Skip to main content

Full text of "Sailm Dhaibhidh maille ri laoidhean o'n Scrioptur Naomha chum bhi air an seinn ann an aora' Dhia."

See other formats


i j S AILM 1) K A I B H I D H 

'mAille 
LAOIDHEAN 

^CklOPTUR NAOMHA 

n feinn apiiijn aora* Dj 

n Jeafachadh, a g & s a i r an c u v a ni a c ìi d 
eir fealadh, iartais, agus n^|idarai« 
" SeanAjdk Earra-ghaeil. - 

Le l smi fh, d. d, DUN-EIPIN ì 

W. AND£*SÀN, S3.UILEADH, fTERZD IN STJTIONERS RJl. At Inveraray, the eighthdayof Auguft, one 
thoufand feven hundred arui eighty-three 
years,SefIio 5 ta , hora 8 vd , ante meridiem* After prayer, Roll called, and marked, 

THE Synod of Argyle having met, and 
"duiy conftituted $ and having refumed 
the confideration of the Pialmody approved 
by the General Affembly 1781, arid trani* 
lated ìnto Gaelic, at the defire of the Synod.*.. 
by Mr John Smith, one of their nua\ber# 
they agreed that the fame Ihould be no\rre- 
vifed and examined in a commìttee of 'the 
whole Synod ; whichbeing done, the Synod 
unanimoufly declared themfelves weil fatis- 
fied with the tranflation, and appointed th-e 
Moderator, in their name, to thank Mr, 
Smith for the great pains he has takeri ii 
executing it in fo faithfui and beautiful , i 
nianner : and being convinced that the pub 
lication thereof willbeof genej hrcagh 
out the Highiands of Scotiand, tliey recom 
mended to the tranilator to prepare a cop 
for the prefs: And being further fen/ibl 
that the editions of the Gaelic verfion of th 
Pfalms of David novv ufed, ftand in nced 
fome correetions, they further recommende 
to Mr Smtth to take the eharge of pubitì [ 4 ] 

ing a new edition of the fame, with the 
emendations which he fubmitted to the con- 
fideration of the Synod, and which'they ap- 
proved, in order that the fame may be offer- 
ed to the public ; togethef with the tranfìa- 
tion of the new Pfaìrnody. And the Synod 
being defirous that this edition fo correcìèd, 
as weli as the verfion of the Paraphrafes, 
may meet with the approbation of their 
brethren within the bounds of their Synods 
in the Highlands, they recommended to cir- 
culate, without lofs of time, a few copies a- 
j mong them for their infpection and remarks. 
] Ànd as the Synod hopes that what they 
have thus, upon mature deliberation, approv- 
.ed, will give general fatisfaftion, and be of 
comràon ytiiity, they did, and do hereby 
earneftly recommend the fame to the coun- 
tenance and encouragement of the feveral 
ySynods wjthin whofe bounds the Gaelic 
lìanguage is fpoken ; and alfo to the couute- 
jnance and encouragement of the Honourable 
the Society in Scotland for Propagating 
Chriftian Knowledge. 

-Extracled by Duncan Campbell, Synod 
€lerk. S A I L M 
D H A I B H I D H. S A L M I. 

SBeannuicht an duine fin nach gluais 
an comhairle nan daoi, 
An flighe fhiar nam peacach baoth, 

'na Iheafamh fòs nach bi $ 
An cathair fanoid luchd an fpòrs - 
nach togair fuidh' gu bràth : 
7 Ach gam bheil toil do naomh-reachd, 
ga fmaointcach' oidhch' is ia. [Dhc, 

3 Mair ur-chrann uaine bithidh c, 

ajg uifge fèimh a' fàs, 
A bheir 'na aimfir toradh trom^ 

gun duiìle chall no blàth. v 
Soirbhichidh leis gach ni d'an dean t 

4 Ni h-amhluidh fin a bhios 

Na daoine peacach, ach mar mholì 
air fhuadachadh le gaoith. 

5 Fan aobhar fìn cha leas a fuas 

na h-aingidh anns a'bhreith, 
No peacaich ann an comunn naomh 
nam fireanach air leth. 

6 Oir 's fiofrach Dia air flighe ghloin 

nam fireanach air fad i 
Ach flighe fhiar nam pcacach baotfa, 
di-mhilltear i gu grad. 
A 3 5 S ALM II. C* Arson a ghahh na Cinnich boii', 
's na floigh le cheile cruinn, 
A' fimvainteachadh bcaìrt dhiomamich, 
nach feudar chur an fuim ? 

2 Righrean na talmhainn dh'eirich fuas, 

's na h-uachdarain gu leir ; 
? N aghaklh lehobhah chruinnich iad ; 
9 n aghaidh aon ungta Dhe. 

3 'Nis brifìeamaid an cuibhreach dhinn, 

(thubhairt iad fud-air.fad,) 
Na boinn a b'aill leo iadhadh oirn, 
dhinn tilgeamaid gu grad. 

4 An Ti air neamh 'na fhuidhe ta, 

ni efan gaire riu : 
Is mar chuis mhagaidh bithidh iad 
do Thighearn' ard nan dùl. 

5 'N fin labhraidh e am briathraibh borb 

'na chorruich riu gu garg, 
Is cuiridh e gu eabhaig iad, 
le lafan is le feirg. 

6 Gidheadh do ungadh leam mo Righ 

gu fior air Sion caornh ; 
Is chuir mi e 'na uachdaran 
fuas ar mo thulaich naomh, 
*] Cuiream an ceill an-ordugh ud ; 
(tbubhairt khobhah riurn,) 
Is tu rno nihacfa ; 's ann an diugh 
a ghineadh thufa leam. 
8 Iarr orm, 's mar oighreachd bheireana 
jia iìneacha gu leir ; [dhuit S A L M III. 1 ? S mar flieilbh* ro-dhileas bheiream 

fad iomall crich' gach tir. [dhuit, 
9 Nithear le ilaitxio'n iarunn chruaidh 

gù luath am brifteadh leat ; 
Nam blòidibh beaga pronnar iad f 

mar phota crè le d'neart. 
ìo O Righrean, uime lin anis 

gabhuibhfe ciaìl gu leir ; 
A Bbreitheaovhna na talmhainn fos 

grad-f hoghlumaibh deagh-bheus. 
XI Bo'n Tighearna lehobhali mòr 

aoruibhfe fios gu ceart, 
Le h-eagal deanaibh feirbhis mhaitli 

do Thighearna nam feart. 
'S le ball-chrith dean^ibh gàirdeachss i 
s. 2 Do'n mhac is thugaibh pòg, 
Air eagal gu las fhearg-fan ruibh, 

d'ur milleadh anns an ròd. 
An uair a bliitheas corruich air 

ag lafadh ach gu beag, 
Is beannuight iad, gach uile neach, 

an dòchas air do leag* 

s A L M III. 

NAch lion-mhor iad mo naimhd' a Dlna, 
fior-dhol am meud gach la ? 
Is luchd mo thriohloid icimad ia'dj 
ag eirigh rium do ghnà. 
2 Ri m'anaoi iqrnad their nach bheil 
aon fhurtachd aig an Dia > 
■ . ' A 4 - S A L M 1T. 3 Àch 's Ùi fear-togalach mo chinn, 4 Air Dia do ghairm mi feia le m'ghuth, 

dh' eifd as a thulaich naoimh : 

5 Luidh, chaidil, agus mhofgail mi, 

chum Dia rni fuas gu caomh. 

6 Ni h-eagal leam deich mile fiuaigh, 

ge d'chuartaicheadh iad roi. 
y Mo Thighearn' eirrch fuas gu luath> 

is cuidich leam, a Dhe : 
]Mo naimhde bhuail thu air an gial t 

bhrift fiacla f òs nan daoi. 
8 ? S le Dia an fhurtachd : air do fhluagh, 

ào bheannachd tha gun à% TffUSÀ Dhia ud m'ionracais* tu dh'fhuafgail orm 's mi ann an teinn, 
fòir orm^ is eifd mo fcread. 
% Mo ghlòir cia fhad, o chlann nan daoin', 
gu nàire chaochluigh's fibh ? 
Ag tabhairt gràidh do dhiomhanas, 
is leanas breugan ruibh 

3 Biodh agaibh fios gud' roghnuich Dia 

dha fein an diiine naomh ; 
Tra eigheam ris, bheir e gu beachd 
gu gràd fanear mo ghlàodh. 

4 Biodh eagal oirbh 's nadeanaibh lochd 

ìabhraibh ri'r cridhe fein. mo ghlòfc, is tu mo fgia. s a X M IV. 
eifd riùm tra eigheam riut ; S A h M V. 9 Gu h~uaigneach air ur leapuichibh, 
bidh tofdach mar an ceudn'. 
J^Deagh iobairt thaitneach thugaibh uaibh 
do'n ionracas do ghnà ; 
'S ur dòchas cuiribh ann an Dia, 
ag earbfa ris gach la. 
6 Ni maith co nochdas duinn a nis ? 
(tha mòran ac' ag ràdh :) 
Ach dealradh glan do ghnùtè, a Dhe, 
toig oirne fuas do ghnà. 

*j 'S mò chuir tu dh'aoibhneas ann am 
n'an uair is ion-mhoir' coirc', [chridh, 
No, aca sùd, is faibhre fion 
a cinneachduin gun airc. 
8 An fioth-ftiaimh luidhidh mi faraon, 
is caidlidh mi le fuain : 
O's tus' àmhàin bheir dhomh, a Dhe 9 
fo dhidein, comhnuidh bhuan* O m' bhriathraibh tabhair aire, Dhe, 
is beachduich air mo fmuain. 2 Eifd guth mo ghlaoidh, mo righ 9 s mo 

oir guidheam ortgu dian. [Dhia^ 

3 Mo ghuth do chluinnear leat, a Dhe, 

air madain gach aon la: 
Gu moch do dheanam ùrnaigk riut 
is dearcam ort do ghnà. 
4| Cha tus' an Dia le 'm miann an t-ok, 
is lochd m 'n caidir thu : S A L M V. 
A 5 10 S A L M V. 

5 Cha feas an t-amadan ad làth'r : 

's fuath leat luchd-uilc nàch fiu. 

6 Do fgriofar leat luchd-iabhairt bhreug ; 

is graio le Dia firaon 
An duine fuileachdach, 's an ti 
chum cealgoìreachd a chlaon. 

7 Ach mife, thig mi chum do theach, 

thaoibh meud do ghràfà caomh : 
Is ann a t-èagal aqram dhuit, 

m'aghàidh ri d'-theampuil naomh, 
S Fa clfùis mo naimhde, treoruich mi 
ad chèariàs naomh, a Dhe, 
Is dcanfa' ropnham, air gach bali, 
do fhlighe dirèach rekìh. 
9 Oir cha n' 5 eil cmht no ceart 'nam beul. 
fior-aingeachd annta ta : 
An fgòrnan fofgailte mar uatgh, 
le miodal teanga tia. 

10 Le'n comhairiibh ìeig tuiteam dboibh, 

fgrios iad, a Dhe, ? nan Jochd : 
'Nam peacaihh lionmhor fuaduich iad l~ 
oir rinn iad ceanna!rc ort. 

11 Ach aoibhneas air gach neach gu robh, 

ni barant' dh'iot 'nan airc: 
Is deanadh iad buan-ghàirdeachas, 

o rinn thu dhoibh cul-taic : 
Biodh annad ait, na ghràdhaich t-ainm, 

12 Oir beannuichidh tu, Dhe, 
Am firean : ni thu le do ghràs 

a chuartach', mar le fge'. S A L M VI. A Thighearn', ann ad chorruich mhòir 
na cronuich mi gu garg ; 
Na dean rao fmachdaehadh gu geur, 
an uajr alafas t-fhearg. 

2 Dean tròcair orm, a Dhia nan gràs, 

oir lag ataim gun cheift : 
Dhìa, ilànuich rni a nis am fheum, 
oir thà mo chnàmhaa brift'. 

3 Tha m'anam air a chràdh gu geur ; 

ach thus', aDhe, cia'fhad ? 

4 PiU, fuafgail m'anam ; agus fòir 

le tròcair orm gu gr.ad. 
3 Oir orts', a Thighearna, fa.bhàs, 
cha chuimhnichear gun cheift : 
Co bheir dhuit hm'dheachas fan uaigh, 
no bheir ort luadh am feafd ? 
■& Taim sgkh lem'ofnaigh, feadh na hoid 
a' cùr 'mo Ìeah' air i'nàmh : (ch 
Le deuraibh m'uirigh uifgichtm 
fan am bu chèir dhomh tàmh. 
y Mo fhuil ata air fàikieachadh 
fa chùis mo bhròin gach trà : 
Is ; ta ag dol gu h-aois, arfon 
m' uìl' eafcairde do glinà. 

5 A luchd na h-aingidheachd gu leir, 

- imichibh uam ani fad : 
Oir chuala Dia gu tròcaireach 
ard-ghuth mo chaoi gun ftad. 
9 Àn achuinge do chuir ni fuas, 
chuala lehobhah i \ 
A 6 &A L M vir. Is gabhaidh e gu toileach uanar 

an urhaigh a ni mi. 
10 Air m' eaf-cairdibh gu robh air fad' 

nah' agus cùracfh geur : 
Is pilleadh iad air'n ais gu luath 

\c mafladh mòr gu leir. Dhia mo Thighearn', earbam riut i [J orm furtaich agus fòir, 
Is faor mi fès o fhàruchadh 
mo nàmh tha orm an tèhv 

2 Air eagal, mar ni kòmhan treun, 

gu reubar m' anam leis : 
A' deanamh liodairt air gu mion* 
gun neach do m* f huafgladh as. 

3 lehobhah Dhe, ma rinn mi fo - y 

ma ta lochd air mo laimh : 

4 Ma dh' ioc mi olc do'n fhear a bha 

an fiochaint dhomh, 's an daimh ; 
(Ni h~amhluidh fin, ach rinn mi 'n ti 

a theafairgin gu blà 
A bha gun aobhar is gun chùis 

'n a nàmhaid dhomh gach la.) 

5 Leanadh an nàmhaid m'anam fein, 

glacadh fe e 's gu làr 
Saltradh mo bheatha, leagadh fòs 
m'onoir fan dus le tàir. 

6 Eiricb, a t-fheiflg, tog fuas thu fein, 

fa chorruich m' eaf-cair threin ; s A L M VII. 
S A L M VII. h chutn na breith a dh'orduich thu 
mofgaii f a m'chùis a Dhe. 

7 Mar fin ni co-thional an t-fluaigh 

do chuartachadh gun tàmh \ 
Is uime fin fa'n cùis, a Dhe, 
pill fein air ionad àrd. 

8 Breith air a phobull bheir thu, Dhia % 

reir m'iònracai^s dean breith, 
Do reir mo neo-chionnt' fein, aDhe* 
gu teann cuir as mo leth. 

9 Gu tigeadh crioch airolc nandaoi, 

ach daighnich daoine còir : 
'S fear-fgrùdaidh cridh', is rannfaich àirn 7i 
Dia cothromach na gloir. 

10 'S e Dia mo fgia, 's e dh'fiiurtaicheas 

air luchd a' chridhe cheairt. 

11 Breitheamh luchd-còrach Dia, gach la 

am feirg ri luchd droch bheart* 

12 Ma y s e nach pill an daoi air ais, 

a ehlaidhe liomhaidh Dia : 
Air lagh a bhogha ehuir gu teann^ 
gu caitheamh ullamh dian. 

13 Fior-acfuinn agus inneal mairbh, 

fin dheafaich e dha fein $ 
Is leig e fhaighde corranach 

an aghaidH luchd dhroch-bkeus. - 
34 Feuch, ghabh e o!c mar thorraicheas, 

do'n aimhleas tha e làn ; 
A chealg . a ghineadh, rugadh leis, 

gun aobhar, guu chionfa- £4 S A L M VIII. 

1 5 Chladhaich e flochd, is threachail e, 

is thuit fan dìg a rinn. 

16 Thig aimhleas air a clilaigeann fein ? 

is fhoirneart air a cheann. 

17 Do reir a cheartais molaidh mi 

an Tighearn', air gach am : 
Do ainm Iehobhah feinnjdh mi, 
o fe is airde t'anxu 

s A L M VIII.. 

IEhobhah Dhia, cia mòrdha t-ainra 
air feadh gach uile thir ! 
Do ghlòir do {hocrakh thu os-cionn 
nam fiaitheas is nan fpeur. 

2 A beul nan ciochrann òga maoth 

bhrigh t-eaf-cair dh'orduich neart, 
An nàmhaid chum gu caifgeadh tu, 
's an dioghaltach mi-cheart. 

3 Do fpeuran tra thug mi fainear, 

obair do mhenra fein, 
gheaiach is na reulta glan, 
a dh'orduàch thu le cheil' : 
4' I)uine ciod e, gu cuimbnichte ? 
no mhac gu fiofraicbt leat ? 

5 Do'n inbhe, 's beag a chum thu uaith ? 
air 'n d'fhuair na h-aingil ceart ; 

Gir chuir thu coron àìuinn air, 
le mais is glòir thar chàch. 

6 Air oibridh. fòsdo làmh air fad, 
thug uachdranacbd gu bràth. SALM IX, Gach dùile chuir fa chafaibh dha, 
a chruthaich thufa riamh : 

7 Caoirich, is buar, 's gach ainmhidh fòs 

tha 'g imeachd air an t-fliabh. 

8 An eunlaith tha fan adhar fljuas, 

an tiafg ata fa chuan, 
? S na fiiiubhlas air fligh 9 tuinne fòs, 
fm thug thu dha-gu buan. 

9 A Dhia, ar Tighearn 5 is ar Dia'nn, 

t-ainmfa cia h-uafal e; 
Air feadh gach talaimh is gach tir 
is mòrdha sud a Dhe. E m' uìle chridhe bheiream dhuit^, Lj ard-mholadh binn, a Dhe j 
Is toibre miorbhuileach air fad 
fior-chuiridh mi an ceiih 
5t Tqs ni mi annad aoibhneas ait, 
is gàirdeachas gu mòr : 
Do t-ainmfa feinneam mola' biiin, 
O Righ a's airde glòir. 
^ A rìs tra phiìlear air an ais, 
mo naimhcle, theid gu l%f ; 
Oir tuitidh iad is theid dhoibh as, 
a't fhianais feingun dàil. 
4 Mo chòir rinn thufa fheafamh dhomti 
gu daingean is gu treun : 
Ad chathair chothroim fhuidh tfau fuas. 
mar bhreitheamh ceart am hirm\ S A L M IX. 
2 6 S A L M IX. 

5 Is tliug thu air na cinnich fmachd^ 

fgrios tha na daoine daoi : 
An ainm do chuir thu as gu gian, 
o linn gu Ymn a choidhch'. 

6 (Q'nàroh, chaidh crioch air fgrios am 

leag thula bailte treun ; [feafd :) 
An iomradh-fan 's an cuimhne fòs 
do theirig fin leo fein. 

7 Ach mairidh Dia gu bunaiteach : 

chuir càthair fuas chum breith. 

8 Bheir air an domhan cothroni ceart* 

le còir do'n t-fiuàgb fa leith. 

9 Mar dhaighneach bithidh Dianam feart 

do'n ti ata fo ieon : 
An triobloid tearmunn dileas e, 
ri faicinn neach fo bhròn. 
ìo Gach neach 'gaai bheil air t-ainmfafios 
ni dòchas diot, is bun : 
Oir meud 's ata ga d'iarraidh, Dhe, 
cha treig thu Ìad gu tur. 
1 1 Do r n Triath d'an comhnuidh Siora 
feinnibhfe cliu gu binn ; [naomh, 
Aithrifibh fòs am mealg an t-fluaigh 
na gniomharan a rinn. 
[I 12 Tra ni e rannfachadh air fuil, 
'n fin cuimhneach orra ta ; 
Cha leig air dearmad glaodh nanx bochd, 
a ghairmeas air do ghnà. 
I 13 Fòir òrm, a Dhe, is amhairc air 

mo thriobloid luchd m'fhuathv 2 A Dhe a ta ga m' thoigail fuas 
o dhorfaibh bàis gu luath. 

14 An dorfaibh Nighein Shioin chaoimh 

gu fgaoilinn t-uile chliu . 
Is ni mi gàirdeachas air fgà 
na flàint a dheònuich thu. 

15 Thuit fios na cinnich anns an dig 

a chladhaich iad do chàch : 
Is anns an lion a dh y f holuich iad, 
tha'n cofa fein an sàs. 

16 Aithnichear Dia fa bhreith a ni, 

tra thttiteas daoi fan drip ; 
Is ana an gniomh a laimhe fain 
tean-ghlacar e fan rib. 

7 Pillear luckd-uilc is aingidheachct 

gu h-ifrinn fios gu leir ; 
'S na fineachan nach cuimhnich Dia, 
piilear iad fios le cheil'. 

8 Ann t-ainnis truagh cha teid am feafd* 

air dearmad no air di ^ 
Àir dòchas fòs an duine bhochd 
gu bràth cha'n fhaicear claoidh. 
6 A '11^1163™» eirich, Vna leig buai^k 
le neach d'an dual am bàs ; 
Breith thugar air na cinneachaibh 
a't-fhianais anns gach càs. 
o Cuir eagal orrafan gu mòr, 
Iehobhah Dhia nam feart 5 
Gu'n aithnicheadh na floigh gu leir 
ia'd fein nan daoine -meat*. l 8 S A LM X. 

CIod uime 'n feas thu fad o laimh 
lehobhah ìaidir threin ? 
'S an aimfir teinn is triobloid mhòir 
an dea-n thu t-fholach fein ? 

2 Tha 'n droch dhuine 'na ardan borb 

gu dian air tòir nam bochd. 
Ach glacar iad fna h-inleachdaibh 
a dhealbh iad fein chum ìochd. 

3 Oir ni an droch^dhuin* raiteachas 

a miann a chridhe fein, 
'S na daoine fanntach molaidh e 
ge beag air Dia am mein. 

4 An droch-dhuin' ag fìor-àrdan gruaic 

cha ghoir e air an Triath : 
'Na chridhe cha 'n 'eii uair air bith 
gnè fmaointeachaidh air Dia. 

5 Tha uile fhlighe doilghiofach, 

o fhuilibh 's ard do bhreith : 
Ag feideadb pluic gu farioideach, 
, m'a eaf-cairdibh gach leth. 

6 'Na chridhe fein do labhair e 9 

Am f eàfd cha ghluaifear mi : 
Oir cha tig amhghar orm gu bràth, 
no triobloid fòs do m' chlaoidh. 

7 Do'n iogan 3 mhallachadh, 9 s do ghò, 

a bheul-fan ata làn : 
Tha donas mor is diomhanas 
fo tbeangaidh-lan do ghnà : 

8 An diomhaireachd nam bailte beag' 

ghnà-fhuidhidh e gun fhios ; SALM X. 19 Tha fhnil alr bochd's air neo-.chiontach 

d'am mort an uaignidheas. 
Ta (huile nimìineach mar an ceudn 9 , 

ro-ghuineach geur gu iochd, 
Ag dearcadh ann an diòmhaircachd 

a fgrios an fhirein bhochd. 
9 Mar leomhan luidh' am foiii ata, 

'na thàmh an garadh dion, 
Ghabhail nam bochd : is ghlac e iad, 

'g an tarruing ann a lion. 

10 Crùbaidh, is cromaidh e gu làr, 

chum dha nach mothaich neach : 
Le laochraibh chum gu leagadh e 
am bochd'a' gabhaii feach. 

11 A dubhairt e'n a chridhe fein, 

dhi»chuimhnich-Dia gun cheift : 
Seadh dh' fholuich e a ghnùis an cein, 
cha leir dha sud am feafd. 

12 lehobhah, eirich fuas an aird, 

a Dhia ta neart-mhor treun, 
Tog fuas do i?tmh: 's na d earmaid choidhch 
na deòraidh bhochd nam feum. 

13 Na daoine»dona com' an dean 

iad tailceas ort, a Dhe ? 
An neach ud thuirt 'na chridhe fein, 
cha 'n fhiofruichear leat e. 
$4 Chunnaic thu fìn, oir dhuit ìs leir 
gach dochair is gach fpìd, 
A chum ie d'laimh gu toir thu dhoibli 
tomain an uilc a ni ; 20 SALM XI. 'S ann ortfa dh'fhag an duine bochA 

e fein d'a chur fo dhion, 
0*s tu fear-cuidich agus neart 

nan dilleachdan gtin mhaoin. 
15 Gairdean an droch-dhuin' is an daoi 

leòn fhus', is brift a Dhe ; 
Is rannfuich uile lochd gu geur, 

gu ruig nach faighear e. 
%6 Gu futhain is gu lìorruidh f òs, 

Iehobhah ta 'na Righ : 
Sgriofadh na cinnich as gu tur, 

is ghlanadh as a thir. 

1 7 Miann nan daoin'ùmhaì chuaf thu, Dhe 

an cridhe ni thu gleufì/, 
Is bheir thu air do chluais gu beachd 
an gearan-fan gu*n eifd : 

18 A chumail ceairt ri dilleachdain, 

*s ri daoinibh brùite truagh, - 
A chum nach d'thugadh duirf o*fi uir 
ni 's mò air fòirneart luadh. 

s A l m xr. 

MO dhòchas ehuir mi ann an Dia s 
ciod uime 'n abradh fibh 
Ri m'anam, chum mo chur air gheilt, 
Teich as mar eum gu d'fhliabh ? 
2 Feuch chuir na h-aingidh bogh' air lagh 
air freing an faighde ghleus : 
Thilgin fan dorch' an ti ta ceart 
'nz chridh* agus 'na bheus* SALM XII. Zl 3 Ma theìd na bunaite air dhi, 

ciod rii an duine còìr ? 

4 Tha Dia 'na theampiill naomh', air 

tha chathair làn do ghlòir : [Neamh, 
Is leir d'a fhùilibh-fan gaeh dùil, 

fan domhan mhòrata; 
Le rofgaibh clann nan daoin' air fad 
rannfaichidh e do ghnà. 
j Rannfaichidh Dia na fireanaich : 
ach luchd na h-aingidheachd 
Is fuath le anam, is gach neach 
thug fpeis do ragaireachd. 
< 6 Air daoinibh droch-mhuint* doirtidh 
nuas ribeachan gun di : £Dia 
Is teine, pronnafc, *s doinionn gharbh f 
cuibhrionn cup' dhoibh do ni. 
*j Oir Dia ta cothromach is ceart, 
is ionmhuin leis aVchòir : 
Ag amharc air na fireaneibh 
le deagh-ghnùis lan do ghlòir* 

SiLM XII. 

^ Fòiry is cuidich leinn, a Dhe, 
^ 's gun deagh-dhuin' idir ann : 

Nà treibh-dhtrich meafg clainn nan 
ri 'm faghail tha ro-ghann. [daoin 
\ % Labhruidhgachneachr'achoimhearfnach 
a' bhreug le miodal beil ; 
Le cridhe ^11^3*11^ làn do cheilg 
fior-labhruidli iad le cheil'. 22 SALM XIII. 3 Gach beul tha làn do ghabhann tlà 

d'an gna bhi leam is leaty 
An tean^a bhruidhneach àrdanacli 
fgathar le Dia nam feart. 

4 A thubhairt, Orra bheir fin'n buaidh 

le'r teangaidh fein amach \ 
'S leinn fein ar beil : co e ao Trìath 
a chùireas finn fa fmachd ? 

5 Ri sàruchadh nan deòradh truagh, 

ri ofnaich dhàoine bochd, 
Nis eir'gheam (arfa Dia,) d'an dion r 
o'n dream ta bapradh lochd. 

6 Is fior-ghlan focal Dhe gu dearbh : 

amhluidh mar airgiod e, 
A leaghadh is a ghlanadh f òs, 

feachd uair 'n fuacan crè. 
*] Coimhididh thus' iad uile, Dhe a 

dionaidh tu iad do ghnà 
O'n ghinealachs' anis a-t y ann, 

's o fin amach gu bràth. 
8 Gluaifidh gach aon taobh luchd an uì 

is togaidh iad an ceann ; 
An t-am an cuh ear fuas gu h-àrd 

na daoiV a's fuaraich t'ann, 

s A L M XI XI. 

^IA f hada dhearmadar rrìl leat, 
a Dhia, an ann gu bràth ? 
Gia f hada cheilèas tu do ghnùis 
gu coimheach 'usra gach trà S A L M XIV. 2 3 1 Cia fhad' bhios imcheif!: ann am chom, 
le cridhe trorn gach la ? 
Cia fhada chuirear tharum fuas 
an ti bha dhomh 'na nàmh ? 

3 Thabhair fanear, is freagair mi, 

a Thighearna mo Dhia ; 
Soillfich mo fliuile, cadal trom 
chum bàis nach caidleadh mi. 

4 Eagal gu'n abradh rium mo nànih, 

Chaidh agam air a nis', 
'S gu deanadh m'eaf-car gàirdeachas 7 
fan uair an aomar mis'. 

5 Ach dh'earb mi as do ghràs, is bidli 

mo fpiorad ait ad Ihlàint' : 

6 Is feinnWh mi gu binn do Dhia r ?"^T"A chridhe deir an t-amadan, Ta'd truaillidh, 's oillteil fòs an gniomh 3 
cha'n 'eil ann neach ni maith. 
2 An Tighearn' dh'amhairc e o neamh, 
air chloinn nan daoine nuas ; 

A dh'f heuchainn an robh tuigs' aig neack 
na dh'iarradli Dia nan gràs. 3 Ach chlaon an t-iomlan diubh a thaoibh 
ro-flialach iad gu leir : 
Cha 7 n 'eil aon neach a' deanamh maith^ 
cha/n 'eil fiu aon fo fpem\ arfon a phailteis ghnàight'. 
s a l m xiv. 
Cha 'n 'eìl ann Dia air bith : 24 SAtM XV, 

4 *M bheil tuigs' air bkh aigdroch-dhaoine? 

ta 'g itheadh fuas gu dian 
Mo phobuìl~fa, mar aran blafd', 
's nach *eil a' gairm air Dk. 

5 An fin do ghabh iad eagal mòr j 

arfon gu bheil gu fior 
Dia ann an ginealach is linn, 
nam fireanach do ftrior. 

6 Comhairl' an truaghain nàraich fibh, 

chionn Dia 'n a thearrnunn da ; 

7 A' Sion O gu d'thigeadh 'mach 

flàint Ifraeil gach la i 
An tra bheir Dia air ais o bhruid 

a phobull fein le cheil', 
Air lacob bithidh aoibhfteas mbr f 
aiteas air Iiraeh 

S A L M X^ 

*^0 dh'rhams ann ad phàilliun fhuas ? 
a Tighearna, co e ? 
Co 'n ti fin leat air do chnoc naomh* 
a chomhnuic^ieas gach re ? 

2 An ti do ghluais gu treibh-dhireach f 

is ionracas a chleachd, 
Labhras an f hirinn fìn amach 
a ta 'na chridhe fteach. 

3 An ti iiach dean air neach air bith, 

cul-chàine' 'm feafd le bheul, 
Nach dean aon lochd d*a choimhearfnach^ 
's pach tog air fòs droch fgeyL S A L M XVI. 2 S 4 A ni trom-thailceas airan daoi : 

achonoif dhoibh a bheir 
D'an eagal Dia : 's nach caochail mionn' 
ge d'thigeadh calldach air* 

5 Airgiod air ocar nach do chuir : 

an aghaidh fòs nan faoi 
Brìb nach do gha&h : cha gluaifear c 
gu bràth mar fìn a ni. 

s A L m xvl 

DHIA, coimhid mi, o's annad fein 
ata mo dhòigh gu fìor ; 

2 O m'anam, thubhairt thu ri Dia, 

Is tu mo Thriath gu fior. 
Mo mhaitheas ort gu dearbh chà ruig % 

3 ach air na naoimh a ta 

Air thalamh, 's air na flaithibh fior, ' 
'g am bheil mo ghean 's mo ghradh. 

4 Mor-mheudaichear an doilghios doibh 

a dheifrìcheas gu iuath 
Air lorg dè eile choimhich bhreig^ 

a' cur ri cràbhadh truagh : 
An iobairt-dhibhe ta do fhuil 

cha 'n ofrail mi gun cheift, 
Is air an anmibh ann am bheil 

cha tòir mi laadh am feafd. 

5 Cuibhrionn mo chup' is m'oighreachd 

's tu fheafas dhomh mo chrànn. [Dias 

6 An àitibh aoibhneach thuit mo lion : 

's leam oighreachd bhreagh nach gsuuu 16 S A L M XVII. 7 Do bheiream buidheachas do Dhia', 

thug comhairl' orm am fheum : 
Tha m'àirne fòs an am na ^-01^^^ 
ga m' theagafg mar an ceudn'. 

8 Do chuir mi romham, anns gach cùis, 

an Tighearn* mòr do ghnà ; 
O's air mo dheas-laimh gu bheil e, 
cba ghluaisear mi gu bràth. 

9 Mo chridh' ni .aoibhneas uime fin, 

ni gàirdeachas mo ghlòir : 
Ni m'fheoil fòs comhnuidh fhoiftineach 

le dion an dòchas mòr. 
10 Oir anns an uaigh cha'nfhàgar leat 

fhios m'anam, air aon achd ; 
'S cha leig thu fòs do d'fheircinn naomh 

truailleachd am feafd' gu faic. 
Dhomh fligh' na beatha feuchaidh tu : 

ad làth'r làn-aoibhneas ta, 
Is aig db dheas-laimh fein, a Dhe, 

mòr-fhubhachas gu bràth. 

s A L M XVII. 

EIsd thus' a Thighearn' ris a' chòir, 
mo ghlaodh thoir aire dha, 
Is cluinn an ùrnaigh thig amach 
o m' bheul gun bh,reug, gun ghò. 
2 Mo bhreith o t-fhianais thigeadh i .* 
le d' fhùilibh leirfinneach, 
Feuch air na nithibh fin, a Dhe, 
ta ceartjs ccthromach. SAL M XVII. 27 

.3 Dhearbh thu mo chridh', is dh'fhiofraich 
fan oidhche, d'fhion gu geur ; [thu 
Cha d'fhuair thu maoin ; oìr b'e mo rùn 
nach peacaichinn le m' bheul. 

4 Fa thimchioll oibre dhaoine fòs, 

ghleidh mi mi fein gu beachd, 
Le guth do bheil, o cheumanaibh 
luchd-braid is ragaireachd. 

5 Cum m'imeachd fuas, a Dhia nam fearr, 

ad fhlighibh ceart gu treun ; 
Ad ròidibh 'direach cum mi fuas, 
nach fleamhnuich uam mo cheum. 

6 Do ghoir mi ort, a Dhe, a chionn 

gun eifdear leatfa rium ; 
Du chluas do m'ionnfuidh crom anuas, 
is fòs mo ghearan cluinn. 

7 Taifbein do chcimhneas iongantach 

ta gradhach làn do chliu, 
Do fliaor thu le do dheas làimh fein 

an dream d'an dòchas thu, 
Uatha nan aghaidh thogas ceann. 

8 O coimhid mi gu treun 

Mar chloich do flmì : dean folach orm, 
fo fgàil do fgiatha fein. 

9 O'n droch-dhuin' tha ri fòirneart orm, 

o naimhdibh fgriofach treun, 
Ata ga m' chuartachadh gach taobb, 
mo choimhead uatha dean. 
10 'Nan faill ata iad druidte fuas, 

cainnt uaibhreach tha 'nam beul. 
B2 2:8 5ALM XVIII. 

11 Chrom iad gu lar, is dhearc k'n sù l f 

is chuartaich iad ar ceum : 

1 2 Mar leòmhan gionacli togarach 

chum cobbartaich do ghnà, 
Mar leòmhan òg an diomhaireachd 
ri foill-fholach ata. 

13 Eirich, a Dhe, is caifg mo nàmh, 

leag fios gu talamh e : 
O'n droch-dhuin' tha'na chlaidhe dhuit 
faor m'anam bochd, a Dhe. 

1 4 O'n dream tha dhuits', a Dhe, mar laimh 

o dhaoinibh faoghalt dàn, 
9 G am bheil an cuibhrionn is an cuid 

fa bheatha fo amhàin. 
D'am bheii thu tabhairt làin am bronn 

as tulaidh dhiomhair fòs : 
Tha'n gineil lionmhor, is am maoin 

f àgaidh d'an lèanbaibh òg. 

15 Achair mo fhon-fa, dearcam air 

do ghnùis arri fireantachd ; 
Air mofgladh dhomh, làn-diolar mi> 
À Dhe, le d'chofalachd. 

SALM XVIII. 

MO chion ort fein, a Dhia, mo threis. 
2 Mo charraig Dia gu ceart, 
Mo dhaighneach, is mo fhlanuighear : 

mo Thighearn', is mo neart : 
An ti an cuiream dòchas fòs, 
mo thargaid is mo fgia, S A L M XVIII. 29 Adharc mo ihiànuigh' e gu beachd, 
mo bhaideal àrd 's e Dia. 

3 'Nis gaiream air an Tighearna, 

d'an dlighear moladh fior \ 
Mar fin o m'eaf-cairidibh gu leir 
coimbidear mi gu iìor. 

4 Chuirtuilteach dhroch-dhaoin'eagalorm, 

chaidh umam ,guin an èig. 

5 Pian ifrinn agus eangach bais, 

romhan 's gach àite feuch, 

6 Arn eigin ghair mi air mo Thriath, 

dh' eigh mi gu h-ard le m'ghlaodh; 
Is as a theampull naomha fein 

dh'eifd e mo ghuth gu caomh. 
'Na fhianais. is 'n a eìfdeachd feia 

mo ghlaodh do rainig fuas ; 

7 An talarnh air gach ceum an fin 

do chriothnaich, chrathadh, ghluais 2 
lochdar nan cnoc agus nana beann, 

do ghiuaifeadh fin gu garg, 
Do chriothnaicheadh ie chrathadh iad, 

a chionn gu robh air fearg. 

8 Chaidh deatach as a fhròin amach : 

. is teine loifgeach mòr 
Chaidh as a bheul, is lafadh leis 
do eibhlibh ni bu leòr. 
g Do lùb e fòs na neamha fuidh', 
's anuas do thùirling e : 
Fior-dhorchadas is dùbh-aigein 
bha fin fo chofaibh Dhe. 30 SALM XVIII. 

10 Air Ckeruib mharcuich e gu h-ard, 

air iteig fòs do cljaidh : 
Is bha e luath ag iteaiaich, 

air bharraibh fgiatìi na gaoith. 

1 1 Dùbh-dhorchadas mar dhiomhaireachd 

dochuir e uime fein : 
Bu phubull da na h-uifgidh dorch', 
is neulta tiugh' nan fpeur. 

12 Do chaidh a neulta riugh' ic cheir, 

is clacha meàìlain fòs, 
Is dealanach, air thoifeach air 
o'n dealradh bha 5 n a ghnùis. 

13 Rinn Dia fna fpeuraibh tairneanach, 

do Ìeig^an Ti a's aird' 
A ghuth amach, le cloich-fhneachd 
is dealanaich 's gach àit. [chruaidh 

14 A fhaighde leig e chuc' amach, 

is fgaoil fe iad air fad, 
Tein-adhair orra thilg gu mòr, 
1 is chlaoidheadh iadgu grad, 

15 Aigein an uifgc chunas ris, 

bha grunnd an domhain iìochtV 
Le t-anail as do fhròin, a Dhe, 
le d'achafan is fmachd. 
s6 As ionad ard do chuir c 'iiuas, 
is bhuin e mis' amach, 
Is riirn mo tharruing mar an ceudn' 
a h-uifgibh iomarcach. 
1 *j O n'eaf-car thulchuifeach is threun 
thug e dhonh fuafgladhcaomh, S A L M XVIII. 3* 'S o luchd mo mhi-ruin agus rn'fhuath, 
tha laidir air gach taobh. 

18 An la mo thriobloid is mo theinn 

thug ionnfuidh orm gun fhios ; 
Ach tha mo Dhia na thaice dhomh ? 
cha fleamhnuich uam mo chos. 

19 Gu h-ionad fairiìng agus reidh 

amach thug efan aii : 
Mo theafairgin do rinneadh leis, 
oir ciatach bha e dhiom. 

20 Reir m'ionracais, is gloine làmh, 

do chùitich Dia maith rium : 

21 Air feachran uaith cha deachaidh mi 

choimhdeadh a flilighe leam. 

22 Oir uile bhreith tha ann am lath'r : 

a ftatuin uam nior chuir. 

23 Bu treibh-dhireach 'na fhianuis mi s • 

o m' aingeachd fein do fguir. 

24 Reir m'ionracais is gloine làmh, 

an fealladh beachd a ftiùl, 
Do rinneadh mife chùiteachadlx 
gu caomh le Dia nan dul. 

25 JDo'n duine ghràfail, gràf-mhor thu, 

direach do'n treibh-dhireach. 

26 Glan thu do'n duine ghlan,' is fiat' 

o'n duine fhiat' fa feach* 

27 Na daoine ta fo thriobloid mhòir . 

làn-fhaoruidh tu fgach àit : 
Ach bheir thu nuas a' mhuintir fin 
'g am bheil an fealladh àrd. 3^ S A L M XVIII. 

2$ Oir ìafaidh tu mo choinneal dornh, 
is ni mo Dhia 's mo Ri' 
Mo dhorchadas a ftioillfeachadh, 
chum foilleir glan gu 'm bi. 

29 Mor-mhal-ftiluagh, le do threis' a Dhe, 

do bhnfteadh leam air Fad : 
Le neart mo Dhia thar balla leurn, 
is chaidh mi fein gun ftad« 

30 Ach Dia, ata a {hlighe ceart, 

do dhearbhadh focal De ; 
Do'n dream gu h-uile dh'earbas as, 
da'n dion is targaid e. 

31 Oir cia 's Dia, ach Iehobhah ann ? 

cia 's carraig ach ar Triath ? 

32 An neach a ni mq fhlighe ceart, 

's a bheir dhomh neart, 's e Dia. 

33 Mar chafaibh feidh ta luath chum ruidh 

mo chafa do rinn e. 
Air m'àitìbh àrd' ga m' fhocrachadb, 
a chum nach gluaifteadh. mi. 

34 Gu comhrag theagaifg e mo làmh : 

ionus gu d'thug mi buaidh, 
'S gu d' bhriit mi fos le m' ghairdeinibt 
bogha do'n ftailinn chruaidh. 

35 Thug thufa fgia do ftilàinte dhomh, 

do dheas lamh chum mi fuas ; 
Thug orm do chaoimhneas is do gradfy / 
gu h-inbhe mhòir gu d'f hàs. 

36 Mo cheuma rinn thu fairfing fùm* 

fin domh mar f huaradh thus^ S A L M XVIII. 33 lonus gur focrach flieafas mi, 
cha fleamhnuich uam mo chos. 

37 Lean mi mo nàimhde, 's anns an ruaig 

orra do rug^ cas : 
Is gus 'n do chlaoidheadh iad gu leir 
nior phill mi fein air m'ais. 

38 Gun chomas eiridh lot mi iad, 

is thuit iad fios fo m 7 chois. 

39 Le neart chumcath"stu chriofluich mi : 

na dh'eirich rium leag thus'. 

40 Air mhuineal thug tu dhomh mo nàmh» 

luchd mf huath gu'n claoidk gu leh> 

41 Ghlaodh iad, 's d'am furtachd cha robh 

ri Dia, 's cha'd fhreagair e. [neach ; 

42 Amhluidh mar dhus a' dol le gaoith, 

gu mion do phronn mi iad : 
Is thilg mi iad amach a rìs 
mar chlàbar air an t-fràid. 

43 O ftrì nan daoine fhaor thu mi, 

rinn ceann nam fineach dhiom : 
Na daoine riamh nach b'aithne dhomh 
ri feirbhis dhomh do chi'm. 

44 Air cluinntin dhoibh-fan iomraidh orm, 

geillidh iad dhomh gun ftad ; 
Do ni dhomh coigrich mar an ceudn' 
an ifleach 1 fein air fàd. 

45 Làa-feargaidh is dubh-chrionaidh as, 

iarmad nan allmharach ; 
Ag teachd Ie h-eagal 's ùamhunn mhòr 
o'n garaidh fein amach. 4 S A L M XlX. [6 Dla beo ata, beannuicht' gu robh 
mo charraig fein gu brath : 
Is Dia mo fhlàinte bitheadh e 
air arclachadh do ghnà. 
[>] Mo dhioghaltas, 's mo leafachadh 
's e Dia a bheir amach ; 
5 S e fòs a chuireas dhomh fo fmachd 
na flòigh gu h-iomadach. 
^8 'S e dh'f huafglas mi o m'eafcairdibh, 
's tu thog mi thar gach neach 
A dh'eirich rium ; is thug mi faor 
o f hear na h-ea-corach. 

49 Am meafg nan Cinneach ulme fin 

do bheiream dhuit', a Dhe, 
Mòrbhuidheachas ; do t'ainmfa fòs 
àrd mholadh feinnidh mi. 

50 Do bheir e fuafgladh mòrd'a righ : 

le pailteas ni e gràs, 
Air Daibhidh, neach do ungadh leis, 
ìs^air a fhìiochd gu bràth. 

s A L M XIX. 

Lòir Dhe làn-f hoillfichidh na neamh' 
\jf 's na fpeura gniomh a làmh. 

2 Tha la ag deanamh fgeil do la, 

is oidhche dh'oidhch' gun-tàmh 
Ag teagafg eòlais, anns gach ait. 

3 Oir cha'n 'eil ionad ann, 
JSTo cainnt, no uirigiìl air bith, 

nach cual an guth gach am. SALM XIX. 35- 4 Chaidh'm f^aim air feadh gach tir' amach 

am focal chaidh an cein 
Gu crich na cruinne, chuir c annt' 
buan-phàilliun ard do'n ghrein : 

5 Neach tha mar nuadh f hear-pòfta teachd 

o fheòmra fein amach, 
Ta ait, mar ghaifgeach treun ag ruidh 
a rèis' gu togarach. 

6 Ag dol amach o chjich nan fpeur, 

m'an cuairt g'an crich do ghnà : , 
'S ni 'm foluichear o theas na grein', 
aon ni fa chruinne ta. 
>j Is iomlan lagh Iehobhah mhoir ; 
an t'anam iompoidh e : 
Teifteas an Tighearna ta dearbh ; 
an fimplidh glic fe ni. 

8 Tha ftatuin fòs an Tighearn' ceart, 

'g cur aoibhneis anns a' chridh, 
Glan-aith'nta De ag foillfeachadh, 
nan fùl nach maith a chi. 

9 Eagal an Tighearn' fior-ghlan e, 

buan-mhaireachduin do ghnà : 
Fior agus cothromach air fad, 
a bhreitheanais ata. 

10 Is fearr ri 'n iarraidh iad na'n t-òr, 

an t-òr a's fearf air bith : 
Ni 's milife na a' mhil ata'd, 
no cir mheala ra h-ith. 

11 Ag faghail radhaidh fòs, ata 

i-oglach-fa uath' do ghna, 36 S A L M XX. 

? S nan coimhead cùramach gu dearbfc 
mòr-thuarafdal ata. 

12 Co thuigeas uile fheachrain fein ì 

glan o lochd diomhair mi. 

13 O pheacaibh dànadais air als 

cum tòglach fein, a Dhe > 
Na bitheadh ac' àrd-cheannas orm * 

an fin biom treibh-dhireach, 
Is fòs o'rjt pheaàadh mhòr bidh mi, 

fior-ionraic neo-chiontach. 

14 O Dhia, mo neart ? s mo ihlànuighear, 

an <Teagh-thoii gabh uam fein, 
Na fmaointe ta am chridh* a ftigh, 
is briathra glan mo bheil. 

8 A L M XX. 

GU freagradh Dia thu ann an Ia 
do thriobloid, is do phein ! 
Gu deanadh ainm Dhe lacobfòs 
fior-choimhead orl ad fheum : 
2 Gu cuireadh chugad comaradh 
tràth, as a theampull naomh ; 
Is deanadh e do neartachadh 
a Sion fein gu caomh ? 
2 Cuimhnicheadh e gu gràf-mhor dhuk 
t-u.il' oirala gu grad, 
Is gabhadh e gu taitneach uait 
t-iobarta loifgt' air fad. 
4 Do reir deagh-ruih do chridhe fein 
tiùbhr. e dhuit gu maithj $ A L M XXI. Coilionadh e gach comhalrle 
ta ann ad chridh' a fìigh. 
5 Ni finne aoibhneas ann ad fhlàlnt 3 ^ 
is ann an ainm ar Dia, 
Suas togaidh fimi ar brataiehean : 
Dia dheònach' t- uile mhiann ! 
<5 'Nis 's fiofrach mi gu teafairg e 
an ti do ungadh leis : 
Is le neart-faoruidh deaf laimh De, 
o neamh g^un eifdear ris. 
7 Tha cuid ag earbs' a carbadaihh, 
is cuid a h-eachaibh àrd ; 
Ach ainm an Tighearna ar Dia 
cuimhnichidh finn ? s gach àit. 
S Dh' iflicheadh iadfan, 's thuitSad fios s 

ach dh' eirich finne 's fheas. 
^ Dhia, fòir ;.iseifdeadh riimn an Rigb s 
trà ni finn gearan ris. 

S A L M XXI. 

A M meud do neartfa, Dhe nan dùl $ 
bidh aoibhneas air an Righ ; 
Is ann ad £hlàinte thròcairich 
sòlas cia mòr do ni ? 

2 Làn-mhiann is rùn a chridhe feiric 
do bhuilich thufa air : 

Aon achuinge do iarr a bheuì, 
cha d' rinn thu air a cleth. 

3 Oir beannuchadh a' mhaitheis mhòlv 
fin thug thu dha gu mochs 

c HLM XX2. Is cliulr thu coron àrd m'a cfaeann* I 
do'n òr a's delrge dreàch. 

4 Do iarr e crtfa beatha bhuan^ 

fin thug thu clia gu fior : 
ls thiìg thu sìneadh faoghail dha, I 
a chum bhi beo gu fior. 

5 Do thaobh na flàinte thug thù dha y 

is rnòr a ghìòir gach am : 
Ard-onoir agus mòralachd 
chuir thufa air a cheanri. 

6 Oir rinneadli leat ro-bheannùicht e 

air feadh gach re gu beachd • 
Is rinn thu e làn-aoibhneach fòs 
le d ? ghnùis an tròcaireachd.-, 

7 Oir arm an Dia Iehobhah mòr 

earbaidh an Righ do ghnà ; 
Trid tròcair f òs an Ti a's aird', 
cha ghluaifeàT e gu bràth, 

8 Aimfidh do ghlac air t-uile nàmh t 

air t r eafcar do làmh dheas. 

9 Mar àmhùinn theinteich ni thu iad 

an aimfir t^fheirg' d'an fgrios' : 
*Na chorruich mhòir ni Dia gu fior 5 

an flugadh fiosair' fad, 
Is nithear orra miìle&dh fòs 
le teine mòr gu grad. 
i o An toradh fgriosuidh tu o'n tiry 

? s an fiol o dhaoinibh as v 
\t Oir chum iad chugad feall : is dheaihl: ? 
dò-fcheait nach d'fheud' cur kis : S A L M XX*i. 39 H Is uirne fin le d' fhaighdibh gleuft' 
air freing ri 'n aghaidh sùd, 
Bheir orra pilleadh air an ais, 
's gu rachadh iad air cùl. 
%2 Arduìch thu fein, ad chumhachda ibh, 
a Thighearna nam feart : 
Mar fin iirvr-chanaidh finn do chliu 
is molaidh finn do neart. 

S A L M XXII. 
O Dhia, mo Dhia, com' threigthu mi? 
le-»f hurtachd uam an cein ; O bhriathraibh goirt mo bhùiridh àird, 
gun f huafgladh orm am f heum ? 

2 Mo Dhia, cha d' thug thu freagradh 

fan là'n do ghair mi ort, [dhomh, 
An uair bu chòir, dhomh tàmh fan 
cha'n'til mi fein am ■ thofd. [oidhch', 

3 Gidheadh tha thufa fior-ghlan naomh, 

a Dhe, ofcionn gach fgeil, 
Ad chomhnuidh anns an àros fin, 
am bheil ciiu Ifraeil. 

4 Afadfa rinn ar finnfir bun ; 

is fhaor thu iad mar dh'earb. 

5 Do ghìaodh iad riut, is fhaoradh iad ; 

diiearb riut, gun aghaidh dbearg. 

6 Ah mife fòs cha duin', ach chuimh: 

gràin daoin', is tàir nan fiògh, 

7 Cùi^ crathaidh cinn, is cafaicih beil ? * 

fpòrs' do na chi mo dhòigh. 40 SALM xxir. 

8 Ag ràdh, Do rinn e bun a Dia, 

cbtìm fuafgiadh air 'na fheum : 
Nis deanadh e a thcafairgin, 
o thug e djia Iàn-fpèis, 

9 Ach tus' an ti do bhuin amaeli 

a broinn mo mhàthar mi ; 
Is tu bu bharant' dòchais domh f 
'h tra bha mi air a' chkh. 

10 O'n bhroinn do thilgeadh ortfa mi, 

air bhith dhomh òg is maoth ; 
O thainig mi o'n bhroinn amacfa. 
is tu mo Dhia ro-chaomh* 

1 1 A Dhe na biofa facla uam, 

oir *s dlu dhomh triobloid theana,, 
f S gun agam neach do m' chuideachadh, 
no urra chuireas leam. 

1 2 Do chuartaich umam mòran tharbh, 

mu m' thimchioll air gach laimh : 
Dh'iadh umam tairbh ro-Iaidir bhorb 
am Bàian bha nan tàmh. 

I j Gu fairfing dh'fhofgail iad ana beuì, 

mar leòmhan àllta garg ; 32 
A' tabhairt fithidh reubaidh orro, 

le foùireadh fiadhaich borb. 13 
14 Mar uifge dhoirteadh mis' amach f 
mo chnàmhan fgàint' o cfaeil: 
Mo ^^^1^^ am chorn an taobh a fti£b f 
air leaghadh ta mar cheir. 

?5 Àir tiormachadh marphota ckè 
ata mo neart^ a Dhe $ SUM XXII. 4* Mo theang* alr leantuin dlù ri m ? ghial, 
gu h-ùii* bhàis thug thu mi. 
16 Oir dh'iadh iad umam madraidh gharg, 
bhuail umam thall 's a bhos 
Mò-bhuidheann luchd na h-aingid 
lot iad roo làmh 7 s mo chos. [heachd % 
Mo chiìàmhan uile feudaidh mi 

an àireaaih aon feach aon ; 
Gu geur ata'd ag amharc orm, 

ag dearcadh orm gach taobh. 
Mo thrufcan eatorra do roinn, 

croinn chuir iad air mo bhrot. 
Ach fad om' chohhair, Dhia mo near^ 

na fan 3 ach deifrich ort. 
Do m'anam tàbhair fuafgladh dea9 

o'n chlaìdhe fgaiteach gheur : 
Is m T aon-ghradh caomh gu faorar leaf 3 
o neart nam madradh treun. 

21 O bheul nan leòmhan laidir borh, 

Dhe, fuafgail orm gun ftad : 
O adharcaibh nam buabhull treun | 
oir chual thu mi gu grad. 

22 Do m'bhràthraibh cuiream t-ainms' an 

fan eireachd molam thu. [ceilì : 

23 Shioìl lacoib, 's a ìuchd eagaii De, 

glòir thugaibh dha is eliu ; 
Oirbhs', larmad Ifraeil air fad, 
j bk>dh eagalfan gu mòr. 

24 Oir tarcuis riamh cha d'rinn air bochd^ 

's nior ghabh e gràin d'a leon ; 42 S A L M' XXII. 

Cha d'fholuich, ,'s cha do cheii a ghnuis- 

d'a threigfin arm a theirm ; 
Trà rinn e glaodh is gearan ris, 

thug cifdeachd dha gu b'mn. 

25 'S ann ortfa bhios mo rrholadh ard 

fà cho-thional, a Dhe : 
Mo mhòidean iocam fòs ann làtlvY, 
na dream d'an eagal e. 

26 Na daoine fin tha macanta 

ithidh, is gheibh an sàth : 
Na dh'iarras Dia ard-mholaidh e* 
bhur cridh' bidh beo gu bràth. 

27 Pillidh ri Dia gach iomaii tir', 

is cuimhnichidh iad air : 
Seadh fluagh nam fineacha gu leir 
dhuit geill is urram bheir. 

28 Arfpn gur ie Iehobhah mòr 

an rioghachd le còir cheairt : 
'S arn meafg nam fineachan air fad 
's ieis uachdramchd is neart. 

29 Na daoine reamhar anns gach tir, 

ifhidh, is geillidh dha : 
Dha cromaidh fios na theid fan uaigh, 

cha chum neach anam beo. 
Thig fliochd isfeirbhis ni dO'Dhia, 

dha msafar iad mar iinn. 
31 Inniìdh a cheart do'n àl ri teachd, 

gu b'efan fud a rinn. S.ALM XXIII. 43 TS e Qià fein a 's buachaill dhomh, 
J[_ cha bhi mi ann an di. 

2 Bheir e fainear gu luidhinn fios 

air cluainibh glas le sìth : 
Xs fòs ri taobh nan aibhnichean 

theid feachad fios gu mall. 
Tha e gach uair gam' threorachadh, 

gu mìn reidh anns gach ball. 

3 Tha 'g aifeag m anma dhomh air ais : 

's a' treòrachadh mo cheum 
Air flighibh glan na fìreantachd, 
air fga dheagh-ainme fein. 

4 Seadh f òs d'an gluailìnn eadhon frìd 

ghlinn dorcha fgàiF a' bhàis, 
Aon olc no urchuid a theachd orm 

ni h-eagal leam 's ni 'n càs : 
Arfon gu bheil thu leam do ghnà, 

do lorg, 's do bhata treun, 
At>'d a tabhairt co-fhurtachd 

is fuafglaidh dhomh am fheum, 
.5 Dhomh dheaiuigh's bòrd air beul mo 

le h-ola dh'ung mo cheann, [nàmh ; 
Cur thaìris iha mo chopan fòs 

ag meud an iàin a t'ann. 
Ach kanaìdh^maith is iròcair riura 

an cian a bmos mi beo ; 
Js comhnuigheam an àros De ? 

ri fad mo re 's mo lè. 44 S A.tsU XXIV* 

? & Le Dia an talamhj is a làn : 
^ an domhah % na bheil ann. 

2 Oir fhocruich e air cuantaibh 

air fruthaibh leag gu teann. 

3 Co e am fear a theid a fuas 

gu tulaich naomha X>he ? 
Is co na ionad naomha fan, 
a fheafas lcis gu reirìh ? 

4 An ti 'g am bheil na làmhan glan^ 

is cridhe neo-chiontach ; 
Anam nior thog ri dicmhanas 
's nior lùgh micnn' ioganach. 

5 An ti fin beannachadh o Dhia 

gheibh e gu faibhir pailt, 
Is ionracas faraon o'n Dia 
's bun fiàinte dha 'na airc. 

6 'S i fin a' ghinealach 's an dream 

a dh'iarras € gu mòr ; 
Ta 'g iarraidh t-aghaidh is do ghnùis 
o Iacob, mar is còir. 

7 Togaibh, a gheatachan, ur cinn, 

is eiribh fuas gu h-ard, 
O dhorfa ficrruidh ; Righ na glòir^ 
gu tigeadh e g'a àit\ 

8 Co e fin fein Ard Righ na glòir' ? 

an Tighearn' laidir treun, 
lehobhah neart-mhor cruaidh an catli 
bheir buaidh arnach dha fein. 
p Togaibh, a gheatiighan, ur cinn, 
is eiribh fuas gu h-ard, SUM xxv. 45 

9 O dharfa fiorruidh : Righ nà glòir' 

gu tigeadh e g'a àit. 
l© Co e fm fein Ard-.Righ na glòir ì 
IehobhV.h mòr nan flogh, 
Se fcin is Righ na glòir a t'ann, 
gun choimeas idir dha. 

s a L M xxv. 

DHia, togam m'anam riutfa fuas. 
2. Mo Dhia, mo mhuinghin dheas. 
Do m'ionnfuidh na }eig aobhar nàir* 
do m'eafcar gàirdeachas. 

3 Fo nàir' is mhafladh na leig neach 

ci'an gnà bhi feitheamh ort : 
Ach nàire gu robh air an dream 
a ni gun aobhar lochd. 

4 Foìllikli do ròdfa dhomh, a Dhe 9 

ad fhlighe teagaifg mi : 

5 Is treoruich mi a t-lhirinn ghloin, 

? s mo theagasg dean, a Dhe 1 
Oir 's tu a's Tighearn ann gu dearbh^ 

'& tu flàintc dhomh do ghnà, 
Is ort atairn a' feitheamh fòs 

le faìghid mhòir gach la. 

6 Cuimhnich, a Dhe, do thròcair chaomh* 

cìjo chaoimhneas làn do ghradh : 
O chian nan cian a ta iad ann, 
fan aimlìr hd o'n la. 

7 Na cuimhnich peacaidh m'òige dhornli % 

's na lochdan a ririn mf : 4^ S A L M XXV. 

A reir do thròcair cuimhnich orm, 
air fgà do ghràis, a Dhe. 

8 Is maith 's is direach Dia nan dùl: 

is air ann aobhar ùd 
Do nithear leis na peacaich thruagh 
a theagafg anns an ròd. 

9 Treòruichidh e na daoine ciuin 

am breitheanas gu ceart : 
'S na daoine mìne teagaifgidh 
? na Ihìighe Dia nam feart. 

10 An tròcair is an fhirinn reidh 

fùd fligh' ar Dia igach bali 
Dhoibhfan a chumas gealiadh ris, 
's nach ieig a theift air chaìl. 

11 Sgà tainmfa, lagh. mo chionta fòs, 

oir tha fud mor, a Dhe. 

12 Co 'm fear d'an eagal Dia ? San ròd 

's ion-roghnuidh feòluidh e. 

13 An feafgaireaehd ni anam tàtnh, 

's le lhìiochd le ceart an tir. 

14 Tha rùn an Tighearn' ag an dream 

d'an eagal e gu fior : 
Is nithear ìeis a chùmhnant fòs 
f hoillfeachadh dhoibh gu ceart. 

15 Atamo fhùile fein do ghnà 

ri Tighearna nam feart : 
Arfon gu fpionar ieis mo chas 
u h-aith-phearr as an rib. 

16 PiU chugam, is dean trocair orm ; 

am oanar tajm. '$ fo dlirip. SALM XXVI, 47 

iq Tha tcinn mo ribi'i^' ag dol arn meud : 
faor mi o m'amhghar geur. 
| 18 Feuch air mo phein, is m'an-fhocair, 
's mo pheacaicih lagh gu leir. 

19 Mo naimhde guineach thoir fainear : 

òir tha iad lion-mhor ann, 
Fuath nimhneach agus mi-runach 
tha aca dhomh gach am. 

20 Dhia, coimhid m'anam, 's furtaich orm : 

na leig fo nàire mi, 
Jlo dhòchas uile ]eag mi ort, 

arfon gur tu mo Righ. 
pL-i Nis deanadh ionracas is còir 

mo dhion ; 's mi fcitheamh 01:, 
22 Dhia ? fuafgail air cioinn Ifraeii, 

o'n uile amhghar goirt. 

S A L M XXVI. 

r^p Hojr ormfa breirh, a Dhia nan dùl, 
jL am neo-chiont ghluais mi fekt.: 
Q rinn mi dòchas maith a Dia, 
cha fleamhnuich uam mo chenm. 

2 Dhia 4 /fionn mo chr'icih', is m'àirne fcs^ 

fìdir is ceafnukh mi. 

3 £>ir dearcazn-air do chaoimbneas griidh : 

a t f hirinn ghluais mi,-Dhè. 
.4 Le cuideachd dhioinliam rianih nior 

cha fìubhlarole luchu-làoibh, [fluudh* 
5 Is beag orm co-thiotfài aii uilc : 

Vcha fuicih mi' fios h baofbh. 4-8- S A h M XXVI2. ; < 

6 An neo^hionnt' glanaidh mi mo lamh % 

is cuartuigrfm t-akair, Dhe : 

7 Gu foillfichinn le rpoladh ard> 

do mhiorbhuìle gu leir. 

8 Comhnuixàh do ^theachs' is ionmhuin 

a Thighearn' is a Dhe, è j~leam y 
Gnà-àite bunaidh t-onorach 
is leam ro-ionmhuin e. 

9 Le peacachaiblvluchd-deanaimh uilc, 

na cruinnichm'anam bochd, 
'Na cuir mo bheath' nan cuideachd fud 
tha fuileachdach gu lochd. 
20 'G am bheil an donas mòr nan glaic : 
duais-bhràtha nan laimh dheis. 

1 1 Ach gluaifeams' ann am neo-chiont fein 5 

ad thròcair faorfa mis* 

12 'Na feafamh ta mo chos gu beachd 

air ionad comhnard reidh : 
Is ann an co^thional nan naomh y 
beannuicheam thula, Dhe* 

| ' SALIU xxvir. 

SE Dia mo fholus, is mo flilàinf, 
co chuireas eagal orm ? 
'S c neart mo bheatha Dia nan dul^ ^ 
co chùireas iait'gheas fùm ? 
2 Mo naimhde, m'eaf-cairde, luchd-uik* 
tra thainig orm gu bras, 
I Gu g^onach dh'itheadh m'fheola fuas j 
f huàl* tuifleadb, thuit gu cas. €ALM XXFIl. / m 

3 Sluagh nàmhaid ge do theifdeadh mi, 

ni h-eagal le mo chridh' : 
D'an eireacìh cogadh nV aghaidh fòs ? 
as fo mo bhun do ni. 

4 Aon ni domhiannuich mi o Dhia, 

gu minic iarram e : 
A bhith am chomhnuidh feadh mo la 

an tigh 's an àros De - 7 
A chum gu faicinn fein gu glan 

maife Iehobhah mhòir, 
Gu fiofruichinn 's gu faighìnn fgeul> 

'n a theampull mar is còir. 

5 Oir ni e m' f holach 'n am na IvakQ 

'na phubull : dion do ni 
An diornhaireachd a phàilliuin dhomlv 
air carraig cuiridh mi. 

6 Ofcionn mo' naimhde ta fa m'chiiairt* 

nis togar fuas mo cheann : 
Glan-iobairt aoibhneis uime fin 

g'a phubuìl bheirear leam : 
Is feinnidh mi gu tognrach, 

feadh, canam f òs gu binn 
Ceol agus moladh ard do Dhia 

air feadh mo rè 's mo linn. 

7 Le guth mo bheil trà eigheaaj r!ut, 

thoir eifdeachd dhoìrjh, a Dhe • 
Le iochd dean tròcair orm is f òir, 
gu gràf-mhor freagair rhi. 

8 larr m' aghaidh, 'n uair, a thxxirt thti 

an fin thuirt m^namleat* [Vmm 3 . SALM XX VIII. 

T-aghaidh, 3 s do ghnùis, a Dhia nan 
iìn iarrarn feki gu h-ait. [g r ^ ? 

3 Na fclaich uam do ghnùis, am feirg 
na dibir t-òglach fein : 
'S tu chuidich leam : à Dhe mo flilaint', 
na f àgfa mi 's na treig. 

Trà threigeas m'athair mi gu tur, 

's mo mhàthair f òs faraon, 
Do ni an Tigheama an fìn 
mo thogaii iuas gu caoin. 

1 Dhia 3 teagaifg dhomh do fhlighe fein ì 

is treòruich m ife r Dhe, 
Fa chùis mo naimhde mi-runach, 
air ceumaibh dixeach reidh. ' 

2 Do mliì-run m'eaf-cairde ro-gheur 

na tabhair thairis dhomh : 
Oir dh'eirich rium luchd fì.anais bhreig, 
is dream a bhrùchdas nimh. 

3 ,Rachadh mo mhifneach uil' air cùl, 
. mur creidinn maitheas De, 

Gu faicinn iin an tir nam beo, 
do m' fh'uafgladh ann am f heum,, 

4 Fuirich gu faighidneach ri Dia, 

glac chugad mifneach mhòr, 
Is bheir e fpionnadh cridhe dhuit $ 
fuirich ri D;a m glòk. 

S A L M XXYHI. 

Dhiaj .mo èhnryHig, eigheam riut^ 
ad thofd na bioià uam.; S A L M XXVìIl. 5* 

Jiagal led' thofd, gur cofmhuil mi 
riufan thcid fios do'n uaigh. 
2- Guth m 9 achuinge, trà eigheam riut* 
end thus* an fin, a Dhe : 
Trà thogas mi mo lamhan fuas 
gu d' theampull naomha fein. 

3 Leìuchd an uiic 's na h-ea-corach 

na tarruing mi gu bràth ; 
Ri 'n xoimhearfnaich a labhras sìth, 
ach olc nan cridhe ta. 

4 À teir an oibre, thabhair dhoibh, 

do reir an rùin ch-um lochd : 
Is diol-fa ria droch ghniomh an làmh, 
àmhluidh mar thoill iad ort. 

5 Do bhrì nac-h tuig iad oibre Dhe, 

no gniomh a laimhe fòs, 
Do ni e miMeadh orr' is cìaozdh', 
's cha dean an togail fuas. 
€ Arfon guth m' achuinge gu d'eifd, 

mòr-bhearmuicht gu robh Dia. 
•j Do chuir mo chridh' a dhòchas ann, 
's e Dià mo'neart 's rno fgia. 
Ataim ag faghail cuideach' uaidh' : 

mar iin le dochas ait 
Mo chridh' tha làn, 's le m'oran bina 
fior-mholam e gu pailt. 
S Se Dia Is ncart, 's is treife dhoihh, 
oir xha è feih gu 'deaV 
Na neart, "s 'n a A^qnnadh fhint: dlà 
4o'*< ti do iineadh v 1 S A L M XX/X 

ij Dhia furtai-ch air do phobull cèXmàs% 
is beannuich t-oighre-gchd fein, 
Dhoibh thabhair beath', is teachdantir, 
tog iad am feafd, a Dhe. 

s A L M XXIX. 

