Internet Archive BookReader

Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhibh, air an Tarruing o na Sgrioptuiribh Naomha, chum bhi air an seinn ann an Aoradh Dh: air an leasachadh, agus air an cur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba