixov ov X *»'os] Viiigo ciim Ven. Z. xo interpo- 
niint post flitoiviitov. ceteros ridens fortasse 
aiios item taies (i. e. qna- 
lis ipse est) reddat, nisi 
poena afficiatiir. Pro ux; 
iit ioo><; scril)atiir, sicuti W i n- 
ckelmnnnns voluit, non pn- 
tamiis essc necessarinm. O.iiam 
vim vocnla liaheat, facile sen- 
ties veriiis ita explicatis: wq — 
xmnytldJv (xriTftyilu) o v r oi ^ 
Tox' "»" *r^poi)5 TOioviovqdntQ- 
yd^oiTO. 

D. dolor ^i xal iffSgnc 
nlfjQ^'(;,] ScriUendnm aibitror: 
doXov Tf y.al iyftSQn(; ■nlrjQrjq. 
Alter antem, inqiiit, ea- 
d e m q II i d e m r e n t i e n s n t - 
q u e i 11 e , s e d 1« o n i i n g c n i i 
iaiide florens, pleniis est 
dolo et insidiis. qiiippe cal- 
lide cclans incredulilatem et 
impi<'tatem siiam, adeoqne ev 
viil};i siiperstitione liicnim fa- 
ciens. Astins et Hermannus 
Si eliminnndiini censent. — H 

iov fiuvini; K, T . X. i. P. eX 

ruiiismodi liominilius. Re- 
Intivum pliiralis nnmeri post no- 
men siii^iilare eodein inodo po- 
■itum l)e Rep. Vlll. p. 554. B. 
tvXf'*\Q"^ 7t? «5»', xni urio nnv- 
To^ TTfQiovatav nr,tovfifyoc , ■&i\- 
navQnnoi'H avtJQ' ov<; d ij X«i 
fnnivn to nhj&o^, Tim. p. 62. 
B. (TnXTjQov rf/. oootc u»' >'if*ior i; (jaQ^ inilyt]. Demostli. De 
coron. p. 328. drdQl v.n7.(Tt k 
xnt (}yK&-i'- iv olq ovduftoi' 
nv q.avtjntt yjyoj-w;. Pluril)U8 
de iioc penere loquendi expo- 
snernnt Porsonus et Scliae- 
ferus ad Kurip. Orest. v. 910. 
— niQi nSaotv fntyynrrlnv 
X t Ki vT] ftf V 1, in omni prae- 
stip:iarum genere versati. 
Do Knyynrtla V. Spaniiem. sd 
Aristopli. Plut. V. 310. Kin7- 
a&ai ii. 1. est iactari, s. »p- 
dnlo circa aliquid versn- 
ri; ciiins iisiis exemplum alte- 
riim ctsi non in promtu liabe- 
mns. tanien AV i n c k e I m a n n u ro 
nollemus coniecissp: unt ai la 
fTfQt vdanv it;v fiayynyftttv xf- 
xii]f4fioi, qnod noB ina^is sen- 
tentiae loci convenit quHni qiiod 
vir doctns panllo ante pro tt'- 
q!V>iq repoiiendiim arhifratur ti'« 
omxoq. 

M nt T fXfi ai (; it iilni^ — ] 
^Eni^ovXtufiv 7M« nQciyfiaii ni»n 
raro sipnificat aliquid insi- 
diose asaeqni stiiderc; 
«licui rei callidc et fraii- 
duleiiter operam dare; de 
qno verhi hmi v. ad Protapor. 
p. 343. C. (t GorfT. p. 473 C. 
itaqnc istiiismodi liomiiira di- 
cuntiir callidc privata ni^tsteria 
inoliri atqne rrandulL-nlis soplit- DE LEGIBUS FJB. X. F. m St. «35 

aii«r(;ravoy, ro d» vovifsTtjatutg cifia xai diOftwv dtO' 
imov. ojgavTwg de xat t6 t^feovg voittL,ov ctfttXsiv 
dv' ?rf(>« yevvq xcti to naQaiTtiJOvg aXka dvo. roii- 
Tutv dt] TavTtj dtearrixoTtup Tovg ftev ifn avoiag avtv 
y.rixt]^ ogyfjg re x«i rjO^ovg yeyevt]uevovg etg t6 am- 
tf{i(}riaTr,Qtov 6 dixaaTtjg Tifttftevog touto Tidta&to 90*» 
iitjdiv eXaTTov iTiiuv nivte. iv TovTto 6i Tip ;|f(>ov^ 
urjdetg twv no^.iTuJv avTolg aXXog avyytyveatJu) n?.tiv 
oi Tov vvxTegivov l^vV^oyov xoivuuvovvTtg, irTi vov- jo &(ovf ro/ttZot] V, roft/trip com iino Nrn. Z. Dein 

\09». X. et pr. A. ii. yfnrar. Pro akXu Vuss. ifia. 
maMfii ^fy^i tt] xax^c A. et pr. /2. •taram , qui vocantiir. artibui ant duabna digna «int, h. e. quae 

operare dare. Ne tamen pro ftti- nullo capitis supplicio satis pos- 

jsi-aMrgendiim forte putes //»;- sint lui et expinri; qnibus piinien- 

xapaii. Nam ipsi illi liomines disnallnm suppliciiim satis grave 

cam irrisione vocantur ftttxaval^ iit. Genns loqnendi Graeris^ 

abstractu pru concreto posito, ut satis tritiim. Demostli. De 

iritclligantur fere: callidi et fals. legat. p. 345, 25. *al n\- 

fraudulenti adiutores et frjoQti inulnii nf^Xai* a^lov^ 

rn ac ti inat ores. v. ProlpRS. T. Oardt»* Xojroi^. Id. adv. Mid. 

II. p. LXXIIl. sqq. Kgregit» ve- p. 521, 24. 'al difim nokliZ* 

ro haec est descriptio hominnm Oatfdimi', oCx ^*"'?» Svm crfiof. 

ii)>qni«*iniornm, qui , qnum om- De coron. p. 301. nw? ovk dno- 

'•'m pvneriiit, tamen Xultvat noXXdnt^ tnji AI*aio<i\ 

simulantes tiirpibiis Pertiiiet linc etiam noi.Xatiiti t*- 

niixii siiis alios in fraiides et &rd»ni. de qno diximiis ad 

rrorcs inducere conantur, at- Apol. Socr. p. 30. B. Do iottv 

»|iip adeo ad focdicsima sacra post re!»fi*«m oniisso v. Mat- 

aua oheiinda p»-llirinnf. Cuins- thiae Gr. §. 306. 3. — Uein 

inodi horoiinrioiies qtijs e»\ qniii ofirlfir absolnte positnm est 

animo sno gra«issimp iiidi^ne- incoriosos esse. sorglos 

tor qiiod nostra qnonn>> aefns «ein, keiiieSorgen tragen. 

hand sane pauco.<i vidit? D»> „ . /y t t-. 

»ji/~., j.i-. -.5 - II j- lo Otoi q roftiio*] Int. 

idinic ni 5 Tfifroi; phirilius di- 1» • . ■ 

«pntant Lobeck. Ajrlaopham. ' . j ,v » ' • 

T I n CQa -..-. -» n repeteudum toui^op. 

I - I. p. bdif sqq. etHermann. . ^ ; -, ivj- 

-'licnstj. Alterthumer der . . . ' *.;.,»!.„: 

,._ _ orv» • • yi "^ «nimo et lugeaio, 

'■n. p. "jijii. imprimisiine ' ... . 

. .:.J ann 11 quo quis p r« ed i tu * es t, ac- 

B~ ~'r '. '. , . cipiendum, de qno usu v. iutpp. 

1 «„< I , ,... -. -:^-. . ...... "'• So»liocl. Autig. V. 3;>4. et 

_| f^n<-'< ■.'«<. ^rn ndet et asper- ,-t,- \,, .• i u . j 

.-,,,' ..:... 1.1 118o. wessehn;:. ad H«Tod. 

o«iur pit-iatem. Id , „„ ,» , j »ri j • 

-,„.,, ■ „ .£ !• <3. Duker. ad Tlmrvd. I 

rero ♦' >■ (tfinQiun»!' aim . _, 

«v;it hof ov6t dx^lw Bntdioi*. '^' 

h. e. adroittere «. conimitf'r.- P. 90f>. t-n > " ' 

e«, qaie noo una lantum morie >* — o/«iior»t»cl II «n 236 PLATONIS &iTfj06i Ts xai Trj Ttjg yfvxtjg auTtjQta OfiikovvTeg. 
oTav S' 6 XQOvog avTutg i^tAi9^7/ t(Zv dsafAUJv, idv 
fiiv doxy Tig aaj(f()ovetv avTwv , oixtiTta fitTcc rwv 
aujcfoovujv, idv de fifj, 6(fsihj d' av&ig Tr]v Toiav- 
Tt]v dixriv y &avdT(o ^t]f(Lova&(o. oaot S' dv &T]Qi(t)- 
Sstg yivoDVTai, UQog rw t9eovg {_nrj~\ vo(jii(^uv ^ dfii- 
B Ac7g i] naQaiTTiTOVg tlvai, xaTacfQovovvTBg Si TtJuv 
av&QCiJ7i(i)V xfJvyaytAjyiiJot ftiv no).Xovg tujv l/iovtojv, Tovg 
Sk TE&VEUJTag (fdaxovTeg yjV)(ay(oysiv xai &eovg vni- 
axvovfisvoi nei&tiv j (ug &vaiatg Tt xai «v/aZj xat 
in(pda7g yotjTivovTeg, iStcjTag ts xai o?^ag oixiag xai 
noXsig Xf^yjtiaTajv X"Q'v kntxstQ(Zai xaT' dxQag k^at- 
Qilv, TOVTtAJV Sk 6g dv 6(f?Mv eivai So^ri, xifidToit P. 909. B. noAAoj)? Twv ^oIyTW»] rov^ jioAAoi"? v. t'. r. 
S. o. et rec. Jl. 

xm' axQfti; i^niQflv] i^fvgflv pr. A. et X. 

ToJv fi(aoyt/o>v] fttooyaluy Ric, h. et (corr. in diphthongo) 
A. qiiod ediriit Beklier. consilio, ut ipsum meiio- 
ra edoceant atque ani- 
mnm eius salvuni prae- 
stent, ne impietate peni- 
tus rorrumpatur. 

nQoq rtp &tovq [;«/}] vo- 
fill,nv] praeterqnam quod 
deos crednnt. Delcndnm in 
liis fitj est. Nam de ii.<i, qui 
deos omnino non csse credunt, 
iam in supcriorilnis p. 908. C. 
— D. est explicatum. Nunc de 
poenis ct suppliciis eorum agi- 
tur, qui deos existiment ij dfti- 
XtiQ fj nnQniTrjTov^ esse. Kmen- 
datio adeo evidens est . iit non 
duhitaverimiis voceni imporfu- 
nam uncis a rcliqiia orntioue 
secludere. Et sequutus cst lioc 
consilium nostrum nuper etiam 
H er m a n nus. 

B. i|'ii;if «ywyiJfjt /«>» ttoA- 
Xoi/q — ] Amhifrue ponitur »/'i»- 
Xay^ytTv; nam et animos du- 
cere atque allicere signi- 
ficat, qnod (it etiam verbis et 
arte persuadcndi, et animas mortuorum educere, cie- 
re, evocare. Eadem plane 
amltifrnitate usus est Aristo- 
pha nes Avv.v. 1555. ed.Br. uhi 
V. intpp. Ceterum de n.su verhi 
consulendus imprimis Rnlinke- 
nius ad Tim. p. 114 sqq. 

&f ovi vniox^ovfi. ntt- 
&ttv — ] Apte comparat A«ti- 
us Rcip. II. p. 364. C innytu- 
ynif Ttnt xnl nmaifOftoi^ toi); 
&ioiJ^, ("<: (faoi, nfl&ovjfS. conf. 
Lepfr. XI. p. 933. A. D. Cptc- 
rum etiam logibus Atticis in 
einsmodi praestigias niagicas 
gravi.^simac poenae ernnt con- 
stitutiie; v. Demosthen. ad- 
\ers. Arisfo". l. p. 793 sqq. 
Mei er et Schomann De lite 
Att. p. 310 sqq. >Va clisiniif li. 
Hell, Alterth. Vol. II. P. I. p. 
2G7. ed. 1. Plntner. Process 
u. Klagen T. II. p. 170. 

KrtT' dic^a; iiaiQttv] Kat' 
dxQnc proprie est » cu Imine, 
B vertice. Infelligi potcst «- 
tfaXiJ^ , nisi malis dxQnf ram ^, DE LEGIBUS IJB. X. P. 90U. St 287 ro dtxaartjgiov avru) xara vouov didiatJat fiiv iv 

~) Ttov uiOoyuMV deauuTrjoiif}, ngogiivai Si avr^ C 
utjSiva tkiv&tgov ftfidinori, Taxrrjv de vno raJv vo- 
uoiivkaxwv avTovg rgotfiiv naga tmv oixiriov Xau- 
(ktviiv. ano&avovTa Si l|w Toiv ogiuv ix/^aXXuv 
aTatpoV iav dt Tig iXtvx^^egog avvOanTij. Sixctg aai- 
(itiag xw i&i?.ovTi. Xayxdvtiv vnfxirw. naidag Si dv 
fikv xaraXiini^ ty noXti ixavovg, oi rtav ogqavuiv 
intuiXovutvoi xa\ Tovrwv, wg ovratv ogrpaviov, int- J) 
fAtXtia&iuv utjdiiv x^tQOV tiZv dXXiov dno rrjg Tjiiigag, 
^g dv 6 narrjg avTuiv 6(fXi^ t^v dixrjv, 

Cap. XVI. Kotvov d' int Tovroig ndai voftov 
xtia&ai ;ifp«tov, 6g iXdTTOj t« tig &tovg avTwv Tovg 

C. vcQo^ti vai dt avrip'] atjol^ A. v. r. a. d. o. et pr. J2. 
ar fitr u n i nli in f;] Vulgo xarai/n»/. Sed xajalit/r^ A. b. 

r. pr. Q. qai item in marg. notat: ia atjly(ia<fa Sla. 

(tfC o*iw o Q^aviZ*] ut Twv A. et pr. Q. tcste Beklit^ro. 

D. ini lOuioi^ naai toftop^j o/totor A. ded in marg. *OftO*. 

Waasio ad Thncjd. IV. 112. 
•abstantive positam putare. Vir- 
g\\. Aeo. II. 290. ruit aito 

• ealmine Troia, ubi t. 
intpp. conf. Scbaefer. ad 
Lamb. Bos. Oe eilips. p. 137. 
Thucyd. I. c. fiovlo^fttfof xar' 
axpac *ai /7f/?a/*<c ilti» itjp no- 
Aif. Herodot. VI. 20. al^iovat 
K«r' a«^«;c. Eurip. Phoen. v. 
1192. *ai' a*ffmp nrpydftup ii.tip 
ndltp, ad qu<-m locum v. Val- 
ckenar. Verbum al^tlp et 
Hatftlp evertendi ct pes- 
aumdandi vi aaurpatnm satia 
frcquens est. 

tp fw Tur /tioo/timv} de 

^H^.'antea p. 908. A. 
»7| H. e. litem intende- 
t V. Meier. De lite Attic. 
696.^ 
D. 1} c a* e isaT7^] H. e. 

• t' ^Ct at solet praepositio 
•Rte rclativum noii iterari. v. 
ad Phaedoa. p. 7G. D. Vpo^oe 
S««r. p. 27. D. Cap. XVI. ?c il^drrm re 
*ic ^t ov ^ av rwp — ] qUl 
efficiat, nt multitudo mi- 
nus factis et verbis in de- 
os suos peccet et vero 
etiam minus exsistat de- 
mens. De ^ia'rT«» adverbialiter 
posito v. ad p. 904. C. D. Pro 
vnlg. avi(Zp Astius avjiZp de- 
dit, ita ut cum ild tjm iungen- 
gendum sit. Atqui pendet ge- 
nitivus ex tl» &fovi;, recteque 
habet avjiZp, quum ad loi/c 
noUoJc referBtur. Verbum Oto- 
noltip Timaeus Gloss. inter- 
pretatur: &tiZ» itndpat fxopia 
ntffinoltiP dgyv(>iOP tlqnfaaao- 
fttpop, ad quem V. Ruliriken. 
p. 141 S(|. Scriptum ibi legi- 
tur &niinoi.iip. De qua srriplu- 
rae di»cr«'pautia v. Lobeck. 
ad Phrynich. Parerp. p. Gj2. 
&ti]nolfip etiam Pliotius, 
.Suidas, Etym. Magn. apud 
Flatunem legrrunt, ciiius ta- 
men codires nullum eius Tcsti- 
pium refeinnt. 2»8 PLATONIS noXXuifg egyfo xai X6y<p nh]fii.iskeiP av notoi, xai dtj 
xai c(Vot]tovg ijttov yiyveoitai , dia ro ^») i^iivai 
&aonoXtlv nagd vo^ov. Hotoj ydg vofiog bd€ tolg 
^Vfinaat xsifisvog dnXwg' 'lt(jd lur/di elg iv idiaig 
oixiaig hxT^od^o). ttviiv d' ozav ln'i voiiv hj rivi, ngog 
rd dyjfioffia itw &vo(iov , xai Toig is()ii/ai Ts xai ie- 
E Qiiaig kyx^^Q^C^^^ ''" &viiAaTa, olg dyveia tovtmv 
impieXrig' ovviv^dcs&w de ctvrog Te xai og dv i&tXi/ 
fiST' aVTov ^vvev^kodai. Tavia Se yiyvofievu rwi/ i^Txov y/yfeo^at] Vulgo cum uno V en. a. ylyvtaSat tjjxoy. int vovv Ifj rivl'] itf} A. v. r. et pr. /2. HaTO) yag vo/noq odt] V. 
ad p. 907. D. 

'IcQct ftridi flq iv Idiat^ 
olxlai<;] ,,Exhibet senteiitiam 
hniiis loci Clemens Al. Strom. 
V. 11. p. 584. T. II p. 691. 
Pott. ubi vide Zenonis verba 
excitata. Ceternm similifer lex 
apud Ciceron. Legg. II. 8. : 
,,SepBratim neino habes- 
sit deos neve novos, sed 
ne advenas nisi piibline 
adscitos privatim oolun- 
to." Astius. Severiii» hic Pla- 
to agere videtur quam pro le- 
gum Atticarum humanitate, qui- 
bus constat pri\ntiim riiltum 
deorum ita tantum fiiisse inter- 
dirtum, si aut novi dii nec pu- 
blice sanciti colerentur aut ma- 
lae fraudes ac scelera cum eo 
coniuncta essent. v. Wachs- 
Diuth. Antiquitt. Hellen. Vo). 
II. P. 11. p. 210. De duplici 
apud vetere» sncrornm privato- 
rnm genere, altcro legitimo, 
aitero publice interdicto, v. ad 
Cap. I. p. 884. A. 

E. «J / ? dyvtltt ToJTftii' 
lnt|W«A»7c]quibus castimo- 
nia oorum ciirae cordiqiie 
e«t. Wi nckelma n nu8 cur le- 
gendum putaverit: n,q dyvttaq 
lotjiwv iTTifAtXi(;y haiidquaquam 
assequimur. Recte enim dici- 
tnr tnrt t» iftoi imfirlif. He- rodot. III. 40. xai ttojq tov 
'Afxauiv tojvxnuv fifydXai^ d llo- 
kvKQixJTit; otix iXdv&avt , dXXa 
ol toj7t' >jv i m ft t Xe<;. Ne- 
que inifitXf'(; ponitur aliter in 
formula notissima inifitXti; n 
noitto&ai. Non contemnendum 
vero, quod codd. aliquot siip- 
peditant: oi^ dyvtlai, toi/tu» 
intfiiXflf. 

ov Qui t.ov iS Qv ta&mi} 
Verbum de teinplis et atatuis 
deorum «olemne; v. Legg. p. 
717. B. 738. D. 848. D. 909. 
E. 931. A. Reip. p. 427. B. 
Symp. p. 195. K. Protag. p. 
322. A. Thucyd. II. 49. al. 
Unde ipsi dii diciintur IdQut- 
ad-ai, quum ii« eri};untur tera- 
pla ac slatiiae. Eurip. Hippol. 
V. 35. 'JnnoXvTW S' fni. to iot» 
nov vfivtjooiwtv idQvod-ni &tiitti 
(r<;v KitriQtdn). Quippe quum 
nomen Otdq tuni etiam propria 
nomina dcorum a Graecis et 
Latinis pro statuis et «imula- 
cris deorum ponunfnr. - ftt- 
ydXrif (J> diKvoiai int. iatl», 
quod hlc omittitur perinde ao 
si ad ov QuSiov additum esset. 
At niininim (tddiov quum con- 
stet esse inter et adiectiva, 
quae verbi iaitv omissioneni ha» 
bent freqiientissimam, facillime 
fieri potuit. ut iam genitivus 
oraisso iaxl inferretur, cuius WfT I)E LEGIBUS LIB. X. V. 909. 1)10. St. 239 

nijiv6t X^^^^ iartu. ii(fa xat &€0vs ov (jceSiov idav*- 

:tait h^yfi^'1'i ^^ Stctvoiag Tivog 6{)&oJg 5^av to 

TotovTov, i&og Tt )vvai^i r« dt] SiaifHfOVTwg na- 

oatg xat Toig ac&troict navTij xat xtvdvvtvovai xai 

■xo{>ovatv onti ttg av anoQtj, xai TovvavTtov oTav 

no{)iag ttvog ?.afiu)iTai, xa&ngovv rc t6 nayov 

:ii xai xfvaiag tvxta&ai xai idQvaeig vmoyvuaxt^ai 

xttolg xai daifioat xai natai ^taiVy 'iv t« ffda^aaiv 910 

iygtjyogOTag 8ia tfo^ovg xai tv ovtigotg, tog d' av- 

E. oTc ayrtCa t. ] dyniai pr. Jl. v. r. 6. Dein inifitltii 
\. T. X. et pr. i?. Tam ovrtvUa&v A. ap. Ba»t. et Ji. f. o. %. 

l'ro V^ ur i&. A V. r. a. d. et pr. Q. or av i&. g^iieris exempla alia vel aon 
suppetente tali excusatione eti- 
aiD alibi reperiri memininina. 
Nunc in promta liabemus haec: 
Theaet. p. 2<J1. A. ovxoCv iovjo 
yt p^axttat na/i/'(M;, SC. iojlp. 

1.1'gg. I. p. 627. B. fiUKQOXt^OV 

yag kdy«v. IV, p, 708. l>. nok- 
koJ x(o''Oti ««* nayx>iXtnov. V. 
p. T-^). .K. nolXfj^ ovp tiXa^tta^. 
Ibid. p. 735. C, oioid^C T^5 
/tiylariff T<p vofiod-tti} dttQtvtd- 
•j&eu. VII.' p. 821. K. ovdi yt 
i»o; /Qotiov naftrtoHov. Omisso 
r rai Parmenid. p. 135. A. ubi 
nihil mutsndnm, et B n r i p. 
Plioen. V. 726. ciii Tof^' oQti 
noXXou ndfov. Sic etiaro ioitv 
on\%%o yQdfov nokXov III. p. 7o8. 

D. et arOijmnov na»To'( Nlll. 
p. 843. C. Quocirra Don opus 
rtse pntamus coniectura >^in- 
ckplmanDi A> 6ii imtota^ 
l'-g>-ndum putantis. 

f<>oc Tl yii»aij/ r f 6 >'; 
itaif.] En superstitionis anilis 
(tiam illa aetate crassantis rer- 
tissimum testimonium. Confe- 
ras Gorg. p. 512. K. mojtv- 
iit*ia latf yvvaiitr, o<* t»;» 
iifin{tfif9i\if ovd' «fr «<c i*f\'yot. 
• iio iititnr etinm M. Antnnin 
VII. 46. Addf pr«»-tere« exem- 
pla a M«iiandro suppeditata p. 
87. et p. 114 nbi v. Ifeine- kium. Cicero Tnsc. III. 29. 
Accedit superstitio m u- 
liebris quae<iam; existi- 
mant enim, diis immorta- 
libua se facilius satisfa- 
cturos, si eorum plaga 
perculsi afflictus se et 
Btratos esse fateantur. 

Tifji' tv noqta^ t»»»? kd- 
jSstvTat] Int. ol TOioJcoi, h. e. 
mulieres, imbecilli, consilii ino- 
pes, denique omnino ii, qul 
superstitionis contagione facile 
corripiuntur. — xa&n(iov» 
it To na^jov aetj conse- 
crare diis qiiodcunque 
semper suppetit s. in 
promta est. Vor. dil i. q. 
JxaoTOTf. 

P. 910. tp j§ «fdoftaoi* 
iyfliiyoi}diai — J l'endent 
haecquoqueex antegresso t/^o^ 
iattf, Aed mutata structura ian 
accusativus pru datito infertHr. 
Quod quis est quin videat re- 
ctiskime fieri putuisse, quando- 
quidem pust t&o^ iaitv seqiiente 
infinilivu aliqno ulrique conslrn- 
clioni locus roHces«ns fuilY 
P.rliiKt «ulem accusativus par- 
tiiipM.roni ad infinitivum iftnt- 
nkiM-ai. E»t enim cuiisceuiiu 
verbornm haeo: iyQijyoifotai; tt 
(i. e. «a/) aviOLi; i*a ^d^otx i* 
^OftaCtw imi i» i»ttq9*%, w« d' 240 PLATONIS 

Tiag oipeig noVMg dnojnvt]fiOVSVOVTag ixaaTOioi r« 
avtdjv dxr] 7ioiov(.iivovq (iujfiovg y.ai iegd, ndaag f^tiv 
oixlag , Jidaag 8k xwftag ^v Tt xa&aoolg idgvofiivuvg 
ktininXdvai xai bnij rig ^rv/e rwv toiovtujv. wv 
^vsxa j^qi] ndvTutv noulv xard rov vvv Xeyofisvov 
p vofiov. ngog rovToig di 'ivexa twv dat(iovvT(uv , 'iva 
ftri xat ravra xlinTovTsg ralg nga^eaiv, iegd re xal 
Swfiovg iv iSiaig olxiaig ibQVOfitvoi, kd&ga Tovg 
rfeovg i?.£ujg uiofievoi noieJv ^vaiaig ts xai iiyaig, 
sig dneigov trjv ddixiav av^dvovTsg, avToig rt iy- P. 910. fKocaroioi it «vTcSf] Sic Vnt. r. et corr. Rir. 
h. Flor. a. c. et seciindum Uekker. pr. 52. Vulgo iKaoTuioi, qiiod 
ne nuperus quidem editor sustulit. v. interpret. 

iS Qvo /4,fv ov ^ f ftn (■nXdva i"] efi.nifini.dvnt A. et pr. Si, 

B. KXim ovik; Taig Tipojtoty] Sic Ang. v. Vat. f. Ric. 
Ii. Flor. a. o. et rec. /2. Vulgo Tot; aberat, iiiiper quoqne a 
Sclineidero maie contemtum. 

ovatv avTojv /Stlz/oat] ^ekrlaroioiv A. O. X. v. f. r. et 

auro)^ (pariterque) dnoftvtj- forteponit, h. e. et qnovis 

fiovevovTnq oiptK; (visn) nok- alio loco, fortuna et casu ipsi 

Xdi, ifininXdvftt ndanq fth oi- ohlato. Criton. p. 44. D. noi- 

xlaq , ndanq (ii xcu/^a;, ISQVOfie- oCoi di rovio, o ri av rvx'»- 

vovq fv re nn&nQolq xal ont] tk; aiv, sc. noinvvre^, uhi plura 

Srvxe {ISqvoftevoq^j rtJov roiov- adscripsimiis id {jenns exempln. 

TW)- h. e. atqiie (mos est) Voc. ont] i. q. onov, ut Piiae- 

n t per timores in visis et don. p. 113. B. — fv xn&n- 

insomniis expergefacti qolq, \. (\. fv Kn&aQw; nisi for- 

pariterque visa multa re- te verba sic expliranda snnt: 

cordati, dum singiilis i I- fv n xa^apor? ro'rtoi<; xaJ iv 

lis tanquam remedia aras droatotq, h. e. omnihus lo- 

et sBcra adhihere stiide- cis promiscue, nnllo fa- 

ant, omne» domos et om- cto discrimine; quod mngis 

iies vicos aris ac tempiis placet. Nimirum ita isti homi- 

repleant, suh diopariter nes sancta et profnna, pia et 

ea ponente» atque loco impia, fas et nefas, temere mi- 

quocunque, quem casus scere dicuntur. 

iis obtulit, h. c. etinm lorig B. /iri nnl ravra xl/- 

non aptis atque profanis. Pro nrovrtq r»pa'J*n«] ne haec 

vulg. fxa'nrTn«fii px codd. nli<]Uot furtim et occulto facien- 

indoTotoi dedimns. sensu postu- tes templis et aris in pri- 

lantc. Pertinet onim pronomen vatis aedihus constitutis, 

non taiitum ad oxpnq, verum clani arhifrentur se deoa 

etiam ad tpdouara et SvelQovq. sihi propitio» reddere s a- 

— anti noitia&nt eodem mo- crificiis ntque precihus, 

do , quo alibi dxtTa&^nt. dictnm ct iniustifiam In infini- 

metapborice. — «nJ oni; nq tum augentes «|nnm ip*i 

fTvxtjte. li^vdfifvoq, et ubi deorum «ihi rontraliant DE LEGIBUS LIB. XI. P. 910. St. 241 

xXriftara ngos tf^taiv Tioituvtaif xai Tolg iniTginoV' 
otVj ovaiv uvtutv (kXTiuat^ xat naaa ovioji; >; noXtg 
anolavrj tiZv dat(SdJv T^ionov Ttrd Sixaiwg. tov fiiv 
'^»; louotttTtjV 6 &€6g ov ftiuxpeTai • xtiaO^ttt ydg 6 C 

iiog ovTog , ftti xtxTr,ad(ti xtioiv iv i(iiatg oixiatg 
itua ' Tov di (favivTa xiXTttuivuv %Tt(ja xai ogytd- 
yovTa nXtiV Td dtj^oaia, idv fiiv ddtxov ftrjdiv twv 
^eydXinv xai droaiojv ilQ^aciiiivog dvr,{i t] xai yvvtj 
xixTrJTai Tig, 6 fiiv aig&av6fi£vog xai (igayyeXXiTto 
Tolg vouoifvXtthv oi de ngograTTovTiuv eig rd drj- f>r. S. Bekkeriia in A. ^tUiotoi^ iegit, diMeutiente Bnsliu. Driu 
^ <*•>. X. dtoldi^Jf} pro linoXavt}. 

C. nf{n&tn yaii rouo^^l Vul^o J ndftot. Sed articiilum o 
iimint \. Jl. V. Ii. a. (J. 

o /<>» al n&nvd ftnfof Mat itfjrjr.] Viilgo: alo&dfitvo^, 
iioH iinnc priinns correxi e\ ^. i?. v. f. r. o. Dein nal om. 

Hic. Ii. Flor. A. et ninrg. Jl. a. c. qiiam omissinneni Turr. et 
H>*rm. probarant. 

a <;cuaii t ion pin, (Mm etiam anliiecti iiistar est, rdfioz au- 

qui 4ioc |>er ni it tunt, tem rst praedicatum, iit liceat 

nainiia iilis mnlto me- Germnnice verba interpretari 

liores; atquf ita iiniversa sic: so stehe denn als Ge- 

eivitas qnoilammodo me- setzFoigeudesfest,dasa 

ito sao damnum ab im- keinerctr. 

is istis lrali«f. — 70«« «aJ J ()/'<a ^ortii] Pertineot 

trt 11 (fi-norat, iiil. ni'ia, usu huc verba Photii Lex. p. 345. 

propemodiim l«>gitimo et con- "OffytiZvtf avvinyftd k av- 

•tnnti. — anolavnf ill mn- dycvr, o\ twi' j^fVfljKvr xai <fQa- 

laui partom dictiim illustravimns Tofm», ovnftnoSiw dno loiT Kot- 

>ifl ('ril..ii p. 54. A. De seu- ri; Jityia^ftr, o/or &utn> 

llesiod. Opp. et mai «i7;ir f ci ^a 1. Grammnt. Bek- 

-inJJrt»» »<»« Ji'/#- k«*r. Aiicrd. I. p. 287. 'Onftd- 

ion ndijq mnaov d*6(io^ ditijv- C»»»' ^inv jojc ^toiq. S U I- 

(. v(iic di.it^aim aa» ara'- da s in V. '0^;'«Crf( : o' f ^i a' |^(» «r 

">nln fitizntdatat. lototr d' di ioit id iwp OlQv Ji/yn» i«- 

{jato&tr fiiy' dnijXaot nrjfia Iti», lOVitait ftfair,qin uai *o- 

. lOplmr, lifinr ofiou tini Int- fiifin, Nd fimr Atmdim' ftri mt- 

r' ano<p9ttuBovot 6t kaot. miifnOnt fam ir Tut; tdlai^ •!- 

T. i. _ «/«<« Uifd M. 1. l. — uitmo¥ 

C. mtioOm ydf rd/tOf ov- ftiidlr 1 iZ r ftty. m. droalmr, 

c) Sic optimi rodd. pro vnljj, niMI ininsti, quod inter 

ro/iac nuinc. 8upra X. p. magnas impietates ait re- 

>7. D. dnt^it-if S6t toito ntfft f(>rendam. 

iiof, Ibid. 900 D. tnim yd(f o fitr aloftnvdfitro^ nai 

.«#•« ZAt. L. IX. p. 874. li. »/<nyy»Ai,n«] Velt. editt. 

ntitO« iij rofint lif ^fiir loim. nlnSupttOC »"» liiOfy. quod CX 

•f. Videlic»! hic quoqne oiTtoc codd. mnlnlunt est. Nec ioil^ 

Plal. Opp \ol. X. .S.rl. III. 16 242 PLATO DR LEGIBUS. fioaia ano'fimtv ieoa xa iSia, ^t] nei&oiTtg de lt]' 
D fiiovvTOJV, ibug av aTitvtx^ll- ^^*' ^« ^'S aasiSrjOag f*rf 
naidiwv aXX' dvdgojv dai[iriua dvoaiwv yivtjxai, ffa- 
vsQogf tixi kv idioig tdgvadusvog tix' iv drjfioaiotg 
xf^vaag iegd &£oig oigxiaivovv , u>g ov xa&agog mv 
xivMV y &avdx(p ^rjutovaf^ui. x6 di naiSiwv j? f*ri 
xgivavxtg vofio'fv}Mxtg , sig x6 Sixaaxfjgiov ovxcug 
eigayayovxtg , xrjv xfjg dat^tiag dixrjv xovxoig ini- 
TtXovvxuv. D. ro St nniiliov fj urj xq ] natSfinv codd. v. f. |i. n. r. 
<J. et corr. 52. qiiod dfdit edit. Tiiric. et Herm. naidiov A. I. r. 
X. et iiiarg. a. d. cum Ald. Lov. Bass. 1.2. Deinde nqoiiQ( Kirtt^ 
marg. Jl. a. c. Articulum ol aiite vono(f>vXn*Ki, vulgo oniissiim, 
recte /lervarnnt A. et marg. Jl. ria. opinor. Nam at nia&oftt- 
vo^ ferri possit, tainen melio- 
riiii) libroriim ativersntiir ancto- 
ritnti, ac videtur ex pcrmiita- 
tione perpctna formarum al- 
o&dvofini et nin&Of/ni ortlim 
esse. Vociila ynl vero ante */c- 
nyytXlhu) interposita, qnnm nn- 
per a Tnriceii.^ilnis sit deleta, 
tamen hauii scio nn recte lociim 
siiiim tueatnr. Nam hoc (ticit 
.Atheniensis: is qni hoc seii- 
tit, etiam inrticato legnm 
c us tod i Imis. - ft )) ntt&ov- 
T»?, non permoventes 
eiim orationc, vel cohor- 
t a t ion e, sun. 

I). w( o i' nn^nQo^ t» v 
4^vt»v] qnia impuru» sa- cra fe cjit. 

70 d ^ natSltttvfj fi rj x Qi v."] 
II I) i d i i u d i c a V e r u n t, u t r ii m 
puerorum sit, (i. e. piterile 
et ex levitatetprofe^tum ) nec- 
ne. Sic p. 888. B. ro ntfjt 
TOr< ^fOvt; — ij /itj. Qiiod in 
<.od(i. qiiihiisdam scriptnm le^- 
tur nnithiov, id liaud scimus 
an ortum sit cx praepostera 
criticorum mntalione. Nam to 
nnidltiiv epirenie respondet prae- 
cedenfi nnid(otv alX' ixvSqiiSp 
daffitlfia. SM ficri polest, nt 
illos male liabiicrit articuli i<Zr 
omissio, in qua tnmen non esse 
haerendnm, satis opinor doce- 
htint, quae supra ad p 899. D. 
exposuimus. i»i 1^' ARfiliMENTUM. 

LIURI IWIIKCItll. Acceditur hoc libro primum ad negotia civilia. Et 
ab initio quidem pacta et conventa memorantur, 
de quibus summa lex constituitur haec, ut quod quis 
possideat, id invito possessore ab alio quopiam at- 
trectari aut moveri nefas ducendum sit. Ex quo quid 
de singulis casibus sit statuendum, sponte intelligi- 
tur. Quocirca primum illicitum esse iuaicatur, si quis 
thesaurum alicubi cffossum sibi protenus vindicare 
ronetur; non enim licere cuiquam tollere, quae non 
ij^se deposuerit, ideoque, re ad magistratus delata, 
lacuhmi Pelphicum consuli oportcre, quid de rebus 
)rtuito inventis facicndum sit. Deindc ostenditur 
ioc tollere licere ea, quae quis perdiderit aut casu 
jcliquerit; quod qui facere ausus fuerit, is iubetur, 
81 servus sit, virgis caedi, sin Hber et ingenuus, ca- 
pite minui et decupli multa affici (p. 1)13. — 914. 
I).). — Porro le;?e8 scribimtur de rerum ablatarura 
vindicatione (p. 914. C. D. E.); de servis ad sup- 
I licium ducendis aut manumittendis; de observantia, 
,uam mnnumissuspatronosuodebeat, poenisque eorum, 
ijui illam neglexerint; de liberti in civitate domicilio 
et commoratione (p. 914. E. — 91.'). C); de pccu- 
dihus domino suo rcstituendis ^P. 915 C. D.); de 
rcium emtione et venditione, in qua vetatur, ne 

16 • III 244 ARGUMENTUM 

quis alteri in longius tempus aliquid mutuum det 
aut concredat, nisi si id suo periculo facere velit 
(p. 915. D. E.); de pecuniae collationibus et coUe- 
ctione stipis (p. 915. E. — 910. A.}; de emtionis 
venditionis peractae auctoritate, deque legitima mer- 
cium redhibitioue ( p. 910. A. — C); de fruude 
in rerum venditionc dequc mercium adulteratioue 
graviter punienda (p. 916. D. — 918. A. ); de fa- 
ctitandis cauponariis et institoriis negotiis (p. 918. 
A. — 920. C); denique de operarum locatione con- 
ductione, quo loco breviter etiam de militibus iusto 
honore afficiendis monetur (p. 920. C — 922. A.). 
His expositis transitur ad tutorum et pupillorum 
iura et oflicia. Itaque deinceps de testamentis ac 
tutelis explicatur. Et testamenta quidem ostcnditur 
nemiui cuiquam arbitrio suo facere licere, quando 
quidem bona cuiusque magis reipublicae quam sin- 
gulorum civium propria sint; qua sententia explicata 
copiose disseritur de patrimonii hereditate recte con- 
stituenda; de testamentoruminterinissorumsupplemen- 
tis ; de propinquorum connubiis ; denique de servanda 
familiarum perpetuitate, si quis sine mascula prole 
decesserit, deque filiorum superstitum curatione (p. 
922. A. — 92G. D.). — Tum exponitur de tutehs 
sic, ut ante omnia graviter doceatur, quanti ea res 
facienda sit et quanta cum fide et religione curanda 
atque obeunda. Quibus expositis praecipitur omnino, 
ut tutores et magistratus orbos parentibus suae cu- 
rae concreditos pari amore amplectantur atque suos 
ipsorum liberos, ac poena constituitur tam tutorlbus 
quam magistratibus pupillorum res male gerentibus (p. 
926. D. - 928. D.). — Acceditur deinde ad mutna 
patrum ot filiorum odia atque inimicitias, ostendi- 
turque, quid patri in filium sibi exosum facere et 
quatenus eum oxheredare aut abdicare licoat, ac vi- 
i:issim qua conditionc filio liceat patri litem intcn- 
dere (p. 928. D. — 929. E.). — Tum exponitur de 
divortiorum necessitate recte iudicanda, praecipi- 
turque accurate, quatenus facto divnrtio novum ma 
trimonium inire lice.at et quid liberis fieri debeat, qui 
ab coniugibus procreati fuerint (p. 929. E. — 930. 
E.). — Proceditur deinde ad ofticia parentibus de- 
bita. Quae quidem iudicantur longe gravissima esse 
atque sanctissima, ex quorum rcligiosa observatione 


LIURI ITNDECIMI. 245 

am Deoruni gratia et benevolentia niagnam par- 
lcm pendfat, iu quod ex multis oxcmplis eorum in- 
telligatur, quihus parcntes aliquando diras sint inipe- 
cati. Itaque legislatoris muuus esse dicitur, eos qui 
verecundiam et honorem orga parentes impie ncgli- 
gant, severe castigare atque punire (p. 930. E. — 
y82. D.). — lam vero his explicatis constituuntur 
poenae in eos, qui vel medicamentis vel incantationi- 
bu8 et artibus magicis aliis nocere studeani (p. 932. 
E. - 933. E. ); pariterque in illos, qui vi vel furto 
alios laedant (p. 9;i3. E. — 9.34. C). — Ilic vero 
posteaquam breviter de furiosis domi custodiendis 
expositum est, transitur protenus ad poenas eorum, 
qui in alios conviciis invehantur eosque temerariis 
maledictis proscindaut. Cuiusmodi homines omnes 
diijni iudicantur poenis perquam gravibus; quin etiam 
poetis comicis interdicitur, ne quem civem, sive id 

Eer iocum fiat sive cum iracundia suscipiatur, pu- 
lice in scena traducant aut exagitent (p. 934. 
0. — 936. B.). — Praecipitur deinde de iuvandis 
et sustentandis iis, qui nulla culpa sua in pauper- 
tatem et inopiam deveuerint, ideoque mendicis omni- 
no interdicitur, ut ne stipem colligant (p. 936. 
B. C). — Porro agitur de resnrciendo damno per 
servos aliis illato (p. 936. D. E.); de testibus in 
iudicio adhibendis ; de poena eorum, qui testimonii 
dicendi caussa compareaut; de iis qui testimonium 
dicere possint; de testimouionim datorum fide et 
auctoritate; de falsis testimoniis; de iudicibus per 
falsa testimonia corruptis; et quae alia sunt similia, 
(p. 936. E. — 937. D.). — Denique poonac irro- 
gantur hominibus litigiosis , rabulis et calumniatori- 
bus (p. 937. D. — •»:iS. C.V — u. Co]). I. lo dij »txa raix' ihj ^VfiiSoXaiatv 913 
''.V ngog aXkt]i.'ivg tjfitv deofitva noogrjycovatig rd^ewg. 
artluvv di y i<sxi nov ro ye xoiovrov |U»jr« ovv xig 
rutv ifAMV ^^Qijudrtuv anroiro ftg divaftiv , (i^d' av 

P. 913. TJ <i7 ttna to«7t' tXri ^v ft ^o Intu p — ] Vat. f. 
et rec. Jl. Ai. Pro ^vfi^okaio)*, quod tufntur A. J2. Z. v. f. Ii. r.a. c. J. o. 
rum ed. Bas. 2. Si<>(>haiiU8 et qui puttea sequuti suut editores us- 
que ad Herm. et Sclmeider. ■cripseruiit {i'^,9o Anm , quod fa!auiii 
eMe et de conieclura tHHislimi, iilirorui» cunsensio ar«;uit. Ninii- 
nim liahpt constructio aliquid insoleiitiae, de quo v. explicat. 

ani.oiv 6i y^ ^oit] 6i oni. A. et mnr^. Q. a. Sed ?erum 
e«t di y\ quod Scliueider. mutare iion debebat. C»p. I. P. 913. TJ «J^ fn- 

ia 1 aC 1 tln Ivfi ^oXntmv — ] 

In liia To (ttta. inHm per >e 

•eoraum accipifiKiuni est, ut sit, 

\»m qnud sequitur dein- 

e^pa; reliqua autero «erha ita 

•ont connertrnda : 6t6fte*n S* 

tff] tifi* Hfio^i^aoiJn^C ta^tot^ Ivfl- 

fiokaimv xa(f' dlitjlov^, opua 

■ obia fnerit conveniente 

irdine «c detcript ione pa- 

itoram et cooventorum. 

S*!» itofttra dirtum pru 6td- 

ifroi', ut Reip. VIII. p. b*y2. 

i. lotna ur tlr diritur pru loi- 

i-jr a* tlif. Kiin|{itur enim 6i6- 

!««« vice adiertivi, nt nuroero 

larali eodem iure positum i> t, 

■^no adiprtivfi pi noniin-i trrba- lia 10 T^oc finita, de quorum uau 
V. Valcken. «d Hippoljt. Eor. 
V. 370. intpp. ad Grppor. Cor. 
p. 130. Mattbiae Gr. «r. §. 
443 itaqae nun opua est ron- 
iectnra C. F r. Hermanni Ta 
6t) fitja 1. Nec vero cum Win- 
ckelmanno corrigpiidnm: laC- 
intafifYtoia tXriiwi' ^Vft^olat- 
mr, quae fuerit sane tiolentior 
v< tborum mutatio. 

ftrjS* av mtrtjctn'^ Cave ror- 
rexeris ftiji' m'; v. ad VIII. p. 
840. A. Kodeni modo mox : 
ft^6' av Toj; kffofitpoii xiX. — 
ift) ftfi6aft7J fir,6aftwS n 1 1- 
mr, nuila ooiniiio venia 
a me impetrntB. F<>rninlam 248 PLATONIS xivrjOds firjdk t6 ^Qaxvxaxov kui firjdafi?/ firjdafuag 
nii&U)V xara tnVTa de Tavta xai ns()i toc twv aX- 
kuv iyio 8o(pr]v , vovv 'iyiov euffgovn. &r}<JaV()6v dr) 
leyuifuv nyuJTov tmv toiovtwv 6v tiq avTco xat 
Tolq avTov xHfxijXiov kxiiTo firj tujv iftiZv uiv naxk- 
B Qf»v , firjd' ivguv nork t^holg ev^aiurjV fir)it' ivgu>v 
xivrjaaifu, fxrjo av Toig /.eyofiivoig fiavrtaiv avnxoi- 
vooaaifii, Toig afiujgyknu/g fioi ^Vft/^ovXevovatv dveXdp 
Trjv yy naQaxavaff^r^xr^v. ov ydo nore togovtov dg 
XQrjfidTUJv u)(fsXrjf)-sirjV dv xtrjaiv ai^eAwv, oaov cig 6y- 
xov ng^g dgsTrjV rpvyrig xai t6 dixaiov kniSidoirjv dv 
fxrj dvsXofiSVog, xr^jua dvTi xTrifiaTog dfxeivov kv dfisi- 
vovi xTrjadfisvog^ dixrjv kv tij xjrvyi) nXovrov ngoTifirjaag 
iv ovaia xsxTfja&ai nQOTSQOv' kni noXXolg ydg dt] Xe- 

iftwv uv nnj f (jiuv'] V. Sv narpeow»-, praeter fidpm oodd. \. 
fl. S.v. (.h.r.n.c.S. o. , in mireniur Schiieidertim u!» imQwmv scri- 
benteni. Floreiitini ov tuefitur. 

IJ. ujf y j^ naqnxai afyrinriv'] Sic \. Jl. r.a.c.d. et iiirertos 
liber Stephani. Viilgo erat ^ijv yi nnQnx. 

i ■^ idiin Criv av /*.'] V. intSiSoifi uv A. il.i. f. Ii. r. X. «. r.<J. o. fiTlJtafifj fttjdnuwq ifnstravinius ad 
Pliaedi.n. p. 78. D. 

xrtTor T«»'T(i b ^ 7 nv T n — 
ffitp()nvn] Cui liio noii in men- 
tem vcniat praereptiim iiliid 
Cliristi, qu« iuhemiir nec ipsi 
faccro aliis, quod noliis fieri iio- 
limns? 

&r]oni< n 6 r 'S rj — i wv rot- 
orrwv] H. e. luiv lotov i wr ti 
vnt ; V. IJ e r n h a r d y Sy nt. p. 
166 .''q. ann. ad Mcnoii. p. 98 
B Dein vide nn legondum sit: 
or el T«? ni'n{p xil. !*rae.Htat ta- 
men fortasso finte ti>j9-' rvfift» 
xrA. colo distinguere orationein, 
ita iit liaec per »e seorsuni ac- 
cipianfur. 

j o i <; X r y o jt / 1' o t i fta vt i o t V 
d vnti.\ FurninlHm lo(]ii'"iidi : dvu- 
xo/poiTi» rjiY, comniunicnre 
n 1 i q II i d c u in a I i q ii u <l e I i 
herationis «jratia, illnstravit 
Astius ad h. I. ita mox p. 
918 A. etiam innvnMotvatJv di- 
citar; et p. 930. C. notvoOa&nt. ^Qoq ttvn<;. I)e vatibiis, liariolis, 
fatidici.s, aliis id genus hoiiiini- 
bus, in tali caussa conaiiltis conf, 
Aristoph. \vv. v. 599. toi)? 
0-r^onrtjn\':S 7 nvioi<; Jlfiiova' (o» 
uifvide;), orS ot nftoTHiov x«i«- 
<>ai'70 twf d^yviffwv oijioi yu^t 
toaoi' Ifynroi Af lOi jddt nov- 
rtq, ovdti(; nldn' jov >^r]oni>ff6v 
rov tfibf nkijv tt 715 u(>' offvif, 
l'ro IrftliotXivovatf Astiiis de 
Stephnni sententia correxit 
^VfifSovXidaovaiv , qiiod etiaQ 
Hermanno et Baitero pla- 
cuit. Sed praesens tenipiis uti- 
(]ue paratam lialiet defciisioneni. 
Seiiteiitia enini hnec est : neque 
reni ad hariolos deferani 
a I i q II o m o d o m i h i s 11 n d e n- 
tibus, ut id, quod sul) ter- 
r a r e c o n d i t u ni e s t , t o 1 1 a m 
ac proferam. //«(jnxatn- 
&ijnij, abstractiim pro concre- 
to, h. I. est: quidquid terrae 
est taiiquam concreditum et com- 
missum; v. Wasseum ad Thu- DE LLG1BU6 IjIB. XI. \\ li .. 24i> [j|fcy^fyoy iv to fitj xtveiv ra axifrjTa xai neni rov- 
Tov XiyotT av tiig ivog ixttvuv ovTog. JiuftiGilat bk ^ 
Xo^l xat Toig ntyi Taixa keyoutvoig uvitotg, ujg elg 
naidwv yiveav ov iE.vpi(fo^a to TotavTa. og S' av 
naidiuv r« oixijdi]g ytvtjTat xai tov ttevrog tov vo- 
ixov ccfMt/itjaag, i* fxtjit uvTog xaTtiftTo |U>jre av na- 
Tf()t)nv ttg nati,{), fi*] neicag tov ^fefttvov dviXijTai, 
xaXktOTov vouiuv dtatfiteiyonv xat dnXovaxaTov , xat 
ovdauti dyevvovg dvd{)og vouoif^eTtjfta , og elnev, d 
ti>, xaTe&ov y 1*91 dveXij ., — Tovrotv dvoiv vouo&e- 
Tcav xatatf^ovrioavTa xat dvtXouevov ov rt anixgov, D 
o ^// xaTeifeto avrog , nXtjifog d' ^(srtv ore it)jnav- 
(tov naiMfjteytif eg , ri ^gt] na<sxtiv vno fiev dtj &euiv, intdtioi a»; qtio pcrrliicimiir aH srripliirAni a ^«'kk.ero restitntaiD 
tnidtiulnv uF, quani ttietur mariZ. Jl. 

<>. unl axloi/aiaiocj x'ii uiii, A.li. rt pr. Si. 

loJtoif dvnlr vofto&.] \' . lotrotr intp dvoiv ». Articulum 
ignurant A. rt rer. Jl. cyd. U. 72. Construitnr autem 
nomeii cuni dati\o, quoiiiani di- 
cilur naf/a*'itaii-9-tn&cti tivi n, 
iiolo sfriicturae cencre et a no- 
bis in tiis ipsis l.egum libris sae- 
pins (l'luci<iatu. Mux iv ovala 
nfuji'a&ai, i. e. ojiTi KiHt^- 
ii9ui, idem est quud: ai( tuui^- 
a9an. 

inl nolXoli yitf «Ji; Xtyd- 
fi tP09 t V — ] nim quum in 
ninltia rebns recte usur- 
pclnr illud: ne mocito q uae 
non itnnt tnofcnda, tiim 
etinm d« b«c re>dici pos- 
sit, quippe quae noa ex 
ilMs eat. De isto ^17 ntftiv 
■tatiltfiin ». Legx. VIll.'p.843. A. 

C. un #<c icniAmv ytttati — | 
Pfftinet litir quoil.ininiodo qiiod 
nostrt inproverbio solent dicere: 
unrecbt Gut bat kein Ge- 
delhen. 

i nntiffw» 1 iS nnr rn/'] H.e. 

^Biaiurum aliquis. Foraitan na 
Tii^ deiendnm est. Niai forte na- t^^ nai fQmtt dictQm cat at nui- 
duiP naibii, de quo v. infra ad 
p. 9'27. B. Posterius uubis qui- 
dem unice prubattir. Paullu aute 
erftt: /iq luir euiZv to» nnitqtuti. 
a ftrj uaii&ov, firi uvfAj}] 

Libr. VIIL p. 844. E: fWo^iVoK 

T(il POfttfl, Tlp 117 KHeiv It ftl) 

uait&iio. iiitlvmt; aii l^r^fiiouo^tit. 
Soion apud Diogen. Laert. I. 
57. i f*>] l&ov, fiij lirtlp' tl di 
iiij , &ai'aioi 1; i^tifita. De qua 
lege V. Petit. Legg. Att. p, 
G!K et 640. 

lOi/iotv dvoip po fio& i- 
latfl Kt illius, qui praecepit 
10 fir; «trftr ta aalttira, et huius, 
qiii edixit a tic ftij Mait&tto, 
fir^ aiatffllo&iit. 

D. 1 1 ]( ^ ij na a X* ^y V no ^•'* 
() 1; BtiMP, o ^«o c otJfr* o di 
uajiiwp — ] Decurtata oratiu. 
1'iene enini sic dici opurtebat: 
II xo ii lip&^fiunmv xii'i naogttp 
ta totai/ta. 6 jiu(f ttattimti nfi^' 
loc mtl. Nunc vero omisaa ge- 2r»o P L A r (4|^ 1 8 6 ffiog oider ' () dt xaridwv tiqmio^ dyyikkiroi j iuv 
inev iv a<STU jiyvt^Tai xo toiovtov, roJg dorwouoKi, 
id}/ de Ttjg noleujg iv dyo{ja nov, xolGiv dyo{)av6- 
*)14 jttottf, idv Sk Tt}<^ dlXtjg ^iuuag, dy^ovo^oii; rs xa< 
tolq TovTMV dfjxovai dtjKwoaTuj. dii'Kuniivxojv dk ri 
TioXig eis JsXipovg TiBfxnixM ' b ti d' dv 6 ifeog dvai- 
(>/; fie{)i Te Ttav yoiiudTOJV xai tov xivtjaavTog, tovto 
t] noXig VTiijoeTovaa Tatg ^iavxeiaig d^jdxu) xov deov. 
xdi iav f:iev ileviieQog 6 /nijvvaag ij, do^av d(>eTijg 
xexTiiaditJ, fjitj fitjvvaag de, xaxiag' dovlog d' idv y, 
fi^vvaag ^ev ihevtheQog vno Ttjg nokeong OQifug yi- 
yvoit' dv dnodidovatjg TuJ deanoTij Ttjv xifirjv ., firj 
B fitjvvuv di &avdT(p ^t]fitova ifu). tovTqt d' inofievov 
i^tjg dv yiyvoiTo t6 neQi afiixQd xai fuydka ravTov 
TOVTo vofiiftov ^vvaxoXov&elv. dv rig xiZv avTov xi 
xaTaXeinTj nov ixuiv eiT dxvov, 6 nQogxvy^dvujv idru 
xela&ai, vofiiiujv (fvXdxxeiv irodiav daifiova xd toi- 

D. TiQuiioi ay yikXs i 0)] Sic A. J2.i. Ii. r. 8.C. o. J. pro uilg. 
ayytktiia. 

ka ¥ S^ X rj (; mi keoi <; — dyogardfioi^^^ Desnnt haec in Ald. 
Bass. 1.2. Lov. et coHd. ^. v.f. Codd. a.c. o. et pr i?. verba no- 
A*w? iv ayoQui — fav di t^/; omittunt, vidclicet ob ofioioitlevxov. 

P. 914. B. tavzov Tovto] V. ikuto toi7to, iavitis optimis 
pliirimisqiie codd. 

*ai aktlnri nov\ Vat. Sl. snper vers. nataltnij ut scripsit 
Scliaeider. sed conf. p. 923. E. ^«^ ^u^ — Xtlnn. p. 921. D.E. nernliore sententia continuo sub- 
iiingitiir illiiri, cuiiis ea indicium 
facere debebat. Itaquc noli cum 
Astio aliisque putare orationem 
esse mancam et librariorum so- 
cordia mutilatnm. 

eav di r/J? akXtj^; )(w Qn<; ^'] 
Genitivus rfjq xioQni; pendet ex 
novi unde otiam antegressum 
T^s noltoK; siispenditur. 

P. 914. JllAw^^VTWV d>] 

Int. arTwi'. 

o T« S uv o &eo^ av."] 
Transscripsil liaec E u s eb. P. K. 
XIII. 21. p 711. B. usque nd 
5fjaioi'(i^w. Is pro /()»;«a z wK ba- 
bel iitt]fiai<nv ef mox fitj /njyJwt- 
6f naxiai;, alque o fttifvaai fii» iX. Htv &! g ns V n o r ijq nO- 
Xeuq — ] Ktiani Atlienis novi- 
mus servos, srelera si indicavis- 
sont, subinde liberlate publice 
donatos esse; de qua re v. Pe- 
tit. Lepg. Att. p. 259. Meier. 
et Schomann. De Lite Att. 
p. 405. et 559. ^ 

B. toi/tw i' in d fiivov i- 
J/J? — ] Per abundantiam addi- 
tum cst ^vvnKoXov&^fh; quod certe 
poterat omitti. Haud scio ta- 
mon, nnm rectius scribatur £i'- 

yuMoXnvi^oiir. 

fvoiinv Jn/uofrt] Schol.; 

Tt]v ',4QTtftlV tJjOt T»J» SfXt}>tlV 

qitjofv, inti xal 6 'AndXXojv ^Ayvi- 
tv^' nai ^a^ cfjU^w jds diov^ 
E LEGIBrS LIR XI I' .M 1 St lT) ! aVTn vno tov vouov r/) \ftut xat^f ifuouutva. av dt 
nagd raitTa rig dnuf^vjv dvai(jOVfiivuki oixada (fH)'/, 
dr ftiv oiuxgd^ '"^iuijs d^iov wv ^orAovi vno tov 
nQO(;TvyxdvoVTog utj HXaTTOV ToiaxovTaiTovg noXXag 
nXijydi ^aOTiyovnituf kuv di Ti^i iktvtfego-^, nooi; Tio C 
dvtXtvf^tQog elvai doxtiv xai dxoivwvriToi; vof^wv ds- 
xnnkdaiov Ttjg Ttutjg tov xivti&ivTog dnoTiviTui Tiy 
xaTnXinovTi. iav ds Tig inaiTiaTai twv avTov ;|f^»?- 
fjdTutv i^eiv uva nXiov ij xai rtftixQOTtyov, 6 di ouo- 
Xoyt/ ukv ix^iv, fitj t6 ixtivovdi, dv ftiv dnoytygaft- 
ftivov tj nagd Tolg dg'/ovOi t6 xT^ua xa^d vof.tov, 
t6v ixovTa xaXtiof^ttj ngog Ttjv dg/r^v , 6 di xaft-t- 
OTaTui. ytvouivov di iuifavovg. idv iv Totg ygaiAfta- 
oiv dnoyiygafiutvov (faivtjrai, noTtgov twv dficfi<;(it]— 
TovvTuiV, ixtuv ovTog dniTui' iav di Tivog dXXov TaJv D 
^«17 nagovTwv, onoTigog dv nagdaxv tov iyyVTjTrjv 
d^i6xgt(**v vnig tov dnovTog dg nagadwowv ixtivio. iKu.v fZi' anm*'] ffr' pro vnlg. rj codd. omnea. 

r Q ianotTaij ov^ Toiiac^ Sic A. pro vuljr. r^taxorTnrrovi. 
r. Thom. Mag. p. 859. Lobeck. ad Pliryuirli. p. 407. Poppo Pro- 
legg. ad. Thucyd. p. 230. 

C. xot/^oi> Twf dfttpi^p,] iiQOttifOV /2. V. f.a. c. d. o. vera !«■- 
rtiuiie in margioe adscripta. Dein Aid. Baaa. Lov. obtcuc pru 
ovior. 

D. o rt OTtp oq ar napdoxv] o' /"7 ^- S.v.l.h.T. rum U'tt itllfovat 7«To'; , o ;<>* fjniqaS, 
• *Hilioc , i; j( rif»io'<. im nai 
lilivovo^ lOVTOv; ir avtaif. ulla 
*ai Tov 'Eqftr^p hoito* uai ^yi' 
fid*a l^/ovaf, mi iiov avt<Z 

X(*o? Tflt 1l^<i\tlf r,Ytftdri Xi/^' 
a&nt. nai iouto*i't 4ni twv 6d<Lii 
iiii TOuio dteoTtjlovt'. Hecaten 
Vive Triviam intelti^i, aponte 
apparrt. Ceterum De diia vi- 
aiibaa Graecoram arripsit 
Bajrer. Regiooi. 1718. 4. et 
Weiaa: Dennmiuibua via- 
libaa Lipa. 1726. 4. Kv. Ot- 
to; De tutrla vinram publira- 

Iram. Trai. 1734. 
naQa t av t a t if in tt^ti f] 
H. e. xa^a TaHt rt aklm «oiwr. 
I rt okkd ^ JtXr,]fiJi ftaatijrot- 
0^«] Cobetua Varr. L*ectt. 
p. 340. nXj]yai omitti vnlt, nt 
eadem sit ratio qune p. 854. D. 
et p. 879. E. 

a» iti* artoytYQaftftitov i;] 
H. e. in tabulia pablicis a. 
io census tabutis perscri- 
ptam; v. VIII. 13. extr. V. p. 
743. D. VI. p. 754. D. — « 

it na^ ta td i m, sesistito, 
c o m p a r e t o. — .^ o < <:' p o i> » c» » 
d ft<fto ^rit ov* i m*, Utriusli- 
tigantium ail. Intell. ^our. 

D. iav ~- I tZ n fi i} napdf- 
TMr] Qaod post «ar ii moc 
aklov omissum est f-, , eltipsi 
aaneqaain rariore, de eo runl. 2b> IM.ATONIS xnru rt]V kxiivnv ctffaioiaiv drpaiQtidii^iu. kav di na^ 
oa Tol^ agxovoc ro a^trfig/itjrovuevov firj anoyeyQaft- 
fiivov y, xitafTw ttiv ntyjn oixtjg naoa TQiai tcov ao- 
yovTtuv tolg nosnfjvrccruig' iav <H t6 /AEdEyyvto&iv 
»V(>6/<M« //, Tov vixt/tiivTa neoi avTov dix/j rtiv .TQO<prjv 
K kxrivs.iv Toig a(jyovfSt ' Tt}v ()i xoioiv diadixd^iiv Iv- 
Tog Tottfiv tjttsoojv Tovg dtr/ovrng. 

Caj>. II. ' AytTtu Tov iavTov dovXov 6 (iovXofii- 
vog, iav eiitfoMV ij , ygtiaCfAtvog o Ti dv k{)i.Xi] tiZv editt. SpH rpcte /i/J om. A. et pr. XS. Praeterea »u'go nu^idaxni, 
praeter fi<)em «•oHiciini \.Jl.S.(.lun.c.o.d. iiifrn p. 932. I). xnl tay /uh' laiv 
MunovVTiav )) xattoviifiuj» dovi.oq. 

Ii)id. p. 933. K. uK fjfp ^fitw. 
Antiplioii. 6, 8. fav vfiiv »;iIo- 
/ifvniq, ^ovkofiftt a lokoyi^nnnS-ni,. 
IbiH. 5. §. 32. i(f' ots av -la 
xXtlaiov ftf'{J0^ T/Jc /Sioi»*ou, iibi 
V. Matziier. p. 217. Pliira dtv 
dimiia a<l Lihr. II. p. 055. I>. Dein 
vu!go scriditur: otdifuni; ur fir, 
nH(i(xa}(ii y^ik. Seft fA'] deest in 
libris melioribiis, iiitprpo.^itiim 
illud, opiiior, al> iis, qui d(pai- 
Qita>9ui passive accepissent. At 
vero seiiteiitia verborimi, nisi 
fallor, linec est: si res alius 
c u i u s d a m e \ i i s . q ii i n o n 
comparuerint, sit propria, 
u ter cun q ue (litignntium) lo- 
cupletem exliibuerit fide- 
iiissorem pro absente, 
8e<|iie illi promiserit eam 
esse tra (i i turuin, ia eani, 
perinde atqiie ille eam 
abiiucturus sit, secum ab- 
ducat. De aifaiQua&ai, v. p. 
914. K. Schaefer. ad De- 
moBtli. App. III. p. 158. IV. p. 56. 
D. /<«»' if ru fti atyyfut- 
<9>f] Timaeus Gloss. p. 178. 
fuatyY''']'^^* ' ^^^ fttaiit.ui' anoit- 
S-tv Hitt aii<pin(it]tov'fxtvoy. ubi v. 
Huhiiken. Formam vulgarum 
fxioiyyvri&ip ex optimis codd. de sententia Bekkeri in fttatyyv- 
(lif^iv mutavimus. Nam formam 
fttatyyvia &>]vat meliores codd. 
etiani apud Demosthcnem et Iso- 
cratem tuentiir. Atqne etiam Ti- 
maeo fitatyyimdev viiidicat co- 
dex Glossnrii npud Bastium 
Kpist. Crit. p. 23. 

Cap. II. K. 'Ay 4t itt 10 V iav- 
rov Sovkov — ] ^''Ayetv, iii 
vincula abducere, ad sup- 
p 1 i c i II m d u c e r e, V e I d u c e r « 
captivum, ut Menex. p. 240. 
A.C. Xenoph. Hist. Gr. II. 4, 
1. III. 3, 8. V. 4, 8. VII. 4, 33. 
al Astiu<t. Idem vir doclus 
Plritonici usus exempla rollegit 
Lexic. Plit. Vol. I. p. 24 sq. 
De dominorum in servos pote- 
state omnino cousuluisse iuvabit 
Beckerum Cliaricl. Vol. II. p. 
20 sqq. et Uoeckh. Oecon. Att. 
Civ. Vol. I. p. 40 sqq. 

1 6 V d ipia 1 ui T a] eiim qui 
d e s e r u e r i t d o ni i n u m ; q u i 
aufugerit domiuo. — inl 
a ta t ri Q ( u, uteumincarcere 
teneat, neque aufugere pa- 
tiatur (um ihn personlich 
in Gewalirsam zu halteu.). 
Ita X. p. 908. A. omtT]Q{a(i 
'ttnta xoL^ noXXol^ rdiv awfid- 

idv dt tt; dipatQiJrai t i- DE LEGIBUS l.Il'. XI V ..11. St. 253 Iponoffa oaitt ' dyfTut dt xai vnty a/.Aof tutv oixtiuii' 
■^ tfiXutv Tov ciffiaTwTa ini aturtjuia. iav di n*," dnfat- 
g^rai Tiva eig iktviffoiav ojg doikuv dyoufvov ^ ^l- 
&titu ftiv 6 dycav, 6 di dtfaigovuevog iyyvt^Tas Totlg 
d^to^geojg xaTanTtjfing ovTu/g wfutgsinflu} xata tavta, 
dXXwg di «»;. iav di naua Tuvxa xtg dffniutjxai, xutv 
^iaiuiv ivoxog itfTw xat dlovg Ttjv dtnXaaiav tov int~ ^15 
yga(f)ivTog SXdSovg tm d(fatgttfirrt xtrixw. dyiTUi 
di xa\ Tov dni.Xtvffiuov, iav xtg ittj tttganivij Tovg T« ntaiyYvu&iv^ Sic \.Jl nli. Ertore Bfkkeriis />fof/- 
E. itaht» u".,* i* /»roc] i}(Xa^f<» A.f. r. o. et marg. Sl.a. I va el^ ^l.] sin ntitem qiiis 
filiquem in I i lif r tat e m v iri- 
dicat, Hum t:«riqiiam ser- 
viK rluoitur ail supplicium 
ant In carcerpni. Hoc enini 
•i^ificat furniiiln aftif/no^ut 
iimti^ iXnBtglnr. |)rnioslhen. 
aHv. Theocr. p. 13-27, 22: ac 
Ti(jOSiu>$l.i» atfrloiirvoq TiJ» Kfi- 
ifionSwgott f^Hfatatntr riq t}ft- 
Of^fnw. \ psrliin. fti]v. Tim. p. 
85. ♦). orioc avior difniQftt'11 
«/<; ti.n'&n>in». Isocr. Pannlli. 
c. 37. In eniifm re Plutarcli. 
Solon. c. 15. «inipliritpr dift- 
Xia&nt posuit. Pprtlnet Imc im- 
primia etinm lorng l^ysiae 
Orat. XXIII. p. 736 u'»i omtor 
contendit fsfnil>;ir*'S Panclfonis 
ruiusHam anloni «le vl esse oli- 
noxiot ('i'..'/oi'c T«>«c fiiniinc), 
quohtam Pancl.*«»nem . r Nico- 
mede pro serv» iltictntii ( n,^ 
SaDof ayofientr) , prinuim «itii- 
ilem . fir1>'iii«<<«»ril<i)S «Istis. *> 
in liliertat.-ni »iidic:ii«ro» i- 

po«t«» vero. noi) 
;^(oril>us. vi eri- 

.- i..'rii. Kx qno loco 

liruum e*t, P!aton.'m in liis 
le iuris Attiri vi>iti;;i» l<-- 

i*B< . Conf. ctiam Demusth. 