"T^Hugaibh a lacchraidh laidir threHii, 
<~ h do Thighearna nam feart, 

Thugaibh do'n Thighearn* ud faraon 
giòir, urram, 'agus neart. 

2 A ghlòir a'scubhaidh fòs d'aainin* 

thugaibh do'n Dia ro-threun ; 
Sleuchdaibh do'n Tighearna faraon 
am rnais' anaomhachd fein. 

3 Tha guth Dhe aìr na h-uifgeaehaibh : 

is fòs ni Diana glòir 
Ard-thairneanach, is fuidhidh e 
air uifgibh laklir mòr. . 

4 Tha guth an Tìghcarna gu beàchfì 
rnòf -chumhachdach is treun ; 

Tha guth an Tighearna faraon 

làn mòralachd ann fein. 
Briftidh aa Tighearna k ghuth 

na Seudair a ta f às : 
Is briftear Seudair Lebanoin 
le ghuth-fan aig a chruas. 
! Do bheir e orra leum gu clift' 
1 amhluidh mar ghamhuin bò : 
| Sliabh Shirion is Lebanoin 
| msr b^Luafehull meargant' òg+ S A L M XXX. 5 ! 1 Sgaoilidh guth Dhe an dealanach ; 

I 8 arn fàfach crathaidh e : 

Seadh fafach Chadeis mar an ceudn* 

's e Dia a chrathas e. 
9 Bheir guth Dhe fòs air aighibh àlk* 

grad-fgarachdain r T an laoigh ; 
Is lomaidh fud na coiilte dlù, 

ag rùfgadh bharr nan craobh % 
Is ann a theampull naomha^fan, 

cuiridh gach neach an ceill 
Glòir agus onoir mhòr ar Dia ; 

'g a mholadh fan d'a reir. 
io Tha Dia *n a chomhnuidh air an ttriT* 

's 'na fhuidh' am feafd' na Righ. 

I I Bheir Dia da phobull neart : is bheir 

dhoibh beannachadh le sìth. 

SALM XXX. 

TXHia, molam thu, oir thog thu mi, 
gàir' m'eaf-cair cha d'rinn diom 

2 A Dhia mo Thighearr/, ghlaodh mi riut, 

is fhlanuich thufa mi. 

3 Do thogadh jn'ainnpi leafcfa, Dhe, 

glan as an uaigh anios : 
Is ghleidh thu rai gu sàbhailt' beo* 
do'n t-flochd nach rachuinn fios. 

4 Do'n Tighearn' àrd gu ceòlvmhor Um 

feinnibh, a naomh-ililuagh feirf, 
Ri cuimhnèach' air a naomhachd-fan 
fgapilibh a chliu an cein. 4 SALM XXX. 

5 Oir fhearg cha nihair ach mionaid bheag i 

'na dheaeh-.shean beatha ta : 
Trà feafgajr ge do robh ann bròn, 
thig aoibhneas ieis an ià. 

6 Ami fhocair thubhairt mi mar fo f 

Cha ghìuajifear rnis' am feafd : 

7 Le d' thròcair thug thu air mo chnoe 

gir daingean fuas gu d 5 fheas : 
A Dhe^ do cheil thu orm do gbnùis., 
chuir fin gu trioblaid mi. 

8 Dhia, riut do ghlaodh : is rinn ri Da 

mo ghearan is mo chaoi. 

9 Ciod i an tairbh' am f huilfa 

taireis mo chur fan \iaigh ?• 
Am molar thufa leis an uir ? 
an toirair t-fhirinn luadh ? 

Eifd rium anis^ a Dhia nan dùl, 

dean tròcalr orm is gràs : 
Js biofa Dhe t-fhear-cuid'idh leam 
tràtharias dhomh bhi 'n sàs. 

1 Mo bhròrt gu darnhfa chaochail thu, 

is m'eudavch faic faraon 
Do fgaoil thu dhiom, is chricfluich mi 
ie h-aoibhneas air.gach taobh. 

2 Mo ghlòir gu feinneadh dhuilfa ciiu, 

gun idir bhi 'na tofd : 
A Dhia mo Tbighearn , bheiream dhiiit 
mòr-bhuidheachas arn fcafd. SadTa, Dhe, ni mife hun ; 
nair* orm na kig am feafd : 
Dczn fh^foìMìr àtìòmh a ? t-ionracas 

o 

o thricblaid ìs o cneHfv 

2 Bo cWuas uo m'ionniuidh. crom anuas 5 

is furtaich orm gh dian : 

o. 

Ad charraig tuiniiidh* biofa dhomh, 
tigli-tearmuinn chum mo dhionv 

3 O's tu a'scarralg dhileàs dhomb, 

*§ mo dha'ighneach làidir treun ? 
Is uime fin fgà t-ainmè* Dhe, 
treòrukh, is ftiur mo cbeum. 

4 Sacr as an rib a divfholuich iad 

bnin mis y amàch, a Dhe ; 
Arfbo gur tr«s* an ti amhàin 

a*s nsari Va's treòir cihornh fein* 

5 Ad laimhs' amhàln, a Dhia nàn dmy 

mo fpiorad tiomnam fuas i 
À DMa na firiim is mo Thriath, 
2 s tu dh*f huafgail air mo chruas, 

6 X&iualh feam iad a hheir fanear 

na breuga diomharlach : 
Ach dcchas ann an Dia nan gràs, 
chuir mi gu muinghineach. 

7 Ad thròcair biam gu h-aoibhneach ak r ' 

oir thug thu, Dhe t fainestr 
Mo thrìoblaid ; 's nvanam ans zn teinn^, 
bha thufa flofrach air. 
S Cha d* rinneadh leat , mo dhruidefcdh 
a:i .lairnh an nàmhaid threin : | fuas 5^ S A L M XXXI. 

Ari àite fairfing (hocruich tha 

mo ehafan is mo cheum. 
9 O ta mi, Dhe, an. trioblaid mhoÌTj 

dean tròcair orm gu cas : 
J\fo fhùiìe, m'anam, is aio bliolg 

le bròn air feargadh as. 
to Oir chlaoidheadh m'anam as le bron* 

's mo bhìiadhnai' fòs le caoidh: 
Do bhrì mo lochd chaidh as do m* nearf^ 

mo chnàmhan air an claoidh. ' 

11 Mar aobhar fanoid tha mi fòs 

do m' eaf-cairdibh gu leir, 
Gu fonraichte <io m' choimhearfnaiì>h 

mar mhailadh tha mi fein. 
Is do luchd m'eòlais fòs ataim 
i am aobhar geilt is fuath : 
Gach neach a chi mi air an t-fràid, 

a' teicheadh uàm gu luath. 

12 Mar dhuine marbh air dol a cuinahn 5 * 

mar fhokheach brifte mi. 

13 Oir chualas toihheim roòrain dhaoÌB| 

eagal gach taobh do bhi : 
Am aghaidh 'n uair a chruinnich iad^ 
dheaìbh iad mo bheatha fgrios. 

14 Àch dhiotfa, Dhe, do rinn mi bun 

is tu mo Dhia., deir mis\ 

15 Tha m'aimfirean ad laimhfa, Dhe, 

orm furtaicb agus fòir 
« O laimh mo naimhdean, is o'n ibreatn* 
'ta'leanmhuin onn an tòir. W& Dò ghnùis is t-aghaidh dealraicheadh 
air t-òglach dileas fein : 
Air fgà. do ghràfa carthannach, 
mo fhaoradh dean gu treun. 
W.J Na leig fo nàire mhafiaidh mi, 
a Dhia, oirghairm mi ort : 
Ach nàire biodh air iuchd an uiic ; 
biodh iad fan uaigh 'nan tofd. 
iS Cuir beil nam breug, a Dhe, 'nan tàtnh 
labhras guh-àrdanach, 
'Naghaidh nam firean fpreigeadh cruaidh 
gu fpìdeil tailceafach. 
19 Cia meud do mhaith a thaifg thu dhoidh 
d'an eagal thu faraon 
? S a rinn thu do na dh'èarbas riut, 
am fianais chloinn nan daoin' ! 
&o O àilghios dhaoihe ni thu 'n dion, 
fo dhiomhaireachd do ghnùis ; 
5 S am pàilliun fòs o ftrì nan teang', 
ni didein dhoibh 'nan cùis. 
Si Dia gu ma beannuichte gu bràth ; 
oir dh'f hoilifich e dhomh fein 
A chaoimhneas càirdeil ionga,ntach, 
an cathair laidir threin. 
5Z Thubhairt mi 'm dheifir, Scaitht' ataim 
' o bheachd do fhùl amach. 
Ach -chual thu 'n uair a ghlaodh mi riut, 
guth m'afluigh ghearanakh. 
%l Gràdhuichibh Dia, O naoimh, air fad : 
oir Dia do'n ireibh-dhireach 5-3 SAL M XXXH. 

Do m sàr-dhion, is dioì gu pràlt 
do'n uaibhreach àilghiofach. 
24 Sibhfe-a chuir an Dia xian gràs 
ur dòchas mar is còir, 

Bibh mifneacha.il, 15 cuiridh e 
neart ann tir cridh' is treòir. 

SAL M XXSII. 

9 O Beannukht %nì$mm fin a f huair 
^3 pbeaca maitheana-s, 

À f huair le tròca'r foìach alr 
a chiont' is eafaontas. 

2 'S beannuichfc an ti nach agalr Dia 

'n a ffreachranaihh ni 's mò, 
Is arm a fpioradfòs nach bheii 
claon-chealgaireachd no gò. 

3 Ag fantain dhomh gu fad am thàmJv 

ìnidh air mo chnàinbaibh aots 5 
Is' b'amhlnidh fin gath la avo chor t . 
le dol do m'bhùireadh fuas. 

4 Olr ormfa bha do iàmh gu trom, 

air feadh gach oidhch is la : 
Mo bhrì gu tart an t-Cimhrai' tìxoìth 
air atharracha' ta. 

5 Làn-fhoiHfich mi mo pheaca dhuit^ 

nior chcii mi m'aingidheachd : 
Nim > aideachadh (thuirt mi) do Dhia 
is mhaith thu cron mo lochd. 

6 So fà mu'n guidh riut gach aon ài^m ^ 

fan am asn faighear thu : S A L M xxxm. Gu dearbh an tuil nan uifgeach mory 
cha ruig ad air gu dlù. 

7 Tha thufa tionad foluich dhomh, 

ni coimhead orm o theinn ; 
Is nithear kat mo chuartuchadh 
le h-oran facrfa binn. 

8 Fior-theagaifgeam is feoìam dhuit 

am beaiach is an t-iùì, 
San d'thigeadh dhuitfa triall gu cearr 
fin feolam dhnit !e m' fhùil. 

9 Na bibh mar mhuilidh, no mar eacli, 

na h-ainmhidhean gun chiall : 
Ri'n cuirear, chum nach d' thig iad g 
teann-fparrag frèìn 'nan giaL 
lo Is lion-mhor hròn aig luchd an ui!c: 
ach nea^eh d'am barànt' Dia, 
Ta thròcair dol m'a thimchiolhfan 
cfa dhidein mar ni fgia. 
2 i A dhaoine treibh-dhireaeh, an Dia 
bibli aoibhneach agus ait : 
Is deanaibh gàirdeachas, gach neaeh 
'g am bheil an cridhe ceart. 

S A L M XXXIII. 

OSibhfe ta 'nur fireanaitat 
biodh aiteas oirbh an Dia : 
Oir 's cubhaidh do na.daoine còir 
bhi tabhairt cliir do'n Triath. 
2 Air clairfich thugaibh moladh dha * 
is air an t-faltair ghrinn. salu xxxin. Air inneal ciuil nan teuda deich 
feinnibh do Dhia gu binn. 

3 Is canaibh dha-fan oran nuadh: 

àrd-feinnibh fonn gun fìad. 

4 Oir's ceart a reachd ; am firinn fòs 

ta oibrè deanfair fad : 

5 Is ionmhuin lefan còir is ceart ; 

lion maitheas De gach tir. 

6 Rinn focal De na neamh', 's an fluagh 

rinn gutfe z bheil gu leir. 

7 Mar thorr ata e carnadh iuas, 

uifge nafairge mòir : 
A* coimhead fòs na doioihne fuz$ 9 
gu dileas an tigh-ftòir. 

8 Nis roimh an Tighearna gu mòr 

biodh eagal air gach tir ; 
Is air na dh'àiticheas an faogh'ì 
biodh ogluidheachd gu leir. 

9 Oir labhair Dia, is rinneadh e : 

dh^orduich, is chuir air chois. 

10 Chuir comhairle nan fluagh air cùl - ji 

is innieachd dhaoin' air ais. 

1 1 Tha comhairle lehobhah mhòir 

gu feafach buan am feaid ; 
Smuaintean a cridhe mar an ceudn* n 
o linn gu linn gu cheift. 
1 1 'S beannuicht am fine fin *g am bheiL, 
mar Dhia Iehobhah treun : 
9 $ am pobull fòs do roghnuich e 
mar oighreachd bhuan dha fein, SALM xxxm. (ji 

3 Air ciiloinn nan daoine feallaidh Dia, 

o neamh nan fpturanwas. 
[4 'S leir dh'a gach neach ia chruinne-che 

o ionad comhnuidh fhuas. 
[5 An cridh' air aon-dòigh chumadh leis : 

• thug e fanear an gniomh. 
f Ch * tearruin Righ le meud a fhìuaigh : 

do n laoch neart mòr cha dion. & 
IJ Ant-each an comhrag diomhain e, 
a dheanamh furtachd ìeis ; 
No dheanamh fuafglaidh ri am feim, 
ge mòr a lùgh h z threis'. 
:8 Feuch sùilean De gu furachair 
air a luchd eagail fein. 
Is air an droing fìn as a ghràs 
ni muinighin gu treun : 
9 An anam chum a dhiòn o'n bhàs, 

's o'n ghort an cumail beo. 
ìo Ar n'anam feithidh e air Dia : 
ar neart, 's ar sgia gach lò. 
1 Oir ann.fan ni ar cridh' a ftigh 
ùr ghàirdeachas gun di : 
Is cuiridh fmn na airiorro-naomh 

ar muinighin gu fior. 
Do thròcair gu robh oirn' gu caomh, 

a Ihighearna, gach la, 
J>o reir mar chuir finn annad fein 
a* dòchas treun do ghnà 
D 6% S A L M XXXIV. IEhobhah beannuicheam gu h-ard 
gach ai.mfir is gach trà : 
A chliu 's a mholadh ann am bheuì 
gu h-iom-raiteach do ghnà. 
2 Is anns an Tighearna ro-threun 
ni m'anam uaiìi is gloir * 
Trà clliuinneas fud na daoine fèimh 
ni'd gairdeachas ro-mhor. 

3 Ardaichibh leamfa Dia nam feart, 

molamaid aiom le cheii'. 

4 Dh' iarr mife Dia, chual e, is bhuin 

mi as gach gàbhadh geur. 

5 Dh' amhairc iad air, is dhealruich iad 

gun nàire air an gruaidh. 

6 Do ghlaodh am bochd, is dh'eifd ri 

is dh'fhuafgail as gadi truaigh. [Dia 

7 Ta aingeal De ag campuchadh 

mu'n dream d'an eagal e, 
D'am fuafgìadh is d'an teafairgin 
o'n trioblaidibh gu leir. 

8 O blaifibh agus faicibh fo, 

gur maith 's gur rnilis Dia : 
Am fear fin beannuicht e gu beachd | 
a dlvearbas as an Triath. 
q Ficr eagal De, biodh oirbh, a nàoimh : 
oir uireafohuidh no di, 
Ni bheil air a luchd eagailfan, 
fìor-chràbhadh dha no di, 
io Bidh eafbhuidh air na leomhi'unbh òg ? 1 
is acras air gach leth j ' Db, S A L M XXXIV. 63 

Ach air an dream a dh'iarras Dia 
cha cheilear aon ni rftaith. 

11 Thigibh, a chlann, is eifdibh rium': 

dhuibh feolam ea^al De. 

12 Co'm fear le'm b'ailì bhi fada beo, 
chum maith gu faiceadh e ? 

13 Coimhid do theanga fein o'n oic, 
's o labhairt ceilg do bheul. 

14 Seachainn an t-olc, is dean am maith : 
iarr fiochaint, 's lean gu geur. 

Tha sùile De air fireanaibh, 
's a chluas ri'n ghodh gu fior. 
16 Tha gnùis De'n aghaibh daoi, a chum 

an cuimhn' a fgrios a tir. 
X 7 Do ghiaodh na fireana rì Dia, 
is dh'eifd e riu gu grad, 
Thug furtachd agus fuafgladh dholbh 
o'n amhgharaibh air fad. 
18 Do'n mhuintir'g am bheil cridhe brùit* 
rò-dhlù tha Dia gun cheift : 
Ni efan fnrtachd fòs cIo'jq dream 
'g am bheìi an fpiorad brift'. 
29 Is lioivrnhor triobloid agus teinn 
thig air an f hirèan ehòir. 
Ach afd air fad ni Dia nan gras 
a theaiairgin fadheòidh. 
20 A chnàmhan uile coimì, 'didh e: 
cha'n'eil a h-aon dmbh brft'. 
Àch marbhaidh olc an dumedaoi, 
is cìaoidiicar e gim cheift : 
D 2 6 4 S A L M XXXV. Is luchd an fharmaid, tha toirt fuath 

do dhaoinibh còir is ceart, 
Mòr-chiontach fàgar iad nan lochd, 
* di-mhilltear iad gu beachd. 
22 Anam a mhuinntir fein gu leir j 
saor-fhuafglaidh Dia gach am, 
Cha mhillear idir neach dhiubh fud ic 
chuireas an dòchas ann. 

s A L m xxxv. 

TAgair a Dhia, ri luchd mo f-thri ; 
cuir troid air luchd mo chath\ 

2 Glac fein do thargaid, is do fgia, n 

eirich, dean coghnadh maith. 

3 Glac fòs do ftileagh, 's air Juchd m< 

am bealach druid gu teann : [thòij 
Ri m'anam abair fein mar fo, 
Is mi do choghnadh ann. 

4 Trom nàir is maflsdh gu robh dhoibh tj 

ta 'g iarraidh m'anma bhochd : 
Is pilleadh iad le h-amhluadh geur, 
ta fmuainteach* chugam lochd. 

5 Biodh iad mar mhuillnein dol le gaoith s i 

biodh aingeal Dhe 'nan toir. 

6 Biodh aingeal De 'g an ruith gu teann, L 

dorch' fleamhuinn biodh an ròd. 

7 Oir eangach dh'f holuich iad fan dìg, 

gun aobbar no cion-fa ; 
Sin chladhaich iad gun chùisair bith f y j{ 
chum m'anam chur an f às. j S AL M XXXV. v 65 

8 Gun f hios, gu d'thigeadh' dòrainn air, 
is glacar e fan lìon 
A dh'fholuich e : fan dòghrain cheucln 5 
tuiteadh e fein gu dian. 
q Ni m'anam gàirdeachas an Dia : 
's da fhurtachd fòlas mòr. 

10 Is their mo chnàmhan uile, Dhe, 
Cia choi'-meas riuts' is còir \ 

< Ni teafairgin do'n duine bhochd 
o'n neach ta air ro-threun, 
An t-ainnis is am bochd o'n ti 
le'm b'àill a chlaoidh gu ieir ? 

11 Luchd fianais bhreige dh'eirich rium, 
is chuir iad as mo leth 

Na nithe fm, gu h-eucoracb, 
nach b'fhioirach mi am bith. 

12 Olc dhioi iad rium aneiric maith 
chum m'anam chur fo leòn. 

13 Ach mis', air bhith dhoibh fud gu tin 
ghabh umam culaidb bhròin : 

. M'anam ie trafgadh 'dh'ùmhluich mi 
's phill m'urnaigh ann arn chrios. 
* 4 Mar charaid, bràth'r, no fear-caor* màth'r 
gu brònaeh crom ghluais mis'. 

15 Ach chruinnlch iad, is bha iad ait, 
air hhkh dhomh ann'an teinn : 

Gun fiuos cfomh, chruinnicii prafcan 
gun tàinh mo reubadh rinn. [grand', 

16 Le cealgairibh gu fànoideach, 
'nm fcift' rinn fpòrfa dhiom, 

D 66 3 A L M XXXV. 

Do chafadh leo am fiacla rium 9 
ri magadh orm gu dian. 

17 Cia f had is leir dhuit fo, a Dhe ? 

faor m'anam fein gu cas 
O'm milleadh fan ; mo fheircin fòs, ii 
tearruinn o leomhnuidh bras. 

18 Làn-bhuidheachas do beiream dhuit 

am meafg an tionail mhòir ; 
'S am meafg an t-fluaigh trà 's lion-mhor 
àrd- mholam thu le giòir. [iad, 

19 Mo ijaimhde ta gun aobhar rium, 

nfSf robh ac' aoibhneas dhiom : 
Do'n dream a thug domh fuath gua | 
am chapgadh fùl na biom. [chùis, 

20 Oir ann an sìth chà'n eil an tlachd, 

ach ann am beartaibh claon, 
An aghaidh dhaoine ciuin na tir, 
g'am buaireadh air gach taobh. 

21 Gu fairfing dh'fhofguil iad am beul* 

is rium, Ha, ha, a deir, 
Do chi a nis àr sùil an ni 

bu mhìannach lein teachd air. 
2 2 Ach chunnaic thufa fo, a Dhia, t 
na bi ad thofd am fheum : 
A Thighearn' is a Dhia nam feart, 
na fuirich uam an cèin. 
23 Tog ort, is mofgail chum mo cheairt, 
fa m' chùis, mo Dhia, 's mo Righ. 
^4 Dhia, dean a reir do cheartais breith> 
is dhoibh nior b'aoihneas mu SA LM XXXVI. 67 

25 Nan cridh' na h-abradh iad riu fein 
Aha, fe, sùd ar miann : 

Is fòs na h-abradh iad a choidhch^ 
do fhluig iì nn e gu dian 

26 Biodh orra nàir', is tairngear iad 
gu h-amhluadh mòr le cheir, 

Ata gu fuilbhir is gu h-ait, 

ri faicinn m'amhghair gheir : 
Is biodh iad air an fgeaduchadh 

le mafladh is le nàir', 
Tha 'g iarraidh urraim mhòir dhoibh 
am aghaidhfa gun tàmh. [fein. 
pn 27 Biodh aoibhneas orra, 's gàirdeachas, 
a fheafas dhomh mo choir : 
Is abradh iad, Mòr-chliu gu robh 

do Thighearna na gloir, 
Ta gabhail tlachd do fhonas buan 
a lheirbhifich do ghnà. 
28 1$ air do cheartas thig mo bheuls% 
is air do chliu gach trà. D S A L M XXXVI. 

£ir eafaontas an droch-dhuin' fo 
am chridh' is ann am chliabh 3 
Fior-eagal De am beachd a fliùi 
cha 'n 'eil, is cha robh riamh. 
Oir ni e brionnal baoth ris feià . 

do reir mar thaitneas ris ; 
A chionta gus am foillfichear 
mar aobhar fuath d'a fgrios* SAL M XXXVi. 3 Fior-chìuaintearachd is eucoir mhor, 

fud caiìint a bheil gu trie : 
Do iguir e fòs o dheanamh maith, 
is leig e dheth hhi giic. 

4 Aimhleas 'n a leabuidh tha e dealbh ; 

fan t-flighe nach bheii maith 
? Ga ihuidheachadh 's 'ga fhocruch' fein; 
rri h-oillteil leis beart ihaith. 

5 Do thròcair tha fna neamhaibh flruas, 

a Thighearn' ìs a Dhe : 
Gu ruig na neòil is àird' nan fpeur 
lan- raiigidh t-fhirihn reidh. 

6 Do chearta's mar na fleibhtibh àrd ; 

do bhreith mar dhpiinhneachd mhòir; 
Air duine 's ainmhidh ni thu, Dhe, 

deagh-ehoimhead agus fòir. 
) O Dhia : is prifeil onorach 

do chaoimhneas gradhach caoin s 
Fo igàil do fge' ni uirne iin, 

làn-dòchas clann nan daoin' ; 
| Le faili do theach is t'àrois phailt 

sàiuiche^r iad gu mòr ; 
As t* abhainn ian do ihòlafaibh 

deoch bheir thu dhoibh r'a h òh 
9 Tobar na beatha ta gu dearbh 

agads'a Dhia nan dul ; 
Is ann ad .iholus dealrach g!an, 

chi iìnne fiylus iuil. 
Maireadh do chaoimhneas gràidh, a Dlie 

d'oa clream chuir eèlas vvl i S A t M XXXVIÌ. I 

ìs buanaich t-ionracas faraon 

do luchd a* chridhe cheairt. 
i i Na leig do chois an ardain bhtìirb 

am aghaidh teachd, a Dhe, 
Is lamh an droch-dhuinn' aingidh fòs 

gu brath na tulgadh mi. 
;r2 An fin do thuit luchd-deanaimh uilc ; 

is leagadh iad afios, 
Ag diobhail fpionnaidh agus lùith, 

cha 'd thig iad tuille nios. 

S A L M XXX Vll. 

LAsan no campar nà biodh ort 
mu dhaoinibh aingidh olc, 
Is na gabh farmad ris an dream 
a bhios a' deanamh lochd. 

2 Oir amhluidh mar is dual do'n fheiir 3 

glan-fgathar iad gu grad, 
Is amhluidh mar na lufa maoth 
crion-feargaidh iad air fad. 

3 Cuisfa do dhòchas ann an t>ia, 

is deanar maitheas leat, 
Mar fin fior-mheallaidh tu an tir, 
's beathuichear thu gu beachd. 

4 Gabh tlachd an Dia, is bheir e dhuit 

làn-rùn do chridh' a choidhch'. 

5 Do (hlighe tabhair fuas do Dhia : 

earb ris, is bheir gu crìch. 

6 Foillfichidh e do chòir 's do chearf^ 

mar fholus glàn nan trà, SAL M XXXVII, 

Is amhluidh mar àrd-mheadhon-laoi 
do bhreitheanas do ghnà. 

7 Gu sàmhach fan ri Dia rian dùl, 

is feith le faighid leis 
An ti 'n a fhligh' a Ihoirbhicheas, 

na gabhia farmad ris j 
Fa chùisan fhir a bheir gu buil 

a dhroch-bheart innleachdàch. 

8 Leig corruich dhiot, treig fearg : chun 

na biofa frionafac'h. [uìi 
cj Oir droch-dhaoin' is luchd deanaimh uil< 
glan-fgathar as gu leir : 
Ach lion 'g am bheil an f ùil ri Dia, 
buan-mhealaidh iad an tir. 

Oir feithfa gu fòil re h-uair bhig, 

's an droch-dhuin' ni 'm bi ann : 
9 S 'na ionad fòs, ma bheir fanear^ 
cha bhi e fein no chlann. 

1 Ach rneallaidh daoine sèimh am feafd 

am fearann is an tir : 
Làn-fholas bheirear dhoibh faraon, 
an iaibhireachd na sì h. 

2 Tha 'n t-aingidh cumadh lochd clo' 

's a' cafadh fhiacla ris. [t-fao 

3 Ni Dia air fanojd ; o's da s' leir 

gur dJù air la a fgrios. 

4 Na h-aingidh nochdaidh iad an lann, 

is chuir am bogh air ghleus, 
A leagadh aim-beartach ;s bhochd, 
's a mharbhadh luchd deagh btieus, ! SA LM XXXVII* *r 

i$ An claidhe theid nan cridhe fein, 

theid air arn tiogha cìaQ& 
c6 'S fearr beagan aig an duine chòif, 

na faibhreas mòr nan daoi. 
f 7 °ir gairdeana nan droch-dhaoine 
mion-bhriftear air an cruas 5 
Ach daoine coir is fireanaich 
ni Dia an curnail fuas. 
d| t8 Air aimfìribh nam fireanach 
is fiofrach Dia g Un cheift t 
An oighreachd is am bunadh f òs> 
doibh 's maireannach am feafd' 
19 Cha chuirear iad gu ruìdheadb ffruaidh 
s an aimfir ghàbhuidh olc : 
Oir gheibh iad uil' an sàth gu leòr 

an làithibh gainne 's gort. 
Ach fgriofar droch-dhaoL', naimhdeDhe 

bidh iad mar fhaiil nan uan : 
Lan-mhilltear iad is theid dhoibh as 

mar.dheataich nach 'ei! buan. 
An lafachd gabhaidh daoine daoi, 

's cha diol a ris air ^is ; 
Am firean tha e tròcaireach, 
is nithear paillteas ìeis, 
12 Gir meud >s a fhuair a bheaxinachd-fan, 
iior-mhealìaidh iad an tir - 
'S an dream a gheibh a mhallachd-fan 

lom-lgriofar iad gu leir. 
Tha Dia ag ftiuradh ceumana 
, an duine naomju chòir ; 7& SALM XXXVjl. 

Is tha e gabhail tlachd is toil 
d'a ihlighe-fan gu mòr. 
.34 D'an tarladh dha gu tuiteadh fc, 
c^ia tilgear uil e fios : 
> Oir tha an Tighearna le laimh » 
'ga chumail fuas a rìs. 
35 Bha mife òg, 's a nis an aois ; 
is riainh cha'n f haca rni 
'N a dhiobrachan an duine còir, 
no fhliòchd ag iarruidh bidh, 

26 Sior thruacant' e, is coinghiollach ; 

beannuicht' a fhjiochd ata. 

27 Seachainn ari t-olc, is dean am malth, 

is comhnuidh gabh gu bràth. 

28 Is toigh le Dia ceàrt bhreitheartas, 
V a naoimh cha treig e choidhch', 

Sior choimhdear iad : ach fgathàr fios 
droch fhliochd nan daoine daoi. 
2Q Meallaidh na fireana an tir % 

buan chemhnuidh ni iad innt\ 

30 Thig beul an t-faoi air gliocas glan, 

a theang' air rogha cainnt/ 

31 Tha lagh a Dhia a ftigh na chridh : 

cha ileamhnuich uaidh' a cheum. 

32 Tha 'n droch-dhuin' feitheamh air ai 

d'a mharbhadh is d'a theum. ft-faci 
23 Cha 'n fhàg an Tighearn' e 'na laimb 3 
a dheanamh air droch-bheairt, 
Cho'n fhàgar ris e ann am bmn 
txìx chuirear e io cheairt. illDi 

: air S A L M xxxvux^ 73 

Feith thus' air Dia, is glùais 3 n a ròd, 

is arduichear leis thu, 
An tir gu meall thu, is droch-dhaoin' 

'g am milkadh chi do fhùih 
An duine malluicht chunnaic mi * 

an neart, ? s an inbhe mhcir, 
'Ga fgaoileadh fein amach mar chraoibh^ 

ag f às gu dofrach ùr. 
Ach chaidh e feach, is feuch cha robh ; 
dh'iarr, is cha d 7 f huaras e. 
7 Amhairc is feuch gur sìth is crioch 

do'n duine dhireach reidh. 
3 Ach fgriofar luchd an eas-aontais, 
is theid dhoibh as faraon : 
Di-mhilltear agus fgathar fios 

crioch dheireannach dhroch^dhaoin*. 
j Ach furtachd f hior nam flrean fòs, 
thig fin o Dhia nan dùl • 
Is anns an aimfir thrioblaidich, 

's e 's barant' air an cùl. 
Thig treis' is furtachd chuc'o Dhia, 

le fuafgladh an deagh-am : , 
Saorar leis iad o dhaoinibh olc, 
o chuir iad muinghin ann. s A L M XXXVIII. 3Thighearn', ann ad chorruich mhòir 
na cronuich mi gu garg, 
Na dean mo fmachduchadh gti geur 
an uair a kfas t-fhearg. f4 S A L M XXXVIII. 

2 Oirtha do lhaighde guineach geur 

sMth.t' ann-jm fern gu dìù : 
Isorm a ta do làmh gu troai, 
gam Itagail anns an ùir. 

3 Cha 'n'eil maoin fallaineachd am fheòil 

arfon do chorruich giieir. : 
Àm chnàmhaihh cWn'eil tàmh na fois. 
arfon mo pheacaidh fdn. 

4 Oir chaidh ino pheacaidh os mo chionn 

ta'd orm nan eire thruim. 

5 Mo chreuchda ta ro-lobhta, 's breun, 

mo ghèmich 's ccireach rium, 

6 Tlia mi gu cràiteadv, ea-fian, crorn, 

a' triall gach la le bròn. 

7 Mo leifraidh làn do ghakr grànd' 

2un fhallaneachd am fheòil. 

o , 

8 Taim lag is brùit' : ag bùireadh fòs 

trid mi-fhuaimhneas mo cridh'. 

9 Ad lath'r, a Bhe,. tha nvuile mhiann : 

rii'm foluicht' ort mo chaoidh. 
10 Mo chridhe ta iìor-phlofcarta'ch, 
mo neart dh'fhag mi gu glan ; 
An taic ri fraxlharc geur mo fliùl, 
fìn a<?am fòs cha d'xhan. 

kJ 

i i Tha luchd mo ghaoil 's mo chairde c 
ag feafamh fad o m'bheum, [on 
Mo choimliearfnaich is luchd mo phà 
ag teicheadh uam an cein. 

*2 Seaìg orm ata luchd iarraidh m'anm* 
luchd iarrakih m'uilc a ghnii ;, S A L M XXXVIII, 7 5 

Àc* labhairt nnheaimh-leafach, 

's a' fmuainteach ceilg gach la. 
1} Ach mife, amhuil bodhar mi 

nach cluinneadh guth no fgeul ; 
Is cofmhuil mi ri duine balbh 

gun chomas fofglaidh beil. 
i, Mar fin mar dhuine mi nach cluinfi, 

gun achafan 'na bheuL 
1 1 Oir dh'earb mi riut, a Dhe,mo Thriath : 

Dhia, freajraidh tus' am fheitni. 
it Oìr (thuirt mi) Chum nach maoidheacìh 

thoir freagra dhomh gu cas ; [iad, 
A chum nach dean iad gairdeachas 

tra ihleamhnaicheas mo chas. 
17 Oir's dlù chum claonaidh mì, 's mo 

am fhianàis tha do ghr.i. [bhròn 
[8 Mo lochd dq innfearn, is fo m'chiont', 

mòr aimheal orm ata. 
:o Ach 's lionmhoire na gruag mo chinn 

mo naimhde gun chion-f à ; 
Seadh 's lionmhoir' iad na m' fhuiltei- 

gun aobhar, air gach .laimh. [nibh 

20 'S iadfm a's naimhde dhomh fìor, 

luchd-diolaidh maith le h-ok ': 
Arfon gu bheU mi leanmhuin air 
an ni ta maith gun lochd. 

21 Na treig mi, Thighearna t mo Dhia 

na biofa uam aa cein. 

22 Dl\h, greas a chum mo chuidcachaidh^ 

o 's tu mo fhlàinLe fein. J S A L M XXXIX 

^T^Hubhairt mi, bheir mi fein fanear 
JL mo fbiighe ; 's ni mi fòs 

Mo theang' a choimhead mar le frein, 
air bhkh do*n daei am choir. 

2 Dh'fhan mi gu tofdàch balbh am thành 

o'n ni fm fein bu mhaith, 
Mhofgail mo thrioblaid is ma bhròn 
annam gu mòr a ftigh. 

3 Air bhith dhomh imuaiuteach' tric mr 

do ghabh mo chridhè teas. 
Do Ias an teine* is mar fo 
le nr theangaidh labhair mis. 

4 Tboir fios, a Dhe 5 dhomh air mo chrkh* 

tomhas mo la ciod e : 
Gu faighinn tòias agus £os 
cia h-anf hann gearr mo re. 

5 Feuch rinn thu mar leud bcis' mo làitir 

mar neo-ni agad m'aois : 
Gach neach d'a fhe.lbhas, e gu fior. 
's ni diomhonach gun phrìs. 

6 An famhìugh' breig' a } fiùbhal fòs 

gach duine ta gu dearbh : 
Gun f:iaimhneas ta'd gam buaireadh feh 

an diombanas gun tairbh' ; 
Ag torradh nithe, ? s cur le cheil' 

mòr-bheartais air gach doigh, 
Gun fhios co 'n toighre chrumnicheas, 

no mhealìas iad fa-dheoidh. 
y Ciod 'nis ri ? m feitheam fein, a Dhe 

mo dhochas dhiot do niom. S A L M XL* 77 S Saor mi o m' uile lochd ; *s na dean 
ball-mafiaidh an-daoin' dhiom. 
i 9 Di.'fhan mi am thofd, gun fhofgladh 
o r s leatfa rinneadh e. [beil, 
o Tog dhiom do bhuille, Dhe : le beum 
do laimhfa chlaoidheadh rni. 
-I 12 Tra chrpnu'chear leat neach m'a lochd, 
mar chnuiadi theid as d'a flmuadh. 
Gu dimhin fein ? s fior-dhiomhanas 
gach duin' air bith do'n t-fluagh* 
i Z Dhia, eifd ri m'urnaigh', is ri m'ghlaodh? 
ri m'dheoir ad thofd na bi* 
Oir coigreach agad, is fear-cuairt 5 
mar m'aithribh uile mL 
13 Dhia coigil agus caomhain idi, 
gu faighinn neart ri in' bheo, 
Mun d'theid mi thart' ag dol do'n eug^ 
's nach bithinn ann ni 's mò. 

SALM XL. 

T^H'xheith mi le faighid mhaith ri Dia* 
JL>/ chrom chugam, dhVifd mo ghuth, 
z Is thug e a flochd uamhuinn mi, . 
a clàbar criadha tiugh, 
Air carraig chomhnaird chyir mo chas 3 
mo cheum do Aiocruich e. 
3 Is oran nuadh do chuir am bheulj 
gu b's iud moladh Dhe : 
Chi mòran e, 's fo eagal bidh 5 
is earbàidh iad a Dia. ?8 SALM XL. 

4 '5 beannuicht an duine fm gu dearbh 

ni dòchas as an Triath, 
Is nach gabh tìachd no toil air bit 

do luchcl an àrdain mhoir, 
No fòs do-ii droing a theia a -thaoibh 

gu ceìlgì ie faòbhadh glòir. 

5 ls Hon-mhor t-oibre iongantach, 

a Thighearn' is a Dhe, 
'S do fmuaintean oirn'; ni àirmhear iad 

an ordugh dhuit gu reidh : 
N'an cuirinn iad an ceill gu mion, 

no fòs na 'n innfinn iad, 
An àirearnh rachadh thar rno neart, 

ag lion-mhoireachd is meud. 

6 Ofrail ni miann no iobairt Ìeat, 

dh' fhofgaiì thu fein mo chluas ; 
Lochd-iobairt agus iòbairt loifgt' 

cha d ? iarr thu dhuit chur fuas. 
y An fin a dubhairt mife, feuch, 

a nis ata mi teachd : 
Ann ròl' an leabhair ormfa fòs 

fud fgriobhta tha gu beachd : 

8 'S e fud ino thiachd 'smo mhiann, a Dhe. 

do thoil gu deanta leam : 
Do reachd gu dearbh ata gu buan 
am chridh' a ftigh, 's am chom. 

9 Air trfhireantachd fa choinne mhòir, 

a Dhe, do rinn mi fgeul : 
Oir feuch, a Dhe, mar 's aithne dhuit. 
nipr chaifg mi fein mo tjheul. lo T-fhhinn am chridhe cha do che:\ 

do dhiifeachd chuir 'mjfa ceiii :f cacmh 
Do fliiàint', 5 s do chaoimhnèas ciunteach 
o 9 n t-fìuagh nior cheil mi fe W. 
\ii Do thròcair chacmh na cumià uam, 
a Thigheactìa gu bràth, 
Do chaoimhneas gradhach, t-fhirinn fòs 
do 'm choimheau fein do ghnà, 
12 Oir is do-àireamh iad na h-uiìc 

ta 'g iadhadh orm mu 'n cuairr, 
Do ghlac mo pheacaidh tni co theann 

's nach feud mi iealtuìnn fuas. 
O's lion-mhoir' iad no faìt mo chmn, 
do threig mo chridhe mi. 
Uj Dhia^ gu ma toii leat fartachd crm, 
grad-chuidich leam, a Dhe. 

14 Biodh nàir' is amhluadh dhoibh raraon 

do nVanam dh'kirras claoidh : 
Ruaig orr air ais, is ruidheadh gruaidh, 
le 'm b'àiil mo chur gu di. 

1 5 Gun àird gun àiteach' gu robh iad 

mar thuarafdaì d' an nàh\ 
A thubhairt rimn gu fanoideach. 
Aha, aha, le gàir'. 

16 Aoibhneas is aidhear do gach neach, 

ga d'iarraidh fein a ta : 
Is abradh iad l'en to:gh do fhlàint', 
* Dia gu ma mòr do ghnà. 

17 Ach mis' ge h-ainnis bochd afaim 

do fmuaintich orm an Triath ÈO SÀLM XLIe 

M'fhear cobhair thu, 's mo fhlanuighear 
màille na dean, a Dhia. 'S S A L M XLI. 

Beannuicht an'duine bheir gu glic 
fainear an duine bochd, 
An uair a thriobiaid is a theinn 

bheir Dia e faor o'n oic. 
Ni dia a dhion, 's a chumail beo^ 

is beannuicht e fan tir : 
Gu toil a nairohde mi-runach 

na tabhair e gu fior* 
Air leah< a thinneis larganaich 

foheir Dia dha neart is treoir % 
A leaba ni thu dha air fad 

ri h-am a thinneis mhòir. 
Thubhairt mi, Deanfa trocair orm, 

a Thighearna 's a Dhe % 
Is ieìghis m'anam ea-flan bochd, 

oir t-aghaidh pheacuìch mu 
Tha *n drearn fin a 9 s fior«naimhde dhomh 

ag iabhairt ormle beum : 
O c'uin a fgriofar ainmfan as, 

's a theid e fios do'n eug. 
Ma thig em'amharc, labhraidh e 

caint dhiomhanach le bheui : 
Ta chridh' ag torradh nimh' a ftigh, 

? s a muigh ag deanamh fgeil. 
'Sior-thogarfaich an cluais a cheil* 
luchd m'f hifath a ta air fad : D:o ti 

c 

1S 

J Trid S A L M XLXT. A' fniuainteachadh 's a' cumadh lochd 
am aghaidh fein gun ftad. 

8 Droch thinneas (d'eir iad) tha gu dlù 

ag learituin ris r'a bheo : 
Nis air bhith dha 'na luidh' gu tinn^ 
cha 'n eirich e ni 's mò. 

9 Am fear bu charaid dileas domh* 

ri 'n earbuinn gach ni b'aill, 
'S a cheaìaich m'aran air mo bhòrd^ 
atn aghaidli thog e fhàiì. 

Ach thufa, Dhe, dean tròcair orm^ 

is tog mi rìs an àird, 
Gu tugain codhail chuimfeach dhoibh, 
is conrain cheart gun dàiL 

1 Trid fo is fiofrach mi gu beachd 

pur ionmhuin leatfa mi : 
Ar-fon nach d'thug mo naimhde buaidi 
's nach dYinneadh leo mo chlaoi'. 
i Ach mife, ann am ionrscas 
5 s tu fheafas mi do ghnà : 
i Arn fianais fòs do ghnùis, a Dhe, 

ga m' fhocruchadh gu bràth. 
I Iehobhah, Dia cloinrt Ifraeil, 
beannuicht gu robh e fein, 
O àois gu h-aois gu futhain-fior, 
Amer: agus Amen. 

s A L M XLII, /TAr thogras fiadh na frùthain uifg' 
VJL ^ kMreadh àrd gu geuic, 82 SALM XLIT. Mar fìn tha m'anam plofcartaich 

ag eigheach riuts', a Dhe. 
% Tha tart air m'anam 'a geall air Dia 5 

's ann air an Dia ta beo : 
O c'uin a bheirear mi na lath'r, 

an laithair Dhia na gloir' ! 

3 Gach la is oidhch' is iad mo dheòir 

is cuibhrionn domh 's is biadh : 
An uair a cleir iad rium do ghnà, 
ca bheil anis do Dhia ? 

4 Tha m'anani air a dhòrtadh m^ch 

tra chiumhnicheam gach ni ; 
Oir chaidh mi leis a' chuideac hd mhoir; 

dol leo gu teampull De ; 
Seadh chaidh mi leo le gàirdeachas, 

is mòladh fòs le cheil', 
'S ann lejs a' chuideachd iin a bha 

ag coimhead iàhhe feiii'. 
£ O m'anam ! com' a kagprlh thu 

le diobhail rnifmch iios ? 
Is com' am bheil thu 'n taobh ftiph dhion 

o 

fo thriòblpid is fo fgios ? 
Cuir dòchas daingean ann an Dia, 

oir iathafd molam e. 
Àrfon na furtachd is na flàint' 

thig dhomh o eudan re;dh. j ^ 

6 Thuit m'anam annam fios, a Dhe, 

ghrad chuimhnich mi 'n fin ort 
O thalamh lordatn, Hermoin ìiird, 

o Mhiiar fòs nan cnoc. S A L M XLIII. 83 Le fuaimneach t -llieadan uiig', à Dhe 

ta doimhn' air dhoimhne gairm : 
Do ihùmameadh, 's do tlionnan àrJ 

dol tharam tha le toirm. 
Orduicliidh Dia d'a ghràvaibh dhònih 

a choimhneas anns an lo : 
San oidhche ni mi guidhe 's ceòl 

ri Dia a chum mt beo. 
Mo charraig, com' a threig thu mi ? 

ri Dia a deireatn fein : 
Is coin' am bheiTmi triàll fa bhròn 

bhri' fòirneart m'eaf-.cair threin ! 
Mar lann am chnàmhaibh, rh'eaf-cairde 

toirt toibheim diiornh ata : 
'Nuair their iaa tìtim gu fanoideach, 

ca bheii do Dhia ? gach ia. 
O m'anam com'a leagadh thu, 

le diobhail ìiiifnich Ììòs ? 
Is com' am bheil thu 'n taobh ftigh dhiom 

fo aimheal is fo fgios : 
Cuir dòchas daingean ann an Dia ? 

oir nioiam e dp ghnà, 
O le asflàinte do ino ghnùis, 

is fe mo Dhia gu bràth. 

S A L M XLIII. 

""^Um cotlirom rium, is tagair fein 
mo chùis, o'n fhineach olc, 
O 'n eucorach, 's o fhear na cei ! g, 
Dhe, faorfa mi o'n lochd. 
E 6 84 S A L M XI IV. 1 Carfon a thilg thu mife uait? 

'$ gur tu mo Dhia 's mo threòir $ 
C'arfon bhn fòirneart m'eaf-cairde, 
an fiubhlam fein fo bhròn ? 

3 Dhia, t-fhirinn is do fholus glan 

leig chugam fud amach : 
Do m'fheoladhchum do thulaieh naomhV 
, ? s mo thabhairt chum do theach. 

4 'N iin racham ìonnfuidh altair Dhe, 

an Dia fin m' aoibhneis mhòir. 
Air clàrfaich bhinn do mholam thu 
O Dhia, mo Dhia na glòir : 

5 O m'anam, com' a leagadh thu 

le diobhail mifnich fios ? 
Is eom' am bheil thu 'ntaobh ftigli dhioim 

fo aimhcal is fo fgios ? 
Cuir dochas daingean ann an Diai 

oir molam e do ghnà, 
Ofe as flainte do mo giinùis, 

? s gur e mo Dhia gu bràth. E'R cluafaibh chuala finn, a Dhe, 
ar finnfìr chuir an ceill Na gniomhara do rinneadh leat 
nan aimfir, fad o chein. 
2 Le d' laimh mar thilg thu mach na fiòigli; 
is iadfan chuir nan àit : 
Mar rinn thu air na cinnich claoidh^ 
'gaa tìlgcadh as do lath'r. SALM XLIV. 
SAL M XX I V. 85 3 Oìr fealbh fan tìr cha d'fhuair do 

le'n claidhe no le ? n loinn, [ihluagh 
Ni mò a rinn an gàirdcan fein 

an teafairgin nan teinn i [bhuaidh, 
Ach deas-lamh Dhia thug dhoibh a 

do ghairdean neart-mhor treun, 
Is lolus glan do ghnùis, a chionn 

gu'd thug thu dhoibhfan fpeis. 

4 O's tufa fein, a Dhia nam feart, 

mo Thighearn' ìè mo Righ : 
Furtachd do lacob orduich uak, 
is fuafgail air gun di\ 

5 'S ann trid do near.tfa kagar fios 

na h-uile 's naimhde dhùinn : 
Trid t-ainmfa fakraidh finn gu làr 
an dream a dh'eireas ruinn. 

6 Oir as mo bhogh' cha dean mi bun, 

cha'n fhurtachd dhomh mo Mi®% 

7 Ach 's tufa nàraich iuchd ar fuath, 

o'r naimhdibh chuidich lein. 

8 Air feadh an laoi 's ann ann an Dia 

a ni finn uaill is glòir : 
Is t-ainmfa fòs air feadh gach linn 
ard-mholaidh finn gu mòr. 

9 Ach rinn thu nis ar tilgeadh dhiot, 

is nàraich thufa finn ; 
'S amach le'r n-armailtìbh 's le'r feachd 
cha'n 'eil thu fein dol teinm 
10 Gu teicheadh chnir thu finn air ais 
o'n nàmhaid gheur fa chath i 8d> SALM XLI7. 

Is luchd ar mi-ruin fha dhoibh fein 
a' deanamh creich is fgath'. 

11 Mar chaoirioh thug thu finn nar biadh, 

meafg fhineach fgao'ileadh finn. 

12 Reic thu do phobulì fein gun fhiach, 

's gun mheud air maoin d'an ceann. 

13 Do rinn thu toibheim dhinn gu truagh 

d'ar coimhearfnaibh gu leir ; 
Ball-abhachd do na bheil m J an cuairt, 
's ball-magaiclh mar an ceudn\ 

14 Àm meafg nan Geintiieach air fad 

gnà-fhocal rinn thu dhinn : 
'S aai meafg a' phohuill anns gach àit 
*n ar n-aobhar crathaidh einn. 

15 Thà m ? ambluadh is mo mhafladh geur 

am fhianais fein do ghnà, 
Rinn nàir is ruidheadh fòs mo ghruaidh 
m'&olach gu truagh gaeh la. 

16 *S e iìn mo chor thaobh guth an fhir 

a chàineas mi gu h-olc, 
'S aTpreigeas mi : 's athaobh a# nàimh^ 
's an diaghaltaich gu-lochd. 

17 Sud uile ge do thainig oirn, 

nior 'dhearmaid finne thu ^ 
Cha d'rinn finn breug no brifeadh claon 

'n aghaidh do ehunnraidh dh'lù. 
jiS Cha d' acm ar n r aigneadh uaitie rìamh 9 

ar cridh' cha deach air cùl : 
I O d' flilighe chc do chlaoh ar-cos, 

7 £ clia deach' air feachran iuih SUM XLXV, [9 Is ge do phronn thu finn gu mion 
mar uabheiiiean an fiis, 
Is ge do dh'fholuich thufa finn 
le fgàil'is dùbhar bàis. 
lo Ma 's e gur leig iìnn as ar cuimhn* 
ainm uafai àrd ar Dia, 
No gu dia eiie coimheach breig' 
ar lamh ma fhìn finn riamh : 
21 Nach rannfuich Dia fo fein amach ? 
oir, aige te làa-fhios 
Air diomhalreachd a' chridhe ftigh 
gach car a t'ann is cleas. 
2 2 Oir, air do fhonfa mharbhadh finn 
air feadh an ìa gu le:r, 
'S mar chacirich tha finn air ar meas 
a chafgaireadh gu geur. 

23 'Mofgail, c'arfon an coidleacih tu ? 

Dhia, fairich as do fhuain^ 
Gu bràth na tilgfe finn amachj 
na triallfa fada uainn. 

24 CiodVim' am foluich thu do ghnùis ì 

ciod uim' an dearmaid thu 
Ar n-ambghar, is ar n'eigin mhòr 
air iadhadh oirn gu dlu ? 

25 Oir chrom ar n-anam fios do 'n ùir 9 

ar brù ri talamh theann. 

26 Ad thròcair eirich, cuidich k:nn 

is fùrtaich cìrn ùn am, 8i S A L M XIV, 

DEach aobhar orain naoimh is ciùil 
ag cieachdadh ta mo ehrìdh' ; 
Is ìabhram air na nithibh fin 

do firin mi fein ni'an Rìgh : 
Mar phean , an lairnh fir-fgriobhaidh 
a chuireas fios gu luath, [dheis 
Is amhluidh fin ? mo theanga ta 
air t-onoir àird ag luadh. 

2 Is maifich' thu na ciann nan daoin' t 

gras 'dhoirteadh ann ad bheul : 
Is air an aobhar fin rinn Dia 
do bheànnachadh gach ial. 

3 Deafuich do chìaidhe air do leis, , 

o thus' a ghaifgeich mhòir : 
Le d' chumhachd is le d' mhòralachd, 
ie greadhnachas is glòir. 

4 Bhri firinn, fuairceis, agus ceirt^ 
marcuich gu buadhach àrd, 

Is nithe uath-mhor teagaifgidh 

do dheaf-lamh dhuit 's gach àit. 
Rachadh do fhaighde geur gu cfidh 3 

gach eaf-caraid an Righ : 
Trid fin ^m pobuìl tuitìdh fùd 3 
is nithear leat an claoidh. 
1 6 Gu futhain is gu fiorruidh ta 
| do chathair àrd, a Dhe : 
>l Slat-fhuaicheantais do Rioghachd nihòir 
flat ro chothrom h 
*J O's ionmhuin leatfa còir is ceart^, 
iè thug thu fundh do'n ok, SALM XLV. 

tyì ■■-*\" t -'*\ .:. .s t . • . ... \; -S ; '\t'Wi> > \' ;^-r v '*^ 

Os-eiònn do chonipanach chuir Dia^ 
do Dhias* òl aoibhneàs ort, 

8 Do'n Alos, Mhirr, is Chafìa 

o t-eudach boladh theid : 
Leo fud do chuir iad aoibhncas ort $ 
o à* lùchairt gea! mar dheud. 

9 Am meafg do mnathan onorach 

'ta Nigheana nan Righ ; 
? S an òr na h-Ophir air do dheis 
do bhan-riogh feafaidh h 

A nighean eifd is amhairc fòs^ 

Ìs cromfa fios do chluas : : 
Tigh t-athair, is do mhuìntir feia 
sia cuimhnich as fo fuas. 

1 Gabhaidh mar fin an Righ làn-toil 

do d'aillc thlachd rnhoir fein j 
O's e do Thighearn' is do Thriath,-. 
thoir urram dh ? a is geilh 
% Thig Nigliean Tiruis chugad fòs 
le tiolaca gu tric, 
'S na daoine faibhir tha nam meafg 
ag aflugh' grais is iochd. 

3 Nighean an Righ gu dearbh a ftigh 

tha uile làn do ghlòir : 
Tha culaidh eudaich uimpe òs 
air oibreachadh lc? h-òr. 

4 Am brot do obair ghreis lè fnàithd 

bheirear i gus an Righ : 
Thig chugad ìuchd a coirnheadach'4 
's a maighdeana 'na deigh. S A L M XLVI. 

25 Theid iad gu cùirt an Righ a fteach, 

ait, aoibhneach bheirear iad. 
16 Ar-fon do flnnniir bìdh do chlann, 
mar phrionnfuidh anns gach alt. 
'.17 Tainm glòr-mhor do gach linn a thig 
air chuimhnè cuiridh mi : 
Is amhluidh bheir am pobull deit 
àrd-mholadh feadh gach re. 

S A L M xlvi. 

9 O E Dia h tearmunn dòìnn gu beacbd, 
^3 ar fpionnadh e 's ar treis 
Anaimfir carraid agus teinn 
ar cobhair e ro-dheas. 
% Mar fin ge d' ghluaift 5 an talamh tror® 
ni n~aobhar eagail cluinn : 
Ge d' thilgteadh fòs na fieibhte mèr 
am builfgein fairg* is tuinn. 

3 Na h-ùiigeacha le beaucaich bhuirb, 

ge d' rachadh thar a cheiF : 
Le *n ataireachd ge d' bhiodh air chrit 
na beanntaidh àrd gu leir. 

4 Ta abhann ann, le fruithaibh fcimh, 

ni cathair Dhia ro ait ; 
Fior-aite naomh' an ti a's àird' 
am bheil fior-chomhnuidh aig'. 

5 Tha Dia, 'na meadhon innt' a ftigh j 

mar fin cha ghluaifear i ; 
Oir cuideachadh is coghnadh Iè a 
's e Dia gu moch a ni. ìt 
lìa 

S 

|cl 

i k 

ftrl iro| cbriffll S AL M XLVir. 91 

Na flcigh ghabh boile agus ghluàis 

no Rioghachda gu cas : 
Air cur do Dhia a ghutrh amach, 

do leagh an taiamh as. 
Leinne tha Dia nan iluagh do ghnà t 

Dìa Iacob ? s tearmunn dùinn. 
Thigihh, is feuchaibh oibre De, 

gach fgrios air talamh rinii. 
Gu h-iomal fòs an domhain mhòir 

an cogadh ni e chofg : 
Àm bogha bhrirr, an t-fleagh do ghearr 

Àn carbad cogaidh ìoifg. 
Bibh sàmhach, *s tuigibh gur mi Dia : 

àrduichear mi gu fìor 
Am meafg nan fìuagh, biom onorach 

air feadh gach uile thir\ 
Tha Dia nan fluagh ri coghnadh leinn^ 

's an comhmiidh air ar crann : 
Se Dia ud lacob 's tearmunn duinn^ 
d ? ar furtachd anns gach am. 

S A L M '■■'XLVII. 

| Uailibh ùr bafan, uile fhloigh, 
J ta chomhnuidh anns gach àit ; 
Le guth 's le gàirdeachas do Dhia 

fuas togaibh iolach àrd : 
Oir Dia ro~àrd is uamhunn e j 

Righ mòr of-cionn gach tir\ 
Àffl pobull cuiridh e fa'r fmachd 

faV cois na fìòigh gu leir. ■ S A L M X'LVUI. 

4 Mar 'oighreadhd, morachd lacofa ud f 

(d*an d* thug e gradh) dhuinn -tha 

5 Chaidh Dia le fauaidh-chairm ard a f 

le trompaid 3 s fuaimneach bladh 

6 Seinnibh do Dhia t fein moladh : feii 

.d'ar Righj feinn. moladh binn. 

7 0*s 3&jgh Dia mòr os-cionn gàch tir 9 , 

feinn dha gu h-eòlàch grien. 

S Tha Dia ? na flmidh 5 'm cfaathair naoi 

te's Rigfa air finibfa a.nn. \ 
^ Prbnnfuidh'nan fiuaghdochruinnicli 
■pobull De'Abraham : 
Ar-fòn gur le lehobhah ? mhàia 

Ìgk dhi-.iein N do gach tir :. 
'Se fein b.àkd* ?s is urraiiiaich, 
dha dlighear moiadh fior* 

; SA1M, XXVJIXi 

TS mòr lehobhah Dia nam fèart* 
JL , an catbair àird ar Dia* 

Is air fliabh àrd a naomhachrl -feiri* 
lon-rnfaolta choidhch' an Triath. 
i Beinn Shioin Vbreagh* a fùidheachàc 
aoibhneas gacfa fearainn i, 
Is dlù dhi air àn taofah mu ihuatìi^ 
tha cathair àn'Ai'rd-Righ. 

3 Aithnichear Dia na luchairtibh* 

tmr theàrrnunn anns gach airc 

4 Oir feuch, trà bha r;a Righre cruino* 

Je cheile ehabh iad thart** fc C,: 

mx 
Marc 
m 

iml 

idth 
Dk 
|rt 

e 

C 

5: 

fcl 
H 

5:;; 
on 
ib 

J Ai »0. i 
ditf, 

•irsaon SALM XLVIIX. s g 

Chunnaìc iad fud, is b'ioghna leo* 

ie cabhaig dheifrich as. 
^Ghlac eagal iad an fin, is pian, 

rnar mhnaoi ri faothV gu cas» 
Zabhlach Tharfis te gaoith an ear* 
;èj min-bhriftear leat gu ìuath. 

Mar chuala 's 'amhiuidh chunnaic nm%> 

am baile RSgh nan fluagh, 
A.m bail' ar Dia : 's e Dia gu bràth 
; ni dalngean e le neart. 
id theampull,air do chaoimhneas caomh 
^tj Dhia frnuaintkh ftnn gu ceart. 
Vtar t ainm, is amhiui .lh lin do chliu, 

gu crich na talmhain ta : 
3o dheaf-lamh iàn do fhireantachd, 

Dhia, anns gach beart dò |*hàfe 
3einn Sjiiojn gu ma h-aoibhin q 

is Nighean Ìudah ait, 
Ar-fon ao bhreitheanais, a Bhe, 
ta cothromach is ceart. 

iiùbhlaibh muthimchioll Shioin naomln 

xnu'n cuairt di air gach taòbh : 
iirmhibh a baideala gu dlù, 

's a turaite gach aon* 
Thugaibh fainear a bàbhuin bhreagh^ 
. 's a cafteii àrd ìe beachd ; 
'hum fin gu cuireadh fifah an ceili 

do'n àl ata ri teachd. 
>ir 's e an Dia fo fein ar Dia 
gu fiorruidh is gu bràth : 94 SALM XLIX 

? Se fòs a ftiuras finn gu ceart 
gu h-uair is am ar bàis. 

S A L M XLIX. 

Elfiibhfe fo gach uile fhluagh, 
na bheii fa chruinne-che : 

2 Is cluinnibh eadar mhòr is bheag t 

ina 's bochd no beartach e. 

3 Air fcuìgfe fmuaintichidh mo chrìdfc 

air giiocas thig rao bheul. 

4 Aomaidh mo c.hìuas gu parablaibh : 

nochdam caint dhorch' air iead. 

5 Droch laithean com' am b'eagaì kac 

gu cuirion iad an fuim s 
Mòr-aingidheachd islochd mo fhsf 
trV dh ? iadh iad ortn. gu cruinn ì 

6 Na daoine fin nan faibhreas mòr 

ta deanamh dòigh is treis', 
Is ann an lion-mhoireachd an ftòir 
ata ro-bhòftail Ìeis. 

7 A bhràth'r cha 7 n fhuafgail neach dl 

?. gàbbadh no a pein* 
A thabhairt èric as do Dhia 
nì fheudar leis ? na fheum : 
(8 Oir foòrs' an anma's prifeil e, 

fguiridh e 'm feafd gu beachd :) 
9 Gu malreadh e gu fiòrruidh beo, 

7 s nach fakeacìh truailiidàeachd^ 
io Oir chi.e fòs na daoine glìc, 

an dreaxn air dhiobhaii, celìì. i h 

2! 

Bhe 
o 

l 

lk 
m 

&a 

[Oi' àiM S ALM XLTX. * 95 

'S na h-umaidh', fàgail tòic do chàch, 

is faghail bàis iad ftin. 
'S e 'n lmuainteachadh gu mair aa tigh, 

's an comhrmidh feadh gach re, 
Ag tabhairt air am fearann ainm 
do reir an ainrne fcin. 

Gidheadh, an duin' an cnoir mhòir, 

cha mhair e ann gu buan i 
Ach amhlutdh mar an t-ainmhidh truagh, 
chum bàis a fhìubh.as uainn'. 

I 3 An flighe sùd ge gòrach i, 

taitnidh an caint r'an fliochd, 

II 4 Mar chaoirich dol fan uaigh ata'd, 

naai biadh do'n bhàs gun iochd : 
> Na fìreanaich gheibh os an ceann 
àrd-uachdranachd gu moch, 
'S nan comhnuidh fear.gaidh annsanuaigh 
an àilleachd is an clreach. 
5 Bheir Dia do m'uiiam fuafglad'h faor 
o chumhaehd bais is uaìgh, 
Oir gabhaidh e mi chuige fein, 
ga m' tneafairgin le buardh. 
5 An uair a nithear faibhir neach 
na glacadh faitchios thu $* 
'S an t-am a chinneas gloir a theach, 
na cuireadh fud ort tnù. 
7 Oir 'n uair a fhiubhlas e do ? n eug 
aon feud cha toir e leis : 
5 S an uair a theid e fios do'n uaigl% 
a ghlòir cha lean iris. 9^ ì S A L M L. 

j8 Seadh anam fein ge cPbheannuich e 
am feadh a bha e beo„ 
'S thufa, ma ni thu maith dhuit fein s 
o dhaoine gheibh thu gloir. 

19 Gu h-àl a fhinniìr fiubhlaidh e, 

folus cha'n fhaic gu bràth. 

20 An àuirì an onoir, -s e gun chiall ? 

mar ainmhidh e gheibh bàs* 

8ALM L» 

T Àbhair an Dia Iehobhah treun, 
j| j an talamh ghairm gu leir, 
Q'n àird an ear gu h~àird an iar 5 
o eiridh gu luidh' grein. 
2 A Sion àrd, a's foirfe mais^ 

do dhealruich Dia nam feart* 
2 Oir thig ar Dia* *s cha bhi 'n a thofH 9 
ach labhruidh e le neart : 
Theid teine miilteach ro' a ghnùis, 

ag lafadh fiias gu garg % 
'S m'a thimchioll'fan gu doinionnach, 
bidh e 'na chaoirjbh dearg'* 
4 Àir talamh, is air neamh nan n^ul, 
ard-ghairmidh e gu treun, 
Gu tugadh e ceart-bhreitheanas 
air uile phobull fein. 

5 €< Do m' ionnfuidh cruinnichibh m,o naoim 
is tionailibh an dream 
A rinn gu dileas is gu dlù 
le h-iobairt, cùmhnantleam.'* SALM L, ff 

5 A cheart-fan, do nì neamh nan ikuI 
a chur an ceìll 'na am : 
Or fe Iehobhah fein gu beachd 
is aon àrd-bhreitheamh ann. 
I Mo phobull Ifra'l, eifdibh rium, 
is labhraidh mi gu ceart : 
A' taghaidh togam fianais fhior, 
's mi Dia, do Dhia gu beacbd. 
5 Ma t-ofrailioh ni agram thu, 
no fòs ma t-iobairt loifgt, 
l Arfon nach d'thug thu iad do ghnà 

h nach d'fhuaras iad gun fhois. 
| Oir as do thigh cha ghabhainn uait 
mar iobairt biorach bò ; 
'S cha ghabhainn gabhar ihirionn fos 
mar ofrail as do chrò. 
d Gach ainmhidh beo d'arn bheil an coiF 
Js leamfa fin gu leir, 
'S na h-uile fpreidh air mhìle cnoc 
'ta -g ionaltradh air feur* 
t An eunlaith 's aithne dhomh air fad 
ta 'g itealaich feadh bheann: 
'S leam gach lìadlvbheathach uile-fòs 
feadh gharbhluich agus ghleann. 
\ì Geur-ocras d'am biodh orm no gort, 
cha chuirirm duits' an ctill, 
O's leam an domhan m'an iadh grim x 
is na bheil ann gu leir. 
rFuil ghabhar 'n e ju 'n òlainn uait ? 
feòil tharbh an "ìthinn i? 98 S A L M L. 

14 Ioc iobairt bhuidheachais do Dhia, |( 

's do mhòidean do'n Ard-Righ. 

1 5 Ann ìa do thrioblaid is do theinn, 

gair orm an fin gu ceart : 
Ort fuafglara, is bheir thufa glòir 
do m , ainms > a chuidich leat. 

16 Ach ris an droch-dhuin' iabhruidh D 

mo ftafuin chur ann ceiìl 
Cha b^meadh dhuit, no ghabhail fòs 
mo chùmhnaint ann ad bheuL 

17 Do ? m achafan o thug thu fuath, 

's an fpeis riamh e nior chuir -> 
Ach thilg mo bhrjathran air dcrchùl, 
'g an diùltadh uam gu tur. 

18 Tra ch.mnaic thu an gadaich dàn 

dìl'acntuich thu leis na olc, 
'8 le ìuchd an adhaltrais a rìs 
b'fhear-comuinn thu nan lochd. 

19 Do tkeanga thug thu chumadh breig, 

chum uik thug thu do bheul. 

20 Do d' bhrathak, fhuidh thu thabhs 

's do mhac do mhàthar beum. [gut 

2 1 Na mthes' uile rinneadh leat, 

is dh'fhanas dhiot am thofd : 
Is fhaoil thu mar ata thu fein 

gu b' amhluidh mi gach achd : 
Àch cronuichearn do pheacaidh dhuitj 

a' t-amharc cuiream iad : 
A'chum gu faiceadh do dha fhùil 

nach folchar ormfa heud. h 

■ 

t 

'i 
A't. 
à 

m 

3 CJ S A L M LI. g*) 

2 O fibhs' a dhream nach cuimhnich Dia, 
nis tuigibh fq 'na am ; 
Mun dean mi liodairt oirbh gu cas, 
gun neach d'ar furtachd ann. 
] An ti bheir iobairt moìaidh uaidh, 
fe fin bheir dhomhfa glòir : 
Bi^ Oir nochdam flainte Dhe do'n fhear 
a ghluaifeas mar is còir. 

SALM II. 

