Skip to main content

Full text of "Sailm Dhaibhidh ann dan Gaoidhealach do reir na Heabhra, : agus an eidir-theangachaidh a's fearr ann Laidin, ann Gaoidheilg 's ann Gaillbhearla."

See other formats


9 S A I L M 

D H A I B H I f) H 

A N N 

DA.N G AOIDHE ALACH 

Do reir na HEABHRA, 

Agus anEiDik-THEANGACHAiDH a's fearr 
ann Laidin, ann Gaoidheilg j s ann 
Gaillbhearla.Do thionnfgnadh IcSeanadh 
E ARR A-GH AOIDHE AL 'sa'Bhli- 
adhna 16599 àgus do chriochnaigheadh V 
an 1694, r'an feinn-an,n Eaglaifibh J s ann 
Teagh-laichibb Gaoidheal ACH. 

; Agus, do ghlanadh anois o Mhearachdaibh lionmhor 
Clodhbhualaidh, air larrtas agus do reir Seolaidh an 
t Seanaidh chcjHÌaa, ' 

Clodh-bhuai!t , agusVan Reic le Eoin Gii-lie^ 
Leabhair-reiceadoir ann PE A f KT. MDCCLXX^IH. S A I L M 

D H A I B H I J> H: S A L M I. 

i > O Beannuight' an duine fin nach gluais 
ann comhairle nan daoi, 
Ann flighe f hiar nam peacach baoth 

'n a iheafamh fòs nach bi, 
An'n cathair fanoid luchd an fpòrs' 
nach togair fuidh' gu bràth. 
a Ach gabhail toil do naoimh-reachd De, 
'ga fmuaintiugh' oidìich', is la. 

3 Mar chraoibh is àmhluidh bitheann fe 

'g cois aimhne fas a'ta, 
Do bheir 'n a haimfir toradh trom; 

gun duille chalì 1S0 blàth, 
Soirbhichldh leis gach ni d'an dean. 

4 Ni h amhluidh fin do bhi , 
Na daoine peacach : ach mar mhoii* 

air fhuadughadh le gaoith, 

5 Is uime fm ni flieafmhunn fuas 
na haingidh ann fan bhreitlj, 
No peacaich ann an comunn naoituV 
nam fireanach gu feth, ' 

A 2 • 6 Dir 4 S ALM II. 

6 Oir 's fiofrach Dia air flighe ghloin 
naif: fireanach air fad : 
Ach flighe f hiar nam peacach baoth, 
di-mhilltear i gu grad. 

S A L M II. 

i '/^1 ReudasfarghabhnaGeintlighboiI', 
's am pobull fòs gu cruinn, 
Far fmuaintigh fiad beart dhiomhaoineach 
nach feadfuidh chur ann fuim? 
% Righridh na talmhain d'eirigh fiad, 
's na prionnfuidh mòrdha treun, 
Ann aghaidh De do chruinnigh fiad, 
's an ti do ung fe fein. 

3 Brifmid anois an cuibhreach dhinn, 

(a dubhradar air fad) 
Na boinn do b'àill Ìeo iadhadh oirn, 
dhinn tilgeamaid gu grad. 

4 An ti air Neàmh 'n a fliuidh' a'ta, 

-do ni fe gàire f ò : 
Is mar chùis mhagaidh bitheann fiad, 
do'n Tighearn , àrd, gach lò. 

5 'N fin labhraidh fe amtriathraibh borb 

'n a chorruigh riu gu garg, 
Is cuiridh fe gu cabhaig iad, 
le lafan is le feirg. 

6 Gidheadh SALM II, 5 

6 Gidheadh do ungadh leam mo Righ 
gu fior air Sion caomh ; , » 
Is chuir mi e 'na uachdaran 
fuas air mo thulaich naomh'. 

y Cuirfeam ann ceill an t ordugli ùd : 
1 (dubhairt Jehobhah riom,) 
Is tu mo mhacsa; 's ann an diugh 
do ghineadh thufa liom. [dhuit 

8 Iarr orm, 's mar oighreachd bheiream 

' na Geintiligh gu Ieir, 
3 S mar iheilbh roi-dhileas bheiream 
fad iomall crich gach tir. [dhuit 

9 Nithear le llait do'n iarunn chruaidh 

gu luath am brifeadh leat, 
Nam bloidibh beaga pronnfar iad 
mar phota criadh' le d' neart. 

10 O Righridh, uimè fm anois 

gabhuibhfe ciall gu leir: 
A Bhreitheamh talmhain gahhaibh fòs 
deagh-fhòghlam glan d'a reir. 

1 1 Do'n Tighearna Jehobhah mòr 

adhruibhfe dh'a gu ceart, 
Le h eagal deanuibh feirbhis mhaith 

do Thìghearna nam feart. 
'S-le baill-chrith deanaibh gàirdeachas. 

12 Do ? n mhac is tug'aibh pòg 3 

Aj D'eagal 6 S A L M III. , D' eagal gu lafadh f hearg-fan ruibh, 
d'a^aniileadh ann fan ròd. 

An uair do bhitheas corruigh air 

; ag ìafadh ach gu beag : 
Is Èèantiiiightf iad gach uile neacfa 
an dòchas air do learr. 

o 

' ; S A L M III. 

1 ]\JA.ch iion-mhor iad mo naimhd\ 
i.^ fior-dhol a' mcad gach la?.[Dhi; 
Is Iuchd mo thriobioid iomad iad, 

ag eirigh rium do ghnà'. 

2 Re m' anamiomad deir nàch bhuil . 

aon fhurtachd ag an'Dia, 

3 Ach 's tu fear-togbhalach mo chinn, 

mo ghìòir, is tu mo fgia\ 

4 Air Dia do ghairmeas le mo ghuth, 

d' eifd as a thulaich naomh' : 

5 Luidh, choidil, agus mhofgail mi, 

chum Dia mi fuas gu caomh. 

6 Ni h eagal lckri deich mile fluaigh, 

d'an cuartuighionn fiad me. 

7 Mo Thighearn' eirigh fuas gu Juath, 

is cuidigh leam a Dhe: 
Mo naimhde bhuail tu air an gia.Il:' 
bhrisfiacla fòs nan daoi. 

8 *S I S A L M IV. 7 8 'S le Dia an fhurtachd: air do fhluagh 
do bheannachd 'ta gun di'. t , eifd rium tràth eigheam riut; 
'S tu dh' f huafgail orm is mi ann teinn, 
fòir orm, is eifd mo fcread. 
% Mo ghlòir cia f had a chlann nan daoin 5 ,.. 
chum nàire, chaochluigh's fibh? 
Ag tabhairt gràidh do dhiomhaoineas, 
is leanas breagan ruibh ? 

3 Biodh agaibh fios gur roghnuidh Dia 

dh'a fein anduine naomh' : 
Tràth eigheam ris, do bheirionn fe 
sàr eifdeach do mo ghlaodh. 

4 Biodh eagal oirbh 's na deanaibh lochd 

le'r croidhe labhraibh fein 
Gu h uaigneach air ar leabuidh, fòs 
bidh tofdach mar ~an ceadn'. 

5 Deaghiobaimhaitneachthugaibh uaibh 

do'n ionracas do ghnà', 
'S-ar dòchas cuiribh ann an Dia, 
àg earbfa ris gach la. 

6 Ni maith cia nochdfas duinn anois ? 

ta' .mòran ac' ag ràdh : S A L M IV. 
Thufa Dhia ùd m' ionracais, A 4 Ach 8 S A L M V. Ach dealradh glan do ghnùis, a Dhe, 
tog^oirnne fuas do ghnàth. 

7 'S mò chuir tu dh'aoibhneas ann mo 
n'an uair is lion-mhoir , coirc', [chroidh% 
No, aca sùd, is iàibhre fiòn 

ag cinheachduin gun airc. 

8 "Ann'fioth-ftiaimh luidhidh mi faraon, 

is coidlidh mi le fuain : 
O's tus' amhàin bheir dhamlij a Dhe, 
fuidh dhidean, comhnuidh bhuan. 

S A L M V. 

1 TT\Q m'bhriathraibhjtabhairair'aDhc, 
JLJ' is beachduighairmofmuain [Dhia, 
i Ei^ guth mo ghlaoidh, mo Righ, 's mo 
oir gùidheam ort gu diarì. 

3 Mo ghuth.do chluinntear leat a Dhe, 

air maidin gach aon la : 
Gu moch do dheanam ùrnaigh riut 
is dearcam ort do ghnà'* 

4 Cho tus' an Dia le'r miann an t olc, 

is lochd ni chaidreann tu. 

5 Cho feas an t amadan a'd' làth'r : 

's fuath leat iuchd-uilc nach fiu. 

6 Do fgriosfar leat luchd-labhairt breig : 

is gràin le Dia faraon. 

, An SALM V, 9 

An duine fuileachdach, 's an u , • 
chum Cealgoi.reachd do chlaon. 

y Ach mife tiucfam chum do theach, 
thaoibh mead do ghràfa caomh.: 
Agus ann t eagaì adhram dhuit, 
rn' aghaidh re d'theampull naomh\ 

8 Fa chùis rao naimhde, treòruigh mi 3 , 

a'd' cheartas naornh', a Dhe, 
Is deanfa romham air gach ball 
do chafan direach reidh. 

9 Oir ni bhuil cinnt no ceart nam beul 5 

fior-aing'eachd ionnt' ata: 
An fcornach fofgaik' ac' mar uaigh, 
le miodal teanga tlà'. 

Le'n comhairlibh leìg tuiteam dhoibh, 

fgrios iad. a Dhe, nan lochd : 
Nam peacaibh lion-mhor fuaduigh iad: 
oir rinn fiad ceannairc ort. 

1 Achaoibhneas air gach neach gu raibh, 

ni barrant', dhiot nan airc: 
Is deanadh iad buan-ghàirdeachas, 
o rinn tu dhoibh cul-taic : 
Biodh ionnad ait, naghràidhuigh's t ainmO 
z Oir beannuigheann tu, Dhe, 
Am flrcan: ni tu^.e do ghràs 
a chuartugh', mar le fge\ 

A 5 SALM v S AL .M VL 1 À Thighearn^anndochorruighmhòir 
JLjL na cronuigh mi gu garg, 

Na dean mo fmachdachadh gu geur, 
an uair a lalas t fhearg. 

2 Dean tròcair orm, a Dhia nan gràs, 

oir lag ataim gun cheifl : 
Dhia, flànuigh mi anois a* m' fheim, 
o 'taid mo chnàmhan brift'. 

3 'Ta m' anam air a chràdh gu geur: 

ach thus', a Dhe, cia fhad 5 ? 

4 Pill, fuafgail m'anam: agus fòir 

le tròcair orm gu grad. 

5 Oir orts' a Thighearna fan bhàs, 

cho chuimlinighear gun cheift: 
Cia bheir dhuit buidheachas ian uaigh, 
no bheir ort luadh am feafd' ? 

6 'Taim fgith.'le m* ofnaigh, feadh na 
ag cur mo leab' air fnàmh : [hoidhch' 
Le deuraibh m'uirigh uifgichim 
fan am bu chòir dhamh tàmh. 
*? Mo fhùil ata air fàilneachadh 

fa chùis mo bhròin gach tràth: . 
Is *ta ag dol gu -K aois, ar-fon 
ra' uil' eaf-cairde do ghnàth. 

8 À S A L M VII. 8 A luchd na h aingidheachd gu leir, 

imthibhfe uam am fad : 7 
Oir chuala ia gu tròcaireach 
àrd-ghuth mo chaoi gun ftad. 

9 An ath-chuinge do ehuir rai fuas 

do chual' an Tighearn' i, 
Is gabhaidh fe -gu toileach uam 
an ùrnaigh do ni mi. 

Air m' eaf cairdibh gu raibh air fad 

nàir', agus cùradh geur: 
Is pilleadh iad air'n ais gu luath 
le mafladh mòr gu leir. 

S A L M VÌL 

1 /^\Dhiamo Thighearn', earbam riutt 

orm furtaigti agus f 6ii% 
Is faor mi fòs o dhiobhargradh 

. o 

luchd leanmbuin orm ann tòir. 

2 D' eagal mar ni an ìeòmhan treun 

gu reubar m' anam leis : 
Ag deanamh liodairt air,gu mion ? 
gun neach do m' fhuafgladh as. 

3 Jehobhah Dhe 5 ma rinn mi fo : 

ma 'ta lochd air mo laimh: 

4 Ma dh'iocas olc do'n fhear do bhi 

ann fioth-chamt dhamh 2 's ann dàimh^ 
A4 (Ni 

I ' i ,. m i ... ■ 'k > ' : 1 S A LM VII. (Ni h amhluidh fm, ach rinn mi 'n ti 

aVheafairgin gu bjàth 
X)o bhi gun àdhbhar is gun chùis 
'na nàmhad dhamh each la.) 

5 Leanadh an nàmhad m'anam fein, 

glacad'h fe è, *s gu làr . 
Saltradh mo bheatha, leagadh fòs 
m* orsoir fan dùs le tàir. 

6 Eirigh, a' t fheirg, tog fuas thu fein, 

fa chorruigh m'eaf-cair threin : 
Is chum na breith a dh'orduigh tu 
mofgail fa m' chùis a Dhe. 

7 Mar fm ni coimh-thionaì an t lìuaigh 

do chuartughadh gun chàird' : 
Is uime fm fa'n cùis, a Dhe, 
piìl fein air ionad àrd. 

8 Breith air a' phobull beiridh Dia : , 

reir m' ioni acais deari breith, 
Do reìr mo neimh-chiont , *ein, a Dhe, 
gu teann cuir as mo leith. 

9 Gu d'tjùgeadh crioch air olc nan daoi, 

ach daingnigh daoine còir : [àirn', 
'S fear-fgrùdaidh croidh', is rannfaigh 
Dia comhr-thromach na glòir. 
i o 3 S e Dia mo-fgiath, 's e dh'f hurtaigheas 
air luchd a' chroidhe cheart. 

ii Breitheamh S A L M VIII. 13 

Breitheamh luchd-còrach Dia, gach la 

am feirg re luch droch bheèxt. 
Ma *s e nach pllltlorm fe air ais, 

a chloidheamh iiomhfar leis : 
Air lagh a bhogh' do chuir gu teann 

gu cakheamh ullamh deas. 
Fior-acfuinn agus inneal mairbh 

do dheafaigh fe dh'a fein: 
A fhaighde do luchd diobhargaidh 

do uli'mhuigh fe gu treun. 
Feuch, amhluidh iodhnadh Mnà- re 

mar fin re h olc ata, (faoth'r 
Aimh-ìeas 's e bu torraicheas d^a, 

breug rugadh leis gun ftà. 

5 Chladhaich fe flochd, is threachail èj 

thuit fein farrdig do rinn. 

6 Thig aimh-leas air a chlaigeann fein, 

is fhòirneart air a cheann. 

7 Do reir a cheartais moiaidh mi, 

an Tighearn' air gach am : 
Do ainm jehobhah feinnidh mi, 
O fe is aird' a't'ann. 

S A L M VIII. 

1 T Ehobhah Dhia, cia mòrdha t ainm 
•J air feadh gach uiie thir! 
Do ghlòir do (hocraigh tu oif-cionn 
nam flaitheas is nan fpeur. 2 As 14 SALM VIII. 

a Asbeul nan naoidh 's nan ciochranmaoth, 
bkrigh t eaf-cair d'orduigh neart, 
An nàmhad chum gu coifgionn tu, 
's an dioghakach mi cheart. 

3 Do fpeuran trà' thug mi faineax, 

òbair do mheura fein, _ 
A' gheaìach is na reulta glan, 
do dh' orduigh tu le cheii' : 

4 Creud e an duin' gu cuimhnis air? 

no mhac gu fìofraight' leat? 

5 Do'n inbh' is beag do laghduigh's air, 

air 'n d'fhuair na h aingil ceartj 

Do chuir tu coroin àluinn air, 
le mais is giòir thar chàch. 

6 Air oibribh fòs do làmh air fad, 

thug uaehdranachd gu bràth: 
Gach dùii do chuir fa chofaibh dh'a, 
do chruthuigh thufa riamh : 

7 Caoirigh, is buar, 's gach ainmhidh f òs 

'ta 'g imtheachd air an t fiiabh. 

S An eunlaith 'ta fan aidheir fhuas, 
an thig a'ta fa' chuan, 
'S na fliiùbhias air fligh' tuinne Fòs, 
fin thug tu dh'a gu buan. 
9 A Dhia ar Tighearn' is ar Triath, 
t ainmfe cia h uafal e ? 

• Air S A L M II 15 

Air feadh gach talamh is gach tir 
is mòrdha sùd a Dhe. J 

S A L M IX, 

r T Em' uile chroidhe bheiream dhuit, 
1 j ardmholadh binn, a Dhe;' 
Is t oibridh miorbhuileach air fad 
do innfeam iad gu rèidh. 

2 Do dheanam ionnad aoibhneas ait 

is gàirdeachas gu mòr: 
Do t ainmfe leinneam moladh binn s 
O Righ a's àirde glòir. 

3 A rìs trà' phillfear air an ais, 

mo naimhde, theid gu làr ; 
Oir tuitidh fiad is theid dhoibh as, 
a't fhiadhnais fein gun dàil. 

4 Mo chòir do rinn tu flieafamh dhamh 

gu daingean is gu treun : [fuas 
A 5 d J chathair chomh-throm fhuidh tu 
mar bhreitheamh ceart am binn'. 

5 Do rinn tu air na cinnibh fmachd, 

do fgrios na daoine daoi : 
An ainm do chuir tu as gu glan, 
o linn gu linn a choidhch'. 

6 O nàmh chuaidh crioch air fgrios am 

leag thufa bailte treun, [feafd' : 

An 6 S A L M IX. An iomradh-fan 's an cuimhne fòs 
dò theirig fin leo fein. 

7 Ach mairfidh Dia gu bunaiteach : 

chuir cathair fuas chum breith. 

8 Bheir air an domhan comh-throm ceart, 

le còir do'n tiluagh fa leith. 

9 Mar dhaingneach bithidhDia namfeart 

do'n ti a'ta foidh leòn: 
Ann triobloid tearmunn dileas è 
re faicfin neach fuidh bhròn. 

Gach neach 'gambhuilair t ainmfe Scs 3 

ni dòchas diot, is bun: 
Oìr meàd 's ata ga d'iarraidh, Dhe, 
nior threig tu lad gu tur. 

1 D'onTriath/ta'g àiteach'fliabhShioin 

feinn moladh dh'a gu binn: 
Aithriubh fòs a' nieafg an t fluaigh 
na gniomhartha do rinn. 

% Tràth ni fè rannfachadh air fuil, 
'n fin cuimhneach orra 'ta; 
Cho leig airdearmad glaodh nambochd 
a ghairmeas air do ghnà'. 
3 Fòir orm, a Dhe, is amhairc air 

mo thriobloid O luchd m'fhuath, . 
A Dhe a'ta ga m' thogbhail fuas 
O dhorfaibh bàis gu luath. 

1 4 Ann SALM IX. if 

I 1 4 Ann dorfaibh Inghein Shiom chaoimh 
gu foills'ghinn t uile chliu : '<?.' 
Do dheanam gàirdeachas air fgàth 
na flàint' a dheònuigh tu. 
i 1 5 Thuit fios na cinnigh ann fan dig 
do thochail fiad do chàch; 
Is ann fan iion a dh'fholuigh frad^ 
5 ta 'n cofa fein ann sàs. 

16 Aithnighear Dia fan bhreith do ni, 

trà' thukeas daoì san drip; 
Is ann an gniomh a laimhe fein 
teann-ghlacar e sairrib. 

17 Piìlfear luchd-uilc is aingidheachd 

gu hifrionn fios gu leir ; 
3 S na fineachan nach cuimhnigh Dia, 
pilifear iad fios le cheil\ 

1 8 An t ainnis truagh cho teid e' m feafd* 

air dearmad no air dith : 
Air dòchas fòs an duine 'bhochd 
gtì bràth ni fhaicear claoidh. 

19 AThighearn', eirigh, ? s na leig buaidh 

le neach d'an dual am bàs ; 
Breith thugar air fta cinneachaibh 
a' t fhiadhnais anns gach càs. 

20 Cuir eagal orrafaii gu mòr, 

Jehobiiah Dhia nam feart, i8 S ALM X. 

Gu'n aithnighèadh na Geintiligh 
i&d fein nan daoine meat'. 

S A L M X. 

1 iOlReud as far flieafas fad o laimh, 

Jehobhah laidir threin? 
Ann aimfir teinn is triobloid mhòir 
fa-'n dean tu t' fholach fein? 

2 'Ta 'n droch-dhuin' ann a àrdan borb 

ag diobhargadh nam bochd ; 
Àch glacar iad fna h innleachdaibh 
do dhealbhadar chum iochd. 

3 Oir ni an droch-dhuin' raiteachas 

a miarm a chroidhe fein, 
'S na daoine fanntach molaidh fe ? 
ge beag air Dia a' mein. 

4 An droch-dhuin' ag fior-àrdaa gruaidh 

ni ghairionn fe air Dia : 
'N a chroidhe ni bhuil uair aiYbith 
aon fmuaineadh air an Triath. 

'5 'Ta ulle fhHghe doilghiofach, 
's àrd o na mùil do bhreith : 
Ag feideadh pluic gu fanoideach, 
m'a eaf-cairdibh gach leith. 

6 'Na chroidhe fein do labhair fe, 
am feafd' cho ghluaisfear mi.: 

Oir Oìr cho tig amhghar orm gu bràth 
no triobloid fòs do m 5 chlaoidh. % 

7 Do'n iogan, mhallachadh, 's do ghò, 

a bheuhfan làn ata : 
'Ta donas mòr is diomhaoineas 
fuidh theangàidh-fm do ghnà'. 

8 Ann diomhaireachd nan clochan beag' 

ghnà'-fhuidhionn fe gun fhios: 
'Tanhùil air bochd 's air neimh^hiontach, 
dV mort ann uaignidheas. 

*Ta fhùile nimhneach mar an ceadn 5 , 
ro-ghuineach geur gu Jochd, 

Ag dearcadh ann an diomhaireachd 
a fgriòs an fhirein bhochdy 

9 Mar leòmhan luidh* am plaid ata, 

'n a thàmh ann garadh dion, 
Ghabhail nara boehd : is ghlac fe iad, 
5 g an tarruing ann a lion. 

Crùbaidh, k cromaidh fe gu làr, 

chum dh'a nach rnothaigh neach % 
Le laochraibh chum gu leagfadh fe 
am bochd ag gabhail feach. 

1 A dubhairt fe 'n a chroidhe fein, 

dhio-chìiimhnidh Dia gun cheifb 
Bo f holuigh fe a ghnùis ann ceiiì, 
ni leìr dh'a sùd am feafd'. 

1 2 jehobhah^ S A L M X. 2-Jehobhah, eirigh fuas ann àird', 
K d Dhia 'ta neart-mhor treun, 
Tog fuas do làmh: 's na dearmaid 
choidhch' 
na deòraidh' bhochd nam feim. 

3 Na daoine dona creud fa'n dean 

liad tailceas ort a Dhe ? 
A dubhairt fe 'n a chroidhe fein, 
ni fhiofruighionn tu p. 

4 Ghunnairc thu fin, oir duit is leir, 

gach dochar, is 'gach fpid, 
Chum le do laimh gu tiubhradh dhoibh 

comain an uilc do nid: 
'S ann ortfa dh' f hag an duine bochd 

è fein do chur fo dhion, 
O's tu fear-cuidigh agus neart 

nan dìlieachdan gun mhaoin. 

5 Gàirden an droch-dhuin' is an daoi 

leòn thus', is bris a Dhe : 
Is rannfuigh 'mach a lochd gu geur> 
gu nuig nach fuighear è, 

6 Gu futhain is gu fiorruidh fòs, 

an Tighearn' ta 'n a Righ : 
Sgriofadh na cinnigh 'mach gu gkn 
'n a f hearann-fan do bhi. y Miannnan daoin'umhalchual'tu,Dhe; 
an croidhe ni$u gleuft', Is SALM XI 2'1 Is bheir tu air do chluais gun clìàird* 

an gearan-fan gu'n eifd : 
8 Do chunbhail ceart re dilleachdaibh, 

's re daoinibh brùite truagh, 
Do chum nach d'thugadh duin' o'n ùir 

ni 's mò air foirneart luadh. 

3 A L M XI. 

1 1L ffO dhòchas chuir mi ann an Dia: 
1Y1 creud è fa'n abradh fibh 

Re rn'anam, chum mo chuir air gheilt, 
teich as mar eun gu d' fliliabh? 

2 Feuchchuirnah aingidh bogh'airlagh, 

an faighd' air freing do ghleus : 
Thilgin fan dorch' an ti 'ta ceart 
'na chroidh' agtis 'n a bheus. 

3 Ma theid na bunaite air dhith, 

creud ni an duine còir ? [Neamh 
4'Ta*Dia 'n a theampull naomh', air 

\a chathair làn do ghlòir, 
Is leir d'a fhùilibh-fm gach dùil ? 

fan domhan mhòr a'ta: 
Le rofcaibh clann nan daoin' air fad 

rannfuighidh fe do ghnà'. 

5 Rannfuighidh Dia na fireanaigh : 
ach luchd na h aingidheachd, 
Is fuath le anam, is gach neach 
thug fpeis do ragaireachd. 6 Air 42 S A . L M XII. 6 Air daoinibhdroch-mhuint' dortuidh Dia 

* auas painntere gun di': 
Teine, pronnafc, is doinionn gharbh, 
cuibhrionn cup' dhoibh do ni. 

7 Oir Dia 'ta cornh-thromach is ceart, 

is ionmhuin leis a' chòiv : . 
Ag amharc air na fireanaibh 
le deagh-ghnùis làn do ghlòir. 

S A L M XII. 

1 ^T^TOis fòir, is cuidigh leinn a Dhe, 

JL^I oir Heagh-dhuin' ni bhuil ann, 
Na treibh-dhirigh meafg clann nan ^^0^' 
re'm faghail 'ta ro-ghann. 

2 Labhruidh gach neach r*a choimhear- 

2l bhreug le miodal beil : [fnach 
Le chroidhe dùbailt' iàn do cheilg 
fior-labhruidh fiad le cheìl 5 . 

3 Gach beul 'ta làn do ghabhann tlàth 

d'an gnà' bhi leam is leat, 
An teanga bhruidhneach àrdanach 

fgathar le Dia nam feart. 
A dubhairt, orra bheir finn buaidh 

le'r teangaidh fein amach, 
'S leinn fein ar beil : cia chean an Triath 

do chuireas finn fa fmachd? 

5 SALM XIII. a 5 Re foireigneadh nan deòraidh truagh, 
re ofnaidh dhaoine bochd, \jMÒ*rif 
'Nois eir'gheam, (dubhairt Dia :) d y m 
o luchd-bagraidh an lochd. 

6 Is fìor-ghlan briàthar Dhe gu dearbh : 

amhiuidh mar airgiod è 
i Do leaghadh is do ghlanadh fòs, 
fa fheachd ann fuacan crè. 

7 Coimhididh tbus' iad uil% a Dhe 

dionaidh tu iad do ghnàth 
O'n ghinealaichs' anois aYann, 
's o fhoin amach gu bràth. 

8 Gluaifidh gach aon taobh luchd an uilc, 

is togbhaidh fiad an ceànn ; 
An t am do chuirfear fuas gu hàrd 
na daoin' a's fuaruigh Y ann. 

S A L M XIII. 

1 /^IA fhada dhearmadar mi Ieat 
V>4 a Dhia, an ann gu bràth ? 

Cja fhada dh'fholaigh's tu do ghnùis 
gu coimhtheach uam gach tràth? 

2 C' f had' bhim re comhairF ann mo chom, 

le croidhe trom gach laoi ? 
Cia fhada dh'àrduìgh'r tharum fuas 
mo nàmhad mar do bhi? 3 Tabhaj^ 
24 S A L M XIV. 

3 Tabhair fainear, is freagair mi, 

^ Thighearna ma Dhia ; 
Soillfigh mo ihùile, codal trom 
chum bàis nàoh codladh mi. 

4 D' eagal gu 'n abradh rium mo nàmh, 

chuaidh agam air anois: 
'S gu deanadh m' eaf-car gàirdeachas, 
fan uair ann aomar mis\ 

5 Ach dh'earb mi as do«ghràs, is biaidh 

mo fpiorad ait a'd' fhlàint': 

6 Is feinnidh mi gu binn do Dhia, 

ar-fon a phailteis ghnàight'. 

S A L M X IV. 

1 ?T^TA chroidhe deir an t amadan, 

JAI ni bhuii ann Dia air bith, 
'Taid truaillidh, 'soillteil fòsangniomh, 
ni bhuil ann neach ni maith. 

2 An Tighearn' dh'amhairc fe o neamh, 

air chloinn nan daoin' anuas; 
Do f heuchuin an raibh tuigs' ag neach 
no dh'iarradh Dia nan gràs. 

3 Do chlaonadar a thaoibh air fad, 

ro-fhalach iad gu leir: 
Ni bhuil aon neach re deanamh maith, 
nibhuil fiu aoin fuidh fpeur. 

4 Nach SALM XV. 2 S 

4 Nach tuigionn iuchd na h ea-cora^h? • 

'ta /g ith air fad 's air lead 
Mo phobuHl fuas mar aran blaft*, 
air Dia ni ghairionn fiad. 

5 Ann fm do ghabh fiad eagalmòr : 

ar-fon gu bhuil gu fior 
Dia ann an ginealach is linn, 
nam fireanach do fhior. 

6 Comhairl' an truaghain nàirigh fibh, 

chionn Dia 'n a thearmunh d'a : * 

7 As Sion O gu tiucfadh 'mach 

flàint' Ifraeil gach la! 

Trà' bheireas Dia air ais o bhruid s 
a phobull fein le cheil', 
• Air Jacob bithidh aoibhneas mòr, 
's aiteas air Ifrael. 

S A L M XV. 

1 àTìlz dh'fhanas ann dophàilliun fliuas? 
V^4 a Thighearna cia e? 

Cia 'n ti iìn leat air do chnoc naonùY 
a chomhnuigheas gach re? 

2 An ti do ghluais gu treibh-dhireach, 

is ionracas do ni, 
Labhras an fliirinn fin amach 
'n a chroidh' a fteach do bhi. 

B 3 An 25 S A L M XVI. '3'^A^.ti nach dean air neach air bith, 
cul-chàineadh le na bheul, 
Nachdeanaonlochd^ì'achoimhearfnach, 
's nach tog air fòs droch fge ul. 

4 Do ni trom-thailceas air an daoi: 

ach onoir dhoibh do bheir 
D'an eagal Dia : 's nach caochail mionn' 
d'an d'thigeadh caìldach air. 

5 Airgiod air ocar nach do chuir: 

ann aghaidh fòs nan faoi 
Brìb nach do ghabh: cho ghluaisfear è 
gu bràth mar fin do ni. 

S A L M XVI. 

1 TF\Hia, coimhid mi, o's ionnad fein 
JlJ ata mo dhòigh gu fior ; 

2 O m' anam, dubhairt tu re Dia, 

is tu mo Thriath gu fior. 
Mo mhaitheas prt ni ruigionn fè, 

3 Ach air na naomhaibh 'ta 

Air talmnain, 's air na flaithibh fior , r) 
'g am bhuil mcr ghean 's mo ghradh 

4 Moir-mheaduighear an doilghios dolbl 'j 

a dheirngheas gu luath 
Air lorg De eile choimhigh bhreig': 
ag cur' re cràbhadh truagh: 

Ai S A L M XVL 27 

An deoch iobairt a'ta do fhuil 
ni ofraileam gun cheift, . 

Is air an ainmibh ann mo bheul 
ni thiubhram luadh am feafd\ 

5 Cuibhrionn mo chup' is m'oighreachd 

'stu ftieafas dhamh mo chrann. [Dia 1 

6 Ann àitibh aoibhneach thuit mo lion: 

's leam oighreachd bhreagh nach gann, 

7 Do bheiream buidheachas do Dhia, 

thug coihhairl' orm a'm' fheim: 
'Ta m'àirne fòs ann am na h oidhch* 
ga in' theagafg mar an ceadn'. 

8 Do chuireas romham, anns gach cùis, 

an Tighearn' mòr do ghnàth; 
O's air mo dheas-laimh gu bhuil fè, 
cho ghluaisfear mi gu bràtii. 

9 Mo chroidh' hi aoibhneas uime fm, 

ni gàirdeachas mo ghlòir : 
Ni m'fheoilfòs comhnuidhfhoHlineach 
le dion ànn dòchas mòr. 

Oir chean ni fhagann tu fan uaigh 

fhios m'anam air aon achd ; 
'S ni leigionn tu do d' meircin-naoình* 
gu faic fe truaillidheachd. 

1 Dhamh fligh' na beatha foills'ghidli tu : 

a'd' làth'r làn aoibhneas 'ta, 

B 2 Is S A L M XVII. 

■> "Ht^ag do dheas-Iaimh fein a Dhe 
mòr-fliubhachas gu bràth. 

S A L M XVII. 

i Ifd thus' a Thighearn* ris a' choir 
JL-j mo ghlaodh toir aire dh'a, 
Is cluinn an ùrnaigh thig amach . 
o m'bheul gun bhreug, gun ghò. 
% Mo bhrcith o t fhiadhnais thigeadh i 

le d' fliùilibh-leirfineach, 
Feuch air na nithibh fin a Dhe, 
'ta ceart is comh-thromach. r 

3 Dhearbh tu mo chroidh', is d'fhiofru 
- fan oidhche, d'f hionn gu geur,[ghe 
Cho d'f huair tu maoin : oir b'e mo rù 

% nach peacaighinn le m' bheul. 

4 Fa thimchioll. oibribh dhaoine f òs, 

ghleidh mi mi-fhein gu beachd, 
Le guth do bheil, o cheimeanaibh 
luchd-braid is ragaireachd. 

5 Cum m'imtheachd fuas a Dhia nam fea 

a'd' flilighibh ceart gu treun, 
A'd' chafan direach cum mi fuas, 
nach fleamhnuigh uam mo cheim. 

6 Do ghairmeas ort, a Dhe, fa chùis 

gu'n eifdfeadh tufa rium j S A L M XVII. 29 

Do chluas do m'ionnfuidh crom am:a^ 
is fòs mo gheasan cluinn. 

7 Taisbein do chaoimhneas iongantach 
'ta gradhach làn do chliu, 
Do maoras le do dheas-laimh fein, 

an drong d'an dòchas thu, 
O'ndroingnanaghaidh thogbhas ceanm 
ì Ach coimhid mi gu treunn 

Mar chloich do fhùi: dean folach orm 
fuidh fgàii do fgiatha fein. 

9 O'n droch-dhuin' 'ta re f òirrieart orm, 
o naimhdibh m'anma treun 
A'ta ga m' chuartughadh gach taobh, 
mo choimhead orra dean. 
ioNan faill ata fiad druidte fuas, 

cainnt uaibhreach 'ta nam beul. 
11 Chrom fiad gu làr is dhearc le'n fùil: 
is chuartuigh fiad ar ceim : 

[ 2 Mar leòmhan gionach togarach 
chum cobhartaigh do ghnà\ 
Mar leòmhan òg ann diomhaireachd 
ag luidh' am plaid a'ta. 
I13 Eirigh, a Dhe, Is coifc mo nàmh 7 

leag fios gu taiamh è : [dhuit, 
O'n droch-dhuin' 'ta 'n a chloidheamh 
faor m'anam uaidh' a Dhe. B 3 14 O'n 3o S A L M XVIII. ^^M^'ndream'tadhuits' a Dhe, mai laimh, 
o dhaoinibh faoghalt' dàn, 
3 G am bhuil an cuibhrionn/ is an cuid 

fa 5 bheathaidh fo amhàin. 
D 5 am bhuìl tu tabhairt làin am brònn 
| as tulaidh dhiomhair fòs : 
Lan cloinne 'taid fuighleach a' maoin 
fagbhuid d'an leanbaibh òg. 

1 5 Ach mife chean, do dhearcam air 
do ghnùis am fireantachd: 
Air mofgladh dhamh 5 làn diolfar mi a 
a Dhe ? le d' chofamhlachd. 

S A L M XVIII. 

1 74 yr O chion ort fein, aDhia, mo threis. 

2 XVA- Mo charraig Dia~ gu ceart, 
Mo dhaingneach, is mo fhlànuigheoir: 

mo Thighearh', is mo neart. 
An ti ann cuiream dòchas fòs, 

mo thargaid is mo Igia', 
Adharc mo ^11^^^^^ e gu beachd, 

mo bhaideal àrd 's e Dia. 

3 'Nois gaiream air an Tighearna, 
- d'an dlighear moladh lìor ; 
Mar ftn o m' eaf-cairdibh gù leir' 
coimhidear mi gu fior. 

, * ? - 4 Chuif S A L M XVIII. 31 

4 Chuir tuilteach dhroch-dhaoiV eagal 

chuaidh umam guin an èig. £orrìì> 

5 Fian ifrionn agus eangach bàis, 

romham fgach àit' do bhid. ( 

6 A'm' eigin ghair mi air mo Thriath, 

dh'eigh le mo ghlaodh gu h àrd : 
Is as a theampull naomhtha fein 

dh'eifd fe mo ghuth gun chàird' : 
5 N a f hiadhnais is 'na eifdeachd fein 

mo ghlaodh dorainig fuas : 

7 An takmh air gach ceim ann fin 

do chriothnuigh, chrathadh, ghluais: 

lochdar nan cnoc agus nam beann, 
do -ghluaifeadh fin gu garg, 

Do chnothnuigh is do chrathadh iad 3 
do bhrigh gu raibh air fearg. 

8 Chuaidh deatach as a fhròin amach : 

is teine loifgeach mòr 
Chuaidh as a bheul, is ìafadh leis 
do eibhlibh ni bu leòr. 

9 Do lùb fe fòs na neamha fuidh', 

's anuas do thùirling fe : 
Fioivdhorchadas is dùbh-aigein 
do f>hi fuidh chofaibh Dhe. 
io Air ■chevuib mharcuigh fe gu h àrd, 
air iteig fòs do chuaxdh: 

'B 4 Do 2 S A L M XVIII. ^JDo bhi fe luath ag iteaìaigh, 
Mir bharraibh fgiath na gaoith. 

1 Dùbh-dhorchadas mar dhiomhaireachd 

do chuir fe uime fein: 
Bu phubull d'a na h uifgidh' dorch', 
is neultaidh tiugh' nan fpeur. 

2 Do chuaidh a neultaidh tiugh'le cheil% 

' is clocha meaJlainfòs; 
Is eibhle teine roimh'.do chuaidh 
o'n dealradh bhi 'n a ghnùis. 

3 Rinn Dia fna fpeuraibh tairneanach, 

do leig an ti a's àird' [chruaidh 
A ghuth amach, le cloich-fhneachd 
is eibhlibh teith gun chàird'. 

4 A fhaighde leig fe chuc' amach, 

do fgaoil fe iad air fad, 
^ Tein' aidheir orra thilg gu mòr. 
le'r chlaoidheadh iad gu gracf. 

5 Aigein nan uifge chunncas ris, 

bhi grunnd an domhain nocht': 
Le t anail as do fhròin, a Dhe, 
le d' ac 1 mhafan is fmachd. 

6 As iona^ àrd do chuir fe 'nùas, 

is bhuin fè mis' amach, 
Is rirn mo tnnrruing mar an ceadn 5 
a h uifgibh iomarcach. SALM XYHL 33 

17 O m'eaf-car tul-chuifeach is treun 
do anacail fe mi, 
'S o lùchd mo mhio-ruin agus m 5 f huath : 
oir laidir orm do bhi, 
1 3 Ann h mo thriobloid is mcr theinn 
thug ionnfuidh orm gun f hios : 
Ach do bhi Dia 'na throllan damh, 
cho fleamhnuigh uam mo chos/ 

19 Gu h ionad fairfmg agus reidh 

amach do thug fe mi: 
Mo theafairgin do rinneadh leis, 
oir ciatfach dhiom do bhi, 

20 ileir m'ionracais, is gioine làmh, 

do chùitigh Dia maith riom. [olc, 

21 Om' Dhia nior chuaidh'm gu h aingidh 

fligh' Dhia do choìmhdeadh liom." 

22 Oir uile bhreith do bhi% , m , ìà.thV. 

a #atuin uam nior chuir, 

23 Bu treibh-dhireach *n afhiadhnais mi: 

o m' aing'eachd fein do fguif . 
|| 24 Reir m'ionracais isgìoine làmh, 
ann feaììadh beachd a fhùl, 
Do rinneadh mife chùiteachadh 
gu caomh le Dia nan dùl. 

L 25 T)o 9 n dtiine gh'ràfaiì, ^ràf-m^or thu, 
direach do'n treibh-dhireach* 

B 5 26 Glan 34 * SALM XVIIL 

2£LGlan thu do'n duine ghlan, is fiat' 
tlo'n duine fhiat' fa feach. 

27 Na daoine /ta fuidh thriohloid mhòir 

làn-fhaorann tu f gach àit: 
Ach bheir tu 'nuas a' mhuintir fin 
5 g am bhuil an feailadh àrd. 

28 Oir lasfaidh tu mo choinneal damh, 

do ni mo Dhia Ymo Ri' 
Mo dhorchadas a (hoillfeachadh 
chum foilleir glan gu 'm bi. 

29 Mòr-mhai-mluagh, le do threis' aDhe, 

do bhrifeadh leam ai* fad: 
Le neart mo Dhia thar ball' a leim, 
do chuaidh mi fhein gun ftad. 

30 Ach Dia chean', 'ra a mlighe ceart' 

do dhearbhadh focal De: 
Do'n dream gu h uille dh'earbàs as, 
. d'an dion is targaid è. 
\i Oir cia 's Dia, ach Jehobhah ann? 

cia 's carraig ach ar Triath ? 
32 An neach do ni mo mlighe ceart, 
5 3 a bheir dhamh neart, 's e Dia. 

3 3 Mar chofaibh feidh 'taluath chum ruidh 
mo chofa do rinn fè, 
Air m'àitibh àrd' gà m' fliocrachadh, 
? n coinne nach gluaifteadh me. 

34 Gu S A L M XVIIL ;*« 

34 Gu comhrag theagaifg fe mo làmh : v 

ionnas gur leam do chuaich, 
Gur bhrifeadh ie mo ghairdenihh, 
sàr-bhogh' do'n ftàijinn chruaidh. 

35 Do thug tu fgiath do fhiàinte dhamh, 

do dheas-lamh chum mi fuas, 
Thug orm do chaoimhneas is do ghradh 

gti h inbhe mhòir gu d' fhàs. 
36* Mo cheimne rinn tu fàirfmg fùm, 

fin-damh mar flìuaradh thus%| 
lonnas gur focrach fheafmhas mi, 

cho Heamhnuigh uam mo chos. 

37 Lean mi mo naimhd' is ann fan ruaig 

orra do rug gu cas : 
Is ach gur chìaoidheadh iad gu leir 
nior phiiiios fein air m'ais. 

38 Gun chomas eirghe iot mi iad 5 

do thuit fiad fuidh mo chois, 

39 Le neart chum cath' do chrios tu mi : 

na &' eirigh rium leag thus'. 

40 "Àirmhumealthug tu.dhamh monàr^h: 

luchd m'fhuath gu claoidheadh me.. 

41 Ghlaodhfiad, Yd'am furtachd ni raibh 

xe Dia, 's nior f hreagair fe. [neach:. 

42 Amhluidh mar dhùs ag doi le gaoith, 

igu. rnion do phronn mi iad. 

B 6 Dp 3« , S A L M XVIII 

Do thilg mi iad amach a rìs 
^ mar ehlàbar air an t fràid. 

43 O ftribh nan daoine ftiaor tu mi ? 

rinn ceann nam fineach dhiom: 
Na daoine riamh nach b'aithne dhamh 
re feirbhis dhamh do chim. 

44 Aircluinntindhoibh-fm iomraidh orm, 

geillfidh fiad dhamh gun ftad : 
Do ni dhamh coigrigh mar an ceadn' 
an ifliugh' fein air fad. 

45 Làin-feargaidh is duibh-chrionaidh as, 

iarrroid nan allmharach ; 
Ag teachd le h eagal h ùamhunn mhòr 
o'n garadh fein amach. : 

46 Dia beo ata ? beannuight , gu raibh 

mo charraig fein gu bràth: 
Is Dia mo fhlàinte bitheadhfe 
air àrdughadh do ghnàth. 

47 Mo dhioghaltas, 's mo leafachadh 

's e Dia do bheir amach : 
'Se fòs a chuireas fuidh mo fmachd 
na flòigh gu h iomadach. 

48 'S' e dh'fhuafglas o mo naimhdibh mi, 

*s tu thog mi thar gach neach 
A dh' eirigh rium; is thug mi faor 
o f hear na h ea-corach, - 

49 A' S À L M XIX. 37 49 A' meafg nan Geintleach uime fin 

do bheiream dhuit 5 , a Dhe^ 
|i Mòr-bhuideachas do t ainmfe fòs 
àrd-mholadh feinnidh me. 

50 Do bheir fe fuafgladh mòr d 5 a Righ: 

le paiìteas ni fe gràs, 
I Air Daibhidh, neach do ungadh leis, 
is air a fhliochd gu bràth. 5 s na fpeura gniomh a làmh. 
i % 'Ta la ag deanamh fgeii do la, 

is oidhche dh'oidhch 5 gun tàmh 
Ag teagafg eòìais. anns gach àit\ , 
3 Oir ni bhuil ionad ann, 

Nocaint, no uirghioll fòs air bith, 
nach cual an guth-gach am. 

4 Chuaidh 'n lin' air feadh gach tir' amach 
am focal chuaidh ann cein 
j Gu crich na cruinne, chuir fe ionnt* 

buan-phàilliun àrd do 5 n ghrein: 
; 5 Neach 'tamar nuadhf hear-pòflateachd 
o Iheòmra fein amach, 
5 Ta ait, niar ghaifgeach treun ag ruidh 
coimh-liong 5 gu togarach. S A L M XIX. 
fhoillfighionn na 6 Ag 3-8 SALM XìX. 

6 Ag dol amach o chrich na«n fpeur, 

m'an cuairt g'an crich do ghnà' : 
'S ni 'mfoluighear o theas na grein 
aon ni fan chruinne 'ta. 

7 Is iomlan Iagh jehobhah mhòir, 

an t anam iompoigh' fè : 
Teifteas an Tighearn' 'ta fe dearbh, ; 
do'n t fimpligh glic do ni. 

8 'Ta flatuin fòs an Tighearn' ceart, 

'g cur aoibhneis anns a' chroìdh' : 
Gkn-àitheanta De ag foiìlfeachadh, 
nan sùl nach maith do chi. • 

9 Eagal an Tighearn' fior-ghlan è, 

buan-mhaireachduin do ghnà' : 
Fior agus comh-thromach air fad, 
a bhreitheamhnais ata. 

. io Is fearr re'n iarraidh iad na'n tòr, 
an t òr a's fearr air bith : 
Ni 's miilfe na an mhil ataid, 
no cior mheala r'a hith. 
i i Ag faghail rabhaidh fòs, ata 

do mearbhant' uath' do ghnà', 
Ts ann nan coimhead cùramach 
mòr-thua'rafdai ata. 

1 2 Cia thuigeas chean' a ùheachrain feìn ! 
glan o lochd diomhair me. 

13 9 S A L M XX. 39 

13 O pheacaibh dànadais air ais 

cum t ògiach fein a Dhe ; 
Na bitheadh ac' àird-cheannas orm: 

ann fin bim tixibh-dhireach, 
Àgus on' phèacadh mhòr do bhim, 

fior ionraic neimh-chicntach. 

14 O Dhia mo neart, 's mo fhlànuigheoir, 

ann deagh-thoil gabh uam fein 
Na fmuainteagh' 'ta a'm' 'chroidh 'a 
is briathra glan mo bheil, [ftigh, 

S A L M XX. 

1 /^i U freagradh Dia thu ann an là 
VJ do thriobioid, is do phein, 
Gu deanadh ainm De Jacob fòs 

do mior-choimhead ann t fheim. 

2 Gu cuireadh chugad comaradh 

tràth, as a theampull naomh': 
Is deanadh fe do neartachadh 
as Sion fein gu caomh. 

3 Cuimhnigheadh fe gu gràf-mhor dhuit 

t uil' ofrala gu.grad, 
Is gabhadh fe gu taitneach uait 
t iobarta loifgt' air fad. 

4 Do reir deagh-rùin do chroidoe fein 

tiùbhradh fe dhuit gu maith, 

Coimh- 4 o S A L M XXI. 

Coimh-lionadh fe gach comhairle 
'ta ann do chroidh' a ftigh. 

5 Do ni hnn aoibhneas ann do fhlàint', 

is ann an ainm air Diainn 
. Suas togbhaidh fìnn ar braitaichean: 
Dia dheònagh' t uile mhiann. 

6 'Nois 's fiofrach mi gu teafairg fe 

an ti do ungadh leis : 
Is le neart-faoruidh deaf-ìaimh De, 
O neamh do elfdear ris. 

7 'Ta cuid ag earbs' a carbadaibh, 

is cuid a heachaibh àrd' : 
Ach ainm Jehobhah chean' ar Dia 
cuimhnighidh fmn fgach àit'. 

8 Dh' ifligheadh iad, is thuit iad iìos: 

ach dh' eirigh linn is fheas^ 

9 Dhia, fòir, is eifdeadh ruinn an Rìgh 

tràth-ni fmn gearan ris. 

S A L M XXI. 

i A 'Mead do nearts' a Dhe nan dùl, 
Ji\- biaidh aoibhneas air an Righ: 
Is ann do fhlàirite thròcairich 
sòlais cia mesd do rii? 
% Làin-mhiann is rùn a chroidhe fein 
do thgg tu dh'a eu feth: 
Aon ath-chuinge do iarr a bheul 

nior dhearnas air a cleith. 3 Oir S A L M XXI. 41 

3 Oir beannughadh a' mhaitheis mhòir 

fm thugas dh'a gu moch : 
Is chulr tu coroin àrd m'a cheann 
' do'n òr a's deirge dreach. 

o 

4 Do iarr fe ortfa beatha bhuan, 

fm thug tu dh'a gu fìor : 
Do thug tu fineadh faoghail dh'à, 
do chum bhidl beo gu fior. 

5 Do thaoibh na fiàinte thug tu dh'a ? 

is mòr a ghlòir-gach am: 
Ard-onoir agus mòrdhalachd 
do chuir tu air a cheanm 

6 Oir rinneadh leat roi-bheannu!ght , e 

air feadh-gach re gu beachdr 
Is rinn tu è ìàn-aoibhneach fòs 
le d' ghnuis ann tròcaireachd. 

7 Orr ann an Dia Jehobhah mòr 

earbaidh an Righ do gnàth : 
Trid tròcair fòs an.ti a's àird 3 , * 
ni ? n gluaisfear e gu bràth. 

8 Aimfidh do ghlac air t uile nàxnh: 

air t eaf-car do iàmh dheas. 

9 Mar àmhuinn theinteich ni tu iad 

ann aimfìr t fheirg* d'an fgrios' : 

J Na chorruieh mhòir 'ni Dia gu fior 
an flugadh fios air fad s 

Is 42 S A L M XXII. 

Is nithear orra milleadh fòs 
le teine mòr gu grad. 
i o An toradh fgriosfuid tu o'n tir^ 
's an fiol o dhaoinibh as. 

1 1 Oirchumfiadchugadfeall: 'sdodhealbh 

olc gràndh', nach d'f head' cur leis : 

1 2 Is uime fm le d' maighdibh gleuft' 

air freing re'n aghaidh sùd. 
JBheir orr' air 'n ais gu rachadar, 
's gu pilleadar air cùl. 

13 Aixluigh thu fein, a'd' cumhachdaibh, 

a Thighearna nam feart : 
Mar fin fior-chanfaidh fmn do chliu, 
is molfaidh finn do neart. 

S A L M XXII. 

1 Ti f O Dhia, mo Dhia ? creud mi far 
JLVJl - treig? , 

le t fhurtachd uam ann cein, 
O bhriathraibh goirt mo bhùiridh àird 
gun fhuafgladh orm a'm' fheim? 

2 Mo Dhia, niorthug tu freagradhdham, 

fan la do ghairmeas ort; [oidhch', 
An uair bu chòir dhamh tàmh, faa 
ni bhuiiim fein a'm 5 thofd, 

3 Ach t.hu fa chean' 'tafior-ghlannaomh 5 , 

a Dhe oif-cionu gach igeil, 

A'd 5 S-A L M 'XXII. 43 

AM' chomhnuidh ann fan àros fm, 
am bhuil cliu Ifraeil. 

4 Do rinn ar finnfir dhiotfa bun : 

is fbaor tu iad mar dh'earb. 

5 Do ghlaodh fiad riut, is (haoradh iad: 

dh'earb riut, gun aghaidh dhearg. 

6 Ach mife fòs eho duin', ach cnuimh : 

^ràin daoin', is tàir nan flògh. 

7 Cùis crathaidh cinn, is cafaidh beil, 

fpòrs'do na chi mo dhòigh. 

8 Ag ràdh, do rinn fe bun a Dia, 

chum fuafgladh air 'n a f heim : 
'Nois deanadh fe a theafairgin, 
o thng fe toil dh'a fein. 

9 Ach 's tus' an ti do bhuin amach 

a broinn mo mhàthar mi ; - 
Is tu bu bharrant* dòchais damL, 
'n tràth air a' chich do.bhim. 

O'n bhroinn do thilgeadh ortfa mi, 

air bhith dhamh òg is maoth: 
G thainig's as a* bholg amach 
is tu mo Dhia ro-chaomh. 

1 A Dhe na biofa fada uam, 

oir 's dlùth dhamh triobloid theann 
'S gun agam neach do m'chuideachadh 
nO'iirra chuireas leam. 

i z Do 44 SÀI^M'XII. 

12 Do chuartuigh umam moran tarbh 

a'm' thimchioll air gach laimh: 
D'iadh nmam tairbh ro-laidir bhorb 
am Bàfan bhi nan tàmh. 

13 Gu fairfing dh'fhofgail llad am beul, 

mar leòmhan àllta garg; 
Ag tabhairt fithidh reubaidh orm 
le bùireadh fladhaigh borb. ♦ 

14 Mar uifge dhoirteadh rnis' amach, 

mo chnàmban fgàint' o cheiP : 
Mochroidh' a'm'choman taobhaftigh, 
air leaghadh 'ta mar cheir. 

15 Àir tiormachadh mar phota criadh' 

ata mo neart a Dlie; 
Mo theang' airleanmhuin re mo ghiall; 
gu h ùir bhàis thug tu me., 

1 6 Oir d'iadh liad umam madraidh gharg, 

bhuail umamthall 'sabhos [heach'd; 
Mòr-bhuidheann luchd na h aingid- 
lot fiad mp làmh 's mo chos. 

17 Mo chnàmhan uile feadfuidh mi 

an aireamh leith air leith : 
Gu geur ataid ag amharc orm 
ag dearcadh orm gu feth. 

18 Mo thrufcan eatorra do roinn 5 

cioinn chuir fiad air mo bhrot, 

19 Ach SALM XXII. 45 

19 Ach fad m' chobhair Dhia mo neart 

na fan, ach deifrigh ort. 

20 Do m' anam tabhair fuafgfodh deas 

o n' chloidheamh fgaiteach gheur : 
Ism' aon-ghradhcaomh gufaorthar leat 
o neart na' madradh treunn. 

21 O bheul nan leòmhan laidir borb 

Dhe fuafgail orm gun flad: 
O adharcaibh nam buabhuh 1 treun : 
oir chual tu mi gu grad. 

2 2 Do m' bhràthraibh cuiream t ainms' ann 
fan eireachd moifam thu. [ceill : 

23 Shiol Jacob, 's a luchd eagail De, 

glòir thugaibh dh'a is cliu : 
Oirbhs' larmad Ifraeil air fad 
biodh eagalfan gu mòr. 

24 Oirtarcuis riamh cho d'rinn air bochd 

's nior ghabh fe gràin d'a leòn : 

Nior fholaigh air, 's nior cheil a ghnùis 

d'a threigfm ann a theinn. 
Tràth rinn fe glaodh is gearan ris, 
thug^ eifdeachd dh'a gu binn. 

25 'S ann ohfa bhios mo mholadh ard 

fan eireachdas a Dhe : 
Mo mhoid do iocfamfòs ann làth'r, 
na droing' d'an eagal è, 

26 Na 46 S A L M XXIIL 

26 Na daoine fm macant' a'ta 
ithid is gheibh an fà.th : 
Na dh'iarras Dia àrd-mholaid è : 
bhuir croidh' biaidh beo gu bràth. 
%y Pillfidh re Dia gach iomall tir', 

ag cuimhniugh' air fa leith: > 
Is fiuagh nam fineacha gu leir 
dhuit geillfidh fiad gu feth. 