I Neaer. p. 1358. arlv. Theocrin. 
p- 1327 aq. O v t iuf a (f. xn i ^A I •< r i (I J 
De ovitt — Knia mvTa riicMiiii 
arl Lihr. X. p. 889. C Mox 
p. 929. (-: Tni'i>; ««« «arci Tni~T«(. 
P. 9l5. A. 1 wf fiialtov tro- 
XOqiar^] W incket iii anuN s 
coniectat: toT? »(«► /Jia/»»' voftni^ 
irnxo^ tntm. Quae coiiiectura 
sicuti est iusto nurlnrlor, ila nec 
necrssnria virlf^tiir. Nani fm^o^ 
ciini nenitivo rriminis iiinrtum 
mininie nh usu l<>qH*-nr1i nhhor- 
ret. I.ysins p. 140. in. tro/ot 
i*«?toro5«'ot'. Demosth. pri> ro- 
ron tr<ernrrh. ji. 1229, 11. St- 
Ounv *ro/oc. nhl Schaeferus 
verissiine nrhitrntiir, «"i-ojjic iun"! 
petiilivo crimiiii», dj.tivu puenne 
nut ^«•i poi-nam iiiiiinpenti.». 

ta¥ Ttfiif, Af^nttvrTov^ 
oii»1.3 KfiHm AthiMiis liberti 
♦•i":;» pntroiios siios piflnlem co- 
lere iisqiie cerfn qiini-rinm ofti- 
rif> prttPklare «It-hihnnt. quihua 
'.•rfi< ii» i^iViy rrrronTnrJ/^ot' im- 
l>nt !>«' iurihiis pntioni iii 
lii.rfitni %. M^-it-r <l'' l>onis «ia- 
tiinnfor. p. 33 Srhrlronnn. ad 
I^npitm p. 271. Process. Altlc. 
p. 473. Herninnii. Antiqiiitalf. 
fir. §. 114. exfr. »- rker. Cha- 
ricl. Vol II. p. 57. Qiioclrcn »e- 
rissime flermannus Pe iore 
«tomeatic. rt faniil. <tr p 18. 254 PLATONIS ani}^evitn)i)jciavTa(i r] iirj ixavMg. OeuaTfiia Sk (foirdv 
T()ig Tov fiijvog tov ant/^tvft^toutfiivTa n{joq xt)v xov 
aniXtvii f:{)(uGavToq iariav , tnayyt^^kofiivov 6 Xi ]^()t] 
di)dv TuJv dtxaiouv xai dfxa dvvaTuiv, xai ne{)t ydfiov 
nottlv o Ti ntQ dv ^vvSoxy rrp ytvopiivm Stnnoxij. 
nXovTflv Si xov dntktvd touiGavTog fii] i^tlvai fidk- 
i^ Xov ■ To Si nXiov yiyvtGiiw tov StGnoTov, fttj nktiui 
Sk eixoaiv kTwv fiivtiv tov drftdivTa , dXXd xadd- 
ntg xai Tovq dkXovq ^ivovq dniivai XafiovTa Tr]v av- 
Tov naGav ovniav , iav fii] ntiatj lovg tt d()'/ovTag 
xai Tov dntXtvdtQiooavTa. kdv 8k r<p dntXtv&tgu)- 
"d-ivTL 1] y.ai toov dXXrav xro ^ivoiv ovGta nXtiwv yi- 
yvt]Tat Tov TQiTov fityi&ti TtfitjiaaTog j ij dv tovto 
VfiiQa yivtjTat, TQidxovxa i]fitowv dno TavTrig Trjg P. 915 B. ^ap S> iiT) dntXtvO:] V. iay d^ xai itu an. in- 
vitis co(iH. Deiii aiite xal imi' aXXwv Schtiei<ler. i/ otnisit, errore, 
iit videtiir. 

zftiv dllbtv X 10 J/i-w»] Libri uZ^ pro tw, tnmd rie Mattliiae 
coiiiectiira correxit Astiiis, siTvavit nuper Scliiieider. Deiii nhlu 
pro TiXtlu>¥ vett. eiiitt. iinitis cudicibus. suspicatur. ea , quan liic a Pla- 
toiie «aiiciuritur, mafznam par- 
tem iiis!itutis Atlienarum respon- 
dere adeoiiiie iis illustraiirlis in- 
servire. 

rf(/di] sese ultro ac spoate 
aii id paratum proliten- 
tem; operam suam offeren- 
t e ni , de ()Uo usu verbi A s t i u s 
conferri iubet V alck eiiariu m 
ad Tliom. Mag. p. IGO. in Kpi- 
stolis Kulink. \alckeii. et alior. 
ad Ernestium datis, qui beiie 
multa eiiis exempla ex Xeno- 
plionte, Deniostliene, aiiis scri- 
ptoribiis collegit. 

C. Sixni 6' ia 1 ioanv t ov- 
Tw»" — ] Duplici signiflcatione 
ponitur (^/Mat, quandoquidem sen- 
teiilia verborum liaecest: Cous- 
sae istoriim agantur in lu- 
iliciis tribuliiim. Quod quiaegre 
tuli-runt, ii festinato iudicio dixni 
in dixnia depravaruiit. — if 
ai(^i TOiat dixaaiai^, c.v ram electis iudicibns s. 
arbitris. Non opus coiiiectura 
AV i n c k e I m a n ii i ; ir J<a»jfjra<<;. 
coiif. p. 920. D. et 926. A. VI. 
p. 768. C.D.K. 

'Eav d^ uiS autov iq>d- 
n t tj i m —^ Sin autem quis 
sibi vindicat (suum esse con- 
teiidil) pecus aliquod, qua- 
leciinque demuni sit, aut 
a I i u d q u i d . q u o d i n t e r 
8 11 as opes iiumeraverit;is, 
q u I i 1 1 u d li a b e t (inaiiceps est), 
eum ableget ad veudito- 
r e in v e I a d e u in , q u i d e d e- 
ritul liomofide dignus et 
iustus, aut alio quodam 
modo legitime tra(iiderit. 
Sic nos liaec iiiteliigimus , quae 
vulgo pessime in aliiim sensuin 
detorquentur. Post e^» 6i vide- 
tur Kc excidisse, qiiod liic ideo 
requirilur, quia illud e.\ anle- 
gressis in lioc iioiae legis priii- 
cipio iionpotest coiumodc rei>i<ti. 
^E <f a n 1 1 ff' a i i. «]. aittxfo9at. 
DE LEGIBUS LIB. XI. P. 915. St. 255 ^uigag Xttfiutv uniru ta iavrov, xai fjMdtfAia rijg 
fiovijg nagaiT}j0ig (ti TovTfo nao agxovTuiV ytyviaditi. C 
iav 5i Ttg dntit^iZv TovToig eigaj(tfti<3' tlg dixacTt]- 
giov oqXti, ^avdTio t« Cijfitovadui xai rd ;ifo»/Mara 
avTOV yiyvitf&itt dtjuoota. dixat H 'ioTtuCav TOVTtuv iv 
Talg qvktTixalru dixatg, idv fttj ngoTtgov iv ytiToOiv 
ri iv aigtTolat Sixaarnlg dnaXXdTTiuvTai ngog dXk^- 
Xovg Tiiov iyxXfjtiaTiov. ' Edv 8i ntg avTov irfdriTtjTai, 
Ciuov xai oTovovv rj Tivog iTtgov tmv avTov ;fo»?/<aTti*v, 
avayiria ftiv 6 txuiv elg ngar^ga ^ rov dovra d^io- D 
XQ^*^^ T« xai tvdixov rj Tivi Toonio nagaSovra dXkia 
xvgiiog, lig fxiv noXiTtiv tj xat fiiToixov tiov iv r// 
noXtt rffttgoiv rgidxovTa , tlg Si S:tvixr]v nagdSoaiv 
nivTt fATjviZv , r]g fiioog 6 tirjv, iv <p Tgintrai ^igi' 
vog rjXiog tig ra x^unoivd. Oaa Si Sid rivog lovrjg 

C. Stnti i' f OTtiaar'] \.X. et marg. H. itxma 6' tntmoav. 

t,*iov nnl oTovovr'\ ijmoif A. X. et pr. Jl. Dein vHigo 
T«Jr mitov. Correxit Sctinrid. • ibi Tindirare. suam esse 
asierere. Formnisin *nl 6iftv- 
•>'» Rtti<!imn9 »(\ Apol. Sorr. p. 
35. H. Mnle P«r. A. orwor». 
\'erbum ataj^nr Mon est reH- 
hibere, iit ma'p intr>rprefjintnr, 
ieH in iure Attico sionificAt ah- 
iegnre eiim. qiii rem qunni- 
piam tRnqiifiin siiam a te 
repetit, »d aurtorem, qui 
mancipatit, ut is anrtori- 
tatem snam interponat 
possestinnemqne tnam 
contra iltina vindieatio- 
nem tueatur. Harporra- 
tlo •. V. A*a Y*** ' 10 ftfvnp 
rop ntnfatdin tinl in' iuu*or 
it*a^. T.Srhomann. arl Isaeom 
1». 445. Mox tl^ dt {#»««»/' r 
ideatv i. q. i/< J/»«r nn- 
rcrei, abstrarto, quod «lirniit, 
eo, qnod vorant conrretnm, 
potilo. Loqiiendi ^enus alllgi- 
iBns in l*rolepomrnis. V. II. p. 
LXXIV. 

tltPtt /iijnir] intra qii.n 

•Hfeet Miamerciam rum f>< ■ 
grinis lornm hnliet; r. Lilir. XII. 
p. 952 D.E. Dein expectaveris: 
»»>>' fi^oo^ o fitjr KiX. Sed i}? 
liberlore strurtnra refertnr a<i 
rtnQildnniv {»ri»»;'r, llt sipnifiretlir, 

in nip<tiiini illud tempii^, qno ea 
fieri pi>«s't, nirnsem illnm incl- 
Here, i|iio sol .iestivii.<i ad hrii- 
mam ronverlitiir; de quo men.se 
V. III. p. 683. C. LnHe perspi- 
riiiim e»9e dflief, qno/tnnni anni 
fpropnssifjirfiretur. Cefrrnm qnae 
hir de e^iriion»' In vpndendo et 
rewressu ad Tenditorpm dispu- 
tantur , ea ipsn quoque consen- 
fanea esse inri Aftico, ostendit 
Hermannus De vrsfij?». rtr. 
p. 65. qiil e«m In rem ronfert 
Petlt. Leftjr. Atf. V. 3, 1. 
p. 460 «q Heraldi Obss. ad 
liis Att. et Rom. IV. 3. p. 282 
sqq Meii^r. Prorrss. \tlir. p. 
52"^. i-t Platner. Proress. Ali. 
T. II. p 343 sqq. 

V> "()iin it ^ I (I riroc «J- 
Qu« d praeeipit Flalo 250 PLATONIS i) xai rn)ctnf.ujg akKdtttvaL Tig ari(>og ukho , SiSovta 
kv '/,(*n>a T// Terayfxevtj ixdoToig xaT dyo^tdv xai ds~ 
Xousvov iv Tfo naQayo^ua Titnjv oviojg dXXdtttadai, 
E dXXot^i de utjda/iiov ^ijd' ini dva(io'ki} ngaGiv fjiTjdi 
iovt]V nouJaiiai, ujjdsvog. idv de dhXojg i) kv dXkois 
Tonoig OTiovv dvtl' otovovv dcafA,6i/3t]Tai treuog dKkai, 
niatevojv ngog ov dv aXKatTy}Tai^ nouiTOj Tavra wg 
ovx ovcsMV ()ix(Zv xaTa vofiov nsgi tujv fit) nga&iv- 
TOiV xaTa Ta vvv ^.byoixtva. Loavojv Si nigi, tov 
^ovXoiuvov ioaviC.BLV (fiKov naod (f iXoig' iav di Tie D. ai.ldiTfini 1 I Q tTtQoi;'] «AAazTijr"* A.li.X.nt.d. et pr. 
Jl. mnlp. V. ad VIM. 847. K. XI. 921. C. 

P. 916. »" li.&tot' tj nr^ayy.'] V. Xi,f>(Mv , quod Winckeiro. miimendae litigatioiiis ^ratia, nt 
iie actio iis detiir iiegutiia, qiiae 
€xtra forum vei ppcniiia prae- 
seiiti noii nuincrHta roiitracta 
sint, id Platnerusi. c. p. 341. 
dornit iitiqiie ab iure Attico 
alienuni esse, ronseiitire nuteni 
ciim lege ThuriorHm , quam lia- 
liet Stoliaeus Serm. XLII. 
Mercilms vero fuisse etiam in 
foro .\ttico suiim cuiqiie loriim 
assignatum , id pro cfrfo habe- 
tur; V. Meursii Ijectt. Att. VI. 
24. iieckpr. CliBricl. I. p 268 
aq. al. idque ipsuni Plato in 
sua civifate sic institnit etiam 
<.ibr. VIII. p. 849. D.E. ulii 
praecipit item, ut ne alier al- 
teri rem tradat siiie praesenti 
pecnnia; alioquin eiiim ipsj ac- 
quiescendiim fore w? ovxen 6i- 
Kf)? oiJo»;; TW»' zoiovrutv ntQi. it>t- 
nXXd^ewv. De dX}.w cum frtQo<i 
coniuncto v. ibid. p. 849. K. — 
inidvn^oXfi, ea ronditione. 
iit differatnr pecuniae so- 
4 u t i o, — • niox tv 1 1 V nQu X o V 
dll., fidem habens s. cre- 
dens ei, qnocum negotium 
ex ercet. 

E. 'EQaviov Al niQt, i u v 
finvX. — ] Hic qnoque ntQl po- 
•itum absolute est, ut significet : quod attinet ad pecuniae 
collafiones; de qiio usn lo- 
quendi v. ad Pliaedr. p. 250. C. 
Tlieaef. p. 179- K. infra p. 932. 
E. al; "^pa^oc diceitatiir peni- 
iiia, qiiam ditiores soiebant coii- 
ferre ad inopiam pnuperiorum 
levandam, ea quidem lege et 
conditione, nt si melior eis for- 
fuiia Cdutigissct, pecuniam ipsis 
datam rursus solverent. Fuit aii- 
tem \tht>nis duplex itov ^Qdxor 
genus, alterum privatum vel vo- 
luntariuin, alterum civile vel pii- 
blicum. Illudlocuin habebaf, qunm 
pro paupere ef egeno aliquo pri- 
vata aiictoritate ero^^abatur pe- 
cunia ; hoc obtinebat, sicubi a 
collegiis vel sodalitiis hoc con- 
silio contractis egeno socio erana 
suppeditabantur. Videntur vero 
iiidiria et acliones eranisticae 
ad posterins pofissimum geniis 
pertinuisse. Rem docte exposue- 
riiut Casaubou. ad Theoplir. 
Charact. c. XV. .Sn lm asi us De 
nsur. I. c. :i. p. 47«qq. Heral- 
dus Obss. ad Ins Att. VI. 3. 
et Innus Pan Diss. De (irnti 
aiiinii officiis atque iM^rntoriiir 
poena iiire Alfiro et llomano. 
l.uRdun. Bnt 1809. 8. p. 128— 
145 Arcet igitur pliilosoplma a DE LEGIBUS LIB. XI. P. 915. 8t. 257 itatfopa yiyvTiTat negt r^g igaviatutg, ovrio n^arreiy, 
Mg dtxuJv f47}devi negt tovtiuv fir/dauiug ioouerwv. Og 
a av anodoftaog Ttf.triV tov ).d{iij ftr] lAarrw dga- 
Xtidiv ntvTrjxovTa, nagafitviTto xora noktv i| dvixyxtjg 
dixa tjutgag , 6 di ngtditivog igtuj Tfjv olxiav Ttjv 916 
Tov dnodoftevov , tiJjv negi rd ToiavTa iyx/.rjuaTwv 
gm&OTtav yiyveb&ai xdgiv xai Toiv dvaycuyiiiiv TtZv 
xard voftovg eivey.a. rj di xar« voitovg dvaytoyr} xai 
fjtt] Ttjds eoTuj. idv Ttg dvdganodov dnodtuTat xdfivov 
tf&ori ri kt&wv fi OTgayyovgtuv ij rj/ xaXovfjtivij iega es Photio p. 322, 15. emeniiavit; nos correximna ex A..Q.E.\.f. 
h. r. »c S. o. <]u\ habeiit Xl&mw. civitate siia iUa^ eQavixdq, quae 
Atiienii exprcebantur, et quibus 
fere id ngpbatur, ut qui benefi- 
ciom comniuiieab aliis accepissct, 
i», si fieri posset, idem vel re- 
stitueret vel aliis siniiliter prae- 
slaret. v. Pollux VIII. 6. H a r- 
pocr. s. V. tfifirj»ot iitat, ilii- 
qoff Valesius in ann. p. 25. 

"O e i a * OJiO(Jo'/iir05T. ] 
Kum, qiii rem veiiHiderit pretio 
Miinqua^inta rlraclim^s ampliore, 
tult <\ce*-m aHhuc dies in urbe 
commorari. quum aliis de raus- 

I^a, tuni -tiliV arajrttytii' itur xa- 
■)■ toftov^ tpnia. h. e. legitimae 
■lerriumredhibitionia caussa. De 
i*afmff, V. Hesych. s. v. Sui- 
daa io V. irajrmyij et hdftn&nt, 

Lexic. Seguer. p. 207, 23. 214, 
9- Valesius ad Harpocrat. p. 
219 = 420. ed. Lips. Platner. 
Process u. Kla?. ^ ol. II. p. 342. 
lade quibiis fiiiibus res apnd 
Lttiros fuerit rircumscripta, ad- 
im incrrtum esse disrimus. 
Schol. ad h. 1. scrihit: 
■}'i; tativ fi rwr 9(ia&hi*>» 
fiqandittv ardioaiS i)(drtm* al- 
yta* T(*a, nfplexit ille, Plato- 
ttndtaymytj» neutiquam voluisse 
lua servorum emtione ven- 
•ed in omoi mercium 
It. Opp Vol. X. Sert III. 
(jenere locum iiabere. Qua de 
re falsus est etiam Meieros 
Process. Attir. p. 525. Ceterum 
similia etiam iure Romano fue- 
runt sancita, de quo v. Heinec- 
rii Syntagm. Antiquitalt. 111. 
23, 6. 

I'. 916. ndftvop (f^dfi — ] 
H. e. qi&lan; v. Ruhnk. ad 
Tim. p. 271. cum additamentis 
Kochii mri; Pierson. ad 
Mopr. p 309. Boi.isona d. ad 
Pliilostr. Her. p. 409 sq. Uein 
Pliotius legit It&uii' pro vuig. 
Xt^idjr, h. e. calcolo labo- 
rans, calculosos. Is enim 
p. 223, 19: Ai&divzai:- tqi- 
ovlld^mq, ov li& lurra^- nid- 
imr Ndftuv td. kiI fiQayxdv 
Xifovaiv, ov Pq ayxi av, nal ?re- 
Qa lotavia, coof. Loberl(. ad 
Pl.rynicli. p. 80. Codd. Platonis 
raulti Xl&mr. unde Xi&w» firma- 
tur, quod nunr reposuimu«. Fa- 
rit vero Xi9iur r aTQnyyovQnLv 
ad istud ndfifov q9dti expiican- 
dnm; iinde deinde recte sequi- 
tur datiuis: !] iJj ttnXovftht] 1'Qi1 
*dam, qiii item e\ ndftrov pen- 
«let. 7#pa fo^ooc, m o rb us co- 
mitialis, epilepsia, ut in 
vuigus notum est. Dein quod 
inler se opponuntur iiafa re em- 

17 258 PLATONIS 

vdffft) ^ xal ive^fi) xivi ddijkfi} Toig noAkolg voaijjuaTt 
fxaxQoi xai dvgtccTM xara t6 acoua i] xara Ttjv did- 
voiaVj idv fxiv iarQ(p rig »} yvuvaaTy^ pir) dvayvoyijg 
'iGTM TovT(p fiQog Tov ToiovTov Tvyxct^^tv ,firi6i dv 

B TdXri&ig Tig noonniov dnod^jJTai Tfo. iav di Tig I8na- 
Ti] Ti Tiov ToiovTutv dnodcoTai Sj^uiovoyog, 6 ngid- 
/bievog ivTog ixfA.r]Vov dvayiTco, nXr]v xijg Uodg' Tavrrjg 
d' ivTog iviavTov xijv dvaycjyijv i^iOTco nouiGiiai 
xijg voftov' biadixat.iG&fu di 'iv Titn toov laTQviiv, ovg 
dv xocvij ngofiaXoutvoi HX^jovTai' tov Si offXovTa Tr/V 
dixr]V dmXdfJiov dnoTivsiv Tijg Ttf4.ijg rjg dv dnodtaTat, 
idv di idicoTT] Ttg iSuorrjg, dvaycoyi^v ftiv uvai, xa- 

C &dnsQ xal xoig nQoa&sv iQoyji^rj ., xa\ Tt]V diadixa- 
aiav, 6 di ocpXoov Trjv Tifiijv dnXijv dnoTiviTiu' idv 
Si dvdQOifovov dnoddJTai Tig tivi eidoTi fiiv iidwg, 
fiij TvyxaviTio dvayooyi]g tov toiovtov Tijg nQaamg, 
fii] dSoTi 8i TrjV fiiv dvaycoyijv eivai rdr*, oTav Tig 
a'ia&t]Tai tcov nQiafiivcov , iv nivTS Si tcuv vofioffv- 
Xdxcov Totg vtcoTaToig Hvai Tijv XQiatv , dSutg di dv 
XQi&y, xdg t« oixiag xov ngtafiivov xa&rjQdxoo xaxd 

D xov xdjv i^t]y7]T(jov vofiov , xiig xiftijg xs dnodoxco rra 
ftQtafiivrp TQinXdatov. 

Cap. III. '0 Si dXXaTTOfievog rj vofitafia dvxi 
V0f4.iaft.aT0g ^ xal xcov dXXcov ^cocov oxiovv rj xai fxrj 

B. iyjoi tx/Aijvov] Sic A. J2. V. f. 8. c. et corrtipte J. o. pro 

VUlg. i^afitjvov. 

nijo ^aXd fitvo i l'A(ut>ra»] Sic Ang. Flor. c. et pr. A. pro 
vulg. TiQo^aXXdntvoi. 

C. firj ildoTi. di i^ yj fttj ii il66rt A. et corr. Jl., quod so- 
■cepit Sclineirler. 

D. To T o I.0V T ov noXXdxtti] io om. A. et pr. fl. 

E. Zfifnovvral re xai tvt*'] ^* "•"'• A. pr. II. 

P. 917. ov<; alSila&ai naai ndvrfts] naai, ex A.i2.li.r. 

fia et »ma tyiv iidvoinv, eodem vov usurpato dixit Lobeck. ad 

modo Tlieaet. p. 173. E. Pliaedr. Plirjnich. p. 413. — nXt] v Tif? 

p. 239. B. Reip. II. p. 371. D. leqa<i, int. vdoov , excepto 

Legg. VII. p. 816. D. XI. p. ro orbo comi tial I , i. e. ex- 

925. E. al. cepto eo, <)ui morbo comitiali 

B. iav 3e Tis IdnoiT]] H. laborat. Mox iStwir]<; rursus de, 

e. ei, qui non sit medicus aut rei imporito accipiendum. 
gymnastes; v. ad Theaetet. p. Cap. III. D. t} xai tHv aX- 

178. B. De txfiijvov pro flaixtj. X»v ^wwv] De addito aXXoi» ttS DE LEGIBUS LIB. XL P. 916. St. 259 . 'jcuv axiSSijXov nav dtdoTw xat dt^iaif^tu rrp v6f*(p 
ziy-iouevog. ixQooiuiov di, xaiidnio aV.u/v vofuuv, 
di^iMiittia xai niQt bXtjg ravTtjg Tf]^ xdxt^g. xii38t}' 
Xaiav 8k XQ^ ndvta didQa dtavotj&ijvai xai yjtvSos 
xai dnaTtjv ujg %v Ti yivog ov^ rouro, o) Tt}v rftjut]V 
knt(fiQitv (ibu^arsiv oi nok).oi xaxcug keyorTeg , ojg iv 
xatQ^ ytyvoutvov ixdaroTt t6 toiovtov nokldxtg dv 
og&uig ^xot. tov xatgov de xcti onov xat dnoie drd- L 
xttttg xai doQiaTujg iuivrig Ttj li^u Tavrij no)J.d ^tj- 
utovvrai T« xai Ltjfiiovatv irioovg. vo/iioi^iiTtj 8e ovx 
iy^biQti ToVTo doQtarov idv, dXX ^ ftii^ovg i) ^Aar- 
Tovg oQovg dei 8ii 8taaa(fuv. xai drj xai vvv cjQi- 
aitui. \l)tv8og fttjSeig fitjdev f4tj8' dndTt]v fttj8i r< xr- 
88r]Xov, yivog inixaXovutvog &tuJv , utjrt X6y(p fttJTt 
fgytp nQa^tttv ^ 6 fit] &eoitiaiaTaTog iaeaitai ftiXXtov. 
oVTog 8 iariv, 6g dv oQxovg 6ftvvg xpev8tlg fttj8iv 917 
(fiQOVTiZij t^twv, Sevreoog 8i, og dv ivnvTiov tiZv XQeiT- 
t6vu)V avTov tpev8ijTat. xgeiTTovg 8i oi dfitivovg toJv 
^ttQ^vtuv, noea^vrai Tt, tog int to ndv tintlv , twv 
vitMiV 8t6 xai yovttg xQtiTTOvg ixy6vu)v , xai dv8Qtg 
8r] yvvatxiZv xai nai8ujv, doxovTtg Tt doyoitii'U)V. oiig 
aiSilaOat ndai ndvTag noinov dv tit] iv aXXij r« 
dgxti ndatj xai iv ralg noXtrixaJg 8i] ftdXiaTn dg- 
Xtfig' otitv 6 vvv naoiuv ijftiv X6yog iXt']Xvfft. ndg 

t.d. afiditum in Steph. aberat. nam liabent illud Ald. Bats. 1.2. 
et Lov. Verba naVrac — °vxf} O'"- *• *• f* 

noliTniai<; S^ ^.] ifj additum ex A. fi. v.f. h.r.S. J.o. In 
Flor. c. e»t 6fi. Omittunt voculam editt. vett. cnm Ven. Z. 

o /> t r o rv 9 JtaQatv t,fii* l. ] Pro o »tr \. Z.v t.A.C. et 
rorr. Q. nCr, qiiod in Ald. Itais. 1.2. Lov. et Voaa. x. po»t S&t» 
intertertum legitur. Sine dubio ovr et 6 »t~r consociandum. v. ex- 
piir. 

». ad Pliaedon. p. 110. E. 111. A. .' r r] » ^ »;'/« ij »- ^ -t «(jr t p« i »■ - ] 

Sjmp. p. 191. B. Apol. Socr. cui magnabominum multi- 

p. 36- B. al. t u do lioc iud icium solet 

itldftt&a nal nt^i ui.ijf'] impertire, ut perperam di- 

Winckelma nnus dnodeiiivfit- rat, opportuno tempore 

&a srribendum pntat. Sed ano- t a I e q ui d si fiat, rect e fierf. 

dtintvo&at nQonlfuop Platonls P. 917- S&tv o •vp — Ht{- 

menti acsententiac nulla ex pnr- Iv&t"] \8tiai puncto ante S9tt 

te coiiveoit. A ^x"^ ^ "* estsu- farto rorrexit; o9t* ov* 6 xa- 

seipere, probarc, ut naepe. ^m» — tlrllt>9 f nas jrctQ njl. Mn- 17 « 260 PLATONIS yag t(Zv xax'. ayogav 6 xi/3drjXtvwv ti xpevdtTat xat 
B dnar^ xai xovq &60vg nagaxa^MV in6fivv6tv iv Toig 
Twv dyoQavo^uiv vo^oioi te xat (fvXaxTt^gioig, ovTt 
dv&Qwnovg ai8ovfi(vog ovts &eovg asi^ofievog. nav- 
Tcog (ikv dt} xakov iniTijdevfia &su)v ovofiuTa fii] XQ^^' 
veiv Qcfdiwg 'iyovTa, wg iyovOiv tjfiMV ixdoTOTS rd 
noXXd oi n?.ei(JToi xaOaoortjTog xe xai dyveiag rd 
negi xoiig &eovg. ei ^ ovv firj nei&oiTo, oSs vofiog' 
'0 nwXiJJv OTiovv kv dyooa firidenoTe Svo eini] Tifidg 
C u)V dv nooXy, dnk^v de einoiv , dv fiij xvyxdvt) tav- 
Tt}g, dno(feguv og&dog dv dnocfegoi ndXiv xai Tav- B. oT 10 vv iv ayo^il'] ii> ayoqil biiovv vett. editt. ciim uno 
Ven. 5". Dein pro Svo tlnjj, quod debetur libria \. S.v.U.r.a.S., 
vulgo erat iXntj bvo. 

C. avarl zv7n ^i u)\ V. avaxti, praeter fidpni librorum A. f. 
o. X. In aliis acriptura fluctuatur. ut plerumque. Fnst ivmittt ex lim cum Winckelmanno: S&fv 
ovv 6 viJv nagwv — iX>ji.v&f nac; 
yoQ X. T. iinde igitur prae- 
66 ns nobis disputatio orta 
est, lioc est: omnis enim 
ctr. Vide ann. crit. Herinan- 
nus ovv ex 6 vvv corruptuni 
csse putnt. — ^v lolq z. dyoQ. 
vofioiot, secundum aedi- 
lium le^es et cautiones. 
^vXaxjyJQta sunt, qiine ab ae- 
dilibus cautionis gratin sunt in- 
stituta. Pro vo'ftoiat Winckel- 
mannus coni. ^wuoiat. Quasi 
vero mcrcium venditores falso 
iurantes ad nras deorum consue- 
vprint procumbere. 

B. Qifdttoq ijjovTw] Sc. Ttvd, 
quod inest in infinitivo ft>j XQ"^' 
vetv. Quo non perspocto Ste- 
plianus rivdq rcquireliat. Pro- 
xima ita nectenda vidpntur: oJ? 

xa&aQioTtjTOi zt *nl ayyfiaq ( i. 
e. niQi xaO-. — ayvitaq ) lj(OVo(v 
fxdaioTi ol nXiiajoi tjixiZv la :ioX- 
Xa {^naid la^noXXd) Ta ntQtrovS 
^tov<; , sicuti plurimi n o- 
Btrum lanctitatis et casti- 
tatia liabita ratione fere 
in rebns plurimis ad deoa pertinentibos sese liabent. 
De genitivo cum oj? fx" conso- 
ciato V. De Rep. IX. p. 576. D. 
ivdaiftovlut; aii xat d&Xtoiriiot; 
w<;av'iu)<;. y aXXus nQlvttq. Legg. 
V. p. 728. E. nl. Pro Qifdlws 
i'xo*Ta W i n rk elman nu s ma- 
vult Qubiws fkMvra, Ficini se- 
quiitus interpretationem; nec ea 
(deorum nomina) huc atque 
illuc devolvere. Verum iX- 
Kiir dvdfinra, quum loiige aliud 
quid sit, sicuti docebit conipn- 
rntio locoruni Tlieaet. p. 168. 
B. 195 C. 199. A. diligentior, 
tiim quod insequitur w; fiovaiv 
firmissimum est proferto lectio- 
nis viil<;atne praesidium et mu- 
nimcnlum. Quod cur ita ata- 
tuamiis, noluiuiis dicere expli- 
catius, iie lenenlium iudicio dif- 
fidere videamur. 

il J' ov V n^ Tzil&oir 0,"^ 
De toto loco Hermnnnns 
Comment. De vestigiis institu- 
tor. clr. p. 66. ,,Qiiod de In- 
stitutonim atque opificum men- 
daciis coercendis staluit (Plato) 
licet pro reipublicae suae con- 
ditione rariatum ait, tamen re- DE LEGIBUS LIB. XI. P. !)17. St. 2G1 tr]g Tijg rjutQag fit) TiutjOTj nkiovog fti]di iXccTTOVog' 
^tnatvog di oQXog rc negi navTog tov nuj).ovf*iVov 
anioTu. iav di ttg aniiffi} TOVTotg, 6 naQaTvyxdvtav 
Tbiv doTutv , fttj (XaTTuv i) TQidxovTa yeyovwg iTrj, 
xoXaCtuv ftiv Tov ofivvvTa dvaTi TvnTtTUi Tig, d(fQOV- 
riOTuiv 3i xat dnu&uiv ivoxog Hotoj xpoytp nQoboaiag 
Twv vofttov, Tov di dij xi(idt}k6v Tt nwXovvTa xai fAtj 
bvvafitvov ToJg vvv nutieoifai, koyotg 6 noogrvyxd- D 
vtav Ttuv yiyvttiOxovTOJV, dvvoTog <^v i^tXiyxeiv, ivav- 
tiov i?.iyS,ag Tutv dQxovTcuv , 6 fiiv dovkog cfSQioi^cu 
t6 xifidtjXtv&iv xai 6 ftiToixog, 6 di nokiTtjg fit) ikiy- A. i2. V. f. r. a. r.o. X. arlHitti rtc. Qiiamquam marjio S. et a. fiaer ha- 
bet: iv (TiUoic Tiinr/r«( dfsv lov 1 1 ;. »al xaAuJ? SeH rerte Her- 
manu. na ita prubat, ut interpretetur: quiaquis est, aliquia, 
quicun(|ue est. v. infra interprct. ipsa Solonia esse, inHe coniiri- 
mH*, quod Athenis lege vetitum 
fuisse fertur, ne quis in foro 
meiitiretur; v. Hyperidem ap. 
Harporrat. p. 164. i. v. xaia 
ir^v a^^o^iiip atf/tvdni', et quae rle 
ii. ]. distrroit Petit. Le|;g. Att. 
V. 3, 2. p. 4<)4. Platner. Pro- 
resa. u. KUg. Vot. II. p. 339 
sq. Uua ex lege iltic quoqne 
if/tvdovf agere iiruisse verisi- 
miliimum est, si quis aut pre- 
tium nimiiim indira.sset aut diem 
uperi absolvendo non servasset." 
De mendariis in venumdandis mer- 
<:ibus admissis lex est apud Oe- 
inosth. adv. Leptiii. p. 459. De 
pretio rernm venalium autem le- 
;;ibus publiris runstituto v. quae 
disputavit Beckerus in Clia- 
ricie Vol. I. p. 27«> sqq. 

C. txa^pof 6e o ffxoi] H. 

reruni venalium lau- 

tio interposito etiam 

reiurando absit. Loriini 

emorant Kusf>b. 1'raep. Kv. 

III. p. 673. Clemens .M. 

Iromro. V. p. 249. = 707- ed. 

. Paodai;. III. p. 299. nbi 

te scribitur tnnitio^. Ce- 
terum rideri liaec videntur ab 
Alexide apud Athen. p. 226. 
A: Ou yiy^^f nQtiixvv *ofio&e- 
7IJC lou nlovoiov 'ylQtoiotlKOV 
(Ptatonem dirit). li&r^aivaQ rv*i 
vofiov' Tiir Ix^vonmXtnv ofTt^ 
ttv nuliZr Tir» Ix^vp vnotifxrj- 
aoc dnodtZt' ikdttofo^ 'Hi tlnt 
tiftiji, f /c To ieOfAtitijijiov Ev&iiq 
dnayta&nt toviop, iVo dtboixo- 
te^ Tr,z dllas dyantSatp, ij tij^ 
ioneQaq JSaJtffOvi uiavmi; uno- 
(fif/waip olxade. Niniirum ab hoc 
poeta quum Leges tum alia Pla- 
tonis srripta idcntidem carpi ac 
veliicari recte statuit Meinek. 
Hist. Crit. p. 38L et Frngm. 
Com. III. 383. 451. 455. 468. 
et Bekkerus Charicl. I. p. 
276 sq. ubi etiam huius lori nie- 
niinit. De aiiia Comiris Plnto- 
nem subinde rarpmtibus Ari- 
stoplionte, Cratiiio, \nipliide, 
Philippide, ceteria v. Meinek. 
Fragm. III. p. 360. 370. 302. 305. 
et Histor. Crit. p. 438. 

C. dparl TctiTeiw 7'C« d- 
ifii/o*t.] Pronomen i<« «ine du- 
bio propter antegressum o ««- 
Qnii yj[dru9 extruaum ett, recte 262 l^ L A T O N 1 S X<uv ^iv wg dnoaTtQuiv rovg &iOvg xaxog ayoQiviaitut^ 
iXiyiag 8s dvaditi» Toig Trjv dyogdv 'ixovai tftolg. 
6 di dt) ffavsgog yevo/usvog rt nco^.uJv toiovtov ngog 
T(p aTeQf]&r}vai tov xiiSdrjlev&ivTog , onoaijg dv n- 
fiijg d^iojafj t6 nuiXov^nvov , xaTd dgaxufjV ixdcTriv 
Ti] itdaTtyi TvnTiad^Ui nhjydg vno xr]gvy.og iv r/J dyo- 
E gci xrjgv^avTog, uv %vtxa f^iXkei TvnTiadat. ra 8i xt- 
^SrjlfViActtd Ts y.ai xaxovgyiag T(Zv ntuKovvTOiv oi' T« 
dyogavouoi xai oi vouoffvkaxsg nvi^Ofievoi TaJj' iu- 
ntigitiv nsgl txaaTa dvayga\fjdvTMV d Ti ^grj noidv 
Tov noiXovvTa xai d piri, xai ngoa&ev tov dyogavo- 
f.iinv it^ivTOov kv aTrjXrj ygdipavTtg rouovg elvat Tolg 
negl tyjv Trjg dyogdg x^eiav f.tijvvrdg aa(fslg. ra di 
918 ^fgi '^'^v daTvvofAcuv kv Tolg ngoadiv ixavwg ugr^Tat- 
idv 8i Tt ngogSuv Sox?/ , vofio(fvXaSiv inavaxoivvj- 

J Verba t_^ /idariyt, viilgo omissn, 
. Nimiruin liic quoque vett. editt. 
rniidu foit. 
1'] Sic Steplianiis coni. Libri dyo- 

id vofAOv (iriKfT lifai. Hero- 
dot. IX. 98. vno Ki^qvxo^ nQofi- 
yoQfvev. ubi v. Wesseling. 
Piat. Phileb. p. 66. A: ino 
dyytlwv nrunoiv, ad quem locum 
plura dedimi's. 

E. To 6i xi^dtjXiv ftaj a — ] 
aduiterationes et corru- 
ptinnes rerum venaliiim, 
quas vend entes facian t, ubi 
cognoverint agoranomi et 
legiim custodes per eos, 
qui singiilarumperiti sunt, 
perscribant, quid venden- 
tem facere oporteat quid- 
ve fiigerencvitare, et (quae 
litteris consignaverint) publice 
ante agoranomorum iudi- 
cium in columna propo- 
nant indicantes leges lias 
esse, iis, qui circa fori 
negotia versentur, omnia 
clare ac dilucidepratscri- 
bentes. Qiiae interpretalio si 
vera est , facile, opitior, nppa- 
rebit, nihil vidisse Astium, qui, 
diice Ficino, vcrbn: S ie xiin 
notti» loy nvl.ovvxa *nl S ftrj. D. T Tj fid oTiy I, 1 vm ia O-w 
len-untur in A./2. v. f. h.r. a.c. J. o.x 
faciunt cum Ven. 5"., qui iis pro 

nQo'(;&e»TOv dyogavo/.iio 

tamen servatum illud in codi- 
cibus melioribus. Kodem modo 
Demostlien. adv. Aristocrat. 
§. 68: «7t' ovd^ TOv xvxdvia 
rivd oQTiov tovtov notijon, S o- 
phocl. Oed. V. 288. ora»' d' 6 
xvQtos nnQji ri(;. Inde defen- 
das Oed. R. v. 107. roi)? ai)- 
rOtvTaq X^^Q^ rift(i)Qeiv rivdq. 
ubi correxeriiiit ttid: sed vr-re 
God. Hermauiius vim pro- 
nominis explirat, in incerto re- 
linqui dicen^ , quinam siiit 
illi, qui Laium occiderinr. 

D. wQdnoarfQcov rovq&e- 
ovq"] lis enim Bdnlteratae mer- 
ces tanquam fori praesidibus de- 
dicandae esse iudirantur. Pro 
ayoQivio&o) malim dvftyoQtvea&to. 
tols r >] V u Y OQ av t ^ov a iv , 
i. e. roi? dyOQufoii;. 

V n o xTj Q xtxo <; — xrj qv ^a v- 
To?] praecone «imul in fo- 
ro nuntiante ctr., ut recte 
interpretatnr Astius. Infra p. 
928. D. i^tivat atptnlv titv fiov- 
Itnvrat rov vlov vTto mjQvno^ tvav- 
tlov dnaviitiv anttntiv vlov na- 
DE LEGIBUS LIB. XL P. 918. St. 263 <$ xtti yoaipuvTn; xo doxovv ixkinelv elg datV' 
vo^iov xttvxuiv iv aitjX/j xa xe nQiZxa xa< xa d%V' 
ttga Tt&ivxa avxoiai xriq ayx^S vouifxa. 

Ca|>. IV. Kiridt]}.oii S i7iixtjdevf*aaiv 'inixai xa- 
ta noda xantj?.eiag inixi,dtvfiaxa. xavxtjg dk nigi |i/it- 
ndatjg avftiSovXijv nguxov dovxeg xai Xoyov In avxtj 
vofiov vaxeijov ini&oiueffa. xantjkeia ydg xaxd no- B 
Xiv ndaa ytyovev ov ^Xd^tjg evexa x6 ;« xaxd ffvaiv^ 
ndv di xovvavtiov nujg ydg ovx evtgyixyjg ndg, og 
dv ovaiav yot]udx(»)V (uvxiratvovv davi^fiexQOV ovaav 
xai dvoiuuXov ofiuXtjv xe xat avfiuexQuv dneQydt^T]- 
tai; tovxo fif*iv XQ^ (fdvat xai tf]v toii vofiiafiatog 
(iniQydCtatfat dvrafiiv, xui xov 'ifinoQov int xovx<i) 
Ttxay&ai dti ?.e}tiv. xat ftia&wxog xai navSoxevg (/avdfiov. Ceterum nQoaOtr pro v. ngoa&i \. teate Baatio cum 
aliquot aliis. Ita nnnc scripsimui. conf. p. 920. D. 

P. dl8. tnnat uaia ndda] xaia nolXa marg. H. et d. Sed 
narg. o.a. c. Mataaoda' naQavid ' naiajditp. 
■no loco mota et post /«ijfi-rac 
oa<fi2i collocaiida censuit. Pro 
n(fiia&tvioi/ ayn^i't>6ftav ^ere 
Steplianus leKeiKium psse vi- 
dit it(jda9tv loudjroortt o/itov, quod 
reponere non duljita\imus. — 
t o ii; ntifl — / p f f « »• , i. e. ne- 
gotia in foru faciciitibus. 

P. 918. ir TOic n(f6aOtv] 
Libr. VI. p. 759. A. sijq. coll. 
VIII. p. «49. IX. p. 881. C. 
Mox tnltntlr , quod foret : d e- 
ficerp, uon deesse, cum H er- 
manoo in ii.Xinti» mutandum 
videtur. 

Csp. IV. Kt^dn^OK! 6' int- 
^rjdidiiHoif] Winckelman- 
nus Kifiiijltdtf d' tn. mavult, 
haud dul>ie ol> ins<M|uen8 «anij- 
(ai iniir,6evfiaia. Scd eam 
nieclurHUi quis est quin \ideat 
tnime esie neregsariain. quum 
usniudi verborum coiicinnitate 
iniiiie opus sitY Uciii |>roMa<a 
dda, quud iii libris quiltusdam 
riptum evtat nu((at<ia, vpI xaia 
a^ir , id manifcstu ex glosse- 
iU« ortum; v Hcsyrhius, SuidasetPbotiaas. v. Kaia 
nd6a. Quocirca oon debebat 
Winckelmonnus «np' aCtd 
noXla coniectare, ad quod com- 
mendandum quod conferri iubet 
Aescli) I. Agam. v. 716. et H e- 
sycliium s. v. nadavia, niliil 
profecto istud valet ad everten- 
dani vulgatae lectionis auctorita- 
tem. 

B. To ye «oia (pd a t*] cet- 
te natnra sua, h. e. si «pe- 
ctatur ipsa eins vis et natora 
■eiunctis iis, qune propter abu- 
siim malani ei famam conflarunt. 
MaleAstius interpretatur : re- 
cte institata. 

oftaX^v Tf »al av n ft.]\0\i- 
servea coJlocationem verborum 
per chiasmum factam. 

rofio rj (tlv X Q '] (fdrai] 
ExspectPs forsitan: rovio yaf 
i^fiif 21"? f- S*'^ recte liaec 
subiiciuiitur por asyndeton, quu- 
niam snperiora ct e^plicant et 
confirmant. — inl toi/t«w, hoc 
fine et roniilio. 264 PLATONIS xai aXXa , ta /niv €vax>]f^ovi6TeQa , ra 8i daxt^uovi- 
C CTEQa yiyvof.uva, tovto ye ndvra dvvavai, ndaiv kni- 
xovQiav talq XQiiatg i^ivnoQelv xai OfAaXoty^ta talg 
ovaiaiq. ti nots Ji) ro /a^ xaXov avTo firjS' evaxrj' 
f.iov doxsiv dvai, xai Tt ro dia/3£/9h]x6q Tvyx^^^h tSiu- 
fisv, iv ei /nrj xai t6 okov , dXV ovv fikQrj ye i^ia^ 
auifitfta voufp. nQayfx' 'iad-\ uq i^oixev, ov (favXov, 
ovSk ajniXQdq SsouBPOV dQtTijq. 
KA. Ilojq Xeysiq; 

AQ. S2 (fiXt KXtivia , aftixQ^v yivog dv&QOjnuiv 

xai cpvaei oXiyov xai dxQU TQocptj Te&Qaftfxivov, otuv 

D llq xQ^i^i ^^ ^"* kni&Vfiiaq tiviZv ifininTrj, xaQTe- 

gtiv HQoq t6 fxeTQiov Svvatov koTif xai oTav klE;i, XQV' 

fjiaTa Xa^elv noXXd, vtjtfei xai nQOteQov atQeiTai tov C. evaxftfio" doHtlp «(fa»] V. doxfl , siiie consensu iibro- 
rnm mss. 

fv' tl fit] x«i T. ] tl om. A. i2. per errorem. Dein Steph. 
iliaaatixed-n. pro quo libri qxndam diiuaioftiS-n ; sed recte marg. Q. 
et corr. A- iltaacifteS-a , quod tuentur etiam Ric. Vat. r. et marg. 
Florr. a. c. i. o. Mal aXXa, rd'ftiv ivaxv~ 
/toi'.] Per syiiesin dirtum: et 
quae suntalia (id geniis)ne- 
gotia, partim lionestiora 
pa rti ni i nlion esti ora. Quippe 
latet in fiia&bJTuiS nal naidoxtu^ 
negotii notio, qiiorsum iam 
nomen neiitrius generis refertiir. 
Alia id genus alibi iiotavimiis. — 
r o V X d y t nd »j a dvvaztti, 
hoc efficere possunt, ut 
omnium necessitatibua 
praesidiiim suppetat et 
opibiis aequalitas obtin- 
gat. Verluim /i*c.iop«<> tracta- 
vit Lobeck. ad Piiryi)icli. p. 595. 
Dativiis niiniv pro ndriwv posi- 
tus est notissimo iisii loqnendi, 
qno dativiis vcrbi potissinium 
habita ration'» pro gpnitivo fre- 
quentatiir. Possis tameii ctinm 
cum A. Mnttliine Gr. §. 389. 
Ii. explicarc aliter. Ad f^tvrto- 
^tiv item dJvaiai iotetligendum. 

10 d la^e^Xtiko^ z vyxd»t i] De Tvyxd>tt sine ov posito v. 
ann. ad Gorg. p. 502. B. Prot. 
p. 313. E. ^ ^ 

C. nQdytt' eaO-', eJ c iot- 
itev, ov tfavlovl Vulgo ista : 
IlQayft U1&' — a^itr/JcCliniae, ac 
sequcntia: ricds leyttg, «J qlkt 
Klstvin; Atlieniensi attribuiin- 
tnr. Perqiiam inepte. Nani ut 
largiamur, priora illa : nQayft 
lo^' — iedftivov dQejtji, recte a 
Clinia respondcri, tamen quo> 
modo Atheniensis pergere pos- 
sit ^erbis: IJdis Xeyns, to fdt 
Kleirin; liaudquaquam iiitelligi-' 
mus. Ita(|ue cum Astio non 
dubifavimus amplccti rnm ratio- 
nem, qiiam Grouius, intcrpres 
Francogalliis, primiis monstraut, 
nnnc etiam Turiccnsibus aliis- 
que probatam. Erroris canssam 
si qiiacrimus, vidffiir illa po- 
sita esse iii eo , quod poslrema 
haec: nQayit' lo^' — niitij^, »a- 
perioribus adiiciiintur per asyn- 
deton. Qiiod taroen non raro DE LEGIBUS LIH. XI. F. 918. St. 205 noXlov t6 tov ftirgov iyo^ivov to di ruJv dv&Qvo- 
nuv nXij&tj nav TovvavTiov «jftt TovToni^ diofitvd r« 
d^iTQUig duTat xai i^ov xtgdaiviiv rd (AiTgia dnXij- 
OTutq atgilTai xegdaivttv. dto ndvTa rd ntyi Ttjv xa- 
ntjXeiav xai iunogiav xai navdoxtiav yivtj dia^t(ikr)- 
Tai r« xai iv aiaxgotg yiyovev oviideaiv ' inai u ug, 
o fitj noTe yivoiTo ovS iarai, ngogavayxdatts — yi- 
Xoiov ftiv liniiv, oftug di eigtjaeTai — navdoxtvaai £ 
Tovg navTayJi dgiarovg dvdgitg ini Tiva xgovov ij xa- 
nr}Xivtiv rj rt rtiJi' TotoiiTujv ngaTTttv y tj xai yvvai- 
xag ix Tivog dvayxtjg tif4aof4ivtjg tov TotovTov fitTa- 
Oytiv TgonoVj yvoitjf4tv dv , tlig rfiXov xai dyantjTOV itffaYf*' Ia9'\ ii(: loiKtv,] Oe pertonarum distribotioiie, quae 
in lihris variatnr, v. infra explicatt. 

D. »n» nard oxelav'^ Sic Z.f.U.c.S.o. et corr. 3. r.a. pro 
volg. natiotUav. A. et pr. J2.r. a. navdoxtiar. 

E. napioHtuaat'] natdoxevaat A. v. et pr. Q. 
lucam habet, sicubi de superio- 
ribns omiiino subiungitur iudi- 
riiim. V. Indic. ad Sophist. et, 
Theaet. s. v. Asyndeton. — 
ei; (pavlov, non leve. 

0. i 1 6 fttr a T( d (tex Qm^ 
Selrni — mt fd afrt ir] Kpexe- 
gesis suprrioris senlentine, qune 
asum coniunctionis yoQ asper- 
natiir. v. Iridicc. s. v. Asynde- 
ton. et inrra ann. ad p. 927. B. 

nawta ia neffl t tj p Hanij- 
lala* — 3 De miieula turpitudi- 
ni<t sordidis istiusmodi negotiis 
\*-l viil;.'^''! tiominum iudiriu ad- 
Imerpirfiii.' ejjregie exposuerunt 
(J a sa ubo n us ad Theophr. Cha- 
ract. c. VI. Zellius in libro 
quem insrrip«ii: Ke ri e nsch r if- 
len, Fasrir. I. p. H't sqq. (uher 
Wirthshiiuser der \l- 
n), qui tamen nollem hunc 
tonis locuni , iii suo {;enere 
ge gratisnimum, iie;;le\isset. 
ique liekkerna riiaricl. 

1. I. p. 2.''i'.< sqi|. ut alios si- 
lio transmitlamus, qni <>iin dem locum non minus curiose 
tractaverunt. 

o fitj noTt y^potjo} Optat 
hoc ut ne unquani fiat, qnia 
vult homiiies deligi ad id nego- 
tii, quorum corruptio ac depra- 
vatio civitati minus malorum 
iniportet. De fnrmula Herod. 
V, 111: 10 ft'] yAoiTO. Ari- 
stoph. Lysistr. v. 147: ti d' ti><; 
ftttUor' ttntxfift&' ov ov di) li- 
YH<;, u ft ^ /«'votTO, fAaXi.O¥ av 
6id loviofi yhoti ' a* tiQr-pi)', 
Demosthen. De rebus Cher- 
son. p. 102, 20: S f*>]Jt ytvon', 
otuie iiytiv dfiov. Id. adv. Mid. 
p. .')8l , 22. o ftri Y^vott' , ovd* 
fatnt. al. Pertinet hnc etiani for- 
mula o f^i] Tt)/ot noi«, Eurip. 
Heracl. ?. 512. Phoeniss. r. 
580. Aeschyl. S.pt. c. Theb. 
V. 5. nhi vid. Hlomfield. Post 
tl T« Winck e I inannu « ivj(*i 
suspiralur exridisse. cull. p. 806. 
A. Reip. IX. p. .')79. C. Sed 
es conierlura noii opiis est. 

K. tta i dyn/tritot' *'dii»] 
H. r mn;:tii « <■ < Hmand uw. 26(1 PLATONIS iariv Ixaaxov rovrcuv , xai il xara "koyov adid(fdo- 
gov yiyvoiTo, iv /nijTuog dv xai toowov axtjuaTt xi- 
ucpTo Ta TOiaiiTa ndvTa. vvv Hk onoTav tlq iQr]fjiOvq 
9j9 xiq xanriXiiaq 'ivixa Tonovg xal navTaxoat fi^xtj '^xov- 
Tag oduiv cdovadfitvog olxriGiig, iv dnooiu yiyvofjii' 
vovg xaTalvaeOiv dyantjTaig dexouevog t] vno '^euiuj- 
vtjuv dy^icov ^ia iXavvofiivovg ivdieivrjv yaXrjvt^v na- 
gaayoiv rj nviyeaiv dvaxpvyrjv, rd (xeTd Tavxu ov^ 
tiig iTaiQovg de^dfuvog cfiXixd nagdayj} ^ivia ino- 
fieva Tulg vnodoxalg, wg d' ix&fjovg ctlxf^uXujTovg P. 919. xnzaXvataii' a y nn 7] i nlq] Vn]aa cum S.U.ayanrjiwi 
In voce dfj(Ofiivos finitur Ricardiii. b. Mox ivdtrii»)y A. Voss. x. 
eudiay>ji>. iv fitlTQo i; — XI /*"t i] in- 
star matris ac nutricis; v. 
ad libr. IX. p. 859. A. 

rvv bt oiorav ttq ^Vl'' 
fiovi — J lungRS vtrba aic: 
onotnv ik; ld<Jvaafi(io(; oiKijoni; 
nnniiXiiaq 'fvena ii<; i()tjftovq lo- 
novi xal narTa](6ai tjfojrra; fitj- 
tir] 6du)v — na(jaaxT! xik. — xn- 
raluataiv a y. Stxof^tvoq, 
exoptato dev«»rsorio cxci- 
piens. Libr. XII. p 953. A: 
xreinivoft? — (ptloieviatq dv&ooi- 
n«uv TinQtatift nauffas. Protagor. 
p. 315. D: xai Tovio ixxtrwaaS 
(o KaXkint;') Kaidi.nniv ntnofrjxtv. 
Knrip. Klectr. v. 393: S^ioi/.ft?-' 
nlxojv xnTaXvoett;. Sic etiam xa- 
taXiJtiy devertendi potcstate 
Atticis non est iniisitatum. Plat. 
Theapt. p. 142. C: diaQ niZt; 
ovK avTOu MfyaQOL ttat^Xvtv; 
Protajr. p. 311. A. 315. D. Pnr- 
men. p. 127. B. Tlm. p. 20. C. 
Aescliines de fnls. legat. p. 
41. ed. .Steph. Demosth. p. 
252, 54. Thucyd. I. 136. nl. Ita- 
que luin niidiendusest W inckel- 
mrfniius pro rtainlvatoi» aii- 
dacins refintiens natnymyait;. Ni- 
miriini confisiis est ille nimiiim 
Photio p. 135, 14. itn scri- benti: KaT aytay lov to Kard- 
Ivfia' Jiat xnTnycoytj , tj xmalv- 
ai(, xnl xaidyiofini,, to xaTitXu- 
tiv. outo) tpnali' AtTixol. Simi- 
liter Moerisp. 241. KaTayci,- 
ytof, x«i xa 1 cl yi a & ai, Atti- 
xiZi;' xn 1 d Iv it « , xnl * tt t aXv- 
«<v, '£UijMK(i3?. .Atqui Atticos 
lioc usu loquendi neutiquam ab- 
stinuisse satis iam compertum 
hnbemus. Qiiocirca Platonis ver- 
ba non est quod quis soliicitet. 

P. 919- »' n o ;|f « « /i a» Ku ► — 
iXavvofif'*ovq] StephanuB 
consentiente \stio corrigendiim 
conset ilnvvofi^r oiq, quia ac- 
ciis;ifivii8 nequeat ex naQanxciy 
esse siispensus. Atnimirum pen- 
det ille ex dtxdfitvoq, quod ex 
praegressis ita rppetendum est, 
ut ad naQanxiov intelli^.itur rtv- 
Tott;. Nam proxima quoque ita 
expedienda sunt : ^ ivlytatv 
(iXavvofifvnvq . quod per zeug- 
nia huc pertrnhendum) d»;|fo^»io? 
d*aK(!vxr\v («i/TOti) nnQaaxfov. 
Pro tvditivi^v W i n c k e I m a n- 
n u s Praefat. ad edit. min. Tur. 
a. 1854. p. XI. turjvtftnr re- 
finf»il, quod vocnbulum Plio- 
tius p. 30, 19. per *i'd<c»i'o'»' 
intcrpretatur. At nimirum op- DE LEGIBUS LIB. XI. P. DlO. St. 267 

y.iXmiojfAivovg ano?.VT(ju)afj rwv ^axQoratttiv xai aSi- 
xiav xai dxa&dnTuv /.VT()wv, TavTd toTi xai xd Toi- B 
avTa iv ^vftnaai ro?s" ToiovToig aiayj)ws dfjiaQTavo- 
iiiva Tag dia^okdg Ty Trjg dnoQiag inixovQt]a%i na- 
ijiaxtVttxoTa. tovtcjv ot/v XQ') (^dQjnaxov dti Tif.ivsiv 

TOV VOUO&tTI/V. OQttuV fllV d tj nuXcd Tl (IQIjfAtVOV, 

log nQog dvo fiaxtOif-at xai iiavxia ^aktnov , xai^d- 
ntg iv xalg voaoig noXXolg Ti dXXoiai' xai di) xai 
I vv i} TOVTcov xai ntQi Tavra ioTi nQog dvo fidxfj, 
ntviuv xai nkovTov, tov fniv ipvxtjv dttffOaQXOTa «( fTafgov^ di^.] h/Qorz A. et pr. Q. a. 
B. ala;(f}u)e d fia()T avd fttra] V. oqS^w^, qood in alaxQw^ 
mutavi ez marf;. Q. a. c. d. o. sensu poscente. 

ponitur (t>J»f(»^r yaX/jnjw pro- xtia etiam ideo male auHiehant, 

iJDio aVai/ijfi;'», re f rigerat io- quia inliuiiestati omni tanqiiani 

nem, frigUB, Kuliluiig, i(le<i- feiiestrani aperiebaiit; v. Ca- 

qiie •ignificat tranquil! ita tem saubon. ad Theoplir. Clisr. c. 

et reqiiietem cuni tepo- VI. 'AnoXvTQovv nunc non 

re coninnctam, 8. tranquil- est r ed i m ere, sed d im it te- 

litntPin ac teporem. Uuod re accepto redemtionis 

i\uam ev^rffto* niist]\iam, tvdin- pretio. Celeruni Hernian- 

ni>' \eTo saepenuroeru significet, nus pro fiaKQntdiatv srripsit 

runseqiiens est, iit«ul;^ata libro- fnnQundnav, iiivitis libris et 

rum scriptura uiiice pro «ern pru- iiiilla tirgente neces.sitate. In- 

banda sit. Xenopli. Cyneg. V. teliignntnr maxima redemtio- 

9. noiOufitro^ tvrrjp, oiar fth' '; nis pretia. 
\ljvyr, iftuiittfois. ,, , , c 

ifnXiita nagdoxfi ifiu ■ fiira] Sic prinius ex aliquot 

inodoxaif'] Uui ti05pites erant codd. refinxi quod vulgo cir- 

excepti in deversuriis, iis etiam cunifertiir dQ&iii<; dfiaQiardfitva, 

livta sulebant donari , lioc est quo niliil absurdius. Debebat 

liotpitalitatis muniisciilu , cilii, saltem oq&^iZ^ ante nnQioMtva- 

• ariies, pululentn, (|iiibus fru(v xniu poni, (|iiursiini illud trans- 

rentur et II crcarentur; v. Bot- ferri iusseniiit Steplianns et 

tiger. Kleine Schriften T. III. Astius. Nunc tanien aiidaci 

p. 303. 4tiG. et Becker. Ciia- transpositiune ista ininiiuc opua 

rikl. Vol. I. p. 222. eit. 

, , . . rovtotrovvYQnttidQua- 

anoAvTQioaii Ttov u. — , , i i\- .• _ ._ 

i/ , ^ •' ,•». noratiT.l Dictionem pruver- 

[viQmv] ex captivitate •.,_ .•.■ im c.j/. r> 

'--.. •.. . • -. bialem ad Libr. Mll. p. 83G. B. 

anumittat maximu et .., . ' 

.... . „ illustraviinus. 

iusto et impuro rencm- 

onis pretio. Qui» qnid nin- »»i»o; di'o fi d ^^ m <t t — 

■ dici potnit »d ii-torum hu- ^«Aino'*,] .Simile pruvrrblum 

_^^ luncionum turpitiidinrm depin- est n^o? dvo nvy 'HQnxkiji, de 

K«nd«m? At nimirnm ntt»<Jo quo v. ad Pliacdoii. p. 89 C. 
268 PLATONIS C TQVtfri xtav dv&QUJnojv, rrjv Se Xvnaiq ngoTSTgafXfiivrjv 
sig dvaioxvvTiav avTr\v. Tiq ovv drj Trjg voaov lav- 
xrjg dQCDyrj yiyvoiT' dv iv vovv ix^^^V 'to^**; ngiii- 
Tov /MCi/ o Ti GjxiiiQ0TdT(p ^ofja&ai xatd Svvafiiv tw 
T(Zv xanr]X(jjv yivei, 'intna Tovtoig tuiv dv&QVitnvov 
nQogTatTeiv, (ov 8ia(fii etQ0fjii.v(uv ovx dv yiyvoiTo fie- 
ydXri kvfiri Ty noXti, tqitov dk avrnlg Tolg fieta- 
axopGi TovTcov T(Zv iniTtjSevfidTajv evQeiv fir])(avrjv, 
D oncog rjOri firi dveSrjv dvata^vvTiag Te xa\ dveXev- 
&iQOV tfjvxtig fieToya avfifSrjaeTai yiyvea&ai QCiSiojg. 
fieTd Srj Tct vvv eiQfjfieva neQi TavTa vofioq dya&tj 
TVX'] ToiogSe rjfiiv yiyvea&uj. MayvrjTiov, ovg 6 &e6g 
dvoQ&(jJv ndXiv xaToixiiet, yecufiOQOi oaui t(aJv rerra- 
gdxnvTa xai nevTaxtg)(tXicuv iaTicHv eiai, fiijTe xdntjXog 
ixcov fir]S' axcDV tirjSeig ytyveadw tttjS' 'iftnoQog firjte 
Staxoviav ft7]S rivxtva xexxr]fievog iSicoTaig TOtg fiij i^ 

C. Ai/nat? ngojtTQafi^t^vTiv] Viiigo: nqo^rejQafifthtjv. 
Mutavit Bekkenis ex pr. S. de <]uo tamen Bastins nihil reTert. 

oQuytj ylynon' uv] dyoiy^j a. c. v. r. X. et pr. A. Bek- 
kero quideni testante atijue Baatio teste pr. Jl. Praeterea Voss. 
X. o'?Ti; ofiiXQOjdiu. 

D. livekiv&fQov *f>vx>}<:] dytXtv&tQiov A. et pr. II. cum 
marg. a. c. 6. C. T17? vd ao V T. d Qwyrj 
y.] auxilium contra tiunc 
morbum, h. e. animi corru- 
ptioneni ac Hepravationeni. Me- 
nex. p. 238. A. ndxov dQoiytjv. 
Wi nck e I ni an nus dymyrj prae- 
fert, quod in co(iicihu8 iionnui- 
lis perscriptum lcgitur. Nohis 
tamen iilud ab ipsa sententia 
videtur aliqunntuni abhorrere, 
invectumque esse. ab iis, qui 
genitivi obiective positi ratio- 
nem non caperent. Mox ad 
nQO(;idx-itiv int. nvrd , h. e. ro 
Mantjlfvtiy. Infinitivi xQ^io&ai,, 
nQoqrdrrnv et tvQtii' fArjxavtjv 
pendent ex aQwy^ ylyvoir' dv, 
quod ex antcgrcssis est assu- 
mendiim. 

oniti^ ij&rj fiv dv46fiv — 1 
Grammat. Bekkeri Anecdot. I. 
p. 400: 'AyfSfi*' dvftfi^vu^. 
dvvatai S^ dno icuv t/zniuv ftt- raytaO-ai, oiq av al tjviai dvi- 
&u)ai. nXdrwv di Ndfiiav iv8t- 
udiw ' tvQf fXTjxav fj V — Qu- 
diiot;, xnt Jrjfioa&frfjg iv rip 
ntQt rov aTtq>dvov' r ij ^ 3k 
nofintla^ r nv rij<: r fj q dvi- 
dijv y tyt V7J fi iv7]i, dvrt rov 
dyar. xrtt nolXri rj roiavrri 
XQfion;. Rectius Heindorfius 
ad Gorp. p. 494. E: o'? dv ip^ 
dridtjv ovxw, interpretatur: sans 
gene, sans fav'on; ubi v. ann. 
Scripturam dvaldrjv errori scri- 
barum deberi, nut posterioria 
aetatis abusui. cum Buttman- 
no nobis piane persuasimus. 

D. Mayvrjriuv, oi)< o 
&e6 <: — ] qiios deus rur- 
8US crigens in coloniam 
drducit. De re ipsa v. Libr. 
Vlir. p. 848. C. D. De ytwfid- 
qoi V. V. p. 737. E. VIII. p. 
843. B. f^V^ aHwr, ac DE LEGIBUS LIB. XL P. 919. 920. St. 269 

lov iavTfp, TiXijv naxQi xai fdtjTQt xa\ rots In rov- 

Tiuv tig t6 avui yiviai xat naai Tolg avTov Ttgiafiv- E 

TiQoig, baoi ikev&e()ot ikivitt()UJi. t6 d' iktvififjix^v 

xai dvtXev&egov dxgifioiq ftkv ov gqdtov vofio&tTttVf 

xoivia&u) yt ftrjv vn6 tiZv xd dgiOTtla tiXrfrfOTwv r«fJ 

ixtivuiv uiati Tt xai danaaiiu). 6g d' dv xantjXtiag Ttjs 

dveXtv&igov Tixvtj Tivi fteTdaxy^ ygacfia&ui ftiv avTOV 

ivovg aia^nivTjg c (iovXoutvog ng6g Tovg dgeTr/ ngujTovq 

ixgiuivovg, iav di doS:ij dva^iqJ iniTtjdtVftaTi xaTag- 

vnaivttv Tr)v avTov naTQ^tav ioTiaVf dt&eig ivtavTov 

anoayia&ui tov toiovtov , xai idv av&tg, iTt] Svo, 920 

xai i(f' ixdoTtjg dkojaeu/g Tovg Staitovg fttj navia&ut 

dtnXaaidtuiv tov ifitnQoa&ev ;jf()dvov. SevTtQog fdtjv 

voiiog' uiTotxov elvai yoewv ?; ftrov, 6g dv ftiXXij 

xantjXtvativ. to Si TQiTov xai rgiTog' onwg wg dgi- 

oir'« o ^(dcdfoc^. ] Sie A. X. et pr. Jl. pro vulg. of!? Sp 

ftrii' fftnoQOi] Libri: ftijd* f/ino^oc. Pro qno /«/t* fft. ror- 

rexh Kekkprus. Veterem lectionem iure Schneid. servavit. E*t 

f-nim: neque caupo — et iie mercator quidem. Sir post 

■/« subinde ovdt infertur, de qno nsu v. ad Apol. p. 19. B. 

itifapf. p. 182. E. Reip. X. p. 608. B. n •- 1 11 > I • ii.t qni de m. — fV^ 
^»1 «rn mtKj. i. e. ne ullamqui- 
Hem. V. Matttiiae Gr. §.483. 

\tr. — Dalivut /4«Jrat; ». t. 
ex itnnntlnr pendet , de qna 

>rittructiune v. Legjr. I. p. 638. 
ai/ioic invi<av Stnnov^attf. 
l)p Rep. VI. p. 493. D. «Jia«o- 
»iV« Tioiii. Parm. p. 128. C. fior'- 
Onn i^ lo'y*i. Alcib. I. p. 116. 
\. TOic f/lotc ^o^&nn. Cratvl. 
p. 437. C. duelov&(n lot^ nf}d- 
1 unat. al. 

K. »/c TO or»» yfvtoi'] H. 
o. y/i»#t. .Sed pluralis videtnr 
positui ideo, quia piuret homi- 
nei ligiiifirantur aetatii diveriae. 
Pro il^ to dcw Aitiua quod 
pntabat tcribeiidnm eite dcM, 
addito }'/voi c pro /i*iat, intel- 
liguntar ol ttt ToJrwr tl^ to 
<f »•• }r/rroi , qui pareole et 
«■tre •ant geDere adhue tuperiorea. Sic ili: io arw 
Theaet. p. 175. A ; ot» ie i 
'ytftifiTQvuvof tlg TO a»*» ntv- 
leKanmoojo^ iotovro( tjr x. r, 
1. quo uno loco tatit firmatur 
Tulgntae tcripturae auctoritai. 

tiX**i Ttfi itn d axnl H. 
e. si quit illiberale cau- 
ponandi negotium traeta- 
re uMo pacto voluerit, 
eum accutatofamiliaede- 
honettatae qoi volet. 

P. 920. Tor fftnQoa^t* 
XQo'0*] ratione habila tnpe- 
riorit temporii. per qnod in 
vincula coniectos fuerit. Ste- 
phanut et Astiot scribont 
Tot> Ifinqoa&nr x9°*9v, qna mi- 
tatione non opui. 

To ii t^/to» »al jqIto^' 
Snm^ MC — ] tertium aa- 
tem atqae tertia lei esto 270 PLATONIS OTog tj xat xciy.o^ wg tjxiora o ToiovTog ij(4iv ij tvvoi- 
xog iv Tjj TioXei, Tovg votio<fvXaxni^ X(?'^ voiirsai, (fv- 
kaxag slvai fif/ /iiovov ixeivwv, ovg (fvkccTieiv ()ciSiov 
uri naoavoixovg xai y.axovg yiyvidOai, ofsoi ysviasi 

B ytxt TQOCpaig IV ntnaidevvTai, Tovg de ft>/ ToiovTovg, 
iniTtjdev/naTcc Te iniTi^devovTag , a nQOTgomjv S^^ei 
Tiva iaxvudv ngog ro ngoTginetv xaxovg yiyveatfai, 
(fvlaxTeov fidXXov. TavTij dij tcc negi Ttjv xanr(Xeiav 
noXXr]V ovaav xai noXXd intTijSevfiaTa ToiavTa xe- 
XTfjfuvTjV, oGa neg av avTcov Xet(fi^t/ do^avTa ix noX- 
Xtjg ctvdyxr,g iv Ttj noXei Selv elvai , ovveX&ecv av 
Xgeoiv negi ravTa Tovg vouocfvXaxag fxerd Ttjjv ifi- 

C neigujv ixdoTtjg xanijXeiag, xa&dneg ifingoo&ev im- P. 920. B. ravrti d!j ra negl] V. */, qnod ex A. 52. 
V. r. X. a. c. i. o. mutatum. Paullo anfe a rQOTtrjv f^fi marg. S. 
(jiiod edideruiit Turinenses. Et sic etiam sec. man. Par. A. ex 
corr. 

Saa ntg av avriov] av om. A. et pr. Sl. v. ad p. 915. D. utquam optimus vel eti- 
am quam miiiime inalus 
t a I i s li m o n o b i s s i t i n c i- 
V i t a t e i n q II i 1 i II u s , I e g ii m 
custodes oportet memi- 
nisse, se non modo eo- 
rum esse custodes, quos 
facile ait prohibere ne le- 
gum violatores ac pravi 
existant, hoc est eornm, 
qui lionesto genere orti 
sint beneque educati, sed 
magis curaiidos esse, qui 
n o n s i n t t a I e s , a t q u e n e- 
gotia exerceant, qnae lia- 
beant magnum quoddam 
incitamentum ad pravita- 
tem. Winckelmnnnus post 
(jpJAaxa; iubet ovv interseri. 
Quod iiemo iam probabit. Ni- 
mirum post ani jq(io<; iii loriim 
commatis colon siibstituciidiim 
pntavimus, qiio omnis tollitur 
verborum obs«!urita«. Idem fe- 
cimus anten post itvrtQoq ft>)* 
vdfioq. Utrumque proliatum eti- 
am Schneidero est. Dein post ^17 /xdvov quod infertur J/, 
alia id genus exempla dedimus 
V. p. 747. D. Denique de abun- 
dantia verborum (TttQiaoolojrlu) 
ngOTQonfjv fj^it ngdi ro ngojQ^- 
niiv, conf. Vlll. p. 839. D: f,ij 
Svvajov tlvnt. SvvaoO-ai. VI. p. 
772. C: fitxQ^ "*? ^* T/io5 
l)(tiv txaatov Sdiij toJ jtaXdif 
i^tiQyd &at. Fateor tamen 
duriorem esse lioc lcico loquu- 
tioiiem, ut non niultum repu- 
gnem, si quis de coniectura 
Hermaniii legcndiim putet S 
goniiv, quorsum perdurit, quod 
in libris quibusdam scriptum 
extat rgdnriv. Quamquam pro- 
babilius etinm scripseris cum 
Baitero: S nott gon>]v f/tt. 

