Internet Archive BookReader - Sailm Dhaibhidh, maille ri Laiodhean o'n Scrioptur Naomha, chum bhi air an seinn ann an aoradh Dhia : air an leasachadh, agus air an cuir a mach rr seolaidh, iarrtuis, agus ughdarais Seanaidh Earra-ghaeil