\Ean tròcair orm, a Dhia nan gràs, 
gu h-iochd-mhor faorfa mis', 
Reir lion - mhoireachd do thròcair 
glan-as m'ui!, eaf~aontas. [chaoimh 
Gu h-iomlan ionnuil mi o m' lochd, 

glan mi o m' chiont' ad ghradh. 
Oir tha mi 'g aidmheivh m'eaf-aontais, 

's ìeir dhomh mo lochd do ghnà. 
A t-aghaidh, t-aghaidh fein amhàin a 
do pheacuich mi gu trom, 
k Is ann a t-fhianais fein, a Dhe, 
J$ an t-olc fo rìnneadh feani : 
Do chum air lahhairt duit amach 

gu biodh tu coihromach, 
'3 gu biodh tu glan tra hheir thu breith 

is ceart neo-eacorach 
Am peacadh, feuch, do dhealbhadh fcni, 

is ann an cionta fòs 
Do ghabh mo mhàthair mi 'n-a broina 
ti à ghineadh mi o thùs. 

F 2 .J; 100 S A L M Ln 6 An taobh a ftigh do'n cridhe, feucli 

an f hirinn 's ionmhuin leat : 
San ionad'f holuicht' bheir thu orm 
gu tigh mi gliocas ceart. 

7 Le hifop deunfa mife glan, 

is bitheam glan gu beachd : 
Dean m'ionnlad f òs, mar fin bidh mi 
ni 's gile dhuit na fneachd'. 

8 Guth fubhachais thoir orm gu cluin% 

is fonn an aoibhneis ait, 
Mar 'fin ni gàirdeachas gu mòr 
na cnàmha bhrifeadh leat. 

9 O m' pheacadh is o m' eaf-aontfcs 

foiuich do ghnùis, a Dhe ; 
Mo fheachrain is m'uil' ea-coir fòs* 
glan thufa uam gu reidh^ 

10 Dhia, cruthaich annam cridhe glan , 

ath nuadhaich fpiorad ceart. 

1 1 Na tilg o d'fheaìladh mi : 's na buin 

do fpiorad naomha leat. 

12 Is aifig dhomh ùr-ghàirdeachas 

do fhlàinte chairdeil fein : 
Is deanfa fòs mo chumail fuas, 
le d' fpiorad faor gu treun. 

13 >N fin teagaifgeam do ftilighe, Dhe* I Pfcl 

do'n dream a bhrift do reachd, fj 
A chum le h-aithreachas gu pitl 
na peacaich thruagh gu beachd , 

14 O chionta fala 'faorfa mi, 

O Dhia, a Dhe mo ftilàint' s S A L M LII. Kl II DW Semnidh gu h-ard air t-f hireantachd 
mo theanga anns gach àit. 
5 Mo bhilidh, ta air druideadh fuas, 
fofgail, a Dhe nan gras ; 
An fln do mholadh le mo bheul 
cuiream an ceill gu h-ard. 
5 Oir iobairtean cha 'n iarrar leat* 
no bheirinn duit gach re : 
Ann ofrail lofgte f òs air bith 
cha 'n 'eil do thlachd, a Dhe. 
7 An fpiorad brifte tuirfeach trom, 
fud iobairt Dhe nan dùl ; 
Ri cridhe brifte brùite, Dhia, 
gu brath cha chuir thu cùl. 
] Ad dheagh ghean deahfa maith, a Dh!a 3 
air Sion do chnoc fenv: 
Balla lerufaleim gu luath, 
tog fuas le d' laimh gu treun. 
) 'N fin taitnidh iobairt cheartais leat, 
ofrail, 's ìàn ofrail ioifgt : 
? N iin bheirear colpaich dhuitfa iu?*s, 
air t-altair naomh' gun fhois. 

s A L M LII. 

^llod uime 'n dean thu ghaifgeich 'threin 
uaill as an olc gu mòr ? 
Mairidh arn feafd gun cheann gun chri- 
deagh-mhaitheas Righ na glòir'. [och 
l Do theang' a' dealbh an aimh-leis chboinj 
chum ceil^ màr ealtuia gheir. 102 SALM LHI* 

3 1$ annfa leat an t-olc na maith, 

is breug na briathra fior. 

4 A theanga chealgach, 's ionmhuin leat 

gach facal miilteach olc. 

5 Ni Dia gu fiorruidh mar an ceudn' 

làn-fgrio$ a tharruing ort 9 
Glan-fgathar thu, is as do theach 

grad fpionar thu gu tur, 
À taìamh is a tir nam beo 

buàinear do f hreumh a bun. 

6 Sud chi am firean 3 gabhaidh fiamh 3 ! 

is ni fe gàire fòs, 

7 Feuch, fo am fear nach d'carb a Dia 

mar dhaighneach is mar threòir ; 
Ach ann an lion-mhoireachd a ftòir 

a dhòchas chuir gu treun, 
'N fhaibhreas, is ? n a olc gu beaclid 

do neartuich fe eiein. 

8 Ach 's amhuil ùr-chrann ola mis 9 

an àros De do ghna : 
Mo dhochas cuiridh mi na ghras, 
ri fad more 's mo'la. 

9 Gu fiorruidh futhain molam thu, 

bfcri fud gu d' rinneadh leat : 
Feitheam air t-ainms', oir ta fe maith 
an làth ? r do naomh gu beachd, 

SALM LIII. 

A chridhe deir an t-amadan, S ÀLM LIII. Ta'd truaillidh, 's gràineil fòs an lochd : 
cha 'n eil ann neach ni maith. 
ì Dh' amhairc an Tighearna o neamh 
air chloinn nan daoine nuas, 
A dh' f heuchain an robh tuigs' aig neach* 
a dh'iarradh Dia narì gràs. 
; An t-iomlan diubh chaidh air an als, 
ro-fihalach iad gu leir : 
Cha 'n 'eil aon neach a' deanamh maith, 
cha Veil fiu aoin fo fpeur'. 
I 'M bheil tuigs' air bith aig droch-dhaoine? 
ta 'g itheadh fuas gu dian, 
Mo phobuilfa mar aran blafd', 
s' nach 'eil a' gairm air Dia. 
An fin do ghabh iad eagal mòir, 

gun aobhar eagail ann : 
Sgaoil Dia a chnàmha-fan o cheiF 

chuir feifdeadh ort gu teann, 
Is maran ceudna chuir thu iad 

gu ruidheadh gruaidh is nàir% 
Do bhri gu d' chuiiich riutha Dia 

trom-tharcuis agus tàir. 
O fud mo ghuidh, is m' achuingc 

gu d'thugadh Dia nam feart 
Cobhair d* a phobull Ifrael 

a Sion fein le neart ! 
An tra bheir Dia air ais o bhruid 

a phobull fein le cheiP, 
Air Iacob bithidh aoibhneas mòr 9 
'$ aiteas air Ifraeh ìC4 S . A L M LlY* 
Rid t-ainmfa, teafairg mife, Dhe, 
cum eothrom rium le d'nean , 2 Eifd m'ùrnaigh, thoir fanear, a Dhe, 

briathra mo bheil gu ceart. 

3 Oir dh'eirich coigrich rium a fuas, 

luchd-fòirneart tha gu dian 
Àn tòir air m'anam y ? s cha do chuir 
}ad Dia fa'n comhair riamh. 

4 Ach feuch, 's e Dia nVf hear-cuideachaic 

gu m' fheafamh anns gach cruas , 
Bithicih Iehobhah ìeis an droing 
a chumas m*anam fuas. 

5 Aimhleas do m'naimhdibh diolaidh D 

a' t-fhirinn dean an fgath. 

6 Gu toileach bheiream iobairt dhuit : 

Dhe molam t-ainm, ta maith. 

*j Oir rinn e faors' is fuafgladh dhomh 
o m'uile theinn gu treun : 
lonas gu faca mi mo mhiann 
air m'eaf-cairdibh gu ieir. 

S A L M LV. 

R'I m'urnaigh eifd : 's om' ghuidhe, D 
na foluich thus' thu fein. 
% Thoir aire's freagradh dhomh, ta caoij 

le bròn 's le bùireadh geur. 
3 Arfon guth m'eaf-cairde gu kir, :h 
is fòìrneart fb$ nan daoi Jt 
Oir aingeschd thilg iad orm, am feirjj j 
dhomh thug iad fuath .gun di, S A L M LY» 105 

4 Mo chridh' am chom tha cràitèach gòirt x 
thuit ùamhunn òrm a'bhais. 

5 Crith, oillt, is uamhunn thainig orm, 
ga m' fhlugadh is mi 'n sàs. 

6 'N fin thuirt mi, 'Struagh gun agam fein 
fgia calmain gu dol as ! 

Theichinn air falbh ag tealaich, 

is gheibhinn tàmh is fois. 
Feuch, rachainn fòs air ànradh fad, 
chum tàimh am fafaich chruaidh ; 
8 Is dheanainn deifir gu dol as 

o dhoininn ghairbh na gioith. 
^9 Dhia, fgrios an teang', is f ~aoil : oir chiom 
f òirneart fa bhail' is ftrì. 
oTa'd dòl m'a bhallaibh oidhch' is la : 
ta aimh-leas ann is caoidhu 

1 Aingeachd ro-mhòr is olc ata 
'n a mheadhon fud gun cheift : 

Seadh feali rà fhràidibh agus cealg 
a' dealuchadh cha 'n 'eil. 

2 Cha b'e mo nàmh thug mafladh dh©mh^ 
oir dh'f huilginn fud gu reidh : : 

Cha b'e fear m'f huath a dh'eirich rium, 

oir dhionainn uaith mi feia. 
Ach thufa, fear bu choimpir dhomh, 

fear m'eòlais, is fear m'iuil. 
Bu bhlaft' ar cornhairr, dol le càch 
gu h-àros Dhia nan dùl. 
: ir2 5 Sealbh gabhaidh orr' am bàs gu grad 5 
's gu h-ifrinn theid iad beo ; 1 :» 106 S A L M LV. 

Oir aingeachd tha nan comhmudh ghr 
's nam builfgcan gacji aon lò. 

16 Ach rnife, glaodhaidh fuas ri Dia, 

faoruidh lehobhah mi. 

17 Glaodh àrd, is urnaigh ni mi ris, 

moch, feafgar, 's meadhon-iaoi 
Is eifdidh c gu grad rì m'ghlaodh : 

18 m'anam \s e fhaor an sith, 
O'n chath 's o'n chomhragdh'eirich riu 

is mòran leam ri ftrl. 

19 Cluinnidh an Dia 'ta laidir beo, 

\s bheir doraion orra 's pian ; 
Seadh fòs an Dia air mairrion ta^j 

's a bha o chian nan cian. 
Js air an aobhar fòs nach bheil 

caochladh air bith nan fhid, 
Eagal an Tighearn 9 uime fin 

do thilg iad dhiubh air fad. 

20 A-làmh do fhin nah aghaidh sùd 

a bba an fiochaint leis : 
A chùmhnant is anafgadh dlù, 
gu feaHtach orra bhris. 
%i Bu fhleamhna briathra bheil na 'n t-i; 
ach cogadh cruaidh na rùn : 
Bu bhuig 9 a chaint na òla thla, 
's i ghuk mar chlaidhe' ruifgt\ 
22 Ach tii.gfa.t-uallach trom air Dia, 
fe ni do chumail fuas : 
Cha leige 'rn feafd do'n f hircan cho' 
o flicca ir fein gu gluais. Seac 
jr 

h 

P 
k\ 1 s 
ììadl S A L M LVÌ. 10 Ach thtis', a Thighearna nam feart, 

ad chorruich cheirt gu geur, 
Ann flochd d'am milleadh tilgidh tu 

an aitÌiTi ùd gu leir : 
Na daoine fligheach fuileachdach 

cha mhair iad leth an laitÌV : 
Ach annad cuiridh mife, Dhe, 

mo dhòchas fein gu bràth. Rmfa dean iochd, a Dhia nan grà% Efan a tha garn fhàruchadh 

gach la ie cogadh crusidh. 
Seadh b'aill ie m'eafcairdibh gun iochd 

mo flilugadh fuas gach là ; 
'S ro-Iionmhor iad tha cpgad.h rium Àn laithibh m'eagail earbam riut, 

O thus' aRigh a's aird', 
Is t-fhocal molaidh mi, mo Dhia, 

mo dhochas thu gu bràth. 
tCha ghabh mi geaìtachd uime fin, 

's am feafcl ni h-eagaì ìeam 
Na dh'fheadas feòll a dheanamh orm 

do lochd, le iomairt theann. # 
IMo bhriathra ta'd a' fiaradh f òs 

gach la mar ? s toileach leo : 
jlChum doilghe* igus dochair dhomh, 

ta 'n fmuainte-lan gach lò. S A L M LVI. 
gun aobhar no cion fa. $ A L M LVI. 6 Tha iad le eheil' a' cruinneachadh, 

is iad 'g am folach fein, 
A' fèitheamn m'anma, air bhith dhpi 
ro~f hutachair mu m' cheum. 

7 Gu faor an d' theid iad as mar fin 

le 'n eucoir mhòir gun tàmh ì 
A' t-f heir^fe lfag an flbuth afios^ 

a Thighearna le ù' laimh. 
3 Mo fhe?chrain àir an aìreamh Jeat, 

ad (hoireadh taifg mo dheòir : 
Nadi 'eil iad ann ad leabhar fhios, G 

ar chuimhne fgroibht' gach uair } 
q Mo naimhde pillidh air an ai% j l 

trà ghaiream ort gu teann : 
Is^aithne dhomhf^ fo gu beàchd^ j 

oir tha Iehobhah leam. 

An Dia, a bhriathar molaidh mi : 

molatn, an Dia, a reachd* 

1 An Dia do chuircadh leam gu tram 

mo dhòchas fein gu beachd, 
Is air an aobhar ud, a Dhe, 

nih-eagal idir leam 
Na dh'fheudas duin' a dheanamh or 

nach bheil dhtth fein ach fann. 
z Do mhòìde ta iad ormfa, Dhe ; 

is iocam dhuìtfa cliu. 
3 Oir m'anam bochd gu faor cyix bhàs, 

gu grà^mhor dh'fhuafgaii thu : 
Nach fuafgaiì thu mo chafa fòs 

gun tuiileadh dhoibh ni ? s mo ? S A L M LVII. 109 Gu oluaiunn ann am fianais 
an folus dhaoine beo. . 

S A L M LVII. 

DEan tròcair orm, a Dhia nan gràs, 
dean tròcair orm gach re, 
Oir annadfa tha m'anam truagh 

a' cur a dhòjgh gu leir : 
Is gabhaidh mi io fgàii do fge' 
mo thearmunn is mo neart, 
Gu ruig an uair un anns aa d'tneid 
na h-uilc ud uiie thart'. 

% Eighidh mi ris an Dia a's . aird' : 
ri Dia ta !aidir treun, 
A.chuireas leam gàchcùis gu crichj 
\ mar chi e ormfa feum. 
13 Cuiridh e neart o neamh, do m' dhion 
o bheum an thir le'm b'àili 
Mo ftmgadh : cuiridh Bia aaiach, 
fhirinn ? s a ghràs gun d&il. 

4 Tha m'aoam bochd an comhnuidh' fòs 

am builfgean komhan garg, 
Am meaig na dfoinj' am ìuidh' ataim 

air lafadh ta le feirg : 
J)-à ine, 'g am bhèii am fiacla fòs 

mar ihleagh 's mar fhaighde geur ; 
Mar chlaidheamh guineachi '3 amhiuidh 

an teanga-fan gu !eir. . s [sm 

5 Dhia tog thu fein os-cionn nan neamh, 

c>2-cionn gach tir do ghiòir. XIO S A L M LVIII. 

6 Arfon mo cheuma ghleus iad lio^i 

chrorn m 5 ?.nam fios gu Iàr : 
Slochd romham thochail iad, is thuit 
iad fein fan t-flocbd a rinn. 

7 'S gleuiia mo crìdhe, 's gleuft', a Dhe f 

dhuit canaro moladh binn. 

8 Mofgail mo ghlòir, 's a fhàltair fòs, 

a chlàrfach dùifg an aird ; 
Air madain mofgìam feìn gu moch, 
is feinneam ceòl gu h-àrd. 

9 Dhia, meafg a* phobuitl, molam thu : 

dhuit feinneam meafg an t -fluaigru 

10 Oir t-firinn is do thròcair mhòr, 

gu neamh nan neul chaidh fuas. 

11 Àrduichear thufa, Dhia nam feart, 

os-cion ard-neamh nan fpeur : 
Is togar fuas do ghlòir gu h-àrd^ 
os-cion gach tir gu leir. 

S A L M LVIII. 

AN labhair fibhs\ a cho-thlonnaif r 
an f hirinn cheart neo-chlaon ? 
'S an tabhair 4 fibh gu cothromach, 
brerfh cheart,a chlann nan daoin y ? 
1 Is ann ur cridhe ta fibh deaìbh' 
mor aingidheachd gun tàmh : 
9 S air talamh tha fibh tomhas fòs, 
foreigin chruaidh ur làmh. 
3 Lucbd-uilc, o thig iad as a' bhroirìn* 
fiubhlaidh air flighe fhiar ; S A L M LVIII. III 'N trà bheirear iad, air feachran tlieid 
a labhairt bhreug gach ial. 
\ An nimh mar nimh na nathrach ta : 

mar nathair dhruid a chluas ; 
j Ri guth nan draoidh' tha eagnaidh feòlt^ 

nach eifd is fòs nach gluais. 
S Am fiacla brift, a Dhe, nam beui : 
a Thighearn' laidir threin, 
Pronn fiacla agus tuifg ro-mhòr 
nan leòmhan òg gu leir. 
I Gu leaghadh iad, ag fileadh fios 
mar uifge ruidh le gleann : 
'S a fhaighde brift, trà chuireas e 
a bhogh' air lagh gu teann. 
ì Mar fheiPcheig bhios a' ìeaghadh a% 
rachadh iad as gu dian ; 
Mar thorraicheas an-abuich mnà 
na faiceadh iad a ghrian. 
9 Mum mothaich feadh'ur coireachan 
o choille chrionaich teas, 
Ni Dja, 's iad beo, na chorruich gheir 
le cuairt-ghaoith dhèm an fgrios. 
D BiJh aoibhneas air an fhirean chòir, 
tra chi e 'n dioghaltas : 
Is ann am fuil luchd-aingidheachd, 

nighidh e fòs a chas. 
Their duine 'n fin, gu bheil gun cheiff 

deagh-dhuais ag daoine còir ; 
*S gu bheiì air talamli fòs, gu beachd r 
; na bhreithcamh Dia na cloir. 
G 2 112 SALM LfX. Eafairg, is faoir mi, o mo Dhia, 

o m J naimhdibh dh'eireas riutn. 
O luchd an uilc ta fuileachdach, 

dion rnis', is cuidich leam. 
Feach n' aghaidh m'anma luidh am là 

is chruiiinich daoine treun : 
Ni h-ann, a Dl ia, arfcn mo lochd, 

no crom a rinn mi fein. 
Ag ruidh tha iad, gunchron am thaob 

's gu h-ullarnh doì air gMebs : 
Chnmteachd do m'fhurtachd mofgail ti 

is thoir fainear am beus. 
O Dhe nan fluagh. Dhe Ifraeil, 

mofgail 's gu fiòfruicht' leat 
Na Cinnich : 's na dean iochd air ne< 

gu h-aingidh bhrifr do reachd. 
Air teachd do'n f heafgar pillidh iad : 

a donnalaich gu h-àrd 
Mar choin, m'an bhail' a' cuartachadh 

is amhluidh fin tha iad. 
Feuch, brùchdaidh iad amach le'm be 

nam bilibh claidhe geur : 
Co chluinneas fo, no bheir fainear ? 

fe fud is cainnt dhoibh feitì. 
Ach thufàj Dhia Iehobhah mhòir 

ni gàire fanoid riu \ 
Is mar bhall-magaidh bkhidh fòs 

naCinnkb ann ad fhuil. 
Arfon gur n»òf 's gur maith do r eart, 

fioi'-fheithean;s' ort a ghi:à> S A L M LIX, I r 3 

Do bhri gu bheH dhomh Dia nan dùl, 

* 'na dhidian dlù bràth. 

Bith Dia o'n d'thig mo thròca'r chaomh, 

do romhan air gàch ceum : 
'S e Dia bheir dhomh air m' eaf~cairdibh 

mo rìm gu faic mi fein.. 
Mum bi mo phobull di-rhuimhneach, 

na marbh m àirim ùd : 

Dhia ar fgia' 'gaoil iad le d' neart, 
is kag gu h-ioial fud. 

Fa ìochd an teang', is càint am beil, 

1 nan àrdan glacar iad : 

Fa chùis nam mallachd, is nam breug 

a labhair iad os àird'. 
prios iad a' t-fheirg, fgrios iad'gu tur, 

is theid iad as gu dian ; 
s tuigidh 'n fin gach uile thir, 

Righ Iacòb.gur e Dìa. 
S air teachd do'n fheafgar pilleadh iad, 

a' dònnalaich gu h>àrd 
ihv choin, m'an bhaii' a' cuartuchadh, 

ìs^ amhluidh bitheadh iad. 
fcg iarraidh beath' gu feachranach, 

■s gu luaineach ann an teinn ; 
; deanamh gearain anns an cidhch', 

niur' bi an sàth nam broinn. 
xh mife molar leam do neart ; 

gu moch a* ieinn do ghràis, 
r-fon gur tu mo thearmuu.n treun, 

■ $mo dhaighreach fein fgaih càs. 114 S A L M LX. 

17 'S tu fein mo neart, dhuit canam fon* 
's e Dia rno dhidian threun : 
'S e 'n Dia iin fein rinn tròcair orm, 
? s a chuidich leam am fheum. 

SALM LX. 

Hia naomha, thilg thu finne uait, 
J dh' fhuadaich thu finn air fad, 
Oir bha thu ruinn an corruich gheir, 
pill ruinn thu fein gu grad. 
2 Chuir thus' an talamh trom air chrit 
is fòs dobhrift thu e : 
Slànukh a bhrifteadh, oir gu beachd. 
air creanachadh tha e. 
j Do thaifbein thufa nithe cruaidh 
do'n t-fluagh a 's leat le còir ; 
Fion buaireafach chuir uamhunn olrc 
thug thufa dhuinn r'a òl. 

4 Ach thug thu bratach àrd, a Dhe, 
do'n droing d'an eagal thu : 

A chum gu fgoailteadh fud amach, 
bhri firinn, duit le cliu. 

5 O dhaorfa chum gu faorar leat 
dò phobull ionmhuin fein : 

Eifd rium, is flànuich mi gu grad 
ie d' dheas-laimh laidir threin. 

6 'Na naomhachd hbhair Dia nam fe; 
bidh aoibhneas orm nach gann 

Air Sechem ni mi roinn gu ceart» 
oieann Sucot toimhfear leam. 1: 1 

ji 

;:: 

R' K S A L M LXI. II S 

h 'S leam Giiead le dlighe cheirt, 
Manaffeh's ie-.im gu heàchd, 
'S i treabh Ephràim neart mo chinn, 
bheir ludah 'mach rao reachd. 

8 Bidh Moab dhomh'nathraill fo m'fmachd, 

's Edom fo dhaorfa chruaidh ; 
Is amhiuidh ni mi caìthream binn, 
thar Paleiìin le buaidh. 

9 Co bheir do' n' chaithir dhaingein mi ? 

's gu Edom bheir gu ceart ? 

10 Nach tufa, Dhia, le'r tbreigeadh finn ? 

's nach deachaidh 'mach le 'r feachd ? 

11 O thrioblaid thabhair coghnadh dhuinn : 

oir 's diomhain furtachd dhaoin'. 
5 2 Trid Dhia ni finne treubhantas, 
's e fhaltras naimhde fuidhn'. 

s A L M LXI. ■3 I glaodh mo ghearain eifd, a Dhe<, 
Jl\, is m' urnaigh thoir fainear. 
O iomall talmhain eigheam riut, 
's mo chridhe trom fo fmall : 
Dhia, treoruich chum na cairge mi 

a 's airde na mi fein. 
Bu tearmurm thu, 's bu chaifteal dhomh 
o m' eaf-cairdibh gu leir. 
{ti| 4 Ad phubull naomha ni mi tàmh 
gach aimlir is gach trà : 
Mo d.hoioh fo.dhùbhar fgàil do fe 5 
cuiridh mi fein gu bràtho 
G 4 1 16 S A L M 'IXII. 

5 Oir chùaTà tu, mo mLÒide naomìi, 

's angealladh a thug mi : 
O'ghreachd na muintir thug thu dhomh' 
d'an eagal t-ainm, a Dhe. 

6 Euan fhaoghal a^us aimfir chian 

t heir thufa, Dhia, do'n Righ : 
Mr r iomad ginealach is linn,. 
a bnliadhnai~fan 's tu nh 

7 Mairidh e buan am fianais De 

gu bunaiteach 's gu bràth : 
Tròcair is firinn deafaich dha, 
d'a choimheadfan gacli trà. 

8 Mar fin gu fiorrui- h ieinneam cli& 

dcHtgainm ro uafaì àrd« 
'Smòjphèide naomha diola.m riut^. 
o la' ou la pu bràth, 

-ìCfvri - '.£■> ' * c ' > *• "•*• ' L . jm 

S A L M LXÌU 

LE faighidin fcha m'anam bochd 
feifli^amh air Dla gu beachd : 
'S ann uaidh' tha furtachd agus fòir 
orm air gach taobh a' teachd. 

2 Se 'rnhàin is carraig dhidein dhomh 

is m^fhurràchd e ro-dheas ; 
Mo thc-.armunn dileas e faraon,. 
gu mor cha ghluaifear mis'. 

3 Cia fhad a dhealbhar aimh-leas Idbh ?' 

iàn-mharbhar fihh gu beachd. 
Mar bhail' air chritii. '? n:ar gnarra 
tha ieagadii o;rbh a' tcachd. [dhaoa SàLM LXIi ilf 

4 O onoir s'rd d'nm tbilgeadh fios 

tha 'n ccmhairlean a' ruith, 
Si ? s miann leo breug: beannachd nam 
ach mallachd an taobh 'itigh. [~eul, 

5 O m'anam fcHB gu faighidneach 

ri D.a amhàin mar chleachd : 
Oir annfan tha mo mhmnghin threun, 
? s mo dhòchas fein gu beachd. 

6 'Se mhàm is carraìg dhileas dhomh, 

Ve mhàin mo fhìàinte dheas : 
Mo thearmunn daingean e faraon, 
mar fin cha ghlàaiièar mia' : 

7 Mo flìlàiatie ta 's mo ghlòir an Dia, 

ris earbam fein do ghnà : 
Carraig mo neart,' mo theurmunn treun 
? s e Dia, gu buan 's gu bràth. 

8 O phobuill, cuiribh ann an Dia 

ur dòchas anns gach am, 
'N a f hianais doirtibh 'mach 'ur cridh' 
's e Dia, ar tearmunn ann. 

9 'S ni diomhain daoine beag gu fior. 

tha daoine mòr nam breis : 
Air meidh ri 'n tomhas, 's ta-truim' iad 
na diomhanas gu leir. 
ic Na h earb a foirneart, 's na deaH uai& 
a reabuinn no droch-bheairt, 
Na focruich fòs do chridh' air ftòr, 
tra chinneas iaibhreàs leat. 
II Do labhair Dia ?on uair amach : 
fud chualas ua«r ns> dha, «8* S A L M LXIIf. Gur lels an Dia ta cumhachdach 
treis' agus neart gach li. 
12 Tròcair, a Thighearn', buinidh dhuit 
is gràfa mòr faraoii : 
Oir bheir tu reir a ghniomhara, 
a luìgheachd do gach aon. 

s A L M LXIII. 

ODhia, is tu mo Dhia, gu moch 
do iarram thu gach ì'a. 
Ro-thart-mhor ata m'anam bochd, 

an geall ort fein do ghnà \ 
Tha miann, is ciocras mòr air m' fheoil 

an geall ort fein gach am, 
An tir ro thirim thart-mhoir theith, 
gun uifg air bith bhi arm : 
-2 Do chumhachd chum gu faiceaclh mi 
's do ghlòir ata 'ro-chaomh 
A reir inar chunncas roimhe thu, 
le cliu a' t-àros naomlu 

3 Arfon gur fearr na beatha fòs 

do chaoimhneas gradhach caoin : 
Ard-mholadh dhuit le h-iomadh cliu 
mo bhilidh bheir faraon. 

4 IVfar fin an cian a bhitheam heo 

beanrmicheam thu da ghnà : 
Js ann ad naomh-ainm togam fuas 
mo làmhan riut gach trà. 
£ Sàfuichear m'anam mar le fmior, 
'$ lz faill ro-rheanihar reklh: S A L M LXIV, 21 Is bheir mo bheul 's mo bhilidh dhuit 
àrd-mhola Ih ait, a Dhe. 

6 'N trà ni mi air mo leabaidh fòs 

do chuimhneachadh le tlachd, 
'3 an am na faire' fmuainteach' ort^ 
ag dol do 'n oidhche t oart'. 

7 Arfon gur tu b'fhear coghnaidh learn/ 

a Thighearn' is a Dhe : 
Bidh aoibhneas agus aiteas orm, 
fo dhùbhar fgail do (ge\ 

8 Ta m'anam leantainn ort gu dlù : 

do dheas-lamh chum mi ftras. 

9 Luchd iarraidh m'anma bhochd d ? a fgrios 

theid iad afios do 'n aaigh. 
20 Le faobhar claidheimh agus arm 
fios tuitidh iad gu làr : 
Mar chuibhrionn do ni iionnachaibh, 
do nithear iad le tàir. 
ai Ach aoibhneach biJh an Righ an Dia ? 
na iughas e gun bheud 
Ni iadfan uail : ach dmidear beul 
gach ti a labhras brèug. Rà dheanam ùrnaigh riut, a Dhe, JL thoir eifdeachd dhomh gu luath : 
O eagal namhaid coimhid fòs 
gu tearrutnt' m'anam truagh. 
£ O chomhairi' dhiornhair dhaoinedaoj; 
o iopnfaidh ghairbh faraon S A L M LXIV. 
G 6 126 S A LM LXTV. 

Luchd" deanaimh ùiie h aingidheacliJ^ 
cuir folach orm gu caoin. 

3 An teahga' fein do gheuraich ìad 

mar cnlaìdhe guineach geur , 
Tìia 'm bogh ? air iagh, 's an faighde 
fiad hriathra fearbh am beil : [deas^ 

4 Gu caitheadh iad an diomhaireachd 

an neach iin foirfe ta: 
Gu ll-obann ta'd ga chaitheamh fòs 
gun eagal-is gun fgà. 

5 Ag gahhait mifn.eich ta'd fan olc, 

's a' labhairt tric le cheif 
Mu leagadh lion an uaignidheas, 
ag radh , Co f n ti d'an leir ?' 

6 Gach clc do r&nnfuich iad amach 

feadh rinn iad fgràdadh mion,.- 
Àn run a ftigh- 's rc-dhomhain e* 
's an cridhe ta mir fin. 

7 Ach faighead caithidh orra.Dia, 

bhios guineàch aous g-eur, 
Grad-bhuailear agus lotar iad, 
? g an gortuchadh gu leir, 

8 Mar fin do bheir iad orra fein. 

toradh an teang' gù grad : 
Gach uiìe neach d'an leir an dòigh, 
teichidh iad uath' am fad. 

9 Mor-eagal bithidh air gach neaclv 

Ì3 nochduid.h obair Dhe . 
Oir bheirear leo gu glic fainear j 
an gniomh ud do-rinn e. S A L M LXV. 122 10 Ni 'm fìrean aoibhneas mòr an Dia, 
a cur a dhòchais ann : 
'S gach neach 'g am bheil an cridhe eeart 
ni gairdeachas nan gann. 

s a L M LXV. 

THA ann an Sion feitheamh ort 
moladh^ a Dhe, gun di : 
'S ann duit a dhiolar fòs gu pailt 
a' mhòid mar gheallar i. 

2 O thus' a dh'eifdeas ùrnaigh ghlan 

's ann chugad thig gach aon. 

3 Mo fhcachrain tha an uachdar orm : 

glan thus' ar peacaidh uainn. 

4 'S beannuicht an dnine fln a choidhch' 

a thaghar leatfa, Dhe, 
. 'S a bheir tliu fòs am fagus dhuit y 
cbmhnuiJh ad chùirt ghcibh e. 
Sàfuichear fìnn le tnaitheas mòr 

do theach, 's do theampuill naomh'. 

5 Le nithibh uabhafach, bheir dhuins 

ad cheartas freagra caomh. 
A Dhia àr flàinte, 's tu gu dearbh 

làn dòchas crich gach tir', 
? S na bheil fan fhairge fada uainn, 

an dòchas 's tu do fhior 

6 Le neart-fan fliocruich fleibhte mòr, 

e criofluight' fòs le treis'. 

7 'Se chaifgeas fuaimneach rnara 's tuinn, 

is coiftrì dhaoine leis. 122 SALM LXV. 

S Na daoine ta an eomhnuidh thall, 

's na tìribh fad' amach, 
'Na uamhunn orra ta gu mòr 

do chomhar' miorbìiuileach : 
Thufa tha toirt air dol amach 

na maidne gach aon la, 
'S air dol an f heafgair mar an ceudrx* 

bhi aoibhinn ait do ghnà. 
9 An talamh tha thu fiofrachadh, 

's 'ga uifgeachadh gu reidh : , 
JLe ahhainn De ta làn do'n uifg', 

trom beartach ni thu e. 
Dhuinn arbhar tha thu deafachadh, 

le d'fhreafdal maith mar fin ; 

10 'S ag uifgeachadh le pailteas m.òr 

nan iomairean gu mion : 
Sgrioban an fhearainn leagta fios, 

le frois ni thufa tais, 
A chinneas agus fhochann fòs, 

beannaichidh tu ìe mais'. 

11 M'an bhliadhnaidh coron tha thu cur 

le d' mhaitheas fein, a Dhe, 
'Tha faill ag fiìeadh anns gach àiit, 
o d' cheumanaibh gu reidh. 

12 Air cluainibh glas an fhàfuich luim 

nuas fiJidh iad gu mion ; , 
Na tulaich bheag', gach taobh ata 
làn aoibhneis agus gean. 

13 Na cluainean air an fgeudachadh 

lc treudaibh anns gach àit, S A L M LXVI. 12 Ka glinn le h-arbhàr fojaichte, 
'feinn iolaich ait is gàir. 

s A L M lxvi. 

Ogaìbh gach uile thir gu h-àrd, 
iolach do D'aia nan dùi. 
X) y à ainni ro uaial fèinnibh glòir, 

ag tabhairt d ìofan cliu. 
Abruidh n Dia, cia h-uabhafach 

gach beart do nithear leat ? 
Olr geiiìidh dhuit do naiinhde boxb, 

arfon gur mòr do neart. 
Sieachdaidh gach uile thalamh dhuit, 

ag iomradh ort gu binn : 
Do t-ainni ro-uafal iongahtach 

ni'd moladh mòr a fheinn. 
Thigìbh an fo is amhaìrcibh 
air oibribh De gu geur : 
Ta uabhafach 'na ghniomharaibh 
aìr chloinn nan daoin' gu leir. 
Mar thalamh rioram rinn e 'n cuan : 

is trid nan fruth, bu luath 
D'an cois chaidh daoine, nuair a bha 

finn annfan ait le buaidh. 
Le treun-neart riaghiuidh e a choidhch' 

na floigh da fhuilibh ? s leir ; 
S S na h-ardaicheadh luchd-eafantais , 

gu h-amaideach iad'fein. 
O dhaoine, beannuichibh ar Dia 
àrd-jnholaibh e gun chlQs, 124 'S À L M LXV2. 

9 Se chum ar n«anam beo, fe bhelr 
nach caruichear ar cus. 

10 Mar airgiod leaghta ghian thu finn : 

's tu dh'fhidir finn, a Dhe. 

11 Ghuir umainn ìion : ar leafraidh chuir 

fo dhòrainn is fo phein. 

12 Thug thu'air dhaoicibh marcachd oirx 

trid teine 's uifgè chaidh, 
A ris gu h ionad fkibhir reidh, 
's tu feiri thug fin le buaidh. 

13 Racham do d' thigh le ofrail loifgt' : 

dhuit coilionam mo mhòid, 

14 À ghealladh kani le fofgladh beii^ 

trà bha mi 'n eigin mhòir. 

15 Do'n fheudail reamhair, iobairt loifgt* 

k tùis is foiil nan rekh' \ 
Ofrail nani hò> 's nan gabhar fòs 
fud bheiream dhuit fa leith. 

16 Thigibh, is eifdibh fo, gach neach 

ai'r am bheil eagal De, 
Gach nnaith do rinn air m'anarn bocl 
fud airifeam gu 'reidh. 

17 Do ghlaodh mi ris gu h-àrd le m' bhei 

le m' theangaidh dh'àrdulca' e. 

18 Am cridh' ma bheir mi fpeis do 'n olc 

cha 'n eìfd an Tighearn' mi. 

19 Gu dearbh dh'eifd Dhia rium : thug fai 

gutii m'urnaigh Righ nan dùl. [t 
2® Moladh 00 Dhia, nior chèil a ghràs, 
's mo ghuìdh' nior chuir air cùL S A L m Lxvir. 125 

GU dcanadh Dia mòr-thròcair olrn', 
? s ar beannachadh do ghnà : 
Is togauh e gu gràs mhor oirn* 
dealrafih a ghnùis gu bfàth. 
" : 2 Chum i^os do fhlighè bhi gu fìor 
's gach uiie thr'r air bith ; 
Is iomradh air do cnobhair chaoimh 
'meafg fine^cha fa lcith. 

3 Moladh ,ìm pobull thafa, Dhe : 

moladh gach p r ' ull thvi. 

4 Biodh gàird /i.' h vs air f^eachaibh, 

gu h-ait a' ieinn do chliu' : 
Oircèart-bhreith bheir t! 'uairan t-flaag!i ? 
riaghlaidh air thaiamh iad. 
ifd 1 5 Moladh gach pobull thufa> Dhe : 
moladh iad thu 's gach àit. 
è 'N fin bheir gach talamh is gach fonn 
deagh-thoradh trom gu pailt : 
Is cefiritih Dia ar Tighearn' oirn' 
a bheannachadh gun airc. 
W ! 7 Ni Dia ar beannaetiadh gtin cheh% 

'. bidh eagal-fan gu iìor 
btK i Air gach aon neacb a dh'àiticheas 
fad ioniaill crkh g ich tir' 

D o 

S.ALM LXVIII. 

;j! ÌT^Ireadh at Dia, is fgaoilear leis 
an dream a's naimbde dha, 
'S m aitim fin thug dhafan fuath ? 
teìcUeadh o ghriùis gu brath, 125 S A L M LXVIII. 

2 Mar fgapar deatach, fuadaich iad : 

mrr leaghas teine ceir, 
Mar fin gu fgriolar droch dhaoin' a*s 
a fianais De gu leir. 

3 Ach gairdeachas air daoine còir, 

is aoibhneas gu robh ac' 
Am fianais Dhe, le luaighair mhòir, 
's iad fuilbhir agus ait. 

4 Seinnibh do Dhia, fior-mholaibh ainm : 

àrduichibh Dia a ta 
Marcachd air neamb, trid ainmfan IAH, 
bibn ait 'n a làth'r a ghnà. 

5 Do dhiiletichdain is athair Dia : 

do bhain-treàchaibh gun neart 
An tigh a naomhachd tha e ghn-à 
'na breitheamh dìreach ceart. 

6 Suidhichidh Dia an teaghlaichibh 

an dream tha uaigneach truagh ; 
Is facruidh e gu tròcaireach 

na bhsil fo chuibhreach cruaidh ; 
Ach meud 's a bhios gu h-ea-corach 

ri ceannairc is ri lochd, 
Ni iadfan comhnuidh bhunaiteach 

am fearann tioram bochd. 

7 Air ceanu do flihiaigh tra dh/imich thu, 

a. Dhe, fan fbaiaich chruaidh. 

8 Chriothnaich an talamh, fhil an fpeur, 

an lathair Dhe nan <luagh. 

Slhbn. Shiaai fein tha daingean àrd 
chriothnaich is luaifg gu mor S A L M LXVIII. 127 Àn iàthair Dhia, Dia Ifraeil 
ta urramach an glòir. 
9 Do fhil thu, Thighearna, gu pailt 
frafan anuas gun di' ; 
Leo ìhuidhidi agus dh'fhurtaich thu 
air t-oighreaehd, is i fgìth. 

Bha fòs do cho-thional 's do lhluagh 

nan comhnuidh innt' ; a Dhe, 
Do d' mhaitheas rinn thu deafuchadh 
do d' dhaoinibh bochda fein, 

1 An Tighearna ta laidir treun 

leig e a ghuth amach, 
'S 'a chuideachd lin a dh'fhoillnch c 
bu lion-rnhor iomarcacru 

2 Righrean nan armailte 's nam feachd 

an fin le deifir theich : 
'S na mnai a dh'ihuirich aig an tigh, 
bha iad a' roinn na creich. 

3 'Meafg phota luidh flbh, ach bidh fibh 

mar fgiath nan calman luath, 
Foluicht' le h-airgìod, is an cleif 
le h-òr a's deirge fnuadh. 

4 Tra fgaoil Dia uiìe-chumhachdach 

na righrean Ìnnt' a ileach, 
Bhi i 'n lin geal mar Shal non àrd, 
's i uile iàn do ihneachd. 

5 An fliabh ud, Dhe, is cofmhuil e 

ri Ràfan 'meafg nam bennn, 
Mar Bliàfan mòr is amhluidh e, 
gu l>àrd a thog a cheann. 128 S À L Ivl LXVim 

16 Carfon a leum fibh., bheanntaidh àrd 

's e fò àrd thulach De, 
Am mainn ìeis tàimh, is bithidh e 
J n a chomhnuidh ann gach rè. 

17 Tha earbard Dhe nam fìchead mìl 5 

mìlte do aingirbh treun : 
JsTa theampull oaomh' tha Dia nam me 

ionann 's 'n a Shinai fein. 
3.8 Is chaidh thu fuas air ionad àrd, 

thug bruid am braighdeanas, 
Do dhaoinibh fhuair thu tiolaca 

le'n dean thu toirbheartas; ; 
'S ann cheana fòs do*n mhuintir ucì 

ro-cheannairceach ata, 
Do chum gu m' biodh ìehobhah Dia 

na chomhnuidh ieo do ghnà. 

19 Dia gu ma beannuicht gu robh e ? 

tha dòrtadh oirn' gacli lo 
A thioìaca, ? s e Dia w ilaint' 
an Dia a chum finn beo. 

20 Is linn an Dia ta laidir treun, 

ni cohhair anns gach càs : 
Do Dhia lebobhah bninidh fòs 
làn-teafairgin o*n bfaàs. 
2t Ach ceann a naicnhde briftidh Dia : 
is claigeann greannach cruai ìh 
An fhir a dh'imicheas gu dàu* 
'na chionta feìn g'ach uair. 
22 Deir Dla, bheir mife air an ais 
mo ihluagh Bkàfan àr% S A L M LXVlll 'S o dhoimhneachd fairge bheir tni ris, 
anios iad le mor-bhàigh. 
23 Chum ann am fuil do nàimhde dian 
do chas gu deanta dearg. 
'S gu t-umta fòs nam fuil-fan fein 
teanga do mhadradh garg. 

24 Do thriall-fa chunnaic iad, -a Dhe, 

aThighearna ro-chaoimh, 
'S e triall mo Thighearna 's mo-Righ, 
's ann annsan ros nacmh'. 

25 Luchd-orain dh'lmich iad air thùs, 

luchd inneal ciuil a rìs : 
Nam meafff a' bualadh tàbuir fòs 
na maignaeana gu min, 
2Ò Deanuibhfe Dia a bheannachadh 
'nar co-thional le cheh', 
Eadhon ìehobhah Dia nam feart, 
o thobar ìfraeil. 
27 Benjamin beag ìe'n triath anfud, 
bha prionnfuidh ludah ann, 
Le'n comhairl' prionnfuidh NaphtalL 
is pjionnfoidh Shebuluin. 
23 Do Dhia fe dh'àithin is dh ? orduich dhuifc 
do neart agus do threòir : 
An gniomh a rirìn thu air ar fon, 
uear; uieh, a Dhe na glòir'. 
29 Arfon do theampuill naomh, a Dhe, 
ta aig lerufalem, 
Do bheir na righre ta mu 'n cuairt 
deagh thiolaca dhuit fcìa. 130 SÀLM LXVIIT. 

30 Thoir achafan do luchd nan fleagh, 

's do chuideachd mhòir nan tarbh 
Do laoghaibh fòs a' phobuill ùd 

thoir achafan gu garbh, 
Le bonhaibh airgid gus an geill 

iad fud gu leir do dTmachd : 
Sgaoil thus' am pobull ùd, a Dhe, 

a ghabh do chogadh tlaehd. 

31 Thig prionhfuidh mòr' o'n Eipht' amach^ 

's ni Ethiopia fòs 
A làmh a fhineadh 'mach gu luath 
fuas ri ard-Righ na glòir. 

32 O Rioghachdan an domhain mhoir, 

feinnibh do Dhia gu grinn : 
Do'n Dia a 's Righ 's is Tighearn' ann, 
feinnibhfe moladh binn. 

33 Do'n mharcach àrd airneamh nan neamh 

ta ann o 'n stimfìr chein : 
Feuch, tha e cur amach a gbuth, 
a ghuth ta làidir treun. 

34 Sior-thugaibh neart do Dhia : oir tha 

a ghlòir thar Ifrael, 
\S a threis' ata fna neamhaibb àrdj 
's an neulaibh tiugh nan fpeur. 

35 Od' naomh-theach's uabhafach thu Dhe: 

Dia Ifraeil gu beachd 
D'a phobull bheir far-neart is treòir t. 
's beannuichtc Dia nam fearf, S A L M LXIX. OTeafairg mife, Dhe mo neart, 
oir dhoirt na tuilte orm, 
Is thainig fòs air m'anan bochd 
na h-uifgeacha le toirm. 
2 An làthaich dhomhain tha mi 'n fas, 
gan àit an fealainn ann, 
Le h-uifgihh domhain ghlacadh mi, 
is fruth dol thar mo cheann. 
i 3 'Taim fgìth le m' ghlaodhaich ; agus tha 
mo fcornan loifgt' le tart : 
Mo fhùile ta air faiineachadh, 
ftithearnh air Dia nam feart. 

4 Is lionmhoire na falt mo chinn 

mo naimhde gun chion-fa, 
'S an dream thug dhomh gu h-eacoracli 

gear-fhuath gaeh uile là. 
An fìn an ni nach d'thug mi leam 

dh'aihg mi uam gu beachd. 

5 Dhia, 's fiofrach thu air m'^maideachd, 

ni 'm foluicht' ort mo ìochd/ 
ì 6 Nàir' air mo fgà-fa, Dfte, na leig, 
O Thighearna nan fiiiagh, 
Air neach air bith do 'n àttim ud 
tha feitheamh ort gach uair : 
iei An dream fin, O Dhia Ifraeil, 
ga d' iarruidh fein a ta, 
Na leig gu bràth fo nàire iad, 
no mafladh air mo fbà. 
7 Oir air do fgà-fa dh'fhuiling mis, 
lionadh mo ghnùis le nàir. 13^ . SALM LXIX. 

8 Do m' bhràthraibh is fear coigreach mi t 

coimheach ag cloinn mo mhàth'r. 

9 Le eud do theachfa fhluigeadh mi : 

meud 's a bheir mafladh dhuit, 
'S ann orms' an fpreigeadh fud gu leir } ' J 
gu leth-trorriach a thuit. 

10 M'anam tra thraifg, 's a rinn mi gul, 

'n fin mhafluich iad mo ghniomh. 

1 1 'S tra chuir mi umam eudach faic, 

ball-magaidh rinn iad dhiom. 

12 Dhoibhfan a (huidheas anns a' gheat', 

's cùis chomhraidh mi gach là ; 
'S do luchd na rmfg' ri àm am pòit' ?i 

am oran tha mi ghnà. 
■13 Ach mife, Dhe, ni 'm urnaigh riut H 

fan uaìt a's taitneach leat ; 
Eiid rium, a Dhe, reir meud do ghràisj H 

\t d' chobhair fhior thoir neart. 

14 O'n làthaicb faor mi, O mo Dhia ! 

chum fuidh nach rachuinn fios : 
O ìuchd mo mhi-ruin teafalrg mi, 
's o dhoimhneachd uilge nios. 

15 Na rachadh tharam tuilteach uifg% 

na fluigeadh daimhneachd mi, 
An flochd na druideadìi orm a bheul , f) 

gu h-iomlan chum mo chlaoi'. j 
26 Eifd rium, O Dhia, oir 's maith do ghf? ?u 

pill rium ad thròcair phailt. 
17 Do ghnùis m ceil air t-òglach fein, 

cifi rium gu luath, 's mi 'n airc. S A L M LXIX. 133 

[8 Ri nranam druid, s fuafgail e: 

o m' n'amìiaid dean mo dfcion. 
19 Mo mhaflaidh, m' eaf-onoir, 's mo nair*, 

's mo naimhde, 's ieir dhuit feiu. 
10 Le toibheirn tha mo chridhe brift', 

is mi gu iviarganach : 
Dh'iarr n i iuduUruais is co-fhurtachd, 

is dhubh cha d' fhuaras neach. 
21 Seadh, thug iad dombias dhomh mar 

's chaifg m'jotale fìon geur. [bhiadh, 
12 Mar eangach dhoibh gu robh ani bord : 

's mar rib an à&h £U ieir. 
123 Gun leirfiria b.odh an sùileàn dail, 

's an leafraidh ghnà air chrith. 
2,4 Doirt òrra t-fhrarg. 's le d' chorruick 

glac iad gàch uair farh bith. [gheir 

25 Mar fhàiaich iuim gun àiteachadh 

gu robiì an tàmh 's an teach, 
Is anns na pailliunaibh bu ieo 
comlximidh na biodh aig heach. 

26 Oir lean iad le dian-fhoireign'eadh 

an ti a /bhuaiìeadh leat.: 
Is labhair iad chum doiigheis rohòir 1 
do'n droing a rinn thu lot. 

27 Cuir c.ont' ri 'n aingeachd, is na leig 

ad cheartas iad a fteach. 
||8 A ieabhar fòs nàm beo gu tur 
fgriofar iad fud amach, 
Is maille ris na fireanaibh 
a bhuhieas duit gun cheifì, 

H 134 S A L M LX*X. 

Is ann an aireamh dhaoine còir 
na fgriobhar iad am feafd. 

29 Ach mife ta gu h-ainnis bochd 

is làn do bhròn faraon : 
Togadh do Ihiàinte mi an àird, 
a Dhe, gu gràs-mhor caoin. 

30 Le h-oran binn fior-mholaidh mi 

deagh-ainm mo Dhe gach là, 
'S a chliufan fòs fior-thogar leam 
le buidheachas gu h-àrd. 

31 'S fearr leis an T ighearn' fud gu nièr 

na darnh ta adharcach, 
No iobairt fòs a bheireadh neach 
do bhior&ch crobhanach. 

32 Na daoine sèimh tra chi iad fo, 

bidh aoibhneach ait gu leòr : 
Is bidh 'ur crìdhfe beo gu bràth 
ta 'g iarraidh Dhia na glòir'. 

33 Ri bochdaibh eifdidh Dia, 's cha dean 

tàir air a phriofunaich. 

34 Neamh, muir, is tir, gu moladh e 

's gach ni 'ta gluafadach. 

35 Oir bailte Iudah togaidh Dia, 

is faorar Sion leis, 
A chum gu meal iad i gu buan, 
J 'ga h-àiteachadh am feafd. 

36 Do fhliochd a fiieirbhifeach gu fiof 

is fealbh ro-dhileas i 5 
'S an dream a thug d'a ainmfan gradh 
fior-chomhnuidh innte m» S A L M LXX. 135 

IEhobhah Dia, do m' theafairgin, 
's do m' choghnadh, deifrich ort. 

2 Biodh nair' is amhluadh air an dream 

ta' giarraidh tn'anma bhochd : 
Pillear an dream ud air an ais, 

le 'm miann mo lochd a ghnà, 
Mor amhruadh gu robh orra fud, 

is ruidheadh gruaidh gach la. 

3 Gu pillear iadfan air an ais 

mar thuarafdal d'an nair', 
An dream a deir gu fanoideach, 
Aha, aha, le tàir. 

4 Aoibhneas is aidhear, do gach neacH 

ga d'iarraidh fein ata : 
Is abradh iad le 'n toigh do Màint', 
Dia gu ma mòr, do ghnà. 

5 Ach mife ta gu h-ainnis bochd, 

do m'ionnfuidh greas, a Dhia : 
Mo chobhair thu, 's mo fhlanuighear, 
maille na dean, mo Thriath. 

s A L M LXXI. 

SAnn riut ata mi *g earbfa, Dhe, 
nàir' orm am feafd na biodh. 
j 2 Ad cheartas fòir ; thoir orm doi as : 

aom rium do chluas, faor mi. 
3 Ad charruig comhnuidh biofa dhomh, 

d'an tathuicheam do Chior : 
|| Mo chaifteal, is mo dhaighneach thu, 
thug àithne chuxri no dhion. 
H 2 S A L M LXXI. 

4 A laimh nan ainaidh, O mo Dhia, 

deari faafghdh dr,omh am chruas, 
A taiml} na muinti? eacoraich 
ta ain-iochd-mhor gun truas. 

5 Oir 's tufa, Thighearna mo Dhia, 

mo dhòeK ts ani am fheum : 
O aois is aimlìr m'òige nuas, 
mo rnhuinghin thu ro-threun. 

6 'S ann leatfa chumadh mife fuas 

o thain'geas as a' bhromn : 
A holg mo mhàthar bhuin thu mi, 
fior-mholam tbu gu hinn. 

7 Mar aobhar longantais, a Due, 

ag mòran a ta mi ; 
Ach 's tufa 's tearmunn d'leas domh, 
's mo fpionnadh mòr gun di\ 

8 Lionar.m.o bheul le d' mholadivfa, 

's ìe t onolr fein gach lo. 

9 Na tìlg mi rihiot am aois ; 's na treig 

trà dh'fbàilnicheas mo threòir. 

10 Oirm'agliaidh rrieud 's is naimhde dhoml 

lahhair gu fgaiteach getir : 
'S an dream ta brath air m'anam bochd, 
ghabh comhairle le cheii'. 

11 Ag ràdh 9 Threigeadh e tur le Dia, 

teanaibh e 'nis gu teann, 
Is pjacaibh, oir d'a theafairgin. 
cha'n 'eil neach id ir ann. 

12 A Dhe,,na boifa fada ua ^ : 

fòir orm, mo Dhia, gu luath. S A L M LXXl. I37 

13 Biodh nàir is claoidh air m'eaf-cairdibh 

'g am bhcil air m'anam fuath : 
Mafludh is nàire folcheadh iad, 
tha 'g iarraidh m' uilc gach iò. 

14 Sior-earbam riuts, u feinnidh mi 

do chliu ni 's mò 's ni 's mò. 

1 5 Labhraidh mo bheul air t-fhireàntachdj 

's do flilàint' gach la gun fgios, 
An aireamh fud ag ìion-nihoireachd 
cha 'n fheudar leam chur fios. 

16 Trid neart an Tighearna mo Dhia 

fòs gluaifidh mi do ghnà : 
Is ni mi fgeul air t-fhii eantachd, 
t-fhireantachd fein amhàin. 

17 O m' òige rinn thu teagafg dhomh, 

a Thighearn' is a Dhe : 
Is chuir mi t-oibre iongaotach 
gu ruige fo an ceHl. 

18 A nis air bhi dhomh aof-mhor lia, 

na treig mi, Dhia nam feart : 
Gu taifbeanainn do neart 's do ghrà?, 
do'n àl a t'ann, 's ri teachd. 

19 'S ro-àrd do cheartas fein, a Dhia, 

is rinn thu bearta mòr : 
O Dhja, co e a's cofmhuii riut, 
no choimeas leat is coir ! 

20 Trioblaid ro-mhòr is an-fliocair 

's tu thaifbesn dìxomh, a Dhe : 
^th-bheothaichidh, is bheir thu rh 
dhoimhneachd talmhainri mi. Ì$ S A'L M liXXIIà 

2L Mo mhòrachd cutridh tus' am meud, 

's bheir sòla- aìr pach taobii. 
22 Air falt-air molam thu, mo Dhia, 
feadh t-fhirinn ta ro-chaomh. 
Is fcinneam dhuit air chiàrfaich bhinn, 
Dliia naornh ud IfirWtfc 
$3 Mo bhili dh ni mòr-ghàirdtachas 

tra fheinneam dh.uk ie ai bheul: 
Bidh fubfeachas is aoibhneas mòr 

air ni'an^m fein, a Dhe, 
A ..fhaoradh lea f gu tròeaireach 
o thnooiaidibh gu leir. 
24 Ts bidh mo theang' air t-fhireantachd 
ag iomradrr feadh an la : 
Oiv nàir' is amhiuadh fhuair an dream. 
'g iarraidh mo lochd a ta. 

S A L M LXXXI. 

Tp\ Hià. tl oir do bhreitheanas do'n Righ 
jLJ^ is t-f uireantachd d'a mhac. 

2 Bheir eian ceart-bhreiih air a fhluagh, 

's do dfbhpchdai.bh còir 'nan airc. 

3 Na fìeibhtean arda bheir amach 

fiochaint do'n t-flùagh gu pailt : 
Is bheir na tulaich bheaoa sìth, 
le hreantachd gun aìrc. 

4 Air dhaoinibh bochd a' phobuill fòs 

bheir efan breith gu ceart, 
Is ciann nan ainnis faoruidh e, 
min-bhnftidh lucad ain-neairt. SA LM LXXII. 2 39 5 Àm teadh bhios grian is gsalach ann 

freafdal do'n la ■$ do'n oidhch', 
Bidh t-eagal orrai-an gu niòr, 
o Hnn gu linn a choidhch,'. 

6 Mar uif_e air an f haiche bhuaint', 

bheir orra rithis fàs : 
Mar fhràfhbh uifge air a»i fhonn, 
is amhluidh fin a ghràs. 
^ K'a linn-fan bidh na fireanaich 
gu h-ur a- fàs le blà' ì 
'S ann feadh a bhios a' gnealach ann, 
bidh fiochaint pailt do ghi,à. 
S Bidh uachdranachd aig' mar an ceudn' 
o thuinn gu tuinn gu iì* r, 
Is ruiyidh fud o'n Aoaainn mhòir 
gu iomail crich gach tir. 
9 Luchd-comhnuidhfòsnafàfaich chruaidh 
'na fhianuis fieuchdaidh iìos \ 
A naimhdean -imhchidh an ùir, 
tra thig iad dlù ie cìs„ 

10 Righ Tharfis, is nan eileanan, 

tiolacan bheir iad uarh', 
Bheir righrean S-eba, Stoa fòs 
tabbairtais dhi gu 'luath. 

11 Seadh, fòs *n a f hianaKfleuchdaibh fios 

gach rigU air thalamh ta •: 
\S, gach gineajacli air feadh gach tir', 
dha teirbhls ni ào ghnà. 
tl An. t-^-innis" bochd gun chuiJeachadh, 
faoruidh tra eigheas ris. 40 SALM LXXH. 

3 'S ni acarachd ri truaghan bochd, 

is dionar anam leis. 

4 'S e theafairgeas an anam fòs 

ofhoill 's o fhoirneart geur : 
Is fòs na mùilibh-fan gun cheift 
i 's prifeil am fuil gu leir. 

5 Bithidh e beo gu mairrionach, 

òr Sheba bheirear dha : 
Gnà-urnaigh nithear air a £hon f 
is molar e gach la. 

6 'S an talamh cuirear dorlach sìl 

air bharr nan ijliabh 's nam beann ^ 
Is bidh a thoradh trom air chrith 

mar Lebanon nan crann. 
An dream ata fa chathair mhòir 

bidh toradh orra 's bla' 
Gu lion-mhor, mar is dual do'n f heur 

air talamh f às a ta. 

7 Bidh ainm-fan buan gu futhain fior ? 

co-mhairionn ris a' ghrein ; 
Is annfan beannuichear gach flògh : 
's beannuichear leo e fein. 

8 Beannuicjit gu robh an Tighearn' Dia„ 

Dia Ifraeil do ghnà, 
An ti amhain ni miorbuile 
le 'treis ' is neart a lamh. 
p Beannuicht gu robh gu fiorruidh biian 
ainm glòrmhor uaìal fein ; 
taonadh a ghlòir gach uile thir, 
Amen, agus Affien ! S4LM LXXIII* 141 

V firinneach tha Dia ro-mhakh 
V_T do phobull Ifraeil, 

Do'n drgpm 'gam bheil an cridhe glan, 
tha Dia dhoibh makh d'a re?r. 

2 Ach air mo fhon-fa, 's beag nach d'aom 

mo chafa uam.gu grad : 
Cha mhòr nach d'rinn mo cheuma fòs 
ileamhnacha Ih uam air fad. 

3 Ri h-amadana:bh ghabh mi tnù, 

re faicinn loirbheis daoi 

4 Oir cuihhriche- n cha'n 'eii nam bàs ; 

neart laidir s' leo gun dì. 

5 Mar dhaoinibh eile eh'* 'n eil iad 

fo thrioblaid no fo leòn : ' 
'S cha !n V ; l i d air an sàruchadh 
mar chàch le pìàntaibh mòr. 

6 Ardan mar ihlahhrai Ih uime fin 

'g an cu*rtachadh 3 ta : 
Am fòirneart fein 'g an còmh lachadh 
mar eud.ich thart' do ghnà. . 

7 An sùde fult-mhor rha k faill : 

an tòic chaidh thar am miann. 

8 Is truaillxìh iad, ? s air fòirneart geur 

labhraidh gu-aingidh dian. 

9 An aghaidh neamh agus nan fpeur 

am beul thog iad afuas, 
Air feadh na talmhamn is natir' 
an teanga-fan do ghiuais. 
10 Fa'n aobhar ud gu 'uige fo 
a fliluagh-fary piìlidh. iad | X42 S AL M LXXTH. 

Is f àilgear dhoibh do'n uifg' amach 
lan cupain a 's leòr meud. 

11 Is deir iad, cia mar 's leir do Dhia ? 

9 m bheil tuigs' fan Ti a's àird ?' 

12 Feuch, fud na daoi, tha foirbheachadh, 

ag f às nan ftòr gach la. 

13 Mo chridh , gu dearbh ghlan mi gun ftà 

's an neo-chiont' nigh mo làmh. 

14 Oir buailt' is fmachduichte ta mi 

gach madain, 's feadh gach la. 

15 Ma their mi, Labhraidh mi mar fo : 

feuch, pheacakhinn gu beachd 
An aghaidh fliochd is ginealaich 

na cloinne 's ionmhuin leat. 
%6 Tra bhreathnuich mi gu tuiginn fo, 

bu chruaidh-eheift orm an gniomh, 
27 Ach chaidh mi fteach do naom-theach 

is thuig mi 'n fin an crioch. [De, 

1 8 Gu dimhin chuir thu iad air fad 

an àitibh fleamhain lom : 
Is thilg thu iad afios d'an fgrios 
le dioghaltas gu trom. 

19 Feuch cionnas thainig orra claoidh 

am mionaid bhig na h-uair ? 
Oir tha iad aìr an fgrios gu tur 
le oillt is eagal mòr. 

20 fylar aifling 'nuair a dhùifgeas neach* 

mar fin, a Dhia nan lluagh, 
Rinn thufa dimeas air an dealbh, 
air mofgladh dhoibh a 'n fuaia, S A L M LXXIII. I43 

\2t Mar fo bha air mo cl ridhe cràdh, 

's am àirnibh goirnh ro-gheur. 
22 Oìr bha mi bàoth is ain- eolach ; 
mar bhrùid ad lath'r, a Dhe. 
; 23 Gidheadh, tha mife maille riut, 
O Thighearrta, do ghnà ; 
Is air mo dheas-laimh ghlac thu ml 
ga m' chumail fuas gach la. 

24 Do nithear leat mo ftiuradh fòs 

le d' chomhairr ann am f heum, 
Is gabhaidh tu mi 'fteach fadheoidh 
a' t-àros glòr-mhor fein. 

25 Co agam anns na neanahaibh fhuas 

ach thufa, Dhia nan dùl ? 
Is cha'n 'eil neach air talamh fòs 
ach thus 'am bheil rao dhùil. 

26 Mo chridh' is m' f hòeil faraon ata 

air f àilneachadh gun cheift : 
Gidheadh 's e neart mo chridhe Dia 
's mo chuibhrionn buan am feafd. 

27 Oir feuch iad fin tha fada uait, 

leir-fgriofàr iad gu luath : 
Is claoidhear leat gach uile neach 
a theid air feachran uait. 
18 Ach dhomhfa 's maith teachd dlù do j 
dhearb mi a Dhia mo neart, [Dhia : 
A chum gu foillfichinn gu fior 
gach gniomh a rinneadh leat, I 144 S' A L M LX'XIW 

f^'Arfon a thilg thu fmnr uait 
an ann gu bràth, a Dh. ? 
C'arfon ri caoiribh 't-ionaltraidh" 
a Fas do chorruich gheur ? 

2 Cuimhnich, a Dbe, do chothional 

a cheannuich thu o rhein ; 
An oighreachdfina fhaoradh lear, 
Sion do chomhnui'ih fein. 

3 Mun deanar fafach fhiorruith dhi, 

do chafa tog gu grad ; 
Feuch meud ari uilc o rinn do namh 
ad theampuil naomh' air hài 

4 Do'naimhde rinn iad bemadh borb 

'meafg co-thionail do fhluaigh : i 
Is cìiùir iad ihàs am bratacha 
mar cnomhar air am buaidh. 

5 Bu chliuteach neach mar dheanta lei$ 

a thuagh a thoghail fuàs, 
Air chrannaibh àrda dofrach tiugh, 
a eìmm an ieaga' nuas. 

6 Ach 'ois an obair ihnaighre gl rinn, 

le h-ordaiòh 's tuag aibh bhrift : 

7 Is chuir iad fuas 'na lafair dheirg 

do theampull naomn 3 'g a Igrios'. 
Tigh comhniiuìh nàomha r-aihmfa, Dhe^ 
feuch, thruai 1 iad e le tàir, 
? G a mhìlleadh is 'g a leaga' iios 
co-iofal ris an làr. 

8 Nan endhe labhaìr iad mar fo, 

S^riofamaia ìad le cheii' ; S A L M LXXIV. I Gach Sinagog aig Dia fan tir 
loifgeadh leo iad gu kir. 
9 Àr comhara ni 'na faicear leinn, 
Fàidh ni bheil idir ann, 
Ni mò tha neach 'n ar meafg co-gheur 
d'an leir cia'fad an t-am. 

Cia fhad a bheir, O Dhia nan dùì, 

na naimhde toibheim iiath' ? 
An toir an namhaid beum am feafd 
do t-ainmfa, Dhia nan fluagh ? 

1 C'arfon a phillear kàt do ìàmh. 

do dheas-tamh air a h-ais ? 
O buin amach o d' bhrollach i, 
chtim iuafglaidh oirn' gu cas. 

2 O'r Dia na giòir' tha ncart-mhor àrd 

o chian is fe mo Righ 5 
Am buiìfgein taìmhain le mhor-neart, 
ag oibreach' flàint' is sìth. 

3 An fhairge fgoilteadh ieat le d' near't f 

is cinn ro-iaidir chr-uaidh 
Nan dragon bhrifteadh leat fan uifg% 

a' rabhairt orra buaidh. 
\ Cirm Lebhiàtàin àghoir mhòir 

's tu fein a bhrift is phronn. 
Is thug tu e mar bhiadh do'n t-fluagh 

a bha fan f hàfach lorn. 
5 'S tu fgoilt na ticbairt is an tuil : 

's tu thiormaich aibhne mòr. 
5 'S tu dheafuich folus agus grian, 

is leat an oidhch' 's an lò. I46 S A L M LXXI\i. ^ 

17 Criccha na talmham fhocruich thu : L 

rinn thu an famhradh teith, |I 
9 S an geamhradh f òs do rinneadh leatl 
nan aimfiribh fa leth. 

18 Gu d' thug na naimhde toibheim uatll ; 

cuir fud air chuimhn\ a Dhe, 
' S gu d'thug am pobuìl amaideach I 

do t-airm ro-iiafal beum. 
ip Anam do chalmain na toir fuas 

do chuideàchci mhòir nan daoi: 
Is co thional do dheòra bochd 

na dearmaid iad a cho;dhch'. 

1 

ae Do chùmhnant thoir fainear, a Dhe y { 
oir à'.t€ dorch' na tir' 
Tha uìle air an aiteachadh 
le luchd an fhoirneart gheir : 
%i Na pillear air an ais ìe nàir' 

na dh'f huiiing fòirneart goirt : 
An dream ta ainnis arm-beartach j t 
deanadh iad moladh ort 

22 Tog ort is eirich fuas, a Dhe, 

tagair do chùis gu treun : 
Cuimhnich mar tha an t-amadan 
gach la toirt dhuitfa beum. 

23 Na dearmaid guth na muintir fin ., 

nan naimhdibh dhuit ata : 
Tha bruidhean dhaoin' a dh'eirich rh 
fior dhol ara meud do ghna. I; S A L M LXXV. I TDUidheachas gu robh tfhtlftfa, Dhe, 
buidheachas duit do ghnà : 
Oir foillfìchidh do mhiorbhuile, 
gur fjgus t-ainm gach la. 

2 Tra gfieifeh mi is a ghlacar learn 

co-thional mòr na tir', 
JDo ni mi dhoibh deagh bhreitheanas, 
gu cothromach 's gu fior. 

3 Sgaoileadh an duthaich, is an fluagh 

'ga h-àifeachadh ata : 
Ach mife cumaidh fuas gu treun 
pofta na tir' do ghnà. 

4 Thubhairt mi ris gach amadan, 

Na gluais gu h.arnaideach ì 
'S ri luchd an uilc, Na togaibh fuas : 
'ur n-adharc ardanach. 

5 'Ur n-adharc fòs na togaibh fuas : 

ri cainnt Je muineal cruaidh. 

6 Ni h-ann o'n ear, no 'n iar, no deas 

thig onoir mhòr no buaidh. 

7 Ach 's breitheamh Dia : a leagas aon 

's a thogas aon fa feach. 
Oir cup an laimh an Tighearn'ta, 
do'iv f hioii a's deirge dreach : * 

8 Làn eòF-meifg tha e, doirtidh Dia 

cuid as amachgu grad : 

9 A dheafgnean f àifgidh daoine daoi, 

is òlaidh iad air fad. 
1Q Aeh cuiridh rnife fòs an ceill 
k gu luthain ìà gu fior, 
' I 2 I48 A SALM LXXVI. 1 

Do Dhia ud Iacob canar leara 
ard-mholadh binn gu ilor. 
11 Uil' adharca nan daoine daoi, 

fgathaidh mi fios 's gach àit $ * 

Ach adharca nan faoi air fad 
togar gu grad an àird. 

s A L M LXXVI. 

AN tudah aithnichear ar Dìa; 
's mor ainm an Ifra'lnaomh. 

2 An Sàkm tha a phàiiliun fòs, 

a thàmh an Sion caomh. 

3 Saighdean a' bhogha bhrift e 'n fin, 

an fgia 's an claidhe geur. 
An ccrnhsrg is an cath faraon, 
bhrifteadh iad ìeis gu treun. 

4 Is mò qo mhòralachd, a Dhe, 

is mò gu mòr do ghlòir 
Na beanntaidh thog ann cinn gu h-àrd 

le cobhartach ro.rnhòr. 
{ Làn-chreachadh luchd a' chridhe chalm 

is chaidiì iad le fuain, 
Na fir a bha nan curaidh' mhèvr 

an ìàmha fòs cha d'fhuair. 

6 O thus' a's Dia do lacob ann, 

le d' achafan 's le d'neart, 
An tarbab-cogaidh is an t-each 
nan fuain do chuireadh leat. 

7 'S cùis,eagail thu, thu fein a Dhe: 

cia neach a chogas riut. S àjL M LXXVII. 14 

No ann ad fhealladh fheafas fuas* 
an uair bhios corruich ort ? 
8 Thug thufa air do bhreitheanas 
o neamh gun cualas e : 
Bha air an taiamh eagaì mòr 

's 'na thàmh ghrad-f huirich e. 
Trà dh'eirich Dia chum breitheanais 

a theafairgin hn am 
Gach uile dhuine ciuin is feimh 
air talamh a bha ann. 

Bheir fearg is corruich dhacine 'n fin, 
àrd-mholadh dhuit gu beachd y 

Is fuigheall fòs na feirge mòir 
làn-chaifgidh tu le d' neart. 

1 Geallaibh ur mòid gu togarach 

d'ar Dia Iehobhah ard ; 
Is coi-lionaibh gu firinneach 

na gheallar leibhfe dha ; 
Gach neach ata m'a thimchioil-fan 

thugadh iad dha 'na am, 
Deagh-thabhairtais is tiolaca 
do'n Ti 's cùis eagail ann. 
1 Is e ni.fpiorad phrionnfadh mor 
a fgathadh uath' le neart : 
Do rìghribh fòs a chruinne-che 
's cùis eagail e gu beachd. 

s A L m lxxviì. 

^H'eigh mi riDia gu lvarcì le m' ghuth 
dh'cigh mi le m' ghuth gu h-artf S A L M LXXVH. Is 'nuair a ghlaodh m\ ris, ghrad-thug 
sàr-eifdeachd dhomh gun dàil. 

2 An la mo thrioblaid dh'iarr mi Dia : 

is fhruth mo ìeòa gun fgur, 
Re fad na h-oidlich' : is m'anam truagh 
toilimitin, dhiult tur. 

o 

3 Air Dia ghrad chuimhnich mi an fin, 

is mi an triobiaid dieir : 
Ris rinn mi gearan trom gun tàmh, 
chlaoidheadh mo fpiorad fein. 

4 Chum tlm mo fhùil 'na f aireachadh : 

tha mi co-iarganach 
Nach feud mi focal caint no fgeil 
labhairt le m' faheul amach. 

5 An fin air làithibh fad o chein 

fmuaintich mi fein le beachd ; 
Is biiadhnaidh fòs na h-aimfir cheia 
am aire fein bha teachd. 

6 Seadh chuimhnich mi mo cheol fa! 

's rinn caint rim'chridhefein, [oidhch' 
Is rinn mofpiorad fòs gun tàmli, 
le dichèall, fgrùdadh geur. 

7 An tilg an TigIlearn , uaith' gu bràth, 

nach nochd e ghradh ni 's mò ? 

8 'N do fguir gu tur a gb'r&s am feafd ? 

's a gliealladh fad gach lo ? 

9 'N do dhearmaid Dìa gu firinneach 

bhi gràs-mhor caoin gu bràth ? 
*N do dhruid e fuas 'na chorruich mhò, 
% thròcair chaomh 's a ghradh ? 

f SUM LXXVII. Ach thuirt mi (tra thug mi fanear,) 

Is i fo m' anf hainn mhor ; 
Cuimhnicheam bliadhnaidh ìaimhe deis 

an Ti a's àirde gièir. 
Gniomhara De fior-mheòraicheam, 

mar rinneadh leis gach beart, 
Is t-iongantais o 'n aimfìr chein 

fior-chuimhnicheam gu beachd* 
Air t-oibridh uile mar an ceudn' 

fmuaintichidh mi gu tric, 
Is air gach gniomh a rinneadh leat 

fior-labhraidh mi gu glic. 
Do lliìighe ta fan ionad naomh, 

O Thighearn' is a Dhe : 
Co 's coi-meas ann am meud ri Dia 

a ta 'n a Dliia dhuinn fein ? 
'S tu 'n ti tha deanamh iongan'tais, 

a Thighearrià nàtri leart, 
Is ann am meafg a' phobuil .fòs," 

do thaìfbein thu do neart. 
Do fhaoradh leat d'an teàfairgin 

do phobull dileas fein ? 
Clann lacob agus 'lofeph fòs, 

le d 5 ghairdean neart-mhòr treun. 
Chunnaic na h-uifgeachan thu Dhe, 

chnnnaic iad thu gu beachd : 
Is ghabh iad geilt ; air doimhneachd 'fòs 

bha mòran ogluidheachd. 
An uifge dhoirt na neoìl anuas, 
bu ro-mhor fuaim nan fpeur ; 15 1 SA LM LXXVIIf. 

Is chaidh do fhaighde corranach 
amach gu fgaiteach geur. 

18 Ard ghuth do thairneanaich fan fpeur, 

chualas, a Dhe, gu tric ; 
An faoghal las le deaianaich, 
ghrad-luaifg an talamh 's chlifg, 

19 Do cheuma tha fan doimhneachd mhoir, 

do fhlighe tha fa chuan : 
Ach lorg do chois cha'n aithnich finn, 
tha fud am folach uainn. 

20 Is amhluidh mar gu bicdh ann treud, 

do phobull ftiuradh leat ; 
Le deagh 7 laimh Mhaois is Aroin f òs, 
'g an treòruchadh gu ceart. 

S A L 51' LXXVIIX. 

Elfdibhfe, O mo fliluagh. ri m' reach d 
is cluinnibh guth mo bheil. 

2 Am briathraibh filidh cuiridh mi 

fean-fhocla dorch' an ceill. 

3 Na chuala finn o'r finnfearaibh, 

na dh'mnfeadh ieo-fan duinn, 
Cha'n fholaich finn o 'n ginealach, 
's cha cheil finn air an cloinn. 

4 Ach foillfichidh finn mcladh Dhe 

do 'n àl a ta ri teachd : 
"S na miorbhuilean a rinneah kis, 
a chumhachd is a neart. 

5 Oir lagh an lacob dhaighnich e 

is reachd an Ifrael, S A L M LXXVIII. IJ3 

A dh'orduich e d'ar 'n aithrichibh 
d'an cloinn an cur an ceill. 

6 Chum fios bhi aig an àl ri teachd, 

a' chlann ata gun bhreth ; 
'S gun innfeadh iad do'n linn nan deigh 
na nithe ceudn* fa btfr. 

7 A chum gu cuireadlì iadfan fos 

an dochas ann an Dia, 
Gu cuimhnicheadh iad oibre Dhe 
's gu deanadh iad a riar : 

8 'S nach bioah iad mai; an iinnfireachd, 

iàn ceannairc is droch-bheairt, 
Gun fpiorad taìris annt' do Dhia, m 
's an cridhe gun bhi ceart. 

9 Clann Ephraim le armaibh gleuft', 

aìr bogh' bu chuimfeach beachd, 
Ach phili iad air an ais Ie geilt 
an làithibh caih' is feachd. 
1® Co-cheangal Dhe chuir iad air cùl, 

da reachdfan dhiult iad geill ; 
ji 'S na miorbhuìlean a nochd e dhoibh 

air cuimhne cha do ghleidh. 
12 Bearta ro-mhiorbhuiieach gu dearbh 
nochd efan doibh fan Eipht ; 
Air machair Shòain thaifbeìn e 
a chumhachd msr an ceudn'. 
23 Sgoilt e an fbairge 's thug e fhluagh 
. gu tearuinte d'a trìd ; 
An cuan na thorr {heas os an cionn 
gun chcmas rhìth afics. „*54 s A L-M LXXVIJI. 

14 Stiur e le neul iad anns an la ; 

's le teine anns an oidhch', 
A dheanamh foiuis doibh is ìuil 
fan t-flìffhe dhùldai dhoirch. 

o 

15 Sgoilt creag fan fhàfaica, aifte deoch 

thug, mar a doimhneachd mhòir. 

16 Bhuinfruth' a cr a^aibh, taug air uifg* 

ruith fios mar thtiiì gu leòr. 

17 San f hafaich pheacuich iad ni 's mò : 

is bhrofnuich an t-Ard-righ. 

18 Nan cridhe chuir iad cathadh atfc'j 

d'am roiann ag iarraiah bklh. 

19 Labhair iad fòs an aghaidh Dhe ; 

is thubhairtiad gu dian. 
Am feud Dia anns an fhafaich mhòir 
bòrd dheafuchadh u'ar miann ? 

20 Feuch, bhaail e chreag, brùchd uifge 

dh'eirich an tuil gu iuath. [macii, 
Am feud e aran thabhairt fòs ? 

an cleafuich feòil da fluagh ? 
'21 Air cluintinn fo, ghabh corruich Dia ; 

rHacob teine las, 
Js dh'eirkh fearg ro-dhoinionnach 

ri Ifrael gu cas : 

21 Ch ionn nach do chreid iad ann an Dia« 

's nach d'earb iad' às a fhlaint' ; 
2j Ge . d' f hofgaiì dorfa neamha fò«, 

's na neoil o'n aird ge d'dh'aithn. 
2.4 Ge d'dhoirt e orra Mana fruas, 

ge d> f huair iad ccirc'nan fpeur. 
25 p!adh aingeal dh'kh iad : tiiug e dhoibh 
do lòn an faith <>u ìeìr. i6 'San fpeur thug e air gaoith an car 
gu d'imich i gu treun : 
Is thug e fos le neart aiìeach 
a ghaoth .dheas mar an ceudn'. 
ij Fòs dhoirt e orra 'nuas maar dhus 
do fheoil an uiie ibhh ; 
? S eoin keagach ku lion nhoire 
na gaineamh air an tràigfau 
^8 Do leig e fud nan camp anuas 
m'an cuairt nan àite tàiaah. 
19 Seadh dh'ixh iad uile 's fhàfuicheadh 3 

oir thug e dhoifah na b'aill. 
jo Cha robh iad air an fgarachdum . 
o mhiann an cridhe feiftj 
Ach air bhith acafan am biadh 
'g a.chagnadh d?a» nam beul, 
51 A chuid fm dhiubh bha fultmhor treun, 
ghlac Dia 'na fheirg is mharbh : 
'S'an òigridh thaghf' an ìiraei 
ghrad-bhuaikadh Jeis gu garbh. 
& Gidheadh an de%h gach gniomh dhiubh 
do pheacufch iad gu mor 5 [fud 
Is ge do rian e miqrbhuilean 
nior chreid Ld mar bu . choir. 
Ì An laithean chaith e', uihie fìn, 
an diomhanas air fad, 
Is bliadnachan an aois gu leir 
le carroid ghèir .chaidh thart\ 
4 An uair a mharbhadh leifan iad, 
djh'iarr iad e'n fin gu dian, 
S^adh phili iad, agus°bha iad fòs 
:u moch ag iarraidh Bhia* 1 S A L M LXXVHk 

35 Is cbuiriihnichiadfaii gti b'e Disi 

an carraig threun do ghnà ; 
Is gu b'e fòs an Dia a's àird' 

b' fhear-iaoruidh dhoibh gach la, 

36 Ach rirm iad miodal ris le 'rn beul, 

ìe 'n teangaicih breug is gò. 

37 Cha robh an cridhe ceart ; 's cha robh 

'n a chumhnant diieas da. 

38 Ach Bia,ro-iochd~mhor mhaith an lochd 5 

's an fgrios cha d' rinn gu geur y 
Bu tric a phi'l e chorruich uath' ; 
's a phleidh e f hearg air fein. 

o o 

39 Oir annta chiiimhnich e nach robh 

ach feòil theid as mar bhìàth, 
Is ofag ghaoith a gabhas feach, 
's nach pill a rìs gu bràth. 

40 Cia tric i chuir rad cathadh air 

ian f hàfaich thart-mhoir chruaidh 
San fhafaich chuireadh corruich air 
le eas-aontas an t-tluaigh ? 

41 Seadh phill iad uile air an ais, 

bhrof&uich iad Dia le cheil' : 
Chuir laithilt agns tomhas fòs, 
air Ti naomh Ifraeil. 

42 Bhi-chuimhnich iad/s eha dìhug fanear 

a ghairdean treun 's a làmh : 
No 'n la fan d'thug e furtachd dhoibh 
is fuafgladh deas o 'n nàmh : 

43 Na fòs mar rinneadh anns an Eiphf> 

comhara Dhe nam feart : SALM LXXVIII. IC7 Àir machair Shòain rnar an ceudn' 
a mhiorbhuile le neart., 

44 An frutha chaochail e gu fuil, 

's na h-ùilt nach feudta 'n òl. 

45 Chuir lofgainn chuc', is cuileagan ; 

's leo chleoidheadh iad gu mòr. 

46 An toradh thug e is am barr 

do'n chaterpileir bheag ; 
Is faothair fòs an làmh air fad 
fo ailghios locuft leig. 

47 Am fion-chrainn 'bhritt e mar an ottfdn' 

le cloich-ftmeacbdchruaidh 's gach ait; 
Is amhiuidh mhiil ie reodhadh teann 
an cranna-fìgis ard. 

48 Am feudail thug e thairis fòs 

do'n chlciclvliineachd fgaitich gheir : 
'S le faighdibh teine-dealanaieh 
ghrad-chuir e as. d'an treud. 

49 Teas feirge, triobìaid, 's corruìch mhòr, 

orra tlnlg e gu grad, 
Le ainglibh olc a, ciiur nam rneafg 
d'an claoidh gu goirt air fad. 

50 D'a chorruich rinn e beaiach reidh: 

an anam thug do'n bhas 5 
Am beatha thruagh thug thairjs f òs 
do ghalar-plàigh 's do'n chàs. 
Jl Throm.bhuaiìeadh leifan anns m Eipht Toifeach an neart 's na pàillittnaìbA 
abha aig gineil -Harau 
gach ceud-ghin a bha ann : S A L M LXXVIII, 52 Ach thug e 'mach 3 phobull eaomli 

mar chaoiribh as an tir : 
Is rinn mar threud fan ihàfaich mhòir 
an treòruchadh gu fior. 

53 Stiuradh leis iad gu tearuinte, 

gun eagal is gun fgà : 
Ach air an naìmìidibh dh'aom an cuap^ 
's le fuathas uile bhàth. 

54 Gu criochaìbh ionaid naomha fein 

thug e a phobull leis : 
Gu ruig an cnoc fo choifin e, 

's a bhuadhuich a làaih dheas. 
£5 Thiìg e na cinnich ronjpa mach, 

} s an oighreachd roinn le crann 2 
Do Ifra'l thug e 'n àite fud 

gu comhnuidh ghabhail ann. 
|6 Ach bhrofnuich agus ghreanaich iàd 

an Dia a's airde glòir, 
Isidir cha do choimhid iad 

a naomh-reachd mar bu ckòir : 
57 Ach phiil iad mar an finnfeara, 

's gu fealltach gluais air fad : 
Mar bhogha fiar chaidh iad a thoibh, 

is c.hlaon ;ad uaith' gu grad. 
|8 Le 'n dealbhaibh, is le'n àitibh àrd 

chuir iad air fearg is cud/ 
(;9 Dia thug fanear, 's bha corruich ah> 

is gràin ri Ifraeh 
60 lonus a phobuil gu do threig 

an Siloh chuir a lamh .: S A L M LXXVIII. 

*S am pailliun fos a fhccruich e 

meaig clhaolne ghabhail taimh. 
Ìt Gu bruid thug fuas an neart, 's an gloir 

gu ìainih nan naimh.de garg. 
>2 Do n' chiaidhe tr.ug e fua-s a ihluagh $ 

ri oighreachd ghabb e fearg- 
J'3 Ah teine loifg an òigridh ghleuft' ; 

pèfadh cha d'f huair an òigh'n. 
>4 An fagaìrt thuit le claidhe geur : 

's cha d' fheuch am bantraich bròn. 
Ghrad-mhofgail Dia an fin, mar neach 

ag eiridh as a lhuaìn : 
Mar churaidh 'n deigh bhi pòit air fion 

tra ni e iolach chruaidh. 
06 Nan deireadh bhuaiieacHi leis gu geur 

a naimhde fein le tàir : 
Is chuir e iad o iin amach 

gu mafladh buah is nair'. 
S7 Seadh paiHiun Iofeph dhiultadh leis : 

mar iin ■& treabh Ephraim tòs ; 

68 Ach thagh e Iudah, 's tbug e gradh 

do S.hioa ard gu mòr. 

69 Thog'efan fhàrdoch naomh' an fud 

mar lùchairt àrd ro-dheas : 
Is mar an talarnh focair teann 
_ a dhaighnich e am feafd. 
m> Fòs oglach Daibhidh thagh, is thug 

o chrò nan caorach e ; 
71 ? So leanctuinn fòs nan òifge trom 
bha torrach air an fpreidh j' . iCo s a l u \ sxix. 

Is thug e.dha gu'm beathachadh 

lacob a phobuiì naomh, 
Mar fin is gineal lfraeil 

a b' oisreachd dha ro-chaomh. 

o 

72 Reir ionracais a chridhe fein 

bheathaich e iad gn beaehd : 
Do reir deagh {heoltachd fos a lamìiy g [ì 
ftiuradh leis iad gu ceart. 

S A L M I&XXJX. 

^T^Hainig, a Dhe, na fineachan > , 

^ a fteach do d' oighreachd fein, 

Thruaill iad do theampull naomh', i 
'n a torr lerufàlem. [dh'fkàj ^ 

2 Is thugiad cuirp do fheirhhifeach 

mar bhiadh do eoinnan ipeiir ; ■ • 
Is feoil do naomh mar chobhartachj 
do bheathaichibh an t-fieibh. 

3 Mu thimchioll fòs Ierufalem 

dhoirt iad am fuil mar uifg' : 
Is cha robh neach d'an adhlaeacdh 
's d'an cur fan uaigh an taifg. 

4 Ball-fanoid agus maflaìdh finn 

d'ar coimhearfnachaibh fein : 
Cùis fpòrs' is mhagaidh do gach neack 
ata m'ar cuairt gu leir. 

5 Cia f hada bhitheas corruich ort> 

a Dhe, am bi.gu bràth ? 
Is d'eud àm bi a'ìofgadh ruinn 
mm lafìur rheith do ghnà •? S A t M LXXIX. l6jL 

\ 6 Doirt mach do chorruich air na floigh 
aig nach 'eil eòlas ort, 
Is air na rioghachdaihh nach gairm 
air t-ainiu, a Dhia nam feart. 

7 Oir mhill iad lacob, fhardoch fòs 

'na fàfaich chuìr iad fio S . 

8 Na peacaidh fòs a rinneadh leinn 

na cuimhnuìch dhùinn a ris ; 

Tioncadh gu luath do thrùacantas^ 

ruigeadh e oirn mu thrà : 

f Oir 's dìbli bochd a nis ar ftaid 

• a' tuiteam fios gach !a. 

lii - ° 

jg 9 Dean coghnadh ieinn, O Dhe ar flaint 
air fgà glòir t-ainme fein ; 
Sgà t-ainmfa faor finn' agus glan 
ar peacaidh uainri gu leir. 
Kp Ciod uime.'n abradh fineacha, 
Ca bheil a pis an Dii ? 
Meafg fhineacha 5 nar fealladh fein 

aithnicheadh iad an Triarh, 
Le dioghaltas a ghabhail diubh : 
oir dhoirteadh leo gun iochd 
Fuil neo-chiontach do fheirbhifeach* 
gu faibhir is gu tric. 
II Ofnaidh a' phriofunaich ad ìath'r 
thigheadb, a Dhe nam feart ; 
'S an dream a dh'orduicheadh chiam bàìs 
fcarfa, reir meud do neart. 
WZ Riufan tha dhùinnn.nan coimhearfnaifak 
'nam brollach diol am beum. 102 S A Z M LXXX. Gadi niafladh le'n doTprelg iad thu, 
feachd uaire pill riu fein. 
13 Treud t-ionaltraidh, 's do phobuil ùnn 9 
motaidh fin thu do ghnà.$ 
Is cuiridh fìnn an xeiìl do chliu 
o linn gu linn gu bràth. 

s a L M LXXX. 

EIsd, aodhair Ifraeil, a ftiur 
Iofeph mar threud le d ! laimh. 
Thufa ta d' thamh meafg Cherubim* 
dealruich amach mu thrà. 

2 An lathair Ephraim, ? s Bhenjamifij, 

agus Mhanafteh iòs, 
Dùifgfa do chumhachd ; agus thig 
d'a faoradli mar is nòs. 

3 Piìl fin a rìs, a Dhe nam feart : 

tog oirne fuas gu h-àrd 
Deagh dheairadh glan do ghnùis a nì$ s 
ìs faorar fin le d'ghras, 

4 Cia fhad, a Thighearna nan fiuagh, 

a leanas corruich riut 
Ri guidhe ghèir na muintir fia 
a's pobuli dileas duit ? 

5 Oir bheathaich thu do fhìuagh guleir 

lè aran deur is bròin : 
Is tomhas fa ; bhir thug thu dhorbh 
do dheuràibh goirt r 7 an òl. 

6 Is rinn thu finn mar aobhar ftri 

d'ar coimhearfnach^ibh te'm : ULM LXXX, 1 

'N ar n-aobhar fpòrs' is abhacais 

d'ar n-eaf-cairdibh gu leir. 
PiH iinn a rìs, o Dhe nan flogh, 

tog oirne fuas gu h-àrd 
Deagh dhe?,lradh glan do ghnùis anis, 

is faorar finn le d' ghras. 
Thug thu fineaoihuin as an Eipht : 

na Cinnich thiìg thu mach, 
fs fliuidlvch thus' an fhineamh'n ud 

nan ionad fud fa feach. 
iReitich thu aite dlii ; is ghabh 

i freumh gu daingean teann, 
ke d' bheannachadh } is lionadh le 

an tir o cheann gu ceann. 
Na cnoic ro-arda clh'fhoiuich i 

le fgail' 's le duhhar fein : 
A geugan bha a' cinneachdam 

mar fneudair bhreagha reidk 
An dara taobh gu ruig an cuan 

chuir i amach a meòir, 
An taobh ud eil' a geugan fhla 
j gu ruig an Abhann mhor, 
A callaid. cia mar bhrifeadh leat ! 

ionus gu bheil gach ncach 
Theid feachad air an rathad mhor 

ga fpionadh leo fa feach. 
Tha 'n torc a thig o'n choill' amach 

? g a fafachadh gu Icir, 
Tha heathaich iìlf na machrach fos 

*ga flugadh fuas lecheir. S A L M LXXXl. 14 Piihgu'dhmid ort, O Dìa nan fluaghj. 

is feall o neamh anuas, 
Feuch, agus fiofruich fein a nis 
an fhineamh'n fo le truas : 

15 Axn fion-Iios fin a phlanntuich tha 

le near^t dò laimhe deis' : 
■^S am meanglan ùd a neartuich thu 
dhuit ftin le lùth is treis. 

16 Le ìafair theine loifgeadh iad 

is ghearradh iad anuas : 
Làn-mhiìleadh agus fgriofadh iad 

le achafan do ghnùis. 
27 Le fear do dheaf-laimh fein, a Dhe, 

gu robh do lamh gu treun : 
Le mac an duin' a rinneadh leat 

a neartuchadh dhuit fein. 

18 Mar fin cha phill finn uait a rìs f 

ath-bheothaich finn gach lo, 
Is gairidh finn air t-ainm an fin 
ann cian a bhios finn beo. 

19 Pill finn a rìs, a Dhia-nam feart, 

■ is foiìlfìch fein gu h-àrd 
Deagh dh.ealradh gian do ghnùis a ni% 
i> iaorar finn le d' ghràs. 

S A L M LXXXI. 

OEinnibh gu h-ard do Dhia ar neartj 
^ do Dhia lacob gu binn. 
2 Is glacaibh Salm, is tiompan fòs : 
faltair is ciàrlach. ghrinn. S A L M LXXXl. %6 $ An trompaid feidibh fan rè nuadli, 

air làithibh orduicht feiìì'. 
| Bm lagh fud ag Dia Iacob fòs ; 

*s bu rcachd do Ifraei. 
; Do Iofeph dh'orduich fud mar theift, 
air dol dha trid na h-Eipht, 
*S an cualas caint is uirigill 
nach tuiginn as am beul. 
» O'n uaìiach fhaor mi ghuaia-fan ; 

o òbair chrè a iàmh. 
J Oir ghair thu ann ad thrioblaid orm, 
is ftaor mi thu gun dail. 
An ionad diomhair tairneanaich 
do fhreagair mi do ghlaodh : 
! Aig uifge coiftrì Mheribah 

do dhearbh mi thu faraon, 
3 Eifd, O mo fhluagh, is bheir mi dhuit 

deagh-fhianùis air gach tra, 
* Ma dh'eifdeas tu ri guth mo bheil, 

O Ifraeil do ghnà. 
3 Annad na biodh aon-uair air bith 
dia eile coigreach breig', 
Is do Dhia coimheach fòs air bith 
na cromfa fios 's na geiil. 
o 'S mife do Dhia Iehobhah treun, 
thug tW o 'n Eipht' le neart, 
Gu fairfing fofgail rium do bheuJ, 
is lionam e gu pailt. 
[c Gidheadh cha d' thug mo phòbull fein 
eilcteachd do ghuth mo bheil, 2 66 shm Lxxxir. 

'S cha ghabhadh rium an aitim ud 
à ghin o Ifrael. 

12 Mar fin do mhiann an cridhe fein 

thug mife thairis iad ; 
'S chuir iad le ? n cpmhairlibh neo-ghl 
an feacharai-n am meud. 

13 O b'fhearr gu biodh mo phobuli fein 

a' tabhairt geili do m' reachd 
Is fòs gu gluaifeadh Ifrael 
am ÌKlfghibh fein gu ceart ! 

14 An naimhde fmachduichinn gu luath, 

le buaidh 'g an leagadh fios. 
Is phillinn air an eaf-cairdibh 
mo iàmhj d'an cur fo chìs. 

15 Luchd-fuath an Tighearna rnar fc 

bheireàdh làn-umhlachd dhà ; 
Ach bhiodh ap airnfir fud ro-bhuam 
is mairreanach gu bràth. < 

16 Is bheireadh e d'am beathachadh 

fmior cruineachd fòs d'a fhiuagh ; 
Do iàrudiol bheirinn duit faraon 
do'n mhil o ? n charraig chruaidh. 

s A L M LXXXII. 

An cothional nan treun ata 
'n a fheafimh Dia nam feart : 
Am meafg nan Dè bheir efon breith 
ie cothrom is le ceart. 
2 Cia fhad a bheir fibh breitheanas 
gi\ h-eucoracH 's gach cùis 3 3 A L M IXXXIII. II, 

Toirt leth-bhrekh air' na daoine daoij 
'gam meas a reir an gnùis ? 

3 Do dhaoine bochd y s v do dhilleachdaia 

deanuibhfe dion le ceart : 
Is cumaibh còir rm fud do ghnà 
ta eràiteach bochd gun neart. 

4 Àn t-ainnis lag r s an deòradh truagh , 

fìor-theafairgibh nam feum, 
Deanuibh o laimh nan aingidh fòs 
deagh-fhualgla* dhoibh gu treun* 

5 Eoias no tuigfe cha 'n 'eil ae* 

a' triall fan dorcha ta'd ; 
Tha bunaiie na talmhain fòs 
air gluafachd as an ait* 

6 Is dè fibh (thubhairt mi) is mic 

do'n Ti a's àird' a t'ann ; [dhaoin' 

7 Ach tuitidh, 7 s gheibh fibh bàs mar 

's mar aon do phrionnfaibh fann, 

8 Dhia, eirich, air an talamh dean 

deagh bhreitheanas gu grad : 
Oir gabhaidh tu mar oighreadh dhuit 
na lineachan air fad. 

> S A L U LXXXIII. 

NA bìos ad thofd a nis, na bi 
a<f thàmh, O Dhia ar nèart, 
Na bi ad chomhnuidh nis 'nar feum> 
Dhia ehumhachdaich nam feart. 
^ % Oir feuch, ata do naimhde treus 
ri ftrì \ ri buaireas ard % 58 S A L M LXXXIII. 

? S an dream ud ieis am fuathach thu 
thog fuas an cinn an aird, 

3 Oir ghabh iad comhairF innleachdach 

'n aghaidh do mhuintir fem, (chacimh 
? N aghaidh do phobuiii dhiomhair ; . 
dhealbhadh leo fud droch-theum. 

4 A. deir iad, thigibh ieinn, d'an fgrios 

o bhi ni 's mò nan fluagh ; 
A chum nach giodh air Ifrael 
iomradh gu bràth no luaidh. 

5 Oir ghabh iad comhairle le cheil' : 

a' t-aghaidh ceangal rinn. 
€ Pàilliun £dom, ? s Ilhrnaelich, 
Moab is Hagaren. 

7 Gebal, Amon, is Amalec : 

Paleftin, 's muintir Thior. 

8 Dhruid Afur leo : 's bu choghnadh iad * 

do ghineil Lot gu fior* 

9 Mar rinneadh ieat air Midian, 

'$ air Sifera le cheil' ; 
Air Iabin aig fruth Chifoin cas, 
dean orra fud d ? a reir : 

10 Aig Endor mar a chaidh an claoidh, 

mar aolach air an làr. 

11 Air Oreb mar rion thu, 's air Seeb^ 

dean air an uaiflibh tàir : 
Mar Sheba fòs is Salmunna, 
am prionnfaidh dean gu }cir : 
22 A thubhairt, Glacamaid dfiiìirin fdn 
xnar oighreachd àrois D^v SALM LXXXIV. 169 

13 Dean iad mar chiob nan lus, mo Dhia; 

mar mholi roi gliaoith nan giearm 

14 Mar chlaoidheas teine coillteach chricn, 

's mar loifgeas iafair beann .- 

15 Mar fln le d' dhoinicn orra fud 

dean thufa tòrachd dhhrt ; 
Le t-iom-ghaoith,is le d' itoirrn ro-mhòir 
cuir orra geik is fiamh. 

16 An eudan l;ou le mrihdh rnòr, 

's le ruidheadh-gruaidh gach rè, 
Gu ruig an uair ann iarràr leo 
t-ainm glòr-mhor icin, a Dhe. 

17 Biodh amhluadh orra mar an ceuia', 

is tricblaid mhòr 3 choidhch' : 
Is glacadh nàire maiìach iad, 
d'am milleadh is d'an claoidb. 

18 Gu 'n aithnich iad gur tr.fa mhain 

d'an ainm Iehobhah treun, 
Tha t-uachdaraia of-cicnn gach tir' 
fan domhan mhor gu leir. 

S A L M LXXXIV. 

CIA mor zn airi' ghraidh do theach, 
Iehobhah mhòir nan fluagh ! 
Cia taitneach dhomhfa t-àros naomh, 
O Thighearna narn buadh ! 
2 Tba m'anam meat, ag meud a mhiann 
air cùirtibh Dhe gach lo : 
Mo chridh' is m'fheòil ri fcairteach 
'n geall air an Dia ta beo. (chrua? 
K Ì'JO 5 À L M LXXXIV. 

3 Feuch fhuair an fud an geolbhonn beag 

tigh comhnuidh maith 'na fheiun, 
'3 an gòlan-gaoithe mar an ceudn' 

do fholair nead dhi fein. 
Is taifgidh i an iìn a h-eoin 

's a h-àlach beag gun chli : 
Ag t-akair fein, O Dhia mn fluagh, 

mo Thighearn' is mo Rìgh. 

4 'S beannuicht an dream an comhnuidh ta 

a' t-àros.naomh' a Dhe, 
Oir bheir iad (mor is cubhaidh dhoibh) j 
mòr-mholadh dhuit gach rè. 

5 'S beannuicht an duine iìn 'gam bheil 

annads' a neart gach la : jj 
An dream 'gam bheil nan cridhe 'ftigh 
do ililighe fein do ghnà. 

6 An dream fin trid ghlinn Baca theid 

ni tobair ann, nam feum : 
• Is lionuidh uifge thìg anuas 3 C 

na fluic gu ruig am beil. 

7 Sior-ghluaifldh iad mar iin gun fgios, , 4 J 

a' dol oneart gu neart : 
' An Sion nochdar iad fadheoidh s M 

an làthair Dhianam feart. 

8 O Dhia nan fluagh, cluinn m'urnalg' 

Dhe Iacob, eifd gu grad. ..jjaii 

9 O Dhia ar fgia, feuch, 's amhaire air 

gnùis t-ungaidh fein gun ftad. 
10 'S fearr la ad chùirt na mile la : 
b'fhearr leam bhi dorfaireachd S A L M LXXXV. 27 

An àros De, na m' chornlmuidh fòs 
am pà.iliun aingidheachd. 

11 Oir 's grian, 's is fgia lehobhah Dia 

is e bheir gràs is glòir, 
'S cha chum e maith air bith o'n dream 
ghluaifeas gu direach còir. 

12 O Thighearn' is a Dhia nan fluagh, 

is beannuicht e gun cheift 
An duine fis, gu muinghineach, 
d'an dòchiis thu arnfeafd. 

SUM LlvXXV. 

BHA thufa gràf-mhor fabharach, 
a Dhe, do d' dhùthaich fein : 
Bruid lacob thug thu air a h-ais 
a ris le d' ghairdean treun. 

2 Cionta do phobuill mhaith thu fein, 

dh'fholuich thu 'n uile lochd, 

3 Chaifg thu do chorruich uile, 's phill 

o'n iafan a bha ort. 

4 Pill fin a rìs, a Dhia ar flàint, 

is tog do lafan dhinn. 

5 Am bi do chorruich ruinn gu bràth ? 

's an sìnear t-fhearo gaeh Hnn > 

6 Nach deanar leatfa, Dhìa nangràs, 

a rìs ar tabhairt beo ; 
Gu deanadh annad gàirdeachas 
do phobull fein gach lo ? 

7 Taifbein do thròcair dhùinn a nis, 

a Thighearn' is a Dhe. 
K 2 ' 172 S A L M LXXXVI. 

Is deonuich dhùinne t-fhurtachd fòs, 
's do fhìàinte fein gach rè. 

8 'Nis eifdeam ris an ni deir Dia : 

labhraidh e sìth gu beachd 
R'a phobull naomh ; 's na pilleadh iad ] 
a rìs ri h-amaideachd. 

9 Gu dearbh tha chobhair dlù do'n dream. 1 1 

d'an eagal e gu fior ; 
Chum glòir a bhi 'n a comhnuidh fòs 
gu bunaiceach 'nar tir. 

10 Tha tròcair agus firinn ghlan 

air comhlachadh a cheiP : 
Tha ceartas agus fiochaint mhaith 
ag pògadh beul ri beul. 

1 1 Is f àfaidh as an talamh fòs 

firinn anios gu pailt : 
mk Is feallaidh ceart is fireantachd 
o neamh anuas gun airc. 

12 Is amhluidh bheir lehobhah dhùinn 

ni maith gu toirbheartach, 
Is bheir ar fearann is ar fonn, 
deagh-thoradh trom amach. 

13 Sior-ghluaifidh ceart is fireantachd 5 

'n a fhianais fan gu reidh : 
Is finn air fligh' a cheumana 
gu direach ftiuraidh e. 

s A L M LXXXVI. 

AOIVT rium do chluas is cluinn mi, Dhia, 
oir tha mi ainnis truagh ; S A JL M JLSXXVI, x j£ 

■ 2 Dean tbufa, chionn gu buin mi dhuit, 

m'anam«a clhion gu luath : 
O 's tu mo Dhia, faor t-òglach fein 

tha 9 g earbfa riut do ghnà. 
|3 Dean tròcair orm, a Dhia, le iochd | 

fìor gaiream ort gach la. 

4 Dean anam tòglaich dhihis fein 

fior-aoibhin agus ait : 
Arfon gu togam riut, a Dhe, 

m'anam gu leir am airc. 
j Oir tha thu fein ro-mhaith, a Dhc, 

lan iochd is acarthaehd : 
Is tha thu, do na ghairmeas ort, 

pailt ann ah tròcaireachd. 
6 Eifd m'urnaigh, Dhia ; is thoir fainear 

guth gearanach mo chaoi. 
y An -ia mo thrioblaid gaiream ort: 

oir freagraidh thufa mi, 

8 Am meafg nan Dè ni bheil, a Dhia, 

aon neach a's cofmhuil riut : 
No gniomh air bith as-cofmhuil ris 
gach gniomh a rinneadh leat. ' 

9 Thig iad, gach fine rinneadh leat^ 

is fieuchdmdh dhuit, e Dhe, 
Is bheir iad giòir is moladh àrd 
do t-ainmfa feadh gach rè. 
lo Arfon, a Dhe, gu bheil thu mòr a 
? s gu deantar oibre ieat 
Tha miorbhuileach ; 's tu fein amhàin 
Pia cumhachdach nam feart. 174 SALM LXXXVI, 

1 1 Do fhlighe teagaifg dhomb, a Dhla^ 

a t-fhirinn gluaiiidh rni ; 
Chum eagal t-ainmfa gu biodh orm 
mo chridhe druid riut fein. fc 

12 Le m' uiie chridhe molam thu, 

O Thighearna mo Dhia : 
Do t-ainm ro-uafal bheiream fòs 
ard-ghlòir air feadh gach ial. 

13 Oir 's mor do thròcair dhomhfa, Dhe : 

is fòs o ifrinn Ihios 
Fuafgladh thug thu do m'anam bochd 
is thog tù e anios. 

14 Luchd-ardain dh'eirich rium, a Dhe, 

is cuideachd làidir dbian 
Ag iarraidh m'anm', ach thufa Dhe, 
nior chuir iad rompa rìamh. 

15 Achtha thu, Dhe, mor^throcaireach, 

ro-iochd-mhor anns gacli càs ; 
Chum feirge mali, ach iaibhir pailt 
am fìrinn is an gràs. 

16 O pill rium, is dean trocair orm, 

thoir neart do t-òglach fein, 
Do mhac do bhan-òglaich faraon 
dean fuafgladh ann a fheum. 

17 Comhar' air mhaith nochd dhomhfa? 
luchd m'fìiuath gu faiceadh e, [Dhia, 'S gu gabhadh nàire, chionn gur tu 
rao xieart, is nVfaurtachd feim S A L M LXXXVII. 175 

THA bhunaite 's na fleibhtibh naomh', 
2 'S ro-ionmhuineach le Dia 
Geatachan Shioin, thar gach àit 
a bha aig Iacob riamh. 

3 Nithe ro-ghlòr-nihor innfear ort, 

a chathair àluinn De. 

4 Rahab, is Babel cuimhnicheam, 

do'n dream d 9 an aithne mi : 
Gabh beachd air Tirus mar un ceudn'i 

is dùthaich Phaleftin, 
Mailla ri Etiopia: 

rugadh am fear-fo 'n fin. 

5 Mu thimchioll Shioin theirear fo } 

Am fear-fo rugadh fòs 
? S am fear ud innt' ; an Ti a's àird' 
focruichidh i air choir. 

6 Tra fgriobhas Dia ìe cuimhne mhaith 

na fineacha fa kth, 
? N fin àìrmhidh e gum b'ann an fud, 
bha 'm fear-fo air a bhreth. 

7 Luchd feinn nan oran bidh an fud, 

luchd inneil-ciuil d'an reir : 
'S ann annad fein, a Dhia nan gràs, 
tha 'm uile thobair fein. 

s A L M LXXXVIII. 

TEhòbhah Dhia mo Shlànuighear, 

1 ort ghair mi dh'oidhch' 's a la, 

2 A' t-fhianais thigeadh m'ùrnaigh fòs i 

is eifd mo ghlaodh do ghnà. tjj?& S A L M 3LXXXYIM* 

3 Oir m'anam lan g!o thriobjajd tha : 

's do'n uaigh mo bheatha cjlù. 

4 Seadh rnheafàdh rni ipar neach theid ilos 

do 9 n t-fiochd j is mj gun lùth, 

5 Saor tha nii meafg riani marbh, is fòs 

mar mharbh fan uaigh g.un deo, 
A igathadh iios ìe d' làimh ga beacbd, ^ 
7 s naoh cuimhnkhear ni ? s mò. 

6 Chuir thu mi 'n àitibh domhaia, dorch*, 

fan t-flochd a's ìfle t'anm 

7 Is chlaoidh thu mi le. d' fhumainnibh j j j 

ìukfh o.rmfa t-fhearg gu teann. 

8 Chuir thu luchd m'eolais fada uarn : 

's ro-fgreataidh mùfe ìeo : 
Mar.neach am prloiun druidte iruV o 
nach faigh amach ni 's mò . 

9 Do bhri mo thrioblaid tha mo mùil 

ri caoidh' is bròn do ghna : 
Mo iàmhan ftun mi riut, a Dhe, 
is ghairra mi ort gach la. 
.jckDq mhbrhhuile do'n dream tha marb&, 
a Bhe an tajfbein thu ? 
An eirich xad a.nics a rìs, 
gu moiiad thu lecliu ? 
II Do thròcair is do chaoimhaeas caomh j( 
am foillfichear fan uaigh ? 
Air t-fhirimì an.n an fgrios a 9 bhàis 
ie neach an toirear luaidh ? 
11 Am hi maoin eoìajs anns an dorclÌd 
air t-xheartaìbh imQrbhuiIeach ì S A L M LXXXIX. 

No 'm bi an t!r na di-chuimhn' fios 
no beachd air t-fhireantachd ? 

3 Ach riutfa ghlaodh mi, O mo Dhia: 

gu moch theid m'urnaigh fuas. 

4 Dhia com' an tilg thu m'anam uait ? 

's an cum thu uam do ghnùis ? 

5 O m' oige tha mi air mo chràdh, 

ro-dhlù do bhàs is uaigh 5 
Air dhomh bhi fulang t-uabhafan, 
tha mi an imcheift chruaidh. 

6 Oir dh' imìch tharum t-fhearg gu trom 

chlaoidh t-urhhas mi do ghnà ; 

7 Mar uifge chaidh iad timchioll orm, 

ga m' chuartachadh gach la. 

8 Mo charaid chuir thu uam am fad, 

's am fear thug dhomhfa graclh ; 
Luchd m'eokis mar an ceudna tha 
an dorchadas nan tàmh. 

S A L M LXXXIX. 

IR tròcair De fior-ftieinnidh mi 
is ni mi orra fgeul ; 
O ài gu h-àl gu mairionnach 
air t-fhirinn thig mo bheul. 

2 Oir thubhairt mi, gu togar fuas 

do thròcair mhòr do fhior : 
Is t-fhirinn cheart fna neamhaibh àrd 
focruichear leat gu fior. 

3 Co-cheangal ririneadh leam gu dcarbh 

rifan a roghnaich mi : 
. SALM LXXSIX. 

'S da-Dhaibhidh tha na oglach dhomh 
mhionnmcli mi ftin gu fior. 

4 Socruichidh rni gu daingean buan 

do ghiru^Iach 's do fhiol, 
Do chatbair rioghail togam fuas 
le h-onojr bhuan gu fìor. 

5 Mdaidh na neamha àrd gu hinn 

do miorbhuilean, a Dhe ; 
Is t-fhirinn mn an co-thional, 
do chloinne naomha fein, 

6 Oìr co fna iieamha choi'-meafar 

ri Dia lehobhah mòr ? 
Is co ta meafg nan cumhachdach 

cofmhuilri Dia na gìcir ? 
f An cothional nan naomh gu beachd 

's cùis eagail Dia gun cheifì : 
Àrd-urram o gach neach mu'n cuair£ 

dha ? s dleafhnach am feafd. 

8 O Thighearna 's a Dhia nan fluagh, 

cn *ri Triath iin ann an neart 
Is mfmhuilì riut ? a t-fhirinn fòs 
ga d' chuartuchadh gu beachu? 

9 Ard-onfha cuain is fairge mhòir 

's tu chuireas iad fo reachd : 
A fumainneadh tra dh'eireas fuas, 
caifgidb tu hà le fmachd. 
2 Mar dhuine buailte dol do'n eug 
mhion-phronnadh Rahab kat : 
- Do naimhde fgaoil thu as a cbeii* 
ie d' ghàirdean treun 's. le d' nearfc* S A L M LXXXIX. 179 1 Is leatfa, Dhe* na flaitheanai?, 

's an taìamh tha f ' ar bonn : 
'S tu dhaighnich fòs an cruinne-ce, 
le làn cio thoradh trom. 

2 An airde deas is tuath faraon, 

do clsruthaìcheadh iad leat : 
Sliabh Taboir agus Hermoin àrd 
t a' t-ainm bidh aoibneach ait* 

3 Tha àgad gàfrdean cumhachdach : 

ata do iamh ro-threun, 
A Dhe, ata do dheas-lamh fòs 
arduichte mar an ceudn'. 
\ Mar àite tàimh do d'chatnair righ 
tha cothrO ii agus ceart l. 
Bidh tròcair agus firinn fòs 

dol roimh do ghnùis gu beachd. 
j 'S beannuicht an fluagh a thuigeas fòs 
an fhuaim tha aoibhneach ait : 
An folus glan do ghnùis, a Dhe, 
fior-ghluaifidh iad gu ceart. 
> A' t-ainnis' air feadh an la bidh iad 
gu h-aoibhneacii mar bu chòir ; 
Is ann a t fhireamachd faraon 
arduichear iad gu mòr. 

Oir mais' is glòir an fpionhaìdh fud 

is tus' amhain, a Dhe : 
Ar n-adharcann ad chàoimhneas càomh 
arduichear ìeat gu treun. 
\ Oir 's e Iehobhah Dia nam feàrfc 
ar targàld is ar fgia ; SALM LXXXIX* 

'S e 'ri ti ro-naomh fin Ifraeil 
ar n-Ard~PJgh is ar Triath. 

19 An fealladh anns an am fin k'm', 

labhair thu Dhe gu ceart 
Ri d' dhuine naomh, agus mar fo 

'thubhairt thu ris gu beachd ; 
" Leag mife ? s chuir mi cuidcachadh 

air gaifgeach treun r.am buadh, 
Is dh'arduich mi gu mòr an neach 

a thagh mi as an t-fiuagh. 

20 B'e Daibhidh n^ach a fhuarradh lcani 

mo fheirbhifeach ro-chaomh : 
? S e fìn an neach a rinneadh leam 
ungadh le m òla naomh. 

2 1 Is focruichear mo làmh do fhior 

gu dileas daingean leis ; 
Is ni mo ghàirdean cumhachdach 
a neartachadh le treis\ 

22 Le mac an uilc cha cblaoidhear e: 

a nàmh cha tog dheth cìs. 

23 Bualidh mi eafcairde na lath'r, 

leagaidh mi nàmh afios. 

24 Ach bidh mo thròcair maille ris 

is m' fhirinn mar an ceudn' : 
Is adharc-fan am ainmfa fòs 
bidh arduichte gu treun. 

25 A n'eartfan theid gu ruig an cuan, 

9 s gu fruithean buaidh theid leis. 

26 Carraig mo fhlàinte, (their e rinn) 

irì athair, mo Phia, 's mo threis% S A L M LXXXIX. I 

Mo cheud ghin deanam dheth faraon 
arduichte thargach righ. 

28 Mo chumhnant feafaidh daingean leis 

dha coimhdeam gràs'do fhior. 

29 Is bheir mi air a ihliochd gu mair 

iad feadh gach linn gu bràth : 
'S a chathair rioghail ua(al ard 
mar làithe neamh' do giinà. 

30 Ma's e ? s gu treig a chlanri mo lagh, 

's nach gluàis iad ann am reachd, 
51 Gu truailì iad m'aitheanta ro-naomh,, 

m' iarrtais nach curh gu ceart : 
^2 Fiofruichidh mian fm gu beachd, 

le flait, 'zn eucoir chlacn ; 
Am peacaidh 'fiofruicheam 's an lochd, 

le fgiurfa goirt faraon. 
;3 Gidheadh, gu tur mo chaoimhneas gràidl 

cha bhuin mi uaith gun cheift ; 
Cha 'n fhuiiing mi gu breugaichear 

1110 ghealla* fior am feafd. 

;4 Mo cho-cheangal cha bhrifiear leam, 

no 'n cunradh rinn mi ris, 
? S arn focal a chaidh as mo bheul 

am feafd cha chaochaiì mis'. 
| Oir aon-uair mhionnuich mi mar fo 

's ann air mo naomhachd fein, 
Do Dhaibhidh tha 'n òglach clhomh, 

's am feafd cha dean mi breug. 
6 Bithidh a (hliochd*'s a ghinealach 

for-mhairionnach gach ial, S A L M LXXX'IX* 'S a cbatlnir rioghail bithidh i 
arn fhianàis mar a' ghrian; 

37 Is bithidh mar a' gheaìach ghlam 

gu daingean buan do ihior : 
? S mar fhianais anns na neamhaibh aret'i 
bhios tairis agus flor." 

38 Ach thilg thu uait is threig gu tur, 

ìs ghabh thu grain a nisf - 
'S an ti dh' ung thu le Nola naomh> 
tha tbn an dorrtrich ris. 

39 Co-chean^al t-òglaich dhileis fein 

fgaoil thufa, Dhe, le tair ; 
'S a choron trafaì thruaìlkadh leat,- | 
V à thil^eadh alr an \h\ :> '-<\m 

40 A gnàradh didein bhrifteadh Ieat, 

? s a dhaighneach laidir ìeag. 

41 Mar chcbhartach e do luchd-ròid, 

d'a choimhearfnaibh mar fgeig* i 

42 Lamh- dheas a miruhaid thog thu fu'as : < 

uil' cas -caitd' rinn-thu ait. 

43 Is phiil thu faobh^r ann ? fa chath 

cha d' thug thu dhafàn neart. 

44 Chaifg 'hu a ghlòir ; 's a chathair righ ^ 

leag thufa iios gu lar. 

45 Is aioifìr òige ghean-aoh lert ; 

dh'fholuich thu e le nàir', 

46 Cia fhad a dh'lholcheas ttì, a Dhe, 

thu fein, a choidhch' r.an cian ? 
An loifg do cBcmric'h fòs gu cas 
mur tutiuc iairach dian ? SUM XC. .-tgj 

Ì7 Thabhair faìnear is cuimhnich fein 
giorrad me rè 's mo lò : 
G 1 arfon a rinn thu clann nan daoin' 
mar dhiomhanas no ceò ? 
j.8 Ca e am feàr am meafgnam beo, 
am bas nach faicear leis ? 
No anam fein o laimh na h-uaigh 
an teafairp e le treis' ? 

o 

[9 Ca bheil do chaoimhneas gràidh, a Dlie 
a thaiibein thu o.thùs, 
A mhionnuich thu air *-fhiriiin cheirt 
do Dhaibhidh churrraii fuas ? 
;o Cuimhnkh, a Thighearn', toibheim trom 
do Iheirbhifeach gu ieir : 
Is mar a gliiulain mis' am uchd 
mafladh a' phobuill threin. 

1 Le 'n d' thug do naimhde mafladh ua£h' 

gun chùis, a Dhia nam feart, 
Oir mhafluich iadfan ceumana 
an ti do ungadh leat* 

2 Mòr-bheannuicht agus cluiteach fòs , 

gu robh lehobhah treun, 
Gu fiorruidh futhain fad gach rè,. 
Amen, agus Amen* 

HLM xc* 

D Tu b'ionad comhnuidh dhuinn gach 
O Thighearna na glòir ; [linn, 

2 Cian mun do ghineadh fps na cnuic 
7 s na fleihhte beag no mòr. S A L M XC. Cìan mun do Jhealbh thu 'n talaml 
no 'n cruinne-ce le d'neart ; [trom 
O bhith-bhuaritachd gu bith-bhuantach< 

is tufa Dia pu beachd. 

o 

3 Girì nco-ni piìtear leatfa rìs 

an'diìine truagh d'a fgrios, 
'A-deir thu fòs, O chlann nan daoia' 
grad-philjidh air ? ur n'ais. 

4 Oir mile foliadhn' ad fhealladh fein, 

mar an là 'n dè ata, 
■'H na theid e feach : ìi amhluidh fòs ! 
mar fhorair' oidhch' ad lath'r. 

5 Dh'fhuadaich thu fios iad mar le fxuth 

mar chodal iad no fuain : 
Sa mhadainii biih iad mar am feur 
gu moch a dh' eireas fuas. 

6 Air madainn Driftidh roimhe blàth, 

is \ afaidh e gu h-ard : 
Ei am an fheafgair gearrar e, 
is feargaidh air an làr. 

7 Oir 'chaithèadh fmn le d' chorruich ghei 

chlaoidh t-fheargfa iìnn gu tur. 

8 Ar peacaidh dhiomhair, is ar lochd | F 

an fealladh t-eudain chuir. 
•3 Oir ann a t-fheirg ar n-uile làith' 

tha teireachd in fa feach : h T 2 
Is caithear leinn ar bliadhnaidh fòs, v 

mar fgeul a dh' innfeadh neach. 
'S iad ìàitli' ar biiadhnaidh mar an ceuc ' 
tri fichtad bliadhna 's deich, SALMXC. 185 

No, feudaidh bith, le tuille neart 
ceith'r fichead bliadhn' do neach. 

Gidheadh cha'n 'eil nan fpionnadh fud 
ach cràdh is cùradh geur : 

Gir fgathnr fios gu h-ealamh e, 
is fiubhlaidh finn gu leir. 

1 Co aig arn bheil deagh-thuigs' is fios 

air neart do chcrruich fein ? 
, Is amhluidh fòs mar t-eagai mòr, 
tha lafair t-fheirg da reir. 

2 O teagatfg dhuinn, a Dhe nam feaf t> 

mar àirmhear leinn ar làith' ; 
A chum ar cridh' a fhocruchadh 
air gliocas ceart gach trà. 

3 O Thighearna Iehobhah rnhòir, 

pill fein a rìs ; cia fhad' ? 
Mu thimchioll ftaid do fneirbhifeach 

gabh aithreachais gu grad. 
\ O dean ar sàfuchadh gu moch 

le d' thròcair chaoimh, a Dhe, 
A chum gu biodhmaid aòibhneach ait, 

ri fad ar la 's ar rè. 
j Dean fubhach finn a reir nan la . 

a chràdh thu finn gu goirt : 
Do reir nam bliadhna ud faraon 

am faca finn an t-oìc. 
P Taifbemdo d' fheirbhifich do ghniomh: 

faiceadh an clann do ghiòir. 
1 Is bitheadh raais' ar Tighearn' Dia 

ag deakadh òirn' gu mòf. m S A L M XCI. Na gniomhara a rinn ar làmh 
focruich iacl cihuinn, a Dhe : 

Na gniomhara a rinneadh leinn 
dean daingean iad gu leir. 

salm xcr. 

AN neach fin tha na thàroh gach uair 
an ionad uaigneach Dhe, 
Fo fgàiì' an uile-chumhachdaich 
buan*chomhnuidh ni gach re. 

2 Deireamfa nis mu thimchioll Dhia, 

Mo thearmunn e, 's mo neart ; 
Mo dhaighneach ; cuiream dochas ann 
mo Dhia, 's e Dia nam feart. 

3 Gu dearbh o rib an cunadaiv 

is e ni fuafgladh Grt, 
'S e ni do fhaoradh mar an ceudn' 
o'n phlàigh tha gràneil goirt. 

4 Le iteich ni e t-fholach fòs, 

bidh t-esrbfa fuidh a fge' ; 
Is fhirinn bidh 'na targaid duit, 

mar fge' do d' dhion gach re. 
$ Cha bhi prt ogluidheachd fa chùis 

an uabhais anns an oidhch' ? 
No tòs fa chùìs na faighde bhios 

ag ruidh air feadh an laoi : 
6 Cha bhi maoin eagail ort do'n phlàigb 

tha triall an dorchadas ; 
No f os fa chùis an uilc a bhios 

mu mheadhon fa'ri igrÌQs* S A L M XCI. 1S7 

7 B'dh mile tuitesm lios ri d' thaobh, 

deich mile fòs ri u' dheis ; 
Ach olc dhiuDh fnd cha d' thig ad chòir 
no m' fagus duit am feafd. 

8 Amhàin ie cT fhùilibh feallaidh tu, 

is bheir fanear le beachd : 
D:Och-dh?oì U tuarafdal naa daoi 
gun cheiil do chirhear leat. 

9 A chionn gu d' roghnaich thufa Dia, 

mar chomhnuidh dhuit gach am, 
An Dia ud tha 'na thearmunn demh, 
's e 'n Ti a's airde t'ann : 

Aon olc cha 'n eirich dhuir ; is pìàigh 

do t-fhardoich cha dh' thig dlù. 

1 0:r àithne bheir d'a ain?libh, chum 

ad rod gu dion iad thu. 

2 Is togaidh iadfjn thufaTuas 

gu h-ard air bharr am bos ; 
Eagal gu buailteadh leat oir cloich 
aon-uair air bith do chòs. 

3 Air leomhaii is àìr naithir nimV 

gun dorainn faltrar ìeat : 
Pronnaidh tu 'n dragon fids le a' chols 
's an leomhan òg le d' neart. 

4 A chionn gur ionmhuin iefan mi, 

sàr fhualgladh bheir mi dha ; 
Air nrainm a chionn gur eòlach e, 
arduicheam e gacli la. 

5 Gairidh e orm, is freagram e : 

'na thrioblaid bitheam lers, 
L 4 ±88 s a l m xcrr. Onoir is tirram bheir mi dha, 

•is fuafglam air gu deas. 
|6 Le faoghal fada 's mairionnach 

sàfuicheam e. gu leòr : 
Mo'.fhlàinte dha-fan mar an ceudn* 

foilllìchidh mi gu mòr. 

s A L m xcn. 

'OKI tabhairt buidheachais do Dhh 
's ni sàr-mhaith maifeach e, 
Bhi tabhairt cliu, O Thi a's aird, 
do t-ainmfa feadh gach re : 
1 Do chaoimhneas anns a' , mhadaints 
bhi tric a' cur an ceill ; [mhoich, 
'S ak t-fhirinn tha neo-mhearachdach, j 
gach oidhch' bhi deanamh fgeil. 

3 Air inneal cruil nan teuda deicli, 

is air an t-faltair ghrinn ; 
'S air clàrfaich le guth fonnmhor àrd 
a fheinneas ceol gu binn. 

4 Oir trid do ghniomharas', a Dhe, 

rinn thu mi aoibhinn ait ; 
Is ann an oibre fòs do làmh 
nim gàirdeachas gu pailt. 

5 Toibre-fa, Dhe, cia iongantach ! 

do fmuainte co da'n leir ! 

6 An t-amadan cha tuig e fo, 

's cha'n eòl do'n amhlair e. 

7 Tra chinneas luchd na h-aingidheachd 

ànies mar chinneas feur ? S A L M XCII. Ii 

Trà bhkheas fòs Itichd deanaimh uilc 
a 1 fàs fo bhla gu le»r. 

Se fud is deireadh dhoibh fàcheoldh, 
gu (grìofar iad am feald 

8 Ach thufa, Dhe, gu fiorruìdji ta 

ard-urramach gun cheh>. 

9 Oir ftuch, do naimhde feìn, a Dhe, 

oìr feuch, do nakùhde fèttì^ 
Lan-igriofar iad : iom fgaoilear fòs 

iuchd-aingìdheachd gu leir. 
jo Achm* sdharc togaidk tufa fuas 

mar adharc buaòhuiiì airci : 
Le b-òia ghloÌDn nso-thrualllidh ùhr 

ungar mi rìs le d' ghras. 
*i Mo mhiann chi mi air m 5 eafeairdihb, 

is ctuinnidh fòs mo chluas 
A toiil air iuchd n<* h-ulngidheachd 

am aghaidu dh'eìrìcn fuas. 

12 Bidh piieach air an fhirean chòir 

mar phaiìm-chrann ùrar-'glas ; 
Mar Shcudar ard air Lebanon 
a' iàs gu direack brr.s. 

13 An cream tha air sn fuidheachadli 

an tigh ? s an iiros Be, 
An cù'rrtibh greadhnach ard ar Dh 
flcr-ihàfaidh iad gsch re. 

14 San am am bi iad aofml^or liath 

bheir iad rxòr-mUpas amach 
Jfe ^khidh fultmhor Je deagh-bhlà 
4blubh fud gach uik rxach. ? .£3 ■ . . 5 A JL M XCIV. 

1 5 A chum gu feuch iad gu bheil Dia 
ro-chothromach is ceart ; 
Mo charraig e, ? s cha'n 'eil ann rein 
aon eucoir no droch-bheart. 

S A L M XCIII. 

IS Righ Dia, air a fgeuduchadh 
i le mòralachd gach am ; 
Ta air a fgeaduchadh le neart, 

is criofluichte ru teann. 
Shocruicheadh leis an cmhine-ce, i. 
nach gluaifear e a xhoidhch\ 

2 Do chathair daingean ta o chian, 

's tu fein gnn tùs gun chrioch. 

3 Na tuiltean thog afuas a Dhe, 

na tuiltean thog an guth ; 
Seadh tbog na tuilte fuas gu h-ar/I 
'cin tonna mor gu tiugh. 

4 Is treife Dia ta 'n comhnuidji fhuas 

na fuaim nan uifge garhh : 
Is treife Dia na fumainneadh, 
is tonna cuain gu d<:arbh. 

5 Ata do theifteis is do reachd 

ro-dhaingean agus fior : 
Thanaomhachd iomchuidhairdo theach 
a Dhe nam feart, gu lior. 

s A L m xciv. 

O Dhia d'um buin ceart-dhioghaltas : 
Iehobhah neartmhoir threin, S A L M XCIV. Ì^I 

D?am buin amhàin ceart-dhioghaltas, 
gu dcalraÈM nochd ihu fein. 
' 2 O hhreitheiaih cheirt na talmhain, dean 
thu feiri a thogaii fuas : 

Is ioc ri ìuchd an uaihhreachais 
ceart-ìuigheachd agus duaK 

3 Gia fhad a ni luchd-aingidheachd ; 

cia fhad a Dhia, a ni 
Luchd aingidheachd ùr-ghairdeachas 
ie aoihhneas mor gun dV ? 

4 Cia fhad a brùchdar brìathra leo, 

ag teachd air nithibh cruaidli ? 
^S«a hhithcas ìuchd na h-amgìdheachd 
xrraiteachas is uaill ? 

5 Bhrift iad do flilu'agh gu mion, a Dhc, 

is t~oighreachd thttofoh gu goìrt. 

6 Bantracha, coignch, ? s diHeaehdain, 

gam marbhadh, is gam mort. 

7 Deir iad gkiheadh, cha leir do Dhia : 

is fos ni inò a ni 
Dia lacoib fud a thàirt fainear, 

's cha chuir am feafd am prìs. 
3 G dhoine brùideil 'meafg an t-fluaigh, 

'nis tuigibh agaibh feitì, 
Is amadain, cia fhad' a bhios 

fibh gabhail chugaibh ceiil 1 . 
9 An neach a chuir, ajr faliein du ^, 

am bi gun chlaifteachd gheir ? 
An Ti a dheaibh an Nsùil faraon, | 

nach ann da fein is leir ? *9 2 ' SAL M XÒIV. 

"lo 'N ti fmachduicheas na fineachan* 
an eadh'nàch cronuich e ? 
Au ti bheir eohs do gach neach, 
an neach pun eolas e ? 

o 

11 Air fouàintibii dhaoin' is fiofrach Dlì, 

gur diomhaoin iad gu beachd. 

12 Dhia r s beannuicht e d'an toir thu 

is teagafg as do reachd. [frnachd, 

13 Chum fois gu d' thugadh tufa dha 

o làithibh amhghair ole, 
Gu ruig an uair an chdhaichear 
do dhaoine daoi an flochd. 

14 Oir Dia cha tilg e dheth am feafd 

an fliiagh d'an d'thug e fpeis : 
? S ni mò na fin a threigear ìeis 
an oighreaehd a's leis fein. 
55 Ach pillidh breitheanas a rìs 
ri fireantachd air ais : 
Is luchd a' chridhe threibh-dhirich 
leanaidh 'nan deigh gu- cas. 

16 An aghaidh fòs luchd deanaimh uilc 

co dh' eireas leam an aird ? 
. An aghaidh luchd na h-aingidheachd 
co fiieafas air rno phàirt ? 

17 Mur bitheadh Dia Ichobbah leam 

ga m' chuideachadh le buaidh, 
'S beag nach robli m'anam bochd an 
gu tofdach anns an uaigh. [tàmh, 

1 8 Tra thubhairt mi, ata mo chos 

air fleamhnachadh uam fios : SALM XCV. 19 

Do throcair chaomh-fa 'n fin ? a Dhe, 
chum fuas mi, agus dhion. 

19 Air bhìth do m* fmuainte muìadach 

is ìionn.ho * ann am chom, 
Do cho-fhurtachdfa thug an fia 
sòlas do m' anam trom. 

20 Cairdeas na comunn riutfa, Dhe, 

am bi aig luchd an uilc. 
Tha dealh gu feolta aimhleis mhoir 
's ga orduchadh le reachci ? 

21 An aghaidh anm' an fhirein chòir 

chruinnicheadh leo gu dlù ; 
A dh'fhàgail ris fuil neo-chkmtaich 
le breitheanas nach fiu. 
2 2 Ach Dia mo dhaighncach 's e : mo Dhia 

ffio charraig-dhion' gach lo* 
23 'S e dhioias orra fud air ais 
gach eucoir rinneadh leo. 
An fgathadh fios dp nithear leis 
gu ceart 'nan aingeachd feìn » 
Is ni Iehobhah mòr ar.Dia 
an fgathadh iìos gu treun. 

S AIM XCV. 

f~\ Thigibh, feinneamaid do Dhia s \ 
\^Jr thigeadh.gach neach 'na lathV ; 
Do charrig threin ar flàinte fòs 
fcogarnaid ioiach àrd. 
2 A ftcach 'na fhianais thigeamaiel 
le buidheachas gach la ; 194 SALM XCV. 

Togamald ceòl gu fuilbhireach 
a' feinn le falmaibh dha. 

3 Is Dia ro-mhor Iehobhah treun, 

Righ mòr os-eiorin gach Dìa. 

4 Doimhneachd na talmhain tha 'na lalmh; 

's leis neart nan cnoc 's nan fliabh. 

5 Se rinn an cuan tha fairfing mòr, 

tha còir aig' air is fealbh ; 
'S an talamh tioram le a laimh 
's e chruthaich is a dhealbh. 

6 O thigibh agus ileuchdamaid, 

is deanar cromadh lein ; 
Is air ar glùinibh tuiteamaid 
do 'n Dia a chruthaich finn. 

7 Oir 's e ar Dia, is finn' a fhluagli 

a bheathuich e mar threud, 
Caoirich a laimh. Ma eifdear leibh 
an diugh a ghuth gun bhreug. 

8 Na cruaidhichear ur cridhe leibh, 

mar anns a choi-ftrì dhian, 
Mar rinneadh leibh fan f hafaich chruaidh 

ga m' bhuaireadh le bhur miann, 
p Tra dh'fhionn 's a dhearbh ur fimafir mi, ' 

's mo ghniomh tra chunnaic iad. 
1 An t-àl ud rè cia f hichead bliadhn' 

chuir campar orm is eud : 
Thubh'airt mi, 's pobull iad 'gj am bheil ì 

droch chridhe feachranach : 
Is air mo Ihlighibh nacji do ghabh 

riamh eolas firinneacli. S A L M XCVI. ig 

ti D'an thug mi fein mo mhionnan mòr 
am fheirg 's am choirruich gheir, 
Nach rachadh iad a choidhch' a fteach 
do m'ionad-comrinuidh fein. 

S A L M XCVI. 

ptÀnaibh do'n Tighearn' oran mia&h, 
gach aon tir, caaaibh dha. 

2 Seinnibh do Dhia : ainm beannuichibh 

nochdaibh alhlàint' gach la. 
*3 Am meafg nam fineach aineolach 
lior thaifbemibh a ghiòir : 
Am meaig nam poibleach innifibh 
a mhiorbhuile ro-mhòr. 
4 Oir 's mòr Iehobliah Dia nam feart, 
's ion-rnholta feadh gach rè : 
Is aobhar eagail e faraon 
cs-cion nan uiie Dhe. 