B. noXXt)v ovanv — ] late 
patentem et multa eius- 
modi negotia complecten- 
tem. I.,oqHiitionem nolv tanv 
attigimns ad Polilic. p. 280. C. 
et 282. A. Sopliisf, p. 234. B. 

ovvtX&tiv av jf^ja»» n«- DE LEGIBUS LIB. XI. P. i)20. St. 271 

rd^afiiv rfjg xilSdfjXsiag nigi , ^vyyevovg T0VT(p THtd- 
yixaToq^ awiktfovTag de ideJv Xiiufid Tt xai dvd- 
Itfiua Ti JioTS T(p xa7i^).({) xiodog noiet ro fiiroiov, 
odtpavTag di &uvai t6 yiyvo^tvov dvdXojucc xai 
/.i/uutt xai (fvXdvTuv ^ Ta uiv dyooavoiAovg , Ta di 
aaxvvo^ovg^ ra bk dygovoftovg. xai ax^dov ovrtog 
dv xantjktia rd ftiv o!)(fiXoi ixdaTovg, auixgoraTa 
<)6 dv ^Xanrot Toi/g iv Talg noXeai xgmfiivovg. 

Caj). V. Oaa Tig dv ofxoXoytov ^vvdia&ai jU^ D 
noi7i x«ra rdg ofioXoyiag, nXtjV oov dv vo/noi dneiQ- 
ymaiv »} iptjffiafta, t] Ttvog vno ddixov (iiaa&tig 
dvdyxrjg ojnoXoytjay , xai idv dno tvxv? dngogdoxi}- 
Tov Tig dx(t)V x(t)Xv&t/, Sixag tlvai TtZv dXXujv dTc- 

C. T/Jc Kt^d rikiiui; n/pt] V. xtffdtjXla^, invitis libris ple- 
rifqiie omniUus, etiam A. Q. Retinult tamen Schneider. 

Ta d^ dyifoyo ftovi] om. pr. A. 3., ut Bekkerns quidem 
testatur. 

D. vno cij/xov /S. ] vnodUov a. c. v. f. et pr. A. Q. Dein 
vito ivxVi ^- r**^* ^- f* •■• QUtxl Turr. et Herm. probarunt. ,^1/ TaiJTn] Mutatur dehinc te- 
nor conttructionis per anacolu- 
thon. Nam post invTt} dt) to 
ntQi jrjw ttnnr,XtlaP k, t. l. pergi 
(ifhebat fere sic: oxoml» au 
^(ifuir jtnl Idii» M. 7. X. Nunc 
•aperiurihns missis, aiio verho, 
(|iiam quoH accusativnm requi- 
rit , illato dicitur ah*iX9uy. at- 
que ni^i -tavin interpoiiifiir, 
quo de antegressis admoneamur. 

C. Xrfflftd Tf X al dpctXm- 
/iu] acceptnm et expen- 
s n m ; r e d i t u s e t i m p e n s a e. 
Sic Xijfifta unl dpdXiufta dnodit- 
{a* Lys. p. 905. in. Tetijjit 
haec Dorvill. ad Cliariton. p. 
87. = 252. ed. Lips. 

TOvc i v T/ttc ndXioi X8*'' 

ooi/c] Intell. aiiiH, de qna 

llipsi post jf^ij^a^at creberrima 

', ad Sopliist. p. 217. C. LcgK. 

' p. 637. E. XI. p. 935. C. D. 

C«p. V. nXij p ta p ar p d fto t 
nalqymatp —] Erant qai av 
additum cnpiant. Quo tamen 
faciie caremus, quum ex ante- 
gresso oon a» dftoX. huc nullo 
negotio pertrahi qneat. Eadem 
ratio est Libr. IX. p. 873. 
E; idv d^ dxf)vxdp ii ^iv/^^ av- 
&Qtt>nop ojtQijat] — Twv 3i dX- 
Xtnv ona — ttjttptj Tipd. Ibid. 
iav 6' dgn vno^vyiop fj l^iZov 
dXXo T» tpoptvnti -fipd, nXtjp im9 

OOa 4p dyiZPt Tt TOlOtrTAV 

igddt]. ubi dp ex idp assumen- 
dnm. Nec multum discrepant 
illa Libr. V. p. 718- A: o? Sntf 
ap POfioOnti^ ainxQd tlpat xal 
xa«ix — idntj — ft^ f^i^U dnt- 
Xin fiat, ubi ar ex 8ecundari& 
enuittiati parte *-ti»m ad prima- 
riam referendnm est, ut locu» 
frutlrn sit a crilicis sollicitatns. 
De locis Lihr. V. p. 7.37. B. 
et VIII. p. 847. K. quid statua- 
mus, alihi diximus. — 17 Tt- 
•"O? vni dStttov — dfteXn- 
Ytjatj, 1. e. 17 a ri< J» vnd Tt- 
»0^ ditttov dpdytiiji fitaa&ilf 6fto- 
Xo/ijofi x. T. X. •272 PLATONIS 

Xovg ofioloyiag iv xajg (fvXtrixalai Sixatg^ iav iv 
E StaiTijTalg rj yeiToaiv i^nQoaiitv fA}) dvvuuvTai diak- 
XaTTiadat. HqaiaTov xai 'Ad}]vag uqov x6 rtZv 
SrjuioVQywv yivog, ot rov (iiov tjiiiv ^vyxaTiaxivd' 
xaai Ti^vaig y "/^Qi.tug S' av xal 'A\ii]vag oi ra Twv 
SrjutovoyoJv aioZovTig Ttxvaiatv iTiQaig dftvvTriQiotg 
'iQya ' Stxaiixtg Sk xai t6 tuvt(jjv yivog iiqov taxi 
TOVTtjjv Tojv &iiuv. ovTui Srj ndvTig ;(fw(;ai/ xai Sfj- 
fiov &6Qa7ievovTeg StaTiXovaiv , oi ftev aQXovTsg ToiJv 
xaTa noXtfiov dytavujv, oi Se OQydvwv T( xai 'iQycov 
dnoTslovvxeg yiveatv ififitad^ov ' olg Sri neQi td xoi- 
avxa ov nQtnov dv eir} \^iv8(.adai, &iovg nQoyovovg 
921 aVTiZv aiSovuivuvg. dv Sr} Ttg SrjfitovQytuv iig XQO' 
vov eiQrjUivov 'iQyuv firj dnoTiXiaij Std xdxr]Vf ftijSkv 
x6v ftioSoTriv &e6v tnatSea&iig, rjyovfuvog liog olxelov 
avyyvioftovtt eivai &e6v , ovSiv T(2 vbj ^kintuv, nQtZ- 
xov ftiv Sixrjv x^ &i(p vtfi^ei' SevxiQov Se inofjievog 
avx^ vofiog xeia&oi' xrjv xifxfjv xtZv iQycuv otfiikixta fftngoa&tv fi rj Si! vuvrni'^ Sic A. fl. pro vulg. f/inQna&t. 
E. "Ageax; 6' nJ] aQto<; A. f. r. 3. o., et ex corr. Sl. a. 
ronf. Gregor. Corinlli. p. G08. ibique intpp. conf. ad p. 833. B. 
To lovimv y^vo?] jo om. A. et pr. Q. 

E. oi za T(2v Srimovqy wv TiXovvTt^. Nunc loquitur pauUo 

aio^ovTtq — ] qui opificum affectatius, ut solet siibinde. 
opera aliis artibus ad de- &ioi)q npoyovojj? aiWuir 

fendenHum comparatis ntdovft.'] siquidem deos 

tuentur. Itaque Vulratius et revereantur suos ipsorum 

Minerva praeesse riiriintur opi- proge ni to r es. Pro nvToiv 

ficum nationi, qui vitam liiimn- de sententia Baiteri dediniua 

nam artibus instruxerint; Ma- avTwv, sensu postulante. Nam 

vors autem et Minerva tuentur quod Hermnnnus nvnZv ita 

artes , quae sunt dftvvjijgio^. tuetur, ut deos moneat non 

Ad "AQtuxi S^ nv xai 'A&rivaq suos, sed ipsorum maiores 

int. ItQol tlaiv. esse, id nobis quidem scrupu- 

ol Si oQydvoiv — ffifn- lum non exeinit. Accusatiuim 

a&ov'^ lii vero instrnmen- aiSovftivovi post oi? illatum at- 

toriim et opernm mercede tigimus VI. p. 758. C. 760. R. 

absolventes c o n f e c t i o- VII. p. 796. C IX. p. 858. E. 

nem, Nam fftftiad-ov i. q. fnl 877- A. X. p. 910. A. al. conf. 

ftia&(o. 8. fnl fxiaOov, adiertivo ad Remp. IX. p. 586. E. La- 

vicibus adverbii fungente. Pote- chet. p. 186. D. Kntliyplir. p. 

rat dici simpliciter: oi Si oq- 5. A. Dorvill. «d Cliar. p. 

yavd XI Ktd fQya Inl fiia&iS unn- 586. ed. Lips. intpp. ad Xe- ■l. DE LEGIBUS LIB. XI. P. 920. 921. St. 273 

Jiv av xov ixdovra ipivor^rai , xat naXiv i^ o^ifZ^iS 
iv T(p otiOivTi xy^^V ^(^olxa i^£g}'aL.io&w. xai dvai' 
(JOVfitvqj d ioyov ^Vf4{3uvXiVTiiS vofAoqt antf) Tio ntu- B 
XovvTi ^vvi/iuvXtvt , fiij nXiovog Tifidv SianintiufAi- 
vov , dXX' ug dnXovoTara Ttjg d^iag , tuvtov dr} 
ngogTaTTH xai t<o dvaiQOVfiivip' yiyviuoxti yao 6 y* 
8rjiitov(}y6g r^v d^iav. iv iXiv&iQutv ovv noXtoiv ov 
dri noti X9^ ^^X^'{i' (^cccfil ts xai dypivSu (fvoii ngd- 
Yftaxi, Sianngdo&ai, rwv iStoJTuJv Tej(ya^ovTa avTov 
Tov Srjinovgyov ' Sixag Sk iivai tovtcdv t^ dSixov- 
fiivip ngog tov dStxovvTa, idv Si Tig ixSovg av St]~ 
fitovgytp tii) dno8<p Tovg itio&ovg og&iijg xaTa TtjV C 
tvvotiov ofioXoyiav yevoftivrjv ^ Jia Sk noXiovxoV xai 
'A&t}vdv xotvtuvovg noXtTiiag dTtftd^cjv, ^gaxv xig~_ 
Sog dyantZv , Xvrj fteydXag xoivojviag, vofiog 6 {^orj- 
xfiZv ioTto T^ rfjg noXetog ^vvSiofiq) fiiTd &iitiv, og 
yag dv ngoaftiitpduivog egyov fiio&ovg ftrj dnoSiSa 
iv xQOVOtg Tolg OfioXoyrj&etOi , StnXovv ngaTTio&t» ' y ^l. X tZ piS ^l^Tnu*'] xJl/nTCf*» Voss. x. Idem oiox pro 
B. Tatjjow S >j nijO^jdiitt] n^ocrazrftr \'uss. x. noph. Mem. II. 6, 26. Klms- 
lei. ni\ Eiirip. Heraclid. v. 
693. »1. 

P. 921. to» fiioddrij*] I. 
q. /9«oJoTi]^a. 

itv 1 iqop Si in dfttroz 

41* Ty ro'/40( V.] deiiide ei 

conveuiens lex scripta 

esto: pretinni operum de- 

bcto, de qnibns enm, qoi 

locaverit, fefellerit, et 

rursns ab initio dicto 

tsmpore Kratis conficito. 

nf. p. 920. A. ubi item post 

uo< non addiliim oJroc Ver- 

in t»i»idriti de eo, qui quid 

rat raciendnm, propriuro est, 

qnpmadmodiim inknfitir vel ura*- 

fftta&a*, ronducere, redl- 

mere, dicnntur operis aliruius 

PUt. Opp. Vol, X. Sect. III. redemtores; v. Heiudorf. ad 
Parmenid. p. 127. A. qui laii- 
dat etiam Perizon. ad Aeliae. 
Varr. Hist. XIV. 15. Sic etiam 
p. 921. B. C. 

B. dntnnfda&-ai tmv 
MiwTwv — ] imperitos (ar- 
tis et operis) tentare frau- 
dibus ac fallaciis. Inest 
in his verbis: i^x'V itaitnqS- 
a&ftt Tf/ra'CefTa elegans pa- 
ronomasia. 

C o( yo Q dr itQoaittt- 
xftn /4t90f] quicunque ope- 
re praeoccup.i to (h. e. ante 
solutam peouniam veluti 
facta perroutatione acce- 
pto) mercedem non solve- 
rit, alt eo duplex mer- 
ces exiftitor. Nam «fan/- 
n/>tt pastive dirturo. de quo uau 

18 274 PLATONIS idv di iviavToq i^iXS /] , ruJv akXujv ccroxwv ovtiuv 
D ;if(>»/,«a rciiv , onoact davsiOfxw i.V(.i(icil,kii Ttv» ovTog tij 
dga/^y t^idaTov ^rjvog iniuf^sXiav xaTaTititTw. dixag 
Si elvai TOVTOiV iv Tolg xaTCc (fvXaq dixaarijoioig. 
(og dk iv naoioyip n£(ji rtZv xctrct noXifiov drjf4iov(}- 

D. arQUTTiyuiv Tf] (J^ pr. A. fl. a. et Voss. V. Duker. ad Tliucyd. VII. b. 
ngon ft fiifidfiivo q eo(\em mo- 
do p. 921. K. 

Twv u X Xuv dr d xwv o v % <ov 
Xq.] q II H m (in civitate nostra) 
a I i a e p e c ii ri i a e , q u a e ni u- 
tuae dentur, usiiras pari- 
ant nullas, tamen iste s i ii- 
gulis inensihus pro sin^ii- 
Jis draclimis, quas redem- 
tori operis debuerit, oho- 
lum usiirae loco persol- 
vat s. numeret. 'Enw^fklu 
fere in re iudiciaria dicta est 
spxta pars eius ppcuiiiae, «juam 
actor petiissct a reo; quae qui- 
dem pars ipsi mnltae loco nu- 
meranda erat, ulii non (iilisset 
qnintam suffragiorum partem. 
V. Meier. etScliomann. Pro- 
cess. Attic. p. 729 — 734. Her- 
mann. Antiqiiitatt. Gr. §. 144. 
et quos illi laudarunt. Nunc a 
Platone dicitur aliter. Scliol. ad 
h, 1. 'E n w ^tXla fmiv inirlftidv 
tt, tovt' iaji ToI?^ta>xoi'at XQV' 
fAaTiHtjv Tti^a dlxtiv, iav fi^ fAw- 
ai,v. rjv d^ toiTto fXTOv fr^QO^ 
T0i7 Tifitj/tmo^, ov intdixdl^ovTO, 
xni ivtyQaipovTO, xrtt ixnXtTTo 
OlfTU;, OTl inl Ttj SQfixfij; o/So- 
Aoc rjv, T>J? tiQnXfiij^ Xoyit^Ofl^- 
VT]i ngof »;. iXdfi^nvt i\ d <ftv- 
ywv naqd rov SiooxovTOi, tl r^v 
dlMtjv dn^qifvyt. fiiuviirai, di 
TOvTTi^ xnt /Irifioa&tvriq Iv t:o 
x«Ta '^(^o'|9oi;. K t ymo I. Magn. 
p. 369, 4: X/yttni S^ xnt d rd- 
xo; naQa rtZ JlXdTtavi JVdfttav 
ivStxditi). Stiidas: inw fit Xln 
o Toxof vno nXdTwvoq IVdftwv 
id. (irammat. in Bekkeri Aiie- 
cdot. I. p. 255, 29. qiii eadem 
habet atque Schol. ad h. I. 

D. w? ii iv naQ^dyio ni- Qi rujyx.n.] H. e. 71«^» Tw» 
oviiuv SrjiiiovQydJv aotrr^t^lni; xn- 
Tii ndXtfiov. Hoc igitiir diril : 
T a n q u a 111 i n t r a n s cii r s u 
e t i a m d e i i 8 , q u i i n b e 1 1 o 
sunt salutis (puhlicae) qiia- 
si opifices quidam, Iioc 
est de diicihus aliisque id 
peiiiis artium peritis, di- 
cere consentaneum est, 
qiiandoquidem omnino 
mentionem opificum feci- 
mus. ndQiQyov quid sit. osten- 
dit Dorvillius ad Ctiarit. p. 
579. — 554. cd. Lips. 

w? toJto»; «J, xa&dntQ 
ixtlvott;, Oiov — irtQOii — 
ft ^ dnodidip, fi ifi xf' t r at.^^ 
Consulto locum talem exliibui- 
mus, qualis in codd. perscriptns 
exhibetur, licet eum vitiosissi- 
me scriptiim esse nemo non in- 
telligat. Nam prinium quidem 
dativi isti : w? toi/to»? av — 
oJoi. drjftiouQyoiq , unde pende- 
ant, haudquaquam intelligitur; 
quos qui antegressae formulae, 
Slxniov (ioiiv) fi-ittv, facta mu- 
tatione constructionis, occom- 
modatos esse iudicavit , Aug. 
Matthiae Gr. Gr. §. 568. 4. 
p. 1324. ed. 3., is nodiim, liic 
haerentcm, non expedivisse, sed 
violenter secuisse videtur. Dein 
quod bis infertur verbum dno- 
Sidip, id bis caret subiecto suo, 
ut non appareat, quorsum re- 
ferendum sif. Dcnique nec av- 
Tov liabet, quorsiim referatur, 
ut hinc quoque •iibioctnm de- 
e?sc perspicuum fint. Lonp^um 
est narrare. his \ulneribus quo- 
modo viri docti mederi conati 
sint. Nam, ot panca de multls DE LEGIBtS LIB. XI. P. 921. St. 275 Iptov cvtuv auixrjqtctq, GXQatrjyuiV re viai oaot, negt 
tavta tf^vtxoi, Sixaiov elnetv , ott to naQanav 
iftvricrd tjiuv dr]^toVQ}'uJv , log tovtotg av , xaddneg 
ixtivoig , olov irtQOig ovoi drifjitovQyolg, idv ttg dga 
xai tovtifiv dv€?.6fitvog drjfioatov ^Qyov iixf^' ixutv commerooreinus , Stephanus 
et Attiuf scribenHtim cj-nsiie- 
ront : — ilf^j>unijrni xai to? 
ttftaQ — dnodiibi dtnalu^ e *6- 
fiOi avior i^. X. T. i. Baite- 
rui corrigi iutiit: itifno^iiyoii, 
ia* Ti;, niutata interpunctione, 
ut lorjot? cum TCt; 7i/iu; — 
anodtiot coliaereat, et idr t»? per 
anacoluiliiam quandam tnm ad 
fit{{Yaariiat , quam ad dnodidi^ 
referendum «it. Hermnniius 
post i^ydoriiui audacitsinie in- 
terposiiit verba 6 6i J^/ioc, re- 
liquis tiiliil niutatis. 'Wagneriis 
nnl ante 70; rifiaq nut Jr sive 
fup ante anodtJuj excidisse su- 
spicatus est. Schramniiu s 
UuneRtt. de nonnullis loci» Le- 
gam Platon. .Spec. V. (Glacii 
a. 1857. edito) \>. 11. dr x»? 
7tfta'i coniecit. Scltneiderua 
ileni(|ue scripsit: fftnjofir^fitr Jij- 

fitoi'^;'»*'. oq 701/7015 «r K.j.X. 
n his coniecturis fere omiiihus 
lllud vfhementer displicet, quod 
fere partrm vitiorum, quihus 
loras contaminatus est, levant 
^•'1 tollunt , omnem ciuR vitio- 
tstem non rcmovent. Una ta- 
iiien inter eag reperitur, quae 
haic dcsiderio ntique satisfRciat: 
'^(''imus coniecturam Sclinei- 
«■ri, qnae sicuti fncilitate 
raeter ceteras commendntur, 
;i etinm lioc honi hnbcf, quod 
livcrso loco saluteni affert, 
iimmodo in locum commatis, 
iiod ille Inter Srifiio» Qyw» et 
; 70t;roic pusuit , colon suffi- 
intur, qnnndnquidem inde a 
^erbis: o? lovintS ai; n. 7. X. 
ipsa lcK cxorditur. Isto enim 
inodo protenas omnia fiunt clara 
»'t perspiciia nec qiiidqiinm nm- plius ad loci integritatem desi- 
deratiir. Est rniin lori st nten- 
tia tum hnec: Quicunqiie his 
ruraus(ducihus et artium 
bellicariim peritis, q ui 
sunt quasi qiiidnm publi- 
cae salutis opifices), si 
quis eorum publicum opus 
v e I s u n 8 p o 11 1 e v e I i 11 s s u s 
receperit et landnbiliter 
perfecerit, dcbitos (rdf) 
lionores, qui scilicet uni 
sunt viroriim militarium 
fnerces, (quandoquidem civium 
hoiios et revcrentia illls unum 
maximumque debet esse meri- 
torum suorum praemium), iu- 
ste digneque persolvit, 
eum (honores iis inste persol- 
ventem) lex nunqnam cessa- 
liit laudnre (quoniam ut bo- 
niis civis ducum et peritoniro 
militum merita pronito parato- 
que animo ngnoverit); si quit 
Buleni opus bellicum iam 
(sicuti opus alicuius opificis. de 
quo V, p. 921. C. praecepe- 
rit neque debitam (hono- 
ris) meroedem persolvat, 
eum lex vit up erab it." Ita- 
que hoc praecipi mnn>reitiim 
est, ducea et viros rerum bel- 
liraruni peritos, sicuti opifices, 
proptt-r praeclara eorum opera 
a civibus omnibus tamquam h<<- 
noris mercede remunerandoa 
esse, ideoqae huic offirio si qui 
satiafecerint, eos laudnri opor- 
tere , eos autem , qui illorum 
merita, qaamvis iam aperta atque 
nota , non ngnovt rint , publicae 
reprchensionit poenam comme- 
reri. Et hnec quideni de loci 
vel cmendntione vel interprrta- 
tione. Superfst ut de una re 

18 • 27G PLATONIS 

E «tr« TiQoqtctx^^^v y.ceXwg i^eQydayjtai, rdg Tifidg, ot 
drj fiiai^oi TioXifAixolg dvd(}daiv daiv, dnodid^ Sixaiwg, 
6 v6iA,og avTov hnaivutv ovnoTt y.ai4tiTui' idv 8i 
nQOafiHXpdutvog (SQyov tl tuJv xara noXifiov xaluJv 
'iQyuv firj dno8iS(^, fiifixpiTai. voftog ovv ovTog inaiv(p 
neQi TovTcuv rjfiiv fitfiiyf^kvog xtia&vo, ^Vfi^ovXeVTi- 
922 xog, ov /3iaaTix6g , t(o nkti&H t(Zv noXiTutv , Tifidv 
Tovg dya&oiig dvSQag, oaoi aojTrJQig Trjg TrdAewg siai 
l^Vfindarig UTe dvSosiaig eiTt noXtftixaig fttjxavaig, 
StvTeQovg' nuojtoig ydo t6 fiiyiaTov ytQag SeS^aifio 
Tolg ra twv dya&ciJv vofto&BT^JHv yQdfifiaTa Tifjidv 
SiaffeQOVTcog Svvt]&uai. 

Cap. VI. Td fdv Si] fiiyiOTa TuJv ^Vfi^oXaicuv, 
oaa nQog dXXrjXovg dv&Qwnoi l^vft(idXXovai, nXtjv ya 
OQifavixwv xai Trjg T(Juv iniTQ^nwv knifitXsiag rwv 
OQ^pavwv , a^tSov rjfuv SiuTtTaxTai' TavTU Si St] 
B fitTd Ta vvv tiQr/ctiva dvayxaiov dfiwgyinwg td^a- 
a&ai. TOVTWV Si dQxai ndvTwv ui tc t(Zv TtXtvrdv 
fxtXXovTwv ini&vfiiui t^? Sta&iatwg ai Tt twv ftrjSev 
t6 nuQdnav Sia&tfiivwv tvx<xi. dvayxaiov Ss tlnov. P. 922. offoi o«uT»7p»?] «<J? f>l A. et pr. Jl. Dein pro dy- 
Sgttatf Bekkeriis invitia codd. oninihns tnrite eHidit cifd^/atc. 
Pro nolf/^ixntq, quod nititnr auctoritnte librorum A. S. v. r. a. 
c. 3. o., viilgo scribebatur noXiJixaiq. 

nktjv yt o Qq)av ixoiv] 6g<f>ayitta A. Q. S. f. r. r. 6. o. x. 
oQfiava Ang. v. IVIox dfiduSy^ntix: \. Q. v. alii pro vulg. dftw<;- aliquid admonendiim sit. Erunt TQonatv inifitXilai, luiv 6q- 

enim , qui ad o? dnoSiiw par- qiavtZv; genitivus diiplex, ita 

ticulam av additam rupiant. Hos ut alter, jtHv 6Q<fa*tov, positua 

igitur monitos volumiis, ut re- sit obiective pendeatque ex 

spiciant ea, (|uae de dv apud universo isto: ifji; twv imiQo- 

relativa sut)inde in Legihiis nwv inifttlilai; alter autem siib- 

omisso exposnimus ad Libr. iective signlficet, coninnrtus ille 

Vm. p. 847. E. IX. p. 873. E. arctissime cum t>Jc inifiiltia,;. 

coll. V. p. 728. A. 737. B. IX. Germanice dicimus: die Vor- 

p. 873. E. XI. p. 920. C. mundschaftsso rge ffi r die 

Cap. VI. P. 922. nXrjv yt Waisen. Similiter statim post: 

6 QcpavixiZv] TestameiitH quod 7i<j»' itXtfjuv fiiXldvTotv int&it- 

annumerantur lol^ ^vfi^oXaloii, fi(at. lij^ ita&iatwi, ubi alter 

de eo v. Sclnimann. ad Isac- genitivua active, alter passive 

om p. 276. — lijfTtSvinf positus est. I 
DE LEGIBUS LIB. XL P. 92L 922. St. 277 

p KXttvitt, iSkix^ag avxwv nigt riQog re x6 SvgxoXov 
xai ;f«A«;ro»'. ovdi yccQ axaxxov dvvaxov iax' uvxo 
idv nolXa ydg Ixacsxoi xai did(fOQa alkrjXwv xat 
ivavxia xt&tivt' dv xotg rc vofxotg xai xov xwv ^utv- 
xmv rj&trsi xai xuig avxujv xotg i^nnoG&iv , nQtv 
diaxidiad^at ^iiXXnv , ti xig iiiovoiav diooei dnXcHg C 
ovxcj xvgiav tlvat dta&tjxijv, i}j/ dv xtg Std&7jxai 
onwgovv £;|fwv ngog xw xov /9iov xiXu. dvoTr]Xt»ig yd(j 
dt] xai dtaxedgvinftivujg xtvd xgonov iixofiiv oi nXil- 
axoi , oxav ridt) fiiXXnv riyojfietfa xtXivxdv. 

KA. IluJg xovxo, w icvc, Xiytig; 

A&. XaXtnov iffr', w KXtivia, fiiXXwv dv&gm- 
nog xtXtvxfjattv xat ftiaxov Xoyov xolg vofio&ixatg 
tv fidXa (fofitgov xai SvgxtQOVg. 

KA. mi; 

AQ. Ztjxuiv tivai xvgiog dndvxtuv tm&t fttx' 
ogyijs Xiyttv. j) 

KA. riola Stj ; finm 

B. fiktxfiati nuiiZ» ni(it] llerni. n/^t seclusit. Att|ui au' 
luD ni^n est: quod attinet a<i rtr. 

ivanila Tt&ilt>t' 01'] Sic \. et pr. Jl. pro ^ulg. ii9otpj' 
a». Flurentini cum Z. v. f. r. et corr. St. il&i*t' uy, quo re- 
pta •criptara egregie conflrniatur. myiln i » .'^ » i" ► i ' av ptioUC (anlitif Ovitt) ratUm 

lOif if *ofioiq — ] iiMilta, sit testamentuni, quod 

inquit , linguli quum inter quis fecerit, <|U otii uducuu- 

• e divena atntuiMit, tum quc ae a d vitae finem tin- 

ctinni coiitraria lefjilms buerit. 

^c t t i V e II l i 11 ni i ii {; e n i i s a c C o i a* ij i t\ — t iktviav] 

ro lunta t i b u s r ep u(;n an tia quandu putanius nubis 

)t vero etiam adversa i a m moriendum fore. — 

luis ipsorum uioribiis ct 4 ctTi^^v^/u /•>**; fxofitv, 

ioosiliis, qiiae <|ui<leni fracti et abiecti sumua 

iequi;bHntur Kuperiuribua animu. 

lemporibua, priusqiiam Zf/Tu}» cifat — ] Cupiena 

lataturi eaatuit, ai quia eaaeaibi potestatem om- 

ia boc dedcrit, ut aimpli- niuin (i|uae puaaidct) iracun- 

ac aine ulla excc- d c I o(| u i sul ct 278 PLATONIS E AQ, Jtivov ys, w &eoi, cftjoiv, <i ra i^a ifnoi 
fxtjSafiuJg i^iarai Sovvai tc orrp av idelw xai fiij, 
xai T<f) fiiv nXtiu^ t({) d' iAarrova rwv onoaoi ne(ii 
ifii ffavXot, xai ooot dya&oi ysyovuoi cpavtQixtQ, /?a- 
aavtci&ivTtq ixavuig iv voaotg, al d' iv yyiQCi xai 
aXXaig navToiaiat Tvyaig. 

KA. Ovxovv , w ^ivt, xaXiHg doxovai aoi H- 
retv; 

AQ. Mal&axoi iptoiy' , oj KXetvia, doxovatv oi 
ndXai vouod^eTovvTtg ysyovevai xa\ ini aiiuxoov ruiv 
dv&QconivcJV noayfidTwv ftXinovTeg ts xai Siavoov- 
fievoi vofiO&eTeiv. 

KA. fliJjg Xeyeig\ 

AQ. Tov Xoyov tovtov, oj 'ya&s, ^o^ovfievoi. D. el 1 a ifta} lUi ulfiu A. Voss. vitlose Herm. corr. Tcl/ja- D. dovvalrt oTO» a * iO- i- 
Xl» xal fiij,] H. e. x«i firj Sov- 
»ot, otO) av i&fXw (4.)) doijyai. 
Deiii rursus iu liis: 7(5» onooot 
— ffiuviQuiq, notaiidus cliiasuius 
est. 

E. ^;«t*«i ra lavioiT 
diaTld^iaO-iti] liicertnin est, 
quosnaiD le^^umlatores 1'lato si- 
gnificaverit. Ex iure Attiro sal- 
tem nou erat liherum testiimen- 
tum pro arhilrio suo condere, 
niii si quis niasciiia prole ger- 
mana, cui liaereditas le{;itime 
cedebat, omnino careret. Isae- 
ua De Pyrrhi haereditate §.68. 
yap vdfto^ dtrtijiji/^tjv ktytl 
iiHvat dini/i9-ii}&at unw(; av 
i&iXt] 7»? Ta iavtov , iav ftij 
naida^ ytir]o(ovi KaTuXint] aijQt- 
•«? , ay di ^fjXeiaq xtttaXiitri, 
avv Tavtai^. D o m o 8 t [i e n. 
Orat. aecund. in Steplian. p. 
1133. Plutarch. Solon. c. 21. 
p. 90. A. Quippe filii le(;itimo 
matrimonio prci^nati auo iiire in 
paternorum bonorum posiessio- nem cedebant. conf. quae de 
his rebus disputarunt Chr. Car. 
BunsenDe iure hereditario A- 
theniensium, p. 21 sqq' 55 sqq. 
Gans Erbrecht T. I. p. 324 
«qq. 'Wachsmuth. Hell. Al- 
tertliumer, Vol. U. P. I. p. 218 
sqq. ed. 1. Quamquam certis 
qiiibusdam conditionibiis utique 
licebat etiam donationem 
scribere, de qiio v. Bunsen. 
I. C. p. 59 sqq. 85 «q. 

P. 9^3. xai dtix*!^^ ifi' 
fiiQot] et revera uiium vi- 
ventes <liem. Crebruni itp^- 
fiiQoi et itfHfiiqtot de iiomini- 
bus ad desifinandRm vitae hu- 
manae brevitatem. P i n d a r. 
Pyth. VIII. 95: indfitQot\ il 
d^7i<;: t/c 6' oiT T»c; axtat; oyaQ 
av&QwTios. Aeschyl. Prom. v. 
83: itpyjfifQotat nQoqii&ti. Ibid. 
v. 261: xai wvv ifXoywnoy nvQ 
fxova' iiptjfiiQot. et V. 546. ubi 
est itpafiiQtot. Enrip. Orest. 
V. 976: w i<f»'ifHQt. Aristoph. 
Nubb. V. 223. Avv. v. 687: ayt' I DE LEGIBUS LIB. XI. P. 1)22. 923. St. 279 

rov vouov Iri&eoav tov i^iirai toc iavTov t)taTi&t- 
a&ai anXaJg , onto^ av rig i&iXij t6 naQcinav. ijw 
Ji xai av Totg iv r») <rj/ noXn f*ikkovai Tekevrdv 923 
anoxQtvov^tOa iuutXiaTtQOV. 

KA. tltaq \ 

AQ. S2 (fiXot., q:fjaou€v, xat txTtxvtZg i(f}'}(.ttQOi^ 
^aXtnov Vfitv iaTi yiyvuiaxeiv tci VfiirtQ' avTtJuv ^Q^- 
ftaTa xai nQog yt Vfidg avTovg, ugnto xai t6 Ttjg 
flvt^iag yQcififia (fQ(xl^it, tu vvv. 'iyiuy' ovv vofio- 
xttTTjg biv 0V&' Vfidg vtiuiv avTtJiv tivat Ti&tjfii oi;r« 
Ttjv ovaiav TavTt]v , ivfinavTog di tov yivovg Vfiuiv 
Tov Tt iftnQoa&tv xai tov inttta iaofiivov , xai Hti 
ftdXXov Ttjg n6/>twg tivat t6 rt yivog ndv xai Tt^v B 
ovaiav. xai ovtoj tovtcuv i-/f6vTU)V ovx, idv Ttg Vftdg K. ibvllt^irai xa iavroC'^ Viilgo ; lopSf Htlfat ia iav- 
Quod reccpimus, id taentur A. et marg. Q. n. J, , ^iiaiiQo^tot, 

lfiJXi.ur yinu n^ozo f(Oiot , iJAt- 
foSifnrtt^, nlJaftma ntilov, 
xtottSia <pt*i aftivt]*a , a/Tt^- 
'<; /^t;((/^ioi, 7n).not ^ftotot, 
j¥/()tf tittilortigot. iilii pliira 
iiitpp. De yoc. aitx**"^ provrr- 
Itinlihtis Hirtionibim «HHi «olito 
V. ann. ad (on. p. 554. 0. Ku- 
tlivHem. p. 2i)2 K. Knthyphr. 
p. 2. A. 5. C. nl. Vorantiir 
Hiitpm tinfciili h. I. aptissime 
tfftjfitQoi, (|iioniani It-giimlntor 
(ipinde stntuit, n«'C ipsos nec 
ope> eoriim essc ipsoriini tan- 
tum proprios. seH potius f'*nt 
' ' fToc T0i7 yirov^ ror" t« 
t>tr nnl loiT fniiin ino- 
nnl tn fialkor 7/7'c no- 
C. Quo fit pror«>rlo, ut. qui 
«Mitiir rsse acti brevtsfiimi, ii 
rititi8'lnm ininiortnlitnlis pnrliri- 
pps esse iuHirniirli sint , qnnn- 
doquiflem pertincnt n<\ univer- 
sae {xcnlis et nnlionis , nuiiquam 
interiturae illiiis, rommiiiiionem 
nr societatem. Itaqne nihil lia- 
bct haec compellalio, qnod in- ■i soleoa aat fneptum videri de- 
beat. 

* nl nQ d i y I t/^ac] ac 
praeterea vos ipsos. Sic 
nal rtQoq et nni nQOi yt dicitur 
snepissime, ut ostendinius ad 
Remp. I. p. 328. A. V. p. 406. 
K. Sophist. p. 234. A. Gorg. p. 
4G9. B. 515. B. nl. conf. Lepg. 
M. p. 778. K. VII. p. 810. B. 
IX. p. 880. B. Nec illud poe- 
tis infrequena est; v. .A ristopli. 
Pnr. V. 19. Arhnru. v. 1229. 
Lysistr. v. 628. Kquitt. v. 575. 
Kurip. Med. v. 702 Hipp. v. 
893. Phoenis». v. 619. Hrrnclid. 
V. 643. conf. W e « » e I i n ff. ad 
Hero.lot. T. V. p. 160. ed. Srhw. 
ad Diodor. T. II. p. SC Ca- 
• aubon. ad .Strabon. III. p. 
218. = 147. Ast. ad Leg({. P- 
274. Matthiae <;r. §. 594. 

TO T//C fj v&la^ jfQa ftfia] 
lllud ytu&i anvidv^ de quo v. 
Chnrm. p. 164. D. K. Protag. 
p. 343. U. Alcib. I. p. 124. A. 
129. A. 133 C. Hipparrb. p. 
228. E. 280 PLATONIS ■&uiniiaig vnodQaftwv iv voaoig rj y^QCC GaXivovxaQ 
7ic({)a t6 ^iXxiGTOV SiaTit^tG&ai neiifrj^ ^})(Uj()rJGo- 
fxat ^xuv , 6 Ti 8e tij nnXti rc ccqigtov ndoij xai 
;'ci'€t, ngog nav tovto [jlinwv vofio&eTjJGcOf t6 ivog 
ixaGTOV xaraTi&Eig iv fioigaig iXccTTOGi SixaicDg. 
vustg dk rjulv ils(p ts xai ivuevejg ovTsg noQtvoiGdt 
ij neo xaTa (fVGtv vvv noQevsG&s Ttjv dv&Qojnivtjv ' 

C ^UIV dk nSQl TUV dXXtuV TWV VflSTSQUJV flsXl^GSl , X»?- 

douivoig 6 ti fidXiGTa sig Svvafxtv ov TtjJv ftiv, ToJv 
di ov. TctvTa fAsv ovv naQafiv&id xs xai noooifiia 

Toiv TS ^OJVTCOV ^ W Kksivia , Xai T<Zv TsXsVTUJVTtuV 

iGTUj , vofiog ds ods. Cai). VII. "Og dv diadi]Xi]v 
yQdcfr] Ta avxov 8taTidifisvog, naidujv t*jv naTtjO, 
nQUJTov fiev tcov vUujv xXyjQOVofiov 6v dv d^icoGri 
yiyvsGdai yQaffiTw, TuJv de dXXujv naidujv ov dv 
fiev etsQfp noisiG&ai §id(p 6sy^0f*,sv(p, yQacfiai^uj tovio F. 923. B. V noSqafjiwv iv voaot?] vnoln^utv Par. A. X. 
et fortasse pr. Q. quod recepit Sclineider. v. iiiterpretat. B. &o)nelnti v rzodgn fAwv] 
adulationibus seclam in- 
sinuans, ut soient qui callide 
venantur liaereditates. Sic vno- 
jfjfXH" legitur De Rep. IV. p. 
426. C. xnl ^aQl^rjTHt, vrroTQf- 
Xi»" f «lupin locum coniparat 
Astius. Alia huiiis usus exem- 
p!a indicavit Bremiiis ad Ao- 
schin. Vol. II. p. 136. Simili- 
ter etiam vnfQxf^^""' i vnndvt- 
oS-ai et i'Tiorr/nT*ii' usurpari do- 
cuerunt: Scliomann. ad Isae- 
um p. 337. Baelirius ad Plut. 
Alcib. p. 205. al. 

To ivof ixaatov — iv 
fiolQat^ iXaj 1 oai"] H. e. m i- 
noris aestimans. Menex. p. 
249. B; nQot; dk ioviok; (;;' nd- 
Xi.() — Tiov ^^1' itXtt>ir]i>dvjtuv 
Iv KlrjQOVoftov xat vUof t*(>fQf 
KaO-iarijiivta n. z, A. 

C. l It iii V n ft iv o >' r wv 
fi^v, Ttof^J^ov. ] Legg. VII. p. 797. D : ^»- rQonoK; ipvxiZr, 
iv iLq fno^ finfiv ou loiq fitv, 
•70?; 6' ov, nlrjv n li nfQ tlnov 
vvv dtj, xaKoZi;. ubi V. ann. coni- 
paratis iis, quae scripsinius ad 
Phileb. p. 22. A. — Ad it»jdo- 
/ifVot? int. nfiiwv^ h. e. luiv dl- 
).b)v To)»' V iititQutY , in quo con- 
tiiietur iiotio idir taviiur, quod 
expressit Fi c inus. 

Cap. VII. "0? av 6in&,]- 
"l" — ] Ouae hoc ioco de te- 
stnmentis ac tuieiis expoiiiinhir, 
ea dubitari non putest, quin 
it<>m, qunntiim fieri potuit, ad 
legum .Mticarum rationes sint 
attemperata. Quamquam pliiio- 
sophiis ea iii re snne id curare 
debuit, ut, quam libr. V. in- 
stituit fundorum divisioiiem , ea 
consrrvaretur semper iiitegra 
ntque perpetua. Itaque hor tan- 
quam temperampnto adhibito 
videlur iitique Attica instituta 
cuni perprtua agronim it fun- 11 DE LEGIBUS LIB. XI. P. 923. St. 281 

(tVTo. ittv di rrtgt)iyvt]Tai Tig TtZy vii(uv avTt^ fAf] 
irri Ttvi xXtj()({} ntnoirjuivog, 6v xttTct vouov iknig D 
ilii ctnoixittv ixntfitf&tjata&at, TovT(p t<Zv aXku/v XQV~ 
nctTttiv i^iOT($t T(fi naTgt didovai oaa av iifiXtj, nktjv 
Tov naTuroov xXtjgov xai Ttjg ntgi tov xkijgov xaTU' 
axtvijg naatjg' xai iav nXtiovg (tiOi, ngog f*iQog 6 
nari;p ontj av iiJtXtt vifiiTaj ra ntgiovTa tov xXtj~ 
ov. 0T(p o av T(uv vtidiV vnagyvtiv oixog ij , fitj 
: tutiv TovT(f) TtZv ;^/J7;uar(«>y. x^vyaTgi re itigavTUig i} 
utv iav iyytyvtjuivog wg civijg iaofttvog ly , fiij v«- 
iitiv 1) d av fAt} , viitttv. iav di T(p rwi' viivuv ») E 
xai TUiV &vyttTtgiuv cfavij xXijuog inr/ijugiog Ttjg dia- 
x^ijxtjg ytvoiitvog vOTtgov , T(p xltjgovoitcp tov ttjv 
dia&ijxtjv dittOtitivov xaTctXtiTitTtit. ittv di aggtvag 
fiiv fitj Xtintj, &tjXtiag di 6 dtctrtiHfxtvog , arSga 
ftiv rwv &vyc(Tig(uv rjTivi av idiXrj, viov dk aiiTtp D. inl T. nlri^oi nmoiTi ft dr o<;'] xlr.^o) om. A. et pr. Jl. 
Saa Sp i&fltj] Sic Flor. d. o. et cod. f. Kditt. &tXt], quofl 
liic qnoqae tenuit .Sclineidcrus. 

'rnm dittrihutione proHenter agroram portio possit ob- 

nsociaviste. eoque roodo ef- tingere. 

Jecisse, ut .Spartanoriim et Athe- D. i/na^jfMv o7xoc sl H. 

niensium leges inter se coniiin- e. »1''qo^. Dein twp x^Vf*''^*"' 

per«*t et velut in unum corifla- vdfinr est ! de opibus suis 

ret. Disputavit de hac re do- dare, notissimo usu loqiiendi. 

ctissime C. Fr. Hermaiinus E. Jtjq d^a&rJMtii — {jaji- 

in Commenfat. qiia iuris d o- Qf»'] posteaqiiam teata- 

mestici et ramiliaris apnd mentnm factum fuit. — 

Piatonem in Legilius cum roi mIijqopo fti>t — umnltt- 

veteris Graeciae institu- n/rw, int. iiiuroi avxo*. Eit 

tis comparatio continetur, enim aententia liapc: is hae- 

p. 2.3 sqi et De vestigiit redi eius, qui testanien- 

iiistitntor. inprimis Atti- tum fecerit, tov ailif^oi> 

i-orum per Platonia de haflreditateaceeptunire- 

l.f^g;;. libros inveiligan- linquitu. Frustra Astius »a- 

'\\%. p. 28 sqq. rnlinttaSm rcfingi iiibet. 

ia 9 ii u () Q fifa i fil » ft t) 

o» a» utp iri^ff noitt- Xtlnti — ] Ktinm iure Atticu 

nnt A,A.-] H. e. adoptan- ita erat constilutnm , ut qui 

irit; de qno osu mascula prole carerct. is qiieni- 

^dt \. ad l.ihr. IX. eunque veilet filium simul atque 

i*7h. K. — ftr, inl nltJQif haeredem scrilierct, ea quidcro 

^ f noiif^i/r o<, non adopta- ronditione, ut quam reliiii|ueret 

tiis. ita nt ipsi liaercdi filiani, eam ille daceret in oia- 282 PLATONIS 

xataXunkTUi yQciyjag nXrjQovofjiov. iav dk viog rtp ts- 
kevTtjcrij nalg atv, Tigiv sig avdgag SvvaTog ilvai tc- 
luv , «l'r« yivvtjTog 6)v lUt noit^Tog, yQacpiTw xal 
nioi Ttjg TOiavTTjg Tvyt^g 6 tyjv dia&rjxr/v y()d(fu)v, 
924 Tiva XQY} nacda avT^ dtVTeQov kni Tvxaig a^eivoc^i 
ytyviadai. iav di tig anaig uiv t6 naQcinav dia- 
&r]xt]v yQcxcff], t6 Tr/g inixTtJTov SixaTripioQiov iie- 
KofXBVog, iccv i&iXr} tco SujQsla&ai, SutQtio&cu' tcc Si 
aXKa naQaStSovg nccvTa tco noirj&ivTi afttfxnTog tAcwv 
vi6v avT6v noisia&co ^vv vofico. co S' av iniTQoncuv 
oi nalSeg SicovTai , idv fiiv Sta&ifievog TsAcvra xai 
yoccxpag iniTOonovg Tolg natcjiv ixovTag ts xai ovto- 
B XoyovvTag intTQonevaeiv ovgTivngoiiv xai onoGovg cxv 
i&iX?] , xaTcc TavTa Tcc ygacfivTa tj rdv iniTQoncov 
uiQEaig Yiyvia&Cf) xvQia' idv Se ij t6 nagdnav fii] 
Sia&ifievog reXevTtjar] Tig t] Ttjg toov iniTQoncuv ai- 
Qiaeutg ilhntjg , iniTQonovg elvai rovg iyymaTa yi- 

E. yQaxpat; xXt] qov o fio v] Sic f r. cum corr. Q. o ileni- 
qiie pr. a c. rf. pro viiinr. xXrjQovofitTy, qiiod tt^nuerunt etiani re- 
centiores. Ktiam roarw. Q. xXtj^oioitov. 

P. 924. li. ««Tii raura ra yijacpdpia'] xa 001. pf. .\. 
Q. et seciindum Bastium xuTot Tuvxa. 

rfjq riZv lnt,r Qonuv «tp.] t^? om. A. V. et pr. Q. Mox 
iXXtmri^ A. et pr. Q. a. 

trimonium. Isaeus De Pyrrlii ficare, qnod alibi tU avSQa<; a. 

haereditate §.68: o yaQ rdfioq «i? ro Xr^^iaQxiMoy yQfi/i/jajtiOv 

Sin(}Qi-6T]v X^yti, iifivai din&(- iyyQoKfitaO-at vel doxifidl^fodut. 

a&at. onaiq av id^Xij Tt? la lav- Cetenim liaiic quoque legem 

TOv , iav fttj TtrtiSaq yvrjnfovt; esse Soloniam, «pparet ex l)e- 

xoT«A^tn; aQQtvni; , av dt &!]• m o 8 tii en. adv. Steplian. p. 1136. 

Xtlttt; xaraXlntj, ovv laintitq, 16. Isaeo De Cleonvm. Iiered. 

tl<;av6Qai; — iiXilv\ H. §. 8. conf. Hermann. I)e ve- 

c. in viroriim numero lia- stigg. ctr. p. 24. Antiquitatt. 

beri. Sic riXtlvttq aaiovt;, ilq Grnec. §. 120. Bunsen. I. c. 

i<ptjf}ovq. tli; nai6aq , et quae p. 60. 

snnt id genus alia; quae ilin- P. 924. tav 6t rtc anat^ 

atranmt Boissonad. ad Ku- wv\ ro rtjt; tmxxtjiov dtHmri- 

nap. olO «q. Scliaefer. Melet. fioQtoy, decimam partem 

Critt. p. 28. Musgrav. ad So- opum aibi insuper com- 

pliocl. Oed. Reg. v. 223. Ipse paratarum, li. e. praeter sor- 

Plato Menex. p. 249. A. dixit tem accepfam ncquisitarum. Ad 

etiam lii dvdQo^ itXoq Itvai. intni >;iov inf. ovolaq. I)e do- 

Scite vero observat Astius, nationihus (6t!an) v. Bnnsen. 

formulam illam tiic idem signi- I. c p. 59 sqq. unde intelliges DE LEGIBUS LIB. XI. P. 924. St. 283 i 

vu ngqs naTQOi xai fAtiTQog xv(}iovs, dvo fiiy ngos 
naTgos, 8vo bk noog ftrjToog , iva d' ix Tuiv tov 
TtXiVTtjnavTog (fiXutv. TovTovg d oi vofto(fvXaxeg 
xa&iOTuvTiuv r<^ dtoftiv(p loiJv 6(j<favtZv. xai nciaijg 
T^5 tntTQonijg xai TfZv OQffavwv ntvTtxaiSixa twv C 
vouo(fv).axiuv oi nQta^vTaTot navTiuv irnfttkeiadu/v 
ccu xaTct ngia[9iv xai xara Tgetg dtthiftivni atfag 
avrovg, xar' iviavTov roslg xai xar' ivtavTov a?.- 
kov Iteqoi rgttg, Itug av ai nivre ntgiodoi yiyvuvTai 
xvxXqt' xai tovto ixXiniTttt ittjdinoTe xaTce Svvapiiv. 
'Og d' av fjir\div ro naganav Sia&ittevog anoxfdvij, 
natdag fiiv xaTahnuiv deofiivovg iniTgonrjgy rtZv av- 
ruiy vofnav rovTuiv rj ;jf(><<0( rtZv naiduv avTOV fte- 
T-yiruj' &rj?.eiag de av xaTa/Mmj rig dngogdoxtJTtp D 
TLj(t, X{fr}aafttvog^ avyyvuifttiV r^ rt&ivTi rov voftov 
i/iTUij idv rtZv rgnZv avrov ngog rd dvo iniaxo- 
ttZv Tt]v ixdoaty ruiv &vyaTiguv noi^Tai, ngog re 

1 ovtotif'i' cl roftofp.'] d' om. A. Jl- 

C. natimw in i fi tliia &m v] ndvxa A. X. et pr. Q. a. li- 
ill mOX oqa^ at lOl';. 

i>. at *ax nltCnri tic] naTnXtlnt} A. Q. X- a. V. xainKn^. 
n^oc Ttt ivO intax.] V. n^oc f o) 8. quud mutavi px A. 
S. ▼. f. r. B. c. i. o. retinuit Bekkerus. Paullo aiite &4*it 
ibarg. Sl. a. c. riatonfm in liia a iure Attiro 
aliqiiAni ferisse disressioneni. v. 
etism Hermann. luris dunie- 
Biesliri et familiitris romparat. 
p. 24. Mux pro i'tor avtov 
Winckelmannus coni. Ata 
i >ynot, rollato loco p. 881. D. 

f). itijQonov^ tira* 
TBvc ijr/viaxa y^rtt] De 
eiideoi re conf. Libr. VI. p. 76<3. 

C. — Teu 6lOfti*tu TaJ» i ff- 
fMvtSr, h. e. pupillo tuto- 
r ii m e g e ti t i . 

C. ul ntttt .T*^i/oJo«] 
lioque illae periodi, 
. s e ex tali quinderim vi- 
rom distriliutione ori- 
tur. — inltniim fii]di- 
<•, nanquam cesset, ila ut aliqnod tempiis ea cu- 
ratione vacuum relinqua- 
tur. 

i^ ](Qt{a Twr naiSm *] H. 
e. ol naidif oi dtdnttoi, liberi 
tntela indi<;ente*. atistra- 
rto pro Fonrreto posito. Mox 
p. 930. C. nalim* Ixarditi^ dtiQt- 
fit^( anori» »al &r;itnt, i. e. nai- 
it^ iMnvol a^Qttt^ Kai S-rlXtiai. 
Nimirum extollenda liir notio 
indifcntiae fuil. Hlnra id <;pnus 
io Proie({onifiiis dedimiis. 

D. ia* Twr T^twr uvtofi 
nQo ( ia iv o — ] si ex tri- 
bas illis rebiis, quae ad 
ipsum spertant, duas tan- 
tum respiciens filias in 
matrinionip locaverit. 
'^^'^lfiorc^ar , propioquita- 284 PLATONIS Tt)v xov yivovi ayx^oxtiav xai rijv tov xXijgov ocj- 
TT]Qiav y t6 di T(jiToVy OTTtg av narijQ diaoxe\f;atTo, 
i^ anavTouv t(Zv noXmZv i9Hnwv eig ij^rj re xai 
tgonovg tov iniTtjdaiov avzf^ ^kv viov, vvfxffiov S' 
E elvai Tr/ &vyaT(}i, tovto di fiagaXeintj dia Ttjv ddv- 
vaTOV axeipiv. vo/nog Toivvv iig dvvapiiv ode nsgi tiZv 
ToioVTOiV xtioiiu) • tdv 6 jU>) dia&ifitvog &vyaTe()ag 
XsinTj, Tovde dno&avovTog ddeXcpdg OfiondtwQ t] dxXi]- 
()og 6fiofAt]T(}cog ix^TOD Ttjv &vyaTe(ja xai t6v x?Sj- 
Qov Tov Te?^6VTt]OavTog. idv dk fjtrj ij dbtXtfog, dde?^- 
(fov de nalg , ujgavTwg , idv iv T]Xixici ng6g dk?^t]- 

naTTiQ 6 ittnKi\pai,T ol diaox/xpaaiJut to il anavTur Jl. Z. 
V. r. c. S. errore manifesto. Pro ^kinwv Vob8. x. cum viilgat. 
nXiiiTwv. 

TOvio S^ 71 aQaXi(ntj'] naQaHnr] S. V. f. et pr. Jl. 

E. &v yaT fQa<: Xtint]] Xtini/ \. T. et pr. 3. a pro vul^. 
A/ni;. Dein pro vulg. toJ' dno^^ny. commuiii consenBU tov S^ tem cognationls, quate- 
n u s c u m i u r e i ii a I i c ii i n s 
lionn siiccedpnHi coniun- 
rta est. Deiii pro vulg. il 
undvToiv TtZv noXijciJv ^Xinwv 
cod. Vossianus ^f andvTOiv t. 
n. KXinTwv. Iiide Winokel- 
mannus effinxit: inliyuiv fjXi- 
noty. Nobis in fiXfnutv videtur 
latere C»;tw>', cupiens, aut 
simile quidiiam. 

E. to»7to Si nagaXfinij] 
Isto toJto S^ iterotur aiitcgres- 
aum To Sk tqIiov. Sed non iu- 
frcquens talis verborum rcpe- 
titio. 

'E a V fA.)} S la 0-i fit vo ^ — ] 
Haec quoqiie ad ius Atticum 
conip»rata esse, ostendit H e r- 
maniius luris domest. et fa- 
miliar. coinparat. p. 28. qui 
laudat Demostli. adv. Macart. 
p. 1067. conf. etinni Bunsen. 
I. c. p. 29 .«qq. et 33 sqq. Sclio- 
III ann. ad Isaeiim p. 455 sqq. 

P. 925. f/inQ0a»iv n^y 
T mv a^^ivwv — ] H. e. ffi- 
nQonS-fv fth hl y^vit tnaiiov J«0 1W9 aQQilitlV, vaitQOv i^ /rl 

yivti Sia ^TiXniuv, uno pro- 
pinquitatis gradu (um ei- 
ncn Grad) prius per ma- 
sculos, itemque uno gra- 
du per feminas. Etiam c\ 
legibus Solonis viri in capienda 
hereditate mulieribus anteibant, 
de qua re v. Bunsen. I. c. p. 
ITsqq. Scliomann. ad Isaeum 
p. 377 sq. et legem ap. De- 
mostli. adv. Macart. p. 1067. 
coll. p. 1057. Male Astiu» 
coniccit h hl y/i«», quod con- 
futavit etiam Hermannus I. 
c. p. 29. ann. 98. Voc. yivoi; 
de gradu cognntionis positum 
illustravit Schoniann. ad Isae- 
um p. 277. et 458. Ceterum 
verba : idv n? naidai; Sr,Xt{aq 
usque ad &twfitvoi lu? &ijXiiai 
transscripsit E u s e b. Praep. 
Evang. XIII. 19. p. 708. E. ubi 
inavMv pro inaviov legitur, et 
verba Ttjv Si toi7 tiZv ydfiotr k. 
i. X. nflert Tlieodoret. Tlie- 
rap. Serm. IX. p. 616. B. 

T r, V 8\ T oxj Toiv f. — Q-r,- 
Xilaii'] De his Hernianiius DE LEGIBUS LIH. XL P. 024. 925. St. 285 

/offf ilotv iav de ^tidt iig tovtuv, aSikqtjg Si fratg 
/, xata ravra ' TiTagTog Se nctTgog aSekrfoSy nifA- 
rrog Si tovtov naig, IxTog di adtXtfijg narQog Ixyo- 
vog. (jngavTwg Sk ro yivog ««i TtogiViadw xut' ayx^- 
OTitav, iav Tig naiSag &tjX(iag xaTa?.einrj, St' dSiX- 
tpuiv Tt xai dSekffiSwv inaviov , Hungoa&ev (jiiv Tuiv 925 
nggivujv^ ifOTigov Si &riluoJv ivt yivei. rrjv Si rov 
TiQV yduuiv ygovov GVfiuiTgiav t« xat dfAiTgiav 6 
dixaaTtjg oxonojv xgtviTU), yviAVovg fiiv Tovg ctggS" 
vag , yvuvdg Si oinfaXov fiixg'' &eioi*evog rag &tj- 
Itlng. iav Si Totg oixsioig dnouia ^vyyeviJHv // fn-ixg^ 

lo&nvovio^ \. S. S. T. a. r. i. o. \c recepit iJ^ Herm. iincU 

'in«'n ••rlnBiim. Lependnm lOhSi dno&nfdpio^;, ut rescripsimns. 

tu fnv r »1^ di t 6 )rf*oi ri li \ Sic A. /2. Z. a. c. 6. o. \ iilgo 

post 6t inserebatiir unt. Dein nninXfintj, pro vu'g. xmnilntj, A. 

r. e» pr. Jl. ». qutid liabet etiara KiiSf-b. Prnef. Ev. XIII. 19. 

P. 925. ffixytoa&t* ftip Tuir a^^.J f/i/r^oo^c II. et Rparl 
Jiekker. «'tiam A. I. c. c. 27. j.Neijiie illud, iii- 
qnit, Athenas transferre duhito, 
(]Uiid eos, qoi hac ex lege in 
matrimonium prtnnt prtnnturve, 
iuvenes pariter ac puellas, ubi 
de ronvenientia aplstii ad nu- 
ptias discept^tio oriatnr, nudos 
'1 iudicio inspici iub*'t; haec 
• nim procul dubio rrat illa ado- 
Ipscentium exptoratio, qua Piii- 
locleo apud Aristoplianem glo- 

■■iiitur Vesp. v. 598. — nn(6t>v 
mtlrvir iontfirt^nfAttm* al6oin nd- 
^oTt &tan&at — ; cuius haod 
raro necessilas exiistore potc- 
rat, verbi caut<a si qiiis quam- 
vis remotior agnntn* orbam 
cum baereditale ita sibi vindi- 
cnbat. ut propiorem nuptiis 
itienndis nondum matnrum esse 
liceret." 

inv ii ToTc oluttoiz — ] 
Mire fallilur Astius. qni lol^ 
nlittloi^ hic non esso locum sibi 
pertuasit, ideoque audacter cor- 
re\it icu» olnttmf , qnod refera- 

(r ad Ivyyttur, ut significentur 
iti cognati s. aceomtno' 
W^ h. e. filiae defnocti con- 
I vcnientes circa aetatem. A qno 
in fraudem scJuctus Winck elm. 
lenius curr. i' iv loiqolx. Ltra- 
que ratio cur iinprobanda sit, 
explicatius ducere non attinet. 
]uva<>it potius , quid rei sit, 
pancis rxposuisse. Itaque o<- 
«»ro» hic vocantnr cognati. 
Sic Tim. p. 20. E: ^* ftiy o\\ 
olxtioq xnl olfdiqa tplXo^ '1/'*' 
^Qunliov ToJ nQondnnov , ua- 
&dntQ kiyn noXXtt](ov uni av- 
To? ip jf, noitjatt. ubi Scliol. : 
Xfyotiai jfoQ olutiot xnt ot 
oi yytftiq. vt mox p. 925. D. 
Hesycliius 8. v. otxtioi' ol 
xoT* intyafitar dlXtHoi^ TTQO^tj- 
aocTfC , aal I6t0i , »al ol k«ii ' 
olutat ndvxi^. Itaque commate 
post tvYYttw* 1] siiblnto seiitt^nli- 
am «erbornm apparet esse tianc: 
sin aatem iis, qoi ad do- 
mnm et familiam perti- 
nent, penuria sit cogna- 
tornm nsque ad fratria 
n p p o t e • p a r i I e r q n e u s q ii a 
ad avi filiorum nepole», 
piiella cum tatoribna 
qoemconque ex ceteria 286 PLATONIS jniv ddaX(fov vUdojr, fiixQi Si ndnnov naiSutv wgav- 
Ting, TMV dX?MV ovTiv' dv >; nalg fisr' iniTgonuiV 

Ji ac^jijrai tmv noXiTwv ixovaiov ixovaia , xhjgovoftog 
yiyviat^o) rov TeXBVTtjaavTog xai Tt)g xfvyaTQog vvfi- 
(piog. iTi Si noX?^a noXXaJv xai nXtiouv dnogia ruiv 
ToiovTUiv yiyvoiT' dv 'iCTiv oTi iv avTij ti) nokii' 
av ovv ori Tig anoouvf^tvrj Twv avTOtrev ogq, riva 
iig dnoixiav dntaTa?.uevov , ?] Si xaTa vovv aVTjj 
xXrioovofxov ixsJvov yiyvea&at rwv tov naTQog , idv 
fiiv ^vyyevr]g y , xaTa Tt]v Td^iv tov vofiov int tov 
xkijoov no(JSviatf-(o , idv Si ixTog yivovg, rwv iv Ty 

C noXsi ovTojv e^oj r>}g avyyeveiag , xvgiog eoTO) xard 
Trjv ToJv iniTQonuiv xat Ttjg naidog tov TeXevTrjaav- 
Tog aioeaiv y^ftai xal tov x?Sjqov inaveX&oov oHxaSe 
?.a[^elv Toii /id} Siadef.ievov. dnaig Si dQQevvuv Te xai 
xfijXeiuiv t6 nagdnav og dv fi^ Siaiieuevog TeXtVT^, 
rd fiev dXKa negi roi5 toiovtov xard tov eftnQO- 

fi^XQ'' ^^ ndnnov nalSoiv] ndnnuv V«t. r. et siipra vers. 
S. S. o. c. In Ald. Bnss. 1. 2. Lov. legitnr: |«/;t^* ^^ ndnnov xal 
nalSutv. Pro nnlSutv Ven. S. habet lactinam. 

B. X nl nXf{otv dnoqCa Tuiv t ot.ov i uiv'^ Sic K. Q. v. f. 
r. a. S. o. Viilgo nltlotv post ioi,oviwv collorRtum fiiit. 

C. Xxmnav ix lov y/voi'?] ttw? av pro liwanv A. 

D. aJtAqp^C jraTpoq] Sic A. Si. v. f. r. a. S. o. x. \ ett. 
editt. nmQo^ dSii-f^q. civibus volens volentem 
«lelegerit, is liaeres esto 
defiiiicti et filiae sponsiis. 
Ita<)iie ^vyytvtti; fJ^xO'' dStiq^oij 
vitSwv siint fiiii ex filio s. filiis 
fratris germaiii, s. fralris ne- 
potes. Arl /x^xQt ndnrtov nal- 
Soiv antem quiim item rhSiJiv 
liqueat inteliigendum esse , du- 
bitari non potest qiiin si^nifi- 
centur consobrinorum filii, 
qui vulgo minus perspicue di- 
cebantur dvtipniv nntSK;. conf. 
Libr. VI. p. 766. C. IX. p. 877. 
D. 878. D. et qnae disputavit 
Hermsnnus I. c. p. 26. 

B. tri S) Tiolld nokkiZv 
xal nktimv an.] Pro noXXd 
A 8 tiu s noXXfj corrigendum ccn- set probante H erma nno. Win- 
ckelmanno mngis placet noil. 
Xnl. Nos rem in raedio relin- 
qiiimus, quamquam et ipsi lo- 
ciim pro corrnpto habemiis. 

dnOQOvfitvri i <Zv avtd- 
■B^tv} peniiria laborans co- 
g n a 1 r u in i n i p s n c i v i t a t e 
viventinm. Formnlam xmd 
vovv iaiC rivi attigimus ad Tim. 
p. 17- C, — fnl 70V xXtjQov 
noQtvfa&oi, haereditatem 
adito. — Dein ^ktoc y/forc 
opponitiir praecedenti ^vyyivi^f. 
Sophocl. Antig. V. 660. tt ya^f 
Sfi rd y' iyytvij (fivof$ dxoafta 
^Q^tfioi xaQra toi/< tiot yivovf. 
Inde Sophocl. Aiac. v. 823. 
corrigendnm: nQo^ leiv <fiXlarmv 1)E LEGIBUS IJi \T p. 925. St. 287 

at^ev ij^irtu vouov ^ St}?.eia dt xcci a()utjv, olov ^vv- 
louoi, iTiuoav ix Tov ^'evovg eig tov i^tj()t]uujuevuv 

yciaTOTS oixov, ufv 6 xXtjftog yiyvia^iu xv(jit»g, ddektprf 
fxtv novjTov, dSiXffov de ^vycirtjQ HevTtua, TQiTtj 6i D 
exyovog ddekifiig, TeTa^TTj di naTQog ddi?.(ftj , xai 
niftnrri naTQog ddektpov natg , ixtt} di ddek^ig nu' 
TQog dv eitj nczig' ovvotxiL.eiv de Tavrag ixeivoig 
xor' dy^tOTeiuv xai &euiv , tag kfATXQoaif^ev iiof^otfe- 
Ttjaufttv» firj 8ij kav&aviTtu to rwy xotovTtnv vofjtuv 
iifidg ^aQog^ vug j^aXenwg ioTtv ore TiQogTdTTei T(p 
rov teXevTtjaavTog xaTa yevog oixeico yafielv rtjv 

yytv^j ft^ Soxei 3i oxonetv d ptVQta iv dv&Qta- E 
noig ifjtnoSta yiyveTtti Toig ToiovTOig iniTayfiaat tov 
" r, Tiva i&eXetv nei&ea&ca , nQOTeQov Si ovgTtvag 

Tiovv dv fiovXri&i}vat nax^elv , onorav 7) auiftaTuiv 
i ootjuaTa xai nrjQUjaeig ij Stavoiag ev Ttat Tuiv ini- 
TciTTouevwv yaintv »/ yaittta&at yiyvtjTat. tovtojv ftij donti Si o».] S0M1, Z. r. corr. \. et pr. Ji. Dein S. 
fivffUi iv ar^pwnoK cam vulg. Sed roarg. ex alio cod. (tvQla 
ar&ijJinotq , oniisso /f. 

K. ono TOf 17 o«/«ar«*'] Pro ^, quod vett. editt. igno- 
raiit , .\. Jl. Z. V. f. r. a. c. cum. Bas. 2. Ti scriptnm exhM)ent,' 
iinde Bekkerus Teriaiime scripatt >', quod ex Vosa. x. euota- iYyt»w9 oXotaro, ubi male le{;i- quo ex iare coromuni agnati 

- :r iitjrormr. Nsm totum illum ipsa siicessione tanqiiam io lo- 

<utu, quem nuper. qunttuor cum fiiiorum subeiiiit, apud 

rtilius eiectis, detruucatum Platonrm eliam mulieres ro;:na- 

IV erunt, etiamnnoc noMs peraua- tae Twr inmi.^Qw iura obtinent. 

>*iinus longe ciae integi-rrimum D. oirot «/^jt » it %av- 

pianeqne Sophorleum, et qui- Tac — ] habitanto vero 

dem eis de caussis, quBs in iatae cum illis ex cogna- 

Commeotat. nostra : De per- tione et iure, sicati antea 

Mvna Barchi in Ronis Ari- sanximus. 

ntuphanis, exposuimus. ^^ ifi lar^af/Tw] In hia 

C. &^lnn d> jinJ d^^rip 0) est: iam vero, ut sexcen- 

— ] lntelli(;it <-os, qui genere tirs. Quo neglectu Aatiua per- 
proximi sint, quique id fncere peram ii scribendum censuit. 
relint et magistratuum iudirio K. rov i*ti t n>a i d-^lt tv 
poBsint; conf. p. '.i^G. C In his ;>.] H. e. iZ^it /47 xira iOiXnv 
qnid n iiire Attico rerednt, si- y. conf. Matthiae Gt. §. 
Raificavit II e r m a n n u s I. c. p. 533. 4. 

96. Videlicet eodem modo, ntfdiiQov di oi^<T*ra«— ] 288 PLATONIS 

dr) fiJi^Hv (f()OVTi^tiv tdx dv 6 vofiodettjg do^Bti rt- 
rtiv, ovx OQ&aJg doxovv. korui toivvv iiQy^^ivov vnkQ 
T6 vouoditov xal V7ii(i vofAod-tTovjuivov a^idov uJov 
xoivov nQooi^iiov^ avyyvw/Atjv (A.iv x^ vofio&ktij tovg 
initatto^iivovg deofisvov ix^iv , oti t<Zv xoivuiv ini- 
fxeXov^avog ovx dv note SvvaiTo dioixelv dua xai 
926 '^^? Idiag ixd(7t(p yr/vofiivag ^v^rpoQag^ ^vyyvcufitjv 
d' av xai tolg vofiodstovuivoig , cog rd tov vofio- 
&£TovvTog elxoTijjg iviors ov diivavtai nQogTdyfiaTa 
teXeIv , d fii] ytyvuiaxoov nQogtdttu. 

KA. TL Srj tig ovv, w ^ivs, Squv nQog tu toi- 
avta 'ififUTQOTaTog dv ect] ; 

AQ. JiaiTfjTdg, w KXsivia, roZg ToioVTotg v6- 
fioig xai vofio&iTOVfiivoig dvayxalov alQSlG&at. 

KA Iliag Xiyug^ 

T d x^ " ** '' »''>('< o '9"/t»j5] uv or». A. 

ivfirpoQdi;, ^v yyvcofiTivl Sic A. Q. V. f. r. a. c. d. o. pro 
vtilpr. ovixip. (!t avYYv. 