28 Ar-fon gur le Jehobhah mòr 

an rioQfhachd le còir cheart: 

o 

'S a' meafg nam fineachan air fad 
aig' uachdranachd is neart. 

29 Na daoine reamhar anns gach tir, 

ithid is geillfid dh'a: 
Dh'a cromaidh fios na thei'd fan uaigh, 
cho chum neach anam beo. 

30 Thig fliochd is feirbhis nid do Dhia, 

dh'a meafar iad mar linn. 

3 1 Innfid a cheart do'n àl re teachd, 

gur b'eifin sùd do rinn. 

S A L M XXIII. 

ì TSe Dia fein a's buachaill dhamh, 

JL cho bhi mi ann an dith, 
'2 Bheir fe fainear gu luidhinn fios 
air ciuanaibh glas le fith: 

^ Is S A L M XXIII. 47 

fs fòs re taoibh nan aimhnichean 
theid feachad fios gu mall, 

Àta fe ^a mo threòrughadh 
gu mmreidh anns gach baìh 

, 3 'Ta 'g aifeag m'anam' dhamh air ais: 
is treòrachadh mo cheim 
Air fiighihh glan na fireantachd, 
air fgàth dheagh-ainme fein. 

4 Seadh fòs a chean' d'an gluaisfinn trid 

ghleann dorcha fgàiP a' bhàis, 
Aon olc no urchoid do theachd orm 
ni h eagal leam } s nì 'n càs : 

Ar-fon gu bhuil tu leam do ghnàth, 
do lorg, 5 s dò bhata treun, 

Ataid ag tabhairt connvfhurtachd 
is fuafglaidh dhamh a'm' fheim. 

5 Dhamh dheafuigh's bòrd air beul mt> 

le h òla dh'ung mo cheann, [nàmh: 
Cur thairis 'ta mo chopan fòs 
ag mead an làin aYann. 

6 Ach leanaidh maith is tròcair rium 

an cian a bhios mi beo : 
Is comhnuigheam ann àros Be, 
air fad mo re *s mo lo. SALM 4 8 S A L M XXIV. 

1 JCLe Dia an talamh, is a làn: 

O an domhan, 's na bhtiil ann. 

2 Oir ihocruigh fe air cuantaibh è 

air fruthaihh leag gu teann. 

3 Gia è am fear a rachas fuas 

gu tulaich naomhtha De ? 
h ann a ionad naomhtha fan, 
. cia fheafas ann gu reidh? 

4 An ti 'g am bhuil na làmhan glan, 

is croidhe neimh-chiontach ; 
Anam nior thog re diomhaoineas, 
's nior lùgh mionn' ioganach. ' 

5 An ti fin beannughadh o Dhia 

do gheibheann fe gu pailt, 
Is ionracas faraon o'n Dia 
's bun flàinte.. dh'a 'na airc. 

6 'S i fm a' ghinealach 's an dream 

a dh'iarras e gu mòr: 
'Ta 'g iarraidh t aghaidh is do ghnùis, 
o Jacob, mar is còir. 

7 O gheataidh, togaibh fuas ar cinn, 

is eirghibh chean' ann àird', 
A dhoirfe fìorruidh j Righ na gloir 5 
gu tigeadh fe g'a àit'. 

8 Cia S A L M XXV. 49 

18 Cia e fin fein Aird-Righ na glòir ? 
an Tigheam' laidir treun, 
Jehobhahneart-mhor cruaidhann cath 
ltti bheir.buaidh amàch dh'a fein. 

o, A gheataidh, togaibh fuas air cinn, 
is eirghibh chean' ann àird' 
O dhoirfe fiorruidh : Righ nà glòir* 
gu tigeadh fe g'a àit\ 

lo Cia e fin fein Aird High na glòir' ì 
Jehobhah mòr nan flògh, 
^ Se fein is Righ na glòir aYann ? 
gun ehoi'-meas idir dh'a, 

f - SALM XXV. 

11 1 lTV^ a> to g Dnam ni'anam riutfa fuas. 
2 mJ Mo Dhia, mo mhuinghin dhea?, 
Do m'ionnfuidh na leig àdhbhar nàir' : 
do m'eaf-car gàirdeachas. 
ìream 3 ^ u ^ n n àir' * s mhafladh na leig neach 
j d'an gnàth bhith feitheamh òrt^ 
yj Ach nàire gu raibh air an dream 
3 r do ni gun àdhbhar lochè; 

cinti, ^ Fòillfigh do ròdfa dhamh a Dhe ; 
f, a'd' flilighe teagaìfg trfe : 

^ii 5 Is treòruidi mi a't fhirinn ghìoin, 
's mo theagafg dean a Dhe ; 

8&,, ) C Oir 5 o SALM XXV. 

Oir 's tu a's Tighearn' ann gu dearhh, 
's tu flàinte dhamh do ghnà, 

Is ort ataim ag feitheamh fòs 
le foighid mhòir gach là. 

6 Cuimhnigh, aDhe, do thròcair chaomh, j 

do chaoimhneas làn do ghràdh ? 
O chian nan ciando bhi fiad ann, 
fan aimfir fad o'n là. 

7 Nacuimhnighpeacaidhm'òige dhamhj. 

's na lochda do rinn me : 
À reir do thròcair cuimhnigh orm, 
air fgàth do ghràis a Dhe. 

8 Is màith 's is direach Dia nan dùl : 

is air an àdhbhar òd 
Do dheanann fe na peacaidh thruagh 
a theagafg ann fan ròd. 

9 Treòruighidh fe na daoine ciuin 

am bhreitheamhnas gu ceart: 
'S na daoine mine teagaifgidh 
'n a flilighe Dia nam feart. 

10 An tròcair is an f hìrinn reidh 

sùd fligh' ar Dia fgach ball ; 
Do'n droing a chumas gealladh ris> . 
5 s nach leig a theiiì air chali. 

1 1 Sgàth tainmfe, logh mo chionta fòs 9 

oir 'ta sùd mòr, a Dhe. 

12 Ci S A L M XXV. 51 

2 Cia 'ìn fear d'an eagal Dia? Saa ròd 

's ron-roghnuidh feòluidh fè. 

3 Ann feafgaireachd ni anam tàmh, 

9 s le fhliochd le ceart an tir. 

4 'Ta rùn an Tighearn' ag an dreara 

d'an eaga! è gu fior: 
Is nkhear ieis a chùmhnant f òs 
fhoiiìfeachadh dhoibh gu ceart. 

5 Ataid mo Ihùile fein do ghnàth 

re Tighearna nam feart : 

Ar-fon gu fpìonaidh fe mo chos 
gu haith-ghearr as an rib. 

6 Pili chugam, is dean tròcair orm : 

a'nr' aonar 'taim, Vfuidh*dhrip. 
y 5 Ta teinn mo chroidh' agdoìa' mead: 
faor mi o m'amhghar geur. 

8 Feuch air mo phein, is m'an-lhocair, 

's mo pheacaidh logh gu ieir. 

9 Mo naimhde guineaca toir fainear : 

oir 'ta fiad fion-mhpr ann, 
Fuath nimhneach agus mio-runach 
'ta aca dhamh nach eann. 

o 

,0 Dhia coimhidnr anam, 's furtaigh ormì 
na leig fuidh nàire mi, 
Mo dhòchas uiìe leagas ort, 
ar-fon gur tu mo Righ. 

€ 2 , 21 'Nois 52 v S A L M XXVI. 

2 r 'Nois de&nadh ionracas is còir 

mo dhion : 's mi ftithèamh ort 

0,2 Dhia, fuafgail air cloinn Ifraeil, 
o'n uile amhghar goirt. S A L M XXVI. , 

Abhairormbreith, aDhianan dùl, 
a'm' neimh-chiont' ghluaifeas fein: 
O rinn mi dòchas maith a Dia, 
cho fleamhnuigh uam mo cheim, 
a Dhia, fionn mo chroidh% is m'àirne 
fidir is ceafnuigh me. [fòs, 

3 Oir dearcam air do chaoimhneas gràidh: 

2l t f hirinn ghluais mi Dhe. 

4 Le cuidheachd dhiomhaoin rjamh nior 

chofmbhlam le ìuchd-faoibh [mùidh, 

5 Is beag orm coimh-thional an uilc: 

's cho fuidh mi leis 'na baoibh. 

6 Ann neimh-chiont' glanaidh mi mo 

is cuartuigh'm t altair, Dhe.[làmh: 
y Gu foilis' ghinn le guth molaidh àird, 
do mhiorbhuile gu leir. 

8'Comhnuidh do theachs' is ionmhuin. 
a Tighearn' is a T3he. [leam, 
Gnàth-àite bunaidh t onorach 
is leaii} roi-ionmhuii* e. 

IÀ S A L M XXVII. 53 

9 Le peacachaibh, luchd deant' an uilc 5 ' 
na cruinnigh m'anam bochd, 
Na cuir mo bheyh' nan cuideachd sùd 
'ta fuileachtach gu lochd. 

i o 'Gam bhuil an donas mòr nan glaic: 
làn brìbin an làmh dheas. [fein, 

1 1 Ach gluaifeams' ann mq neimh chiont* 

a'd' thi-òcair faorfa mis. 

1 2 J Na feafamh 'ta mo chos gu beachd 

air ionad comhnard reidh : 
Is ann an coimh-thional nan naomh, 
beannufgheam thus' a Dhe. 

S A L M XXVII. 

1 JQE Dia mo fliolus, is mo flilàint% 

C5 cia chuireas eagal orm ? 
'S e neart mo bheatha Di'a nan dùl, 
v cia chuireas fait'gheas fùm ? 

2 Mo naimhde, m'eaf-cairde, luchd-uiky 

trà' thainig orm gu bras, 
Gu gionach dh'itheadh m'fheòla fuasj 
f huair tuifleadh, thuit gu cas. 

3 Sluagh nàmhad ge do theifdeadh mi> 

ni h eagal le mo chroidh' : , 
D'an eirgheadh cogadhm' aghaidh fòs 
as fo mo bhun do ni. 

C 3 4 Aon 54 S A L M XXVII. 

4 Aon ni do mhiannuigh mi o Dhia, 

gu minig iarram è : 
Do bhith a'm' chomhnuidh feadh mo là 
ann tigh 's ann àros De; 

Do chum gu faicinn fein gu glan 

maife Jehobhah mhòir, 
Gu fipfruighinn 's gu fuighinn fgeul, 

'n a theampull mar is còir. 

5 Oir ni fc m' fholach 'n am na h airc' 

'n a phubull: dion do ni 
Ann diomhaireachd a phàilìiuin dhamh, 
air charraig focruionn mi. 

6 Cif-cionn mo naimhde 'ta fa m' .chuairt 

'nois togbhar fuas mo cheann: 
Glan iobairt aoibhneis uime fin 

g'a phubull bheinhear leam : 
Is feinnidh mi gu togarach, 

feadh, canfam fòs gu binn 
Ceòl agus moladh àrd do Dhia 

air feadh mo re 9 s mo linn- 

7 Le g.uth mo bheil tràtlreigheam riut 9 

toir eifdeachd dhamh, a Dhe: 
Le iochd dean tròcair orm is fòìr, 
gu gràf-mhor freagair me. 

8 Iarr m' aghaidh, 'n uair a dubhrais rium 5 

a dubhairt m'anam Jeat, 

T aghaidh, S A L M XXVII. , 5J 

T aghaidh, agus do ghnùis, a Dne 3 
fin iarram fein gu h ait. 

9 Na folaigh uam do ghnùis, am feirg 
na dibir t òglach fein : 
*S tu chuidigh leam, a Dhe mo m!àint\ 
na fàgfa mi 's na treig. 
*o Trà' threigeas m'athair mi gu tur 5 
's mo mhàthair fòs faraon, 
Do ni an Tighearn' ann an fxn 
mo thogbhail fuas gu caoin. 

1 1 Dhia a teagaifg dhamh do (hlighe fein : 

is treòruigh mis' a Dhe, 
Fa chùis mo maiirhde mio runach, 
air cafan direach reidh. 

12 Bo mhio-run m'eaf-cairde roi~gheur 

na tabhair thairis dhamh: 
Oir dh'eirighrium luchd fiadhnais bhreig 
is dream a bhruchdas nimh. 

13 Rachadh mo mhifneach uil' air cùl, 

mun' creidiinn makheas De, 
Gu faichfinn fm ann tir nam beo 
do m' fhuafgladh ann am fheim 

1 4 Puirigh gu foighidneach re Dia 5 

glac chugad mifneach mhòr 3 
Ife bheir fe fpionnadh creidhe dhuit: 
foirigh re Dia na glòir. 

C 4 S iLM S6 -.. , , • ì 

^"W' 1 i .V."/ - ,'5 ©/ • #h.;^.-> . ' ,>'\l 

S A £■ M XXVIII. 

3 A Dhia mo charràig, eigheam riut, 
XjL a'd' thofd na biofa uam : 
D'eagal le d' thofd, gur cofmhuil mi 
re daoinibh theid fan uaigh. 

2 Guth m' ath-chuinge tràth eigheamriut, 
eifd trms' ann fm a Dhe : 

Trà' thogbhas mi mo Iàmhan fuas 
gu d' theampull naomhtha fein. 

3 Le luchd an uilc 's na hea-corachf . 
na tarruing mi gu bràth : 

Le'n coimhearfnach a labhras fith, 
ach olc nan croidh' ata. 

4 A reir an oibre, tabhair dhoibh, 
do reir an rùin chum lochd : 

m Is cùitigh riu droch gnjomh an làmh, 
amhluidh mar thoill fiad ort. 

5 Do bhrigh nach tuig fiad oibridh De, 
no gniorah a laimhe fòs, 

Do ni fe milleadh orr' is claoidh% 
's cho dean an togbhai! fuas. 

6 Ar-fon guth m J ath-chuinge gu d'eifd, 
mòir-bheannuight' gu raibh Dia. 

7 Do chuir mo chroidh 5 a dhòchas xnn, 
's e Dia mo neart *s mo fgiath. 

Àtaim S A L M XXIX. sì 

Ataim ag faghail cuideagh' uaidh' s 

mar fin ann dòchas, ait 
Ata mo chroidh/;> 's le m'oran h'mu 

fior-mholfam e gu pailt. 

8 Se Dia' is neart 's is treife- dhoibh, 
oir 'ta fe fein gu deas 

'Na neart, 's 'n a fpionnadh flàn'uidh 
do'n ti do ungadh ieis. [diùth 

9 Dhia furtaigh air do phobull caomh, 

is beannuigh t oighreachd fera, 
Dhoibh tabhair beath' is teachd ann tir s 
tog iad am feafd 5 a Dhe. 

S A L M XXIX. 

1 T^Hugaibh a laochraidhlaidirthreun, 

JL do Thighèarna n.am feart. 
Thugaibh do'n l'highearn' ùd faraon 
giòìr, urram agus neart. 

2 A' ghlòir a's cubhaidh f òs d'a ainm, 

fin thugaibh do'n Dia threun : 
SÌeachdaibh de'n Tighearna faraon 
a* mais' a naomhthachd fein. 

3 *Ta guth Dhe air na h uifgeachaibh : 

is fòs ni Dia na gl òir, 
Ard-thairneanach,' is fuidhidh fe 
air uifgibh iaidir mòr. 

C 5 4 >Ta S 8 S A L M XXIX. 

4 'Ta guth an Tighearfia gu beachd 

mòi'-chumhachdach is treun : 
3 Ta guth an Tighearna faraon 
làn mòrdhalachd ann fein. 

5 Brisfidh an Tighearna le ghuth 

na Cedair a'ta fàs : 
Is brisfear Cedair Lèbanoin 
le ghuth-fan ag a chruas. 

6 Do bheir fe orra leim gu clift* 

amhluidh mar ghamhuin bò : 
Sliabh Sirion is Lebanon 
mar bhuabhuil meargant'òg. 

7 Sgoiìtidh guth Dhe na dealanaigh 

8 Am f àfach craithaidh fè : 

Is dkhreabh Chadeis mar an ceadn' 
5 s e Dia a chratbas è. 

9 i)o bheir guth Dhe air aighibh àllt' 

grad-fgarachdain r'an laogh ; 
Is ìomaidh sùd na coilke diùth 
ag rùfgadh bharr nan craobh : 

Is ann a theampull rfaomhtha-fan, 

cuirfidh gach neach ann ceill 
Glòir agus onoir mhòr ar Diaj 
*g ;a mholadh-fan d'a reir. 
io 'Ta Dia 'n a chomhnuidh air an tuil: 
V'n a fliuidh' am feafd' % a Righ. 
• ^ ii Bheir 3 A L M XXX. 59 

i Bheir Dìa d'a phobull neart: isbheir 
dhoibh beannughadh le fith, 

S A L M XXX. 

i T^Hia^àrduigh'mthu^othogbhas mi 9 

gàir'm'eaf-eair nach d'rinn diom. 
% ADhiamo Thighearn', ghlaodh mi riut, 
is d'fhurtaigh orm gu dian. 

3 Do thogbhadh m'anam leais' a Dhe, 

glan as an uaigh ainios : 
Is choimhdeas mi gu 8^0^3111' beo, 
do'n t fìcc nach rachuion fios. 

4 Do'nTighearn' ardgu ceòl-mhor binn 

feinnibh a naomh-fhluagh fein, 
Re cuimhniugh' air a naomhthachd-fan 
fcaoiiibh a chliu ann cein. 

o 

5 Oir fhearg ni mairach mionoid bheag; 

'na dheagh ghean beàtha 'ta : 
Trà' feafgair ^e gu raibh am bròn, 
chluinnt 5 aoibhneas teachd an ìà. 

6 A'm fhocatr dubhairt mi mar fo, 

cho ghluaisfear mis' am feafd'. 

7 Le d 3 thròc?Jr thug tu air mo chnoc 

gu damgeafi fuas gur fheas : 
A Dhe do cheii tu ©rm do ghnùis, 
chuir im %u triobloid mi. 

C 6 SDhia 6& Si A 'K M ' XXXL 

8 Dhia 3 riut doghlaodh: is rinn re Dia 

mo ghearan is mo chaoi'. 

9 Creud i an tairbh' a'm' fhuilfe 'ta 5 

taireis mo chur fan uaigh ? 
A' moifar thufa leis an ùir ? 
an toir air t fhirinn luadh? 

10 Eifd rium anois, a Dhia nan dùl, 

dean tròcair orm is gràs : 
is biofa Dhe t fhear-cuid'idh leam 
trà' tharlas dhamh bhith 'n sàs. 

1 1 Mo bròn gu damhfafdiaochlais damh 

is m'eadach faic a chean'. 
Do fgaoilis dhiom, is chriofruis mi 
le h aoibhneas gàir' is gean. 

1 2 Mo ghlòir gu feinneadh dhuitfe cliu, 

gun idir bhitn 'n a tofd : [dhuit 
Mo Thighearn' Dhia, do bheiream 
mòr-bhuidheachas am feafd'. 

S A L M *XXXI. 

I A Sàds% aDhe, do dheanam bun ; 
JTjL nàir' orm na leig am feafd' : 
Dean fuaigladh dhamh a 5 tionracas 
o tliriobloid is o cheiuv 
% Do chìuas do m'ionnfuidhcrom anuas, 
is furtaigh orm gu dian : S A L M XXXI: 6t 

Do charraig tuinnidh' biofa dhamh^ 
tigh-tearmuinn chum mo dhion. 

3 ? s tu a's carraig dhileas dhamh 

's mo dhaingneach laidir treun, 
Air 'n àdhbhar fm fgàth t ainms' a Dhe, 
treòruigh, is ftiuir mo cheim. 

4 Saor as an rib a dh'f holuigh fiad 

buin mis' amach a Dhe : 
Ar-fon gur tus' an ti amhàin 

a s s neart 's a's treòir dhamh fhein, 

5 A'd' iaimhs , amhàin a Dhia nan dùl 

mo fpiorad tiomnam fuas: 
A Dhia ria firinn is mo Thriath, 
's tu dh'f huafgail air mo chruaSo 

6 Is fuath leam iad do bheir fainear 

na breuga didmhaoineach : 
Ach dòchas ann an Dia nan gràs 
chuir mi gu muinghineach. 

7 A 5 d ? thròcair bim gu h aoibhneach ait : 

oir thug tu Dhe fainear 
Mo thriobloid ; V m'anam ann an teinn 
do bhi tu fiofrach air. 

8 Nior dhearnadh leat mo dhruideadhfuas 

ann laimh an nàmhaid threin: 
Ann àite fairfmg fliocruigh tu 
mo chofan is mo cheim. 

9 O' taim 6i S A L M XXXL 9 O 'taim a Dhia ann triobloìd mhòir, 
dean tròcair orrn gu cas : 
Mo ihùile, m'anam, is mo bholg 
le bròn air feargadh as. 

10 Oir chloidheadh m'anam as le bròiì* 

's mo bhliadhnaidh fòs le caoidh': 
Do bhrigh mo lochd chuaidh as do m' 
mo chnàmhan air an claoidh'. [neart 

1 1 Mar àdhbhar fanoid bhitheam f òs 

do m'eaf-caìrdibh gu ìeir, 
Gu hàirid do mo choimhearfiiaibh | 

mar mhafladh bhitheam fein, 
Is do luchd m'eòlais fòs ataim 

a'm' adhbhar geilt is fuath: 
Gach neach do chi mi air an t fràid, 

ag teicheadh uam gu luath. 

1 2 Mar dhuine marbh air dol a cuimhn'; 

mar fhoitheach brìfte mi. 

13 Ok chnalas toibheim mòrain dhaoin'; 

eagal gach taobh do bhi : 
A'm' aghaidh 'n uair dochruinnighiad 
dhealbh fiad mo bheatha fgrios. 

14 Ach dhiots' a Dhe, do rirm mi bunn; 

is tu mo Dhia deir mis'. 

*5 'Taid m' aimnYidh a'd' laimhs , a Dhe: 
orm furtaigh agus fòir i 

O laimh S'A L HT" XXXI. - £3 

. O laimh rao naimhde, is o'n dream 
'ta leanmhuin orm ann tòir. 

16 Dò ghnùis is t aghaidh dealraigheadh 

air t òglaeh diìeas fein:. 
Air fgàth do ghrafa carthannach, 
mo fhaoradh dean gu treun. 

17 Na leig fuidh nàire .mhaflaidh mi, 

oir Dhia do ghairmeas ort : 
Biodh nàir' air uile luchd an uilc; 

fan uaigh gu raibh nan tofd. 
ì 8 Cuir beil nam breugh a Dhe nan tàmh : 

labhras gu h àrdanach, 
'N aghaidh nam firean fpreigeadh 

gu fpideil tailceafach., [cruaidh 

i9 Ciamead do mhaithdothaifgtudhoibh, 
d'an eagal thu faraon. 
*S do rinn tu do na dh'earbas riut, 
am fiadhnais chloinn nan daoin'! 
%o O àilghios dhaoine ni tu 'n dion, 
fuidh dhiomhaireachd do ghnùis; 
3 S am pàiìliun fòs o flribh nan teang', 
ni didean dhoibh nan cùis. 

•21 Dia gu ma ^€^^^^11^ e gu bràth: 
oir dh'fhoiilfigh fe dhamh fein 
A chaoimhneas càirdeil iongantach, 
ann cathair laidir threin. 

22 À'm* 64 S A L M XXXIL 

% % A*m* dheifir dubhras, fcaitht' ataim 
o bheachd do ihùl amach : 
Ach chual' tù 'n uair do ghlaodh mi riut, 
guth m'afluigh gtìèaxaiiìaigh, 

23 Gràdhuighi bn Dia, O naoimh, air fad: 

oir Dia do'n treibh-dhireach , 
Do ni'fè dion, is diol gu pailt 
do'n uaibhreach àilghiofach. 

24 Sibhfe do chuir ann Dia nan gràs 

bhur dòchas mar is còtr, 
Bibh meifneachail, is cuirfidh fè 
neart ann bhur croidh' is treòir* 

S A L M XXXIL 

2 ^OBeannuight' an duine fm afhuair 

O 'n a pheacadh maitheamhnas, 
Is f huair le tròcair folach air 
a chiont' i s e af-àontas . 
% 'S beannuight' an ti naeh agair Dia 
'n a ftieachranaibh ni ^s mò, 
Is ann a fpiorad fòs nach bhuil 
claoin chealgoireachd no gò. 

3 Ag fantam dhamh gu fad a'm' thamh, 

kiidh air mo chnàmhaibh aois 
Gach la mar fm do bhi mo chor 5 
!e dol do m' bhùireadh fiias. 

4 Oir S 4 L-M XXXII. 65 

4 jQir orm do bhi do làmh gu tròm, 

re feadh gach oidhch , is ià: 
Mo bhriogh gu tar t an t famhraiah the ith 
air.atharrach' ata. 

5 Lan~f hoillfigh mi mo pheacadh dhuit 

nior cheileas m'aingidheachd : 
A dubhras aidmheam fin do Dhia, 
is mhaith tu cron mo lochd. 

6 So fàth m'an guidheann riut gacS 

fan am, am fuighear thu : [naomh, 
Gu dearbh ann tuil* nan uifgeach mòr 
cho ruig fiad air gu dlù\ 

7 'Ta thufa t ionad foluigh dhamh, 

ni coimhead orm o theinn : 
h nithear leat mo chuartughadh 
le h oran faoirfe binn. 

8 Fir-theagaifgeam is mùinfeam dhuit, 

am bealach is an t iùl 
Ann d'thigeadh dhuitfe triall gu ceart: 
'nois feòlam dhuit le m' fliùil. 

9 Na bibh mar mhuileat, no mar each, 

na hainmhighidh gun cheill : 
Re 9 n cuirthear chum nach tiocfaid ort, 
teann-fparrag frein nam beul. 
io Is Iion-mhor bròn ag luchd an uilc : 
ach neach d'am barrant' Dia, 66 S ,A L M XXXIII. 

Ta thròcair dol m'a thimchioll-lan 
d'a dhidean mar ni fgiath. 

1 1 A dhaoine treibh-dhireach, ann Dia 
bibh aoibhne^ch agus ait : 
Is deanaibh gàirdeachas, gach neach 
'g am bhuil an croidhe aeart. 

S'ALM XXXIII. 

1 Sibhfe 'ta 'n ar fireanaibh 
V>? biodh aiteas oirbh ann Dia : 
Oir 's cubhaidh do na daoinibh còir 

bhi tabhair cliu do'n Triath. 

2 Air clàirfigh thugaibh moladh dh'a : 

is air an t faltuir ghrinn, 
Air inneal ciuil nan teuda deich 
feinnibh do Dhia gu binn. 

3 Is canaibh dho-fan oran nuadh : 

àird-feinnibh fonn gun ftad. 

4 Oir-'s ceart a reachd; am firinn fòs 

'ta oibridh deant' air fad. 

5 Is ionmhuin ieifm còir is ceart : 

lioii maitheas De gach tir. 

6 Rinn focal De na neamh , 5 fan fluagh 

rinn guth a bheil gu leir. 

y Mar thorr ata fe carnadh fuas, 
uifge na fairge mòir^ S A L 3VL XXXIII. 67 

Ag coimhead fòs na doìnihne fuas, 
gu dileas an tigh ftòir. 

8 5 Nois roimh an Tighearna gu mòr 

biodh eagal air gach tir \ 
Is air na' dh'àitigheas an faogh'l 
biodh ogluigheachd gu' leir. 

9 Oir labhair Dia, is rinneadh è: 

dh'orduigh, is chuir air chois. 

Ghuir comhairle nan iluagh air cùl 1 

is innleachd dhaoin' air ais. 

1 'Ta comhairle Jehobhah mhòir 

gu feafmhach buan am feafd'; 
Smuaintidh a cbroidhe mar an ceadn' 
o linn gu linn gun cheift, 

2 'S beannuight' am fine fm 'g am bhuil, 

mar Dhia Jehobhah treun : 
'S am phobull fòs do roghnuidh fè. 
mar oigreachd bhuain dh'a fein. 

3 Air chloinn nan daoine feallaidh Dia, 

o neamh nan fpeur anuas. 

4 'S ieir dh'agach neachfì' chruinne-che 

o ionad comhnuidh fhuas. 

5 An croidh' airaon-dòigh chumadhleis: 

do thug fainear an gniomh. 

6 Cho tearuinn Righ le mead a flualgh: 

do'n Iaoch fieart mor cho dion. 

J7 As 68 S A L M XXXIV. 

17 An t each ann comhrag diomhaoin è 
do dheanamh furtachd leis ; 
No dheanamh fuafglaidh re am feimj 
ge mòr a lùth 's a threis'. 

s 8 Feuch, sùilean De gu furachair 

air a luchd eagail fein. 
Is air an droing fin as a ghràs 

ni muinighin gu treun : 
2 9 An anam chum a dhion o'n bhis, 

Vo'n ghort an cunbhail beo. 

20 Ar n anam feithidh fè air Dia : 

ar neart, 's ar fgiath gach lò. 

21 Oir ann-fan ni ar cròidh' a fligh 

ùr-ghàirdeachas gun di't • 
Oir ann a ainm ro-ufal naomh' 
ar muinighin do bhi. 

22 Do thròcair gu raibh oirn' gu caomlj 

a Thighearna gach là 
Do reir mar chuìr finn ionnad fein 
ar dòchas treun do ghnà\ 

S A L M XXXIV. 

2 TEhobhah beannuigheam gu h àrd 
3 gach aimfir is gach tràth: 
A chliu 's a mholadh ann mo bheul ; 
gu h iom-raiteach do ghnàth. 

2^ SALM XXXIV. 69 

1 Is ann fan Tighearna roi-threun 

ni m'anam uaill a chean' f 
' Trà' chluinnid sùd na daoine feimh 
! biaidh aoibhneas orr' is gean. 

3 Mòr-mho-laibh leamfa Dia nam feart 

ainm àrduighmid le cheil\ 
| Do iarras Dia, chual' è, is bhuin 

nù as gach gàbhadh geur. 
£ Dh' amhairc fiad air, is dhealruigh iad; 

is nìor ghabh nàir' an gruaidh. 
5 Doghlaodh am bochd.isdh'eiidris Dia, 

is dh'fhuafgail as gach truaigh, 

7 *Ta aingeal De ag campughadh 

m'an droing d'an eagal è ? 
D'am fuafgladh is d'an teafairgin 
o'n triobloidìbh gu leir. 

8 O blaifibh agus faicibh fo, 

gur maith 's gur milis Dia : 
Am fear fin beannuight 5 e gu beachd 
a dh'earbas^as an Triath. 

9 Fir-eagal De, biodh oirbh a naoimh : 

oir uir-easbhuidh no di\ 
Ni bhuil air a luchd eagail-fm, 

fìor-chràbhadh dh'a do ni. 
P Biaidh easbhuidh air naleòmhnuibh òg, 

is ocras mòr gu feth ; 
1 ., Àch 70 S A L M XXXIV. 

Ach aj^m droing a dh'iarras Dia ! k 
ni'n ceitear aon ni maith. 

1 i Thigibh a chlann, is eifdibh rium: j 
dhuibh mùinfeam eagal De. [bec 

i sCiaghràdhuigh'slàithYsle'r o'àillbhiti 
chum maith gu faiceadh fè ? 

1 3 Coimhid do theanga fein o'n olc, 

's o labhairt 'ceilg do bheul. 

14 Seachain an t oìc, is dean a' maith 

iarr fioth-chaint, r à ìean gu geur. 

1 5 'Ta sùile De air fireanaibh, 

's a chlùas re'n glaodh gu fior. . .„ 

16 'Ta gnùis De 'n aghaidh daoi, do chur 

an cuimhn' a fgrios a tir. 

17 Do ghlaodh na fireanaidh re Dia, 

is dh'eifd.fè riu gu grad, 
Thug furtachd agus fuafgìadh dhoibl 
om amhgharaibh air fad. 

*-8Do'n droingfin 'g ambhuil croidhebrùfc 
is dìù' dhoibh Dia gun cheiit : 
Do ni fe furtachd fòs do'n dream 
'g am bhuil an fpiorad brift'. 
19 Is lion mhor triobloid agus tèinn 
thig air an f hirean chòir : 
Ach aft' air fad ni Dia nan gràs 1 
a thefairgin fai-dheòidh. 

'20 1 S A L M XXXV. 7* A chnàmhan coimhdidh fe gu leir : i 

ni bhuiì a haon diuhh brift'. 

1 Ach marbhaidh olc an duine daoì, 

is claoithear è gu'n . cheift : 
Is iuchd an fharmaid foheireas fuath 

do dhaokùbh còir is ceart* 
Mòir-chiontach fàgar iad nan lochd, 

di-.mhilltear iad gu beachd. 

2 Anam a ftiearbhantadh gu leir 

faor-fuaiglaidh Dia gach am, 
Cho mhilitear idir- neach dhiubhsùd 
chuirfios an dòch;:s_ann. S A L M XXXV. 
Agair a Dhia re luchd mo ftribh ; JL cuir troid air luchd mo chath'. 
2 Glacfein do thargaid, is do.fgiath, 

eirigh, dean congnamh maith. 
3Glàcfòsdoftileagh,'sair luchdmo thòir 
ain bealach druid gu teann : 
Re m'anam abair fein mar fo, 
is mi do chongnamh ann. 

4 Trom-nàiris mafladh gu raibh dhoibh, 
'ta 'g iarraidh m'anam bochd : 
h pilleadh fiad ie h amhluadh geur, 
'ta fmuaimiugh' clmgam lochd. 
5 Biodh 72 S A L M XXXV. 

5 Biodh iad mar mhuillnen dol le gaoith 

biodh aiugeal De nan tòir. 

6 Biodh aingeal De 'g anruidh gu teann 

dorch 5 fleamhuin biodh an ròd. 

7 Oir gaoifte dh'fholuigh fiad fan dig | 

gun àdhbhar no cion-fàth \ 
Sin chiadhaigh fiad gun chùis air bith, 
chum m'anam chur ann sàs. [air. 

8 Gun fhios, gu d'thigeadh dòghrakii 

is glacfar è fan lion [cheadn 
Dh'fholuigh fe fein : fan dòghrainr 
grad-thuiteadh e gu dian. 

9 Ni m'anam gàirdeachas ann Dia : 

's 'n a fhurtachd sòlas mòr. 

10 Is.deir mo chnàmhan uil% a Dhe, 

cia choi' meas riuts' is còir : 
Ni teafairgin do'n duine bhochd 

o'n neach 'ta air roi-threun, 
An t ainnis is am bochd o'n ti 
_ le'r b'àiil a chlaoidh gu «eir? 

11 Luchd fiadhnais bhreige dh'eirigh 

is chuir fiad as mo leith. [rium: 
Na nithe fm gu h ea-corach 
nach b'fhiofrach mi am bith. 

12 Olc dhid fiad rium ann eiric maith, 

chum m'anam chur fuìdh leòn. 

k'3 Ach S A L M XXXV. 73 

3 Ach mis', air bhith dhoibh sùd gu tinru 
ghabh umam culaidh bhròin: 

M'anam le trofgadh dh'ùmhluigh mi, 
's phiil m'ùrnaigh ann mo chrios. 

14 Mar charaid, bràth'r, no fear-caoi* 

ga brònach cromghluais mis\[màth*r 

15 Ach chruinnigh fiad, is bhid gu h ait, 
air bhith dhamh ann an teinn: 

Gun fhios dhamh, chruinnigh prafcan 
gun tàmh mo reubadh rinn. [gràndh' l 

Le cealgoiribh gu fanoideach, 
nam feifl' rinn fpòrfa dhiom, 
Do chafadar am fiacla rium, 

fior-mhagadh òrm gu dian. 
Cia f had' is leir dhuit fo, a Dhe? 

•faor m'anam fein gu cas 
O *m mil!eadh-fan; mo fheircin fòs r 
a Dhia an Ìeòmhnuibh feas. 

8 Làn-bhuidheachas do bHeiWàm dhuit 
a' meafg an tionoil mhòir : 
Is meafg an t fluaigh trà' 's rion-mhor 
àrd-mhoifam thu le glòir. , [iad 
5 Mo naimb.de 'ta gun àdhbhar rium 
itù ^ nior raibh ac' aoibhneas dhiom : 
1 'S an dream do thug dhamh fuath gun 
J c dhoibh caogadh sùl na biom. [chùis, 
20 Oir 74 S A L M XXXV. 

2© Oir air an t fith ni h iomraidh'nn fiad: 
ach cumadh aif-innleachd 
Do dhaoinibh sàmhach ciuin natir' 
*g am buaireadh le h ain-iochd. 

21 Gu fairfing dh'f hofgluid rium àm beul, 

ha, ha, a deir fiad chean', 
J)o chi anois air sùil an ni 

bu mhiannach leinn, 's bu ghean. 9 

22 Àch chunnairc thusa fo a Dhia, 

na bios a'd' thofd a'm' fheim : 
A Thighearn' is a Dhia nam feart, 
na fuirigh uam ann cein. 

23 Tog ort, is mofgail chum mo cheart, 

fa m' chùis, mo Dhia, 's mo Righ 

24 Dhia, dean a reir do cheartais breith 

is dhoibh nior b'aoibhneas mi. 

25 Nan croidh' na h abradh fiad riu fein 

aha, fe fùd ar miann: 
Is f òs na h abradh fiad a choidhch', 
do fliluig fmn è gu dian. 

26 Biodh orra nàir', is tairngear iad 

gu h amhhiadh mòr le cheil', 
A'ta gu fuilbhir ; is gu hait 
re faicfin m'amhghair gheir : 

h biodh fiad air an fgeudughadh 
le mafladh is le nàir% S A L M XXXVI. 75 

'Ta 'g iarraidh urraim mhòir dhoibh 
a'm' aghaidh* àdhbhar gàir'. [feia 

7 Biodh aoibhneas orr', is gàirdeachas, 

'ta feafamh le mo chòir : 
Is abradh fiad do ghnàth gun cheiit', 
gu raibh Jehobhah mòr, 

'Ta gabhail tlachd do fhonas buan 
a ftieirbhifigh do ghnàth. 

8 Is air do cheartas thig mo bheul, 

is air do chliu gach trath. 

SALM XXXVI. 

1 "TXEir eaf-aontas an droch-dhuin' fo 
JL/ a'm' chroidh' is ann mo chliabh, 
Fir-eagal De fa chomhair fhùl 

ni bhuil, is ni raibh riamh. 

2 Oir ni fe-brionnal baoth ris fein 

do reir mar thaitneas rrs, 
A chionta gus am foilìfighear 
mar àdhbhar fuath d'a fgrios. 

3 Fior-chluaintearàchd is ea-coir mhòr, 

sùd caint a bheil gu tric : 
Do fguir fe fòs o dheanamh maith, 
is leig fè dh'e bhith.glic. 

4 Aimh-leas 'na ìeabuidh 'ta fe dealbh ? 

fan t flighe nach bhuiì maith 

D 2 'Ga 7 6 S A L M JXXVL 

'Ga {huidheachadh 's -ga ftiocrugh* 
ni h oillteil leis beart ftiaith. [fein j 

5 Do thròcair 'ta fna neamhaibh ftiuas, 

a Thighearn' is a Dhe : 
Gu ruig na neòil is àird' nan fpeur 
do ruigionn t fhirinn reidh. 

6 Do cheartas mar na fleibhte àrd ; 

do bhreith mar dhoimhneachd mhòir : 
Air duin' is ainmhi^h ni tu, Dhe 5 
deagii-choimhead agus f òir. 

7 O Dhia ! is prifeil onorach 

db chaoimhneas gradhach caoin: 
Fuidh fgàil do fge' nid uime fitì, 
làn-dòchas clann nan daoin'. 

8 Le faili do theach is t àrois phailt 

sàfaighear iad gu mòr : 
As t amhainn làn do fhòlafaibh 
deoch bheir tu dhoibh r'a h òl. 

9 Tobar na beatha 'ta gu dearbh 

agads' a Dhia nan dùl: 
is ann do fholus dealrach glan 
do chi fmn folus iuil. 
io Mairfeadh do chaoimhneas gràidh a 
do'n dream chuir eòlas ort : [Dhe 
Is buanaigh t ionracas faraon 
do luchd a' chroidhe cheart. 

1 1 Na S A L M XXXVII. 77 

n Na leig do chois an àrdain bhuirb 
a'nf aghaidh teachd, a Dhe, 
Is làmh an droch-dhuin' aingidh fòs 
gu bràth na tulgadh me. 
1 2 Ann fin do thuit luchd deant' an uilc: 
is fios do leagadh iad, 
Ag diobhail fpionnaidh agus lùith 
eirigh ni 's mò cho'n fìiead. 

S A L M XXXVIL 

. i Y Afan no campar na biodh ort 
& i fa dhaoinibh aingidh olc, 
Is na gabh farmad ris an dream 
do bhios ag deanamh lochdc 

2 Oir amhluidh mar is dual do'n f heur ? 

glan-fgathar iad gu grad, 
Is amhluidh mar na luia maoth 
crin-feargaidh fiad air fàd. 

3 Guirfe do dhòchas ann an Dia, 

is deantar maitheas leat, 
Mar fin fior-àitghidh tu an tir, 
's beathuighear thu gu beaehd. 

4 Gabh tlachd ann Dia, is bheirfè dhuit 

làn-rùn do chroidh' a choidhcrr*. 

5 Do ftilighe tabhair fuas do Dhia : 

earb^ ris is bheir gu crich. 

D 3 6 Failt- 7 8 S A L M XXXVII. 

6 Fòillfighidh fè do chòir % do eheart 

mar fholus glàn nan tràth, 
Is amhluidh mar àird-mheadhon-laoi' 
do bhreitheamhnas do ghnàth. 

7 Gu sàmhach fan re Dia nan dùl, 

is fekh le foighid leis : 
An ti 'n a ihligh' a moirbhigheas, . 
na gabhfa farmad ris; 

Fa chùis an fhir do bheir gu buil - 
a dhroich-bheart innleachdach. 

8 Leig corruigh dhiot-, treig fearg: chum ' 

na biofa frionafach. [uììè 

9 Oir droch-dhaoin' is luchd deant' an i 

glan-fgathar iad gu leir : [uilc 
Ach lion 'g am bhuil an sùil re Dia, j 
buain-mhealaidh fiad an tir. 

10 Oir feithse gu fòiì re h uair bhig, 

's an droch-dhuin , ni 'm bi ann: 
'S'an ionad fòs, ma bheir fainear, 
cho bhi è fein no chlann. 

1 1 Ach mealaidh daoine feimh am feafd' 

an tir 's an talamh ti : 
Làn-toileachadh do gheibh faraon, 
ann lion-mhoireachd na fith. 

1 2 'Ta s n droch-dhuin' cumadh lochc 

is cafadh f hiacla ris. [dò'n t fao 

13 N S A L M XXXVII. 79 

1 3 Ni Dia air fanoid ; o's d'a 's leir 

gur dlùth air la a fgrios. 

14 Na h aingidh nochdfuidh fiad an lann, 

's ag cur am bogh' air ghleus, 
A leagadh aim-beartach is bochd, . 
's a mharbhadh luchd deagh bheus. 

15 Ancloidheamh theid nan chroidhe fein, 

theid air am bogha claoi'. 

16 'S fearr beagan ag an duine chòir, 

na faidhbhreas mòr nan daoi. 

1 7 Oir gàirden luchd na h aingidheachd 

min-bhrisfear iad d'an cruas ; 
Ach daoine còir' is fireanaidh 
ni Dia an cunbhail fuas. 

1 8 Air aimfiribh nam fireanach 

is fiofrach Dia gun cheift : 
An oighreachd is am bunadh fòs, 
dhoibh 's marthanach am feafd'. 

19 Chochuirear iad gu ruidheadh gruaidh 

fan aimfir ehàbhuidh olc: 

o 

Oir gheibheadar an sàth gu leòr 
ann Iàithibh gainn' is gòrt'. 

20 Ach fgriosfar droch-dhaoin', naimhde 

do bhid mar fhaill nan uan : j~De 
Lain-mhilltear iad: is theid dhoibh as 
mar dheataich nach, bhuil buan 

D 4 %\ Axk So S A L M XXXVII. 

21 An ìafachd gabhaidh daoine daoi 

's cho diol a rìs air ais ; 
Am firean 'ta fe tròcaireach, 
is nithear paiiteas leis. 

22 Oir mead's a f huair a bheannachd-fan, 

fir-mhealaidh fiad an tir: 
*S an dream do gheibhamhallachd-fan, 
loim-fgriosfar iad gu leir. 

23 'Ta Dia ag ftiuireadh ceimeana 

an duine naomhtha chòir : 
Is 'ta fè gabhail tlachd is toil 
d'a ftilighe-fin gu mòr. 

24 D'an tarladh dh'a gu tuitfeadh fè, 

cho tilgfear uil' è fios : 
Oir 'ta an Tighearna le laimh 
/g a chunbhail fuas a rìs. 

25 Do bhith mi òg, 's anois ann aois : 

is riamhni fhaca mi 
'Na dhibreachan an duine còir, 
no fhliochd ag iarruidh bidh. 

26 Sior-thraacant > è, is coinghiollach : 

beannuight' a fliliochd ata. 

27 Seachain an t olc, is dean a' maith, 

is comhnuidh gabh gu bràth. 

28 Is toigh lc Dia ceart bhreitheamhnas, 

a naoimh cho treig fe chaoidhchV 

Sicr- SALM' XXXVIL Wi 

Sior-choimhdear iad; ach fgathar lìos 
droch fhliochd nan daoine daoi. 

29 Mealaidh na fireanaidh an tir;^ 

is nid buan-chomhnuidh innt\ 

30 Thig beul an t faoi' air gliocas glan, 

a theang 5 air comh-throm cinnt 5 . 

3 1 5 Ta Iagh a Dhia-fan ann a chf oidh' : 

cho lleamhnuigh uaidh 5 acheim.[faoi, 

32 5 Ta 5 n droch-dhuin 5 feitheamh air an t 

d 5 a mharbhadh is d 5 a theum. 

33 Cho'n fhàg an Tighearn 5 è 5 na laimh 

do dheanamh air droich-bheart, 
Cho'n fhàgfar ris e ann am binn 5 
trà 5 chuirfear è fuidh cheart. 

34 Feith thus 5 air Dia, is gluais 5 na ròd 5 

is àrdfuigh 5 r leifm thu 
An tir gu meaìfòis: is droch-dhaoin 5 
'g an fgrios do chi do ftiùil. 

35 An duine malluight' chunnairc mi 

ann neart, 's ann inbhe mhòir, 
j 5 Gafgaoiìeadh feinamach marchraoibh 
ag fàs gu dofrach ùr. 

36 Ach chuaidhfe thart 5 5 isfeueh ni raibh: 

dh 5 iarr, is nior flmaras è, 

37 Amhairc is feuch gur fith is crioch ' 

do 5 n duine dhireach reidh. 6 

D 5 38 Ach 82 S A L M XXXVIII. 38 Ach fgriosfar luchd an eaf-aontais r 

is theid dhoibh as faraon : 
Di-mhilltear agus fgathar fios 
crioch dheighionach dhroch-dhaoin'. 

39 Ach furtachd fhior nam firean fòs, 

'thig fin o Dhia nan dùl : 
Is ann fan*aimfir thriobloidigh, 
} s e 's barrant^ air an cùl. 

40 Thig treis is furtachd chuc' o Dhia, 

le fuafgladh ann deagh-am : 
lad faoruidh fè o dhaoinibh olc, 
o chuir fiad muinghin ann. 

S A L M XXXVIII. 

i Thighearn', ann do chorruigh 
lL/ na cronnigh mi gu garg, [mhòii 
Na dean mo fmachdughadh gu gejir 
an uair a lafas t fhearg. 
i Oir 'taid do Ihaighde guineach geur 
sàitht' ionnam fein gu teann: 
Is orm«ata do làmh gu tròm, 
ga m' chunbhail fios gach am. 

3 Ni bhuil maoin fallanachd a'm 5 fheòil 
ar-.fon do chorruigh gheir : 
À ? ra > chnàmhaibh nibhuii tàmh no fois 
ar-fon-mo pheacaidh fein f 

4 On S A L M XXXVIII. 83 

4 Oir chuaidh mo pheacaidh os mochionn: v 

'taid orm nan èire thruim. 

5 Mo chreuchda 'ta ro-lobhtha, 's breun 5 

mo ghòruigh 's coireach rium. 

6 Ataim gu cràiteach, ea-flan cròm, 

ag triall gach ia le bròn. 

7 Mo leafraidh làn do ghalar gràndh' : 

gun f hallanachd a'm 5 fheòil. 

8 'Taim lag is brùit 5 : ag bùireadh f òs 

trid mio-fhuaimhneas mo chroidhV 

9 A' t fhiadiiais, Dhe, 5 ta m'uile mhianns 

ni'm foluight' ort mo chaoidh. 

I o Mo chroidh 5 ata fior-phlofcartaigh, 

mo neart dh'fhàg mi gu glan: 
Ann taic re radharc geur'mo fliùl, 
fm agam fòs nior fhan. [caomh 

II 'Ta luchd mo ghaoil 's*mo chairde 

ag feafamh fad o m' bheim, 
Mo choimhearfnaigh is luchd mo phàirt 
ag teicheadh uam ann cein. 

1 2 Sealg ormataidluchdiarraldhm'anam^ 

Iuchd iarraidh_m'uifc a £hnà% 
Ag labhairt nithe aimn-leafacbr, • 
's ag fmuaineadh ceilg gach la. 

13 Ach mife chean', mar bhodhar mi, 

nach cluinnionn guth no fgeul ; 4 S A L M XXXVIII. 

Is cofmhuil mi re duine baibh 
gun chomas fofglaidh beil. 

4 Mar fin mar dhuine mi nacri cluinn, 1 

gun achmhafan 'n a bheul. 

5 Oir dh'earbas riut a Dhe mo Thriath: 

Dhia, freagraidh tus' a'm' fheim. 

6 Oir, chum nach biodh ac' aoibhneas 

a dubhras freagair mi : [orm, 
Is orm nach biodhfiadmaoidhfeachtach 
mo chos trà' fgriofas i. 

7 Oir *s dlùth chum claonaidh mi, 's mo 

a'm' f hiadhnais 'tado ghnà'. [bhròn 

8 Mo lochd do innfeam, is fa m' chiont', 

mòr-aith-mheal orm ata. 

9 Ach mead 's ata nan naimhde dhamh, 

_ 's roi-bheathail iad, is treun ; 
Is luchd mo mhio-ruin ea-corach 
: 'taid lion-mhor mar an ceadn'. 

*S iad fin a's naimhde dhamh gu fior 5v 

luchd-cùitigh maith le hoìc: 
Ar fon gu bhuiì mi ìeanmhuin air 
an ni 'ta maith gun lochd. 
! Na treig mi, Thighearna : mo Dhia 
na biofa uam ann cein. 

1 Dhia r deifrigh do mo chùideachadhj 

o s s tu mo ihlàinte fein. 

S ALM S A L M -XXXIX., . 

A Dubhram 5 bheiream fein fainear 
jLjl mo fhligh', o lochdjmo theang': 
Coimhdeam (air bhith do'n daoi a'm' 

Jè frian mo bheul gu teann. [chòir) 
, Dh'f hanas gu tofdach baìbh a'm' thàmh 

o'n ni fin fein bu mhaith, 
Mhofgail mo thriobloid is mo bhròn 

ionnam.gu mòr a ftigh. 

; Air bhith dhamh ^ffluainliugh , tric mar 
do ghabh mo chroidhe teas. [fo, 
Do las an teine : is mar fo 

ìe m' theangaidh labhair mis. 
. Toir fios a Dhe dhamh air mo chrich, 
tomhas mo là creud è : ( 
Gu fuighinn eòlas agus ftos 
cia h anmhunn gearr mo re. 

; Feuch, rinn tu mar leud bois' mo làith% 
mar neimh-ni agad m'aois : 
Gach neach d'a fheabhas 5 è gu fìor 
*s ni diomhaoineach gun phrìs. 
» ; Ann •famhlugh' breig' ag fiùbhal fòs 
gach duin' ata gu dearbh : 
Gun fuaimhneas 'taid gu dimhin fein 
I ann diomhaoineas gun tairbh' : 

" Ag 86 S A L M XXXIX. 

Ag torradh nithe, 's cur le cheii' 
moir-bheartais air gach dòigh, 

Gun f hios cia chruinnigh's iad m 
no mhealas iad fai-dheòidh.[oighr', 

7 Creud 'nois re'm feitheam fein, a Dhej 

mo dhòchas dhiot do niom. 

8 Saor mi o m' uile lochd : *s na dean 

ball-maflaidh an-daoin' dhiom. 

9 Do bhi mi balbh, gun f hofgladh beil, 

o's katfa rinneadh è. 

10 Tog dhiom do bhuiìle, Dhe: le beim 

do laimhfe chlaoidheadh me. 

1 1 Trà'fmachduigh'rduineleatm'alochd, 

mar chnuimh theid as d'a ftmùadh. 
Gu dimhin fein 's fir-dhiomhaoineas 
gach duin' air bith do'n t flùagh. 

1 2Dhia.eifdre m'ùrnaigh',isrem'ghIaodh, 
re m'dheuraibh d'thofd na bi, 
Oir coigreach agad, ìs fear cuairt', 1 
mar m'aithreaeh' uile mi. 
13 Dhia, coigil agus caomhain mi, 
gu fuighinn neart re m' bheo : 
Soì rachuinn thart' ag dol do'n eug, 
5 s nach bithinn anii ni 's mò. S A Ll 8 7 S A L M XL. 

DH'fheithmi le foighidmhaithairDia, 
chrom chugam, dh'eifd mo ghutji. 
Do thug fè a flochd ùamhuinn mi, 

a clàbar criadha tiugh, 
Air charraig chomhnaird chuir mo chos, 

mo chèim do fhocruigh fe. 
Is oran nuadh do chuir a'm' bheul, 
gur b'e sùd moladh De : 

Chi mòran e, fuidh eagal bid, 

is earbann fiad a Dia. 

beannuight' an duine fm gu dearbh 
, ni dòchas as an Triath, 
ìs nach gabh tlachd no toil air bith 

do luchd an àrdain mhoir, 
No f òs do'n droing do theid a thaoibh, 

gu ceilg, lefaobhadh glòir. 

Is iion-mhort t oibridh iongantach, 

\ a Thighearn' is a Dhe, 
'S do fmuaintidh oirn': ni àirfear iad 

ann ordugh dhuit gu reidh : 
D'an cuìrfinn iad ann ceill gu mion, 

no fòs gu 'n infmnn iad, 
An aireamh rachadh thar mo neart, 

ag lion-mhoireachd is mead. 

6 Ofrail 88 S A L M XL. 

6 Ofrail ni miann no iobairt leat, 

do f hofgail tu mo chluas : 
Lochd iobairt agus iobairt ioifgt' 
nior iarras dhuit chur fuas. 

7 Ann fm a dubhaìrt mife, feuch, 

anois ataìm ag teachd: 
Ann ròl' an leabhair orms' a chean' 
sùd fgriobht' ata gu beachd : 

& 'S è sùd mo thlachd 's mo mhiann a 
do thoil gu deanta leam : [Dhe, 
Do reachd a chean' ata gu bùan 
a'm' chroidh' a ftigh, 's a'm' chom. 
9 Air t fhireantachd fa' choinne mhòir, 
a Dhe, do rinn mi fgeu! : 
Oir feuch, a Dhe, mar 's aithne dhuit^ 
nior choifg mi fhein mo r^heul. 

i o AW chroidh' nior f holaigh's t f hirean- 
ach t f hirinn chuir mi 'n ceill ; [tachd, 
Do ihlàint', 's do chaoimhiieas caomft* 
t f hirinn o'n t fluagh gu leir. [niòr cheil 
i i Do thròcair chaomh na cumfa uam, 
a Thighearna gu bràth, 
Do chaoimhneas gradhach* t f hirinn f òs 
do m' choimhead fein do ghnàth. 

il 'Oir "is do-aireamh iad na h uilc * 
5 ta 'g iadhadh erm gach leifh, 

^ : ' ' m SALM XLl. 89 

Do ghìac mo pheacaidh mi coimh- 
's nach fealì mi fuas gu feth.£theann, 
G's 3ion-mhoir , iad no fok mo chinn, 
do threig mo chroidhe ìiìe. 
3 Dhia, gu ma toil ìeat furtachd orm, 
grad-chuidigh leam ? a Dhe. 

f Biodh nàir' is amhluadh dhoibh faraon 
do m'anam dh'iarras claoidh: 
Ruaigorr' airais, isruidheadh gruaidh, 
le'r b'àill mo chur gu dith. 
5 Gun àird gun àiteach' gu raibh fiad/ 
mar thuarafdal d'a' nàir', 
A dubhairt rium gu fanoideach, 
aha, aha, a' gàir'. 

