Skip to main content

Full text of "Sailm Dhaibhidh, maille ri Laoidhibh, air an Tarruing o na Sgrioptuiribh Naomha, chum bhi air an seinn ann an Aoradh Dh: air an leasachadh, agus air an cur a mach le h-ughdarras Ard-Sheanaidh Eaglais na h-Alba"

See other formats


1 ■ SAiLM DHMBHIDH, 

MAILLE Rl 

LAOIDHIBH, 

AIR AN TARRUING 
O NA 

SGRIOPTUIRIBH NAOMHA, 
Chum bhi air an seinn ann an Aoradh Dhè. AIR AN LEASACH^DH,; AGUS^AIR AN CUR A MACH 
LE H-UGHD&RRAS ARD-SHEANAIDH 
EAGLAIS NA H-ALBA. Air iarrtus agus costus na Cuideachd Urramaich, a r» 
chum eolas cfiosdaidh a sgaoileadh air feadh 
Gaeltachd agus Eileana na h-AIba. DUNEIDIN: 
CLODH-BHUAILTE LE I. & I). COLLIE 

M.DCCC.XXVII. LAUR!$Tt>K CASTlE 
BEQUfSl FUftò % 1357 SAILM DHAIBHIDH. SALM I. 

'^ beannaicht' an duine sin nach 
* An comhairle nan daoi, [gluais 
An slighe fhiair nampeacach baoth', 

'Na sheasamh fòs nach bi ; 
An caithir fanoid luchd an spòrs 

Nach togair suidh' gu bràth : 

2 Ach 'gam bheil toil do naomh-reachd 

'Ga smuaineach' oidhch' is là. [Dhè, 

3 Mar chraoibh is amhluidh bithidh e 

'N cois aimhne fàs a ta, 
A bheir 'na h-aimsir toradh trom, 

Gun duilleach chall no blàth. 
Soirbhichidh leis gach ni d'an dean : 

4 Ni h-amhluidh sin do bhi 

Na daoine peacach ; ach mar mholl 
Air f huadachadh le gaoith. 

5 Is uime sin cha seas a suas 

Na h-aingidh anns a' bhreth, 
No peacaich ann an comunn naomh 
Nam fìreanach air leth. 4 SALM II. 6 Oir 's fiosrach Dia air slighe ghloin 
Nam f ìreanach air fad ; 
Ach slighe f hiar nam peacach baoth', 
Di-mhilltear i gu grad. 

SALM m 

/^' aiison a ghabh na Cinnich boil', 

'S na slòigh le chèile cruinn, 
A' smuaineachadh beairt dhìomhan- 
Nach feudar chur an suim ? [aich 5 

2 Rìghre na talmhainn dh'èirich suas, 

'S na h-uachdarain gu lèir ; 
'N aghaidh Iehobhah chruinnich iad; 
'S 'n aghaidh aoin ungta Dè. 

3 'Nis bnseamaid an cuibhreach dhinn, 

(Sud thubhairt iad air fad,) 
Na boinn a b'àill leo iadhadh oirnp, 
Dhinn tilgeamaid gu grad. 

4 An Ti air nèamh 'na shuidhe ta, 

ISfi esan gàire riu ; 
Is mar chùis-mhagaidh bithidh iad 
Do Thighearn àrd nan dùl. 

5 'N sin labhraidh e ambriathraibh borb* 

'Na chorruich riu gu garg ; 
Is cuiridh e gu cabhaig iad, 
Le lasan is le feirg. SALM II. 5 6 Gidheadh do dh' ungadh leam mo 

Gu fìor air Sion caomh ; [High 
Is chuir mi e 'na uachdaran 
Suas air mo thulaich naoimh. 

7 Cuiridh mi 'n cèill an t-ordugh ud ; 

Thubhairt lehobhah rium, 
Is tu mo mhac-sa ; 's ann an diugh 
A ghineadh thusa leam. 

8 Iarr orm, 's mar oighreachd bheir mi 

Na fineacha gu lèir ; [dhuit 
'S mar sheilbh ro-dhìleas bheir mi 
Fad iomall ^^1^^' gach tìr'. [dhuit, 

9 Nithear le slait do'n iarunn chruaidh, 

Gu luath am briseadh leat ; 
'Nam bloighdibh beaga pronnar iad, 
Mar phota crè le d' neart. 

10 O rìghrean, uime sin 9 a nis, 

Gabhaibh-sa ciall gu lèir ; 
A bhreitheamhna na talmhainn fòs, 
Grad-f hoghlumaibh deadh bheus. 

11 Do'n Tighearna lehobhah mòr 

Aoraibh-sa sìos gu ceart, 
Le h-eagal deanaibh seirbhis mhaith 

Do Thighearna nam feart, 
'S le ball-chrith deanamh gairdeachas. 

12 Do'n mhac grad-thugaibh pòg, 

A 3 6 SALM IIL Air eagal gu las 'f hearg-san ruibh, 
G'ur railleadh anns an ròd. 

An uair a bhitheas corruich air 

A' lasadh ach gu beag. 
Is beannaicht' iad, gach uile neaeh, ach lionmhor iad mo naimhde, Sìor-dhol am meud mch là ? 
Is luchd mo thrioblaid iomadh iad, 
Ag èirigh rium a ghnàth. 

2 Xli m'anam iomadh their nach 'eil 

Aon f hurtachd aig an Dia : 

3 Ach -s tu fear-togalach mo chinn, 

Mo ghlòir is tu, 's mo sgiath, 

4 AirDiado ghairrn mi fèin le m'ghuth, 

Dh' èisd as a thulaich naoimh : 

5 Lviidh, choidil, agus mhosgail mi, 

Chum Dia mi suas gu caomh. 

6 Cha'n eagal leam deich mìle sluagh, 

Ged chuairticheadh iad mi. 

7 Mo Thighearn èirich suas gu luath, 

Is cuidich leam, a Dhè : 

Mo naimhde bhuail thu air an gial ; 
JShris fiacla fòs nan da oi. An dòchas air a leag. SALM III. 
Dhia, SALM IV. 7 8 'S le Dia an f hurtachd ; air do shluagh 
Do bheannachd tha gun dìth. 

SALM IV. 

f~\ thusa Dhia ud m'ionracais, 

Eisd rium tràth èigheam riut ; 
'S tu dh ? fhuasgail orm 's mi ann an 
Fòir orm, is èisd mo scread. [teinn ; 

2 Mo ghlòir cia fhad, a chlarin nan 

Gu nàire chaochl'eas sibh? [daoin', 
A' tabhairt gràidh do dhìomhanas, 
Is leanas breugan ruibh ? 

3 Biodh agaibh tìos gu'n d' ròghnuich 

Dha fèin an duine naomh ; [Dia 
'Nuair dh'èigheas mi, bheir e gu 
beachd 

Sàr-èisdeachd do mo ghlaodh. 

4 Biodh eagal oirbh's na deanaibh lochd: 

Labhraibh ri 'ur cridh' fèin ; 
Gu h-uaigneach air 'ur leabaichibh 
Bibh tosdach mar an ceudn'. 

5 Deadh ìobairt thaitneach thugaibh 

Do'n ionracas a ghnàth ; [uaibh, 
'S 'ur dòchas cuiribh ann an Dia, 
Ag earbsadh as gach là. 

6 M maith co nochdas duinn a nis ? 

Tha mòran ac' ag ràdh i 8 SALM V. Ach dealradh glan do ghnùise, Dhè, 
Tog oirnne suas a ghnàth. 

7 'S mò chuir thu dh'aoibhneas ann am 

chridh', 

No'n uair a's lionmhoir' coirc, 
No, aca sud, a's saoibhre fion 
A' cinneachduinn gun airc. 

8 An sìth-shàimh luidhidh mi faraon, 

Is coidlidh mi le suain : 
Oir's tusa mhàin bheir dhomh, a Dhè, 
Fo dhìdean, còmhnuidh bhuan. 

SALM f> 
T ^o m'bhriathraibh tabbair aire,Dhè, 
Is beachdaich air mo smuain. 

2 Eisd guth mo ghlaoidh, mo Righ 's 

Oir guidheam ort gu dian [moDhia, 

3 Mo ghuth do chluinnear leat, a Dhè, 

Air maduinn gach aoin là: 
Gu moch do dheanam urnuigh riut, 
Is dearcam ort a ghnàth. 

4 Cha tus' an Dia le 'm miann an t-olc ; 

Is lochd cha chaidir thu : 

5 Cha seas an t-amadan a'd' làth'r ; 

'S fuath leat luchd-uilc nach fiu. 

6 Dosgriosar leatluchd-labhairtbhreug: 

Is gràin le Dia faraon SALM V, 9 An duine fuileachdach, 's an ti 
Chum cealgaireachd a chlaon. 

7 Ach mise, thig mi chum do theach, 

Thaobh meud do ghràsa caomh' : 
Is ann ad eagal aoraidh mL 

M'aghaidh ri d'theampull naomh, 

8 Fa chùis mo naimhde, treòraich mi, 

A'd' cheartas naomh, a Dhè, 
Is dean-sa romham, air gach ball, 
Do shlighe dìreach rèidh. 

9 Oir cha 'n 'eil cinnt no ceart 'nam beul, 

Fior-aing'eachd annta ta ; 
An sgòrnan fosgailt' tha mar uaigh, 
Le miodal teangaidh tlàth. 
lOLe'n comhairlibhleigtuiteam dhoibh; 
Sgrios iad, a Dhè, 'nan lochd : 
'Nam peacaibh lionmhor fuadaich iad, 
Oir rinn iad ceannairc ort. 

11 Achaoibhneas air gach neach gu robh 

]S T i barrant dhìot 'nan airc : 
Is deanadh iad buan ghairdeachas, 

Oir ni thu dhoibh cùl-taic' : 
Biodh annad ait, le'n ionmhuinn t 

12 Oir beannaichidh tu, Dhè, [ainm, 
Am f ìrean : ni thu le do ghràs 

A chuairteach'. mar le sgèith. 10 SALM VI. A thighearn, ann ad chorruich 
Na cronuich mi gu garg ; [mhòir 

Na dean mo smachdachadh gu geur, 
An uair a lasas t'f hearg. 

2 Dean tròcair orm, a Dhia nan gràs, 

Oir lag tha mi gun cheisd : 
Dhia, slànuich mi a nis a'm' f heum, 
Oir tha mo chnàmhan brist'. 

3 Tha m'anam air a chràdh gu geur : 

Ach thusa, Dhè, cia f had ? 

4 Pill, fuasgail m'anam ; agus fòir 

Le tròcair orm gu grad. 

5 Oir ort, a Thighearna, sa' bhàs, 

Cha chuimhnichear gun cheisd : 
Còbheir dhuitbuidheachas san uaigh, 
No bheir ort luaidh am feasd ? 

6Le m'osnaich tha mi sgìth; san oidhch' 
A' cur mo leab' air snàmh : 
Le m'dheuraìbh m'uirigh uisgicheam 
San àm bu chòir dhomh tàmh. 

7 Mo shùil a ta air f àilneachadh 

Fa chùis mo bhròin gach tràth ; 
Is tha i dol gu h-aois, air son 
M' uil' eascairde a ghnàth. 

8 A luchd na h-aingidheachd gu lèir, 

Imichibh uam am fad : SALM VII. 11 Oir chuala Dia gu tròcaireach 
Ard-ghuth mo chaoidh gun stad. 

9 An athchuinge a chuir mi suas, 

Chuala Iehobhah i ; 
Is gabhaidh e gu toileach uam 
An urnuigh a ni mi. 

10 Air m' eascairdibh gu robh air fad 

Nàir' agus cùradh geur : 
Is pilleadh iad air ais gu luath 
Le masladh mòr gu lèir. 

SALM VIL 

ODHiA,mo Thighearn, earbam riut: 

Orm furtaich agus fòir, 
Is saor mi fòs o shàruchadh 

Mo nàmh tha orm an tòir. 
2 Air eagal, mar ni leòmhan treun, 

Gu'n reubar m'anam leis : 
A' deanamh liodairt air gu mìn, 

Gun neach ga m' f huasgladh as. 

S Iehobhah Dhè, ma rinn mi so ; 

Ma tha lochd air mo làimh : 
4 Ma dhloc mi olc do'n f hear a bha 

An sìochaint dhomh, 's an dàimh; 
(Ni h-amhluidh sin, ach rinn mi'n ti 

A theasairginn gu blàth, 12 SALM VII. A bha gun aobhar is gun chùis 
J Na nàmhaid dhomh gach là.) 

5 Leanadh an nàmhaid m'anam fèin, 

Glacadh se e, 's gu làr 
Saltradh mo bheatha, leagadh fòs 
M'urram san dus le tàir. 

6 Eirìch, a't'f heirg, tog suas thu fèin, 

Fd choiruich m' eascair thrèin ; 
Is chu.m na breth a dh'orduich thu 
jMosgail fa'm chùis, a Dhè. 

7 Mar sin ni coimhthional an t-sluaigh 

Do chuairteachadh gun tàmh ; 
Is uime sin fa'n cùis, a Dhè, 

Pill fèin gu ionad àrd. 
8Breth air an t-sluagh gu lèir bheir Dia: 

Rèir m'ionracais dean breth, 
A rèir mo neòchiont fèin, a Dhè, 

Gu teann cuir as mo leth. 

9 O thigeadh crioch air olc nan daoi, 

Ach daingnich daoine còir : 
'S fear-sgrudaidh cridh', is rannsaich 

Dia cothromach na glòir'. [airn* 
10'SeDia mo sgiath,'s e dh'f hurtaicheas 

Air luchd a' chridhe cheirt. 
llBreitheamh luchd-còrachDia,gach là 

Am feirg ri luchd droch-bheirt. SALM VIII. 13 12 Ma 's e 's nach pill an claoi air ais, 

A chlaidheamh lìomhaidh Dia : 
Air lagh a bhogha chuir gu teann, 
Gu caitheamh ullamh dian. 

13 Fior acfuin agus innil bàis 

Sin dheasaich e dha fèin ; 
'S a shaighde guineach leig e maeb 
An aghaidh luchd dhroch bheus 

14 Mar mhnaoi ri saoth'r is amhìuidh 

An daoi ri olc a ta ; [sin 3 
Feuch aimhleasghabh mar thorachas, 
Breug rugadh leis gun stà. 

15 Chladhaich e slochd, is threachail e, 

Is thuit sa' chlais a rinn : 

16 Thig 'aimhleas air a chloigionn fèm 3 

Is 'fhòirneart air a cheann. 

17 A rèir a cheartais molaidh mi 

An Tighearn, air gach àm : 
Do ainm lehobhah seinnidh mi, 
Oir 's e a's àirde th'ann. 

SALM VIII. 

Iehobhah Dhia, cia mòr tha t' ainra 

Air feadh gach uile thìr ! 
Do ghlòir do shocraich thu os ceann 
i Nam flaitheas is nan speur. 

B 14 SALM VIII. 2 A beul nan naoidh 's nan ciochran 

maoth' 

Bhrìgh t'eascair dh'orduich neart, 
An nàmhaid chum gu coisgeadh tu, 
'S an dioghaltach mi-cheart. 

3 Do speuran tràth thug mi fa'near, 

Obair do mheura fèin ; 
A' ghealach is na reulta glan', 
A dh'orduich thu le chèil' : 

4 Duine ciod e, gu'n cuimhnichteadh ? 

No 'mhac gu'm fiosraicht' leat ? 

5 An inbhe 's beag nach d' rinn thn e, 

Mar ainglibh àrd an neart ! 

Oir chuir thu coron àluinn air, 
Le maise 's glòir thar chàch. 

6 Air oibribh fòs do làmh thug thu 
Dha uachdranachd air fad. 

Gach dùile chuir fo 'chosaibh dha, 

A chruthaich thusa riamh : 
Caoraich, is buar,'s gach ainmhidh fòs, 
Tha 'g imeachd air an t-sliabh. 

8 An eunlaith tha san athar shuas, 

An t-iasg a ta sa' chuan, 
'S na shiubhlas fòs air slighe tuinn, 
Sin thug thu dha gu buan. 

9 A Dhia, ar TijTliearn is ar Dia, 

T'fcinm-sa cm h-uasal e ! 
SALM IX. 15 Air feadh gach talmhainn agus tìr s 
Is mòr e sud, a Dhè. 

SALM IX. 

IiE m'uile chridhe bheir mi dhuit, 
Ard-mholadh binn, a Dhè ; 

Is t'oibre mìorbhuileaeh air fad 
Sior-chuiridh mi an cèill. 

2 Fòs ni mi annad aoibhneas ait, 

Is gairdeachas gu mòr : 
Do t'ainm-sa seinnidh mise cliu, 
O Thi a's àirde glòir. 

3 A rìs tràth phillear air an ais, 

Mo naimlide, thèid gu làr ; 
Oir tuitidh iad is thèid doibh as, 
A^d' f hianuis fèin gun dàil. 

4 Mo chòir rinn thusa sheasamh dhomh, 

Gu daingean is gu treun : [shuas, 
A'd' chaitMr chothrom shuidh thu 
Mar bhreitheamh ceart am binn. 

5 Is thug thu air na cinnich smachd, 

Sgrios thu na daoine daoi : 
An ainm do chuir thu as gu glan, 
O linn gu linn a chaoidh. 

6 ( Air sgrios an nàmh chaidh crioch am 

Leag thu am bailte treun*; [feasd : 16 SALM IX. An ioxnradh-san 's an cuimhne fòs 
Do theirig sin leo fèin. 

7 Ach mairidh Dia gu bunaiteach : 

Chuir caithir suas chum breth. 

8 Bheir air an domhan cothrom ceart, 

Le còir do'n t-sluagh fa leth. 

9 Mar dhaingneach bithidh Dia nam 

Do'n ti a ta fo leòn : [feart 
An trioblaid, tearmunn dìleas e, 
lii faicinn neach fo bhròn. 

10 Gach neach 'gam bheil air t'ainm-sa 

Ni dòchas dhiot, is bun : [fios 
Oir mheud 's a ta ga d' iarraidh, Dhè, 
Cha trèig thu iad gu tur. 

11 Do'n Triath d'an còmhnuidh Sion 

Seinnibh-sa cliu gu binn ; [naomh, 
Aithrisibh fòs am measg an t-sluaigh 
Na gnìomharan a rinn. 

12 Tràth ni e rannsa:chadh air fuil, 

'N sin cuimhneach orra ta: [bochd, 
Cha leig air dearmad glaodh nam 
A ghairmeas air a ghnàth. 

13 Fòir orm, a Dhè, is amhairc air 

Mo thrioblaid o luchd m'fhuath'; 
A Dhè, a ta ga m' thogail suas 
O dhorsaibh bàis gu luath. SALM IX. 17 14 An dorsaibh nighinn Shioin chaoimh 

Gu sgaoilinn t'uile chliu : 
Is ni mi gairdeachas air sgàth 
Na slàinte dheònaich thu. 

15 Thuitsios nacinnich anns an t-slochd 

A chladhaich iad do chàch ; 
Is anns an lion a dh'f holuich iad, 
Tha'n cosa fèin an sàs. 

16 Aithnichear Dia sa' bhreth a ni, 

'Nuair thuiteas daoi san drip ; 
Is ann an gniomh a làmha fèin 
Teann-ghlacar e san rib. 

17 Pillear luchd-uilc is aingidheachd 

Gu h-ifrinn sìos gu lèir ; 
'S na fineachan nach cuimhnich Dia, 
Pillear iad sios le chèil'. 

18 An t-ainnis truagh cha tèid am feasd, 

Air dearmad no air dìth ; 
Air dòchas fòs an duine bhochd 
Gu bràth cha'n f haicear claoidh. 

19 A Thighearn,èirich,'s na leig buaidh 

Le neach d'an dual am bàs ; 
Breth thugar air na cinneachaibh 
A'd'fhianuis anns gach càs, 

20 Cuir eagal orra-san gu mòr, 

Iehobhah Dhia nam feart ; 

B 3 - 18 * SALM X. Gu'n aithnicheadh na slòigh gu lèir 
lad fèin nan daoine meat'. 

*.\ 

SALM X. 

Ciod uime 'n seas thu fad o làimh, 

lehobhah làidir thrèin ? 
An aimsir teinn is trioblaid mhòir 

An dean thu d'f holach fèin ? 

2 An droch dhuin' tha 'na àrdan borb 

Gu dian air tòir a' bhochd : 
Ach glacar iad sna h-innleachdaibh 
A dhealbh iad fèin chum lochd. 

3 Oir ni an droch dhuin' ràiteachas 

A miann a chridhe fèin ; 
'S na daoine sanntach molaidh e, 
Ge beag air Dia am mèin. 

4 An droch dhuin' a'm' fior-àrdan 

Cha ghoir e air an Triath; Lgruaidh' 
'Na chridhe cha 'n 'eil uair air bith 
Gnè smuaineachaidh air Dia. 

5 Tha 'uile shlighe doilghiosach, 

O 'shealladh 's àrd do bhreth : 
A' sèideadh pfuic gu fanoideach, 
Mu 'eascairdibh gach leth. 

6 'Na chridhe fèin do labhair e, * 

Am feasd cha ghluai.sear mi : SALM X. 19 Oir cha tig àmhghar orm gu bràth, 
No trioblaid fòs g'am chlaoidh. 

7 Do'n iogan, mhallachadh, 's do ghò, 

A bheul-san làn a ta : 
Tha aimhleas mòr is dìomhanas 
Fo 'theangaidh-san a ghnàth, 

8 An diomhaireachd nain bailte beag' 

Gnàth-suidhidh e gun f hios ; 
Tha 'shùil air bochd 's air neòchiont- 
G'am mort an uaignidheas. [ach, 

Tha'shùile nimhneach mar an ceudn', 
Ro-ghuineach geur gu iochd, 

A' dearcadh ann an dìomhaireachd 
Chum sgrios an fHreiii bhochd. 

9 Mar leòmhan luidh' am foill a ta, 

'Na thàmh an garaidh dion, 
Ghabhail nam bochd : is ghlac e iad 
'Gan tarruing ann a lion. 

10 Crùbaidh is cromaidh e gu làr, 

Chum dha nach mothaich neach : 
Le 'laochraibh chum gu'n leagadh e 
Am bochd a' gabhail seach. 

11 Is thubhairt e 'na chridhe fèin, 

Dhìchuimhnich Dia gun cheisd : 
Seadlì dh'f holuich e a ghnùis an pèin, 
Cha leir dha sud am feasd. 20 SAJLM X, 12 Iehobhah, èirich suas an àird, 

A Dhia ta neartmhor treun, 
Togsuasdolàmh:'snadearmadchaoidh 
Na deòraidh bochd 'nam feum. 

13 Na daoine dona c'uim' an dean 

Iad tarcuis ort, a Dhè ? 
An neach ud thubhairt 'na chridh' 
Cha'n f hiosraichear leat e. [fèin, 

14 Chunnaic thu sin, oir dhuit is lèir 

Gach dochair is gach spìd, 
A chum le d'làimh gu toir thu dhoibh 

Comain an uilc a ni'd : 
'S ann ortsa dh'fhàg an duine bochd 

E fèin a chur fo dhìon, 
O's tu fear-cuidich agus neart 

Nan dìlleachdan gun mhaoin, 

15 Gairdean an droch dhuin' is an daoi 

Leòn thus', is bhris, a Dhè ; 
Is rannsaich 'uile lochd gu geur, 
Gu ruig nach faighear e. 

16 Gu suthain is gu siorruidh fòs, 

lehobhah ta 'na High : 
Sgriosadh na cinnich as gu tur, 
Is ghlanadh as à thìr. 

17 Miann nan daoin' ùmhal chual tu, 

An cridhe ni thu gleust ; [Dhc, SALM XI. 21 

Is bheir thu air do chluais gu beachd 
An gearan-san gu'n èisd : 
18 A chumail ceirt ri dììleachdain, 
'S ri daoinibh brùite truagh', 

A chum nach tugadh duin' o'n ùir 
Mi 's mò air fòirneart luaidh. 

SALM XI. 

Hfo dhòchas chuir mi ann an Dia ; 

Ciod uime 'n abradh sibh 
Bjl m'anam, chum mo chur air gheilt, 
Teich as mar eun gu d' shliabh ? 

2 Feucb chuir na h-aingidh bogh' air 

Airsreing an saighead ghleus,[lagh, 
Thilgeadh san dorch' an ti ta ceart 
'Na chridhe fòs 's na bheus. 

3 Ma thèid na bunaite air dhìth, 

Ciod ni an duine còir ? [nèamh, , 

4 Tha Dia 'na theampull naomh, ah 

Tha 'chaithir làn do ghlòir : 
Is lèir d'a shùilibh-san gach dùil, 

San domhan mhòr a ta : 
Le 'rosgaibh clann nan daoin' air fad 

Rannsaichidh e a ghnàth. 

& Rannsaichidh Dia na f ìreanaich ; 
Ach luchd na h-aingidheachd 22 SALM XII. 1$ fuath le 'anam 9 is gach neach 
Thug spèis do ragaireachd. 

6 Air daoinibh droch-mhuint' dòirtidh 

Nuas ribeachan gun dìth ; [Dia 
Is teine,pronnusc,'s doinionn gharbh, 
Cuihhrionn an cup' do ni, 

7 Oir Dia tha cothromach is ceart, 

Is ionmhuinn leis a' chòir : 
^ Ag amharc air na fìreanaibh 

Le deadh ghnùis làn do ghlòir, 

SALM XII. 

]\is fòir, is cuidich leam, a Dhè, 
'S gun deadh dhuin' idir ann : 
Na treibhdhirich measg chloinn nan 
Ri 'm faghail tha ro-ghann. [daoin' 
2 Labhraidh gach neach r*a choimhear- A' bhreug ìe miodal bèil ; 
Le cridhe dùbailt' làn do chei 
Sior-labhraidh iad ri chèil'* snach 3 Gach beul tha làn do ghabhann tlàth, 

D'an gnàth bhi leam is leat ; 
An teangadh bhruidhneach àrdanach 
Sgathar le Dia nam feart. 

4 A thubhairt, Orra bheir siim buaidh 

Le'r teangaidh fèin a mach ; SAJLM XIII. 'S leinn fèin ar beul : cò e an Triath 
A chuireas sinn fo smachd ? 

5 Ri sàruchadh iian deoradh truagh 3 ', 

Ri osnaich dhaoine bochd, 
Nis èiridh mi, (ars' Dia 5 ) g'an dion, 
O'n dream ta bagradh lochd. 

6 Is fiorghlan focal Dhè gu dearbh ; 

Amhluidh mar airgiod e, 
A leaghadh is a ghlanadh fòs 
Seachd cuairt an suacan crè. 

7 Coimhididh tus' iad uile, Dhè, 

Dionaidh tu iad a ghnàth ; 
O'n ghinealach so nis a th'ann, 
'S o sin a mach gu bràth. 

8 Gluaisidh gach aon taobh luchd an 

Is togaidh iad an ceann ; [uilc, 
An t-àm san cuirear suas gu h-àrd 
Na daoin' a's suaraich' t'ann. 

SALM XIII. 

Cia f had a dhearmadar mi leat, 
A Dhia, an ann gu bràth ? 

Cia f had a cheileas tu do ghnùis 
O m'anam truagh gach tràth ? 
2 Cia f had bhios imcheist ann am chom. 
Le cridhe trom gach là ? 24 SALM XIV. Cia f had a chuirear tharum suas 
An ti bha dhomh 'na nàmh ? 

8 Tabhair fa'near, is freagair mi, 
A Thigheama mo Dhia ; 
Soillsich mo shùile, codol trom 
Chum bàis nach coidiì mi. 

4 Eagal gu'n abair rium mo nàrnh, 

Chaidh agam air a nis ; 
'Sgu'n dean mo naimhde gaìrdeachas, 
An uair a dh' aomar mis'. 

5 Ach dh'earb mi à do ghràs ; is bidh 

Mo spiorad ait a'd' shlàint' : 

6 Is seinnidh mi gu binn do Dhia 

Air son a phailteis ghnà'ieht'. 

SALM XIV. 

'Na chridhe deir an t-amadan, 

Cha'n 'eil ann Dia air bith : 
Taid tr uailli dh,'s oillteil f òs an gniomh: 

Cha'n 'eil ann neach ni maith. 
2 An Tighearn dh'amhairc e o nèamh, 

Air cloinn nan daoine nuas ; 
A dh'f heuchainn an robh tuigs' aig 

Na dh'iarradh Dia nan gràs. [neach 

% Ach-chlaon an t-iomlandiubhathaobh, 
Ko-shalacb taid gu lèir : SALM XV. 25 Cha'n'eil aonneach a'deanamh maith, 
Cha'n 'eil fiu aon fo'n speur. 

4 Am bheil aig droch-dhaoin' tuigs' air 

Tha f g itheadh suas gti dian [hith 
Mo phobuill-sa, mar aran biast', 
'S nach 'eil a' gairm air 13 ia. 

5 An sitì do ghabh iad eagal mòr, 

Air son gu bheil gu fior 
Dia ann an ginealach is linn, 
Nam fìreanaeh do shior. 

6 Comhairi' an truaghain nàraich sibh, 

Chionn Dia 'na thearmunn da : 

7 A Sion O gu tigeadh mach 

Slàint' Israeil gaclì là ! 

An uair bheir Dia air ais ò bhruid 

A phobull fèin ìe chèil', 
Air lacob bithidh aoibhneas mòr, 

'S aiteas air IsraeL 

SALM XV. 

Co dh'f hanasann ad phàiiliun shuas? 

A Thighearna, cò e ? 
Air (Jo chnoc naomh cò 'n ti sin leat 
A chòmhnuicheas gach rè ? 
2 An ti a ghluais gu treibhdhireach, 
Is ionracas a chleaehd, SALM XVI. Labhras an f hìrinn sin a mach 
A ta 'na chridhe steach. 

3 An ti nach dean air neach air bith, 

Cùl-chàineadh 'm feasd le 'bheul, 
Nach dean aon lochd d'a choimhears- 
'S nach tog air fòs droch sgeul.[nach 

4 A ni trom-thailceas air an daoi : 

Ach urram dhoibh a bheir 
D'aneagal Dia;'s nach caochailmionn 
Ged thigeadh calldach air. 

5 Airgiod air ocar nach do chuir ; 

An aghaidh fòs nan saoi 
Duaisnach do ghabh: chaghluaisear e 
Gu bràth mar sin a ni. 

SALM XVI. 

Dhia, coimhid mi, oir annad fèin 
A ta mo dhòigh gu fior ; 

2 O m'anam, thubhairt thu ri Dia, 

Is tu mo Thriath gu sior. 

3 Mo mhaitheas ort gu dearbh cha ruig; 

Ach air na naoimh a ta 
Air thalamh, 's air na flaithibh fior, 
'Gam bheil mo ghean's mo ghràdh 

4 Mòr-mheudaichearandoilgheasdoibh, 

A dheifricheas gu luath •* SALM XVI. 27 Air lorgdhèe eile choimheach bhrèig', 
A' cur ri cràbhadh truagh : 

An ìobairt-dhibhe tha do f huil 
Cha 'n ofrail mi gun cheisd, 

Is air an ainmibh ann am bheul 
Cha toir mi luaidh am feasd. 

5 Cuibhrionn mo chup' is m'oighreachd 

Dia : 

'S tu sheasas dhomh mo chrann. 

6 An àitibh aoibhneach thuit mo lion : 

'S leam oighreachd bhreagh nach 

7 Bheirmise buidheachasdoDhia,[gann. 

Thug comhairl' orm a'm' f heum : 
Tha m'airne fòs an àm na h-oidheh' 
Ga m' theagasg mar an ceudn'. 

8 Do chuir mi romham, anns gach cùis, 

An Tighearn mòr a ghnàth ; 
Chionn air modheas làimh gu bheil e, 
Cha ghluaisear mi gu bràth. 

9 Mo chridh' ni aoibhneas uime sin, 

Ni gairdeachas mo ghlòir ; 
Ni m' fheoil fòs còmhnuidh fhoist- 
Le dion an dòchas mòr. [ineach 

10 Oir anns an uaigh cha'ri f hàgar leat 

Shios m'anam, air aon achd : 
5 S cha leig thu fòs do d'sheirceinn 
Gu'mfaic e truaillidheachd.[naomh 28 SALM XVII. 11 Dhomh sligh' na beatha nochdaidh 
A'd' làth'r lan aoibhneas ta, [tu : 
Is aig do dheas làimh fèin, a Dhè, 
Mòr shubhachas gu bràth. 

SALM XVII. 

Eìsd thus', a Thighearn, ris chòir, 
Mo ghlaodh thoir aire dha ; 

Is cluinn an urnuigh thig a mach 
O m' bheul gun bhreug 3 gun ghò. 

2 Mo bhreth o d' f hianuis thigeadh i : 

Le d' shùiiibh lèirsiirneach, 
Seàll air na nithibh sin, a Dhè, 
Ta ceart is cothromach. 

3 Dhearbh thu mo chridh', is dh'f hios- 

raich thu 
San oidhche; dh'fhionn gu geur; 
Cha d'fhuair thu maoin ; oir b'e mo 
Nach peacaichinn le m' bheul. [rùn 

4 Mu thimchioll oibre dhaoine fòs, 

Gblèidh mi m* fèin gu beachd, 
Le guth do bhèil, o cheumannaibh 
Luchd-braid is ragaireachd. 

5 Cum m' imeachd suas, a Dhia tiam 

A'd' shlighibh ceart gu treun; [feart, 
A'd' ròidìbh dìreach cum mi suas, 
Nach slearnhnuich uam mo cheum. SALM XVII. 29 6 Oir ghairm mi ort, a Dhè 5 a chionn 

Gu'n èisdear leatsa rium ; 
Do chluas a m' ionnsuidh crom a 
Is fòs mo ghearan cluinn. [nuas, 

7 Taisbein do chaoimhneas iongantach, 

Tha gràdhach làn do chliu ; 
O thus' a shaoras le d' dheas-làimh, 

An droing d'an dòchas thu, 
O'n dream'nan aghaidh thogas ceann. 

8 O coimhid mi gu treun, 

Mar chloich do shùl: dean folach orm, 
Fo sgàil' do sgiathan fèin. 

9 O'n droch dhuin' tha 'ri fòirneart orm, 

O naimhdibh sgriosàch treun. 
A ta gam'chuairteachadh gach taobh, 
Mo choimhead uatha dean. 

10 'Nari saill a ta iad druidte suas, 

Cainnt uaibhreach tha 'nam beuh 

11 Chrom iad gu làr, is dhearc le'n sùil; 

Is chuairtich iad ar ceum, 

12 Mar leòmhan gionach togarach 

Chum cobhartaich a ghnàth : 
Mar leòmhan òg an dìomhaireachd 
A' luidh' am foill a ta. 

13 Eirich, a Dhè, is caisg mo nàmh, 

Leag sìos gn talamh e : 

r s 30 SALM XVIII. O'n droch dliuin' ta 'na chlaidheamh 
Saor m'anam uaith', a Dhè. [dhuit, 

14 O'n dream tha dhuit-sa, Dhè, mar 

O dhaoinibh saogh'lta dàn', [làimh, 
'G am bheil an cuibhrionn is an cuid 

Sa' bheatha so a mhàin. 
D'am bheil thu tabhairt làn am bronn 

A t'ionmhas diomhair fòs : 
Tha'n gineil lionmhor, is am maoin 

Fàgaidh d'an leanbaibh òg'. 

15 Ach air mo shon-sa, dearcam air 

Do ghnùis am fireantachd : 
Air mosgladh dhomh làn-dhiolar mi, 
A Dhè, le d'chosamhlachd. 

SALM XVIII. 

Mo chion ort fèin, a Dhia, mo threis. 
% Mo charraig Dia gu ceart, 
Mo dhaingneaeh,is mo Shlànuighear: 

Mo Thighearn, is mo neart : 
An ti san cuir mi dòchas fòs, 

Mo thargaid is mo sgiath, 
Adharc mo shlàinte e gu beachd, 
- Mo bhaideal àrd 'se Dia. 

3 Nis gaiream air an Tighearna, 
D'an dlighear moladh sior ; SALM XVIXl. 31 Mar sin o m'eascairdibh gu lèir 
Coimhidear mi gu fior. 

4 Chuir tuilte dhroch dhaoin' eagal orm, 

Chaidh umam guin an èig. 

5 Pian ifrinn agus liontan bàis, 

Komham 's gach àite feuch. 

6 A'm' èigin ghoir mi air mo Thriath, 

Dh' èigh mi gu h-àrd le m'ghlaodh: 
Is as a theampull naomha fèin 

Dh'èisd e mo ghuth gu caomh. 
'Na f hianuis is 'na èisdeachd fèin, 

Mo ghlaodh do ràinig suas ; 

7 An talamh air gach ceum an sin 

Dochriothnuich,chrathadh,ghluais: 

Bunaitean nan cnoc 's nam beann, 
Do ghluaiseadh sin gu garg, 

Do chriothnuicheadh is chrathadh 
A chionn gu robh air fearg. [iad, 

8 Chaidh deatach as a shròin a mach, 

Is teine loisgeach mòr 
Chaidh as bheuì, is lasadh leis 
Do eibhlibh ni bu leòr. 

9 Is lùb e fòs na nèamha fuidh', 

'S a nuas do thùirling e : 
Fior-dhorchadas is dubh-aigein 
Bha sin fo chosaibh Dhè. 32 SALM XVIII. 10 Air cherub mharcaich e gu h-àrd, 

Air iteig fòs do chaidh ; 
Is bha e luath ag itealaich, 

Air bharraibh sgiath na gaoith'. 

11 Dubh-dhorchadas mar dhìomhair- 

Do chuir e uime fèin : [eachd 
Bu phàilliun da na h-uisgean dorch 9 , 
Is neulta tiugh' nan speur. 

12 Do chaidh a neulta tiugh' le chèil', 

Is clacha-meallain fòs, 
Is eibhlean tein' air thoiseach air, 
O'n dealradh bha 'na ghnùis. 

13 Rinn Dia sna speuraibh tairneanach, 

Is leig an Ti a's àird' [ehruaidh, 
A ghuth a mach, le cloich-shneachd 
Is eibhlibh teith 's gach àit. 

14 A shaighde leig e uaith' a mach, 

Is sgaoil e iàd air fad, 
Tein-athair orra thiìg gu mòr, 
Is chlaoidhcadh ia-d gu grad. 

15 Aigein an uisge chunncas ris, 

Bha stèidh an domhain nochdt' ; 
Le sèideadh anail t'f heirge, Dhè, 
Le t' achmhasan 's do smachd. 

16 As 'ionad àrd do chuir e nuas, 

Is bhuin e mise mach, SALM XVIXL 33 Is rinn mo tharruing mar an ceudn' 
A h-uisgibh iomareaeh. 

17 O m'eascar thul-chuiseach is threun^ 

Thug e dhomh fuasgladh deas, 
'Soluchdmomhi-ruin agusm'fhuath, 
Bu treis' gu mòr na mis', 

18 An là mo thrioblaid is mo theinn, 

Thug ionnsuidh orm gun fhios : 
Ach bha mo Dhia 'na thaice dhomh, 
Cha sleamhnuich uam mo chos. 

19 Gu ionad farsuinn agus rèidh 

Thug esan mi a mach : 
Mo theasairginn do rinneadh leis, 
Oir ghabh e annam tlachd, 

20 Rèir m'ionracais, is gloine làmh, 

Do chuìtich Dia maith rium : 

21 Air seachran uaith' cha deachaidh 

A shlighe choimhdeadh leam. [mi; 

22 Oir 'uile bhreth a'm' f hianuis tha : 

A statuin uam nior chuir. 

23 Bu treibhdhireach 'na làthair mi : 

O m' aing'eachd fèin do sguir. 

24 Ilèir m'ionracais is gloine làmh, 

An sealladh beachd a shùl, 
Do rinneadh mise chuìteachadh 
Gu caomh le Dia nan dùl. 34 SALM XVIII. 25 Do'n duine ghràsail, gràsmhor thu, 

Dìreach do'n treibhdhireach. 

26 Glan thu do'n duine ghlan, is fiat' 

Do'n duine f hiat' fa seach. 

27 Na daoine tha fo thrioblaid mhòir, 

Làn-shaoraidh tu 's gach àit ; 
Ach bheir thu nuas a' mhuinntir sin 
'G am bheil an sealladh àrd. 

28 Oir lasaidh tu mo choinneal domh, 

Is ni mo Dhia 's mo Righ 
Mo dhorchadas a shoillseachadh, 
Ghum soilleir glan gu 'm bi. 

29 Mòr bhuidheann sluaigh, le d'threis', 

Do bhriseadh leam air fad : [a Dhè, 
Le neart mo Dhia thar balla leum, 
Is chaidh mi fèin gun stad. 

30 Ach Dia, a ta a shlighe ceart : 

Is dhearbhadh focal Dè ; 
Do'n uile dhream a dh'earbas as, 
G'an dion' is tairgaid e. 

31 Oir cò is Dia, ach thusa Dhè? 

Cò's carraig ach ar Triath ? 

32 An neach a ni mo shlighe ceart, 

'S a bheir dhomh neart, 'se Dia. 

33 Mar chosaibh fèidh ta luath chum 

Mo chosa do rinn e, [ruith, SALM XVIII. 35 Air m'àitibh àrd' ga m'shocrachadh, 
A chum nach gluaisteadh mi. 
34 Gu comhrag theagaisg e mo làmh, 
Ionnus gu'n d'thug mi buaidh, 

A' briseadh le mo ghairdeinibh 
Bogha do'n stàilin chruaidh. 

35Thug thusa sgiathdoshlàintedhomh, 
Do dheas làmh chum mi suas ; 
Thug orm do chaoimhneas is do ghràdh 
Gu h-inbhe mhòir gu'n d'f hàs. 
36 Mo cheuma rinn thu farsuinn fo'm 
Sin domh mar fhuaradh thus' ; 
lonnus gur socrach sheasas mi, 
, Cha sleamhnuich uam mo chos. 

1 37 Lean mi mo naimhde anns an ruaig, 
Is orra rug gu cas : 
Is gus 'n do chlaoidheadh iad gu lèir 
Nior phill mi fèin air m'ais. 

38 Gun chomas èirigh lot mi iad, 

Is thuit iad sìos fo m' chois. 

39 Le neart chum cath' 's tu chrioslaich 

Na dh'èirich rium leag thus'. [mi; 

40 Air mhuineal thug thu dhomh mo 

nàmh ; [lèir. 
Luchd m'f huath' gu'n claoidh gu 
l 4lGhlaodhiad,'s d'amfurtachdcharobh 
AirDia 9 's chad'f hreagaire. [neach; 36 SALM XVIII. 42 Amhluidh mar dhus a' dol le gaoith, 

Gu mìn do phronn mi iad ; 
Is thilg mi iad a mach a rìs 
Mar chlàbar air an t-sràid. 

43 O stri nan daoine shaor thu mi ; 

Rinn ceann nan cinneach dhiom ; 
Nadaoineriamhnachb'aithnedhomh, 
Ri seirbhis dhomh do chim\ 

44 Air cluinntinn dhoibh-san iomradh 

Gèiilidh iad dhomh gun stad;[orm, 
Is ni dhomh coigrich mar an ceudn' 
An ìsleaehadh air fad. 

45 Làn-sheargaidh is dubh-chrionaidh 

Na coigrich ud gu lèir ; [as, 
A' teachdle h-eagal 's uamhunn mhòr 
A mach o 5 n garaidh fèin. 

46 Dia beò a ta, beannaicht' gu robh 

Mo charraig fèin gu bràth : 
Is Dia mo shiàinte bitheadh e 
Air 'àrdachadh a ghnàth. 

47 Mo dhioghaltas, 's mo leasachadh, 

'S e Dia a bheir a mach ; 
'S e fòs a chuireas dhomh fo sm ichd 
Na slòigh gu h-iomodach. 

48 'Se dh'fhuasglas mi o m' eascairdibh: 

'S tu thog mi tliar gach neach XIX. 37 A dh'èirich rium ; is thug mi saor 
O f hear na h-eucorach. 

49 Am measg nan cinneach, uime sin, 

Bheir mise dhuit, a Dhè, 
Mòr bhuidheachas ; do t'ainm-sa fòs 
Ard-mholadh seinnidh mi. 

50 Bheir esan fuasgladh mòr d'a righ : 

Le pailteas ni e gràs 
Air Daibhidh, neach a dh' ungadh 
ls air a shliochd gu bràth. [leis f 

SALM XIX. 

Gloir Dhè làn-fhoillsichidh na 
*S naspeuragnìomh a làmh.[nèamh, 

2 Tha là a' deanamh sgèil do là, 

Is oidhche dh'oidhch' gun tàmh 
A' teagasg eòlais, anns g^ch àit. 

3 Oir cha'n 'eil ionad ann, 

No cainnt, no uirghioll fòs air bith, 
Nach cual an guth gach àm. 

4 Chaidh 'm fuaim air feadh gach tìre 

Am focal chaidh an cèin [mach, 
Gu crìch na cruinne, chuir e annt' 
Buan-phàilliun àrd do'n ghrèin : 
, 5 Neach tha mar nuadh f hear-pòsda 
O '&heòmar fèin a mach, [teachd 

n 38 SALM XIX. Ta ait, mar ghaisgeach treun a' ruith 

A rèis' gu togarach. 

6 A' dol a mach o chrìch nan speur, 

Mu'n cuairt g'an crìch a ghnàth : 
'S cha'n f hoìuichear o theas na grèin', 
Aon ni sa' chruinne ta. 

7 Is iomlan lagh lehobhah mhòir ; 

An t-anam iomp'chidh e : 
Teisteas an Tighearna tha dearbh ; 
j An simplidh glic 'se ni. 

8 Tha statuin fòs an Tighearn ceart, 

'G cur aoibhneis anns a' chridh'; 
Glan-àithnte Dè a' soillseachadh, 
Nan sùl nach maith a chi. 

9 Eagal an Tighearn fior-ghlan e, 

Buan-mhaireannach a ghnàth : 
Fior agus cothromach air fad, 
A bhreitheanais a ta. 

10 Is fearr r'an iarraidh iad na'n t-òr, 

An t-òr a's fearr air bith : 
Wi 's miìse na a' mhil ta iad, 
No cìr mheala r'a h-ith. 

11 A' iaotainn rabhaidh fòs a ta 

T'òglach-sa uath' a ghnàth, 
'S'nan coimhead cùramach gvi dearbh 
Mòr-thuarasdal a ta. SALM XX. 39 12 Cò thuigeas uile sheachrain fèin ? 

Glan o lochd dìomhair mi. 

13 O pheacaibh dànadais air ais 

Cum t'òglach fèin, a Dhè ; 
Na bitheadh ac' àrd-cheannas orm : 

An sin biom treibhdhireach, 
Is fòs o'n pheacadh mhòr bidh mi, 

Fior-ionraic neòchiontach. 

14 ODhia,mo neart,'s mo shlànuighear, 

An deadh thoil gabh uam fèin, 
Na smuainte ta a'm' chridhe stigh, 

Is briathra glan rno bhèil. 

SALM XX. 

Cju freagradh Dia thu ann an là 
Do thrioblaid, is do phèin ! 

Gu deanadh ainm Dhè lacoib fòs 
Sior-choimhead ort a'd' f heum : 

2 Gu'n cuireadh thugad cuideachadh, 

Tràth, as a theampull naomh : 
Is deanadh e do neartachadh 
A Sion fèin gu caomh. 

3 Cuimhnicheadh e gu gràsmhor dhuii 

T'uil' ofraile gu grad, 
Is gabhadh e gu taitneach uait 
T'ìobairte loisgt' air fad. 40 SALM XXI. 4 A rèir deadh rùin do chridhe fèin, 

Tiùbhradh e dhuit gu maith ; 
Coimhlionadh e gach comhairle 
Tha ann ad chridhe stigh. 

5 Ni sinne aoibhneas ann ad shlàint', 

Is ann an ainm ar Dia, 
Suas togaidh sinn ar brataichean : 
Dia dheònach' t'uile mhiann ! 

6 Nis 's fiosrach mi gu teasairg e 

An ti a dh' ungadh leis : 
Is le neart-saoraidh deas làimh' Dhè 
O nèamh gu'n èisdear ris. 

7 Tha cuid ag earbs' à carbadaibh, 

Is cuid à h-eachaibh àrd' ; 
Ach ainm an Tighearna ar Dia 
Cuimhnichidh sinn 's gach àit. 

8 Dh' ìslicheadh iadsan, 's thuit iad sios: 

Ach dh'èirich sinn is sheas. 

9 Dhia, foir, is èisdeadh ruinn an Kigh, 

Tràth ni sinn gearan ris. 

SALM XXI. 

Am meud do neirt-sa, Dhè nan dùl, 
Bidh aoibhneas air an Righ : 

Is ann ad shlàinte thròcairich 
Sòlas cia mòr do ni ? SALM XXI. 41 2 Làn mhiann is rùn a chridhe fèin 

Thug thusa dha gu seth : 
Aon athchuinge a dh'iarr a bheul 
Cha d' rinn thu air a cleith. 

3 Oir beannachadh do mhaitheis mhòir' 

Sin thug thu dha gu moch : 
Is chuir thu coron àrd m'a cheann, 
Do'n òr a's deirge dreach. 

4 Do dh' iarr e ortsa beatha bhuan, 

Sin thug thu dha gu fior : 
Is thug thu sìneadh saoghail dha, 
A chum bhi beò gu sior. 

5 A thaobh na slàinte thug thu dha, 

Is mòr a ghlòir gach àm ; 
Ard-urram agus moralachd 
Chuir thusa air a cheann. 

6 Oir rinneadh leat ro-bheannaicht' e Is rinn thu e làn-aoibnneach fòs 
Le d' ghnùis an tròcaireachd. 

7 Oir ann an Dia lehobhah mòr 

Earbaidh an righ a ghnàth : 
Tre thròcair fòs an Ti a's àird', 
Cha ghluaisear e gu bràth. 

8 Aimsidh do ghlac air t'uile nàmh ; 

Air t'eascar do làmh dheas. Air feadh gach rè 
beachd ; 42 SALM XXII. 9 Mar àtnhuinn theinntich ni thu iad, 

An aimsir t'f heirg' g'an sgrios : 

'Na chorruich mhòr ni Dia gu fior, 

An slugadh sios air fad, 
Is nithear orra milleadh fòs 

Le teine mòr gu grad. 

10 An toradh sgriosaidh tu o'n tìr, 

'S an siol o dhaoinibh as. [dhealbh 

11 Oir rinn iad feall a'd' aghaidh ; 's 

Do-bheart nach d'f heud' cur leis : 

12 Bheir thusa orra, uime sin, 

Gu'n tionndaidh iad an cùl, 
Cir saighde geur do bhogh' air sreing 

Ri'n aghaidh gleusaidh tu. 
33 Ardaich thu fèin, a'd' chumhachd- 

A Thighearna nam feart : [aibh, 
Mar sin sior-chanaidh sinn do chliù, 

Is molaidh sinn do neart. 

SALM XXIL 

Mo Dhia ,mo Dhia,c'uim' thrèigthu 
Le d'f hurtachd uam an cèin: [mi? 
Obhriathraibh goirt mobhùiridh àird, 
Gun fhuasgladh orm a'm' fheum? 
2 Mo Dhia, cha d' thug thu freagradh 
San là'ndo ghairm mi ort; [dhomh, SALM XXIL 43 An uair bu chòir dhomh tàmh san 
Cha'n 'eil mi f èin a'm' thosd.[oidhch', 

3 Gidheadh tha thusafior-ghlan naomh, 

A Dhè, os ceann gach sgèil, 
A'd' chòmhnuidh anns an àros sin, 
Am bheil cliu Israeil. 

4 Do rinn ar sinnsir dhiot-sa bun, 

Is shaor thu iad mar dh'earb. 

5 Do ghlaodh iad riut, is shaoradh iad: 

Dh'earb r'mt, gun aghaidh dhearg. 

6 Ach mise fòs cha duin', ach cnuimh: 

Gràin dhaoin', is tàir nan slògh. 

7 Cùis crathaidh cinn, is casaidh bèil, 

Spòrs do na chi mo dhoigh. 

8 Ag ràdh, Do rinn e bun à Dia, 

Chum fuasgladh air 'na f heum : 
Nis deanadh e a theasairginn, 
O thug e dha làn-speis. 

9 Ach 's tus' an ti a bhuin a mach 

A broinn mo mhàthar mi ; 
Is tu bu bharrant dòchais dhomh, 
'Nuair bha mi air a' chìch. 

10 O'n bhroinn do thilgeadh ortsa mi, 

Air bhith dhomh òg is maoth ; 
O thàinig mi o'n bhroinn a mach, 
Is tu mo Dhia ro-chaomh. M SALM XXII. 11 A Dhè, na bi-sa fada uam, 

Oir 's dlù th dhòmh trioblaid theann; 
'S gun agam neach gu m' chuideach- 
No aon a chuireas leam. [adh, 
£2 Do chuairtich umam mòran tharbh, 
Mu m' thimchioll air gach làimh; 
Dh'iadh umam tairbh ro-làidir bhorb' 
Am Basan bha 'nan tàmh. 

13 Gu farsuinn dh'f hosgail iad am beul, 

Mar leòmhan allta garg ; 
A' tabhairt sithidh reubaidh orm, 
Le bùireadh tìadhaich borb. 

14 Mar uisge dhòirteadh mise mach, 

Mo chnàmhan sgàint' o chèil' : 
Mo chridh'a'm'chom an taobh astigh, 
Air leaghadh ta mar chèir. 

15 Air tiormachadh mar phota crè 

A ta mo neart, a Dhè ; 
Mo theangadh leantuinn tha ri m' 
Gu h-ùir-bhàis thug thu mi. [ghial. 

1 6 Oir dh'iadh mu'n cuairt orm madraidh 

Bhuail umamthall's a bhos [gharg', 
Mòr-bhuidheann luchd na h-aingidh- 
Lot iad mo làmh'smo chos. [eachd; 

17 Mo chnàmhan uile feudaidh mi 

An àireamh aon is aon : SALM XXII. 45 Gu geur tha iad ag amharc orm, 
A' dearcadh orm gach taobh. 

18 Mo thrusgan eatorra do roinn, 

Croinn thilg iad air mo bhrat. 

19 Ach fad o m' chabhair, Dhia mo 

Na fan, ach deifrich ort. [neirt, 

20 Do m'anam tabhair fuasgladh deas 

O'n chlaidheamh sgaiteach gheur; 
Is m'aon-ghràdh caomh gu saorar leat, 
O neart nam madradh treun'. 

21 O bheul nan leòmhan làidir borb', 

Dhè, fuasgail orm gun stad : 
O adharcaibh nam buabhull treun' ; 
Oir chual thu mi gu grad. 

22 Do m' bhràithribh cuiream t' ainms' 

San èirèachd molam thu. [ancèill; 
28 Shìl Iacoib, 's a luchd eagail Dè, 

Glòir thugaibh dha is cliu : 
Oirbhs', Iarmad Israeil air fad, 

Biodh 'eagal-san gu mòr : 
24 Oirtarcuis riamhcha d'rinn aii bochd, 

'S nior ghabh e gràin d' a leòn : 

Cha d'fholuich, 's cha do cheil a 
G'athrèigsinn ann atheinn; [ghnùis, 

^Nuair rinn e glaodh is gearan ris, 
Thug èisdeachd dha gu binn. 46 SALM XXII. 25 'S ann ortsa bliios mo mhokdh àrcl 

San èireachdas, a Dhè : 
Mo bhòidean ìocam fòs an làth'r 
ISJa dream d'an eagal e. 

26 Na daoine sin tha macanta 

Ithidh, is gheibh an sàth : 
Na dh'iarras Dia àrd-mholaidh e ; 
Bhur cridh' bidh beò.gu bràth. 

27 Pillidh ri Dia gach iomall tìr', 

Is cuinihnichidhiad air : 
Seadh sluagh nam fineacha gu lèir 
Dhuit gèill is urram bheir. 

28 Air son gur le Iehobhah mòr 

An rìoghachd le còir cheart : 
'S am measg nam fineachan air fad 
'S leis uachdranachd is neart. 

29 Na daoine reamhar anns gach tìr, 

Ithidh, is gèillidh dha : 
Dha cromaidh sìos na thèid sanuaigh, 
Cha chum neach 'anam beò. 

30 Thig sliochd is seirbhis ni do Dhia, 

Dha measar iad mar linn. 

31 Innsidh a cheart do'n àì ri teachd, 

Gu 'm b'esan sud a rinn. SALM XXIII. 47 Is e Dia fèin a's buachaill dhomh, 
Cha bhi nii ann an dìth. 

2 Bheir e fa'near gu'n luidhinn sios 

Air cluainibh gias' le sìth : 
Is fòs ri taobh nan aimhnichean 

Thèid seachad sios gu mall, 
A ta e ga mo threòrachadh, 

Gu mìn rèidh anns gach ball. 

3 Tha 'g aisig m'anam' dhòmh air ais : 

'S a' treòrachadh mo cheum 
Air slighibh gian' na fireaiitachd, 
Air sgàth 'dheadh ainme fèin. 

4 Seadh fòs ged ghluaisinn eadhon trid 

Ghlinn dorcha sgàil' a' bhàis, 
Aon olc no urehuid a theachd orm 
Ni h-eagal leam 's ni 'n càs ; 

Air son gu bheil thu leam a ghnàth; 

Do lorg, 's do bhata treun, 
Tha iad a' tabhairt comhf hurtachd 
. Is fuasglaidh dhomh a'm' f heum. 

5 Dhomh dheasaich bord air beul mo 

Le h-oladh dh'u ng m o cheann ; [nàmh : 
Cur thairis tha mo chupan fòs, 
Aig meud an làin a t'ann. 

6 Ach leana^idh maith is tròcair rium, 

An cian a bhios mi beò ; 4? SALM XXIV. Is còmhnuicheam an àros Dè, 
Ri fad rao rè 's mo lò. 

SALM XXIV. 

'S le Dia an talamh, is a làn : 
An domhan, 's na bheil ann. 

2 Oir shocraich e air cuantaibh e, 

Air sruthaibh leag gu teann. 

3 Cò e am fear sin a thèid suas 

Gu tulaich naomha Dhè ? 
Is fòs 'na ionad naomha-san, 
Cò sheasas ann gu rèidh ? 

4 An ti 'g am bheil na làmhan glan', 

Is cridhe neòchiontach ; 
'Anam nior thog ri dìomhanas, 
'S nior lùgh mionn ìoganach. 

5 An ti sin beannachadh o Chia 

Gheibh e gu saoibhir pailt, 
Is ionracas faraon o'n Dia 
'S bun slàinte dha 'na airc. 

6 i sin a' ghinealach 's an dream 
A dh 'ìarras e gu mòr ; 

Ta 'g iarraidh d'aghaidh is do ghnùis 
O Iacoib, mar is còir. 

7 Togaibh, O gheatacha, bhur cinn, 
i Is èiribh suas gu h-àrd, SALM XXV. 49 O dhorsa siorroidh ; Righ na glòir* 
Gu'n tigeadh e g'a àit. 

8 Cò e sin fèin Ard-Righ na glòir' ? 

An Tighearn làidir treun, 
lehobhah i)eartmhor,cruaidh an eath t 
Bheir buaidh a niach dha fèin. 

9 Togaibh, O gheatacha, bhur cinn, 

Is èiribh suas gu h-àrd, 
O dhorsa siorruidh : liigh na glòir* 
Gu'n tigeadh e g'a àit. 

10 Cò e sin fèin Ard-Righ na glòir' ? 

Iehobhah mòr nan sìògh, 
'Se fèin a's Righ na glòir' a t'ann, 
Gun choimeas idir dha. 

SALM XXV. " 

IIhia, togam m'anam riutsa suas. 

2 Mo Dhia, mo mhumghin dheas ; 
A m' ionnsuidh na leig aobhar nàir'; 

Do m'eascar gairdeacbas. 

3 Fo nàir' is mhasladh na leig neach 

D'an gnàth bhi feitheamh ort : 
Ach nàire gu robh air an dream 
A ni gun aobhar lochd. 

4 Foillsich do shlighe dhomh, a Dhè ; 

A'd' cheumaibh teagaisg mi : * «0 SALM XXV. fe 5 Is treòraich mi a'd' f hìrinn ghloin, 

'S mo theagasg dean, a Dhè : 
Oir 's tu a's Tighearn ann gu dearbh, 

'S tu 's slàinte dhomh a ghnàth, 
Is ort a ta mi feitheamh fòs 

Le foighid mhòir gach là. 

6 Cuimhnich,aDhè, do thròcairchaomh, 

Do chaoimhneas làn do ghràdh : 
O chian nan cian a ta iad ann, 
San aimsir fad o'n là. 

7 Nacuimhnich peacaidh m'òigedhomh; 

'S na lochdan a rinn mi : 
A rèir do thròcair cuimhnich orm, 
Air sgàth do ghràis, a Dhè. 

8 Is maith 's is dìreach Dia nan dùl : 

Is air an aobhar ud 
Do nithear leis na peacaich thruagh' 
A theagasg anns an ròd. 

9 Treòraichidh e na daoine ^^1^^ 

Am breitheanas gu ceart : 
'S na daoine mìne teagaisgidh 
'Na shlighe, Dia nam feart. 

10 An tròcair is an f hìrinn rèidh 

Sud sligh' ar Dè 's gach ball ; 
Do'n dream a chumas gealladh ris, 
*S nach leig a theist air chall. SALM XXV. 51 11 Sgàth t'ainme, lagh mo chionta fòs, 

Oir tha sud mòr, a Dhè. 

12 Cò'm fear d'aneagalDia? San t-sligh' 

'S ion-roghnuidh seòlaidh e. 

13 An seasgaireachd ni 'anam tàmh/ 

'S le 'shliochd le ceart an tìr. 
14? Tha rùn an Tighearn aig an dream 

D'an eagal e gu fior : 
Is nithear leis a chumhnant fòs 

Fhoillseachadh dhoibh gu ceart 
15- A ta mo shùile fèin a ghnàth 

Ri Tighearna nam feart, 

Air son gu*n spionar leis mo chos 
Gu h-aithghearr as an rib. 

16 Pill thugam, is dean tròcair orm: 

A'm' aonar taim, 's fo dhrip. 

17 Tha teinn mo chridhVdol am meud; 

Saor mi o m' àmhghar geur. 

18 Seall air mo phein, is m'anshocair, 

'S mo pheacaidh lagh gu lèir. 

19 Mo naimhde guineach thoir fa'near, 

Oir tha iad lionmhor ann ; 
Fu&th nimhneach agus mi-runach 
Tha aca dhomh nach gann. 

20 Dhia, coimhid m'anam, 's furtaich 

^a leig fo nàire mi ; [orm : 52 SALM XXVI, Mo dhòchas uile leig mi ort, 
Air son gur tu mo Righ. 

21 Xis deanadh ionracas is còir 

Mo dhion ; 's mi feitheamh ort. 

22 Dhia, fuasgail air cloinn Israeil, 

O'n uiie àmhghar goirt. 

SALM XXVI. 
TThoiu orm-sa breth, a Dhia nan dùl, 

A'm' neòchiont ghluais mi fèin, 
Oir rinn mi dòchas maith à Dia, 

Cha sleamhnuich uam mo cheum. 

2 Dhia, fìonn mo chridh', is m'airne fòs, 

Fidir is ceasnuich mi. 

3 Oir dhearc mi air do chaoimhneas 

A'd'fhìrinnghluaismi,Dhè.[gràidh: 

4 Le cuideachd dhìomhain riamh nior 

shuidh ; 
Cha siubhlam ]e luchd-saoibh. 

5 Is beag orm coimhthional an uilc : 

'S cha suidh mi sìos le bao'ibh. 

6 An neòchiont glanaidh mi mo làmh, 

Is cuairt'cheam t'altair, Dhè ; 

7 Gu 'm foillsichinn le moladh àrd, 

Do mhiorbhuile gu lèir. 

8 Còmhnuidh do theach is ionmhuinn 

A Thighearn is a Dhè, [leam, SALM XXVIL 53 Gnàth-àite bunaidh t'onorach, 
Is leam ro-ionmhuinn e. 

9 Le peacaiehibh, luchd-deanamh uilc, 

Na cruinnich m'anam bochd, 
Na cuir mo bheath' 'nan cuideachd 
Tha fuileachdach gu lochd. [sud 

10 'G am bheil an t-aimhleas mòr 'nan 

glaic : 

Duais-bhratha 'nan làimh dheis, 

11 Ach gluaisidh mi a'm'neòchiont fèin, 

A'd' thròcair saor-sa mis'. 

12 'Na seasamh ta mo chos gu beachd 

Air ionad còmhnard rèidh : 
Is ann an coimhthional nan naomh, 
Beannaicheam thus', a Dhè. 

SALM XXVII. 

'Se Dia mo sholus, is mo shlàint', 

Cò chuireas eagal orm ? 
'Se neart mo bheatha Dia nan dùl, 

Cò chuireas fait'cheas fo'm ? 

2 Mo naimhde, m'eascairde, luchd-uilc, 

Tràth thàinig orm gu bras, 
Gu gionach dh'itheadh m'f heòla suas, 
Fhuair tuisleadh, thuit gu cas. 

3 Ged champaicheadh a'm' aghaidh 

Cha'n eagal le mo chridh': [feachd, 54 SALM XXVII. Ged èireadh eogadh m' aghaidh fòs, 
A so mo bhun do ni. 

4 Aon ni do mhiannaich mi o Dhia, 

Gu minie iarram e : 
A bhi a'm' chòmhnuidh feadh mo là 
An tigh 's an àros Dè ; 

A chum gu faicinn fèin gu glan 

Maise Iehobhah mhòir, 
Gu fiosraichinn 's gu faighinn sgeul, 

'Na theampull mar is còir. 

5 Oir ni e m' f holach 'n àm na h-airc' 

'Na phàilliun : dion do ni 
An dìomhaireachd a phàilliuin domh; 
Air carraig cuiridh mi. 

6 Os ceann mo naimhde ta mu ìtf 

>Jis togar suas mo cheann: [chuairt, 
Glan ìobairt aoibhneis uime sin 

D'a phàillinn bheirear leam : 
Is seinnidh mi gu togarach, 

Seadh, canaidh mi gu binn, 
Ceòl agus moladh àrd do Dhia 

Air feadh mo rè 's mo linn. 

7 Le guth mo bheoil tràth èigheain riut, 

Thoir èisdeachd dhomh, a Dhè : 
Le ioclìd dean tròcair orm, is fòir, 
Gu gràsmhor freagair mi. SALM XXVII. 55 8 larr m'aghaidh, 'nuair a thuirt thu 

An sin thuirt m'anam leat, [rium, 
Do ghnùis, is t'aghaidh fèim a Dhè, 
Sin iarraidh mi gu h-ait. 

9 Na folaich uam do ghnùis, am feirg 

Na dibir t'òglach fèin : 
'S tu chuidich leam: aDhè mo shlàint' 
Na fàg-sa mi 's na trèig. 

10 'Nuair thrèigeas m'athair mi gu tur, 

'S mo mhàthair fòs faraon, 
Do ni an Tighearna an sin 
Mo thogail suas gu caoin. 

11 Dhia, teagaisg dhomh do shlighe 

Is treòraich mise, Dhè, [fèin, 
Fa chùis mo naimhde mi-runach, 
Air ceumaibh dìreach rèidh. 

12 Do mhi-run m'eascairde ro-gheur 

Na tabhair thairis mi : 
Oir dh'èirich rium luchd-fianuis bhreig' 
Is dream a bhrùchdas nimh. 

13 Kachadh mo mhisneach uil' air pùl, 

Mur creidinn maitheas Dè, 
Gu faicinn sin an tir nam beò, 
Ga m' f huasgladh ann am fheum. 

14 Fuirich gu foighidneach ri Dia, 

Glac thugad misneach mhòr, 56 SALM XXVIII. Ts bheir e spionnadh cridhe dhuit : 
Fuirich ri Dia na glòir'. 

SALM XXVIIL 

A Dhìa, mo charraig, èigheam riut, 
A'd' thosd na bi-sa uam : 

Eagal le d' thòsd, gur cosmhuil mi 
Ri dream thèid sìos do'n uaigh. 

2 Guth m'athchuinge, tràth èigheam 

Eisd thus' an sin, a Dhè : [riut, 
'Nuair thogas mi mo làmhan suas 
Gu d' theampull naomha fèin. 

3 Le luchd an uilc 's na h-eucorach, 

Na tarruing mi gu bràth ; 
R'an coimhearsnaich a labhras sìth, 
Ach olc 'nan cridhe ta. 

4 A rèir an oibre, tabhair dhoibh, 

A rèir an rùin chum lochd : 
Is diol-sa riu droch ghniomh an làmh, 
Amhluidh mar thoill iad ort. 

5 Do bhrìgh nach tuig iad oibre Dhè, 

No gniomh a làmha fòs, 
Do ni e milleadh orr' is claoidh, 
'S cha dean an togaiJ suas. 

6 Airson guthm'athchuinge gu'nd'èisd, 

Mòr-bheannaicht' gu robh Dia. SALM XXIX. 57 7 Do chuir mo chridh' a dhòchas ann ; 

'S e Dia rao neart 's mo sgiath. 

Tha mi a' faghail furtachd uaith', 
Mar sin le h-aoibhneas ait 

Mo chridh' a ta ; ? s le m'òran binn 
Sior-mholam e gu pailt. 