3 Oir uile Dhe nam fmeachan 

is iodhail iad gu leir : 
Ach 'b e Iehobhah Cruthaighear 
nam fiaitheas is nan fpeur, 

6 Ard-onoir agus ir.òralachd 

'n a fhiadhnais fan ata : 
Treun-fpionnadh agus maifealachd 
' ? na theampull naomh do ghnà. 

7 O fhineacha nam poibieach mòr, 

thugaibh do Dhia nam feart. 
Tnuguibh dc/n Tighearna faraon 
gloir, urram, agus neart. I96 S A L M XCVI. . 

8 A' ghtòlr a's cubhaidh fòs d ? a ainm 

do'n Tighearn' thugaibh uaibh : 
Thigibh g'a chùirtibh naomh a fteacJI 
h thugaibh ofrail leibh. 

9 Do Dhia Tehobhah fleuchdàibh fios 

am mais' a naomhachd fein : 
Biodh eagal oirbh, gach uile thir, 
'n a f hianais-fan gu lcir. 

10 Abraidh 'meafg fhìneach, gu bheil Dia 

riaghladh mar Righ gu beachd : 1 
Buan-dhaighnichear an domhan leis : 
air da'oinc bheir breith cheart; 

11 Biodh aoibhrieas air na neamhaibh ard 

13 biodh an talamli ait : 
Beucadh an cuan gu iarumach, 

's gach ìàn a t' ann gu.pailt. 
1 2 Biodh aoibhneas air a' mhachair fès, 

is air gach ni a t' ann : 
An fin bidh aiteas air gach coili', 

is air gach craoibh is crann. 
13 An lathair,Dhje : oir tha e teachd, 

oir tha e teachd gu breth ; 
Àir talamh churn gu deanta leis 

ccar t-bhreitheanas fa leth : 
Le ceartas nfaith bheir e amach 

breith air a' chruinne-che, 
Bheir air a' phobuli breitheanas 

le iìrinn fhior-ghlan reidh. S A L M XCVII. igf 

TEhobhah mòr 's e tha 'na Righ* 
*• biodh aiteas air gach tir : 

'S air eileaoaibh tha lion-mhor aìin 
biodh gàirdeachas gu leir. 
$ Tha neula tiugh is dorchadas 

m'a thimchioll air gach leith : 
Se 's co.Tihnuidh fòs d'a chathair righ 
deagh chothrom is ceart-bhreith. 

3 Tha teine milìteach ro a ghnùis 

ag imeachd air gach àird. 
Le 'ri loifgear fuas gu lafarach 
a naimhdfan anns gach àit. 

4 Le folus glan a dhealanaich 

dhealruich an cruinne-ce : 
Chunnaic an talamh fud gu dearbh, 
ghrad-chlifg is chr iothnuich e. 

5 Na cnuic, an làthair Dhia nan dùl, 

leagh as air fad mar cheir : 
Ro ghnùis Ard-Righ an domhain mhoir 
leagh iadfin as gu leir. 

6 Na nearnha cuiridh 'n ceill a cheart ; 

is chi gach fluagh'a ghlòir. 

7 Do dhealbhaibh fnaighte meud 's a chrom 

gu robh dhoibhamhiuadh mòr, 
Tha deanamh uaill is ràiteachais 

a iodholaibh nach fiu ; 
Gach uile dhe ata fibh ann, 

fleuchdaibh do Dhia nan dùl. * 

8 Rinn Sion aoibhneas nach bu ghaan, 

an uair a chual i 'n fgeul, ^t^ì^^ S A HÌ XCVIII. 

Rinn nighean' Iudah gàirdeachas 
mu d* bhreitheanais, a Dhe, 
9 Oir tha thu, Dhia Iehobhah, àrd 
os-cionn gach uile thir : 

Tha thu aìr t-arduchadh gu rnòr, 
os-cionn gach Dia gu leir. 

10 Sibhfe Ie'r n-ionmhuin Dia ro-naomh, 

fuathuichibh olc a choidhch' ; 
Aoam a naomh fior-ghleidhidh e ; 
faoruidh o lairnh nan daoi. 

11 Cuirear mar phòr gu fralach pailt 

folus do 'n fhireanach, 
Is aoibhneas fòs dhoibh lìn ata 
nan cridhe treibh-dhireach. 

12 Biodh aiteas oirbh an Dia na glòir, 

O fhireana gu leir : 
Is thugaibh buidheachas do Dhia, 
ri cuimhn' a naomhachd fein. 

SAIM XCVIII. 

Seinnibh oran nuadh do Dhia 
? rinn bearta miorbhuileach : 
3 S i dheas-lamh fein'sa ghairdean naomh 

thug dhafan buaidh amach. 

2 Feuch, thaifbein Dia gu foliafach 

fhurtachd *s a fhlxUnte mhòr $ 
Am fianais Chinneach leig e ris 
fhireantachd fein gu leòr. 

3 Chuimhnkh e fhirinn is a ghràs 

do theaghlach Jfraeil j 

I S A L M XCIX. Is flàint ar Dia-ne chunnaic fòs 
gach iomal tir* gu leir. 
4 Do Dhia Iehobhah togaibh fuas 
ard-iolach ait, gach tir : 
Togaibh ur guth : bibh fubhach fòs, 
is feinnibh moladh fìor, 
j.<j Do Dhia lehobhah mòr nam feart 
feinnibh air cìàrfaich ghrinn : 
Le clàriaich (deirim) feinnibh dha, 
le guth na failm gu binni 
6 Le fuaim an tormain feinnibh dha, 
's le gnth na trompaid àird : 
Do Dhìa an t-Ard-Righ feinnibh fòs 
le iolaich ait 's gach alt. 
*] -Beucadh an fhairge mhor gu borb, 
's an làn tha innt' le cheil' : 
An domhan, is gach dùil ata 
an comhnuidh ann gu leir. 
8 Buaileadh na tuilte mòr am bos' ; 

na fleìbhte bitheadh ait, 
^ Àn làthair Dhe, oir tha e teachd 
air talamh thabhairt ceairt ; 
Le ceartas rnaith bheir e amach 

breith air a' chruinne-che, 
Bheir air a' phobull breitheaaas 
le cothrom fior-ghlan reidh. 

S A L M xc.ix. 

THA D<a 'na R*gh, is criothnuicheadh 
gach uile fhluagh air bith ; $ AL M XClX 'S c fhuidheas eadar Cl^erubim, 
biodh air an talamh crith. 

2 Àn Sion tha lehobhah mòr, 

is ard of-cionn gach fluaigh. 

3 T-ainm mòr ro-uathmhor moìar ieo, 

oir tha e naomh r'a luadh. 

4 Is toigh le neart an Righ ceart-bhreith 

's tu fhocruicheas a' cheart : 
An lacob breitheanas is còir 

cuiridhtu'n gniomh gu heachd, 

5 Air Dia Jehobhah àrduichibh : 

is fleurhc'aibh dha gu caomh 
Ag ftòl a chos gu h-urramach ; 
oir tha efein ro-naomh. 

6 Am meafg a flìagart Aron 's Maòis, , 

bha Samuel anns an dream 
À ghair air ain.m : dh'iarr iadfan Dia^ 
f hreagair e iad fan am. 
$ Àm baideal neoil gu gràsrnhor caoiu 
labhair an Tighearn' riu ; 
Na h-aitheantan a thug e dhoibh, 
? s i reachdan^ghleidheadh leo. 

8 Iehobhah Dhia, thug freagradh daoibb 

's tu 'n Dia a mbàith an lochd, 
Ge d'rinn tlm orra dioghakas 
air fon an innlèachd ojc. 

9 Ar Dia Iehobhah nrduichibh, 

is .fleucbdaibh dbia do ghnà, 
? S ano aig a thulaich naòmha feiii : 
oir 'snaomh ar Diu gu bràtLu SAL M C. 2©I Ogadh gach tir àrd-iolach ghlaoidh, 
do Daia lehobhah mòr. a Thigibh, is deanaibh feirbhis ait, 
'n a I|thahvfan )e ceòl. 

3 Biodh agaibh fìos gur efan Dia, 

fe rinn finn, 's cha fin fein : 
A phobuil finn, 's a chaòirich fòs 
dh' ionaltradh leis gu ieir. 

4 Thigibh anis le buidheachas 

'na gheataibh fan a fteacfa; 
Is thìgibh fòs le moladh mòr 

an cùirtibh n-aomh a theach : 
Is thugaibh dha mor-bhuidheachas, 

ainm beannuichibh gu binn. 

5 Oir Dia ta maith, tha thròcair buan ; 

is fiiirinn feadh sach linm air flighe fhoirfe choir. 
O c'uin do m'ionnfuidh a thig thu, 

a Thighearna nam fe?rt ? 
A fteach am fhardoich gluaifidh rni 
le cridhe fior-ghlàn ceart. 
3 ~Fa chomhàir fòs mo fhùile fein 
nì *n cuiream olc am feafd : 
Obair luchd-ceannairc 's foathach leam, 
? s cha lean i rium £un cheift. 
s A L m ci. BRe'ith cheart is tròcair canar leam : 
Dhe, feinnearn dhuit le ceòl. 
2 Is iomcharam mi fein gu glic 252 SAÌM CI.Ì. 4 An cnlhe iargalt ain-meinneack 

uarn trialiaidh e an c< in ; 
Eòlas no furan air an daoi 

a choidhch' cha chuir mi fein. 

5 An tr bheir beum da choimheàrfnach 

lom fgriofam e as àit : 
An cridhe borb cha 'n fhuiling cni, 
ro neach a fheallas ard. 

6 Bidh m' air - air fireana na tir, 

gu gabh iad .eomhnuidh leam : 
An ti bhios foirfe gian na bheus, 
fe 's òglach dhomh gach am. 

7 Fear deanaimh ceiig is mealìtaireachd, 

am theach-fa cha 'n fhaigh tàmh j 
Am iàthair, neach a labhras brcug 
cha 'n fhuirich iomadh là. 

8 Lom-fgriofaidh mife fòs gu moch 

gach droch-dhu:n , as an tir^ 
Clitirti luchd an uilc a fgathadh as 
o chathalr Dhe gu leir. 

S A L M GII. 

l m' urnaigh eifd, Iehohhah Righ 
Jl ^ iS ruigeadh ort mo ghìaodh. 
2 x\a rouùch uam do ghnùis fan la 
thig trioblaid Crm gach taobh. 
San La an gairm mi crt gu geur, 
crom chugarn fein do chluas > 
Is freagair nv gu deihVeach, 
ag furtachd air mo fih$Kafc SALM CÌI. 23 

3 Do bhri gu bhed mo làith' mar cheò 

ag teireachdain do ghnà : 
Mar Hc an teinntein 's amhluidh fin 
mo chnàmhan loifgte ta. 

4 Trom-bhuailte tha mo chridhe bochd, 

is fhearg e mar am feur ; 
Ionnus gur dhearmaid mi gu beachd 
greim arain chur am bheul. 

5 Le guth mo chaoi/ mo chnà:?\han fcan 

ri m' chraicionn fein gu teann, 

6 Mar phelican fari fhàfaich mi, 

's mar chaiilich-oidhch' nam beann, 
*] Ri faire taim gu furachair, 
is cofmhuil mi do ghnà 
Ri gealbhonn beag 'na aonar fòs 
air mullach tighe ta. 

8 Ri fad an la mo n&imhde gnrg 

ga m' mhafluchadh gu geur \ 
San dream ata air boile riurp 
am aghaidh mhionnaich iad. 

9 Le m' dheuraibh choi-meifg mi mo 

mar aran dh'ith mi luath, [dheoch 
1 Tre lafan t-fheirg' ; oir thog thu mi 

is leag thu rìs gu truagh. 
i Bfar fgàile chlaon mo làithe fìos : 

is fhearg mi fcin mar fheur. 
i Achmairidh tùs', am feafd, a Dhe^ 

's do chui-mhne fein gu fior. 
ì Nis etridh tu a d? eanamh gràis 
- air Sìon-mòmh gu dlù. 2G4 S A L M CII. 

Oir am a cobhair tha air teachd^ 
fe 'n t-am a dh'òrduich thu. 

14 Oir t-òglaich tha ag gabhail tlachd 

d'a clachaibh fud gach uair, 
Tha deagh thoil ag do fheirbhifich 
d'a-luaithre is d'a h uir. 

1 5 Mar fin biJh air na fineachaibh 

eagal ro' ainm an Triath : 
Is air gach righ air thalamh ta 
bidh ro' do ghiòir-fa fiarrìh. 

16 Tra thogar Sion fuas ìe Dia, 
. taifbeanar e 'na ghlòir. _ 

17 Urnaigh nam bochd bheir e fainear, 

's cha diùit e iad le tàir. 

18 Do 'n àl ata ri teachd 'nar deigh, 

fud fgriobhar dhoibh gu beachd : 
'S an dream a ghinear o fo fuas, 
inolaidh iad Dia nam fear.t. 

19 Oir dh'amhairc e anuas gu beachd 

o aird a naomhachd feln 5 
ls air an talamh dh'amhairc Dia, 
anuas o neamh nan fpeur. 

20 A chluinntin ofnaidh ghearanaich 

a' priofunaich tha 'n sàs: 
Chuni fuafgladh air a mhuinntir fln 
a dh' orduicheadh chum bàis. 

21 An Sion chum a chur an ceiìi 

ainm uafal ard ar Dia. 
'S a dh' innfeadh an IerufUcru 
moladh is chu aa Triajfa. S A L M CU. 20 ' 

.2 An t-am a bhios na fineacha 
air cruinneachadh le cheii' : 
'S gu feirbhis De trà thionalar 
na rioghachdagu leir. 
i .3 Air feadh na flighe is an ròid 
mo threoir do lagadh leis : 
Mo làithe chuir an giorrad fòs. 
>4 'S niar fo do labhair mis', 
Mo Dhia, na glacar mi le bàs 
mu thimchioll leth mo la : 
O aois gu h eois gu mwrionach, 
do bhliadhnaidhs' buari ata. 
, i$ O chian leag thufa bunaite 
' na talmhain fo, a Dhe 5 

Is fiad na neamha fior-ghlan àrd 
oibre do lamha fein. 
<6 Teirigidh iadfan, 's theid iad as, 
ach mairidh tufa, Dhe; 
Seadh teirgidh iadfan >s gabhaidh feach 

mar ghiobal fean gu leir : 
Feuch caochluidh tu mar thrufgan iad, 
is caochlar iad gun cheift. 

7 Tha thus' amhàin gun chaochladh ort, 

's do bhiiadhnaidh buan am feafdi 

8 Bidh clann do iheirbhifeach, a Dhe^ 
: mairionnach buàn do ghnà : 

Is ann a t-fhianuis focruichear 
ari giaeaLfan gu bràth. M 206 S ALM Cm. 
M'anam, beannuich thufa nls 
an Dia Iehobhah mòr : Moladh gach ni an taobh ftigh dhiom*. 
ainm rìaomha mar is còir. 

2 O m'anam, beannuich fein anis 

Iehobhah mòr do Dhia : 
Na di-chuimhnich gach tiolaca 
a dheonuich dhuit an Triatìu 

3 'S e mhaitheas duit gù gràfmhor caoiri 

gach peacadh annad fein : 
'S e bheir dhiut flaint', is furtachd fès 
o t-ea-flaintibh gu leir. 

4 Do bbeatha fòs o fgrios a' bhàis 

's e dh'fhuafgìas duit gu pailt \ 
? S e chrùnas tu le cofon graidh, 
's le tròcair chaoimh gun airc* 

5 Le mhairheas is le thiolacaibh 

sàr-lionaidh e do bheul : 
S tha t-òige air a nuadhachadh 
mar iolair luath nan fpeur. 
€ Air fgà na muintir ud ata 

le fòirneart air an claoidh', 
Ceartas is breitljeanas faraon 
's e Dia ni dhoibh gun d}. 
J Do Mhaois an neach a b' òglach dha^ 
a fhlighe chuir e *n ceill : 
Is mar.an ceudn' a ghniomhara 
do chlannaibh Ifraeiì. 
8 Tha'n Tighearn iochdmhor, tròcaireacfi 
's mall fhearg, % is pailt a ghràs.- S A L M CIIX. 

9 Cha bhi e tagradh ruinn do fin'or : 
's cha ghleidh e fhearggu bràth. 

10 Do reir ar peacaidh iornàrcnich 

dioghaltas oirn cha dVinn ; 
'S do reir ar cionta 's ealantais 
cha d' thug e luigheachd dhuinn, 

11 Oir mar of-cionn na talmhain ta 

na fpeuran ard gach re, 
Is amhluidh fin tha thròcair mòr 

do'n dream d'an eagal e. 
• ll Mar tha an aird' an ear *s an iar 

a' gabhail fad o cheil' : 
'S co fhad a chuireas Dia nan gràs 

ar peacaidh'uairìn gu leir. 

13 Amhluidh mar ghabhas athair dàimh 

is truas d'a leanbaibh maoth, 
Mar fìn d'a fhior-luchd eagaj fein 
Dia gahhaidh truas gu caomhf 

14 Oir 's aithne agus 's leir do Dhia 

' ar cruth 's ar deaìbh gu ceart : 
Gur duflach talmhain finn air fad, 
is cuimhne leis gu beachd. 

15 An duine truagh, ata a Ìàith' 

amhluidh rnar fheur a ghnà : 
» Mar bhar na luibh' air mhachair f òs, 
ata e fas fo bhlàth. 

|6 Qir gabhaidh thairis ofag ghaoith, 
j 's cha bhi e idir ann, 

'S cha 'n f haicear e fan ionad ucj 
$h robh e f às gu teann. S A L M crv. 17 Ach mairidh tfòcair Dhe gu flor ! 

do'n dream d'an eagal e> 
Is fòs do chioinn an cloinnq-fan 
bidh fhireantach gach re : 

18 Do 'n aitim ùd a chumas ris - 

an cùmhnant rinn e riu : 
'S a chuimhnicheas uil' aitheantan, 
a chum gu deant' iad leò. 

19 Dia lhocruich anns na neamhaibh ard \ 

a chathair rioghail fein ; 
A rioghachd tha an uachdar fòs 
of-cion gach ni fo 'n ghrein. 

20 Sior-bhean^uichibh lehobhah mof, 5 

O aingle treun an neart, 
Tha deanamh iartais mar is choir ; 
's a' geilleachdain dareachd. 

21 G^h uile fhluagh a bhuineas da, 6 

oeannuichibh Dia anis ; 
A fheirbhifich le 'n coilionar 
gach ni a's toikach leis, 

22 UiP oibre, feadha thighearnais, 

a rinneadh leis an Triath, 
An Righ lehobhah beannuichibh : 
O m'anam beannuich Dìa. 

SALM CIV. 

OM'anam , beannuicli thufa Dia ; 
moDhia, 's tu 'n Triath ro-rrthor 
Tha thufa air do fgeaduchadli 
le h-onoirjs le glòir. S A L M 01 V. 2Q9 

\ Seadh chuir thu folus dealrach glan, 

rnar thrufcan umad fein : 
Is Ihìa thu mach, is fgaoileadh leat, 

mar phaiìliun neamh nan fpeur. 
Sailthean a fheòmra leagadh leis 

air uilgeachaibh mar ftèidh ; 
Mar charbad rinn na neula tiugh, 

's e riudh air fgiathaibh gaoith. 
'S e fein a ririn na h-?ingil fòs 

'nan fpioraid laidir threun \ 
'S e rinn 'nan teine lafaradh 

a theaehdairean gu leir. 
Is bunaite na talmhain fòs 

fhocruicheadh leat 'nan ìvt ; 
A chum Mach gluaift' as iònad e 

a choidhch' nan cian gu bràth. 
Is dh'fholuich thu le doimhnea&hd c, 

amhluidh gu b'ann le brat : 
Os'cionn nam beann 's nan fleibhte àrd 

na h-uifgeacha do ftad. 
Air cluinntin doibh guth t-achafaia 

theich iad air faibhgu cas ; 
Is fòs ri guth do thairneanaich 

le deifir chaidh iad as. 
Ri taobh nam beann chaidh iad a fuas, 

*'$ a lìos air feadh nan gleann, 
Gu ruig an t-àit a dh' orduich thu 

? s a dheafaich air an ceann. 
Chuir -thufa rompa criocha buan 

nach cl' theid iad tharta nunn j 

M 3 j 2X0 S A L M €tt 7 « 

*S nach pill iad air an ais a ris 
drffholach na tir letuinn. 
i o Cuiridh e mach na tobraichean 

air feadh nae glac 's nan gieann? 

Ata gun tàmh le 'n fruthaibh bras 
a' ruidh air feadh nam beann. 

11 Do bheathaichibh na machrach fòs 

deoch bheir e dhoibh r'a h-òi : 
'S na h-afail fhiadhaich caifgidh iad 
an tart 's an iota mhòr. 

12 Am fagus doibh ni eoin nan fpeuf, 

t.igh clùmhcr tàimh dhoibh fein ; 
Is eadar gheugaibh cuirearleo 
an ceiieir bihn an ceiii. 
J3 Uifgichidh e o (heòmraibh àrd 
na beanntaidh mòr gun tamh : 
An taiamh tioram gheibh a dhioi 
le toradh gniornh do làrnh. 
Ì4 Bheir e air feur'bhi fàs do ? n fpreidh 9 
's air luibh bhi f às gun fgios 
Do dhaoimbh, chum gu d'thugadh ia 
o'n talamh biadh anios : 
3:5 Is fion a chuireas cridhe dhaoin' 

air Ihubhachas 's air ghean, . " 
Is ola fòs a ni an gnùis 

Je maife dealrach glan. 
'3 e bheirdhoibh aran mar an ceudn' 

fhreafdal am feum gu leòr, 
An eridhe dhaoin' a chuireas neart,- 
Jte mifnich mhaith is treoir. S A L M CIV. 2 

:6 Tha craobhan De ro-làn do bhri : 
fiad Seudair Lebanoin, 
Na craobhan ud a phlanduich e, 
's a fliuidhich air am bonn. 
17 Is bithibh nid fan ionad ud 

aig eunlaith luath nan fpeur : 
Na craobhan giumhais, aig an ftorc 
mar ionaid tàimh dhà fein. 
[8 Am beanntaidh àrd na iìadh-ghabhajr 
an tearmunn fein do leag; 
Na coinnin bheaga mar an ceudn* 
an còfaibh blà nan creag. 

19 A ghealach dh' orduich ei^n fòs 

gu fgarachduinn nan trà 
Tha eòlas ro-mhàith ag a' ghrein 
mar luidheas i gach la. 

20 Do nithear leatfa dorchadas, 

is thig an oidhch' gu grad ; 
An fin bidh beathuich ailt'na coill' 
a' dol a mach air fad. 
M Ri beucadh bidh na leomhain òg 
ag iarraidh cobhartaich, 
Ishithidh iad ag iarraidh bidh 
air Dia ro-chumhachdach. 
12 An fin tra dlx' eireas fuas a' ghria*i, 
cruinuichidh iad le. cheil', 
Gu h-uaigneach luidhidh iad a ftigh 
'nan garaidh dhidein fein. 
£3 Tstheid an duine 'rnach an fin 
, gu ohair mar is còir, 2*3 S A L M CiV. 

Is leanidh e gu dicheallach 
a fliaothair gu tra nòin. 

24 Cia liorìmhor t-oibrè mòr, a Dhe ? 

an giiocas rinn thu iad : 
An talamh fòs ìe d' fliaibhreas mòr 
tha iàn air fad % air leud. 

25 Mar fin* 's an cuan thafairfing mor, 

's na floigh a fhnàghas ann, 
Na beathaichean tha beag is mor, 
gun orra cuntas ceann. 

26 Loingeàs tha fertihàf snn gu tiugh ; 

's an Lebhiatan mor, 
A' triieift a dhealbhadh leatfa 'n fin, 
ri sùgrudh ann le treòir. 

27 Na flbigh ud uile tha', a Dhe, 

a' feìtheamh ort do ghnà. 
A chum gu d'thugadh tu dhoibh biadb 
d'an cumaii beo gach trà« 

28 Na bheir thu dhoibh ad thoir-bheartas 

'ga thional fud tha iad : 
Tra dh'fhcfgks tu do làmh gu paìlt, 
le maith sàr-ìionar iad. 

29 Air folach dhuit do ghnùis a rìs, 

tìilg cabh.ag orr- air fad ; 
Eugaidh, trà bheir thu aft' an deo, 
pillidh ri 7 n ùir gu grad. 

30 Do fpiorad fcin d'an cruthachadh, 

'ris cuirear leat amach : 
Aghaidh na talmhninn tnar an ceudr^ 
puadirùichiA tu le dreach. SALM CV. 21 ;i Bidh'glòir an Triath ro-mhairlonnach. 
air feadh gach linn am feafd ; 
Is ni Iehobhah gairdeachas 
'n a ghniomharaibh gnn cheift. 

52 Air fealltuinn air an talamh dha, 

criothnuichidh e gu grad : 
Tra bheanas e ri fleibhtibh àrd, 
bidh deatach dhiubh air fad. 

53 Do Dhia Iehobhah feinneam ceòl 

an cian a bhios mi beo ; 
Is bheiream moladh mòr do m' Dhla 
ri fad mo rè 's mo lo. 

54 'S ro-mhilis blaft' mo fmuainte s' air, 

biom ait an Dia do ghna. 

55 Gu d'thigeadh fgrios air peacacbaibh 

mach as an tir gu bràth, 
'S nior robh na h-aingidh ann ni 's mo 

O m'anam moladh feinn : 
Do Dhia Iehobhah feinneamaid 

le h-alleluiah bhinn. 

s A l m cv. 

OThugaibh buidheachas do Dhia, 
air ainm-fan gairibh fein : 
Is cuiribh fòs a ghniomhara 
am meafg nan fluagh an ceill. 
2 Seinnibh do Dhia Iehobhah mòr, 
failm feinnibh dh'a gu binn, 
Js airifibh gu h-iomlan fòs 
na miorbhuilean a rinn. S A L M CV. 

As ainm ro-naorphafan faraon 
deanaibh deag-uaill is glòir ; 
Bicdh gàirdeachas air cridh' na droing 
dh'iarras Iehohhah mòr. 

4 Iarraibh Iehcbhah rnòr nam feart, 

iarraibh a neart do ghnà ; 
A ghnuis ta gràfmhor fabharach s 
fior-iarraibh i gu bràth. 

5 Cuimhnichìbh fòs na mìorbhuile, 

a i ir neadh leis gu treun ; 
A ghniomhara rò-iongantach, 
is breitheanais a bheil y 

6 O fìbhs' a ghineil Abraham 

deagh-ògiaich dhileis De °. 
Sibhfe chlann lacob mar an ceudn^ 
a roghnuich e dha fein. 

7 'S elàn ar Tighearn' is ar Dia, ^ 

Iehobhah mòr gu iior : 
Tha bhreitheanais ro-chothromach 
air fgaoileadh fead gach tir. 

8 Oir chuimhnich e gu fiorruidh buar$ 

a cho-cheangal gu beachd : 
'S am feca! fos a dh'orduich e 
do mhiltibh àl ri teachd. 

9 An co-cheangal a rinn e fein 

ri Abraham gu caoin. 
'S na mionnan a thug e le bheul 
dc Ifaac oglach naomh; 
;c Is amhluidh fin do L:cob fò?, 
dhaighiùch fe e mar reachd | S A L M Ctf. ix 

Mar chò-cheangaì gu fiorruidh buatì 
do Ifrael gu beachd: 

1 Ag radh, tir Ch.ana.ain bheiream dhuit, 

raar chrann ur n-oighreachd fein : 

2 Tra bha iad tearc, 's narn buidheinn bhig 

's 'nan coigrich innt' gu leir. 
| Is air bhith doibh ag imeachd fòs 

o thir gu tir gun tamh ; 
Ag triall feadh fluaigh is rioghachdà 

nach fac' iad riamh ro' laimh : 
If Cha d* leig do neach an gortachadh : 

ach fmachduich air an fon 
Mor-righre neartmhor cumhachdach ; 

a' labhairt riu niar fo ; 
5 Feuchaibh nach beari fiblt ris an dreàm 

a dh' ungadh ieam gii caomh : 
Is fòs na deanaibh cron air bith 

no lochd ri m' Fhàidhibh naomli. "~ 
9 Fòs ghairm e gort a fteach do 'n tir, 

is lorg an arain bhris. 

7 Ach chuir e lofeph rompa fios, 

reiceadh mar thràill gun fhios. 

8 Le geimhlibh dhochuinn iad a chos', 

luidh e an iarran teann. 

9 Gu 9 n uair an d'thainig focal De ; 

is dhearbh fud e fan am. 
o An righ an fin chuir airfan fios, 
is dh'fhuafgail air gu caoin : 
Seadh uachdran mòr nam fineacha, 
is leig fe aÌaTgaoif. 2l6 S A L M CV. 

21 Is air a theaghlach thug e dha 
ard-uachdranachd gu leir: 
Ard-mhaighftireachd a ftòrais mhoir, 
thug efan dha da reir. 
'22 A cheangal mar a chiteadh dha, 
ard-phriopnfachajn na tìr : 
? S gu d'thugadh ed' a fheanoiribh 
teagafg air gliocas fior. 

23 Do rioghachd mhòir nah-Eipht an fin 

thainig clann Ifraeil, 
A bha air chuairt an talamh Cham 
laccb '$ a lhliochd le cheiP. 

24 Rinn e a phobull fein an fin 

Honmhorach ni bu leor, 
Is ni bu treife rinn e iad 

na 'n naimhde air gach dòigh. 
&5 Cridhe na dream ud dh' iompoich e 

tboirt fuath d'a phobull naomh, 
? S gu buineadh iad gu fealltach olc 

r'a fheirbhifich ro-chaomh, 
26 An fin chuir e dheagh-oglach Maois 

Aron a tbagh e fein. 
37 Noch iad a bhearta miorbhuileach, 

an talamh Cham gu treun. 

28 Chuir orra duibhxe, 's dhorchaicheadb 1 

'n fin thug iad geill d'a ghuth. 

29 Dh'iompoich gu fuil an uifgeachan,. 

is mharbh e 'n tiafg nan fruth. 
Is lofgain ann an lionmhoiieachd 
&fi bhrùchd an tir amach* S A L M . CV. 21^ 

Am fardaichibh an righrean- fan 
's 'nan feòmraichiòh a Ireach. 
I Air iarrtas truinig iomadh gnè 

do chuileaguibh gu grad : 
- Is mipla liomiihor mar an ccudn' 

'nan criochaibh iein air fad. 
2^ Air fon an uifge thug e dhoibh 
clach-lhneachd gu frafach geur, 
Is lafair theine-dhealanaich 
air feadìi na tir\gu lcir. 
} Na craobhan fion ', is'fìgejfòs 

ghrad bhuaiieadh leis gu trom-; 
Is bhrifeadh agus reubadh leis 
gach crann a bha 'nam fonn. 
[ Thug efan aithne 's thainig iad, 
locuift gu ìionrahor ann, 
'S na caterpileir iomarcach, 
gun orra cuntas ceann. 
ì Gach luibh fan fhearann dh'itheadh Ieo, 

is dh' itheadh ko gach meas. 
5 Bhuail e gachceud-ghin anns an tir ; 

toifeach aui bri ? s an treis\ 
' Le h-òr 's le Ivairgiod thug e 'mach 
a phobulì fdn guh di' : 
cha robh 'nan treabhuidh-fan àir fàd 
heach eo-flainteach gun chlì. 
Bu ihubhach ìeis na h-Eiphitich 

tra chaidh iad uath' amach : 
A chionn gu d' thuit an eagal-fan 
, orru .gu h-uabhafach. £ì8 SÀLM Ct. 

39 Neul os an cionn do 'fgaoil e 'macli 
mar bhrat no cùirtin mar : 
Le ttine mor an ceudn' fan oitihcm* * 
thug folus dhoibh gu leòr. 
4© Am po.bull dh'iarr, is thug e dhoibh 
na gearra-goift gu paiit : 
? S le h-aran n.eamh 5 o fpsuraidh àrd 
thug dhoibh an sàth gua airc. 

41 A. charraig fgoilt e, bhrùchd amacli 

ha h-uilgeacha gu leòr : 
Is anns an fhafaich thartinhoir theith 
ruith iad mar abhainn mhoir. 

42 A chionn gu d' chuimhnich e an iii 

fhocal *s a gfoealladh naomh, 
.Is mar an ceudna Abraham 
òglach' ro-dhileas caomh. 
4$ Is uime fìn thug e amàch 

a fhlùagh 3e h-aoibhneas mòr £ 
An aithn ùd a roghnuich e, 
ìe gàirdeachas is ceòl. 

44 IsTearann fòs nam fineacha 

thug dhoibhfan Dia nan dùl ; 
Is mheal iad mar an oighreachd fèift 
faothair nan cinneach ùd. 

45 À chum gu d'thugadh iad fanear 

a reachda mar is còir, 

gu coimjideadh iad a lagh faracny 

JVI•oiaH>hs , ' Iehohhah mòr. S A L M cvr. 219 

OThugaibh moladh mòr do Ì3hiar, 
is buidheachas faraon, 
Oir tha e maith, mairidh gu b; àth 
a thròcair ghràsmhor chaom 

2 Gniomhara treun lehobhah mhòir 

co dh'iheudas chur ann ceiìl ? 
Co dh'fheudas fòs a chlin ro-mhòr 
a thaifbeineadh gu ieìr ? 

3 5 8 beannuicht an aitim ud gu beachd 

a choimhdeas brtkheanas, 
'S an neach ud fòs a ni gach uair 
ceartas-is ionracas. 

4 Dhia, cuimhnich ormfa, leis a' ghradh 

thug thu do d'phobulì fein, 
O thig led' (hlàinte Ihqbfaich 
do m' fhiofrachadh am fheurn* 

5 Gu faicinn 'maith do dhaoine taght% 

? s gu deanainn -aoibhneas mòr 
'Nan aoibhneas fud, 's le t-oighreachd 

gu d£anamn uaìì is glòir. [f-ia 
S Do pheacuich lìnn ie'r linnfearaibh ; 

is fòs do rinneadh leinix 
Mòr-è^ionnt' a' t-aghaidh fein, a Dhe ; 

gu h-atng:dh pheacuich finn. 
1 Ar finnfeara cha d' thug fanear 

dò hheàrta miorbhuileach ; 
A rinneadh Èeat an tir na h-Eipht' 

gu treunmhcr cùmhachdach^ 
Js lionmhoireachd dp thròcair chaafmh 

dhi-chuimhnich iad q U rrsàph ; "22P SAIM CVI. ? S iad aig a mhuir ga d'bhrofnachadIi 3 
ri cois na fairge ruaidh. 

8 Acli'theafairg e gu tearuint' iad 

air fgà dheàgh-aiome feio 
A chum gu nochdadh e mar fia 
a chumhachda ro-threun. 

9 Leig e amach geur-achafan 

is thiormalch a' mhuir ruadh 
Is ftiur e trid nan doimhneachd iad, 
mar trid an fhàfaich chruaidh. 

10 O laimh an ti thug dhoibhfan fuatfa^ 

dh' f huafgail e .phobull fain : 
'S o laimh aanaicnhde mi-runach 
fhaoradh lels iad gu treun. 

11 Is dh'lholuich uifo' an eas-cairde : 

o 

cha d'fhan fiu aon diubh beo. 

12 Chreid iad an iln a bhriathra-fan, 

's a chliu do ihem,FAeadh leo. 

13 Air dearaiad ieigeadh leo gu cas 

a ghniomhara roi-threun : 
Cha d'fhuirièh iad gu faighidneach 
ri chomhairl' eagnaidh fein : 
Jf4 San fhàfaich ghlac miann ciocrach rad 

'n fin bhuair iad Dia gu luath. 
£5/1 iarrtas thug e dhoibh ; ach chuix 

caoil' air an anam truagh. 
£•6 3a champa gh.abh iad farmad mor 
ri Maqis an duine caomh : 
'S ri Aron neach a roghnuich Dia 
dh'a fein 'na flìagar t naoml^. t A L M CVI. (7 An talamh dh'fhofgail c a bheul, 

ftiluig Datan fios gu grad : *' 
Buiclheann Abiram mar an ceudn.' 

dh'fholuich fe iad air fad. 
f$ Is fòs am mèafg an cuideachd-fart 

ghrad-las an teine teith ; 
Is loifg an lafair fuas go leir 

na droch-dhaoin' ud fa leith. 
[9 Dhealbh iad an iìn is rinn iad laogh 

gu truagh ag Horeb àrd, 
'S do'n iomhàigh leaght' a rrnneàdh leò 

aoradh thug iad gun dàil. 
Is amhluidh ^haochàii iad gu bochd 

an Dia 's an glòir gu leir 
Gu cofaiachd is fioghair bò, 

110 claimh a dh' itheas feui\ 

11 An Dia thug tearnadh dhoibh 'nam 

dhx-chuimhnieh iad gu grad ; [feum 
An neach le 'n d' rinneadh bearta mòr 
an tir na h>Eipht' air fad : 

12 Is gniomh?.ra ro-iongantach 

an duthaich Chàm le buaidh : 
Mar fin is nithe uathbhafach 

ri cois na fairge ruaiclh. 
,3 Thubhairt e air ah aobhar fih 

gu milit' iad leis gu leir, 
Mur feasadh oglach tagbta Maois 

fa chomhair, anns a' bheum : 
A chum gn deant' a chorruich mhòt 

a phiìieadh air a h-ais, 211 S A L M CVI. 

Eagal 'n a fheirg gu deanadh c 
a phobuli fein a igrios. 

24 Dhiùlt iad le tàir an tir ro-mhaith : 

nior chreid iad focal De : 

25 Nam pàilìiunàibh rìnn monmhur m.òr ? 

*s d'a ghuth cha d'th&g iad geìiì. 
16 An fin nan aghaidh thog e ftmh 
d'an fgrios fan fhàfaich luim. 

27 h fgrios an fliochd meafg fhineacha, 

h d'an fgaoileadh feadh gach fuinn, 

28 Ri Baal-peor mar an ceudn', 

naifg iad iad fein gu dtà : 
Is dh' ith iad cuid do iobairtibh 
nan iodhol marbh nach fiu. 

29 Bhrofnuich iad e mar fin gu feirg f 

le'n innleachdaibh gu truagh : 
Is bhrift a' phiaigh an fin gu mòr 
a fteach ara meafg an t-fìuaigh. 

30 Sheas Phinehas, is rinn e 'n cearr : 

? n fin fguir a* phlaigh d'an claoidh, 

3 1 Sud mheafabh dha mar f hireantachd 1 1 

o linn gu linn a choidhch*. 

32 Aig uifge coi-flri Mheribah 

bhroinuich iad Dia a ris ; 
Air chor, fa chùis a' phobuill ud^ 
pu d'eirich olc do Mhaois : 
3I3 Oir rinneadh leo a fpiorad fan 
a bhrofnachadh gu geur ; 
Jonus gu d' labhair e an fin 
gu Iv-adi-ghairid le bheul. SALM CVI. 2 2J 

4 Na einnich cha do fgriofadh leo 

mar dhYithn Iehobhah dhoibh : 

5 Ach meafg iad leis na fineachaibh, 

is d'f hoghlairn iad an dòigh. 

6 Do iodholaibh nam fiaeacha 

feirbhis rinn iad gu truagh : 
Bha sùd mar lion 's mar ribe dhoibh 
is ghlacadh iad gu luath. 

7 Se^dh thug iad fuas mar iobairtean 

do dheamhnaibh 's dhealbhaibh breig, 
Am mic 's an nigheana faraon 
an aghaidii naomh-reachd Dhe. 

8 Is fuii nan neo-chiontach gu truagb. 

dhoirteadh teo i gun fgà, 
B'i fuil am mac 's an nighean fein, 

a dhoirt iad eun chion-fà, 
Do iodholaibh Cuanaain fòs 

mar iobairt thug an fliochd ; 
Mar fin do thruaiileadh leo an tir 

le fuii gun truas gun iochd. 

9 Is 'amhlaidSl fin le 'n gniomharaibh 
m do thruaiìleadh leo iad fein ; 

ChaiJh iad air ftriopachas o Dìiia 
le 'n innleachdaibh gu leir. 
.o Fa 'n aobhar ud las corruich Dhs 
r'a phobull feiri, gu teth : 
Ionus gud' ghabh e grain gu mòr 
d'a oighreachd air gaeh leth. 
m Is amhluidh rinn e 'n tabhairt fuas 
an laimh narn fineach fiat' ; 
2 24 S A L M CVL 

Is thug è dhoibh mar uachdarair* 
20 dream a dh'f huathaich iad;- 

42 Rinneadh gu mor an sàruchadh 

le 'rì nahnhdibh làidrr treun : 
Is leagadh iad gu h-iofal fios 
fo 'n laimh fud mar an ceudn'. 

43 Gu minic thug e faoradh dhoiblv 

ach bhrofnuìch iàd e rìs 
Le'n comhairlibh, is leagadh iad 
arfon ati aingeachd fios, 

44 Ach, thug è 'n amhghar mòr famèary 

tra dhuiìr iad iuas arì glaòdh ; 

45 Is chuimhnièh e dhoibh mar an ceudn' 

a chò-clieaìlgal ro-chaomh. 
gabhaii aithrèachais do reir 
mor-lhaibliireachd a ghrais. 

46 'S a toirt air daoine thug iad leo 

trocair thòirt tfoibh is bàirfi. 

o 

47 Thufa ; Miobhah mhòir ar Dia, 

dean faoradh dhùinn 'nar feunry 
Is dean, a meafg nàrri finèacha', 

ar tional leat gu leiry 
Do t-ainm ro-naomh' gù tugamaid 

nior-bhuidheachas gu pailr : 
Dò ehliu 's do mhòladh mòr faraon, 

gu feinneamaid gu h-ait. 
4§ 'S beannuicht an Tri~'h, Dia Ifraeil, 

o chian nan ciiin gu bràth : 
Abradh an Huagh gu leir. Amen ! 

Molaibhlc Dia dò ghhà. & A L M CtlL 2 

OThugaibh moìadh mòr do Dhia> 
is buidheachas faraon, 
Oir tha e maith : mairidh gu bràtli 
a thròcair ghras-mhor chaokn 
J 2 Pobull Iehobhah, fhaoradh leis, 
labhrauh mar lo gun tàmh : 
A y mhuintir ud a bhuine faor 
amach o laìmb an namh. 
3 Is as gach tir gu 'n deachaidh iad 
do chruinnicheadh iad leis, 
O 'n àird an ear> f s o 'n àird an iaf j 
o 'n àirde tuath, is deas. 
1 4 San fhàfaich bha iad feachranach 
air bealach falamh f às ; 
Is bail air bith cha d'ihuaradh leo 
gu comhnuidh no gu tàrnlu 

5 Acrach is iotmhor bha iad fòs, 

chlaoidheadh an anam truagh. 

6 Ghlaodh iad an fin ri Dia 'nan ttinn 

fhaor iad o'n amhghar cruaidh* 

7 Stiur efan agus threoruich iact 

air bealach ceart fa'n cois : 
A chum gu raehadh iad d ? a thrid 
gu baile taimh is fcis. 

8 O b'fhearr gu moladh daoine Dia 

arfon a rnhaitnis cliaoin, 
'S arfon a bhearta iongantach 
rinn e do chloinn nan daoin\ 
# Oir ni e 'n t-anam miannach trom 
a flhàfuchadh eun airc, 
N 5 226 S A L U cyu. 

'S an t anam ciocrach iionaidh c 
le mhaitheas fein gu paiit. 

10 An dreàm a fhuidh an dorchtdas, 

is ann an dubhair bàis : 
Fo chuibhreach ta an amhgar truaghi 
's an larunn cruaidh an sàs. 

11 Arfon gu robh iad ceannairceach 

a,i aghaidh briathra De, 
*S gu tf rinn iad dimeas agus tàir 
air comha^ri , an Ard-Dhe. 

1 2 Arfon fo leag e ? n cridhe fios 

le faothair is le pvin j 
Thuit iad, is aon neach cha robh ann 
d'an cuideachadh nam feum : 

13 Ghlaodh iad an iin ri Dia na'n airc : 

d'fhuafgail o'n teinn gu grad. 

14 O'n dorcha bhuin, 's o dhuibhar bàis 

's an cuibhreach bhrift air fad. 

15 O b'fhearr gu moìadh daoine Dia 

arfon a mhaithis chaoin : 
\S arfon à bhearta iongantach 
rinn e do chloinn nan daoin'. 

16 Chionn gu do bhrifreadh leis le neart 

na geataidh pràis gu leir ; 
Na ftapuilì iaruinn is na croinn 
fgaoii efan as a cheiP. 

17 Tha amadain le ? n cron, 's le 'n lochd 

fo amhghar goirt an sas. 

18 Tha 'n anam gabhaii gràìn do bhiadh 

's iad dlù do dhorfaihh bàis. sal m. cvir. 227 

19 Ghlàodh iad an iin ri Dia 'nam feum: 

dh'fhuafgaill o'n teinn gu^rad. 
10 Le fhocal hnn e 'n iiànuchadii: 

is ftiaor o'n fcxibs àit fad. 
rt O J^fhearr gu moladh daoine Dia 

àrfon a nmajthis chaoin ; 
J S aribn a mhaithjs iqngàntach ; 

rìhn e do cnlojnn nàrì daoin' I 

22 Thugadh iad iobairt hhuidheachais 

is clìii do Dhia na glòir : 
Àirileadfi "iad a ghnìomtiara, 
k s j-bhachas rs ceòL 

23 Luchd loingìs theid ajr muir. 's a phios 

ri gniòmh àn uifgihh buan : } 

24 Dhoibh fud is teir mor oibre Dhe, 

's a mhiorbhuillean fa chpan : 
,25 Air iar'tas, dùifgear leis a' ghaoth 
211 h-ard f s vu doinionach : 
Le'n togar fuas gu atrnhor borb 
a thonna garbh fa feach. 
126 Uair eiridh iad g$ neamh afuns 5 
uair theid iad domhain fio$ ; 
lonnus gu d' leagh an anam truagh 
le trioblaid chruaidh 's le fkìos. 

27 Dòl chui^* is uaidh', gu tui/leach fos 

amhluidh raar dhu:n ? . air mhifg : 
Ionnus gur threig gu buiìeach iad 
gach gliocas bhi 'nam meafg. 

28 Ghlaodh iad ri Dia 'nam tei.nn aa fyi - 

o'n frioblaia fhaòr e lad. 2 28 S A L M CVII. 

29 Ghrad-chuireadh leis an ftoìrm gìi fc, 

's na tuinn air balì nan tàrnh. 

30 Ari fin tha iad ro-ait, arlòn 

gu bheil iad sàmhach beo : 
'S gu d ; thug e iad dò'n chaladh fm' 
's do'n phort bu mhiannach leo* 

31 O b'fhearr gu mòìadh daoine Dia 

arfon a mhaithis chaoin. 
'S arfon a bheai ta iòngantach 
rin e dc chloinn nan daoin' f 

32 Is fòs ztì co-thional an t fluaighy 

ard-inhòlar e gu mòr ; 
'S an cruinneachadh na feanar glìc 
cliu t'hugar dha is glòir. 

33 Na h-aibhne ni 'nam fàfaich luim^ 

tobair 'nan talamh cruaiclh :< 

3 4 Tìr bheartach nr e fàs arfon 

mòr-aingidheachd an t-fluaighv 

35 Am fàfaeh tioram tionndaidh e 

gu uifge tàimh nach gann, 
'S gu tobar fior-uifg' iompaichidh 
am feararin tartmhor teann. 

36 Do dhaoinibh àcrach bheir e fud 

mar àitè fois is taimh : 
A chtitri gu deafuicht' cathair leo 
chum comhnuidh ann do ghnà. 
3^ Chum craobha fiori' a lliuidheachadh^ 
is fiol a chur fan fhonn : 
A bheir dhoibh anns an aimfir cheirfc 
cinneas Is toradh trom. SÀ LM cvifr. 

38 Bheannuich e fòs am pobull ùd, 

is dh'fhas iad liomnhor mòr : • 
'S nior leig e dhoibh dol air an ais 
*nan eallach no 'nan ftòr. 

39 Laghduichear iad gidheadh a rìs, 

is leagar iad gu bochd 
Le sàruchadh is amhgar geur, 
is doilghios brònach goirt. 

40 Air prionnfuibh doirtear tarcuis' leis 

fan fhafaich rhar an ceudn', 
Cuiridh e iad air feachran fiar, 
gunbhealach ann d'an ceum. 

41 'S o thrioblaid togaidh e am bochd* 

's ni teaghlach dha mar threod. 

42 Sud chi na fireana, 's bidh ait y 

h druidear beul nam beud. 

43 Co iad tha glic, 's ua nithe fttd 

a bheir fainear gu ceart, 
Siad fin a thuigeas tròcair chaomh 
is màtheas Dhe naiii feart. 

S A L M CVIII. * 

MO chridh tha ann am fonn, a Dhe ? 
gu focair mar is còir : 
-Is fi^innìdh mi gu ceòlmhor dhuit, 
is molamthu le nY ghlòir. 
2 Mofglaibh, is eiribh grad an àird'y 
fhaltair 's a chlàrfach ghrinn : 
Mofglaidh mi fein, is eiream fòs 
jju moch gu ceòl a flieinrv 3 SALM CVIII. 3 O Tliighearna Iehobhah mhòir 

meafgfhineaxh, molam thu : 
'S am meafg an t-fluaigh gu h-urramach 
ard~feìnnidh mi do chlìu. 

4 Oir tha do thròcair mòr os-cionn 

nàn neamha fhuas gu ìeir : 
Is ruigidh t-fhirinn mar an ceudn' 
gu neultaibh àrd nanfpeur. 

5 Bi thus' a Dhe, os-cionn nan neamh' 

air t-arduchadh gu mòr \ 
Is fòs os-cionn gach uile thir' 
togar gù fior dc| ghlòir. 

6 A chum gu deanta fuafgladb Leat 

do d'phobull ÌGumhuin fein, 
Otcafairg mi le d' gh'àirciean deas, 
is freagair mi am fheum. 

7 'Na raomhachd iabhair Dia 'nam feart, 

bidh aòibhneas orm nach gaon, 
Air Sechern ni mi roinn gu ceart, 
gìeann Sucot toimhfear leam. 

8 'S learn Gilead le dlighe cheairt, 

ManajTeh's leam gu beachd, 
? S i treabh ftphraiìTi neart mo chinn : 
bheir Itidak 7 mach rno reachd. 

9 Bidb Moab cihomh na thràvìl fo m'fraachch 

9 s Edom fo dhaorfa chruaidh ; 
Is, amhluid-k nt mi caithream binn 
thar Paleftin le buaidh. 
10 Co bheir do'n chathair dhaingein ml | 
f s gu h-Edom bheir gu cearl S A L M CiX. 2JI 

: 1 Narh Tula, Dhe, le'r threigeadh fmn ? 

's nach d'theid thu 'mach le'r feachtL? 
e 2 O thrioblaid tabhair coghnadh dhùina ? 

oir 's diomhaoin furtachd dhaoin'. 
C 3 Trid Dhia ni fìnne treubhantas : 

*s e ihaltras naimhde fuidhn. 

SALM CIX. 

r\ Dhia, ta t~aobhar molaidh dhomh, 
^ gu balbh ad thofd na bi. 
2 Oir oeul nan daoi, 's nam fealltach th^ 
gnà fhofgailt' air mo thi'. 
Le teangaidri bhreugaich labhair ia<i 
am aghaidhfa do ghnà. 
3 Chuartuich iad mile briathraibh fuath $ 
chuir cath òrm gun chion-fà. 
[ 4 Arfon mo ghaoil ta 'd naimhdeil dhomh,, 
is mi ri urnaigh ghnà. 
5 OIc dhiol iad rium an eric maith : 

is fuath arfon mo ghràidh. 
6^(Deir iad) k< Cuir air droch-mharafcal, 

biodh Satan ag a dheis. 
7 Urnaigh gu robh 'n a peaca dha : t 

fagar am binn' e ris. 
S Gearr gu ròbh aois : is glacadh ner~h 

Oiiig 5 s a dhreuchd gun iochd, 
9 Gu robh 2 B'hean *na bain-trcabhaich, 

nan dHlèachdam a (hliochd. 
|o Air feachran hiodh a fhlìochd do ghnà^ 
■i ag iarraidh deirc' nam feum. ÌjS S A L M CÌX. 

Is as na àitihh faiamh fàs 

ag iarraidh bidh dhoibh fdn» 
tt Gu glacar le luchd-foireignidh 
gach ni a bhuineas da : 
9 S a fhaothair-fan mar chobhàrtacM 
gu buineadh coigrich leo. 
i 2 Na biodh neach ann ni tròcair alr : 
ria bitheadh fòs a h-aon 
A ghabhas truas d'a Ihltochd, a bhlos 
nan dilleachdain gun mhaoin. 
13 Sgrlos gu robh air a ghineil-fan ; 
d'an fgathadh as gu kir ; 
Gu cuirear as an ainm air fad 
fan àl a thig nan deigh. 
È4 Aingidheachd athaiYgu robh fud 
air chnimhn' ag Dia do ghnà : 
Is ciont' a mhìthar mar an ceudn/ 
nioi chuirear as gu brà;h. 
15 Gu robh iad air an taifbeanadli 
am iianais Dhia do fhior : 
A chum gu fgathadh e amacli 
an iomradh as an tir. 
f6 Oir dhearmaid e bhi tròcaireach, 
is fhàruich e am bochd 
'S an t-ainnis, chum gu marbhadh e 
neach 'g an robh cridh^ goirt. 
ij Mar thug e roiì do rnhallachadh, 
malluicht biodh e gach la : 
Is mar nach b'àill leis beannuchadh^ 
Jiar èinadh beannachd dh'su s a l eixv 233 

ji8 Amhluìdh mar rinneadh leis e fein 
a chuartuchadh gach am, 
Le h-eaf-cain' is le mallachadh 
ceart mar le brat gu teànn, 
{ 5 S amhluidh gu d' thigadh fud gu geur 
mar uifg' a fteach 'na chom, 
'S mar cla drùidheadh fùd gu beachd 
'n a chnàmhaibh fein gu trom. 

19 Biodh fud mar eudach uimeian 

'ga fhohch air gach tra : 
Is amhìuidh mar an crios a bliios 
'g a chriofluchadh do ghnà." 

20 Mar fo ghtudh ris an Tighearna 

mo nainhde thug dhomh fuatb,* 
'S an dream an aghaidh m'anma ta 
ghnà-labhairt tiilc gun truas. 

21 Ach air mo chrann bi thufa, Dhe, 

air fga t-arnm uafail fein : 
Do bhri gu bheil dò thròcair maith^ 

dean faoradh dhomh -am iiieum, 
Ì2 Oir tha mi aim-beartach gu btachd,. 

is tha mi ainnis lom, 
Ata mo chridhe air a lot 

an leth a ftigh do m' chom. 

23 Is amhluidh ta mi gabhail feach„ 

mar fgàil* ag cleonadh fìos : 
Àir m'fhuadach' mar an locuft truagfe 
chuig' agus uaìdh' a ris. 

24 Mo.ghlùine ta air faillneachadh 

ag mcud mo throifg do g.hnà : ls m'fheòil aig diobhail faiìl' is fult 
air teireachdain ata. 

25 Am aobhar fochaid bha mi fòs 

do'n aitim ud gu leir : 
Chrath iad an cinn gu fanokleach, 
tra fheaìi iad orm gu geur/ 

26 Fòir orro, a Thigearna rno Dhia 1 

ad thròcair cuidich mh 

27 Gu tuig iad gur i fo do làmh, 

's gur tu rinn fud, a Dhe. 

28 'N tra hhitheas iad rtmailaclvadh, 

bèannuichfe finn gu pailt : 
Biodh orra^nàir' air eiridh dhoibh j 
ach bitheadh t-ògiachs' ait. 

29 Gu robh iad air an cnartuchadh 

m'uil' eaf-cairde le nàir', 
? S mar f halluing air an uaehdar biodh 
an amhluadh fein le tàir> 

30 Ach mife ghnà, ard-mholaidh mi 

lehobhah Dia le m' bheul : 
Is fos, am meafg a' cho-thionail 
cuiream a chìiu an ceiìl. 

31 Oir tha e leis an duine bhochd 

'n a flieafamh air a dheis ; 
D'a theafairgin o'n droing le 'rn b'àjU 
anam-fan fhàgail ris. 

s A L M cx. 

THubhairt an Tighearna ri m' Thriat 
bi d'fhuidhe air mo dheis* S A L M CX* ^ y 

T-uil' eaf-cairde gu cu'^ m dIluit 
nan ftòl fo bh^«*i do chois. 
r As Sion cuiridh Dia amach 
flat-fhuaicheantais do neart : 
'S am builfgean t-eafcairde gu leir 
bi fcin a' tuachdran ceart. 

3 Bithidh do phobull taghta fein 

ro-thoileach roar is còir, 
San la fin anns arn foillfich thu 

do chumhachda gu mòri 
Am mais' 's an fgeimh an naomhachd 

o bholg na maidne moich, [ghrina 
M<*r dheait a thig anuas o neamh 

tha t-òigridh iomarcach. 

4 Do mhionnaich Dia lehobhah mòr, 

's nior aithreach leis gu rì' rinn, 
Reir ordugh . mhaith Mhekhifedeic, 
gur Sagart thu gach linn. 

5 An Tighearna ta air do dheis, 

trorn-bhuailtear ieis ga garg , 
Mor righrean làidir camhachdach 

fanìa a lafas fhearg. 
è Bluir efan breith meafg fhineachàn* / 

lionaidh gach àit gu fior 
Le corpaidh marhh : is lotar leis 

na h-uachdrain thair gstch tir. 
y Is anns an t-flighe òlaidh e 

deoch as na fru'haibh iu&th. 
Is air an aohhar ud fa-dheòidh 

tceàidh e cheann ie h^aibh* S' A L M CXI. 

MOlaibhic,^;^ fior-mholams' c 
le m' uiie chnah' gù h-ard ; 
An co-thional nam firean còir, 
fa chuideathd mhòir 's gach àit» 

2 Tha gniomharan an Tighearna 

iornarcach mòr gu leir : 
Is leis an dream le'n tla'chdmhor iacf^ 
rannfuichear iad gu geur. 

3 Tha obairfan ro-onorach, 

ro-ghlòrmhor i gun cheift : 
Tha fireantachd Iehobhah fòs 
buan-mhaireannach am feafiL 

4 A gniomhara ro-iongantach 

air chuimhne chuir gè f beachd : 
Ata lehcbhah gràs-mhor caoin, 
is làn do thròcaireachci. 

5 Thug efan biadh is lòn do'n drearfe 

d'an eagal e do ghrìà, 
5 S a cho-cbèanaal a rinn e leo 
cuimhnichidh e gu bràth. 

6 Neart oibre iòngantach chuir Dia 

an ceill do phobull fein ; 
A thabhairt dhoibh mar flieilbh gu buati 
oiffhreachd nan fltiaoh sù Ieir. 

o o o 

*] Firinn is ceaftas gniomh a Ìamh : 

uil' àitheantan tha fior ; 
3 Deanta le ceartas firinneacli ; 
ta *d fèafrrihach buan dì fhior. 
Shaoradli le Dia a phobull fein; 
is dh/orduich e am feafd SALM €XII. ^37 À cho-cheangal : tha ainm-fan naoml) 
is urramach gun cheift. 

> 'S tùs a' ghliocais eagal De, 

tha deagh-thuigs' ag an dream 
Le'n coilionar a reachda-fan : 
's maireann a chliu gach am. 

SALM CXII. 

)Thugaibh moìadh mòr do Dhia^ 
's beannuicht an ti gu beachd. 
Do'n eagal Dia, 's a ghabhas toil 
gu mor d'a lagh 's d'a reachd. 
1 Bidh flìliochd-fan làidir anns an tir, 
's ro-bheannuicht fioi nan faoi. 
Bidh maoin is faibhreas mor na theach : 
bidh cheartas buan a choidhch'. 
5 Tra bhitheas faoi an dorchadas 

dealruichidh folus da : 
.j. Tha e fior-ghrafmhor tròcaireach 

is cothroinach gun ghò. 
5 Is truacant fòs, deagh-choinghealIach ? 
an duine maith a choidoch' : 

> Is bheirear leìs gu crionna glic 

a gnathaiche gu crich. 
5 Gu dearbh cha d'thig aon ni am feafd 
le'n gluaifear e gu mòr,: 
Ach cuimhn' is iomradh maitha choidhciì 
bidh air an fhirean chòir. 
7 Is airfari cha bhi faiteachas 

air clubintinn da drQch-fgeiI •? S A L M CX^tl. 

Tha chridhe focrach muinghineach 
an Dia Iehobhah treun.' 

8 Tha cridhe-£m àir focrachàdhj 

cha bhi air geilt no fiamh, 
Gu ruig an ua r am faicear leis 
air eafcairdibh a mhiann. 

9 Sgaoil e a chuid, is thug do'n bhochd, 

's buan fhireantachd am feafd : 
Bidh adharc air a h-àrduchadh 

le onoir mhòir gun cheift* 
10 Cràdhar an daoi, trà chi e fo ; 

cafaìdhe fhiacla geur, 
Seargaidh e as : is fgriofar miana 

nan aingidh ud gu ieir. 

SALM CXHI. 

Olaibhfe Dia, O molalbh e, 
oglacha dileas Dè ; 
Ard-mholaibh fòs gu h-urramach 
deagh-ainm lehobhah threm. 

2 Ainm Dhe biodh beannuichte gu mòrj 

o'n am-fa nis gu brath. 

3 O eiridh gu ruig iuidhe grein, 

ainm Dhe ion-mhclta ta. 

4 'S ard thar gach tir Iehobhah mòr, 

3 s a ghlòir thar neamha fòs. 

5 Co 's coimeas ris an Tighearna 

ar Dia, ta f p comhnuidh Ihuas ? 
€ % efan fen neach a chromas fios, 
\ a dh'ifiicheas e ÌHn SAL M CX\t. *39 'èh'amìiarc gach ni fan talamh ta, 's an neamhaibh àrd nan fpeur. 
*j Togaidh e 'n deora' truagh o'n dùs j 
's am bochd o'n òtrach bhreun. 

8 D'an cur nan fuidh' le prionnfuibh ard $ 

le prionnfuìbh phobuill ftin. 

9 Bheir e do'n mhnaoi ata gun fliochd 

tigh combnuidh teaghlaich mhòir ; 
Gu bhi 'na mathair mhacan ait. 
Molaibhfe Dia na gìòir. IR teachd do Ifra'l as an Eipht', 'Gan robh an uirigiìl chruaidh dhorch.% 
aig coimhicheas an teang'. 

2 Bha Indah dha mar chomhnuidh nacmlv 

bu poghachd lira'l leis. 

3 Air faicinn fud ghrad-thelch an cuan 

fruth lordain, phiì air ais. 

4 Mar reithe bras leum bearmtaidh fuas : 

leum cnocain bheag rriar uain. 

5 lordairiy c' arfon a phill air tais ? 

c' arfon a theich tbu, chuain ? 

6 C'arfon a leum fibh, fhleibhtè àrd, 

mar reithe meargant bras ? 
Carfon mar' ùain nan càorach fòs 
a leum fihh, chnoca glas ? 
'ljj O thalaimh, criothnuich fòs le geilf s A i. m cxiv. 
roi -gh'nùis lehobhah mhòir ; ®4° S A L M CXV. 

An ìàthair gnùis Dhe Iacoib fòs, 
O criothnuich mar is còir. 
8 Lcis thionndaidheadh an ailbheinn theamj^ 
gu loch do uifge tàimh^ 
'S a charraig chruaidh gu tobar uifg' 
le cuinhachdaibh a .ièimh. 

s a L m cxv. 

DHuinne cha 'n ann, a Thighearna, 
ach do d'ainm mordha iein, 
Thabhair an cliu 9 s a ghloir, air fgà 
do ghrais is t-fhirinn reidh. 

2 Carfon an abradh fineacha, 

Ca bheil an Dia a nis ? 

3 Ar Dia ata air neamh is rinn 

gach gniomh bu toileach lek. 

4 An iodhoil 's airgiod iad is èr : 

gniomli lamhan dao.ine fein. 

5 Tha beil ac\ leis nach labhair iad, 
, is sùiìe, leis nach leir. 

.6 Tha cìuafan ac', 's cha chluinn iad leo 
is fròin', gun aìleadh annt'. 

7 An lamh gun chlì, an cas gun cheum, 

an fgornan gun fmid chaint. 

8 IacHan a dhealbh *s a gheilleas doibh, 

\s ro chofail iad riu fein. 

9 O Ifra'l, dear;fa bun a Pia : 

's e 'n fgia, 's an coghna' treun. 
10 TJiigh Aroin, O dean bun a Dia : 
'fe 'n coghnadhj is an fgia. S A L M CXVI. 24 i 

liiichd eagai'l De, làn-earbaibh as ; 

an fgia 's an neart 's e Dià. 
lehobhah Dia bha cuimhneach oirn 3 

beannuichidh e iìnn f ein : 
Beannuichear leis txgh lfraeil, 
's tigh Aroin rcar an ceudn'. 
; Na big *s na mòir d'an cagal Dia, 
beannuichidh e gu caoin. 
Cuiridh e fibh an lionmheireachd, 

fibh fein, 's ur fliochd faraon. 
Is beannuicht fibh o'n Tighearna, 

rinn neamh 5s làr gu leir. 
An talamh, thug do chluirin nan daoln^ 

's leìs fein àrd-neamh nan fpeur. 
Na mairfeh, no 7 n dream theid tofdach 
do'n uaigh ; cha mhol iad Dia. [Hos, 
Ach mojar ieinn e' nis, 's gti bràth. 
Molaidh gu h-àrd an'Triath* 

SAtM cxvr. 

S toigh leam Dia, arfon gu d'eifd 

ri m' ghuth, 's ri m'urnaigh fòs. 
Sior-eigheam ris ri m' bheo, arfoo 

gu d' chrom e rimn a chluas. 
Chaidh umam dochar geur a bhàis* 

ghlac piantaidh ifrinn mi : 
Theann-ghlacadh mi le tj ioblaid thniaigfc 

is amhghar cruaidh do m' chlaoi'. " 
Air ainm Iehòbhah ghair mi 'n fin, 
rnar fo ag labhairt ris, 
242 SALM CXVI. 

O Dhia mo Thighearn' guidheam otìtj 
faor m'anam bochd anis. 

5 Ata lehobhah gràsmhor, ceart : 

's is tròcaireach ar Dia. 

6 'S e choimhdeas daoine fimplidh ciuin 

lag bha mi, 's dh'fhòir, an Triath. 

7 O m'anam, feuch gu pill thu nis, 

gu d' fhuaimhneas is gu d' thàmh 5 
Oir dheonuich Dia gu faibhir duit 
mòr-thoirbheartas a laimh. 

8 O ghàbhadh is o chunthart bàis 

ìhaor thufa m'anam bochd, 
Mo-chas fhuor thù o lLleamhnachadh 5 
's mo fhùii' o dheuraibh gòirt. 

9 An feaìladh Dhe, an tir nam beo 

gu direach gluaifear leam. 

10 Do bhri gu d' chreid mi, labhair mi ; 

's mi air mo chlaoi' gu trom. 

11 Am dheifir thubhairt mi mar fo ; 

, 's breugach gach duin' air bith. 

12 Ciod ioc<is mi ck> Dhia, arion 

na rinn e dhomh d© mhaith ? 

13 Cupan na flàlnte glacar leam, 

air ainm Dhe gaiream fein. 

14 Iocam mo mhòid ri Dia, anis 

an lath'r a fhluaigh gu leir. 
I r Ag Dia 's ro-phrifeil bàs a naomh, 
Dhe, t-ògl ch 's mi gu beachd, 
'S mi t-òglach, mac do bhan-òglaich 
rno chuibhreach fgaoileadh iear. S A L M CXVIII. 243 

16 Bheireamfa iobajrt molaidh dhuit : 

air ainm Dhe gaiream fein. 

17 locam mo mhòid ri Dia, anis 

ann làth'r a fhluaigh gu leir. 

18 An cùirtibh àluinn àrois De, 

ad bhuilfgean fein gu fìor, 
O chathair àrd Ierufaleim. 
Molaibh an Triath gu fior. 

s a l M cxvn. 

OThugaibh moladh mòr do Dhia 9 
gach fine t'ann fa leth : 
Seadh molaibh Dia gu fonnmhor àrd 
gach uile fhluagh air bith. 
2 Oir 's mòr a chaoimhneas tròcaireach. 
a dheonuich e dhùinn fein, 
Tha firinn De fior-mhaireannach 
Molaibh Jehobhah treun. 

s A L M CXVIII. 

OMolaibh Dia, oir tha e maith : 
fior-mhaireann tròcair Dhe. 

2 Abradh clann Ifraeil anis, 

gur buan a ghràs gach re. 

3 Tigh Aroin abradh iad anis : 

Sior-mhaireann tròcair Dhe. 

4 Abradhan dream d'an eagaì Dia, 

gur buan a ghràs gach re. 

5 Am eigin ghair mi air an Triath : 

fhreagair e mi gu cfeas, 
O 2 S À L M CXVÌir. An ionad fairfing agus reidlì 
fhocruich e mi le treis. 
6 Tha Dia Ièhobhah air mo chrànn^ 
ni h-eagail ìeam a choidhch' : 
Aon ni a dh-fhèudas clann nàn daòin* 

a dheanamh orm do m' chlaoidh. 
Meafg luchd mò chuidcàchàibh tha Dià 

ag feafamh leam gu beachd ; 
Air luchd mo mhUruin uime fin 
chi mi mo mhiann a* teachd. 
§ 'S fearr na bhi *g earbs' a duitìe bed* 

ar dòchas chur an Dia. 
9 9 S fearr na bhi 's eirbs' a pHonnfuibh 
ar dòchas chur fan Triath. [mor, 
ò Do chuartuich ùmam air gach laimh 
na dùclianna gu leir : 

o 

Ach Sgatham agus fgriofam iad 
an ainm Iehobhah threin. 
ì Do chuartaich iad mi air gach taobìi, 
chuartaich iad mife fòs : 
Ach fgatham agus fgriofam iad 
an ainm lehobhah mhòir. 

2 Mar bheachaibh chuartaich iad, ach chaidìi 

iad as mar theine dhreas ; 
Oir ann an ainm Iehobhah threin 
ni mi gu leir an fgrios. 

3 Do m' leagadh, theann thù orm gu dlu ; 

ach chuklich leamfa Dia. 

4 'S e Dia mo cheòì, 's mo fhUtinte fòs* 

is e mo threòir an Taiath. s a l m cxvni. 425 

jj 5 Guth gàirdeachais is flàinte ta 
am pàilliunaibh nan faoi : 
Deas-lamh Iehobhah uile-threin 
fhuara' gu treubhach i. 

16 'Ta gairdean deas an Tighearna - 

air àrduchadh gu rnòr ; 
Is rinneadh bearta treubhaatais 
le deas-laimh Dhe na glòir. 

17 Cha'n fhaigh mi bas, ach maiream beo, 

is innieam oibre Dhe. 
iS Throm-fmachduich Dia mi, ach gu bàs 
cha d'thug e thairis mi. 

19 O fofglaibh dhomh gu fairling reidh 

geataidh an lonracais : 
Gu racham orra-fan a lteach j 
lehobhah molaidh mis\ 

20 So doras De, air 'n d'theid a fteach 

na daoine còire naomh. 

21 Sior-mholam thu, oir chual thu mi : 

is tu mo fhlainte chaomh. 

22 A' chlach a dhiùlt na clachairean, ] 

ciach-chinn na h-oiiinn i. 

23 'S e Dhia rinn fud, 's ro-iongantdch 

'n ar fuilibh-ne an gniomh. 

24 So fein an la a dh'crduich Dia, 

fam bi linn fuilbhir ait. 
2 j Fòir, guidheam, guidheam ort, a Dhc 
'nis foirbhich leinn gu paiìt. 

25 Beannuicht gu robh an neach a thig 

. an ainm Iehobhah thrdn : SAtM CXìt. Thug fiane beannachd oirbhfe mach^ 
a teach Iehobhah fein. 

27 'S e Dia Iehobhah dhealruich oirn, 
' ceanglaibh le cordaibh cruaidh 

Ri adharcaibh na h*&ltair naomh, 
an iobairt bheir fibh uaibh. 

28 'S tufa mo Dhia, is molam thu : 

arduicheam thu, mo Dhia. 
39 O molaibh Dia, oir tha e maith : 
fior-mhaireann gràs an Triath. 

•'■ " - ^ . ' 9 

s a l m cxix* 

Aleph. 

*0 Beannmcht an dream tha foirfidli glaii 

fan t-flighe dhirich cheairt ; 
An dream a ghltiaifeas ann an lagh 

àrd-Tighearna nam feart. 

1 'S beannuicht an aitim ud faraoti j t 

le'n coimhdear teifteis De, 
'S a dh'iafras e gu dicheallachj 
le 'n uile chridhe fein. 

3 'N a fhlighibh-fan fior-ghltiaifear leò, 

's cha dhean iad aingidheachd. 

4 Dh'àithn thu ^11^™!' gu coimheadamaid 

gu dicheallach do reachd. 

5 O ftiur mocheum, 's gu coimhdeaf leami 

do reachda direach fein ! 

6 Cha ghabh mi nàir', tra bheir mi fpeis 

do t-aitheantaibh gu leir. SALM CXlt, 7 Le cridhe treibh-dhireach gun ghò 
mòr-mholam thu gu binn : 
Tra dh'f hoghlumas nii breitheanais 
do cheartais naomha ghrinn. 
S 'S e fo mo rùn gu coimhdear leam 
do reachda ceart do ghnà : 
O Thighearna, na treigfe mi 
gu builleach no gu bràth. 

Beth. 

9 Ciod leis an glan an t-òganach 
a flilighe fein gu ceart. 
Tfid faicill mhaith is fùrachrais 
reir t-fhòcail is do reachd. 
a o Le m'uik <:hridhe fein, a Dhe> 
do iarr mi thtt gu caomh ; 
Na leig dhomh dol air fèacharart 
o t*aitheanteibh ro^naomh. 
pp' eàgal peacaidhj dh'fholuich mì 
a'm' chridhe t-fhocal ceart. 

2 O teagaifg dhomh do reachda naomh 

's beannùicht thu, Dhla nam feart. 

3 Le m' bhilidh, breitheànais do bheil 

nochd mi air fad 's air leud. 
I 4 Slighe do theifteis b'aoibhneich ieam^ 
na faibhreas itiòr d'a mheud. 
5 Socraichidh mi mo fmUainteachadh 
air aitheantaibh do reachd ; 
Air ceumanaibh do fhlighp fein 
fior-dhearcaidh mi let>èachd* 3 À L M CXlXi 16 Gabhaldh mi tlachd is. ciata mhaith- 
clo d' ftatuifibh gu leir : 
Air dearmad fòs cha lèig mi choidhch' 
deagh fhocal glan do bheil. 

* ~ì?}d '» Ìttì 'M 

GlMEL. 

?7 Riumfa ta m'òglach dhuit, a Dhe, 
dean toirbheartas gach am ; 
A chum gu bithinn beo t is fòs 
gu coimhdear ufhocal leam, 

18 Foigail mo fhùilean, 's chi mi 'n fin 

mòr ipngantais cìp reachd. |C 

19 'S coigreach air talamh mi : na ccil 

orm t~aitheanta ro-cheart. 

20 Tha m'anam hrifte brùit' a ftigh, 

is muladach do ghnà ; 
Aig meud mo thograidh is mo mhianr 

do d' bhreitheanais gach trà. 
3>i Luchd uabhair mhalluicht fmachdui' 

a chlaon o t-iarrt»s ceart. [tl 
22 Cuir fpìd is mafladh fada uam : 

oir choimhdeadh leam do reachd. 
123 Am aghaidh labhair prionnfaidh aiòr^ 

air fuidhe dhoibh le cheii' ; 
Ach air do ftatuifibh ro-naomh 

do fmuaintich t-òglach fein. 
24 'Taim gabhail tlachd is ciata mhòr 

do d' theifteas firinneach ; 
Is mar an ceudn' tha e am f heum 

dhomh Tein 'n a chomhairlcacli 1 ulm è*ir. Daleth. 

; Tha nvanam leantuin ris an ùir: 

reir t-fhocàil beothaich mi. 
5 Nochd mi mo fhiigh\ is dh'eifd thii 

feol dhomh do lagh, a Phe. [rium» 
1 Air flìghe fhior-ghiain t-aitheanta 

thoir dhomhfa tuigfe gheur : 
Mar fin air t-oibribh iongantach 

labhram, 'g an cur an ceilU 
t Tha m'anam leàghadh as le bròn : 

rèir t*fhocail deonuich neart. 

> Cuir flighe bhreugach Tada uam : 

ad ghràs thoir dhomh do reachd* 

> Slighe na firinn fhoirfidh ghiòin 

is i bu roghàih leam : 
Is chuir mi do cheaft bhreitheàhals 

fa m' chomhair fein gach am. 
Lean mi faraon gu tul-chuifeach, 

ri d' theifteas naòmha f ein : 
Na cuir gu h-amhluadh nàire mi, 

O Thighearnà fo-threin. 
\ An flighe fhÌGr-ghlan t-aitheanta 

fior-ruidhidK mi le tlachd ; 1 
Tra chithear dhuit mo chridhe teann 

a chtir am fairfingeachdi 

He. 

Slighe do ftàtùin teagaifg dhomh^ 

O Dhia lehobhàh threin : 
Is coimhdeam i gu dicheallach 

gu crich mo iìiaoghaii fein*, 2 jO S A L M CXIX. 

34 Tuigs' agus eòlas thabhair dhomh, 

is coimhdidh mi do reachd ; 
Is fòs le m'uile cridhe fein 
coimhdear leam e gu beachd. 

35 An ceum do lagh' thoir orm bhi tria 

oir leam 's ro-thlachdmhòr e. 

36 Gu d' theifteas naomh, '$ ni h-ann 

mo cridhe lùb, a Dhe. [fa 

37 Mo lhùiie pill mun amhairc mi 

air diomhanas gun ftà: 
Ach ann do fhlighSbh naomha feia 
ath-bheothaich mi do ghnà. 

38 O daighnich t-fhocal firinneach 

do t-òglach fein gu mòr : 
Do'n neach thug fuas e fein air fad 
do t-eagal mar is còir. 

39 Pill uam an nàir'à's eagal leam : 

oir 's maith do bhreith, a Dhe. 

40 Feuch, 's miannach leamfa t-aitheant 

a' d' cheartas beothaich mi. 

Vau. 

41 Thigeadh do thròcair mar an ceudn' 

do m' ionnfuidh fein, a Dhe : 
Docho-thuafgladh/s do ftilàinte chao; 
a reir do gheallaidh fein. 

42 Mar fin do'n neach bheir mafladh dho: 

bidh agam freagra deas : 
Oir ann ad fhocal firinneach 
mo dhòchas cuiridh mis'. s a l m cxrx. 25 ; 

Focal na firinn na buin leat 

gu h-iamlan as mo bheul : 
Oir ann ad bhreitheanas ro-cheart 

a ta mo dhòchas fein. 
'Mar fìn gu futhain is gu fior, 

gnà-choimhdidh mi do reachd : 
Arfon gu'n iarram t-aitheanta, 

gluaifeam am fairfingeachd. 
Ri righribh labhram air do theiff, 

gnn amhluadh orm na fgà. 
Is gabham tlachd do t-aitheantaibh, 

's ann dhoibh a thug mi gràdh. 
Ri t-aitheantaibh d'an d'thug mi toil, | 

togam mo làmhan fein : 
Is ann ad ftatuifibh ro naomh 

bitheam ri cnuafachd gheir. 

' Zain. 

Culmhnlch am focal ùd, a Dhe, 

do t-òglach fein anis, 
Thug thu mar bharam' dcrchais dhomh, 

's thug ovm gu d'earb mi ris. 
'S e fo mo cho-f hurtàchd ro mhòr 

am thèinn 's am amhghar geur : 
Oir rinn do bhriathra firinneach 

m'atlvbheothachadh gu treun. 
Bha mi mar aobhar fanoid mhòir 

ag daoinibh ardanach : 
Gidheadh cha d' aom air falbh o dlagh, 

le claonadh feachranach. 52 Do bhreitheanais a ta o chiae 

chuimhnich mi, Dhia, gn leir 
Xs ghlac mi chugam ann an fin 
deagh cho-f ìrartachd am fheum. 

53 Àrfon gu à J threig an daoi do lagh, 

ghlac uamhunn mi gu mòr. 

54 An tigh mo chùairt is mVoil-thire 

do ftatuin b'iad rr.o cheoL 

55 Chuimhnieh mì t-ainm fan oidhch^ 

is choirnhdeadh leam dò reachd.[Dh 

56 B'e fo mo chuid : oir choimhid mi 

t-iarrtais, a Dhe, gu beachd. 

Cheth. 

57 Mo chuibhrfonn b mo crann^hur tht^ 

O Thighearn' is a J)he :. 
Le gealladh cinnteach thubhaìrt mi r 
gu coimhdinn t-fhocal fein. 
5 8 Le m'uile ehridhe dh'iarr rni ort 
do ghnuis, 's do ghràfa faor : 
A reir do bhriathra firinneach 
dean tròcajr orm gu caoin. 

59 Do chnuafaich mimo fhlighe fein | 

's ri d 3 theifteas phill mp chos. 

60 Rinn deifir choimhead Nakheanta, 

's nicr ghabh mi tàmh no fois. 

61 Chrcach buidheann ajngidh mi :. gic 

nior dhearmaid mi do reachd. [her.d 
'Eiream mu mheadhon oidhch' ; a chunj 
gu molam do bfercith chearu S A L M CXIX. 2|3 

3 'S fear-comuinn mì is companach 

do'n dream d'an eagal thn ; 
'S do'n aitim ud a choimhideas 
t-fhior-aitheanta gu dlù. 

4 O Thighearna, tha 'n talamh làn 

do d' ghràs, 's do d' rhròcair chaoimlr, 
Tuigs' agus còlas thahhair dhomh 
ad ftatuifibh ro-naorxih* 

Tetil 

; Do t-òglach rinn thu ma'llv, a Dhey 
xlo reir do-briathair cheairt. 

5 Deagh-thcigs' is eòlas teagaifg dhosnh : 

oir chreid mi fein do reachd. 
j Mun robh mi 'n/teinn, alr feàchran 
ach t-fhocai ghkidh mi nis. [chaidh ; 
} 'S maith thus', is nìthear maitheas leat : 

ad ftatuis teagaifg mis', 
) Am aghaidh luchdaji ardain bhuhb 
dhealbh breuga baoth le cheil' ; 
Ach coimhdidh mife t-aitheanta 
le m' chridhe fein gu leir. 
) Tha 'n cridhefan co reamhar fòs, 
ri faill, ag meucl an iògh : 
Ach gabhaidh mife tlachd dhomh fein 
ad laghfa, Dhe, gach lo. 
: 'S maith dhomhs' a nìs gu robh mi fein 
au teinn 's an amhghar geur ; 
A chum gu foghlumainn le beachd 
do ftatuin cheart gu leir. 
P S A LM CXJX. 72 J S fearr dhomh gu roòr an lagh ata 
ag teachd o d' bheul amach, 
Na milte mòr do'n airgiod ghlan, 
's do'n òr a's ddrge dreach. 

7*3 Bfo rinn, Vdd dhealbh do lamhan mi 
dean tuisfeach. mi d'a reir, 
A chum gu faighinn eòJas maith 
air Uaithearitaibhgu leir. 

74 Tra chi luchd Ueagail mi, bi'd ait : 

oir dh'earb mi as do theift. 

75 Dhia chiom gur ceart do bhreith, 9 i 

leòn thufa mi gun cheift. [c 

76 t)he, gnidheam ort, do thròcaif chao 

bhi dhomh mar chof hurtachd : 
Do reir aiì fhocaiHabliair thu 
ri t' òglach feiri gu beachd. 

77 O thigeadh chugam fein anis 

do thròcair chaomh, a Dhe, 
Do m ? chumail beo : oir 's e do lagll 
mo thlachd 's mo mhiann gach rè« 

78 Biodh nàir' air luchd an àrdain mhò 

bhuin riurnfa, gun chion-fa, 
■Gu- fealìtach fiar ; ach fmuaintichear 
air Uaitheantaibh do ghnà. 

79 Pillidh luch t-eagail rium ; 's au dre 

ta eolach air cìo thcift, v 
8q Gu robh mo chridhe ceart ad r?achc 
nàch nàraichear mi 'm feafd\ SAL M CXIX. 2 5 j 

Caph. 

5i Tha nvanam air a chlaòidh gu mor 
feitheamh do choibhre, Dhe , 
Àch tha mo dhòchas bunaiteach 
a' t-fbocal tairis fein. 
Ì2 Ag fdtheamh t-fhocail chaifh rao fhùil : 
furtachd, O cuin a ni ? 
Oir taim mar fhearraig anns an toit : 
B do reachd nior dhearniaid mi. 
3 4 Cia lìon iad làithe t-oglaich fein ?. 
is fòs, a Dhe, cia uaìr 
Chuireas tu breitheanas an gniomh 
orra ta orms' an tòlr ? 
ì'èj An dream ta làn do'n àrdan bhorb, 
threachail iad dhomh gu beachd 
Sluic dhomhain, chum mo ghlacadh leo ? 
nach robh a reir do reachd. 
136 Ta'd orm an tòir gu h-eucorach 
Dhe, cuidieh leaui gu grad : 
Oir lairis agus fifinneach 
tha t-aitheantan air fad. 
$7 Ajr talamh chaidh ach beag mo chlaoidh^ 

nisr threig mi t-iarrtaìs naomh. 
88 'S gu coimhdinn teiiìeas fior do bhcil* 
ath-bjheothaich mi gu caomh. 
Lameb. 

S9 Tha t-fhocail bunaiteach f -gu bràth, 
] • fiia neamhaibh ard, a EHie. 
490 Tha t-f hiricn is da thairifiieachcJ 
bUan-xnhaireannach rèch-rèi' 
T z w %JQ S A L M CMIX. 

Do dhaighnicheadh an tatamh leat, 
's na iheafamh tha d'a reir. 
gi Ta'd buan an diugh reir t-orduigh fein ! 
do mhuintir iad gu leir. 

92 Mur t>hith* gud' ghabh mi ciata mhòr Ì 

do ufhocal flrinneacb, 
Ghrad-rhailnichinn is gheibhinn bas . \ 
am amhghar iomarcacb. 

93 T-iarrtais dva di-chuimhnich mi choidhcr 

oir bhcothaieh thu ini leo. 

94 'S ieat mi, fòir òrm : oir dh'iarr mifein 

t-aitheanta fein gach ìo. 

95 Bha luchd na h-aingeachd furachair 

ga m'f heitheamh chum mo fgrios ; 
Ach air do theifteas firinneach 
le 'm fmuaintibh dearcaidh mis.' 

96 Cbunnaic mi crioch gach nithe ta 

sa bheatha fo d'a mlieud ? \ 
Ach t-fhocal tha gun tomhas fòs 
ag fairfinoheachd is fcud. 

Mem. 

97 Cia ionmhùin leam do lagh-fa Dhe ! 

mo fmuainteach* e gach la. 

98 Thar m'eas-car thug thu gliocas dhoml 

le d' reachd ; ta leam do ghnà. 

99 Is tuigilch mi na'n aitiai ud 

thug teagafg dhomh gu leir : 
Bhri gur ann air do the.ifte.as naomh 
tai'ra fmuaihteachadh gu geur. S A L M CXIX. ^5 7 

co Talm tuigfeach eagnaidh fos os cionn 
gach feanair arins an tir : 
Arfon gur choimhdeadh leam gu beachd 
iartais dq reachd gu lìor. 
t>i Fàill mi mo chos o ròd gach uik ; 

gu coimhdinn t-fhocal ceart. 
2 Nior chlaon mi fòs o d' bhreitheanas ; 
oir theagaifgeadh mi leat. 

33 Le m' bhlas cia milis, O mo Dhia, 

do bhriathra ceart gu leir ! 
Do m' chàirin 's mìlfe iad gu rnor 
na mil air feadh mo bheil. 

34 Trid t-aitheanta taim faghail fòs 
tuigs' agus eolais mhaith ; 

Is wime fin 7 s ro-fhuathach leam 
gach flighe cham air bith. 

Nun. 

5 Is lòchran t-fhocal fein do m' chois * 3 

folus do m* cheum gu beachd. 
:6 Do mhionnuich mi, is niom d'a reir ; 

gu coimhdinn fcin do reachd. 
>7 Tha mis an trioblaid iomarcaich j 
O Thighearna nam feart : / 
Do reir an fhocail labhair thu, 

ath-bheothaich mi le d' neart. 
8 Gabh uam gu taitneach (guidheam ort) 
ofrail mo bheil anis, 
A bheiream dhuit gu toileach faor *, 
fìiur mi ad bhreitheanas. 

P3 ìà 258 S A L M CXIX. 

109 Tham'anam bochd am làimhdo ghnà: 

ach chuimhnich mi do reachd 

1 10 Leag droch-dhaoin' romham lion ; gid« 

nior chlaon o t-iartas ceart. [headì: 

111 Do theifteis fhior uo ghabh mi fein 

mar m'oighreachd bhuan am feafd ; | 
Oir 's iad a bheir do m' chridhe leònt' 
lubhachas mòr gun cheift. 

112 Dh'aom mi mo cridhe fòs a chur% 

gu deanta leam do ghnà, 
Do ftatuin cheart a chur ar> gniomh, 
nis is a rìs gu bràth. 

Samech 

113 Is fuathleam fmuainte diomhanacli : 

do reachd ach thug mi gràdh. 

114 'S tum' ionad-folukh, 's tu 1110 fgia : 

as t-fhocal m' earbfa ta* 

115 O fibhs' achleachd bhi deanamh uilc \ 

imichibh uam anis : 
Oir aitheanta mo Thighearna 
le curam coimhdidh mis\ 

116 Reir t4hocail dean mo.chumail fuasj i' 

a chum gu mairi nn beo : 
'S na lcig fo nàire mi, fa chùis 
mo dhòchais fein gach lo. 

117 Neartuich mi, 's tearnaidh mife flans 5 

lior-dhearcam air do reachd. 

118 Shattair thu air nachlaon.o d' tagh 

©ir 's breug am feail gu beachd; S A L M CXIX* 259 

9 Mar flial droch-mhiotail tilgear uait 
gach cìaoi air talamh ta ; 
Is uime fin *s ro-ehaomh learn fein 
teifìeis do bheil a ghnà. 
\o Do chriothnuich m'fheoil fa'n eagal ùd 
a ghabh mi romhad fein ; 
Is lionadh mi le uamhunn fòs, 
fa d' bhreitheanais gu leir. 

M Rinn mi -breìth chothromach ; na fàg 

fo iochd lùchd m'fhòirneirt mi. 
12 O neartuioh t-oglach fein fa mhaith 9 
na leig lucbd-buirb do m' chlaoi'* 
&3 Mo ihùilean tha air fàilneachadh 
feitheamh do (hlàinte, Dhe ; 
'S a' feìtheamh gus an coilionar 
deagh bhriathar ceart do bheii. 
i I4 Ri t-òglach buin a icir do ghràis, 
feol dhomh do lagh gu beachd. 
25 *S,mi t oglach, thabhair eòlas dhomh, 

gu tuiginn fein do reachd. 
16 'S mithich dhuvt gniomh a thaifbeanadh*. 
a Dhe Iehobhah threin : 
Oir fgaoileadh agus bhri^teadh lep 
t-aitheanta naomh gu leir. 
27 Fa'n aobhar ud, O Thighearna, 
gu dearbh is ionmhuin leam 
T-aitheanta fein oscionn an òir, 
an-t-.pr a's fearr a t'ann* 260 S A t U CXIX. 

128 Meafam t-uil'-iariais uirne fin 

bhi anns gach adn-ni ceart : 
Is fuathach fcs le m' chridhe feirx 
gach flighe bbrerg' gu beachd. 

Pe. 

129 Tha t-fhocal is do theifteis fein* 

a Dhe, ro-iongantath ; 
Air 'n aobhar fln nì m'anam bochd I 
'n coimhead gu curamach. 
izq Bheir tionnfgnadh t-fhocail folus maitr 
ri dol a ftigh 'n a pnàìrt ; ', 
Do dhaoinibh fimphdh ain«eolach 
do bheir e eòìas ard ? 

131 Gu fairfing dh'fhofgail mi mo bheuly 

a' plofcartaich gti mòr ; 
Fa mheud mo thoil do t-aitheantaibh 
bhionv muladach gu leòr. g 

132 Seall agur amhairc orm 3 a Dhia, 

dean tròcair orin gu caòmh ; 
Mar rinneadh leat a ghnà do'n dreani 
le'm b'ionmhuin t-ainrn ro-naomtu u 
233 Peacadh na biodh an uachdar orm ; 
a't-fnocal fìior mo cheum, 

134 O fhoirneart dhaoine teafairg mi 5 

is coimhdeam t-iartais fein. 

135 Dcalradh do ghnùis air t-òglach tog ; |;( 

ieol dhomh do ftatuin ciieaH* 
236 Ruidk frutha deur o m' fhù'libh fòs $| i\ 
siìr br.lf.kadh lco do reacadc S A L M CXIX. 26i TsADDI. 

137 'S ro chotjiromach thu fein, a Dlie, 

H is direach reidh do bhreith. 
[38 Do thcifteis dh'aithn ffliì dhuirin' ata 

ro-thairis ceart gach letb. 
139 Do rinn mo ghradh is rn' eud ro-mhòr 

mo chaitheadh roimhe chcil' : 
Do bhri gu d' dhearmaid m'eas-cairde 

deagh bhriathra ceart do bheil. 

40 'S ro-fhior-ghlan t-fhocal : uime fin 

's ionmhuin Ie t-òglach e. 

41 'Taim fuarach beag; gidheadh do reacKd 

air dhi-chuimhn' nior leig nii. 

42 Do cheartas fein is ceartas e 

ta iiorruidh buan gu bràth ; 
Is amhluidh fìn do lagh ro-clieart 
'na fhirinn ghloin ata. 

43 Ghlac trioblaid mi, is dh'amais or$i 

teinn agus amhghàr geur \ 
Gidheadh ata mo thlachd gu mòr 
a' t-aitheantaibh gu ìeir. 

44 Ceartas do theifteis fein, a Dhe, 

tha fiorruidh buan gun cheift : 
Deagh-thuigfe thabhair thufa 'dhomh, 
is bitheam beo am feafd. 
Koph. 

45 Ghlaodh mi le m'uiie chridh' : a Dhe^ 

eifd, 's coimhdidh mi do reachd. 

46 Do eigheam riut, fèfr orm ; 's an fm 

counhdcàm do thcift 9u bro.chd* s a l u cxix. 

147 Do thionnfgain mi ro 'n fcarthanaich, 

is ghlaodh mi riutfa, Dhe 
Oir tha mo dhòchas bunaiteach 
a' t-fhocai daingean fein. 

148 Mo fhùilean tha ni's furachair 

na farair' thèann na h-oidhch' : 
A chùm gu bithinn fmuainteachadh 
air t-fhocal fein a choidhch. 
X49 A reir do chaoimhneis tbrocfcìrich 
èifd fein ri m' ghuth anis i 
Do reir do bhreitheanais rò-mhòir t 
Iehobhah beothaich mis'. 

150 Luchd leanmhuin uilc tha teannadl gj 

ata iad fad o d' reachd. [orr 

15 1 Dhe, tha thu 'm fagus ; agus tha 

t-uiì' iartaisfior is ceart. 
IJ2 Fa thimchioll fòs do theifteis naomh, 
o thòifeach . b'f'hiofrach mi, 
Gud' rinneadh ieat an focrachadh (\ 
a chum bhi buan gu fior. 

Resh. 

IJ3 Amhairc, a Dhe, air m'amhghar goir 

is fuafgail orm am fheum : 
Fp'n oobhar nach do dhearmaid mi iU 

an reachd a dh'aithn thu fein. 
2:54 Tagair mo chùis, is fuafgail orm : j 

reir t-fhocail cutn mi beo. 
£ r, 5 'S fad flaint' o dhroch-dhaoinibh : arfc 

do reachti nach iarrar leo* S A L M CXlX. fj(&2 

1 56 5 S ro-lionmhor mòr do throcair chaomh* 

O Thighearn' is a Dhe : 
Do reir do bhreitheanais ro-cheirt 
dean beodhail ealamh mi. 

157 'S iionmhor luchd leanmhuin orra ar? 

is m'eas-cairde faraon 5 £to.U\ 
Ach nus' o' d' theiftcas firinneach, 

cha deach' air feachran claon. 
I j8 Chunnaic mi peacaich, chràdh iìid m!^ 

do reachd oir bhrifteadh leo. 
159 Feuch mar is ionmhu-in leam do lagh^ 

ad chaoimhneas cum mi beo. 
560 A Thighearna tha t-fhocal feia 

o thoiieach daingean fìor r 
Is tha do bhreitheanais air fad 

ceart agus buan gu fior. 

SciiIN. 

161 Bha prionnfaidh ìàidir drm an tòir^ 

gun aobhar no cion-fa, 
Àch air mo chridh' tha eagal mòr 
roi t-fliocal fein do ghnà. 

162 Ta aiteas orm ri t-fhocal maith, 

mar neadi fhuair creach gun tòivl 

163 'S oillteil 's is fuath leam breug ; ack 

mi gradh do d' lagh gu mòr. [thug 

164 Ataìm aVtabhairt molaidh dhuit 

feachd uairean gach aon la : 
Arfon do bhreitheanais gu iete 
ta cear a Dht } gu bràth. 
P 6 2^4 S A L M CXIX 

165 'S mòr slth na muintir ud ata 

ag tabhairt gràidh do d' reachd $ 
Cha'n eirich tmfleadh idir dhoibh, 
no oilbheioi iòs gu beachd. 

166 Ri d' iliMnte dh'fheith mi iein, a Dhe. 

coimhdeaiii doreachd air chòir. 

167 Do theilteis choimhid m'anam fein * j 

y s ionmhuin ieam iad gu mòr. 

168 Do theifteis agus t-aitheanta, 

do choimhdeadh leam do ghnà : 
Oir tha mo fhligheanna gu leir 
fa d' chomhair fein gaeh la, 

Tau. 

169 Thigeadh mo ghlaodlr am fagus duit^ 

a' t-fhianais fein, a Dhe : 
Is fòs reir t-fhocail f hirinnich, 
dean tuigfeach, eòlach mì. 

170 Ad làt-hair thigeadh m' achuinge, 

reir t-fhocail ormfafòir. 

171 Air teagafg dhuit do ftatuin dhomh ? 

mo bheui bheir dhuitfa glòir. 

172 Labhraidh mo theang'air t-fhocal fior: 

oir tha c-uil' iartais ceart. 

173 Dcanadh do làmh-fa coghnamh leam : 

oir roghnakh mi do reachd 

174 Ag feitheamh air do fhlàinte, Dhe, 
bhiom fem gu tuinfeach trom : 

Is mar an ceuiiia tha do reachd 
ro-thlachdmiior ciatach learn w A L M CXX. 265 

175 t)eonujch do m'anam bochd bhi beo, 

is duitfa bheir e glòir : 
Is deanadh do cheart-bhreitheanais 
deagh-choghna dhomh le fòir. 

1 76 Do chaidh mi fein air feacharan 

mar chaoirich chaillte thruaigh, 
Iirr t-ògìach : oir cha d' leig do d' 
dol as mo chuimhne uam. [reachd 

S A L M CXX. 

\ M' eigin ghlaodh mi fuas ri Dia, 
is dh*eifd e rium gach re. 

2 O'n teangaidh chealgaich, m r anam faor ; | 

's o bheul nam bi eug, a Dhe. 

3 Ciod bheirear dhuit, no nithear ort, 

a theanga làn do ghò ? 

4 Mar Ihaighde laoich, '3 iad geuraichte, 

mar eibhiibh aiteil beo. 

5 Mo thruaighe mi, gu bheil mo chuairt 

am Mefeich ; is mo thàmh 
Ana bothaibh Chedair choi&rich bhuirb* 
gu muladach gun da-iình. 

6 Rinn m'anam comhnuidh fbada fòs 

le neach thug fuath do fhìth. 

7 Gu cogadh tha iad togarach j 

air ùth 'n trà labhras mi. s a L M cxxi. M O ihùile togam iuas a chum 

nam beann, o'n d'thig mo neart I %66 salm cxxir. 2 O'n Dia rinntalamh agus ncamh, 

tha m' fhurtachd uile teachd. 

3 Cha leig do d' chois air chòr air bith 

gu fleamhntiich i gu bràth : 
Tamh-neul cha d'thig fin air an neach 
's fear-coimhid - ort do ghnà 

4 Feuch, air fear-coimhid Ifraeil, 

cadal cha'n aom no fuain : 

5 'S e Dia t-fhear-coimhid ; 's e da fgàil^ 

air do laimh dheis gu buan. 

6 À' ghrian chabhuail i thu fan ia, 

no ghealach fòs fan oidheh. 
I *j Ni Dia do chòimhead o gach olc % 
ni t-anam dhion a choidheh. 
8 Do dhol amach, 's do theachd>a fìeach 
coimheadaidk Dia do'ghnà : 
O'n aimfir fo an s at'ann, 
5 s o iìn a niach gu bràth. 

s AL M CXXII. 

BHA aoibhneas orm trà thubhairt hù s 
gu tigh Dhe theid àn fuas. 

2 Ad dhorfaibh, O lerufaleirn, 

air cafa leafaidh fòs. 

3 lerufalem mar ch?thair i, 

thogadh gu diieas dìù. 
i 4 D'an d' theid na treabha fuas gu leir, 
iìad ireabha Dhe nan dùh 
Gu teifteas Ifraei^ do chuni 
ajnm Dhe gu'moiadh iad. S A L M CXXIIX. 5 Oir caitarichean chum breth tha'n fin j, 

's le teaghlach Dhaibhidh iad. 

6 Sior ghuidhibh do Ierufalem 

sìth fliaimh is fonas mòr : 
A mhuintir fin lc'n ionmhuin thu 
foirbhiochidh iad gu leòr. 

7 An tacbh a ftigh do d' bhaìiaidh fein 

biodh sìrh ìs fonas maith : 
Deagh-ihoirbheas fòs gu robh gu bràth 
ad lùchairt arrd a ftigh. 

8 Air fgà mo bhràithrean 's luchd mo 

dhuit guidheam sìth do ghnà. [ghaoilj 

9 Air fgà tigh naomh ar Tighearn' Dia 

iarram do leas gu bràth. 

. 3 A L M CXXllI. 

T% /TO fhùiìe togam riutta ta 

JLVX 'n comhnuidh air neamh nan fpeur. 

2 Feuch, mar tha fùil nan feirbhifeach 

air làirnh am maighftir fein ; 
? S mar flmile ban-oglaich air lamh 

a bain-tighsarn' faraon, 
Feithidh ar sùikair Dia, gu 'n-dean 

e tròcair oirn ; gu caoin. 

3 Dcan gràfan oirn fehobhah Dhia, 

dean gràfan oirn gu luath : 
Oir tha finn air ar lionadh làn 
do tharcuis* is do fhuath. 

4 Le fanoid luchd na feafgaireachd 

ìioiiaah ar n'anam bochd \ SALM CXXl¥o 'S le fpid na muintir ùd ata 
làn àrdairi is ain-iochd. 

SAiM CXXIV. 

NIS abradh Ifrael gu fior,: 
Mur biodh lehobhah leinn : 

2 Mur biodh lehobhah as ar leth, 

trà dh'eirich daoine ruinn \ 

3 'N fin dheanta ìeo ar flugadh beo, 

trà las an corruich ruinn. 

4 Is ruitheadh tharuinn tuilte bras, 

fruth laiair thar ar ceann, 
3 'N fin rachadh thar ar n-anma bochd^ 
na tuiltean ard gu leir. 

6 Moladh do Dhia, nach d'thug e finu 

mar chreich d'am fiaclaibh geur. 

7 Mar eun a lion an eunadair 

ar n'anma truagh chaidh as : 
Bhrifteadh an lìon is fgaoileadh e* 

is fhaoradh finn gu cas. 
Ar coghna ta 's ar cuideachadh 

an ainm lehobhah threin ; 
An neach e rinn an talamh bhos, 

's a chruthaich neamh nan fpeur. 

S A L M CXXV. 

t tì iHA.'n dream ni dòchas ann anDia 
mar fhliabh Shioin a ghnà. 
Nach feudar fòs a charuchadb^ 

achmhaireaj ann gu bràthr S A L M CXXVI. 1 Ceart mar ata na beanntaidh tric 
tirachioll Ierufalem, 
Tha Dia mar fin, o nis gu fior, 
timchioll a phobuili fein. 

3 Oir ffat Iuchd uìlc cha ghabh i tàmh 

air chrann nan daoine còlr : 
Eagal gu sln na fìreanaich 
an làmh gu peacadh mòr. 

4 An aitim ùd tha maith, a Dhe, 

do mhaithèas pàirtich leo : 
Is ieis an drearu tha treibh-dhireach, 
's nan cridhe ta gun ghò. 

5 Ach iadfan uile theid a thaoibh 

'g an flighibh claon le cheiP, 
Iomainidh Dia le luchd an liilc : 
's bidh sith air Ifraeil. 

S a L M cxxvi. 

VT Trà thug Iehobhah air a h-ais bruid Shion, b 1 ionan finn 
As daoine chunnaic aifling inhòr 

's a mhofgail as an fuain. 
Lionadh ar beul Ie gàir an iin, 

's ar teanga fòs le ceol : 
Am meafg nan cinneach thubhairt 
Rinn Dia dhoibh bearta mòr. 

3 Rinn Dia mòr bhearta air ar fon . 

chuir oirne gairdeachas. 

4 Iehobhah, pill ar bruid a ris, 

mar Ihruth fan uirde deas. 
270 S A L U CXXVII. 5 Iadfan a chuir gu deurach fiol, 

gu fubhach ni iad buain. 

6 An neach gu curachd theid amach 

le fiol ro-phrifeil caoin, 
Air bhithdha gul gu muìadach 

'g a iomchar fud gu fonn, 
Xe haiteas piliidh e gu dcarbh, 

a' giulan fguaba trom. UR tòg Iehobhah fein an tigh, Mur gieidh lehobhah 9 m bniìe fòs 
chaill Juchd nafairc 'ri faoth'r. 

2 Dhuibh 's diomhain bhi ri moch-eiridhj 

fan oidhch , ri caithris bhuain, 
Bhi 'g itheadh arairi bròin; mar fin 
d'a fheircin bheir e fuain. 

3 'S e Dia bheir toradh bronn mar dhuais ; 

mar oighreachd bheir e clann. 

4 Bidh mic na h-òig , mar ihaighde geur, 

'n làimh ghaifgich threin gach am. 

5 f S bu nearachd fear' gam bi dhiubh fud 

a ghlac V a dhorlach làn : 
Gun ruidheadh tabhruidh iad fa phort 
re'n naimhdibh olc gu dàn. s A L M CXXVII. 
tha luchd na togail faoin ; s A L M cxxvni. O ■ Beannuicht gaeh aon-neach air am bi 
£3 eagal Iehobhah mhòir $ s a l m' exxix. 27 r 

Is ann an flighibh fior-ohian. De 
ftiuras a cheum air chòir. 
, Oir toradh gniomh do làrnha fein 

ithidh tu e gu h-ait : 
, Beannuichear thu gu mòr mar fin, 

's bidh ionas- ort gu paiit. 
; Mar thineamh'n tharbhaich bidh do bheati 
'n taobh ftigh do t-fhàrdaich fein ; 
Do chlann mar phlàntaibh òl-chrainn uir 
timchioil do bhuird gu leir. 
\ Feuch, 's amhluidh iln a bheannuichear 

an neach d'an eagai Dia. 
; A Sion gheibh thu beannuchadh, 
is fonas pailt o'n Triath ; 
) Is ehi thu maith lenifaleim 
re fad do làith' gu leir. 
5 Is clann do chl.oinnechi thu fòs : 
is sìth a!r Ifraeil. 

S A L U CXXIX. 

BU tric a chràdh iad mi o nv òig*, 
(deir Ifrael gu truagh,) 
1 2 O m' òìge chràdh iad mi gu tric, 

gidheadh cha d' thug iad buaidh. 
,3 Threabh an luchd treabhaidh air mo 
tharruhig iad claifean hd\ [dhruira, 
I4 Ach bhrift lehobhah ceart-bhreitheach 

còrdan nan daoi gu grad. 
g Air naimhdibb Sfcioih gu robh nàir', 
's rachadh air cùl gu luath \ 2J2 S A L M CXXX. 6 Mar fheur air mullach tighe ih s 

a chaill a bhlà gun bhuaìn : 

7 Ni leis nach lionar glac an f hir 

a bhios gu tric a' buain : 
Is leis nach ìiooar fgia an ti, 
a bbios ri ceangal fguab. 
& Ni tnò theirluchd an rathaid rin, 
gu robh oirbh beannachd Dhe ; 
Ach finne tha 'g ur beannachadh 
an ainm Iehobhah thrdn. 'N doimhne, O Iehobhah Dhe^ 2 Dhia, eifi ri m' ghuth gu furachair 2 

's ri m'urnaigh crom de chluas. 

3 Ma chomhruichear leat aingidheachd^ 
, a Dhe, co fheafas nut ? 

4 Àch aeadfa ta iochd : a chum 

gu tìriochd' a' t-eagal duit. 

5 Ri Dia tha mis' a' feitheamh, fòs : 

tha m'anam feitheamh ris : 
\S na fhocal naomha firinneach 
mo dhòchas cuindh imV. 

6 Tha m'anam bochd nt ? s furachafr 

a' feitheamh Dhe do ghnà, 
Na bhios luchd-faire maidnc fòs 

ri fgarachdain nan trà ; 
Ni 's furachair, a deiream fòs, 

V a fheitheaiiih-fan cun gh&j S A L M CXXX. 
S ALM CXXXI. Na bhios kichd-fàire anns an oklhch' 
ri teachd a .-fteach do'n lo. 

7 fiiodh dòchas Ifraeil an Dia : 

oir tha a tnrocair mòr : 
' 'S ann aig an Tighearna gu beachd 
tha fuafgladh paiit gu leor. 

8 Is bhcir e fein gun cheift air bith 

d'a phor ull ìfrael, 
Làn-ihaoradk agus iuafgladh glan 
o'n airigìdheachd gu leir. 
O cridhe cha'n 'eil àrdanach, 
no fòs mo fhùil, a Dhe : iNior ghluais mi atin an cùifibh mòr, 
a's airde na mi fein. 

2 Gu dearbh, rnar tiaoidhein chaidh o'n 

bha mi gu sèimh am thofd : [chich 
Mar naoidhein chaidh o chìch a mhàth'r, 
Is amhluidh m'anam bochd. 

3 Biodh dòchas maith ag Ifrael 

an Dia Iehobhah treun, 
O'n àimftr fo anis a t'ann, IR Daibhidh deanfa culmhn', a Dhe, x Mar thug e rraònn' do Dh&, is mòid 
4o Dhla ùd lacob treun. s A L m cxxxi. ?.ir feadh gach linn an cein* S AI< M CXXXII. 
274 $ A L M CXXXIfc 

3 Do m'th'gh chad* theid mi fein a fteach 

no air mo leabaidh fuas : 

4 Do m' Ihuiiihh tàmh cha tabhair mi, 

no fòs do m' rofgaibh fuain, 

5 >Gu ruig an uair arri faigheam àit 

do Dhia Iehobhah treun, 
Is ionad-comhnuidh bunaiteach 
do Dhia ud Iacob fein. 

6 Feuch, ann an criochaibh Ephrata 

do chuaìa iinn an fgeul : 

Air machairibh nan coillteach diù 1; 
fhuair iìnn e mar an ceudn'. 

7 Air fìòl a choife fìeucl^daidh fian, io 

an àros Dhia nam feart. 

8 Eirich, a Dhe, gu t-ìonad tàimh : ij 

thu fein is àirc do neirt. 

9 Sgheuduicht gu robh do fliagairt-fa 

do ghnà le h-ionracas : 
Is deanaidh do luchd-muintir naoKnli |j 
,gun tàmh ur-ghàirdeachas. 
XQ Air fgà t-fhior-oglalch cihileis fein 

Daibhidh d r an d'thitg thu buaidh, \ 
Aghaidh an ti do ungadh leat 
na cuir air h-ais gu truagh. 
ii Do Dhaibhidh mhionnaich Dia gù fi< r 
's cha phill e paidh' am feafd, ^ 
Ad chathair-rioghail cuiridh mi 

t-iarmadh ?g do fhliochd gun cheift. 
V% Ma ni do chlanmo cho-cheangaì 
a chiomhead, ì$ mo reachd^ S A L M CXXXIH. %fg 

An teift a ni mi theagafg dhiobh, 

ma chumar leo gu ceart : 
An fliochd-fan fuidhidh mar an cendri' 

ad chathair-righ, gu bràth. 

13 Oir mhiannuich agus roghnuich Dia 

Sion mar ionad tàimh. 

14 'S i forno. thàmh 's mo fhuaimhneas fòs 

gu futhain is gu fior : 
An fo do dheanam fàrdoch dhomh, 
oir 's i mo mhiann ga fior. 

15 Mòr bheannuicheam a ftòr gu pailt : 

diohm a bochd le lòn. 

16 Le iìàint' a fagairt euduicheam 

's a naoirnh ni iolach mhòr. 

17 Bheiream an fin gu h-ùrar glas 

air adhairc Dhaibhidh f às : 
Is lòchran dh' orduich mi do 'n ti 
a dh' ungadh leam tre gràis. 
13 Cuartaichidh mi a naimhde-fan 
le nàir is ruidheadh gruaidh : 
Ach airfan bidh a choron fein 
a' fàs le h-iomadh buaidb. 

s A LM CXXXiII. 

OFeuch, cia meud am maith anis/ 
cia meud an tlachd faraon, 
_ Bràithrean a bhi mn comhnuidh ghr;? 

an sìth 's an ceangal caoin. 
3 Mar òia phrifeil air a' cheann, 
zmdh m &n fheufaig fios^ S A L M CXXX17. 'S i feufag Aroin, agu? flirutli 

gu iomall eudaich 'iìs. 
3 Mar dhealt air Hermon, 's mar an druclu 

air fleibhtibh Shioin fhuas \ 
*N fin dh'orduich Dia am beannuchadh 

a bheatha fhiorruidh bhuan. 

J s A l M cxxxiv. 

/~\ Oglacha Iehobhah mhòir, beannuichibh Dia a choidhch' ; 
Sibhfe le 'n ghnà^bhi 'n aros De 
'riur feafamh feadh na h~oidhch\ 

1 'Na theampuli togaibh fuas ur làmh, 

. beannuichibh Dia nam feart, 
3 Beannuicheadh Dia a Sìon thu, 
rinn neamh is làr le neart. J 

SALM CXXXV. 

MOlaibhfè Dia, àrd-mho!aibh fòs 
deagh-ainm lehobhah threin, 
Is thugaibh cliu is moladh dha, 
oglacha Dhe gu leir. 

2 O fìbhfè ta 'nur feafamh fos 

an tigh lehobhah mhoir, 
An cùirtibh àluinn tigh ar Dia 
moiaibh e mor is còir. 

3 Molaibh an Tighearna, do bhjì ' ; 

au bheil e nV' VYpaeh rè : 
Da amm-fan feinnibh moladh aif, 
pir 's ni ro-th!afhdm.hor e* 
SALM CXXXV. 277 4 Oir Iacob fòs clo roghnujch Dia 
'na thròcair mhòir dha iein : 
Dha fein mar ionnas is mar fheilbh, 
do thagh e Ifrael. 
f Oir 's fiofrach mi 's is dimhin leam 
gu bheil Iehobhah mòr, 
Gu bheii an Tìghearna faraon 
os cionn gach dia an glòir. 

6 Gach ni air bith bu mhiannach lels, 

rinn Dia an neamh nan fpeur. 
'S air talamh, 's anris na cuantaibh mòf,' 
's na cloimhneachdaibh gu leir. 

7 Bheir efan air a' cheo dol fuas 

o chrich na talmhainn fhios, 
Uifge ni e le dealanaich ; 
gaoth as a ftòr gun dì\ 

8 Gach ceud-ghin a bha anns aia Eipht' 

do bhuaileadh leis gu trom ; 
Dò dhuine 's ainmhidh anns gach aif, 
- ag imeachd bha air fonn- 

9 O Eiphte, chuir e comhara, 

is miorbhuile le cheif, 
Ad bhuilfgean-fa ; air Phàroh fòs, 
's air òglachaibh gu leir. 

Na cianich lionmhor chlaoidheadh leis t 

mharbh righrean cumhachdach. 
1 ' D'o mharbhadh Og righ Bhàfain leis, 
Sihon righ Amorriòh : 
Gach uile rioghachd mar an ceudn^ 
ci^ h-iomadh ta iad^ann.. 

1 • ' Q 278 SALM CXXXV. 

Lom-fgriofadh agus mhilleadh leis, 1 
d'an rohh an tìr Chanaain. 

12 Am fonn 's am fearann fud air fad 

mar oighreachd thiolaic e ; 
Mar oighreachd do chloinn Ifraeil, 
a phobull dileas fein. 

13 Tha t-ainm, a Thighearna nam feart, 

buan-mhaìreannach do ghna : 
Tha tiomradh buan air chuimhne DhCj 
o linn gu linn gu bràth. 

14 Oir air a phobull fein ni Dia 

ceart bhritheanas gu beachd 1 
Is gabhaidh epb, aithreachas 
m'a òglach^ iochd. 

15 Icdhoilnan ci|&each tha do'n òr, 

's do*n airgiid ghlas faraon ; 
Is cha ? n eii annt' ach diomhana$ 
rinneadh le làmhaibh dhaoin'. 

16 Tha beul ac', is gun chòra ann ; 

is suilean, leis nach leir. 

17 Tha cluafan ac' 's cha chluinn iad leo j 

gun anail fòs 'nam beul. 
a8 A' mhuintir tha 'g an deanamh fud, 

ta'd fein ro-chofmhuit riu ; 
Is arnliluidh ta gach uile neach 

a chuireas annq? a dhòigh. 
O beannuichibb Iehobhah mòr, 

a theaghlaich Ifraeil ; 
>S a theaghlaich Aroin, beannuichjbh 

an Tighearna le chdr. s a l m cxxxvr. D O theaghlaich Lebhi, bssnnuichibh 
is thugabh cliu do Dhia : 
Sibbfe d'an eagal Dia faraon, 
-~ mòr-bheannuichìbh an Triath. 
I A Sion beannuicht gu robh Dia, 
'gam bheil a chomhnuidh bhuan 
An cathair naomh Ierufaleim. 
Molaibhfe Dia gach uair. Thugaibh buidheachas do Dhia f Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 
i Thugaibh do Dhia nan uile dhia 
mor-hhuidheachas le cheil' : 
Arfon gu mair a thròcair chaonih 
ga fiorruidh feadh gach re. 
; Thugaibh do Thriath nan ui!e thriath 
mor-bhuidheachas gu leir : 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 
j. Do'n Ti na aonar fòs a rinn 
moj-mhiorbhuile gu treun : 
Arfon gu mair a thrucair chaomh 
gu fiorruiah feadh gach re. 
; Do *n Ti le gliocas iongantach 
a chruthaich neamh nan fpeur % 
Àrfon gu mair a throcair chaointi 
gu iiorruidh feadh gach re. S A L M CXXXVI. 
280 S A L M CXXXVI. 6 Do' n Ti Jo fliin air uachdar tuinn 

an talamh troai gu ìeir : 
' '. Arf ;n gu mair a throcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 

7 Don Ti do rinn na foluis mhor 

ta foillfeachadh nan fpeur : 
Arfon gu mair a throcair chaomh 

gu ficrruidh feadh gach re. 
3 A' ghrian.gu h-uachdranachd fan la* 

chum dhùinne gu bu leir : 
Arfon gu mair a throcair chaomh 

gu fiorruidh feadh gach re. 
9 A ghealach is na reulta glan 

a riaghladh oìdhch' le cheil' ; 
Arfon gu mair a throcair chaomh 

gu fiorruidh feadh gach re. 
20 Do'n Ti rinn bùaìadh.trom fan Eipht* 

air ceud-ghin dhaoin' is fpreidh : 
Arfon gu mair a throcair chaomh 

gu fiorruidh feadh gach re* 

1 1 Thug as am builfgean-fan amach 

a phobull Ifrael ; 
Arfon gu mair a throcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 

12 Le neart a ghàirdein sìnte mach, 

's le laimh ata ro-threun : 
Arfon gu mair a throcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 

13 Do'n Ti a fgoilt an f hairge ruadh 

'n a rojnnibh as a cheiF i- S A L M CXXXVI. Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 
4 Is trid a meadhoin fìiuradh leis 
gu tearuint Ifrael : 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 
:j San fhairge ruaidh do fgriofadh leis 
Phàroh 's a iMuagh gq kir ; 
Arfon gù mair a thròcair chaomh 
gu normidh feadh gach re. 
[6 Do'n Ti fm trid na fàfaiche 
a fliur a mhuintir fein : 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu fiorruidh feadh gach re. 

17 Dhafan a bhuail J s a lot gu trota 

na righreann làidir treun : 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu iiorruidh feadh gach re. 

18 Is righrean uafal iomraiteach, 

mharbh e le ghàirdean fein : 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu norruidhfeadh gach re. 

19 Nam meafg bha righ nan Amorach^ 

feadh Sihon calma gleuft ; 
Arfon gu mair a thròcair chaornh 
gu fiorruidh feadh g*ch re. 

20 Is Og air Bàfan bhà 'n a righ, 

do mharbh is chafgair e ; 
Arfon gu mair a thròcair chaorafy 
, gu fiopruidh feadh gach/e, 262 S A L m cxxxvir. 2 1 Is thug e fòs mar oighreachd bhuaia Arfon gu rnair a thròcair chaornh 
gu iWruidh feadh gach re. 

22 An oigbreachd thug do Ifrael^ 

oglach ro-dhileas fein : 
Arion gu mair a thròcair chaomh 
gu fiprruidh feadh gach re. 

23 Neach, air bhith dhùinn ro-iofal truagh } 

a chuimhnich oirn 'nar feum : 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 
gu. fiorruidh ieadh gach re. 

24 Gu sàbhailt bhuin e finn amach 

o neart ar naimhde treun ; 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 

gu fiorruidh feadh gach re. 
2 3 Tha tabhairt beatha do gach feoil, 

is lòin do'n uile chre : 
Arfon gu mair a thròcair chaomh 

gu fiorruidh feadh gach re. 
26 O thugaihh moladh agus cliu 

do Dhia nan neamh 's lian fpeur : 
Arfon gu mair a thròcair chabmh v 

gu fiorruidh feadh gach re. IG fruthaibn coimheach Bhàbiloift, L fbuidh finn gu brònach bochd ? 
An fin air Sion chuimhnich finn> 
Is ghuileadh leinn gu goirt. am fearann-fan gu leir : SALM CXXXVII. 
S A L M CXXXVII. l 2 Àlr gheugaibh feilich chrochadh leinn 
ar clarfaichean an fin : 
3 Oir iadfan a rinn braighde dhinn 
dhiarr oran oirn is gean, 
Seadh iadfan le'n do chreachadh fimi 

dh' iarr luaghair oirn is ceol, 
Seinnibh do laoidhibh Shioin duinn, 
(ars' iadfan) mar bu nòs. 
à 4 An duthaich chein an urra finn 
oran lehobhah fheinn? 

5 Ierufaiem mur cuimhnich mi 

ri m' dheis nior lean a feirm. 

6 Mo theanga leanadh teann ri m' ghiaj^ 

mur cuimhnichear thu leam, 
Mua fearr leam na m'uiF aoibhneas àrd 
cathair Ierufalem. 

7 Clann Edoim, cuimhnich thufa^ Dhe, 

oir thubhairt iad 1? tàir, 
An làithibh truagh lerufalem, 
leag, leag i, fios gu iàr. 

8 O Nighean uaibhreach Bhàbiloin, 

a dh'fhàtaichear gu leir ; 
Bu nearachd neach, mar rinn thu oirn^ 
adhiolas dhuit d'a reir. 

9 Ba nearachd neach a ghlacas fòs 

do mhaoth-chlann bheaga thruagh, 
'S a phronnas iad gun acarachd, 
ri clachaibh t-uinnidh cruajdJbu 284 salu cxxxvnr, 

T E m'uile chridh' àrd-mholam thu, 
t a àrd-mholam thu gu caomh 

2 'Nlàthair nan dia* Isfleuchdam dhuk s |: 

ra'aghaidh ri d' theampull naomh, 
Is mòlam t-ainm, bhri t-fhirinn cheairt, 

's do chaòimhneis ghràdhaich fein : 
Oir t-jhocal fior-ghlan dh'arduich thu, 

os cionn t-uiP ainai gu leir. 

3 Sàn la a ghlaodh rni riut, a Dhe, 

f hreagair thu mi gu luath ; 
Is thug thu fpionnadh dhomh gu leor, 
lc treòir, am anam truagh. 

4 Bheir righre mòr na cruinne dhiiit, 

àrd-mholadh binn gu leir, 
San yair an cluinnear ieo, a Dhia, 
deagh bhriathra glan do bheil. 

5 An flighibh fòs lehobhah mhòir 

feinnidh iad ceòl gu b-ait , 
Arfon gur onpracb, *s gur àr4 
glòir àlvitfm Dhia narn feart, 

6 Ge àrd lebobhalj, feaìlaidh e 

air daoinibh umhall còir ; 
Ach 's leir dha 'n dream ùd, fad o làimbi i x 

tha làn de'n ardan mhor. 
y D'an gluaifinn ann am builfgea^i fòs ' , u J 

na trioblaid mhòir db m' chlaoidh 
Ata mi fiofrach dòchafach 

gu beothuich tbufa mi : j 
An aghaidh corruich mhòir mo nài&bj $ ^ 

do Jàmh iintear i$at, S A L M CXXXI3C. 28 Is ni do dheas-lamh ann am f heum 
mo theafairgin le neart. 
8 Gach ni air bith a bhuineas domh, 
coilionaidh Dia gu treun : 
Is buan do ghràs, a Dhia, gu bràth; 
oibre do làmh na treig. 1 

SALM CXXXXX. 

rxO rannfuich thu, 's is aithne dhuit 
mife, Iehobhah threin. 

2 Mo £hui<m # is m'eiridh 's aithne dhuit 

's leir rfhuit mo fmuain an cein. 

3 Mo cheuma, is mo luidhe fios, 

do chuartuich thu gu dlù ; 
Is air mo flilighibh fein gu leir 
y s geur fhiofrach eòiach thu. 

4 Feuch cha 'n 'eil focal mòr no beag 

no uirghill ann am bheul, 
Mun labhram iad, a Dhia nam feart, 
nach aithne dhuit gu leir. 

5 Do chuartuich thu mi air gagh taobh* 

romham faraon 's am dheigh ; 
Do làmh ta neartmhor cumh&chdach 
do leag thu orm' a Dhe. 

6 Tha 'n Neòlas fo ro-iongantach, 

is ormfa tha e cruaidh ; 
Cha ruig mi air, oir tha e àrd- 
r' a thuigfinn is r'a luaidh. 

7 Cia 'n tàit air bith am feud mi dol 

o dTpiòrad glic ; a Dhe ? SALM CXXXIX. O d' ghnùis tha uile-leirfinneach 

cia 'n taobh a theicheas mi ? 
N'an tf&chuinn fuas air neamh nan fpeur< 

ata thu fein an fud ; 
N'an luidhinn ann an ifrinn fhios, 

tha thu fan ionad ud. 
Air barraibh fgiath na maidne fòs 

n'an fiùbhlainn fad o laimh ; 
Gu h-ioniallaibh na fairge mòir 

chnm comhnuidh agus tàimh. 
Stiuraidh tu mi an fin, a Dhe, 

le d' laiinh ta treun an neart, 
Is nithear leat mo chumail fòs 

le d' dheas-laimh mhòir gu beachdL 

1 N'an abrainn, gù dean dorchadas 
gu dimhin mfholach uait ; 

Bidh 'n oidhche fein mar fholus glan 
ag iadhadh òrm m'an cuairt. 

2 Cha 'n fholuich uaitfa dorchadas, 

's co-lhoilleir oidhch' is la : 
'S ceart*ionann dpits' an duibhre dorc?*' 
is folus glan nan trà. 

3 Òir feuch ghabh thùfa fèalbh gu moch 

air m'airnibh is mi inaoth : 
? S ann leat a rinneadh m'fholach fòs 
am broinn mo mhàthar chaoimh. 

4 Ard-mholam thu, oir 's uabhafach 
f s is miorbhuileach mo dhealbh : 

Xha t-oibres' iongantach ; 's is leif 
dp m'anam fi*i gu dearbh. S A L M CXXXIX* 287 

5 Tra rinrteadh mi an dioTìhaireachd, 

's a dhealbhadh mi gu ceart 
An àitibh iochdrach talmhainn fhios : 
bu leir dhuit brì mo neart. 

6 Mo cheud-chruth an-abuich gun dreach, 

do d' fhùilibh-fa bu leir ; 
Mo bhuill gu h-iomlan chuireadh fiosj 

fgriobht' ann ad leabhar f ein : 
Gidheadh ri aimfir is ri ùin 

do dhealbhadh iad fan ara* 
Air bhi dhoibh roimhe fin gun dreach, 

's nach robh a h-aon diubh aiyi. 

7 '& ro-phrifeil uime fin^ a Dhe, 

do fmuaintes' uile leam : 
'S ro4ionmhor mòr r'an aireamh iad 
's r'an cur air cuntas ceann. 

8 Ri 'n aireamh 's mòr gur lìonmhoir* iad 

na gaineamh mhìn na tràgh' : 
Air mofgiadh as mo chadal domh, 
taim maille riut do ghnà. 

9 Marbhar an t-aingidh leat gù beachd s 

O Thighearna ro-threin : 
Anis, o dhaoine fuileachdach, 
imichibh uam an cein. 
o Oir labhair iad a' t-aghaidh Dhe* 
,le aingeachd eaf-aointais ; 
Is thug do naimhde mio-runach 
t'ainm naomh an diomhanas. 
t Nach 'eil mi tabhairt f uath, a Dhla, 
do'a dream thug dhuitfa foath t £38 SALM CXU 

Nach *eil mi gabhail gràin do ? n dream 1 

a' t-aghaidh dh'eirich fuas ? 
22 Fuath iomlan thug mi dhoibh gu beàchd J 

mar iiaimhde nim am meas, p 
33 Ranniuich mi, Dhe, mo chridhe faicr ( 

mo fmaointe feuch, fionn mis' : 
24 Feuch agus amhairc fein am bheil 

fligh' aingidh olc am chle : 
Is anns an t-flighe fhiorruidh chòir 

gu direach treoruich mi. 

SALM CXL. 

O'N droch-dhuin' faor is teafairg mi, 1 1 
O Dhia lehobhah naomb. : 
O'n fhear ata ri fòireigneadh 
dean didein dhomh gu caomh. 
1 Nan cridhe ta'd a' fmuainteachadh )i 
air aimhleas mòr gach la : 
Chum cath' is comhraig chruaidh a ta'c ( 
air cruinneachadh do ghnà. 

3 Mar theanga nathrach, rinneadh leo ^ 

an teanga fgaiteach geur : 
Ata nimh mhillteach nathrach fòs J 
am folach ann ^am beul. 

4 O laimh nan daoi, gleidh mife, Dhe » 

's o luchd an fhòirneirt dion, 
3Vio cheuma thilgin bun os cionn, 
's e fud an rùn 's am miamv ;S A L M CXL. 5.% 

5 Dh'iholuich na h~uaibhreich ribe dhoml^ 

is corda fòs, do in' fgrios j 
Ri taoibh a' bhealaich fgaoil iad !ion ? 
. is leag iad ceap gun fhios. 

6 Ri Dia lehobhah thubhairt mi, 

' ^ 's tu feia gu beachd rnp Bhia: 
Eifd ri guth m 9 achuinge anis, 
O Tjhighsarja' is a Thriath. 
I Is tu a's fpionnadh flàinte dìiamh, 
lehobhah Dhia nam flath : 
Cuir dion is folach air mo cheann 
an aimfir troid is cath'i 
( S Na deonuich miann an aingidh u'ìe, 
O Thighearna eara feart : 
Ais-innleachd fòs na foirbhich less, 
mun togar iad an ncart. 
I 9 Ach cinn na dream -à 'chaartitich inl 

gach taobh le tuaileas bhreug, 
:i'< Gu robh iad air am fplach fòs 
le tubaift mhoir am beiL . 
3 Ofra gu tuiteadh eibhle loifgt, 
tilg iad fan teine, beo : 
An flochdaìbh domhain fios, do chùm 
nach ekeadh iad ni 's mò. 
Ai Na daighnichear air talamh fòs 
fear-Iabhairt uiic a choidh' : 
Biodh olc a' fealg fir foireignidh. 
d'a leagadh is d'a chlaoidh. 
I Is aithne dhomh gn deonuich Dia 
do'n dream ta 'n ainhghar goirt jgjfr SALM CXLr. 

Àn cùis a fheafamh dhoibh gu treurr^ 
is coir nan daoine bochd. 
13 Do bheir na fireana gu dearbh 
do t-amm-ft mcladh mòr : 
Bìdh comhnuidh bhuan a' t-fhianaisfei 
a Dhe, ag daoine còir. 

S A L M CXLI. 

ODhia, ata mi 'g eigheach riut, 
dean deifir ehugam fein : 
Is thabhair eifdeachd fòs do m' ghutfc ' 
trà ghlaodham riut am fheum. 

2 Mar bhòltrach tùls ad làthair fuas, 

mar fin biodh rn'urnaigh riut : 
Is togaii fuas- mo iàmh gu robh 1 
mar iobairt fheafgair dhuit. 

3 . Cuir faire air mo bheul, à Dhia : 

dorus mo bhellia gieidh. 

4 Gu droch- l jheairt, no gu olc air bitk 1 

na aom mo chridh' a Dhe : 
Eagai re luchd na h-aingidheachd, 

gu cuirinn olc an gniomh, 
Ge milis bla.ft' an sògh 's an gleus, 

nior itheam fein maoin drubh. 

5 Buaileadh am firean mi le fmachd, j 

gabhaich mi fin gu caomh i 
Gabhaidh mi uaidh' an t-achafan, 

mar òlapbrifeil mhaoth ; 
Cha bhrift am bu^ladh ud mo cheann : 
ì oir fès tlic j :d m'urnaigh fuas, S A L M CXLH. 291 Trà bhios an aitim ùd gu truagh 
'nan amhghar cruaidh an sàs, 

6 Trà thilgear fìos air chlachaidh cruaidh 

am breitheachan gu leir: 
. 'N fin cluìnnidh hd, oir 's milis binn 
deagh bhriathra grinn mo bheil. 

7 Ar cnàmhan fòs ag beul na h-uaigh' 

do lgaoilf adh ieo le tàir, 
Mar ghearrar is mar fgoiltear fipdh 
'na fpealtaibh air an lar. 
S Ach tha 1110 fhùilean riutfa fuas, 
Iehobhab Dhia nam feart : 
Na fàgfo m'anam bochd gun ireòir, 
's tu fein mo dhoigh 's mo neart„ 
9 O teafùrg mi o'n rib', a Dhe, 
a' ieag iad chum mo fgrios ; 
'5 o eangaicb luchd na h-aingidheachd 
a dh'fholuich iad gun fhios. 
I© Ach tuiteadh luchd na h-aingiuheachd 
'nan liontaibh rinneadh leo : 
Am feadh bhios miiè gabhail thart', 
'$ a' tcarnadh afta beo. 

S A L M CXLIJ. 

Hlaodh mi ri Dia le m' ghuth : is fòff 
\JT le m' ghuth rioi m'ùrnaìgh ris. 

2 Mo chaoi' 'na fhianais dhoirt mi mach 

'? mo thrioblaiddh' fhoilliich mis% 

3 Trà bha rno fpiorad bàit' a ftigh, 

'n fin b'aithne dhuit mo cheum ; 
R 2 2Q2 S A L M CXLIH. 

S a' bhealach fan do fhiubhail mi 
gun fhios do leag iad lion. 

4 Dh'amhairc mi air mo dheis, is db'f he- 

■'s cha robh fear m'eoìais ann ; [uch, 
No neach do ni'anam bheireadh fpeis ; 
threig cobhair mi fan am, 

5 O Thighearna, do ghlaGdh mi riut, 

is thubhairt mi gun gho, 
Gur tu is tearmunn diìeas domh, 
's mo chuid an tir nam beo. 

6 Arfon gud' chlaoidheadh mi gu truagh* 

eifdfa ri rn > ghlaodh fan am, 
Is Paor mi o luchd m'fhoirneirt mholr : 
oir 's treife leo na iearn. 

7 A priofan m'ananvbuin amach, 

t-ainmfa gu molar leam : 
Is iadhaidh umam fireanaidh : 
oir ni thu pailteas rium. 

s A L M CXLIII. 

RI m'urnaigh eifd, is aom do chluas 
ri m'achuinge, a Dhe : 
A' t-f hirinn, is ad cheartas ard 
gu gràfmhor freagair mi. 
% Na tionnfgain ann am breitheanas 
le t-ògiach dileas fein : 
Oir 's dearbh nach faorar duine bco 
a' t'fhianais ann am binn'. 
3 0i r lean an nàmhaid eucorach 
ie tòir ghèir m'anam bochcf* 6 A L M CXLIH. 293 Mo bheatha thilg e fios le tàir. 

leug ris an làr gun iochd : 
Is chuir e mi an dorchadas 

chum comhnuidh ann gu troagh, 
Is ionam nii 's an dreani gu dearbh 

bhiodh fada marbh fan uaigh. 

4 Is uim fin tha m'anam bàit' 

gu cràiteach ann am chom : 
Mo chridh' am chliabh gu muladach 
air fàs gu tuirfeach trom* 

5 Na làith' o chian do chuimhnich mi, 

taim cnuafachadh gun tàmh 
Toibre gu kir ; 's ag fmuainteachadh 
air gniomharaibh do làmh. 

6 Mo làmhan fhìn mi riutfa fuas s 

an geall tha m'anam ort, 
Amhluidh mar bhitheas fearann cruaklh 

air tiormachadh le tart. 
*j Eifd rium, a Thighearna, gu grad, 

chaidh as do m'anam bochd : 
Do ghnùis na ceil, eagal gu biom 

mar dhream chaidh fios do'n t-flòclid. 
8 Thoir orm gu cluinnear lenm gu moch 

guth binn do chaoimhneis ghràidh, 
Oir annad chuir mi fein gu mòr 

mo dhòchas is mo dhòigh, 
Am bealàch fÒs an gluaifear leam 

tholr orm gu J n aithnich mi : 
Oir riutfa ta mi togail fuas 

mo fpioraid thruaìgh, a Dhe* 9 O m' naimhdibh guineach, teafairgrai, 
O Thighearn' is a Rigli : 
Do t-ionnfuidh theich mi fòs, do chuna. 
gu foluichc' leatfa mi. 