P. 926. yiyrwcjxtov ^rpoJrarrci] TtQatxei S. v. f. r. a. c. 
8. o. X. et pr. A. Si. cum Ald. Bass. Lov. 

ennst QOTaios av e"r]] iiineiQcaTatos, ut Schneider, Q. S. et 
pr. A. apud Bekkerum; sed Bastius quidem de A. et S. nihil 

et quemvis mRlle quodvis ilie (legnmlator) veniam det 

pati (qiiam taie inire ma- iis, quihcs legus scriban- 

trimonium), quando vel tur, quippe quum legum- 

corporis morbis et Hebi- latoris iussa, ut consen- 

litatihiisvelmentisimhe- taneum est, non possint 

cillitate et morho affecti perficere, qnae ille re- 

siiit ii, qui iubeantiir vei rum ignarus dederit. 

n X r e m d u c e r e v e I n u h e- t» nnn _ i 

re. De y^y.»,Tat post *oo;?- ^5,^ g^^^.j H. e. qui divite 

^„T« nav nnQu,aH, Alnto v ad ^^.^^^ 

Symp. p. 188. B. 190. C. Pliae- *^ 

don. p. 62. D. B. ^iaiv ofiera xrjiev/xaia 

, j „ , , , 1 dv. lauSave tp] quum ille 

^^ .\ -j \ (o vouod-STTiS^ ipsum cogit 

nonrecteitavineaturiv. . . ..' ^ " 

„ ,., . ^ , c^4 ' insanientia accipere conu- 

Matt nae Gr. §. 564. . • ^ ,. t .. •, 

^ bia aut alias horribiles 

Sid fifvov ix* '*^ rogans, corporum vel animorum 

ut veniam dent legumlato- calamitates, quibus labo- 

ri, qiiia rerum comniuni- ranti vita non est vitalis. 

um {^erens curnm non pos- Audacius haec dicta sunt pro : 

ait aimnl etiam privataa yvratxa fiatvofievrjv ^ — avfi- 

cuique fortunas regere et ^tpoQas liovaav. De loquutione 

administrare; ac vicissim nxdad-ai ^vfttpofds v. Elmslei. DE LEGIBUS LIB. XI. P. 926. St. m AO. " EoTtv 6t» nXovaiov naTQOi dSeXrfiSovs 

Tijv Tov x^eiov &vyari()a ixuv ovx av k&iXoi Xai.i» B 

fittVixv, TQVffuv xai ini pitiCooi yditoig rtjv didfoiav 

itx(uv' iaTi d' OTt xttl ^Vfi(fo{)av t»)v fttyiarijv tov 

roitodiTov ixgogtdTTorTog dnei&elv dvayxd^oiT dv 

1 -o vofiqiy ftatvoftsva xtjdtvuara dvayxdCovTog Xafi- 

eveiv ^ Siivdg dkkag awfidTUiv i) xpvxoHv ^VfjiffOfjdg, 

, d/9ia)Tov t.tjv xsxTfjuivfp. 6 dt] vvv Xoyog tjitiv 

lui TOVTOiV odi voftog xiiaO-iu' Ldv Tiieg «(>« nsgi 

ia&f)x}]g iyxaXwai Totg xufiivotg vofioig, negi t« C 

dXXwv (uvTtvo)VOVV xai d}) xai nti/t ydftojv, tj firjv 

naQOvra xai L.uvTa avTov tov voftoifiTijV fttj nor' 

dv dvayxdaai ngdTTeiv ovTto^ fttjde yijftai ftrjdk yij'^ 

ftaa&ai, Tovg vvv dvayxa^ofiivovg ixaTega dgdv, 6 

di Tig Twv oixeiouv ij rig inirgonog ff[/, StatTt]Tdg 

refert. De orthographia v. Buttmann. Gramm. Ampl. §. 65. 
ann. 2. Infra p 934. A. Bekker sine codd. Ua(pQmzfQoi>. 

tr]»» rot &eiov &.] Articulum tov praeter auctoritatem co- 
'-nni olim vul||;o omittebant. 

C. avTfty Tov vofio&fT7]v'\ tov vulgo aberat praeter fidem 
<liciim. Dein Voss. 6 ie n — ef iis. De toto loco eiusque 
. •.Tt.Miutii.in' fXDo.siiiniii.s iu cxpiicatt. a<i r.urip. .»ii''i. v. ^i^. ft Flat. 
R«ip. II. p 382. A. 

c> ir vvv Idyos «jp^»' Tiegl 

— ] H. e. tus voiioe xeia&ca 

't: itaque haec oratio no- 

tra pro lege valeat. Male 

Astius 8»j' vvv legendum cen- 

't, quod hic quidem nullo 

i<to ferendum est. 

C. T] iif;v X a Q 6 V T a — ] 

instructio per synesin facta. 

Viip(>>' iii j>r;i>-^re880 dyxaldiai 

'•■.iitin'-ti.r ],<•<:■< confirmandi 

t a Bse %' i-r tt II <ii ; unde haec 

; ta ae snspensa sunt. — npdt- 

iftv ovTtu, ut icgibus sit con- 

(titatum: quod ipsum explica- 

lur verbis proximis: ftr^fii- yrttai 

t.l. Sententia enim haeceat: 

i qui de testamento leges 

l>ublicas vituperent, quuni 

itlias ob causHas, turo pro- 

ptcr nuptiaa, dieentos, si- 

IMat. Op. Vol X. Scct. III. ne duhio ipsnm legumla- 
torem, ei praesens ades- 
set atque viverct, non 
coactiirum csse ita facere, 
hoc est uxorem ducere 
aut nnberc, eos qui nune 
utrumque facere cogan- 
tur. Itaque post yt]itaa9ai com- 
mate distinguero plucuit. Nam 
accusativus: tovs vvv dvayxa- 
^otiirovs, pendet ex HTinot av 
dvayMOai xfditetv, atque dxd- 
TtQa, est: ro (iT]ie yijfiat (njbe 
ytjltaadai. Quod ne quis in ^xa- 
Ttfov mutatum velit, v. ann. 
ad Apol. Socr. p. 22. E. 

6 ii Tts Ttiv oixeiojv — 3 
Ilaec verba nuper felicissime 
expcdivit Engelhardt. Ana- 
coluth. Platon. Specim. tcrt. p. 
32 sq. Is cnim acnte vidit, post 
(fi^ comma csso pnncndum, vul- 
go 4emero uoKlectuni, atque 290 PLATONIS (favai xal navioag tovg mvrtxaidixa tujv vo^otfv- 
?jay.(ov xaraXiTTeiv Toig ogrfavolg xa). 6()(favalg tov 
vouoi^iTt]V' TtQog ovg inaviovTsg diadixa^iotf^tav ol 

Y) nsoi Ttvog Tuiv ToiovraiV a^(ftgfit]xovvttg, xvgia ti- 
Xovvteg ra tovtcuv doyfiaTa. av di tw fjiiiC.(*tv dvva- 
fjtig inavaTiti-eai^ai doxrj Tolg vouo(fvXai.iv , iig t6 
Twv ixxQiTcov SixarfTtZv dixaOTtjgtov tigdywv avToifg 
8ia8ixaL,iaiho ntgt tiZv au(ftg(i}]TOVfAivwV t(p 8h 
r}TTi]d^ivTi. naga rov vofiox^iroi' \p6yog xal ovtiSog 
xeio&u), nokXiJov ygy]fi(xTU)V vovv xexTt]fiiv(p ^»?/iia 
/9agvriga. 

Cap. VIII. Nvv drj ToJg 6g(favoig naial yivt- 

jj aig olov devriga Tig yiyvoir' av. fisrix fxkv ovv Tr]v 
ngcuTtjv ixdaroig tigtjvTai rgorfat xa\ naiSei/atig' 

I). ievTsga TtS ytyr.] Tts om. A. et pr. S. Mox A. et 
pr. Q, natSevais pro 7iai8evaeis, ut scripsit Schn. 

E. ngcaTOv nev 8^ qtaftev] (pafiev om. pr. Q. et A. 

TiQo STaTTOiiev iixfteX^] Sic Vat. f. Flor. o. et marg. A. S. 
X. a. c. Editt. ante nos omnes: ^QOSTaTTOftev iv ^ieletTj, quod 
Schneid. servavit. cpavai imperativi vices sustinere. 
Qua ratione inventa, habemus 
iam sententiam hancce omni ex 
parte probabiiem: acsi cogna- 
torum quispiam vel etiam 
tutor id confirmet, h. e. ita 
faciendum esse dicat; di- 
cunto, arbitros ac patres 
esse quindecim illos le- 
gum custodes orbis a le- 
gumlatqre relictos: ad 
quos accedentes litcm 
agant. ctr. Nimirum ita tutor 
postulat, ut res ex lege fiat; 
orbi vero, obsequi nolentes, ad 
legum custodes, qni eius rei 
sint arbitri ipsorumque quasi 
patres, provocarft, idque ut ita 
iieri liceat, ipsa hac altera lege 
sancitur. lam vero hac Engel- 
hardti e.Kplicatione proposita 
non opus putamus, ut de aiio- 
rum opinionibus exponamus. 
Quis enim frugibus inventis 
glandibus vesci concupiTerit? D. eis 10 tiov ixxptTcar 
btxaaTcdv] De hoc iudicio le- 
genda sunt quae exponuntur 
Libr. VI. p, 7G7. D. sqq. coll. 
IX p. 855. C. 

Cap. Vni. E. neta be Ttjy 
ievTegav -J Nam orbati pa- 
rentibus videntur quasi denno 
nati esse, utpote aliorum curae 
iam commissi ac novos tanquam 
nacti parentes. 

dvri yevvriTO Qcav — ov 
XeiQovs] H. e. prouti geni- 
tores fuere patres, ita hi, 
illorum locum obtinentes, 
non deteriores; als StelN 
vertreter der Erzeuger, 
nicht schlechtere Viiter 
als iene. Simiiiter avTi com- 
parativis iunctum explicandum 
est iis locis, quos congcsserunt 
Markland. ad Eurip. Suppl. 
▼. 419. Fischer ad Weller. 
Gramm.Matthiae III.I. p. 350. || DE LEGIBUS LIB. XI. P. 926. 927. St. 291 

^trcr di xrjv dtvri^av , li(jtjuov narigiuv yevoftivtjVf 
fMJJxavaa&ai Sei, riva T^onov rj rrjg OQtfaviag tvxri 
xoIq Ytvouivoiq OQffavotg (ug rjxtOTa i).eov i$it T-ijg 
nv^qoQcig. nQwxov fiiv dij (fafitv vofiO&tTtlv avxotg 
Tovg vouo<fv).axag dvTt yfvrrjTooojv naTtgag oif yei- 
Qovg, xai drj nai xa&' ixa<rTOV ivtavTOV (ug olxiiwv 
iniftekiia&ai nQogTaTTOftev iftfieXrj xovToig xe avxotg 
nepi xgoifijg OQtfavuiv nQOoittiaGaitivoi xai Tolg int- 
XQonotg. eig xtva ydg ovv fioi xaigov (fatvofie&a 
Tovs ifingoo&ev Xoyovg die^eX&eiv, cog oiQa al xuiv 927 
TeXevTr^advTUiV xpvxai Svvafjttv ixovai Tira TeXevTtj' 
aaaat, tj Tutv xar dv&Quinovg ngayftdTUiv inifAtkovv- 
xai. xavxa di dXr]&eig ftev, ftaxQoi S' eiai neoti)(OV- 
xeg Xoyot. ntaxevttv di xalg dXXatg (ftjftatg j[Qeuv P. 927. xioifveiv if lait — qirjfiati] Vulg. re. sed 5« 
A. S. S. V. f. r. a. c. i. o. et libri Eusebii et Tbeodoreti. unde 
Astius ef&nxit dij, duce Ficino: quamobrem et aliis. Vulga- 
tam lectionem te, quam fuit qai ez rocalae traiectione defenderet, 
cum Stepb. tuetur Stobaeus. $. 450. I. In proximis vitium 
haeret. Corrigendum, opinor: 
ita9 era txaotor. avteur t. ad 
Philebum p. 65. B. 

i xtiie ieta& at — i/jftelfj] 
H. e. quae iis conveniant et 
apta sint. Mox e/e xatQov e«t 
opportune. 

tts ttva ya^ o.tiot ttaiQov 
(fatv.'] Landat haec usque ad 
ovttos lietv Theodoret. Afifect. 
^Jr. Cur. p. 119. ed. Sylb. = 
■ 125. ed. Gaisf. , usque ad tfai- 
reovtai Eu>eb. Praep. Kvang. 
XII. 3. p. 575. b. et uitque ad 

^vs^ievets Stobaeus Klorileg. 

m. III. p. 442. ed. Gaisf. Lips. 

tois fnxQoa9tv loyovs 
i.] Libr. IX. p. 865. K. fqq. 

P. 927. 5 tt'iv nat' av&p.] 

nsebins et Theodoretus xal 

ro 5 Kcribunt. Dein Eust^b. W 

«t tavta omittit. Hoc quidcm 

errore ; sunt cnim verba sic 


iungenda: ilo'yo{ ie tavta xbqi- 
exortes dlr9eis ftev eiai, ftaxpoi 
ie. In qnibus ioyoi neptiiortes 
sunt haec continentes, ista 
complectentes; de quo usu 
Terbi xeftexftr v. Usteri ad 
Plutarch. De consolatione p. 
115. Male Astius interprcta- 
tnr: haec dirulgantes, s.de 
his dispersi. 

ntatetieiv be rais allais 
iptjttttis — ] Scribendum aliqnis 
coniiciat: xiatevetv fier ye tais 
aiiais. Certe qnidem istud x/- 
attveiv b' av, quod subsequitur, 
tale quid postulare videatur. 
Solct enim (tiv — ie usurpari, 
ubi idem vocabulum repetitur, 
sicuti ostendimus ad Phileb. p. 
29. B. Legg. VI p. 753.A Ad 
Xgetuv quod supprimitur tativ, 
nihil hoc usu frequentius est. 
T. Lennep. ad Phalar p. 1(>4. 
a. Usteri ad Plutarch. De 
cMsolat. p. 10 sq. Dein Theo- 

19* 2D2 PLATONIS neQi ra Toiaina^ ovtu» noXXalci xai affodga nakai- 
alg oixfaig' niarevitv S' av xai rolg vo(.io&tTov(fi 
xav&' ovTwg e)(eiv , avntg fxrj navxdnaaiv cKfgovig 
(faivu)}Tai. xaiiTrj dk li Tavt' iari y.uTa rfvaiv, ngw- 
xov (liv xovg avut &sovg (fof^iia&uiv , o% twv oQffa- 
B viuv xijg igtjuiag aia&tjaetg is'/ovaiv, tlxa xag twv 
xiXfATixoTUiV xpvydg, aig iariv iv ry (fvati TiZv aVTuiv 
ixyovuiv xt)dea&ai diaffigovxutg xai xifitJjai t« avxovg 
evfAiviig elvai xai dxifid^ovai dvgfitvetg, Hti di rag 

C. veiieadiai tt (laXiaia ai tois^ Libri avtois. Corre- 
xit Astius. dor. yiai acpoSga ye nalatais, 
probante Astio. Ignorant ta- 
men ye cum codd. Hlatonis etiam 
Eusebius ac Stobaeus. 

niatevetv tj' av xae toisl 
Theod. 8' aviots, omisso xai. 
Euseb. be xai tois, omisso av. 
Stobaeus habet: 8' av tois. — 
aq)Qoves (paivmvtai , sc. o/ 
vono&siovvtes. 

&eovs (p o P eiad" oiv'] Int. o/ 
vonofpvlaxes xa! oi iriitgonot. 

— OQcpavtHv t Tj S eQTj^ias, h. 
e. orborum parentibus privato- 
rum. Sic etiam solitudinis 
vocabulum a Latinis de orbitate 
dici, docuit ad h. 1. Astius. 

B. tas t. xexfirjxotojv tpv- 
Xas'] defunctorum, mortiio- 
rum, ut IV. 8. Vid. Polluc. 
On. III. 106. ibique lunger- 
mann. Totum hunc locnm ti- 
tiatum esse censuit Desid. He- 
raldiis De rer. iudic. auotor. 
II. 5. §. 4. in Ottonis Tlie- 
saur. iur. Rom. T. II. p. 1176 
sq. qui inter ^x^vatv et eita 
interponenda esse iudicat se- 
quentia: xai td neQi tavta o^v 

— ieQOitdtTjv , ntpote loco suo 
mota. Et presse eius iudicium 
nuper in formanda Platonis ora- 
tione sequutus cst Herman- 
nus, praeterquam quod is etiam 
onovneQ in onov yuQ convertit. 
Qnae quo iure ita facta sint, 
postmodo videbimus, nbi haec 
ipsa verba tractanda erunt. a!s iotiv iv t^ (pvaei — ] 
quibus insitum natura hoe 
est, ut posteros suos in- 
signiter curent et hono- 
rantibns eos propitii sint, 
negligentibus autem ira- 
sc antur. 

i'i< bk tuS tcijv ^civtatv 
/uei',] Hic quoque ex superio- 
ribus intelligendum relinquitur 
cpoPeia^cov. Sed inde a verbis, 
oTtovneQ 7i6i.is evvo^ovaa ev- 
baiiiovei x. t. l. rei illustrandae 
gratia iufertur sententia haec: 
nam ubi bonis legibus tem- 
perata civitas f loret, i.stos 
filii filiorum pio amore 
colentes vitam degunt 
cum volnptate, h. e. luben- 
tissime per totam vitara co- 
lunt ac venerantur, ctr. In qni- 
bus quod yoQ omissum est, ne- 
que scriptum: onovneQ yoQ 
nolis X. t. L , frequentissimam 
esse in sententiis explicationis 
gratia adiectis istam coniun- 
ctionis omissionem, identidcm, 
veluti ad Horg. p. 464. B. Remp. 
V. p. 470. B. Cratyl. p. 439. 

C. Theaet. p. 143. A. XI.-918. 

D. al. ostendimus. Pertinet ve- 
ro haec sententia ad postremum 
membrum snperioris orationis: 
Itt ii tds tcav ^cttvtcov — ri- 
fiais , quandoquidcm Athetiien- 
sis paullisper adhuc in senum 
verecundia consideranda et com- 
mendanda subsistit. Itaque rot^- DE LEGIBUS LIB. XL P. 927. St. 293 Tw^ ^iavTutv fiiv, iv TVO^ ^* oPTiuy xai iv fHyioTaig 
TtfAaig, unovmg nohg ivvofiovna tvdaiuoyiJ, Tovrowtf 
oi naideg naiduv qiXoarooyovvTeg u-ioi fiedf' tjdo- 
v^g' xai ra nsgi TavTa 6|i) ^6»» dxovovot^ ^Xinovai 
Tt o^v, Toig T« ni{)i avrd dixaioig evfinelg tiot^ ve- C 
usnuidt Tt fia/.tara av Tolg eig 6o(favd xat t()tjiia 
viiffi^ovai, na(jaxaTa*f^t}Xtjv ttvat tttyiaTr)V tjyovfievot 
xat itQMTdTTjv. ou iniToorjov xai ao/oi'ra ndai dti 
Tov vovv, w xut fiottxvg iveir], nyogtxorra , xai ev- 
Xa(iovtitvov nttH T(}offtjv Tt xut naideiav ogffuvuv. tovi est; tois i» yifp? ovtae 
xai ip fiFYiotaie titiais. Qiios 
qui<it:tii dijuntiir pio amore co- 
lcr'.- iTi ii\;t;i;.- bene teuiperata 
oi :taibfs Ttatdmr, h. C. poste- 
ri, ftlii ac nepotes; Kin- 
der u. K ind esk iiider. Ho- 
mer. Iliad. XX. 308- xai nai- 
bttp xaiits, toi xer fietorfiad^e 
yiroirtat. Aristoph. A»v. v. 
73U. alla nagovtes twaonev t'- 
filr, attois Tiaioiv , xaibtav Ttai- 
eiv, Til.oitov, 'Cyieiav, eriaiiioriitv 
X. r. ;i. Ipse Plato De Kep II. 
p. 863- K. Ttaiias y^P itaidcjv 
(paal *al yivos xat6nto9Ev lei- 
%ea9at tov oaiov xai etngxov. 
lam vero iidem ilti rur ab iis, 
ui orbis tiitores esse dcbeant, 
■ iiipriniis rii!.>fi'ii et verfcnndan- 
di siiit, [iro.xiniis verbis decla- 

i^atiir; in (juilitis quod snbie- 
pium enuntiati, rjiiod vuigo vo- 
catnr, repeute niutatum est, id 
certe non morabitur eos, qni 
quanta Gracci hoc in genere usi 
sint libcrtale, meminerint: v. ad 
Phaedon. p. 72 B. et 1'rotajfor p. 
n20. A. Itaque illi dicnntur in 
-tis, quae ad orbitatem perti- le Insus, cnl stmi'' id 
Libr IV. p. 71.J l> 
ioT. etiam ad Kemp. X. p. 
E. Atqne inde etiam fleri 
iadicatur, at illif, qui in orhis cnrandis iusto agant, tanquam 
dii quidam sint eviieveis, fansti 
ac propitii, ac vicissim illis, 
qiii in oibitate ac solitudina 
tractanda sint petulantes ac 
prot<>rvi, maxime indignentar, 
quippe existiniantes, pupillos 
fidei tutorum commissos maxi- 
mum esse sanctissimumque pi- 
gnus, quod mortalibus tradi et 
committi queat. Itaqiie haec 
oniiiia profecto in senes , sapi- 
entia etvirtute venerabiles, egre- 
gie conveniunt, ut non videa- 
mus, cur Heraldus ea indi- 
caverit non nisi ad deos re- 
ferri posse, ideoque partim in 
alium locum transponenda stu- 
diierit Qiiid qiiod eadem diis 
netitiquam apta suiit et conve- 
nietitia. Nam istud: :tepi tavta 
Jfi' fjir axovovai filfrfovai r# 
oi^t qois et>t qiiin fateatur deo- 
rnm maiestate parum esse di- 
gnum? Kt quis ferat: nagaxa- 
ta9r^nrr tivai r^yovfifroi, de diii 
positum? Itaque dubiiim non 
est qiiin Heraldi coniectura 
ab Astio et Hcrmanno non 
fuertt tantis laudibus afficienda 
V'>l ctiam in ordincm verborum 
ifcrenda. 

C. w nai PgaivS iveir^] 
M. e. «r ri»« nai figaxvs ireir^. 
l'ror8U8 ita l'hileb. p (»0. C. ubl 
V. annot. Perperam Astius av 
ant« iveirj excidisse suspica- 
batur. 294 PLATONIS ttig igavov tlqffiQovra iavT^ rc xai rois avTov, xara 
dvvcefiiv ndvtwq naanv (veyysTslv. 6 ^ev Sr] nti- 

D oiteig T^ nyo tov vo^ov ^ivif(p xai fxrjSiv dg oyffa- 
vov ViSoiiTag ovx dasTai ivaoydg trjv ntgi ta toi- 
avTa 6()yrjV vofiotfirov , 6 de dnei,d-t]g xai tiva na- 
tgog i) ixr}Tg6g igripLov ddixuJv dinkrjv tivitu) ndaav 
rrjv ^Xd(it]V ri negi t6v dpi(fi&aX^ yevofjievog xaxog. 
Tr}v di dXkr]V vofxo&saiav inirgonoiai re nsgi ogtfa- 
vovg dgxovai Te nsgi trjv intfiiXsiav tojv iniTgonoov, 
el fiiv dr} naQadeiyfiaTa re Toorffig naiSvov ilev&i- 
QOt)V ixixTrjVTo avToi ToicfovTeg tovg avTwv xai rwv 

E oixsiojv ^QjjuttTOJV inifieXovftevoi, 'iTi di vofiovg negi 
aVToJv TovTojv iisTQiujg disiQTjfiivovg el^ov, eJxi tivct 
Xoyov dv iniTQonixovg Tivag voftovg, w$ ovTag ibicf 
diarfigovTag noXv, tt&ivat, noixiXXovTag iniTr]dsvfjta- 
aiv idioig tov tmv oQffavuiv ^iov naQa tov tuv fnj' D, Bi y.hp bt} naQaSeiyt^azd re] Sic teste Bastio A. i?. 
Ceteri na^abetyna re. Ceteriim vid. explicatt. ds Igavov eistpeQOvta'] 
V. ad p. 915. E. 

I). rcJ n^o tov voiiov fiu'- 
9(p] H. e. rcJ nQooi(ii(p 

Stnlijv t tvetco — tj usqI 
r. ] duplo maiorem. Qnare 
^ recte siil)iiiiigitiir; v. Matthi- 
ae Gr. §. 35G. De voc. anq^i&a- 
Iris-v. Rulinken ad Tim. p. 28. 

triv 8e allrjv vonod^eatav 
— ] Sententia loci haec est: 
lam vero quod praeterea 
attinet ad legnmlationcm 
vel tutoribus de orphanis 
vel magistratibus de tu- 
toriim ciira dandam, opus 
foret singularibus atque 
privis de orbis legibus, 
nisi commiinis vitae usus 
iam ita ferret, ut orpha- 
norum conditio fere esset 
eadem, quae eorum libe- 
loriim, quibiis parentes 
adhuc superstites sunt. 
Itaqun dubitari iion potest, quin 
in verbis si tth 817 aliqiiis error lateat. Aut enim cumGrouio 
el ni] bij, aut cum Baitero et 
Hermanno ei ftev fifj corri- 
gendum, quandoquidem sine ne- 
gationis accessione omnia clau- 
dicant. Scribendum igitur ei 
nkv firi; id enim sane praesta- 
biiius est; quo restituto uni- 
versam periodum nullo negotio 
sic interpreteris: nisi ipsi (tu- 
tores et magistratus i. e. om- 
nino cives) haberent exem- 
pla educationis ingenuo- 
riim liberorum, ad quae 
suos ipsorum filios edu- 
carent ac propriam rem fa- 
miliarem curarent, ac nisi 
praeterea haberent leges 
de his ipsis rebus lauda- 
biliter dispositas; rationi^ 
quodammodo consenta- 
neum esset, leges tutori- 
as, utpote proprie per se 
multum diversas, propo- 
nere ac pecaliaribus in- 
stitutis vitam etconditio- DE LKClHrS LIH. \1 ,'28. St. 2y5 di €<5 utv la totai icc ^iunuiTa uv noAi/ dia~ 
(fi^ov ii na^' tjuiv OQffavia xexr^/rat r/}^" fiar^ovo- 
fttxijg, rtfiaig di xat axtuiatg afta xat tniutkiiaiatv 
ovdeatuii^ i^iOoiodat (fiXii, dto dij neot tovto avro, 3-8 
Tt]v ofjrfatiLv ntfji vuuoitiotav j na^tauvOovuivog rt 
xai amt/uiuy 6 vofxog ianovdaxiv. kxi d' anttXtj vtg 
av Totadt tiij ^dXa iyxaiuog' Og av &t,kvv tiTt ao- 
Qtva iniTQontvii , xat bg ctv iniT(jonov (fV/.a^ TtZv 
vo^OffvJLaxtuV xaTaarag intfAtXr,Tat , fjtj ^iiqov txya- 
-i(cTui Ttuv avToi) Tixviuv tov Tfjg ooffavixtjg fitrtt- 

/.>/fOTa TlJXtjg, ftljdt TtUV olxtttuV TtZv TOV TQt(fOfti- 

vov ;|fc7pov ^jf^ijMarwv inifttXtifftttu, (itkTtov dt ri Ttav 
avTov xard ngo&Vftiav. ^va Si toviov voitov (^(uv B 
oiyfdVtTiv niot ndg iniTQontvtTtu' iav di dklujg Tig 
ndji ra roiavTa nQaTTTi naQd tov vofxov Tovdt, HetQitas Steigr fiivov s] Vulgo iiri^r^^ivots, qucid mutavi 
ex C corr. et Flor. a. corr. conf. p. 809 E. 

P. 928. B. toitov rofiOP iioir] tovtoiv roiioiv A. et pr. Q. 
n e iii orphanoriim distin- 
guere a vita eorum, qui 
parentibus atuutur: nunc 
autem, re aliter comparata, 
harum rerom omnium ha- 
bita ratione orbitas apud 
nos non multum differt a 
gnbernatione paterna, 
quam honor e e t i gno- 
et cura iilam (pat^r- 
gabernationem) m i n i lu e 
«qoare lolet. Dativus «'.i'- 
OTfoiat — aQXOvai tt aptiis e^t 
«X voiio9iaiar, (|uod nonien ut- 
pote verbale rvctiHsime cum oo 
ea»u coniungitur. Accu«ativum 
•tttem absolute pruiituni eiiHe 
. Porro .1 
naiioav > 

morantii; m a>i 

si loci !- quan- 

em vita> • w,„„.„iiis le- 

institutn etiam in re lu- 

iudicantiir pro esemplis 

debcre. Kx quu siniul 

cnr xufabtiYHcia prac- 
stabilius sit quam quod vulgo 
scribebatur na^ddeiYiia. Tum 
particulue te post ^ta^abeiynata 
illatae in proxlmi:) respondent 
voculae iti be. Denique pro d<- 
ei^t^liirovt, de quo v. ad Libr. 
Vil. p. 813. A. vulgo seribeba- 
tur Stiitfrnerovt, quod quum ni- 
hil possit significare nisi dis- 
ceptatos, ab hoc loco vi- 
di^tiir alieuum esse. 

I' '•28. t^v optpaveSr n. 
r V iioi^eaiar,'] De hoc genere 
appositionis v. ad fvorg p. 47(>. 
E. et .'V»l. \ et Matthiae Gr. 
§. 4S8. 

fi^ lei^or dya.-iaro] non 
iiiinus diligito. Noli negli- 
gere, dyanav dici , h. e. dili- 
gere, magni aestimare, nec 
vero tpiAoatOQyetv. — x at a 
Xfo9vfiiav, quantum atti- 
net ad promtam paratam- 
que voluntatem. 

B. nafa xov vono* tiv- 2UG PLATONIS 6 fiiv ccQXOiv ^fj/Aiovrut tov knixQonov, 6 bk inixQonog 
xov ccQyovxa tlg t6 iiZv txxoiTujv duaOTi^Qiov tigd- 
yojv ^tjuiovTO) T(;^ do^avri TiurifxaTi T(fi dixaoiriuiio 
dinky. iav d iniTQonog djniXilv i) xaxovQyilv doxij 

C Tolg olxBioig i] xai twv dXXtuv Tivi noAiTuiv, dg xav- 
xov dyiTUi SixaaTtjoiov 6 xi d' dv 6(fkTi, xsTQanka- 
oiav /niv xoVTOv Tivuv , YiyviG&u) de x6 fjikv ijfiiov 
xov naidog, xo d ijuiav xov xaTadixaaaftevov Ttjv 
dixrjv. dfAa d' dv tl/^i/aij Tig xuiv OQffavutv^ idv rjyij- 
xai xax(ag iniTQonevifrjvai, ftk^Qi nevTe ^rwv i^tixov- 
<f*]S ^iji intTQonfjg eaTiu dixriv kayeiv iniTQoniag- idv 
de Tig 6(fhj T(Zv iniTQonujv , Tifidv t6 dixaOTtJQiov 
6 XI XQV nuitelv ij dnoxiveiv, hdv de Srj x<Zv dQxov- 

1) xuiv , dfA.e)Mq fikv do^ag xaxujaat t6v OQCfavov, 6 r* 
XQrj xiveiv avx6v ti^ naidi, TtfidTui t6 dixaaTtJQiov, 
iav 5k udixicf, nQog rrp xifirjftaxi xrjg dQx^g xiuv vo- 
fiocfvXdxiov dcfiGTdaitu) , t6 Sk xoiv6v Ttjg noXeujg tcp btxaaTTjg/o) dtTti.TJ'] Ttp om. A. et pr. Si. Praeterea 
iinlfiv Q. (ap. Bekk.) et v. a. o. Mox f. o. r, xai iiai itov aUmv. be] Haec praecedenti aUms ad- 
duntur in na(}ali.i]Xov. 

6 ftev aQX<av ^rjftiovTb} r. 
e;r. ] Similiter Athenis instituta 
fuit cpdais oQcparixov oixov, de 
qua V. Boeck h. Oeeononi. reip. 
Athen. T. L p. 378. sqq ed 1. 
Hermann. Antiquitatt. Gr. §. 
136. n. '0. Omnino conf. Le- 
ges de tuteia apud Petit. Legg. 
Attic. p. f)2. sq et 591 sqq. ct 
Wachsmuth. Vol. 11. P. L p. 
212. Sciiniei ss er. de re tute- 
lari ap. Athen. p. 21 sqq. 

C. aiia 9' av TJfiijari tiS 
xfSv o gqjarojv] Hoc 5.u' ar, 
aimuiatque, tetigit Schaefe- 
riis ad Demostlien. \pparat. 
Tom. V. p. 210. De lite ad- 
versus tutores, exacto tutelae 
tempore, pupillis data idemsun- 
Jtit lex Attica, de qua v. De- 
mosthcn. in rhorni. p. 952, 
29. in Naasim. p. 989. Praete- 
rea Astius couferri de tutelac iudicio iubet Ciceron. pro 
Rose. Am. 6. De Orat. L 50. 
De natura deor. III. 30. 

iav be b fj Tfov a();|[orrQ>>'] 
£x antecedentibus repetendum 
est its oipXrj. 

I). iav bh abixla] Adverte 
anacoluthon. Ponitur enim iav 
be perinde ac si antecedat: iav 
(iiv bo^ij d,u6if.ia xaxtiiaat. At ni- 
mirum id ipsum participio do> 
^as significatur. Itaque oratio 
xata avreaiv conformata est. 
Simile (juid Libr. N I. p. 778. 
E. animadvertinius. — ro xoi- 
v 6v i fj s :t6 letos, c o m m u n e 
civitatis, h. e. civitas, ut IV. 
p. 7L5. B. VI. p 767. B. XIJ. 
p. 948. K. Alia dedimus ad Cri- 
ton. p. 50. /\. 

Cap. IX. tjyoivT^ av b.] pa- 
tare possint; facile credi- 
derint. 

vxo xtjpvxos dnetnetv — 
nriKSt' sivat] nuntiante DK Li:(.IHl S Liii. XI. i^. ^2!^. bt. 21»; iTi()ov vouoffVAaxa dvii tovtov XttifiOTdrui Tt, X^Q*f 
xai Tti noku. 

Cai). I\. Jiatfooat naxiQwv r« ngog avTiZv 
^aidag yiyvovTai xai naidujv ngoii yevvrjTag ^tii^ovg 
i, ;|f<>et«i», kv alq oi r« nnTtoiq fjyoiVT' dv dtiv tov 
vofAOt*fiTrfV voftodtTiiv, iltivai atfiaiv, idv ,SovXmv- 
Tai, Tov viov vno xtjgvxog ivavTiov dndvTiuv dnet- 
ntiv viov xard votiov ftr/xtT' eJvai, vitig r' av 0(fiai E 
naTtgag vno voawv i] ytjuiug diaTitfefiirovg ainxQ(Jiig 
iSitivat nagavoiag ygdffta&at. TaVTa di ovTvug iv 
nttyxdxMV rjfttaiv dvitgioniuv yiyvtaf^ai (fiXti' inet 
ilfiiaeniiv ye ovtiuv Tuiv xaxiZv, oiov (ati xaxov fiiv 
nargog, vitog de, ri Tovvavtiov, ov ytyvovrai ^vfKfo- 
gai Tr/XixaiiTtjg iyttgag Hxyovot. Iv fiiv ovv dXXii no- 
XtTeia naig dnox6xt,gvyiUvog ovx dv l^ dvdyxtjg ojto- 
'/.ig tirj, TavTtjg Se, ra oSde oi vofjtot iaovTai, dvay- D. Xifos yevvrita s itet^ovs] Prave editt. onines yefyrtas, 
T. »d p. 868. E. N itium Herm sastiiiit. praecoae eoraoi omnibns 

ubdicare filiiini, ita ut non 

iaro ex lege filins sit. Li- 

(fbat enim patribus fiiios im- 

inorigeros aut alio nomine dis- 

pltcefites publice abdicare, qiiae 

• bdicatio dicebatur arionr^Qv- 

f«F. Caussas eius et rationes 

••re possis ex Luciani 

ato 8. dnoxrjfvttoftfvv) 

III. V. in. edit. Lehmann. 

sdem rimatns est P e t i t u s 

>.«!?. Attic. Tit. 4. p. 234 sq. 

Meier. rroce.-is. Att. p. 432 

aq. Komaiiis taiem abdicationem 

ignotam, ted rero ipsaro notam 

fuis.ft; docuit Spalding. ad 

' Iiistitutt. 111. 6, 96. ubi 

<tur iex: Abdicafusne 

iid de bonis patris ca- 

.-lat. De vno xrprxor ▼. snpra 

p. 917. I>. et de fttixftt Mat- 

]ae Gr. §. 534. ann. 5. 

vitle t' at' aipiai] Int. 

tri' ir, ad quod referondum 

Licebat 
autem filiis patrem accnsare de- 
meiitiae. Hinc tbesis fluxit in 
Declam. Quintil. 346. p. 334. 
Adversus patrem ne qua 
sit actio uisi dementiae. 
Quintil. Vli. 4. §. 10. Nam 
et filiis pater in iudiciu 
abdicatiunis, et maritns 
uxori, si malae tractatio- 
nis accusabitur, et patri 
filins,8i dementiae cuussa 
erit, non inverecunde di- 
cet, multum sua interfu- 
isse. De aetinne dementiae », 
TtaQaroias v Meicr. Process. 
Attic. p. 2% et Platner. p. 
243. qni earo nullani fuisse mi- 
nus recte videtur statuere. Ean- 
dero rem iam olim disquisivere 
Meursius Them. Att. I. 3. et 
Fetit Legg. Att. p. 245. sqq. 

iw naynaxciv i}9toiv'] H. 
e. ibi, nbi hominum perditorum 
sentiendi et agendi ratio domi- 
natur. Vides igitur, qnaenam 298 PLATONIS xaidng ^x^i «ig aXkriv ;fW(>av i^oixiCeGtfai tov dna- 
929 Toga' ngog yd() Tolg T6TTa()dxovTa xai ntvTaxigyt- 
Xioig oixoig ovx ioTiv 'iva n(Jogyevta&ai, dio dt] dei 
Tov TttVTa neioofievov iv dixjj fxr} vno ivog naTQog, 
vno di Tov yevovg dnoootj&fjvai navTog. noielv 5k 
^ot] TftJv Toioi/twv negi xatd vofiov Toiovde Ttva' 
Ov dv ti-Vfiog kniij fit]dafiu)g evTvx*jg, eh' ovv iv dixrj 
eiTB xai fit], ov erexk ts xa\ i^Etf()exfjato, tovtov kni- 
&vfteiv dnaXkd^ai, Ttjg avTov ^vyyeveiag, fit] ifavkwg 
B ovTwg i^iGTo) fxr]8' ev&vg tovto dgdv, ni)WTov bk 
avKleldTUi Tovg avrov ^vyyevecg fiexQi dvexpiuJv xai 
roijg Tov vleog utgavTojg Tovg noog fxtjTQog, xattjyo- 
QeiTut de iv Tovtoig, dtddaxwv ojg d^iog dnaaiv ix 
Tov yivuvg kxxexr]QVX&ai, doTu de xai tw vlsl Xoyovg 
Tovg iaovgy wg ovx d^tog kati tovtojv ovSkv ndaxeiv. 
xai kdv fiiv nei&ij 6 naTr]o xai avfitprjffovg Xd(iij 

P. 929. 8 «6 iri bsi roj' r. ] Sic A. fl. S. v. r. f. 8. o. 
Vulgo hei hri. 

B. HfXQi- aveip t(ov\ Vulgo fiexQiS dr. quod ex A. Q. v. r. 
mutavimus praeeunte Bekkero. 

Kair.yoifeiia} be fv tov tois] ir om. fi. «S*. v. f. r. s. c. o. eit caussa et ratio abstracti pro 
coucreto positi. 

P. 920. i^rj vTio evos na- 
tQo^] De hiatu v. ad Prota- 
gor. p. 352. D.^ Legg VII. p, 
789. D. — anoQQTj^fivai i. q. 
d:torLrii}vi&i]rai , v. Rulinken. 
ad Tim. p. 44. 

'Ov av i^viioS init] — ini- 
9viieiv] Idem bis dictum per 
perissologiam quaudam, qualem 
iam alibi notavimus, veiuti II. 
p. 657. B. VI. p. 764. C. 

(ifj (pavi.oi)S ovtcas'] H. e. 
noii sio temere; non sic 
eimpliciter sine ulia rei 
conditione. coiif. Tim. Gloss. 
p. 2(>9. ibique U u h n k e n. 
H e i n d o r f . ad Theaetet. p. 
147. C. 

B. tovs avtov ^VYYSveis 
^ieiQi dverpidiv xai tovs r. ] 
Car. F r. Hermannus Di- spnt. De iurls domestiei et fa- 
niil. ctr. p. 26. ann. 90. scri- 
bendura coniectat: f^fXQt averptmp 
naiScov , sicuti est Libr. VI. p. 
766. C. IX. p. 877. D. 878. D. 
Sed scrupulum iuiicit, quod iv- 
tos dverpiotrjtos eodem sensu 
diciturlX. p. 871. B. conf. Mei- 
er. De gentilitate Attic. p. 18. 
Coniicere possis etiam ixixQ' ''*''" 
rptabcjv, siquidem mutatione o- 
pus fuerit. 

nl^v natgoS btaipTjq)t^o- 
(levov — ] excepto patre 
su ffragi um ferente, h.e. e.\- 
cepto patre, cuius in sufiVagiis 
ferendis nullae sunt partes, h. 
e. patrc non suffragium ferente, 
nec matre, nec reo. Malim ta- 
men cum Astio Siatprjtpt^Oftt 
vovs yel itatptjcpi^oftevuv scn 
bere, ex quibus posterius etiaui 
Baitero et Hermanno pla- 
cait. DE LECtIBUS LIB. XL V. 'JJ ' <' '}"•' 

mivTuv tiZv ^vyyiviuv vntQ rjumv, ;rX»;i' nuToo^ diu- 
ipt](fi^Oftivov xai ^rjrgog xat tov (fivyovrog, tujv di 
aA)MV onoaomtf) av uxfi yvvaixfZv ehe ctvdguiv reAcioi, C 
ravTtj ftiv xai xara Tavra i^iOTuj T(p fiaTQi tov viov 
anoxtjgvTTUV, aXku/g de ^rjdaftujg. rov d anoxrjgv- 
ttvTa lcev Tig Tuiv noXiTiav viov fiovXTjTai xtiaffai, 
fAKfditg voiAog dmigyiTUj TToiilir&at' Ta ydg ruJv vituv 
i^&tj nokXdg utra/SoXag iv T(p (ii(i> fiiTa^aXhitv ixd- 
(tTOTt ni(f,vxiv. dnoxriovytf^ivTa 8k av Ttg dixa ^rwv 
ftr/ ini&vitt]aij &irov viov notrj(Jant^ai ^ Tovg toJv 
kniyovuiv inifti?,tiTdg tiZv tlg Tr}V dnoixiav knipiiXii- D 
a&at xat xovrtav ^ ontug dv fAiTdaytaai Trjg ai/Tijg 
dnotxiag tutiiXtug. idv di Tig rtva voaog t] yijgag ^ 
xai Tgoniuv yaXinoTrfg tj xai ^vitnavTa Tavra ix- 
apQova dnegyd^rjTat dta(fig6vTujg ra)v noXXwv, xai 
Xavt^dvtj rovg d?>Xovg nXijv rwv avvdtatTuifiivujv, ol- ,iK^(f fiittav'] vxtQi^fuav, qaod non agnoscant A. Q. v. f. r. 
s. c. 8. o. cfr. Xenopli. Anab. V. 10, 10. 

t6* bi alitur 6:t6aoi n.] Libr. r«. Correxit Astius, cui ta- 
men Schneider non obtemperavit. tojp 9e allav oxQaotrxe^ 
— ] Libri roJ»' r« alicjr. Quod 
ab«urduut e&se unug ridit Asti- 
ut, qui recte refinxit, ra*»' bi 
ailav , licet Herniann. nJc 
aiJMr malit. Enimvero assu- 
inendum est diarptjq^i^ofievtor, 
hoc sensu: ceteris autem 
omnibut calculum feren- 

hus mulieribus atquevi- 

\i, quotquot sunt aduiti. 
Sic enim teitiot intelligendum. 
Xenoph. Cjrop. VIII. 7, 6. 
•>.eto's tt avi](f yeroitevoS. Et 
te'uiovo9ai , ad virilem 
letatem pervenire, posi- 
tiim est. De R.?p. II. p. 371. 
i ictionem illustrant Perizon. 

! Aelian. V. H. IV. 3. intpp. 
. ! I.ncjan. lov. Trag. T. II. 
( '/' !. ed. Ueit/. Inde xiiMioi 
«.t.i!ii.>: etiam vocantur coniu- 
gati. Hesvchius ». r. ttleior 
01 Ytyaurnoiet . v. .S |i d n h •' in. ad Callim Hymn. in Iot. t. 57. 
p. 52. ed. Ern. et intpp. ad Ae- 
».chyl. Agamn. v. 945. ~ 966. 
ed. Schutz. Ruhnken. ad Tim. 
p. 225. 

C. lavri; fier nai xata 
rarro] Sic Libr. X. p. 889. 
C. rat;ri7 xai xatd tavta ovttas. 
VI. p. 765. B. xaro rai'ra *al 
tavtT}. III. p. 681. D. ovtcj xai 
tavt^. IV. p. 714. D. ovro» nai 
ravri^. conf. ad p. 915. C. 

viov fiovlrtat 9ea &at \ 
Hic 9ea&at significat idem, 
quod 7toteia9at, h. e. adoptare. 
Mox: 9etov viuv noti^oaa9at. 

t a yaf tiiiv veotv 17^17] 
Laudat Stobaeus Sermon. L. 
p. 358. 19. qui etiam alias con- 
similes senteutias collegit. 

toiis tcSv ix lyovtav imit.'^ 
Conf. p. 923. D. K. ttiv eis 
dxo tx iav, e o r u m , q u i i u 
i-it I II II i aiii ni i 1 1 o n •! i sunt. 300 PLATONIS xo(f>\^oufi di toiv" f^v Tuiv avTov xvgiog, 6 di vios 
anooy xai oxv?! Tfjv Ttjg naoavuiag yod(fia&ai di- 
}£, XfiV, vofAAjg avTfp xeiat^ou, tioojtov ^iv n{)6g xovg 
nQiCfiSvTdxovg tmv vo^offV?.dx(ov iX&ovTa ditjyrjaa- 
ad^ai Tt]v Tov naToog ^vuffuodv , ol de xaTidovTtg 
ixavdg ^vixftovXevovTutv , iav te detj }'gd(fea&ai xai 
k(xv ftrj Tr]v ygaffijv, idv Si ^v^(iovXeva(uai, ytyvka&(a- 
Cav T(p y()a(fouev(o ftdoTVgeg dua xa\ ^vvdixoi' 6 
di offXouv Tov Koinov }((j6vov dxvgog eaTdt Tdtv av- 
Tov xai x6 CfitxgoTaTov 8iaTiO-ea&ai, xa&dneg naig 
di oixeiTCD Tov inilocnov (iiov. Cap. X. ' Edv 8i 
dvrjg xai yvvrj fitjdauTj ^VfXffegouVTai' Tgonouv SvgTV- E. iav 3e ^v up ov Xe-cowai] Vett. editt. (v(ifiovlei!(oai, 
iavitis iibiia A. Ji. v. f. r. a. c. b. o. x. 

8vaivx'a 2.(>o)iievoi'\ aivxia Ang. .x. a. i. et pr. A. 3. yQaqiead^ai iiKT^r] En ypa- 
fpeaif^ai etiara de diAais positum, 
de qno usu v Meier. l*roce.ss 
Attic. p. 198. Statini post idem 
prorsus significatur his verbis: 
ygdq^ea&ai yQatp^^v. Nam etiam 
privatae actiones, siquidem nulla 
fit oppositio tfov S(K(i)v , appel- 
lari solent y^aqca/, ubi specta- 
tur, quatenus in ius et commo- 
dum commune sit peccatum. 

Cap. X. E. 'Eav be avr,Q 
xal yvv^ — ] Quod 1'lato di- 
vortia ita tantum permittit, ut 
decem ex numero nomnphyla- 
cum totidemque mnlieres publi- 
co munere fungentes antea dis- 
•idia coniponere tentaverint, ac 
ne sic quidem ea simpli<!iter 
locum habere vult. sed utriqne 
coningi novum coningom dari 
iubet; quodque nunquam fere 
nisi steriiitatitj csuissa, sicjnidem 
visum fnerit, por magistratus 
matrimonium dissolvi patitur; 
in eo aliquaiito egit severius, 
quam pro inris .\ttici rationibns, 
quod constat ni.iritis hanc de- 
disse potestatem, ut uxores suas 
etiam levioribus de caussis re- pndiare iiceret; v. Hermann. 
Antiquitatt. Gr. §, 12'2. 
Meier. Process. Att. p. 413. 
P e t i 1 1 Legg. Att. p. 558. 
Biihr. ad Plutarch. Alcibiad. 
c. 8. Gans Erbrecht T. I. p. 
311. 

Tovs ^teaovs] eos, qui 
neutri parti faveant (ncu- 
fra/), ideoque dissentien- 
tium animos facillime 
possint conciliare. Lu- 
cian. Conviv. 43. fteaov iavtov 
qpri/trf/r, liberu m apartium 
studiis manere, sibi ca- 
vere a partium studio. Si- 
militer l'rotagor. p. 337. E. 
^yo) nev ovv beofia^ y.al avfifiov- 
kevo — oviJptjva( vfjds ojSTtef 
V7i6 b(attr]i(ijv t](j(ov avttfitfia^ov- 
t(uv eis tb (jeaov. Nec ablu- 
dunt formulae eis fjiaov Xiyeir, 
eis /jfouv Stxd^etv, ix tov /jiaov 
yad^rjO&ai, et si quae similes 
reperiuntur. Sic etiam Latini 
medium vocant, qui est neu- 
trius partis, ut Cicer. Ep. ad 
Attic. X. 8. medios esse non 
licebat. Ibid. X. 10. nam 
qui se mediam esse vnlt, 
in patria manet; qni pro- DE LEGIBUS LIB XL P. 929. 930. St. 301 

j[itf xgtauevot, dixa fiiv avdgag rtav vouoqvXdxojv 
iniueXtlo&at ruiv TotovTwv aet ^neiov Tovg fteaovg, 
dexa de nov nfoi yauovg yvvaixujv tucavTwg' xat 930 
iav f»kv Bii ^vvaXlttTTnv dvvtuVTai, Tavr' iariu xvgia, 
iav S' ai rlfvj^ai y.vuaiviuGt uetCovoog avrwv , CfjTtlv 
xara Svva^iv oiiiveg ixctTigio ^vvoixjjaovaiv. tixog 
Si eivat roifg rotovrovg fjiij ngaimtv r,\teai xexgafii- 
vovg' fia&vrtga drj rovroig xai ngnorega rgoncov 
i/i^r] ^vvrofia neigdo&at ngogagftorreiv. x«i 6<roi ftkv 
dv dnatdeg avroJv ti oXiyonaiSeg ovreg diaqigotvrat, 
xai naiduiV ivexa rijv ovvoixr,oiv noietoOai' ooot 6' 

P. 930. exatigc) ^vroixT-aovoir] A. S. v. f. r. a. c. 9. 
0. inritis verbis consequentibus ^vroiaovatv, quod revocavit Her- 
mannns. 

'(>eot ntriQaiiivovs'] Kej^T^itivovf S. v. f. r. et adscripto 
\. S. X. a c. 8. ficiscitar, aliquid de a1- 
terntra parte iudicare vi- 
detur. Liv. XL. 20. tan- 
quam medios nec in alte- 
rius faTorem inclinatos 
miserat rex. Sueton. Caes. 
e. 75. Idein medins et nen- 
triu» partiF. Neron. c. 2. 
Consnltante autem Poni- 
peio de niedi i 8 ac nen tram 
partem seqnentibus. Add. 
Drskenb. ad Sil. Ital. X\ i. 

einds ie — %eytga- 
^ - .. , Terisimile est au- 
tem eiu sra odi honiines (qui 
in gratiam re<lire nnlint ) non 
esse lenibus moribub teni- 
peratot; quocirca conan- 
dam est enm iis consocia- 
re seTeriora et mitiorain- 
genia tanqiiam contuber- 
nalia.Pro xex^aftfrovs libri non 
pau. I lovi , quod restl- 

tuit II u 8. Male. Nam 

"• • uitur, qiiia con- 

i et mores iudi- 
: , aumixtietritetem- 
pcrsti esse debere. — fia9v- 
t»fm, h. e. prudentiora et 
grari»ra-, gtaatxtere Cba- rsktere; v. ad Tlieaet. p.l83. 
E. Baehr. ad Plutarch. Pbi- 
lopoem. p. 10. Xalesius ad 
Polyb. Excerpt. T. VII. p. 601. 
et Schwei ghaeus.ad XXVII. 
10,3- intpp. ad Herodot. IV. 
95. Tom. V. 1'art. II. p. 262. 
cd. Srhweigh. De inngendis nia- 
triuionio iis, qui diversa inge- 
nii indole ntantur, v. Libr. VI. 
p. 773. C. D. et Pclitic. p. 310. 

C sqq. 

xai italitav trexa t^v 
ovroixTiatv'^ H. e. ut postero 
tempore liberos procreent. Pro 
tr,v avroixriatv Wiiickelman- 
nus xairr^v avroixrair, Orel- 
lius autem ali.r^r ovroixr^atvXe- 
gfndum arbitratur. Quod con- 
t-ilium nobis quidem neutiquam 
probatur. Nam r^jr avvoixrjOiv 
est: eam, quam dixi, con- 
iunctionem. Dixerat enim 
paullo ante: ^r^ieiv xata itjva- 
(itv oiiires exatf^o) ^vrotxi^aov- 
aiv. Scd hunc ipsum lociim 
viri docti item sollicitarunt. 
Winekelmannus enim, pro- 
pter depravatam codicum quo- 
rnndam «cripturam ^vroiaovatv, 
ibi legetidiiin «•ensiiit ^vrfioov- 302 PLATONIS B ct»' ixavuiv 'ovx(uv naidtav, trjs ovyxaTayt^gdatug tvtxa 
xai int^uXHaq dkXr,X(t)V ttjv did^tv^iv t« xai ffi/^iv- 
^iv noiuoif^ai y^oiuiv. idv dk TsXevTd yvvri xaTuXii- 
nov<ra naldng &r/keiag re xai doosvag, avuj9ovXtvTi- 
xog dv titj vo^toi; 6 Ti&ifitvogy ovx dvayxaOTtxog, xgi- 
(ftiv Tovg ovTag naidag fii] fxrjTgvidv knayof/ttvov 
(jtri Si ovTutv i^ dvdyxrjg yafjttlv j fjtixgtntg dv ixa- 
vovg ytvvijOfj naldag t(p xt oix(p xai tt} noXti. r)v 

C di 6 dvrjg dno&dvij naldag ixavovg Xin(ov, yj f^V^^vg 
Ttiov naidtov avTov fiivovaa Tgt(fiT(o' vtojTtga d' dv 
doxy tov Siovtog tlvai ngog to ^fjv av vyiaivov- 
aa dvavSgog , oi ngocrjxovTtg ngog Tdg twv ydftcjv 
intfxtXovfiivag yvvalxag xoivoVfitvoi t6 Soxovv av- 
tolg Tt xai ixtivaig ntgi rwv TOiovTbov noiovvTcov B. xataleiTiova a naiSas'] Sic ex corr. A. Q. apud Ba- 
stinm, S. f. a. c. o. in contextu; Mox fjrjtgvav \. et pr. Q. 

fit] de Svtmv] Svtcos S. v. f. x. et a pr. m. Si. a. c. 8. o. 

OVtOS V. 

D. . ro yevonevov eivat tav ;r.] V. to yevv(6(ierov. Mii- 
tavimus ex A. 52. Z. v. f. r. x. 8. o. Deia Voss. Sentai pro be- aiv. Quod certe neutiquam erat 
facturus, si ad hunc locum ani- 
mum attendisset. In quo ut 
tfjv avvoiKtjaiv tueamur, etiam 
iliud facit, quod continuo sub- 
sequitur: tr.v Sid^sv^iv te xat 
av^ev^iv noteia&at. Ubi quis 
tandem articulum audebit in ma- 
lam suspicionem vocare ? 

B. tijs ovyyiatayriQttae- 
o) s kvexa — ] ut cum aliis con- 
iugibus senescant et mutuum 
sibi praestent auxiiium, Hodie 
mutuum adiutorium dicere con- 
bueverunt. 

av fifiovlevt txo s Sv e trj 
V 6(106 — ] suadeat lex, non 
cogat, ut viduus liberos educct 
non adducens novcrcam. 

C. avtov nevovaa] ibi 
manens, ncque aliorsum mi- 
grans. — ni/6s tas t. y. iit, 
yvv. xoiv ov fjevoi, commu- 
nicatis consiliis suis cum mulieribus, quae curant 
conniibia. v. ad p. 013. A. 

naiHiuv be ixavotrjs dxQi- 
fitjs — ] exactus vero libe- 
rorum numerus, qui satis 
sit, secundum legem esto 
mas et feniina. De abstracti 
nominis usu v. ad XI. p. 924. 
C. 92fi. B. et Prolegg. T. II. 
p. LXXIII. Ad rem ipsam conf. 
Libr. V. p. 740. D. 

D. ro yevo fievov elvai 
t(Sv noiovftevcov ixyorov] 
quando convenerit, pro- 
lem esse ab iis natam, 
qui eam pro sna agnos- 
cant ac suam esse dicant. 
Sic haec intelligenda videntur, 
quandoquidem noieia&ai, quod 
alibi est adoptare, ut p. 923. 
C. D. 924. A. 929. C. al., nunc 
in simili caussa dicitur de pa- 
rontibus infantem recens natum 
pro suo agnoscentibus. Ste- 
phanus tamen et Astius DE LEGIBUS LIP. XI W 030 ?t 30a iav Si ivSeslg rixvtuv attn, xat naidutv Ivtxa' naiSuv H 
di ixavoTt/g dxgifirjg aoofjv xai &ijkeia iorw T(p v6- 
itrct. '^Oxav 8i oftokoyfjTai ftiv t6 yivouivov tlvai 
V notov^iviav ixyovov, ditjTai di xoiatiog, rivi ro 
ytvvi]\fiv inta&at ^ifoew»', dovXt] fiiv iav avu^ti^f) dov- 
Aq) t] iXfvttiQM rj dnt?.tv&i(jfp , navTuig tov dinn6- 
rov iarui r^$ Sovkrig ro ytvvtufAivov. idv di rig ikiv- 
%iioa dovhp ovyyiyvrjTat , roi/ deanoTov earut ro yi- 
yvotnvov rov bovXov iav 6 i^ avrov dovXijg ij ix 
SovXov iavrfjg, xat ntOKfuvig rovr' ^, ro fUv rijg 
yvvatxog ai yvvatxig ttg dXXrjv ^ojoav ixntunovrwv 
ovv Tfp nargi, ro di rov dvdgog oi voftoffvkaxtg avv E 
rr; ytvvTqodarj. 

Cap. XL Fovioiv di dfttXetv ovri &e6g ovr* 
dv&Quinog vovv i^^v ^Vfi/9ovX6g nore yivotr' dv oi)- 

■i, Pro t:teo9ai f. r. i. o. Iaea9at, quod superscriptum ha- 

it S. a. c. 
to ytyofievop tov iovlov"] tov 9ovlov om. \. et pr. Q. 
a; Verba ai yvraixes absunt ab Ald. Lov. Bas. 1- 2. Scilicet 
ignor. ea etiam Veii S. Mfosxotui^ti lui nijuirunt, quod 
efset: sibi vimlicare. A 
quibua Win clLel mannu s ita 
discessit, nt onviofiinor vel dxo- 
Jtotovfiivoiy malit. Fro 16 yero- 
fupor qudd vul^o circumfertur 
r0 yerpii/itror, id ex codd. me- 
Uoribus mutare non di^bitavi- 
mus. V. annot. ad Libr. \IL p. 

, vtov iovlr^s 

] Int. i to yervttiftepov. In 

^ avtov tt iavtfiS Ae domino 

• t domina accipiendnm, sicuti 

■'X\h\ avtos de dorotno fre- 

•iir; de quo usu loqnendi 

iis ad Protagor. p. 314. 

01 iiorg. p. ,'jll. D. Mo.x 

/yiyrr^tat dc femina dictum ; 

> Pollux. V "' 

Cap. XI rfuv ie 

Itleiv — Kjcum us- 

ad o^&f . o itexti]- 

'■ ■ iM..ni.'K LXXVII. p. 455. = Vol. III. p. 97. ed. 
Gaisf. Lips. Excerpsit eundem 
usque ad p. 932. A. excerptum- 
qiie suis qnibusdam additamen- 
tis exornavit et in Dorieam lin- 
gnam transtulit Pempelus Py- 
thagoreus Thurius apud Stob. 
p. 460. = Vol. III. p. 106. ed. 
Gaisf. Lips. Cuius interpreta- 
tione W inckelmannus Prae- 
fat. ad Turic. edit. Phaedri mi- 
norem p. XII. sqq. ita abusns 
est, ut eius ope scilicet locum 
Platonis longe sanissimnm mul- 
tis in partibus tanquam male 
laceratum sollicitaverit. Quippe 
persuasit sibi vir doctissimus, 
Pempelum codice Platonis usnm 
esse noEtris libris multo plenio- 
re et integriore, unde liceret, 
quae hodie desiderentur, rursiis 
supplere et Platoni restituere. 
De qua re nobis quidem vide- 
tur aliter. Nam Pempelus ti- 
cuti nonnulla tantum ex hoe 304 PLATONIS dttg ovderi. rfQovijOat Si XQrj nt()i Oiwv ^egantiaq 
Toiovda n()ooifitov av y«v6,M£i'or iig rag twv ytvvrj- 
« advTOJV Ttjudg ts y.at aTifiiag OQitwg awTBTayfiivov 
Nofioi nsQt iteovg d(j%atot xitvTai na(jd ndai iit^ij, 
931 Tovg jjtiv yaQ tojv iVetai/ ogiiiivTeg aarfujg Tijjojftev, TuJv d' 
eixovag dydXfiatu idQvad(.uvoiy ovg ijfiiv dydAAovai xai- 
neo dxpvxovg ovrag ixeivovg yjyovuet^a Tovg iftyjvxovg 
nieovg nolAr,v did TavT' evvoiav xai xdQiv ix^iv. naTrjQ 
ovv oTcp xai n^Tijo 7) TOVTOJv nareQeg »/ fi)]TeQeg iv oixia 
xeivTai xeififjlioi dneiQtjxoTeg ytiQCi^ firjdeig dtavorjdtJTO) 
noTe dyaXfia avTco^ toiovtov icfiariov idQVfia iv oixicf 

P. 931. ayalna at;rcJl V. avxwv, quod per se contemnen- 
diim non est, sed caret omninm codicum confirmatione. Baiter. 
et Schneider. scripsernnt ai'rcJ. 

^(peaiiov ibQvna'^ V. ohrj^ia. Sed A. Q. v, f. r. x. a. c. H. 
0. unanimi consensione ibQVfia. loco excerpsit, ita quae excer- 
pta dedit, suo modo variavit, 
demtis additisve iis, quae ipse 
denita additave cuperet. Ve- 
rum de singulis ordine deinceps 
videbimus, ita quidem , ut con- 
iecturas Winckelm anni suo 
quamque loco enumeremus. 

cpQOvrja at be xgf] — ] Haud 
scio an corrigendtim sit vo^aai. 
Deinde sine dubitatione sustu- 
limus conima vulgo male post 
yevofievov inculcatum. lungen- 
dem enim." yevoiierov av oq&ojS 
avvtetayfievov , h. e. og&dis av 
avvtetdx&ai. Quippe yevonevov 
avvtetaytievov eadem lege di- 
ctum, qua yiyvea&ai cura par- 
ticipiis alibi solet consociari, ut 
V. p. 737. C. yiyvou av Xe- 
x9eis. al. 

P. 931. t(ijv 8' eixoras 
aydlfiata «^p.] aliorum 
vero colimus imagiucs, 
positis cum veneratioue 
simulacris. Repetendum e- 
nim est tifjcSiiev. Verbum dyal- 
Xeiv Grammat. ap. Creuzer. ad 
Plotin. De Pulcritud. p. 370. 
interpretatnr per Tj//ai'. Quod prorsus in hunc locum conve- 
nit. Pleniora dedit Kuhnlcen. 
ad Tim. p. 4 sqq. Post enei- 
vovi quod per appositionem sub- 
iungitur : tovs efirpvxovs &eovs, 
attiginius hunc usum loquendi 
ad Gurg. p. 476. E. 501. A. al. 
conf. Matthiae Gr. §. 288. 5. 
Prave vulgo istud tovs i(irphx°^^ 
&eovs, neglecta interpunctione 
cum reiiqua oratione in unnm 
confunditur. Pro i^yovfielta 
codd. quidam Stobaei i^ytjfied^a. 
TtatijQ ovv o t c) xal f/>'j- 
ttjq'] Observanda synchysis est 
pro otcp ovv natrjQ xal t^tjtrjQ 
X. t. l. — xetvtai xei(itjliot, 
tanquam thesauri quidam recon- 
diti. — Pro dyai.fia avtta vide 
an praestet dyakfia avtiov. Bai- 
terus coniicit avjw. Nimirura 
aHtdiv non ex dyaXiia pendet, 
sed ex fidi.lov xvQtov. Est au- 
tem fidXlov xvqiov non pro- 
prium et verum, ut Astius 
explicat, sed potius potens et 
efficax, ut proxiraa docent. 
conf. p. 931. E. Dei» istud iv 
oixia post itpeattov tbgvfia Co- 
bctus Varr. Lectt. p. 232. ct 
Novv. Lectt. p. 88. ex glosse- I LEGIBUS LIB. XL P. 93L St. 305 luv, fiaXlov xvQiov ioto&ai, iav drj xara tqojiov ye B 
^&uJs avro ^((janevij 6 xexrtjuivog. 

Kui. Tiva d»j TtjV oQ&oTiiTa ilvai (fQci^iiSi 
/V6^. 'Xy<tf iQcJ xai yaQ ovv a^iov, ta (filotf 
axovuv Ta yi dtj TotavTa. 
AK. yisyt fAOvov. 

A^. (Jtditiovg, (fauiVy aTifiae&ug kmv^aTo 
io~t<i avTov Ttxvotg a dtj xat ndg Vftvtt Tiksa xai 
intjxoa yevia&ai naQcc &koJv , AfjivvTOQa rt <Jioivixi 
Tit) iavToi) tnaQaaaa&ai natSi &Vfnu&tvTa xai'Inno- 
^pro) &t]aia xat iTiQovg akXovg uvoiovg ftVQioig, utv 
-yovt oacfig tnrjxoovg tirai yovtijai nQog Ttxva i^«- C 
'■g' aQalog yaQ yovtvg kxyovoig aig ovSiig %T(Qog 
<ikXotg, dtxaioTaTa. ftr} dtj r<( aTiftayoftivtp fiiv Sia- 

B. enagaaa a&at 7tat9i'] Pro vulg. inapaa9ai aoristum 
m corr. S. praebaemnt Vaticani f. r. quem non dubitaTimus 

^lii^ etiara praeenntibus reddere Platoni. 

C. dgalos yaff yovevs'\ Pro d^aios, quod tuentur A. S. ate ortum putat. Idem etiam 
.'ittOs poBt «arci tportoy deleri 
iubet , quia op&ois idem signi- 
fi<;et quod *ata tponov, ot Keip. 
i- IX. p. 581. A. Sed nec plane 
tdem significat utrumqne, et al- 
terum alteri ht na^lltjiov addi- 
tauB e«t. 

B. (JibtTtovs, tpafter, dtt' 

to9tls — I Ante omnia in 

- .i,.f-i,wiiirT. •in-.,.,.iiithon est. 

ro quum 

iiii, tamcn 

III'}.- ;ii) Aiivvto^a ts <Potvint K. 

T '> a itivns cum ininiitivo 

' ac f'i idem il- 

iitlieticum fue- 

•, ex qiio rcliquae 

luctura apta sit ac 

.1 — Kai itas Vftvtt, 

. tat, in o r e habet, 

Ig^^n^i; T. Rubnken. ad Tim. 
B63. — De diris Oedipi noti 
BtUori .\.. .,■). vl S,.nr u,,\x 
P67- de Amyntore 

P Pb' f:tant Homer. 

Ited. iX. V. 446 iqq. ubi v. 
Plat Upp. Vol. X Sect III. intpp. Apollodor. Fll. 13, 8. 
ad quem conf. Heynium. Schoi. 
ad h. 1. <Poirt^ 'Afivvtoifos. ov- 
tos tv(pliOvtat vno tov natgos. 
natfrt>eva&ii yoQ Ttgos tov na- 
ttifa vxo <P&iaS, tijs avtov Ttal- 
laxijs, ott br ^fi^a&ttT] xgos 
evvqtr avt^ awelt^tiv, idtat be 
vxo Xtigtrtvos nr^i.i(as anovSij. 
6 ii 'AfivvttuQ Matevittat av- 
tov' (Aijnote yovvaa IV oi- 
otv itff-aaiai^at tpilov 
viav.' o Sr yiyove- nai yitQ 
&soi iti'utov inagds. De Hip- 
polyto Thesei filio huinsque im- 
precationibus , v. Eurip. Hip- 
polyt. ▼. 24 46. ▼. 887 sqq. 
19<)<i »qq. 1359 sqq. O v i d. 
Metam XV. v. 497 — 549. H y- 
gin. Fab. 47. Diodor. Sic. 
IV. CA. Creuser. Symbol. VoJ. 
IV, §. 35. 

luv yeyove aatpes — ] A- 
ttiua 3(' (ur eoniicit. Non male. 
Quamquani lectio vulgata nti- 
qne defendi potest. 

C. dpaios ydg yovtv^ — ] 
^'nlgo erat ()i.atii>go< pro dgaiot: 
qiiod quideni natiim esse ex 

20 306 PLATONIS (fegovTuig «aryi n^jog naiSuv xai f^n]T()t t9-s6v kni}' 
xoov iv f.V'/ai(i tjysiGiJ^u) yiyvta&ai xatd (fvaiv xi- 
lituif*h'fp dt a()a xai ne()i^aou 0(f6Soa ysvoftevfp xai 
did xd TOiaVTa kv ivy^al.q XinaQ^i^ liq dya&d Tolg 
naifsi na()axa?^oiJVTog ti-eovg ovx d()a ra TOiavra 
dxovuv i^ iaov xai viusiv rjulv avxovg tjyrjaojue&a ; 
D dXX' ovx dv noTt Sixaioi vofiilg eisv dya&uv, o 
dij (pafABV ijxiaTa &totg dvai n()inov. V. f. r. X. a. 8. o., vett. editt. scilicet cam Ven. S. srriptnm exhi- 
bent ^Xa^e^os. Id vero ex glossemate ortnni esse ex eo apparet, 
quod in marg. tam librorum \. et Si. quani aliorum ad aijalos 
adscriptum est filafiepos tanquam interpretamcntum. glossemate vel exinde apparet, 
quod Schol. dgaios per (ila^e- 
Qos interpretatur. 'Apaios active 
usurpatum illustravit Elmsle- 
ius ad Eurip. Med. v. 595. 
Winckelmannus scribendum 
putat : (iaQvs ycLQ d(tatos yo- 
rsvs yitX. provocans ad Soph. 
Trachin. v. 1195. ulii ea ipsa 
verba reperiuntur. Sed sanissi- 
ma est librorum scriptura, qiian- 
doquidem sententia haec est: 
nam pater filiis diras im- 
precatur, ut nemo alius 
alii, h. e. diras omnium maxi- 
me efficaces et perniciosas im- 
precatur. Istud hfnaiotata per 
se seorsum accipiendum, hoc 
sensu: idquo iure maximo. 
Sic alibi eUorox;, de qno v. 
Wolf. ad Leptin. p. 466. 25. 
ed. Reisk. Eodem modo btMaifns 
Demosth. in Aristocrat. J. 78. 
na»' fiip aXij), t^v ini tois exov- 
alois (povotS idcoKe, dixaicoS. ubi 
V . W e b e r. 

fti) 8>J t is dttfia^o nEva — ] 
lam vero nc quis existimet 
ctr ut saepe. Sed hic qnoque 
Astius innocens istud br pro 
suspecto habuit et in b'e mutari 
voluit. 