5 Aoibhneas is aidlxeir do gach neach, 
gad' iarraidh fein a'ta : 
Is abradh fiad le'r toigh do ftiiàint', 

Dia gu ma mòr do ghnà'. 
Ach mis' ge h ainnis bochd ataim,; 

do fmuaintigh' orm an Triath:[~oir; 
M'fhear-cuid'idh thu/s mo Ihlànuighe- 
mailleas na dean, a Dliia. 

S A L M XLL . 

SBeanmiight' an cluine bheir gu glic 
faiuear an duine bochd, 

. Ana 90 S:A L M XLI. 

Ann uair a thriobloid is a theinn g 
bheir Dia è faor o'n olc. 

2 Ni Dia a dhion, 's a chunbhail beo, 

is beannuight ? e fan tir : 
Gu toii a naimhde mio-runach 
na tabhair e gu flor. 

3 Air leab' a thinneis iarganaigh ; 1 

bheir Dia dh'a neart is treòir : 1 
A leaba ni tu dh'a air fad 
re h am a thinneis mhòir. 

4 A dubhras, deanfa tròcair orm, 

a Thighearn' is a Dhe : 
Is leighis rn'anam ea-flan bochd, 
oir t aghaidh pheacuigh me. 

5 'Ta 'n dream fin a's fior-naimhde dham 

ag labhairt orm le beim: 
Cia uair a fgriosfar ainmfin as, 
's a rachas è do'n eug. 

6 Ma thig fe m'amharc, labhraidh fè < | 

caint dhiomhaoineach gun cheili: j 
*Ta chroidh' ag torradh nimh' a ftigtj 
's a muigh do ni air fgeul. 

7 Siòr-chogarfaigh ann cluais a cheil', • ! 

Iuchd m'fhuath ataid air fad: 
Ag fmuaineadh agus cumadh lochd | 

a'm' aghaidh fein gun ftad. 
ì 8 Droc S A L M XLI. 91 

Droch thinneas (deir ilad) 'ta gu dlùth 
ag leànmhum ris r'a bheo : 

'Nois air bhith dh'a 'n a luidh' gu tinn, 
cho'n eirigh è ni 's mò. 

h Am fear bii charaid diìeas damh, 
re 'n earbuinn gach ni b'àill, 
'S a chealaigh m'aran air mo bhòrd, 
a'm' aghaidh thog fe fhàil. 
5 Ach thus', à Dhe, dean tròcair orm, 
is tog mi 'rìs ann àird', [dhoibh, 
Gu tugainn comh-dhail chuimfeach 
is comain cheart gun chàird'. 

1 Trid fo is fiofrach mi gu beachd 

gur ionmhuin leatfa mi: 
ì Ar-fon nach d' thug mo naimhde bu aidh, 
's nach d'rinneadh leo mo chlaoi'. 

2 Ach mife chean', a'm' ionracas 

- 's tu flieafmhas mi do ghnàth; 
Am fiadhnais fòs do ghnùis, a Dhe, 
ga m* fliocrughadh gu bràth. 

3 Jehobhah Dia cloinn Ifraeil, 

beannuighc' gu raibh fe fein, 
O aois gu h aois gu futhain fior 5 
Amen agus Amen. SALM S A L M XLII. 1 ff Ar thogras fiadh ria fruthain uifg i 
XVX le bùireadh àrd gu geur, 
Mar fin *ta nTanam plofcartaigli 

ag eigheach-riuts', a Dhe. 

2 'Ta tart air m'anam 'n geall air Dia' 

's ann air an Dia 'ta beo : 
Cia uair 'n a fhiadhnais thiucfas mi d 
is nochdfar mife dh'a ? 

3 Gach là is oidhch' is iad mo dheòir \ 

is cuibhmonn damh 's is biadh: ,. ffl 
An uair a deir fiad rium do ghnàth, | 
ca bhuil anois do Dhia ? 

4 'Ta m'anam air a dhòrtadh 'mach 

sùd chean' trà' chuimhneas mi 5 
Oir chuaidhmi leis a' chuideachd mhòàj 
dol 3eo gu teampull De : 

Do chuaidheas leo le gàirdeachas 

is moladh fòs le cheii', 
Is leis a' chuideachd fin do bhi 

ag coimhead làithe feiì'. 

5 O m'anam ! creud far leagadh thu 

le diobhail mifnigh fios ? [dhioi 
Is creud fa'm bhuilju 'n taobhftig 
fa thrìobloid is fa fgios ? 

Cu S A L M XLII. 93 

Cuir dòchas daingean ann an Dia, 

oir fòs do mhoiam è 
Ar-fon na furtachd is na flàint' 

thig dhamh o eadan reidh. 
Thuit m'anam ionnam fios, a Dhe, 

mar fin do chuimhnim ort 
O thalamh Jordain, Hermoin àird, 

o Mhifar fòs an cnoc. 

Le fuaimneach t f headain uifg'. a Dhe, 

'ta doimhn' air dhoimhne gairm : 
Do mumainneadh, V do thonnan àrd 

dol tharam 'taid le toirm. 
Orduighidh Dia d'a ghràfaibh dhamh 

a chaoimhneas ann fan lo : 
San oidhch' do ni mi guidh* is ceòl 

re Dia do chum mi beo. 

kMo charraig, creud far threigeas mi? 

re Dia a deireain fein : 
Creud as fa'm bhuileani trrail fa bhròn, 
bhrigh fòirneart m'eaf-cair' threin? 
Marl ann a'm' chnàmhaibh, m'eaf-cairde 

toirt toibheim dhamh ata : 
Tràth dejr fiad rium gu fanoideach, 
ca bhuil do Dhia ? gach ]à. 

O m'anam creud far ìeagadh thu, 
le diobhail mifnigh fios ? 94 S A L M XLIIL 

Is creud fa'm bhuil tu 'n taobh ftigh dhiol h 
fuidh aith-mheai is' fuidh fgios? 

Cuir dòchas ann an Dia gu feth: ) JC 
oir molfam è do ghnàth, 

O fe a's flàinte do rao ghnuis, r mw 
is fe mo Dhia gu bràth. 

S A L M XLIII. 

1 /^UMcomh-throm rium,istagaii fei j 
Vv4 mo chùis, o'n fhineach olc, 11] 
O'n ea-corach, 's o fhear na ceilg-fe 

Dhe faorfa mi o'n lochd. 

2 Creud as far thilg tu mife uait ? , r| [ 

's gur tu mo Dhia 's mo threòir; 
Creud as bhrigh fòirneart m'eaf-cairdt fl 

far ftiiùbhlam fein fuidh bhròn ì J 

■ 

3 Dhia, t fhirinn is do ftiolus glan | { 

leig chugam sùd amach : [naonjhf 
Do m' threòrugh' chum do thulakp 
% mo thabhairt chum do theach.; I 

4 'N fin racham dh'ionnfuidh altair Dh r 

an Dia fin m' aoibhneis mhòir ; I 
Air clàirfeich bhinn do mholfam thi 
O Dhia, mo Dhia na glòir. 

5 O m'anam, creud far leagadh thu I [ 

ie diobhail mifnigh fios ì 

\ SALM XLIV. 93 

j creudfa f m bhuil tn 'n taobh ftigh dhiom 3 
faidh aith-mheal, is fuidh fgios? 

Zluir dochas ann'an Dia gu feth, J 
oir molfam è do ghnàth, 

3 fe a's flàinte do mo ghnùis, 
's gur è mo Dhia gu bràth. 

S A L M XLIV. 

E'r cluafaibh chualamairn', a Dhe, 
ar fmnfir chuir'an ceill 
iNa gniomhartha do rinneadh leat 

nan aimfir, fad o chein. 
■Le d'laimh mar thilg tu 'mach na flòigh, 

is chuir tu sùd nan àit' : 
Mar rinnis air a' phobull claoidh, 
'gan tilgeadh fadà uait. 

Oir fealbh fan tir ni fhuaradar 

le'n cloidheamh no le'n loinn, 
iNi mò do rin an gàifden fein 

an teafairgin nan teinn: [buaidh 
Ach do làmh dheas thug dhoibhfin 

do ghàirden neart-mhor treun, 
Is folus glan do ghnùis ar-fon 

gu d'thug tu toil dhoibh fein. 

|0 's tufa fein a Dhia nam feart, 
j mo Thighearn , is mo Righ : 

Furtachd 
96 S A L M XLIV. 

Furtachd do Jacob ddrduigh uait, 
is fuafgail air gun dith. 

5 'S ann trid do neartfa leagar fios I 

na h uile Ynaimhde dhùinn : 
Trid t ainmfe faltraidh fmn gu làr |j 
an drong do dh ? eirghios ruinn. 

6 Oir as mo bhogh' cho dean.mi bun, 

ni 'm furtachd dhamh mo lann. I 

7 Ach *s tufa nàirigWuchd ar fuath, ~ 

o'r naimhdibh chuidigh leinn. 

8 Air feadh an laoi 's ann ann an Dia; 

do ni fmn uaill is glòir : 
Is t ainmfe fòs air feadh gach ìinn, 
àrd-mholuidh fmn gu mòr. 

9 Ach rinn tu 'nois ar tilgeadh dhioi 

ìs nàirigh thufa fmn : 
'S amach le'r n armailtibh 's ar feach? 
ni bhuilis dol far leinn. 

Gu teicheadh chuir tu fmn air a'is 

o'n nàmhaid gheur fa' chath : 
ìs luch air mio-ruin 'taid dhoibh feiif 
ag deanamh creich' is fgath'. 

1 Mar chaoirigh thug tu finn d'ar n ithj 

meafg fìneach fgaoileadh finn. 

2 Reic tu do 'phobull fein gun fhiach 

? s nior mheadui^hmaoind'amceann 

D( S A L M XLIV. 97 

3 Bo rinn tu toibheim dhinn gu traagh*; 
d'ar coimhearfnaibh' gu lezr; 
Bali-fpòrfa do na-bhuil m'an cuairt, 
's bail-magaidh. mar an ceadn'. 

4. A' meafg nan Geintileach air fad 
gnà'-fhocal rinn tu dhinn: 
'S a' meafg a' phobuill anns gach àit' 
3 n ar n àdhbhar crathaidh cinn. 
£ 'T m' amhluadh is mo mhafladh geur 
a'm' fhiadhnais fein do ghnà', 
Rinnnàir' isruidheadhfòsmoghruaidh 
m'f holach gu truagh gach là. 

5 *S ■ e fm mo chor thaoibh guth an f hir 

a chàineas mi gu h olc. 
, 'S a fpreigeas mi : is thaoibh an nàmh 3 

's an dioghdtaigh gu lochd.. 
t Sùd uiie ge gu d'thainig oirn' ; 
nior dhearmaid finne thu, 
Nior rinn fmn breug no brifeadh claon 
'n aghaidh do chunnraidh dhlù'. 

I Nior aom ar n aigneadh uaicfe riamh, 
nior chuaidh ar croidh' air cùl : s 
O d' (hlighc f òs nior chhton ar cos, 
5 s nior chuaidh air feachran iuiL 
Is ge do phronn tu fmn gu mion 
ann ioaad dhragun fios. 

E Is 9 8 SA.LM XLIV. 

Is ge gu d'fholuigh thufa fmn 
le fgàiP is dùbhar bàis. 

20 Ma 's è gur leig fmn as ar cuimhn'* 

ainm uafal àrd ar Dia, 
No'r làmha gu Dia coimheach breig 
ma fhineadh leinne riamhf: 

21 Nach rannfuigh Dia fo fein amach?* 

oir 'aig' ata ìàin-f hios 
Air diomhaireachd a' chroidhe dh 
gach car at'ann is cleas. 

22 Oir, air do fhonfa mharbhadh fmn 

air feadh an là gù leir, 
'S mar chaoirigh 'ta finn air ar m( 
do chafgaireadh gu geur. 

23 Mofgail, creud as fa'n codlann tu 

Dhia airigh as do fhuain, 
Gu bràth na tilgfe fmn amach, 
na triallfa fada uainn. 

24 Creud as fa 'm foluigl} thu do ghnùri 

creud as far dhearmaid thu 
Ar n amhghar, is ar n eigìn mhor | 
air iadhadh oirn' gu diù? 

25 Oir chrom ar n anam fios do'n ùir, jj 

ar brù re talamh theann. 
2Ò" A'd' thròcatr eirigh, cuidigh leinn, 
is furtaigh oirn' fan am. 

S AL 99 S A L M XLV. 

DEagh-àdhbhar orain naomh' is eiuiì 
ag deachdadh 'ta mo chroidh' : 
Is labhram air na nithibh ftn 

do rinneas feìn m'an Righ : [fgriobh' 
Mar pheann ann laimh deagh chleirigh- 

do chuireas fios gu luath, 
Is amhluidh fin, mo theanga 'ta 
air t onoir àird ag luadh. 

Is maifigh thu na clann nan daoin' : 
1 gràs dhoirteadh ann do bheul : 
Is air an àdhbhar fin rinn Dia 

do bheannachadh gach iaL 
Deafliigh do chloidheanih air do leis, 

o thus' a ghaifgeich mhòir: 
Le d' chumhachd is do mhòrdhalachd,, 

le greadhnachas is glòir. 

Bhrigh firinn, fuairceis, agus ceirt, 
j marcuigh gu buadhach àrd, 
Is nithe ùath-mhor teagaifgidh 

do dheaf-lamh dhuit J s gach àit'. 
Rachadh do fhaighde geur gu croidh'* 

gach eaf-caraid an Righ : 
Trid fm am pobull tuitfid fùd, 
is nithear leat anj^61<$ji. 

E " ■ 6Gu ico SALM XLV. 

6 Gu futhain is gu fiorraidh 'ta 

do chathair àrd a Dhe : 
Slat-fuaitheantais do Rioghachd mhòir 
is flat ro chomh-throm i. 

7 O's ionmhuin leatfa còir is ceart, j 

is thug tu fuath do'n olc, 
Ois-cionn do chompanach chuir Dia, 
do Dhias' oY aoibhneis ort. 

8 Do'n Alos, Mhirr, is Chaffia 

o t eadach boladh theid: 
Leo sùd do chuir fiad aoibhneas ortj 
o d' lùchairt geal mar dheud. 

9 A* meafg dq bhantrachd onorach 

'ta Ingh.eana nan Righ : 
'S ann. òr na h Ophir air do dheis 
do bhaìn-rioghs' feafaidh 11. 

20 A Inghean eifd is amhairc fòs 5 
is cromfa fios do chluas : 
Tigh t athar, is do mhmntir fein 
na cuimhnigh as fo fnas. 

1 1 Gabhaidh mar fm an Righ làn-toil 

do d' àille thlachd-mhoir fein: I ' £ 
O 's è do Thighearn 5 is do Thriathl L 
toir urram dh'a is geill. 

1 2 Thig In^àttThiruis ort -gu trk 

le tiod^cl«i is gifo SALM XLVL 101 

'S na daoine faidhbhir 'ta nam meafg 
ag aflugh 5 gràis is iochd, 

3 Inghean an Righ gu dearbh a fligh 

'ta uile làn do ghlòir : 
'Ta culaidh eadaich uimpe fòs 
air cibreachadh le h òr. 

4 Am brot do obair ghreis Ie fnàith'd 

bheirthear i gus an Righ : 
Thig chugad luchd a coimheadachdj 
's a maighdeana 'n a deigh. 

5 Rachaid gu cùirt an Righ a fteach, 

ait, aoibhneach bheirthear iad. 

6 Ar-fon do minnfir biaidh do chlann, 

mar phrionnfuidh anns gach àit'. 

7 Tainm glòr-mhor do gach linn a thig. 

air chuimhne cuiridh me : 
Mar fm do bheir am pobull duit 
àrd-mholadh feadh gach re. 

S A L M XLVI. 

1 CE Dia is tearmunndùinngubeachd, 
O ar fpionnadh è 's ar treis': 

Ann aimlir carroid agus teinn 
ar cabhair e roi-dheas. 

2 Mar finn d'an gluaift' an talamh from io2 S A L M XLVI. 

D'an tilgteadh fòs na fleibhte mòr 
am builfgein fairg' is tuinn\ 

3 Na h uifgeacha le beacaidh bhuirb, 

d'an rachaid thar a cheil' : 
Le'n atajreachd d'am biodh air chrith 
na beanntaidh àrd gu leir. 

4 'Ta amhann ann, ni cathair Dhia, - I 

le fruthaibh feimh, ro-ait : 
Fior-àite naonuV an ti a's àird' 
am bhuil fior-chomhuidh aig\ 

5 'Ta Dia 'n a meadhon innt' a ftigh:" 

mar fm ni ghiuaisfear i; 
Oir cuideachadh is congnamh lè, 
V è Dia gu moch do ni, 

6 Do ghabh na Geintligh boil', is ghluais 

na Rioghachda gu cas : 
Air cur do Dhia a ghuth amach, 
À do leagh an talamh as. 

7 'Ta Dia nan fluagh, far leinn do ghnàth: 

Dia Jacob 's tearmunn dùinn. 

8 Thigibh, is feuchaibh oibridh De> 

gach fgrios air talamh rinm 

9 Gu h iomal! fòs an domhain mhòir 

an cogadh ni fè chofg : 
Am bogh' do bhris, an fleagh do ghearr.l 
ancarbad cogaidh loifg. 

ioBibh SALM XLVII. 103 

d Bibh sàmhach, 's tuigibh gur mi Dia: 
àrduighear mi gu fior 
A' meafg nan fluagh, biom onorach 
air feadh gach uile thir'. 
1 'Ta Dia nan fluagh re congnamh leinm 
's ann comhnuidh air ar crann : 
Se Dia ùd Jacob *s tearmunn dùìnn, 
d'ar furtachd anns gach am. 

S A L M XLVII. 

1 \ Phobuill is a fhlùaigh gu leir,' 

ar bafa buail gun chàird' : 
Le guth 's le gàirdeachas do Dhia ? 
fuas togaibh iolach àrd: 

2 Oir Dia ro-àrd is ùamhunn è; 

Righ mòr oif-cion^ gach tir'. 

3 Am pobul] cuirfidh fe fa'r fmachd, 

, fa'r cois na flòigh gu leir. 

4Mòrdhachd Jacob d'an d'thugfegradh, 
mar oighreachd dhùion do thagh. 

5 Chuaidh Dia le gàrthaibh buadh ann 

- le trompait is mòr-bhiadh. Tà ; rd'. 

6 Seinnibh do Dhia, feinn moladh: feinn 

d'ar Righ, feinn moladh binn. 

7 O's Righ Dia mòr oif-cionn gach tir', 

feinn d'a gu h eòiach grinn. 

E 4 ' BTa ìo 4 S A!'L M XLVIII. 

S 'TaDia' naihuidh' 'na chathair naomh' : 

fè 9 4 Righ air finibh ann. 1 [fiacl i 
9 Prionnfukih nan lluagh do chruinnigh 

pobuìl De Abraham; 
. Ar-fon gur le Jehobhah 'mhàin 

fgiath dhidean do gach tir : 
: Se fein is àird' 's is urramaigh ? 

'sd'a dhlighear moladh flor. 

S A L M XLVIII. 

1 TS mòr Jehobhah Dia nam feart, 
X ann cathair àird ar Dia 

ìs air flaibh àrd a naomhthachd fein, 
ion-mholta chaoidhch' an Triath. 

2 Beinn Shion 's breagh' a fuidheachadh, 

aoibhneas gach talmhàin i, 
Is ann a còir an taobh mu thuath, 
'ta cathair an Aird-Righ. 

3 So-aithmgh Dia 'na luchairtibh, , 

mar thearmunn dhoibh ann airc. 

4 Oir feuch, trà' bhi na Righridh cruinn* 

le cheile ghabh fiad thà-n'. 

5 ;Mar churmairc sùd, ghabhiongnadh iad, 

le cabhaig dheifrid as. 

6 Ghlac eagal iad ann fin, is pian, 

mar mhnaoi re faoth'r, gu cas 

7 Cabhkch S A L M XLVIII. 105 

7 Cabhlach Tharfais Ie gaoith an ear, 

min-bhrifear leat gu luath. 
S Mar chuar', is amhiuidh chunnairc finn 

am baile Righ nan fbagh, 
Am bail 3 ar Dia : Ve Dia gu bràth 

ni daÌDgion è le neart. [caomh. 
9 A'd' theampul], ain do chaoimhneas 

Dhia fmuaintigh fmn gu ceart. 

10 Mar t ainm, is amhluidh fìn do chliu ? 

gn crich na talmnain ti : 
Do dheaf-lamh làn do fhireantachd 
Dhia anns gach beart do ni. 

1 1 Bernn Shioin gn ma h aoibhini, 

is Inghean Juda ait, 
Ar-fon do bhreìtheamhnais, a Dhe^ 
làn-chomh-throm agus ceart. 

i ^Siùbhlaibh muthimchioÌlShioinnaomh% 
is cuartaibh i maraon: 
• Airibh a baideala gu diùth 
*s a turaite gach aon. 

13 Thugaibh fainear a bàbhuin blfre^agh', 

's a caiileil àrd le beachd ; 
Chum iin gu cuirfeadh fibh ann ceill 
dVn àl a*ta re teachd> 

14 Oir *s e an Dia fo fem ar Dia 

gu iiorruidh is gu bràth : 

- E 5 'Se 106 SALM XLIX. 

'S e chean' a threòruigh's fìnn gu ceart 
gu h uair is am ar bàis. 

S A L M XLIX. 

1 T7 1 Ifdibh a phobuill uile fo, 
JlLj na bhuil fa' chruinne-che : 

2 Is cluinnibh eadar mhòr is bheag, 

ma 's bochd no beartach è. 

3 Smuaintigh , mòchroidh , airtuigfeghloin, 

air ghliocas thig mo bheul. 

4 Aomam mo chluas gu pàrablaibh : 

nochdfam caint dhorch' air teud. 

5 Crend dhamh fa'n eagal làithean olc 

gu cuirfinn iad ann fuim, 
Mòr-aingidheachd is lochd mo fliàl 
trà' dh'iadh fiad orm gu cruinn? 
5 Na daoine fm nan faidhbhreas mòr 
'ta deanamh dòigh is treis', 
Agus ann lion mhoireachd an ftòir 
a'ta ro-bhòftail leis. 

7 A bhràth'r ni f huafgail neach dhiubh 
a gàbhadh no a pein, * £fùd 
A thabhairt eiric as do Dhia, 
ni f headar Jeis 'n a fheim : 
S Oir faoradh *n anma 's prifeiì è, 
fguiridh fe 'm feafd' gu bcachd : 

9 Gu S A L M XLIX. 107 

9 Gu mairfeadh fe gu fiorruidh beo, 
's nach faiceadh truaillidheadìd. 

Oir chi fè chean' na daoine glic, 

's na h amadain gun cheilì, 
'S na h ùmaidh', f àgail toic do chàch, 
is faghaii bhàis iad fein. 

1 'S e'n fmuaintiughadh gu mair an tigh, 
's an comhnuidh feadh gach re, 

Ag tabhairt alr am fearann aìnm 
do reir an ainme fein. 

iì Gidheadh. an duin' ann onoir mhoir, 
ni mair fe ann gu buan : 
Acji amhluidh maran tainmhidhtruagji, 
chum bàis a {hiùbhlas uainn'. 
13 An ilighe sùd ge gòrach i, 

taitnidh an caint r'an fliochd. 
34 Mar chaoirigh dol fan uaigh ataid, 
nam biadh do'n bhàs gun iochd. 

Glacfaidh na firein os an ceann 

àrd-uachdranachd gu moch, 
*S o'n àìte còmhnuidh feargaidh as 3 
fan uaigh an àill' fan dreach. 
1 5 Bheir Dia do m'anam fuafgladh faor 
o chumhachd bàis is uaigh, 
Oir gabhaidh fe mi chuige fein 
< ga. m' theafàirgin le buaidh. 

E"6 16 An $ A L M L. 6 Atì nair do nithear faidhbhir neach 

na glacadh faitchios thu, 

an t am a chinneas gloir a theach 

na cuireadh ortfa tnù'. 

7 Oir 'n uair a rachas è do'n eug 

ni'nvbeir fè dadum leis : 
? S an uair do theid fè fios do'n uaigh, 
a ghlòir ni leanann ris. 

S Is ge do bheannuigh anam fein 3 

air marthuinn trà 5 bhi fè : 
Ni daoine moladh ort gu mòr 

trà s ni tu maith dhuit fein. 
9 Gu h àl a mirmfir rachaidh fè, 

folus ni fhaic gu bràth. 
o An duin' aun onoir, 's è gun cheill, 

mar ainmhidh è gheibh bàs. 

S A L M L. 

JlJ an talamh ghairm gu leir, ■ 
O'n àird' an ear gu hàird' an iar 5 j 
o eirghe gu luidh' grein. 

2 As Sion àrd, a's foirfe mais% 

-do dhealruigh Dia nam feart. 

3 Tiucfuidh ar Dia, 3 s ni 'm bi/na thofd, 

ach labhruidh fè le neart Theid S AL JM ,j:L^' B XiPft. 

Thetd teine roimhe mfflteach mòr, ; 

ag lafadh fuas gu garg, . 
M'a thimchioll-fan gu doinionnach, 
ag dol 5 n a chaoiribh dearg'. 
j. Air talamìv >fe air neamh nan neul, 

do ghairmeann fe gu h àrd, 
-@u tugadh air a phobuli fein 

ceirt-bhreitheamhnas gun chàird'. 

5D0 m 3 ionhfuidh cruinnighibhmonaoimh: 
is tionalaibh an dream 
A rinn gu dileas is gu dlùth 
* le h iobairt, cùmhnant leam. 
6 A cheart-fan, do ni neamh nan neol 

a chur ann ceill 'n a am : 
ì Oir fè Jehobhah fein gu beachd 
is aon àird-hhreitheamh ann. 

I Mo phobulMfra'l, eifdibh rium, 
Ms labhraidh mi gu ceart : 
A 3 taghaidh togbham fiadhnais fhior, 
/s mi Dia, do Dhia gu beachd. 

8 Mu t ofrailibh ni agram thu, 

no f òs. mu t iobairt' loifgt' 9 
Ar-fon nach d'thug tu iad do ghnàth 
Vnach d'fhUaras iad gach toifg'. 

9 Oir as do thigh cho ghabhuinn uait 

mar ^obairt biorach bò ? 

'S cho no S A L M L. 

'S cho ghabhuinn gabhar f hirionn f òs, , 

mar ofrail as do chrò. 
i o Gach ainmhidh beo a bhuil ann coill' 

is ieamfa fin gu leir, J 
Gach caor'achd fòs air mhile cnoc,* 

'ta 'g inealtradh air feur. 

1 1 An eunìaith 's aithne dhamh air fad 
'ta 'g itealaigh feadh bheann: 
'S leam gach fiadh bheathach uile fòs 
feadh gharbhluigh agus ghleann. 
1 1 Geur-ocras d'am biodh orm no gort, 
cho chuirinn duits' ann ceill, 
O's leam an domhan m'an iadh grian, I 
is na bhuil ann gu leir. 

K 1 3 Fuil ghabhar 'n e gu 'n òlfuinn uait, I 
feòil tarbh an ithinn i ? 

14 Ioc iobairt buidheachais do Dhia, 

's do mhòidean do'n Aird-Righ. 

15 Ann la do thnobloid is do theinn, 

gair orm ann fin gu ceart : 
Ort fuafglam,- agus bheh* tu glòir 
do m' ainms' a chuidigh leat. 

1 6 Ach ris androch-dhuin' labhruidh Dia, 

mo ftatuin chur ann ceill 
Ca buineadh dhuit, no ghabhail fòs . 
mo chùmhnaint ann do bheul ? 

17 Do S À L M L* ii i 

17 Do m' achmhafans , o thug tu fuath, 

's ann fpeis riamh è nior chuir; 
Ach thilg mo bhriathra air do chùl, 
'g an diùltadh uam gu tur. 

18 Trà' chunnairc thu an gadaidh' dàn', 

dh'aontuigh tu leìs 'n a olc, 
. 'S le luchd-adhaltranais a rìs 

b'f hear-comuinn thu nan lochd. 

1 9 Do theanga thug tu chumadh breig, 

chum uilc do thug do bheul. [guth, 

20 Do d' bhràthair, fhuidh tu thabhairt 

's do mhac do mhàthar beim. 

21 Na nithes' uile rinneadh leàt, 

is dh'fhanas dhiot a'm' thofd: 
Is fhaoilis mar ata tu fejn 

gur b' amhluidh mi gach achd^ 
. Ach cronuigheam do pheacaidh dhuit, 

a' t amharc cuiream iad ; 
Do chum gu faiceadh do dha fliùil 

nach folchar ormfa beud. 

22 Ofibhs' a dhaoin' nach cuimhnighDia, 

'nois tuigibh fo 'na am ; 
M'an deanam iicdairt oirbh gu cas, 
gun neach d'a'r furtachd ann. 

23 An ti bheir iobairt molaidh uaidh', 

fè bheireas dhamhfa glòir : 1 12 S A L M LI. Gir nochdfam flàinte De, do'n fhear 
flieòlas a fliligh air chòir. T'TPVEan tròcair orm, a Dhia nan gràs 
JL/ gu h iochd-mhor faorfa mis', 
Reirìion-mhoireachddothròcairchaoimh: 
glan as m*uil' eaf-aontas. 

2 Gu h iomlan ionnuil mi o m' lochd, u 

glan mi o m' chiont' a'd' ghradh. 

3 Oir 'ta mi 9 g aidmheil m'eaf-aontais, . 

's leir dhamh mo lochd do ghnàth. 

4 A' taghaidh taghaidh fein amhàin 'm 

do pheacuigh mi gu trom, 
Is ann a t fhiadhnais fein, a Dhe, 

an t olcfa rinneadh liom : 
Do chum air labhairt duit amach 

gu biodh tù comh-thromach 
'S gubiodhtu glan 'n trà' bheir tubreith, 

is ceart neimh ea-coireach. 

5 Am peacadh, feuch, do dhealbhadh mi, 

agus ann cionta fòs 
Do ghabh md mhàthair mi 'n a broinn, 
9 n trà' ghineadh mi o thùs. 

6 Àn taobh a ftigh do'n chroìdhe,feuch, S A L M LI. 
S A L M JLl 113 

$dgl arm ionad f holuight' bheir tu ofra 
gu tuig mi gliocas ceart.. 

7 Le hifoip deunfa mife glan, 

is bitheam gkn gu beachd. 
rDean m'ionnlad fòs, mar fin do bhiom 

I ni 's gile dhuk na fneachdV 

8 Guth fubhachais toir orm gu cluina 

is fonn an aoibhneis ait, 
Mar finnid gàirdeachas gu mòr 
na cnàmha bhrisfeadh leat. 

9 O m' pheacadh is o rn' eaf-aontas 

foluigh do ghnùis, a Dhe : 
Mo fheachrain is m'uil' ea-coir fòs, 
glan thufa uam gu reidh. 
10 Dhia ^ruthaigh ionnam croidhe gìan; 
ath-nùadhaigh Spiorad ceart. 

II Na tilg o d' fheatìadh mi; 's na buin 

do fpiorad naomhtha leat. 

t2 Is aifìg dhamh ùr-ghàirdeachas 

do (hlàinte chàirdeil fein: 
Is deanfa fòs mo chunbhai! fuas, 

le d' fpiorad faor gu treun. 
t!| 'Nfin teagaifgeam do fliligh'^ a Dhe, 

do'n droing a bhris do reachd, 
Ì : Mar fin le h aithrigh' pillfear riut :> 

na peacaigh thraagh gu Beachd. 14 S A L M LI. 

4 O chionta fola faorfa mi, 

O Dhia, a Dhe mo mlàint 5 : 
Seinnidh gu hàrd air t f hireantachd 
mo theanga ann» gach àit\ 

5 Mo bhilidh 'ta air druideadh fuas, 

fofgail, a Dhe, gun chàird' ; 
Ann fin do mhoìadh le mo bheul 
cuirfear ann ceill'gu h àrd. 

6 Oir iobairteadh ni h iarunn tu ? 

sùd bheirinn duit j*ach re: 
Ann ofrail loifgte fòs air bith 
ni bhuil do thiachd a Dhe. 

7 An fpiorad brìfle tuirfeach trom, 

sùd iobairt Dhe nan dùl : 
An croidhe brifte brùit', a Dhe 3 
le gràin ni 'n cuir air cùl. 

8 A'd' dheaghgheandeanfamaithaDhia 

air Sion do chnoc fein : 
Ballaidh Jerufaleim gu luath, 
tog fuas le d* laimh gu treun. 

9 'N fm taitnidh iobairt cheartaìs leat ? 

ofrail, 9 s làn ofrail loifgt' : 
'N fin bheirthear colpaich dhuitfe fuas, 
air t altoir naoimV gach toifg'. SALM S A L M LII. 

CReud as fa'n dean tu ghaifgeieh 
uaill as an olc gu mòr? [threin, 
dairfidh am feafd' guncheann gun chrioch, 

deagh-mhaitheas Righ na glòir'. 
Do theang' a' dealbh an aimh-leischìaoir ; 
f chum ceilg' mar eaituin gheir. 
Is annfa leat an t olc na maith, 
is breug na briathra fior. 

A theahga chealgach, 's ionmhuin leat 

gach briathar miilteach olc. 
Ni Dia gu fiorruidh mar an ceadn' 

làin-fgrios do tharruing ort, 
Glan-fgathar thu, is as do theach 

grad fpionthar thu gu tur, 
A talamh is a tir nam beo 

buainthear do fhreamh a bun. 

i Do chi am firean, gabhaidh fiamh 

is ni fe gàire fò, 
1 Feuch, fo am fear nach d'earb a Dia 
mar dhaingneach is mar threòir ; 
Ach ann an lion-mhoireachd a ftòir 

a dhòchas chuir gu treun, 
'Na fhaidhbhreas is 'na olc gu beachd 
do neartuigh fe è fein. 8 Ach ti6 S A L M LIII, 

8 Ach mis' mar . ùr-chrann òla biom * 

ann àros De do ghnà' : 
Ag cnr mo dhòchais ann a ghras, 
re fad mo re 5 s mo là. 

9 Gu fiorruidh futhain molfam thu, 

bhrigh sùd gu d'rinneadh leat : y 
Feitheam air t ainms% oir 'ta fe mait' 
ann làth'r do naomh gu beachcL 

S A L M LIIL 

1 2T^TA chroidhe deir an t amadan, 

Jl^I ni bhuil ann Dia air bith : 
'Taid truaillidh, 's gràineil f òs an lochd; 
ni bhuil ann neach ni maith. 

2 An Tighearn' dh'amhairc fe o neamhJ 

air chloinn nan daoin' anuas-, 
Do f heuchain an raibh tuigs' ag neach 
a dh'iarradh Dia nan gràs. 

3 Do phill fiad air an ais air fad, 

ro-ftialach iad gu leir : 
Ni bhuil aon neach re deanamh maith 
., ni bhuil fiu aoin fuidh fpeur'. 

4 Nach tuigionn luchd na h ea-corach ? 
} ; , ; /ta 'g ith' air fad 's air lead 

Mar aran blaft' mo ( phobuill j fuas : 
air JDia ni ghairionn fiad. 

5 An] S A L M LIV. .117 

Ann fin do ghabh fiad eagal mòr, 

gun àdhbhar eagail ann : 
Sgaoil Dia a chnàmha-fan o cheiL' 

churr feifdeadh ort giì- teann, 
Is mar an ceadn' do chuir tu iad 

gu ruidheadh gruaidh is nàir', 
j t Do bhrigh gu dearnadh orra Dia 

trom-tharcuifn' agus tàir. 

O sùd mo ghuidh' is m'ath-chuinge 

gu d'thugadh Dia nam feart 
Cabhair d'a phobull Ifrael 

as Sion fein le neart! 
'N trà' bheireas Dia air ais o bhruid 

a phohull fein le cheil', 
Air Jacob bithrdh aoibhneas mòr, 

's aitèas air Ifrael. 

S .A L M LIV, 

: r I T Rid t ainmfe, teafairg mis% a Dhe 3 
JL cum comh-throm rìum le d'neart, 
i, Eifd m'ùraaigh, toir fainear 3 a Dhe, 

briathra mo bheil gu ceart. 
j Cir dh'eirigh coigrigh 'rn aghaidh fuas 5 
luchd-fòirneart 'ta gu geur 
Ag farraidh rn'anrna : riamh ìiior chuir 
fiad Dia fa'n comhair feixu n8 SAL.M LV. 

4 Is feuch r fe Dia 's fear-cuidldh leam, 

do m'ftieafamh anns gach càs : 
Bithidh Jehobhah leis an droing 
do chunbhas m'anam fuas. 

5 Olc do mo naimhdibh dioghlaidh Dia 

a' t fhirinn dean an fgath'. » 

6 Gu toiieach bheiream iobairt dhuit : 

Dhe molfam t ainm, 'ta maith. ' 

7 Oir rinn fè faoirs' is fuafgladh dhamh 

o m'uile theinn gu treun : 
Ionnas gu fac' mo fhùil a miann, 
air m'eaf-cairdibh gu leir. 

S A L M LV. 

1 "O E m'ùrnaigh eifd : Vora' ghuidh 
JlV na foluigh thus' thu fein. [a Dh< 

2 Toirair', is fr eagradh dhamh , 'ta caoìdr 

ìe bròn 's le bùireadh geur. 

3 Ar-fon guth m'eaf-cairde gu leir, 

is f òirneart fòs nan daoi : 
Oir oìc do thilg fiad orm, am feirg 
dhamh thug fiad fuath guo di'. 

4 Mo chroidh' a'm' chom 'ta cràiteac 
, thuit ùamhunn orm a' bhàis. [goir 

5, Crith, oiìlt, is ùamhunn thainig orm - 
,ga m' flilugadh is mi 'n sàs, 

^ 6 Sgiat S A L M LV, ^ iic) 

6 Sgiath coluim o gun agam fein! 
ann fin a dubhairt mis', 
Do theichinn as ag itealaigh, 
! is gheibhinn tàmh is fois, 

)ii 7 Feuch, rachainn fòs air ànradh fad, 
chum tàimh am f àfach cruaidh. 

: 8 Is dheanainn deifir're dol as 

o dhoinionn ghairbh na gaoith. 
9 Dhia,fgriosanteang',isfgaoil: oirchim 
fòirneart fa' bhail' is ftribh. 

Taid dol m'a bhallaibh oidhch' is là : 

*ta aimh-leas ann is caoidh'. 

1 Aing'eachd ro-mhòr is olc ata 

'n a mheadhon sùd gun cheift : 
Feall re na fhràidibh agus cealg, 

ni dhealuighionn am feafd'. 
.2 Chob'e mo nà mh thug mall adh dhamh, 

oir dh'fhuilginn sùd gu reidh : 
Ni 'm b'e fear m'fhuath do dh'eirigh 

oir uaidh' do dhronainn me. [num, 

3 Ach thufa, fear, bu choimpir dhamh 9 
fear m'eòiais/ is fear m'iuil. 
a( 14 Bu bhlaft' ar comhairl'», dol le càch 
jj gu h àros Dhia nan dùl. 
( 1 5 Sealbh gabhadh orr' am bàs gu grad, 
's gu h ifrionn rachaid beo : 120 SiLM LV. 

Oir aingidheachd nan tigh do ghnàtlj; 
's nam builfgean 'ta gach lo. 

16 Ach mife, glaodham fuas re Dia, 

faoruidh Jehobhah mi. 
xy Glaodh àrd, is ùrnaigh deanam r||^ 
moch, feafgar, 1$ meadhon-laoi : j 
Do bheir fè eifdeachd do mo-ghlaodl ^ 

18 M'anam do fhaor ann fith, 

O'n chath 's o'n chomhrug dh'eirig \ 
oir mòran leam do bhi. ! [riuHi 

19 Cluinnfidh an Dia 'ia laidir beo | È 

is dòghrainn orra ni, 
Seadh fòs an Dia air marthuinn 'i 

's o chian nan cian do bhi : 
Is air an àdhbhar fòs nach bhuil . k 

caochladh air bith nan ftaid, 
Eagal an Tighearn' uime fm 

do thilg fiad dhiubh air fad. 

20 A Iàmh do fhin nan aghaidh sùd$ | 

do bhi ann fioth-chaint leis : 
A chùmhnant is a nafgadh dlùth, || 
gu fealitach orra bhris. 

21 Bu fhleamhna briathra bheil na'n tirr L 

ach cogadh cruaidh 'n a chroidh 3 ' 
Bu bhuig' a chaint na òla thlà', L 
's mar chloidheamh ruifgt' do bh 
' • 22 Ac S A L M LVI. 121 

Ach tilgfe t uallach trorxi air Bia, 

fè ni do chunbhail fuas : 
Cho leig fe 'm feafd' do'n fhireàn chòir, 
o Ihocair fein gugluàK. 
5 Ach thufa chean% a Dhia nam feart 5 
a ? o? chorruigh cheirt gu geur 9 
Ann flochd d'am miìleadh tilgfidh tu 
an aitim ùd gu leir ; 

Na*daoine fligheach fuileachdach 
ni mair iiad leith an Iàith' : 

Ach ionnad cuirfidh mis', a Dhe, 
mojlhòchas fein 's mo dhòigh. 

S A L M LVL 

DEan iochd orm, oirle duìne b'àiil 
mo flilugadh fuas, a Dh-e : 
Is e gun tàmh gam' fhoireigneadh 

ag cogadh rium, gach re. 
Is b'àill le m'eaf-cairdibh gach là, 

mo flilugadh fios gun chàird' : 
-S roi-Iion-mhor iad 'ta cogadh rium, 
o thus' a Righ a's àird'. 

j? : Ann làithibh m'eagail, earbam riut, 
An Dia àrd-mholfaidh mi 
A bhriathar fein, is ann an Dia 
mo dhòchas treun do bhi, 

'? F Ni t22 : S A L M LVL 

Ni 'n gabham gealtachd uime fin, 
's am feafd' ni4i eagal leam 

Na dh'f headas feòil do dheanamh orrr 
do lochd le iomairt theann. 

5 Mo bhriathra 'taid a' fiaradh fòs 

gach la mar 's toileach leo : 
Chum doilgheis agus dochair dhamh, 
'ta 'n fmum'tidh-fm gach lo. 

6 Ataid le cheil' a' cruinneachadh, 

is iad 'gara folach fein, 
A' feitheamhm'anma, air bhith dhoib' 
ag furachras mo cheim. 

7 Gu faor an rachaid as mar fin 

le 'n ea-coir mhòir gun tàmh? 
A' t fheirgfe leag am pobull fios, 
a Thighearna le d' laimh. 

8 Mo meachrain air an aireamh leat, 

a'd' bhuideal taifg mo dheòir : 
' Nach bhuil fiad ann do leabhar fhio 
air chuimhne fgriobht' gach uair 

9 Mo naimhdei rachaid air an ais, 

'n trà' ghaiream ort gu teann : 
Is aithne dhamhfa fo gu beachd, 
oir Dia ata fe leam. * 
ìo Ann Dia a bhriathar molraidh mi :, 
molfam ann-Dia a reachd. 
v . v itm S A L M LVIL ,.ia 3 

J r Ann Dia do chuirfeadh ieam gu treun 
mo dhòchas fein gu beachd s 

Is'air an àdhbhar ù"d, a Dhe, 

ni h eagal idir leam 
Na dh'f headas duin* a dheanamh orm , 
, nach bhuil dh'e fein ach fann. 
1 Do mhòide 'ta fiad orms', a Dhe : 

is iocfam dhuitfe cliu, 
3 Oir m'anam bochd gu faor o'n bhàs, 
gu gràs-mhor dh'f huafgail thu : 

Nach fuafgaii thu mo chofa fòs 

gun tuifleadh dhoibh ni 's mof 
Gu gluaifmn ann am' fiadhnais' De 
! ann folus dhaoine beo. 

- S A L M LVIL 
tj i T^Ean tròcair orm, a Dhia nan gràs, 
mJ dean tròcair orm gach re, 
| Oh; ionnadfa 'ta m'anam truagh 
i | ag cur a dhòigh gu leir : 

Is gabhaidh mì fuidh fgàil' do fgs* 
, I mo thearmunn is mo neart, 
| Gu nuig an uair ann rachadar 
' I na h uilc ùd uile thart\ 

niii \ Eighfidh- mi ris an Dia a's àird' : 
re Dia 'ta laidir treun, 

in F à A chiiir, 124 S A L M LVIL 

A chuirfeas leam gach cùis gu crich, 
mar ehi fè ormfa feim. 

3 Cuirfidh fe neart o neamh, do m' dhion 

o bheim an fhir le'r b'àill 
Mo ftilugadh : cuirfidh Dia amach \ 
fhirinn 's a ghràs gun dàill. 

4 'Ta m'anam bochd ann comhnuidh fòs 

am, builfgean leòmhan garg, 
A' meafg na droing' a'm' luidh' ataiin j 

air lafadh 'ta le feirg' : 
Daoine, *g am bhuil am fiacla fòs 

mar ftileagh 's mar Ihaighde geur, 
x Mar chloidheamh gnineach, 's amhluidt 

an teanga-fan gu leir. [fir 

5 Oif-cionn nan neamh, Dhia togthufeirf 

oif-cionn gach tir do ghlòir. 

6 Do m' cheimeanaibh do ghleus fiad lion 

chrom m'anam fios gu làr : 
Slochd romham thochail fiad., is thuit^ 
iad fein fan-t flochd do rinn. 

7 'S gleuftamochroidhe^sgleuft^aDhe 

dhuit canfam moladh binn. 

ì Mofgail mo ghlòir, 's a Ihaltair f òs | 
a chlairfeach dùifg gun chàrd*: 
Air maidin mofglam fein gu moch, I 
is feinneam ceòl gu hàrd. 

9 Dhi 

^ .-^ 'M ■ S A L M LVIII. 125 

Bhia, meafg a' phobuill, molfam thu: 
dhuit feinneam meaig an t lluaigh. 

Oir t fhirinn is do thròcair mhòr, 
gu neamh nan neul do chuaidh. 

Air t àrdugh' bios a Dhia nam feart, 
oif-cionn àird-neamh nan fpeur : 

Is togbhar fuas do ghlòir gu hàrd, 
oifcionn gach tir gu leir. 

S A L M LVIII. 

AN labhair fibhs' a choimh thionaii 
do rireadh ceaf t neamh chlaon? 
'S antabhair fibhs' gu comh-thromach, 
breith cheart a chlann Ran daoin' ? 
Is ann bhur croidhe 5 ta fibh dealbh' 

mor aingidheachd gun tàmh : 
'S air talamh 'ta fibh tomhas f òs 
foireigin chruaidh bhur làmh. 

Luchd-uilc o thiucfaid as a'bhroinn 
nan coigrigh mhòir ata: 
trà' bheirthear iad, air feachran theid s 
a' labhairt bhreug gach là. 
A' nimh mar nimh na nathrach 'ta: 

mar nathair dhruid a cluas. 
Re guth nan draoi 'ta eagnaidh feòlt', 
nach eifd is fòs nach gluais. 

F 3 6 Am u6 8 A L M LVIII. 

6 Am fiacla bris, a Dhe nam beuh 

a Thighearn' iaidir threin, 
Fronn fiacla agus tuifg ro-mhòr 
nan leòmhan òg gu leir. 

7 Gu leaghadh fìad ag fileadh fios 

mar ui fge ruidh le gleann : 
■ S a fhaighde bris, 'n trà' chuireas è - 1 
a bhogh' aìr lagh g, teann, 

8 Mar'fheil'cheig bhios a' leaghadh as j 

gu rachaid thart' le claoidh' : 1 

Mar thoirrchios an-abuidh nam ban^ 

nior fhaicfid grian a choidhch\ 

£ Sol mhothuigheas bhur potaidh' teas 

teachd orr' o dhroighnibh crknv 

NiDia, 's iadbeo, 'nachorruighmh^ 

'n dùibh fgrios le h offaig dhein. 

■ ij ji 

10 Biaidh aoibhneasair an fhirean chòi 

'n tràth chi fe 'n dioghaltas : 
Is ann am fuil iuchd-aingidheachd, 
nithfidh fe fòs a chos. 

1 1 Deir duin ann fin, gu bhui! gun che J- 
i deagh-dhuais ag daoine còir : 
'S gu N .bhuilair taimhaìn fòs. gubeactì 

'na bhreitheamh ceart Dia mòr. 

"Ci SAL 12 7 S A L M LIX. 

t rr^Eafairg, is faor mi, O mo Dhia, 
, JL o m' naimhdibh dh'eirghios rium. 
I O luchd an^izlc 'ta fuileachdach, 
* dion mis', is cuidìgh liom. 
Feuch, 'n aghaidh m'anmaluidhamplaid, 

is ch'ruinnigh dacine treun : 
Ni h ann, a Dhia, ar-fon mo lochd, 
nò croin do dhearnas fein. 

: Ag ruidh ataidgun chrona'm'thaoibhs' 5 
's gu h ullamh dol air ghleus : 

i Chùm teachd do m' fhurtachd mofgail 
is toir fainear am beus. [tràth 

i O Dhe nan fluagh, Dhe Ifraeil, 
mofgail 's gu fiofruight' leat 

, Na Geintlioh : 's dean iochd air neach 
• gu haingidh bhris do reachd. 

| Air teachd do'n f heafgar pillidh fiad : 

ag donnalaigh gu hàrd 
Mar choin, m'anbhàil' a' cuartaghadh, 

is amhluidh fm ataid. 
IFeuch, brùchdaidhfiadamach le 'm Beul: 

nam biìibh cloidheamh geur : 
! Cia chean' do chluinn, do bheir fainear, 

fè sùd is caint dhoibh fein. 

! F 4 7 Ach S 28 S A L M LIX. 

8 Achthufe, Dhia Jehobhah mhòir, h 

do ni.tu gàire fò : 
1$ dhuit mar àdhbhar fanoid f òs- jL 
biaidh Geintiligh gach lo, 

9 Ar-fon gur mòr a lùth 's a neart [ a 

m'-fheitheam orts' a ghnàth, 
Do bhrigh gu bhuil dhamhDianan dùl , , 
'n a dhidean dlù' gu bràth. j 

ìo Biaidh Dia o 'n d'thig mo thròcai / ; 
dol romham aìr gachceim : [chaomh 
'S èDiabheirdhamhairm' eaf-cairdibl k 
mo rùn gu faiceam fein. 

1 1 M'am bi mo phobulldio-chuimhneach J§ 

na marbh an aithn ùd: 
O Dhia ar fgiath, fgaoil iad le d' neart 
is Feag gu h ifiol fùd. 

1 2 Fa lochd an teang', is caint am beil,. r 

nan àrdan glacfar iad : 
Fa chùis nam mallachd, is nam breus! j 
do labhradar os àird'. 

13 Sgrios iad a' t feirg, fgrios iadgu tui, § 

chum iad a dhol air dhi' : 
Tuigfid gur Righ ann Jacob Dia, ;.■ ^ 
gu h iomall crich gach tir*. 

1 4 'S air teachd do'n f heafgar piìlfeadi j 

ag donnalaigh gu hard pad \ 

Ma k S A L M LX. i2 9 

Mar choin, m'anbhaiP a'cuartughadhj 
is amhluidh bìtheadh fiad, 
| Ag iarraidh beath/ gu feachranach 
's gu luaimneach ann nan teinn ; 
Ag deanamh gearain ann fan oidhch% 
mun* bi an sàith nam broinn. 

t Ach mife molfar leam do neart j 

gu moch ag feinn do ghràis, 
J Ar-fon gur tu mo thear -»unn treun, 

*s mo dhaingneach fein f gach càs* 
■ S tu fein mo neart, dhuit canam fonn, 

*s e Dia mo dhidean treun: 
'S e 'n Dia fm fein rinn tròcair orm, 
's a chuidigh leam aW fheim, 

S A L M IX 

T^|0 thilg tu fmne uait, a Dhia, 

JLJ do fgaoilju finn air fad, 

Do bhi tu ruinn ann corruigh gheir, 

pill ruinn thu fein gu grad. 
i Chuir thus' an talamh trom air chrith; 

is fòs do bhrifeas è : 
Slànuigh a bhrifeadh, oir gu beachd 

air creanachadh 'ra fe. 

Do thaisbein thufa nithe cruaidh 
do'n t fluagh a's leat le còtr ; 

F 5 Fìon i 3 o S À L M LX. 

Fion buaireafàch chuir ùamhunn oifj 
thug thufa dhùinn r'a òl. 

4 Do thug tu bratach àrd a Bhe 

do'n droing d'an eagal tu, 
Do churn gu fgaoilteadh sùd amach. 
bhrigh firinn duit le cliu, 

5 O dhaoirfe chum gu faorthar leat 

do phobuli ionmhuin fein : 
Eifd rium, is flànuigh mi gu grad 
le d' dheas-laimh laìdir threin. 

6 Do labhair Dia 'n a naomhthachd fei 

biaidh aoibhneas orm nach ganri' 
Air Sechem ni mi roinn gu ceart, 
gleann Sucot toimhfear ieam. 

7 5 S leam Gilead le dìighe cheirt, 

Manaffèh 's leam gu beachd, 
*S i treabh Ephràim neart mo chim 
bheir Jwdah 'mach mo reachd. 

8 'Ta Moab 5 na pot' ionnlaid dhamh, 

tiìgfeam thar Edom ruaidh 
Mobhròg: isdearnam caith-reimbiij 
thar Phaleftin Ie buaidh. 

9 Cia bheir do n' chathair dhaingein n 

's gu Edom bheir gu ceart ? 
*ò NactTtus', aDhia, le'r threigeadh fi 
5 s nach deachaidh 'mach ìe'r feacl 

'mi SA LM LXl. 231 

1 O thriobloid tabhair congnamh dhùjhn s 

oir 's -diomhaoin furtachd dhaoin% 

2 Trid Dhia do m finn treabhantas; 

5 s e ihaltras naimhde fuidhn'. 

SAL M LXL 

E glaodh mo ghearain eifd, aDhe* 
is m'ùrnaigh toir fainear. 

2 O iomal! talmhaih eighfeam riut, 

's mo chroidhe trom fuidh fmal : 
Dhia treòruigh chumna cairge mi 
a's àirde.na mi fhein. 

3 Bu tearmunn thu, 5 s bu chaifteal damh 

o m' eaf cairdibh gu leir. 

4 A'd' phubull naomhtha ni nai tamh 

gach aimfir is gach tràth : 
Mo dhòigh fuidh dhùbharfgàil'do fge* 
cuirfidh mi fhein gu blàth. 

5 Oir chuala tos'j.mo nihòide fòs, 

's an gealladh do rinn me : 
Oighrèachd na muintir thug tu dhamh 
d'an eagal t.ainms* a Dhe. 

6 Buan-ftiaoghal agus aìmfir chian 

bheir thus a Dhia do'n Righ : 
Mar iomad gineaiach is linn, 
a bhliadhnaidh-im dp ni. 

F 6 7 Mairfidh i 3 2 S A L M LXH. 

7 Mairfidh fe buan am fiadhnais Dc 

gu bunaiteach 's gu bràth:: 
Tròcair is firinn deafaigh dh'a, 
d'a choimheadfan gach tràth. 

8 Mar fm gu fiorruidh feinneam cliu * 

do t ainm 'ta uafal àrd, 
Mo mhòide naonùV gu diolfam riut, 
o la gu la gun chàird*. 

S A L M LXII. 

1 T E foighidin 'ta m'anam bochd 
1 j feitheamh air Dia gu beachd: 
'S ann uaidh' 'ta furtachd agus fòir 

orm air gach taoibh àg teachd. 

2 Se 'mhàin is carraig dhidein damh 

is m'fhurrachd e roi-dheas : 
Mo thearmunn diìeas e faraon, 
gu mòr ni 'n gìuaisfear mis\ 

3 C' fhad'dhealbhar aimh-leas leibh do 

làn-mharbhar fibh gnb/achd, [neach? 
Mar bhail' air chrith' 's mar ghàradh 
r ta leagadh oirbh ag teachd. [cuVaom 

4 O'onoir àird.d'a thilgionn fios 

'ta % comhairP 'mhàin a' ruidh, 
oi 's raiann leo brèug: ieannachd nam 
ach mallachd ann taobh 'ftigh. [beul, 

50 S A L M LXIL 133 

|j O nVanam feith gu foighidneach 
re Dia amhàin mar chleachd : 

! Oir annfan 'ta mo mhuinghin threun 5 
's mo dhòchas fein gu beachd. 

5 Se 'mhàin is carraig dhiìeas dhamh 5 

| ,J se 'mhàin mo ihlàinte dheas : 
Mo thearmunn daingean e faraon, 
mar fin ni 'n gluaisfear mis' : - 

7 Mo mlàinte 'ta 's mo glòir ann Dia, 
ris earbfam fein do ghnàth: [treun 
Carraig mo neart, 's mo thearmunn 
1 's è Dia, gu buan 's gu bràth. 
ì O phobuill, cuiribh ann an Dia 

bhur dòchasanns gach am,[croidh': 
?N a f hiadhnais doirtibh 'mach bhur 
'$ e Dia ar tearmunn ann. 

t 'S ni diomhaoin daoine beag gu fior* 
'ta daoine mòr nam breig : 

jUrmeidh re'n tomhas, 's ea-truim' iad 

; na diomhaoineas fa cheud. 