8 'Se Dia a's neart, 's a's treise dhoibh, 

Oir tha e fèin gu deas 
'Na neart, 's 'na spionnadh slàinte 
Do'n ti a dh' ungadh leis. [dlùth 

9 Dhia, furtaich air do phobull caomh, 

Is beannaich t'oighreachd fèin : 
Dhoibh tabhair beath' is teachdantìr, 
Tog iad am feasd, a Dhè. 

SALM XXIX. 

TiiUGAiBH,alaochraidhIàidirthreun, 

Do Thighearna nam feart, 
Thugaibh do'n Tighearn ud faraon 
Glòir, urram, agus neart. 

2 à' ghlòir a's cubhaidh fòs d'a ainm, 

Thngaibh do'n Dia ro-threun 
Sleuchdaibh do'n Tighearna faraon 
Am mais' a naomhachd fèin. 

3 Tha guth Dhè air na h-uisgeachaibh; 

Is fòs ni Dia na glòir' 58 SALM XXIX. Ard-thairneanach, is suidhidh e 
Air uisgibh ìàidir mòr'. 

4 Tha guth an Tighearna gu beachd 

Mòr-chumhachdach is treun : 
Tha guth an Tighearna faraon 
Làn mòralachd ann tein. 

5 Brisidh an Tighearna le 'ghuth 

Ns seudair a ta fàs ; 
Is brisear seudair Lebanoin 
Le 'ghuth-san aig a chruas. 

6 Is bheir e orra leum gu clist', 

Amhluidh mar ghamhuinn bò : 
Sliabh Shirioin is Lebanoin, 
Mar òhuabhull meargant' òg. 

7 Sgoiltidh guth Dhè an dealanach ; 

Am fàsach crathaidh e ; 

8 Seadh fàsach Chadeis mar an ceudn' 

'Se Dia a chrathas e. 

9 Bheir guth Dhè fòs air aighibh àllt 5 

Grad-sgarachdainn r' an laoigh ; 
Is lomaidh sud na coillte dìùth', 
A' rùsgadh bhàrr nan craobh : 

Is ann a theampull naomha-san, 
Cuiridh gach neach an cèill 

Glòir agus urram mòr ar Dia ; 
G' a mholadh-san d'a rèir. SALM XXX. 59 10 Tha Dia 'na chòmhnuidb air an tuil; 

'S 'na shuidh' am feasd 'na Righ. 

11 Bheir Dia d'a phobull neart; is bheir 

Dhoibh beannachadh le sìth. 

SALM XXX. 

Dhia, molam thu, oir thog thn mi, 
Gàir' m'eascair cha d'rinn dhìom. 

2 A Dhia mo Thighearn, ghlaodh mi riu t, 

Is dh'fhurtaich orm a'm' f heum. 

3 Do thogadh m' anam leatsa, Dhè, 

Glan as an uaigh a nios ; 
Is ghlèidh thu mi gu tearuint' beò, 
Do'n t-slochd nach rachainn sios. 

4 Do'n Tighearn àrd gu ceòlmhor binn 

Seinnibh, a naomh-shluagh fèin, 
Ri cuimhneach' air a naomhachd-san, 
Sgaoilibh a chliu an cèin. 

5 Oir 'fhearg cha mhair ach mionaid 

'Nadheadhghean beathata:[bheag, 
Tràth feasgair fòs ged robh ann bròn, 
Thig aoibhneas leis an là. 

6 A'm' shocair thubhairt mi mar so, 

Cha ghluaisear mis' am feasd : 

7 Le d' thròcair thug thu air mo chnoc 

Gu daingean suas gu'n sheas : 60 SALM XXXI. A Dhè, do cheil thu orm do ghniiìs^ 
Chuir sin gu trioblaid mu 

8 Dhia, riut do ghlaodh : is rinn ri Dìa 

Mo ghearan is mo chaoidh : 

9 Ciod i an tairbh' a'm* f huìl-sa ta,, 

An dèigh mo chur san uaigh ? 
Am molar thusa leis an ùir ? 
An toir air t'f hìrinn luaidh ? 

10 Eisd rium a nis, a Dhia nan dhì^ 

Dean tròcair orm is gràs ; 
Is bi-sa, Dhè, d'fhear-cuidich leam* 
'Nuair tharlas dliomh bhi 'n sàs. 

1 ì >5 obhròn gu dannsadh chaochail thu^ 
Is rr/eudach saic faraon 
Do sgaoil thu dhìom,is chrioslaich mì 
Le h-aoibhneas air gach taobh : 
12 Mo ghlòir gu seinneadhdhuit-sa cliu, 
Gun idir bhi 'na tosd : 
ADhia mo Thighearn,bheir mi dhuit 
Mòr-bhuidheachas am feasd. 

SALM XXXI. 

1 Àsadsa, Dhè, ni mise bun ; 
INàir' orm fia leig -am feasd : 
J)ean fuasgladh dhomh a'tf ionracas, 
Q thrioblaid is o cheisd. SALM XXXI. 61 2 Do "Tiluas a m'ionnsuidh crom a nuas, 

Is f urtaich orm gu dian : 
A'd'charraig dhaingean bi-sa dhomh, 
Tigh tearmuinn chum mo dhìon. 

3 Oir's tu a's carraig dhìleas dhomh 

'S mo dhaingneach làidir treun, 
Is uime sin sgàth t'ainme, Dhè, 
Treòraich, is stiùir mo cheum. 

4 Saor as an rib a dh'f holaich iad 

Buin mise mach, a Dhè : 
Air son gur tus' an ti a mhàin 

A's neart, 's a's treòir dhomh fèin. 

5 A'd' làimh-sa mhàin, a Dhia nan dùl s 

Mo spiorad tiomnam suas : 
A Dhia na fìrinn, is mo Thriath. 
'S tu dh'f huasgail air mo chruas 

6 Is fuath leam iad a bheir fa'near 

Na breuga dìomhaineach : 
Ach dòchas ann an Dia nan gràs 
Chuir mi gu muinghineach. 

7 A'd' thròcair biom gu h-aoibhneach 

Oir thug thu, Dhè, fa'near [ait : 
Mo thrioblaid ; 's m'anam ann an 
Bha thusa fiosrach air. [teinn 

8 Cha d'rinneadh leat mo dhruideadh 

An làimh mo nàmhaid thrèin:[suas 62 SALM XXXI. An àite farsuinn shocruich thu 
Mo chosan is mo cheum. 

9 O tha mi, Dhè, an trioblaid mhòir, 

Dean tròcair orm gu cas : 
Mo shùile, m'anam, is mo bholg, 
Le bròn air seargadh as. 

10 Oir chlaoidheadh m'anam aslebròn, 

'S mo bhliadhnacha le caoidh : 
Do bhrìgh mo lochd chaidh as do m* 
Mo chnàmhan air an claoidh.[neart, 

11 Mar aobhar fanoid tha mi fòs 

Do m' eascairdibh gu lèir, 
Gu h-àraidh do mo choimhearsnaich, 

Mar mhasladh tha mi fèin : 
Is do luchd m'eòlais fòs a taim 

A'm' aobhar geilt is fuath' : 
Gach neach a chi mi air an t-sràid, 

A' teicheadh uam gu luath. 

12 Mar dhuine marbh air dol à cuimhn'; 

Mar shoitheach briste mi : 

13 Oir chualas toibhenm mòran dhaoin'; 

Eagal gaeh taobh do bhi : 
A'm' aghaidh 'nuair a chruinnìch iad, 
Dhealbh iad mo bheath , a sgrios : 

14 Ach dhiot-sa, Dhè, rinn mise bun ; 

Is tu mo Dhia, deir mis'. SALM XXXL 63 15 Tha m'aimsirean a'd' làimh-sa, Dhè, 
Orm furtaioh agus fòir 
O làimh mo naimhdean, is o'n dream 
Tha leantuinn orm an tòir. 
l6Doghnùis is d'aghaidh dealraicheadb 
Air t'òglach dìleas fèin : 
Air sgàth do ghràsa carthannach, 
Mo shaoradh dean gu treun. 

17 Na leig fo nàire mhaslaidh mi, 

A Dhia, oir ghairm mi ort : 
Ach nàire biodh air luchd an uilc ; 
Biodh iad san uaigh 'nan tosd. 

18 Cuir bèil nam breug, a Dhè, 'nan 

Labhras gu h-àrdanach, [tàmh, 
'N aghaidh nam fìrean spreigeadh 
Gu spìdeil tarcuiseach. [cruaidh, 

19 Cia meud do mhaith a thaisg thu 

D'an eagal thu faraon ; dhoibh, 
'S a rinn thu do na dh'earbas riut, 
Am fianuis chloinn nan daoin' ! 

20 O àilgheas dhaoine ni thu 'n dìon, 

Fo dhìomhaireachd do ghnùis' ; 
'S am pàilliun fòs, o strì nan teang', 
Ni dìdean dhoibh 'nan cùis. 

21 Dia gu ma beannaichte gu bràth ; 

Oir dh'f hoillsich e dhomh fèin 6i SALM XXXII. A chaoimhneas càirdeil iongantach, 

An caithir làidir thrèin. 
22Thuirt rni a'm'dheifir 9 tha mi Scaitht' 

() bheaehd do shùl a mach : 
Ach chual thu 'nuair a ghlaodh mi 

Guth m'asluich ghearanaich. [riut, 

23 Gràdhaichibh Dia,Onaoimh,air fad: 

Oir Dia do'n treibhdhireach 
Do ni sàr-dhion, is diol gu pailt 
Do'n uaibhreach àilgheasach. 

24 Sibhse a chuir an Dia nan gràs 

Bhur dòchas mar is còir, 
Bibh misneachaiL is cuiridh e 
Neart ann bhur cridh' is treòir* 

SALM XXXII. 

^4 BEANNAiCHT'an duinesin af huair 
'Na pheacadh maitheanas ; 

A f huair le tròcair folach air 
A chiont' is 'eusaontas. 

2 'S beannaicht' an ti nach agair Dia 

'Na sheachranaibh ni's mò ; 
Is ann a spiorad fòs nach 'eil 
Claon-chealgaireachd no gò. 

3 A'fantuinn dhomh gu fad a'm'thàmh, 

Lnidh air mo chnàmhaibh aois, SALM XXXII. 65 Is b'amhluidh sin gach là mo chor, 
Le dol do m' bhùireadh suas. 

4 Oir ormsa bha do làmh gu trom, 

Air feadh gach oidhch' is là : 
Mo bhrìgh gu tart an t-samhraidb 
Air ath'rrachadh a ta. [theith 

5 Làn-f hoillsich mi mo pheacadh dhuit, 

Nior cheil mi m'aingidheachd : 
Aidmheil (thuirt mi) do Dhia ni mis\ 
Is mhaith thu cron mo lochd. 

6 So fàth mu'n guìdhe riut gach naomh, 

San àm am faighear thu : 
Gu dearbh an tuil nan uisgean mòr, 
Cha ruig iad air gu dlùth. 

7 Tha thu a' t' ionad foluich dhomh, 

Ni coimhead orm o theinn : 
Is nithear leat mo chuairteachadh 
Le h-òran saorsa binn. 

8 Dhuit teagaisgidh is seòlaidh mi 

Am bealach is an t-iùil, 
San tigeadh dhuitse triall gu ceart ; 
Sin seòlam dhuit le m' shùil. 

9 Na bi mar mhuileid, no mar each, 

Na h-ainmhidhean gun chèill : 
Ri'n cuirear, chum nach tig iad ort, 
Teann-sparrag srèin 'nam beul. 

r 3 66 SALM XXXIII. 10 Is lionmhor bròn aig luchd an uilc: 

Ach neach d'am barrant Dia, 
Tha 'thròcair dol m'a thimchioll-san 
G'a dhìonadh mar ni sgiath. 

11 A dhaoine treibhdhireach, an Dia 

Bibh aoibhneach agus ait : 
Is deanaibh gairdeachas, gach neach 
'G am bheil an cridhe ceart. 

SALM XXXIII. 

O sibhse ta 'nur fireanaibh, 
Biodh aiteas oirbh an Dia : 

Oir 's cubhaidh do na daoinibh còir, 
Bhi tabhairt cliu do'n Triath. 

2 Air clàrsaich thugaibh moladh dha ; 

Is air an t-saltair ghrinn, 
Air inneal-ciùil nan teuda deich 
Seinnibh do Dhia gu binn. 

3 Is canaibh dha-san òran nuadh : 

Ard-sheinnibh fonn gun stad. 

4 Oir 's ceart a reachd : am firinn fòs 

Ta 'oibre deant' air fad. 

5 Is ionmhuinn leis-gan còir is ceart : 

Lion maitheas Dè gach tìr. 

6 llinn focal Dè na nèamh', 's an sluagh 

Kinn guth a bheoil gu lèir. SALM XXXIII. 67 7 Mar thòrr a ta e carnadh suas, 

Uisge na fairge mòir' : 
A' coimhead fòs na doimhne suas, 
Gu dìleas an tigh-stòir. 

8 Nis roimh an Tighearna gu mòr 

Biodh eagal air gach tìr ; 
Is air na dh'àiticheas an saoghl 
Biodh ogluidheachd gu lèir. 

9 Oir labhair Dia, is rinneadh e : 

Dh'orduich, is chuir air chois : 

10 Chuir comhairle nan sluagh air cùl : 

Is innleachd dhaoin' air ais. 

11 Tha comhairle lehobhah mhòir 

Gu seasmhach buan am feasd ; 
Smuaintean a chridhe mar an ceudn' 
O linn gu linn gun cheisd. 

12 'S beannaicht 9 an cinneach sin 'gam 

Mar Dhia lehobhah treun: [bheil, 
'S am pobull fòs a ròghnaich e 
Mar oighreachd bhuan dha fèin. 
13Airchloinn nan daoine seallaidhDia, 
O nèamh nan speur a nuas. 

14 'S lèir dha gach neach sa' chruinne- 

O 'ionad-eòmhnuidh shuas. [chè 

15 An cridh'air aon dòigh chumadh leis; 

Thug e fa'near an gnìomh. 68 SALM XXXIV. l6Cha tèaruirm righ lemeud ashluaigh; 
Do'n laoch, neart mòr cha dion. 

17 An t-each an còmhrag 's dìomhain e, 

A dheanamh furtachd leis ; 
No dheanamh fuasglaidh ri àm fèim, 
Ge mòr a lùth 's a threis'. 

18 Feuch, sùilean Dè gu furachair 

Air a luchd eagail fèin, 
Is air an dream sin as a ghràs, 
Ni muinghinn làidir treun : 

19 An anam chum a dhion o'n bhàs, 

'S o'n ghort an cumail beò. 

20 Ar n-anam feithidh e air Dia ; 

Ar neart, 's ar sgiath gach lò. 

21 Oir ann-san ni ar cridh' a stigh 

Ur-ghairdeachas gun dìth : 
Is cuiridh sinn 'na ainm ro-naomh 
Ar muinghinn fòs gu sior. 

22 Do thròcair gu robh oirnn gu caomh, 

A Thighearna, gach là, 
A rèir mar chuir sinn annad fèin 
Ar dòchas treun a ghnàth. 

SALM XXXIV. 

Iejjobhah beannaicheam gu h-ard, 
Gach aimsir is gach tràth : SALM XXXIV. 69 A chliu 's a mholadh ann am bheul 
Gu h-iomraiteach a ghnàth. 

2 Is anns an Tighearna ro-threun 

Ni m'anarn uaiìl is gi<Mr : 
Na daoine sèimh', tràth chluinneas 
Ni gairdeachas gu mòr. [sud, 

3 Ardaichibh leamsa Dia nam feart, 

Molamaid 'ainm le chèil' : 

4 Dh'iarr mise Dia, chual' e, is bhuin 

Mi as gach gàbhadh geur. 

5 Dh'amhairc iad air, is dhealraich iad ; 

Gun nàire air an gruaidh. 

6 Do ghlaodh am bochd, is dh'èisd ris 

Is dh'f huasgail as gach truaigh.[Dia, 

7 Tha aingeal Dè a' campachadh 

Mu'n dream d'an eagal e, 
G'am fuasgladh is g'an teasairginn 
O'n trioblaidibh gu lèir. 

8 O blaisibh agus faicibh so 3 

Gur maith, 's gur milis Dia: 
Am fear sin 's beannaicht'e gu beachd 
A dh' earbas as an Triath. 

9 Fior eagal Dè,biodh oirbh, anaoimh; 

Oir uireasbhuidh no dìth 
Cha bhi air a luchd eagail-san, 
Fior-chràbhadh dha a ni. 70 SALM XXXIV. 10 Bidh easbhuidh air na leòmhnaibh 

Is ocras orr' air leth ; [òg', 
Ach air an dream a dh'iarras Oia 
Cha cheilear aon ni maith. 

11 Thigibh a chlann, is èisdibh rium • 

Dhuibh nochdam eagal Dè. 

12 Cò'm fear le'm b'àill bhi fada beò, 

Chum maith gu faiceadh e ? 

13 Coimhid do theangadh fèin o'n olc, 

'S o labhairt ceilg' do bheul. 

14 Seachainn an t-olc, is dean am maith: 

Iarr sìochaint, 's lean gu geur. 

15 Thasùile Dhè air fireanaibh, 

'S a chluas ri'n glaodh gu fior. 

16 Tha gnùis Dhè 'n aghaidh daoi, a 

An cuimhne sgrios à tìr. [chum 

17 Do ghlaodh na fireana ri D '.u, 

Is dh'èisd e riu gu grad ; 
Thug furtachd agus fuasgladh dhoibh 
O'n àmhgharaibh air fad. 

18 Do'n mhuinntir 'g am bheil cridhe 
IsdlùthdhoibhDiaguncheisdrLbrùit' 

Ni esan furtachd fòs do'n dream 
'G am bheil an spiorad brist' 

19 Is Jionmhor trioblaid agus teinn 

Thig air an f hìrean chòir ; SALM XXXV. 71 Ach asd' air fad ni Dia nan gràs 
A theasairginn fadheòidh. 

20 A chnàmhan uile coimhdidh e : 

Cha'n 'eil a h-aon diubh brist'. 

21 Ach marbhaidh olc an duine daoi, 

ls claoidhear e gun cheisd : 
Is luchd an f harmaid, a bheir fuath 

Do dhaoinibh còir is ceart, 
Mòr-chiontach fàgar iad 'nan lochd, 

Di-mhilltear iad gu beachd. 

22 Anam a sheirbhiseach gu lèir 

Saor-f huasglaidh Dia gach àm, 
Cha mhillear idir neach dhiubh sud 
Chuireas an dòchas ann. 

SALM XXXV. 

Tagair, a Dhia, ri luchd mo strì ; 
Cuir cath ri luchd mo chath'. 

2 Glac fèin do thargaid, is do sgiath, 

Eirich, dean còmhnadh maith. 

3 Glac fòs do shleagh, 's air luchd mo 

Am bealach druid gu teann: [thòir 
Ri m'anam abair fèin mar so, 
Is mi do chòmhnadh ann. 

4 Trqjn-nàir' is masladh gu robh dhoibh 

Ta 'g iarraidh m'anam' blìochd: 73 SALM XXXV. Is pilleadh iad le h-amhluadh geur, 
Ta smuaineachadh dhomh lochd. 
5Biodh iad mar mhuillneindollegaoith: 
'Nan tòir biodh aingeal Dè : 

6 Biodh aingeal Dè 'g an ruith guteann, 

Doreh sleamhuinn biodh an ceum. 

7 Oir liontan leag iad air mo shon, 

Gun aobhar no cion-fàth ; 
Is slochd gun aobhar chladhaich iad, 
thiim m'anam chur an sàs. 

8 Gun fhios da 5 thigeadh dòruinn air, 

Is glacar e san lìon 
A dh'f holuich e: san dòruinn cheudn* 
Tuiteadh e fèin gu dian. 

9 Ni m'anam gairdeachas an Dia ; 

'S 'na f hurtachd sòlas mòr. 

10 Is their mo chnàmhan uile, Dhè, 

Cò choimeas riuts' is còir ? 
Ni teasairginn do'n duine bhochd 

O'n neach ta air ro-threun, 
An t-ainnis is am bochd o'n ti 

Le'm b'àill a chlaoidh gu lèir. 

11 Luchd fianuis bhrèige dh'èirichrium, 

Is chuir iad as mo letì? 
Na nithe sin gu h-eucorach, 
Nach b' f hiosrach mi am bith. 

' tv; ■ ia SALM XXXV 73 12 Olc dhìol iad rium an èiric maith, 

Chum m'anam chur fo leòn. 

13 Ach mis', air bhi dhoibh sud gu tinn, 

Ghabh umam culaidh bhròin : 

M'anam le trasgadh dh'ùmhlaich mi, 
'S phill m'urnuigh ann am chrios. 

14 Mar charaid, bràth'r, no fear-caoidh 
Gubrònachcromghluaismis'.[màth'r 

15 Ach chruinnich iad, is bha iad ait, 

Air bhi dhomh ann an teinn : 
Gun f hios dornh, chruinnich cuideaehd 
Gun tàmh mo reubadh rinn. [thàir, 

16 Le cealgairibh gu fanoideach, 

'Nam fèisd rinn spòrsa dhiom, 
Do chasadh leo am fiacla rium, 
Ri magadh orm gu dian. 

17 Cia fhad is lèir dhuit so, a Dhè? 

Saor m'anam fèin gu cas 
O'm milleadh-san : mo sheircein fòs, 
Tèaruinn o leòmhnaibh bras. 

18 Làn-bhuidheachas do bheir mi dhuit 

Am measg an tionail mhòir ; 
*S am measg an t-sluaigh tràth 's lion- 
Ard-mholam thule glòir. [mhor iad, 

19 Mo naimhde ta gun aobhar rium 

Na biodh ac' aoibhneas dhiom : 74 SALM XXXV. Do*n dream a thug dhomh fuath gum 
À'm' chaogadh sùl na biom. [chùis I! 

20 Oir ann an sìth cha'n 'eil an tlachd,i 

Ach ann am beartaibh claon, 
An aghaidh dhaoine ciùin na tìr', 
'G am buaireadh air gach taobh. 

21 Gu farsuinn dh'f hosgail iad am beul, 

Is rium, ha, ha, a deir, 
Chunnaic a nis ar sùil an ni 
Bu mhiannach leinn teachd air. 

22 Ach chunnaic thusa so, a Dhia, 

Na bi a'd' thosd a'm' f heum : 
A Thighearn is a Dhia nam feart, 
Na fuirich uam an cèin. 

23 Tog ort, is mosgail chum mo cheirt, 

Fa m' chùis, mo Dhia, 's mo Righ. 

24 Dhia, dean a rèir do cheartais breth, 

Is dhoibh na b'aoibhneas mi. 

25 'Nan cridh' na h-abradh iadriufèin, 

Ha, ha, 'se sud-ar miann : 
Is fòs na h-abradh iad a chaoidh, 
Do shluig sinn e gu dian. 

26 Biodh orra nàir', is tairngear iad 

Gu h-amhluadh mòr le chèil', 
A ta gu suilbhir is gu h-ait, 
Ri faicinn m'àmhghair ghèir : SALM XXXVI. 75 Is biodh iad air an sgeudachadh 

Le masladh is le nàir', 
Tha 'g iarraidh urraim mhòir dhoibh 

A'm' aghaidh-sa gun tàmh. [fèin 

27 Biodh aoibhneas orra, 's gairdeachas, 

A sheasas dhomh mo chòir : 
Is abradh iad, Mòr-chliu gu robh 
Do Thighearna na glòir', 

Tha gabhail tlachd do shonas buan 
A sheirbhisich a ghnàth. 

28 Is air do cheartas thig rno bheul, 

Is air do chliu gach là. 

SALM XXXVL 

Deir eusaontas an droch-dhuin' so, 
'Na chridhe stigh 'sna chliabh 

Fior-eagal Dè am beachd a shùl 
Cha *n 'eil, is cha robh riamh. 

2 Oir ni e brionnal baoth ris fèin 

A rèir mar thaitneas ris ; 
A chionta gus am foillsichear 
Mar aobhar fuath d'a sgrios. 

3 Fior-chluaintearachd is eucoir mhòr, 

Sud cainnt a bheoil gu tric : 
Is sguir e fòs o dheanamh maith, 
Is leig e dheth bhi glic. 76 SALM XXXVI. 4 Aimhleas 'na leabaidh tha e dealbh' ; 

San t-slighe nach 'eil ceart 
Shuidhich is shocruich se e fèin ; 
Cha'n oillteil leis droch bheart. 

5 Do thròcair tha sna nèamhaibh shuas, 

A Thighearn is a Dhè: 
Gu ruig na neoil, is àird nan speur, 
Làn ruigidh t'f hìrinn rèidh. 

6 Do cheartas mar na slèibhtibh àrd', 

Dobhreth mar dhoimhneachd mhòir; 
Air duine 's ainmhidh ni thu, Dhè> 
Deadh-choimhead agus fòir, 

7 O Dhia ! is priseil urramach 

Do chaoimhneas gràdhach caoin ; 
Fo-sgàil do sgèith ni uime sin, 
Làn dòchas clann nan daoin'. 

8 Le sàill do theach is t'àrois phailt 

Sàsuichear iad gu mòr ; 
À t'amhainn làn do shòlasaibh 
Deoch bheir thu dhoibh r'a h-òl. 

9 Tobar na beatha tha gu dearbh 

Agadsa, Dhia nan dùl ; 
Is ann ad sholus dealrach glan, 
Chi sinne solus iùil. 

10 Maireadh do chaoimhneas gràidb^ a 

Do'n dream chùir eòlas ort : [Dhè, SALM XXXVII. 77 Is buanaich t'f hìreantachd faraon 
Do luchd a' chridhe cheirt. 

11 Na leig do chois an àrdain bhuirb 

A'm' aghaidh teachd, a T>hè : 
Is làmh an droch dhuin' aingidh fòs 
Gu bràth na gluaiseadh mi. 

12 An sin do thuit luchd-deanamh uilc; 

Is leagadh iad a sìos, 
Ag diobhail luith cha'n f heudar leo, 
Gu'n èirich iad a nìos. 

SALM XXXVII. 

JLasan no campar na biodh ort 

Mu dhaoinibh aingidh olc, 
Is na gabh farmad ris an dream 

A bhios a' deanamh lochd. 
21 Oir amhluidh mar is dual do'n f heur, 

Glan-sgathar iad gu grad, 
Is amhluidh mar na lusa maoth' 

Crion-seargaidh iad air fad. 

3 Cuir-sa do dhòchas ann an Dia, 

Is deanar maitheas leat, 
Mar sin sior-mhealaidh tu an tìr, 
'S beathaichear thu gu beachd. 

4 Gabh tlachd an Dia, is bheir e dhuit 

Làn rùn do chridh' a chaoidh. 78 SALM XXXVII. 5 Do shlighe tabhair suas do Dhia ; 

Earb ris, is bheir gu crìch. 

6 Foillsichidh e do chòir 's do cheart, 

Mar sholus glan nan tràth ; 
Is amhluidh mar àrd-mheadhon-là 
Do bhreitheanas a ghnàth. 

7 Gu sàmhach fan ri Dia nan dùl, 

Is feith le foighid leis ; 
An ti 'na shligh' a shoirbhicheas, 
Na gabh-sa farmad ris : 

Fa chùis an f hir a bheir gu buil 
A dhroch-bheart innleachdach. 

8 Leig corruich dhìot,trèig fearg: chum 

Na bi-sa frionasach. [uilc 

9 Oir droch-dhaoin' is luchd-deanamb 

Glan-sgathar as gu lèir : [uilc 
Ach lion 'g am bheil an sùil ri Dia, 
Buan-mhealaidh iad an tìr. 

10 Oir feith gu foil rè tamuill bhig, 

'S an droch dhuin' cha bhi ann : 
'S 'na ionad fòs, ma bheir fa'near, 
Cha bhi e fèin no 'chlann. 

11 Ach mealaidh daoine sèimh am feasd 

Am fearann is an tìr : 
Làn-shòlas bheirear dhoibh faraon, 
An saoibhireachd na sìth\ SALM XXXVII. 79 12 Tha 'n t-aingidh cumadh lochd do'n 

'S a' casadh 'f hiacla ris. [t-saoi, 

13 Ni Dia air fanoid : oir dha 's lèir 

Gur dlùth air là a sgrios. 

14 Na h-aingidh tharruing iadan lann; 

Is chuir am bogh' air ghleus 3 
A leagadh aim-beartach is bhochd, 
'S a mharbhadh luchd deadh bheus. 

15 An claidheamhthèid'nan cridhefèin, 

Thèid air am bogha claoidh. 

16 'S fearr beagan aig an duine chòir, 

Na saoibhreas mòr nan daoi. 

17 Oir gairdeana luchd aingidheachd 

Mìn-bhrisear air àn cruas ; 
Ach daoine còir is fìreanach 
Ni Dia an cumail suas. 

18 Airaimsiribh nam fireanach 

Is fiosrach Dia gun cheisd: 
An oighreachd is an seilbh faraon, 

Dhoibh 's maireannach am feasd. 
19Chachuirear iadgu rudhadh gruaidh, 

'S an aimsir ghàbhaidh olc : 
Oir gheibh iad uil' an sàth gu leòr 

An làithibh gainne 's gort'. 

20 Ach sgriosar droch dhaoin', naimhde 
Bidh iad mar shaill nan uan : [Dhè ? 80 SALM XXXVII. Làn-mhillear iad, is thèid dhoibh as, 
Mar dheataich nach 'eil buan. 

21 An iasachd gabhaidh daoine daoi, 

'S cha dìol a rìs air ais ; 
Am firean tha e tròcaireach, 
Is nithear pailteas leis. 

22 Oir mhend 's a f huair a bheannachd- 

Sior-mhealaidh iad an tìr : [san, 
'S an dream a gheibh a mhallachd- 
Lom-sgriosar iad gu lèir. [san, 

23 Tha Dia a' stiùireadh cheumanna 

An duine naomha chòir : 
Is tha e gabhail tlachd is toil' 
D'a shlighe-san gu mòr. 

24 Nan tarladh dha gu'n tuiteadh e, 

Cha tilgear tur e sìos : 
Oir tha an Tighearna le 'làimh 
'G a chumail suas a rìs. 

25 Bha mise òg, 's a nis an aois ; 

Is riamh cha'n f haca mi 
'Na dhiobrachan an duine còir, 
No 'shliochd ag iarraidh bìdh. 

26 Sior-thruacant' e, is coingheallach : 

Beannaicht' a shliochd a ta. 

27 Seachainn an t-olc, is dean am maith, 

Is còmhnuidh gabh gu bràth. SALM XXXVII. 81 28 Is toigh le Dia ceart bhreitheanas, 

A naoimh cha trèig e chaoidh ; 
Sior-choimhdear iad: ach sgathar sìos 
Droch shliochd nan daoine daoi. 

29 Mealaidh na fireana an tìr ; 

Buan-chòmhnuidh ni iad innt'. 

30 Thig beul an t-saoi air gliocas glan, 

A theang' air rogha cainnt. 

31 Tha lagh a Dhè 'na chridh' a stigh: 

Cha sleamhnuich uaith a cheum. 

32 Tha'n droch dhuin' feitheamh air an 

G'a mharbhadh is g'a theum. [t-saoi, 

33 Cha 'n f hàg an Tighearn e 'na làimh, 

A dheanamh air droch-bheirt ; 
Cha'n f hàgar ris e ann am binn, 
Tràth chuirear e fo cheirt. 

34 Feith thus'air Dia, Vna shligh' gluais 

Is àrduichear leis thu, 
An tìr gu meal thu; is droch dhaoin 9 
'G am milleadh chi do shùil. 

35 An duine malluicht' chunnaic mi 

An neart, 's an inbhe mhòir, 
'Ga sgaoileadh fèin a mach mar 
A* fàs gu dosrach ùr; [chraoibh, 

36 Ach chaidh e seach,is feuch cha robh; 

Dh'iarr, is cha d'f huaras e. 82 SALM XXXVIII. 37 Amhairc is feuch gur sìth is crioch 

Do'n duine dhìreach rèidh. 

38 Ach sgriosar luchd an eusaontais, 

Is thèid dhoibh as faraon : 
Di-mhilltear agus sgathar sios 
Crioch dheireannach dhroch dhaoin 9 . 

39 Ach furtachd f hior nam firean fòs, 

Thig sin o Dhia nan dùl : 
Is anns an aimsir thrioblaidich, 
'Se's barrant air an cùl. 

40 Thig treis is furtachd thuc' o Dhia, 

Le fuasgladh an deadh àm ; 
Saorar iad leis o dhaoinibh olc, 
Oir chuir iad muinghinn ann. 

SALM XXXVIII. 

A Thighearn, ann ad chorruich 

Na cronuich mi gu garg ; [mhòir 
Na dean mo smachdachadh gu geur, 

An uair a lasas t'f hearg. 
21 Oir tha do shaighde guineach geur 

Sàitht' annam Mn gu teann : 
Is orm a ta do làmh gu trom, 

'Gam chumail sìos gach àm. 

3 Cha'n 'eil maoin f hallaineachd a'm 5 
Airson do chorruich ghèir; [f heòil, SALM XXXVIII. 83 A'm* chnàmhaibh cha'n 'eil tàmh no 
Air son mo pheacaidh fèin. [fois, 
40irchaidhmo pheacaidh osmo cheami; 
Taid orm 'nan eire thruim. 

5 Mo chreuchda ta ro-lobhta, 's breun ; 

Mo ghòruich 's coireach rium. 

6 Tha mi gu cràiteach, euslan, crom, 

A' triall gach là le bròn. 

7 Mo leasraidh làn do ghalar breun' : 

Gun fhallaineachd a'm' fheòil. 

8 Taim lag is brùit' : a' bùireadh fòs 

Tre an-shocai^ mo chridh'. 

9 A'd' làth'r, a Dhè, tha m'uile mhiann : 

Cha'n f holuicht' ort mo chaoidh. 

10 Mo chridhe ta sior-phloscartaich, 

Mo neart chaidh uam gu glan ; 
An taic ri fradharc geur mo shùl, 
Sin agam fòs cha d'fhan. 

11 Tha luchd mo ghaoil 's mo chairde 
A' seasamh fad o m' bheum, [caomh 

Mo choimhearsnaich is luchd mo 
A' teicheadh uam an cèin. [phàirt, 

12 Sealg orm ata luchd iarraidh m'anm': 

Luchd iarraidh m'uilc a ghnàth, 
A' labhairt nithe aimhleasach, 
'S a' smuaineach' ceilg' gach là. 84 SALM XXXVIIL 13 Ach mise fòs mar bhodhar mi, 

Nach cluinneadh guth no sgeul : 
Is cosmhuil mi ri duine balbh, 
Gun chomas fosglaidh bèil. 

14 Mar sin mar dhuine mi nach cluinn, 

Gun achmhasan'na bheul. [Thriath: 

15 Oir dh' earb mi riut, a Dhè, mo 

Dhia, freagraidh tus' a'm' f heum. 
l6Thubhairtmi,chumnachmaoidheadh 
Thoir freagradh dhomhgu cas; [iad, 
Is chum nach dean iad gairdeachas 
'N tràth shleamhnuicheas mo chas. 

17 Oir 's dlùth chum claonaidh mi, 's mo 

A'm' f hianuis tha do ghnàth. [bhròn 

18 Mo lochd do innseam,is fo m'chiont', 

Mòr aimheal orm-sa ta. 
l9Achmheud's ata'nannaimhdedhomh, 
'S ro bheothail iad 's is treun ; 
Is luchd mo mhi-rùin eucorach, 
Taid lionmhor mar an ceudn'. 

20 'S iad sin a's naimhde dhomh gu fìor, 

Luchd-dìolaidh maith le h-olc ; 
Air son gu bheil mi leantuinn air 
An ni tha maith gun lochd. 

21 Na treigmi, Thighearna: mo Dhia, 

Na bi-sa uam an cèin. SALM XXXIX. 85 22 Dhia, greas a chum mo chuideach- 
Oir 's tu mo shlàinte fèin. [aidh, 

SALM. XXXIX. 

Thubhairt mi,bheir mi fèin fa near 
Mo shlighe ; 's ni mi fòs 

Motheangadh choimhead mar lesrèin, 
Air bhith do'n daoi a'm' chòir. 

2 Dh'fhan mi gu tosdach balbh a'm' 

O'n ni sin fèin bu mhaith ; [thàmh, 
Mhosgail mo thrioblaid is mo bhròn 
Annam gu mòr a stigh. 

3 Air bhith dhomh smuaineachadh mar 

Do ghabh mo chridhe teas: [so, 
Is las an teine: is mgr so 

Le m' theangaidh labhair mis' : 
4Thoir fios,a Dhè,dhomhair mo chrìeh, 

Tomhas mo là ciod e : 
Gu'm faighinn eòlas agus jfios 

Cia h-anmhunn gearr mo rè. 

5 Feuch rinn thu mar leud bois' mo 

Mar neo-ni agad m'aois: [làith', 
Gach neach d'a f heabhas, e gu fior, 
'S ni dìomhanach gun phrìs. 

6 An samhladh brèig' a' siubhal fòs 

Gach duine ta gu dearbh : 86 SALM XXXIX. Gun suaimhneas fòs 'gam buaireadh 
An dìomhanas gun tairbh' : [fèin 

A' torradh nithe, 's cur ri chèil' 
Mòr bheartais air gach dòigh, 

Gun fhiosco'n t-oighrechruinnicheas, 
No mhealas iad fadheòidh. 

7 Ciod nis ri'm feitlream fèin, a Dhè? 

Mo dhòchas dhiot do nim'. 

8 Saor mi o m'uile lochd ; 's na dean 

Ball-maslaidh an-daoin' dhìom. 

9 Dh'f han mi a'm' thosd, gun f hosgladh 

Oir leatsa rinheadh e. [bèil, # 

10 Tog dhìom do bhuille, Dhè: le beum 

Do làimhe chlaoidheadh mi. [lochd, 

11 Tràth chronuichear leat neach m'a 

Mar chnuimh thèid as d'a shnuadh: 
Gu deimhin fèin 's fìor-dhìomhanas 
Gach duin' air bith do'n t-sluagh. 

12 Dhia,èisdrim'urnuigh,isrim' , ghlaodh; 

Ri m' dheòir a'd' thosd na bi; 
Oir 's coigreach agad, is fear-cuairt, 
Mar m'athraibh uile mi. 

13 Dhia, coigil agus caomhain mi, 

Gu faighinn neart ri m' bheò 
Mu'n siubhail mi, a' dol do'n eug, 
'S nach bi mi ann ni's mò. SALM XL. 87 Dii'f heith mile foighid mhaithriDia, 
Chrom thugam, dh'èisd mo ghuth: 

2 Is thug se à slochd uamhuinn mi, 

A clabar criadha tiugh : 
Air carraigchòmhnairdchuirmo chos; 
Mo cheuman shocruich e. 

3 Is òran nuadh chuir e a'm' bheul, 

Gu b'e sud moladh Dhè : 

Chi mòran e, 's fo eagal bi'd, 
Is earbaidh iad à Dia. 

4 'S beannaicht' an duine sin gu dearbh 

Ni dòchas as an Triath, 
Is naeh gabh tlachd no toil air bith 

Do luchd an àrdain mhòir, 
No fòs do'n dream a thèid a thaobh 

Gu ceilg, le saobhadh glòir'. 

5 Is lìonmbor t'oibre iongantach, 

A Thighearn is a Dhè, 
'S dosmuainteanoirnn: cha'n àirmhear 

An ordugh dhuit gu rèidh : [iad 
Na'n cuirinn iad an cèill gu mìn, 

No fòs na 'n innsinn iad, 
An àireamh rachadh thar mo neart, 

Aig lìonmhoireachd is meud. 

6 Ofrail no ìobairt leat cha mhiann, 

Dh'fhosgail thu fèin mo chluas: 88 SALM XL. Lochd-ìobairt agus ìobairt-loisgt' 
Cha d'iarr thu dhuit chur suas* 

7 An sin do labhair mise, feuch, 

A nis a ta mi teachd : 
An ròP an leabhair ormsa fòs 
^ud sgrìobhta tha gu beachd. 

8 'Se sud mo thlachd 's mo mhiann, a 

Do thoil gu deantadh leam: [Dhè, 
Do reachd gu dearbh a ta gu buan 
A'm' chridhe stigh, 's a'm' chom. 

9 Air t'fhìreantachd sa' choinneimh 

A Dhè, rinn mise sgeul : [mhòir, 
Oir feuch, a Dhè, mar 's aithne dhuit, 
Nior chaisg mi fèin mo bheuL 

1 A'm' chridhe t'f hìrean tachd nior cheil; 

Ach t'f hìrinn chuir mi'n cèill ; 
Do shlàint', 's dochaoimhneasgràdhach 
O'nt-sluaghniorcheilmifèin.Lcaomh 

11 Do thròcair chaomh na cum-sa uam, 

A Thighearna gu bràth ; 
Do chaoimhneas gràdhach, t'fhìrinn 
Gìeidheadh iad mi a ghnàth. [fòs 

12 Oir is do-àireamh iad na h-uilc 

Ta 'g iadhadh òrm mu'n cuairt ; 
Do glìlac mo pheacaidh mi cho teann 
'S nach feud mi sealtuinn suas : SALM XLI. 89 O's lìonmhoir' iad na folt mo chinn, 
Is thrèig mo chridhe mi. 

13 Dhia, gu ma toil leat furtachd orm, 

Grad-chuidich leam, a Dhè. 

14 Biodh nàir' is amhluadh dhoibh faraon, 

Do m'anam dh'iarras claoidh : 
Ruaig orr'air ais,is rudhadh gruaidh', 
Le 'm b'àill mo chur gu dìth. 

15 Gun àird, gun àiteach' gu robh iad, 
Mar thuarasdal d'an nàir', 

A thubhairt rium gu fanoideaeh, 
Aha, aha, le gàir. 

16 Aoibhneas is aighear do gach neach, 

Ga d'iarraidh fèin a ta : 
Is abradh iad le'n toigh do shlàint', 
Dia gu ma mòr a ghnàth. 

17 Ach mis' ged tha mi ainnis bochd, 

Smuainichidh orm an Triath : 
M'f hear cabhair thu 's mo Shlànuigh- 
Moille na dean, a Dhia. [ear ; 

SALM XLL 

beannaicht' am fear a bheir gu 
Fa'near an duine bochd : [glic 
An uair a thrioblaid is a theinn, 
Bheir Dia e saor o'n olc. 

H 3 90 SALM XLL 2 Ni Dia a dhìon, 's a chumail beò, 
Is beannaicht' e san tìr : 
Gu toil a naimhde mi-runach 
Na tabhair e gu sìor. 

8 Air leabadh 'thinneis iarganaich 
Bheir Dia dha neart is treòir : 
A leabadh ni thu dha air fad 
lii h-àm a thinneis mhòir. 

4 Thubhairt mi, dean-sa tròcair orm, 

A Thighearn is a Dhè ; 
Is leighis m'anam euslan bochd, 
Oir t'aghaidh pheacaich mi. 

5 Tha'n dream sin a's fìor-naimhde 
. A' labhairt orm le beum : [dhomh 
O c'uin a sgriosar 'ainm-san as, 

'S a thèid e sìos do'n eug ? 

6 Ma tliig e m'amharc, labhraidh e 

Cainnt dhìomhanach le 'bheul : 
Ta 'chridh' a' torradh nimh a stigh, 
'S a muigh a' deanamh sgèil. 

7 Sìor-chogarsaich an cluais a chèil', 

Luchd m' f huath' a ta air fad : 
A' smuaineachadh 's a' cumadh lochd 
A'm' aghaidh fèin gun stad. 

8 Droch thinneas (deir iad) tha gu dlùth 

A' leantuinn ris r'a bheò ; SALM XLII. 91 Air bhith dha nis 'na luidh' gu tinn, 
Cha'n èirich e ni's mò. 

9 Am fear bu charaid dileas domh, 

Ri'n earbainn gach ni b'àill, 
'S a dh'ith do m'aran air mo bhòrd, 
A'm' aghaidh thog e 'shàil. 

10 Ach thusa, Dhe, dean tròcair orm, 

Is tog mi rìs an àird, 
A chum gu'n tugainn luigheachd 
Is comain cheart gun dàil. [dhoibh, 

11 Tre so is fiosrach mi gu beachd 

Gur ionmhuinn leatsa mi: [buaidh, 
Air son nach d' thug mo naimhde 
'S nach d'rinneadh leo mo chlaoidh. 

12 Ach mise, ann am ionracas, 

'S tu sheasas mi a ghnàth : 
Am fianuis fòs do ghnùise, Dhè, 
Ga m' shocruchadh gu bràth. 

13 Iehobhah Dia chloinn Israeil, 

Beannaicht' gu robh e fèin, • 
O aois gu h-aois gu suthain sìor, 
Amen, agus Amen. 

SALM XLII. 

]Uaii thogras fiadh na sruthaii uisg 5 
Le bùireadh àrd gu geur 93 SALM XLII. Mar sin tha m'anam ploscartaich, 
Ag èigheach riutsa, Dhè. 
2 Tha tart air m'anam 'n geall air Dia, 
'N geall air an Dia ta beò : 

O c'uin a thig 's a nochdar mi 
Am fianuis Dhia na glòir' ? 

S Gach là is oidhch' is iad mo dheòir 
A's cuibhrionn dhomh 's a's biadh: 
An uair a deir iad rium a ghnàth, 
C'àit bheil a nis do Dhia ? 

4 Tha m'anam air a dhòrtadh mach, 

A' cuimhneaehadh gach ni ; 
Oir chaidhmi leis a'chuideachd mhòir, 
Dol leo gu teampull Dè ; 

Seadh chaidh mi leo le gairdeachas, 

ls moladh fòs le chèiP, 
Seadh leis a' chuideachd sin a bha 

A' coimhead làithe fèill'. 

5 O m'anam ! c'uim' a leagadh thu 

Le dìobhail misnich sìos ? 
Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh 
Fo thrioblaid is fo sgìos ? [dhìom 

Cuir dòchas daingean ann an Dia, 

Oir fathast molam e, 
A ir son na furtachd is na slàint' 

Thig dhomh o 'eudan rèidh. SALM XLIL 93 6 Thuit m'anam annam sìos, a Dhè, 

Ghrad-chuimhnich mi 'n sin ort; 
O thalamh Iordain, Hermoin àird, 
O Mhitsar fòs nan cnoc. 

7 Le fuaim do shruthan uisge fèin, 

Ta doimhn' air dhoimhne gairm : 
Do stuaidhean, is do thonnan àrd' 
Dol tharum tha le toirm. 

8 Orduichidh Dia d'a ghràsaibh dhomh, 

A chaoimhneas anns an lò : 
San oidhche ni mi guidhe 's ceòl 
Ri Dia a chum mi beò. 

9 M@ charraig, c'uim' a thrèigthu mi? 

Ri Dia a deir mi fèin : 
Is e'uim* am bheil mi triall fo bhròn, 
Bhrìgh fòirneirt m'eascair thrèin? 

10 Mar lann a*nr chnàmhaibh, m'easc- 

Toirt toibheim dhomh ata: [airde 
Tràth their iad rium gu fanoideach, 
C'àit bheil do Dhia? gach là. 

11 O m'anam, c'uim' a leagadh thu, 

Le dìobhail misnich sìos ? 
Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh 

Fo aimheal is fo sgìos ? [dhìom 
Cuir dòchas daingean ann an Dia : 

Oir molam e a ghnàth, 94 SALM XLIIL O ? s e a's slàinte do mo ghnùis, 
Is e mo Dhia gu bràth, 

SALM XLIIL 

Cum cothrom rium, is tagair fèin 
Mo chùis, o'n f hineach olc, 

O'n eucorach, 's o f hear na ceilg', 
Dhè, saor-sa mi o'n lochd. 

2 C'ar son a thilg thu mise uait ? 

'S gur tu mo Dhia 's mo threòir ; 
Cy'ar son bhrìgh fòirneirt m'eascairde, 
An siubhlam fèin fo bhròn? 

3 Dhia, t'f hìrinn is do sholus glan, 

Leig thugam iad a mach : [naoimh, 
Ga m' sheòladh chum do thulaich 

'S mo thabhairt chum do theach. 
4'N sin racham dh'ionnsuidh altairDhè, 

An Dè sin m' aoibhneis mhòir : 
Air clàrsaich bhinn dò mholam thu, 

O Dhia, mo Dhia na glòir'. 

5 O m' anam, c'uim' a leagadh thu, 
Le dìobhail misnich sìos ? 

Is c'uim' am bheil thu'n taobh stigh 
Fo aimheal is fo sgìos? [dhìom 

Cuir dòchas daingean ann an Dia ; 
Oir molam e a ghnàth, SALM XLIV. 95 O 'se a's slàinte do mo ghnùis, 
Is e mo Dhia gu bràth. 

SALM XLIV. 

Ije'r cluasaibh chuala sinn, a Dhè, 

Ar sinnsir chuir an cèill 
Na gnìomhara a rinneadh leat, 

'Nan aimsir, fad o chèin. 

2 Le d' làimh mar thilg thu mach na 

Is iadsan chuir 'nan àit: [slòigh, 
Mar rinn thu air na cinnich claoidh, 
Ach dhoibhsan thug an sàth. 

3 Oir sealbh san tìr cha d'f huaireadh leo 

Le'n claidheamh no le'n loinn, 
Ni mò a rinn an gairdean fèin 

An teasairginn'nan teinn:[bhuaidh, 
Ach do làmh dheas thug dhoibh a* 

T>o ghairdean neartmhor treun, 
Is solus glan do ghnùis', a chionn 

Gu'n d' thug thu dhoibhsan spèis. 

4 Oir 's tusa fèin, a Dhia nam feart, 

Mo Thighearn i$ mo Iligh : 
Furtachd do Iacob orduich uait, 
ls fuasgail air gun dìth. 

5 'S ann tre do neart-sa leagar sìos 

Na h-uile 's naimhde dhuinn : 96 SALM XLIV Tre t'ainm-sa saltraidh sinn gu làr 
An dream a dh'èireas ruinn. 

6 Oir as mo bhogh' cha dean mi bun, 

Cha'n fhurtachd dhomh molann. 

7 Ach 's tusa nàirich luchd ar fuath', 

O'r naimhdibh shaor thu sinn. 

8 Air feadh an-là 's ann ann an Dia, 

A ni sinn uaill is glòir : 
Is t'ainm-sa fòs air feadh gach linn, 
Ard-mholaidh sinn gu mòr. 

9 Ach rinn thu nis ar tilgeadh dhìot, 

Is nàirich thusa sinn : 
'Samach le'r n-armailtibh's le'rfeachd 
Cha'n 'eil thu fèin dol leinn. 

10 Gu teicheadh chuir thu sinn air ais, 

O'n nàmhaid gheur sa' chath : 
Is luchd ar mi-ruin tha dhoibh fèin 
A' deanamh creich' is sgath'. 

1 1 Mar chaoraich thug thu sinn 'nar biadh; 

Measg chinneach sgaoileadh sinn. 

12 Reic thu do phobull fèin gun f hiach, 

'S gun mheud air maoin d'an cinn. 

13 Do rinn thu toibheum dhinn gu 

D'arcoimhearsnaich gu lèir;[truagh 
Ball-fanoid do na bheil mu'n cuairt, 
'S ball-magaidh mar an ceudn\ SALM XLIV 97 14 Am measg nan Geintileach air fad, 

Gnàth-f hocal rinn thu dhinn ; 
'S am measg a' phobuill anns gach àit 
'Nar n-aobhar crathaidh cinn. 

15 Tha m' amhluadh is mo mhasladh 

A'm' fhianuis fèin aghnàth, [geur 
Rinnnàir'is rudhadhfòs moghruaidh' 
M'f holach gu truagh gach là. 

16 'Se sin mo chor thaobh guth an f hir 

A chàineas mi gu h-olc, 
'S a spreigeas mi ; 's a thaobh an 
'S an dioghaltaich gu lochd. [nàmh, 

17 Sud uile ge do thàinig oirnn, 

ISfior dhearmaid sinne thu ; [claon 
Cha d'rinn sinn breug no briseadh 
'N aghaidh do chùmhnaint dhlùth. 

18 Cha d' aom ar n-aigne uaitse riamh, 

Ar cridh' cha deach air cùl : 
O d' shlighe cha do chlaon ar cos 
'S cha deach air seachran iùil. 

19 An ionad dhràgon ge do phronn 

Thu sinne sios gu làr, 
Is ge do dh'f holuich thusa sinn 
Le sgàil is dubhar bàis. 

20 Ma 's e gu'n leig sinn as ar cuimhn* 

Ainm uasal àrd ar Dia, 98 SALM XLV. ^No gu dia eile coimheach brèig' 
Ar làmh ma shìn sinn riamh : 

21 Nach rannsuich Dia so fèin a mach ? 

Oir aige ta làn-f hios 
Air dìomhaireachd a' chridhe stigh, 
Gach car a t'ann is cleas. 

22 Oir, air do shonsa mharbhadh sinn, 

Air feadh an là gu lèir, 
'S mar chaoraich tha sinn air ar meas, 
A chasgaireadh gu geur. 

23 Mosgail ; c'ar son a choidleas tu ? 

Dhia, fairich as do shuain ; 
Gu bràth na tilg-sa sinn a mach, 
Na triall-sa fada uainn. 

24 Ciod uim' am foluich thu do ghnùis? 

Ciod uim' an dearmaid thu 
Ar n-àmhghar, is ar n-èigin mhòr 
Tha 'g iadhadh oirnn gu dlùth ? 

25 Oir chrom ar n-anam sios do 'n ùir, 

Ar brù ri talamh theann. 

26 A'd' thròcair èirich, cuidich leinn, 

Is furtaich oirnn san àm. 

SALM XLV. 

J} eadh aobhar òrain naoimh is ciùil 
A' deachdadh ta mo chridh' : SALM XLV. 99 Is labhram air na nithibh sin 
A rinn rai fèin do'n Righ : 

Mar pheann an làimh fir-sgriobhaidh 
A chuireas sìos gu luath, [dheis, 

Is amhluidh sin, mo theangadh ta 
Air t'urram àrd a' luaidh. 

2 Is maisich' thu na clann nan daoin' ; 

Gràs dhòirteadh ann ad bheul : 
Is air an aobhar sin rinn Dia 
Do bheannachadh gach ial. 

3 Deasuich do chlaidheamh air do lèis, 

O thus' a ghaisgich mhòir : 
Le d' chumhachd is le d'mhòralachd, 
Le greadhnachas is glòir. 

4 Bhrìgh firinn, suairceis, agus ceirt, 

Marcaich gu buadhach àrd, 
Is nithe uamhor teagaisgidh 

Do dheas làmh dhuit 's gach àit. 

5 Rachadh do shaighde geur' gu cridh' 

Gach eascaraid an Righ : 
Tre sin am pobull tuitidh fo'd, 
Is nìthear leat an claoidh. 

6 Gu suthain is gu siorruidh ta 

Do chaithir àrd, a Dhè : 
Slat-shuaicheantais do rìoghachd-sa 
Is slat ro chothrom i. 100 SALM XLV. 7 O 's ionixihuinn leatsa còir is ceart, 

Is thug thu fuath do'n olc ; 
Os ceann do chompanach chuir Dia, 
Do Dhia-s' ol' aoibhneis ort, 

8 Do'n alos, mhirr, is chasia, 

O t'eudach fàile thèid : 
Leo sud do chuir iad aoibhneas ort, 
O d' lùchairt geal mar dheud. 

9 Am measg do mhnathan urramach 

Ta nigheana nan righ ; 
'S an òr na h-Ophir, air do dheis, 
Do bhan-righ seasaidh i. 

10 A nighean, èisd is amhairc fòs, 

Is crom-sa sìos do chluas ; 
Tigh t'athar, is do mhuinntir fèin 
Na cuimhnich à so suas. 

11 Gabhaidh mar sin an Righ làn-toil 

Do d'àille thlachdmhor fèin : 
Oir 'se do Thighearn is do Thriath, 
Thoir urram dha is gèill. 

121 Thig nighean Thiruis thugad fòs, 
Le tiodhlacaibh gu tric ; 
'S na daoine saoibhir tha 'nam measg 
Ag asluch' gràis is iochd. 

13 Nighean an Righ gu dearbh a stigh, 
Tha uile làn do ghlòir : SALM XLVI. 101 Tha 'culaidh eudaich uimpe fòs, 
Air oibreachadh le h-òr. 

14 Am brat do obair ghrèis le snàth'd, 

Bheirear i gus an righ : 
Thig thugad luchd a coimheadachd, 
'S a maighdeana 'na dèigh. 

15 Thèid iad gu cùirt an Righ a steach, 

Ait, aoibhneach bheirear iad. 

16 Airson do shinnsir bidh do chlann, 

Mar phrionnsaibh anns gach àit. 

17 T'ainm glòrmhor do gach linn a thig, 

Air chuimhne cuiridh mi : 
Is bheir mar sin am pobull duit 
Ard-mholadh feadh gach rè. 

SALM XLVL 

'Se Dia a's tearmunn duinn gu 
Ar spionnadh e 's ar treis : [beachd, 

An aimsir carraid agus teinn, 
Ar cabhair e ro-dheas. 

2 Mar sin ged ghluaist' an talamh trom, 

Cha'n aobhar eagail duinn : 
Ged thilgeadh fòs na slèibhte mòr' 
Am builsgein fairg' is tuinn. 

3 Na h-uisgeacba le beucaich bhuirb, 

Ged rachadh thar a chèir : 

i 3 6> * : 

O 1Q2 SALM XLVI. Le n ataireachd ged bhiodh air chritb 
"Na beanntan àrd gu lèir. 

4 Ta amhainn ann, le sruthaibh sèimh, . 

M caithir Dhè ro-ait ; 
Fior-àite naomh an ti a's àird', 
Am bheil sior-chòmhnuidh aig. 

5 Tha Dia 'na meadhon innte stigh ; 

Mar sin cha ghìuaisear i ; 
Oir cuideachadh is còmhnadh leath' 
'Se Dia gu moch a ni. 

6 Do ghabh na cinnich boil', is ghluais 

Na rìoghachda gu cas : 
Air cur do Dhia a ghuth a xnach, 
Do leagh an talamh as. 

7 Tha Dianan sluagh leinnfèinaghnàth; 

Dia lacoib 's tearmunn duinn. 

8 Thigibh, is faicibh oibre Dhè, 

Gach sgrios air talamh rinn. 

9 Gu h-iomall fòs an domhain mhòir 

An cogadh ni e chosg : 
Aitì bogha bhris, an t-sleaghdoghearr, 
An carbad-cogaidh loisg. 

10 Bibh sàmhach, 's tuigibh gur mi Dia: 

Arduichear mi gu sior 
Am measg nan sluagh, biodh urram 
Air feadh gach uile thìr. [dhomh SALM XLVII. 103 11 Tha Dia nan sluagh ri còmhnadh 
'S an còmhnuidh air ar crann: [leinn, 
Is e Dia lacoib 's tearmunn duinn, 
D'ar furtachd anns gach àm. 

SALM XLVII. 

Buailibh 'ur basan, uile shlòigh, 
Ta chòmhnuidh anns gach àit ; 

Le guth 's le gairdeachas Do Dhia, 
Suas togaibh iolach àrd : 

2 Oir Dia ro-àrd is uamhunn e ; 

Righ mòr os ceann gach tìr'. 

3 Am pobull cuiridh e fo'r smachd, 

Fo'r cois na slòigh gu lèir. 

4 Mòrachd lacoib d'an d'thug e gràdh, 

Mar oighreachd dhuinne thagh : 

5 Chaidh Dia le caithream àrd a suas, 

Le trompaid 's fuaimneach bladh. 

6 Seinnibh doDhia,seinn moladh: seinn 

D'ar Righ, seinn moladh binn: 

7 Oir's Righ Dia mòr os ceann gach tìr', 

Seinn da gu h-eòlach grinn. 

8 Tha Dia 'na shuidh' 'na chaithir 

'Se'sRigh air cinnich ann, [naoimh; 
9Prionnsa nan sluaghdochruinnich iad, 
Pobull Dè Abrahaim ; 104 SALM XLVIIL Air son gur le lehobhah mhàin 
Sgiath dhìdein do gach tìr : 

'Se fèin a's àird' 's a's urramaich, 
'S dha dlighear moladh sior. 

SALM XLVIIL 

IS mòr lehobhah, Dia nam feart, 

An caithir àird ar Dia ; 
ls air sliabh àrd a naomhachd fèin, 

Ion-mholta chaoidh an Triath. 

2 Beinn Shioin 's breagh' a suidheach- 

Aoibhneas gach fearainn i ; [adh, 
Is dlùth dhi air an taobh mu thuath, 
Tha caithir an Ard-Righ. 

3 Aithnichear Dia 'na lùchairtibh, 

Mar thearmunn anns gach airc. 

4 Oir feuch, tràth bha na rìghre cruinn, 

Le chèile ghabh iad thart'. 

5 Chunnaic iad sud, is b'iongnadh leo, 

Le cabhaig dheifrich as. 

6 Ghlac eagal iad an sin, is pian, 

Mar mhnaoi ri saoth'r gu cas. 

7 Cabhlach Tharsuis le gaoith an ear, 

Mìn-bhrisear leat gu luath. 

8 Mar chual, is amhluidh chunnaic sinn, 

Am baile Righ nan sluagh, SALM XLVIII. 105 Am bail' ar Dè ; 's e Dia gu bràth 
Ni daingean e le neart. 

9 A'd' theampull, air do chaoimhneas 
Dhia, smuainich sinn gu ceart.[caomh, 

10 Mar t'ainm, is amhluidh sin do chliu, 

Gu crìch na talmhainn ta : 
Do dheas làmh làn do f hìreantachd, 
Dhia, anns gach beart a ghnàth. 

11 Beinti Shioin gu ma h-aoibhinn i, 

Is Nighean Iudah ait, 
Air son do bhreitheanas, a Dhè, 
Ta cothromach is ceart. 

12 Siùbhlaibh mu thimchioll Shioin 

Is cuairt'chibh i maraon : [naoimh, 
Airmhibh a baideala gu dlùth, 
'S a turaite gach aon. 
ISThugaibh fa'near a bàbhuinbhreagh', 
'S a caisteil àrd le beachd : 
Chum sin gù cuireadh sibh an cèill 
Do'n àl a ta ri teachd. 

14 Oir 'se an Dia so fèin ar Dia 
Gu siorruidh is gu bràth : 
'Se fòs a stiùras sinn gu ceart 
Gu h-uair is àm ar bàis. 106 SALM XLIX. Eisdibhse so gach uile shluagh, 
Na bheil sa' chruinne-chè : 

2 Is cluinnibh eadar mhòr is bheag, 

Ma's bochd no beartach e. 

3 Air tuigse smuainichidh mo chridh', 

Air gliocas thig mo bheul. 

4 Aomaidh mo chluas gu parablaibh : 

Nochdam cainnt dhorch air teud. 

5 Droch làithean c'uim' am b'eagal leam 

Gu'n cuirinn iad an suim, 
Mòr aingidheachd is lochd mo shal 
Tràth dh'iadh iad orm gu cruinn ? 

6 Na daoine sin 'nan saoibhreas mòr 

Ta deanamh dòigh is treis', 
Is ann an lìonmhoireachd an stòir 
A ta ro-bhòsdail leis, 

7 A bhràth'r cha'n fhuasgail neach 

A gàbhadh no à pèin, [dhiubh sud 
A thabhairt èiric as do Dhia, 
Ni f heudar leis 'na f heum : 

8 (Oir saors' an anama 's priseil e, 

Sguiiidh e 'm feasd gu beachd :) 

9 Gu maireadh e gu siorruidh beò, 

'S nach faiceadh truaillidheachd. 

10 Oir chi e fòs na daoine glic, 

'S an dream air dhiobhail cèill ; SALM XLIX. 107 *S na h-ùmaidh, fàgail toic do chàch, 

Is faghail bàis iad fèin. 
ll'Se'n smuaineachadhgu mair an tigh, 

'S an còmhnuidh feadh gach rè, 
A' tabhairt air am fearann ainm, 

A rèir an ainme fèin. 

12 Gidheadh, an duin" an urram mòr 

Cha mhair e ann gu buan : [truagh 
Ach amhluidh mar an t-ainmhidh 
Chum bàis a shiùbhlas uainn. 

13 An slighe sud ge gòrach i, 

Taitnidh an cainnt r'an sliochd. 

14 Mar chaoraich dol san uaigh tha iad, 

'Nam biadh do'n bhàs gun iochd : 

Na fireanaich gheibh os an ceann 

Làn-uachdranachd gu moch, 
'S 'nan ionad còmhnuidh anns an 
Seargaidh an àill' 'san dreach.[uaigh, 

15 Bheir Dia do m'anam fuasgladh saor 

O chumhachd bàis is uaigh', 
Oir gabhaidh e mi thuige fèin, 
Ga m' theasairginn le buaidh. 

16 An uair a nithear saoibhir neach, 

Na glacadh faitcheas thu ; 
'S an t-àm a chiimeas glòir a theach, 
Na cuireadh sud ort tnù. 108 SALM L. 17 Oir 'nuair a shiùbhlas e do'n eug, 

Aon ni cha toir e leis : 
'S an uair a thèid e sìos do'n uaigh, 
A ghlòir cha lean i ris. 

18 Seadh 'anam ge do bheannaich e ' 

Am feadh a bha e beò ; 
'S thusa, ma ni thu maith dhuit fèin, 
O dhaoinibh gheibh thu glòir. 

19 Gu h-àl a shinnsear siùbhlaidh e, 

Solus cha'n f haic gu bràth. 

20 An duin' an urram, 's e gun chèiìì, 

Mar ainmhidh gheibh e bàs. 

-muìì M^i&h' tmmi Uu&HÌa òJMTT 
SALM L. 

Iìabhair an Dia Xehobhah treun, 
An talamh ghairm gu lèir, 

O'n àird an ear gu h-àird an iar, 
O èirigh gu luidh' grèin'. 

2 A Sion àrd, a's foirfe mais', 

Do dhealruich Dia nam feart. 

3 Oir thig ar Dia 's cha bhi 'na thosd, 

Ach labhraidh e le neart : 

Thèid teine millteach roimh à ghnùis, 

A' lasadh suas gu garg : 
'$ m'a thimchioll-san gu doinionnach, 

Bidh e 'na chaoiribh dearg'. SALM L. 109 4 Air talamh, is air nèamh nan neul, 

Ard-ghairmidh e gu treun, 
Gu'n tugadh e ceart bhreitheanas 
Air 'uile phobull fèin. 

5 A m'ionnsuidh cruinnichibh mo 

Is tionalaibh an dream [naoimh, 
A rinn gu dìleas is gu dlùth, 
Le h-iòbairt, cùmhnant leam. 

6 A cheartas-san ni nèamh nan neul 

A chur an cèill 'na àm : 
Oir 'se Iehobhah fèin gu beachd 
A's aon àrd-bhreitheamh ann. 

7 Mo phobull Isra'l èisdibh rium, 

Is labhraidh mi gu ceart : 
A't' aghaidh togam fianuis f hior, 
'S mi Dia, do Dhia gu beachd. 

8 Mu t'ofrailibh cha'n agram thu, 

No fòs mu t'ìobairt-loisgt', 
Oir m' fhianuis thug thu iadaghnàth, 
Is fhuaras iad gun fhois. 

9 Oir as do thigh cha ghabhainn uait 

Mar ìobairt biorach bò ; 
S' eha ghabhainn gabhar f hirionn fòs 
Mar ofrail as do chrò. / 

10 Gach ainmhidh beò a ta an coill 

Is leamsa sin gu lèir, 110 SALM L. *S na h-uile sprèidh air mhìle cnoc, 
Ta 'g ionaltradh air feur. 

11 An eunlaith 's aithne dhomh air fad, 

Ta 'g itealaich feadh bheann : 
'S leam gach fìadh-bheathach uile fòs, 
Feadh gharbhluich agus ghleann. 

12 Geur-ocras nam biodh orm, nogort, 

Cha chuirinn duits' an cèill, 
Oir 's leam an domhan mu'n iadh 
Is na bheil ann gu lèir. [grian, 

13 Fuil ghabhar 'n e gu'n òlainn uait ? 

Feòl tharbh an ithinn i ? 

14 Ioc ìobairt buidheachais do Dhia, 

'S do bhòidean do'n Ard-Righ. 

15 An là do thrioblaid is do theinn, 

Goir orm an sin gu ceart : 
Òrt fuasglam, is bheir thusa glòir 
Do m'ainms' a chuidich leat. 

16 Ach ris an droch dhuin' labhraidh 

Mo statuin chur an cèill [Dia. 
Am buineadh dhuit, no ghabhail fòs 
Mo chùmhnaint ann ad bheul. 

17 Do m' achmhasan o thug thu fuath, 

'S an spèis riamh e nior chuir ; 
Ach thilg mo bhriathran air do chùl, 
'G an diùltadh uait gu tur ? SALM L. 111 18 Tràth chunnaic thu an gaduich' dàn, 

Dh'aontaich thu leis 'na olc : 
'S le luchd an adhaltrais a rìs, 
B'f hear-comuinn thu 'nan lochd. 

19 Do theangadh thug thu chumadh 
Chum uilcthugthudobheul.[brèig', 

20 Do d' bhràthair shuidh thu thabhairt 
'S do mhac do mhàthar beum'.[guth'; 

% 1 Na nithe-s' uile rinneadh leat, 

Is dh'f han mi dhiot a'm' thosd ; 
Is shaoil thu mar a ta thu fèin, 

Gu b'amhluidh mi gach achd : 
Ach cronaicheam do pheacaidh dhuit, 

A'd' amharc cuiream iad ; 
A chum gu faiceadh do dhà shùil, 

Nach fol'chear orm-sa beud, 

22 O sibhs' a dhream nach cuimhnich 

Nis tuigìbh so 'na àm ; [Dia, 
Mu'n dean mi liodart oirbh gu cas, 
Gun neach d'ur furtachd ann. 