X iiimtievtp be UQa — ^y»;- 
aii (t»9a;'\ Per anacoluthon ora- 
tio exit in interrogationem; un- 
de fit, ut ^yrjaone&a «ubiiciatur, et be aqa interseratur, de cuius 
usu diximus ad Apolog. p. 34. 
C. Phileb. p. 30. B. al. Simi- 
lem rationem in Demosthene 
notarunt intpp. ad Olynth. I. 
p. 219. Apparat. Schaefer. Vol. 
I. Praeterea inde a verbis: xa/ 
hia ta toiavta iv svxaiS x. r, l. 
mutatur tenor constructionis, 
quaudoquidem deinde pro ix^- 
xoov elvai infertur dxoveiv ideo- 
que ^tapaxaAorrros ponitur, quod 
ex dyioveiv suspenditur, quum 
antecesserit dativus ri/iotfjeym et 
neQixaQsi yevofifva). Verum per- 
vidit A stius. 

I). 10 ^ nvS^y itQoS ^ttZp 
T 1/1 Kw' t * p o •" — ] Pemppli pn- 
rnplirasis lori haec est : iiontq 
ovi)v av &-u7> io'ai'01' ^ Uqov Ijroi- 
fifv l» ]({)rjii(iiii}P xTt}on naifQo^ 
>] xal ■nfjo^dtOQo^ ytj^ju naQetfif- 
riov, ij Mitl finifQior liiv lHiai' Su - 
vniliv f/nvniov. Inde W i n c k e I- 
mnnnus Plnloni resJituendnni 
reuset : TifiiwtfQov leQov »; 
ayalu a>' xtrinnt/ie^a. Quo qiiiii 
hicremur, non intelligimm. Ni- 
niirum pnrnphrnste» Plstonis 
ayalfitt luHidiuosp mutn*it, pei- 
•umdata ctiani verbornm ele- 
gnnlia. 

rrnQttiifwv y >; Qtf] «ene- 
rlute solutoruni et confe- 
r t o rum. SimilitcrEurip.Suppl. DE LEGIBLS LIB. XI. P. 93L St. 307 Kyi. IloXv yt. 

A(0. Ovxovv dtavori&iZfiiv 6 g^ixq(^ nQoxtQov 
linofAiv , utg ovdiv nQog &id>v ti/uicutiqov ayaXfi av 
xTtjOaifi€&a TiaTQOg xai nQonaTOQOQ naQUfUVu/v yijQCf 
xal fitfTSQUv Tt/V avttiv dvvafiiv ixovowv , ovi oTav 
aydkXtj Tig Tifiaig, yiytj&iv 6 &i6s' oii yaQ av inri' 
xoog T}v avTwv. &avfiaOTov yaQ dtjnov t6 nQoyovuv 
idQVfta tjf4iv ioTi, diatfiQovTiog to)»' dipvx(*^v ' ra fiiv ^ ixr.noov iv eviats\ iv om. niarg. Q et V'at. r. Omiserant 
nuper etiam Turicenses et Herm. 

voixels etev] Bekkerus et Schneider. vofirs eiev, sine libro- 
rum consensu. Nam. Q. S. v. tofjtaeiev , quod patet unde natum 
sit. Nec voiiijs Bastiua ex Par. A. enotavit. iibi V. MKrkland. ronf. Dor- 
till. ad Cliariton. p. 653. Wes- 
lelin;;. ad Diodor. Sic. T. I. 
p. 195. et Wyttenbacli. »d 
Plut. Mor. p. 102. A.= Vol. II. 
p. 29. ed. Lip*. 

Tj}» aj/Tij» dv*a ft iv ixov- 
owv] H. e. oftofm^ naQeiftt»w 
fi,^>tf. Audacius «nne hoc dirtum, 
quHndoqnidem dvvafii^ vocatur, 
qune est imbecillitas. Quamob- 
rem Winckelmannui legi iu- 
l»t*ti i^v avn]* advnft/ap. Sed 
iWftafitf videtur recte lifibere, 
<|uipp« quod non rnro iigiiifirpt 
vim et iiaturam alicuius 
rfi, die H pscha ffeuliei t,- di' 
quo usu vocabull v. a<1 Gor^. 
p. 447. C. et Protngor. p. 3.%. 
I>. Hoc iKitur posuitpbilosopliiis. 
ne in iis ipsis iiaturne vitiiini no- 
taret, quos deorum iiislar co- 
lendos esse renspret. l*pnip»"lu»; 
ta» U(ny ivtnfAtv ij(ni>oiiir. 

ov q 1 at o y alXr> r is r i- 

ImatS, — 3 Penipeluii: linot' a» 
f*Q ifcHlf} itfytqani ual ttftnii; 
^ui(Yt*eiofa^, ayn&a tlOr^it /ProS. 
|}nde W inck el m anniis I. r. 
■Mipiratur vrrnm frermannni()iip 
jPlaionia mniinm esse hanr : ayiil 
It/ *'< Y^(>nat Hoi tifiaiS, Jfn9ii blSiaatv ()' 9t6(i. Sed istnd yiQnai 
xat boiiiis Pempelus de siio ad- 
didit, quippe qui utrumque cre- 
bro iun<:i ineminisset, veluti D« 
Rep. VII. p. 516. C. Euthvplir. 
p. 15. A Legg. XII. p. 94"7. E. 
Poeticum autem illud: yiynd^tv 
6 &i6<:, <)iiod sententiae grandi- 
tatis cuiusdam vim conciliat, te- 
mere niutavit In tritum istud 
ayn&d xi&ijit &t6^. 

K. itatfit^ 6 fjfoi T<i!v a\f>v- 

/lu»] magis quaui siniuia- 

cra inanimnta. Nam ad 70)1' 

dtfn'xiiv intelligondum est (()^i- 

fiaiw*. Haec quoque dilntaut 

P<nipelus, et quid<-m luuic in 

niodum: atfivu* yat/ ii nnl &n>ti 

f t'(7(oc nennftiiov ttfitp iu rtuv 

qitVnaviiuf tA(tl'fta ioii, nut ^iit- 

6*iiu* nnlv fiaXXoieQOP tj iwf 

avnflKiu* id{/Vfidtit»v. Ind(* Wiii- 

ckelniannus Ugeiiduni aibilra- 

tlir: if^aVftaaiop yd() mtil Ottnv 

^vatv MtMttlfiifOw 10 TH^nyoftitP 

't6{>vfta 'if*i* iaii, X,*uviia* ita- 

rfi{l6*im iiLv atf/V)(»i>'. QiKxi 

iitmo farile pro vero probntrrit. 

Tii fiiv ycn> &tQanir6f4t' 

♦ « — ) Pemjx-lus: la fth yan 

xnHvfofttra nal XaftJiQil^ofiifa 

vip' afUoir imioiotl nv*iv](eiat 

Ofii* du/ilvm dyiiiOaS' oHvfialt- 

20 • 808 PLATONIS ya^) d-toanivofxiva ixf rjfxiov , oaa iifiifrv%a, ^vvivxe- 
rav ixaaroT€, xai aTciJ.a^6fxeva ravavTia , ra S ov- 
direQa, ojgTS av OQ&oJg rig yoiiTai naTQi xai ngond- 
TOQi xai ndoi rolg ToiovToig, ndvTimv nQog &eo(ptXfi 
fiolQav xvQiMTaTa dyai^fidToDV dv xexTijTo. 

Ky^. KdkliOT' tlneg. 

AO. fldg 8yi vovv 'iy^^ (fof^etTai xai Tifici yo- 
viu)V ev^dg, eidoog no'A?^oig xai noX?.dxtg intTi?.sig ye- 
vofiivag. tovtujv ovv ovToog (fvosi dtuTiTayfitvuiV Totg E. dyai.iJ.aTO)v av xexr?*ro] Sic de Bekkeri sententia scri- 
psimus. Libri xexrjjro, vel xexrjjra*. Schneiderus; xexrr^ro sine 
iota subscripto. 

P. 932. toiv vleoiv ital n.] Sic A. Si.v.i.r.d.o. pro vulg. t,of/tva Si, -lovvnvilov. Qua in- 
lerpretatione inductns Winc- 
kelmannus, festinato indicio, 
l'la(oni reddendum censet : txa- 
aroit Sioiivai; aya&d^, dxtfia- 
i,6fisva d^. 

Ttt d^ ovS^rfQo] illa vero 
(ja a'i//t>;t'a) neutrum faciunt. 
Pro w(;re uv oq&wS rtq XQ- 
Pempelus : <ii<;rf «txa didnuii; 

ri( xQ- 

n d (; dt) vouv i-xmv qjojiel- 
Tflt — ] Laudat lianc Q>joiv us- 
qne ad yfvoftevas Knseb. Prnep. 
Ev. XIII. 36. p. Gll. A, Win- 
ckelmannus secundiim Pempeli 
garrulani periplirasin coniicit : /ra? 
<St] vovv i'/wv qiofiftn&o) xal it- 
ftitin yoi-fw» »t'^a? xaj a^uS, 
fWa)? xfA. Ideni deinde Staxeno- 
Ofirifieviov pro Stnxtrnyftfviuv. 

P. 932. xntdnidvrte v t o t. 
n<p6dQa 71.] Turicenaes de cou- 
iectnra Winckelmanni edide- 
Tunt: xrti dndvret; tfoti; aifodpa 
Ktl. Sed opponiiiitur iiiter se 
nQ<>yo*oi(yo*it») Yt\qato{.,Kiantuv- 
resveoi, ti. e. i| u i aetateiion- 
dum provecta obeunt; et 
illi quidem bonis dicuntur fQiint- 
ov esse ; hi vero matiirins falo 
fuiicti iis ma^num reliiiquere sui 
dcsiderium. Vin»^»"* et otxt- 
a&ai noto enphemismo dicun- tur morientes; v. ad Phaedon. 
p. 118. A. et Bergler. ad 
Alcipliron. I. p. 232. Itaque ni- 
hil est quod quis iure mutatnm 
cupiat. At nimirum Pempelus: 
\^<i3vrt<; fiexpt, to? ioxdrn^ ^iora^ 
xat dqttQnovxf^ a/^/joI? veot<i — 
aipdSQa no&tiva(. Qni sane vide- 
tur in his vertcndis aliud quid 
se*)uutus esse. 

rot? J^ xaxor; tv fxdka 
qio^QeQot] Pempelus: TO«e bh 
(pXntjQOK; xai dovvtioiq «c fidla 
(popotiSefq xnt ^oipiQol , de qui- 
bus verbis V a I ck e n. ad Phoen. 
V. 277. disputat. 

1 1 6 oi/vrivdxar^xoi <P ^' 
fi tj HMipi] luv r o lOv r wv J*(».] 
Siquem occupatiim teneat, 
inqiiit, fama horum pro- 
oemiurum incuriosa at- 
que ne^ligeiis, s. ad haec 
prooemia surda, taub fur 
solche Vorrede. 0»?/i»; intel- 
ligitur, opinor, late sparsa et 
propagatn opinio, vel fama ex 
vulgari opinione profccta, utlX. 
p. 870. A. 871. B. al. Ea au- 
tem vocatur »iD(fij r, r. ngoot- 
ftimv per prosopupoeiam quan- 
dnin eo qiio diximiia •ensii. Ne- 
que enlm audiendiis est Scho- 
liastes Kiu<pij' interpretans: da&t- 
*>')<;, dftjiXeia, &>( vvv' if ai[xo^. DE LEGIBUS LIB. XI. P. 931. 932. St. 309 

liif dya&otg 'iouatov n^joyoiioi yijf^aioi, ^iZvte^ t*^XQ^ '^•^- 
r.ov in/aruiv Tov Siov, xai dmovTt^ riot G(f6d()a no- 
\fuvoi, roZtf di xaxotg tv fiaka (fo{it.Qoi. ndg d^ Ti- 
udrta ndaaig rtjuaig xalg ivvouotg rovg avrov yivvtj' 
TDocrg Tol<^ vvv neta&itg ?.6yotg' ei d' ovv rivd xa- 
Tf/ot (ftiutj xwrft] Twv TotovTwv noootuituv., vouog bdt 
71 TOVToig og&uig xeifitvog dv %lt}' Edv xtgiv T^dz 
t7, noXti yoviiiiv du(?.(aTfgnv iyii tov ^sovrog, y.ai ftr] 
TiZv riioiv xcit rtavriui' riov kxyovttjv aVTOv xai iav- B tiv. Mox pr. Jl. ct Klor. «. orroxyrt-fJi', qiiod Bekkpriis eti«m 
A Par. A. enotavit, qiiiim tamen Ba«tiu« iiide excerptum dederit 
:To.i<L ^ tae. WiBckelmannua cuni. fiei^ovots dyaxa eis anavta 

T. eiecto ^. Quod »ero xwyij' iungitur grni- 

tivo, utuntur ea<1cm constrnriione 

"••■■"' alii, Dcqiie dissimiie est 

ita usurpatum X en o p h. 

\-^ IV. 12. lllfloS df iwr 

ilXiMP anaiiotr ftJlXor a»- dflaf- 
/ifif npttt tj Kltitiov »»of o*T0<;. 
rempelni locum hunc in modum 
^nriavit: ti 6i itra ifJitn lifivr^- 
'>; tiim* nonxiii^tooir nnjiaxn 

• uwfAt Aojrwv, tlivXi.Hni wS tiul 

'' i» ij(&({o^ niXet ««« av- 
TO«c no-fi Oi^rrnio^ Iq- 

» «Tptior. Quae postea- 

Winokelmannus refin- 

. . » ■ L ; tlii nra d r o ff t n r ntu- 

rtai^ rmiaxtt lOnZrSe Xoymt: 

j rotenns eticm Platonem beavit 

» nnioctura hac: »/' i ' ov* xtta 

i-iiit/ni dv.jriofvel auvffto» xw- 

"Jrilq lu/r tniouior nfiOot/tim*. 

'inntn «Ttiidem roiiiecturain el 

••••im esie et vcro 

I m, facile sihi pertun- 

.). ' II!,! . .■jiJMor . (|iii '.. 

I'. ni|.(lii » III h- \ • I 

t . m.itiiii. .ic. iir.ile (>.-i -)..•. min 

i;»tiuiriiit ![n.'i aiitrm rcrba Pia- 

(oti'- prr »p spuctata plane ca- 

rfr<- <iirrirultate, tupra oateniliasc 

vidi-niur. 

9 fto^ .'/ i^ > — X I / /1 f r O ; 11 r 
•'•?'] ^pud Athrnienses in eo«. 
ifsi ptrealea malr lial)uis*eni. k'i- KCJanoQ artio locnm hnbehat. at- 
que impiis atiftia^ puena con- 
slituta erat. v. Diopen. I.a- 
ert. I. 55. Xenoph. Mem. VI. 
2, 13. Andocid. De Myster. 
p. 35 sq. D e m o s t h. in Timocr. 
p. 732. 17. 733,9. conf. Lely- 
veld De infamia iure .Attico p. 
144 sqq. qui rem egregie illn- 
stravit; item lannm Pan Dis- 
aert. inang. De prati animi 
officiis atque ingratornm 
poena, iure Attico et Ro- 
mano. Liigdun. Bat. 18<)9. p. 
23 sqq. Meier. Process. A!- 
tic. p. 288. De honis damua- 
tor. p. 127. Petiti Lijrp. Alt. 
p. 240 gqq. 245 ^(1 Platonis It- 
gem de iinpietitc ndversus pa- 
rentes pnnieiida rum le^ibus So- 
loniiscontendit II erm a nn. Com- 
parat. iuris dnmrittiri et famil. 
ap. Plat. in Lep?. ctr. p. l*i. 
Cetcrum confiras cum liis rtiam 
Plat. Lepr- IV. p. Tn. B— K. 
et IX. p 881. nhi filius, qul 
pnrentei Terbrravrrit , perpetuo 
exilio afficiendits csse iudicatur. 
n al firj icSr li iw r — fiov- 

XrotiQ] et nisi mapis ia 
oiinrtis rebus ilioriim vo- 
I u II I a t e s a c d <.■ <i I d •■ r i a q it a ra 
filiornm •luoruin et sua 
i< 'i t(permitlit) et 310 PLATONIS Tov fiii^ovatg slg anavta kniTQinuiv xai dnonkijouiv 
1/ rag (iovXri6Eig , ki.ayyiXXiTU) ^iv 6 ndn^iov ri tot- 
ovTov^ eiTS avTog eiTf. Tiva niixnwv ^ n^og TQtig fxiv 
Twv vofio(fvXdy.uiv Tovg ngtf^^vTaTovg , rgelg d' av 
TMV ntoi ydfiovg yvvaixojv intfuXovuivwv ol ^ ini- 
fitXeiGt^^tociav , xoXd^ovTsg rovg ddtxovvrag viovg fiiv 
ovrag iri n}.r}yalg xai Stcffiolg, fiixQtnto dv iT(Zv dv- 
C dgsg fJtiv rvyydvtAiaiv ovrtg Totdxovra, yvvalxtg di 
dixa nXtioaiv 'irtoi xoka^iaif^coaav ralg avralg xoXd- 
atoiv. idv di nooQioriQU) tovtouv tiZv iriZv ovrtg rwv 
avruJv diitXtt(Jov ntQi yoviag fiij dcftartZvTai, xaxtZai 
di rivdg rtvtg, tig dtxaarriQtov tlgayovruiv avrovg tig 
%va xai IxaOTov rtZv noXtrtZv , oirtvtg dv utOi noi- 
a^vraroi andvrujv ' dv di rig orfXij, rifidru) ro dtxa- 
CtriQiov o Tt ^Qr) rivttv 7) nday^ttv, dnoQQi^rov fir]div 

B. xcov negi ydnovs yvvaixcov iniiiei.ov[i^vo}v] inifie- 
lovnevovs A.x. et pr. Jl.a c.S. wt scripsit Schiieiderus. 

C. exaaiov tmv Ttolticov'] noliztxdSv ex corr. Jl.a.o. ciiin 
Vat. f. Ceteruni haioy nuper cie Bekkeri coniectHra scripseriint 
pro vulg. yxKaiov. evpiet, ut recte .Astius expli- 
cat. Ei^ anavin est: qiiod 
ad omnia pertiiiet, habita 
roriim oninium ratione. 
Pro aviov Baiterii.H niaviilt 
aviioy, qiiod aiite Steplianum 
Ifgebatur. Nobis uiiice piacet re- 
cepta lectio, quam codd. tuentur 
omnes. 

B. 1 diw ni ()t yctfiovt y v- 
vnixuiv inifiti.ovftevtoy'] A- 
bundanter additiir im/nekoviihoty, 
d II III eos {yd/novs) curniit. 
Steplinnus tamen participium 
patabnt delendiiin esse , quod 
con.siiium comprubat etiam A- 
• t i u s. 

C. »ic i ixna X )') Qiov il<;a- 
ytiviwv nijtovq — J Vcrisiini- 
lia aliciii videatur conicctiirn Iiii. 
Bekkeri acribiMidiim piilaniiK: 
f/< ("a »'tl i)tniov tio» noknujy. 
Uiiae certc niiiiiiii <|iiHiiliini prne- 
sliit coiiimento \V iii «k el m an- 
lli: ti(i 10 1'tit' ixxijiiuii' iixnoiwi' dixaaitjoto* it^aydyno* aviovf 
xai dindixat^o&otv , ruir noltTtiiiv 
xiX. quo profecJo niliil eat ve- 
ridissimiliua. Et impertiit Pln- 
toni suo illud ^««to»- H erm an- 
nus. Sed nihil opiis est muta- 
tione. Ktenim quum iiigrali isli 
atque impii dicantur aubire de- 
bere iudicium eorum. qui aint 
n^fa^vtntot. dndyio}», si^nificari 
videtur, eos coram unoquoque 
istorum senuni comparere opor- 
tere, li. e. coram omnibua civibus 
tanqiiam iiidicibus, qiii ad aeta- 
tem maxinie {jrandem pervene- 
rint. Quocirca iudicium lioc con- 
stnre vult pliilosoplius ex aeni- 
bus aetate omnium maxime pro- 
vecti». 

dnd^Qtjtov fitidiy noioti- 
fityoi — ] n i h i I i n t e r d i c t it m 
piitantes eoriim, qiiae ho- 
mo pati poteat aiit liierc. 
h. p. qiianivi.4 pornnm pro licita 
liabeiites. Participium noioi'^<- DE LEGIBUS LIB. XI. P 932. St. 311 notovftivot offuiv dvratog avd^tunog ndax^iv ^ tivttv. 
iav Si Tig ddvvaTtf xaxovitivg^ (^gd^eiv , 6 nv&out- l) 
vo^ Tutv ikivi^ifju/v i^a) yekktTtu ro<«; u\)^ovoiv ij xa- 
xoi,- itsTtu xa« itnodixog rt^ id^ikovTi /iXd,9tjg. idv dk 
dovko^ ptrivvoij, iXiv&i{)o<i tOTtu, xat iav fiiv TtZv xa- 
xovvTiuv tf xaxovfiivotv ddvkos, vno t^^ ^('Jlf^W d(fti- 
a&ttt, idv di Ttvog dXXov tiZv nokiTwv, ro dt,fi6at.ov 
vi*u avTOV Tiitrjv T(o xiXTtjuivip xuTa^SaXXiTUi' Toig 
«(jjjfOftft 8i innteXig ioTw , fttj Tig ddixt} tov toiov- 
tov TtfifMtgovfitvog Ttjg fitjvvatiug tvixa, 

C.'ip. XII. ' Oaa Ttg dXXog dXXov ntjftaivet qaotid- g 
y.otg.Ta itiv xfavdaifia avrtov diiiotjTat, tiZv d' dX?.ujv ni- 
{it flXdxpiinVfti Ttg dga nwftaatv i^ xai (iQutfjtaatv i} dXtifi- 
nnaiv ixittv ix ngovniag nrjitaivtt, tovtuiv ovdiv nu) 
ditoorjtf^t]. btTTai yag Sf] (faotiaxtlai xaTd t6 Tuiv naur Svrnxof^ Sic S.f.C.O. el y{t. Q. pro »Hlg. «Tuor. 
istiam Par. X. oowr perscriptiim hahere liijiiido teatatur Bastins. 

D. ^ xaxo f/i f »'£ur] xai xaxoru. pr. A. et C t} xai Vos«. x. 

K. itcjfiaaty i^ xa< ^Q-] rrci/^aod' Klor. a. c. et pr. \,Jl. pro 
vaig. nofAaotr. ► 01 referendnm «H lo StKnattj- 
^iio», j. e. oi ihxnoTa''; v. Mat- 
itiiae Gr. §. 434. 2 et qiii 
it)i lauilantiir'. Mo\ p H;{.3. K. 
fadem rBlii>ne ai'ioi< a<1 d«a- 
arijpio» r^fertiir. 

D. nr & d fi t t- o i I nj * 41. 

15.] Etiam apnd Atlienifn»»*» 

liivi* rivi «avntorwc persi^qiieniine 

Fitas fuit. Harporrat. p. 

.,j. ^ji i^ t^riv Ktti nnrtl t'" 

tvlomiftt jr^aifta&ai nttxtaortx; 

itvfmv — (Jijlofrn» fr i» ti'> n^on- 

|i«}//A« lojrm 'Tnnf idov ntl. ronf. 

leleV. Proreaa. Att. p. 2?>1. 

mal i hp fitP — So t' lo^] 

Bt. i, ot supra p. 914 D. 

Cap. XII. K 1«.:» S' allw* 

ti{!t ^ld^em* —\ qnml veru 

ttinet ad alia* laetiones. 

hft aStolnti- pusitiini inm supra 

p. U\f) K. notatimui — 

I (I O r otnq pO«t /ita;v addiliini 

itioni» pratta eat ronsNl to: V. Hcindorf. ad Pliaedr. 
^. 41. 

■^iiirii Y hij S tj <f n (f f* a- 
ntini — I Duplirem di«tin(;nit 
(pa(iua*finp, altprnm veiiefirium 
apertum romplerfentem et nior- 
• ••m vi nrcel«-r»ntrni ; alf»-r«in 
iitenlem magiri* artiliiiA. Hanc 
posteriorem ipiiiir nnnc nna rnm 
prnestigii* et inrantatationibua 
trartat, et quaenam nnivrrao 
linir rriiiiini ronatitnendae tint 
poenaedinpntat. <PJQftnxa etinm- 
f>n{ iiiiiiTuntur etiam apud De- 
montheu. adv. Aristogit. I. 
p. 7il3 iq. nnde Athenit di- 
«ridiiiii item grates portiat in 
lalia faisie constitiitas ; v. Plat- 
ner. Prorens nnd Klagen T. 
II 170. et Miier Pn.riss. 
Alt p. 312 aq. Unnin lati- 
vero artium ma(;icHriim usus 
in <iraeria, imprimisqne rtiam B12 PLATONIS cev&Q(oniov ovffai yivoq ini(Sj(ov(Ji trjv dtccQorjrfiv. ^v 
933 l"^*' y^9 ^" ^^^ diano^S7]v einouev^ aiouaai nMiiaia 
xaxoVQyoixsd tati xatd <jvrstv ' dXXr) 6k rj fiayyaveiaig 
ti tifii xai impSaiq xa\ xataSiatai Xeyouevaig mid-u 
tovg ^iv toXutZvtag /3Xdntsiv avtovg, wg dvvavtai 
to toiovtov ., tovg S' oug navtog indXXov vno toiov- 
tiav dvvafA.iviov yoy]t€veiv j9Xdntovtai. tavt ovv xat awfiani ouftnra k. ] Viilg. awuan, reluctailtibus A.Jl.vJ. 
r. x.a.iJ. o. X. 

P. 933. li s navtoq ndXlov] Tiavttos A. i2.f. o. Sed Hp Par. 
A. tacet Bastiua, et Jl. nntno^ tam in marg. quam supra vers. scrl- Athenis, fuerit pervagatus, si 
qtiis accuratius velit perspicere, 
is praeter alios legat Tiede- 
maiin. Comraent. Quae fue- 
rit artiura inagicariim ori- 
go, quomoflo illae ab A- 
siae popiilis ad Graecos 
ctr. sint pro pa g a ta e. Marb. 
1787. 4. et C. A. BGttiger. 
Ideen zur Kunstmytlioio- 
gie Vol. 1. p. 60 sqq. Flatoiiis 
loci, qui aH ad hanc rem sppctant, 
imprimis hi hunt: Reip. II. p. 
364. B. sq.|. Legg. X. p. 909. 
B. Charm. p. 155. conf. B.ulin- 
ken. ad Tim. p. 114 sqq. 

yinTa t o Twi' dv&qioiioiy 
ov aat y f i' o (;] q u a e i n t e r li o- 
mines exercentur. VVin- 
ckelmanniis tamen legendiim 
ceiiset : nnxa — noLoCaai.. quo 
certe iion opiis. — enioyovoi 
Ttj V didaQT]a IV , i n li i I) e II t e t 
impediunt rei explicationera , h. 
e. difficiiltatem et moram ex- 
plicationi atlerunt. Dein quud 
viilgo legel)Hlur Ocoftm t owfiara, 
id nisi mcliorum libroriim de- 
•litticretur aiictoritatt>, haiid sane 
miitanrium dnxissemiis. De Rpp. 
IX. p. 579. D. n Tt? xauiov- 
Ti aioiiaTi — ayti>vi.'(^6fitvoi; nQu<; 
aXln aioftnin avayxalI,oiTn 6tdynv 
Tov ^lor. Sopliiflt. p. 225- A. 
Tijq Tolvvv ftn/tjt iK^i Tiji fi^y Oio- 
fitti nQO<; auftaia Yiyvnfirvd) xjA. 
tihi qiiis audchit singular<-ra hu- 
merum pltirali iunctiim sollici- tare? Intelligitur vero cpuQfia- 
xfln, qtiae utitur venenis et me- 
dicamentis raagicis, ideoque cor- 
pora corporibus adliihet. A qtia 
distingiiitur altera. quae ulitur 
praestigiis, incantatibus, raagicis 
defixionibus, et quae sunt id 
gentis alia. Knradia e i<; , d e- 
fixiones raagicae; de qnibu.s 
V. ad Reinp. II. p. 364. B. May- 
yaiffnn; i. q. yorjTelan. 

P 933. nel»ei, tovi; f^ev 
TolfKJovraq — ] Pro avTOv^ 
vide anaiAoj»; iegendum sit. Ita 
sententia existit liaec: alia per- 
suadet vel iis, qai austi- 
nent aliis uocere, posae se 
tale quid efficere , vei aliis, 
noceri silii omnino ab il- 
iis, qiium praestigiis uti 
possint. Vulgatum niTors quo- 
modo dcfendi possit, non iiitel- 
ligimus. Ad loJ? 6' int. nei&et. 

Tfltc 6 1 xpvxals Tiov dv- 
&Qu>nu)v — ] Periodus insolen- 
tiiis composita, in qiia tamen, re 
diligentius considerata, niliil in- 
venias , qiiod prneter librorum 
auctoritatem mutandum videa- 
tnr. Kt dativiis quidem: Tni? 
rfivxnl^ TiZv av&Qiano)v positus 
est sic, iit accommoHatus sit 
verhis: oJx aliov toTt intxft- 
Qelv, niilla dum liabita ratione 
infinitivi nfl&eiv. De quo ge- 
nere stnicturae conf. Gorg. p. 
' 513. K: <!(»' ovv ovTtu^ ijfttv fm- 
xetQntiov ioxX Tfi nokn ital loTi; DE LEGIBUS LIB. XI. F. 933. St Sln negi ra Toiavra ^unavTa ovt$ gqdiov onutg noTi 
niffvxt yiyvviffxtiVy ovT d Ttg yvoiy]. Titiiiiiv tvntrig 
irigovg Tal^; dt i^vyal^ Ttiuv avxtuojnatv dvcojnovfxt- 
vovg ng6g dXh]kovg negt ra totavra ovx a^tov int- 
Xttotiv ntid-ttv , av nnrt aoa idutai nov xtjoiva pit- 
utjuara nenkartutva, iir' ini &VQ(itg «ir' int rgto- 
dotg elr' int uvrjuaat yoviiov avTtuv rivig, okiytagtlv 

ptiini liabere i<1em testatur. Deiii pro 101"/ oJ» pr. A. et fortsue 
pr. S. taxtov. 

bvs unov fiivovi hqos uIa.] AtSOJiovnevaiS codd. v. f., 
prim. H r.b.o ct «Krr. Q. .Sfd v. explicntt. 

. 1 1 ''il ( r (iiii .\. S. tcste Bekkcro. B noAtiatf Ot^a/tevtt» , u»i ^tlti- 

aiovi avtouq jov^ tollitt^ /tot- 

• Jftfti;; De Rep'. III. p. 4G1. A: 

^mjtt^ijao» Tor? nfjo^aiotq «o- 

tov^ftif. Protag. p. 343. C. tte 

nvtO OuP TO Qfjnn ittl tovtov 

«-'(«a tovtv irti^OfXtvwf xaioiJ- 

oo» avid. Legg. III. p. 700. C: 

To 6e kv^oc tovtmr jr*^'tt( tt 

ttal btnaaat. Ibid. VII. p 790. 

I) : o*ftm{^ti}6nor)t]QYftt&a n«i» — 

lf](&irtttv dtaniQnlittr. Crifon. 

f. 52. B: oi<J* tit&Vftfa ot ai- 

' >;? Jio'i#«J? oi'<) allwf rdfttov 

"ifjf tHtrai. laiB vero pro Jf?- 

lovftttor^ d^hrbit dici dvqm- 

toiy</ra((, quod scriptnm e»t 

iii codd. aliquot et nuper a 

Turicensihns evnlj;ntnm. Sed 

quia seqnitur Tf^"'; aUr/^lorc, 

relirta protenns inchoata con- 

iftructioneponitar accusativusge- 

K-ris masculini, ita ut parti- 

ipium accommodetur infinitivo 

iti^itr, perinde ac si anteces- 

serit loii^ J> tiv&^)w-nov^. Nimi- 

riim poterat etiam hunc in mo- 

'iimscrlbi: toicJ^ i^r^oi? TtCrar- 

Ti.i' ovu&ltov tntxttqttv, w^tt 

* ni/TOr? iv^mitovfiivov^ 

^i<i, allr^lov^. r ad Clorg. I. 

Tiro. p. 33. (\ et ad Le^p. 

II. p. 026. D. Itaqne haec qui- 
Mm in lado sunt. Pergimus ad 
Ko«(ma. Ka vrro inde ab o» 
Ipri aftt tSmni Krl. \t» inferiin- 
Hr, nt locum Iiafi<^nt rp' rr^mm. 
Banduquid. plicationis gratia subiungitur: 
dXijrmiitii' ndrtuv tuiv Toiovioiv 
biaxtXtvtod^at, additis etiam ver- 
bis: /iij oo^^c fxovat ddyfta n*p/ 
avtwv, quae inde npta ac suspen- 
sa sunf. Quo genere constrnctio- 
nis non perspecto .Astius ne(- 
9Et* tniiquam supervacaneuni de- 
lendnm putnbnt; Schrammius 
autem Uuaest. de iocis nonnullis 
Legg. Spec. V. p. 13. pro 01» 
noT» legi lubebat: itav nott ntX. 
Itaque universae sententiae vim 
iuvnblt ita declaravisse : Sed 
nonestoperaepretium ani- 
mos hominum mutua sit- 
spicione et metu repletos 
in talibus conari nieliora 
edocere, hoc est, si quan- 
do cereas conspexerint 
imapines fictas, sive inia- 
nnis sive in triviissive in 
ipsorum parentum sepul- 
cris. eos coh ortn ri , ut ista 
o m n i a n i h i I c u r e n t , q u i p- 
pe quum non hnbeant cla- 
ram et evidentein eorum 
i n tel ligcntiam. Haec igitur 
universi loci sententia est. Restat 
at de sin^nlis nonnnlla com- 
monenda sint. De qiiibtis haer 
habeto. Jv^mtiiaOitt a veteri- 
bus de suspicione ac metii 
asiirpntum; qiiein loquendi usiim 
illustraiit Rubnken. ad Tim. 
p. IK). et Lobcck. ad iMirynich. 
p V.^^ Sfhol. nd b. I. iic*»- 
ifoqmftivnv^, v- 314 rLATONlS ndvTtov Twv ToiovTwv diax£?.6vsa&ai fii} oatfh^ *V°^'' 
(ii Soy^n neQt avTwv. dta?Mj36vTag dk di/J; tov rijg 
(fagftaxtiag nfoi vo^tov , onoTiQwg av Tig inixei{>ij 
ffaQftaTTeiv, ngwTov fjiiv dfttJOai xai nuQaivuv xai 
C (fvuftovKfVtiv fjii] detv kntytiQiir toiovto Sgdv fti]Se 
xad-antQ nalSag rovg noXkovg twv dvOQwnwv Sti- 
fiaivovTag rfo/Ssiv, ptijS av tov vofio&tTtjv re xai tov 
SixatSTr/v dvayxai^eiv i^ida&ai twv dvdQwnwv Tovg 
TOiovTovg rpofiovg^ d/g nQWTov /n^v tov intxeiQovvTa 
(faQudTTeiv ovx eiSoTa ri Soa, rd re xara (fWftaTa, 
kdv fir] Tvyxdvy hmaTrifiwv (xtv iaTQixiig, Td re av 
nsQt Ta ixayyavevfiaTa, idv fiij fidvTig t] TeQaroaxo- C. Kad^dneip natSas] naibas oni. pr. A 52. sicuti narrat 
Beivker. 

I). a f «> (> «J .T »»» K TiJ» ^xf^toi)] TcJ»' om. A. et pr. Q. Uncis 
sijcliisit voc. Haiter. 

iia9-fi¥ rj c? 10 1 1 trfi/] dnoifftn' 52. corr. el f. qiioil dederunt 
Herm. et Turicensea. Ulrumque dicitur. «Jnrrw? fxovint. Anecdot. Bck- 
ker. p. 234. 23. Cerens vero 
i m agu ncu I a .<! iii re magica 
futase usitntas eti^m aliumte con- 
«tat. V. Tiieocrit. Irl. II. v. 
28 9<|q. Virgil. EclogK. Vlll. 
V. 73 sqq. Horat. Satir. I. 8, 
30 8qq. Ovirl. Her. VI. 91. I) e- 
voret (Mpilea) alisentes, ai- 
mulncrnque cerea figit: ad 
quos locos plura dcderuiit intpp. 
B. iiaXa^ 6* T aq i) s 6 i^ >i 
To V T. <p. Bifariam ait legem 
de artilius magicis distribuen- 
dam eAse, quaiidoquidem pri- 
miim iiomines qiinsi prooemio 
quodam coliortandi sint, nt iliis 
abstineaiit . deinde vero poeiiis 
et siippliciis coerceri debeant. 
E\ quo perspimum rst. post 
ngwiny fih dfii)&ni iiiferius panllo 
suliiungi deliuisse titiia sive 
tntna Si. Nunc vero oratione 
libcrius vagante nQMiov n^v ni- 
hil tiabet, quod ipsi respondeat. 
In quo non- est quod qiii^ bac- 
reat. Ccterum liaud scio nn x(i'i vel Sti in his alicubi interclderit. 

C./iHJiJ' Kn & dtl Q nnlSa^ — 
6 t ifxnl V o V 1 n<; (poj3r<v] H. e. 
fit]S^ loiif ni>i.loC q Kn^dlfQ nnt- 
Aa^ (pn^tlv Setftaifonaq . metu 
replere s. pert e rrefacere, 
t e rr icii lamen ta iis obiici- 
eiites. Sic enim dtifjalyovta<; 
iiitiliigimiis ab Astio ad toJ; 
fioXi.ovq relatum. Criton. p. 4G. 
C. ouS dy nXi(w tHiy vijv na- 
QovTuiv fj Tciif noHioi' Suyafii^ 
(ScntQ nalSai; ftOQfioXunriTni. 

u; nQwtor fnkv 1 o v tnt- 
/*igoi7rr« — ] quippe.quum 
primiim quidem is , qui conatur 
venena tractare, nesciat quid fa- 
ciat, quiim ad corpora quod at- 
tinet, nisi forte sit artis medi- 
cae peritus, tiini praestigiae si 
spectantnr, ni.xi vates sit aut 
monstrorum interprei. Male 
Winckelmannus coniectnt 7« 
T# vnia (pd Q ftnti n. Siipra p. 

932. E: '1" ft^* yaQ la ^vv — 

iXnofitv (^ifinQfiaMt(av), nufinoi 
aviftaia MnKOVQyoCaa iaxt tiaia DE LEGIBUS LIB. XI. P. 933. St 815 nos* wy Ti^Tfflf»'!/. XtyioQut dtj Xoj^og oSt vouog mot H 
(fagfiaxtta^' "Og ov (faguaxtvij Tivei im I^Xa,Si/ f*t) 
t^avaaiuo) u»]Ti avrov utjre dv&{mnu,v Tuiv ixtivuv, 
^ooxt]udTwv di ^ rtMijrftJv th' dkXij ffXdfir] e?r' ovv 
&avnaiua), idv f*iv iaT()6g (jjv TVyxavtj xai oqXij 81- 
xfjv (faoudxuiv , 0-avdr(p ^tjuiovaifuj , idv dt l5tujTr]g, 
o Ti X9^ naif^dv t] ((noTiaai, TiudTut ntQi avrov ro 
StxaaTr,gtov. idv 8i xaTa8iataiv r) inayujyalg rj Tiaiv 
in(p8atg rj twv T(p toiovtujv (faofiaxtttZv uvTtvvavovv 
86$ij ouotog tlrai. SXdniovTi , idv utv ftdvTtg wv ^ E 
TtQttToaxonog, Tt&vdrui, idv S dvtv fiavTtxfjg tuv Ttg 
(fagitaxtiag OffXij, ravrov xai tovtio yiyvia&Ui ' ntgi >) ttup Mf loiov t m f 9.] Tw. qiiod libri ignorwnt, He coiiie- 
rtura iKistra iiit«>ruinina. v. explicatt. Astiiis srribebat: i; iv) tw" 
T. Hrrmannut ffaQfianeuZv iincis aeclusit et mvtivov ovr iofurm- 
ovv niutMvit, insto violfntiiis. 

E. ^ tei/atoaKOXOsl Haec usque ad arev narxixf-s desunt 
in S. T. f. a. c. o. Dein pro r<( habent t^s S. Q. f. r. a. c. o. x. 
Hermannns corr. 5 av tis pro uv tis. I 9f'atr, allij <J/, 7 /ta/yavti- 
aic — nil&ti ktI. 

D. «rr* olir pla^ri tlt' 
ov* 9av.] H. e. sive alind 
damnuni infernt sive le- 
tale pecoribua et apinm 
e X a m i n i b u a. In quibns aHii 
^la^i) liquet esse n^ ^nranifiw, 
quod Stpphaniis desiderabat, 
qui alioquin putabat srribendum 
saltem esse: ilr ' ow aklr ^la- 
ftr] ^afitoifiy. 

thv Si unt aiint a n> f t rf 
fiy.] Kntftdtatii rnrfus »'int 
defixiones maKi<*" e,ntpsul- 
lo ante. Sed (nnycjynl vorantur 
evorationes maKif*»', nt 
pnilllo ante. Sed tnnymjral vo- 
rnntnr evorationes mapi- 
«ae; v. Rnhnken. nd Tim. 
114 sqq. I*e 17 nnlv tfuidnif 

. ad Libr. I. p. 644. A. 
^ tw» ri* t nto V t m* — ] 
■Igo tm nlirrat, qiind rnr pont 
w»iBseruerimn».pnt<-liil ex IVI a I- 
hla»' Cir. §. 27'.». «nn. 4. Coiit 
«itprn p ^l.*). II. rwr ai.l«r /<•< ^/rur. Astias illud post ij in- 
terposoit, quo loco vorulnm in- 
terridisse minns est verisimile. 
Alii lornm aliler tentnverunt. 
Cornarins enim post oimrwr- 
ofjr putnbat 2?»^««? inseri opor- 
tere. Eodem loco Winckel- 
mannus coniiciebat ionei cx- 
ridisse. Ruhnken. ad Tim. p. 
115. corripebat: »/ tnv)Ani^ tk 
Twr TOtOi/TMr ifiriQftauiw» ui>i(- 
rMroJr, eiecto vor. «fa^fftaMtiior. 
C Fr. Hermann. ifnQfiantt- 
cj» nncis inrlusit et wrinojr pr«» 
oji-TirwroiJr reposuit. Sfephn- 
nns tinl ante rtJ» tnioCtto» re- 
petendum iudicavit, ronsentieiite 
fere Bernhardyo S>ntax. p. 
144. qui lori integrilatem dr- 
fendere conatus pst. 

K. taf <)' avn> fiar t inrj ^ 
nv] si expers nrtis vntiri- 
naiidi rondemiiaina fuerit 
veneficii, similitcr cum 
hor apitor. Natina Ae ron- 
i<-rlHrn ipnQftnKti^ pro tfaQpia- 
ntim drdii, id quod rrnset ■deo :m PLATONIS yccQ av xal tovtov TificcTio t6 Siy.a(7TtjQtov 6 Ti atf. 
avTolg deiv avTov do^r) nda^nv t^ dnOTiviiv. 

'Ooa Tig dv 'iTEoov dXkov nrjfiyjv/j xXenTwv t) fiia- 
Coiiisvog, dv fjikv iuiL.(a , utiL.ova Tt]v ixTiaiv r^ nrj- 
fiiav&evTi TiviTo) , iXaTTM 6k Ct]ui(joaag (ruixooTiuav, 
nagd ndvra de TooavTijv , ijXixa dv ixdoTOTt ^ri- 
fXKtiOij TiQ Tiva, ftexgineQ dv IdarjTat. to ^"Ka^iiv. 
dix)]v di 'ixaOTog ngog ixdoTfp T(p xaxovgyrjftaTi (Tw- 
934 (fgoviaTvog 'ivexa S,vvenofiivi]v ngogexTiodTCD, 6 f*iv 
dvoi(f xaxovgyi]aag , dXXorgici neixiol bid veoTrjTa ^ 
Ti TOiovTov ygijadfievog, iXarfgoTegav , 6 de did ot- 
xeiav dvoiav t] di dxgdTeiav ijdovMV rj Xvniov , iv "Oaa Tis ar iteQov] Vulgo /rfpos. Recte liac in parte A. 
Si. S. pr. os av Tis av tieQOv al.i.ov. Kecepit soium tteQOv Her- 
mann. qui ai^.of uricis circumdedit. Sed v. Commentar. infr. Voss. 
anoTetretr os av tcs ?ieQOv ai.lov. 

av nev fiei^m — ] (lei^wv A. i?. f. r. a. c. 3. o. 

ildTtoj be ^j]fiio')aas] (irj ^i^tiKuaas A. Si. v. x. Inde Her- 
mann effinxit: be 81] ^Tjniojaas. Sed tX. Se ^rfitova9't<} f. r. a. c" 
et marg. A. S. x. ipsam sentetitiam postulare. At- 
qui cHv pertinet ad avev f.tavTiHi]q, 
quod ccrte non minus recte di- 
citur (|unni iv t/x*'fi i^rai Pro- 
tagor. p. 319. C. Quamobrem 
nec H e r m a n n u m censemus re- 
cte scripsisse: ftitvnxrjq , u av 
T(? (fifiQfinxtiac, o(pi.r], de dictio- 
nis insolentia conquerentpm. >am 
mvxov qnod idem ait non lia- 
bere quorsum referatur, manL- 
festo iilud pertinet ad proxime 
antegressum rfd-raio}. 

E. o Tt av avTOlS dilf^ 
Sc. Toiq dtHaaTaiq , quod incst 
in antegrcsso dixaarrjf^ior, de quo 
conf. ad XI. 932. C. conf. etiam 
ann. ad IX. p. 876. B. 

"0 a a T t ; a v f r « p »■ dlkov 
nrjit.] Rerte dirihir trntov aX- 
).ov. S u i d a s : 'A).i.o i'i iqo v' 
iA nnnitlXi').nii Iryovoif. Gram- 
niaf. in Belvker. .^necd. 1. p. 
379. qui eadrm lial)et. conf Legg. 
VI. p. 780. D. IX. p. H7.'). D. 
Cratyl. p. 438. D. Attigit usuni 
loquendi Meinekc ad Menandr. p. 110. Mattliiae nd Eurip. 
Orest. 335. Scliaefer. App.-ir. 
ail Demosthen. I. p. 831. De poe- 
nis iure .^ttico in furtum et 
vim constitutis v. Meier. Att. 
Process. p. 1*"5. p. 356 sqq. 
et Wachsmutli. Antiquitatt. 
Hell. II. P. 1. p. 274. ed. 1. 
Erat antem legitiraum, ut du- 
pliim rei furto ablafae pro poena 
.solvettdiim esset, si res ipsa re- 
stitueretur; sin niinus, deruplitm 
erat persolvendum. Quamobrem 
pretiiim rei arstimabatnr et ex 
eius magnitudine poena fnrti fi- 
niebatur. Paullo aliter Plato. Ad 
dv ftev ftfit,u> rursHs int. nf]fttj- 
nj. de qua ellipsi v. ann. ad 
Libr. M. p. 752. D. XI 914. D. 
932. D. - laat\Tnt to /SAa- 
pfv. daniniim resarciverit, 
iit saepc. — ooiifQOvioTvoq 
fvfxn. iit resipisrat, s. cor- 
rectionis gratia. Apte con- 
fift Astiui IX. p. 854. D: Taxa 
yaQ av bovg raVTt^v xfjv Slxrjv 
ynoit' av fielTttjr a<uq>fOvio&eis. DE LEGIBUS LIB. XL iV '.);3:3. 934. St. 317 

tfo^ois Stiktaf, ri tuj^v int&Vftiaig ^ (f&ovoig tj &v- 

uol^ Sv^tarotg ytyvouivog, f9a(jvT{gav, ov^ ivexa rov 

y.ay.ovii}'t]aai didovg Tr^v dtxjjv, ov yag t6 ytyovog ayi- 

rtizov iaxai noti, tov t) i^, rov avdig iivtxa jjpd- 

rov i} t6 naoanuv fAiOfjoai rrjv ddixiav avTov it H 

y.ai Tovg idovrag aviov dixaiovuivov, i/ /.ujif f'joai ut- 

>i nokka rj7$ ToiaVTijg ^fi(f0(jdg. tuv dt] ndvTuv 

■ X01 '^^* ^(^og navra ra Toiavia fiXinoviag 

vouovg T0^0T»v fitj xaxuv OTo^a^tOi^ai dix^v 

Tov Tt fityi&ovg rfjg xoXaattug ixaariuv 'ivixa xai 

navzeXuig Tfjg dhag. ravrov 6' tgyov duuJvTa ^uvi;- 

nrj()tTtlv 3ti t^ vOfio&iTij t6v dty.aoDjV , otav aVTtp 

ixaatos :if6ii eKdatcj] n^tu» uuuiuiui nuper ex A. Q. v. 
f. r. a. 8. o. X. 

P. 934. ^ 9vfiois 9vtiat. yiyrotteyoel Sic S.r. ct supra 
<TB. £. a. c. i. Editt. ytyroftiyois. Paullo ante Voss. er cpofiots 

^n>.i'ii. Klor. a. fiuSois biti.iaii, corr. et Flor. 3. Sfij.idoas. s«il l«Tiiia 0( iq^tortoii'» lonira, «i- 

niti i[itplli^'itur ex Euttatli. ad 

llia<l. z'. p. 1-215. 39. = 1180. 

p). Rom. ubi taDquam exempla 

'" r :itiir ij xiarvs, i.t-i'atvSt 

. iictxtvi, yeiaatvs, 

/ia II», oiiti. DisputaruDt <le tiis 

Hemsterliusius ad Luriaii. 

hial. Mort. VI 3. p. 'MA. Val- 

'^ «-na riuB ad Hfrod. I 85. Vol. 

■ . P. I. p. 97. ed. bchweigli. 

t IX. 97. Toro. VI. P, M. p. 

, n\. nbi Tir e(;regiua: „Ad He- 

taro iiutata sunt iii 

^ed nuifQottoivo^ 

latonemrrppriri." — 

' »3» , cou V enl en- P. 934. ^t a xfdraimv ^So- 

»■ r' j- r < r- T rri I'] f| II i a i m p 1 e n s 

, 1 1> t n t u m a c dolo* 

uui umjiic i is niu d <>rari pu- 

t. — t* ifi o [i nt f dtillrtf^ 

limoribus ab if(navia 

fecti» f. ad IX. p. 870. 

VHl. p. M48 B. VI p. 776. 

'; IV. p. 723. I). al. Non l|ri- 

r accedendum putamus H e r- 

niaai», quiex coaiecluraWinr- i kelmanni dfii.oti: edidit. Ste- 
plianus tj ietUas corrigebat. 
Idem requirebat yirofterois pro 
vulg. yiyofieioi^. Nos yiyroftr- 
roc dedimiia ex aliqnot codd., 
quud p'acuit etiam Hermau- 
no et Turicensibus. Niai furte 
prnestat ytfofno^. 

t o y e y o r 6 s dyerrjtor 
iatai] Faeta infecta tieri nun 
posse, tralflticinui cst. 8enten- 
tinm, iam a Suloiie Fragm. 
19. Theogn. v. 491. ed. Wel- 
cker. I'iudar. Ot.tinp. II. 29. 
aliinque celebmtam niulti postea 
usurpnverunt. v. I'lnl. Prota- 
Kor. p.324. U. A gal li.np. Aristot. 
Kili.adNicom.V|.2,G Plaut. Aii- 
lar. IV. 10, 11. Horat. Carm. 
III. 21>. Sed V. quae hanc iu 
rem connresseruiit <j a t a k e r. 
Miscell. Vdvcrs. Postlium. r. .'30. 
L e n n e p. ad Plialnr. p. 3t). lutpp. 
ad Aristaenel. I. t] Plautus 
Trnculent. IV. 2, 17. Stultus 
e s, q u i f a r t a i n f e c t a f a r r r r 
VHrbin poslules. 

to^otov iti; xaxt' 
xtiv] Lil.r. IV. p. 7i'.i l'. ">' 318 PLATONIS 

Tft; vofiog iniVQinij rifiav, 6 n^xQV ndnxnv tov xpt- 

C vofisvov 1] dnovivuv rov de , xa&dneg ^wy^dcfov, 

vno)'(}dfpeiv kgya inofieva t/j ■y^a^f/?/. o dt) xa\ viiVy 

(0 Miyi^^e xal KXeivia, noi7]Teov tj/hIv o ti xdkkiOTa 

xat duiOTa' ToJv xXonaiutV Te xai (iiaiojv ndvTtuv Tdq 

L,t]uiai; Xsyouevag oiae i)el yiyvtaifai , XexTeov , bnujg 

dv 7]jbilv naoeixujai x^ioi xai &sa)v nalSeq vofiot^sTHV. 

Ca[). XIII. Mat,v6fA.evog dt dv Tig ij, f.i?i cfave- 

Qog lorw xaTa noXiv " oi n^jogtyxqvTeg d ixdatwv xa- 

Ta Tag oixiag cpvkaTTovTtav avTovg 0T(p dv iniaTuiv- 

D Tai Tuonq), rj Cijiiiav ixTtvovTUiv, 6 fih' ToiJ fieyiOTOV 

xifiriftaTog ixaTov Sgaxfidg, idv r' ovv dovXov idv 

X ovv xai iXevifegov negiog^, devTeQov de TifiijfiaTog 

xeTtaga fiigt] Trjg fivdg xiuv nevTe, Tgia §' 6 TQiTog, 

xai Svo 6 xeTagTog. ftaivovTai fiiv ovv noXXoi no\- 

kovg Toonovg, ovg fxiv vvv etnofiev , vno voautv, e\ai 

8i ot dtd &Vfiov xaxrjv (fvaiv dfia xai Tgo(fijv ye- 

vofiivijV ot dt] afitxgdg 'i^&gag yevofiivrig noXXriv (ftm- 

E vi}V UvTeg xaxtjjg dkXijlovg ^Xaacfr/fiovvTeg Xiyovaiv, D. rerrapa neQtj'] ta tetzaQa v. f. et supra vers. Q. — . 
(jFQTi om. S- 

E. Tov naKrjYOQetv] r. xatrjyogeip S. Dein yvvaixeias f. ar bixr;v To^otov enaatote ato- rata ci v i t a te. Legendum uti- 

Xd^Tjiat, nbi v. nnn. qnc videtur«t;j'o//w, quod expres- 

r. Tor 8e, xa&dife Q fw- sit Ficinus. Atque ita scripse- 

yQacpor'] H. e. tov ro/io^e- runt Hernianaus et Turicenses. 

TTir be bei xtl. Illi vero, in- De 8<x;; xax^yyop/af, qualis Athe- 

qiiit, res ipsne adiimbran- nis erat, v. Petit. Legg. Attic. 

^ae ac Hescribendae eunt VII. 6. p. 641 sqq. ibique Wes- 

litteria (legibus scriptis) con- seling. M eursi us Them. At- 

venientcr. tic. IL 7. Salmasius Obss. ad 

tair xXoJiaiov te xai fit- I. A. et R. p. 259 sqq. Her- 

aior] Ne qiiis yd^ deesse pn- al d. Obbs, II. 13 sqq. Taylor. 

tet; dprlariiiit linec nritegressse ad Lys c. Theomn. p. 340 sqq. 

sententine vim et nrgunienhini Lectt. Lysiac. p. 314 sqq. Mei- 

nberins. er. Process. Attic. p. 481 sqq. 

Cap. XIII. D.noki.tjr (fuivt]» et qui de ea incredibilia narra- 

Jf'»t*«] niiilta rum vocife- vit Wachsmuth. Antiquitatt. 

raJione. Hellen. Vol. II. Part. I. p. 238. 

E. oii nginor er evronmr ed. 1. 
nolet] quum tamen id non 6 ie eifJtpiafirjtdiv Iv tiai 

deceat fieri in benc mo- ioyois] inter hos vel il- DK LEGIBUS Llli. XI. P. 934. 935. St. 319 

{>v nuinov iv tvvofttuv noXu yiyviattai toiovtov ov- 

dtv ovdauii ovda^wii. t?s ^f} '»«('< xaxijyn^jiag ioTtu 

! iuo(i nun na^rag bdt' Mt,dfva xaxiijoytiTui utjdti^. 

di afnfi<i/9iiTiZv iv Tiai Xoyoiii «AAo^- dXXu) , dida' 

y.iTui xat f4av&ai'iTiu tov t« aixrfigfitiTovvTa xat 

lov^i na^6vTa<i dnixo^fvoi navTivt; tov xaxr,}0()elv. 

A/ :«£/ TOV xaTiVYta&ai r« dXXi,Xotg inaoiupitvoVii 

xai dt' a'ta)[{nJuv ovouaTwv intifiQiiv yvvaixiiovii iav- ^'^'^ 

-r ': : ■ rc^, n{)<MT0V ftiv ix Xoyiuv, xovifov ngdyfntt- 

I uiaij Ti xat ixd^gai (iagvraTat yiyvovrat. 

■DayfiaTt yd(} dxagiarip, itvu(^, j^agi^ouivog 6 XiytMiv^ 

minXag ogyijv xuxiZv iaTtapidTiuv , oaov vno nai- 

itag r,fintujtJf) noTi, naXiv, i^agyiiZv rjjf '^vxrjg t6 

TDiovTov, tf-t,(jiovftivog iv dvgxoXia ^iZv yiyvtrat, ni- 

xgdv Tov ifvttov ;ifa(>'V dnodixouivog. (.ntixliuiviiv 

dt av ning iiioif^aai ndvTtg Oafia iv Totg TotovToig 

fig t6 rt ytXolov ntgt tov ivavTiov (f&iyyta&ai' b B 

Ttg itft^ouivog ovdtig niZnoTt bg ov tov anovdaiov 

rgonov rjTot t6 nagdnav ditjuagTtv fj tttyaXovoiag 

o. Paallo ante Finr. b. pr. iv tioi ioyois aA.ioS allor, quod pro- 
bat Wiiickelm. 

P. 935. otjitie ncinote Ss ov tov on.] oaoi rov on. 
Vo8«. X. Psr. A. et fort, fi. Ina aerinoneB. Non opas con- 
i.^otnra Winckelmanni iv 
-^^(tfai koyois; nec placet Bai- 
teru« r<"fjnjri iubens: ip tiai 
1-1 t.oyiM.. lt.-:n acciisatiTus rJi' 
if ,t..irf lofir tiit fta X. r. i. quod 
pendet ex remotiore isto iiia- 
onitt», alia id genus exempla 
Hdsi-ripsimna «d Pbaedon. p. 

m. D. 

inig>iftiv yvraixiiovs — 

«pif/iar] inferre niuiiebres 

ruroores, h. e. conipergere fa- 

mani malig rumoribai, quales 

- aolent usurpare ac 

P. 9.35. in loytov, noiipov 
xifayiiatoe] Libr. IV. p. 727. 
C. novtptatt nmi ntijiniv ioyetv fiaftndii} ^r^ iiia. uhi v. ann. Op- 
ponitur Ipya. — 

nQay (taxt y a if diapiotu 
^r/itT, — ] etenim rei in- 
gratae, iracundiae, gra- 
tifiean» (quod per puronoma- 
siam dictum) is, qui maledi- 
cit, iram explet malis e- 
pulis, et quantum olim in- 
stitutione ac disciplina 
mansuefactus est, tantum 
rursns efferatur animo et 
efferatas morositate ac 
tristitia vitam transigit, 
acerbam iracundiae gra- 
tiam accipiens. 'Eotidfta- 
ra de sermonibus aiiinn.ni tAii- 
qiuiin pMoentibus noii 
etM doeebant, quae - ^ 

ad Tim. p. 17. \ 320 PLATONIS dniolBGs fiign noXld. wv drj ^^a^tv iv piiv uq^ to 
nttQdnav iitt]deig toioviov (ftfey^tjTai f4}jSinoTS fit^dev 
iur]8' €V tiOL dt^iAOTtXiai. &v(ilaig, fitjd av iv aifXoig 
lAtjd' iv dyoQCf fxr}d' iv dixaaTt]ui(p ^rjd' iv ^vlloyrp 
xoivtp iii}]dsvi- xoXayetui di 6 tovtwv d{)/juv txantov 
(' dvatti, ij /iifjdtnot' dQiOTtiiav niQi (fiXovtixi]0/j, vo- 
fxojv wg oi) xrjdofitvog ovdi nomv xd nQoqTaxi^ivTa 
vno Toii vofxodiTov. idv 8i Tiq iv dXXoig Tonoig 
loidoQiag doyoov 17 dfLVVofievog ogTigovv /at] dniyriTat 
Twv ToiovTcuv XoywVf 6 nQogTvyxdvuiV nQtofivTtQog 
wv T(p vofKp dfiVveToo, nXi]yaXg i^eiQyiA)V Tovg tf^VfKp, 
iTiQ(p xax(p, (f>iXo(fQOVovftivovg, t] ivtxi^^O^a Ty teta- to nctQdnar (iTjbeis t,] Sic A Sl. \. f. r. a. c. 8. o. Vulgo 
fivbets. 

exaatov dvatei] Pro txaazov Q. v. r. txaatos. Dein dvati 
c6rr. 5?. a. et f. o. x. De codd. A. et S. falsus videtur esse 
Bekkerus , qui scripsit ad dvatei „ipsi enim A. Q. om." Nam 
Bastius quidem Vaticanum Sl. narrat in contextu exhibere txaatos 
dvatel superscriptu fxaatov et dvaii. Itaque mirum accidit, quod 
Schneider. eiecto dvatei edidit ixaaios, ^ (irjSeTiote x. t, L B. o tis i&i^ofievos — ] 
cui rei adsuefactus nemo 
quisquam unquam nonaut 
a severis moribus omni- 
no defeci t aut m agpanimi- 
tatis mul tas partes perdi- 
dit. Inest in his hyperbaton. 
Debebat enim scribi: os ov ijtoi 
tov anovbaiav tgonov to naQa- 
nav Si^fxaQtev rj ixeyai.. x. t. X. 

firjb' Iv tiai brjtiotekiai 
d'vaiais'\ De voc. SrjnoteXeis, 
publicae, publico sumtu 
factae, v. praeter Intpp. ad 
Harpocrat. Hesych. Suid. Wyt- 
tenbachium ad Plutarch. Mo- 
ral. p. 77. K. r= Vol. I. p. 453. 
ed. Lips. Etiam Solonem ius- 
sisse conviciis abstineri, impri- 
mis locis sacris et publicis. a»- 
ctor est Plutarch. Solon. c. 
21. conf. Petit. Legg. Aft. p. 
535. 

B. nXriyatS i^eiQymv tovS 
&v^(a — ] verberibus coer- 
cens eos, qui iracundiae suae, alteri malo, gratifi- 
cari studeant, i, e. induige- 
ant. Nempe altcrum malum vo- 
catur iracundia, quatenus, qui 
raaledictis abstinere coguntur, 
facile indulgent tacitae animi 
sui cupiditati, qua vel diras aliis 
imprecentur vei sumere vindi- 
ctam ab iis studeant adeoque 
a verbis ad verbera progredian- 
tur Quocirca infeliciter Asti- 
us cum Stephano etKQO) xaxw 
interpretatur per 5t' hfQov xa- 
xov sc. bid lotbogias. qnum 
irae conviciis etiam mala 
verba adduntur. Qua inter- 
pretationis perv<?rsitnte in frau- 
dem inductus Winckelman- 
nus legendum coniecit: ^vmji 
(vsnfQ dr^Qiv} xaxtS. Ceterum 
q^iXotpQoveia&ai tivi i. q, x^^Q^' 
^ea&ai. 

(is o Xotbogiats avftxXe- 
xo/jev os] Hocdicit: lam ve- 
ro censemus, eum, qui im- 
pli cetur tanquam rixis et DE LEGIBUS LIB. XI. P. 035. St. 321 ^^^li y*if*'<f- ^iyofiiv Si] Ttt vvVy ws 6 koiSogiais 
avfinXixouivos avev Tuii yiXola L.tjTetv liyetv ov dih- 
vaTOii koxi )r(J*}odai xat tovto koidogoiifiev, onoTav D 
^tvitut ] lyvofiivov 11. Ti di d^; Tijv nZv xwuiodtuv 
-7 i> Tov yekoia etg Tovg avitgwnov^; Aeyeiv 17 

T , ue^fa, iav avev t^vfiov to toiovtuv tiftiv 

roixi noXiTas int;(eigijuai xiDuqodovvTeg leyetv; ^ Sia- 
Xafiwusv Sixa Tto nai^eiv xa\ f.n] , xai naiZovTi uev 
i^OTM Tivi neyi tov Xeyeiv yekoiov avev xivpiov, 
avvTeTayfiivfp 6k xai fttTot &VfioVf xai^aneg etnopiev, 
fi^ i^earw fitjdevi; tovto fiev ovv ovdafiwg ara&$- E 
Ttov, 0) d' t^eriTut y.ai iit}, tovto vouot^eTtjaiofttxfa. C. agiareicjf tk^i qr<Aoie<xr'or] qxkoviK^aT^ A. x. et 
pr. S. quod hic et alibi piacuit Hermanno. 

liyonev i^ ta vvr] Sic v. f. et pr. c. i. , ex corr. ii. a. 
et in marg, S. a. Vulgo Uytofier. 

ws 6 ioii oqittis avnxl.] 6 om. A. et pr. S. Steph. corr. 
< loiioQiatS 6 avfixl. 

D. z^v ztSv xtoiiipicjp ^9'] ^iji' om. pr. A. Q. Mox xa- 
(fahei6ne9a A. Q. E. v. f. r. Praeterea A. Q. ^ pro ^. 

xefi tov leyeiv] V. xe^t r. i. convieiia sine stadio ridi- 
cula dicendi illis (conviciis 
et maledictis) uti non posse, 
atque hoc vituperamus, si 
quando fiat per iracan- 
diam. Male Stephanus et 
Astias traiecto articulo scri- 
btT-^""' '•■Tiaent: tos XotSofiatS 
■ os n. t. l. Etenim 

loi- , :.ectendum utique cum 

aviinieMOfuvos , ita ut lotiogfatf 
avnnlitiea^ai dicatur iis, qui 
rixis, contentionibus, conviciis 
•leuique, implicatus eit. Quod 
si qnia cum Stephano dubitet 
num Graece dici soleat, ei auctor 
siB, nt corrigat: lioido(fiais iit- 
niMMofievos. conf. Libr. VII. p. 
814- B. Ad iftja&at autcm in- 
t<^lligendum cst pronomen av- 

■us, quvm uiium loquendi ad 
ibr. I. p. 037. E. et XI. p. 

'.'(» r illiistno imus. cniif.etiam 

p. 217. C. Fa- 

t- ic lotiofiaf re- 

pr< : : wi I. ■ dictum: itai tovto 

Piut oj.p. Vnl. XI. Sect. III. loiioQovitev. De ytyvonKvov 
i conf. V. p. 729. B. iatt — 
tois veoiS ytyvofievov. VI. p. 776. 
C. 782^ A. X. p. 909. E. al. 

D. ^ itaia§to nev iixa toi 
nai^eiv nai fif]] anremdi- 
stingaamusbifariam, prou- 
ti iocentur aut non iocen- 
tur, et iocanti quidem li- 
ceat alicui de aliquo di- 
cere ridiculum sine ira ct 
studio; hostiliter autem 
aggredienti et cum ira* 
cundia iocanti et ridenti 
neroini liceat? Pro avvxe- 
taynirc) H e u s d i n s Speciro. 
Crit. p. 105. avvtetafiivip ma- 
vult, probante Astio. Sed 
avrtetuyijfr^ videtur esse: ei, 
qui se ad id ipsum compo- 
suit, ideoque alterum de- 
liberato consilio aggre- 
ditnr; v. ad Apolog. Socrat. 
p. 23. E. Legg. VI. p. 770. E. 
FhiJeb. p. 59. A. ibique ann. 

ovimi4iul dpa9ttiop] J- 

21 322 P L A r O N I S hpdiag f.ir} i^kfSTm fxriTt A.6ytii fitjTS eixovi fitJTi xtvfAio 
fAT]T£ avEV dvftov fi)jdafi(Jog fnjdtva tcuv noA/rw)/ xw- 
fi(f)dtlv. i(xv di Tig «ncnV-/J, Tovg (x&Xo&iTag i^elQyuv 
ix Ttjg x^H^^S ^o nn()dnav av&rjfit{)OV rj ^ijfiiovoO^ai 
V)3() fivalg TQiaiv ugalg tov ^bov oi) av 6 ccycDV ij. olg 
3' tioyjTai ngoTe^ov i^ov(siav slvai «ej>< Toi) noulv 
eig (xkXtjXovg, TOVToig avev (fvfiov fikv ftiTa naidiag 
i^idTU) , (fnovd?/ Si dfjia xai rfvfiovfiivuioi fir} ii.iOTiu. 
TOVTov dr] didyvitiOig iniTeTod(f&(J0 tw rrjg nat6ev- 
Oiojg o^rjg inifAeArjTii tmv vmv , xai o fitv av ovTog E. xai lir;] ii^ 8e tovio A. i?. v. a. x. ita ut iii plerisque 
be puiictis 8it notatum. 

noirjtTJ Sf} xfojjobias'] Sic. A. 8. v. f. a. c. Vulgo lege- 
batur be. 

P. 936. ov av 6 aywv'] 6 ora. A. et pr. Q. stius; hoc nullo modo dif- 
ferendum est. Imo: hoc 
igitur, quod postremo di- 
cebamus, nullo niodo mu- 
tandum est, siquidem certum 
est, nemini licere debere alte- 
rum iracunde maledictis laces- 
sere. 

17 tivos idn^cjv 7] Mov- 
aoiv {je}.ipbias] Astius scri- 
psit: Tj id(ip<av 17 xivos Movawv 
liei.ij)bias. Qua mutatione non 
indigemus. Nam ad ij iivos 
idii^iov non ^elmbias , sed poti- 
us noiijaedis est intelligendum, 
quandoquidem nullo fere nego- 
tio in talibus cognatac notiones 
e.\ cognatis repctiintur. De ij 
tiros V. ann. ad Libr. I. p. 644. 
A. Siint autem /"aiifiot genus 
quoddam poesis satyricac fabu- 
lis scenicis ali(|iianto antiquiiis, 
nec tamen iis prorsns absimile 
V. 1. Gottl. Scbiieider. ad 
Aristot. Politic p. 447- qui lau- 
(lat Deliuni apiid Atheii. XIV. 
p. 622. Kmuo)biav ct idfifiovit 
iungit etiam Aristotel. Pol. 
VII. 16. Movamv nei.(pbia siint 
carmina satyrica ad cantandum comparata; neqne enim cum 
Astio oninino de carminibus 
lyricis cogitandiim videtur. Ce- 
terum Flato cur de Comicorum 
dicacitate et protervitate tam 
severe statuerit, nemini erit dn- 
bium, <jui vel illa legerit De 
Rep. III. p 395. D. E. ubi de 
eadem re agitur. Sobrie, ut 
solct, Aristotel. Eihic. Ni- 
com. IV, 8: r; tov ii.ev&eQiov 
natbia biag>eQei trjs rotJ dvbifa- 
xobojbovs, xai nenaibevfievov xai 
djtaibevzov. Ibot JS' dv tis xai 
ix ttov xmfiabtcuv tcSv nalaiiav 
xai ttHv xaiviiv. tois fiev ydg 
tjv yeloiov r/ aiaxQoi-oy ia, 
tois b'e fidllov 1) vnovoia. bta- 
rpFQei 8' ov fiixQov tavta nQoS 
ei'airifioat'vT]v. ndtegov ovv tor 
ev axviniovta uftiariov rcJ liyeiv 
fifj dnQenfj ilevtfepiij}, ij to fifi 
livneir tov dxoiwvta , n. t. i. 
Idem De Rep. yii 17. p. 1336. 
b. cd. Bekk. eidoyov ovv dne- 
Xavveiv dno tiov dxovaftdttuv xai 
o^aftdtov dvei.ev(^e(}ias xai rrjlf 
xntiTOvs ovtas. oltus fiev ovv ai- 
aiQoloyiav ix tfjs noleas , tos- 
nef aUo tt, {etneg allo tt?) DE LEGIBUS LIB. XI. P. 936. St. 323 iyxpivt/, n^oifiyiiv ets to fxiaov i^iartjj t(j5 noitjattvri, 
d' av anox(jivti, fAtjrs ai/rOi,- inideixrvaffw ^ijStvi 
utjTt akkov duvXov littJTe iX£vOt(j6v norc (farij didct- 
^ag, rj xaxoi tipai 3oi;u!^eaifu) xai anuOrn rotg vofiotQ. B 

Caj). XiV. OixTfjos d' ovx o neivujv ij ti xo^ 
ovTO ndaxt^'^ 1 otAA' 6 awffQoviov ii riva d^tTfiv ij 
ut^og i}(tuv TavTijg, dv Ttva ^vfKfogdv ngog TovToig 
xexT^Tat. dto x^avfjtaaTov dv yivotro, ei Ttg wv Tot- 
ovTog dfitXt}deirj t6 nagdnav, iogT' etg nrwxeiav t^v 
laydTtjv iXtJeiv, dovXog i] xai iXevt^eoog, iv otxov- 
uivri xai fitTgiug noXtrtici Te xai noXei. Sio Tq) vo- 

ntQt xov Ttoiitv'^ Sic A. Q. u. c. 8. o. Vulgo ntQi toC n. 
Bae. 2. ^f^i tov. 