1 Na h earb a fòirneart 's na dean uaill 
a reabuinn nc> droich-bheart, 

Na focruigh f òs do chroidh' air ftòr, 
'n trà' chinneas faidhbhreas leat. 

ÌDo labhair Dià aon uair amach: 
Ll! sùd chuaias uair no dha, 
l! : Gur i 3 4 SALM LXIIL 

Gur leis an Dia 'ta cumhachdach 1 ] 

treis' agus neart gach là. 
12 Tròcair, aThighearn% beanuidh dhuil : - 

is gràfa mòr faraon : 
Oir bheir tu reir an gniomhthara, j j 

a luigheachd do gach aon. 

S A L M LXIII. 

i /^X Dhia, is tu mo Dhia, gu moch 
K^J do iarram thu gach là : 
Ro-thart-mhor ata m'anam bochd, - : 

ann geall ort fein do ghnà' ; 
'Ta miann, is ciocras mòr air m' f heòi i 

ann geaìl ort fein gach am, 
,Ann tir ro thirim thart mhoir theith. t ) . 

gun uifg air bith bhith ann. 

-à Do chumhachd chum gu faiceadh m 
's do ghlòir a'ta rp-cìiaomh • 
A reir mar chunncas roimhe thu, ,^ 
le ciiu a' t àros naouùV. 

3 Ar-fon gur fearr na beatha*fòs 

do chaoimhneas gradhach caoin : 
Àrd-mholadh tìhuit le h iomdha cliii 
rno bhilìdh bheir faraon. 

4 Mar fin an cian do bhitheam beo 

beannuigheam thu do ghnàth : S A L M LXIII. 135 

Is ann do naomh-amms' togbham fuas 
mo làmhan riut gach tràth. 

5 Sàfuighear m'anam mar le fmior 

's le faill roi-reamhar reidh : 
Is bheir mo bheul 's mo bhilidh dhuit 
àrd-mholadh ait, a Dhe. 

6 5 N tràth ni mi air mo leabaidh fòs 

do chuimhneachadh le tlachd, 
'S ann am na faire fmuainim ort, 
ag dol do'n oidhche thart 5 . 

7 Ar-fon gur tu b'fhear-cuid'idh leam, 

a Thighearn' is a Dhe : 
Biaidh aoibhneas agus aiteas ofm, 
fuidh dhùbhar fgàil' do fge', 

8 5 Ta m'anam leantainn ort gu dlùth 

do dheas-lamh chum mi fuas. 

9 Luchd iarraidh m'anma bochd d'afgrios 

do rachaid fios do'n uaigh. 
10 Le faobhar cloidheimh agus arm 
fios tuitfidh fiad gu làr : 
Mar chuibhrinn do na fionnachaibh 
-do nithear iad le tàir. 

1 .1 Ach aoibhneach biaidh an R igh ann Dia, 
na lughas è gun bheud 
Do ni fìad uaili : ach druidfear beul 
gach ti do labhras breug. 

SALM i3 5 

SALM LXIV. 

x ^T^TTràth dheanam ùrnaigh riuts, a 
1AI eifd re mo ghuth gu luath ; [Dhe 
: O eagal nàmhaid coimhid fòs 
gu tearuinY m'anam truagh. 
a O chomhairl' dhiomhair dhaoine daoi, 
o ionnfaidh ghairbh faraon 
Luchd deant 5 an uilc is aingidheachd^ 
cuir folach orm gu caoin. 

3 An tcanga fein do gheuraigh fiad ; 

mar chloidheamh guineach geur; 
'Ta'mbogh', airlagh, 's anfaighde deas, 1 
fiad briathra fearbh am beil. 

4 Gu caitheadh fiad an diomhaireachd 

an rieach fm foirfe 'ta: 
Gu h obann 'taid 'ga chaitheamh fòs, 
eagal nior ghabh N no fgà 5 . 

5 Ag gabhail mifnekh 'tàid fan olc, 

gu h uaigneach caint le cheir* 
I M'a leagadh lìon : is iad ag ràdh, 
cia chi, no cia d'an leir ? 

6 Nah uilc do ran'nfuigh fiad-amaeh, 

do choimh-lion fgFÙdadh $nion ? ~ 
Àii rùn a fligh Vro-dhoinhain è, 
's an croidhe ? ta mar fm, 

?À - . 7Ach ■ S A L M LXV. i$£ 

7 Ach faighead caithfidh orra Dja, 

bhios guineach agus geur, 
g Grad-bhuailthear agus lotar iad, 
£ , 'g an gortughadh gu leir. 

8 Mar fin do bheirid orra fein 

toradh an teang' gu grad :. 
Gach uile neach d'an leir an dòigb, 
teicheadar uath/ arn fad. 

9 Mòìr-eagal bithidh air gach neach, 

is nochdfuid obair Dhe : 
Oir bheireann fiad gu glic fainear 

an gniomh ùd do rinn fè. 
o-Ni 'm firean aoibhneas mòr an Dia, 

ag cur a dhòchais ann : [ceart 
'S gach neach 'g am bhuil an croidhc 

nid gàirdeachas nach gann. 

S A L M LXV. 

1 5 r 1 ^A ann an Sion feitheamh ort 

jL moladh, a Dhe, gun.di': 
'S ann duit a dhioifar fòs gu pailt' . 
a mhòid mar ghealfar i. 

2 O thus' a dh'eifdeas ùrnaigh ghlan, . 

's ann chugad thig gach aon. 

3 Mo Iheachrain 'taid ann uachdar orm: 

glan thus' ar peacaidh uainn'. 

4'S i 3 8 S A L M LXV. 

4 'S beannuight' an duine iìn a choidhch I 

do thaghar leatfa Dhe, 
'S a bheir tu fòs am fogus dhuit, 

a'd' chùirt gu 'n comhnuigh 'nn fè 
Sàfuighear finn le maitheas mòr 

do theach ? 's do theampuill naomh' 

5 Le nithibh ùathbhafach, bheir dhùinn 

a'd' cheartas freagradh caomh. 

A Dhia ar fìàinte, -s tu gu dearbh 

làn-dòchas crich gach tir', 
*S na bhuil fan fhairge fada uainn', 

an dòchas 's tu do Ihior. 

6 Le neart-fan fliocruigh lleibhte mòr, 

è criofruight' fòs le treis\ 

7 D\i choifgfear fuaimneachmar', is tuinc 

is bruidheann dhaoine leis. 

8 Na daoine 'ta ann comhnuidh thall, 

's na tiorthaibh fad' amach, 
5 Na ùamhunn orra 'ta gu mòr 

do chòmhar' miorbhuileach : 
Do bheireann tu air doi amach 

na maidin gach aon ìà, 
'S air dol an fheafgair mar an ceadn' 

bhi aoibhin ait do ghnà'. 

9 An talamh 'ta tu fiofrachadh, 

's 'ga uifgeachadh gu reiclh : I 

s 

1 

1 \ 

} 

\h 

1 S A L M L2V£ 139 

Le amhainn De 'ua làn do'n uifg', 

trom beartach ni tu è : 
Dhoibh arbhar s m tu deafughadh, 

ag freafdal d ? a mar fim 
S8 ag uifgeachadh le pailteas mòr 

na h iomairean gu mion : 

A fgnoban leagfaidh tufa iìos, 

le frois 'ga dheanamh tàis, 
A chinneas agus fhochann fòs 

'g am beannachadh le mais\ 
M'an bhliadhnaidh coroin 'ta tu cur 

le d' mhaitheas fein a Dhe, 
'Ta faiil ag fileadh anns gach àit' 

o d' cheimeanaibh gu reidh. 

Air cluanaibh glas àn fhàfuigh luim 

do fhilfeann fiad gu mion ; 
Na tulaich bheag', gach taobh ataid 

làn aoibhneis agus geam 
Na cluana air an fgedughadh 

ìe treudaibh : ta na glinii 
, Le harbhar air am folach fòs : 

gàir' aoibhneis ac' 'ga flieinn. 

S A L M LXVL 

nnOgaibh gach mle thir gn h àrd, 

JL iolach do Dhia nan dùl. 
140 S A L M LXVI. 

2 D'a aìnm ro-uafal feinnibh glòir : $ »! 

ag tabhairt dhofan cliu. 

3 Abraibh re Dia, cia h ùàthbhafach i( 

gach beart do nithear leat ? 
Oir geiilfidh dhuit do naimhde borb,^ jt 
ar-fon gur mòr do neart. 

4 Sleachdaidh gach uile thalamh dhuit, A 

ag iomradh ort gu binn : 
Do tainm ro-uafal iongantach 
nid moladh mòr do fheinn. 

5 Thigibh ann fo is amhaircibh 

air oibribh De gu geur : 
'Ta ùathbhafach 'na ghniomharthaibH k 
air chloinn nan daoin' gu leir. 

6 Mar thalamh tirim rinn fe 'n cuan: 

is trid nan fruth bu luath 
Chuaidh daoin' ann <:ois, ann fin do bh ',]- 
finn annfan ait le buaidh. 

7 Lethrein-neartriaghluidhfeachoidhchV 

d'a fhùilibh-fm is leir 
Na Geintiligh; 's na h àrduighid 
luchd eaf-aontais iad fein. 

8 O dhàoine beannuighibh ar Dia, i\ 

àBd-mholaibhs , è gun chlos. 

9 Sè chum ar n anam beò, fe bheir J $ tl 

aach corruighear ar cos. 

io Mai S A L M LXVI. 141 

Mar airgiod leaghta ghlan tu finn, : 
's tuJdh'fhidir finn a Dhe. 

Chuir umainn lion : ar leafraigh chuir 
fuidh dhòghrainn is fuidh phein. 

Thug tu air dhaoinibh marcachd oira* 

. trid tetn', is uifg' do chuaidh, 
A rìs gu h ionad faidhbhir reidh 

do thug tu finn le buaidh. 
Pvacham do d' thigh le ofrail loifgt': 

dhuit coimh-lionam mo mhòid, 
Dò ghealìadh leam le fofgiadh beif, 

5 n tràth bhi mi 'n eigin mhòir. 

Do'n eallach reamhar iobairt loifgt' 

le tùis is faill nan reith 9 ; 
Ofrail nam bò, 's nan gabhar fòs 

do bheiream dhuit fa leith. 
Thigibh, is eifdibh fo, gach neach 

air am bhuii eagal De, 
Gach maith do rinn air m'anam bochd 

sùd airifeam gu reidh. 

Do ghlaodhas ris £u h àrd le m' bheul: 

le m' theangaidh dh'àrduigh' è. 
À'm'chroidh' d'an tiubhrainn fpeis do'n 
cho 'n eifd an Tighearn' mi. [olc, 
Gìidearbhdh r eifdDhia rium: thugfài- 
guth m'ùrnaigh Righ nan dùì. fnear 

20 Moladh 142 è S A L M LXVII. 

20 Moladh do Dhia, nar cheil a ghràs, 
's mo ghuidh' nior chùir air cùl| G S A -L M LXVIL 

U deànadhDia mòr-tròcair oir: 
's ar beannaJÀadh do ghnàth 
Is togbnadh fe gu gràf-mhor oirn' 
dealradh a ghnùis gu bràth. 

2 Chum fìos do fhlighe bhi gu fior 

air fad gach tir' gu feth ; 
ìs iomradh air 'do chabhair chaoimlt 
meafg fineacha fa leith. 

3 Moladh am phobull thuV* a DLb: I 

moladh gach pobull thu. 

4 Biodh gàirdeachas air fineachaihh, 

gu h ait ag feinn do chliu ; 
Oir ceirt-bhreithbheirtuairantfluag! 
riaghlaigh's air talamh iad. 

5 Moladh gach pobull thus', a Dhe : 

moladh iad thu Ygach àit\ 

6 'N fin bheir gach talamh is gach fol 

deagh-thoradh trom gu pailt' : 
9 Js cuirfidh Dia ar Tighearn' oirn' 

a bheannachadh gun airc. 
y Ni Dia ar beannachadh gun cheift, 

\s biaidh eagal-fan gu fior 

1 k 

ìi 
h S L A M LXVÌIL 143 

jAir gach aon neach a dh'àitigheas 
fad iomaill crich gach tir'. 

S A L M LXVIIL 

Elrgheadh ar Dia, is fgaoilfear leis 
an drong a's naimhde dh'a, 
'S an aitim fin thug dhofan fuath, 

teichfid o ghnùis gach la. [iad : 
Mar dh'fhuaduigh'r deatach, fuaduigh 

mar leaghas teine ceir, 
Mar fm gu fgriosfar droch-dhaoin' as 
a fiadhnais De gu leir. 

Ach gàirdeachas air dhaoinibh còir : 

is aoibhneas gu raibh ac' 
Am fiadhnais Dhe 5 ìe Iuathgliair mhòir 

bid fuilbhir a^us ait. 
seinnibh do Dhia, fior-mholaibh ainm : 

àrduighihh Dia a ta « 
Marc'achd air neamh, trid ainm-fin J AH, 
biobh ait 'n a làth'r a ghnà', 

Do dhilleachdaibh is athair Dia, 

do bhai n- tr e a' ch aibh gun neart 
'Ta fe ann tigh a naomhthachd fein 
5 n a bhreitheamh comh-throm ceart. 
••fts ciiirfidh fe ann teaghlaichibh 
I an dream 'ta uaigneac^ truagh : 144 S A L M LXVIIL 

Is faoruidh fè gu tròcaireach 

na bhuij fuidh chuibreich chruaidh 

Ach drong a bhios gu h ea-corach 

re ceannairc is re lochd, 
Do ni fiad comhnuidh bhunaiteach | 

am fearann tirim bochd. 

7 Air dpl duit roimh do dhaoin\ a Dhc 

ag fiùbhal fàfaich chruaidh. 

8 Chriothnuigh an talamh, ftiil na fpei <. 

ann lathair Dhe na fluagh : 

Sliabh Sinai fein 'ta daingean àrd s 
do chriothnuigh fe gu mòr 

Ann làthair Dhia, Dia Ifraeil 1 
'ta urramach ann glòir. " 

9 Do ftiil tu, Thighearna, gu pailt'' 

. fearthuin anuas gun dith ; 
^ ^Le'r fhocruigh is le'r dh'fhurtuigh 
air toighreachd, is i fgith. I 

io Do bhi do choimh-thional'sdofhluag 
uan comhnnidh innt' : a Dhe, I 
Dp d' mhaitheas rinn tu deafughad i 
do d' dhaoinibh bochda fein. I 
i i An Tighearna 'ta laidir treun 
do leìg fè guthamach,- 
'S a chuideachd ùd do dh'fhoillfigh j c , 
bhid ijon-mhor iomarcach. 

1 2 Righric 1 D II; SALM LXVIIL 145 

Rigridh nan armailteadh 's nam feachd 

ann fin gu grad do theich : 
'S. am bantrachd ag a' bhaile dh'f han 

do bhid a' roinn na creich. 
'Meafg photaluidh fibh, ach biaidh fibh 

mar 1^1^^ nan colman luath, 
Foluight' le h airgiod, is an cleit' 

le h òr a's deirge fnuadh. 

'N tràth fgaoil Dia uilea-chumhachdach 

na Righridh innt' a fleachV 
Do bhi fi geal mar Shalmon àrd r 

's i uile làn do (hneachd. 
An fliabh ùd De is' cofmhuil e 

re.Bàfan 'meafg nambeann, 
Mar Bhàfan mòr is amhìuidh e, 

gu h àrd do thog a cheann. 

Creud as far leim fibh,bheanntaidh àrd? 

's e fo àrd thulach De 
A' miann leis tàmh, is bithidh fe 

'n a chomhnuidh ann gach rè. 
'Taid carbaid Dhe nam fichid mii', 

milte dò ainglibh treun : 
'Na theampuli naomh' 'ta Dia nam 

ionann 's 'na Shinai fein. [mealg 

Is chuaidh tu fuas air ionad àrd, 
thug bruid am braighdeaocas, 

G Do i 4 6 S A L M LXVIII. 

Do dhaoinibh f huair tu tiodhlaicthe | 
le'n dean tu toirbheartas : 

'$ ann cheana fòs do'n mhuintir ùd 
roi-cheannairceach a'ta, 

Do chum gu'm biodh Jehobhah Dig 
^ann comhnuidh ac' do ghnà', 

19 Dia gu ma bèannuight' gu raibh e. . 

'ta dòrtarìh oirn' gach lo 
A thiodhlaicthe, 's e Dia ar flàint 1 ' 
an D'ia do chum finn beo. 

20 Is leinn an Dia 'ta laidir treun s 

ni cabhair anns gach càs: 
Do Dhia Jehobhah beanaidh fòs 
làin-teafairgin o'n bhàs. 

21 Ach ceann a naimhde brisfidh Dia 

is claigeann greannach cruaidh 
An ti do imthigheas gu dàn' 
5 n a chionta fein gach uair. 
%b Deir Dia, do bheiream air an ais 
mo fliluagh o Bhàfan àrd, 
'S a rìs o dhoimhneachd fairge fòs | 
do bheiream iad gun chàird.' 

23 Chum ann am fuil do naimhde dian 
do chos gu deanta dearg, 
\S gu tumta fòs nam fuil-fm fein 
, teanga do mhadradh garg. 

14E I S A L M LXVIIL ,147 

Do thriall-fa chunnairc iad, a Dhe> 
a Thighearna ro-chaòimh* * 

'S e triallmo Thighearn', is mo Righ, 
's ann ann fan àros naomh\ 

Luchd-orain d'imthigh fiad air thùs 5 

luchd inneil ciuil a rìs ; 
Nam meafg ag bualadh tàbuir f òs 

na maighdeana do bhid. 
Deanuibhfe Dia a bheànnachadh 

'n ar coimh-thional le cheiì% 
Eadhon Jehobhah Dia nam feart* 

o thobar Ifraeil. 
Benjamin beag le*n triath ann sùd ? 

bhi prionnfuidh Judah ann, 
Le'n comhairP, prionnfuidh Naphtals, 

is prionnfuidh Sebuluin. 

Do Dhta fe dh'àithn is dh'orduigh dhuit 

do neart agus do threòir : 
An gniomh do rlnn tu air ar fòn, 
| neartuigh, *a Dhe na glòir, 
Ar-fon do theampuill naomh', a Dhe, 

bjii ag Jerufalem, 
Do bheir na Pvighridh 'ta fa'n cùairf 
deagh thiodhlaicthe dhuit fein. 

Toir achmhafan do luchd nan (leagh % 
's do chuideachd mhòir nan tarbh, 
G i Dq <48 S A L M LXVIII. 

Do laoghaibh fòs a' phobuill ùd s 
toir achmhafan gu garbh, 

Gu nuig Ie piofaibh airgid duit 
gu geillfeadh fiad fuidh d' fmachd: 

Sgaoil thus' am pobull ùd, a Dhe, 
do ghabh do'n chogadh tlachd. 

3 1 Thig prionnfuidh mhòr' o*n Eghipht 

's nt Ethiopia ['mach, 
A làmh do (hineadh 'mach gu luath I 
fuas ris an Righ ar Dia. 

32 O Rioghachda na cruinne-ce, 

feinnibh do Dhia gu grinn : 
Do'n Dia a's Righ 's is Tighearn' ann, 1 
dh'a feinnibh moladh binn. 

33 Do'n mharcach àrd air neamh nan 

bhi ann o'n aimfir chein : • [neamh 
Feuch, 'ta fe'cur amach a ghuth, 
a ghuth 'ta làidir treun. 

34 Sior-thugaibh neart do Dhia : oir 'tà 

a ghlòir thar Ifrael, 
'S a threis' ata fna neamhaibh àrd, ; 
's ann neulaibh tiugh nan fpeur. 

35 O d' naoimh-theach 's uamhunn thus'i 

Dia Ifraeiì gu beachd [a Dhe: 
D'a phobull bheir fe neart is treòir: 
's beannuighte Dia nam feart. 

SALW 149 S A L M LXIX. 

à -/^\ Teafairg mis', a Dhe mo neart, 
V^/ oir dhoirt na tuilte orm, 
Is thaimg fòs air m'anam bochd 
na h uifgeacha le toirm. 
a Ann jàthaich dhomhain 'ta mi 'n sàs, 
gun àit' ann feasfainn ann, 
Le h uifgibh domhainn ghlacadh mi, 
is fruth dol thar mo cheann. 

3 'Taim fgith le m' ghlaodhaich ; agus 3 ta 

mo fcornach loifgt' le tart : 
Mo fliùile 'ta air fàillneachadh, 

feitheamhairDianamfeart.fm'fhuath 

4 'S lion-mhoir , na folt mo chinn, luchd 

gun ehùis; le'r b'àill mo chlaoidh' 
Air bhith dhoibh dhamh gu hea-corach 
nan naimhdibh, treun gach laoi : 

Ann fm an ni nach d'thug mi leam 
dh'aifig mi uam gu beachd. 

5 Dhia, *s fiofrach thu air m'amaideachd, 

ni 'm foluight' ort mo 3o«hd. 

6 Nàir' air mo fgàths', a Dhe na leig, 

o Thighearna nan flògh, 
; Air neach air bith do'n aitim ùd 
5 £a feitheamh ort gach lo : 

G 3 An i 5 o S A L M LXIX. 

An drong ùd, o Dhia Ifraeil, 

do iarras thu gu feth 
Na leigfe orra nair' a choidhch, 

rro -mafladh as mo leith. 

7 Oirdh'fhuimgeasmafladh air dofgàth: 

lionadh mo ghaùis Ìe nàir'. [mi, 

8 Do m' bhràthraibh is fear coigreach 

coimheach ag cloinn mo mhàth'r. 

9 Le eud do theachs' domluigeadhmi: 

mead 's a bheir mafladh dhuit. 
'S ann orms' an fpreigeadh sùdguleif 
gu ieath-tromach do thuit. 

10 'N trà' rinnmi gul, nr'anam do throifg, 

do mhafluigh iad mo ghniomh. 

1 1 'N trà' chuir mi umam eadach faic, 

ball-magaidh rinneadh dhiom. 

j t An drong do muidheas ann fa' gheat', 
's cùis chomraidh dhoibhfm mi: 
Is ag luchd mifg' re am am pòk' 
a'm' oran dhoibh dò bhi. 

13 Ach mis', 'ta m'ùrnaigh riuts, a Dhe, 

an uair à's taitneach leat ; 
Eifd rium, a Dhe, tre mead do ghrais, 
le d' chabhair fhior gu ceart. 

14 O'n làthàich faorfa mis\ a Dhe, 

e chum fuidh nach rachuinn fìos : 

, Oluchd * SALM LXìX. ici 

O luchd mo mhio-ruin teafairg mi, 
's o dhoimhneachd uifg' ainios. 

15 Na rachadh tharam tuilteach uifg', 

na fluigeadh doimhneachd mi, 
An flochd na druideadh orms' a bheul 
gu h iomìan chum mo chlaoidh'. 

16 Eifd rium o Dhia, oir 's maithdoghràs: 

pill rium a'd' thròcair phauV. 

17 Do ghnùis na ceil air t òglach fein, 

eifd rium gu luath : 's mi 'n airc. 

18 Re m'anam druid, is fuafgail e: 

bhrigh m'eaf-caird', dean mo dhiòn. 

19 Momhafladh, m'eaf-onoir, 'smonàir', 

's mo naimhde 's leir dhuit fein. 

20 Le toibheim 'ta mo chroidhe brilV : 

is mi gu h iarganach : [tachd, 
Dh'iarr mi Ìuchd-truais, is comh-fhur- 
is diubh ni 'm fuaras neach. 

2 1 Marbhiadh do thug fiad dom-blas damh, 

chofg m'iotaidh thug fion ge.ùr. 

22 Mar ghaoift' gu raibh am bòrd : 's mar 

an faoirbheas sùd gu leir. [rib, 

23 Gun leirfinn fàg an sùii': do ghnàth 

an leafrach' cuir air chrith. [gheir 

24 Doirttfhearg araach, 's led'chorruigh 

giac iad gach uair fom bith, 

G 4 .^Mar i$i S A L M LXIX. 

2 5 Mar fhàfach biodh gun àiteach , ann 
an ionad tàimh 's an teach, 
Is ann nam pàilliunaibh faraon 
na dearnadh comhnuidh neach v 

26 Oir leanadar le foireigneadh , 

an ti do bhuaileadh leat ; 
Is labhradar chum doiìgheis mhòir 

do'n droing a rinn tu lot. 
%y Cuir ciont' re'n amgidheachd, 's na 

a'd' cheartas iad a fteach. [leig 
•2$ As leabhar fòs nam beo gu tur 

fgrioftar iad sùd amach, 

Is maille ris na fireanaibh 
a bhèanas duit gun cheift, 

Is ann an aireamh dhaoine còir 
nar fgriobhthar iad am feafd'. 

29 Ache mife 'taim gu h ainnisbochd 

ìs làn do bhròn faraon : 
Togadh-do fhìàintfe mis' ann àird' 
a Dhe gu gràs-mhor caoin. 

30 Le h 'oran binn fior-mholaidh mi* 

deagh-ainm mo Dhe gun chàird', 
'S a chliufan fein fior-thogbhar leam 
le buidheachas gu h àrd. 

31 'S fearr leis an Tighearn sùd gu mòr 

na damh 'ta adharcach, 

No S A L M LXX. 153 

No iobairt f òs do bheireadh neach 
do bhiorach chrobhanach. 

32 Na daoine feimh do chi lìad fo, 

's bid aoibhneach ait gia leòr : 
Is biaidh bhur croidhfe beo gu bràtli 
'ta 'g iarraidh Dhia na glòir\ 

33 Re bochdaibh eifdidh Dia, Vcho deao 

tàir air a phriofunaich. 

34 Neamh, muir, is tir, gu molfaid 

's gach ni 'ta gluafachdach. 

35 Oir bailte judah togbhaidh Dia 3 

is faorthar Sion leis, 
Do chum gu mealfaid i gu buan, 
3 g a h àiteachadh am feafd'. 

36 Do ihliochd a iheirbhìfeach gu fior 3 

fealbh dhileas dhoibhfm i : 
*S an dream do thug d'a aininiingradh^ 
fior-chomhnuidh innt' do ni. 

S A L M' LXX. 

1 TEhobhah Dhia, do m* theafairgin s 
«J 's do m' chongnaình, deifrigh ort, 

2 Biodh nair' amhluadh aìr an dream 

'ta 'o; ìarraidh m'anam' bochd : 
Pillthear an dream ùd air an ais, 
mo lochd 'ta 'g iarraidh ghnà', 

G 5 Mòr« i 5 4 S A L M LXXI. 

Mòr-amhluadh gu raibh orra sùd, 
is ruidheadh gruaidh gach la. 

3 Gu pillthear iadfan air an ais 

mar thuarafdal d'an nàir', 
An dream a deir gu fanoideach 9 
aha, aha le tàir. 

4 Aoibhneas is aidheir, do'gach neach 

ga d'iarraidh fein a'ta : . ( J 

Is abradh fiad le'r tpigh do {hlàint', 
Dia gu ma mòr', do ghnà'. 

5 Ach mis' ataim gu h ainnis bochd, 

do m' ionnfuidh greas, a Dhia : 
M'fear-cuid'idhthu, 's mo f hlànuigheoir, 
moilìe na dean, mo Thriath. : :m 

SÀLM LXXI. 

j pQÀnn riut ataim ag earbs', a Dhe, 

O nair' orm am feafd' na biodh. 
3 A'd' cheartas f òir ; toir orm dol as : I 
r aom rium do chluàs, faor mi. 

3 A'd' charruig comhnuidh biofa dhamh, I 

d'an tathuigheam do fhior : 
Mo chaifteal, is mo dhaingneaeh thu, | 
thug àithne chum mo dhion. 

4 As iairmh nan aingidh, o mo Dhia, 

dean fuafgladh dhamh a W chruas, S A L M LXXL i$$ 

As laimh na muintir ca-coraich 
'ta ain-iochd-mhor gun truas. 

5 Ar-fon gur tus', a Thighearn' Dhia, 

mo dhòchas ann am f heim : 
O aois is aimfir m'òige, 'nuas, 
mo mhuinghin thu roi-threun. 

6 5 S ann leatfa chumadh mife fuas 

o thain'geas as a' bhroinn * 
As bolg mo mhàthar bhuin tu mi s 
fior-mholam thu gu binn. 

7 Mar àdhbhar iongantais a Dhe, 

ag mòran do bhith mi ; 
Ach r s tus' a's tearmunn dileas damhc, 
's mo fpionnadh mòr gun di', f 

8 Gu lionthar le do chliu mo bheul, 

's le t onoir fem gach lo. 

9 Na tilg mi dhiot a*m' aois : 's na treig 

'n tra' dh'fhàilmigheas mo threòir, 
o.Oir m'aghaidh mead 's is "naimhdb 
labhruid gu fgaiteach geur : [dhamh 
'Sandream 'tabrathair m'airambQchd 3 
^habh comhairìe le cheii'. 

s Ag ràdh, do threigeadh e le Dia : 
leanaibh e 'nois gu teann 
Is glacaibh, oir d'a theafairgìn 
r ni bhuii neach idir ann. 

G 6 it A'Dhe i S 6 S A L M LXXI. 

1 2 A Dhe, na biofa fada uam : 

fòir orm, mo Dhia, gu luath. [dibh 

? 3 Biodh nàir', is claoidh', air m'eaf-cair^ 
'g am bhuil air m'anam fuath : 

Mailadh is nàir* d'am folach sùd, 
'ta/g iarraidh rn'uilc gach lo. 

1 4 Sir earbam riut, is feinnidh mi 

do chliu ni } s mò 's ni 's mò. 

1 5 Labhraidhmobheulair t fhireantaehd, ' 

's do fhlàint' gach la gun fgios, ì 
An aireamh sùd ag lion-mhoireachd 
ni fheadar leam chur fios. 

j 6 Trid neart an Tighearna mo Dhia 
fòs gluaisfidh mi do ghnàth : 
Is ni mi fgeul air t fhireantachd, 
t fhireantachd fein amhàin. 
17 O m' òige rinn tu teagafg dhamh, 
a Thlghearn 5 is a Dhe : 
Is chuir mi t oibridh iongantach 
gu nuige fo ann ceill. 

j 8 Air bhith dhamh 'nois gu aof-mhor 
na treig mi, Dhia nam feart : [liath 
Gu taisbeanainn do neart 's do threis', 
do'n àl a,'t'ann, 's re teachd. 

19 /S ro-àrd do cheartas fein, a Dhia, 
do rinn tu bearta mòr: 

ODhia, S A L M LXXII. 157 

O Dhia, cia e a's cofmhuil riut 
no coi-meas leat is còir ? 

20 Triobloid ro-mhòr is an-ftiocair 

's tu thaisbein dhamh a Dhe ; 
Aith-bheodhaichidh, is bheir tu 'rìs 
o dhoimhneachd tahnhain mi. «• 

2 1 Mo mhòrdhàchd cuirfidh tus' a' mead, 

's bheir fòlas air gach leith. 

22 Air faltair molfam thu, mo Dhia, 

feadh t f hirinn fein gu feth : 

Isfeinneam dhuit air chlàirfeich bhinn, 
Dhia nàomh' ùd Ifraeii 

23 Mo bhiiidh ni. mòr-ghàirdeachas 

'n trà' flieinneam dhuitle m'bheuj: 
Biaidh fubhachas is aoibhneas mòr 
- air m'anam fein, a Dhe, 
Do fliaoradh leat gu tròcaireach 

o thriobloidibh gu leir. 

r24 Is biaidh mo theang' air t f hireantachd 
-■- ag iomradh feadh an ìa: 
Oir nàir', is amhluadh f huair an dream 
'g iarraidh mo lochd a'ta. 

S A L M LXXIL 

1 Tp^Hia, toir do bhreitheamhnas do'n 
&_J? is t fhireantachdd'amhac.[Righ, 

2 Do i 5 8 S A L M LXXII. 

% Do bheirfè ceirt-bhreith air do fhluagh, 
's do d' bhochdaibh còir nan àirc. 

3 Na fleibhte àrd do bheir amach 

fioth-chaint do'n t fluagh fa leith : 
'S na tulaich bheaga, bheirid fith 
1-e fireantachd gu feth. 

4 Air dhaoinibh bochd a' phobuill fos 

do bheir fe breith gu ceart ? 
Is clann nan ainnis faoruidh fe, 
min bhrisfidh luchd fòirneart. 

5 Am feadh bhios grian is gealach ann 

freafdal do'n ìa 's do'n oidhch', 
Biaidh t eagal orrafan gu mòr, 
alinn gu linn a choidhch'. 

6 Mar f hearthuin air anf heur bhios buaint', 

's amhluidh do thig fe 'nuas : 
Mar f hrafachd dh'uifgtcheas am fonn, 
is amhluidh*fm a ghràs. 

7 R'a linn-finn biaidh na fireanaidh 

gu h ùr a' fàs le blàth : 
'S am feadh a bhios a' gheafach ann, 
biaidh fioth«chaint pailt', do ghnàuY 

B Biaidh uachdranachd aig' mar an cèadn* 
o thuinn gu tuinn gu fior, 
Is ruigidh sùd o'n amhainn mhòir 
gu h iornall crich gach tir'. 

Luchd- SALM LXXII. 159 

$ Lùchd comhnuidh f òs anf hàlaich chru- 
'n a fhiadhnaib fleachdfaid dh'a: [aidh 
A naimhdebithidh maraii ceadn' 
ag imligh ùir gach la» 

10 Righridh Tharfis, 's nan oilean fòs, 
tiodhlaicthe bheir fiad . 
Bheir Righridh Sheba, Seba fòs 
tabhartais dh'a gu luath, 
I I Seadh, fòs 'n a f hiadhnais fleachdaidh 
gach Righ air talamh *ta : [fios 
- 'S gach ginealach air feadh gach tir% 
dh'a feirbhis nid do ghnà\ 

1 2 An t ainnis bochd gun chuideachadh, 

faoruidh trà' eigheas ris. 

13 'S ni acarachd re truaghan bochd ? 

is dionthar anam ìeis. 
^4 'S e theafairgeas an anam fòs 
air feili 's air foirneart geur : 
Is an a fhùilibh-fm gun cheift 
's prifeii am fuil gu leir. 

15 Bithidh fe beo gu raarthajiachy 

òr Sheba bheirear dh'a : 
Gnà-urnaigh nithear air a fhon ? 

is molfar e gach la. 
17 S an talamh cuirthear dorlach sìl 

air bharr nan fliabh Ynam beann. 

's 160 S A L M LXXIII. 

S bithidh a thoradh trom air chrith 
mar Lebanon nan crann ; 

*S an dream a'ta fa' chathair mhòir 
biaidh toradh orr' is blàV 

Gu lion-mhor mar is -dual do'n fheuì 
air talamh fàs a'ta. 

17 Biaidh ainm-fm'buan gu futhàin fior; 

comh-mhairiont' ris a' ghrein ; 
Is ann-fan beannuighear gach flògh 1 l 
's beannuighear leo e fein. 

18 Beannuight' gu raibh an Tighearn 1 

Dia Ifraeil do ghnàth, [Uia. 
An ti amhàin ni miorbhuile 
le treis' is neart a laimh. 

1 9 Beannuight' gu raibh gu fiorruidh buaii 

ainm glèr-mhor uafal fein : 
Lionadh a ghlòir gach uile thir, 
Amen, agus Amen. 

SALM LXXIII. 

1 /^f U iirinneach 'ta Dia ro-mhaith 
\J do phobull Ifraèil, 
Do'n dream 'gam bhuil an croidhe glan. 
*ta Dia dhoibh maith d ? a reir. 
o, Ach mife chean', is beag nach d'aom 
mo chofa uam gu grad : 

Chc S A L M LXXIII. 161 p Cho mhòr nach d'rinn mo cheimnc f òs 
fieamhnachadh uam air fad. 

3 Rc h amadanaibh ghabh mi tnùth, 
I re faicfin foirbheis daoi. 

4 Oir ìii bhuil .cuibhreach ann nambàs: 

neart laidir ac' do bhi. , 

5 Mar dhaoine eile ni bhuil fiad 

fuidh thriobloid no fuidh leòn: 
| 'S ni bhuilid air am plàigheadh fòs 
mar chàch le piantaibh mòr. 

6 Ardan mar (hlabhraidh uime fin 
i 'g an cuartachadh ata : 

i Am foirheart fein 'g am folach sùd 
mar eadach thart' do ghnà\ 

7 An sùiìe fuìt-mhor 'ta le faill : 

an toic chuaidh thar a' miann, 

8 'Taid truaillidh, is air fòirneart geur 

labhraid gu h aingidh 3 dian. 

n Ann aghaidh neamh agus nan fpeur 
am beul 'taid togbhail fuas, 
Air feadh na talmhairi is na tir' . 
an teanga-fan do ghluais. 
D Jk'n àdhbhar ùd gu nuige fo 
•l' a fhluagh-fan pilifidh fiad ; 
Is f àifgthear dhoibh do'n uifg' amach 
lan cupain a's leòr mead. 

s i Is i6% S A L M LXXIII. 1 1 Is deir fiad, cia mar 's leir do Dhia ? 

5 m bhuil tuigs' fan ti a's àird r ? | 

1 2 Feuch, sùd na daoi, 'ta foirbheachadh j 

ag fàs nan ftòr gun chàird'. 

1 3 Mo chroidh' gu dearbh ghlan mi gun flà I 

Vann neimh-chiont' nigh mo làmh , 

1 4 Oir buaik' is ^1^^^^^^^^^^' do bhi m 

gach maidin, 's feadh gach la. 

15 $la deirim, labhraidh mi mar fo : 

feuch, pheacnighirin gu beachd 
Ann aghaidh fliochd is ginealaich 
na cloinne 's ionmhuin leat. 
1 6-'Na trà' bhreathnuigh mi gu tuiginnfoj 
bu chruaidh-cheift orm an gniomhj 

17 Ach chuaidh mi' fteach do naoimh 

theàch De, 
ann fin do thuig mi 'n grioch. 

18 Gu dimhin ohuir tu iad air fad 

ann àitibh mleamhain lom : 
Is leagadh ìeats' iad fios d*an fgrios 
le dioghaltas gu trom. 

19 Feuch ciònnas thainig orra claoidh' j 

a' mionoid bhig na h uair ? 
Ata fràd air an-fgrios gu tur 
le oillt is eagal mòr. 

%o Mar aifiing 'n uair a dhùifgeas neacl 
mar fin, a Dhia nan fluagh, D SALM LXXIII. 163 

Do ni tu tarcuis' air an dealbh, 
trà' mhofglas tu as fuain. 

1 Mar fin bhi air mo chroidhe cràdh, 

's aW àirnibh goimh do bhi. 

2 Do bhi mi baoth, is ain-eolach: 

mar bhrùid a'd' ìàthair mi. 

3 Gidheadh, 'ta mife maille riut 

o Thighearna do ghnà' ; 
Is air mo dheaf-Iaimh ghlac tu mi 
gà m' chunbhail fuas gàch la. 

4 Do nithear leat mo ftiuireadh f òs 

le d' chomhairle a'm' fheim, 
Is gabhaidh tu mi 'fteach fai-dheoidh 
a' t àros ghlòr-mhor fein. ' 

5 Cia agam anns na neamhaibh fliuas 

ach thus' a Dhia nan dùl? 
Is ni bhuil neach air talamh fòs 

ach thus' a'm bhuil mo dhùil. 
5 Mo chroidh' is m'fheòil faraon ataid 

air fàillneachadh gun cheift : 
Gidheadh 's e neart mo chroidhe DFa, 

's mo chuibhrionn bhuan am feafd' 9 

j Oir feuch, an drong 'ta fada uait 9 
fgriosfar is theid dhoibh as : 
Do chlaoidheadh leat gach uiìe neach 
chuaidh uait le flriopachas. 

28 Ach 164 S A L M LXXIV. 

28 Ach dhamhfa 's maith teachd dlù' d 
dh'earb mi a Dia mo neart. [Dhii 
Do chum-gu foiilfighinn gu fior 
gach gniomh a rinneadh leat. 

S A L M LXXIV. 

1 /""^Reud as far thilgis iinne uait 
V^l an ann gu bràth. a Ohe 
Is creud re caoiribh t inealtraidh - 
far las do chorruigh gheur ? 
a Cuimhnigh, a Dhe, do choimh-thioj 
do chofnadh leat o chein ; 
Slat toighreachd, {haortu,cnocShioi 
ann raibh do chomhnuidh fein. 

3 Is chum nam fàfach fada buan 

do chofa tog gu grad : 
Re mead an uilc do rinn do nàmh 
a'd' theampuil naomh' air fad. 

4 Do naimhde rinn fiad beacadhf borl 

'meafg coimh-thionail do fliluaig 
1$ chuir fiad fuas am bratacha 
mar chorahar' air am buaidh : 5 Bu chluiteach neach mar dheanta 1 
a thuagh do thogbhail fuas, 
Air chrannaibh àrd bhi dofrach tiu 
do chum an leaqadh 'nuas. 

6 1 I 

Oc 

c! S A L M LXXIV. 165 

! Ach 'nois an obair ftinoighte ghrinn, 
le h òrd, 's le tuaigh do bhris. 

r 'Na lafair dheirg do chuir fiad fuas 
do theampull naomh' 'ga fgrios'. 

Tigh comhnuidh naomhtha t ainmfe, 

do thruailleadar le tàir, [Dhe, 
'G a mhilìeadh is 'g a leagadh fios 

coimh-ifiol ris an làr. 
: Nan croidhe labhradar mar fo, 

fgriosamaid ìad le cheil' : 
Gach Sinagog ag Dia fan tir _ 

do loifgeadh leo gu leir. 

1 Ar comhartha ni fhaiceairìar, 
- Fàidh ni bhuii idir ann, 

Ni mò 'ta neach 'n ar meafg coimh- 
d'an leir cia fad' an t am. [gheur 

> Cia fhad' do bheir, o Dhia nan dùl, 
na naimhde toibheim uath'? 

: • An toir an nàmhad beim am feafd' 

2 do t ainmfe Dhia nan fluagh ? 

i Crèud as far phillionn tu do làmh, 
do dheaf-Iamh fein air hais ? 

1 O buin amach o d' bhrollach i 
chum fuafglaidh oirn' gu cas. 

1 Oir Dia na gfòir' 'ta neart-mhor àrd 
o chian is fe mo Righ, 

1 Am 166 'S A L M LXXIV. 

Àm builfgein talmhain le na neàrt^ ì 
ag oibriugh' {làint; , is fith. 

13 An fhairge fgoilteadh leat le d' neart, 

is cinn ro-laidir chmaidh 
Nan dragon bhrisfeadh leat fan uifg', 
ag tabhairt orra buaidh. 

14 Cinn Lebhiàtain àdhbhail mhòir 

's tu fein do bhris is phronn, 
Is thug tu e mar bhiadh d'on t fluagh 
do bhi fan fhafach lom. 

1 5 'S tu fgoilt na tiobairt is an rtiil : ty 

's tu thiormuigh aimhne mòr. 

16 'S tu dheafuigh folus agus grian, 

is leat an oidhch', 's an lo. 

17 Criocha na talmhain fliocruigh tu : 

do rinn tu 'n famhradh teith, 
*S an geimhreadh f òs do rinneadh ieat 3 
nan aimfiribh fa leith. 

1 8 Gu d' thug na nàimhde tòibheim uath'. 

cuir sùd air chuimhn', a Dhè, 
'S gu d' thug am j)obull amaideach 
do t ainm ro-uafal beim. 

19 Anam do choluirn na toir fuas 

do chuideacbd mhòir nan daoi : 
Is coimh-thional dodheòraidh' bochc 
na dearmaid iad a choidhch'. 

20 Dc /SALM LXXV. 167 

Do chùmhnant toir fainear, a Dhe : 

oir àite dorch' na tir' 
Ata fiad air làn-àiteachadh 

le luchd an. fhòirneirt gheir. 
Na pillthear air an ais le nàir* 

na dh'f huiling fòirneart goirt : 
An drong 'ta ainnis aim-beartach 

dearnadh fiad moladh ort. 

Tog ort is eirigh fuas, a Dhe, 

tagair do chùis gu treun : 

Cuimhnioh mar 'ta an t amadan 

* 

gach la toirt dhuitfe beim, 
Na dearmaid guth na muintir fin 

nan naimhdibh dhuit a'ta : 
'Ta bruidhean dhaoin 5 adh'eirighriut, 

fior-dhol a' mead do ghnà\ 

S A L MvLXXV, 

DHuit,bheirmidbuidheachas,aDhe: 
dhuit buidheachas do ghnà': 
Oir foillfighid do mhiorbhuile, 

gur fogafg t ainm gach la. 
'N trà' gheibh mi is a ghlacar leam 

coimlvthional mòr na tir% 
Donirni dhoibhdeagh bhreitbeamhnas 
gu comh-thromach 5 s gu fior. i63 SALM LXXV. 

3 'Ta 'n tir air fgaoileadh is gach dron 

'gah àiteachadh ata : 
Ach mis' an ti 'ta cunbhail fuas 
pofta na tir' do ghnà'. . 

4 A dubhras ris gach amadan; - j|) 

na gluais gu h amaideach : 
'S re luchd an uilc, na togaibh fui | A 
bhur n adharc àrdanach. 

5 Bhur fi adharc fòs na togaibh fuà & 

ag caint le muineal cruaidh. * . 

6 Ni h ann o'n ear, no 'n iar, no desj 3 

thig onoir mhòr no buaidh. 

7 Ach'sbreitheamhDia: do le?gas aq l 

'à a thogbhas aon -fa feach. 

8 Qir eup ann laimh an Tighearn' 't fo 

do'n fhion a's deirge. dreach : J ] 

Làn coi'-meifg 'ta fe, doirtidh Di; ^ 
cuid as amach gu grad : 

A dheafgaidh faifgidh daoine daoi.r 
is. òlfaid iad air fad. 

9 Ach cuirfidh mife fòs ann ceill v 

gu futhain xs gu fior, ' 1; 
Do Dhia ùd Jacob canfar- leam j k 
àrd-mholadh binn gu fior. i 

i o Uil 5 adharca nan daoine daoi 

fgathaidh mi fios gun chàircP ; 

A S A L M LXXVI. 169 

Ach adharca nan faoi air fad 
togbhar gu grad ann àird'. 

S A L M LXXVI. 

^IVT J uc ^h aithnighearDianamfeart: 
JL^I 's mòr ainm ann Ifra'l nàomh\ 
Ann Sàlem 'ta a phàiliiun fòs, 

's a thàmh ann Sion caomh. 
paighde a' bhogha bris e 'n fm, 

an fgiath, 's an cloidheamh geur, 
^n comhrag is an cath faraon, 

do bhrifeadh leis gu treun. 

[s mò do mhòrdhalachd, a Dhe, 

is mò gu mòr do ghlòir 
Na beanntaidh thog an cinn gu hàrd 
: le cabhartach ro-mhòr. 
3o chr^achadhluchd a'chroidhe chalm, 

do choidil iad le fuain, 
STa fir do bhi naii curakih , mhòr 
| an làmha f òs ni 'n d'fhuair. 

3 thus' a's Dia do Jacob ann, 

le d' achmhafan 's le d'neart, 
| \zn carbad-cogaidh is an r each 
: ' nan fuain do chuireadh ieat. 

5 cùis eagaii thu, th'u fein a Dhe : 
. 1 cia neach a chafas riut, 
1 I H No xyo S A L M LXXVI. 

No aim do mealladh flieasfas fiias I 
an uair bhios corruigh ort ? 

8 Do thug thu air do bhreitheamhnas* 

o neamh gur chualadh e : 
Bhi air an t^amh eagal mòr 
's 'n a thàmh do bhitheann fe. 

9 'N Trà' dh'eirigh Dia chtim breithè 

do theafairgin Tan am [amhnaiì 
Gach uile dhuine ciuin is feimh 
air talamh do bhi ann. 

i o Bheir fearg is corruigh dhaoin' annfj 
àrd-mholadh dhuit gu beachd : 
Is fuigheall fòs na feirge mòir 
làn>choifgidh tu le d' neart. 
1 1 Geallaibh bhur mòid gu togarach 
d'ar Dia Jehobhah àrd ; 
Is coimh-ìionaibh gu firinneach 
na ghealiar leibh gun chàird' ; 

Gach neach a'ta m'a thimchioll-fan 

mgadh fiad dh'a 'n a am, 
Deagh-thabhartais is tiodhlaicthe * 
do/n ti 's cùis eagail ann. 
1*2 Do.ni fe fpiorad phrionnfadh mor 
ghlan-fgathàdh aft' le neart: 
Do Righribh f òs £a talmhain ti 
's cùis ea^ail Righ nam feart. 

SAL i7i SALM LXXVIL 

T E nr ghuth do cigheas fein re Dia: 
JLi r s ann le mo ghuth gu h àrd 
Re Dia do ghlaodh mi, agus thug 

sàir-eifdeachd dhamh gun chàird'. 
Annla mo thriobloid dh'iarr mi Dia : 

do fhruth mo Ieòn gun fgur, 
Re fad nahoidhch' : is m'anara truagh 
sòlas do dhiùlt gu tur. 

Do chuimhnigh mi air Dia ann fin ? 

is bhiom ann triobloid ^heir: 
Do rinn mi gearan trom gun tàmh, 

chlaoidheadh mo fpiorad fein. 
Chum tu mo ftiùil 'n a faireachadh : 

'ta mi coimh-iarganach 
Nach fead mi focal caint no fgeil 

labhairt le m' bheul amach, 

Ann fin air làithibh fad o Ihoin 
do bhi mo fmuaintigh , teachd, 

Air blìadhnaibh f òs na h aimfir chein 
do fmuaintigh mi ìe beachd. 

Do chuimhnigh mimocheòl fanoidhch': 
'taim caint re m' chroidhe fein, 

Do rinn mo fpiorad fòs gun tàmh 
' le dicheall fgrùdadh geur. 

H 2 7 An 172 S A L M LXXVII. 

7 An tilg an Tighearn' uaidh' gu bràth, I 

nach nochd fe ghradh ni 9 s mò ? 

8 'Na do fguir gu tur a ghràs am feafd' ? 

's a ghealladh fad gach lo ? 

9 'N do dhearmaid Dia gu firinneach 

bhi gràf-mhor càoin gu bràth ? | 
'N do dhruid fe fuas 'n a chorruigh 
athrpcairchaòmhdoghnàth?[mhòir 

i p Ann fin a dubhairt mi gu dearbh, 
gur b'i sùd m'anmhuinn mhòr ; 
Ach bliadhnaidh deaf-laimh cuimhnig^ | 
an ti a's àirde glòir. [heam 1 
1 1 Gniomhartha De fir-mheòraigheam 
mar rinneadh leis gach beart, 
Is t iongantais o'n aimfir chein 
fior-chuimhnigheam gu beachd. t 

i 2 Air t oibribhs' uile mar an ceadn' , 
fmuaìntighidh mi gu tric, 
Is air gach gniomh do rinneadh leat , 
' fior-labhraidh mi gìi gìic. 

13 Do fhlighe, 'ta fan ionad naomh', 

O Thighearn' is a Dhe : 
Cia 's coi'-meas ann a' mead re Diaj 
a'ta 'n a Dhia dhùinn fein? 

14 'S tu 'n ti 5 ta deanamh iongantais [ 

a Thighearna narn feart 3 

• ' " Agfli S A L M LXXVII. . 173 

Agus a meafg a' phobuill fòs 

do thaisbein tu do neart. 
Do*(haoradh leat d'an teafairgin 

do phobull dileas fein, 
Clann Jacob agus Jofeph fòs, 
le d' ghairden neart-mhor treun. 

Chunnairc na h uifgidh thus', a Dhe, 

chunncadar thu gu beachd : 
Do ghabh fiad geilt; air doimhneachd 

bhi mòran ogluigheachd. [fòs 
Do dhoirt na neulltaidh uifg' anuas, 

bu ro-mhòr toirm nan fpeur ; 
Do chuaidh do fhaighde corranach 

amach gu fgaiteach geur. 

S na fpeuraibh guth do thairneanaich : 

's na dealanaich gu tric 
Do'n t faoghal rimì fiad folus glan, 

an talamh ghluais is chlifc. 
Do chafan 'ta fna h uifgibh mòr', *. 

do fhlighè 'ta fa' chuàn : 
Is lorg do chois cho'n aithnigh fmn 

'ta sùd am fòlach uainn. 

Is amhluidh mar gu bitheann treud, 
do phobull ftiuireadh leat : 

Le deagh-laimh Mhaois is Aroin fos, 
'g ata threòrughadh gu ceart. 

H 3 SALM 174 S A L M LXXVIIL 

1 jfO phobull. eifdibh, re mo reachcT: 
JlVJL is cluinnibh guth mo bheil. 

2 Labhram am pàrablaibh ; 'ag cur . 

fean-fhocìa dofch' ann ceill : 

3 Do chualamar is b'fhiofrach fmn, 

ar 'n aithreach dh'airis dhùinn. 

4 Cho cheil fmn air ann cloinn-fm iad 5 

is dhiubh cho dean finn rùn : ' 

Ag foillfiughadh mòr-mholaidh De J| 
* v do'n àl a'ta re teachd : 

? S na miorbhuile do rinneadh leis 
a chumhachda 's a neart. 

5 Ann Jacob teiftas dhaingnigh fe, 

is reachd ann Ifraeì, 
A dh'orduigk fe d'ar 'n aithreachaibh i 
d'an cloinn an cur ann ceill. 

6 Chum fios bhith ag an àl re teachd,'/ 

a' chlann a'ta gun bhreith : 
Air eirghe dhoibh gu 'n innfid sùd 
d'an gineil fein fa leith : - 
j Ann Dia gu cuirfidh fiad an dòigh, 
's nach dio-chuimhnighid fòs 
Oibreacha De ? 's gu cojmhdeadh iad 
uil- aitheant' mar is còir : 1 

8 J S A L M LXXVIII. 175 

8 'S nach biodh iad mar an fìnnOreachd, 

làn ceannairc is droich-bheart, 
Gun fpiorad tairis ionnt' do Dhia, 
's an croidhe gun bhith ceart. 

9 Clann Ephraim le armaibh gleu(l% 

air bogh' bu chuimfeach beachd, 
Le geilt do phill liad air an ais 
ann làithibh cath' is feachd. 

Choimh-cheangal Dhe nior choimbid 

dhiùlt gluafachd ann a lagh: [fiad 

1 'S nior chuimhnid oibridh iongantach 

do thaìsbein air am feadh. 

2 Ann fealladh sùl an finnfifeachd, 

's ann tir nan Egipteach, 
Air machair Sòan rinn 'faraon 
bearta roi-mhiorbhuileach. 

3 Do fgiolt fe 'n fairg 3 , 's thug iadfan 

an cuan mar thorr do fheas. [trìd: 

4 S an lo le neul do itiuir : fan cidhch' 

le folus tein' is teas. 

5 Sgoilt creag fan fhàfach, aifte deoch 

thug, mar as doimhneachd mhòir. 

6 Bhuin fruth' a creagaibh, thug airuifg' 

ruidh iios mar thuil gu leòr. 

7 San di-threabh pheacuigh, fiad ni 's mò; 

dò bhrofnuid an t Aird-righ, 

H 4 18 Nan . y6 S A L M LXXVIII. 

8 ; Nan croidhe chuir fiad cathadh air : 
d'a' miann ag iarraidh bidh. 

9 Labhair £ad f òs ann aghaidh Dhe : 
a dubhairt fiad gu dian, 
Am fead fe aran thabhairt fòs ? 
bòrd dheafughadh d'ar miann ? , 

o Feuch, bhuail fechreag, bhrùchd uifg 5 
dh'eirigh an tuil gu luath: [amach. 
Am fead fe aran thabhairt fòs ? 
an deafuigh feòil d'a fhluagh ? 
t Air cluinntin fo, ghabh corruigh Diaj 
re Jacob teiiie las, 
Is dh'eirigh fearg ro-dhoinionnach 
re Ifrael gu cas : 

2 Ar-fon nar chreidiodar ann Dia, 

's nior chuir 'n a fhlàint' an doigh' 

3 Ge d'f hofgail doirfe neamhafòs, 

, 's o'n aird' gu d'àithn na neòii : 

4 Dhoirt Manna orra 'nuas r'a ith': i 

thùg cmoibhfm coirc nan fpeur. 

5 Biadhaingeal dh'ithfiad: thugfe dhoibl 

do iòn an fàith gu leir. 