23 An ti bheir ìobairt molaidh uaith', 

'Se sin bheir dhomhsa glòir : 
Oir nochdam slàinte Dhè do'n f hear 
A ghluaiseas mar is còir. 112 SALM LI. Hean tròcair orm, a Dhia nan gràs, 
Gu h-iochdmhor saor-sa mis', 

Itèir lionmhoireachd do thròcair 
Glan as m'uil' eusaontas. [chaoimh, 

2 Gu h-iomlan ionnail mi o m' lochd, 

Glan mi o m' chiont' a'd' ghràdh : 

3 Oir tha mi 'g aidmheil m'eusaontais, 

5 S lèir dhomh mo lochd a ghnàth. 

4 A' t'aghaidh, t'aghaidh fèin amhàin; 

Do pheacaich mi gu trom, 
- Is ann ad f hianuis fèin, a Dhè, 

An t-olc so rinneadh leam : 
Do chum air labhairt duit a mach, 

Gu biodh tu cothromach ; 
9 S gu biodh tu glan tràth bheir thu 

Is ceart neo-eucorach. [breth, 

5 Am peacadh, f euch, do dhealbhadh mi, 

Is ann an cionte fòs 
Do ghabh mo mhàthair mi'na broinn, 
Tràth ghineadh mi o thùs. 

6 An taobh a stigh do'n chridhe, feuch, 

An f hìrinn 's ionmhuinn leat : 
San ipnad f holuicht' bheir thu orm 
Gu'n tuig mi gliocas ceart. 

7 Le hisop dean-sa mise glan, 

Is bitheam glan gu beachd ; SALM LL 113 Dean m'ionnlad fòs, mar sin bidh mi 
Ni's gile dhuit na sneachd. 
8Guthsubhachais thoirormgu'n cluinn, 
ls fonn an aoibhneis ait, 
Mar sin ni gairdeachas gu mòr, 
'<; ifbNa cnàmhan bhriseadh leat. 

9 O m' pheacaibh is o m'eusaontais 

Fòluich do ghnùis, a Dhè ; 
Mo sheachrain is m'uil' eucoir fòs 
Glan thusa uam gu rèidh. 

10 Dhia, cruthaich annam cridhe glan ; 

Ath-nuadhaich spiorad ceart. 

11 Na tilg o d' shealladh mi; 'snabuin 

Do spiorad naomha leat. 

1% Is aisig dhomh ùr-ghairdeachas 
Do shlàinte chàirdeil fèin ; 
Is dean-sa fòs mo chumail suas, 
Le d' spiorad saor gu treun. 

13 'N sin teagaisgeam do shlighe, Dhè, 

Do'n dream a bhris do reachd ; 
Is pillear riut le h-aithreachas 
Na peacaich thruagh gu beachd. 

14 O chionta fola saor-sa mi, 

O Dhia, a Dhè mo shlàint' : 
Seinnidh gu h-àrd air t'f hìreantachd 
Mo theangadh anns gach àit. 

m £ K ^ 

. . 114 SALM LII. 15 JVio bhile, ta air druideadh suas, 

Fosgail, a Dhè nan gràs ; 
An sin do mholadh le mo bheul 
Cuiridh mi'n cèill gu h-àrd. 

16 Oir ìobairtean cha'n iarrar leat, 

No bheirinn duit gach rè : 
An ofrail-loisgte fòs air bith 
Cha 'n 'eil do thlachd, a Dhè. 

17 An spiorad briste, tuirseach, trom, 

Sud ìobairt Dhè nan dùl ; 
Ri cridhe briste brùit', a Dhè^ 
Gu bràth cha chuir thu cùl. 

18 A'd' dheadh-ghean dean-sa maith, a 

Air Sion do chnoc fèin : [Dhia, 
Ballan Ierusaleim gu luath, 
Tog suas le d ? làimh gu treun. 

19 'N sin taitnidh ìobairt cheartais riut, 

Ofrail, 's làn ofrail loisgt' ; 
'N sin bheirear colpaich dhuit-sa suas, 
Air t'altair naomh gun f hois. 

SALM LII. 

Ciod uime 'n dean thu, ghaisgich 
Uaill as an olc gu mòr ? [thrèin, 

Mairidh am feasd gun cheann gun chrìch, 
Deadh mhaitheas Righ na glòir'. SALM LIL 115 gDotheangVdealbh an aimhleis chlaoin; 
Chum ceilg' mar ealtuinn ghèir. 

3 Is annsadh leat an t-olc na maith, 

Is breug na briathra fior. 

4 A theangadh chealgach, 's ionmhuinn 

Gach focal millteach olc. [leat 

5 Ni Dia gu siorruidh mar an ceudn' 

Làn-sgrios a tharruing ort : 
Glan-sgathar thu, is as do theach . > 

Grad spìonar thu gu tur, 
A talamh is à tìr nam beò 

Buainear do f hreumh à bun. 

6 Sud chi am firean, gabhaidh fiamh, 

Is ni e gàire fòs : 

7 Feuch, so am fear nach d'earbà Dia> 

Mar dhaingneach is mar threòir : 
Aeh ann an ' "lionmhoireachd a stòir 

A dhòchas chuir gu treun, 
'Na shaoibhreas is 'na aingidheachd, 

Do neartaich se e fèin. 

8 Ach mis' mar ùr-chrann olaidh ta 

An àros Dè a ghnàth : ; 
A' cur mo dhòchais ann a ghràs, 
Ri fad mo rè 's mo là. 

9 Gu siorruidh suthain molam thu, 

Chioraì sud gd'n d' rinneadh leat: lif i SALM LIII. Feitheam air t'ainm, oir tha e maith, 
An làth'r do naomh gu beachd. 

SALM LIII. 

J^Ja chridhe deir an t-amadaiv 
Cha'n 'eil ann Dia air bith : 

Taid truaillidh,'s gràineil fòs anlochd: 
Cha'n 'eil ann neach ni maith. 

2 Dh'amhairc an Tighearna o nèamh 

Air cloinn nan daoine nuas, 
A dh'f heuchainn an robh tuigs' aig 
A dh'iarradh Dia nan gràs. [neach, 

3 An t-iomlan diubh ehaidhair an ais, 

Ro-shalach iad gu lèir : 
Cha 'n 'eil aon neach a' deanamh maith, 
Cha 'n 'eil fiu aon fo speur. 

4 Am bheil aig droch dhaoin' tuigs' air 

Ta 'g itheadh suas gu dian, [bith 
Mo phobuill-sa mar aran blasd', 
'S nach 'eil a' gairm air Dia. 

5 An sin do ghabh iad eagal mòr, A è 

Gun aobhar eagail ann : 
Sgaoil Dia a chnàmha-san o chèiF, 

Chuir sèisdeadh ort gu teann ; 
Is mar an ceudna chuir thu iad 

Gu rughadh gruaidh' is nàir' 5 SALM LIV. iff Do bhrìgh gu'n d'rinneadh orr* leDia 
Troin-tharcuis agus tàir* 

6 'Se so mo ghuidh' is m' athehuinge, 

Gu'n tugadh Dia nam feart 
Cabhair d'a phobull Israel, 

A Sion fèin le neart ! 
An uair bheir Dia air ais o bhruid 

A phobull fèin le chèil', 
Air Iacob bithidh aoibhneas mòr, 

■S aiteas air Israel. 

SALM LIV, 

Tre t'ainm-sa teasairg mise, Dhè, 
Cum cothrom rium le d' neart. 
2 Eisd m'urnuigh, thoir fà'near, a Dhè, 

Briathra mo bhèil gu ceart. 
% Qir dh'èirich coigrich rium-sa suas, 
Luchd-fòirneirt tha gu dian 
An tòir air m'anam ; 's cha do chuir 
lad Dia fa'n comhair riamh. 

4 Ach feuch, 'se Dia m'f hear-cuideach- 

Gu m'sheasamh anns gach cruas:Laidh, 
Bithidh lehobhah leis an dream 
A chumas m'anam suas, 

5 Aimhleas do m' naimhdibh diolaidh 

A'd' f hìrinn dean an sgath'. [Dia: 118 SALM LV. 6 Gu toileach bheir mi ìobairt dhuit i 

Dhè molam t'ainm, ta maith, 

7 Oir rinn e saors' is fuasgladh dhomh 

O m'uile theinn gu treun : 
Ionnus gu faca mi mo mhiann 
Air m'eascairdibh gu lèir. 

SALM LV. 

Hi m'urnuigh èisd: 's o m'ghuidhe, 
Na foluich thus' thu fèin. [Dhè, 

2 Thoir aire's freagradh dhomh, ta caoidh 

Le bròn 's le bùireadh geur : 

3 Air son guth m'eascairde gu lèir, 

Is fòirneart fòs nan daoi : 
Oir èuceart thilg iad orm, am feirg 
Dhomh thug iad fuath gun dìtlu 

4 Mo chridh' a'm' chom tha cràiteach 

Thuit orm-sa uamhunn bàis.[goirt; 

5 Crith, oillt, is uamhunn thàinig orm, 

Ga m' shlugadh is mi 'n sàs. 

6 'N sin thubhairt mi, Is truagh nach 

Sgiath colmain agam nis ! [robh 
'N sin theichinn as ag itealaich, 
Is gheibhinn tàmh is fois. 

7 Feuch, shiubhlainn fòs air ànradh fad, 

Chum tàimh am fàsach chruaidh ; SALM LV. 119 8 Is dheanainn deifir gu dol as 

O dhoinionn gharbh na gaoith'. 

9 Dhia, roinn is sgrios an teang' ; sa' 

Bha fòirneart agus strì. [bhail' 

10 Taid dol m'a bhallaibh oidhch' islà; 

Tha aimhleas ann is caoidh. 

11 Eucoir ro-mhòr is olc ata 

'Na mheadhon sud gun cheisd : 
Seadh feall r'a shràidibh agus cealg 
Cha dealaich sud am feasd. 

12 ChaKe mo nàmh thug masladh dhomh, 

Oir dh' f huilginn sud gu rèidh : 
Cha b'e fear m'fhuath' a dh'èirich 
Oir dhionainn uaith'mi fèin.[rium, 

13 Ach thusa,fearbu choimpir dhomh, 

Fear m'eòlais, is fear m'iùil ; 

14 Bu bhlasd' ar comhairl', dol le càch, 

Gu h-àros Dhè nan dùl. 

15 Sealbh gabhadh orr' am bàs gu grad, 

'S gu h-ifrinn thèid iad beò : 
Oir aingidheachd 'nan còmhnuidh 
'S'nambuilsgeanthagachlò.fghnàth, 

16 Ach mise, glaodham suas ri Dia, 

Saoraidh lehobhah mi. 

17 Glaodh àrd, is urnuigh ni mi ris, 

Moch, feasgar, 's meadhon-là 120 SALM LV. Is èisdidh e gu grad ri m' ghlaodh : 

18 M'anam *s e shaor an sìth, 

O'n chath 's o*n ehòmhraig dh'èirich 
Is mòran rium ri strì. [rium, 

19 Cluinnidh an Dia ta làidir beò, 

*S bheir dòruinn orra 's pian : 
Seadh fòs an Dia air mairionn ta, 

'S a bha o chian nan cian. 
Is air an aobhar fòs nach 'eil 

Caochladh air bith 'nan staid, 
Eagai an Tighearn uime sin 

Do thilg iad dhiubh air fad. 

20 A làmh do shìn 'nan aghaidh sud, 

A bha an siochaint ris : 
A chumhnant is a nasgadh dlùth, 

Gu fealltach orra bhris. 
SlBushleamhnabriathra'bhèilna'n t-im, 

Ach cogadh cruaidh 'na rùn: 
Bu bhuige 'chainnt na oladh thlàth, 

'S i ghnàthmarchlaidheamh rùisgt'. 

212 Ach tilg-sa t'eallach throm air Dia, 

'S e ni do chumail suas : 
Cha leig e 'm feasd do'n f hìrean chòir, 

O 'shocair fèin gu'n gluais. 
23 Ach thus', a Thighearna nam feart, 

A'd' chorruich cheirt gu geur. SALM LVL Anslochd d'am milleadh tilgidh tu 
An aitim ud gu lèir : 

Na daoine sligheach fuileachdach, 
Cha mhair iad leth an làith' : 

Ach arinad cuiridh mis', a Dhè, 
Mo dhòchas is mo dhòigh. 

SALM LVI. 

Obmsa dean iochd, a Dhè, oir b'àill 
Le duin' mo shlugadh suas : 

A tha gu dian ga m' shàruchadh 
Gach là le cogadh cruaidh. 

2 Seadh b'àill le m'eascairdibh gun ioehd 

Mo shlugadh suas gach là : 
Oir 's lionmhor iad tha cogadh rium 
Gun aobhar no cion-fàth. 

3 An làithibh m'eagail earbam ritit : 

An Dia, a bhriathar fèin 

4 Ard mholaidh mi, is ann an Dia, 

Chuir mi mò dhòigh gu treun. 
Cha ghabh mi gealtachd uime sin, 

'S am feasd cha'n eagal leam, 
Na dh'f heudas feoil a dheanamh orm 

Do lochd, le iomairt theann. 

5 Mò bhriathar tha iad fiaradh fòs, 

Gsèh là rrìar 's toileach leo : 122 SALM LVL Chum doilgheis agus dochair dhomh 
Ta 'n smuainte-san gach Iò. 
6 Tha iad le chèil' a' cruinneachadh, 
Is iad 'gam folach fèin, [dhoibh 
A' feitheamh m'anam', air bhith 
Ro-fhuarachàr mu m' cheum. 7 Gu saor an tèid iad as mar sin, 

Le'n eucoir mhòir gun tàmh ? 
A'd' f heirg-sa leag am pobull sìos, 
A Thighearna le d' làimh, 

8 Mo sheachrain air an àireamh leat, 

A'd shearraig taisg mo dheòir : 
Nach 'eil iad ann ad leabhar shìos, 
Air chuimhne sgriobht' gach uair? 

9 Mo naimhde pillidh air an ais, 

Tràth ghaiream ort gu teann : 
Is aithne dhomhsa so gu beachd, 
Oir tha lehobhah leam. 

10 An Dia, a bhriathar molaidh mi ; 

M olam an Dia a reachd ; 

11 An Dia do ehuireadh leam gu treun 

Mo dhòchas fèin gu beachd. 

«flTJJ9X B££tVl8 S frfo 'lHÌxL . 

Is air an aobhar ud, a Dhè, 

Cha'n eagal idir leam 
Nadh'fheudasduin' a dheanamh orm, 

Nach 'eil dheth fèin ach fann. 
SALM LVIL 123 12 Do bhòide ta iad ormsa, Bhè : 

Is ìocam dhuit-sa cliu. 

13 Oir m'anam bochd gu saoro'n bhàs, 

Gu gràsmhor dh'f huasgail thu : 

Nach coimhead thu mo chosa fòs 
O shleamhnachadh ni's mò, 

Achum gu'n gluais mi'm fianuisDhè 
An solus dhaoine beò. ^ 

r k mt& IIurftKf nrs ae-gii^riì 'b'A 

SALM LVIL £A rK€ 

JLFean tròcair orm, a Dhia nan gràs, 

Dean tròcair orm gach rè, 
Oir annacUsa tha m'anam truagh 

A' cur a dhòigh gu lèir ; 
Is gabhaidh mi fo sgàil do sgèith 

Mo thearmunn is mo neart, 
Gu ruig an uair sin anns an tèid 

Na h-uilc ud uile thart'. 

_^-kO JfÌQÌBlOIXI TBfl i*t ff il £} USÌCI ì!jA= Oli 

2 Eighidh mi ris an Dia a r s àird'; 

Ki Dia ta làidir treun, 
A chuireas leam gach cùis gu crìcn, 
Mar chi e ormsa feum. 

3 Cuiridh e neart o nèamh, do m' dhìon 

O bheum an f hir le'm b'àill 
Mo shlugadh ; cuiridh Dia a mach 
'Fhìrinn 's a ghràs gun dàil. 4 Tha m*anam bochd ancòmhnuidh fòs 

Am builsgean leòmhan garg', 
Am measg na dream a'm' luidh' a laim 

Air lasadh ta le feirg : 
Daoine, 'g am bheil am fiacla fòs 

Mar shleagh 's mar shaighde geur; 
Mar chlaidheamh guineacn, 's amh- 

An teangadh-san gu lèìr. [luidh sin 

5 Os ceann nan nèamh, Dhia, tog thu 

Os ceann gach tìr' do ghlòir. [fèin; 

6 Air son mo cheuma ghleus iad lìon, 

Chrom m'anam sìos gu làr : 
Sloehd romham chladhaich iad, is 
Iad fèin san t-slochd a rinn. [thuit 
7'S gleusta mo chridhe,' s gleust',a Dhè, 
Dhuit canam moladh binn. 

8 Mosgail mo ghlòir, *s a shaltair fòs, 

A chlàrsaich dùisg an àird : 
Air maduinn mosglam fèin gu moch, 

Is seinneam ceòl gu h-àrd. 
9Dhia, measg a' phobuill, molam thu; 

Duit seinneam measg an t-sluaigh: 
J.0 Qir t'fhìrinn is do thròcair mhòr, 

Gu nèamh nan neul chaidh suas. 

11 Arduichear thus', a Dhia nam feart, 
Os ceann àrd-nèamh nan speur: SALM LVIIL 125 Is togar suas do ghlòir gu h-àrd, 
Qs ceann gach tìr' gu lèir. 

SALM LVllL 

An labhair sibhs', a ehoimhthionail, 

An f hìrinn cheart neo-chlaon ? 
'S an tabhair sibh gu cothromach, 
Breth cheart, a chlann nan daoin'? 
2ls ann bhur cridh' tha sibh a' dealbh* 
Mòr aingidheachd gun tàmh : 
'S air talamh tha sibh tomhas fòs, 
Fòireigin chruaidh 'ur làmh. 

3 Luchd-uilc, o thig iad as a' bhroinn, 

Siùbhlaidh air slighe f hiair : 
Tràth bheirear iad, air seachran thèid, 
A' labhairt bhreug gaeh ial. 

4 An nimh mat nimh na nathrach ta : 

Mar nathair dhruid a cluas ; 
5Ri guth nandruidhthaeagnaidh seòlt', 
Nach èisà, is fòs nach gluais. 

6 Am fiacla bris, a Dhè 9 'nam beul : 

A Thighearn làidir thrèin, 
Pronn fiacla agus tuisg ro-mhòr 
Nan leòmhan òg* gu lèir. 

7 Gu'n leaghadh iad, a' sileadh sìos, 

Mar uisge ruith le gleann : 1&6 SALM LIX. ? S a shaighde bris, tràth chuireas e 
A bhogh' air lagh gu teann. 

8 Mar sheilcheig bhios a' leaghadh as, 

Rachadh iad as gu dian ; 
Mar thorraicheas an-abuich mnà 
Na faiceadh iad a' ghrian. 

9 Mu'm mothaich seadh 'ur coirèachan 

O choille chrionaich teas, 
$Ji Dia, 's iad beò,'na chorruich ghèir, 
Le cuairt-ghaoith dhian an sgrios. 

10 Bidh aoibhneas air an fhìrean chòir, 

'Nuair chi e 'n dioghaltas: 
Is ann am fuil luehd-aingidheachd, 

Nighidh e fòs a chos. 
llTheirduine'n sin,gubheil guncheisd, 

Deadh dhuais aig daoinibh còir ; 
'S gu bheil air talamh fòs, gu beachd, 

'Na bhreitheamh Dia na glòir'. 

SALM LIX. 

Teasairg, is saor mi, Omo Dhia, 
O m' naimhdibh dh'èireas rium. 

2 O luchd an uilc ta fuileachdach, 

Dion mis', is cuidich leam. 

3 Feuch 'n aghaidh m'anam' luidh am 

Is chruinnich daoine treun : [fàth SALM LIX. 127 Cha'n ann, a Dhia, air son mo lochd, 
No cron a rinn mi fèin. 

4 A'ruiththa iad,gun chron a'm' thaobh, 

'S gu h-ullamh dol air ghleus : 
Chum teachddo m'f hurtachd mosgail 
Is thoir fa'near am beus. [tràth, 

5 O Dhè nan sluagh, Dhè Israeiì, 

Mosgail 's gu fiosraicht' leat 
Na cinnich : 's na dean iochd air neach 
Gu h-aingidh bhris do reachd. 

6 Air teachd do'n f heasgar pillidh iad : 

A' donnalaich gu h-àrd, 
Mar choin, mu'n bhaiP a' cuairteach- 
Is amhluidh sin tha iad. [adh, 

7 Feuch, brùchdaidh iad a mach le'm 

'Nambilibh claidheamh geur;[beul; 
Cò ehluinneas sin, no bheir fa'near? 
'Se sud a's cainnt dhoibh fèim 

8 Ach thusa^ Dhia lehobhah mhòir, 

Ni gàire fanoid riu ; 
Is mar bhall-magaidh bithidh fòs 
Na cinnich ann ad shùil. 

9 Air son gur mòr 's gur maith do neart, 

Sìor-fheitheam ort a ghnàth * 
Do bhrìgh gu bheil dhomh Dia nan 
'Na dhìdean dlùth gu bràth. [dùl, 128 SALM LIX. lOBidh Dia o'n tig mo thròcair chaomh, 
Dol romham air gach ceum : 
'Se Diabheirdhomh air m'eascairdibh 
Mo rùn gu faic mi fèin. 

11 Mu'mbimo phobull dìchuimhneach, 

Na marbh an aitim ud : 
O Dhia ar sgiath, le d' chumhachd 
'S leag iad gu h-iosal fo'd. [sgaoil 

12 Fa lochd m teangaidh, 's cainnt am 

'Nan àrdan glacar iad : [bèil, 
Fa chùis nam mallachd, is nam breug 
A labhair iad os àird. 

1 3 Sgrios iad a'd' f heirg, sgrios iad gu tur f 

Is thèid iad as gu dian : 
Is tuigidh 'n sin gach uile thìr, 
Righ Iacoib gur e Dia. 

14 'S air teachd do'n f heasgar pilleadh 

A' donnalaich gu h-àrd, [iad, 
Mar choin, mu'n bhail' a' cuairteach- 
Is amhluidh bitheadh iad. [adh, 

15 Ag iarraidh bìdh gu seachranach, 

'S gu luaineach ann an teinn ; 
A' deanamh gearain anns an oidhch*, 
Mur bi an sàth 'nam broinn. 

16 Acb mise molar leam do neart ; 

Gu moch a* seinn do ghràis, SALM LX. im Air son gur tu mo thearmunn treun, 
'Smodhaingneach fèin's gach càs. 
17'S tu fèin mo neart,dhuitcanam fonn, 
'S e Dia mo dhìdean treun : 

'S e 'n Dia sin fèin rinn tròcair orm, 
'$ a chuidich leam a'm* f heum. 

3 ^ojrsiiraurio p e ril£i§B • 33 xuiiU. U - 

SALM LX. 

A Dtts,edpithilg thu sinrièmèM, 

Dh'fhuadaich thu sinn ar fad, 
Oir bha thu ruinn an corruich ghèir; 

Pill ruinn thu fèin gu grad. 
2 Chuir thus' an talamh trom air chrith; 

Is fòs do bhris thu e : 
Slàrapch a bhriseadh, oir gu beachd 

Air criothnachadh tha e. 

8 Do thaisbein thusa nithe cruaidh 
Do'n t-sluagh a's leat le còir : 
Fion buaireasach chuir uamhunn 
Thug thusa dhuinn r'a òl. [oirnn, 

4 Ach thug thu bratach àrd, a Dhè, 

Do'n dream d'an eagal thu: 
A chum gu sgaoilteadh sud a mach, 
BiiTÌgh firinn duit le cliu. 

5 O dhaorsa chum gu saorar leat 

Do phobull ionmhuinn fèin : ISO SAlJli3LXI Eisd rium, is slànuich mi gu grad 
Le d' dheas làimh làidir thrèin. 

6 'Na naomhachd labhair Dia iiam feart, 

Bidh aoibhneas orm nach gann : 
Air Sechem ni mi roinn gu ceart, ' 
Gleann Shucoit toimhsear leam. 

7 'S leam Gilead le dlighe cheirt, 

Manaseh 's leam gu beachd; 
'S i treubh Ephraim neart mo chinn, 
Bheir Iudah mach mo reaehd. 

8 Is soitheach-ionnlaid Moab domh ; 

Tilgeam thar Edom thruaigh 
l Mobhròg; is ni mi caithream binn 
Thar Palestin le buaidh* aàXL 

9 Cò bheir do'n chaithir dhaingein mi ? 

'S gu Edom bheir gu ceart ? [sinn? 

10 Nacn tusa, Dhia, le 'n d' thrèigeadh 

'S nach deachaidh mach k'r feachd? 

11 O thrioblaid tabhair còmhnadh 

dhuinn, 

Oir 's dìomhain furtachd dhaoin'. 

12 Tre Dhia ni sinne treubhantas, 

'Se shaltras naimhde fuidh'n. 

SALM LXI. 
Rl glaodh mo ghearain èisd, a Dhè 9 
Is m'urnuigh thoir fa'near. BMM LXI 131 

2 O ioinall talmhainn èigheara riut^f 
'S mo chridhe trom fo smal : 
Dhia, treòraich chum na carraig mi 
A's àirde-na mi fèin. 

3Bu tearmunn thu, 's bu chaistealdhornh 
O m'easeairdibh gu lèir. 

4 A'dV phàilliun naomh ni mise tàmh 

Gach aimsir is gach tràth : 
Mòdhòigh fodhubhar sgàil'dosgèith, 
Cuiridh mi fèin gu bràth. 

5 Oir chuala tu mo bhòide naomh, 

'S aii gealladh a thug mi : 
Oighreachd na muinntir thug thu 
D'an eagal t'ainm, a Dhè. [dhomh 

6 Buan-shaoghal agus aimsir chian 

Bheir thusa, Dhia, do'n Righ : 
Mar iomadh ginealach is linn, 
A bhliadhnacha 's tu ni. 

7 Mairidh e buan am fianuis Dè, 

Gu bunaiteach 's gu bràth : 
Tròcair is firinn deasaich dha, 
(S^à chbimhead-san gach tràth. 

8 Mar sin gu siorruidh seinneam cliu 

Do t'ainm ro-uasal àrd, 
'8 mo bhòide naomha dìolam dhiut, 
'Q'là gu là gu-bràth. ìm SALM LXXL IìE foighidinn tha m 7 anam bochd 
Feitheamh air Dia gu beachd : 

'S ann uaith' tha furtachd agus fòir 
Orm air gach taobh a' fceachd. 

2 'Se mhàin a's carraig dhidein dhomh 

Is m'f hurtachd e ro-dheas ; 
Mo thearmunn dìleas e faraon, 
Gu rnòr cha ghluaisear mis'. 

3 Cia f had a dhealbhar aimhleas leibh? 

Làn-mharbhar sibh gu beachd, 
Mar bhall' air chrith, 's mar ghàradh 
Thaleagadh oirbh a' teachd. [dh'aom. 

4 O urram àrd ga m' thilgeadh sìos 

Tha 'n comhairlean a' ruith : 
'Si's miann leobreug: beannachd 'nam 
Ach mallachd an taobh stigh. [beul, 

5 O m'anam feith gu foighidneach 

Ri Dia a mhàin mar chleachd : 
Oir ann-san thamomhuinghinthreun, 
'S mo dhòchas fèin gu beachd. 

6 'Se mhàin a's carraig dhìleas dhomh, 

'S e mhàin mo shlàinte dheas : 
Mo thearmunn daingean e faraon, 
Mar sin cha ghluaisear mis'. 

7 Mo shlàinte ta 's mo ghlòir an Dia, 

Ris earbam fèin a ghnàth : SALM LXIII. 13è Carraig mo neirt, 's mo thearmunn 
'Se Dia, gu buan's gu bràth.[treun, 

8 O phobull, cuiribh ann an Dia 

Bhur dòchas anns gach àm ; 
'Na f hianuis dòirtibh mach 'ur cridh': 
'Se Dia ar tearmunn ann. 

9 'S ni dìomhain daoine beag' gu fior, 

Tha daoine mòr' 'nam brèig : 
Air tneidh ri'n tomhas, 's eatruim' iad 
Na dìomhanas gu lèir. 

10 Na h-earb à fòirneart, 's na dean uaill 

A reubainn no droch^heart : 
Na socruich fòs do chridh' air stòr, 
'N tràth chinneas saoibhreas leat. 

11 Do labhair Dia aon uair a mach : 

Sud chualas uair no dhà, 
Gur leis an Dia ta cumhachdach 
Treis agus neart gach là. 

12 Tròcair, a Thighearn, buinidh dhuit^ 

Is gràsa mòr faraon : 
Oir bheir thu rèir a ghnìomhara, 
A luigheachd do gach aon. 

SALM LXIII. 

O Dhia, is tu mo Dhia, gu moch 
Iarraidh mi thii gach là : 

M 134 SALM LXIIL Ro-thartmhor a ta m'anam bochd, 
An geall ort fèin a ghnàth ; 

Thamiann,is ciocras mòrair m'f heoil, 
An geall ort fèin gach àm, 

An tìr ro-thioraim, thartmhoir, theith, 
Gun uisg' air bith bhi ann. 

2 Do chumhachd chum gu faicinn fèin, 

'S do ghlòir a ta ro-chaomh ; 
A rèir mar chunncas roimhe thu, 
Le cliu a' t'àros naomh. 

3 Air son gur fearr na beatha fòs 

Do chaoimhneas gràdhach caoin : 
Ard-mholadh dhuit le h-iomadh cliu 
Mo bhile bheir faraon. 

4 Mar sin an cian a bhios mi beò, 

Beannaicheain thu a ghnàth : 
Is ann ad naomh ainm togam suas 
Mo làmhan riut gach tràth. 

5 Sàsuichear m'anam mar le smior, 

'S le saill ro-reamhar rèidh : 
Is bheir mo bheul 's mo bhile dhuit 
Ard-mholadh ait, a Dhè : 

6 'N tràth ni mi air mo leabaidh fòs, 

Do chuimhneachadh le tlachd, 
'S an àm na faire smuaineach' ort, 
A' dol do'n oidhche thart'. SALM LXIV. 135 7 Air son gur tu b'f hear cabhair dhomh, 

A Thighearn is a Dhè ; 
Bidh aoibhneas agus aiteas orm, 
Fo dhubhar sgàil do sgèith. 

8 Tha m'anam leantuinn riut gu dlùth : 

Do dheas làmh chum mi suas 

9 Luchd iarraidh m'anam' bhòchd g'a 

Thèid iadsan sìos do'n uaigh.[sgrios, 

10 Le faobhar claidheimh agus arm 

Sìos tuitidh iad gu làr : 
Mar chuibhrionn do na sionnachaibh 
Do nithear iad le tàir. 

11 Ach aoibhneach bidh an righ an Dia: 

Na lùghas e gun bheud 
Ni iadsan uaill ; ach druidear beul 
Gach ti a labhras breug, 

SALM LXIV. 

Teath ni mi urnuigh riut, a Dhè, 

Thoir eisdeachd dhomh gu luath; 
O eagal nàmhaid coimhid fòs, 

Gu tèaruint' m'anam truagh. 
2 O chomhairr dhìomhair dhaoine daoi, 

O ionnsuidh ghairbh faraon 
Luchd deanamh uilc is aingidheachd, 

Cuir folach orm gu caoin. 136 SALM LXIV. 3 An teangadh fèin do gheuraich iad, 

Mar chlaidheanih guineach geur ; 
Tha'm bpgh' air lagh, 's an saighde deas, 
'S iad briathr^ searbh am beil ; 

4 Gu'n caitheadh iad an dìomhaireachd 

An neach sin foirfe ta ; 
Gu h-obann taid 'ga chaitheamh fòs, 
Gun eagal is gun sgàth. 

5 A' gabhail misneieh taid san olc, 

'S a labhairt tric le chèil' 
Mu leagadh lìon an uaignidheas, 
Ag ràdh, Cò 'n ti d'an lèir ? 

6 Gach olc do rannsaich iad a mach, 

Seadh rinn iad sgrùdadh geur ; 
An rùn a stigh 's ro-dhomhain e, 
'S an cridhe mar an ceudn'. 

7 Ach saighead tilgidh orra Dia, 

Bhios guineach agus geur ; 
Grad-bhuailear agus lotar iad, . , 
'G an gortuchadh gu lèir. 

8 Mar sin bheir iad-san orra fèin 

Toradh an teang' gu grad : 
Gach uile neach d'an lèir an dòigh, 
Teichidh iad uath' am fad. 

9 Mòr-eag&l bithidh air gach neach, 

Is nochdaidh obair Dhè : SALM LXV. 137 Gir bheirear leo gu glic fa'near 

An gnìomh ud a rinn e. 
10 Ni 'm firean aoibhneas mòr an Dia, 

A' cur a dhòchais ann : 
'S gach neach 'g am bheil an cridhe 

Ni gairdeaehas nach gann. [ceart 

SALM LXV. 

Tha ann an Sion feitheamh ort 
Moladh, a Dhè, gun dìth : 

'S ann duit a dhìolar fòs gu pailt 
A' bhòid mar gheallar i. 

2 O thus' a dh'èisdeas urnuigh ghlan, 

'S ann thugad thig gach aon. 

3 Mo sheachrain tha an uachdar orm : 

Glan thus' ar peacaidh uakm. 

4 'S beannaicht' an duine sin a chaoidh 

A thaghar ìeatsa, T)hè 3 
'S a bheir thu fòs am fagus duit : 

Còmhnuidh a'd' chùirt gheibh e. 
Sàsuichear sinn le maitheas mòr 
Do theach,'s do theampuill naoimh. 

5 Le nithibh uamhasach, bheir dhuinn, 

A'd' cheartas, freagradh eaomh : 

A Dhiaar slàinte, 's tu gu dearbh, 
Làn dòchas crìch gach tìr'; 

M 3 ia8 SALM LXV. ? S na bheil san f hairge fada uainn, 
An dòchas 's tu do shior. 

6 Le 'neart-san shocruich slèibhte mòr', 

E crioslaieht' fòs le treis. 

7 'Se chaisgeas fuaim gach mara's tuinn, 

Is comh-stri dhaoine leis. 

8 Na daoine ta an còmhnuidh thall, 

Sna tìribh fad a mach, 
5 Na uamhunn orra ta gu mòr, 

Do chomhar mìorbhuileach : 
Is tusa bheir air dol a mach 

Na maidne gach aon là, 
9 S air dol an f heasgair mar an ceudn* 

Bhi aoibhinn ait a ghnàth. 

9 An talamh tha thu fiosrachadh, 

5 S 'ga uisgeachadh gu rèidh : 
Le amhainn Dè ta làn do'n uisg', 

Tròm beartach ni thu e. 
Dhoibh arbhar tha thu deasachadh, 

Le d'f hreasdal caomha fèin : 

10 'S ag uisgeachadh le pailteas mòr, 

Nan iomairean gu mìn : 

A sgrioban leagaidh tu a sìos, 

Le frasaibh ni thu tais ; 
A chinneas agus 'f hochann fòs, 

Beannaichidh tu le mais'. SALM LXVI, 133 11 Mu'n bliliadhna coron tha thu cur, 

Le d' mhaitheas fèin, a Dhè ; 
Tha saill a' sileadh anns gach àit, 
O d' cheumannaibh gu rèidh. 

12 Air cluainibh glas an f hàsaich luim, 

Nuas silidh iad gu mìn ; 
Na tulaich bheag', gach taobh a ta 
Làn aoibhneis agus gean. 

13 Na cluainean air an sgeudachadh 

Le treudaibh anns gach àit ; 
Na glinn, le h-arbhar folaichte, 
A' seinn le h4olaich àrd. 

SALM LXVl. 

Togaibh, gach uile thìr gu h-àrd 5 
lolach do Dhia nan dùl. 

2 D'a ainm ro-uasal seinnibh glòir, 

A' tabhairt dha-san cliu. 

3 Abraibh ri Dia, Cia h-uamhasaeh 

Gach beart do nìthear leat ? 
Oir gèillidh dhuit do naimhde borb, 
Airson gur mòr do neart. 

4 Sleuchdaidh gach uile thalamh dhuit, 

. Ag iomradh ort gu binn : 
Do t'ainm ro-uasal iongantach 
Ni'd moladh mòr a feheinn. 140 SALM LXVI. 5 Thigibh an so is amhaircibh 41 

Air oibribh Dhè gu geur : 
Ta uamhasach 'na ghnìomharaibh 
Air chloinn nan daoin' gu lèir. 

6 Mar thalamh tioram rinn e 'n cuan : 

Is trid nan sruth bu luath 
D'an cois chaidh daoine; 'nuair a bha 
Sinn ann-san ait le buaidh. 

7 Le 'threun-neart riaghlaidh e a chaoidh; 

Na slòigh d'a shùilibh ? s lèir : 
'S na h-àrdaicheadh luchd-eusaontais 
Gu h-amaideaeh iad fèin. 

8 O dhaoine, beannaichibh ar Dia, 

Ard-mholaibh e gun chlos. 
$ 'Se chum ar n-anam beò, 'se bheir 
Nach carruichear ar cos. 

10 Mar airgiod leaghta ghlan ' thu sinn: 

'S tu dh'f hidir sinn, a Dhè : 

11 Chuir umainn lìon; ar leasraidh chuir 

Fo dhòrainn is fo phèiiì. 

12 Thug thu air daoinibh marcachd 

Tre theine 's uisge chaidh ; [oirnn, 
A rìs gu h-ionad saoibhir rèidh, 
'S tu fèin thug sinn le buaidh. 
13Racham do d' tnigh le ofrail-loisgt' : 
Dhuit coimhlìonam mò bhòid, SALM LXVII. 141 

14 A ghealladh leam le fosgladh bèil, 
Tràth bha mi 'n èigin mhòir. 

15Do'n fheudail reamhar,ìobairt-loisgt* 
Le tùis is saill nan reith' ; 
Ofrail nam bò, 's nan gabhai; fòs 
Sud bheir mi dhuit fa leth. 

16 Thigibh, is èisdibh so, gach neach 

Air am bheil eagal Dè, 
Gach maith do rinn air m'anam 
Sud aithriseam gu rèidh. £bochd, 

1 7 Do ghlaodh mi risguh-àrd lem'bheul: 

Le m'theangaidh dh'àrdaich e. 

18 A'm' chridh'ma bheir mi spèis do'n 

Cha 'n èisd an Tigheam mi. [olc, 

19 Gu dearbh dh'èisdDiarium: thugfa'n- 

Guth m'urnuigh Righ nan dùl.fear 

20 Moladh do Dhia, nior cheil a ghràs, 

'S mo ghuidh' nior chuir air cùl. 

SALM LXVIL 

Giu'n deanadh Dia mòr thròcair 
'S ar beannachadh a ghnàth:[oirnn. 

Is togadh e gu gràsmhor oirnn 
Dealradh a ghnùis' gu bràth. 
2 Ghum fios do shlighe bhi gu fior 
'S gach uile thìr air bith : 142 SALM LXVIII. Is iomradh air do shlàinte chaoimlr 
Measg fhineacha fa leth. 

3 Moladh am pobull thus', a Dhè : 

Moladh gach pobull thu. 

4 Biodh gairdeachas air fìneachaibh, 

Gu h-ait a' seinn do chliù : 
Oir ceart-bhreth bheir thu air an t- 
Kiaghlaidh air thalamh iad.fsluagh, 

5 Moladh gach pobull thus', a Dhè : 

Moladh iad thu 's gach àit. 

6 'N sin bheir gach talamh is gach fonn 

Deadh thoradh trom gu pailt : 
Is cuiridh Dia ar Tighearn oirnn 
A bheannachadh gun airc. 

7 Ni Dia ar beannachadh gun cheisd, 

'S bidh 'eagal-san gu nor 
Air gach aon neach a dh'àiticheas 
Fad iomaill crìch gaeh tìr\ 

SALM LXVIII. 

Eireadh ar Dia, is sgaoilear leis 
An dream a's naimhde dha : 

'S an aitim sin thug dhasan fuath, 
Teicheadh o 'ghnùis gu bràth. 
2 Mar sgapar deatach, fuadaich iad : 
Mar leaghas teine cèir, SALM LXVIII. 143 Mar sin gu sgriosar droch dhaoinVas 
A fianuis Dhè gu lèir. 

3 Ach gairdeachas air daoinibh eòir, 

Is aoibhneas gu'n robh ac' 
Am fianuis Dhè, le luathghair mhòir, 
'S iad suilbhir agus ait. 

4 Seinnibh do Dhia, sior-mholaibh 'ainm: 

Ardaichibh 'n Ti a ta 
Marcachd air nèamh, tre 'ainm-san 
Bibh ait 'na làth'r a ghnàth. [I AH, 

5 Do dhìlleachdain is athair Dia ; 

Do bhantraichibh gun neart, 
An tigh a naomhachd tha e ghnàth 
'Na bhreitheamh direach ceart. 

6 Suidhichidh Dia an teaghlaichibh 

An dream tha uaigneach truagh : 
Is saoraidh e gu tròcaireach 

'Na bheil fo chuibhreich chruaidh; 

Ach meud 9 $ a bhios gu h-eucorach 

Ri ceannairc is ri lochd, 
Ni iadsan còmhnuidh bhunaiteach 

Am fearann tioram bochd. 

7 Air ceann do shluaigh tràth dh'imich 

A Dhè, san f hà^ch chruaidh ; [thu, 
I 8 Chriothnaich an talamh, shil an speur, 
An làthair Dhè nan sluagh: 144 SALM LXVIII. Sliabh Shinai fèin tha daingean àrd, 
Chriothnaich is luaisg gu mòr, 

An làthair Dhè, Dè Israeil, 
Tha urramach an glòir. 

9 Shil thusa, Thighearna, gu pailt 

Frasan a nuas gun dìth ; 
Is shuidhich agus dh'f hurtaich thu 
Air t'oighreachd, is i sgìth. 

10 Bha f òs do choimh thional 's do shluagh 

'Nan còmhnuidh innt', a Dhè, 
Do d' mhaitheas rinn thu deasachadh 
Do d' dhaoinibh bochda fèin. 

11 An Tighearna ta làidir treun, 

Leig e a ghuth a mach, 
*S a' chuideachd^sin a dh'f hoillsich e 
Bu lionmhor iomarcach. 

12 Rìghrean nan armailte 's nam feachd, 

An sin le deifir theich ; 
'S ise a dh'f huirich aig an tigh, 

Bha 'n sin a' roinn na creich'. 
13Measg phota luidh sibh,ach bidh sibh 

Mar sgiath nan colman luath, 
Foluicht' le h-airgiod, is an cleit' 

Le h-òr a's deirge snuadh. 

14 Tràth sgaoil Dia uile-chumhachdach 
Na rìghrean innt' a steach : SALM LXVIII, 145 N sin bha i geal mar Shalmon àrd, 
'S i uile làn do shneachd. 

15 An sliabh ud, Dhè, is cosmhuil e, 

Ri Basan measg nam beann, 
Mar Bhasan mòr is amhluidh e 9 
Gu h-àrd a thog a cheanm 

16 C'ar son a leum sibh, bheannta àrd? 

'S e so àrd-thulaich Dhè, 
Am miann leis tàmh, is bithidh e 
'Na chòmhnuidh ann gach re. 

17 Tha carbaid Dhè 'nam fichead mìP; 

Mìlte do ainglibh treun' : 
'Na theampull naomh tha Dia 'nam 
lonnan 's 'na Shinai fèin. [measg, 

18 Is chaidh thu suas air ionàd àrd, 

Thug bruid am braighdeanas, 
Do dhaoinibh fhuair thu tiodhlaca 

Le'n dean thu toirbheartas : 
'S ann cheana fòs do'n mhuinntir ud 

Ro-cheannairceach a ta, 
A chum gu'm biodh lehobhah Dia 

'Na chòmhnuidh ac' a ghnàth. 

19 Dia gu ma beannaicht' gu robh e, 

Tha dòrtadh oirnn gach lò 
A thiodhlaca, 'se Dia ar slàint', 
An Dia a chum sinn beò. 

N UC SALM LXVIII. 20 Is leinn an Dia ta làidir 1 reun, 

Ni cabhair anns gach eks : 
Do Dhia lehobhah buinidh fòs 
Làn-teasairginn o'n bhàs. 

21 Ach ceann a naimhde brisidh Dia ; 

Is claigionn greannach cruaidh < 
An f hir a dh'imicheas gu dàn 
'Na chionta fèin gach uair. 

22 Deir Dia, Bheir mise air an ais 

Mo shluagh o Bhasan àrd ; 
'So dhoimhneachd fairge bheir mi rìs, 
A nìos iad le mòr bhàigh. 

23 Chum ann am fuil do naimhde dian, 

Do chos gu'n deanar dearg, 
'S gu'n tumar fòs 'nam fuil-san fèin 
Teangadh do mhadradh garg'. 

24 Do thriall-sa chunnaic iad, a Dhè, 

A Thighearna ro-chaoimh, 
'S e triall mo Thighearn is mo Righ, 
'S ann anns an àros naonih. 

%5 Luchd-òrain dh'imich iad air tùs, 

Luchd-inneil ciùil a rìs : 
'Nam measg a' bualadh thiompan fòs 

Na maighdeana gu mìn. 
26 Deanaibh-sa Dia a bheannachadh, 

'Nur coimhthional le chèil', SALM LXVIII. 147 Eadhon Iehobhah Dia nara feart, 
O thobar Israeil. 

27 Beniamin beag le'n triath an sud, 

Bha prionnsan ludah ann, 
Le'n comhairl', prionnsan Naphtali, 
Is prionnsan Shebuluin. 

28 Do Dhia 'se dh'àithn is dh'orduich 

Doneart is fòs do threòir: [dhuit 
An gnìomh a rinn thu air ar son, 
Neartaich, a Dhè na glòir'. 

29 Airson do theampuill naoimh,aDhè, 

Ta aig Ierusalem, 
Do bheir na rìghre ta mu'n cuairt 

Deadh thiodhlaca dhuit fèin. 
SOThoir achmhasan doluchdnan sleagh, 

'S do chuideachd mhòir nan tarbh, 
Do laoghaibh fòs a' phobuill ud 

Thoir achmhasan gu garbh, 

Le mìribh airgid gus an gèill 

Iad sud gu lèir do d' smachd : 
Sgaoil thus' am pobull ud, a Dhè, 

A ghabh do'n chogadh tlachd. 
31 Thig prionnsa mòr' o'n Eiphit mach, 

'S ni Etiopia fòs 
A làmhan shìneadh mach gu luath 

Ri Tighearna na glòir'. 148 SALM LXIX. 32 O rioghachdan an domhain mhòir, 

Seinnibh do Dhia gu grinn ; 
Do'n Dia a'sRigh 's a's Tighearn ann, 
Seinnibh-sa moladh binn. 

33 Do'n mharcach àrd air nèamh nan 

Ta ann o'n aimsir chèin : [nèamh, 
Feuch, tha e cur a mach a ghuth', 
A ghuth' ta làidir treun. 

34 Sìoivthugaibh neart do Dhia : oir tha 

A ghlòir thar Israel, 
'S a threis a ta sna nèamhaibh àrd v 
2 S an neulaibh tiugh' nan speur. 

35 O d' naomh-thigh 's uamhasach thu, 

Dia Israeil gu beachd, [Dhè : 
D'a phobull bheir sàr-neart is treòir • 
'^ beannaichte Dia nam feart. 

SALM LXIX. 

O teasaikg mise, Dhè mo neirt, 

Oir dhòirt na tuilte orm, 
Is thàinig fòs air m'anam bochd, 

Na h-uisgeacha le toirm. 
2 An làthaich dhomhain tha mi'n sàs, 

Gun àit an seasainn ann ; 
Le h-uisgibh domhain ghlacadh mi, 

Is sruth (]ol thar mo chean-n. SALM LXIX. 149 3Taim sgìth le m'ghlaodhaich ; agus tha 
Mo scornan loisgt' le tart : 
Mo shùile ta air fàilneachadh, 
Feitheamh air Dia nam feart. 

4 Is lionmhoire na falt mo chinn 

Mo naimhde gun chion-fàth, 
'S an-dream ud fòs le'm b'àill mo 
Ro ghuineach làidir ta. [chlaoidh 

An sin an ni nach d'thug mi leam, 
Dh'aisig mi uam gu beaehd. 

5 Dhia, 's fìosrach thu air m'amaideachd, 

Cha'n f holuicht' ort mo lochd. 

6 Nàir air mo sgàth-sa, Dhè, na leig, 

O Thighearna nan sluagh, 
Air neach air bith do'n aitim ud 
Tha feitheamh ort gach uair : 

An dream sin 9 O Dhia Israeil, 

Ga d'iarraidh fèin a ta, 
Na leig gu bràth fo nàire iad, 

No masladh air mo sgàth. 

7 Oir masladh dh'f huiling air do sgàth ; 

Lionadh mo ghnùis le nàir'. 
8Do m'bhràthraibh is fear coigreach mi, 
Coimheach aig cloinn mo mhàth'r, 9 Le eud do theach-sa shluigeadh mi ;. 
Meud 's a bheir masladh dliuit, 
N s 150 SALM LXIX. 'S ann orms' an toibheum sud gu lèir 
Gu leth-tromach a thuit. 

lOM'anam tràththraisg,'s a rinn mi gul, 
'N sin mhasluieh iad mo ghnìomh. 

11 'S 'nuair chuir mi umam eudach saic, 
Ball-magaidh rinn iad dhìom. 

12Dhoibhsan a shuidheas anns a'gheat', 
'S cùis chòmhraidh mi gach là; 
'S do luchd na misg' ri àm am pòit', 
A'm' òran tha mi ghnàth. 

13 Ach niise, Dhè, ni'm urnuigh riut, 

San uair a's taitneach leat: 
Eisd rium, a Dhè, rèir meud do ghràis, 
Le d' chabhair f hior thoir neart. 

14 O'n làthaich saor mi, O mo Dhia ! 

Chum fuidh nach rachainn sìos : 
O luchd mo mhi-ruin teasairg mi, 
'S o dhoimhneachd uisge nìos. 

15 Narachadh tharum tuilteach uisg', 

Na sluigeadh doimhneachd mi, 
An slochd na druideadh ormabheul 
Gu h-iomlan chum mo chlaoidh. 

16 Eisd rium, O Dhia, oir 's maith do 

Pill rium a'd'thròcair phailt.[ghràs: 

17 Do ghnùis na ceil air t'òglach fèin, 

Eisd rium gu luath, 's mi'n airc. SALM LXIX. 151 18 Ri m'anam druid, is fuasgail e : 

O m' nàmhaid dean mo dhìon. 

19 Mo rnhasladh, m'eas-urram, 's monàir', 

'S mo naimhde, 's lèir dhuit fèin. 

20 Le toibheum tha mo chridhe brist', 

Is mi gu h-iarganach : [achd, 
Dlriarr mi luchd truais is comhf hurt^ 
Is dhiubh cha d'fhuaras neach. 

21 Seadh, thug iad domblas dhomh mar 

'Sam ìotadh thug fion geur.[bhiadh, 
22Mar eangach dhoibh gu robhambord; 
'S mar rib an àgh gu lèir. 

23 Gun lèirsinn biodh an sùilean dall, 

'S an leasraidh ghnàth air chrith. 

24 Dòirt orra t'f hearg, 's le d'chorruich 

Glac iad gach uair sam bith. [ghèir 

25 Mar f hàsach lom gun àiteachadh 

Gu robh an tàmh 's an teach, 
Is anns na pàilìiunaibh bu leo 
Còmhnuidh na gabhadh neach. 

26 Oir lean iad le dian-f hoireigneadh 

An ti a bhuaileadh leat ; 
Is labhair i?d chum doilgheis mhòir, 
Do'n dream a rinn thu lot. 

27 Cuir ciont 5 ri 'n aingidheachd, 's na 

A'd' cheartas iad a steach : [leig 152 SALM LXIX. 28 A leabhar fòs nam beò gu tur 

Dubhar iad sud a mach ; 

Is maille ris na fireanaibh 
A bhuineas duit gun cheisd, 

Is ann an àireamh dhaoine còir 
Na sgrìobhar iad am feasd. 

29 Ach mise ta gu h-ainnis bochd, 

Is làn do bhròn faraon : 
Togadh do shlàinte mi an àird, 
A Dhè, gu gràsmhor caoin. 

30 Le h-òran binn sior-mholaidh mi 

Deadh ainm mo Dhè gach là, 
? S a chliù-san fòs sior-thogar leam 
Le buidheachas gu h~àrd. 

31 'S fearr leis an Tighearn sud gu mòr 

Na damh ta adharcach, 
No ìobairt fòs a bheireadh neach 
Do bhiorach crobhanach. 

32 Na daoine sèimh tràth chi iad so, 

Bidh aoibhneach ait gu leòr ; 
Is bidh 'ur cridh'-sa beò gu bràth 
Ta 'g iarraidh Dhè na glòir'. 

33 Ri bochdaibh èisdidh Dia,'s cha dean 

Tàir air a phriosanaich. 

34 Nèamh, muir, is tìr, gu moladh e, 

'S gach ni ta gluasauacl . SALM LXX. 153 35 Oir bailte Iudah togaidh Dia, 

Is saorar Sion leis, 
A chum gu meal iad i gu buan, 
'Ga h-àiteachadh am feasd. 

36 Do shliochd a sheirbhiseach gu fior, 

Is sealbh ro-dhìleas i ; 
'S an dream a bheir d'a ainm-san 
Sior-chòmhnuidh innte ni. [gràdh 

SALM LXX. 

Xehobhah Dhia,gu m' theasairginn, 

'S gu m' chòmhnadh, deifrich ort. 
2 Biodh nàir' is amhluadh air an dream 

Ta 'g iarraidh m'anam' bhochd : 
Pillear an dream vid air an ais, 

Le 'm miann mo lochd a ghnàth, 
Mòr amhluadh gu robh orra sud, 

Is rughadh gruaidh gach là. 

8 Gu pillear iadsan air an ais, 
Mar thuarasdal d ? an nàir'. 
An dream a their gu fanoideach, 
Aha, aha, le tàir. 
4 Aoibhneas is aighear, do gach neach 
Ga d' iarraidh f èin a ta : 
Is abradh iad le 'n toigh do shlàint*, 
Dia gu ma mòr, a ghnàth. 154 SALM LXXL 5 Ach mise ta gu h-ainnis bochd, 
A m' ionnsuidh greas, a Dhia : 
Mo chabhair thu, 's mo shlànuighear ; 
Moille na dean, mo Thriath, 

SALM LXXL 

'Sann riut a ta mi 'g earbsadh, Dhè ; 
Nàir' orm am feasd na biodh, 

2 A'd' cheartas fòir, thoir orm dol as : 

Aom rium do chluas, saor mi. 

3 A'd' charraig còmhnuidh bi-sa dhomh, 

D'an tàthuicheam do shior: 
Mo chaisteal, is mo dhaingneach thu, 
Thug àithne chum mo dhìon. 

4 A làimh nan aingidh, O mo Dhia, 

Dean fuasgladhdhomh a'm'chruas, 
A làimh na muinntir eucoraich, 
A ta gun iochd, gun truas. 

5 Oir 's tusa, Thighearna mo Dhia, 

Mo dhòchas ann am f heum : 
O aois is aimsir m'òige nuas, 
Mo mhuinghinn thu ro-threun. 

6 'S ann leatsa chumadh mise suas, 

O thain'geas as a' bhroinn ; 
A bolg mo mhàthar bhuin thu mi, 
Sior-mholam thu gu binn. SALM LXXI. 155 7 Mar aobhar iongantais, a Dhè, 

Aig mòran a ta mi ; 
Ach 's tusa 's tèarmunn dìleas dhomh, 
'S mo spionnadh mòr gun dìth. 

8 Lìonar mo bheul le d' mholadh-sa, 

'S le t'urram fèin gach lò. 

9 Na tilg mi dhìot a'm' aois : 's na trèig 

'N tràth dh'f hàilnicheas mo threòir. 

10 Oir m'aghaidh mheud 's is naimhde 

Labhair gu sgaiteach geur : [dhomh 
'Sandreamta brath air m'anambochd, 
Ghabh comhairle le chèil', 

11 Ag ràdh, Do thrèigeadh e le Dia, 

Leanaibh e nis gu teann, 
Is glacaibh r oir g'a theasairginn 
Cha'n 'eil neach idir ann. 

12 A Dhè, na bi-sa fada uam ; 

Fòir orm, mo Dhia, gu luath. 

13 Biodh nàir' is claoidh air m'eascaird- 

'G am bheil do m'anam fuath: [ibh, 

Masladh is nàire fol'cheadh iad, 
Tha 'g iarraidh m'uilc gach lò. 

14 Sìor-earbam riut, is seinnidh mi 

Do chliu ni 's mò 's ni 's mò. 

15 Labhraidh mo bheul air t'f hìreant- 

S do shlàint'gach làgun sgìos: [achd, 156 SALM LXXI. An àireamh sud aig lìonmhoireachd 
Cha'n f heudar leam chur sìos. 

16 Tre neart an Tigheaina mo Dhia, 

Fòs gluaisidh mi a ghnàth : 
Is ni mi sgeul air t'fhìreantachd, 
T'f hìreantachd fèin a mhàin. 

17 O m'òige rinn thu teagasg dhomh, 

A Thighearn is a Dhè : 
Is chuir mi t'oibre iongantach 
Gu ruige so an cèill. 

18 A nis air bhi dhomh aosmhor liàth, 

Na trèig mi, Dhia nam feart : 
Gu taisbeanainn do neart 's do threis, 
Do'n àl a t'ann, 's ri teachd. 

19 'S ro-àrd do cheartas fèin, a Dhè, 

Is rinn thu bearta mòr : 
O Dhia, cò e a's cosmhuil riut, 
No choimeas riut is còir ? 

20 Trioblaid ro-mhòr is an-shocair, 

'S tu thaisbein dhomh, a Dhè ; 
Ath-bheothaichidh, is bheir thu rìs 

O dhoimhneachd talmhainn mi. 
ai Momhòrachd cuiridh tus* am meud, 

'S bheir sòlas air gach taobh. 
22 Air saltair molam thu, mo Dhia, 

Seadh t'f hìrinn ta ro-chaomh. SALM LXXIL 157 Is seinneam dhuit air clàrsaich bhinn, 
O Aoin naoimh Israeil. 

23 Mo bhilean ni mòr-ghairdeachas, 

Tràth sheinneam dhuit le m' bheul: 
Bidh subhachas is aoibhneas mòr 

Air m'anam fèin, a Dhè, 
A shaoradh leat gu tròcaireach 

O 'thrioblaidibh gu lèir. 

24 Is bidh mo theang' air t'f hìreantaehd 

Ag iomradh feadh an là : 
Oir nàir' is amhluadh f huair an dream 
'G iarraidh mo lochd a ta. 

SALM LXXIL 

Dhia, thoir do bhreitheanas do'n 
Is t'f hìreantachd d'a mhac. [righ, 

2 Bheir esan ceart bhreth air do shluagh 

do d' bhochdaibh còir 'nan airc. 

3 Na sleibhtean àrda bheir a mach 

Siochaint do'n t-sluagh gu pailt ; 
Is bheir na tulaich bheaga sìth 
Le fireantachd gun airc. 

4 Air daoinibh bochd a' phobuill fòs, 

Bheir esan breth gu ceart ; 
Is clann nan ainnis saoraidh e, 
Mjn-bhrisidh luchd ain-neirt. 158 SALM LXXII. 5 Am feadh bhios grian is gealach ann, 

Freasdal do'n là 's do'n oidhch', 
Bidh t'eagal orra-san gu mòr, 
O linn gu linn a chaoidh. 

6 Mar uisge air an f haiehe bhuaintf, 

Is amhluidh thig e ntias : 
Mar fhrasaibh dh'uisgicheas am fonn, 
Is ionnan sin a ghràs. 

7 R ? a linn-san bidh na fìreanaich 

Gu h-ùr a' fàs le blàth : 
'S am feadh a bhios a' ghealach ann, 
Bidh siochaint pailt a ghnàth* 

8 Bidh uachdranachd aig mar an ceudn' 

O thuinn gu tuinn gu sìor, 
Is ruigidh sud o'n amhainn mhòir, 
Guiomallcrìchgach tìr'. [chruaidh 

9 Luchd-còmhnuidh fòs an fhàsaich 

Sleuchdaidh iad sìos 'na làth'r ; 
A naimhdean imlichidh an ùir, 
A' tabhairt ùmhlachd dha. 

10 Righ Tharsis, is nan eileanan, 

Tiodhlacan bheir iad uath', 
Bheir rìghrean Sheba, Seba fòs, 
Tabhartais dha gu luath. 

11 Seadh, fòs 'na fhianuis sleuchdaidh 

Gach righ air thalamh ta : fsìos SALM LXXII. 159 S gach ginealach air feadh gach tìr f 
JDha seirbhis ni a ghnàth. 

12 An t-ainnis bochd gnn chuideachadh, 

Saoraidh tràth dh'èigheas ris. 

13 'S ni acarachd ri truaghan bochd, 

Is dìonar 'anam leis. 

14 'Se theasairgeas an anam fòs 

O f hoill 's o f hòirneart gheur : 
Is fòs 'na shùilibh-san gun cheisd, 
'S prìseil am fuil gu lèir. 

15 Bithidh e beò gu maireannach, 

Or Sheba bheirear dha : 
Gnàth-urnuigh nithear air a shon, 
Is molar e gach là. 

16 San talamh cuirear dorlach sìl, 

Air bhàrr nan sliabh 's nam beann ; 
Is bidh a thoradh trom air chrith, 
Mar Lebanon nan crann. 

An dream a ta sa' chaithir mhòir, 

Bidh toradh orr' is blàth 
Gu lionmhor, mar is dual do'n f heur 

Air thalamh fàs a ta. 

17 Bidh 'ainm-san buan gu suthain sìor, 

Co-mhaireann ris a' ghrèin ; 
Is ann-san beannaichear gach slògh ; 
Is beannaichear leo e fèin. 160 SALM LXXIIL 18Beannaicht'gu robh anTighearnDia, 
Dia Israeil a ghnàth, 
An ti a mhàin ni mìorbhuile 
Le treis is neart a làimh. 
19 Beannaicht' gu robh gu siorruidh 
Ainm glòrmhor uasal fein; [buan 
Lìonadh a ghlòir gach uile thìr, 
Amen, agus Amen ! 

SALM LXXIIL 

Gu firinneach tha Dia ro-mhaith 

Do 'phobull Israeil, 
Do'n dream'g ambheil an cridhe glan, 

Tha Dia dhoibh maith d'a rèir. 

2 Ach air mo shon-sa, 's beag nach d'aom 

Mo chosa uam gu grad : 
Cha mhòr nach d'rinn mo cheuma fòs 
Sleamhnachadh uam air fad. 

3 Ri amadanaibh ghabh mi tnù, 

Ri faicinn soirbheis daoi. 

4 Oir cuibhrichean cha'n 'eil 'nam bàs ; 

Neart làidir 's leo gun dìth. 

5 Mar dhaoinibh eile cha'n 'eil iad 

Fo thrioblaid no fo leòn : 
'S cha'n 'eil iad air an sàruchadh 
Mar chàch ]e piantaibh mòr\ SALM LXXIIL 161 6 Ardan mar shlabhraidh, uime sin, 

'G an cuairteachadh a ta : 
Am fòirneart fèin 'g an còmhdachadh 
Mar eudach thart' a ghnàth. 

7 An sùile sultmhor tha le saill : 

An tòic chaidh thar am miarin. 

8 Is truaillidh iad, 's air fòirneart geur 

Labhraidh gu h-aingidh, dian. 

9 An aghaidh fòs nan nèamh 's nan 

Am beul do thog iad suas ; [speur, 
Air feadh na talmhainn is na tìr 
An teangadh-san do ghluais. 

10 Fa'n aobhar ud gu ruige so, 

A shluagh-san pillidh iad; 
Is fàisgear dhoibh do 'n uisge mach, 
Làn cupain a's leòr meud* 

11 Is their iad, Cia mar *s lèir do Dhia ? 

'M bheil tuigs' san Ti a's àird' ? 

12 Feuch, sud na daoi, tha soirbheach- 

A' fàs 'nan stòir gach là. [adh, 

13 Mo chridh' gu dearbh ghlan mi gun 

'S an neo-chiont'nigh molàmh; [stà, 

14 Oir buailt' is smachduichte ta mi 

Gach maduinn, 's feadh gach là. 

15 Nan abrainn, Labhraidh mi mar so, 

Feuch, pheacaichinn gu beachd, 

o 8 163 SALM LXXIIL An aghaidh sliochd is ginealaich 
Na cloinne 's ionmhuinn leat. 

16 Tràth smuainich mi gu'n tuiginn so, 

Bu chruaidh-cheisd orm angnìomh. 

17 Achchaidh misteach donaomh-thigh 

Is thuig mi 'n sin an crioch. [Dhè, 

18 Gu deimhin chuir thu iad air fad 

An àitibh sleamhuinn lom : 
Is thilg thu iad a sìos g" an sgrios 
Le dioghaltas gu trom. 

19 Feuch cionnus thàinig orra claoidh, 

Am mionaid bhig na h-uair' ? 
Oir tha iad air an sgrios gu tur 
Le oillt is eagal mòr. 

20 Mar aisling 'nuair a dhùisgeas neach, 

Mar sin, a Dhia nan sluagh, 
Ni thusa dimeas air an dealbh, 
Air mosgladh dhuit à suain. 

21 Mar so bha air mo chridhe cràdh, 

'S am airnibh goimh ro-gheur. 

22 Oir bha mi baoth is aineolach : 

Mar bhrùid a'd' làth'r, a Dhd. . 

23 Gidheadh, tha mise maille riut, 

O Thighearna, a ghnàth : 
Is air mo dheas làimh ghlac thu mi, 
Ga m' chumail suas gach Ià. SALM LXXIV. 163 24 Do nithear leat mo stmradh f òs 

Le d' chomhairle a'm'' f heum, 
Is gabhaidh tu mi steach fadheoidh 
A'd' àros ghiòrmhor fèin. 

25 Cò th'agam anns na nèamhaibh shuas 

Ach thusa, Dhia nan dùl ? 
Is cha 'n 'eil neach air thalamh fòs 
Ach thus' am bheil mo dhùil. 

26 Mo chridh' is m' f heòil faraon a ta 

Air fàilneachadh gun cheisd : 
Gidheadh 'se neart mo chridhe Dia, 
'S mo chuibhrionn bhuan am feasd. 

27 Oir feuch iad sin tha fada uait, 

Lèir-sgriosar iad gu luath : 
Oir chlaoidheadh leat gach uile neach 
Air strìopachas chaidh uait. 

28 Achdhomhsa's maith teachddlùthdo 

Dh'earb mi à Dia mo neart, [Dhia; 
A chum gu foillsichinn gu sìor 
Gach gnìomh a rinneadh leat. v 

SALM LXXIV. 

C'akson a thilg thu sinne uait ? 

An ann gu bràth, a Dhè ? 
C'arson ri caoraich t'ionaltraidh, 

A las do chorruich gheur ? 164 SALM LXXIV. 2 Cuimhnieh, a Dhè, do choimhthional 
A cheannuich thu o chèin ; 
Slat t'oighreachd fòs a shaoradh leat, 
Sion do chòmhnuidh fèin. 

8 A chum nam fàsach siorruidh buan, 
Do chosa tog gu grad ; 
Is chum gach olc a rinn do nàmh 
A'd' theampull naomh air fad. 

4 Do naimhde rinn iad beucadh borb 

Measg coimhthionail do shluaigh: 
Is chuir iad suas am brataichean 
Mar chomhar air am buaidh. 

5 Bu chliùiteach neach mar dheantadh 

A thuagh a thogail suas, [leis 
Air crannaibh àrda dosrach tiugh, 
A chum an leagadh nuas. 

6 Ach nis an obair shnaidhte ghrinn, 

Le h-ordaibh 's tuaghaibh bhris ; 

7 Is chuir iad suas 'na lasair dheirg 

Do theampull naomh 'g a sgrios: 

Tigh còmhnuidh naomha fainm-s^, 
Feuch, thruaill iad e le tàir, [Dhè, 

'G a mhilleadh is ? g a leagadh sìos 
Co ìosal ris an làr. 

8 'Ncin cridhe labhair iad mar so, 

S^i'iosamaid iad le chèir : SALM LXXIV. 165 Gaeh Sinagog th'aig Dia san thy 
Loisgeadh iad leo gu lèir, 

9 Ar comhara cha'n f haicear leinn ; 

Fàidh cha'n 'eil idir ann, 
Ni mò tha neach 'nar measg cho geur 
D'an lèir cia fad an t-àm. 

10 Cia f had a bheir, O Dhè nan dùl, 

Nji naimhde toibheum uath' ? 
An toir an nàmhaid beum am feasd 
Do t'ainm^sa, Dhia nan sluagh ? 

11 C'arson a phillear leat do làmh, 

Do dheas làmh air a h-ais ? 
O buin a mach o d' bhrollach i, 
Chum fuasgladh oirnn gu cas. 