B. /ofre iiav&e gov xoxe] „Immo firjde «A." Hekker. 
Ki assentitur etiam Hermannus. 

i^ tt totovto Tidax^*'] TOtovto A. Q. f. r. Mox xenx^xtu 
prn viili^. xfxtrjat scripsi de coniectura Schaeferi. *// tuf rofio^eti^v i^OQt^eiv x. 

l. quo loco non tam de con- 

'iis ct petulantibus cavillatio- 

l)us, quam de turpibus ser- 

;..(inibu8 a^itur. Atque aetate 

lila, qua Leges litteris consi- 

Ljriatae ridentur, verisimile est, 

teris pnesis comicae liceiitiam 

: idum fuisse sublatam. Factum 

i t;nim inde ab Olymp. XCI. 

que dum denique ipsi etiam 

l^enua libertas eriperctur. v. 

obet. Observatt. Critt. in Pla- 

; :ii, ('Mniii;i Reliquias p. 36. 

' • riim non inutile erit 

.ino>; quac Xenophon 

(>. Atlicn. II. IH. scribit: 

... Ot/V J' av xai naxiiis liyetv 

top fiev ifjftov ovx iwaiv, Tva 

(ir; avtoi dnovtoot xaxcJr, i9t'a 

lii xelexiovaiv , et tls tiva pov- 

li^tai , ev eliotes , ott ovji tov 

iir^fiov iativ ovie tov nltj&ovs 

6 xtofttoioiijevos tus inl x6 nolv, 

dll' ti nlovatos ij yewaloe tj 

hwdiievos . SUyoi ii tives xav 

nevi^ttov. xai xtur irj(iotixi'>v xa 

fimiovvtai, xai ovb' oHtoi, iav 

ftt} bia nolvnpayftoovvrjr xal fita 

to j^^rtft' nliov ti fjeir tov iif- fiov diste ovbe tois toiovtotfS 
ai&ovtai xwfiipiovfifrovs. 

P. 936. fitj^e iXev&epov] 
Verissime I. Bekkerus ftTjii 
requirit, siquidem post alkov 
deinde bovlov et ilev&egov in- 
ter se opponuntur atque distin- 
guuntur, hoc sensu: neque 
ipne exhibeto euiquam ne- 
que alium docuiete repe- 
ri a t u r, q u i s e r v u s s i t , n e- 
que etiam liberum. 

nefi xov noieiv eis dllij' 
lovs] quod attinet ad car- 
mina in se miituo facien- 
da. Verba ne^i tov eiici iubet 
Astius. Sed ne^l hic (^uoque 
ponitur absolute, ita ut verbi 
primarii nulla ducatur ratio; 
quam loquendi rationem paullo 
ante XI. p. 915. E. 932. E. at- 
tigimns. Stephanus malebat 
neQi tov, i. e. negl tivds, nuod 
adversatur insequenti eis aklr)' 
lovs. Respicitur ad p. 816. E. 
Mox de usu verbi iyxQtveiv. v. 
ann. ad Libr. VII. p. 809. B. 
coll. XII. p. 952. A. 

Cap. XIV. B. xai ftexfitos'] 
vcl mediocriter. 

21 • »24 PT.ATONIS C fAoOiiij xttlvai vofiov daffaXig TOiovTOig TotovSt Tivd' 
llTiu^og firj8ug i]ucv iv TJj noXti ytyviai^io. TotovTov 
d' dv ng knixtiQli S()dv , ivxcdg (jiov dvrjvvToig ^vX- 
Xsyouevog ., kx ftkv dyo()dg dyooavouoi i^ugyovTOiJV 
avTov, ix di tov daTSog V; riav doTvvoftuiv dgx^i 
dygovouot, dh ix Tijg dkk}]g ^^gag tlg riyv vntQOQiav 
kxnEunovTvov , onwg tj ;^W(;« tov toiovtov ^coov xa- 
\i-aQd yiyvtjTai t6 nuQdnav. 

/lovXog d' dv ») dovKri fiXdxfjij T(Zv dXXoTQtuiv xai, 

i) oTiovv, fii} ^vvairiov tov /^Xa/^ivTog avTov yivofiivov, 
xaT dnsiQtav ri Ttv' irsQav ;^()«/'av firj (StatfQova, 6 
Tov ftXdxpavTog dsanoTt/g tj TtjV ^Xd^tjV k^ido&ci) fit] 
krdttZg i) tov ftXdxpaVT' nVTov naQadoTco' idv d' knat- 
TtMttsvog 6 dstrnoTijg xotvij tov ftXdxpavTog ts^v?] xai 
Tov fiXaStvTog kn dnorsTSQ^ast (f/j tov dovXov ys~ 
yovsvai Tt]v aiTiav, 8iadixaL,tGdtti fikv xaxoTSXviuiv 

C. ix be tov aateos] Sic A. Q. x. f, r. pro vulg. aaiecus. C. loiovtov 8' av tis in. 
hgav^ Int. ntioxeveiv , quoil per 
synesin ex ntaios petendum. 
Dein ^ios est victus, ut sex- 
centies, veluti VIII. p. 842. C. 
Politic. p. 271. E. Eurip. He- 
cub. V. 12. al. Sententia est: 
precibus victum colligens 
infinitis ac perpetuis. — 
tov to tovtov ^(6 ov , V o n 
einem solchen Geschopf. 

D. iav b' inatt tco (levo s 
6 SeanoTTjs — ] sin autem 
dominus, accusatione fa- 
cta, contendat, commu- 
ni laedentis atque laesi 
fraude(Tf3;yj7)exortam es- 
86 litem, eo consilio, ut 
aervo privaretur, malae 
artis actionem ei intendi- 
to, qui se laesum esse di- 
cat, ac si eum vicerit, du- 
plum servi pretium acci- 
pito, quod iudiciuro con- 
Btituerit; sin victus fue- 
rit (canssam perdiderit), ct damnum sarcito et domi- 
num tradito. Pertinent haec 
ad actiouem xaxoiexvKov , cuius 
quae ratio fuerit Athenis, osten- 
dunt Meier. et Schumann. 
Process. Att. p. 758 sqq. coll. 
p.385. Hermann. Antiqnitatt. 
Gr. §.145. et Cuiacius Obss. 
IX. 13. X, 26. Turneb. Ad- 
versar. X. 6. Herald. De re- 
rum iudicat. auct. I. 3. §. VII. 
sqq. Schol. ad h. I.: xaxotexvtdJv 
bixtjS ovona iattv, ijv eis^eaav 
oi Uyovtes iidgtvQas xpevSoftaQ- 
tVQeiv, xata tojv napaaxofievcov 
tovs ^evSoiJagtvpas. Eadem ha- 
bet Grammat. Bekker. Vol. 1. 
p. 2G8, 24. Dfc V. biabtxd^e- 
a&at V. Taylor. ad Lysiam p. 
312. Meier. et Schomann. 
Process. Att. p. 367. sqq. Vi- 
delicet biaSixaoia erat, quum aut 
de re disoeptaretur, quam plu- 
res sibi adiudicari postularent, 
aut de muneris alicuius obeundi 
officio inter plures ambigcretur. 
E. xal ictv vno(vYtov —] DE LEGIBUS LIB. XI. P. 936. 037. St. $25 

T(p <pdaxovTi fiXa{itjva$, xai kdv iXij, dinXaoiav Tjjs 
d^iag Tov SovXov xout^iaf^o) tjs dv Tifxtjatj t6 8txa- E 
aTtjtHov, idv de ijTTti&t/, Ttjv r« (iXa(ii}v H^idaO^ttt xai 
Tov doifXov naQadoTui. xai idv vno^vyiov t) innos 
^ xvtMV rj r» Tbiv dXXtuv \f{)tuudTt»iv aivtjTai n TtJiv 
nkXaq, xara ravra kxTivitv Ttjv ^Xafiijv. 

'tdv Tts ixouv fir} ' xfiXii uagTVotiv , nQogxaXil- 
a&ai Tov Seoftevov, 6 di ngosxXrjtJEtg dnavTaTtu 
ngog Trjv dixriV , xai idv utv (18^1 xai tif^iXi] ftagTV- 
Qitv , ftagTvgtiTiu , idv di tidirai jur) rfij, Toiig Tgetg 
tfeovg Jia xai ' AnoXXcova xai ('Jiuiv dnoftoaag t} 
ur,v ftr) ildivai dnaXlaTitatfui ri^g Sixijg. 6 d' iig <J37 
uagTvgiav xXrjiftig , urj dnavrtiov bi Tqi xaXtaitfjiivtp, 
xiig fiXdfSijg vnoSixug iaTtu xard vofAOV. idv di Ttg 
Tiva dixd^uvra dvaaTtjarjTat tidoTVQa , fiaQTvgrjaag ! , Jr tts extuv fir; '&eiji'\ 9Heiv x. Dein y.ir>&eis pr«) 
V n^oxir^&eiS pr. A. B. ^elr; xai i/aptVi^etv S. Similis est lex Solonis apud 
Plutarch. Vit. Sol. c. 24. 

h a y 1 1 t f /. . . J iii; 

HOQtv^eiv] Si quis volens 

teftimonium dicere n o- 

luerit, citetur ab eo, qui 

teste indigeat, citatusque 

ad iudicium se sistitoctr. 

restimonium dicere quibus vel 

■ uiTit ex iure Attico vel ne- 

s<? fucrit, post Petitum 

^g. Att. p. 443- aliosque, qui 

isime usi suiit ioco Demosth. 

Timoth. p. 1195, 12., 8ub- 

iiter expoftuit Schomann. 

■'■nresf Attic. p. 6(;7 - 674. 

' lejta» p.()71 nq. Ce- 

uri vix potest, quin 

.111 iu- 

Pro 

Cobeto Novv, Lectt. p. 

rii,....,|ii.., videtur ;i(>oxa- 
!^eis, Nani testi- 
1 (ira.'.-.- ili.jtur anoyiooas ij /i»j»' nfj eiSe- 
vat] Dicebatnr hoc in foro At- 
tico iicofioaia et i^t\ii6aao&ai. 
Pollux On. MII.55. fioiixvvvtu 
m xai oi xir^^evtes ixti^tV(fes, ei 
tpdaxoiev (itjdev iniataaifat toi- 
ttuv, eis a xgoxaiotvtai. conf. 
Hemoslh. De faU. leg. p.3%. 

19. in Stephan. p. 1119, 10. 

20. in Eubul. p. 1317. in Ti- 
moth. p. 1190, 10 Lycurg. 
in Leocr. p. 151. Aeschin. c. 
Tiro. p. 72. Ceterum per tres 
deos iurare etiam Athenis e 
Solonis legibus soleiine fitit. t. 
Pollnx VIIM42. Petit.Legg. 
Att. p. 438. ed. Wess. Spaii- 
hem. ad Aristoph. Nubb. 1234. 

P. 937. tis /iiafitis v!t,;. 
btKOS iattu] Ktiani Atheiiis 
qui tcstimonii dictionem re.-ii 
savisBcnt, obiioxii frant bi»t; 
fiiapr^s; de quo v. Meior. ct 
Schomann. Process. Att. p. 
672. — iixd^ovt a, ius di> 
oentem. I)e re v. Scho- 520 PLATONIS jU>) diatpf](fi^iad-uj neQi rnvTtjg Trjq dixtjg. yvvatxf d' 
i^iorco O.Evdkgcf fiagTVotiv xai avvriyoQtiv, iav vntQ 
xtTTaQdxovTci ^Tt] y yeyovvla , xai dixrjv Xayx"vtir, 
iav dvavdoog rj' l^tZvTog dk dvdQog l^tOTu fiaQTVQf/- 
Cai Hovov. SovXy 8k xai dovXro xai natSi (fovov ^o- 
B rov ^ltfTrw i^taQTVuuv xai avvrjyoQtlv , idv iyyvrjTtjv 
d^t6xQi(*JV »? ("»;v fxiveiv xaTaaTtjaij inix(^i ^'^'2i» idv 
iniaxtjrf"9-Ji tu \ptvdij /^aQTVQtjaai. iniaxtjnTea&at dt 

TWV dvTlbixuiV ixaTtQOV oXt] Ttj (AaQTVQiu Xai f.t£Q6t, 

idv Ta ipsvdtj rftj Tivd tisurtQTVQt]xivai, ftQtv Ttjv 

F. 937. B. ^ fifjv i^evetv] Steph. et alii invitis libris 
Hevelv. V. explicatt. 

iav iTnaiiTjcp&^'^ intaxecpd'/} y. et pr. A. i2. o. , correcti 
itera a. c. 8. Similiter dein peccatum , ubi codd. aiiquot habent 
intaxentea&ai, quod in A. Q. a. pr. manu scriptum extat. yvvaixl S' i^eatoi — nag- 
tvQeiv^l Quod philosophus eti- 
am mulieribus quadragesimum 
aetatis annum egressis testimo- 
nii dicendi facultatem concedit, 
id a moribus et institutis Atti- 
cis aliquantum recedit. v. l*ro- 
cess. Att. p 667. At nimirum 
tenendum est, PJatonem omnino 
fortunam et conditionem mulie- 
rura voluisse iieri meliorem. 
Quamobrem iis etiam magistra- 
tus qnosdam deferre non dubi- 
tavit. V. Libr. VI. p. 785. B. 

B. q)6vov (lovov i^eatco 
Ha gtvQetv] Stephanus ante 
q>6vov putat excidisse ^rep/. Le- 
nius Astius correxit qxivov. 
Antipho De caede Herod. §. 
48: xa/ nagzvgerv i^eatt bovHc) 
xata tov ilevttegov lov cpovov. 
unde Athenis quoque hanc le- 
gem valuiss« verisimile fit. 

r) /iijv fi e V e t v] Astius, 
Bekkerus, Turicenses, alii, 
de coniectura Stephani scri- 
psernnt nevea: Sed futuro faeilo 
carebis lectis iis, quae de usu 
praesentis exposuimus ad Cri- 
ton. p. 52. C. D. conf. etiara 
Legg. IX. p. 856. A: vnoaio- 
fterov ngos trjs 'Eatias -- ta 
iixata xa! dltj&rj xgfvetv. iav en laxTjcpO'^ xa rfevd^ 
l^aQ tv pi] a ai] ubi arguatur 
falsum dedisse testiraoni- 
um. E.x his et proximis ver- 
bis llermannus De vestigiis 
vett. institutt. ctr. p. 69. effi- 
cere conatus est inioxTi^iv tpev- 
8o,uagtvQtojv ab actione falsi 
testimonii aiiquantum fuisse di- 
versam. Etenim intaxrjxpeos na- 
turam vir eximius censet in eo 
cerni, ut statim in cognoscenda 
caussa quasi recusatione inter- 
posita fides testium labefacte- 
tur, licet in iis tantura caussis, 
quae totae a testimoniis pende- 
rent, ijiiaxTjiptv continuo actio 
secuta esse videatur, h. e. in 
iianagtvgia; in reliquis expe- 
ctari oportuerit, donec aliquid 
damni ex eo testimonio accep- 
tum esset. Rem disceptarnnt 
praeterea Meier. Process. At- 
tic. p. 381. Platner. Process. 
et Actionn, Vol. I. p. 398. sqq. 
qui exposuerunt etiam de ^ev- 
io(iaQtvQtoiv iixTj. 

intax^ntea&ai ie tdir dv- 
t tSixtov] accusato vfro u- 
terque litigantinm altt> 
rum testimonii vel omnino 
vel cx parte falsi, si qnem 
eontendat falsa testatuai DE LEGIBUS LIB. XI. F. 937. St 327 dixijy dutxix()ta&at. Tag d' inioxri^nts rag otQX^9 9>v~ 
XcixTUV xaTiOiatjuaOuivag vn' dfi(foiv, xai naQtx^iv 
u<i Ttjv xuJv ifftvdofia()TV()iujv diaxgiaiv. iav dt xt^ 
aArp dti; yftvdoftaQTV(tuVy tovtov fitjxtTt rofAog dvay- ^' 
xa^erco utjdiig fia()TV()eiv, iav di T(jig, tirjxiT' t^iaTw 
toVTq) uttoTVt)eiv' iav dk TuA.iitjat^ ftauTVijiiaat T()ig 
ialwxwg, ivditxvvTtu ukv nfwg Tt}v doxfjv 6 f^uvXo- 
uevog avTov , ij 6' d()xtj dtxaoTtjoifo naoadoTuj , idv 
di offXtj, tfavdTtp C.tiftiovaituj, onoaujv d' dv ftaQTV- 
giat aA.iuai dixt/ ^xvdij do^dvTiov ftaoTvgeiv xai tijv 
vixtjv T<p ilovTt nenottjxivat., idv tiZv toiovtmv vnig 

(p^ ttpa pepa^r. ] Sic A. S. v. f. a. J. o. pro vulg. r/ro 
7" " r»"in Vo8». nataoxevaofiiras pro nataaearniapftiras. 

. ittl rptvdij dofa rrtar] dtxdir f. r. s. e. 9. et. pr. 5?_ e*ae, priasquam caasa fu- 
erit diiudicata. 'Entaxtjnte- 
o9at genitivo rei iungitur, ve- 
iuti rpivSofiaftvficir, et dativo 
personae vel rei , coutra quam 
actio instituitur, ul fxtaxijnte- 
a&ai ttrl tporov, tols ftaftv^ov- 
atr , trj fiaptvfia. v. Meier. 
•■t Schomann. Process. Att. 
j). 3S6. — Kaiaae atjnaafii- 
vas vn aijtpotr, ab utroque 
obsignataa serranto etad 
talsi testimonii diiadica- 
tionem adbibento. 

' 6 xoa ar d' ar itaptv- 
^<ai altSot] Sententia verbo- 
rum haec est: quorumcun- 
qae testimonia reperta 
faerintesse hominum,qui 
falta testati esse iure vi- 
deantnr, atqnc id effecis- 
• e, ut ei, qui caussam vi- 

Ifesrit, victoriam compara- 
Pbnt, fi taliu testimonia 
Simidio plura faerint 
fraudis convicta, caasstt 
per illa perdita denno re- 
dintegretur, et quaeratur 
atque diiudicetur, utrum 
iudicium ex iia factum sit 
nnrne: utracunque autem 
ratiMii» fiterit indicatnm. hac auperioris iudicii a- 
caussae finis consti tuitor, 
i. e. prouti hac aut illa ratione 
iudicatuni fuerit, ita superioris 
iudicii ratio aut contirniator aut 
emendator, siquidem sententia 
iudicum refingenda atqne retra- 
ctanda est, si falsorum testimon- 
iorum auctoritas valuerit, sed 
retinenda illa atque confirmau- 
da, ubi falsorum testimoniorum 
tn ea ferenda nulla vis fuit. De 
dradtxia, iudicii redintc- 
grandi potestate, v. He- 
rald. I)e reriim iiidicat. aucto- 
ritate I. 3,6. p. 109 sqq. Mei- 
er. et Schomann. I. c p 753. 
Hudtwalker. t)e diaetetis p. 
116- Hermann. Antiquitatt. 
$. 145. ex quibus iam lleral- 
dus prudenter animadvertit, 
Platonem illud arabixias benefi- 
ciiim latius extendisse, quam 
factum sit apud Athenien»e$, 
qiiibiis re iudicata nihil .saiictiii^> 
vid.batur esse. Quocirca nec 
iiiir:iii<lum est, quod arabixias 
potcstas non sempor litiganti- 
biis concessa fuit. Praetcrea 
audiaa Harpocrai. p. 22: 'A- 
rtiitxoi xifintis ai aitu9tr 
iixa^unerat, otar altiiair oi (laQ' 
tvfes rfitviofiaftvfiwr. SchoL Ad 328 PLATONIS D rjmov ^u{)TVQtuiV xaTadixaatfdliai Tiveg, tyjv xara Tav- 
Tag alovaav dixr]V dvadixov yiyvtaifai, dfA(fig(irir)]- 
■aiv (V Hvai xai dtadixaaiav . «trc xara TavTag «ire 
fir] t] dixr} ixoi&t], onoTiuujg d' dv xQtd/j, TavTij yi- 
yviadw t6 tHqq tmv i/nnQoo&ev dtxtZv. 

Cap. XV. UoVmv de ovtcuv xai xaXwv iv T(o 
TtZv dv&Qtunoav fiiM ToXg nkeirsTotg avTtxtv olov xrJQeg 
ini.nE(fVxaatv , ai xaTafitaivovai ts. xa\ xaTaQQvnai- 
vovatv avTa. xat drj xai dixrj iv dv&QVonoig noig ov 

E xakov , o ndvTa t)i4iQU)XS Ta dv&UMniva ; xaXov dt D. un QteQcas 8' av xgid'^] Libri omnea onoieQos. Kmen- 
davit prinius Stephanus. lu A. et i2. teste Bekkero verba uxu- 
tSQCoS 8' ay x^id^fj primitus omissa fuerunt. 

E. xai to ^vvbiABir] ^vvboxeiv Ald. Bass. 1. 2. Lov. cum 
Vea. 3. 

biaPoKi] tis xax)/] bia^di.h] Ang, v. Fior, a. et teste Bek- 
kero bta^ali.et ex corr. Q. qui tamen bta^oi.^ superscriptum ha- 
bet. Hinc Tnrr. btaffdlln ttS xax?; de coniectura Orellii. Aid. 
Bas. 1. 2. Lovan. biapolrj tts nai.ij. Hermann. de suo edidit: bie- 
fiale et tiirrj. In sqq. Steph. de coniectura Cornarii edidit: ^V 
itQoJiov nev br';, invitis codicibus. Astius 1} deleudum censebat. h. 1. arabtxos KQiaiS' si edlca- 
aav jjtot Tiavtes oi izaQtv^es xpev- 
boiia^tvQtcSr, fj v:tei}T](xia€is, ixgi- 
veto avcoifev jJ biv.ri oix enl 
navioiv be tvJv dyojveov iyiyvovto 
dvdbtxoi ai xgiaets, dk/. , cijS cprjat 
SeocpgaaTOS ev ^' Nditcov, tTci 
HOvTjs ^KviaS nai ipevbofxagtvgiojv 
xai xlTJgor. Strnctura verbo- 
rum paullo impeditior sic ex- 
pedienda: oitoacuv 8 av, bo^dr- 
t">r itagzvgeiv rpevbr , fiaQtvgiai 
ciXmtiir . X. t. i.. Mox tiris A- 
btius recte cum vneg t^ijtav 
innxit, circiter plura dimi- 
dio. Poterat etiam dici: t^neg- 
rjiiiaets ttvis. 

D. nol.loiv be (jvto)v xai 
nalojv — I Kgregia sunt quae 
dehinc contra malos caussidicos, 
leguleios atqiie rabuias dispu- 
tantur. Apud Athenienses quo- 
rum litigandi cupiditatem ma- 
ximam fuisse constat; quantum 
autem damni istiusmodi homine.'! rei quum privatae tum publicae 
importare potuerint, nemo erit 
quin ipse sua sponte animad- 
vertat. De btxaitxrj ista v. The- 
aet. p. 175. D. 201. \. sqq. 
Gorg. p. .511. C. sqq. D. Rep. 
11. p. 6Gb. C. sqq. Kuthydem. 
p.289. D.305. B. Demosthen. 
de fals. legat. p. 417. ed. Reisk. 

olov xT^ges eitine (p.'\ H. e. 
tanquam pestis ac per- 
n i c i e s. Illustrarunt hoc ge- 
nus ioqueniii Valckenar. ad 
Hippolyt. p. 283. et lacobs 
Lectionn. Stob. p. 37. 

E. xai.ov be Svtos ror- 
row] Int. tf^s b/xTjs, iustitiae; 
V. ad Phileb. p. 2s. A. Legg, 
I. 64.5. I). II. 053. A. 672. E. 
V. 729. B. al. 

tavta ov V t otavta ovta 
btap.] Locus corruptus, queni 
Oreilius videtur recto emen- 
davisse scribendo: biafii llei 
tis xdxr;, i. e. nescio qtiae DE LEGIBUS LIB. X. P. 937. 938. St. SW 

ovTog TovTov nug oi) xai t6 ^vvdtxtiv r]ulv yij^voiT 
ttv xalov; ravT' ovv TOtavTa ovTa dta^ioXij Ttg xo- 
xtj, xa?.ov ovoua nooaTtjnaiiivrj TiyvriV, ri ngiZTOV 
' uiv d>] (ftjntv tivai riva dixwv firjxavtjv, tiyai 6' av^ 
r^v Ttp r< Stxd6tt<J&at xai ^vvSixtiv akXq) vtxav Sv~ 
vautvt]V , av r ovv oixaia av rc ut] ra niQi rijv 
dixtjv ixaarr]v tj ntnyayuiva' Stu^sdv d' avTrig tivai 938 
Ttjg Tiyvtjg xai TiHv Xoytav Toiv ix Trjg Ttxvrjgj av 
dvTtSiu(}ijTai rij yf>i]uaTa. Tavrrjv ovv kv r^ nap' eirat i' avTr,r tS r* 9txaaa<f9at'] Ald. Lot. Bass. 1.2« 
A. Q. S. ▼■ r. X. a. c. d. etrai d' avtt] loC te Stx. Sed marg. Q. 
a. c. d. ©t Vat. f. Flor. o. iietp b' av avirj tov te i. Quod Ste- 

■' !s edidit: etrai J' avtr^v rcJ te S. , id debetur cuniectnrae 

rii. Ati{ue id veruui esse, ex eo apparet, quod deiude iv- 
.^. .,»' communis est omnium fere librorum scriptura. Nam soli 
\ at. f. r. Svrauerr. Schneiderus scripsit avtf; tov te itx. ser- 
»ato ivrafxtrrr, re<l rot* mero arbitro pro tcS inTecto. 

xai ^vri txeir ai.ia] ivvSoKeir S. Ceterum vulgo scribe- 
batur avrdiKtir, invitis codd. plerisque omnibus. 

F. 938. ito^ear i' avtrs eirat] crrf pr. A. teste Bek- 
keru. Sed teste Bastio cum Yoss. ait^s r' eirat. Ang. Vat. f. r. 
ti tiiai. {ravitas in malam invidi- 

am perducit, artis uomen 

»ibi praetexena ctr. Nam 

tixrt^v ne quis in tegrrjs aut 

cum Hcrmanno in tijrt] mu- 

tatum eat, prohibeat certe talia, 

qualia annotavimua ad Cratyl. 

p. 3'J'2. B. Hia vero ita expe- 

'Vimam interpretatio- 

lia babent, quorum 

■ M.. est: quae primum 

m aaicTerat, esse 

^i idam cantsarum agen- 

darum artificium, atqne 
posse hoc disceptando et 
alterom defendendo vin- 
cere, sive iusta sire in- 
iusta sint qoae in iodicio 
ugantur; monus antem et 
f,'ratiaro eius, quum ipsius 
(krtificii tum orationum 
iiide profiei scentt uni, sup- 
l>«tere ei, qui Ticissim lar- 
({iatur pecuniam. Mtjiarr] 
l^mtor est: artiflcium caursa- rum agendarum, quo quis no- 
vit omues artes et frauduieutas 
machinas, quibus in iudicio vin- 
ci queat. Dein ea-at ivraiiirr,r 
i. q. dvraa9at, ut consecutio- 
nem verborum appareat banc 
esse: ivraa9ai ie aitrir {tavtr^p 
tfjr itxdiv iir^2art]ry rtxdr rcJ r< 
dixaaaa9ai xai avritxeir aklci. 
Quamobrem frustra A s t i u s 
post avr^i' articulum ri^»' re- 
quirebat. Porro post ai;ri;f per 
appositionem adiiciuntur: tf^s 
texrt]S xai ttar ioytur ttur (x ti^S 
tijrr^s, noto dicendi genere, de 
quo explicavimus ad Criton. p. 
59. D, Sympos. p. 221. D. Ita- 
qne praeter necessitatem Asti- 
us scribendum censebat: tavtt^s 
elvat tijs tixrr/S x. t. L Cete- 
rum de ioyoyftiffiots, qui mer- 
eede condiK-ti oratinnes iudici- 
sle4 conscribf bant. v. Kuthydem. 
p 305. B Phaedr p. 26^. A. 

aqq. 330 PLATO DE LEGIBUS B tl^iiv noXii, ctr' ovv ri/vtj ehe aTextOQ iori rig iju- 
nuQia xai t^i/^tj, (.idhGia ^iv St) ^^ocwv ioji fAr] (fv- 
vai, deof.iipuv de tov vofioitiTuv nsiii^ea&ai xai fiit 
kvavTia dix/j (f&iyytoifai , ngog ulXiiv dk ana?J.dT- 
Ticf&ai j(MQav, nufi^ouivoiQ (.ihv oiyrj , dnu&ovai di 
(fuivri vofioii r)de' "Av xig doxi/ neigda&ai Tt]v rwv 
dtxaiuiv dvvauiv iv TaJc; tojv dixaaruJv xpvxcclg' ini 
xdvavxia XQinuv xai naQa xaiQov noXvdixelv TiLv 
ToiovTvJv rj xtti ^vvSixelv, yQa(fia&cu f4,sv 6 ^ov7^6(ie- 
vog avTov xaxodtxiag r) xat i.vvdixiag xax^g, XQive- 
a&(ju de iv Ta r(Zv kxXexTiZv dixaGTr)Qi(o , o(fXovTog 
bi xifidxut x6 bixaarrjQiov eixe (fi).oxQrif.(axici Soxei 
Squv to xoiovTov eiTe (fi).ovetxicf, xai idv uev (fiXo- 
veixici, Tiudv avTa t6 SixaaTtjQiov, oaov yQri x^6vov 
xov ToiovTov fiijSsvi laxeiv Sixtjv (n^Si ^vvSixtjaai, 
C idv S^ (fiXoxQy]uaTi(x,, xov ftkv ^ivov dntovxa ix xr/g 
Xoioag fi^noxe ndXiv D^if^siv, tj &avdr(p ^rjiiiova&ai, 
x6v daxov db xe&vdvai (ft?^oXQ^]lnoavvt]g l^vexa xtjg 
ix navTog XQonov na^' avxcp Ttfi(ft(ievt,g' xai idv 
xig (fi?^oveixi(i xqi&7j Sig x6 toiovtov Squv, xe&vdxio. P. 938. aiexvos — TQt^i]] 
U8US nulla arte collectus; 
V. ad Gorg. p. 463 .B. 'Efinsi- 
Qia xat TQipri ita iunctum iliu- 
strat Ruhnlcenius ad Tim. p. 
90. et Valckenar. ad Phoe- 
niss. V. 552. De fidhaza fiev - 
8« V. Libr. VI. p. 758. C. VIII. 
p. 830. D. ibique ann. Ante 
neid^ofjevots quod Astitis cum 
Stephano xai desiderat, iieri 
potest, ut post fjev exciderit 
ovv. Quamqnani haud scio an 
ferri possit asyndeton B. nolvStKeiv rcov roiov- 
tcov] Verba tcSv toiovtiuv nisi 
cnm Tts connectantur . nullum 
usum hatent. Quaraobrem ea 
Stephano fuerunt suspecta. 
Mox layxdretv StHrjv de caussi- 
dicis accipicndnm, qui caussam 
aliquam pro aliis in foro agen- 
dam ac defendcndam suscipiunt. 

C. irjs ix navTos TQonov 
] Formulam fx narrds TQonov 

illustravimus ad Kutliydcm p. 
282 A. et Legg. V p. 745. E. ARGUMENTUM. 

LIIIRI DLODECItll. kjK quis publico legati vel praeconis munere prave 

fungitur, publice accusator et poena mulctator. Furti 

et rapinae supplicia gravia sunto eaque eidem ob- 

noxia iudicio; neque enim ista crimina ab iis narra- 

tionibus habent uUam defensionera vel excusationem, 

[uae vulgo temere de lovis filiis circumferuntur (p. 

'41. — 942. A. ). — Disoiplinae railitaris maximam 

portet esse constantiam et severitatem. Quocirca 

im belli quam pacis tempore omnes exercitationes 

t consuetudines ita comparatae esse debent, ut illa 

juam maxime iis adiuvetur atque confirmetur; iis au- 

lem , qui militiam subterfugiunt aut arma abiiciunt 

aut in acie locum suum deserunt, debitae poenae 

bunt irrogaudae. Quamquam cavendum est sedulo, ne 

i?! inferendo ignaviae ac turpis timiditatis crimine 

alumniae locus concedatur (p. 1)42. A. — 045. A.). 

— Magistratuum eorum , qui a ceteris magistratibus 

omnibus rationem eorum, quae gesserint, exigant, et 

fvffvvut vocantur, summam convenit esse sapientiam 

ct virtutem. Pendet enim ex eorum cura maxima 

jtars salutis publicac. Quocirca cives in iis creandis 

Kuniuia cum religione versari debent. Eligendi igitur 

folemni ritu tres totius civitatis viri pracstantissimi 

unt, ([\i'\ deindc diiodecim rationum reddoudannii 

xf)loratores deligant, (^i'i?i»i'oiv) muncre sibi dcman- 332 ARGUMENTUM 

dato perpetuo functuros. Hi vero raagistratus eos, 
qui munere aliquo publico functi fuerint, publice 
iudicent atque puniant. Ornentur autera illi et vivi 
et mortui summis honoribus atque praemiis, siqui- 
dem in fungendo officio suo probi et honesti reperti 
fuerint (p. 945. B. — 948. A.). — lurisiurandi usus 
in iudiciis nuUus sit, omninoque iis tantum conceda- 
tur, quibus periurium videatur nihil allaturum esse 
commodi et utilitatis (p. 948. B. — 949. C. ). — 
Oneribus publicis si quis se subtraxerit, is prouti 
minor aut maior fuerit eius in hac re contumacia, 
minores maioresve poenas luat (p. 949. C. I).). — 
Commercium cum aliis populis et gentibus etsi huic 
civitati nostrae non videtur necessarium esse, quan- 
doquidem ea nullam factura est mercaturam, tamen 
peregrinationes non sunt interdicendae; habent enira 
illae hoc utilitatis, ut aliorum hominum mores, leges 
et instituta cognoscere liceat, unde plurimum com- 
modi in rempublicam redundabit. Neque vero exte- 
rorum commoratio in nostra civitate prohibenda est, 
nisi crimen inhumanitatis subire velimus. Constitua- 
tur taraen lege hoc, ut peregrinari nemini privato li- 
ceat, nisi qui quadragesimura aetatis annum supe- 
raverit. Publice vero peregre proficisci permissum 
sit praeconibus, legatis, speculatoribus, denique iis, 
qui sacrorum ludorumque Graecis communium so- 
lemnia obeant. Praeterea etiam iis, qui rerum huraa- 
narura usum et notitiam in peregrinis terris coUigere 
voluerint, peregrinandi venia a legum custodibus ira- 
pertiatur. Prodest enim ea res plurimura ad cultum 
humanitatis ipsamque rempublicam , modo prohibea- 
tur itinerum abusus, ac detrimenta, quae afterre pos- 
sint, avertantur. Itaque primum quidem iis tantura 
peregrinationes concedantur, qui morum honestate et 
ingenii bonitate excellant, eaque venia illis tribuatur 
inde ab quinquageMmo aetatis anno usque ad annura 
sexagesimum. Qui quidem homincs, ubi domum re- 
duccs facti fucrint, couimunicanda cuin aliis rerum, 
quas didicerint, notitia ct cognititione multum sane 
prodessc poterunt patriae in conventibus ab iis civi- 
bus instituendis, qui leges inspiciunt (tmv ns{n v6~ 
ftovg i7iu:TTeL'6vro)i'). Sunto autem isti sacerdotes pru- 
dentes et honesti, educationis curatoros et, qfli ab iis 
tanquam in disciplinara recipiuntur, cives iiuiiores tri- LIBia DUOOECIMI. 883 

ffinta et quod excurrit annorum. Qui quidem ubi 

mtellexerint, aliqiiem rediisse incoiruptum atque pro- 

bnm , sultem studium eius laudanto ; ubi vero eum 

iiit insignibus sapientiae opibus auctum et lo- 

ratum reverlisse, ipsum et vivum et mortuum 

Misii^nibus hononim quam maxiuwrum ornanto. Ita 

certe efiicietur, ut ex peregrinationibus plurimum uti- 

litatis ad rempublicam proficiscatur. Keliquum est, 

ut mala ex civium itineribus oriunda avertenda sint. 

Quae ut arceantur, nihil aliud faciendum est, quam 

ut ii, qui corruptis moribus ex iis redierint, a com- 

rouni societate procul habeantur iubeanturque pri- 

ito otio vitam degere, alioquin gravissime puniendi. 

^ p. 949. E. — 952. D. ). — lam vero etiam pere- 

gre venientes amice excipi oportet. Quorum quat- 

tuor quum sint genera, utpote variis de caussis ex- 

tcras civitates frequentautium , non committendum 

est, ut iis hospitalitatis recusentur officia (p. 952. 

E. — 95.3. E). — Sequuntur dehinc praecepta at- 

que leges de vadimoniis, de rerum amissarum in ae- 

aibus alicnis scnitatione, de usucapionibus, de pro- 

hibitionibus et praescriptionibus , de rerum furto ab- 

latarum usu et acquisitione , de poenis eorum, qui, 

quominus quis testimonium dicat aut in ludis sceni- 

cis certet, prohibent, de exsulum receptione et ho- 

gpitio, de pace a singulis civibus cum hostibus non 

ineunda, de donis ac numeribus pubHce non acci- 

piendis, de sumtibus pro republica faciendis, de 

donariis diis consecrandis, quae quidem omnia pau- 

f-issimis absolvuntur (p. 95.3. E. — 956. B.). — Qui- 

us expositis acceditur ad iudicia. Itaque disseritur 

t; variis iudiciorum generibus atque gradibus (p. 

jB. B. C. D.), de iudicum officiis, (p. 956. D. — 

.')7. D.), atque de rerum iudicatarum auctoritate 

I>. 957. I). — 958. C). — Denique exponitur de 

!S, quae mortales omnes postrema quidem sed 

•nmium certissima manent. Ostenditur enim, quac- 

nam iusta mortuis persolvenda sint, quaeque ratio 

1 rorum, tumulorum , cipporum, denique omnis 

..turae esse debeat (p. 958. C. — 960. B.). — ta vero (luum legum scriptio tandem videatur 
ad finem usquc perducta esse ; tamen Atheniensis re- 
liquum esse docet, ut adhuc do re longe gravissima 334 AKGUMENTUM 

disputandum sit. Nihil enim perfectum et absolutum 
esse arbitratur, cuius conservationi non rite prospe- 
ctum sit. Quamobrem etiam hoc curandum ait esse, 
ut reipublicae suae leges et instituta quam diutissime 
salva maneant et incolumia. Id autem fieri ita tan- 
tum posse existimat, si in civitate recens condita re- 
periantur, qui sapientiam et veri cognitionem cum 
rerum usu et experientia coniunctam possideant, 
ideoque primum quidem finem civitati propositum 
probe perspectum habeant, ac deinde etiam noverint, 
quibusnam legibus et quorum hominum opera uten- 
dum sit, quo feliciter ad ilhim perveniatur. Et in 
nostra quidem civitate, inquit, eiusmodi viri utique 
reperiuntur; sunt enim non alii, quam legum custo- 
des natu maximi, praetereaque ii, qui laudabiliter 
sunt peregrinati, omnesque iuvenes ab illis quasi in 
societatem advocati, qui quidem omnes agant matu- 
tinum illum conventum, de quo paullo ante iniecta 
est mentio. Hi igitur perpetuo ob oculos habebunt 
finem civitati propositum , quem non in singulorum 
quorundam civium potentia et auctoritate, non in 
opum ac divitiarum possessione , denique non in ex- 
ternorum bonorum copia et affluentia cerni iudicavi- 
mus , sed potius positum vohiimus esse in una sola 
virtute, imprimisque in sapientia, quippe quae reli- 
quarum virtutum omnium tanquam regina est (p. 
961. B.). — Oportet autem civitatem, quae salva 
sit mansura, similem esse animanti, mente et prae- 
stantissimis visus et auditus sensibus instructae, 
quandoquidem huius utriusque rei bonitate cuius- 
que animantis salus et conservatio maxime con- 
tinetur. Itaque conventus ille, quem dioebamus, de- 
bet mentis et praestantissimorum sensuum instar esse, 
atque penitus pcrspectum habere, quinam sit finis 
universao civitatis, ad eumque omnia ac singula re- 
ferre, vitatis multis illis variisque studiis, quibus ahas 
rerum publicarum gubernatores facile transversi agun- 
tur. Itaque illi civitatis custodes nosse debent ante 
omnia, uti diximus, quaenam sit virtutis vis et natuta 
et quaenam eius partes atque formae, ita quidem, ut 
qui sunt ex iis iuvenes, totam civitatem quasi cir- 
cumcirca intueantur et quidquid perceperint natu 
maioribus nuntient, senes vero, tanquam menti simi- 
les, consultent et consiliis cum iuvenibus communi- LIBRI DUODECIMI. 335 ^Hiidis commimi saluti prospiciant. Quod ut eflBciatur, 

^Ri^-uratiore sane opus est dii>ciplina et institutione, 

qua una tit, ut in quaque re et multa perspiciantur 

et (juatenus eadem sit uuum quiddam cognoscatur. 

Coijendi i^itur etiam divinae nostrae civitatis custo- 

dcjs suut, ut virtutis quum unitatem tum vanetatem 

per quattuor eius partes diliusam accurate cogno- 

scant ac perspiciant. Similiter illi etiam pulcri et 

boni naturam, quatenus unum et multa sint, per- 

spectam habere debent. Quum vero illi praestantis- 

simarum quarumque rerum cognitionem habeant ne- 

cesse sit, tum imprimis ipsis elaboraudum est, ut 

dcorum ac rerum divinarum subtiliorem adipiscantur 

intelligentiam. Nam ceteris quidcm civibus utique 

nia danda est, si nihil aliud in ea re nisi legum 

-tquuntur auctoritatem ; sed qui civitati sunt prae- 

.. cti, ii hausisse sane debent altiorem rerum divina- 

rum notitiam, deorumque revercntiam eam tueri, quae 

vel ex subtiliore auiuii cognitioue vel ex accuratiore 

coelestium corpcrum observatione proficiscatur. Ni- 

mirum rcrum coelestium scientia et coguitio luculente 

ofecto docet, mentem in astris habitantem omnium 

iirum esse caussam, ideoque animos hominum ab 

iiupietate maxime avocat. Ad haec vero etiam ac- 

cesseriDt necesse est reliquae disciplinae, imprimis 

musica, quibus omnibus utendum ost ad mores ct 

instituta civitatis emendandos atque corrigendos (p. 

OGl. B. — 908. A.). — Itaque convenit inter nos, 

)cturnum illum conventum constituendum esse, qui 

iiquam conservandae civitatis nostrae auctor sit 

que patronus, eumque omnis doctrinae et institu- 

tKjnis, de qua exposuimus, participem fieri oportere. 

I )e cuius potCvSitate quamquam, priusquam luerit con- 

stitutus , nondum licet publicas Icges scribere, tamen 

iam nunc poterit hoc saltem definiri, qua ratione 

s universa instituenda sit. Primum igitur eligendus 

rit idoneus numerus eonrm, qui aetate, eruditione, 

iiioribus et ingcniis ad ^erendam eiusmodi custodiam 

■^eter ceteros idonei smt. Deinde eosdem illos omni 
Octrina et humanitate maxime excultos esse volumus ; 
quamquam nunc nondum diiudicari potest, quaenam, 
)uando et quamdiu discere debcant; ipsi enim hoc 
tm denmm sentient, uuum animo suo disciplinac 
ugnitionem comprehenuerint. lam vero ubi ortus 336 ARGUMENTUM LIBPa DUODECIMI. 

fuerit et compositue divinus ille conventus, tradenda 
ei civitas est sine ulla dubitatione ; nam revera effe- 
ctum erit quod paullo ante tanquam somnium quod- 
dam attingebamus, capitis et mentis, unde animantis 
cuiusque penderet conservatio, imaginem proponen- 
tes, si modo hi viri diligenter et religiose delecti at- 
que idonea ratione instituti fuerint. Quippe gerent 
illi profecto curam perpetuitatis reipublicae nostrae 
sapientissime atque id efficient, ut ea quam optima 
et perfectissima et sit et maneat. 

Hac disputatione finita Megillus ad Cliniam: 
O bone, inquit, constituenda vero civitas Magnetum 
sic, uti nunc est expositum. Sed hospes hic non 
est dimittendus, verum omni modo rogandus et com- 
monendus, ut in novae urbis condendae societatem 
veniat (p. 968. A. — 969. D.). IB. Cnp. I. tjav wg ngB6(SevTtjg Tig tj x?j()y| xaia- 941 
tptvdufiivog Ttjg nokeug naganQea/^ivtjTai n^jog Tiva 
n6?av. ^ ntfinofiivog f*T] Tceg ovcag nQtofitiag irr/ 
aig niuntTai dnayyil?.t/f rj ndXiv av napd twv no- 
?.euiwv ri xai (pi?.wv jU»? fcr nag' ixBivuiv og&ug dno- 
noea/Siioag yivtjTat. qavigog .rj xt]ovxtvoagj yga^fal P. 941. naQanQea Pevr^- 
xat XQos ttva n.] Ue criwine 
leKationia mnla fide n^cstac, quod 
Atheni* pro ipsiut nin(;nituHine 
moHo miiltia fcravioribiis, modo 
c»pitia supplicio puniebatur, ex> 
^aiierunt Pelitut aH Lcgg. 
Attic p. 341 aq. Tittmaun. 
De rebus publ. vct. Graeciae 
p. ^Z2. aq. Meier et Sclioe- 
m a n n Proceaa. Att. p. 244. 
Wacliam tli. Antiquitatt. Hel- 
len. Vol.ll. P. I.p.2fn. Boeckh. 
Oecooom. Atlieo. Vol. 1. p. 412. 

fii] xas oiaas TiQeopeias'^ 
Me. non ea, quorum caua- 
«.I miasua ett. Nam hic quo- 
qiie abitractum, quod vocant, 
pro concrcto positum. 

Itij ta xap' iniivcov 6(f- 
9*js] Praepositio Tta^a ob ae- 
qiiena dxoxgeo^evoas poaita, de 
qiio loquendi genere v. ann. ad 
Phaedon. p. 58. A. et 76. D. 

Plat Opp. Vol. X. Sect. III. Apol. Socr. p. 32. B. Alioquin 
ra ixeirmv dicendum fuit. 

Yfaq)ai xaxd rovro»»'] 
Pott idj- tis quod numerus mul- 
titudinis infertur, de eo v. «4 
X. p. 1*08. H. Phileb. p. 45, 
C. conf. infra p. 943. A. E. Sed 
hoc qnidem vulgare e*t atque 
tritum. Insolentius videbitur 
quod deinde scriptuin legiturt 
dyyelias yai iTntd^eiS daefir/- 
oavtojv. Soleiit enim eiusmodi 
accusativi plerumque neutro tao- 
tum genere talibus verbis coo- 
iungi, ut quum dicitur evaefielp 
vel doefieiv td :tQvf &eot's, et 
qoae «unt aimiiia. Quod ipsum 
Winkel ma n n um permovisse 
videtur, ut Platonem coniiceret 
scripaisse: cus eis 'EQfjov x. t. 2. 
Quippe frequena est utique dae- 
/?«<> tfs tt vel Ttegi tt. Atque 
possis etiam «lio modo insolei>> 
tiam atrncturae amovere, siqui- 
dem nullo fere negotio pro 

22 338 PLATONIS xata xoVTifiv 'earuv log £!(}f.iov xai /Jios dyyBXiag xai 
knird^eig 7ia(jd vofiov d6i(itiadrxuiv^ xiftrj^a Si, o Xi 
B ■/^QYi ndaxsiv tj dnoTtvtiv, idv 6(f?.rj. 

Kkoni) (Atv y^Qti^aTwv dvtXiVi^egov , aQnay^ dk 
dvaioxvvTov t<Zv /Jiog dt viionv ovSiig ovit SoXoig 
ovTt [ii(i xaigiov intTeT>]SEVxs xovtoiv ovSiTsoov. ^t]- 
Seig ovv vno noit]T(Jov ut]S' aXXujg vno tivwv fiv&o- 
Xoywv nXr]pi(iiK(Jov nsQi ra roiavTa k^anaToJftevog 
dvansid-io&u), y.ai xXinxiuv r] /3taL,6utvog oHa&to fit]- 
Siv alaxQov noieiv d)X dneo avxoi titot SgaJatV ovr» 
ydg dh]&eg ovt' elxog, dXX ogTig Sou toiovtov 

P. 941. B. dvanei&ea&o)] Vos». x. oiea&ca. aae^Tjadvtmv refingere licet dfie- 
lijadvioiv, quod Ficinns vifle- 
tiir legisse: nam lioc quidem 
verbum Hnbium non est quin 
etiam cum accusntivo inn^atur. 
Vernra tamen ut cautius in ea 
re versemur, gravitor adrao- 
nent exeinpla liuius structurae 
haud sane dubia aut contru- 
versa, quae collegit Musgra- 
vius ad Eurip. Phoeniss. v. 
1331. (1360).^ Lysias p. 13. =: 
63. 1. Tovs avoi 9eois daepei- 
ad^ai. Plutarcli. Opp. Mor. 
p. 519. doe^eiv lovs d^eovs. 
Ibid. p. 1829. ti xfiv ^eff/zoqpo- 
Qov daepeUe .dTjfiTjTgav; Ac de 
verbo evae^eiv eodem modo 
constructo v. Hermann. nd 
Sophocl. Antig. v. 727. coll. 
Valckenario ad Phoeni.ss. v. 
1331. qui in talibus ev aifietv 
putabat scribendum esse. Ac- 
cedit, quod similis est ratio 
etiara allornm verborum, quae 
qunm proprie intransitive sigiii- 
ficent, tamen non modo accusa- 
tivnm neutrius generis, scd etiam 
accusativum masculiniim ac femi- 
ninuni adscisrunt; qiiorum verbo- 
rura plurima enunieravit Mat- 
thiae Gr. Gr. §. 412. sq. 
Enimvero istum accusativum fa- 
cile apparet proprie quidem neutiquam obiectum , qnod vo- 
cant, verbi adiiinrti sigiiificasse, 
sed niliil indicasse aliud, qiiam 
rem vel personam , ad quam 
actio verbo expressa referretur; 
deinde vero propius ad activorum 
verborum rationem accessisse. 

T i jxr] (xa Se o r t XQV "O" 
axeiv — ] H. e. secundum 
legem iis irroganda est poena 
aliqua , qiiam vel corpore vel 
aere luant. Quod ipsura signi- 
ficatur formula solemni: o n 
jrp/J Ttdaxeiv rj dnotivetv s. 7ia- 
d^eiv tJ dnotiaat. Nam utrum- 
qne usurpari solere docent loci 
VI. 767. E. XII. 943. B. 94G. 
D. al. 

B. T(ov ^ios ie viemv 
ovbeisl Mercurinm significat. 

nlrj fnit Itop neqi id tot- 
avta i^. — ] Baiterus 
correxit nlr^fmeleiv, qiiod Her- 
mannus adeo in ordinem ver- 
borum recopit. Sed videtur li- 
brorura lectio commodam sane 
habere explicationem, ubi nlr^n- 
fiel(')v iiiterpretamur: ea in re 
d e 1 i n q u e II s e t i n c a u t e 
agen&, ita ut sententia haec 
sit: nemo sibi aliter per- 
siiaderi patiatur, ita iit 
a recto abcrrana in frau- 
dero inducatur. DE LEGIBUS. LIB. XII. P. 941. St. 339 

nctQavofuaq f ovrt &f6g ovrt natg iart noTt &eiJ!iv. 
Tixvta dk vofAO&iTy ftaXXov nQogijxei yiyvixtaxttv ri Q 
nottjTatg ^viinaGiv. 6 ftiv ovv ndo&etg tjtiwv rfjj Xoytp 
txfxvxti Tt xai eig j^oovov anavTa iVTvyol^ 6 dk txnt- 
(fTijaag ro fitTtx ravTa TOKodi tivi ftax^o^tu voftrp- 
tdv Tig Ti xXknTTj dtjuooiov, itiya rf xat ouixQOV, 
Trjg avTtjg dixtjg dti. aftixoov rt yaQ 6 xXinrtov 
igtuTi ftiv TavTtp , dvvaftti St kXtxTTovt xixXoqtv o 
Tt TO liti^ov xtvcov ov xaxtt&iiitvog oXov ddixti. dt- D 
xt]g ovv ovdirtfiov ovStrigov iXaTTovog 'ivtxa tttyi- 
t^ovg Tov xXiti/iaTog 6 voiiog d^ioi ^rjviiovv , aXXci o ST is iqa'^ os tt pr. S. at Sclineider et Baitpr. Bastiiis ta- 
men de ea lectione nihil refert. Qna certe nec opns est. C. naieisxifovov anar- 
T ". « tJ r t; X o '"] e t u t i n a m i n 
tjmne tenipus beatus tjit. 

toitaif XIV t fiaiia&m ro- 
^fu] .Steplianus ex Firino 
legendum coniecit: xatexi- 
0&m. Propius ad c^icnm 
•cripturam accedit quud prae- 
tolit Astius quudque lier- 
mannus de Astii coniectura 
edidit: ivtx^ad^m. Niai forte 
verum est naxfo9o), quud festive 
dictum putare possis cum Ste- 
pliano, quasi iliis, qui ea 
committunt, quae lt>ge sunt 
roercenda, certamen sit adver- 
•os Ipgem. Opponitur certe 
noii inepte J aniatr^oas , h. e. 
ronturaax, qui non obtem- 
peral; eo enim sensu dnintei» 
usurpari solere, ad Apolug. 
Socrat. p. 29. C. ostendimus. 
Hesych. 'Aniatel' aneid^el. 
IMiavorinns! ^An^otelv to 
anf.i&etv. oviat n't.atojv. Itaquc 
vulgalnm librorum scripturam 
cerle non protenus mutandam 
arbitramur. 

OfttKfOv Ti yng o nli- 
nrotv — ] Uniiis librl Vat. Q. 
rorr. aurtoritate Tnrleenses nu- 
[)< r rdidcrnnl ; rtfiiyt(iov i/> yop 6 xl. Sed etsi difTitendum non 
est crebro sic re — te usurpari, 
cuins rei exempla bene multa 
alibi ex una Xenophonti» Cyro- 
paedia collecla dedimus; ta- 
men quum deinde inferator ro 
(tet^ov, hic quoqne afiiMgof ri 
tenendam censemus. Dictionem 
proverbinlem : /ii^ xireir 3 tt [tr] 
xaxi&ov, attigimusad Libr. VIII. 
p. 844. E. XI. p. 913. C. 

D. SixTjs ovv ovbexe- 
poi' — ] Verba hunc in mo- 
dum iun^enda: 6 voftos ovv 
a^toi ovbiieQnv 8/x»7? ilditovoS 
(minore poena dignum 
censet) ovliei^Qov (quam al- 
t e r u m ) n-exa rot' (leyit^ovt 
tov xXifjfiatos; qoibns deniqne 
extrinsecus accedit infinitivos 
fr/i<ot;»,h. e, coate ^t;(iiovv at'rot!c. 
Kationem structurae, qune etiam 
mox p. 944. D. recurrit, expe- 
divimus ad C»org. p. 513. E. 
Phaedr. p. 242. B. Criton. p. 
.52. B. Ilemp. I. p. 342 D. 
Legg. III. p. 700. C. Vir. p. 
7fK). D. al. — illci rw t6v 
ftiv — ttviaiov, sed idto, 
ftiiaalter fortasse adhuc 
sit tanabilis, aller insa- 
na bili s. 

22 ♦ 340 PLATONIS Tw tov fAEV 'iaojg av idaifiov Ir elvai, tov 6 avia' 
Tov. ^ivov fikv 6r} rwv drjuoaiiov t; dovXov av xlq 
Ti xXinTovTa iv dixaaTrjgiip ^A?y, wg laaipKo ix xwv 
sixoTcov ovTi, Ti XQf] Tia^slv, rj Tiva t.i]uiav anoxi- 
vuv avTov , f} xgiaig yiyviax9(a' rov de aarov xai 
TB&Qafifievov iag 'iaxai Tetf(iafifiivoc, av naTgiSa av- 
kwv i^ ^ia^Ofievog aXiaxrjrai , idv r' in' avrotfiaQM 
kdv T6 firi, axedov (og dviaTov ovTa &avdr(p Cr]fiiovv. 
Q42 Cap. II. ^rgaTidov di 'ivtxa nokXtj ftiv ^vfi- 

(iovXri, noXXoi di voiaol yiyvovrai xara TQonov, fii- 
yiarov di ro fxrjbinore dvaQXOV firjS^va elvai, ftrir' 
(XQoeva fir]TB &^?.Biav, fu]di rivog 'iO^ti rpv/^rjv d&i- 
ai^ai fi}]TS anovdd^ovTog /ojr iv naidiaig avtov i(f' 

D. ex TtSv eixoto^v ovtt, li ZP^i. ] Pro ovti, r/ vulgo 
legehatur o xi, ohlittcrato ovti. Vat. f. ovti ti. Par. A. Ven. S. 
Vat. i?. Flor. a. c. Sti tt et nriarg. Q. yq. orti,. EHidi ovti , tl 
XQ. ex 8. o. quorsiim perducit etiam reliquorum librorum varieta». 
Bekkerns soripsit: fx tav eixoKuv ovti, u tt X(^V- Dei» tr^v x^iaiv 
pro iq Kglats Voss. x. in tdJp eix6t(ov ovti] H. 
e. eiAotojS ovit. Sic ^x tdiv 
eiKottnp Lejzg. VI. p. 775. D. 
Phile»». p. 58. D. De Rep. II. 
p. 362. C. 365. B. IV. p. 42-2. 
C. et e'1 eixotos Pliacdr. p. 238. 
E. De praeseiiti tempore ano- 
tiveiv post nad^eiv illato v. ad 
Libr. VI. p. 767. E. — te- 
^Qami^v ov (us eatai te&pafi- 
jxevos, qui educatus est, 
ut esset educntus. Ii. p. 
bonus civis fieret. — Dein f>j- 
litovv imperativi vi positum, ut 
sexcentics. Cetpriim de furto 
eiusque poenis conf. Libr. IX. 
p. 857. A. ibique annot. 

P. 942. Ztgaxicov 8e tve- 
xa — ] Quae deinde He disci- 
plinae militaris severitate disse- 
runtur, raagnam partem viden- 
tur ad Spartaiioriim rationem 
atteniperata osse. Sed quae 
mox de iudiciis militaribus sunt 
exposita, ea dubitari non potest 
quin ad institutorum Atticorum simiiitiidinem composita sint. 
Verun^ de his postmodo Tide- 
bimus. Pro vulgato oxQatett' 
codd. aiQatidiv. Qnod reciper»' 
non dubitarimus. Nam qiiod 
vulgo existimant atgateiav mi- 
Mtiam et e xped i ti on em , 
sed oTQattdv exercitum, ng- 
men, aciem, signiticare, id 
non simpliciter probandum essi< 
videtur, <|uando()nidem atgatia 
etiaiii latiore sensu usurpari ex- 
tra omnem dubitationem posi- 
tum est. De qua re explicavi- 
mus ad Pliaedrum p- 200. B. 
Turicenses mireris lianc scriptu- 
rae varietatem nihil curantet. 
— xara tQonov, recte,me- 
rito. 

avT ov itp' iavxov it xa- 
ra (I. 8(). ] Ponitur at'roi' pe- 
rinde, ac si pro (irjbi xivos \pv- 
Xijv antpa acriptiim sit aimplici- 
lcr nrjhi itva. Itaquc conitni- 
ctio xara avveai.v facta , ut tieri 
solet io eiusmodi verborum sim- 
plicium peripbrasi; v. Mat- DE LEGIBUS LIB. XII. P. 941. 942. St. 341 

iavTov Ti xaTa ftovag dQuv , akX' iv r« nokifx(i) 

( xai iv (iQ*]vij ndoij n{)6g tov agxovTa dti 

-iVTa xat ^vvenofitvov C^v , xai Ta fi^axvTad^' jj 

i' ixtivov xvi9t(tv<outvov , olov iardvai &oTav knt^ 

laTTtj Tig xat no()iVta&ai xat yvfivd^to&ai xat XoV" 

o&at xat oiTilat^ai xai i/ei^j^o&ai vvxtu)() ug ti tfjv- 

Xaxdg xai nagayyiXoeig, xai iv avToig Tolg xivdvvotg 

utjTt Tiva diiuxttv fitj&' vnoj(^(Jtiv a/A^ dvtv Ttjg 

Tiuv dgxovTujv dr]Xwotiog, ivi r« Xo-^m t6 ^fo/pit; r* 

TiMV aXXuiV Ti{)dTTtiv StSdtat Trjv xpV](^v ii&toi f^tjTt 

yiyvtuoxttv fit/T inioTao&ai to nagdnav, dXX' d&goov 

dii xai dua xai xoivov t6v {9iov o ti fiaXiora ndot (j, 

navTtuv yiyvtodaf tovtov ydg ovt' ioTtv ovTt noTt 

ut, }tvr,Tai xgeiTTov oVTt dfittvov ovTt TtxvtxfjiTtgov P. 942. Ijifaxtav be tvtxa — ] Sic A. H. S. f. r. a. c. 
8. O. Volgu ExQateioiv. 

i<p^ eavxov x t] rt pr. om. \. Q. i<p' aixov Flor. h. et pr. Q. 
B. iaxavai i^' otav — ] &' om. A. r. 0. p. 966. 
eliam de tiiiae Gr. §. 430. 5. 

«1. 3.. qui §. m. 7. 

' (avtov, per ae ■eorsiim, 
\posuit. — xai xa ^Qaiv- 

i a&^ vn' fHeivov nvfi. \e.\ 

iii minlmis relius se ab 

iilo guliernari pntienlpm. 

— inixa xxi; xii. int. a^>i6}y. 

ntiitenis xii; alietse mn«iilt, 

>l>io'l tiim<>n codrl. omnes luen- 

tiir. Fuit (^ui legenHuni ron- 
••ret emxdttr^tat. — Formaro 
Cottai, ut loCftat et lovijevo^, 

Auir.am e»»t docet T li o m. 

Mag. p. 584. ulii v. iotpp., do- 
(it iUm IMiotius p. 169. et 
'ir>nirlni8 p. 188 sq. ad 

'{iirni ronsuln* Loherkium. 
H. »ai iv avxoT^ t ol^ 
' yhvr ot i — ] at(|ue adto 
perieulit ner persfqni 
uemqnam npc cuiquam 
d e r p. W i n c k e 1 ni ■ II II u s 
iirit: iv av toh xui^i't'M/> 

\ erisimiiiter. 

frCtflnyiii 

' ] Iiiugaii verba iu He. Iiunc modum : ivi te idyv) ri}» 
fpvifiv {&£ot StSd^at (uitfre) /^ijre 
YtyriiJaMtv iitjxe iniaxao&at xo 
va(fd:iav x3 «ifdxxtiv xt X^9'f 
f <•}»• ali.o)v , et, ut verlio di- 
cnm, animiim adsuetiidine 
ita edocere, ut omnino 
II ec discat nec sriat quid- 
qiiam •eursum a reliquis 
fa cer e. 

C. a9Q6ov aei xai ana—] 
Recte per se dicitur: 6 /?/o; 
aido ndiu yiyvexat. Quiimob- 
rrm noii est niiraiidum , quod 
ndverliiiim adirrtitis simili> quid 
signilirantil)U8 iiiterpositum ie- 
;;ilur; do quo usn loquendi r. 
nd Pl.ileb. p. 37. C. 41. D. 61. 
I). Politic. p. 276. B. PliBpdoii. 
p. 93. B. al. Cavendum i^itlur 
ningnupcTC, W. cuni Astio a^ia 
putetar pro i>'!i>'<-)i>o positum 
psse. 

X f e f I r I lifisivop 

ovt» teivtxojteifov] flir nc 
qnis ri desideret, v. ad Syoip. 
|.. 175. n. ■Wt 342 P L A T O N I S iig au)Tr]()iav xi]V naxct noXtfjiov xai vixriV. tovto 
xai kv eigijvri (AtXtTtiTiov iv&vg kx rwv naidujv, ccg- 
XHV TS aXkwv ag^iod-ai 0-' V(f>' iTEQOiV Trjv d' 
D avaQXif^v ii.aiQiTkov ix navtoq tov /^iov andvTu/v 
TMV dv&QwnaiV re xai tiZv vn' dv&Qojnovg &rjoiiov. 

C. nai ev KigrjVt} (i s l. ] Kal om. \. pr. Q. et Flor. 8. 

D. o).r^v £ ux /l<'a >'] Vo.ss. (x.) evfioviiav, <|U0(1 niaiiiresto 
ex intprprptatione ortum est. Dein pro vulgato tvexa praebent eV- 
vema A. Si. v. f. r. a. 8. o. quae foruia etiam p. 778. D. p. 949. D. 
in codd. extat. Recepit eam Sctineider. Neqiie ea temere in PlHtone 
reiicienda esse visa est Wolfio ad Demostli. Lept. p. '338 qni eam De- 
mostheni quoqne vindicat. Thomas M. xat tvexa xai e?vexa nidtajv, 
Z]T]iioa&ev7]S xai oi akloi. Oovxvdibrjs be dei trexa. Kt cum Thu- a()j;et»' te aliloiv clqx^' 
a&ai ^' V (p' ere()tov] Haec 
ne inepta videantur et a re 
aliena, verba sic inteiligenda 
snnt: hoc etiam pacis tem- 
pore statim a pueris exer- 
cendum est, ut sicuti aliis 
imperatur, ita aliis pa- 
r eat ur. 

rjjy 8' av aQX^"^^ e^aige- 
xiov ex navzoi tov ^iov] 
Magna cum vi et per liyperho- 
ieu qnandam ad<luntnr verbn : 
xai t£v vn. ar&Q. t^rjQtojv, qno 
fortiua scilicet iiidicalur, disso- 
iutara istnm licentiam et inobe- 
dientiam fnnditus exstirpandam 
essp. Kodem modo Libr. I. p. 
636. B. : nalniov rdfiinov 8oxei 
tovio x6 initi]bevfta xal xata 
(pvaiv tds negi td dcpQobiaia 
tjbovds ov fiovov dv&Q(ijn(ov 
aXl,d xai d'r]Qt(or biKp&aQ- 
xevai. Nec ahlndnnt illa Phi- 
leb. p. 16. A. (peibofieros ovte 
nat()ds ovte izTjtQos ovte di.lov 
T(i)v dxovovtaiv ovbevoS, dliyov 
be xai tiZv aXX(ov ^•'(ur (sc. ov- 
bevbs (pnbofieros), ot7 novov ttov 
dv&Q(6nwr. qiiae ex eodfm hy- 
perboles genere declaranda sunt. 
Se<I propins liuc pertinent verha 
De Rop. VIII. p. 562 E.: xai 
xatabven&ai ye — «/»' te tds 
Ibias oixiaS xai tehvtdv nfxQi 
tdSv 9riQioiv trjv dvagxio'' iftipvo- 
HevTjv, Ibid. p. 563. C. : a're- j;i'WS yoQ at te xvves xntd tr]^ 
nagoifiiav olai neg ai beanotrat 
ylyvovtai ye Srj xai innot xai 
ovoi, naw ilev&fQOiS xai ae- 
fivdiSei&tafievoi noQevea&ai, xa- 
td tds 6boii<; ififidliovte^ tip dei 
dnaviwrti x. t. X. Qiiippe ibi 
quoque inde a p. 562. C. de 
aiiarcliia copiose graviterque 
disputatur, ut totus locus di- 
gnu!« sit qiii ciim liis conipare- 
tiir acniratins. Quamqnam neu- 
tiqnam asspiitimiir Zellero 
Stud. Platon p. 104. existi- 
manti , inde qnum alia, tum 
istud ipsum, xai tdjv vi. dv&Q. 
d'r}Qt'a)r , huc lemere transiata 
esse. Praeterea conf. So pli o cl. 
Antig. V. 666: dvaQxias Jc ftet- 
^ov ovx {ati xaxov. avtt; no- 
XeiS t' oXXvaiv ^ fjb^ draaidtov^ 
otxovs tl&rjatv fjbe avv fidxxi 
boQoS tQonds xataQQtjyvvat. tdiv 
S' dQ&ovfiefov a(6^et la noXXd 
aiofia&^ Tj nei&OQxia. Pro t(5v 
vn^ av&Qoinovs 9T]Qi(or primo 
adspectu scribenilum vidcatnr 
cum Turicensibus : tdiv vn ' dv- 
d'Q(ijnots d'. De Rep. VIII. p. 
563. C. ro ftev ydQ tdjv d't]Qi(op 
tdiv vno tois ar^poJn ot*. 
Sed noli acnsatitum, codicum 
omniiim firmatum auctoritate, 
■ic temere sollicitare. Iso- 
crat. Evaa. c. 10. oQiSvtes 
yoQ nihijv vnb Aaxebatftovio tf^ 
oiaav, i. e. subiectani im- 
E LEGIBUS LIB. XIL P. U42. St. 343 tutk dri xai xoyiiag naaas (ig rag afjiaiiiag xag 
xaxu noltuov [iksnovaag ;fo()€i;£iv, xat oAijr ivxoXiav 
Xi xtti evj(i()uav inixijdeveiv xuv avxwv eivexa, xay- 
Ti^ijcieig xt av aixutv [t«J xai noxaiv xai ;|f6</uwya;v 
xai Tuv ivavxiwv xai xoixrjg GxXripdg, xai x6 yt cydiHe facinnt eliam poutne Attici, qiii semper irexa vel ovrsxa 
dirunt, Jonico tn-txa prorsu3 abstiiiuenuit. v. lirunck. ad Ari- 
■topti. Lyiistr. v. 74. al. lacobitz ad Lucian. Vitar. Auct. G. 

oirtuv tt xai TorfJi'] Codd. plerique aizwr, unde altor 
fecimus. Sed oittmv f. r. a. b. o. et corr. Si. Ltrumqnc usita- 
tam. Voculam re cum A. et pr. Q. om. Bekker. et Herm. Ce- 

Iterum et aitia et oita solere ciim notoii iungi, multis exempiis 
docet Heindorf. ad Phaedon. p. G4. D. lerio Lacedaemoniorum. 
enopli. Cyrop. III. 3. 6: 
frtw; xai ixeirot fx"'^*' ^ifJciv, 
tivas ayatvto rtui' v(p' iav- 
tove. ui)i pauri lihri iavtoig. 
''Confert praeterea Hermannus 
Demoath. Pliil. 11. §. 34: eji 
»o»c vJto x^/V*" fidkiata tfjv op- 
yi^v dcpievtae. Aristot. Etli. 
Nic. III. 12, 7. evnei&ie xai 
vx6 tb Sqiov. Pertinet liuc 
ptiam quod pariter dici solet 
i&<p' eavtov noiela&ai ti atque 
vtp' iavtcj noieia&ai, de qua 

IL/orinula v. I.,enn*'p. ad Phaiar. 
mp. 242. Fischer. ad Weller. 
Vol. III. P. II. p. 278. pt nos 
ad Ilemp. I. p. 348 D. Itaque 
ta V!t' av^Qojnove &r^Qia siiiit 
li e s t i a e s u b li o oi i n u m p u - 
testatem redarlae. 