6 'S na fpeuraibh thug air gaoith an ea: 

gu d'imthigh fi gu treun : 
Is le na nèart do thug fe 'fteach 
a ghaoth dheas mar an ceadn'. I 

Q.J D< 3TA L M LXXVIÌI. 177 

Do dhe&rt fe orra 'nuas mar dhùs 
le paiiteas feòiì r'a h ith' : 

Eoin iteagach coimh-lion-mhor fòs 
re gaineamh fairg' air bith. 

,8 Do leig fe sùd nan camp anua3 

m'an cuairt nan àite tàimh. 
9 Do ith nad uil', is ihàmigheadh : 

oir thug fe dhoibh an saimh. 
o Ni 'n raibh fiad air an fgarachduin 

o mhiann an croidhe fein : 
Ach air bhith acafan am biadh 

'g a chagnadh ann nam beul, 

An drong bu ffinlt mhoir dhiubh 's bm 
ghiacDia'nafheirgismharbh:[trein% 
'S an òigridh thaghV ann Ifrael 

do bhuaiì fe iad gu garbh. 
Gidheadh taireis gach gniomh dhmbh 

do pheacuigh fiad gu mòr : \si d 
Is ?e do rinn fe miorbhuile 

nior chreid fiad mar bu chòir. 

Air 'n àdhbhar ùd do chairh fe 'n làith' 

ann dio^ihaoineas air-fad, 
Is biiadhnaidh fòs an aois gu leir 
le carroid gheir chuaidh thart*. 
4 An uair do mharbhadh leifia iad, 
ann lin do iarr fiad e, 

H c Do i 7 3 S A L M LXXVIIi. 

Do phill fiad, agus f òs do bhid 
gu moch ag iarraidh Dhe. 
35 Is chuimhnigh iadfan gur b'e Dia 

an carraig threun do ghnà' : ' . ^ 
Is gur b'e fòs an Dia a's àird* 
b' fhear-faoruidh dhoibh gach la* 

36 Ach, rinn fiad miodal ris le 'm beulj 

le 'n teangaidh breug is gò. 

37 Ni 'n raibh an croidhe ceart : *s nìh ^ 

9 n a chùmhnant dileas d'a. fraibi 

. li 

38 Ach Dia, roi-iochd-mhor mhaith fe ' 

5 s nior fgrios fe iad gu geur; [lochc f } 
Bu tric do phill fe ehorruigh uath\ 
nior dhùifg fe fhearg gu leir. 

39 Oir chuimhnigh nach raibh ionnta sù 
, ach feòil à Iheargas as, 

Is ofag 1 ghaoith a {hiùbhlas thart', f 
's nach d'thig a rìs air h ais. 

40 Cia tric do chtiir .fiad cathadh air : 

fan fhàfach thart-mhor chruaidbl? 
'S an dì-threabh chuireadh corruig 
le eaf-aontas an t fluaigh ? [a 

41 Agus do'phiH' fiad air an ais, 

"ghreanaigh fiad Dia le cheii' : 
Chuir Jàithilt agus tomhas fòs 
atr ti naomh' Ifraeil. 

42 Ni< S A L M LXXVIH. 179 

j.2 Niorchuimhnighfiad's niorthugfainear 

a ghairden treun 's a làmh : 
ti No 'n la ann d'thug fe furtachddhoibh 

is fuafgladh fòs o'n r>àmh : 
$.3 No fòs mar rmneadh ann fan Eipht 

còmhartha Dhe nam feart: 
Air machair Sòan maf asi ceadn 5 

a mhiorbhuile le oeart : 

±4 Àn frut'ha chaochaii fe gu fuil: 

5 s na h ùiilt.nach feadfuidh 'n òl. 
Chuir lofgaiun chuc', is cuiìeogan; 
le'r chlaoidheadh ìad gu ftiòr. 
i$6 Do thug fe *h toradh is am barr 
do'n chaterpilar bheag: 
Is faothair fòs an làmh air fad 
fuidh ailghios locufl leig. 

I4.7 Dobhrisfe fòsam fineamhuinfchàird'; 
le cìoich-mneachd chruaidh gun 
Mhill fe mar fm le reodhadh teann 
'h croinn fhìghis fhiadhaich àrd. 

48 Do thug fe tòs an ea!lach-fan 

thairis do'n chloich-fhneachd gheir: 
i Le faighdibh teine-dealanaich 
do chuir fe as d'an treud'. 

49 Teas feirge, triobloid, 's corruigh 

orra do thilg gu grad : [mhòr 
' H 6 Le i8o S A L M LXXVIIL Le ainglibh ok do chuir nam meafg : 
le'r chlaoidheadh iad air fad. 

50 D r a chorruigh rinn fe bealach reidh :| i 

'n anam nior ghleidh o'n bhàs 
Am beatha thruagkthug thairis fòs; j. 
do ghalar-plàigh 's do'n chàs. 

5 1 Do bhuaileadh leifm ann fan Eipht , j ! 
* , gach ceid-ghin do bhi ann : 

Toifeach an neart am pàilliunaibh a jll 
bhuineadh do ghineil Ham. 

52 Ach thug fe 'mach a phobull caomh i 

mar chàoiribh as an tir : 
Is rinn mar threud-fan fhafach mhò% j.] 
an treòrughadh gu fior. 

53 Do ftiuireadh leis gu tearuint' iad, 

gnn eagal is gun fgàth : 
Ach air an naimhdibh dh'aom an cuan, | 
's eu h obann iad do bhàth. 
$4 Gu criochaibh ionad naomhtha fein •$! 1:1 
do thug fe phobull leis : 
Gu nuig an cnoc fo choifm fe 
Va bhuadhuigh a làmh dheas. 

55 Thilg k na Geintligh romp' amachj \i 
\ 's an oighreachd roinn ìe crann: 
Do Ifra'i thug fe 'n àite sùd 
'rhum ccmhnuidh ghabhail ann. 

56 iVch SALM LXXVIII. 181 ;6 Ach bhrofnuigh agus ghreanaigh iad 

an Dia a's àirde giòir, 
I Agus nior chum ? s nior ehoimhid iad 

a theifl' no reachd air chòir : 

57 Ach phill air nòs an finnfir fein 

's gufealltach ghluais air fad : 
Mar bhogha fiar do chlaonadar 

is chuaidh a thaoibh gu grad. 
;8 Le'n deaìbhaibh, is le'n àitibh àrd 

chuir corruigh air is eud. 
^9 'N trà' chuaìa Dia, ghabh gràin, is 

ro-gharg re Ifraeh [fcarg 

)o lonnas gur threig fe phobull.fein 

ann Siloh bhi ann tàmh : 
[ • 3 S am pàiliiun f òs do fliGcruigh fe 

meafg dhaoine le ha laimh : 
) i Am bruid thug fuas a neart, 's a ghìòir 
| . ann laimh nan naimhde garg. 
> 2D0 n'chloidheamh thug fe*fuas a fhluagh: 

re oighreachd ghabh fe fearg. 

>3 LoifgeadrUe tein' an òjgridh ghleufl , : 
pòfadh cho d'fhuair na h òigh'. 

>4 An fagairt thuit ie cloidheamh geur : 
's nior dhearn' am baintrea'ch bròn. 

?5 Ann fin do mhofgail Dia mar neàch 
'ta 'g eirghe as a fhuain : lU S A L M LXXVIIL 

Mar churaidh leigeas àrd-ghlaodh as 
taireis bhi pòit air lion. 

66 Is ànn nan deireadh bhuail gu geur 

a naimhde fein le tair : 
Is chuir fe iad o fm amach 
gu mafladh buan is nàir'. 

67 Is pàiiliun Jofeph dhiùitadh leis : 

nior thagh treabh Ephraim f òs ; 

68 Ach thagh fe Judah : enoc Sion 

d'an d'thug fe gradh gu mòr. 

69 Is thog fe fhàrdoch naonùY ann sùd' 

mar lùchairt àird roi dheas : 
Is mar an talamh f òs faraon 
do dhaingnigh fe am fcafd*. 

70 A mearbhant Daibhidh thagh, is thug 

o chrò nan caorach e : 

7 1 'S o leantuinn f òs nan òifge trom 

bhi torrach air an fpreidh, _ 

Is chuir fe e do bheathachadh 
Jacob a phobull naomh% 

Is f òs do ghineii Ifraeil 

a b' oighreachd dh'a ro-chaomh. 

72 Reir ionracais a chroidhe fein 

bheathaich fe iad gu beachd : 
i 'S do reir deagh- meòkuigheachd ; 
do ftiuir fe iad gu ceart. [làml 

SAL& 1 1S3 

S A L M LTJÌX. 

1 f~\ Dhe, do thainig Geintiligh 
V_J^ a fleach a'cT oighreachd fein, 
Thruaill iad do theampull naòmh% is 

'na torr Jerufalem. [dhfhag 

2 Is thug fiad cuirp do fliearbhantadh 

do eunlaith neainh' mar bhiadh : 
Is feòil do chaomh-iuchd-muintir naomh\ 
do bheathacbaibh an t fleibh. 

3 Mu thimchioll fòs Jerufalem 

dhoirt fiad am fuil mar uifg' : 
Is ni raibh neach d'an àdhlaeadh 
's d'an cur fan uaigh ann taifgV 

4 Ball-fanoid agus malìaidh fmn 

d'ar coimhearfnachaibh fein : 
Gùis fpòrs' is mhagaidh do gach neach 
a'ta m'ar cuairt gu leir. 

5 Gia fhada, bhitheas corruigh ort 5 

a Dhe, am bi gu bràth ? . - _ :.~ 
'M bi t eud ad lofgadh ruinn gu mòr 
mar lafair theith dò~ ghnàth ? 

6 Do chorruigh air na Geintlibh doirt. 
ag nach bhuil eòlas ort, 

Is air na Kioghachdaibh nach gairm 
air t ainms' a Bhia nam feart. 

7 Ok 1-84 S A L M LXXIX. 

7 Oir mhill fiad Jacob, fhàr-sloch fòs 

'na fàfa~ch chuir (iad fios. ijl 

8 Na peacaidh fòs do rinneamar 

na cuimhnigh dhùinn a rìs ; Ii 
Tioncadh gu luath. do thrùacantas 

ruigeadh fe oirn' mu thrà'; . 
Oir 's diblidh bochd anois ar ilaid 

ag tuiteam fios gach la. | ( ■ 

9 Dean congnamhleinn, oDhe arflàint'; \ . 

air fgà* glòìr t ainme fein; 
SgV t ainmfe faor fmn, agus glan 
ar peacaidh uainn gu leir. 

10 Creud as fa 'n abradh Geintiligh, ìj 

ca 'in bhuil anois an Dia ? 
Meafg fineach ann ar fealladh fein . j 
gu 'n aithnigh' iad an Triath, 

Le deanamh orra dioghaltais, 
oir dhoirteadh leo amach 
: Fuilneimh-chiontac|ido4hearbhantadh i 
gu lion-mhor iomarcach. 

1 1 Ofnaidh a' phriofunaigh gu d'thig 

a' t f hiadhnais Dhe nam feart; [bàis 
*S an dream do dh'orduigheadh chum 
faorfa, reir mead do neart. 

12 Do'n droing 'ta dhùinn nan coimhear- 

nam brolìach diol fa feaeh [maibh 

. Gach i S A L M LXXX. 185 

Gach mafladh le'n do fpreig fiad thu, 
i pill orra fein fa iheachd. 
3 Treud t inealtraidh, 's do pliobull finn, 

molfaidh fmn thu do ghnàth : 
• Is cuirfidh fmn of-àird' do chliu 
o linn gu linn gu bràth. 

S A L M LXXX. 

1 TTj 1 Ifd,-- aodhair' Ifraeil, a'ta 
JCj meafg Cherubim a'd' thàmh, 
Le'r fìiuirear Jofeph caomh mar 

threud, 
dealruighs* amach mu thrà'. 

2 Ann làthair Ephraim, ^s Bhenjamin, 

agus Mhanaffeh fòs, 
Dùifgfe do chumhachd: agus thig 
d'ar faoradh mar is nòs. 

3 Pill fmn a rìs, a Dhe nam feart : 

tog oirne fuas gu hàrd 
Deagh dhealradh gian do ghnùis, 
anois, 

is faorthar finn gun chàird'. 

4 Cia f had', a Thighearna nan flu,agk, 
a leanas corruigh rmt 

Re guidhe gheir na muintir fìn 
a's pohuil dileas duit ? 

5 Do i86 S A L M LXXX. 5 Do bheathaich thu do„ phobull fcm 

h aran deur is bròin ; 
Isjomhas pailt' do thug tu dhoibh 
do dheuraibh goirt r'an òl. 

6 Do rinn fti fmn mar àdhbhar ftribh 

d'ar coimhearfhachaibh fein : 
'N ar n àdhbhar fpòrs' is abhacais 
d'ar n eaf-cairdibh gu leir. 

7 Pili finn a ns, o Dhe nan flògh, 
' tog oirne fuas gu h àrd 

Deagh dhealradh glando ghnùis anoiSj 
is faorthar finn gun chàird'. 

8 Do thug tu fineamh'n as an Eipht : 

na Geintligh thilg thu 'mach, 
'S do Ihuidhigh thus' an f hineamh'fl 
nan ionad sùd fa feach. [ùd 

9 Reitigh thu àite dh'i : is thug 

gur ghabh fi freamh gu teann, 
Le d' bheannachadh, is ìionadh lè 
an tir o cheann gu ceann. 

10 Na cnoic ro-àrd do fholuigh fi 

le fgàil' '& le dùbhar fein : 
A geuga do bhv cinaeachdain 
mar fhedair bhreagha reidh. 

1 1 An dara taobh gu nuig an cuan 

do chuir fi ? mach a meòir, 

At SALM LXXX. i% 7 

An taobh ud eil' a geugan ftiin 
gu nuig an amhann mhòr. 

2 A gàradh creud far bhrifeadh leat : 

ionnus gu bhuil gach neach 
r 'Ga fpionadh air a' bhealach mhòr 
ag gabhail thart' fa feach ? 

3 *Ta 'n torc.a thig o'n chouT amach 

'g a fàfachadh gu leir, 
'Ta beathaich àllt' na machrach fòs 
'g a flugadh fuas le cheil'. 

14 Pill, guidhmid ort, oDhia nanfluagh: 

is feall o neamh anuas, 
Feuch, agus fiofruigh fein anois 
an f hineamh'n fo le truas : 

15 An gàradh fion' do phlanntuigh thu 

le neart do laimhe deis' : 
'S am meangjan ùd do neartuigh thu 
dhuit fein le lùth is treis'. 

16 Le lafair theine loifgeadh i, 

is ghearradh i anuas : 
Do mhilleadh agus fgricfadh iad 
le achmhafan do ghnùis. 

17 Air fear do dheaf-laimh fein, a Dhe, 

gn raibh do lamh gutreun : 
Air mac an duin' a rinoeadh leat 
a neartughadh dhuit fein. 
m i3 Mar i88 S A L M LXXXL 

1 8 Mar fm cho phill fmn uait a rìs : 
aith-bheodhuigh fmn gach lo, 
Is gairfidh finn air t ainms' ann fin 
ann ciann a bhios finn beo. 

i g Pill fmn, oThighearn' Dhia nan flògh 
is foillfigh fein gu h àrd 
Deagh dhealradh glan do ghnùis anob 
is faorthaf finn gun chàrd 5 . £5 do Dhia Jacob gu binn. 

2 Is glacaibh Salm, is tiompan fòs : 

faltair is clàirfeach ghrinn. ^ 

3 An trompait feidibh fan Kè nuadh i 

air làithibh orduight' feil'. 

4 Bii ìagh sùd ag Dia Jacob fòs : 

's bu ftatuin d ? Ifrael. 

5 Do Jofeph dh'ordmgh sùd mar theiflj 

air dol d'a trid na h Eipht': j v 
Do chùàTas caint is uirghioll ann 
nach tuiginn as am beul. , 

6 O'n ualìach fhaor mi ghuala-fan: 

o photaibh fòs a làmh. 

7 Do ghair tu ann do thriobloid orrn^ j ,0 

's d' fhuafgail mi ort gun tàmh ; 01 S A L M LXXXI. 
Einnibh gu h ait do Dhiabhur neart Anr S A L M L3QLXL 189 

Ann ionad diomhair tairneanaich 

do fhreagair mi do ghlaodh : 
Ag uifgibh coimh-ftribh Meribah < 

do. dhearbh mi thu faraon . 
Eifd, o mo phobull, agus dhuit 

do dhearnam fiadhnais cheart : 
Ma dh'eifdeas tu re guth mo bheil, 

D Ifrael gu beachd, 

lonnad na biodh aon-uair air bith 

Dia eile ccigreach breig', 
Is do Dhia coimheach f òs air bith 
na cromfa fios 's na.geill. 
> 'S mife do Dhia Jehobhah treun, 

thug thus' o'n Eipht' le neart, 
'Gu fairfmg fofgail rium do bheul, 
is lionfam e gu pailt'. 

Gidheadh cho d' thug mophobuii fein 

eifdeachd do ghuth mo bheil, 
9 S cho b'àill leo mis% an aitim ùd 

do ghin' o lfrael. 
Mar fm do mhiann an croidhe fein 

do thug mi thairis doibh : 
Is ann nan comhairle gun cheill 
. do ghluais iad fein fai-dheoidh, 

Q b'fhearr gu biodh mo phobull fein 
toirt eiicìeachd do mo reachd-: 

■I . . is. 9 o S ,A I* M LXXXII. 

Is f òs gu gluaifeadh Ifrael 

a'm' flilighthibh fein gu ceart ? 

4 An naimhde fmachduighinn gu luai 

le bunidh 'g anJeagadh fios. 
Is phillfinn air an eaf-cairdibh 
mo làmh, cPan cur fuidh chios 

5 Luchd-fuath an Tighearna mar fin 

do dheanaid ùmhlachd dh'a : 
Ach bhiodh an aimfir-fin ro-bhuan 
is marthanach gach la. 

6 Is bheireadh fe d'am beathachadh 

fmior cruineachd fòs d'a fhluagh 
Do làin-diol bheirinn duit faraon 
do'n mhil o'n charraig chruaidh. S A L M LXXXII. 

i A Nncoimh-thionalnantreundob: 
JLJL 'n a Iheafamh Dia nam feart 
A' rnealg nan Dè do bheir fe breitl 
le comh-throm is Le ceart. 
7 Ciafhad? do bheir fibh breitheamhn 
gu h ea-corach air chùis : 
Toirt leith-bhreithleis nadaoinibhdaj \ 
'ga' meas a reir an gnùis ? 

• Dodhaoinibhbochd'sdodhiileachdaìl & 
deanuibhfe dion le ceart : S A L M LXXXIIL 191 

Is cumaibh còir riu sùd do ghnath 
'ta cràiteach bochd gun neart. 

An t ainnis lag 's an deòraidh' truagh 
fir-theafairgibh nam feim, 

Deanuibh o laimh nan aingidh fòs 
deagh-fhuafgladh dhoibh gu treun* 

Gun eòlas, k gun tuigfe 'taid, 

'taid triaìl fan dorch' air fad : 
'Ta bunaite na talmhain ti 
air gluafachd" as an ftaid. 
Dubhram, gur Dè fibh : is gur mic 

do'n ti a's àird' aVann : [dhapin% 
Ach tuitfidh, 's gheibh fibh bàs mar^ 
„ 's mar aon do phrionnfaibh fann. 

Dhia, eirigh, air an talamh dean 
deagh bhreitheamhnas gu grad.: 

1 Oir gabhaidh tu mar pighreachd dhuit 
na fineachan air fad. 

S A L M LXXXIIL 

TVfA bios a'd' thofd anois, na bi 

a'd' thàmh, o Dhia ar neart, 
Nabiosa'd'chomhnuidh 'nois 'nàrfeim, 

Dhia chumhachdaich nam feart. 
Dir feuch, ata do naimhde treun 
re ftribh is bruidhean àirdj 

'S ■ 9 1 S A L M LXXXIII. 

'S an dream ùd leis am fuathach thta | 
an cinn do thog ann àird'. 

3 Do ghabh fiad comhairl' innleachdac ? 

'naghaidh domhuintirfein,[chaoim . , 
'N aghaidh do phobuill dhiomhai Jf 
do dhealbhadar droich-theum. 

4 Adeir fiad, thigibh leinn, d'an fgric I 1 

o bhith ni 's mò nan fluagh : 
Do chum nach biodh air Ifraei 
iomradh gu brath no luadh : 

5 Oir ghabh fiad chomhairle le cheil' 

a' taghaidh teangall rinn. 

6 Pàilliun Fdom, 's Ìfhmaelit, 

Moab is Hagaren. 

7 Gebal, Ammon, is Amalec : 

Paleftin, 's muintir Thior. 

8 Dhruid Aifur leo : 's bu chongnam |B 

do ghineil Lot gu fior. [ia ; 

9 Mar rinneàdh leat air M.idian, . k 

's air Sifera ie cheir : 
Air Jabin ag fruth Chifoin cas, • fn 
dean orra sùd d'a reir : 

'N trà' bhid ag Endor air ari ciaoidh D 

mar aoileach air an làr. 

1 Mar rin air Oreb, is air Seeb, 

dean air an uaiflaibh tàir: 

Mi S A L M LXXXIII. 193 

Mar Seba fòs, is Salmunna, . 

am prionnfaidh dean gu ieir : 
2 À dubhairt, glacamaid dhùinn fein 

mar o.ighreachd àrois De. 
i Dean iad mar roithlean, o mo Dhia * 

marmholl roimhghaoithnan g leann« 

4 Mar claoidheas teine coillteach chrion: 

's màr loifgeas lafair bean : 

5 'S amhluidh Ie d' dhoininn orra sùd 

dean tòiridheachd gu dian : 
Le t iom-ghaoith, is le d' floirmro-mhòu 
cuir eagal orr' is fiamh. 
5 An eadan lion ìe maiTadh mòr, 
's le ruidheadh-gruaidh gach rc ? 
Gu nuig an uair ann iarrthar leo 
t ainrn glòr-mhor fein, a Dhe. 

7 Biodh amhluadh orra mar an ceadn% 
is triobloid mhòr a choidhch' : 
Is glacadh nàire mhaflachd iad, 

d'am milleadh is d'an claoidh'. 
Gu 'n aith'ngheadh iad, gur tus' amhàio 

d'an ainm Jehobhah treun, 
-'Ta t uachdaran qif-cionn gach tir' 
fan domhan 'ta gu leir. SALM S ALM- LXXXIV. 

1 /^la mead is airi' ghràidh do theach 
\ji Jehobhah mhòir nan fiuagh ! 
Cia taitneach dhamhfa t àros naomh', } 

o Thighearna nam buadh ! 

2 'Ta in'anam meat, ag mead a mhiann; I 

air cùirtibh Dhe gach lo : [chruaidl i 
Mo chroidh ? is m' fheòii re fcairteach : 
*n geail air an Dia 'ta beo. 

3 Feuch, fòs do fhuair an gèalbhonnbeaj 5 

tigh comhnuidh maith 'n a f heim, 
'S an gòlan-gaoithe mar an ceadn' 10 

do ftiolair nead dh'i fein, 
Far chuireadh fi ann taifg' a h eoin 

's a hàiac.h beag gun chli : 
Ag t altair fein, o Dhia nan fluagh, ,j !(1 

mo Thighearn% is mo Righ. 

4 'S beannuight' an drong ann comhnukj 

a' t àros naoinh', a Dhe : [ 3 | 
Oir bheir fiad (mar is cubhaidh dhoib i( 
mòr-mholadh dhuit gach rè. 

5 'S beannuight' an duine fm *g am bh ' - 

ionnads' a neart gach la : 
An drong' gam bhuilnan croidhe 'fti ! 
do ftilighe fein do ghnà' : 

6 . S A L M LXXXXV.. 195 

6 An drong fm trid ghlinn JBaca, theid 
nid tobair ann, nam feim : 
Is lionuidh fearthuin thig anuas 
■ na fiuic gu nuig am bciL 
I7 Sior-ghiuaifidh iad mar fìn gun fgios 

ag dol o neart gu neart : 
if Ann Sion noehdfar iad fai-dheoidh 
ann làthair* Dhia nam feart. 

S O Dhia nan iluagh, cluinn m' ùrnaigh 
Dhe Jacoh, eifd gu grad. {Tein 

9 O Dhiaarfgià/ feuch: *s amhaìre air 
piiùìs t unsfthaidh fein r<un flad. 

o o o 

'S fearr ìa a'd' chùirt na mile la: 

' b*f hearr leam bhith doi?feoireachd 
Ann àros De, na m' chomhauidh fòs 
am, pàjHiun aingidheachd. -s 

1 Oir *s 'grian, 'sisfgiath JehobhattDia:- 
" do bheir fe gràs is giòir : 

1 ? S cho chum fe maith air bith o 5 n droing 

j ghluaisfeas gu direach còir. 

! 2^ O Thighearn , is a Dhia nan fluagh, 

15-^^3^^^^' e gun cheift 
An duine fm gu muinghtneach 

d'an ìdòdras thu am feafd\ SALM ig6 MrJ h 8 ' % 

SALM LXXXV^; /v l 

i bhi tu gràf-mhor fàbharach, ] 

AJ a Dhe, do d' dùthaigh ; fein : 
Bruid Jacob thugadh lea.t a, : ris 
air hais le d' ghairden treun. 
2D0 mhaith tu ciont' do phobuill chaoimh: I 
d'fholuigh thu 'n tìile Ipchd. j 

3 Choifg thu do chorruigh uil' ; is phi 

o'n lafan do bhi ort. 

4 Pill finn a rìs, a Dhia ar flàint% < 

is tog do lafan dhinn. 

5 Am bi do chorruigh.ruinn gu br^thjlj 

*| an fmthear t f hearg gach linn ? 

6 Nach deanthar leatfa Dhia nan gràs 

a rìs ar tabhairt beo : 
Gu deanadh ionnad gàirdeachas 
dp phobulì fein gach' lo ? 

7 Taisbein do thròcair dhùinn anois, 

a Thigheara' is a Dhe : 
Is deonuigh dhùinne t furtachd f òs> \ 
's do fhlàinte fein gach re. 

8 'Nois eifdeam' ris an ni deir Dia : 

" iabhraidh fe fith gu beachd 
Jl'a phobull naormY; 's na pilleadhrfia 
a rìs re hamaideachd, S.:A L M LXXXVL 197 

g Gu dearbh 'ta chabhair dlùth do'n 
d'ah eagal e gù'fior, . [droiag 
i Chum glòir do bhi *n a coinhnuidh f òs 

gu bunaiteach 'n ar tir. 
$ 'Ta tròcair agus firinn ghlan 
| air comhlachadh a ehèil' : 
i 'Ta ceartas agus'fioth-chaint mhaith 
ag pògadh beui* re beuì. 

1 Is f àfàìdh as an talamh fòs 
firinn ainios gu pailt' : 
ìs feaiiaidh ceart 'à fireantachd 
o neamh anuas g?;n airc. 
^Faraon, do bheir Jei'obhah dhùìnn 
ni maith gu toirbhearàch, 
Is bheir ar fearann is ar fonn 
deagh-thoradh trom amach. 

j-Sior ghluaisfidh oeart is fireantachd " 
n'a f hiàdhnais-firi gu reidh : 
Is ' finn air fligh' a cheimeana 
gu direach ftiuiridh fe. 

S A L M LXXXVI. 

1 A OmfadochluasvcIuinhmts'jàDhias 
\JljL o's bochd ataim a'm' fheim. 
% Dean thus', ar-fongubhuil mi naomh', 
m'anam a dhion gu treun : 

1.3' 0'8 9 8 S A L M LXXXVI. 

O's tu mo Dhia ? faor t ògiach fein 
'ta 'g earbfa riut do ghnà'. 
3 Dean tròcair orm, a Dhia, le iochd : % 
oir gaiream ort gach la. 

$ Dean anam t òglaich dhileis fein 
fior-aoibhiu agus ait : 
Ar-fon gu togbham Vmt a Dhe 
— m'anam gu leìr a'm' airc. 

5 Oir 'ta tu fein ro-mhaith, a Dhe, 

lan iochd is acarthachd : 
is 'ta tu do na ghajrmeas ort ij 
pàilt' ann an tròcaireaehd. 

6 Eifd m'ùrnaigh 5 Dhia : fs toir fainear 

guth gearanach mo chaor*. 

7 Ann la mo thriobloid gaiream ort : H 

oir freagraidh thufa mi. 

8 A' meafg nan Dè ni bhuil, o Dhia, 

aon neach a's cofmhuil riut : 
No gmiomh air bith a's cofmhuil ris ij 
gach gniomh a rinneadh leau 

9 Tiucfaid gach flne rinneadh leat, 

is fleacndfuid dhuit, a Dhe, 
Is bheirid glòir is moìadh àrd t ' 
do t ainmfe feadh gach rè. 
o Ar-fon 'a Dhe, gu bhuil tu'mòr, C 
N 's gu deantar oibridh ieat 

>t S A L- M LXXXVI. 199 

'Ta miorbhuiieach : 's tu fein amhàin 
Dia cumhachdach nam feart. 

1 Do ftlighe teagaifg dhamh, a Dhia, 

an t fhirinn gluaisfidh me : 
Chum eagal t ainmfe do bhith orm 
mo chroidhe druid riut fein. 

2 Le 9 m uile chroidh' àrd-mholfam thu, 

o Thighearna mo Dhia : 
Do t ainm ro-uafal bheiream fòs 
àrd-ghlòir air feadh gach ial. 

13 Oir 5 s mòr do thròcairdhamhs' a Dhe: 
is fòs o ifrionn fhios 
Do fhuafgail tu air m'anam bochd 
is thog tu e ainios. 
[4 Luchd-àrdain dh'eirigh riuni, aDhe, 
is cuideachd làidir dbian 
Ag jarraidh m , anm , 9 ach thufa Dh« 
nior chuir fiad rompa riamh. 

* 

15 Ach 'ta thu, Dhe, mòr-thròcaireach, 

roi-iochd mhor anns gach càs; 
Chum feirge mall, ach faidhbhir pailt 5 
am firinn is ann gràs. 

16 Q piil rium, is dean tròcair orra, 

toir neart do t òglach fein, 
H Bo'mhac do-bhan-òglaich hvaon 
deau fuafgladh ann a fheìm. 

I 4 17 Comhar' 2oo S A L M LXXXVII. 

17 Comhar' air mhaith nochd dhamhsV 
luchd m'f huath gu 'm faicfid e,[Dhi< 
5 S gu 'n gabhaid nàir', ar-fon gur n 
mo neart, 's mo fhòlas reidh. 

S A L M LXXXVIL 

x A Bhunàit ,, tafnafleibhtibhnaomh 

2 JljL 'S roi-ionmhuineach le Dia 
Geataidh Shioin, oif-cion gach àit' $ 

do bhi ag Jacob riamh. 

3 Nithe ro-ghlòr-mhor innfear orty 

a chathair àluin De. 

4 Rahab, is Babel cnimhnicheam, | £ 

do'n dream d'ar b'aithne me; 

Gabh beachd air Tirus mar an ceadn^ 

is dùthaigh Phaleftin, 
Maiìle re Ethiopia : 

rugadh am fear-fo'n fin. 

5 Fa thimchioll Shioin deirear fo, 

am fear-fo rugadh fòs 
'S am fear ùd mnt' : fe 'n ti a's àird 
fliocruigheas i ]e ghràs. 

6 'Ntrà'fgriobhas Dia lecuimhne mhaitt C 
na poibìeacha fa leith, 
'N fin àirmhidh fe gur b'ann ann sùc 
bhi 'm fear-fo air a bhrèith. 

7 Luch( S A L M LXXXVIII. 201 Luchd feinn nan oran bid ann sùd, 
luchd ihnil-ciuil d'an reir : 
*S ann jonnad fein a Dhia nan gràs 
110 thobair 'ta gu leir. 

" S A L M LXXXVIII. 

TEhobhah Dhia mo Shlànuigheoir, 
•J ort ghair mi d'oidhch' Vdo la. 
A' t fhiadhnais tiucfadh m'ùrnaigh fòs 

is eifd mo fcread do ghnà'. 
Oir m'anam ìàn do thriobloid 'ta : s 

's do'n uaigh mo bheatha dlùth. 
Do mheafadh mi mar neach theid, fios 
. do'n t flochd : is mi gun luth. 

','Taim faor a' meafg na* marbh, is fòs 

mar mharbh fan uaigh gun deo, 
Do fgathadh fios le d' Ìaimh gu beachd: 

's nach cuimhnighthear ni 's mò. 
Chuir.tu mi fn àitibh domhain, dorch', 

fan t flochd a's ifle Yann. 
Is chlaoidh tu mi le d* mùmainnibh : 

lindh ormfa t f hearg gu teann. 

;Chuir tu luchd.m'eòlais fada uam : ; • 

5 s roi-fgreata.idh mife leo : 
Mar neach arn priofun druidt' ataim^ 
k nach fead mi 'mach ni 's mò. 

I 5 9 Do 201 S A L M LXXXVIII. 

9 Do bhrigh mo thriobloid 'ta mo fhùfl i 1 

re'caoidh' is bròn do ghnà' : 
Mo làrnhan (hin mi riut, a Dhe : .p 
is ghairm mi ort gach la. * , 

iò D$ mhiorbhuile do'ndream 'ta marbh 
a Dhe ? an taisbein thu ? 
An eiriph iad ainios a rìs, - _ M 
gu molfaid thu le cliu ? -J 
f i Do thròcair is do ehaoimhneas caomhii 1 
am foillfichthear fan uaigh ? 
Air t fhirriian ann an fgrios a' bhài^ j 
le neach ari tiubhrar luadh? | 

? % Am bi maoin eòlais ann fan dorch' * 
air t fheartaibh miorhhuìleach ? | 
No 'm bi ann tir na dio-chiiimhn' fio 

, no beachd air.t f hireantachd ? 

<3 Ach riutfa ghlaodh mi, o mo Dhia:. : 
gu moch theid m'ùrnaìgh fuas. I 

*4 Dhia creud far thilg tu m'anam uaiti 
y s fa 'm folchann uam do ghnuis 

1 5 *Taim air mo chràdh 5 o m' òige 'riùai! " 
'taim dìùth do'tl bhàs 's dò'n uaiglj r 
AÌr fulang dha'mfa tùath-bhais mòir, 
ataiin ana imcheifl chruaidh. ehladidh t ùath-bhas mi do ghnà 
17 M; S A L M LXXXIX. 203 

\$ Mar uifge chuaidh fiad timchiolLorm; 

ga m' chuarrachadh gach la. 
i8 Mo charaid chuir tu uam am fad^ 
's am fear thug dhamhfa gradh : 
Luchd m'eòlais mar an ceaoV ataid 
ann dorchadas nan jàmh. 

S A L M LXXXIX. 

I A Ird-feinneam tròcair De do jhion 
JTjL is fòs do ni mi fgeul 
O àl gu lìàl gii marthanach 
air t fhirinn cheirt le m' bheul. 
3 Oir dubhairt mi, gu togbhar fuas 
do thròcair mhòr do fhior : 
Is.t fhirirm cheart fna neamhaibh àrd 
focruigliear leat gu fior. 

3 Coimh-cheangal rinneadh leam* gu 
le 'n ti do roghnaigh me : [dearbh 

Is mhionnuigh mi gu firinneach 
do Dhaibhidh m' òglach fein. 

4 Socruighidh mi gu daingean buan 
do ghinealach 's do (liio!-, ' , 

Do chathair rioghàil togbham fuas 
le h onoir tre bhi fior. 

> l'-'-s 

5 Molfaidh na neamha àrd gu binn 

do mhiorbhuilfe, aDhe : 

1 6 Is 204 SAL'M LXXXIX. 

Is t fhirinn ann an coimh-thional 
do chloinne naomhtha feiri. 
6 Oir cia fna neamhaibh choi'-meafar 
re Dia Jehobhah mòr ? 

Cia 'n ti a' meafg nan tumhachdach| 
5 s cofmhuil re Dia na glòir ? 

7 Ann coimh-thional nan naomh gubeachd 
's cùis eagail Dia gun cheifl: 
Ard-urram o gach neach m'an cuairtì 
-dh'a *s dleaftanach am feafd'. 
8 O Thighearn' is a Dhia nan fluagh, % 
cia 'n Triath fm ann an neart 
Is cofmhuìl riut ? ann t f hirinn f òs , 
ga d' chuartughadh gu beachd ? I 

o Ard-onfhadh cuain is fairge mòir 
's tu chuireas iad fuidh reachd : 
A sùmainneadh 'n tràth eirgheas fuas. 
do choifgionn tu le fmachd. 
io Mar dhuine buaiìt' ag dol do'n eug 
do phronnàdh Rahab leat : 
Do naimhde fgaoii tu as a cheiP 
le d 5 ghàirden treun 's le d' neart 

x i Is Ieatfa Dhe na fiaitheamhnais, 
's an taìamh 'ta f'ar bonri : 
f§ tu dhaingnigh fòs an cruinne-ce, 
le iàn do thoradh trom. 

12 A 1 S A L M LXXXIX. 205 

> % An àirde deas is tuath faraon, 
do chruthaigheadh iad leat : 
Sliabh Tabhor agus Hermon àrd + 
ann t ainm bid aofohneach ait. 

3 'Ta agad gàirden cumhachdach : 
ata do lamh roi-threun, 
A Dhe, ata do dheas-lamh fòs 
àrduighte mar an ceadn\ v 

14 Mar àite tàimh do d' chathair-riogh 

'ta comh-thròm agus ceart : 
Biaidh tròcair agus firinn fòs 
dol roimh do ghnùis gu beachd. 

15 'Sbeannuight' an fluagh a thuigeas fòs 

an f huaim 'ta aoibheach ait : 
Ann foìus glàn do ghnuis, a Dhe, 
fior-ghluaifidh iad gu ceart. 

16 Ann t ainms' air feadh an la do bhid 

gu haoibhneach mar bu choir : 
Agus ann t fhireantachd faraon 
àrduighthear iad gu mòr. 

17 Oir mais' is glòir an fpionnaidh sùd 

is tus' amhàin a Dhe : 
Ar n adharc anndo chaoimhneas caomh 
àrduighthear leat gu treun. 
i 8 Oir 's e Jehobhah Dia nam feart 
ar targaid is ar fgiath : *©6. S A L M LXXXIX. 

'S e *n ti ro-naomh' fin Ifraeiì 
ar n Aird-Righ is ar Triath. 

19 Ann taibhfe ann fan am fin fein 

do kbhair thu gu ceart 
Re d' dhuine naorah', agus mar fq 

a dubhrais ris gu beachd, 
Do leag is chuir mi cuideaghadh 

air ghaifgeach treun nam buadh, 
Is dh'àrduigh mi gu mòr a' neach 

do thagh mi as an t fluagh. 

20 B'e Daibhidh neach a fhuaradh leam 

mo ftteirbhifeach ro-chaomh : 
'S e fin a' neach a dhearnadh ieam § 
ungadh le m'cla naomh/. 

o 

2 1 Is focruighthear mo làmh do fhior 

gu diieas daingean leis: 
Do ni mo ghàirden cumhachdach 
a neartacbadh le treis'. 

%& Le mac an uilc nior chlaoidhear e ; '-M 

a nàmh chotog dh'e cios. £a nàrob 
23 Luchd-f huathtrom'bhuailtearìeam : 'i 

'n-a fhiadhnais leagam fios. 
$4 Ach biaidh mo thròcair maiìle ris *; 

is m } fhirinn mar an ceadn' : 
Is adharc-fan a'm' ainmfe fòs 

biaidh arduighte' gu treun. S A L M LXXXIX. 207 

.5 A làmh-fan cuirfeam ann fa' clmàn, 

's ann fruthaibh a ìàmh dhqas. 
16 Carraig mo flilàintej (deir fe ritfm^ 

ithair, mo Dhia, '3 ma threis'. 
ty Mo cheid-ghin deanam dh'e fajaon : 

thar Righridh os gach tir. 
8 Mochùmhnanj: feasfaidh daingean Ieis: 
dh'a coimhdeam gràs do fliior. 

29 Is bheiream air a ftiliochd gu buan 

gu raairfcadh fe gu bràth : 
'S a chathair rioghail uafal àrd 

mar làithe neamh' do jshnàth. ' 
I30 Ma 's e 's gu treig a chlann mo Iagh, 

's nach gluais iad ann mo reàchd. 
3 1 'S gu truaillthear leo mo ftatuin naomh 

m' iarrtais nach cum gu ceart : 

532 Fiofruighidh mi.ann fm gu beachd 
le fìait an ca"*-coir chlaon, 
Am peacaidh fiofrujgheam 9 s an lochd 
le fgiurfadh goirt faraon. [graidh 
53 Gidheadh,- gu tur mo chaoimhneas 

clio bhuin mi uaidh' pun cheifl : 
i Cho'n fhuilingmi guhreugnuighthear 
mo ghealladh fior am fea£d\ 

34 Mo choimh-cheangal cho bhrisfear 
no 'n cunnradh rinn rni ris 5 Fieam ' 

'S so8 S A L M LXXXLX. 

'S am focal do chuaidh as mo bheul 
am feafd' cho chaochail mis\ 

35 Aon-uair do mhionnuigh mi gu fior . 

's aim air mo naomhthachd fein, 
; Do Dhaibhidh neach a's òglach dhamlL ( 
am feafd' nach deanam breug. 

36 Bithidh a mìiochd 's a gheinealach 

fior-mharthanach gach ial, 
'S a chathair rioghail bithidh fi 
a'm' fhiadhnais mar a' ghrian. 

37 Is bithidh mar a' ghealach ghlan 

gu daingean buan do fliior : 
'S mar f hiadhnais anns na neamhaibh àrd 
bhios tairis agus fior. 

38 Ach thilg tu uait is threig gu tur, 

is ghabh tu grain anois, 
'S an neach air chuir tu tòla naomh' |t ( 
do ghabh tu cofruigh ris. 

39 Coimh-cheangal t òglaich dhìleis feia 

do fgaoil tu e le tàir : 
'S a choroin uafal thruailieadh lèai^ 
'g a tilgion air an làr. 

40 A ghàradh didein bhrifeadh leat : 

's a dhaingneach laidir Ieag-. 
4,1 Mar chabhartach e, do luchd fòid: ,|dC 
d'a choimhearfnaibh mar fgeig. 

42 Làmh .1 

V 

( 
( 

n 

|( 
1 3 A L M LXXXIX. 209 

% Làmh dheas a nàmhaid thog tu fuas: 
uir eaf-caird' rinn tù ait. 

3 Do phil tu faobhar arm, fa' chath 

nio.r thug tu dhofan neart. 

4 Choifg thus' a ghlòir : Va chathair 

do leag tu fios gu làr. [^oign 

5 Is aimfir òige ghearradh leat : ; 

d' fholuigh tu e le nàir-V 

6 Cia fhad', a Dhe, am folchann tu 

thu fein, a choidhch , nan cian ? 
An loifg do chorruigh fòs gu cas 
mar theine lafrach dian ? 

7 Tabhair fainear is cuimhnigh fein 

giorrad mo re 's mo lo : 
Greud as far rinn tu clann.nan daoia 5 
mar dhiomhaoineas no ceò ? 

8 Cia e am fear a* meafg nam beo, 

àm bàs nach faicfear leis ? 
- f No anam fein g laimh na h uaigh 
an teafairg fe le treis ? 

9 Cabhuildo chaoimhneasgràidh 5 aDhe, 

do thaisbein tu o thùs, 
Do mhionnuigh thu air t fhirinn cheirt 
do Dhaibhidh churibhail fuas ? 
o Cuimhnigh a Thighearn* toibheim trom 
dò ihearbhantadh gu leir : 

Is <tio S A L M XC. 

Is mar do ghiulain mis' a'm* uchd 
mafladh a' phobuili threin. 

51 Le'r thug do naimhde mafladh uath ; 

gun àdhbhar, Dhia nam feart, . 
Le'r mhafluigh iadfan ceimeana 
an ti do ungadh leat. 

52 3^05^-0^6^^^^^^^^ agus cluiteach fc 

gu raibh Jehobhah treun, 
Gu fiorruidh futhain fad gach rè. 
Amen, agus Amen. S A L M XC. 

1 2 Tub'ionadcomhnuidhdhùinngac 
O O Thighearna na glòir. [linr 

2 Sol fa 'n do ghineadh fòs na cnuic 

's na fleibhte beag no mòr. 
Sol dhealbhadh ieat an talamh ti 

no 'n cruinne-ce le d' neart ; [tach 
O bhioth-bhuantachd gu bioth-bhuai 

is tufa Dia gu beachd. 

3 Gu neimh-ni piilfear leatfa fòs 

an duine truagh d'a fgrios, 
A deiivtu fòs, O chknn nan daoin' 
graid-phiiiibh air bhur n ais. 

4 Oir miie ^11^^^^ a'cr* fheailadh feic 

mdx aa la 'n dè ataid, f U ■ S À t M XC. $ii 

'N tràth theid fc thart' : is amhluidhfòs 
mar thorair ? oìdhch* do bhid. 

1*5 Do fhuaduigh thus' iad mar Je fruth, 
mar chodal 'taid no fuain : 
Sa' rnhaidin bithid mar am feur 
gu moch a dh' eir'gheas fuas. 
«5 Air maidin brisfidh roimhe blàth, 
is fà'faidh fe gu hàrd : 
Re am an f heafgair gearrthar e, 
is feargaidh air an làr. 

rOirchaitheadhfinnle d'chorruigh gheir: 

chlaoidh t f heargfa fmn gu tur. 
c!8 Ar peacajdh dhiomhair, is ar lochd 
ì\i ' an fèalladh t eadain chuir. 
9 Oir an t fheirg ar n uile làithe 
'taid teireachdain fa feach : 
Is eaithfear leinn ar bliadhnaidh fòs, 
I mar fgeul a dh' innfeadh neach. 

\ 'S iad^ fàith' ar bliadhna mar an ceadn: 
tri fichid bliadhn' 's a deich, 
'S ma dh'eirigheas tre tuille neart 
ceith'r flchid bliadhn' do neach, 
Gidheadh ni bhuil nan fpionrmdh sùd 
ach cràdh is cùradh geur : 
Ij Oir fgathar fios gu healamh e, 

is fiùbhlaidh fmn gu ieir. 
1 11 Cia ii2 S À L M XC. 

1 1 Cianeach 'g am bhuil deagh-th'uigs' i 

air neart do chorruigh feirr ? [fio 
Is amhluidh fòs mar t eagai mòr, i 
ta lafair t f heirg d'a reir. 

1 2 Dean teagafg dhùinn a Dhe le beach< 

mar àirmhear leinn ar làith' : 
Do chum ar croidh' a fhocrachadh i 
air gliocas ceart gach tràth. 

1 3 O Thighearna Jehobhah mhòir, 

pill fein a rìs : cia fhad' ? 
Fa thimchioll ftaid do fliearbhantadl 
gabh aithreachas gu grad. 
140 dean ar sàfughadh gu raoch 
le d' thròcair chaoimh, a Dhe, 
Do chum gu bithmid aoibhneach ait j ; 
re fad ar la 's ar rè. 

15 Dean fubhach finn a reir nan la 

'n do chràdh tufinn gu goirt : 
Do reir nam bliadhna ùd faraon 
a'm facamar an t olc. [gniomh 

16 Taisbein do d' fliearbhantaibh d [ 

faiceadh an clann do glòir. 

1 7 Is bithèadh mais' ar Tighearn Dia ag dealradh oirn' gu mor. 

Na gniomhartha do rinn ar làmh 
focruigh iad oirn' a Dhe : N S A L M XCI. 213 

Na grùomhartha do rinneadh leinn 
dean daingean iad gu leir. 

S A L M XCI. / 

AN neach ? ta 'n tàmh ann uaignidheas 
an ti a's àìrd' aYann, 
Fuidh fgàii' an uilea-chumhachdaich 

buan-chomhnuidh ni gach am. 
Deireams' anois fa thimchioll 

mp, thearmunn e,. 's mo neart ; 
Mo- dhaingneach : cuirfeam dòchas anc 
nio Dhia, *s e Dia nam fear t, 

Gu dearbh o rib an eunadair 

do ni fe fuafgladh ort, 
>Is ni do fhaoradh mar an ceadn* 

o'n phlàigh/ta gràineil goirt, 
Le iteich ni fe t fholach fòs, 

biaidh t earbfa fuidh a fge' : 
Is fhiriim biaidh 'n a targaid dhuic^ 

mar fge', do d* dhion gach rè. 

^Cho bhi ort ogluidheachd fa chùis 

an uath-bhais ann fan oidhch' : 
No fòs fa chùis- na faighde bhics 

ag- ruidh air feadh an laoi : 
Cho bhi maoin eagail ort do'n phlàigh 
, 'ta triall ann dorchadas ; 
1 No 2i4 S A L M XCf. 

No f òs fa cliùis ati uilc do bhios 
mu mheadhon laoi re fgrios. 

7 Biaidh tnile tuiteam re do thaoibh, 

deich miìe f òs re d' dheis : 
Ach olc dhiubh sùd cho d' thìg a'd' chc ' 
no 'm fogafg dhuit am feafd', 

8 Amhàin le d' fhùilibh featlaidh tu, 

is bheir fainear le beachd : 
Droich-dhiol is tuarafdal nan daoi 
gun cheifl: do chithear leat. 

9 Ar-fon gur ghabhadh leatfa Dìa 3 

mar chomhnuidh dhuit gach am. 
An Dia ùd 'ta 'na thearmunn dam 
's e 'n ti a's àird' aYann : 

10 Aon olccho'n eirigh dhuit: is plàii 

do t fhàrdoich cho d' thig dlù' 

1 1 Oir bheir fe àithn' d'a ainglibh^ 'chu 

a'd' ròd gu dionfuid thu. 

12 Is togbhaidh iadfan thafa fuas 

gu hàrd air bharr am bos: 
D ? eagal gu buailteadh leat air -cloi 
aon-uair air bith do chos. 

13 Air-kòmhan is air naithir nirmY 

gun doghrainn faltrar leat : 
Pronnfaidh tu 'n dragonfios ìe d' chc 
's an leòmhan òg le d' neart. ì S A L ]\4 _XCIL : 2Ì5 

4 Do bhrigh gur ioamhuin leifln ird, 

do dheanam fuafgladh dh'a ! 
Air m'ainm do bhrigh gur eòlach e 5 
àrcluigheam e gach ia. 

5 Gairfidh ie otm v is Freagram e* 

'n a thrlobloid bitheam leis, 
Onoir Ìs urram bheiream dh'a, 
is fuafgiam air gu deas. 

6-Le faoghal fad is marthanach 
sàfuigheam e gu leòr : 
Mo fhlàinte dho-fan mar an ceadn* 
foililighidh mi gu mòr. 

S A L M XCIL 

i ¥> Hithtabhairtbuidheachas doDhia 
JD Yni sàr-mhaith maifeach e, 
i \ Bhith tabhairt cliu, o thi a Yaird% 

do t ainmfe feadh gach rè : 
i Do chaoimhneas ann fa'mhaidin mhoich, 
bhith tric 'g a chur ann ceiii : 
'S air t f hirinn 'ta n eimh-mhearachdach, 
gach oidhch' bhith deanamh fgeil. 

3 Air inneal ciuil nan teudà deich, 
is air an t faltair ghrinn : 
'S airchlàirfeichleguthfonn-mhòr ard 
a (heinneas -ceòl gu'binn. 

4 Oir 2i6 S A L M XCIl. 

4 Oir trid do ghniomharthas^-a Dhe, 

rirrn tu mi aoibhin ait : 
Is ann an oibribh fòs do làmh 
nim gàirdeachas gu pailt'. 

5 Do fmuainteaghY 'taid ro-dhomhaii 

t oibridh cia mòr a Dhe ! [f òs 

6 An t amadan cho tuig e fo : 

's cho'n eòl do'n amh-l'air e. [heachc 

7 'N trà' bhitheas fòs luchd na haingid 

ainios mar chinneas feur, 
'N trà' bhitheas fòs iuchd deant' ai 
ag fàs fuidh bhlàth gu leir. [uil 

Se sùd is deireadh dhoibh fai-dheoidl 
gu fgriosthar iàd am feafd'. 

8 Ach thus', a Dhe, gu fiorruidh 'ta 

àrd-urramach gun cheifl. 

9 Oir feuch, do naimhde fein, a Dhe 

oir feuch, do naimhde fein, 
Lain-fgriosthariad: iom-fgaoilthearfò 
- luchd-aingidheachd gu leir. 

10 Ach m' adharc togbhaidh tufa fuas 

mar adharc buabhuill aird : 
Le h òla ghioin neamh-thruailiidh ùi 
uhgfuighear mi gun chàird'. 

11 Air m'eaf-cairdibh do chi mo ftiù 

moìiihiann, is chluinn mo chlua 

L h S A L M XCIIL 217 Mo lùgh' air luchd 11 a h aingidheachd 
a'm' aghaidh dh'eir'gheas fus. mar chranti pàilm- ur-mhor glas; 
Mar Shedar àrd air Lebanon 

ag fàs gu dire^ich bras. , 
An dream 'ta air an fuidheachadh 

ann tigh 's ann àros De, 
Ann cùirtibh greadhnach àrd ar Dia 
fior-fhàfaidh fiad gach rè. . 

San am a'm bi fiad aos-mhor liath 

do bheir fiad meas amaeh : 
Isbiaidh fiad fult-mhor ledeagh-bhlàth 

dhiubh sùd gach uile neach : 
Do chum gu innfid gn bhuii Dia 

ro-chomh-thrc»nach is ceart ":* 
Mo charraig e, *s ni bhuiL ann fein 

aon ea-coir no droich-bheart. TS Righ Dia, air a fgeudughadh 

X le mòrdhalachd gach am : 
|Ta air a fgeudugbadh ìe neart, 

le'r chriofrui'r e gu teann : 
Do (liocruigheadh an cruinne-ce A 
nach gluaisfear e a choidhch\ Biaidh pìfeach air an fhirean chòir S A L M xcni. 
K ■% D o 2*8 S A h M XCIV. 

% Do chathair daingean 'ta o chian : | j 
's tu fein gun cheann gun chrìoch|| 

3 Do thog na frutha fuas, a Dhe, 

do thog na frutha garg 
An guth : is thog na frutha fuas ij 
an tonna mòr is borb. 

4 Is treife Dia 'ta 'n comhnuidh fhuas 1 i 

na fuaim nan uifge garbh : 
Is treife Dia na sùmainneadh, (< 
is tonna cuain gu dearbh. t 

5 Ataid do theiftis is do reachd 

ro-dhaingean agus fior : £theaelij 
'Ta naomhthachd iom-ch'uidhr air $> 
a Dhe nam feart, gu fior. 

SALM' XCIV. 

1 ì~\ Dhiad'ambuin ceirt-dhioghalt^ 
\Jr Jehobhah neart-mhoir threin, f 
D'am butn amhàin ceirt-dhioghaìtas, c. 

gu dealrach nochd thu fein. 

2 O bhreitheamh cheirt na talmhain, deì « 

thu fein a thogbfiail fuas : 
Is ioc^re luchd an uaibhreachais 
ceart luaigheachd agus duais. 

3 Cia f had' a ni iuchd-aingidheachd; j J 

cia fhad', a Dhia do ni 

Lucb S'ALM -xciv. 

Luclid-aingidheachd .ùr-ghàirdeachas 
le aoibhneas mòr gim di' ? 

4 Cia fhad' a brùchdar briathra Igo, 

ag teachd air nithibh cruaidh ? 
'S -a bhitheas luchd na h aingidheachd N 
re ràiteachas is uaiil ? 

5 Bhris iad do fhluagl) gu mipn, a Dhe 3 

is t oighreachd chiaoidhd gu goirt. 
ò^Bain-n'eabhach^coig'reach^ 's diileach- 
'ga* marbhadh, ts 'ga' mort. [da, 

7 Deir fiad gidheadh, cho leir doDhia: 

is fòs ni mò do ni - 
Dia Jacob sùd a thoirt faixieary 
's ni 'n cuir am feafd' am prìs. 

8 O dhaoine brùideil 'meafg an t fkìaigh, 

'nois tuigibh àgaibh fein, 
I Is amadain, cia f had' do bhiòs 
fibh gabhail chugaibh ceill\ 

9 An neach do chuir air faillin cliiafc, 

'm bi fe gun chlaifteachcl gheir. ; 
Àn ti do dhealbh an t sùil faraom 
nach ann d'a fein is ieir ? _ v 

o 'N ti fmachduigheas na fineachan, 
an eadh naclì crqnuigh fe ì 

\ An tibheir eòlas do gach neach, 
an neach gun eòlas e ? • 

1 K 2 ii Air 22o SALM XCIV. 

1 1 Air fmuaintibh dh^oin' is fiofrach Dia, I 

gur diomhaohijad gu beachd. 
i iDhia'sbeannuight'iadafmachduiVleat, 1 
■ 's theagaifgear as do reachd. 