10 Do thoil a dheanarnh teagaifg dhomh, 

oir % tu mo Dhia gu beachd, 
O 's maith do fpiorad : treòruich mi 
gu tir na fireantachd. I 

11 Sgà t-ainmfa, beothaich mi gutreun, 

a Dhe fehobhah mhòir : 
Sgà t-fhireantachd, faor m'anam bochd 
o thriobìaid ghoirt 's o leòn. 

12 Cuir as do m'naimhdibh trìd do ghràis, 

is fgrios iad fin gu leir 
Ata cur m' anma thruaigh fo leòn i 

oir V mife t-òglach fein. 3 

SALM CXLIT. 

BEannuicht gu robh Iehobhah treua, 
mo charraig e 's mo threòir j ^ 
Mo làmh a theagaifgeas gu cath, 
4 's gu cocnhrag màith mo mheòir. 

2 Mo mhaith, mo dhion, 's mo bhaideai 

mo Ihlanujghear, 's mo fgia, [^ r d| L ; 
? S e cheannfuicheas mo dhaoine fùm : 
mo mhuinighin 's e Dia. 

3 Dhia, ciod e 'n duine, gu bheil thu 

a' gabhail eòlais air ? L 
No ciod e mac an duine fòs, 
gn d'thug J:hu e fainear ? MLM CXLIV. 29 

An duine, 's cofmhuii e gu fior 
lij ; ' ti dicmhanas gun ftà : 

'S a làith rrìar fgàiT, 's mar fhaileas iòs 
13 a gabhail feach ata. 

; O Iùb, a Dhia, do fhlaitheis àrd, 
ii, J thig fein gu dàil antias : 

Buin rìs na fleibhtibh mòr le cl'neart, 
is uath' theid deatach fuas. 
K Leig chuc' .amach do .dheaianach, 
Ìe'n fgaoilear iad air fad : 
Is tilg amach do fliaighde geur, 
le 'n claoidhear iad gu gràd. 
7 Sln uait do lànrh as t-ionad ard„ 
i, faor mi, is fuafgail orm, 
O uifgibh laidir ioruarcach : 
's o laimh nan coigreach borb. 
3 ladfan 'gam bheii am beii a' teachd 
air diomhanas gach lo : 
An^deas-làmh fud, is deas-làmh I 
Jàn iogain agus ga. 
. 9 Dhuit feinneam oran nuadB, a Dhe^ 
's ann air an t-Saitair ghrinn, 
Air inneal ciuil nan teuda deich 
dhuit feinneam moia binn. 
© 'S e^ Dia a bheir do righribh niòr 
fiaint' agus buaidh gti trefcm.,, 
'S e fhaoras Daibhidh 'òglach caomh 
o'n chlaidhe mhillteaeh gheur. 
, i Saor mi, is fuafgail orm o laimh 

viian coimheach, 'g am bheìl beul 
II 4 5 A L M CXLV. 

Làn diornhanais - 7 9 s an deas-lamh Vùs- 
? x?a deas-laimh foill ■ is breig\ 
n A eiium gu biodh ar mic a' fas 
mar ghallain ùr 'nan òig' : 

9 S ar rrigheana mar chlacha fnaight 
an oifinn àrois mhoir. 

13 Ar faibhlean lan do*n uile ftòr, 

ar treudan fòs a' breith 
Nam mil'tean, feadh dekh miltain àiì 
nar fàfaichibh gach fcttu, 

14 Ar daimh gu h-obair ìàidir caìm', 

gun chreach theachd oirn no bruid % 
À chum 'nar fràidibh fòs nach biodh 

guth gearain, caoi', no truid. 
25 5 S beannuicht am pobull fin ata 

fan inbhe fo gu beachd ? 
'S beannuicht am pobull fos d*an Dia 

lehohhah Triath nam feart. 

SALM CXLV. 

A Rduicheam thu, mo Dhia, VmoRigfti 
JTj^ t-ainm beanntiicheam gu bràth. 

2 Do t-ainms' am feafd do bheiream cliu : 

arduicheam thu gach la. 

3 Tha Dia Iehobhah mòr gu dearbh, 

ion-mholta, Dia gu mòr. 
Ch'an fheudar meud a mhòrachd-fan 
a rannfuchadh gu leòr. 

4 Molaidh gach àt do ghniomhara 

defo àl a thig nan deigh. S A L M CXLV. 2cJ7 

Is t-oibre cumhachdacha fòs 
fior-chuirear leo ann ceili. 

5 Onoir do mhòrachd ghlòr-mhoir fein 

cuireams an ceill gu beachd - 9 
Air t-oibre iongantach gu leir 
labhram, a Dhe nam feart. 

6 Labhraidh daoin' eile fòs air neart 

do bhearta uabhafach ; 
'Is mife foillficheam gu mòr 
do rahòrachd iongantach. 

7 Is cufrear leo an ceiii gu paiit 

lomfadh do mhakheis nihòir ; 
Bo cheartas glan, is t-ionracas 
moìaidh gu binn le ceòl. 

8 Tha 'n Xighearna ro-ghràsmhor caoin 

is ìàn do thruacantachd $ 
Ata e mall ehum feirg', is fòs 
pailt ann an trècaireachd. 
^ Is maith Iehobhah do gach dùil ; 
tha thròcair chaomh gu beachd 
Os cionn gach obair agus gnioml\ 
a rinneadh leis le neart. 

10 Dhia, molaidh t-oihre thu air fad : 

le à' naoimhibh molar thu : 

11 Air giòir dorioghachd ìabhraklh iad % 

innfidh do neart le cliu. 

12 Do chum a bhearta cumhachdach 

gu tuigeadh clanna daoin' ; 
Gu bhe'il a rioghachd làn do ghloir> 
is mòraìachd. faraon. SALM CXLV. 

13 Do rioghachd fein, is Rioghachd i 

ta fiorruidh buan gu beachd y 
Is mairidh t-uachdranachd gu bràth, 
air feadh gach àii ri teachd. 

14 Cumaidh Iehobhah fuas ie neart 

an dream tha tuiteam iìos : 
S' an dream 'ta claona' chum an làir f J 
togaidli e 'ri àird' a rìs. 

15 Tha sùile fòs gach dùir air bith 

a' feitheamh ort, a R igh ; 
Is tha thu anns na tràthaibh ceart 
'à' tabhairt dhoibh am bidh. 

16 Ata thu ann ad thoirbheartas 

fofgladh do laimh gu inòr, 
Is miann gach nithe beo air bith. . 
sàfuichear leat gu leòr. 

17 Tha Dia 'n a uile iliiighìbh ceart, 

naomha 'n a uile ghrjiomhr 

18 'S dlù Dia do mheud 7 s a ghairmeas ai 

feadh ghairmeas air gu lior. 

19 D^eagh mhiann gach neach .d'an eagal t 

coilionaidh e gu pailt ; 
Is eifdidh efan fòs ri 'n glaodh, 
faoraidh e iad 'nan airc. 

20 An dream tha tabhairt gràidh do Dhia 

dhoibh ni e tearmunn deas ; 
Ach fòs na h-aingidh olc gu kir 
do ni e feio an fgrios. S A L M CXLVI. N 299 

11 Àg luadh air cliu lehobhah threin 
bithidh mo bheul gun cheift : 
Àinm naomha beannuicheadh gach feòil 
gu iiorruìdh buan am feaflL 

s a L m ^ pxtvi. 

DIA molalbh ; mol, o m'anam, Dln. 
2 Molaidh mi Dia ri m' bheo ; 
Ard-feinnkìh mife ciiu do m 9 Dhia, 
ri fad mo re 's mo lo» 

3 Na earbaibh, is na deanuibh bin 

a prionnfaibh ìàidir treun ; 
No fòs a mac aon-duin' a t'ann, 
'3 gun fhurtachd ann ri feum. 

4 Tha anail-fan dol as amach, 

theicl' e jg* a ùir arr ais^ 
Theid as d'a fmaonteachadh gu leir 
fan ia fin -fcin gu cas. 

5 'S bearmuicht an duir.e lin 'gam bheil 

Dia lacob irar a neart ; 
'G arn bheil a dhòchas ann an Dia 
^ lehobhah Triath nam feart. 
r6 "'S e chruthai'ch neamh, is muir, is tir, 
's gach aon ni annta ta ; 
'S e choinihdeas firinn mar an ceudn' 
gu fiorruidh is gu bràth. 
7 Ri daoinibh ta fo fhòirneart mor 
cumaidh e coir gu csoin, 

R 6 300 S A L M CXLVII. 

Bheir biacih do'n acrach ; cuiridh Dia ; 

na priofunaich fa fgaoil'. 

8 'S e Dia ta fofgladh sùl nan daU, 6 

togaidh Iehobhah mor 
An dream ata air cromadh ìips/ 
is caomh leis daoine còir. 

9 Dia feafaidh bantrach 's dilleachda3n y 

fe 's dion do*n choigreach ann 7 
Àch flighe ihiar nan daoine daoi 
tilgidh e bun os cionn. 

ic Bidh Dia 'n a Ard-Righ rnor gu bràth> 
do Dhias' 7 O Shioin naoimh, 
O linn gu iirm gu maireannach. 
Molaibhfe Dia gu caomh„ 

s a l M cxlvii* 

MOlaibhfe Dia 3 oir 's maith bUi feimi 
àrd-mholadh binn d'ar Dia : 
Oir 's tlachdmhor e, 's is maifeil fud 
bhi tabhairt cliu do'n Triath. 

2 Suas togaidh Dia Ierufalem £ 

cruinnichidh e le cheil'* 
An dream d'an d'rinneadh dibhearthaich 
do ghineil Ifraeil. 

3 Do'n aitim 'g am bhril cridhe brùit' 

bheir efan flàinte mhor : 
Is eeanglaidh fuas gti faicilleach 
gach cneadh ta orra ?s leon. 

4 Na reuìta lionmhor airmhear leis 5 

'can ainmeacbadh gu leir. S A L M CXLVfl. 5 Is mor ar Dia, *s is mor a neart \ 
gun tomhas air a cheill. 

6 Togaidh lehobhah fuas gu dearbh 
na^daoìne ciuin a rìs : 

Is leagar ìeis na daoi le tàir, 
gu làr 'g an tilgeadh fios. 

7 Seinnibh do Dhia lehobhah mor, 
le buidheachas gu binn : 

Seinnibh d'ar Dia-ne moiadh ard 
air teud na ciàrfaich ghrinn. 

8 Dia folchaidh ncamh le neulaibh tiugh* 
ullaichhidh u-ifge fòs 

Do'n tdamh : 's e bheir air an fheur 
bhi fòs air fieibhtibh mor. 
p Do'fì ainmhidh 's do gach beathach fiat 
bheir efan biadh gun di : 
Is do na fithich og' faraon 
a ghlaodhas 'giarraidh bidh. 

10 An neart an eich cha bhi a dhùil, 
ge mor a lùth 's a threis : 

Cha gliabh e tlachcl an cofaibh fir 
iheafas gu direach deas. 

11 Tha Dia a' gabhail tlachd gu mòc 

do'n drearo d'an eagal e, 
Chuireas an dochas is an doigh 
'na throcair-fan gach re. 

12 Thoir moladh O Jerufaleim, 

do Dia Iehobhah mor, 
Do d' Dhia-ia thaWjìair mol^dh fio«> 
O Shioip, mar h cGÌ.r, 3@3 S A L M GXLVIf. 

13 Croinn dhruididh fòs do dhorfa mpr 

do neartuieh e gu maith : 
Is bheannuiche do ihliochd gu leir 
ad mheadhon fein a ftigh, 

14 'S e chuireas ann adehriochaibh fos 

fith agus fonas mor : 
'S e ni le fmior a' chruithneichd ghloia 
do fhàfucfaadh gu leòr. 

15 'S e chuireas àithn' amach air t!r, 

ni fhocal ruidh gu luath. 

16 Bheir fneachd mar clainn : fgaoilidh.e 

an ìiath-reo mar an luath, 

17 Eith-reodha tilgidh e arnach, 

mar ghream anna nach gann ; 
Is anns an fhuaehd a rinneadh ieis * 
. co .dh'fheadas feafamh ann ? 
j8 Cuiridh e fhocal mòr amaclv 
is leaghar iad a rìs : 
Àir leideàdh dha legaoith an iin 
fruthaidh na tuilte fios. 

19 Do lacob tha e foillfeacbacih 

a bhriathra rlor-ghlan naomb, 
A ftatuio is a bhreitheanais 
do Ifrael gu caomh. 

20 So maitheas nach do dheonuich e 

dh'aon fhine ta fò y n ghrein : 
A bhreitheanais cha b'aithne dhoibh. 
Molaibh lehobhah treun. S A L M CXLVIH. 3®J 

MOlaibhfe Dia. Ard-mholaibh fòs 
lehobhah mòr gu bràth, 
' O neacnh* nan fpeur : mèlaibhfè Bia 
's na h-ionadaibh a 's àird'. 

2 Uir aingle Dhe mòr-mhclaibh e: 

moìaibh e lhluagh gu leir. 

3 O ghrian 's a gheala'ch, molaibh e : 

's areuita glan narì fpeur. 

4 O ncamha àrd nan uile nearnh, 

is uifgeachan ata 
An comhnuìcìh fhuas os cionn mn fjpeufy 
molaibhfe Dia do ghnà. 

5 Thugadh iad cliu is molaclh bina 

do ainrn Iehobbah threin, 
Oir chuir e àithne mach le neart, 
is rinneadh iad d'a reir. 
€ Do rinn e fòs an daighneachadh 
a chum bhi buan do ghnà : 
Is chuir e fiatuiri orra fud 

nach d* thefd $£r cM gu bràth, 
7 ? n talamh fòs ata fo neamh 
molaibh lehobhah treun, 
UiP uabheiftean ro-eagalach, 
's a dhoirnhneachda gu leir. 
*S Tein' adhair agus clach r fhneachd chrc- 
an ceò thcid fuas's an fneachd ; [aidh 
Gaoth dhoìnionnach a' coilicnadh 
a bhriathra-fan gii beachd. 
5 Na fleibhte fairiing atmhcr mor, 
's na tul?,ich tos le cheii' : 304 S A L M CXLI.X, Gach craobh bheir toradh agus blàtb^ i© Gach beathach, ainmhidh, is gach dùi 
a ihnàigeas air an br, 
'S gach euniaith fgiathach iteagach 
ta 'g iteakrch gu h-àrd. 

1 1 Gach righ air talaroh, làidir mor, 

? s gach pobuH fòs air hith y 
Na prionnfuidh is luchd breìtheanais 
ta thar gach tir fa leth. 

12 I>J"a h-oig-fhir is a' mhacruidh dheas, 

's r»a maighdeana le cheiP \ 
Na feanaire ta eolach glic, 
*s na leinibh og gu Ieir ; 

1 3 Airuu Dhe ard-mholadh iad, oir tKà 

ahim-fan ambain ra-mhor: 
Os-cionn na talmhain is nan neamh 
gu-h-anbhar ard tha ghìdir. 

1 4 Adharc a fhluaigh leis arduichear, 

feadh cliu a naomh gu leir, 
Cliu IfraeiJ, a phobuiìi chaoimh* 
Molaibh Iehobhah treum LVJL ^hmibh do Dhia gu caomh ; 
Seinnibh a mhola fan gu binn 
an co-thional nan naomh. 
z Biodh Ifra'i aoibhneach ann an 
an Ti a chrutkaich e ; 's na Seudair ard gu Idr. SALM CXLIX. 
Olaibhfe Dia : is oran nuadh SALM CXLIX. 305 

Deanadh clanri Shioin gàhdeachas 
rian Righair feadh gach re. 

3 Is anns an damhfa ihugadh iad 

d'a ainm-fan mola binn : 
A chliu le tiompar* feinneadh iad, 
is leis a' thlàrfaich ghrinn. 

4 Oir tha Iehobhah gabhail tlachd 

'na phobull diicas fein : 
Ro fgiamhach fòs lc fhlainte ni 
na daoine feimh gu leir. 

5 Biodh air na daoinibh naomh an fi& 

ùr-ghàirdeachas ail glòir : 
ls air an ieabuidh feinneadh iad 
do Dhia le h-iolaich mhòir. 

6 Gu robh àrd-chiiu an Tighearna 

gu dligheach ann nam beul : 
Is anrì nan laimh-iàn fòs gu rpbh, 
claidhe da-fhaobhair gein:. 

7 A chum ga deant' air fineachaibh 

làn-dioghaltas gu trom : 
Is mar àn ceudn' air^phoibleachaibk 
fmachdaxhadh- goirt mar thoiii. 

8 Du c-hum.gu ^€311^ an righrean-fan 

a chur fo •chuibhreich gheir, 
Fo gheimhlibhteanndo'niarunn chruaidh- 
anuaifle mòr gu leir, 

9 Chuhi dioghaltas a chur an gniomh 

ta fgriobht 'na fhocal ceart ; 
So cliu nam fireanach gu ieir. 
Molaibhfe Dia nam £eart». 

« S A L M Cl. Olaibhfe I)ia. 'Na thearnpull naomh 
molaibhfe Dia gu mòr : v 
An fpeuraibh àrd a chumhachda 
molaibh e mar is còir. 

2 Arfoti a ghniomhara ro-threun 

molaibhfe Dia 's gach àit : 
Do reir a mhòrachd rnolaibh e, 
's a ghiòir, ata ro-ard* 

3 Le guth na trompaid mar an ceudn' 

moiaibhfe Dia g« binn : 
Air ciàr&ich feinnibh mola dha # 

isair an t-felteùr ghrirm. 
'4 Le tiompan thugaibh moia dha 

fan damhfa mar an ceudn' : 
Le organ tcgaibh fuas a chliu,. 

? s le inneal ciuii nan teud. 

5 Air fiombabfàh *ta làbhar binn 
moìaibhfe Dia gun tamh : 
Molaibhfe Dia air {iombalaibh 
'nitoirm is tuaimh ro-àrd. 
£ Gach uile dhùil lam bith ta beo 
'g am bheii an deo nan crè» 
Ard-mholadh ìadfan Dia gu mòr* 
Molaibh lehobhah treun. 
CRIOCH, LAOIDHEAN, O N CRIOPTUR NAÒMH'A I. Genesis L 

3Neo-ni èireadh talamh 's neamh ; 
fo lahhair guth an Triath : 
O neo-ni dh'èirìch talamh 's neamh, 

gu h-ùmhal mar a dh'iarr. 
Shuidh air an aigein duibhre tiugh, 

thuirt Dia, Biodh folus ann : 
Ghrad las an foìus aobhach gcal, 

is tbeich an duibhre dall. 
Do neulaibh dh'àithn e togail fuas, 

fiias thog na neoil da reir ; 
Le -n ionnas fliuch fgaoTt iad 's gach àit, 

a' fnàoih air feadh nan fpeur. 
Dh' àithn e do'n u'ifg, a luidh air fonm 
grad-ihional gu h-aon àit » HEE 
bt Oi 

|ol 308 L A O I D H ì> 

Dhian-ruith an fhaifge, tonn air th*c b 

is feuca an talarnh tràight ! 

5 Le luibhean ùaine 's craobha' meas, 

chòdaich e 'n talamh lom ; 
Mu 'n d' thainig fras nodrùchd o'# fp< 
's mu 'n d' eirich grian air fonn. 

6 Sgeacaich e 'n fin na neamhan ard j 

gu dealrach las a' ghrian ; 
À ghealach is na reulta cìhùifg, 
a chunnta' mhios is bhliadhn'. 

7 Do*n uifge dhealbh lehobhah treun 

gach gineal eifg fa chuan ; 
Is ghairm o'n doimhne mar an ceuda 
gach eun fan eajtuinn fhuas. fo;, 

8 Gach duìle bheo air thalamh ta 

dhealbh thu le d' laimh, fa leth ; Itthi 
Do'n leomhan bhorb 's do'n chnuimh ; 
fchug thu maraon am bitru [?iha* } al 

9 An duine chruthaich thu fadheoidh, 

ad chollas gloirmhor fein, 
Gu bhi na uachdran dligheach fior 

os cionn gacb ni rVn ghrein. 
10 T-uir o^bre 'n fin ad iàth'r, a Dhia, 

gn ciatach àluinn iheas, 
Sheall thu, is tnuirt gu robh gach ni 

gu fior-mhàith agus deas. 
I c Cia glormhor t-òibr' air fad ? a Dhe ì 

cia rreun thu fein an neart ; 
Co 'n ti nach tus>a' dhuitfa cliu ? 

o 

Kiolams' thu, Dhia nam fcart : L AOIDH III. 509 

^Laoidh II. Gen. xxviii. 20.— 22. 

! kHE Bheteii ! le dMaimhthoirbheartaich 
s,ì r 's tu bheathaich t-Ifra'I fein ; 

3 a thrcoruich feadh an turais fgìth 
I ar flnnfeara pu leir ; 

ir mòid 's ar h-urnaigh 'nis a ta 
; aig là 'ir do chathair ghrais ; 
Vi lemn, O Dhia ar n-aithrichean ! 

's na diobair Gnn gu brath. 
Erid ceuma dorch' ar beatha bhos, 

O treoruich thufa finn ; 
3 o là gu là ar n-eideadh cuirp 
/ r *s ar teachdantìr thoir dhùinn. 
r o Igàil do fgè, O dean ar dion 
! gu crìch ar feachrain fgìth, 
3 thoir d'ar n-anma fois fadheoidh 
* ad chònuidh fhuas an sìth. 
!Ra tiolaca fo, Dhe nan gràs, 
[' thoir dhuinn o d' laimh gu fial. 
p a nis agus a rìs gu bràth, ' 
is tu do ghnà ar Dia. 

Laoidh III. Job. u.zt* 

Omnochd mar thainig finn a fteach 
j ( do 'n t-faoghal fo air tùs, 
s amhluidh theid finn lomnochd 

is taifgear finn ian ùir. 
jfach ni ri 'n canar leinn gu faoin 

ar maòin 's ar ftèras|feio, 3i« LAOIDH 17* Is fefad gairid aon-la e, 
's grad-dhiolar e gu ieir. 

3 'S e Dia bheir dhuinn gach co-fhurt; 

no ghearras iad air falhh ; 
Ma thug e leis, 's e fein thug uaidhì 
beannuicbt gach uair biodh ainmi 

4 Beannuicht gu fìofruitn gu robh Di 

cha ghearain fìnn ni *s mò ! 
Docrach no focrach biodh ar cor, 
dhuits > Athair gu robh gloir ! 

Laoidh IV. Job iii. 17, — 20. 

CIA sàmhach ciuin an talla dorch' 
ian gabh iinn uile tàmh ; 
An tìr na di-chuimhn' far nacl^i glu 
aon fhuathas linn no nàmh ! 

2 Cia tofdach sèimh an lèab' an uaigt 

a ghabhaìl fuain is fois ; [: 
Theid crioch air dragh luchd-ainge; 
's gheibh daoine fgìth innt' clos ! 

3 Innte cha chàeidh am priofunach 

ni 's mò mar fhuair e chlaoi' \ [bl 
Cha dochainn finachd an droch 
's is balbh guth millt'-fhir dhaoù 

4 Thalag is làidir, beag is mor, 

co-fhìntVTan uaigh le cheil' ; 
Tha naimhdean sàmhach taobh ri ti 
is luchd nacoi-Ilri rèjdh. 

5 Co-ion-in caidlidh iad air fad 

fo ghlafaibli teami a bhsi$> L À G I D H V. JII 

Gu 'n uaìr an gairmear iad k Dia 
'm fhianuis la a bhràth. 

Laoidh V. Job v. 6, — 12 

i Mhghar o'n duflach ge nach dùifg, 
\ o'n ùir ge nach d' thig bròn ; 
Gidheadh is lionruhor iad na h-uilc 

th' air mac an duine 'n tòir. 
Amhluidh roar dh'èireas frada fuais 

gu luath air iorg a cheiì' •, 
Mar fin tha'n duine air a bhreth 

gu bròn is cùradh geur. 
Ach earbamfa ri Dia mo chùis, 

is deanam m'urnaigh ris \ 
Riaghiadh an domhain tha na làimhj 

gu ìàthair teichidh rnb'. 
Tha oibre lionmhor agus mor, 

co chuireas iad an ceiìl ? 
An t-anam brònach ni e ait, 

'3 an truaghan ni e treun: 

Laoidh VI. Job viii. 11, — 22. 

UN iàthach am fàs luachair ghlas ? 
no fejleifteir gun fruth ? 
Ge d' fhàs, is diombuan gearr an-Cualrt^ 

feargaidh, gun bhuain'an cruth. 
Is ionan dochas baodh an daoi, 

nach feud a choidh' bhi buan ; 
Mar lion an dubhain-aljuidh fhaoin 
a bhdr gach gaoth 'na cualrt. tl L AO I DH VII, 3 Tra leigeas e a thaic r'a thigh, 

aomaidh gach clach is crann ; 
'S luath ghreimicheas e ris, ach 's luait 
theid fhardoch bun os rionn. 

4 Ge d'fhàs na ghàrra ris a ghrein 

a gheuga dofrach ùr, 
'S ge d'fgaoil e domlèuin te-mn gac 
th'airleis, do-fpiont' a h-ùir :[Treumi 

5 Gidheadh air teachd da bhìnn' o neafp| 

fpionar a f hreumh a bun ; 
Aire cha 'n aithnich e nPs mò. 
caochìaidh a ghìoir gu tur. 

6 Feuch ! 's amhluidh gairdeaohas na 

ni tàir air naomivreacbd De ; [daoi 
Grad-thuitidh iad ; 's co grad a thig 
'nan àite daoiae sèimh. 

.*] Ach Bia nan gras, le cumhachd mor, 
na daoine còir a dhion ; 
An cridhe Iionaidh e le gean, 
's am beul le moìa fior. v. 

Ath 

cc 

lol 

> 
0: 
' k 
% 

c 

Dt 

J, 

C. 

c 

Al : Laoibh VÌL Job IX. 2, — 10, 

M bi fiol Adhaimh faor o chiont', 
no glan am fianuis De ? 
JVla thagras e reir ceartais ruinn, 

fa fmachd theid ilnn do'n eug> 
Gu geur-chuifeach ma thoimhfe.is e 
gach fmaoin, is guth, is gmauih; 
Leìfgeul fedi aon do m' mmitibh cbnt 
a dhealbh cha'n urr a mi. Itil I 1 LAOIDH VIH. 31 

1$ glic a chrìdh 's isjreun a lamh, 

's nach aingidh dàn ati fluagh 
A thogas ceann ( an aghài' Dhia ? 

co ri^bh thug airfan buaidh ? 
.Ro fheirg, na fleibhte criothnaichid'h, 

is clifgidh iad o'm' bonn ; 
O bhunchar ìuaifgidh null 's a nall, 
•le garbh-chrith, 'n talamh tioau 
Ma thoirmifgeas e eiridh grein', 
cha 'n eirich grian gu bràth. ; 
Dui'-neulach hi e 'n fpeur air^fad, 

's gach reul theid as 'na fmàl. 
Coii'ichidh Dia fan ihairge ghsrirhh,. 

carbad do ghaothaibh ni ; 
A fhlighe ard co Iprgaicheas ? 
a cheuma dorch' co chì ? 

. LaOIDH VIII, JOB xiv. l y 

% Dhuine th' air do £hreth le mnaoi^ 
v cia tearc is truagh do llith 8 ! 
O'n duflach thàinig thu, k theìd 

gu d' dhuflach fein gun dàfL 
Mar mhaoth-lus fàfaidh tu fo bhì% t 

is-gheibh thu bàs gu beachd: 
Mar fhaileas teichidh thu gu Juatft. 

Vchabhuan air thalamh fceach. 
Làn ciont' is truaigh, an feas aon ciùiL 

fa chomhair sùilean De ? 
Co choidh' bheir uifgè foilleirgl^n 
9 tobar faiach crèidh ? 
8" 3 14 t* A o 1 t> ii vnr. 

4 Àr làithean air an àireamh ta^ 

's gun tàmh a' gabhail feach, 
Is gairid gus an d' thig an uair 
a ni do'n uaigh ar teach. 

5 Dhe mhoir ! na fmachdaich ann a t-fhe 

an tomhas gairid faoin, 
Do làitkibh diombuan an-fhocrach 
thug thu do chloinn nan daoin'. 

6 De d' chriorias lus, cha'n fhaigh e bàs ! • 

thig fhàs ri h-ùine nios ; 
'S ge d' (heargas craohh fa gheamhf a 
ni 'n t-earrach nuadh i rìs. [f hu 
.7 Ach aon uair 's gu faigh duine bàs, 
cha phill a làith' ni 's mò ; 
A bheatha cha dean earrach nuadhj 
's air uaigh cha ruig an lò. 
S Amhlui' mar fhruth a ruitheas bras, 
's nach pill air ais r'a fhliabh ; 
Tha làfth' is bliadhnai, 's linn dol feac 
's cha phill ri neach an triaìl. 
f San uaigh 'n trà luidheas duine fios, 
caidlidh e'n dìòn a bhàis ; 
'S cha (iùifg e tuille gus an d* theid 
an cruinae-cè ? na fmàl. 
10 O biodh an uaigh na leaba tbàimh 
dhomh fein, gu là mo Thriath, 
San eirich mi gu h-aobhach fuas 
le naonih-fhluagh maifeach Dhia ! 
l % San dochas air, le faighid mhòir, 
feithiclli mi orJugh &cimh, U k 
A 
T 
I LAOIBH IX. JI J 

A thig fan am a fhonraich Dia 
an triall mi chuige tein. 

Laoidh IX. Job xxvi. 6, gu chrlch. 

tìP 1 ^ ghleachdas ris a ghaitdean threua 
a dhealbh na fpeuran àrd ? 
No c'ait am falaich neach.e fein 
o 'n t-sùil d' an lejr gach àit ? 
j s . 'Na iliealla-fan tha ifrinn fein, 

is leir-fgrios uile ruifgt ; 
J *S am folchar lochd air bith no bcud 
1 o f hradharc geur a fhùl. 
; Air neo-ni chroch e'ri domhan mor f 
's an airde tuath do fgaoii 
Air ionad falamh, agus phaifg 
uifge 's na neulaibh faoin. 
t Tra chithear cumhachd Dhe 's gach àit 1 

tha fgàil ga fhalach fein ; 
j Tha chathair cuartaichte le ncoil, 

's do dhuine beo cha lcir. 
; Onfha na fairge piìiidh e 

le tràigh, air meud a neart ; 
'S a chrioch a thug e dhi 's gach àit 
gu'bràth cha d' theid i thairt. 
i Ro' achafan Iehobhah threin, 

tha talamh 's neamh air chrith ; 
Ciìfgidh an fteidh ma lafas fuas 
a ehorruich uair fam bith. 
f Gun doinionn luaifgidh e an cuan # 
tofgaidh e fuas a thuinn ; 
S 2 L A O I D H X* 'S an t-uàihhreach tilgidh e, gun nàir 

o airde bun os cìonn. 
8 9 S e lionas neainh le cuideachd nsroml t 

'$ a ni iad aobhach ait ; 
Ach fliochd na nathrach tilgidh fios 

gu ionad elaoi' le fmachd. 
D'a oibre cha leir dhuinn ach cuid, 

's cha tuìg finn iàd fin fein ; 
Ach tairneanach a chumhachd mhoir r 

co dh'fheudas chur an ceill ì L 

Laoidh X. Gnà-fhocla .1 20,-31. 

N co-thional nan iomadh flògh, 2 
is anns na ròidibh tiugh, 
Ri cloinn nan daoin' tha Gliocas nein 
a' togaii iuas a ghuth', 

2 Cia fhad a ni luchd-fanoid tàir 

air firinn 's grafa Dhe ? 
'S a bheir fibh, amadana, fpèis 
do 'rtoil mhi-cheillidh fein ? 

3 Pillibh, alr m' earails', air ur n-ais, ^ 

is bidh fibh fona choidh'.: 
Pilhbh, 's a churn ur beannachadh, 
mo Spk>rad bheir mi dhuibh. 

4 Ach mur toir fibh moghuth fanear, 

' 's mur eifdear leibh mo ghiaodh j 
Tra ghlaodhas fibhs' an là ur n-airc, 
ur n-achuinge bidh faoin. 

5 Tra-ghlacas leir-fgrios fibh 'na cuairtj 

mar iom'-ghaoth luath nan fpeur^ 
LAOIDH XI. 3*7 $Ji mife fanoid air ur caoi', 

's ur 'n-urnaigh choidh' cha 'n eifd. 
6 O ròghnaich fibh ro' bheatha bàs, 
's eigin gu bràth bhi truagh ; 
Oir ciod air bi a chuireas neach. 
dheth fin ni ? n neach fin buain. 

Lacidi^|KL Gnà-fhòcla iii, 13,-17. 

iT IA fona 'n ti do theagafg Dhe 
Wr* bheir eifdeachd gach aon uair ; 
S' ri Gìiocas neimh, le moran tlachd, 
thionndas gu moch a chluas ? 

2 Is fearr a fìòr na 'n t-ìonnas faoin 

a ta fan t-faogh'l gu kir ; 
'S is luachmhoire a dhuais gu mor 
na òr a chruinne-che. 

3 Tha faoghal fada 'na ìaimh dheisj 

is onoir 'na laimh chlì ; 
Iadfan air fad a bhcir dha gradh, 
's ieo faibhreas, flaint' is sìth. 

4 Do 'n òg 'na fhlighe neo-chiontaicb # 

folas bheir e gu pailt ; 
'S do 'n aòfda bheir e coron gloir, 
's trocair o Dhia gun airc. 

5 An uair tha dicheall dhaoine mor, 

tha dhuais-fan mor da reir : 
X)o fholafaibh tlia flilighe làn ; 
is sìth io ghnà 's gach ceum, 

• , s 3 LAOIBH XIII. Laoidh XII. Gnà fhocla vi, 6, — 12, 

EIRICH a lundaire gu grad, 
'S thoir ort an feangan beag gtixi fta 
Oir ge nach d'fhuair e Hamh fear-iuil, 
No neach da ghreafad air a chùl 

2 Fa chornhaìr geamhraidh ni e dea$> 
A cuimhneachadh gun tàmh a jjgas ; 
San t-famhra trufaidh e a lòn, 

San fhoghar iornlan tha a ftòr, 

3 Ach c' uin a dh'èireas tus' o d' ftruaij 
A lundaire, nach duifg thu iuas ? 

Cha'n iarr do leifg ach tuille taimh, 
CHò do'n t-sùil, ispafga làmru 

4 Ach feuch ! tha bochduinn agys bròi 
Ag iadbadh air gach làimh ad chòir ; 

'S mar ghaifgeach armach teachd ad dhàil 
Tròm-bhruthaidh iad do cheann fo'n sàil. 

Laofdh XIILGnà fhocla viii. 22, gu chric • 

BIBH tofdach uile, chlann naa dagfi'j 
tra ghlaodhas Gliocas De , 
A bhriathra thugarleibh fanear, * * 
's da earail thugaibh geiìl. f f* * ' 
% Bu mhlfe Annfachd Dhe o thù^ 
murì.'rbbh na nearnha ann j 
'S mun d'fhuair an domhan mpr abhit 
bha jjiife, feadh gach am. 

3 Mun robh ann fìeibhte mor na beag$ 1 
i»un rofeh ann mtìr no tìr 5 LAOIDH XIV* 319 

No ni ar bith fa chruinne-chè, 
aig deas laimh Dhe bha mì. 

4 Tra dhealbh e neoil is adhar ard f 

an talamh tràight 's an cuan, 
\ ? S tra ghearr e 'n criochan doibh fa leth^ 
bha mife leis fari uair. 

5 Tra chroch e 'n talamh cothromaicht.* 

gun taic ris o aon taobh, 
Dhearc mi le folas mor an fin 
air ionad-cònuidhdhaoin'. 

6 Dhealbh fmaoin mo chridh? o fliiorruith- 
làn tearmunn doibh o*n bhàs, |eachd 

Neo-chaochlaidheach, uaidh fin gt*fb, 
tha m'iochd dhoibh is mo ghràdh. 
*] Ri m' theagafg etfdibh uime fin, 
is gheibh fibh beatha uaidh ; 
Is fona 'n ti bheir geili do m 3 lagh^ 
bidh 'n ti nach tabhair truagh. 
8 Is mife ni gu neamh m t-iul, 
's a bheir do 'n ionraic duais 9 
Tha beatha *s cairdeas aig gach neach 

a leanas mi gach uair. 
Ach ^ naimhde mor d' an anma fein 

na dhiultas geill do m'reachd , 
'S nk bheir fior-f huath do rri'iheàgafg na^ 
chum ifrinn theid gu beachd. [omh 

Laoidh XIV. Ecclef. vii. 2,-6. 

^ibhs' air fad le 'm b' àili bhi gjic^ 
bityk ìvìq an tigh a hhgò jn 3 3*3 LA'OIB H XT. 

Oir luath no maìl tha finn gu leir 
ri fulang pèin is leoin. 

2 Is fearr gu mòr bhi giulan goimh, 

o amhghar tigh na caoi' ; 
Na 'n cricìh' a ìot lc folas baodh, 
an cuideachd dhaoine daoi. 

3 'N tra bhios an aghaidh tuirfeach tro 

*s an t-sùil a file' dheur, 
Cheibh fmaointe naomh fan anam tàn 
's ni iad ni 's fearr an gnè. 

4 An duine crionna theid gu tric 

gu botham bcchd a' bhròinn ; 
Àch ieis an dream air bhcagan ceill' ! 
is aoibhinn talla cheoil. I iii 

j Is diombuan aighesr dhaoine daoi, f ; 
's is dlù dhoibh amhghar tTuagh ; 
Marbhoifgefuaimncach droigbinnfhar 

ghrad-chacchlas a churxi luath. 

- 

Lacish XV. Ecclef. ix. 4, 5, 6, io. 

? QE nis an t-am bhi reidh ri Dia t 

£3 'S e nis an t-ani thoirt geill do'n 1 2 ' 
Am feadh a mhaireas la nan gras ; [z 
Feudaidh gach neach dol as o'n bhàs* 

2 'S i fo an uair a (heachna' truaigh'. 

a thabhairt neimh amach'le buaidh; K 
So cothrom àigh, ta dian-dhcl feach> 
Beanar dengh-biiuil dheth leis gach nea< 

3 Is fi ,s dp 'n bheo gu faigh c bàs, 
Air c i-chpimhn thà gach marbh ?.h trà LAOIDH XVt 32 £ 

h dh ,, fhalbh an euimhne, 's dh'fhalbh an 
ainm, 

Iha 'n aithnigh'r iad, cha 'n aithne dhoibh* 

4 Theirig an gradh, is fguir am fuath, 
ìì tha 'm farmad sìnte leo fan uaigh ; 

,!ha 'n eol doibh ni fam bith fo 'n ghrein ; 
>n faothair fguir maraon riu fcin. 

5 Dean dicheall uime fin 'na thrà, 
. irioch a chur air faothair do làmh ; 
pir faothair, feol, no obair ghlic, 
Jha deanar leat gu brath fo 'n lic. 

6 San uaigh, gu'm bheil fmn uil' a' triall, 
| laith'nas cha 'n fhaigh, 's cha d'fhuaradh 

|un chaochla'bithidhcor gach neach, [riabri, 
lìu am da bhìnne teachd amach. 

LaoidhXVI. Ecclef. xii. i. 

2(1" 

CUimhnich do Dhia an làithibh t-òig% 
iàithibh gun bhròn gun fmal ; 
Mun d' thig na bliadhnai' breoite tinn, 
s ain fàs air t-inntin cal. 
Ì2 Mun falaich lochd air bith do chrìdh, 
I jo grad-fgriobh air lagh do Dhia ; 
'S cuimhnich do Chruthadair an tràs' 
mu 'm fàs thu aofmbor lia. 
3 °i r i gairid uait tha pian is bròn, 
na neoil tha cheana dlù 
J Ni t-aoibneas dorcha, 's t-òige fean, 

a'cur do ghean air cul. 
m 'S gearr gus an gearain thu gu giort 
fo fpr ochd is iarguin aois, |l| LAOIDH XVII. 

'S an cuJmhnrch thu-air aighcar t-ò5g, 
nach pill' ni 's mò do d' thaobh. 

Lagidh XVII. Ifaiah i. 10,-19. 

A Bhuithean Shodoim ! gabhaibh fuirol 
J"*" do ihocai Righ nam feachd ; 
Fhe2ra Ghomorrah ! thigihh dlù, 
is bithibh umh'l d'a reachd. 

2 Mar io adeir c, Ciod is 'brìgh 

d J ur n iobairtibh gun fla ? 
Tha m' altair fgìth d'ur tiolacaibh. \ J 
's thug mi d'ur n-aora' gi àin. 

3 Ge d' las ur n-iobairtean gu neamh, \i 

's ge d' dhorchaich tùis an fpeur; 
Gidheadh bheir mife fuath is gràin 
do ghniomh ur lamh 's duibh fein. 

4 Ur trafg 's ur n-urnaigh 's fuathach lea j | 

's ur làithe feìll faraon 
Oir tha ur cridhe lan do cheilg, 
's ur flighe cam is claon. 

5 Glanaibh ur lamhan o gach olc, j 

's na deanaibh lcchd ni 's mò $ 
N'ur giulan uile bithibh Ceart, ( 
's n'ur cridhe glan, gun ghò. 

6 Na tairgibh d'homhfa onoir fhaoin, |J 

ach fogliUimaibb mo rcachd ± 
Teann-thagraibhcùis na ban-traichc, ■ r 
\s air fann na deanaibh lcchd. 

7 'N fin, dearg mar chorcar ge do robh » 

ur lochdan, nighear uaibh LAOIDH XVIII, 313 

Àn fal, is bidh fibh glan, trìd gràis: 
mar fneachd' is àillidh 'fnuadh. 

Laoidh XVItL Ifaiah ii. 2—6. 

l OpEUCH ! eiridh fan linn dheireannaich 
L naomh-theampull Dhia na gloir, 
Os cionn nam beann 's nan fieibhtean 
fàth iongantais ra-mhor ! [ard : 

2 D'a ionnfmdh thig na cinnich ait, 

gach teanga Vtreabh le cheiì' ; 
Ag radh.-Suas greafamaid gun dàil 
gu teampull àluinn De. 

3 An lolus^thig o Shioin ard 

dealraidh feadh dhùcha cèin ; 
'S do 'n Righ 'na fhuidh' air Salem ta 
>• bheirear 's gach àite geill. 
2r 4 Meafg chinneach 's eilean' iomallach 
ard-fhuidhidh e gu breith ; 
*S o cheartas naomha gheibh gach aon 
a bhìnne fein fa leth. 
j Lc connfpoid is le h-an-iochd borb 
cha bhuairear linn nan gràs ; 
Gu fpeal is cqltar iompaichear 
gach claidhe 's inneal bàis. 
6 Le nàmh ni 's mò a chafgrar nàmh, 
's cha bhi fan àraich caòidh : 
Cha chruinnich trompaid flòigh le cheiP, 
's clia 'n eighear cath a choidh\ 
Jf O ghineil Iacoib, uime fin, 
thigibh gu teampull Dc ; > ||| L AOIDH XJX. 

'S na fholus-fan, ta dealrach glan, 
fior-thriallamaid gu neamh. 

It&oiDH XIX. Ifaiah ix. 2,*~-8, 

TpEUCH ! dh'eirich folus air na flòigh 
bha cbòmùdh 'n duibhre bàis ; 
Is air an t-fhjagh a bha fo fgàil, 
nis dhealruich Grian nan gràs. 
d Do t-ionnfuidWa, a Ghrian an àigh f 
le f àilte thig gach fluagh, 
'S iad aoibhinn mar lucbd-buan o 
's am foghar taifgte fuas. [fhai< 

3 Oir thog thu dhinn ar n-uallach gpirt, 

is lotadh leat ar nàmb, 
d' ghairdean treun ghrad-thilg tl 
luchd-mioruio chum an ìàit. [fi 

4 Mar laoch a' ruith feadh fala 's àir 

tha Slanui'ear nam buadh \ 
Mar cheumaibh dealanaich nan fpeur 
bheir thu fo gheill gach fluagh. 

5 Feuch dhuinne rugadh Mac m àigh ; 

fìiuair finn Slanui'ear treun ! 
Gach treàbh air thalanah geijlidh dh% 

is aingk neimh gu leir. 
$ Prionnia i*a fio^haint canar ris, 

Ven' Ti ta glic is treun ; 
Le ceartas riaghlaidh e gach fluagh? 

6 kk'*%h«# ihtias w.n&vtìfc ( \ L A O l D H XX. Laoidh XX. ifaiah xxvh 7. 

~>i IA gloinnhor àluinn cathair 2)he ! 
Sion cia breagh a fn uadh ! 
Inntc chuir Dia a cfìathuir^rìgh, 
chum mairiinn £orrui:h huan. 
t A baìJaicih dionaidh e ìe ghtàs, 

gu làr cha ttiit i choidh' ; 
. Ni ilainte tean'mmn ciì gmh taohh* 
's ifrumxha 'n fheud a daqklh. 
I A dhoria fìorraith^ èiribh fiiasf 
ikh fpfglaibh gu luath o eheiF ; 

S gu racha' naomh-fìiluagh l^he afleacb, 

a thug d'a reacbd-fen geiìl' ; 
An fo gun airceas meahidh iihli 

sìth fholafach 011 bràtb ; 
Sibjife ie 'n ionmhuin arcUainm Dfaj^ 
\s tha deanamh buj'à a ghràs. 

Earbaihh a Dia, fìor-earbr.bh as 1 

gach eagal fògraibh uaibh 5 
Aig Dia tha cumhachd chum ur (}ion f 
teadh Hnn nanìinn gu buan. 
6 Cc.nuidh nan droch-dhaotn', ge 'cP :s ar J 
bheir Dhia le Uimh i imas ; 
: >S am mor-chuis tilgidh efan.ilo^ 
co-iofal ris an uaigh. 

Sahraidh am bochd an fìn le tàhy 

alr àrois arci nan daoi : 
Tra bhios iad sìnte air an lar, 
mn ciridh ? n àird a choidhV L A .O I D H XXiX. Laoidh XXI. Ifaiah xxxiii 13,— 

O | gach aon neach fad as rìo dlù, 
do'n cb.ùis fo gabbaibh fuirn ; 
Bidh àgh is beannachd aig na naoimh 
'ach fgriofar daoinè daoi. 

2 An ti bhios iònraic treibh-dhireach 

fa chomhair Dhe gach uair, 
Ri gniomih gun iochd nach cnir a làm' 
? s air breig gu bràtìi nach ìuaidh; 

3 An ti nach làimhficìi duais an uììc, 

? s gu ceiig nach buair an faegh'i *, 
Nach feall gun ghràin air lochd air bi 
's nach gluais air flighe chlaoin. 

4 An ti fm cònmdh gheibh gu brùth 

an daighneach taidir D'he : 
Gun eafbhtiidh glieibh e theachdantir 
is caifgear iora *s rheuni. 

5 Fadheoidh bidh Ncamh dha fofgailte, 

le dorfaibh farfaìng fial ; 
'S le Righ nan righrean bithidh e 
gu tearuint feadh gach ial. 

Laoidh XXIL Ifaiàh xl. 27, gu crìclu 

Arfon a dhoirtear leat amach 
do chaoidh,. gun duil ri h-iochd ! 
Ceart mar nach tugadh Dia fanear 
cùis neach air hith d'a fhìiochd. 
2 Efan a chruthaich talamh 's Neamhj 
am bhe'd a t.hearmann ffann ? Da 
jC; 

il r L A I D H XXIII. 327 

4 No 'oi feud an Jamh a dhealbh gach ni 
fàs fgìth gu bràth no fann ? 

3 Maith, glic, is uiie-chumhachdach f 
]f tha 'n Triath a ta gar dion ; 

A fhhghe ge nach leir do neach, 
^ is ceart a anns gach gniomh. 

4 'S mor fàth ar mifneich, uime fin, 
! fo cheannfal Dhia nan fluagh, 

Do »n fhirean lag bheir efan neart, 
^ 'i do'n anfhann bheir e buaidh. 

5 Cailiidh na fean-daoine an treoir, 

's an òigridh fein an lùgh ; 
Ach meud 's a dh'fheithri Dianan grls, 
tha flainte dhoibhfan dlù. 

6 Le cafaibh lughar fiubhlaidh iad 

lan uflTghe dh' ionnfui , gloir ; 
? S fafaidh an neart mar thrialias iad, 
'nangiulan dìadhaidh còir. 
J Air fgiathaibh creideimh eiridh iad, 
mar iolair luath nan fpeur/ 
Os cionn an t-faoghail dhorcha fo, 
gu Dia an aìrde neimh, 

Laoidii XXÌIL ffaiah xlii. 1,-13 

FEuch m' òglach ! feuch mo fheirchm 
's c à*duicht ann am neart \ [ghraidb 
Mo roghain e do'n t-fluagh gu leir, 
dha thug mi fpieis gu beachd. 
2 Airfan gu faibhir tuirlingidh 
ma Spiorad naomha fein, 
T 2 3 2 § iAOID H' XXHI. 

Chum anns na dùchaibh iomaliach 
mo bhreith gu cuir e'n ceill. 

3 Sèimh agus ciuin gun gheilt no buirb', 

bheir efan breith neo-chlaon ; 
Cha bhrifl: e 'm feafd a chuilc tha brùit 
's chamhùch e'n kfair chaol. 

4 Gu laiair sèidear ìeis an t-frad ; 

dq 'n iag bheir e ìàmbhuaidh ; 
Ftadh mhor-thìr 's eìlean fgaoilidh eud 
is Ppillulh diia gaoh fìuag'h. 

5 So dcir an Dia ghaifim neanih gu bith 

's a las no lochrain iuil, 
A thug do 'n duine fpiorad gìic, 
f s a dhealbll gach uile dhuil:, 

6 ? S tu in' Fhaidh, a ghairm ? s a thog rr 

gach uair is leat mo neàrt ; [fuas 
O m' uiìe chumhachd gheibh thu treoii 
gu d' choghnadh anns gach beairt. 

7 Annadia ni mi ris gach tir 

co-cheangal fiorruilh graidh, 
Thoirt faorfa do na braighdibh leont', 
ìs do chinnich eoias àigh. 

8 Na dorfa praife briftidh tu, 

's na glaia làidìr teann ; 
Is folus aoibhinn agus faors, 

bheir thu do 'n daor 's do'n dall. ^ 
g 'S n)ife Iehobhah ; 's e fin m'ainm 
air feadh gach uile àit ; 
Mo ghioir cha bhuin do dhcalbha f .ohx, 
? s mi fei,n am aonar Dia. L A O I D H XXTV. 329 

) Feftch ! choiìionadh a nis gach ni 

gheall mi o lhean doin t-faogh'l ; 
'S na nìthe ghealbr leam.an tràs' 

coilionar iad faraon. 
i Canaibh do 'n Tighearn 'oran nuadh ! 

•air ainm biodh luadh 's gach ak; 
- Feadh muir, is tìr, is innfe cian, 

biodh moladh Dhia gu bràth. 
& A chaithir mhor ! is fhaiach fhaoìn! 

molaibh maraon ar Dia ; 
Sa mhachair thugaibh mola' dha* 

's na bheil 'nur tamh feadh fhliabh., 
3 Seinneadh gach fluagh, gu h-aon -fgeulach^ 

gloir ion-mholt ? Dhe bhith-bhuain ; 
3 S do'n chaithream aoibhinn agus thronx 

co~£hreagradh fonn is cuan ! 

Iaoidh XXIV. Ifaiah xlix. 13,-17. 

Ne amha, togaibh luaghair ait y 
a thalamh, binm-eheol feinn 7 
A fhleibhte, canaibh co-ilieirm chiuil, 
's gaclf duà air feaflh gach linn ! 

2 Feuchaibh cia trocaireach ar Dia ! 

cluirmibh a bhriathra gràis ; 
Do 'n nna^flfernagh bheir co-fhurtachd* 
is faorsVtf^lhocharkn bàis. 

3 Sguiribh, an laithibh goirt ur elaoi', 

do'r caoi' 9 s do'r geanan cruaidh ; 
An iaoil fibh nach toir Dia fanear 
ftaid gach aon ricach dVfìuagh ì 

t 3 
33® t A ® IDH XXV. 

4 An diobair mathair ciochran maotk 

a brollaich, le h-an-iochd ? 
Nach maothaich ofna 's cleoir a crìdlv, 
's nach gabh i truas da fliochd ? 

5 Ach, arfa Dia, ge d' chaochail iochd 

da gineil anns gach mnaoi, 
M'iochd-fa do m' fhluagh, agus mo ghaolj 
gun chaochla' mairidh choidh'. 

6 Domhain air dearnaibh mo dha iaimh, 

ainm Shioin ghearr mi fios $ 
A bajla brifte càiridh mi, 
*s a h-àrois togaidh rìs< 

Laoidh XXV. Ifaiah liii. 

£^IA tearc an drearn, le creideamh beo, 
a ghabhas eolas uainn ; 
No mhothaicheas o 'm fiofrach' fein, 
mor-chumhachd Dhe bhith-bhuain ? 

2 Tha Iosa teachd ! gun ghreadhnachas, 

a dh'fhoilifeacha' cia dlù ; 
Oir aille thaìmhaidh air cha bhi, 
no bheag do ioghnadh fhùl. 

3 Mar chinneas ann arn fafaich fhaoin 

luibh mhaoth, gun churam fluaigh ; 
Mar fin, fan t-faoghal aingidh fo 
dh'fhàs Criofd fo ain-neart fuas* 

4 10 dhimeas is fo tharcuis dhaoin', 

feuch fear an amhghair thruaigh ! 
Is bròn a' leantuinn ris gun chlcs, 
an taobh a bhos do'n uamh. * L A O I D H XXV. Àch cba b'e fein, ach finne thoil 

gach cràdh a rinn a leon ; 
Oir, neo-coiontach lheas e nar riochd, 

? s gu h-iochdmhcr ghabh ar bròn. 
Gidheadh mar droch-dhuin' mheafadh c } 

9 s mar f hògarrach o ghràs ^ 
Tra dhoirt e fhuil arfon an t-fluaigh, 

fo ofnai' chruaidh a bhàis. 
Le naomh-fhuil nigh e dhinn gu glaii 

ar truailleachd is lochd i 
Leighis a chreuchdan, 's fhaor a hhà~ 5 
gu bràth ar n-anma bochd. 
! ChaiJh dacine dall is ceannairceach 
air feachra-n truagh, mar threud ; 
Ach ghiulain Criofd ar n-eafaontas, 
is dhiol ar n-uile bheud. 
> Fo bhuiìle trom ar fmachdachaidh, 
feuch giulan caomh Mhic Dhe ? 
, j Mar uan gun lochd, a dh'imlicheas 
an lamh le 'n cafgrar è. 
) A neo-chionta ccTdh'fhoilhlchcas ! 
's e 'n cuibhreach cruaidh an làs ? 
Fcuch dhìteadh e le famhìa reachd, 
is thugadh feach gu bàs. 
[ Le peacaich luidh e fios'fan dus, 
na beartaich thug dha uaigh ; 
Ma, chaìth e bheatha, chriochnaìch e, 
gun chtont', air meud a thruaigh. 
|2 Mar fo ge d* bhruthadh e le Dia, 
ìh 1 eirich ar Triath a m , 33^ laoidh xxvr.. 

Oir iobairt io'mlan aon mhic fcm 
dhiol ceartas De gn fior. 

13 Oir.arfa Dia, làn-friiorbhichidh 

mo thiachd 'na laimh gun cheìfr. 
Bidh ghineaì lionmhor feadh gach lihzi 
's bidh inbhe mor am feafd. 

14 Bìàh anam ait tra dhearcas e 

air toradh' pailt a phèin 5 
Is bheir. na floigh a fhlànuich e, 
ciiu fior d'an Slan'car treun. 

15 Roinnidh e chreach la laochraibh treui 

'5 do 'n eug bfreir gach aon nàmh \ 
Le ciontaich ge d* luidh èfan uaigh, 
dh'eirich le buaiclh an aird. 

16 Dh'fliuilirig e dhiola' cionta dhaoin% 

's a dh'fhaotainn sìth d'a fhluagh ; 
■S mar^charaid fior-bheo nis air nearnh 
tagraiclh e 'n cùis gach uair. 

Laoidh XXVI. Ifaiah ìvl 

ODbaoine tartmhot ! thigibhchum 
fruth pailt nan uifge' beo ; 
An nafgajdh g>heibh am bochd a dhiol ? 
gun airgiocl is gun òr. 

2 C' arfon a ftr-uidheas fibh ur maoin 

air nithe faoin nach biadh \ 
? S a chailleas flbh ur fao'ir gach là 
mu ni nach sàfuich miarm ! 

3 Gu deonach cromaibh riums' ur clni.^ 

mà 's aill leibh fuaimhneas 'ficr 5 1AOIDK XXVI. 333 

Lc m' theagufg<bidh ur n-anm^ beo, 
. is gheibh libh fclas lior. 

4 Eifdibh, is mairibh beo gu bràth ! 

mo chumhnant grafmhor 's kibh ; 
An trocair a rinn Daibhidh ah, 
gun airc bheir mife dhuibh. 

5 Mar f bianuis roghnaich 's thog mi e, 

mar cheannard treun do m' lhluagh ; 
Gach fine gairmidh e a chein, 
J s bheir. iad fo bhrataich buaidh. 

6 Feuch criocha cian nach b'aithne dhuit, 

is do nach b' aithne thù, 
Ard-fhàiùh l do t-ionnfuidh eruinriidì'idh, 
's do 'm ainm-fa bheir iad ciin. 

7 Grad-iarruibh Dh am fead'h thà chliias 

ga croma' nuas ri'r glaodh •, 
'S nuair tha e tairgfe' dhuibh a ghràis, 
gabhaibh ri Ihiainte fhaor. 
3 Treigeadh an t-aingidh fhiighe chìacn, 
's an drcch-dhuin fmàein p 'chrìJh',- 
Is pilieadhlad ri Dia gun càil, 
is gaeibh iad flaint' is sìth. 
.9 Oir Dia tha faibhir ann an icchd, 
is laghaidh e gach beud 3 
Cha'n ionan natur dha 's do dhaoin' 
a throcaìr chaomh cha treig. 
Oir mar is ard an fpetir, deir D'a, 
oscionn na talmhainn fhac'm, 
? S co-ard tha m' iui *s iriò fmaòinte'-la 
thar iul is fmaointe dtapin*. 334 L AOIDK XXVII. 

11 Nuas filidh frafa faeachd' is uifg', 

's cha phill a rìs an aird^, 
Àn talamh gus an taifich iad 
a ghiulan lòin 's gach ait. 

12 Mar fo ao.n fmid a labhras mis* 

cha à' thig air ais gun bhuii ; 
Mo ghairm gheibh eifdeachd o gach dùilj 
is bidh ia^d umh'l do m' thoiì. 

13 'N fin ftiurar dùcha iompaichte, 

le h-aoibhneas is le fois ; 
Na fleibhte feinnidh air gach taohh ; 
buaiiidh gach craobh a bos. 

14 An aite dhraigheann agus dhreas 

bidh ùr-chroinn uain' a' fas ; 
Mar fo fior-mhairidh ; Vbheir gach dùi 
ard-chliu do Dhia nan gràs. 

Laoidh XXVII.. Ifaiàh lvii, 15, 16. 

Elfdibh ! gach neach air thalamh ta, 
guth.Dhe ro-ard is naornh ; 
'S iad fo a bhriathra trocaireach, 
fath dochais clainn nan daoln' : 
% An airde neimh mo chathair-righ' 
o fhiorrui'chd fhocruich mis ; 
J S leam cliu nan aingealfeadh gach linn 
's gach buaidh 'ta iomlan leis. 
3 Gidheadh o m' ionad cònuidh ihua% 
feallaidh mi niras do ghnà, 
Air luchd a cridhe bhriile bhrùit*, 
's nam .bùthan ni mi tàmh : L A I BH XXVIII. 335 4 A cheangal fuas an fpiorad bhrùit', 

's g'a thoirt o'n ùir anios \ 
'S a bheothacha' nan anma triragh 
tha dol do'n uaigh afios. 

5 Na h-anmu fin a dhealbh mi fein, 

gheibh tearuinteachd fo m' ghràs | 
Tagra cha dean mi riu do fliior^ 
mun ttiit iad fios am lai'r. Laoidh XXVIIL Ifaiahlviii. 5,>— 9, 
Euch ! ciod an trafg is aill le Dia: L an e bhi cianail trom ? 

No fgeadatchte it famhla bròin, 
is aghaidh leontu chrom ? 
3 An ìonmhninn learnfa eide' broin, 
deir Righ na glòir e fein ? 
Le ceann air lùba 5 J s gnuis fo fmal, 
anl faish fibh uamfa foeis ? 

3 Ri daoine truagh gan saruchadii 

cum' baigh is cathrom iriaith , 
'S do dhaoine bochd is an-ihocrach, 
gabh cùram, 's bidh ort rath. 

4 Do'n diìleachd acrach fhcir do bhiadh, 

's biodh t-fhardoch fìal gach uair 
Do'n choigreach tha guh aite tàimh, 
's do n anrach dhlbli thruagh. 

5 Cemhdakh an lomnochd, dion am fuar 

tog fuas an ti fo leon, 
'S na. druid do chridhe le h-an-iochd 
o aeach air bith (m fheoii 
T 6 33$ I D II x'x*;» 

6 An fin mar mhadainn fnoiìleir chiuin^ 
bidh t-ùin' aìr thaìamh bhos ; 
Air t-u:le ihlighe dealraidh Dia, 
's o t ? i.vrguin gheibh thu fois. 

Laoidh XXIX. Tirireudh iii. 37, — 40. 

Am meafg nan cumhachdach co 'n ti 
a bheir gu crìch na -s àiiÌ ? 
JNach 'cii gach iii fa chruinne-chè, 
fo crdugh Dhe amhain ? 

2 'S efan a ni ar n-aoibhneas mor, 

no bheir dhmnn bròn fa jfeach $ 
? S i iamh a dhealbh an folus iuii, 
's do dhui-neoiì thug an dreach. 

3 Ciod uim' an gearain dome beo 3 

ga leon fo fmachdacli' Dhe ? 
A chum'a leas tha Dia ga chlaoidlv 
gu thoirt d'a ionnfuidh fein. 

4 O dhaoine ! rarmf4chibh gu geur, 

gach ceum do 'r flighe chlaoin 7 
'S pillibli o'r feachrana gu Dia, 
thaobh miad a throcair chaoin. 

LaoidiiXXX. Hofea vi. i, — 4, 

THigibh, is rachamaid gu Dia, 
le cridhe tiamhaidh bròin ; 
Ge d' pfcfeacaich finn, ni efan iochd 
air anma brifte leont'. 
2 Air iartas duifgidh 'n doinionn ghardL, 
is fàfaidh balbh a ris ; laòiù'h xxxiy 337 

k ge d' tha ghairdean treua gu fgrios, 
tha e co trcun gu'r dion. 

3 B' fhada 's bu chian ar n-òìche bhròin, 

bheir teachd an lò dhuinn gean j 
Oir thig ar Dia, is fògraidh e 
gach dòlas ruinn a lean. 

4 'N fin gheibh linn eolas air a ghradh, 

ma thig fìn dhafan dlù 
Bidh ghnuis mar gnrian na roaidne gloiu^ 
? s a ghuth mar inneal ciuil. 

5 Mar dhrùchd aijr bharr nan luibhean 

5 s iad air gach tacbh fo bhlàth ^[maoth. 
No mar ha frafan thig anuas 
air fearann cruaidh fa mhàrt - 9 

6 Mar fm ni de,dra gnùis àr De 

ar n-anma aeibhinn ait ; 
Fograidh e duibhre 's doilghios uainn ? 
is ni finn uaill gun airc. 

Laoidh XXXI. Micah vi. 6, — 9. 

CIA leis a thig mi 7 m 6anuis Dhia, 
Ard-thriath/ a chruìnne-chè ! 
No ciod an iobairt bheir mi clha, 
chum e bhi ghnà rium rèidh ? 

2 An toilich niìle iobairt loHW. 

le 'm boltrach tùis an Triath ? 
Deich miie fruthan ola 'n leor ? 

's gach ainmhidh beo fan t-fhabh? 

3 Mur leor, an gahh e mo cheu - rUav 

gn riochd mo bteatha iein 5 iAOIDH XXXII. Toradh mo chuirp an eirk m' anm' 
chum bhi 's gach àm rium rèidh ? 

4 Cha'n fhoghainn fo : is aobhar gràin 

le Dia gach cràbha faoibh j 
Na fhocal leig e ris a rùn, 
a ftiura' clolnn nan daoin'. 

5 O dhuine ! fo na dh'iarr e t>rt $ 

dean ceartas, miannaich iochd $ 
* Gu h-umhal gluais an la'ir do.Dhig, 
is dean a riar gu glic* 

Laoidh XXXII. Habac iii. 17, 18. 

jf^Hoidh' ge nach toir crann-f ìge blàth, 
's nach £<às air fion-chranri meas~, 
Sao'ir a chrainn oia ge do threig, 
's fàs dèis gun bhi air flios 5 

2 Gach treud o 'n.mhainnir ge do bhuail 

.grad-fhuathas nuair nach faoil ; 
Greigh ge nach fàgan t-earrach crualdb, 
no bò air uachdar raoin i 

3 Gidfheadh fan Triath bidh mife ait, 

is ni mi uaili ? na ghradh ; 
Mor-aoibhneas ni mi ann am Dhia % 

's e Dia mo fhiamt' gu bràth. 
! 4 Bheir Dia dhornh neart chum ruith gu 

mar fhiadh air fireach ard, [dian, 
I Is hheir e mi gu riogh'chd na gloir, 

ib fheola caomh a ghrais. 
ì 5 'Se Dia mo ftòr, mo bheatha, 's m 5 iul, 

o 'n d' thig mò Lògh 's mo threis ; L AOISA XXXIII, 

©ainne no gort, beatha no bàs, 
cha fgar o ghradh nii 'm feafd. 

I^aiodh XXXIII. Mat. vi. 9,-14. Ad lathair fìriochdaidh iinne iios, 

gu h-iofaì mar is coir. 
T'ainm naomhaichear 's na h-uile àit, 

is aora' dha gach flògh ; [buaicih, 
Crpbh-fgaoil do Shoifgeul, 's thoir dha 
is luathaich riogh'chd na gloir. 

3 Deanadh gach dùil air thalamh bhòs, 

do thoiì mar ainglibh neìmh j 
Dhi geilleadh iad la cridhe ait, 
's legiulan màcant fèimh. 

4 Ar n-aran ìathail deonuich dhuinn, 

is cridhe taingeil leis ; 
Is ciod ajr bith is cuibhrionn duinn, 
do bheannachd biqdh 'na chois. 

5 Maith dhuinn ar fiacha trom, a Dhe, 

do reir mar mhaithear leinn, 
D'ar feichuibh fein an ea-ceairtean, 
's gach beum a thug iad dhuinn. 

6 Na leig am buaireadh iinn a Dhe, 

ach gìeidh finn o gach lochd ; 
Oir rioghachd, cumhachd, 's glpir gunl 
'$ leat nis, 's a ris gu beachd, [chriochl 
Thair gach dùil a bhos is ihuas ! 
dan dual gach cliu is gloir ; 34° L A O I B H XXXIV. 

Laoibh XXXIV. Mat. %u 25 gu crich. 

Uidheachas follafach thug Criofd 

da Athair fcin, ag radh, 
Sior-bheannuicht biofa, Dhia nam feart, 
o linn gu linn gu brath ! 

2 'S tu cheil air daoine faoghalt' glic 

dearbh-fhirinn fhlainteii neimh, 
Gidheadh a tliaifbein foilleir i 
do leanbàibh ùmhal fètmli. 

3 Si fo do thoilhfa, Athair chaoirtìh f 

's do naomh-reachd feafmhach buan 5- 
Na iarradh Aingle naomh no daoin* 
ìàn-fhios an aobhair uainn. 

4 Gach uile chumhachd dhomhs* thug* 

dha 'mhain is fios mo ghnè ; £Dia ; 
Is dhomh-fa 'mhain a ghnè-fàn 's. eòl, 
's do'n dream cFan fèol mi e. 

5 O ilhhfe ta le uaìlach trom 

an uiic 's an eagail leoint'j 
Thrgibh do m' ionnfuidh-fa, is gheibh. 
ur n-anma fois is treoir. 

6 Le cridhe nmhai togarach 

rna chuing-fa togaibh oirbh ; 
Dom' cheannfal gcilhbh, isdo m* reach^ 
mx beachd cha 3 tx 'eii e doirbh. 

Cr.TT v ■ 

7 Oir caomh tha mife agus fèimh 

's cha dean mo chuing ur cràdfo ; 
FoghJumaibh uam, *s ur n-anma fgìth 

ìòU lhlorriìidh rfieibh is 5&ft; 
LAOIDH XXXV. 34- Laoidh XXXV. Mat. xxvr. 26,-29. 

SAn oidhche fan do bhrathadh los', 
'S e rèidh gu bheat^ia leigeadh fios,, 
5hlac e aran, is bheannuich e; . 
Toirt buidheachais do Righ nan neamh. 

2 'N iìn thubhairt e r'a chairdibh gaoil, 
''S e brifte' 'n t-famhluidh fin air Iheòil) 
3-lacaibh, ithibh j uaidh fo gu brath, 

Air chuimhne gleidhibh là nio bhàis. 

3 Ghlac e an cupa fòs 'na laimh, 
fs thog e rìs a ghuth an aird, 

Pra lahhair e le briathraibh sìth, 
Is teas-ghradh lafa' fuas 'na chrìdh ; 

4 M' ihuil, arnhuii fo, do bheiream fesck> 
IVfar eiric anm' arfcm gach neach 5 

So feula cumhnainte nan gràs, 
Cruaidh-naifgte leamfa ann am bhàs. 