12 Oir Dia na glòir' tha neartmhor àrd, 

O chian is e mo Righ, 
Ambuilsgein talmhainn le mòr-neart, 
Ag oibreach' slàint' is sìth\ 

13 An f hairge sgaoileadh leat le d'neart, 

Is cinn ro-làidir chruaidh 
Nan dràgon bhriseadh leat san uisg' 
A' tabhairt orra buaidh. 

14 Cinn Lebhiatain àghoir mhòir, 

'S tu fèin a bhris is phronn ; 
Isthugthuemar bhiadh do'n t-sluagh, 
A bha san fhàsacK lom. 166 SALM LXXIV. 15 'S tu sgoilt an tobar is an tuil : 

'S tu thiormaich aimhne mòr', 

16 'S tu dheasaich solus agus grian, 

Is leat an oidhch', 's an lò. 

17 Criocha na talmhainn shocruich thu : 

Rinn thu an samhradh teth, 
'S an geamhradh fòs do rinneadh leat, 
'Nan aimsiribh fa leth. 

18 Gu'n d* thug na naimhde toibheum 

Cuir sud air chuimhne, Dhè, [uath' 
? S gu'n d' thug am pobull amaideach 
Do t'ainm ro-uasal beum. 

19 Anam do cholmain na toir suas 

Do chuideachd mhòir nan daoi : 
Is coimhthional do dheòraidh bochd 
Na dearmaidiad a chaoidh. 

20 Do chumhnant thoir fa'near, a Dhè; 

Oir àitean dorch' na tìr', 
Tha uile air an àiteachadh 
Le luchd an f hòirneirt ghèir: 

21 Na pillear air an ais le nàir' 

Na' dh'f huiling fòirneart goirt : 
An dream ta ainnis aim-beartach, 
Deanadh iad moladh ort. 

22 Tog ort is èirich suas, a Dhè; 

Tagair do chùis gu treun : SALM LXXV. 167 Cuimhnich mar tha an t-amadan 
Gach là toirt dhuitse beum'. 
23 Na dearmaid guth na muinntir sin 
'Nan naimhdibh dhuit a ta : 

Tha bruidheann dhaoin' a dh'èirieh 
Sìor-dhol am meud a ghnàth. [riut> 

SALM LXXV. 

[ Dhuit bheir sinn buidheaehas, a 
Dhuit buidheachas a ghnàth:[Dhè y 
Oir foillsichidh do mhìorbhuile, 
Gur fagus t' ainm gach là. 

2 Tràth gheibh mi is a ghlacar leam 

Coimhthional mòr na tìr', * 
Do ni mi dhoibh deadh bhreitheanas, 
Gu cothromach 's gu fior. 

3 Sgaoileadh an dùthaich, is an sluagh 

'Ga h-àiteachadh a'ta : 
Ach mise eumaidh suas gu treun 
Posta na tìr' a ghnàth. 

4 Thubhairt mi ris gach amadan, 

Na gluais gu h-amaideach : 
*S ri luchd an uilc, Na togaibh suas 
Bhur n-adhare àrdanaeh. 

5 Bhur n-adharc fòs na togaibh suas : 

Ri cainnt le muineal cruaidh. 168 SALM LXXVL 6 Cha'n ann o'n ear, no 'n iar, no deas, 

Thig urram mòr no buaidh. 

7 Ach 's breitheamh Dia : a leagas aon 

'S a thogas aon fa seach. 

8 Oircup an làimh an Tighearn ta 

Do 'n f hion a's deirge dreaeh : 

Làn coimeisg tha e, dòirtidh Dia 
Cuid as a mach gu grad : 

A dheasgain faisgidh daoine daoi, 
Is òlaidh iad air fad. 

9 Ach cuiridh mise fòs an cèill 

Gu suthain is gu sìor, 
Do Dhia ud Iacoib canar leam 
Ard-mholadh binn gu -fior.. 

10 Uil' adharca nan daoine daoi, 

Sgathaidh mi sìos 's gach àit ; 
Ach adharca nan saoi air fad 
Togar gu grad an àird. 

SALM LXXVI. 

An ludah aithnichear ar Dia ; 
'S mòr 'ainm an Isra'l naomh. 

2 An Salem tha a phàilliun fòs, 

A thàmh an Sion caomh. 

3 Saighdean a' bhogha bhris e 'n sin, 

An sgiath *s an claidheamh geur, SALM LXXVL 169 An còmhrag is an eath faraon, 
Bhriseadh iad leis gu treun. 

4 Is mò do mhòralachd, a Dhè, 

Is mò gu mòr do ghlòir 
Na beannta thog an cinn gu h-àrd, 
Le cobhartach ro-mhòr. 

5 Làn-chreachadh luchd a' chridhe 

Is choidil iad le suain ; [chailm, 
Na fir a bha 'nan cùraidh mhòr', 
An làmha fòs cha d'f huair. 

6 O thus' a's Dia do Iacob ann, 

Le d' achmhasan 's le d' neart, 
An carbad-cogaidh is an t-each 
'Nan suain do chuireadh leat. 

7 *S cùis eagail thu, thu fèin, a Dhè : 

Cia neach a chogas riut ? 
No ann ad shealladh sheasas suas 
An uair bhios corruich ort ? 

8 Thug thusa air do bhreitheanas 

P nèamh gu'n eualas e : 
Bha air an talamh eagal mòr 

'S 'na thàmh ghrad dh' f huirich e. 

9 Tràth dh'èirich Dia chum breitheanais, 

A theasairginn san àm, 
Gach uile dhuine ciùin is sèimh, 
Air talamh a bha ann. 

p 170 SALM LXXVIl. 10 Bheir fearg is corruich dhaoin' an siu 

Ard-mholadh dhuit gu beaehd ; 
Is fuigheall fòs na feirge mòir', 
Làn choisgidh tu le d' neart. 

11 Geallaibh 'nr bòidgu togarach 

D'ur Dia Iehobhah àrd ; 
Is coimhlionaibh gu firinneach 
ISfa gheallar leibhse dha : 

Gach neach a ta m'a thimchiolì-sanv 
Thugadh iad dha 'na àm, 

Deadh-thabhartais is tiodhlaca, 
Do'n Ti 's cùis eagail ann. 

12 Is e ni spiorad phrionnsan mòr 

A sgathadh sìos le ncart ; 
Do rìghribh fòs a' chruinne-chè 
'S cùis eagail e gu beachd. 

SALM LXXVI I. 

*eigh mi ri Dia gu h-àrdle nfghuth 
Dh'èigh mi le m' ghuth gu h-àrd; 
Is thug e, 'nuair a ghlaodh mi ris, 
Sàr-èisdeachd dhomh gun dàil. 
2 An là mò thrioblaid dh'iarr mi Dia: 
Is shruth mo leòn gun sgur, 
Rèfad na h-oidhch': is m'anamtruagl 
Sòlas do dhiùlt gu tur. SALM LXXVIL 171 3 Ak Dia ghrad-chuimhnieh mi an sin, 
Is mi an trioblaid ghèir : 
Ris rinn mi gearan trom gun tàmh, 
I Chlaoidhcadh mo spiorad fèin. 
J4 Chum thu mo shùil 'na faireachadh: 
Tha mi co iarganach, 
Nach feud mi focal cainnt no sgèil 
Labhairt le m' bheul a mach. 

5 An sin air làithibh fad o chèin 

Smuainich mi fèin le beachd ; 
Air bliadhnaibh fòs na h-aimsir cèin 
Am aire fèin bha teachd. [oidhch', 

6 Seadh chuimhnich mi mo cheòl san 

'S rinn cainnt ri m* chridhe fèin, 
ls rinn mo spiorad fòs gun tàmh, 
Le dichioll, sgrudadh geur. 

7 An tilg an Tighearn uaith gu bràth? 

Nach nochd e 'ghràdh ni 's mò? 

8 'N do sguir gu tur a ghràs am feasd? 

'S a ghealladh fad gach Iò? 

9 'N do dhearmaid Dia gu firinneach 

Bhi gràjsmhor eaoin gu bràth ? 
'Ndo dhruid e suas'nachorruichmhòir 
A thròcair chaomh 's a ghràdh ? 

10 An sin ghrad thubhairt mi gu dearbh 

Is i so m'anmhuinn mhòr : 172 SALM LXXVII. Ach bliadhnaidh deas làimh' cuimh- 
An Ti a's àirde glòir. [nicheam 

11 Gnìomhara Dhè sior-mheòraicheam, 

Mar rinneadh leis gach beart, 
Is t'iongantais o'n aimsir chèin 
Sior-cbuimhnicheam gu beachcL 

12 Air t'oibribh uile mar an ceudn' 

Smuainichidh mi gu tric ; 
Is air gach gnìomh a rinneadh leat, 
Sior-labhraidh mi gu glic. 

13 Do shlighe ta san ionad naomh, 

A Thighearn is a Dhè : 
Cò 's coimeas ann am meud ri Dia 
Ata 'na Dhia dhuinn fèin? 

14 'S tu 'n ti tha deanamh iongantais, 

A Thighearna nam feart ; 
. Is ann am measg a' phobuill fòs 
Do thaisbein tha do neart. 

15 Do shaoradh leat d'an teasairginn 

Do phobull dìleas fèin, 
Clann laeoib agus Ioseiph fòs, 
Le d' ghairdean neartmhor treun. 

16 Chunnaic na h-uisgeachan thu, Dhè, 

Chunnaic iad thu gu beachd : 
Is ghabh iad geilt ; 's air doimhneachd 
Bha mòran ogluidheachd. [fòs SALM LXXVIII, 173 17 An uisge dhòirt na neoil a nuas, 

Bu ro-mhòr fuaim nan speur ; 
Is chaidh do shaighde corranach 
A mach gu sgaiteach geur. 

18 Ard-ghuth do thairneanaich san 

Chualas, a Dhè, gu tric ; [speur, 
An saoghal las le d' dhealanaich, 
An talamh ghluais is chlisg. 

19 JOo cheuma tha san doimhneachd 

Do shlighe tha sa' chuan : [mhòir, 
Ach luirg do chos cha'n aithnich sinn, 
Tha sud am folach uaimi, 

20 Is amhluidh mar gu'm biodh ann 

Do phobull stiùireadh leat; [treud, 
Le deadh làimh Mhaois is Aaroin fòs, 
'G an treòrachadh gu ceart. 

SALM LXXVIII. 

Mo )hobull èisdibh ri mo reachd ; 
Is cluinnibh guth mo bhèil. 
2 Am briathraibh filidh cuiridh mi 
Sean-f hocail dhorch' an eèill : 
J A chuala sinn o'r sinnsearaibh, 

Is air am b'f hiosrach sinn, 
l Cha'n f holaich sinn o'n ginealach, 
'S cha cheil sinn iad o'n cloinn ; 
p3 174 SALM LXXVIIL 

A' foillseachadh àrd mholaidh Dhè 

Do 'n àl a ta ri teachd ; 
'S na mìorbhuilean a rinneadh leis, 

A chumhachd is a neart : 

5 Oir lagh an Iacob dhaingnieh e, 

Is reachd an Israel, 
A dh'orduich e d'ar n~aithrichibh, 
D'an cloinn an cur an cèiìl. 

6 Chum fios bhi aig an àl ri teachd, 

A' chlann a ta gun bhreith : 
'S gu'n innseadh iad do'n linn nan 7 An Dia gu'n cuireadh iad an dòigh, 

'S nach deantadh dichuimhn' leo 
Air oibribh Dhè, 's gu'n gleidheadh 
A reachda mar is còir : [iad 

8 'S nach biodh iad mar an sinnsireachd, 

Làn ceannairc is droch-bheirt, 
Gun spiorad tairis annt' do Dhia, 
'S an cridhe gun bhi ceart. 

9 Clann Ephraim le armaibh gleust', 

Air bogh' bu chuimseach beachd, 
Ach phill iad air an ais le geilt 
An làithibh cath' is feachd. 

10 Coimhcheangal Dhè nior ghleidheadh 

Is dhiùlt iad gèill d'a reachd ; [Ieo, Na nithe sin fa leth. 
SALM LXXVIIL 175 11 'S na mìorbhuilean a nochd e dhoibh 

A 'n cuimhne leig gu beachd. 

12 An sealladh sùl an aithriche, 

Seadh fòs an tìr na h-Eiph't, 
9 S air machair Shoain nochdadh leis 
A mhìorbhuilean ro threun. 

13 Sgoilt e an f hairg', 's thug iadsantrìd; 

Marr thorr na h-uisgean sheas. 

14 Sanlàle neul iad stiùir, san oidhch' 

Le solus tein' gu deas. 

15 Sgoilt creag san f hàsach, aisde deoch 

Thug, mar à doimhneachd mhòir ; 

16 Bhuin sruth à creagaibh, thug air 

Ruith sìos mar thuil gu leòr. [uisg' 

17 San fhàsach pheacaich iad ni 's mò; 

Is bhrosnuich an t-Ard Righ. 

18 'Nan chridhe chuir iad cathadh air ; 

D'am miann ag iarraidh bìdh. 

19 Labhair iad fòs an aghaidh Dhè ; 

Is thubhairt iad gu dian, 
An urrainn Dia san f hàsach mhòr 
Bòrd dheasachadh d'ar miann ? 

20Feuch,bhuail e chreag,bhrùchduis^e 
Dh'èirich an tuil guluath. [macn, 
Am feud e aran thabhairt fòs ? 
An deasaich feòil d'a shluagh? 176 SALM LXXVIIL 21 Ait cluinntinn so, ghabh corruich 
Ri lacob teine las, [Dia ; 

ls dh'èirich fearg ro-dhoinionnach 
Tti Israel gu cas : 

22Chionn nachdo chreidiad ann anDia, 
'S nach d'earb iad as a shìàint' ; 

23 Ged dh'fhosgail dorsa nèamha fòs, 

'S na neòil o'n àird ged dh'àithn. 

24 Ge d' dhòirt e orra Mana nuas, 

Ge d' f huair iad coirc nan speur. 

25 Biadh aingeal dh'ith iad: thug e 

Do lòn an sàth gu lèir. [dhoibh 

26 San speur thug e air gaoith an ear 

Gu'n d'imich i gu treun : 
Is thug e fòs le neart a steach 
A' ghaoth dheas mar an ceudn ? . 

27 Fòs dhòirt e orra nuas mar dhus, 

Do f heòil an uile shàth ; 
'S eoin iteagach bu lionmhoire 
Na gaineamh air an tràigh. 

28 I)o leig e sud 'nan camp a nuas 

Mu'n cuairt 'nan àitean-tàimh. 

29 Seadh dh'ith iad uile 's shàsaicheadh ; 

Oir thug e dhoibh an sàimh. 

30 Cha robh iad air an sgarachduinn 

O mhiann an cridhe fèin ; SALM LXXVIIL 177 Ach air bhith aca-san am biadh 
'G a chagnadh dian 'nam beul, 

31 A' chuid bu shultmhoir 5 dhiubh ? s 

bu trèin', 
Glac Dia 'na f heirg is mharbh : 
'S an òigridh/thaght' an Israel/ 
Ghrad-bhuaileadh leis gu garbh. 

32 Gidheadh an dèigh gach gnìomh 

dhiubh sud, 
Do pheacaich iad gu mòr; 
Is ge do rinn e mìorbhuilean, 
Nior chreid iad mar bu chòir. 

33 An làithean chaith e, uime sin^ 

An dìomhanas air fad ; 
'Sam bliadhnaidh thairis chaidh gu 
Le carroid ghèir gun stad. [lèir 

34 An uair a mharbhadh leis-san iad, 

An sin ghrad-iarr siad e, 
Seadh phill iad, agus bha iad fòs 
Gu moch ag iarraidh Dhè. 

35 Is chuimhnich iadsan gu'm b'e Dia, 

An carraig threun a ghnàth : 
Is gti'm b'e fòs an Dia a's àird' 
B'fhear-saoraidh dhoibh gach là. 

36 Ach rinn iad miodal ris le 'm beul, 

Le 'n teangaidh breug is gò ; 178 SALM LXXVIII. 37Charobh an cridhe ceart ; 'scharobh 
'Na chùmhnant dìleas da. 

38 Ach Dia, gu iochdmhor mhaith an 

lochd, 

9 S an sgrios cha d'rinn gu geur : 
Bu tric a phill e 'chorruich uath', 
'S nior dhùisg e 'f hearg gu lèir. 

39 Oir annta chuimhnich e nach robh 

Ach feoil thèid as mar bhlàth, 
Is osag ghaoith* a ghabhas seach, 
'S nach pill a rìs gu bràth. 

40 Cia tric a bhrosnuicheadh e leo 

San fhàsach thartmhor chruaidh; 
San dithreabh chuireadh corruich air 
Le eusaontas an t-sluaigh ? 

41 Seadh phili iad uile air an ais, 

Bhrosnuich iad Dia le chèil' : 
Is chuir iad tomhas mar an ceudn 
Air Ti naomh IsraeiL 

42 Dhìchuimhnich iad, 'schad'thugfa'n- 

A ghairdean treun 's a làmh : [ear 
No 'n là san d'thug e furtachd dhoibh, 
Is fuasgladh deas o 'n nàmh : 

43 No fòs mar rinneadh anns an Eiph't, 

Comhara Dhè nam feart : SALM LXXVIII. 179 Air machair Shòain mar aiì ceudn' 
A mhìorbhuile le neart. 

44 An srutha chaochail e gu fuil : 

'S na h-uillt nach feudtadh 'n òl. 

45 Chuir losgainn thuc', is cuileagan ; 

'S leo chlaoidheadh iad gu mòr. 

46 An toradh thug e is am bàrr 

Do'n bhurras sgriosach bheag ; 
Is saothair fòs an làmh air fad, 
Fo ailghios locust leag. 

47 Am fion-chroinnbhris e mar anceudn' 

Le cloich-shneachdchruaidh gach 
àit ; 

Is amhluidh mhill le reodhadh teann 
An cranna-figis àrd. 

48 Am feudail thug e thairis fòs 

Do'n ehloich-shneachd sgataich 
ghèir; 

'S le saighdibh teine-dealanaich, 
Ghrad-chuir e as d'an treud. 

49 Teas feirge, trioblaid, 's eorruich 

Sud thilg e orr' gu grad; [mhòr, 
Le ainglibh olc a chur 'nam measg, 
G'an claoidh gu goirt air fad. 

50 D'a chorruich rinn e bealach rèidh: 

anam nior chum o'n bhàs ; 180 SALM LXXVIII. Am beatha thruagh thtig thairis fòs 
Do ghalar-plàigh 's do'n chàs. 

51 Throm-bhuaileadh leis-san anns an 

Gach ceud-ghin a bha ann: [Eiph't, 
Toiseach an neirt sna pàilliunaibh 
A bha aig gineil Ham. 

52 Ach thug e mach a phobull caomh 

Mar chaoraich as an tìr : 
Is rinn mar threud san fhàsach mhòr, 
An treòrachadh gu fior. 

53 Leis stiùireadh iad gu tèaruinte, 

Gun eagal is gun sgàth : 
Ach air an naimhdibh dh'iadh an 
'S an sluagh ud viile bhàth. [cuan 

54 Gu crìochaibh ionaid naomha fèin 

Thug e a phobull leis : 
Gu ruig an cnoc so choisinn e, 
'S a bhuadhaich a làmh dheas. 

55 Thilg e na cinnich rompa mach^ 

'S an oighreachd roinn le crann : ^ 
Do Isral thug e 'n àite sud 
Gu còmhnuidh ghabhail ann. 

56 Ach bhrosnuich agus ghranaich iad 

An Dia a's àirde glòir ; 
Is idir chado choimhid iad 
A naomh-reachd mar bu chòir. SALM LXXVIII. 181 57 Ach phill iad mar an sinnseara, 

'S gu fealltach ghluais air fad: 
Mar bhogha fìar chaidh iad a thaobh, 
Is chlaon iad uaith gu grad. 

58 Le 'n dealbhaibh, is ìe'n àitibh àrcV 

Chuir iad air fearg is eud : 

59 Tràth chuala Dia bha corruich air 

Is gràin ri Israel. 

60 Ionnus a phobull girn do tlirèig, 

An Siloh chuir a làmh : 
'S am pàilliun fòs a sSioeniich e 
Measg dhaoine ghabhail tàimh. 

61 Gu briiìd thug suas an neart, 's an 

Gu làìmh nan naimhde garg. [giòir 

62 Do'n chlaidheamh thug e suas a 
Ri'oighreachd ghabh e f earg. [shluagh ? 

63 An teine loisg an òigridh ghleust' ; 

Pòsadli cha d'fhuair an òigh'm 

64 An sagaìrt thuit le claidheamh geur: 

'S cha d' rinn am bantraich bròn. 

65 Ghrad-mhosgail Dia an sin, mar 

Ag èirigh as a shuain : [neach 
Mar chùraidh 5 n dèigh bhi pòit air 
Tràth ni e iolach chruaidh, [fion 

66 'Nan deireadh bhuaileadh leis gu 
A naimhde fèin le.tàir : [geur 182 SALM LXXIX. Is ehuir e iad o sin a mach 
Gu masladh buan is nàir'. 

67 Is pàilliun loseiph dhiùltadh leis : 

Nior thagh treubh Ephraim fòs : 

68 Ach thagh e Iudah,sliabh Shioin fèin 

D'an d'thuge gràdh gu mòr. 

69 Thog esan 'f hàrdoch naomh an sud, 

Mar lùchairt àrd ro-dheas : 
'S mar ionad àrd air talamh teann 
A dhaingnich e am feasd. 

70 Is 'òglach Daibhidh thagh, is thug 

O chrò nan caorach e : 

71 'S oleantuinn fòs nan caorach trom* 

Le h-àl am measg an sprèidh , 

Is thug se e a bheathachadh 
Iacoib a phobuill naoimh, 

Is gineal Isr'eil mar an ceudn' 
A b' oighreachd dha ro-chaomh, 

72 Rèir ionracais a chridhe fèin, 

Bheathaich e iad gu beachd : 
A rèir deadh sheòltachd fòs a làmh, 
Stiùireadh leis iad gu ceart. 

SALM LXXIX. 
Thainig, a Dhè, na fìneachan 

A steach do d' oighreachd fèin, 
Thruaill iad do theampull naomh, is 

'Na tòrr lerusalem. [dh'fhàg SALM LXXIX. 183 l Is tìuig iad cuirp do sheirbhiseach 
Mar bhiadh do eoin nan speur : 
Is feoil do naomh ìiaar chobhartach, 
Do bheathaichibh an t-slèibh. 

c 

B Mu thimchioll fòs lerusaleim, 
Dhòirt iad am fuil mar uisg' : 
Is cha robh neach g'an adhlacadh 
9 8 g'an cur san uaigh an taisg. 

4 Ball fanoid agus maslaidh sinn 

D'ar coimhearsnachaibh fèin : 
Cùis spòrs'is mhagaidh do gach neach 
A ta m'ar cuairt gu lèir. 

5 Cia f had a bhitheas corruich ort, 

A Dhè, am bi gu bràth ? 
Is t'eud am bi a losgadh ruinn 
Mar lasair theith a ghnàth ? 

6 Do chorruich air na cinnich dòirt 

Aig nach 'eil eòlas ort ; 
Is air na rìoghachdaibh nach gairm 
Air t'ainm,. a Dhia nam feart. 

7 Oir mhill iad Iacob, 'f hàrdoch fòs 

'Na fàsach 'chuir iad sìos. 

8 Na" peacaidh fòs a rinneadh leinn 

Na cuimhnich dhuinn a rìs ; 
Tionndadh gu luath do thruacantas, 
Ruigeàdh e oirnn mu thràth : 184 SALM LXXIX. Oir 's dìblidh bochd a nis ar staid : 
A' tuiteam sìos gach là. 

9 Dean còmhnadh leinn, O Dhè ar 

Air sgàthglòir t'ainme fèin; [slàint', 
Sgàth t'ainme saor sinn, agus glan 
Ar peacaidh uainn gu lèir. 

10 Ciod uime 'n abx*adh fineacha, 

C'àit bheil a nis an Dia ? 
Measg fhineacha 'nar sealladh fèin, 
Aithnicheadh iad an Triath, 

Le dioghaltas a ghabhail diubh , 
Oir dhòirteadh leo gun iochd 

Fuil neòchiontach- do sheirbhiseach* 
Gu saoibhir is gu tric. 

11 Osnaidh a' phriosanaich a'd' làth'r 

Thigeadh, a Dhè nam feart ; 
'S an dream a dh'orduicheadh chum 
Saor-sa, rèir meud do neirt. [bàis 

12 liiusan tha dhuinn 'nan cqimhearsn- 

'Nam brollach, diol am beum: [aich 
Gach masladh le'n do spreig iad thu, 
Seachd uaire pill riu fèin. 

13 Treud t'ionaltraidh, 's do phobull 

Molaidh sinn thu aghnàth; [sinn, 
Is cuiridh sinn an cèill do chliu 
Q Ynm gu linn gu bràth. SALM LXXX. 185 3 JSiSB, aodhair Israeil, a stiùir 
loseph mar threud le d'làimh. 
Thusà ta d' thàmh measg cheruban, 
Dealruich a mach mu thràth. 

2 Àtl làthair Ephraim 's Bheniamin, 

Agus Mhanaseh fòs, 
Dùisg-sa do chumhachd : agus thig 
G'ar saoradh mar is nòs. 

3 Pill si.nn a rìs, a Dhè nam feart : 

Tog oirnne suas gu h-àrd 
Deadh dhealradh glan do ghnùis a nis^ 
Is saorar sinn le d' ghràs. 

4 Cia f had, a Thighearna nan sluagh, 

A leanas corruich riut, 
Jli guidlie gheir na muinntir sin 
A's pobulì dìleas duit ? 

5 Oir bheathaich thu do shluagh gu lèii 

Le aran deur is bròin : 
Is tomhas saoibhir thug thu dhoibh 
Dò dheuraibh goirt r'an òl. 

6 is rinn thu sinn mar aobhar strì 

D'ar coimhearsnachaibh fèin : 
'Nar n-aobhar spòrs' is abhacais 
D'ar n-eascairdibh gu lèir. 

7 Pill sinn a ris, O Dhè nan slògh ; 

Tog oirnne suas gu h-àrd 

Q S 186 SALM;LXXX JPeadh dhealradh glan do ghnùis à 
ìs saorar sinn le d' ghràs. [nis, 

8 Thi|g thu fipnain as an Eiphit : 

Na cinnich thilg thu imach, 
Is shuidhich thus' an f bionain ud 
'Nan ionad sud/fa seach. 

9 R?itìch thu àite dhi ; is ghabh 

I freumh gu daingean teann, 
Le d' bheannachadh; islionadh le&th* 
An tìr o cheann gu ceann. 

10 Na cnuic ro-àrda dh'f holuieh i 

Le sgàil 's le dùbhar fèin : 
A geugan bha a cinneachduinn 
Mar sheudair àluinn rèidh. 

11 An dara taobh gu ruig an cuan 

Chuir i a mach a meòir ; 
^An taobh ud eil' a geugan shìn 
Gu ruig an amhainn mhòir. 

12 A callaid e'uim ? a bhriseadh leat ! 

lonnus ìgu bheil gaeh neach 
Thèid seachad air an rathad mhòr, 
'Ga spionadh leò fa seach. 

IS Tba'n torc a thig o'n choille macli 
'Ga fàsachadh gu lèir, 
Tha beathaich ailt' na machraeh fòs 
'Ga slugadh suas lè ehèil', SALM LXXX. 187 14Pill,guidh'mid ort, aDhè nan sluagh, 
Is seall o nèamh a nuas, 
Feuch, agus fiosraich fèin a nis 
An f hionain so le truas : 

15 Am fion-lios sin a shuidhich thu, 

Le neart do làimhe deis' : 
'S am meanglan ud a neartaich thu 
Dhuit fèin le lùth is treis. 

16 Le lasair theine loisgeadh i, 

Is ghearradh i a nuas : 
Làn-mhilleadh agus sgriosadh iad, 
Le achmhasan do ghnùis. 

17 Airfear 'do dheas làimh fèin, a Dhè, 

Gu robh do làmh gu treun : 
Air mac an duin' a rinneadh leat 
A neartachadh dhuit fèin. 

18 Mar sin cha phill sinn uait a rìs ; 

Ath-bheothaich sinn gach lò, 
Is gairmidh sinn air t'ainm an sin, 
An cian a bhios sinn beò. 

19 Pill sinn a rìs, a Dhè nam feart, 

Is foillsich fèin gu h-àrd 
Deadhdhealradh glan doghnùisa nis, 
Is saorar sinn le d' ghràs. fM SALM LXXXI. 

s 'Seìwnibh' gu h-ait do Dhia ar neart ; 
Dhia lacoib fòs gu binn^ 

2 Is glacaibh sahn, is tiompan fòs ; 

Saltair is fclàrsach ghiinn. 

3 An trompaid sèidibh san rè nuadh : 

Air làithibh orduicht' fèill'. 

4 I!u lagh sud aig Dia Iacoib fòs ; 

'S bu reachd do IsraeL 

5 Do loseph dh'orduich sud mar theist, 

Air dol dha trìd na h-Eiph't ; 

.'*S an cualas cainnt is uirghioll fòs 
Nach tuiginn as am beul. 

? #^i-Bl^Mtoh shaor mi 'ghuala-san : 
O obair chrè a ìàmh. 

7 iihair thusa ann ad thriobìaid orm, 

Is shaor mi thii gun dàil : 

An iònad dìomhair tairneanaich, 
Do f hreagair mi do ghìaodh : 

Aig uisgibh comhstri Mheribah, 
Do dhearhh mi thu faraon. 

8 Eisd, O nio shìuagh, is bheir mi dhuit 

Deadh f hianuis fòs gu ceart, 
, , Jfe dh'èisdeas tu ri guth.mo bhèìl, 
Ò Israeilgu beachd. 

9 Aunàd na biodh aon uair air bith 

Dia èile coigreaeh brèig'. SALM LXXXL 189 Is do dhia coimheach fòs air bith 
Na crom-sa sìos 's na gèiU. 

10 'S mise do Dhia Iehobhah treun, 

Thug thus' o'n Eiph't le neart ; 
Gu farsuinn fosgail rium do bheul, 
Is lìonam e gu pailt. 

1 1 Gidheadh cha d' thug mo phobull fèin 

Eisdeachd do ghuth mo bhèil, 
'S cha ghabhadh rium an aitim ud 
A ghin o Israel. 

12 Mar sin do mhiann an cridhe fèin 

Thug mise thairis iad : 
'S ghluais iad 'nan comhairle neo-, 
A' cur an ciont' am meud. [ghlic 

13 O b'fhearr gu'm biodh mo phobull 

A' tabhairt gèill do m' reachd : [fèin 
Is fòs gu'n gluaiseadh Israel 
A'm' shlighibh fèin gu ceart ! 

14 Annaimhdesmachdaiehinn gu luath, 

Le buaidh 'g an leagadh sìos; 
Is phillinn air an eascairdibh 
Mo làmh, g'an cur fo chìs. 

15 Luchd-fuath' an Tighearna mar sin 

Bheireadh làn-ùmhlachd dha ; 
Ach biodh an aimsir-san ro-bhuan 
Js maireannach gu bràth. 1^0 SALM LXXXIL 16 Is bheireadh e g'am beathachadh, 
Sniior cruithneachd fòs d'a shluagh: 
Do làn-dhiol bheirhm duit fàraon 
Do'n mhil o'n charraig chruaidh. 

SALM LXXXII. 

r An coimhthional nan treun ata 
'Na sheasamh Dia nam feart : 
Am measg nan dee bheir esan breth 
Le cothrom is le ceart. 
2 Cia f had a bheir sibh breitheanas 
Gu h-eucorach 's gach cùis ; 
Toirt leth-bhreth air na daoinibh daoi, 
'Gam meas a rèir an gnùis? 

8 Do dhaoinibh bochd 's do dhìlleachd- 
Deanaibh-sa dìon le ceart : [ain 
Is cumaibh còir riu sud a ghnàth 
Ta cràiteach bochd gun neart : 
4 An t-ainnis lag 's an deòradh truagh, 
Sior-theasairgibh 'nam feum, 
Deanaibh o làimh nan aingidh fòs 
Deadh-fhuasgladh dhoibh gu treun. 

£ Eòlas no tuisge cha'n 'eil ac', 
A' triall san dorcha taid ; 
Tha bunaite na talmhainn fòs 
Air gluasad as an àit. SALM LXXXIIL iit 6 Is dèe sibh (thubhairt mi,) 's is mic 

Do'n Ti a's àirde t'ann: [dhaoin 5 , 

7 Ach tuitidh, 's gheibh sibh bàs niar 

'S mar aon do phrionnsaibh fann. 

8 Dhia, èirich, air an talamh dean 

Deadh bhreitheanas gu grad : 
Oir gabhaidh tu mar oighreachd dhuit 
Na fineachan air fad. 

SALM LXXXIII. 

Na bi a'd' thosd a nis, na bi 
A'd' thàmh, O Dhia ar neart, 

Na bi-sa sàmhach nis 'nar feum, 
Dhia chumhachdaich nam feart; , 

2 Oir feuch, a ta do naimhde treun 

Ri strì is buaireas àrd ; 

an dream ud leis am fuathach thu, 

An cinn thog suas an àird. 

3 Oir dhealbh iad olc gu cuilbheartach 

'N aghaidh do phobuill fèin, 
'N aghaidh do mhuinntir dhìomhair 
Ghabh comhairle le chèil'. [fòs 

4 A deir iad, thigibh leinn g'an sgrios 

O bhi ni 's mò 'nan sluagh ; 
A chum nach biodh àk Israel 
lomradh gu bràth no luaidh : 192 SALM LXXXIIL 5 Oir ghabh iad comhairle le chèil' : 

A' t'aghaidh ceangal rinn. 

6 Pàilliun Edoim, 's Ismaelich, 

Moab is Hagaren ; 

7 Gebal, Amon, is Amalec, 

Palestin, 's muinntir Thior ; 

8 Dhruid Asur leo: 's bu chòmhnadh 

Do ghineil Lot gu fior. [iad 

9 Mar rinneadh leat air Midian, 

'S air Sisera le chèil' ; 
Air Iabin aig sruth Chisoin cas, 
Dean orra sud d'a rèir ; 

10 Aig Endor mar a chaidh an claoidh 

Mar aolach air an làr. 

11 Air Oreb mar rinn thu, 's air Seeb, 

Dean air an uaislibh tàir : 

Mar Sheba fòs is Shalmuna, 
Am prionnsan dean gu lèir : 

12 A thubhairt, Glacamaid dhuinn fèin 

Mar oighreachd àrois Dè. 

13 Dean iad mar asbhuain, O mo Dhia ; 
Mar mhollroimh ghaoith nan gleann. 

14 Mar chlaoidheas teine coillteach 
'S mar loisgeas lasairbeann: [chrìon, 

15 Mar sin le d' dhoininn orra sud, 

Dean thusa tòrachd dhian ; SALM LXXXIV m Le d'iom-ghaoith, is le d' dhoininn 
Cuir orra geilt is fiamh. [mhòir, 

1 6 An eudan ììon Ie masladh mòr, 

'S le rughadh-gruaidh' gach rè, 
Gu ruig an uair an iarrar leo 
T'ainm glòrmhor fèin, a Dhè. 

17 Biodh amhluadh orra mar an ceudh', 

Is trioblaid mhòr a chaoidh : 
Is glacadh nàire mhaslach iad, 
G'am milleadh is g'an claoidh. 

18 Gu'n aithnich iad gur tusa mhàih 
^ D'an ainm Iehobhah treun, 

Tha t'uachdaran osceann gach thf 
San domhan mhòr gu lèir. 

SALM LXXXIV. 

CiAmòr an airidh-ghràidh dotheach. 

Iehobhah mhòir nan sluagh ! 
Cia taitneach dhomh-sa t'àros naoiB^; 
O Thighearna narn buadh ! 
2 Tha m'anam fann, aig meud a mhiann 
Air cùirtibh Dhè gach lò : 
Mo chridh' is m'fheoil ri scairteaèhd 
'N geall air an Dia ta beò. [chruaidh, 

3Feuch fhuair an sudan gealbhonwbeag 
Tigh còmhnuidh maith 'na fheum, m SALM LXXXIY. San gobhlan-gaoithe mar an ceudn' 
Do shòlair nead dhi fèin. 

Is taisgidh i an sin a h-eoin, 
'S a h-àlach beag gun chlì : 

Aig t'altair fèin, O Dhia nan sluagh, 
Mo Thighearn, is mo Righ . 

4 'S beannaicht'an dream an còmhnuidh 

A'd' àros naomh, a Dhè, [ta 
Oir bheir iad, (mar is cubhaidh dhoibh,) 
Mòr-mholadh dhuit gach rè. 

5 *S beannaicht' an duine sin 'gam bheil 

Annads' a neart gach là : 
An dream'gam bheil'nan cridhe stigh 
Do shlighe fèin a ghnàth. 

6 An dream sin tre ghleann Baca thèid, 

Ni tobair ann, 'nam feum : 
Is lìonaidh 'n t-uisge thig a nuas 
Na sluic gu ruig am bèil. 

7 Sior-ghluaisidh iad mar sin gun sgios, 

A' dol o neart gu neart : 
Aiì Sion nochdar iad fadheòidh 
An làthair Dhè nam feart. 

8 O Dhia nan sluagh, cluinn m'urnuigh 

Dhè Iacoib, èisd gu grad. [fèin, 

9 O Dhia ar sgiath, feuch 's amhairc air 

Gnùis fungaidh fèin gun stad. SALM LXXXV. 195 10 'S fearr là a'd' ehùirt na mìle là : 

B'f hearr leam bhi dorsaireachd 
An àros Dè, na m' chòmhnuidh ifòs 
Am pàilliun aingidheachd. 

11 Oir's grian,'s is sgiath Iehobhah Dia; 

Is bheir e gràs is glòir ; 
'S chachum e maith air bith o'n drèam* 
Ghluaiseas gu dìreach còir. 

12 O Thighearn is a Dhia nan sluagh, 
Is beannaicht' e gun cheisd, 

An duine sin, gu muinghineach, 
D'an dòchas thu am feasd, 

SALM LXXXV. 

Sha thusa gràsmhor fàbharach, 
A Dhè, do d' dhùthaich fèin ; 
Bruid Iacoib thug thu air a h-ais 
A rìs le d' ghairdean treun. 

2 Cionta dò phobuill mhaith thu fèìn ; 

DhTholuich thu 'n uilè lochd. 

3 Choisg thu do chorrùich uile, 's phill 

O'n lasan a bha ort. 

4 Pill sinn a rìs, a Dhia ar slàint', 

Is tog do lasan dhinn. 

5 Am bi do chorruich ruinn gu bràth? 

'S an sìnear t'f hearg gach linn ? m SALM LXXXV. 

6 Nach deanar leatsa, Dhia nan gràs, 

A rìs ar tabhairt beò : 
Gu'n deanadh annad gairdeachas 
Do phobull fein gach lò ? 

7 Taisbein do thròeair dhuinn a nis, 

A Thighearn is a Dhè : 
Is deònuich dhuinne t'f hurtachd fòs, 
'S do shlàinte fein gàch rè. 
,&2fÀS èisdeam ris an ni their Dia: 
Labhraidh e sìth gu beachd 
R'a phobull naomh ; 's na pilleadh iad 
A rìs chum amaideachd. 

9 Gu dearbh tha 'chabhair dlùth do'n 

D'an eagaì e gu fior ; [dream 
Chum glòir a bhi toa còmhnuidh fòs 
Gu bunaiteach 'nar tìr. 

10 Tha tròcair agus firinn ghlan 

Air cÒmhtachadh a chèil' : 
Tha ceartas agus siochaint mhaith 
A' pògadh beul ri beul. 

111$ fàsàidh as an talamh fòs 

Fiririri a nìos gu pailt : 
Is seallaidh ceart is fireahtachd 

O nèamh a nuas gun airc. 
12 Is amhluidh bheir Iehobhah dhuinn 

Ni maith gu toirbheartach ; SALM LXXXVI. 197 Is bheir ar fearann is ar fonn 
Deadh thoradh trom a mach. 

13 Sìor-ghluaisidh ceart is fireantachd 
'Na f hianuis-san gu rèidh : . 
Is sinn air sligh' a cheumanna 
Gu dìreach stiùraidh e. 

SALM LXXXVL 

Aom rium do chluas is cluinn mi> 
Oir tha mi ainnis truagh : [Dhia> 

2 Dean thusa, chionn gu 'm buin mi 

M'anam a dhìon gu luath: [dhuit, 
Oir 's tu mo Dhia, saor t'òglach fèin 
Tha 'g earbsadh riut a ghnàth. 

3 Dean tròcair orm, a Dhia, le iochd : 

Oir gaiream ort gach là. 

4 Dean anam t'òglaich dhìleis fèin 

Fior-aoibhinn agus ait : 
Airson gu'n togam riut, a Dhè, 
M'anam gu lèir a'm' airc. 

5 Oir tha-thu- fèin ro-mhaith, a Dhè, 

Làn iochd is acarachd : 
Is tha thu do na ghairmeas ort, 
Pailt ann an tròcaireachd. 

6 Eisd m'urnuigh, Dhia; is thoir fa'near 

Guth gearanacli mo chaoidh. 

K 3 SALM LXXVI. 7 An là mo tlirioblaid gaiream ort : 

Oir freàgraidh tusa mi. 

8 Am measg nan dèe cha'n 'eil, a Dhia, 

Aon neach tha cosmhuil riut : 
No gnìomh air bith tha cosmhuil ris 
Gach gnìomh a rinneadh leat. 

9 Thig iad, gach cinneach rinneadh leat, 

Is sleuchdaidh dhuit, a Dhè, 
Is bheir iad glòir is moladh àrd 
Do t'ainm-sa feadh gach rè. 

10 Air son, a Dhè, gu bheil thu mòr, 

'S gu'n deanar oibre leat 
Tha mìorbhuileach; 's tu fèin a mhàin 
Dia cumhachdach nam feart. 

11 Doshlighe teagaisg dliomh, a Dhia, 

A'd' f hìrinn giuaisidh mi : 
Chum eagal t'ainmegu'm biodh orm 
Mo chridhe druid riut fèin. 

12 Le m' uile chridh' àrd mholam thu f 

O Thighearna mo Dhia : 
Do t'ainm ro-uasal bheir mi fòs, 
Ard ghlòir air feadh gach ial. 

13 Oìr 's mòr do thròcair dhomhsa, Dhè, 

Is fòs o ifrinn shios 
Thug thusa saors' do m'anam bochd, 
Is thog thu e a nìos. SALM LXXXVII. 199 14 Luchd-àrdain dh'èirich rium, a Dhè, 

Is cuideachd làidir dhian, 
'G iarraidh m'anam', ach thus', a Dhè, 
Nior chuir iad rompa riamh. 

15 Ach tha thu, Dhè, mòr-thròcaireach^ 

Ro-iochdmhor anns gach càs ; 
Ghum feirge mall, ach saoibhir pailt 
Am firinn is an gràs. 

16 O pill rium, is dean tròcair orm, 

Thoir neart do t'òglach fèin, 
Do mhac do bhanogiaieh faraon 
Dean fuasgladh ann a f heum. 

17 Comhar air maith nochd dhomhsa, 

Dhia, 

Luchd m'fhuath' gu'm faiceadh e, 
'S gu'n gabhadh nàir', a chionn gur tu 
Mo neart, is m' f hurtachd fèin. 

SALM LXXXVIL 
TiiA'bhunaite snaslèibhtibhnaomh': 

2 'S ro-ionmhuinneach le Dia 
Geatacha Shioin, thar gach àit 

A bha aig lacob riamh. 

3 Nithe ro-ghlòrmhor innsear ort, 

A chaithir àluinn Dè, 

4 Ilahab, is Babel cuimhnicheam, 

Do'n dream d'an aithne mi ; 200 SALM LXXXVIII. Gabh beachd air Tirus mar an ceudn', 

Is dùthaich Phalestin, 
Maille ri Etiopia : 

Am fear so rugadh 'n sin. 

5 Mu thimchioll Shioin theirear so, 

Am fear so rugadh fòs, 
'S am fear ud innt' ; an Ti a's àird 
Socraichidh i air chòir. 

6 Tràth sgrìobhas Dia le cuimhne 

Na fineacha fa leth, [mhaith |i 
9 N sin àirmhidh e gu'm b'ann an sud 
Bha 'm fear so air a bhreith. 

7 Luchd-seinn nan òran bidh an sud, 

Luchd innil-ciuil d'an rèir : 
^S ann annad fèin, a Dhia nan gràs, 
Mo thobair tha gu lèir. 

SALM LXXXVIII. 

Iehobhah Dhia mo Shlànuighir, 
Ort ghair mi dh'oidhch' 's a là. 

2 A'd' f hianuis thigeadh m'urnuigh fòs;| 

Is èisd mo ghlaodh a ghnàth* 

3 Oir m'anam làn do thrioblaid ta ; 

'S do'n uaigh mo bheatha dlùth. f 

4 Seadh mheasadh mi mar neach thèid 

Do'n t-slochd, is mi gun lùth. [sìosj SALM LXXXVIIL 201 5 Saor tha mi ineasg nam marbh, is fòs 
Mar mharbh san uaigh gun cìeò, 

5 A sgathadh sìos le d' làimh gu beachd, 
'S nach cuimhnichear ni 's mò. 

t> Chuir thu mi'n àite domhain, doreh, 
San t-sloehd a's ìsle t'ann. 

7 Is chlaoidh thu mi le d' shumaineadh, 

Luidh orm-sa t'fhearg gu teann. 

8 Chuir thu luchd m'eòlais fada uam : 

'S ro-sgreataidh mise leo : 
Mar neach am prìosan druidt' a taim, 
Nach faigh a mach ni's mò. 

9 Do bhrigh mo thrioblaid tha mo shùil 

Ri caoidh is bròn a ghnàth : 
Mo làmhan shìn mi-riut, a Dhè, 
Is ghairm mi ort gach là. 

10 Do mhìorbhuile do'n dream tha 

A Dhè, an taisbein thu ? [marbh 
An èirich iad a nìos a rìs, 

A thabhairt dhuitse cliu ? 
U Dothròcairis do chaòimhneas caomh, 

Am foillsichear san uaigh ? 
Air t'f hìrinn ann an sgrios a' bhàis, 

Le neaeh àn toirear luaidh ? 

12 Am bi maoin eòlais anns an dorch 5 
Air t'f heartaibh mìorbhuileach ? 202 SALM LXXXlX. No 'm bi an tìr na.dìchuimliftl 1 fios, • 
N*o beachd air t'fhìreantachd? 

13 Ach riutsa ghlaodh mi, O mo Dhia : 
G u moch thèid m'urnuigh suas. 

14Dhia c'uim' an tilg thu m'anam uait ? 
'S an cum thn uam do ghnùis ? 

15 O m' òige tha mi air mo chràdh, 
Ro-dhlùth do bhàs is uaigh ; 
Air dhomh bhi fulang t'uamhasan, 
Tha mi an iomeheist chruaidh : 

T6 Oirdh'imich tharum t'fhearggu trom; 
Chlaoidh t'uamhais mi a ghnàth: 

17 Mar uisge chaidh iad timchioll orm f 

Ga m' chuairteachadh gach ià. 

18 Mp charaid chuir thu uam am fad, 

'S am fear thug dhomhsa gràdh : 
Lyehd m'eòlais mar an eeudria tha 
An dorchadas 'nan tànih, 

S ALM LXXXIX 
Aiit tròcair Dhè sior-sheinnidh^mi 
Is m mi oirre sgeul ; 
J P àl gu h-àl gu niaireannaph 

Air t'f hìrinn thig mò bheuL 
S Oir thubhairt mi, gu'n togar suas 
Do thròcaìr mhòr do shior : SALM LXXXIX. 203 Is t'f hìrinn cheart sna ilèaMhaibh àrd' 
Socruichear leat gu fìor. 

3 Coimhcheangal rinn mi ris an ti 

A ròghnaich mi gu sìor : 
'S do Dhaibhidh tha 'na òglach dhomh, 
Mhionnaich mi fèiri gu fior. 

4 Socraichidh mi gu daingean buan 

Do ghinealach 's do shiol, 
Do chaithir rioghaìl togam suàs 
O linn gu linn gu sìoi\ 

5 Molaidh na nèamhan àrd' gu binn 

Do mhìorbhuìlean, a Dhè ; 
Is t'fhìrinn ann an coimhthional 
JDo chloinne naomha fèin. 

6 Oir cò sna nèamhaibh choimeasar 

Ri Dia Iehòbhah mòr ? 
Is cò ta measg nan cumhachdach 
Cosmhuil ri Dia na glòir' ? 

7 An coimhthional nan naomhgubeachd 

'S cùis eagail Dia gun cìieisd : 
Ard-urram o gach neach mu'n cuairt 
Dha 's dleasdanach am feasd. 

8 O Thighearna 's a Dhia nan sluàgh,, 

Cò 'n Triath sin ann an neart 
Is eosmhuil riut ? a'd* fhìrinn fòs l 
Ga d v chtiairteachadh gu beàchd? 204 SALM LXXXIX. 9 Ard-onf ha cuain is fairge mòir, 

'S tu chuireas iad fo reachd : 
A tonnan àrd' tràth dh'èireas suas, 
Coisgidh tu iad le smachd. 

10 Mar dhuine buailfe dol do'n eug, 

Mhìn-phronnadh Rahab leat : 
Do naimhde sgaoil thu as a chèil' 
Le d' ghairdean treun 's le d' neart. 

11 Is leatsa, Dhè, na flaitheanais, 

'S an talamh ta fo'r bonn : 
'S tu dhaingnich fòs an cruinne-cè, 
Le 'làn do thoradh trom. 

12 An àirde deas is tuath faraon, 

Do chruthaicheadh iad leat : 
Sliabh Thaboir agus Hermoin àird. 
A'd' ainm bidh aoibhneach ait. 

13 Tha agad gairdean cumhachdach : 

A ta do làmh ro-threuri v 
A Dhè, a ta do dheas làmh fòs 
Arduichte mar an ceudn'. 

14 Mar àite tàimh do d' chaithir righ 

Tha cothrom agus ceart : 
Bidu tròcair agus firinn fòs 

Dol roimh do ghnuis gu beachd. 

15 'S beannaicht' an sluagh a thuigeas 

An f huaim tha aoibhneach ait: [fòs SALM LXXXIX. 205 An solus glan do ghnìiis', a Dhè, 
Sior-ghluaisidh iad gu ceart. 

16 A'd' ainms' air feadh an là bidh iad 

Gu h-aoibhneach mar bu chòir : 
Is ann ad fhìreantachd faraon, 
Arduichear iad gu mòr. 

17 Oir mais' is glòir an spionnaidh sud 

Is tus' a mhàin a Dhè : 
Ar n-adharc ann ad chaoimhneas 
Arduichear leat gu treun. [caomh 

18 Oir 'se Iehobhah JDia nam feart, 

Ar targaid is ar sgiath ; 
'Se 'n ti ro-naomh sin Israeil 
Ar n-Ard Righ is ar Triath. 

19 An taisbean, anns an àm sin fèin, 

Labhair thu, Dhè, gu ceart 
Ri d' dhuine naomh ; is thubhairt 

Le firinn, ris gu beachd ; [thu, 
Leag mise 's chuir mi cuideachadh 

Air gaisgeach treun nam buadh ; 
Is dh'àrduieh mi gu mòr an neach 

A thagh mi as an t-sluagh. 

20 B'^Daibhidh neach a f huaradh leam, 

Mo sheirbhiseach ro chaomh ; 
'Se sin an neach a rinneadh leam 
Ungadh le m'oladh naomh. 

s 206 SALM LXXXIX. 21 Is socruichear mo ìàmL do shior 

Gù dìleas daingean leis ; 
Is ni mo ghairdean cuinhachdaeh 
A neartachadh le treis. 

22 Le mac an uilc eha chlaoidhear e : 

A nàmh cha tog dheth cìs. 

23 Buailidh mi 'eascairde 'na làth'r. 

Leagaidh mì nàrnh a sìos. 

24 Aeh bidh mo t&òcair maille ris, 

Is iri'fMrinn mar an ceudn' : 
Is 'adharc-san a'm' ainm-sa fòs 
Bidh àrdaichte gu treun. 

25 A làmh-saii cuiridh mi sa' chuan, 

'S na sruthaibh a làmh dheas, 

26 Carraig mo shlàinte, their e rium, 

M' athair, mo Dhia, 's mo threis. 

27 Mo cheud-ghiri ni mi dheth fàraon, 

Arduichte thar gaeh righ. 

28 Mo chùmhnant seasaidh daingean 

Mo ghràs dha gleidhidh mi. [leis; 

29 Is bheir mi air a shliochd gu mair 

Iad feadh gach linn gu bràth : 
'S a chaithir rioghail uasal àrd 
Mar làithe nèimh a ghnàth. 
80 Ma 'se 's gu'ri trèig a chlann mo lagh, 
'S nach gluais iad ann am reachd ; SALM LXXXIX. 207 

SlGu'n truaill ladm'àitheantaro-naomh, 
M'iarrtuis nach cum gu ceart: 

32 Fiosraichidh mì an sin gù beachd 

Le slait, an eucoir chìaon ; 
Am peacaidh fiosraicheam *s an lochd, 
Le sgiùrsadh goirt faraon. [gràidh 

33 Gidheadh, gutur mo chaoimhneas- 

Cha bhuin mi uaith gun cheisd : 
Cha'nf huilìng mi gu'm breugaicbear, 
Mo ghealladh fior am feasd, 

34 Mo ehoimhcheangal cha bhrisear 

No'n cùmhnant rinn mi ris; [leam t 
'S am focal a chaidh as mo bheuì, 
Am feasd cha ehaochail mis\ 

35 Oir aon uàir mhionnaich mi mar so, 

'S ami air ffio naomhachd fèin, 
Do Dhaibhidh tha 'na òglach dhomh, 
Am feasd nach dean mi breng. 

86 Bithidh a shliochd 's a ghinealach 
Sior-mhaireannach gach ial, 
-.S a chaithir rioghail bithidh i 
A a' ghrian. 

37 ìs bithidh mar a' ghealach ghlan 
Gu daingean buan do shior : 
'S mar f hianuis anns na nèamhaibh 
Bhios tairis agus fior. [àrd' 208 SALM LXXXIX. 38 Ach thilg thu uait, is thrèig gu tur, 

ls ghabh thu gràin a nis; 
'S an ti dh'ung thu le t'òladh naomh, 
Tha thu an corruich ris. 

39 Coimhcheangal t'òglaich dhìleis fèin, 

Sgaoil thusa, Dhè, le tàir : 
'S a choron uasal thruailleadh leat, 
'G a thilgeadh air an làr. 

40 A ghàradh dìdein bhriseadh leat ; 

'S a dhaingneach làidir Ieag. 

41 Mar chobhartach e do luchd-ròid : 

D'a choimhearsnaich mar sgeig. 

42 Làmh dheas anàmhaid thog thu suas: 
* XJil ? eascaird' rinn thu ait, 

43. Is phill thu faobhar 'arm ; sa' chath 
Cha d'thug thù dhasan neart. 

44 Choisg thu & ghlòir, 's.a chaithir- 

Leag/thusa sìos gu làr, [rigk 

45 Is aimsir ? òige ghearradh leat ; 

Chòmhdaich thu e le nàir'. 

46 Cia fhad a dh'f holuicheas tu, Dhè, 

Thu fèin a chaoidh nan cian ? 
An loisg do chorruich fòs gu cas, 
Mar theine lasrach dian ? 

47 Tabhair fa'near is cuimhnich fèìn 

Giorrad mo rè 's mo lò : SALM XC 209 Car son a rinn thu clann nan daoin' 
Mar dhìomhanas no ceò ? 
48 Cò e am fear am measg nam beò, 
Am bàs nach faicear leis ? 

No 'anam fèin o làimh na h-uaìgh', 
An teasairg e le treis ? 

i9 C'àit bheil do chaoimhneas-gràidh, a 
A thaisbein thu o thùs, [Dhè, 
A mhionnaich thu air t'f hìrinn cheirt 
Do Dhaibhidh chumail suas ? 

50 Cuimhnich, a Thighearn, toibheum 

Do sheirbhiseach gu Ièir : [trom 
Is mar a ghiùlain mis' a'm' uchd 
Masladh a' phobuill thrèin, 

51 Le'n d'thugdonaimhdemasladhuath* 

Gun aobhar, Dhè nam feart, 
Oir mhasluich iadsan ceumanna 
An ti a dh' ungadh leat. 

52 Mòr-bheannaicht' agus cliùiteach fò$ 

Gu robh Iehobhah treun, 
Gu siorruidh suthain fad gach rè ! 
Amen agus Amen, A Thighearna na glòir* : [lìni SALM XC, 
210 SALM XC. 2 Cian mu'n do ghineadh fòs na cnùic, 

5 S na slèibhte beag no mòr. 
Cian mu'n do dhealbh thu'n talàmh 

No'n cruinne-cèle d'neart; [trom, 
G bhith-bhuantachd gu bith-bhuant- 

Is tusa Dia gu beachd. [achd, 

3 Gu neo-ni pillear leatsarìs 

An duine truagh 'ga sgrios ; 
Is their thu fòs, O chlann nan daoin' 
Grad-phillibh air 'ur n-ais. 

4 Oir mìle bliadhn a'd' shealladh fèin, 

Mar an là 'n dè a ta, 
'N tràth thèid e seach : is amhluidh fòs 
Mar f horair' oidhch' a'd' làth'r. 

^ Dh'fhuadaich thu sìos iad mar le 
Mar chodal iad no suain : [sruth 
Sa' mhaduinn bidh iad mar am feur 
Gu moch a dh'èireas suas. 

6 Air maduinn brisidh e fo bhlàth, 

Is fàsaidh e gu h-àrd : 
Ri àm an f heasgair gearrar e, 
Is seargaidh air an làr. 

7 Oir chaitheadh sinn le d' chorruich 

ghèir ; 

Chlaoidh t'f hearg-sa sinn gu tur SALM XC\ 211 8 Ar peacaidh dhìomhair, is ar lochd, 

An sealladh t'eudain chuir. 

9 Oir ann ad f heirg ar n-uile làith' 

Tha teireachduinn fa seach : 
Is chaithear leinn ar bliadhnaidh fòs, 
Mar sgeul a dh'innseadh neach. 

10 'S iad làith' ar bliadhnamar an ceudn' 

Tri fichead bliadhn' 'sa deich, 
No, feudaidh bhith, le tuilleadh neart 

Ceith'r fichead bliadhn' do neach : 
'Gidheadh cha 'n'eil 'nan spionnadh 

Ach cràdh is cùradh geur : [sud 
Oir sgathar sìos gu h-ealamh e, 

Is siùbhlaidh sinn gu lèir. 

11 Cò aig am biieil deadh thuigs' is fios 

Air neart do chorruich fèin ? 
Is amhluidh fòs mar t'eagal mòr, 
Tha lasair t'f heirg' d' a rèir. 

12 O teagaisg dhuinn, a Dhè nam feart, 

Mar àirmhear leinn ar làith' ; 
A chum ar cridh' a shocruchadh 
Air gliocas ceart gach tràth. 

13 O Thighearna lehobhah mhòir, 

Pill fèin a rìs: cia fhad ? 
Mu thimchioll staid do sheirbhiseach 
Gabh aithreachas gg grad. 212 SALM XCI. 14 O dean ar sàsuchadh gu moch 

Le d' thròcair chaoimh, a Dhè, 
A chum gu'm bi sinn aoibhneach ait, 
Iti fad ar là 's ar rè. 

15 Dean subhach sinn a rèir nan là 

A chràidh thu sinn gu goirt : 
A rèir nam bliadhna ud faraon 
Am faca sinn an t-olc. [ghpìomh, 

16 Taisbean do d' sheirbhisich do 

Faiceadh an clann do ghlòir. 

17 Is bitheadh mais' ar Tighearn Dia 

A' dealradh oirnn gu mòr. 

Na gnìomliara a rinn ar làmh, 
Socruich iad dhuinn, a Dhè ; 

Na gnìomhara a rinneadh leinn, 
Dean daingean iad gu lèir. 

SALM XCL 

An neach sin tha 'na thàmh gach 

An ionad uaigneach Dhè, [uair 
Fo sgàil an Uile-chumhachdaich 

Buan-chòmhnuidh ni gach rè. 
2 Their mi a nis mu thimchioll Dhè, 

Mo thearmunn e, 's mo neart ; 
Mo dhaingneach : euiream dòchas 

Mo Dhia, 's e Dia nam feart. [ann: SALM XCI. 213 3 Gu dearbh o rib an eunadair 

Ni esan fuasgladh ort, 
ì Is ni do shaoradh mar an ceudn' 
O'n phlàigh' tha gràineil goirt. 

4 Le 'iteich ni e d'fholach fòs, 

Eidh t'earbsa fuidh a sgèith ; 
Is 'fhìrinn bidh 'na targaid dhuit, 
Mar sgèith do d' dhìon gach rd 

5 Fa chùis an uamhais anns atì oidhelf 

Cha bhi ort geilt no sgàth ; 
Mo f òs f a chùis na saighde bhios 
A' ruith air feadh an là: 

6 Cha bhi maoin eagail ort roimh 'n 

Tha triall an dorchadas : [phlàigh 
No fòs fa chùis an uilc a bhios 
'Mu mheadhon là ri sgrios. 

7 Bidh mìle tuiteam sìos ri d' thaobh, 

Deich mìle fòs tì d' dheis ; 
Ach olc dhiubh sud cha tig a'd' chòir 

Nò' 'm fagus duit am feasd.; 
£ A mhàin le d' shùilibh sèallaidh tu, 

Is bheir fa'near le beachd : 
Droch-dhiol is tuarascìal nan daoi, 

Gun cheisd do chithear leat. 

9 A chionn gu'n d' ròghnaich thusa Dia, 
Mar chòmhnuidh dhuit gach àm, 214 SALM XCI. . ■ 

An Dia ud tha 'na thearmunn domh, 

'Se 'n Ti a's àirde t'ann : 

10 Aon olc cha'n èirich dhuit ; is plàigh 

Do d'fhàrdaich cha tig dlùtn. 

11 Oirbheir e àithn' d'a aingìibh, chum 

A'd' ròd jm'n dìon iad thu. 

12 Is togaidh iadsan thusa suas 

Gu h-àrd air bhàrr am bos ; 
Eagal gu'm buailteadh leat air clòieh, 
Aon uair air bith do chos. 
18 Air leòmhan is air nathair-nimh' 
Gun dòrainn saltrar leat : 
Pronnaidh tu 'n dràgon sìos le d'cfÌois, 
'S an leòmhan òg le d' neart. 

14 A chionn gur ioninlxuinn leis-san mi, 

Sàr-fhuasgladh bheir mi dha; 
Air m'ainm a chionn giir eòlaicli e 
Ardaicheam e gach là. /y A 

15 Gairidh e orm, is freagram e : 1 ° J 

'Na thrioblaid bitheam leis ; 
Otìoir is urram bheir mi dha, 
Is fuasglam air gu deas. 

16 Le saoghal fad is maireannath 

Sàsuicheam e gu leòr : 
Mo shlàinte dha-san mar an ceudn' 
Foillsichidh mi gti mòr. SALM XCII. m Bhi tabhairt buidheachais do Dhia, 
'S ni sàr-mhaith maiseach e ; 

Bhi tabhairt cliu, O Thi a's àird', 
Do t'ainm-sa feadh gach re : 

2 Do chaoimhneas-gràidh sa' mhaduinn 

Gach là bhi cur.an ceill; [mhoich, 
'S air t'fhìrinn ta neo-mhearachdacli y 
Gach oidhch' bhi deanamh sgeil, 

3 Air ' inneal-ciùil nan teuda deich, 

Is air an t-saltair ghrinn ; 
'S air clàrsaich le guth fonnmhor àrd, 
A slieinneas ceòl gu binn. 

4 Oir tre do ghnìomhara, a Dhè, 

Ilinn thu mi aoibhìn ait ; 
Is ann an oibribh fòs do làmh 
Nim' gairdeachas gu pailt. 

5 T'oibre-sa, Dhè, cia iongantach ! 

Do smuainte cò d'an lèir? 

6 An t-amadan cha tuig e so, 

'S cha'n eòl do'n amhlair e. 

7 Tràth chinneas luchd na h-aingidh- 

A nìos mar chinneas feur, [eachd 
Tràth bhitheasfòs luchd-deanamh uilc 
A' fas fo bhlàth gu lèir : 

, 'Se sud is deireadh dhoibh fadheòidh 
Gu'n sgrjosar iad am feasd. SAJLM XCII. 8 Ach thusa, Dhè, gu siorruidh ta 

Ard-urramach gun chèisd. 

9 Oir feuch, do naimhde fèin, a Dhè, 

Oir feueh, do naimhde fèin, 
Làn-sgriosar iad ; iom-sgaoilear fòs 
Luchd-aingidheacbd gu lèir : 

10 Ach m'adharc togaidh tusa suas, 

Mar adharc buabhuill àird' : 
Is mar le h-oladh fhior-ghlan ùir, 
Ungar mi fèin le d' ghràs. 

11 Chi mi mo mhiann air m'eascairdibh; 

Is cluinnidh fòs mo chluas 
A toil air luchd na h-aingidheachd, 
A'm' aghaidh dh'èireas suas. 

12 Bidh piseach air an fhìrean chòir 

Màr phailm-chrann ùrar glas : 
Mar sheudar àrd air Lebanon, 
A' fàs gu dìreach bras. 

13 An dream tha air an suidheachadh 

An tigh 's an àros Dè, 
An cùirtibh greadhnach àrd' ar Dià, 
Sìor-f hàsaidh iad gach rè. 

14 San àm am bi iad aosmhor liath, 

Bheir iad mòr mheas a mach ; 
Is bithidh sultmhor le deadh bhlàth 
Dhiubh sud gach uile nèach. SALM XCIIL 217 

15 A chum gu feuch iacl gu bheil Dia 
Ro-chothromach is ceart ; 
Mo charraig e, 's cha 'n'eil ann fèin 
Aon eucoir no droch bheart. 

SALM XCIII. 

Is Righ Dia, air a sgeudachadh 

Le mòralachd gach àm ; 
Ta air a sgeudachadh le neart, 

Is criosluichte gu teann. 
Shocruicheadh leis an cruinne-cè, 

Nach gluaisear e a chaoidh. 

2 Do chaithir daingean ta o chian ; 

'S tu fèin gun tùs gun chrioch. 

3 Do thog na tuiltean suas, a Dhè, 

Na tuiltean thog an guth ; 
Seadh thog na tuilte suas gu h-àrd 
An tonna mòr' gu tiugh. 

4 Is treise Dia ta chòmhnuidh shuas 

Na fuaim nan uisge garbh' ; 
Is treise Dia na sumainnean, 
Is tonna cuain gu dearbh. 

5 A ta do theisteis is do reachd 

Ro-dhaingean agus fior : 
Tha naomhachd iomchuidh air do 
A Dhè nam feart, gu sìor. [thigh, 218 SALM XCIV. o Dhia, d'am buin ceart-dhioghaltas, 

Iehobhah neartmhoir thrèin, 
D'am buin amhàin ceart-dhioghaltas, 

Gu dealrach nochd thu fèin. 
2 O Bhreitheimh cheirt na talmhainn, 

Thu fèin a thogail suas ; [dean 
Is ìoc do luchd an uaibhreachais 

Ceart-luigheachd agus duais. 

8 Cia fhad-a ni luchd aingidheachd, 
Cia f had, a Dhia, a ni 
Luchd aingidheachd ùr-ghairdeachas, 
Le aoibhneas mòr gun dìth ? 

4 Cia f had a bhrùchdar briathra leò, 

A' teachd air nithibh cruaidh ? 
a bhitheas luchd na h-aingidh- 
Ri ràiteachas is uaill ? [eachd, 

5 Bhris iad do shluagh gu mìn, a Dhè, 

Is t'oighreachd chlaoidh gu goirt. 

6 Bantracha, coigrich, 's dìlleachdain, 

'Gam marbhadh, is 'gam mort. 

7 Their iad gidheadh, cha lèir do Dhia, 

Is fòs ni mò a ni 
Dia lacoib sud a thoirt fa'near, 
'S cha.chuir am feasd am prìs. 

8 O dhaoine brùideil measg an t-sluaigh, 

Nis tuigibh agaibh fèin, SALM XCIV. 319 Is amadain, cia f had a bhios 
Sibh gabhail thugaibh cèill' ? 

9 An neach a chuir air faillein cluas, 
Am bi gun chlàisteachd ghèir ? 

An Ti a dhealbh an t-sùil faraon, 
Nach ann da fèin is lèir? 

10 *N ti smachdaicheas na fineachan, 

An e nach eronuich e ? • 
An ti bheir eòlas do gach neach, 
An neach gun eòlas e ? 

11 Air smuaintibh dhaoin' is fiosrach 

Gur dìomhan iad gubeachd. [Dia, 
12Dhia, 's beannaicht' iadd'an thoir thu 
Is teagasg as do reachd: [smaehd, 

13 Chum fois gu'n tugadh tusa dhoibh, 

làithibh àmhghair ole, 
Gu ruig an uair an cladhaichear 
Do dhaoinibh daoi an slochd. 

14 Oir Dia cha tilg e dheth am feasd 

An sluagh d'an d'thug e spèis : 
'S ni mò na sin a thrèigear leis 
* An oighreachd a's leis fèin. 