D. X a ^ i ij xai xo feia<i — 
XOQBu eiv] Ad lioa iiiliiiitivos 
ex siiperinre i^aiQetiov inlelii- 
Ifas htt, nixi forle praestst eos 
imprratiM tirilius fiin<;i putare. 
Dein quod iuii<;i(ur evxo'i.iav tt 
ttai evxi^ia». eudi-m mudo Al- 
clb. I. p. 122. C: eie evxfQeiar 
uai evxokiav (dno(}i.irpaii). Quam- 
quam liic ulrumqu'- non d'- ani- 
mo sed de rorpure acripi<>n- 
dom eat, ila iit evx^peia drsi- 
giiel fariliiatini . evxoiia aulem 
pronitnin pHratnniqne volnnta 
tem , qua rorpiii suis niuneri- 
bM et oftidia tiaud aegre nec dilfirulter fungiiur. Sic evxoiia 
de rorpore dixit etiam Muso- 
nius ap. Stob. Serm. I. p. 17. 
et LXXXIII. p. 489. »/ d' dw- 
noSriOia Jtoii^i' dlivniav xal «)• 
xokiav napixei tois noaiv. Wln- 
ckelmaniiiis lamen scriben- 
diim censet: xai !jir,v etfid^eiav 
inttrjbevetv. Nimirum Photius, 
p. 35, 7 — 9: etfiagyje' evxo- 
los, fiJjrfpjfc. Id. ev ndg eiai- 
evxipetat. Similiter etiam btjm. 
Magn. p. 393: EvfiaQtji;- ev- 
xoios, evxepijs, ct;x>;nro?. Ve- 
runi inde quidnam verisiniili- 
tudiiiis conierturae propositae 
concilietur, liaud sane iiitelli<;i- 
mus. Quorirra unice proba- 
miis i|Uod iii liliris oiunibus me- 
moriae proditiim esl. 

1). xaQteQijaets te av oi- 
tlvir te uai ;torwi>] videlicel, 
quum iis aiit omniiio ciirendum 
est, aiit fruendiim lilioribiis. 

xai 1 6 ye fjiytatov'] und 
was voUendH von grusster 
BtiliMituiig idl. N«-que enini 
ye siipervaraiieiim esl. Mire 
iieriihardy Syiilax. p. 327. 
.,Vermieden vvurde liler 
ein Kinscliiebsel wie ye 
und dif, das bei spiiten 
liiiufig Statt findet, die 
Alten nur in tinkorrecter 
Ilede. '* ad qua«- «ir doi-tissi- 
mus hunc ipsuin loium Plato- 
nia kffert. Sed qaid in eo sit 3-14 PLATONIS fiiyiarov^ xr]v x^^ xefpaXijg xai nodiZv dvva/4iv jnt] 
diarf/t^si(J£iv T// TiZv ctXXoTvicov oxsnaOuaTwv nioixa- 
kvfpr/y T*]V TMV oixsicov dnoXXvvrag niXuiV rs xai 
E V7iodt]uccTu)V yiveaiv xai (fvaiv Tuvra ydo dxQUiTfj- 
Qia ovttt oui^oubvd T6 ^^«t uiyKJTrjv dvvauiv navTog 
Tov Goii(.iaTog., xa\ Tovvavriov ivavtiujg, xai to f.iiv 
vnt]()BTixoiTaTov dnuvTt rr/J ao^ittxi. . ro 8k dgxixtu- E. andaas alad^rioais avxov] Sic A. Jl, S. pro vulg. 
avTOv. 

P. 943. dxoveiv tov viov'^ V. zov viov ixoveiv , invitis miaus accurate aut vitiosc di- 
ctuni, neutiquam assequimur, 
siquiilem ye plane vi sua ntque 
propri.a poilet adeoque positum 
est elegantissime. Neque aliter 
iudicamus de locis Ptat. Me- 
nex. p. 244. K. Alcib. 11. p. 
143. B. xal ro y« iaxatov. Xe- 
noph. Hier. IX. 7. xai to 
ndvtoiv ya j;(>?;'ff</uwr«ro«'. Cy- 
rop. V. 1, 23. xal i6 itiytatav 
8i]. Ibid. V. 5. 24. Occunoni. 
21, 11. »1. 

tfiv tfjs xecpalfjS xai n. 
dvvaniv\ Kandem senteii- 
tiam illiistrat Herodot. III. 
12. quem quidem lociim Val- 
ckenar. putabat Platoni ob 
oculos versatum essp. In ean- 
dem rem copiose di^^putnt M ii- 
soniiis ap. Stob. Serm. I. p. 
17. et LXXXIII. p. 489. = p. 
199. od Peerlk.iinp. — rw» 
dllotQic3v axB^aa (* dtu)v , 
tegnmentorum alienorum, 
id est, non nalivorum ne- 
que ad naturani capitis et 
pedum ullo modo perti- 
n c n t i II m s c d n I i n n d e a d - 
• cltorum Sic De Rep. VIII. 
p. 556. D: nolias l'iarti adg- 
naS aUoti^iaS. Pliaodr. p. 231). 
C : dlkoi^)/ois j;(»fu//a<7t — xo- 
anov(iei'ov. De pileis et calcf-a- 
mpiitis ad mollitiem facieiitibus 
miiltR ex Graeris et I.atinis 
scriptoribus diaputat II em- 
«terhus. ad Polluc. Onom. 
X. 50. p. 1203. Partictpiuin dnoXXvvtas referendum ad ti- 
vds, cuius notio in infinitivo ali- 
uiide pendonte coiitinetur. Nam 
etiam pluralem iiiimerum ita 
usurpari, iam alibi ideulidem 
osteiidirous: quamquani usita- 
tius fuerit dnoi.i.vvta. — ni- 
Xoiv, cBpiJlorum. — t!;io- 
!iri(idto)v, calli soloriim s. 
plantarum, quae sunt quasi 
uativa vnobijfiata. — ax^o}~ 
tfi^ia, corporis summae et 
intimae pnrtes, s. extremitates, 
quas \\\\%o dicunt. 

P. 943. e:ia<»'0»' nev b^ 
tovtov dxo vetv "] Locus 
procul dubio vitiatiis. Quam- 
obrem A s t i ii s scribendiini pu- 
labat: inoi Soxeiv , quod per 
parentiirsin accpptum slonifica- 
ret : qiiantum ni i h i videtur. 
W i n ck el m n II nu s aiitcm cor- 
rigebat j;^»/»' dibdaxeir. Neu- 
tra emendalio nobis omiiino pro- 
batur. Fortasse emen<liindum : 
j;p>} beiv nok. neQt piov. Quod 
dictum est ut Libr. V. p. 731. 
I) : heiv nqenetv. I> e m o s t h. 
Epitaph. p. 1399. tJorro beiv 
n Qosfjxeiv. Diodor. XVII. 
Wl. dvayxtkiov fiyoviied^a 5eiv 
(ifj napahneiv avtdiv tovs Id- 
yov,;. Plat. Kp. VII.^ p. 828. 
B: 8eiv net^at eov firai. De 
confusis xf^ •^'' 29'!*' *• '"'PP- 
nd (iregor. Corinth. p. 5S. lia 
lertione probatn sensum vcrbo- 
rum apertum est esisterc huno- 
ce: Itaque iuvenem opor- #^ p I)E LEGIBUS LIB. XIL P. »42. 943. St. 345 

rarov, ^;|fOV rag xvgiag dnaaag alaifriGiig avrov 
ifvan. inaivov uev dq tovtov dxovnv tov viov XQ^^ '^'^^ 
doxeJv nok$uixov neo» (iiov^ voftovg d av Tovgdt' 
2TQaTivia&ai. Tov xaraXtyivTa r; rov iv fiifiii tivi 
TtTayuivov. iav di Tig ixktin/j Tivi xdxij jntj OT^ja' 
Ttjyutv dffivTwv, ygaipdg daTuatsiag iifai nuog Tovg 
Ttukeutxovg d()xovTag^ oTav V,&uiaiv dno aTQaToni- 

cudd., uno exrppto Ven. S., qni plerum<|ue vulgatain in talibu* 
fM^fiir. Ante /?('oo Btkk^rus ntQi umisit auctorHate pr. A. Q. de 
quil>us tamfn Bastius nitiil refert. let istam quitiem laudem 
vitae militaria audire, le- 
ges aotem hasce. 

Z t Qaievea&at t 6 v nar a- 
ksytpta — ] Atiienis qui d- 
aiQateia^ iudicio condemnati 
erant, attfioi hnhehantur', iii 
quod docent loci Demosth. 
In Mid. p. 53^). sqq. in Neaer. 
p. 1353. extr. in Timocr. p. 
732. Andocid. De mjster. p. 
J5. Lvsiae in .Alrib. I. p. 521. 
AeschiD. adv. Ctesiph. p. 565. 
al. Vocabantur aiitem. qui mili- 
tiam detrectassenr, aotgdttvtoi, 
veluti apud Demosthenem et 
Aesrhinrm locis iis, quos indi- 
cavimDs, alibi; v. Wesaeling. 
■d Petit. De Leg?. Att. p. 
666. \ qnibus diversi erant ot 
ateitts , h. e. a m i I i t i a i m - 
ginnes. Tribuebalur eiiim roili- 
tiae immunitas {ateleia) quum 
aliis, lum niaxime iis, qui aut 
pnblica redrmiss^^nt , veluti pii- 
blicani, nnt ehoris sacris intpr- 
eMent, qiio tempore ad sti- 
p«ndia evorarenlur; v. Fetil. 
I. c. p. >J62. ibiqne Wesse- 
linir. Lelyvelfi De infumia 
p 9f» sqq. Kndi^m f»o»«na afcnie rrimfn \ or.Tn.Tiiir 
De «•o prnfler tfii 
titfi^atftit allaln v. • 
CNrft. iu Leorr. p 

Aeachln. Oe fals. It^, , 1 

0««««tb. ia Boeot. I. p.\m. \n Alcibiad. I. p. 520 sq. de 
Rhodior. libert. p. 200. An- 
docid. de mvster. p. 35. Prae- 
terea conf. Petit. I..e<;a;. Att. 
p. 666 et Muret. ad Aristotel. 
Eth. Vol. III. p. 371. ed. Ruhn- 
ken. 

101» rtat\aleyipta ij t ov 
iv fti get ttvl tatayfierot] 
Htgateia iv tois (tegeat extra- 
ordinaria niilitia vocatur. 
Kx quo liquido apparet, qua ra- 
tione dtstinc;uantur oi xarait- 
yirtes, qui inalbnm militum 
adscripti sunt, et oi ev /^e- 
()«< tirl tetayiiivoi. 

(ir atifatr^ydv dqii* t lav'^ 
Kxpectabas hnnr verboruni or- 
dineni: otQatryiav (lij dffirtatp. 
.Sed V. ad Criton. p. 47. D. 
Lp^2. II p 671. D. IV. p. 
723. I). 

n Q 6 S t oi) i :i oie fi ixove 
afXovtas] Etiam .Xthpni.s con- 
slat ila fuisse inslitutum , ut 
milites ipsi, qui iu eadfui ex- 
pcditione stipendia ferisst-nJ, du- 
cibus praesidibiis lins cniissas iii- 
dicarent. Quam iii r<*m Astiua 
aliique Inndnnt Lysiam adv, 
Alcibind. I. § 5. coiif. Plnl- 
ner. Process nnd Klaiteu V«>l. 
p. 95. Srbomann. De sorlil. 
iudii-um Alhenn. p. 2i). Her- 
mnnii. .Anliqiiitntt. Gr. §. 146. 
Pt Comnipnt. Dc vcstijfiis rtr. 
p. r»0. nbi vir doctissimus iiddif, 
illnd aan<> essf anibiguum. ntri 
fortiludiuis prarmia decrevcrlnt, 34f) ' PLATONMS dov, dixa^Biv dk Toi/g aT()aT£V<JavTag ixdaTOVg, X'*^^'^^ 
onXiTag r« xal inniag xai Takla if^noXiiiiia HxaoTa 

13 (ogavTiug, xat ilgdyiiv unkiTag /utv tig Tovg onXiTag, 
inniag Sk eig Tovg Inniag xai Tovg dkXovg de xora 
TavTa eig Tovg avidov ^vvvouovg' idv da Tig ocpXij^ 
vndox^iv /iiev aVTm fitjnoTt rfjg okrjg aQiGTiiag dyu- 
viOTij yiviadai /ntjde daTQareiag dlKov yQdtfJaa&ai 
noTS /nijde ■/.att]YO(J(i) tovtiov negi yeviadai , n^og 
TovTOig S' iTi ngogTifidv avT<p t6 dtxaaTtjgtov 6 ri 
XQti nadstv rj dnoTiveiv. fierd Se Tavra kxdixaadei- 
awv Twv Ttjg daTgaTting SixiZv ndXiv ixdaroiv rov- 
ratv dgxovrag noi^aai ^iiXloyov ^ dgtaTeioDV Si nigt 

C x()ivea&at rov (iovXofievov iv Tolg avToHv ed^veat, fit} uai talla ifino).6ixia] Libri: ip noleftia. v. explicatt. 

B. eis Tovs inneas^l Sic hic quoque A. v. r. a. 8. et 
corr. a. pro vulg. innets. 

ai.Xov Y gdxpao&ai] nalXov A. (teste Bnstio) Q. v. f. r. 

C. sv xoii auTcSv ild^veat] l&eoi AIH. Bas. 1. 2. Lov. 
et rodd. qHidam, quod Steplianus bcne in i&veat mutavit, con- 
sentientibus codiribua a. c. o. f. r. et corr. Q. Winckelm. coni. 
teleai, frustra. Baiterua mavult avtdiv, ut solet in talibus, idquc 
recepit H e r m a n n u a. 

avtijs 8e negt tijs otg.] neqi reiecto accentu A. Q. te- quod Plato iiadem militibua tri- 
buit, plerumque autem impera- 
tores fecisse videri. — otav 
^ld^ oiotv, pluralia rursus post 
iav tis po.situs, ut p. 941. A. 

■Kal taXla i y,noXe y.ia t- 
xaata] Sic pro vu!g. iv no- 
leyitn correxit Rulinken. ad 
Tim. p. 99. qnem de hoc voc. 
consuiaa. Inteiliguntur reliqua 
militum genera, qnae in expe- 
ditione eadem mcruerunt ati- 
pendia. 

B. i»J(; oAtj? aQiaitia^ 
aywvtoT»;] H. e. nf^l rij^ oAijt 
a(iiattiaq. 

C. i f TOic oi't(«j» t d-v lo i"] 
H. e. in sui ordinis militibus. 
V. ad Gorg. p. 455. B. et H a r- 
pocrat. a. v. ygdifjavTU dya&etvai] iu- 
acriptione s. titulo facto 
ut doiiarium consecrato 
tanqiiam testinionium in 
o m n e m v i t a m d e p r i m i 
praemii iudicio ac secun- 
di et tertii, li. e. primi aut 
secundi nut tertii praemii sibi 
adiudicati. In liit quoque tl^ 
est: quodattinet ad, d e, di- 
citurque absolnte, ita ut cum 
verbo non cohaereat aut inde 
pendeat. De quo usu v. Legg. 
VL p. 774. B. Quocirca locns 
omninu integer est nec cuni 
Astio pro corrupto liabendus. 
Praeterea \V inckel m annus 
legi iiibet dnntijtluv nul t^i- 
itlmy. Ceterum cummunit erat 
mos , ut qiii praemia accepis- 
sent, ii eadem pro donariis iii 
templo aliquo suspendereiit; de p DE LEGIBUS LIB. XII. F. !)43. St. 347 ntp$ nQOTif)ov nokiuov /Atjdiv nagixofiHvov ftiJTt Tfxfitj- 
^iov fitjTi fiauTvywv niOTwang koywv , avTtjs de negt 
TTJg OroaTiiag Tfjg rore yevouivrjg avTuig. OTtffavov di 
To vtxtjTrj{>iov ixa6Toi<s iivai ttakkov' tovtov di eig Tct 
Twv nokeutxwv &ewv iega, uv av Ttg (iovXtiTat, yQoC' 
\pavTa avtt&ilvai uagTVgiov eig Ttjv Twv duiOTiiwv xgi- 
atv navTog tov [9iov xai Tt]v Ttijv devieuwv x«i TgiTwv. 
iav di aTgaTevotjTai fiiv Tig , ftt] dnayayovTiuv bi D 
Tutv dgxovTwv oixade ngoanekif rj tov Xi^ovov, Xetno' 
Ta^iov ToVTwv eivai ygarfag iv TOtg avTolg, olg negl 
Tfig doTgaTeiag, ocfXovai r« Tifiwgiai iniaTwaav aineg 
xat ngoai^^ev iii&tjaav. Xgtj itev dt] ndaav ini(fe- 
govTa SixtjV dvdgi ndvT' dvdga (fo/Sela&ai t6 fttJTt 

^tf. liastiu fl Flor. a. c. 9. o. ex canone baeresis graninintico- 
riim quoriindam, He quo alio loco dixinius. 

*/< t rj r luitr afjinttCiu* K^^ao'] Llliri : dQiaitnZp. Cofre- 
\it St>-piiaDus. quem Astius aliique seqiinti aunt. 

oTQaitvarjiai ft^* t*;] Sic A (teste Bekkero) S. v. f. r. 
a. d. o. quo(i cum aiiis rerepi. Yulgo: oJtfmtvatj. Dein viilgo: 
aitayotjm» , relnrtantilius lihris A. Q. v. a. 

D. oT? nt(tl X rj <; dajQnrilat] Lil>ri omiies oi^ nf(ti tij^ 
iQ. Refin\it Bekkerus oUniQ t^c dajQmtlfii, qui oT? iii pr. 
A. Jl. dfease nirrat. Non opus mutatione. Sclineid. linoiuitov 
scripsit, iuvitis rudd. 

i|iia re Her«finniis I. c. eon- hoc /t^ tntPtjnittv. Quamol>r*-ni 

ferri iubet Herodut. I. 144- istud /*i'tt duitum in firj puta- 

Isaeum dr Dicaeog. §. 41- vimiis rommutari oportere, i|Uod 

Demosth. adv. Plioenipp. p. revtra ferit nuper C. Fr. H er- 

1045, 22. Aescliin. adv. Cte- roann. Quo farto sentcntin 

sipli. %. m. eroergit rfcta atque iiitogra. 

-., T . - , Nam aoStia&ni. i6 itr, intttytttlw 

, , u I i idem est quod «. wct» ftr; int- 

itlncx H. e. tv 0(C, coram z-v j i- 

• • ' »; j 4 >.,"»»■« ^ Quamquam de verlns yijtv- 

(juibus. V. ad Apol. Sor.r. p. ,/ / .. • 

^ ,- ,,, j '^_,. ,^ /. iri iintMiQlnr cuntroversiam niu- 

D IMiaed. p. 7b. D. Ad ^."^ W i n c k e I m a n n u .. I. 
Tnc aaiQ. inlelligas yoa- . •• i • ■ -. «- 

,'* ^ , * '* enim pro iis leci voluil: titvdn 

tlatp. - lovjvp rursiis "^ , '^ , ^ ' 

, . uaiiiyOQlai' U n J t itaoxv- 

synfsin pomtum ob anle- / i ». 

■^ . . "^ , „., . , piav, M. T. A. \t veram cen- 

ssum ia» <•<. ut 941. A. ai. *^ j- ■ : 

■>uu< u s, u, uti. a. a, ,|.n,iit esse codinuni U-<tionem, 

^ofitta&at tii ff^tt in$- quandoquidi m \f>tv6ii tifnuQta» 

'YMtl» — 1 In his fi^i» de ini»tyMti» mliilo plus otlVnsionis 

iiiu suspectinn rst, quippe liabrt qimm si l.atiiie dira*: 

•i<io'1 in proximis nibil hahpt nltionem alicui inferre 

quod ipsi respondeat. Narti quod mendacem, h. t. falsu ali- 

sequitur: /*ij«' ov» iuona ftijt' quen ami-inri- nl ab ••o poeiin 

asbritt, id pertinet arf tolum suniatui II 348 PLATONIS 

iTievsyxuv yjsvdij Ti^ojgiav, |U»?r' ovv ixovra fiyjt' 
E axovxa xata dvvafiiv na()ifkvos yaQ aiSovg Sixt) 
Xiyixai te xai ovTCug H(}t]Ttti, ipevdog S^ aidoi xai 
dixij veiiiEatjTov xara ffvaiv. tlov ts ovv akkouv evXu' 
/ietad-ai dil nigi nkt]u/nBXelv elg dixijv, diarfeij6vx(ug 
dk xal Trjg Twv xaxa nokeuov 'onXuiV dno/9oXTJg, f4r) 
diafiagxojv xig a^a xuJv dvayxaiuv dnoi^oXoiv , wg 
aloxQag avxdg eig oveiiSog xi&eig, dva^i(o dva^iag 
indyy Sixag. qccdiov fiiv ovv ovda(A.iug diogioai, xov- 
Tcuv xf-aTeQov, ofxwg 8e xi^^ ^ov vofiov djMugyinojg 
944 OQi^eiv neiQaa&ai xard fiegy]. fiv&fp drj n(}ogxi>(*ifii- 

P. 944. avtv ToJ»' onXmv\ idjy e\ A. Q. V. f. r. X a. c. 
3. o. additum olim alterat. Pro li xo/Ata&il^ Voss. x. tt<;»oftin&tlq, 
vitiose. Dein iKJivorq S. f. et corr. Q. a. c. o. quod iaiuria olim 
receperunt Turicenses; v. Explicatt. 

E, nnq Oivoii yag aldov<; sarin armornm abiectione 

dlxTi X f ytzexl Tf — 1 Hesio- etpro turpi liabita, imme- 

dus Opp. et DD. v. 254. 'H di rentl immeritas poeiias 

it ndgf/ivoq inri, /flxi] /tto^ ^x- adducat. De forma antltai; V. 

Ytynvia Ktdvtj %' nl6o(t] it &t- I^obeck- Parerg. II. p- 4()8. 

oic , o'i "OXv^mov f^orot»'. Inde Consfat vero quum apud alias 

Steptianus refinp;pndum cen- gentes tnni apud Lacedaemonios 

set aMo^»/, quod recepit A stiu s. iniprimis turpissimum iudiratum 

Nec profecto quidqiinm hac esse, clypeum »el etiam arma 

conirctura verisimiliiis est. Win- abiecisse. Quippe horuni pueri 

ckelmannus tamen maluit: recens nati in clypeo poneban- 

nn()&(i'0<; yaQ ai6o(t] /lioc; 61x1] tiir, matribns clamantibu»: ^ 

Ifytini, rollatis locis A es c liyl. zav rj fnl idr ; V. Meursii 

Sept. adv. Theb. v. 659. En- Miscell. Lacon. II. c. 1. Kt 

rip. Androm. Vrng. 29. ed. clypei qiiidem dcsertores Qitfid- 

Dind. Litut est, illud quidem aniSf^ dicti sunt, de quo no- 

cerliim piitamus, na()&hot, nl- mine consuias Muretum 

Sovt; a loquendi usu et consue- Varr. Lcctt. Libr. IX. c. 2. 

tudiiie alieiium csse. Ceteriini S p a n li emiuiii ad Aristopli. 

de itldovi; et 6ixt](; coniiinctione Nubb. v. 352. et Kusfenim 

V. elinm Hesiod. Opp. <f DD. nd Suid T. II. p. 325. sub voc. 

V. 192 sq. et quae ad Prota- Khwiffiot;. Uiiiversum Biifem 

(nn»n\ p. 320. C. — 322. D. crinien designafiir formnla dno. 

scripsimus. ^dXXtiv vel Qlmtiv id SnXn, 

Tdv 7» ovvaXXwv — ] Huic Piiiiiobafur illud fere apud Spar- 

TC in proximis quod respoii- fanos «t Atiicnienses i^jnoniinia 

det Sf post Siniffiinvioti iiilcr- {&tifi/<() vel boiioriim publica- 

posifiini, iisuni U)«|ueiidi alfi(i;i- lione, de qiia poena *id. II. 

muB ad Libr. I. p. (\2B A. el siipra nllali rt Petit LeRC. 

IV. p. 715. A. Symp. p. 186. K. Aftic. p. (JliT «q. Muller. Do- 

ftri StniiaQT oiv Ttq <i Qa — ] riens. Vol. II. p. 223. Quid 

ne qiiis, ncglecta necet- qHod testc TzetKu Ciiiliad. r DE LEGIBUS LIB. XH. P. 943. 944. St. 349 

roi au' tinwfitv t el xouiaOitg knt axT}v^v artv twv 
onXuiV y/drpoxAos ^finvovg tyivtd'', olov dt] fnvgioii 
nvvintae, ra Se nQOTtoa txttva bnXa y a Iltjlel (ft]' 
ntv 6 noirjTTjg na^ja tituv n^olxa iv Toig ydfioig 
intdo&ijvai 6^ir<^t, TavTa Se ' Extu^ ^^X^*'* ^^^** ^^ 
Tiuv TOTt oaot xaxot 6v{i8iL.(tv onXtMiv dnoiSoXrjV r<j3 
Tov MtvoiTiov. irt Se onoaot xaTd xgrifivojv otffiV' 
Ttg dnuiXtaav cnka , ^ xara &dXaTTav, rj ;jf«/_M6Ji'wv B 
iv Tonoig vnodi^auivr]g avrovg i$ai(fvt]g noXXijg ov- 
attog vdaTog , f] fAVoi' dv e^ot Tig ToiavTa na{)attv- 
&ovfitvog incfStiv , tvSidfioXov xaxov xaXXvvtav. u llrjlti q fj ol* — ] Sic A. Jl. Z. T. f. r. a. c. 5. o. Se«l 
AIH. Bata. 1. 2. Snla ainlu <fr\at. Uode Stephaous Cornario 
snrtore refinxit: SnXa [lr,).t(bov fftiol. XII. 386. Spartae oi gttpdom- 
dfC etiam capitis aupplirio af- 
fecti snntV Hoc igitur rrimen 
philosophus docet non inferen- 
()um esse aliis nisi cum maxima 
rAiitione, qiioniaro sRepfnnmc- 
ru nm>>i|;nHm sit et iacertum, 
niim quis revera prae iftndvia 
pt tirotrlitate arma abiecerit. 

P. 944- TtQO ^XQ'^/**'"** ^V 
tl/tmfiip] I.i«quen(1i formajn 
itlustrat Maltliiae Gr. §. 505. 
anii. 2. Proxima intirpreteris 
sic: .Si Patroclus siue iis, 
(|uil>us uteltatur, armit 
{Jpiv Tuiv oni«») t pirans ad- 
tinc atque vivus sd tento- 
rium esset perlatus, qnod 
quidem innnm<-ris arci 
dit, et si priora illa armn, 
quae po^ta narrnt a diis 
inter naptias Tlietidi tan- 
quam dptero pro Feleo 
n grntiam Pelei) data etse, 
llertor liabuisset; licuis- 
set tunc sane pessimis 
qnibnnque filio Menoelii 
opprt/brio vertere armo- 
rum abiectionem. De re 
ipsa ronsulas Iliad. XVI. XVII. 
V 126 sqq. XVIII. V. H4 sqq al. Post la d^ nQOiiQa inttpa 
quod post verba interiecta ite- 
ratur luJia di , de eo v. ann. 
ad Charmid. p. 163. C. Phileb. 
p. 34. A. — Post imp Toi» 
oooi xatiot int. TOi/Toic. 

fii di onoaot — ] Int. ilijr 
ur oPitSf^ni/ onlmi> diofioXtjr. 
Deiu Ifgrndum puto: ^ ^n/iw- 
i>ii»> iv xunoi^, in Jaboribut 
per tempestates ac pro- 
cellat allatis. Orelliua 
coniicit if xoToi;, WincJtel» 
mannut: |r oi^o/?oi;. Possii 
etiani: iv ncTvotc, quod tanieo 
ab srriptura librorum lon^iut 
reccdit, quaui quod fupra pru- 
posuimut. 

B. r; f*v{ft' uv tx"* r«c] 
Talia saepenumero annecti su- 
perioribns, nt-glerta antegresso- 
rnm verborum construrtione, 
dndum ostendit Heusdioa 
Sperfm. Crit. p. 14. et Angn- 
atu« Matthine Gr. §. 474. 
D. Conf. Apolog. Socr. p. 41- 
C. Gonr. p. 4H3. D. Sententia 
haecett: ot quae quis innn- 
mera eiusmodi ponsit af- 
ferre criminis et leniendl 
et excnsnndi pratia. — 350 P L A T O N I S TSfulv dt] xQ^<^v xaTcc SvvccfAiv t6 fitl^ov xai t6 Svg- 
Xsgi0T(Qov xax6v cctto tov ivavTinv. (f^Bdov ovv iv 
Tolg oveiSeatv i^^tt, Tiva Tojiirjv tj tovtiov tiZv ovo- 
IA.aTU)v kni(fO{)ct ' (jixljaaTtig ftiv yag ovx iv naaiv 
Q ovofid^on' av Sixaiwg^ dnoftoXivg di onXuiv. ovj( 
Ofioiug yd() 6 ts dffaigi&ug fHT' tixviag ^iag yi- 
yvoiT' dv gixpaanig 6 re dcfEtg ixcuv ^ diacfiQei -dk 
oXov nov xai to ndv. laS' ovv Srj Xiyia&u) vofji^' 
'Edv xaTuXaft^avofiivog Tig vno nolefiiwv xai 'd^wv 
onka fit] dvaoTQkcfij xai dfivvtjTai. dcfi] Sk ixwv fj B. ro SxiqxfQfaTfQov xaKof] Sic Jl. et a. corr. item- 
qne r. S. Viiigo dv<;j(tQ^(jTmov. Pro rtfitiv Vos». x. rtXtlv. 

C. fxtra r d X o v q fid Xlov] Pro rdxov<; Pliotiiis s. v. xdxti 
liabet xdxTiq. Dein iibri omnes excepto c. , ut fere soleiit, dv- 
dQi/aq, qnod Bekkerns arbitratu suo hic quoque in dvdQlu^ niuta- 
vit. in quo et liic et alibi eum seqnuti sunt ducem Turicenses. tv Sid fioXov xaxo V xaXXv- 
vuv, malum facile obno- 
xium criminationibus pul- 
cra specie exornans. 

rtfitlv dfj ]((jtuiv xara 
Svvafiiv — ] seiungere (di- 
stinguere) igitur oportet 
pro viribns mains malum 
et tractatu difficilius a 
contrario. Bt habet vero 
in conviciis seiunctionem 
q u a n d a m t a I i u m n o m i n u m 
usurpatio. Etenim diversa 
quae sunt natnra sua, ea etiam 
diversis nominibus censet insi- 
gnienda esse, quamquam alias 
saepe honesta atque turpia com- 
muni nomine comprehendantnr. 
Pro axtSav ovv vide an legen- 
dum sit axiSov S' ovv, 

Qlxfiaaniq fi^v yaQ ovx iv 
ndai] Distinguitnr iam inter 
gtxpaoTiiq et dno^oXtvq SnXwv. 
Qno nomine lorum laudat Pol- 
Inx Onom. VI. 36: 'Pixpa- 
onif tnl d> rovrov 6 IlXdrmv 
(ftrjatv ofipaontq fi)v yag ovu 
iv naaiv ovofidl^oir' dv dixafuq, 
dnofioXtvq 6t SnXuv. — iv na- 
a IV , in quavis rerum con- ditione, onter allen Uni- 
standen. Sic iv roiq rotou- 
TO(c et similia, de quibus v. ad 
Mene.x. p. 288. B. — fitr' 
tixvCaq ^ia^, iusta cum 
violentia. — S taqi^Qtt «J> 
SXov — xal ro n d v , toto 
coelo differt, penitus et 
totum quantum differt, 
ut interpretatur Wvttenbach. 
ad Phaedon. p. 203. = 79. E. 
ruius v. ann. Akibiad. 1. p. 109. 
B: dXXa ft^v rovrd yi SiaffQH 
SXov xai nav. Simile est illud 
Slw xal nnvtl . de quo v. ad 
Phaedon. p. 79. E. Legg. VI. 
p. 779. B. V. 6. extr. 

C. aQviifttvoq fit ra r a- 
Xovq fidXXa*] In his quorsum 
istud fitrd rdxoiii pertineat, ne- 
mo facile dixerit. Photius p. 
125, 10: Kdxfj' |9«o/«c, «? »«- 
xla. tv Dfdftotq IlXarmv fttja 
xdxrjq fidXXov rj ftttd dvdffffa^. 
Atque ea loctio nobis qiiidem 
non videtur dubium esse quin 
unicp vera sit. Friistr» Win- 
rkelmann. Praef. Edit. min. 
p. XIV. tentat : aQvvfttvoq fin' 
d tf>v' x» '' xdxrjq. m DE DE LEGIBUS LIB. XII. P. 944. St 351 ^tfffj, C^^fjv alaxQav dgvvfAevog utra raxovg ualkov 
^ f/m' avdgtiag xaXov xat tvdaiftova ^dvaxor, xoi- 
avxtjs ttiv onXuv dnofioXrig 'itfxu) Sixtj oifp&ivxbjVy 
xfjg de enftiuivTjg tfingooi^iv o dixa^utv dfiekeixu axo' I) 
nelv xov yag xaxov du dti xoXd^etifi tv' dfieivuv 
l , ov xov dvgxvxrj ' ovbiv ydg nHov. Lr^uia drj x<p 
xt)v xotavxr^v dfivvxtjgiwv onXiav eig xovvavxiov 
dffivxi dxjvufAiv xig dga yiyvoix' dv ngogtfogoQi ov 
ydg dvvaxov dv&gujnq) dgdv xovvavxiov , wg nort 
&e6v (faai SQaaat , Kaivia xov hexxaXov ix yvvat- D. <}(Jia^Mv afttll(i*t di*. fiij dfttk. A. Q. V. f. r. X. a. 
i. et corr. c. o. sea«u adveriante. Restituit negntionem Iler- 
maon., nncis tanien appositia. 

ou yag d vra t o »] ov drroTov /ag vett. editt. cam Veo. Z. 
Mox Tulgo tt^ atifjtZ* q.v'otv, quod ex S. f. r. correxit Bekkerus, 
nos item ex A. (teste Bastio dtdQo^ scriptum exhibeote) Q. z. a. 
S. o. matavimus. 
D. Ti;? i) f\lQTift^fti<; — 
i fttXt (t m OKonftr] Hicquo- 
que genilivus accommodstur 
verbo dfAtXtttm, ita ut ratio 
babits non sit infinitiv i onoittir, 
qni reqairebat tr}* 6t tifi*jftirtiv. 
P nslructione vide quae 

ad XII. p. 941. C. 
— ... Or. jrag nX^op, niliil 
enim prodest. 

11» T. dft. SnXmtr — iv- 
on^i»] Sic ivvnfttf cum geni- 
tivo aliui nominis vpI rnm adipcti- 
vis iiinctnm ad effiriendam per* 
phrasin iisurpatur mox p. 952. 
C. '.t»;H. D. p. 9G(). C. ubi dftt- 
rii<>i(>a^oc dvfOfnt est immD- 
tabilitas; III. p. 691. B sq. 
VI. p. 751. C. XI. p. 918. D. 
«^•1. Ner vero id u.squam ine- 
e fartiim, bor est sir, ut pe- 
plirasis \i sua rareat. Nam 
emadmudiim 7i'ni( riim Rfiii- 
i ea ronditione alque Irge 
■surpsri sol«-t, ut de rei slgni- 
Hcatne natnra admoneamur, ita 
iCrnfm potiitur, siriibi de vi, 
qua quid polleat, rogitnri opor- 
tet. Ex quo perspicuum psse 
debet, car ista periphrasia nee hic nec alibi temere improban- 
da sit. De qpi'oi; >ta usurpato 
V. ad Sympos. p, 191. A. 

or j^a^ Jvyaror d v&qci' 
ntt igSt — ] neque eoim 
fieri poteat ut homo fa- 
ciat contrarinm eius,qnod 
olim narrant fecisse de- 
n m , q u i C a e n e u m T h e .s s a- 
lum mutavit in virum. Kte- 
nim tiominem imbellem et igna- 
vum censet ea poena dignum 
esse, ut in timidam atque moN 
lem mulierrulam mutetnr; id 
tamen ait non posse humnnis 
viribus effici. Schol. Kat>tv^ 
o &(TTa;loc V#T^aicoc ftiv tjv 9v- 
yairid 10 nglp , Katti^ otofta- 
^Oftetfj , tl^ a*6Qa 6i fttt^fialt 
IIonn6ai*o( fiovkrjati. Fabulam 
narrat praeter alioa Ovidius 
Metam. XII. v. 189 sqq. Pro 
mc Stephanns malebat il. 
Astius srrtpsit Jc , quem se- 
qnuti sunt Turiccnses. Sed vi- 
detur wc non aliter post tu 
irnntop poni, qnam •<( et m(- 
ittQ vel Ha&dntQ pust TO auTo' 
inferri aolet; de quo genere lo- 
qneodi t. ad Phaedon p. 86. 352 PLATONIS x6g liUTa^aXdvTa eig ctvSQog (fvaiv • v]v yag avS{}i 

Qtxfjdanidi TQonov Tivd nginovaa naauv ftdXiaTa tj 

XHvrj Tij ytviau kvavTia yivtaig, dg yvvaina il^ dv- 

doog fniTa/^aXovaa , Tifjcugia TovT(p yivofiivt]. vvv 8 , 

E oTi ToVTiuv iyyvTaTa (filoifjvxiag Zvexa, iva Tov ini- 

Koinov ftiov fit] xivSvvtVT}, ^fj di (vg nXtiaTov XQO- 

vov dov xaxog oveidei ^vvtxof^ivog, iaTot vofiog o6e 

kni TOVTOtg ' 'AvtjQ 6g dv 6«jf At? dix7]v ihg aiaygwg 

ano^aX(uv onXa noXtfiixd, TovTip fitjT ovv Tig OTga- 

Ttiyog fi7]T' dXXog noTi t(Zv xaTd noXtfiov dgxovTiuv 

945 wg dvdQi aTQaTtojTij xQtjaTjTai fjcijd' dg Ta^iv xaTa- E. ^>7 KivSvvfv 1)] Sic A. Q. Z. V. f. ic. a. c. 6. o. Scrl- 
bebatur olim x«*dii»*i/o»j. Dein naaui^ Voss. x. A. et pr. Q. unde A. Legg. VI. p. 756. E. IX. 
p. 869. D. 873. B. 874. A. 
Conferas etiam Fritschium 
Qiiaestt. Lucian. p. 90. 

»7 'xtl%'j] j fi yttiati 
ivnvxCa yfvtorts] Eandem 
iterationem hahei Apol. Sorr. 

p. 37. I). oAi»;» il aAA»75 Ti6Xi.v 

noktox; a/nfi^oft^vov. Ibid. p. 34. 
C iXdrxo» lourov lov dywvo^ 

dyu,a. Tim. p. 34. B.33. A. Me- 
ncx. p. 239. C. iibi v. ann. Alin 
i(\ {jeniis collegit Lobeckins 
ad Aiac. v. 277. p. 2()1 sq. eH. 
2. Dein fifta^akovoa intransi- 
tivo Hictnm est, ut sexcenties. 
Ceteriim Turicenses de Win- 
ckelmanni coniectiira scripse- 
runt: >jv yap av dvdQi Q. Sed 
^v TtQ^novaa prorsus idem est 
quod frrgtntv s. nQo^ifxtv, atque 
Latine reddendum est : conve- 
niehat liaud dubie in eum, 
qtii arma tiirpiterabie- 
cit, h«ec poena, q u ii m ta- 
men nunc ca lociim non 
habeat. Genns loqnendi igi- 
tur neutiquam est aliud quam 
qnod iliustrarunt Hermann. 
De particula dv p, 61 sqq. et 
Matthiae CJr. §. W)."?. ann. 
Addito av sententia pervertitiir 
miserrime, siquidem itn verba sic explicanda sunt: deeeiat 
eum liac poena affici, at 
vero non decet. 

vvv d\ oTt roviu* iyyv- 
rara — ] nunc vero, quo- 
niain nimii vitae amoris 
caussa ad ista proxime 
accedit (h. e. simillimus est 
alicui, qui virili natiira omissa 
muliebrem nactus est), ut ne 
p e r r e i i q 11 a m v i t a ni p e r i- 
c I i t e 1 11 r , \' i v a t () u e q u a ni 
d i u t i s s i ni e u t i ^ n a \ u s a f- 
fectus i{;nominia, liaec 
lex esto ctr. Ad verba: Sn 
TOi/TW» iyyvrara int. ov- 
roz iariv. Significat autem 
iyyviara nrai Ttvo?, alicui 
esse simillimnm, quemad- 
modum dicitur iyyv^ t» rtfvtip 
Tiv6<: Reip. VIII. p. 548. D. 
Phaedon. p. 65. A. Astius 
correxit: vvv d' o t* rovratv 
iyyvjara , ffilotfivxtotf fvtxa iva 
rov itiiXoinov ^lov k. r. A. quod 
amplcxi snnt etiam Tiiriceiises. 
Sed «a emendntio nobis nnlla 
ex parte satisfacit, quandoqui- 
dem ita nec ifiXoxpvxia^ ?»»»« 
recte positum « idetur, nec pro- 
nomen S n parenthesi inditum 
loquendi consuetudiui convenit. DE LEGIBUS LIB. XII. V. 044. 045. St. 353 

ra^i/ , ut]d' tjVTivovv ti di ^rj^ xaTtv&vvttv avTov 
Tov tviivvov, av ^iv ij tov fUj-iaTov Tifjiij^aTog 6 
Ta^ag tov xaxov , ^iXiag , av di Tov devTt^tov, nevTS. 
uvag, av di roi/ Toiroi/, TptJg fivag' av dt tov Tt- 
TagTOV, fivav. 6 8e 6<fktuv Tt]v dtxfjv noog Tfo d(ftl- 
adai Tiov dvd(jtiiuv xivdvvuji' xard ifvaiv rtjv avTov 
nfjoganoTtodTuj /niadov^ /'^'«S /"«»'» «»' ^ov ^ttyioTov 
Tifjit]uaTOQ 7/, nivTt Si, tov dtVTi()OV , TQtig di, dv 
Toif TfjiTov, ftvdv i^i djgavTwg xaddnf(j oi nuoadiv, 
Tov T6rd()Tov ftipovg. 

Cap. III. hv&vvoDV S*i ni^i Tig rjtuv Xoyog av B Hermaim. xo>f<p ferit et lecluao «u» iii textu posiiit. Verum viil- 
''ntiim est. Prisriaiiut XVIII. p. 1172. 
Imhet *uir di t* toviw. 

P. 945- nai tv&v ynv av- 
ioi7 »0» tv&v*ot>^i ratio- 
num reHHendnrum cxa- 
ctor ah eo rrposcat ralio- 
ncm; v. Ruliiikeii. ad Tini. 
p. 12G 

Cap. lil. H. hv&uriuv d t) 
ni^i —] Keliol. ad h. I. Ev- 
&vpo{ tlatv «pjfo»r#'c t«»*? ol 
la^ tvOvtti^ i.nfAfiJ^ofJtf TtnQa 
riir U(ij;o»r*'», mcnff nnl oi Xo- 
ytaiai tial na{ttd{)Ot ttf/' iuaaxti 
^^XTi' ""^ Y°9 ""? a^f)(0*Xt ff- 
&V90C 1» nal iid{>td{ioi;, nai iiy 
^aatln oftoimq nai tio nnXtftaq- 
j[m nal loic &iafto&iiatf. /n- 
npdna^t 6t o IvOvfOc <'r>«i iii 
rf;q ^QX^^ 1 f> npo?r/T««ia«, 
tttfXrip r(»«c *'c fo Srifioatof. 
Hem : EvOvvti imi ni>laiq na- 
r« tiZp ^^£a'»iM» i; mifc^tfiid*- 
rofP >j I» Twr TfJ< ndXiu^ ;'•("" 
adtimn '/Xmc. Photiun LeKic. 
p. 82, Ifir EiiSvraf oi «71«- 
Xoyinftoi T<u» ddinniuf ani tv- 
^nirat «i touTOVf urnnQltoritf. 
Noftmv t^ ' tl <)> fit) , TOi'rr>i'( 
uaitvOvrttw aiviov^ naiti-Oi<- 
*o*ta' «ai fttt' oXlya' itit iti 
itt narT«K TOVC t*'&v*ovi &av- 

Plat. Opp. Vol. Xr Sect. III. fiantoij^ Tlaaav a^nijv nvat. 
i^fifiq lovinvq Xoyiaiai Xiyofttv. 
Quae i|uidem glossa quum ma- 
nifesto ad hunc Platouis locum 
pertiiieat, grammaticum patet 
significare, quos Piato vocave- 
rit nj&vyoi<;, eo8 fere AoytoTiic 
fuisse appellatos. Similla nar- 
rr.iit etiani Klymolog. M. 8. 
vor. /oiiaras p. W*9. At vero 
AtlitMiis quirii-Mi logistae mini- 
me fiierunt iidem atque iili, qui 
fj0i'»o( appellati suut, de qua 
re V. quae disputarunt nuper 
Boeckliius Oeconom. Athen. 
Vol. I. p. 202 sqq. et Mu.s. Rhe- 
nan Vol. I. a. 1827. p. 72 sqq. 
Platner. Process. Alt. p. 888 
sqq. Meier. Proc. Att. p. 100 
•qq. Leiyveld. De infBntia iii- 
re Attlco p. 202 sqq. Qiiani- 
qiiam iitriquc illiid sani- com- 
mune habucriint , quod fiii rnnt 
rationum reddeiidarum cxacto- 
res, qui eos, qui ((essissent ma- 
giitratiis, ad disqiiiiitionem po- 
puli vocahant. Ktciiim rrnnt 
profecto Athi-nis qii(>(|ue mnpt- 
Btratus omiiei niiiii<T«- sito nt>- 
dirnto legihus ohstricti, iil eo- 
rum , qune puhlire pesiiisrnf, 
imprimisque pecuiiinrum , quas 
cxpendiiscnt vel rrognssent. rcd- 

23 354 PLATONIS tiTj nginuv ag^ovTUv yivopiivuiv tiZv fiiv xara tv- 
^ijv xXtjgov xat kn' kviavTOV , zuiv d' dg nXeiova 
Hti] xai ix nooxgiTUJV: twv drj toiovtcuv iv&vvTTjg 
rig ixavog, av Tig ti [ei'?!//] oxohov avTuv xa^ffdiig 
vno ^dgovg ^ev Ttjg dgy^fig ngdlij, Ttjg 8 avrov 

P. 945. B. tiO-vvT^i Tii; lxav6ii — ] Scribeliatiir vulgo 
post Stephanum nsque ad Hekkerum <le coniectnra Coniarii : (o- 
&vin^i rlt; Ixuvos; «»> yag ?/? ii flnij oxoXio* uviwv rj nQo^Ti, 
Kafiq)&^H(: vno /Sapof? fi^v t^? «W??' ^'^? ^' "'^^<"' ^vafiiiuq h- 
Sflif — d^lay , Qifdio» fih ovdnfi(Zi x. i. X. Sed yag aiile tI<; i* 
om. S. S. V. f. r. a. c, d. o., ac teste Bastio etiam A. , cum 
Ald. Bass. 1. 2. Lov. ut id nulla prorsus nitatur codicum aucto- derent rationem. Quod qni- 

dem dnbium non est quiii apud 

euthynos ac logistas fieri <le- 

bnerit. Quamquam valde est 

rontroversum, quiiiain siiit fines 

ac termini, quibus utrorumqne 

munus fuerit seiunctum ac di- 

vjsum. Veriimtamen ipsa no- 

minum ratio, quid rei fucrit, 

indicnre videtur. Nam tv&vioi 

videntur censnrara egisse con- 

siliorum factorumque, quae ad 

rei puhlicae administrationem 

pertiiierent; Ao^/ioTo/ aiitem ma- 

xime in examinandis et explo- 

randis pecunianim publice cro- 

gatnrum vel impensarum ratio- 

nibns versati esse, qiias qnidera 

rationes ab iia etiam cum tv- 

/hvvois communicatas esse ve- 

ris'mile est, si qnando indiciura 

de ratione consiliornm , quae 

magistratus scqunti essent, *nde 

pendere videretur. Quodnam 

fuerit munns et ofificinm twv 

lii&vvwv, declarant Harpo- 

cratio, Photius, alii, fere 

sic: Ev &VV01' ovo fta oQX'J<! 

naqa 'A&t]va{oi.f idxa di tov 

aQi9-fiov ttvSQtf tjaav naq' oic 

Hldoauv ol nQtq^ivaarrtq, !} 

apJ«vT»c, tj iiot.Kt]aavr/q rt rdv 

Stifionlwv Tac ivO-vvn^: omnium 

optime vero exposuit Titt- 

mannufl nRratelinng der gr. 

Staataverf. p. 323 sqq Hoa 

igitnr unoa Piato hoc loco tan- 

qiiam cenaoros magiatratnum in civitate sua conatitnit, logista- 
rum praetermisaa commemora- 
tione, sive qnia liorum munns 
cum illorum officio coniunctum 
esset, sive ratus, peciiniarum 
expensarum rationem in ea, 
qnam condidit, repnblica pecu- 
liar<'m magistratum sibi non de- 
posrere. Ceternm fu&vvo<i vel 
tv^vrtjq, et tv&xfvoi, vel iv&v- 
vat de iis dicitur, qui aunt ma- 
gistratuum cenaores et 
rationum exactores; quo 
signifiratn Plato etiam n'&vv- 
T>/s et tv&vvral nsurpnt, veluti 
p. 945. B. C: aed ij f J*i'»« et 
ftl tv&vvat, itemque i; tv&vvii 
et al tv&vvai, indicat cenau- 
ram gesti magiatratus at- 
qne caatigationem. Quam- 
qnam de liis fluctuat saepe iu- 
dicium. 

r tu V d >i r io t'i 1 iiiv tv &v > 
riji rlq iJKict-o?, — ] Ste- 
phanua etBekkerua de con- 
iectura Cornarii ediderunt: — 
tv&vvrriq rt^ Ixavd^; av jrdg 
r(<; T» ilrtt} axoXtov ttvrwv f] 
TTQalt], xaftq>&fii; »'n<> fiaQovq 
ftiv rr\<; dQX^^, ^^? t' avrov 
ivvdfifw<; hdtln nQo^ rifv t^c 
dQx>j<; ai(av , QiiStov ftiv oiiSn- 
ftioi; M. r. A. Sed libri omnes, 
de quii>ua anpra expoauiroua, 
hanc tuontnr acriptnram : — tH- 
&vvrij<; t/? ixavdq, dv r/c rt »1- 
nt] axoktov avrwv, »af»tp&rl^ 
uno ^dgovt i*iv ri]V oqx^* «C"'- DE LEGIBUS LIB. XII. P. 945. St. 355 Svvdfitats ivduq n^og ri}V rijs txQX^i cc^tav; Qtfdiov 
ftiv ovdauujg titgstv twv dgxovroiiv dgxovra vntgfidk- C 
Xovra Ttoog dptr^v, buwg di nnQaTiov fv&vi-rag 
Ttvag dvtvpiaxuv &iiovg. e)(ti yao ovv 0VT(u. nokXui 
xaipoi nokirtiag Xvattttg tlai , xa&dntp vtwg rj Cuiov ritnt*'. Dfin A. Jl. I. v. f. r. x. a. c. o.d. oKoiioi» aJiuJr «. Cni 
fi. ftp <^r '*9X'i' ''*9°il!i '^C i' avfou Svfdfttti^ *. r. )■. quoH itS 
revucaviniiia, ut pro iri* a()X':* reposiicrinin» t^? d^x'!^^ fii*i 
furte cum pr. A. et S. istiid i^r a^/^v omnino omittcnHum est. 

C. Twr ap;)fo'rrtt><' ap/orTa] V. dfldfiun, quod ex v. f. 
n. d. \. rt pr A. i?. niutatum habea Deia Voas. x. (J^vra';. Ji; , 1^5 S' itv JOV Svtdfifw^ ir- 
Aila TtQo^ Tij* jvf aQgijf di/ap^ 
|)ti'ii<or ft^p oJdnuiZ^ M. J. i. 
Quae quiHem verba ne^ari non 
potest miiere depravata ease. 
Nec tamrn aildaci illa verbo- 
rum traiectione opus esse pnta- 
mua, quam suasit Coraarias. 
Imo aliqiiaiito lenius locum bunc 
\a nioduni correxeris: i/< i*a- 

• o'c, Jr j/< jI nlj oicoAtor aii- 
iwr uafKpOtif vito /iu^oi/c fii» 
,:- ........ -r,..:^^ , ,j^ ,) atiiov 

'. H^uC 117»- jij^ 

•• i ^ , . Jinf fit» ot'Ja^ii>< 

X. t. i. quod ex p.-irte reposui- 
mus. Si-ntentia iiaec est: Ta- 
linm isitur ma(;i8tratuura 
quisnam erit censur s. ra- 
tionum exactor iHonens, 
si quis eorum aliquid us- 
quam perversi admiserit 
Tel ooere ma(;istratus in- 
flexns vel virium auarnm 
peouria Hepressus, utpo- 
te aH majiiitratus Higni- 
tatem non sufficientiiim? 
Itaque priroum qiiiHum apparet, 
istu yd(f quoH invitis libris io- 
culcatum e«t, neutiquam opus 
MSe. DeinHe verttisi ri tlnti 
dMliJr, eieclo i/, leniter emen- 
Hatis nec n^afi; tranvponenHum 
nec ^ infercicnHum c.^s»" liqiiet. 
illnd unum fere liic smbij^as, 
an leniiis etiam sic corri(;i que- 
at : ar f/< rt, ({ nt] mtokiov av- 

Tw», auftif/^iif ». j. I. Qaam- qnam ea ratione oratio fit aspe- 
rior et intricatior. Qnocirca lu- 
benter assentimur Baitero, 
dr jI^ j{ nt] oKoitor scribeii- 
Hum putanti, quam correctio- 
nero nuper Turicenses ac Schnei- 
derus receperunt. Deniipie i»/r 
°Qxh* '1« ('oruarii sententia 
io jfj^ aQxrji muAndum cense- 
mus. Nam r^r o'p;jrr nQajjnr 
nemo quisquam Graece loquen- 
tinm Hixerit. et hic nnllo pacto 
potuit Hici propterea, quoH nQaii] 
iam acciisntiviim t« aHHitum lia- 
bet. Qiiocirca nnperi eHitores i^» 
aQiijp extruserunt, quoH Bek- 
kerus etiam in codicibui A. 
et Q. primitus omissom esse 
narrat, tacente tamen ea de re 
Bastio. Sed veremur ma<;no- 
pere , ot vio ^dqov^ ftiv sim- 
pliciter dici potuerit, non ad- 
dito genitivo eius rei, ciiius 
onus atqoe ponHus intelligi 
oporteat. Ex quo conscquens 
cst , ut in iijf aQxn* liteat t^c 
dQxfj^, qnod statim post in ver- 
bis nQot Jtjc «("/ivC di{ap noD 
iocommode iteratur. 

C. noililot Hai^oi noXi' 
Jttaq Xuatm^ ttoi,] 01 aeU' 
^oi saot discrimen temporis, quo 
Bumma res agitar, ita ut oninia 
aut serventur aut perHantur; v. 
Bremi ad Aeschin. Vol. 1. P. 
13'2. Ita certemox: »i'c H ow 
roc ov oftinQdjaiot ■nt^oc I0i7 
Mt^io^at Jt nai SiaXv&tiaa» o{« 

23 ♦ 856 PLATONIS ttvog, ovg Tovovg ts xai V7ioC,(u^aTa xai vivguiv 
iniTovovg , fiiav ovrsav ffvaiv dnanagfiivrjv , nol^a- 
^ov noXXoJg ovofAaai ngogayousiioiuv * slg Sk ovrog 
oi) GfiixgoTaTog xaigog tov auJC.iOifai rs xai diakv- 
D &Biaav oix^a&ai nohTsiav. av fikv yag oi xovq ctg- 
XOVTag k^sv&vvovTsg (isXTiovg ooaiv kxsivwv, xai tovt 
iv dixtj a/iisfxnTcp ts xai afisfinTvng , tj naaa ovtoj 
&dkXsi' Ts xai svdaifiovsl x^Q^ '^*** noXig' idv d' 
aXXiog Ta nsgi tdg sv&vvag tmv dgxovxatv yiyvrjTai, 

ovq Tovov^ T«] Bekkerus et Srlineiderus ifTo'»or? ex A. 
S. S. V. f. r. 8. c. <J. o. Ktiam Ald. iv i6vov<;, divise, unde 
Bass. 1. 2. ivxovovc;. Winckelm. coni. ou; *v zokoi;?. Sed recte 
Steph. To'voi's, de quo v. expliratt. Atque Bastio teste in A. et 
Q. syllaha iv jinea transversa tanquam falso scripta notatur. 

iv Slxt] cifi^fiTirM — ] Marg. H. li/x^ftnr bx; r, , (J ;raaa x. 
T. i.. quod edideruRt Turicenses. At rcdolet ea lectio grammatici Xta&av nohrttnv. Quocirca vide 
ne hic vitium aliquod dolituerit. 
Astius quiaem certe non sine 
caussa videtur maluisse: nok^- 
Tfla^ awrtiqln^ rt xnl XiJatui. 
Sed fortasse Xvatox; temere est 
interpositnm , quo expulso om- 
nia sese hahent rectissime. Nam 
noXXol xixiQot noXirttaq sunt 
periculosa tempora reipublicac, 
quibus salus ipsius in discrimine 
versatur. Dein ad xa&antQ vtm^ 
rj ^eJoi; rtvog int. xafgol ttaiv. 
Ad quod refertnr ous, qnia 
iam intelliguntur res ipsae, qna« 
rerum discrimina nfferunt. Pro 
ou? rovov^ codd. omnes oug Iv- 
rovovq, ut ediderunt nnperi 
editores cum Bekkero. Quod 
nos mutare non duhitavimus. 
Nam ^fTovo? nusquam substan- 
tive ponitnr. Accedit quod te- 
ste Bastio syllaba iv in duo- 
bu8 codd. praestantissimis li- 
neola imposita tanqnam errore 
orta notatur. Sunt antem to'- 
vot omnino tendines, velnti 
fune», rudentes, reitis. 
'Ynoll,ijof*ar a autem vocantnr 
latiore sensu cinctus et li- 
gam en ta, quibus qnid con- 
texi tnr, atque evimle navinm tabulata, qoibns latera 
earum continentur. Scri- 
ptura vno^wauarn , quam Cor- 
narius requirit, neutiquam ne- 
cessaria est videturque omnino 
esse aetalis recentioris propria; 
v. lacobs ad Achill. Tat. p. 
399. Lobeck. ad Sophocl. Aia- 
cpm p. 316. ed. 2. Deniqae 
vtvQUv inirovoi sunt nervo- 
rum intensiones. Quippe 
refernntur haec omnia pariter 
ad corpus atque ad navim, si- 
quidem p;ermann sit librorum 
srriptura, quod non credimus. 
Nam istud ^ ^wov (^oJioi) per- 
qnam est ineptum, pro qno 
haud cnnctanter reponas ^ nloi- 
ov , li. e. navis onerariae. 
Plat. Menex. p. 240. A. tv rt 
7iXo/oiq xal vaval, in qua 
oppositione de navihus longis 
sive bellicis atque rotundis sive 
onerariis cogitandum est. conf. 
Herodot. VI. 48. Thncvd. 
IV. 118. coll. 120. Ceterum per- 
peram Astius nnXXnXov coninn- 
xit cum^i«<Tfi(t()/4/»'>;»'. 

» r? rf^ ovroq o V OfitxQo- 
TWToc — ] Intelllge to- rtZv *i5- 

D. xnl rovr' iv Htfl DE LEGIBUS LIB. XII. P. 945. St. 357 

TOTi Xvittiot}!; Tijg Tu nctVTa nokiTtvuaTu ^vvsxoV' 
oti{; €lg ly dixtjg TccvTrj naau agxrj duonda&ri x^' 
g^tg iriga dn' dkXy,g, xai ovx tig TavTOV ert vtvov- E 
oai, no?.A.ag ix uid^ Ttjv noXtv notovaat OTaattuv 
ifinX*jaaaai Ta^v StutXtaav. dto dr) StJ ndvTwg Tovg 
tvtfvvovg &avuaaTovg ndaav dutTtjv tivat. rtxrat- 
Viufitxta drj Tt}'a T(j6nov avTtuV Toidvdt ytvtOiv. xaT 
iviavTov txaoTov ^tTd Tgonag rjXiov rdg ix &iQ0vg 
flg ;^eif4iuva ^vptivat ;^(>£t<;v ndaav rr)v nokiv tig 

rxplicatoris alicuiua oienm. Baiteros dfiiftni^ ut suspectum uncis 
•eclusit. 

E. lic tavroif /j» *tu'ovtjfn] Sic cum Stepli. corr. A. 
et marg. S. Vett. editt. Ixi nia ovoai. Alii libri vel ht »/«• 
ovaai, vei fi< ra/ot'0ai, vel /tt r/oioat. Praeterea libri quidam 
rl? To ovTo fxt eum Par. A. afiiftnjm — ] idque et iu- 
stitia cuipa vacua et sioe 
ulla (alia) reprehensiune. 
LasQs parouomasiae noo iDfice- 
tus ; io quo tanien AVinckel- 
maniius et Oreilius adeo 
otfenderuut, nt altT dfiffinrm 
delcndum, altcr dfdidnu refiu- 
gendum iudiravi-rit. Pro dft^fi- 
itm^ ^ uJaa Vat. S. in marg. 
idscriptum liabet dfi/ftntm^ r,, 
', ndoa , idque rpr^^pt-runt edi- 
tures Turicun.<ie!i. il erinanniis 
totum locum soo arbitrio refi- 
ctum ita edidit: ual tovi' iv 
itnti [dftiftn-iiii\ T< unl dfi^ft- 
itTWC ^ naaa u. t. X. 

E. aa» oJk ((; Tat/Tor 
fTi rivoroa»] »lt. editt. »#'a 
oJoa<, quod bene rorrexit Ste- 
pbanus, ruius emendntionem 
jirmant ctiam rodiris, de qui- 
bns snpra expusuinius. Dicnn- 
tur vrro »»t-'#ir tl<; invtdv quae 
inter ipsa rnnspirant et 
ad iiniim finem ronten 
dnnt. Pulybius IJbr. I. 4;') 

II) twjflj na'rT« *njtt* »jra/««I;«r 
ll^oQ Srn uni tor aJtur ondno*. 
Huamobrem non opus est con- 
Krtnrn Wiiirk<*lninnnl, t*(- 
»' uutantis. D- 

9i; ct (Jtu- 
1 ktaa* attigimus ad Pliaedon. p. 
73. D. Legg. IX. p. 855. D. ai. 
Ceternm hanc sententiam de 
concordia civitatis ad eins sa- 
lutpni et perpetuam conservatio- 
nem unicp necessaria phiioso- 
phus identidem inrnicat . velnti 
l.p^'g. I. p. 627. C. - 628. D. 
III. p. 692 D. — 693. C. IX. 
p. 875. A. VIH. p. 828. D. De 
Repubi. IV. p. 419 sq. p. 422. 
K. V. p. 461. E. - 465. C. 
VII. p. 519. E. 

8 10 i >] S 11 nd r X iMt z j o o C 

fj^i/roin] Laudat haec Ety- 
mol. M. p. 391, 50 omis»o dr, 
et /Taria? pro norn»5 «tqiie ftt- 
jiivat, i. e. fiiiit'»at, pro <7rat 
scripto. Deiii t*«ta/r<ii«<»^" yt- 
rtoif dictum pot siniiliter atque 
fi^toiy tfvttvnf Libr. III. p. 
691. D. et y/r#o«r dnot(il((r 
Libr. XI. p. 920. E. Nec ta- 
ni<*n inelegantrr dictum est. 
•■ hnliet orator rationem 
i« iHin^, qua modo usus 
pHi ; iiiide dicit t(«ia/><o^at. 

««t* /rtai'TO» ^ nantov 
fti-ti iQ.] Lnudatiorum Pro- 
clus Throl. Piaton. VI. 12 p. 
376. qni habet a*rtOf/iatro^(roi;«. 
Pertinet vero dnoifavotfthott; %m PLATONIS 

'HXiov xoivov xttt AnokXtuvoq Tifisvot:, iw dtfo ano' 
940 (favovftivovg avd^ag avrduv tquq, ov cev ixaoTog av- 
TMV T])rJTai ndvT7j a^iGTOv tlvai, nXfjV avTOV , f*tj 
ikaTTov nsvTtjxovTa ytyovoTa iTwv. Tutv di n^oy.Qi- 
{fivTtJuv ovq dv nlsloTOi ivsyxwai , tovtovq ixXeiai 
fi^XQ^ ^^^ t}f*i(fsutv , kdv d{)Tioi yiyvwvTai,' nefjiiroi. 
Si idv uaiv, Uva dcfeXelv, cp dv iXdxiOTai yivujvTai, 
xaTalinslv dk Tovg tjfiiasig avTuiv nX^&si tmv ipt]- 
(pu)V dnox^ivavTag' idv di Tiaiv ioai yiyvuvTai, xai 
tov rjfiiavv dgidfjiov nXsioi noiuJaiv, d(fsXecv t6 nXsov 
B dnoxQivavtag vs6t7]ti , tovg 8' dXXovg iyxgivavTag 
cpsQStv av&ig, fisxQt^^Q ctv TQsig Xsicf&oHaiv dviaoi 
idv 8h f] ndaiv rj to~iv 8voiv taai yiyvoDVTat, ttj 
dya&TJ fjtoiQCi xai tvpj inttQsijjavtag, xXtjQcp disXov- 
tag vov vtxtZvta xai dsvtsQov xai tQitov atscfavcZ- 
aat &aXX(p xai td dQtatsia dno86vttuv ndatv dvsi- 
nsiv , ^ott Mayvijt(*)v rj xatd &s6v ndXtv tvxovaa 
a(*)tt]Qiag noXig, dnocfijvaaa avtTJg'I^icp dvdQag tovg 
C dQiatovg TQSig, dxQO&iviov 'AnoXXcDVi xara t6v na- 
Xatov vofiov dvaTi&ijai xotv6v xai 'MXico, oaovnsQ nnotfiftvovft^vnv^ di-^pn?] Vitiose vulgo : dnotpayofi^rovq, 
iovitis codicibus. Procius; anocpnivof/^vov^. Dein vulgo avTiSr, 
quod Astins correxit. 

P. 940. B. T()fr? Xti(p&tZaiv'\ lijf&wntv A. S. pr. v. d. 
et pr. a. c. ut Astius et Turr. HcHerunt. lii Par. A. testc Bek- 
kero prini. scriptiim fuit Xi<fi&waiv. 

ori M n yvtj T o) v] Sic A. pro vuig. Mnyvijiwr. 

ad naanv ir]* noltv, h. e. Tzav- Hv nXtioioi] ex electis ve- 

7rts Toi)q noXixni;, de qua sy- ro qiios pliirinii latis siif- 

nesi dictuin ad Lil)r. VI. p. 780. fragiis creaverint. Nani (^/- 

A. Vlll. p. 828. B. 829. B. Sic {,nv iiyJ<; est: latis suffra- 

ptinm mox p. 950. A. p. 952. B. gi i s d eligcre, ut VI. p. 759. 

P. 946. ov Sv ixaoToq av- \. p. 75G. C. D. E. 759. D. «I. 

Toi»' — ] Ne oi\ av desiilere- Mox nd lo av iXaj[iaiat yivutv- 

tiir, iiifst etiam in ov av multi- 7«i iiit. vJv»» qnod per sy- 

tudinis notio, ita quidem, ut uesin oniissum est. 
flimul singiili significentiir. Istud B. m^/(< "'^ "" !(>(<<: 

nkijv nviou pcrtinet ad dno^a- It iipO-iZa iv^ H. e. tininXmiOtZ- 

tov/Afvoii; ufJpnt nviojv nfiti: o», rclicli sint, suppcsint 

quamolireni perperani vulgo post Alii Xrjip&tiotv, d ep r c Ii eiisi 

t7vai neglecta distinctio fuit. fiierint; quod minus placet. 

Ti5vS^nQOH{/t&iviiuvov^ n i a i v dvtiniiv] per ■™ .ECilbUS Llli. XII. P. 946. St. 359 

av itiMifTat ;|r()bvoy r^ xQtOii. tovtov^ de nQwTq) fxiv 
iviavTip duidixa ev&vvovg dnodii^ai,, fAeXif^ ^'9 ^^ 
ixaoTi^ mvTi xttt i^(iofii]xovTa tTtj ^VfiSij yivofitva' 
v6 kotnov Si TQiJg dti fiQogyiyvia&u/v xar' ivtavTOP, 
0VTo$ di Tag doj(ag ndaag xara dwdtxa juioij St(X6- 
fitvut naaaig [iaaavotg ^QuifAtvoi ikivfftQaig iA€//ov- 
r«v • oixovvTuiv Si, oaov dv ev&vvuat x^^^ov , iv 
T(p Tov 'AnoXXiuvog r« xai 'TlXiov Tiftivu, iv (pne() ry 
ixgi&tjaav, xai Ta ftiv idiq IxaaTog, rd di xai xoivij 
fAer' dXki]Xujv xgivavTeg Tovg dg^avTag rj/ noKei 
dnoifrjvdvTwv, eig Tr)v dyoQav yQdfifiaTa xaTa&iv- 
T«c negt ixdaTrjg dgy^g, o ti xQV na&elv tj dno- 
Ttviiv xard rijfv ra>v ev&vvwv yvufttjv. ^ttg d' dv 
Twv dgxijav ftrj oitoXoyij xexgia&ai dtxaiwg, eig Tovg 
ixXexTovg dixaoTdg eigayeTCj Tovg ev&vvovg, xai idv 
fiiv dnotfvyrj Tig rdg ev&vvag, avTuiv rwv ev&vvcov 
xaTriyoQeiTU), idv i&iXij' idv 8i dXco, idv ftiv rj r<^ jj 
&avdTov TeTtfit)uivov vno twv ev&vvwv, wgneQ dvdy^ 
XII y dnXuig &vr]axiTiu^ tuv d' dXXwv TifirjfidTuv, 
wv dv dvvaTov ij dtnXtjv riaat , StnXaaiav TtviTw. 

C. Jif o ^yiyr /od •»* «fltt* ^»tni'To»'] nf o^yiyr/ff^»! r. n^o?- 
Yttto&m* Flor. i. Dein »nia ante Su>it»a ft^Qfj IJekkerus oinisft 
cum pr. A. /2. de quibus tamen Bastius taret. Utrumque recte 
dicitnr, nt satius visum sit certae et exploratae libroruro aucto- 
ritati obtemperare. 

D. ia» iant;] V. 9iXr,. Sed recte A. Si. v. f. r. a. d. o. 
i^Htj , quod poat coosunain fere requiritur. 

praeconen ountiare; ver- osn loqaendi in prima edit. p. 

bam hac in re solemne. Pro- 17. expliratius diximus. 

xima respexit Proclus Tbeul. E. iai^/tivr, i^ &apd- 

Platon. VI. 12. p. 37G. tov i ix tftrjft ^rov vn6 1UP 

C. SoovntQ ar ^nmvrm <J^(/'reur] ubi in aliqueni 

— ] iudirin H»" ipsin farto re- ab ratiununi exactoribus 

spondeanl. capitis poena fiierit con- 

^^ D. 17' ( < <; ') u r '. d{,x'^* stituta. Lsitata loquutio est 

^Hkitij o fioXoyri] H. e. ia* 6i Tic tiftS* itfl iiroci qnam duduin 

^B'^^ ofiokoyi;. .Sed illud paullu illustravit Htidacus Cumnient. 

Kraviuii. Kodem mudo .\pul. p. L. Gr. p. 202 sq. prolatis eti- 

22 B. Symp. p. 176. D. Pliaedr. am verbi passivi atque medii 

p. 242. C. 26!). D. Lacbet. p. exemplis. Alia colle(;it Wyt- 

188. A. eulhydem. p. 305. A. tenbach. ad Eiinap. p. 2i>4 sq 

Buthyphr. p. 3 C. ubi de hoc — u>;nfp JvdyKti, slcuti nr- 300 PLATONIS Toeg d iv&vvaq ccvtwv tovtoov dxoiiiiv XQ^t ^ ^ivfQ 
HaovTni xa< tivcc TQonov. ^ojat ^iv ovv TovToig Totg 
947 nagd ndarig Trjg noXswg dgKrTiiujv tj^iojuevoig ngoi- 
dgiat t' iv Taig navrjyvgtot, ndoaig 'iaTvoaav , 'iTi bk 
Twv (ig Tovg ' EXX^vag xoiv7i -d^vdtuiv xai &€ojgtuiv 
xal bauv dv iTsgwv xoivwvoJaiv itgcov ^ ix tovtwv P. 947. offwv av ixiqwv xo*v.] Par. A. et VoBs. x. it/((if>, 
quod ediderunt Bekker. Schneider. et Turicens. 