5 Lan-luchdaichte le gradh do dhaoin', 
Tha 'n cupa fo, 's an ioc-fhlaint' faor ^ 
Gabhaibh dheth uile, 's bithibh beo ; 
Bibh cuimhneach ormsr* thug fùas an deo. 

Laoidh XXXV. Air fheoì eile. 

QAN oidhch' an d'eirich gach agn nàmii 
an .aghaidh SlanuFr dhàoht' 
Ghlac e, 's e rèidh gu dol gu bàs, 
aran 'na lamha naomh. 
2 'S aìr tf Mrt da buidhcachais do Dhi^ 
fcha riaghla' talaimh 's neimh, L À I D H XXXVI. An t-aran bhrift, mar fhamhl' air fheoih i 
is thuirt gu fòil r'a threud j feuch bheiream dhuibh gu faor ; 
Oir air ur fonfa bhrifteadh e, 
's arfon a chinne-daoin', 

4 Glacaibh is ithibh, uime fin, 

is cuimhnichibh mo bhàs, 
Gach uair a ni fibh 'n obair cheudn* 
na dheigh fo, gu la bhrath. 

5 Ghlac e an fin 'na Iaimh an cup' 

's thug buidheachas faraon \ 
Bha chridhe laifte le teas-ghradh, 
fhruth flaint o bhilibh caoin. 

6 Feuch amhuil fo bheir mife m' f'huil, 

gu'r tearn' o ghuin a bhais ; 
Gabhadh gach neach ; tha 'n ioc-fhlaint 
do gach uil aon le 'n àill. [faor, 

7 Air feadh gach linn' fior chuimhnichibh 

mor-fhaibhreas m' iochd 9 s mo ghrais $ 
So feu! a' chumnaint' ni mi ruibh, 
is cuimhneachan mo bhàis. 

Laoioh XXXVI. Luc. i. 46, — 56- 
SkTI m* anam uaill is gairdeachas Oir thog a mhaitheas Inilt fuas 
o m' inbhe fhuaraich fhaoin. 
2 Canar rr-i fona leis gach linn, 
oir rinn mo Dhia orm iochd 5 3 Mo chorp-fa brifte, amhuil fo, 
an Dia mo fhlainte chaoimh ; laoibh xxxvii. 343 

Is naomha ainm, 's is buan a ghra?, 
riis is gach tra gu beachd. 
; Feuch, dhfhoillfich Dia aghairdean treun, 
an t-uaibhreach threig e tur ; 
Luchd-ardain thilg o'n cathair-righ, 

's an t-iofal thog o'n dus. 
An t-acrach Ihàfuich e le lòn, 

sn faibhir lcon le gort ; 
Ri luchd an àilgheis chuir e cùl, 

is thug a rùn do'n bhochd. 
Chuimhnich e throcair is a ghràs 

do Iacob òglach fein ; 1 
Is thug e cobhair, mar a gheall 
fan aimfir fad o chèin. 

Laoidh XXXVII. Lug. ii. 8, — 15. 

A IR bhith do bhuachaillibh le cheii' 
fj^ 2! faire' treud fan oidhch', 

Thaifbeanadh Aingeal doibh o neamh, 
's am magh lion è le foills'. 

2 13u mhor an oiìl ? ach thuirt e riu, 

Na gabhaibh geiit no fgà ; 
Oir fgeul ro-ait tha agam dhuibh, 
is do gach iinn gu brath. 

3 'N diugh rugadh dhuibh am baiie 'n Righ, 

an Slanui'ear, feadh Criofd ; 
Feuch, cluinnibh uamfa comhara, 
le 'm mothaich fibh gur fior. Àn naoìdhean neamhaidh gheibh fibh H follas do rofgaibh dhaoin, [iin, 344 L aoi b h xxxvirf. 

'S e paifgt' an trufgan àn-uafal, 
's na luidh' arn prafaich fhafcin.- 

5 Labhair an Seraph fò, 's air ball 

bhà 'm magh do AingHbh làn, 
A' feinn gu binn do Dhia na sìth ; 
'a b' e fo bu bhrì d'an dàn, 

6 " Gach gloir do Dhia 's na neamhaibh 

sìtli bhuan air thalamh ta : [fhuas ! 
Noch Dia dheadh-thpil do'n chinne~dac 
's cha traoigh am feafd a ghradh." [in 

Laoidx XXXVIII Luc. u. 25,-33, 

'T\0 Shimeon an duine naomh 

dh' innfeadh le Spiorad Dhia^ 
Gu faiceadh e ro' uair a bhais 
an Sìan'ear, Criofd an Triath. 
1 An gealiadh folafach fo dh'fheith 
an naomh o là gu la ; 
Is cha do mhealladh e na dhùil 
chpHiona' chuis na trà. 

3 Nuf.;r thugadh Ios' a reir an lagh' 

affiph do 'n teampul! naomh, 
Do Shimeon divfhpTilficheadh co e 
ie Spiorad neimh gu faor. 

4 Na ghairdean aofda ghìac an naomh 

àn naoidhean, 's thug e cliu 
Do Dhia, 's e ftrinn le b-aoibhneas ard, 
's le gairdeachas 'n ghnùis. 
c <c Nis leig do tòglach trMll an fith 
chum fìorruitheachd rnar gheaìl ; O'n chunnaic mi do fhlaint', a Thriath, 
mo thriall na bitheadfr mall. 
S Na lamhan fo, a ghlac mo Righ, 
na glacadh ni 'na dheigh ; 
'S na fuilean fo a chunnaic Criofd, 
na taiceadh ni fo ? n ghrein. 
7 Tha'n t-fhinte gheall thu dhuinn o fhean, 
*& a cho-gheall thu faraon, 
A' dearbha' dhuinn gur fìòr do ghradh 
gu bràth do'n chinne-daoin'. 
3 So Grian an àigh le 'm fògrar duibhr' 
a Gheintiìich gun iul, 
Is anns an cuir do theagiach taght' 
clann Iiraetl an dùil." 

Laoidh XXXIX. Luc. iv. 18, 19. 

CLuinnibh fgeul ait ; Tha Ios' air teachd, 
ri 'n robh o fhean ar dùiì ! 
i^ionar g^ch ctìdh le gairdeachas, 
ieìnnear gu brath a chliu. 

2 Tha *n -Spiorad dhoirteadh air gu paiit, 

ri fhaicinn anns gach m ; 
Tha gliocas, cumhachd, eud is gradh 
dealrach 'na uile ghniomh. 

3 Le theachd, ìàn-fhaorar braighde truagh 

bh' aig Satan fo chruai'-ghìais ; 
Gir fgaoiìidh e gach cuibhreach teann, 
is igealbaidh dorfa prais. 
.4 Le theachd, neul cionta thcid air cùj, 
? s tl}ig fraahaic iuil do 'n dall j 3 4 6 Laoidh xl. Claifteachd do 'n bhodhar, 's caint d. 
's do 'n bhacach lùgh nam ball. [bhaì 
5 Lc theachd, gheibh bochd is uireafach 
làn-diol do fhaibhreas gràis ; 
An cridtie brifte ceanglar fuas, 
an tVnani truagh bidh flàn. 
$ Thaini^^lnoruidh ait o ? r Dia, 
's maifhegr ar fiacha dhuinn ; 
Oir rììQÌtion tìì!i a gnealla moi% 
U bidh e '% corìuidh leinn. Co-fhreagradh neamh is muir is tìr 7 
le co-fheirm fhiorruith dha ! 

Laoibh XL. Luc. xv. 13, — 25. 

E mifg is mi-bheus nuair a chaith ;*S e 'g iarruidh lòin,am meafg nam mu 
do phlaofgaibh falamh faoin. 
3 Ge d' bhàiaichim, thuirt e, le gort, 
am fearann coigreach cèin, 
An teaghkch m' athar gheibh gach trài 
na 's aill le chridhe fein. 

3 Nis'piliidh, tuitidh, 's guilidh mi 7 

an lathair nY Athar chaoimh ; 
Och ! pheacaich is cha 'n atridh 
air t-iochd fa no iochd neimh. 

4 Àg radh fo, gu tigh Athar phiìl^ 

ie inntin thuirfeach throm j 1 Hofanah air do Righ na sìth ! 
nis is a rìs gu bràrh ; 
an ftruidhear truagh a mhaoin, L A O I E> H XLI. Tra chunnaic athair e, fad as, 
las tlus is iochd 'na chom. 

Ghrad-ruith na chòail, 's thug e pòg, 

le furan mor, da mhac ; 
Is b'aithreach lels an ftruidheir thruaoh 

gu d' thug e fuatli da ^achd. 
Och ? pheataich, is ^ha ? n { airidli mi 

air t-iochdfa no idi^icT neirnh ; 
Dean mi am fhelrb' feàch amhain, 

O Athair chairdg,, chaoimh S 
Thugaibh amaeh, ars' Athair ait, 

a chulaidh thaghta dha ; 
'S gach iochd ìs onoir dioìamaid 

do 'n iompochan gun dàil : 
Oir bha e marbh ìs tha e beo ; 

caillte, % fadheoidh air fgeul ; 
Biodh gairdeachas oirn uime fin, 

's biodh fo na ìatha fèill. 
Mar fin bidh gairdeachas air neamh,. 

tra thearnar peacach baoth ; 
Le pille' dha le h-akhreachas 

gu Athair iochdmhor caomh. 

Laoidh XLI. loi-n iii. 14,-10. 

TUair thogadh fuas an nathaii phrab . 
^ le MaoiSy fan fhàfaieh chruaidh, 
Dhearc uirre 'n dreain bha dlù, do n° 

is fhlanuicheadh an fluagh ; fbhas 
Mar fotha Criofd air ardachadh, 

gu flainte thabhatrt duinn, L40IDII XLIT* 

Seaìlaidh na floigh chaidh lot an aird, 
is flanaichear gach tinn. 

3 Cia dxirXDhòr trocair Dhia mh gràs, 

cia pailt a ghradh is iochd, 
A thug a mhac mar iobairt fuas 
a dhTnuVang truaigh nar riochd • 

4 Cha 'n ann a dhìte' clainn nan daoin' 

a thainlg Crìofd o neamh, 
Geur-Iann gu fgriòs cha rohh 'na laimb 
no bagradh bffis 'na bheul. 

5 Le creideamh flairiteil geillibhfa, 

a luchd mi-bheus, d'a reachd ; 
Is bheir e tearuint' fìbh an sìt h, 
g'a riogh'chd a ta ri teachd. 

6 Ach leanaidh dioghaltas gu luath 

an fluagh nach geìll 'na thra, 
An dream ni di-meas air mac Dhe, 
's nach eifd ri tairgs' a ghràis. 

Laoibh XLII. loin xiv. ij—y. 

UAibh fògraibh eagal 's iomguin crìdh', 
? s na bioclh ur dochas fànn *, 
Earhaibh a freafdai De do ghnà, 
's am' ghradh-fa gach aon aim 
% Gu àros iìì' Athar pilleamfa, 

anrr 's lionmhor ionad tàimh : 
\S is dealrach gloir na rioghachd ' fw 9 
ga tionadh air gach làimh. 
3 Mur biodh na nithe fo mar fo, 
dhuibh dh' innfin fin o thùs ; LA01DH XLIII. 349 

Cha mheaìlainn fibh le dochas baoth, 
mo muinghin fhaoin mu 'n ghuis. 
}. Roìmhibh theid mife chiun, 'nur n-ainm, 

gu gabhainn fealbh air neaàiB, 
% 'S gu'n ullaichìnn duibhann am riogh'chd, 

gu fiorruith, àite taimh... 
; Ach pillidh mi air m' ai.s a rh, 
is bheir mi fibhfe karo ; 
An £11 cha dealuich fhin ni 's mò, 
's cha bhi fibh brcufech trom. 
} A bheatha' 'n fhirinn, is an ròd 
a threoriucheas gu nearnh, 
Is mile fin 's na leanas mi, 
gu fonas bheir mi iad. 

Laoidh XLIIL Ioin xiv. 25,-28. 

O ghuth cha chlainn fibh tuiile'nis, 
ghairm m'Athair mi chum neamh 
O'n d'thig an Co'fhumir gun drul, 
an Spiorad grafmhor naamh. 
1 Am ainm-fa cuiridh 'n t-Athair e, 
a dheana' dhuibh an iuil *, 
A thoirt na chuala fibh 'n ur cuirnhn', 
's a dh' f hcillfeacha' gach cùis. 
5 Mo fhìth mar bheancachd cieahchaich, 
? s madhìlib gheibh fibh V tràs ; 
Mo fhìt-h bheir dhuibh lah-chofhurtachd 
? nur beatha is 'nur bàs. 
\ A reir droch nòis an t-faoghaii chlaom 
cha mheall mi fibh gun cheijr. 
3;a t AÒI D XLl¥. 

Is gealla gun a choi-liona' 

cha toir mi dhuibh am feaftl. ""\ 
5 Ad ghealla, Thriath, ni finne bun, J 
re fad ar turais fhaoin \ 
'S ar n-earbfa laidir bidh ad ghràdh* 
ri fugail duìnn an ufao'nV J(: 

Laoidh XLIV. Ioin xix. 30. 
TpEuch ! Iofa ceufda air a chrann ! 
'sa cheann a' lùba' nuas ; 
Fhuil craobhah o gach creuchd a' ruir 
is cruitheachd bàis 'na ghruaidh. 

2 i( Tha 'nobair criochnaicht/'-^-Labhair 

's e tiomn' a fpioraid fuas ; 
Lùb e a cheann 's cha d' fhuiling e 
gnè tuille pein no truaigh'. 

3 Tha'n obair criochnaicht.— ^Bhàfaich 

arfon a chinne-daoin' ; [Criofd 
Làn-fhuafglà' thug e dhuinn o'n bhàs, 
a chumhachd Shatain fhaor. 

4 Tha *n obair criochnaicht.-*-Sguir a leo 

le bhron, le fhao'ir 's le fhuil ( 
Làn-cheannfuich e gach uile nàmhj 
is chreach e iad gu tur. 

5 Tha 'n obair criochnaicht>— V linn i 

do linn an t-Soifgeil ghèill y [Lag 
Sean nithe chaidh a nis air cùl, 

f s tha 'n fcoghaj ùr gu kir. / LAOIDH XLVI, 3S* 
\J air gràs is faighid Dhia ? 
'S an dean fibh fanoid air a neart ? 
an gleachd fibh ris, gun chiall ? 
t À chionn gu bheil a throcair pailt, 
is fhaighidin co buan, 
Am meudaich fibh ur feacharain 
? s am peacaich fibli gach uair ? 
5 A ghin mhi-thamgeil ! nach ro-mhè 
bu chòir do mhaitheas De 
Dò ftiura' dh'ionnfuidh aithreachais, 
v 's do tharnùng chuige feìn ? 

4 Am fearr leat corruich chur air Dia, 

's an Triath bhi dhuit' na nàmh, 
Is ionnas feirge thafgai' fuas, 
ni truagh thu là a bhrath ? 

5 An là fin 's dlù, le dhioghaJtas, 

's do bhìnne ni e teann ; 
Thig fearg is claoidb ort air gach làimh, 
gun neach gu d' thearnadh ann. 

6 Achiadfan uil' thug geill do'n Triath, 

's a ghluais gu diàdhaidh naonih, 
Gheibh crùn na beatha rnar an duais 
bhith^bhuan, fad fhaogh'l nan faogh'l. 

Laoidh XLVI. Rom, iii. ig } — 22. 

f^lIA diorohain earbfii chlainn nan daoin* a, fao'ir an lamha fein ? U z 35* , LAOIDH XLVlt. 

O natur truaitlidh ceannairceach 
cha fruth ach olc 's mi-bheus. 

2 Biodh Iudhaich 's Geintilich 'nan tofd ; 

gun fhocal as am beul ; 
'S na deanadh duìn' air bith do 'n t-fluagl 
aon uaill am fianuis De. 

3 An gras a ni dhìnn fireana, 

cha toill ar gniomha fein : 
Oir dltidh 'n Lagh gach duine beo 
gubròn bith-bhuan ispein. 

4 I03A ! tra dh'earbas finn a t-ainm, 

cia luachmhor dhuinn do ghràs ! 
Do ghràs a bheir dhuinn fireantachd/ 
's do'r n-anam dion gu brath . 

Laoidh XLVII. Rom. vi. 1,-7. 

SAm buanaich finn gu dàn 'nar ciont% 
bhri faibhreis gràfa Chriofd ? 
Nar leige' Dia gu faigh gu bràth 
an fmaoin' fo tàmh 'nar crìcth^ 

2 Tra thugadh finn do Dhia gn moch, 

ri droch-bheairt chuir imn cùl ; 
Is gheall finn gluafad fad ar laith' 
mar chruthach' àluinn ùr. 

3 Do 'n pheaca bhàfaich finn le Criofd ; 

leis dh' eirich finn o 5 n uaigh 
Gu beatha naomh, a threoruicheas 
gu beatha ghlormhoir fhuas. 

4 Seadh, nis ciia tràillean finn ni 's mù 

do pheaca r;o do bhàs ^ LAOIDH XLVIII. Oir dh' fhuafgail Criofd gach cuibhreach 
is mhill ar iwuile nàmh. [dhinn, 

Laoidh XLVIII. Rom. viii. 31. gu crich. 
1" E creideamh 's dochas fògramaid 
W j geilt, ciont, is dòrainn uainn ; 
*S e Dia ar caraid, 's mor a threis ; 
cia 'ti Neakcar bheir oirn buaidh ? 
% An Ti thug aòn-mhac air arfon, 
mar chobhartach dò *n bhàs ; 
Nach toir gach tiolac eile dhuinn ? 
's an ceil e oirn a ghràs ? 

3 Feuch ! fhuair finn anns a ghibht bu mhè 

làn-chòir air nithe ? s lugh' *, 
Tha Criofd 'na earlais air-gach àgh, 
air neamh is làr faraon. 

4 Co nis a chuireas ciont a leth 

fluaigh thaghta Dhe nan gràs ? 
Co dhìteas iad ! no dhiultas sìth, 
o dh' fhuiling Criofd am bàs ? 

5 Dh* fhuilmg e 'm bàs, ach dh' eirich € 

gu dcasrlaimh Dhe le buaidh : 
? N fin tagraidh e ar cùis do ihior, 
is bheir làn-dion d'a fhluagh. 

6 Co nis mata a fgaras finn 

q chaidre' caomh ar Triath ? 
An, fgaoil aon neach an cuibhreach fm 
a cheangaii finn r'ar Dia ? 
* Ge d' eirich dragh, 's ge d' bhagair bas 
? s ge d' iadh gachnamh mu 'n cuairt i 
tJ-3" 354 L A Oi D K XLIXo Trid Chriofd hhcir finn gu dùlanacfr 5 , . 

orr' uile tuiìle 's buaidh. 
8 Ifrinn no talamh, beath' no bas, | 

no faruch ùine bhuan, 
O ghradh ar Triath cha dealuich fìnn, - 

's cha foar am feafd fìnn uaidh. 

() Bheir fo dhuinn fonas feadh gach linn^ 
marrinn e gus an tras ; 
O fliiorruitheachd gu fiorruitheachd 
bheir Criofd d ? ar n-anma gradh. 

Laoidh XLIX. 2 Cor. xiii. 

LE briathraibh dhaoin' is aingle neirnh, 
ge dMabhra^nn, le fgèimh ghrinn ; 
lompaidh ge d' chuirinn air gach nèacfa, 
le teangaidh bhlafda bhinn ; 
2 Ard-fhiofachd Faidhe ge bu leam, 
's ge d' fhoillfichinn rùn De ; 
Gun feirc, is faoin gach ni dhiu fo, 
cha dean iad dhomh gnè fheim ; 
g Ce d' ath'rraichinn> le creìdeamh treun, 
na fleibhtean as ah ceal, 
Is neo-ni mi gun feirc is gradh, 
cha mhair mo ghràs ach feal. 
4 Ge d' bheathaichinn le cn' mhaoin ahi 
's mo chorp ge d' loifginn fòs [bochd 5 
Arfon mo chreideimh, 's mi gun feirc, 
cha diong e bheag fadheoidh. 
r } s 3 fad-fhulangach neo-fharmadach 
's is eairdeil gach uair feirc .;■■ t A 01 D H XLIX. 355 

p. Cha dean i uaili a' beartaidh fein, 
's cha feidear fuas i'm feafd. 

6 Droch amharus cha bhi aig feirc, 

's ni faighid ri droch dhaoin' : 
'S fà bròin leath iomra uilc is ciont', 
's is toigh leath 'n fhirinn chaoin. 

7 Giulan neo-iomchuidh 's fuath le lèirc 

's fein-fpeis nan cleafa claon ; 
Tha cridhe làn le iochd is gràdh 
dò cliàch air feadh an t-faoil. 

8 Giulainidh feirc fad ùine mhoir, 

le dochas nithe 's fearr 
'S fuilingidh i gu macant* feimh 
iom' eucoir agus tàir. 

£ Air neamh is talamh, feadh gach cian 
fior-riaghlaichidh caomh-fheirc ; 
Tra fguireas teangai' 's fiofachd Faidh, 
buan-mhairidh gradh gun cheift. 

'S neo-fhoirfidh 'n fo gach gràs air bithj 

ach tionfgnaidh laithe 'sfearr, 
'S an d' thig làn-iomlaineachd afteich, 
's an teich gach ni tha cearr. 

1 ' An tràs 'nar n-òige gluaifidh finn 

mar naoidheana gun iui 
Chum foirf eachd ; ach n-uair dh'fhafas 
theid leanbaidheachd air cùl. (fina 
% Air talamh màr trid dui'-neoil doirch* 
is leir dhuinri dealra' Dhe ; 
Ach gnùis ri gnùis an neamh na gioir 
gù foilleir chi fin c. L AOIDH U 13 Tha creideamh, dochas agus gra4h* 

an tràs an fo le cheiP ; 
Ach creideamh 's dochas fàilnichidh 
? s buan^mhairidh gradh gach re. 

14 Oir fluigear dochas le làn-lheiibh, 

ìs creideamh le beachd spl ; 
'S iad fo na meadhoin, -s i chrioch gràdh 
nach d'theid gu brath air cul. 

Laoida L. 1 Cor. *v. 52 gu criclu 

LE fuaim na trompaid dheireannaich 
criothnaichidh 'm fonn gu garbh : 
Fofglakih gach uaigh is bruchdaidh nios 
chum fiorrui'chd cuirp nam marbh. 

2 Fcuch, eiridh cuirp nan faoi an. fìn, 

le mifnich is mor-fgèimh ; 
• lad bafmhor thuit, ach eiridh chura 
nco-bhafmhoraehd air nearnh. 

3 feuch faifneachcl fhior narn Fajdheass 

coi-lionta nis gu beachd % (naomh 
Gu geilleadh bàs cio bheatha fhior, 
? s gu criochnaicheadh an gleachd. 

4 Suas togadh creideam.h luagbair ait, 

is canadh e mar laoidh, 
Ca' nis am bheil do ghath, a Bh?iis ? 
* <;'ai.t> Uaigh, am bheil do bhuaidh ? 

5 B'i chogu}s chiontach gath a bhàis 3 

teann-fhàtha^ ^ 'n cridhe 'n riaoi; 
'S b'e 'n Lagh a thug do chiont a neart 
gti luchd a pheacaidh chhoi\ L A I D H LI, ' 357 

5 Ach beannuicht gu robh Dia gu bràtli 
chuir ar an namh fo chois, 
'S a thug dhuinn trid ar Ccannard Criofd 
buaidh fhiorruith agus fois. 
7 Fa 'n aobhar fin, Ie dùrachd cridh', 
do 'r Righ bheir finne geill ; 
Lan-dearbhta gu faigh finn fadheoidh s 
crùn gloir an rioghachd neimh. 

Laoidh Lf, 2 Cor. v. i >T *-ti. 
ORad-thuitidh 'n corp fo fios do 'n ùirjj 
'na fmùr fo chumhachd bais : 
Ach gheibh ar n-anma cònuidh 's fèarr, 
gu h-ard le Dia nan gràs. 

2 Gheibh anma naomh an cònuidh 'n fia 

fan tigh a thog dhoibh Dia ; 
Tra fhaorar iad o 'n phriofan thruagh, 
* fam bheil an caairt re cian. 

3 D ' ar n-uallach talmhaidh fgìth, xnar io, 

's tric thairnear ofna leinn \ 
Ach faoruidh'm bàs gu c^omh finn uaith^ 
is dhachaidh fuas theid finn. 

4 Oir tha ar n-earbs' a' tigh is fearr, 

tra dh'fhagas finn a chrudh; 
Cha'n è bhi rùifgt ach fgeadaichte 
ri m' bheii ar duil 's ar mianh. 

5 So dochas ait nan anma naoruh 

o 'n Slan'ear chaomh an tràs, 
A thug an Spiorad dhoibh rharadrì^ 
mar flieul js earlais graidh. 358 i-aoi&H tih 

6 Sior-ghluaifidh finn le creideamh bc# 

an genlla' glormhor Dhia ; 
'S bidh finn, rè fad ar cuairt fo chorp> 
ag ofnaigh *n deigh ar Triath. 

7 Na 's ait le 'r n-anma fhaotainn, *s fad* 

's ro-fhada leinn euainn ; 
Air imrich b* ait leinn dol o 'n fheoil, 
's ar cònuidh fhaotainn fliuas. 

8 Ach anns a chorp, no as a' chorp, 

an fo no 'n fin gam bi, 
Sinn fein thoìrt fuas do fheirbhis Dhia^ 
fe fo ar miann gu fior. 

9 Chum cathair-breitheanais Mhie Dhe$ 

feuch, theid gach uìle neach ; 
A dh'fhaotainn pèin no tuarafdail, 

mar thoil iad uaith fa feacfr, 
oto Breith chothromach neo-chlaon an £n 

gheibh deaghfghniomh agus lochd ; 
'S biàh cor gach neach gu fiorruith, rek 

2 bheus, ma's maìth no olc. 

Laqjdh LII. Philip. ii. 6,-12« 

Slbhfe ta ainmichte air Criofd, 
leanaibh gu fìor a cheum ; 
'Nur n-rinntin is 'nur coluadar 
bibh cokil ris gu leir. 
3 Cruth 's coflas Dhia ge d' bha air Criofdj 
's uil' icmhaigh Righ na gloir ; 
Gc b' ionan natur 's inbhe dhoibk 
co-ionan air gach dòigh » laòioh Etftè 359 

3 Gidheadh a mhòrachd chuif e thaoibh, 

is daonnachd ghabh air fein ; 
Chum iìnne lhaoràdh, chuif e fgàil, 
rè feal, air aiileachd neimh. 

4 Seach chrom ar Slan'ear caomh afios 

gu Lnbhe iofail traill $ 
Striochd e do *n bhàs, ieadh bas na ceufd' 
bu ro-mhor pein is nair\ 

5 Feuch dh'ardaich Dia^ fà'n aobhar fin, 

an Triath a fhaor a fhluagh $ 
TKbjg e dha rioghachd thar gach righ, 
is ainm thar ainm t'a luadh. 

6 A chum do ainm an Tighearn' los' 

gu ilriochd gach uile ghlùn, 
'S na neamha ihuas, air talamh bhos, 
gu h-urramach 's gu h-ùmh'I. 

7 Seadh ftriochdai' dhafan mar an ceudu r 

is geillidh ifrinn fliios : 
Gach treabh is teanga 's dùil a t' ann, 
aidichidh ainm gu fìor. 

Laoidh LTII. 1 TeiTal. iv, 13, gu crich. 

Blodh mifneach aig luchd^muintirChrloir 
tra chj iad luchd an gaoil 
A' dol gu cadal ann an Ios', 
cha J n i fo crioch an fao'il. 
2 C'arfon mata bhio?. libh ri bròn 
mar dhream gun dc-:has mòr, 
Am bheil fa bhas ach teachdair' shh 
gan gairm gu riogh'chd na gloir ? ^Go L A O I D H LIV. 

3 Mar 'chaochail Criofd, 's mar dhuilg t 

le buaidh o ftaid a bhais. [luas 
Is amhluidh dh'ei^eas fòs a fhluagh 
le luaghair la a bhràtlv 

4 Oir thig an ìa fan tuirling Cnofd, 

le h-iolaich, ona neoil, 
Le guth Ard~aingii Vfuaim na truimg, 
a cKÌuinn gach marbh is beo. 

5 'N fin aih'rraichear an dream tha beo, 

's duifgear oa flòigh ta majrb'h ; 
Liubhraidh gadi uaigh na fhuair i fein, 
's bidh fleibht' air chrith gu garbh. 

6 Eiridh na naoimh afuas air tùs, 

o 'n ùir, le h-aoibhneas mor; 
Ni aingle Dhe an coinneachadh, 
's an togaii leo gu gloir. 

7 Le cheile theid iad fuas gu h-ait, 

gu tigh an Athar thaoimh, 
Sam faigh iad cònuidh ihior Te 'n Triath 
gun iarguin is gun chiaoidh. 

S Fòs tamul beag, is ruigidh linn 
an caladh ait fadheoidh, 
San coinnich finn na fgaradh uainn, - 
's cha dealuicli finn ni 's mò. 

Laoidh LIV. 2 Tim.i. 12. 
NHA 'n aobhar naire leamfa Criofd, 
j no chùis a dhion gu beachd : 
K crapn a cheufaidh ni nii uaill : 
&eulea'm gach uàiir r^athdb L AOIDH LV. 361 

z Iosa, mo Dhia ! is eol domh ainra, 
Is earbam as gu brath ; 
Cha naraick efan m' artam truagh, 
's cha chum e uarn a ghràs. 

3 Daingean is buan, mar chathair Dhia* 

gach cian tha gealla Chriofd ; 
O ! 's tearuint m'anamfa 'na laimh 
gu la a theachd a rìs. 

4 San la fiii failtichidh e m' ainm, 

an lathair Àthar chaùimh ; 
Is falbh fan Nuadh lerufaiem 
do m'anam bheir le naoimh. 

Laoidh LV. 2 Tim. iv. 6, 7, 8, 18. 

CHriochnakh mi nis mo chath 's mo rèis, 
is dìù dhomh eug is uaigh 5 
M' anam a choifrig mi do Dhia, 
triailaidh gu nearrìh le buaidh. 

2 Le armaibh nearnhaibh chuir mi 'n cath, 

fo bhrataich Chriofd nio Thriath ; 
Ruith mi morèis, mo dhiìfeachd dhearbh, 
} s tha m' earbs' a duais o m' Dhia. 

3 Fa m 5 chomhaifrfa thaifg Dia air rieamh, 
> gu tearuint crùn na glòir ; 

A chuireas a làmh fein mu m' cheann 
air chionn an latha mhoir. 

4 Mò' Dhia cha d' orduichdhomhfa mhàin 

an coron fo mar dhuais, 
Ac'i do gach neach le 'n ionmhuin teachd 
A Mì}icp o neamh anuas. 
X 3&2 LAOIDH LVI. 

5 O lochd % o chunthart dionaidh Criofd 

mo choitnhead ni gach uair ; 
'S g& tearuint m'anam treoruiilrLdh 
gu riogh'chd na gloire ihvtas. - 

6 Bheir iiìi, le coghna treun mo Thriath> 

ciùian do- ifrinn fein ; 
Is dha-fan gu robh gloir an-ard 
is ciiu gu brath. Ameri ! 

Laoidk LVL Titus iii. 3, — 9. 

A Idichidh ilnn le ruirfe crìdh' 
ro-mheud sr ciont' a Dhe ! ' 
B' amaideach faoin ar n-uile fmaoin,, 
's cha b'fhearr ar giulan gnè. 

2 Ach thoir, o m'anam, cliu is gradh 

do ard-ainm Righ nan fluagh, 
Nach d' fhàg thu r m feafd, gun teafalrgtn 
arn peaca, nàire, 's truaigh'. 

3 Cha % n ann tre oibre fireantachd, * 

no gnbmh ar lamha fein, 
Ach tre grais Dhe, an Iofa Criofd> 
a fhaorar finn o pbèin. 

4 Is ann an trocair Dhe amhain, 

ata ar muinghin threun % 
A throcair ihaor ar n-anma truagh, 
? s ghlan uainn gach ciont isbeud. 

Tha 'n Spiorad dhoirteadh oirn trid los 
ag nigheadh dhinn gach ial, 

A' fada teas-graidh-feadh ar crìdh' 
5 5 gar deanamh ìiaomhà glar. L A Ò I D II Lv'ÌL 

6 Mar fo, lan-fhireannaicht Ie gràs ; 
gach là ìe beatha nnaidh 
Sion-ghluaifidh finn, ? s an Spiorad !e 
gu ruig ar n-oighreachri {hiKìs, 
#7 Na h-uile ga 'm-bheil famhwil fo 
do chrexdeainh 's dochrtf naornh, 
Sior-dhearbhadh faà, le gjulari maìth 
nach Vil an dochas tàoìdl 

Laojdh LVII. Eabh. Iv. 14. gu crk 

IOSA mac Dhe, leig aon uair fios 
a bheatiY arfon a 'lhluargh, 
Tha nis a' tagra 'n cùis aìr neamh, 
mar Shagart treun bheir buaidm 

2 Trid beatha 's hais fior-ìeanamaid 

ri Criofd gu. daingetm dla ; 
O chreide' 's dochas gheibh iìnn nea 
is theid gach geilt air cùl. 

3 Gu borb cha bhuin ri laigfe dhaoiis? 

saomh-Sfcagart ard an aigh ; 
Tha chridhe ìàn da thruacantachd, 
tha anam làn do ghràdh. 

4 Co-f hulangas tha aig an Triafh 

air iarguin 's laigs' a ffiluaigh ; 
Oir dh'fhiofraich e na cholainn fein 

gach deuchairin agixs truaigtV. 
| Dh'fhiofraich e jo na cholamn fein, 

gidheudh as eug'ais lochd 
Oir narur duine do phabh, 

th* b' akhne dka bhTck. 3 6 4 L A O I D H LVII. 6 Bu tuirfeach deurach air arfon, 

a chaith e l'àith' fo 'n ghrein ; 
'S ge h-ard e nis 'air deas-laimh Dhe, 
co-mhothaichidh ar pèin. 

7 Le dànachd naomha, uime fin, 

theid firin gu chathair-ghrais ; 
Is fà gach gearain doirtidh fin'n 

'na* fhianuis anns gach càs: 
$ A chum gu coghnadh efan leinn, 

reir faibhireachd a ghrais ; 
'S gu tugadh e d'ar n'anma lag 

neart agus fois gu bràth. 

Laoidh LVII. Air dhòigh eile. 

CAN teampull am bheil Dia na thàmh, 
- (Tigh nach do thogadh riamh le laimh, 
Tha Sagart ard a chinne-daoin', 
Ar Slan'ear is ar caraid caoin. 

1 Efan a fheas an.'àit a fhluaigh, 
Bhoirt fhuil 'nan riochd, 's a luidh fan uaigh 
Tha cuimhneach orra fòs air neamhj 
An Sìan'ear is an caraid sèimh. 

3 Ge h-ard e nis 's na neamha' fhuas, 
Th'a fhuìi a' dearcadh oirn anuas 5 

Làn fgeadaichte le natur dhaoin', 
Tha e mion-eolach air ar fao'ir. 

4 Co-fhulangàs tha aige ghnà, 

*S cp-mhothai&a' le 'r n-uile chràdh ; 
Tha cuimhn' aig air a pheanas fein, 
A dheoir, a ghoitb, is ofoafgh gheusv LAOIDH LVIIL, 365 5 Gacli dorainn dh-fheudas oirne teachd, 
Fo fhamhuill fin rinn efan gìeachd : 

D'ar n-uiìe bhròn thà chuidfan mòr, 
Ìs bheir e cobhair dhuinn gu leor. 

6 Fa 'n aobhar fin theid fmn gu dàn 
Le 'r n-uile ghearan gus a là'ir ; 

Is guidhidh fìnn a choghna treun, 
Gu 'r cuideachadh an uair ar feum. 

Laoidh LVIIL Eabh. XII. 1,-13» 

TpEucH neul ro-thiugh do fhianuifibh 
ag iadhadh oirn mu 'n cuairt 
An deigh, mar finne, fulang cian, 
thug Dia leis iad a fuas. 

2 Air lorg nan naomh fo ruithemid, 

chum Chriofd, le faighid bhuain ; 
Gach leth-trom 's peaca leanailteach 
grad-thilgemid fad uainn. 

3 Ach riaghailt-ftiuraidh 's fearr na fo, 

's ion thoirt fainear air tùs ; 
Eifempleir Ios' a ftiuras finn, 
trid-creideimh, chum ar crùin. 

4 Ri 'r Ceannard, fuas fior-dheàrcamaid, 

neach, airfon aoibhneis mhoir 
Bha roimhe, dh'fhuiling ceufa' 's naìr% 
's an tràs tha riaghla 7 'n gìcir. 
$ Ma ghiulain Criofd gu faighidneach 
an-caint is fanoid fluaigh, 
'N ion duiiHie, 'n uair ar faruchakih, 
bhi gearan cràklh no truaigh' ? 
X 3 266 lì oidh lvixi. 

6 Ri feuchainn ghairbh an d' rinn fibh firi 
mar Ios', gu fuil is bàs ? 
Is focal De 'n do dbearmaid fiTbh^ 
tha gealltuinn duibh a ghfàis. 
5 À rhhic, deir e, le faighidin 

fior-fkuiling mo chaomh-fmachd, 
Is creid, "'nuair ihearbhas amhghar tliUj 
- gu bheil aig Dia dhiot tlachd. 
3 Teagaifgidh 9 n t-Athair caomh mar fo 
a naomh-chlann dhileas feiri, 
? Gam fiofracha' ledocair chruaidh, 
's le ioma truaigh is pèin. 

Chi firwi mar fo gur toigh leis finn, 
tra fmachdaichear finn feis, 

? S nach ieig e uaith air feachran finn, 
gun fuim air bith d' ar leas. 

10 E)o ghuth ar n-athar talmhaidh bhos 

nach tric a thug finn geill ? 
'S do thoil ar ri-Athar neamhaidh fhua$v 
nach toir'finn fuas finn fein ? 

11 Bheir athair taimhaidh fmachd gu tric/ 

gun rhios c'arfon, d'a cbìoinn ; 
Ach Dia amhàin a chum ar leas, 
bhcir docair 's eaflaint dhuinn* 
XV is deacair leinne achafan 
is fmachdachadh ar Dè ; 
Ach toradh sìth is fireantachd 
gu fioi ruith thig nan deigh- 
13 A nis mata na meathar finn 
k nìi-mhifnich ni 's mò f X A 1 ,D H LX. ~" ~ 3^7 

Ach earbamaid a trocair Dhè, 
's dha geiliemii r'ar beo, 

Laoidh LIX. Eabh. xiii. 2<o. 2i» 

AThair na sìth, 's a Dhe na feirc r ! 
do d' neart bheir iione cliu ; 
An neart a dhudg ar n-Àodhair fuas, 
ìe buaidh, o ghlais na h-uir\ 

2 O'n ùjr thog thu ai Triath an aird 

gun fpairn o chuibhreach bài~ 9 
Mar fin.lefhuil is -ds-ehidh, 
ftiior-naifg e 'n cumhnant gràis, 

3 Le d' fpiorad feulaich finn, a Dhe, 

is dean finn tunh 5 ! :io d' thoii ; 
Chutn as o d' naomh-reachd nach bi fimi 
air feachran truagh a 5 doh 

4 O! fgriobh do - lagh air c 'àr ar crìdh', 

nar gniomh fior dhealradri e ! 
" 5 N fin ruigidh finn, facheannfaì Chrio£! 
air feiifeh an rioghachd neirah. 

Laoidh LX i Pead. L 5, — 

Eannuicht gu.-robh ar Dia-gu fior, 

caomh- Aihsir Chriofcl ar Triath ; 
Beannuicht gu robh a throcair rnhor* - 
'3 a mhòrachd feadh gach iaL 
2 O 'n uaigh trà.thog thu rìs do mhiU 
's à ghiac thu e/gu neamh, 
Làn-chinnteacìji fjrm thu finne fos 
su toir thu beo finn jteih, 

x 4 
3u3 L A O I D H LSI. 

3 Ri osghreachd fhiorruith ann an gloir 

b'eò dhochasthug thu dhuinn ; 
Oighrcachd neo-thruaiilidh faor o frnaì, 
a mhaireas feadh gach linn. 

4 Gu ruige tìn le d- cliumhachd treun, 

làn-thearuint bidh gach naomh ; 
Triri creideimh ftiurar fìnn gu flaint' 
le gràs do Spioraid naoimh. 

Laoidh LXI. 2 Pead. iii. 3^—14. 

T^euch ! anns na laithib'h deireannacb, 
fuas eiridh gineal olc 5 
D'am miannaibh peacach bheir iad frian^ 
*s nam briathraibh their mar fo : 
2 Ca ? bheil an gealla thuirt o (Lean 
gu rcbh am Breitheamh dlù ? 
O iinn ar finnfeàr gtis i fo, 

chan 'n fhaic finn gnè do mhùth\ 
3 ' Tha bliad! n 1 alr bhìiadhnai* ruith gun 
mar bhà o thùs an t-fao J iì ; [tàmh 
5 S mar tìlonn air thuinn a' rujth gu tràigh, 
gu brath bidh gineal dhaoin'. 
I 4 So deir iàd, aineolach dan deqin'. 
gu d' dhòirteadh tuiì anuas, 
A fcrios du faoghal ceaimairceach 
a chaidh air feachran truaeh." 
r Ach fgrios, nach io?;ann gheibh ati 
*s na dapine oìc at' ann ; '[laQghW, 
Le tcine ìalrach millear iad, 
's is -gearr gu ruig' an t-am* LAOÌDli LXII. 3% 6 Ge fada leis na naoimh an ùin', 
's an dùii ri teachd an Triath, 
Na fhealla-fan tha là is uair 
co buan ri mile bliadhn'. 
*} Cha di-chuimhn' geallaidhrug air Criofd^ 
ach gaol hhi 'n eìth ri dacxn' ; 
A' feithe' cih' fheuch am pillear kò, 
's ai> iarr iad tròcair chaoin. 

8 Gidheadh mar gliadukh' anns an oich'^ 

nach cum na croinn arnach, 
Grad thuirlingidh an Triath anuàs, 
*s thig fuatlias air gach neach. 

9 Le tairneanaich 'sle dealan fpeur 

na neamha teichidh as ; 
Na duiìicìh leaghaidh, 's theid an fsogh'i 
'na chaoiribh le dian theas. 

10 O 'n theid gach ni fnàr fò a fgrios, 

mar fhuair finn fics o Dhia, 
Nach iomchui' dhùinne deafachacili 
fa chomhair teachd ar Triath ! 

1 1 Cia naomh bu chòir dhuinnbhi gach nzìÌ 

nar fmuain', 'nar cabt, 's 'nar gniomjj 
Nuair tha ar fuii ri crìch an t-facl', ■ 
's ri caochla gach aon ni ! 

Laoidh LXìI. i Join. iii. 1,-4. 

FEuch ! faibhreas iongantach a gl(raidlt| 
thug Dia ar flainte dhuirm ; 
Psacach is truailidh àt do bha , 
dann dha-fan rintieadh dhinn. 

x 5 3/0 LAOIDH LXIIIe 

2 Folakht tha 'n onoir fo anjràs, 

'$ an-ard a feaila' dhaoin' 
Mar fo a*r Cnofd e fein fan fkeoii 
neo-eoiach bha an faogh 5 !. 

3 Is ard ar n-inhhe cheana bhos, 

ach J s a rde bhios finn flmas 5 
Gidheadh an inbhe fin cha leir 
do neach fo 'n ghrein fan uairs'. 

4 Ach 's leir dhuinn fo, go faic finn Dia, 

ar T/iathj feadh gnùi* ri gnùis ; 
'S gim iornpaichear gu choflas lìnn 
tra rhhofglas finn o 7 n uir. 

5 Gaclf neach garn bheil an dochas fo, 

'na chòra is 'na ghriiomh 
Biodh e fior-naomh \ 's a chridhe glatì, 
ceart amhuil ajbha Criofd. 

Laiodh LXIII. Taifb. i. 5,-9. 

Hafa.n a ghradhaich anma dhaoin' 
's a dliòjrt gach braon d'a fhuil, 
A chi>m ar ciant' a ghìanadh uainn 

? s ar deanarnh nuadh gu iuv : 
Dhafa rinn fagairt 's righrean dhinn, 

air feadh-gach linn, do Dhia, 
Biodh moSadhj urram, agus gradh, 

gu bràth air feadh gach iaL 
Lionar gach beul le binn-cheol da, 

's gàch ciìdh? le teas-gracjh caom^i 
Air taia*nh eanar mòfedh dha. 
» gu h-ard le aìngìibh Raomh \ 
L A.0 I D H LXIV. 37 t 

4 Feuch teachdmhic De air neulaibh luath? 

's ro-ait le fhluagh an là y 
Ach guilidh a luchd-cafgraklh truagb, 
le amhghar is le cràdh. 

5 'S tu 'n cend neach, ? s an ncach deirean- 

? s leat bith gun tùs gun chrioch^ [nacks 
Maith, glicj is uik-chumhachdach, 
bhrt, tha thu, ''s bithìdh choì'clv. 

Laoidh LXrV . Taiib* v. 6, gu crìch. 

IR cathair rioghaii Athar fein, feuch c^ealra gloir an Uain ì 
JJr-jarraai deafaichibh dVainm 
is bibh le trnng ga luadh. 

2 Feuch, iofal aig a chafaibB fmochdi* 

tha^n Eaglais Ihiorruith ihuas, 
Le boltrach cubhraicìh iobairt thùfs 
s ? s !e clàraibh ciuil ri fuaim. 

3 Is iad fò urnaighean nan naonih, 

\s na laoidhean tha iad feinn ; 
Ri ? n urnaigh cromaidh -Criofd a chl 
d'an hsaghair gal)haidh ftiim. 

4 Pvùn diomhair itorruirJì do thoil naoirnj 

O Athair ! c j d*an leir ? 
Go ach do mhac a leughas fin, 
? s 3 dh ? ihuaf. aiìeas gach feul! 

5 Clnimi ! armailt neamh le ? n luaghair 

timchipll na cathrach-rìgh ; 
Mìlte do nihìkihh 's àireamS dhoibh. 
ach non amhain an crìdh/ ■ 72 * £ A O I D II LXI 7. 

6 'S.airidh an t-Uan a dh-ioba'readhj 

deir iai, air inbh' ro~ard ! 
'S airidh, oir b'e ar n-iobairt-ne, 
co~rhrtagradh daoin' 's gach àk ! 

7 ls airidh 'n t-Uan, a ftriochd do ht bhàs* 

air àgh is òeannachd buan ; 
Biodh. flainte, giQÌr, is aòibhneas ard 
gu bràth air cèann an . Uaia ! 

8 O 'r cionta ihaor e fum'ie fhud, 

's thug braighde truagh a pt:in ; 
Rinn fagairt 's righrean dhinn do Dhia^ 
gu vmghW fhuas ìeis tein. 

9 As gach aon tcarigaidh agus tir, 

thional 's thug Criola a ihliochd ; 
Gach .duthaich chèirj is innis coain, 
iios ihfamt air laibhi eas iochd. 
[o 'S airidh air geili 's air ceannfd Criofd* 
air talainh 's neamh gu bràth ; 
Is cliu iii 's' fearr na 's urra daoin', 
N thugadh naomh-aingle dha ! 
ki Gach neach tha 'g àiteacha' nan neamh 
no chruinne-che a bhos ; 
Gach dùi! air bith, do R-igh nan fluaglv 
ieinnibh gach uair gun fhois ! 
£2 An cruthach' aentaicheadh gu leir 
thoirt geill is cliu do 'n Triath, 
T!Jba riaghlàdh ^ians na neamhji' fti.uas 9 
'sdo 'n Uan air feadh gach :M* t A O I 13 H LXVI. Laoibh LXV. Taifb. vii, 13, .gu crich. .. 

CIAdealrach gloir a mhath-mluaigh ùd ì 
an trufgain ùr' cia geal ! 
Cionnus a thainig iad gu foills', 
's co dh' ionnìaid dhiu y gach fal ? 

2 Feuch, fud an dream a rainig neamh, 

roi fheuchainn ghairbh is-chruaidh, 
'S a nigh an trufg-dn ann am fuil, 
fuii ioc-fhlainteach an Uain. 

3 Nis fkuchdar leo le gìùnaibh lùbt' 

gu h-ùmh'ì aig cathair Dhia ; # 
'S le anrnaibh crabhaxh moìaidh iad- 
a mhòrachd feadh gach ial . 

4 Gach crìdh bidh ait le ìath-reachd Dhe, 1 

's gach beal am fonn gu feinn y 
Co-fhreagraidh 'n teampull naomh gach 1 
d'a'n ard hofanah bhinn* [tràì 

5 Acras no tart cha chlaoidh an foi, 

no boifge ìoifgeach grein' ; 
'S e Dia an grian, 's o'dealra caornh, 
fior-fgaoiiidh là an cèin. 

6 Stiuraidh an t-Uan a naomh-thre^d feiilÌ 

<gu tobar flaint' nach tràigh ì 
Is tiormaichidh gu brath o ? n gruaidh I 
deur truaighe, bròin is cràicth. 

L^ctDH LXVI. Taifb. xxi. 1,-9, 1 

Ach ghlorrnhor ard an fealla' fo ? 
chithear ie fuiìibh chaoin J ! 
Laoidh LXVI Am fonn *s an fhairgs gabhail feach, 
's na fpeura fean maraom 

2 O neamh thig Nuadh lsrufalem, 

làn-ullaichte d'a P-.gh : 
Feuch nis gach ni ath-nuadhaichte ; 1 
is fbuair finn àgh gu fìor. 

3 Cìiu feinnidh aingle coimbeadachd 

is armailt fhlathail neimh'; 
Feuch, chi gach fuiì a' chathair-ri 
air an fuidh Iofa fein. 

4 Dh' ath'arruich Dia &hum dhaoln' anuas 

a phailliun uafal naomh ; 
Le daoin, tha chònuidh ; 's iad a fhluagh, 
's da fhluagh 's e >n tearmunn eaomh, 

5 Df ur muiaìd fiabaidh e k lairnh 

gu cairdail bh«rr an gruaidh ; 
Is eugaidh eagal, caoidh, is cràdh, 
is àmhghar, bàs, is uaigh ! 

6 Feuch, gach ni faoghait' caochlai' mi ! 

fo deir an Righ fior-bheo; 
An domhan as an amharc theid, 
's cha ruith ùin' fein ni 's mò. 
*j 'S mi'n ceud neach, 's an neach deircan- 
gun atharrach gu bràth ; [nach 
Ataim ; fo m' ainm 's mo chuimhnea- 
air feadhgach linn gu bratb. [chan 
8 Do 'ndeagh-dhuin' bheir mo ghràfa pailf 
ni maith, gun luach, gu faor ; 
O dhuine thàrtflalioìr, òi do dhiol 
do 'n ioc-ihlaint fo nach tracHztfr 9 Do 'n ti bneir busidh air eafantas 
r heir mife o ghreachd aàc ; 
Is aidichidh mi 'n là'ir gach fluaigh 
a ghluafad naomha glic. 

10 Ach daoine neo-gluan 's breugairean, 

's luchd muirt thug fpeis do bhàs, 
Le mheud 's & dhuilt gu n-amaideach 
mo ghràs, ie fanoid 's tàir \ 

11 A nV fhianais tilgear fada fios, 

an culbhreach iiorrudu cruaidh 
Gu builigeìn fairge lafaraich, 
fam faigh iad pcanas buan. 

12 O bitheamfa air deas-laimh Chriofd, 

tra dhiobras for.n is cuan ; 
Js faigheam fàilte uaidli air ra'ainm 
gji lònas aamhor byan ! DANA SPIORADAIL. Dan t 

AIR t' uile tbaocair, O mo Dhk, 
tra dhearcas mi gu dlù, 
A' mofgla' fuas tha m' anam blà, 
le h4oghna* gràdh, is cliu. 
Z. Cha 'n urra mi le briathraibh becil 
an taing a chur an ceill, 
Tha lafadh ann am chridhe ftigh, 
ach dhuirs' an fin is lèir. 

3 Do fhfeafdal chum mo bheatha beo, 

gun u ir e a fbhu i' gu n d i , 
Ri am dhomh bhi fa bhroirm am thofch,- 
's an crochadh rh a chkh. 

4 Ri m ? ghearan is ri m'olhai' mhaoth 

chrom thu gu caomh do chluas, 
'S mum b'urra mi aon urnaigh dhealbh ? 
do 'n bhalbh ghabh thufa truas. 

5 Tiolaca lionrnhor dheonuìch t'iochd 

gu tric do rn' anam maoth, 
Mun robh am chridhe leanbai' neart, 
\athoirt fainear a h-aon. D A N, t '^171 

6 Tra ruith mi dian, gun mhothachadb, 

an ceumaibh fleamhain òig ; 
Do lamh nach facas, dhion is ftiur, 
is chum, gu fo, mi beo. 

7 O ioma flochd do-leirtinn leam, 

o rib is eangach bàis^ 
'S o bhuairibh cealgach blafd' an uilc 
thug thu mi tearuìnt ilàn. 

8 Tra fliearg mo ghruaidh fo anocair 

rinn thus' i nuadh le flaint' \ 
'S tra bha mi bàith't am peac' is bròn* 
do m' anan dheonukh gràs. 

9 Shruth mìle fochair fhaoghalta, 

o d' laimh ro fhiollidh chaoin \ 
Is ann an caraid dileas dlu. 

dhùblaich thu m' uile mhaoin. 

10 Deich mile mhiìtibh comhar' graidh 

fhuair mi gach la o m' Dhia ; 
Is ni nach lugha, cridhè ait, 
a mheai le tlachd iad riabh. 

11 Am fad is beo mi mclaidh mi 

Ard-righ mo bheatha 's m' iuil ; 
'S an deigh mo bhàis, an faoghail chèin 
cuiridh mi 'n ceill a chliu. 

12 Tra theirgeas neamh, is muir, is tìr, 

's thig crioch aìr ìà is oi'ch'. 
Mo chridhe taingeil feinnidh cliu 
do Dhia nan dùl a choi'ch. 

13 Feadh linnte bith-bhuantachd gu leir 

tcgaidh mi oran binn j ^pr*^"^ i> a n ii. 

"<> Ach O ! 's ro-ghairid bith-bhuantachd f 
gu mola' Dhe a fheinn ! 

Dan II. 

fkT^ fpsuran ard is aiilidh dreacb, 
f^jj \S a fgaoil an gbrm-bhrat cian amach 
,.%e 'n reulta dèalrsch maifeach grinn, 
;!pha feinn d'an Cruith'ear co-^heirm bhinn. 
' 2 Tha ghrian gun fgios o là gu làj 
A fgaoile* chu a Dia *s gach ait> 
\S a' glaodhaeh feadh gach tìr fa leith, 
45 Cia treun an Dia thug dhomh mo bhith P 

3 Àn*moch, tra dh'aomas neoil an fpeur, 
Togaidh a gbeabch air sn fgeul ; 

*o do 'n talamh, chluinn ìe tofd a guth, 
Innfàdlvi co trxug dhi a cruth, 

4 Na mìlte reul tha dhife d'Jù, 
Gach folus eile 's lochran iilil, 
|Eanaidh an fgeul fo fad* is cian, 
O 'n aird an ear gii ruig an iar. 

5 Sàmhach is ciuin ge a f tha an triaU^ 
Mu 'n talamh dhorcha fo ag ia'dh ; 
Guth ge nach dukmear fòs no fnaim, 
'If^n imeachd dearlrach tofdach ihuas ; 

6 Gidheadh le cluafaibh tuigfe ghlic 
• Clumneax am fonn 's an ceol gu tric. 
|A' feinn gun tàmh air ieadh gach linnj 
\ ùi Is tufa Dhia, a chruthaich 'fwi f?r t) A N lìl. RA dh'eireas mi le cìont' 5s ge'vlv JL o leabaidb dhorch' a bhàis, 

'S a chi tni 'm Breithe' gnùis ri gnùls y 
co ghiulaineas a là'ir ! 

2 Ma 's e h gu bheil mo chridh fo gheilt 

feadh cheana leis an fmaoin, 
Tra dh'fheudar trocair fhaotain pailt 
is maitheanas gu faor ; 

3 O ciormus idir flieafas mi, 

tra dh' fhoillhchear thn, Righ, 
Ad fhuidh' air cathair breitheanais, 
a thoirt air m'anam bìnn ! 

4 Àch dh'innisthu do luchd a bhroin, 

tha leont' airfon an lochd, 
Gu bac an aithreachas 's an deoir 
an dòrainn fo gu benciid. 

5 O feali mata air brèn mo chridh-s* 

rriu m' bi e tuiile 's mall, 
'S eifd acain bàis mo Shlanui'ir 
a ghuidh dhomh flàint' gu teann. 

6 Mo dhuii ri maitheanas, a Dhe, 

cha ehaiil mi fein gu biàth ; 
Oir 's ann a choifneadh rnaitheanais 
a ihuair do mhac &m bàs. F^Ailte do *n la fan d' eirich Criofd, le cumhachd nios o'n uaìgh ; 
? 3 an d' fhuair e air gach uiìe nàmh> 
air ifrinn 's bàs lan-bhuaidh ? 
Pan IV. D AN V. 

abaidh thofdaich anns an ùir 
ftabh Righ nan dùl a thàmh, 
Gu ruig an treas là glormhor fin 

a£ fhonraìch e ro' laimh. 
^auir ifrinn 's uaigh an lamh r'a cheiP 
^"^cu chumail fhios fo ghlais ; 

bhrift an gaifgeach dheth gach sàs, 
is dhuifg e 'n aird gu cas. 
Jpl t' iainrn ro-ard, a Thriath nam buadh, 

gach uair bheir finne cìra ; 
'S le 'r n-<ait hcfanah failtichidh 

an là fan d'eirich thu. 
Slainte is cliu gun chrioch d'ar Dia, 

an Triath le'n fhaoradh fian ; 
Dha feinneadh nèarnh is fonn is cuart 

gach ualr r ofanah bhinn 
Do 'h Ath'r, do'n Mhac, 's do 'n Spiorad 
an t-aon Dia beo is fior, [naomh 
Biodh gloir mar bha, ata, 's a bhios, 
nis is a rìs gu fior ^ 

Dan V. 

Hainig an uair ; 's tha mis' a' triall ; 
Chìuinn mi an guth ta'm ghainn gu 
Sguireadh m' uii 5 amhghar nis, a Righ,[Dia : 
5 S 'ceadaich do t'oglach triall an sìth. [reis, 
2 Chriochnaich mi nis mo chath 's mo * 
o.dhuais tha cinnteach, 's m'anam reidh j 
fha m' fhianuis fhuas ie Dia nan gràs, 
lo theifteas anns na lìeamhaibh anh 1) A N V. 

3 M' earbfa cha 'n 'eil am neo chid^|.ftò|| 

Striochdam fan dus am fianuis De ; • % 

Trid fuii is fearta Chrìofd amhain, 

Tha m'earbs 5 a t'iochd, O Dhia, 's ad Mairt, 

4 Cha chruaidh leam dealuch'ris Jàri tfe 

faoghì', 

Mur chruaidh bhi fagail luchd mo ghaoil 5 

Leighis am bròn, a Dhe nan gràs, 

S ri call dhoibh caraid, cum riu bàigh^ \ 

5 Air t'iartas tha mi falbh gun dàil, 
Mo fpiorad tiomnam fuas do d' laimh ; 
O .! sìn amach do ghairdean treun, 

'S o ghath a' bhais dion mì le d' fgèi'. 

6 Thainig an uair, 's tha mis' a' triall 
Chiuinn mi an guth ta 'm ghairm gu Dia ; 
Sguireadh m' uìl' amhghar nis, a Righ' 

? S ceadaich da t'ogìach triall an sìth. &> CHRIOCH. m A' 

GHREU D, 

r A' 

P H A I D I R, 

AGUS NA 

DEICH AITHEANTAN, 

ANN AN DAN.. A CHR £ U D. iReideam fan Dia ta uile threun, 
A thug do ? n cbruinne-che a bhit 
A chruthaich neamh is talamh trcm, 
An cuan is am fonn h leth. II. Creideam an lofa Criofd ar Triatli 
Aon mhac fiorruidh Dhia ira doir ? 
Y ( 386 ) tì le feart an Spioraid naoimh, 
abhadh 's a rugadh le Muir' oigh i 

III. 

An ti dh' fhuiling cràdh agns pèin* 
a cheufadh ri crana an aird ; 
dh' adhtaiceàdh 's a luiclh fan uaigh, 
a dh'eirich fuas air an treas là; IV. 

n ti chaidh gu neamh nan neamh, 
aig deas-laimh Dhe tha nis 'na thàmh, 
h gus am pill e rjuas fadheoidh, 
oirt breitheanais air bheo 's air mharbfra Creideam anns an Spiof ad naomh ; 
bheil Eaglais a dh' aon-rùn ann. 
o-chomunn aig naomh-fhluagh Dlie 
'ik ri chei|£ feadh gach am^ ( 387 ) w. 

Creideam an ais-eiridh a ? Qhu;rp 3 
O'n duflach air iartas lofa ; 
Creideafn fa bheatha fhiorruidh bhuain 
A mJiealar leinn fhuas ; Àmhluidh biodh Y 2 A' 

P H A I D I R, 

NO 

RNAIGH an TIGHEARNA* Mat. vi. 9,-14* AtfiaiR naòjmh ! ata àir neamh 
Atn meafg nan Cerubim ad thàmh* 
a chi aiuias on chathair-righ, 
ach uiìe ni fa cbruinne ta s ( 3% ) II. 

Naomhaichear t'ainm, Ard-righ na gloir, 
Co Iheinneas mar is coir do chìiu \ 
*S nach feud na h-amgil fein gun fgàil' 
Seafamh ann an dealradh do gìinuis ? 

Thigeadh is buadhaicheadh do riogh'chd 
Sgaoii foifgeui Chriofd air feadh gach mtj 
Thoir dha mar oighreach d is mar Ihealbh 
Gach aon fhineadh a dheal^h do lamL W. 

Gach fìn' air an dealruich a ghrian 
Beanadh do riar is moladh tìv.i ; 
Is feinneadh daoìn' alr tàalamh bhos 
Mar aingle neimh' gun chlos do chliu, * 

^ O's thug beatha do gach feoil, 
;3 a ta cumail an deo nan crè, ( 39° ) 

Thoir dhuinn le d' bhcannacha gach la* 
Ar lòn gach trà xnar thigar feurn* 

VI. 

Maith dhuihn ar ciont' air fgà do ghraiSj 
Mar tnhaithernid do chàch gach uair ; 
Dean fòs ar neartachadh, a Righ, 
Gu maitheanas o'r cridh' thoirt uai-nn ViL 

No leig arn buaire' finn churn lochd, 
Saòr finn o'n olc, is gabh dh'inn truas 5 
No anns an am fam buairear fìnn, 
Grad-chuidich kinn is cum finn fuas* VIIL 

Oir Ìeats' an rioghachd, cumhachd, *s 
Onoir is mòralachd gu lìor ; [gl°* r > 
Sìeuchdadh is aoradh dhuit gach fluagh 
Gu florruith buan ! gu b' amhluidh bhios. NA BEICH AITHEANTA* Exodus xx* dNROI-RABH* N reachd Fo tholrbhir Dia 

air an t-fliabh da phobull nàomhg 
Mar rìaghailt beath' agus beus 
air feadh an re anns an t-faogh'L ( 39* 5 

li mis' an Tighearna do Dhia ; 

eifd ri m' bhriathraibh gu ceart 
A crìch na h-Eipit 's mi fhaor thu 5 

9 s a tigh na daorfa !e m' neart. t 

f\TA fleuchd do ni no neach ach Dia 
an Triath a chruthaich gach ni, 
X)'am buin amhain urraru is gloir 
nan uile fhlogh gu futhain fior. ' II. 

Trid iomhaigh cha'n aor thu e, 
no coflas gr>è a rinneadh leis^ 

Fhocal a threoruicheas gu gloir 
lean mar fiieola, 's na dealuich rfe„ in. 

Ainm naomh an Tighearna do Dhia^ 
na luaidh gu diomhain ad bheul, 

; v Midheachas, urram, is gradh, 
lùghaidh tu e ghna gun bheuri. X 393 ) IV. 

'oimhid on t-fabaide gu naomh, 
is tarraing o'n t-faoghai do chrìdh : 
fluagh, le d'thcaglach, 's a t'aonaf, 
thoir gnà'-aora' do 'n Ard-righ. 

V, 

)noir do t'Athair 's do d' Mhathair 
' o lagh natuir's dleainach dhìot ; 
S na's dual fa leth do gach inbhe 
ni thu gu fuilbhir a dhioL VI. 

Cum o mhortadh do lamh, 

criothnaichidh natùr ro mhort ; 

Ach coimhid t' anam fein do ghnà, 
's anam chàich a reir do neairt. VII. Adhalt'fus na cuir an gniomh, 

an neo-ghloin na biodh do fpeis 5 
Bi geanmnaidh, fubhaiìceach, naomh, 

am briathraibh, an fmaoin is am beus* ( 394 ) VIIL 

Na deanar leat meirle gu bràth, 
ach ceart do ghnà ris gach aon % 

Cuid do choimhearfnaich na goid, 
cuidich is na grab a mhaojn. 

IX. 

Na tog fianuis leis a' bhreig, 
na fiach is na feun a' cheairt ; 

Ach feas gu teanri leis fhirinn* 
oir 's fianuis ort Righ nam feart, 

- - ■ " . X. V 

Cònuidh do choimhearfnaich gu bvlàh^ 
noa bhein air àiilead a deilbh, 

Am feafd na fanntaich ad crìdh, 
na aon ni gam bhei! na fheilbh. Cradhuicb Dia le t'uile chrìdh, 
le t'anam, le t'inntin *s le d' neart ; 

'5 do choimhearfnach amhuil thu fein $ 
iln gu leir fuim an reachd. r 395 } 
Clar-Innsidh nan Laoidhean. ?camh. Scrioptur. 


1 ir»r»rn_/i 11 1 IT^tij? 
X <AL/iJIl" , UUiliCi|< 


I Genefis i. 


3°7 


2 Gen. xxvnr 20——%% 


3°9 


3 Tob i. ii 


3^9 


4 JOD 111. ly— -ZO 

• J jOD V. 0— IX 


310 


3 ri 


6 Job viii. 11 — 22, 


311 


7 Job ix. 2 — IO 


3T2, 


8 Job xiv. 1— 15 


3 X 3 


9 Job xxvi. 6, gu chrieh 


3*5 


10 Gna-fhocla i. 20 — 3* 


3*6 


II Gna-fhocla iii. 13-^-17 


3 r 7 


12 Gna-fhcla vi. 6 — J2 


3 r <> 


13 Gna.fhocla viii. 22, gu chricla 


3 15 


14 Ectlef. vii, 2 — 6 


3*9 


t$ Ecclef. ix. 4,55 6, *° 


320 


j6 Eccief. xii. 1 


32T 


17 Ifaiah i. ic— -19 


3** 


lo iiaian 11. 2—0 


/3 a 3 


19 Jfaiah ix. 2— -8 


3 2 4 . 


20 Ifaiah xx vi. 1 — 7 


3*5 


$1 Ifaiah xxxiii. I3—"*i8 


326 


22 Ifaiah xl. 27, gu chrich 


3*6 


23 Ifaiab xlii. 1 — -13 


3*7 


2*4 Ifaiah xlix. 13-— 1 7 


3 9 


25 Ifaiah liii. 


33° 


2-6 Ffàiah lv. 


33* 


27 Ifaiah jvii. 15» 16 


334 • 


28 liaiah lviii. 5 — 9 


335 


Jt*j l UliCdUil 111. X7"^iL\J 


33^ 


£\j nuitd vi a ' 1— — ■ 4 


336 


3 l lVJ.U.aU VI. 0— "9 


33? 


3^ Habacuc iii- 17$ 18 


33» 


33 tviai. vu 9 — 14 


339 


34 i-viai. ai. 3-4» &u cnricii. 


34° 


35 Mat. xxvi. 26— -29 


34 * 


36 Luc. i. 46 — 56 


34* 


37 Luc. ii. 8 — 15 


343 


38 Luc.^-aj— 3.3 


344 ' 59 I uc. iv. ig, i^o* • 

40 JLuc»xv.'.i3--i5 

41 loin iii. 14« — 19 

42 loìn xiv. 1 — 7 

43 ìoin xiv. 25 — 2& 

44 loin tix. $0 

45 Rom r iù 4—8 

46 Roni. iii. 19—22. 

47 Rom. vi. 1 — .7 

4& Rom. viiì. 31, gu ckìcà. 

49 I Corint. xiii. 

50 I Corinc, xv. 52, gu chndi 

51 2 Corint. i. 5. — 11 

52 Philip ii. 6, 12 

53 1 TerlaU iv. i^ gii chEÌch 

54 2 Tim. 2. 12 

55 2 Tim. iv. 6, 7, 8, 18 

56 Titusiii. 3 — 9 

57 Eabh.iv. 14, gu chrich 

58 Eabh xiL 1^—13 

59 Esbh xiii. 20. 21 
5k> 1 Pcad. i. 3—5 
61 2 Pead. iiù 3—14 
621 Ioin iii. 1 — 4 

63 Taisb. i. 5—9 

64 Taisb v. 6, gu chrkh 

65 Taisb vii. 13, gu chrkh 

66 Taisb xxio 1—9 

DANA SPIORADAÌI 

I. 
ÌL 
III. 

IV. ' M 

y 
/