15 Ach pillidh breitheanas a rìs 

Ri fireantachd air ais : 
Is luchd a chridhe threibhdhirich 
Leanaidh 'na dèigh gu cas. 320 SALM XCIV. 16 An aghaidh fòs luchd-deanamh uilc 

Cò dh'èireas leam an àird ? 
An aghaidh luchd na h-aingidheachd, 
Cò sheasas air mo phàirt? 

17 Mur bitheadh Dia lehobhah leam, 

Ga m' chuideachadh le buaidh, 
'S beag nach robh m'anam bochd an 
Gu tosdach anns an uaigh. [tàmh 

18 Tràth thubhairt mi, ata mo chos 

Air sleamhnachadh uam sìos ; 
Do thròcair chaomh-sa 'n sin, a Dhè, 
Chum suas mi, agus dhìon. 

19 Aìr bhith do m' smuainte muladach, 

Is lìonmhor ann am chom, 
Do chomhfhurtachd-sa thug an sin 
Sòlas do m'anam trom. 

20 Aig caithir rioghail luchd an uilc 

'M bi eomunn riut gu beachd, 
Tha dealbh gu seòlta aimhleis mhòir, 
'S ga orduchadh le reachd? 

21 An aghaidh an'ma 'n f hìrein chòir 

Chruinnicheadh leò gu dlùth ; 
A dh'fhàgail ris fuil neachiontaich, 
Le breitheanas nach fiù. 

22 Ach Dia mo dhaingneach 'se : mo 

Mo charraig dhìon gach ]ò. [Dhia, SALM XCV. 221 23 r Se dhìolas orra sud air ais 
Gach eueoir rinneadh leo : 

An sgathadh sìos do nithear leis 
Gu ceart 'nan eucoir fèin ; 

Is ni Iehobhah mòr ar Dia, 
An sgathadh sìos gu treun. 

SALM XCV. 

O Thigibh, seinneamaid do Dhia : 
Thigeadh gach neach 'na làth'r ; 

Do charraig thrèin ar slàinte fòs, 
Togamaid iolach àrd. 

2 A steach 'na f hianuis thigeamaid 

Le buidheachas gach là : 
Togamaid ceòl gu suilbhireach 
A' seinn le salmaibh dha : 

3 Is Dia ro-mhòr Iehobhah treun ; 

Righ mòr osceann gach dia, [làimh: 
Ì Doimhneachd na talmhainn tha 'no 
'S leis neart nan cnoc 's nan sliabh. 

5 'Se rinn an cuan tha farsuinn mòr, 

Tha còr aig air is sealbh ; 
'S an talamh tioram le a làimh 
'Se chruthaich is a dhealbh. 

6 O thigibh agus sleuchdamaid, 

Is aeanar cromadh leinn ; 222 SALM XCV. Is air ar glùinibh tuiteamaid 
Do 'n Dia a chruthaich sinn : 

7 Oir 'se ar Dia, is sinn a shluagh, 

A bheathaich e mar threud, 
Caoraich a làimh' : madh'èisdearleibh, 
An diugh r'a ghuth gun bhreug. 

8 Na cruaidhichear 'ur cridhe leibh, 

Mar anns a' chomh-stri dhian, 
Mar rinneadh leibh san f hàsach 
chruaidh, 
Ga m' bhuaireadh le bhur miann : 

9 Tràth dh'f hionn 's a dhearbh 'ur sinn- 

sir mi, 

'S mo ghnìomh tràth chunnaic iad. 

10 An tràl ud rè dà fhichead bliadhn' 

Chuir campar orm is eud : 

Thubhairt mi,'S pobull iad 'gam bheil 
Droch chridhe seachranach ; 

ls air mo shlighibh nach do ghabh 
Tliamh eòlas firinneach : [mòr, 

11 D'an d'thug mi fèin mo mhionnan 

A'm' f heirg 's a'm' chorruich ghèir, 
Nach rachadh iad a chaoidh a steach 
Do nfi'ionad-suaimhneas fèin. SALM XCVL 223 Canaibh do'nTighearn òran nuadh, 
Gach aon tìr, canaibh dha. 

2 Seinnibh do Dhia : 'ainm beannaich- 

Nochdaibh a shlàint' gach là. [ibh, 

3 Am measg nam fìneachan gu lèir 

Sìor-thaisbeinibh a ghlòir : 
Am measg gach pobuill aithrisibh 
A mhìorbhuile ro-mhòr. 

4 Oir 's mòr lehobhah Dia nam feart, 

'S ion-mholta feadh gach rè ; 
Is aobhar eagail e faraon 
Os ceann nan uile dhèe : 

5 Oir uile dhèe nam fineachan 

Is ìodhoil iad gu lèir : 
Ach 'se Iehobhah Cruithf hear àrd 
Nam flaitheas is nan speur. 

6 Ard-urram agus mòralachd 

'Na f hianuis-san a ta : 
Treun-spionnadh agus maisealachd 
'Na theampull naomh a ghnàth. 

7 O f hineacha nan slògh gu lèir 

Thugaibh do Dhia nam feart ; 
Thugaibh do'n Tighearna faraon 
Glòir, urram, agus neart. 

8 A' ghlòir a's cubhaidh fòs d'a ainm, 

fio'n Tighearn thugaibh uaibh : 224 SALM XCVI. Thigibh d'a chùirtibh naoniha steach, 
Is thugaibh ofrail leibh. 

9 Do Dhia Iehobhah sleuchdaibh sìos 

Am mais' a naomhachd fèin : 
Biodh eagal oirbh, gach uile thhy 
'Na f hianuis-san gu lèir. 

10 Abraibh measg fhineach,gu bheilDia 

Riaghladh mar righ gu beachd. 
Buan-dhaingnichear an domhan leis; 
Air daoinibh bheir breth cheart. 

11 Biodh aoibhneas air na nèamhaibh 

Ig biodh an talamh ait ; [àrd', 
* Beucadh an cuan gu farumach, 
'S a lànachd-san gu pailt. 

12 Biodh aoibhneas air a' mhachair fòs, 

Is air gach ni a t'ann : 
An sin bidh aiteas air gach coill', 
Is air gach craoibh is crann. 

13 An làthair Dliè ; oir tha e teachd, 

Oir tha e teachd gu breth ; 
Air talamh chum gu'n deantadh leis 
Ceart-bhreitheanas fa leth : 

Le ceartas maith bheir e a mach 
Breth air a' chruinne-chè ; 

Bheir air a' phobull breitheanas 
T^e firiìxii f hior-ghloin rèidh. SALM XCVII. 22fr Iehobhah mòr 'se tha 'na Righ, 
Biodh aiteas air gach tìr ; 

'S air eileanaibh tha lìonmhor ann, 
Biodh gairdeachas gu lèir. 

2 Tha neula tiugh' is dorchadas 

M'a thimchioll air gach leth : 
'Se 's còmhnuidh fòs d'a chaithir-righ 
Deadh chothrom is ceart-bhreth. 

3 Tha teine millteach roimh a ghnùis 

Ag imeachd air gach àird, 
Le'n loisgear suas gu lasarach 
A naimhdean anns gach àit, 

4 Le solus glan a dhealanaich 

Dhealruich an cruinne-cè : 
Ghunnaic an talamh sud gu dearbh, 
Ghrad-chlisg is chriothnuich e. 

5 ^Na cnuic, an làthair Dhia nan dùl, 

Leagh as air fad mar chèir : 
Koimh ghnùis Ard-Righ an domhain 
Leagh iadsan as gu lèir. [mhòir 

6 Na neamha cuiridh 'n cèill a cneart ; 

Is chi gach sluagh a ghlòir. [chrom 

7 Do dhealbhaibh snaidhte meud 'sa 

Gu'n robh dhoibh amhluadh mòr. 

Tha deanamh uaill' is ràiteachaif 
A iodholaibh nach fìù ; SALM XCVIII. Gach uile dhèe a ta sibh ann, 
Sleuchdaibh do Dhia nan dùl. 

8 Rinn Sion aoibhneas nach bu ghann, 

An uair a chual i 'n sgeul, 
Rinn nighean Iudah gairdeachas 
Mu d' bhreitheanais, a Dhè. 

9 Oir tha thu, Dhia Iehobhah, àrd, 

Os ceann gaeh uile thìr : 
Tha thu air t'àrdachadh gu mòr, 

Os ceann gach dia gu lèir. 
lOSibhse le'n ionmhuinnDia ro-naomh, 

Fuathaichibli olc a chaoidh ; 
Anam a naomh sk>r-ghleidhidh e ; 

Saoraidh o làimh nan daoi. 

11 Cuirear mar phòr gu frasach pailt, 

Solus do'n f hireanach ; 
Is aoibhneas dhoibh-san fòs a ta 
'Nan cridlie treibhdhireach. 

12 Biodh aiteas oirbh an Dia na glòir', 

O f hireana gu lèir : 
Is thugaibh buidheachas do Dhia 9 
Ri cuimhn' a naomhachd fèin. 

SALM XCVIII. 

O Seinnibh òran nuadh do Dhia/ 
Rinn bearta mìorbhuileach : SALM XCVHI. m f Si 'dheas làmh fèin 's a ghairdean 
Thugdhasan buaidh a mach.fnaomh 
2 Feuch, thaisbein Dia gu follaiseach 
'Fhurtachd 's a shlàinte mhòr : 
Am fianuis chinneach nochdadh leis 
'Fhìreantachd fèin gu leòr. 

8 Chuimhnich e 'f hìrinn is a ghràs 
Do theaghlach Israeil ; 
Is slàint' ar Dia-ne chunnaic fòs 
Gach iomall tìr gu lèir. 
• h Do Dhia Iehobhah togaibh suas 
Ard-iolach ait, gach tìr : 
Togaibh bhur guth: bibh subhach fòs, 
Is seinnibh moladh fior. 

5 Do Dhia Iehobhah mòr nam feart 

Seinnibh air clàrsaieh ghrinn ; 
Le clàrsaich (deirim) seinnibh dha, 
Le guth na sailm gu binn. 

6 Le fuaim na h-adhairc seinnibh dha, 

'S le guth na trompaid àird' : 
Do Dhia an t-Ard-Righ seinnibh fòs, 
Le iolach ait 's gach àit. 

7 Beucadh an f hairge mhòr gu borb, 

'S an làn tha innt' le chèil' ; 
An domhan, is gach dùil a ta 
An còmhnuidh ann gu lèir. 228 SALM XCIX. 8 Buaileadh na tuilte mòr' am bos' ; i I 

Na slèibhte bitheadh ait, 

9 An làthair Dhè ; oir tha e teachd 

Air talamh thabhairt ceirt: 

Le ceartas maith bheir e a mach 
Breth air a' chruinne-ehè ; 

Bheir air a' phobull breitheanas 
Le cothrom fìor-ghlan rèidh. 

SALM XCIX. 

TiiADia 'naRigh,is criothnaicheadli 
Gach uile shluagh air bith : 

'Se shuidheas eadar cheruban, 
Biodh air an talamh crith. 

2 An Sion tha Iehobhah mòr, 1 

Is àrd os ceann gach sluaigh* 

3 T'ainm mòr ro-uamhor molar leo, 

Oir tha e naomh r'a luaidh. 

4 Is toigh le neart anRigh ceart-bhreth 

'S tu shocruicheas a' cheart : 
An Iacob breitheanas is còir 

Cuiridh tu 'n gnìomh gu beachd. 

5 Ar Dia lehobhah àrdaichibh, 

Is sleuchdaibh dha gu caomh, 
Aig stòl a chos gu h-urramach ; 
Oir tlia e fèin ro-naomh. SALM c. m 6 Am measg a shagart Aaron 's Maois, 

Bha Samuel do'n dream 
A ghair air 'ainm : dh'iarr iadsan Dia, 
Fhreagair e iad san àm. 

7 Am baideal neoil gu gràsmhor caoin 

Labhair an Tighearn riu : 
Na h-àitheantan a thug e dhoibh, 
'S a theisteas ghleidheadh leo. 

8lehobhah Dia,thug freagradh dhoibh: 
*S tu 'n Dia a mhaith an lochd, 
Ge d' rinn thu orra dioghaltas 
Air son an innleachd olc. 
9 Ar Dia Iehobhah àrdaichibh, 

'S 'na thulaich naomh a ghnàth, 
Sìos sleuchdaibh dha gu h-iriosal ; 
Oir 's naomh ar Dia gu bràth. 

SALM €. 

Xogadh gach tìr àrd-iolach glaoidh, 
Do Dhia lehobhah mòf . 

2 Thigibh, is deanaibh seirbhis ait, 

'Na làthair-san le ceòl. 

3 Biodh agaibh fios gur esan Dia, 

'Se rinn sinn, 's cha sinn fèin ; 
A phobull sinn, 's a chaoraich fòs 
Dh 1 ionaltradh leis gu lèir. 230 SAJLM CI. 4 Thigibh a nis le buidheachas 

'Na gheataibh-san a steach, 
Is thigibh fòs le moladh mòr 

An cùirtibh naomh' a theach : 
Is thugaibh dha mòr-bhuidheachas, 

'Ainm beannaichibh gu binn. 

5 Oir Dia ta maith, tha 'thròcair buan, 

Is 'fhìrinn feadh gach linn. SALM CI. 

Breth cheart is tròcair canar leam ; 
Dhè, seinneam dhuit le ceòl. 

2 Is iomchaiream mi fèin gu glic 

Air slighe f hoirfe chòir. 
O c'uin do m'ionnsuidh-sa a thig 

Thu fèin, a Dhia nam feart ? 
A steach a'm' f hàrdaich gluaisidh mi 

Le cridhe fior-ghlan ceart. 

3 Fa chomhair fòs mo shùile fèin 

Cha chuir mi olc am feasd : 
Obair luchd-ceannairc 's fuathach 
'S cha lean i rium gun cheisd. [leam, 

4 An cridhe iargalt ceannairceach 

LTam triallaidh e an cèin : 
Eòlas no furan air an daoi 
A chaoidh cha chuir mi fèin. SALM CIL 231 5 An ti bheir beum d'a choimhearsnach, 

Lom-sgriosaidh mi as 'àit ; 
An cridhe borb cha 'n f huiling mi, 
ISIo neach a sheallas àrd. 

6 Bidh m' air' air fìreanaibh na tìr', 

Gu'n gabh iad còmhnuidh leam : 
! t An ti bhios foirfe glan *na bheus, 
'Se 's òglach dhomh gach àm. 

| Fear deanamh ceilg' is mealltaireachd, 
A'm' thigh-sa cha 'n fhaigh tàmh; 
A'm' làthair, neach a labhras breug 
Cha 'n f huirich e gu bràth : 
8 Lom-sgriosaidh mise fòs gu moch 
Gach droch dhuin' as an tìr, 
Chum luchd an uilc a sgathadh as 
O chaithir Dhè gu lèir. 

SALM CII. 

ìtx m' urnuigh èisd, lehobhah Righ; 
ls ruigeadh ort mo ghlaodh. 
2 Na foluich uam do ghnùis san là 
Thig trioblaid orm p;ach taobh : 
San là an gairm mi ort gu geur, 
Crom thugam fèin do chluas ; 
Is freagair mi gu deifireach, 
A' furtachd air mo chruas. 232 SALM CIL % Do bhrìgh gu bheil mo làith ? mar cheò 
A' teireachduinn a ghnàth ; 
Mar lic an teinntein 's amhluidh sin 
Mo chnàmhan loisgte ta. 

4 Trom-bhuailte tha mo chridhe bochd, 

Is shearg e mar ain feur ; 
lonnusguWdhearmad migubeachd 
Greim arain chur a'm r bheul. 

5 Le guth mo chaoidh, mo chnàmhan 

Ri m' chraicionnfèingu teann: [lean 

6 Mar phelican an f hàsaich mi, 

'S mar chaillich-oidhch'nam beanm 

7 Ri faire taim gu furachair, 

Is cosmhuil mi a ghnàth 
Rl gealbhonn beag 'na aonar fòs 
Air mullach tighe ta, 

8 Ri fad an là mo naimhde garg' 

Ga m' mhasluchadh gu trom ; 
A'm' aghaidh mhionnaich iad gu lèir, 
Air bhoile dh'èirich rium, 

9 Le m' dheuraibh choimhmeasg mi mo 

Mar aran dh'ith mi luath', [dheoch; 

10 Tre lasan t'f heirg'; oir thog thu mi, 

ls leag thu rìs gu truagh. 

11 Mar sgàile chlaon mo làithean sìps; 

Is shearg mi fèin mar f heur. SALM CIL 233 12 Ach mairidh tus', am feasd, a Dhè, 

'S do chuimhne fèin gu sìor. 

13 Nis èiridh tu a dheanamh gràis 

Air Sion naoimh gu dlùth : 
Oir àm a cabhair tha air teachd, 
Seadh, 'n t-àm a dh'orduich thu. 

14 Oir t'òglaich tha a' gabhail tlachd 

'Na claehaibh breagh' gach uair ; 
Tha deadh thoil aig do sheirbhisich 
D'a luaithre is d'a h-ùir. 

15 Mar sin bidh air na fineachaibh 

Eagal roimh ainm an Triath : 
ls air gach righ air thalamh ta 
Bidh roimh do ghlòir-sa fiamh. 

16 'Tràth thogar Sion suas le Dia 

Taisbeanar e 'na ghlòir. 

17 Urnuigh nam bochd bheir e fa'near, 

'S cha diùlt e iad le tàir. 

18 Do 'n àl a ta ri teachd 'nar dèigh, 

Sud sgrìobhar dhoibh gu beachd 
'S an dream a ghinear o so suas, 
Molaidh iad Dia nam feart. 

19 Oir dh'amharc e a nuas gu beachd, 

O àrd a naomhachd fèin ; 
Is air an talamh dh'amhairc Dia, 
A nuas o nèamh nan speur. 234 SALM CIL 20 A chluinntinn osnaich ghearanach 

A' phriosanaich ta 'n sàs ; 
Chtim fuasgladh air a' mhuinntir sira 
A dh'orduicheadh chum bàis. 

21 An Sion chum a chur an cèill 

Ainm uasal àrd ar Dia, 
'S a dh'innseadh an lerusalem 
Moladh is cliù an Triath. 

22 An t-àm a bhios na fineacha 

Air cruinneaehadh le ehèiF ; 
'S gu seirbhis Dè tràth thionailear 
jSia rìogliachda gu lèir. 

23 Air feadh na slighe is an ròid 

Mo threòir do lagadh leis : 
Mo làithe chuir an giorrad fòs. 

24 'S mar so do labhair mis, 
Mo Dhia, na glacar mi le bks, 

Mu thimchioll leth mo là : 
O aois gu h-aois gu maireannach, 
Do bhliadhnaidh buan a ta. 

25 O chian leag thusa bunaite. 

Na talmhainn so, a Dhè ; 
Is iad na nèamha fior-ghlan àrd' 
Oibre do làmha fèin. 

26 Teirgidh iadsan 's thèid iad as, 

Ach mairidh tusa,, Dhè : SALM CIIL 185 

Seadh teirgidh iadsan 's gabhaidh 
Mar eudach sean gu lèir : [seach 

Feueh eaochlaidh tu mar thrusgan iad, 
Is caochl'ear iad gun cheisd. 
27Tha thus'amhàin gun chaochladhort, 
'S do bhliadhnaidh buan am feasd. 
28 Bidh clann do sheirbhiseach, a Dhè, 
Maireannach buan a ghnàth : 
Is ann ad fhianuis socruichear 
An gineal-san gu bràth. 

SALM CIIL 

o m'anam, beannaich thusa nis 

An Dia Iehobhah mòr : 
Moladh gach ni an taobh stigh dhiom 

'Ainm naomha mar is còir. 

2 O m'anam, beannaich fèin a nis 

Iehobhah mòr do I>hia : 
Na dìchuimhnich na tiodhlacan 
A dheònuich dhuit an Triath. 

3 'Se mhaitheas duit gu gràsmhor caoin 

Gach peacadh annad fèin : 
'Se bheir dhuit slàint', is furtachd fòs, 
O t'euslaintibh gu lèir. 

4 Do bheatha fòs o sgrios a' bhàis, 

'Se dh'f huasglas duit gu pailt : 236 SALM CIII. 5 Se chrùnas thu le coron gràidh, 
'S le tròcair chaomh gun airc. 

5 Le 'mhaitheas is le 'thiodhlacaibh 

Sàr-lìonaidh e do bheul : 
'S tha t'òige air a nuadhachadh 
Mar iolair luath nan speur. 

6 Air sgàth na muinntir ud, ata 

Le fòirneart air an claoidh, 
Ceartas is breitheanas faraon, 
'Se Dia ni dhoibh gun dìth. 

7 Do Mhaois an neach a b' òglach dha, 

A shlighe chuir e 'n cèill : 
Is mar an ceudna 'ghnìomhara 
Do chlannaibh Israeil. [each, 

8 Tha'n Tighearn iochdmhor tròcair- 

'S mall 'f hearg, 's is pailt a ghràs. 

9 Cha bhi e tagradh ruinn do shior 

'S cha ghlèidh e 'f hearg gu bràth. 

10 A rèir ar peacaidh iomarcaich, 

Dioghaltas oirnn cha d'rinn ; 
'S a rèir ar ciont' is eusaontais 
Cha d'thug e luigheachd dhuinn. 

11 Oir mar os ceann na talmhainn ta 

Na speuran àrd gach rè, 
Is amhluidh sin tha 'thròcair mòr 
Do'n dream d'àn eagal e. SAJLM CIII. 237 12 Mar tha an àrd an ear r s an iar 

A' gabhail fad o chèil' ; 
*S co fhad a chuireas Dia nan gràs 
Ar peacaidh uainn gu lèir. 

13 Amhluidh mar ghabhas athair dàimh 

Is truas d'a leanbaibh maoth, 
Mar sin d'a fhìor luchd-eagail fèin 
Dia gabhaidh truas gu caomh. 

14 Oir 's aithne dhasan agus r s lèìr 

Ar cruth 's ar dealbh gu eeart ; 
Gur duslach talmhainn sinn air fad^ 
Is cuimhne leis gu beachd. 

15 An duine truagh, ata a làith' 

Amhluidh mar f heur a ghnàth ; 
Mar bhàrr na luibh' air machair fòs 
A ta e fàs fo bhlàth. 

16 Oir gabhaidh thairis osag ghaoith^ 

? S cha bhi e idir ann ; 
'S cha 'n f haicear e san ionad ud 
An robh e fàs gu teann 

17 Ach mairidh tròcair Dhè gu sìor 

Do'n dream d'an eagal e, 
Is fès do ehloinn an cloinne-san 
Bidh 'fhìreantaehd gach rè : 

18 Do 'n aitim ud a chumas ris 

An cùmhnant rinn e riu : 238 SALM CIV. 'S a ch.uimhnicheas 'uil' àitheantan, 
A chum gu'n deant' iad leo. 
19Dia shocruich anns nanèamhaibhàrd' 
A chaithir rioghail fèin ; 
A rìoghachd tha an uachdar fòs 
Os ceann gach ni fo 'n ghrèin. 

20 Sìor-bheannaichibh Iehobhah mòr, 

O 'aingle treun an neart, 
Tha deanamh iarrtuis mar is còir ; 
'S a' tabhairt gèill d'a reachd. 

21 Gach uile shluagh a bhuineas da, 

Beannaichibh Dia a nis ; 
A sheirbhisich le 'n coimhlionar 
Gach ni a's toileach leis. 

22 ? Uir oibre, feadh a thighearnais, 

A rinneadh leis an Triath, 
An righ Iehobhah beannaichibh : 
O m'anam, beannaich Dia. 

SALM CIV. 

o m'anam, beannaich thusa Dia : 
Mo Dhia, 's tu 'n Triath ro-mhòr; 

Tha thusa air do sgeadachadh 
Le mòralachd is glòir. 
2 Seadh chuir thu solus dealrach glan, 
Mar thrusgan umad fèin ; 

m ; ; :W 1 SALM CIV. 239 Is shìn thii mach, is sgaoileadh leat, 
Mar chùirtein nèamh nan speur. 

3 Sailean a sheòmar leagadh leis 

Air uisgeachaibh mar stèidh ; 
Mar charbad rinn na neula tiugh, 
'Se ruith air sgiathaibh gaoith' 

4 'Se fèin a rinn na h-aingil fòs 

'Nan spioraid làidir threun ; 
'Se rinn 'nan teine lasarach 
A theachdairean gu lèir. 

5 Is bunaite na talmhainn fòs 

Shocruicheadh leis 'nan àit 
A chum nach gluaist' as 'ionad e 
A chaoidh nan cian gu bràth. 

6 Is dh'f holuich thu le doimhneachd t 

Ceart mar gu'm b'ann le brat : 
Gs ceann nam beann 's nan slèibhte 
Na h-uisgeacha do stad. [àrd 

7 Air cluinntinn doibh guth t'achmhas- 

Theich iad air falbh gu cas : [ain, 
Is fòs ri guth do thairneanaich, 
Le deifir chaidh iad as. 

8 Ri taobh nam beann chaidh iad a suas, 
'S a sìos air feadh nan gleann : 

Gu ruig an t-àit' a dh'orduich thu 
'S a shocruich thu gu teann. 240 SALM CIV. 9 Chuir thusa rompa criocha buan 

Nach tèid iad tharta null ; 
'S nach pill iad air an ais a rìs 
Dh'f holach na tìr' le tuinn. 

10 Cuiridh e niach na tobraichean 

Air feadh nan glac 's nan gleann, 
A ta gun tàmh le 'n sruthaibh bras, 
A' ruith air feadh nam beann. 

11 Do bheathaichibh na macharach 

Deoch bheir e dhoibh r'a h-òl : 
9 S na h-asail fhiadhaich coisgidh iad 
An tart 's an ìota mòr. 

12 Am fagus doibh ni eoin nan speur, 

Tigh clùthor tàimh dhoibh fèin : 
Is eadar gheugan cuirear leo 
An ceileir binn an cèill. 

13 Uiagichidh e o 'sheòmraibh àrd* 

Na beannta mòr' gun tàmh : 
An talamh tioram gheibh a dhìol M 
Le toradh gnìomh do làmh. 

14 Bheir e air feur bhi fàs do'n sprèidh, 

S* air luibh bhi fàs gun sgìos 
Do dhaoinibh, chujn gu'n tugadh iad ^ 
O'n talamh biadh a nìos : 

15 ls &cm a chuireas cridhe dhaoin' 

Air shubhachas 's air ghean, SALM CIV. 241 Is oladh fòs a ni an gnùis 

Le maise dealraeh glan. 
'Se bheir dhoibh aran mar an ceudn' 

Fhreasdal arn feum gu leòr, 
An cridhe dhaoin' a chuireas neart, 

Le misneich mhaith is treòir. 

16 Tha craobhan àrd' an Tighearna 

Ko làn do bhrìgh gu lèir, 
Is seudair mhaiseach Lebanoin 
A shuidhicheadh leis fèin. 

17 Is bithidh nid san ionad ud 

Aig eunlaith luath nan speur : 
Na craobhan giumhais aig an storc 
Mar ionad tàimh dhi fèin. 

18 An tearmunn fèin, am beanntaibh 

Nagabhair fhiadhaich leag; [àrd', 
Na coinein bheaga mar an ceudn' 
An còsaibh blàth nan creag. 

19 A' ghealach dh'orduich esan fòs 

A sgarachduinn nan tràth: 
Is aig a' ghrèin tha eòlas maith 
Mar luidheas i gach là. 

20 Do nithear leat-sa dorchadas, 

Is thig an oidhch' gu grad ; 
An sin bith beathaich allt' na coill' 
A' dol a mach air fad. 242 SALM CIV, 21 Ri beucadh bidh na leòmhain òg r 

Ag iarraidh cobhartaich, 
Is bithidh iad ag iarraidh bìdh 
Air Dia ro-chumhachdach. 

22 An sin 'nuair dh'èireas suas a' ghrian, 

Gruinnichidh iad le chèil', 
Gu h-uaigneach luidhidh iad a stigh 
'Nan garaidh dìdein fèin. 

23 Is thèid an duine mach an sin 

Gu 'obair mar is còir, 
Is leanaidh e gu dìchiollach 
A shaothair gu tràth nòin\ 

24 Cia lìonmhor t' oibre mòr', a Dhè ! 

An gliocas rinn thu iad : 
An talamh fòs le d' shaoibhreas mòr, 
Tha làn air fad 's air leud. 

25 Mar sin an cuan tha farsuinn mòr, 

'S gach ni a shnàgas ann, 
Na beathaichean tha beag is mòr, 
Gun orra cunntas cheann. 

26 Tha longan siubhal ann gu tiugh ; 

'S tha'n Lebhiàtan mòr, 
A chumadh is a dhealbhadh leat, 
Ri sùgradh ann le treòir. 

27 Na slòigh ud uile tha, a Dhè, 

A' feitheamh ort a ghnàth, SALM'CIV. A chum dhoibh biadh gu'n tugadh tu 
G'an cumail beò gach tràth. 

28 Na bheir thu dhoibh a'd' thoirbhear- 

'Ga thional sud tha iad : [tas 
Tràth dh'fhosglas tu do làmh gu pailt, 
Le maith sàr-lìonar iad. 

29 Aìr folach dhuit do ghnùìs a ris, 

Thig cabhag orr' air fad ; 
Eugaidh, tràth bheir thu asd' an deò, 
Pillidh ri 'n ùir gu grad. 

80 Do spiorad fèin g'an eruthachadh, 
Rìs cuirear leat a mach : 
Aghaidh na talmhainn mar an ceudn* 
Nuadhaichidh tu le dreach. 

31 Bidh glòir anTriathro-mhaireannach 

Air feadh gach linn am feasd ; 
Is ni lehobhah gairdeachas 

'Na ghnìomharaibh gun cheisd. 

32 Air sealltuinn air an talamh dha, 

Criothnaichidh e gu grad ; 
Tràth bheanas e ri slèibhtibh àrd' 
Bidh deatach dhiubh air fad. 

33 Do Dhia Iehobhah seinnidh mi 

An cian a bhios mi beò ; 
Is bheir mi moladh mòr do m' Dhia 
Ri fad mo rè 's mo lò. 244 SALM CV. 34 'S ro-mhilis blast' mo smuaintean air; 

Biom ait an Dia a ghnàth. 
35 Gu'n tigeadh sgrios air peacaichibh; 
Mach as an tìr gu bràth, 
'S na biodh na h-aingidh ann ni 's mò. 

O nl'anam, moladh seinn 
Do Dhia Iehobhah ; seinneamaid 
Le h-Alleluia binn. SALM CV. 

O THUGAiBH buidheachas doDhia ; 

Air 'ainm-san gairibh fèin ; 
Is cuiribh fòs a ghnìomhara 

Am measg nan sluagh an cèill. 

2 Seinnibh do Dhia Iehobhah mòr, 

Sailm seinnibh dha gu binn ; 
Is aithrisibh gu h-iomlan fòs 
Na mìorbhuilean a rinn. 

3 As 'ainm ro-naomha-san faraon 

Deanaibh deadh-uaill is glòir ; 
Biodh gairdeachas air cridh' an dream 
Dh'iarras Iehobhah mòr. 

4 larraibh Iehobliah mòr nam feart, 

larraibh a neart a ghnàth : 
A ghnùis ta gràsmhor fàbharach, 
Sìor-iarraibh i gu bràth, SALM CV. 245 ! 5 Cuimhnichibh fòs na mìorbhuile 
A rinneadh leis gu treun : 
A ghnìomhara ro-iongantach, 
Is breitheanais a bhèil ; 

6 O sibhs' a ghineil Abrahaim, 

Deadh òglaich dhìleis Dè : 
Sibhse chlann Iacoib mar an ceudn', 
A ròghnuich e dha fèin. 

7 'S esan ar Tighearn is ar Dia, 

lehobhah mòr gu fior : 
Tha 'bhreitheanais ro-chothromach 
Air sgaoileadh feadh gach tìr\ 
I 8 Oir chuimhnich e gu siorruidh buaii 
A choimhcheangal gu beachd ; 
'S am focal fòs a dh'orduich e 
Do mhìltibh àl ri teachd ; 

9 An coimhcheangal a rinn e fèin 

Ri Abraham gu caoin, 
'S na mionnan a thug e le 'bheul 
Do Isaac òglach caomh : 

10 Is amhluidh sin do Iacob fòs 

Dhaingnich se e mar reachd ; 
Mar choimhcheangal gu siorruidh 
Do Israel gu beachd : [buan 

11 Agràdh,Tìr Chanaainbheirmi dhuibh, 

Mar chrannbhur n^oighreachcl fdn, 

x S 246 SALM cv. 12'Nuair bha iad tearc, 's 'nam buidhinn 
'S 'nan coigrich innt' gu lèir. [bhig, 

13 Is air bhi dhoibh ag imeachd fòs 

O thìr gu tìr gun tàmh ; 
A' triall feadh sluaigh is rìoghachda, 
Nach fac' iad riamh roimh làimh : 

14 Cha d' leig le neach an gortachadh ; 

Ach smachdaich air an sgàth 
Mor-rìghre neartmhor cumhachdach; 

'S a riu mar so ag ràdh ; [dream 
lS^Feuchaibh nach bean sibh ris an 

A dh' ungadh leam gu caomh : 
Is fòs na deanaibh cron air bith 

No lochd air m' f hàidhibh naomh', 

16 Fòs ghairm e gorta steach do 'n tìr, 

Is lorg an arain bhris. 

17 Aeh chuir e loseph rompa sìos, 

Jteiceadh mar thràill gun fhios 

18 Legeimhlibh dhochainn iadachos*, 

Luidh e an iarunn teann ; 

19 Gu 'n uair an d'thàinig focal Dè; 

Is dhearbh sud e san àm, 

20 An righ an sin chuir airsan fios, 

Is dh'f huasgail air gu caoin : 
Seadh uachdaran nam fìneacha 
Is leig se e fa sgaoil. SALM CV. 247 21 Is air a theaghlach thug e dha 
Ard-thighearnas gu lèir : 
Ard-uaehdranachd a stòrais mhòir, 
Thug esan dha d'a rèir. 

| 22 A cheangal mar a chiteadh dha 
Ard-cheannardan na tìr' : 
'S gun tugadh e d'a sheanairibh 
Teagasg air gliocas fior. 

23 Do rioghachd na h-Eiphit thàinig fòs 

Clann Israeil gu lèir, 
'S bha Iacob is a shliochd air chuairt 
An talamh Cham le chèil' : 

24 Thug esan air a phobull fèin 

An sin ro-lìonmhor fàs, 
Is ni bu treise rinn e iad 

Na'n naimhdean anns gach càs. 

25 Cridhe an dream ud dh'iompaich e 

Thoirt fuath d'a phobull naomh, 
5 S gu'm buineadh iad gu cealgach olc 
R'a sheirbhisich ro-chaomh. 

26 An sin chuir e 'dheadh òglach Maois, 

Aaron a thagh e fèin. 

27 Nochd iad a bhearta mìorbhuileach, 

An talamh Cham gu treun. 

28 Chuir orra duibhre, 's dhorchaicheadh; 
'N sin thug iad gèill d'a ghuth. 248 SALM CV. 29 Dh'iompaich gu fuil an uisgeachan, 

Is mharbh e 'n t-iasg 'nan sruth. 

30 Is losgainn ann an lìonmhoireachd 

Sin bhrùchd an tìr a mach, 
Am fàrdaichibh an rìghre-san, 
'S 'nan seòmraichibh a steach. 

31 Air 'iarrtus thàinig iomadh gnè 

Do chuileagaibh gu grad : 
Is miala lìonmhor mar an ceudn' 
'Nan criochaibh fèin air fad. 

32 Air son an uisge thug e dhoibh 

Clach-shneachd gu frasach geur, 
ls lasair theine-dhealanaich 
Air feadh na tìr' gu lèir. 

33 Na craobhan fìon, is fìge fòs 

Ghrad-bhuaileadh leis gu trom ; 
ls bhriseadh agus reubadh leis 
Gach crann a bha 'nam fonn. 

34 Thug esan àithne 's thàinig iad, 

Locuist gu lionmhor ann, 
'S na burruis sgriosach iomarcach, 
Gun orra cunntas cheann ; 

35 Gach luibh san f hearann dh'itheadh 

Is dh'itheadh leo gach meas. [leò; 

36 Bhuail e gaclì ceud-ghin annsan tìr, 

Toiseaeh am brìgh 's an treis'. SALM CV. 249 37 Le h-òr 's le h-airgiod thug e mach 

A phobull Mn gun dìth ; 
'S cha robh'nan treubhaibh-sanair fad 
Neach euslainteach gun chlì. 

38 Bu shubhach leis na h-Eiphitieh 

'Nuair chaidh iad uath' a mach ; 
Oir thuit an eagal-san gu mòr 
Le h-uamhunn air gach neach. 

39 Neul os an ceann sgaoil esan mach 

Mar bhrat no cùirtein mòr ; 
Le teine mar an ceudn' san oidhch* 
Thug solus dhoibh gu leòr. 

40 Am pobull dh'iarr, is thug e dhoibh 

Na gearra-goirt gu pailt ; 
? Se le h-aran nèimh o speuraibh àrd* 
Thug dhoibh an sàth gun airc. 

41 A' charraig sgoilt e, bhrùchd a mach 

Na h-uisgeacha gu leòr ; 
Is anns an f hàsach thartmhor theth 
Iluith iad mar amhainn mhòir. 

42 Chionn gu'n do chuimhnich e an sin 

'Fhocal 's a ghealladh naomh, 
Is mar an ceudna Abraham 
'Oglach ro-dhìleas caomh. 

43 Is uime sin thug e a maeh 

A shluagh le h-aoibhneas mòr ; 250 SALM CVI. 'S a dhaoine fèin a ròghnaich e, 
Le gairdeachas is ceòl. 

44 Is fearann fòs nam fineacha 

Thug esan dhoibh air fad ; 
Is.mheal iad mar an oighreachd fèin 
Saothair nan cinneach ud. 

45 A chum gu'n tugadh iad fa'near 

A reachda mar is còir, 
'S gu'n gleidheadh iad a lagh faraon. 
Molaibh lehobhah mòr ? 

SALM CVL 

o thugaibh moladh mòr do Dhia, 

Is buidheachas faraon, 
Oir tha e maith, mairidh gu bràth 

A thròcair ghràsmhor chaoin. 

2 Gnìomhara treun' Iehobhah mhòir, 

Cò dh'f heudas chur an cèill ? 
Cò dh'f heudas fòs a chliu ro-mhòr 
A thaisbeanadh gu lèir ? 

3 'S beannaicht' an aitim ud gu beachd 

A ghleidheas breitheanas, 
'S an neach ud fòs a ni gach uair 
Ceartas is ionracas. 

4 Dhia, cuimhnich ormsa, leis a' ghràdh 

Thug thu do d' phobull fèin ; SALM CVX. 251 O thig le d' shlàinte shòlasaich 
Gu m' f hiosrachadh a'm' f heum. 

p Gu faic sinn maith do dhaoine taght', 
'S gu'n dean sinn aoibhneas mòr 
'Nan aoibhneas sud; 's le t'oighreachd 
Gu'n dean sinn uaill is glòir. [fèin 
6 Do pheacaich sinn le'r sinnsearaibh ; 
Is fòs do rinneadh leinn 
Mòr chiont' a' d' aghaidh fèin, a Dhè; 
Gu h-aingidh pheacaich sinn. 

|7 Ar sinneara cha d'thug fa'near 

Do bhearta mìorbhuileach, 
A rinneadh leat an tìr na h-Eiph't 

Gu treunmhor cumhachdach ; 
Is lìonm h oireach d do thròcair ^^^0^^* 

Dhìchuimhnich iad gu truagh ; 
'S iad aig a'mhuir ga d'bhrosnachadh, 

Ri cois na fairge ruaidh'. 

8 Ach theasairg e gu tèaruint' iad, 

Air sgàth dheadh ainme fèin ; 
A chum gu'n nochdadh e mar sin 
A chumhachda ro-thrèun. 

9 Leig e a mach geur achmhasan 

Is thiormaich a' mhuir ruadh ; 
| Isstiùire troimhan doimhneachdiad, 
Mar troimh an fhàsach chruaidh, S'ALM CVI. 10 O làimh an ti thug dhoibhsan fuath, 

Dh'f huasgail e 'phobull fèin, 
'S o làimh an naimhde mi-runach 
Shaoradh leis iad gu treun. 

11 Is dh'fholuich uisg' an eascairde: 

Cha d'f han fiu aon diubh beò. 

12 Chreid iad an sin a bhriathra-san, 

'S a chliu do sheinneadh leo. 

13 Air dearmad leigeadh leo gu cas 

A ghnìomhara ro-threun ; 
Cha d' f huirich iad gu foighidneaeh 
R'a chomhairl' eagnuidh fein. 
14San f hàsachghlac miann ciocrach iad, 
'S sin bhuair iad Dia gu luath. 

15 An iarrtus thug e dhoibh, ach chuir 

Caoil' air an anam truagh. 

16 Sa' champa ghabh iad farmad mòr 

Ili Maois an duine caomh, 
*S ri Aaron neach a ròghnaich Dia 
Dha fèin 'na shagart naomh. 

17 An talamh dh'fhosgail e a bheul, 

Shluig Datan sìos gu grad ; 
Buidhinn Abiraim mar an ceudn' 
Dh'f holuich e iad air fad. 

18 ls fòs am measg an cuideachd-san 

Ghrad-las an teine teth ; SALM CVI 253 Is loisg an lasair suas gu lèir 

Na h-aingidh ud fa leth. 
19Dhealbh iad an sin is rinn iad laogh, 

Gu truagh aig Horeb àrd, 
'S do'n ìomhaigh leaght' a rinneadh 

Aoradh thug iad gun dàil. [leo 

20 Is amhluidh chaochail iadgubochd, 

An Dia 's an glòir gu lèir, 
Gu cosamhlachd is ìomhaigh f haoin 
An daimh a dh'itheas feur. 

21 An Dia thug tèarnadh dhoibh 'nam 

Dhìchuimhnich iad gu grad;[feum 
An neach le 'n d' rinneadh beartamòr' 
An tìr na h-Eiph't air fad : 

22 Is gnìomhara ro-iongantach 

An dùthaich Cham le buaidh, 
Mar sin is nithe uamhasach 
Ri cois na fairge ruaidh' : 

23 Thubhairt e air an aobhar sin 

Gu'm millt' iad leis gu lèir, 
Mur seasadh òglach taghta, Maois, 
Fa chomhair, anns a' bheum : 

A chum gu'n deant' a chorruich mhòr 

A philleadh air a h-ais, 
Eagal 'na f heirg gu'n deanadh e 

A phobull fèin a sgrios. 254 SALM CVI. 24 Dhiùlt iad le tàir an tìr ro-mhaith ; 

Nior chreid iad focal Dè : [mòr, 

25 'INfam pàilliunaibh rinn monmhor 

'S d'a ghuth cha d'thug iad gèill. 

26 An sin 'nan aghaidh thog e 'làmh, 

G'an sgrios san f hàsach lom : 

27 A sgrios an sliochd measg f hineacha, 

'S g'an sgaoileadhfeadhgach fuinn. 

28 Iti Baal-peor mar an ceudn', 

Naisg siad iad fèin gu dlùth : 
Is dh'ith iad cuid do ìobairtibh 
Nan ìòdhol marbh' nach fiù. 

29 Bhrosnuich iad e mar sin gu feirg, 

Le'n innleachdaibh gu truagh ; 
Is bhris a' phlàig.h an sin gu mòr 
A steach am measg an t-sluaigh. 

30 Sheas Phinehas, is rinn e 'n ceart ; 

sin sguir a' phlàigh d'an claoidh: 

31 Sudmheasadh dhamar fhìreantachd 

O linn gu linn a chaoidh. 

32 Aig uisge comh-stri Mheribah 

Bhrosnuich iad Dia a rìs ; 
Air chor, fa chùis a' phobuill ud, 
Gu'n d' èirich olc do Mhaois. 

33 Oir rinneadh leo a spiorad-san 

A bhrosnachadh gu geur : SALM CVL 255 Ionnus gu'n d' labhair e an sin 
Gu cabhagach le 'bheul. 

. 34 ^Na cinnich cha do sgriosadh leo 

Mar dh'àithn lehobhah dhoibh : 
35 Ach mheasg iad leis na fineachaibh, 

Is dh'f hòghluim iad an dòigh. 
38 Do ìodholaibh nam fineacha 
Iad seirbhis rinn gu truagh : 
Bha sud mar lìon 's mar ribe dhoibh, 
Le'n ghlacadh iad gu luath, 

37 Seadh thug iad suas mar ìobairtean 

Do dheamhnaibh 's dhealbhaibh 
Am mic 's an nigheana faraon,[brèig', 
An aghaidh naomh-reachd Dhè. 

38 Is fuil nan neòchiontach gu truagh 

Do dhòirteadh leo gun sgàth; 
B'i fuil am mac 's an nighean fèin 
A dhòirt iad gun chion-fàth. 

Do ìodholaibh Chanaain fòs 
Mar ìobairt thug an sliochd ; 

Mar sin do thruailleadh leo an tìr, 
Le fuil gun truas gun iochd. 

39 Is amhluidh sin le'n gnìomharaibh 

Do thruailleadh leo iad fèin : 
Chaidh iad air strìopachas o Dhia 
Le 'n innleachdaibh gu lèir. 256 SALM CVL 40 Fa 'n aobhar ud las corruich Dhè 

R'a phobull fèin gu teth ; 
lonnus gu'n ghabh e gràin gu mòr 
D'a oighreachd air gach leth. 

41 Is amhluidh rinn e 'n tabhairt suas 

Do làimh nam fineach fiat' ; 
Is thug thu dhoibh mar uachdarain, 
An dream a dh'f huathaich iad. 

42 Rinneadh gu mòr an sàruchadh 

Le 'n naimhdibh làidir treun" j 
Is leagadh iad gu h-ìosal sìos 
Fo'n làimh sud mar an ceudnV 

43 Gu minic thug e saorsa dhoibh ; 

Ach bhrosnuich iad e rìs 
Le'n comhairlibh, is leagadh iad 
Air son an ceannairc sìos. 

44 Ach thug e 'n àmhghar mòr fa'near, 

'Nuair chualar leis an glaodh ; 

45 Is chuimhnich e dhoibhmaranceudn' 

A chùmhnant gràsmhor caomh ; 
Is ghabh e aithreachas a rèir 
Mòr-shaoibhireachdaghràis:[diubh 

46 'S 'nan sealladh-san rinn braighde 

Fhuair e dhoibh iochd is truas. 

47 Thusa Iehobhah mhòir ar Dia, 

Dean saoradh dhuinn 'nar feum, SALM CVIL 257 Is dean, am measg nam fineacha, 

Ar tional leat gu lèir : 
Do t'ainm ro-naomh gu'n tugamaid 

Mòr-bhuidheachas gu pailt' : 
Do chliu 's do mholadh mòr faraon 

Gu seinneamaid gu h-ait, 

48 'S beannaicht' an Triath, Dia Israeil, 
O chian nan cian gu bràth : 
Abradh an sluagh gu lèir, Amen ! 
Molaibh-sa Dia a ghnàth, 

SALM CVIL 

O thugaibh moladh mòr do Dhia, 

Is buidheachas faraon, 
Oir tha e maith, 's mairidh gu bràth 

A thròcair ghràsmhor chaoin. 
2 Pobull lehobhah shaoradh leis, 

Labhradh mar so gun tàmh, 
A' mhuinntir ud a bhuin e saor 

A mach o làimh an nàmh : 

8 Is as gach tìr san robh iad sud 
Do chruinnicheadh iad leis, 
O 'n àird an ear ? 's o'n àird an iar 
O'n àirde tuath, is deas, 
4 San f hàsach iad air seachran chaidh 
An ionad falamh fàs ; 

v 3 258 SALM CVIL Is bail' air bith cha d'f huaradh leo 
Gu còmhnuidh ann no tàmh, 

5 Ocrach is ìotmhor bha iad fòs ; 

Chlaoidheadh an anam truagh. 

6 Ghlaodh iad an sin ri Dia 'nan teinn, 

Shaor iad o'n àmhghar chruaidh, 

7 Stiùir esan agus threòruich iad 

Air bealach ceart fa'n cois, 
A chum gu'n rachadh iad fadheoidh 
* Gu baile tàimh is fois'. 

8 O b'f hearr gu'm moladh daoine Dia 

Air son a mhaitheis chaoin, 
; 'S air son a bhearta iongantach 
Ilinn e do chloinn nan daoin' ! 

9 Oir ni e 'n t-anam miannach trom 

A shàsuchadh gun airc, 
'S an t-anam cìocrach lìonaidh e 
Le 'mhaitheas fèin gu pailt. 

10 An dream a shuidh an dorchadas, 

Is ann an dubhar bàis ; 
Fo chuibhreach ta an àmhghar truagh, 
'S an iarunn cruaidh an sàs ; 

11 Air son gu'n robh iad ceannairceach 

An aghaidh briathra Dhe, 
*S air comhairle an Ti a's àird' 
Gu'n d'rinn iad tàir gu lèir ; SALM CVIL 259 12 An sin an cridhe leag e sìos 

Le saothair is le pèin ; 
Thuit iad, is aon neach cha robh ann 
G'an euideachadh 'nam feum : 

13 Ghlaodh iad an sin ri Dia 'nan airc, 

Dh'fhuasgail o'n teinn gu grad. 

14 O'n dorcha bhuin, 's o dhubharbàis, 

'S an cuibhreach bhris air fad. 

15 O b'f hearr gu'm moladh daoine Dia 

Air son a mhaitheis chàoin, 
air son a bhearta iongantach 
Rinn e do chloinn nan daoin' ! 
l6Chionn gu'n dobhriseadh leis le'neart 
Na geatan prais gu lèir ; 
Na stapuill iaruinn is na croinn 
Sgaoil esan as a chèil'. 

17 Bha amadain le 'n cron, 's le 'n lochd, 

Fo àmhghar goirt an sàs. 

18 Bha 'n anam gabhail gràin do bhiadh, 

'S iad dlùth do dhorsaibh bàis. 

19 Ghlaodh iad an sin ri Dia 'nam feum, 

Dh'f huasgail o'n teinn gu grad. 

20 Le 'fhocal rinn e 'n slànuchadh : 

Is shaor o'n sgrios air fad. 

21 O b'f hearr gu'm moladh daoine Dia 

Air son a mhaitheis chaoin, 260 SALM CVIL 'S air son a bhearta iongantach 
liinn e do chloinn nan daoin' ! 

22 Thugadh iad ìobairt buidheachais 

Is cliu do Dhia na glòir' ; 
Aithriseadh iad a ghnìomhara, 
Le subhachas is ceòl. 

23 Luehd-loingeis thèid air muir, 's a 

Ri gnìomh an uisgibh buan; [bhios 

24 Dhoibh sud is lèir mòr-oibre Dhè, 

'S a mhìorbhuilean sa' chuan. 

25 Air 'iarrtus, dùisgear leis a' ghaoth 

Gu h-àrd 's gu doinionnach : 
Le 'n togar suas gu h-atmhor borb 
A thonna garbh' fa seach. 

g6 Tha iad ag èirigh suas gu nèamh : 
' 'S a rìs dol domhain sìos : 
lonnus gu'n d' leagh an anam truagh 
Le trioblaid chruaidh 's le sgìos. 

27 Dol thuig' is uaith, gu tuisleach fòs, 

Amhluidh mar dhuin' air mhisg ; 
lonnus gu'n d' thrèig gu buileach iad 
Gach gliocas bha 'nam measg. 

28 Ghlaodh iad ri Dia 'nan teinn ; is 

E iaà o'n trioblaid ghèir. [shaor 

29 Ghrad-chuireadh leis an stoirm gu 

'S na tuinn 'nan tàmh gu lèir;[fèith, SALM CVIl SO An sin tha iad ro-ait, air son 
Gu bheil iad sàmhach beò : 
J S gu'n d'thug e iad do'n chaladh sir 
'S do'n phort bu mhiannach leo. 

31 O b'f hearr gu'm moladh d&oine Di 

Air son a mhaitheis chaoin, 
'S air son a bhearta iongantach 
Rinn e do chloinn nan daoin' ! 

32 Is fòs an coimhthional an t-sluaigh 

Ard-mholar e gu mòr ; 
'S an cruinneachadh nan seanair glic 
1 Cliu thugar dha is glòir. 

33 Aimhniche ni 'nam fàsach lom, 

Tobair 'nan talamh cruaidh : 

34 Tìr bheartach ni e fàs, air son 

Mòr aingidheachd an t-sluaigh. 

35 Am f àsach tioram tionndaidh e 

Gu uisge tàimh nach gann. 
'S gu tobair fior-uisg' iompaichidh 
Am fearann tartmhor teann. 

36 Do dhaoinibh ocrach bheir e sud 

Mar àite fois' is tàimh ; 
A chum gu'n deasuicht' caithir leo 
Chum còmhnuidh ann a ghnàth. 

37 Chum craobhan fion' a shuidheach- 

Is siol a chur san f honn, [adh, 262 SALM CVIII. A bheir a mach san aimsir cheirt 
Cinneas is toradh trom. 

88 Bheannaich e fòs am pobull ud, 
Is dh'f hàs iad lìonmhor mòr ; 
'S nior leig e dhoibh dol air an ais 
'Nam feudail no 'nan stòr. 

39 Lughdaichear iad gidheadh a rìs, 

Is leigear iad gu bochd, 
Le sàruchadh is àmhghar geur, 
Is doilgheas brònach goirt. 

40 Air prionnsaibh dòirtear tarcuis leis, 

San fhàsach mar an ceudn', 
Cuiridh e iad air seachran fiar, 
Gun bhealach ann d'an ceum. 

41 'S o thrioblaid togaidh e am bochd, 

'S ni teaghlach dha mar threud. 

42 Sud chi na fireana, 's bidh ait, 

Is druidear beul nam beud, 

43 Cò iad tha glic, 's a bheir fa'near 

Na nithe sud gu ceart ? 
'S iad sin a thuigeas tròcair chaomh 
Is maitheas Dhè nam feart. SALM CVIIL 

M.o chridh' tha ann am fonn, a Dhè, 
Gu socair mar is còir ; SALM CVIIL 263 Is seinnidh mi gu ceòlmhor dhuit, 
Is molam thu le m' ghlòir. 

2 Mosglaibh, is èiribh grad an àird 5 

'Shaltair 's a chlàrsach ghrinn : 
Mosglaidh mi fèin, is èiridh mi 
Gu mocli chum ceòl a sheinn. 

3 O Thighearna lehobhah mhòir, 

Measg chinneach, molam thu, 
'S am measg an t-sluaigh gu h-urram- 
Ard-seinnidh mi do chliu. [ach 

4 Oir tha do thròcair mòr os ceann 

Nan nèamha shuas gu lèir ; 
Is ruigidh t'fhìrinn mar an ceuda' 
Gu neultaibh àrd' nan speur. 

5 Bi thusa, Dhè, os ceann nan nèamh 

Air t'àrdachadh gu mòr ; 
Is fòs os ceann gach uile thìr 
Togar gu sìor do ghlòir. 

6 A chum gu deanta fuasgladh leat 

Do d' phobull ionmhuinn fèin, 
O teasairg mi le d' ghairdean deas^ 
Is freagair mi a'm' f heum. 

7 'Na naomhachd labhairDia nam feart : 

Bidh aoibhneas orm nach gann, 
Air Sechem ni mi roinn gu ceart, 
Gleann Shucoit toimhsear leam. 264 SALM..CIX. 8 'S leam Gilead le dlighe cheirt, 

Manaseh 's leam gu beachd ; 
'S i treubh Ephraim neart mo chinn : 
Bheir Iudah mach mo reachd. 

9 ls soitheach-ionnlaid Moab dhomh, 

Tilgeam tharEdom thruaigh 
Mo bhròg : is ni mi caithream binii 
Thar Palestin le buaidh. 

10 Gò bheir do 'n chaithir dhaingein mi? 

'S gu h-Edom bheir gu ceart ? 

1 1 Nach tusa, Dhè, le'n d'thrèigeadh sinn? 

'S nach tèid thu mach le'r feachd? 

12 O thrioblaid tabhair còmhnadh 

dhuinn, 

Oir 's dìomhain furtachd dhaoin'. 

13 Trid Dhè ni sinne treubhantas : 

'Se shaltras naimhde fodh'nn. 

SALM CIX. 
O Dhia, ta t'aobhar molaidh dhomh, 
Gu balbh a'd' thosd na bi. 

2 Oir beul nan daoi, 's nam fealltach tha 

Gnàth-f hosgailt' air mo thì : 
Le teangaidh bhreugaich labhair iad 
A'm' aghaidh-sa a ghnàth : 

3 Ohuairtich iad mi lebriathraibli fuath': 

Chuir cath orm gun chion-fàth. SALM CIX. 265 4 Air son mo ghaoil taid naimhdeil 

Is mi ri urnuigh ghnàth. [dhomh, 

5 Olc dhìol iad rium an èiric maith, 

Is fuath airson mo ghràidh. 

6 Fear droch-bheirt cuir-sa os a cheann ; 

Biodh Satan aig a dheis. 

7 Urnuigh gu robh 'na peacadh dha^ 

Fàgar am binn e rìs. 

! 8 Gearr gu robh 'aois ; is glacadh neach 
Oifig 's a dhreuchd gun iochd. 

; 9 Gu'n robh a bhean 'na ban-treabhaich, 
'S 'nan dilleachdain a shliochd. 

1 Air seachran biodh a shliochd a ghnàth , 

Ag iarraidh dèirc' 'nam feum ; 
Is as an àitibh falamh fàs 

Ag iarraidh bìdh dhoibh fèin. 

11 Gu'n glacar fòs le luchd nam fiach 

Gach ni a bhuineas da : 
'S a shaothair-san mar chobhartaich, 
Gu'm buineadh coigrich leo. 

12 Na biodh neach ann ni tròcair air; 

Na bitheadh fòs a h-aon 
A ghabhas truas d'a shliochd, a bhios 
'Nan dìlleachdain gun mhaoin. 

13 Sgrios gu robh air a ghineil-san, 

G'an sgathadh as gu lèir ; 
z SALM CXX. Gu n cuirear as an ainm air fad, 
San àl a thig 'nan dèigh. 

14 Aingidheachd 'aithriche gu'n robh 

Air chuimhn' aig Dia a ghnàth : 
Is ciont' a mhàthar mar an ceudn' 
Na cuirear as gu bràth. 

15 Gu robh iad air an taisbeanadh 

Am fianuis Dhè do shìor ; 
A chum gu'n sgathadh e a mach 
An iomradh as an tìr. 

16 Oir dhearmaid e bhi tròcaireach, 

Is shàruich e am bochd, 
'S an t-ainnis ? chum gu marbhadh e 
Neach 'g an robh cridhe goirt. 

17 Mar thug e toil do mhallachadh, 

Mallaicht' biodh e gach là : 
Is mar nach b'àill leis beannachadh, 
Na èireadh beannachd dha. 

18 Amhluidh mar rinneadh leis e fèin 

A chuairteachadh gach àm, 
Le h-eascaint is le mallachadh 
Ceart mar le trusgan teann, 

'Samhluidh gutigeadh sud gu beachd 
Mar uisge steach 'na chom, 

'S mar oladh drùidheadh sud gu geur 
'Na chnàmhaibh fèin gu trom. SALM CIX. 267 19 Biodh sud mar eudacli uime-san, 

Ga 'f holach air gach tràth : 
l Is amhluidh mar an crios a bhios 
5 G a chrioslachadh a ghnàth. 

20 O'n Tighearna gu'n toirear sud 

Do m' naimhdibh mar an duais, 
'S do'n dream an aghaidh m'anam' ta 
Gnàth-labhairt uilc gun truas. 

21 Ach air mo chrann bi thusa, Dhe, 

Air sgàth t'ainm' uasail fèin ; 
Do bhrìgh gu bheil do thròcair maith, 
JDean saoradh dhomh a'm' fheum. 

22 Oir tha mi aim-beartach gu beachd, 

Is tha mi ainnis lom, 
A ta mo chridhe air a lot 

An taobh a stigh do m' chom. 

23 Is amhluidh ta mi gabhail seach 

Mar sgàil a' claonadh sìos ; 
Air m'f huadach' mar anlocust truagh 
Thuig' agus uaith a rìs. 

24 Mo ghlùine ta air fàilneachadh, 

Aig meud mo thraisg a ghnàth ; 
Is m'fheòil aig diobhail saill' is sult 5 
Air seargadh as a ta. 

25 A'm' aobhar fochaid tha mi fòs 

Do'n aitim ud gu lèir : 268 SALM CX. Chrath iad an cinn gu fanoideach, 
Tràth sheall iad orm gu geur. 

26 Fòir orm, a Thighearna mo Dhia ; 

A'd' thròcair cuidich mi : 

27 Gu'n tuig iad gur i so do làmh, 

'S gur tu rinn sud, a Dhè. 

28 'N tràth bhitheas iad ri mallachadh, 

Beannaich-sa sinn gu pailt ; 
Biodh orra nàir', air èirigh dhoibh ; 
Ach t'òglach-sa biodh ait. 

29 Gu robh iad air an cuairteachadh 

M'uil' eascairde le nàir' ; 
'S mar f halluinn air an uachdar biodh 
An amhluadh fèin le tàir. 

30 Ach rnise, ghnàth, àrd-mholaidh mi 

Iehobhah Dia le m' bheul : 
Is fòs, am measg a' choimhthionail, 
Cuiridh mi 'chliu an cèill. 

31 Oir tha e leis an duine bhochd 

'Na sheasamh air a dheis, 
G'a theasairginn o'n dream le 'm b'àill 
? Anam-san f hàgail ris, 

SALM CX- 

Thubhairt Iehobhah rimoThriath, 
Bi d' shuidhe air mo dheis, SALM CX. 269 T'uil' eascairde gu'n cuir mi dhuit 
'Nan stòl fo bhonn do chois'. 
I A Sion cuiridh Dia a mach 
Slat-shuaicheantais do neirt : 

S am builsgean t'eascairde gu lèir 
Bi fèin a'd' uachdran ceart. 

ì Bithidh do phobull taghta fèin 

Ro-thoileach mar is còir, 
San là sin anns am foillsich thu 

Do chumhachda gu mòr : 
Am mais' 's an sgèimh 'na naomhachd 

O bholg na maidne moich 5 [ghrinn, 
Mar dhealt a thig a nuas o nèamh, 

Tha t'òigridh iomarcach. 

4 Do mhionnaich Dia lehobhah mòr, 

'S cha'n aithreach leis gu'n d' rinn, 
Rèir orduigh mhaith Mhelchisedeic, 
Gur sagart thu gach linn. 

5 An Tighearna ta air do dheis, 

Trom-bhuailear leis gu garg 
Mòr rìghrean làidir cumhachdach, 
San là a lasas 'f hearg. 

6 Bheir esan breth measg f hineachan, 

Lìonaidh gach àit gu fìor 
Le corpaibh marbh' : is lotar leis 
Na h^uachdrain thar gach tìr 270 SALM CXI. 7 Is anns an t-slighe òlaidh e 

JDeoch as na sruthaibh luath' ; 
Is air an aobhar ud fa-dheòidh 
Togaidh e 'cheann le buaidh. 

SALM CXL 

Molaibhse Dia, sior-mholams' e 
Le m'uile chridh' gu h-àrd ; 

An coimhthional nam firean còir', 
Sa' chuideachd mhòir 's gach àit. 

2 Tha gnìomharan an Tighearna 

Iomarcach mòr gu lèir; 
Is leis an dream le'n tlachdmhor iad 
Rannsaichear iad gu geur. 

3 Tha 'obair-san ro-urramach, 

Ro-ghlòrmhor i gun cheisd ; 
, Tha fireantachd Iehòbhah fòs 
Buan mhaireannach am feasd. 

4 A ghnìomhara ro-iongantach, 

Air chuimhne chuir gu beachd : 
A ta lehobhah gràsmhor caoin, 
Is làn do thruacantachd. 

5 Thug esan biadh is lòn do'n dream 

D' an eagal e a ghnàth, 
'S a choimhcheangal a rinn e leo 
Cuimhnichidh e gu bràth. SALM CXII. 271 6 Neart 'oibre iongantach chuir Dia 

An cèill d'a phobull fèin ; [buan 
A thabhairt doibh mar sheilbh gu 
Oighreachd nan sluagh gu lèir. 

7 Fìrinn is ceartas gnìomh a làmh ; 

'Uil' àitheantan tha fior. 

8 Deanta le ceartas firinneach : 

Taid seasmhach buan do shìor. 

9 Shaoradh le Dia a phobull fèin ; 

Is dh'orduich e am feasd 
A choimhcheangal : tha 'ainm-san 
Is urramach gun cheisd. [naomh 

10 Se tùs a' ghliocais eagal Dè, 

Tha deadh thuigs' aig an dream 
Le'n coimhlionar a reachda-san : 
Mairidh a chliu gach àm. 

SALM CXII. 

O thugaibh moladh mòr do Dhia : 
'S beannaicht' an ti gu beachd 

D' an eagal Dia, 's a ghabhas toil 
Gu mòr d'a lagh 's d'a reachd. 

2 Bidh 'shliochd-san làidir anns an tìr, 

'S ro-bheannaicht' sìol nan saoi. 

3 Bidh maoin is saoibhreas mòr 'nathigh; 

Bidh 'cheartas buan a chaoidh. 272 SALM CXII. 4 Tràth bhitheas saoi an dorchadas, 

'N sin èiridh solus da : 
Tha e fior-ghràsmhor tròcaireach 
Is cothromach a ghnàth. 

5 Is truacant' fòs,deadh-choingheallach, 

An duine maith a chaoidh ; 
Is bheirear leis gu seòlta glic 
A ghnothuiche gu crìch : 

6 Gu dearbh cha tig aon ni am feasd 

Le'n gluaisear e gu mòr ; 
Ach cuimhn' is iomradh maith a 
Bidh air an f hìrean chòir. [chaoidh 

7 Is air-san cha bhi faiteachas, 

Air cluinntinn dha droch-sgèil ; 
Tha 'chridhe socrach muinghinneach 
An Dia lehobhah treun. 

8 Tha 'chridhe air a shocrachadh, 

Cha bhi air geilt no fiamh, 
Gu ruig an uair am faicear leis 
Air eascairdibh a mhiann. 

9 Sgaoil e a chuid, is thug do'n bhochd, 

'S buan 'f hìreantachd am feasd ; 
Bidh 'adharc air a h-àrdachadh 
Le urram mòr gun cheisd. 

10 Cràdhar an daoi, tràth chi e so; 

Casaidh e 'f hiacla geur', SALM CXIII. ftfi Seargaidh e as ; is sgriosar miann 
Nan aingidh ud gu lèir. 

SALM CXIII. 

IMf olaibhse Dia, O molaibh e, 

Oglacha dìleas Dè ; 
Ard-mholaibh fòs gu h-urramaeh 
Deadh ainm lehobhah thrèin. 

2 Ainm Dhè biodh beannaichte gu mòr, 

O'n àm so is gu bràth. 

3 O èirigh gu ruig luidhe grèin', 

Ainm Dhè ion-mholta ta. 

4 'S àrd thar gach tìr Iehobhah mòr, 

'S a ghlòir thar nèamha fòs. 

5 Co 's coimeas ris an Tighearna 

Ar Dia, ta chòmhnuidh shuas ? 

6 'S esan an neach a chromas sìos, 

'S a dh'ìslicheas e fèin, 
Dh'amharc gach ni san talamh ta 
'S an nèamhaibh àrd' nan sneur. 

L. 

7 Togaidh e 'n deòradh truagh o'n dus ; 

*S am bochd o'n òtrach bhreun ; 

8 G'an cur 'nan suidh' le prionnsaibh 

Le prionnsaibh'phobuill fèin. [àrd'; 

9 Bheir e do'n mhnaoi a ta gun sliochd 

Tigh còmhnuidh teaghlaich mhòir'; 274 SALM CXIV. Gu bhi 'na màthair aoibhneach mhac. 
Molaibhse Dia na glòir'. 

SALM CXIV. 

Air teachd do Isra'l as an Eiph't, 
'S do lacob mach o'n dream 

'G an robh an cainnt ro-chruaidh is 
Aig coimhicheas an teang'. [dorch 

2 Bha ludah dha mar chòmhnuidh 

Bu rìoghachd Isra'l leis. [naomh, 

3 Air faicinn sud, ghrad-theich an cuan; 

Sruth lordain phill air ais. 

4 Mar reithe bras leum beannta suas ; 

Leum cnocan beag' mar uain : 

5 lordan, c' arson a phill air t'ais ? 

C'arson a theich thu, chuain ? 

6 C/arson a leum sibh, shlèibhte àrd', 

Mar reithe meargant bras ? 
C'arson, mar uain nan caorach fòs, 
A leum sibh, chnoca glas' ? 

7 O thalaimh, criothnaich fòs le geilt, 

Roimh ghnùis Iehobhah mhòir ; 
Ocriothnaich fòsle geilt roimhghnùis 
Dhè lacoib mar is còir ! 

8 Oir thionndaidh e an ailbhinn theann 

Gu loch do uisge tàimh, SALM CXV. 275 'S a' charraig chruaidh gu tooar uisg', 
Le cumhachdaibh a Iàimh'. 

SALM CXV. 

Dhuinne cha 'n ann, a Thriath, cha 5 n 
Ach do t'ainm uasal fèin [ann, 
Tabhair an cliu 's a' ghlòir, air sgàth 
Do ghràis is t'f hìrinn rèidh. 