1 3 Chum fois gu à' thugann tufa dhoibh j j 
o làithibh amhghair olc, 
Gu nuig an uair ann tochaltar. 
do dhaoinibh daoi an llochd. 
t4 Oir Dia cho tilg fe dh'e am feafd' : 
a phobull muintireach : 
'S ni mò na fm do threìgear leis 
chaomh-oighreachd charthanach. % 

1 5 Ach piìlfidh breitheamhnas a rìs 
re fireantachd air ais : 
Bìaidhluchda , chroidhe threibh-dhiriclj, 
•ga leanmhuin sùd gu cas. 
ì6 Ann aghaidh fòs luchd deant' an uilcl. 
cia chY eir'gheas leam ann àird'? J 
Ann aghaidh luchd na haingidheachd 
csa fheafas air mo phàirt ? 

ly Mur bitheadh Dia Jehobhah leam 
ga m' chuideachadh le buaidh : i 
/S beag nach raibh irr*anam bochd ann 
* -gu tofdach ann fan uaigh. [tàrnh,! 
iZ 5 N trà* dubhairt mi, ata mo chos &\ 
air fieamhnughadh uam fios : 

-~ Dc S A L M XCV. 22 1 j Do rinn do thròcair chaomh, a Dhe, 
ann fin :*io chunbhail fuas. 

1 9 Air bhith dom' fmuainteagh' iomarcach, 

is lion-mhor ann mo chom, 
Do thug do chomh-f hurtachd' ann fìn 
sòlas do m'anam trom. 

20 Ag cathair rioghail luchd an uilc 

am bi comh-chomunn leat, 
r Ta dealbhgu feòlt' an aimh-leismhòir 
le ftatuin agus reachd ? 

21 An aghaidh anm 5 an fhirein chòir 

'taid cruinneachadh gu dhV : 
Dc fhàgail ris fuil neimh-chiontaich 

le breitheamhnas nach fiu. 
Ì2 AchDiamo dliaingneach'se : moDhia 

mo charraig-dion gac lo. 
23 'S e dhiolfas orra sùd air ais 
, gach ea-coir rinneadh leo, 

An fgathadh fios do nithear leis 
gu ceart nan aing'eachd fein : 
\ h ni Jehobhah mòr ar Dia 
an fgathadh fios gu treun. , 

I " . S A L M XCV. 

| * /~\ Thigibh, feinneamajd do Dhia: 
V/ thigeadhgachneachgunchàird'. 

K 3 Do 2 <u S À I^M XCV. 

Do charrai^ threin ar flàinte fòs 

togbhamaichoiach àrd, 
2, Is ann a f hiadhnais tiucfamaid 

le buidheachas gach ia: 
Togbhamaid ceòi gu fuilbhireach 

ag feinn le falmaibh dh'a. 

3 Is Dia ro-mhòr Jehobhah treun : 

Righ mòr oif cionn gach Dia. 

4 Doimhneachd na talmhain'ta 'na laimh; 

's lcls neart nan cnoc 's na?n fliabh. I 

5 Se rinn an cuan 'ta fèirfìng raòr, fi 

'ta còir aig' air is fealbh ; 
'S an talamh tirim le na laimh 
do chruthaigh fe 's do dheaibh. 

6 O thigibh agus fleachdamaid, 

Ì3 deahthar cromadh leinn : 
Is air ar giuinibh tuitèamaid 
do'n Dia a chruthaigh fmn. 

7 Oir *s e ar Dia, is finn' a ftiluagh 

do bheathuigh fe mar threud, 
Caoirigh a laimh : ma eifdear leibh 
an diugh a ghuth gun bhreug. 

8 Na cruaidhighear bhurchroidhe leibh 

mar rinn fa choimh-ftribh dhian, 
Màr rinneadhleibh fanfhàfàch chruaidl 
ga m' bhuaireadh k bhur miann. 

9 m •S A L M XCVl. 223 

9 'N trà' dh'fhionn 'sa dhearbh bhur 
fìnnfir mi, 

's mo ghniomh do chunnaire frad. 

An t àl ùd rè dafhichid bliadhn' 
' chuir campar orm is eùd : 

Dubhram, gurpobull iad 'g am hhuìì 

droch-croidhe feachranaci, ; 
Is air mo mlighthibh riamh nior ghabh 
fiad eòlas firinneach. [mòr 
[i D'an d'thug mi ^hein mo mhionnan 
| a'm' fheirg 's a'm' cfcorrnigh gheir: 
Nachrachadh iìad a choidi ch' a fteach 
a'm' ionad-comhnuidh fqn. 

S A L M XCVL 

1 Anaibh do'nTighearn' oran nuadh 
\-A gach aon tir, canaibh dh'a. 

, 2 SeinnibhdoDhia: ainm beannuighibhs 
nochdaibh a fhlàint\gach la. 

3 A' meafg nam flneach Geintileach 
fìor-thaisbeinibh a ghlòir : 
A' meafg nam poibleach innifibh 
a mhiorbhuile ro-mhòr. 

4 Oir 's mòr Jehobhah Dia nam feart, 
'$ ion-mholta feadh gach rè : 
Is àdhbhar eagaii e faraon 
oif-cionn nari uile Dhè. 

" K 4 ■ - 5 Oir 224 S A L M XCVL- 5 Oir 'ta fiad, Dè nan Geintileach, 

nan iodholaibh gu leir : 
Ach Ve Jehobhah cruthaigheoir 
nan flairheas is nan fpeur. 

6 Ard-onoir agus mòrdhalachd 

'n a fhiadhnais-fm ata: ' 
~> Treiu-fpionnadh agus maifealachd \ 
'n à theampuil naomlr 5 do ghnà\ 
j O fhineacha nam poibìeach mòr, 
thugaibh do Dhia nam feart, 
Thugaibh do'n Tighearn' ùd faraon 
glòir urram agus neart. 

8 A' ghlòir a's cubhaidh fòs d'a àinm 

do'n Tighearn' thugaibh uaibh ; 
Thigibh g'a chùirtibh naomh' a fieachj 
is thugaibh ofraii leibh. 

9 Do Dhia Jehobhah fleachdaibli fios , t > 

a' mais' a naomhthachd fein : 
Biodh eagal oirbh, gach uile thir, 
'n 2lJ hiadhnais-fin gu leir. 

10 Abraibh 'meafg flneach, gu bhuil Di< 

riaghladh mar Righ gu beachd : 
Buan-dhaingnichear an domhan leis: 
air daoinibh bheir breith cheart. j 

1 1 Biodhaoibhneasair na neamhaibh àrd.l 

k biodh an talamh ait ; 

Beacadtl S A L M XCVII. 225 Bèacadh an cuan gu farumach, 
's gach làn aYann gu pailt'. 

Biodh aoibhneas air a' mhachair fòs 3 

is air gach ni aVann : 
Ann fin biaidh aiteas air gach coiil', 

is air gach craoibh is crann. 
Ann làthair Dhe ; oir 'ta fe teachd, 

or 'ta fe teachd gu feth 
Air taìamh chum gu deanta leis 

ceirt-bhreitheamhnas fa Jeith : 

Le ceartas maith do bheir fe 'mach 
breith air a' chruinne-che 5 

Bheir^ir a' phobull bhreitheamhnas 
le firinn fhior ghlan reidh. 

S A L M XGVIL 
Ehobhah mòr 's e 5 ta 'na Rigb^, biodh aiteas air gach tir : 
'S^air oileanaibh 'ta lion-mhor ann 

biodh gàirdeachas gu leir. 
'Ta neula tiugh is dorchadàs 

fa thMchioll air gach ìeith : 
Se'seomhnuidh fòs d ? a chathair-riògh 
deagh'chom-throm is ceirt-bhreithv 

*Ta teine roimhe militeach mòr 
imtheachd air each àird% 
K 5 Le'r 226 S A L M XCVIL 

Le'r loifgfear fuas gu Jafarach 
a naimhde-fm fa'n cuairt. 

4 Le folus glan a dhealanaich 

dhealruigh an cruinne-ce : 
Chunnairc an talamh sùd gu dearbh, 
do chlifg is chriothnuigh fe. 

5 Na cnuic, ann làthair Dhia nan dùl, 

do leasdi fiad as mar cheir : 
Roimh ghnùis Aird-Righ na talmhain ti, 
do leagh fiad as gu leir. 

6 Cuirfidh na neamh* a cheart ann ceill: 

is chi gachfluagh à ghlòir. 
y Do iomh'aibh fnoighte mead 's a chrom 
gu raibh dhoibh amhluadh mòr, 

*Ta deanamh bòft is ràiteachais 

as iodholaibh nach fiu ; 
Gach uiSe Dhè a'ta fibh ann, 

fleachdaibh do Dhia nan dùl. 

8 Do bhi ar Sion aoibhrieas mòr 

àn uair a chual 11 e, 
Hinn inghean' Judah gairdeachas : 
fa d' bhreitheamhnais a Dhe. 

9 Oir 'ta-tu, Dhia Jehòbhah, àrd 

oif-cionn gach uile thir' : 
5 Ta tu air t àrdughadh gu mòr, 
oif-cionn gach Dia gu ieir. 

jo Sibtìft S AL M XCVIIL 227 

Sibhfe le'r n ionmhuin Dia gu caomh 3 
fuathuighibh olc a choidhch'; 

Anam à naomh fior-choimhdidh fe : 
faoruidh o laimh nan daoi. 

Cuirfear mar phòr gu frafach pailt* 

folus' do'n f hireanach : 
Is aoibhneas fòs, do'n droing a'ta 

, nan croidhe treibh-dhireach. 
Biodh aite^s oirbh ann Dia na glòir% 

O f hireana gu ìeir : 
Is thugaibh buidheachas do Dhia, 

re cuimhn' a naomhthachd fein. f~\ Seinnibh oran nuadh do Dhia 

rinn bearta miorbhuiÌeach : 
9 S idheaslàmhfein 's aghàirden naomh', 

thug dhofan buaidh amach. 
Do thaisbein Dia gu follafach 

fhurtachd 's a ihlàinte mhòr : 
Am fladhnais Gheintleach d' f hoill%h 
fhireantachd fein gu leòr : [fe 

Chuimhnigli fe fhirinn is a ghràs 

do theaghlach Ifraeil : 
Is fiàint' ar Dia do chuncadar 
gach iomall tir' gu leir. SALM XCVIIL 
K 6 4D0 %ig S A L M XCVIII. 

4 Do Dhia Jehobhah togaibh faas 

àird-iolach ait, gach tir : 
Togaibh bhur guth : biobh fubhach fòs, 
is feinmbh moladh fior. 

5 Do Dhia Jehobhah mòr nam feart 

feinnibh air chlàirfigh ghrinn : 
Le clàirfigh (deirim) feinnibh dh'a, 
le guth na failm gu binn. 

6 Le fuaim an tormain feinnibh dh'a, -, | 

's le' guth na trompait àird : 
Do dhia an t Aird Righ feinnibh fòs, j 
le iolaich ait gun chàird'. 

7 Beacadh an f hairge mhòr ga borb, ! 

s s an làn àVann le cheil'. 
An domhan, is gach dùil a'ta ,j 
ann comhnuidh ann gu ieir. 

.8 Buaileadh na tuike mòr ? am bos' ^ 

5 sna fieibhte biodh fiad ait. 
9 Ann làthair Dhe, oir 'ta fe teachd 
air talamh thabhairt ceirt : 
Le ceartas maith do bheir £e mach 

breith air a' chruinne-che, 
Bheir air a* phobulì breitheamhnas 
ìe comh-throm fior-ghlan reidh. SALK '229 - 3 A L IVI XCIX. 

|£3 r I ^A Dia 'na righ, is criothnuigheadh 
JL gach uile fluadh air bith : 
'S e fliuidheas eadar Cherubim } . 
biodh air an talamh crith. 

2 Ann Sion 'ta Jehobhah mòr, 

is àrd oiftionn gach fluaigh. 

3 T ainm mòr ro-uath-mhor molfar leo : 

oir 'ta.fe naomh' r'a luadh. 

4 Is toigh le neart an Righ ceirt-bhreith : 

5 s tu fliocruigheas n* cheart : 
Ann Jacob breitheamhnas is còir 
cuirfidh tu 'n gniomh^gu beachd. 

5 Ar Dia Jehobhah àrduighibh : 

is fleachdaibh^dh'a gu caomh 
Ag flòl a chos gu h urramach : 
oir 'ta fe fein ro-nàomh'. 

6 A' meafg a fliagart Aron 's Maòis, 

bhi Samuel ann fan dream 
Do ghair air ainm : do iarr fiad Dia 3 
f hreagair fe iad fan am, 

7 Am pileir neòil gu gràs-mhor caoin 

do labhair eifin reo y 
Na ftatuin naomh' do thug fe dhoibh, - 
's a theifteas choimhdeadh leo. 8 Jehobhah 230 \ S A L M C. 8 Jehobhah Dhia, do fhreagrais iad : 'l 

u'n Dia do mhaith an Jochd, 
Ge à* dhearnas orra dioghaltas 
air fon an aif-innleachd. 

9 Ar Dia Jehobhah àrduighibh, 

is fleachdaibh dh'a do ghnàth 
'S ann ag a thulaich naomhtha fein : 
oir 's naomh' ar Dia gu bràth. 

S A L M C. 

1 HT 1 Ogadh gach tir àird-iolach ghlaoidh 

X do Dhia Jehobbah mòr. 

2 Thigibh, is deanaibh feirbhis ait, 

'n a làthair-fm le ceòl. 

3 Biodh agaibh fios gur eifin Dia, 

fe rinn finn, 's cho finn fein : 
. A phobull fin, 's a chaoirigh fòs 
cUY inealtradh leis gu leir. 

4 Thigibh anois le buidheachas 

'n a gheataibh-fm a fteach, 
Is thigibh fòs le moladh mòr 

ann cùirtibh naomh' a theach: 
Is thugaibh dh'a mòr-bhuidheachaSj 

ainm beannuigbibh gu binn. 

5 Oir Dia 'ta maith, 'ta thfòcair buan y 

h fhirinn feadh gach linn. 

T SALK" f A L M CI. 

i "D Reith cheart is tròcair canfar leam: 

JLJ Dhe, feinneam dhuit fe ceòl. 
i Is iomcharam mLfhein gu gìic 
air flighe fhoirfe .chòiry 
Cia uair do m'ionnfuidh thiucfas tu, 

o Thighearna nam feart ? 
A fteach a'm' fhàrdoich gluaisfìdh mj 
Ìe croidhe fior-ghlan ceart. 

} Fa chomhair fos mo fhùile fein 
ni 'n cuirfeam olc am feafd' : 
Obairluchd-faobhaidh *s fuathachleam, 
's ni 'n Jeanann rium gun cheift. 

4 An croidh' 'ta iargolt' ain-jmeineach 

uam triailaidh ,fe ann cein : 
Eòlas no furan air an daoi 

a choidhch' ni 'n cuirfeam fein. 

5 'N ti cuil-bheim bheir d'a choimhearfnach 

lom fgriosfam e gun chàird' ; 
. An croidhe borb, nior f huil'geam e 
no neach a fheallas àrd. 

6 Biaidh m' air' air fireana na tir', 

gu gabhaid comhnuidh leam: 
An ti bhios foirfe glan 'n a bheus 5 
fe Yòglach dfcamh gach am. 

7 Fear :* 3 a S A L M CII. 

7 Fear deanta ceilg is meaJkaireachd, ' 

a'm' theach ni 'n comhnuigh'nn fe ^ 
: A'm' iàthair, neach a labhras breug 1 j 
gu buan cho'n fiuiirigh e. 

8 Lom (griosfaidh mife fos gu moch ' 

gach droch-dhuin' as an tir, 
Chum ìuchd an uilc a fgathadh as 
o chathair Dhe gu ìeir. 

S A L M Cll. 

i T> E m' urnaigh eifd., Jehobhah Righ 

JLV is rìgheadh ort mo ghlaodh. 
^ Nà foluigh eam do ghnùis fan ìa ■ ' 
thig triobloid orm gach taobh, 
Sarrla ann gairmèam òrt gu geur, 

crom chugam fein do chluas ; 
Is freagair mi gu deiflreach, 
ag furtachd air mo chruas. 

3 Do bhrigh gu bhuil mo làith' mar che< 

ag teireachdain do ghnà' : 
Mar lic an tinntein 's amhluidh fin, 
mo chnàmhan Ìoifgt' ata. 

4 Trom-bhuailte 'ta mo chroidhe bochd j 

is ftiearg fe mar am feur \ 
lonnus gur dhearmaid mi gu beachd ? 
greim arain chùr a'm' bàeuL 

- ■ - ■ ' S ALM /€1I. s.33 

^Faghuthmochaoi', mochnàmhan lean 
're ni' chraicionn fein gu teann. 

i % Mar pheliocan fan f hàfach mi ; 

'smar choileach-oidhch' nambeann, 

7 Re faire 'taimgu furachair, 

is 'cofmhuil mi do ghnà. 
Re gealbhonn beag 'n a aonar f òs 
air mùllach. tigh' a'ta. 

8 Re fad an la mo naimhde garg 

ga m' mhaflughadh ataid : 
San dream a'ta air boile rium 
a'm' aghaidh mhionnaigh fiad. 

9 Le m' dheuraibh choi'-mifg mi mo 

mar aran dh'ith mi Iuath\ [dheoch 
eo Tre lafan t fheirg'; oir thog tu mi 
is leag tu 'fìs gu truagh. 

1 1 Mar fgàil', do chlaon mo làithe fios : 

is fhearg mi f hein mar f heur. 
[ 2 Ach mairfidh tus', am feafd', a Dhe: 

's do chuimhne fein gu fior. 
1 3 'NoÌ3 eir'ghionn tu dò dheanamh gràis 

air Sion fein gu dlù' : 
I Oir am a cabhair 'ta air teachd, 

fe 'n tam a dh'orduigh fhu. 

!4 Oir tòglaich 'taid ag gabhail tlachd 
d'a clochaibh sùd gach uair, 

'Ta % S ALM CII. 

'Ta deagh-thoil ag do fìiearbhantadh 
d'a luaithre is d'a h ùir. 

5 Mar fin biaidh air na fineachaibh 

eagal roimh ainm an 1 riath : 
Is air gach Righ air talamh 'ta 
biaidh roimh do ghloir-fe fiamh. 

6 'N trà' thogbhar Sion fuas le Dia, 

taisbcanar e'na ghlòir. 

7 Urnaigh nam bochd bheir fe fainear^ 

's cho diùlt fe iad le tàir. 

8 Do'n àl a'ta re teachd 'n ar deigh, 

sùd fgriobhthar dhoibh gu beachd 
5 S an drong do ghinear o fo fuas, „ 
molfaidh.fiad Dia nam feart. 

9 Oir dh'amhairc fe anuas gu beachd* 

o àird' a naomhthachd fein : 
Is air an talamh dh'amhairc Dia, j 
ànuas o neamh nan fpeup. 

Gu cluinnfeadh ofnaidh ghearanach 

a' phriofunaigh 5 ta 'n sàs : 
Chum fuafgladh air an droing a'ta | 
_air 'n ordughadh chum bàis. 

1 Ann Sion chum gu cuirfidh 'n ceill 

ainm uafal àrd ar Dia, 
'S gu 'n innfid ann Jerufalem j 
moladh is cliu an Triath. 

21 A S A L I CII. 23 5 

; An t am a ìmios na poibleacha 
air cruinneachadh le cheiP : 
'& gu leirbhis De 'n trà' thionalar 
na Rioghachda gu leir. 

I San t ilighe agus ann fan ròd 
mo thrcòir do lagadh leis : 
Mo làith' do chuir an gierrad fòs« 
% 5 S mar fo do labhair mis% 
Mo Dhia, na glacar mi le bàs ' 
fa thimchioìi leith mo- ia : - ; 
O aois gu h aois gu marthanaeh, 
do bhliadhnaidhs , buan ata. 

5 Deagh-bhunaite na talmhain ti 

o chian do leagadh leat : 
Is fiad na neamha fior-ghlan àrd 
oibridh do làmh gu beachd. 

6 Biaidh tufa buan is marthanach, 

theid iadfan thart 5 le cheii'. 
Biaidh iadfan fòs aìr teireachdaui 
mar ghiobal fean gu leir : 

Feuch caochluigh' tu marthrufcan iad, 
l is caochluigh'r iad gun cheift. 

7 5 Ta thus' amhàin gun chaochladh ort, 

's do bhliadhnaidh buan am feafd'. 

8 Biaidh clann do meirbhifèach a Dhe 

marthanach buan dò ghnàth : 

Agus 1^6 S A l M CIIL 

Agus ann t fhiadhnais focruighea : J 
an gineal-fan gu bràth. 

SALM CllL 

1 /~\ M'anam, beannuigh thu&' anoisl 

an Dia Jehobhah mòr : 
Molfadhgach ni 3 ta 5 n taobh ftigh dhion 
ainm nàomhtha màr is còir. 

2 O m'anam, beaiTnuigh fein anoiY il 

Jehobhah mòr do Dhia ; 
Na dio chuimhnigh gach tiodhlaicthfc 
do dheonuigh dhuit an Triath. 

- 3 'S e mhaitheas dhuit gu gràs-mhor caoi 
gach peacadh ionnad fein : 
'S e bheir dhuit flàint% is furtachd fì 
o t ea-flaintibh gu leir. 

4 Do bheatha fòs o fgrios a' bhàis 

's e dh'fhuafglas dhuit gu pailt' ^ , 
'S e chrùnas tu le coroin gràidh, ! 
*s le tròcair chaoimh gun airc. 

5 Le mhaitheas is le thiodhkicthibh 

sàir-lionaidh fe do bheul : 
As gu bhuil t òig' air nuadhachadh 
mar iolair luath nan fpeur.. 

6 Air %à* na muintir ùd, a'ta 

le fòirneart air an c!aoidh% 

Cearta 

■•" ù S A L M Cffl. 237 

Ceartas -is breitheamhnas faraon 
's e Dia dhoibh sùd do ni, 

Do Mhaois an neach bu ftiearbhant 

a fhlighe chuir fe *n ceifi : - [dh'a, 
Is mar an ceadn' a ghniomhartha 

do chlannaibh liraeii. [eaeh 3 
5 Ta 'n Tighearn' iochd-mhor, tròcair- 

's mall fhearg, 's is paik' a ghràs. 
Cho bliì fe tagradh ruinn do flitor: 

/s ni 'n gieidh fe fhearg gu bràth, 

Do reir ar peacaidh iomarcaich 

nior rinn fe dioghaltas : 
9 S cho d' thug fe luigheachd dhùinn, a 

ar ciont' is eaf-aontais. [reir 
Oir mar oif-cionn na talmhain 'ta 

na fpeuran àrd gach rè : 
Is amhluidk fin 'ta uhròcair mòr 

do'n droing d'an eagal e. 

. Mar 'ta an àird' an ear 's an iar 

ag gabhai' fad o cheil' : 
*S comh^had a chuireas Dia nangras 

ar peacaidh -uainn gu leir. 
Ambìuidh Sar -ghabhas athair dàimli 

'is 'tr-.r d ? a Ieanbaibh maoth : 
«Mar iìn i b"or -luchd eagail fein, § 
^ ■ Dìa S-àb'à^^SF^ gu caomV 

x J 4 Oir 38 S A L M CIIL 

4 Oir 's aithrle agus 's leir do Dhia 

ar cruth 's ar dealbh gu ceart : I 
Gur duflach talmhain finn air fad^ j| 
is cuimhne leis gu beachd. 

5 An duine truagh/, ataid a làith' 

amhiuidh mar f heur a ghnàth : 
Mar bharr na luibh' air mhachair fì. 
ata fe f às fuidh bhlath. 

6 Oir gabhaidh thairis ofag ghaoith, 

's cho bhi fe idir ann : 
9 S ni fhaicear e fan ionad ùd 
ann raibh fe fàs gu tean. 

7 Ach mairfidhr tròcaìr Bhe gu fior 

do'n droing d'an eagal e, 
Is f òs do chloinn an cloinne-fm 
bìaidh fhireantachd gach rè : 

8 Do'n aitim ùd a chumas ris* 

an cùmhnant rinn fe reo : 
'S do'n droing a chuimhn'gheas aitl 
do. chum gu deant' iad ìeo. |[eau 

9 Do Ihocruigh Dia fna neamhaibh ài 

a chathair fein gu treun : 
'Ta Pvioghachd-fan ann.uachdar fòs 
oif-cionn-gach ni fuidh 'n ghrein 

o Sir-bheannuighibh Jehobhah mòr, 
o ainde treun ann neart, 

m S A L M CIV. 239 

'Ta deanamh iarrtais mar is còir : 
ag eifdeachd re na reachd. 

1 Gach uile fliluagh a bhuineas d'a, 

beannuighibh Dia anois : 
A fliearbhanta le'r coimh-lionthar 
gach ni a's toileach leis. 

2 Uil' oibridh, feadh a thighearnais, 

a rinneadh leis an Triath, 
An Pvigh Jehobhah beannuighibh : 
o m'anam, beannuigh Dia. 

SALM CìV. 

M'anam, beannuigh thufa Dia; 
V-/ mo Dhia, 's tu 'n Triath ro-mhòr ; 
Ata tu air do fgeudughadh 

le honoir is )e glòir. 
Do chuir tu folus dealrach gjan, 

mar thrufcan umad fein : 
Dp fliìn tu 'mach 's do fgaoiieadh Ieat 5 

mar chùirtin neamh nan fpeur. 

Sailthein a flieòmra leagadh leis 
air uifgibh do bhi fuidh ; 

Mar charbad rinn na neuìa tiugh, 
h e ruidh air fgiathaibh gaoith. 

y S e fein a rinn na h aingil fòs 
nan fpjoraid laidir threun : 

'S 240 S A L M CIV. 

'S e rinn nan teine lafardha 
a mhiniftridh d'a reir. 

5 Is bunàite nà talmhain leis 

air focrughadh ata: 
Do chum nach gluaift' as ionad e 
a chaoidhch* nan cian gu bràth. 

6 Do fholuigh tu le doimhrreachd e, 

amhìuidh '&.gu b'ann le brat : 
Oif-cionn nam beann 's nan {leibhte 
na h uifgeacha do ftad. £àrd 

7 Air cluinntin doibh guth t achmhafain 

do imthigh iad gu cas : 
Is fòs re guth do thairneanaich 
le deifir theich frad as. [fuasj 

8 Re taoibh nam beann do chuaidh fiad 

's chuaidh fios air feadh nan glean, 
Gu nuig an t àit' a dh'orduigh tu 
■'s do fhocruigh dhoibh gu tean. ' 

9 Do chuir tu rompa criocha buaa 

nach rachaid thart' à nuirif : 
D'eagal gu pilleadh fiad a *ìs 
dh'fholach na tir le tuinn. 
io Cuirfldh fe 'mach na toibreacha 

air feadh nan glac 's nan gieaiin^ 
A'ta gim tàmh le 'n frudiaibh bras 
ag ruidh air feadh nan bearin. 

ii D<s S A L M CIV. 241 

i i Do bheathachaibh na machair fòs 
deoch bheirid dhoibh i'a hòl : 
■S na h afsaii fhiadhaigh coifgfidh fiad 
an tart 's an iotadh mòr. 

1 2 Am fogafg dhoibh ni-eoin nan fpeur, • 

tigh chY-mhor taimh -dhoibh feini 
Is eadar gheugaibh cuirfear leo 
an ceileir binn ann ceiìL 

13 Uifgichidh fe o flieòmraibh àrd 

na beanntaidh mhòr gun tàmh : 
Bkhidh an talamh air a dhiol - 
le toradh gniomh do làmh. 

1 4 Bheir fe air feur bhith f às do'n fpreidh , 

's air luibh bhith fàs gun fgios 
Dodhaoinibh, chum gu d'thugadh fiad 
o'n talamh biadh ainios : 

15 Is fion a chuireas croidhe dhaoin' 

air ghean 's àir ftiubhachas, 
Is òla fòs do ni an gnùis 

gu dealrach glan le mais' : 
'S- e bheir doibh araa mar an ceado* 

fhreafdal am feinr gu'leor, 
_ Ann crokihe dhaoin' a chuirfeas nearc . 

lè mifnigh mhaith is treòir. 

6 'Ta craobhan De ro-làn do bhrigh:- 
fiad Sedaìr Lehanoin 3 

%, ' L 242 S A L M CIV. 

Na craobhan'ùd do phlantuigh fe ? * 
's do muidhigh air ara bonn : 
1 7 Is bithidh neid fan ionad ùd 
ag eunlaith luath nan Tpeur : 

Na craobhan giunrhais, ag an ftorc ; 
mar ionad tàimh dh'i fein. 

ià Na fiadh-ghabhair, am beanntaibh àrc 
an tearmunn fein do leag ; 
Biaidh coinin bheaga mar an eeada ? 
ann còafaibh bìàth nan creag. • 
" ! 9 Do orduigh fe a ghealach f òs 
o-u foarachduin nan trà' : 

O O % —'m 

'Ta eòiàs ro-mhaith ag a' ghrem 
v mar luidheas i gach la. 

■lo Do nithear ìeatfa dorchadas, 
is thig an oidhch' gu grad : 
Ann fin biaidh beathuigh allt* na coilii | 
ag dol a mach air fad. 

21 Re beacadh biaidh na leòmhain òg i 

ag iarraidh cabhartaich, " l 
Is bithidh fiad ag iarraidh bidh 
air Dhia ro-chumhachdach. 

22 Ann fiV'n trà' dh Virigheas aVghriat [ 

nid cruinneàchadh le cheii\ 
Gu h uaigneach luidhidh fiad a ftigr. 
nan garadh didean fein. 

*3 $ & L M CÌV. %m 

15 h theid an duiae 'mach atm fm 
g'a obair mar ìs còii\ 
Is lcatiaidh fè gu dicheaìlach 
a lliaothair gu tràth-nòn\ 

14 Cia fion-mhor t oibridh mèr> a Dhe! 
ann gliocas rinn tu iad : 
An talanih le do fiiaidhbhreas mòr 
'ta làn air fad 9 s air lead, 

5 'S an euan 'ta Tfairfing mòr, ann bhuii 
gach ni a ftmàigheas ann, 

5 S na beathuigh eadarbheag is irih.dr, 
gun orra cuntas ceann. 

6 Ta loingeas fmbhal ann gu tiagh ; 
's an Lebhiàtan mòr, 

A' bhejfl: do dheaibhadh adhbhal leat 
re sùgradh ann Ie treòir. 
| Na flòigh ùd uile 'taid, a Dhe, ' 
ag feitheamh ort do ghnàth : 
Dochumgud'thugadh tudhoibh biadh 
d'an cunhhail beo gach. tràth, 

& Na bheir tu dhoibh a'd' thoìr-bheartas 
'ga thional sùd ataid: 

; ^^^^'fhofglastudolàmhgupaiit^ 

ie maith sàìr-lionfàr iacl 
9 Air folach dhmt do ghnùis a rìs 3 
thig cabhag orr' air fad ; 

L 2 ■« Eugtuid i$| S A L M CIV. 

Eugfuid, trà' bheir tu aft' an deo, 
pillfìd re'n ùir gu grad._ 

30 Do fpiorad fein d'an cruthachadh, 

rìs cuirfear leat amach : 
Is aghaidh fòs na talmhain ti 
nuadhuighidh tu le dreach, - 

3 1 Biaidhglòir an Triath ro-mharthanacj 

air feadh gach Hnn am feafcL' 
Is ni Jehobhah gàirdeachas 
_ 'n a ghniomharthaibh guiì cheift. 

32 Àir fealltuin air an talamh dh'a, 

criothnuighidh fe gu grad : 
*N trà' bheanas e re fleibhtibh àrd, 

biaidh deatach dhiubh air fad. ? ( 
'33 Do Dhia Jehobhah feinneam ceòl 

an cian a bhios mi beo : 
Is bheiream moladh mòr do m ? Dhi; 

re fad mo rè 's mo Io. 

34 *S roi-mhilis biaft' mo fmuainteagh* 

biom ait ann Dia do ghnàth. [~aij 

35 Gu d'thigeadh fgrios air peacachaitj 

'mach as an tir gu bràth, 
'S nior raibh na h aingidh ann ni 's n 
o m'anam, moladh feinu 
Do Dhia Jehobhah ; molaibh Dia \ 
le hallelujah bhinn. ! 

SAL «45 S A L M CV. 
Is cuiribh fòs a ghniomhartha 
a' meafg nan fluagh an ceill. 

Seinnibh do Dhia Jehobhah mòr ? 
failm feinnibh dh'a gu binn 5 

Is aithrifibh gu h iomlan f òs, 
na miorbhuiie do rinn. 

As ainm ro-naomhtha-fan faraon 

deanaibh deagh-uaill is glòir ; 
Biodh gàirdeachas air croidh' na droing 

dh'iarras Jehobhah mòr. 
Iarraibh Jehobhah mòr nam feart 3 

iarraibh a neart do ghnàth : 
A ghnùis *ta gràs-mhor fabharaclv 

fir-iarraibh i gu bràth. . 

Cuimhnighibh f òs na miorbhuiIe 3 

do rinneadh leis gu treun ; 
, A ghniomhartha roi-iongantach 3 

is breitheamhnais a bheil. 
O fibhs' a ghineil Abraham 

deagh-òglaich dhileis De : 
Sibhfe chlann Jacob mar an ceadn% 

do roghhuigh fe dh'a fein. 

L 3 7 'S 246 S A L M -CV. 

7 'S eifm ar Tighearn' is ar Dia, 

Jehobhah mòr gu fior : [mach 
'Ta bhreitheamhnais ro-chomh-thro- 
air fgaoileadh feadh gach tir\ 

8 Do chuimhnigh fe gu fiòrruidh buan 

a choimh-cheangal-gu beaehd : 
'S am focal f òs a dh'orduigh fe 
do mhiltibh àl re teachd. 

9 An coimh-cheangal do rinn fe fein 

re Abraham gu caoin, 
'S a mhionna thug fe le na bheul 

do Ifaac caomh faraon ; 
10 Is amhluidh fin do Jacob fòs, 

dhaingingh fe e mar reachd ; 
Mar choimh-cheangal bhi fiorruidt 

do Ifrael gu beachd; [buafi 

i ì Ag ràdh, tir Chanaan bheiream dhuit, 

mar chrann bhur n oighreachd fein 
i a Airbhithchoibhtearc/snambuidheinr 

's nan coigrigh innt' gu leir. [bhig. 
13 1$ air bhith dhoibh ag irntneachd fòs 

o thir gu tir gun tàmh ; 
Ag triall feadh fluaigh is Rioghacbd? \\ 

nach fac' iad roimhe riamh : 

14-Nior leig ào dhuin' an gortachadh, 
ach ? fmachduigh as an leith 

Mòir S A LM CV: ' 247: 

Mòir-Righridh neart-mhòr cumhach- 
ag ràcfii mar fo gu feth 5 [dach ; 
i-5 Feuchaibh nach bean fibh ris an dream 
do ungadh leam gu caom : 
Is fòs na deanaibh cron air bith 
no lochd air m' Fhàidhibh naomh\ 

16 I^o ghairm fe gort' a fteach do'n tir ; 

is lorg an araìn bhris. 

17 Ach chuir fe Jofeph rompa fios, 

reiceadh mar thràill gun fhios, 

1 8 Le geimhiibh dhochuinn fiad a chos% 

luidh fe an iarann teann. 

19 Gu nuig an d'thainig focal De \ 

do dhearbu sùd e fan am. 

iò Do chuir an Righ flos air acn fin, 

is d'f huafgail air gu caoin : 
l Seadh uachdran mòr nam pòibleacha, 

is ieig fe e fa fgaoii. 
21 Is air a theaghlach thug fe dh'a 

àrd-uachd~anachd gu leir : 
Ard-mhaigh'ftereachd a ftòrais mhòir 5 

do thug fe dh'a_d'a reir. 

21 Do cheangal reir mar chitfeadh dh'a, 
àird-phrionnfuidh mòr na tir' : 
'S gu d'thugadh fe-d'a meanciribh 
teagafg aìr ghhocas fior. 

L 4 33 Do 248 S A .L M CV. , . 

23 bo Rioghachd mhòir na ll 'Eipht ann i 

do thainig Ifrael,' ^ [fm 

Do bhi air chiiairt an talamh Cham 
Jacob 's a fhliochd lè cheil'. "'li 

24 Do rinn fe phobull fein ann fìn 

lioo-mhor gu h iomarcaclv 
Is ni bu treife rinn fe iad 'i 
na 'n naimhde mio-runach. 

25 An croidhe sùd do iompoigh fe 

thoirt fuath d'a phobull naomh', 
'S gu buineadh fiad gu fealltach olc ; 
r'a lhearbhantaibh ro-chaomh. 

26 Ann fin do chuir fe òglach Maois, 

Aron do thagh fe fein. 
■2 7 Nochd. fiad a chomhar 5 miorbhuileaeh, , 
ann talamh Cham gu treun. 

28 Duibhre do chuir, Je'r dhorchadh iad: 

's do f hreagair fiad a ghuth. 

29 D'iomppigh gu fuil an uifgeaeha, 

'$ do mharbh fe 'n t iafg nan "fruth. I 

30 Is lofgain ann an lion-mhoireachd ' j 

do bhrùchd an tir amach, 
Am fàrdcchaibh an Righridh-fin 
's nan feòmrachaibh a ffeach. 
x i Air iafrtas thainig iomdha gne , 
do chuilcoguibh gu grad : 

Is S A L M CVj 249 

Is miola lion-mhor mar an ceadn* 
nan còrfaibh fein air fad. 

;i-Air fon na fearthuin thug fe dhoibh 
cloich-flineachd gu frafach geur, 
Is lafair theine-dhealanaigri 
' air feadh na tir' gu leir. 
;j Na craobhan fion', is fìge fòs 
do bhuaileadh leis gu trom; 
Do bhrifeadh agus reabadh leis 
gach crann do bhi nam fonn» 

4 Do labhair fe, is thangadar 

locuifl gu lion-mhor ann 3 
'S na Caterpilleir iomarcach, 
gun orra cuntas ceann. 

5 Gach luibh fan tir do itheadh leo : 

do itheadh leo gach meas. 

6 Bhuail fe gach, ceid-ghin ann fan tir; 

t oifeach am brigh 's an treis'. 

t| 7 Le h òr 's le h airgrod thug fe 'mach 
a phobull fein gun di' : 
'S ni raibh nan treabhuibh-fio air i ad 
, neach ea-flainteach gun chli'. 
! 3 Bu fhubhach ìeis na h EiphteacHaifih 
*n trà' chuaidh fiad uath' amach : 
Air fon gur thuit an eagal-fan 
orra gu h uath-bhafach. 

L s 39 Neul 2 S o S A L M CV. 

39 'N^ul os an cionn do fgaoil fe 'mach 

mar bhrat no cùirtin mòr : 
Le teine rnar an ceadn' fan oidhch' 
thug folus dhoibh gu leòr. 

40 Do iarr an fluagh> is. thug.fe dhoibh 

na gearra-goirt gu pailt' : 
• $ S !e haran nearmY o fpeuraibh àrd 
thug dhoibh an sàith gun airc. 

41 Do fgoilt fe charraig, bhrùchd amacb, 

na uifgeacha gu leòr : 
S ria h àitibh tart-mhor bhid ag rui<Jl 
asuhìuidh mar amhainn mhòir. 

42 Air fon gùr chuimhnigh le anri fin 

f hocal 's a ghealladh naomh% 
Agus Abraham mar an ceada' 
a fhearbhant dileas caomh. 43 Is uime fin do thug^ r c 'mach 

a fhluagh le h aoibhneas mòr : 
An aitim ùd do roghnuigh fe, 
le gàirdeachas is ceò^ 

44 Is fearann fòs nan Geintlìeach 

thug dhoibh~fm Dia nan dùi : 
Is mheal iiad mar. an oighreachd feir 
faothair a* phobuill ùd. 

45 Do chum gu cTtbugadh iad fainear 

a flatuin mar is còir, S A L M CVL ; S gu coimhdeadh iad a reachd faraon. 
Mdai'bhs* Jehobhaji mor. is buidheachas faraon, 
Oir 'ta fe maith, mairfidh gu bràth 
a thròcair ghràs-mhor chaoin. 
z Gniomhartha treun Jehobhah mhòir 
, cia dh'fheadas chur ann ceiil? 
Cia dh'fheadas fòs a chliu 7 ro-mhòr 
a thaisbeineadh gu 3eir : 

3 'S ^€30^^1:1^ an aitim ùd gubeachd 

a choimhdeas breitheamhnas, 
'S an neach ùd fòs do ni gach uair 
ceartas is ionracas. 

4 Dhia, cuimhnigh ormfa, leis a'ghradh 

thug thu do d' phobuli fein, 
G thig Te d' ftilàinte fliòlafaich 
do m' fhiofrachadh a'm 5 fheim. 

5 Gu 5 m faicfinn maith do daoine taght%. 

5 s gu deanain aoibhneas mòr 
Nanàoibhneassùd: 'sletoighreachdfein 
gu deanainn uaill.is glòir. 

6 Do pheacuigh finn ie'r finnfeoraibh ; 

Ì3 fòs do rinneadh ieinn S A L M CVI. 
Thugaibh moladh mòr do Dhia, L 6 Mòir- • 5 i S A L M CVI. 

'Mòir-chiont' a' t aghaidh fein, aDhe, 
gu h aingidh pheacuigh finn. 

7 Nior thuig ar finnfeorfa gu ceart, 

do bhearta miorbhuiìeach 
A rinneadh ieat ann tir na h Eipht' 

gu treun-mhor chumhachdach; 
Is lion-mhoireachd do thròcair chaoimh' 

nior chuimhnigh fiad gu truagh : 
Ach ag a' mhuir do bhrofnuid e, 

re cois na fairge ruaidh. 

8 Ach, theafairg fe gu tearuint' iad 

air fgà'- dheagh-ainme fein ; 
Do chum' gu nochdfadh e mar fin 
a chumhachda roi-threun. 

9 Do leig fe 'mach geùr-achmhafan 

le'r thiormùigh a' muir ruadh; 
Is fliuir fe trid nan doimhneachd iad, 
mar thrid an f hàfaich chruaidh. 

i o O laimh an ti thug dhoibh-fin fnath, 
. à 9 f huafgail fe phobull fein : 
'S o laimh an naimhde mio-runach 
do fhaor fe iad gu treun. 
1 1 ìs d'fholuigh uifg' an eaf-cairde: 

nior dh'f han fiu aoin diubrf beo. 
tL2 vChreid iad ànn fia a bhriathra-fùn : : 
5 s a chìiu do fiieinneadh leo. 

13 Aii S A L M CVL 253 

3 Air dearmad leigeadar gu cas 
a ghoiomhartha roi-threun : 
Nior f hanadar gu foighidneach 
re chomhairl , eagnaidh fein : 
14 San fhàfaehghlac miann chiocraeh iad: 

'n.fin bhuair fiad Dia gu luath. 
1^5 An iarrtas thug fe dhoibh ; ach cbuir 
caoir air an anam truagh. 

16 Sa' champa ghabh fiad farmad mòr 

re Maois an duine caomh : 
5 S re-Aron neach a roghnuigh Dia 
dh'a fein 'n a fliagai t naomh'. 

17 An talàmh d'fhofgail fe a bheul, 

fliìuig Dathan fios gu grad: 
Buidheann Abiram mar an ceadn* 
do fholuigh fe air fad. 

18 Is fos a meafg an cuideachd-fan 

do las an teine teith; 
ìs loifg an lafair fuas gu leir 
na droch-dhaoin' ùd gu feth. 

19 Do dhealbhadar is rinn fiad laogh 

gu truagh ag-Horeb àrd, 
'Sdo'n iomhaighleaght' a rinneadhleo 
do àdhradar gun chàird'. 

20 Mar findo chaochaiì iad gu bochd 

an Dia 's an^glòir gu leir 

Gu ■2 S 4 SALM CVI. 

Gu cofamhkchd is fioghair bò, fjjj 
nò daimh do ithcadh feur. [feim 

21 ? N Diabu mìànaightheoir dhoibh iiam 

dhio-chuimhnigh fiad gu grad ; 
An neach le'r rinneadh bearta mòr. i 
ann tir na h Eipht' air fad : 

22 Is gniomhartha roi>iongantach 

ann dùthaigh Cham le buaidh : 
Is nithe fòs ro-uathbhafach 
re cois na fairge ruaidh. 

23 Air 'n àdhbhar fm a dubhairt fe 

gu millt , iad Ieis gu leir, 
Mun' feafadh Maois a fhcarbhanttaght* 
fa chomhair, ann fa' bheim : 

Do chum gu deant' a chorruigh mhòf 
a philleadh uath' air halis, 

D'eagal 'n a f heirg gu deanadh fe 
a phobull feinn a fgrios', 
24. Dhiùit fiad \£ tàir an tir ro-mhaith : 
nior chreid fiad briathar I)e : 

25 Nara pàilliunaibh rinn monmhur mòr: 

's d'a f hoca!-fan nior gheill. 

26 Ann fin nan aghaìdh thog fe làmh : l 

d'an fgrios fan fhàfach lom. 

27 Do fgrios an fliochd mealg fineacha, \ 

'$ d'an -fgaoilcadh air gach fonn. 

28 Re S A L M CVI. 28 Re Baal-peor mar an ceadn', 

cheangluid iad fein gu dìù* : 
Is dh'itheadar do iobairtibh 
nan iodhol marbh nach £ìu. 

29 Mar fin churn feirg' do bhrofnaid e, 

le 'n innleachdaibh gu truagh : 
Is bhris a' phlàigh ann fmn gu mòr 
a flefich a meafg an t fluaigh. 

30 Sheas Phinehas, is rìnn fe 'n ceart : 

'n fin fguir a' phlaigh d'an daoidh\ 

3 1 Sùd mheafadh dh'a mar f hireantachd : 

o lin gu linn a chaoidhch'. 

32 Ag uifge coimh-ftribh Meribak 

bhrofnuigh fiad Dia a rìs: 
Air chor fa chùis a' phobuill ùd 
gn d'eirigh olc do Mhaoi^: 

33 Oir rinneadh leo a fpiorad-faa 

a bhrofnachadh gu geur : 
Ionnus gur labhair fe ann fin 
gu h obann ìe na bheul. 

34 Nior fgriofadh leo na poibleaeh, 

mar dh'àithn Jehobhàh dhoibh : 

35 Ach mheafgadh iad Vaa fineacha 

is 'd'f hoghlaim fiad an dcigh. 

36 Do iodholaibh' nam fmeacha 

leirbhis do rinn gu truagh: 

Bhì i S 6 S A L M CVI. 

Bhi sùd mar lion 's mar ribe dhoibh 
le'r ghlacadh iad gu luath. 

37 Ach tuille fòs, do rinneadar 

a' mic 's an inghean' fein 
A thabhairt fuas mar iobairte 
do dheamhnaibh mar an ceadn\ 

38 Is fuil nan neimh-chiontach gutruagh 

do dhoirteadh leo gun fgàth, 
B'i fuil a' mac 's an inghean fein 
do dhoirt fiad gun cion fàth, 

Do iodholaibh Chanaan fòs 
mar iobairt thug an fliochd : 

Mar fm do thruailleadh leo an tir 
le fuil gun truas gun iochd. 

39 Is amhluidh fin Ie 'n gniomharthaibh 

do thruailleadar iad fein : 
Chuaidh fiad air ftrìopachas o Dhia 
le *n innleachdaibh gu leir. 

40 Fa 'n àdhbhar ùd las corruigh Dhe 

r'a phobull fein gu teith: 
Ionnus gur ghabh fe gràià gu mòr 
à'à oighreachd air gach leith. 

41 Is amliìuidh rinu fe 'n tabhairt fuas 

ann ìaimh nam fineach fiat' : 
'*ts thug fè dhoibh mar uachdaràin 
an drong a dh'fhuàthàigh iad. 

» 42 Do S À L M CVI, i ifò 

i Dp bfci fiad air am fòireigneadh 
le % naimhdibh làidir treun : 
Is leagadh iad gu h ifiol fios 

luidh-n feimh sud màr jm ceadn\ c 

3 Gu minic thug fe faoradh dhpibh : 

ach bhrofnuid e a rìs 
Le'n comhairlibh, is leagadh iad 
{ ' ar-fon an aing'eachd fios. 

4 Ach thug fe 'n amhghar mòr fainean 

an glaodh !n tràth eifdeadh leis. 
.5 Is dhoibh-fm fòs do chuimhnigh fe .... 

an ceangal rinn fiàd ris: 
Is ghabh fe aithreachas do reir 

moir-lion-mhoireachd a ghràis. 
l6 Thug air an dream le'r ghlacadh iad 

gur ghabhadar dhiubh truas. 

\j Thufa Jehobhah mhòir ar Dia, 

dean faoràdh dhùinn 'n ar feim, 
Is de.an a' meafg nan Geintileach 

ar tional leat gu leir, 
Do tainm ro-naomh' gu tiubhramaid 

mor-bhuidheachas gu pailt' : 
Do chliu *s do mholadh mòr faraoa , 

gu feinneamaid gu hait. 

4.8 •S.be.annuight'an Triath, Dia ìfraejl, 
o chian nan cian gu bràth : 

Abradh 258 S A L M'* cvn. ì 

Abradh am pobuli aii', Amen. 
- Molarbhfe Dia doghnàth. 

S A L M CVII. ; 

Thugaibh moladh mòr doDia, 
, K.J is buidheachas faraon, 
Oir 'ta fe maith : mairndh gu bràth 
a thròcair ghras-mhor chaoin. 
a Pobuli Jehobhah fhaoradh leis 
labhruid mar fo gun tàmh : 
A' mhuintir ùd do bhuin fe faor 
amaeh o laimh an nàmh. 

3 Is as gach tir ann rabhadar 

do chruinnigheadh iad lets, 
O ? n àird* an ear, 's o 'n àird' an iar, 
o 'n àirde t uath, is deas. 

4 San di-threabh bhid air feacharan 

air bealach uaignidheach : 
Is bail' air bith chum comhnuidh ann 
ni 'n d'fhuair re dol a fteach. 

5 Bhid ocrach agus iot-mhor fòs : 

chlaoidheadh an anam truagh. 

6 Ghlaodh fiad ann fm re Dia nan teinn: 

fliaor iad o'n amhghar chruaidh. 

7 Do threòruigh agus ftiuir fe ìad 

air bealach ceart fa'n cois ; 

Do! S A L M CVIi^ 259 

Do chum gù racliadh fiad d a thrid 
gu baiìe tàimh is fois. 

8 O b'fhearr gu moladh daqine Dia 

ar-fon a mhaitheis chaoih, 
'S ar-fon a bhearta iongantach 
rìnn fe do chloinri nan dacin'. 

9 Oir ni fe 'n t anam miannach trom 

a ftràfughadh gun airc, 
*S an t anam ciocrach ìionaidh fe 
le mhaitheas fein gu pailt'. 

10 An dream do (huidh ann dorchadas, 

is ann an dubhar bàis : Qruagh., 
Fuidh chuibhreach 'ta ann amhghar 
's ann iarunn cruaidh ann sàs. 

1 1 Ar-fon gu raibh fiad ceannairceach 

ann aghaidh briathra De, 
3 S air comhairìe an ti a's àird' 
do rinn fiad tàir d'a rcir. 

12 Ann fin do leag fe 'ri croidhe fios 

le faothair is k pein : 
Do thuiteadar is ni raibh neach 
d'an cuidheachadh nam feim. 

13 Ghlaodh fiad ann.fin re Dianan airc: 

d'fhuafgail o'n teinn gu grad. 

14 O'ndorch' do bhuin, 'sodhubharbàis, 

's an cuibhreach hhris air fad. *6o S A L M CVII. 

i 5 O b'f hearr gu moladh daoine Dia 
ar-fon a mhaitheis chaoin : 
'S ar-fon a bhearta iongantach 
rinn fe do chìoinn nan daoin\ 

1 6 Fa 'n àdhbhar'gur do bhrifeadh leis 

na geataidh pràis gu leir : 
Na ftapuill iaruinn is na croinn 
do fgaoil fe as a cheil\ 

17 'Ta amadain fa'n cron, 's fa'n lochd, 

le amhghar goirt ann sàs. 

1 8 'Ta 'n anam gabhail gràin do bhiadh: 

'taid dlùth do dhoirfibh bàis. 

1 9 Ghlaodh fiad ann fin re Dia nam feim: 

d'fhuafgail o'n teinn gu grad. 

20 Le f hocal rinn fe 'n flànughadh : . 

is fiiaor o'n fgrios air fad. 

2 1 O b'f hear gu moladh daoine Dia 

ar-fon a mhaitheis chaoin : 
'S ar- fon a bhearta iongantach 
rinn fe do chloinn nan daoin'. 

22 Is deanaid iobairV buidheachais 

thabhairt do Dhia na glòir : 
Is airifid a ghnìomhartha, 
le sùbhachas is ceòl. 

23 Luchd-loingeistheidairmuir, 'sabhie? 

, re gniomh aun uifgibh buan : 

24 Dhoibh S A L M CVII. 261 

-24 Dhoibh sùd is leir mor-oibridk Dc, 
) is iongantais fa' chuan : 

25 Air iarrtas, dùifgear leis. a' ghaoth 

gu hàrd 's gu -dginionnach : 
Le'n togbhar fuas gu at-mhor borb 
a thonna garbh fa feach. 

26 'Taid ùair.gu neamh ag eirghe fuas t 

'taid uair dol domhain fios : 
ìonnus gur leagh an anarn truagh 
le triobloid chruaidh *s le fgios. 

27 Dol chuig' is uaidh', gu tuifleach fòs 

amhluidh mar dhuin' air mheifg' : 
lonnus gur threig gu buiieàch iad 
gach gliocas bhi na' meafg. 

28 Ghlaodh fiad re Dia nan teinn ann fm: 

o'n triobloid ftlaor fe iad. 

29 Do chuireadh leis an ftoirm gu fèith: 

*s na tuinn nan tàmh do bhid. 

30 Ann fin ata fiad ait, ar-fon 

gu bhuiìid fàmhach beo : 
'S gu d'thùg fe iad do'n chaladh fm, 
's do'n pliort bu mhiannach leo. 

3 1 Ob'f hearr gu moladh daoine Dia 

ar fon a mhaitheis chaòin : 
*S ar-fon a bhearta iongantach 
rinn fe do chloinn nan daonV. 262 S A L M CVtl. 

yrli £òs arin coimh-thionai an t fluaigb, 
àrd-mholfaid e gu mòr ; 
'S ann cruinneachadh nan feanoir glfc 
cl iu rhugar. JJi'a is glòir. 

33 Na h aimhne ffi nam fàfach lom, 
tobairnan talamh cruaidh : 

J4 Tlr frlieartach ni fe fàs : ar-fon 
mor^atngidheachd an x fluaigh. 

35 Àm fàfach tirim tionnduigh' fe 

f n a uifge tàimh nach gann, 
'S 'n a thohar fior-uifg' iompoigh' k 
am fearann tart-mhor teann. 

36 Do dhaoinibh ocrach bheir fe sùd 

mar àite fojs is taimh: 
Do chum gu deafuight cathair leo 
, chum corahnuidb ann do ghnàth.- 
3 7 Chum craobhan fion' do fhu idheachad h, 

is fiol do chur fan fhonn : 
Do thabhairt uath' fan aimfir cheirt 

cinneis is toraidh thruim. 

38 Bheàntiuìgh fe fos am pobull ùd, 

is d'fhas gu Hon-mhor mòr : 
'S nior leig fe 1 dhoibh do4 air an ais 
nan eallach rio nan ftòr. 

39 'Taid air an laghdughadh a rìs, 

is ieagfar iad gu bòchd S A L M CVIII. 263 

Le fòireigneadh, is amhghar geur, 
!e doilghios brònach goirt, 

40 Airphriannfiiibhdolrtfear tarcuis* Iefs: 
fan f hàfach mar^an ceacfn* 

Do ni fe *ri cur air feachran fiar 
gun bhealach ann d'an ceim. 

41 *S o'thriobloid togbhaidbfe am bochd^ 
's ni teaglach dh'a mar threud. 

42 Do chi na firein sùd, 5 s bid ait : 
is druìdfear beul nam beud. 

43 Cìa neach 'ta glic, 's na nithe s'ùd 

a bheir fainear gu ceart, 
Siad fin a thuigeas tròcair chaomh 
is maitheas Dhe nam feàrt. 

S A L M' 'CVIII, 

1 À Ta mo chroidhc gleuft', a Dhe, 
JTjL gu focair mar is còir : 
Is feinnidh mi gu ceòl-mhor dhuit, 
is molfam thu' le m* ghlòir. 
1 Mòfglaibh, is , eir , ghibhchean , anàiM , > 
fhaltair 's a chlairfeach ghrinn :- 
Mofglaidh mi fhein, is eir'gheam f òs 
gu moch chum ceòl doiheinn. 

3 O Thighearna Jehobhah mhòir, 
meafg phoibleach, molfam. thu : 3 264 S A L M CVIII. 

'S a' meafg an t fluaigh gu h urramac:! 