MfxoofitjfxivoTq tlvai] Uvni. marg. C male. Susceperunt 
tamen Turicenses. 

d^;^t/g«wv d> fva — ] V. aQxnQtn. Codd. A. Sl. Z. v. f. 
r. a. c. 6. o. X. aqx^fQ^'"^ , ut dedit Sclmeider. Sed reponendum cease est, qnandoquidem nemo 
potest duplici capitis suppliciu 
affici. — diTtXrjv Tioa», int. 
Ti/xrjv. 

T d ? d' ev &v va^ av j lij v 
toJtwv d xo V i IV X Q*i ' T i V k; 
faovrai, — ] Astius, locum 
ratus mancum esse ac depra- 
vatum, iegendum censuit: tu? 
i' tv&Vvnq av twv St.aq>vy6*iuv 
dxovtiv xQij , jlvf^ faovjai t »- 
fial xni jlra jQonov. Scliram- 
mius antem Quae.stioini de lo- 
cis noimullis Le^funi Plat. Part. 
IV. Glatzii a. 1851. ed. p. 3 sq. 
ita dispiitat, ut legendum sta- 
tuat: jck; d' av rifidq njjwv t., 
et ob enm caiissnm etiam infra 
p. 947. K. refiiifrenduni arbitre- 
tur roiq rdq ti' &i!vaq dfi tv- 
S-v V ov a i^ pro Sin(fx'Yovatv sci- 
licet. Ac dubitaverunt etiani 
alii de verborum integritate. 
At nihil mutandum videtur, si- 
quidem sententia haec est : Sed 
horum ipsorum (qui a ma- 
pittratibiis exiguiit rationes ge- 
«ti muneris sui) qnaennm 
fandem erunt et quomodo 
instituentur e\nmina. qui- 
bns iis vel poenae vel 
praemia derernanfnr? 
Eteiiim disputaturus est dein- 
ceps de praemiis ac poenit 
ipsorum eufhynorum . quos qni- 
dem osfendit, si recfe eRerint 
ac iaudabilitcr. ct mortuos mn- ximis lionoribns affici oportere 
(usque ad p. 947. E.); sin au- 
tem alifer fecerint, iu.stis poe- 
nis afficiendos esse, de quo v. 
p. 947. E. 948. A. Ad utrum- 
que vero spectant tvdvtm, qua- 
rum inm mentio iniicitur: quas 
quidem eleganter et iniproprie 
itn dicit, ntpote siguificnns, ab 
ipsis eutliyiiis qiioque tv&ijvat; 
exigi oportere, h. e. ipsos quo- 
que cpnsume piiblicae esse ob- 
iioxios. Prfmum vero, -sicuti 
par est, de himoribiis eorum 
exponere insfituit. 

toFs Jtnpd ndafi^ t^? nd- 
1*0»?] iis (euthynorum). qui 
ab universa civitate ma- 
ximo virtutis praemio di- 
gni iu dicn ti f uer in t. 

P. 947. fT» «J> Jiov tlc 
rovq "EklTjvaq] Oratio haec 
plane est dvaxdXov&oq. Nam 
qiium pcrgi debiierit hunc fere 
in modum: xal jwv tl^ loi)? 
"EkXtjva^ — IfQiZv aQX'^^ {faio)- 
aar); dein aliud potiiis verbum 
infertur, eique ip.si nrrommo- 
dnntur deinreps rpli<|ua . qnau- 
doquideni isti txntfinttv . quod 
est imperntivi instnr, adiungitur 
TOi)? af;^ovTac t/;C 9ti0Q/nz fxd- 
(7Tj;c. Intelligiiutur nutvm ni 
tti TOi)? "EXlrjva^ noivji &va(fn 
X. z. i. sacrificia et sn- 
rrae legationes ad com- DE LEGIBUS LIB. XII. P. 947. St. »61 TOM^ agj(ovTag r/Jj tfeutgiag ixdarrig ixniuneiv . xai 
T9ifTovg fxovovg ddffvrjg OTirfdxo tuv iv T>i noket 
> uivovg uvat . xai itftiag fAtv ndvTag tqv 

-rog T< x«i ' HXiov , dQX^iQ^^^ ^« *»"* '^■^^ 
iviavTo» rov n^rov xpi&ivTu tiHv yivouivwv ixtivtt} 
Tw iviavT(p Upiiov, xttt Tovvoua dvaypdifiiv tovtov 13 

faitse iQx*^^* i"^''" '" explicatt. ostpndiroas. Derlerant id etiam 
Turlrc. 

■t <S ItinvrtZ iip/w»] Tw» vnljTo ante IfQ^uv insertum fielevi 
He ■ententia Stephnni et Aatii. Delevernnt etiam Turirenses. Or- 
tnm est tw» ex praeceH. iw. Uncia inclusit solito hic tiniidior 
Hermannus. munia Graecorum solem- 
nia mitti solitae. Qnippe 
Bimfjln ett sMcra le^atio aH ex- 
tera sarra nomine popnli ohe- 
onHa puhlice missa. Huic qni 
intererant, ii vorati suiit &tm- 
po/, eommque prinreps agx'- 
^4m(fti^. V. Harporrat. H e- 
• yrh. et SniHafl s. v. Span- 
hem. aH Callim. tiymn in Del. 
V. 314. n«k«T. aH ThiirvH. 
III. lf>4. V. 10. Intpp. aH Pia- 
ton, Criton. r«»p. I. et Piiae- 
Hon. In. Refi^rehstor vero Athe- 
ni« munns t^c *iw()/ffc Inter cu- 
rationes extraorHinariax. 

unl onm* Sv fr/pmr not- 
««■>] Male nnper Ir/pw ex ali- 
qn<»t roHH. qnsinvi.s opfimis eHi- 
derunt. Nam sentenfia haec 
est : et quaerunqne sunt 
aliae praeterea res Hivi- 
nae, in qnarum venlant 
rnmmnnionem. 

m m o n ti r^ ft 4 » o r (; t7 w n t] or 
nati snntn. Minusplacel qnod 
eHilrtrea Tiinreniies niiper ex 
nniut Vat. Si. marf*. eHIHeriint 
l*r*i$ , praeaertim qnnro t\fn, 
•Irnti mox p. f»19. D- "'., rfinm 
aH ronseqiientia sit intelli{;rn- 
Hfim, qiioriim haer est senlen- 
tta; omneaque «tinlo sarer- 
dotes Apollinis et Solis, 
primarins vero nacerHna 
nnoa etto qnotannis, is. qiie primus iuHicatas eo- 
r u m , q u i i 1 1 o a n n o f a c t i 
fuerinf, sacerHotiim; at- 
qne liuius nomen qnofan- 
nis perscrihitor. nt inHe 
oriatur mensiira numeri 
temporia (anuorum). qiiam- 
Hiii civitas floreat. Itaque 
farile apparet, mutnto ilio tlvnt 
iiiiiversi lori inlerprefBtionem 
ali<|unnto Hifficiiiorem ac prope 
niill»m fntiiram esso. 

d g/ t ^ g rti p 6i Hv n unt' 
iytniio*] Itn scrihenHum esse. 
HuHnm signiticavinnis in Com- 
nientariis rritiris nH ho« liliros 
p. 172. nec tanim olim , ut fif, 
opera" pnrnernnt . qni posue- 
rnnt dqx^'9^*'- ^ iHellret c<>HH. 
dgxitQ^mr. SeH Grammaf. Reli- 
keri AnerHot. I. p. 449. e\tr. 
dQX'fQ^'1'*' "iJU aQX**Q*''^. lli-d- 
Tt*v irStuditl Ndfimf dlttnr fi4- 
nrj» fiflln^rjr. linHe aQX'^9**** 
«rrihrnHnm esse liqu»t, qnaro 
r|iiii1(<m formam lonicam philo- 
»iiplio reHHcnHnm esse ner 
Srhii e fer iis Hnhitat Apparat. 
nemnsthxn. T. V. p. 574. ronf. 
Bekkeri AnerH. Tom. 111. p. 
1197. et Loherk. 1'araHp. Vol. 
I. p. 232. qui tamen quoH lan- 
Hnt Astiiim aH h. I., is ne 
verho qniHrm ile har form.i »x- 
posnif. Ceferuro ante irQtir* 
rum Stephano el Astio rtar 
Helevirous sensu iubente. $62 PLATONIS xar' hnavTOv , bnonq av yiyvt^rat fxixQOV agiOfiov 
Tuv XifovoVy 'iuts av Ti nohq oixfjrai. TeUvTfjoaai di 
ngo&iaeig t« xai kx(fOQdg xal &t]xag dta(p6()0vg 'el- 
vai T(Zv dkXiov nokiTujV Xevxrjv fiiv Tt]v aToXr,v 
(^X^iv ndaav , &Qijvwp dc xai odvQ/nclJv ;|f<u()i6 yiyvt- 
aftui, xoQMV 8k xogov mvTexaidexa xai dogiviuv 'iTt- 
Qov neonoTapiivovg t?/ xKivi, ixariuovg oluv Vfivov 
nenotrjuivov 'inaivov tig Tovg ieQiag iv /AiQei ixaii- 
C govg ccSeiv^ evdaifiovi^ovTag (od// did ndatjg Trjg rjini- 
gag' tui&ev 6 eig Tt]v &rjxtjv (pigeiv avTrjv fiiv tijv B. O^^tjvuv ih xat oJ«'p/«a;»] V, t» , qiiod ex A. 52. v. f. 
r. R. c. d. o. X. iii 6^ commutavi, sensu postulaiite. Verum etiani 
Turicenses aliiqne amplexi sunt. B. T ti-t V rrj a ua i df n^o- 
&^otiq Tt »al — ] Post 710- 
AtTcbf restituimus interpiinctio- 
nem paiillo fortiorem. Quae 
enim ronseqiiuntur inde a ver- 
bis: Xii'xrjv f.i^v T)jv aToXijv ^x'^' 
naanv x. t. i.., ea inserviunt 
expiicationi hiiius sententiae: 
TtXlVirjonai dji — allmv noXi- 
jwv, li. e. ulii autem mor- 
tiii fiierint, contingant iis 
soleinniores expositiones 
et elationes et sepulcra 
insigniora quam ceteris 
civihiis. [Igo&fnitq stint 
expositiones mortiii, qnae Atlie- 
nis fiebant fere in vestiliulo ad 
ipsum limen, nec vero ante ae- 
des in piateis. Lex Solon. ap. 
I) e m o s t h e n. in Mamrtat. 
p. 1071: Tov dnodavovjn n^o- 
rOiit&at fvSov onox; av /?oi/ilj- 
TBt. ronf. infra p. 959. 'Enq>o- 
gal, qiium niortui in lectulo 
(kAA;;) ad sppnicrnm ptferiuitiir 
a *eKQoq:d(tr>i(: ; v. Pollux VII. 
195. (itjxTi qiiid sit. derlarat 
Dorvill. ad Cliarit. p. 75 = 
245. ed. I.iips. S>;Mti, inquit, est 
fornix, conclnve cnmera- 
turo, in quo (diversus ab cxe- 
quiali) lapideiia toriis, uki- 
fij, sive nvtXo^ , arca l»pi- dea, in qua reliquiae repone- 
bantur. Quae pliilosoplius opti- 
me describit: ^ijjcijv d^ unu ^^ 
avioli tlqyaa ft^vTjv tlvni, atfiida 
n()0/itJK?] Xl&tjv nQOrlfiwv xal 
dytjQdJv fl<; duvnfiiv fjfovonv xXl- 
vat; na^' dXX/;Xai Xn9-{vnq Ktifit- 
v(»?." Simiiiter Salmasins 
Evercitalf. Plin. p. 849- ,,*»;'x7 
non soluni arcula, in qua ia- 
cebnt conditum cadaver, sed 
etiam monumentum ipsuiii plu- 
rium arcanim capax ; liiiic mo- 
nunieota liypogaea et fornicata, 
iii quibns plures lectiili lapidei 
condcndis corporibus." Nostrl 
vocaiit tale monumentum : eine 
Griift. conf. eliam IJIom- 
field. Gloss. ad Aescliyli Pers. 
V. 411. Ad prnxinios infinitivoa 
illt. nvrnv^, 8. rov<i noXltaz, 

& Q rj V o) V Hi xal odvQfiiLv 
XiiqI^ Y*^7*-^ Hi* abstineri iu- 
bet, quoniam tales vlri sint fia- 
xd{uot. reterum conf. Libr. 
Vll. p. 800. ibique annot. 
vfirov f natvQ V , carmen iii 
laiiditm mortuorum com- 
positiim. — Toi)g ifQta^^ 
i. e. iii eiithynos, qui iidem sunt 
etiam sacerdotes Apollinis at- 
que Solis. — fv ft^Qn, al- 
ternis, ut sexcenties, vcl io OE LEGIBUS Llli. XII. 1'. 947. St. 363 xktvtjv ixarov tutv vtuiv riZv iv roZ*; yv^vaaioig^ otff 
«> o< n^oifixovxiii xov f%Xtvxt)(savtog kni6xf)iMVxah 
nfjtuxovg di ngunvai xovq rjittiovg xrjv noXtutxi^v 
axtvrjv ivdtdvxoxag ixaoxovs , ovv xotg 'innotoi ^iv 
tJtniag^ avv di onkoig oniixag, xat rovg akkovg «?- 
aviiug^ natdag Si ntfjt avttjv xtjv xhvtiv iun^joaittv 
x6 nat()tov fielog itfv^iviiv, xai xogag inofttvag i^o- D 
nut&tv oaai x' av yvvatxtg trjg natdonoiijanugtxnrjk- 
layitevat tvyx^^vf^Oi, ptita 8e tavta itoiag xt xai 
itfteiag utg xa&agevovti t(p td(f(i) 'inia&at , idv dga C. TOiJ t tltv jtj a arro^ i nnt ipm »t at] VulgO inoxpottnt. 
Par. A. et pr. Vat. 2. com Flur. a. ino^turtat, nt acripiit Srliiiei- 
r1«r. Correximua irnd^mpiat de tenteBtia Battiuanni , de qua v. 
explicatl. L. partem, nt loqaitar Horat. 
Epod. 11; 39.^ 

C. Ot'C aP o{ nQOfljKO*- 

Tfc — into \ftmPT ai] Vulgo 
lnoffio*tat, quod correxit Asti* 
ns>ad Remp. p. 374. ind^^mr- 
int reponens instaurata exoteti 
aoristi memoria, quem non sper- 
nendum esse ostendit I..obe- 
ckius ad Plirynirli. p. 734. Kt 
firmatur liacc lectio testimuniis 
codicum optimorum . Parisini 
A., qui liqnido pererriptnm lia- 
bet inu^-mriai, atqiit; Veoeti S., 
qui Bastio quid^-m te^te ex 
corr. demum indtfiotiat hnhet. 
Nihiiominus cum Turiceusibus 
in idtp m *jat dedimas, quod re- 
atitnendum vidit Bnttmannns 
Gr. Gr. \mpl. Vol. II. p. 201. 
ed. 1. Ditrerunt enim tndifoftai 
el intdxfniftnt vi et significHtio- 
ne sua . qaaudoquidem illud 
est: intueriet contemplari 
aliquid cognoscendicaus- 
sa; hoc autem deligendi 
raussa aliqnid considera- 
re. Suidas: 'En imtfia j o' «a- 
JiltllP, iUi^llato. taji i' 'A-i- 
iiad*. 'O fiaatltui intwii-nto d^- 
PIVC'"'*- •'•''. KmtitUf , /{•• 

Ulaxo fHdiiuv \ Kt y- 

mol. M. p. .j _ Eniw- xfiaio d^i^ififidQovf nXdxmf 
i* NdfAOi^. tati d' 'AtJittd*, dr- 
ii T0i7 xaiiXtii', iUXt^njo. Apad, 
utrumque scripturem Pierso- 
Dus ad Moerid p. 142. pro i» 
Ndftoit, refingenduni censet i» 
Nijaotq. de Platone comico co- 
gitans. Aoristum coniuiictivi 
prohat etiam Hermann. Dc 
av particula p. 37. 

tjvw 7otc Tnnotni fti* in- 
n/ac] blqiiites et gravis arma- 
turae militrs saepe coniuii^fi et 
intor se opponi, docet Dorvil- 
liu.t ad Chariton. p. 70. = 141. 
ed. Lips. 

D. ndi^ati inofiiv a^ t^d- 
nia^tt] Etiam Atlienis ex 
praecepto Soloiiis mulicres non 
ante torum funebrem procede- 
liant, sed pone sequehantur. v. 
Taylor. Lectt. Lysinc Cap. I. 
p. 677. et Dorvill. ad Chari- 
ton. p. 71. = 242. ed. Lips. 

w; *n&nQtv09Jt im j d- 
y*i]sepulturam seqnuntor 
iitpote a pullutione vacu- 
am. Legg. VI. p. 769. C: tm 

na&a(ilvot'tiwf olKtjotmr. Phae- 
don. p. 5K. B: rdfto^ iatt — 
tf;r nditp nu&afftvtt9. v. Buis- 
Bon. ad Fhiloatr. p. 3^^. — 
id» d(ia aal tuiv aklu9 3G4 PLATONIS xat Twv akkoiv ugywprai xdcfutv ^ iav xai t6 r^g 
Hvifiaq ovtcu ts xa\ Tavty avfM,ipt](pov ij' tt^xr)v di 
vno yijg avxoJg eioyaOjiUvriv elvai xftakida n(}Ourixr] 
ki&iov noTifiMv xai dyriQtuv eig dvva/niVj Hxovoav 
xXivag nag' dkXriKaq ki&ivag xeifxivag, oif dtj Tov 
i^ fiaxaQiov ytyovota tievTsg, xvxXoj ;ftJffavrff, nsQt^ 
devd{>(ijv dknog neQiifVTsvaovm nXrjv xiukov ivog, onutg 
dv av^rjv o rdcpog ^X''! '^'^vttjv ttjv eig tov dnavTa 
XQOVov dvsniSefj j^wfiaTog Totg TiS^efA.ivoig' xaT ivi- 
avTov bi dydjva ftovGixijg avTotg xai yvfivtxov in- D. \paXl6a 71 Q o /.itj xT}'^ \ iilgo dtpiSix. Recte xpaXidn A. 
Q. V. f. r. a. c. i. o. \. Polliix IX. 49. Suid. T. III. p. 698. ed. 
Kust. Schol. Deiii noiifiojv verissime pr. A. H. Vulgo n^oiffiuv. 
Politix et Siiidas: noXvji/juf, Verlia ayifpwv ti(; dvva/iiy HemsteT- 
hu.s n(\ Poll. I. c. immerito pro frlosseinate hahehat. Irleiii tenta- 
hat: At^/vn; tthq' dXX^jXnq, vel ■nrt^akktjXaii xii-fifrai;. ^elQf. 7. etiamsi forte (vel 
tum, 81 forte) ab ceteris se- 
p n 1 1 n r i s p r o h i b e a n t ii r. 
IVIox He oui(o tf Kut laviij v. 
Lega. m. p. 681. D. IV. p. 
714. D. X. p. 889. C. iibi est: 

Trti/T»; xat xajd invia oSiuq. 

ipnl(&a ngo ft>j xfj ).l d- wv 
noilfiwv — ] H. e. came- 
ram oblongam ex lapiHi- 
bns tophosis iisqne (piam 
Hintissime durantibns 
constructam. Piiotins et 
Suidan: jllO-iov noilfiojv 
fitjnort Tcijiv nioQtiv Xfyti, , oV nC- 

VOVIKi TO vStHQ lo](1<QOTfQOI. fl- 

vovirtt. f; TU)V ifjv aaQxn iiJ5v 
ivM&tfn^viov KninraXia>idvTon> ow- 
f*diiiiv. qnani ^lossam ad hnnc 
locnm pprJineri' recfe iurlicavit 
Haiterus. I.efrcbnlur vu!{(0 
nQorlfiiov. Pollnx IX. 49. no- 
lt'i/(iiiv. Veriim servarunt Par. 
A. et Val. Jl. pr. npiiH Bekke- 
rMni. Pro vnlg. dii'i(ia coHH. 
meliores ipnXtSn. Recte; nani 
illuH Hrbetnr {^lossemnti, sii-iiti 
vere iuHicarinit H t- m st <> r Im- 
sius et I un{;er ma II n n H nH 
Polliic. IX. 49. p. 1012 sq. 
guidas: ifiaXiia- ^v i;^«?? dtpiSa (paf/tv ■ Ndftuv ifi' . He- 
sych. et Piiavorin. : faX{- 
Stq' nifiiStq luiv mvXoiv. IHem: 
xpnXii;' 7 aQfitvov ttnt xnftmQU 
xat Ta)(f2a xivrjntq. Plliloxen. 
Gloss. rpaXlq- rj dxfitq. arcus. 
Schol. aH h. I. xpnXlSa- tjioi 
xnfidQav , w(; vvv . >j m^ttnv xC- 
vtjatv , ij vSQOQotiv , ij aQfttvov. 
Ceteriim conf. Vitruv. VI. 8, 
4. ibique SchneiHer. T. 11. 
p. 493 s«|. Verba xnt dytJQiuv 
ttq SuriifiLv H eni s t erh u si n s 
pro {jlossemate <liiceb»t. rectt> 
Hissentiente Astio. SeH hir 
IHem vir Hoctus qiioH scripsit 
nnQaXXi'iXnq pro naQ' dXXtjXni;, 
iit iiiteilijrfrentiir e rejfione 
sibi positae iitrinque. ab 
ipso qno<|nc Hisseiitimus, qiian- 
Ho()iiiHem vulpata lecfioiie iHi-ni 
fere sigiiifirnliir. Scntentia enini 
haec est: qiiae habeat (com- 
pleclntur) arcns lapiHeas 
iiixta ipsas orHine posi- 
t a s. H emsl e r husi ns Innien 
liyperlialo <>(l'iiisii« malrbnt: Xt 
&(vnq naQ' dXXtjXaq xtifi^vit^: 
(|iio vereor iit opns sit. Lon- 
{jius ctiam progressn» Win- 
ck.cliiiaanus le"eDdum sta- DE LEGIBUS LIB. XII. P. 947. 948. St. 36.5 nmov Ti &ijnovat. ta ^kv drj yiga xotavra roig ras 
tif&vvag dtatfvyovoiv • av di tig tovttuv mattvotv 
t' "• !(( tr/V avOyujnivtjV rfvaiv imdft^f/ xaxcg 

; . ^ ategov rr/g xoiaewg, ygaffecfai fiiv xov 

fiovkofiivov avxov 6 voftog n()ogxaxttxat ^ 6 8 aywv 
iv 5txaOtt}gi(tt yiyvia&to xoicodi tivi xgonrp. ngiZtov 
fiiv vofio(fvkaxtg iattuaav tovtov xoij dtxaatijgiov, 
int$xa avxuiv xovttuv oi ^bivxtg, ngog 6k xovxoig x6 
xJiV ixltxtiZv dixaattjgiov' yoaifia&uj Si 6 ygatfo- 
fitvog , 6v av ygdrftjtat, Xiyovaav XrjV ygatf^^v dvd- 948 ov i^ Tof ftaMaQtop] i^ , qaod vnlgo aberat, ex A. Q. v. 
f. r. a. i. o. restituimus. 

K. x^ovor a nntilij /. ] in^itij T. et pf. A. S. lo VoiS. 
X. ur imdtij scriptum. Inde acute Hermann. curre&it av i:iidf'jj. 
Praeterea Voss. ntt/uftnivovot. tuit: fxovoap mid^lft^ xa» uvita- 
fftoaita^ kaQtaxaf Kitftitat, coll. 
p. 741. C. et Thucyd. II. 34. 
Eurip. .Mcest. 365. Orest. v. 
I(t53. Troad. v. 1141- Quibus 
lucis omoibus tamen neutiquam 
id efficitnr, ut «ul(;ata lectio 

r '- sit. Accedit quod 

i i«ta imniane quantum 

;; — tu scriptura recedit, ut 

rel per se non sit verisimilis. 

Bti 6 if 1 o r ft n M li (/to * yl- 
fO*otm] ubi, beato condi- 
to et circumeirca terra 
• ggesta uodique arborum 
n e Bt u b plantabnnt aoo 
membro (una parte) ex cepto, 
quo sepultura liabeat per- 
petnitatero eam (proferri 
cootinuo ordine queat), 
quae io omne teropus non 
iadif(^*t terrae sf^Kestio- 
ne. Vull igitiir .-in»» «opulrra- 
les, fscto cin taroulo 

vel aggcrc , < : jiie ne- 

more, ita tameo, ut liiud latus 
sepoltarae, in quo series ea- 
rna coalinaanda *it, oullis ar- 
boribtts cooseralur. Locus sa- 
tis perspicous, quem tamen oec 
Dor vj II iua ad Chariton. p. 75. = p. 245. ed. I.ips. nec .Asti- 
ua p. 563. nec Hermaniius, 
qui confugit nd verborum mu- 
tationem. recte interpretati sunt. 
Pro invxr,» Astius reiinkit 
Tavitj, i. e. bac parte. Nos 
vulgata lectione acquiescimus. 

K. djfwfn fiovotuijq] V. 
ad Meoex. p. 249. B. — lotc 
ta; (i/^f^ac Jtaf(i/oi7<>*r, 
iis. qui censurae poeuaa 
effugeruot ac perpetuo 
manserunt honetti atque 
probi. Prnve Srii ra moi iua 
Uuaest. Plat. I)e Legg. Part. 
IV. p. 8. currigit dii if&vrov- 
aif pro int^n>Yovai*. coiif. ann. 
ad p. »46. K. 

Jr ii TiC (•fTwr ntoTfi/- 
01»] sin autera qui8 iudicie 
de se facto cunfidens hu- 
manam nntnraro (i. e. hu- 
manae aaturae imbecillitaten) 
patefecerit, dam impru- 
bus evaserit post iudici- 
o m ctr. 

P. 948. /n(<T« av I i» I ov- 
T«» ol ^t^vKc] ex his ipsis, 
b. e. ex euthynis, qui tivunt, 
ad hoc indiciuBi referimtor, a. 
in iudicuni numcru sunto. Non 36fi PLATONIS ^iov slvai xov y.ai xov tujv dQiOTuwv xai tfig cto- 
X*js' xai ictv ^ev 6 (fsvyiuv dXrp, (fTfoia&ut r^g txg- 
^iig xal Tov Taffov xai tujv «AAwv tcuv do\^fA<fwv 
aVT(o TifnZv, idv Se 6 diajxiav f^itj fUTaXd/9t] t6 nifi- 
ntov fiiQog rwv iprjr^utv , ttvito) 6 fiiv tov fityirftov 
J5 tifir)Liatog dcudsxa ftvdg , oxtio di 6 toi' diVtioov, 
t^itoi) di ?|, TtTttUTov di dvo. 

Cap. IV. ' PaSafAdv&vog Si nt(}i t>]V Xiyofiivr}¥ P. 948. fittnXd ^ fj To n/finjon fj.] Par. A. Bekkero 
teste fii» aiite ro iiisprtum habet. Dein jivnu) S' 6 fih v. f. r. 
a. c. <j. o. et corr. Q. est qiiod quis cum Astio cor- 
rigat auiiov icHv niQvvutv. Eo- 
<!em modo panllo ante p. 946. 
E. Tci? J' nj&iivnf avidiiv 1 ov- 
r Oi V XQ^ axov ftv. 

To n ^ fi m o V fi^yoq 1 io V 
xprjifiwv] T<Mmit pliilosoplins liic 
qno<]iie institnta Atlieiiienaium, 
*ie qiiilxis v. Hermanti. Anti- 
qnitatt. Gr. §. 144. 

Cap. IV. B. 'Pa8a,udr»vos 
dk ne^l !»'>' iey. I Rhadaman- 
thum vulgo narrant iurisiurandi 
abusum omnino sublatum volu- 
isse, ideoque praecepisse, nt 
in vita quotidiana ncmo nisi 
per cancm vcl per anserem vel 
simili modo iuraret. Qui qui- 
dem vnlgo dictus est 'Pabafiav- 
ff^vos ogxos. Vid. Schol. ad Avv. 
Aristoph. v. 524. Hesych. s. 
V. 'Pa&afiav&vos ogxos. ibique 
Albert. Photius s. v. Por- 
phyr. De abstinent. III. § 16. 
p. 250. ed. Rhor. Zenob. V. 
81. qui Cratinum et Sosicratem 
Buctoremsecutusest, et quae con- 
gesserunt Neumann. Specim. 
rerum Cret. p. 45. et Hoeck. 
De Creta insuia Vol. II. p. 198 
sq. Ab hac vero narratione ali- 
quanturo discrepant qnae Plato 
hoc loco exponit. Is enim Rha- 
damanthum narrat lites et con- 
troversias omnes quam fiiciljime 
ita diremisse, ut ab litigantibus 
posceret insiuranduro, quo ac- 
cepto protonus, qnid vernin re- ctumque esset^iiquido appareret. 
Nimirum apertum esse putamus, 
Platonem ipsuro hanc narratio- 
nem pro consilio suo excogi- 
tavisse, qua quidem nihil alind 
docere voluit, quam pro tempo- 
rum varia ratione etiam iuris- 
iurandi vim atque sanctitatem 
aliam evasisse. Pristinis enim 
temporibus, qnibus niaxima fue- 
rit horoinum probitas, sinceritas, 
sanctitas et religio, utpote a diis 
recentum atque iis propiornm, 
etiam iusiurandum adeo fuisse 
sanctum et invioiabile , ut per- 
iurio nullus usquaro locus con- 
cederetur. Sed alia esse tera- 
pora praesentia, quibus, sublata 
erga deos pietate et verecundia, 
etiam iurisiurandi sanctitas eva- 
nuerit adeoque creberrime pe- 
ierari soleat. Itaque opponitur 
a philosopho priscornm hominnm 
pietas et religio impietati illi 
atque rerum divinarum contem- 
tioni, quae postera aetate inter 
homines grassari occeperit, ita 
quidem, nt illa exeroplo aequa- 
lium Rhadamanthi declaretur 
atqne illu.stretur. Eleganter haec 
ita a Platone conficta esse, nemo 
erit, opinor, quin, re omni dili- 
genter considerata, sponte fatea- 
tur, nec qiiemqnam fore pn- 
tamus, qui per totam narratio- 
nem elegantiam ingenii Platonis 
esse conspicnam infitias iverit. 
Atque haec qnidem de loco DE LEGIBUS LIB. XII. P. 948. St 367 xgiffiv T(Zv dtxuiv a^iov ayantf^at, dtori xartlSt rovff 
tOTi dp&Qtanovg ijyovuivovg ivag^tHie tlvat &tovg, ti- 
xoTtJug, uTt xard tov TOTt j(q6vov tuv noXXuiv ix 
t>(«My ovTttv, tav tJg tjv avTog, uig jt Xoyog. ioixt 
dti dtxaOTtf fttv dv&guiniov ovdtvi diavoovjutvog Stlv 
tntTuintiVf i^totg Si, oOtv dnXal xai Taytlcn Sixnt 
kxoivovT' aVT<i)' SiSovg yag ntQi ixdaTvuv raiv djii- 
qiglStjTOV^iviuv ogxov roig d^rjigftr]Tovatv dnrjXXdr- 
TtTo Ta^v xai dacfaXojg. rvv Si oTt St] f*igog uiv ri, 

C. yvr ii ote i r fiifos'^ V. vvv ie i^ oie ft. quod ex 
marg. A. S. x. a. c. eorreximus. Veterem tamen lectionem alii uniT«r!to. Restat ut desiogulis 
■im sit. Itaque primum 
ie Terbi* «(>/ r^v i*- 
younti- x^ictp tciv itxdjp nuper 
mota est controversia, quando- 
qaidem Astius Tf()( delendum 
eensuit , Winckelmanus 
aotem ta ant« xefi trv l. inseri 
iassit. De qua re nobis omnino 
secus videtor, utpote verba 
iotegra esse putantibus. Etenim 
ayaa^at eam genitivo personae 
ettam absque accasatiso rei con- 
■trai solere non est quod du- 
bites; de quo constructionis 
genere ▼. Rahnken. p. 4. sqq. 
Matthiae. Gr. 6. § .317. ann. 
et nostra ad Hipp. mai. p. 291. 
p V ;...,,..„. ,„. ;,,fjg habet ex- 

talibus in 

iiii. iioti, 

id fere 

r. Jam 

Tero ntpi wi]v ieyoiifrr nfiaiv 

ett: qood pertinetad caus- 

■ arnm indicium, diciturque 

n^pi «bnolnt*» , siruti centenis 

I> '»a(>y«Sf eiyat 

> s ita esse, 

u t <■ V 1 (1 <• n i <• .>, h I D t n n m e n- 

qoe suam mortalibus pa- 

tefaciant. Forrr. ■ ■ -• -■»•■•■ 

male vulgo de<;rat 

(Jiinc nri)r>;ii.«i cst ; ..-.i. 

per se seorsum 

•-»t, ita ut eo de 

is subiungatur iocU- 

I qnidero iure ae merito. Usum loqoendi illu- 
stravimus ad Lachet. p. 183. B. 
illustrayit etiam P r. A u g. W o I f. 
ad Leptin. p. 466. ed. Reisk. 
Denique verba tdiv noxxfrTr 
^x i^eijv ortr-jv, pertinent ad 
antiquitatis opinionem late per- 
Tagatam et a Platone saepius 
ad rem suam translatam, qna 
Tulgo credebant , honiines pri- 
scos diis fuisse propiores et co- 
gnatiores; id qnod ostendimns 
ad Tim. p. 40 D. Phileb. p. 46. 
D. De Rep. IIL p. 388. B. et 
391. A. 

lotxt iij iinaat^] lonu 
cum nominativo participio iun- 
ctum ut Cratyl. p. 408. E. extr. 
p. 419. C. Legg. IV. p. 712. 
D. ubi v. ann. AddeXenopb. 
Memor. IV. 3, 8. Anabas. III. 
5, 13. ubi T. Krugeram. Hell. 
VI. 8, 8. ioiKate tVQaviai fidi.' 
lov ij nokiteiaie ifionevoi. Mat- 
thi ae Gr.§.651. 2. \erhnm int- 
tffineir absolnte posituu) ad II. 
659. B.X. 901. A. Alcibiadem I. 
p. 117. C. alibi attigimns. Ad- 
dimns nuno De Rep. Vlli.p. 551. 
C. IX. p. 575. I>. Kpist. VII. p. 
333. C. Svmp. p. 213. E. Thu- 
-■■•? I. 28. i]»els ie xai tv> ir 
■ ois fiavteiu initpirpai. IV. 
^3 itoiiiOS tSr hpaoiia — 
init(fineiv. — • dntjllat tet o 
taiii xai iaiffaltiis, cito ae 
toto diBcedebat. 

C. (tipos itiv ri — ap9ifei' PLATONIS (faf*av, av&QutnuiV t6 nagdnav oiix rjyovvrai &€ovg, 
oi dt ov (pQOVTi^iiv rjpiixiv avrovg <)iavoovvTai, t(uv 
ds Si] nXdGTMV karX xai xaxiaTouv rj do^a^ wg afjdxga 
dexofisvoi dviiara xai &cijneiag nokX(x avvanooTt- 
Qovai XQtjfiaTa xrci fieycikcuv a^fag ixkvovTai xara 
no^^a CrjfiiuJv, ovxiri dij To7g vvv av&oounoig i] 'Pa- 
dafAccvO^vog au ih] Ti^vrj n()enovaa iv dixaig. fiiTa- 
D (it(iXr}xvtoiv ovv toov negi tfaovg do^oiv hv Toig dv- 
xtgutnoig fiSTai^ceXXsiv ygrj xai Tovg vofAOvg' iv yotg 
Xtj^eai Six(Zv Tvvg fiiTa vov TixftfAivovg vofiovg i^at- 
getv XQ^ ^ovg oQxovg T(Zv avTidixov vtojv ixaTigcuv, 
xai Tov ?,ayx(xvovTd T(6 Tiva dixtjv Tct fiiv iyxXtj- nuper servarunt. Proximum fiev , vulgo omissum, redhibuerunt 
A. a. a. c. X. in marg. lidem fere primitus zi fiiv q>. 

dv&QOjTtcoi' t6 Tiagdnav] Sic teste Bekkero A. et pr. Q. 
pro vulg. dvd^Q^omov oi to naQ. 

ttiv be bfj Tti.fiai(ov] 8r^ ex Q. S. v, f. r. a. c. 8. o. x. 
inserui. Eandem vocem Bastio quidem teste etiam Par. A. 
agnoscit, de quo tacet Bekkerus. 

xal d' (oTieia s noi/.a] Post d^atneias quod vulgo insertum 

legebatur noi.kds, id praeeunte Bekkero abiecimus cum pr. A. Q, 

ex quibus tamen hanc varietatem scripturae non enotavit Bastius. 

Hi texvT] n ^enov aa] Vulgo ordine iuverso nQenovaa teivt], 

ut Ven. S. Ji<op] H. e. oi ftiv tdiv dv&Qoi- 
ncov. Unde ^yovviai infertur. 
— (pay.Ev, i. q. eJs cpaiifv. De 
re ipsa libro decimo est ex- 
plicatum. 

ojs aniKQct Sexd i^evot &v- 
fiata — ] eos parvis accep- 
tis sacrificiis et blandi- 
mcntis in magnis multis- 
que opibus eripiendis i n- 
vare. Ex oppositis clarum 
esse arbitramur, prave vulgo 
post &(iineias et noXXa interponi 
nollds. Nimirum afitxQd, quod 
antecedit, ctiam ad O^atneias 
intelligondum est. Mox fietapdl- 
letv rursus positum est intrans- 
itive, ut seJCcenties. 

D. tovs OQxovS t(uv drti- 
Sixovvtojv] Cogitandum ma- 
xime est de dttvfioaia Athcnien- 
sium, de qua v. ^atthiac De 
iudieiifl Athen. Miscellan. pliil. Vol. I. p. 162. sq. et p. 258. 
ann. 41. Hudtwalker. De 
diaetetis Athen.p, 75. sq.Schoe- 
mann. Process. Att. p. H24. 
sq. Hermann. Antiquitatt. 6r. 
§ 141. al. Haiic vero philo- 
eophus propter periuriorum mul- 
titudinem et frequentiam peni- 
tus vult remotam ac sublatam. 
E. Tovs i'fiiaets avtcHv] 
avtolv per synesin referendum 
ad ev ndkei, poniturque perinde 
ac si oi noiitai memorati essent. 
V. VI. p. 780. A. 829. B XU. 
945. E. 950. A.952. B. et ann. 
ad Menex. p. 242. A. 

ev ^va att io I s te dll^- 
lots — ] ita ut nihiloniinua 
facile inter ipsos conver- 
sentur quiim in conviviis 
tum in aliis Gonrentibus 
atqne privatig etJam quo- 
rumque circulis. DE LEGIBUS I.IB. XII. P. 048. 949. St. 369 

uara y^d(fuv, 'ouxov di fitj ino^vvvai, xat rov (ftv- 
yovra xnra Tavrcc rrjv ttfjvt]atv )(jcetf)avra na()adov- 
vat roi>i auxovoiv dvo)itoTor. <)iivov yag nov dixuv 
y iv noXti nokXuJv ytvofiiviuv tv ddivai. apttxQov 
duv Tovg i}ui(fii<i avriZv intuifjxijxorag iv ^iaairtois E 
r« dllriXoig ivxtQiZs ovyyiyvuftivovg xat iv dklatg 
avvovaiatg t« xai Idiwnxatg avyyiv^ataiv ixdaruiv. 
vofiog St} xiiatfw, dixaari]V ftiv oftvvvai dixd^av fiiX- 
Xovra^ xai rov rag dgxag T(p xoiV(p xaOiaravra dt 
ooxiuv Tj did ffogdg iffi](fiijv, d(f' UQwv (figovra, HQav 949 
dit Sii ro roiovrov, xai xQirrjv av xOQoiiv xai ndatjg 
iiovatxrjg xai yvuvixuiv ri /at inntxutv difkiuv iniardrag 
xai j9oa{iiag xat unarTUJV, onoaa ft^ (figtt xiQdog xara 

D. i(aipeir jp^ tovs opx.] V. dti, invitis libris A. Q. 
V. f. 8. c. S. o. X. Praeterea vett, editt. i^aiftir, quod bene cor- 
rexit Astius, adstipulante Par. A. 

afimpov ielr] iei vitiose libri non pauci confuslone cre- 
berrima Servavit id nuper Schneiderus. 

P. 949. ^Qav aet bei to roiovror] Jpai» iei to t. pr. A. 
Q. teste Bekkero, qui ita edidit. In Vat \. deest hei. Nimirum 
aiterntrum ob litterarum similitudinem errore omisoum est. Tu- 
ricensea et Scheider. iei abiecerunt. 

oxoaa nrj ipepet xe()dof] Sic verissime A. S. f. r. c. et 
rec. Q. V. Vulgo tpfpr;. Unde Astius oxoa' uv correxit. 

xai* ror tad aifxas tw Astius tentavit: nai tov tat 

xoircJ — ] Mutats orationis apx^s toi »01110 na^iatavta ita 

stractura iam pro accusativo ^ofas fprtfotp t^ dtp' iepdj» ^e- 

cnm infinitivo exrofios it] xeia9m pofta, dt opxtiip 6pap dei deir to 

suapenso infertur ipdr dei iei, toiovtor. Respicitur vero ad 

in quo non est quod quis hae- creationem magistratunm Libr. 

reat. Quamquam haesisse vi- VI. p. IhS. C. D. praescriptam, 

dentur Turicenses, qui d«r abie- ubi verba: iia tofiitor riopevo' 

cerunt exigua sane ac nuila neros, iuriaiurandi solemnltatem 

paene codicum auctoritate. Ver- significant. Sed pertinent ad 

ba: Ji* ofxtov ^ iid ipofds iptj- ii opntor imprimis etiam iiia, 

iptur, nectenda sunt cum ifdr quae de ducum exercitus ele- 

to toiovtor. Kst enim senten- rtione exposits sunt Libr. VI. 

tia haec: et eum, qai rei- p. 75.^. D. inoroftdaas dr9' 

publicae magittratum Jrov ortira Tipofid3.letai, tovt 

constituat, faccre id atrro oftrts drtixfofialiea9iu tor 

(iportet semper rel ia- Itefor. 

reiurando interpotito Tel ¥. 9A9. nai indrtmp, 6itdaa 

snffragiorum latione, dnm //^ ipffei x.] deniqne eo- 

calcnloi a8aeris(aris) fe- ru ro omn inm, quae, quan- 

ratet in ciatulas coniici- tum humana mento prae- 

at. Quo roinus acnte perspecto videri poasit, peieranti 

PUt. Op,,. Vol XII. Ser». JI. '24 370 PLATONIS rrjv av&Qunivt]v do^av r(p kmoQXOVvxi,' rwv dt onooa 
i^aQVttdivri xai i^ofioaafiivco xigdog f^iya tfaviQov el- 
vai doxel, ravra Se dia Sixujv oqxwv x^Q^9 xQiveo&ak 
^ifinavrag rovg iTiixakovvrag d?^XrjXoig. xai ro naQa" 
nav iv SixT] rovg nQoidQOvg fii] inirQineiv fi^rs ofi' 

B vvvri Xiyiiv ni&avorrjrog x^Qiv ftrjrt. inaQutfitvov iav- 
rcjj xai yivei firjrt ixsreiaig '/Qoifievov doxi]f*oai fifjrt 
otxroiq yvvaixeioig, dXXa ro dixaiov fder' evffijuiag 
SiSdoxovra xai fiav&dvovra dei SiareXeiv, ei Se fit'], 
xa&dneQ k^u) rov Xoyov kiyovrog, rovg aQ^ovrag nd- 
ktv inavdyeiv eig rov ne^i rov nQdyfiarog dei Xoyov» 
^ivq) 8' elvat nQog ^ivovg , xaf^dneQ rd vvv , ^^X^- 
a&ai T« OQxovg na^' dXX)]X<uv , dv idiXwoi, xai Si- 

C Sovai xvQiwg' ov ydQ xarayrjQaaovGtv ovS' ivveor- C. ovb' ivreoTTevovtes'] ov8e veottevovtee \. f. o. et 
marg. fi. a. c. quod Turicenses receperunt. 

fj nofinevaemv] Om. haec pr. A. S. sicuti narrat Bekker. nullum lucrum afferant. 
De xai ita usurpato v. ad Me- 
non. p. 81. C. Gorg. p. 469. 
E. De V. PgaPeas audias Pol- 
luc. p. 141. aXla Tols ^iev xgi- 
tal xd&rjviai, tois 8' eq)eaiaat 
P QapevTal, ovs nai ^gapeas 
6 nXatav xalei. 

zdiv de onoaa i^agvrj- 
9evii — tavTa Se] Kn novum 
anacoluthon. Nam proprie post 
roJ»' be inferenda fuerunt haec : 
tovTO)v Sk liTjbev bi ogxojv y.qI- 
veaff^at x. r. X. Nunc sententia 
aliter, atque inchoata erat, ab- 
solvitur ideoque TavTO be dicitur. 

B. iiTjTe iTiagpJiievov eai'- 
toi — ] Post dativum 6[ivvitt 
quod dehinc ponuntur accusativi 
participiorum , v. ad Symp. p. 
176. D Criton. p. f^l. D. Legg. 
VI. p. 758. C. 760. E. VII. p. 
796. C. IX. p. 858. E. XI. p. 
920. E.XII. p.967. C. al. coU. 
Matthiae Gr. §. 536. ann. 
Usos vero reos Athenis esse 
diris et obsecrationibus, pre- cibus atque supplicationibus ali- 
isque id genus rebns, quibns 
iudicum animi flecterentur, id 
quum aiiunde constet, tum loci 
docent Plat. Apolog. p. 34. 
C. D. Aristoph. Plut. v, 383. 
Vesp. v. 566 sqq. conf. Petit. 
Legg. Att. p. 439. 

C. xai btborai xt'p/o;ff] 
Int. ai.Jii^lotS. Legg. VL p. 7.54. 
C. atFQyei te xai aTfQyezai vno 
Tcov yevvrjadvTcov. ubi ad oTfgyei 
int. Tovs yevvijaavTas. De Rep. 
V. p. 468. B : To rptlijaai te 
xai cpilri&fivai vno exdoTov. 
Menex. p. 243. D : ^fteis be aii- 
Toi ritjSs avTovs xai erixriaafiev 
xai riTTTi&rjnev , sc. vtp fjfiwv 
avTtov. ubi alia huiusmodi exem- 
pla adscripsimus. 

zltxcjv re neQt lij^sios tov 
avtov TQonov — ] Hoc dicit, 
si quid iudicare possumus; 
Litium privatarum iuten- 
tionem quod attinet, ea- 
dem omnibus inter se sit I)E LEGIBUS LIB. XII. P. 949. St. 571 

rcvotTC^ iv T7j noAu wg x6 nohv Toiovrovg ixD.ovi 
xvgiovg Trjg yuigag nape^ovrai i,vvT{)6ffr)Vg. 

JtXUJV T( Tlt(Jt ?>fj^Hug TOV ttVTOV TQOIXOV tl^ai 

ngog dkhjkovg ndrfi Ttjv xpifstv, oaa Ttg iXivtftgog 
dnu&ft Tti nokei, ^tJT' ovv nhjytiiv d$ia fii/d av 
derfudHv fttjde &araTov. nsgi de x^^g^i"^ TirtJuv ffoiTij- 
otiov tj nofinivditttv rj toiovtiuv Tivutv dkkiuv yoiruiv 
xortfttjifeatv tj ?MTovgyiiiv , 6nC(fa negi ^fvniag eigtj^ D 
vixijg rj no/.ffiixttjv ligrfogiiuv eivexa , ndvTtuv tiov 
TOioVTitv Tt]V ngwTtjv dvayxtjv laTtjV elvnt rijg Ctj' 
f4iag, TOig S^ iiij neid^oukvoig ive^vgairiav TovToig, 
oig dv nohg diia xai voiiog eigngaTTeiv ngoi^TdTTrjy 
TfJuv de dnei&ovvTiuv Taig iveyvgarfiatg ngdniv rwv 
ivexvgutv eivat, t6 Se vofiiafia yi^^^^ea&ai Ttj noXet' 
idv Si Ctjuiag deuvrat nXeiovog, Tdg dg^dg ixdOTag xo/jndaeiov Voss. x. Mox de forma etrfxa x. -ann. crit. ad p. 
942. D. 

D. iatijP eirai'] Haec verba vulgo invitis codd. collocan- 
tnr ante tTjp ifg(oiT}r ar. at in Ven. S. quoqiie factnm est. iadiciiratio,ntquum qiiis 
in civitatem peccatneque 
verberibns neque vincn- 
lis neqne capitis suppli- 
cio digna. Videtur taroen 
vitium traxisse oratio. Nam 
primum quidem pro ie cum A - 
stio requirirous ye. Deinde an- 
tem pro oaa haod scimiis an *r 
a legendum sit. Ceteriim iixae 
ab Atticis crebro diri caussas 
prirata», discas a Meiero et 
Sshomanno De Lite Auic. p. 
l€d. De tif ▼«ro et tuSMtp post 
6 tnhot Qsarpato r. ann. ad 
Phaedon. p. 86. A. ed. 8. 
Sehneiderns verba Sixoir rs 
«•fi i. — xdai liir tnfimr anne- 
elit antegressis, puncto post nft- 
atf posito, novum membrum ab 
'Oaa tis iL ordiens sie, ut eom- 
aate post ittjie f^avdtov incida- 
tar oratio. 

D. oxooa n$Q) &voias at- 
91^9 lurt] C<4rrigendum vide- tur: 6x6 aai eiai &vaias eifij- 
rixf^s ^ noL eistp. trrexa. 

D. Ttup t oiovt tar — iatijv 
eirat] Legendum alicui vide- 
atur: i a t t x ri r eirat , h. e. 
talem quae damnum re- 
sarciat. Nisi forte praestat 
faaiv elrai, quod placuit Asti o. 
Sed videtur tamen etiam ^arifr 
eirai defendi posse, si quidem 
intelligitur poenae necessitas 
sanabilis, h. e. cui quis me- 
deri possit damno resar- 
ciendo. Hermannus de 
Winckeimanni coniectura ra- 
xnji' scripsit. 

tols he xei&oitipeie ipt- 
Xvpaaiap'] Jnt. etpai. Duplex 
dativus sic intelligendns : Con- 
tra i m m o r i ge r o s antem 
locum habeat pigneratio 
per eos (apad eos), qnos 
respublica pariter atqtte 
lex pecnniara exigereins- 
serit. Dein rwr dx»i9ovrtiop 

24 • 372 PLATONIS roZg dnsnfovai rccg TH^inoiinag ^r^fiiag iTnftaKXovaag 
E Hqdytiv tlg to dixaarfjfjiov , 'swg dv it^iktjaouai d{)dv 
t6 TtgosTaxdev. 

Cap. V. RoXsi de, rjTig dv intjTB ^Qr}(iaTiL,riTa^ 
nXijv Tov ix y^g ;|f(i>yj£t«rm^ov fjttjr' i/unogtvrjTat, negi 
dnodrifiiag iavTuJv i^a) Ttjg ^uigog xai ^evcov vnobo- 
Xijg dlkot^ev dvdyxrj [it(iovXtvatiai, ri X9'*i ^gdv. 
avfifiovkevsiv uvv tov vouotfiTrjv dei Tuvrwv negi 
ngMTov neit^ovTa eig dvvauiv. ne<f,vxe de i) noXecov 
inifii^ia noXeaiv tjd^r} xegavvvvai navToSana , xaivo- 
950 xofiiag dXXriXoig ifinoiovvTuuv ^evuv ^ivotg' o drj toig 
fxev ev noXiTevofJievoig Sid vofxouv og&uJv jSXd^r/V dv 
(pegoi fieyiaTtjv naawv, Taig Se nXeiaTatg noXeaiv, dre 

E. i&eli^acaa i d^av] V. i&elmat, ut solus fere S. scri- 
ptum exhibet. 

P. 950. dfj zois liiv] 3. v. r. a. et Bastio teste Par. 
A. Si. 

B. tov9 aiXovs, Saot nov. xai j;(>7;aro<'] Vulgo: tovS tals ivsxvQaaiats x. t. l. sic ex- 
plices: eorum vero, qui fi- 
dem pignoribus datam fal- 
lunt, ita ut ne facta quidem 
pigneratione debitara solvant pe- 
cuniam, res pignore captae 
divendantur. Ceterum etiam 
Athenis saltatores et cantatores 
chorici captis pignoribus pote- 
rant ad munus suum obeundum 
ex lege cogi. conf. Antipho 
De choreuta §. 11. De pigne- 
ratione omnino conf. H e r- 
mann. Antiquitatt. §. 143- 
Hudtwalcker De diaetetis p. 
131 sq. Meier et Schomann. 
NProcess, Att. p. 747 sq. 

Cap. V. P. 950. xaivoto- 
liias dl2.^lois ifinotovv- 
tcav] peregrini peregrinis 
quum mutuo ingenerent 
reram novarum studia. 

oviiv itatptQet tpvge- 
a9at iexo ft.] quuiD illarum 
nihil intersit, si miscean- 
tnr, dnm vel peregrino» apud sc excipiant, vel 
ipsi cives animi caussa in 
alias civitates profici- 
scantur, quando eos profi- 
ciscendi cupiditas inva- 
serit. Locns manifesto depra- 
vatus , quandoquidem istud av- 
tois non habet idoneam expli- 
cationem. Hermannus de con- 
iectura Winckeimanni scri- 
psit datois. Sed scribendum est, 
opiuor, bexofiirovs r' iv av- 
tois, h. e. inter ipsos, a- 
pud se. Masculinum dexofie- 
vovs et intxwLid^orias rursus 
positum per syuesin est, quan- 
doquidem in antegresso nlei- 
atais no/.eatv continetur notio 
ttav noltttov: de quo genere lo- 
queudi diximus quum alibi tum 
ad XII. p. 945. E. - 'Enixto- 
[id^etv eleganter dictum de iis, 
qui alienas terras voluptatis et 
quasi commessationis gratia in- 
visunt in easque tanquam in- 
gruunt. Metaphoram tetigerunt 
Abresch. ad Aristaen. il. 1. 
p. 170. et Wyttenbach. ad DE LEGIBUS LIB. XII. P. UkK 950. St. 373 oifdauiZg ivvof^ovftivatg, ovdiv dtatfiget (fvgsc^ai St- 
Xouivovs Tt aVTotg ^ivovg xat aitTovg tlg Tag akXag 
intxiuftaCovrag noketg, oTav ini&VfttjaTi rig anodtjuiag 
onijovv xat onoTt, tiTi vtog HVi xai nuia^vrt(jug u>v. 
vo d' av fiiJTt aki.nvg dtx^dxtai firjTt avTovg akkoot 
anodrjttdv afta ftiv ovx iyxiufiu rd yt na{)finav, iri B 
di ayuiov xai dnrjveg (faivotr' av Tolg d?.koig dv- 
\t{)iunotg, ovouaai re ;^«A6no7ff ratm XtyofAivatg Itvri- > 
Xatfiatg ^ff^^^i^ovg xai T()6notg avifddtai xai X"^^~ 
notg, lug doxoJtv dv. XQ^ ^^ ovnurs ntgi afxtxQov 
noiiiaifai ro 6oxilv dyatfovg elvat Toig dXXotg i/ fjiij 
Soxtiv' ov ydo oaov ovaiag dgtTijg dneacfaXfiivot, 
Tvyxavovatv oi noXXoi, Toauvtov xai Tnv x{)ivttv rovg 
dXXovg, baoi novijf^oi xai ;jft;>/rtroi, \ftiov Si ti xai 

allovi oi nori;(foi *ai aiQijatot. Sed j;("7<"<"' *• ▼• f- •"• *• '^- *^ 
pr. A. Q., item marg. i. Pro oi articulo autem Bastio teste li- 
qaido ijcriptum exhibent Caot Par. A. et Vat. Q. quod etiam 
tuetur Cod. r. Schneiderus dedit: o2 »o>-. xai aniTjOtoi. Plut. Mor. Vol. II. p. 287. ed. 
Lip». 

to V av HTiie allovs ii- 
Ita&at — ] Spreta Spartanorum 
BereritBte. de quorum adrersus 
itinera odio et peregrinorum ex- 
pulsione 8. ^eyrXaoin v. Plat. 
Protagor. p. 342. C. coll. M eu r- 
■ ii Miscellan. Lacon. II. 9. P e- 
rizon. ad Ael. Varr. Hist.XIlI. 
16. Beclc. ad Aristoph. Avv. 
V. 1314. Interpp. Thucvd. I. 
144. 11.89. Manso Spart. Vol. 
L P. I. p. 159 iq. Muller. 
DnrienoB. II. p. 8. , amplectitur 
potius hnmanitatem Cretensium, 
apud quo8 constituta erant ho- 
•pitia publica, quibu» pert*grint 
excipiebantur, ipsorumque A- 
thenieniinro. v. mox p. 953. A. 
B. tqq. Lega» quaeno Hneck. 
De Creu insula Vol. III. p. 
450 sqq. 423. sq. coll. Athen. 
IV. 143. Vcrba: opofiaai jp»- 
(t»vov$ — xaltMole. referas »d 
pifts Hlove fHiaa9at ft^i» at>- 
foie aUoat inoirittetv, hoc aen- 
SNi dnm ntamur et mole- stisodiosisque nominibus, 
^evTjXaa lojv, quae vulgo 
dicuntur, et moribus ar- 
rogantibus ac diffic ilibus. 
Quid sit avd^ahiis xa^ xaXenos, 
declaravit Casaubonus ad 
Theophr Cbaracter. Cap. XV. 
in. ubi etiam huius loci memi- 
nit. Male haec e.Tpedivit Aeti- 
U8, iQO)iifrovs ad dativum xois 
allois avffQmnois referri ratus. 

B. ov yoQ oaov ovaias 
dpetrjs — ) II. e. ab ipsa vir- 
tutis veritate, s. a. virtute 
ipsa. Frustra in his haesit Zel- 
lerus Stud. Platt. p. 94. Post 
toioviov xal tov xpiveiv iterum 
int. aneatpalitevoi tvyxdvovaiv. 
Turo vulgo hunc in modnm scri- 
bebatur: tovs aklovs oi xovt]' 
fo) xa) axftjatot. Quasi vero 
o/ noUoi iidem sint etiani no- 
vtjifoi nni axi't,atoi. Vcrisbinie 
trcs fire codices, intcr quos 
snnt etiam duo praestantissimi : 
tot>f Sllove, oaot novtjgoi nai 
KftiOfi. Qun restituto liquet 
•ententiam verburum hanc emer- 374 PLATONIS ivaxoxov ivsoti xai roiai xaxoJg, utgts ndfinokkoi xal 
C TttJv acpodga xaxaiv bv ToJg Koyotg xal raig do^ai^; 
diaiuovvrai tovg diuivovg xi7jv dvf)-Qwniuv xai rouc; 
XtiQovag, Sio xaXov xalg noXXalg noXsat x6 na^axi- 
Xsvfia iaxi, nooxifxdv xrjv tvdo^iav n^og xmv noX- 
XcSv x6 piiv yaQ oo&oxaxov xai fiiytatov, ovxa dya- 
&6v dXrj&iJog ovxio xov evdo^ov ^iov t)-r]QiVitv, ;fwoi^- 
8k fir]dafi(Zg, rov ys xsXeov uvSoa iaofAtvov. xa\ dtj 
xai xTj xaxd Kot]tr]v olxt^ufiivii noXsi ngknov dv 
eit] do^av noog xaJv dXXunv dv&uujniuv 6 xi xaXXi- 
axrjv xs xai d(jiaxr]v nagaaxsvd^sad^at, ngog dusxf]V' 
D ndaa d' kXnig avxr]v kx xuiv sixoxuv, dvnsQ xaxd 
Xoyov yiyvr]tat, fisx' oXiytuv r]Xiov oxpsaf^ai xa\ xov^ 
dXXovg t^sovg iv xaig svvofioig no^.sai xai yutuatg. ev ai oxov Ivean >iai'] Sic i2. a. iii marg. et f. r. o. Vulgo 
eSatoxov iait xai. 

C. xai Tovs jje/povaff ] Sic pro vulg. xeiifovs ex A. fi- 
V. f. r. a. c. 8. o. x. rescribere non dubitavi. Eadem formae al- 
ternatio est Tim. p. 39. A. ubi iungitur ildttco et (lei^ova. Legg. 
X. p. 903. D. et Xenoph. Hier. 4, (j. ubi post Xi^eittovas conti- 
uuo rjttovv subiungitur. 

to naQaxelev nd eati'] Sic A. Q. v. r. a. c. 8. pro vulg. gere: tantum etiam in iu- 
dicandis ceteris, qui mali 
aut boni sint, a recto ab- 
errant. Quod patet rectissime 
dictum esse. — Mox evaioxov 
est facultate recte coiiiici- 
endi ae divinandi praedi- 
tum; V. Abresch. in Aeschyl. 
Libr. II. p. 457. et Dorvill. 
ad Charit p. 408. ed. Lips. 
Fro vulg. eati scripsimus treati. 
Aristidas Oratt. II. p. 150. 
ubi haec respexit, scriptum ha- 
bet ivi. 

C. T tiv evSo^iav n q6s 
tfov nolltor] bonam existi- 
mationem a magiia homi- 
num multitudine profici- 
scentem, vel, bonam apud 
homines existimationem. 
Pessime vulgo: nfb toiv itolkoir. Proximorum verborum haeo est 
sententia: verissimum enim 
gravissimumi]ue hoc est, 
ut qui vere bonus sit, e- 
tiam gloriosam appetat 
vitam, seorsum autem ne- 
quaquam, siquidem vir fu- 
turus sit perfcctus et om- 
nibus numeris absolutus. 
Mox «X rtuj' eixotor i. q. eixd' 
icos, ut Libr. VI. p. 775. D. al. 

D. fiet' oliyojv ijltov 
o^pea&at — ) spes est futu- 
rum esse, ut Sol ceteri- 
que dii eam una cum pau- 
cis videant inter civita- 
tes et terras bene legibns 
temperatas. 

xriQV^iv ij it Qespeiats ij 
xai tiat &.] En abstraclum no- 
men , quod vulgo dicunt , inter DE LEGIBUS LIB. XU. P. 950. 951. St. 375 

uSi ovy XQ^ noulv nn)i anoSi}tAiag ei^- aXXag x^Q^^ 
xai Tonovg xat ntgi vnodoxrjs ^ivwv. llgiZrov (xkv 
vnuxi{}fi> kxiZv Tixxaodxovxa ^rj iSiiaxw dnodjjutjaai. 
fAf]daui'i f4r}dau(Zg, txi x£ idia fArjdivi, dr/fioaia d' iaxw 
x^yv^iv tj n{)ta[iuatg tj xai riai x^eojyotg' xdg St 
xaxd noXifiOV xai ax^axiiag dnodr]fiiag ovx iv ixdr}- E 
fAiaig noXixixaig d^iov dyogivtiv uig xovxuiv ovaag' 
Ilv&uiSi T(p /^noXku/vi xai dg OXvftniav xtfi Jti xai 
tlg ISifiiav xui iig lad-fiov XQh niiAnuv xoivutvovv- 
Tag &vatuiv xe xai dyutvtuv xovxotg xoig tffOtg, niii- 
ntiv di tlg SvvafAtv 6 xi nkdaxovg dfia xai xaXXi- 
axorg xt xai dgiaxovg, oixiveg tvSoxtfiov xrjv ncXtv 
iv itQalg xt xat ti()r]vtxaig avvovaiatg non]aovat So- 
xtiv, Toig ntgi xov fioXifiov dvxiaxQOffov dnoStSov- 951 
Ttg So^tje na()aaxtvrjv , iXti^ovxeg Si oixaSe StSd^ovat MafanHsvafia. Dein nfos xSv xoUiuv recte A. ii. v f. s. c. 8. o. 
Vulgo X(f6 t. X. 

D, fter' uliymv tiliov] Sic A. Si. v. f. Legebatar olim: 
/iir' iUyov. 

i^sata dxoiijitTJaai] V. dnoirjfteiv , invitis A. Q. v. f. r. 
a. 8. o. 

K. roi ^(t] rcJ additiim ex A. Q. v. f. r. a. b. o. x. Paullo 
aDt« nv9cliie A. Q. teste Bastio. eoaereta positnm. Sed prorsos K. riv&cide tm 'Anollcu- 

«odem modo Thucyd. II. 12: vt — ] Vere, opinor, Stepha- 

tjv Ilefixieove yvaiftr; TtQctegov nus Ilvtftode bi t. 'Ax. legen- 

vevtKrjtivia, xijpvxa *al itgesfietav dum coniecit. De legatis ad 

liil n(fosiiiea9ai. Id IV. 118: Pythia, Olympia, aliaque id ge- 

Ktjtfvtii ie %al Kifespetn nai dxo- nussacraGraecis communiamis- 

i»v&oie, oxoaotg dv ioxi , x. sis v. lo. Henr. Kr ausii Olym- 

r. i. Demosthen. De faU. ie- pia (od. Daratellung der grosiien 

gat. p. 399, 14: otav ^ xifpv^t Olympischen Spiele) p. 80 «qq. 
ual xi/eafieiais Mpoyeypaiiiiivov. 

Id. in Timncr. p. 746: (ittdtdir P. 951. tois neifl tov n6- 

ivvia d^ldviiuv xvafievovtai tav- ieitov — ] exhibentes glo- 

trj t^ fiiiifa, xai xi^fvxos xai fiae speciero, quae iaudi 

n^es fieiae xui a v v i 9 f oj v. rerum bcllicarum respon- 

qoem locum Taylorus iuinria dcat et convcniat. Vocatur 

•ollicitavit. Plat. X. Legg. enim dvtiotgoipoVf quidquid aJi- 

p. SNtTt C. Kleivias oie xai ^vit- cui rei ex altera parte rospon- 

naoa tfitdv ijie i; ySQOvoia. — det; de <iuo usu vocabuli v. ad 

tis toviav ovaaf.quasi, in Phileb. p. 40. D. 51- K. — 

harnm numern sint ha- ori dctircpa, h e. Neounda 

hcndaf. et d(;terii)ra. 376 PLATONIS 

Tovg viovg, uTi devTiQa ra twv aXXwv iaTt vofit^ta 
Ta 7iB()i Tccg nohTeiag. t^fewQoi/g de aXKovg ixn^iTietv 
XQtu)V TotovgSs Tivag Tuvg vopto'fvXaxag nauiuivovg- 
av Tiveg ini&v/^Mai tmv noXtxwv tu tuv alkojv av- 
xf^QUjnuv nQayfxaTa &fU)Qtjaai xaTci Tiva nlfiw axo- 
Xriv^ anHQyiTU) jntjSiig TovTovg vouog. ovre ydu anti- 
Qog ovau noktg dvit-Quonuv xaxiuv xat dyaifuiv dv- 

B vaiT' dv noTS, dvojiiihjTog ovaa, tjf*SQOg ixavtag 
elvai xai releog, ovd' av Tovg vo/iiovg SiaffvXaTTiiv 
dviv Tov yvojfttj Xa^uv avrovg, dXkd ftt] fiovov rj&e- 
aiv. iiai ydo iv Toig noXXoig dvitQtunoi dii &uoi 
Tivsg, ov noXXoi, navrog d' d^ioi ^vyyiyvia&at, avo- 
fisvoi ovdiv ftdkXov iv svvofiovfiivatg noXtatv i) xat 
f4,t], utv xaT ixvog ati XQ^ ^ov iv Taig tvvofiovin- 

C vaig noXsaiv oixfwvra, i^iovTa xard &dXaTTav xat 
yfjv, ^rjTelv 6g dv dSidtf&aQTog //, ra fikv (ii^ai- 
ovfievnv rwi^ vofiifAuv, oaa xaXuJg avToig xtiTat , rd P. 951. av tives inc&vi^.] a A. et pr. fi, i^i&viiovat A. 
aTietQysio} fiT]8els] ie inculcat ante iunbeis A. rec. 
B. yrcu.uj; lafieiv] yvijjnr^v A. et pr. Q. 
fifi fiovov ijd^eatv] i&eatv Vat. r. et corr. 52. 8. quod pla- 
cuit Turicensibus et Hermanno. 9ecotfOvs de iikovs ex- post nagetievovs colo distin.xi- 

■ninneiv j;c«w»' — 1 Mirari hic mus orationem. Nam quae con- 

iicet Astium jjpewj' interpre- sequuntur, ea continent epexe- 

tantem: si oporteat et ante gesin, ita ut etiam scribi potu- 

ixTte^ineiv requirentem ei. Imo erit: iav yai/ iives ini^vfidjai, 

cunsecutio verborum liaen est: x. r. *.. 8ed in taiibus omitti 

Xpsfiiy be (sc. iaii) exni/ineiv solere coniunctionem tralaticium 

cmovs lOiovsba tivas d'ec}govs est. Itaque apparet supervaca- 

napefiivovs (i. e. naQatirjaaue- neam et inanem esse coniectu- 

vovs) tovs voiiocpvlaxas, opor- ram Wi nck e Imanni , legen- 

tet vero alios quosdam id dum putantisrfx.TfjuTCii' ot) 2(>e(ai>, 

genus spectatores emit- totovsSe bi ttvas x. r. l. 

tere, quum veniam a le- B. avev tov yvoifirj ka- 

gum custodibus impetra- fieiv — ] H. e. nisi leges 

verint; h. e. spectatores, qui cognitiojie quoque com- 

item rerum exterarum notitiara prehenderit, nec tantum 

colligant et donium reversi de moribus et ingeniis su- 

iis e.xponant. Legg. V. p. 742. sceperit. 

B. 7ta(finevos (vulgo naifaitvaa- &etoi ttves, ov nolloi,'] 

nevos) fiiv tovs ciQiovtas ano- Dici poterat etiam xai ov noJi- 

dtjfieita). ubi v. commcntar. Dein i.oi, vel (xaa' ov noiJioi. De tri- DE LEGIBUS LIB. XII. P. 951. St. 377 

d' inavoQttovutvov, ii xi naga?Mn(Tai. avtv ya(J 
xavitjg Tfjg /ftugiag xat ^rjTtjaeujg ov ftivu noTi t«- 
kiwg n6?.ig, ovH' av xaxuig avTrjv ttiuiouiai. 
KA. Hug ovv ttv yiyvoiT' auffoTtQa'., 
Cai». VI. 7'//^«. nyuiTov ^iv 6 iftu/(jog 6 rot- 
oVTog rjuiv ytyovwg tarui n/.tt6vuiv iruiv »; n»VT»;- 
xoiTcr, irt di Tuiv evdoxiuutv ra Tt aXXa xat tlg rov 
noXtuov iarui ytytvtjuivos, ti uiXXtt t6 tujv vouoffv- I) 
Xaxuiv deiyun tig rag aXXag utftrjattv noXtig' nXiov 
di i^tjxovTa ytyovtog iTuiv ftrjxiTi dtUiytiTut. &t(oot]- 
aag di 6n6a' av iTTj jSovXtj&y twv 6ixa xai dcfixo- 
ftiPog ohcait ilg tov ttvXXoyov itu Toy rwv ntgi 
vouovg inonrtvovru/v. ovrog d' iarui viiuv xai nge- 
a^SvTiguiv ufuiyfiirog, ixdorf/g fiiv r]ftigag av?.Xtyofit- 
yoff 4^ dvayxrjg dn' ogd^gov ftixQinto dv rjXiog ava- 
aj^f), nQbJTnv ^Aiv TiZv itoiwv rwv xd dgiaTtia tiXt]- E 
(foruiv, iniiTa rtZv vof4.o(fv?xixuiV Tovg du nQta^tvov- 

C. riae ovp av /.] Sp aceessit ex A. Q. v. f. s. c. i. o. 
Cflterum Schneider. haec nmnia item Atheniensi attribuit. 

^iios aifaaiTi'^ Sic A. Q. v. f. r. a. c. 8. o. pro vulg. iilios 
ariaiTi, aode Winckelm. legendum coni. r^uos av dviajT]. Aoristo 
T. arcjeir eadem in re uiitur Plato etiam Symp. p. 220. D. f^ltos 
apiox$r; utuntur etiam alii. Scripturam codd. dydoj; etiam Schnei- 
<Jer. et Hermaun. comprobaverunt. 

bn* his loqaendi rationibos di- sinceri et incorrupti^ In- 
ximus ad Protagor. p 337. B. telligendnm enim ante off ar 
Simplicem ^«'gationem ut h. I. aiiaq'^. i pronomen rovio»-. 

iH^^^C n r A T M nis .pecioen. Mo.x de :,lio. 
p.isy. C D. T.rts .unt