2 C' arson a theireadh fineacha, 

C'àit bheil an Dia a nis ? 

3 Ar Dia ata air nèamh, is rinn 

Gach gnìomh bu toileach leis. 

4 An ìodhoil 's airgiod iad is òr 5 

Gnìomh làmha dhaoine fèin. 

5 Tha bèil ac', leis nach labhair iad ; 

Is sùilean, leis nach lèir. 

6 Tha cluasan ac' ? 's cha chluinn iad leo; 

Is sròin', gun f hàile annt'. 

7 An làmh gun chlì, an cos gun cheum; 

An scornan gun smid chainnt'. 

8 ladsan a dhealbh 's a ghèilleas doibh, 

'S ro-chosmhuil iadriu fèin. 

9 O Isra'l, dean-sa bun à Dia ; 

'Se 'n sgiath, 's an còmhnadh treun, 

10 Thigh Aaroin, O dean bun à Dia ; 

'Se 'n còmhnadh, is an sgiath. 276 SALM CXVL 11 Luchd-eagail Dè, làn-earbaibh as : 

An sgiath 's an neart 'se Dia. 

1 2 lehobhah Dia bha cuimhneach oirnn ; 

Beannaichidh e sinn fèin ; 
Beannaichear leis tigh Israeil, 
'S tigh Aaroin mar an ceudn'. 

13 Na big 's na mòir d'an eagal Dia, 

Beannaichidh e gu caoin. 

14 Cuiridh e sibh an lìonmhoireachd, 

Sibh fèin 's 'ur sliochd faraon. 

15 Is beannaicht' sibh o'n Tigheama, 

Hinn nèamh is làr gu lèir. [daoin' 

16 An talamh thug do chloinn nan 

'S leis fèin àrd nèamh nan speur. 

17 Na mairbh, no'n dream thèid tosdach 

Do'n uaigh, cha mhol iadDia. [sìos 

18 Ach molar leinn e nis, 's gu bràth. 

Molaibh gu h-àrd an Triath. 

SALM CXVL 

Is toigh leam Dia, air son gu'n d'èisd 
Ri m' ghuth, 's ri m'urnuigh fòs. 

2 A chionn gu'n d'aom e rium a chluais, 

Sior-èigheam ris ri m' bheò. 

3 Chaidh umam dòruinn geur a' bhàis, 

Ghlac piantan ifrinn mi : SALM CXVL 277 Theann-ghlacadh mi le triohlaid 
thruaigh, 
ls àmhghar cruaidh do m' chlaoidh. 

4 Air ainm Iehobhah ghair mi 'n sin ; 

(Mar so a' labhairt ris,) 
O Dhia moThighearn, guidheam ort, 
Saor m' anam bochd a nis. 

5 A ta Iehobhah gràsmhor, ceart ; 

'S is tròcaireach ar Dia. 

6 'Se ghleidheas daoine simplidh ciùin* : 

Lag bha mi, 's dh'f hòir an Triath. 

7 O m'anam, feuch gu'm pill thu nis, 

Gu d' shuaimhneas is gu d' thàmh ; 
Oir dheònuich Dia gu saoibhir dhuit 
Mòr thoirbheartas a làimh'. 

8 O ghàbhadh is o chunnart bàis 

Shaor thusa m'anam bochd ; 
Mo chosan shaor o shleamhnachadh, 
'S mo shùil o dheuraibh goirt'. 

9 An sealladh Dhè, an tìr nam beò, 

Gu dìreach gluaisear leam. 
10 Do bhrìgh gu'n chreidmi,labhair rni; 
'S mi air mo chlaoidh gu trom. 

11 A'm' dheifir thubhairt mi mar so ; 

'S breugach gach duin' air bith. 

12 Ciod dh' ìocas mi do Dhia, airson 

Na rinn e dhomh do mhaith ? 

a a 278 STALM CXVII. 13 Cupan na slàinte glacar leam, 

Air ainm Dhè gaiream fèin. 

14 locam mo bhòid do Dhia, a nis 

An làth'r a shluaigh gu lèir. 

15 Aig Dia 's ro-phrìseil bàs a naomh. 

16 Dhè, t'ògìach 's mi gu beachd ; 
'S mi t'òglach, mac do bhanoglaich ; 

Mo chuibhreach sgaoileadh leat. 

17 Bheir mise ìobairt-molaidh dhuit ; 

Air ainm Dhè gaiream fèin. 

18 locam mo bhòid do Dhia 5 a nis 

An làth'r a shluaigh gu lèir 

19 An cùirtibh àluinn àrois Dè 5 

A'd' bhuilsgean fèin gu fior, 
O chaithir àrd lerusaleim. 
Molaibh an Triath gu sior. 

SALM CXVII. 

O thugaibh moladh mòr do Dhia, 

Gach fine t'ann fa leth ; 
Seadh molaibh Dia gu fonnmhor àrd, 

Gach uile shluagh air bith. 
2 Oir J s mòr a chaoimhneas tròcaireach, 

A dheònuich e dhuinn fèin ; 
Tha firinn Dè sior-mhaireannach. 

Molaibh lehobhah treun. SALM CXVlIl. 279 O molaibh Dia, oir tha e maith, 
Sìor-mhairidh tròcair Dhè. 

2 Abradh clann Israeil a nis, 
Gur buan a ghràs gach rè. 

| Tigh Aaroin abradh iad a nis, 
Sìor-mhairidh tròcair Dhè. 

4 Abradh an dream d'an eagal Dia, 

Gur buan a ghràs gach rè. 

5 A'm' èigin ghair mi air an Triath : 

Fhreagair e mi gu deas, 
An ionad farsuinn agus rèidh 
Shocruich e mi le treis. 

6 Tha Dia lehobhah air mo chrann, J. 

Cha'n eagal leam a chaoidh, 
Aon ni a dh'f heudas clann nan daoin' 
A dheanamh orm ga m' chlaoidh. 

7 Measg luchd mo chuideachaidh tha 

A' seasamh leam gu beachd: [Dia 
Air luchd mo mhi-ruin, uime sin, 
Chi mi mo mhiann a' teachd. 

8 'S fearr na bhi 'g earbs' à duine beò, 

Ar dòchas chur an Dia. 

9 'S fearr na bhi 'g earbs' à prionnsaibh 

Ar dòchas chur san Triath. [mòr', 

10 Do chuairtich umam air gach làimh 

Na dùthchanna gu lèir : 280 SALM CXVIIL Ach sgatham agus sgriosam iad, 
An ainm Iehobhah thrèin. 

11 Do chuairtich iad mi air gach taobh, j 

Chuairtich iad mise fòs ; 
Ach sgatham agus sgriosam iad 
An ainm Iehobhah mhòir. 

12 Mar bheachaibh chuairtich iad, ach ! 

Iad as mai theine dris ; [chaidh I 
Oir ann an ainm Iehobhah thrèin, * 
M mi gu lèir an sgrios. 

13 Ga m' leagadh, theann thu orm gu 2 

Ach chuidich leam-sa Dia. [dlùth; 

14 'Se Dia mo cheòl, 's mo shlàinte fòs, j 

Is e mo threòir an Triath. 

15 Guth gairdeachais is slàinte ta 

Am pàilliunaibh nan saoi : 
Deaslàmh Iehobhah uile thrèin r 
Fhuaradh gu treubhach i. 

16 Ta gairdean deas an Tighearna 

Air 'àrdachadh gu mòr ; 
Is rinneadh bearta treubhantais 
Le deas làimh Dhè na glòir'. 

ITCha'n fhaighmi bàs,ach maireambeò, 

Is innseam oibre Dhè. 
18 Throm-smachdaich Dia mi, ach gu 

Cha d'thug e thairis mi. [bàs SALM CXVIIL 281 19 O fosglaibh dhomh gu farsuinn rèidh 
Geatan an ionracais : 
Is racham orra-san a steach ; 
Iehobhah molaidh mis'. 

UO So dorus Dè, air 'n tèid a steach 
Na daoine còire naomh'. 

21 Sior-mholam thu, oir chual' thu mi; 

Is tu mo shlàinte chaomh. 

22 A' chlach a dhiùlt na clachairean, 

Clach-chinn na h-oisinn i, 

23 'Se Dia rinn sud, 's ro-iongantach 

'Nar sùilibh-ne an gnìomh. 

!24 So fèin an là a dh'orduich Dia, 

Sam bi sinn suilbhir ait. 
25Fòir guidheam, guidheam ort, aDhè; 

Nis soirbhich leinn gu pailt. 

26 Beannaicht' gu robh an neach a thig 

An ainm lehobhah thrèin : 
Thug sinne beannachd oirbhse mach, 
A tigh lehobhah fèin. 

27 'Se Dia lehobhah dhealraich oirnn : 

Ceanglaibh le cordaibh cruaidh, 
Hi adharcaibh na h-altair' naoimh', 
An ìobairt bheir sibh uaibh. 

28 'S tusa mo Dhia, is molam thu ; 

Ardaicheam thu 9 mo Dhia. 

a a 3 282 SALM CXIX. 29 O molaibh Dia, oir tha e maith : 
Sior-mhairidh gràs an Triath. 

SALM CXIX. 

ALEPH. 

S beannaicht' an dream tha foirfe 
San t-slighe dhìrich cheirt ; [glan 

An dream a ghluaiseas ann an lagh 
Ard-Thighearna nam feart. 

2 'S beannaicht' an aitim ud faraon 

Le 'n coimhdear teisteas Dè 9 
'S a dh'iarras e gu dìchiollach, 
Le 'n uile chridhe fein. 

3 'Na shlighibh-san sior-ghluaisear leo, 

'S cha dean iad aingidheachd. 

4 Dh'àithn thu dhuinn gu coimheadam- 

Gu dìchiollach do reachd. [aid 

5 O stiùir mo cheum, 's gu coimhdear 

Do reachda dìreach fèin ! [leam 

6 Cha ghabh mi nàir', tràth bheir mi 

Do t'àitheantaibh gu lèir, [spèis 

7 Le cridhe treibhdhireach gun ghò 

Mòr-mholam thu gu binn, 
Tràth dh'fhoghlumas mi breitheanais 
Do cheartais naomha ghrinn. SALM CXIX. 283 8 *Se so mo rùn gu coimhdear leam 

Do reachda naomh a ghnàth ; 
O Thighearna, na trèig-sa mi 
Gu buileach no gu bràth. 

BETH. 

9 Ciod leis an glan an t-òganaeh 

A shlighe fèin gu ceart ? 
Trìd faicill mhaith is furachrais, 
Rèir t'fhocail is do reachd. 

10 Le m'uile chridhe fèin, a Dhè, 

Dh' iarradh leam thu gu caomh ; 
Na leig dhomh dol air seacharan 
O t'àitheantaibh ro-naomh. 

11 Air eagal peacaidh, dh'fholuich mi 

A'm' chridhe t'f hocal ceart. 
120teagaisg dhomh do reachdanaomh': 
5 S beannaicht' thu, Dhia nam feart, 

13 Le m' bhilibh, breitheanais do bhèìl 

Nochd mi air fad 's air leud. 

14 Slighe do theisteis b'aoibhnich' leam, 

Na saoibhreas mòr d'a mheud. 

15 Socraichidh mi mo smuaineachadh 

Air àitheantaibh do reachd ; 
Air ceumannaibh do shlighe fèin 
Sior-dhearcaidh mi le beacM 284 SALM CXIX. 16 Gabhaidh mi tlachd is ciata mhaith 

Do d' statuisibh gu lèir : 
Air dearmad fòs cha leig mi chaoidh 
Deadh f hocal glan do bhèil. 

GIMEL. 

17 Riumsa ta m'òglach dhuit, a Dhè, 

Dean toirbheartas gach àm ; 
A chum gu bithinn beò, is fòs 
Gu'n'coimhdear t'fhoeal leam. 

18 Fosgail mo shùilean, 's chi mi 'n sin 

Mòr-iongantais do reachd. 

19 'S coigreach air thalamh mi ; na ceil 

Orm t'àitheanta ro-cheart. 

20 Tha m'anam briste brùite stigh, 

Is muladach a ghnàth ; 
Aig meud mothograidh ismomhiann 
Do d' bhreitheanais gach tràth. 

21 Luchd-uabhair mhallaicht' smachd- 

A chlaon o t'iarrtus ceart.[aich thu, 

22 Cuir spìd is masladh fada uam, 

Oir choimhdeadh leam do reachd. 

23 A'm' aghaidh labhair prionnsan mòr\ 

Air suidhe dhoibh le cheil' : 
Ach air do statuisibh ro-naomh 
Do smuainich t'òglach fein ; SALM CXIX. 285 24 A ta mi gabhail tlachd gu mòr 

Do d'theisteis naomha fèin ; 
Is mar an ceudna tha iad dhomh 
'Nan comhairlich a'm' f heum, 

% 

DALETH. 

25 Tha m'anam leantuinn ris an ùir : 

Rèir t'f hocail beothaich mi. 

26 Nochd mi mo shligh', is dh'èisd thu 

Seòl dhomh do lagh, a Dhè. [rium : 

27 Air slighe f hior-ghloin t'àitheanta 

Thoir dhomhsa tuigse gheur ; 
Mar sin air t'oibribh iongantach 
Labhram, 'g an cur an cèill. 

M8 Tha m'anam leaghadh as le bròn : 
Rèir t'f hocail deònuich neart. 

29 Cuir slighe bhreugach fada uam ; 

A'd' ghràs thoir dhomh do reachd, 

30 Slighe na firinn foirfe gloin, 

Is i bu rpghainn leam : 
Is chuir mi do cheart bhreitheanais 
Fa m' chomhair fèin gach àm. 

Sl Lean mi gu dlùth 's gu faicilleach 
Ri d' theisteis naomha fèin : 
Na cuir gu h-amhluadh nàire mi, 
O Thighearjm ro-thrèin, 286 SALM CXIX. 32 An slighe f hior-ghloin t'àitheanta 

Sior-ruithidh mi le tlachd ; 
Tràth nithear leat mo chridhe teann 
A chur am farsuinneachd. 

HE. 

33 Slighe do statuin teagaisg dhomh, 

O Dhia lehobhah thrèin : 
Is coimhdeam i gu dìchiollach, 
Gu crìch mo shaoghail fèin. 

34 Tuigs' agus eòlas tabhair dhomh, 

Is coimhdidh mi do reachd ; 
Is fòs le m'uile chridhe fèin 
Coimhdear leam e gu beachd. 

35 An ceumdo lagh' thoir orm bhi triall; 

Oir leam 's ro-thlachdmhor e. 

36 Gu d' theisteis naomh'/scha'n ann gu 

Mo chridhe lùb, a Dhè. [sànnt, 

37 Mo shùile pill mu'n amhairc mi 

Air dìomhanas gun stà : 
Ach ann do shlighibh naomha fèin 
Ath-bheothaich mi a ghnàth. 

38 O daingnich t'f hocal firinneach 

Do t'òglach fèin gu mòr : 
Do'n neach thug suas e fèin air fad 
Do t'eagal mar is còir. SALM CXIX. 287 39 Pill uam an nàir a's eagal leam ; 

Oir 's maith do bhreth, a Dhè. 
i40Feuch,'smiannach leamsat'àitheanta: 

A'd' cheartas beothaich mi. 

VAU. 

41 Thigeadh do thròcair mar an ceudn' 

A m'ionnsuidh fèin, a Dhè ; 
Do chomhfhurtachd, 's do shlàinte 
A rèir do gheallaidh fèin. [chaomh, 

42 Mar sin do'n neach bheir masladh 

Bidh agam freagradh deas: [dhomh, 
Oir ann ad f hocal firinneach 
Mo dhòchas cuiridh mis'. 

43 Focal na firinn na buin leat 

Gu h-iomlan as mo bheul ; 
Oir ann ad bhreitheanais ro-cheart 
A ta mo dhòchas fèin. 

44 Mar sin gu suthain is gu sior, 

Gnàth-choimhdidh mi do reachd: 

45 Air son gu'n iarram t'àitheanta, 

Gluaiseam am farsuinneachd. 

46 Ri rìghribh labhram air do theist, 

Gun amhluadh orm no sgàth. 

47 Is gabham tlachd do t'àitheantaibh, 

'S ann doibh a thug mi gràdh. 288 SALM CXIX. 48 Iti t'àitheantaibh d'an d' thug mi toil, 

Togam mo làmha fèin : 
Is ann ad statuisibh ro-naomh 
Bitheam ri cnuasachd ghèir. 

JZAIN. 

49 Cuimhnich am focal ud, a Dhè, 

Do t'òglaeh fèin a nis, [dhomh, 
Thug thu mar bharrant dòchais 
'S thug orm gu'n d'earb mi ris. 

50 'Se so mo chomhf hurtachd ro-mhòr 

A'm' theinn 's a'm' àmhghar geur: 
Oir rinn do bhriathar firinneach 
M'ath-bheothachadh gu treun. 

51 Bha mi mar aobhar fanoid mhòir | 

Aig daoinibh àrdanach ; 
Gidheadh cha d' aom mi o do lagh, 
Le claonadh seachranach. 

52 Do bhreitheanais a ta o chian. 

Chuimhnich mi, Dhia, gu lèir: 
Is ghlac mi thugam fèin an sin 
Deadh chomhf hurtachd a'm' f heum* 

53 Air son gu'n d' thrèig an daoi do lagh^ 

Ghlac uamhunn mi gu mòr. 

54 An tigh mo chuairt is m'oil-thire, 

Do statuin b'iad mo cheòl. SALM cxdl mg 55 Chuimhnich mi t'ainm san oitìhch , , a 

Is choimhdeadhleam do reachd.[Dhè, 

56 B'e so mo chuid, oir choimhid mi 

T'iarrtuis, a Dhè, gu beachd. 

CHETH. 

57 Mò chuibhrionn is mo chrannchur thti, 

O Thighearn is a Dhè ; 
Le gealladh cinnteach thubhairt mi, 
Gu coimhdinn t'fhocal fèin. 

58 Le m'uile chridhe dh'iarr mi ort 

Do ghnùis 9 s do ghràsa saor : 
A rèir do bhriathar fhirinnich, 
Dean tròcair orm gu caoin* 

59 Do chnuasaich mi mo shlighe fèin, 

'S ri d' theisteas phill mo chos. 

30 Rinn deifìr choimhead t'àitheanta, 

'S nior ghabh mi tàmh no fois. 

31 Chreachbuidhinnaingidhmi; gidheadh 

Nior dhearmaid mi do reachd. 

32 Eiream mu mheadhon oidhche, chum 

Gu molam do bhreth cheart. 

33 'S fear-comuinn mi is companach 

Do 'n dream d'an eagal thu r 
'S do 'n aitim ud a choimhdeas fè& 
T'fhìor-àitheantan gu dlùth. 

b b 290 SALM CXIX. 64 A Thighearna, tha'n talamh làn 

Do d' ghràs 's do d' thròcair chaoimh : 
Tuigs' agus eòlas tabhair dhomh 
A'd' statuisibh ro-naomh. 

TETH. 

65 Do t'òglach rinn thu maith, a Dhè, 

A rèir do bhriathair cheirt. 

66 Deadh thuigs' is eòlas teagaisg dhomh, 

Oir chreid mi fèin do reachd. 

67 Munrobhmi'nteinn, airseachranchaidh: 

Ach t'fhocal ghlèidh mi nis. 

68 'S maith thus', is nithear maitheas leat : 

A'd' statuin teagaisg mis\ 

69 A'm' aghaidh luchd an àrdain bhuirb 

Dhealbh breuga baoth le chèil' : 
Ach gleidhidh mise t'àitheanta 
Le m' chridhe fèin gu lèir. 

70 Tha 'n cridhe-san co reamhar fòs, 

Ri saill aig meud an sògh : 
Ach gabhaidh mise tlachd dhomh fèin 
A'd' lagh-sa, Dhè, gach lò. 

71 5 S maith dhomhs' a nis gu robh mi fèin 

An teinn 's an àmhghar geur, 
A chum gu fòghlumainn le beachd 
Do statuin cheart gu lèir. SALM CXIX. 291 72 '$ fearr dhomh gu mòr an lagh a ta 

A' teachd d' bheul a mach, 
Na mìlte mòr do'n airgiod ghlan, 
'S do'n òr a's deirge dreach. 

IOB. 

73 Do rinn, '$ do dhealbh do làmhan mi j 

Dean tuigseach mi d'a rèir, 
A chum gu faighinn eòlas maith 
Air t'àitheantaibh gu lèir. 

74 Tràth chi luchd t'eagail mi, bi'd ait ; 

Oir dh' earb mi as do theist. 

75 Dhia, 's ceart do bhreitheanais, 's le còir 

Leòn thusa mi gun cheisd. 

76 Dhè, guidheam ort, do thròcair chaoin 

Bhi dhomh mar chomhfhurtachd : 
A rèir an f hocail labhair thu 
Ri t'òglaeh fèin gu beachd, 

77 O thigeadh thugam fèin a nis 

Do thròcair chaomh, a Dhè, 
Ga m 9 chumail beò : oir 'se do lagh 
Mo thlachd 's mo mhiann gach rè. 

78 Biodh nàir' air luchd an àrdain mhòir, 

Bhuin riumsa, gun chion-fàth, 
Gu fealltach fiar j ach smuainicheam 
Air t'àitheantaibh a ghnàth. 

»-b 2 m SALM CXIX. 

79 Pilleadh luchd t'eagail rium, 's an dreamjl 

Ta eòlach air do theist. 

80 Gu robh mo chridhe ceart a'd' reachd, f 

Nach nàraichear mi 'm feasd. 

CAPH. 

81 Tha in'anam air a chlaoidh gu mòr, I 

Feitheamh do shlàinte, Dhè : 
Ach tha mo dhòchas bunaiteach 
A' d' fhocal tairis fèin. 

82 A'feitheamh t' fhocail chaith mo shùil : 

Furtachd, O c'uin a ni ? 

83 Oir taim mar shearraig anns an toit ; - ; 

'S do reachd nior dhearmaid mi. 

84« Cia lìon iad làithean t'òglaich fèin ? :i 
Is fòs, a Dhè, cia uair 
Chuireas tu breitheanas an gnìomh 
Orra ta onns' an tòir ? 

85 An dream ta làn do 'n àrdan bhorb, 

Chladhaich iad dhomh gu beachd 
Sluichd dhomhain, chum mo ghlacadh 
Nach robh a rèir do reachd. [leo, 

86 An tòir gu fealltach tha iad orm j 

Dhè, cuidich leam gu grad : 
Oir tairis agus firinneach 
Tha t'àitheantan air fad. SALM CXDL %93 57 Air talamh chaidh ach beagmochlaoidh ; 

Nior thrèig mi t'iarrtus naomh. 
i?8 'S gu'n coimhdinn teisteas fìor do bhèil, 

Ath-bheothaich mi gu caomh. 

LAMED. 

>9 Tha t'fhocal bunaiteach gu bràth, 

Sna nèamhaibh àrd', a Dhè : 
)0 Tha t'fhìrinn is do thairisneachd 

Buan-mhaireannach gach rè : 
Do dhaingnicheadh an talamh leat, 

'S na sheasamh tha d'a rèir. 
)1 Taid buan an diugh rèir t'orduigh fèin % 

Do mhuinntir iad gu lèir. 

)2 Mur bhith gu 'n ghabh mi ciata mhòr 

Do t'fhocal firinneach, 
Ghrad-fhàilnichinn is gheibhinn bàs 

A'm' àmhghar iomarcach. 
)3 T'iarrtuis cha dìchuimhnichmi chaoidh j 

Oir bheothaich thu mi leo. 

4 'S leat mi, fòir orm ; oir dh'iarr mi fèin 

T'àitheanta-san gach lò. 

5 Bha luchd an uilc gu furachar 

Ga m' fheitheamh chum mo sgrios ; 
Ach air do theisteas firinneach 
Le m' smuaintibh dearcaidh mis\ 
Bb 3 SALM CXIX. 96 Chunnaic mì crioch gach ni a ta 

Sa' bheatha so d' a mheud : 
Ach t'àithne tha gun tomhas fòs 
Aig farsuinneachd is leud. 

MEM. 

97 Cia ionmhuinn leam do lagh-sa, Dhè ! 

Mo smuaineach , e gach là. 

98 Thar m'eascar thug thu gliocas dhomh 

Le d' reachd, ta leam a ghnàth. 

99 Xs tuigsich' mi na'n aitim ud 

Thug teagasg dhomh gu lèir ; 
Bhrìgh gur ann air do theisteas naomh 
Taim smuaineachadh gu geur. 

100 Taim tuigseach eagnuidh fòs os ceam^ 

Gach seanair anns an tìr : 
Air son gim choimhdeadh leam gu 
Iarrtuis do reachd gu fior.. [beachd 

101 Phill mi mo chos ròd gach uiìc ? 

Gu'n coimhdinn t'fhocal ceart. 
10$ Nior chlaon mi fòs d' bhreitheanais ; 
Oir theagaisgeadh mi leat. 

J 03 Le ni' bhlas cia milis, O mo Dhia 3 
Do bhriathra ceart gu lèir ! 
Do m' chàirean 's mìlse iad gu mòx 
Na mil air feadh mo bhèil. SALM CXIX. Q95 104 Tre t'àitheanta taim faghail fòs 

Tuigs' agus eòlais mhaith ; 
Is uime sin 's ro-fhuathach leam 
Gach slighe cham air bith, 

NUN. 

105 Is lòchran t'fhocal fèin do m' chois, 

Solus do m' cheum gu beachd. 

106 Do mhionnaich mi, 's ni mi d'a rèir ; 

Gu'n coimhdinn fèin do reachd. 

107 Tha mis' an trioblaid iomarcaich, 

O Thighearna nam feart : 
A rèir an f hocail labhair thu, 
Ath-bheothaich mi le d' neart. 

J08 Gabh uam gu taitneach, guidheam ort, 
Ofrail mo bhèil a nis, 
A bheir mi dhuit gu toileach saor ; 
Stiùir mi a'd' bhreitheanais.[ghnàth : 

109 Tha m'anam bochd a'm' làimh a 

Ach chuimhnich mi do reachd. 

110 Leag droch dhaoin' romham lioji ; 

Nior chlaon o t'iarrtus ceart . [gidheadh 

111 Do theisteis fhior ghabh mise fèin 

Mar m'oighreachd bhuan am feasd ; 
Oir 's iad a bheir do m'chridhe leòint' 
Mòr-shubhachas gun cheisd. 296 SALM CXIX. 112 Dh'aom mi mo chridhe fòs a chum | 

Gu deanar leam a ghnàth, 
Do statuin cheart a chur an gnìomh, || 
O so a mach gu bràth. 

SAMECH. 

113 Is fuath leam smuainte dìomhanach ; | 

Do d' reachd ach thug mi gràdh. 

1 14 5 S tu m' ionad-foluich, 's tu mo sgiath : \i 

A t'fhocal m' earbsa ta. 

115 O sibhs' a chleachd bhi deanamh uilc, k 

Imichibh uam a nis ; 
Oir àitheanta mo Thighearna 
Le cùram coimhdidh mis\ 

116 Rèir t'fhocail dean mo chumail suas, 12 

A chum gu mairinn beò ; 
'S na leig fo nàire mi, fa chùis 
Mo dhòchais fèin gach lò. 

117 Neartaich mi, 's tearnaidh mise slàn ; j g 

Sior-dhearcam air do reachd. 

118 Shaltair thu air na chlaon o d' lagh ; 

Oir 's breug am feali gu beachd. 

1 1 9 Mar shal droch-mhiotail tilgear uait \$ 

Gach daoi air thalamh ta : 
Is uime sin 's ro-chaomh leam fèin 
Teisteis do bhèil a ghnàth. SALM CXIX. 120 Do chriotlinaicli m'fheòil fa'n eagal ud 
A ghabh mi romhad fèin ; 
Is lìonadh mile uamhunn fòs, 
Fa d' bhreitheanais gu lèir. 

1121 Rinn mi breth chothromach ; na fàg 
Fo iochd luchd m' fhòirneirt mi. 
Air t'òglach 'n urras bi chum maith ; 
Na leig luchd-buirb do m' chlaoidh. 
;123 Mo shùilean tha air fàilneachadh 
Feitheamh do shlàinte, Dhè ; 
'S a'/feitheamh gus an coimhlionar 
Deadh bhriathar ceart do bhèil. 

124 Ri t^Qglach buin a rèir do ghràis, 
Seòl dhomh do lagh gu beachd. 

1125 'S mi t'òglach, tabhair eòlas donih, 
Gu'n tuiginn fèin do reachd. 

126 ' S mithich dhuit gnìomh a thaisbeanadh, 

A Dhè lehobhah thrèin : 
Oir sgaoileadh agus bhriseadh leò 
T'àitheanta naomh' gu lèir. 

127 Fa'n aobhar ud, O Thighearna, 

Gu dearbh is ionmhuinn leam 
T'àitheanta fèin os ceann an òir, 
An èir a's fearr a t'ann, 298 SALM CXIX. 128 Measam t'uil'-iarrtuis, uime sin, 

Bhi anns gaeh aon ni ceart ; 
Is fuathach fòs le m' chridhe fèin 
Gach slighe bhrèig' gu beachd. 

pe. 

129 Tha t'fhocal is do theisteis fèin, 

A Dhè, ro-iongantach ; 
Is uime sin ni m'anam bochd 
*N coimhead gu cùramach. 

130 Bheir tionnsgnadh t'fhocail solusmaitt 

Ri dol a stigh 'na phàirt ; 
Do dhaoinibh simplidh aineolach, 
Do bheir e eòlas àrd. 

131 Gu farsuinn dh'fhosgail mi mo bheul 

A 9 ploscartaich gu mòr ; 
Fa mheud mo thòiP do t'àitheantaibh 
Bhiom muladach gu leòr. 

132 Seall agus amhairc orm, a Dhia, 

Dean tròcair orm gu caomh ; 
Mar rinneadh leat a ghnàth do'n drean 
Le'm b'ionnihuinn t'ainm ro-naomh 

133 Peacadh na biodh an uachdar orm ; 

A*A' fhocal stiùir mo cheum. 

134 O fhòirneart dhaoine teasairg mi ; 

Is coimhdeam t'iarrtuis fèin. SALM CXIX. 299 .35 Dealradh do ghnùis' air t'òglach tog, 

Seòl dhomh do statuin cheart. 
136 Ruith srutha dheur o m' shùilibh fòs, 
Air briseadh leo do reachd. 

TSADDI. 

.37 'S ro-chothromach thu fèin, a Dhè, 

'S is dìreach rèidh do bhreth. 
.38 Do theisteis dh'àithn thu dhuinn, a ta 

Ro-thairis ceart gach leth. 
.39 Do rinn mo ghràdh is m'eud ro-mhòr 

Mo chaitheadh as gu lèir ; 
Do bhrìgh gu'n dhearmaid m'eascairde 

Deadh bhriathra ceart do bhèil. 

140 5 S ro-fhiorghlan t'fhocal ; uime sin 
'S ionmhuinn le t'òglach e. 

L41 Taim suarach beag,gidheadhdoreachd 
Air dichuimhn , nior leig mi. 

142 Do cheartas fèin is ceartas e 

Ta siorruidh buan gu bràth ; 
t Is amhluidh sin do lagh ro-cheart 
*Na fhìrinn ghloin a ta. 

143 Ghlac trioblaid mi, is ghabh orm greim 

Teinn agus àmhghar geur ; 
Gidheadh a ta mo thlachd gu mòr 
A'd' àitheantaibh gu lèir. 300 SALM CXIX. 144 Ceartas do theisteis fèin, a Dhè, 
Tha siorruidh buan gun cheisd : 
Deadh thuigse tabhair thusa dhomh, 
Is bitheam beò am feasd. KOPH. 145 Ghlaodh mi le m' uile chridh' ; a Dhè, 

Eisd, 's coimhdidh mi do reachd. 

146 Ghlaodh mise riut, fòir orm ; 5 s an siu 

Coimhdeam do theist gu beachd. 

147 D° thionnsgain mi roimh 'n chamhan- 

Is ghlaodh mi riutsa, Dhè ; [aich, 
Oir tha mo dhòchas bunaiteach 
A'd' fhocal daingean fèin. 

148 Mo shùilean tha ni's furachair' 

Na forair' theann na h-oidhch' ; 
A chum gu bithinn smuaineachadh 
Air t'f hocal fèin a chaoidh. 

149 A rèir do chaoimhneis thròcairich 

Eisd fèin ri m' ghuth a nis : 
A rèir do bhreitheanais rò-mhòir, 
Iehobhah, beothaich mis\ 

150 Luchd leanmhuinn uilc tha teannadh 

A ta iad fad o à 9 reachd. [orm : 

151 Dhè, tha thu 'm fagus : agus tha 

T'uiP iarrtuis fior is ceart. ■ : W , ...... 

SALM CXIX. 301 |152 Fa thimchioll fòs do theisteas naomh', 
O thoiseach b'fhiosrach mi, 

I Gu'n d'rinneadh leat an socrachadh 
A chum bhi buan gach rè. 

RESH. 

pH3 Amhairc, a Dhè, air m'àmhghar goirt, 

Is fuasgail orm a'm' fheum ; 
Fa'n aobhar nach do dhearmaid mi 

An reachd a dVàithn thu fèin. 
j(154 Tagair mo chùis, is fuasgail orm ; 

Rèir t'fhocail cum mi beò. 
1155 'S fad slàint' o luchd an uilc : air son 

Do reachd nach iarrar leo. 

156 5 S ro-lionmhormòrdothròcairchaomh, 

A Thigbearn is a Dhè : 
A rèir do bhreitheanais ro-cheirt 
Dean beothail ealamh mi. 

157 'S lionmhor luchd leanmhuinn orm an 

Is m'eascairde faraon ; [tòir, 
Ach mis' o d' theisteas fìrinneach, 
Cha deach' air seachran claon. 

158 Chunnaic mi peacaich, chràidh sudmi, 

Do reachd oir bhriseadh leo. 

159 Feuch mar is ionmhuinn leam dolagh ; 

A'd' chaoimhneas cum mi beò. c c 302 SALM CXIX. 160 A Thighearna tha t'fhocal fèin 

O thoiseach daingean fior ; 
Is tha do bhreitheanais air fad 
Ceart agus buan gu sìor. 

SCHIN. 

161 Bha prionnsan làidir orm an tòir, & 

Gun aobhar 110 cion-fàth ; 
Ach air nio chridh' tha eagal mòr 
Roimh t'fhocal fèin a ghnàth. 
16:2 Tha aiteas orm ri t'fhocal maith, 

Mar neach f huair creach gun tòir. 

163 'S oillteil 's is fuath leam breug; ach 

Mi gràdh do d' lagh gu mòr. [thug 

164 Tha mi a' tabhairt molaidh dhuit 

Seachd uairean gach aon là, 
Air son do bhreitheanais gu lèir 
Ta ceart, a Dhè, gu bràth. 

165 'S inòr sìth na muinntir ud a ta 

A' tabhairt gràidh do d* reachd ; 
Cha'n èirich tuisleadh idir dhoibh, 
No oilbheum fòs gu beachd. 

166 Ri d'shlàinte dh'fheithmifèin,aDhè; 

Coimhdeam do reachd air chòir. 
] 67 Do theisteis choimhid m'anam fèin ; 
'S ionmhuinn leam iad gu mòr. SALM CXIX. 303 168 Do theisteis agus t'àitheanta, 

Do choimhdeadh leam a ghnàth ; 
Oir tha mo shligheanna gu lèir 
Fa d' chomhair fèin gach là. 

TAU. 

Il69 Thigeadh mo ghlaodh am fagus duit, 
A'd' f hianuis fèin, a Dhè : 
Is fòs rèir t'fhocail f hìrinnich 
Dean tuigseach eòlach mi. 

170 A'd' làthair thigeadh m' athchuinge; 

Rèir t'fhocail ormsa fòir. 

171 Air teagasg dhuit do statuin dhomh, 

Mo bheul bheir dhuitse glòir. 

172 Labhraidh motheang' air t'fhocal fior; 

Oir tha t'uil' iarrtuis ceart. 

173 Deanadh do làmh-sa còmhnadh leam ; 

Oir ròghnaich mi do reachd. 

174 A* feitheamh air do shlàinte, Dhè, 

Bhiom fèin gu tuirseach trom ; 
Is mar an ceudna tha do reachd 
Ro-thlachdmhor ciatach leam. 

175 Deònuich do m'anam bochd bhi beò, 

Is dhuitse bheir e glòir : 
Is deanadh do cheart-bhreitheanais 
Deadh chòmhnadh dhomh le fòir. c c 2 304 SALM CXXL 176 Do chaidh mi fèin air seacharan 
Mar chaoraich chaillte thruaigh : 
larr t'òglach, oir cha d' leig do d' 
Dol as mo chuimhne uam. ^reachd 

SALM CXX. 

A'm' èigin ghlaodh mi suas ri Dia, 
Is dh' èisd e rium gach rè. 
S O'n teangaidh chealgaich, m'anam saor ; 
'S o bheul nam breug, a Dhè. 

3 Ciod bheirear dhuit, no nithear ort, 

A theangadh làn do ghò ? 

4 Mar shaighdibh laoich, 's iad geuraichte, 

Mar eibhlibh aiteil beò. 

5 Mo thruaighe mi, gu bheil mo chuairt 

Am Mesech ; is mo thàmh 
Am bùthaibh Chedair choigrich bhuirb, 
Gu muladach gun dàimh ! 

6 Rinn m'anam còmhnuidh fhada bhuan 

Le neach thug fuath do shìth. 

7 Gu cogadh tha iad togarach ; x 

Air sìth 'n tràth labhras mi. 

SALM CXXI. 

Mo shùile togam suas a chum 
Nam beann, o'n tig mo neart. SALM CXXIL 305 2 O'n Dia rinn talamh agus nèamh, 

Tha in'fhurtachd uile teachd. 

3 Cha leig do d' chois air chòir air bith 

Gu'a sleamhnuich i gu bràth ; 
Tàmh-neul cha tig sin air an neach 
9 S fear-coimhid ort a ghnàth. 

4 Feuch, air fear-coimhid Israeil, 

Codal cha'n aom no suain : 

5 9 Se Dia t'fhear-coimhid ; 'se do sgàil 

Air do làimh dheis gu buan. 

6 A' ghrian cha bhuail i thu san là, 

No ghealach fòs san oidhch'. 

7 Ni Dia do choimhead o gach olc ; 

Ni t'anam dhìon a chaoidh. 

8 Do dhol a mach, 's do theachd a steach, 

Coimhididh Dia a glmàth ; 
O'n aimsir so a nis a t'ann, 
'S o sin a mach gu bràth. 

SALM CXXIL 

Bha aoibhneas orm tràth thubhairt iad, 
Gu tigh Dhè thèid sinn suas. 

2 A'd' dhorsaibh, O Ierusalem, 

Ar cosa seasaidh fòs. 

3 lerusalem mar chaithir i, 

Thogadh gu dìleas dlùth ; 

c c 3 806 SALM CXXIII. 4 D'an tèid na treubhan suas gu lèir, 

'S iad treubhan Dhè nan dùl : 

Gu teisteas Israeil, a chum 
Ainm Dhè gu moladh iad. 

5 Oir caithrichean chum breth tha'n sin ; 

'S le teaghlach Dhaibhidh iad. 

6 Sior-ghuidhibh do lerusalem i 

Sìth-shàimh is sonas mòr : 
A' mhuinntir sin le'n ionmhuinn thu 
Soirbhichidh iad gu leòr. 

7 An taobh a stigh do d' bhallachaibh, 

Biodh sìth is sonas maith ; 
Deadh shoirbheas f òs gu robh gu bràth 
A'd' lùchairt àird a stigh. 

8 Air sgàth mo bhràithrean 's luchd mo j j 

Dhuitguidheam sìth aghnàth.[ghaoil, 
p Air sgàth tigh naomh ar Tighearn Dia 3 \ 
Iarram do leas gu bràth. 

SALM CXXIIL 

Mo shùile togam riutsa ta 

'N còmhnuidh air nèamh nan speur. 
2 Feuch, mar tha sùil nan seirbhiseach 

i Air làimh am maighstir fèin, 
'S mar shùile banoglaich air làimh 

A ban-tighearn fiiraon, SALM CXXIV. 807 Feithidh ar sùil air Dia, gus 'n dean 
E tròcair oirnn gu caoin. 

3 Dean tròcair oirnn, Iehobhah Dhia, 

Dean tròcair oirnn gu luath ; 
Oir tha sinn air ar lìonadh làn 
Do tharcuis is do fhuath. 

4 Le fanoid luchd na seasgaireachd, 

Lìonadh ar n-anam bochd ; 
'S le spìd na muinntir ud a ta 
Làn àrdain is an-iochd. 

SALM CXXIV. 

Nis abradh Israel gu fior, 
Mur biodh lehobhah leinn : 

2 Mur biodh Iehobhah as ar leth, 

Tràth dh'èirich daoine ruinn ; 

3 ? N sin dheantadh leo ar slugadh beò, 

5 N tràth las an corruich ruinn. 

4 Is ruitheadh tharuinn tuilte bras, 

Sruth làidir thar ar ceann. 

5 'N sin rachadh thar ar n-anam bochd, 

Na tuiltean àrd' gu lèir. 

6 Moladh do Dhia, nach d' thug e sinn 

Mar chreich d'am fiaclaibh geur\ 

7 Mar eun a lìon an eunadair, 

Ar n-anam truaffh chaidh as • 308 SALM CXXV. Bhriseadh an lìon is sgaoileadh e, 
Is shaoradh sinn gu cas. 

8 Ar còmhnadh ta 's ar cuideachadh 
An ainm lehobhah thrèin : 
An neach a rinn an talamh fòs, 
'S a chruthaich nèamh nan speur. 

SALM CXXV. 

Tha'n dream ni dòchas ann an Dia 
Mar shliabh Shioin a ghnàth, 

Nach feudar fòs a charuchadh, 
Ach mhaireas ann gu bràth. 

2 Ceart mar a ta na beannta tric 

Timchioll lerusaleim, 
Tha Dia mar sin, o nis gu sìor, 
Timchioll a phobuill fèin. 

3 Oir slat luchd-uilc cha ghabh i tàmh 

Air chrann nan daoine còir ; 
Eagal gu'n sìn na fireanaich 
An làmh gu peacadh mòr. 

4 An aitim ud tha maith, a Dhè, 

Do mhaitheas pàirtich leò ; 
Is leis an dream tha trèibhdhireach 
'$ 'nan cridhe ta gun ghò. 

5 Ach iadsan uile thèid a thaobh 

D'an slighibh claon le chèiF, SALM CXXVL 309 lopiainìdh Dia le luchd an uilc. 
'S bidh sìth air Israeh 

SALM CXXVL 

'JM trath thug lehobhah air a h-ais 
Bruid Shioin, b' ionnan sinn 

Is daoine chunnaic aisling mhòr, 
'S a mhosgail as an suain. 

2 Lìonadh ar beul le gàir an sin, 

'S ar teangadh fòs le ceòl ; 
Am measg nan cinneach thubhairt iad ? 
Rinn Dia dhoibh bearta mòr\ 

3 Rinn Dia mòr-bhearta air ar son, 

Chuir oirnne gairdeachas. 

4 Iehobhah, pill ar bruid a rìs, 

Mar shruth san àirde deas. 

5 ladsan a chuir gu deurach sìol, 

Gu subhaeh ni iad buain. 

6 An neach gu cur a thèid a mach 

Le sìol ro-phrìseil caoin, 

Air bhith dha gul gu muladach, 
'G a iomchar sud gu fonn, 

Le h-aiteas pillidh e gu dearbh, 
A' giùlan sguaba trom'. 310 SALM CXXVIL JVIur tog lehobhah fèin an tigh, 
Luchd-togail tha iad faoin ; 

Mur glèidh Iehobhah 'm baile fòs, 
Luchd-faire chaill an saoth'r. 

2 Dhuibh 's dìomhain bhi ri moch-eirigh, 

San oidhch' ri caithris bhuain, 
Bhi 'g itheadh arain bròin ; mar sin 
D'a sheircin bheir e suain. 

3 'Se Dia bheir toradh bronn mar dhuais ; 

Mar oighreachd bheir e clann. 

4 Bidh mic na h-òig' mar shaighdibh geur', 

'N làimh ghaisgicli thrèin gach àm. 

5 Is sona 'm fear 'gam bi dhiubh sud 

A ghlac 's a dhorlach làn ; 
Gun rughadh labhraidh iad sa' gheat' 
R' an naimhdibh olc gu dàn. 

SALM CXXVIIL 

'S beannaicht 5 gach aon neach air am 

Eagal Iehobhah mhòir ; [bheil 
Is ann an slighibh fiorghlan Dè 

Stiùireas a cheum air chòir. 
2 Òir toradh gnìomh do làmha fèin, 

Ithidh tu e gu h-ait : 
Beannaichear thu gu mòr mar sin, 

'S bidh sonas ort gu pailt. SALM CXXIX. 311 3 Mar f hionain tharbhaich bidh do bhean 

'N taobh stigh do t'fhàrdaich fèin ; 
• Do chlann mar òg chroinn-olaidh ùir 
Timchioll do bhùird gu lèir. 

4 Feuch, 's amhluidh sin a bheannaichear 

An neach d'an eagal Dia. 

5 A Sion gheibh thu beannachadh, 

Is sonas pailt o'n Triath ; 

Is chi thu maith Ierusaleim 
Rè fad do làith' gu lèir. 

6 Seadh, clann do chloinne chi thu fòs, 

Is sìth air Israel. 

SALM CXXIX. 

Bu tric a chràidh iad mi o m' òig', 
Deir Israel gu truagh : 

2 O m' òige chràidh iad mi gu tric, 

Gidheadh cha d' thug iad buaidh. 

3 *N luchd-treabhaidh threabh iad air mo 

Tharruing iad claisean fad. [dhruim ; 

4 Ach 's ceart Iehobhah, 's bhriseadh leis 

Cordan nan daoi gu grad. 

5 Air naimhdibh Shioin gu robh nàir', 

J S rachadh air cùl gu luath : 

6 Mar fheur air mullach tighe ta, 
A shearg mu , n d'f hàs e suas : 312 SALM CXXX. 7 Ni leis nach lìonar glac an fhir 

A bhios gu tric a' buain ; 
Is leis nach lìonar sgiath an ti, 
A bhios ri ceangal sguab. 

8 Ni mò their luchd an rathaid riu, 

Gu robh oirbh beannachd Dhè ; 
Tha sinne fòs 'gar beannachadh, 
An ainm Iehobhah thrèin. 

SALM CXXX. 

O 'n doimhne, O Iehobhah Dhè, 
Do ghlaodh mi riutsa suas. 

2 Dhia, èisd ri m' ghuth gu furachar ; 

'S ri m'urnuigh crom do chluas/ 

3 Ma chomhraichear leat aingidheachd, 

A Dhè, cò sheasas riut ? 

4 Ach agad-sa ta iochd : a chum 

Gu'n striochdt' a'd' eagal dhuit. 

5 Ili Dia tha mise feitheamh, fòs 

Tha m'anam feitheamh ris ; 
Is ann a bhriathar firinneach 
Mo dhòchas cuiridh mis\ 

6 Tha m'anam bochd ni 's furachair' 

A' feitheamh Dhè a ghnàth, 
Na bhios luchd faire maidne fòs 
Hi sgarachdainn nan tràth : SALM CXXXL 813 Ni 's furachair', a deireain fòs, 
'G a fheitheamh-san gun ghò, 

Na bhios luchd-faire anns an oidhch' 
Ri teachd a steach do'n lò. 

7 Biodh dòchas Israeil an Dia ; 

Oir tha a thròcair mòr ; 
9 S ann aig an Tighearna gu beachd, 
Tha fuasgladh pailt gu leòr. 

8 Is bheir e fèin gun cheisd air bith 

D'a phobull Israel, 
Làn-shaorsadh agus fuasgladh glan 
O'n aingidheachd gu lèir. 

SALM CXXXL 

Mo chridhe cha Veil àrdanach, 

No fòs mo shùil, a Dhè ; 
Nior ghluais miannan cùisibh mòr', 

A's àirde na mi fèin. 

2 Gu dearbh, mar naoidhean chaidh o 5 n 

Chum mi mi fèin a'iiì' thosd : [chìch, 
Mar naoidhean chaidh o chìch amhàth'r, 
Is amhluidh m'anam bochd. 

3 Biodh dòchas maith aig Israel 

An Dia lehobhah treun, 
O'n aimsir so a nis a t 5 ann, 
? S air feadh gach linn an cèin^ 314 SALM CXXXIL Air Daibhidh dean-sa cuimhne, Dhè, 
'S air uile àmhghar geur : 

2 Mar thug e mionn' do Dhia, is bòid 

Do Dhia ud lacoib treun. 

3 Do m'thigh cha tèid mi fèin a steach, 

No air mo leabaidh suas : 

4 Do m' shùilibh codal fòs cha leig, 

No do mo rosgaibh suain ; 

5 Gu ruig an uair am faigh mi àit 

Do Dhia Iehobhah treun, 
Is ionad-còmhnuidh bunaiteach 
Do Dhia ud Iacoib fèin. 

6 Feuch, ann an crìochaibh Ephrata, 

Do chuala sinn an sgeul ; 
Air machairibh nan coilltean dlùth, 
Fhuair sinn e mar an ceudn\ 

7 Aig stol a choise sleuchdaidh sinn, 

An àros Dhè nam feart. 

8 Eirich, a Dhè, gu t'ionad tàimh ; 

Thu fèin is àirc do neirt. 

9 Sgeudaicht' gu robh do shagairt-sa 

A ghnàth le h-ionracas ; 
Is deanadh do luchd-muinntir naomh, 
Gun tàmh ùr-ghairdeachas. 

10 Air sgàth do sheirbhiseach ro-chaomh, 
Daibhidh. do'n d'thug thu buaidh, SALM CXXXII. 315 Aghaidh an ti a dh' ungadh leat, 
Na cuir air ais gu truagh. 

11 Do Dhaibhidh mhionnaich Dia gufìor; 

'S cha phill e uaith' am feasd, 
A'd' chaithir-rioghail cuiridh mi 
T'iarmad 's do shliochd gun cheisd. 

12 Ma ni do chlann mo choimhcheangal 

A choimhead, is mo reachd, 
An teist a ni mi theagasg dhoibh, 

Ma chumar leo gu ceart : 
An sliochd-san suidhidh mar an ceudn' 

A'd' chaithir rigb, gu bràth. 

13 Oir mhiannaich agus ròghnaich Dia 

Sion mar ionad tàimh ; 

14 'S i so mo thàmh 's mo shuaimhneasfòs, 

Gu suthain is gu sìor : 
An so ni mise fàrdach dhomh, 
Oir 's i mo mhiann gu fior. 

15 Mòr-bheannaicheam a stòr gu pailt ; 

Diolam a bochd le lòn. 

16 Le slàint' a sagairt eudaicheam ; 

'S a naoimh ni iolach mhòr. 

17 Bheir mi an sin gu h-ùrar glas 

Air adhairc Dhaibhidh fàs ; 
Is lòchran dh' orduich mi do 'n tì 
A dh' ungadh leam tre ghràs. 

d d 2 316 SALM CXXXIV. 

18 Cuairtichidh mi a naimhde-san 
Le nàir' is rughadh gruaidh' : 
Ach air-san bidh a choron fèin 
A' fàs le h-iomadh buaidh. 

SALM CXXXIIL 

O feuch, cia meud am maith a nis, 
Cia meud an tlachd faraon, 
Bràithrean a bhi 'nancòmhnuidhghnàth j 1 
An sìth ? s an ceangal caoin. 
C Z Mar oladh phrìseil air a' cheann, 
Ruith air an fheusaig sìos, 
Air feusaig Aaroin, agus shruth . ' y. $ 
Gu iomall 'eudaich rìs. 

8 Mar dhealt air Hermon/smarandrùchd ; 
Air slèibhtibh Shioin shuas : 
? N sin dh'orduich Dia am beannachadh 1 
A' bheatha shiorruidh bhuan. 

SALM CXXXIV. 

O oglacha lehobhah mhòir, 
Beannaichibh Dia a chaoidh ; 

Sibhse le 'n gnàth bhi 'n àros Dè 
'Nur seasamh feadh na h-oidhcli\ | 
2 'Na theampull togaibh suas 'ur làmh, j 6 
Beannaichibh Dia nam feart. SALM CXXXV. 317 

3 Beannaicheadh Dia à Sion thu, 
Rinn neàmh is làr le neart. 

SALM CXXXV. 

Molaibhse Dia, àrd-mholaibh fòs 
Deadh ainm lehobhah thrèin, 

Is thugaibh cliù is moladh dha, 
Oglacha Dhè gu lèir. 

2 O sibhse ta 'nur seasamh fòs 
An tigh Iehobhah mhòir, 

An cùirtibh àluinn tigh' ar Dia, 
Molaibh e mar is còir. 

3 Molaibh an Tighearna, do bhrìgh 

Gu bheil e maith gach rè : 
D'a ainm-san seinnibh moladh ait, 
Oir 5 s ni ro-thlachdmhor e. 

4 Oir lacob fòs do ròghnaich Dia 

^Na thròcair mhòir dha fèin : 
Dha fèin mar ionmhas is mar sheilbhj 
Do thagh e Israeh 

5 Oir 5 s fiosrach mi 5 s is deimhin leam 

Gu bheil Iehobhah mòr, 
Gu bheil ar Tighearna faraon 
Os ceann gach dia an glòir. 

6 Gach ni air bith bu mhiannach leis, 

Ilinn Dia an nèamh nan speur, 

D d 3 318 SALM CXXXV. 'S air talamh, 's anns na cuantaibh mòr', 
\S na doimhneachdaibh gu lèir. 

7 Bheir esan air a' cheò dol suas 

O chrìch a' chruinne-chè j 
Is uisge ni le dealanaich ; 
Gaoth as a stòr bheir e. 

8 Gach ceud-ghin anns an Eiphit bha, 

Do bhuaileadh leis gu trom ; 
Do dhuine 's ainmhidh anns gach àit, 
Ag imeachd bha air fonn. 

9 O Eiphit ! chuir e comhara, 

Is mìorbhuile le chèiP, 
A'd' bhuilsgean-sa ; '$ air Pharaoh fòs 
'S air òglachaibh gu lèir. 

10 Na cinnich lìonmhor chlaoidheadh leis, 

Mharbh rìghrean cumhachdach. 

11 Do mharbhadh Og righ Bhàsain leis, 

Sihon nan Amorach : 

Gach uile rìoghachd mar an ceudn', 

Cia h-iomadh bha iad ann, 
Lom-sgriosadh agus mhilleadh leis, 

D'an robh an tìr Chanaain ; 
1 ( 2 Am fonn 's am fearann sud air fad, 

Mar oighreachd thiodhlaic e ; 
Mar oighreachd do chloinn Israeil, 

A phobull dileas fèin. SALM CXXXV. 319 13 Tha t'ainm, a Thighearna nam feart, 

Buan-mhaireannach a ghnàth ; 
Tha t'iomradh buan air chuimhne, Dhè, 
O linn gu linn gu bràth. 

14 Oir air a phobull fèin ni Dia 

Ceart bhreitheanas gu beachd j 
Is gabhaidh esan aithreachas 
M'a òglachaibh le iochd. 

15 Iodhoil nan cinneach tha do'n òr 3 

'S do'n airgiod ghlas faraon j 
Is cha 'n'eil annt' ach dìomhanas 
Rinneadh le làmhaibh dhaoin\ 

16 Tha beul ac', is gun chòmhradh ann ; 

Is sùilean, leis nach lèir. 

17 Tha cluasan ac', 's cha chluinniad leo ; 

Gun anail fòs 'nam beul. 

18 A' mhuinntir tha 'gan deanamh sud, 

Ro-chosmhuil iad riu fèin ; 
*8 amhluidh gach neach ta annta fòs 
Ag earbsa mar an ceudn\ 

19 O beannaichibh Iehobhah mòr, 

A theaghlach Israeil ; 
'S a theaghlach Aaroin, beannaichibh, 
An Tighearna le chèiP. 

£0 O theaghlach Lebhi, beannaichibh, 
Is thugaibh cliu do Dhia ; 320 SALM CXXXVL Sibhse d'an eagal Dia faraon, 
Mòr-bheannaichibh an Triath. 
21 A Sion beannaicht' gu robh Dia, 

'G am bheil a chòmhnuidh bhuan 
An caithir naoimh Ierusaleim. 
t Molaibhse Dia gach uair. 

SALM CXXXVL 

O thugaibh buidheachas do Dhia, 
Do bhrìgh gur sàr-mhaith e ; 

Air son gu mair a thròcair chaomh, 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

2 Thugaibh do Dhia nan uile dhia 

Mòr bhuidheachas le chèiF ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

3 Thugaibh do Thriath nan uile thriath 

Mòr bhuidheachas gu lèir ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

4 Do'n Ti 'na aonar fòs a rinn 

Mòr mhìorbhuile gu treun ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

5 Do'n Ti le gliocas iongantach 

A chruthaich nèamh nan speur ; SALM CXXXVL 321 Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 
_ 6 Do'n Ti a shìn air uachdar tuinn 
An talamh trom gu lèir ; 

Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

7 Do'n Ti a rinn na soluis mhòr' 

Ta soillseachadh nan speur ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

8 A 9 ghrian gu h-uachdranachd san là, 

Chum dhuinne gu'm bu lèir ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

9 A' ghealach is na reulta glan' 

A' riaghladh oidhch^ le chèir ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

10 Do'n Ti rinn bualadh trom san Eiph't 

Air ceud-ghin dhaoin' is sprèidh ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

1 1 Thug as am builsgean-san a macji 

A phobull Israel ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 322 SALM CXXXVL 12 Le neart a ghairdein sìnte mach, 

'S le làimh a ta ro-threun ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè, 

13 Do'n Ti a sgoilt an fhairge ruadh, 

r Na roinnibh as a chèiP ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

14 Is troimh a meadhon stiùradh leis 

Gu tèaruint 5 Israel ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

15 San fhairge ruaidh ghlan-sgriosadh leis 

Pharaoh 5 s a shluagh gu lèir ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

16 Do 5 n Ti sin tre an fhàsach mhòr 

A stiùir a mhuinntir fèin ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

17 Dhasan a bhuail 's a lot gu trom 

Na rìghrean làidir treun' ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

18 Is rìghrean mòr is iomraiteach, 

Mharbh e le 'ghairdean fèin ; SALM CXXXVL 323 

I v 

Air son gu mair a thròcair chaomh 

Gu siorruidh feadh gach rè. 

19 Seadh Sihon righ nan Amorach, 

Bha naimhdeil guineach geur ; 
Air son gu màir a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

20 Is Og air Basan bha 'na righ, 

Do mharbh is chasgair e ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

21 Is thug e fòs mar oighreachd bhuain 

Am fearann-san gu lèir ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

22 An oighreachd thug do Israel, 

'Oglach ro dhìleas fèin ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

23 Neaeh, air bhi dhuinn ro-ìosal truagh, 

A chuimhnich oirnn 'nar feum ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

24 Gu tèaruint' bhuin e sinn a mach 

O neart ar naimhde treun' ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 324 SALM CXXXVIL 25 Tha tabhairt beatha do gach feòiì 

Is lòin do'n uile chrè ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

26 O thugaibh moladh agus cliu 

Do Dhia nan nèamh 's nan speur ; 
Air son gu mair a thròcair chaomh 
Gu siorruidh feadh gach rè. 

SALM CXXXVII. 

Aig sruthaibh coimheach Bhabiloin, 
Shuidh sinn gu brònach bochd ; 

An sin air Sion chuimhnich sinn, 
Is ghuileadh leinn gu goirt. 

2 Air gheugaibh seilich chrochadh leinn 

Ar clàrsaichean an sin. 

3 Oir iadsan a rinn braighde dhinn 

Dh'iarr òran oirnn is gean : 

Seadh iadsan le'n do chreachadh sinn 
Dh'iarr luathghair oirnn is ceòl ; 

Seinnibh do laoidhibh Shioin duinn, 
(Ars' iadsan) mar bu nòs. 

4 'N tìr choigrich cia mar dh'fheudar 

Oran lehobhah sheinn ? [leinn 

5 Mur cuimhn'cheam thu, lerusalem, 

Ri m' dheis nior lean a seirm. SALM CXXXVIIL 325 Motheangadhleanadhteann ri m 9 ghial, 
Mur cuimhnichear thu leam ; 
Mur fearr leam na m'uiP aoibhneas àrd 
Caithir Ierusaleim. 

7 Clann Edoim cuimhnich thusa, Dhè, 

Oir thubhairt iad le tàir, 
An làithibh truagh' lerusaleim, 
Leag, leag i, sìos gu làr. 

8 O nighean uaibhreach Bhabiloin, 

A dh'f hàsaiehear gu lèir : 
Is sona dha, mar rìnn thu oirnn, 
A dhìolas dhuit d'a rèir. 

9 Is sona dha-san ghlacas fòs 

Do mhaoth-chlann bheag is thruagh, 
'S a phronnas iad gun acarachd, 
Ri clachaibh daingean cruaidh'. 

SALM CXXXVIIL 

Le m'uile chridh 5 àrd-mholàm thu, 

Ard-mholam thu gu caomh 
2 *N làthair nan dia. Is sleuchdam dhuit ; 

M'aghaidh ri d' theampull naomh, 
Is mòl'am t'ainm, bhrìgh t'f hìrinncheirt, 

'S do chaoimhneis ghràdhaich fèin : 
Oir t'fhocal fior-ghlan dh'àrdaich thu, 

Os ceann t'uiP ainm' gu lèir. 326 SALM CXXXVIIL 3 San là a ghlaodh mi riut, a Dhè, 

Fhreagair thu mi gu luath ; 
Is thug thu spionnadh dhomh gu leòr, 
Le treòir, a'm' anam truagh. 

4 Bheir rìghre mòr' na cruinne dhuit, 

Ard-mholadh binn gu lèir, 
San uair an cluinnear leò, a Dhia, 
Deadh bhriathra glan do bhèil. 

5 An slighibh fòs Iehobhah mhòir, 

Seinnidh iad ceòl gu h-ait ; 
Air son gur urramach, 's gur àrd 
Glòir àluinn Dhè nam feart. 

6 Ge h-àrd Iehobhah, seallaidh e 

Air daoinibh umhal còir ; 
Ach *s lèir dha'n dream ud, jfad o làimh, 
Tha làn do'n àrdan mhòr. 

7 Ged ghluaisinn ann am builsgean fòs 

Na trioblaid mòir' do m' chlaoidh, 
A ta mi fiosrach dòchasach 

Gu beothaich thusa mi : 
An aghaidh corruich mòir' mo nàmh, 

Do làmh-sa sìnear leat ; 
Is ni do dheas làmh ann am f heum 

Mo theasairginn le neart. 

8 Gach ni air bith a bhuineas domh, 

Coimhlionaidh Dia gu treun ; SALM CXXXIX. 327 Ts buan do ghràs, a Dhia, gu bràth ; 
Oibre do làmh na trèig. 

SALM CXXXIX. 

Do rannsuich thu 's is aithne dhuit 
Mise, lehobhah thrèin : 

2 Mo shuidh', is m' èirigh 's aithne dhuit ; 

'S lèir dhuit mo smuain an cèin. 

3 Mo cheuma is mo luidhe sìos, 

Do chuairtich thu gu dlùth ; 
Is air mo shlighibh fèin gu lèir, 
'S geur fhiosrach eòlach thu. 

4 Feuch cha 'n 'eil focal mòr no beag 

No cainnt air bith a'm' bheul, 
Mu'n labhram sud, a Dhia nam feart, 
Nach aithne dhuit gu lèir. 

5 Do chuairtich thu mi air gach taobh, 

Romham faraon 's am dhèigh ; 
Do làmh ta neartmhor cumhachdach 
Leag thusa orm, a Dhè. 

6 Tha 'n t-eòlas so ro iongantach, 

Is ormsa tha e cruaidh ; 
Cha ruig mi air, oir tha e àrd 
R 5 a thuigsinn is r'a luaidh. 

7 Cia 'n t-àit air bith am feud mi dol 

O d' spiorad glic, a Dhè ? 

e e 2 328 SALM CXXXIX. O d' ghnùis ta uile-lèirsinneach 
Cia 'n taobh a theicheas mi ? 

8 Nan rachainn suas air nèamh nan speur, 

A ta thu fèin an sud ; 
Nan luidhinn ann an ifrinn shìos, 
Tha thu san ionad ud. 

9 Air bharraibh sgiath na maidne fòs 

Nan siùbhlainn fad o làimh, 
Gu h-iomallaibh na fairge mòir' 
Chum còmhnuidh agus tàimh ; 

10 Stiùraidh tu mi an sin, a Dhè, 

Le d' làimh ta treun an neart ; 
Is nìthear leat mo chumail fòs 

Le d' dheas làimh mhòir gu beachd* 

11 Nan abrainn, gu dean dorchadàs 

Gu deimhin m'fholach uait ; 
Bidh 'n oidhche fèin mar sholus glan 
Ag iadhadh orm mu'n cuairt. 

12 Cha'n fholuich uaitse dorchadas, 

5 S co-shoilleir oidhch ? is là ; 
'S ceart-ionnan duits' an duibhre dorch. 
Is solus glan nan tràth. 

13 Oir feuch ghabh thusa sealbh gu mocli 

Air m'airnibh is mi maoth ; 
'S ann leat a rinneadh m'fholach fòs 
Am broinn mo mhàthar chaoimh. SALM CXXXIX. 329 14 Ard-mholam thu, oir 's uamhasach, 

9 S is mìorbhuileach mo dhealbh : 
Tha t'oibre iongantach ; 's is lèir 
Do m ? anam sin gu dearbh. 

15 Tràth rinneadh mi an dìomhaireachd, 

9 S a dhealbhadh mi gu ceart, 
An àitibh iochdrach talmhainn shìos j 
Bu lèir dhuit brìgh mo neirt. 

16 Mo cheud-fhàs an-abuich gun dreach, 

Do d' shùilibh-sa bu lèir ; 
Mo bhuill gu h-iomlan chuireadh sìos 

Sgrìobht' ann ad leabhar fèin ; 
Gidheadh ri aimsir is ri ùin, 

Do dhealbhadh iad 'nan àm ; 
Air bhi dhoibh roimhe sin gun dreach 

9 S nach robh a h-aon diubh ann. 

17 'S ro-phrìseil uime sin, a Dhè, 

Do smuaintean uile leam : 
9 S ro-lìonmhor mòf r'an àireamh iad, 
9 S r*an cur air cunntas cheann. 

18 Ri 'n àireamh 's mòr gur lìonmhoir' iad 

Na gaineamh mhìn na tràigh' : 
Air mosgkdh as mo chodal domh, 
Taim maille riut a ghnàth. 

19 Marbhar an t-aingidh leat gu beachd, 

O Thighearna ro4hrèin : 

e e 3 330 SALM CXL. A nis, O dhaoine fuileachdach, 
Imichibh uam an cèin. 

20 Oir labhair iad a'd' aghaidh, Dhè, 

Le aingfeachd eusaontais ; 
Is thug do naimhde mi-runach 
T'ainm naomh an dìomhanas. 

21 Nach 'eil mi tabhairt fuath, a Dhia, 

Do'n dream thug dhuit-sa fuath? 
Nach 'eil mi gabhail gràin do'n dream 
A'd'aghaidh dh'èirich suas ? 

22 Fuath iomlanthug mi dhoibhgu beachd: 

Mar naimhdibh nim 5 am meas. 

23 Rannsaich mi, Dhè, mo chridhe faic ; 

Mo smuainte feuch, dearbh mis'. 

24 Feucb. agus amhairc fèin am bheil 

Sligh' aingidh olc aW chlè ; 
Is anns an t-slighe shiorruidh chòir 
Gu dìreach treòraich mi. 

SALM CXL. 

O 'n droch-dhuin' saor is teasairg mi, 
O Dhia lehobhah naoimh : 

O'n fhear a ta ri fòireigneadh 
Dean dìdean dhomh gu caomh. 
2 'Nan cridh' tha iad a' smuaineachadh 
Air aimhleas mòr gach là ; SALM CXL. 331 Chum catli' is comhraig chruaidh thaiad 
Air cruinneachadh a ghnàth. 

3 Mar theangaidh nathrach, rinneadh leo 

An teangadh sgaiteach geur : 
A ta nimh mhillteach nathrach fòs 
Am folach ann am beul. 

4 O làimh nan daoi, glèidh mise, Dhè ; 

'S o luchd an fhòirneirt, dion ; 
Mo cheumari thilgeadh bun os ceann, 
'Se sud an rùn 's am miann. 

5 Dh'f holuich na h-uaibhrichribe dhomh, 

Is corda fòs gu m 9 sgrios ; 
[ Ri taobh a' bhealaich sgaoil iad lìon, 
Is leag iad ceap gun fhios. 

6 Ili Dia lehobhah thubhairt mi, 

'$ tu fèin gu beachd mo Dhia ; 
Eisd ri guth in' athchuinge a nis, 
O Thighearn is a Thriath. 

7 Is tu a's spionnadh slàinte dhomh, 

lehobhah Dhia nam flath ; 
Cuir dìon is folach air mo cheann 
An aimsir teinn is cath 5 . 