àird-feinnidh mi dochliu. 
$ Oir 'ta do thròcair mòr-oif-cionn 

na' neamha (huas gu leir : 
Is rigidh t firinn mar anceadn' 

gu neultaibh àrd nan fpeur. 

5 Bi thus', a Dhe, oif-cionn na neamh* 

air tàrdughadh gu mòr : 
Is fòs oif cionn gach uile thir' 
togbhar gu fior do ghlòir. 

6 Do ehum gù deanta fuafgladh leat 

do d' phobull ionmhuin fein, 
O teafairg le do ghàirden deas, 
is freagair mis' a'm' fheim. 

7 Do labhair Dia 'n a naomhthaehd fek 

biaidh aoibhneas orm nach gann, 
Air Sechem ni mi roinn gu ceart, 
gleann Sucot toimhfear leam. 

8 'S learn Gilead le dlighe cheirt, 

ManafTeh 's leam gu beachd, 
'S i treabh Ephràim neart mo chinn : D 
bheir Judah 'mach mo reachd. 

9 'Ta Moab 'n a pot' ionnlait dhamh ? 

tilgeam thar Edom ruadh 
. Mo bhrog : is deanam caith-reim bhin: 
thar Phaleftin !e buaidh. 

ro Ci 

-s. S A L M CIX. 26$ 

Cia bhcir do'n chathàir dhaingein mi? 

's gu h Edom bheir gu ceart ? 

1 Nach tus', a Dhe, le'r threigeàdh fmn? 

's nach d' theid thu 'mach le'r feachd? 

2 O thriobloid tabhair comhnuidh dhùinn; 

oir 's diomhaoin furtachd dhaoin\ 

3 Trid Dhia do ni finn treabhantas : 

's e fhaltras naimhde fuidhn. 

S A L M CIX. 

1 /""YDhia/ta t àdhbhar molaidh dhamh, 

V_-/ gu balbh a'd' thofd na bi. 
% Oir beul nan daoi, 's nani featltaeh 'ta 
gnà'-f 1101^^11^ air mo thi, 
Le teangaidh bhreugaich labhradar 
a'm' aghaidhfe do ghnàth. 

3 Ghuartuighfiacjmi ìe briathraibh fuath : 

chuir cath orm gun cion-fàth. 

4 Ar-fon mo ghaoil 'taid naimhdeil dhamh: 

ach taims* re guidh' a ghnàth: 

5 Do chùit'ghid olc ann eric maith : 

is fuath ar-fon mo ghràidh. 

6 Droch-mharafcal cuir c>s a chionn : 

biodh Satan ag a dheis. 
. j Urnaigh gu raibh Va peacadh dh'a: 
fàgthar am binn' e ris. 

M 8 Gearr %66 S A L M CIX. 8 Gearr gu raibh aois : is glacadh neac 

oifig 's a dhreachd gun iochd. 

9 Gu raibh a bhean 'n a bain-treabhaic! 

% nan dilleachdain a fliochd. 

10 Airfeachranbiodhafliliochd doghnàt 

's agiarraidh deirc' nam feim : 
Is as an àitibh falamh fàs 
ag iarraidh bidh dhoibh fein. 

1 1 Gu glacadar luchd-fòireignidh - 

gach ni a bhuineas d*a : 

a (haothair-fin mar chabhartach 

gu buineadh coigrigh leo. 

1 2 Na biodh neach ann ni tròcair air : 

na bitheadh fòs a haon 
A ghabhas truas d'a fliliochd/n trà* bh 
nan diiieachdain gun mhaoin. 

ij Sgrios gu raibh air a ghineii-fin ; 

d'an fgathadh as gu leir ; 
Gu cùirfear as an ainm air fad 

fan àl do thig nan deigh. 
14 *S gu raibh aingidheachd athrach-fa 

air chuimhn' ag Dia do ghnàth : 
\ Is ciont' a mhàthar mar an ceadn' 

nior chuirfear as gu bràth. 

f 5 Gu rabhaid air an taisbeanadh 
am fiadhnais Dhia do (hior : 

I S A L M GIX. 267 

\l Do chum gu fgathadh fe atnach 
an iomradh as an tir. 
Oir dhearmaid fe bhi tròcaireach, 

d'fhòireignidh fe am bochd 
'S an t ainnis, chum gu marbhadh fe 
neacìr'g an raibh eroidhe goirt. 

È Mar thug fe toii do mhallachadh, 
malluight' gu raibh gach fa : 
Mar nach d'thugtoil do bheannughadh 
nar eir'ghiodh beannachd dh'a. 

8 Amhluidh mar rinneadh Ìeis e fein 

a chuartughadh gach am, 
Le h eaf-cain' is le maliachadh 
mar le na bhrat gu teann, 

'S amhluidh gu d'thigheadh sùd gu 
mar uifg f a fleach 'nachom [beachd 

'S mar òla druidheadh sùd gu geur 
'n a chnàmhaibh fein gu trom. 

9 Biodh sù4 mar eadach uimefin . 

le'm foluigh'r e gach tràth : 
Is amhluidh mar an crios do bhios 
'g a chrioflughadh do ghnàth. 

10 O'n Tighearna gu tiubhrar sùd 

do m' naimhdibh mar an duais : 
'S dò'n droing ann aghaidh m'anma 'ta 
ghnà' Jabhairt uilc gun truas. 

M 2 -2i Ach 268 S A L M CIX. 2 1 Ach air mo chrann bi thufa, Dhe, air fga' t ainm uafaii fein : 
Do bhrigh gu bhuil do thròcair mait) 
dean faoradh dhamh a'mf fheim. ^ 

22 Oir 'ta mi aimbeartach gu beachd, 

is 'ta mi ainnis lom, 
Ata mo chroidhè air a lot 

ann leith a ftigh do m' chom. A< 

23 Is amhiuidhjta mi gabhail thart' 

mar fgàii' ag claonadh fios: 
Air m' fhuadach' mar an locuft truag 
chuig* agus uaidh' a rìs. 

24 Mo ghlùine 'taid air fàillneachadh 

ag mead mo throifg do ghnà' : 
Is m'fheòil ag diobhail faiÌP is fuk 
air teireachdain ata. 

25 A'm' àdhbhar fochaid bhi mi fòs 
do'n aitim ùd gu leir : Chrath fiad an cinn gu fanoideach, L 
'n trà' flieall fiad orm gu geur. 1 

26 Fè'Jr orm> a Thighearna mo Dhia: 

a'd' thròcair cuidigh me. 

27 Gu tuigfld gur i fo do làmh : x 
, - ? s gur tu rinn sùd, a Dhe. 

28 5 N trà* bhitheasiad re mallachadh, 

beannuighfe finn gu paiìt' : ■; |1 
Bioc S A L M CX. 269 

Biodh orra nàir', air.eirghe dhoibh: 
Itj ach bitheadh t òglachs' ait. 

) Gu rabhaid air an cuartughadh 
Hi'ail' eaf-cairde le nàir', 
'S mar fhalluing air an uachdar biodh 
an amhluadh fein le tàir. 
s> Ach mife chean% ard~mhcilaidh mi 
Jehobhah ìe mo hheùl : 
Is fòs, a' meafg a' choimh thionail 
cuirfeim a chìiu ann ceilì. 

'i ì Oir 'ta fe leis an duine bhochd 
5 n a fheafamh air a dheis : 
B'a theafairgin o'n droing le'r b'àill 
anam-fan f hàgbhail ris. 

SALM CX. 

I T^Ubhairt anTighearna re m'Thriath, 
JL/ bi d' fhuidhe air mò dheis, 
T uil' eaf-cairde gu cuirfeam dhuit 

nan ftòl fuidh bhonn do chois. 
1 As Sion cuirfidh Dia amach 

flat-fhùaitheantais do neart : 
I 'S am builfgean t eaf-cairde gu leir 

bi fein a' t uachdran ceart. 

3 Bithidh do phobull taghta fein 
! ro-thoileach mat is còir 3 

M 3 l Saa a 7 o SALM CXL 

San la fin ann am foilìfigh thu 

do chumhachda gu mòr. fghriii 

Am mais' 's ann fgeimh na naomhthacìl 
o bhoig na maidne moich, 

Mar dhealt a thig anuas o neamh 
- 'ta t oigridh iomarcach. 

4 Do mhionnaigh Dia Jehobhah mòr, 

5 s niòr aithreach leis ge d' rinn, 
Do reir deagh-òrd' Mhelchifedec, 
gur fagart thu gach lian. 

5 An Tighearna 'ta air do dheis, 

trom-bhuailthear leis gu garg 
Moir Righridh laidir cumhachdach, 
fan la do lafas f hearg. 

6 Do hheir fe breith 'meafg Gheintileacj, 

lionfaidh gach àit' gu fior 
Le corpaibh marbh : is lctar leis 

na h uachdrain os gach tir. . 
y h ann fan t flighe òlfaidh fe 

deoch as na fruthaibh luath: 
Is air an àdhhhar ùd fai-dheoidh 

togbhaidh fe cheann le buaidhe 

S A L M CXL 

i /TOlaibhfe Dia, fior-mholfams 5 
XVJL le m' uile chroidh' gu h 'àrd ; 

Ar SALM CXI. tyi 

Ann coimh-thional nam firean còir, 
fa' chuideachd mhòir gun chàird'. 
^.'Ta gniomhartha an Tighearna 
iomarcach mòr gu leir : 
Is leis an dream le'r tlachd-mhòr hd 3 
rannfuighear iad gu geur. 

5 'Ta obair-fin ro-onorach 

ro-ghlòr-mhor fòs gun cheift ; 
'Ta fireantachd Jehobhah fòs 
buan -mhar th anach am feafd'. 
| A ghniomhartha roi-iongantach 
air chuimhne chuir gu beachd: 
Ata Jehobhah gràs-mìior caoin, 
is làn do thròcaireachd. 

5 Do thug fe biadh is lòn do'n droing 

d'an eagal e do ghnàth. 
'S a choimh-cheangai do rinn fe !eo 
cuimhnighidh fe gu bràth. 

6 D'a phobuil fein do chuìr fe 'n ceilf . 

neart oibridh iongantacli : 
Do thabhairt dhoibh mar ftieil bh gu b uan 
oighreachd nan Gemtileach. 

7 Firinn is r ceartas gmomh a làmk : 

'ta ftatuis dairigran Èov 
8/Tàidndeant' ann cearras riHnneach ; 
'taid leafmhach buau do ihior. 

M 4 9 D0 *7i S A L M CXII. 

9 Do fhaoradh Ieis a phobull fein : 

is dh'orduigh k am feafd' 
Achoimh-cheangal:'taainm-fmnaomh , : ' 
is urramach gun cheift. 

10'Se tùs a' ghliocais eagal De, 

'ta deagh-thuigs' ag an dream v » 
* Le'r coimh-lionthar a ftatuin-fin : 
's mairtheant' a chliu gach am. 

S A L M GKII. 

i f~X Thugaibh moladh mòr do Dhia, 
's beaiìnuight an ti gu beachd 
D'an eagal f)ia, 's a ghabhas toiì 
gu mòr d'a ìagh 's d'a reachd. 
a Biaidh {hìiochd-fan-làidir ann fan tir, 

's roi-bheannuight' fiol nan faoi. 
^Biaidh maoin isfaidhbhreas ann a theach: : 
biaidh cheartas buan a choidhch'. 

4 'N trà' bhitheas faoi ann dorchadas v 

eirighidh folùs d'a : 
Ata fe gràs-mhor tròcaireach 
is comh-thromach gun ghò. 

5 Is truacant' f òs, deagh chpingheallach: 

an duine màith a choidhch' : 
Is bheirthear leis gu criònna glic t 
a ghnothaiche gu crich. tii 

6Gu S A L M CXIIL 273 

6 Gu dearbh cho d'thig aon ni am ftafd' 

le*n gluaisfear e gu mòr: [choidhch' 
Ach cuìmhn' is iomradh maith a 
biaidh air an fhirean chòir. 

7 Is air-lin cho bhi faiteachas 

air cluinntin d'a droich-fgeil ; 
'Ta chroidhe focrach muinghineach 
ann Dia Jehobhah treun. 

8 'Ta chroidhe-fin air focrachadh 3 

• cho ghluais an t eagaì e ; 

Gu huig an uair 3 air eaf-cairdibh 
a mhiann gu 5 m faiceadh fe. 

9 Do fgaoilfechuid, is thugdon 5 bhochd. 

5 s buan fhireantachd am feafd' 5 
Biaidh adharc' air a h àrdughadh 
3e onoir mhòir gun cheift. 

9 Cradhthar an daoi, 5 n trà' chi e fo ; 
cafaidh fe f hiacla geur, 
Seargaidh fe as : is fgriosfar miann 

• nan aing'each ùd gu-leir. 

S A L M CXIIL 

!^;TkyfO]aibhfe Dià, O molaibh e, 
| jLVJ.- ihearbhanta dileas De : 
Ard-mhohiibh f òs gu h urraoiach 
dea>gh aiom jehobhah threin., 

M 5 2 Ainm <ij A S A L M CXIV. 

% ; ^inm Dhe biodh beannuightc gu ifiof 

o'n am-fa-'nois gu bràth. 
3 eirghe.gu nuig luidhe grein : 

ainm Dhe ion-mholta 'ta. !•-■ 4 *S àrd os gach tir Jehobhah mòr : 

's a ohlòir os ncamha fòs. 

o 

5 Cia 's coi'-meas ris an Tighearna 

ar Dia, 'ta 'n comhnuidh muas ; 

6 'S eifin an neach a chromas fios, ; (C 

is dh'illigheas e fein 
Dh'amharc gach ni fan talamh 'ta, 
's ann neamhaibh àrd nan fpeur. 

7 Togbhaidhfe'ndeòraidh'truagho'ndù*: K 

's am bochd o'n otrach bhreun. 

8 D'an cur nanfuidh' le prionnfuibh àrd: 

le prionnfuibh phobuill fein. 

9 Bheir fe do'n mhnaoi a'ta gun fliochcj 

tigh comhnuidh teaghkùch mhòir j 
Do bhi 'n a mathair macan ait y 
molaibhle Dia na glòir. 

S A LM CXIV. 

r A Ir teachd do Ifra'l as an Eipht% 
JL-L teachd Jacob 'mach o'n droing 
? Gan raibh an uirghioll cruaidhjdo- 
ag coimheachas an teang'. [thuigs', 

2 Bhi S À L M CXV. m § Bhi Judah dh'a mar chomhnuidh nàomh 5 \. 
budh Rioghachd IfraM leis. 

3 Air faicfm sùd, do theieh an cuan j C 

fruth Jordain phill air afe. 

4 Mar rcithc bras leim beanntaidh fuas * a 

leim cnooain bheag mar uain. 

5 Jordain, creud as far phiìl air t ais ?• 

creud as far theich, o ehuain? 
6" Creud as far leim fibh, ihìeibhte àr<J 
mar reithe meargant' bras : 
Creud as mar uain nan caorach fòi 9 
far ìeim fibh chnoca glas ì 

7O thalaimh criòthnuigh f òs le geik 
roimh ghnùis Jehobhah mhòir: 
Ànn làthair gnùis Dhe Jacob fòs, : > 
o criothnuigh mar is còir. 
8 Le s r thionntoidheadh an aiibheinn theanri 
'n a loch do uifge tàimh, 
'S a' charraig chruaidh 'n a tobar uifg' 
le cumhachdaìbh a laimh. ach tabhair cliu, is gìòir [dhùinn% 
I)o d 1 dheagh-ainm feiril alr fgà' do 
h % firinn mar is còkv Egnràis, S A L M--CKV. 
M 6 2 Creud SALM CXV. 

aCreud as fa'n abradh Geintilich : 
ca bhuii an Dia anois ? 

3 Ar Dia ata air neamh : is rinn 

gach gniomh bu toileach leis. 

4 An iodhoii 's airgiod iad is òr : 

gniomh Ìaimh nan daoine fein. 

5 'Ta beil ac% leis nach labhair iìad : 

is sùile, leis nach ieir. 

6 'Ta cluafan ac', 's nior chluinnid leo : 

is fròin', gun àileadh ionnt\ [ceimj 

7 'N làmh cho dean greim; no 'n cofan 

o'h fcornuigh cho d'thig caint. 

8 5 N luchd deant', is m.ead 's a gheilleas 

's ro-chofmhuil iad riu feìn.[dhoibh, 

9 O Ifra'l, deanfa bun a Dia: j 

's e 'n fgia', 's an congnamh treun. 

i o Thigh Aroin, O dean bun a Dia : 

's e 'rt congnamh, is. an fgia'. 

ii Luchd eagail De, làin-earbaibh as : 

an fgia' 's an neart 's e Dia. 

\% Do bhi Jehobhah cuimhneach oirn, 
beannuighidh e fmn fein, 
Beannuighear iels tigh Ifraeil : 
's tigh Aroin mar an ceadn'. 
«3 Na big Vna mòir d'an eagal Dia, 
beannuighfd-h fe gu caoin , 

1 4 Cuirfid h SA-L.M CKVL 14 Cuirlidh e fìbh ana lion~mhoireachd 5 

fibh fein, 's ar iliochd faraon.' 

1 5 Is beanriuight' fibh o'n llgheanaa.: 

riiin neamh' is làr gu leir." 

16 An talamh, thug dochìoinn nan daoin'; 

's leis fein àrd-neamh nan fpeur. 
1 7Na mairbh, no 'n dream theid tofdach fios 

do'n uaign : cho mholaid Dia. 
18 Ach molfar leirin e 'nois, 's gu brath. 

Molaibh gu h àrd an Triath. X re m * R nutn ? ' s re m'ùrnaighfòs. 

2 Siivèigheam rk 5 re m' bheo: ar fon 

gur ehrom fe rinm a chluas. 

3 Chuaidh umam dochar geur a' bhàis 3 

ghiac piantaidh ifrinri rai : 
Do ghlacadh mi le triobloid thruaigh, 
is amhghar cruaidh do ra' chIàoi\ 

4 Air ainm Jehobhah ghair mi 'n fin : 

mar fo-do iabhram ris, 
O Dhia maTh%hearn\.gmdheam ort,„ 
faor m ? anam bochd anois. 

5 Ata Jehobhah gràs-mhor, ceart : 

's is tròcaireach ar Dìai 
6'S %j% S A L M CXVL 

6 'Scchoimhdeas daoine fimplidh cluin ; lf 

bhiom lag, is d'f hòir an Triatho 

7 O m'anam, feuch gu pill thu 'nois, ; f 

gu d' fhuaimhneas is gu d' thàmh : k 
Oir dheonuigh Dia gu pailte dhuit 1 

mòivthoirbheartas a laimh. 
8 r O ghàbhadh is o chunntart bàis 

do fhaoT tu m'anam bochd, 
Mo chos' do fliaor o mleamhnachadh 3 t 

's-mo lhùil' o dheuraibh goirt. 

9 Ann fealladh Dhe, ann tir nam beo 1 
gu direacb gluaisfear Hom. 

10 Ar-fon gur chreid mi, labhair mi: 

bhiom air mo chlaoi' gu trom. 

1 1 A'm' dheifir dubhairt mi mar fo ; ' 

5 s breugach gach duin' air bith. 

12 Creud iocfas mi do Dhia, ar-fon 

na rinn fe dhamh do mhaith ì 

J3 Cupan na flàinte glacar leam, 
air ainm Dhe gaiream fein. 

14 Iocfam mo mhòid re Dia, anois 

ann làth'r a fhluaigh gu leir. 

15 Ag Dia 's roi-phrifeil bàs a naorah, 1 

Dhe, i òglach % mi gu beachd, 
*S mi t òglàch mac do bhan-òglaich 1 \ 
mo chuibhreach fgaoileadh leàt. 

16 Do S A l M CXVIL 279 

16 Do bheiream iobairt molaidh dhuit 1 

air ainm Dhe gaiream fein. 

17 loefaro mo mhòid re Dia, anois 

ann làth'r a ihluaigh gu leir. 

18 Ann cùirtibh àluin àrois De ? 

a'd* bhuilfgean fein gu fior^ 
O chathair àrd Jerufaleim. 
molaibh an. Triath gu fior, 

S A L M CXVII. 

1 Thugaibh moladh mòr do Dhia 3 
gach flne Yann fa leith ; 

Gach uile phoibleacha air bith, 
molaibhfe Dia gu feth. 

2 Oir 's mòr a chaoimhneas tròcakeac|i 5 

do dheonuigh fe dhùinn' fein, 
'Ta firinn De fior-mharthanach. , 
Molaibh Jehobhah treun. 

S A L M CXVIIL 

1 /~\ Moìaibh Dia, oir 'ta fe maith £ 

flor-mhairtheant , tròcair Dhe. 

2 Abradh cìarm Ifraeiì anois : i 

gur *buan a ghràs gach rè, 

3 Tigh Aroin abradh" fiad anois : / 

; ^0^-^^^^^^^^^^ tròcair De. 

4 Abradh s8o SALM CXVIII. 

4 Abradh an drong d'an eagal Dia 5 

gur buan a ghràs gach rè. 

5 A'm' eigin ghair mi air an Triath : 

f hreagair fe rni gu deas, 
Ann ionad fairfing agus reidh 
fhocruigh fe mi le treis\ 

6 'Ta Dia Jehobhah air mo chrann, 

ni h eagal leam a choidhch': 
Aon ni a dh'fheadas clann nan daoin* 
a dheanamh orm do m' chlaoidh'. 

y Meafg luchd mo chuideaghaidh 'ta Dia 

ag feafamh leam gu beachd : 
Air luchd mo mhio-rhuin uime fìn 

chi mì mo mhiann ag teachd. 
8 'S fearr na bhi 'g earbs' a duine beo, 

ar dòchas chur ann Dia. 
9 'S fearr na bhi'gearbs' à prionnfuibh- 

àr dòchas chur fan Triath. [mòr y 

i © Do chuartuigh umam air gach Jaimh 
na dùthanna gu leir : 
Aeh fgatham as, is fgriosfam iad 
ann ainm Jehobhah threin. 
1 1 Do chuartuighjìad mi air gach taoibh, 
do chuartuighd mife fòs \ 
Ach fgatham agas fgriosfam iad 
arin ainm jehobhah mhòir. 

J 2 Mar S A L M cxvm. m 

j 2 Mar bheachaibh % amhluidh chuar* 
chuaidasmartheine dreis;[tuighdmi, 
Oir anu an ainm Jehobhah trein 
ni mi gu leir àn fgrios. 

13 Do m' leagadh, theanntuormgu dlùth: 

ach chuidigh Ieamfa Dia. 

14 'S e Dia mo cheòl, 5 s mo Ihlàinte fòs, 

is fe mo threòir an Triath. 

15 Guth gàirdeachais is flàint' ata 

am pàilliunaibh nan faoi : 
ìs gàirden deas Jehobhah threin 

f huaradh gu treabhach i. 
m 'Ta gairden deas Jehobhah threitt. 

airàrdughadh gu mòr; 
Do rLmeadh bearta treabhantais 

le deas-làimh Dhe na glòir. 

ty Ni 'mfuigheam bàs, ach mairfeam beo, 
is innieam oibridh Dhe. [bàis 

18 .Throm-fmac.hdmgh Dia rai, ach chum 

cho d'thug fe thairis me. 

19 O fofglaibh dhamii gu fairfing reidh 

geataidh an iooracais : 
Do racham orra-fan a fteachy 
Jehobhah mciaidh mis\ 

20 So doras Dè, air 'n d'theid a fteactì 

na daoine eòire nàomh\ 

%\ Sior« 2#2 SALM CXVIII. 

21 Sior-mholam thu 5 oir chual tu mi : 

is tu mo mlàinte chaomh. 

22 A' chloch do dhiùlt na clochairean, 

cloch chinn na h oifinn i. 

23 'S e Dia rinn sùd, 's roi iongantach 

'n ar sùilbh-ne an gniomh. 

23 So fein an la a dh'orduigh Dia : 1 A 
am bi fihn fuiìbhir ait. 

2 5 Fòir guidheam, guidheam ort a Dhe sj j'S 

'nois foirbhigh leinn gu pailt'. 

26 Beanhuight' gu raibh an neach do thig! 

ann ainm Jehobhah threin : 
Dothugfmnbeannachd oirbhs' a mach 3 ! )v 
a teach Jehobhah fein. 

27 'S e Dia Jehobhah dhealruigh oirn', j 

ceanglaibh le cordaibh cruaidh 
Re adharcaibh na h altair naomh', j 1 
an iobalrt bheir fibh uaibh. 

28 *S tufa mo Dhia, is molam thu : y f( 

àrduigheam thu, mo Dhia. 
29, O molaibh Dia, oir 'ta fe maith : 

fi^r-mhairtheant gràs an Triath. \ < 1 

; <i . jl , 

psalm ; 

I 8 A L M CXiX. * 
Aleph. 

1 *) C* Beannuight'androng *ta foirfe glan 

O fan t flighe dhireich cheirt ; 
An drong do ghluaifeas ann an lagh 
àird-Thìghearna nam feart. 

2 'S beannuight' an aitim ùd faraon 

le'r choimhdear teifteis De, 
f *S a dh'iarras e gu dicheallach 
le 'n uile chroidhe fein. 

3 'N a (hligbthibh-fic fior-ghluaisfear leo: 

's nior dhean fiad aingidheachd. . . 

4 Dh'aithn tu dhùinn* gu coimheadamaid 

gu dicheallach do reachd. 

5 O ftiuirmo cheim, 'sgu coimhdear leam 

do ftatuin dhireach fein! 

6 Cho ghabh mi nàir', 'n trà bheir mi fpeis 

do t aitheantaibh gu Ìeir. 

7 Le croidhe treibh-dhireach gun ghò 

mòr-mhoìàm thu gu binn : 
'N trà' dh'fhoghlumas mibreitheamhnais 

do cheartais naomhtha ghrinn. 
8 'S e fo mo rùn gu coimhdear leam 

do ftatuis cheart do ghnath : 284 S A L M CXIX. 

O Thighearna, na treigfe mi 
gu buiieach no gu bràth. 

Beth. s 1 

9 Crèud leis an gìan an t òganach 

a (hiighe fem gu ceart ì -\ 
Trid faicill rahaith is furachrais 
reir t fhocail is do reachd. vii 
ìo Le m'uile /:hroidhe fein, a Dhe ? 
do iarr mi thu gu caomh : 
Na leig dhamh dol air feacharan 

o t akheantaibh ro-naomh\ \ , , 

- i - 15 

1 1 Air eagal peacaidh ; d'f holuigh mi 

a'm' croidhe t f ho£al ceart. f : 

12 O teagaifg dhamh do flatuin naomh':; 

's beannuight , thu, Dhianam feart.j \\ 

13 Le m' bhilibh, breitheamhnais do bheil 

nochd mi air fad 's air lead. 

14 Slighe do theifleis b'aoibhneich Ieam, i 

na faidhbhreas mòr d'a mhead. 

I 

15 Socraichidh mi mo fmuainteachadh 

air aitheantaibh do reachd : 
Air ceimeanaibh do Ihlighe fein 
fir dhearcaidh mi le beachd. 
jl5 Gabhaidh mi tlachd is ciata mhaith 
do d' ftatuifibh gu leir : 

Air SALM CXDL 285 

Air dearmad f òs cho ìeig mi choidhch* 
cleagh-f hocal gìan do bheii. 

GlMEL. 

17 Riumfa 'ta m'òglach dhuit, a Dhe 3 

dean toirbheartas gach am : 
Do chum gu bithinn beo, is fòs 
gu coimhdeadh t fhocal leam. 

1 8 Fofgail mo mùilean, 's chi mi 'n fin 

mòir-iongantais do reachd. 

19 'S coigreach air talamh mi ; na ceil 

orm t aitheanta roi-cheart. 

20 'Ta Wanam brifte brùit' a ftigh, 

is muladach do ghnàth ; 
Ag mead mo thograidh is mo mhiann 
do d' bhreitheamhnais gach tràth. 

2 1 Luchd-uabhair mhaìluight' fmachduigh 

do chlaon o t iarrtas ceart. [thu, 
42 Cuir fpìd is mafladh fada uam i 

oir choimhdeadh leàm do reachd. 

23 A'm'aghaidhlabhairprionnfaidhmhòrj 
air fuidheadh dhoibh le cheiì' : 
Ach air do ftatuifibh ^0-^^01^^' 
do fmuainrigh t òglach fein. 
\%4 'Taim gabhail tlachd is ciata mhòr 
- do' d ' theifteas firinneach : 285 S A L M CXIX. 

Is mar an ceadn' 'ta fe aW fheìm 
dhamh fein 'n a chomhairleach: 

Daleth. 

25 'Ta m'anam leantuin ris an ùir : 

reir t fhocaii beothaich mi. 

26 Nochd mi mo fhligh'j isdh' eifd tu riunj 

feòl dhamh do lagh, a Dhe. 

27 Air flighe fhior-ghlan taitheanta 

toir dhamhfa tuigfe gheur: 
Mar fin air t oibribh iongantach 
labhram 'gan cur ann ceill. 

28 'Ta m'anam leaghadh as le bròn : 

reir t fhocail eteonuigh neart. 

29 Cuir flighe bhreugach fada uam : 

a'd' ghràs toir dhamh do reachd. 

30 Slighe na firinnn fhoirfidh ghloin I; 

is i bu roghain leam : 
Dochuirmi do cheirt*bhreitheamhnai!i 
fa m 5 chomhair fein gach am. 

3 1 Do lean mi f òs gu. tul-chuifeach 

re d' theifteas naomhtha fein : 
Na cuir gu h amhluadh nàire mi 5 
o Thighearna roi-threin. 

32 Ann ilighe fhior-ghlan t aitheanta 

fior-rùidhidh mi le tlachd : 

'N SALM CXIX. a8y 

? N trà' chiotfar dhuit mo cbroidhe teana 
a chur am fairfingeachd. 

He, 

)3 Slighe do ftatuin, teagaifg dhamh ? 

O Dhia jehobhah threin : 
r Is coimhdeam i gu dichiollach 

gu crich mo (haoghail fein. 
54 Tuigs' agus eòìas tabhair dhamh, 

is coimhdidh mi do reachd : 
Is fòs le m'uile chroidhe fein 

coimhdear ieam e gu beachd. 

35 Ann ceim do lagh' toirorm bhi triall: 

oir leam 's ro-thlachd-mhor e. 

36 Gu d' theifteas naomh% 's ni h ann gu 

mo chroidhe lùb a Dhe. [fant, 

37 Mo fliùile pill mun 5 amhairc mi 

air diomhaoineas gun ftà : 
Ach ann do Ihlighthibh naomhtha fein 
aith-bheothaigh mi do ghnà'. 

38 O daingnigh t fhocal firinneach 

do t òglach fein gu mòr : 
Do'n neach thug fuas e fein air fad 
do t eagal mar is còir. 

39 Pilì uam an nàir' a's eagal leam: 

oir 's maith do bhrekh, a Dhe. 

40 Feuch ? 88 S A L.M ■ CXIX. 

40 Feuch, 's miannach leamfa t aitheanta 

a'd' cheartas beothaigh mi, 

Vau. , 

41 Tiucfadh do thròcair mar an ceadn' 

do ra' ionnfuidh fein, a Dhe : 
Do chòmh-fhuafgladh, 's do (htàint* 

a reir dq gheaìlaidh fein. [chaoml 
4 1 Mar fin do'n neach bheir mafladh dhaml 

biaidh agam freagradh deas: 
Oir ann do bhriathar firinneach 

mp dhòchas cuirfidh mis\ 

43 Focal na firinn na buin Ìeat 

gu h iomlan as mo bheul ; 
Oir ann do bhreitheamhnas roi-cheart 
do bhi mo dhòchas fein. 

44 Mar fin gu futhain is gu fior, 

gnà'-choimhdidh mi do reachd: 

45 Ar~fon gur ìarram t aitheanta : 

gluaifeam am fairfmgeachd. 

46 Re Righribh labhram air do theift, 

gun amhluadh orm no fgàth. 

47 Is gabham tlaehd do t aitheantaibh, 

's ann doibh do thug mi gràdtn 

48 Re t aitheantaibh d'an d'thug mi toil 5 

togbham mo làmham fein : S A L M CXIX, *3 9 

Is ann do-ftatuifibh ro-naomh* 
bitheam re cnuafachd gheir^ 

Zain. 

9 Cuimhnigh am focal ùd, a Dhe, 
do t òglach fein anois, 
Thug tu mar bharrant' dòchais dhamfa 2 
's thug orm gu d'earb mi ris. 
o 'S e fo mo chomh-fjiurtachd ro-mhòr 
a'm' theinn 's a'm' amhghar geur: 
Oir rinn.do bhriathar firinneach 
m'aith-bheothachadh gii treun. 

Do bhiom mar àdhbhar fanoid mhòir 

ag daoinibh àrdanach : 
Gidheadh nior aom mi o do Jagh 

le claonadh feachranach. 

2 Do bhreitheamhnais do bhi o chian 

chuimhnigh mi, Dia, gu leir : 
Is ghlac mi chugam ann an fin 
deagh-chomh-f hurtachd a'm' f heim. 

3 Ar*fon gur threig an daoi do lagh, 
ghlac uamhunn mi gu mòr. 

4 Ann tigh mo chuàirt is m ? oii-thire 
do ftatuin b'iad mo cheòl [Dhe, 

5 Chiumhnigh mi t ainm, fan oidhch', a 
is choimhdeadh leam do reachd. 

N B'e 2.99 SALM CXIX. 

56 B'e fo mo chuid ; oir choimhid mi 

t iarrtais a Dhe gu beachd. 

Cheth. 

57 Machuimh-rionn is mo chrannchar thu, 

O Thighearn' is a Dhe : 
Le gealladh cinnteach dubhairt mi, 
gu coimhdinn t f hocal fein. 
5S Le m'uile chroidhe d'iarram ort j 
do ghnùis, 's do ghràsa faor : 
A reir do bhriathair f hirinneich § 
dean tròcair orm gu caoin. 

59 Do chnuafaigh mi mo ftilighe fein: 

*s re d' theìfteas phift mo chos. 

60 Rinn deifir choimhead t aitheanta, 

*s nior ghabh mi càird'no fois . [gidhead! 

6 1 Chreach buidheann droch-dhaoin* mi * c 

nior dhearrnaid mi do reachd.[chur| 

62 Eir'gheam mu mheadhon oidhcr? ; d| 

gu moiam do bhreith cheart. 

63 'S fear-comuinn mi is companach 

do'n droing d'an, eagal thu : 
'S do'n aitkn ùd do choimhdeas fòs i ] 
t fhior-aitheanta gu dlù'. 

64 O Thighearna, 'ta 'n talamh làn \ ^ 

do d' ghràs, 's do d' thròcair chaoiml 

Tuig S A L M CXISL 29 r 

Tuigs* £gus eolas tabhair dhamh 
a' d' ftatuifibh ro-naomh\ 

, Teth. 

55 Do t òglach ri*n tu maith, a Dhe, 

do reir do bhriathair cheirt. >> 

56 Deagh-thuighs , is eòlas teagaifgdhamh: 

oir chreid mi fhein do reachd. 
5y Sol bhiom ann teinn, air feachran 
aeh t f hocal ghleidh mi 'nois. [chuaidhm: 

58 'S maith thus', is nithear maitheas leat: 

a' d' ftatuis' teagaifg misV 

59 AW aghaidh luchd an àrdain bhuirb 

do dhealbh ftad breug le cheil' : 
Aeh coimhdidh mife t aitheanta 

le m' chroidhe fein gu leir. 
fo 'Ta 'n croidhe-fincoimh-reamhar fòs, 

re faill ag mead an sògh': 
: Ach gabhaidh mifetlachd dhamh fein 

a'd' lagh-fa Dhe gach lo. 

71 'S ma!thrìhamhs , anois gu raibhmif hein 

ann teinn *s ann amhghar geur; 
r Do chum gu foghlumainn le beachd 

do ftatuin cheart gu leir. 
\% *S fearr dhamh gu mòr an lagh a'ta 
ag teachd o d' bheul amach, 

N % Na <i 9 i S A L M CXIX. 

Na milte mòr do'n airgiod ghlan, | 
's do'n òr a's deirge dreach. 

Jod. 

73 Do rinn, 'sdo dhealbh do làmhan m& | ì 

dean tuigfeach mi d'a reir, f 
Do chum gu fuighinn eÒlas maith i 
air t aitheantaibli gu leir. 

74 'N trà' chi luchd t egail mi, bid ait: l ì 

oir dh'earb mi as.do theift. [coir ' 

75 Dhia chiom.gur ceart do bhreith, ,'s-J* j I 

do leòn thu mi gun cheift. 

76 Dhe, guidheam ort, dothròcair chaoin i j, 

bhi dhamh mar chomh-f hurtachd : 
Do reir an f hocail labhair thu 
re t òglach fein gu beachcj. 

77 O tiucfadh chugam fein anois " i 

do thròcair chaomh, a Dhe, 
Do m' chunbhail beo : oir *s e do lagh I 
mo thlachd 's mo mhiann gach rè. 

78 Biodh nàìr' air luchd an àrdain mhòir* i \t 

bhuin riumfa, gun chion-fàth, 
Gu fealtach fiar : ach fmuaintigheam I 
air t aitheantaibh do ghnàth. 

79 frllfidh luch t eagaii rium: 's an dronf 1 1- 

'ta eòlach air do theift. 

80 Gu S A L M CXIX. 293 

8 Gu raibh mo chroidbe ceart a'd' reachd, 

nach nàirighear mi 'm feafd'. 

Caph. 

8 1 'Ta m'anam air a chlaoidh' gu mòr 

feitheamh do chatbhre, Dhe: 
Àch *ta mo dhòchas bunaiteach 
- ann t fhocal tairis fein. 

82 Agfeitheamh t fhocail chaith mo ftiùil: 

furtachd cia uair do ni ? 

83 Oir 'taim mar bhuideai ann fan toit : 

's do reachd nior dhearmaid mi. 

84 Ca lion fad làith' do fhearbhaint fein? 

is f òs, a Dhe, cia uair 
- Chuirfeas ttìbreitheamhnas ann gniomh 
air droing 'ta orms' ann tòir? 

85 An dream 'ta làn do 'n àrdan bhorb, 

threachaii fiad dhamh gu beachd x 
Sluicdhomhain, chummoghlacadhieo, 
èi nach raibh a reir do reachd. 

ì 86 'Taid orm ann tòir gu h ea-corach ; 
Dhe, cuidigh ieam gu grad :- 
iti Gir tairis agus firinneach 

'ta t aitheanta air fad. [mi : 

87 'S beag nach do chlaoidhd air taìamh 
Bior threig mi t iarrtais naomh'. 

N 3 88 'S 294 S ALM CXIX. 

88 'S gu coimhdinn "teifteas fiordobheil: 

aith-bheothaigh rai gu caomh. 

Lamed. 

89 'Ta t fhocai bunaiteach, gu bràth, 

fna neamhaibh àrd, a Dhe. / 

90 5 Ta t fhirinn is do thairifneachd 

buan-mhairtheant' fad gach rè : 
Do dhaingnicheadh an talamh ìeat, 
*s 'n a jfheafamh 'ta d'a reir. 
$ 1 *Taid buan an diugh reirtorduigh fein: 
do {hearbfiant' iad gu leir. 

9-2 Mur bhith' gur ghabh mi ciata mhòi 
do t f hocal firinneach : 
Do f hàillnighinn' is gheibhinn hàs 
a'm' amhghar iomarcach, [choidhch' 

93 Tiarrtais cho dio-chuimhnigh m 

oir bheothaigh thu mr-leo. 

94 'Sleatmi, fòirorm: oir dh'iarrmif heii 

t aitheanta fein gach lo. 

95 Do bhi luchd-aing'eachd furachair 

ga m'fheitheamh chum mo fgrios : 
Ach air do theifteas firinneach 
le m' fmuaintibh dearcaidh mh\ 

96 Chunnairc mi crioch gàch nithe • ta; 

s a' bheathaidh fd d'a mhead : 
; , Ac: S.ALM CXIX. 295 

Ach t fhocal 'ta gun tomhas fòs 
ag fairfingeachd is lead. ' 

Mem. 

97 Cia ionmhuin ìeam do lagh-fa Dhe! 

mo fmuainteagli^ e gach la. 

98 Os m'eaf-car thug tu giiocas damh 

le d' reachd ; 'ta ieam do ghnà'. 

99 is tuigfekh mi n'an aitim ùd 

thug teagalg dhamh gu leir : 
Bhrigh gur ann air do t heifteas naomh* 
5 taim fmuainteaghadh gu geur. 

i 00 'Taim tuigfeagheagnaidhfòsoif-cionn 
gach feano-ir ann fan tir: [beachd 
Ar-fon gur choimhdeadh leam gu 
iarrtais do reachd gu fior. 

xoe Phill mi mo chos o ròd gach uilc : 
gu coimhdinn t fhocàl ceart. 

102 Nior chlaon mi fòso d' bhreitheamh- 

oir theagaifgeadh mi leat. [nas: 

1 03 Cia milis le mo bhlas, a Dhe, 

do bhriathra ceart gu leir! 
Is milfe do mo chàirin iad 
na mil air feadh mo bheiL 

104 Trid t aitheanta 'taim faghail fòs 

tuigs' agus eòlais mhaith > 

N 4 Is : aiJygBg fin : iVrorfhuathàcfa Heaii 
gach flighe cham air bith. 

Nun. 

;uc ìs lò-chrann t f hocal fein do rn' chois: $ 

folus do m' cheim gu feth. t 
to6 Do mhionnuigh mi is niom d'a reir: | 

gu coimhdinn do cheirt bhreith. 
i 07 'Ta rnis' ann triobloid iomarcaich : r 1 15 

O Thighearna nam feart, 
Do reir an f hocail labhair thu, 

aith-bheothaigh mi le d' neart. 

1 08 Gabhuamgutaitneach(guidheamort) i 

ofrail mo bheil anois, 
A bheiream dhuit gu toileach faor, 
fliuir mi a'd* bhreitheamhnas. 

1 09 'Ta m'anam bochd a'm' làimh do I 
ach chuimhnigh mi do reachd*[ghnàth: 

I io Leag droch-dhaoin' romham lion : i 

nior chlaon o t iarrtas ceart»[gidheadh 

I I i Do theifleis fhior do ghabh mi f hein l 

marm'o'ighreachdbhuainamfeafd*: ; 
Oir 's iad abhei^dom , chroidheleònt , 
fubhachas mòr gun cheift. 
1 i 2 Dh'aommi mochroidhe fòs do chum, , 
gu deanta leam do ghnàth ; 

D© 3 A L M OXIX. 297 

Do ftatuineheart do chur ann gniomh s 
'nois is a rìs gu bràth. 

Samech. 

1 3X3 fuath leam fmuainteagh 5 diomhaoine- 
do d* reachdach thugmi gràdh.[ach: 

14 'S tu m' ionad-foluigh, 'stumo fgiath: 

as t f hocal m' earbs' ata. 

1 5 O fibhs' a chleachd bhi deanamh uilc, 

imiehibh uam anois : 
Oir aitheanta mo Thighearna 
le curam coimhdidh mis'. 

{6 Reirtfhocail dean mo chunbhail fuas, 
do chum gu mairfinn beo : 
'S na leig fuidh nàire mi, fa chùis 
mo dhòchais fein gach lo. 

17 Neartuigh mi, 's tearnaidh mife flàn: 
I fir-dhearcam air do reachd. 

18 Shaltair thu air na chlaon o d' lagh: 

oir 's breug am fealì gu beachd. 

19 Mar fhal droich-mhiotail tilgear uait 

gach daoi air talamh 'ta : 
• Is uime fm 's ro-chaomh leam f hein 
teifteis do bheil a ghnà% 

20 Do chriothnuigh m'f heòil fa'n eagàl 

do ghabh mi romhad fehij r [ùd 
N 5 Is 298 S A L M CXIX. 

Is lionadh mi le uamhunn f òs, 
fa d' bhreitheamhnais gu leir. 

Gnajin. 

1 1 1 Rkm raibreith chomh-thronìcheart: n 
fuidhiochd luchdm'fhòirneartmi.ffà 

122 Bi 'n ràithair t òglach fein air mhaitr 
, na leig luchd-buirb do m' chlaoi 

123 Mo ftiùilean 'ta air f àillneachadh 

feitheamh do ftilàinte, Dhe : 
'S ag feitheamh gus an coimh-liontha 
. deagh bhriathar ceart do bheil. 

124 Re-t òglach buin a reir do ghràis* 

mùin dhamh do lagh gu beachd. 
^125 'S mi t òglach, tabhaireòlas dhami 
gu tuiginn fein do reachd. 
*i6 'S mithidh dhuit gniomh a thaisbe; 
a Dhe Jehobhah threin : [nadi 
: Ar-fongur igaoil, Vgur bhrifeada 
t aitheanta naomh' gu leir. 

' iiy Fa'n adhbhar ùd, O Thighearna, 
gu dearbh is ionmhuin leam 
Takheanta fein oif-cionn an òir, 
an t òr a's fearr aYann. 
1%% Meafam t uiP-iarrtais uime fin 
bhi anns gach aoin-ni ceart : SALM CXIX 299 

Is fuathach le mo chroidhe fein 
gach flighe bhreig' gu beachd. 

P£. 

29 'Ta t f hocal is do theifteis fein, 
a Dhe, roi-iongantach : 
Air 'n àdhbar fin nì m'anam bochd 
5 n coimhead gu curamach. 
3oBheir tionnfgnadh t f hòcail folus maith 
/ re dol a ftigh *n a phàirt ; 
Do dhaoinibh fimplidh ain-eolach 
do bheir fe eèlas àrd. 

3 1 Gu fairfmg d'f hofgail mi mo bheul, 

ag plofcartaigh gu mòr ; 
Fa mheacl mo thoil do t aitheantaibh 
bhiom mùladach gu ìeòr. 

32 Seall agus amhairc orm, a Dhia, 

dean tròcair orm-gu caomh ; 
Mar rinneadh leat a ghnà' do 5 n dream, ' 
le'r b'ionmhuin 1 ainm ro-naomli\ 

33 Peacadh na biodh ann uachdar orm 

ann t f hocal ftiuir mo cheim. 

34 O f hòìrneart dhaoine teafairg mi 5 

is coimhdèam t iarrtais fein. 

35 Dealradli do ghnùis air t òglach togj 

mùin dhamh do ftatuin cheart. 

N 6 i36Euidh 3 oo S A L M CXIX. 

136 Ruidh frutha deur m' fhùilibh f òs: 

air brifeadh leo do reachd. 

TSADDI. 

137 ^Sro-chomh-thromachthufein, aDhe 

's is direach reidh do bhreith. 

138 Do theifteis dh'àithnthudhùinn' ataid 

ro-thairis ceart gach leith. 
.139 Do rinn mo ghradh is m'eaf-cairde 
mo chaitheadh roimhe cheil' : 
Do bhrigh gur- dhearmaid m'eaf-cairde 
deagh bhriathraceart do bheil. 

140 'S roi-fhior-ghlan t fhocal : uime fin 

's ionmhuin le t òglach e. [reachd 
341 'Taim fuarrach beag : gidheadh do 

air dhio-chuimhn' nior leig me. 
142 Do cheartas fein is ceartas e 

'ta fiorruidh buan gu bràth : 
\ Is amluidh fm do Iagh roi^cheart 

5 n a fhirinn ghloin ata. 

243 Ghlac triobloid mi, is dh'amais orm 
teinn agus amhghar geur : 
Gidheadh do bhi mo thlachd gu mòr \ 
ann t aitheantaibh gu leir. 
1.4.4 Ceartas do theifteis fein, a Dhe, 
:m .-fiorruidh buan gun cheift : 

Deagh- S;À l M CXIX. 301 

Deagh-thuigfe tabhair thufa dhamb, 
is bitheam beo am feafdV 

Koph. 

1 45 Ghlaodh mi le m' uile chroidh' : aDhe, 

eifd, Vcoimhcjidh mi do reachd. 

146 Do eigheamriut, fòirorm: 'sannfm 

coimhdeam do theift gu beachd. 

147 Do thionnfgain mi roimh 'n fcartha- 

is ghlaodh mi riuts' a Dhe:[naigh, 
Do bhi mo dhòchas bunaiteach 
ann t f hocal daingean fein. 

148 Mo fhùilean bhi ni b'fhurachair 

na forair' theann na h oidhch': 
Do chum gu bithinn fmuainteaghadh 
air t f hocal fein a~choidhch'. 

149 A reir do chaoimhneis thròcaireich 

eifd re mo ghuth anois: 
l Do reirdo bhreitheamhnais ro-mhòir, 
Jehobhah beothaigh mis'. 

150 Luchd leanmhuin uilc 'taid teannadh 

ata fiad fad o d' reaehd. [orm 

151 Dhe, 'ta tu 'm fogufg: «gus 'ta 

t uil' iarrtais fior is ceart. 

152 Fa thimchioll f òs do theifteis naòmfa- , 

thoifeach b'fhiofrach' me, 

Gur 302 S A L M CXIX. 

Gur rinneadh leat an focrachadh 
do chum bhi buan ?ach rè. 

Resh. 

153 Amha*irc, aDhe, air m'amhghargoirt, 

is fuaifgail orm a'm' fheim: f - 
Fa'n àdbbhar nach do dhearmaid mi 
an reachd a dh'àithn thu fein. 

154 Tagair mo chùis, is fuafgail orm : 

reir t fhocaii cum mi beo. [fon 
j 55 'S fad flàint' o dhroch-dhaoinibh : ar- 
do reachd nach iarrthar leo. 

1 56 'S roi-iion mhor mòr do thròcair 

O Thighearn' is a Dhe : [chaomh, 
Do reif do bhreithearnhnais roi-cheht 
dean beodhail ealamh me. 

1 57 3 S lion-mhorluchdleanmhuinormann 

is m'eaf-cairde faraon ; [tòir, 
Gìdheadh o d' theifteas firinneach, 
nior chuaidhm air feachran claon. 

158 Chunnairc mi peacaich, chràdh sùd 

do reachd oir bhrifeadh leo. [mi, 

159 Feuch mar isionmhuin leam do lagh: 

a'd' chaoimhneas cum mi beo. 
2 60 A Thighearna 'ta t f hocal fein 
o thoifeach daWean fior : 

. Is S A L M CXIX. 303 

Is 'taid do bhreitheamhnais air fad 
ceart agus buan gu fior. 

Schin. 

161 Bhi prionnfaìdh làidir orm ann tòlr: 

gun àdhbhar no cion-fàth. 
Ach air mo chroidh' 'ta eaga! T mòr 
roimh t fhocal fein do ghnàth. 

162 'Ta aiteas orm re tfhocal maith: 

mar neach f huair creach gun tòir. 

163 'S ■oillteil 's is fuathleambreug: gidh- 

do d'lagh thug gradhgumòr. [eadh . 

164 Ataim ag tabhairt molaidh dhuit 

fa flieachd gach uile Ja : 
Àr-fon do bhreitheamhnais gu leir 
'ta ceart, a Dhe, gu bràth. 

1 65 'S mòr fith na muintir ùd a'ta 

ag tabhairt gràidh do d' reachd : 
Cho'n eirigh tuifleadh idir dhoibh, 
no oil-bheim fòs gu beachd. 

1 66 Do f heith mi re do fhlàint', a Dfoe: 

choimhdeam do reachd air chòir. 

167 Do theifteis choimhid m'anam fein: 

's ionmhuin leam iad gu mòr. 

1 68 Do theifreis agus t aitheanta, 1 > : 

do choimhdeadh leam do ghnà' : 

Oir 3 ©4 S A L M CXIX. 

Oir 'taid mo (hlighthe fein gu leir 
fa d' chomhair fein gach la. 

Tau. 

169 Tiucfadhmoghlaodh am fogufg dhuit 
ann t f hiadhnais fein, a Dhe : 
Is fòs reir t fhocail fhirinneieh 
dean tuigfeach eòlach mi. 

17P A'd' làthair tiucfadh m' ath-chuinge: 
reir t fhocail ormfa fòir, 

1 7 1 Air teagafg dhuit do flatuin dhamh, 

mo bheul bheir dhuitfe glòir. 

172 Labhraidhmotheang'airtfhocal fior: 

oir 'ta t uil' iarrtais ceart. 

173 Deanadh do làmh-fa congnamh leam: 

oir roghnaigh mi do reachd. - 

174 Ag feitheamh air do flilàinte, Dhe, 

bhiom fein gu tnirfeach trom : 
Is mar an ceadn' do bhi do reachd 
ro-thlachd mhor ciatfach liom. 

175 Deonuigh do m'anam bochd bhi beo, 

is dhuit do bheir fe glòir : 
Isdeanadh do cheirt-bhreitheamhnais 
deagh-chongnamh dhamh ie f òir* 

176 Do chuaidheas fein air feacharan 

mar chaoirigh chaiike thruaigh, 
c ìarr S ~A . L M ■ CXX. ' 30^ 

larr tòglach ì oir nior ìeig do d' reachd 
1 dol as mo chuimhne uanu 

S A L M CXX. 

A'M 5 eigin ghiaodh mi fuas re Dia: 
is dh'eifd iVrium gach rè. 
O'n teangaidh cheaigaich, m'anam faor: 

's o bheul nam breug, a Dhe. 
Greud bheirchear dhuit? no nithear ort 
a theanga làn 'do ghò ? [beachd. 
Geur-ihaighde laoich ; 'sroi-chinnteach 
's do 5 n aiteal eibhle beo. 

Mo thruaighe mi, gu bhuil mo chuairt 

am Mefech : is mo thàmh 
Am bothaibh Cedair choigrich bhuirb 

gu muladach gun dàimh. 
Rinn m'anam comhnuidh fhada fòs 

le neach thug fuath do ftùth. 
Gu cogadh 'ta fiad togarach ; 

air fith 'n trà 5 ìabhras mi. 

S A L M ' CXXL 

MO ftiùile togbham fuas do ,ehum 
nam beann, o 5 n d 5 thig mo neart, 
O'n Dia rinn talamh agus neaim% 
'ta mì f hurtachd uile teachd. 

1 1 *.J 3 ^9 3 o6 S A L M CXXII. 

3 Cho leig do d' chois air ghne air bitl £ 

gu ileamhnuigh fi gu bràth : 
Tàimh-neul cho d'thigeann air an neac ( 
's fear coimhid ort do ghnàth. 

4 Feuch air fear-coimhid Ifraeil, 

codal cho'n aom no fuain : 

5 'S c Dia t fhear-coimhki : 's e do fcàii 

air do laimh dheis gu buan. 

6 A* ghrian cho bhuailì fi thu fan la: j 

no gHealach fòs fan oidhch*. 

7 Ni Dia do choimheadh o gach olc : 

ni t anam dhion^a choidhch/. 

8 Do dhol amach, 's do theachd a ftead 

coimheadaidh Dia do ghnàth : 
O'n aimfir fo anois aYaun, 
's o fin a leith gu bràth. 

S A L M CXXIL 

i T) HI aoibhneas orm 'n trà dubhradar 
JD gu tigh De theid finn fuas. 
v 2 A'd' dhoirfibh, o Jerufaiem, 
air cofa feafaidh fòs. 

3 Jerufalem mar chathair i, 

thogbhadh gu dileas dlùth. 

4 D'an rachaid fuas na treabh' gu kir, 

fiad treabha Dhe nan dùl 

Gìì SALM CXXIIL toy 

Gu teifteas Ifraeih do chum 

! ainm Dhe gu moìfadh iìad. 

| Oìr cathraidh breitliearnhnais 'ta 'n sùd: 

! cathraidh' tigh Dhaibhidh iad. 

' Sior ghuidhibh do Jerufalem 

fioth fliaimh is fonas mòr : 
An drong fin fòs le-r 'n ionmhuin thu 

foirbhìchidh fiad gu leòr. 

1 Ann taobh a fljgh do d* bhallaibh fe:n 

biodh fith is fonas maith : 
Deagh-ftioirbheas fòs guraibh gu bràth 

a'd' lùchairt àìrd a fiigh. [ghaoil ; 
] Air fgà' mo bhràithreach 's luchd mo 

dhuit guidheam feh dp ghnàth. 
) Air fgà' tigh naomh 5 ar T ighearn' Dia 

iarram do leas gu bràth* 

S A L M CXXIII. 

1 ftiùile togbham riuts': a'ta 

1 -LVA 'n comhnuìdh air neamh naa fpeur* 

2 Feuch mar 'ta sùii nan feirbhifeach 

aìr làimh a' maigh'ftir fein, 
5 S mar fhùile ban-oglaich air laimh 

a bain-tiphearn' faraon : 
Feithidh air sùil' air Dh'ia gu 'n deaa 

fe tròcair oirn gu caoin. 

3 Bean 3o8 SALM CXXIV. 

3 Dean gràfan oirn, a Thighearn , Dhì ì 

dean gràfan oirn gu luath : 
. Oir 'tamaid aìr ar ìionadh làn 
do thareuis' is do f huath.* 

4 Le fanoìd iuchd na feafgaireachd 

lionadh ar n anamjbochd ; 
'S le fpìd na' muintir ùd a'ta 
làn àrdain is aia-iochd. 

S A L M CXXIV. a 

i ^TVTOis abradh Ifrael gu fior : 

131 mur bhiodh Jehobhadh leinn' 
1 Mar bhiodh Jehobhah, as ar leith, ì 
*n trà' dh'eirigh daoine ruinn' ; 

3 'N fin dheanta leo ar flugadh beo, 

*n trà las am fearg-fan ruinn' ; 

4 Rachmaid fuidh 'n tuil, 's ar n anam fò! 

rachadh fuidh fliruthaibh teann. 

5 'N fin rachadh thar ar anam bochd, \ 

na tuilte àrd gu leir. 

6 Moladh do Dhia, nach d'thug e finn I 

mar chreich d'am fiaclaibh geur. 
y Mar eun as lion nan eanadair 
ar n anam as do chuaidh : 
Do fgaoileadh is do bhris an lion, i 
is fliaoradh finn le buaidh* 

. 3 h S A L M CXXV. 309 

Ar congnamh 'ta 's ar cuideaghadh 

ann ainm Jehobhah threin : 
An neach do rinn an talamh ti, 
's a chruthaigh neamh nan fpeur> 

S A L M CXXV. 

TA 'n dream 111 dòchas ann an Dia 
mar mliabh Sion a ghnàth, 
Nach feadar fòs a chorrughadh, 

ach mhaireas ann gu bràth. 
Ceart mar ata na beanntaidh tric 

timchioll Jerufalem, 
'Ta Dia mar fin, o 'nois gu fior, 
timchioll a phobull fein. 

Oir flat luchd uilc cho ghabh fi tàmh 

air chrann nan daoine còir : 
D'eagal gu sin na~fireanaidh 
an làmh gu peacadh mòr. 
An aitim ùd *ta maith, a Dhe, 

do mhaitheas pàirtigh leo : 
Is 3eis an droing 'ta treibh-dhireach 
*s nan croidhe 'ta gun ghò. 

Ach f òs an drong do theid a thaoibh l 

g*an flighthibh claon le cheil% 
lomanaidh Dia le luchd an uilc : 
'g biaidh fith air IfraeiL 

SALM - t s a l m cxxvi. 

1 ^'VTTrà' thug Jehobhah air a h? 

i\: braid Shioin, do bhi finn 
Mar dhaoine chunnairc aifling mhòr" 
do mhofgail as an fuain. 

2 Lionadh ar beul le gàir' ann fin 5 

's ar teanga fòs le ceòl: 
A dubhradar 'meafg Gheintileach, 
rinn Dia dhoibh bearta mòr. 

3 Rinn Dia mòir-bhearta air ar fon : 

chuir oirne gàirdeachas. 

4 Jehobhah, pill ar bruid a rìs : 

mar (hruth fane àirde-deas. 

5 An drong do chuir gu deurach fiol, 

gu sùbhach ni fiad buain. 

6 An neach gu curth'achd theid amach 

le fiol roi-phrifeil caoin, 

Air bhith dh'a gul gu muladach 
'g a iomchar sùd gu fonn,< 

Le h aiteas pillfidh fe gu dearbh, 
a* giulan fguaba trom. M S A L M CXXVII. 

Ur tog Jehobhah fein an tigh, 
luchd-togbhail diomhaoin iad 

i Mu SALM CXXVKI. 3 ic 

Mur gleidh Jehobbah 'm feaile fòs, 
Iuchd-faire diomhaoin 'taid. 

)huibh 's diomhaoinbhi re moich-eirghe, 
fan 0^^^^' re caitfyris bhuain, 

Bhi 'g itheadh arain bròin : mar fin 
d'a flieircin bheir fe fuain. 

'S e Dia bheir toradh bronn mar dhuais : 

mar oighreachd bheir fe clann. 
Bìaidh mic na h èig' mar ihaighde geur, 

'n làimh ghaifgeich threin gach ara. 
'S bu nearachd fear 'gam bi dhiubh sùd 

a ghlac 's a dhorllach làn : 
Gun ruidheadh labhruidh fiad fa' phort 

re'n naimhdibh ole gu dàn\ 

S A L M CXXVIII. 

2 O Beannuight' gach aoin-neach air am 
O eagal Jehobhah mhòir : [bi 
Is ann an llighthibh nor-ghlain , De 

ftiuireas a cheim air chòir. 
Oir toradh gniomh do làmhan fein 

ithidh tu e gu h ait : 
Beannuighear thu gu mòr mar fm, 

's biaidh fonas ort gu pailt'. 

Mar fhineamh'n tharbhaich biaidh do 
'n taobh ftighdotfhàrdoichfein.[bhean 

Do 3i2 S A L M CXXIX. 

Do chlann mar phlantaidh òl-chraii)i| i 
timchioll do bhùird gu leir. [ù | 

4 Feuch, 'samhluidh fin do bheannuighe* i-j 

an neach d'an eagal Dia. 

5 As Sion gheibh thu beannughadh, 

is fonas chean' o'n Triath ; 

Is chi thu maith Jerufaleira 
re fad do làith' ^u leir. 

6 Is clann do chloinne chi thu fòs : \\t 

is fith air lfraeil, \ 

: i 

SALM CKXIX. 

1 "DU tric do chràdhfiad mi o m' òig' \< 
£3 deir IfraeJ gu truagh : 

2 O m' òig' do chràdh fiad mi gu tric, ^ 

gidheadh nior rug fiad buaidh. 

3 Na treahhthaich threabh fiad air m< j 

tharraing fiad claifean fad. [dhruirn 

4 Ach bhris jehobhah ceirt-bhreitheach J 

còrdan nan daoi gu grad. 

5 Air naimhdibh Shioin gu raibh nàir', 1 

piìlfid, air cùl gun chài^d^ 

6 Mar fheur a chrionas fol fa'm f às, \ 1 

bhios ihuas air tigh gu h àrd : 

7 Ni leis nach lionthar glac an fhir I j 

a bhios ?u tric ag buain : S A L M -CXXX. - 313 

Is leis nach lionthar fgia' an ti, 
a bhios re ceangal fgnab. 

Ni mo : deir luchd a'bhealaicQ !ea, 
gn raibh oirbh beannachd De : 
'Ta fìnne fòs 'g ar beaanachadh 
ann ainm Jehobhah threin. 

S A L M CXXX. 

/*"VN doimhne, O Jehobhah Dhe, 
U do ghlaodh mi riutfa fuas. 
Dhia, eifd re m' ghuth gu furachair : 

's re mu'ùrnaigh crom do chluas; 
Ma chomh'rthuighe arleataingidheachd, 
r a Dhe, cia ftieafmhas riut ? 
Ach agadfa 'ta iochd : do chum 
gu ftriochd' a' t eagal duit. 

Re Dia ataim ag feitheamh, fòs 

'ta m'anam feitheamh ris, 
Is ann a fhocai firinneach , 
mo dhochas cuirfidh mis'. 
'Ta m'anam bochd ni 's furachair 

ag feitheamh Dhe do ghnàth, 
Na bhios luchd-faire maidne f òs 
re igarachdain nan tràth: 

Ni 's furachair, a deiream fòs 
'g a fheitheamh-fan gun ghò. 

O Na 3 14 S A L M CXXXI. 

Na bhios luchd-faire ann fan oidhch* 
re teachd a fteach do'n lo. 

7 Biodh dòchas Ifraeil ann Dia : 

oir 'ta a thròcair mòr, 
'S ann ag an Tighearna gu beachd 
•^ta fuàfgladh pailt' gu leor. 

8 Is bheir fe fein gun cheift air bith 

d'a phobul Ifrael, 
Làn faoradh agus fuafgladh glan 
o'n aingidheachd gu leir. 

S A L M CXXXI. 

1 "\/TO chroidhe ni bhuil àrdanach, 

no f òs mo fliùil, a Dhe : 
Nior ghluaifeas ann an cùifibh mòr, 
a's àirde na mi f Jjein. 

2 Gudearbh,mar naoia'h airchuro'nchic 

chumas mi f hein a'm' thofd ; 
Mar naoidh air dol o cfech a mhàth'i 
is amhluidh m'anam bochd. 

3 Biodh dòchas maith ag Ifrael 

ann Dia Jehobhah treun, 
O'n aimfir fo anois aYann, 
's air feadh gach linn ann cein. SAL S A L M' CXXXIL AlrDaibhidkdeanfacuimhn^aDhe. 
*s air uile amhghar geur : 
; Mar thug fe mionn' do Dhia, is mòid 

do Dhia ùd Jacob treun. 
Do m , thigh ni racham f hein a fteach, 

no air mo Ieabaidh fuas : 
. Ntjeigeam codìa do mo ftiùii , > 
no fuain do nr* rofcaibh fòs. 

Gu nuig an uair am fuigheam àit* 

do Dhia Jehobhah treun, 
Is ionad-comhauidh bunaiteach 

do Dhia ùd Jacòb fein. 
\ Feueh, ann an criochaibh Ephrata 

do chualamar aii fgeul : 
j Air machairibh nan coiìlteacli dliitii . 
fhuaramar mar an ceadn'. 

1 Ag ftòl a choife fleachdaidh finn, 

ann àros Dhia nam feart^ 
! Eirigh, a Dhe, gu t ionad tàimh: 

thu fein is àirc do neart. 
\ Sgeuduight , gu raibh do fliagairt-fe 

do ghmV le h ionracas: 
Is deanadh do luchd-muintir naonùV 
* guntàmh ùr-ghàirdeachas* 

% 10 Àìf 3 i6 S A L M CXXXII. 

iq Air fgà' do (hearbhaint dhileis fein 
Daibhidh d'an d'thug thu buaidh, 
Aghaidh an ti do ungadh leat 
na cuir air h ais gu truagh. 
i i DoDhaibhidh mhbnnaighDia gu fiof 
's cho phill e uaidh am feafd', 
A'd' chathair-rioghajì cuirfidh mi v j 
t iarmad 's do ihiiochd gua cheift, 

12 Ma ni do chlann mo ehoimh-chekng* 

a choimhead, is mò reachd, 7 *« 
An teift do ni mi theagafg dkGÌbh, 

ma chumar kò gu cearr : 
An lliochd-fan fuidhidh mar an ceadi 

a'd' chathak%riogh, ,gu bràth. 

13 Qir mhiannuigh^agus ,roghm4gh,Di< 

Sion mar i<ma4 tàimh* ;; r b b 

14 'Si fomoth^ìFsWo'ÌM^^ 

gu futhain is-'gu fiof': '•' " ' : 
Ann/fo dò dheariàm fàrdoch dham^ 
oir 's i mo mhiann gu fior. • 

1 5 Mòir-bheantfuigheapas * 'a ftòr.gù pailj 

diolfam. a ko&hcl.le lòn.. 
16. Le ilàtmf a faga'irt euduigheto : : g . 
's a naoimhinìdiolàch mhqr. ^ 

17 Bheiream aari. fin gu h ùrur gks 
alr adhairC'Dhaibhidh fàs: 

& SALM CXXXIII. 317 

ìs lò-chrann dh'orduigh mi do'n ti 

do ungadh leam tre gràis. 
3 Cuartuighidh mi a naimhde-fin 

le nàir' is ruidheadh gruaidh : 
! Ach airfin biaidh a choroin fein 

ag fàs le h iomdha buaidh. 

;\; . S A L M CXXXIiI. 

[ rf^X Feuch cia mead a' maith anois, 
V_>/ cia mead na tlachd faraon, 
Bràithre do bhinan comhnuidh ghnàth 
ann fith 's ann ceangal caoin. 
k-Mar pia phrifèil air a' cheann, 

ruidh airan fheufoig fìos, 
1 'S ,Lfeufog Aroin, is do (hruth 
* gu ìomall eudaich 'rìs. 

; MardhealtairHermon/ndealt dothuit 

air fleibhtibh àrd Shioin, 
'N fin dh'orduigh DÌa ambeannughadh, ' 
a' bheatha fliiorruidh bhuan. 

S A L M CXXXIV. 

/~V Shearbhantadh Jehobhahrnhòir, 
VJ^ beannuighibh Dia a choidhch > ; 
D'an gnà^bhith ann an àros De 
'n àr feafamh feadh na h oidhch'. 

O 3 * >N *i8 S A L M CXXXV. 

2 5 Na theampull togaibh fuas bhur iàmì 

beannmghibh Dia nam feart. 
3 Beannuigheadh Dia as Sion thu, 
r'inn neamh is làr le neart. 

8 ALM CXXXV. 

1 ^TOlaibhfe Dia, àrd-mholaibh fo$ 
JlVji deagh-aiiim Jehobhah threin, 
Is thugaibh ciiu is moladh dtf a, 

fhearbhanta De gu leir. 

2 O fibhfe 5 ta 'n ar feafamh fòs 

ann tigh Jehobhah mhòir, 
Ann cùirtibh àluin tigh ar Dia, < 
molaibh e mar is còir. 

3 Molaibh an Tighearna, do bhrigh 

gu bhuil fe maith gach rè : 
D'a ainm-fìn feinnibh moladh ait, 
oir 's ni ro-thlachd-mhor e. 

4 Oir Jacob fòs do roghnuigh Dia 

'n a thròcair mhòir dh'a fein : 
Dh'a fein mar ionmhas is mar fhcilbh 
do thagh fe Ifraeh 

5 Oìr 's fiofrach mi } s is dimhin leam 
I . gu hhuil Jehòbhah mòr, 

bhuil ar Tighearna faraon 
. , „ ^ oi£cionn gach Dià ann glòir. 

' 6 Gac S A L M CXXXV. 319 

n|6 Gach ni air bith bu mhiannach leis, 
rinn Dia ann neamh nan fpeur, 
'S air talamh, 's anns na cuantaibh mòr, 
's na doimhneachdaibh gu kir. 

7 Do bheir fe air a' cheo dol fuas 
chrich na talmhain ti, 
3S Uifge do ni le dealanaich ; 

gaoth as a ftòr gun di\ 
I 8 Gach ceid-ghin do bhi ann ian Eipht' 
do bhuaìleadh leis gu trom, 
Do dhuin' is ainmhidh fòs faraon, 
bhi 'g imtheachd air a fonn. 

9 O Eiphte chuir fe comhartha, 
is miorbhuile le cheil', 
A'd' bhuilfgean fein ; air Phàroh f òs, 
's a mearbhantaibh gu leir. 

I oNa cinneich iion-mhor chlaoidheadh leis : 

mharbh Righridh cumhachdach. 

I I Do mharbhadh Og Iligh Bhàfain ieis, 

Sihon Righ n' Am'riteach : 

i Gach uile Rioghachd mar an ceadn', 
eia h iomdha bhi fiad ann. 

| Do fgriofadh, is do mhilleadh ieis 
d'an raibh ann tir Chanaan. 

1 2 Am fonu 's am fearann sùd air fad 
mar oighreachd thiodhlaic fe$ 

O 4 Mar 3*o S A L M CXXXV. 

Mar oighreachd do chìòinn ifraeil, •> ( 
fiad pobull dileas De. 

1 3 'Ta t airìm, a Thighearna nam feart, S 
buan-rnharthanach do ghnàth: 
, 'Ta t iomraclh buan air chuimhn a Dhc , w i 
o linn gu ìinn gu bràth. 
£4 Oir air-a phobull fein ni Dia i 
• ceirt bhreitheamrmas gu beacjid: . 
|s gabl^aidh eifin aithreachas 
m'a fhearbharitadh le iochd. 

j 5 lodhoil nan cinneach 'taid do'n òr, i 

's dò'n airgiod ghlàs faraon : 
Is ni bhuiì ionnt' ach diomhaoinèas 

rinneadh le làmhaibh dhaoin'. 
2 6 5 Ta beul ac', is gun chomh-radh ann: 1 

is sùilean, leis nach leir, 
xy *Ta cluafan ac 5 , Vnior chluinnid leo: j 

gun anal fòs nam beul. 

1 8 A' mhuintir 'ta 'g an deanamh sùd, ! ; 

, taid fein ro-chofmhuil leo : 
Is amhluidh 'ta gach uile neach 
do chuireas ionnt' a dhòigh. 

19 O beannuighibh Jehobhah-mòr, 

a theaghlaich Ifraeil: 
5 S a theaghlaich Aroin, beannuighibh 
an Tighearna le cheiP. 

20 O S A L M CXXXVL 321 

O theaghlaich Lebhi, beannuighibh 

is thugaibh cliu do Dhia: 
! Sibhfe d'an eagal Dia faraon, 
mpir-bheannuighibh an Triath. 

1 As Sion.beannuight' gu raibh'Dia; 

'g am bhuil a chomhnuidh bhuan 
Ann cathair naonuY Jerufaleim. 
, Molaibhfe Dia gach uair. 

S A-'L .M ..CXXXVL 

1 jT\ Thugafoh.buidheachas do Dhia 5 
V^/ dò bhrigh gur sàr-mhaith e : 
Ar~fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 
$ Thpgaibh do Dhia nan uile Dhia 
mor bhuidheachas le cheiP: 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

3 An Tighearn' os gach Triath ata, 

àrd-mholaibh e gu leir : 
I Ar-fon gu mair a thròcair chaomli 

gu fiorruidh feadh gach rè. 
I4 Do ? n ti 'n a aonar fòs do rinn 

mòìr-mhiorbhuile gu treun: 
Ar-fon gu mair a thròcair chapmh 

gu fiorruidh feadh gach rè. 

O 5 sDo'n $fg SÀLM CXXXVL 

5 Do T n ti le gliocas iongantach 

do chruthaigh neamh nan fpeur ; 
'Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

6 Do'n ti do ftiìn air uachdar tuinn 

an talamh trom gu leir : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

y Do'n ti do rinn na foluis mhòr 
*ta foiilfeachadh nan fpeur : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

8 A' ghrian gu h uachdranachd fan Ia 3 

chum dhùinne gu bu leir: 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

9 A' ghealach is na reulta glan 

do riaghladh oidhch' le cheil 5 : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 

gu fiorruidh feadii gach rè. 
i o Do'n ti rinn bualadh trom {an Eipht 3 

air ceid-ghin dhaoin' is fpreidh: 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 

gu fiorruidh feadh gach rè. 

1 1 Thug as am builfgean-fan amach 
a phobull Ifrael: S A L M CXXXVI. 323 

Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
j gu fiorruidh feadh gach rè. 
ì Le neart a ghàirdein sìnt' amach ? 

's le laimh a'ta roi-threun: 
! Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

3 Do'n ti le'r fgoilteadh a' muir ruadh 

'n a bhloidibh as a cheiP : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

4 Is trid a mheadhoin do thug fe 

gu tearuint' Ifrael ; 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

£ San fhairge ruaidh do fgriofadh leis 
Phàroh 's a fhluagh gu leir: 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach, rè. 
6 Do'n ti fm trid an fhafaich mhòir 
threòruigh a mhuintir fein : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gacb rè. 

y Do'n ti do bhuail, 's do lot gu trom 
na Righridh làidir threun : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh : 

Igu fiorruidh feadh gach rè* 
O 6 .18 Is 3 2 4 S A L M CXXXVI. 

j 8 Is Righridh uafal iomraiteach, m 
do. mharbh le ghàirden fein : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh $ j' 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

ig Na' meafg sùd do^bhi Sihon Righ ' 
nan Amoriteach treun : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh > ; i 
gu tìorruidh feath gach rè. 
'io Is Og air Bàfan ' bhi 'n a Righ, 
do mharbh is chafgair fe : 
Àr-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

•m Is thugfe fòs mar oighreachd bhuairl 1 
am fearann-fan gu leir : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh { 
gu fiorruidh feadh gach rè. 
-q&> Ann oighreachd thug do Ifrael, ! ì 
a ■fhearbhant dileas fein : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh- ■ \ 
gu fiorruidh feadh gach rè. 
23 Neachjairbhithdhùinn'roi-ifioltruagh^j 
do chijimhnigh oirn 5 n ar feim : 
Ar-fon gu rnair a thròcair chaomh 
gufiorruidh feadh gach rè. 

34 Gu sàbhailt' bhuin fe finn, amach 
o ncart ar naimhde treun: 

Ar- S A L M CXXXVII. 325 

Ar-fon gu' mair a thròcair chaomh 
gu llorruidh feadh gach rè. 

5 *Ta tabhairt bcatha do gach feòii 

is lòin do'n uils chrè : 
Ar ion gu.mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

6 O thugaibh moladh agus cliu 

do Dhia na' neamh 's nan fpeur : 
Ar-fon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach rè. 

S A I M CXXXVII. 

1 À GfruthaibhcoimheachBhàbiIoin, 
JljL ftiuidh fmn gu brònach bochd; 

£ Air Sion fòs 'n trà' chuimhneamar, 
do ghuileamar gu goirt. 

2 Air gheugaibh feileich innte sùd 

ar clàirfeach 5 chrochadh leinn. 

3 Oir dh'iarr fiad oran oirn ann sùd, 

an dream rinn braighde dhinn, 

Isdh'iarr fiadluath-ghàir'oirnan drong 
le'r chreachadh f nn gu leir : 

A dubhradar, dhùinn feinnibh laoidh 
do laoidhibh Shioin fein. 

4 'N tir choigrigh cia mar fheadarleinn 

oran Jehobhah Iheinn ? 

; ' 5 Mur 326 SALM CXXXVIIL 

5 Mur cuimhn'gheam thu, Jerufalera, 

re m' dheis nior lean a feirm. 

6 Mo theanga leanadh re mo ghiall, 

mur cuimhn'ghear thufa leam. 
Mur togbham os m'uil' aoibhneas àrd 
cathair Jerufaleim. 

7 Clann Edom, cuimhnigh thus', a Dhe. 

oir dubhradhar le tàir, 
Am làithibh truagh Jerufaleim, 
lom, lom i, fios gu làr. 

8 O Inghean uaibhrach Bhàbiloin, 

a dh'fhàfaichear gu leir ; 
Bu nearachd neach, mar rinn tu oirnì, 
a dhiolfas dhuit d'a reir. 

9 Bu nearachd neach a ghlacas fòs 

do mhaoth chìann bheaga thruagh, 
5 S à phronnas iad gun acarachd, 
re clochaibh tuinnidh cruaidh. 

S A L M CXXXVIIÌ. 

i T E m'uìle chroidh' àrd-mholfam thu 3 

JLi àrd-mholfam thu gu caomh 
1 'N làthair nan Dia. Is ileachdfam dhuit 
m' aghaidh re d' theampull naomh^ 
Is molf am t ainm bhrigh t f hirinn cheart 3 
's do chaoimhneis ghràdhaich fein : 

Oìi S A L M CXXXVIIL 327 

Oir t fhocal fior-ghlan dh'àrduigh thu, 
oif-cionn t uil' ainm gu jeir. 

5 San la do ghlaodh mi riut, a phe, 
f hreagair thu mi gu luath : 
Is thug thu fpionnadh dhamh gu leor, 
le treòir, a'm' anam truagh. 
$ Bheir Righridh mòr na cruinnc dhuitV 
àrd-mholadh binn gu leir: 
San uair an duinntear leo, a Dhia, 
deagh bhriathra glan do bheiL 

5 Ann flìghthibh fòs Jehobhah mhòir 

feinnidh fiad ceòl gu hait, 
Ar-fon gur onorach, '$ gur àrd 
glòir àluin Dhia nam feart. 

6 Ge àrd Jehobhah, feallaidh fe 

air daòinibh umhal còir ; 
Ach 's leir dh'a 'n drong ùd, fadolàimh, 
'ta làn do'n àrdan mhòr. 

7 D'an gluaisfinn ann am builfgean fòs 

na triobloid mhòir do m' chlaoicuY, 
Ata mi fiolrach dòchafach 

gu beothuigh thufa mi ; 
Ann aghaidh corruigh mhòir mo nàmh, 

do iàmh-fa fintear leat, 
ìs ni do dheas-Iamh-fa a'm* fheim iì 

mo theafairgin le neart. : 

8 Gach 328 SAL M CXXXIX. 

8 Gach ni air bith a bheanas damb, 
coimh-lionaidh Dia gu treun : 
Is buan do ghràs, a Dhia, gu bràth ; 
oibridh do làmh na treig, 

S A L M CXXXIX. Lia 
c 

0: 

c 

: i TT\0 rannfuigh thu, 's is aithne dhui 

JL^ mife, Jehobhah threin. 
a Mo ftiuidh% is m'eirghe 's aithne dhuit 1 
's leir dhuit mo fmuain ann cein. 

3 Mo cheimne, is mo luidhe fios 

do chuartuigh thu gu diù'; 
Is air mo fhlighthibh fein gu leir 
'$ geìr-Fhiofrach eòlach thu. 

4 Feuch, ni bhuil focal mòr no beag 

no uirghioll ann mo bheul : 
'MunMabhram iad, a Dhia nam feart 5 
nach aithnC dhuit gu leir. 

5 J3o chuartuigh thu mi aix gach taoibh 

romham faraon 's aW dheigh : 
Do làmh 'ta neart-mhor cumhachdach 
do leag tu orm a Dhe, 

6 'Tà 'n t eòlas fo roi-iongantàch, 

is ormfa *ta fe cruaidh; 
Ni 'fi ruigeam air, oir 'ta fe àrd 
r'a thuigiìn, is r'a luadh. 

7Cia Aii 

i 

G, 

i 

Sti 

! 

n 
! S A L M CXXXIX.- 3*9 

i Cia 'n t àit' air bith sm fead^mi dol 
o d' fpiorad glic a Dhe ? 
, O d' ghnùis 'ta uile-leirfmeach 
? cia 'n taobh a theichfeas ini ? 

I i D'an rachuinn fuas air neamh nan fpeur, 
ata thii fein ann sùd; 
j| D'anJuidhina ann ah ifrionn fhios, 
} 'tathujfan ionad ùd. ,,• 
. ) . Air barraibh fgiath na maidne fòs 

d'an fiùbhlaum fad o ìaimh *, 
• G u h ipm-aljai.bh.na fairge. mòir 
chum cpmhiìuidh agus tàimh. 

> Stiuiridh àn mi anri flrui,. a Phe, , £ 

le d' iaimh /ta treun ann neart, 
Is nithear leat mo chunbhail fòs 
< le d' dheas-Iaimh mhòir gu beachd, 
| D'an abrainn, gu dean dorchadas ■ 
; gu dimhin m'fhoìach uait ; 
Biaidh 'n oidhche fein marfholus glaa 
ag iadhadh orm m'an cuairt. 

j Cho'n fholuigh uaitfe dorchadas, 
*s comh {hoiileir oidhch' is !a : 
*Sceirt-ionann .diuts' an duibhre dorch* 
is folus glan nan trà'. 

| Oir feuch do ghabh tufealbh gu moch 
air m'àirnibh is mi maoth : 330 SALM CXXXIX. 

''S ann leat do rinneadh m'fholach f s 1 
am bolg mo mhàthar chaoimh. 

14 Ard mholfam thu, oir 's uathbhafa M; 

*s is miorbhuileach mo dhealbh : 
'Ta t oibridhs' iongantach : 's is le:i 'A; 
do m'anam e gu dearbh. 

15 'N trà'rinneadhmiama diomhaireacfcj|0 

's a dheaibhàdh mi gu ceart 
Ann àitibh iochdrach talmhain ftiic j 1$ 
bu leir dhuit brigh mo neart. 

16 Mo*Cheud-fhàsan-abuidhgundreaq r fl 

do d' ftiùilibh-fe bu leir ; 
Mo bhuill gu h iomlan c&uireadh fi \ 

fgriobht' ann do leabhar fheinj 
Gidheadh re aimfir is re ùin 1} 

do dhealbhadh iad fan am : 
Airbhith dhoibhroimhefingundreac j 

's nach raibh a haon diubh ann.f' 

17 'S roi-phrifeiì uime fra, a Dhe, ^ 

do fmuaint'idhs' uile leam: 
'S roMion-mhor mòr r'an aireamh i 1 
's r'an cuir air cuntas ceann. 
li Re 'naireamh, 'smòrgurlion-mhoirii 
na gaineamh mhin na tràgh': 

# Embryo. j ( 

i S A L M CXL. 331 Air mofgladh as mo chodal damh, 
'taim maiile riut do ghnàthv 

5 Marbhthar an t aingidh Ieatgu beachd, 
Thighearna r-oi-threin : 
Anois, o dhaoine fuileachdach 

imthighibh uam ann'cem. 
Oir lahhradar. a' t aghaidh, Dhe, 

ie aing'eachd eaf-aomais ; 
ìs thug do naimhde mio-runach 
tainm naomh , ann diomhaoineas. 

^ 1 Nach bhuil mi tabhairt fuath, a 3J)hia, 
do'n dromg thug dhuitfe fuàth ? 
Nach bhuii mi gabhaii gràin do'n dream, 
a' r aghaidh dh*èirigh fuas f 
12 Fuath iomlan thug mi dhoibh gu beachd: 

mar naimhde nim a' rneas. 
c 23 Ranufuigh mi ; Dhe, mo chroidhe faic : 
mo fmuainridh feuch, fionn mis' : 

24 Feuch agus amjhairc fein am bhuir * 
fligh' aingidh olc a'm' chle : 
Is ann fan t flighe (hiorruidh chòir 
gu direach treòruigh me. o S.A L M C%U - ' 
'N" drochrdhriia* fàof i& tèafairg mi, 
O Dhia Jebobhah ^^0^^' : 

O'n 33* S A L M CXL. 

O'n f hear a'tà re f òireigneadh 
dean didean d-hamh gu caomh. 
2'Nan eroidhe 'taid^ag fmuainteaghadh 
air aimh-leas rnòr gach la : 
Chum cath' is comhruig chruaidh atai 
air crumneachadh do ghnà'. . 

3 Mar theangà nakhreach, rinnèadar 
an teanga fgaiteach geur : 
Ata riimh mhillteaeli naithreaeh f òs 
am folach ann nam beul. 
4 r O Jaimh nan daoi gleidh mis' a Dhe ; j 
. 's o luchd an fhòirneirty dion: - 
, Mo ctaeimne thiigin hun oif-cionn, 
's e; sùd an rùn s am miann. 

5 D'fholuigh na h uaihhreich ! gaoifh 
is corda fòs, do m' fgriòs [dhamh 
: Re taoibh a' bhealaich fgapil iad liòn : 
: \ do leag iad ceap gim fhios. 
£ Pve Bia Jehobhah- dubhairt mi. 
's tu fein gu beachd mo Dhia: 
Eifd re guth m' ath-chuinge anois 3 
O Thighearn' is a Thriath. 

7 Is tu a's fpipnnadh flainte dhamh, 
Jehobhah Dhia nam flath : 
Chuir dion is folach air mo chearm 
ann aimfir troid is cath\ 

3 Na S A L M CXL. 333 

8 Na deonuigh miann an aingidh uilc, 
O Thighearna nam feart. 
Aistinnleachd fòs na foirbhigh. leis, 
mun- àrduigh'r iad ann neàrt.\ j 

tain 9 Àch cinn na dròing a chuartuigh Ini 
m'an cuairt le tuaileas tìrreug, 
Gu rabhaid air am foiach f òs 
le tubaiii'mhòir am beil. - 
io Orra gu tuiteadh eibhle Ìoifgt'*; ■ 
tilg iad fan teine, beo : 
Ann ilochdaibh domhain fios, do chuni 
nach eir'ghiodh iad ni 's mò.. 

x i Na daingnighear air talamh fòs 

fear-labhairt uilc a choidhch' : 
| , Biodh olc ag feaìg fir f òirèignidh 
d'aleaf adh is d'a chlaoidh'. 

12 Is akhne dhamh gu 'ri dea'rnadh Dia 
- dò'n dream 'tà 'n amhghar goirt 

An cùis a iheafamh dhoibh gu treun; 
Ìs oQÌr nan daoine bochd. 

1 3 Do bheir na fireanaidh gu dearbh 

do t^mm-fe moladh mòr ': - [fein, 
- Biaidhco'mhnùidhbhuan a'tffiiadhnais 
a Dhe, àg daoine còir. /r SÀLM 336 SiA L M CXLIII. 

3 'N trà' bhl mo fpiorad bàit' a fHgh, 

'n fìu b'aithne dhuit mò cheim: 
tì S a' bfoealach ann do (hiubhail mi, ; ' 
gun.-fhios do ieag fiad lion. 

4 B'amhairc mi air mo^lheis, is d'f heuc 

's r nì 'n raibh fear m'eòlais aim ; 
No neach do m'anam bheireadh fpei 
threig cahhair mi fan am. 

5 O Thighèarna, £o ghlaodh mi riut, 

a dubhairt mi gun ghò, 
Gur tu is tearmunn dileas damh, 
Vino chuid'ann tir nam beo. 

6 Ar-fon gur chlaoidheadh mi gu truag 

eifd re mo ghlaodh fan am, 
Is faor nii o iuchd m'f hòirneirt mhòi 
oir *S treife Ìeo na leam. 

7 As priofon m'anam buin amach, 

t ainmfe gu molfar leam: 
Is iadhfuid umam fireanaidh : 
oir ni tu paiiteas rium. 

S A L M CXLIII. 

i T> E m'ùrnaigh ei&l, is aom do chlu 
JLV re m'ath-chuinge, a ©he : 
A' t f hirinn is a'd' cheartas àrd 
gu gràs-mhor freagair mi. w 

»1 

1 

ki 

Dec 

d l»l 
\ 
oi 
a 
lo 
i 

k 

El S A L M CXLIIL 237 

, t Na tionnfgain ann am breitheamhnas - 

le tòglach dileàs fein : 
1 1' Oir 's dearbh nach faorthar duine beo 

a' t Fhiadhnais ano ara birm*. 
II l Oir lean an nàmhad ea-corach 
i le tòir gheir m'anam bochd, 
>• Mo bheatha thilg fe fios le tàir, 

leag ris an làr gun iochd : 

Do chuir fe mi ann dorchadas 

chum comhnuidh ann'gu truagh. 
Is ionann mi 's an dream gu dearbh 
j bhiodh fada màrbh fan uaigh. 
j I Is uime fin 'ta, m'anara bàit' 

gu cràiteach ann mp chom : 
jjj I Mo chroidh' a'm' chiiabh gu muladach 
air f às gu tuirfeach trom. 

Na làith' o chian do chùimhnigh mi, 

'taim cnuafachadh gun tàmh 
Toibridh gu lesr: 's ag faìuainteaghadh 

air gniomharthaibh do làmh. 
Mo làmhan (hìn mi riutfa ftias : 

ann geali 'ta in'anam ort 5 
ffi Amhiuidh mar bhitheas fearann cruaidh 

air tiormachadh ie tart, 

Eifd rium, a Thighearna, gu grad, 
chuaidh as do m'anam bochd ; 

» ' P Ds" 33 6 SI$ L M CXLIII. 

3 S N trà' bhi mo fpiorad bàit' a fKgh, : 

'n fiab'aithne dhuit mò cheim: J 
i; S a' bfaesdach ann do fliiubhail mi/jfj 
gun f hios do ieag fiad lion. 

4 D'amhairc mt air mo^lheis, is d'fheud 

*s r ni 'n raibh fear m'eòlais ann ; J 
No neach do m'anam bheireadh fpeis 
threig cabhair mi fan am. 

5 O Thighèarpa, £o ghlaodh mi riut, 1 

a dubhairt mi gun ghò, 
Gur tu is tearmunn dileas damh, 
's mo chuid'ann tir nam beo. 1 

6 Ar-fon gur chlaoidheadh mi gu truagl 

eifd re mo ghlaodh fon am, 
Is faor mi o luchd m'f hòirneirt mhòb 
oir 'à treife leo na leam. 

7 As priofon m'anam buin amach, - 

t ainmfe gu molfar leam: 
Is iadhfuid umam fireanaidh : 
oir ni tu pailteas rium. S A L M CXLIII. 

i T> E m'ùrnaigh ei&, is aom do chlua 
XV re m'ath-chuinge, a Dhe : 
A' t f hirlnn is a'd' cheartas àrd ; I 
gu gràs-mhor freagair mi. 

% M j S A L M CXLIIL 237 • 

a tionnfgain ann am breitheamhnas - 1 
le tòglach dileàs fein : 
t)ir 's dearbh nach faorthar duine beo 

a' t Fhiadhnais ann arn binn'. 
Oir lean an nàmhad ea-corach 
le tòir gheir m'anam bockd, 
JSlo bheatha thilg fe fios le tàir, 
leag ris an làr gun iochd : 

Do chuir fe mi ann dorchadas 

chum comhnuidh ann gu truagh, 
Is ionann mi 's an dream gu dearbh 

bhiodh fada marbh fan uaigh. 
Is uime fin 'ta^ m'anam bàit' 

gu cràiteàch ann mo chom : 
^Io chroidh' a'm' chliabh gu muladaeh 

air fàs gu tuirfeach trom. 

Na làith' o chian do chuimhnigh mi, 

'taim cnuafachadh gun tàmh 
Toibridh gu leir: 's ag foiuainteaghadh 

air gniomharthaibh do iàinh. 
Mo làmhan mìn mi riutfa fuas : 

ann geaìl 'ta m'anam ort, 
Amhluidh mar bhitheas fearann cruaidh 

air tiormachadh le taru 

Eifd rium ? a Thighearna, gu grad, 
chuaidh as do m'anam bochd ; 

P Ds 
33« SALM CXLIIL 

Do ghnùis na ceii, d'eagal gu biom 
mar dhroing chuaidh fios do'n t floch 

8 Toir orm gu cluinntear leam gu mo 

guth binn do chaoimhneis ghràid 
Oir ionnad chuir mi fhein gu mòr 

mo dhòchas is mo dhòigh, 
Am bealach fòs ann gluaisfear leair 

toir orm gu 'n aitbnigh mi': 
Oir riut ata mi togbhail fuas 

mo fpioraid thruaigh a Dhe. 

9 O m' naimhdibh guineach, teafairg n 

~ O Thighearn' is a Righ : 
Do t ionnfuidh theich mi f òs 5 do chu 
gu foluight' leatfa mi. 

i o Do thoil do dheanamh teagaifg dham 

oir 5 s tu mo Dhia gu beachd, 
O 's maith do fpiorad: treòruigh ir. 
gu tir na fireantachd. 

ii Sgà' t ainmfè, beothaigh mi gutreu 

a Dhe Jehobhah mhòir : 
Sgà' t fhsreanlachd, faor m'anam bocl 
o thriobloid ghoirt's o ieòn. 
1 2 Cuìras do m' naimhdibhtnd do ghrà: 
is fgrios an drong gu leir 
'Ta cur m'anama thruaigh fuidh leò 
oir 's mife t òglach fein. 

SAL S A L M CXLiV. 339 

BEannuight' gu raibh Jehobhah treun , 
ino charraig e 's mo threòir ; 
Mo làmh a theagaifgeas gu cath, 

's gu comhrag maith mo mheòir. 
Mo mhaith, mo dhion, 's mo bhaideal àrd, 

mo ftilànaightheoir, 's mo fgìath^. 
'S e cheannfuigheas mo dhaoine fum: 
mo mhuinighin 's e Dia. 

Dhia, creud e'n duine, gu bhuil tu 

ag gabhail eòlais air f 
No creud e mac an duine fòs, 

gu d'thug tu e fainear? 
An duinè, 's cofmhuil e g» flor 

re diomhaoineas gun ftà: 
'S a làith' mar fgàii', 's mar f haileas f òs 

ag gabhail thart' ti'ta. 

O lùb, a Dhia, do fhlaitheis àrd, 

thig fein gun chàird' anuas : 
Buin ris na fleibhthibh mòHe d'neart, 

is uath' theid deatach fuas. 
Leig chuc amach do dheajanach, 

le'r Igaoilear iad air fad: 
Is tilg amach do fhaighde gèur, 

le'r chlaoidhear iad gu grad. 

ò|f 'Sìn uait do làmh as t ionad àrd, 
faor mi, is fuafgail orm ? 

P 2 O 3 4o S A LM CXLIV. 

O uifgibh iàidir iomarcach: 
's o laimh nan coìgreach borb 

8 An drong 'gaìn bhuii arn beil àg teac i 

air diomhaoineas gach Ìo : 
An deas-làmh sùd 3 is deas-Iàmh i 
làn iogain agus gò. 

9 Dhuit feinneam oran nuadh, a Dhe 

's ann air an t Saltair ghrinn, 
Air inneai ciuil nan teuda deich 

dhuit feinneam moladh binn. 
io'S e Dia do bheir do Righribh mòr 

flàint' agus buaidh gu treun, 
'S e fhaoras Daibhidh òglach capm 

o'n chloidheamh mhillteach gheui 

1 1 Saor mi, is fuafgail orrn o laimh 

nan coimheach, 'g am bhuil beul 
Làh diomhaoineis ; 's andeas lamh fc 
'n a deas-làimh feill' is breig'. 

12 Do chum gu biodh àr macraidh fàs 

mar fhaillein ùr nan òig': 
'S mar Oifion-chloch' ar n ingheana 
fnoighte mar àros mòr. 

13 Ar fgioboil làn do'n uile ftòr ; 

gu biodh ar treud' ag breith 
Na' miltibh, feadh defch miltibh fòs 
'n ar fràidibh fein s:u feth. 

* 14 i iO <- S A L M CXLV.. 341 

4 Ar dairah guhobair làidir calm, 

gun bhrifeadS 'mach no fteach : 
Do chum s n arfràidibh fòs nach biodh 
guth caoi' gu gearanach. 

5 'S beannuight' am phobull fìn a'ta 

fan inbhe fo gu beachd ; 
'S beannuight' am pobull fos, d'anDia 
Jehobhah Triath nam feart. 

SALM CXLV. [Righ . 

1 A Rduigheam thu, mo Dhia 3 's mo 
JLlL t ainm beannuigheam gu brath. 
% Do t arams , am feafd' do bheiream cliu: 
àrduigheam thu gach la. 

3 'Ta Dia Jehobhah mòr gu dearbh, 

ion-mholta Dia gu mòr, 
Cho'nf headharmead a mhòrdhachd-fan 
a rannfughadh gu ieòr. 

4 Moìfaidh gach àl do ghniomhartha 

do'n àl a thig nan deigh, 
ìs t oibridh cumhachdacha fòs 
fior-cuirfear leo ann ceill. 

5 Onoirdomhòrdhachdghlòr-mhoir fein 

cuirfeam ann ceill gu feeachd ; 
Àtr t oibribh iongantach gu leir 
labhram a Dhe nam feart. 

P 3 6 Lab- 3 4'2 S A L M CXLV. 

6 Labhraidh daoin' eile fòs air neart 

do bhearta uath-bhafach ; 
Is mife fotìlfigheam gu mor 
do mhòrdhachd iongantach. 

7 Is cuirfear leo ann ceiil gu pailt' 

iornradh do mhaitheis mhòir; 
Do cheartas glan, is t ionracas 
molfaid gu binn le ceòl. 

8 'Ta 'n Tìghearna ro-ghràs-mhor ca©ii 

is làn do thruacantachd: 
Ata fe mall ohum feirg', is fòs 
pailt' ann an tròcaireachd. 

9 Is maith Jehobhah do gach dùil; 

'ta thròcair chaomh gu beachd 
Gif-cionn gach obair agus gniomh 
do rinneadh leis le neart. 

i o Dhia, molfaidh t oibridh thu air fad 
le d' naoimhibh molfar thu : 

1 1 Air glòir do Rioghachd labhraidh fiad 

innfid do neart le cliu. 

1 2 Do chum a bhearta cumhachdach 

gu tuigfeadh clanna daoin' ; 
Gu bhuil a Rioghachd làn do ghlòir, 
* is mòrdhalachd faraon. 

13 t)o Rioghachd fein, is Rioghachd i 

'ta fiorruidh buan gu beachdj 

Is 19 ■ 1- SALM CXLV. 343 

Is mairfidh t uachdranachd gu bràth, 
air feadh gach àil rc teachd. 
4 Cunbhaidh jehobhahfuas le neart 
an drong 'ta tuiteam fios : 

'S an dream 'ta claonadh chum an làir ? 
togbhaidh fe 'n àird' a rìs. 

1 5 'Ta sùile fòs gach dùil' air bith 

ag feitheamh ort a Righ ; 
Is 'ta tu ann fna tràthaibh ceart 
ag tabhairt dhòibh am bidh. 

1 6 Ata tu ann do thoirbheartas 

fofgladh do laimh gu mòr, 
Is miann gach nithe beo air bith 
sàfuighear Ìeat gu leòr. 

17 'Ta Dia 'n a uile -fiilighthibh ceart, 

naomhtha 'n a uile ghniomh. 

1 8 'S dìù' Diado mhead 's a ghairmeasair, 

feadh ghairmeas air gu flor. 

1 9 Deagh mhiann gach neach d'an eagal e 

coimh-lionaidh fe gu pailt' 5 
Is eifdfidh eifm re nan glaodh, 
faorfaidh fe iad nan airc. 

20 An drong 'ta tabhairt gràidh do Dliia, 

dhoihh ni fe tearmunn deas; 
Àch fòs na h aingidh olc gu leir 
'do ni fe fein an fgrios_. 

P 4 21 Ag 344 & A L M CXLVI. 

1 1 Ag iuadh air ciiu Jehobhah threin 
bithidh mo bheul gun cheift : [fec 
Ainm naomhtha beannuigheadh gac 
gu fiorruidh buan am feafd'. 

S A L M CXLVL 

i T"\Ia mcluibh ; mol o m'anam, Dia 
JLJ 2 Molfaidh mi Dia re m' bheo 
Aird-feinnidh mife ciiu do m' Dhia, 
re fad mo re 's mo lo. 

3 Na earbaibh, is na deanuibh bun 

a prionnfaibh làidir treun ; 
No fòs a mac aon-duin' aYann, 
'$ gun fhurtachd an re feim. 

4 3 Ta anaì-fan dol as amach, 

theid fe g'a ùir air ais, 
Theid as d'a fmuainteaghadh gu Ieir 
fan lo fin fein gu cas. 

5 'S beannuight' an duine fin 'g am bhui 

Dia Jacob dh'a mar neart ; 
S G ara bhuil a dhòchas ann a Dhia 
Jehobhah Triath nam feart. 

5 ? S e chruthaigh neamh, is muir^ is tfry 
5 s gach aoin ni ionnta 'ta ; 
Is ie 3o ehoimhdeas iìrinn fòs 
gn ficrruidh is gu bràth. 

7 Re Bk SALM CXLVII. 345 

7 Re daoinibh 'ta fuidh fhòìrneart mòr 
li cumaidh fe còir gu caoin, 
icli Bheir biadh do'n ocrach ; cuirfidh Dia 
na priofunaich fa fgaoiP. 

S 'S e Dia 'ta fofgladh sùl nan dalì, 
togbhaidh jehobhah mòr 
13 An drong a'ta air cromadh fios, 
ft! is caomh leis daoiàe còir. [Dia, 
i 9 Bain-treahhach, 's dilleaehd , feafmhaidh 
fe Ydion do'n choigreach ann : 
_Ach flighe fhiar nan daoihe daoi 
tilgidh fe bun oif-cionn. ; 

o BiadhDia'n a Aird-Rigumòrguhràth, 
do Dhias', O Shioin naomh', 
O linn gu linn gu marthanach. 
Moluibhfe Dia gu caomh, 

S A L M CXLVIL 
" y|"01uibhfeDia, oir '$ maith bhith feinn 
xVJL àrd-mholadh binn d'ar Dia: 
Oir *s ttachd'-mhor e, 's is maifeil sùd 

bhi tabhair cliu do'n Triath. 
% Suas togbhaidh Dia Jerufalem ; 
cruinnighidrf'fe le cheil', 
An dream d'an d'rinneadh dibeàrthaich 
do ghineil IfraeiL 

3 Do'o 346 S.ALM CXLVII. 

3 Do'n aitim 'g am bhuil crcidhe brùi 

do bheir fe ffàinte mhòr : 
'S e cheanglas fuas gu-faiciìleach 
gach' cneadh 'ta orr' is leòn. 

4 Na reulta lion-mhor àirmhear leisj 

'g an ainmeachadh gu leir. 

5 Is mòr ar Dia, 's is mòr a neart ; 

gun tomhas air a cheill. 

6 Togbhaidh Jehobhah fuas gu dearbl 
* na daoine ciuin a ris : 
Is leagfar leis na daoi le tàir 

gu làr 'g an tilgeadh fios. 

7 Seinnibh do. Dhia Jehobhah mòr, 

le buidheachas gu binn: 
Seinnibh d'ar Dia-ainn moladh. àrd 
air teud na clàirfeich ghrinn : 

8Noch f holchas neamh le neallaibh tiugh 
uììmhui'dh fe fearthuin fòs 
Do'n talamh: '$ e bheir air an fheur 
bhith fàs air fleibhtibh mòr. 
9 Do'n ammhidh 's do gachbeathachfia 
bheir eifm biadh gun dith : w 
Is do na fiachaibh òg' faraon 
a ghlaodhas 'g iarraidh bidh. 

io Ann neart an eich cho bhi a dhùil^ 
ge mòr a ìùth '$ a threis' \ 

Chi ■7v SALM CXLVIL 247 

lùl Cho ghabh fe tìachd ann cofaibh fir 
iheafmhas gu direach deas. 

1 'Ta Dia ag gabhail tlachd gu mòr 

do'n dream d'an eagal e, 
Chuirfeas an dochas is an dòigh 
?n a thròcair-fin gach rè. 

2 Tabh'r moladh O Jerufalem, 

do Dhia Jehobhah mòr, 
Do d' Dhiafa tabhair moladh fior, 
O Shioin mar ìs còir. 

3 Croinn dhruididh f òs do dhoirfe mòr 

do nearmigh fe gu maith : 
Dò bheannuigh fe do iliochd gu leir 
a'd 5 mheadhon fein a 'ftigh. 

4 'S e chuirfeas ann do chriochaibh fòs 

fkh agus fonas mòr : 
'Se ni le fmior a 5 chruithneachd ghloin 
do fhàfughadh gu leòr. 

5 *S .e_ctiuirfeas àithn' amach air tir ? 

ni bhriathar ruidh gu luath. 
[6 Bheir fneachd mar olainn ; fgaoilidh 
an liakh-reodh mar an luaith. [fe 

17 Leac-oidhre tilgidh fe amach 

mar ghreamanna nach gann; ^ 
Agus farì fhuachd a rinneadh leis 
cia fheadas feafamh ann ? 

iSCuir- 348 S A L M CXLVIII. 

18 Cuirfidh fe briathar mòr amach, 

is l^aghar iad a rìs; 
Air feideadh dh'a le gaoith ann fm 
fruthaidh na tuilte fios. 

19 Do Jacob 'ta fe foillfiughadh 

a bhriathra fior-ghlan naomh', 
A ftatuin is a bhreitheamhnais 
do ìfrael gu caomh. 

20 Nior dheonuigh fe a' maitheas ùd 

dh'aoin fhineach 'ta fuidh'n ghrein 
A bhreitheamhnaisniorb'aithnedhoibl 
Moluibh Jehobhah treun. 

SALM CXLVIIL 

1 "TiyrOiuibhfeÌDia.Ard-mholuibhfò 
jLVX Jehobhah mòr gun chàird' 
O neamh' nan fpeur : moluibhfe Dia 

"s na h ionadaibh a's àird'r 

2 UiF aingle De mòr-mholuibh e 1 

moluibh e fiiluagh gu leir. 

3 O ghrian 's a ghealach moluibh e ? 

's a reulta glan nan fpeur. 

4 O neamha àrd nan uile neamh, 

is uifgeachan a'ta 
Ann comhnuidh fhuas oif-cionn nar 
motoibhfe Dia do ghnàV [fpeui 

5Thu Tht SALM CXLVIIL 349 

; Thugadh iad cliu is moladh bian 
do ainm Jehobhah threin, 
Oir chuir fe àithV amaeh ie neart, 
is rinneadh iad d*a reir. 

5 Do rinn fe fòs an dalngneachadh 
do chum bhith buan do ghnàih: 
Is chuir fe ftatuin orra sùd 

nach d'theid air cùl gu bràth. 
O'n talamh fòs a'ta fitidh neamh 
mòluibh Jehobhah treun; 
? A'dhràgòn' àdhbhal uath-bhafach, 
's a dhoimhheachda gn !eir. 

8Tein' aidheir agus cloich-fhneachdchru- 
anceò theidfuas 'sanfneachd; [aidh 9 
Gaotìi dhoihiònnach ag coimh-iionadh 
a bhriathar-fan gu beachd. 
9 Na fleibhte fairfing at-mhor mòr 5 
" J s na t ulaich fòs le 'clieil*: 
Gach craobh bhèir toradh agus blàth, 
's na Sedair àrd gu ieir. 

to Qach beathach, ainmhidh r is gach dùil 
a mmàigheas air aa làf 5 
'S gach eunlaith fgiathach iteagach 
'ia *g rteàlaigh gu h àrd. 
i i Qach Èigh air talamh làidir mòr, 
. -, s giK.h p-opilll fòs àir bith; 

« Na 35o S A L M CXLIX. 

Na prionnfuidh is luchd breitheamhna 
'ta os gach tir fa leith. 

12 Na h òig-fhir is a' mhacruidh dheas 

's na maighdeana le cheil* ; 
Na feanoire 'ta eòlach gìic, 
's na leinibh òg gu leir. 

13 Ainm Dhe àrd mholadh iad 5 oir 'ta 

amm-fra amhain ro-mhòr : 
Oif-cionn n& talmhain agus neamh 
do àrduigheadh a ghlòir. 

14 Adharc a phobuil àrduigh'r ìeis, 

sùd cliu a naomh gu leir, 
Cloinn' Ifraeil, a phobuiil chaoimh. 
Mòluibh Jehobhah treun, 

S A L M CXLIX. 

1 /lf Oiuibhfe Dia : is oran nuadh 
XVJL feinnibh do Dhia gu caomh ; 
Seinnibh a mholadh-fan gu binn 
ann coimh-thional nan naorah. 
1 Biodh Ilra*l aoibhneach ann an Dia 

an ti do chruthaigh e : 
Beanadh clann Shioin gàirdeachas 
na Righ air feadh gach rè. 

3 Is ann fan dhamhfa tjhugadh iad 
d'a ainm-fm moladh binn : 4cb 

isli A S A L M CXLIX. 35 1 

^ A chliu le tiompan feinneadh iad, 
is leis a' chlàirfeich ghrinn. 

:n , Oir 'ta Jehobhah gabhail dachd 
9 a a phobuli dileas fein : 
Do ni fe fgiamhach le na fhlàint* 
na daoine feimh gu leir. 

$ Brodh air na daoinibh naomh' ann fin 
ùr-ghàirdeachas ann-glòir : 
i Is air an leabuidh feinneadh ìad 
do Dhia le h iolaich mhòir. 
Gu raibh àird-chliu an Tighearna 

gu dligheach ann nam beuì : 
Is ann nan laimh-fm fòs gu raibh . 
cloidheam.h da-fhaobhair geur. 

' Do chum gudeant' air fineachaibh 

Ìàin-dioghaltas gu trom : 
Is mar an ceadn' air phoibleachaibh 

fmachdachadh goirt mar thoill. 
> Do chum gu deant' an Righridh-fm 

a chuir fuidh chuibhreich gheir, 
| Fuidh gheimhlibh teann do'n ìarunrt 

àn uaifle mòr gu Jeir. [chruaidh 

jjf Chum dioghakas do chur ann gniomh 
'ta fgriobht* 'n a fhocal ceart: 
So cliu nam fireanach gu lei'r. 
Moluibhfe Dia nam feart, 

I SALM 35* 

§ A L M CL. 

i.Ti^OluibhfePia/Natheampullnaom. 
JlVJ. ] moluibhfe Dia gu rnòr: 
Aan fpeuraibh àrd a chumachda 
moluibh e mar is còir. 

2 Ar-fcn a ghniomhartha roi~threim 

moluibhfe Dia gun. eMird* : 
Do reìr a mhòrdhachcHmoluibh e, 
a ghlòir a'ta ro~àrd. 

3 Le guth na gall-truimp mar an ceaua 5 

moluibhfe Dia gu binn: 
Air clàirfeich feinnibh moladk dh'a 
is air an t faltair ghrinn. 

4 Le tiompan thugaibh moladh dh'a 

fan damhfa mar an ceadn' : 
Le organ togaibh fuas a chliu, 
's le inneal ciuil nan teud, 

5 Air fiombalaibh 'ra làbhar binn 

moluibhfe Dia gun chàird' : 
Moluibhfe Dia aìr fiombalaibh 
ni toirm is fuaim ro-àrd. 

6 Gach uile dhùil fam bith 'ta beo 

'g am bhuii an deo nan crè, 
Ard-mhcladh iadfan Dia gu mòr. 
Moluibh Jehobhah treun. C R I O C H.