8 Na deònuich miann an aingidh uilc, 

O Thighearna nam feart ; 
'Ais-innleachd fòs na soirbhich leis, 
Mu'n dean iad uaill 'nan neart. 332 SALM CXLI. 9 Ach cinn an dream a chuairtich mi 
Gach taobh le tuaileas bhreug, 
Gu robh iad air am folach fòs 
Le aimhleas mòr am bèil. 

10 Orra gu'n tuiteadh eibhle loisgt' ; 

Tilg iad san teine beò : 
An slochdaibh domhain sìos, a chum 
Nach èirich iad ni 's mò. 

11 Na daingnichear air talamh fòs 

Fear-labhairt uilc a chaoidh : 
Biodh olc a' sealg fìr-fòireignidh, 
G'a leagadh is g'a chlaoidh. 

12 Is aithne dhomh-sa gu dean Dia 

Do'n dream ta 'n àmhghar goirt, 
An cùis a sheasamh dhoibh bu treun, 
Is còir nan daoine bochd. 

13 Do bheir na fireana gu dearbh 

Do t'ainm-sa moladh mòr ; 
Bidh còmhnuidh bhuan a' d'f hianuis fèin, 
A Dhè, aig daoine còir. 

SALM CXLL 

O dhta, a ta mi 'g èigheach riut, 

Dean deifir thugam fèin j 
Is tabhair èisdeachd fòs do m' ghuth, 

Tràth ghlaodham riut a'm' fheum. SALM CXLL 333 c 2 Mar bholtrach tùis a'cT làthair suas, 
Mar sin biodh m'urnuigh riut ; 
Is togail suas mo làmh, gu robh 
Mar 'n ìobairt fheasgair dhuit. 

3 Cuir faire air mo bheul, a Dhia ; 

Dorus mo bhèil-sa glèidh. 

4 Gu droch-bheirt, no gu olc air bith 

Na aom mo chridh , ) a Dhè : 
Eagal le luchd na h-aingidheachd, 

Gu'n cuirinn olc an gnìomh, 
Ge milis blasd' an sògh 's an gleus, 

Cha'n ith mi fèin maoin diubh. 

5 Buaileadh am firean mi le smachd, 

Gabhaidh mi sin gu caomh : 
Gabhaidh mi uaith an t-achmhasan, 

Mar oladh phrìseil mhaoth ; 
Cha bhris am bualadh ud mo cheann : 

Oir fòs thèid m'urnuigh suas, 
Tràth bhios an aitim ud gu truagh 

'Nan àmhghar cruaidh an sàs. 

6 Tràth thilgear sìos airclachaibh cruaidh, 

Am breitheamhna gu lèir ; 
'N sin cluinnidh iad, oir 's milis binn, 
Deadh bhriathra grinn mo bhèil. 
7 7 Ar cnàmhan fòs aig beul na h-uaigh' 
Do sgaoileadh leò le tàir ; 334 SALM CXLIL 

Mar ghearrar is mar sgoiltear fiodh 
'Na spealtaibh air an làr. 

Ach tha mo shùilean riutsa suas, 

lehobhah Dhia nam feart : 
Na f àg-sa m'anam bochd gun treòir, 
'S tu fèin mo dhòigh 's mo neart. 
O teasairg mi o'n rib', a Dhè, 
A leag iad chum mo sgrios ; 
'S o lìontaibh luchd na h-aingidheachd 
A dh'fholuich iad gun fhios. 

Ach tuiteadh luchd na h-aingidheachd 

'Nan lìontaibh rinneadh leò, 
Am feadh bhios mise gabhail thart', 
'S a' teàrnadh asta beò. 

SALM CXLII. 

Ghlaodh mi ri Dia le m' ghuth ; is fòs 
Le m' ghuth rinn m'urnuigh ris. 

2 Mo chaoidh'na fhianuis dhòirt mimach, 

5 S mo thrioblaid dh'fhoillsich mis\ 

3 Tràth bha mo spiorad bàite stigh, 

'N sin b'aithne dhuit mo cheum ; 
Sa' bhealach san do shiubhail mi, 
Gun fhios do leag iad lìon. 

4 Dh'amhairc miairmodheisjisdh'fheuch, 

'S cha robh fear m'eòlais ann ; SALM CXLIIL 835 No neach do m'anam bheireadh spèis j 
Thrèig cabhair mi san àm. 

5 O Thighearna, do ghlaodh mi riut, 

Is thubhairt mi gun ghò, 
Gur tu a's tèarmunn dìleas domh, 
\S mo chuid an tìr nam beò. 

6 Chionn gu 'n do chlaoidheadh mi gu 

Eisd ri mo ghlaodh san àm ; [truagh, 
Is saor mi o luchd m'f hòirneirt mhòir, 
Oir 5 s treise leo na leam. 

7 A prìosan m'anam buin a mach, 

T'ainm-sa gu molar leam : 
Is iadhaidh umam fìreana, 
Oir ni thu pailteas rium. 

SALM CXLIII. 

Ri m'urnuigh èisd, is aom do chluas 

Ri m' athchuinge, a Dhè ; 
A' d'fhìrinn, is a'd' cheartas àrd, 

Gu gràsmhor freagair mi. 
2-Na tionnsgain ann am breitheanas 

Le t'òglach dìleas fèin : 
Oir '& dearbh nach saorar duine beò 

A' d'fhianuis ann am binn. 

3 Oir lean an nàmhaid eucorach 
Le tòir ghèir m'anam bochd, 336 SALM CXLIII. Mo bheatha thilg e sios le tàir, 

Leag ris an làr gun iochd : 
Is chuir e mi an dorchadas 

Chum còmhnuidh ann gu truagh ; 
Is ionnan mi 's an dream gu dearbh ì:i 

Bhiodh fada marbh san uaigh. 

4 Is uime sin tha m'anam bàit' 

Gu cràiteach ann am chom : 
Mo chridh' aW chliabh gu muladach 10 
Air fàs gu tuirseach trom. 

5 Na làith' o chian do chuimhnich mi, 

Taim cnuasachadh gun tàmh 
T' oibre gu lèir ; *s a' smuaineachadh |j 
Air gnìomharaibh do làmh. 

6 Mo làmhan shìn mi riutsa suas ; 

An geall tha m'anam ort, 
Amhluidh mar bhitheas fearann cruaidh 1 12 
Air tiormachadh le tart. 

7 Eisd rium, a Thighearna, gu grad j 

Chaidh as do m'anam bochd : 
Do ghnùis na ceil, chum nach bi mi 
Mar dhream thèid sìos do'n t-slochd. 

8 Thoir orm gu'ncluinnearleamjgumoch, 

Guth binn do chaoimhneis-ghràidh ; i 
Oir annad chuir mi fèin gu mòr 
Mo dhòchas is mo dhòigh : SALM CXLIV. 337 Am bealach fòs an gluaisear leam, 
Thoir orm gu'n aithnich mi : 

Oir riutsa tha mi togail suas 
Mo spioraid thruaigh, a Dhè. 

9 O m' naimhdibh guineach teasairg mi, 
O Thighearn is a liigh : 
A d'ionnsuidh theich mi fòs, a chum 
Gu foluicht' leatsa mi. 
10 Do thoil a dheanamh teagaisg dhonih, 
Oir 's tu mo Dhia gu beachd : 
O's maith do spiorad ; treòruich mi 
Gu tìr na fireantachd. 

jll Sgàth t'ainme beothaich mi gu treuii^ 
A Dhè lehobhah mhòir : 
Sgàtht'f hìreantachd, saorm'anambochd 
O thrioblaid ghoirt 's leòn. 
12 Cuir as do m' naimhdibh tre do ghràs, 
Is sgrios iad sin gu lèir 
Ata cur m'anam' thruaighfo leòn ; 
Oir 's mise t'òglach fèin. 

SALM CXLIV. 

Beannaicht' gu robh Iehobhah treun, 
Mo charraig e 's mo threòir ; 

Mo làmh a theagaisgeas gu cath, 
'S gu comhrag mhaith mo mheòir : 338 SALM CXLIV. 

2 Mo mhaith, mo dhìon, 'smobhaideal àrd, 

Mo shlànuighear, 's mo sgiath ; 
'Se cheannsaicheas mo dhaoine fo'm \ f 
Mo mhuinghinn is e Dia. 

3 Dhia, ciod e 'n duine, gu bheil thu 

A' gabhail eòlais air ? 
No ciod e mac an duine fòs 
Gu'n d'thug thu e fa'near ? 

4 An duine, 's cosmhuil e gu fior 

Ri dìomhanas gun stà ; 
'S a làith 5 mar sgàil, *s mar f haileas fòs j u 
A 9 gabhail seach a ta. 

5 O lùb, a Dhia, do fhlaitheis àrd', 

Thig fèin gun dàil a nuas : 
Bean ris na slèibhtibh mòr 5 le d' neart, 
Is uath* thèid deatach suas. 

6 Cuir uait a mach do dhealanach, 

Is sgaoil iad sud air fad : 
Is tilg a mach do shaighde geur', 
Is claoidhear iad gu grad. 

7 Sìn uait do làmh à t'ionad àrd, 

Saor mi, is fuasgail orm, 
O uisgibh làidir iomarcach, 

*S<o làimh nan coigreach borb'. 

8 Iadsan 'g am bheil am bèil a' teachd 

Air dìomhanas gach lò : 13 SALM CXLIV. 339 

An deas làmh sud, is deas làmh i 
Làn ìogain agus gò. 

i 9 Dhuit seinneam òran nuadh, a Dhè, 
5 S ann air an t-saltair ghrinn ; 
Air inneal-ciùil nan teuda deich, 
Dhuit seinneam moladh binn. 
\10 'Se Dia a bheir do rìghribh mòr* 
Slàint' agus buaidh gu treun, 
'Se shaoras Daibhidh 'òglach caomh 
O'n chlaidheamh mhillteach gheur. 

Ll Saor mi, is fuasgail orm o làimh 

Nan coimheach, 'g am bheil beul 
Làn dìomhanais : 's an deas làmh fòs 
'Na deas làimh foill' is brèig'. 

12 A chum gu'm biodh ar mic a' fàs 

Mar ùr-chrann suas 'nan òig' : 
5 S ar nigheana mar chlachaibh snaidht' 
An oisinn lùchairt mhòir. 

13 Ar saibhlean làn do'n uile stòr j 

Ar treudan fòs a' breith 
Nam mìltean, seadh deich mìltean fòs 

*Nar machairibh gach leth. 
L4 Ar daimh gu h-obair làidir calm, 

Gun bhriseadh mach no steach ; 
A chum 'nar sràididh fòs nach biodh 

Guth caoidh' gu gearanach. 340 SALM CXLV. 15 'S beannaicht' am pobull sin a ta 
San inbhe so gu beachd ; 
'S beannaicht' am pobull fòs, d'an Dia, 
lehobhah Triath nam feart. SALM CXLV. 

Arduicheam thu, moDhia, 'smo Righ ; 
T'ainm beannaicheam gu bràth. 

2 Do t'ainm am feasd bheir mise cliu ; 

Arduicheam thu gach là. 

3 Tha Dia Iehobhah mòr gu dearbh ; 

Ion-mholta Dia gu mòr : 
Cha'n fheudar meud a mhòrachd-san 
A rannsachadh gu leòr. 

4 Molaidh gach àl do ghnìomhara 

Do'n àl a thig 'nan dèigh ; 
Is t'oibre cumhachdach ro mhòr 
Sior-chuirear leò an cèill. 

5 Urram do mhòrachd ghlòrmhoir fèin 

Cuiridh mi'n cèill gu beachd ; 
Air t'oibribh iongantach gu lèir 
Labhram, a Dhè nam feart. 

6 Labhraidh daoin 5 eile fòs air neart 

Do bhearta uamhasach : 
Is mise foillsicheam gu niòr 
Do mhòrachd iongantach. SALM CXLV. 341 7 Is cuirear leo an cèill gu pailt 

Iomradh do mhaitheis mhòir ; 
Do cheartas glan, is t'ionracas 
Molaidh gu binn le ceòl. 

8 Tha'n Tighearna ro-ghràsmhor caoin, 

Is làn do thruacantachd ; 
A ta e mall chum feirg', is fòs 
Pailt ann an tròcaireachd. 

9 Is maith Iehobhah do gach dùil ; 

Tha 'thròcair chaomh gu beachd 
Os ceann gach obair agus gnìomh 
A rinneadh leis le neart. 

10 Dhia, molaidh t'oibre thu air fad ; 

Le d' naomhaibh molar thu : 

11 Air glòir do rìoghachd labhraidh iad ; 

Innsidh do neart le cliu. 

12 A chum a bhearta cumhachdach 

Gu'n tuigeadh clann nan daoin* ; 
Gu bheil a rìoghachd làn do ghlòir, 
Is mòralachd faraon. 

13 Do rìoghachd fèin, is rìoghachd i 

Ta siorruidh buan gu beachd ; 
Is mairidh t'uachdranachd gu bràth 
Air feadh gach àil ri teachd. 

14 Cumaidh Iehobhah suas le neart 

An dream thu tuiteam sìos ; 

F f 3 342 SALM CXLV. 

'S an dream tha claonadh chum an làir, 
Togaidh e 'n àird a rìs. ! 

15 Tha sùile fòs gach dùiP air bith 

A' feitheamh ort, a Righ ; 
Is tha thu anns na tràthaibh ceart 
A 9 tabhairt dhoibh am bìdh. 

16 A ta thu ann ad thoirbheartas 

Fosgladh do làimh' gu mòr, 
Is miann gach nithe beò air bith \ 
Sàsuichear leat gu leòr. 

17 Tha Dia 'na uile shlighibh ceart, 

Is naomh 'na uile ghnìomh. 

18 'S dlùth Dia do mheud 's a ghairmeas 

Seadh ghairmeas air gu fior. [air, 

19 Deadh mhiann gach neach d'an eagal e> \ 
Coimhlionaidh e gu pailt ; 

Is èisdidh esan fòs r'an glaodh, \ (j 

Saoraidh e iad 'nan airc. 

An dream tha tabhairt gràidh do Dhia, 

Dhoibh ni e tèarmunn deas ; 
Ach fòs na h-aingidh olc gu lèir 

Do ni e fèin an sgrios. 
A* luaidh air cliu Iehobhah thrèin, 

Bithidh mo bheul gun cheisd : 
9 Ainm naomha beannaicheadh gach feoil, 8 
Gu siorruidh buan am feasd. SALM CXLVL 343 Dia molaibh ; mol, O m'anam, Dia. 

2 Molaidh mi Dia ri m' bheò ; 
Ard-seinnidh mise cliu do m 9 Dhia, 

Ri fad mo rè -s mo lò. 

3 Na earbaibh is na deanaibh bun 

A prionnsaibh làidir treun' ; 
No fòs a mac aoin duin' a t'ann, 
9 S gun fhurtachd ann ri feum. 

4 Tha 'anail-san dol as a mach, 

Thèid e g'a ùir air ais, 
Thèid as d'a smuaintibh-san gu lèir, 
San là sin fèin gu cas. 

5 'S beannaicht' an duine sin 'gam bheil 

Dia Iacoib mar a neart ; 
9 G am bheil a dhòchas ann a Dhia, 
Iehobhah Triath nam feart. 

6 'Se chruthaich nèamh, is muir, is tir, 

9 S gach aon ni annta ta ; 
'S e choimhdeas firinn mar an ceudn' 
Gu siorruidh is gu bràth. 

7 Ri daoinibh ta fo fhòirneart mòr, 

Cumaidh e còir gu caoin, 
Bheir biadh do'n ocrach : cuiridh Dia 
Na priosanaich fo sgaoil. 

8 'Se Dia ta fosgladh sùil nan dall ; 

Togaidh Iehobhah mòr SM< SALM CXLVII. 

An dream a ta air cromadh sìos : 

Is caomh leis daoine còir. 
9 Dia seasaidh bantrach *s dìlleachdan, 

'Se 9 s dìon do 'n choigreach ann : 
Ach slighe fhiar nan daoine daoi 

Tilgidh e bun os ceann. 

10 Bidh Dia 'na Ard-Righ mòr gu bràth, 
Do Dhia-sa, Shion naomh ; 
O linn gu linn gu maireannach. 
Molaibhse Dia gu caomh. 

SALM CXLVII. 

Molaibhse Dia ; oir 's maith bhi seinn 
Ard-mholadh binn d'ar Dia, 

Oir Y tlachdmhor e 's is maiseil sud, 
Bhi tabhairt cliu do'n Triath. 

2 Suas togaidh Dia lerusalem ; 

Cruinnichidh e ri chèiP, 
An dream d'an d' rinneadh diobaraich, j 
Do ghineal Israeil. 

3 Do'n aitim 'g am bheil cridhe brùit*, 

Bheir esan slàinte mhòr : 
Is ceanglaidh suas gu faicilleach 
Gach cneadh ta orra 's leòn. 

4 Na reulta lìonmhor àirmhear leis ; 

G' an ainmeachadh gu lèir. 

! SALM CXLVIL 345 5 Is mor ar Dia, *s is mòr a neart j 

Gun tomhas air a chèill. 

6 Togaidh Iehobhah suas gu dearbh 

Na daoine ciùin a rìs, 
Is leagar leis na daoi le tàir, \ 
Gu làr, 'g an tilgeadh sìos. 

7 Seinnibh do Dhia Iehobhah mòr, 

Le buidheachas gu binn : 
Seinnibh d'ar Dia-ne moladh àrd 
Air teud na clàrsaich grinn. 

8 * Se dh'f hoP cheas nèamh le neulaibh tiugh', 
Dh'ulluicheas uisge fòs 
Do'n talamh ; J se bheir air an f heur 
Bhi fàs air slèibhtibh mòr\ 
9 Do'n ainmhidh 's do gach beathach beò, 
Bheir esan lòn gun dìth j 
Is do na fithich òg' faraon 
A ghlaodhas 'g iarraidh bìdh. 

10 An neart an eich cha bhi a dhùil, 

Ge mòr a lùth 9 s a threis ; 
Cha ghabh e tlachd an cosaibh fir 
Sheasas gu dìreach deas. 

11 Tha Dia a' gabhail tlachd gu mòr 

Do'n dream d'an eagal e, 
Chuireas an dòchas is an dòigh 
'Na thròcair-san gach rè. 846 SALM CXLVIL 12 Thoir moladh, O Ierusalem, 

Do Dhia Iehobhah mòr, 
Do d' Dhia-sa tabhair moladh fior, 
O Shion, mar is eòir. 

13 Croinn-dhruididh fòs do dhorsa mòr' 

Do neartaich e gu maith ; 
Is bheannaich e do shliochd gu lèir 
A'd' mheadhon fèin a stigh. 

14 'S chuireas ann ad chriochaibh fòs 

Sìth agus sonas mòr : 
'Se ni le smior a' chruithneachd ghloin 
Do shàsuchadh gu leòr. 
15 /Se chuireas 'àithne mach air tìr, 
Ni ^fhocal ruith gu luath. 

16 Bheir sneachd mar olainn; sgaòilidh e 

An liath-reodh mar an luath. 

17 Leac-eighe tilgidh e a mach, 

Mar ghreamanna nach gann ; 
Is anns an fhuachd a rinneadh leis, 
Cò dh'fheudas seasamh ann ? 

18 Cuiridh e 'fhocal mòr a mach, 

Is leaghar iad a rìs : 
Air sèideadh dha le gaoith an sin, 
Sruthaidh na tuilte sìos. 

19 Do lacob tha e foillseachadh 

A bhriathar fior-ghlan naomh, SALM CXLViil. 347 A statuin is a bhreitheanais 

Do Israel gu caomh. 
20 So maitheas nach do dheònaich e 

Dh'aon chinneach ta fo 'n ghrèin : 
A bhreitheanais cha b'aithne dhoibh. 

Molaibh Iehobhah treun. 

SALM CXLVIII. 

Molaibhse Dia. Ard-mholaibh fòs 

Iehobhah mòr gu bràth, 
O nèamh nan speur ; molaibhse Dia, 

'S na h-ionadaibh a's àird\ 

2 UiP aingle Dhè, mòr-mholaibh e : 

Molaibh e, 'shluagh gu lèir. 

3 O ghrian 's a ghealach, molaibh e 

'S a reulta glan nan speur. 

4 O nèamha àrd' nan uile nèamh, 

Is uisgeachan a ta 
Ancòmhnuidhshuas osceann nan speur, 
Molaibhse Pia a ghnàth. 

5 Thugadh iad cliu is moladh binn 

Do ainm Iehobhah thrèin ; 
Oir chuir e 'àithne mach le neart, 
Is rinneadh iad d'a rèir. 

6 Do rinn e fòs an daingneachadh 

A chum bhi 'buàn a ghnàth : 348 oai_m CXLVIIL Is chuir e statuin orra sud 
Nach tèid air chùl gu bràth. 
7 O'n talamh fòs a ta fo nèamh, 
Molaibh Iehobhah treun ; 
Uil' dhràgona ro-uamhasach, 
'S a dhoimhneachda gu lèir. 

8 Tein'-athair agus clach-shneachd chruaidh, 
An ceò thèid suas, 's an sneachd ; 
Gaoth dhoinionnach a' coimhlionadh 
A bhriathar-san gu beachd. 
9 Na slèibhte farsuinn atmhor mòr', 
'S na tulaich fòs le chèiP : 
Gach craobh bheir toradh agus blàth, 
9 S na seudair àrd' gu lèir. 

10 Gach beathach, ainmhidh, is gach dùil 

A shnàigeas air an làr, 
'S gach eunlaith sgiathach iteagach, 
Ta 'g itealaich gu h-àrd. 

11 Gach righ air thalamh, làidir mòr, 

*S gach pobull fòs air bith j 
Na prionnsan is luchd breitheanais 
Tha thar gach tìr fa leth. 

12 Na h-òig-fheara ta calma deas, 

5 S na maighdeana le chèiP ; 
Na seanaire ta eòlach glic, 
9 S gach leanabh òg* gu lèir. SALM CXLIX. 349 13 Ainm Dhè àrd-mholadh iad, oir tha 

' Ainm-san a mhàin ro-mhòr : 
Os ceann na talmhainn is nan nèamh 
Air àrdachadh tha 'ghlòir. 

14 Adharc a shluaigh leis àrdaichear, 

Seadh cliu a naomh gu lèir, 
Sluaigh Israeil, tha dhasan dlùth. 
Molaibh Iehobhah treun. 

SALM CXLIX. 

Molaibhse Dia : is òran nuadh 
Seinnibh do Dhia gu caomh ; 

Seinnibh a mholadh-san gu binn, 
An coimhthional nan naomh. 

2 Biodh Isra'l aoibhneach ann an Dia j 

An Ti a chruthaich e ; 
Deanadh clann Shioin gairdeachas 
^Nan Righ air feadh gach rè. 

3 Is anns an dannsadh thugadh iad 

D'a ainm-san moladh binn : 
A chliu le tiompan seinneadh iad, 
Is leis 2l chlàrsaich ghrinn. 

4 Oir tha Iehobhah gabhail tlachd 

'Na phobull dìleas fèin : 
Ro-sgiamhach fòs le 5 shlàinte ni 
Na daoine sèimh gu lèir. 350 SALM CL. 5 Biodh air na daoinibh naomh' an sin 

Ur-ghairdeachas an glòir : 
Is air an leabaidh seinneadh iad 
Do Dhia le h-iolaich mhòir. 

6 Gu'n robh àrd-chliu an Tighearna 

Gu dligheach ann am beul : 
Is ann an làimh-san fòs gu robh 
Claidheamh dà-fhaobhair geur. 

7 A chum gu deant' air fìneachaibh 

Làn-dìoghaltas gu lèir : 
Is mar an ceudna air na slòigh 
Làn-smachdachadh gu geur. 

8 A chum gu'n deant' an rìghrean-san 

A chur fo chuibhreich ghèir ; 
Fuidh gheimhlibh teann do'n iarunr 
An uaisle mòr' gu lèir. [chruaidt 

9 Chum dìoghaltas a chur an gnìomh, 

Ta sgrìobht' ? na f hocal ceart : 
So cliu nam fireanach gu lèir. 
Molaibhse Dia nam feart. 

SALM CL. 

Molaibhse Dia. 'Natheampullnaomli 

Molaibhse Dia gu mòr : 
An speuraibh àrd' a chumhachd fòs 

Molaibh e mar is còir. SALM CL. 351 2 Air son a ghnìomhara ro-threun, 

Molaibhse Dia 's gaeh àit ; 
A rèir a mhòrachd molaibh e, 
'S a ghlòir a ta ro-àrd. 

3 Le guth na trompaid mar an ceudn' 

Molaibhse Dia gu binn : 
A ir clàrsaich seinnibh moladh dha, 
Is air an t-saltair ghrinn. 

4 Le tiompan thugaibh moladh dha, 

San dannsadh mar an eeudn' j 
Le organ togaibh suas a chliu, 
'S le inneal-ciùil nan teud. 

5 Air ciombalaibh ta làbhar binn 

Molaibhse Dia gun tàmh : 
Molaibhse Dia air ciombalaibh, 
M toirm is fuaim ro-àrd. 

6 Gach uile dhùil sam bith ta beò, 

*G am bheil an deò 'nan crè, 
Ard-mholadh iadsan Dia gu mòr. 
Molaibh Iehobhah treun. A' CHRIOCH. Gg 2 LAOIDHEAN O NA 

SGRIOPTUIRIBH NAOMHA. LAOIDH I. Gènesis i. 

o neo-ni èireadh talamh 5 s nèamh, 
So labhair guth an Triath : 

O neo-ni dh'èirich talamh 's nèamh, 
Gu h-ùmhal mar a dh'iarr. 

2 Shuidh air an aigein duibhre tiugh, 

Thuirt Dia, Biodh solus ann j 
Ghrad-las an solus dealrach glan, 
'S an duibhre theich gu teann. 

3 Do neulaibh dh'àithn e togail suas, 

Suas thog na neoil d'a rèir ; 
Le'n ionmhas uisg' sgaoil iad 9 s gach 
A' snàmh air feadh rian speur. [àit, 

4 Dh'àithn e do'n uisg' a luidh air fonn 

Grad-thional gu h-aon àit ; LAOIDH I. 353 Dhian-ruith an f hairge, tonn air thonn, 
Is feuch an talamh tràight' ! A 

5 Le luibhibh gorm is craobhaibh meas, 

Chòmhdaich e 'n talamh lom ; 
Mu'n d' thàinigfrasno drùchdo'nspeur, 
'S mu 'n d' èirich grian air fonn. 

6 Sgeadaich e 'n sin na nèamhan àrd' ; 

Gu dealrach las a' ghrian : 
A' ghealach is na reulta dhùisg, 
A dh' àireamh mhìos is bhìiadhn\ 

7 Do'n uisge dhealbh lehobhah treun 

Gach gineal èisg sa' chuan ; 
Is ghairm o'n doimhne mar an ceudn 5 
Gach eun san ealtainn shuas. 

8 Gach dùile beò air thalamh ta 

Dhealbh thu le d* làimh, fa leth ; 
Do'n leòmhan bhorb's do'n chnuimheig 
Thug thu maraon am bith. [fhaoin 

9 An duine chruthaich thu fadheoidh, 

A'd' choslas glòrmhor fèin, 
Gu bhi 'na uachdran dligheach fior 
Os ceann gach ni fo'n ghrèin. 
10 Tuil' oibre 'n sin a'd' làth'r, a Dhè, 
Gu ciatach àluinn sheas ; 
Sheall thu, is thuirt gu robh gach ni 
Gu fior-mhaith agus deas. 

Gg 3 354 LAOIDH II. 11 Cia glòrmhor t'oibre-sa gu lèir ! 
Cia treun thu fèin an neart ; 
Cò 'n ti nach tugadh dhuit-sa cliù ! 
Molams' thu, Dhia nam feart ! 

LAOIDH IL Gen. xxviii. 20—22. 

Dhe Bheteil ! le d'làimh thoirbheartaich 
'S tu bheathaich t'Isra'l fèin : 

$ S a threòraich feadh an turuis sgith 
Ar sinnseara gu lèir ; 

2 Ar bòid 's ar n-urnuigh nis a ta 

Aig làth'r do chaithir ghràis ; 
Bi leinn, O Dhia ar n-aithriche ! 
'S na dìobair sinn gu bràth. 

3 Tre cheumaibh dorch' ar beatha 'n so, 

O treòraich thusa sinn ; 
'S o là gu là ar teachd-an-tìr, 

'S ar n-èididh-cuirp thoir dhuinn. 

4 Fo sgàil do sgèith, O dean ar dìon 

Gu crìch ar seachrain sgìth, 
Is thoir d'ar n-an'maibh fois fadheòidh 
A'd' chòmhnuidh shuas an sìth. 

5 Na tiodhlaca so, Dhè nan gràs, 

Thoir dhuinn o d'làimh gu fial j 
'S a nis, *s o so a mach gu bràth, 
Is tu a ghnàth ar Dia. LAOIDH III. Iob. i. 21. 355 jLomnochd mar thàinig sinn a steach 

Do 'n t-saoghal so air tùs, 
Is amhluidh thèid sinn lomnochd as, 

Is taisgear sinn san ùir. 

2 Gach ni ri 'n canar leinn gu faoin 

Ar maoin 's ar stòras fèin, 
Is iasad goirid aoin là e, 
'S grad-dhìolar e gu lèir. 

3 'Se Dia bheir dhuinn gach comhfhurt- 

No ghearras iad air falbh ; [achd, 
Ma thug e leis 'se fèin thug uaith : 
Beannaicht' gach uair biodh 'ainm ! 

4 Beannaicht' gu siorruidh gu robh Dia ! 

Cha ghearain sinn ni 's mò ; 
Docrach no socrach biodh ar cor, 
Dhuits', Athair, gu robh glòir. 

LAOIDH IV. iob iii. 17—20. 

Cia sàmhach ciùin an talla dorch 

San gabh sinn uile tàmh ; 
An tìr na dichuimhn' far nach gluais 

Aon f huathas sinn no nàmh. 
2 Cia tosdach sèimh an leabadh 'n uaigh, 

A ghabhail suain is fois ; 
Thèid crìoch air dragh luchd- euceirt innt 5 

'S gheibh daoine sgìth innt' clos. 356 LAOIDH V. 3 Innte clia chaoidh am prìosanach 

Ni 's mò mar fhuair e 'ehlaoidh ; 
Cha dochainn smachdan droch righbhuirb, 
'S is balbh gutli mhillt-fhir dhaoi. 

4 Tha lag is làidir, beag is mòr, 

Co-shìnt' san uaigh le chèil' ; 
Tha naimhdean sàmhach taobh ri taobh, 
Is luchd na comhstri rèidh. 

5 Co-ionnan coidlidh iad air fad 

Fo ghlasaibh teann a' bhàis, 
Gu'n uair an gairmear iad le Dia 
'Na fhianuis là a' bhràth. 

LAOIDH V. iobv. 6— 12. 

Amhghar o'n duslach ged nach dùisg, 
O'n ùir ged nach tig bròn ; 

Gidheadh is lìonmhor iad na h-uilc 
Th' air mac an duine 'n tòir. 

2 Amhluidh mar dh'èireas srada suas 

Gu luath air lorg a chèiP : 
Mar sin tha'n duine air a bhreth 
Gu bròn is cùradh geur. 

3 Ach earbam-sa ri Dia mo chùis, 

Is deanam m'urnuigh ris ; 
Riaghladh an domhain tha 'na làimh, 
Gu 'làthair teichidh mis\ LAOIDH VI. 357 4 Tha 'oibre lìonmhor agus mòr, 
Cò chuireas iad an cèill ? 
An t-anam brònach ni e ait, 
'& an t-anam lag ni treun. 

LAOIDH VI. iob vìii. 11—22. 

Gun làthach am fàs luachair ghlas ? 

No seilisteir gun sruth ? 
Ged f hàs, is diombuan gearr an cuairt, 

Seargaidh, gun bhuain, an cruth. 

2 Is ionnan dòchas baoth an daoi, 

Nach feud a chaoidh bhi buan ; 
Mar lìon an damhain-allaidh fhaoin, 
Thèid leis gach gaoth mu'n cuairt. 

3 Tràth leigeas e a thaic r'a thigh, 

Aomaidh gach clach is crann ; 
'S luath ghreimicheas e ris, ach 's luaith 5 
Thèid 'fhardoch bun os ceann. 

4 Ged fhàs 'na ghàradh ris a' ghrèin 

A gheuga dosrach ùr j 
'Sged sgaoil e'f hreumhan domhain teann, 
Do-spìonta ta car ùin' : 

5 Gidheadh air teachd d'a bhinn o nèamh, 

Spìonar a f hreumh à bun ; 
9 Aite cha 'n aithnich e ni's mò : 
Caochlaidh a ghlòir gu tur. 358 LAOIDH VII. 6 Feuch, 5 s amhluidhgairdeachasnandaoi, 

Ni tàir air naomhreachd Dhè ; 
Grad-thuitidh iad : 's co grad a thig 
'Nan àite daoine sèimh. 

7 Ach Dia nan gràs, le cumhachd mòr, 

Ni daoine còir a dhìon ; 
An cridhe lìonaidh e le gean, 
'S am beul le moladh sìor. 

LAOIDH VII. iob ix. 2—10. 

Am bi siol Adhaimh saor o chiont', 

No glan am fianuis Dè ? 
Ma thagras e rèir ceartais ruinn, 

F'a smachd thèid sinn do'n eug. 

2 Gu geur-chuiseach ma thoimhseas e 

Gach smuain, is guth, is gnìomh ; 
Leithsgeul, air son aoin do mhìle ciont', 
A dhealbh eha'n urrainn mi. 

3 Is glic a chridh' 's is treun a làmh, 

'S nach aingidh dàn an sluagh 
A thogas ceann an aghaidh Dhia ; 
Cò riamh thug air-san buaidh ? 

4 Roimh 'f heirg, na slèibhte criothnaich- 

Is clisgidh iad o'in bonn ; [idh, 
O 'bhunchar luaisgidh null ? s a nall, 
Le garbh-chrith, 'n talamli trom. LAOIDH VIIL 359 5 Ma thoirmisgeas e èirigh grèin 5 , 

Cha'n èirich grian gu bràth : 
Dubh-neulach ni e 'n speur air fad, 
'S gach reul thèid as 'na smàl. 

6 Coisichidh Dia san f hairge ghairbh, 

Carbad do ghaothaibh ni ; 
A shlighe àrd cò lorgaicheas ? 
A cheuma dorch' co chi ? 

LAOXDH VIII. Iob xiv. 1—15, 

O dhuine th'air do bhreth le mnaoi, 
Cia tearc is truagh do làith' ! 

O'n duslach thàinig thu, is thèid 
Gu d ? dhuslach fèin gun dàil. 

2 Mar mhaoth-lus fàsaidh tu fo bhlàth, 

Is gheibh thu bàs gu beachd : 
Mar fhaileas teichidh tu gu luath, 
'S cha bhuan air thalamh neach. 

3 Làn ciont' is truaigh, an seas aon dùil, 

Fa chomhair sùilean Dè ? 
Co chaoidh bheir uisge soilleir glan 
A tobar salach crèidh ? 

4 Ar làithean air an àireamh ta, 

5 S gun tàmh a 5 gabhail seach j 
Is goirid gus an tig an uair 
An ni do'n uaigh ar teach. 360 LAOIDH VIII. 5 Dhèmhòir! nasmachdaichannad fheirg 

An tomhas goirid faoin, 
Do làithibh diombuan an-shocrach 
Thug thu do chloinn nan daoin\ 

6 Ged chrionas lus, cha'n fhaigh e bàs, 

Thig 'f hàs ri h-ùine nìos ; 
'S ged sheargas craobh sa' gheamhradh 
Ni 'n t-earrach nuadh i rìs. [f huar, 

7 Ach aon uair 's gu'm faigh duine bàs, 

Cha phill a làith' ni 's mò ; 
A bheatha cha dean earrach nuadh, 
'S air 'uaigh cha bhris an lò. 

8 Amhluidh mar shruth a ruitheas bras, 

'S nach pill air ais r a shliabh ; 
Tha làith' is bliadhnaidh's linndol seach, 
'S cha phill ri neach an triall. 

9 San uaigh 'n tràth luidheas duine sìos, 

Coidlidh e 'n dìon a' bhàis ; 
'S cha dùisg e tuilleadh gus an tèid 
An cruinne-cè 'na smàl. 

10 O biodh an uaigh 'na leabadh thàimh 

Dhomh fèin, gu là mo Thriath, 
San èirich mi gu h-aobhach suas 
Le naomh-shluagh maiseach Dhia ! 

11 San dòchas ait, le foighid mhòir, 

Feithidh mi ordugh Nèimh, LAOIDH IX. 361 A thig san àm a shonruich Dia 
An triall mi thuige fèin. 

LAOIDH IX. Iob xxvi. 6—14. 

Co ghleachdas ris a' ghairdean threun 
A dhealbh na speuran àrd' ? 

No c'àit am folaich neach e fèin 
O'n t-sùil d'an lèir gach àit ? 

2 'Na shealladh-san tha ifrinn fèin 

Is lèir-sgrios uile rùisgt' : 
'S an ceilear lochd air bith no beud 
O f hradharc geur a shùl ? 

3 Air neo-ni chroch e 5 n domhan mòr ; 

'S an àirde tuath do sgaoil 
Air ionad falamh, agus phaisg 
Uisge sna neulaibh faoin\ 

4 Tràth chithear cumhachd Dhè 's gach 

Tha sgàil 'ga fholach fèin ; [àit, 
Tha 'chaithir cuairtichte le neòil, 
9 S do dhuine beò cha lèir. 

5 Onf ha na fairge pillidh e 

Le tràigh, air meud a neirt ; 
Is air a' chrìoch a thug e dhi 
Cha tèid i chaoidh a thart. 

6 Roimh achmhasan Iehobhah thrèin, 

Tha talamh 's nèamh air chrith : 
Hh 362 LAOIDH X. Clisgidh an stèidh ma lasas suas 
A chorruich uair air bith. 

7 Gun doinionn luaisgidh e an cuan, 

'S togaidh e suas a thuinn ; 
'S an t-uaibhreach tilgidh e, gun nàmh, 
O 'àirde bun os ceann. 

8 *S e lìonas nèamh le cuideachd naomh, 

'S a ni iad aobhach ait : 
Ach sliochd na nathrach tilgidh sìos 
Gu ionad claoidh le smachd. 

9 D'a oibribh 's beag a chithear leinn, 

9 S cha tuig sinn iad sin fèin : 
Ach tairneanach a chumhachd mhòir, 
Cò dh'f heudas chur an cèill ? 

LAOIDH X. Gnath-fhoc. i. 20—31. 

An coimhthional nan iomadh slògh, 

Is anns na ròidibh tiugh', 
Ri cloinn nan daoin' tha Gliocas nèimh 

A' togail suas a ghuth' ; 

2 Cia fhad a ni luchd fanoid tàir 

Air firinn 's gràsa Dhè ? 
'S a bheir sibh, amadana, spèis 
D' ur toil mhi-chèillidh fèin ? 

3 Pillibh air m' earails', air 'ur n-ais, 

Is bidh sibh sona chaoidh : LAOIDH XL 363 Pillibh, 9 s a chum bhur beannachadh, 
Mo spiorad bheir mi dhuibh. 

4 Ach mur toir sibh mo ghuth fa'near, 

\$ mur èisd sibh ri mo ghlaodh : 
Tràth ghlaodhas sibhs' an là bhurn-airc, 
'Ur n-athchuinge bidh faoin. 

5 Tràth ghlacas lèir-sgrios sibh 'na cuairt, 

Mar iom-ghaoth luath nan speur, 
Ni mise fanoid air *ur caoidh, 

9 m n-urnuigh chaoidh cha 9 n èisd. 

6 O'n ròghnaich sibh roimh bheatha bàs, 

9 S èigin gu bràth bhi truagh ; 
Oir ciod air bith a chuireas neach, 
Dheth sin ni 9 n neach sin buain. 

LAOIDH XI. Gnath-fhoc. iiL 13— 17 e 

Cia sona 9 n ti do theagasg Dhè ! 

Bheir èisdeachd gach aon uair j 
'S ri gliocas nèimh, le mòran tlachd, 

Philleas gu moch a ehluas ? 

2 Is fearr a stòr na 9 n t-ionmhas faoin 

A ta san t-saogh'l gu lèir ; 
9 S is luachmhoire a dhuais gu mòr 
Na òr a' chruinne-chè. 

3 Tha saoghal fada 'na làimh dheis, 

Is urram 'na làimh chlì j 
h h 2 364 LAOIDH XII. Iadsan air fad a bheir dha gràdh, 
9 8 leo saoibhreas, slàint', is sìth. 

4 Do 'n òg 'na shlighe fhiorghlan rèidh, 

Sòlas bheir e gu pailt, 
9 S do 'n aosda bheir e coron glòir, 
'S tròcair o Dhia gun airc. 

5 An uair tha dìchioll dhaoine mòr, 

Tha 'dhuais-san mòr d'a rèir * 
Do shòlasaibh tha 'shlighe làn ; 
Is sìth a ghnàth 's gach ceum. 

LAOIDH XII. Gnath-fhoc. vi. 6-^12. 

Eirtch a lundaire gu grad, 
5 S thoir ort an seangan beag gun stad ; 
Oir ged nach d' fhuair e riamh fear-iùil 5 , 
No neach g-a ghreasadh air a chùl ; 

2 Fa chomhair geamhraidh ni e deas, 
A' cuimhneachadh gun tàmh a leas ; 
San t-samhradh trusaidh e a lòn, 

San f hoghar iomlan tha a stòr. 

3 Ach c' uin a dh'èireas tus' o d* shuain ? 
A lundaire, nach dùisg thu suas ? 

Cha'n iarr do leisg ach tuilleadh tàimh, 
Le clò do'n t-sùil, is pasga làmh. 

4 Ach feuch ! tha bochdainn agus bròn, 
Ag iadhadh air gach làimh-a'd' chòir; LAOIDH XIIL 365 P mar ghaisgeacli armach teachd a'd* dhàil, 
Trom-bhruthaidh iad do cheannfo'n sàiL 

LAOIDH XIII. Gnath-i hoc. viii. 22—36, 

Bibh tosdach uile, chlann nan daoin', 
Tràth ghlaodhas Gliocas Dè, 

A bhriathra thugar leibh fa'near, 
'S d'a earail thugaibh gèill. 

2 Bu mhise Annsachd Dhè o thùs, 

Mu'n robh na nèamha ann ; 
5 S mu'n d'fhuair andomhan mòr abhith, 
Bha mise, feadh gach àm. 

3 Mu'n robh ann slèibhte mòr' no beag', 

Mu'n robh ann muir no tìr, 
No ni air bith sa' chruinne-chè ; 
Aig deas làimh Dhè bha mi. 

4 Tràth dhealbh e neòil is athar àrd, 

An talamh tràight' 'S an cuan, 
'S tràth ghearr e 'n criochan doibh fa 
Bha mise leis san uair. [leth, 

5 Tràth chroch e *n talamh cothromaicht' 

Gun taic ris o aon taobh, 
Dhearc mi le sòlas mòr an sin 
Air ionad còmhnuidh dhaoin\ 

6 Dhealbh smuain ^0^^^^^ oshiorruidh- 

Làn-tearmunn doibh o'n bhàs ; [eachd 
h h 3 366 LAOIDH XIV. Neo-chaochluidheach, uaith sin gu so, 
Tha m'iochd dhoibh is mo ghràdh. 

7 Ri m' theagasg èisdibh uime sin, 

Is gheibh sibh beatha uaith, 
Js sona 9 n ti bheir gèill do m' lagh ; 
Bidh 'n ti nach tabhair truaigh. 

8 Is mise ni gu nèamh an l-iùl, 

'Sa bheir do 'n ionraic duais ; 
Tha beatha 5 s càirdeas aig gach neach 
A leanas mi gach uair. 

9 Ach 3 & naimhde mòr d'an an -maibh fèin 

Na dhiultas gèill do m 3 reachd ; 
3 S na bheir sior-f huath do m' theagasg 
Chum ifrinnthèidgubeachd. [naomh, 

LAOIDH XIV. Ecles. vii. 2—6. 

O sibhs 5 air fad le 'm b 3 àill bhi glic, 
Bibh tric an tigh a' bhròin : 

Oir luath no mall tha sinn gu lèir 
Ri fulang pèin is leòn. 

2 Is fearr gu mòr bhi giùlan goimh, 

O àmhghar tigh na caoidh' ; 
Na 'n cridh > a lot le sòlas baoth, 
An cuideachd dhaoine daoi. 

3 'N tràthbhiosanaghaidhtuirseachtrom, 

'S an t-sùil a' sileadh dheur, LAOIDH XV. 36? Gheibh smuainte naomh' san anam tàmh, 
'§ ni iad ni 's fearr an gnè. 

4 An duine crionna thèid gu tric 

Gu bothan bochd a' bhròin ; 
Ach leis an dream air bheagan cèill' 
Is aoibhinn talla cheòil. 

5 Is diombuan aighear dhaoine daoi, 

'S is dlùth dhoibh àmhghar truagh : 
Mar bhoisge fuaimneach droighinn f haoin 
Ghrad-chaochluidheas gu luatbu 

LAOIDH XV. Ecles. ix. 4, 5, 6, 10. 

? Se nis an t-àm bhi rèidh ri Dia ; 
'S e nis an t-àm thoirt gèill do'n Triath j 
Am feadh a mhaireas là nan gràs : 
Feudaidh gach neaeh dol as o'n bhàs. 

% 'S i so an uair a sheachnadh truaigh', 
'S a thabhairt nèimh a mach le buaidh ; 
So cothrom aigh, ta dian-dhol seach, 
Deanar deadh-bhuil dheth leis gach neach, 

3 Is fios do'n bheò gu faigh e bàs, 
Air ^1^^^^^' tha gach marbh an tràs : 
An cuimhne dh'f halbh, is dh'f halbhanainm , 
Cha'n aithnich'r iad, 's cha'n aithnadhoibh. 

4< Theirig an gràdh, is sguir am fuath, 
-S tha'm farmad sìnte leo s$n uaigh j 368 LAOIDH XVI. Cha *n eòl doibh ni sam bith fo 'n ghrèin ; 
An saothair sguir maraon riu fèin. 

5 Dean dìchioll uime sin 'na thràth, 
Crioch a chur air saothair do làmh ; 
Oir saothair, seòl, no obair ghlic, 
Cha deanar leat gu bràth fo 'n lic. 

6 San uaigh, do'm bheil sinn uile triall, 
Maith'nas cha'n fhaigh, 's cha d'fhuaradh 
Gun chaochla'bithidh cor gach neach [riamh : 
Gu àm d'a bhinne teachd a mach. 

LAOIDH XVI. Ecles. xii. 1, 

Cuimhnich do Dhìa an làithibh t'òig', 

Làithibh gun bhròn gun smal : 
Mu'n tig na bliadhnaidh breòite tinn, 

'S am fàs air t'inntinn cal. 
£ Mu'n salaich lochd air bith do chridh', 

Grad-sgrìobh air lagh do Dhia : 
'S do Chruithear cuimhnich fòs an tràs, 

Mu'm f às thu aosmhor liath, 

3 Oir, goirid uait tha pian is bròn, 
Na neòil tha cheana dlùth 
Ni t'aoibhneas dorch, is t'òige sean, 
A' cur do ghean air chùl. 

4< 'S gearr gus an gearain thu gu goirt 
Fo sprochd is iarguin aois', LAOIDH XVII. 369 'S an cuimhnich thu air aighear t'òig', 
Nach pill ni 's mò do d'thaobh. 

LAOIDH XVII. Jsaiah i. 10-^19. 

A mhaithean Shodoim ! gabhaibh 
Do fhocal Righ nam feachd ; [suim 

Fheara Ghomorah ! thigibh dlùth, 
Is bithibh ùmh'l d'a reachd. 

2 Mar so a deir e, Ciod is brìgh 

D'ur n-ìobairtibh gun stà ? 
Tha m' altair sgìth d'ur tiodhlacaibh, 
'S thug mi d'ur n-aoradh gràin. 

3 Ged las 'ur n-ìobairtean gu nèamh, 

'S ged dhorchaich tùis an speur ; 
Gidheadh bheir mise fuath is gràin 
Do ghnìomh 'ur làmh 's duibh fèin. 

4 Bhur trasg 'à 'ur n-urnuigh V fuathach 

'S 'ur làithe fèill faraon ; [leam, 
Oir tha 'ur cridhe làn do cheilg, 
'S 'ur sliglie cam is claon. 

5 Glanaibh 'ur làmhan o gach olc, 

'S na deanaibh lochd ni 's mò j 
'Nur giùlan uile bithibh ceart, 
'S 'nur cridhe glan, gun ghò# 

6 Na tairgibh dhomhsa urram faoin, 

Ach foghlumaibh mo reachd ; 370 LAOIDH XVIII. Teann-thagraibh cùis na bantraich t ruaigh, 
9 S air fann na deanaibh lochd. 

7 An sin, dearg mar chorcur ged robh 
'Ur lochdan, nighear uaibh 
An sal, is bidh sibh glan, tre ghràs 9 
Mar shneachd is àille snuadh. 

LAOIDH XVIII. Isaiah ii. 2—6. 

I£euch ! èiridh san linn dheireannaich 
Naomh-theampull Dhia na glòir', 

Os ceann nam beann 's nan slèibhtean 
Fàth iongantais ro-mhòir ! [àrd' j 

2 D'a ionnsuidh thig na cinnich ait, 

Gach teangadh 's treubh le chèil* : 
Ag ràdh, Suas greasamaid gun dàil 
Gu teampull àluinn Dè. 

3 Ansolus thig o Shion àrd 

Dealraidh feadh dhùthcha cèin ; 
9 S do /n Righ. 'na shuidh' air Salem ta 
Bheirear 's gach àite gèill. 

4 Measg chinneach *s eilean iomallach 

Ard-shuidhidh e gu breth ; 
'S o cheartas naomha gheibh gach aon 
A bhinne fèin fa leth. 

5 Le connspoid is le h-an-iochd borb 

Cha bhuairear linn nan gràs j LAOIDH XIX/ 371 Gu speal is coltar iompaichear 
Gach claidheamh 's inneal bàis. 

6 Le nàmh ni 's mò cha chasgrar nàmh 

'S cha bhi san àraich caoidh : 
Cha chruinnichtrompaid slòighr'a clièil% 
9 S cha 'n èighear cath a chaoidh. 

7 O ghineil Iacoib, uime sin, 

Thigibh gu teampull Dè; 
'S 'na sholus-san ta dealrach glan, 
Sior thriallamaid gu nèamh. 

LAOIDH XIX. Isatah ix. 2—8. 

Feuch ! dh'èirich solus air na slòigh 
Bha chòmhnuidh 9 n duibhre bàis j 

Is air an t-sluagh a bha fo sgàil, 
Nis dhealraich Grian nan gràs. 

2 A d'ionnsuidh -Sa, a Ghrian an aigh ! 

Le fàilte thig gach sluagh, 
9 S iàd aoibhinn mar luchd buain o'n f haich, 
'S am foghar taisgte suas. 

3 Oir thog thu dhinn ar n-eallach ghoirt, 

Is lotadh leat ar nàmh, 
Le d'ghairdean treun ghrad-thilg thu sìos 
Luchd mi-ruin chum an làir. 

4 Mar laoch a' ruith feadh fola 's àir, 

Tha Slànuighear nam buadh 372 LAOIDH XX. Mar cheumaibh dealanaich nan speur 
Bheir thu fo ghèill gach sluagh. 

5 Feuch dhuinne rugadh Mac an aigh ; 

Fhuair sinn Slànuighear treun ! 
Gach treubh air thalamh gèillidh dha, 
Is aingle nèimh gu lèir. 

6 Prionnsa na siochaint canar ris, 

*S e'n Ti ta glic is treun ; 
Le ceartas riaghlaidh e gach sluagh, 
O 'chaithir shuas air nèamh. 

LAOIDH XX. Isaiah xxvi. 1—7. 

Cia glòrmhor àluinn caithir Dhè ! 

Sion cia breagh a snuadh ! 
Innte chuir Dia a chaithir-righ, 

Chum marsuinn siorruidh buan. 

2 A balla dìonaidh e le 'ghràs, 

Gu làr cha tuit i chaoidh ; 
Ni slàinte tèarmunn di gach taobh, 
'S ifrinn cha ^n fheud a claoidh. 

3 A dhorsa siorruidh, èiribh suas, 

Fosglaibh gu luath o chèiP ; 
'S ga'n rachadh naomh-shluagh Dhè a 
A thug d'a reachd-san gèill. [steach, 

4 An so gun airceas mealaidh sibh 

Sìth shòlasach gu bràth j LAOIDH XXI. 373 Sibhse Ie 'n ionmhuinn àrd-ainm Dhè, 
'S tha deanamh buin à 'ghràs. 

5 Earbaibh à Dia, sìor-earbaibh as ; 

Gach eagal fògraibh uaibh ; 
Aig Dia tha cumhachd chum 'ur dìon, 
Feadh linn nan linn gu buan. 

6 Còmhnuidh nan droch dhaoin', ged ìs 

Bheir Dia le 'làimh i nuas ; [àrd,. 
*S am mòr-chuis tilgidh esan sìos, 
Co ìosal ris an uaigh. 

7 Saltraidh am bochd an sin le tàir, 

Air àrois àrd nan daoi : 
Tràth bhios iad sìnte air an làr, 
Gun èirigh 'n àird a chaoidh. 

LAOIDH XXL Isaiah xxxiii. 13—18. 

Ho ! gach aon neach fad as no dlùth, 
Do'n chùis so gabhaibh suim ; 

Bidh àgh is beannachd aig na naoimh, 
Ach sgriosar daoine daoi. 

2 An ti bhios ionraic treibhdhireach 

Fa chomhair Dhè gach uair, 
Ri gniomh gun iochd nach cuir a làmh, 
*S air brèig gu bràth nach luaidh j 

3 An ti nach laimhsich duais an uilc, 

'S gu ceilg nach buair an saogh'l, 374 LAOIDH XXII. ♦Nach seall gun ghràin air lochd air bith, 
'S nach gluais air slighe chlaoin. 

4 An ti sin còmhnuidh gheibh gu bràth 

An daingneach làidir Dhè; 
Gun easbhuidh gheibh e'theachd-an-tìr, 
Is caisgear iota 's fheum. 

5 Fadheòidh bidh Nèamh dha fosgailte, 

Le dorsaibh farsuinn fial, 
*S le Righ nan rìghrean bithidh e 
Gu tèaruint' feadh gach ial. 

LAOIDH XXII. Isaiah xi. 27—31. 

C' ar son a dhòirtear leat a mach 
Do chaoidh, gun dùil ri iochd ? 

Ceart mar nach tugadh Dia fa'near 
Cùis neach air bith d 5 a shliochd. 

2 Esan a chruthaich talamh *s nèamh, 

Am bheil a thearmunn gann ? 
No feud an Iàmh a dhealbh gach ni 
Fàs sgìth gu bràth no fann ? 

3 Maith, glic, is uile-chumhachdach, 

Tha 'n Triath a ta 5 gar dìon j 
A shlighe ged nach lèir do neach, 
Is ceart e anns gach gnìomh. 

4 'S mòr fàth ar misnich, uhne sin, 

Fo cheannsal Dhia nan sluagh j LAOIDH XXIIL 375 Do 'n fhìrean lag bheir esan neart, 
'S do'n anmhunn bheir e buaidh. 

5 Caillidh na daoine sean an treòir, 

'S an òigridh fèin an lùth ; 
Achmheud's adh'fheith riDia nan gràs* 
Tha slàinte dhoibhsan dlùth. 

6 Le cosaibh lùthar siùbhlaidh iad 

San t-slighe dh' ionnsuidh glòir' ; 
5 S fàsaidh an neart mar thriallas iad, 
'Nan giùlan diadhaidh còir. 

7 Air sgiathaibh creidimh èiridh iad, 

Mar iolair luath nan speur, 
Os ceann an t-saoghail dhorcha so, 
Gu Dia an àirde nèiinh, 

LAOIDH XXIII. Isaiah xlii. 1—13. 

F euch m' òglach ! feuch mo sheircinn 
J S e àrdaicht* ann am neart ; [ghràidh 

Mo roghainn e do'n t-sluagh gu lèìr, 
©ha thug mi spèis gu beachd. 

2 Airsan gu saoibhir tuirlingidh 

Mo Spiorad naomha fèin, 
Clram anns na dùthchaibh iomallach 
Mo bhreth gu'n cuir e 'n cèill. 

3 Seimh agus ciùin, gun gheilt no buirb, 

Bheir esan breth neo-chlaon ; 

j i 2 376 LAOIDH XXIIL Cha bhris e 'm feasd a' chuilc tha brùit', 
9 S cha mhùch e'n lasair ehaol. 

4 Gu lasair sèidear leis an t-srad ; 

Do 'n lag bheir e làn-bhuaidh ; 
Feadh mhòr-thìr's eilean sgaoilidh 'eud; 
Is gèillidh dha gach sluagh. 

5 So deir an Dia ghairm nèamh gu bith, 

'S a las na lòchrain iùil, 
A thug do 'n duine spiorad glic, 
9 S a dhealbh gach uile dhùil : 

6 'S tu m 9 Fhàidh, a ghairm V a thog nù 

Gach uair is leat mo neart ; [suas ! 
O m' uile chumhachd gheibh thu treòir 
Gu d' chòmhnadh anns gach beairt. 

7 Annadsa ni mi ris gach tìr 

Coimhcheangal siorruidh gràidh, 
Thoirt saorsa do na braighdibh leòint', 
9 S do chinnich eòlas aigh. 

8 Na dorsa praise brisidh tu, 

9 S na glasa làidir teann : 
Is solus aoibhinn agus saors' 

Bheir thu do 'n daor 's do 5 n dall. 

9 J S mise Iehobhah ; 's e sin m 9 ainm 

Air feadh gach uile ial ; 
Mo ghlòir cha bhuin do dhealbhaibh 
9 S mi fèin a'm' aonar Dia. [faoin'. LAOIDH XXIV, 377 10 Feuch ! choimhlionadh a nis gach ni 

Gheall mi o shean do'n t-saogh'l ; 
'S na nithe gheallar leam an tràs 
Coimhlionar iad faraon. 

1 1 Canaibh do 'n Tighearn òran nuadh : 

Air 'ainm biodh luadh 's gach àit ; 
Feadh muir, is tìr, is innse cian, 
Biodh moladh Dhia gu bràth. 

12 A chaithir mhòir ! is fhàsaich fhaoin ! 

Molaibh araon ar Dia ; 
'Sa mhachair thugaibh moladh dha, 
'S na bheil 'nur tàmh feadh shliabh. 

13 Seinnidh gach sluagh, gu h-aon-sgeulach, 

Glòir ion-mholt' Dhè bhith-bhuain ; 
'S do'n chaithream aoibhinn agus throm 
Co-fhreagradh fonn is cuan ! 

LAOIDH XXIV. Isaiah xlix. 13—17. 

A neamha, togaibh luathghair ait ; 

A thalamh, binn-cheol seinn ; 
A shlèibhte, canaibh co-sheirm chiùil, 
S gach dùil air feadh gach linn ! 
2 Feuchaibh cia tròcaireach ar Dia! 
Cluinnibh a bhriathra gràis ; 
Do'n anam thruagh bheir comhfhurt- 
Is saors' dhochann bàis. [achd, 
1 i 3 378 LAOIDH XXV. 3 Sguiribh, an làithibli goirt 'ur claoidh', 

D'ur caoidh 's d'ur gearan cruaidh j 
An jsaoil sibh nach toir Dia fa'near 
Staid gach aoin neach d'a shluagh ? 

4 An dìobair màthair ciochran maoth 

A brollaich, le h-an-iochd ? 
Nach maothaich osna 's deòir a cridli' 
'S nach gabh i truas d'a sliochd ? 

5 Ach, arsa Dia, ged chaochail iochd 

D'a gineil anns gach mnaoi, 
Mo ghaol is m'iochd-sa do mo shluagh, 
Gun chaochladh mairidh chaoidh. 

6 Domhain air dearnaibh mo dhà làimh, 

Ainm Shioin ghearr mi sìos ; 
A balla briste càiridh mi, 
'S a h-àrois togaidh rìs. 

LAOIDH XXV. Isaiah )m. 

Cia tearc an dream, le creidimh beò 

A ghabhas eòlas uainn ; 
No mhothaicheas o'm fiosrach fèin, 

Mòr-chumhachd Dhè bhith-bhuain ? 
Q Tha Iosa teachd ! gun ghreadhnachag, 

A dh'f hoillseachadh cia dlùth : 
Oir àille thalmhaidh air cha bhi, 

No bheag do ioghnadh shùl, LAOIDH XXV. 379 3 Mar chinneas ann am f àsach f haoin 

Luibh mhaoth, gun churam sluaigh ; 
Mar sin, san t-saoghal aingidh so, 
Dh'fhàs Criosd fo ainneart suas. 

4 Fo dhìmeas is fo tharcuis dhaoin', 

Feuch fear an àmhghair thruaigh ! 
Is bròn a' leantuinn ris gun chlos, 
An taobh a bhos do'n uaigh. 

5 Aeh cha b'e fèin, ach sinne thoill 

Gach cràdh a rinn a leòn ; 
Oir neòchiontach sheas e 'nar riochd, 
'S gu h-iochdmhor ghabh ar bròn. 

6 Giclheadh mar dhroch dhuin* mheasadh e, 

'S mar fhògharach o ghràs ; 
Tràth dhòirt e 'fhuil air sonant-sluaigh, 
Fo osnaidh chruaidh a' bhàis. 

7 Le 'naomh-fhuil nigh e dhinn gu glan, 

Ar truaillidheachd 's ar lochd ; 
Leighis a chreuchdan, 's shaor a bhàs 
Gu bràth ar n-an'ma bochd. 

8 Chaidh daoine dall is ceannairceach 

Air seachran truagh, mar threud ; 
Ach ghiulain Criosd ar n-eusaontas, 
Is dhìol ar n-uile bheud. 

9 Fo bhuillibh trom' ar smachdachaidh 

Feuch giulan caomh Mhic Dhè ! 880 LAOIDH XXV. Mar uan gun lochd, a dh' imlicheas 
An làmh le 'n casgrar e. 

10 A neochionta cò dh'fhoillsicheas I 

'Se^n cuibhreich chruaidh an sàs ? 
Feuch dhìteadh e le samhladh reachd, 
Is thugadh seach gu bàs. 

11 Le peacaich luidh e sìos san dus, 

Na beartaich thug dha uaigh ; 
Mar chaith e 'bheatha, chriochnaich e, 
Gun chiont', air meud a thruaigh. 

12 Mar so ge d' bhruthadh e le Dia, 

Dh'èirich ar Triath a rìs, 
Oir ìobairt iomlan 'aoin mhic fèin 
Dhiol ceartas Dè gu sìor : 

13 Oir, arsa Dia, làn-shoirbhichidh 

Mo thlachd 'na làimh gun cheisd ; 
Bidh 'ghineal lìonmhor feadh gach linn, 
'S bidh inbhe mòr am feasd. 

14 Bidh 'anam ait tràth dhearcas e 

Air toradh pailt a phèin ; 
Is bheir na slòigh a shlànuich e, 
Cliu sìor d'an Slàn'ear treun. 

15 Roinnidh e chreachlelaochraibhtreun , ; 

'S do 'n eug bheir gach aon nàmh ; 
Le ciontaich ge d' luidh' e san uaigh, 
Dh'èirich le buaidh an àird. LAOIDH XXVL 381 16 Dh'fhuiling e dhìoladh cionta dhaoin' 
A dh' fhaotainn sìth* d'a shluagh ; 
9 S mar charaid sior-bheò nis air nèamh* 
Tagraidh e 'n cùis gach uair. 

LAOIDH XXVI. Isaiah lv, 

o dhaoine tartmhor ! thigibh chum 

Sruth pailt nan uisge beò ; 
An nasgaidh gheibh am bochd a dhìol, 
Gun airgiod is gun òr. 
2 C* ar son a struidheas sibh 5 ur maoin 
Air nithibh faoin* nach biadh ; 
'S a chailleas sibh 'ur saoth'r gach là* 
Mu ni nach sàsuich miann ? 

S Gu deònach cromaibh riums' 'ur cluas, 
Ma 's àill leibh suaimhneas fior ; 
Le m' theagasg bidh 'ur n-an'ma beò, 
Is gheibh sibh sòlas sior. 

4 Eisdibh, is mairibh beò gu bràth l 

Mo chùmhnant gràsmhor ? s leibh ; 
An tròcair a rinn Daibhidh ait, 
Gun airc bheir mise dhuibh. 

5 Mar fhianuis ròghnaich 's thog mi e, 

Mar cheannard treun do m' shluagh ; 
Gach fine gairmidh e chèin, 
'S bheir iad fo 'bhrat^ich buaidh, 382 LAOIDH XXVI. 6 Feuch criocha cian nach b'aithne dhuit, 

Is do nach b'aithne thu, 
Ard-f hàidh ! a d'ionnsuidh cruinnichidh, 
'S do m 9 ainm-sa bheir iad cliu. 

7 Grad-iarraibh Dia am feadh tha 'chluas 

'Ga cromadh nuas r' ur glaodh ; 
? S 'nuair tha etairgseadhdhuibhaghràis, 
Gabhaibh ri 'shlàinte shaor. 

8 Trèigeadh an t-aingidh 'shlighe chlaon, 

'S an droch dhuin' smuain a chridh , f 
Is pilleadh iad ri Dia gun dàil, 
Is gheibh iad slàint' is sìth. 

9 Oir Dia tha saoibhir ann an iochd, 

Is laghaidh e gach beud ; 
Cha'n ionnan nàdur dha 's do dhaoin' ; 
A thròcair chaomh cha trèig. 

10 Oix mar is àrd an speur, deir Dia, 

Os ceann na talmhainn fhaoin, 
'S co-àrd tha m' iùl 's mo smuainte-sa 
Thar iùl is smuainte dhaoin\ 

1 1 Nuas silidh frasa sneachd is uisg', 

'S cha phill a rìs an àird, 
An talamh gus an taisich iad 
A ghìulan lòin 's gach àit. 

12 Mar so aon ghuth a labhras mis' 

Cha tig air ais gun bhuil ; LAOIDH XXVII. 388 

Moghairm gheibh èisdeachdo gachdùil, 
Is bidh iad ùmh'l do m' thoil. 

13 5 N sin stiùrar dùthchan iompaichte, 

Le h-aoibhneas is le fois : 
Na slèibhte seinnidh air gach taobh ; 
Buailidh gach craobh a bos. 

14 An àite droighinn agus dris 

Bidh ùr-chroinn uaine fàs ; 
Mar sosior-mhairidh ; 's bheir gach dùil, 
Ard-chliu do Dhia nan gràs. 

LAOIDH XXVII. Isaiah Ivii. 15, 16. 

Eisdibh ! gach neach air thalamh ta, 

Guth Dhè ro-àird is naoimh ; 
'S iad so a bhriathra tròcaireach, 

Fàth dòchais chloinn nan daoin'. 
Q An àirde nèimh mo chaithir righ 

O shiorrui'chd shocruich mis' ; 
'S leam cliu nan aingeal feadh gach linn, 

'S gach buaidh ta iomlan leis. 

3 Gidheadh o m' ionad 'còmhnuidh shuas, 

Seallaidh mi nuas a ghnàth, 
Air luchd a' chridhe bhriste bhrùit', 
'S 'nam bùthan ni mi tàmh : 

4 A cheangal suas an spioraid bhrùit', 

'S g'a thoirt o'n ùir a nìos ; 384 LAOIDH XXVIII. 'S a bheothachadh nan an'ma truagh' 
Tha dol do'n uaigh a sìos. 

5 Na h-an'ma sin a dhealbh mi fèin, 
Gheibh tèaruinteachd fo m' ghràs ; 
Tagradh cha dean mi riu do shior, 
Mun tuit iad sìos a'm' làth'r. 

LAOIDH XXVIII. Isaiah lviii. 5—9. 

Feuch ! ciod an trasg is àill le Dia, 

An e bhi cianail trom ? 
No sgeadaichte le samhladh bròin, 

Is aghaidh leòinte chrom ? 

2 An ionmhuinn leamsa èididh bròin, 

Deir Righ na glòir' e fèin ? 
Le ceann air lubadh, 's gnùis fo smal, 
Am faigh sibh uamsa spèis ? 

3 Ri daoine truagh 5 gan sàruchadh, 

Cum baigh is cothrom maith ; 
'S do dhaoine bochd is an-shocrach 
Gabh curam, '$ biodh ort rath. 

4 Do'n dilleachd ocrach thoir do bhiadh, 

9 S biodh d'fhardach fial gach uair 
Do'n choigreach tha gun àite tàimh, 
*S do'n anrach dhiblidh thruagh. 

5 Còmhdaich an lomnochd, dìon am fuar, 

Tog suas an ti fo leòn ; LAOIDH XXIX. 385 'S na druid do chridhe le h-an-iochd 
O neach air bith san fheòil. 

An sin mar mhaduinn shoilleir chiùin, 
Bidh t'ùin' air thalamh bhos ; 

Air t'uile shlighe dealraidh Dia, 
'S o t' iarguin gheibh thu fois. 

LAOIDH XXIX. Tuir. iii. 37—40 

Am measg nan cumhachdach cò 'n ti 

A bheir gu crìch na 's àill ? 
Nach 'eil gach ni sa' chruinne-chè, 

Fo ordugh Dhè a mhàin : 
'S esan a ni ar n-aoibhneas mòr, 

No bheir dhuinn bròn fa seach : 
'S i 'làmh a dhealbh an solus iùil, 

'S do dhuibh-neòil thug an dreach. 

Ciod uim' an gearain duine beò, 

'Ga leòn fo smachdach' Dhè ? 
A chum a leas tha Dia 'ga chlaoidh 

Gu thoirt d'a ionnsuidh fèin. 
O dhaoine ! rannsaichibh gu geur, 

Gach ceum d'ur slighe chlaoin ; 
'S pillibh o 'r seachranaibh gu Dia, 

Thaobh meud a thròcair chaoin. 

Kk 386 LAOIDHXXX. Hoseavì. 1— 4 Thigibh, is rachamaid gu Dia, 

Le cridhe tiamhaidh bròin : 
Ge d* pheacaich sinii, ni esan iochd 

Air an'maibh briste leòint\ 

2 Air 'iarrtus dùisgidh 'n doinionn gharbh, 

Is fàsaidh balbh a rìs ; 
Is ged tha 'ghairdean treun gu sgrios, 
Tha e co treun g'ar dìon. 

3 B'f hada 's bu chian ar n-oidhche bhròin, S 

Bheir teachd an lò dhuinn gean ; 
Oir thig ar Dia is fògraidh e 
Gach dòlas ruinn a lean. 

4 'N sin gheibh sinn eòlas air a ghràdh, 1 

Ma thig sinn dhasan dlùth ; 
Bidh , ghnùismarghreinnamaidnegloin , , \ 
'S a ghuth mar inneal-ciùil. 

5 Mar dhrùchd air bhàrr nan luibhean | 5 

'S iad air gachtaobhfobhlàth;[maoth, 
No mar na frasan thig a nuas 
Air fearann cruaidh is f às ; 

6 Mar sin ni dealradh gnùis ar Dè 

Ar n-an'ma aoibhinn ait : 
Fògraidli e duibhre 's doilghios uainn, 
Is ni sinn uaill gun airc. LAOIDHXXXL Micahvì.6— 9. 387 

Cia leis a thig mi 'm fianuis Dhia, 
Ard-thriath a* chruinne-ehè ! 

No ciod an ìobairt bheir mi dha, 
Chum e bhi ghnàth rium rèidh ? 

2 An toilich mìle ìobairt-loisgt', 

Le'm boltrach tùis an Triath? 
Deich mìle sruthan olaidh 'n leòr, 
'S gach ainmhidh beò san t-sliabh ? 

3 Mur leòr, an gabh e mo cheud-ghin, 

An riochd mo bheatha fèin ; 
Toradh mo chuirp an èiric mVanW 
Chum bhi 's gach àm rium rèidh ? 

4 Cha'n f hoghainn so ; is aobhar gràin 

Le Dia gach cràbhadh saoi ; 
'Na fhocal leig e ris a rùn, 
A stiùradh chloinn nan daoin\ 

5 O dhuine ! so na dh'iarr e ort ; 

Dean ceartas, miannaich iochd ; 
Gu h-umhal gluais an làth'r do Dhia, 
Is dean a riar gu glic. 

LAOIDH XXXII. Habac. iii. 17, 18. 

Chaoidh ged nachtoircrannfìgeblàth, 
'S nach fàs air fion-chrann meas ; 

Saoth'r a' chroinn-olaidh ged a thrèig, 
'$ fàs dèis' gun bhi air slios ; 
Kk2 388 LAOIDH XXXIIL 2 Gach treud o'n mhainnir ged a bhuail 

Grad f huathas 'nuair nach saoil ; 
Greigh ged nach f àg an t-Earrach cr uaidh ; 
No bò air uachdar raoin ; 

3 Gidheadh san Triath bidh mise ait, 

Is ni mi uaill 'na ghràdh ; 
Mòr aoibhneas ni mi ann am Dhia ; 
9 S e Dia mo shlàint' gu bràth. 

4 Bheir Dia dhomh neart chum ruith gu 

Mar f hiadh air fireach àrd : [dian 
Is bheir e mi gu riogh'chd na glòir', 
Fo sheòla caomh a ghràis. 

5 'Se Dia mo stòr, mo bheatha, 's m'iùl 

O 'n tig mo lùth 's mo threis ; 
Gainne no gort', beatha no bàs, 
Cha sgar o 'ghràdh mi 'm feasd. 

LAOIDH XXXIII. Mat. vi. 9—14. 

Athair gach dùil a bhos is shuas ! 

D'an dual gach cliu is glòir ; 
A'd' làthair striochdaidh sinne sìos, 
Gu h-ìosal mar is còir. 
2 T'ainm naomhaichear 's na h-uile àit, 
Is aoradh dha gach slògh ; 
Craobh-sgaoil do Shoisgeul/s thoir dha 
Is luathaich riogh'chdnaglòir . [buaidh, LAOIDH XXXIV. 389 3 Deanadh gach dùil air thalamh bhos, 

Do thoil mar ainglibh nèimh ; 
Dhi gèilleadh iad le cridhe ait, 
'S le giulan macant' sèimh ; 

4 Ar n-aran làthail deònuich dhuinn, 

Is cridhe taingeil leis ; 
Is ciod air bith is cuibhrionn duinn, 
Do bheannachd biodh 'na chois. 

5 Maith dhuinn ar fìacha trom, a Dhè, 

A rèir mar mhaithear leinn, 
D'ar feichnibh fèin an euceartan, 
'S gach beum a thug iad dhuinn. 

6 Na leig am buaireadh sinn, a Dhè, 

Ach glèidh sinn o gach lochd ; 
Oir rioghachd, cumhachd, 's glòir gun 
'S leat nis 's a rìs gu beachd.[chrìch 

LAOIDH XXXIV. Mat. xi. 25—30. 

Buidheachas follaiseach thug Criosd 

D'a Athair fèin, ag ràdh, 
Sior-bheannaicht' bi-sa, Dhia nam feart, 
O linn gu linn gu bràth ! 
2 'S tu chèil air daoinibh saogh'lta glic 
Dearbh-f hìrinn shlàinteil nèimh, 
Gidheadh a thaisbein soilleir i 
Do leanbaibh ùmhal sèimh, 
k k 3 390 LAOIDH XXXV. 3 ? Si so do thoiLsa, Athair chaoimh ! 

'S do naomhreachd seasmhach buan : 
Na iarradh aingle naomh' no daoin' 
Làn-fhios an aobhair uainn. 

4 Gach uilechumhachddhomhs'thugDia; 

Dha mhàin is fios mo ghnè : 
Is dhomh-sa mhàin a ghnè-san 's ecl, 
a S do'n dream d'an seòl mi e. 

5 O sibhse ta le uallach trom 

An uile 's an eagail leòint', 
Thigibh a m'ionnsuidh-sa, is gheibh 
Bhur n-anama fois is treòir. 

6 Le cridhe umhal togarach 

Mo chuing-sa togaibh oirbh : 
Pom'cheannsalgèillibh, isdom' reachd, 
Gu beachd cha 'n'eil e doirbh. 

7 Oir caomh tha mise agus sèimh, 

•S cha dean mo chuing 'ur cràdh : 
Foghlumaibh uam, Vur n-an'ma sgìth 
Fois shiorruidh gheibh is àgh. 

LAOIDH XXXV. Mat. xxvi. 26—29. 

San oidhche san do bhrathadh Ios', 
'$ e rèidh gu 'bheatha leigeadh sìos, 
Ghlac e aran, is bheannaich e, 
Toirt buidheachais do Righ nan nèamh, LAOIDH XXXV. 391 Q 'N sin thubhairt er'a chàirdibh gaoil, 
('S e briseadh'n t-samhlaidh sin air 'f heoil,) 
: Glacaibh, ithibh ; uaith so gu bràth, 
Air chuimhne gleidhibh là mo bhàis. 

3 Ghlac e an cupan fòs 'na làimh, 
! Is thog e rìs a ghuth an àird, 

Tràth labhair e le briathraibh sìth', 
| Is teas-ghràdh lasadh suas 'na chridh 5 : 

4 M' fhuil, amhuil so, bheir mise seach, 
! Mar èiric anW air son gach neach; 

! So seula cùmhnaint slàint' is gràis', 
J Cruaidh-naisgte leamsa ann am bhàs. 

5 Làn-luchdaichte le gràdh do dhaoin', 
Tha 'n cupan so, 's an ioc-shlàint 5 saor 5 
Gabhaibh dheth uile, 's bithibh beò j 
Bibh cuimhneach orm^ thug suas an deò, 

LAOIDH XXXV. Air sheol eile. 

San oidhch' an d' èirich gach aon nàmh 

'N aghaidh Slànuighear dhaoin', 
Glac e, 's e rèidh gu dol gu bàs, 

Aran 'na làmhaibh naomh\ 
2 'S air toirt da buidheachais do Dhia, 

Tha riaghladh talamh 's nèimh, 
An t-aran bhris, mar shamhP air 'f heoil, 

Is thuirt gu foil r'a threud ; 392 LAOIDH XXXVI. 3 Mo chorp-sa briste, amhuil so, 

Feuch bheir mi dhuibh gu saor ; 
Oir air 'ur sonsa bhriseadh e, 
'S air son a' chinne-daoin\ 

4 Glacaibh is ithibh, uime sin, 

Is cuimhnichibh mo bhàs, 
Gach uair a ni sibh 'n obair cheudn' 
'Na dhèigh so, gu là bhràth. 

5 Ghlac e an sin 'na làimh an cup', 

5 S thug buidheachas faraon, 
Bha 'chridhe laiste le teas-ghràdh, 
Shruth slàint' o 'bhilibh caoin. 

6 Feuch amhuil so bheir mise m'fhuil, 

Gu'r tèarn' o ghuin a' bhàis ; 
Gabhadh gach neach ; tha 'n ioc-shlàint 
Do gach uiP aon le'n àill. [saor 

7 Air feadh gach linn sior-chuimhnichibh, 

Mòr-shaoibhreas m'iochd 'smoghràis, 
So seul a' chùmhnaint ni mi ruibh, 
Is cuimhneachan mo bhàis. 

LAOIDH XXXVI. Luc. i. 46—56. 

Ni m'anam uaill is gairdeachas 
An Dia mo shlàinte caoimh ; 

Oir thog a mhaitheas Inilt suas 
O m'inbhe shuaraich fhaoin. LAOIDH XXXVIL 393 2 Canar mi sona leis gach linn, 

Oir rinn mo Dhia orm iochd, 
Is naomha 'ainm, 's is buan a ghràs, 
Nis is gach tràth gu beachd. 

3 Feuch, dh'fhoillsich Dia a ghairdean 

An t-uaibhreach thrèig e tur, [treun, 
Luchd-àrdain thilg o'n caithir-righ, 
'S an t-ìosal thog o'n dus. 

4 An t-ocrach shàsuich e le lòn, 

An saoibhir leòn le gort', 
Ri luchd an àilghios chuir e cùl, 
Is thug a rùn do'n bhochd. 

5 Chuimhnich e 'thròcair is a ghràs 

Do Iacob òglach fèin, 
Is thug e cabhair, mar a gheall, J* 
San aimsir fad o chèin. 

LAOIDH XXXVII. Luc. ii. 8—15. 

AiR bhith do bhuachaillibh le chèiP 

A' faireadh treud san oidhch', 
Thaisbeanadh Aingeal doibh o nèamh, 

'S am magh lìon e le soills\ 
2- Bu mhòr an oillt', ach thuirt e riu, 

Na gabhaibh geilt no sgàth, 
Oir sgeul ro-ait tha agam dhuibh, 

Is do gach linn gu bràth. 394 LAOIDH XXXVIIL 3 'N diughrugadhdhuibham baile'n Righ 
An Slànuighear, seadh Criosd, 
Feuch, cluinnibh uam-sa comhara, 
Le 'm mothaich sibh gur fior : 
4< An naoidhean nèamhaidh gheibh sibh 
follais do rosgaibh dhaoin', ['n sin, 
*Se paisgt' an trusgan an^uasal, 
y S na luidh' am pr^saich fhaoin. 

5 Labhair an Seraph so, 's air ball 

Bha *m magh do Ainglibh làn, 
A' seinn gu binn do Dhia na sìth', 
5 S b' e so bu bhrìgh d'an dàn, 

6 " Gach glòir do Dhia sna nèamhaibh 

Sìth bhuan air thalamh ta : [shuas, 
Nochd Dia 'dheadh-thoil do'n chiime- 
daoin' 

? S cha traogh am feasd a ghràdh." 

LAOIDH XXXVIII. Luc. ii. 25— 33. 

Do Shimeon an duine naomh 
Dh'innseadh le Spiorad Dhia, 

Gu faiceadh e roimh uair a bhàis, 
An Slàn'ear, Criosd an Triath. 
2 An gealladh sòlasach so dh'f heith 
An naomh o là gu là j LAOIDH XXXVIII. 395 Is cha do mhealladh e 'na dhùil, 
Choimhlionadh chùis 'na tràth. 

3 'Nuair thugadh Iosa rèir an lagh' 

A stigh do 9 n teampull naomh, 
Do Shimeon dh'fhoillsicheadh cò e, 
Le Spiorad nèimh gu saor. 

4 5 Na ghairdean aosda ghlac an naomh 

An naoidhean, 's thug e cliu 
Do Dhia, 9 s e seinn le aoibhneas àrd, 
9 S le gairdeachas 'na ghnùis : 

5 " Nis leig do t'òglach triall an sìth 

Chum siorruidheachd mar gheall ; 
O'n chunnaic mi do shlàint', a Thriath, 
Mo thriall na bitheadh mall. 

6 Na làmhan so, a ghlac mo Iligh, 

Na glacadh ni 'na dhèigh ; 
'S na sùilean so a chunnaic Criosd, 
Na faiceadh ni fo'n ghrèin. 

7 Tha'nt-slàintegheall thu dhuinn oshean 

'S a cho-gheall thu faraon, 
A' dearbhadh dhuinn gur fior do ghràdh 
Gu bràth do'n chinne-daoin\ 

8 So Grian an aigh le'm fògrar duibhr' 

A 9 Gheintilich gun iùl, 
Is anns an cuir do theaghlach taght' 
Clann Israeil an dùil." 896 LAOIDH XXXIX. Luc.iv.18, 19. Cluinnibh sgeul ait : Tha Ios' air ì 
Ri'n robh o shean ar dùil ! [teachd 

Lìonar gach cridh* le gairdeachas, 
Seinnear gu bràth a chliu. 

2 Tha'n Spiorad dhòirteadh air gu pailt, 

Iti f haicinn anns gach ni : 
Tha gliocas, cumhachd, eud, is gràdh, I 
Dealrach 'na uile ghnìomh. 

3 Le 'theachd, làn shaorarbraighde truagh 5 i 

Bh'aig Satan fo chruaidh-ghlais ; 
Oir sgaoilidh e gach cuibhreach theann, 1 
Is sgealbaidh dorsa prais. 

4 Le 'theachd, neul cionta thèid air chùl, 

'S thig fradharc iùil do'n dall ; 
Clàisteachd do 'n bhodhar/s cainntdo'n 
'Sdo'nbhacachlùthnamball. [bhalbh, i 

5 Le 'theachd, gheibh bochd is uireas'ach | ^ 

Làn-dìol do shaoibhreas gràis j 
An cridhe briste ceanglar suas, 
Àn t-anam truagh bidh slàn. 

6 Thàinig là-saoraidh ait o'r Dia, 

'S maithear ar fiacha dhuinn : 
Oir choimhlion Dia a ghealladh mòr, 
Is bidh e 'n còmhnuidh leinn. 

7 Hosana ait do Righ na sìth' ! 

O so a mach gu bràth j LAOIDH XL. 397 Co-fhreagradh nèamh, is muir, is tìr, 
Le co-sheirm shiorruidh dha. 

LAOIDH XL. Luc. xv. 13— 25. 1 

Le misg is mi-bheus 'nuair a chaith 

An struidhear truagh a mhaoin, 
'S e 'g iarraidh lòin am measg nam muc, 

Do phlaosgaibh falamh faoin\ 
2 Ged bhàsaiehinn, thuirt e, le gort', 

Am fearann coigreach cèin, 
Anteaghlach m' Athar gheibhgachtràill 

Na 's àill le 'chridhe fèin. 

S Nis pillidh, 's tuitidh mi a sìos 
An làthair m' Athar chaoimh ; 
Och ! pheacaich is cha'n airidh mi, 
Air t'iochd-sa no iochd nèimh. 

4 Ag ràdh so, gu tigh 'Athar phill, 

Le inntinn thuirseach throm ; 
Tràth chunnaic 'Athair e fad as, 
Las tlus is iochd 'na chom. 

5 Ghrad-ruith 'na chòdhail, 's thug e pòg, 

Le furan mòr d'a mhac ; 
Is b'aithreach leis an struidhear thruagh 
Gu'n d'thug e fuath d'a smachd. 

6 Och ! pheacaich, is cha'n airidh mi, 

Air t'iochd-sa no iochd nèimh ; 

l 1 398 LAOIDH XLI. Dean mi a'm' sheirbhiseach a mhàin, 
O Athair chàirdeil chaoimh ! 

7 Thugaibh a mach, ars' 'Athair ait, 

A' chulaidh thaghta dha ; 
'S gach iochd is urram dìolamaid 
Do'n iompachan gun dàil : 

8 Oir bha e ìnarbh, is tha e beò ; 

Cailìte, 9 s fadheòidh air sgeul ; 
Biodh gairdeachas oirnn uime sin, 
'S biodh so 'na làtha fèill'. 

9 Mar sin bidh gairdeachas air nèamh, 

Tràth thèarnar peacach baoth ; 
Le pilleadh dha le h-aithreachas 
Gu 'Athair iochdmhor caomh. 

LAOIDH XLI. Eoin iii. 14—19. 

*Nuair thogadh suas an nathair phrais 
Le Maois, san fhàsach chruaidh, 

Dhearc oirre 'n dream bha dlùth do'n 
Is shlànuicheadh an sluagh ; [bhàs, 

2 Mar so tha Criosd air àrdachadh, 

Gu slàinte thabhairt duinn ; 
Seallaidh na slòigh chaidh lot an àird, 
Is slànuichear gach tinn. 

3 Cia an-mhor tròcair Dhm nan gràs : 

Cia pailt a ghràdh is 'iochd LAOIDH XLIL 599 A thug a mhac mar ìobairt suas, 
A dh'f hulang truaigh' 'nar riochd ! 

4 Cha'n ann a dhìteadh cloinn nan daoin' 

A thàinig Criosd o nèamh ; 
Geur-lann gu sgrios cha robh 'na làimh, 
No bagradh bàis 'na bheul. 

5 Le creidimh slàinteil gèillibh-sa, 

A luchd mi-bheus, d'a reachd j 
Is bheir e tèaruint' sibh an sìth, 
G'a rìogh'chd a ta ri teachd. 

6 Ach leanaidh dioghaltas gu luath 

An sluagh nach gèill 'na thràth, 
An dream ni dìmeas air mac Dhè, 
'S nach èisd ri tairgs' a ghràis. 

LAOIDH XLII. Eom xiv. 1—7. 

Uaibh fògraibh eagal '& iomgain cridh', 

'S na biodh 'ur dòchas fann ; 
Earbaibh à freasdal Dè a ghnàth, 

'S a' m 9 ghràdh-sa gach aon àm. 
§ Gu àros ni' Athar pillidh mi, 

Ann 9 à lìonmhor ionad tàimh : 
'S is dealrach glòir na rìoghachd sin, 

'Ga lìonadh air gach làimh. 

3 Mur biodh na nithe so mar so, 
Dhuibh dh'innsinn sin o thùs ; 
l 1 2 400 LAOIDH XLIIL Cha mheallainn sibh le dòehas baoth, 
No muinghinn f haoin mu'n chùis. 

4 Roimhibh thèid mise chum, 'nur n-ainm, 

Gu'n gabhainn sealbh air nèamh ; 
'S gu'n ulluichinn a' m' rìoghachd dhuibh 
Gu siorruidh àite tàimh. 

5 Ach pillidh mi air m'ais a rìs, 

Is bheir mi sibhse leam ; 
Aii sin cha dealaich sinn ni 's mò, 
'S cha bhi sibh brònach trom. 

6 A ? bheatha, 'n fhìrinn, is an ròd 

A threòraicheas gu nèamh, 
Is mise sin ; *s na leanas mi, 
Gu sonas bheir mi iad. 

LAOIDH XLIII. Eoin xiv. 25—28. 

Mo ghuth cha chluinnsibhtuilleadhnis, 
Ghairm m'Athair mi chum nèimh, 

O'n tig an Comhfhurtair gun dàil, 
An Spiorad gràsmhor naomh. 

2 A'm' ainm-sa cuiridh 'n t-Athair e, 

A dheanamh dhuibh an iùil ; 
A thoirt na chuala sibh 'nur cuimhn', 
'S a dh'fhoillseachadh gach cùis'. 

3 Mo shìth mar bheannachd dealachaidh, 

\S mar dhìlib gheibh sibh 'n tràs ; LAOIDH XLIV. 401 Mo shìth bheir dhuibh làn-chomhf hurt- 
'Nur beatha is 'nur bàs. [aehd, 

4 A rèir droch nòis an t-saoghail chlaoin, 

Cha mheall mi sibh gun cheisd j 
Is gealladh, gun a choimhlionadh 
Cha toir mi dhuibh am feasd. 

5 A'd' ghealladh, Thriath, ni sinne bun, 

Rè fad ar turuis f haoin ; 
'$ ar n-earbsa làidir bidh a'à' ghràdh, 
Ri f àgail dhuinn an t-saogVl. 

LAOIDH XLIV. Eoin xix. 30. 

Feuch ! Iosa ceusda air a' chrann ! 

'S a cheann a' lùbadh nuas ; 
'Fhuil chraobhach o gach creuchd a'ruith, 

Is cruitheachd bàis 'na ghruaidh. 

2 " Tha'nobaircriochnaicht,"— Labhair e, 

*S e tiomn' a spioraid suas ; 
Lùb e a cheann 's cha d'fhuiling e 
Gnè tuilleadh pèin no truaigh\ 

3 " Tha'n obair criochnaicht," — Bhàsaich 

Air son a' chinne-daoin' ; [Criosd 
Làn-f huasgladh thug e dhuinn o'n bhàs ; 
O chumhachd Shatain shaor. 
4 " Tha'n obair criochnaicht,"~Sguir a leòn: 
Le 'bhròn, le 'shaoth'r, h le 'fhuil 
l1 S 402 LAOIDH XLV. Làn-cheannsaich e gach uile nàmh, 
Is chreach e iad gu tur. 

5 " Tha'n obaircriochnaicht," — 'S linnan 
Do linn an t-Soisgeil ghèill : [Lagh' 
Seann nithe chaidh a nis air chùl, 
'S tha 'n saoghal ùr gu lèir. 

LAOIDH XLV. Rom. ii. 4—8. 

O dhaoine daoi ! an dean sibh tàir 

Air gràs is foighid Dhia ? 
'S an dean sibh fanoid air a neart ? 

An gleachd sibh ris, gun chiall? 
c l A chionn gu bheil a thròcair pailt, 

Is 'f hoighidinn cho buan, 
Am meudaich sibh 'ur seacharain, 

'S am peacaich sibh gach uair ? 

3 A ghin mhi-thaingeil ! nach ro-mhò 
Bu chòir do mhaitheas Dè, 
Do stiùradh dh'ionnsuidh aithreachais, 
'S do tharruing thuige fèin ? 
A Am fearr leat corruich chur air Dia, 
'S an Triath bhi dhuit 'na nàmh, 
Is ionmhas feirge thasgaidh suas, 
Ni truagh thu là'a' bhràth ? 

$> An là sin 's dlùth, le 'dhioghaltas, 
'S do bhinne ni e teann : LAOIDH XLVL 403 Thig feargis claoidh ort air gach làimh, 
Gun neach gu d' thèarnadh ann. 
6 Ach iadsan uiP thug gèill do'n Triath, 
'S a ghluais gu diadhaidh naomh, 
Gheibh crùn na beatha mar an duais 
Bhith-bhuain, fad saogh'l nan saogh'L 

LAOIDH XLVI. Rom. iii. 19—22. 

Cia dìomhain earbsa chloinn nan daoin* 

A saoth'r an làmha fèin ? 
O nàdur truaillidh ceannairceach 

Cha sruth ach olc 's mi-bheus. 

2 Biodh Iudhaich 's Geintilich 'nan tosd> 

Gun f hocal as am beul ; 
9 S na deanadh duin' air bith do'a 
Aon uaill am fìanuis Dè. [t-sluagh 

3 An gràs a ni dhinn fireana, 

Cha toill ar gnìomh'ra fèin ; 
Oir dìtidh 9 n Lagh gach duine beò 
Gu bròn bith-bhuan is pèin. 

4 Iosa ! tràth dh'earbas sinn a t'ainm, 

Cia luachmhor dhuinn do ghràs ! 
Do ghràs a bheir dhuinn fireantachd^ 
'S do'r n-anam dìon gu bràth, 404 LAOIDH XLVIL Rom. vi. 1— 7. 

'Sam buanaich sinn gu dàn 'nar ciont', 

Bhrìgh saoibhreis gràsa Chriosd ? 
Nar leigeadh Dia gu faigh gu bràth 
An smuain so tàmh 'nar cridh\ 

2 Tràth thugadh sinn do Dhia gu moch, 

Ri droch-bheirt chuir sinn cùl ; 
ìs gheall sinn gluasad fad ar làith' 
Mar chruthach àluinn ùr. 

3 Do'n pheacadh bhàsaich sinn le Criosd; 

Leis dh'èirich sinn o'n uaigh 
Gu beatha naoimh, a threòraicheas 
Gu beatha ghlòrmhoir shuas. 

4 Seadh, nis cha tràillean sinn ni 's mò, 

Do pheacadh no do bhàs ; 
Oir dh'f huasgail Criosdgach cuibhreach 
Is mhill ar n-uile nàmh. [dhinn, 

LAOIDH XLVIII. Eom. vHL 31. 

Le creidimh 's dòchas f ògramaid ; 

Geilt, ciont', is dòrainn uainn ; 
'Se Dia ar caraid, 's mòr a threis ; 

Cia 'n t-eascair bheir oirnn buaidh ? 
2 An Ti thug 'aon-mhac air ar son, 

Mar chobhartach do'n bhàs ; 
Nach toir gach tiodhlac eile dhuinn ? 

? S an ceil e oirnn a ghràs ? LAOIDH XLVIII. 405 S Feuch, fhuair sinn anns a' ghibht bu 
Làn-chòir air nithibh 's lugh' ; [mhò 
Tha Criosd air nèamh is talamh fòs, 
'Na earlas air gach àgh. 

4 Cò nis a chuireas ciont' à leth 

Sluaigh thaghta Dhè ,nan gràs ! 
Cò dhìteas iad ? no dhiultas sìth, 
O dh'f huiling Criosd am bàs ? 

5 Dh'fhuiling e 'm bàs, ach dh'èirich e 

Gu deas làimh Dhè le buaidh ; 
sin tagraidh e ar cùis do shior, 
Is bheir làn-dìon d ? a shluagh. 

6 Cò nis ma ta a sgaras sinn 

O chaidreamh caomh ar Triath ? 
An sgaoil aon neach an cuibhreach sin 
A cheangail sinn r s ar Dia ? 

7 Ged èirich dragh, 's ged bhagair bàs, 

'S ged iadh gach nàmh mu'n cuairt, 
Tre Chriosd bheir sinn gu dùlanach, 
Orr' uile tuilleadh 's buaidh. 

8 Ifrinn no talamh, beath 5 no bàs, 

No sàruch ùine buain 5 , 
O ghràdh ar Triath cha dealaich sinn, 
'S cha sgar am feasd sinn uaith. 

9 Bheir so dhuinn sonas feadh gach linn, 

Mar rinn e gus an tràs : 406 LAOIDH XLIX. 

O shiorruidheachd gu siorruidheachd 
Bheir Criosd d'ar n-an'maibh gràdh. | 

LAOIDH XLIX. 1 Cor. xiii. 

Le briathraibh dhaoin 5 is aingle nèimh, 
Ged labhrainn le sgèimh ghrinn ; 

Impidh ged chuirinn air gach neach, j 
Le teangaidh bhlasda bhinn ; 

2 Ard-fhiosachd Taidh ged bu leam* > 

'$ ged fhoillsichinn rùn Dè ; 
Gun seirc, is faoin gach ni dhiubh so, 
Cha dean iad dhomh gnè fheim ; 

3 Ged ath'rraichinn le creidimh treun, 

Na slèibhtean as an ceal, 
Is neo-ni mi gun seirc is gràdh, 
Cha mhair mo ghràs ach seal. 

4 Ged bheathaichinn le m' mhaoin am : 

*S mo chorp ged loisginn fòs,[bochd, 
Air son mo chreidimh, mi gun seirc, j 
Cha diong e bheag fadheòidh. 

5 9 S fad-fhulangach neo-fharmadach, 

5 S is cairdeil gràdh gun cheisd ; 
Cha dean e uaill à bheartaibh fèin, 1 
'S cha sèidear suas e 'm feasd. 
Droch amharus cha bhi aig seirc, 
'S ni foighid ri droch dhaoin' : LAOIDH XLIX. 407 9 S fàth bròin leath 5 iomradhuilcis ciont', 
9 S fèin-spèis nan cleasa claon' ; 

7 Giùlan neo-iomchuidh 's fuath le seirc, 

'S fèin-spèis nan cleasa claon' ; 
Tha 'cridhe làn le iochd is gràdh 
Do chàch air feadh an t-sao'il. , 

8 Giulainidh seirc fad ùine mòir', 

Le dòchas nithe 's fearr ; 
'S fuilingidh i gu ìnacant' sèimh 
Iom' eucoir agus tàir. 

9 Air nèamh is talamh, feadh gach cian 

Sior-riaghlaichidh caomh-sheirc ; 
Tràthsguireasteangadh's fiosachd Fàidh, 
Buan-mhairidh gràdh gun cheisd. 

10 'S neo-fhoirfe 'n so gach gràs air bith, 

Ach tionnsgnaidh làithe 's fearr, 
'S an tig làn-iomlaineachd a steach, 
9 S an teicli gach ni tha cearr. 

11 An tràs 'nar n-òige gluaisidh sinn 

Mar naoidheana gun iùl : 
Chum foirf'eachd ; ach 'nuair dh'fhàsas 
Thèid leanbaidheachd air chùl.[sinn, 

12 Air thalamh mar tre dhubh-neul dorch' 

Is lèir dhuinn dealradh Dhè ; 
Ach gnùis ri gnùis an nèamh na glòir' 
Gu soilleir chi sinn e. 408 LAOIDH L. 13 Tha creidimh, dòchas agus gràdh, 

An tràs an so le chèil' ; 
Ach creidimh 's dòchas fàilnichidh, 
'S buan-mhairidh gràdh gach rè. 

14 Oir sluigear dòchas le làn-sheilbh, 

Is creidimh le beachd sùl ; 
'S iad so na meadhoin, 's i chrìoch 
Nach tèid gu bràth air chùl. [gràdh 

LAOIDH L. 1 Cor. xv. 52—58. 

Le fuaim na trompaid deireannaich 
Criothnaichidh 'm fonn gu garbh : 

Fosglaidh gach uaigh is brùchdaidh nìos, 
Chum siorrui'chd cuirp nam marbh. 

2 Feuch, èiridh cuirp nan saoi an sin 

Le misnich is mòr-sgèimh, 
Iad bàsmhor thuit, ach èiridh chum 
Neo-bhàsmhorachd air nèamh. 

3 Feuch f àistneachd f hìor nam Fàidhean 

Coimhlionta nis gu beachd ;[naomh* 
Ou gèilleadh bàs do bheatha shior, 
9 S gu criochnaicheadh an gleachd. 

4 Suas togadh creidimh luathghair ait, 

Is canadh e mar laoidh, 
C' àit nis am bheil do ghath, a Bhàis ? 
C' àit, Uaigh, am bheil do bhuaidh ? LAOIDH LL 409 5 B'i choguis chiontach gath a* bhàis, 

Teann-shaithte 'n cridh , an daoi ; 
'S b*e 'n Lagh a thug do chiont' a neart 
Gu luchd a' pheacaidh chlaoidh. 

6 Ach beannaicht' gu robh Dia gu bràth ! 

A chuir ar nàmh fo chois, 
'S a thug dhuinn tre ar Ceannard Criosd 
Buaidh shiorruidh agus fois. 

7 Fa 5 n aobhar sin, le dùrachd cridh', 

D'ar Righ bheir sinne gèill ; 
Lan-dearbhta gu faigh sinn fadheòidh, 
Crùn glòir' an rìoghaehd nèimh. 

LAOIDH LI. 2 Cqr. v. 1 — 11. 

Grad-thuitidh *n corp so sìos db 'n 
*Na smùr fo chumhachd bàis : [ùir 

Ach gheibh ar n-an'ma còmhnuidh *s 
Gu h-àrd le Dia nan gràs : [fearr, 

2 Gheibh an'ma naomh 5 an còmhnuidh 'n 

San tigh a thog dhoibh Dia ; [sin 
Tràth shaorar iad o'n phriosan thruagh^ 
Sam bheil an cuairt rè cian. 

3 D'ar n-uallach talmhaidh sgìth, mar so 

'S tric thairngear osna leinn ; 
Ach saoraidh'mbàsgucaomh sinnuaith, 
Is dhachaidh suas thèid sinn. m m 410 LAOIDH LL 4 Oir tha ar n-earbs' à tigh a's fearr, 

Tràth dh'f hàgas sinn a' chriadh ; 
Cha'n e bhi rùisgt' ach sgeadaichte 
Ri 'm bheil ar dùil 's ar miann. 

5 So dòchas ait nan an'ma naomh 5 

O 'n Slàn'ear caomh an tràs, 
A thug an Spiorad dhoibh maraon, 
Mar sheul is earlais gràidh. 

6 Sior-ghluaisidh sinn le creidimh beò, 

An gealladh glòrmhor Dhia; 
'S bidh sinn, rè fad ar cuairt sa' chorp, 
Ag osnaich 'n dèigh ar Triath. 

7 Na 's ait le 5 r n-an'maibh fhaotainn; 's 

'S ro-f hada leinn e 'uainn ; [fad, 
Air imrich b' ait leinn dol o 'n fheòil, 
'S ar còmhnuidh fhaotainn shuas. 

8 Ach anns a 5 chorp, no as a' chorp, 

An so no 'n sin 'gam bi, 
Sinn fèin thoirt suas do sheirbhis Dhia, 
'Se so ar miann gu sìor. 

9 Chum caithir-breitheanais Mhic Dhè, 

Feuch, thèid gach uile neach ; 
A dh'fhaotainn pèin no tuarasdail, 
Mar thoill iad uaith fa seach. 
10 Breth chothromach neo-chlaon an sin 
Gheibh deadh-ghnìomh agus lochd ; LAOIDH LII. 411 'S biclh cor gach neacli gu siorruidh, rèir 
A bheus, ma's maith no olc. 

LAOIDH LIL Philip. ii. 6—12. 

Sibhse ta ainmichte air Criosd, 

Leanaibh gu sìor a cheum ; 
'Nur n-inntinn is 'nur coluadar 

Bibh cosmhuil ris gu lèir. 
' 2 Cruth 's coslas Dhè ged bha air Criosd, 

'S uiF ìomhaigh Righ na glòir', 
Ged b' ionnan nàdur 9 s inbhe dhoibh, 

Co-ionnan air gach dòigh ; 

3 Gidheadh a mhòrachd chuir e thaobh, 

Is daoineachd ghabh air fèin 
Chum sinne shaoradh, chuir e sgàil, 
Ilè seal, air àilleachd nèimh. 

4 Seadh chrom ar Slànuighear a sìos 

Gu inbhe ìosal tràill ; 
Striochd e do'n bhàs, seadh bàs na ceus' 
An ro-mhòr pèin is nàir\ 

5 Feuch dh'àrdaich Dia, fa'n aobhar sin, 

An Triath a shaor a shluagh ; 
Thug e dha rìoghachd thar gach righ, 
Is ainm thar ainm r'a luadh. 

6 A chum do ainm an Tighearn Ios' 

Gu'n striochd gach uile glilùn, 
m m 2 412 LAOIDH LIII. Sna nèamhaibh shuas, air talamh bhos, 
Gu h-urramach 5 s gu h-umh'l. 

7 Seadh striochdaidh dhasan mar an ceudn', 
Is gèillidh ifrinn shìos : 
Gach treubh is teangadh 's dùil a t' ann, 
Aidichidh 'ainm gu sìor. 

LAOIDH LIII. 1 Tesal. iv. 13—18. 

Biodh misneach aig luchd-muinntir 

Tràth chi iad luchd an gaoil[Chriosd, 
A' dol gu codal ann an Ios', 

Cha 'n i so crìoch an sao'il. 
• 2 C'ar son ma ta bhios sibh ri bròn, 

Mar dhream gun dòchas mòr j 
Am bheil sa' bhàs ach teachdair sìtV 

'Gan gairm gu rìogh'chd na glòir' ? 

3 Mar chaochail Criosd, 's mar dhùisg e 

Le buaidh o staid a' bhàis : [suas 
Is amhluidh dh'èireas fòs a shluagh 
Le luathghair là a' bhràth. 

4 O thig an là san tuirling Criosd, 

Le h-iolaich, o na neòil, 
Le guth Ard-aingil's fuaim na truimp, 
A chluinn gach marbh is beò. 

5 'N sin ath'rraichear an dream tha beò, 1 1 : 

'S dùisgear na slòigh ta marbh ; LAOIDII LIV. 413 Liubhraidh gach uaigh na fhuair i fèin, 
'S bidh slèibht' air ehrith gu garbh. 

6 Eiridh na naoimh a suas air tùs, 

O 'n ùir le h-aoibhneas mòr ; 
Ni aingle Dhè an coinneachadh, 
'S an togail leo gu glòir. 

7 Le chèile thèid iad suas gu h-ait, 

Gu tigh an Athar chaoimh, 
Sam faigh iad còmhnuidh shior le 5 n 
Gun iarguin is gun chlaoidh.[Triath, 

8 Fòs tamull beag, is ruigidh sinn 

An caladh ait fadheòidh, 
San coinnich sinn na sgaradh uainn, 
'S cha dealaich sinn ni 's mò. 

LAOIDH LIV. 2 Tim. i. 12. 

Cha 'n aobhar nàire leamsa Criosd, 
No 'chùis a dhìon gu beachd : 

A crann a cheusaidh ni mi uaill ; 
Gèilleam gach uair d'a reachd, 

2 losa, mo Dhia ! is eòl dhomh 'ainm, 

Is earbam as gu bràth ; 
Cha nàraich esan m'anam truagh, 
'S cha chum e uam a ghràs. 

3 Daingean is buan, mar chaithir Dhia, 

Gach cian tha gealladh Chriosd ; 
m m 3 414 LAOIDH LV. 

O ! 's tèaruint' m'anam-sa 5 na làimh, 
Gu là a theachd a rìs. 
4 San là sin fàiltichidh e m' ainm, 
An làthair 9 Athar chaoimh ; 
Is sealbh san Nuadh Ierusalem 
Do m'anam bheir le naoimh. 

LAOIDH LV. 2 Tim. iv. 5, 7, 8, 18. 

Chriochnaich mi nis mo chath 's mo 

Is dlùth dhomh eug is uaigh ; [rèis ; 
M'anam a choisrig mi do Dhia, 

Triallaidh gu nèamh le buaidh. 
2 Le armaibh nèamhaidh chuir mi 'n cath, ! 

Fo bhrataich Chriosd mo Thriath: 
Ruith mi mo rèis, mo dhìlseachd dhearbh, 

'S tha m' earbs' à duais o m' Dhia. 

8 m' chomhair-sa thaisg Dia air nèamh, l 
Gu tèaruint' crùn na glòir' ; 
A chuireas a làmh-san air mq cheann 
Air teachd do'n lè mhòr. 

4 Mo Dhia cha d' orduich dhomhsa mhàia { 

An coron so mar dhuais ; 
Ach do gach neach le'n ionmhuinn teachd 
A mhic, o nèamh a nuas. 

5 O lochd 's o chunnart dìonaidh Criosd ; 

Mo cjiojmhead ni gach uair ; LAOIDH LVI. 415 'S gu tèaruint' m'anam treòraichidh 
Gu rìogh'chd na glòire shuas. 
6 Bheir mi, lecòmhnadhtreimmoThriath, 
Dùlan do ifrinn fèin ; 

Is dhasan gu robh glòir ro-àrd 
Is cliu gu bràth. Amen ! 

LAOIDH LVI. Titus iii. 3—9. 

Aidichidh sinn le tuirse cridh* 
Ilo mheud ar ciont', a Dhè, 

B' amaideach faoin ar n-uile smuain, 
'S cha b'fhearr ar giùlan gnè. 

2 Ach thoir, O m'ananj, cliu is gràdh 

Do àrd-ainm Righ nan sluagh, 
Naqh d'f hàg thu'm feasd, gun teasairginn s 
Am peacadh, nàire, 'struaigh'. 

3 Cha 'n ann tre oibribh fireantachd, 

No gnìomh ar làmha fèin, 
Ach tre ghràs Dhè, an Iosa Criosd, 
A shaorar sinn o phèin. 

4 Is ann an tròcair Dhè a mhàin, 

A ta ar muinghinn threun ; 
A thròcair shaor ar n-an'ma' truagh^ 
*Sghlan uainngach ciont' is beud. 

5 Tha'n Spiorad dhòirteadhoirnntre Ios% 

A' nigheadh dhinn gach sal. 416 LAOIDH LVIL A' fadadh teas-ghràidh feadh arcridh', 
'S 'gar deanamh naomha glan. 

6 Mar so, làn-fhìreanaicht' le gràs, 

Gach là le beatha nuaidh 
Sior-ghluaisidh sinn, 's an Spiorad leinn, 
Gu ruig ar n-oighreachd shuas, 

7 Na h-uile 'gam bheil shamhuil so 

Do chreidimh 's dòchas naomh, 
Sior-dhearbhadh iad, le giùlan maith, 
Nach 'eil an dòchas faoin. 

LÀOIDH LVII. Eabh. iv. 14 

Iosa Mac Dhè, leig aon uair sìos 
A bheath' air son a shluaigh, 

Tha nis a' tagradh 'n cùis air nèamh 
Mar shagart treun bheir buaidh. 

2 Tre beatha 's bàs sior-leanamaid 

Ili Criosd gu daingean dlùth : 
O chreidimh 's dòchas gheibh sinn neart, 
Is thèid gach geilt air chùh 

3 Gu borb cha bhuin ri laigse dhaoin', 

Caomh-Shagart àrd an aigh ; 
Tha 'chridhe làn do thruacantachd, 
Tha 'anam làn do ghràdh. 

4 Co-f hulangas tha aig an Triath 

Air iarguin 's laigs' a shluaigh ; LAOIDH LVIII. 417 Oir dh'fhiosraich e 'na phearsa fèin 
Gach deuchainn agus truaigh'. 

5 Seadh dh'f hiosraich e 'na phearsa fèin, 

Gidheadh as eugmhais lochd : 
Oir nàdur duine ge do ghabh, 
Cha b'aithne dha-san olc. 

6 Bu tuirseach deurach air ar son, 

A chaith e 'làith' fo 'n ghrèin ; 
'S ge h-àrd e nis air deas-làimh Dhè, 
Co-mhothaichidh ar pèin. 

7 Le dànachd naomha, uime sin, 

Thèid sinn gu 'chaithir-ghràis ; 
Is f àth gach gearain dòirtidh sinn 
'Na fhianuis anns gach càs : 

8 A chum gu'n còmhnadh esan leinn 

Rèir saoibhireachd a ghràis ; 
'S gu'n tugadh e d'ar n-an'maibh lag 
Neart agus fois gu bràth. 

LAOIDH LVIIL Air dhoigh eile. 

San teampull am bheil Dia 'na thàmh ; 
(Tigh nach do thogadh riamh le làimh,) 
Tha Sagart àrd a' chinne-daoin', 
Ar Slànuighear 's ar caraid caoin. 

2 Esan a sheas an àit a shluaigh, 
Dhoirt ? f huiPnan riochd, 'saluidhsanuaigh, 418 LAOIDH LIX. Tha cuìmhneach orra fòs air nèamh, 
An Slànuighear 's an caraid sèimh. 

3 Ge h-àrd e nis sna nèamhaibh shuas, 
Tha 'shùil a' dearcadh oirnn a nuas j 
Làn sgeadaichte le nàdur dhaoin', 

Tha e mìn-eòlach air an saoth'r. 

4 Co-fhulangas tha aige ghnàth, 

\S co-mhothachadh ri 'r n-uile chràdh ; 
Tha cuimhn' aig air a thrioblaid fèin, 
A dheoir, a ghoimh, is 'osnaich gheur. 

5 Gach dòrainn dh'f heudas oirnne teachd, 
Fo shamhuil sin rinn esan gleachd ; 
D'ar n-uile bhròn tha 'chuid-san mòr, 

Is bheir e cabhair dhuinn gu leòr. 

6 Fa 9 n aobhar sin thèid sinn gu dàn 
Le 'r n-uile ghearan gus a làth'r j 

Is guidhidh sinn a chòmhnadh treun, 
G'ar cuideachadh an uair ar feim. 

LAOIDH LIX. Eabh. xii. 1—13. 

JFeuch neoil ro-thiugh do fhianuisibh 
Ag iadhadh oirnn mu 'n cuairt : 

An dèigh, mar sinne, fulang cian, 
Thug Dia leis iad a suas. 
2 Air lorg nan naomh so ruitheamaid, 
Chum Chriosd, le foighid bhuain ; L.AOIDH LIX. 4ig Gach letli-trom *s peacadh leanailteach 
Grad-thilgeamaid fad uainn. 

3 Ach riaghailt-stiùraidh ? s fearr na so, 

9 S ion thoirt fa'near air tùs ; 
Eisempleir Ios' a stiùras sinn, 
Tre chreidimh chum ar crùin. 

4 Ri *r Ceannard, suas sior-dhearcamaid, 

Neach, air son aoibhneis mhòir 
Bha roimhe, dh'f huiling eeusadh's nàir' 
'S an tràs tha riaghladh 'n glòir. 

5 Ma ghiulan Criosd gu foighidneach 

Droch chainnt is fanoid sluaigh, 
'N ion duinne, 'nuair ar sàruchaidh, 
Bhi gearan cràidh no truaigh'? 

6 Ri deuchainn ghairbh an d'rinn sibh strì 

Mar Ios', gu fuil is bàs ? 
Is focal Dè 'n do dhearmaid sibh, 
Tha gealltuinn duibh a ghràis. 

7 A mhic, deir e, le foighidinn, 

Sior-f huiling mo chaomh-smachd, 
Is creid, 'nuair dhearbhas àmhghar thu, 
Gu bheil aig Dia dhiot tlachd. 

8 Teagaisgidh 'n t-Athair caomh mar so 

A naomh-chlann dhìleas fèin, 
G' am fiosrachadh le docair chruaidh, 
'S le iomadh truaigh is pèin. 420 LAOIDH LX. 9 Chi sinn mar so gur toigh leis sinn, 
Tràth smachdaichear sinn leis, 
'S nach leig e uaith air seachran sinn, 
Gun suim air bith d'ar leas. 

10 Do ghuth ar n- Athar thalmhaidh bhos, 

Nach tric a thug sinn gèill ? 
'S do thoil ar n-Athar nèamhaidh shuas 
Nach toir sinn suas sinn fèin ? 

1 1 Bheir athair talmhaidh smachd gu tric, 

Gun f hios c'ar son d'a chloinn ; 
Ach Dia a mhàin a chum ar leas, 
Bheir docair 's euslaint dhuinn. 

12 Is deacair leinne achmhasan 

Is smachdachadh ar Dè ; 
Ach toradh sìth' is fireantachd 
Gu siorruidh thig 'nan dèigh. 

13 A nis ma ta na meathar sinn 

Le misnich lag ni 's mò ; 
Ach earbamaid à tròcair Dhè, 
'S dha gèilleamaid r'ar beò. 

LAOIDH LX. Eabh. xiii. 20, 2L 

Athair na sìth', 's a Dhè na seirc ! 

Do d' neart bheir sinne cliu ; 
An neart a dhùisg ar n-Aodhair suas, 

Le buaidh, o ghlais na h.ùir*. LAOIDH LXI. 421 2 O'n ùir thog thu ar Triath an àird, 

Gun spàirn o chuibhreich bàis ; 
Mar sin le 'f huil is 'aiseirigh, 
Shior naisg e 'n cùmhnant gràis. 

3 Le d' spiorad seulaich sinn, a Dhè, 

Is dean sinn ùmh'l do d' thoil ; 
Chum as o d' naomh-reachd nach bi sinn 
Air seachran truagh a' dol. 

4 O ! sgrìobh do lagh air clàr ar cridh', 

*Nar gniomh sior-dhealradh e ! 
'N sin ruigidh sinn, fo cheannsal Chriosd, 
Air seilbh an rìoghachd nèimh. 

LAOIDH LXI. 1 Pead. i. 3—4. 

BEANNAICHT , gu robh ar Dia gu sior, 
Caomh- Athair Chriosd ar Triath ; 

Beannaicht' gu robh a thròcair mhòr, 
9 S a mhòrachd feadh gach ial. 

2 O'n uaigh tràth thog thu rìs do mhac, 

'S a ghlac thu e gu nèamh, 
Làn-chinnteach rinn thu sinne fòs 
Gu'n toir thu beò sinn fèin. 

3 Ri oighreachd shiorruidh ann an glòir 

Beò dhòchas thug thu dhuinn ; 
Oighreachd neo-thruaillidh saor o smal, 
A mhaireas feadh gach linn. 

n n 422 LAOJDH LXIL 4 Gn ruige sin, le d' chumhachd treun, 
Làn &eanuiit* bidh gach naomh ; 
Tre chreidimh stiùrar sinn gu slàint' 
Le gràs do Spioraid Naoimh. 

LAOIDH LXIL 2 Pead. iii. 3—14. 

Feuch ! anns na làithibh deireannach 

Suas èiridh gineal olc ; 
D'am miannaibh peacach bheir iadsrian, 

'$ 'nam briathraibh their mar so : 

2 G' àit bheil an geaìladh thuirt o shean 

Gu robh am breitheamh dlùth ? 
O linn ar sinnsear gus a so, 

Cha'n f haic sinn gnè do mhùth. 

3 Tha bliadhn 5 air bhliadhnaibh ruith gun 

Mar bha o thùs an t-sao'il : [tàmh, 
'S marthonnairthuinna'ruithgu traigh, 
Gu bràth bidh gineal dhaoin'. 

4 So deir iad, aineolach d'an deòin 

Gu'n d' dhòirteadh tuil a nuas, 
A sgrios an saoghal ceannairceach 
A chaidh air seachran truagh. 

5 Achsgriosnachionnan gheibhansaogh'l-s' 
'S na daoine olc a t 9 ann ; 
Le teine lasrach millear iad, 
\S is gearr gu ruig an t-àm. LAOIDH LXIL 423 6 Ge fada leis na naoimh an ùin', 

'S an dùil ri teachd an Triatli, 
'Na shealladh-san is ionnan là 
Is linn, no mìle bliadhn'. 

7 Cha dìchuimhn'gealìaidhrugair Criosd, 

Ach gaol bhi 'n sìth ri daoin' ; 
A' feitheamh dh'fheuch am pillear ìeo, 
9 S an iarr iad tròcair chaoin. 

8 Gidheadh mar ghaduich' anns an oidhch', 

Nach cum na croinn a niach, 
Grad-thuirlingidh an Triath a nuas, 
*S thig fuathas air gach neach. 

9 Le tairneanaich ?s le dealan speur, 

Na nèamha teichidh as ; 
Na dùiìean leaghaidh/s thèid an saogh'l 
'Na chaoiribh le dian theas. 

10 O'n thèid gach ni mar so a sgrios, 

Mar fhuair sinn fios o Dhia, 
Nach iomchuidh dhuinne deasachadh 
Fa chomhair teachd ar Triath. 

11 Cia naomhbu chòirdhuinn bhi gach uair 

9 Nar smuain, ' nar cainnt , ' s'nar gnì om h , 
'Nuair tha ar sùil ri crìch an t-saogh'l, 
'S ri caochladh gach aoin ni ? 

N n 2 4£4 LAOIDH LXIII. 1 Eoin iii. 1—4. Feuch ! saoibhreasiongantachaghràidh 
Thug Dia ar slàinte dhuinn, 

Peacach is truaillidh fòs gedbha, 
Clann dha-san rinneadh dhinn. 

2 Folaicht' tha 'n t-urram so an tràs 

'S ro-àrd à sealladh dhaoin' ; 
Mar so air Criosd e fèin san fheòil 
Neo-eòlach bha an saogh'L 

3 Is àrd ar n-inbhe cheana 'n so, 

Ach 's àirde bhios sinn shuas ; 
Gidheadh an inbhe sin cha lèir 
Do neach fo 'n ghrèin san uairs\ 

4 Ach 's lèir dhuinn so, gu faic sinn Dia, 

Ar Triath, seadh gnùis ri gnùis ; 
gu'n iompaichear gu 'choslas sinn 
Tràth mhosglas sinn o'n ùir. 

5 Gach neach 'gam bheil an dòchas so, 

*Na chòmhradh is 'na ghnìomh 
Biodh dèigh aig air bhi naomh is glan, 
Ceart amhuil a bha Criosd. 

LAOIDH LXIV. Taisb. i. 5—9. 

Dhasan a ghràdhaich an'ma dhaoin', 
'S a dhòirt gach braon d'a fhuil, 

A chum ar ciont' a ghlanadh uainn, 
'S ar deanamh naomh gu tur ; LAOIDH LXV. 425 Q Dhasan rinn sagairt 9 s rìghrean dliinu, 
Air feadh gach linn, do Dhia, 
Biodh moladh, urram, agus gràdh, 
Gu bràth air feadh gach ial. 

3 Lìonar gach beul le binn-cheòl da, 

9 S gach cridh' le teas-ghràdh caomh, 
Air talamh canar moladh dha, 
'S gu h-àrd le ainglibh naomh' ! 

4 Feuch teachd mhic Dhè air neulaibh 

9 S ro-ait le'shluagh an là ; [tiugh', 
Ach guilidh a luchd-casgraidh truagh, 
Le àmhghar is le cràdh. 

5'Stu'nceudneach/sanneach deireannach, 
9 S leat bith gun tùs gun chrìoch ; 
Maith, glic, is uile-chumhachdach 
Bha, tha thu, 5 s bithidh chaoidh. 

LAOIDH LXV. Taisb. v. 6. 

Air caithir rioghail 'Athar fèin, 

Feuch dealradh glòir' an Uain ; 
Ur-urram deasaichibh d'a ainm, 
Is bibh le taing 'ga luadh. 
2 Feuch, ìosal aig a chosaibh striochdt' 
Tha'n Eaglais shiorruidh shuas, 
Le boltrach cùbhraidh ìobairt thùis'j 
9 S le clàraibh ciùil ri fuaim. 

n n 3 426 LAOIDH LXV. 3 Is iad so urnuighean nan naomh, 

'S na laoidhean tha iad seinn ; 
Ri 'n urnuigh cromaidh Criosd a chluas, 
Do'n luathghair gabhaidh suim. 

4 Rùn dìomhair siorruidh do thoil' naoimh, 

O Athair, tò d'an lèir ? 
Cò ach do mhac a leughas sin, 
'S a dh'fhuasgaijeas gach seul ! 

5 Cluinn! armailtnèimhle'nluathghairait, 

Timchioll na caithreach-righ ; 
Mìlte do mhìltibh 's àireamh dhoibh, 
Ach 's aon a mhàin an cridh\ 

6 'S airidh an t-Uan a dh' ìobaireadh, 

Deir iad, air iiìbh' ro-àrd ! 
'S airidh, oir b'e ar n-ìobairt-ne, 
Co-f hreagradh daoin' 9 s gach àit ! 

7 Is airidh ? n t-Uan, a striochd do'n bhàs, 

Air àgh is beannachd buan ; 
Biodh slàinte, glòir, is aoibhneas èrd 
Gu bràth air ceann an Uain J 

8 O'r cionta shaor e sinn le 'fhuil, 

'S thug braighde truagh' à pèin ; 
Rinn sagairt 's rìghrean dhinn do Dhia, 
Gu riaghladh shuas leis fèku 

i) As gach aon teangaidh agus tìr, 

Thionail 's thug Criosd a shliochd ; LAOIDH LXVL 427 Gach dùthaich chèin is innis cuain, 
Fios fhuair air saoibhreas 'iochd. 

10 'S airidh air gèill 5 s air ceannsal Criosd, 

Air talamh 's nèamh gu bràth ; 
Is cliu ni 's fearr na 's urrainn daoin 5 , 
Thugadh naomh-aingle dha ! 

1 1 Gach neach tha 'g àiteachadh nan nèamh, 

No chruinne-chè a bhos ; 
Gach dùil air bith, do Righ nan sluagh, 
Seinnibh gach uair gun fhois. 

12 An cruthach > aontaicheadh gu lèir, 

Thoirt gèill is cliu do 'n Triath, 
Tha riaghladh annsna nèamhaibh shuas, 
do 'n Uan air feadh gach ial. 

LAOIDH LXVI. Taisb. vii. 13. 

Cia dealrach glòir a' mhaith-shluaigh 
An trusgain ùr' cia geal ! [ud ! 

Cionnus a thàinig iad gu soills', 
'S cò dh'ionnlaid dhiubh gach sal ? 
2 Feuch, sud an dream a ràinig nèamh, 

Troimh dheuchainn ghairbh is chruaidh, 

'S a nigh an trusgain ann am fuil, 
Fuil ioc-slainteach an Uain, 3 Nis sleuchdar leo le glùnaibh lùbt* 
Gu h-ùmh'l aig caithir Dhia j 428 LAOIDH LXVIL 'S le an'maibh cràbhach molaidh iad 
A mhòrachd feadh gach ial. 
Ì Gach eridh' bidh ait le làth'reaehd Dhè, 
'S gaeh beul am fonn gu seinn ; 

Co-fhreagraidh 'n teampull naomh gach 
D'an àrd Hosana bhinn. [tràth 

5 Ocras no tart cha chlaoidh an sin, 

No boisge loisgeach grèin' ; 
5 S e Dia an grian, 's o dhealradh caomh, 
Sior-sgaoilidh là an cèin. 

6 Stiùraidh an t-Uan a naomh-threud fèin 

Gu tobar slàint' nach traigh ; 
Is tiormaichidh gu bràth o 'n gruaidh 
Deur, truaighe, bròin is cràidh. 

LAOIDH LXVII. Taisb. xxi. 1—9 

Nach glòrmhor àrd an sealladh so, 
Chithear le sùilibh dhaoin' ! 

Am fonn 's an fhairge gabhail seach, 
*S na speura sean maraon, 

2 O nèamh thig Nuadh lerusalem, 

Làn ulluichte d'a Righ ; 
Feuch nis gach ni ath-nuadhaichte j 
Is fhuair sinn àgh gu sìor. 

3 Cliu seinnidh aingle coimheadachd, 

Is armailt f hlathail nèimh j LAOIDH LXVIL 429 Feuch, chi gach sùil a' chaithir-righ 
Air an suidh losa fèin. 

4 Dh' atharraich Dia chum dhaoin 5 a nuas 

A phàilliun uasal naomh : 
Le daoin' tha chòmhnuidh ; * s iad a shl uagh ; 
'S d'a shluagh 's e 9 n tearmun caomh. 

5 Deur mulaid siabaidh e le 'làimh 

Gu cairdeal bhàrr an gruaidh ; 
Is eugaidh eagal, caoidh, is cràdh, 
Is àmhghar, bàs, is uaigh. 

6 Feuch, gach ni saoghalt 5 caochlaidh mi ! 

So deir an Righ sior-bheò ; 
An domhan as an amharc thèid, 
'S cha ruith ùin' fèin ni 9 s mò. 

7 'S mi'n ceud neach, 's an neach deir- 

Gun ath'rrachadh, gu bràth ; [eannach, 
Ataim : so m' ainm 's mo chuimhneachan 
Air feadh gach linn gu bràth. 

8 Do dhaoinibh bheir mo ghràsa pailt 

Ni maith, gun luach, gu saor ; 
O dhuine thartmhoir, òl do dhìol 
Do 'n ìoc-shlaint so nach traogìu 

9 Do'n ti bheir buaidh air eusaontas, 

Bheir mise oighreachd mic ; 
Is aidichidh mi 'n làth'r gach sluaigh, 
A ghluasad naomha glic, 430 LAOIDH , LX VII. 10 Ach daoine neòghlan 5 s breugairean, 

'S luchd-muirt thug spèis do bhàs, 
Le mheud 's a dhiùlt gu h-amaideach 
Mo ghràs, le fanoid 's tàir ; 

11 A' m' fhianuis tilgear fada sìos, 

An cuibhreich shiorruidh chruaidh, 
Gu builsgein fairge lasaraich, 
Sam faigh iad peanas buan. 

12 O bitheam-sa air deas làimh Chriosd, 

Tràth dhiobras fonn is cuan ; 
Is faigheam fàilte uaith air m'ainm 
Gu sonas anmhor buan ] DANA SPXORADAXL DAN I. 

Air t'uile thròcair, O mo Dhia, 
Tràth dhearcas mi gu dlùth, 

A' mosgladh suas tha m'anam blàth, 
Le h-ioghnadh, gràdh, is cliu. 

2 Cha 'n urrainn mi le briathraibh beòil, 

An taing a chur an cèill, 
Tha lasadh ann am chridhe stigh, 
Ach dhuits' an sin is lèir : 

3 Do fhreasdal chum mo bheatha beò, 

Gun uireasbhuidh, gun dìth, 
Ri àm dhomh bhi sa' bhroinnaWthosd, 
'S an crochadh ris a* chìch. 

4 Ri m* ghearan is ri m'osnaich mhaoth, 

Chrom thu gu caomh do chluas, 
5 S mu'm b'urrainn mi aon urnuigh dhealbh, 
Do 'n bhalbh ghabh thusa truas. 

5 Tiodhlaca lìonmhor dheònaich t'iochd 

Gu tric do m'anam maoth, 
Munrobh a'm' chridhe leanbaidh neart, 
A thoirt fa'near a h-aon. 

6 Tràth ruith mi dian, gun mhothachadh, 

An ceumaibh sleamhna m' òig ; 
Do làmh nach facas, dhìon is stiùir, 
Is chum, gu so, mi beò. 432 DAN I. 7 O iomadh slochd do*lèirsinn leani, 

O rib is eangach bàis, 
'S o bhuairibh cealgach blasd' an uilc, 
Thug thu mi tèaruint' slàn. 

8 Tràth shearg moghruaidh fo anshocair 

Rinn thus' i nuadh le slàint' ; 
'S tràth bha mi bàitht' am peacadh 's 
Do m'anam dheònaich gràs. [bròn, 

9 Shruth mìle sochair shaoghalta, 

Od' làimh ro f haoilidh chaoin ; 
Is ann an caraid dìleas dlùth, 
Dhùblaich thu m 9 uile mhaoin. 

10 Deich mìle mhìlte comhar' gràidh 

Fhuair mi gach là o m' Dhia ; 
Is ni nach lugha, cridhe ait, 
A mheal le tlachd iad riamh. 

1 1 Am fad is beò mi molaidh mi 

Ard-righ mo bheatha 's m'iùil ; 
'S an dèigh mo bhàis,an saoghal cein 
Cuiridh mi 'ii cèill a chliu. 

12 Tràth theirgeas nèamh, is muir, is tìr, 

'S thig crioch air là is oidhch', 
Mo chridhe taingeil seinnidh cliu 
Do Dhia nan dùl a chaoidh. 

13 Feadh linnte bith-bhuantachd gu lèir 

Togaidh mi òran binn ; 
Ach O ! 's ro ghoirid bith-bhuantachd, 
Gu moladh Dhè a sheinn. DAN IL 433 DAN WL 

Na speuran àrd a's àille dreach, 
'S a sgaoil an gorm-bhrat cian a mach, 
Le 'n reultaibh dealrach maiseach grinn, 
Tha seinn d' an Cruithear co-sheirm bhinn. 

2 Tha ghrian gun sgìos o là gu là, 
A' sgaoileadh cliu a Dia 's gach àit, 
'S a glaodhaich feadh gach tìr' fa letk, 
"Cia treun an Dia thug dhomh mo bhith ! n 

3 An-moch, tràth dh'aomas neòil nan speur, 
Togaidh a' ghealach ait an sgeul ; 
*S do 'n talamh, chluinn le tosd a guth, 
Innsidh i cò thug dhi a cruth. 

4 Na mìlte reul tha dfi'ise dlùth, 
Gach solus eile 's lòchran iùil, 
Canaidh an sgeul so fad' is cian, 

O 'n àird an ear gu ruig an iar. 

5 Sàmhach is ciùin ged tha an triall, 
Mu 'n talamh dhorcha so ag iadh ; 
Guth ged nach cluinnear fòs no fuaim, 
*Nan imeachd dealrach tosdach shuas ; 

6 Gidheadh le cluaisibh tuigse glic, 
Cluinnear am fonn 's an ceòl gu tric, 
A* seinn gun tàmh air feadh gach linn, 
u Is tusa, Dhia, a chruthaich sinn." 

O o 434 DAN IIL DAN III. 

Tbath dh'èireas mi le ciont 5 is geilt, 
O leabaidh dhoireh a' bhàis, j 

'S a chi mi 'mBreitheamhgnùisrignùis: 
Cò ghiulaineas a làth'r. 

2 Ma 's e 's gu bheil mo chridh , fo^heijt, 

Seadh cheana leis an smuain 
Tràth dh' fheudartròcair f haotainn pail t, 
Is maitheanas gu saor ; 

3 O tuonnus idir sheasas mi, 

Tràth dh'fhoillsichear thu, Righ, 
A'd' shuidh 5 àir caithir breitheamfjfc, 
A thoirt air m'anam binn' ? 

4 Ach dh'innis thu do luchd a' bhròin, 

Tha leònt' air son an lochd, 
Gu faigh an urnuigh is an caoidh 
Sàr-eisdeachd uait gu beachd. 

5 O seall ma ta air bròn mo chridh > 

Mu 'm bi e tuilleadh 's mall, 
*S èisd acain bàis mo Shlànuighir 
A ghuidh dhomh slàint' gu teànn. 

6 Mo dhùil ri maitheanas, a Dhe, 

Cha chaill mi fein gu bràth ; 
Oir 's ann a chosnadh maitheanais 
A fhuair do mhac am hh. DAN IV. 435 DAN IV, Failte do 5 n là san d'èirich Criosd, 

Le cumhà^hd nìos o'n uaigh ; 
'S and'fhuair e air gàch uile nàmh, 

Air ifrinn 5 s bàs làn-bhuaidh. 
2 'Na leabàidh thosdaich anns an ùir 

Ghabh Righ nan dùl a thàltih, 
Gu ruig an treas là ghlòrmhoir sin 

A shonraich e roimh làimh. 

8 Chuir ifrinii r s uaigh an làmh r'à elìèil* 
G'a chumail shìos fo ghlais ; 
Ach bhris an gaisgeaeh clheth gach sàs, 
Is dhùisg e'n àird gu cas. 

4 Do t'ainm ro àrd, a Thriathnambuadh, 

Gach uair bheir sinne cliu ; 
*S lè 'r n-ait Hosana fàiltichidh 
An ià san d'èirich thnv 

5 Slàinte is cliu gun chrìch d'ar Dia, 

An Triath le'n d' shaoradh sinn ; 
Dha seinneadh nèamh is fonn is cuan 
Gach uair Hosana bhhm. 

6 Do'n AthY, do'n Mhac, 's do'n Spiòrad 

An t-aon Dia beò is fìor, [Naomh, 
Biodh glòir mar bha, a ta, Và bhiòà, 
O so a triaeh gii sìòi\ 
436 DAN V* DAN V. 

Thainig an uair : 's tha mis' a' triall ; 
Chual mi *n guth ta ga m' ghairm gu Dia ; 
Sguireadh m' uil' àmhghf r nis, a lligh, 
'S eeadaich do t'òglach triall an sith. 
Q Chriochnaich minis mochath 's mo rèis, 
Mo dhuais tha cinnteach, *s m'anam rèidh ; 
Tha m'f hianuis shuas le Dia nan gràs, 
Mo theisteas anns na nèamhaibh àrd\ 

3 M' earbsa cha 'n'eil a'm' neòchiont 
Striochdam san dus am fianuis Dè : [Yèin ; 
Tre fuil is fearta Chriosd a mhàin, 
Tham'earbsa' d'iochd,ODhia,'s a d'shlàint. 
4 Cha chruaidh leam dealach' ris an t-saogh'l r 
Mur cruaidh bhi f àgail luchd mo ghaoil ; 
Leighis am bròn, a Dhia nan gràs, 
'S ri call dhoibh caraid, cum riu baigh. 

5 Air t'iarrtus tha mi falbh gun dàil, 
Mo spiorad tiomnam suas do d'làimh ; 
O ! sìn a mach do ghairdean treun, 

'S o ghath a' bhàis dìon mi le d' sgèith. 

6 Thàinig an uair : 's tha mis' a' triall ; 
Chual mi 'n guth ta ga m' ghairm gu Dia ; 
Sguireadh m' uil' àmhghar nis, a Righ, 
'S ceadaich do t'òglach triall an sìth. 

a' ciirioch. Vt. 1